P. 1
Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü

Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü

|Views: 654|Likes:
Yayınlayan: murat658

More info:

Published by: murat658 on Oct 09, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

ONSOZ

MYTHOS VE MYTH0L0G1A İlkin Söz vardı, der Kitap. Bunu Platon duysa, söz m ü , hangi söz, diye sorar. Çünkü eski Yunan dilinde söz kavramını vermek için bir değil, üç sözcük vardır: Biri "mythos", öbürü "epos", üçüncüsü "logos". Mythos söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mythos'a pek güven olmaz, çünkü insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanlarla süslerler. Bu yüzdendir ki Herodot gibi bir tarihçi mythos'a tarih değeri olmayan güvenil­ mez söylenti der, Platon gibi bir filozof da mythos'u gerçeklerle ilişkisiz, uydur­ m a , boş ve gülünç bir masal diye tanımlar. Epos daha değişik bir anlam taşır: Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür, epos insana tanrı ar­ mağanıdır, güzelim süslü sözleri bir araya getirerek büyüler dinleyicilerini bir ozan. Ozanın sözünü tanımlayan epos böylece şiir, destan, ezgi anlamına gel­ miş ve o gün bugün epik ve e p o p e diye Batılı dillerin hepsinde yerini almıştır. Mythos'la epos arasında ilkinden bir yakınlık vardır, mythos söylenen sözün, anlatılan öykünün içeriği ise, epos da o n u n doğal olarak aldığı ölçülü, süslü ve dengeli biçimidir. Epos ne kadar güzelse, mythos o kadar etkili olur, epos'la mythos'un bu başarılı evlenmesidir ki, ilkçağdan kalma efsanelerin ürün vere ve­ re günümüze dek yaşamasını ve mythos kavramının çağlar ve uluslararası bir ni­ telik kazanarak ölmezliğe kavuşmasını sağlamıştır. Ama bir de logos vardı. O n u n sözcüğünü başta Herakleitos olmak üzere lonya düşünürleri eski deyimiyle "physiologoi", yani doğa bilginleri yapmıştır. O n ­ lara göre logos gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos bir yasal düzeni yansıtır, insanın bedeninde ve ruhunda bir logos bulunduğu gibi, evrenin ve d o ­ ğanın da logos'u vardır. Logos insanda düşünce, doğada kanundur, her yerde ve her şeyde vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır. Logos'u bulmak, sırlarını göz ö n ü n e sermek, insan sözüyle dile getirmek düşünürün asıl ödevidir. Logos kavramıyla açılan bu çığır dosdoğru bilime varmış, öyle ki logos-logia bugün herhangi bir araştırma dalında bilgini ve bilimi dile getirmek için kullanılan birer ek olmuştur. Mythos'la epos uyumlu bir bütün içinde birleştikleri halde, onlarla logos ara­ sında ilkinden ve gün geçtikçe kesinleşen bir karşıtlık baş göstermiştir. Birbirine zıt iki akım almış yürümüştür. Ege kıyılarında filiz veren destanlar, övgüler, ezgi­ lerin yanında, gene tonya'da doğup gelişen bilim kolları: Fizik Tiatematik, yer ve gök bilimi, tarih ve coğrafya. Bilginler mythos'un uydurduğu epos'un dile ge­ tirdiği tanrı masallarını hor görür, yerdikçe yerer, evreni ve insanı anlatmakta bu türün yalancı ve zararlı yollara saptığını ileri sürer dururlar. Ne var ki evren tanımını dile getirmek için bu bilginlerin çoğu da epos biçimine, yani destana özgü heksametron ölçüsüne başvurmaktan alamazlar kendilerini. Yalnız Herakleitos düzyazıyla dile getirir düşüncesini.

Platon'un tutumu daha da ibret vericidir. Homeros'u tanrılar üstüne yalanlar uydurdu, topluma zararlı efsaneler düzdü-diye suçlamakla başımızı şişiren bu fi­ lozof "Devlet", ya da "Gorgias" gibi en önemli dialoglannın sonunda gerçeğin gerçeğini, tanrılar katındaki hakikati gözümüzün ö n ü n e sermek, fiziküstü kanıt­ larla tanımlamak istedi m i , bir mythos uydurur. Ne yapsın ki mythos'tan ayrı düşünemez, düşüncesi mythos kalıbına kendiliğinden girer. Mythos Yunan dü­ şüncesiyle özdeştir denebilir h e m yalnız Yunan m ı , insan düşüncesi ve o n u n ürettiği dille özdeş olsa gerek ki, H o m e r o s ' t a n bugüne dünya sanatçıları mythos'u kendilerine tükenmez bir esin kaynağı olarak almışlardır. Ama "mythologia" sözcüğünde mythos'la logos'un, karşıt bu iki kavramın birleştiğini görmüyor muyuz? Mythologia efsaneler bilimi anlamına gelmez mi? H e m gelir, h e m de gelmez. Erken ilkçağda "mythologein" diye bir f i i l vardır, masal anlatmak demektir, sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin ozanlarca sürdürülmesini de belirtir. Mythologia kavramı da aynı anlama gelir. H e m masal ve efsanelerin toplandığı kitap için, h e m de ilkçağın sonlarında "mythographos", yani mythos yazarı denilen derleyicilerin yaptığı iş için kullanılır. Ama mythologia bugün taşıdığı geniş ve kapsayıcı anlama gelmemiştir ilkçağın hiçbir d ö n e m i n d e . Mythos, çok tanrılı bir dinin tanrıları üstüne anlatılan efsane, mythologia da bu efsanelerin bir araya geldiği kitap olduğuna göre, mythologia ilkçağın din kitabı olmak gerek, oysa değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Ç ü n ­ kü bu efsaneler İnanç - tek tanrılı dinlerde söz konusu edilen inanç - düzeyine yükselmemiştir. Sözlü ya da yazılı yazın ve sanat kollarının hepsinde durmadan konu edinilip işlenen ve işlendikçe değişen mythos'lar ne kadar ozan, yazar, sa­ natçı varsa, o kadar biçim almış, bu nedenle hiçbir zaman belli bir dinin tek kita­ bı halinde toplanamamıştır. Böyle bir çeşitlilik, böylesine öğreti ve yöntem yok­ luğu, bu tür başıboşluk, özgürlük ve özerklik başka hiçbir din ve efsanelerinde görülmemiştir. İlkçağ mythos'u layiktir, din adamının değil, sanatçının uğraşıdır, o n u n anlamı, yön ve biçimi din alanında verilmez, sanat alanında verilir. Asıl ya­ ratıcısı da sözdür ve söz ustasıdır. Mythos, epos, giderek logos bile birleşmişler­ dir o n u n doğup gelişmesine. Gerçekle ilişkisi olup olmadığına gelince, mythos'un gerçeğini sözün dışında aramak boşunadır. Asıl gerçek insan sözü­ nün içinde, özünde, şiirindedir. Bunu anladığı içindir ki, ilkçağ insanı sözle birbi­ rinden renkli, büyüleyici ve inandırıcı yapıtlar yaratabilmiş ve sözün bir kitap içinde donmasını önleyerek, çağdan çağa, insan kanı gibi sıcak sıcak akmasını, böylece canlılığını sonsuzluğa dek aktarmasını sağlamıştır.

MYTHOS

YARATICILARI

H e r o d o t der ki, tanrı soylarını sayıp döken, tanrılara adlarını veren, niteliklerini tanımlayan ve efsanelerini anlatan, Homeros'la Hesiodos'tur. Yani çok tanrılı ilkçağ dininin yaratıcıları, peygamberleridir onlar demeye getirir. Ne var ki bu yaratıcılığın neye yarayacağını bilmez, bilemez H e r o d o t . Yunan mythos'unun yazına vurulması, evet, H o m e r o s ve Hesiodos'la başlar, a m a orada kalmaz, H o meros'la Hesiodos'un yarattıkları tanrı soylarına ve efsanelerine - ki bu konuda ilk iki yaratıcının bile söyledikleri birbirini tutmaz - ekler, katkılar yapılır, yazın türleri çoğaldıkça mythoslar da yeni anlatımlar ve yorumlarla zenginleşir. Des­ t a n çağını îonya'da d a , Yunanistan'da da "melos" denilen lirik şiir türleri izler,

çalgı eşliğiyle Irk klflnln, ya da bir koronun söylediği bu ezgilerde de mythos önemli bir yer hıl<ır, "hymnos" denilen övgülerde başlıca konudur. Hele traged­ ya ile mythos yeniden doğar, tragedya yazarlarının elinde bir daha yitiremeyecegi bir öz ve anlamla yüklenir: İnsanlık dramının aynası, simgesi oluverir. K o ­ nusunu gerçek olaylardan alan bir iki tragedya dışında - ki bunlar da büyük t e p ­ kiyle karşılanmış ve tutunamamıştır - tragedyanın tek kaynağı mythos'tur. D e s ­ t a n d a n tragedyaya tür ve görüş ayrılığının gerektirdiği büyük bir farklılık vardır. Destanda başrolü oynayan tanrılar arka plana itilir, yeni tanrılar, yeni kahra­ manlar ön plana alınıp tragedya yazarının seyircilerine yaşatmak istediği dra­ mın gereklerine göre aydınlanır. D r a m insan dramıdır a m a İpleri gene de tanrı­ ların elindedir, onları destanda olduğu gibi bir dağın tepesinden savaşı yönetir ya da bir insanın ölüm kalımını tartıya vurur görmeyiz, a m a ç ve eylemleri saklı kalır, anlaşılmadığı oranda da korkuçtur; tragedya tanrıları, bilerek ya da bilme­ yerek işlediği bir suç için insanı yıkıma götüren amansız yazgıyı, lanete uğramış bütün bir soyun zincirleme suç ve cezasını simgeler. Tragedyanın bu açıdan aydınlattığı mythos böylece alabildiğine zenginleşir, a m a iş bununla da bitmez: Bin bir kent devletine ayrılmış olan Yunanistan'ın her bölgesi yerli mythos'unu yaratmak ve yaşatmak hevesindedir. Koruyucu olarak seçtiği bir tanrı üstüne kendi bölgesiyle İlgili efsaneler uydurmakta ya da olan efsaneleri kendi din ve devlet politikasına göre yorumlayıp değiştirmekte­ dir. Efsane çemberleri böylece genişledikçe genişler: Troya savaşı çemberine Atina, Thebai, Korinthos çemberleri katılır, Odysseus'un serüvenleri destanına Argonaut'lar destanı eklenir, Dor ırklı boylar lon mythos'unun kişileriyle boy öl­ çüşecek bir destan kahramanı yaratıp bütün efsanelerini Herakles diye bir yarı tanrının çevresinde toplarlar. Mythos böylece İçinden çıkılmaz girift ve karmaşık bir toplam oluverir. Bu çokluğu aydınlığa kavuşturmak için gerçekten bir mythos bilimine gerek vardır: O sırada, yani Yunan'ın klasik denilen parlak çağı sona erip de yaratıcılığı azaldığı, sanat gücünün tükenmeye yüz tuttuğu Hellenistik denilen d ö n e m d e efsaneleri toplama ve derleme işine girişilir. İskenderiye ve Bergama kitaplıklarının kurulup çalışmaya açıldığı elyazmalarının alabildiğine çoğaltılıp eleştirildiği dönemdir. Bu d ö n e m d e türeyen mythos yazarları bir yan­ dan başta H o m e r o s olmak üzere büyük yazın yapıtlarını şerhler, notlar ve açık­ lamalarla kopya etmeye, bir yandan da efsaneler toplayıp kitaplar yazmaya ko­ yulurlar. Bunların efsane derlemeleri bizim için önemli bir kaynaktır. R o m a im­ paratorluğu döneminde de efsane düzme süreci canlıdır. R o m a , Yunan mythos'undan esinlenerek kendi din ve mitolojisini kurmak hevesine kapılır. Yunan tanrılarını kendi yerli tanrılarıyla bir tutarak adlarını değiştirir, efsanele­ rin kimini benimser, kimini atar, kimini yerli efsaneleriyle karşıtım. Ta ilkçağın sonuna kadar bu böyle gider. Yunan-Roma mitolojisi dediğimiz bütün bu kay­ naklardan ve daha sayamadığımız başkalarından alınmış, toplanmış, özetlenmiş efsane, masal ve öykülerin toplamıdır.

AKDENİZ MİTOLOJİSİ Şimdi sorarım size: Mitoloji diye bir kitap yazmaya girişince bu bin bir kaynak arasından hangisini seçip de anlatsın çağdaş bir yazar? Kaldı ki mitoloji deyince başta Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla gelir. Bu anlayış da hatalıdır.

Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır, onu Yunanistan ve R o ma'ya mal etmemiz, bu efsanelerin Yunanistan ve R o m a uyruklu yazarların ka­ lemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmış olmasından ileri gelir. Oysa bu efsa­ nelerin çıkış yeri ne Yunanistandır, ne de İtalya, Anadolu'dur, Girit'tir, Mezopo­ tamya'dır, Fenike, Mısır'dır, ya da bütün bu yerlerdeki sözlü geleneklerin karışı­ mından ortaya çıkmış bir bütündür. Yunanlı ya da Romalı kaynak yazarlar a n ­ lattıkları efsanenin asıl kaynağını araştırmazlar, onu bilseler bile kimi zaman si­ yasal amaçlar güderek saklarlar, bile bile değiştirirler. H e m ozanlar ve yazarlar özgür müdürler? Kimin için yazdıkları, kime hizmet ettikleri belli olur. En büyük iki destan yazarı buna örnektir: H o m e r o s lonya'lıdır, gönlü Troya'dan yanadır, a m a efendileri Troya savaşını kazanmış, Anadolu'nun kilit noktası olan Dardanos kalesini yıkmış Akhalardır, onları kahraman göstermek zorundadır, oysa asıl insan-kahraman Hektor'dur Ilyada'da. Vergilius ise Augustus çağının kültür politikasına hizmet etmekle görevlidir, Roma'ya bir kahramanlık geçmişi yarat­ mak amacıyla yazar Aeneis destanını ve H o m e r o s ' u n t a m tersine asıl gücü kuv­ veti Troyalılarda göstermeye çalışır. Bu açı ve erek farkları mythos anlatımında da farklılıklara yol açar. İkinci bir güçlük mythos anlayışında gün geçtikçe artan değişik görüşlerdir. S o n yıllara dek "Yunan mucizesi" diye bir balon uçup dururdu. Batı dünyası in­ san değerlerinin dile geldiği ve büyük sanat yapıtlarıyla ölümsüzlük kazandığı tek kaynağın Yunan-Roma uygarlığı ve kültürü olduğuna inanırdı. Bu dar görüş­ lü açıdan bakılınca Yunan mucizesini yaratan asıl kaynak ve etkenlerin ne oldu­ ğu araştırılmaz, görmezlikten gelinir, bu inancı sarsacak bir bulut ortaya çıktı m ı , bile bile ve bilimselliğe aykırı bir tek yönlülükle tartışmaya, giderek kavgaya girişilirdi. Troya'nın Çanakkale yöresinde olmadığını, Schliemann-DörpfeldBlegen üçlüsünün gün ışığına çıkardıkları koca uygarlık merkezinin H o m e r o s ' u n llyada'sıyla bir ilişkisi bulunmadığını ileri sürmekte direnen sözüm ona bilginler bugün bile ortalıkta dolaşır ve kör görüşlerini kitaplara aktarmak yolunu bulur­ lar. Arkeolojinin son buluşları tarihle ilgili bilim kollarını göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlatmaktadır ama Anadolu arkeolojisi daha yenidir, Hititlere ancak son o n , on beş yıl içinde yazılmış kitaplarda yer verilir, yüzyılımızın başlangıcında yayım­ lanmış bir mitoljide bakarsınız ki Ana Tanrıça Kybele'ye ancak yarım sütunluk bir yer ayrılmıştır. Apollon ya da Artemis'i Türkiye'nin Ege bölgesinde toprak­ t a n çıkarılan anıtların ışığında yorumlamak, değerlendirmek daha hiçbir derli toplu mitoloji kitabına erek ve görev olmamıştır. Kısacası ilkçağın yazılı kaynak­ larıyla günümüzün buluşlarını bir araya getirerek çok yönlü bir görüşle toplama­ ya daha pek az bilgin girişmektedir. Bu yolda Halikarnas Balıkçısı çığır açıcı, yol göstericidir, yani Yunan'ı, Türk'ü olmayan, uluslararası tek bilimsel gerçeği ara­ maya koyulan gerçek bir bilgindir. O n u n açtığı yoldan gitmekle birlikte eski ya­ zın kaynaklarına da hakkını vermek "Mitoloji Sözlüğü" adıyla okuyucuya sundu­ ğumuz bu kitabın tek amacıdır. H e m e n söyleyelim ki bu kitap bir denemedir, eksiklerini, yetersizliklerini bile bile yayımlamaya giriştiğimiz bir d e n e m e . Yukarda sözünü ettiğimiz sorunları bir dereceye kadar çözümleyebilmek için bu "Mitoloji Sözlügü"nü h e m bir sözlük, h e m de bir antoloji olarak düzenlemek yolunu seçtik. Efsanelik kişilerden kim söz ediyorsa H o m e r o s mu, Hesiodos m u , tragedya yazarları mı, onların anlatımını elden geldiği kadar kendi metinle­ rinden vermeyi denedik. Burada Türkiye'de Türkçe olarak bulunan kaynakların H

çokluğu bizi sevindirdi Tercüme Bürosunun açtığı çığır ve M i l l i Egitim Bakanlığı nın yayımladığı İ l k klasikleri çevirilerinden bu yana çok çalışılmış v e ; YunanLatin yazınının ana yapıtları bugün okunur bir dille kazandırılmış bulunmakta­ dır. D a h a öteye gidilmiş, mitolojik öyküler ve kişiler Batı yazınına olduğu gibi bi­ zim de şiirimize konu olmuştur. Bizden önce Türkçe mitolojiler de yayımlanmış­ tır. Elimize geçenleri çalışmamıza ortak ettik. Bu çapta bir mitoloji sözlüğü bir tek kişinin yapacağı iş değildi. Batı kaynaklı bir tek mitoloji kitabını çevirmektense, kendi olanaklarımızla, kendi yazılı kaynaklarımızdan faydalanarak özgün bir d e n e m e yapmayı yeg gördük. Hangi kaynaklardan nasıl faydalandığımızı, bu kitabı nasıl hazırlayıp hangi yöntemlere göre dizdiğimizi kitabın sonuna eklediği­ miz Sonsöz'de belirtmekteyiz. Okuyucu bu bölümde, sözlüğü nasıl kullanacağını da bulabilecektir. Sözün kısası ben burada tek başıma değil, yapıtları ve çalışmaları elime ge­ çen birçok yazarlarla birlikte ortaya çıkmak istedim. Bu kaynakları bulmada ve değerlendirmede ister istemez kişisel eğilimlerime göre bir seçme yaptım. Oku­ yucu bunu bana bağışlasın ve eleştirilerini, yergilerini, önerilerini benden esirge­ mesin. Çabamın tek ödülü bu olabilir. Borcum büyüktür: En başta h o c a m Prof. D r . Georg Rohde'yi anmak isterim. Mythos ve mythologia'nm ne olduğunu, böyle bir çalışmanın bilimsel yollardan nasıl sürdürüleceğini de göstermiştir. Bu kitaptaki "Kybele" maddesini o n u n 1937'deki Türk Tarih Kongresinde verdiği tebliğe borçluyum. Ama asıl esin kaynağım sevgili ustam ve dostum Halikarnas Balıkçısı'dır. Yurdumuzun eşsiz değerlerine saygıyı ve sevgiyi o aşıladı bana. Çok borçlu olduğum bir kişi d e , birlikte çevirdiğimiz llyada ve Odysseia'yı güzelim şiir diliyle Türkçeye kazandı­ ran arkadaşım A. Kadir'dir. Bu kitap Homeros'la doludur, nasıl olmasın ki Batı uygarlığının ilk ve en büyük ozanı yurttaşımız H o m e r o s burcu burucu Anadolu kokar. Azra Erhat İstanbul, 1972

A
Abas. (1) İlyada'da adı geçen Abant'lar bo­ yuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa'nun oğlu. (2) Aigyptos oğullan amcaları Danaos'un kızlarıyla zorla evlenince, gerdeğe girdikleri gece kanları tarafından öldürülürler. Yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirger, ikisi­ nin birleşmesinden Abas adlı bir erkek çocuk doğar (Tab. 10). Abas Argos'ta kral olur, ev­ lenerek Akrisios'la Proitos'u meydana getirir. Akrisios'tan D a n a e , Danae'den Perseus do­ ğar. Acca Larentia. (1) Roma'nın kuruluş efsanesi'nde sözü geçen çoban Faustulus'un karı­ sı. Kocasının dağda bulduğu Romulus ve Remus bebeklerini benimser ve kendi on iki ço­ cuğuyla birlikte büyütür (Romulus). (2) Roma'nın kuruluş dönemlerinde güzelli­ ğiyle ün salmış bir kız. Bir bayram günü Her­ cules tapınağında tanrı ile tapınak bekçisi bahse girişirler, zar oyununda kim kazana-' caksa "ötekine bir ziyafet çekecek ve bu güzel kızla yatmasını sağlayacaktır. Oyunu Hercu­ les kazanır ve Acca ile sevişir. K ı z sonraları zengin bir Etrüsk'le evlenir ve yaşlı kocası ölünce bütün varlığını Roma halkına bağışlar. Admete. Bir Samos (Sisam) efsanesine gö­ re, Perseus soyundan olan Admete Argos'ta tanrıça Hera tapınağının rahibesiymiş. E l l i sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası Eurystheus ölünce Argos'tan kaçmak zorunda kalmış. Tanrıçanın heykelini yanına alarak Sisam adasına sığınmış. Bir süre sonra Argos'luların parayla tuttukları korsanlar H e ra heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama ge­ miye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle Samos'ta kal­ mak istediğini belli etmiş. Samos Hera'sı diye anılan ünlü bir heykel İlkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. Sisamlılar Hera ve Admete adına yılda bir bayram ya­ parlardı. Admetos. Pherai (bugün Elestino) şehrinin kralı. Delikanlı olarak Kalydon avına ve Ar-

gonaut'lar seferine katılmış. Kyklop'ları öl­ dürdü diye bir yıl Olympos'tan sürülen Apollon'u sığırtmaç olarak kullanmış (Apotlon, Kyklop'lar). Pelias'ın kızı Alkestis'e gönül ve­ ren Admetos onu elde etmek için arabasına bir aslan; bir de yaban domuzu koşmak zo­ runda kalınca Apollon tanrı o n a yardım et­ miş ve Admetos Alkestis'i almış, ne var ki dü­ ğün günü Artemis'e kurban kesmeyi unuttu­ ğu için, tanrıça gerdeğini yılanlarla doldur­ muş. Apollon Admetos'u bu beladan kurtar­ mış, bununla da kalmayıp Admetos'un kade­ rini de değiştirmeyi başarmış: Kader Admetos'un ölümü için saptadığı gün Pherai kralı yerine ölecek başka birini bulursa ertelemeye razı olmuş. Ama o gün gelince Admetos yeri­ ni alacak kimseyi bulamamış: Ne anası, ne babası, ne uşağı, kimse ölmek istememiş, yal­ nız genç karısı Alkestis kendisini feda etmiş. Alkestis Hades'e indikten sonra Herakles ta­ rafından kurtarılır (Herakles). D e l i Dumrul e f sanesine de konu olan bu motifi Euripides "Alkestis" adlı tragedyasında işlemiştir (Alkestis). Adonis. Köken ve kaynakları güney Akde­ niz çevresine uzanan tipik bir Anadolu efsa­ nesi. Kybele-Attis mythos'unun bir başka an­ latımını veren Adonis efsanesi bir toprak-bereket öyküsüdür. Birçok şiir ve masal yazarla­ rının özene bezene işledikleri bu öykü şöyle özetlenebilir: Suriye kralı Theias, ya da Kıbrıs kralı Kinyras'ın Myrrha ya da Smyma adında bir kızı varmış, tanrıça Aphrodite'in lanetine uğra­ yan bu kız babasına tutulmuş, onunla seviş­ mek istemiş. Dadısının kurduğu bir düzenle babasının yatağına girmiş ve on iki gece onunla sevişmiş, son gecesi de gebe kalmış. O gece babası, yanında yatan kadının kendi kızı olduğunu anlamış ve bu korkunç günahı temizlemek için, kılıcıyla kızının üstüne yürü­ yüp onu öldürmek istemiş. Ama tanrılar Myrrha'ya acımışlar ve onu babasının elinden kurtarmak için bir mersin ağacına çevirmiş­ ler. On ay kadar sonra ağacın kabuğu çatla­ mış, gövdesinden dünya güzeli bir bebek çık­ mış. Çocuğun güzelliğine vurulan Aphrodite onu büyütsün diye yeraltı tanrıçası Persephone'ye vermiş. Ama Persephone de çocuğa

İtys'i öldürüp pişirirler ve babasına yedirirler.tutulmuş. Zethos'un kardeşi Amphion Niobe ile evlenip çok çocuğu oldu­ ğu halde. Kocasıyla birlikte Kolophon' da mutlu günler yaşarlar. onu tanır. dedesi Sikyon kralı Polybos'un yanı­ na sığınmak zorunda kalır. Aedon. öbürüne bir hizmetçi bulup getirecektir. Adonis İbranîce "efendi" anlamına gelen Tammuz (Türkçe Temmuz) adının yunancalaştırılmış karşılığıdır. Odysseia'da ( X I X . Bir süre sonra da onun vârisi olarak tahta çıkar. Adrastos ölümsüz atına bi­ nerek Argos'a kaçar. dört ayını da Aphrodite'nin yanında geçireceğine. onu Aphrodite'ye bir daha geri ver­ meye yaraşmamış. Kışın yeraltında saklanan. bir Adrastos'un sağ kalacağını öngörmüştü. Falcı ve bilici olan Amphiaraos bu savaşta bütün önderle­ rin öleceğini. kız kardeşi Eriphyle'yi ona verir ve Argos krallığına döner (Amphiaraos. ne var ki yanılır. Polytekhnos araba yapmakta. Aedon Pandareos'un kızı ve Thebaili Zethos'un karışıdır. öbürü Deipyle'yi de Tydeus'a verir ve Polyneikes'le birlikte Thebai'ye karşı Yediler seferine önayak olur. kocası da gider Efes'ten onun kız kardeşi Khelidon'u (Yun. öte yandan sevgilisinin yardımına koşan Aphrodite'nin ayağına diken batmış. (2) Miletos efsanesi şöyledir: Aedon Milet'li Pandareos'un kızı ve Polytekhnos adlı sanat­ çının karışıdır. Ama mutlulukları başlarına vurur. kasığından yaralanan Adonis'de kanaya kanaya can ver­ miş. Bu arada Oidipus oğullarından Eteokles. ama savaş­ ta yitirdiği ogulunun yasına dayanamayıp ölür. Adonis sekiz ay Aphrodite'nin yanında kalmayı seçince. Eriphylej. Yarışmayı Aedon kazanır. Sonra. Kırlangıç) alır. Gerçekten de öyle olur. Tammuz-Adonis efsanesiyle Hitit bereket tanrısı Telepinu efsanesi arasında ilişki ve benzerlik göze çarpmaktadır (Kinyas). ama babasını öldüren Amphiarâos'la görünüşte banşarak. ölen önderlerin oğullarıyla Thebai'ye karşı Epikon'lar seferi­ ne katılır ve bu kez zaferi kazanır. gurura kapılırlar-. öte yandan da adam öl­ dürdüğü için Kalydon'dan sürülen Tydeus. onu öldüreceğini söyleye­ rek Aedon'a verir. İtys adında bir oğul­ ları olur. 23). (1) İlkçağ yazarlarını çok etkileyen bu efsaneye ilkin Homeros'ta rastlanır. karanlıkta Niobe'nin oğlunu değil de kendi çocuğunu öl­ dürür. Polytekhnos işin farkına varınca çılgı­ na döner. Adrastos. 518) anlatıldığı­ na göre. iki kız kardeşi öldürmek ister. yolda onu kirletir. Adonis'in yılın dört ayını Persephone'nin. Bir aile kavgası yüzünden yurdunu bırakıp. kardeşi Polyneikes'i Thebai'den sürünce. K i m daha çabuk bitirecekse. Zeus ile Hera'dan daha mutlu bir çift olmakla övündükleri için. Aedon kız kardeşinin bir gün çeşme başında dert yandığını duyunca. Hera ceza olarak kavga tanrıçası Eris'i sokar arala­ rına. Zeus . Argos kralı (Tab. Talos'un oğlu. Karı koca birbirleriyle yarışmaya girişir­ ler. Toprağı sulayan kanından Manisa lalesi denilen bahar çiçekleri bitmiş. Tanrıçalar arasında ko­ pan kavgaya yargıçlık eden Zeus. Argos'a sığınırlar. Adrastos kızlarından birini Polyneikes'e. Adonis bahçeleri denilen bu çiçeklerin karşısında ka­ dınlar yas tutar ve "O ton Odonin" (Vah Adonis!) çığlıklarıyle dövünürlerdi. sıyrığından akan bir damla kan tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya boyamış. baharla birlikte yeryüzüne dönen ve aşk cümbüşü içinde fışkırıp gelişen bitkisel varlığı simgeleyen Adonis'e Suriye'de özellikle kadınlar tapınırlardi: Yılda bir bahar bayramları yaparlar. tanrıçanın güzel delikanlıya olan aşkını kıskanan öbür tanrılar (Ares ya da Artemis) Adonis'in üstü­ ne bir yaban domuzu salmışlar. Aedon'la Zethos'un yalnız bir ç o ­ cukları olur: Itylos. saçlarını ke­ sip köle kılığına sokar ve kız kardeşine kim olduğunu bildirirse. geri ka­ lan zamanda da istediği yerde yaşayabileceği­ ne karar vermiş. büyük yenilgiden sonra. Tanrılar Aedon'a acıyıp onu bir bülbü­ le dönüştürürler. bir yandan Polyneikes. Aedon ku­ maş dokumakta. Adonis efsanesi Sümer ve Hitit kaynakla­ rından gelmedir. sepetlere tohum dikerler. böylece hızla büyüyen bu bit­ kiler kısa zamanda solup ölürlerdi. onları sıcak su­ larla sularlardı. İki kız kardeş öç almaya karar ve­ rirler. (Yun. Bülbül). Aedon eltisini kıskanır ve bir gece en büyük oğlunu uykusunda öldür­ meye kalkışır. saksıla­ ra. Efsanesi Thebai'ye karşı Yediler seferiy­ le ilgilidir.

Agamemnon ve Menelaos'un anaları olarak gösterilir. uyan. Agamemnon. A p o l l o n . kral değneğinin tarihçesini çizerken (İl. ondan üstün bir güç bulunduğunu gös­ terdiği gibi. Dök yüreğindeki acılan. Öyle olmuş. Girit'ten sürülüp Argos'a gelir ve ilkin Pleisthenes ile evlenir.). bir taşını yerinden oynatıp kolayca çıkarabilecekleri biçimde yapmışlar Geceleri buraya girer. efsaneler boyunca onun simgele­ diği kavramı onun kadar etkin ve belirgin ni­ teliklerle canlandıran başka bir kişi yoktur. T a n n onlara en büyük ödül diye tatlı bir ölüm bağışlamış. Agamedes ile Trophonios Delphoi tapınağını bitirince. Delphoi ve Thebai şehirlerinde yaptıkları anıtlar parmakla gösterilirmiş: Delphoi'de Apollon. Arkadya'da Poseidon tapınakları ve Thebai'de Alkmene'nin yatak odası ellerinden çıkmış. Atreus'la Thyestes arasındaki kardeş kavgasında ölür (Atreus). (Tab. bu kurultayda da başlıca kural danışmadır. Alsın fildişi çalgısını.araya girer ve birini bülbül. Bu bakımdan destana olduu kadar. Agamemnon'un kral­ lık yetkisi Zeus'tan gelmiştir. 100 vd. altın saçlı t a n r ı Duyup bu acı yankıları. Tanrılar Prokne'yi bülbül. Boiotia kralı da onla­ ra hazinesini saklamak için sağlam bir yapı ıs­ marlamış. Ama Tereus Philomela ile de sevişir ve olup biteni kız kardeşine anlatma­ sın diye dilini koparır. İlyada'da Pelops oğullarının kan davasından söz edilmez. Yunan mythos'u tanrılar tanrısı Zeus'un üs­ tünde. Anlat o kutsal ağıtlarınla Oğlumuz ffys'in başına gelenleri. Varlığının gün geçtikçe eksildi­ ğini gören kral Girit'ten ünlü mimar Daidalos'u çağırmış. sonra Atreus'un karısı olur. (3) Atina efsanesi: Tragedya yazarlarının ve özellikle Sophokles'in yitik "Tereus" traged yasında anlatıldığı gibi. her biri bir bölgenin yönetimini elinde tutan birçok derebeylerinin başında. 1 1 . öbürünü kırlangıç haline sokar. Aello. Ve ölümsüz dudaklarından çıkan ezgiler Karışsın sesine mutlu yüceliklerde. Homeros onun asasının. soyunu Pelops'a kadar götü­ rür. eşsiz bir tiptir. Philomela'yı kırlangıç (baş­ ka bir anlatıma göre adı güzel sesli anlamına gelen Philomela bülbül olur). Çöz tanrısal dilini. 15). 14 ve 15). Bir tuzak kurmuşlar ve iki hır­ sızı tam yakalayacakken. başka bir efsane koluna göre Agamemnon'un ilk atası Tantalos'tu. onları ordularıyla bir­ likte yöneten başkomutandır. Sık fundalıklardan göklere yükselsin. yedinci gece uykuya dalınca iki mimar bir daha uyanmamışlar. Para hırsına kapılan iki mimar da hazine odasını. Aerope. yedinci günü emeklerinin karşılığını alacaklarını bildirmiş. Agamemnon kraldır. Apollon da altı gün yiyip içip eğlenmelerini. Tanrı koroları kursun yukarda. Karşılık versin sana. Agamemnon Yunan mythos'unda tektir. Adı Kasırga anla­ mına gelir (Harpyalar). Atreus'tan Thyestes'e ve ondan Agamemnon'a aktarılır. Harpya'lardan biri. bölgesel kralların toplantısında çizilir. savaş alanına bakan Troyalı ihtiyarlara en başta eski eniştesi Agamemnon'u "hem iyi bir kral. Buyruğuna tek sınır. hem de eksik ve zayıf yönlerini önümüze serer. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş düşmanlığı ve onun sonu I ! . İlyada'nın üçüncü bölümünde Helene surla­ rın üstüne dizilmiş. Girit kralı Katreus'un kızı (Tab. tragedyaya da esin konusu olmuştur Agamemnon. krallar kralı Agamemnon'un kişi­ liğinde de krallığın hem erdemlerim. Agamedes. Başka bir anlatıma göre. İki kız kardeş İtys'i ke­ sip babasına yedirmekle öç alırlar. tan­ rıdan ücretlerini istemişler. Kızıl boynundan su gibi aksın Oğlumuzun adını inleyen sesin. hem güçlü bir savaşçı" olarak tanıtır. yalnız İlyada'da değil. hazineden bir şeyler araklarlarmış. Aerope. krallık normal yoldan Pelops'tan Atreus'a. Agamedes üvey oğlu Trophonios'la birlikte Yunanistan'ın en ünlü mimarlarındanmış. Tereus'u da hüthüt kuşuna dönüştürürler. Aristophanes "Kuşlar" komedyasında bu dramı Hüthüt'ün ağzından şöyle anlatır: yan garip bülbülüm. Trophonios Agamedes'in kafasını keserek kaçmış. krallar kralıdır. Prokne ile Philomela Atina kralı Pandion'un kızlarıdır. Prokne Trakya kralı Tereus'la evlenir ve İtys adlı bir oğulları olur.

Bu s o r u n u Akha o r d u s u n u n nasıl ç ö z ü m l e ­ diği de ilginçtir. Her taraftan bir ses çıkarsa iyi olmaz. Kalktı hırsla gücü yaygın Agamemnon. Atreus oğlu? Barakaların tunçla. tek başına bırakalım Troya'da onu. daha güçlüdür onlar senden.. n e de o n u n sözlerine uyulmasını salık veren Akhilleus'u. sizi aşağılık herifler sizi. çıkarma düşkün yürek. vermek z o r u n ­ da kalınca Akhilleus'unkini a l m a k t a hiçbir sa­ kınca g ö r m e m e s i kavganın asıl n e d e n i d i r .. halktan bir a d a m ı n kralı kına14 biliyorum Akha'lartn . 78 vd. bütün gözlerden uzakta.. Akhilleus'un içinde büyük bir kin yok gene de. Size diyorum Akha oğulları. "Ey doymak bilmek adam. yakışık almaz Akha oğullarını yıkıma sürüklemen. Saygısızlık etti Akhllleus'a.). tlyada'nın k o n u s u . Halkın y ö n e ­ ticisini eleştirmesi d ü n y a yazınında ilk kez gö­ rülmektedir b u r a d a . Akha kadınları demeli. Bir de altın mı istiyor canın şimdi? Tutup getirelim Troya'Mardan birini. hem gevşek davranmasaydı sana. ( İ l . o r d u n u n alt tabaka­ sını simgeleyen bir askerin de kralı en ağır sözlerle kınaması dikkati ç e k e r . bir tek kral. öyle mi? Taze bir kadın mı istiyorsun yoksa.. yanıyordu iki gözü yalım yalım. Bu olayda karşısına çıkan kim olursa olsun pay­ lar. yoksun bıraktı onu. yalnız kavgaya tutuştuğu Akhilleus'tan gelmemesi. en üstün yiğidimize. karakteri ve kişiliği b ü t ü n açıklığıyla o r t a ­ ya serilir. A g a m e m n o r i ile Akhilleııs arasındaki kavga A g a m e m n o n y ü z ü n d e n k o p a r . oğlu.c u n d a İşlenen k o r k u n ç suçlar d a h a çok t r a ­ gedyaya k o n u olmuştur (Atreus). tersler.). bildiğini y a p a r .. gelsin babası kurtulmalık versin sana. bir tek baş olmalı. Tutsağı Khrysels'i geri v e r m e k i s t e m e m e s i . 2 2 5 vd. Bu kral portresi ü s t ü n d e d u r m a y a değer... Gene mi bir fisteğin var. bu senin son küfrün olurdu ona. Bir şehri alır almaz biz Akha 'lar onları sana verdiydik ilk peşin. I. Atreus oğlu. Hem biz burada hepimiz kral değiliz ki. istek ve buyruklarını e m r i n ­ deki i n s a n l a n n k i n d e n üstün g ö r m e k t e ve bu İnanışa g ö r e d a v r a n m a k t a d ı r . I I . Seni gidi edep­ siz. ne savaşta geçer. hey. dışarı vurana dek taşır yüreğinde onu.. otursun onur payının üstüne. Ne kurultayda geçer sözün. Sense savaştan anlamaz korkağın birisin. Kızdıracağım saydığı adamı. Ve bu kavgada krallar kralının t u t u ­ m u . A m a A g a m e m n o n n e Kalkhas'ı dinler. kadınla dolu. seni it gözlü. Bu davranışı tepki uyandırır. A g a m e m n o n kraldır ve h e r kral gi­ di kendi çıkarını. T e p k i n i n .. Seni şarap fıçısı. vd. o adamın b ü t ü n Argos'lulara her yerde sözü geçer. . I. I. düşüp kalkmaya. Öfkelenip de Akha'lara yıkım getirmesin sakın. unutamaz kinini. ması (Thersitesj. Halkını ke­ miren bir kralsın s e n " . A t h e n a ' n ı n verdiği esinle Odysseus sıraları dolaşıp şöyle yatıştırır h e r ­ kesi (İl.. bir zaman öfkesini yenerse de. Yardım etmeyelim de görsün sonunu..bilemezsin Atreus oğlunun niyeti ne? Akha oğullarını yokluyor şimdi o. Akha oğulları denmez size artık. yiğit Atreus kapkara bir öfkeyle doluydu yüreği. Bu eleştiri Akhilleus'un a ğ z ı n d a n şöyle dile gelir.). feodal Akha d ü z e n i n i n t ü m ü n ü k a p s a m a k t a ­ dır (İl. A m a d e s t a n A g a m e m n o n ' u bir krala özgü b ü t ü n nitelikle­ riyle canlandırır. Kurnaz Kronis oğlu şu değnekle bütün yetkileri size krallık etsin diye verdi Agamemnon'al A p o l l o n ' u n Akha'lara gönderdiği salgının n e d e n i n i bilen Kalkhas bu öfke karşısında ç e ­ kinir gerçeği söylemeye (İl... seni geyik yürekli. 1 2 2 .. II. aldı onur payını. A m a yiğidin sözlerinden d a h a da şaşırtıcıdır T h e r s i t e s ' i n . Hadi yurda dönelim gemilerimizle. h i ç e sayar (İl. Zeus'un beslediği kralların amansızdır öfkesi. 1 9 3 vd. 1 0 2 vd. Kral azgın olur kızınca ayak takımından birine. Bu eleştiri yalnız kralı degil. kapatmaya kendine? Başbuğsun.): . altınla versin sana. ama ezecek yakında başlarını..)..

Her davranışında sanki bir sakarlık vardır Agamemnon'uh: Aulis'te avlanırken Artemis'i kızdırması. ama Agamemnon burada da tam başarılı değildir. hünsa imiş. Bundan hünsa bir varlık doğar: Agdistis. Pentheus'un anası (Tab. Attes onu görünce çıldırır ve erkekliğini keser. gebe kalıp Attes'i doğurmuş. bu­ nun meyvesini Sangarios ırmağının kızı Nana göğsüne almış. Agamemnon gene de bir zorba olarak gös­ terilmez llyada'da. Agaue. orada gömmüş ve anısına bir bayram ile bir rahip heyeti kurmuş. Agdistis de sevgilisinin bedeninin bozulma­ masını sağlar. hem erkek olan bu yaratığı tanrı­ lar ele geçirir ve erkeklik uzvunu kesip atar­ lar. Bu efsanelerde Agdistis ile ana tanrıça Kybele birbirine karışmaktadır. Agdistis. öyle eşsiz güzellikte bir delikanlı olur ki o zaman salt kadın olan Agdistis ona âşık olur. oğlu Pentheus'u bir vah­ şi hayvan sanarak kendi eliyle parçalamış. küçük parmağı da oynamaya de­ vam edecekmiş. Zeus da bu dileğini yerine getirmiş. yarı trajik kaderin belirtisidir (Klytaimestra. Attis'in saçları bü­ yümeye. Bu konu Euripides'in "Bakkha'lar" tragedyasın­ da işlenmiştir (Pentheus.At ıi >r . ne de kurultayda bir Nestor ya da Odysseus gibi üstün bir akıl gösterebilir.). Sangarios Nana'ya çocuğu dağa bırakmasını buyurmuş. Onun kişiliğin­ de Homeros ve yolunu izleyen bütün ozanlar krallık kurumunun kusur ve eksikliklerini or­ taya sermek istemişlerdir sanki. Zeus'la Semele'nin aşkı üstüne de­ dikodu yaptığı için. Semele'nin oğlu tanrı Dionysos anasının öcünü almış. toprağa akan kanından biten menekşe­ ler dibinde öldüğü çamı çepeçevre sarmışlar. Ne var ki bu artagus sözcüğü "güzel" anlamına da gelebilir. uzvundan bir badem ağacı çıkmış. delikanlı bir çam ağacının dibinde erkekliğini keserek can vermiş. Zeus bir gece düş görerek tohumunu yeryüzüne döker. Zeus tanrıçaya tutul­ muş. Derken Agdistis Attes'i çıldırtmış. Pessİnus kralı da aynı şeyi yapar. bir daha aynı uysallığı gösterir ve özür dileyerek barışır (İl. Attes büyüyünce öyle yakışıklı. onunla birleşmeyi başaramayınca tohu­ munu bir kayanın üstüne bırakmış. ama Phrygia kralı Midas onu kendi kızına almak istiyormuş. Motifleri t o p ­ rak bereketini ve bitkinin öldükten sonra ye­ niden dirilmesini simgeleyen bu efsaneler da- . Ne var ki Attes Agdistls'ten kaçmak İ ç i n Pesslnus'a gider ve orada kralın kızıyla evlenmeye k.ılkı şır. uzuvdan bir badem ağacı meydana gelir. Aigisthos). Ayrıca mezarı üstünde bir badem ağacı büyümüş. XIX. Bakhalar sürü­ süne katılan Agaue. 18). Bebek gelen geçenin ilgisini çek­ miş. aslında talihsiz bir adam­ dır: Akhilleus'u kırdığına bin pişman olur. Hem kadın. ne savaşta bir Akhilleus ya da bir Aias olabilir. Tam düğün gecesi düğün ezgileri söylen­ mektedir ki Agdistis birdenbire çıkagelir.1 r . Karısının ve onun âşığı olan kendi amcaoglunun elinden öldürülmesi bile aynı yarı komik. Bu efsanenin başka bir anlatımı da şöyle­ dir: Phyrgia ilinin sınırlarında Agdos adlı ıssız bir kaya varmış. ba­ rışmak için ödün vermeye razıdır. Kybele onu da gömmüş ve onun me­ zarı üstünde de menekşeler bitmiş. orada Kybele tanrıçaya bir taş biçiminde tapılırmış. çürümesin diye. bundan gebe kalarak Attes (başka kaynaklara göre Attis) adlı bir oğlan doğurur. Bu sözü aldıktan sonra Agdisüs sevgilisinin ölüsünü Pessinus'a götür­ müş. adının Phrygi a dilinde teke anlamına gelen "artagus" teke ile ilişkisini göstermektedir. Kadmos ile Harmonia'nın kızı. Agdistis'i Dionysos sarhoş ederek erkekliğinden et­ miş. bu yüz­ den kızı İphigeneia'yı kurban etmek zorunda kalışı bu kralın hatalarını ne kadar pahalıya ödediğini gösterir (İphigeneia). Bu t o ­ humdan Agdistis doğmuş. Onu dağa bırakır. t e ­ kenin sütü olamayacağı halde. onu bir tekenin sütüyle beslemişler. Kybele tanrıça onu göm­ müş. İlyada onun kahramanlıkları ve öldürdüğü Troyalı yiğitlerin adıyla doludur. Her neyse Agdistis ile Kybele ikisi birden gö­ nül vermişler bu güzel delikanlıya. Pausanias'ın anlattığı Agdistis e f sanesi ana tanrıça Kybele'nin Pessinus'taki kültüne ilişkin bir efsanedir. Jno ile Semele'nin kardeşi. Midas'ın kızı da umutsuzluğa düşerek canına kıymış. ırmak tanrı Sangarios'un (Sakarya) kızı bu ağaçtan bir badem koparıp göğsüne saklar. 85 vd. Agdistis Zeus'a yalvarmış Attis'in bedeni hiç bozulmadan kalsın. Attes ölür. Bakkha'lar). Yiğidin olumsuz tepkisiyle karşılaştıktan sonra.

Adı parlak anlamına gelen Aglaie Zeus ile Eurynome'den doğmuş üç Kharit tanrıçanın biridir (Kharit'ler). bulup getirmedikçe dön­ memelerini buyurur. "aia" veya "gaia" toprak demek­ tir. 21). İlyada'da iki Aias'ın adı geçer. Fok balığı) adlı bir 03lu olmuş. içinde yı­ lanlarla sarılı bir bebek görünce korkudan çıldırarak Atina Akropolünden aşağıya atarlar kendilerini (Erikhthonios). 524a). Phoiniks ve K i l i k s ' i k ı z kardeşlerini aramaya gönderir. 16 Aia. Yun. 14 ve 21). Bu hakseverliği ona öldükten sonra Hades ülkesinde yargıç olmayı sağlamış. Karıncalardan dog­ ma bu adamlara Myrmidon'lar (Yunanca "myrmeks" karınca demektir) denmiş. Akhilleus'un amca çocuğu ve Salamis adası­ nın kralıdır (Tab. Kybele tanrıçanın ise Ana­ dolu'da ve çevrede tarih öncesi çağlardan Roma devrine değin çeşitli adlarla tapım gör­ düğü herkesçe bilinmektedir (Kybele). en dindarı diye anılan Aiakos. Europe). Aiakos. Agenor ise Fenike'ye yerleşir. Tyr ile Sidon kentlerinin kralı olur. Hesiodos'a gö­ re Aglaie Kharit'lerin en gencidir ve tanrı Hephaistos'la evlenmiştir. Atina kralı Kekrops'un üç kızından biri. Yunanlıların en dürüstü. Belos. "küçük Aias" Oileus'un oğludur ve Lokris'lilerin önderi olarak gelmiştir Troya sava­ şına. Phokos'un atletik yarışmalarda başarılarını kıskanan ağabeyleri Telamon ile Peleus kafa­ sına bir disk atarak öldürmüşlejr onu. Epaphos. 10). ama Platon onu ölüler yargıcı ola­ rak gösterir ve Asya'lı Minos ile Rhadamanthys'in yanıbaşında Avrupa'dan gelen ruhları yargıladığını ileri sürer (Gorgias. orada Zeus'tan olan oğlu Epaphos'u doğurur. Epaphos da Nil tanrısı Neilos'un kızı Memphis'le evlenir ve Libya adında bir kızları olur. Aiakos da hak yerine gelsin diye sürmüş oğullarını Aigina'dan. Zeus'la su perisi Aigina'nın oğludur (Tab. 21). Tanrıların çok sevdiği Aiakos'tan Yunanlı­ lar bir dilekte bulunmuşlar: Ülkelerini kasıp kavuran kuraklığa son vermesi için Zeus'a ya­ karmasını istemişler ve Zeus bu dileği de yeri­ ne getirmiş. Hiç biri de geri gelmez. Bunlardan amaç. Belos Mısır'a. Agron. Akhilleus'a verilen Aias. Ama kardeşleri Herse ve Pandrosos'la birlikte Aglauros m e ­ rakını yenemez ve sepeti açarlar. Bu iki Aias birbi­ rinden çok ayrı kişilerdir. Kos (Istanköy) adasında Byssa ve Meropis adlı iki kız kardeşiyle yaşayan ve yal­ nız toprak işleriyle uğraşan bir delikanlı. biri. Akdeniz çevresinde kentler kurup yerleşirler (îo.ha çok alegorik birer anlam taşır. lo'nun torunu olan Agenor tanrı Zeus'un soyundandır (Tab. Aglaie. Aiaie. Byssa martı oldu. Tanrıça Athena. llyada'da soyadı (Tab. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiçbir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş biçimine sokuldular: Meropis baykuş ol­ du. Aiakos da babası Zeus'a yal­ varmış ki adada bol sayıda bulunan karıncala­ rı insana dönüştürsün. Gerçi H o meros destanlarında Aiakos'un böyle bir sıfa­ tı yoktur. Baştanrı oğlunun bu dileğini yerine getirmiş. Afrika'nın bir bölgesi­ ne adını veren bu kız tanrı Poseidon'la birle­ şerek ikiz doğurur: Agenor ile Belos. ama h e p omuz om- . Kum) Phokos (Yun. Aiakos'un torunu Akhilleus sonraları Myrmidon'ları kendi ordusu olarak Troya seferine götürmüştür. Epaphos'un oğlu. Pessinus'taki Kybele kültünde rahiple­ rin belli zamanlarda ve törenlerde erkeklik uzuvlarını kesmelerinin nedenini ve kaynağı­ nı anlatmaktadır. içinde Erikthonoios'u sakladığı sepeti ona ve­ rip sakın açmamasını söyler. K ı z ı Europe tanrı Zeus tarafından kaçırılınca Agenor oğulları Kadmos. Kolkhis ülkesinin eski adıdır (Argonaut'lar). öteki. Odysseia'da büyücü tanrıça Kirke'nin adasına verilen ad (Kirke). bir denizkızı olan Psamathe'den (Yun. "büyük Aias" Telamon'un oğlu. Aiakos'un Aigina'dan Telamon ile Peleus. Aia. Agron da yagmurkuşu haline dönüştürüldü. Io inek kılığında dünyayı dolaştıktan son­ ra Mısır'a gelir. Aiakosoğlu. Anasının adını alan Aigina adasında kral iken uyruklarının hepsi vebadan ölmüş. Agenor. Aglauros (yahut Agraulos).

Kim o. öteye de hiç gidemezler (İl. omuz omza destek oluyordu birbirine.za savaşırlar. Aias kırk t a n e kara gemiyle gelmiştir T r o ya'ya. Lokris'lilere Oileus oğlu Telamon'un çevik Aias komuta eder. Akha'ları kargı atmakta . Bunu d a h a iyi anlamak için h e r biri­ ni ayrı ayrı incelemeliyiz. senin aklında hiç çeviklik yok. 'kendirden bir zırh giymiş küçümencik bir adamdır ama. 2 0 6 vd. 4 8 3 vd. tanrı sözcüsü şu cevabı verir: Kassand r a ' n ı n kaçırılıp ırzına geçilmesinin kefareti olarak her yıl Lokris'ten Troya'ya iki genç ki/ gönderilmeli ve Athena tapınağına kurban edilmelidir. Akhilleus'tan sonra en yiğit savaşçısıdır. a m a o n u n k o m u t a ettiği bölükler hiç b e n z e m e z öbür savaşçılara: Okçular Lokris'liler. Bu iki yiğit Akha o r d u s u n u n canı ciğeridir. akılsız adam. (1) AİAS O İ L E U S O Ğ L U . Akha'lann kalesi diye anılan Aias'ı P r i a m o s surların ü s t ü n d e n g ö r ü n c e . tanrıçanın heykeline sımsıkı sarılmıştır. M1. 7 1 2 vd.). Aias'm gemisi batar. Patroklos'un ölüsünü Troyalıların elin­ d e n kurtarmaya da yardım e d e r . G ö r ü n ü ş ü . kavgacı başı. kavgacı ve kimi z a m a n kabadır. Bu dayanışmayı şöyle tanımlar H o m e r o s (İl. XIII. Poseidon yiğidi kur­ tarır. llyada'daki olaylardan sonrasını an talan destanlarda A i a s ı n m İşlediği büyük bir suç söz k o n u s u d u r : Troya şehrinin düştüğü. 2 2 6 vd. geniş omuzlarıyla aşan? H e l e n e de bu yiğidin "eşi görülmedik Aias" olduğunu söyler. Lokris'liler b u n u yapmışlar. XXIII. kadar değil boyu boşu Aralarını s o n u n d a Akhilleus bulur. Aias'ın işlediği günahların cezasını yurdu da çeker: Yiğit öldükten sonra bile uzun bir süre Lokris toprağı verimsiz kalır. Patroklos'un ölüsü için yapılan araba yarışmasında Aias İ d o m e n e u s ' l a kavgaya tutuşur. beraberliğin asıl n e d e n i n i . yatıştırır Aias'ı bu kötü huyu Aias'm başına bela olacaktır. işte Aias'lar da tıpkı öyle.' 17 .). Akha'lann eline geçtiği sırada P r i a m o s ' u n kı­ zı Kassandra A t h e n a t a p ı n a ğ ı n a sığınmış. Irlyarı yiğit. Tanrıça yiğidi böylece ö l ü m d e n korumuş olur. Savaşa hazırlanırken şöyle tanımlanır Alas (İl. I I . Akha'lar bu günahı kendisine ö d e t m e k için Aias'ı taşlamaya koyulurlar. dışarı çekmek ister ve dinsel töreleri hiçe sayarak bu işi başarır. katılmadıkları hiçbir savaş. Aias kızı sığınağından ayırmak. Girit'lilerin ö n d e r i de şöyle tanımlar o n u (İl. Aias'lar arasındaki bu birlik. XIII.. Bu t ö r e de bin yıl sürdürülmelidir. bütün Hellen'leri.). 5 2 6 vd. hafif silahları kullanmakta ustadırlar. Ne var ki bu kez kendi de A t h e n a sunağına sığınıp yalvarır. öbür Akha'lı.). Argos'luları başıyla. hem çok ufak. boynuzlarının kökü bol bol ter döker. ama hiç ayrılamaz Telamon'un oğlu Aias'tan. a m a bu kez Aias A t h e n a ' n ı n öfkesine karşın kurtulduğuna böbürlendiği için tanrıça Zeus'un yıldırımını alarak kendi öldürür akıl­ sız yiğidi. III. geçer. gittikleri zaman yarık boyunca uca doğru yalnız cilalı boyunduruk ayırır onları birbirinden. Aias H e k t o r ' a karşı teke tek savaşa da h a ­ zırdır. soylu. Aias İlyada'da şöyle çıkar karşımıza (İl. (2) AİAS TELAMON O Ğ L U T e l a m o n ' u n oğlu Salamis'li Aias Troya sa­ vaşına yalnız on iki gemi getirdiği h a l d e . bu iki yiğidin nitelikleri ve ka­ derleriyle birbirinden çok değişik olmalarında aramalı. gemilerin yanındaki çetin boğuşmaya katılır. a m a cezasız bırakmaz: D ö n ü ş yolculu­ ğunda Akha'lar k o r k u n ç bir fırtınaya tutulur­ lar. Ama sert. yeni sürülen tarlada şarap rengi İki öküz nasıl gönüldeş olur da çekerlerse sabanı. Aias. oğlu Aias'mki ondan ufak. Akha'lardan geri kalırsın her İşte. Delphoi'ye çare sorulduğun­ da.). ikide bir salgın­ lar baş gösterir. boyu bosuyla küçük Aias'ın t a m karşıtıdır. 7 0 2 vd. Oileus'un çevik oğlu Alas hiç. VII. ikinci yılından sonra kızlar kurban edilmeyip Athena rahibe­ si olarak T r o y a ' d a alıkonulmuşlar.). Akh a ' l a n n . başaramayacakla­ rı hiçbir yiğitlik yoktur. yanındaki H e l e n e ' y e sorar (İl.

güçlerine güç ka­ tar. 24). tıpkı dev yapılı Ares gibi yürüdü. fırladı. Kız kardeşi Helle ile Asya'ya kaçan Phriksos Kolkhis'e sığınmış ve üstünde uçtuğu ka­ natlı koçu Zeus'a kurban ettikten sonra. pürtüklü. Hektor'la savaşta Troya'lı yiğidin kargısı altı kat deriyi geçer. 8). Öyle ki tanrılar bile derin bir saygı beslerler Aias'a. ünü.I \U l\ / I I I İ U O Aias giydi ısıldayım tunç zırhını. saldırı­ da da. Bu işte tanrı parmağı vardır. Thetis ister ki Akhilleus'tan sonra en yaman savaşçı kimse o alsın silahları. Akha'larm kalesi. 268 vd. V I I . değeri hiçe sayılıp ağır bir haka1 « rete uğramıştır. derken Hektor. Kafkas dağının eteklerinde bulunan Kolkhis (bugünkü Gürcistan) ülkesine kral olur. Korkunç diye nitelenen bu kalkan yedi kat deri. Aigeus. yıllar sonra yurdu­ na dönen kızı Medeia'nın yardımıyla tacını yeni baştan elde edebilmiş (Argonaut'lar). Aias kendi çıkarını hiç düşünmeyen ülkü­ cü bir kahramandır. Geniş adımlar atıyordu altında ayakları. öç al­ dım diye şenlik yapar. küçük düşü­ rülmüş. Ama Aias daha büyük bir ka­ yayla onu s a f dışı eder ( İ l .). soykaları çadırına taşır. silahlarla sarıp sarmaladı bedenini. sorumluluk duygusu Agamemnon'unkinden daha üstündür. Atina kralı Pandion'un oğlu. bizim bugünkü deyimlerimizle bir şizofreni ya da paronaya krizi. Aietes ona birçok sınamaları başarırsa postu vereceğini söyle­ miş. Theseus'un babası (Tab. Çektiği acı korkunçtur. Aidoneus. Pandion bir devrim sonucu Atina'dan sürülünce. kara. Aigreus onu . Akhilleus'un bir kız uğruna savaştan çekilmesini. Aietes. Orada da tahtından olmuş. yürek kemiren savaş gücüyle birbirleri üstüne saldırttığı erler arasında savaşa giden Ares gibi tıpkı. Büyücü Kirke'nin ve Minos'un karısı Pasiphae'nin kardeşi ve Medeia ile Apsyrtos'un babasıdır. hayvanların hepsini bir bir öldürür. Troya savaşı da bittik­ ten sonra. Troya'nın sayısız yiğidini tepeler. Aias kendine gelip ne yaptı­ ğını. altın postunu Aietes'e armağan etmiş. sonra Karadeniz'in güney-dogu kıyılannda. savunmada da hep başta gelir. iri" bir kaya parçası alır ve Aias'ın kalkanını tam gö­ beğinden vurur. O sırada bir bunalım geçirir. Korkunç yüzünde bir gülümseme. öldürür. Aias'ı tanrıça Athena bu korkunç ya­ nılgıya düşürür. Akha'lara söz geçirmek için ona baş vururlar. Önce Korinthos tah­ tına çıkar. lason Argonaut'larla birlikte altın postu almaya gelince. İşte böyle atıldı öne o. uzun gölgeli kargısı sallanıyordu. Kronos oğlunun. he­ men koşar. Aias kalkanıyla dikkati çeker Akha'lar ara­ sında. Medeia'nın yardımıyla altın postu çalıp kaçan Argonaut'ların peşine takılmışsa da oğlu Apsyrtos'un. savaşın en çetin anların­ da aslan gibi dövüşür. son katına saplanır kalır. Kral da onu tanrı Ares'e adanmış ormandaki bir meşe ağacına asmış ve bekçi olarak önüne korkunç bir ejder dikmiş. kimleri öldürdüğünü görünce düşmanla­ rının karşısında rezil olmaya dayanamaz. Bunca büyük bir kah­ ramanın böyle gülünç bir duruma düşmesi Aias'ın katlanacağı bir çöküntü değildir: Kılı­ cının üstüne atar kendini ve canına kıyar. elinde kılıcıyla Akha ordusunu yok edeceğim diye bir sığır sürüsüne saldırır. bir gece pusu kurar. O adam da Telamon oğlu Aias'tır. önde yürür. Medeia'nın kesip denize serptiği parçalarını toplamakla vakit geçirmiş ve umutsuzluğa kapılarak Kolkhis'e dönmüş. Güneş tanrı Helios ile Okeanos kızı Perseis'in oğlu (Tab. dev yapılı Aias. Thetis'in tanrı Hephaistos'a yaptı­ rıp oğluna getirdiği silahlar kime kalacak diye kavga kopar Akha komutanları arasında. Yeraltı tanrısı Hades'in başka bir adı (Hades). Akra'ların gevşediğini gördü mü. "ovada duran. ama Agamemnon ile Menelaos ne yapıp yapıp silahlan Odysseus'a verirler. Bunların arasında şair Sophokles'in "Aias" adlı tragedyasında ele aldığı yürekler acısı dramı üstünde dura­ lım: Akhilleus öldükten. savaş arkadaşlarını hiçe saymasını sert sözler­ le kınar. bir kat da tunçtan yapılmıştır. Sophokles'in bu tragedyasında ününü ömrü­ nün sonuna kadar koruyamayan büyük ada­ mın dramı dile getirilmiştir. Aias çileden çıkmış. kışkırtır onları. İlyada'da en erdemli yiğit olarak karşımıza çıkan Telamon oğlu Aias'ın adına birçok ef­ saneler daha kurulmuştur. Aias Hektor'u alt etmekle kalmaz.

Aigeus iki kez evlendiği halde çocuğu ol­ maz. 14 ve 15). Çobanların keçi sütüyle besleyip büyüttükleri Aigisthos (adı Yun. Aigina'ya tutulan Zeus onu Oinone ada­ sına kaçırır. IV. Irmak tanrı Asopos'un kızı (Tab. Sophokles'in "Elektra". Thyestes kardeşinden öç almak çarelerini arar. Agamemnorı Troya seferine çıkınca Aigisthos Mykenai'ye döner. Aigisthos adının "Odysseia" da da sık sık geçmesi. bir süre sonra da kendisini tanıma­ yan amcası Atreus'la evlenir. Aiskhylos'un "Agamemnon" ile başlayan "Oresteia" üçlüsü. Bunun nedenini Delphoi tapınağında tanrı sözcüsüne sormaya gider. yani Mısır'ı fetheder ve oraya adını varlı . Ama Aigisthos Thyestes'in kendi öz babası olduğunu anlar ve onun yerine Atreus'u öldürür. Sonradan Aktor'la evlenip. Kuşaktan kuşağa süregiden bu kan davası tragedya şairlerine tükenmez bir esin kaynağı olmuştur. kralın karısı Klytaimestra'yı baştan çı­ karır. dönüş yolunda Troizen'de kalır ve ora kralının kızı Aithra ile birleşir. Homeros destanlarında tanrı Zeus ve Athena'nın kalıp sıfatlarından biri de "aigis taşıyan"dır. Aigina. gemisine bir beyaz yelken çekecektir. I. Bir süre baba-ogul Mykenai'clc hüküm sürerler. Atreus Thyestes'ln oğul larını öldürüp kendisini Mykenai'den kovun ca. ama Aigyptos gider. Delikanlılık çağına gelince. ataları da Zeus'la lo' dan doğma Epaphos'tur. Ama Aigeus mutsuz bir kraldır. (Od. Aigisthos. keçi anlamındaki "aix"ten türemedir) Mykenai sarayına gelir. Thyestes'ln oğlu (Tab. Theseus'un yolunu gözleyen Aigeus kara yelkenleri görünce oğlunu öldü sanarak kendini denize atar. 32-43. Euripides'in "Elektra" ve "Orestes" adlı tragedyaları bu aile dramını çeşitli ayrıntılarıyla ve başka başka açılardan ele ala­ rak canlandırırlar. I I I . babasının adını bil­ dirmeden büyütmesini söyler. Kimden olduğunu bilmediği bu çocuğu kırla­ ra bırakır. 21). kendi ogluymuş gibi benimseyerek yetiş­ tirir. Aiakos bir süre sonra adaya bir Pelasg soyu yerleştirip Oinone'ye anasının adını vererek Aigina der (Aiakos). Atreus oğulları efsa­ nesinin Homeros destanları kadar eski oldu­ ğunu gösterir. bir oğlu olursa. Aithra bir ço­ cuk doğurur. 256-275. 518-537). sonra Atreus'un oğlu Aga memnon tarafından kovulurlar. yedi yıl hüküm sürdükten sonra Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülür. Panathenaia bayramında yarışan Girit atleti Androgeos'u öldürttüğü için kral Minos'un korkunç isteklerine uymak zorunda kalır: Her yıl Atina gençliğinden yedi erkek ve yedi kız Minotauros'a yedirilmek üzere Girit'e gönderilmektedir. Aigis. Dönüşte bu sözünü unutur ve ge­ misi kara yelkenleriyle girer limana. Afrika kıtasına ege­ men olan Belos o ğ l u Danaos'a Libya'yı. "Melampodes" (kara ayaklar) üiktllnl. Patroklos'un babası olacak Menoitios'u dünyaya getirir. or­ tasında bir Gorgo kafası bulunan aigis kalka­ nı korku salarak orduları bozguna ugratırmış. Aigisthos. Aigis. Aigina bu adada Aiakos'u doğu­ rur.AİGYPTOS kardeşleriyle birlikte yeniden tahta çıkarmayı başarır. Agamemnon Troya'dan dönünce ikisi birden kahpece vururlar onu. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş kavgasını sürdürür. Aigyptos ile ikiz kardeşi Danaos'un de­ deleri tann Poseidon. Belos'la Ankhinoe'nin oğlu (Tab. B i r tanrı sözcüsü ona ancak öz kızından bir oğlu olursa. Zeus'un Girit mağarasında kendisini emziren keçi Amaltheia'nın derisiyle yaptığı bir kalkandır. Bu çocuk kahraman Theseus'tur. Pelopeia Aigisthos'u doğurur. Thyestes de bir gece gizlice kızı Pelopeia'nın koynuna girer ve onu gebe bıraktıktan sonra kaçar. Sonra da Thyestes'i öldürmekle görev­ lendirir. Bunca dert­ ten sonra. Aithra'ya. Yola çıkmadan önce babasına söz verir ki zaferle dönerse. Zeus'un Titanlara karşı savaşında kullandığı ve kendisinden başka yalnız Athena'ya verdi­ ği bu kalkan kudretin bir simgesi olmuştur. Theseus bu duruma bir son vermek üzere canavarı öldürmeye gi­ der. Atreus'u öldürebileceğini bil­ dirir. Yılanlarla çevrili. İçinde boğulduğu denize adı verilerek Aigaios Pontos (Ege denizi) denmiştir. 10). Atreus onu iyi karşı­ lar. A l gyptos'a da Arabistan'ı verir. Theseus Atina'ya döner ve amcası Pallas'ın tahta göz dikmiş elli oğlunu alt edip babasına kendini tanıtır (Aithra). Aigyptos. Aldığı cevabı pek anlamaz ama.

Kaderi kurtulmaktır Aineias'ın tohum ekmeden. Ama Aineias'ın Priamos oğullarından üstünlüğü bir tanrıçanın oğlu ol­ masından gelir (İl. Girit ve kuzeybatı Yunanis- Babası nasıl tda dağının eteklerinde yaşa­ mışsa (Ankhises). . II. Ankhises ile Priamos ve Hektor ile Aineias aynı kuşak­ tan amcaogullarıdır. başında de bir tanrı korur. X X . Ankhises'in oğlu. Kocaman kargısı. "Aeneis". güçlü Aineias kral olacak Troya'lılara. ama düğün gecesi kocalarını öldür­ müşler.). Hektor kadar yiğitçe savaşır Akha'ların en güçlü kahramanlarına karşı. Dandanie'İllerin Aineias var. kral olacak çocuklarının çocukları. Troya'nın kutsal heykellerinden Palladion'u da yüklenerek yola koyulur. Aineias (Lat. birleşti lda eteklerinde bir ölümlüyle. Aigyptos bu kızları oğullarına almak istemiş. Assarakos'tan üreme Ankhises ise Dardanie şehrinin yöneticisidir. Danaos Kızla­ rı). 296 vd. klasik Latin şairlerinin en büyüğü olan Vergilius'a da bir destan esinlemiştir.). Aphrodite bu yüzden yaralanır. Savaş meyda­ nında görelim onu (İl. Aineias'ı kalçasından vurur. Aineias'ın bu iki destanda da beliren çok yönlü kişiliğini incelemek gerekir: Soy ağaçlarından da belli olduğu gibi (Tab. ama her kezinde 20 . Akhalar alıp götürmesin/er diye ölüyü gücüne güuenen aslan gibi dolaştı çevresinde.). Öbür tanrılar da katılırlar bu ça­ baya. Bu konuda iki kardeşin arası açılmış ve Danaos elli kızıyla birlikte Afrika'dan ka­ çıp.). kalkanımla Aineias yere atladı. Bu sözler. 17) Troya kral soyunun ilk atası Zeus ile Elektra'nın oğlu Dardanos'tur. Aeneas). Aineias'ı Apollon Troya kalesindeki tapınağa kaçıra­ rak kurtarır.. Aineias'ın Troya önünde ölmeyeceği. yani Aeneas destanı Troya'lı yiğidin Troya yangınından sonra Anado­ lu'dan göçmesi ve İtalya'ya yerleşerek Roma _ şehrine temel olacak yeni bir yurt kurmasını anlatır. korkunç çığlıklar atıyordu. Odysseia' nın serüvenleri örnek alınarak anlatılan bu yolculuk Trakya. V. AkhiUeus'la ilk ça­ tışması da orada olur ( İ l . kurtarır onu. Danaos'un da elli kızı olmuş.. deli­ kanlılığı da oralarda geçer. Aineias babası Ankhises'i omuzlarına alarak ve oğlu Askanios'u da elinden tutarak İda dağı­ na kaçar. karısı Kreusa arkalarından gelirken birden ana tan­ rıça Kaybele tarafından kaçırılır (Kreusa. Aineias'ın çocukluğu. bizi dosdoğru Vergilius'un Aeneis'ine götürür. ki­ mi zaman Hektor'u bile aşıp ona öğüt ver­ mek durumuna gelir ( İ l . önünde kargısını. XX. Troya'nın ku­ rucusu Tros ile kral soyu iki dala ayrılır: İlos ile Assarakos. 292 vd. yiğit düşer. iz bırakmadan ölmemeli. o sırada anası Aphrodite'nin telaşını görmeli (İI. Hektor'la denk gider. bakmadı tanrıçalığtna. 335 vd. yok olmamalı Dardanos soyu. kendilerini kovalayan Aigyptos oğullarıyla evlenmek zorunda kal­ mışlar.). Tanrıça Aphrodite ile Troya'lı prens Ankhises'in oğlu Aineias Homeros'un İlyada destanında önemli bir rol oynamakla kalmamış. X V I I . yuvarlak kalkanını tutuyordu. İlos'un torunu olan Priamos Troya kralı. Tek başına desteksiz kalan Aigyptos da üzüntüden ölmüş (Danaos. Troya'nın yıkımından sonraki olaylardaki rolü bütün ayrıntılarıyla Aeneis'te anlatılır. düşünde gördüğü Hektor'un tayfı da Aeneas'a batıda Hesperia ülkesine gidip Troya' yi orada yaşatmasını buyururlar.). Derken Diomedes kocaman bir taş atar üs­ tüne.V. 311 vd. ölümlü kadınların verdiği çocuklar arasında Kronos oğlu Dardanos'u seuerdi en çok. öldürmek için yanıyordu karşısına çıkanı. Aineias İlyada'da pek rol oy­ namaz artık. Danaos kızları. 90 vd. Eşi de. İlyada sonrası efsanelerinin çoğu bu destan­ da anlatılmıştır: Tahta atın şehre alınması ve Laokoon faciasından sonra (Laokoon).Aigyptos'un elli oğlu. Dardanos soyunu sürdürmekle görevli olduğu tanrı Poseidon'un ağzından söylenir İlyada'da (İl. 819 vd. Troya savaşında Aineias Priamos oğulların­ dan hiç geri kalmaz. soylarının kaynağı olan Argos'a sıgınnuş. İğreniyordu artık Priamos'un soyundan.). tanrısal Aphrodite doğurdu onu Ankhises'ten.

yellerin yöneticisi. 20). Aeneas Turnus'u teke tek savaşta öl­ dürür. Augustus'un ve Augustus çağı insanının ülkü bildiği geçmişe. ba­ şında oğlu Pallas'ın bulunduğu bir bölük as­ kerle arkadaşlannın yanına gönderir. kendisinin de Homeros gibi ozanların ozanına dayanıp onun yolunda. Çanakkale yarımadasından Mende res ırmağına kadar uzanıp. babası Ankhises'le görüşür ve kendisini bekleyen par­ lak kaderi onun ağzından öğrenir. ı içine alan Aiolis kıyı bölgesine ve onlarda oturan soyla. Roma'nm kuruluşuna ka­ dar olan olaylarla efsaneler tarihçilere konu olmuş ve uzun uzadıya anlatılmıştır. Kretheus ile Salmoneus'un babası (Tab.A l ( )| ( )S tan kıyılarından Sicilya'ya geçişle başlar. Euros ile Zephyros adlı dört büyük yeli bir tulum içinde kapalı tutar ve ancak Zeus'tan aldığı buyruk­ larla ortaya salar. İtalya kıyılarını kuzeybatıya doğru iz­ leyip Tiber ırmağının arzına varır. sonra Augustus'un da soyu olan lulü'lerin Troyalı Aeneas ve Ankhises'le tanrıça Aphrodite'de kaynak buldukla rını. M i d i l l i adasını d . Bu­ rası Palantinus tepesiyle Roma şehrinin iler­ de kurulacağı yerdir. Güney İtalya'da Cumae şehrine vanrlar. Kartaca kraliçesi Dido epizodu Odysseus'un Alkinoos'un sarayında yaptığı gibi. geçmişin değerlerine bağlılık. ulusal tarih ve kültüre sonsuz saygı ile onu soylulaştırmak için başka. Roma'nın Akdeniz'in en soylu haneda nınca kurulduktan sonra düşman olarak b i l i nen batı ile doğuyu büyük bir birlik içinde ba­ rıştırmış olmasını göstermek. Vergilius'un Aeneis destanıyla en büyük' başarısı kendi çağının ulusal kültürüne bir kaynak bul­ muş olması. kültüre hizmet için en büyük örnekleri göz önünde tutarak yarat alıkta onlara ulaşma amacı ve bu uğurda sonsuz bir sorumluluk duygusu. Aeneas'a gönlünü kaptıran Dido onu Afrika'da alıkoymak istediği halde. Dido canına kıyar (Dido). Yiğit ar­ kadaşlarıyla yola koyulur. Yunanistan'dan göçme olan kral Evandrus Aeneas'ı iyi karşılar. Arthamas. Aiolos. ondan esinlenerek destan yaz­ dığını dile getirmekle Aeneis destanı gerçek­ ten çığır açmış. tanrı­ lar Aeneas'ın bir an önce yeni Troya'yı kur­ mak görevine dönmesini buyururlar. Bütün bu bilgileri edindikten sonra Aeneas yeryüzüne döner. bu ada şöyle niIrlrniî: . Aeneas'ı da yeni bir tip in­ san olarak canlandırmış olması üstünde dur­ maya değer. Tufan kahramanları Deukalion ile Pyrrha' nın torunu. Burada Aeneas. Destan Aeneas'ın bu zaferiyle kapa­ nır. Oranın yerlileri. Doros ile Ksuthos'un kardeşi ve Sisyphos. Romalıların inançlarına göre burada yer­ altı ülkesine açılan Avernus gölü vardır. sonra korkunç bir fırtı­ na Aeneas'ı Libya kıyılarına atar. Büyük Latin şairinin amacı Augustus'un damgasını bastığı çağının dünya ve İnsan görülün* bir ufuk açmasıydı. Ankhises orada ölür. On iki bölümlük Aeneis destanı bitmiş de­ ğildir. Cumae'nin tanrı sözcüsü Sibylla Aeneas'ı ölüler ülkesine götürür. (2) Deniz tanrı Poseidon'un oğlu. (1) Yunan ulusunun efsanelik atası sayılan Hellen ile Orseis adlı Nympha'nın oğ­ lu. en ünlü sayfalarmdandır. "Pius Aenas" (dindar Aenas) di­ ye anılan kahramanın tutum ve davranışı H o meros destanlarındaki yiğitlerinkinden farklı­ dır. "Pietas" diye tanımlanan kavram dine saygıyı da aşan bir erdemdir. bütün bunlar "pietas" denilen kavramın içerdiği ve Aeneis destanında canlandırılan Aeneas tipinin tam bir başarıyla simgelediği erdemlerdir. eserini bitiremediği için onun yakılması­ nı da buyurmuştu. Vergilius onu sona erdiremeden öl­ müş. ilkçağla ortaçağ arasında köprü kurmuştur. Önce lulius Caesar. H o m e ros'la Dante'nin yeraltı dünyası anlatımı ara­ sında yer alan bu parça ilkçağ yazınının en belirgin. Odysseia destanında Odysseus'un Aiolos'un adasına varışı anlatılır. Aeneas'ın o gü­ ne kadar olan serüvenlerini anlatmasına f ı r sat verir. yabancı da olsa benimsenen k a y naklara bağlama çabası. Bu ara­ da Rutul'ların kralı Turnus Troya'lılara saldır­ mıştır. Rutul'larla savaşa girişir ve arkadaş­ larını ırmak ağzında bırakıp içeriye doğru Pallantea şehrinin bulunduğu yere varır. Roma'nın geçmişini ta Anado­ lu'nun büyük uygarlık merkezi Troya'ya ka­ dar götürmekle ona uluslararası bir derinlik vermiş bulunmasıdır. Aîolos. Aiolos Notos. onun konuştuğu Aiol diline adı­ nı vermiştir. Boreas.

bu birleşmeden de Theseus doğmuştu. onu kıskanan yoldaşları da teknenin dibinde­ ki tulumu alıp çözerler.Ö. Odysseus'u i y i karşılar. büyücü kadın Aison'u diriltmekle kalma­ mış. " a i o " ve "loquor" söz söylemek. Galya orduları Brennus komutanlığında Roma'ya doğru ilerlerken (İ. ama bu kez tanrı onu sert sözlerle kovar. ama sesin dediği doğru çıkmış: Galyalılar Roma'ya saldırmış. Attika'lı kahraman. Aigeus kısırlığı konusunda kâhine danışmaya gitti­ ği Delphoi'den dönerken Troizen'de bir gece kalmış ve tanrının cevabını doğru yorumla­ yan Pittheus onun kızıyla yatmasını sağlamış. H o meros destanlarında sık sık adı geçen bu efV sanelik ulus Okeanos kıyılarında. Troya düştükten sonra torunları Aithra'yı kurtarmışlar. güneşin do­ ğup battığı uçsuz bucaksız bir ülkede oturur. (Yun. Aithra. Ancak. Erebos ile Nyks. ama üvey kardeşi Pelias onu tahtından atıp tutuklar. 390) gökten ge­ len bir ses.Yıkılmaz tunçtan bir duvarla çevriliydi bu yüzden ada. Romalılar düşmanı kov­ duktan sonra. Aiolos konağında bir düzine çocuğu ile yi­ yip içmekte. yeryüzü karanlığından dog­ madır. Yeller hep birden dı­ şarıya fırlar. Kretheus'un Tesalya'da kurduğu İolkos şehri kendisine miras kalır. kız kardeşlerini aramaya gelen Dioskur'lara kızın saklandığı yeri bildirmiş. Kretheus'la Tyro'nun oğlu. Theseus). Aithra'yı Aigeus'la birlikte yaşadığı Attika'dan Dioskur'lar kaçırmışlar ve kardeşleri güzel Helena'nın yanına hizmetçi olarak ver­ mişler. Aison. Theseus güzel Helena'yı kaçırıp Afrika'da alı­ koyunca. Troizen kralı Pittheus'un kızı. onu bir iksirle gençleştirmiş de. İason'un babası (Tab. "aius locutus" ise söylenmiş söz anlamına gelir. tanrıların lanetine uğramış bir adamı tutmaktan çekinir. ama Theseus'un ölüm haberini alınca Aithra canı­ na kıymış (Aigeus. Bu yüzden de Zeus. 22). baş kahramanı da Eos'la Tithonos'tan doğma Aithiopia kralı Memnon'dur (Memnon). tam bir ay konukladıktan sonra içine azgın yelleri sımsıkı bağladığı sığır derisinden bir tu­ lum verir ona ve arkasından tatlı bir Zephyros yeli salarak uğurlar gemisini. insan oğlu mu olduğu belli de­ ğildir. İthaka toprakla­ rına yaklaşırlar ki. tanrılara kurbanlar kesip gün boyu şölen yaparlar. Gerçekten de bir süre sonra lason'un öldüğü haberi gelir. Troya savaşının İlyada'dan sonraki bölüm­ lerini anlatan "Aithiopis" destanı (kayıptır) adını bu ulustan aldığı gibi. bu tehlikeli sefer­ den sağ dönmeyeceğine inanarak (Argonaut'lar). üstelik de oğlu İason'u Kolkhis'e al­ tın postu almaya gönderir. diktatör Camülus tanrı sesinin duyulduğu yerde bir tapınak yapılmasını bu­ yurmuş ve Palatinus tepesinin kuzey eteğinde 'Aius Locutius" denilen tanrısal varlığa tapı­ nak dikilmişti. Kerameikos denilen bölgenin ötesindey- 99 . Aithiopcs. yüzü yanıklar demek). P o seidon ve İris gibi Olympos tanrıları ülkeleri­ ne sık sık uğrar. yağma etmişler. Bir söylentiye göre Helena'yı Paris'le kaçmaya iten bu kadınmış. Akademos. Hesiodos'a göre Aither. şehrin yaban ellerin saldırısına uğ­ rayacağını bildirmiş. Kimse bu sese kulak ver­ memiş. Akademos'un mezarı Atina'nın dolayların­ da. şölenlerine katılırlar. Ne var ki o gün Aithra tanrılara sunu sunarken Posddion'a rastlamış ve deniz tanrı ile sevi­ şip kızlığını yitirmişti. şölen yapıp gönül eğlendirmek­ tedir. Latin şairi Ovidius'a göre. Lat. yani yer­ altı karanlığıyla. yani dünyayı saran hava taba­ kasının üstündeki arı ve ışıklı gök. Odysseia'nın X. Fırtına Odysseus'un gemisini gerisin geri Aiolia ada­ sına atar. şehri yakıp yıkmış­ lar. Bu yüzden Theseus'un tanrı oğlu mu. şehir oturtulmuştu göğe yükselen bir kayanın üzerine. Akademos. Aius Locutius. Yeller tanrısı. Güneşe böyle yakın oldukları için yüzleri yan­ mış ve esmerleşmiştir. korkunç bir fırtına kopar. Pelias artık kardeşini kor­ kusuzca öldürmeyi göze alır. İason Medeia ile birlikte Yunanistan'a dönün­ ce. Sonsuz bir mutluluk içinde yaşarlar. Esir. Odysseus uykuya dalar. Böylece do­ kuz gün dokuz gece giderler. A i son'un boğa kanı içerek kendi kendini zehir­ lemesine izin verir. bölümün­ de (1-79) anlatılan bu serüven destanın en renkli öykülerinden biridir. Aithcr.

Akheloos. Akhates. Arkadya kralı Phegeus tarafından öldürülün­ ce. anası tanrı Zeus'tan oğlunun çabuk büyü­ mesini dilemiş. Tanrı Apollon ile sevişmiş ve Miletos'u d o ­ ğurmuş (Miletos). Akarnan birkaç ay içinde er­ ginlik çağına ermiş ve Phegeus'la çocuklarını öldürerek öç almış. "Argeioi" deyimi "Argoslular" diye verilmiştir. (1) Antenor'la Theano'nun oğlu. Bu konu için İlyada çevirisinin önsözünde daha ayrıntı­ lı bilgi bulunabilir (s. 22). Akastos kral olur ve İason'la Medeia'yı İolkos'tan sürer (Pelias). 23). Bu kez yiğit boğanın bir boynuzunu kopararak alt etmiş Akheloos'u. Homeros destanlarında ve özellik­ le İlyada'da Yunanistan yarımadasından gelip Troya seferine katılan savaşçıların hepsine birden "Akhaioi". Akheloos Kalydon kralının kızı Deianeira'ya aşık­ mış. kimi zaman boğa. İolkos kralı Pelias'ın oğlu (Tab. kimi zaman ejder ol­ ma yetisinden ürken kız Herakles'Ie evlenme­ yi yeg görmüş. babası. İlyada çevirisinde "Akhalar" ve "Danaolar" diye karşılanmış. bir oğulları bile olur. ama ırmak tanrının biçimden biçime gir­ m e . Akastos konukluk yasalarını çiğnememek İ ç i n P e leus'u kendi eliyle öldürmek İstemez. Akamas güzel kadını geri istemek için Troya'ya elçi olarak gönderilir. İ l k karşılaşmada yenilen Akheloos koca bir yılan kılığına girmiş. İlyada'da adı geçen Troya'lı yiğit. Alkmaion ile su perisi Kallirhoe'nin oğlu. ama boynuzu geri almak için Herakles'e Zeus'un keçisi Amaltheia'nın çiçek ve yemiş saçan bolluk boynuzunu vermiş. Bir gece av yorgunluguyla uykuya dalmış olan konugunu dag başında silahsız olarak vahşi hay vanlara yem olsun diye bırakır. Argonaut'lar seferine ve Kalydon avına katılır. ama İlyada'da adı geç­ meyen Akha yiğidi. Herakles onu tam boğacak­ ken de azgın bir boğa oluvermiş. Pelias'ın kızları Medeia'nın öğütlerine uyarak babalarını kesip kazanda kaynatınca. Sonra da batı Yunanis­ tan'da adını taşıyan Akarnania ülkesini kur­ muş. yiğidi namusuna göz dikmiş olmakla suçlar. sadık. vefalı dost anlamına gelen bir deyim olmuştur. başka bir öyküye göre. Argos diye bir kent bulunduğundan. Meriones tarafından öldürülür. ünlü kâhin Amphiaraos'un torunu (Tab. 84) adı geçen Akheloos Okeanos'la Tethys'ten dogma üç bin ırmağın en büyüğü ve ırmak tannlann kralı imiş. Akarnan. "Akademi" oradan gelir. (2) Gene İlyada'da adı geçen ve Troya'lılar safında dövüşen Trakya'lı önder. Kalydon avı sırasında Akastos'un başı der­ de girer: Arkadaşı Peleus kaza ile kaynatası Eurytion'u öldürür ve bu suçtan kendini arın­ dırmak için Akastos'un sarayına sığınır. Argos adı da genellikle bütün Peloponez'e verildiğinden. Ama at adam Kheiron Peleus'u kurtarır. Akastos'un karısı Peleus'a tutulur. Irmak tanrı Deianeira'dan vaz­ geçmiş. Troya sa­ vaşında rol oynayan. yalnız bir ırk ya da ulus adı olarak kul­ lanıldığından. Telamon oğlu Aias tarafından vurulur. çünkü yaygın . Paris Helena'yı kaçırın­ ca. Akastos'la karısını öldürür. onu baş­ tan çıkarmaya uğraşır. Bu yüzden güçlü yiğitle ırmak tanrı arasında yaman bir güreş başlamış.AKI I I I ( ) ( IS di. Latince "Fidus Achtes" diye anılan adı. Batı Yunanistan'ın Akarnania ile Aitolia bölgeleri arasında akan en uzun ırma­ ğı. Akheloos'un birçok öyküleri vardır: Herakles destanıyla ilgili bir efsaneye göre. İ l k i k i isim bir ülke adına dayanmayıp. Troya yangınından kaçan Aineias'ın yanından ayrıl­ mamış. (3) Theseus'la Phaidra'nm oğlu. başaramayınca. Kutsal bir ormanla çevrili bu bölge de Pla­ ton "Akademeia" a d ı y l a anılan ü n l u okulunu kurmuştu. Akastos. Kral Minos'un kızlarından biri. Akha'ların kampına saldırıda önemli bir rol oynar. Kendisi daha çocukken. Akakallis. onunla birlikte İtalya'ya kadar gitmiş ve bütün serüvenlerini paylaşmış. 25). Peleus da öfkesine kapılıp gider. ünlü bereket boynuzu ırmak tanrının kendi boynuzuymus. Akhalar. Sonuç verme­ yen görüşmeler sırasında Priamos'un kızı Laodikeia ile tanışır ve sevişir. "Danaoi" ya da "Argeioi" denmektedir. XII. Akamas. Troya'nın düşmesine yol açan tahta atla giren sekiz Akha yiğidinden biridir. Aineias'ın kara gün dostu. 340) ve Homeros'ta ( İ l . Hesiodos'ta (Theog.

Akheron Yunanistan'ın Epir bölgesinde akan bir ırmağın da adıdır. Yeraltında akan ırmakları şöyle tanımlar H o meros (Od. Onun ardın­ dan Vergilius gelir ilkçağda. bu kahramanın bir eylemiyle başlar. Soy ağaçlarından (Tab. Yanlış bir etimoloji adını "Acılar Irma­ ğı" (akhos. bir Nereus kı­ zı. adları kavramlarıyla o gün bu­ gün hep yeni f i l i z veren bir ağaç gibi yaşar. Akheron. aleve vermiş. ama Akhilleus ana tarafından olduğu kadar baba tarafından da tanrılara ve en büyük tanrılara bağlıdır: Dedesi Aiakos. deniz tanrı Poseidon da âşıktırlar.AM-ltKUlN toprakları sulayan ırmaklar bereketin simge­ sidir (Deianeira. bakmış ki karısı olacak deniz kızı küçük Akhilleus'u topuğundan tutmuş. Gerçi Thetis'in birçok çocukları olur. istemeye istemeye. XVIII. Orada alçak kıpı var ve Persephone'nin koruluğu. X. Thetis ile Peleus'un düğünü Tesalya'da Pelion dağının tepesinde kutlanır. bunca deniz tanrıçalarından bir beni verdi ölümlü kocaya. Tepesi atmış. bunun üzerine tanrılar Thetis'i bir ölümlü ile evlendirmekten başka çare bulamazlar ve kendisine koca olarak Phthia kralı Peleus'u seçerler.): tanrıçalar arasında. bir ölümlüyle düşüp Söyle. sonra çık yola. yani bir deniz tanrıçasıdır (Tab. Zeus'la Aigina'nın oğludur. bölüm bölüm ayırmak gerekir. katlandım bir adamın yatağına girmeye. Bu kahraman üstüne ilkçağın başın­ dan sonuna dek uydurulan efsane ve masal­ lar o kadar çoktur ki. yüreği benim gibi acılı biri var mı? Zeus bunlar arasında bir bana verdi acıları. ilkçağ bu ırmağın yeraltı dünyasına aktığına inan­ mıştı. Aiakos oğlu Peleus'a. Hephaistos. sonra da ortaça­ ğın en büyük şiiriyle Dante. bir eylemiy­ le biter. Olympos'taki . Efsaneye göre Akheron Helios'la Gaia'nın (güneşle toprağın) oğludur. orada Akheron'a Pyriphlegeton ve Kokytos akar. Peleus'la Thetis'in oğludur. ama bir ölümlü ile evlendiğine üzülen ve çocuklarını kendisi gibi ölümsüz kılmak isteyen Thetis geceleri kalkar. 508): Ama geçtiğin zaman Okeanos'u geminle. ( 1 ) S O Y U V E D O Ğ U Ş U . bir başkasına göre Prometheus) Zeus'a haber verirler ki. Ne var ki İlyada'da anlatılan olaylar Akhilleus efsanesinin ancak çok kısa bir bölü­ müdür. onları ateşin üstüne tutarmış. tiksine tiksine. Thetis'i evinden kovmuş. o kadar ki Zeus onunla evlenmeyi bile düşünür. 429 vd. Belki ıssız bir böl­ gede derin bir yarın içine dalıp kapkara bir ba­ tak olarak denize döküldüğü içindir ki. Aeneas destanında da (Aen. 21) belli olduğu gibi Akhilleus. Akhilleus'un destanıdır. tanrıların hepsi de hazır bulunurlar. Kavga tanrıçası Eris'in düğüne çağrılmadı diye kızıp masanın üstüne bir altın elma atması üç tanrıça arasın­ daki güzellik yarışmasına yol açar (Paris). Thetis'ten doğacak olan ço­ cuk kaderin buyruğuna göre babasından da­ ha güçlü olacaktır. Olympos tanrılarıyla Titan'lar arasındaki savaşta susuzluktan yanan devlere su içirdiği için Zeus'un laneti­ ne uğramış ve yeraltı ülkesine kapatılmıştır. acı demek) diye tanımlardı. Thetis. kısır söğütler. VI. onları kapsayarak özet­ lemek için. Thetis bu ev­ lenmeyi oğlu Akhilleus için silah istemeye git­ tiği Hephaistos'a yana yakıla şöyle anlatır (İl. doğuşu üstüne anlatılan efsa­ ne şudur: Nereus kızı Thetis'e tanrılar tanrısı Zeus da. Uğursuz başlayan bu evlilik uğursuz gider. ölüler ülkesini bize ilk anlatan Homeros'tur. çocuğu kaptığı gibi. Hades bataklığına doğru. uzun uzun kavaklar göreceksin. 6). Ama H o m e ros'un taslağı. Birçok çocuğu böy­ lece yanarak öldükten sonra. Aigina ise ırmak tanrı Asopos'un kı­ zı ve Okeanos ile Tethys'in torunudur.burgaçlandıgı dipsiz bir bataktır. Herakles). derin anaforlu Okeanos'un kıyısında çek karaya gemini. ama bir kâhin ( b i r anlatıma göre tanrıça Themis. bundan amaç gövdelerindeki ölümlülük t o ­ humlarını yok etmekmiş. yani Troya şehri­ nin destanı değil. bir gece Peleus uyanmış. 295) anla­ tılan Akheron çamurlu suların kaynayıp. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. Yun. Akhilleus. Homeros'un büyük İlyada destanı aslında İlyon. Akhilleus'un. Yeraltı dünyasını. Akhilleus Yunan mythos'una en çok konu olmuş kişidir. Kharon'un kayıgıyla bu çamur ırmağını geçtikten sonradır ki varılır asıl Hades'e (Hades).

ama topuğundan tuttuğu için bir orasından yara alabilirmiş. ama çocuğun dudak­ ları ve sağ ayağının aşık kemiği yanmış. o da yanan kemiği. bunu ken­ disi de. ağzına verir. bir söylentiye göre de Lykomedes'in kızlarının biriyle sevişmiş ve ileride adı geçecek oğlu Neoptolemos (Pyrrhus) da o n ­ dan doğmuştu. ölçülü ve dayanıklı olmayı h e p Kheiron'dan öğrenmiş. savaşırsam Troya çevresinde. Kheiron'un yanın­ da Pelion dağında ne kadar kaldığı belli değil­ dir. cı kılığına girip Lykomedes'in haremine so­ ne de evde yemek yemek isterdi. kıymetli silah da vardır. gezgin satı­ bensiz ne şölene gitmek isterdi canın. bir daha varmamış kocasının yanına. Thetis iki şıkkı şöyle dile getirmişti oğluna (Il. çağın yiğitlerinin hepsinden üs­ tün olmasını.. böylece kimli ağzından.kalkmaktan hoşlanmayan tanrıça da denizin dibine dalmış. Styks ırmağına batırmış. tükenmez bir ün var. Başka bir efsaneye göre Thetis oğlu­ nu ateş üstüne tutmamış da. Akhilleus da bu yüzden böyle hızlı bir koşucu olmuş. IX. Troya savaşının başarı ve . İlyada'da Kheiron'dan eğitim gördüğü gerçi söylenir. Skyros'a va­ bu hale. kulur ve kızların. karısı da çocuğa bakmışlar. Odysseus da onu peşine ta­ senin yüzünden neler çektim ben. Öte yandan Akhaların kâhini Kalkhas'ın Akhilleus sefere katılmazsa Troya'nın alınamayacağını bildirmesi üzerine. biraz yeti­ şince at adam ona öğretmediğini bırakma­ mış: At yetiştirmesini. anası Thetis de şöyle dile getirirler ( İ l I. manı Akhllleus'un. Peleus yedinci çocuğu olan Akhilleus'u böylece kurtarmış. Peleus hekimlikte usta olan at adam Kheiron'a vermiş Akhilleus'u..): İki ayrı kader götürecek beni ölüme: Burada kalır. XI. 352 ve 414): "Anaml Kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni. onları arsızlık eder. canım gibi sevdim." Akhilleus gerçi kaderini kendi seçebilir. Akhilleus Kheiron'dan öğrendiği hekimliği ve edindiği ilaçlan Troya savaşında yaralılar üstünde kullanır. koş­ makta üstüne olmayan bir devin iskeletinden aldığı bir kemikle değiştirmiş (Kheiron).): başarısızlık şanslarını elinde tutan o yenilnez savaşçının trajik bir yazgısı vardır. Nitekim Akhilleus sonradan bu yerinden vurulup öldürülmüş. böylece gövdesini silah işlemez hale getirmiş." "Uzun değil. Kheiron'un ana­ sı da. ğini açığa vurur. ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak. araba sürmekte ve koşmakta kimseden geri kalmamasını. kı)) Akha ordusunun toplandığı Aulls'e geti­ ( 3 ) A L İ N Y A Z İ S İ . sevgili baba toprağına. kullanmaya can atar. seni b e n getirdim Odysseus yiğidi aramaya çıkar. H a ­ remde yaşayan Akhilleus'a Pyrrha ( k ı z ı l saçlı) adı verilmiş. nı açıp bir sürü kumaş dokuma ve işleme se­ etini keser. Pyrrha kılığındakl göğsümde gömleğimi ıslatırdm boyuna. ama Troya'ya kendisiyle gelen lalası Phoiniks onu nasıl büyüttüğünü şöyle anlatmaktadır (İl. At adamın yanında Akhilleus büyütülür ve eğitilir. güzel konuşmasını ve her şeyden önce de kargı atmakta. şarabı püskürtürdün almaya. Akhilleus az yaşasa da ünlü yaşamayı seç­ miş ve bunun için Troya savaşına katılmaya karar vermişti. dönüş yok. neler. ama anası ( y a da babası) onun ölmesini önlemek için bazı düzenler kurum lardı. saz çalıp ezgi söyleme­ sini. ( 2 ) ÇOCUKLUĞU. Dönersem yurduma. Tanrıya benzer Akhilleus. Akhilleus bunları görünce dayanamaz. o zaman genç bir delikanlı olan Akhilleus sefere katılmamak İçin Yunanis­ tan'ın karşısındaki Skyros adasına gönderilir ve orada kral Lykomedes'in sarayında ko­ nuklanır. Akhaların en büyük kahra­ rir. Bu konuda anlatılan ve İlyada'da izine rastlanmayan efsane şöyledir: Akha öndetL ri Troya seferine gitmek üzere hazırlığa baş­ layınca. ama bohçanın dibinde birkaç uzatırdım şarabı. 4 1 1 vd. Ne var ki Akhilleus kız kılığına gir­ miş ve kralın kızları arasına karışmıştır. dudaklarına rer önlerine. ünüm olmasa da çok yaşayacağım. kısacık bir ömür verdi kader sana. yetiştirdim seni rınca kurnazca bir düzen tasarlar. 485 vd. savaşmakta.. kadınların önünde bohçası­ oturturdum seni dizlerimin üstüne. Erdemlerin her çeşidine de alış­ tırmış: Acıya dayanmayı. yalan söylememeyi. dövüşmekte.

I. 340 vd. mülk sahibi edeyim diye seni? Agamemnon özür dileyip eünden aldığı Briseis'i geri vermeye razı olunca. ama başaramaz (Iphigeneia). Sonra da saldırganlar yanlış bölgeye çıktıklarını anlaya­ rak denize açılırlar. 165 vd. Ben de yürekten seviyorum benimkini. Akhilleus'un öfkesi. Akhlleus durumu anla­ yınca. Akhilleus'tan aldı­ ğı yara iyileşmiş değildir. Bu sırada Akhilleus'un komşu bölgelere yaptığı çapul­ culuk seferleri İlyada'da ayrıntılarıyle anlatılır: Mysia'nın Thebe şehrinde Andromakhe'nin babası Eetion'u öldürüp. getirir. hırslı. kazanmışım onu ben kendi kargımla. insafsızca kesip biçen. insanca sözlerle dile getirir (İl. saldırıya geçti mi "ovada bir yıl­ dız gibi parlayan" Akhillus yalnız üstün bir savaşçı ve üstünlüğünü bildiği için de gururlu. ha. küsüp savaştan çekilmesi ve Patrokolos'un ölümünden sonra gene savaşa dönüp Hektor'u öldürmesidir. onurlu. Akhillus böy­ lece içinde karşıt eğilimlerin çarpıştığı gerçek bir insan oluverir. bilin­ diği gibi. IX. mal. Agamemnon kızını güya Akhilleus'a nişanlamak için getirtir Aulis'e. Bir efsaneye göre. z a U m ve duygusuz bir adam gibi mi gösterilir İlyada'da? Homeros yiğitlerin yiğidini gerçi bu vasıflarla donatmış. İlyada'nın konusu. er­ demli kahraman insan Hektor'dan yanadır Homeros'un. hem kötü bir adam olarak çıkarır karşımıza. ama bölüşmede payın en okkalısı sana gider. korur karısını duygulu. . Bu olayların birbirini nasıl izlediği İlyada mad­ desinde anlatılmıştır. İlk çıkarmanın Troya'nın çok güneyinde Mysia bölgesine oldu­ ğu anlatılır. tıpkı bir romancı gibi Akhilleus'u bir insan olarak canlandırmayı amaç edinir ve akla karayı gereğince karıştı­ rarak. Anası Thetis'in bildirdiği bir tanrı buyaıguna göre. Akhilleus'un iyileştirdiği Telephos'un kıla­ vuzluğunda gene Anadolu kıyılarına doğru yola çıkılır ve Tenedos adasında durak yapıhr. Akhillus dönmek istemez. ama yüreği ondan yana değil. Biz burada Akhilleus'un kişiliği ve karakteri üstünde duralım. erkektir. kolların­ dan. bize hem olumlu.): Bir Atreus oğulları mı sever karılarım? Sever. A k h i U e us kargısıyla Telephos'u yaralar. Bu dokuz yıl böyle geçtikten sonra. yaşantısı da gerçek bir dram olarak canlanır gözümüzde.AKHİLLEUS (4) T R O Y A SEFERİ. yapılan haksızlığı unutamaz. Burada rüzgârların esmesini sağlamak için İphigeneia'nın kurban edilmesine karar veri­ lir. Akhillus Apollon oğlunu Öldürürse Troya önünde si­ lahla öldürülmekten kurtulamayacaktır. Hem onur payımdan olayım. çünkü sanatı on­ dan yanadır. Akha donanması Argos'tan Aulis'e varır. ölçülü. G e n e de. çobanları Aineis'le kavgaya tutuşur. şehri yağma eder. bu arada Patroklos ile birükte Ida dağındaki Troyalı sürülere saldırır. akıllı her adam. Akhillus orada Agamemnon'la i l k kez kavgaya tutuşur ve Apollon'un oğlu Tenes'i öldürür (Tenes). eşine az rastlanır bir ustalık ve dünya­ nın başka hiçbir destanında görülmeyen eleş­ tirici bir anlayışla onu hem iyi. (5) AKHİLLEUS'UN D R A M I . yüreği yurdunu savunan durgun. önlemeye çalışır. Troya önünde dokuz yıl kalınır. çetin. Khryse'den Khryseis'i tutsak olarak alır. H o meros destanının baş kahramanı. hem olumsuz görünen bu nitelikleri en parlak ve çarpıcı renklerle belirtmiştir. ama bir fırtına onları geri­ singeri Yunanistan kıyılarına atar. Argos'tan yola çıkmaya hazırla­ nırken. Bu kırgınlığını da şu basit. Bu kez Aulis'ten değil. hem burada kalayım. didi­ nir. Akhalar Troas'a vardıklannı sa­ narak hemen yağmaya koyulurlar.): K ı y a s ı y a savaşta benim kollarım görür en büyük işi. inatçı v e alıngan. Akhillus bilmeden bu işe alet olur. AkhiUeus. tanrıça oğlu ve tanrılara denk AkhiUeus yal­ nız kaba kuvveti mi simgeler? Kimsenin karşı gelemediği. Lyrnessos'tan Briseis'i. savaşın onuncu yılında Ilyada destanına konu olacak olaylar baş gösterir. aralarında savaş başlar. payı başkomutan alır (İl. düşmanlarını titreten. tanrı sözcüğü bu ya­ rayı ancak Akhilleus'un iyi edebileceğini bil­ dirmiştir (Telephos). Telephos çıkagelir. Mysia'ya yerleşmiş olan Herakles'in oğlu Telephos on­ ları karşılar. bacaklarından güç ve canlılık fışkıran. Akhilleus'un Agamemnon'a karşı öfkesinin asıl nedeni sömürüye karşı ayaklanmadır: Kendisi hiçbir çıkar gütmeden savaşır.

ko uyusun bağrında acılar. hazır­ lar ve babasına verir. Pentbesileia. tanrılar bile dayanamaz bu manzaranın dehşetine (İl. Abas'ın Proitos ile Akrisios adın­ da ikiz oğullan olmuştu (Tab. k. Kanatlı sözlerle seslendi ona dedi ki: "Talihsiz adam. 514 vd. yirmi katını. döşeğine yatırıp ağlamayacak sana seni doğuran. bir tanrının barakası­ na getirdiği ihtiyar Priamos'u görünce şaşırır. Günün birinde Artemis şenliklerine Delos'a gitmiş ve yolda Atina'nın en soylu ailelerinden birinin kızı olan Kydippe'ye rastlamış. Dardanos oğlu altın koşa teraziye senin ağırlığınca. kin ve öfke yok olup gitmiştir. köpek. gider. Ama tutmaz sözünü.): Akhilleus oturduğu yerden birdenbire kalktı. ( 6 ) A K H İ L L E U S 'U N Ö L Ü M Ü . iki düşman hıçkıra hıçkıra dövünürler karşı karşıya. çiğ çiğ ye. Ayvayı eline alan Kydippe üstündeki yazıları yüksek sesle okumuş. kimse uzaklaştırmaz başından köpekleri. Hadi gel. köpekler.): Dizlerime sarılma. nasıl göze aldın benim gözüme görünmeyi? Ben ki öldürdüm nice soylu oğullarını senin. tuttu elinden kaldırdı ihtiyarı. avutsun diye. G e n ç . getirseler bana kurtulmalığın on katını. Yırtınır canından çok sevdiği dostunu koruyamadı diye. Briseis götürülünce çağırır onu. daha çok veririz deseler. yiğit ve ihtiyar baba bakarlar birbirlerine doya doya. yüreği dayanamaz bahtsız kralın ağlamaları­ n a . Görür görmez de tutulmuş ona. Patroklos ölünce çağırır onu. X X I V . Delphoi tanrı sözcüsü Akontios'un düzenini açığa vurunca Kydippe'yi Akontios'a vermekten başka çare kal­ mamış. Proitos da Anadolu kıyıların­ da kral lobates'in kızı Anteia ile evlenmiş. Memnon. XXI). baban admal Gönlüm. anasına yalvarır gelsin kurtar­ sın. Ama bu kez Patroklos'un öcünü alaca­ ğım diye kudurür. Aynı acımak bilmez azgınlıkla canını almak­ tadır yere serdiği Hektor'un. yalvarma bana anan. beni bir daha kandırmaya kalkmasın sakml Acı ağır basınca bir çocuk gibi ağlar dövü­ nür Akhilleus. Priamos'u avutmak. Hektor'un ölüsünü kendi yıkar. Uzun bir savaştan sonra üstün gelen Akrisios Proitos'u Lykia'ya sürerek tahta oturmuş. ne çıkar yürek donduran iniltilerden! Talihsiz ölümlülere tanrılar şu kaderi dokudu: Yaşayacak insanlar acı içinde". çare bulsun. Ama soylu olmadığı için kızı kendisine vermeyeceklerini bilen Akontios bir düzene baş vurmuş. bk. iki insandır karşı kar­ şıya. Akrisios. otur üstüne şu iskemlenin. Atina'ya döndükten sonra ba­ bası kızını üç kez nişanlamış.il.ısından aldığı bir ordu ile Yunanis- . Demirden bir yürek varmış göğsünde. genç adam da ihtiyarda kendi babası­ nı görür gibi olur. Keos adasında yaşayan çok yakı­ şıklı bir delikanltymış. 345 vd. şunun etini parçala. sonra (İl. Ne yapalım yasımız çok büyükse. kuşlar yiyecek bütün bedenini. çünkü ihtiyar. tartsalar şurada. senin bana bu yaptıklarından sonra. yüreğim kışkırtıyor beni. konuklamakla kalmaz. diyor.ıyn. Bin pişman olur insanın aklını başından alan öfkeye.AKKIMt )! Agarnemnon oyun oynadı bana. ırmak başında doğradığı yüzlerce düşmanın kanından kara toprak kızıl ırmağa döner. ağarmış başına. aldı onur payımı. insanları birbirine düşüren kav­ gaya. yalvarmalarına şöyle karşılık verir (İl. 10). düşmanlık. ne acılar çekmiş yüreğin! Nasıl göze aldın gemilere gelmeyi tek başına. acımıştı ak sakalına. bir ayva alıp üstüne şu sözleri kazmış: "Artemis tapınağı üzerine ant içiyo­ rum ki ben Akontios'a varacağım!" ve ayvayı kızın önüne atmış. genç adamda kendi oğlunu. Ataları Aigyptos ile Danaos'un düşmanlığını özlerin­ de taşıyan bu ikizler daha ana karnındayken dövüşmeye başlamışlar. mey­ veyi sonra da fırlatmış atmış. sevgiyle diyeceğim. X X I I . Akontios. ama tanrıça Artemis hep bir hastalık çıkararak kızın evlen­ mesine engel olmuş. Savaş. Patroklos'a ağlar. ama yemini ye­ min sayılmış. Babalan ölünce Argos'ta kimin kral olacağı konusunda birbirle­ rine girmişler. kendi babasını hatırlar.

Parçaladıkları geyiğin kendi efendileri olduğunu anlamayan köpekler uluyarak Aktaion'u aramaya koyul­ muşlar. iniltilerle çınlayan saraya Admetos'un dostu Herakles çıkagelir. ama torununun kendisi­ ni öldüreceğini bildirmiş Akrisios'a. Yiğit birçok şiirlerde bu isimle anılır. 14). Tanrı bu işi yapar­ ken lyra'sını bir taşa dayamış. bununla da kalmayıp gü­ nün birinde tanrıçayı derede yıkanırken çıp­ lak görmüş. Alkaios. Herakles). Kader gene de yakasını bırakmamış: Bir rast­ lantıyla Larissa'da düzenlenen yarışmalara katılan Perseus disk atarken. 18). Priamos'un oğlu Paris'in baş­ ka bir adı (Paris). 13). kızının herhangi bir erkekle ilişki kurmasını önlemek için çepeçevre tunçla ör­ tülü bir odaya kapatmış onu. 22). Kaynatası Megareus'un kurduğu Megaira şehri Girit'lilerin saldırısına uğrayınca. al­ tın yağmuru halinde akmış çatı aralığından Danae'nin içine kadar. Alkidike. Aison'un karısı. Kadınlar arasında yiğitlik ve feda­ kârlık örneği olarak gösterilen Alkestis Euripides'e en güzel tragedyalarından birini esinlemiştir. Danae Perseus'u do­ ğurmuş. ölüm tanrı Thanatos'un peşine düşer. Aison ile îason'un ataları (Tab. Alkides. Perseus binbir kahramanlık yap­ tıktan sonra Argos'a dönmek istemiş. lason'un anası (Tab. Herakles'e ilkin Alkaios oğlu anlamına gelen Alkides adı verilmiş. Çoban Aristaios'la Autonoe'nin oğlu. Telaşa düşen kral. tanrı sözcüsü Danae'nin bir erkek çocuk doğuracağını. Bu küstahlığa içerleyen tanrıça Aktaion'u bir geyik haline dönüştürmüş ve el­ li köpeğini de üstüne salmış. Argos ilini ikiye bölerek hüküm sürmüşler. Alkimede. Olup bitene akıl erdiremeyen Akrisios kızıyla torununu bir sandığa kapatarak de­ nize atmış. Alkathoos bu işe talip olmuş ve aslanı öldür­ müş. tanrıça Artemis'ten de usta avcı olmakla övünmüş. Oğullarından biri bir aslan tarafından par­ çalanan kral Megareus kızını canavarın hak­ kından gelecek adama vereceğini bildirince. Bir başka anlatıma göre. At adam Kheiron'un Kithairon dağlarında yetiştirdiği Aktaion öyle yaman bir avcı olmuş ki. 22). Admetos'un karısı (Tab. Alkestis. Alkestis'in öldüğünü duyunca. Adı "öfkesi dinmez. Öç tanrıçaları Erinys'lerin biri. 22). diriler araşma geri göndermiş. yel almış attığı diski Akrisios'un kafasına indirmiş. ko- 28 . ölüler ülkesinin acıma nedir bilmeyen tanrıçası Persephone Alkestis'i görünce yumuşamış ve onu daha genç ve daha güzel olarak yeryüzü­ n e . Böylece kızla birlikte krallığı da elde et­ miş. bir oğ­ lu da olsun diye Delphoi tapınağına başvur­ duğunda. Alkathoos. Gurura kapıl­ mış Aktaion. Ama Zeus gö­ nül vermişmiş Danae'ye. Argos kralı da böylece ölmüş (Danae. Agamemnon İlyada'nın sevimsiz kralıysa. Pelias'ın kızı. onunla boğuşur ve Alkestis'i kolları arasından koparıp Admetos'a geri getirir. Amphitryon'un babası (Tab. can vermiş ve cenazesi mezara indiril­ miştir ki. Alkinoos. Salmoneus'un karısı. çarasini bulmuş. Zehri iç­ miş. İkiz kardeşler de bir anlaşmaya varmışlar.tan'a dönmüş ve Kyklop'ların koca taşlardan bir surla çevirdikleri Tiryns'e kral olmuş. üstüne vurulduğu zaman ses çı­ karılmış. böylece Kheiron'un mağarasına ka­ dar gelmişler. Pelops ile Hippodameia'nın oğ­ lu. ağıtlarla. Perseus). Atreus ile Thyestes'in kardeşi (Tab. sonra değiştirilmiş­ ti (Herakles). o taş tarihsel çağlarda da. Alkinoos Odysseia'nın sevimli. Alekto. Aktaion. onun üstüne yokmuş bütün bölgede. Genç ve güzel Alkestis kocası Admetos uğ­ runa ölmeye razı olur (Admetos). Perseus ile Andromeda'nın oğlu. Haberi alan kral Tesalya'da Larissa şehrine kaçmış. Aleksandros. Akrisios'un Danae adlı bir kızı vardı. Herakles'e verilen bir addır (Alkaios. barışmak bilmez" anlamına gelir (Erinys). Thebai'li bir avcı (Tab. At adam da hayvanları avut­ mak için Aktaion'a benzer bir heykel yapıp önlerine dikmiş (Kheiron). Amphitryon yiğit Herakles'in ölümlü babası olduğun­ dan. Ana-oğul Seriphos adasında kara­ ya çıkmışlar. yıkı­ lan surları yeniden yapmakta tanrı Apollon Alkathoos'a yardım etmiş.

hiçbir kadın böyle sayılmadı yeryüzünde. yatıştırırdt bütün kavgalarını erkeklerin! Öyle bir cennettir ki Alkinoos'un ülkesi. insanseverlikle yerine getirebilir diye saymakta. konuğuna kıla­ vuzluk etmedi diye kızı Nausikaa'yı kınar (Od. Tanrı yüzlü Nausithoos on/arı kaldırdı. çok akıllıydı. Alkinoos sarayinin iç düzeni daha az parlak değildir: Şiir. evinde yaşayan hiçbir kadın. tatlı sözlerle selam verirlerdi şehre inince o. daha cana yakın. ve madem sen yalvardtydm ona ilkin. Odysseus kimliğini açığa vur mak zorunda kalır ve serüvenlerini anlatmaya girişir (Demodokos).): Alkinoos kendine karı aldı onu. yarışma Phalak'lann ya­ şamında büyük yer tutan uğraşlardı Ozan Demodokos'un Troya savaşından söz açması üzerinedir ki. oyun. VI. V I . Anasının kı­ zı olan Nausikaa da kurtarmamış mıydı Odysseus'u ölümden? (Nausikaa). Odysseus'un sara­ ya varınca dosdoğru Arete'nin dizlerine ka­ panmasını salık verir ona (Od. öyle saydı ki.): Eskiden Phaiak'lar engin Hypereia'da otururdu. Ama bu saygının asıl nedeni Arete ile ev­ lenmiş olmasıdır. hem kocası. tekmil toprakları dağıtmıştı. duyar­ lıkla. Konukluk kurallarına uyarak Odysseus'u hemen. Batı yazınında ilk "ütopya" diye tanımlayabi­ liriz onu. konuğum. ama en ufak bir baskıda bulunmaz. nereden geldiğini sormadan benimser. Odysseia'ya üstün uygarlık havasını veren ki­ şiler Arete. ne diye evimize getirmedi alıp seni? Karısı Arete'ye saygısı da Homeros destan­ larında görülen kadına değer vermenin daha yüksek bir aşamasını yansıtır. 67 vd. yerleştirdi Skherie'ye. cömertlikte de ilk iş­ marı veren Arete'dir. adı üs­ tünde Erdem'in kendisidir ve erkeğin başara­ madığı bazı edimleri daha bir incelikle. 4 vd. bütün Phaiak önderleri de danışmanları da uyarlar sözüne. ülkesinin ön­ derleri. Yatağı o yapar. Konukseverlikte de. güçte üstün. Phaiak'ları şöyle anlatır (Od. 310 vd. Ama o çoktan boylamıştı Hades ülkesini. evler kurmuş. düşünceleri tanrılardan gelen Alkinoos kraldı şimdi. Alkinoos. (Od.). Penelope gibi insanlı gın daha ince. Kadın. on iki kralın on üçüncüsü sayar kendini. VII. yalnız Alkinoos değil. alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. Ama Alkinoos'un dün­ ya görüşü ve insanlık anlayışı sanata saygı İ l e de bitmez. Nausikaa. Tepegözler onların topraklarım boyuna yağma ederlerdi. Özgürlüğe olan eğilimi ilk ve orta çağlan çok aşan modern denebilecek bir nite­ lik taşır. VII. VII. erkeğinin buyruğunda. 11): Tekmil Phaiak'ları yönetirdi Alkinoos halkı sayardı onu bir tanrı gibi. Dört yandan surla çevirmişti kenti.). Ama biz Alkinoos'u Homeros'un arzından dinleyelim. Arete erdem demek. İç ve dış düzeni Odysseus'a bile par­ mak ısırtacak gibidir. 263 vd. Erkeği kadın­ sız olarak düşünmek olanaksızdır Homeros destanlarında. •M. 299 vd. sandığı o ha­ zırlar. sevmektedir onu. tapınaklar yapmıştı tanrılara. giderek. kim olduğunu. istediği an gemileriyle onu yurduna göndermeye hazır olduğunu bil­ dirir ve bu sözünü hiç gecikmeden yerine ge­ tirir.): Benim kızım ödevini tam yapmamış. VI. Odysseia'da bundan daha güzel. kendisi­ ne damat edinmeyi özler. Arete'yi öyle saydı. danışmanları ile birlikte yönetir ulusu­ nu. Odysseus'u öyle beğenmiştir ki. daha duyarlı ve becerikli yönü nü simgeleyen kadınlardır. iyi yürekliydi de ondan. tadına doyulmaz bir parça yoktur. Nausikaa da bunu bildiği içindir ki. bakın Alkinoos eşini nasıl baş tacı eder (Od. Kadın erkeğin mutluluğudur. hem çocukları saydı onu yürekten. madem hizmetçileri vardı yanında. zorba Tepegözlere yakın. götürdü. uygar ve halkseveı kratıdıı Bugün Korfu adası olduğu genellikle benimsenen Sklıerie'ye yerleşmiş. rahatını o sağlar konuğun. Phaiak'ların sa­ rayında asıl onun sözü geçmektedir. denizci blı ulus olan Phaiak'ların başıdır.nuksever. . halk da bir tanrıça gibi baktı ona. Homeros bir mimarlık baş eseri olan bu sarayı anlatmakla bitiremez (Od.

dönüşünü gözleyen Alkyone'nin önüne . Önce Arkadya'da Oikles'in yanına sığınır. Herakies). Ovidius bu öyküyü biraz değişik biçimde anlatır: Günün birinde Keyks denizaşırı bir tapınağa gidecek olmuş. Phegeus onu su­ çundan arındırır ve kızı Arsinoe'yle evlendi­ rir. Gene de ikircik­ liydi. Psophis kralı Phegeus'un sarayına varır. Dalgalar ölüsünü kıyı­ ya. A l k maion Eteokles'in oğlu Thebai kralı Laodamas'ı kendi eliyle öldürdü ve Polyneikes'in oğlu Thersandros'u tahta oturttu (Epigon' lar). gözlerini oymuş. ama önce. 13). Aynı gece sabaha karşı seferden dö­ nen Amphitryon da güzel karısına kavuşur. ırmak ağzında anasının ölümünden sonra meydana gelmiş bir toprak üstünde ırmak tanrı Alkmaion'u bir daha arındırır. Savaşta Epigon'lar üstün geldiler. Zeus Amphitryon kılı­ ğında Alkmene'nin yatağına girer. Alkyone. Alkmaion. Alkmene oğullarının izinden gitmiş. Karı-koca öyle mutluymuşlar ki Zeus ile Hera'ya benzetirlermiş kendilerini. öleceğini bildiği Thebai seferine katılmadan önce. Amphiaraos. Kaza ile babasını öldüren amca oğlu Amphitryon'la evlenmeye razı olur. ama Zeus odun yığınını. ama kız ona varmak için Harmonia'nın gerdanlığı ile peplos'unu şart koşar. Bu kez de Eriphyle işe karıştı: Harmonia'nın gerdanlığından sonra. Apollon'un tapınağına adayacağını söyler. Tanrı bu süre içinde Herakles'i ana rahmine yerleş­ tirmiş. Akheloos da ona kızı Kallirhoe'yi verir. kendisi de boğulmuş. birleşir onunla. Ama öç perisi Erinys'ler hemen takıl­ dılar peşine. Alkmene. babasının can verdiği kente gitmekten çekiniyordu. Alkyon denilen bu masal kuşu. ile Eriphyle'nin oğlu (Tab. Harmonia'nın uğursuz süslerini de Apollon'a adak olarak Delphoi tapmağına verirler. Daha sonra aldatıl­ dığını öğrenen Amphitryon Alkene' yi diri di­ ri yakmak istemiş. Ne var ki Psophis topraklarında korkunç bir kuraklık baş gösterir. ama dinletememiş. tanrı armağanı ünlü "peplos"unu da rüşvet alarak oğlunun sefere çıkmasını sağla­ dı. çok yaşlı olarak ölen sevgilisini Zeus Mutlular Adasına götürüp. Orada. Mykene kralı Elektryon'un kızı (Tab. gemisi batmış. Yalan meydana çıkınca Phegeus konukluk kurallarını bozmamak için Alkmaion'u kendi eliyle değil. Zeus güneşe bu süre dolmadan görünmemesini buyurmuşmuş çünkü. kardeşlerini öldüren Taphos'luları cezalandırmasını ister ondan. sonra da oğluna bunca eziyet yapan o kral da can verince. Amphitryon da tanrı buyruğuna boyun eğerek. oğullarına analarını cezalandırmak gö­ revini yüklemişti.ALKMAİON Alkmaion. Amphitryon bu işi yapmaya gitmişken. 23). Kallirhoe'nin yakarması üzeri­ ne çabuk yetişen oğlu Akarnan kan davasını sürdürerek Phegeus'un oğullarını öldürür. orada da rahat bulamayınca. Gene yollara düşen ana katili ırmak tanrı Akheloos'un yanına varır. bir tanrı sö­ zü Alkmaion başlarına geçerse zafer kazana­ caklarını bildirmişti çünkü. Amphiaraos. Onun üstüne hiçbir ölümlü kadınla da ilişki kurmamış Zeus (Amphitryon. Yolda Keyks kor­ kunç bir fırtınaya tutulmuş. ana­ sını öldürmek görevini yerine getirmenin ge­ rekli olup olmadığını sordu. Söylentiye göre. Argos'lu kâhin. gene Delphoi tapı­ nağına baş vurulur ve tanrı sözcüsü Alkrnaion'un ikinci bir kez arındırılması gerektiğini bildirir. Ne var ki kocasının biraz önce boş bıraktığı yatağa gene döndüğünü görünce Alkmene de. H e rakles tanrılara karışınca. üstüne yağmur yağdırarak söndürmüş. Alkmaion gene Psophis'e dönüp Phegeus'tan ister bunları. yuvasını dal­ galar üstünde kuran bir çeşit martı imiş. Alkyone ile Keyks'i birer deniz kuşu haline getirmişler. Alkyone yalvarmış gitmesin diye. bu sevişme üç tam gün sürmüş. Tanrılar kıskanmış bu mutlu yuvayı. ülkeden ülkeye kovaladılar onu. Epigon'lar diye anılan Yediler'in oğulları ikinci Thebai seferine önder olarak Alkmaion'u seçmişlerdi. yeraltı yargıcı Rhadamanthys'le ev­ lendirmiş. Rüzgârlar kralı Aiolos'un kızı Alkyone Sabah Yıldızının oğlu Keyks'le evlen­ miş. Ömrünün son günlerini gene Thebai'de geçirmiş. Eurystheus'un hış­ mından kurtulmak için Atina'ya sığınmış. tanrıdan olumlu cevap alınca Argos'a döndü ve Eriphyle'yi öl­ dürdü. oğullarının eliyle öldürür. Kocası ölün­ ce. Dönüşte Alkmaion Delphoi'ye uğradı. karısının bir gece aralıkla doğurduğu Herakles'le İphikles'i bağrına basmış. karısından fazla bir iltifat görmeyince Amphitryon da şaşmışlar.

tunç bir küpte kapalı kaldı tam on üç ay! Hermes kurtarır Ares'i. Yolcuları pusuya düşürür. onu kafasın­ dan yakalayarak yere çalmış ve ezmiş (Lamia). Alkyoneus. Tanrı onu elde etmek için binbir çare düşünmüş. Üstelik de âşık ol­ dukları Hera ile Artemis'i kaçırmayı tasarla­ mışlar.Al II IAIA atmış. Dionysos'tan gebe kalıp Medos'u do­ ğurmuş. İ M ş k . Peloponez'de. bu odun yanıp kül olunca Meleagros da ölecek demişler. Ülkeyi ka­ na boyayan Lamia canavarına yem olmak üzere seçilmiş. 385): Ares de bu yüzden çok acılar çekti. altında Typhon devi­ nin bulunduğu adanın yanına düşmüş. onu Sicilya'ya dek kovalamış (Arethusa). sonra yermiş. Elis ile Arkadya bölgeleri arasında akan bir ırmak. Ölümlü babaları Aloeus olduğu için Aloeusoğulları deniyor bunlara. denizle karanın yerini değiş­ tireceklerini bildirmişler. Sicilya'da yaşayan korkunç bir dev. sonunda bir kaplan olup kızı kovalamaya başlamış. Althaia yaptığına bin pişman olup canına kıymış (Melcautoa).ı öldürül onları. Yolda rastladığı bir başka deli­ kanlı onun yerine kurban olmayı kabul etmiş. Odun çabucak tutuşup kül olmuş. geçilen ırmağa da Tıgris (Dicle) yani Kaplan ırmağı denmiş. çünkü anası Toprağın üstüne düştükçe doğ­ rulur.ırıyl. Sonunda tanrı birleşmiş onunla. Artemis ve nympha'lara saldırıları masal konusu olmuştur: Günün birinde Artemis nympha'larla ırmak ağzında şenlik yaparken. Makedonya'daki devler savaşına katılmış. Bütün ır­ maklar gibi Okeanos ile Tethys'in oğlu sayı­ lır. Medos. Dionysos'un tutkun olduğu Asya'lı nympha. Hesiodos'un Theogonia'sında adı geçmez. iki oğulları olmuş: Otos ile Ephialtes. Ne var ki Meleagros Kalydon avı sırasında Althaia'nın kardeşleri olan dayı larını öldürmüş. Otos'ia güçlü Ephialtes. Koşa koşa bir ırmağın kıyısına gelmişler. Dişisinin de denizde kuluçkaya yatabilmesi için Zeus Aiolos'a kış dönümünden yedi gün önce ve sonra yelleri dindirmesini buyurmuş. Bu devi tanrı Dionysos öldürmüş: Thyrsos değneğini boynuna atın­ ca. Herakles bu yüzden onu sırtlanıp başka bir ülkeye götürmüş ve bir ok­ la öldürmüş (Herakles). Rlı anlatıma göre Zeus yıldırımla çarpar. Kalydon kralı Oineus'un karısı. Althaia. bir kulaç da boyuna giderlermiş. Bunun için de Ossa dağını Olympos'un üstüne bindirip te­ pesine de Pelion dağını oturtarak göğe tır­ manacaklarını. ikisini de deniz kuşu yapmışlar. ama onu yere sermek olanaksızmış. Mr leagros da o saat ölmüş. Alpheios onlara yaklaşmak istemiş. . Cezalan Hades'te de sürdürülür! Y ı lanlarla bir sütuna bağlı oldukları halde bir baykuşun durmadan ulayarak ötmesini dinle­ mek zorundadırlar. dev çarpılıp denize. öyle ki dokuz yaşına vardıkları zaman tanrılara savaş açmaya karar vermişler. Alpheios. Alkyone de kendini dalgalara bırakın­ ca tanrılar acımış bu karı-kocaya. vurdular onu kalın zincirlere. kalkarmış. Alpos. cezalarını verirler bu azmanların. (2) Delphoi'li güzel bir delikanlı. Aloeus'un iki oğlu. Oğlu Meleagros yedi günlük iken Kader tanrıçaları Althaia'ya gelmişler ve ocaktaki bir odunu göstere­ rek. eliyle su alıp göğsüne dökermiş. her gün deniz kı­ yısına gider. Tanrıların başına açtıkları dertlerden birini Homeros şöyle anlatır Ilyada'da ( V . periler de yüzlerine çamur sürerek kendilerini tanın­ maz hale getirmişler. Meleagros ve Deianeira'nın anası. Med'ler boyuna adını verdiği gibi. Bunu duyunca Althaia ocağı hemen söndürmüş ve odunu alarak bir sandı­ ğa saklamış. Aloeusoğulları. Alphesiboia. Anası da öfkeye kapılarak sakladığı yarı yanmış odunu alıp ateşin içine atmış. ama savaş tanrı bit­ kin durumdadır. ı bir anlatıma göre Apollon okl. canavarın mağarasına girmiş. Aloeus'un karısı İphimedeia tanrı Poseidon'a aşıkmış. (1) Gök ile Toprak tanrıların meydana getirdikleri devler arasında en güç­ lülerinden biri. kız ırmağı geçebil mek için tanrının kollan arasına girmeye razı olmuş. kayalar altında ezer. Alpheios su perisi Arethusa'ya da tutkunmuş. Tanrıların canına tak der so­ nunda. denizleri topraklarla örtüp kurutacaklarını. Devmiş her ikiside: Her yıl bir karış enine.

Amaltheia. yüksek at­ layan" denmesi acaba atlı bir tanrıça olma­ sından mıdır? Amazon'ların yayıldığı bölge­ lerle Hitit'lerin bulunduğu bölgelerin birbirini tutması da dikkati çekmekte. hem Hitit kabartmalarında rast­ lanır. çünkü efsane­ leri yalnız bir olayı değil. Yurtlan üstüne kaynaklar birbirlerini pek tutmaz. Efsaneye göre Amazon'lar savaş tanrı Ares i l e Harmonia'nın ( y a da Aphrodite'nin) k ı z l a rı sayılır. Başlarında hiçbir erkek bulunmadan kendi kendilerini yöneten Amazon'lar önder olarak bir kraliçe tanırlar. Ünlü yontucu Pheidias'ın atelyesi bu korulukta imiş. Ne var ki Aeneas İtalya'ya ayak basın­ ca kral Latinus kızını onunla evlendirmeye karar verdi. Bu keçi Helios'tan dogma korkunç bir yaratıkmış. Olympia şehrinin yöresinde Zeus'a adanmış kutsal orman. Titanlar ondan öylesine korkarlarmış ki Gaia onu Girit mağaralarında saklamak zo­ runda kalmış. Latium kralı Latinus'un eşi. Amata. Amazon'lar işte bu düzenin kalıntı­ larıdır. Amazon'lardan dem vuran en eski kaynak Homeros'tur: "Erkek gibi Amazon'lar" der ve Bellerophontes'in onları yendiğini belirtir (Bellerophontes). Erkekleri yanlarında köle ya da uşak olarak bulundururlar. ya da Hitit'lerle ilgili bir anı olabileceği varsayı­ mını bazı bilginlerde. Amaltheia çocuğu İda dağındaki bir mağaraya gö­ türmüş ve orada bir keçinin sütüyle beslemiş. onlarla cinsel alış­ veriş kurup çocuk doğururlar. Zeus sonradan bu keçinin pos­ tu ile Aigis kalkanını yapmış. Savaşçı karakterleri böylece kay­ naklarından da belli olan bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de "labrys" denilen iki ağızlı baltayı silah olarak kullanırlar. ama erkek ço­ cuklarını sakat eder ya da öldürürler. Bu yüzdendir ki bir gerçek payı ve tarihsel bir ni­ telik taşırlar. H o meros'ta Myrina'ya "çok zıplayan./\ı ı r. yani memesiz demek­ miş. savaşçı bir kadın topluluğu olmalarından ileri gelir. Anadolu bin yıllarca anaerkil bir top­ lum düzeni içinde yaşamış ve bu düzenin sim­ gesi olan Ana Tanrıça'ya değişik adlarla tapınmıştır. Böylece her türlü yemişle dolan boynuz "Bolluk Boynuzu" oluvermiş. Roma'da Vesta rahibeleri. başrahip Pontifex Maximus tarafından görev başına getiril­ dikleri gün Amata adıyla anılırlardı. Bu baltaya hem Girit'te. Bu tutum Anadolu'ya gelen Yunanlıları çok şa­ şırttığı içindir ki. atı yalnız arabaya koşmak için kullanan ilk Yunanlıları özellikle etkilemiş olsa gerek. nitekim birçok kraliçelerinin adı ge­ çer efsanede. Anadolu'nun mythos'a katkıları salt efsane. Başka bir gele­ neğe göre Amaltheia asıl bu keçinin adıdır. çocuklannı doğar doğmaz yutan Kronos'tan kurtulup Girit'e kaçırdığı Zeus'a dadılık eden nymphanın adıdır. Amazon adının kökeni de yazarlarca şöyle açıklanır: A-mazon. Ama­ zon'ların erkek gibi oluşu. Amazon'ların at üstünde savaşmaları. tanrılarca başkadır (Myrina). uydurulmuş masal değildir. Altis. tarihçilerin ve coğrafyacıların eserlerinde rastlamamız bunu kanıtlar. Amaltheia Rheia'nın. Ana­ dolu kaynaklı efsanelerin hemen hepsi olmuş olayları yansıtır. Troya'lılara düşman olan Amata Turnus'u Aeneas'a savaş açmaya itti. babaerkil özellikte ve nitelikte olan Yunan mythos'unu bu kadar etkilemiş olma­ ları da ondandır. Amazon'ları anlatmakla biti­ remezler. yaşamış kişileri konu alır. Amata kendi canına kıydı. Birçok efsanelere göre. bütün bir düzeni dile getirir. çünkü halk ara­ sında adı başka. yalnız kız çocuklarını yetiştirip aralarına alırlar. Amazon'lar bu gerçeğin en belirgin örneğidir. adın nedeni de bu savaşçı kadınların ya­ yı göğüslerine rahatça dayayabilmek için bir memelerini kesip çıkarmaları imiş. özellikle Halikarnas Balıkçısı'nda uyandırmıştır. Amazon'ların Anadolu topraklarında bir Hitit kalıntısı. Çoğu efsanelerde Amazon'lar Kara­ deniz'de Thermodon (Terme) çayının kıyısın­ da Themiskyra şehrini kurmuşlar ve orada . Amazon. K ı z ı L a vinia'yı Rutul'lar kralı Turnus'a vermek isti­ yordu. İzlerine destanlarda olduğu ka­ dar. Tanrı çocuk o kadar güçlüymüş ki sütninesinin bir boynuzunu kırmış ve bunu kendisine bakan nympha'lara verip içini diledikleri gibi doldurabileceklerini söylemiş. Troya'nın önündeki bir t e ­ pede mezarı bulunan Myrrhine ise tanrılaşmış bir kahramana benzer. Savaş Rutul'lar için korkunç bir yenilgi ile sonuçla­ nıp Turnus da ölünce.

Amphiaraos Kalydon avına ve Argonaut'lar seferine katıldıktan sonra. Amazon'lar Ephesos'taki ünlü Artemis tapınağı ile de ilişkilidirler. Latince aşk anlamına gelen Amor (yahut Cupido) Roma imparatorluğu döne­ minde. Adrastos onun Thebai'ye savaş açan Yediler'den ol­ masını İster. Bu savaşçı kadınlar kimi ozanların ezgilerinde Efes Artemis'i ile ilişkili olarak gösterilir: İskenderiye şairi Kallimakhos Artemis tanrıçaya övgüsün­ de cenkçi Amazon'ların Ephesos kıyısında tanrıçaya bir heykel diktiklerini ve çevresinde savaş raksı yaptıklarını. Ambrosia ile beslenen tanrılar yaralan­ maz olurlar. Kyme. bu büyülü bal insanlara da içirildi mi. Kybele). Bias soyundan Adrastos'un ba­ bası Talaos'u öldürür. 23). O sırada Thebal'den kaidesi . Ege kıyılarında Amazon kra­ liçeleri tarafından kuruldukları söylenen şe­ hirler şunlardır: Pitane. Anadolu'da hemen her yerde adlarına rastlanması bu kaynaklan yalancı çı­ karmaktadır. tarihsel kimlik ve kişi­ likleri de ana tanrıça üstüne olan bilgilerimiz değerlendirildikçe açıklık ve kesinlik kazana­ caktır (Artemis. ana tarafından dedesi Polybos'un yanına sığı­ nır (Adrastos) ve o ölünce kral olur. Ambrosia. öbürünü aynı soydan olan Bias ile Melampus arasında böler. Adı üzüm kütüğü anlamına gelen Ampelos bir satyr'le bir nympha'dan doğma imiş. kanatlı bir çocuk olarak canlandırılmıştır. Amphiaraos'un da öyle.oturmaktadırlar. Amphiaraos'un kendisine karı olarak verdiği Eriphyle'yi bir şartla alır: Kaynatasıyla arasında bir anlaş­ mazlık çıkacak olursa. Myrina. yüzyıla ka­ dar tutunmuştur. anlayışsız kimselerin çıkarlarına kurban gitmiştir. yargıçlığını Eriphyle yapacaktır. Bir süre sonra Amphiaraos ile Adrastos barışırlar. Adrastos Sikyon'a. birbirine vuran kal­ kanlarının ta Sardes'te dek yankılandığını ya­ zar. Sa­ natta çoğaltılan bu figür Venüs'ün çevresinde uçuşur gösterilir. Oikles ile Hypermestra'nın oğlu. Baş ka kaynaklar onları Kafkas eteklerine. Alkmaion ile Amphilokhos'un babası (Tab. Tanrı Dionysos bu güzel delikanlıya gö­ nül vermiş ve bir karaağaç dalından salkım salkım sarkan asmayı ona armağan etmiş. Amores. her edimin doğuracağı so­ nucu önceden gören tanrı sözcülerinin hayatı yürekler acısıdır çokluk. Penthesileia'nın Akhilleus efsanesinde adı geçer (bkz. Smyrna. Bir tanrıça sayılan Myrina'nın Lesbos ( M i d i l l i ) adasına göçüp oranın başken­ ti Mytilene'yi de kurduğu söylenir. kral Proitos zamanında üçe bö­ lünmüştü: Bir bölümünü kendisi alır. onlara gençlik. Ephesos ve Ptiene'nin ilk yerleşme yeri. elinde yayla okluk bulunan tombul. Amazon'ların tarih öncesi çağlarda Batı Anadolu'ya yayıldıktan sonra Yunanistan'a dek sokuldukları ve Atina önünde savaştıklan anlaşılmaktadır. Pompei fresklerinin mitolo­ jik sahnelerinde çok geçen Amores figürleri Batı sanatına Rönesans'la girmiş ve Rokoko üslubunun bir özelliği olarak XIX. Amphiaraos bu barışı candan ister. Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele ile sıkı sıkı­ ya ilişkili oldukları apaçık belli olan Ama­ zon'ların efsaneleri de. Amphiaraos bu şartı da kabul eder. Ampelos. bu adlar). Ampelos ağaca tırmanıp bir salkım üzüm ko­ paracakken düşmüş ve ölmüş. Dünyanın yedi ha­ rikasından biri olan bu tapınağı Amazon'ların yaptığı ya da orada rahibelik ettikleri anlatılır. Birçok Amazon'un büyük efsane yiğitleriyle ilişkisi olmuştur: Hippolyte'nin Herakles. Bu şehir bugünkü Fatsa ya da Ordu yakınında olsa gerek Argonaut'lar Kolkhis'e varmadan onlarla karşılaşırlar. antiope'nin Theseus. Amphiaraos. Gryneion. Ephesos ve Smyrna şehirlerinin birer Ama­ zon tarafından kurulduğu anlatılır. Geleceği bilen. Bu soyların vârisleri arasında kavga çı­ kar günün birinde: Melampus soyundan Amphiaraos. Öyküsü Thebai efsaneler zin­ cirine bağlı Melampus soyundan ünlü bir kâ­ hin. Ölümsüz anlamına gelen ambrosia birçok çiçek özlerinin katıldığı bir çeşit balmış. Homeros destanlarında Olympos tanrıları "ambrosia" ve "nektar" ile bes­ lenirler. Argos ili. Dionysos sev­ gilisini gökte bir yıldız haline dönüştürmüş. Trak­ ya'ya ya da güney İskitya'da Tuna ağzına yerleştirirler. mutluluk ve ölümsüzlük sağlarmış. Adrastos ise art düşüncelerle karşılar.

Adı Ilyada'da geçmediği halde. Böylesi bir insana hem akıllı. Penelopeia'nın talipleri ara­ sında en aklı başında olanıdır. on yıl krallık ettikten sonra kendisi de Erikhthonios tarafından sürülmüş. Bu çarpışmada her ikisi de can verir (Mopsos). babası gibi tanrı sözcüsü ve falcı olan Amphilokhos Anadolu'da kalır. Düşman kardeşler Eteokles ile Polyneikes birbirlerini öldürünce. Ünlü kâhin Amphiaraos ile Eriphyle'nin oğlu. Thebai'ye varınca önderlerin her biri şehrin bir kapısına dayanır. güçlü hasımlar göndermelisin derim ben: Tanrılara saygılı olandan korkulur. Zeus bu tanrı sözcüsüne ölümsüzlük bağışlamış: Attika'da Oropos denilen bir yerde kâhinliğini sürdürürmüş. Yolda başlarına gelen bazı olaylardan (Hypsipyle. kahraman olmak istiyordu. 23). ama korkunç bir bozgun başlamıştır. Yunan kentleri arasında dinsel birlikler ha­ linde kurulup. iki kez çağırır onu adını heceleyerek ve şu sözler dökülür ağzından: "Güzel iş doğrusu bu yaptığın. bekleyen ölüm!" Böyle söyledi kâhin. hem yiğit Sonra kardeşine. Amphiaraos verdiği sö­ zü tutmak zorundadır. kendisinin de sağ dönmeyeceğini bilir. Amphiaraos'un toprağa gömüldüğü yer Pausanias zamanında da gösterilirmiş. Derin kazıyor yüreğinin derin düşünceler yetiştiren toprağını. Epigon'lar seferine katıldığı. Kızıyla evlen­ diği Atina'lı kral Kranaos'u tahtından atarak yerine geçmiş. ama oranın krallığını kendisi gibi kâhin olan M o p sos ile paylaşamadığından. şehir kurtulur. Amphinomos. soyunun tanrılarını perişan etmek! Hangi dava insana ana sütünü kurutma hakkını verir? Kılıçla fethedeceğin yurt toprağı mı destek olacak senin davana? Bana gelince. Zeus'un saldığı bir şimşekle toprak yarı­ lır ve ünlü kâhini atları. Yedilerin dü­ zenledikleri Nemea yarışmalarında Amphiaraos atlama ve disk atmada birinci gelir. kocasını zor­ lar sefere katılmaya. Aiskhylos'un ölmez eseri "Thebai'ye Karşı Yediler" tragedyasında Amphiaraos hem akıllı. hem de Adrastos'u vazgeçirmeye çalışır. ben bu toprağı besleyeceğim ölü bedenimle. çünkü o kahraman görünmek değil. onunla kavgaya tutuşur. Amphiktyon. torunlarının övünecekleri şanlı şerefli bir iş: Bir yabancı orduyu üstlerine salıp atalarının yurdunu.Eteokles'in sürdüğü Polyneikes Adrastos'un konuğudur ve kardeşinden öç almak için yar­ dım istemektedir. Hellen'in kardeşi (Tab. çünkü Alkmaion gibi Erinys'lerin saldırısına uğramaz (Alkmaion). ben düşman ülkesinde saklı kâhin. Amphiaraos tsmenos ırmağının kıyılarına doğru kaçar ve tam düşmanı Periklymenos ona yetişecek­ ken. Ama Polyneikes Eriphyle'yi baştan çıkarır: Kadmos'la evlenirken Harmonia'ya tanrıların düğün hediyesi olarak verdikleri gerdanlığı armağan eder o n a . Amphilokhos. Troya seferi­ ne katıldığı ve özellikle dönüş efsanelerinde rol oynadığı görülür: Troya düştükten sonra. Çarpışalım: Şerefsiz olmayacak beni . hem katılmak istemez. Kadın büsbütün Polyneikes'le Adrastos'tan yana döner. sefere çıkar. Amphiaraos bu seferin yı­ kımla sonuçlanacağını. Durgun ve öl- 34 . Ama git­ meden önce oğullarına yemin ettirir: Anala­ rından öç alacaklardır. Efsaneye göre Amphilokhos Kilikya'da (Sey­ han bölgesinde) Mallos şehrini kurar. hem yiğit bir adam ola­ rak tanımlanır (576 vd. arabasıyla yutar. kalın tunç kalkanını kaldırıp göğsüne. Aikmaion'un küçük karde­ şi (Tab. tanrıların seveceği. belli zamanlarda bütün kentle­ rin elçilerini bir araya getiren "amphiktyonia"lara adını veren de oymuş. Kalkhas'la birlikte birçok kehanet merkezleri kurarlar (Kalkhas).): Polyneikes'e çevirir bakışlarını. Efsaneye göre Attika başkentini tanrıça Athena'ya adayıp ona Atina adını veren ve Dionysos'u Attika'da ilk konuklayan bu kral­ dır. Deukalion ile Pyrrha'nın oğ­ lu. 20). Ophettes) sonra. Hiçbir arma yoktu kalkanında. ama anası Eriphyle'nin öldürülmesinde bir rol oynamadığı sanılır.

). bir zamanlar kral Pterelaos'un oğullarınca öldürülen kardeşlerinin öcünü al­ malıdır. Yurdundan sürülüp Thebai'ye sığınır. İkizler kentin surlarını kurmaya koyulurlar. Zethos'un ikiz kardeşi (Tab. Kaza ile amcası Elektryon'u öldü rür. Amphion'un müziğe yeteneğini fark eden tanrı Apollon (ya da Hermes) ona bir lyra armağan et­ mişti./ U l l I II I I \ I » ' I I v çülü bir adamdır. X X I I . ama Hesiodos onun Triton'u doğurduğunu şöyle anlatır (Theog. V. . Amphitryon da Taphos'u ele geçir­ miş ve krallığını sefere kaülan arkadaşı Atlna'lı Kephalos'a vermiş. yunus Anı phitrite'yi sırtladığı gibi. Denizden olma bir sürü yaratığın başında. Antiope ikiz çocuklarını doğurunca. o Triton ki dalgaların dibinde.): Toprağı sarsıp gümbürdeten Poseidon Amphitrite . Ahenkli isimlerini dize dize saymakla bitiremez Hesiodos (Theog.tanrıçayla eulendi ve onların sevişmelerinden büyük Triton doğdu. 9). Amphissos. o da olanaksız. ama Alkmene bu evlenme için bir şart koşar: Amphitryon. Surları yaparken Zethos sırtında kocaman kaya parçalan taşıyor. amcası Lykos onları Kithairon dağına bırakıp. 394 vd ) Öbür talipler gibi dilenci kılığındaki Odysseus'a kötü davranmaz. Amphion. 240 vd. anasının ve soylu babasının yanında altından bir sarayda oturur korkular saçarak çevreye. Dirke'yi azgın bir boğanın boynuzlarına saçlarıyla bağlayarak salıverirler hayvanı. talipleri yatıştırmaya çalışır ( X V I I I .). istenilen sıraya girip yan yana diziliyor­ lardı. Amphitryon kendisiyle birlikte Thebai'ye ge­ len amcakızı güzel Alkmene'ye talip olur. Kreon da bu işe yardım etmeye söz verir. Amphion ise tam tersine yumuşak. Amphitryon bu işi başarır. G t l inin birinde Poseldon onu bir kumsalda kız kardeşleriyle oynarken görmüş ve g ü z e l l i ğ i n e vurulmuş. dağda oğullarını bulur ve öcünü almaya iter onları. sonra da A l k mene'nin isteğini yerine getirmek için yola çıkar. yeter ki Dionysos'un Thebai ülkesine saldığı Teumessos tilkisinden kurtarsın bölge­ yi. ora kralı Kreon onu bu suçundan arındırır. Amphitryon. Ama Komaitho'ya şükran beslemek şöyle dursun. çünkü kralın saçında onu ölümsüz kılan bir altın tel varmış. Lykos'u öldürüp. 13). Poseidon da bir yu nus balığı göndermiş peşinden. Amphitryon'a tutulan kral kızı Komaitho babası­ nın başından altın teli koparmış. 121 vd. Amphitrite. Antiope'yi de karısı Dirke'ye köle olarak verir. dövülmesine karşı ge­ lir. o ırmağa Dirke adı verilmiştir sonradan. 90 vd. çalgının güzel ve büyüleyici seslerine kendilerini kaptıran taşlar yerlerinden kımıldı­ yor. Pterelaos ölünce. Bkz. Günün birinde Dirke'nin yanından ka­ çan Antiope gelir. Zeus'un buyruğuyla Thebai şehrinin yönetimi bundan sonra Amphion'la Zethos'a geçer. Dirke kayalar üstünde parçalanıp can verir. X V I . İkizler Thebai'ye dönerler. kimi efsaneciye göre çocuğu olmamış. İkizler birbirlerine hiç benzemiyorlar. Tirnys kralı Alkaios'un oğlu (Tab. öyküsü. getirmiş deniz kralı­ na vermiş. Ama kız çok utangaçmış tanrıdan kaçmış ve Atlas'ın dünyayı omuzlarında taşı­ dığı uzak ülkelere varmış. macerası yoktur her nedense. Gene de taliplerin kaderini paylaşmak­ tan kurtulamaz ve Telemakhos'un kargısıyla vurulur (Od. gücü kuvveti sonsuz. Apollon'la Artemis Niobe'nin çocukları­ nı oklarıyla vururken Amphios'u da küstah bir soy yarattı diye öldürmüşler (Niobe). onu öldürmüş ve Taphos'u yağma ettikten sonra Thllpti'yi (Inıımüş (Alkmene). Alkmene'nin kardeşlerini Taphos adasın­ dan gelme bir ordu öldürmüştü. bu adanın kentini almak ise kralı Pterelaos'u öldürmeye bağlıydı. İkiz­ ler dağda çobanlar arasında büyür. Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion Tantalos'un kızı Niobe ile evlen­ miş. sevimli bir sanatçıydı. Amphion ise lyra çalı­ yor. Amphitrite de bunlardan biridir. Ölüsü bir ırmağa atılır. sert yaratışlı Zethos avcı ve savaşçı idi. Telemakhos'un öldürülme­ sine karşı çıkar (Od. Okeanos kızı Doris'in deniz tanrı Nereus'la birleşmesinden Nereides diye anılan elli kız doğar. Evlenmişler ve o gün bugün mutlu bir ç i f t olarak yaşamışlar. 230 vd. köpükler arasında ka­ yan bir arabada oturur gösterilen denizler kraliçesi Poseidon'a vefalı bir eş olmuş. Dryope.).

Amykos. satyr'i kovar. Zeus oğlu Polydeukes onunla güreşmeyi göze almış ve korkunç de­ vi yenerek yolculara karşı bu insafsızca dav­ ranmasına son vermiş (Argonaut'lar). dalgalardan doğan" anlamına gelir. Latin komedya yazan Plautus "Amphitruo" adlı oyununda aldatılmış koca moti­ fini bütün çıplaklığıyla ele alır. Amphitryon iki çocuğu birlikte yetiştir­ miş ve Herakles'in yanıbaşında Minyen'lere karşı bir savaşta can vermiş. Amphitryon hangisi­ nin kendi oğlu olduğunu bilmek için çocukla­ rın odasına iki koca yılan koyar. Tanrı çıkagelir. Güzel kıza gö­ nül veren Poseidon onunla birleşir ve N a u p lios adlı bir oğulları olur. ama duygusuz ve kalpsizmlş. Poseidon'un oğullarından bir dev. Amphitryon'un benzeri Sosias tipini de yaratarak M o liere'in tadına doyulmaz "Amphitryon" ko­ medyasına örnek olur. hem de kestos denilen kurşunlu bir eldivenle yarışırmış. Anaksarete. Uranos'un denize savrulan atmıgıyla meydana gelmiş köpüklü dalgalardan doğduğunu belir­ tir (Uranos. Amphitryon Alkmene'nin macerasını öğrenince. Amphitryon Batı yazınında ilk aldatılan ko­ ca olarak yaşar. Başka bir anlatıma göre. İphis adlı bir delikan­ lı ona delice âşık olmuş. yabasını kaya­ ya vurup bir kaynak fışkırtır. çok saygıdeğer. Minotauros'a yem . "Su yüzüne çıkan. sekiz aylık Herakles ise oynayarak boğar canavarları. Amymone babasıyla birlikte Argos iline gelir. Aphrodite). Bursa'dan Karadeniz'e uzanan Bithynia böl­ gesinde Bebrykes adlı bir boyun kralıymış. Amymone bütün bir gün kırlarda dolaştıktan son­ ra yorgun düşüp uykuya dalar. ünlü bir atlet. avazı çıktığı kadar bağırır ve Poseidon'a yakarır. Minos da öç alması için tanrı Zeus'a yalvarmış. bu işi Amphitryon değil de Zeus'u kıskanan Hera yap­ mış. "Amymone" Aiskhylos'un "Yalvarıcı Ka­ dınlar" ile başlayan ve Danaos kızları ile Aigyptosogullarının dramını anlatan trilogia'ya eklenmiş bir satyr oyununun (kayıp) adı olsa gerek. Kıbrıs'lı bir kız: Güze'. Sonraları görüş­ ler değişmiş: Yunan ilkçağında Euripides'in "Alkmene" (kayıp) adlı bir tragedyası olduğu­ na göre. ülkesine her geleni kendisiyle boy ölçüşmeye zorlar. Tanrıça Aphrodite'ye veri­ len bir sıfat. Danaos'un elli kızından biri. kız uyanır. onu yiğit H e rakles'e gebe bırakır. O sırada bir satyr'in saldırısına uğrar. Alkmene bir gün arayla Herakles'i. İphikles ür­ ker. Tanrıçanın. çoğu zaman yener ve öldürürmüş. Nauplios Argos ili­ nin güneyinde Nauplia şehrinin kurucusu­ dur. Danaos. Orada korkunç bir kuraklıkla karşılaşırlar. Amphitryon böylece ölümsüz ço­ cuğun hangisi. Atina'da Panathenaia bayram­ larında düzenlenen bütün yarışmaları kazan­ dığı için kral Aigeus onu kıskanmış ve Marathon ovasında korku salan bir boğayı öldür­ meye göndermiş. u. Androgeos. Ne var ki adı Homeros des­ tanlarında geçtikçe. Anaksarete bu­ na da aldırmamış. şe­ ref sayılır Homerik çağlarda. Tanrıça Aphrodite de bu kadar katı yürekliliğe kızarak Anaksarete'yi bir heykele dönüştürmüş. ölümlünün hangisi olduğunu anlar. delikanlının cenazesi evi­ nin önünden geçerken pencereye çıkıp kay­ gısızca seyretmiş. O gece sabaha karşı Amphitryon da savaştan döner ve karısına kavuşup Iphikles'i üretir. kızlarını su aramaya gönderir. Argonaut'lar Bebryk'lerin ilinde Khalkedon'a (Kadıköy) vardıkları zaman. karşılık görmeyince. yeni komedya denilen Hellenistik çag tiyatrosu Amphitryon-Alkmene serüvenini işlemeye başlar. kıtlığı önlemek için Aigeus her yıl Girit'e Atina'dan yedi delikanlı ile yedi genç kız gön­ dermek zorunda kalmış. Amymone. ama Zeus buna engel olur. Anadyomene. Minos ile Pasiphae'nin oğlu. Androgeos bu işi başaramayıp ölmüş. giderek mutlu bir kişi olarak tanımlanır. Tanrı Afrika'ya kıtlık sal­ mış.J U » 1 I I\> » l Ne var ki o sırada Zeus Amphitryon kılığın­ da Alkmene'nin koynuna girer. Bu kaynak son­ radan Amymone adını alır. Yumruk dövüşünde pek usta olan bu dev hem çıplak yumrukla. konu komik sayılmamıştı daha. son­ ra da Iphikles'i doğurur. çünkü büyük tanrı Zeus tarafından aldatılmak zül değil. kızın kapısına asmış kendini. nedeni de Poseidon'un öfkesidir: Göz koydu­ ğu Argos'un Hera'ya verilmesine kızmıştır. ona ceza ver­ meyi düşünür önce.

ne ulu anam. 407 vd. rahat durmaz. yaşlı başlı kralı öldürmüş. bir çocukla­ rı olmuştur: Astyanaks. yedi Oğ lunun insafsızca canlarına kıymıştı.. İkide bir savaşı gözlemek için çocuğunu dadıya verip batı kapısının üstündeki kuleye çıkar. Atina kralı Kodros'un oğlu. ne yapsın. bayırda davarlarını otlamaya giden. Troya ovasında yiğitler boğuşurken. Her geçen gün bir işkencedir. Hele içi içine sığmayan genç ve atılgan Akhilleus çok sabırsızlanıyordu. Hektor. Andromakhe. dayanağıdır. Troya'ya getirmiş. Eetion kral Priamos'a dostluk bağlarıyla bağlıdır. Andromakhe'nin anadan. Troya surlarından bir çığlıktır kopar. Akha'lar üstüne saldırıp öldürecekler seni. çünkü korku kaplamıştır yüreğini. Andromakhe Troya sarayında kadınlar dai­ resinde. babadan. batı kapılarına koşar. dul kalmama. Mysia bölge­ sinde Thebai şehrinin kralı olan Eetion'un kı­ zıdır. arkadaşısın sıcak döşeğimin. Ölüm-kalım savaşı. Ama Hektor'un ölümünden birkaç gün önce Astyanaks dadı­ sının kollarında dolaştırılan bir bebektir. Hektor'la Andromakhe ancak yıkım gelip çattığı zaman. atların çeşmeye süren tek tük Troya'lıları her fırsatta kovalayıp öldürmekle bile duyuramı­ yordu kana susamışlıgını. Sensiz kalmaktansa toprak yutsun beni daha iyi Benim senden başka dayanağım yok. yok. kardeşimsin. gülümser. Sen bana bir babasın.. delı gibi fırlar . Sarayında yedi oğlu ile büyüttüğü tek kızı sevimli. bir korkak gibi çekilecek değil ya savaştan Troya ordu­ sunun desteği. dağda.). İlyada'da anlatılan savaşın dokuzuncu yılında Troya sahnesine çıkarlar. kardeş­ ten yüzü gülmemişti. ağaçların arasından bir yaban domuzu çıkmış. Homeros'un dediği gibi. E f saneye göre Efes bölgesine yerleşmiş Leleg'lerle Karia'lıları kovan lon göçmenlerinin önderi olan Androklos Ephesos şehrinin ku­ rucusudur. Hektor'un ölümüne karar vermiştir tanrılar. Şehirden çıkıp. Androklos hayvanı oracıkta öldürmüş ve tanrı buyruğunun gerçekleştiğini anlaya­ rak Ephesos şehrini o korulukta kurmuş. Yiğit çe dövüşerek can verir. İon göçmenlerine bir t a n n sözcüsü kuracakları şehrin yerini kendilerine bir ya­ ban domuzunun göstereceğini bildirmiş. Akha ordusu dokuz yıldır Troya kapıları önünde pinekliyor. yavruna. düşüremiyorlardı bir türlü Anadolu'nun kutsal kalesini. kalede kal. İ I yada destanının en dramatik sahnesi. talihsiz karına acıma yok sende."hür gününü" görür görmez ölmüştü. B i r g ü n Hektor savaştan ara bulup şehre gelir. bu hırs yiyecek seni. akıllı Adromakhe'yi Priamos'un en değerli oğlu Hektor'a verir. Andromakhe'nin anasını da esirgememişti. Uğursuz savaş Anadolu kıyılarına gelip çatınca. uzaktan Andromakhe'yi ve yavrusunu görün ce. mekik dokumakla vakit geçirir. Günler geçer.olan bu gençleri kurtarmak İ ş i n i Theseus ba­ Şarmış (Aigeus. dört duvar arasında. Kral Eetion'un sarayında yapmadığını bı­ rakmamış. Samos (Sisam) adasını da o ele geçirmiş. Ne babam var benim. Andromakhe. bir ateş kıvılcımı da koruluğa düş­ müş. Bir gece İon'lar ormanda balık kızartırken. yiğit. Mutlu günlerini bilme­ yiz bu güzel karı-kocanın. Andromakhe gözyaşları döke rek ellerine sarılır (İl. ama zavallı kadın. çocuk büyür de bir gün Troya'ya kral olur umuduyla takmışlardır. Arada. Hektor ile Akhilleus arasında teke tek savaş başlar. karısı­ nı evde arar. "Or­ manlık Plakos daginın eteğinde kraliçeydi anam" diyor Andromakhe yana yakıla. yetim koma yavrumuzu. acı bana. az gün var. Burada. Androklos. karını dul koma. biliyorum . Bölgede çapulculuk seferlerine çıkmış Aklıllleııs. balık sıçramış. ne kadar yiğit de olsa Hektor'un bir gün düşman kargısı altında can vereceğinden korkar. Hektor acır kansına. hizmetçileri arasında nakış işlemek­ le. Ulu anamsm benim. alıp götürdüğü zaman ölüm seni yalnız acılar kalacak bana. Troya yöresinde ra­ hat kalmamıştı. Troya'lılar Hektor'un oğluna "şehrin efendisi anlamına gelen bu adı. krali­ çeyi de Akhilleus esir sürüsüne katmış. Dü­ ğün dernek nasıl olmuş? Andromakhe. sonra büyük bir kurtulmalık karşılığında serbest bırakmıştı. Andromakhe odasında mekik dokurken duyar bu vaveylayı. Mysia'ya varmış ti. uslu. Priamos'un oğulları ve gelinleri için yapılmış önü revaklı evlerin birine nasıl gelin girmiş? Bunu şairler bize anlatmaz. Theseus). Ah kocacığım.

kızını bana verirsen. Tanrıça P h yüzyıl Fransız şairi Racine'dir. Onuncu günü akşam kral Priatnos A k hiUeus'un barakasına gider. Tanrı korkunç bir ejder salmış Kepheus'un ülkesine. AkhiUeus'un oğlu Neoptolekos'un oğlu Ankhises tanrıça Aphrodite ile mos'un sarayında görürüz onu. öç almasını istemişler. göçüp gittin genç yaşında. yiğit ve bilinçli bir kadın. gökten inmiş atı Pergasos üstünde. tanrıçanın büyü­ Euripides'ten çok daha güzel. bu şehir yerle bir olacak baştan aşağı. toplamış. ama çocu­ 17). Sonra da babana. Gerçekten de çilesi bitmez Andromakhe'nin.): Andromeda. gözyaşı döke döke gece gündüz anayım onu hepsi birden taştan adam olmuşlar (Perseus). şefkatli seslenir: bir ana tipidir. Hektor. XXIV. Gorçocuğumuz da ufacık. Hektor'u bir rygialı bir genç kız kılığına girer de öyle görü­ türlü unutamayan. Perseus ejderi öldürüp kızı almış. anana. Jean Anouilh'in "La Guerre de Troie n'aura Senin bir oğlun doğacak. Phineus adamlarını Ölüm döşeğinde uzatmadın ellerini bana. sevgilisine şöyle şa çıkaran. bilmem. babasına gitmiş. şöyle der (İl. ne var ki Andromeda amcasına ama bana kaldı gene en büyük acı. kasıp kavuruyormuş ortalığı. Dile gelmez acılar bıraktın. Pliineus'a sözlüyrnüş. halde. lıklarda sevişmesi gösterilmiştir. kurtarır. mos kızı Hermione ile evlenmiştir. bu sevişmeyi en ufak ayrın­ getirdiği Andromakhe ona üç oğulla bir kız tılarına dek anlatır: Tanrıça Ankhises'i 1da ya­ vermiştir. şöyle güzel bir söz söylemedin ki. go'yu öldürmüş. dönübizden olan. funda­ sanca bir Andromakhe tipi yaratan şair X V I I . canavardan sen öldün. çocukları ayakta tutan. Öyle olmuş. getirir. Canavar da onu parçala­ Erkeğim benim.ruvun\jmcuf\ dışarıya. düşer. çekici bir tip ola­ Ve çocuklarına çocuklar doğacaktır rak canlanır gözümüzün önünde. soylu analarını. Hermione bu Troya'lı kadını fena maçlarında sığırlarını otlatırken görür. kayaya bağlı güzel kızı görmüş. yumuşatır yüreği­ ni ve ölüyü alır. birden yiğit Perseus gittin. canavarı da öldürürüm. Bu işkence dokuz gün sürecektir: Her sa­ bah Akhilleus ölüyü arabasına bağlayıp sü­ rükler. son dakikada peşinde vahşi hayvanlar sürükleyen ana tan­ kurtulurlar. mak üzere yaklaşırken. Öv­ den faydalanarak. Neoptolemos'un (Fransız nür Ankhises'e. çok daha in­ süne kapılan hayvanların ormanlarda. Tutulmuş da hemen ona. demiş ki. Troya'Iılara kral pas lieu" (Troya savaşı olmayacaktır) piyesin­ olacaktır o de de Andromakhe ilginç. Sevişmelerinin vermeyen ve Hermione'nin kıskançlığını bo­ sonunda gülümser tanrıça. Homerik denilen övgülerden Aphrodite' ğu olmamıştır. Halk da Kepheus'u kızını feda etmeye zorlamış. Nereus kızlarının hepsinden daha güzel olmakla övünmüş. 7 2 5 vd. Neoptolemos'un Delphoi'ye gidişin­ kanlının güzelliğine vurulur ve dağa iner. düğün gecesi saldırmış Perseus'a. deli­ kıskanır. binbir pınarlı" diye dürmek ister. oysa tutsak olarak konağına ye ayrılmış olanı. evlenmişler. bayılır. gençlik çağma erer mi ki. Troya kral soyundan olan Asragedyasında. Hektor'un cenaze t ö ­ reninde görürüz şimdi de Andromakhe'yi. Aithiopia kralı Kepheus'la Kassiepeia'nın kızı. yormuş ki. kafasını eline almış. Ozanlar arasında ağıda başlar. Troyalı prens arzu ile yanıp tragedyasında adı Pyrrhus'tur) aşkına karşılık tutuşarak tanrıçaya yaklaşır. sen. sonsuzluğa dek! Q8 . onun koruyucusu bekçisi. Akhillus'un arabasına bağlayıp toz toprak içinde sürüklediği Hektor'un ölüsünü görünce. Anası. evimizde dul bıraktın beni. Andromakhe ile oğlunu öl­ güde "canavarların anası. Sonunda Andromeda'yı bir kayaya bağlamışlar. Euripides'in "Andromakhe" adlı tra­ Ankhises. Themis tapınağına sığındıkları tanımlanan İda dağına Aphrodite'nin inişi. Neoptolesevişmiş ve Aineias'ın babası olmuştur (Tab. körpecik. kara talihli ikimizden. onlara kıyacaklardır ki. rıçanın gelişine benzetilmiş. Ama yiğit Gorgo kafasını tutmuş karşılarına. N e reus kızları da Poseidon'a dert yanmışlar. Zeus-Ammon tapınağının kâhinine başvuran kral kızını canavara kur­ ban ederse ülkesinin ejderden kurtulacağı ce­ vabını almış.

buluşmalarını ertellyorrnuş. Antaios. (Alkyoneus). Bu koruluk çok eski bir tanrıçaya adan­ mıştı. demiş sözcü. Vergilius'un Aeneis'inde Ankhises'in Sicilya'da Drepanon burnunda öldüğü ve Aeneas'ın babası şerefine oyunlar tertiplendiği söylenir. Efsanesi Alkyoneus efsanesinin tıpkısıdır. en kıymetli eşyalarını atmış. Miletos zor­ bası Phobios'un sarayında yaşıyormuş ki. onu beş yaşında ha basına tanıtacağını ve çocuğun kimin okluğu sorulursa sakın Aphrodite'nin oğlu olduğunu lıildirmernesini. Daha çok erkekler ara­ sındaki sevgide adı geçer ve "seveni bahtlı eden. Halkın orada aç kalmaması için Anna adlı bir kadın her gün kendi eliyle yaptığı çörekleri getirir. elmas. Homeros'un Antela ( İ l . yoksa Zeus'un yıldırımına çarpılacağını söyler ve Ankhises'i bırakıp gi­ der. ucuz ucuz sararmış halka. Bir başka yoruma göre Anteros Eros'un kar­ şıtıdır. Antheus. onu atacaksın. öyle ki şe­ hir de içine yuvarlanıp yıkılacağa benzediğin­ den Ankhuros bir tanrı sözcüsüne ne yapaca­ ğını sormuş. ama doğa dışı sevgileri önleyerek bir düzen öğesi olarak rol oynar. V I . Phrygia kralı Midas'ın oğlu. Troya'dan kaçarken Aineias'ın onu sırtına al­ masının nedeni bu olduğu anlatılır. Troya'lı ihtiyar. ama yarık bir türlü kapanmamış. Bir efsaneye göre Ankhises tanrıçanın sö­ zünü tutmaz. Anlaşmazlık sona erip halk şehre dön­ dükten sonra Roma halkı kurtarıcısı saydığı bu kadını tanrılaştırmış. altın. böylece bir zamanlar Ak ha'lara konukluk eden bu soy esirgenmiştir. katı yürekli ve duygusuzdur. Sonra da Antenor Trakya yoluyla ve oğullarıyla birlikte kuzey İtalya'ya göçmüş ve Po vadisine yerleşmiş. Uçuruma en değerli nen varsa. Antenor savaş sı­ rasında da işi tatlıya bağlamaktan. Halikarnassos'un (Bod­ rum) kral soyundan bir gençmiş. atar atmaz da yarık kapanmış. Kral da tutmuş. Günün birinde kraliçenin sabrı tü­ kenmiş öç almaya karaı vermiş. yani halk Mons Sacer denilen kutsal tepeye çekilmişti. Ankhuros sonunda kendini atmış uçuruma. Antheus. Yakalana­ caklarından korktuğunu. Bir altın tası . Palladion'un çalınmasına yardım ettiği söyle­ nir. ama delikankyı kandırarriamış bir türlü.A I N I I II 1 K Tanrıça doğuracağı oğlanı büyütmek için nympha'lara vereceğini. Biri şu: Roma'da çıkan bir iç savaş so­ nunda sınıflar arasında bir bölünme olmuş ve Plebs. Phobios'un karısı. ona gönül vermiş. Antenor. Poseidon İ l e Gaia'dan doğma b i r dev. Ankhuros. İhtiyar bir kadın olarak canlandırılan Anna Perenna üstüne çeşitli efsaneler anlatı­ lırdı. Batı kapısında ihtiyarlar derneğinde bulunur ve Troya savaşından ön­ ce kaçırılan Helene'yi geri almak için elçi gönderilen Odysseus'la Menelaos'u evinde nasıl konukladığını anlatır. Anteia Tiryns'e gelen Bellerophontes'e tutulur ve ondan yüz görmeyince yıkımını kurar (Bellerophontes). Eros tanrıya karşılık olarak göste­ rilen tanrısal varlık. Helena'yı mallarıyla Akha'lara geri vermekten yanadır. Roma'nın biraz kuzeyinde Via Fiaminia'ya açılan kutsal bir koruluk var­ dı. Roma'da tarihsel çağlara dek oyna­ nan Troya oyunları Aenas'ın kurduğu bu ya­ rışmalara dayanırmış (Aineias). tra­ gedya yazarlarının Sthenelıoia diye adlandırdikları bu kadın Lykia kralı lobates'ln kızıdır Kardeşi Akrisios tarafından Korinthos'tan sü­ rülüp Lykia'ya sığınan Proitos'la evlidir. fazlaca içtiği bir gün Aphrodite ile sevişmiş olmakla övünür ve çarpılır. Venet'ler boyunun atası sayılırdı. Troya düştükten sonra Antenor ve oğulları Akha'larca korunur. Troya' dan ayrılırken seksen yaşında olduğu da söy­ lenir. derin bir yarık açılmış. ya da konukluk ku­ rallarına karşı gelmekten çekindiğini İleri sü­ rerek kraliçeyi oyalıyor. Troya efsanelerinden sonra meydan gelen efsanelerde Antenor vatanını satan bir hain olarak görünür: Tahta atın şehre alınmasına. Priamos'un arka­ daşı ve danışmanı. Menelos'la Paris arasındaki teke tek çarpış­ mada yargıçlık eder. Söy­ lentiye göre Antenor'un evinin kapısına bir pars postu konmuş.ya da kör .kaldığı. Baş­ kentinin yanıbaşında büyük bir toprak kay­ ması olmuş. Anna Perenna. 1 6 4 ) . sevgiye karşılık veren" anlamına gelir. Anteros. Bu­ nun sonucunda topal . Anteia.

Antigone — Hepsi böyle görüyorlar.Eg. ona hem des­ tek. Böylece Oidipus'a bir sığınak bulup. Yayınları. Oidipus'un ölümünden sonra Antigone Thebai'ye döner. yollara düşer. Hades ikisi için de aynı mezar hakkını tanır. Kentten kente sürü­ nüp dilenen babasıyla birlikte Attika ilçesi Kolonos'a varır. sonsuzca dü­ şündüren bir kişilik taşır. Thebai'den ayrılır. Bu kez tahta çıkan Kreon Eteokles'in yurdu­ nu savunurken öldüğü için kahraman sayılıp törenle gömülmesini. ilerde ne korkusuz bir yürekle ne yaman bir eyleme girişeceği sezilmektedir. Kreon — B u işi yasak eden emrimi bilmiyor muydun? A n t i g o n e —Biliyordum. Kreon — Ötekine karşı alâka göstermekle buna karşı günaha girmiyor musun A n t i g o n e —• Mezarında yatan ölü böyle hü­ küm vermeyecektir. Sophokles'in "Oidipus Kolonos'ta" adlı bu tragedya­ sında Antigone'nin güçlü kişiliği belirmekte. oğulları da lanet okumuşlardır ona. Kreon — Thebai'liler arasında bunu böyle gören yalnız sensin. Kreon — Birinin koruduğu bu memleketi öbürü harap ediyordu. Hades'te hüküm süren Dike de biz fa­ nilere böyle bir nizam yüklememişti. Sophokles'ie işlen­ meye başlayan Antigone dramı canlılığını bu­ güne dek yitirmemiş ve Anouilh gibi Batının en seçkin tiyatro yazarlarına konu olmuş ve olmaktadır. bir köle değil. hiçbir şeyi inkâr etmiyorum. hayat hi­ kâyesi bize en çok dokunanıdır. Antigone — Onunla beraber ölen bir kardeş­ ti. Sophokles'in erişilmez bir başarıyla dile getirdiği bu tartışmadan bazı parçaları aşağıya alıyoruz (M. Ali çevirisi): Antigone — Ben yaptığımı itiraf ediyorum. yönetmene baş kaldırır. değişmez kanunlarından daha üstün yapacak bir kudret bulunduğunu zannetmiyo­ rum. bunlar ebediyen menidirler ve ne zamandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur. . 1 9 ) . çağ­ daş insanı derin derin etkileyen. Kreon — Demek buna rağmen benim emri­ me karşı gelmeye cüret ettin? Antigone — Fakat bana bu emri veren Zeus değildi. Yurdu da. Antheus'a inip tası çıkarmasını buyurmuş. kardeşini gömer ve eyleminin suç değil. Thebai'de krallığı paylaşamayan kardeşleri Eteokles ile Polyneikes bir­ birlerine karşı amansız bir savaş açmışlardır. Sonra da ne büyük bir suç iş­ lediğini anlamış ve pişmanlık duyarak kendini asmış. Ve senin emirlerinde. fakat korkudan dillerini tutuyorlar. Antigone Kreon'un bu emri­ ne karşı gelir. Nasıl bilmem?Herkese ilan edildi. Çünkü bu kanunlar yalnız dün ve bugün yaşamıyorlar. Aiskhylos'un "Thebai'ye Karşı Yediler" tra­ gedyasına konu olan bu savaşta iki düşman kardeş birbirleriyle dövüşürken can verirler. Yalnız kız Antigone baht­ sız kahramanı elinden tutup. insan sözlerini tanrıların yazıl­ mamış. suç ve devlet yönetimi konularında yönetme­ nin kendisiyle tartışmaya kalkışır. orada halkı acındırmayı ve kral Theseus karşısında babasını savunmayı başarır. Davranışı.B. Antigone traged­ ya kahramanlarının en cana yakını. bununla da kalmaz. Kreon — Bunlardan ayrı düşündüğün için utanmıyor musun? A n t i g o n e — Öz kardeşime saygı göstermek­ te utanacak ne var? Krneon — Onunla dövüşüp ölen de bir kar­ deşin değil miydi? Antigone —• Aynı ananın ve aynı babanın oğluydu.ANTİCSONL derin bir kuyunun içine atarak. tersine borç olduğunu ileri sürerek. K r e o n —Fakat sen bir günahkâra karşı aynı hürmeti gösteriyorsun. delikanlı ku­ yunun dibine varınca üstüne kocaman bir taş atıp onu ezmiş. Antigone — Olsun. S. Antigone. ölüsünün üstüne toprak serpmeyi bi­ le yasaklandırarak böyle bir işe girişecek ola­ nı ölümle cezalandıracağını bildirir. Oidipus göz­ lerini kör ettikten sonra. eylemiyle bugün bile çözümlenememiş bir toplum sorununu dile getirdiği içindir ki. Sophokles'in ölümsüz "Antigone"sinin ko­ nusu işte budur. yurduna yabancıların yardımıyla saldıran Polyneikes'in de mezarsız kalarak. Oidipus'un kendi anası İokaste'den dogma k ı z ı (Tab. Kâhin Teiresias'ın açıklamalarından ne kor­ kunç bir suç işlediğini anlayınca. onun öç perileri Erinys'lerden kurtularak ra­ hat bir ölüme kavuşmasını sağlar. hem de kılavuz olur..

ona. pusula­ rın fikir babası hep Antinoos'tur: Pylos'tan dönüşünde Telemakhos'u öldürmek için pu­ suya yatmaya önayak olur (Od. bu plan gerçekleşmeyince. Odysseus'un malı nı.. şöyle der (XVII. en küs­ tah. Devletin baskısına karşı kişi özgürlüğünü savunan Antigone sonunda tam bir zafer ka­ zanır. Antinoos'un tutum ve davranışı talipler arasında bile tepki ile karşılanır. VI. çal oynasın tükcl meye kararlı taliplerin başta geleni. Sonunda Odysseus anasına sarıl­ mak ister. sonra evlenmiş Laertes'le. Odysseus ölü ruhları diriltip konuşturacak kandan önce Teiresias'a içirir. Odysseus'u Sisyphos'un oğlu sayan efsaneler vardır. Eupeithes'in oğlu Antinoos şıma rık. dilenci­ yi galiz küfürlerle kovan odur. çok içerler ve da­ ha kötü şeyler kurmaya başlar ( X V I . Z03vd)i O böyle konuştu. Antilokhos. yarışmanın yapılması için önayak olur.MIN I UN» » ' I K r e o n — Ama orada da İ y i o d a m . Patroklos ölünce çok üzülür ve acı haberi Akhilleus'a verme görevini üstü­ ne alır. kaba ve zalim bir adamdır: Odysseus'un başına ilk tokmağı atan. sertliği simgeleyen Kreon artık yıkılmış. şartsız. kederinden Haimon da canına kı­ yar. Ona karşı kurulan kumpasların. üç seferinde de bir gölge oldu. Antikleia da Ithake sara­ yındaki durumu anlatır.(Od X I . Sal­ dırgandır. Odysseia'da anlatılan ( X I . Antikleia. ama Kreon'un oğlu ve Antigone'nin nişanlısı Haimon babasını sert söz­ lerle kınadıktan sonra. Troya savaşına katılır ve çevikliği. Gerçi Kreon ceza olarak onu kayalıkla­ ra diri diri kapatır. Penelopeia tiksinir ondan. yigitligiyle dikkati çeker. ama Antinoos hepsinden beter. Nestor'un oğullarından biri. sevgi paylaşmaya geldim. Autolykos Sisyphos'un sü­ rülerini çalmış. hasretine dayanama­ yıp canına kıymış. yüksekten atarak konuşur. sonra kimsenin başaramadığını . Anası Eurydike buna dayanamaz. oysa kutsal llyon 'a giderken sağ bırakmıştım onu. çökmüş bir adamdır (Kreon. yüreğimdeki keskin acı her seferinde büyüdü. A n t i g o n e — Ölüm diyarında da böyle bir ka­ ide olduğunu bana kim söyleyebilir? Kreon — Düşmanımız b i z i m İ ç i n hiçbir za­ man.). İros'la Odysseus'u güreştirmek ve iki dilencinin çilesin­ den eğlenmek fikri de ondan gelmedir. Odysseus'un anası. Devlet yasağında ve cezasında ka­ yıtsız. tembel. göçmüş anamın ruhu çıkageldi. mülkünü vur patlasın. Antikleia oğlu Odysseus Troya seferi­ ne çıkıp dönmeyince. gözü doymaz. bu adam kara ölüm cadısına benzer. Antigone — Ben dünyaya kin değil. görünce bir acıdım. sert. asıl çekemediği kimse de amaçla­ rının gerçekleşmesini önleyen Telemakhos' tur. düş gibi. Sisyphos da bu yüzden gel­ miş. Üç sefer atıldım üstüne. gitti kollarımın arasından. dadı. en terbiyesiz ve en ahlaksız olanıdır. Kavgacı. Bazı bölümlerini bu­ raya alıyoruz: Birde baktım geçmiş. nişanlısını kurtarmaya koşar. üç seferinde de uçtu. Aralarında içli bir ko­ nuşma olur. Antinoos. 669 vd. Autolykos'un sarayına yerleşmişti.. 362 vd. kendi­ ni öldürür. hep kötülük kurarlar.) ana oğlun buluşması destanın en gü­ zel parçalarından biridir.). göçmüş anamın ruhunu. Antikleia bu sırada onunla ilişki kurmuş. buna çatar. Akhilleus ile Patrolos'un en ya­ kın arkadaşıdır. ah dedim anama bir sarılsam. Yay germe oyununu önce kabul eder. benim gönlümse bir tek şey istiyordu Kucaklamak geçmiş. İnsanların en kurnazı Autolykos'un kızıdır. ama Odysseia'da şafak tanrıça Eos'un oğlu Memnon'un eliyle öldü­ rüldüğünü öğreniriz. Haimon). dost değil­ dir. bir ağladım. Sonra Odysseus olanı biteni ve Hades'e n e ­ den indisini bildirir. İthaka kralı Laertes'in karısı. ulu yürekli Autolykos'un kızı Antikleia'nın ruhu. kötü adamla müsavi muamele görmeyi istemez. Antigone'nin kendini asmış olduğunu görünce. hatta ölümünden sonra bile. Bir söylentiye göre. Antilokhos'un İlyada'da sonuna ka­ dar savaştığı görülür. 85 vd. 499): İğrenirim bunlardan.

Daha başka sıfatlarla niteler onu şair­ ler: Bu güzeller güzeli tanrıça hep "gülümser"dir. okşar ve bi­ leğinden akan özü silerek yarasını iyileştirir. Antiope çok güzel oldu­ ğu için Zeus ona âşık olup bir satyr biçiminde yanaşır (Tab. Babası Nykteus üzüntüsünden canına kıymış. XIV. Çevik Ares'le Athena uğraşacak savaşla. Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu Narin ayaklarının bastığı yerden. İthake'liler korku ile kaçışır­ lar ( X X I V . alacalı bulacak bir kurdeleydi bu. dedi ki: . çözdü göğsünden nakışlı memeliğini. Aphros köpük demek): Uranos. 9). Sonralar» Antiope Dionysos'ın öfkesine uğrayarak çıldırır. bugün bayram. önleyemez yayı almasını (Od. kutsal günde yarış­ ma olmaz diye vazgeçirmeye çalışır.. onu Dirke'ye gerir verir­ ler. Odysseus denemek isteyince. Homeros'a göre.370 vd.): Sende şu sevgi. Bir köpükten doğmuş olduğu için. sonra çobanlardan kim olduğunu öğre­ nince analarını kurtarırlar ve Dirke ile Lykos' tan da öç alırlar. Aphrodîte dediler ona tanrılar ve İnsanlar. şöyle seslenir ona (İl. Antiope. sevgi onun içindeydi. Thebai'de Lykos'la karısı Dirke'nin zincire vurup eziyet ettikleri Antiope tanrıların yardımıyla zincirlerini çözer ve kaçıp ikizlerinin yanına sığınır. Ölüm okunu Odysseus ilkin Antinoos'a karşı yöneltir ve bütün talipleri sıra ile öldürür. 421-547). sevişmeyi simgeleyen bu tanrıça bu büyüyü kendi kendine değil. bu ak köpükten. gülümsedi insanların. sert sözlerle çıkıştı ona. Önce kutsal Kythera'ya uğradı bu kız Oradan da denizle çevrili Kıbrıs'a gitti. sonra da onunla evlenir. alımlı ne varsa hepsi onun içindeydi. Her şey olup bittikten sonra İthake'lileri ayaklan­ dıran. Sevgiyi. en akıllı insanı ayartan aşk onun içinde. Zeus'un aklını çelmeyi aklına koyan Hera bu memeligl ister günün birinde Aphrodite'den. cilveli ve gönül alıcıdır. A l t ı n Aphrodite diyor H o m e ros bu tanrıçaya. altın bir değer ölçüsü olmak üzere. Kronos da o tırpanla babasının hayalarını keser ve denize atar (Theog. Antiope Amphion'la Zethos'u yolda doğurur. Hesiodos Thegonia'da bu tanrıça­ nın denizin köpüklü dalgalarından doğduğu­ nu anlatır (Yun. bu yüzden son oğlu Kronos'a bir tırpan verir. Amca­ larının buyruğu üzerine dağa bırakılan ikizler çobanlarca yetiştirilirler (Amphion). işte onları bana ver bugünlük. Ne var ki Amphion'la Zethos önceleri analarını tanımazlar. acılarını dindirir ( İ l .görünce. Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'nin doğuşu üzerine iki ayrı kaynağımız vardır: Biri Hesiodos. Aphroditc. 197 vd. öbürü Homeros. Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça. yani şu ölümsüzleri. ölümlüleri alt ettiğin. şakalaşma onun içinde. Bir kız türeyiverdi. . Amphion ile Zethos'a gebe kalan Antiope babasının öfkesinden korkup evden kaçar ve Sikyon kralı Epopeus'un ya­ nına sığınır.. sever. cilveleşme.). 160 -206): Dalgalı denize atar atmaz onları Gittiler engine doğru uzun zaman. Gaia'dan doğan çocuklarını. Bunun sırrını Homeros tanrıçanın ak köpüklerden olma bedeninde taşıdığı bir büyülü mernelikte görür. Ne var ki karşılarına tanrıça Athena çıkınca. Ak köpükler çıktı/ordu tanrısal uzuvdan-. şu alım var ya. ama ölmeden kardeşi Lykos'a Antiope'yi bulup cezalandırmasını buyurmuş. İlyada'da yiğit Diomedes'le çarpışıp yaralanan Aphrodite'yi anası Dione kollarına alır. doğar doğ­ maz toprağın bağrına soktuğu için Toprak Ana şişmekte ve korkunç sancılarla kıvran­ maktadır. yavrum. Aphrodite Zeus ile Okeanos kızı Dione'den dogmadır. istek onun içinde. (1) DOĞUŞU. tanrıların babası. Irmak tanrı Asopos ya da Thebai kralı Nykteus'un kızı. X X I ) . ama günün birinde aklı başına gelir ve Phokos'a karı olur (Phokos). öç almaya kışkırtan Antinoos'un baba­ sı Eupeithes'tir. " ( 2 ) K İ Ş İ L İ Ğ İ . V. Yunanis­ tan !da bir yerden bir yere atar kendini. Epopeus'u öldürür ve Antiope'yi tu­ tuklu olarak Thebai'ye geri getirir. çağırdı yanma altın Aphrodite'yi. işveli. Lykos Sikyon'a saldırır. sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini. çevresini sa­ ran başka tanrısal varlıkların aracılığıyla ger- 42 . ama Penelopeia ile Telemakhos araya girince. "Cenk işleri sana vergi değil. Dert yanan kızını da şöyle avutur Zeus: Böyle dedi o.

Aphrodite'nin öfkeleri. dillere destan olmuştur. onları suçüstü yakala­ yan Hephaistos da acı acı bağırır. öbürüne göksel di­ yeceğiz" ballandıra anlatırlar. sonra da yalancıktan Lemnos ada­ sına gider. dukları öykülerde kendisine ikinci derecede resim ve heykelde işlendikçe işlenmiştir. 201 vd. yerleştirir onu yatağı­ nın altına.). Ona düştü kız cilveleri. bir de Harmonia doğar.çekleştirir. tanrılar orada se­ vişip birleşmiş ve orada doğup büyüyen ço­ cukları Hermaphroditos'un başına Salmakls adlı su perisi ile olan serüveni gelmiş (Hermaphroditos. Aphrodite topal tanrı Hephaistos'la evlen­ dirilir. sevgi (Eros) Aphrodite'den ayrılmaz. sahneye seyirci olan tanrılar arasında da dinmez bir kahkaha kopar (Od. Aphrodite tek olsaydı. İlk günden bu oldu onun tanrılık payı İnsanlar arasında da. 1 8 0 d . Güzelliği. ölümsüzler arasında da. Ahenk. göğün kızıdır. zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharit'ler.): Doğup da yürüyünce tanrılara doğru Eros'la Himeros (arzu) takıldılar hemen peşine. daha doğrusu kendine özgü geçer. Kinyras'ın kızlarını kendilerini ya­ bancılara satmaya zorlar. Şöl. sevgi de tek olurdu. Hora'lar ve düğün alaylarının ba­ şında giden Hymenaios da Aphrodite'nin çevresindeki tanrılardır. kendilerine ye­ terince tapınmayan Lemnos kadınlarına ceza olarak kocalarının bile dayanamadıgı bir ko­ ku verir. efsane yazarlarının kimine göre i k i tanrı îda. Sev­ ginin de iki olması gerek. yani en eski­ si. Eros ile Psykhe masalında da adı efsaneleri azdır. büyüsü. çözülmez zincirler­ den büyülü bir ağ örer. 295 vd. Aphrodite'nin başka sevgilileri de olur. Bu tanrılarla ilgili iki türlü sevgi de olacak ister istemez. yani Kazdagının tepesinde seviş misler. İlyada destanında oğlu Aineias'm koruyucusu olarak oynadığı rol bu kişi ile ilgili bölümde (3) E F S A N E L E R İ . başkalarının baş kahraman ol­ sans sanatına da tükenmez bir konu olmuş. öbürü Troya kral soyundan Aineias'm babası Ankhises'tlr (Ankhises. orada doğup ikisinin de adını alan ço­ cuğu dağ nympha'ları büyütmüş. bir rol düşmektedir. Tanrı Hermes ile sevi­ şen Aphrodite'nin Hermaphroditos diye bir oğlu olur.e ) : "Herkes bilir ki. Aineias). V I I I . bunlardan biri Adonis (Adonis). nasıl ve nedeni belli değil. ama Theogonia'da Eros Aphrodite'den çok önce doğmuş evıeır. Üç Güzeller yarış­ masında oynadığı rol ve Paris'le Helena'nın başına getirdiği bela. ona orta malı Aphrodite diyoruz. başka bir anlatıma göre Halikarnassos kentinin batısın daki bir yarda biri Hermes'in öteki Aphrodl te'nin birer tapmağı varmış.el bil güçtür. ama madem ki iki Aphrodite var. uyum anlamına ge­ len Harmonia'nın yanıbaşında korku ve boz­ gun Aphrodite'nin kişiligindeki olumlu ve olumsuz yanları ve çelişkileri simgelerler. ünlü demirci tanrı da kırılmaz. Ne var ki aşk tanrıça­ sının kişiliği çelişkili ve belirsiz olarak canlan­ dırılmaktadır efsanede. öç almaları kor­ kunçtur: Şafak tanrıça Eos'a. gülüşmeleri oynaşmaları. Savaş tanrı Ares'le birleşmesinden ( k i bu birleşme de anlamlıdır) Phobos (bozgun) ve Deimos (korku). Salmakis). Zeus'la Dione'nin kı­ zıdır. Hem bu tanrının ikiliği nasıl inkâr edilebilir? Biri. birine orta malı. Roma'da Venüs Genetrix olarak Aeneas destanıyla ilgili rolü Venüs bölümünde da bunca önemli bir yer tutan Aphrodite'nin açıklanır. Eros bazı efsanelere göre onun oğludur. Sevmenin. çiçeklerden gül ve mersin tanrıçaya adanmış sayılır (inim kadar şairleri esinleyen bir tanrıça da . Kişiliği ile tanrılar arasın­ anlatılır. Sokrates'in de bulunduğu bu şölene katılanlardan Pausanias şöyle der (Plat. göksel dediğimiz Aphrodite ana karınından doğmuş değil. ama şairler onun çirkin kocasını aldatmasını ballandıra Kuşlardan güvercin ve serçe. Kişiliği Hellenistik çağdan sonra Röne­ öyküler az da. sonradan katılır Aphrodite'nin alayına (Theog. sevişmenin tadı. Bu öykülerin başında Homeros'un Odysseia'sındaki serüven gelir Bu serüveni kör ozan Demodokos anlatır Al kineos'un sarayında toplanmış konuklara Ares'le Aphrodite'nin seviştiklerini güneş tanrı görür ve Hephaistos'a haber verir. İ k i tanrı sevişirlerken demir ağın içinde tutklu kalırlar. Bu ikiliği en kesin bir tanımlama ile Platon "Şö­ len" adlı diyalogunda dile getirir. Phaidra ve Pasiphae'ya belalı aşklar esinler. Daha sonra gelen bir başkası var ki.

Ama asıl kaynağı bugüne kadar açıklanamamıştır. Friedrich Nietzsche'nin "Tragedyanın D o ­ ğuşu" adlı eserinde yaptığı Yunan varlığı üs­ tüne yorum bugün de geçerlidir sanıyo­ ruz. İşte bu gücü de Dionysos. aydınlığın bir kez daha "Anadolu" denilen güneşin doğduğu ülkeden gelmiş ol­ duğunu gösterir. Apollon aydın. anlama ve kavra­ madır. Yunandan kalma yapıtların. Nietzsche'nin Yunan varlığına özgü en şaşırtıcı yapıtı saydı­ ğı tragedyayı bağışlayana kadar akla karayı seçmiştir bu tanrı. Apollon. bu olayın n e ­ denlerinin de. bir ana tanrıça değil de. tapınakları ve efsaneleriyle özbe­ öz Yunan. Ama bu da az çekici bir iş değildir. bunların Batı uygarlığının bir başlan­ gıcı diye karşımıza çıkması ve gerek doğa. ışıktır. kötülüğü önleyip korumak anlamına gelen fiillerden. daha öncesini ara­ ma ve anlama çabasından saptırmıştır. Bilimin de bugün asıl coşkusunu yaratan neden. Dionysos doğanın kendisi değil. insana karışır ve in­ san çilesini çeker. kökenlerinin de o zamanlar pek aydınlanamamış olmasından. Ama bu güç. bilimi bir çeşit yetinmeye götürmüş. ya da başka kökenlerden tü- . özellikle yazı tanıtlarının çokluğu. karanlık güçlerin gizemine er­ mesini. durgun akıl gücü. yani Yunanistan kökenliydi. ama aynı zamanda da öngörmedir. ' ( 1 ) A D I V E E K A D L A R I . Nitekim in­ san dişisinden doğmadır. Dionysos'un doğudan geldiğini. akılla algılanabilecek tutarlı tarihsel bir sü­ reç olduğu anlaşılmaya başlanmıştır.APOLLON ha yoktur. Yunan mucizesi dendi. bir çeşit coşku ile asıl yolu olan inceleme. varlığı akılla algılama ve akıl yetisine da­ yanan yöntemlerle biçimlendirme gücü ve ye­ teneğidir. ta ki taşkın gücünün ne denli bir nimet olduğunu anlatabilsin insana. bulguları çoğaltmak ve değerlendirmek durumundayız bugün. Bi­ zimkisi yalnız bir deneme. Bundan ötürüdür ki yeni bilimsel ger­ çeklerin ışığında yeni yorumlar yaparak de­ nemelerimizi önermekten daha ileri gideme­ yiz. ilkçağın Yunan denilen yaratıcılığında birbirinden ayrı iki öğeyi ayırmak doğru olsa gerek: Bu yaratıcılık iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur. gerekse insan üstüne düşüncesinin o günden bugüne kesintisiz olarak süregelmesi bu ola­ yın bir başlangıç sayılmasına yol açmış. ışığın doğayı bir projektör gibi aydın­ latıp karanlık kalan sırlarını çözümlemesidir. Delphoi tanrısı Apollon bunca bilicilik merkezleri. İpuçlarını izlemek. bütün dallan ve bunları esinleyen perileriyle Apollon öz Hellen varlığı sayılırdı. ama hiçbir şair de Aphrodite'yi Midilli'li kadın şair Sappho kadar güzel dile getirmemiştir. Bu yanlışlığı bilim Homeros'tan başlamak üzere metinleri iyice okumamış olduğu için işlemiş­ tir. Mucize gibi ger­ çeküstü bir terim kullanılması. mu­ cizeyi aydınlatmak yolunda sayısız ipuçlarının hemen hepsinin Anadolu topraklarında bu­ lunması. dur­ gun. insanı bir seyirci ve bir taklitçi olmaktan da ileri götüremez. Yalnız tragedyada değil. şarap tanrı simgeler. Bu tür denemelere bizden önce gi­ rişenlerden esinlenerek ve elimizdeki bilgi ve görgülerden faydalanarak Apollon'un bir Anadolu tanrısı olduğunu tanıtlamaya çalışa­ cağız. Nietzsche'nin de bundan şüphesi yoktur her­ halde. doğayı gör­ m e . Arkeolojinin katkıları da eklenirse. Apollon plastik sanattır. İnsan için dü­ şünülmüş. Böyle bir denemeyi bu sözlükte Apollon tanrının kökenleri ve kişiliği üstüne yapmak istiyoruz. yaratıcılık insa­ nın doğaya bir başka türlü coşkuyla karışma­ sını şart koşar. kısacası bil­ gi yoksulluğundan gelmekteydi. Apollon adının Y u nanca olmadığı artık herkesçe bilinir. İlkçağda Yunan denilen varlıkla Akdeniz çevresindeki uygarlık topluluğuna bir yenilik gelmiş olduğu su götürmez bir ger­ çektir. Anadolu'dan çıkıp Yunanistan'a güç bela girebildiğini efsa­ ne bağıra bağıra dile getirir. Ne var ki o gün bugün çok ileri gidilmiş ve elde edilen bulgularla olayın hiç de mucize olmadı­ ğı. Bu olaya geçen yüzyılda bir ad da ta­ kıldı. yaratılmış bir tanrıdır. ölçülü gücü simgeler. ya da "apello" de­ fetmek. Ama Apollon. insana doğayla birleş­ meyi sağlayan bir araçtır sanki. Bu iki tanrı da Apollon'la Dionysos'tur. kimi Hitit yazıtlarında rasgelinen Apulunas tanrının adıyla bir olmasın? İlk­ çağdan beri bu adın köken ve anlamını açık­ lamak için boşuna çabalar gösterilmiş: "Apollon" yani cezalandırmak. Acaba bu ad. gerçe­ ğin gün ışığına yakında çıkacağı umulur.

Tanrının Lykia ile yakın ilişkisi bilindiği halde bu sıfatın ışık ya da kurt anlamına ge­ len . V. Pergamos tepesinden bağırdı Troya'hlara. Sarpedon'la Glaukos Ksonthos Lykia'sından.37 vd.119): " Ü n salmış okçu Lykia'lı Apollon" (Pandaros).l y k kökünden türeme olup olmayacağı tartışma konusu edilmiştir. tanrının özünü belirtmek için bir ek ad tak­ mışlar ona: Phoibos demişler. Böyle bir tartış­ manın yersizliği şuradan belli ki Lykia bölge­ sinin adı da . Pandaros ise Alsepos Lykia'sından gelmişlerdir. Khryse İda dağının eteğindi-ki kentlerdir.101.l y k kökünden gelme. özellikli Troya'da olan bir tanrı olarak çıkar karşımı za. Zeleie. kutsalKilla'yı.). bu yüzden de merkezi Anadolu'da. Tenedos ise Bozcaada. Phoibos'un anlamı belli. haydi. ne adı. 4) ile de bir ilişkisi vardır. I . anası ve kardeşi de Troya kale­ sinin iç tapmağında oturur gibidirler. Yalnız şuna da dikkat edilsin ki hiçbir kaynak ya da efsanede Phoibos Apollon asıl güneşi simgeleyen Helios tanrı ve onun soyundan gelen tanrısal varlıklarla ilişki­ de gösterilmemektedir. ne var ki deniz tanrı k i n tuttuğu halde.kö­ keni Yunancada olduğu gibi ışık anlamını İçerir mi.. ( 2 ) A N A D O L U L U T A N R İ .): . hedefi vuran ya da gümüş. o başka bir sorundur. Apollon güneş tanrı değildir. iki yer dile getirilir: Biri "ana­ forlu Ksanthos'un kıyılarında.. Tenedos'un güçlü kralı. tartışmaya da gi­ rer Alhena Olympos'tan llyon'a fırlayıp gelir (İl. özel­ likle Pandaros'un yurdu olan Zeleie'ye yerleş­ miş Lykia'lıların ili. İlyada'da Lykia sözü geçince. Troya ile ilişkisi çok eskidir Apollon tanrının. 432 vd. kalmayın Argos'lulardan aşağı. Apollon bütün yüreğiyle Troya'lılardan yana dır. İlyada'da tanrının adı Apollon ya da Phoibos Apollon diye geçer. ne de nitelikleri Yunan mythos'unda G ü ­ neş tanrı ile bir tutulduğunu belli etmez. Glaukos ve Pandaros'la ilgili metinlerde şöyle bir deyim geçer tanrı i ç i n ( İ l . Lykia ilinin adında da vardır. lanrının Lykia bölgesiyle ilişkisini dile getir­ mektedir. 507 vd. Kaldı ki "Lykegenes" sıfatındaki -gen. yay­ lıdır. ne demir. Sarpedon'un ölüsünü yurdu Lykia'ya taşımak hep Apollon'a düşer. Yerleri bugün kesinlikle belli değilse de. Bizim "Lykiâlı" diye çevirdimiz İni sıfat başka metinlerde geçen "Lykios" ve "Lykeios" sıfatları da göz önünde tutulursa.Troy. nitekim rahibi Khryses İlyasa'nın başında şöyle seslenir tanrısına (İl. dinle beni. bu ada eklenen sıfat çokluk okçu. Lykia'nın adı nereden geline olursa olsun.): Öfkelendi Apollon. Apollon kaynağında ve özünde bambaşka bir varlıktır. Kaldı ki bu adın Apollon tanrının büyük annesi olarak gösterilen dişi Titan Phoibe (Tab. IV. Killa. Lykia'lı oldukları bilinen Sarpedon. Lykia soylu. bu kök ise Latince "lux"ta görülen ışık anlamlı köken olarak alınırsa bu anlam tanrının sıfatında da. 20 vd. Zeleie'den Pandaros'u savaşa götürmek. atılın ileri. onların derileri ne taş. Srnintheus. Bunun dışında Apollon Troya şehrinin içine yerleşmiş gibidir. . dayanamazlar et delen tunç kargılara. dedi ki: Atları i y i süren Troya'lılar. Apollon I İnme ros destanlarında I. uzak ve semiz Lykia toprakları" öteki Troas bölgesine. Laomedon'a ünlü İlyon su­ runu yapıp da Poseidon'la birlikte ücret al­ mayarak çekildikleri günden başlar (Laomedon). güneşi simgelemedigidir.remlş oldugiı ileri sürülmüştür. koruya gümüş yaylı. Bunun nedeni de Apollon'un güneş olmadığı. Tanrının Troya çevresindeki şehirlerde de önemi büyük­ tür. parlak demektir ve tanrının ışık saçan aydınlık varlığını dile getirir. V I I .eki soyu yansıtır. Ama bu da Hitit çivi yazıtların­ dı geçen "Lukka" bölgesiyle bir tutulabilir mi ve tutulursa Lykia'nın adındaki L u k . Apollon'un koruduğu Aineias'a da saldırmaktan alamaz kendini (İl.): EyKhryse'yi. Bunu açık açık söyler. Bu varlığı bize ilk niteleyen metin de Homeros'un İlyada'sidir. Lykia'da doğmuş anlamına gelir İster istemez. I V . bir. Diomedes tanrıça Aphrodite'yi yaraladık­ tan sonra. Ne var ki Yu nanlılar bile bu adı anlamamış olacaklar ki. SmlntheUl adı bu bölgede tanrının bambaşka bir isimle de anıldığını gösterir. Apollon da.ı kalesi Pergamos tepesinden seslenir ovada dövüşenlere ( İ l . iki yerde de kendisine "Lykegenes" denmektedir.ykla'ya s ı k ı s ı k ı y a bağlı.

Apollon da Hektor'u kaderine bırakmak zorunda kalır ve tanrılara karşı bir tanrı ağzından hiç duyulmamış bu eşsiz eleştiriyi dile getirir ( İ l X X I V . öteden beri korurum seni de. Akhilleus da sıyrıldı tıpkı onun gibi her türlü acıma duygusundan. istiyordu zafer Troya'lıların olsun. ölümsüz tanrıçalar. bayağı dokunur insana. belli. 185 vd. Ama Phoibos Apollon kaçırdı Hektor'u. sevgili tanrı. Aklınıza esmiş. gövdesini saran deriyi vakitsiz kurutsun İstemiyordu. Aphrodite İle birlikte Hektor'un ölüsünü ko­ rumaktan başka çare bulamaz ( I I . Ölüyken bile yüreğiniz varmıyor onu kurtarmaya. bir güzel doyurmak için karnını. kötülerin dostu" der. a z g ı n bir aslan gibidir tıpkı.. Ksanthos. onu görmesin mi karısı. güzel bir şey mi? Bu güzelim uygarca sözlere Hera gene bir sürü safsata ile karşılık verir: "Oymak tanrı.dinle beni. Gel. işiniz gücünüz kötülükte. görmesin mi babası Priamos. gözden kaçırmıştı ölünün kapladığı yeri. Gönlünüz bu şehri yok etmek ister. gece. kendine gel hadi. güneşin gücü. Görmüştü tanrıçayı Pergamos kalesinden. kötülük tartışması da ışık tanrının yenilgisiyle biter. Patara ve birçok anıtları gün ışığına ye­ ni çıkarılıp.Apollon birden onu karşıladı. Akhilleus onu sürüklerken yüzülmesin diye derisi. İyi bir şey mi bu. bir tanrı için işten bile değildi bu. 247 vd. gül kokulu tanrısal bir yağ sürmüştü ölünün bedenine. Zeus Akhilleus'la Hektor'un ecelini tartıya koyup Hektor'un ölümü ağır basınca. Altın kılıçlı Phoibos Apollon 'u gönderdi. varsayımlarımızın hepsinin somut birer gerçek olacağı umulabilir.): Akhileus korkunç çığlıklarla atıldı öne. anası. İda'dan bir savaş ortağı gönderdi sana Kronos oğlu. Ama bir baş­ ka yönden de bakılınca ışık tanrı Apollon'la Lykia arasında sıkı sıkıya bağlantı kurulabilir. Apollon'la Artemis'in anası Leto'nun bölgede büyük bir yer tuttuğunu açığa vuran Letoon kutsal merkezi bu üç tanrının Anadolu topraklarına ne denli kök saldığını kanıtlar. Athena'nın Troya'lı yiğidi alda­ tarak öldürmek için kurduğu pis düzen karşı­ sında Apollon'un tutumu öyle isnacadır ki. yüksek kentini de. Hektor güvenle so­ rar ona (İl. Hektor'Ia yüz yüze gelir.. XX. V. niyetin ne. Zeus 'un kızı. başka kılığa girmek. onu kurtarmak için (İl. Phoibos Apollon. nereye götürür seni ulu yüreğin? Oymak zaferi mi vermek istersin Danaolara? Kırılan Troya'lılara acımazsın. Lykia yazısının çözümü de bir gün başarılırsa. yanında durup seni koruyacak. Hektor'Ia Akhilleus arasındaki son ve kor­ kunç çarpışma başlayınca dört döner Hektor'un çevresinde. gör. yani Anadolu'nun tanrısı olarak karşımı­ za çıkarmaktadır. Apollon'un llyada'da oynadığı bu rol onu OIympos tanrılarından büsbütün ayırmakta. X X I I . yakmasınlar. Troya halkı. sakladı koyu bir bulutun arkasına. Lykia'da sürdürülen arkeolojik araştırmalar bu tezi gün geçtikçe pekiştirmektedir. gündüz. gelir saldırır insan kuzusuna. ateş payını vermesinler mi? Siz şu uğursuz Akhilleus'u tutuyorsunuz demek Oysa bilmez o töresince düşünmesini. .): Phoibos Apollon ölümsüzlere şöyle dedi: Amansız tanrılar. Karşıladı meşe ağacı altında.. alıp saygı göstermesinler mi ölüsüne.443vd. bak işte. en hayırlısı bu: Gel de günlük savaşa ara verelim. bilirim.. na buradayım. bambaşka bir ahlak görüşü olan bir dünya­ nın. Hektor'u öldürmek için yanıp tutuşuyordu. Söyle hadi. kendini saklamak gereksinmesini duymaz. k i m s i n sen?. çocuğu. Apollon ne yapsın. insanlara saygıdan çekti kendini. yumuşar bir yürek taşımaz göğsünde. ÖnceZeus'un oğlu kral Apollon dedi ki: Ne diye geldin Olympos'tan ulu Zeus'un kızı.): Kimsin sen. Apollon Hektor'a gönülden kılavuz ve ko­ ruyucu olur.. gökten ovaya onun için kara bir bulut indirmişti.): Aphrodite kovuyordu köpekleri yanından. 3 3 vd. Tanrılar arasında bu eşi­ ne rastlanmaz iyilik.

yepyeni bir kundağa sardılar.. Doğum şöy­ le anlatılır: (Letoj İki koluyla Fenike ağacına sarılarak dayadı çimenlere dizlerini. Ey uzağı vuran Apollon. Çiçekler içindeydi şimdi. Kekova. şiir ve dansı. ışıkla dokunmuş. burası Apollon'un ülkesidir demekten alamayız kendimi­ zi. 5). kar gibi ak bir kundağa. . kısacası her türden sanatı esinle­ yen büyük yaratıcı tanrıdır. biri Delos'lu Apollon'a. ey gümüş yaylı. incecik. Homeros destanlarında da "anaks" efendi. anlatmakla bitire­ mez onu şairler. Zeus'tan gebe kalan Leto tanrıçanın çocuğunu doğurmak için yer araması. ey Phoibos. nympha' lara yemyeşil birer yunak olmaktadır. anası emzirmedi altın kılıçlı Apollon'u. Olympos ve hepsi Anadolu'ya özgü adar taşıyan daha nice kentler boyunca.. Demre. İlyada'nm ilk dizelerinde şöy­ le tanıtılır Apollon (İl. ama sonradan önce adalarda. övgüdeyse şöyle deniyor-. Delos adacığı da korkar böyle güçlü bir tan­ rıya sığınak olduktan sonra. Apollon onu hor görüp denizin içine gömer diye. ağzında kavalıyla bir Pan ya da Marsyas'ın korularda hoplaya hoplaya oynadığını görür gibi olursunuz. Burada şu noktaya dikkat edelim ki Apollo'nun doğumu bir "kral tanrı"nın doğumu sayılmakta. Av rıntıya girmeden şunu söyleyelim ki araştır maların verdiği sonuç ş u . . çalgı ve ezgiyi. ak çöller gibi mavi engine kadar yayılan dalga dalga kumların arasından süzülerek.. çiçekler içinde Delos. gece çatır çatır yıldızlarla birlikte kız kardeşi Aya doğru yükselen yalçın dorukları bu hava sarar. ( 3 ) DOĞUŞU. öteki Delphoi tanrısına. 9 ve 36): "Lete ile Zeus'un oğlu". Bilim bu iki övgü arasında bir zaman ayrımı saptamış. sonra Yunanistan'da kültü yayılınca birçok yerler (tıpkı Homeros için olduğu gibi) tanrıya beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler düzdürmüşlerdir. Themis tanrıça nektar sundu ona ve bal gibi ambrosia sundu ölümsüz elleriyle. İşte bu hava Lykia'da sezilir. ama bu doğum öyle olağan bir doğum değildir. ışıkla karanlık arasın­ da yaman bir savaş verilmekte ve bin yıllar­ dan beri süregelen bu savaşı insan aklı ve sa­ natı kazanmaktadır. tıpkı ormanlarla kaplı bir dağ doruğu gibi.Apollon Musa'ların yöneticisi. kral diye nitelenir Apollon. Delphoi'ninki çok daha ye- nidir ve sonradan eklenmiştir birincisine. Sevinç çığlıkları kopardı tanrıçalar hep bir ağızdan.. Debussy'nin müziğini du­ yar. Anadolu bu zaferi Apollon tanrı ile simgelemiş. Titrer tanrılar tepeden tırnağa Zeus'un sarayında o bir yürüdü mü.. besbelli ki Delos övgüsü daha eski. müzikle yoğrulmuş gibi bir şiir havasıdır bu. ve çocuk gün ışığına çıkıverdi. yıkadı seni tanrıçalar kutsal elleriyle arı. Hera'nın hışmı­ na uğradığı için hiçbir yerde sığınak bulama­ ması bu övgünün konusudur ve Leto madde­ sinde ayrıntılı olarak incelenecektir (Leto). yani Lykia ve özellikle Lykia'da tanrının doğduğu kent sayı­ lan Patara'dır. Kaş. kimi vakit çıkarsın kayalı Kynthos'un doruğuna. Dile gelmez bir sevinç kapladı yüreğini Leto'nun. duru bir suda. renk renk çakıllar üstün­ de çağlayan dereler de satyr'lere. Gündüz gümüş yaylı tanrıya bir altın taht kuran.. Titan kızı Leto ile baştanrı Zeus'un bir­ leşmesinden doğmuştur Apollon ve onun kız kardeşi Artemis (Tab. Homerik denilen hymnos. yani övgüler arasında Apollon'a ayrılmış iki övgü vardır. .Apollon tanrının asıl doğuş yeri Anadolu kıyıları. bunların arasında başta ge­ len ve en çok da tutunan Delos efsanesi. her biri birer tapınak gibi karşımıza çıkan. Hele Fethiye'nin gör­ kemli kral mezarlarından başlayıp. lahitleri gördük mü. Buralarda akla kara.. İşte o zaman. Apollon Lykia deni­ len o ışık ülkesinde de yaşar. İlkçağdan bugüne lirik şiirlerin hepsinde belli bir hava içinde canlandırılır. yaklaşıp parlak yayını bir gerdi mi o. "güzel saçlı Leto'nun doğurdu­ ğu". Homeros'tan Roma çağından sonraki Kommagene krallarının zamanına dek hep aynı Anadolu'lu tanrıdır Apollon. ka­ yalara oyulu ya da denizde yüzen o eşsiz mezarları. sonra başına altın şeritler doladılar. 1 . ta uzak doğuda Nemrut dağının tepesindeki sivri külâhlı dev tanrı heykelleri arasında da baş yeri tutar. Kıyıla­ rında dolaştınız mı. bütün tanrılar fırlar ayağa.

falcı. Pausanias'a göre. hem de arkeolo­ sının kılavuzluğuna dayandığımı ve Z. ovalara bakan dağ başları. Taşlıkjik bulgularla kanıtlanır. öbür bilicilik merkezlerini zamanla gölgede bırakmıştır. Olympos lenos'la Kassandra'ya esinlemiş biliciligi.AI'OI I . Delos'tu. Apollon tanrıyla ilgili bilicilik sen de beslenir semirirsin başka elden. bir nympha'nın kızıymış. Mopsos). yerleri pek bilinmeyen bu merkez­ pos'lu tanrılar arasına. Delos övgü­ cisiyse. senin oldu denize dökülen nice ırmaklar. Biliciligm ilkçağda nail geliştiğini ve ne ek adı. Ne var ki bu sonradan olmuş. kıyıdaki o büyülü şehir senin malın. kadın rin en ünlüsü Herophile. İnsanlar arasında kimi vakit. nice kutsal koruların oldu. hiç durmadan. Bu güçlü tanrının Lelerin de önemli olduğu anlaşılır İlyada'dan. Killa. Erythrai (ildir) bilicisi (4) BİLÎCİLİK MERKEZLERİ. Anadolu'dan çıkmış ve yayılmıştır. anlaşılan şu ki. Biraz ötede Khryse. Ama bunları saymakla bitiremeyiz. Ladoruğunda tanrılar toplantısına varıp da aşırı okoon o tapınağın rahibidir (Helenos. Bütün bunlardan madem si'nin toprağında hiç bereket yok. İda'lı yanan yağlı etlerden. sevimli Maionia'nın efendisi Miletos da senindi. Klaros.ON rek göz kamaştırıcı bir zenginlik toplamış. yaptığı freskin bir köşesine Erythrai. Bunların ki­ minin izi silinmiş. Laokoon). kâhin dizelerinde adı geçen Khryses gibi Srnintheus Apollon'un tapıcısı bir kadındır. yani kötülük­ bitiremez. kimi­ si de akıllara durgunluk veren koca bir anıt gibi dikilir karşımızda. Kalkhas Bir tanrıçanın ağzından dile gelen bu m o ­ ve Mopsos gibi efsanelik kişilerin serüveni de dern turizm anlayışı Yunanistan'da pek tu­ aynı gerçeği kanıtlar (Kalkhas. H e tüter rophile adlı Sibylla. ama gönlünü sevindiren yer. Srnintheus olur. Didyma tapınağı gibi. tıpkı İlyada'nın i l k ya da erkek "mantis" yani bilici. fare ve sıçan kovan anlamına gelir ve büyük bir rol oynadığını tarihçiler anlatmakla Apollon tanrının "aleksikakos". nice tapınakların oldu senin. ey tanrı.asıl. sensin efendisi Lykia'nın. Leto'nun da Lykia'da LeSonra sırayla bugün de bilinen merkezler: Gryneion. to'nun oğlu olduğu. Bu sanat. Bililon'un Kybele'nin oğlu Attis'le bir tutulması ciligin de bu merkezlerden çıkıp Yunanis­ gerekmez mi? Bu konuda Halikarnas Balıkçı­ tan'a yayıldığı hem efsane. görürsün. Erythrai bilikenmez bir gelir kaynağı olmuş. Yunan tanrı dünyasına sonradan ka­ Ksanthos (Kocaçay) vadisiyle Pamphylia'ya tılan ve adı bile Yunanca olmayan Apolkadar uzanan bütün Lykia kıyıları vardır. Tanrıçasından başkası olmadığı göz önüne bunların arasında daha bir sürü kutsaklar ve alınırsa. tanrı orada H e bağlantı kuracak bir tek söz yok. Helenos'la Kassandlıoglu'nun "Tanrı Apollon ve Anadolu ile M ü ra bir yana. Erythrai. Didyma ve tanrı­ da yahut Lat adıyla anılan Anadolu'nun Ana nın asıl doğum yeri ve yurdu sayılan Patara. Bu bilicile­ esinlediği öngörme yetisiyle insanlar. (Brankhos) da bir yana. tunmuş ve Delphoi bu politikayı benimseyeatkılarda dolaşırsın. Anadolu'dan Güney İtalya'ya göçüp sünde Leto kurak ve kayalık adacığa parlak orada kent kuran Kyme'lilerin Sibylla'sıyla bir gelecek müjdeler: birlikte ilkçağ dünyasının en ünlü dört kadın Senin olursa okçu tanrı Apollon'un bilicilerinden biri sayılırdı. . bir köşe­ nasıl toplanır insanlar burada ve dumanlar sine de Cumae Sibylla'sını oturtmuştur. bilicilik merkezlerine tü­ leri defetme gücünü dile getirir. Kasbir saygıyla karşılandığı zaman bile Apollon sandra. insanlar yüzlük kurbanlarla nasıl el Vatikan'daki Sixtina kilisesinin tavanına buraya gelir. sanki başka bir diyardan gelmektedir OlymZeleia var. Apollon'un Sibylla adıyla dünyaya ün salmıştı. Milletos'un kurduğu büyük Didynasebeti" (İstanbul 1954) adlı araştırmasından ma tapınağı ve onu işleten Brankhos oğulları faydalandığımı belirtmek isterim. O kadar ki Raphatapmağı. Boğazlardan başlayarak bütün Ege ve A k deniz kıyıları Apollon'un bilicilik merkezlerin­ den bir çelenkle çevrilmiş gibidir. Troya'nın yanıbaşında Thymbra' Bu övgüde Yunanistan'la tanrı arasında lı Apollon tapınağı vardır ki. yüce dağ başları şenin oldu. ilk ve en eski bilicilik merkezleriyse Anadolu'da­ dır.

Parnassos dağının eteğinde yer yer ormanlarla örtü­ lü yemyeşil bir ovaya inmiş. Omuzlarında y a y ı . köpürmüş. Tanrı canavar da olsa bir cana kıydığı için arınmak zorunda kalmış. burada tanrıça Themis'e adanmış bir sunak varmış. Kımıldandı mı. bilicilik sanatıy­ la Delphoi tapınağının ne hazineler topladığı dillere destan olmuştu.. 4 5 vd. sonra Yunanistan'a gelmiş. Yerleşti gemilerin ardına. tanrıça kehanet verirmiş o sunakta.. Kız kardeşi Artemis'le paylaştığı bu yetenek tanrıya büyük bir üstünlük sağlar. Delos'lu Apollon övgüsünden epey sonra ve onun örneği üzerine kaleme alınmış Delphoi'li Apollon övgüsünde şu efsane anla­ tılır: Apollon doğar doğmaz. Marpessa.): . Pan. Ama kuğular onu Hyperbore'liler ülkesine uçurmuşlar (Hyperboreoi). Apollon İlyada'nın ilk dizelerinde okçu tanrı olarak çıkar karşımıza. Ne var ki bölgeyi bir ejder kasıp kavurmakta. köpeklerin düştü peşine. İlyada'nın konusu Agamemnon'la Akhilleus arasındaki kavga ise. Bu vezin ise Daktyl'ler ve Kybele kültüyle ilişki görün­ mektedir (Daktyl'ler). doğayı simgeleyen perilere de yönel­ miş bu aşkların çoğu sonuç vermeyen bahtsız sevgiler diye nitelenir (Daphne. Leto). Müzik alanında baş­ ka tanrılar ve ölümlülerle giriştiği yarışmalar da birçok efsanelere konu olmuştur (Hermes. Python denilen bir canavar ekinlerin hepsini yok etmekteymiş. k ı z g ı n tanrı yürüyordu gece gibi. başka bir anlatıma göre Admetos'un yanın­ daki uşaklığı Kyklops'u öldürdüğünden dola­ yıdır (Kyklop'lar). Leto'dan doğma iki okçu tanrı bu yetilerinden birçok efsanelerde faydalanırlar (Niobe). Okçu ve yaman okçu oluşu onun doğu ile ilişkisini daha da pekiştirir. kargıcı Yunanlıların ödleri kopardı çünkü Doğu­ lu okçulardan. Pytho diye anı­ lan bu merkez sonradan Delphoi adını almış­ tır. periden izin alamayınca (Telphusa). bu kav­ ganın nedeni de Apollon'un öfkesidir. Efsaneye göre bu ejderi Hera salmışmış Leto ile çocuklarının başına. /I'I . başına bir altın külah ve eline de bir rebap vermiş. öfkeli. Olympos'a ilk ayak bastığı gün öbür tanrıların kor­ kuyla yerlerinden fırlamaları da bundan. acı. ( 5 ) N İ T E L İ Ğ İ VE E F S A N E L E R İ . Kassandra. başının üstünde kuğu kuşları uçuşmaya başlamış. Ordu içine tanrının okları yağdı tam dokuz gün. Korintos körfezinin kuzeyinde. oklar omzunda şangırdıyordu. bir süre Tesalya'da Admetos'a sığırtmaçlık etmiş (Admetos). Hyakinthos). Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. Orada bayram ve şenlikler içinde yaşamış. tanrının bilici kadını Pythia bu üçayak üstüne oturarak ve çukurdan yükselen gazlarla kendinden ge­ çerek fal verirmiş. Apollon ya da Artemis'in okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir. Apollon'un sanat ve müzik yeteneği üzeri­ ne de birçok efsaneler anlatılır. Bu falcılık. tanrı Zeus da oğluna kuğuların çektiği bir araba.t M ^ >ı ı v Yunanistan'da Delphol merkezinin kurulu­ şuna değgin efsaneden de aynı sonuç çıkarı­ labilir. Güzel delikanlılara olduğu kadar. Önce Boiotia'da Telphusa pınarının yanıbaşında kurmak istemiş tapınağını. Pythia tıpkı Sibylla gibi tanrı sözlerini ya da buyruklarını insanlara Homerik destanların vezni olan hexametron ile aktarır. Önce katırların. İndi Olympos'un doruklarından. Omphalos) sayılan bir çuku­ run üstüne bir üçayak yerleştirilmiş. korkunç. bin vınlama çıktı gümüş yaydan. saldı okunu. Musa'ların yöneticisi olarak ünü Yunan-Latin şiirinden başlamak üzere Batı şiirinde bugüne dek gök­ lere ağmıştır (Musa'lar). dönüşünde de Pytho yarış­ malarını kurmuş. Apollon Python'u öldürür ve büyük bilicilik merkezini de ejderi öldürdüğü yerde kurar. 1 . Tanrı­ nın asıl niteliğini açığa vuran bu dizeleri aşa­ ğıya alalım ( İ l . Kaldı ki anası Leto ve kız kardeşi Artemis de doğrudan doğruya Kybele ile bağlantılıdırlar ('Artemis. Bu nokta bir de Delphoi'nin dünyanın göbeği sayılması ve o m p halos kavramıyla Kybele kültüne özgü bir motifi benimsemesi (Kybele). Delphoi tapınağında dünya­ nın göbeği (Yun. Işıklı tanrının aşkları da önemli bir rol oy­ nar efsanelerinde. Andolu'lu Apollon'la Anadolu'lu Ana Tanrıça ile bir bağ kurmayı esinler. gidip Yunanistan'da bir tapınak kurmasını buyurmuş. i l c i u c u ( ç a p a l ı okluğu. sonra saldı birsiuri o l c insanların üstüne. Marsyas).

Apollon birçok ozanların babası sayılır (Linos. saygı göstermişse. Tanrılar babası­ nın bu sızlanmalara verdiği karşılık şudur (İl. ey kaleler yıkan. Danae'ye yaklaşmasını filan. Ares'i ve Eileithya'yı doğurdu Hera Ares'in anası Hera ile herhangi bir ilişkisi­ ne pek rastlanmaz destanlarda. Orpheus. 30. Derken bü­ yük bir öfkeye kapılıp kırmış Arakhne'nin gergefini. B u ça­ tışmada elbette ki akıl üstün gelecek. Zeus'un kafasından çıkma. gide­ rek gülünç bir kişi olarak canlandırmıştır. eleavuca sığmaz huysuzluğun. kavga. H e ­ le Homeros destanlarında kaba kuvveti sim­ geleyen Ares'e eklenmedik aşağılayıcı sıfat kalmamıştır. Arakhne. Azgın. kaleler yıkan olumsuz bir varlıktır.5): Hera görkemli son eşi oldu Zeus'un Sevişti tanrıların ve insanların kralıyla Hebe'yi. Öğütler vermiş. uğursuz ola­ rak nitelendirilen Ares insanların baş belası. Paian). çünkü Athena aklın yönettiği savaşı. Tanrıça buna kızmış. V. ellerin kanlı. 830): Ares. elleri kanlı. Lanet. körü körüne çarpışmayı simgeler. Apollon önce Ares'in işe karışmaması . Dağ­ dan. Argonaut'lar.) : Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde. beddua. Apollon'la Athena Ares'i şöyle kınarlar (İl. Arakhne Lydia'lı bir kızmış. Yunan dün­ yası onu o kadar hor görmüş. Asıl çekişmesi de Athena iledir. Doğuşunu üç dizede şöyle anlatan Hesiodos (Theog. son­ suzluğa dek tozlu duvar köşelerinde ag örsün de hiçbir faydasını görmesin. delinin biridir. Athena Olympos'un on iki büyük tanrısı­ nı işlemiş nakısına. Hekim tanrı olarak adı genellikle oğlu Asklepios'unkiyle birlikte anılır (Asklepios. ormandan periler bile gelir. 921) bir daha pek söz etmez bu tan­ rıdan (Tab. bir o yana döner. Zeus'un kalkanıyla dövü­ şen Athena zaferi kazanacaktır. anadan gelme sana. Tanrıça da o zaman kim olduğunu açık­ layarak başlamışlar gergef başında yarışma­ ya. giderek gururlu olurmuş. Ares ise akılsız­ ca. Tragedyalarda bu kavramla­ rı simgeleyen tanrıça. sevimsiz. Lydia kızları. insanların baş belası Ares. kızı da iş işlemede. 889 vd. kilim dokumada öylesine usta. kötünün kötüsüdür o. İşlerini bitirince Athena bakmış ki kızın nakısı kusursuz. Ares. daha alçakgönüllü olma­ sını. El sanatlarında Anadolu'nun Yu­ nanistan üzerine üstünlüğünü dile getiren bir efsanedir Arakhne efsanesi. Kimi zaman çoğul ola­ rak gösterilip öç perileri Erinys'lerle bir tutu­ lur (Erinys). kendininkinden aşağı kalmıyor. saldırgan Ares'ten çekinme. Yaklaş ona. Ara. çılgın deli. Adının geçtiği sayısız efsaneler için yukar­ da gösterilen adlarla ilgili maddelere bakınız. o da Zeus'un yanına sığınıp ağlaşır. Lydia'lı kız üzüntü­ sünden kendini asmış. Bkz. yırtmış nakısını. yokmuş onun üstüne bütün bölgede. Arakhne de ölümlülere elişlerinin hepsini öğretmiş ol­ makla geçinen Atina'nın baş tanrıçası Athena ile gergefte boy ölçüşebileceğini ileri sü­ rer dururmuş. Troya savaşında yiğit Diomedes Athena'nın yar­ dımıyla karnından yaralar Ares'i. hele babası Zeus'un ondan hoşlanmadığı besbellidir. geçiyor bile. Hera'dan ben de ona zorla dinletirim sözümü. öyle becerikliymiş ki. Atheria isterse gelsin nakışta yarışalım de­ miş. İlyada'nm beşinci bölümünde tanrılar da Akha'larla Troya'lılar arasındaki kıyasıya savaşa katılın­ ca. Ama Arakhne hiç oralı olmamış. ilenme anlamına gelen yunanca kelime. babası İdmon Kolophon kentinde kumaş boyacılığı yapar­ mış. Apsyrtos.dönek Olympos'ta oturan tanrılar arasında • benim iğrendiğim tanrısın sen. biliyorum. hep hırgür. Arakhne ise tanrıların pek şanlı olmayan serüvenlerini canlandır­ mış:' Zeus'un Europe'yi kaçırmasını. savaş işin gücün. nakış yapmada. kadınları bi­ linçli. bir bu yana. tanrılarla boy ölçüşmekten sakınmasını salık vermiş. Roma devleti bu tanrıya ne kadar değer vermiş. Aristaios). V. Savaş tanrı Ares'in Roma'da karşılığı Mars'tır. Ama tanrıça hamarat sanatçıyı bir örümcek kılığına sokmuş ki. şaşakalırlarmış yaptığı işlere. bir koca­ karı kılığına girip çıkmış Arakhne'nin karşısı­ na.

Herakles destanında Ares. Atina'da adam öldürmelerin ve dinsel suç­ ların yargılandığı Areopagos. Ona kimi zaman Eriş (Kavga) de katılır. savaşta nasıl bağırır çağırırsa. Uranos (Gök) ile Gaia'nın (Toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­ ri. tunç Ares de öyle bağırdı. Ares'in yabani Trakya boylarının yanında oturmaktan hoşlandığı ve bir gelene­ ğe göre kızları olan Amazonların da oradan kaynak bulduğu söylenir.ı dalmış ve ancak Sicilya'da Ortyga adasınd. öbürü Sicilya'da Arethusa adlı iki kaynağın varlığını açıklamak için uydurulmuş olsa gerek. V I I I . 855 vd. Bu konuyu kendisinden sonra Apollodoros ve önce de büyük Dor şairi Pindaros işle­ miştir. Adı "ışık saçan" anlamına gelen Arges Zeus'a yıldırım armağan eden Kyklops'tur.Ö. Ares çıkagelir. Artemis'in çevresindeki avcı kız­ lardan Arethusa günün birinde ay yorgunlu­ ğunu gidermek için ırmağa girmiş. kimi zaman buna ver­ mesinden ileri gelmiyorsa da. ama Ares akıl ve man­ tık dinlemez. İ. Phobos'la Deimos ayrılmazlar babalarının yanından. Adı "hızlı" anlamına gelen Argo gemisi Karadeniz'in Kolkhis ülkesinde fil . sonra bir kaynağa dö nüştürmüş. Argcs. 359 vd. süklüm püklüm Trakya'ya doğru yol alır (Od. (Kyklopes). Arethusa. Argonaut'lar (Argo Gemicileri). Derken Poseldon Olympos tanrılarını tepede toplamış ve Ares'in bu suçunu yargılamalarını istemiş. Kız sudan dışarıya fırlayıp olduğu gibi koşma­ ya başlamış. Efsaneye göre. Kıza tu­ tulan ırmak tanrı Alpheios'un sesiymiş bu. biri Elis'te. ırmak kovalamış. Çırılçıplak yüzerken birdenbire ırmak­ tan yükselen bir erkek sesi duymuş. O koşmuş.için onu Skamandros ırmağınınkıyısına otur­ tur. ama Alpheios gelip sularını sula rina karıştırmasın diye. Bkz. Medeia ile İason efsaneleri ise traged­ ya yazarlarına ve özellikle Euripides'le Sene ca'ya konu olmuştur. Athena araya girip Kaderin Kyknos'un yenilmesine karar verdiğini. Arete. bu tepe- nin eteğinde bir kaynak fışkırır. Thebai'de de Kadmos'un atası olarak tapım gördüğünü. bu kaynağın dibinde de günün birinde Ares. vurdu onu. Akha'larla Troya'lıları yakaladı bir titreme. Enyo adındaki kızı da tanrı neredeyse oradadır. İlkçağın büyük destansal öykülerinden biri olan Argonaut'lar serüvenini bize bir tüm olarak R o doslu Apollonios anlatmıştır. Bu uzun öyküyü. Bu efsane. Aglauros tan olma kızı Alkippe'ye Poseidon'un oğlu H a lirrhotios'un saldırdığını görmüş ve öfkeye kapılarak öldürmüş saldıranı.): Gür narah Diomedes de atıldı tunç kargısınla. ama işler çatallaşıp Aphrodite de yarala­ nınca. yaraladı karnından. A R G O G E M İ S İ . yıkanıyormuş. so­ nunda gücü tükenen Arethusa Artemis'e yakarmış onu kurtarsın diye. sonra derisini yırtıp kargıyı çekti çıkardı.). Odysseia'da anlatılan aşk macerasında (Aphrodite) Ares Hephaistos'un ağına düşüp yakalandıktan sonra hiç ses çıkarmaz. yüzyılda yaşayan Apollonios ünlü bir mythos yazarı­ dır. Bu dev tanrı Homeros destanlarında yürek­ li ve yiğit olarak bile gösterilmiyor.ı gene yeryüzüne çıkmış (Alpheios). savaşı şöyle anlatılır ( İ l . Tanrıça da önce kızı bir buluta sarmış. Savaşa doymaz Ares öylesine bağırmıştı. buna karşı gelmenin akıl kârı olmayacağını söyler. Deimos (Korku) ve bir de Harmonia doğar. Palias Athene tutup yöneltti kargıyı tam Ares'in göbeği altına. Ares'in Aphrodite ile birleşmesinden P h o bos (Bozgun). karmlığm bağlandığı yere tam. oğlu Kyknos'u yiğitle olan savaşında korumak ister. V. Ares kavgasına tutuşmuş dokuz. yani Ares tepe­ si diye bir yer vardır. on bin kişi. çeşitli bölümlerini başlık­ larla göstererek özetlemeye çalışalım. Dönekliği zaferi kimi zaman ona. bir ej­ derin beklediği bir suyun kendisine adanmış olduğunu anlatır (Kadmos). baş konusu sa­ vaş olan bir destanda savaş tanrının bu kadar hor görülmesi şaşılacak bir şeydir. III. Tanrılar mahkemede Ares'in beraatına karar vermiş. gene atılır körü körüne savaşa ve Herakles'ten yara alarak gene utana uta­ na döner Olympos'a. Arethusa yerallın. Alkinoos.

Pelias cak tehlikeleri nasıl atlatabileceklerini bildirir da ondan kurtulmak için önce Kolkhis'e gi­ (Amykos. Phriksos tek başına Kolkhis'e varır ve kendisini iyi karşılayan Aletes'e Zeus'a kurban ettiği koçun altından olan postunu verir. Argo gemisi Tesalya'daki bir limandan denize indirildi. Bu kral Harpya'lar belasına uğramıştır. Phineus Argonaut'lara şöyle bir denemede bulun­ malarını salık verir: Bir güvercin uçursunlar kayaların arasından. Herakles). İason kuyruğundan birkaç tüyünü yitirerek karşı yöne geçer. ozan Orpheus. AMYKOS. Kadıköy'e yerleşmiş dev Amykos'u Polydeukes'in yenmesi üzeri­ ne yelken açan Argo gemisini fırtına Boğaz­ dan uzaklara Trakya kıyılarına atar. Birinci durak Lemnos adaşıydı. onlarla sevişerek gebe kaldılar (Thoas. Delion'Iar kralı K y z i kos'u yanlışlıkla öldürdüler (Kyzikos). Harpya'lar. dümenci Tiphys. iason). Ora­ dan da Marmara denizine girdiler ve Kapıdag yarımadasına vardılar. Karadeniz'e çıkmadana Symplegad'lar yani çarpışan kayalar­ dan geçmeleri gerektiğini Phineus söyler Argonaut'lara. dip Phriksos'un orada bıraktığı altın postu getirmesini buyurur. Amphiaraos ve Mopsos adlı biliciler. Phriksos. Tanrı Apollon'a ya­ pılan kurbanlar bilici İdmon tarafından iyiye yorumlandı: İdmon'un kendisinden başka yolcuların hepsi geri dönecekti. L E M N O S ADASI. K ı z kardeşi Helle Boğazları geçerken de­ nize düştükten sonra. yoksa vazgeçip gerisin geri Yunanistan'a dönsünler. Altın Post.Altın Postu aramaya giden kahramanlar için yapılmış elli beş kürekli bir gemiymiş. bu işte tanrıça Athena'dan da yardım gördükten sonra yola çıkar (Aison. Bundan sonra da Çarpışan Kayaların çarpış- . M a v i Kayalar diye de tanımla­ nan bu iki kaya aralarından bir gemi geçti mi. Hypsipyle). yerlerinden oynar ve birleşerek kapanır. arkasından Argo gemisi Symplegad'ların arasına girer ve kuş gibi ancak pupası biraz zedelenerek geçer. Aietes de bu eşsiz postu tanrı Ares'e adanmış bir korulukta saklar (Athamas. ALTIN POST. Adanın kadınları kocalannı öldür­ müşlerdi. gemi ustası Argos. Boreas'ın oğulları Kalais'le Zetes. Aietes). MYSİA'DA HYLAS'IN K A Y B O L M A S I . Peleus'la Telamon. atılgan yiğit varsa hepsini toplar ve Phriksos'un oğlu ünlü usta Argos'a bir gemi yaptırdıktan. İason bu sefere çıkmak zorunda kalır. Kalais ile Zetes). Adada erkek olmadığından Lemnos kadınları Argonaut'ları iyi karşıladılar ve ÇARPIŞAN KAYALAR. Delikanlıyı tatlı su aramaya göndermiş­ lerdi. Onu yapan ustanın adı da Argos imiş. YOLCULUK. Meleagros. S E F E R t N N E D E N İ . ama genellikle en ünlü kahramanlar şunlardır: İason. Mysia kıyılarına vardıklarında (Mudanya lima­ nına çıkmış olacaklar) Herakles ormana dalıp kırdığı küreğinin yerine yenisini kesmeye git­ ti. PHİNEUS. ara­ larında ne varsa paramparça olurmuş. kendileri de arkasından geçmeye kalkışsınlar. Yunanistan'da ne kadar gözü pek. bir zamanlar Athamas'ın çocukları Phriksos'la Helle'yi sırtı­ na alıp Yunanistan'dan Karadeniz'deki Kolkhis ülkesine kaçıran kanatlı koçun pöstekisidir. Helle. yanında Hylas adlı çok sevdiği bir genç vardı. K Y Z l K O S . Herakles ve daha başkaları. Geri gelmeyince Herakles onu arama­ ya koyuldu ve şafak sökerken hâlâ dönmedik­ lerinden gemi Herakles'i Mysia'da bırakarak yoluna devam etti (Hylas. Pelias. Orada Poseidon'un oğlu kör kral Phineus'a rastlar­ lar. lolkos kralı Aison tahtını Kanatlı. kadın yüzlü canavarlar olan H a r p ya'ları rüzgâr tanrı Boreas'ın oğulları Kalais üvey kardeşi Pelias'a kaptırmıştı. ARGONAUTLAR KİMLERDİR? Sefere katı­ lanlar Troya efsanesi kahramanlarından ön­ ceki kuşaktan kişilerdir. güvercin geçebilirse. Çanakkale Bogazı'na girmeden Samothrake (Semendirek) adasına vardılar ve ozan Orpheus'un öğüdü­ ne uyarak adadaki gizemlere erdirildiler. Mythos yazarlarının bunlar üstüne verdikleri listeler birbirini tut­ maz. Kastor'la Polydeukes. Bu iyiliğe karşılık oğlu İason delikanlılık çağına gelince PeliPhineus Argonaut'lara ilerde karşılarına çıka­ as'm karşısına çıkıp tahtını geri ister. S E M E N D İ R E K . Aison'un ile Zetes yener ve kovarlar. İdmon.

Bu kez fırtına onları etes görünüşte Altın Post'u vermeye razıdır. Libya kıyılarına atar. İason'a kendisini eş olarak Hephaistos'un yaptığı bu robot adama Girit almaya söz verirse yardım edeceğini bildirir. larına bir taş atarsa. ama bir yaban domuzu avında bilici İdmon ve dümenci Tiphys ölür­ ler. ihtiyarlamakta olan baba mış. İason Altın Post'u yunduruk altına sokmayı ejderin dişlerini tar­ amcası Pelias'a vermek üzere İolkos'a döner. İason boğaları bo­ Y U N A N İ S T A N ' A V A R I Ş . kralın kızı çerken ozan Orpheus canavarları büyüler. Pelibirlerine öldürtmeyi başırır. Kral Lykos onları iyi karşılar. leyen ejderi uyutmuş ve koçun pöstekislnl alıp Argo gemisine kaçırmışlardır. ama Medeia daha hızlı davran­ la arkadaşlık kurar. laya ekip üstünde fışkıran silahlı adamları bir­ Babası Aison'un öldüğü haberini alır. Bir anlatıma göre Argo Ka­ radeniz'de İstros (Tuna) ırmağının ağzına va­ rır ve ırmak yoluyla Adriyatik denizine çıkar (o zamanki coğrafya görüşlerine göre Tuna Karadeniz'i Adriyatik denizine bağlayan bir su yoluydu) . Ertesi sa­ bah Argo gemisi şafak sökmeden yola çıkar. İason'la el ele vererek Altın Post'u beklarını gençleştirmenin çaresini kendilerine . dev birden lanır. İstanbul Boğazında akıntı yüzün­ den oynak kayalar mı vardı. Argonaut'lar daha öteye gidip Ama­ zon'lar ülkesine çıkarlar. Meolup içinde bir kan damarı bulunmaktaydı.maktan vazgeçtikleri ve yerlerine mıhlandıklan anlatılır. Kirke Medeia'yı kardeşini öldürmüş olma suçundan M E D E İ A . A M A Z O N L A R VE KOLKHİS'E VARIŞ. şup birbirlerini öldüreceklerini de söyler. İason'u konuklamak istemez. arkalarından gelen Aietes'le adamları Apsyrtos'un parçalarını toplamakla vakit kay­ bettiler. A L T I N POST'UN ALINMASI. kralı Minos adayı koruma görevini vermişti. Kral Airumlarını da geçerler. Girit'te eski tunç soyundan kalma Talos adın­ tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa koşup öl­ da bir dev yaşar. bu yüzden Argonaut'lara yetişemedi­ ler. İlk durak Maryandyn'lerin ülkesidir. Amazon'ların ülke­ si Thermodon (Terme çayı) ve Themiskyra (Terme) şehriyle merkezlenir efsanede. ama Medeia onu büyüledi. Medeia iason'u görür ve büyük bir aşkla ona söylediği ezgi o kadar güzeldir ki gemiciler tutulur. Burada Medeia'nın tüyler ürperti­ go gemisini yakmaya ve Argonaut'ları öldür­ ci bir oyunu yer almaktadır: Pelias'ın kızlarıy­ meye kalkar. DÖNÜŞ YOLCULUĞU. Destanın bu bölü­ mü de karışıktır. Medeia'nın halası olan büyücü Kirke'yi bulmaya giderler. Sonra da yiğide büyülü bir merhem hazırlar. Medeia'nın dediği gibi olur. gonaut'lar Altın Post'u geri istemek için kral Argonaut'lar Seiren'ler adasının önünden ge­ Aietes'in karşısına çıktıklarında. yoksa Boğazın olağanüstü anafor ve akıntıları efsaneye böy­ le bir imgeyle mi yansıtıldı? Her neyse bu en­ geli de aştıktan sonra Argonaut'lar Yunanlıla­ rın Pontos Eukseinos yani konuksever deniz dedikleri Karadeniz'e çıkarlar. ne de ölür. deia araya girer. ama Zeus'un öfkesine uğrayıp fırtınaya tutulurlar. Güçlü bir büyücü olan Medeia bun­ Seiren'lerin sesine kulak vermezler. ama bir ejderi öldürmesini. Ar. ara­ dan akmaya başlayan kan bir daha durmadı. oradan Girit'e geçerler. Ejderhanın dişlerini toprağa ayağını burkarak bileğini sıyırdı ve damannektikten sonra silahlı adamlar biteceğini. tandır. Du­ rak yapmadan Kafkas dağlarının göründüğü kıyılara doğru ilerler ve Phasis ırmağına (Pasinus) yani Kolkhis (Gürcistan) ülkesine varır­ lar (Amazon 'lar). bir gün boyunca ne yara­ oldu. Medeia babasının kendilerine yetişememesi için korkunç bir çareye başvurmuştu: Yanına aldığı küçük kardeşi Apsyrtos'u kesip doğradı ve parçalarını yol boyunca serperek uzaklaş­ tılar. bunların kavgaya tutu­ Talos böylece can verdi (Talos).arındırır ama. Ne var ki Aietes as'm da tahtı geri vermeye hiç de yanaşmadı­ gene de Altın Post'u vermeye razı olmaz. Talos tepeden tırnağa tunç­ dürülen ejderin dişlerini ekmesini şart koşar. Ar­ ğını görür. ateş püsküren. Argonaut'lar Girit'e yaklaşınca Talos koca Bedene sürüldü mü bu merhem deriyi silah bir kaya alıp Argo gemisinin üstüne fırlatacak geçmez hale sokar. Hera'nın dan böyle Argonaut'ların ve İason'un bütün koruyuculuğu altında Kharybdis'le Skylla uçu­ işlerini eline alır ve dilegince yönetir. yalnız ayak bileklerinden biri etten fason ister istemez bu koşullara evet der.

Korinthos kralı Kreon onları iyi karşılar. uyuduğu zaman bile gözlerinin hepsi kapanmaz. o kadarı açık kalıp bakarmış. birden körpe bir kuzu çıktığını gösterir. sonra da taç gökte bir yıldız olmuş (Theseus. ikisi ı. bu yüzden de Argos denmiş bütün yarımadaya. ya da büyülü bir değnekle Argos'u bir daha uyanmayacağı bir uykuya dal­ dırmış. . Efsa­ neye göre bu dağların altında iki ejder yat­ maktadır: Homeros'a göre Typhoeus'un ini buradadır (İl. Niobe Zeus'un sevdiği ilk ölümlü kadındır. Canavarı öldürdükten sonra çıkış yolunu ona bu iplik göstermiş. bu işler olup biterken İason'dan olan iki oğlunu boğar ve babalarına ölülerini gösterir. Medeia'yı uzaklaştırmak çarelerini arar. Güneydoğu Anadolu'nun Kilikya bölgesinde bulunan dağlık bölgenin adı. gündüz gözlüyormuş. Ariadne. Nasıl olmuşsa olmuş ama Argos öl­ müş. Pelias'ın kızları bu düzene kanarak babalannı öldürüp kazana atarlar. Minos'la Pasiphae'nin kızı (Tab. Minotauros'un bulunduğu bin bir dehlizli Labyrinthos mağa­ rasında kaybolmaması için eline bir yumak iplik vermişti. Theseus Girit'e Minotauros'la çarpışma­ ya geldiğinde Ariadne yiğidi görmüş ve görür görmez de ona tutulmuştu. kız onu giyer giymez yanma­ ya başlar. Başka bir anlatıma göre. Theseus da karışık ve karanlık dehlizlerden ilerledikçe yumağı açıp ipliği ye­ re bırakıyormuş./I kafasının önünde. Argos ineği bir ağaca bağlayarak gece. ikisi arkasında yalnız dört gözü varmış. Argos 1 1 yada destanında Yunanistan'dan gelip Troya'ya saldıranların tümünün yurdu olarak gösterilir. Argos'a Zeus Peloponez krallığını vermiş. Bundan sonra atası Helios'un kendi­ sine gönderdiği bir uçan arabayla Atina'ya uçar.öğreteceğini söyler ve örnek vermek üzere yaşlı bir koç alarak keser. kimine göre Pan'ın kavalını çalarak devi bü­ yülemiş ve bütün gözlerinin birden kapanma­ sını sağlamış. Dirilmedigini görünce çılgına dönerler ve yurtlarından sürülürler (Pelias). II. MEDElA'NIN SONU. kı­ zın güzelliğine vurulmuş ve onu alıp Olympos'a götürmüş. Orada Aigeus'a kendisiyle evlenirse ço­ cuk doğuracağını söyler. Kolkhis'e döndüğü ve daha birçok suç ve serüvenler­ den sonra babası Aietes'le barıştığı bazı efsa­ nelerde anlatılır (Medeia). Hera da gözlerini kendisine özgü ve çok sevdiği tavus kuşunun tüylerine yerleştirmiş. ama üzülme­ ye vakit kalmadan tanrı Dionysos gelmiş. Arima. Ama Theseus kızı o adada bırakıp gitmiş. Hesiodos da Ekhidna canavarının orada kapalı olduğunu anlatır (Typhon. (1) Zeus ile Niobe'nin oğlu. 11). ama bir süre sarayında alı­ koyduktan sonra. Argos'un yüz değil de. Tartışmalı yorumlara yol açan bu sıfa­ tın anlamında bilginler karar kılmış gibidir. Ekhidna). Argos. Kreon'un kızı Kreusa ile ev­ lenmek üzere Medeia'yı boşamaya ve Kolkhis'e geri göndermeye kalkar. Theseus'u öldürme­ ye çalışır. îason'la Medeia bu su­ çu işledikten sonra Pelias'ın oğlu tarafından İolkos'tan kovulurlar. (2) Argonaut'ların gemisi Argo'yu (argos. Üstün bir gücü olan bu dev Arkadya bölgesini yabani bir boğadan kurtar­ mış. Dionysos). O sırada bü­ yücü kadın ömrünün en korkunç suçunu iş­ ler: Kreusa'ya güya düğün hediyesi olarak bir elbise gönderir. büyülü otlarla kay­ nayan bir kazana atar. Çünkü böyle bir efsane vardır: Hermes'in öl­ dürdüğü Argos yüz gözlü bir devdir. Sonra da Ariadne'yi kaçırıp Naksos adasına varmışlar. hızlı demek) yapan ve ona adını veren usta. lason da korkunç karısından bıkmışa benzer. bir gece kız uyurken gizlice kaçmış. (3) Homeros destanlarında tanrı Hermes "Argos u öldüren" "Argeiphontes" ek adıyla anılır. sonra da Zeus'un inek bi­ çimine soktuğu sevgilisi lo'nun başına Hera tarafından bekçi olarak dikilmiş. Ariadne uya­ nıp bakmış ki adada yapayalnız. 782). Bunu nasıl yaptığı konusunda söylentiler çeşitlidir: Kimine göre uzaktan attığı bir taşla yere sermiş Argos'u. Argos'lu ise Akha'ların hepsine ve­ rilen genel bir sıfattır. Tartaros'la Gaia'dan dogma Ekhidna ca­ navarını öldürmüş. Düğün hediyesi olarak Ariadne'ye Hephaistos'un yaptığı altın bir taç vermiş. ne kadarı kapanırsa. Ama Zeus Hermes'e İo'yu kurtarmayı buyurmuş ve Hermes de Argos'u öldürmeyi başarmış. Atina'dan da sürülür. Sonrala­ rı Argos adı yalnız batısındaki Argos kentine ve Argolis denilen bölgeye ayrılmış.

hemen yunus balığının biri onu sırtına almış ve Yunanistan'a kadar gö­ türmüş. Aristaios da Odysseia'da Meneloas'un yaptığı gibi (Od. Güvenmiş tanrıya ve bakmış ki başka kurtuluş yok. Arion sanatıyla yalnız ün değil. bana hayatımı bağışlayın di­ ye yalvarmış. Arkas. Bu kral Zeus'u sına­ mak istemiş. Arion ezgisini bitirince denize atlamış. Aristaios tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerin hepsini öğrenmiş. Yunanistan'ın bazı bölgelerinde. Bağış­ landığını anlar. Ama Zeus aldanmamış. bu tür. Öyle güzel çalmış. H e m tarihçi onu bir masal diye değil. alıp onu Libya'ya kaçırmış ve orada Aristaios adlı bir çocukları olmuş. çok para da kazanmış. Sonra da denize atacakmış kendini. 365 vd. Aristaios'a Vergilius "Georgica" adlı tarım­ sal konuları ele alan eserinde uzun bir parça ayırmıştır. bayırda yetişen Ataion us­ ta bir avcıdır. Apollon'un kutsal hayvanları yunus balıkları belirmiş çevrede: Toplanmış. Sicilya'yı gezmek hevesine kapılmış. Dithyrambosu ilk söyleyen odur". Taranto'dan gemiye binmiş. İtalya'yı. tanrı Apollon da Arion'un sazıyla üstünde yolculuk ettiği yu­ nus balığını gökte birer burca dönüştürmüş. leşlerinden binlerce arı çıktığını görür. kralın kendisini de . tragedyanın babası odur demek (Dionysos). dinliyorlarmış ozanı. kesti­ ği kurbanları dokuz gün sonra yoklayınca. Çocuğu kırlarda at adam Kheiron ve nympha'lar büyütmüş. Boiotia ve Arkadya'da Aristaios bir kır tanrısı olarak saygı görürdü (Eurydike. Orada da bir süre kalıp. Orpheus). Kyrene oğluna deniz ihtiyarı diye anılan kâhin Proteus'a baş vur­ masını salık verir. Herodotos'un anlattığı masallar ara­ sında Arion'un masalı kadar sevimlisi yoktur. çalgısı öyle dokunaklı ki. Bir gece önce düşünde Apollon'u görmüşmüş Arion. Tanrılar da Aristaios'u cezalandırmak için salgın düşürürler arı kovanlarına. Aristaios sonradan Kadmos'un kızı Autonoe ile evlenir ve Aktaoin adlı bir oğlu olur. diyor Herodot hemşerimiz. O sıra Arion birdenbire çıkagelmez mi! Periandros gemicileri çarmıha gerdirmiş. hayvancılık ve özellikle arıcılıkta ondan üstünü yokmuş. yolculuk için Korinthos'lu bir geminin tayfasıyla pazarlığa giriş­ miş. dost Periandros'un yanına dönecek olmuş. Periandros şairin ne olduğunu sormuş. Aristaios kâhinin dediğini yapar. Babası gibi dağda. Arkadya bölgesinin efsanelik atası. Aristaios. Arkas ana tarafından Lykaon'un torunuydu. torununu doğrayıp parçalarını tanrının sofrasına çıkarmış. Her neyse. ünü Midilli'den çok ötelere yayılmış. özellikle Tesalya. deni­ ze düşüp boğulduğunu söylemişler. Zeus Arkas'ı büyütmek üzere Hermes'in anası Maia'ya vermiş. Lykaon'un ko­ nağına yıldırım yağdırmış. Bu yıkım karşısında Aristaios ana­ sı Kyrene'ye dert yanar. zeytincilik. gemiciler onu suya atıp paralarının üstüne oturmayı kurmuşlar. tanrı Dionysos'a bir övgüdür. Zeus'la Artemis'in avcı kızlarından Kallisto'nun oğlu. Hain gemiciler Korinthos'a varınca. gerçek­ ten olmuş şaşılacak bir olay diye anlatır: Şair­ ler anası Lesbos'ta Arion adlı bir ozan yaşar­ mış. Günün birinde adası dar gelmiş Arion'a dünya göre­ yim deyip Korinthos'a göçmüş. öyle dokunak­ lı söylemiş ki. duyduğuma göre de. üstelik Korinthos'un yöneticisi Periandros'u da dost edinmiş kendine. Arion fiskoslarını duymuş ve varı­ mı yoğumu alın. kaçarken Eurydike'nin ayağını yılan sokar. Tesalya'lı ırmak tanrı Peneus'un tonınu olan Kyrene adlı nympha'yı tanrı Apollon görmüş ve sevmiş. sofrayı devirdiği gibi. Dili öyle tatlı.ARKAS Arion. Ora halkını da büyülemiş.) gi­ dip Mısır'da fok balıkları arasında yaşayan Proteus'u bulur ve onu sımsıkı bağlayarak ke­ hanetini ağzından alır: Dört boğa ile dört dü­ ve kurban edecek. IV. en güzel rubala­ rını giyip son bir kez güvertede denize karşı saz çalmayı dilemiş. çünkü en çok bu şehir adamlarına güvenirmiş. Ne var ki denize açılınca. arılarının hepsi ölür. sonra derdine çare bula­ caktır. servetler topladıktan sonra. Arion onu yarattıysa. güzel kadın düşüp ölür. "Gitar çalmakta eşi yoktu. Zeus'un gebe bıraktığı Kallisto doğurup da öldükten yahut ayı kılığına sokulduktan son­ ra. Serüvenini şöyle anlatır: Dag ve su perilerini kovalamaktan hoşlanan Aristaios günün birinde ozan Orpheus'un karısı Eurydike'nin peşine takılır. Dithyrambos. tragedyanın kayna­ ğı sayılır.

Toprak ve bere­ keti simgeleyen bu tanrıçaya her çağ ve her bölgede başka başka adlarla ve ayrı ayrı bi­ çimlerde tapınıldığı.. Arkadya denmiş bu bölgeye. oysa ayla ilişkili bir tan- . okçu tanrıça" denir. Bun­ ları özetlemek için yazılı kaynaklardan. Adı ne olursa olsun toprak ve bere­ ket tanrıçası ancak uzun ve yaygın bir geliş­ me süreci içindeki aşamaların sayım ve dökü­ münü Ana Tanrıçanın Anadolu'daki başlıca simgesi olan Kybele'ye ayırdığımız bölüme bırakarak. Bu işte öncülük. K a y nağı Orta Anadolu'da bulunduğu en son ar­ keoloji kazılarından kesinlikle anlaşılan ve ge­ nel olarak Ana Tanrıça diye tanımlanabilen bu tanrısal varlık Yunan din ve efsanelerinde Artemis adıyla anılır. Yunanla ilgili çağlarında bu tanrıçanın aldığı biçimi ortaya sermekle erken taş çağında başlayıp Roma imparatorluğunun putperest­ likten Hıristiyanlığa geçişine kadar olan süre­ de tutarlı bir gelişmeyi izlemek olanağını ver­ mektedir. Arkas'ın parçalarını bir araya getirip çocuğu yeni baştan diriltmiş. Dokunul­ mamış. Arkas da Arkturos yani ara­ banın sürücüsü. Artemis. Suriye. ekmek yoğurma­ sını ve yün eğirmesini öğretmiş. Homeros metinlerinde sözü geçen Artemis'ten Latin yazınındaki Diana'ya varmak için nice nice değişimlere uğramıştır bu tanrısal figür. avlanıyormuş ki. tanımlarının ve şaşır­ tıcı bir kavrama ve bağlantı kurma gücüyle aydınlatıp canlandırdığı gerçeklerin bir derle­ mesi sayılabilir. Tek üstünde durulması gereken ve kişiliğinin özünü yansı­ tan sıfatları ilkin Homeros destanlarında. ya da yunanca bir deyimle "Araba" olmuş. Ama Zeus acımış ana oğla ve ikisini de göğe alarak birer yıldız yapmış. Artemis'in adı tıpkı Apollon'unki gibi Yunanca değildir. Bu tanrıçanın kültü Anadolu'dan Mezopotamya'ya. Ne var ki isim ve biçim bolluğu tan­ rıçanın geçirdiği evreyi izlemeyi güçleştirmek­ t e . Lüb­ nan ve Filistin yoluyla Mısır'a ve Ege adala­ rıyla Girit'e kadar bütün Akdeniz kıyılarını kapladığı gibi. Ana Tanrıçanın gerek Kybele. bozulmamış anlamına yakın gelen "artemes" sıfatından üreme olduğunu kanıt­ lamak güçtür. ayrıca kuzeyde İskandinav ülkelerine dek sokularak iz bırakmıştır.t. sonra ilkçağ yazını boyunca rastlanan okçu­ lukla ilgili sıfatlarıdır. ok saçan.bir kurt haline sokmuş. Artemis için Altın sıfatının kullanılması dikkati çeker. Aşağıdaki incele­ m e . bütün bu değişik ad ve biçimlerin ardında h e p aynı görüş ve inanç özüne rastlandığı artık yadsınmaz bir gerçek olmuştur. Adına takılan yüzlerce yersel sıfatı ise onun tapınıldığı çeşitli ülke ve bölgeleri açığa vur­ maktan başka bir işe yaramaz. Efes'te bulu­ nan Artemis heykelleri de Anadolu'nun r. Efes'li Artemis'i tanımlamak için de Selçuk müze­ sinde gözümüzle görmek mutluluğuna erişti­ ğimiz eşsiz heykellerden faydalanacağız. başlamış onu kovalamaya ve hayvanın sığındığı Zeus tapınağına onun arkasından girmiş. Artemis'in Apollon'un olduğu gibi parlaklık gösteren bir ek adı da yoktur. ayı olan anasına rastlamış. Yunan kaynaklarında adı­ na rastlanan Artemis de zaman ve mekân içinde bir gelişmenin ürünüdür. Arkas delikanlılık çağma gelmiş.Kallisto Büyükayı. Ölünce Arkadya üç oğlu arasında paylaşılmış. Akdeniz çevresinde bin yıllarca tutunmuş bir tanrıçaya belli bir süre içinde ve belli bir bölgede verilen addır. Ülkenin yasalarına göre. Çok yararlı bir kral olmuş: Uy­ ruklarına buğday ekmesini. kardeşi Apollön gümüş yaylı olduğu halde. İlyada'da bu tanrıçaya çokluk "ok taşıyan. tapınağa giren ölüm cezası­ na çarptırılmış. İlyada'da Artemis için "altın yaylı. Yunanistan ve İtalya'ya da ya­ yılmış. altın tahtlı ve dizginleri altın kakmalı" deyimlerine rastlanır. gerekse Artemis adıyla tam anlamına varmak bugüne bugün pek az bilginin başarabildiği bir iştir. ( 1 ) A D I V E E K A D L A R I . Çatalhöyük ve Hacılar kazılarında elde edilen bulgu­ lar ise Ana Tanrıçanın gelişmesinde başlan­ gıç noktasını İsa'dan önce 6100 yıllarına ka­ dar indirmekle bu evreye ışık tutmakta ve da­ ha sonraki aşamaların belli bir açıdan ince­ lenmesini kolaylaştırmaktadır. burada yalnız Artemis'i tanıtma çabasına girişelim. bizim tarih ve din tarihi bilginimiz Halikarnas Balıkçısı'ndadır. Artemis. onun bulgularının. bu karmaşık varlığı bir bütün olarak görüp incelemeyi bilimin daha iyice çözümleyeme­ diği bir sorun haline getirmektedir. Arkas Lykaon'un oğlundan kendisine miras kalan krallığa adını vermiş.

'. insanları kendi ka­ derlerine bırakmak düşüncesindedir. sa­ nıyla bir Anadolu'lu tanrıça olarak karşımıza çıktığını belirler. "Ortyks" Yunanca bıldırcın demek oldu­ ğuna göre. bölümünde Akhilleus'un eli atanda can veren Hektor'u savunup savun­ mamak konusunda tanrılar arasında tartışma vardır. yani Parlak Ada olarak de­ Poseidon'a bırakıyorsun zaferi büsbütün. zor ölçersin gücünü benim gücümle. Delos'lu Apollon'un bir tıpkısı olan Artemis'e övgüde şöyle deniyor: Artemis'i övelim. okçu tanrının kız kardeşini Apollon 'la birlikte büyümüştür ok atan o kız oğlan kız. Efes'li Artemis'le ilişkiyi kurar. Kynthos'un sarp eteklerine. ben­ zerlik vardır. Aşağıda tanrıçanın niteliklerini ele alırken incelediğimiz bu parçalar Artemis'in adı. vermiştin sırtını koca dağa. hepsi de Ama kız kardeşi. aptal. Hele bundan sonra Hera'nın tartışmaya karışıp Troya'dan yana olduğu için Artemis'e karşı öfkelenmesi büsbütün anlamlıdır (İl. 470 vd. Hekate üçlüsünün Anadolu ile daha bir ilişki­ sini mi dile getirir acaba? Ilyada'nın XXI. Delos'lu Apollon'a övgüde şöyle denir: Selam sana. övgüde Delos'la Ortygia ay­ Ne diye bir yayın var sentn. Bu parlak çocukların anası. sensin kral Apollon'u. burada her iki tanrının da Ege böl­ gesinden oldukları.ı lı. XXI. okuyla hedefi vuran" diye çevirdiğimiz halde tam anlam ve kaynak­ larını bilmemekteyiz. İlerde görüleceği gibi Artemis'le Helios soyundan bir ay ve büyü tanrıçası olan Hekate arasında yakınlık. 3 8 1 vd. tnopos akıntılarının orada. Derken Artemis. yaban keçilerini öldür. mutlu ana. Git dağlara. Homerik denilen bu övgünün başlangıcın­ daki bu dizeler iki bakımdan ilgi çekicidir: Biri Artemis'in İzmir. lon adını Delos. bir Fenike ağacı dibinde. Bu metinden açıkça anlaşılan şu ki Leto ön­ ce Apollon'u Delos'ta. Musa. üstünde doğduktan sonra Apol"Kaçıyorsun demek. X X I . kızını Ortygie'de doğurduydun. Bu aydınlanmamış köken Apollon. atlarına yoğun sazlı Meles ırmağından su içirir ve Smyrna'dan hızla geçerek sürer altın arabasını bağlık Klaros'a doğru. Bir açıklamaya göre Ortygia Delos adasının konuştu avcı Artemis. Artemis'in Anadolu'yla ilişkisini bir daha açıklar. sonra da Artemis'i Ortygie. küçük düşürdü onu: eski adıymış. çıkıştı ona. ki orada taht kurmuştur gümüş yaylı tanrı-.nçaya altını biz daha çok yakıştırabiliri*.'/ . şu farkla ki Ino yaramadıktan sonra o yay İşine?". llyada'da Artemis'in bu nitelikle adlandırılması dikkati çeker. Artemis. ey ulu Leto. lenene uymuyor. okçu Artemis'i doğuran. (2) DOĞUŞU. tanrıçası. Hekate'nin adı da H e katos gibi çözümlenmemiş bir kökendendir. kardeşine sertçe ç ı k ı ş ı r ( İ l . kayalı Delos'ta doğurduydun oğlunu.): Yabani hayvanlar tanrıçası diye çevrilen "potnia theron" Ana Tanrıça Kybele'nln w ona özgü bir sıfattır. bu bıldırcın yeri. kendinden güçlüyle savaşmaktansa bu daha iyi.ıglcinl ısını daha açıkça belirtmektedir. ya da Ortygia denilen yerde doğur­ du. rı yerler olarak gösteriliyor. Ne var ki bu açıklama övgüde söy 1 hak etmediği bir ün veriyorsun ona. oradan kaynak alıp oraya yerleştikleri anlaşılır.): Bana karşı komak mı şimdi niyetin. orada bekler hedefi vuran tanrı kardeşi okçu tanrıçanın gelmesini. Klaros ve Homeros'un atası sayılan İzmir'deki Meles suyuyla ilişkisini açı­ ğa vurur. İlkçağda bir­ çok yerler Ortygia adıyla anılmakta. o kadar ki bu iki tanrıça kimi yerde birbirine karışır. okçu tanrı. utanmaz köpek? istersen yay taşıyıcısı ol sen. Apollon bezmiştir. yabani hayvanlar Artemis'e yurt olmak hevesini gütmekteydi. ya da adası nere­ deydi? Bu da tartışma konusu. kadınlara karşı aslan yapmışsa da seni Zeus istediğini öldürmek gücünü vermişsede sana. ikincisi Apollon için kul­ lanılan "Hekatos" ve "Hekatebolos" ek adla­ rıdır ki bunları "okçu. ğiştirmiş. Baş ka bir sıfatı ise onun Apollon'l.

bu çeşit kutsallığı Hercules'in Lydia'ya egemen oldu­ ölüm ise tatlı bir ölüm sayılır. her iki adımda bir. X X I şimdi Meryemana'nm evi olmuştur. yay. Kendi ülkelerinde Kenkreios adlı bir su lar. korunmuş. zar. Ortygia adlı Sicilya'da bir ada var. Tapmağın lar için Artemis'in oklarıyla olur. bir yerin seçilmesi. su kesine korkunç bir yaban domuzu salar (Mekaynaklarının. ama bu araç ve silahları sonraki yazında oldu­ Bunun üzerine o koru tanrı buyruğuyla kutğu gibi av ve avlanma amacıyla değil. Efes'li Artemis'e yurt olarak Efes'e çok yakın İphigeneia). likle sanıldığı gibi Delos'ta doğmuş değiller­ onları savunmada gevşeyen Apollon'u azar­ dir. Niobe'nin kızları. J. Anası Leto. Arvaliya vadisindedir. böylece Troya savaşının Bu tez her bakımdan tutarlıdır: Artemis öv­ da.. den beri kutsal sayılırdı. HomeOnun için. Bizans çağında. Anadolu'daki kutsal yerlerin tem­ silcileri Roma'ya senatoya çağrılmışlar ki. s. 219): de bu yerle ilgili bulunması Ortygia denilen yerin bu olduğu görüşünü pekiştirir.221): Ortygia denilen yer. ama o söz konusu olamayacağına göre. İmparator Tiberius zamanında Anadolu' tanrıçanın asıl kaynağını unutursa bile. Katili olsun. sözlüklerde Delos adasının bir su­ yudur deniyor. ne var ki destanlarda kar­ Bu Kenkreios denilen su. kutsal yerler ve tapı­ Artemis'in bu adlı bütün tanrısal imgelere naklar varmış. kadın­ ne sığman Amazon'ları bağışlamış. Artemis'lerin çokluğu . İlyada'da Artemis'e verilen sıfatlar tanrı­ varmış ve bir de Ortygia denilen bir koruluk. (3) N İ T E L İ K L E R İ VE EFSANELERİ. Andromakhe' ğu zamanda bu yiğidin izniyle daha da artmış nin anası. diklerinden. Akha'ların başkomutanı Agamemnon'un güsünde tanrıçanın İzmir ve Klaros'la ilişkisi. yani Hav­ Meleagros'un babası Oineus'a kızdığı için ül­ va'nın önünde de su akar. veya gitmişse de başaramamıştır. öyle ki Apollon bile Kyklop'ları öl­ ha önemli bir iş için kullanır: Apollon gibi Ardürdükten sonra Zeus'un öfkesinden orada temis de insanları oklarıyla vurup öldürür... Aphrodite ve ırmak şunları söylediler: Apollon'la Artemis genel­ tanrı Ksanthos'la birlikte Troya'lıları tutar. Yunanis­ tan'da birçok yerler kendilerine özgü bir Artemis kültü edindikleri ve tanrıçaya bölgesel adlar verdikleri halde. su başları eski­ ğine yakınır. Çocuk doğururken denilen köyün suyudur. daha başka ka­ ve bu hak Perslerin zamanında bile kaldırıl­ dınlar hep bu oklarla can verir. Nitekim Sipylos (Manisa) dağının kuzey eteklerindeki Hitit tanrıçası Hepa. Ares. çok da­ sallanmış. hiç biri doğum yerini değiştirmek yoluna gitmemiş. geyiğini öldürüp böbürlendiği için İphigeneia kurbanını şart koşar. Meryem Ana efsanesinin . Bu yüzdendir ki doğumla doğrudan doğ­ ruya ilgili bir tanrıça olarak Hera Artemis'e ğının kuzeyinde. kimi zaman mamış. Kırkınca'lılar sularını ölen kadınların ölümü de Artemis'ten gelme­ oradan alırlar (s. 483) ve Zeus babanın kızına bu yetkiyi verdi­ Anadolu kurak olduğundan. bu yerlerin dokunulmazlığına kolayca sığınabil­ kaynak ve örnek olduğu apaçıktır. Hitit ka­ Artemis doğa güçlerini ve özellikle hayvanları bartmalarının su başlarında olduklarını ya­ elinde tutan "potnia theron" olarak gösterilir. Artemiş ve bugüne bugün orada duran bir zeytin mis ok. Herkesten önce Efesliler huzura çıktılar ve kardeşi Apollon. O yer "Sen kadınlar i ç i n bir aslansın" der ( İ l . Efes'li da. Bu konuda Halikamas Balıkçısı'nın tanıklığına başvur­ malıyız (Hey Koca Yurt. at ve arabayla yakından ilgilidir. Artemis öldürücü okunu öç ya da ceza ama­ cıyla atar (Niobe). bu ros destanlarında Artemis'in rolü Apolyerlerin gerçeğiyle yalancısı ayrılabilsin. Solmissos (Bülbül) da­ dir. Agamemnon avlanırken kutsal bir sı sürdürülmüştür. Garstang İlyada'da sözü edilen başka efsanelerde de "Hitit İmparatorluğu" adlı yapıtında. da kaderini dilegirice saptar (Agamemnon. Prof.. ağacına dayanarak doğurmuş bu iki tanrıyı. hırsızı olsun. Kenkreios suyu da Meryemana'nm kutsal suyu oldu. Leto doğum sancılarıyla kıvranınca oraya gel­ çanın değişmez nitelikleri olarak kalır. kalıyor Efes yöresindeki Ortygia. ayazma olarak kutsal sayılma­ leagros). lon'unki kadar büyük değildir. yine orada Liber baba (tanrı Bacchus) savaşta başarı kazanınca tapmak çevresi­ Ansızın ölüm erkekler için Apollon'un. ülkede güvenlik kalmamıştı.pos deresi. suyun yanıbaşındeşiyle paylaştığı bu üstün güç başka hiç bir daki Kırkınca (köyün bugün adı Şirince'dir) tanrıya vergi değildir.

( l I V I I I- I I r

Artemis'in avcı kız ve kesinlikle kiz oğlan kız olarak nitelikleri Homeros destanlarında pek belirtilmiş değildir. Yalnız Odysseia'da denizden kurtulan Odysseus Phaiak'lar kralı­ nın kızı Nausikaa'yı hizmetçilerinin arasında görürken şöyle seslenir (Od. VI, 149 vd.): Yalvarırım, kraliçem sana, ister tanrı ol, ister insan. Y a y g ı n göklerdeki tanrılardansın. u / u Zeus'un kızı Artemis olmalısın, görünüşün, b o y u n bosun,dipdiri bedeninle tıpkı osun. Burada Odysseus'un demek istediği şu: Tanrıçaların da, kadınların da en güzelisin. Nitekim birçok yerlerde Artemis "Kalliste" (en güzeli) adıyla anılır. Doğada egemen, canlıların ölüm, kalımını elinde tutan güçlü tanrıça kavramından doğanın içinde hayvan­ larla birlikte yaşayan, ormanlarda derelerde ağaç ve su perileriyle dolaşıp eğlenen avcı kız ve özellikle kız oğlan kız tanrıça kavramına geçiş, yani Efes'li Artemis'ten Hellenistik ve Latin şiirindeki Diana'ya geçiş kolayca anlaşı­ lır doğal ve olağan bir geçiştir. Sürekli bir ev­ re içinde gördüğümüz Artemis figürü böylece avcılık ve bakirelikle ilgili efsane ve masallar­ da rol almış (Aktaion) ve ay tanrıçası Selene, gecenin karanlık güçlerine egemen Hekate ile bir tutulmuştur. Biz yalnız şunu belirtmek isteriz ki, mythos'un kaynağı sayılan H o m e ros destanlarında karşımıza çıkan Artemis sonraki yazının avcı tanrıçasından çok kişili­ ğinde dişi yaratığın üç aşamasını, yani kızlık, kadınlık ve analık aşamalarını da birleştiren büyük Efes'li tanrıçaya benzemektedir. Burdan çıkan sonuç da şu ki, Yunan din ve efsanesindeki Artemis kaynağını Anadolulu tan­ rıçadan almaktadır-, birçok mythos yazarları­ nın bugüne dek ileri sürdükleri tezin tersine Yunan asıllı olan Artemis sonradan Asia'lı Ana Tanrıça ile birleştirilmiş değildir. Bu tan­ rıçanın başka önemli bir kaynağı da Girit'tir. Britomartis ve Diktynna diye anılan Girit' li Artemis'ten bu adlar altında söz edilecek, Efes'li Artemis ise ayrı bir bölüme konu ola­ caktır.

din tarihinde de çığır açmıştır, Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce or­ taya çıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük örnekler var idiyse de, bu tanrıça tipinin Efes'e özgü olduğu ve Efes'te yapıldığı kesin­ likle bilinmiyor, yahut bilinse bile Ege tarih ve sanatına ışık tutmak amacıyla değerlendiril miyordu. Bugün bu Artemis heykellerini canlı canlı karşımızda görmekle, yalnız bu tanrıça­ yı değil, onunla ilgili bütün bir tanrı dünyası­ nı, arkasında da koca bir tarih çağım aydınla­ tabiliyor, gizli ya da karanlık kalmış birçok bi­ limsel sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Da­ hası var, değeri paha biçilmez, güzelliği dille­ re destan Artemis Ege'nin şanını dünyaya ya­ yarak Türkiye turizmine çok önemli bir ileri adım artırmıştır. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in İngilizce olarak yazdığı ve İzmir Ter­ cüman Rehber Derneğince 1971'de yayımla­ nan "Asia Minör" adlı broşür Efes'li Artemis üstüne bütün bilgileri toplamakta ve tanrıça­ nın bugüne dek yapılmamış bir tanımını yap­ maktadır. Aşağıdaki yazıda bu broşürden fay dalanılmıştır: a) Kaynağı. Efes'li Artemis'in kaynağı hiç şüphe yok ki Anadolulu Ana Tanrıçadır. Sü­ mer'lerden önce var olduğu Çatalhöyük kazı­ larından anlaşılan ve Sümer'lerce Mâ ya da Marienna, Hitti'lerce Kupapa, Kubaba ya da Hepa, Suriye'den Arabistan'a kadar olan böl­ gede Lat, Girit'te Rhea, Phrygia'da Kybele, Lykia'da Leto olarak adlandırılan bu büyük bereket tanrıçasının Efes'e ne zaman geldiği, orada Artemis adıyla kültünün ne zaman baş­ ladığı kesinlikle saptanamazsa da, bu tanrıça­ nın Phrygia, Lydia ve Minoen Girit kültleri­ nin etkisi altında çeşitli evreler geçirerek yu­ karda adları sayılan tanrıçalardan ayrıldığı ve bugün Efes'li Artemis biçmine girdiği apaçık­ tır. Bu evreyi çağı çağına izleyemezsek de, arkeolojik bulgularla yazılı metinlerin karşılaş­ tırılmasından Efes'li Artemis'in İsa'dan önce II. bin yılda Efes yöresine yerleşmiş olduğu kanısına varılabilir.

b) İmgesi. Ana Tanrıça'nın bütün Akdeniz çevresinde ve özellikle Orta Anadolu'da bu­ lunmuş çeşitli imgeleri, idol, figürin ve küçük ( 4 ) E F E S L İ A R T E M İ S . Ephesos kazıları sıra­ heykelleri arasında Efes'li Artemis apayrı bir sında bulunan biri büyük, ikisi küçük üç Arte yer tutar. Efes'teki Artemislon adlı tapınağınmis heykeli arkeolojide olduğu kadar, dünya

)

da çok memeli, başı taçlı, gövdesi birçok f i gürlerle örtülü, ayakta duran, büyük boy hey­ keli herhalde çok eski, ilkel bir imgenin geliş­ tirilmiş biçimidir. Bu ilkel imge ise bir "ksoan o n " , yani hemen de hiç yontulmamış bir tahta heykel, ya da Pessinus'taki Kybele için olduğu gibi bir "diopetes" yani gökten düş­ müş sayılan bir taştı. Zamanla tanrıçanın im­ gesi zengileşerek, Artemis'in bütün nitelikle­ rini dile getiren yüklü ve süslü bir heykel ol­ muştur. Bu haliyle Artemis heykeli tanrıçanın doğa­ ya egemenliğini de, uygarlığın her türlüsünde yöneticiliğini de simgeler: Başının üstünde üç kat kule biçiminde üç tapınak taşır, bununla kırları olduğu kadar şehirleri de koruduğu gösterilir; derin ve ciddi bakışları sonsuzluğa dikilidir, tanrıçanın ulu gücünü yansıtır, ense­ si dolunay biçiminde bir diskle çevrilidir, al­ nında hilâl taşır, böylece ay tanrıçası olduğu belirlenir, diskin her i k i yanında beşer g r i f fon, yani kartal başlı aslan vardır ve boynun­ da zodiak işaretlerinden örülmüş kalın bir gerdanlık sarkar. Onun altında da dört kat meme görülür. "Polymastos" yani çok m e ­ meli diye tanımlanan heykelin meme sayısı 17 ile 40 arasında değişir. Ama bu memele­ rin ucu olmadığından kimi bilginler bunları hurma ya da erkek arı gövdeleri diye yorum­ lamak yoluna gitmişlerdir. Tanrıçanın An Kraliçesi unvanıyla ilgili görülen bu sarkıntılar ne olursa olsun, Artemis'in bolluk ve bereket simgeleridir. Eteği altı kat dörtgen biçiminde plaklara bölünmüştür, her dörtgenin içinde kabartma aslanlar, keçiler, boğalar, g r i f fon'lar, sfenks'ler ve arılar görülür, bunların ortada olanları üçer üçer dizilmiştir. Gövdesi­ ni saran bütün bu simgesel süsler tanrıçanın kutsal tahta yonutuna zaman zaman giydiri­ len birer giysi niteliğinde olsa gerek. Nitekim Efes'te tanrıçanın giysilerini korumakla gö­ revli soylu genç kızlar bulunduğu, bunların kız oğlan kız oldukları sürece hizmet gördükleri, evlenince ayrılıp yerlerini başka kızlara bırak­ tıkları bilinir. Tanrıça heykelinin değişmez kutsal simgelerinden biri de üç sayısıdır. Bu sayı ile Artemis'in üçlü karakteri dile gelmek­ t e , hem kız, hem evli kadın, hem de ana ola­ rak yaşam sürecinin bütününe egemenliği simgelenmektedir. Tanrıça evrenseldir: Sü-

rekli değişim halinde olan ayı etkisi altında tutar, doğum yeri çok doğurgan diye bilinen bıldırcınla ilgilidir, arıların kraliçesi, uygarlığın koruyucusudur, gökte ve yeryüzündeki ger­ çek ve gerçeküstü bütün yaratıklar onun buyrugundadır. İnsanların da, hayvanların da ecesi, bütün doğanın yöneticisidir. Efes'li Artemis'in Ana Tanrıça ile paylaştığı bu nitelikleri İonya'ya özgü bir biçimde ve Prygia'da tapınılan Kybele'ninkilerden ayrı motif ve simgelerle dile getirrriesi, üstünde durulması gereken bir özellikti/, lonya, düşü­ nürleri ve sanatçılarıyla uygarlık dünyasına nasıl öncülük etmişse, Ana Tanrıça imgesini yaratmakta da başka hiçbir ülke ve yörede erişilemeyen bir yetkinliğe ulaşmış, göz ka­ maştırıcı bir başarı ortaya çıkarmıştır. Bu eş­ siz sanat anıtıyla çığır açıcı eşsiz bir düşünce­ nin taşıyıcısı olan Efes'li Herakleitos arasında ilişki kurmamak için kör olmalı. Kaldı ki do­ ğada akışı görüp evreyi ilk dile getiren büyük filozofun düşüncesini Artemis tapınağında tanrıçanın imgesine baka baka geliştirdiğini de biliyoruz. c) Tapmağı. Artemis'in Efes'teki tapınağı Artemision dünyanın yedi harikalarından bi­ riydi. İlkçağ yazarları onu anlatmakla bitire­ mezler. 190 metre boyunda, 55 metre enin­ deki yapı İonya üslubunda 127 sütun üstüne kurulmuştu. 15 metre yükseklikteki bu sütun­ ların 36'sı kabartmalarla süslüydü, bunların biri ünlü heykeltıraş Skopas'ın elinden çık­ mıştı. Sunağı Praksiteles'in eseriydi, içinde bulunan Amazon'lar anıtının heykellerinin yapılmasında Polykleitos, Pheidias, Kresilas, Kydon gibi Yunan ilkçağının en büyük sanat­ çıları çalışmış, resimleri Efes yurttaşı olan Apelles'in elinden çıkmıştı. En parlak çağın­ da Artemision Atina'daki Parthenon'dan dört kat büyük olup akıllara durgunluk veren bir yapıydı. Artemis'e adanmış kutsal bir alanda I.Ö. 652 yılında bitirilen ilk taş tapınak Kimmer'lerin Anadolu'ya saldırısında yıkılmış ve İ.Ö. 564-546 yıllarında, bir dünya harikası sayılan asıl Artemision kurulmuştu. Büyük İs­ kender zamanına kadar tapınak olduğu gibi kalmış ve Ege yöresini ele geçiren yabancı idarelerce de saygı görmüştü. İskender'in

doğduğu t . Ö . 356 yılında l.ıpın.ık lli'iostr.ı tos denilen ve bir deli olduğu iter! ıtirüten bir Efes'imin eliyle yakılmış. Bu kadar koca bir yapının bir adam tarafından nasıl yok edilebi­ leceği bir sır olarak kaldığı gibi, bu işte tapı­ nağın paha biçilmez hazinelerini ele geçirme­ yi düşünen rahiplerin parmağı olduğu sanılır. 30 yıl sonra tapınağın yeniden yapılmasına başlanmış ve Lydia kralları gibi iskender de yapımına büyük bağışlarla katılmıştır. Yunan ve Roma ilkçağı boyunca uygar dünyanın hayranlığını üstüne çeken Artemision barın­ dırdığı sayısız rahip ve görevli heyetleriyle başlı başına bir idare haline gelmiş, para bası­ mı, kredi ve bankacılık işlemlerine önayak ol­ muş ve bu yolda uluslararası bir alışveriş ku­ rumu meydana getirmiştir. Bu dünya harikasının yerinde yeller esmesi, İngiliz çukuru denilen bir bataklık haline dön­ mesi Hıristiyanlıkla başlayan korkunç bir ça­ pulculuk hareketinin sonucudur. Aziz Paulus'un Efes'e gelişinde yeni dine karşı dire­ nen Efes'tiler Bizans imparatorluğunun yağ­ macılığına karşı koyamamışlar, zamanla dün­ ya harikasının taşları bir bir sökülerek Ayasofya'nın yapımına yaramıştır. Eşsiz mermer ve taşların geri kalanı da Efes'teki Sen J a n ki­ lisesinde kullanılmıştır. İki üç yüzyıl önce BritLh Museum'un Efes'e yolladığı bir arkeolog grubu da ne bulduysa İngiltere'ye aktarmış, böylece Artemis'in dillere destan tapınağı bo­ yuna taşıp şehri sular altında bırakan Kaystros'un (Küçük Menderes) da yardımıyla kur­ bağaların ötüşüp oynaştığı bir batak haline gelmiştir. Artemision'da görevli bulunan çeşitli rahip heyetleri ve tapınağın Ege'nin yaşamındaki engin rolü üstüne burada daha çok ayrıntıya gidemeyeceğimizden Halikarnas Balıkçısı'nın yukarda sözü geçen "Asia Minör" adlı kitabı­ na başvurulmasını salık veririz. Bu heyetler­ den Kybele bölümünde de söz edilecektir. d) Etkisi. Ana Tanrıçanın bir simgesi olan Efes'li Artemis'in Phrygia'lı tanrıça Kybele kadar etkisi olduğu ve adı ortadan silindikten sonra da başka tanrısal varlıkların arkasında gizli bir yaşam sürdürdüğü bir gerçektir. Artemis'i sürdüren en belirli tanrı kişiliği hiç şüp­ hesiz ki Meryem Ana'dır. A z i z Paulus'u Efes

tiyatrosunda dinledikten sonra ilkin direçle karşılayan ve isa ya da Meryem'den bize n e , bizim tanrıçamız büyük Artemis'tir diyen Efes'liler zamanla gevşemişler, denemez. O n ­ lar, kültür süreçlerinde eşi az görülen bir transposition örneği vermişler, yani inandık­ ları, tapındıkları büyük tanrıça kendilerine ya­ sak edilince, inançları yüzünden akla, hayale sığmaz İşkence ve saldırılara uğrayınca Mer­ yem diye karşılarına çıkarılan ve zorla kabul ettirilen tanrısal varlığa Artemis'in bütün nite­ liklerini aktarmışlar, böylece inançlarının özü korunduğu gibi Meryem Ana'yı yüceltmişler, onu da büyük bir ana, büyük bir tanrıça nite­ likleriyle dünyada tutulabilen bir varlık olarak yaratmışlardır. Onun içindir ki Meryem Ana' nın Efes'e getirilmesi, Efes'te Bülbül dağında­ ki tapı yerinde yaşayıp ölmesi olayı bir ger­ çek olsun ya da olmasın, Meryem Ana imge­ si Efes'le yakından ilgilidir, Meryem Ana Anadolu'nun ve özellikle Efes'in bir yaratısı, bir başarısıdır denebilir. Tarihte bir kültür sü­ recinin kesintisizce korunmasını başarmak, insanlığa kök salmış birkaç inancın çağlar bo­ yunca ve gelip geçen sayısız uluslar, yönetim­ ler, değişmelere karşın sürdürülmesini sağla­ mak uygarlık denilen büyük kavramın bir be­ lirtisidir. Bu yüzdendir ki Efesli Artemis bu­ gün karşımızda olanca canlılığıyla yaşamakta­ dır. Asia. Okeanos'la Tethys'in sayısız kızların­ dan biri. Bir kaynağa göre, Asia Titan İapetos'la evlenip Atlas, Prometheus, Epimetheus ve Menoitios'u doğurmuştur. Başka kay­ naklar bunun Asia değil, Klymene olduğunu ileri sürerler (Tab. 3). Bu Okeanos kızı adını Asya kıtasına ver­ miştir. Ne var ki Homeros destanlarında Asia bütün kıtanın değil, yalnız Batı Anadolu'nun adıdır. Özellikle, İlyada'nın ünlü dizeleri (İl. II, 459 vd.) eski Maionia, yani Gediz ovası için kullanılmaktadır. A s k a l a p h o s . (1) Ares'in oğlu. İtalya'da an­ latıldığına göre, Aktor'un kızı Astyokhe savaş tanrıyla gizlice sevişir ve Askalaphos'la İalmenos'u doğurur. Boiotia'da Orkhomenos şeh­ rinde hüküm süren bu iki kardeş Troya sava­ şına otuz gemiyle katılırlar (İl. 1 1 , 512-516). Savaş bitince İalmenos Yunanistan'a dön(.1

rnez, Karadeniz kıyılarında bir şehir kurup oraya yerleşir. Askalaphos'la lalmenos Argonaut'lar seferine de katılırlar. lalmenos Helene'nin talipleri arasında yer alır. (2) Yeraltı ırmaklarından Akheron'un oğlu. Persephone ölüler ülkesine indiği zaman H a des tanrıçaya oruç tutup hiçbir şey yemezse gene yeryüzüne dönebileceğini söylemişti. Ama Persephone dayanamayıp bir nar ısır­ mış, Askalaphos da bunu görmüş, gitmiş, Hades'e haber vermiş, Persephone'nin anası Demeter de öfkesinden onu gece kuşuna çe­ virmiş. Başka bir anlatıma göre, Demeter Askalaphos'u kocaman bir kaya ile ezmiş de, Herakles Hades'e indiği zaman bu kayayı kaldırmış. Askalaphos o zaman bir gece kuşu oluvermiş. Askanios. Aineias'la Kreusa'nın oğlu (Tab. 17). Başka bir kaynağa göre, Askanios Troya'da doğmamış, babası İtalya'ya göçtükten sonra Lavinia'dan olmuştu. Oysa efsanelerin çoğu Aineias'ın Troya yangını sırasında ba­ bası Ankhises'i omuzlarına alarak ve Askanios'u elinden tutarak kaçtığını anlatırlar. Vergilius'un "Aeneis" destanında Askanios (Lat. Ascanius)'tan uzun boylu söz edilir. Ascanius babasının biricik umudu, büyükannesi tanrıça Aphrodite'nin gözbebeği, sevimli bir delikanlıdır. Aeneas öldükten sonra Ascanius Latin'lere kral olur, Etrüsk'lere karşı savaşa girişir ve babası Lavinium şehrini kurduktan otuz yıl sonra kendisi Alba Longa'yı kurar. Lavinia'nın kurduğu bir düzen sonucunda Ascanius Latin'lerin hışmına uğrar ve Alba kral­ lığı Lavinia'nin oğlu Silvius'a kalır. Aeneis'te Ascanius'un başka bir adı lulus'tur. Roma'ya imparatorlar veren İulii so­ yu (İulius Caesar da bu soydandır) Aeneas'ın oğlundan ve dolayısıyla tanrıça Venus'tan gelmekle övünürdü. Asklepios. Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir ünü olan ve Roma'lıların da Aesculapius adıyla benimseyip tapındıkları Asklepios, Apollon'un oğludur (Tab. 5). H o meros destanlarında Apollon ordulara veba, kıran salan olumsuz, korkunç bir güç diye canlandırıldığı gibi, iyileştirici, derde deva bu­ lan tanrı anlamındaki Paian ek adıyla da anıd'A

lır. Destanlar boyunca adı geçen hekimlerin hepsi (İlyada'da Makhaon ve Podaleiros) bu Paian tanrının oğulları ve öğrencileri sayıldı­ ğına göre, Asklepios'un da karışık bir serü­ ven sonucunda Apollon tanrıdan doğmuş ol­ ması bir rastlantı değildir. (1) DOĞUŞU. Thessalia kralı Phlegyas'm Koronis adlı bir kızı vardır. Apollon'la sevişir ve ondan gebe kalır, ne var ki tanrının dölü­ nü karnında taşırken Arkadya'dan gelme bir yabancıyı da yatağına alır Koronis. Bu olayı tanrıya kutsal kuşu kuzgun haber verir, tanrı da öfkesinden bembeyaz olan bu kuşun tüyle­ rini karaya boyar. Şair Pindaros bu masalı benimsemez, ışık tanrı Phoibos Apollon'un olayı kendi gözüyle gördüğünü ile süreri Koronis korkunç bir cezaya çarptırılır: Bir odun yığınının üstünde diri diri yanacaktır. Alevler Koronis'i yalamaya başlar, kadın can vermek üzeredir ki, Apollon kanından olan çocuğun yok olmasına katlanamaz, ölünün karnından dölünü çıkarır ve büyümesi için at adam Kheiron'a teslim eder. Bu olay hekim tanrının son anda kurtarıcı olarak yetişmesinin simge­ sidir. Asklepios'a hekimlik sanatını öğreten Kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sır­ larına ermiş bir varlıktır. Sağlığın kaynağı da doğada olduğuna göre Kheiron'un açık hava­ da, güneşin altında, şifalı sulardan ve otlar­ dan faydalanma yollarını bilmesi şaşılacak bir şey değildir. ( 2 ) E F S A N E S İ VE S A N A T I . Asklepios böyle­ ce usta bir hekim olarak yetişir, hekimliğin ve cerrahlığın bütün bilgilerin edinir, ama bu­ nunla da kalmaz ölüleri diriltmek yoluna bile sapar. Bunun sırrını efsane şöyle açıklar: Tanrıça Athena Gorgo canavarı öldüğü za­ man bedeninden akan kanı toplamış ve Asklepios'a vermiş. Gorgo'nun sağ tarafındaki damarlarda dolaşan kan zehirli, sol tarafında­ ki damarlardaki ise faydalıymış. Bu şifalı kanı Asklepios ölüleri diriltmek için kullanırmış. Epey adam da diriltmiş, bunların arasında Kapaneus, Lykurgos, Minos'un oğlu Glaukos ve Theseus'un oğlu Hippolytos da varmış (Phaidra). Zeus doğal düzeni bozan hekim tanrının bu aşırı gücünden kuşku duymaya başlamış, bu haddini bilmezliği cezasız bırak-

mamış, Asklepios'un üstüne bir yıldırım sal­ mış, yakmış, yok etmiş onu. Ama Apollon da oğlunun öcünü almış, Zeus'a yıldırımı bağış­ layan Kyklop'ları öldürmüş, sonra da oğlu Asklepios'u gökte burçlar arasına yerleştir­ miş. Bir süre de ayrılmış Olympos'tan (Admetos). Asklepios sanatını kızı Hygieia (Yun. sağlık anlamına gelir) ve Asklepiades (yani Asklepios oğulları) diye sıkı bir lonca düzeni içinde birleşen hekimlerin aracıyla ilkçağ sonuna dek sürdürmüş bir tanrıdır. Öyle ki, hepsi ha­ lefleri, rahipleri, oğulları sayılan yaşamış h e ­ kimler bile onun efsanelik kişiliğinden fayda­ lanmışlardır. Örneğin Kos (Istanköy) adasın­ da hekimlik yapan Hippokrates'in bile haya­ tının ne kadarı gerçek, ne kadarı masal bilin­ mez bugün.

vermiş, yağmur yağmış, yazının özü böylece ota karışmış ve her derde deva sarmısak meydana gelmiş. Asopos. Korinthos körfezine dökülen Pelo^ ponez ırmağı; bütün ırmaklar gibi Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. Metope adlı bir ırmak kızıyla evlenip iki oğluyla yirmi kızı olur. Bunlardan Aiginia'yı (Tab. 21) Zeus kartal biçimine girerek kaçırır. Korinthos kra­ lı Sisyphos olayı Asopos'a haber verir, o da öfkesinden taşıp bölgeyi altüst eder. Zeus ce­ za olarak Sisyphos'u Hades'e atar, ırmak tanrının üstüne de yıldırım salıp sularını geri çekmeye zorlar (Sisyphos).

Asterie. Titan çifti Koios'Ia Phoibe'nin kızı, Perses'in eşi ve Hekate'nin anası (Tab. 4). Zeus Asterie'ye âşık olup onu kovalamaya başlar. K ı z da bıldırcın biçimine girip habire ( 3 ) T A P I N A K L A R I . Asklepios tanrının tapı­kaçar, sonunda kendini denize atıp kayalı bir naklarına " Asklepieion" denir. Bunlardan en ada haline gelir. Bıldırcın anlamına gelen Yu­ ünlü birinin eski Pergamon, bugünkü Berga­ nanca ortyks kelimesinden bu adaya Ortygl.ı ma'da bulunuşu hekim tanrıya adanmış bu denmiş. Sonraları Asterie'nin kız kardeşi Le tapınak hastanelerin ne biçim yerler olduğu­ to Apollon'la Artemis'i bu adada doğurmuş nu bize açık açık göstermektedir. Ortygia adasının Delos'un eski adı olduğu ile­ Yunanistan'da en ünlü Asklepios tapınağı ri sürülür (Artemis). Epidauros'tadır. Bugün bile kullanılmakta Astraia. Bazı mythos yazarlarına göre Zeolan tiyatrosu büyük heykeltıraş Polykleius'la Themis'in kızı. Namuslu ve erdemli bir tos'un planlarına göre yapılmış. Hiçbir Asklebakire olan Astraia dünyanın altın çağlar ya­ pieion Bergama'nınki kadar yaygın ve çok şadığı dönemde insanlar arasında kalırmış. yönlü değildir. Hellenistik çağda kurulmuş Ama ahlaksızlık yeryüzünde artınca, Astraia olan bu kutsal alan Asklepios'tan başka tanrı­ kız kardeşi Pudicitia (Utanç) ile birlikte gökyü­ ça Hygieia'yı ve herhalde Asklepios kültün­ züne çıkmış ve Bakire burcu olmuş. Daha den önce Anadolu'da bulunan Telesphoros'u çok Latin yazarlarında adı geçer. bir araya getirmekte, ilkçağda şifalı su, iyi ha­ va, kaplıca gibi f i z i k tedavilerin yanıbaşında Astyanaks. Hektor'la Andromakhe'nin oğ­ telkin, eğlence ve kültür yoluyla hekimliğin lu. Adını Homeros, ünlü çiftin batı kapıların­ ne kadar ileri gittiğini göz önüne sermekte­ da buluştukları sırada şöyle açıklar (İl. VI, dir. Anadolu'ya özgü bir nitelik taşıyan bu 399 vd.): Asklepieion'un başka hiçbir yerde benzeri ol­ Andromakhe karşıladı Hektor'u madığı gibi, ne hazineler sakladığı da büsbü­ dadı da arkasından geliyordu, tün ortaya çıkmış değildir. Simgelediği tüm memedeki yavrucağızı taşıyordu kucağında, tedavi anlayışının ve yönteminin izlerine olsa Hektor'un gözbebeğiydi o, ışıldayan yıldıza benziyordu, olsa Selçuk ve Osmanlı çaglarındaki benzeri Hektor Skamandros'lu derdi ona, yapıtlarda rastlanır. başkaları Astyanaks, şehrin kralı, derdi, Anadolu Asklepios efsanesine de bir katkı­ îlyon'u tek başına koruyan Hektor'du da da bulunmuştur: İnsanları i y i ede de ölüme ondan meydan okuyan Asklepios'u Zeus yıldırımıyla yere serince, ünlü hekimin son deminde yaz­ Bebek babasının sorguçlu tunç tolgasnıdan dığı bir reçete oradaki bir otun üstüne ditft) ürküp ağlamaya başlayınca, Hektor onu kol
ı.l

kollarına aılır ve bir gün babası kadar ünlü olması İçin yakarır. Hektor'un ölümünden sonra, Andromakhe sevgili kocasına yaktığı ağıtta Astyanaks'm yetim olarak çekeceği çileyi tasarlayıp dile getirir. Oysa onunla bile kalmaz, Akha'lar Troya'yı yangına verdikleri gece yiğitlerden biri (Odysseus ya da Akhilleus) Hektor'un ço­ cuğunu surlardan aşağı atıp öldürür (Andromakhe). At-Adam. Bkz. Kentauros. Atalante. Arkadya (ya da Boiotia) bölgele­ rinde Artemis'i simgeleyen bir avcı kız. Arkas'm torunu, Lykurgos'un oğlu olan babası lasos erkek çocuğu olsun istermiş, Atalante kız olarak doğunca, onu bir dag başına bırak­ mış. Bebeği bir dişi ayı emzirmiş, sonra da avcılar alıp büyütmüşler, yaman bir avcı ola­ rak yetişmiş Atalante, koşuda kimse geçemezmiş o n u . Ama kız oğlan kız kalmak iste­ diği içindir ki, ırzına geçmeye yeltenen iki at adamı öldürdükten sonra, taliplerini kendisiy­ le koşuda yarışmaya zorlar, hepsini geçer ve sonra da kargısıyla vurur öldürürmüş. Kalydon avına da katılıp orada büyük bir başarı kazanmış olan Atalante'yi Melanion ( y a da Hippomenes) yenmiş, koşuya başlamadan önce yanına üç altın elma almış (bunlar Aphrodite'nin Kıbrıs'taki tapınağından, ya da Ba­ tı Kızlarının bahçesinden gelmeymiş), Atalante'nin yaklaştığını görünce elmalardan birini yere düşürür, kız da dayanamaz, eğilip top­ lar, böylece geri kalırmış. Melanion yarışı ka­ zandıktan sonra, Atalante'yle evlenmiş, ama bir gün av dönüşü karı-koca Zeus'un (ya da Kybele'nin) tapınağına girmişler, orada seviş­ mişler. Bu saygısızlığa içerleyen tanrılar ikisi­ ni de aslana çevirmişler (Meleagros). Ate. Eski Yunan düşününe özgü soyut bir kavram ve onu simgeleyen dişi cinsten tanrı­ sal bir varlık. Hesiodos'a göre Ate, kavga tanrıça Eris'ten doğmuştur. Akıl, insanın ger­ çeği olduğu gibi görmesini, iyiyi kötüden ayırt etmesini sağlayan yetidir. Aklı başından alınır, gözü karartılırsa, aldanır, basireti bağ­ lanır ve gaflete düşüp hata işler, suç işler, gü­ nah işler. Bunun sonucunda da cezaya çarpı­ lır. Çağdaş dillerde karşılığı zor bulunan bu
<rl

kavram Türkçemizde en iyi "gaflet" sözcü­ ğüyle karşılanabilir, ne var ki derin dinsel a n ­ lamı ve insanlık dramında bu kavramın oyna­ dığı büyük rol gene de yansıtılmış olmaz. En iyisi Yunan kaynaklarının kavramı nasıl ta­ nımladıklarına bakmaktır. İlkin Homeros'u alalım. İlyada destanının asıl konusu Akhilleus'la Agamemnon arasındaki kavga sona erince, krallar kralı hata ettiğini kabul eder ve şöyle der (İl. XIX, 85): Akhalar sık sık söylediler bana bunu, bana çıkıştılar, ama suçlu değilim ben, Zeus, Kader, karanlıkta yürüyen Erinys o toplantıda çeldiler aklımı, düşürdüler kötü bir çılgınlığa (Ate) aldığım gün Akhilleus'un onur payını, benim elimden ne gelirdi ki? Tanrı getirir her şeyin sonunu. İnsanları şaşırtan çılgınlık büyük kızıdır Zeus'un, uğursuzun inceciktir ayakları, basmaz yere, konar insanların kafalarına, bela olur, onu bunu alır ağının içine. Bir gün Zeus'u bile şaşırttı o, insanlardan, tanrılardan üstün Zeus'u Ate Zeus'u bile aldatmıştır: Tanrı Mykene krallığını Perseus'un ilk doğacak olan torunu­ na vereceğini söyledi ve bunun Herakles ola­ cağını sandı, oysa Hera'nın bir oyunuyla H e rakles'ten önce Eurystheus doğdu ve yiğit böylece bu akrabasına kul, köle olmak zorun­ da kaldı. Zeus Ate'nin bu düzenine kızarak onu saçlarından tutup tiksintiyle atar Olympos'tan aşağı, Ate de gelir yerleşir insanların arasına. Ate Kader'in elinde bir oyuncaktır ve insa­ na kendi eliyle bilmeden, istemeden nice ni­ ce suçlar işletir. Yunan tragedyasının başlıca yürütücüsü bu amansız tanrıçadır. Oidipus babası Laios'u öldürüp anasıyla evlendiğini bilmez, Kaderce bile bile aldatılmış, şaşırtılmıştır. Aiskhylos'un "Persler" tragedyasında Kserkses de Ate'nin kurbanı olur. Ate kralı bütün ordusuyla Boğazları geçmeye kandırır, Salamis'te ordu kırılınca imparatorluk çöker, suç işlenmiştir, geri dönüş yoktur. Ate böyle­ ce gözü kararıp suç ve günah işlemiş bahtsız - çoğu kez tanrıların lanetine uğramış - kişiyi öç tanrıçaları Erinys'Ierin eline bırakır. Kişi kurtulacağına, daha beter batar. Çıldırır ya da canına kıyar. Bir tanrı onu suçundan arın-

ama Athena'nın de nizle tek ilişkisi. Olympos tanrısının biri olan Athena (Tab. düşünme gücü demektir. atmak an­ lamına gelen bir kökenden türemiş olduğu sanılır. Metis Yunanca akıl. ) İno'ya Leukothea ( A k tanrıça) da denir (İno). ayrıca bir efsanede tanrıça Athena'nın Pallas adında Attika'lı bir devi öldür­ düğü de anlatılır (Pallas). bir efsaneye göre. ( 2 ) A D İ V E E K A D L A R I . Zeus Olympos tanrı­ larının egemenliğini kurduktan sonra ilkin Okeanos kızı Metis tanrıçayla birleşir (Tab. İkinci süreç olarak Athena'nın Zeus'un ka­ fasından çıkması şöyle anlatılır (Theog. İlion (Troya)'un başına gelen bütün belalar bundandır (îlos. yeraltında da kur­ tuluş yoktur onun için. gövdesinin içine aldı onu. tanrı Zeus'un öfkelene­ rek yeryüzüne attığı belalı tanrıça Anado­ lu'nun Phrygia bölgesindeki bir tepeye düş­ müştür. o hiç yorulmadan orduları yöneten. yani Pallas A thena diye anılır. Odysseus'u kurtarmakta da büyük bir rol oynayan (Od. Athamas'a karşı büyük bir hınç besleyen tanrıça Hera onu delirtmiş. Athena. Yoksa Pallas ek adı. Ama yolda Helle denize düştüğünden Boğazlara Hellespontos (Helle denizi) denmiştir (Phriksos. bilge tanrıçayı seçti kendine. Yeller tanrısı Aiolos'un oğlu Boiotia kralı Athamas bulut tanrıça Nephele ile evlenir. kız oğlan kız anlamına gelen bir sıfattan mı türemedir ve Pallas Athena mı anlaşılmakta­ dır? Bunu bugün kesinlikle saptamak güçtür. İlyada'da Zeus sevgili kızına "Tritogeneia" di­ ye seslenir. Pallas'm kaynağı da tartışma ko­ nusudur. us. 5) çoğu zaman ik adla. Deliren Athamas kendi oğullarından birini öl­ dürmüş ve karısı tno'yu da öldürmek için ko­ valamaya başlamış. Pallas adlı bir Titan vardır. Phriksos'la Helle adlı biri oğlan. ama onu gebe bıraktıktan sonra dölüyle birlikte kendi gövdesine alması daha da derin bir anlam ta­ şır: Akıl gücü ve ancak onun aracıyla elde edilebilen dünya egemenliği baştanrıdan ayrı- lamamakta. Ate tepesi (Gaflettepe) adı verilen bu tepenin üstüne sonraları İlos İlion kentini kur­ muştur. ürünleri de ancak onun kafalın dan çıkabilmektedir. Athamas Nephele'yi boşar. anası Metis'in bir Okeanos kızı oluşundandır.): Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yi o dünyayı birbirine katan tanrıçayı. Nephele bunu önler ve çocuklarını altın postlu bir koç üstünde Karadeniz'in Kolkhis ülkesine kaçırır. Athamas.): Tanrı/arın kralı Zeus ilk eş olarak Metis'i. Kadmos'un kızı İno Nephele'nin ço­ cuklarını kıskanır. "pallo". Sulara karışan İno sonradan bütün gemicilerin fırtınaya tutulunca imdadına ko­ şan bir deniz tanrıçası olmuş. Palladion). 924 vd. deniz tanrısı Triton'la Athena'nın bir ilişkisi yoktur görünür­ de. Bir efsaneye göre. kargı sallamak. 886 vd. İno. o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan yüceler yücesi sayılan tanrıçayı. Acaba Tritogeneia adı bu na mı çağrışımdır? . Phriksos tragedya­ lara konu olmuşlar ne var ki bu tragedyalar yitik olduğundan. ülkede meydana gelen bir kıtlığa son vermek için kocasını Phriksos'u kurban etmeye zorlar. İşle böyle zalim olarak canlandırılmıştır Kader ve onun yardımcısı Ate Yunan efsanesinde (Erinys'ler). Athamas. Zeus Toprağın ve Göğün öğütlerine uyarak sevdalı sözlerle aldatıp eşini yuttu. 333 v d . Bu kavram ve düşünceyi şöyle dile getirir Hesiodos (Theog. öbü­ rü kız iki çocuğu olur. Amphitrite ve Triton adlarında geçen bu "trit" kökeni denizin uğultusunu yansıtan bir ses benzetmesi olabilir. adının Yunanca.dırmak yolunu bulamazsa. Zeus'un kızı v e ı » n iki. Bir anlatıma göre. tanrıça Athena babası Zeus'un kafasından silahlı ve elinde kargısı olarak çıkmıştır. ( 1 ) D O Ğ U Ş U . Helle). İno kaçarak deniz kıyısı­ na varmış ve öbür çocuğuyla birlikte denize atlamış. Tanrılar tanrısının kendine ilk eş olarak Metis'i seçmesi anlamlıdır. V. Athena adinin kökeni bilin medigi gibi. Ama bu tanrıça tam doğuracağı sırada çakır gözlü Athena'yt. 9). hangi efsaneleri nasıl işle­ dikleri belli değildir (Argonaut'lar). Metis en çok şey bilendir bütün tanrılar ve ölümlüler arasında. Triton'dan dogma anlamına gele­ bilen bu ad da açık değildir. Athena'nın ek adı bu devlerle ve kargı sallamakla ilgili midir? B i lindiği gibi.

Odysseus ve Menelaos'u davranışlarının.Sıfatları daha belirgin anlamlıdır: Aigis kal­ kanını taşıyan "aigiokhos" (Aigis). 127 vd. Troya'nın en büyük. eylem ve konuşma var­ sa. le kazanmış diye anlatılır: Poseidon tanrıyla kaçırmak mı istersin onu canlara kıyan Pallas Athena bu yetkiyi kazanmak için yarış­ ölümden? maya girmişler. onu eleştirmekten çekin­ masına yardım eder (Argonaut'lar). sonra nios. çakır gözlü "glaukopis" sıfatı tanrıçanın en sevdiği kuş olan "glauks".): Atina'nın kurucusu ve koruyucusu olarak tan­ Ne diyorsun kara bulutlu babam. son olarak "obrimopatre" babası güçlü olan sıfatı doğrudan doğruya baştanrı Zeus'un kızı oluşundandır. Deiphobos). okşar onu. ama taraf tutar. bir küçük çocuk olur. Bundan rolü. Troya'lı yiğitlere karşı pis doyum olmaz. babası Zeus karşı­ gonaut'ları da tutar ve Argo gemisinin yapıl­ sında da atıp tutar. Aslın­ ka destanlara. îlyada'da Zeus'un oynadığı yönetici keli şehir varlığının simgesi sayılırdı. Attika ilinin yıldınmlı! ve Atina şehrinin tanrıçası olma hakkını şöy­ Kaderi çoktan belli. İlya( 3 ) N İ T E L İ Ğ İ VE E F S A N E L E R İ . ölümlü bir adamdır b u . Onun içindir ki destan boyun­ za. tanrıça bu sevimli rolüyle baş­ pis düzenler kurmaktan hiç çekinmez. şiirlere girmiş. Odysseus'u tuttuğu gibi Arda yüksekten bakar onlara. değildir. davra­ gibi Athena tipini de yaratmış ve ölümsüzleşnışları hep hırs ve tutkuların etkisiyle olur: Attirmiştir. denebilir ki H o da çirkin bir rol oynar îlyada'da. ler(Hektor. îlyada'da Ada'daki tutumunun tam tersine hakkın üstün thena bir savaş tanrıçası olarak çıkar karşımı­ gelmesini ister. tanrıçanın tah­ tanrıçası Athena tutar. hepsi Athena'nın buyruğu. bunca akıl ve dirayetin boşa gitmesini istemez. uyar isteklerine. . ama her an varlı­ ğıyla oluşu etkiler yönetir. AKızının bu sert çıkışlarına yumuşakça karşı­ thena ise bir zeytin ağacı. masalların dogmasına yol açmıştır (Erikhtoyenilip yaralanmalarına yardım eder. Mentor olur. konuşmalarının anlatımına her fırsatta korur. üstünde tuzlu bir göl meydana getirmiş. bir genç kız. nelope'ye. gök gözlü. Olympos tanrılarını da yargıç Yap yapacağını ama. Akha'lardan yanadır. Aca Athena'nın kılavuz rolündeki eylem ve khilleus. PePallas Athena'nın kültü en ilginç biçimiyle Atina'nın klasik çağında kendini göstermiştir. El işçili­ mez: Akhilleus'Ia Hektor arasındaki savaşta ğini ve el sanatlarını koruyan tanrıça olarak ölüm kur'asını çekecek olan Zeus'u şöyle et­ Arakhne efsanesinde rol oynar (Arakhne). Tanrılar. Odysseus'a karşı davranışında da tutarlı bir duygusu belirir tan­ rıçanın: Çok çile çekmiş yiğide acır. bu akıllı adamı akıl ve erdem Athena tapınağı olduğu gibi. ak rıçanın oynadığı rol de ilginçtir. Diomedes. tanrıça Odysseus'a Telemakhos'a. tutması da doğal gö­ tadan yapılmış ve Pallaidon diye anılan hey­ rünür. zeytin lık verir tanrıların babası. bunların başında ve anlamlıdır: Zeus'un kendi ağzından duyu­ Troya gelir. X X I I . Odysseia'da Athena oynar: Odysseötürüdür ki Palladion'un kaçırılmasıyla ilgili us'un da. böylece Athena kılığına girerek aldatır Hektor'u ölüme sürük­ bölge ve kentin yönetimini elde etmiş. kendisine rakip gördüğü tirmekten çekinmesi. Ve burada Athena Deiphobos kiyi Athena'ya bağışlamışlar. Başka şehirler de Athena'yı koruyucu tanrı­ Odysseia'da Athena'nın rolü bir başkadır ça olarak benimsemişlerdir. Nausikaa'ya yapacağı işi. baykuşla ilgili gö­ rülmüştür. olabilir. gü­ ağacını tuz gölünden daha yararlı bularak yet­ ler. dedir. huylanması tuhaf bazı Aphrodite ve Ares'e karşı turumu insafsızdır. benim­ seyeceği davranışı esinlemek için bin bir kılı­ ğa girer. kiler ( İ l . biz tanrılar olarak almışlar: Poseidon Atina akropolünün onaylamayız yaptığını. bütün ailesinin de kaderi onun elin­ birçok efsaneler doğmuştur (Palladion). ne kadar olay. en eski ve yoruz ki Odysseus "ölümlülerin en üstünüdür kutsal tapmağı bugün de kalıntıları görülen akıldan yana". Mentes olur. sevmediği. kılavuzluguyla olur. kız oğlan kız oluşu ve bu niteliğini yi­ 400). Aglauros). hena'nın Hera ve Poseidon'la birlikte babası Pallas Athena'nın efsaneleri o kadar çok Zeus'u nasıl zincire vurmak istediği anlatılır (I. bu erdem meros Odysseia'da Odysseus tipini yarattığı tanrıçası hiç haktan yana görünmez.

girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu: Azgın yürekli Atlas tanrı. tarih dışı insan gerçeklerini yansıtmak. kanallar ve tünellerle bezenmiş kentler. bakır. Ne var ki. Bu sözün doğruluğu en iyi mythos'ta görü­ lür. Poseidon. lapetos aldı Klymene 'yi. demir ve "oreikhalkos" (yani dag bakırı) diye ateş gibi parlak bir madeni varmış. Ancak Timaios diyalogunda Mısırlı rahibin ağzından öğrenilen Atina'nın dokuz.Ne demek istiyorsun? — Ruhunuz genç hepinizin. gerçekdışı ve gerçeküstü bir düzeni örnek olarak göster­ mek için canlandırdığı öbür dünya efsaneleri bir yana. Parthenon ve onun kabartmaları gibi ilkçağın en değerli yapıtlarının bazılarını esin­ lenmiştir. Menoitios. hay­ vanları ve özellikle madenleriyle çok zengin bir ülkeymiş: altın. Atina hem kenefini. bitmemiş Kritias diyalogunda yanda kalı­ yorsa da. li­ manlar kurarak ülkeyi son derecede uygar bir hale sokmuşlar. on bin yıl önce bu ülkeyle savaşa giriştiğidir. hem de kültür ve sanat bakımından büyük bir yer tut­ muş. hem de bütün kom­ şularını tek başına kurtarmış bu afetten. Atina'nın bu eski tarihi üstünde hiçbir bilgisi olmayışı. Atlantis bitkileri. biri ona şöyle der (Tim. Hiçbir zaman çözüleme­ miş bu gizdir ki. 507 vd. Dünyanın kuruluşunda tanrılar yeryüzünü aralarında paylaşırken. Her neyse. çünkü eski bir geleneğe dayanan ne bir görüsünüz var. Atlantis fazla güç kazanmış ve Akdeniz'in büyük uluslarını köle durumuna sokacak bir saldırıya geçmiş de. en başta da Pla­ t o n . Atlantis de Poseidon'a düşmüş.Tanrıçanın onuruna düzenlenen Panathenai bayramı Hellen dünyasında hem din. Çılgınlığı ve aşırı gücü yüzünden . Filozof­ lar bile bu çabaya katılırlar. Tanrı sonra adayı on bölgeye bölmüş. Timaios ile Kritias diyalogla­ rının ütopya. yaslanmış bir tek Hellen yok­ tur. siz Hellen'ler hep ço­ cuk kalırsınız. T. canlandırmak ve Atina devletine dokuz bin yıl öncesine ka­ dar uzanan bir tarih yaratmak hevesine kapıl­ mış olsa gerek. 22 b): — Ey Solon. Bazı diyologlarınm sonunda. zaman kavramı bilmez mythos.) onları şöyle tanımlar-. güzel topuklu Okeanos kızını. Atlantis. Timaios diyalogunda başla­ yıp. Prometheus. şöyle özetlenebilir: Atlantis.3). Atina. Batıda Herakles sütunları (Cebeli­ tarık) yoluyla Akdeniz'den Okeanos'a çıkıldı­ ğı yerde karşılaşılan büyük bir ada ve çevre­ sindeki takımadalara verilen admış. Bunu niçin yapar? Timaios'ta Atina'lı devlet adamı ve şair Solon'un Mısır'a gidişi anlatılır. köprüler. insanda tuhaf bir izle­ nim bırakmaktadır. Atlas. yani hayal beldeleri anlatan öy­ küler arasında özlü bir yer tutmasına yol açar. Korkunç depremler sonucunda suların altına gömülen bu ada bir zamanlar Libya ile Asya'nın bir arada kapladıkları alandan daha yaygınmış. filmlere konu olan ve tarihçilerle coğrafyacıların üstünde kafa patlattıkları Atlantis efsanesi. (1) Titan lapetos Okeanos kızı Klymene (başka bir kaynağa göre Asia) ile evlenir ve Atlas. ne de zamanla kocalmış bir bilginiz. başka hiçbir kaynakta izine rastlanmayan bir yitik ülke masalı uydurur. Solon. onu merkez adaya bir kaleye yerleştir miş ve beş kuşak erkek çocuk yetiştirimiş onunla birlikte. yöneticiler surlar. bir gece deprem Atlantis'i haritadan şilince. Timaios ve Kritias diyaloglarında. Nil deltasında bulunan Sais kentinin rahipleriyle konuşur Solon. Epimentheus diye dört oğlu olur (Tab. tanrılardan Athena ve Hephaistos'a. günümüze dek ro­ manlara. Atina'nın oraya gönderdiği ordu Atlant'larla birlikte yok olur. asker­ lik durumu üstünde durup. en büyük oğlu Atlas'ı hepsinin kralı olarak öbür oğulları arasında dağıttığı bölge­ lerin başına getirmiş. bu kızı sev- miş. Ülkenin sosyal yapısı. Atlantis yerlilerinden Euenor'un bir kızı varmış. Yunan ilkçağında mythos yaratma işine koyulmamış hiçbir yazar yoktur. bu ünlü olayı bir Mısır'lı rahibin ağzından öğrenmesi bütün öyküyü Platon'un uydurduğu kanısını uyandırmakla beraber. İki tanrı ku­ şağı arasında bulunup Olympos'lulara baş kaldıran bu dev yapılı yaratıklara eserlerinde özel bir yer ayıran Hesiodos Theogonia'da (Theog. Kritias diyalogu birdenbire kesilir. başkentte yılda bir yapılan bir törene ve bu tören sırasında kesi­ len boğa kurbanlarına değindikten sonra.

Her biri ötekini ortadan kaldırıp yerine geçebilmek için iğ­ Atlas Herakles efsanesinde de rol oynar renç düzenler kurar. Pelops'la Hippodameia'nın oğlu. iki kardeş arasında rekabetten doğan kor­ pso da onun kızları olarak gösterilir. İşte o andadır perid'ler. krallığı ona verdikleri besbellidir. nağı olmuştur. Tyestes farkına varmadan kendi" bırakmıştı ölürken. Hermes'e vermişti. bu hayvanı Artemis'e kurban etmeye ant ile hiçbir ilişkisi olmasa gerek (Atlantis). kunç bir kin ve nefret başlar. kardeşiyle barışır gibi Pelops da erlerin güdücüsü Atreus'a olur. çocuğunu doğrar. 14 ve 15). Pöstekinin çalındığını bilmeyen Atreus şartı kabul eder. kadın da altın postu Atreusogulları diye anıları Agamemnon'la gizlice kocasından aşırıp âşığına verir. tuttukları. 184). Atreusogulları efsanesi bu ilenme sürecinin en parlak Homeros'a göre. egemenlik simgesi altın postlu bir koyun var­ (2) Atlantis'in yöneticisi. Herodotos Atlas'ın bir nympha'dan olan oğlu Khrysippos'u ana­ K u z e y Afrika'da bir dag olduğunu söyler ( I V . Bu kez de Güçlü Agamemnon. Dione ve Kalyki. güzel sesli akşam perilerinin karşısında dimdik durup ayakta tutuyor göğü başı ve yorulmaz kolları üstünde. Tanrıların Atreus'u değneği. onları sürer. Atlas zorlu bir baskı altında kaldı: Dünyanın bittiği bir yerlerde. llyada'da (İl. Argos'ta boydan boya Thyestes korkunç lanetler savurarak masayı sözünü geçirsin diye. Agamemnon 'a bırakmıştı. Hesperis'ten Heskral olarak seçmeyi buyurur. daha doğrusu tragedyanın vazgeçilmez konu­ su olan suç ve lanet zincirlemesi destandan sonra efsaneye katılmış bir motiftir. içtiği halde. sözünde durmaz ve pöstekiyi Atreus. Homeros destanlarında karısı Aerope'yi ayartır. Eurystheus döl bırakmadan ölünce. Thyestes şartı kabul eder. Atreus ne'liler kardeşlerden hangisini kral seçecekle­ ve Atreuso§ullarının hayat hikâyesi destanla­ rini tartışınca. MykeMenelaos'un babası (Tab. Sthenelos'un oğlu miş. II.) Agamemreus'un kral olacağını. güneş yolunu değiştirirse Atros'tur. kendine saklar. bütün çileden çıkar. Bu dag şöyle meydana gelmiş: Perseus Pelops iki oğluna lanet okur.Belli ki Homeros Atreusogullarının başına kuşaktan kuşağa süregelen laneti bilmiyor. 100 vd. vermişti onu Kronos oğlu kral Zeus'a. rıyla seçilmesi konusunda Thyestes'le anlaş­ Atreus'a değgin i l k kaynağımız H o m e masını buyurur. ları Hippodameia'nın yardımıyla öldürürler. "ye­ örneklerinden biridir. yani akşam perileri. Atlas'a canava­ reus'la Thyestes Mykene'de kral Sthenerın kafasını göstererek onu bir kayaya çevir­ los'un yanına sığınırlar. AtGorgo'yu öldürdükten sonra. Tyestes'in üç vermişti. yoksa Thyestes'in non'un kral değneği şöyle tanımlanır: tahtta kalacağını bildirir Hermes. gerçek kralın başka bir tanrı işmaden biridir. Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu. tragedyalara da sonsuz bir konu kay­ karabilirse diye öneride bulunur. elinde değneği. İapetos oğlu Atlas dır. 68 . Ne var ki Thyestes Atreus'un Thyestes'in kardeşi. İ l k lanetleme Pelops'la ri. Atreus'un sürüsünde (Herakles). 1. Thyestes hangisi altın postu çı­ ra da. Atlas göğü değil d e . Ama daha sonra karısı Aerope ile kardeşi atları kamçılayan kralPelops'a vermişti o arasındaki gönül macerasını öğrenince büs­ da. kalktı. ama o akşam gü­ Hephaistos yapmıştı didine didine o neş doğuda batacak olur. pişirir ve babalarının önü­ Atreus da bol sürüsü olan Thyestes'e ne koyar. Zeus da Argos'u öldüren yol gösterici Atreus tahta çıkar çıkmaz. onu Mykene'ye çağırır.54). çocuklarını yer. gösterir babalarına. Thyestes'i kovar. İnsanlık dışı eylem ve tüyler Thyestes altın postu ortaya koyup kral seçi­ ürpertici faciaları canlandıran bu öyküler Y u lir. Derken Atreus çocukların ke­ Thyestes de onu. Ama Zeus Atreus'a düşünde Hermes'i nan mythos'unun başlıca efsane çemberlerin­ gönderir. Bunca adalarda. sik kafalarını getirir. bir tanrı Atlas'ın çok çocuğu olmuş: Pleione'den sözü Mykene'lilere Pelopsogullarından birini Pleiade's ve Hyades kızları. taşısın diye. göğü birbirinden ayıran direkleri" taşır başlar: Atreus'la Thyestes babaları Pelops'un omuzlarında (Od.

Odysseia'da şöyle tanıtı­ l ı r (Od. Y i ğit de Alpheios'la Peneus ırmaklarını yatakla­ rını değiştirerek sularını ağıllardan geçirmiş ve bir günde hepsini temizlemiş. 218). Herakles'in arkadaşı Phyleos'la birlikte mahkemeye vermiş. 386-407). 8). hırsızlıkta ve yalan yere yeminde üstüne yoktu. ( İ l . ama ağıllarını temizlemeyi ihmal eltlği için. Augias. öylesine tiksinmiş ki gökteki yolunu tamamlamadan geri dönmüş. Sonra Pelopeia'yı oğluyla birlikte Atreus'un sarayına yollar. söylentiye göre de güneş o güln öy leşine ürkmüş. Atropos. Pazarlıkta uyuşmuşlar. Ama yiğit Herakles kızı görüp sevmiş. Yarasını iyileştiren de Autolykos ol­ muş. Dipsiz bir karanlığa bozulmuş ortalık. Autolykos Hermes'in oğludur ve yakalanmadan hırsızlık yapma yeteneğini babasından almıştır. Hermeias tanrının kendisi vermişti bu yetiyi ona. Atreusoğulları di­ ye anılan bu iki kahraman Homeros destanrında baş rolü oynarlar. Suç ve günahların iyice izine dalar: Kendi kızı Pelopeia ile kızın habe­ ri olmadan birleşir ve Aigisthos adlı oğlunu üretir. Ne var ki Augias verdiği sözde durmamış. Babası bunu öğrenince Auge'yle Telephos'u bir sandığa kapatıp de­ nize atmış. Odysseus'a adını koyan dedesiymiş. sonraları bu yara izi Odysseus'un sütninesi tarafından tanınmasına yol açar (Od. canavarı vurmuş. Delphoi'deki tanrı sözcüsü Aleos'a kızının doğu­ racağı bir çocuğun amcalarını öldüreceğini bildirince. hep yoldaş olurdu ona. Eurytos'un sürülerini çalmış. Sisy phos'a da aynı şeyi yapmak istemiş. Moira ya da Ker'dir. ama karşılığında sürünün onda birini alacağını bildirmiş. amcası Atreus'un babasına karşı işlediği suçun öcünü Agamemnon'dan alır (Agarnemnon. Auge kral Teuthras'la evlenmiş. ama bir yara almıştı. Bkz. Kaderi simgeleyen tanrıçalar üç­ tür. Adı "geri dönülmez" anlamına gelen Atropos ömür ip­ liğini büken Moira'lar arasında eceli. Antikleia'nın babası. davarları barınamaz olmuş. ölümü simgeler (Moira). Auge bir süre sonra Telephos'u doğurmuş. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynar. Üçüne birden verilen ad. Autolykos Amyntor'un öküz derisinden yapılmış sağlam tolga­ sını aşırmış ve Odysseus'a vermişti. Augias'ın büyük. Attis. Şafak tanrıça Eos'un Latince adı (Eos). bu yüzden isterdi iyliğini. Yargıç her ikisini de suçlu bularak ülkeden sürmüş. zengin sürüleri var­ mış. ama Aigisthos son da­ kikada bu düzenin farkına varır ve kendi ba­ basını değil. Thyestes bu kez Sikyon'a sığınır. Atreus'u öldürür. Odyseus'un sütninesi Eurykleia'nın anlattı­ ğına göre.). 261 vd. Auge. dedesi ve amcalarıyla birlikte Parnesos dağında bir yaban domuzu avına katılmış. Aigisthos. Helios'un oğlu. ya da köle olarak satmış. 902 vd. yaktığı kuzu ve oğlak butlarından hoşlanmıştı çok. Odysseus büyüyüp de Autolykos'un ko­ nağına misafir gidince. Aurora. Atreusoğullarının la­ neti süregider. Argonaut'lar seferine katıl­ mıştır.devirmiş. ayrıca da onu kendi oğlu. Telephos gerçekten bir süre sonra amcalarını kaza ile öldürmüş (Telephos). I X . Anado­ lu'nun Mysia kıyılarına çıkmışlar. ama ba- t . Agdistis ueKybele. Tegeia kralı Aleos'un kızı.). Başka anlatımlara göre. Herakles'e işin karşılığını ödemek istememiş. Atreus'un Aerope'den iki oğlu olmuştu: Agamemnon'la Menelaos. baş­ ka bir yerinde de Zeus'la Themis'ten doğmuş olduklarını söyler (Theog. Ona gidip Thyestes'i öl­ dürmek görevini verir. kentini ele geçirip Phyleos'u babasının tahtına oturtmuş (Herakles). Bir orduyla geri gelen Herakles Augias'ı öldür­ müş. Hesiodos Theogonia'nın bir yerinde bu tanrıçaların Gece'den (Theog. Herakles de bu işi bir günde yapaca­ ğını. 395): Anasının soylu babasıydı Autolykos. Elis kralı (Tab. XIX. Odysseus'un dedesi. kral kadının kim ol­ duğunu bilmeden onunla evlenir ve Aigisthos'u da benimser. Aleos Auge'yi tanrıça Athena'nın tapınağına adamış. Aktor'un kardeşi. Aigisthos). Autolykos. Augias yiğil Herakles'i çağırıp ağıllarının temizlenmesini istemiş.

Sisyphos'un oğluymuş. son­ radan Akhilleus'ın seyisi olmuştur: Ölümsüz atları Ksanthos'la Balios'a bakar. Argonaut'lar seferine katıldığı ve çaldığı hayvanların postunu boyayıp onları tanınmaz hale getirmesini başardı­ ğı anlatılır. Patroklos'un ölüsünü elde etmek için yiğit­ çe savaşan Automedon Akhilleus'un en vefalı arkadaşlarından sayılır (Balios). bundan da amacı doğacak toru­ nunun Sisyphos gibi kurnaz olmasıymış. Automedon. İlyada'da AkhiUeus'un araba­ sını süren yiğit. Bu anlatıma göre.AUTOMEDON saramamış. Sisyphos davarlarını geri almak için konağına gelince. . Homeros bu görüşe katılmaz. Autolykos Laertes'e nişanladığı kızı Antikleia'yı önce Sisyphos'la birleştirmiş. Ege denizindeki adaların bi­ rinden Troya savaşına katılmaya gelmiş. Odysseus Laertes'in değil de. Başka kaynaklarda Autolykos'un Herakles'e güreş öğrettiği.

erkekler bize pusu kurmuş. Dionysos. Ya­ yınları. inanmadı­ ğın bu tanrıya şükürler ederdin. yüce dağ başlarında yaşayan­ lar. Sarma­ şıktı thyrsos'lardan bal damlıyordu. Bkz. Önce saçlarını omuzlarına döktüler. öküz ve koyun çobanları. görülmedik bir düzenle fırlayıp kalktılar. Bakkha'lardan biri. thyrsos'larınızı sallayıp ko­ şun!" diye bağırdı. benim rüzgâr kanatlı dişi tazılarım. na­ zik elleriyle. Biz. memeleri süt dolu ka­ dınlardı. bayırda. memeleri süt dolu bir azgın iniği nasıl zaptedtyordu. kimi başını toprağa. İçimiz­ den. D i o n y s o s ' u n L a t i n c e a d ı . Bakkha'lar. Gelin. otlattığım öküz sürüsüyle yüksek dağla­ rın başında düz ve kayalık bir yere varmıştım. sonra yanaklarını yalayan yılanları benekli postlarına kemer gibi sardılar. senin anan. Eyuboglu çevirisi. Pentheus'un anası Agaue'nin ardı­ na düşelim. O sı­ r a d a d o ğ a ile birlik o l a n Bakkha'lar ü s t ü n bir güçle ö n l e r i n e gelen vahşi hayvanları p a r ç a ­ larlar. B. ıssız ormanlar da Kypris'in peşine düşmüş değillerdi. Hepsi se­ rilmiş uyuyordu. kaçmasaydık Bakkha'lar bizi parçalayacaklar­ dı. Babys de ka­ val çalarmış. birinin başında Agaue. taşlar Bakkha'larla bir olup coştu. çalılıkların arasına saklanıp pusu kurduk. Genç danaları parça pal . E g . topraktan oluk oluk süt akıyordu. vü­ cutlarını saran uykuyu kovmak için keskin bir çığlık kopardı. Üç alay kadın. içlerinden biri thyrsos'unu ya­ kalayıp bir kayaya vurdu: Kayadan sabahın çiyi kadar duru bir su fışkırdı. ihtiyar. ş e h r e gidip gelen ve k o n u ş m a s ı n ı bilen biri dedi ki: "Ey. birinin başında da lno vardı. senin dediğin gibi. gelin ardımdan. boynuzlu öküzlerin böğürdüğünü duyar duy­ maz Bakkha'ların ortasından ayağa kalktı. taze çayırlarda otlayan sürülere saldırdılar. h e m d e bir Bakkha olan Agaue'nin k o r k u n ç d r a m ı canlandırılmakta­ dır. Bazıları. Ah. Nihayet hepsi sarmaşık. meşe ve çi­ çekli saparna dallarından çelenklerini başları­ na geçirdiler. B a c c h u s . Görmeliydin. çıldır­ m a k . 4 6 ) : G ü n e ş ışıklarıyla toprağı ısıtmaya başlar­ ken. thyrsos'larını sallayarak ayinlerine başladılar. a m a o n u n kavalı tek borulu ilkel bir kaval o l d u ğ u n d a n Apollon Babys'e ö n e m v e r m e m i ş . çözülmüş nebris'lerini bağlayıp sıkıştırdılar. S. kolla­ rında taşıdıkları geyik. Ansızın Agaue'nin sıçrayarak yanımdan geçti­ ğini gördüm. üç koro gördüm. birinin başın­ da Autonoe. bakire. taşkın bir coşkuya kapılmak) d e n i r . O zaman dağlar. vahşi hayvanlar bile cümbüşe katıldı. yer yerinden oynadı. u c u n d a bir ç a m kozalağı b u l u n a n sarmaşık ve a s m a yaprakları sarılı u z u n değ­ nekleri ve P r o m e t h e u s ' u n insanlara ateşi taşı­ dığı n a r t h e k s karnışıyla t a n r ı n ı n p e ş i n d e n k o ­ şarlar. Kendimizi güç kurtardık. T a n n Apollon'la flüt yarışmasına gi­ rişen satyr Marsyas'ın kardeşi. O zaman Agaue Bakkha'lara: "Hey. geceleri d a ğ d a . Zeus'un oğlu Bromios" diye bağırdılar. Bu düşünceyi doğru bulduk. çılgınca kendilerinden geçtikleri z a m a n da M a i n a s ( m a i n o m a i . Bakkha'lar. hep bir ağızdan "lakkhos. Başka biri nartheks'ini toprağa dokundurdu: Tanrı top­ raktan bir şarap gözesi kaynattı. D i o n y s o s dinini b e n i m s e m i ş bu kadın­ lara olgun ermişlik a n l a r ı n d a T h y a s ( t h y o . hep bir araya gelip gördüğü­ müz garip şeyler üzerinde konuştuk. Euripides'in s o n eserlerinden biri olan bu oyunda koro h e m Bakkha'lardan m e y d a n a g e l m e k t e . Bizi tutamaymca. vakit gelince. s. şarapla ve kaval sesleriyle sarhoş olmuş. meşe yap- raklarının üstüne koymuş. uslu.B B a b y s . gelin. onu Bakkha'lardan ayırıp kralı­ mızın gönlünü hoş edelim". bunlar çocuklarını ye­ ni doğurup bırakmış. H e r iki hallerini ve özlerindeki niteliği c a n ­ l a n d ı r m a k için Euripides'in " B a k k h a ' l a r " t r a ­ gedyasından bir p a r ç a y ı buraya almayı en uy­ g u n bulduk. ora­ da olup da bu mucizeleri göreydin. ve­ cit h a l i n d e o l m a k ) . Kimi sırtını bir çam kütüğü­ ne dayamış. hiç de. Bakkha'ları g ö r e n bir h a b e r c i o n l a r ı . böylece Babys Marsyas'ın uğradı­ ğı cezaya u ğ r a m a m ı ş (Marsyas). Canı isteyen de süt içiyordu: Parmaklarıyla toprağı kazın­ ca. T ı p ­ kı t a n r ı n ı n kendisi gibi çıplak bedenlerini n e b ris d e n i l e n benekli ceylan postlarıyla ö r t e r . edepli yat mışlardı-. kurt yavrularına bem­ beyaz bir süt veriyordu. D i onysos dinini T h e b a i ' d e n sürmeye kararlı kral P e n t h e u s ' a şöyle anlatır ( M . genç. hep­ si birden. Bakkha'lar derin uykularını gözlerinden sildiler. başlarına sarmaşık çelenkleri sarar ve ellerin­ d e t h y r s o s . ellerinde bıçak mıçak yoktu. Tanrı Dionysos-Bakkhos'un dinsel t ö r e n l e r i n i kutlayan kadınlar alayı. saklandğım çalılıktan fırlayıp onu yakalamak istedim. o r m a n l a r d a k e n d i l e r i n d e n geçerek tanrıya karışırlar. Anan.

ne de başka bir şey. Batieia. Myrina. her şevin a/tını üstüne getirdiler. B a t t o s da sözünü t u t m a y ı p hay­ vanların saklandığı yeri g ö s t e r m i ş .): Automedon koştu tez giden Bebryk'ler.BAKKHOS ça ettiler. P a u s a n i a s B a t t o s ' u n Kyrene'yi k u r d u k t a n s o n r a . Okeanos ırmağı kıyısında. Nihayet şehirlerin erkekleri Bakkha'larm her şeyi alıp götürdüklerini gö­ rünce öfkeyle silahlarına sarıldılar ve işte o zaman. Ksanthos'la Balios'u. Asıl a d ı . Bithynia bölge­ B a l i o s . Son­ ra geldikleri yere döndüler. orada kana bulanmış vücutlarını yıkadılar. T a n r ı öf­ kesinden kayaya çevirmiş o n u (Hermes). hiç görülmedik bir sahne gör­ dük: Demir uçlu oklar Bakkha'lardan bir damla kan akıtmadı. (2) A k t e o n ' u n bir köpeğinin a d ı . ölümlülere keder dağıtan şarabı veren oymuş. Evlerden çocukları alıp kaçtılar. (2) Battos Libya'nın Kyrene k e n t i n i n kuru­ cusu sayılır. 1 4 8 vd. alev nasıl kızıllık saçarsa öyle yaşar. bırak bu şehre gir­ sin. ardı da girift çalılıklarla yükselen k o c a bir dağ.): atları boyunduruğa. Yılanlar. Asopos ırmağının kıyılarına. bu tanrı kim olursa olsun. Çıralı derler b u g ü n o r a y a . tırnaklı ayaklar havada uçuşuyor. büyük bir tanrı bu. Mavi yol­ culukta geceyi korsanlar yatağı Ceneviz kör­ fezinde geçirdikten s o n r a . Kralımın kirpikleri şöyle bir defa açılıp kapanmadan Bakkha'lar hayvanların derilerini yüzüp hep­ sini didik didik ettiler. (1) T a n r ı H e r m e s A p o l l o n ' d a n aşır­ dığı sığırları s ü r e r k e n dağda Battos adlı bir ih­ tiyara rastlamış. kendisini ele verir korkusuy­ la o n a d e m i ş ki. binlerce genç kadın eli boğaları boy­ nuzlarından tutup sürüklüyordu. otlarken bir çayırda. Bellerophontes efsanesi bugün de yaşar bizim için. d ü z ­ gün k o n u ş m a y a başladığını anlatır. dallardan kan damlıyordu. Bkz. onları Zephyros yeline kasırga Podarge doğurmuştu. S o n r a d a hayvanları saklamış ve kılık değiştirerek ihti­ yarın karşısına çıkmış. (1) Yel t a n r ı Z e p h y r o s ' l a H a r p y a P o d a r g e ' d e n d o g m a iki a t t a n biri. B a t t o s . İşte bu dağda a t e ş y a n a r . Dionysos. XVI. kralım. gü­ neş de vücutlarını kurutup parlattı. H o m e r o s İlyada'da onları şöyle anlatır (İl. XVII. siz ki bilmezsiniz ölüm ne. mutlak bir tanrıdan yar­ dım gören bu kadınlar thyros'larıyla erkekleri yaraladılar ve önlerine katıp kovaladılar. P a t r o k l o s ö l ü n c e . bazen çamlara takılıp kalı­ yor. Alacalı taşlar ü s ­ t ü n d e g ü m b ü r d e y e n bir çayın d e n i z e dökül­ düğü bu lahitler kentinin ö n ü ak bir kumsal­ dır. tanrının onlar için yerden kaynattığı sulara koştular. Bakkhos. Philemon. Bakkha'lara öfkeyle saldıran azgın boğalar bir anda yere seriliyor. kimseye bir şey söylemezsen sana bir düve a r m a ğ a n e d e c e ğ i m . sonra. ne diye bir ölümlü insana verdim sizi. Akhilleus'un atları ağlar (İl. Kralım. t o p r a k yer yer . 4 2 6 vd. Aristoteles ya da Aristaios imiş de k e k e m e olduğu için B a t t o s d e n m i ş o n a . Omuzlarına attıkları hiçbir şey artık kara top­ rağa düşmüyor. Baukis. yanaklarından damlayan kanları yaladı. yitirdiği sürüleri a r a r gibi o l m u ş . Bkz. Dediklerine göre. Kaburga kemikleri. Yel gibi uçan atları. Z e u s böylece yüreklendirir atları ve katılır­ lar Akhilleus'un Hektor'la olan savaşına (Ksanthos). bahtı kara insanlarla acı çekmeniz için mi? Şu dünyada soluk alan. Şarap olmazsa insanlar için ne aşk kalır. Ama t a r i h ç i H e r o d o t o s ' a g ö r e B a t t o s Libya dilinde "kral" d e m e k m i ş . ne diye verdim sizi kral Peleus'a. tunç ve demir bile bellerini bükmüyordu. gemimiz m a s m a v i bir denizin yarlarla kesilmiş koyu yeşil kıyıları boyunca gide gide O l y m p o s k e n t i n e varır. Z e u s acır o n l a r a ve şöyle seslenir yüreğin­ de: Zavallıcıklar. Ateş nasıl y a n a r . Anadolu'nun sinde yaşayan bir boy (Amykos). Bkz. havalanıp giden kuş sürüleri gibi dalgalardan sarmaş dolaş in­ diler. Alev alev yanan saçları vücutla­ rını yakmıyordu. yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acınacak bir yaratık yok. Kithairon kayalıklarının etekle­ rindeki Hysia ve Erythra şehirlerine düşman orduları gibi girdiler. yas ne. Bellerophontes. Thebai'lilere bereketli başaklar veren ovalara rüzgâr gibi atıldılar. Akhilleus da bu ö l ü m s ü z atları T r o y a savaşına getir­ mişti. K s a n t h o s ' l a Balios'u P o s e i d o n P e l e u s ' a Thetis'le evlendi­ ği g ü n d ü ğ ü n hediyesi olarak vermiş.

Laodamela. Kadın bir yalan attı kral Proitos'a. damadımdan getirdiğin işaret hani? dedi. çarpışırken ünlü Solymo'larla. arkası yılan. en ünlü kişilerdi. Aleion ovasında kaldı o tek başına. ama onlar bir daha dönmediler evlerine. ben övünürüm onun oğlu olduğum için. Ama bir gün tanrılar tiksindi Bellerophontes'ten. Ama Proitos geçirdi gönlünden kötü şeyler. Çarpıştı sonra ünlü Solymo'larla. Gelince Lykia'ya. sıkı sıkı salık verdi bana: Hep yiğitçe dövüşeyim. insan uğrağından uzakta yedi kendi kendini. N e var k i G l a u k o s Beller o p h o n t e s ' i n " ö l ü m l ü " babasıdır. Ağırladı onu tam dokuz gün. Ksanthos nehrine. koynuna girdi Laodameia'nın. tanrı soyundan olduğunu.BtLLtKumurN ı to gazlar s a ç ı p kendiliğinden t u t u ş u r . Laodamela. . yalımlı nefesiyle kötü soluyordu. Bellerophontes'e kıyamadı. kusursuz Bellerophontes öldürmüştü hepsini. H o m e r o s ' u n bize açıkla- . dokuz t a n e öküz kurban e t t i . Gül parmaklı şafak görününce onuncu Tanrısal Anteia. yiğit aslında P o s e i d o n ' u n dölündendir. Karısı üç çocuk doğurdu bilgili Bellerophontes'e: Isandros. Tanrısal nitelikleri d e o r a d a n g e l m e . insan değildi. 1 5 2 . Erkek gibi Amazon'ları öldürdü sonra. Övünürüm işte. kendisi ondan çok daha güçlüydü. gizlice bir sarmaş dolaş olsam. Dönüşünde kral ona zorlu bir tuzak kurdu: Yaygın Lykia'dan en iyi yiğitleri seçti gönderdi p u s u y a . Hippolokhos da baba oldu bana. dedi ki: "Bellerophontes'i öldürmezsen lanet sana. onlar ki Ephyra'da. besleyen Argos'un t a n r ı s o y u n d a n d ı o. o sıra aklı başındaydı Bellerophontes'in. Böyle dedi o. kralı birden öfke kapladı. Glaukos'tu adi. Eline uğursuz işaretler verdi. üstün olayım b a ş k a l a r ı n d a n .2 1 1 ) : At bir bucağında Ephyre İli uardır. yaygın Lykia'nın kralı onu saydı. Hippolokhos. o benim zorla koynuma girmek istedi". Glaukos'un kusursuz oğlu. Zeus almıştı Bellerophontes'I Proitos'un eli altına. ayırdılar en büyük. Ama saygı besliyordu yüreğinde. Akıllı Zeus. üst üste katlanan bir levhaya yazdı bir sürü ölüm yazıları. günü. Kaynatasına göstermesini buyurdu. Troya'ya gönderdi beni o. G l a u k o s ' u n anlattığı öykü Lykia'nın en ö n e m li efsanesini dile getirmekle kalmaz. Gönderdi onu Lykia'ya. b ö l ü m ü n d e Y u n a n i s t a n ' k D i o m e d e s ' l e A n a d o l u ' l u G l a u k o s çarpışırken savaşa a r a verip soylarını s o r a c a k olurlar birbirlerine. Bellerophontes tanrıların eliyle vardı oraya. buğdaylık bir tarla. diyordu. VI. iki d ü ş ­ m a n savaşçıyı k o n u k ve dost olarak da birleş­ tirir (İl. bir oğlu oldu. bütün krallık onurlarını bölüştü Lykia'lılar da ayırdılar bahçelik. Belterophontes'le. Kızdı dizginleri altın kakmalı Artemis. Bellerophontes'e sordu. bu kandan Kral da anladı onun olmakla. ortası keçiydi. Bu efsaneyi H o m e r o s ' u n a ğ z ı n d a n d u y a l ı m : İlyada'nın VI. doğurdu tanrıya denk tunç silahlı Sarpedon'u. en güzel bir toprağı. Girdiği savaşların bu en çetiniydi. güzellik bağışladı tanrılar ona. yaygın Lykia'da en iyi. 2 5 ) . Bellerophontes uydu tanrıların isteğine. böylece yok olacaktı o. utandırmayayım atalarımın soyunu. bu soydan. en güzel efsanesini b u g ü n de c a n l a n d ı r ı r . Erkeklik. alıkoydu orada. aldı Laodameia'nın c a n ı n ı . Alır almaz damadının işaretini. buyurdu önce azgın Khimaira'yı öldürmesini. Proitos'un karısı. verdi kızını. yanıp tutuşuyordu. B u p a r ç a d a n öğrendiğimize g ö r e . Savaşa doymayan Ares öldürdü oğlu îsandros'u. Önü aslan. Bellerop h o n t e s Korinthos (Ephyra K o r i n t h o s ' u n es­ ki adıdır) kral ailesinden ve ü n l ü S i s y p h o s ' u n t o r u n u d u r ( T a b . sürdü onu Argos'lular arasından. ama birazcık olsun kandıramadı onu. insanların en kurnazıydı o. Yanar T a ş dedikleri bu yer Lykia'nın en eski. onu bir anda yere serdi. Aiolos oğlu Sisyphos yaşardı orada. Bellerophontes doğdu ondan sonra.

Romalıların savaş tanrıçası olarak simgelendirdikleri Bellona (Lat. Kleobis'in kardeşi (Kleobis). Verilen sözü ve içilen andı simgeleyen tanrıça. Bellerophontes Belleros'u öldüren demek. 10). Danaos). bir kargı ya da yanan bir çırağı ile canlan­ dırılır. 324): Pegaros hakkından geldi bu Khimaira'nın koca yiğit Bellerophontes'le birlikte.madıgı Bellerophontes'in adı ve niçin Tiryns kralı Proitos'un yanına sığındığıdır. Bu sahnede Bie sessiz bir kişi olarak bulunur. Perikles zamanında Atina'ya yayılmıştı. Mars'ın eşi olarak da gösterilir.): Okeanos kızı Styks Pallas'la sevişti. Hesiodos bunların doğuşunu şöyle anlatır (Theog. Bu adam da Proitos'tur. Bellerophontes'in kızı Laodameia. Berekynthes Phrygia'da otu­ ran bir boya verilen isimdir (Kybele). adına yemin ettikleri Dius Fidius'un dişi karşı­ lığıdır. Bona Fides. Anteia. Bellerophontes'in tan­ rıların öfkesine uğramasının nedeni şöyle açıklanır: Gurura kapılan yiğit kanatlı atının sırtında Olympos'a kadar yükselmek istemiş. güzel topuklu. Kratos'la Bie Aiskhylos'un "Zincire Vurul­ muş Prometheus" tragedyasında önemli bir rol oynarlar: Oyunun başında Prometheus'u kollarından tutarak Kafkas dağına sürüklerler ve arkalarından gelen Hephaistos Zeus'a baş kaldıran insansever tanrıyı bir kayaya mıhlar. Agenor Suri­ ye'ye yerleşiği halde. orada belli günler­ de gizli ayinler yapılır. İlyada'da Lykia'lıların başında savaşan Zeus oğlu Sarpedon'un anasıdır (Proitos. kuvvet anlamına gelen Kratos'la zor. Lykia kralı da konukluk kurallarına saygılıdır ve ancak zorunlu kaldığı zaman ağır işlere ko­ şar Bellerophontes'i. Ana tanrıça Kybele'nin ek adlarından biri. Öteki Agenor'dur. Bona Fides. korku saçan bakışlarıyla Furia'ları an­ dırır (Furia). onun se­ rüvenlerine katılır (Melampus). öldürdüğü bu Belleros'un kim oldu­ ğu da pek bilinmiyor. Birçok yi­ ğitler gibi Bellerophontes de kaza ile adam öldürmüş. Bir savaş arabasında. Sonra Kratos'la Bie'yl. Bona Dea. Bellum savaş demek) zamanla Yunanlıların Enyo tanrıçasıyla bir tutulmuştur. Khimaira. 383 vd. Biton. Roma'lıların. Aigyptos'Ia Danaos adlı ikiz çocukları olmuş (Algyptos. Bu tanrının kızı ya da karısı sa­ yılan Bona Dea'nın Roma'da Aventinus t e ­ pesinde bir tapınağı vardı. Bendis. Bir anlatıma göre. ayrılmazlar gümbürtülü Zeus'tan. Zeus nerede yürürse. Yiğidin ağzı ateş saçan Khimaira'yı nasıl öldürdüğü Homeros'ta anla­ tılmamıştır. bunlara yalnız kadınlar katılırdı (Faunus). zorbalık. Trakya'lıların ay tanrıçası. Sarpedon). "İyi tanrıça" anlamına gelen es­ ki bir Latium tanrıçası. Düştüğü Aleion ovası da Kilikya'da bir bölgedir. Roma tanrıları arasında çok eskiden beri yer alan bu kavramsal yaşlı­ lığın Palatinus tepesinde bir tapınağı vardı. elinde bir kı­ lıç. Zeus nerede oturursa. Kydippe'nin oğlu. Proitos konuğunu kendi eliyle cezalandırmaktan çekinir ve onun içindir ki eline katlanmış tabletler. ardındadır onlar. Zetos'la Nike'yi doğurdu. yani bir mektup verip kaynatası lobates'e gönderir. Berckynthia. Orada bulunan resmi dünya kadar yaşlı bir kocakarı olarak gösterilir ve rahipleri de içi­ len andı simgelemek üzere ellerine beyaz bezler sararlardı. onlar oradadır. sağrı­ sına binip doğru Khimaira'yı öldürmeye git­ miş onunla (Pegasos). Hephaistos'la konuşmayı Kratos yapar (Kratos). Kâhin Melampus'un kardeşi. Anteia kocasına Bellerophontes'i suçlayınca. şiddet anlamına gelen Bia ( y a da Bie) tanrı ve kral yetkilerini simgeleyen bi­ rer kavramdır. yiğit kanatlı atı Korinthos'ta bir çeşmede su içerken bulmuş. Bellona. Zeus da kızarak atmış onu gökten aşağı yer­ yüzüne. Güç. ne var ki bu yüzden yur­ dundan ayrılıp kendisini suçundan arındıra­ cak birinin yanına gitmesi gerekiyor. . Bias. Kültü kır tanrısı Faunus'Ia ilgilidir. Belos Mısır'da kalmış ve Nil ırmağının kızı Ankhihoe ile evlenmiş. Bellos. Bia. Hesiodos'a göre (Theog. o yaman çocukları. Libya adlı nympha'nın tanrl Pöseidon'dan doğurduğu ikiz kardeşlerden biri (Tab. Kültü.

Apollon'un dev hey­ kelini Serhas'a verip onunla birlikte İran'ın Susa şehrine göçmüşler. Anado­ lu'da Yunan uygarlığını kalkındırmaktı. işte o gün. soyu sopu da Brankhidai. Adı Türkçeye poyraz diye geçen kuzey rüzgârı. Brankhos çok güzel bir delikanlı olarak yetişmiş. Brankhos Miletos'lu bir delikanlıymış. İon şehirlerinin öcünü alacaktı. ka­ dınlar ve çocuklar köleliğe sürüklenince. boğazından girip karnı­ na varıyor ve bedenini dolaştıktan sonra gö­ beğinden çıkıyormuş. ey Didyma. İssos savaşından sonra B ü y ü k İskender'in i l k işi Miletos'a gelmek olmuş. yabancılar el koyacak tapmağına. bereketli bir av olacaksın düşmanlara.karayo­ lu yokmuş o zaman . yani falını arzu­ ladığı sonuca yöneltmek de biliciye düşen gö­ revdi. onlar gibi sert. Brankhos' un kişiliği ve efsanesi. Titanlar soyundan olduğu için. engin kanatlı. N o tos ve Zephyros'un kardeşidir. Didyma'da kurulmuş Apollon tapınağı ve bilicilik merkezinin ünü­ nü ve yaygınlığını sağlamak için uydurulmuş­ tur.kehanetler her zaman heksametron dizeleriyle dile getirilirdi . Milet'ten Didyma'nın limanı Panormos'a gemiyle . dizginsiz ve azgınmış. Boreas bir at kılı­ ğına girerek Erikhthonis'in kısraklarına aşmış ve on iki tay üretmiş. Karadeniz'den Mısır'a kadar doksana yakın sömürge kuran Miletos işlek bir liman. Ve senin de. M i l e tos'un güneyinde kurduğu tapınakta bu usta­ lığından faydalandığı gibi. Lydia kralı Kroisos'un Delfi'ye verdiği kadar bol ve zengin armağanları Didyma'ya da bağışladığını söyler. Brankhos-Brankhosoğulları. Didyma tapınağı da yağmaya uğramış. şehir­ de ne kadar erkek varsa hepsi öldürülüp. Ta­ rihçi Herodotos. Miletos. işadamları bilicileri elbette ki memnun ediyorlardı. ona vurulmuş ve tozu dumana katarak üstüne yürümüş. güçlü kuvvetli bir yaratıkmış. Bu düşü hayra yoran biliciler doğan çocuğa "Brankhos" yani bo­ ğaz adını vermişler. Bir gün Atina kralı Erekhtheus'un kızı Oreithya'yı ar­ kadaşlarıyla ırmak kıyısında oynarken gör­ müş. hem Milet'lilerin kendilerine değil de. sakallı savaşçıların ayaklarım yıkayacak kadınların. Odysseia'da önemli bir rol oynayan Boreas kimi zaman da arkadan pü­ für püfür esince.fışkı­ ran sevinç Delfi'nin Anadolu'daki zengin ra­ kibi Didyma'yı ne kadar kıskandığını belli et­ miyor mu? Ve o gün. Ana­ sı onu doğurmadan önce bir düş görmüş: G ü ­ neş ışınları ağzından. Tapınak o kadar zenginmiş ki. sen ey kötü düzenli kent. b i l i c i l i k yetisini bağışlamış ona. Pers'lerin eline düşünce. gemicileri dosdoğru ereğe ulaştıran güzelim bir yel sayılır (Rüzgârlar). Argos şehrinin geleceğini öğrenmeye ge­ len Argos'lulara. İşin tuhafı.oradan da kutsal yol boyunca Didyma'ya fal baktırmaya gelen devlet adamları. Efsaneye göre. Brankhosogulları bu durumda Pers kralıyla anlaş­ mayı yeg görmüş olacaklar ki. Hesiodos'a göre. Pers savaşlanndan sonra yeni baştan kum lan Didyma tapınağı Roma imparatorluğu za­ m . Milet'in başına gelecek yıkımı Delfi bilicileri önceden haber vermişti. onu kızıl kanatlarıyla sardığı gibi doğru soğuk Trakya'ya kaçırmış ve Kalais ile Zetes'e gebe bırakmış. esiş yönüne göre bugün bizim yıldız dediğimiz yele karşılıktır. buz gibi esen bir kasırga olarak nitelerler. bir şölen sofrası sürü sürü insanlara! Saçlı. Didyma Yunanistan'da Delfi'ye rakip bir bilicilik merkezi olmuş. ovada sürülerini ot­ latırken bir gün tanrı Apollon onu görmüş ve sevmiş. şafak tanrıçanın oğlu olan Boreas. Bu amaçla M i let'te kalmış ne kadar Brankhosoglu varsa hepsini kesmiş. Boreas Trakya'da oturan gür sakallı. ama her müşterinin nabzına göre şerbet vermek. yani Brankhosogulları adıyla fal­ cılığı sürdürmüşler. Nitekim Lade yenil­ gisiyle Milet. Tarihçilerin bize sakladığı aşağıdaki dizelerden . Milet Pers savaşlarına gi­ rişecekken. Kolay iş değildi bu. öy­ le çevikmiş ki. Didyma'nın hazinesiyle bir d o ­ nanma kurmayı düşünmüş. Bir gün İskender'in çıkagelecegini bilememiş Brankhosogulları. Emeli. bolluk içinde yaşayan bir şehirdi. buğday tarlaları üstünden ge­ çerken başaklar eğilmez ve denizin üstünden en ufak bir kırışık yapmadan uçarmış. Şairler Boreas'ı kara bulutlarla gökten sağanak sağanak kopan ve engin dalgalarla denizi allak bullak eden azgın bir yel. tapınak hazi­ nesini ve daha önemlisi. bu taylar öyle hafif.Boreas.

Britomartis. Khryses'i bir gemiye bindi­ rip. Brises. kalın kaşlı. Sonunda yakalanacağını gören Britomartis kendini denize atmış. Akhilleus'un Ege bölgesine yaptığı çapulculuk seferlerinden getirdiği en değerli tutsak Briseis'tir. yanına yatar. iki haberci­ sini Akhilleus'un çadınna yollar ve kadını al­ dırır. AkhiUeus öldük­ ten sonra. 2). parlak bakışlı bir kadın olarak tanımlanır. "Gümbürtülü" anlamına gelen bu ek ad tanrı­ ya yıldırımlar arasında doğduğu için verilmiş olacak (Dionysos). Adı "gürleyen" anlamına gelen Brontes Zeus'a gök gürültüsünü armağan eden Kyklops olsa gerek (Kyklops). Briseis'in babası. bir daha ne olursa olsun savaşa katılmamaya ant içip çadırına çekilir. Agamemnon bile yaptığına pişman olur ve Akhilleus'la barış­ mak için elçiler gönderir ona. yanan şehrine ağlar­ ken. AkhiUeus da krallar kralına sövüp saydık­ tan sonra. Zeus'tan yalvarır Akhilleus savaşa katıl- madıkça Akha'lara zaferi vermesin diye. gece döşeğine uzanınca. yani ağdan çıkma kız adı verilmiş. esmer. 183 vd. Apollon tanrının öfkesini ve salgını önlemek için Khryseis'i babasına geri vermeye razı olunca Agamemnon şöyle konuşur (İl. Akhilleus'a karı olacağına söz vermişti. . Akhilleus'un yanına döner. kılıcını kınından çıkarmak. şu gemimle. Kottos'la Gyes'in kardeşi (Tab. Briseis evli barklı bir ka­ dındı. Briseis. Lyrnessos'ta Apollon tanrının rahi­ bi. za­ ten o kadına hiç dokunmadığını söyletir. tanrıça Athena elini tu­ tar. bayırda yalnız başına dolaşır ve erkek­ lerden kaçar bir kız tanrıça olarak canlandırı­ lır (A rtemis). Adı "atlı bakire" anlamına gelen Britomartis Girit'in Gortyn şehrinde Artemis alayına katılırmış. Senden ne güçlü olduğumu o zaman anla. babasına gönderir. öyle ki. gü­ nün birinde Akhilleus'la Agamemnon arasın­ da kopan kavga altüst eder hayatını. Briseis de acısına katlanır. Bu yüzden de ona Diktynna. güzel yanaklı Briseis'i. köpeklerle dağda. AkhiUeus kentini yağma edip kızını götürünce Brises canına kıymış (Briseis). Korksun boy ölçüşmekten. Brises'le. Patroklos öldüğü gün Briseis. Khryse'nin Apollon rahibi Khryses kardeştirler. Bu ara­ da Agamemnon. 2). Briareus. İki sevgiliyi ölünün üstünde ağ­ lar görürüz. gör. Zeus sözünü tutar. Ama bununla da kalmaz. Zeus'un kızı olduğu söylenen bir Girit tanrıçası. Sonra İlyada'da pek sözü geç­ mez Briseis'in. Akhilleus'un dileği üzerine anası Thetis gi­ der. Yalnız son bölümde AkhiUeus insanlık duygularına uyarak Hektor'un ölüsü­ nü babası Priamos'a verdikten sonra. ona son görevleri Briseis yapmış (Khryseis. Artemis gibi o da avcı kılığında. (Yüz Kollular). AkhiUeus bu sözlere çok öfkelenir. A k h i U e u s gene de yumuşamaz (İl. ovalarında. Birçok arma­ ğanlarla birlikte Briseis'i geri vereceğini. sedasız yaşamaktadır ki.manına kadar önemini sürdürmüş ve orta­ çağda bir depremle yıkıldıktan sonra dev ka­ lıntıları bugüne kadar korunabilmiştir (Didyma. 336 vd. Bromios.). Ama barakandan alacağım kendim gelip senin onur payını. Kral Minos ona vurulup peşine takılmış ve dokuz ay süresince kovalamış kızı Girit'in dağlarında. AkhiUeus). uğruna çok acı çektiği ka­ rısı Briseis de gelir. Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve ellişer başlı dev oğullarından biri.. ibret alsın kim benimle eşit görmek isterse kendini. Homeros'tan sonraki öykülerde Briseis uzun boylu. AkhiUeus kocasını öldürdükten sonra ele geçirir onu. Agamemnon'un üstüne yürümek üzeredir ki. Akhilleus'un temiz yürekli arkadaşı Patroklos onu tatlı sözlerle avutmuş. çünkü yıkılan yuvasına. IX. Didymeion). Uranos (gök) ile Gaia'nın (toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­ ri (Tab. I. tanrı Apollon'un ö f kesini yatıştırmak için yüz sıgırlık kurbanlar kestirir. yoldaşlarımla göndereceğim onu. Tanrı Dionysos'a takılmış bir ad. Brontes. ama bir balıkçı ağına takılıp kurtulmuş.): Phoibos Apollon istiyorsa Khryseis'i ille de. Akhilleus'un ba­ rakasında sessiz. Asıl adı Hippodameia olan Briseis Lyrnessos'a Apollon rahibi Brises'in kızıdır.

rahat bulamaz hiç­ bir yerde. gider. Herakles M ı sır'a uğrayınca. Ama yiğit sargıları çözerek. pınar Byblis'in çağla­ yan gözyaşları gibi akar durur. Bu öyküleri anlatanlar Kaunos şehrini gör­ memişlerdi herhalde. Byblis ikizini öyle sever. Yunan efsanesine göre. öteki Fenike'de Byblos. Byblis anlar sevgisinin dogadışı olduğunu. Kral yokken de Bizans İskitlerin saldırısına uğra­ mış. Belki Busiris Osiris adının bozulmuş bir biçimidir. yani Büyükmenderes ırmağının k ı z ı K y a ne'dir. Busiris Poseidon'un ogluymuş ve onu Mısır tahtına dünya seferine çıkan Osiris oturtmuş. Miletos'un kızı olmakla da Apollon'un torunu. Byblis de bu yüzden çıldırmış ve asmış kendini. Günün birinde M ı sır'da kıtlık olmuş. Byblis. kı­ zı bir pınara çevirirler.Busiris. en akla yakını şu: Anası Maiandros. kuşatılmış boydan boya. doyamazmış okşamaya. İo onu Bizans'a yakın bir yerde dünyaya getirmişti. ö p ­ meye. kim yok herkesi öl­ dürmüş. . Günün birinde Trakya kralı Haimos şehre saldırınca. Öyle insafsız bir zorba imiş ki. Oğlu da şehri orada kurmuş ve Apollon ve Poseidon tanrılardan yardım görerek surlarla çevirmiş­ ti. koyu mavi anlamına gelen Kyane. Busiris çok zalim bir Mısır kralıdır. öyle beğenirmiş ki. Başka bir anlatım işi tersine çeviriyor: D o gadışı aşka kapılan Byblis değil. gider de Karia ile Lykia sınırında Kaunos kentini kurar. bir ırmak kızı için güzel bir ad. altın elmaları almaya gittiği zaman Herakles bu çeteye rastlamış ve hay­ dutların hepsini öldürmüş. Busiris onun başına çiçek çe­ lenkleri koymuş. orada kim var. Byzas. bir mektupla bildirir aşkını Kaunos'a. ama nympha'lar acır ona. Masmavi. oğlunu da. Sonunda yüksek bir kayadan aşağı­ ya atar kendini. ama şair görüşüyle bu yol yol b a t < ı gın Byblis'in tükenmez gözyaşlarıyla meyda­ na geldiği düşünülemez mi? (Kaunos). Busiris Batı kızlarını kaçırmak için bir haydut çetesi kurmuş. Byblis çıldırır. Kaunos bu yüzden sürülmüş. Ama Byblis'in serüveni acı: Bir ikiz kardeşi var Kaunos adında. Bu bataklık nasıl meydana geldi belli. ikizini bir daha görmemek için kaçar yurdu Miletos'tan. Bu Ovidius'un anlatımı. Ege kıyılarındaki bütün limanlar gibi bir ırmağın taşıdığı millerle dol muştur. Miletos'un kızıymış Byblis. 4 5 1 vd. kutsal sargılarla sarmış kol­ larını ve sunağa götürüp kurban etmek iste­ miş. Adını iki kente vermişler: Biri Karia'da Byblis. böylece çekilme­ lerini sağlamışlar. deli gibi dolaşır Anadolu'yu boydan boya. Bu kez de Byzas'm karısı Phidaleia kurtarmış şehri: Öbür kadınlarla birlik olup sürüyle yılan at­ mışlar düşman karargâhına. ge­ ne de dayanamaz. Bir anlatıma göre. o da düşer yollara. Busiris Kıbrıs'tan gelme Phrasios adlı bir biliciye ne yapmak gerektiği­ ni sormuş.). Kaunos'muş. tanrı P o seidon'la Keroessa'nın oğludur. Busiris'i de. yoksa öykünün sonunu bambaşka biçimde getirirlerdi: Eski Kaunos şehrinin (bugünkü Köyceğiz Dalyanı'nın) önünde göz alabildiğine uzanan ve ancak oraları iyi bilen gemicilerin şaşırmadan aşa bildikleri bir sazlık vardır. Byzas onu teke tek savaşta yenmiş ve Trakya'nın içine kadar kovalamış. Nil bölgesine yerleşmiş deniz tanrı Proteus bile ondan kaçmak zorunda kalmış. bilici de demiş ki. Busiris de işe hemen Phrasios'u kurban etmekle başlamış. Bu sevginin kardeş sevgisinden öte bir şey olduğunun nasıl farkına vardığını uzun uzadıya anlatıyor bize Ovidius (Met. Keroessa da Zeus'un İo'dan olan bir kızı. Bizans'ın kurucusu Byzas. ona bir insan kurban kesmeli. Anasının kim olduğu konusunda söylentiler çeşitli. tiksintiyle kınar bu aşkı. O da öfkeyle. yılda bir Zeus'un öfkesini yatıştırmak için.

iz bırakmamak için de sığırları kuyrukla­ rından çekerek geri geri götürmüş. Efsaneye göre. yanma er­ kek yaklaştırmazmış. Adı. özellikle yeni doğ­ muş bebekleri beşikte kanlarını emen kuşlar­ dan korurmuş. Ccrcs. Mağaradaki hayvanların böğürmesinden. Aventinus tepesinin bir mağarasın­ da oturup komşu bölgeleri yağma ediyormuş. Efsanesi şöyledir: K ı z oğlan k ı z olan Carna. "Topraktan bitmek" anlamı­ na gelen bir kökten türemiş olan Ceres adı Latin'lerin de bu çeşit bir tanrısal varlığa çok eskiden beri tapındıklarını gösteriyorsa da. . kız kardeşinin Cacus'u ele vermesinden. arzu anlamına gelir (Eros). Roma'lılar Augustus ça­ ğına kadar Carna'ya kutsal bir ormanda tapınırlardı. Roma'lılar da Sibylla kitaplarına danışınca. Camilla Volsk'lar kralı Metabus'un kızıymış. Demeter ve Dionysos kültünün Roma'ya alınması gerektiğini öğrenmişler. birkaç hayvanını aşır­ mış. kestiriyormuş. Cupido. Bir gün iki yüzlü tanrı İanus takılmış peşine ve saklandığı kayanın arkasında onu yakalayarak bozmuş kızlığını. ya da başka bir anlatıma göre. Düşman da arkalarında ha yetişti ha yetişe­ cek.Ö. Cacus gelmiş. bu işi başarırsa kızını ona adamaya söz verdi. CamUla. Herakles uyanınca işin farkına varmış. İ.c Cacus. onu peşinden ormana sürükler. Yunan bereket tanrıçası Demeter'in Latince karşılığı. şehirde kıtlık baş göstermiş. yolunu şaşırtırmış. ağzı ateş saçan üç başlı dev. Lati j um'da küçük bir ırmağın kenarına gelmişler. Yunanistan'dan gelme tanrıça onun izlerini silmiştir. Etrüsk'ler yeni kurul­ muş olan Roma cumhuriyetine saldırınca. Herakles Geyoneus'u öldürüp sığırlarına el koyduktan sonra İtalya'ya gelince. Karşılık olarak da tanrısal bir güç vermiş ona: Evlerden her türlü uğursuzluğu defeder. Düşmanlarınca tahtından kovulan Metabus bebek yaşta olan kızını alarak kaçıyormuş ki. Kırlarda büyüyen Camilla güçlü kuvvetli bir genç kız olup Yunan Ama­ zon'ları gibi avcı ve savaşçı olarak yetişmiş ve Aeneas'a karşı kahramanca savaştıktan son­ ra öldürülmüş. Roma'nın kurulduğu kırsal bölgede yaşayan bir nympha. Camilla'yı attıktan sonra kendi de yüzerek geçmiş ırmağı. Tiber neh­ rinin kıyısında uzanmış. 496 yılında bu iş olmuş ve Ceres tapınağı Aventinus tepesine kurulmuş (Demeter). Vulcanus'un oğlu. İkisi de kurtulmuşlar. ama Diana'ya yakararak. Herakles mağaraya girmiş ve ateş alev saçan Cacus'u boğazlamış. Yiğit uyurken. Bir gönüllü çıktı mı. gününü avlanmakla geçirir. Metabus çocuğu kalın kargısının ucuna bağlayıp karşı kıyıya atmayı düşündü. Carna. Yunan aşk tanrısı Eros'un Latince karşılığı. Vergilius'un Aeneis destanında an­ latılan Camilla efsanesi İtalya'nın halk masal­ larından esinlenmiş olsa gerek.

yani ölçülerden meydana gelir. hem de dünyada çığır açacak bir şiir ölçüsünün yaratımına yol açmış olabilir. Elin en ilkel insanlarda da büyü aracı ola­ rak ne büyük bir değer taşıdığı öteden beri bi­ linirdi. Kaynaklarda bu cinler çeşitli alanlarda ya­ rarlı olarak gösterilirler: Kureta'lar ya da Korybant'lar gibi baştanrı ve anasının tapım ve gizemlerinde gürültülü rakslarıyla yer alır­ lar. eli her sanata yatkın olduğu için kendisine verilmiş. hem de her türlü mekanik araçlar yapan ve Platon'un Menon adlı diyalogunda sözü geçen canlı heykelleri (Men. onun kültünde rol oynamış­ lar. Daidalos Kokalos'a olan şükran borcunu ona birbirinden güzel yapılar yapmakla ödemiş.D D a i d a l o s . bunu fe­ na kıskanan Daidalos çırağını Akropol'den aşağı atarak öldürmüş. D a k t y l ' l e r . Bu vez­ ne parmak vezni denmesi parmaklardaki bir uzun ve iki kısa boğumdan ileri gelmektedir. Minotauros'u barındıra­ cak Labyrinthos'u kurmuş. adlarından da belli olduğu gibi elişlerinde yaratıcı olurlar. Daktyl'ler beşltir ve doğuşları şöyle olmuştur. bu vezinse daktylos denilen bir uzun. Girit'in Diktys mağarasında Zeus'u doğur­ mak için sancı çekerken. Bi­ lindiği gibi. Kekrops. Ama Daidalos oradan çıkmak çaresini de bul­ muş: İkaros'la kendisine birer çift kanat yap­ mış. Theseus'un ba­ şarısında Daidalos'un parmağı olduğunu öğ­ renince Minos çok kızmış ve ustasını oğlu İkaros'la birlikte Labyrinthos'a kapatmış. yazın tarihine de ışık tutacak bir buluş olarak değerlendirilebilir. Theseus'un bura­ ya girip çıkması için de Ariadne'ye bir yumak iplik kullaması fikrini vermiş. Bu inanç ve simgesi kesintisiz bir evrimle Phrygia'lı Kybele ve Efes'li Artemis kültüne gelmiş ve orada hem tapımın temeli olan raks ve müziğin doğup gelişmesine. ellerini toprağa da­ yayarak ıkınmış ve topraktan doğum sancıla­ rını hafifletecek güç almış. anası Rhea. yani Attika'nın kral so­ yundan gelme olduğu söyleyen Atina'lı sanat­ çı. Daidalos'u Sicil­ ya'ya kadar kovalayan ve sonunda da bulan Minos gene usta sanatçının uydurduğu bir düzenle öldürüldükten sonra. din tarihine de. Ne var ki günün birinde Talos ölü bir yılanın dişlerin­ den esinlenerek testereyi icat etmiş. yani parmak cinleri çokluk İda'lı di­ ye vasıflandırılıp Girit'li Zeus. Sağ elinin toprak üstünde bıraktığı izden beş cin doğuvermiş. Ne var ki Ege'de meydana geldiği apaçık an­ laşılan ve Yunan dilinin yapısına pek de uy­ gun olmadığı gözle görülen bu vezin efsane­ den de. ikisi de böylece uçup gitmişler. bunun ötesinde de. Buluşun doğruluğu nu pekleştiren kanıtlardan biri de bu vezinde . hem heykeltıraş. Ikaros babasının sözünü dinlemediği için denize düş­ tüğü halde. bunlar tepeden tırnağa silahlı olarak çıkmış­ lar ortaya ve çıkar çıkmaz da yeni doğan Zeus tanrının şerefine hora tepmeye başlamış­ lar. Daktyller sonraları tanrıça Kybele'nin hiz­ metine girerek. eski taş çağını bulduğu görülmüştür. Daktyloi. arkeolojik buluntulardan da anlaşıldı­ ğı gibi Ana Tanrıça kültüyle sıkı sıkıya bağlıy­ dı. İki kısa heceli ayak. Gerçekten de Daidalos hem mimar. Daktyl'ler bir efsa­ neye göre madenlerin ve maden işlemeciliği­ nin bulucularıdır.. ama Çatalhöyük'te meydana çıkarılan fresklerden bu simgenin ne kadar geriye gitti­ ği. Atina'daki işliğinde yeğeni Talos'la birlikte çalışırmış. Mitolojide ise bu adla anılan ve sa­ yısı değişik olan birtakım cinlerin sözü geçer. Halikarnas Balıkçısı'nın birçok eserlerinde önerdiği bu görüş bugüne bugün büsbütün kanıtlanmış değilse de. 97d) bile meydana getiren çok yönlü bir yaratıcıdır. "Daktylos" Yunanca parmak dernektir. ya da Phrygia'lı tanrıça Kybele'yle ilişkili olarak gösterilirler. altı ölçülü destan vezni Homeros'un İlyada ve Odysseia'sında kullanılmakla Yunan şiirinin doğuşuna yol açmıştır. Usta sanatçı Girit'e gidip kral Minos'un emrine girmiş ve onun İçin tür­ lü işler görmüş: Bir boğaya âşık olan Paslphae'ye içine girebileceği tahtadan bir inek yapmış (Pasiphae). "Ustaca işlenmiş ya da işleyen" anlamına gelen adı. (îkaros) babası sağ salim Sicil­ ya'nın Cumae şehrine inmiş ve kral Kokalos'un yanında saklanmış. Efsaneye göre. ayrıca. Davaya bakan Areopagos mahkemesi de Daidalos'u sürgüne mahkûm etmiş.Tanrıça Rhea. çok önemli bir çığır açarak "heksametron" deni­ len vezni kurmuş olmakla ün salmışlardır.

durmadan koşuyordu Ardında av köpeği ter içinde Boynunu uzatmış. 16). Dardanos böylece Troya kral soyunun atası olmuştur. kır tanrıları da tutkunmuş ona. Theokritos da. Eyuboglu çevi­ risi): Yok olmuş artık Daphnis. çoban ola­ rak yetiştirmişler. Avcı kollarına aldığı zaman Kalbi çarpıyordu Defne'nin Taze yaprakların altından. Orada kral olan Teuker iyi karşılamış onu. Daphnis adını bu türün bir simgesi olarak da kullanırlar. Nedeni de şu: Daphnis Nomia adlı bir çoban kızıyla sevişirmiş. Daphnis de bir sürü doku­ naklı yas türküleri çağırır. Öyle ki. yatmış onunla. Öfkeye kapılan Nomia sevgilisinin iki gözünü kör etmiş. Vergilius da onun adına şiirler yazdıkları gibi. Dardanos kendi adını taşıyan bir şehir kurmuş . yetişmek üzere Birinde umut vardı. Z. sonunda bir uçuruma atmış kendini ve öl­ müş. ama lasion ölüp adayı da su basın­ ca. nympha'lar Onun yürekler acısı ölümüne ağlamışlar. Vergilius'un Beşinci Sığırtmaç türküsünde iki çoban Mopsus'la Menalcas şöyle anarlar Daphnis'i (Çan yayınları. Yazık dedi tanrı çok yazık Saramadan yitirdim seni Bari benim ağacım ol da Yaprakların çelenk olsun kahramanlara Ezgilerde. Ama genç yaşında canına kıymış. bir sal üstünde karşıki kıyıya. geleceği Benimle bildi herkes. saçları dal oluverdi. Evet. Yalvarması daha bitmemişti ki Bir gevşeklik sardı her yerini Örtüldü göğüs yaprakla Kolları. Öldükten sonra tannlaştırılan Si­ cilyalı sığırtmaç. yalvardı babasına Pene'nin suları üstünde gezdirip gözlerini "Cezasını çekiyorum güzelliğimin Irmakların gücü de sen gibi tanrısalsa Ne yap yap değiştir beni Başka bir biçime koy baba". Dardanos'a Teuker kızı Batieia'yı vermiş ve öldükten son­ ra da tahtını. Her yıl bu pınarın önünde sunular sunulurmuş bu çoban tanrıya. Öykü­ sü şudur: Daphnis tanrı Hermes'le bir nympha'nın ogluymuş. öyle yakışıklıymış ki. Nomla'ya ömrü oldukça sadık kalaca­ ğına söz vermiş. Ne de bir tutam ot yiyen sürü olmuş Otlaklardan. ya da kendi uydurduğu türküleri çagırırmış.ve ülkeye kral olduk­ tan sonra bütün bölgeye Dardanos adı veril­ miş. ama kral kızı güzel çobanı bir gece sarhoş edip baştan çıkarmış. Söylentiye göre. Daphnis. ey Daphnis. türkülerde anılsın bundan sonra Yan yana adlarımız Yazık dedi tanrı çok yazık. 1.u t\r ıı IN ı : 3 Ben ne bir dağlı ne bir çobanım Oklarından sakınılmaz tanrıyım Koca Zeus'tur babam Geçmişi. nympha'lar da. birinde korku Tavşan ensesinde nefesler duyuyordu Çünkü ışık gibi saran tanrıyı Sevinin kanatlarıydı. inlemiş o gün senin ölümüne Afrika'nın aslanları bile. Pan Daphnis'e kaval çalmw>asını öğretmiş. Gücü kalmamıştı artık Defne'nin Koşamıyordu kaçamıyordu Sapsarı. Doğar doğmaz anası onu defne ağaçlarından bir koruluğa bırak­ mış. güzel dünyayı göre­ mediğine bir türlü katlanamazmtş. Dardanos. babası Hermes bir ka­ yaya ya da bir pınara döndürmüş onu. periler de alıp büyütmüşler. Ey Daphnis. Bir tek güdücü bile o acı günlerde Sürmemiş boğalarını ırmaklara. Apollon da şiir düzmesini. Teuker bölgenin en büyük ırmağı Skamandros'la en büyük dağı İdaia'nın ogluymuş. giderek Kybele kültünü Phrygia'ya getirmiş olduğu söyle- . Sürülerini otlatırken Daphnis ya kaval çalar.bugün Çanakkale'nin bi­ raz ötesinde Troya yolunda Dardanos tepesi diye bu tepe gösterilir . Tavşan koşuyor. Çoban şiirinin kurucusu sa­ yıldığı için. Daphnis öyle güzel. yani Anado­ lu toprağına göçmek zorunda kalmış. o günler ırmaktan ne bir yudum su içen. Atlas'ın kızı Elektra ile Zeus'un oğlu (Tab. Ayrıca Samothrake'den Kabir'ler (Kabirler) myster'lerini. Soğuk sulara. Dardanos Samothrake (Semendirek) adasında kardeşi lasion'la birlikte yaşarmış. bugünü. benimle bilir Saz tellerine ben verdim seslerini ilaçlar yaptım yabanıl otlardan Ama bana çare değil şimdi hiçbiri Kimden kaçıyorsun öyle sen Asıl sensin benim avcım Beni sen vurdun can evimden".

vuruldu. O zamanlar kutsal tlyon yoktu. Bir ara Oikhalia kralı Eurytos'u yener. ölümlü insanların büyük şehri yoktu ovada. kral oldu. o sırada Nessos'un büyülü kanı aklına ge­ lir. Deianeira Kalydon kralı Oineus'la Althaia'nın kızı ve Meleagros'un kız kar­ deşidir. Yolda derin bir ırmağı geç­ meleri gerekir. bir ara Kalydon sarayında misafir kalan Dionysos'muş. at adam Nessos'a rastlarlar. Dardanos'lular çokpmarlı lda'nm eteklerinde otururdu. Deianeira'nın acı öykü­ sünü Sophokles "Trakhis Kadınları" adlı tra­ gedyasına konu etmiştir. Deianeira da duyduğu pişmanlığa daya­ namaz. Nessos ırmağı geçirmek için Daianeira'yı sır­ tına alır. Lampos. Kocasının tutsağı olan güzel Iole'ye âşık olduğunu ve kendisini onunla aldat­ tığını haber alınca Deianeira korkunç bir öf­ keye kapılır. kısraklar gebe kaldı on iki tay doğurdular. panik. en varlıklı adamı oldu ölümlü insanların.nir. Ares'in dölü Hiketaon doğdu. Bu dayanılmaz işkenceye son vermek için Herakles Oita dağında bir odun yığını hazırlatır. bindi kısraklara. ama onu alabil­ mek için önce Akheloos ırmağıyla dövüşmek zorunda kalır (Akheloos). canına kıyar. Troya'ltların kralı. Herakles de yeryüzüne döndü­ ğünde güzel kıza gönül verir. Klytios.) (Ares. koştular başakların tepesinde. Tithonos'la Priamos doğdu Laomedon'dan. Dardanos kurdu Dardanie'yi. Karısının çığlıklarına koşan Herakles at ada­ mı Lerna canavarının kanına batırdığı zehirli oklarından biriyle vurur. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da: llos. başaklara dokunmadılar. dört döndüler denizin engin sırtında. Nessos can çekiş­ mekteyken Deianeira'ya yarasından akan ka­ nı alıp büyü gibi kullanmasını öğütler. tanrılar kaçırdı onu Olympos'a. Trakhis'te mezarı var­ mış. Dardanos'tan Erikhtonios doğdu. Yiğit onu sırtına giyer giymez gömlek derisine yapışır ve korkunç acılarla yakmaya başlar. kızı lole'yi tutsak ola­ rak alır ve Deianeira'nın yanma gönderir. bu kandan olmakla. alacalı köpükler üstünde dört döndüler. yeni gömleği bu iksire batırarak Herakles'e gönderir. On bin kısrağı otlardı çayırlarda. Hesiodos bu iki tanrıyı şöyle tanımlar (Theog. Asıl babası Oineus değil de. Övünürüm bu soydan. savaş arabasını ve silahlarını kullanmasını bilirmiş. Deianeira kardeşi Meleagros gibi yi­ ğit bir kızdır. 215 vd. D e i a n e i r a . Kapys'in oğlu Ankhises'ti. Kalydon avında can veren yiğit ona kız kardeşi Deianeira ile evlenmesi­ ni salık verir. Dardanos soyunun gelişmesi İlyada'da Aineias'ın ağzından şöyle anlatılır ( İ l . otlarken gördü onları.): Bulut devşiren Zeus ilkin baba oldu Dardanos'a. Y i ğit bir süre sonra karısı ve oğluyla Kalydon'dan ayrılır. En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların. Zeus'a şarap sunan olsun diye. korku ve onun sonucunda meydana gelen bozgunu simgeiendirirler. Âphrodite): Bu arada kalkan delen Ares'le Kıbrıslı Tanrıça Âphrodite'nln birleşmesinden . Trakhis'e varırlar. kendini alevlerin içine atar. llos'un oğlu kusursuz Laomedon'du. 9 3 3 vd. Sonra Deianeira i l e evlenir ve Hyllos adlı bir çocukları olur. Gömleği çıkarayım derken. kıskançlık içini kemirmeye baş­ lar. Priamos'tan Hektor doğdu. Savaş tanrı Ares'in yanından ayrıl­ mayan Deimos'la Phobos dehşeti. Za­ ferini kutlamak için de karısından yeni bir gömlek ister. Boreas. dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında. bir at oldu kara yeleli. Herakles Deianeira ile Hyllos'u oraya bıraktıktan sonra başka işlere koşar. Assarakos. D e i m o s . XX. Bu ik­ sirle kocasının sevgisini her zaman için koru­ yabileceğini söyler. sevinirlerdi körpe taylarına bakıp. Herakles Hades'e inişinde Meleagros'un gölgesine rastlar. Ankhises'ten ben doğdum. Erikhtonios'tan Tros doğdu. derisi de yüzülür. Assarakos'un oğlu Kapys. o sırada kadına yanaşmak ister. tanrıya denk Ganymedes. Pallas heykeli olan Palladion'u Arkadya'dan çalarak Troya'ya yerleştiren de oy­ muş derler. gelen gidene gösterirlermiş (Herakles). taylar bereketli tarlada hoplayıp zıpladılar.

Deipyle. en temiz kişilerinden birini kirletip leke­ lerler böylece. Athena yeryüzüne iner ve ön­ ce Akhilleus'a görünüp kendisiyle birlikte çar­ pıştığını. ama Polydoros'u öldürdüğünü sa­ Deiphobos. 23). Zeus'tan gebe kaldığı için. Tydeus). Phobos'la Deimos. karşısına bir yü­ zen ada çıkmış. Deipylos. dalgalarla oradan oraya sürünürmüş. Deipylos. gitmiş. Trakya kralı Belalı. sonra da Troya düşünce Odysseus'la Menelaos'un onun evine birlikte saldır­ dıklarını. kendisini öldürüp bedenini param­ parça ettiklerini anlatırlar. küçük oğlu Polydoros'u ablasına emanet et­ miş ki. hiçbiri almamış Leto'yu Hera korkusundan. korkunç savaşlarda bu tanrılar Polymestor'un Priamos'un büyük kızı İlioiter kakarlardı ordu birliklerini ne'den olan ogluymuş. Ne var ki dokuz gün. vurdu­ ğu yerden bir parça toprak. ne şehir. güvenle saldırır düşmana. üstelik de denizlerde yüzer. îlione'den gerçeği öğrenen Polydoros ki tanrılar. Bundan sonraki sahne İlyada'nın en doku­ naklı.ada doğumuna izin verirse. Bir gün Deipy(Tab. bütün geçimini dünyanın dört bucağından bu tapı­ nağa gelecek olan gezginlerden. karar verirler. (2) Troya'nın savaş sonrası efsanelerinde Bozgun ve korku yaratan tanrılardır bunlar. X X I I . Gözü pek ve akıllı vurunca. Deiphobos kılığında Athena birkaç parlak sözle iyice kandırır Hektor'u o da. Gel zaman. Tydeus'un karısı. git zaman tanrıça Leto doğura­ cak bir yer aramış (Leto. ta ki Hera'nın Olympos'ta alıkoyduğu kızı . Troya teyince. (1) İlyada'da adı bir kere geçen Akha'lı bir savaşçı. özellikle Athena Hektor'un ölü­ ablasını kocası Polymestor'u kör edip öldür­ münü sağlamak için onu araç olarak kullanır­ meye zorlamış. Poseidon günün bi­ rinde yabasıyla denize vuracak olmuş. Artemis). Diomedes'in anası (Tab. bizim için Deiphobos İlyada'nın Deiphobos'u kalsın. ona güvenir ve bunun içindir dirmiş. Trakya kralı bu­ nu yapmış. Ama kral Priamos en Yakıp yıkıcı Ares'in yardımıyla. bir ada çıkıvermiş. Efsaneye göre. Miletos ve Knidos şehirlerine başvurmuş.). Trakya'da Athos. Delphoi kehanetine baş­ şan savaşçılardan biridir. Polyrnestor. dokuz gece sancı çekiyor Leto. Sthenelos'un arkadaşı. Troya'ya bir şey olursa onu korusun Deioneus. doros'u öldürmesini istemiş. atar kargısını ( İ l . demiş ki Deloslu Apollon'a Homerik hymnos'ta m o ­ dern denebilecek turistik bir görüşle diyor ve ant içiyor ki . yani kaderin elinde oyuncak olup en sevdiği ağabeyisine kıyan trajik bir kişi. kâhin ona yurdunun yanıp yok ol­ olduğu için Hektor kardeşleri arasında en duğunu. ona seslenmiş. îksion'un karısı olan Dia'nın ba­ diye.iki çocuk doğuyodu. Derken Leto gitmiş. uydurulan bir kişi.). Apollon. yakarışlar­ dan çıkarabilecek. miras Polydoros'a kendisine sunulması gereken armağanları is­ değil de Deipylos'a kalsın. Adrastos'un kızı. onunla evlendiğini. Hera'nın hışmına ugramışmış. (Adrcrstos. Lesbos. Akhilleus'la Hektor ölüm-kabm savaşına bambaşka bir öykü anlatılmaktadır (Polydogirişmişlerdir ki. anasıyla babasının da öldüğünü bil­ çok onu sever. insanca değeri en yüksek olan sahnesidir. Ve adada doğuyor Apollon'la Artemis. Delos. Hektor'u gidip kandıracağını söyler. 16). bu yüzden de hiçbir yer onu ba­ rındırmak istememiş. Ama sonraki efsaneler Paris öldükten sonra. Homeros'un en güzel. 289 vd. İksion onu ateş dolu bir kuyuya atıp düşünce. Samos adalarına. Ana­ dolu'da İda dağlarına. Deiphobos'un adı geçmez artık İlyada'da. yani Polydoros. üstünde bir ot bile bitmezmiş. Hekabe). kadını kazanıp aldığını. Agamemnon Polymestor'dan Polyöldürmüş (İksion). X X I I . Troya savunmasında yiğitçe çarpı­ los. oraya öyle bir tapınak yaptıracak ki. onun Helene için Helenos'la yarışma­ ya girdiğini. tanrılar Hektor'un öleceğine ros. İmbros. İlione kendi oğlu Deipylos'la kardeşi bası. ne ada. bütün tanrıçalar ba­ şında bulunduğu halde doğuramıyor bir türlü. Ama yalın kayalıkmış bu ada. Polydoros üstüne İlyada'da lar. 226 vd. Ne var ki. Priamos'la Hekabe'nin oğlu narak kendi oğlunu öldürmüş. ama ne dağ. B i z onlara kulak vermeyelim. Deioneus kızını İksion'a verdikten sonra Polydoros'u karıştırmış ki. sonra Deiphobos'un kılığına girerek Hektor'a yaklaşır ( İ l .

Demeter. Öyküsünü kısaca şöyle an­ latır Hesiodos (Theog. kadınlarını ve çocuklarını getirirler ilanlarında. Sonra başlanır oyunlara. Persephone'nin yılın üç­ te ikisini yani çiçek açma ve meyve zamanı­ nı. Sanki onlar için zaman denen şey yok. Bu efsane Yunan dünyası­ nın daha çok buğday üreten bölgelerinde ge­ lişmiş. Baydur) anlatıldığı gibi alalım: "Persephone bir gün oyun arkadaşlarıyla birlikte çayırda çiçek toplarken birdenbire yer yarılmış. Onun küsmesiyle topra­ ğın bereketi kalmamış. boşuna Hades'ten kızı geri vermesini istemiş: Tanrı kadın yalvarmalara kulak vermiyor. geri kalan üçte birini. ama gönlünü sevindiren ver. b ü y ü k bir İ ş i bozdu- . Kyklad takımadalarından biri olu­ verir. ikinci tanrı kuşagındandır (Tab. dans yarışmaları sunarlar. ama tapımına Girit'te. Ümitsizlikten ne yapacağını bilmeyen tanrı ana. Ondan sonra da Delos'a "parlak" anlamı­ na gelen adı verilir ve Zeus onu toprağın dibi­ ne mıhlar. Canlıları doyuran. tutunmuştur. anası Demeter'in. nice kutsal koruların oldu. Kim görse bu erkekleri. yeraltı tanrısı Aidoneus kaçırdı onu anasının koynundan ve bilge Zeus bıraktı kızını ona. çeviren S. B. yaş yok. senin oldu denize dökülen nice ırmaklar. Sıkıntılarla dolu bu dolaşmaları sırasında Demeter bir kocakarı kılığına girmiş olarak Eleusis kralı Keleos'un evine uğramış. tarlalar tanrıçasının. yüce dağ başları senin oldu. kızı yakaladığı gibi kaçıp gitmiş. Persephone'nin Aidoneus. Onları oyunlarda gören sanır ölümsüzdürler. onun tek efsanesi mevsimleri simgele­ yen bir efsanedir. kızını araya araya bütün dünyada dolaş­ madık yer bırakmamış. 9 1 1 vd. Bütün yalvarmalarının boşa gittiğini gören Zeus. yani kışı da kocası Hades'in yanında geçir­ mesini kararlaştırmış. yumruk. yayınları. Zeus boşuna onu barıştırma­ ya çalışmış. Eg. Bir gün Metaneira sütnineyi çocuğu alevler içine tutarken ya­ kalamış. Homeros destanlarında "güzel saçlı kraliçe". Trakya'da ve Peloponnesos'ta rastla­ nır. Peterich'in "Küçük Yunan Mitologyası"nda (M. Böylelikle toprağa ye­ niden bereket gelmiş. büyütmek üzere vermiş. sana bağlı olanlar gelirler ziyaretine. tanrıçanın Eleusis'te kutlanan myster'lerinde de bu efsanenin derin sırlarına ermekle Demeter erenleri arasına karışılırdı. O gelin­ ce. seuinç ve coşkuyla dolar yüreği. bu güzel kuşaklı kadınları.): Demeter'in de yatağına girdi Zeus.DEMİ I I 1 < ebe tanrıça Eileithyia yardıma gelsin. insanlar kıtlık tehlike­ sine uğramışlar. Ve hymnos dört yılda bir Delos'ta kut­ lanan Apollon törenlerini şöyİe anlatır: Nice tapmakların oldu. Ak kollu Persephone'yi doğurdu Demeter. hızlı gemilerini ve bütün varlıklarını kim görse onların. Bu efsaneyi E. ovalara bakan dağ başları. ezgi. yüreği sızlayarak ıs­ sız bir yere çekilmiş. 5). onuncu günü dünyaya geliyor ikiz tanrı­ lar. kendisine Hades'in sunduğu nar meyvesini yemiş olan Persephone bu sevgi büyüsüyle yeraltı hakimine bağlanmış bulunuyormuş. D e meter bir tanrı besliyormuş gibi çocuğu nek­ tar ve ambrosia ile beslemiş. Rheia'nın ilk kızı Hestia'dan hemen sonra doğmuştur. efsanesinde de kızı Persephone'den ayrılmaz. "güzel örgülü Demeter" diye anılan toprak ve bereket tanrıçası Demeter (adını "Ge-meter" toprak ana olarak açıkla­ yanlar vardır) Hesiodos'a göre Kronos'la Rheia'nın kızı. Bunun üzerine Demeter Olympos'tan kaçmış. Orada toplanırlar uzun etekli tyonya'lılarm senin. yani yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılması Demeter kültünün de merkezindedir. Çok korkmuş olan kraliçeye tanrıça k i m olduöunu söylemiş. Demeter tapımında da. tanrı Hades arabasıyla dışarı çıkagelmiş. Demeter'e oğlu Demophon'u bakmak. En çok tapıldıgı yerler Eleusis ve Sicilya ovalarıdır. Demeter ekinleri ve özellikle buğdayı sim­ geler. Kralın karısı Metaneira karşısındakinin tanrı olduğu­ nu anlayamamış. Kimi zaman "Ko­ re" (genç kız) adıyla anılan Persephone ile Demeter'e "iki tanrıça" denir. Sonunda her şeyi gö­ ren ve bilen güneş tanrı Helios Kore'nin bu­ lunduğu yeri söylemiş. ey tanrı Delos'tu asıl.

Triptolemos kanatlan bulunan sihirli bir arabayla bütün dünyayı dolaşıyor. Demeter'in İasion adlı bir ölümlüyle mace­ rası da anlatılır. Kral Alkinoos da hiçbir şöleninden eksik et­ mez onu. Ne güzel söyledin Akha'larm destanını. kimliğini açığa vuracak bir dilekte bulunur. ya da Apollon. 44 vd. olduğu gibi. Demeter'e yazılmış birçok övgüler vardır. tanrı kadının kendisi Keleos'la oğullarına Eleusis'teki D e meter tapınağını kurmak öğüdünü vermiş. halkla ilişkilidir. Plutos). o da Demodokos'tur. D e m o d o k o s . Odysseia'da. oyunda. V I I I . de­ ğerlidir. Odysseus kendisi şöyle tanımlar ozanı (Od. Athena'nm yardımıyla Epelos yapmıştı onu hani. Bunca bin dizelik Homeros destanlarında öylesine usta bir ya da birkaç ozanın sesini. insanlara doğal yasaları öğreten tanrıçalar denirdi. Gelince altın çivili bir koltuQa oturturlar ozanı. bundan böyle tekmil insanlara ben de diyeceğim ki: Tanrı sevdi onu. Bunların en önemlilerinden biri Homerik de­ nilen bir hymnos'tur. llyon'u yıkacak adamlarla doluydu içi. Triptolemos). Roma'lılann tapındıkları Ceres Demeter'den pek farklı değildir. şölene oturulacak mı. 478 vd. susturur ozanı ve sorar konuğu­ na niçin acı gözyaşları döktüğünü "dinlerken Argos'luların ve İlyon'un başına gelenleri". şimdiyse bir ölümlü olarak kalmış. halka söyler. Adından da belli olduğu gibi demos. 267 vd. o sıra Odysseus duygulanır. Anlatıldığına göre. bolluğu simgeleyen Plutos adlı bir oğlu olur (İasion. getirip bir biçimine. V. Demodokos. tanrısal bir şiir bağışladı ona. neler çektiklerini. ve Troya savaşını söyler..). bir tekinin adını öğreniriz yalnızca. ozan. Oysa Demeter'le Anadolu'nun bereket tanrıçası Kybele arasın­ da hemen de hiçbir ilişki kurulamaz. Bu macera tanrıçaların ölüm­ lü erkeklerle sevişmelerine bir örnek olarak gösterilir (Od. destanlık yiğitleri anar. 2 6 1 vd. Atina'da her ekim ayında yalnız kadınların katıldıkları "Thesmophoria" bayramı kutlanır ve iki tanrıçaya da "thesmophoriai" yani ya­ sa getiren. Sanatı ya Musa öğretti sana. nelere katlandıklarım. kadınların nasıl bu gizli törenler sırasında kadın düşmanı Euripides'i suçladıklarını sahneye koymuştur. Haydi şimdi geç başka bir konuya. çünkü Musa öğretmiştir onlara ezgi söylemeyi. V I I I . sözünü dinler de. Ares'le Aphrodite'nin aşklarını söyler (Od. hemen çağı­ rır (Od. Metaneira. halkın saydığı ve sevdiği bir kişidir. Bu tapınağın mysteria denilen gizli tapımı bütün eskiçağ boyunca büyük bir saygı görü­ yordu" (Eleusis. Musa çok sever ozanlar soyunu. ruhun da devineklerini yöneten bu ozandır (Od. VIII.). Demodokos Phaiak kralı Alkinoos'un sarayında görevli ozandır. 125) ve İasion'dan zenginli­ ği. insanlara tarla bakımını ve Demeter tapımını ögretiyormuş. yanaklarım ıslatıyordu kirpiklerinden sızan yaşlar. getirmiş Akropolis'e dayamıştı tanrısal Odysseus da kurnazca. Ozan Demodokos birkaç kez sahneye çıkıp ezgi söyler.): Ozanlar saygı görürler ve değerli bilinirler bu yeryüzünde yaşayan tekmil insanlar arasında. neler yaptıklarını ne güzel söyledin. . Bu. halktan saygı görür. Yalnız Alkinoos farkına vanr Odysseus'un ağladığının.[)I:MOIX)KOS ğunu bildirmiş: Demophon alevler içinde bü­ tün dünya bağlarından kurtulup temizlenerek tanrı olacakmış. sazını asarlar başının üstünde bir çengele ve şölende.): Daha çok sayarım. Odysseus'un da yiyordu içi içini. Anlatabilirsen bunları. Keleos. bedenin de. V I I I . şöyle der ozan (Od. Demophon'un er­ kek kardeşi Triptolemos tanrının evlatlıgıymış.. yemek dolu bir masa çekerler ö n ü n e . Başka masallara göre. V I I I . biri de İskenderiye'n şa­ ir Kallimakhos'tandır. şu tahta at olayını anlat şimdi bize.). Aristophanes "Thesmophoria Bayramını Kutlayan Kadınlar" adıyla bir komedya yazarak. 487 vd. seni tekmil ölümlülerden.

Dikildiler Titan'lara karşı korkunç savaşta koca ellerinde yalçın kayalarla. Kronos oğulları ve Zeus'un gün ışığına çıkardığı güçlerine dayanılmaz azgın devler. ) . şöyle ki Tufan'dan kur­ tulan Deukalion'la Pyrrha'nın bir oğlu olur. Titan 'lar da atılıyordu şevkle sıra sıra. belki Tesalya'da uydu­ rulmuş ve kahramanları Deukalion'la Pyrrha Prometheus-Pandora mythos'una bağlanmış olabilir. en ışıklı bir kişisidir. ağır bir deprem iniyordu Tartaros'a kadar karışarak gümbürtüsüne korkunç saldırışların savrulan kayaların. en devinekli sahnelerindendir (Theog. adı Hellen. Deukalion. insanlığın başına gelen yı­ kımlarının kaynağında bulunan Prometheus ve Epimetheus soyundan olmaları (Tab. Ne var ki Yunan mythos'unun Tufan kahramanları Deukalion'la Pyrrha'nın.I »I V I I K VI I A I N K I I AK SAVAŞI Odysseus da işte o zaman başlar Odysseia' yi. şöyle der (Theog. Demodokos Odysseia destanının en sevim­ li. Olympos' kıların saltanatı ancak kendilerinden önceki kuşakla on yıl süren bir savaştan sonra kurulabildi. D e m o p h o n . Othrys'le Olympos ikisi de Thessalia'nın birer yüksek doruğudur. belli değildi kimin kazanacağı. Çevrede sonsuz deniz homurdanıyordu. öbürleri. Doros'la Aiolos doğrudan doğruya Dor ve Aiol ırklarının atası. Toprak kükredi birden gür sesiyle. Okuyucu kendi duy­ gu ve izlenimine göre karar versin. Her birinin yüz kolu vardı onların omuzlarında heybetle savrulan. Yüreği dolar dolmaz öfkesiyle bütün gücünü salıveriyordu ortaya. Tu­ fan. onun da üç oğlu olur: Doros. ad bırakmadan öbür dünyaya gö­ çüp Hades'in karanlıklarına gömüldüklerini söyler. iki tarafın birbirine karışan sesleri yükseliyordu yıldızlı göklere kadar. 666-735): Ogün tanrı ve tanrıça hepsi azgın bir cenk havası estirdiler. (2) îlyada'da adı geçen bir Deukalion daha vardır: Girit kralı Minos'la Pasiphae'nin oğlu ve Troya savaşına katılan Meriones'in dedesidir (Meriones). Olympos'un tepesinde oturanlar. Devler ve Tanrılar Savaşı (Titanomakia). bitip tükenmek bilmiyordu bu kavga. Homeros kör müydü. Yürekleri hınçla dolup taşarak tam on y i / cenkleşti durdular. Titan tanrıları. Titan tanrılarla Kronos oğulları ki birileri. her birinin elli de kafası vardı güçlü bedenlerinin omuz başlarında. Haykırışlarla yüklüydü atılan her şey. Ksuthos ise çocukları Akhaios'la lon yoluyla A k ha'ların ve İon'ların atası olur (Tab. Zeus da artık tutmaz oldu öfkesini. Bu başarının da ancak Y ü z Kollu Devlerin yeral­ tındaki hapislerinden çıkarılmalarıyla sağla­ nabildiği belirtilir. her iki taraf gösteriyordu var gücünü. Hesiodos Olympos tanrılarına kadar bir­ birini izleyen soyları. Bu iki dağın tepesinden sürdürülen savaş Theogonia'nın en renkli. Homeros'un kendisi midir? Kör ozan üstüne nice söz söylendi. 630 v d . Theseus'un dostu olan bu D e ukalion Kalydon avında da bulunmuş. Demeter. tüm nimetleri verenler. değil miydi diye tartışıldı. gürbüz elinden fırlayıp uçuyordu yıldırım . korkunç bir kargaşaya dönerken boğuşmaları. Othrys'de. gürzlerin. Babil ve Samî kaynakla­ rından bazı efsaneleri alıp. Hellen). uzun zamandan beri savaşıyorlardı güçlü saldırılarla birbirlerine girerek. mağrur Titanlar. Ksuthos ve Aiolos. bazılarını almadı­ ğını gösterir. Bu efsane Hellen ırkının atasını kur­ ma işine de yaramış. kuşakları. ni­ ce mürekkep döküldü. 20. Hepsi. 3) hesiodos'un Sümer. Yunanlıların Tufan efsanesi da­ ha sonraki bir çağda. ama bunun nasıl olduğunu anlatmaz. yani geçirdiği bütün serüvenleri anlatma­ ya.. Şimşekler saçıyordu gökten ve Olympos'tım. Tufan sözü ve kavramına rastlanmaz en eski Yunan kaynaklarında. Bkz. ben bugü­ ne dek okuduğum bunca yapıtların hiçbirinde şair Homeros'un gözü gibi gören göz görme­ dim. Demek ki Zeus Kronos'u yenmekle ege­ menliği hemen ele alamadı. engin gökler yankılanıp inildedi ölümsüzlerin saldırıları altında. saydıktan son­ ra. koca Olympos sarsılıyordu temelinden. (1) Soylar mythos'unda Hesiodos tunç soylu insanların kendi elleriyle yok olduklarını.

a m c a s ı Sicharbas'ı da n a i p olarak s a p t a m ı ş ve Elissa'yı o n u n l a ev­ lendirmiş. Güçleri yetmez çıkmaya oradan Poseidon kapamıştır tunç kapıları. T a p ı n a ğ a b a ş r a h i p olabilmek için k e n d i n d e n ö n c e k i başrahibi t a n r ı ç a y a kurban e t m e k gerekirmiş bu t a p ı n a k t a . D i a n a ' n ı n R o m a ' d a anlatılan efsaneleri Yunan A r t e m i s ' i n d e n esinlidir. D i d o b u torbaların içinde Sicharbas'ın altınları olduğu kanısıyla kardeşi­ ni a l d a t m a y a girişmiş. Bir yandan öbür yana taşıyorlardı savaşların bağırış çağırışlarını. Bu k o r k u n ç d u r u m karşısında Elissa T y r o s ' t a n g ö ç m e y e karar vermiş ve y a n ı n a k e n t i n ileri gelenlerinden bir grupla Sicharbas'ın d e ­ finesini de alarak denize açılmış. dört bir yanda yükselir duvarları. Başka bir efsaneye g ö r e . G e r ç e k t e n d e L a t i u m ' u n b u şehri çevre­ sinde bir göl. bar bar bağırıyordu ateş alan ormanlar. Libya yerlileri Elissa ile . uçsuz bucaksız denizin. Biri çökerken öteki üstüne düşse onun. Roma'lıların g ö z ü n d e D i a n a avcı t a n r ı ç a değil d e . çatır çatır yanıyordu canlılara can veren Ana Toprak. N e var k i Pygmalion a m c a s ı n ı n d e ­ finelerine göz dikerek Sicharbas'ı ö l d ü r t m ü ş . gide gide Afrika'nın Libya kıyılarına varmışlar ve o r a d a karaya çıkmışlar. ne kadar güçlü de olsa Titan tanrılar kamaşıyordu gözleri şimşek ve yıldırımlardan. Yolda gider­ k e n g e m i d e n ağzına kadar dolu t o r b a l a r atıyorlarmış d e n i z e . İ k s i o n ' u n karısı (îksion). O r e s t e s İtalya'ya T a uris Artemis'ini getirmiş ve N e m i ' y e yerleştir­ m i ş . D i a . D i d o . Yamandı gümbürtüsü bu korkunç savaşın ve yamandı gözlere sığmayan görüntüleri. Bir örs gökten düşse dokuz gün. kaynıyordu karalar ve ekinsiz denizler. Böylesine büyüktü gümbürtüsü birbiriyle cenkleşen tanrıların. d a h a çok Apollon'un kardeşi bir ışık tanrıçası sayılırdı (Artemis). ve ekinsiz. kulakların işittiği göklerin yerle çarpışmasından doğabilecek görüntülere ve seslere benziyordu. yakıcı bir soluk sarıyordu yer oğlu Titan 'lan koskaca alevler karışırken bulutlara. K a r t a c a kraliçesi D i d o ' n u n efsanesi Vergilius'un " A e n e i s " . savaşa doymayan bu yüz kollu devler azdırdılar yeni baştan savaşı: Üç yüz taş birden fırladı bu devlerin güçlü kollarından. büyük Zeus'un bu savaş silahlarını. oysa torbalar kumla d o l u y m u ş . t a n r ı Asklepios'un dirilttiği H i p p o l y t o s Artemis'e kaçırılıp İtalya'ya getirilmiş ve Virbius adıyla t a n r ı ç a n ı n kültüne girmişti. Kalkan tutan Zeus'un buyruğuyla durur orada sadık birer bekçi gibi Gyes. vurdular zincire yendiklerini ve gökler ne kadar uzaksa topraktan toprağın o kadar altına gömdüler onları. Gyes. Tunçtan bir duvar çevirmiştir orayı. yıldırımları. herkes hışımla birbirine girmişken savaş duraklayıverdi birdenbire. Ö n c e Kıbrıs'a uğrayıp A p h r o d i t e t a p ı n a ğ ı n d a n seksen g e n ç kız kaçırarak k e n ­ dilerine eş edinmişler. yol yol toprağın altına tıktılar onları. d e s t a n ı n a dokunaklı bir sevda r o m a n ı olarak g i r m e z d e n ö n c e de vardı ve şöyle anlatılırdı: F e n i k e kenti T y r o s ' u n kralı iki ç o c u k bırakarak ö l m ü ş . dokuz gece ancak onuncu günü varabilirdi yeryüzüne ve tunç bir örs düşse yeryüzünden ancak dokuz gün. T a u r i s ' t e olduğu gibi b u r a d a da tanrıçaya i n s a n kurban edilirdi. şimşekleri. kutsal bir koru ve D i a n a ' n ı n bir tapınağı vardı.gök gürültüleri arasında parıl parıl. ö b ü r ü oğlu P y g m a l i o n . Babası öl­ düğü z a m a n Pygmalion ç o c u k m u ş . üç kat karanlık sarar dar boğazını. Rüzgârlar da karışıp bu kaynaşmaya savuruyorlardı sarsılan toprağı karıştırıp birbirine tozları. Derken. akıl almaz bir azgınlık sarmıştı evren boşluğunu. Kottos ve coşkun yürekli Briareus. G ö ç m e n l e r . biri kızı Elissa. İşte orada saklıdır Titan lar karanlıkta bulutları toplayan Zeus'un istemiyle. D i a n a . Kapkara saldırılarla ezdiler Titanları. Briareus. Ama ön saftaki Kottos. Dört bir yanda. gümbürtüleri. Daha büyük olamazdı gümbürtü. a m a halk o n u krallığa seçmiş. D e i o n e u s ' u n kızı. dokuz gece sonra varabilir Tartaros'a. E r k e n çağlardan beri Yunan Artemis'iyle bir t u t u l a n İtalya'lı bir t a n r ı ç a . sallayıp savuruyordu kutsal alevi gittikçe sıklaşan şimşekleriyle. üstünde kökleri bitegelmiştir toprağın. gözlerin gördüğü.

Apollon adı da Yunanca değil. Efes'te yanan Artemision'u yeniden yapan Panionios'la Milet'li mi­ mar Daphnis seçilir. aralarında sert bir tartışma. İlkçağ yazarları bu adın kaynağım vermi­ yorlar. en içli dizeleriyle dile gelmiştir. Hemen Fama diye bir tanrıça çıkar ortaya. Delphoi'de olduğu gibi Didyma'da da fal­ cılar kadınmış. Vergilius'un bu efsaneyi kullanarak yarattı­ ğı öykü şöyledir: Elissa'nın adı Dido'ya çevri­ lir. kraliçe sevgilisini alıkoyamayacagını anlar ve canına kıymayı göze alır. bir kuyunun üstünde oturur. Elissa da bir öküz derisini öyle ince şeritler halinde kesmiş ki. Anna diye anılan kız kardeşi belki de ilerde Anna Perenna adıyla tapılan Roma tanrıçasıyla bir tutulabilir (Aineias.Greklerin Anadolu'ya gelmesinden ö n ­ ce tapındırdı herhalde Didyma'da. kentini kurmakta olan kraliçe Troya'lı kahramanı görür görmez çarpılır. iki doruklu bir dağdan. ya da tanrı Apollon'un sevdiği ikizlerden gel­ medir diyenler var. Bitince Didyma tapınağı dünyanın sekizinci harikası olacaktır. Dido aşkını kız kardeşi Anna'ya açar. dedikodu­ yu simgeleyen. Dido'nun Aeneas'la seviştiği haberini. Panormos l i manında karaya iner ve dört Idlometrelik. hemen arka­ larından gelen puta tapanlar haçları birer dai­ reyle çevirmişler. kara sularda gör- . epey bir toprağı elde edip oraya bir kent kur­ maya koyulmuş. Anna Perenna). Oysa Didym-kökü Y u nanca değil. büyük Afri­ ka kentidir. Işık tanrı Apollon'un gücünü Hıristiyanlar da kolay ko­ lay söndürememiş olacaklar ki. ev­ lenmek ister. Dido gidişlerini gözler. Aeneas boyun eğer.adamlarını iyi karşılamış. gece yarısı gene tanrıların dürtü­ sü üzerine Troya'lılar yelken açtıklarında. bir türlü tamamla­ namamış. Aeneas'm Kartaca topraklarına ayak basmasıyla başlar. tanrıça Aphrodite'nin düzenlerine kurban gider. Elissa orada kraliçe olur. Aşkı ona her şeyi unutturur. Didyma-Didymeion. bir öküzün pöstekisine sığacak kadar toprağı seçip oraya yerle­ şebileceklerini söylemişler. tapınak hiçbir zaman doğru dürüst bir çatıyla örtülememiştir. Aeneas'la bir­ lik. bir av sırasında fırtına ve doludan ka­ çan Troya'lı kahramanla Kartaca'lı kraliçenin nasıl bir mağaraya sığınıp orda Eros'un okla­ rına dayanamadıklarını. ama komşu krala karşı koyamayacağını bildiği için. Zaman geçer. Üç ay sonra da bir odun yığınının üs­ tüne çıkarak kendini diri diri yakar. Destan. beraberliklerini yansıtan ne varsa hepsini oraya yığar. Böylece hazırlanan odun yığını ölüsünün yakıldığı odun yıgmı olacaktır. İonya'nın en büyük kenti Miletos'un Didyma denilen yerde kur­ duğu Apollon tapınağına "Didymeion" denir­ di. bir devlet kurmaktır. Ellerinde kutsal bir değnek. ikiz tapınak. Tanrılar da Odysseia misali araya girerler ve Aeneas'a haberci gönderirler ki. Ne var ki yeni Didymeion 150 yıl boyunca Milet'in hazinesini yıprattığı halde. Elissa bu isteği tiksintiyle karşı­ lar. onu Yunan diline bağlamak amacıyla yapılan bütün açıklamalar yetersiz­ dir . bu sırada komşu kral İarbas Dido'nun bir yabancıyla sevişme­ sini rezalet sayarak Dido'yı sıkıştırır. Uzaklaşan Aeneas ufukta sevgilisininin yanan mezarından yükselen dumanları görür. Anadolu'nun yer adlannın çoğu gibi. bü­ yük bir kavga kopar. Nitekim Apollon'a . bu Fama gider dünyanın dört bir yanına yayar haberi. Sicharbas Sychaeus olur. o sırada ölen kocasının ruhunu yatıştıracağını söyler. ya da ikizler tapınağı a n ­ lamına gelen bu ad. kaderi Dido'nun yanında keyif sürmek değil. Bu serüven Latin şairinin en güzel. Yunan öncesi bir zamandan kalma olsa gerek. Hıristiyan ortaça­ ğında Didyma' nın hâlâ orada durduğu ve bel­ ki de canlılığını sürdürdüğü tapınağın taba­ nında çizili görülen haçlardan belli. sonra kılıcının üstüne atılarak kendini öldürür. Pers savaşlarından sonra İonya'nın yeniden kalkınmasıyla Miletos Didyma tapınağını bir daha kurmak ve bilicilik merkezini canlandır­ mak yoluna gider. as­ lanlarla süslü yolu yürüyerek varırlardı tapına­ ğa. Bu iş çok büyük çapta tu­ tulur: Mimar olarak. üç aylık bir düşünme süresi ister. Bu kent sonradan Kartaca diye anılacak Roma'nın düşmanı. ne var ki yöre krallarından biri ona talip çıkar. Vergilius kraliçenin Aeneas'a Troya savaşını nasıl anlattırdığını uzun uzadıya gözümüzün önüne serdikten sonra. Dido farkına vanr. bir odun yığını hazırlatır. gizlice kaçmaya hazırlanır. büyük bir aşk harlayışıyla birbirinin olduklarını anlatır. Didymeion'a gelen duacılar. İtalya'ya gidip yeni bir kent.

Britomartis. yargıçlara seslenen şair hay­ vanlar dünyasında kaba kuvvetin hüküm sür­ düğünü. Bundan kurtuluşu adalete güvenle. Diomedes'e bütün bir bölüm ay­ rılmıştır Ilyada'da. "krallara" yani kadılara. Dike'yi insanların arasına almak. Zeus'un yağmuru yağınca sağanak sağanak. Hesiodos burada tanrıça Dike'ye uzun bir öv­ gü yazar. 87 vd. güçlü bir at sürücüsü olmaya özenir Diomedes. umutsuzluk sarmıştı ortalığı. Dike sözcüğü. Brankhosoğulları). Troya önünde savaşan Argos'lu yiğitlerin en yama­ nı (Tab. Troyahlara saldırınca. Dike insanlar arasında yaşar. Dike. Bu bölüm Hesiodos'un bü­ tün hayat felsefesini verir. 750 vd. Şiirde bir tanrısal varlık olarak canlandırılan Doğruluk gitgide soyutlaşır Yunan düzyazısın­ da ve sonunda Platon'un bunca diyalogunda. Dike tanrı Zeus'tan gelir.dükleri ışıltıları yorumlarlar ve bilicilere f ı s ı l darlarmış. Themis'le Zeus'un kızı ve Eunomia ve Eirene'yle birlikte Hora'ların biridir. bir cennete dönüyor. "diken didonai" deyimiyse ceza görmek anlamına gelir. Sophokles de Elektra tragedyasında. Diktys. Hesiodos'un ikinci büyük eseri "İşler ve Günler"de Dike'ye 180 dizeye yakın uzun bir bölüm ayrılmıştır. doğruların ocaklarında mutluluğun ürünleri bulunduğu­ nu söyler (Ağam. Diktynna. toplum içinde yeri ve etkisi araştırılan "to dikaion" diye cinsiz bir felsefe kavramına döner. Yalnız Hesiodos'u tanımak bakımından değil de. Adı Yunan dilinde birçok anlamlara gelir. 142): Tıpkı bir aslan gibi kudurmuştu işte dev yapılı Diomedes. (2) Tydeus'la Deipyle'nin oğlu. 23). adaletin uygu­ landığı mahkeme için de kullanılır. İki ben­ zetmeyle Diomedes'in atılganlığı dile getirilir (İl. Yoksulluk. orta halli bir insanın toplum içinde Dike tanrısal kavramını nasıl görüp. V. işlenen suçun hemen peşinden Dike'nin öç tanrıları Erinys'lerle bir­ likte geldiğini ileri sürer (Elekt. Ahla­ kı her şeyden üstün tutan bu şair. hepsini başlarına bela etmişlerdi. şiirde de. Hesiodos'un bu yüce görüşünü tragedya yazarları da benimser. ama insanlar dünyasında öyle olma­ dığını söyler. V. Soylar mythos'u dünyayı bir cehenneme çevirmekle bitmişti. gerçek bir tanrı oluveriyor. Dike yani doğruluk toplulukların varlığını ve mutluluğunu sağlar. Ülkesine ge­ len yabancıları atlarına yem olarak verirmiş. 472 vd. Yeryüzü de yeni baştan bir altın çağa. simgelediği başlıca soyut kavram hak. Herakles. mahke­ mede verilen hüküm için de. orada tanrıça Athena ona destek olup. Doğruluk üzerine kurulu bir insan cenneti. . Bkz. onun içindir ki. Di­ ke kavramından Yunanlıların ne anladığını iyice kavramak için başlıca kaynaklarımız H e siodos ve tragedya yazarları olsun. İnsanlar arasında Dike vardır.). benimseyenlerin.): Eriyen karlarla beslenip taşan bir ırmak gibi köpürüyordu Diomedes ovada. bir tedbirsiz­ likti sadece) yüzünden ne kadar kötülük var­ sa. Babası gibi ünlü.). Dike. Kratos'la Bia'yı kendine başlıca yardımcı eden Zeus burada bir zorba olmaktan çıkıyor. özünün nitelikleri. giderek tanrılar­ la bile boy ölçüşmeye kışkırtır onu. dile getirenlerin başında da Aiskhylos gelir. Diomedes'i kendi atlarına yedirerek bu vahşi töreye son vermiş (Herakles). Diomedes. Bu kavra­ mı incelemeye değer. düzyazıda da çok adı geçer. Tanrı sarhoşluğuna kapılmış kadı­ nın ağzından gelişigüzel dökülen sözleri ve­ zinli dizeler halinde dile getirmek de bilici ra­ hiplerin göreviydi (Brankhos. (1) Bir Trakya kralı. Kardeşi Perses'ten haksızlık gören ve yargıçlarca korunmayıp hakkını alamayan Hesiodos'un Dike'ye bu övgüsü patetik ol­ makla kalmaz. doğru­ luk ve adalettir. Bölüm bir hay­ van masalıyla başlar (İşi. onu her işte uygulamakla gör­ mek ve salık vermek Hesiodos'un Yunan dü­ şüncesine en büyük katkısıdır.). kendilerine yargıç deyip de rüşvet alarak eğrilik yoluna sapan krallara da etkin bir derstir. (İl. nereye yerleştirdiği açısından in­ celemek istiyoruz bu parçayı. Diomedes'e verilen sıfatlar hep savaşta üstünlük gösterir niteliktedir. insan Pandora'nın işlediği suç ( k i buna da suç denmez ya. insanlığa yarar ve iyilik getiren tanrı. Danae. her türlü yiğitle. 202 vd. Bkz.

Destan boyunca sa­ vaşta da. insanlığın derine giden birçok düşüncelerini bir araya toplayıp yansıtan bu tanrının incelenmesine "Bakkha'lar" oyunundan aldığımız bir par­ çayla başlamak istiyoruz. D i o n y s o s .): Aphrodite. çok kalabalıktılar. Kavga Troya'Ularla Akha'lar arasında değil artık. töre bilmez bir yiğit değildir. o sırada oğlunun yardımına koşan Aphrodite ile çarpışır. Diorfiedes "Thebai'ye Karşı Yediler" desta­ nında da rol oynar. yıkar sınırlarını. sık dişini. Aphrodite ile yetinmez. 855 vd. VI. Ares'i de yaralar Diomedes ( V . dedi ki: "Tydeus oğlu.). 370 vd. Homeros destanla­ rında bu tanrıça Zeus'Ia evlenerek Aphrodite'nin anası olur. Böyle dedi. taşkın canlı da olsa. 12 vd. öğütler verir. sildi iki eliyle Aphrodite'nin bileğindeki özü. akar hızla. sanat ve yazınında ne denli bir yer tuttuğunu Apollon'a ayırdığımız bölü­ mün girişinde tanımlamaya çalıştık.).DİONYSOS birdenbire kabarır. yavrucuğum. D i o n e .. dedi ki: "Aldırma kızım. 272-279). Bellerophontes).) (Glaukos. Dionysos adındaki tanrının i l k çağ din. iki insanın kaldıramayacağı kadar ağır bir taşla yaralar. iki esir aldıktan sonra Pandaros'u da tepeler ( V . Bu ceza ona yaraladığı Aphrodite'den gelmeymiş. 253). tapımı çe­ şitli ve ayrıntılı inanç ve görüşleri. Diomedes. yasa. Glaukos'la çarpış­ maktan vazgeçmekle konukluk kurallarına saygısını belirtir ( İ l . Troya savaşı bitip de Argos'a dönünce kendisini al­ datan karısı Aigialeia'nın kurduğu tuzaktan zor kurtulmuş. "Euripides'in bu tragedyası eski Yunanistan' da Dionysos dininin İncil'i yerinde" idi. İnanıyoruz ki. Sonra Trakya'lıların kam­ pından geçerken. efsane. ya­ rasını i y i eder ( İ l . tekmil insanlar arasında onu severim en çok. Hesiodos Dione'yi Okeanos'la Tethys'ten dogma üç bin Okeanos kızı arasında sayar (Theog. Biz de. okşadı diller döktü: "Hangi tanrı kıydı sana. Dione kollarıyla sardı kızını. Lykia'k yiğit Pandaros tarafın­ dan yaralanınca büsbütün kudurur. Troya'h gözcü Dolon'u öldürürler ( X . Sabahat­ tin Eyuboglu'nun Fransız bilgini Mario Meunier'nin çevirisinden dilimize aktardığı "Bakkha'lar" kitabının önsözünde söylediği gibi. atlarını alıp götürürler. yok eder insanların el emeğini. ama dayanamıyorlardt. 290 vd. V. dinsel kişiliği dal budak salmış. Danao'lar başladı ölümsüzlerle çarpışmaya". Biz Olympos'ta saray kurmuş tanrılar çok çektik insanlardan. epey de çektirdik birbirimize. ağır acılar dindi. Aineias'ı. göz göre göre bir kötülük mü işledin ki?" Karşılık verdi cilveli Aphrodite. Odysseus'la birlikte gece keşfe çı­ kar. Diomedes gücü kuvveti ve gözüpekligiyle Yunan ef­ sanesinde Herakles'ten hemen sonra gelen üstün bir yiğit sayılır. öldürmeden önce de birçok sırlar alırlar ağzından. bu parçanın gereğince yorumlanması bize Dianası Dione'nin . karada da ön planda görürüz Diomedes'i. gelir. taşkın canlı Diomedes vurdu beni. Karşılık verdi yüce tanrıça Dione. yara iyi oldu.. tutamaz onu üst üste yığılı toprak. kapandı dizlerine. babasının öcünü al­ mak üzere Epigon'lar seferine katılır. Dione onu tam bir ana şefkatiyle sarar. bağrına taş bas. bol çiçekli bahçelerin duvarları tutamaz onu. Troya'hlarm sıraları Tydeus oğlunun elinde oluyordu iste böyle darmadağın. Güzellik tanrıçası oğlu Alneias'i korumak için savaşa karışıp da Diomedes'in kargısıyla yaralanınca. Diomedes'i de gök gözlü Athena saldı senin üstüne. Babası Tydeus Adrastos'un damadı olmak bakımından bu seferde ön planda savaşmış ve büyük bir ün kazan­ mıştı. Diomedes. Alneias'ı çekiyordum savaştan. At adam Kheiron tarafından yetiştirilen Diomedes de dedesi Adrastos'tan Argos tah­ tını miras aldıktan sonra. korkunç bir katliam yapar­ lar. önderlerleri Rhesos'u öldürüp. llyada'dan sonraki destanlarda Odysseus'la birlikte Lemnos'a gidip Philokte'tes'i aradıkları anlatılır (Philoktetes). sevgili oğlumu. taşar o ırmak. Ama şunu bilmiyor Tydeus'un o çılgın oğlu: Ölümsüzlerle savaşan insan çok yaşamaz". art arda altı Troya'h öldürür.

Bakkha'lar. . Moira'lar vakti doldurunca Zeus doğurdu boğa boynuzlu tanrıyı. açılsın güzel meyveli yeşil saparnanın! Bürün yapraklarına meşelerin. Ne mutlu bahtı açık olana. indirin Bromios'u Phrygia dağlarından.. Korybant'lar davulu Rhea anamıza verdiler Bakkha'ların çığlıkları arasında gümbürdesin diye. yolda gezen? Kim o. atılmak Lydia'nm. mekiklerini bırakıp kaçtıkları dağlara. Phrygia'nın O zaman yeryüzünde derelerde derelerde şarap akar. şimdi ben. orada icat ettiler. can verdi düşürüp karnındakini. yoluyla kutlayana Kybele anamızın cümbüşlerini. ne mutlu. tanrımız Bromios uğrunda durmadan. Sonra. dağlarda Bakkhos alaylarının ardından! Sarılıp gezmek benekli ceylan serilip yatmak toprağa! Yakalayıp boğazlamak yaban Kanlarını içmek. Bakkha'lar k o r o ­ su girer ve aşağıdaki ezgiye başlar: Bakkhalar korosu: Asya topraklarından geldim.. Tanrılığımdan soyu­ nup insan suretine girdim. getirin Dionysos'u. tanrı babanın tanrı oğlunu. Orada karıştı coşkun davul sesleri Phrygia kavallarının tatlı nefeslerine. tekelerini. O tanrılar ki bu. görmesin diye karısı Hera. Ey karanlık diyarı Kureta'larm. dağdan Dionysos delisi kadınların gergeflerini. Ey Thebai. süslen ak koyunların yününden örgülerle. Onu coşkun Satryr'ler Ana Tanrıçadan aldılar. Media'nm buzlarla örtülü topraklarını. yüce Tmolos'u aştım. temizleyip kapansın bütün ağızlar. üç sorguçtu miğfer giyen Korybant'lar çembere gerilen deriyi. etlerini! dağlarına! süt akar. sokup kendi baldırına altın kancalarla kancaladı. benim için. dinimi. eski bir zamanda. Semele'yi besleyen toprak. Bromios geliyor. çamların! Giyin benek benek ceylan postunu. Zeus'un oğlu Dionysos. Onun için Mainad'lar yılanları toplar. yolda gezen? Çekilsin herkes damının altına. anası. Barbarlarla Hellen'lerin karışık yaşadığı. Oralarda korolarımı top­ ladım. ne mutlu tanrıların sırlarına erene! Hayatını temizleyip günahlardan ruhunu Bakkhos'a verene! Yıkayıp bütün kirlerini dağlarda Tanrının delisi olana! Ne mutlu. Euhoi diye bağırarak Bakkhos'un şerefine. dağa. Ben Lydia'nm al­ tın ovalarından geliyorum. durmayın. O zaman Kronos'un oğlu Zeus aldı düşen çocuğu. çarpıldı Zeus'un yıldırımlarına. olaylarıyla. yansın elinde narteks'lerin sönmez ateşi! Yakındır yeryüzünün korolarla coşup taşması. İran'ın güneşten kavrulan kırlarını. sar­ maşıktı asayı verdiğim ilk şehir Thebai oldu. Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar. şimdi ken­ dimi Hellen'lere tanıtmak istiyorum. yorulmadan koşuyorum. bal akar. kadınlarının çıplak vücutlarını ceylan postlarıyla sarıp ellerine thyrsos'u. Baktrla'nm uzun surlarım. Thebai top­ rağına ayak basıyorum. Euhoi sesleriyle Dionysos'u kutluyorum. tyrsos'u sallayarak başına sarmaşıktı çelengi takarak Dionysos'un ardından gidene! Haydi. güzel hisarlarla süs­ lü şehirleri dolaştım. saçlarına örerler. ayinlerimi öğrettim. postuna. çiğ çiğ yemek Euhoi! diye bağırınca Bromios. Hellen toprağında Bakkha'ların keskin çığlıklarıyla çınlattığım. Dionysos'a hoş gelen Trieterit bayramlarında Koşmak ne güzel. takın artık sarmaşık çelenklerini Açılsın çiçekleri. T a n r ı T h e b a i ' d e gerçekleştirmek istediği amacı da anlattıktan sonra. Kim o. >J'> Hellen ülkesinin mutlu şehirlerine. sesini korolara karıştırdılar. doğum sancıları içinde.o n y s o s tanrıyı b ü t ü n ü y l e k a v r a m a k ve d o ğ r u yolda a n l a m a k olanağını verecektir: T r a g e d y a ' n ı n açılışında D i o n y s o s s a h n e y e çıkarak şöyle k o n u ş u r : Dionysos — İşte ben. saadet diyarı Arabistan'ı. tuzlu denizin kıyılarında uzanan bütün Asya ülkesini. başına bir çelenk taktı yılanlardan. kim o. Kadmos'un kızı Semele'nin yıldırım dolu şimşekler içinde doğurduğu tanrı.

bir doğa tanrısı olarak yüksek bir dağın do­ koşun Bakkha'larl ruğunda doğmuş ve o dağla simgelenmekteIrmağından altın akan Tmolos'u dir. bir ünlemden türediği kanısını uyan­ metinlerde de îakkhos ve lobakkhos. İobakkhos olarak da karşımıza çıkması tanrıya bir adla değil. efsanelik bir dıkları kalıpların baskısından da kurtardığı dağ diye gösteriliyor: Hermes. hem yabancı. VI. "bakkheion" diye bir isim geçer sözlüklerde. (2) DOĞUŞU. Bu metinde de görüldüğü g i b i se de. Dionysos coşkusu. Bakkhos adının kendisini açıklamaz. Bu Dionysos Nysa tanrısı. ama Tesalya'da. doğan anlamına geldiğini ileri sürerler.yükselir sanki yerden. hos adının Trakya kaynaklı olduğu ileri sürül­ ( 1 ) A D L A R I . fırtına ve davul Zeus'un özneden gayrı hallerinde görülen gürültüsünü yansıttığı görülür. Dia. ne Euhoi sesleriyle çağırın Euhios tanrıyı! var ki bu açıklama Yunancada desteksiz kalır) Phrygia'dan kopup gelen güzel çığlıklar tanrıya verilen öbür adlar da anlamsızdır. Dionysos dışardan gelme İm Makedonya'da. birçok adlarla seslenildüşündürücüdür ve Bromios. bu anlama gelen Liber olmuştur. D i i ) kökeni taşımakta.' Aynı kaynaktan olduğu yukarda okunan par­ İakkhos ise çığlık anlamına gelen "iakkhe" ça boyunca da anlaşılan Dionysos'un adları sözcüğünün erkek adına çevrilmesidir. karışsın. bu koşturur peşinden dağlara düşmüş koroları.ı İm tlıeon'una aykırı düşen bir tanrıdır. çayıra giden bir tay gibi hos gizemlerini kutlamak anlamını taşır ve anasının ardından. Diove gürleyen. biraz ötede Dithyrambos ve başka zetmesi. ateş. tıpkı İda dağı için Homeros metinle­ sözcük arama boşunadır. tam ğaralarında nympha'larca büyütüldüğü gibi). ruğuyla Dionysos'u çocukken bu dağın peri­ hür. bu dag ise Homeros'un İlyada'sında Trak­ ya'da gösterilir (İl. sevinç içinde. Nysa adı Olympos ve İda gibi yüksek dağla­ Ve haykırır ruhları coşturan sesiyle: ra verilen bir genel ad olsa gerek. elinde kızıl alev saçan narteks. özgür. Bakkatılır bir ok gibi ileri. bunlar Bakkhos coşkusuna kapılmak. da çıkardığı ses ve ünlemlerle dile getirilir. hem de Hellen pantan'da da Nysa dağları vardır. da görülür. bayırda kendinden geçmiş olarak çok adlılık olsa olsa Anadolu Ana Tanrıçası tanrı coşkusu içinde koşunca bağırdığı "EuKybele ve onun benzeri Artemis'te görülür. Gerçekten de Euhios. Dionysos'un baştanrısı olduğu sihirli gür saçları rüzgârda. sizi dağdan dağa koşturan Bakkhos ne demek? "Bakkheuo" diye bir f i i l . Broanlamlıdır. Birincisi yani Dionysos adı bugü­ mios'a gelince. açıkça bir ses benzetmesidir ne bugün büsbütün açıklanmış değildir. Zeus'un buy­ içindir ki. Bu tanrıyı . rinde söylendiği gibi. adları da insanın doğa karşısın­ lamına gelmektedir. bu tanrıya Yunanca "Eleutheros". Ama Nysa İda ile bir tu­ yani şarap ve sarhoşluk insanları içinde yaşa­ tulmuyor. doğayı simgeleyen ve tanrı ol­ ken Latince Deus'ta görüldüğü gibi tanrı an­ duğuna göre. dağ hangisidir? Herhalde özellikle hiçbiri. Hiçbir dırır. buna Nysa eklenince. tanrı da ''HeyBakkha'lar. 133). giderek Hindistan ve Arabis­ tanrıdır. açıklamalarda Nysa. Anadolıı'd. Bakkhos. Euhios ve îakkmektedir: Dionysos. gümbürtülü anlamındaki bu sıfa­ ve -nysos diye iki kökenden katışıktır. Nysa (Sultanhisar) adlı bir kentin yıkıntıları Bakkhoş. Neymiş bu Nysa? "Vahşi hayvanlar yatağı Nysa dağı" deniyor Bakkşüncesi ve mantığıyla kurulmuş bir kavramsal ha'larda. giderek Nysa Zeadlarının ardında ya da kaynağında insan dü­ us'udur demek. Dionysos do­ (Dios. kavalların tatlı seslerine". Bakkha'lar alayı Olympos tanrısı bu kadar çok adla anılmaz. Bromios ve hos gibi. adı taşıyan birkaç dag ve Aydın yöresinde Lübnan buhurunun dumanları. nın kırda. ki bu kö­ ğayla karışan. Bakksıçrar. O zaman Bakkha. koşun. Diotın ve ondan türeme su. şenlendiren kadınlar! Dionysos adının etimolojisi böylece açıklan­ Kutlaym Dionysos'u madığı gibi (kimi mitograflar bu adın iki kez derin gümbürtülü davullarınızla. Ro­ lerine emanet etmiş (tıpkı Zeus'un Girit ma­ ma dininde de Dionysos'un Latince adı. tanrının öbür adları gibi bir ses ben­ Euhios. hoy" ya da "Euhay" seslerinden türemedir. özgürlük veren sıfatı takılmış.

"Vatanım Lydia'dır" dan çıkmış olarak göstermek gerekiyordu. Kılığı kıyafeti. der Dionysos. kha'lar"ı yazdığı çağa kadar çok şey değiş­ kendinden geçme. siyah dı. böy­ Dionysos'un asıl kaynağı açıkça ve bütün ay­ lece yıldırımla çarpılıp ölür. ona karşı direndiği Dionysos üstüne anlatılan efsane ve masallarda dile gelir. dışardan gelme bu güçlü pımda aynı simgelere. mor yanakları varmış. Bakkha'ların çılgınlığı Kybele törelerinde (3) K A Y N A K VE NİTELİKLERİ. nistan'da en tutucu ve gerici bir yöre sayılır­ sarı perçemleri. Lydia'dan gelmiş.. ta Hindistan ve Arabistan'dan gelişi <)/l . bu Rhea denilen lerini". Sonradan ve kendilerini hadım eden Pessinus rahiplerinin bir amaçla uydurulduğu besbelli olan Semele tutumunu andırır. Denebilir ki. Pentheus tipi de buradan çıkmıştır D a v u l . Homeros destanla­ ikinci bir doğumla meydana çıkarır.. dınca gördüğü bu tutumu yadırgar Pentheus. Dionysos bir aylık çocuğu da Zeus alıp baldırına koyar ve Lydia-Phrygia tanrısıdır. ama sevişti­ teyze çocuğu olur) bin zorla benimsettiği an­ ği tanrının gücüne tam inanmamıştır ki. Alın Phrygia'dan getirdiği­ Lykurgos Trakya'lıdır. nitekim Semele'yle doğum efsanesinden gözlerinde Aphrodite'nin sihri parlıyormuş". aynı davranışlara. Bakkha'lara: ". onu latılıyor. Daha sonra da Penne yapıp yapıp onun buyruğuna sokmak. "Ne mutlu yoluyla kutlayana/Kybele nan bir ödlek gibi gösterilir. belli. Dionysos'un ManiHomeros destanlarında adı bir tek kez ge­ sa-Bozdag-Sarde yöresiyle ilişkisi dram bo­ çen Dionysos için aynı tepkiyi dile getiren bir yunca sık sık belirtilir: Dionysos şöyle der başka efsane anlatılır: Lykurgos efsanesi. Pentheus). kokulu saçları.". yani Bakkha'ları. Dionysos cümbüşleriyle Kybele'ninda'daki bu parçada Dionysos insandan kor­ kilerin bir olduğunu Bakkha'lar da söyler kup kaçan ve denizin içindeki tanrılara sığı­ (yuk. da tutarsız değişiklikler yapılmasına yol aç­ hem de Girit'li Zeus kültüne bağlamaktadır. on­ theus'la konuşurken. Efsanenin anlam tım" deyimi. bölgenin özelliklerini taşır da ondandır ki ka­ böyle bir bağlantı kurma çabasının ürünüdür. Bu efsanenin merkezi olarak gösterilen bölge Şöyle der: "Yabancı bir sihirbazdan da bah­ de önemli: Boiotia ve başkenti Thebai Yuna­ sediyorlar. dışardan gelme bir tanrısal varlığı ovalarından geliyorum". tavırlarıyla bu Semele efsanesi işte bu amaçla uydurulmuş. Homeros des­ anamızın cümbüşlerini). Dionysos Thebai'de Semele'den doğ­ Her üçünün de Anadolu-Girit kaynağından muşsa. anamız Rhea ile benim için icat bi kovalamaya kalkar "Dionysos'un sütnineedilmiş olan davulları. tan­ daki parçada geçen Korybant ve Kureta gibi rının kaynaklarını açığa vuran anlatımlarda deyimler Dionysos kültünü hem Kybele. t e f ve f l ü t de Asya denilen (Semele.turistik bir gezi gibi bir şey . Oysa Euripides'in tragedyasından da bütün araç ve gereçleriyle görmek ister.benimsemekte Yunanistan'ın güçlük çektiği. Kaldı ki gene aynı yukarve Thebai hanedanından doğuş efsanesi.sonra da asma kütüğü. ne oluyor? Çelişki şöyle çözümlenmiş: Yuna­ nistan'da doğduğu halde tanrının Uzakdoguya bir yolculuk yaptığı . Kybele ve Dionysos tanlarının zamanından Euripides'in "Bakdinlerinin özünde bulunan orgiastik coşku. Bu ikinci rında düpedüz Asia diye anılan yöreden gel­ doğum motifini Athena'da da görmüştük. vect karakteri her iki ta­ miş ve Dionysos. dümbelek.. Bakkha'lar korosunun İ l k sözü "Asia farkla ki Athena Zeus'un kafasından. tanrının kendini tanıtlamasına ve simgesi de şudur: Hellen'lerin baştannsı da tıpatıp uygundur: "Ben Lydia'nın altın Zeus'tur. şarap ve kendisine tapınanların alayıyla birlikte yurda döndüğü ve dışardan getirdiği bu armağanları Doğuş efsanesi buna örnektir: Anası Kadkendi yurttaşlarına (Pentheus Dionysos'un mos kızı Semele Zeus'la birleşir. bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kurulu­ dur: Tepki ve direnç.. Ne var ki İlyamuş heykeli bulunan Ana Tanrıçadan başkası değildir. ama o da Pentheus gi­ miz davulları. sonra. tanrı Yunanistan'da epey tutunmuştur bes­ araç ve gereçlere başvurulmasıyla da belirir. şu medir. bölgenin törelerindendir. mıştır. bu yüzden de ceza tanrıça Manisa dağı eteklerinde kayaya oyul­ görür. kör edilir (Lykurgos). Dionytopraklarından geliyorum" ve "Tmolos'u aş­ sos ise baldırından doğar. Karnındaki yedi rıntılarıyla belli olmaktadır.

. böylece gerçeğin gerçeküstüne ulaşması ve gerçeğe gerisin ge­ ri inmesiyle doğal bir kasırga olan hayatın dalgalan yansıtılmış olur. Dionysos tanrının niteliklerini ele alacak olursak. Senin (Pentheus'un) sözle­ rinde sağduyudan eser yok. Bakkha'lar tragedyasında bu halin parlak bir belirtisi dile getirilmiştir: Dionysos hem tanrıdır. Dionysos her bakımdan doğaya çevriktir. törelere ve ahlaka karşı işlenmiş bir suç sayar. yaratıcılı­ ğın kökeninde bulunan değişim yapma gücü­ ne kavuşmuştur. ama insanlığın evresinde de yalnız ta­ rımla açılamayan bir çığır açılmıştır.. hem insan.. ona cenneti yeryüzünde yaratan bir mut­ luluktur. Bu içki dertlilerin derdini avutur. "Mainomai" de "enthousiasmos" da işte bu tanrıya erme. ormanlarda. Kybele ve öbür doğa tanrıları gibi. ona dilediğin adı verebilirsin. Bu tanrı. yaşamına yön verenleri simgeler. onu içenleri tanrı uykuya kavuşturur. yırtıcı azmana dönüşür. Dionysos'un öbür doğa tanrılarından daha etkili. onlara günlük üzüntülerini unuttutur. Dionysos işte bu gerçeği.. insan için ulaşı­ mı en çok özlenen bir aşamadır. Bakkhos'un sarhoşluğunda da. Osiris. insan­ ların tanrıları memnun etmek için içtikleri şa­ rabın kendisidir. yarattığı korkunç dramlar. ama yaratıcılığın bu tanrısal soluğun dışarıya vurmasıyla elde edilebileceğini anlamıştır in­ san. ama onun simgelediği asıl büyük kuvvet doğanın kendisi değil. afetler tragedya denilen o şaşırtıcı. doğayı en belirgin biçimlerle yansıtan dağlar­ da. Attis gibi doğanın mevsim mev­ sim değişmelerini de kişiliğinde simgeler. Bu itiliş onların tabiatında vardır. ölümlülerin kuru yiyeceklerini veren odur. hem doğal.fışkırdıgına hiç şüphe kalmamıştır (Kybele. kimi kez de Bakkha'ların ağzın­ dan şöyle dile getirilir: Teiresias — Yalnız ikimiz doğru düşünüyo­ ruz. Adından ya da adlarından da belli ki Dionysos bir değil. bir hikmet saklıdır". sürekli devinim.. insanlar için en başta gelen iki tanrı vardır: Biri Demeter tanrıça ya­ hut toprak. Bakkha'lar yerine ve anına göre kadın kişiliğinden vahşi hayva­ n a . Oysa tam tersine bu coşku insanı doğayla birleşti­ ren. En yüksek zekâların varacağı hikmet bile onlar karşısında âcizdir. Ad­ lan "mainomafden türemiş olan Mainad'lar bir çeşit çılgınlık içinde doğayı dolaşırlar. Öteki de Semele'nin oğludur ve Demeter ka­ dar kudretlidir: Üzüm suyunu bulup insana veren odur. Dionysos tanrının insana verdiği bu gücü akıl ölçüsüne vurup değerlendirmek Euripides'in "Bakkha'lar" oyununun belli başlı bir konusudur. İnsanların dertlerine başka deva yoktur. tüyler ürpertici hayat ay­ nasında görülür. insanı doğanın sırlarına erdiren büyülü bir güçtür. insanın tabiatında olan her şeydeyse. Kaba aklı simgeleyen Pentheus Bakkha'ların çılgınlığını bir ayıp. evrensel yaşamın özellikle in- sanın beden ve ruhu aracıyla yansıyıp oluş maşıdır. Senin alaya aldı­ ğın bu yeni tanrının Yunan dünyasında ne bü­ yük bir yer tutacağını anlatmaya benim gü­ cüm yetmez. Delikanlı. ötekilerin akılları başlarında değil. Bu dalgalanmanın insanlık dünyasında açtığı yaralar. Doğa sırlarına ve gücü­ ne ermek. topraktan fışkıran bitkileri ve bu bitkiler arasında insanı en çok etkileyenleri. bundan ötürü saadetimizi ona borçluyuz.. Kişinin bilinçüstü ve bilinçal­ tına dek erişebilmesi bu tanrının etkisiyle ol­ muştur. tanrıyla karışma ve tanrılaşma yetisini dile getirir. yabani hayvanlar ve yaratık­ larla bir arada yaşar ve coşar gösterilir. Adonis. kolek­ tif bir güç olarak gerçekleşmesinden ileri ge­ lir.. Yunan dili bu güce eren insanın duru­ munu iki sözcükle yansıtmıştır: "Mainomai" ve "enthousiasmos". deği­ şim halindedir. Azgın kadınları Aphrodite'ye iten Dionysos değildir. çılgınlığında da geleceği görme kudreti saklıdır. facialar. dininin öbür sanat kollarından daha üs­ tün.. Asıl akıl yolu da bu mutluluğa eriş­ menin çarelerini arayıp bulmaktır. şiirin en insancası sayılacak bir yazın tü­ rü olan tragedyayı esinlemiş olmak bu tanrı­ nın bir tek tanrısal güç olarak değil de. insanla doğa arasında bir ilişki. bütün bir insanlık halidir. Bu gerçek "Bakkha'lar" tragedyasında kimi kez kâhin Teiresias'ın. . As­ ma kütüğünün yeryüzüne yayılmasıyla uygar­ lığın buğdaydan sonraki aşaması gerçekleşti­ rilmiş. Zeus). Bu yüzden durgun değil.. hem de doğaüstü bir olayı dile getirip simge­ ler. yani tanrılaşmak.. İlkin bir doğa tanrısıdır. insan an­ cak şarabı elde ettikten sonradır ki. Dionysos bu ereğe varmanın yolunu herkes için ve kolay kolay açar: Bu yol şarap ve sarhoşluktur. iki büyük alan ve akımı kavradığı gö­ ze çarpar.

kederleri dağıtan. Uyaklın dediklerine. Efsane. Kara kafalıların. fakire de keder dağıtan şarabın ferahlığını. Ne var ki Helena uğruna açılan Troya savaşında bulunamamış­ lardı. B i z Dionysos tanrının mistik akımlar. Dithyrambos. Argonaut'lar seferine de katıl­ mışlar (Argonaut'lar. Kalydon avına da. Amykos) ve her iki se­ ferde yararlık göstermişler. dağılınca insanlara uyku sarmaşıkla bezenmiş şölenlerde. Dithyrambos denilen bu tanrı­ ya övgünün nasıl gelişip de akıllara durgunluk verecek bu şiir türünü ortaya çıkardığını an­ latmak bu s ö z l ü m ü n sınırlarını aşmak olur. Dioskur'lar. Sevmez Dionysos. yüzyılın sonlarında Yunanistan'da ne kadar yaygın ve tutunmuş olduğunu gösterir. ayrıca da Theseus'un anası Aithra'yı kaçırıp Sparta'ya getirmişler (Aithra). Zeus'tan Helena ile Polydeukes'i. Tyndareos'tan da Kastor ile Klytaimestra'yı doğur­ muş (Tab. ilkçağdan kal­ ma "İobakkhi" adlı bir topluluktan türeme­ dir. gecelerin sevincine varamayan insanı. Birbirinden hiç ayrılmayan Kastor'la Polydeukes kardeşliğin ve dostlu­ ğun simgesi olmuşlardır. güzel çelenkli şölenlerin baş tacil Odur koroların başında koşan. Dor uygarlığının merkezi Sparta'nın Atina'ya karşı olan ezeli düşmanlığını simgelerler. cömert günlerin. Bektaşiliğin ve günümüze dek yaygınlığı­ nı yitirmeyen başka tarikatların kaynağında ilkçağın Dionysos dini bulunduğu artık her­ kesçe görülen. "Dioskuroi" Zeus'un delikanlı­ ları anlamına gelir. Pentheus gibi yarım akıl­ lı yobazların kovmaya uğraştıkları bu tanrı. Ö. Bu isim. tanrı Dionysos'a verilen bir addır. Odur veren zengine de. Zeus bu iki kardeşi birbirinden ayırmamak için. Leda'nın oğulları Kastor'la Polydeuskes'e (yahut Polluks) veri­ lir. inan en basit halkın inandığına onun yaşadığı gibi yaşa. Leda ölümlü kocası Tyndareos'la da yatmış. Tanrı Zeus'un Leda'ya yaklaştığı gece. ama bu kızların hem amca oğulları. 12). omuz omza vererek yaptıkları kahramanlıkları anlatır: Theseus kız kardeşleri Helena'yı kaçırınca. Bu sözlerden Dionysos dininin Euripides'in bu son tragedyasını yazdığı İ. Dionysos dininden tragedyanın nasıl doğduğu. bin bir işkenceyle daha da yücelttikleri bu er­ miş ilkçağda İsa dinine örnek olmuştur ve tıp­ kı Meryem Ana nasıl Artemis'in ve Kybele'nin özelliklerini benimseyip tutunabilmişse. odur tanrı sofralarında. Dithyrambos. ölümsüz olan Polydeukes de yaralanmış­ tı. hem de nişanlıları olan Lynkeus'la İdas Dioskur'ların peşine takılmış­ lar. İsa da ancak Dionysos dinine sırtını dayaya­ rak yayılabilmiştir geniş halk kitleleri arasına. insanları rahata kavuşturan. kapılma gurura ve derin düşüncelere. Amphion ile Zetos'a eziyet eder ve cezasını bulur (Amphionj. Sparta'nın Taygetos dağında dünyaya gel­ dikleri söylenen Dioskur'lar Dor ırkının tem­ silcileridir. çünkü daha önce talihsiz bir macerada can vermişlerdi: Dioskur'lar Leukippos'un iki kızı Phoibe ile Hilaira'yı kendilerine eş olma­ ları için kaçırmak istemişler. ( 4 ) E T K İ S İ . V. mutlu tanrıların en mutlusu. Halikamas Balıkçısı'nın ortaya at­ tığı bir görüşe göre zeybekler. akınca şarap testilerinden pırıl pırı! özü salkımın. "Bakkha'lar" traged­ yasının bir korosunda baştanrı Zeus'un ağzın­ dan şu sözler söylenir: . Bütün insanlara seslenen Dionysos tapımı bir halk dini olmuş­ tur. ama daha etraflıca incelenme­ ce digi için büsbütün gün ışığına çıkmamış bir gerçektir. aralarında çıkan kavgada Kastor can ver­ miş. Atina'ya karşı sefere çıkmışlar ve Theseus'un Hades ülkesine indiği bir sırada onu geri al­ mışlar. ikisini de göğe alıp yıldızlar arasına yer­ leştirmiş (İkizler burcu). çocukları besleyip büyüten tanrıçayı. Zeus'un oğlu Dionysos düşkündür sevincine şölenlerin! Sever Dionysos Barış'ı. tarikatlar üstündeki etkisi ve özellikle bunun Anado­ lu'da gelişen biçimi üstünde durmak istiyo­ ruz. Dirke.Bakkha'lar korosu da şöyle ünler: Bromios. kaval sesleriyle sevinip coşan. Thebai kralı Lykos'un karısı.

ııırıç. Thebai seni iki kere doğmuş tanrı diye ansın ve kutlasın. bahçesine bakan ihtiyar ve sadık bahçıvan. Öldürülen taliplerin öcünü almaya gelen İthaka'lıları püskürtmeye yardım eder­ ler (Od. gece keşfe çıkan Odysseus'la Diomedes'in tuzağına düşer ve yakalanır. Elimizde dithyrambos türünden birkaç örnek vardır. Troyalı haberci Eumedes'in oğlu D o lon çirkin. Bunların kimi ağaçla birlikte biter ve onunla ölür. yukardaki Euripides dizelerine dayana­ rak ve başındaki di. 6). yapraklarını yitirip kuru­ maya yüz tuttuğu zaman derin bir yasa kapı­ lır. İambos. kimi de ölümsüz­ dür. İ l k tiyatro denemeleri dithyrambos şa­ irlerinden doğmuştur denir. en il­ ginci Dor şairi Pindaros'tan bilinen birkaç di­ zedir. Okeanos'un kızı Doris. Öldürül­ memek için yalvarmaları yakarmaları. Laertes'in bağına. 314-464) (Diomedesj. Dithyrambos Yunancada Anadolu kökenli sayılan birçok sözcük gibi karanlık kalmıştır. çalgı. çam ağaçlarının altında meşaleler yanarak cümbüş yapıldığı belirtilir. sonra da en yaygın bir vezin olmuştur. Yunan şiirine ilkin hiciv türüyle girmiş. onu Dolios ve altı oğlu sevinçle karşılarlar ve ağırlarlar. Odysseia'nın son bölümünde Odysseus talip­ leri öldürüp babası Laertes'i bulmaya gelince.DRYOPE Gel. ağaç perileri hamadryad'lar onu aralarına almışlar. bağlarına çeki)en yaşlı Laertes'e bekçilik eden odur. Odysseia'da. 233-264). Dryades. "Drys" Yunanca ağaç ve özellikle meşe ağacı anlamına gelir. Dithyrambos gibi bu sözcüklerin de Dionysos diniyle birlikte Anadolu'dan. Hektor onu Akha'lıların gemilerine gözcü olarak gönderir. oyun ve sözü bir arada birleştirdiği. Odysseus Troya savaşına gidince. türkü söyleme . bir erkeğin rahminde büyü. X X I V ) . bu da Bakkhos alaylarında tanrı şerefine söylenen bir ezginin. u n .ekine bakarak iki kez doğmuş anlamına geldiği sanılmış ve bilginlerce ileri sürülmüştür. Hesiodos Theogonia'da bu kızların bazılarının adlarını sayar (Theog. bu arada vahşi hayvanlarıyla birlikte tanrıça Artemis'in de gelip raksa katıldığı. Dithyrambos. bunların en dikkati çeken yönü de şu ki. Dolios. Dolon. ölüsünü bir ılgın ağacına asarlar (İl. Thriambos'a gelince. hora tepmesini öğretmişler. dithyrambos bir yazın türü ve özellikle tragedyaya doğru­ dan doğruya kaynak olmuş bir tür olarak gös­ terilir. bu terimle üçünün de dile geldiği bellidir. Dryope.ıLırın ikisiyle de ilişkide olduğu ortaya çıkmaktadır. Dithyrambos'un kökenindeki anlam ne olursa olsun. tanrı Dionysos için Olympos'ta Zeus'un bir şenlik hazırladığı anlatılır. Akha yiğitle­ ri onu amansızca öldürtükten sonra. ama tez ayaklı bir adamdır. özellikle Lydia-Phrygia'dan geldiği şüphe gö­ türmez (Dionysos). baldırıma gir. Troya'lıları ele vermeleri boşunadır. Ama hiçbir çaba söz­ cüğün doğru dürüst bir açıklanmasını sağla­ yamamış. hem "iambos" ve "thriambos" gibi müzik terimleriyle ilişkisinden. K ı z ı gören Apollon da ona tutulmuş. X. bu işi başarırsa ona Akhilleus'un at­ larıyla arabasını vereceğine ant içer. ey Bakkhos. kral Dryops'un biricik kızı­ dır. Kaynağının ne olduğu bilinmeyen bu sözcü­ ğün. Bu dithyrambos'tan da Dionysos dininin Anadolu'lu ana l. büyük Ana Tan­ rıçanın yanı başında davul ve dümbeleklerin çalındığı. Dryöpe. tanrı D i onysos'u övmeye. Ama Dolon. Terim şu bakımdan önemli ki. Kardeşleri Hamadryad'lar gibi Dryad'lar da bitkileri korur. Pontos'un oğlu Nereus'la evlenir ve Nereus kızları diye anılan elli kızı olur (Tab. Doris. bir övgü­ nün adıdır. Dryope'ye yaklaş . Orpheus'un eşi Eurydike bir Dryad'dır (Hamadryades). Ne var ki dithyrambos'un hem kul­ lanılışından. Oita dağının yamaçlarında babasının sü­ rülerini otlatırken. Yunan şiirinde ve özellikle tragedya­ da konuşma bölümleri için kullanılan bir ölçü­ dür. ağaç sağlıklı ve canlı oldu­ ğu zaman sevinir. İstiyorum ki. Dryad da ağaç perilerine verilen addır. Dionysos dinine özgü bir terim olduğu anlaşılmaktadır. Dithyrambos türüne gelince. Bakkhos tanrının bir ses ve çalgı cümbüşü içinde kendisini kutlamak için kullanılan ünlem ve çağrıları kendi adları olarak benimsediği görülür. kutlamaya yarayan bir söz­ cük olduğu anlaşılır.

K ı z kaplumbağa ile oynamaya başlamış. Kendisi Apollon'un oğluymuş derler. Dorların saldırısına uğrayınca. Önce Parnassos dağının eteklerine yerleşmiş olan soyu. Dryope korkmuş. kaçmış. Bir gün Dryope oğlunun kurduğu Apollon tapınağının yanında eski oyun arkadaşlan hamadryadlara sunu sunuybrmuş ki. kimi Thessalia'ya. meşe anlamına gelen ke­ limeyi andıran Dryops. Amphissos Oita'nın eteğinde aynı adı taşıyan bir şehir kur­ muş. perileri onu kapıp aralarına almışlar. < )H . olup bi­ teni kimseye bildirmemiş. Dryops. onu ku­ cağına almış. Adı ağaç.mak için bir kaplumbağa biçimine girmiş. Kıbrıs ada­ sına göçenler bile olmuş. derken tanrı bir yılan olup kızla birleşmiş. Kaçırıldığı yer- de bir kavak ağacıyla bir kaynak ortaya çık­ mış. Yunanistan'da ilk yer­ leşmiş Dryops boyunun atası sayılır. Bir süre sonra da Andraimon adlı bir adamla evlenmiş ve Amphissos adlı bir çocuğu olmuş. dört bir yana dağılmış. kimi Euboia'ya. kimi Peloponessos'a yerleşmişler.

Egeria dindar kral Numa Pompilius'un karısı ya da dostu olarak gösterilir. bataklıklar canavarı Hydra. ağzı ateş saçan Khimaira ve sonra da kendi dölü Orthos'la birleşerek Phiks'i ve Nemeia aslanını da doğurmuş. Nympha'lar mezarı üstü­ ne bir karaağaç fidanı dikmişler (Andromakhe). Caelius tepesinin eteğinde bir tapınağı var­ mış. yeryü­ zünde ne kadar korkunç köpek ve canavar varsa hepsini ürettiği anlatılır: Geryon'un kö­ peği diye anılan Orthos. 295 vd. Kadmos'un kızı Agaue ile evlenir ve Pentheus'un babası olur (Kadmos. Epeiros bölgesinin efsanelik kralı Ekhetos kötülüğü. her yanı benek benek amansız bir yılan. Harpya'lar ve Aello (Bora) ile Okypetes (Kasırga) diye ka­ natlı iki yaratık (Hesiodos. Pontos'la Gaia'nın dölünden Khrysaor'la Kallirhoe'den dogmadır (Tab. Ekhidna şöyle tanımlanır (Theog. sevgilisiyle yattı diye kızını gözüne tunçtan iğneleri sokarak kör etmiş ve bir ku­ leye kapatmış. Yarı bedeni bir genç kızdı onun. Akhilleus onu çok saydı­ ğı için. Palladion'u Elektra. din ve devlet yönetimi konusunda ona öğütler verir. Yankıyı simgeleyen nympha (Narkissos). Hephaistos ve Hebe'nin kız kardeşi. Ejderler soyunu sayarken Hesiodos Ekhidna'ya uzun bir parça ayırmıştır. Efsaneye göre Semendirek adasında oturan Elektra. yarı bedeniyse koskoca bir yılandı korkunç. (1) Okeanos'la Tethys'in kızı Elektra. Bu azman yaratık. Hera'nın sözünden ayrılmaz. Birleşmelerinden şu tanrısal varlıklar mey­ dana gelir: İris (Gökkuşağı). Eileithyia. Andromakhe'nin babası. Elektra. I lomeros destanlarında adı geçmeyen . 266).): Kallirhoe yenilmez bir ejderha da yarattı ne ölümlülere. genç kız kutsal Palladion hey­ keline sığınarak tanrıdan korunabileceğini sanmış. Numa öldüğü zaman Egeria o kadar gözyaşı dökmüş ki bir pınar oluver­ miş. Theog. Mysia'da Thebe şehrinin kralı. Typhon'la çiftleştiği ve yeraltında. bunları öğütür ve un yaparsa. 6). gözleri­ nin açılacağını söylemiş. 6). Herakles. (2) Atlas'la Pleione'nin "Pleiades" adlı yedi kızlarından biri (Pleiades). Alkmene). 15). güzel yanaklı ve gözleri fıldır fıldır. Geceleri onu ziyaret eder. Troya şehrini korusun diye kendi vermiş Dardanos'a (Palladion). Ekhidna'nın ini efsaneye göre Arima dağları denen Kilikia'dadır. Hades bekçisi Kerberos. Nemi'deki Diana kültüyle ilgili olarak. Başka bir anlatıma göre. Zeus'la Hera'nın kızı. Nitekim Hera'nın hışmına uğramış Leto ile Alkmene'nin do­ ğumlarında bulunmamakla Zeus'un evlilik dı­ şı çocuklarının dogmasına engel olmaya ça­ lışmış (Leto. ama dölleri Herakles ve Bellerophontes gibi yiğitlerin elinden can vermişlerdir (Typhon. Ekhidna. Kadmos'un Thebai şehrini kurar­ ken toprağa diktiği ejder dişlerinden doğup da sag kalan beş adamdan biridir. Troya ovasına düşen Palladion Troya'daki tapınak­ ta saklanmış. Eileithyia doğumlara bakan ebe tanrıçadır. gene tunçtan arpa taneleri vermiş. Kendi ölümsüz olduğu için yeraltında hep yaşar. yol gösterirmiş. Ares. Pontos'la Gaia'nın oğlu Thaumas'a eş olur (Tab. onun buyruklarını harfi harfine yerine getirirmiş. oysa Zeus buna çok kızmış ve heyke­ li tuttuğu gibi gökten aşağıya atmış. Bellerophontes). Romalı su perisi. Bir mağarada doğdu bu azgm yürekli Ekhidna. Ekhetos. Egeria. Bu kral. ne de ölümsüzlere benzeyen. öldürdüğü halde silahlarını almamış. "Parlak" anlamına gelen bu ad.E Eetion. Agamemnon'la KIytaimestra'nın k ı z ı Elektra'dır (Tab. zalimligiyle ün salmıştı. Adı Palladion efsane­ sine de karışmıştır: Zeus Elektra'yı elde et­ mek isteyince. Ekho. Ekhion. Pentheus). (3) Bu adı taşıyan en ünlü kişi. 7). Zeus'la birleşerek Dardanos'u İasion'u ve Harmonia'yı doğurmuş (Tab. bir­ çok efsanelik kişilerin adı olmuştur. törenle gömmüştür.

Elektra'nın rolüyse burada biter. 463-472). Bir ayağı tunçtanmış. Demeter Triptole10(1 mos'u ölümsüz kılmak için ateşe daldırırken. Beşparmak dağında sürü- . Elis'te rüzgârların esmesini sağlamak zorunda kalmıştır. Abant'lar Euboia yarımadasına yerleş­ miş bir kavimdir. Sophokles'in "Elektra". Elephenor. Herhangi bir piş­ manlık duyduğu tragedyada söz konusu değil­ dir. tekmil yıldızlar görünür. Helena'nın eski taliplerinden olduğu için otuz gemiyle katılır Troya savaşına.. Orestes'in peşine Erinys'ler takılır. Parlak ayın çevresinde sapışız yıldız rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl. Öyküsü kısaca şöyledir-. karakterini çeşitli açılardan ele almayı esinlemesi şaşılacak bir şey değil­ dir. anasını öldürmek gibi korkunç ve dogadışı bir suça karıştığı içindir ki. büyülemesi. eli kana bulandıgı. yeryüzüne paldır küldür yıkılmış bir cennet görmüş gibi olur. Odysseus'un arkadaşlarından biri­ dir. bugün Beşparmak diye anılan dağdır. Atreusogullarının baş düşmanı Aigisthos'la kocasını aldatır ve yıllar geçip Agamemnon dönünce iki âşık onu alçakça bıçaklarlar. Eleusis. Endymion efsanesi Homeros'un bu birkaç dizesinden doğmuş gibidir. keyfeder ve Odysseus ölüler ülkesine gitmek üzere yola çıkacağı gece fazla şarap içmiş olan Elpenor sızdığı damdan aşağı düşer ve ölür. I V . Euripides'in de hem "Elektra" hem de "Orestes" tragedyalarında rol alır. Elpenor. Empusa. Geceleri Bafa gölü tepsi dolusu gümüştür. Beşparmakların görkemi insan hayalini uzak geçmişlere. Ama bu efsane­ nin asıl kahramanı eski adıyla Latmos. gökler yırtılıp da açılır. Ana katili olduktan sonra. Agamemnon T r o ya savaşına çıktığı zaman. Başka bir efsane onun Troya'dan döndüğü ve önce Sicilya açıklarında. bu kez Elektra delikanlılık ça­ ğına gelen kardeşi Orestes'i babalarının öcü­ nü almak üzere yetiştirir. Elektryon. Alkmene'nin babası (Alkmene). O zaman insan bir dünya manzarası değil. Kardeşinin önce Aigisthos'u. Bunu kocasına affedemeyen karısı Klytaimestra. Ne var ki. Homeros'a göre Agenor'la savaşırken öldürülür ( İ l .Elektra. Elektra adının tersine . tragedyanın en ünlü. G e ­ ne yıllar geçer. Endymion efsanesi işte bu dekor içinde doğdu. llyada'da adı geçen Abant ön­ deri. Ama ay ışığı bu dağların sertliğini şeker gibi eritir ve çatık kaşlarını çözer. Beş doruğunu bir elin beş parmağı gibi göğe uzatan bu dağa bakarken o dep­ remlerin gürleyişini duyar gibi olur insan. Endymion.. Antigone gibi insanlarüstü bazı yasaları korumayı. Elektra kan davasının en belirgin simge­ lerinden biridir (Orestes). ferahlar yüreği çobanın. Hekate'nin insan­ ları korkutmak için yarattığı bu canavar her çeşit kılığa girerek daha çok kadınlara ve ço­ cuklara görünürmüş. Beşparmak dağının eteğinde Menderes ırmağı kendi ovasınca akarak bin bir dolanışla gümüşten aylar çizer. bazı ilkeler adına kendi kendine eyleme geçmeyi göze alan yiğit bir kızdır. Büyücü Kirke'nin konağında yiyip içer. Eleusis olaya tanık olup bir çığlık atacak ol­ muş. Bu bakımdan tragedya yazarlarını çek­ mesi. Bütün doruklar. sonra da Klytaimestra'yi öldürme­ sine yardım eder. Ruhu Hades'te Odysseus'a yalvarır ken­ disini gömsün diye. Hermes'in oğlu ve Triptolemos'un babası olduğu söylenir. Perseus'la Andromeda'nın oğlu. Koca ırmak Bafa gölüne ve batıda Ada­ lar denizine pırıl pırıl boşanır. Aiskhylos'un "Agam e m n o n " üçlüsünde. Elephenor. Demeter de buna kızarak onu öldürmüş (Triptolemos).karanlık ve karmaşık bir kişi­ likle canlanır gözümüzün önünde. insan etiyle beslenir ve kurbanlarını avlamak için çok güzel bir kadın kılığma girermiş. Endymion. Hamlet so­ rununu ilkçağ tragedyasında dile getiren kişi­ dir. Tanrıça Hekate'nin çevresinde bu­ lunan korkunç bir görüntü. sonra da Epir'de şehir kurduğunu anlatır. en çok sözü edilen bir kahramanıdır. Eleusis şehrine adını veren efsanelik kişi. sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne. kıtaları sarsıp dağlan birbiri­ nin üzerine yığan büyük yersarsıntılan çağına götürür.

Ama Roma köylüleri bunun kıymetini bilme dikleri için. Homeros'un "gül parmaklı" diye ta­ nımlayıp destanlarının hemen her bölümü­ nün başında andığı şafak tanrıça Eos'u. bazı gece daha az kalırdı sevgilisinin yanında. Yamaçlarda çobanların yaktı­ ğı ateşler mavi mavi tellenen ince dumanlar salar. dört oğlu olmuş. 273). tanrı veba salmış ortalığa. kara dorukların. Ayın çevresinde yıldızlar kıpırdaşır. özlemi­ ni söylemekle kalmaz. Savaş tanrı Ares'in ek adlarından biri. Endymion'un kavalı yalnız çobanın sevincini. öperdi. onun Ares'in kızı ol­ duğu söylenir. Endymion'a baka baka. Savaş tanrı Ares'in çevresinde bulu­ nan bir tanrıça. Endymion'un kavalı yankılanır kayadan kayaya. Her buluşmada ilk defa buluşuyormuş gibi olurlar. O gün bugün Beşparmak dorukları ay ışı­ ğında karlı gibi ağarır. tanrılara denk gelmelerini istemezler de ondan. Ama tanrı­ ların tanrısı Zeus.. Hesiodos Titan soylu Theia ile Hyperion'un bir­ leşmesinden doğmuş ve Helios (Güneş) ile Selene ( A y ) tanrıların kardeşi olarak gösterir . dağların ıssızlığını. Nereden geldiği belirsiz bir esintiyle yaprakları ürperir. Homeros ise Ares' in yanından ayrılmayan ve "iller yıkan" bir tanrıça olarak tanımlar ve şöyle der (İl. Hesiodos. Kavalı Endymion'un biricik dostu. Beşparmak'ların çobanı Endymion'un ışıklı. açıl­ mıştır. Endymion'la Selene gene kavuşurlar. Bu ıssız dağlarda Endymion'u ne gündüz kavalını üflerken. erkekçe güzelliğini. Roma'da Saturnus tapınağının ku­ ruluş nedenini açıklamak için Erigone örneği üzerine uydurulmuş bir efsane (Erigone). gönül vermiş ona. so­ la serpilmiş ağaçların. ölümsüz bir uykuyla uyumayı dile­ miş. Endymion'la Selene için sevgi. açıklık duygusunu da.I. Selene de gökte ne zaman do­ ğarsa. gövdesini ışınlanyla sarar. lanus).OS lerini otlatan bir çobanmış. Sevgiyle insanların bir çeşit ölümsüzlüğe ermelerini. İtalya'da bulunduğu Altın Çağda İkarios adlı bir köylünün kızı Entorlii ile birleşmiş. nerede doğarsa. demiş ona. Enyo. Endymion da ne dilesin. Eos. Selene ile Endymion'un bu h e p yenilenen bitimsiz sevgilerinden hoş­ lanmış. Dile ben­ den ne dilersen. ilk ay gökte gözüktü mü. Ama bu bekleyiş uzun sürmez.. 592): . Phorkys'le Keto'nun kızları Graia (Kocakarı)'lardan biri sa­ yar onu (Theog. sırdaşıydı. insanların özlemini söyler. Kavalından başka bir varlığı olmayan yoksul bir çoban. yeşil çimenlerin. cıvıl cıvıl akan suların da seslerini duyururdu. Ne var ki. korkulu bir bekleyiş içinde geçerdi. Ay ışığı göklere par­ mak uzatan doruklardan aşağı şu şırıltısı gibi şarıl şarıl akar. parıltılı gövdelerini birbirlerine degdirirlerdi. diri. amansız kavganın dizginini elinde tutardı o. Yalnız. Her gece üzerine eğilir. Ayın Endymion'la hiç birleşmedigi karanlık geceler de vardı. Tanrı Saturnus. tepeden tırnağa nur kesilirdi. Her öpüşte gövdeleri daha da aydınlanır. Çokluk. denizden yeni çıkmış balıklar ka­ dar serin. bulut bulut yapraklarıyla sağa. sakallı kara keçilerini gözler. fısıldaşır zaman zaman. Ay tanrıçası Se­ lene. ne gece taze çayırın üstüne uzanıp sere serpe uyurken kimsecikler gör­ mezdi. Dağlarda yapayalnız yaşa­ manın verdiği hürlük. Ölümsüz tanrılar kimi zaman kıskanır in­ sanların mutluluğunu. Enyalios. yamacın mis kokulu kekiklerini yiyen sürünün titrek meleyişlerine kulak kabartırdı. ay ışığı görürdü onun gürbüz bedenini. kalabalık şehirlerde oturan hemcinslerine öz­ lemini de hep bu kavala söylerdi. bir de ulu Enyo. Gökler sanki yırtılmış. H e p aynı sestir o. Beşparmak dağlarının yoksul çobanı­ na bir armağan vermeyi kurmuş. Gündüz kayadan kayaya hoplayan boynuzlu. V. ölümsüz mutluluğunu gözümüzle göre­ biliriz. İkarios'a da üzüm kütügüyle şarabı bağışlamış. Ulu çamları uyuyan ve ışıklı düşler gören insanlara benzer. Başlarında Ares vardı. Entoria. gümüş ışığıyla onu sarıp çayırın üstüne yatınca kollarını sev­ gilisine açardı. biri lanus. hiç tatmadıkları bir tadı dudaklarında eme eme duyamazlardı. ışığın ta kendisiydi. hemen çobanına ko­ şar. Onlar Beşparmakların do­ rukları gibi kara. Selene bazı gece daha çok. sonun da Roma'lılar Capitolium tepesinin eteğinde Saturnus'a bir tapınak kurmakla yatıştırmış­ lar tanrıyı (Saturnus.

V I I I . Orada yaptırdığı bir Athena tapınağına tahta atı yapmak için kullandığı bütün avadanlıkları tanrıçaya adamış derler. Eos'un evliliklerini şöyle anlatır H e siodos (Theog. io'nun tanrı Zeus'tan olan çocuğudur (Tab. Kephalos'u Suriye'ye. onu kıskanan Aphrodite gül parmaklı tanrıçayı durmadan âşık ol­ makla cezalandırmış. İo Mısır'a gelince Zeus elini sırtına degdirmiş ve böylece gene kadın olmasını ve oğ­ lunu doğurmasını sağlamış. Delphoi bilicilerinden aldıkları bilgi şu­ dur: Başlarında Amphiaraos'un oğlu Alkmaion bulunursa. Epaphos manevi babası Telegonos'tan sonra M ı s ı r tahtına konar ve N i l ı r mağının k ı z ı Memphis'le evlenir. Ephialtes. yani birinci sefere katılan önderlerin oğulları ikinci bir saldırıya kalkışmayı düşü­ nürler. P r o m . 4).): O ülkede. "Zincire Vurulmuş Prometheus"ta İo'ya geleceği şöyle bildirir (Aisk. Epeios'un başka bir yararlığı Troya'ya so­ kulacak olan tahta atı yapmış olmasıdır. Savaşta pek başarılı olmayan Epeios. bu yüzden yıllar geçince Tithonos buruştukça buruşuyor. Zeus orada akıl sağlığını geri verecek barışçı elinin dokunuşuyla. tanrı da bağışlamış ona bu­ nu. inek biçiminde dünyayı dolaştıktan sonra lo Mısır'a varır ve oğlunu orada doğurur. 846 vd. gökleri arıtan Zephyros'u. Bkz. Troya savaşına otuz gemilik bir filo ile gelen Akha önderi. zaferi kazanacaklardır. Epaphos. Bu kez Epigon'lar. ta ki sonunda onu bir çekirge haline sokmuş (Tithonos). ne var ki Eos sürekli olarak genç kalması­ nı istemeyi unutmuş. Epeios. lo Epaphos'u alıp M ı sır'a döner. İşte o toplayacak ürünlerini taşkın Nil'in suladığı toprakların. Tithonos'a gelince. Sefere katılanlar şunlardır: Amphiaraos'un iki oğlu Alkmaion'la Amphilokhos. Sonra Tithonos'la birleşip Habeşistan kralı Memnon'u.). Rüzgârlardan sonra Şafak tanrıça günün müjdecisi Şafak yıldızını doğurdu ve göklerin çelenk çelenk yıldızlarını. gelmiş Akhilleus'a karşı çar­ pışmış ve onun elinden vurulmuş (Memnon). Efsaneye göre. Doğuracağın çocuğun adı kara Epaphos olacak Zeus'un bir dokunuşuyla doğacağı için. Çocuk doğar doğmaz Hera'nın buyru­ ğuyla Kureta'lar onu alıp kaçırır. azgın esişti Boreas'ı ve Notos'u. K ı z ı Libya. r n r ı ıcxs (Tab. Epigon'lar. bazı alanlarda üstün yararlık göstermiştir: Patroklos için düzenlenen yarış­ malarda yumruk dövüşü birinciliğini alır. Oğluna da bu n e ­ denle Epaphos adı konmuş. 10). İlos'un oğlu.): Şafak tanrıça Astraios'la birleşip coşku yürekli rüzgârları doğurdu. Kephalos'la birleşip Phaeton'u doğurur. 4 9 3 vd. Anası Eriphyle. üstü­ ne el değdirme" anlamına geldiğini ileri sürer­ lerdi. iki kral soyunun atası olacak Epaphos da anası lo gibi tanrıça Hera'nın hıncına uğrar (lo). Ama Zeus Kureta'ları öldürür ve İo'yu Suriye'ye Epaphos'un bulun­ duğu Byblos'a yöneltir. küçüldükçe küçülüyormuş. yani Troya soyundan olan Tithonos'u da Habeşis­ tan'a kaçırmış. İo bu kez oğlunu aramaya çıkar. Eos onu bir saraya kapatıp kimselere göstermez olmuş. Nil'in tam ağzında. Ne var ki Alkmaion ikirciklidir. Aslında Ephaphos bazı ilkçağ yazarlarının da belirttiği gibi Mısır'ın öküz biçiminde simgeiendirilen Apis tanrının Yunancalaştırılmış biçimidir. bir set üstünde Kanobos adında bir şehir vardır. Thebai'ye karşı Yediler'in sefe­ ri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. torunları da Agenor'la Belos'tur (Agenor). Polyneikes'in oğlu Thersandros'tan arma­ ğanlar alarak Alkmaion'u da kandırır (Eriphyle). Memnon Troya savaşından bir sonuç alınma­ dığını görünce. 378 vd. . Eos bir sabah Ares'le de sevişmişti. Eos onun için ölümsüzlük istemiş Zeus'tan. Epaphos. Troya dönüşünde önderi Nestor'dan ayrı düşen Epeios Güney İtalya'ya varır ve orada bir şehir kurar. Ondan sonraki beşinci kuşaktan elli kız Argos'a istemeye istemeye dönecekler Yakınlarıyla evlenmekten kurtulmak için. Hellen'ler Epaphos adının "dokunma.ı . Onun sözü Odysseia'da geçer (Od. Aloeusoğulları. Güneş'in ülkesi sayılan Y ü z ü Yanıklara Eos'un oğlu Memnon kral olmuş. karanın bittiği yerde. Eos sevgililerini kaçırırmış: Dev Orion'u Delos adasına kaçırmış. nasıl bir zamanlar kocası Amphiaraos'u kandırmışsa.

Erebos. Zeus bahtsız kralın üstüne yıldırımını salar. Erikhthonios. yetişmiş ona ve sarılırken. öbür altısı da intihar ederler. bunlardan yedi k ı / ı birbirini o kadar çok severlermiş ki.ı s i n i söylemiş. Erekhteus bir kızı­ nı kurban eder. dayanılmaz bir istek duymuş ve başlamış kaçan tannçayı kovala maya. Tydeus'un oğlu yiğit Diomedes. Efsaneye göre. onu sopalarıyla vurup öldürdükten sonra. Erekhteus'uıı birçok çocukları olmuş. Tanrı Dionysos Yunanistan'a ilk geldiğinde İkarios'un evinde konuk kalmış. Aldığı cevap şu: Kral yedi kızından birini kurban ederse zaferi kazanacaktır. A m a sarhoş olan komşular İ k a rios'un kendilerini zehirlediğini sanmışlar. .Adrastos'un oğlu Aigialeus. İşi. ölüsünü götürüp bir yere atmışlar. komşularını şölene çağırmasını ve onlara şarabı tattırm. Epimetheus'la Pandora'dan. Erebos'la Nyks birleşir­ ler ve ışıklı varlıklar meydana getirirler: Aither (Esîr) ve Hemera (Gün. Atina'lılar Erigone için bir bayram düzenlemişler. Zeus'la Mnemosyne'den dogma do­ kuz Musa'lardan biri. Thebai'liler de püs­ kürtülür. 3). Topal tanrı birdenbire tutulmuş ona. İkarios adlı bir Atina'lının kızı. Günün birinde tanrıça Athena Hephaistos'un işliğine silah ısmarlamaya gelmiş. Prometheus'la Pandora'nın kişilikleri onu büsbütün siler. Bir gün tanrı İkarios'a bir tulum dolusu şarap vererek. Toprak ana döllenmiş. likslnerek yere atmış. genç kızlar çıldırıp asıyorlarmış kendilerini. Topal olduğu halde. Titan İapetos'la Klymene'nin oğlu. Tanrı Atinalıları şöyle cezalandır­ mış: Bir delilik salgını baş göstermiş şehirde. er­ tesi sabah Epigon'lar girer ve Thebai'yi yağ­ ma ederler. Epimetheus Yunan mythos'unda Adem'in rolünü oynar. Deukalion'un karısı olacak Pyrrha doğar. desteklediği insan soyunu yok etmek için ya­ rattığı kadını Epimetheus'a armağan olarak yollar (Hes. O gece. kız da üzüntüsünden oradaki bir ağaca asmış kendini. aldıkları doyumluğun bir bölü­ münü Delphoi'deki Apollon tapınağına adar­ lar. bilici Teiresias'ın verdiği öğüt üzerine Thebai'liler şehri boşaltırlar. Erikhthonios'un torunu (Tab 24). Köpeği. Yeraltı karanlığını simgeler. Sanatlardan lirik şiiri ve özellikle aşk şiirini simgeler ve esinler (Mu­ sa'lar). Günün birinde Atina Eleusis'le savacı girmiş ve Eleusis'e yardım eden Trakya kralı Eumolpos'a karşı koymak zorunda kalmış. Ki/ oğlan kız tanrıça bir yün bezle spermayı silip. Dedesinin efsanesinden ayrılmayan efsanesi sonradan başka katkılarla değiştirilmiştir. Bu bayramın bir benzeri de Roma'da vardı (Entoria). Erigonc. Erikhthonios tanrı Hephaistos'tan dogmadır. Adı "yün" ve "toprak" anlamına gelen iki kökten türemedir. yeryüzünde karanlık saçan Nyks gibi Khaos'tan dogmadır. Atina kralı. Zeus onu Prometheus'a karşı kullanır: Prometheus'u ve onunla birlikte. Pandion'un oğlu. Epimetheus îapetos oğullarının en akılsızı ve bu bakımdan Prometheus'un tam karşıtıdır. Savaşta. Kapaneus'un oğlu Sthenelos. öbürleri de canlarına kıyacaklarına ant iç­ mişler. biri ölür se. Poseidon'un bir oğlu olan Eumolpos'u yenince deniz tanrı öfkelenir ve Zeus'tan Erekhteus'u öldürmesini ister. Erebos. K ı z ı Erigone'yle sevişmiş ve Staphylos ( ü z ü m ) adlı bir oğulları olmuş. buna karşılık ona asma kütügüyle şarabı armağan etmiş. Erekhteus. o da Prometheus'un Zeus'tan armağan alma dediğini unutur ve tanrıların özene bezene yarattıkları Pandora'yı alır. Polyneikes'in oğlu Thersandros ve Mekisteus'un oğlu Euryalos. Atlas. Bu savaşı nasıl iyi bir sonuca eriştirebilecegl sorusunu Delphoi bilicisine sormuş. Gündüz). Erato. Epigon'lar saldırıya Thebai çevresindeki köy ve kasabaları yok etmekle başlarlar. Epimetheus. Parthenopaios'un oğlu P r o makhos. Erigone'ye babasının atıldığı yeri göstermiş. ama Laodamas Alkmaion'un kargısı altında can verir. spermasını bacağına akıtmış. Thebai'liler. Menoitios ve Prometheus'un kar­ deşi (Tab. 24). Atina'nın ilk krallarından biri (Tab. Eteokles'in oğlu Laodamas'in önderliğinde şehirden çıkıp saldırı­ ya girişirler. onunla evlenir (Pandora). ne var ki ondan çok daha silik bir tip olarak çıkar karşımıza.). Delphoi bilicisi bu olayı İkarios ve Erigone'nin ölümleriyle ilgili gösterince. 84 vd.

): Koca Uranos geldi kara geceyle. sivri dişli tırpanla biranda kesti babasının hayalarını ve kaldırıp attı arkasından bir yere. Bir de kan davası güderek. kimi zaman bir­ çok. ki­ mi zaman bilmeyerek öldürür. insan tanrılara yakarmak. Bu sürecin nasıl sahneye konduğu üzerinde durmadan "suç" kavramını incelememiz gerek. kan kokusunu he­ men alıp koşarlar ve peşine takıldıkları suçlu­ yu sonsuzca kovalayarak çıldırtırlar. Bu eşsiz tragedya anıtinda son oyun Erinys'lerin adını taşımakta- dır. upuzun. Erikhthonios'un dört atlı arabayı keşfettiği ve Atina'ya para ve Panathenaia bayramı gi­ bi yenilikler getirdiği söylenir. Erinys' lerin en çok rol oynadıkları şiir eseri Aiskhylos'un "Agamemnon". Orestes de böylece suçundan ve çektiği vicdan azabından arın­ mış. Erinys'ler suçu işleyenin ve özellikle adam öldürenin peşine takılan köpekler diye düşü­ nülür. yaklaşıp sardı toprağı boydan boya. Her iki halde de su­ çundan arınmak için çareler vardır. Sürgünde yaşarlar.276vd. Sonraları Erinys'lerin üç kadın ve adlarının da Alekto. bir uğursuzluk sayılır. der Hesiodos. Bunlardan biri Patroklos. Suçtan arınma yalnız tanrılar katında değil. kötülüğü iyiliğe çevirmele­ rini sağlamaktır. Ama pusuda bekleyen oğlu uzattı sol elini ve sağ elindeki tırpanla koskoca. bir erkek çocuk çıkarmış ortaya. Eumenides tragedyasında babası Agamemnon'u öl­ düren anası Klytaimestra'dan öç alan Orestes'in peşine takılan Erinys'ler sonunda birer af tanrıçasına dönüşürler. bu yüzden de sürülür. Her ikisi de yurtlarından kovulmuş. Bundan amaç. İnsan ne zaman suç işler. onlar babasını ve özellikle anasını öldüren suçluyu kovalarlar. kendi­ sini arındırmayı göze alan bir temiz adam bulmalı ve ona hizmet etmelidir. yani adam öldü­ rür? Yunan efsanesinde adam öldürme çok­ luk bir yanılgı sonucunda olur: Ate tanrıça in­ sanı gaflete düşürür ve insan istemeyerek. ama konuklan seven ve koruyan Zeus tanrının ko­ lu kanadı altında bulunduklarından sürgünleri tatlı gelir onlara. bu köpekler dişidir. kan döker. Yunan mythos'unda ünlü bir ba- .ki topraktan dogma bütün ya­ ratıklar gibi yılan kuyrukluymuş . "Khoephoroi" ve "Eumenldes" trilogia'sıdır. ne var ki Yunanlıların sık sık başvurdu­ ğu "euphemismos" denilen bir dil çaresiyle Erinys'lere "Eumenides" yani "iyi niyetliler" adı takılmıştır. Bu tanrıçalarla birlikte Devlet ve Orman perileri doğmuştur. Kimi zaman bir. Homeros destanlarında adı geçen birçok ünlü yiğitler suç işlemiş kişilerdir. Erinys'ler. Erikhthonios . indi yere arzudan yanıp tutuşarak. kurtulmuş olur.Athena'nın tapınağına kadar sürünmüş ve kalkanının altı­ na girerek büyümüş. Sayılarını ve isimlerini vermez. Kutsal alanda yetişen bu gence kral Kekrops sonradan Atina krallığını vermiş. kendisi gidip sığınacak bir yer bulmalı.ERİNYS'I ı R bundan. Pandion'dan da Erekhteus dolmuş (Erekhteus). kısas kurallarını uygu­ layarak adam öldürür. Tisiphone. sert ve tehlike­ li olarak bilinen Karadeniz'e "Pontos Eukseinos" yani konuksever deniz denirdi. kurbanlar kesmekle a f f ı nı sağlayabilir. Bir Nympha ile evlenen Erikhthonios Pandion'u yaratmış. Athena da çocuğu Kekrops'un kızlarına ema­ net etmiş (Aglauros). ve bunlardan gebe kalan toprak yıllar sonra doğurdu yaman Erinys'leri. Aynı görüşle. Phoiniks). Ama boş değildi elinden savrulup giden: Kanlar fışkırıp saçıldı içinden ve hepsi gömüldü kaldı toprağın bağrında. Peleus'un ya­ nına sığınmış kişilerdir (Patroklos. M e gaira olduğu kabul edilmiştir. Zeus'un kızları sayılan Litai (Yalvan) tanrıçalar suçlular adına aracı olur­ lar. amansız tanrı­ çaları yatıştırmak. Homeros dünyasında bu suçun cezası bi­ zim hak ve hukuk anlayışımıza göre hafiftir: Yurdunda adam öldüren yurdu için bir pislik. kimi zaman da üç olarak gösterilen öç alma tanrıçaları Erinys'lerin doğumunu Hesiodos şöyle anlatır: Kronos anası Gaia'nın verdiği tırpanla Uranos'un hayalarını keser (Theog. öç tanrıçalarını. Ne var ki işledikleri suçlar Erinys'lerin kovala­ masını gerektirmez. insanlar arasında da mümkün olmalıy­ dı. Öç köpekleri herhangi bir adamı öldürenlerin peşine takılmaz. öbürü de AkhiUeus'un lalası Phoiniks'tir. Bebeği sepette iki yılan arasında gören Kekrops kızları çıldırarak ken­ dilerini Akropolis'ten aşağıya attıktan sonra. Zeus'tan bağışlamayı elde ederler (Yalva­ rırlar).

ama sesi kulağa hoş gelmiyor. Aigisthos'la Klytaimestra'nın cinayet hazırla­ dıklarını sezer ve bu sezgiyi şu sözlerle dile getirir (Ağam. hiç ayrılmıyor bu evden. Ana oğul ara­ sında şöyle bir konuşma geçer (Khoe. —Diriyken boşuna mı yakarıyorum bir mezara karşı? Or. Agamemnon tragedyasında Mykene kralıy­ la birlikte Troya'dan dönen bilici Kassandra.): Bir koro var ki. — Babamı öldürdün ya. Zoratarsm onu bu konaktan: Aynı s o y u n Erinys'leri bunlar. övgü değil çünkü söyledikleri. — Demek bir yılan doğurmuş. K l y t . Koro yakınır. der. sonuç mahkemenin vereceği oylara bağ­ lıdır.ı onları kovduktan sonra sahne değişir ve Atina'daki Akropolis görülür. Mykene'de yönetimi ele alan çift kendi ölülerinin öcünü almak için kralı ve Troyalı tutsağını öldürmüşlerdir. Traged­ yanın sonunda yenilgiye uğrayan Erinys'ler korosu öfkeyle çekilmek üzeredir ki. ama o da babamı öldürmüştü. 922 vd. Oidipus babası Laios'u bilmeyerek öldü­ rür. insan kanı içmiş yüreklenmek için. kader ağırlığı yerine insanların mahkeme­ si. urbası­ nı yırtıp memesini gösterir ve Orestes'in ayaklarına kapanarak yalvarır. ananın kinli köpeklerinden sakın Or. bakar ki Gorgo yüzlü.UİNYS'l. gördüğü ceza korkunçtur. Aiskhylos'un. yalvar­ maktadır. bir de ana katili vardır: Oidipus'la Orestes. Orestes bağırır. iyi niyetliler diye çıkarlar ortaya. Atina din ve devlet anlayışını yüceltmekte ve yeni yeni kavramlar kurup. K l y t . Böylece tanrı kara­ rı. oysa benim eli­ me güç katan. adaleti gerçek­ leştireceklerdir. Pytho tanrısı Loksias'tır. Orestes Athena tanrıçanın verdiği bir oy fazlasıyla beraat eder. tanrıların tik­ sindiği pis bir kadındı anam. Böyle konuşurken. Orestes'in davası Athena'nın tapınağı önünde görülecektir bu kez. Orestes anasını öldürür. yavrum benim? Or.K ba. daha önce Algis thos'u da vurmuştu. Apollon oklarıyl. bu­ nun simgesi eski hukukla yeni hukuk anlayı­ şının birleşmesi olsa gerek. — Ya babamınkilerden nasıl kaçarım senden sakınırsam? K l y t . saçları yılanlarla örülmüş Erinys'ler bunlar. anamı öldürdüm. —Ananı mı öldüreceksin. Ellerinden taptaze kan dam­ lamakta. kendin öldüreceksin. kendini ve eylemini savunan bir insanla karşı karşıya gelip tartışmaktadır­ lar. tek sesli söylüyor ezgilerini. Athena onları Atina'nın koruyucuları olarak şehirde kalmaya çağırır. Orestes eylemini haklı gösterir: Evet. Erinys'ler bun­ dan böyle Atina'ya bet bereket saçacak tan­ rıçalar olarak intikamı değil. Piyesin sonunda sahnede Agamemnon'la Kassandra'nın yan yana yatırılmış ölüleri gö­ rülür. onları canlandırmaktaki . birdenbire yanı başında kara urbalı kadınlar belirir. Erinys'ler korkunç hırıltılarla dört dönmektedir çevresinde. uyandırır köpekleri. ama suçu Alkmaion'unkinden da­ ha da ağırdır. A l k maion gibi o da babasının kanına giren anası­ nı öldürür. buna karşılık Atina halkın­ dan sonsuz saygı göreceklerdir. Klytaimestra oğ­ lunun ne amaçla geldiğini anlayınca. Apollon gelir. senin de ölmen gerek. sahnedeki kapı açılıp ge ne ikisinin ölüsü görülür. insan kanı içmiş bu evde oyalanan koro. evet. oysa Orestes bile bile öldürür anası Klytaimestra'yı. büyütmüşüm ben.l. Atreus' tan bu yana üçüncü ölüm kasırgasıdır bu.I. Tam bir mahkeme sahnesidir bu.): K l y t . Bunların öcünü ala­ cak kuşak da yetişmekte. — A m a bak. daha bi­ linçlidir (Alkmaion). derken Klytaimestra'nın tayfı dür­ ter. yani Apollon'dur. yedi yıl sonrasını gösteren "Khoephoroi" (Sunu taşıyan kızlar) adlı tragedyada Orestes öç alıcı olarak anası­ nın karşısına dikilmektedir. 1186 vd. — S e n i ben değil. So­ nu nereye varacak? Ate'nin öfkesi dinecek mi? Üçüncü "Eumenides" tragedyası Delphoi tapınağının önündeki bir sahneye açılır: Apollon'a sığınmış olan Orestes evrenin gö­ beği sayılan taşın üstüne yıkılmış. onla rı uyutur. İ k i hak ve hukuk anlayışının çarpıştığı bir mah­ keme: Geleneksel kısas kurallarını simgele­ yen Erinys'ler. Erinys'ler değişir. yani Areopagos kurulmuş olur. çünkü daha hesapb. çağırır ve deli gibi atar kendini dışarıya.

kötüsü. Diotima'ya göre Eros bir tanrı bile değildir. akıl ve istem güçlerini. Eski metinlerde beliren bu inanış Vergilius'un "Aeneis" destanında dile gelmek­ tedir: Erinys'leri Tartaros'un dibinde ruhlara ellerindeki kamçılar ve yılanlarla korku salıp eziyet eder görürüz. İnsanlara yararlıdır o kavga. ve insanların da. Argos kralı Talaos'un kızı ve Adrastos'un kızkardeşi. yani kendi kendi­ liğinden doğurma ilkesini bazı tanrısal varlık­ lar için sürdürür. biri faydalı ve şöyle tanımlar ikisini de (İşi. o Eros ki elini. sonra geniş göğüslü Caia. Peleus'la Thetis'in düğününe hır çı­ karmasın diye çağrılmadığı için altın elmayı tanrıların dügtin sofrasına atar da. ölüm ve yıkım getiren ne kadar varlık varsa hepsi Nyks (Gece)'ten dogmadır. Karasevda ve İhtiyarlık gibi tanrılaşmış kavramlardan hemen sonra gelir doğum sırasında. Eriş. insanı kanlı savaşa götürür birisi. 11 vd.). O kavga ki eli tutmaz insanları bile işe sürükler. giderek "parthenogenesis". Üç Güzeller yarışmasında da bir rol oynar. Eros'un da doğduğuna inanılmakta­ dır. bizim "cin" diyeceğimiz bir yara­ tıktır. Hesiodos yaratılışı anlatırken Khaos'tan hemen sonra Eros'u sayar. Zorla girer bu kör dövüşüne ölümsüzlerin zoruyla. en güzeli ölümsüz tanrıların. Ama daha sonra. Yaşamın özünde gö­ rür onu Hesiodos ve kardeşine kötü değil de iyi kavgadan yana gitmesini öğütler. hem tatlı hem acı Eros. Hesiodos'tan başka theogonia ve kosmogonia'larda da Eros'a yer ayrılır. buyruğuyla. Bu kavga Troya savaşı gibi yüce bir çatışma­ nın kaynağıdır. Hesiodos ona "azgın yürek­ li" der ve kendi doğurduğu varlıkları sayar (Theog. İlkçağın en içli ve bilinçli aşk şairi Sappho da Hesiodos'a benzer bir tanım­ lama verir: Gene Eros. 226 vd. Eriş. Eros. ayağını çözer tanrıların. Ve sonra Eros. Öteki kavgayı daha önce doğurdu yüce Karanlık. yahut da Gece'den dog­ ma evren yumurtası ikiye bölünüp yarı kabu­ ğundan gök. hiçbir ölümlü sevmez onu. İhanet. Yunanlıların "daimon". Ana Toprak. Erinys'ler. elimi. öteki kötülemeye. Zaman geçince. Cehennem kavramına yaklaşan bu görüşler Roma mythos ve şiirin­ de Etrüsk etkisiyle gelişmiş olabilir. Özden apayrıdır bu iki kavga.): İki türlü kavga vardır bu dünyada. ama bu evrensel ilkeyi gene de saymış olmak için şöyle der (Theog. Mantineia'lı Diotima'nın görüşlerini anlatır. Eriphylc. ilkçağın en eski metinlerinden beri evrende birleşme ve üretmeyi sağlayan doğal bir güç olarak karşımıza çıkar. tanrıların da ellerinden alır yüreklerini. Platon'un "Şölen" adlı diyalogunda herkes kendine göre sevginin tanımlamasını yaptık­ tan sonra. Thebai efsane çembe­ riyle ilgili öyküsü Adrastos.. ölüm­ lüyle ölümsüz arası bir varlık. Orfizm deni­ len ve şair Orpheus'tan geldiği ileri sürülen mistik akımda da Eros'un dünyayla birlikte kaos'tan çıktığına. onun etkisini insan dün­ yasında açıkça gördügü'halde. o karşı gelinmez yaratık sarsıyor beni. yarı kabuğundan toprak ortaya çıkınca. Sonra da ikinci eseri "İşler ve Günler" de iki kavga ayırır. Amphiaraos ve Alkmaion adları altında anlatılmıştır.ustalığı bu üçlüde en yüksek zirvesine eriş­ miştir.): Khaos'tu hepsinden önce var olan. kolumu çözen. Ne kadar belalı tanrı ve tanrıça varsa.. 116 vd. ilk tanrılar ara­ sına nasıl yerleştireceğini iyice bilemez. biri övülmeye değer. Hesiodos'un bu kavgasına rekabet ya da ekmek kavgası demeli. Göklerdeki tahtında oturan Kronos oğlu toprağın özüne kattı onu. biri insana zararlı. üstüne "en güzeline" yazdığı altın elmanın kime verilece- ği kararı Paris'in yargısına bırakılır (Paris). Titanlar gibi azman yaratıkların birleşmesinde ne gibi bir rol oynadığını tanımlamakta güçlük çeker. Kavga tan­ rıça Eriş. Eros. Eros'un devler. Sokrates bir kadın bilici. insanları yeral­ tında cezalandıran tanrıçalar olarak görülme­ ye başlar. Eros'un doğuşunu anlatmak için yepye- .

Aither. iyinin peşin­ dedir. giderek tehlikeli bir çocuk biçimine girmiş. bir­ denbire de ölür. (2) Arkadya'da akan bir ırmakla aynı bölge deki bir dağın adı. Bakarsın aynı günde bolluk içinde gelişir. hep tuzaklar kurar. varını yoğunu yiyip bitir­ dikten sonra. İskenderiye sanatıyla başlayan bu Eros simgesi Roma'da Amor-Amores diye epey tutunmuş. Eryks yiğide meydan okumuş.' yol köşele­ rinde yatar. dayanıklıdır. Sevgi'nin karakterini anasıyla babası arasındaki karşıtlığın sonucu olarak şöyle anlatır: "BoUuk'la Yoksulluk'tan doğan Sevgi'nin talihi de ona göre olmuş. ya da kardeşi. ne de varlık içinde" (Şöl. Uranos'lu Aphrodite'nin Hermes'le birleşmesinden Eros doğ­ muş. 203c. tersine kabadır. Erysikhton. taşkın bir adammış. 19). Kral Oldlpu . ağaçları bir bir kesmiş. Delos'taki Apollon tapmağına git­ miş. As­ lında ne ölümlü. Eileithyia' nın eski bir heykeliyle döner­ ken. (1) Apollon tanrının oğlu. 292). bu biçimle de günümüze kadar gel­ miştir. Geryon'un öküzlerini bekleyen sı­ ğırtmaç. as­ lında her derde deva. sonra yine babasının tabia­ tı gereği bir çaresini bulup dirilir. VI. Atina'lı kahraman. Tanrılardan korkmaz. Babasına çeken tarafıyla da hep güzelin. ne ölümsüzdür. Esîr. Herakles bu sürüleri çalmak için Erythion'u da. tanrılar işmarlarla onu alıkoymaya çalış­ tıkları halde. Sevgi'nin hiçbir zaman kanmadığı. Adonis'le seviştikten sonra Aphrodite'yi ha­ mama girer görmüş. Ne var ki hiçbir tanrı Eros gibi zaman ve mekâna göre değişik bi­ çimlerde yansıtılmamıştır. ama krallığına el koymayıp akrabalarından birinin günün birin­ de oraya yerleşeceğini söylemiş ve öyle ol­ muş: Tarihsel çağlarda Dor'lardan bir grup Eryks dagma yerleşmişler. Oidipus'la lokaste'nin oğlu. Erymanthos. çoklarının sandığı gibi hiç de öy­ le ince ve zarif değildir. güreşmişler ve H e rakles Eryks'i öldürmüş. dağda. arzulayan bir duygu olduğu dile getirilmiş olu­ yor bu parçada. d). hüner anlamına gelen Poros'un ogluymuş. yaman avcıdır. bayırda. Başka efsanelerde Eros'un Aphrodite ile Hermes'in oğlu. Herakles de efsanelik yaban domuzunu öldürmüş (Herakles). yaşar. Theog. insanları oklarıyla kovalayan ve yaralayan kanatlı. Demeter de onu din­ meyen bir açlığa çarpmış. Bkz. yalınayaktır. Erysikhton ne ye­ se doymuyormuş. anasına çek­ miş. Eryks. Bu efsaneler Eros'un özün­ deki çok yönlülüğü dile getirmek için sonra­ dan uydurulmuştur. Erythion. kendi kendini de yemiş. Erysikhton hiç aldırmamış. Adı Herakles efsanesine karış­ mıştır: Geryoneus'tan aşırdığı sürüleri götü­ rürken Herakles bu Eryks'e rastlamış. ( 1 ) Thessalia kralı Triopas'ın oQlu. hiçbir tanrı Eros kadar şairlere konu olmamıştır. Dione'nin kızı Aphrodite'den de Anteros (karşılık aşk). kapı önlerinde. Oğlunun öcünü almak için Apollon da bir yaban domuzu olup Adonis'i vurup öl dürmüş. alaycı ve ya­ ramaz. Eteokles. büyücülükte eşsizdir. Sem- bolik bir anlam taşıyan bu masal Psykhr bal ligi altında anlatılmıştır. Günün birinde Demeter'e adanmış bir koruluğu kesmeye kalkış­ mış. Aphrodite ile Poseidon'un oğlu olduğu da söylenir. Böylece Eros tanrı evrensel bir ilkeden. ya da Eileithyia veya İris'in çocuğu olduğu söylenir. Yaban domuzlarının çok olduğu bu bölgede Artemis avlanmayı sevrı (Od. buluş­ lara düşkündür. Ne yapsın. sürülerin bekçisi köpek Orthos'u da öldürür (Hes.ni bir efsane uydurulur: Yoksulluk tanrıça (Penia) ile Bolluk tanrı diye çevirdiğimiz. açıkta. evsiz barksız. fikirlere. yürekli. yoksulluktan kurtulamaz. yolda ölmüş. Eros'u ele alan en güzel efsanelerden biri Apuleius'un "Eros ile Psyklıc" masalıdır. 103). Üstünde ünlü bir Aphrodite tapınatjı bulunan Sicilya dağına adını veren efsanelik kral. hep arayan. (2) Kekrops'la Aglauros'un oğlu. şiirde olduğu kadar resimde de iz bırakmış ve Rönesans'ta ikinci ve çok canlı bir gelişme görmüştür. bu yüzden gözleri kör olmuş. pistir. kalkar. Öylece Sevgi her zaman ne yokluk içinde­ dir. atılgan. Polineikes'in kardeşi (Tab. Sevgi her şeyden önce her zaman yoksuldur. Bir şeyin eline geçmesiyle elinden kaçması bir olur.

İphis'in k ı z ı Kapaneus'un karısı. Horalar­ dan biri (Themis. Atina ile Eleusis arasında kopan savaşa karı­ şır. Polyneikes de şehirden ayrılır. Thebai'de törenle gömülür. içinde boğulan Euphrates'in adı verilmiş. Euphrates. Babası yiğidi bağış­ ladığı halde. Eunomia. yemek verir ve dilenci pozunda olan efendisinin uydurduğu hayat hikâyesini dinledikten sonra. karısı Deianeira ve oğlu Hyllos'la bir­ likte Kalydon'dan göçüp Trakhis'e yerleşmiş. sonra da yanlışlığını anlaya­ rak kendini nehre atmış. Eumaios'un anlattığı bu öykü ilginç bir roman ve o zamanki Akdeniz çevresinde ise yoğun bir gidiş geliş olduğunu açığa vurur (Od. Euphrosyne. Poseidon'un oğlu. Eleusis başrahipleri "Eumolpides" adını benimse­ miş ve atalarının Eumolpos olduğunu kabul ederlerdi. Tanrı Ares'in oğlu. Euenos atlarını vurduktan sonra kendini orada akan bir ırmağa atar. Eteokles'le Polyneikes aralarında bir anlaşma yaparlar: Her yıl biri kral olacaktır. Odysseus uzun serüvenlerinden sonra yurdu­ na ilk ayak bastığında Eumaios'un yaptığı ve yönettiği ahırlara gider ve babasının sadık uşağı olan bu "tanrısal" çobanbaşı ile bulu­ şur. Eumaios. kocasının odun yığınına atılarak. ama Eteokles gene anlaşmaya yanaşmaz. Adı sevinç. E u n e o s . K ı zı Marpessa'ya bir talip çıktıkça babası onu öldürür ve kafasını Poseidon tapınağına asarmış. 389 vd. 467 72). Euadne. Eunomos. ama İdas tanrı Poseidon'dan kanatlı bir araba aldığı için onu ya­ kalayamaz. O zamana kadar Medos adını taşıyan nehre. İlkin tahta oturan Eteokles'tir. Euenos. Aitolia kralı. Herakles de çocuğa bir tokat atacak olmuş. Odysseus'la aralarındaki ko­ nuşmalar Odysseia romanının gerçekçi yanı­ nı ve zamanın yaşama koşullarını açığa vurup yansıtan değerli belgelerdir. E u m a i o s . Odysseus'un sütninesi Eurykleia kadar sevimli. Kalydon kralı Oineus'un sarayın­ da şarap sunan delikanlı. Sonunda Marpessa'yı İdas kaçırır. Thebai'ye karşı sefere hazırla­ nan Yediler ordusu saldırıya başlamadan ara­ larından Tydeus'u elçi olarak gönderirler. onunla bir­ likte yanar (Kapaneus). Bir yıl sonra hakkını aramaya gelince. X V . Eumolpos Eleusis myster'lerinin kurucusu olarak tanınır. oysa Polyneikes mezardan yoksun bırakılır (Antigone). Ama tokadı o kadar sert indirmiş ki çocuk ölmüş. Themis'le Zeus'un kızı. Hora'lar). Trakya kralı. neşe anlamına ge­ len Euphrosyne üç Kharit'lerden biridir (Kharit'ler). Eteokles Polyneikes'le teke tek savaşta can verdikten son­ ra.j. Odysseia'da önemli bir rol oynayan İthake'li bir domuz çobanıdır. Irmak Euneos adını alır (idas. Epigon'ların Thebai'ye saldırısı sırasında Eteokles'in oğlu Laodamas kraldır. m» . Bunun üzerine saldırı başlar. konuğunun özlemini çektiği efendisi ol­ duğunu anladıktan sonra da talipleri öldür­ mekte. ağırlamakla kal­ maz. Eumaios onu saygıyla karşılar. Fırat nehrinin adını açıklamak için uydurulmuş bir efsane: Euphrates adlı bir adam varmış. Atlantis'in yerlisi (Atlantis). Troya savaşına kendi katılmadığı halde. Euneos. Eumaios ihtiyar bir dilenci kılığında olan Odysseus'u konuklamak. ona bir döşek serer. Herakles'in ellerini yıkarken Eunomos yanlışlıkla suyu yiğidin ayaklarına dökmüş. bu savaşta Atina kralı Erekhteus elinden öldürülür (Erekhteus). lason'un Argonaut'lar se­ ferinde Lemnos adasına varınca Hypsipyle'den olan oğludur (Argonaut'lar. Euenos da peşine takılır. E u m o l p o s . VII. Akha'lara Lemnos şarabı gönderir (İl. günün birinde oğlunu karısının yanında uyur görmüş ve onu bir yabancı sa­ narak öldürmüş. mülkünü yeni baştan ele ge­ çirmekte yardımcı olur ona. Odysseus domuz çobanının kulübesine ge­ lince.Thebal'dcn kovulunca. kendisinin de bir kral oğ­ luyken nasıl kaçırılıp İthake'ye getirildiğini anlatmaya koyulur. malını. cömert ve akıllı bir kişidir. Eteokles yö­ netimi ona vermeye razı olmaz. Bunun üzeri­ ne Polyneikes Argos kralı Adrastos'a başvu­ rur (Adrastos). Akhilleus esir aldığı Priamos oğlu Lykaon'u Euneos'a satar (Lykaon). Euenor. Marpessa). Hypsipple). Herakles kendi kendine ceza vermiş.

sonra Zeus'un İo'yu yeniden kadın kılığına sokusu çiziliydi. iyi bir insan gibi Yalnız konuşmuyor. gördüğü yaratıklardan korkan Europa. Thaurnas ile Keto'nun kız kardeşidir (Tab. kadın kılığında.. yeryüzünde öyle tarafsız davrandılar ki. Zeus bir ilkbahar sabahı gökteki sarayında oturmuş. Zeus'la sevişmesi yüzünden adı coğrafyaya geçen tek kadın İo değildir. tasasız. Yaşıtları gibi. düşmemek için bir eliyle boğanın ko­ caman boynuzunu tutarken. ıslanmasın diye mor eteğini topluyordu.. Şafak tanrıça Eos'la Astraios. hiç üzülmerniştir denebilir. kendisini ıssız bir yerde tek başına bırakmaması için boğaya yalvardı. 6). Orada Mevsim'ler karşıladı kendilerini. sepetlerini çiçeklerle doldururlardı. Gördüğü bu garip düşü yorumlayamadı Europa.. Hepsi de bilirdi ki. Yalnız sepetler mi. kendisini paylaşmak istemişlerdi düşünde. Euros. Hesiodos'un Theogonia'sında Pontos'la Gaia'dan. s. en güzel se­ pet Europa'nın sepetidir. Yanlarında. Astraios. Öteki kıta ise. kırmızı yaban gülleri.. Europa da boğayı gö­ rünce dayanamayıp yanına geldi. ölümlerinden sonra ölüler ülkesine yargıç yapıldılar. oğlu Eros'a söylemiş. Argos'un öldürülüşü. okşadı. Çiçek toplayan kızların arası­ na indi. Tl tan'lardan Krios'la birleşip. inek oluşu. arkalarında garip deniz tanrıları Nereid'ler. onu kendisi al­ mak istemişti. Ötekilerin de binmesine fırsat verme­ di Zeus fırlattığı yıldırımların hızıyla denize daldı. Hiç boğaya benzemiyor. Bir süre sonra Girit'e ayak bastılar. O ilerledikçe dalgalar iki yana açılıyor­ du. Güneybatıdan eser. Gözleri. içlerini dolduran çiçek­ ler de ne kadar güzeldir. menekşeler. Europa'nın Zeus'la seviş­ tiği sıralarda Hera nerelerdeydi. bilinmiyor. Bir boğa k ı l ı ğ ı n a girdi. boğanın sırtına oturdu. Io'nun serüvenine benzer bir serüven ya­ şayan Europa'nın öyküsünü Edith Hamilton'un Ülkü Tamer'ce yapılmış çevirisinden okuyalım (Varlık yayınları. Europa da yaşıtları arasında öyle ışıldıyordu. Europa. Eurybie. bir boğa sırtında deniz­ ler aşıvermenin yarattığı birkaç saniyelik şaş­ kınlık ve korku bir yana bırakılırsa. Ama Europa. "Bu boğa olsa olsa bir tanrıdır" diye düşünüyor­ du. uyku­ dan uyanmış. ya da Typhon'dan doğduğu söylenen dört ana rüz­ gârdan biri. Nereus. Europa'yı doğurduğunu ileri süren Asya. bütün bir kıtaya adını vermiştir (Tab. Güzel Europa. Hephaistos yap­ mıştı o sepeti. Boğa. ona tutulduğunu. 53). Poseidon'la Libya'nın oğlu. Minos ve Rhadamanthys. yani denizle topraktan doğmuş. 11). Zaten aşk tanrıçası Aphrodite. önlerinde. Hemen eğildi boğa. kendi yaşındaki kız arkadaşlarını topla­ dı.Europa. bizim keşiş­ leme dediğimiz rüzgârdır.. o da oklarından birini Zeus'un kalbine saplamıştı. sümbül­ ler. Hera uzaklardaydı o sırada. mitologya'da oğullarından daha önemli bir yer tutar. Zeus'un Europa'yı kendisine verdiğini söylemişti. Europa'nın oğullarından ikisi. Pallas ve Perses 'i doğurur. Fenike kralı Agenor'un kızı Europa tanrılar tanrısı Zeus'un sevgisini kazanmakla ölmez bir ün salmış. yüzyılda yaşamış İskenderi­ ye'n bir şairin. Kharit'lerin arasında nasıl ışıldarsa. İ k i kıta. kendisi için çok ilgi çekici bir yaratığa ilişti. cevap vererek kendisinin tan­ rılar tanrısı Zeus olduğunu. Üstünde İo'nun öyküsü. Phorkys. Seviştiler. Orada oyunlar oynarlar. Aşk tanrıçası. Sulardan. K o y u kahverengi. ama Zeus yine de ne olur. Sonunda dayanamadı. sırtı­ na binmesini ister gibiydi: S ı r t ı n a bindirip gezdirecek bizi. Girit adasına gittiklerini söyledi. boynuzları yeni ayın görünüşüne benzeyen güzel.. Nergisler. III. İo'nun yıllarca acı çekme­ sine karşılık Europa. Onu sevdi. gördüğü düşü yorumlamaya çalışıyordu. Bilinen bir şey var: Tanrılar tanrısı. Sanki Europa'nın. kaşları yerinde gümüş yaylar çizili. öteki eliyle de. çocukları oldu. Zeus onu görünce dayanamadı. gülümseyerek. gamsız. gönlü ne dilerse onu yapıyordu. borulannı öttürerek Tritonlar ve Zeus'un kardeşi Poseidon gidi­ yordu. çekici bir boğa olup çıktı. öyle güzel bir boğa ki bu. Europa'nın ünü daha da yaygındır. Öv/e tatlı. Moskhos'un şiirinde anlatılır). ansızın. deniz kıyısındaki çiçek tarlasına gittiler. ( B u öykü. tembel tembel yeryüzünü gözetli­ yordu. ne olmaz diye korktu.Eurybie. .

oğlunun canına kıyılma­ yacağım söyler (Od. 17): Penelopeia'yı babası ve kardeşleri kışkırtırlar Eurymakhos'a varsın diye. Eurynome. ağırlığı en çok talipler arasında o artırır çünkü. 95 vd.). Odysseus onu da bir okla yere serer ve öldürür. onu poh­ pohlar.). bebekken dadılığa başlamıştı Telemakhos'a bakmıştı ta çocukluğundan kocaman oluncaya dek. Hesiodos'un "Theogonia"sında anlatıldığına göre (Theog. Odysseus'un sarayında oynayan dra­ mın en sevimli kişisidir. Antinoos'la birlikte Eurymakhos taliplerin en ciddiye alınması gerekenidir (Od. 396). taliplerin en iyisidir gene de. İlyada'da iki Eurymedon'un sözü edilir. 350507). 23 vd. Telemakhos'u en çok seven de oydu. 347-380). öbürü Nestor'un seyisidir. biri Agamemnon'un seyisi. I. (1) Okeanos'la Tethys'in sayısı üç bini bulan kızlarından biri. Telemakhos'u ilk fırsatta öl­ dürmeye ve Penelopeia'nın hizmetçisi Melantho ile seviştiği halde. X. taliplerin ve özellikle hizmetçilerin ce­ zalandırılmasında önemli bir rol oynar (Od. Peisenor oğlu Ops'un kızı. Orpheus. İşte bu Eurykleia'ydı çerağı tutan. bir an önce krali­ çeyle evlenmeye. ölüler ülkesinin açıldığı çu­ kur başında kurban keser ( X I . . Eurykleia.). Odysseia'da günlük hayatı yansı­ tan en canlı bazı sahnelerin kahramanıdır: Telemakhos'un yolculuğunu o hazırlar. II. ödü kopuyordu karısının öfkesinden. ama yatağına almamıştı bir kere olsun. kafasına bir tokmak atar ( X V I I I .). dilenci kılığında İthake sarayına gelen Odysseus'un ayaklarını yıkarken eski bir yara izinden onu tanır (Od. 519 vd. Onu Laertes parasıyla satın almıştı çok eskiden. Evin kâhyası. ağaç perisi. gemi­ leri Seiren'lerin önünden geçerken Odysseus'u direğe i k i kat bağlar ( X I I . 186 vd. Eurymedon. görenleri büyüleyen uyum Zeus tanrıçayla. gitti­ ğini o bilir ve Penelopeia'dan saklar (Od. düşüne düşüne.). Serüveni için bkz. o da Odysseus'un varlığını sömürmeyebakar. X X I I . 906-910): Okeanos kızı Eurynome ile evlendi güzelliği. Dilenci kılığında saraya ge­ len Odysseus'a o da kötü davranır. en güzel armağanlardan birini verir (XVIII. X V . Odysseus'un karısı Penelopeia'nın ta­ lipleri arasında başta gelenlerdendir.) ama bütün bunlar yalan ve yapmacıktır. çerağlar tuttu yoluna pırıl pırıl. Eurymakhos önce bütün suçu Antinoos'a yükle­ yip pazarlığa girişmek ister (Od. XXII. 425 vd. Odysseus'un sütninesi. yiğit Polybos'un parlak oğlu. 60 vd. Antinoos'a kıyasla biraz daha efendi. Kirke'nin konağına gidecek grubun başı­ na seçilir. 434 vd. Eurykleia. 205 vd. bekçisi. çevresinde onun dört döne döne. 391-492). Yay germe ya­ rışmasında Antinoos'la ikisi en sona kalırlar. Odysseia'nın başında Telemakhos'u yatak odasına götürürken şöyle tanıtılır bize (Od.): Telemakhos gidiyordu yatmaya. Odysseus'un yoldaşlarından biri.). Şöyle tanımlanır (Od. ama büyücü kadının kurduğu tuza­ ğa düşmez ve geri gelip Odysseus'a Kirke'nin arkadaşlarını domuza çevirdiğini haber verir (Od. Polybos'un oğlu Eurymakhos. sayardı onu sarayında asıl karısı gibi. daha nazik ve terbiyeli bir adam gibi davranır: Penelopeia'yı yatıştırır.). ama Güneş'in ineklerini yemeyi o salık verir arka­ daşlarına ve bu yüzden de tanrıların lanetine uğrayarak Odysseus'un bütün tayfasıyla bir­ likte can verir ( X I I . X V I . Orpheus'un karısı. Odysseus kendini belli edip meydan okuyunca. Eurylokhos. lthake'liler şimdiden bir tanrı gözüyle bakarlar ona. X I X . Eurykleia. 295 vd. körpecik bir kızken almıştı yirmi sığıra karşılık.EURYDİKE Eurydike. ama başaramazlar ( X X I . Eurymakhos. büyü­ ğüdür. 339 vd. XV.): Eurymakhos'tu adı.

Melanthos ve Apisaon'u öldürür. ne de oğlunun A k ra'lara karşı savaşmayacağına söz vermişti. (2) Kos (Istanköy) adasının kralı. Bir süre sonra Herakles oğullarının savaş ortağı olan Atina'ya karşı sefere çıkar. Bölgeye uygarlık getirmiş. Ne var ki birden çıldıran Herakles İphitos'u öldürmüş.). Kardeşi Phokos'u öldürdükten sonra Peleus Eurythion'un yanına sığınmış. Euterpc. ama Ioalos tarafından öldürülür. kendine bakması için öğütler verir. bayramlara katılır. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynayan kişi. X X I I I . Ok atmakta çok usta olan Eurytos'un dört oğlu. Zeus. Penelopeia ile gerdeğe girmeye hazırlayan odur (Od. neşe getirirmiş.). Burayı da Yunanistan'ın Arkadya bölgesinden gelme Evandrus (Yun. Eurytos. Bu çar­ pışmanın haberini. (1) Kentaur. Troya'lılardan Hypsenor. ne kendinin. bir de İole ad­ lı kızı varmış. Dionysos alaylarında da yeri vardır. Odysseus ölüler ülkesinde karşılaştığı Akhilleus'un ruhuna iletir (Od. Alkmene'yi Herakles'ten gebe bırakınca. Poseidon'un ogluymuş. Bunu bir armağan karşılığı yaptığı söylenir. Evandrus.ırına yapar. Amphitryon'un amca oğlu ve onun gibi Perseus'un torunudur. Alkmene). kendini tanıttıktan sonra yiğidi yıkayan. Telephos. Herakles öldükten sonra. onun eliyle arınmıştı. ama Patroklos yardımına koşar. Kharit'ler. oğlu Eurypylos'u Troya'ya gitmeye kandırmıştı. Üç Güzeller: Aglaie. Yalnız oğlu İphitos Herakles'ten yana çıkmış. başka yere göç­ mek zorunda kalır (Peleus. Zalim kralın kafası A l k mene'ye getirilince. Dithyrambos'u onun esinlediği söyle­ nir (Musa'lar). (2) Bir devin adı (Gigant'lar). Aiakos). Bunun cezası olarak da esir diye satılmış ve Omphale'nin sarayına düşmüş. yerlilere okuma yazmayı öğretmiş. Eurypylos. Vergilius'un "Aeneis" destanın­ da adı geçen kahraman. iyi adam anlamına gelir) kurmuştu. Troya dönüşünde Herakles adaya uğrayınca Eurypylos ona karşı gel­ miş. (1) Troya'da Akha'lardan yana savaşan Thessalia'lı önder. Kentaur'larla Lapith'ler sava­ şına yol açmıştı (Kentaur'lar). Böylece Eurystheus Tiryns. Ok atmakta kendisini yenecek olana kızını vermeye ant içmiş. Perseus torunlarından i l k doğacak olanın krallık elde edeceğini bildirir. 4). giydiren. yiğidin. ona dert döker. (1) Nerede olduğu iyice bilinmeyen Oikhalia şehrinin kralı. Euphrosyne ve sevimli Thalia. Ro'mulus tepesinde Roma şehrini kurmadan orada Evandrus'un kurduğu Pallantea kasabası vardı. X X . Paris'in kargısı altında yaralanır. Herakles efsanesinde büyük bir rol oynayan kötü kişi.Üç k ı z ı oldu ondan. başı çelenkli. Euandros. Onu kıskanan aman vermez kral yiğide eziyet etmekten hoşlanmaktadır. Musa'lardan biri. Hera da doğa­ cağını bildiği Herakles'in kral olmasını önle­ mek için. XI. İphitos. Argos kralı Sthenelos'un oğlu. (2) Penelopeia'nın yanında bulunan kâhya kadın. yarası i y i leşince. Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'a karşı savaşır ve onun eliyle öldürülür. Eurystheus. bu yüzden de öldürülmüş. yani at adamlardan biri. onu bir sürü güç işler başarmaya zorlar. Lapith'lerden Peirithoos'un nişanlısını kaçırdığından. elinde bir flütle şenliklere. ama Eury tos sözünde durmamış. müzik ve . Mykene ve Argolis bölgesine kral olur ve Herakles'i buyruğu altına alarak. (Kharit'ler). İthake kraliçesi onu yanından ayırmaz. dilenci kı­ lığında uykuya yattığı zaman Odysseus'un üs­ tünü örter (Od. Ama Priamos'un kız kardeşi olan karısı. Eurytos'un sarayına dönüp onu öldürmüş ve lole'yi ele geçirmiş (Herakles. 154 vd. Eurystheus soyunu Mykene'den kovar. Özgürlüğüne kavuşunca. İole). Eurypylos. Penelopeia'nın çevresinde asıl hizmet gören odur. (3) Telephos'un oğlu. (2) Kalydon savaşına katılan yiğitlerden bi­ ri. 519 vd. ama Kalydon avı sırasında kaynata­ sını da kaza ile öldürünce. Herakles büyük kahra­ manlıklarını hep Eurystheus'un emriyle ve Eurystheus'un çık. Eurystheus'un yedi aylık doğmasını sağlar. Herakles onunla boy ölçüşüp onu yenmiş. gözlerini oymuş (Herakles. Eurythion. Eurystheus. sürülerini çal­ dığını ileri sürmüş. onunla konuşur.

Evandrus Aeneas'ı. iyi karşılar ve oğlunu bir bölük askerle birlikte emrine verip Rutul'lere karşı savaşta yardımcı olmalarını sağ­ lar (Aeneas). 112 . Onun için. Hercules buralara gelince. tanrı oğlu olduğunu anlayarak Roma'nın yedi tepesinden Aventinus'la Palatinus arasında büyük bir sunak kurmuş. bu sunak sonraları da Ara Maxima ola­ rak gösterilirdi (Cacus).yararlı bazı sanatları da yaymıştı. Evandrus onu Cacus'u öldürmüş olma suçundan arındırmış. babası Ankhises'le konukluk bağları kurmuş olduklarını hatırlayarak. Ayrıca Latlum Yunanistan'dan bazı tanrı kültlerini de getirmişti.

Fransızca peri anlamına gelen "fee" bu Fata'dan gelmiştir. yani özgürlüğü simgeleyen tanrıça ile bir tutulmuştur. lü­ tuf gösteren) anlamına gelen bu tanrı bir yan­ dan sürülerin. Erysikhton'a dinmez açlığı veren odur (Erysikhthon). Sonraları Yunan dinsel görüşlerinin etkisiyle Fatum. Falcı bir tanrıça olarak gös­ terilir ve Bona Dea ile bir tutulur (Bona Dea). erkek Fatus'ların da varlığı tasarlandı ve herkesin kendi cinsine göre ka­ deri. 173-188). Latin Hercules efsanesinde rol oynar.ı l. verimli" anlamına gelen Faustulus'un Forum'da mezarı. Faunus'un rahipleri Luperci'lerin kutla­ dıkları bu bahar ve bereket bayramında deli­ kanlılar çırılçıplak olarak dolaşır ve önlerine gelen kadınlara kamçılarıyla vururlardı. gidip Amulius'u öldürmüş. Remus). Etrüsk asıllı bir tanrıça. Halk arasında dişi cinsten Fata olduğu gibi. Sonradan Faustulus çocuk­ lara kim olduklarını bildirmiş. Romulus da tanrı ve kral soyundan olduğunu anlayınca. kültü Roma şehrinin en eski tepelerin­ den biri sayılan Palatinus'a yerleşmiş ve L u percalia bayramı (15 şubat) ile ün kazanmış­ tır. Andı. Fama. boynuzlu yaratıklar ola­ rak dağda. Fatum. Fauna. lütuf gösteren) anla­ mına gelir. ko­ nuşmak anlamına gelen "fari"den türeme olup. Faustulus. Faustulus araya gir­ miş ve öldürülmüş derler. Libertas.ınn Pan ile bir tutul- muş. ormanda. Fames. Açlığı simgeleyen Fames Hesiodos'un Eris'ten dogma olarak gösterdiği L i mos'un Latince karşılığıdır. Latium'un ilk krallarından biri ola­ rak gösterilir. Roma dininin en eski tanrılarından biri. Fauna. Amulius kızlarının do­ ğurduğu ikiz çocukları Tiber kenarına bırak­ mayı buyurunca. aslında "tanrı sözü" demektir. öte yandan adı Roma'nın kuruluş efsa­ nelerine karışmıştır. Faunus. Roma kuruluş efsanesinde bir tanrı olarak değil de. Dido'nun Aeneas'a olan g i z l i aşkını açığa vurur (Aen. hem de eşi. verilen söze saygının her türlü toplum düzeninin temelinde olduğu . Stbylla). Hercules'le sevişmiş ve Latium'a adını verecek olan kral Latinus'u doğurmuş. bir cin olarak sim­ gelendi (Genius). Feronia. İupiter'den daha yaşlı. tarlaların koruyucusu olarak Yunan etkisi . Roma mitolojisinde ünü.F Fama. Faunus gibi Fauna'nın adı da "quae favet" (iyilik eden. Adı "qui favet" ( i y i l i k eden. Fatutn. Ficus'un oğlu ve Saturnus'un torunu ola­ rak gösterilir. Roma'da üç Fata tanrıçasının heykeli görü­ lürdü ki bu heykeller Sibylla'lan simgelerdi (Parça. Kısır­ lığı defetmek. kral Faunus'un eşi. Kader. alın yazısı bir genius. Palatinus tepesinde de kulübesi gösterilirdi. Vergilius bu sim­ gesel varlığı Ölüler Ülkesi'nde Yoksulluk'la yan yana gösterir. Klasik çağlarda Faunus bir tanrı olmaktan çıkmış ve Yunan Satyr'leri gi­ bi keçi ayaklı. Roma tanrısı Faunus'un hem kız kar­ deşi. Ormanları ve kaynakları koruyan bu tanrıçanın kültü or­ ta İtalya'ya ve Etruria'ya yayılmıştı. Açlık İskitya'da kurak bir toprak üstünde oturmaktadır. tanrıçalarıyla bir tutulmuş ve Fatum sözcüğü dişi cinse dönerek Fata olmuştur. ak saçlı bir kocakarı ola­ rak simgelendirilmesi. Arkadya'daki Euandros'un İtalya'ya gelişiy­ le ilgili efsanelerde rol oynadığı için (Evandrus). Adı "faveo" fiilin­ den "uğurlu. halk sesini ve dedikoduyu simgeleyen tanrıça.ıllııııl. Fides. İkiz kardeşler kav­ gaya tutuştukları zaman. yemini simgeleyen tanrıça. Terracina'da bulunan tapınağında köleler azat edildi­ ği için. Vergilius'un "Aeneis" destanında yarattığı bir simgesel varlıktır. su kenarlarında nympha'ları kovalar gösterilmişlerdir. Alba kralı Amulius'un çobanı Faustulus Romulus'la Remus efsanesinde önemli bir rol oynar. Kadınları kısırlıktan korurmuş. Roma tanrıları arasın­ da saygı görürdü (Romulus. Ovidius'a göre. toprağın verimliliğini sağlamak ve halkı kötü güçlerin etkisinden kurtarmak amacı güdülürdü. Roma mitolojisinde Kader'i simgele­ yen tanrısal varlık. I V . söz söylemek. Faustulus bir dişi kurdun emzirdiği ikizleri bulmuş ve karısı Acca Larentia'ya büyütülmek üzere götürüp vermiştir (Acca Larentia). sakallı.

Ama Flora'nın gücü bununla da kalmamış. Nisan sonunda başlayıp mayıs ayma kadar süren bu şenlikler büyük bir coşkunlukla kutlanır­ dı. Yunan etkisi altında Fortuna za­ manla başka tanrıçalarla.anlamına gelir. Fortuna tanrıçanın erkeğidir. talih anlamına gelen Fors. sunu sunarken rahipleri sag elleri­ ne bir beyaz sargı sararlardı. Rastlantı. Fors. Roma'lılar çok önem verdikleri bu tanrıları bir çift olarak gö­ rür ve Fors'la Fortuna'ya birlikte tapınırlar. geceleri evine girermiş. Roma'lıların en çok korktukları. Her türlü bitki ve çiçek üstünde egemenliği bağışlamış Flora'ya. rüzgâr tanrı onu görüp kaçırmış ve evlenmiş onunla. Fortuna. Fortuna o kralı o kadar se­ ver ki. Furia'lar. yakınırlardı. Fortuna'nın tapınağında Servius Tullius'un bir heykeli buIunurmuş. en çok tapındıkları tanrıçalardan biri kör tali­ hi simgeleyen Fortuna'dır. Çiçek ve bahar tanrıçası Flora. Flora'nın onuruna Roma'da Floralia şenlikleri düzenlenirdi. Roma'nın ilkel din görüşlerinde Furia'lar yeraltından çıkıp insanların peşine takılan kötü cinlerdir. tanrıça da kendi kendi­ ne Mars tanrıyı getirmiş meydana. Yunan Tykhe tanrıçasıyla bir tutulan Fortuna elinde bir dümen (insanların hayatını yönetir çünkü) ve bereket boynuzuyla. 20 vd. Flora. Fides'e kur­ ban keser. V. IM .): Flora aslında Khloris adlı bir Nympha imiş. çoğu zaman da kör olarak can­ landırılır. Şair Ovidius Flora üstüne Yunan mythos s 'undan esinli bir öykü anlatır (Fast. özellikle İsis'le bir tutulmuştur (Tykhe). Flora da bir kadına dokununca onu gebe bırakan bir çiçek vermiş îuno'ya. En erken çağlardan be­ ri Furia'lar Yunan mythos'unun Erinys'leriyle bir tutulmuş ve efsaneleri birbirine karışmıştır (Erinys'ler). Aeneas soyu ona Palatinus üzerinde bir tapınak yaptırmış. bunun için Flora'ya başvurmuş. Röma'lılar yılın ilk ayına Mars (mart) adını vere­ rek onun Flora ve baharla ilişkisini belli et­ mek istemişlerdir. Roma'ya Sabin'lerden gelme bir tanrıçadır. tanrı Mars'ın dogmasına önemli bir etken ol­ muş: Jüpiter'in Minerva'yı kendi kafasından çıkarmasına içerleyen İuno erkek araya gir­ meden bir çocuk doğurmak istemiş tek başı­ na. Çi­ çek açan her bitkinin yönetimi onun elinde­ dir. Tapımını Roma'ya getiren kral Servius Tullius imiş.

sağlam yurdunu yüksek dağları yarattı sonra. yeri. Bunların kimisi yıldız. Keto ve Eurybie'yi meydana gelini (Tab. kimisi de evrenin mito­ lojik yorumunun yarattığı simgesel tanrılar dır. canavarlar hep Gaia'dan doğma sayılır. Gaia son olarak Tartaros'la birlikte Typhon'u doğurur (Typhon). H e siodos bu yolda doğada ana ilkenin ne oldu­ ğunu tanımlamaya çalışan îonya düşünürleri gibi davranır. Genellikle devler.ın egemenliği elde edebileceğini o öğretir. dinde daha belirli birer tanrıça olarak görü­ len. Phorkys. ya da kozmik öğe olarak felsefe alanına girmiştir. i k i n c i k ı ı şak devrimini de yürütür: Zeus'a ne yokl. kozmik nitelikteki Ana Toprak. Gaia Yuna­ nistan'da birçok kehanet merkezlerinin esinleyicisi sayılır.Kronos'u aldatmak çareleri­ ni de gösterir ve Zeus'un Girit'te bir mağara­ da gizlice doğmasını sağlar. Kronos'un da Zeus eliy­ le devrilmesidir . l'de gösterildiği gibi Gaia "parthenogenesis" (kendi kendine doğurma) prensi­ bine göre Gök'ü. Bu doğurma sürecinden hemen sonra evrene egemenlik savaşının ilk belirtisi Uranos tanrının doğan çocuklarını Gaia'nın karnına gerisin geri tıkmasıyla baş gösterir (Theog. Gaia böylece daha kişisel ve insansal tanrıçalarla ya birleşmiş. 6). bir yandan Demeter. örneğin Delphoi'ye Apollon'dan çok daha önce yerleşmiş bilimi (Apollon. koyaklarında tanrılar oturan dağları. Gaia Uranos'un devrilmesini sağladığı gibi. Kronos'a da bir taş yutturulur (Kronos. Başka Theogonia'lara göre Tartaros'tan Ekhidna adlı bir kı­ zı olmuş ve Poseidon'la da birleşerek Antaios devini doğurmuş (Antaios). yıldızlı. Homeros'ta hiç adı geçmeyen Gaia. Kimseyle sevişip birleşmeden yaptı bunu. Karısı Rheia Zeus'a gebe kalınca Gaia ile Uranos'tan doğuracağı çocuğu kur­ tarma çarelerini sorar. bu süreci şöyle anlatır Hesiodos (Theog. Babalan ilk günden iğrenmişti onlardan. Gaia birinci kıı şak devrimini hazırladıktan sonra.G Gaia. Bu kez de Gaia kızına kaderi bildirmekle kalmaz . Bir tanrıdan çok kozmik bir varlıktır Gaia. yel ve gökkuşağı gibi görülen varlıklardır. ekin vermez denizi: Azgın dalgalarıyla şişen Pontos'u.ı parak devlere karşı savaşı gerçekleştirir ve Titan'ları devirerek dünya egemenliğini ele ge­ çirir.kader Uranos'un oğluna yenildiği gibi.): Toprak bir varlık yarattı kendine eşit: Dört bir yanını saran Uranos. Sonra ilkin Uranos'la birleşip erkek ve dişi Titan'ları. evrensel bir öge olarak toprağı simgeler. doğar doğmaz gün ışınına çıkaracak yerde toprağın bağrına saklamıştı onları. azmanlar. evreni bir düzen yöntemine göre meydana getiren ve düzen­ siz boşluktan çıktıktan sonra dişi-erkek birleş­ me yoluyla evrenin kendisini ve tanrılarını ya­ ratır. 2). çara Kronos kuşağından Titan'ları yenmek için Kyklop'ları ve Hekatonkheir'leri kurtarıp y a r dıma çağırmaktır. sağlam tabanı" saydığı Gaia. Sonra denizi yarattı. öte yandan Kybele gibi toprak ve bereket tanrıçalarına yer ver­ miştir. Zeus Gaia'nın dediğini y. ve Uranos sürdürürken bu korkunç oyunu koca Toprak inim inim inliyordu zorundan. 154 vd. Son Titan oğlu Kronos'a babasının erkeklik uzvunu kestirdikten sonra Gaia bu kez kendi doğurduğu Pontos'la birleşir ve ondan Nereus. Çünkü Kronos babası Uranos gibi zorbaca davranır ve çocuklarını doğar doğ­ maz yutar. 126 vd. Delphoi). Zamanla Gaia'nın mythos'ta yeri ve önemi değişmiş. Zeus). Dağ'ları ve Deniz'i yaratır. Ama Gaia'nın öbür çocukları da aralarında birleşerek yersel ve göksel birçok varlıkların dogmasını sağlarlar. mutlu tanrıların sürekli. .): Böylesine Gök'ün oğulları. Hesiodos'tan gayrı korkunçtu Toprakla kaynaklarda adı geçen Nereus'tan deniz var­ lıklarını meydana getirir. Kyklop'ları ve Hekatonkheir'leri doğurur (Tab. Tab. "Bütün ölümsüzlerin sürekli. Hesiodos'un Theogonia'smda dünyayı. tahta çıkardığı oğlu Kronos'un da devrilmesi­ ni sağlar. bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. Thaumas. Gök'ü.

Erytheia adasının nerede olduğu tartışma konusu olmuştu. ölümden sonra var ka­ lan tinsel varlık sayıldı (Manes). Kocası yokken bir kız çocuk doğuran Galateia çocu­ ğunun cinsini kocasından saklamış ve kızı er­ kek kılığına sokarak büyütmüş.): Troya'lıların kralı. görevi gerdeğe giren çiftin üret­ me gücünü artırmaktır. Ama yalnız in­ sanın değil. Gigant'lan. dağının yamaçlarında sürülerini otlatırken görmüş de kuşu kartalı göndermiş delikanlıyı kaçırıp Olympos'a getirsin diye. onunla buluşup konuşurlar. İnsan kendi ya da başkasının genius'u üstüne ye­ min eder. Gigant'lar. Poseidon'un oğlu Khrysaor'la Okeanos kızı Kallirhoe'den doğmadır. Adı sütbeyaz anlamına gelir. şiirinde sözü geçen bu Nereus kızına Sicilya'lı Kyklops Polyphemos vurgun­ dur. Nyks. 285-90. Türkçe "cin" sözcüğünün kaynağın­ da bulunan Latince "genius" kavramı kişinin içinde doğup gelişen tinsel varlıktır. Troya kral ailesindendir (Tab. Genius'un bayramıdır. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da: îlos. İnsandaki genius onu canlı. K ı z ı l toprak anlamına gelen bu ada Batı kızlarının birinin adını taşıyan İs­ panya kıyılarında bir ada olsa gerek (Herakles). deliye döner. Ganymedes. Lampros çok fakirmiş. Galateia'nın öykü­ sü şudur: Polyphemos'tan kaçan Nereus kızı tanrı Pan'ın (ya da Faunus'un) oğlu Akis'i se­ ver. yoksa dağa bırak­ mak zorunda kalacağını bildirmiş. Adına da Leukippos demişler. Ama çirkinliğinden ötürü yanaşmaz Galateia ona. Büyük bir korkuya kapılan annesi onu Leto tapınağına bırakmış ve tanrıçadan kızını erkek yapması­ nı yalvarmış.Galateia. tanrılar kaçırdı onu Olympos'a Zeus'a şarap sunan olsun diye. neşeli ve iyimser tutan güçtür. Galateia da sevgilisinin bir ır­ mak haline gelmesini sağlar. Bir gün Te­ pegöz Galateia'yı sevgilisinin kollarında uyur bulur. dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında. tanrılara denk Ganymedes. Ölümlülerin en güzeli sayılan Ganymedes Dardanos soyundan. 230 vd. ona yalnız bir oğlu olursa besleyebileceğini. Her neyse. Theogonia'da Hesiodos. bu genius'un da bütün öbür genius'lara hükmettiğine inanılırdı. Ne var ki genç kız olunca Leukippos o kadar güzelmiş ki kız olduğunu saklamak elden gelmezmiş artık. karşılık ola­ rak Zeus çocuğun babasına ölmez atlar arma­ ğan etmiş. 17). Hesiodos Theogonia'nın iki yerinde (Theog. Geryoneus. Akis ölür. Herakles Eurystheus' un buyruğu üzerine gelip onu adasında öldü­ rür. imparato­ run genius'u korkulur. güçlü bir varlık sayılır ve imparator nasıl öbür insanlar üzerine egemense. Uranos'la Gaia'nın birleşmesinden doğan Titan'lardan ayırmalı. ya da kaçırtan tanrı Zeus'tur. Ya da kendi kartal biçimine girmiş ve oğlanı pençelerinin arasına alıp kaçırmış. sonra da söz etmez artık onlardan. G e c e . (1) Homeros ve Hesiodos'da adı geçen Nereus kızlarından biri. Genius. bir topluluğun da genius'u olabilir. Tepegöz de şiirde bu güzel kıza olan aşkını ve aşkının karşılıksız kalmasından duyduğu acıyı dile getirir. En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların. Örneğin z i f a f yatağının da genius'u vardır. Homeros onun serü­ venini şöyle anlatır ( İ l . Ganymedes'I 1da Erikhthonios'tan Tros doğdu. 280-85) üç kafalı bu devden söz eder. Assarakos. Ama başka mythos ya- . yani Devleri. bir yerin. Çoban şiirlerinin ustası Theokritos'un XI. karısının gebe olduğunu anlayınca. Tanrıça dileği yerine getirmiş ve Leukippos'un cinsiyetini değiştirmiş (îphis). Ganymedes'i de tanrılar sofrasın­ da Hebe yerine şarap sunucusu olarak kul­ lanmıştır. (2) Lampros adlı bir adamla evli olan bir Girit'li kadın. İmparatorluk çağında. Zamanla geni­ us insanda ölmeyen. Uranos'un kesilen hayalanndan akan kanın toprağa damladığını ve bir süre sonra Gaia' nm devleti "parlak zırhlı ve uzun kargılı" ola­ rak meydana çıkardığını yazar. Bkz. Geryoneus. Akis'e kaçma fırsatını vermeden koca bir kaya kaldırıp kafasına in­ dirir. Doğum günü. Ganymedes'e vurulup onu asıl kaçıran.

gider. biri doğar. Athena. Artemis. Herakles de başta Zeus ve Aigis kalkanıyla Athena ol­ mak üzere. Glaukos'un aklını başından aldı. sonra birdenbire Akha yiğidi Diomedes ile karşı karşıya görürüz onu. görülme­ miş boyda ve güçte olup. Bergama'ya özgü patetik üslupta işlenmiş olan bu kabartmalar hellenistik deni­ len sanatın en görkemli örneği ve akıllara durgunluk veren bir anıttır. 214 vd. Alkyoneus. H o m e ros.): \ Ulu canlı Tydeus oğlu. iyicene bilmek istersen soyumuzu . Kimsin? diye sorar. Böyle konuşup atladılar arabalarından. Leto. yüz öküzlük silahı dokuz öküzlük silahla. 145 Vd. Bu konu Bergama'nın Zeus Sunağında en parlak bir biçimde işlenmişti. Birbirleriyle dövüşmemeye karar verirler ve silahlarını değişirler (İl. Bir yandan rüzgâr bakarsın onları döker yere. Aphrodite ve Nyks ile Moira'Iar savaşa katılır. 25).GLAUKOS zarları ve özellikle plastik sanatlar. 876 vd. Alkyoneus'u Herakles kendi öldür­ müş (Alkyoneus). yenilerini yetiştirir. İlyada'da parlak bir rol oynar. Bellerophontes efsanesiyle Lykia'lıların Troya sava­ şındaki serüvenini onun kişlllflinde < aııl. Eurytos'u Dionysos'un thyrsos'u. ama Athena üstüne Sicilya adasını atmış. Çünkü Gigant'lar dağları üst üste yığarak Olympos'a saldırmışlar. Tanrıça da Pallas'm derisini yüzüp savaşta zırh olarak kul­ lanmış.ıııdıı iniştir. tanrıların yardımıyla Gigant'ları öldürmüş. bir başka söy­ lentiye göre Arkadya'da olmuş. bellesin Akkha'larla Troya'lılar atalarımızın konuk kardeşi olmasıyla övündüğümüzü. O sır Lykia'ltlara Sarpedon'la . Dione. Bergama'dan alınıp Berlin Müzesine taşınan ve orada yeni baştan kurulan Zeus Sunağının frizi dev boy­ da 118 kabartmadan meydana gelir. Cömertlik Anadolu'da kalır. VI.): kusursuz Glaukos komuta eder. Dev­ ler aslan ya da boğa kafalı ve yılan kuyruklu azmanlardır. el sıkışıp ant içtiler. Gigantomakhia. Kabartmalarda devlerin tanrıların gücü altın­ da ezildikleri. II. Devlerden Otos. bu ka­ bartmaların her birinde Olympos tanrılarıyla Gigant'lar arasındaki savaş canlandırılır. yansıtmıştır onun kişili­ ğinde. tam o sıra. Glaukos. Bellerophontes'in torunu. anlar düş­ manının eski bir dost olduğunu (İl. Olympos tanrılarında Zeus. Bu kez de devleri yalnız bir ölümlü insanın yenebile­ ceğini bildiren bir kehanet var olduğundan. Glaukos yaralanır. o kaçabilmiş. gövdeleri paramparça edilip korkunç acılar içinde kıvrandıkları an canlandırılmıştır. dünya görüşü üstüne en güzel sözlerin­ den birkaçını onun ağzına vermiş. Tydeus oğlu Diomedes'le değişti silahlarını: Altını tunçla değişti. böylece soyların biri göçer. Lykia'ya göçüşünü anlatmaya (Bellerophontes). gelmişler uzak Lykia ülkelerinden. Ama Kronos oğlu Zeus. yani devler savaşı bir söylentiye göre Trakya'da. anaforlu Ksanthos'tan gelmişler.): Değişelim gel silahlarımızı. Altıncı bölüme kadar Glaukos'un adı geç­ mez. Diomedes saldı­ rır. Titan'lan yendikten sonra Olympos tanrıları bu yaratıklara karşı koymak zo­ runda kalmışlar. Apollon. içine bir kuşku girer bu parlak yiğit bir tanrı olmasın diye. I ş ı k ülkesinden delen ve adı ç ı o f l ü n maviliğini. tanrılar Herakles'e başvurmuşlar. "Kapkara fi »t ı n a " gibi saldırırlar ve "zorlu savaşta bek" olurlar Akha'lara. yeşerir orman. Glaukos da Lykialı önder Sarpedon'la birlikte savaşa döner. Diomedes çe­ kilir. parlaklığını yansıtan bu yigit ne kadar da sevimli! Anadolu insanı sanki o gün­ den kendini bulmuş. 229 vd. Glaukos'un verdiği karşılık şu (İl. Hippolokhos'un oğlu Glaukos. ama birden durur. Ephialtes'i Apollon'un bir oku. VI.). bedenleri birer yı­ lan kuyruguyla biten bu azmanlan konu edin­ mişlerdir. (1) Glaukos II (Tab. korkar tan­ rılarla boy ölçüşmekten. VI. Diomedes'te şafak atar. Anadolu'nun dört bir yanından Troya'yı sa­ vunmaya gelenlerin listesi şöyle biter (İl. Enkelados'a gelince.bilir onu birçok kişilerVe başlar Bellerophontes'in eşsiz serüveni­ ni. soyumu ne sorarsın? Yapraklar gibidir insan soyu. Porphyrion ve daha adları belirtilmeyen başkaları görülür. bir yandan bakarsın bahar gelir.

Hektor'u bile kınar. Plastik sanatların alabildiğine faydalandıkları Gorgo'lar. Graia'lar. Sisyphos'un kurduğu Ephyra (sonra­ dan Korinthos olur) kentinde kraldır. yukarda sözü geçen Glaukos'un atasıdır. yani Kocakarı'ları ve Gorgo'lar. onu gören denizcinin teknesi batar. ama sonra Perseus ve H e rakles eliyle alt edilmişler (Herakles). ona yakarır (İl. Lykia'lıların büyük tanrısı. Glaukos da aslan gibi dövüşmeye koyulur yeni baştan. Graia'lar gibi Phorkys'le Keton'un kızlarıdır (Tab. ondan gebe kalarak kral Midas'ı doğurmuş (Midas). Bunu bilen Büyük İskender Gordion'a gelince. Aiskhylos da şöyle tanımlar onları (Prom. Enyo'nun san tülleri vardı. iyi eder yarasını. Engin bir yas kaplar Troya'lıları. o ara­ banın oku öyle çapraşık bir düğümle baglıymış ki. ya da Aphrodite'nin hışmına uğramış olmasıdır. o güçle saldı­ rır Patroklos'a ve öldürür onu. kimse çözememiş bu düğümü. kılıcını kınından çıkarmış ve dü­ ğümü keşivermiş. 270 vd. Onun Perseus'la serüvenini bu yiğidin adı altında okuyalım (Perseus). yeryüzünde dolaşan insanlar da. alınlarında yaban domuzu dişleri fışkıran. Sisyphos'un oğlu Glaukos. Ara­ larında Medusa'nın en çok ün saldığı bu ca­ navar kızları Hesiodos şöyle tanımlar (Theog. ne ihtiyarlık. XV.da Sarpedon Patroklos'un kargısıyla vurulup can vermek üzereyken. 6). işte o zaman tanrısı gelir aklına. Pemphredo'nun güzel. kraliçeleri Myrina'nın (Myrina) yönetimi al­ tında Atlant'lan yendikten sonra. ölümsüz tanrılar da Kocakarı der onlara. Bir başka anlatıma göre Glaukos ölümsüzlük ve­ ren bir pınardan su içmiş. ölümsüz olduğuna kimseyi inandıramadığı için de kendini deni­ ze atmış ve bir deniz tanrısı olmuş. 800): Ejderha kanatlı Gorgo'lar. Adları bile korku veren bir ses benzetmesi olsa gerek. Medusa ölümlüydü. Ana Tanrıça Kybele Gordias'ı sevmiş. Lykia'lıların kaderini Glaukos'un eline verir (Sarpedon). bunlar Amazon'ları Gorgo'lara saldırmaya itmiş. savaş ortaklarını korumuyor diye. 515 vd. Üç oldukları halde. 1 IH . Efsanelik Phrygia kralı. Ölü­ müyle ün salmıştır bu Glaukos: Pelias'ın ölü­ mü için düzenlenen yarışmalarda araba yarı­ şına katılır ve yenilir.): Phorkys'le birleşen Keto Graia'ları doğurdu. o. tunç elleri ve uçmak için altın kanatları bulunan bu yaratıkların başlıca niteliği korku salmaktı. yer onu. ışık tanrı Apollon. Çünkü daha hızlı olsunlar diye hayvanlarının çiftleşmesine engel oluyormuş Glaukos.): Gorgo'ları da doğuran Keto'dur ünü büyük Okeanos'un ötesinde. Saçları yılanlarla örülü. (2) Glaukos I (Tab. 6): Graia'lar. kısa zamanda davranabilmişler. Gorgo'lar yenildikleri halde. ayağı tut­ maz.). Nedeni de Glaukos'un atlarına büyülü bir pınardan su içirmiş. doğuştan ak saçlıdır onlar. Oysa tanrı sözcüsü bu düğümü kim çözerse. Euryale ve bahtsız Medusa. Bir efsaneye göre. Hektor utanır uzak illerden gelen cö­ mert dostunu kurtaramadı diye. Ne yapsın Glaukos. Ama uğursuz bir tanrıymış. Asya krallığını onun elde edeceğini söylemişmiş Gordias'a. geceyle gündüzün sınırlarında otururlar ince sesli Batı kızlarının yurdunda. Apollon dinler onu. 274 vd. insanları korkudan korkuya salan. 25). Gordias. efsaneye adı karışan yal­ nız Medusa'dır. Glaukos'un da sözü edilmez bir daha İlyada'da (Hektor). Atlant'lara (Atlantis) ya­ kın bir uzak ülkede otururlarmış. Sthenno. Pontos'la Gaia'nın oğlu Phorkys ve kızları Keto birbirleriyle evlenirler ve ola­ ğanüstü yaratıklar meydana getirirler (Tab. Sicilya'lı Diodoros Gorgo'lar üstüne başka bir yorum verir: Gorgo'lar Amazon'lar gibi savaşçı bir soymuş. güzel yüzlü. görenlerin soluğunu kesen Gorgo'lar. kendisi bogulurmuş. oysaki kız kardeşi ne ölüm bileceklerdi. Buna karşılık yalnız Medusa girdi masmavi yeleli tanrının koynuna Bahar çiçekleriyle dolu taze çimenlerde. Hesiodos Graia'ları şöyle tanımlar (Theog. Şehrin kalesine Gordias bir araba yerleştirmiş. Amazon'lar. Gorgo'lar. Gordias Gordion şehrini kurmakla ün salmıştı. yaralıdır. eli. arabası devrilince de at­ ları parçalar.

Perseus bu tek gözü çalmak ve Graia'ların üçünü de uyutmak yolunu bulmuş. Başka bir efsaneye göre G r i f fon'lar Hindistan'ın kuzeyinde bulunan çöl­ lerde altın arayıcılarına karşı koymaktadırlar. Aiskhylos'un Prometheus'unda (804) ve Herodot tarihinde ( I I I . Bu yaratıklar Hyperboreliler ülke­ sinde. Graia'lann rol oynadıkları tek efsane Perseus efsanesidir. Kocakarıların bir tek dişi. Gün Işığı. Böylece Gorgo'lara yaklaşıp Medusa'yı öldürmeyi başarmış. 116 ve I V . kim bekçilik ede­ cekse o gözü takar ve yol ağzına dikilirmiş. Başka bir söylenceye göre. kanatlı köpekler" olarak tanımlar. o da karısının adına Mysia'da Thebe şehrini kur­ muş (Herakles). batı dillerinde de "Griffon" adı veri­ lir. Phrygia'da Adramyttion (Edre­ mit) şehrinin kurucusu. Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve elli­ şer başlı dev oğullarından biri (Yüz Kollu­ lar). önce yol üstünde bekçilik eden Kocakan'lara rastlamış. gövdeleri aslan gövdesidir. bir tek de gözü varmış ve aralarında değiş tokuş ederlermiş bunları. İskitlerin elinde bulunan kutsal altınla­ ra bekçilik etmektedirler. "Gryps". Gorgo'ların oldukları yere varmasını önlemekmiş görevleri. Bkz. Ama bir tek gözleri olduğu için. uzun gagalı. başka mythos yazıcılarına göre Dino imiş. Gycs. Güneş. Graia'lar hiç güneş gör­ meyen batıda yaşarlarmış. Aiskhylos'a göre Griffon'lar Zeus'un kutsal yaratıkları. Herakles Phrygia'ya geldiğinde kızı Thebe'yi yiğide vermiş. Helios. Bkz. G ö ­ zü de bir göle atmış (Perseus). Griffonlar. çünkü yuvalarını altın madenlerinin bulundu­ ğu dağların eteklerine kurmuşturlar. uyurmuş. Graia'ları iki değil de üç diye kabul eden bu efsa­ nelere göre. Aiskhylos bu yaratıkları "havlamaz. Hemera. Oralarda bulunan tek gözlü Arimaspes adlı boy bu altınlan al­ mak için Griffon'lara saldırırlar. . başka bir geleneğe göre Apollon'un bekçi kö­ pekleridir. G r a n i k o s . O sırada öbürleri gider.Üçüncü Graia'nın adını söylemez. 13) sözü geçen efsanelik kuşlara yun. Bu yiğit Medusa'yı öldürmeye gidince.

altın sandallı Hera ve güçlü Hades. Yunan mythos'unda canlı oldukları halde Hades'e inip de dö­ nen kahramanlar şunlardır: Odysseus. Yeraltındaki ölüler ülkesinin tanrısı Hades. girenlere yaltaklanır kuyruğu kulaklarıyla ama gireni bir daha bırakmaz dışarı. Homeros'la başlayan bu gelenek. VI). XV. 810): "Tanrılar sevmez o k ü f l ü puslu yerleri" der Hesiodos. İl. Kızın kaçı­ rılmasında payı olan Zeus Demeter'in yalvar­ maları üzerine kızın altı ay yeraltında. . ( 3 ) E F S A N E S İ . hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Tanrı Hades ise gün ışığının sızmadığı karanlık ülkesinden hiç ayrılmaz. Demeter. domos sözcüğünün düşmesiyle Hades. tanrı Hades'in yönettiği ölüler ülkesinin de adı ol­ muştur. hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar sa­ yılar. dünya yetkilerinin pay­ laşılmasında Hades yeraltını alır (Hom. Hades üstüne anlatılan tek efsane. ölümle uykunun bulundukları bu karanlık ülkesini Hades'i an­ lattığından daha canlı renklerle anlatır (Tartaros).. yani üçüncü kuşak tanrıları egemenliği ele alınca. pusuda bekleyip paramparça eder çıkmak için kapıya gelenleri. Sonradan Vergilius. Kendilerinden de. Demeter'in kızı Persephone'yi kaçırmasıdır. 65). XX. Olympos'lular. Theseus ve Herakles. Hades tanrının bir özelliği kendisini görün­ mez kılan başlığıdır. bir daha yeryüzüne çıkmasını önlemek için bir nar tanesi yedirmesinden ileri gitmez. insaf­ sız. Hesiodos sonra yeraltı ırmağı Styks'in adını da sa­ yar (Styks). (Ölüler Ülkesi).H Hades. toprağın ve bit­ kisel doğanın yazın canlanmasını. Olympos'lu tanrılar kuşağından olduğu hal­ de. V.): (Poseidon konuşur): Dünya üçe bölündü. Latin şiirinde Vergilius'un Aeneis destanında sürdürülüp en yüksek aşamasına çıkarılmış ve o yoldan ortaçağda Dante'nin büyük eserini etkilemiştir.. Homeros da "tanrıların bile tiksin­ diği çirkef dolu ülke" diye tanımlar Hades'i (İl. ne var ki Hades'le Tartaros'u bir tutar ve geceyle gündüzün. Hades ülkesinin en kısa tanımlanmasını Hesiodos yapar (Theog. Aeneis destanında kahraman Aeneas'ın da yeraltına gidiş ve dönüşünü anlatmıştır (Aen. 767 vd. Hades. 189 vd. Orpheus. kura çekildi. ülkelerinden de tanrı­ lar ve insanlar nefret eder (Theog. Sisli karanlıklar ülkesi düştü Hades'ln payına. Kronos'la Rheia'nın oğludur (Tab. üçümüz de aldık payımızı. şölenlerine ka­ tılmaz. Kuzey mitolojilerinde geçen ve Alman masallarında "Tarnkappe" diye anılan bu başlığı Hades'ten başka Athena. "Görünmez" anlamına ge­ len Hades adı hem tanrının kendisi. İna­ nışa göre. altı ay yeryüzünde kalmasını buyurur (Demeter.): Rheia Kronos'un yatağına girince şanlı evlatlar doğurdu ona: Hestia. Azgın bir köpek bekler kapısını. Hades ve karısı Persephone amansız. ( 4 ) HADES Ü L K E S İ . Yunanca "Hadou domos" yani Hades'in evi. 4 5 3 vd. Yalnız kendisini Paian tanrıya baktır­ mak üzere bir kez Olympos'a çıkmak zorun­ da kalır ( İ l . Persephone). yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı. (2) DOĞUŞU. Mevsim dönümünü. canlandırmaya çalışmayan şair ve yazar pek yoktur. Hades ülkesinde bir şey ağzına ko­ yan bir daha oradan ayrılamazdı. sinsilikler ustası bir köpek. yürekleri hiçbir yakarış. amansız. Aidoneus ve Plüton (zengin) adlarıyla da anılır. kışın ölme­ sini simgeleyen bu efsanede Hades'in rolü. perin altında oturan.): Orada yükselir yankılı konağı Güçlü Hades'le korkunç Persephone'nin. konağı deyiminde. âşık olduğu Persephone'yi kaçırdıktan sonra. onların arasına karışmaz. köpüklü deniz düştü bana. ( 1 ) A D I .. 395-404). Bu köpek Kerberos'tur (Kerberos). ölü ruh­ ların oturduğu tasarlanan karanlıklar ülkesini anlatmayan. 5). Hesiodos doğuşunu söyle anlatır (Theog.. Homeros'un Odysseia'sını örnek ala­ rak. Hermes ve Perşeus'la Herakles de tak­ mıştır. İlkçağ yazınında yeraltında.

orada Akheron. T r a g e d y a d a K r e o n ' l a H a i m o n arasında devlet y ö n e t i m i k o n u ­ s u n d a ilginç bir t a r t ı ş m a yer alır: T e k kişinin buyruğuna boyun eğmeyi y ö n e t i m i n kaçınıl­ m a z koşulu sayan K r e o n ' a karşın H a i m o n akıl ve sağduyuya d a y a n a n h a l k o y u n u savu­ n u r . Teiresias k a n içtikten ve Odysseus'a gele­ ceği açıkladıktan sonradır ki. oysa bütün kadınlar içinde en az layık böyle bir ölüme eyleminin ne soylu olduğu düşünülürse.göremez hiçbir vakit. U z u n bir süre büyücü Kirke t a n r ı ç a n ı n adasında kaldıktan s o n r a . onu dinlemek gerekir. H o m e r o s ' t a izi kalmış çok eski ve ilkel bir yeraltı tasarısının kalıntısı olsa gerek. Kirke'nin d e d i ­ ği gibi gemisiyle b ü t ü n bir gün gittikten s o n r a ( O d .. XI.. Pyriphlegeton veKokytos akar. Öylece serili durur bir uğursuz gece bu zavallı ölülerin üstünde. parlak güneş onları ışınlarıyla. hazırlar kaçınılmaz bozgunu.. Hades bataklarına doğru.r arasında en önemlisi. devlet kimi getirmişse başa ona boyun eğmek. Halkın gözünü yıldırmışsm. oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü..): Geçtiğin zaman Okeanos'u geminle. Kreon — Şaşıyorum. orada Alçak Kıyı var ve Persephone'nin koruluğu. G ü n g ö r D i l m e n ) : Kreon — Yakın akrabamın kanunsuz davranışlarına göz yumacak olursam başkaları büsbütün azar. Oysa buyruklara boyun eğmek güvenliğini sağlar çoğunluğun. ocakları söndürür. Ö n e m v e canlılığını b u g ü n d e yitirmemiş olan bu t a r t ı ş m a d a n birkaç parçayı aşağıya alıyoruz (Çev. devleti göçürür. Kirke'nin saydığı bu dört yeraltı ırmağına bir de L e t h e katılır. D ü n y a n ı n kuzeybatı u c u n d a bulunduğu sa­ nılan H a d e s ülkesinin a n c a k kapılarına varır Odysseus ve o r a d a Kirke'nin buyruğuna uya­ rak bir çukur kazar. sonra çık yola. iyi başbuğ iyi yurttaştan yetişir. Bu adı taşıyan birçok efsanelik ki­ şi k . H a i m o n — Tanrı/arın en büyük bağışı akıldır insanlara. 8 vd. ölümü değil. derin anaforlu Okeanos'un kıpısında çek karaya gemini. su ve un d ö k e r ve kurbanlar kesip kanlarını çukura damlatır. Bu kız savaşta ö/en kardeşinin cesedini kurda. uzun uzun kavaklar göreceksin. ö b ü r ruhlar da k a n d a n paylarını alırlar. H a i m o n .. tatlı ş a r a p . Böyle karanlık söylentiler dolaşıyor kentte. T h e b a i kralı Kreo n ' u n oglu H a l m o n ' d u r . kısır söğütler. X . Anarşi parçalar müttefikleri. Bu H a d e s anlatımı d a h a doğrusu bu k a n i ç m e t ö r e n i . Yürekten söylüyorum şunu: İtaat etmesini bilen iyi yönetici olur ilerde. bozguncuları el '. Sophokles'in "Anti- g ö n e " adlı tragedyasında büyük bir rolü olan H a i m o n A n t i g o n e ' n i n nişanlısıdır. ama gizliden gizliye konuşuyorlar. oradadırKimmer'lerin ülkesi ve kenti. ne de gökten toprağa döndüğü vakit.. işitmek istemediğin sözler kulağına gelmiyor. Odysseus artık İ t h a k e ' y e nasıl varabileceğini yeraltı ülkesinde b u l u n a n bilici Teiresias'a s o r m a k ister. ülkede bu kıza acımayan yok.başka h i ç ­ bir m e t i n d e söz k o n u s u edilmediğine g ö r e . ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe.. işte o sırada ölülerin ruhları büyük bir kalabalık h a l i n d e kan içmeye gelir­ ler.. kuşa kaptırmamak için gömmüş onu. küçük. Anarşiden dahabüyük bir kötülük yoktur.): G ü n e ş batarken ve kararırken tekmil yollar. K r e o n Antigone'yi m e z a r a diri diri k a p a t t ı k t a n sonra H a i m o n k e n d i n i öldürür. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. 5 1 2 vd. Öyleyse kurulu düzeni destekleyelim ve hiçbir zaman kadına yenilmeyelim.. vardık sınırlarına derin akışh Okeanos'un. Odysseus. Kirke d e o n a H a d e s ülkesine g i t m e n i n yolunu gösterir ( O d . işitiyorum fısıltılarını. Hayır. büyük konularda ve haklı olsun olmasın.Odysseia'daki H a d e s a n l a t ı m ı : H o m e r o s ' u n H a d e s anlatımı ilkçağ yazını­ n ı n ilki ve en canlısıdır.. içine ballı süt. altın bir şeref tacı hak etmiştir bu kız. en haksız bir cezaya çarpıldı diye.üstünde tutmak erdem sayılıyor demek? .

Thebai efsanesinde Kadmos ile Harmonia' nın düğünü üstünde durulur: Zeus Harmonia' yi kendi eliyle verir Kadmos'a ve Thebai kale­ sinde düğününü yapar. Amphiaraos. Adları "kapıp kaçanlar" anla­ mına gelen Harpya'lar. Kreon — Devlet ona hâkim olanındır. canlı canlı bi­ tip büyümesinden zevk. bunlar İno. eski Lykia'nın Ksanthos (bugün Kınık) şehrinde bulunan ün­ lü mezardır. Alkmaion). şehre karşı iki saldırıya yol açmıştır (Ehphyle. biri Kharit'lerin dokuyup işledikleri bir elbisedir. Harpya'lar çocukları kaçırırlar ve ölülerin ruhlarını alıp Hades'e götürürler diye bir inanç vardı. Bütün tanrıların hazır bulundukları bu düğünde geline olağanüstü armağanlar verilir. "on palmiye ömrü" yani dokuz bin yedi yüz yirmi yıl yaşarmış. Böylece ölümsüzle ölümlü arası varlıklar sayılırlar. kesilmesinden ya da kurumasından sonsuz bir yas duyarlar. denge anlamına gelen adıyla Kharit'lerin biri sayılan Harmonia ile karıştı­ rılmıştır. Agaue. bazı efsane­ lerde uyum. Kreon — Vereceğim buyrukları bana halk mı öğretecek? Haimon — Çocukça konuştuğunun farkında mısın? Kreon — Ben miyim bu devleti yöneten. bazı kay­ naklarda sözü geçen Kelaino da fırtınadan önceki gök kararmasını simgeler. Harmonia. Kadmos'un karısı Harmonia. Ağaçların kesilmesini önlemeye çalışan. öbürü Dardanos soyuna bağlıdır. yeme­ ğe oturur oturmaz Harpya'lar uçagelir ve ta­ baklarını boşalttıktan sonra. pisliklerini bıra­ karak uçarlar. Trakya kralı Phineus işledi­ ği bir suçun cezası olarak kör olmuştur. hepsini Harpya'lara kaptırır. Ares'le Aphrodite'nin kızı olduğundan ötürü. Birinde Harmonia. Kreon — B u kız suçlu değil mi şimdi? Haimon — Bütün Thebai bir ağızdan hayır. Harmonia ile ilgili iki efsane vardır. Bu mezarın iki yanındaki kabart­ maların her birinde bir Harpya bebek gibi kundaklanmış bir ruhu kollarında taşır görü­ nür. ağaçla birlikte demek) H a madryad perileri. hepsinin de kaderi olağanüstüdür. Harpya'lar. Bu armağanlar T h e bai şehrinin başına bela olmuş. ba­ şaramayınca da keseni korkunç cezalara çarptıran ağaç perilerinin öyküsü anlatılır. Düğünü de gene aynı görkemle Semendirek'te yapıl­ mıştır. Kreon — Yasaları yürütmek mi suçum? Haimon — Tanrısal yasaları çiğnemekle kendi iktidarını gölgeliyorsun! Hamadryades.Haimon — Suçluları el üstünde tut demiyorum sana. Autonoe ve Oidipus soyunun atası Polydoros'tur (İno. hınç beslemeleridir. Efsaneye göre uğursuzluğun n e ­ deni. Harpya'lar asıl Phineus efsanesinde rol oy­ narlar (Phineus). kadın yüzlü. Agaue. yaygın kanatlı. Bunlardan biri meşe ağacını kestiği için din­ meyen bir açlıkla cezalandırılan Erysikhton'un öyküsüdür (Erysikhton).. Ağaçların yeşermesinden. öbü- rü ünlü bir gerdanlıktır. Thebai kral soyu­ nun kaynağında bulunan Kadmos'la Harmonia'nın beş çocuğu olur. Aktaion. Dardanos'la lasion'un kız kardeşi olarak gösterilen Harmonia Semendirek efsanele­ rinde rol oynar. Adlarından da belli olduğu gibi (hama+dryas. Athena ile Hephaistos'un Harmonia'ya karşı. despotluk bu seninki. anlaşıldı mı? Haimon — Sen ıssız bir çölün hâkimi olmalıymışsm. 18). Okeanos kızı Elektra'nın Thaumas'la birleş­ mesinden doğan Harpya'lar çokluk iki olarak gösterilir: Birinin adı Aello (Kasırga). tanrı­ lar bir de bela salmışlardır başına. Labdakos). tabağında ne varsa.. Argonaut'lar Trakya'ya uğra- ı 00 . Semele. Aphrodite ile Ares'in kızı. bunu Harmonia'ya Athena ( y a da Aphrodite) vermiş derler. kardeşleri Dryad'lar gibi ağaçları ve ormanları koruyan nympha'lardır. K i misi uzun ömürlü olur. Kadmos ona Zeus'un kaçır­ dığı kız kardeşi Europe'yi ararken Semendirek adasında rastlamış ve sevmiştir. suçlu değil diyor. ikincisinde Zeus ile Elektra'nın kızı olarak gösterilir. Bora) dir. halk mı? Haimon — Tek kişiyle devlet mi olurmuş. öbürü­ nün Okypete (Hızlı uçan. K i m i zaman da ağaçla birlikte ölürler. Ama her iki­ sinde de Kadmos'un karışıdır (Tab. Semele. biri Thebai efsaneler zincirine. sivri pençeli bir çeşit yırtıcı kuşlardır. Bu inancı en iyi canlandıran anıt.

Hepat ya da Hepatu diye adlandırılan büyük güneş tanrıça Arinna'nın Yunancalaştırılmış adı ol­ sa gerek. Bir efsaneye göre Harpya'lar rüzgâr tanrı Zephryros'la birleşip. altın avluda. O y s a benim bahtım ne kadar kara. Sedir ağaçlarının ülkesi Lübnan. Kassandra ve daha birçok çocukların anasıdır (Tab. Buna karşılık Phineus'a rahat vermeye ve Gi­ rit'te bir mağaraya saklanıp bir daha görün­ memeye söz verirler. Asıl görevi tanrılara içki sunmaktır (İl. Hitit yazıtlarında H e p a . Zeus'la Hera'nın bu adı taşıyan kızları (Tab. onlarda Troya'lıların şehrine bakıyorlardı tepeden. IV. 905) görürüz. Priamos Hektor'un ölüsünü geri almak için Akhilleus'un barakasına gittiğinde kraliçeyi on dokuz çocuğunun anası diye tanı­ tır (İl. Filistin'dir.): . ama kalmadı bana onların hiçbiri. öteki Ege denizinin bir adasına sığınır. ötekileri saray kadınları vermişti bana. kaldırıyorlardı altın tasları birbirlerinin şerefine. Lyrkos dünyayı dolaşıp kızı bulamayınca. V. yalnız Herakles efsanesinde adı geçer: Güçlü yiğit öldükten sonra Olympos'a varıp ölüm­ süzlüğe kavuşunca Hebe ile evlendirilir. Hebe. Hitit yazıtlarında bu tanrıçaya "se­ dir ağaçlarının ülkesinde" tapınıldıgı belirtilir. Bu bakım­ dan Hepa-Hebe ile Ana Tanrıça arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir ve Hepa-Hebe adının Kybele'nin çeşitli adlarından biri oldu­ ğu anlaşılır (Kybele). Geldiği gün Akhaoğulları buraya oğullarım vardı benim elli tane. Akhilleus'un ölümsüz atları Ksanthos'la Balios'u meydana getirmiş­ ler (Ksanthos. . on dokuzu bir ana karnından doğmuştu. Hekabe ilkçağ yazınında doğurgan ve baht­ sız ana tipini canlandırır.dıklarında Phineus Harpya'lardan kurtarılma­ sını dilemiş onlardan. Hekabe (Latince Hecuba). Orada kral kızı Heilebie ile evlenir. Yunan efsanesinde Tanrılar toplanmıştı Zeus'un pek ö n e m l i b i r rol oynamayan Hebe'nin Y u nan öncesi bir tanrıça olduğu sonucuna varı­ labilir. 16). Heilebie. Hcbe. Karia'da Kaunos şehri kralının kı­ zı. kendileri ölecekti. yiğit oğullar yetiştirdim y a y g ı n Troya'da. Yunanca gençlik demektir. 5) Olympos'ta eli her işe yatkın bir çeşit ev kızı­ dır. yani kutsal evlenmedir. Hepa-Hebe ise Tevrat'ta ilk insanın. ama tam yakalanacakken kız kardeşleri İris Boreasogullarının önüne geçer ve "Zeus'un hizmetçileri" Harpya'ları öldürmelerini önler. Argos'a boş dönmekten çekinir ve Karia'da Kaunos şehrine yerleşir. Kocası kısırlı­ ğının nedenini anlamak için tanrı sözcüsüne başvurmak üzere Kaunos'tan ayrılır ve yolcu­ luğu sırasında karısını aldatır.) : çevresinde. Hebe ile Herakles'in evlenmesi simgesel bir anlam taşıyan bir "hieros gamos". ama Heilebie kocasından yana çıkıp babasını alt etmesine yardım eder. Kaunos kralı onu dönüşünde ülkeden kovmak ister. X X V I . Ulu Hebe tanrı balı döküyordu herbirine. Bana karşılık. Balios). Ama İlyada'da onu Athena ile Hera'nın arabasını hazırlarken (İl. Daha sonraki kaynaklarda H e be'nin nektar sunucusu olarak görevi Zeus'un kaçırdığı güzel delikanlı Ganymedes'e verilir (Ganymedes). yani Âdem'in eşi ve bütün insanların anası olarak gösterilen Havva'nın ta kendisidir. Hebe'nin kendine özgü bir efsanesi yoktur. 1 vd. Aralarında Boreasogulları Kalais ile Zetes vardı ve bilici olan Phineus Harpya'lann ancak Boreas'ın oğullarınca yakalanabileceklerini biliyordu. Kovalamaca sırasında Harpya'lann biri Peloponez'de bir ırmağa düşer. Hektor. . Harpya'lar Pandareos efsanesinde de rol oynarlar (Pandareos). Hebe. Çocuğu olmaz. Çokluk en büyük tanrılar arasın­ da ve Anadolu'lu kaynaklarda görülen bu kut­ sal evlenme motifinden. V. Homeros destanla­ rında beliren bu karakteri sonraları tragedyalarca daha da abartılmış ve Hekabe çocukları­ nı bir bir yitirdikten. 722-731) ya da savaş dönüşü kardeşi Ares'i yıkarken (İl. Boreasogulları Harpya'ları yakalayamazlarsa. korkunç yıkım ve lşkencelerine tanık olduktan sonra. 4 9 2 vd. Dolaylı olarak İo efsanesine adı karışır: Zeus İo'yu kaçırınca. babası İnakhos kızının taliplerinden Lyrkos'a İo'yu aramasını buyu­ rur. Paris. gözü dönmüş. Hekabe Troya kralı Priamos'un karısı.

. doğal analık gücü­ nün simgesidir. ama Anadolu kadınları gene bu sözlerle ağıt yakar ölen ana kuzularına. korkunç bir öç alma eylemine girer ve Polymestor'u kör edip. surlarımızın içinde yenmeye bak şu domuzu. Kraliçe görkemini ve erdemini sürdürür. çocuklarını da öldürür. Troya'lı kadınların topluluğu içinde direnci yansıtan büyük bir varlık. kaderle ölümün elindesin şimdi". Hekabe'nin en küçük oğlu Paris'le ilişkisi ve onu karnında taşırken gördüğü düş için bkz. X X I I . canım oğlum. onun dileğini yerine getirir: Athena tapınağına sunu sunmaya gider. üstelik de Trakya kralı Polymestor'a emanet edilen oğlu Polydoros'un da al­ çakça öldürülüp denize atıldığını görünce. Priamos yas belirtisi olarak başını toza. erkeklerin gücü. X X I V . ama yavrum. desteği. X X I I . Ne var ki Euripides de Hekabe'yi akıl ve hak yo­ lundan ayrılmayan ulu bir kişi olarak gösterir. ta ki Batı kapılarının üstünden Hektor'la Akhilleus'un savaşını gözlemeye gelir.. bundan böyle nasil yaşayayım ben. Son­ ra bölümler boyunca Hekabe'nin sözü geç­ mez. Hekabe düşmana gidip yalvarmaya kalkı­ şan kral Priamos'u akıl ve sağduyu adına alı­ koymaya çalışır. Kimi efsanelerde onun ev­ lat acısına dayanamayarak gece.köpek gibi kudurup saldıran anaç varlığın simgesi olmuştur. VI. kraliçe ve bütün halk dövünmeye.). Öldürürse seni bu adam. dramını de­ rinliğine işlemiştir. babasının yalvarmalarını dinlemeyip de Akhilleus'la savaşta can verin­ ce. gözümün bebeği. onu ağzına uzattığım günleri getir aklına. seni doğuran. Atina'Iı tragedya yazarı Euripides ise onu "Troya'lı Kadınlar" ve "Hekabe" adlı tragedyalarının baş kişisi yapmış. oğluna baka baka haykırıyordu. yavrucuğum.): "Hektor. İlyada'da ilk karşımıza çıktığında H e kabe tatlı dilli. cömert ve dini bütün bir ana olarak gösterilir ( İ l . sözümü duyarmış gibi. bir tanrı gibi selamladı yavrum onlar seni. gemilerin orada". ama oğlu buna yanaşmayınca.. talihsiz anana. fırlatıp atmıştı parlak başörtüsünü. şarap içip serinlemesini ister. benzersin Apollon'un tatlı okuyla vurduğu insanlara. yatıyorsun evinde taptaze. öldüğünü göreyim de.. O zaman da surlar dışında kalıp tek başına düşmana karşı koyan oğlunu içeri almak için şöyle seslenir ( İ l . nasıl? Gece. dışarda dikilme karşısına. sen onların büyük şanıydın sağken. bizden uzak. Phrygia'ü Ana Tanrıça Kybele'nin bütün ni­ teliklerini içinde taşır ve dile getirir Hekabe (Polydoros. ağlaşmaya başlar. burada sürünür görürüz. 253 vd.. ey katı yürekli. gündüz yüreğimin ışığıydın bu şehirde. t o p ­ rağa bular (İl.): Şimdi sen. Gözünün bebeği. senin acını göreyim. yiyecek seni çevik köpekler. Anası da saçlarını yolup duruyordu. İzmir'li şair Homeros böyle canlandırıyor Hekabe'yi. 83 vd. Savaştan şehre dönen Hektor'un biraz dinlenmesini. Hektor anasının. ama kızı Polyksene'nin gözleri önünde Akhilleus'un ruhuna kurban edilmesini. Bu oyunlarda Hekabe'yi Troya yıkıldıktan sonra köle olarak orada. unuturdun koynumda bütün dertlerini. 575 vd. yiğit oğlu Hektor'un ölüsü karşısına serilince de bagırmaz çağırmaz.): . Aradan birkaç bin yıl geçti. Paris. Troyalı kadınların. 406 vd. gündüz ulu­ yan bir dişi köpek haline dönüştüğü de ileri sürülür. gir içeri. Polyksene. başaramayınca gene tanrıla­ ra yakarış ve sunu sunma yoluna gider. Polymestor). bir döşek üstüne koymayacağız ölünü. Troya'da bir çığlıktır kopar. kral. saygı göster bu memeye. Bu tragedyalarda Hekabe yalnız değildir. Atina'Iı şairin ona tragedya boyunca "Phrygia'lı" demesi boşuna değil. Başladı Hekabe kadınlar arasında uzun bir ağıda: "Bak anana yavrum. katla­ nır ve bekler. ne cömert karın ağlayacak. bir köpek gibi havlamaz da Anadolu kadınına özgü bir ağırbaşlılık ve ha­ yal gücüyle canlandırır onu gözünde ( İ l . ne ben ağlayacağım senin önünde. dövünüyor.

Hekamede. Güzel saçlı Hekamede Troya savaşı sırasında Akha'ların Tenedos'a (Boz­ caada) yaptıkları bir baskın sırasında esir al­ dıkları kızdır. Akha'lar bu kızı Nestor'a köle olarak verirler ve İlyada'da onu Nestor'un ba­ rakasında hizmet eder görürüz (il. XI, 624; XIV, 6). Hekate. Hekate, Olympos tanrılarıyla ilişkili olmayan, hiçbir efsaneye adı karışmamış, ki­ şiliği epey gizemli bir tanrıçadır. Aslında H e kate, Anadolu'ya özgü bir tanrıça ve Efes'li Artemis'in belli bir niteliğini yansıtan ve baş­ ka adla anılan bir tıpkısıdır (Artemis). H o m e ros destanlarında hiç adı geçmez, buna karşı­ lık Hesiodos'un Theogonia'sında büyük bir yer tutar. Hekate, Titanlar arasında Güneş Soylular diye anılan tanrılar soyundandır (Tab. 8). Koios ile Phoibe'nin iki kızları olur: Biri Leto ( k i Zeus Leto'yu eş edinip onunla iki büyük Olympos tanrısını, Apollon ile Artemis'i üretir), öbürü Asterie'dir (Leto, Asterie). Asterie Perses ile birleşip Hekate'yi doğu­ rur. Hekate'nin Titanlar kuşağında ne denli ayrı bir yer tuttuğunu Hesiodos'un Theogonla'sından öğrenmekteyiz. Ozan, Titanlar ku­ şağını saydığı parçanın sonunda Hekate'ye kırk altı dizelik uzun bir övgü düzmektedir (Theog. 404-450). Theogonia'nın başlangı­ cındaki Musa'lara Övgü'yü andıran bu parça­ da, Zeus, deniyor, Hekate'yi "herkeslerden üstün tuttu" ve evrende onur paylarını tanrı­ lar arasında paylaşırken, bu tanrıçaya kara­ larda, denizlerde ve göklerde bir yetki payı ayırdı. Metinde şöyle denir (415-450): Ölümsüzlerin saygısı büyüktür ona, Bugün yeryüzünde kurban kesen her ölümlü Hekate'nin adını anar yakarışlarında, Kimin dileğini iyi karşılarsa o tanrıça Onun elde etmeyeceği şey yoktur, Ona bütün mutlulukları vermek elindedir. Ünlü Gaia ile Uranos'un bütün çocukları Kendi paylarından pay vermişlerdir ona... Kim hoşuna giderse Hekate'nin Yardım görür ondan, destek bulur onda. Meydanlarda, kalabalıklar içinde Kimi isterse onu parlatır Hekate. Ölüm-kalım savaşlarında Hekate Dilediği savaşçıya yardım eder. Dilediğine verir hıynıvı, sanı, şerefi.

Kurultaylarda saygın kralların yanındadır, İnsanlar arasındaki yarışmalarda Tanrısal gücüyle işe karışır, Zaferi kazanan alır güzel ödülü Ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da Başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, Bereketli av sağlar onlara soylu tanrıça, Ya da tam başaracakları sırada Avlarını alır elinden canı isterse. Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda: Öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları Azaltır ya da çoğaltır gönlünce. Ölümsüzler arasında yeri büyüktür Hekate'nin Zeus gençliğin besleyicisi yapmıştır onu. Hekate'ye Hesiodos pantheon'unda tanı­ n a n ayrıcalığın nedeni bilginleri epey düşün­ dürmüştür. Homeros destanlarında sözü bile edilmeyen bu tanrıça Theogonia'da ancak Ana Tanrıça Kybele ile kıyaslanabilecek ev­ rensel bir nitelik taşımaktadır. Burada yücelti­ len tanrıçanın kimi yerde Artemis, kimi yerde Diktynna ya da Britomartis diye anılan Ana Tanrıça'yı bu denli andırması Hesiodos'un ana yurdu ile ilgili görülmektedir. Bilindiği gi­ bi, eski Karia'da Stratonikeia'nm (Eskihisar) kuzeyinde, bugünkü Yatağan'a yakın olan Lagina'da (Lagina örenine en yakın ilçe Tur­ gut'tur) Hekate'nin çok ünlü bir tapınağı bu­ lunmaktaydı. Görkemli bir yapı olan bu tapı­ nağın kalıntılarından birkaçı, özellikle bazı kabartmalar İstanbul Arkeoloji Müzesinde korunmaktadır. Hesiodos ise babasının Ege kentlerinden Kyme'den Yunanistan'a göç­ müş bir göçmenin oğludur. Yunanistan'a yerleştiği Askra kasabasının yakınında ise Thespiai'da bir Hekate kültü bulunduğunu biliyoruz. Acaba ozanın yücelttiği bu Hekate tapımını Hesiodos soyu Lagina'dan mı Y u nanistan'a getirmişlerdir? Bu konu daha bi­ limce aydınlanması gereken ve doğrudan doğruya Anadolu kültleriyle ilişkisi olan bir sorundur. Bu konu için bkz/ "Hesiodos, eseri ve kaynakları" adlı kitabın s. 53 ve 1. notu­ na. Bu tanrıçanın karmaşık kişiliğini açıklamak­ ta bugünkü bilim de zorluk çekmektedir. Dik­ kati çeken bir nokta da tanrıçanın adıdır.He-

kate, Apollon'la Artemis'in başlıca sıfatların­ dan olan hekatos-hekatebolos, yani hedefi vuran anlamındaki kelimeyle ilgilidir (Apollon). Leto'nun kardeşi olması da onun Y u nan din ve efsanesine sonradan gelme bir tanrıça olduğunu belli eder. Hekate Yunan varlığına sonuna dek yabancı kalmıştır, asıl tapımma Roma'da rastlanır, burada ay tanrı­ çası, geceye ve karanlığa egemen bir varlık, büyük ve sihri elinde tutan bir kara güçler ecesi olarak karşımıza çıkar. Vergilius'un "Aeneis" destanında Dido Aeneas'ı yanında alıkoyamayacagını anlayınca, onu kendine büyü yoluyla bağlamaya çalışır (Aen. I V , 5 1 1 vd.): Üstünde kendi ölüsünün yanacağı odun yığınını hazırlattıktan sonra, bir Hekate rahi­ besine büyü formülleri okutur; saçları darma­ dağın olan bu kadın yüz tanrılar, Erebos, Khaos, üç biçimli Hekate ve üç yüzlü bakire Diana adına başlar yakarışa (Dido). Hekate' nin bu üç kılığı acaba kısrak, dişi köpek ve di­ şi kurt biçimleri midir? Diana'nın kız, kadın ve ay tanrıçası olarak üç biçimde canlandırıl­ dığını da biliriz. Hekate kimi bölgelerde üç gövdeli bir heykel olarak imgelenir. Bu üçlü karakteriyle Efesli Artemis'e ne kadar yakın­ dan bağlı olduğu, onun başka bir yan ve yö­ nünü simgelediği apaçıktır. Hekatonkheir'ler. Bkz. Yüz Kollular. Hektor. Troya kralı Priamos'la kraliçe H e kabe'nin en büyük oğlu Hektor (Tab. 16) Anadolu'nun ilk ulusal kahramanıdır, çünkü Troya savaşı Homeros'un llyada destanından da anlaşıldığı gibi bölgesel bir karşılaşma de­ ğil, Batı dünyasının Çanakkale Boğazından Mezopotamya'ya kadar uzanan Asya (bugün Küçük Asya deniyor) kıtasına ilk saldırışı, uy­ garlık ve zenginlikte Batıyı çok aşmış olan Anadolu'yu ele geçirmek için ilk denemesi, girişimidir. Bunu ancak böyle anladıktan son­ radır ki, Homeros destanını gereğince değer­ lendirebilir, Troya savaşının gerçek niteliğini anlayabilir ve Boğazların kilit noktasında çar­ pışan güçlerin asıl amacı açığa vurulduktan sonra, savaşçılarının karakterine ışık tutarak onları tarihteki benzerleriyle karşılaştırabiliriz. H e m e n söyleyelim ki ü ç , dört bin yıl önceki Troya savaşıyla yakın tarihin Çanakkale sa­ vaşı arasında göze çarpan bir benzerlik vardır

ve Hektor'u Mustafa Kemal'in atası olarak görmek yanlış bir yorum değil, tersine tarihi doğru değerlendirmenin bir örneği, bir belir­ tisi sayılabilir. Troya'nın orta direği olan Hektor'un kişiliğini incelemeye girişmeden önce, Troya savaşı denilen büyük çatışmaya bütün Anadolu'nun katıldığını metinlere dayanarak göstermeliyiz. İlyada'nın ikinci bölümünde "Gemiler Kata­ logu" denilen bir parça vardır ki, burada Troya'ya saldıran orduların da, Troya'yı savunan kuvvetlerin de sayımı, dökümü yapılır. Desta­ na sonradan katılmış, özellikle İlyada Ati­ na'da ulusal destan olarak benimsenip de Atina'yı yüceleştirme amacıyla kaleme alındı­ ğı sanılan bu listede Yunanistan'dan gelme kuvvetlere çok yer verilip, Troya'nın savaş ortakları kısa geçildiği halde, savunmaya Anadolu'nun hemen her tarafından güçler katıldığı anlaşılır, llyada'da altmış kadar dize tutan bu parçada (İl. II, 819-878) önce Toros bölgesindeki kentler ve ordu komutanları sa­ yılır, sonra da Trakya'dan başka Mysia, Paphlagonia, Maionia ve Lykia'ya kadar bir yandan Karadeniz kıyılarına, öte yandan Ak­ deniz'e kadar uzanan yaygın bir bölgenin ad: geçer. Yunanistan'ı yüceltmek, Anadolu'yı küçümsemek amacıyla d ü z ü l d ü g T ı açıkça belli olan bu metin bile Troya savaşının Anadolu boylarınca ne denli benimsendiğini açığa vur­ maktadır. Daha sonraki bölümlerde de örne­ ğin Lykia'lı önderlerin savunmada ne büyük bir yer tuttukları, giderek Hektor'u eleştirip ona yol gösterdikleri görülür (Sarpedon, Pandaros). Troya'nın kaderini elinde tutan Hektor bu savaş ortaklarına karşı sorumlu­ dur, onların istek ve öğütlerine saygı göster­ mek, kendi çıkarlarını düşündüğü kadar onla­ rın da görüşlerini hesaba katmak zorundadır. Bütün bu sorumluluk ve yükümlülüklerdi ki onu Anadolu'nun ulusal savunucusu olarak diker gözlerimizin önüne. Bu görevi sonuna dek nasıl yerine getirdiği, üstünde durulmaya değer bir konudur. İlyada Hektor'u hem savaşta bir kahraman, hem de günlük hayatında bir insan olarak canlandırır gözümüzün önünde. Destanda onun kadar derinliğine işlenmiş bir tip daha yoktur. Onun kişiliği Akhilleus'unkinin tam karşıtıdır: Duygularını dışarıya vurmak, esin-

tilerine kapılıp davranmak şöyle dursun, dra­ mı kendi içinde sessizce oluşur ve bu dram tek bir kişinin değil de, bütün bir ailenin, gi­ derek bütün bir toplumun sorunlarını içerdiği için, dallı budaklı, karmaşık ve çetrefildir. Hektor Troya savunmasının omuzlarına yük­ lediği ağır sorumlulukla kendi kişisel ve duy­ gusal eğilimlerini birbirleriyle bağdaştırmakta öylesine güçlük çeker ki, açığa vurmaktan çekindiği bu çatışma kendisinin modern an­ lamda bir tip, bir roman kişisi olarak karşımı­ za çıkmasına, iç bunalımlarının da destanda şaşılacak bir belirti olan sessiz monologlarla dile gelmesine yol açar. Hektor'un eşsiz kişi­ liğini kavrayabilmek için onu hem insan, hem de kahraman olarak ele almalı, incele­ meliyiz.

dan ele alınmaya değer. Anasını da babasını da çok sever ve sayar Hektor, ne var ki onl.ıt duygusal nedenlerle onu görevinden alıkoy maya çalıştıkları zaman, sessizce karşılar önerilerini, ya da sözlerini niçin dinlemediği­ ni anlatır onlara. Surlar önündeki sahnede cevap bile vermez yalvarmalarına ( İ l . X X I I , 38-90), şehre gelince dinlenip şarap içmek şöyle dursun, herkese görevini hatırlatmakla yetinir (İl. VI, 264 vd.) Baba ve koca olarak Hektor'un eşsiz bir davranışı vardır, bu denli ince, sevimli, çok yönlü bir insana rastlanmaz hiçbir destanda. Eşine hem baba, hem ana, hem kardeş, hem de sevgili olduğunu Andromakhe'nin kendi ağzından duyarız şaşa şaşa (İl. VI, 429 vd.), (Andr'omakhe). En ince ay­ rıntısına kadar anladığı karısının üzüntüsünü nasıl paylaştığını da bir görelim (İl. V I , 4 4 1 ( 1 ) İ N S A N H E K T O R . Destan kahramanları­ vd.): nın hepsi gibi Hektor da belli niteliklerle ta­ Ben de düşünüyorum bunları, karıcığım, nımlanır: Çevik ayaklı, oynak tolgalıdır, tanrı­ ama savaştan çekilirsem bir korkak gibi, sal, Ares'in dengi, Zeus'un sevdiği, giderek Troya erkeklerinden utanırım, Zeus gibi akıllıdır. Tolgası ışıldar, silahları da bakamam uzun entarili kadınların yüzüne, şöyle anlatılır (İl. VI, 319, X I I I , 802 vd): içimden de gelmez, ne yapayım; ün kazanmak için hem babama, hem .... On bir dirsek boyunda kargısı elindeydi, kendime, tunç temren dolanmıştı altın bir halkayla, öğrenmişim atılgan olmayı, önünde dört bir yana ışıklar saçıyordu. Troya'lılarla en önde dövüşmeyi öğrenmişim. Ares'e benzeyen Priamos oğlu Hektor Kafama, yüreğime, komuşum ben şunu: başlarındaydı, Elbet bir gün yok olacak kutsal llyon, yusyuvarlak kalkanını tutuyordu önünde, Priamos ve onun iyi kargı kullanan halkı. kaim tunçla örülmüş, sık deridendi bu O vakit ne Troya'lılann acısı umurumda kalkan. olacak, Parlak tolgası sallanıyordu şakaklarında, ne Hekabe'nin, ne kral Priamos'un acısı, sıralar boyunca bir gidip bir geliyordu. ne de kardeşlerimin acısı umurumda olacak. Troya şehrinin koruyucusudur Hektor, Benim üzüntüm sensin asıl, onun içindir ki oğluna "Astyanaks" (şehrin tunç zırhlı Akha'lılardan biri alacak hür efendisi) adını takmıştır halk (Astyanaks). gününü, Güçlü ve merttir, öyle ki o yaşadıkça, savaş­ götürecek seni gözyaşları içinde, tıkça güven duyar kadın olsun, erkek olsun düşünüyorum o zaman çekeceğin acıyı, Troya'lılann hepsi, o ölecek olursa şehrin de bu yüzden arkada kalacak gözüm... Köleliğe sürüklenirken çığlığını tutunamayıp düşeceğine inanırlar. Bu güven duymaktansa ve bu inançtır ki, Hektor'a karşı büyük bir dağlar gibi toprak örtsün beni daha iyi. sevgi uyandırmıştır Troya 'ularda, topluca s e v gi gösterilerinin de yalnız Hektor için yapıldı­ ğını görürüz destanda. Bu sevgiyi Hektor davranışlarıyla kazanmıştır. Büyüğünü de, kü­ çüğünü de öyle sayar ve sever ki, örnek bir insan, çağdaş anlamda olgun ve yetkin bir in­ san sayabiliriz Hektor'u İlişkileri bu bakımTolgasından Ü r k e n yavrusunu gülerek kolla­ rına alıp öperken de şu dilekte bulunur koca Hektor, yurt içinde ölmeyi göze almış bit kahramanın ağzından böyle alçakgönüllü, do­ kunaklı sözler duyunca gözyaşlarını tutamaz olur insan (İl. VI, 476 vd.):

Ey Zeus, ey öbür tanrılar, benim oğlumun, Troya'lılar arasında, babası gibi kendini göstermesini nasip edin, babası gibi güçlü, mert olmasını, llyon'da bütün gücüyle hüküm sürmesini. Kanlı silahlarla savaştan dönerken o, babasından çok daha üstün bu desinler, • mutlu olsun anasının yüreği. H e k t o r herkese karşı yumuşak davranır, bir kızdığı, azarladığı Paris'tir, kafasızlıgıyla şeh­ rin yıkımına s e b e p olan a d a m . Şöyle çıkışır o n a (İl. III, 3 8 vd.): Seni alçak, seni parlak oğlan, seni çapkın, seni ırz düşmanı seni! Hiç doğmaz olaydın keşke, ya da kalaydın ölümüne dek evlenmeden, ne baş belası kesilirdin o zaman, ne de yüz karası olurdun başkalarına. H e k t o r H e l e n e ' y e karşı uygarca ve centil­ m e n c e davranır. Öbür Troyalılar gibi o da ka­ dını ayıplamaz, suçlamaz, güzel kadın da o n u herkesten çok sayar ve sever. Paris'i savaşa çağırmak için şehre geldiğinde H e l e n e o n u alıkoymak ister, o n u n l a dertleşmeye c a n a t a r , a m a H e k t o r güzel kadının uzattığı is­ kemleye o t u r m a z , bir an ö n c e karısını ve ç o ­ cuğunu bulmaya gider, çünkü girişeceği sa­ vaştan bir d a h a d ö n ü p dönmeyeceğini bilmez (İl. VI, 3 4 4 vd.): Ah kayınım benim, dayanılmaz kötülükler yapmış bir köpeğim ben. keşke,

gözbebeği bu k a h r a m a n kaderiyle pençeleşir durur, ö l ü m ü n ü n yakın olduğunu bilir. T a n r ı ­ lara güvenmenin de ne kadar yersiz olduğu­ nu sezer, nitekim o n u yalnız Apollon korur, a m a Z e u s ' u n buyruğuyla o da kaderine bırak­ mak zorundadır H e k t o r ' u , ö b ü r t a n n l a r s a pis pis düzenlerle H e k t o r ' u a l d a t m a k t a yarışırlar â d e t a . Ama b u konuyu H e k t o r ' u n k a h r a m a n ­ lığını inceleyeceğimiz bölüme bırakalım. (2) KAHRAMAN H E K T O R . Ne kadar n a n ­ kör bir görevi vardır H e k t o r ' u n Troya sava­ şında! Ordulara yön vermek, güven aşılamak, güç esinlemek h e p o n a düşer. Karar o n u n , sorumluluk ve yükümlülük h e p o n u n omuzlarındadır, buna karşılık da d u r m a d a n eleştiriye uğrar, herkesi dinlemek, yatıştırmak, avut­ m a k , savaş ortaklarını h o ş t u t m a k , gücendir­ m e m e k o n u n tek başına görevidir. Oysa k e n ­ disi için savaşmaz H e k t o r , bir çapkın a d a m ı n , soyunun ve kentinin başına getirdiği belayı savmak için dövüşür, bu belayı sayamayaca­ ğını, b ü t ü n soyuyla birlikte c a n ı m kentinin de yok olacağını bile bile. Buna karşın g e n e de yiğitçe dövüşür H e k t o r . Yiğitliği Akhilleus'un bireyci, bencil, inatçı yiğitliğinden ne k a d a r üstün, ne kadar bilinçli ve insancadır! H e k t o r ' u n kahramanlık dramı S a r p e d o n ' u n ö l ü m ü n d e n sonra başlar asıl. Patroklos Akhilleus'un silahlarını kuşanıp da ö l ü m saçmaya başlayınca, H e k t o r başına gelecekleri anlar, savaşa atılsın m ı , atılmasın mı diye ikircikli­ dir, bir an arabasına binip kaçmaya bile k o ­ yulur. O z a m a n da ortaklarının en ağır ve in­ safsız eleştirilerine uğrar. Lykia'lıların ö n d e r i Glaukos Patroklos ile S a r p e d o n arasındaki savaşta H e k t o r S a r p e d o n ' u n öldürülmesini önleyemedi diye o n u kınar, Troya'lıları küçük düşürür ve ortaklarının artık bıkıp gitmeye hazır olduklarını bildirir (İl. XVII, 1 4 0 vd.). Bu sözler üzerine H e k t o r savaşa d ö n e r , Patroklos'u öldürür, korkunç bir b o ğ u ş m a içinde o n u n ölüsünü kaçırmak, silahlarını soymak ve kendisi kuşandıktan s o n r a Akhilleus'un karşısına çıkmak yürekliliğini gösterir. Oysa bu savaş başka türlü bir savaştır. AkhilIeus t a n r ı H e p h a i s t o s ' u n kendisine yaptığı yeni silahlarla O r i o n yıldızı gibi alev alev ışın­ lar saçarak ilerlemektedir d ü ş m a n ı n a karşı. Ve H e k t o r ' u biraz ö n c e ağır yergilerle kına­ yan savaş ortakları, yardımcıları, kardeşleri,

Anamın beni doğurduğu gün, bir korkunç kasırga gelseydi, alsaydı beni, bir dağın tepesine atsaydı, ya da bıraksaydı uğuldayan denizin içine... Gel, kaymağım, otur şu iskemleye, biliyorum, derdin en büyüğü senin başında...

Büyük H e k t o r karşılık verdi, dedi ki: Oturtma beni, Helene, beni çok sevsen de dinlemem seni, Troyalılara yardım etmek istiyor yüreğim. Onlar benim yokluğumdan yakınmışlar... Ben gidip göreceğim evdekiler!, sevgili karımı göreceğim, yavrumu, bir tanemi, bir daha da ya dönerim, ya dönmem. Akha'ların eliyle tanrılar belki de yok ederler beni. Bu ölüm düşüncesi bir an olsun H e k t o r ' u n aklından çıkmaz. T r o y a ' n ı n ışığı, halkı

Troya'lı savaşçıların h e p s i çil yavrusu gibi d a ­ ğılmış, h e p s i sığınmışlardır T r o y a surlarının içine (İl. XXII, 5 vd.) : Bir Hektor duruyordu olduğu yerde, uğursuz bir kader rmhlamıştı onu l/yon'un dışında Batı kapılarının ö n ü n e . Surların ü s t ü n d e n ihtiyar P r i a m o s , p e r i ş a n H e k a b e b o ş u n a yalvarır dururlar bu kez H e k t o r ' a ö l ü m e m e y d a n o k u m a m a s ı , k e n t i n i kur­ t a r m a k için c a n ı n ı kurtarması için. Ama ses çıkmaz artık H e k t o r ' d a n , kendi içinde y a p ­ m a k t a d ı r artık tartışmayı, h e s a p l a ş m a y ı . Ve en a z ı n d a n iki bin yıl s o n r a doğacak o l a n r o ­ m a n t ü r ü n ü n belli başlı bir öğesine ö r n e k ola­ c a k m o n o l o g u n a şöyle başlar H e k t o r (İl. XXII, 9 9 vd.): "Yazık bana, girersem surların içine, ilkin Pulydamas yağdırır ayıbı başıma, tanrısal Akhilleus'un baş kaldırdığı o uğursuz gece buyurmuştu bana, Troyalılan şehrin içine al, demişti, dinlememiştim onu, dinleseydim keşke. Çılgınlık ettim de ne oldu, yok ettim ' halkımı, Troya'nm erkeklerinden, kadınlarından utanıyorum. Benden değersiz biri bir gün ya derse ki: Gücüne çok güvendi Hektor, kıydı halkına. Çok daha iyi olur karşı durmak Akhilleus'a, ya öldürüp onu dönerim geri, ya da onun elinden şanla ölürüm şehrin önünde. Yoksa göbekli kalkanımı, güçlü tolgamı bırakıp bir yana, kargımı da duvara dayayıp, dosdoğru çıksam mı kusursuz Akhilleus'un önüne, söz versem, desem ki geri vereceğiz Helene'yi de, tekmil mallarını da, vereceğiz, koca karınlı gemileriyle Aleksandros'un Troya'ya getirdiği her şeyi. -Bunlar kavgamızın başı değil mi?Alın, diyeceğim, götürün bunları Atreus oğullarına. Bir de desem mi paylaşalım hepsini bu şehirde nemiz var, nemiz yok. Ant içireceğim, desem, Troyalı ihtiyarlara, desem saklamayacaklar şehirde hiçbir şeyi, ikiye bölecekler, desem, bütün malı, mülkü. Ama yüreğim ne diye oyalanır böyle şeylerle?
Ona karşı olduğum gibi gidersem

bakalım acıyacak mı bana, saygı gösterecek

mi?
Silahsız gidersem böyle çırılçıplak, bir kadın gibi öldürebilir beni o. Böyle e n i n e , boyuna düşünmek de ne. En iyisi tez elden paylaşmak kozumuzu. Bakalım Olympos'lu kime bağışlar ünü". H e k t o r böyle d ü ş ü n ü r k e n Akhilleus yakla­ şır. O n u g ö r ü n c e bir titremedir alır H e k t o r ' u , başlar k o ş m a y a . İlyada'nın e n ü n l ü s a h n e l e ­ r i n d e n biri d e açılır g ö z ü m ü z ü n ö n ü n e : H e k t o r ö n d e , Akhilleus a r k a d a ü ç kez dolaşırlar Troya ş e h r i n i , binlerce korkulu göz ö n ü n d e oluşan bir ölüm-kalım yarışı. O sırada İ d a d a ­ ğının t e p e s i n d e tanrılar d e r n e k k u r m u ş , göz­ lerler ve tartışırlar olayı. Z e u s altın terazisini kurar, bir kefesine H e k t o r ' u n , bir kefesine Akhilleus'un ö l ü m ü n ü koyar, kaldırır teraziyi, bakarız ki H e k t o r ' u n kurası ağır basıyor. H e k t o r ölecektir. Tanrılar işte o a n d a el ç e ­ kerler H e k t o r ' d a n , yalnız A t h e n a H e k t o r ' u n kardeşi D e i p h o b o s ' u n kılığına girerek yiğide yanaşır, kendisini destekleyecekmiş gibi ya­ p a r . H e k t o r i n a n ı r , karşı durur d ü ş m a n a , a m a bir a n t l a ş m a yapılmasını ister ki kim öl d ü r e c e k s e , ölenin b e d e n i n i geri versin yakın­ larına. H a k k a , yasaya, insan saygısına güveni vardır H e k t o r ' u n son d e m i n e d e k . Oysa n e ­ r e d e Akhilleus, y a n a ş m a z hiçbir a n t l a ş m a y a . Aslan gibi saldırır, H e k t o r D e i p h o b o s ' u çağı­ rır, bakar ki yok, anlar aldatıldığını (İl. XXII, 3 0 3 vd.): Kaderim beni kıskıvrak bağladı işte. Gene de kıyasıya dövüşmek düşer bana, bir yiğitlik göstereyim de öyle öleyim, ' duysun gelecekteki insanlar bile. C a n verirken bir d a h a yalvarır H e k t o r Akhilleus'a ölüsünü Troya'lılara geri versin diye. Ama Akhilleus'un r e t cevabıyla karşılaşır (Akhilleus). H e k t o r ' u n s o n sözü d e ş u d u r : "Senin ne olduğun yüzünden belli, demirden bir yüreğin var göğsünde. Ama uyanık ol, uğramayasm tanrı lanetine, yiğit de olsan, Paris'le Apollon bir gün seni, öldürecekler Batı kapılarının önünde". Söyler söylemez Hektor bu sözleri, her şeye son veren ölüm kapladı bedenini. Uçtu canı gövdesinden, yollandı Hades'e, gücünden, gençliğinden koptu, kaderine ağlaya ağlaya

Akhilleus'un, H e k t o r ' u n ölüsüne ve seyirci kalan bahtsız Troya şehrine yaptığı işkence dillere destan olmuştur: H e k t o r ' u arabasına bağlar, yedi kez dolaştırır Troya şehrinin çev­ resinde, t o z , t o p r a k içinde. B u k o r k u n ç m a n ­ zaraya tanrılar bile d a y a n a m a z , Apollon, Aphrodite yağlar sürerler b e d e n i n e , gece, gündüz bekçilik ederler ölüsüne, s o n u n d a Pria m o s ' u elinden t u t a r a k götürürler Akhilleııs'a, azgın yiğit de geri verir ölüyü babasına (Apollon, Akhilleus, Priamos). H e k t o r ' a yakılan ağıtlar ve H e k t o r ' u n c e n a ­ ze töreniyle kapanır İlyada. Dinleyin bakın, Boğazlara karşı yükselen Anadolu kalesine nasıl gömmüşler A n a d o l u ' n u n bu ilk özgürlük k a h r a m a n ı n ı (İl. XXIV, 7 8 4 vd.): Dokuz gün odun taşıdılar yığın yığın. Ölümlülere parlak şafak sökünce onuncu günü, gözyaşı içinde götürdüler Hektor'un ölüsünü, koydular yığınların tepesine, verdiler ateşe. Gül parmaklı şafak sabah erken parlaymca, ünlü Hektor'un ölüsü çevresinde toplandı bütün halk. Hepsi geldi bir araya, topluluk kuruldu, parıldayan şarapla söndürdüler odun yığınını, söndürdüler ateş gücünün sardığı her şeyi, sonra tapladı kardeşleri, dostları ak kemikleri, hepsinin yanaklarından iri yaşlar dökülüyordu. Kemikleri alıp kodular bir altın kutuya, erguvan rengi yumuşak örtülerle sardılar kutuyu. Sarar sarmaz indirdiler derin bir çukura, ekli kocaman taşlarla ördüler üstünü. Sonra bir mezar tümseği yapmaya başladılar, gözcüler diktiler çepeçevre, dört bir yana, mezar bitmeden Akha'lar saldırmasın diye. Bir mezar tümseği olunca toprak kabara kabara, gerisin geri döndü hepsi şehre, toplanıp bir güzel kutladılar çok ünlü şöleni Zeusoğlu kral Priamos'un sarayında. İşte böyle yapıldı atları iyi süren Hektor'un cenaze töreni. H e l e n a . Yunan efsanelik kişilerinin en ünlü­ sü, güzeller güzeli H e l e n a (ya da H o m e r o s ' u n deyimiyle H e l e n e ) bin bir masal ve öyküye k a h r a m a n olmakla kalmamış, kişiliği de son-

suz tartışmalara yol açarak, çeşitli görüş ve yönlerden yorumlanmıştır. H e l e n a ' n ı n kişili­ ğinde ilkçağ Yunan dünyasının güzele düş­ künlüğü dile geldiği gibi, güzel ve iyi, yani es­ tetik değerlerle etik, ahlak değerleri arasında­ ki karşıtlık da yansımaktadır. Nitekim H o m e ros'tan sonraki şair ve yazarlar (aralarında Platon da vardır) bir kadının bunca savaşlara, Doğuyla Batı arasındaki bu ç a p t a bir çatışma­ ya etken olabilmesini ahlakdışı g ö r ü p , H e l e n a ' n ı n kaçırılması olayını olduğundan başka türlü a n l a t m a k yoluna gitmişlerdir. Helena'yi yaratan H o m e r o s ' t u r , bu tip en d u r u , en arı ve en canlı olarak destanlarında c a n l a n m a k ­ tadır, öyle ki sonraki yorumlar bile h e p İlyada ve Odysseia'da atılmış anlatım temellerine dayanır. O n u n içindir ki, H e l e n a ' n ı n öyküle­ r i n e , efsanelerine girişmeden, bu güzelin H o m e r o s destanlarında nasıl karşımıza çıktığını bir görelim. Troya ovasındaki savaşın en kızgın bir a n ı ­ dır-. Menelaos'la Paris teke tek savaşa girişe­ cekler ve k a z a n a n Helena'yı alıp götürecek­ tir, böylece bu bitmez t ü k e n m e z savaş kendi­ liğinden sona erecektir. Başlarında Troya kralı P r i a m o s olmak üzere ihtiyarlar Batı ka­ pısının üstündeki kulede savaşı seyretmekte­ dir. Birden H e l e n e görünür (İl. 1 1 1 , 1 5 4 vd.): Helene'nin görünce çıktığını kuleye şu kanatlı sözleri söylediler usulcacık: "Troya'lılarla Akha'lartn, böyle bir kadın için yıllardır acı çekmeleri hiç de ayıp değil. Yüzüne bakan ölümsüz tanrıçalara benzetir onu. Ama gene de binse gemiye keşke gitse, gitse de, bizi, çocuklarımızı belaya sokmasa". P r i a m o s da tatlı tatlı konuşur H e l e n e ile, şöyle seslenir: Buraya, yanıma gel kızım, otur şöyle, gör bak işte, eski kocan, hısım, akraban, dostların. Bence suçlu sen değilsin, tanrılar asıl, onlar yığdı başıma kan ağlatan savaşı. B u n d a n d a h a uygarca, d a h a insanca bir gö­ rüş, bir davranış akla gelmez ve böylesini yaklaşık üç bin yıl önceki bir m e t i n d e bulmak şaşırtır insanı. Ne var ki bu uygarlık, bu in-

en c a n ­ d a n konukseverliği H e l e n e ' d e n görür. H e l e n e . birinden H e l e n e ile Polydeukes. Phrygia'ya. babası Odysseus'la ilgili bir sürü Senden hem korkarım. güzelim nakışlar yaparken yurdunu. m e y d a n okur o n a (İl. sever. Paris'in yatağına d ö n m e k t e n tiksinir ve tanrıçaya karşı gelecek kadar yiğit ve yü­ reklidir. Dioskur'lar). kızını d ü ş ü n e n ve özlem çeken bir ka­ dındır. 399 vd. XIV. Paris'in yanına kendin git yerleş hadi. ona bak.): hem saparım seni. can yoldaşlarımı bırakmasaydım. h e r yazar H e l e n a p o r t r e s i n e bir şey katmak istemiştir ve efsanesi aşağıd. 6 8 ) : Afi şu Helene bütün soyu sopuyla yok olaydı keşke. g ü n ü n birinde bir kaz oluvermiş. Akha'larsa sert. bir daha ayak basma Olympos'a. Ü s t ü n bir tavrı. III. iyi bir ev kadını ve sevgi dolu bir a n a gibi görü­ lür.sanlık yalnız Troya'lılara vergidir. Nemesis. Böyle olmadı ne yapalım ki. 172 vd. Odysseia'da H e l e n e saygın bir kraliçe. 3 4 2 vd. dert edin kendine onu. VI.). oğlunla buraya gelmeseydim keşke evimi barkımı. beni daha uzaklara. O n a da aynı pişmanlıkla yakınır (İl. bak eriyip gidiyorum gözyaşı döke döke. kendinin de eleştlı meşini yapar ( O d . olayların d a . acı­ larını paylaşan insanca bir davranışı vardır. H e l e n e ' n i n Lekadai- . Zeus'la Leda'nın ki zıdır. H e l e n e t a m bilinçli bir insandır. T e l e m a k h o s da Helene'ye b u n d a n böyle bir tanrıça gibi t a p a ­ cağını söyler (Od. Ama d e ­ diğimiz gibi. Klytaimestra kız kardeşi ve Dioskur'lar. anı sayar. en sıcak. eski k o ­ casını. Yumurtadan çıkan kızı Leda kendi çocuğu gibi b ü y ü t m ü ş . okşar. İşte Özetle H o m e r o s ' u n H e l e n e ' s i . Paris'i Menelaos'la teke tek savaştan ka­ çıran tanrıça Aphrodite'nin çağrısına uymak istemez. Efsa­ n e n i n başka anlatımları vardır: Zeus bir kuğu kuşu biçiminde Leda'nın kendisine yanaşmış­ tır. Z e u s ' t a n kaçan öç tanrıçası N e mesis dünyayı dolaşmış ve biçimden biçime girmiş. sonunda da karısı yapsın seni. T e l e m a k h o s ' u a n l a y a n . Tanrıya böylesi h a k a r e t başka hiçbir m e t i n ­ d e görülmemiştir. H o m e r o s ' u n çizdiği H e lena portresine kimse bir şey ekleyememiştir. III. Sonrala­ rı efsane değişmiş ve L e d a ' n ı n yerini N e m e sis almıştır. b u n d a n H e l e n e çıkmış. H e l e n e bir Troya'lı gelin olmuştur. o n a tekmil acılarını u n u t t u r a c a k bir ilaç verir. Paris'i eleş­ tirir.. neden hep baştan çıkarmak istersin beni? Söylesene.). ya kölesi. Leda bir (ya da iki) yumurta d o ğ u r m u ş . Nemesis'in doğurduğu yumurtayı çobanlar bulup Leda'ya getirmişler. Ancak H o m e r o s ' u n r o ­ m a n c ı d a n farksız derin psikolojik görüşüyle anlaşılabilir.): Gene mi sensin. (2) EFSANELERİ. odasında h a n ı m hanımcık kumaş dokuyan. 2 6 1 vd. 104 vd. 12). Çık. XV. kara ölüme razı olsaydım keşke. T e l e m a k h o s babasını aramaya çıkıp M e nelaos'un sarayına varınca. yani Kas­ t o r l a Polydeukes erkek kardeşleridir (Tab. (1) D O Ğ U Ş U . En eski metinlerde bu böyledir. halkoyunu ve H e l e n a ' n ı n başkalarınca eleştirilmesini de İ t h a k e çobanı E u m a i o s ' u n ağzından yapar (Od. kaba. kendi eliyle işlediği bir yaşmak verir ve so­ n u n d a büyüler delikanlıyı. bunca insanın dizlerini kıran bu kadının kökü kurusaydı. h o d b i n . tanrıça. "Köpek gözlü" der k e n d i n e . o nazlı büyüttüğüm kızımı.ı özetleneceği gibi büyüdükçe büyümüştür. Yunan deyimiyle barbar­ dırlar.). "ölümlü" babası T y n d a r e o s ' t u r . H o m e r o s H e l e n a ü s t ü n e söylenecek ne var­ sa hepsini söylemişti. Nesnel düşünceyi. hısım akrabamı. IV. şirin Meionia'nın bakımlı bir iline götürmek mi? Oralarda. Zeki kadın o n u kendi çocııgııymuş gibi kucaklar. P r i a m o s ' a ol­ duğu kadar H e k t o r ' a da sevgisi ve saygısı bü­ yüktür. Z e u s da bir kuğu kuşuna d ö n ü ş ü p yaklaşmış o n a . K a s t o r l a Polydeukes'in doğdu­ ğu. niyetin ne. Kendi kendini suçlar. bir tek yumurta­ dan H e l e n e . Klytaimestra'nın da tanrıyla bir ilişkisi ol­ mayıp T y n d a r e o s ' u n kızı olduğu söylentisi de vardır (Leda. P r i a m o s ' u n söz­ lerine şöyle karşılık verir (İl. ötekinden Klytaimestra ile Kas­ tor çıkmış diyenler de var. ölümlülerden bir adamın mı var ki?. H o m e r o s destanlarında bilinmeyen bir efsane. ayrıl tanrılar yolundan. sevgili kaytnbabam.

ama seçmeden önce bütün talipler seçeceği adamı korumaya. Paris'ten sonra Deiphobos'la evlenir. yok Fenike'de Sidon şehrine uğradıkları. Theseus'la arkadaşı Peirithoos'un yeraltı ülkesine inişlerinden faydalanarak Dioskur'lar gelip kız kardeşlerini geri almışlar. İlyada'dan sonraki efsanelerde oynadığı rol onu Homeros destanlarındaki kişiliğinden başka bir kişilikle gösterir. Helene Lakedaimon'da mutlu bir ömür sü­ rerken. IV. bir efsaneye göre ona bir çocuk yapmış ve bu da Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı diye geçinen İphigeneia imiş (îphigeneia). Yalnız Akhilleus daha evlenecek çağda olmadığı için talipler arasında değilmiş. Katreus'un cenaze törenine gitmek zorunda kalır (Katreus). sonra kendisi Girit'e. Helena'nın Mısır'da kaldığı ma­ salı İ. Theseus'un Helene'yi kirletmediği söylenir. Atina'lılar Helene'yi kabul etmek istemedikleri için. Ne var ki Paris Helene'yi tek başına kaçırmaz. Bu efsanelerde Helena Yunanlıların çıkarına yardım eden ve bu uğurda Troya'ya her türlü kötülüğü yapan hain ve belalı bir kadın rolündedir. yani kendi bir şiirini yalanlamasına dayanmaktadır. Priamos'la Hekabe'nin oğlu. Sözde Hera güzellik yarış­ masında Aphrodite'ye yenilmeyi sindirememiş. Helene'nin Mısır'da kalışı efsanesidir. güzel kadını kaçırır. Bir süre son­ ra. Theseus kızı anası Aithra'nın yanına bırakmış (Aithra). göz kamaştırıcı mallar da alıp götürür. ı ao . bir söylen­ tiye göre 29. Efsanenin amacı Helena'nm namu­ sunu kurtarmaktır.). Nitekim Helene'yi geri vermek söz konusu olunca hep bu mallardan da dem vurulmaktadır. Bu­ nu Euripides "Helene" adlı tragedyasında iş­ lemiştir. bir başkasına göre 99 kişiymişler. Akha'lara kapıları açar ve Troya katliamını kö­ rükler. Priamos'un en küçük oğlu da armağanını almaya gelmişti. Yunanistan'da ne kadar kral oğlu. sonra da gözleri kör olmuş. Kassandra'nın ikiz kardeşi (Tab. VI. ge­ rekirse savunmaya ant içsinler.. 16). Öç Güzeller yarışmasında Aphrodite Troya'lı gence Helene'nin aşkını söz ver­ mişti (Paris). Ö. uzun bir süre Kıbrıs'ta kaldıkları anlatılır. çünkü arkasında Aphrodite vardı ve tanrıçanın buy­ ruğu. Helena üstüne uydurulan mistik bir efsane­ de de Helena'nın Akhilleus'la evlendiği ve ölümsüzlüğe kavuşup Karadeniz'de Leuke (Beyaz) denilen bir adada yaşadığı anlatılır. Yurduna dönünce. Paris Troya'dan konuk gelmiş Yuna­ nistan'a. Bütün bu uydurma efsaneler Homeros'un çizdiği Helena portresini karıştırmak ve boz­ maktan başka bir işe yaramamıştır. yüzyılda yaşayan şair Stesikhoros'un "palinodia"sına.mon'da Artemis'e sunu sunarken Atina yiğidi Theseus'un saldırısına uğradığı ve kaçırıldığı öyküsüdür. Helene ona gönül verip kaçırılmaya razı oldu mu? Homeros da. Tyndareos şaşırmış. Söylentiye gö­ re Stesikhoros Helena'yı kınayan bir şiir yaz­ mış. anlamış ki günah işlemiştir ve ilk şiirini ikinci bir şiirle düzelttikten sonra gözleri açılmış. babası Tyndareos başı­ na iş açacağa benzeyen kızını evlendirmek is­ temiş. Paris de Helene ile baş başa kalın­ ca. 219 vd. Ama asıl şaşırtıcı bir efsa­ n e . Homeros destanlarında böyle bir öykünün izine bile rastlanmaz. ne yapacağını bileme­ miş. sonra Menelaos'u evine alarak Deiphobos'u öldürür. Talipler kalabalık gelmişler. Helena da Troya savaşının sonuna kadar Mısır'da kalmış da. gerçek Helena'yı Hermes'in kı­ lavuzluğunda Mısır'da kral Proteus'un yanına yollamış. Heienos. sonra Menelaos ge­ lip onu almış. Tarihçi Herodotos bu anlatımı benimser. Paris Helene'yi baştan çıkarmakta güçlük çekmemiş olacak. ne ka­ dar yiğit varsa hepsi istemişler güzellerin gü­ zelini. yanında hazineler. Helene'yi kandırdı mı. öbür yazarlar da bu­ nu pek açıklamazlar. Kassandra gibi Heienos da Apollon tanrının gözdesidir. Helena bir­ çok yerlerde tanrıça gibi tapım görürdü. Odysseus ona bir öğüt vermiş: Helene kocasını kendi seçsin. Menelaos onu bir süre konuklar. yalnız Odysseia'da Helene'nin dönüş yolunda Menelaos'la birlikte Mısır'a uğradıklarından söz edilir (Od. Paris'i Helena'dan yoksun etmek için tıpkı Helena'ya benzeyen bir kadın yaratmış ve Paris'i bu Helena görüntüsüyle Troya'ya göndererek. istemiydi bu. Odysseus'a bu hizmetine karşılık İkarios'un kızı Penelopeia'yı vermişler (îkarios). Öyle olmuş ve Helene Menelaos'u seçmiş. İki sevgilinin Troya'ya kadar olan yolculuğu üstüne kaynaklar çeşitlidir: Üç günde Anado- lu kıyılarına vardıkları.

7 6 . Akha'ların bilicisi Kalkhas. Selene ( A y ) ve Eos (Şafak) (Tab. Titanlar so­ yundan olan Helios. Zo­ ra ve rüşvete dayanamayan Helenos şu üç koşulu bildirir: Akhilleus'un oğlu Neoptolemos savaşa katılır. Helikaon kardeşleriyle birlikte Troya yıkımından kurtulur ve Antenor ve Pulydamas'la birlikte kuzey İtalya'ya göçer (Antenor). ama günün birinde aralarında anlaşmazlık çıkıp birbirlerine düştüklerinden. Helenos küsmüş ve İda dağına çekil­ miş. Helios'a Rhodos adlı nympha Heliosogullarını doğurur. 249). birçok çocuğu olur. herbirinin olağanüstü bir kişiliği ya da talihi var bu çocukların: Büyücü Kirke. Helios. saç biçimin­ de ışınlarla çevrilir. V I I . Akha'lar Pelops'un ke­ miklerini ve Palladion'u ele geçirirlerse. Hekabe ile birlikte Trakya'ya gitmiş ve anası acısından bir köpek haline ge­ lince. Zeus'a başvur mak zorunda kalır (bkz. Sonra Neoptolemos'un yanı­ na sığınmış. Phaeton'un kız kardeşleridir (Tab. Troya'lı önder Antenor'un oğlu. dinsel konularda da Hektor'a öğütler verir ve Hektor yaşadıkça yiğitçe çarpışır. Heliades (Heliosoğulları). Klymene de Helios kızlarını. 4 4 . 4 ve 8). Helena'ya kimin koca olacağı tartışıl­ mış. bazıları Midilli. onu Trakya Khersonnesos'unda (Geli­ bolu yarımadası) "Köpeğin mezarı" denilen yerde gömmüş. Başı. Vergilius "Aeneis" destanında Helenos'u Epir bölgesinde kral olmuş ve İtal­ ya'ya gitmek üzere oradan geçen Troya'lıları iyi karşılar gösterir. Gözyaşlarından amber taneleri meydana gelmiştir. Yeryüzü Okeanos ırmağı üstünde yüzen bir tabak gibi tasarlandığı için Helios'un gece batıda batıp sabah doğudan dog­ ması olağan sayılırdı. şehir düşecektir. Priamos'un kızı Laodike'nin kocası. Phaeton da H e lios'un oğlu sayılır. Helios. Minos'un karısı Pasiphae. V I . Gaia ile Uranos'un çocukları Hyperion ve Theia birleşirler. Güneş tanrı ile Okeanos kızı Klymene'nin çocukları. Söylentiye göre Phaeton'a Güneş'in araba­ sıyla atlarını veren. Olympos'lu Apollon'dan ayrı bir tanrı ya da doğal bir güç. ama yeğeni Medeia'nın eliyle öldürülen Perses. X I I . Heliosogulları Güneş tanrının Rhodos adlı nympha'dan olan yedi oğludur (Tab. ya­ ni güneşin ta kendisi sayılır. Kolkhis kralı Aietes. üç göksel varlık meydana getirirler: Helios (Güneş). dönüşümleri bu so­ nuçlarının cezaısı olmuş (Phaeton). Od. Bunlar h e p sonradan uydurulmuş ve Troya kral soyuna leke getirmek için Yunanistan'da düzülmüş masallardır. Bundan sonraki öyküle­ ri de karışıktır: Şehir düştükten sonra ölüm­ den kurtulmuş. bazıları da analarının adını verdiği Rodos adasında kala­ rak orada Lindos. Hepsi usta gök bilginleriymiş. 260 373) . Nitekim Homeros'un Odysseia destanın­ da bile Helios yardımcı bir tanrı sayılır ve Odysseus'un arkadaşları sığırlarını kesince kendi öcünü kendi alamaz. Helenos'la küçük kardeşi Deiphobos ta­ lip çıkmışlar. İlyada'da "bilicilerin en iyisi" diye sözü geçen Helenos. Gök bilimi ilerledikçe güneşi simgeleyen Helios'un önemi azalmış­ tır. bazıları Istanköy. İalysos ve Kamiros şehirle­ rini kurmuşlar. Helios güçlü kuvvetli ve çok yakışıklı bir de­ likanlı olarak canlandırılır. Helenos'a değgin efsaneler asıl İlyada'ya konu olan olaylardan sonra başlar. o ölünce karısı Andromakhe'yi almış da onunla bir oğlu olmuş. Troya'nın ancak Helenos'un bildireceği koşullar altında düşeceğini söyleyince. En eski inançlara göre Helios ateş saçan çok hızlı atların çektiği ara­ basıyla her sabah Şafak'tan hemen sonra Hindistan'dan yola çıkıp gökteki yörüngesine girer ve akşam da Okeanos ırmağına dalar. Odysseus onu bulmak ve ağzından söz almakla görevlendirilmiş. Okeanos'la Tethys'in kızı Perseis'le evlenir. Ama agabeysi öldükten son­ ra. 8). 8). böylece yok olmasına yol açan Helios kızlarıymış. Paris ölünce. Helikaon. savaşta da. Heliadai (Helios Kızları).ikisine de tanrı bilicilik yetisini vermiştir. Başka bir efsaneye göre tahta atın yapılıp surlardan içeri alınmasını salık ve­ ren de Helenos'muş. X X I V . Phaeton Zeus'un yıldırımıyla vurulunca Helios kızları içi­ ne düştüğü ırmak kıyısında gözyaşı döke dö­ ke kavak ağacına dönüşmüşlerdir. Aietes'i tahtından atan. Priamos onu da öbür oğulları gibi hor gö­ r ü p tersler ( İ l . Ama Priamos Deiphobos'u se­ çince. Yorgun atlarını Okeanos sularında yıkadıktan sonra doğudan batıya aynı yolu ertesi günü gene izler.

Hephaistos'u yaratmış.). Hera da tahtın üstüne oturur. 927 vd. birazcık canım kalmıştı. ikisi hiç bir arada olmaz içeride: Hep biri dışarıda. Bir anlatıma göre Helle denize düştükten sonra tanrı Poseidon tarafından kurtarılmıştır. Hesiodos'a göre Nyks ile Hemera Tartaros'ta. bağrına taş bas. örneğin Aphrodite ile Ares'in gizlice se­ viştiklerini (Od. bunlar da Dor. Biri konağa girerken öteki çıkar. batan günle.): Aldırma anacığım. Hemera. XVIII. yuvarlandım gittiydim tam bir gün. o her şeyi gö­ rür. Hera onu kendi kendine doğurmuştur (Tab. (1) DOĞUŞU. Gündüzü ve gün ışığını simgele­ yen Hemera. topallığı yüzünden anası Hera'dan neler çektiğini anlatır. Orada buluşup selamladır G e c e ' y / e Gündüz tunçtan büyük eşiğe ayak basarken. yani bütün Yunan ırk ve boylarının atası sayılan efsanelik kişi. Hesiodos süreci şöyle-anlatır (Theog. Tanrılar ünlü topalı görünce kahkahayı atarlar (İl. ne yapayım. Khaos'tan çıkma Erebos'la Nyks'in. Tepem atsa bile koşamam yardımına. Dionysos'u gönderirler.): . öteki Uyku'yu taşır kollarında. Aiol. tanrılarda gürül gürül bir kahkaha (coptu. Ama Hephaistos aynı öyküyü başka türlü anlatır îlyada'nın bir başka bölümünde: Thetis oğlu Akhilleus için yeni silahlar istemeye gelince demirci tanrıdan.): Hera tanrıça kimseyle sevişmeden. Bu niteliğiyle Olympos tanrıları arasında tektir. sık dişini. yakaladıydı beni bacağımdan. ) . kurtulamaz bir daha. Olympos tan­ rıları Hephaistos'u çağırmak zorunda kalır­ lar. bu yüzden de hor görülür tanrılarca. yeryüzünde. Hellen'lerin. onunla birleşerek üç çocuk anası yapmıştır onu. I. 5). Olympos tanrılarının evleri onun usta ellerinden çıkmadır.. Düştüydüm Lemnos adasına. Aither ( E s î r ) ise onun kardeşidir. Seni çok severim. ha çıktı ha çıkacak. ama oturur oturmaz da zincirler onu kıskıv­ rak sarar. 599): Kojtu durdu oradan oraya soluya soluya.Helios dünyanın gözü sayılır. Helle. öteki içeride. çıkmayı beklemektedir. hem çirkin. Sintiler yerden kaldırdılardı orada beni. (Orion). Çanakkale Boğazına adını veren Helle'nin efsanesi Argonaut'lar bölümünde anla­ tılmıştır (Argonaut'lar). Ama hiçbirinin elinden gelmeyen işler gelir Hephaistos'un elinden: Her türlü madeni iş­ leyip olağanüstü güzellikte eserler yaratması­ nı başarır topal tanrı. Poseidon Helle'yi sevmiş. Hephaistos. Hera topal oğlundan utandığı için onu dokuz yıl Okeanos ırmağının yanında saklamıştı (İl. Biri ellerinde götürür ışığı sayısız gözlerine insanların. V I I I . ( 2 ) N İ T E L İ Ğ İ . Deukalion'la Pyrrha'nın oğludur. 586 vd. Hephaistos hem topaldır. 270). 394 vd. 748 v d . yani Gece'nin k ı z ı d ı r . Tufan­ dan sonra Tesalya'ya yerleşir ve bir dağ nympha'sı olan Orseis'le evlenir. 20). anası­ na gönderir. Ksuthos ve Aiolos diye üç oğlu olur. ama bir efsaneye gö­ re. X V I I I . Hephaistos bunun öcünü anasından alır: İçine zincirler sakladığı bir taht yapıp. Ölüm 'ün kardeşi Uyku 'yu. Hellen. şarap tanrı da Hephaistos'u bir eşeğe bindirip öyle getirir Olympos'a. İon ve Akha boylarının ataları sayılır (Tab. işliği şöyle tanımlanır demirci tanrının ( İ l . sisli karanlığa bürülü belalı Gece. körlerin gözünü açar vb. Hephaistos. I. Ve Hephaistos en usta sanatçısı oldu gökler tanrısı Uranos torunlarının. attıydı tanrısal eşikten aşağı. Doros. Zeus ile Hera'nın oğludur. Hellen. Olympos'luya karşı gelmek çok zor. görmek istemem dayak yediğini. yalnız öfkeden ve kocasına hıncından ünlü Hephaistos'u doğurdu kendi kendine. Zeus'la Hera'nın yatak odası. Zeus'un Athena'yı kafasından çıkar­ masını kıskanmış da. Topallığının nedenini Ilyada'da kendi anlatır: Troya savaşı konusunda Zeus'la Hera arasında kopan bir kavgayı yatıştırmaya çalı­ şır ve Hera'ya şöyle der ( İ l . Bir gün sana yardım etmek istedimdi hani. Thetis Hephaistos'un evine gelince. yani yeraltında buluşur­ lar (Theog. 369 vd.

hazırdı. Troya savaşını tuttuğu Akha'lardan yana çevirebilmek için Zeus'u baştan çıkarıp uyul tuktan s o n r a . her üçayağın altına altın tekerlekler koymuştu. b e n ­ zetmek gerekirse. Dayayacaktı onları sarayının dik duvarına. H e r a . üstündü öbür ölümsüzlerin evlerinden. 14 vd. güçlü boynunu. beni dünyaya getirmeselerdi! Hephaistos rol Erikhthonios efsanesinde de oynar (Erikhthonios).): Zeus baba ve hep var olan öbür m u t l u tanrılar gelin.evine vardı. kin. birden u y a n a n t a n r ı şöyle çıkı şır karısına (ti. P r o m e t h e u s ' u Kafkas dağının tepesine o çıkartır ( P r o m e t h e u s ) . onları yapıyordu Hephaistos. görülmeye değer şeylerdi bunlar. hiçbir çalışan insanın böyle canlı bir t a n ı m l a n m a s ı b u l u n m a z ilkçağ yazınında. d a h a da üstün ve şaşırtıcı bir m e t i n olan Akhilleus'un silahları­ n ı n anlatılması izler. (3) EFSANELERl. dövüyordu bağlarını. topladı tekmil araçları gümüş bir sandıkta. kendi kendilerine girsinler diye tanrıların toplantısına. 3 8 2 ) . XVIII. h e r z a m a n ve özellikle za­ manımızda örneklerine çok r a s t l a n a n varlıklı ve benci! burjuva kadınını simgeler. yakışıklı. Dırdırcı. cılız bacakları seğirtiyordu altında. Hephalstos'u körükleri arasında çalışır buldu. H e s i o d o s Kharit'lerin en kü­ çüğü Aglaie (parlak a n l a m ı n a gelir) ile evlen­ diğini söyler. üçayak yapıyordu tam yirmi tane. kan ter içinde gidip geliyordu o yandan bu yana. şu gülünç. Ü n l ü topalın avaz avaz ba­ ğırarak dile getirdiği öfke o n u n kişiliğini açığa vuracak niteliktedir (Od. a m a ne tuhaf ki İonyalı koca şairin çizdiği H e r a portresi t u t u n m u ş .): Soluyan topal yaratık örsten uzaklaştı. hırçın. sakat doğmuşsam. bir işli halkaları vardı takılacak. bu yüzden kişiliği ve efsaneleri h e p bir kavga. XV. Zeus'un eşi. topalım diye hor gördü. y ü z ü n ü . H e p h a i s t o s tanrılar arasında o d u r : Sa­ n a t ı n ve işçiliğin yüceliği simgelenir onlarla. Değil bir t a n r ı n ı n . H e p h a i s t o s Akhilleus için yeni silahlar y a p ­ maya söz verince. sonra gene gerisin geri eve dönsünler diye. h ı n ç ve geçimsizlik havası yan­ sıtan sevimsiz bir tanrıçadır. yaldızlı bir evdi bu. yok olmaz. düzen kurar. VIII. 4 0 7 ) : Çok değil Here'ye öfkem. çevik ayaklı diye. çıkarlarını d a h a ileri bir kültürün simgesi Ege ve Anadolu'ya karşı sa­ vunan. a m a h i ç ­ bir işi açık değildir. 4 1 0 vd. her işime engel olmak onun huyu. kıs­ k a n ç .il İçine alacak bir yatak Gümüş ayaklı Thetis Hephaistos'un yapar. bir entari giydi. L e m n o s ' a gidiyormuş gibi evinden ay­ rılır ve d ö n ü ş ü n d e Ares'le Aphrodite'yi kıs kıvrak bağlı bulur. çarpık bacaklı tanrı yapmıştı bu evi. Körük/erin/ateşin içinden çekti. Bir süngerle sildi iki elini. H e p h a i s t o s mucizeler ya­ r a t a n bir ustadır. tanrıların kraliçesi ulu H e r a ' y a bu damga­ yı basan H o m e r o s ' t u r . kinim. çıktı topallaya topallaya kapıdan dışarı. sevgi ve nef­ retleri hiçbir mantığa d a y a n m a z . inatçıdır. aldı eline koca bir değnek. Yirmi tane üçayak bitmiş. 3 0 6 vd. hasır altından su yürütür. kıllı göğsünü sildi. Yunanistan'da yaratılan efsanelerinde aynı tiple karşımıza çıkmaktadır. "ak kollu" ya da "altın t a h t t ı " diye nitelenen H e r a (yahut H e r e ) tipik bir G r e k tanrıçasıdır.): . yani Yunanistan yarımadasının ırk. H o m e r o s destanlarında "inek gözlü". XVIII. bayağı işlere bir bakın! Zeus'un kızı Aphrodite hor gördü beni. İlyada'da Kharit'lerden Kharis. Hera'yı kocası Zeus'un ağzından dinleyelim (İl. İlk kadın P a n d o - r a ' n ı n bedenini kilden y o n t a n odur (Pandora). babamda. kabahat bende değil. kabahat anamda. yani Zarafet'in kendisiyle evli olarak gösterilir (İl. tunçtan. H o m e r o s ' u n Odysseia desta­ n ı n d a ozan D e m o d o k o s Aphrodite ile evli olan H e p h a i s t o s ' u n başına gelenleri anlatır: Ares'le aldatıldığını bilen t o p a l t a n r ı bir za­ m a n l a r anası H e r a ' y a yaptığı t a h t gibi. şoy. din ve dünya görüşlerini. bu se­ fer de İki sevgiliyi '»fll. Bütün kusurla­ rıyla kadını canlandırır Hera-. Güzellikten hiç n a s i p al­ m a y a n H e p h a i s t o s aşktan yana da p e k talihli olmamıştır. gizli kapaklı yapar ne yaparsa. sevdi Ares'i. Bu eşsiz parçayı. Daidalos insanlar arasında neyse. sevdi onu. silah ve yet­ kilerini kötüye kullanmaktan ç e k i n m e z . işe koyulması şöyle anlatı­ lır (XVIII.

.. her şeyi keskin ışıklarıyla gören güneş bile. güneş bile onu geçip göremez bizi. gider odasında önce bir güzel süslenir. ne biçim söz çıktı ağzından? Yatağa yatıp sevişmemizi nasıl istersin ida dağının tepesinde. bugüne dek ne bir tanrıçaya. Zeus'la Hera evlenmeden de sevişmişlerdir. Anası Rheia Titan'lar savaşı sırasında inek gözlü tanrıça Okeanos'la Tethys arasında çı­ kan bir kavgayı yatıştırmak için batı kıyılarına gitmek ister. Zeus dayana­ maz. seni bir güzel pataklayayım da gör. uğrattın orduyu bozguna.. Hera çocukluğunun dünyanın ucunda. İlyada'da İda dağı­ nın Gargaros tepesindeki birleşme sahnesi de böyle bir kutsal düğündür. Anasını. Her neyse. öyle bir aşkı ilk birleştikleri gün duymuştu. utangaç tavırlar takınır: Korkunç Kronos oğlu. bulutlar arasında. onu da göğsüne taktıktan sonra Uyku tanrıyı baştan çıkarır ve onunla birlikte Gargaros doruğuna varır: Bulutlar devşiren Zeus onu gördü. çözülmez bir altın zincir vurmuştum ellerine. 200 vd. sarıldı. Unuttun mu seni havalarda astığım günü. 5).Amma da düzen kurdun. Destanın bu eş­ siz parçasını özetlemeye değer (İl. yatalım gel. Böyle dedi. Hera ses çıkarmaz. Bir efsaneye göre bu düğün Batı Kızlarının (Hesperides) bahçe­ sinde olmuştur. göz göre göre? Ya hep var olan bir tanrı görürse bizi. o bahçeden gelen altın elma­ ları da Gaia Hera'ya düğün hediyesi olarak vermiştir. sarmaş dolaş olalım yatakta. altın gibi bir sisle örterim dört bir yanımızı..). o da ma­ sum tavırlar takınarak. ondan izin almak için buraya geldiğini söyler. XIV. Hera'yı kendine eş alır. sonra da kusar. tanrısal toprak yumuşak bir çimen saldı. Sonra sayar bir bir yattığı ölümlü ve ölüm­ süz kadınları. dedikodudan korkmasını Zeus gibi biz de hayretle karşıla­ yalım. sonra Aphrodite'den sevgiyi tutuştu­ ran büyülü memeligini ister. bunu önlemek için. babalarından gizli çıktıkları gün yatağa. babası Zeus'a karşı korumaya çalışan Hephaistos bile H e ra'dan neler çektiğini unutamaz (Hephaistos). ama sonra da düğünleri törenle kutlanmıştır. Okeanos kıyısında de­ niz tanrıları çiftini barıştırmaya gittiğini ve ö n ­ ce kocasına haber vermek. kültte de sık sık tekrarlanır bir motiftir. a n a . Hera. Hera da Okeanos kıyılarında bu­ lunduğu sırada elmaları kendi eliyle Batı K ı z larının bahçesine ekmiştir. Hesiodos'a göre.. ( 1 ) DOĞUŞU. Zeus buna da çare bulur: Tanrılar. ne olur Here. Okeanos'la Tethys tanrılarının yanında geçti­ ğini İlyada'da kendi anlatır (İl. gidip dag başında onunla sevişmeyi ge­ çirir aklından. biz uyurken gider. Zeus tanrıçalar arasında Hera ile son olarak evlenmiştir. Zeus eşine nereye gittiğini sorar. asılı kalmıştın havalarda. yola gelmez Here. insanlar görecek diye korkma. savaşı filan unutup açığa vurur duygula­ rını: Sonra da gidersin oraya. taptaze lotos bir halı serdi toprakla aralarına. doyasıya. aldı karısını koynuna.ı savaşını yönettiği ve basanını] Tro- ya'lılarda olduğunu görür. savaş dışı ettin tanrısal Hektor'u. En büyük tanrı çifti arasındaki kutsal düğün (hieros gamos) efsanelerde de. Kronos'la Rheia'nm kızı ve Zeus'la öbür Olympos'lu tanrıların kız kardeşidir (Tab. XIV. ama içine bal damladığı besbellidir. Zeus Hera'ya bu cezayı Herakles'e ettiği kötülük yüzünden vermiştir. Öbür tanrılar da aşağı yukarı Zeus gibi düşünürler. Tanrıların tanrısı oğlu Ares'te anasının kusurlarının tıpkısını görür (Ares). söylerse öbür tanrılara? Bir daha ayak basarnam senin evine. H A Y A T Ö Y K Ü S Ü . Bu kötülüğün meyvesini sen toplayacaksın önce. Babası Kronos onu da doğar doğmaz yutar. bir örs bağlamıştım iki ayağına. görür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. ne yüzle çıkarım bu yataktan dışarı? Hera'nm sıradan bir kadın gibi kendi koca­ sıyla yatmaktan çekinmesini. Zeus dünya egemenliğini paylaştıktan sonra. Epey naz eder. 152353): Hera kocası Zeus'un İda dağından Troy. ne bir kadına karşı yüreğime akan aşk böyle altüst etmedi beni.

sümbüllerden.soylara verilmektedir (Tab. Yaptığı işler h e p iyiye dönük­ tür. Hera Argonaut'lar seferinde Argo gemicile­ rine yardımda bulunmuş. lo. arala­ us'tan yardım görürler ve düşmanlarını bir bir rında otlar fışkıran tepsi gibi serilmiş. öte yandan Akhilleus'un anası Thetis'i kıskandığı halde. o sıra Zeus devi şimşekle yere sermiş. İ k sion da Hera ile birleşmek istemiş. öfkesiyle i z l e r onları. Oysa kendisi trajik bir kişidir: Kahraman olmayı kendi seçmemiştir. İ l k ve na geldiğini ileri sürer. Herakles adının "Hera'nın ünü" anlamına geldiğini İ l e ri sürerlerse de "heros" yani kahraman söz­ cüğü ile ilişkisi daha akla yakındır. Ne var ki yalnız Yunanistan kral aileleri değil. Epaphos. Ama böylece büsbü­ tün arınıp ölümsüzlüğe kavuşur. Roma kralı Tarquinius en büyük kurbanı. îno ve Athamas. Roma'da Hera tanrıça İuno ile bir tutuldu (tuno). Dionysos ve Tityos efsanelerinde. Eurystheusogullarını da ezme­ ye çalışır. istemeyerek suç işler ve dengeyi bir türlü bulamayıp kendin­ den geçer. tanrıçanın lo'ya bekçi koyduğu Argos'un yüz gözünü simgelermiş (Argos). Bu sırada Porphyrion ona tutulmuş ve elbisesinin ucu­ nu yakalayarak onu kendine çekmek istemiş­ tir. Örne­ rol oynar. onlara karışır. İnsanın do­ ğaya karşı yenilmez saldırma ve dayanma gü­ cünü simgeler. Herakles kor. ama Zeus'un aşklarında zı soylar Heraklesoglu adını almışlardı. insafsız bir efendinin buyru­ ğunda ömrü boyunca çalışmak onun kara ka­ deridir. sonunda Atina'da yiğit TheseBugün de Kazdag'ın tepesine çıkın. Anadolu ve İtalya'da da ba­ ruya efsanesi yoktur. kahramanlıkları zorla yaptırılır. yiğidi ata olarak benimseyen birçok Herakles. hele bu aşklardan ğin Lydia kralı Kroisos (Karun). Üç Güzeller yarışmasında birinciliği kazanamaması Paris'e ve Troya'ya dinmez kinin bir nedenidir. uzanıverdi ikisi de halının üstüne. Herakles'e bü­ tün işleri. . yani dedesi Alkaios'tan gelme bir soyadıdır. çiçek olarak zam­ bağı severmiş. Heraklesoğulları bu yüzden oradan oraya sürünür. Helene kadın olarak neyse. çıldıracak gibi olur. Kızı Eileithyia ile doğumlara gözcülük eden tanrıça Hera'nın en sevdiği kuş tavus kuşu­ dur. H e rakles de erkek olarak odur. Heraklesoşilli halıların üstünde tanrıların seviştiğini ge­ gullarının Yunanistan'da tutunması Dor ırkı­ çirirsiniz aklınızdan. Devlere karşı savaşa katılmıştır. Bir efsane Menelaos'u ölümsüz kıldığını anla­ tır (Menalaos). safranlardan. yalnız Herakles'in oğullarına ve torunlarıne değil . îksion). ama Zeus Hera'nın buluttan bir görüntüsünü yaparak onu aldatmıştır (Prophyrion. Güçlü yiğidi üst üste ederdi. sardı onları güzel bir altın bulut. tersine onu dizgine vuramadığı için. ömürle­ rakles'in Omphale ile birleşmesinden meyda­ ri boyunca kini. doğanın insanın başına saldığı afet ve musibetleri yok etmekle insanlığa sonsuz iyili­ ği dokunur. nın Peloponez'i ele geçirmesinin efsane ala­ ( 2 ) E F S A N E L E R İ . İ l k doğduğu günden beri peşini bırak­ mayan Hera'nın kin ve öfkesi son demine kadar da rahata kavuşturmaz onu. ( 1 ) ADI. Alkmene'nin Zeus'tan d o ­ da Herakles'in bir oğlunu atası olarak kabul ğurduğu Herakles'tir. Yemiş olarak narı. Herakleidai. Teiresias'ı kör etmekte rol oynar. Tam işleri bitmişken korkunç bir yanlışlık yüzünden ca­ yır cayır yanar ve ölür. tatlı bir halı. tehlikeli geçitleri geçmelerini sağlamıştır (Argonaut'lar). kahramanlıklar yapmaya zorlayan Hera'dır. dümdüz taşlar görürsünüz ve bu aklı ye­ nez'de egemenliği ele geçirirler. soyunun H e doğan çocukların yakasını bırakmaz. Hera'nın doğrudan doğ­ nına yankısıdır. onu büyüttüğü için oğlu Akhilleus'u tutar (Thetis). Sonra Pythia ka­ hini adını değiştirir. H e rakles köledir. yani Yunan ve Latin mythos yazarlarını sonsuzca esinleyen efsanelik bir kişi. Göz göz tüyleri. Bu ad. Asıl adı Alkides. Adı Herakles'in bile "Hera'nm ünü" anlamı­ na geldiğini ileri sürenler bile vardır (Herakles). yahut Heraklesoğulları. Ne var ki Grek boylarının ve özellikle Dor'ların kahramanlık görüş ve anlayışlarını kişiliğinde toplayan Herakles bir çeşit ulusal kahraman olmuştur. Herakles öl­ dükten sonra. buluttan ç i y damlaları akıyordu pırıl pırıl. koca­ yenerek Yunanistan'da ve özellikle Pelopoman. tanrı vergisi kuvvetinden de zevk duymaz. 13).

Delikanlılık çağına gelince boyu boşu ve gü­ cü olağanüstüdür. Hera kızı ebe tanrıça Eileithyia'ya onu yedi aylıkken hemen doğurtur ve Alkmene'nin do­ ğumunu geciktirir. ama Hera bununla da yetinmemiş. Eurystheus hayvanı görünce korkusun­ dan bir fıçının içine saklanmış. Ne var ki avdan her gece yorgun argın dönen yi­ ğit yatağına giren kızların hep başka olduğu­ nu anlamamış. Elis kralı Augias'ın ahır­ ları dağ gibi üst üste yığılan gübreden kullanıl­ maz olmuş ve gübresiz kalan toprağı da bet bereketini yitirmişti. Herakles üstün bir eğitim görür: Amphitryon ona araba kullanmasını. Bir gün at adamlarla tartışmaya girip birçoklarını öldürmüş. Bundan sonra Thebai'lileri haraca kesen Orkhomenos kralı Erginos'la dövüşüp onu öldürmüş. Zeus. o sırada da dağdaki at adam Pholos'un konuğu ol­ muş. Altın boynuzlu. Herakles zehir sa­ çan kafalarını bir bir koparmış ve ölümsüz olan kafasını da kocaman bir kayanın altına gömmüş.ı aracılığıyla yiğidin gidip Eurys- theus'un hizmetine girmesini bildirmiş. Stymphalos gölünün kuşları. ( 4 ) H E R A K L E S 'İ N O N İ K İ İŞİ. Böylece Perseus soyun­ dan ilk doğan erkek Herakles değil. ( 3 ) H A Y A T I . öiümlü babası Amphitryon da Perseus'la Andromeda soyundandırlar (Tab. Eurystheus bu hayvanın kendi­ sine diri olarak getirilmesini buyurmuş. Herakles onu tam bir yıl kovalamış. babasının ve kral Thespios'un ülkesinde korku salan Kithairon aslanını öldürür. ama günün birinde Hera yiğidin cinnet getirmesini sağla­ mış. Aynı ge­ ce Alkmene Herakles ve İphikles'e gebe kalır (Alkmene. Herakles yılanlara sarılır ve her elinde bir yılanı boğazından sıkıp bo­ ğar. Aşağıda saya­ cağımız işleri Herakles yalnız kollarının gücü ve silah olarak elinden hiç ayırmadığı topuzuyla başarmıştır: Nemea aslanı. Lerna ejderi. sonunda okla yaralayarak onu ya­ kalamış ve omuzlarına yüklenerek götürmüş. insanlar üzerinde büyük bir egemenlik kuracaktır. Hera Herakles'in elinden haklarını almakla kalmaz.(2) SOYU. Augias'm ahırları. Arkadia'nın Erymanthos dağında korkunç bir yaban do­ muzu varmış. G e n e Arkadia'da Stymphalos gölünün üstünde gagala­ rıyla pençeleri tunçtan. 13). ölümsüzlüğe kavuşacakmış. Erymanthos yaban domuzu. Apollon kâhini Pyllıi. H e rakles de aylarca izlemiş canavarı. Eurystheus olur (Eurystheus). Typhon'la Ekhidna cana­ varlarından doğma bu aslan Yunanistan'da Nemea bölgesini kasıp kavuruyormuş. yiğit onu okları ve topuzuyla alt edemeyince. Yiğit kendine gelince. Alkmene gebe kalır kalmaz tanrıça Hera ona karşı korkunç bir kıskançlık beslemeye başlar. Eurystheus'a vermiş. Thespios da karşılık olarak elli kızıyla yatmasını sağlar yiğide. Thebai kralı Kreon ödül olarak kızı Megara'yı vermiş yiğide. Alkmene'nin atası Danae ile birleştiği gibi. Iphikles avaz avaz bağırdığı halde. tunç ayak­ lı bu geyik Apollon'la Artemis'in koruduğu si­ hirli bir hayvanmış. Bu kızlardan elli tane oğlu ol­ muş (Thespios). Herakles de oklarıyla canavarları öldür­ meyi başarmış. Bu kadından da epey çocuğu olmuş Herakles'in. Athena tanrıça H e rakles'e bu kuşları ürkütmek için ziller ver­ miş. kendi çocuklarını bir bir öldürmüş. Sonra yaban domuzu­ nun peşine düşüp onu bir ağ içinde yakala­ mış. O sırada Sthenelos'un karısı yedi aylık gebeydi. Bin zorla yüzdüğü postunu da kendine zırh etmiş. kol­ ları arasına almış ve elleriyle boğmuş. On sekiz yaşında Amphitryon'un sürülerini beklerken. Thespios'un yanına sığın­ mış ve kendini bu suçlarından arındırmış. Suçla­ rının kefareti olacak bu on iki yıllık hizmeti başarıyla sona erdirirse. Kyreneia geyiği. Dokuz kafalı bir yılan olan "hydra" adlı ejderi Hera Argos bölgesindeki Lerna bataklığına salmıştı. Linos da güzel saz çalmasını öğretirler. insan etiyle beslenen korkunç kartallar varmış. Zeus'a söz verdirir ki Perseus soyundan ilk doğacak çocuk. Herakles'in anası Alkmene de. sekiz aylık olup ikizi İphikles'le birlik­ te beşiğinde yattığı bir gün iki kocaman yılan gönderir çocukları boğmak için. Amphitryon). Eurytos ok atma­ sını. Alkmene'yi de aldatarak elde eder. Eurystheus yiğidi küçük düşürmek için bu ağılları temizlemesini bu- .

Girit boğası. Omphae'den kurtulunca Troya'ya gi­ dip Laomedon'u öldürür. Herakles de Alpheios'la Peneios ır­ maklarının yataklarını değiştirerek sularını oradan geçirip temizlemiş ortalığı. Ares'in Hippolyte'ye armağanı olan bu ke­ meri almak için Herakles Amazon'lar kraliçe­ sini öldürmek zorunda kalır. orada dünyayı omuzlarında taşıyan At­ las'ı bir süre bu yükünden kurtarır ve elmaları almaya gönderir. Cebelüttarık boğazını geçer ve anı olarak geçit yerine iki sütun diker (Cebelüttarık boğazına Yunanlılar Herakles sütunları derlerdi). Dev altın elmaları getirir. Bu suçtan arınmak için Lydia kraliçesi Omphale'nin hizmetine girer: Bu kadın Herakles'i köle haline getirir. giderken karısı Deianeira at adam Nessos'un saldırısına uğ­ rar. ama başarıları bununla bitmez. Thebai'ye dönüşünde birinci karışı Megara'yı arkadaşı Ioalos'a verir. Herakles Nereus'tan izlemesi gereken yolu öğrendikten sonra. çilesi de tüken mez. Dünyanın batı ucunda. yiğit öç alacağını söyleyerek Troya'dan ayrılır (Laomedon. ya da başka bir anlatıma göre Olympos dağında vahşi hayvanlara par­ çalatır. ama kral bu yarışmanın ödülü olan kızı İole'yi ona vermez. Olympos tanrıları­ nın devlere karşı savaşlarına katılır. Herakles de kralı oğullarıyla birlikte öldürmüş. ama Laomedon söz verdiği atları teslim etmeyin­ ce. Herakles öfkeye kapıla­ rak Eurytos'un oğlu İphitos'u öldürür. ama önce talibi ırmak tanrı Akheloos'Ia dövüşmek zorunda kalır. tanrı da öç almak için bocayı kudurtmuştu. Herakles Okeanos ırmağını geçmekte güçlük çeker. Yiğit böylece dev Geryoneus'u. Herakles onu aldatarak ka­ çar ve elmaları Athena'ya adar. Orada boğa serbest bırakıldıktan sonra Marathon kapıla­ rında Theseus'un eline geçmiş. Augias'tan öcünü alır. Kerberos'un ölüler ülkesinden kaçırılma­ sı. Kaynatası Oineus'un şarap sunucusu Eunomos'u kaza ile öldürdükten sonra. onu arındırmak istemeyen kral Neleus'a karşı savaşır. Okeanos ırmağının bir adasında Geryoneus büyük sığır sürülerini otlatmaktay­ dı. Eurystheus'un kızı Admete. Libya çölünü geçerken Helios'a fazla sıcaktan ötü­ rü kızdığı için tanrıyı oklarıyla tehdit eder. Girit kralı Minos bir beyaz b o ­ ğasını Poseidon'a kurban etmek istememişti. ora­ da bağlı bulunan Theseus'u kurtarır ve Kerberos köpeğini alıp yeryüzüne kaçırır. Hermes ve Athena'nın yardımıyla. İtalya ve Trakya yoluyla Yunanistan'a döner ve sürüleri Eurystheus'a verir (Geryoneus. Galya. yiğitten Amazon'lar krali­ çesi Hippolyte'nin büyülü kemerini ister. Dönüşte yiğit Troya'ya uğrar. ama dünyanın yükünü bir daha omuzlarına almayı istemez. Trakya kralı Diomedes'in insan eti yiyen atları varmış. Eurystheus bu azmanı görünce ödü kopar. Sparta'ya karşı bir saldırıya girişir vb. Güneş de ona Okeanos'u geçmek için altın sandalını verir.yurmuş. Sonra Kalydon'a gidip Deianeira ile evlenir. Hera'nın Zeus'la evlenirken düğün hediyesi olarak aldı­ ğı bu büyülü meyveleri Batı kızlarının bahçe­ sinde nympha'lar ve bir ejder korumaktaydı.) Batı kızlarının altın elmaları. Laomedon'un kızı Hesione'yi deniz canavarının elinden kurtarır. Herakles oralara kadar gelir. Herakles Diomedes'le çarpışır. Amazon'lar kraliçesi Hlppotyte. Ama bu iş için sürülerinin onda birini vereceğini söyle­ yen Augias sözünde durmamış. kadın kılığına sokup yün eğirmesini sağlar. Bunlar Herakles'in başlıca on iki işidir. Batı kızlarının bahçesini bulur. Herakles'in başardığı en zor iş budur. Gervoneus'un sürüleri. Hesione). Yiğit oklarıyla onu yaralayınca Nessos öl meden Deianeira'ya büyülü bir iksir verir Trakhis'e yerleşen Herakles Eurytos ve oğul­ larını öldürmekle sözünde dıurmayankralı ce- . sürülerin bekçilerini öldürür ve sığırlan alıp götürür. hiçbir ölümlü­ nün geri gelmediği yeraltı ülkesine iner. ülkeyi aç­ lıkla karşı karşıya bırakıyordu. onu öldürüp ölüsünü atlarına yedirir. Hayvan Girit ekinlerini yok ediyor. yiğit de köpeği Hades'e geri götürüp bırakır. Herakles bu azgın boğayı boynuzlarından yakalayıp Yuna­ nistan'a götürmeyi başarmış. sonra kral Eurytos'un düzenlediği bir ok yarışmasını ka­ zanır. Diomedes'in atları. Ne var ki bu sırada yiğit Kalydon avına ve Argonautlar seferine de ka­ tılabilir. gene sür­ güne gitmek durumuna düşer. Sonra da ehlileşen hayvanları Mykenai'ye getirir.

Çok içen. kişiliğini ozanlardan çok tragedya yazarları işlemiştir. Güneş tanrının Pieria ovalarındaki inek sürülerini bulur ve onlardan elli hayvan çalar. O sırada Deianeira'dan yeni bir gömlek ister. Yolda bir ihtiyara rastlar. Heraklesogulları denilen dölleriyle bütün Peloponez'e ege­ men olmuş. Hermes. ama doğduğu gün Hermes olağanüstü işlere girişmekle ka­ fa gücü ve yetenekleri tanrıların hepsini aşan üstünlükte olduğunu gösterir. Örneğin Cacus adlı devi ve ülkesine gelen yabancıların canına kı­ yan kral Faunus'u öldürdüğü anlatılırdı. sözünde durmayanları cezalandıran. beşiğe yatırılır. Gölgeli mağaraya sığınmış olan nympha'yı tanrılar tanrısı geceleri karısı Hera uykuya daldıktan sonra gelip bulur. kızı lole'yi de alır. Hercules. oğlu Hyllos babasının son buyruklarına uyarak yiğidi Oita dağının tepesinde kurulmuş bir odun yığının­ da yakar. Deianeira haberi alınca kendini asar. Bebek Hermes beşiğinde kalmaz. Fizik ve moral gücün. hayvanı öldürür. "Şölen" diyalogunda söz alan komedya şairi Aristophanes. Zeus'un oğlu Herakles'i kaçırıp Olympos'a götürdüğü ve Hebe ile evlendirip ölümsüzlüğe kavuşturduğu anlatılır. Çocuk kundaklanır. Titanlar soyundan At­ las'la Pleione'nin kızı Maia'nın Zeus'la birleş­ mesinden doğmuştur (Tab. insanın başına gelen afet ve belaları alt edip yenen yiğitlik ve yüreklilik simgesidir. çok yiyen canlı ve iyi kalpli bir dev olarak tanım­ lanan Herakles Greklerin gözünde kötüleri. Bütün öykülerini buraya almamıza olanak bulunmayan Herakles'in rol oynadığı bütün olaylar. hem de tanrı olarak tapım görmüştür. ancak öykülerine yerli bazı öğeler katılmıştır. Kıskanç­ lık içinde kıvranan Deianeira da ona Nessos'un kanına bulanmış iksirle ıslattığı gömle­ ği gönderir. Tutar inekleri Kyllene'ye doğru sürer. ama hırsızlığı belli olmasın diye inekleri gerisin geri götü­ rür. 189e191d.zalandırmış olur. elinde bir sazla Mu­ sa'lara karıştığı da görülürdü (Evandrus). Herakles'in Latince adı. kendi de oradaki çalı çırpıdan ayağına tu­ haf sandallar örerek izlerini gizler. Bu eşsiz ve şaşırtıcı. Bir süre sonra Maia bir çocuk doğurur. Hercules Roma efsanelerinde daha yumuşak bir kahra­ man olarak canlandırılır. ama H o m e ros destanlarından birkaç yüzyıl sonra Yuna­ nistan'ın Peloponez bölgesinde meydana gel­ diği besbelli "Hermes'e Övgü" adlı şiirde uzun uzadıya anlatılmıştır. gi­ der.). Hermes'Ie Aphrodite'nin oğlu Hermaphroditos'un adı Salmakis efsanesinde geçmektedir (Salmakis). insan­ ların en ilkel çağlarda hem erkek. Erkek ve dişi cinsini kendinde birleştiren Hermaphroditos tipinden insanların atası olarak Pla­ ton da söz etmektedir. gene masum bir bebek gibi kundağına . Hermaphroditos. kahramanlığın sim­ gesi olan Herakles hem kahraman. bir bakıma da gül­ dürücü efsane homerik denilen. Tanrıların ve özellikle Zeus'un habercisi olarak görev alan Hermes. ondan güzel sesler çıkarmakla eğlenir. sonra bu yüzden fazla güç ka­ zandıkları için tannlarca ikiye bölündüklerini anlatır. 5). İ k i cins arasındaki tutku ve birbirleriy­ le birleşme isteği çok eski zamanlardaki bu birlikten dogma imiş (Plat. Hermes. hemen aklına bir cin f i k i r doğar. adları başka mad­ delerde geçen kişilerle ilgili olarak anlatılmış­ tır. Yiğit gömleği sırtına geçirir ge­ çirmez korkunç acılarla yanmaya başlar. Ro­ ma kralı Evandrus yiğidi konuklarnış ve şere­ fine bir tapınak kurmuş derlerdi. ka­ buğunu boşaltır ve koyun bağırsağından yedi tel gererek bir gitar yapar. sonra da gider. Roma efsanesinde Yunanlıların Herakles tipi oldu­ ğu gibi benimsenmiş. Şölen. D O Ğ U Ş U VE E F S A N E L E R İ . karşılığında bir düve armağan edeceğine söz verir (Battos). Olympos tanrılarının en renkli ve özgün kişilerinden biridir. Herakles'in adı hemen her destan ve şiirde geçerse de. Zeus Maia ile Arkadia'nın güneyinde Kyllene dağının bir mağarasında buluşmakta ve sevişmektedir. Hermes'in asıl efsanesi doğuşu ve ömrünün ilk günleriyle il­ gilidir. ona gördüğünü kimseye söy­ lememeye yemin ettirir. hem de di- şi olduklarını. akşam olur olmaz kundağı­ nı çözer ve ayakları üstüne basıp olmayacak serüvenlere girişmek üzere yola çıkar: Magarının önünde bir kaplumbağa görür. Kutsal inekleri bir mağaraya kapattıktan sonra. böylece Yunanistan yarımadası­ nın atası sayılmıştır.

koruyucu tav­ rından tanrı olduğunu anlar sonunda Priamos ( 1 1 . Aldı eline değneğini. çıkar­ dığı güzel seslere bayılır. Arkadia dağlarında Odysseus'un karisi Penelope ile birleşip üretmiş onu . en kurnaz ve en canlısı olan Hermes'i Zeus kendine ulak olarak se­ çer. Akhilleus'un seyisi genç bir delikanlı kılığına girdiği halde. ı bekçi olarak yüz gözlü Argos'u dikmişti. başına d . Apollon mağaraya gelince Hermes'in yaptığı gitarı görür. llyada'da çok güzel bir rolü vardır kllavui tanrının: İhtiyar kral Priamos'u Hektor'un ölüsünü almak için Akhilleus'un barakasına götürür ve getirir. Hermes'in birçok efsanelerde rolü vardır: îda dağına Öç Güzeli o götürür. babası gibi kurnaz. isterse büyülerdi onunla gözünü insanların. 277-307). hırsızlıkta becerikli bir adanı (Autolykos).ki bunlar bir tanrı büstü ve phallos simge­ sini taşıyan yuvarlak kaidelerdi . insanlara da Hermes aracılığıyla ulaştı­ racaktır. Bu görevde Hermes'e Psykhopompos. Savaşlarda da yardımı dokunur: Devler savaşında Hades'in başlığını takıp gö rünmez hale gelir. G e ­ lip Hermes'i beşiğinde bulur ve inekleri geri vermezse Tartaros'a atacağını söyler. karşılığında Hermes'e kerykeion denilen sihirli altın değ­ neği verip kavalı alır. Bu haberi nympha'ya götürmek için Hermes yola çıkar (Od. sazı alıp inekleri bı­ rakmaya razı olur. Apollon buna gülmernezlik edemez. Hermes çobanların bekçisi olarak omuzlarında bir ko­ yun taşıyarak canlandırılırdı.): . Zeus'un Typhon'la çarpışmasında bir düzen kurarak tanrılar tanrısını kurtarır (Typhon). Adının ka­ rıştığı en önemli serüven İo efsanesinde ge­ çer: Hera. Hermes hırsızların olduğu kadar.ınl. Paris'e altın elmayı verip yargıçlık etmesi buyruğunu o ulaştırır. Sabah Apollon günle birlikte doğunca sürülerinin eksikliğinin farkına varır ve ihtiyar Battos'ü sorguya çekip gerçeği öğrenir. tüccarla­ rın da koruyucusudur. Phriksos'la Helle'yi Yunanistan'dan Anadolu'ya götürerek altın postlu koçu N e phele'ye o verir.girer. Gene Heranın almak istediği öcü boşa çıkarmak i ç i m d i r ki. ama asıl yararı yolcula­ ra dokunur: Yollara dikilen Hermes heykelle ri . sonra da Athamas'ın yanına bırakır (Dionysos). yiğide bir sal yapsın da onu yurduna göndersin diye. Efsaneye göre birçok çocukları olur: Biri Odysseus'un kaynatası Autolykos'tur.martı gibi. küçük Dionysos'u kaçırır ve önce Nysa dağına. isterse uyandırırdı onları derin uykudan. o altın kakmalı tanrısal sandallar taşırlardı o n u denizin üstünde. Aldı onu eline güçlü tanrı. Pek güvenilmeyen bir kaynağa göre de. Ölülerin ruhlarını Hades'e götürmek de Hermes'in görevi olacaktır. 331-469. Güzelim sandallarım bağladı ayaklarına. Kararı şudur: Hermes inekleri nerede sakladığını gösterecektir. balık aularken ağır kanatlarını köpüklere daldırır hani dipsiz kıvrımlarında ekin vermez denizin.ı rında çok geçen. Bebek pozundaki Hermes babası Zeus'un başına suçsuz olduğuna ant içer. kaydı dalgaların üstünde bir. Oğulları­ nın en sivri akıllısı. ya da sınırsız topraklar üstünde yel gibi hızlı. Zeus'un İo'ya sevgisini kıskana­ rak k ı z ı bir ineğe dönüştürmüş.çok kutsal sayılan ilkçağın kilometre taşlarıdır. V. ama tam anlamı çözüleni'' yen Argeiphontes ek adını alır. Homeros destanlarında Hermes'i bu göre­ vinde görürüz: Odysseia'da Odysseus'u yıllar­ dan beri mağarasında alıkoyan Kalypso'ya Zeus haber ulaştırır. yani ruhlar kılavu­ zu adı verilir. X. Bir süre sonra Hermes P a n kavalını icat eder. 679-694). 42 vd. Bu değnekle Hermes habercilerin ve hırsızların kralı olur. konuyu Zeus'un yargıçlığına bırakmaya karar verir. Kirke'nin büyülerine karşı koyacak bitkiyi de o verir yiğide (Od. uçtu gitti. Hermes çobanlar tanrısı Pan'ın da babasıymış. böylece dev Hippolytos'u öldürür. Odysseus'u Kalypso'nun el­ lerinden kurtarmak için araya girdiği gibi. Hermeias da bin bir dalganın üstünde öyle gidiyordu. ama o sırada Apollon onu kolundan tutup tartaklayınca birden yellenir. Bundan böyle bütün buyruklarını tanrıla­ ra da.. Pierie'yi geçip indi havadan denize. X X I V . Apollon syrinks deni­ len bu güzelim kavalı da ister.. Z e us'un buyruğuyla Hermes Argos'u öldürül (Argos) ve bu başarısıyla Homeros dest.

Can çekişen sevgilisinin yanına koşar­ ken Aphrodite'nin ayağına bir gül dikeni bat­ mış. yüzü altın Aphrodite'ye benzeyen Hermione'yi.Hermione. O güne kadar beyaz olan gül. öldür­ müş. dalgalarının bir aşk faciasına da sebep olduğunu unutturmuş­ tur bize. tanrıçanın kanıyla al renge boyanmış. bir hayal. Hero ile Leandros gönül vermişler birbirlerine. Neden vermişler.. deniyor. ölü gövdesini ertesi sabah kulenin dibine atmış. ama insanlığın kara günle­ rini dile getiren bu olaylar.. Boğazın en dar geçidi.. bir zamanlar bu kulede bir kız yaşarmış derler. Aphrodite onu görür görmez. Persephone kıskanç­ lığından bir yaban domuzu salmış ormanlara. Neoptolemos). Hero ile Leandros. büyütsün di­ ye. 15). sonra Akhilleus'a verdiği sözü tutmak için babası onu Orestes'ten ayırıp Neoptolemos'a ver­ miş. Bir anlatıma göre Menelaos Troya'da iken bu düğün olup bitmiş de. bir de hakikat payı taşır. Sevgililer birbirlerini niçin sevdikleri­ ni. nasıl vermişler? Masal açıklamıyor bunları. bir bahar günü Sestos'ta bayram yapılmış. Hermione'yi Neoptolemos'a nişanlı ve tutkun göste­ rir. Adonis'in gövdesinde ne kadar kan damlası var­ sa. oysa. geri kalanını da kendi n e ­ rede dilerse orada geçirecek diye kesip at­ mış. sevgi kıvılcımlarının yüreklerinde ne za­ man çaktığını bilirler mi? Biz diyelim ki. öbürü Abydos diye iki şehir varmış. Hero'yu bu törenlerin birinde t e ­ peden tırnağa kırmızı güllerle donanmış ola­ rak görmüş belki. Menelaos Troya'da iken kızını Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'a nişanlamıştır: Tanrılar gerçekleştiriyordu şimdi bu düğünü. Abydos. o kadar gözyaşı dökmüş. Ama Adonis yılın sekiz ayını Aphrodite'nin yanında geçiriyor.. . kızın sütbeyaz güzelliğini daha da belirtiyor­ du. Bir gece fırtına çıkmış. Hero ile Leandros'un efsanesi aslında Boğaziçi'nde değil. özellikle Racine. toprağa dökülen her damla kandan bir lale. Bu masal K ı z k u lesi için anlatılır. 414)-. Abydos'lu kral oğlu Sestos'lu rahibeye ne . Ne var ki. Ama masal bu. üçte birini yeraltın­ da Persephone ile. Telemakhos babasını aramak için yaptığı yolculukta Lakedaimon'a vardığı zaman. Odysseia'da adı geçer (Od.. Bundan böyle bahar bayramında kadınlar. Çanakka­ le Boğazında geçer. adı H e r o . güzelliğine vurulmuş. yahut Temmuz (temmuz ayının âdı oradan gelir) ağaç kabuğundan doğmuş.. deniz delikanlıyı alıp götürmüş. Oysa tragedya yazarları Hermione'nin Orestes'le nişanlanıp evlendiğini kabul ederler. Menelaos'la Helene'nln kızı (Tab. İstanbul limanının süsü bugün de dimdik ayakta duran sevimli Kızkulesi bu ma­ salı kendine yakıştırmış ya. Naraburnu yıllar yılı kahramanlık destanlarına sah­ ne olmuştur gerçi. tören yaparlarmış. Leandros. Sestos'ta aşk tanrıçası Aphrodite'nin bir rahibesi varmış. Adonis. doğru veya yan­ lış. Ana­ dolu topraklarında. Aphrodite'nin çok genç ölen sevgilisi Adonis'in şerefine bir bayrammış bu. Bir varmış. Hermione ikisi arasında kalmış. oysa Akhilleus'un oğlu "tutsağı Andromakhe'yi sevmektedir. canlı bir çocukmuş. Sestos da karşıda Trakya kıyısındaymış. Fransız tragedya yazarları. Başka çocuk vermemişti tanrılar Helene'ye. Şu her gün karşımızda gördüğümüz Boğaziçi'nin güzelliğini müjdele­ yen Kızkulesi var ya. sevgilisine kavuşurmuş. Abydos'ta bir kral oğlu yaşarmış. çiçek gibi körpe. adı Leandros. hayvan Adonis'i avlanırken yaralamış. varsın sahibi o olsun bundan böyle. ilk batında ay parçası bir kız doğurmuştu o. bir yokmuş. "Ah Adonis! Vah Adonis!" diye bağırıp dövünürler. Orestes ise amca kızı Hermione'ye karşılıksız bir aşkla yanmakta­ dır (Orestes. Tanrıların babası Zeus kızlarının arasını bulmak için Adonis yılın üçte birini yeryüzünde Aphrodite ile. her damla yaştan bir kırmızı gül fışkırmış. Tanrıça. yalnız dört ay iniyormuş karanlık ülkeye. karanlık ülkenin tanrıçası da çocuğa tutulmuş. Çiçeklerin kadife kırmızısı. ona âşık bir delikanlı her gece Galata'dan kuleye yüzer. çocuğu yeraltı tanrıçası Persephone'ye vermiş. IV. sahnesi nerede olursa olsun. Aphrodite'ye geri vermek istememiş. Çanakkale Boğazı­ nın en dar olduğu yerde biri Sestos. Hermione'nin düğünü yapılmaktadır.

yanında bir taş götürür. dudaklarını dudak­ larına alıp sevgisinin yumuşaklığını tadacaktı. Herse öbür kız kardeşleri . Boğazın serin akıntıları yanan gönlünün ateşini dindireceğine. Ne olduğunu bilmeden bıraktı kendini denize. Yaz geçmiş. ince göv­ desini kollarında saracak. biri boğazın bir kıyısında. "Gel. Leandros artık yüzmüyor. Dalgacıklar. denizden çıkan sevgilisinin buz gibi bedenini sararken bir tehlike sezinleyerek ürperiyordu. Yine de gelme diyemiyordu Leandros'a. nereye doğru yüzeceğini bilsin.pahasına olursa olsun kavuşmak İsledi. Troya savaşından çok önce. efsane bunu anlatmıyor. karşılarına çıkan mutluluğa nasıl şaşkınlıkla inanmadan bakar­ larsa. Hero sönen meşalesini yine yakmış. öbürü öbür kıyısında bütün bir gece ayrı kalmak akla sığmayan. Hero rahibeydi. Aglauros'la Pandrosos'un kız kardeşi Bir anlatıma göre. Hızla esen bora meşalesini söndürecek gibi oluyor­ du bazı geceler. ona kavuşacak. Kıyıya çarpan ölüyü görünce. şehrin Sparta'dan gelme bir kadın yü­ zünden yıkılacağını öngörüp bildirmiş.. Buz gibi bir donukluk sarıyordu bedenini. kavuşmamak. Delikanlı bütün gücüyle karşı koymaya çalış­ tı. Sestos kulesi kap­ kara bir taş yığını gibi yükseldi gene ay ışığın­ da. Sibylla adlı bilici kadınların ikin­ cisi sayılır (Sibylla). bakıştılar. ol­ mayacak bir şeydi. Delos ve Delphoi'nin Apollon tapınaklarında da görev al­ mış. bir erkeğe vara­ mazdı. her gece Hero'ya kavuşuyor ve her sabah doy­ madan. Kurşun gibi bir sabahtı. Bir gece. yorgunluğunu duymadan varıyordu karşı yakaya. yaz gecelerinin kısalırına üzülerek dönüş yolunu tutuyordu. ay suda hafifçe dalgalanan ışıltılarıyla Leandros'a bir yol çiziyor gibiydi. ama Klaros. var gücüyle yüzdü. Öpüşmemek. Leandros dayanıklı bir yü­ zücüydü. kulede­ ki meşale çağırıyordu. Herse. Herophile. Leandros'un yüreglndeki ateş yanıyordu daha. Leandros suya daldı. Bir gece fırtına daha sert esti. Ne yapsın ki. Karşı kıyıda Hero'ya varan ışık yolu ise kısa görünüyordu. dag gibi yükse­ len dalgalar Leandros'un çırpınan gövdesini döve döve Sestos'tan çok ötelere sürdüler. Denize dalar dalmaz en yüksek dalgalan yara yara yüzü- yor. gel!" diye bir meşale sallıyordu. Hero ku­ leye çıkmış. Leandros Anadolu kıyısından Sestos'a geçmek için yanıp tutuşuyordu. Bir ku­ laç. İki sevgili bakışlarıyla mı anlaştılar. Herophile. ona ölümde olsun kavuşmak için kendini denize attı. ı rina. Sabaha karşı dalga ölüsünü attı Sestos kıyıl. hem de kızı olduğunu söylermiş. Atina kralı Kekrops'un üç kızından biri. bir kulaç daha. Hero'nun elindeki meşaleyi söndürdü. bacaklarının gücü tükenmişti. Deniz durgundu. ne dalga. Sestos'taki kulenin te­ pesinde bir ateşin yandığını gördü. Hero korkmaya başlamıştı. Ne var ki. Meşale söndü. Hero'nun elinde sallanan me­ şale gittikçe yakınlaşıyordu. Kulenin kapısı açıktı. Son bir kulaçla karaya ayak bastı. Herophile gezgin bir biliciymiş. Bir süre Samos'ta kalmış. sevgilisine. su fırtınası arasın­ da uçuyordu. "Gel. bitkin ellerinde tutu­ yordu. biz seni götürürüz" der g i b i f ı ş f ı ş ediyor. bu övgüde kendi­ sinin tanrının hem eşi. Herophile'nin kullandığı büyülü taşın Delphoi'deki Apollon tapınağında saklandığı­ nı yazar. Troya bölgesinde öldüğü halde. her gece Leandros kulede sallanan meşaleye doğru yüzüyor. Pausanias. Troya bölgesinde doğmuş. Adonis bayra­ mında gördüğü pembe beyaz kız şimdi gü­ müş ve altın rengi ışıltılar saçıyordu. Yol göste­ ren ay ışığını kara bulutlar kaplamıştı. sev­ giyle hızlanan gövdesine arttıkça artan bir güç katıyordu. boğaz­ da dondurucu poyrazlar esmeye başlamıştı. ne rüzgâr. Sestos kulesinde meşalenin yandı­ ğını gördü mü. Pausanias'ın anlattığına göre. Bir ge­ ce dalgalara bakarken. yoksa mektuplaştılar mı. soluk bile almadan kumsaldan yukarı koştu. ama kollarının. içeriye daldij merdivenleri tırmandı. ne soğuk durdurabiliyordu Leandros'u. tanrı sözcülüğü yaptı­ ğı zaman bu taşın üstüne çıkarmış. Herophile tanrı Apollon'a bir övgü yazmış. Hero ile Leandros da öyle durakladılar. rahibe kaldıkça kızlığını korumalıydı. İda dağının bir nympha'sıyla bir çobanın kızıymış. ne var ki. bir gece daha. ama kulenin tepesindeki ışığı görmüyordu ki. İlk defa birbirine sarılacak bir kadınla bir er­ kek nasıl bir an duraklar.

Atlas üstüne anlatı­ lan efsanelere göre. Mutlular Adalarının dolaylarında otururlarmış. Öbür OlymGecenin karanlığında. Herakles onları koparmakla ölümsüzlüğe hak kazanmış olur (Herakles). Hellenistik şairler Hesperos'Ia Phosphoros yıldızını bir tutmuşlar. deniz tanrı Troya kıyılarına korkunç bir cana­ var salar. Bir anlatıma göre Hesione Yunanistan'a giderken kaçmış ve Anadolu kıyılarına dönüp Miletos'a sığınmış (Laomedon). Altın elma motifi Üç Güzeller ve Paris efsa­ nesinde de geçer. ama zamanla coğ144 rafya bilgileri artınca. ya da Batı Kızları diye anılan Hesperid'ler Hesiodos'a göre Ok­ yanus ırmağının ötesinde. X X I I . Hesperid'ler. ama kızı eline geçince. bir daha in­ memiş yeryüzüne. yıldızlara bakarken bir fırtına almış götürmüş onu. Hesperos. 317): yıldızlar arasında. O sırada oradan geçen Herakles canavarı öldürüp kızı kurtaracağına söz verir. Hesperos. geceyle gündüzün sınırlarında oturan ince sesli perilerdir (Theog.nin Athena'ya karşı İşledikleri suça katılma­ mış. Kimi efsanelerde Hesperid'lere baba ola­ rak Atlas ya da Hesperos yıldızı verilir. 5). Daha son­ raki efsanelerde Zeus'la Themis'in. altın elmala­ rın bittiği bahçeye bekçilik etmekmiş. bu son ad kimi . Bir za­ manlar Gaia tanrıçanın Hera'ya düğün hedi­ yesi olarak verdiği bu elmaları dünyanın batı ucundaki bir bahçeye dikmişler ve başlarına bekçi olarak Hesperid'lerden başka bir de ej­ der koymuşlardı. başka . Hestia evlenmek iste­ memiş ve Zeus'tan ömrü boyunca kız oğlan kız kalma sözünü almıştır. 214 ve 275). Romalılar da bu yıldı­ zın adını Latinceye çevirmişler. Atlas dağının t e ­ pesine ilk çıkan oymuş. Laomedon gene yemin eder. Podarkes Troya'ya döner ve Priamos adı altında tahta çı­ kar. Ocağı simgeleyen Hestia. bu yüzden de onlar gibi çıldırarak Atina akropolünden aşağıya atmamış kendini. Leomedon da razı olur. Nyks. Hesperid'ler dünyanın batı ucunda. Ocak. yeter ki Laomedon ona ölümsüz atları­ nı vermeye ant içsin. İlk surları aşıp şehre giren arkadaşı Telamon'dur. Herakles'in bu ilk Troya seferin­ den aldığı esirler arasında Hesione'nin küçük kardeşi Podarkes de vardır. ya da Phorkys'le Keto'nun kızları oldukları söyle­ nir. adı akşam anlamına gelen Hesperos'u şöyle tanımlar ( İ l . atları vermek is­ temez. Ayrıca tanrılar ve insanlar arasında büyük bir şeref payı elde et­ miştir: Her tapmakta ve her evde sunağı var­ dır. tanrıların da. Yıldız olmadan önce Hesperos Atlas'ın oğ­ lu ya da kardeşiymiş derler. Tan­ rı Hermes'le birleşip Kephalos diye bir erkek çocuk doğurmuş (Aglauros. Troya krab Laomedon'un kızı. Homeros. insanların da konut­ larında dinsel bir merkez sayılır. Hesione. en güzeli. her akşam insanlara geceyi geti­ ren yararlı bir yıldızmış o. Lucifer yani ışık taşıyan demişler ona. Bu evlenme korkunç bir serüvenle ilgilidir: Laomedon Troya surlarını yapan tanrı Poseidon'la Apollon'a söz verdiği ücreti ödemekten kaçınınca. Priamos'un ablası.efsanede Hesperia ve Arethusa diye ikiye bö­ lünür ve Hesperid'ler dört olur. Hesperid'lerin başlıca görevi. Hestia. Akşam Yıldızı denen bir yıldız vardır hani. Zeus'la Hera'nın kız kardeşidir (Tab. der tanrı sözcüsü. Altın elmalar ölümsüzlük bağışlayan bir yemiştir. Herakles ödül olarak kızı Telamon'a verir. Kronos'la Rheia'nın birinci kızı. Kephalos). Hesperid'lerin yurdu Atlas dağlarının eteğinde bir yer sayıldı. yıldızların en parlağı. Erythie ve Hesperarethusa'dır. Çok­ luk üç peri diye bilinirler ve adları Aigle. Hesperos'un Hesperis adlı bir kızı olmuş. Hesione onun serbest bırakılmasını sağlar. kızını bir kayaya bağ­ layıp bırakır. Poseidon ve Apollon ona talip oldukları halde. Herakles de Troya'ya bir saldırı hazır­ lar. Gökte bir yıldız olmuş Hesperos. Halkın kanına giren bu ejderden kurtulmanın tek çaresi kralın kızı Hesione'yi canavara kurban etmektir. Telamon'la ev­ lenir ve Teuker adlı bir oğlu olur. yani Gece tanrıça bunları kendi kendine yaratmıştır. Hesione. Batı kızları bu cennet bah­ çesinde ezgi söylemekle ve tanrı balı akan pı­ narların başında hora tepmekle vakit geçirirlermiş. Erikhtonios. Hesperis de Atlas'la evle­ nip Hesperos kızlarını doğurmuş (Hesperid'ler).

Böylece talipleri bir bir yener. Kanatlı at Pegasos'un ayağını yere vurmasından fışkıran Hippokrene'nin çevresinde Musa'lar topla­ nır. Aphrodite'yi hor görür. Günün birinde Hippodameia'ya Pelops talip olmuş. Hippodameia Pelops'u gö­ rünce. Eniştesi Khrysippos'u Hippodameia kendi öl­ dürmüş de o yüzden Elis'ten kovulmuş derler (Khrysippos). Mysia'h Telephos'un karısı. Bir anla­ tıma göre Myrtilos âşık olduğu Hippodameia ile bir gece yatma sözünü alarak Oinomaos'un arabasının civatalarını gevşetmiş. Adı arzu anlamına gelen ve aşk isteğini simgeleyen soyut bir kavram. Hippolyte. Pelops karısı onuruna Olympia'da beş yılda bir kutlanan bir Hera bayramı düzenlemiş (Pelops ue Olympia oyunları). Hippodameia. evinin kapı­ sına asarmış. Kentaur'larla Lapith'ler sa­ vaşı onun yüzünden olmuştur (Peirithoos). Bu yüzden adı hiçbir efsa­ neye karışmaz. Çok güzel olan bu kızın birçok talipleri varmış. ondan karşılık görmeyince. Artemis'e saygısı büyüktür. Peirithoos'un karışıdır. Tanrıça da ondan öç alır: Üvey anası Phaidra'yı ona âşık eder. çünkü hem atları çok hızlıymış. Hippodameia. hem de Oinomaos taliplerin arasına Hippodameia'yı bindirir. Bunun için de babasının seyisi Myrtilos'un yardımını istemiş.pos tanrıları gidip geldikleri halde. ama oğlunu kendi . Hippolytos ( 1 ) Hippolytos. At pınarı anlamına gelen Hippokrene Helikon dağında. Phaidra tutkusunu Hippolytos'a açar. ya da Pelops'un arabacı Myrtilos'a verdikleri söz üzerine efsane kay­ nakları çeşitli anlatımlar verir: Kiminde Pelops'un Myrtiios'u rüşvetle baştan çıkardığı. Alkathoos ve Pleisthenes'tir. Pelops oğullarıyla Atreus oğulları­ nın başına gelen korkunç belaların kaynağın­ da Myrtilos'un bu ilenmesi varmış (Pelops. Eros'la birlikte Himeros da hemen peşine takılır. Hestia hep yerinde kalır. hora teperlermiş. Ama çoğu efsanelerde Herakles'in eli altında can verdiği kabul edilir. Aphrodite. Pelops Hippodameia'yı alıp yurduna gö­ türürken yolda Myrtilos'u denize atmış. Oğullarının en ünlüleri Atreus. Himeros. Yarışta yenilmesine de olanak yokmuş. Antiope mi. Olympos'ta Musa'lar ve Kharit'lerle birlikte görülen Himeros'un adı hiçbir efsaneye ka­ rışmaz. Theseus'tan bir oğ­ lu olmuş ve ona kendisi gibi Hippolytos adı verilmiş. yendiklerinin de kafalarını keser. Hippokrene. Efsanelere göre Hippodameia'mn altı oğ­ luyla üç kızı olur. Bütün Amazon'lar gibi ken­ disi de Ares'in kızı olan Hippolyte'nin Theseus efsanesinde adı geçer. Uranos tanrının denize dökülen sperma­ sından köpükler arasında doğunca. bir süre sonra Oinomaos paramparça olan ara­ basından düşerek ölmüş. Hiera'nın Helene'den de daha güzel olduğu söylenir. Her ney se. Nireus). ezgi söyler. Amazon'ların kraliçesi. ama Amazon'un Melanippe mi. yoksa Hippolyte mi olduğu konusunda kaynaklar birbirini tutmaz. Theseus'a yakınır. şaşırtır. ama onu kıska­ nan. (2) Hippodameia Adrastos'un kızı. böylece onların dikkatini çeker. arabmın da daha ağır olmasını sağ­ larmış. Theseus'la bir Amazon'un oğludur. Thyestes. Pınarın su­ yu şairleri esinlermiş. Myrtilos). Hippolytos Amazon anasından av ve savaş merakını almıştır. At evcilleştiren ya da alt eden anlamına gelen Hippodameia adlı iki efsanelik kadın vardır: (1) Biri ve en ünlüsü Elis bölgesindeki Pisa kralı Oinomaos'un kızıdır. Kişiliği olmayan soyut bir kavram olarak canlandırılır. Hiera. ayrıca damadı yüzünden tahtından ola­ cağını bilen babası kızını ancak araba yarışın­ da kendisini yenecek olan adama vereceğini bildirmişmiş. Akha'lar ilk Troya seferinde Mysia'ya çıkarma yapın­ ca. kiminde Hippodamela'nın kendisinin Pelops'u arabacıyla aldattığı söylenir. ara­ bacı da ölmeden önce Pelops soyuna lanet okumuş. Musa'ların kutsal korulugundaki bir pınardır. ona hemen gönül vermiş ve yarışı ka­ zanmasını sağlamış. Hippolytos'un onu kirletmek istediğini söyln Theseus öfkeye kapılır. Hiera ülkesi kadınlarının başına geçip sal­ dırganlara karşı koymuş ve Nireus'un eliyle öldürülmüş (Telephos. Kemeri­ nin alınması Herakles'in dokuzuncu işi olarak anılır (Herakles).

Adrastos'la birlikte Thebai' ye karşı ilk saldırıya katılan yedi önderlerden biri. Bir ge­ çer her iki ordu bir ormanda karşı karşıya or­ dugâh kurmuşken. VII. Ama Hora'ların teker teker adlarını ele ala­ cak olursak. Bu tanrıçalar doğal ve insansal toplulukların can damarı. Hora. Eirene ise insanlara bereket ve mutluluk sağlayan barıştır (Dike. ama kimin yendiği. Tanrıçalar arabalarıyla Olympos'a dönünce (İl. Savaşta Hades'in başlığını ta­ kıp görünmez olan Hermes bu devin hakkın­ dan gelmiş. Se­ siyle düşmanı kaçıran Horatius da o orman­ da tanrılaştırılmış. iyi yasalarla kurulmuş bir t o p ­ lum düzenini simgeler. Hippomedon. Tragedyalara konu oluşu şuradan­ dır: Horatius kardeşlerin bir kız kardeşi Curiatius kardeşlerin biriyle nişanlıdır. kimi zaman da Dionysos alayında. V. Tarihsel bir olay sayılan bu çarpışma herhalde eski bir efsaneye dayan­ maktadır. Themis'in kızları arasında is­ ter yazında. ses şöyle diyordu: "Etrüsk'ler Roma'lılardan bir adam fazla yitirdi­ ler. ama oğlu Polydoros Alkmaion'un yönetimindeki ikinci sefere katılmış ve Epigon'larla birlikte Thebai'yi almıştır (Thebai 'ye karşı Yediler). Hora'lar. yaygın gökle Olympos emanettir onlara. (2) Hippolytos devler savaşına katılan bir devin de adıdır. Horatius Cocles şerefine Capitolium tepesinin eteğin­ de Roma'lılar bir heykel dikmişler. Homeros'un îlyada'sında H o ra'ları Olympos'ta görürüz (İl. birdenbire ormanda tanrı­ sal bir ses duyuldu. Bu konuyu önce Euripides. ya da Persephone'nin arkadaş­ ları arasında görürüz. kapıları bir açarlar. Saatler gözetir o kapıları. (2) Gene Etrüsk'lerle savaş sırasında tek gözlü diye anılan Horatius Cocles Roma'yı Tiber'in karşı kıyısında bulunan düşmana kar­ şı korumak için tek başına bir köprüyü tut­ muş. 749 vd. çünkü bu tanrısal varlıklar bir ölçü.eliyle öldürmekten çekindiği için Poseidon'a yalvarır oğlunu cezalandırsın diye. denge ve sürekliliğin başlıca etkenle­ ridir. Theseus'un her dileğini yerine getirmeye söz ver­ miş olan tanrı da bir deniz canavarı gönderip Hippolytos'u parçalatır. ya da bir yemiş ola­ rak canlandırılırlar. hem yanlıştır. Hipponıenes. bir düzeni yansıtmakla zaman ölçülerini de içerirler. Savaş sırasında bir ayağını da yitirmiş.): Saatler güzel yeleli atlan çözdüler koşumdan. simgeledikleri varlıkları da daha 146 Gökyüzünün kapıları iyi anlamış oluruz: Birincisi Eunomia düzen ve düzensizliği. Horatius adı. (3) Roma ile Alba arasındaki savaşta rol alan üç Horatius kardeşler üç Curiatius kar­ deşlerle teke tek savaşta çarpışmışlar ve zafe­ ri kazanmışlardı. ama Roma'nın düşmesini önlemiş. ışıldayan bir duvara dayadılar arabayı. Eirene). Latince saat anlamı­ na gelen "hora" ile bir tutulduğu için adları "Saatler" diye çevrilir. ama çokluk soyut kav­ ramlar olarak tasarlanır ve efsanelerde rol al­ mazlar.): kendiliğinden gıcırdadı. Dev boylu olan Hippomedon Thebai önünde Ismarios'un eliyle öldürülmüş. (1) Roma'lılar Etrüsk'lere karşı savaşırken her iki ordu çok adam yitirmişti. Hora'ları kimi zaman Aphrodite'nin alayın­ da Kharit'lerle birlikte. Bu çeviri hem doğru. Bunu du­ yan Etrüsk'ler paniğe kapılıp kaçmışlar. nişanlısının ölümüne ağlayan bu kızı çarpışmadan sag . Ellerinde birer çiçek. Phaidra haberi alınca ken­ dini asar. ama etkileri bu insansal kavram­ ları çok aşar. Roma'lılar zaferi kazanmıştır". koyu bulutlarla bir kaparlar. ister yaşamda adı en çok geçen tanrıça odur. sonra da Fransız targedya yazarlarından Racine iş­ lemiştir. Delikanlı Troizen'de bir araba yarışına katılmışken ejderin saldırısı­ na uğrar ve dizginlerine dolaşarak kayaların üstünde can verir. Melanlon adıyla da anılan Hippomenes Atalante efsanesinde rol oynar (Ata lan te). 432 vd. Horatius. kimin yenildiği belli değildi. Dike hak ve adalet anlamına gelir. çektiler tanrısal ahırlara. Roma'nın üç efsa­ nesinde geçer. Hora'lar doğada düzeni simgele­ yen üç tanrıçadır.

"Nysa nympha'ları" diye anılan bu kızlar Dionysos'a dadılık etmiş­ ler (Dionysos). Hylas diye bağırır. Hyad'lar gökte Pleiad yıldızlarına yakın bulunan bir takımyıldızdır. Delikanlının boynu bir çiçek sapı gi­ bi kırılmış. hastalıkla­ rına ilaç bulur. hay­ vanlara da bakar. ya da kızı olarak simgelenir. Herakles de aramaya ko­ yulur. Zeus onları gökte birer yıldız haline getirmiş. Hydra o bataklıklar canavarı ki tüyler ürpertir bütün yaptıkları. Hylas. 310-315): (Ekhidna) Hydra'yı doğurdu onlardan sonra. Birçok tragedya kişi­ lerinin başlarına gelen belalar hep bu Hybris yüzündendir. Bir anlatıma göre yel tanrı Zephyros tanrı ApoUon'un delikanlı­ ya sevgisini kıskandığı için hızla eserek diskin Hyakinthos'a çarpmasını sağlamış. hekim tanrı Asklepios'un kızı ve yardımcısıdır. Hylas su bulmak için ormana dalar ve kaybolur. Bir söylentiye gö­ re nympha'lar bu güzel delikanlıya tutulurlar ve onu ölümsüz kılmak için aralarına alırlar. Polphemos Mysia'da kalır ve ön­ ce Kios. Koros'u olduğu kadar Hybris'i de Yunan düşüncesine özgü birer kavram olarak başka dillere çevirmek güçtür. o Hydra ki ak kollu Hera tanrıça büyütmüştü korkunç hıncım gidermek için güçlüler güçlüsü Herakles'e karşı. Yiğitle birlikte A r gonaut'lar seferine katılır. adları da yağmur yağmak anlamına gelen "hyein" fiilinden türemedir. Hyakinthos tanrı ApoUon'un can ciğer arkadaşıymış. kardeşleri Hyas'ın ölümüne dayanamayarak canlarına kıymışlar da sonra yıldız olmuşlar (Hyas).dönen Horatius öldürür. ama bu suçu Roma'yı kurtardığı için affedilir. Hyakinthos'un başına vurmuş. Hyakinthos. Bu arada Argonaut'lar onları beklemeyerek de­ mir alırlar. Bu bizim Bursa'dır. ama delikanlıyı bir türlü bulamazlar. Herakles Mysia'lıları Hylas'ı kaçırmış olmakla suçlamış ve onlar­ dan tutsaklar alarak Hylas'ı arayıp bulmaları­ nı buyurmuş. Başka bir anlatıma göre. Hylas'ın kaybolduğunun ilk farkına varan Polyphemos'tur. Adı sağlık anlamına gelen Hygieia. sonra Prusa adını alan bir şehir ku­ rar. At adam Nessos'un Deianeira'ya ver­ diği iksire de bu canavarın kanı karışmıştır derler. Latin şairi Ovidius'un anlattığı bir çiçek öyküsünün kahramanı. Sayıları iki ile yedi arasında değişir. Gökte yıldız ol­ madan önce Hyad'lar Atlas'la Okeanos kızı Pleione'nin kızları nympha'larmış. Hesiodos Hydra'yı şöyle tanımlar (Theog. Atlas'la Pleione'nin oğlu. Arka­ daşını kolları arasına alan tanrı da "Ah. Hyad'lar ve Pleiad'ların kardeşi. Hyakinthos. Yılan ya da ejder anlamına gelen Hydra. bir aslan. dertlerine deva. Hekimlikle ilgili bütün tanrılar gibi o da yeraltı simgeleri taşır ve özellikle yeraltı yaratıklarının en özgürü olan yılanla bir arada gösterilir. senin yerine ben öleyim!" demiş. Hybris. Hybris in­ sanı suç işlemeye iteleyen ölçüsüzlük. Avazı çıktığı kadar Hylas. fazla varlık. Hybris. Libya'da bulunduğu bir sırada bir yılan. o anda çimenler gene gövermiş ve Hyakinthos'un öldüğü yer­ de güzelim bir çiçek açmış. bölgede yıllık t ö ­ renler haline gelmiş: Rahipler dağa çıkar . Hyas. ama Hera'dan korktukları için tanrısal çocuğu İno'ya bırakıp kaçmışlar. ayrıca bir ırmağa akan kanı ırmak su­ larının zehirlenmesine ve bölgeye leş kokula­ rının yayılmasına yol açmış. Hygieia. Herakles ikinci iş olarak bu canavarı öldü­ rür (Herakles) ve oklarını onun zehirli kanına batırır. Hygieia yalnız hasta insanlara değil. Ölümüne ağla­ yan kız kardeşlerini Zeus'a göre birer burç haline sokmuş (Hyades). kahraman Herakles'in gönül verdiği yakışıklı bir gençtir. Mysia bölgesinde karaya çıktıklarında Herakles kırılmış küreği için bir ağaç keserken. ya da bir kaplan ta­ rafından öldürüldüğü söylenir. Typhon'la Ekhidna'nın kızı ve Kerberos Khimaira. çimenler al kana boyanmış. doygunluk anlamına gelen Koros'un ya anası. Hylas. Hydra. iki dost bir gün disk atmada yarışırken tanrının fırlattığı disk gelmiş. Hylas'ı arama. baharda yağmur mevsiminin başlamasıyla görünürler. Hyades. Yunan düşüncesinde büyük bir yer tutan soyut bir kavramın simgesi. yani sümbül demişler bu çiçeğe. Hiçbir efsanesi yoktur (Asklepios). Phiks gibi canavarların kız kar­ deşi sayılır. hırs ve kendine aşırı güvendir.

Bu yüzdendir ki. Hyperion adı bazı metinlerde Helios'un kendisine bir sıfat olarak takılır. Nikaia da öfkelenip bir okla v u rur delikanlıyı. H y p e r m e s t r a . Efsaneye göre. Düğün tür­ külerinde bağlama " O . 758 vd. kaval ve gül çelenkleriyle canlandırılır. çimenli ovalarda ömürlerini türkü söylemek. Pythagoras'ın mistik inançlarıyla Hyperbore'liler ülkesi da­ ha da süslenmiş. Herakles öldükten sonra da İple ile evlenir ve Herakles oğullarının başına geçip Pelopenez'de tutunmaları için savaşır. Selene ve Eos'u meydana getirir (Tab. 32 vd. sonra da kızları korsanlar kaçırınca. Danaos kızlarının dramını "Hiketides" adlı tragedyasında işleyen Aiskhylos'un "Hypermestra'nın yargısı" adlı kayıp bir tragedya da yazdığı bilinir (Danaos kızla­ rı. tanrı Apollon bu cennet ülkesini kendine yurt edinmiş. hora tepmekle geçirirler. Hymenaios tanrı Dionysos'la Ariadne'nin düğününde sesini yi­ tirmiş. Yemyeşil ormanlarda. H y m n o s . Hypnos. yıl boyunca ılık ve yumuşak bir hava eser. Lynkeus). Babasına baş kaldırmak suçundan yargılanan Hypermestra'nm Argos mahkemesinde bera­ at ettiği anlatılır. ya da Dionysos'la Aphrodite'nin oğlu sayılır. her fır­ satta oraya girmeye bakar. Tar. Phrygia'lı bir çobanın adı. çok uzun ömürlü olan iyiliksever ve saf insanlarıyla ilkçağın ütopyası haline gelmiştir (Apollon). Hymenaios elinde düğün meşalesi. kimi efsa­ nelerde altın elmaların bulunduğu Batı Kızla­ rının bahçesi de bu ülkededir. Düğünle gecenin birleşmesini simge­ leyen bu efsaneye uygun olarak düğün türkü­ lerinde Hesperos'un da adı sık sık anılır. Hesiodos'a göre Nyks (Gece) ken­ di başına Hypnos ( U y k u ) ve Thanatos (Ölüm) tanrılarını yaratmıştır. insanlar mutluluk içinde yaşar. Hyperboreoî. kızları kurtarmış. Hyllos. K ı z kardeşi Theia ile evlenerek. kışı orada geçirir. ölüm ve hastalık nedir bilmez­ ler. Aigyptos'un elli oğluyla evlenmek zorun­ da kalan Danaos'un elli kızı babalarından gerdeğe girerken kocalarını öldürmek emrini alınca Hypermestra'dan başka hepsi babala­ rına uyup kocalarını hançerlemişlerdir.(dağ da Mysia Olympos'u. lirik şiirin ayrı bir türü olan düğün türkülerinde de anılır. Hyperion'un efsa­ nesi yoktur. yanına erkek vardırmaz. Yiğitlerden Perseus'la Herakles'in de Hyperbore'liler ülkesine gittikleri anlatılır. 8). Uranos'la Gaia'nın oğludur. Hypcrion. kıza tutku­ sunu bildirir. IV. ama Nikaia aşktan tiksinir. Adı "yukarıda giden. Apollon ve bir nympha'nın. yani dünya­ nın üstünde dolaşan" anlamına gelen Hyperion. Başka bir efsane­ ye göre Akşam Yıldızı Hesperos Hymenaios'un güzelliğine vurulmuş. Düğün tanrısı Hymenaios. çok sevdiği halde kendi­ sine yüz vermeyen kızla evlendirilmeyi şart koşmuş. yılda iki kez ekin veren t o p ­ rağı. Düğünlerde hazır bulunan bu tanrı. onun için düğün türkülerinde onun adını çağırmak töre olmuş. yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirgemiş ve onunla birleşerek Abas'ı dünyaya getirmiştir. Anası Deianeira Herakles'e sihirli gömleği gönderip de yiğit korkunç acılar içinde yan­ maya başlayınca Hyllos yanına gelir ve son isteklerini dinler. Hymenaios. Herakles'le Deianeira'nın oğlu. yani Uludağ olsa gerek) ve üç kez Hylas diye bağırarak kutsal alaylar düzenlerlermiş (Argonaut'lar). Helios. Bütün doğa. İkisi de Tartaros'ta otururlar (Theog. ama onları ana ve babaları­ na geri vermek için. yani kuzey rüzgârının ötesinde Hyperboreoi deni14S len bir boy oturur. giderek Artemis bile ağlamış derler bu güzel çobanın ölümüne (Nikaia). hepsi de güzelliğini yüceltmek amacı­ nı güderdi. Hymnos Artemis'in yoldaşlarından Nikaia adlı bir nympha'ya tutkundur. Boreas. Hymenaios korsanların hepsini öldürmüş. Hymen. G ü ­ nün birinde Hymnos dayanamaz. Hymenaios" diye bu tanrının adıyla biter.). ondan ayrılmaz olmuş. Güzün soğuklar başlayınca beyaz kuğuların çektiği bir araba­ ya binip Hyperbore'liler ülkesine uçar. Tarihçi Herodotos bu ülkeyi anlatmakla bitiremez (Her. Dünyanın kuzey ucundaki bu ülkede güneş hiç batmaz.): . Hymenaios o kadar güzelmiş ki kızlar arasına girmiş de erkek olduğu anlaşıl­ mamış. Bu düğün tanrısı üstüne çeşitli efsaneler an­ latılırdı. Bir efsaneye göre. Danaos kızlarının en küçü­ ğü.

yoksa zor kullanmasını yasak ettiklerini söylemiştir. armağanlar söz verir. adaya çıktıklarında Hypsipyle kraliçeymiş. Homeros Hypnos'un çok daha sevimli bir portresini çizer. nız Hypsipyle babası Thoas'ı öldürememiş. erkek­ çok yüksek bir çamın üstüne kondu. ötekinin demirdendir yüreği. ama Yedilerden Amphiabir Naksos'luyu evine konuk edermiş. ları Thoas'ın kurtulmuş olduğunu görmüşler tanrıların Khalkis. Hypsipydedikleri. Güneş onlara hiç çevirmez ışınlarını ne göklere çıkarken. ama kocası evde olduğu . ince dan ayrıldıktan sonra Lemnos kadınları kral­ sesli. görünmeden Zeus'un gözüne önce Argonaut'lara saldırdıkları halde. Hypsipygözleri açık uyumasını sağlamış ki sevgilisini le'yi oğulları Opheltes'e dadı olarak vermiş­ gece de doyasıya görebilsin diye. Argonaut'lar Uyku durakladı orada. Lektos burnunda fırladılar denizden. raos araya girmiş ve Hypsipyle'nin Lemnos'a Hypsikreon'un karısı Neaira da adalı konuk­ dönmesini sağlamış. Lemnos kadınları da bir gece adada ne kadar erkek varsa hepsini öldürmüşler. birleşerek ona birisi Euneos olmak üzere i k i Uyku orada. Opheltes'i boğmuş. kocaları onlardan kaçıyor. Zeus'u uyutsun diye diller döker. Hypnos Latmos dağları­ rek Nemea kralı Lykurgos'a köle olarak satıl­ nın çobanı Endymion'a tutulmuş ve onun mış. oğul doğurmuş (Euenos). Uyku'yla Ölüm. (Thoas). ne inerken. Hera ile birlikte yola çıkar (İl. Tatlı Uyku ise bir gün Herakles'i kaçırırken Zeus'tan yediği cezayı unutamaz. Lemnos'a kraliçe seçmişler. Hera İda dağının doruğunda Zeus'la sevişmeye karar verince. Öykü şudur: Lykurgos'la kansı Hypsipyle'ye ölüm cezası Hypsikreon adlı bir Miletos'lu Promedon adlı vermek istemişler. lerin kendileriyle yatmaya razı olduklarını gö­ lda'da büyüyen en ulu çamdı bu. ler. adalılar kadını kandırabilirse geri alacağı­ nı. Argonaut'lar ada­ bir kuş oluvermişti. çam dalları arasında. Sonra da onunla birlikte Naksos adasına kaçıp oradaki bir tapınağa sığınmış. insanların Kymindis ve kraliçelerini öldürmek istemişler. rünce yumuşamışlar ve Hypsipyle de İason'la havada yüksele yüksele göğe varıyordu. 283 vd. Yakaladığı insan kurtulmaz hiç elinden kin besler ölümsüz tanrılara bile.j: sürece aşkını açığa vurmamış. günün birinde Hypsikreon evde yokken konuk gelen P r o medon'a açılmış ve onu zorla baştan çıkar­ mış. Kral kızı olduğundan kadınlar onu Ayakları altında ormanlı doruklar titredi. Hypsikreon'un serüveni Miledilere yol göstermek için çocuğu yalnız bırak­ tos öyküleri adıyla geç ilkçağda yaratılan r o ­ tığında bir yılan gelmiş. XIV. le bir gece kaçmış ve korsanların eline düşe­ Bir efsaneye göre. ama Hera ona Kharit'lerin birini vermeye ant içince da­ yanamaz. tunçtandır canı. larına tutkunmuş. biri dolaşır sırtında toprağın ve denizin tatlı bir huzur götürerek insanlara. dağlarda yaşayan. gelir Lemnos adasında Uyku'yu bulur. Lemnos kralı Thoas'la Amazon Myrina'nın kızı Hypsipyle tanrı Dionysos'un torunuymuş. Lemnos adasının kadınları Aphrodite'ye gereğince tapınmadıkları için tanrı­ ça onları cezalandırmış: Bedenleri öyle pis kokuyormuş ki. Hypsipyle. ama bir gün Hypsipyle oradan geçen Ye­ Hypsikrcon. o korkunç tanrılar. başka kadınlarla sevişmeyi yeg görüyormuşlar. Hypsikreon karısını geri almak için Naksos'a gidin­ ce. Yal­ Vardılar canavarlar anası çok pınarlı Ida'ya. Hypsikreon da kadını kandıramadıgı için Haksos'a Miletos'un savaş açma­ sını sağlamış.Orada oturur kara Gece' nin çocukları. onu bir sandığa kapatıp denize bırakmış ayak bastılar bereketli toprağa. manların birine konu olmuştur. Lykurgos'la karısı Eurydike.

Yunan tanrılarının Latin dünyasına etki­ lerinden sonra da Roma'nm başlıca tanrısı olarak kalmış ve bir yerde İuppiter'den daha önemli sayılmıştır. Roma şehrinin kuruluşun­ da büyük bir rol oynar. tanrının şehri düş­ mandan korumasını sağlarmış. .. Kır tanrısı Pan'la su perisi Ekho'nun kızı sayılan İambe. 237'de). onu kar­ şılayan ve konuklayan İanus'tur (Saturnus). Zeus'la Persephone'nin birleşmesinden doğmuştur ve Zagreus'tur. Kaynağı üstüne söylentilerin çeşitliliği bu tanrının ken­ dine özgü bir kişiliği olmadığını gösterir. tam bir barış ve uyum içinde ya­ şarlar ve toprak da onlara her şeyi kendiliğin­ den bagışlarmış. Başında mersin dalların­ dan bir çelenk. Bu mucizeyi anmak için Roma'lılar ondan sonra Forum' da yaptıkları İanus tapınağının kapısını savaş sırasında hep açık tutar. Roma'nın altın paraları üstünde tanrının. Adı Bakkhos'un adı gibi gizli tören­ lerde atılan "İakkhe" çığlıklarından türemiş olabilir. Öyle ki İakkhos. bazılarına göre de İtalya'ya T e salya'dan göçmüş ve Roma'nın yedi tepesin­ den birinde İaniculum diye kendi adını taşı­ yan bir şehir kurmuştur. İanus her başlangıcın tanrısı sayılır­ dı. biri sola bakan iki çehreli bir profili gö­ rünürdü. İanus kapıları ancak barış zamanında kapanırmış. İalmenos. biri de İakkhos' muş. Ö. kızı Persephone'yi aramaya çıkan Demeter oraya uğramış. Dionysos'la yakından ilişkisi vardır. para basmasını öğretmiş. Bazı efsane yazarlarına göre. Aura'nm tanrı­ dan ikiz çocukları olmuş. Üzüntüden yüzü gülmeyen tanrıçayı İambe yaptı§ı şakalarla güldürmeyi başarmış. İanus. İlyada'da adı geçer (Askalaphos). İanus uygarlık yollarının hepsini açmış onlara: Gemiler yapmasını. Ares'in oğlu. Roma'nın koruyucu ve kurtarıcısı olarak İanus üstüne şu efsane de anlatılır: Romulus'un yönetimindeki Roma'lılar şehri kurduktan sonra Sabin'lerin karılarını kaçırıp kendileri­ ne eş ettikleri zaman. Aura da kendini Sangarios (Sakar­ ya) ırmağına atmış.I İakkhos. onun kızı Persephone'nin oğludur. Eleusis myster'lerinde rol oynayan bir tanrıdır. İanus'un krallığı İtalya'nın altın çağına rast­ lar. Şehirler kurdurup toprağı işlemeyi. İakkhos. o sırada Zeus'un sevdiği başka bir Nympha İakkhos'u kaçırmış ve Eleusis'teki Bakkha'lara götürüp bırakmış. Capitolium tepesinin bekçisi Tarpeia da kaleyi Sabin'lere teslim etmek üzereymiş ki. Tiber ırmağına adını veren de oğlu Tiber'dir. Augustus çağında ise üç kez kapatılmış. İanus zamanında insanlar hep iyi ve na­ muslu imiş. elinde bir meşale ile kutsal erenler alayını yöneten genç bir adam olarak gösterilir. çünkü kapılar da kendisi gibi iki yana bakar­ lar. Eleusis kralı Keleos'un evinde hizmet ediyormuş ki. İlkin Yunan taşlamalarının. Efsaneleri hep Roma dini ve uygarlığıyla ilişkili olan İa- nus. Kimi efsanelere göre İakkhos. İanus İtalya' nın yerlisidir. Anadolu'dan gelme tanrı Dionysos'un Yunanistan'da ve özellikle Eleusis'te yaratılmış bir tıpkısı sayılabilir. İanus tan­ rı bir sıcak su kaynağı fışkırtmış. Kimine göre de Demeter'in değil de. sonra da tragedya ve komedyalarda konuşma vezni olan "iambos" veznine adını veren bu İambe imiş. Bu motif için bkz. böylece düş­ manı korkutarak püskürtmüş. kendisini konuklayan İanus'a geçmiş ve geleceği görme yetisini bağışladığı içindir ki. sonra da bir pınar olarak gene yeryüzüne çıkmış. yılın ilk ayına onun adı verilmiş ve İanuarius denmişti. Roma'ya özgü bir tanrı. biri sağa. Sabin kralı Titus Tatius bir gece yeni kurulan kente saldırmış. yasalar çıkarmayı hep tanus'a borçluymuşlar. ama Aura günün birinde çıldırmış ve ikizlerinin birini parçalayıp yemiş. Bambaşka bir efsane onun kaynağını Phrygia'da gösterir: Tanrı Dionysos Phrygia nympha'sı Aura ile birleşmiş. Agdistis ve Attis efsaneleri. İuppiter Saturnus'u kovup da bu tanrı Latium'a sığınınca. İanus tanrıyı Roma'lılar iki çehreli olarak canlandırırlar. İanus ka­ pısı imparator Augustus'tan önce ancak bir kez ( İ . Saturnus. Zagreus'un başka bir adla anılmasıdır (Zagreusj. Kapıları bekleyen tanrı sayılır. İambe. ya da kocasıdır. tanrıça D e meter'in oğlu.

bazı kaynaklarda Giritli olduğu söylenir. (2) Korybas'ın kızı. İda kendi adını taşıyan dağda onu kız kardeşi Adrasteia ile birlikte büyütür. onu böyle görünce Pelias şaşakal­ mış. Odysseia'da Kalypso tanrıçaların ölümlülerle olan aşklarından dem vururken şöyle der (Od. kardeşi Harmonia'nın Kadmos'la düğünü sırasında Demeter'e rastlamış ve tanrıça ona gönlüyle birlikte buğ­ day tanelerini de armağan etmiş. İason bu serüvene hayır dememiş ve Yunanistan'ın en seçkin yiğitlerini bir araya getirerek Argo gemisini yaptırmış ve ünlü Karadeniz seferi­ ne çıkmış. Efsanesinin en çarpıcı yanı Demeter'le olan aşkıdır. Her neyse. İapetos. Sonra getirdi dünyaya Menoitios'u. o kendini çok beğenen tanrıyı. 7). Amaltheia). Pelias İason'a tahtı vermem dememiş de yalnız şöyle bir so­ ru sormuş: Bir kral kendine kumpas kuran bir uyruğuna ne yapmalı? İason da. 507 vd. (3) Çanakkale bölgesindeki Kazdağı'nın es­ ki adı. ve kıvrak.tanus su perisi İutuma ile evlenmiş ve on­ dan Fons. onu ne pahasına olursa olsun uzaklaştırmak gerektiği kanımına varmış. sonra da yarım akıllı Epimetheus'u. yatmışlardı üç kez sürülmüş bir tarlada. Dardanos gibi Samothrake'de oturur. Girit kralı Lykastos'la evlenir ve Minos adlı bir oğlu olur. V. E f saneye göre Pelias'a bir tanrı sözcüsü tek ayakkabılı adamdan korkmasını söylemişmiş. 22). Sonra da İasion Kybele ile sevişmiş ve Korybas diye bir oğulları olmuş. İdaia. erkeği tepelediydi göz kamaştırıcı yıldırımla. ama Zeus o saat aidiydi bu haberi. Harmonia ve Dardanos'un kardeşi (Tab. 3). tanrı Poseidon'a kurban kestiği ve kalabalık bir tören kutladığı bir gün lason sırtında bir pars postu ve her bir elinde bir kargı ile çıkagelmiş. Hesiodos bu Titan'm dölünü şöyle tanımlar (Theog. İda'lı anlamına gelen bu ad Troya böl­ gesindeki İ d a dağı i l e i l i ş k i s i olan i k i efsanelik kadının adıdır: . tason. İasion. kendi ya da oğullarından biri bu şehirde krall ı ğ ı ele geçirir (Medeia). üstelik Pelion dağının eteklerinde bir dereyi geçerken sandallarından birini yitirmişmiş. Bir anlatıma göre.): Güzel örgülü Demeter de gönül vermişti İasion 'a sarmaş dolaş olmuştu ikisi sevgiyle. Kılığı Pelias'la arasının açıl­ masına ve sürülmesine yol açar (Pelias). Tanrıçanın ona gönül verip vermediği konusunda efsaneler­ de ayrılık varsa da. Bu noktadan sonra İason'un kade­ ri Argonaut'ların kaderiyle birleşir (Argonaut'lar). o ki bela oldu ekmek yiyenlere Zeus'un yoğurduğu bakireyi evine alarak. Diodoros'a göre İasion Samothrake adası­ nın gizemlerine ermişti. 125 vd. üstelik de İason babasının tahtını isteyince. Amcası Pelias'la babası arasında tahta kimin çıkacağı kavgasında İason'un İolkos sarayından uzaklaştırıldığı ve ormanlarda at adam Kheiron tarafından ye­ tiştirildiği anlatılır. tanrı sözünü ansımış. Başka kaynaklara göre İapetos Klymene ile değil de Asia ile evlenir (Asla). Demeter'le birleştiği ve aşklarından Plutos'un doğduğunda kaynaklar birleşir. (1) Girit kralı Melisseus'un kızı. Argonautlar seferinin kahramanı İ a son. İda.): iapetos aldı güzel topuklu girdi gerdeğe Azgın yürekli Klymene'yi. ve bir oğlu oldu: Atlas tanrı. Rheia yeni doğurduğu Zeus'u Kronos'tan kaçırıp kundakta bebek olarak Girit'e götürünce. Karadenizli büyücü­ den kurtulduktan sonra İason İolkos'a döner. Yetişkin çağa gelince lason şehre döner. Yunanistan'a dönüşünde Medeia'nın büyülerine kurban gider. her biri belalı bir efsanenin kahramanı oğullar meydana getirmiştir (Tab. besler (Zeus. Okeanos kızını. cin fikirli Prometheus'u. Kretheus'la Tyro'nun oğlu Aison'dan dogmadır (Tab. Zeus'la Elektra'nın oğlu. Uranos'la Gaia'nın oğlu Titan İapetos. onu uzaklara sürmeli cevabını vermiş de onun üzerine Pelias İason'a Kolkhis'ten altın postu gidip almasını buyurmuş. Korybas Korybant'lara adını vermiş (Korybanl lar). ya da Fontus adlı pınar tanrı ol­ muş (luturna). Öbür Titan'Iar gibi İapetos da Zeus'un eliyle Tartaros'a atı­ lıp yeraltına kapatılır.

İlyada'da anlatılan olaylardan sonra. deniz yutmamış onların hiçbirini. Dioskur'lar). onun oğlu Meriones Troya savaşın­ da İdomeneus'un hem seyisi. ama tanrı Apollon da kadına tutkundur. ölümlü babası ise. Dardanos'un İdaios'la Dimas adlı iki oğlu olmuş. İdomeneus'un Molos diye bir üvey kar­ deşi var. Çar­ pışma sırasında Kastor öldürülür. ama bir süre sonra Girit adasında çıkan bir salgının nedeni bu suçta aranmış ve İdomeneus yur­ dundan sürülmüş. Troya'lı savaşçı. Troya savaşına katılan Girit kralı. öldüremediklerini de yaralar. İdomeneus da sag salim yur­ da varırsa ilk karşısına çıkacak olan insanı Poseidon'a kurban etmeyi adamış. Homeros İdas (destanda adı İdes ola­ rak geçer) üstüne şöyle der ( İ l . hem de en ya­ kın savaş arkadaşıdır. İdomeneus. Aslında Apollon tanrının oğlu sayılır. Anado­ lu'da Mysia'yı ele geçirecekken Telephos ona engel olur. İdas. İdmon. (6) Dardanos efsanesinin bir anlatımına göre. Apollon'la İdas birbirlerine girerler. Zeus da Polydeukes'i kurtarmak için araya girmek zo­ runda kalıp İdas'ı şimşeğiyle çarpar (Lynkeus. Aineias'a. Evlenir­ ler. (5) Korybant'lardan biri. I X . Homeros'un parlak sıfatlarla nitelendirdiği (tanrı gibi. Deiphobos'a. Kaç yoldaşı uarsa savaştan kurtulan hepsini Girit'e götürebilmiş İdomeneus. Troya bölgesine Ana Tanrıça Kybele'nin kültünü getiren de oymuş. İdaios Troya'nın güneyindeki da­ ğın eteğine yerleşmiş ve tda adını dağa ver­ miştir. İdaios. Trakya kralı Phineus'la evlenir. İdomeneus'u da yargıç olarak al- . onu İdas'ın elinden almak ister. (4) Dares'in oğlu. birçok efsanelerde adı geçen bir kişi­ dir: Kardeşi Lynkeus'la birlikte Kalydon avı­ na ve Argonaut'lar seferine katılır. Girit ya da Troas'taki İda dağı ile iliş­ kili birkaç kişinin adi: (1) Priamos'un bir oğlu. çoğunu alt eder. ince bilekli gelin Marpessa uğruna o Phoibos Apollon'a bile kaldırmıştı yayını. (2) Paris'le Helena'dan dogma bir oğul. alev gibi saldıran denir İdomeneus'a) bu yiğit İlyada'da "saçlarına kır düşmüş" yaşlıca bir adam olarak gösterilir. Gitmiş güney İtalya'ya yer­ leşmiş. kanını akıtmış. Deukalion'un oğlu ve M i nos'un torunu. Bütün bu savaşla­ rında Meriones her zaman yanıbaşındadır ve onu destekler. efsanesinin en göze çar­ par yanıdır: İdas. Destan bölümleri boyunca İdomeneus en seçkin Troya yigitleriyle savaşıp. Başka efsane yazarları İdomeneus'un dö­ nüş serüvenini bambaşka biçimde anlatırlar: Girit'e varmadan donanması büyük bir fırtı­ naya tutulmuş. (3) Priamos'un arabacısı. (2) Dardanos'un bir kızı. Melampus'un oğlu Abas'tır.(1) Skamandros ırmağının tanrısıyla birleşip Teuker adlı bir oğul doğuran bir Nympha (Teuker). Euenos'un kızı Marpessa'ya âşık olur ve onu babasından kaçırır. İdas. İdomeneus üzerine şu masal da anlatılır: Thetis'Ie Medeia bir güzellik yarışmasına gi­ rişmişler. İdomeneus'un şehri almak için yapılan tahta at­ ta bulunan yiğitlerden biri olduğu ve Akhilleus'un ölü törenlerindeki yumruk yarışında bi­ rinci geldiği anlatılır. İdomeneus sözünü tutmuş. giderek Hektor'a bile karşı çıkar ve çok adam öldürür. Kadın kocasını seçer. Bir efsaneye göre Phineus'un başına bela getiren odur (Phineus). Karşısına i l k çıkan kendi oğlu (ya da kızı) olmuş. 557): İdes bir zamanlar en güçlüsüydü dünyadaki yiğitlerin. İdas bir sürünün paylaşılması konusunda Dioskur'larla kavgaya tutuşur: İdas bir hileyle bütün sürüyü ele geçirdiğinden Kastor'la Polydeukes ona ve Lynkeus'a saldırırlar. Argonaut'lar seferine katılan bilici. Zeus çare olarak şu­ nu buyurur: Marpessa ikisi arasından seçsin. Tanrı Apollon ve Dioskur'lara karşı savaşı. Adı "gören" anlamına gelen İdmon Argonaut'ların yolculuğunu öngörü gücüyle düzenle­ dikten sonra bir anlatıma göre de Mariandyn'ler ülkesindeki duraklarında bir ava ka­ tılarak bir yaban domuzu tarafından öldürül­ müştür (Argonaut'lar). Marpessa. Ama kah­ ramanlıkları destanda büyük bir yer tutar.

İkadios. İksion. Ayrıca İdomeneus'la dölüne lanet okuyarak bir daha sözlerine güvenilmemesini sağlamış. talipler Penelopeia' nın babası Ikarios'un yanına geri gönderilme­ sini ve Ikarios'un kendine yeni bir damat seç- mesini ileri sürerler. zaferi Odysseus kazanınca ona vermiş. kimse İksion'u bu günahlarından arındır­ mak için gereken töreleri yapmaya yanaşma­ mış. Odysseus da hayır dememek için seçme hakkını Penelopeia'ya vermiş. İkaros da tepetaklak denize düş­ müş ve boğulmuş. İksion da onu Hera sanarak onunla bir leşmiş. (1) Kral Pandion zamanında Yuna­ nistan'a üzüm bağını tanıtmış olmakla ün sa­ lan Atina'lı kişi. Efsanesi Apollon kültünün Anadolu'lu kaynağını belirtmek bakımından ilginçtir: İkadios Lykia'da kalma­ yıp İtalya'ya gidecek olmuş. (2) Tyndareos'un kardeşi ve özellikle Penelope'nin babası olarak tanınan efsanelik kişi. ne var ki İksion tanrıya karşı da olağanüstü bir nankörlük göstermiş: Hera'ya vurulup tanrıçayı kirlet­ meye uğraşmış. Anadolu'nun Akdeniz kıyı­ larında doğmuş ve doğduğu bölgeye anasının adını vererek Lykia demiş.mışlar. giderek doğayı yenmek. İkarios'un adı ancak Penelopeia'nın babası olarak geçer (Penelopeia). ama evlendikten sonra sözünü tutmadığı gibi kaynatasını kor haline gelmiş kömürlerle dolu bir kuyuya atıp öldürmüş. Idomeneus ödülü Thetis'e vermiş. Medeia buna çok kızarak bütün Girit'lilerin yalancı olduğu söylentisini yaymış. Uçmadan ön­ ce de İkaros'a ne çok alçaktan uçmasını. İdyia. ne de fazla yükselip güneşin ışınlarına yakın gel­ mesini salık vermiş. ama yolda bir f ı r tınaya tutulan gemisi batmış. Odysseus Tyndareos'a H e lene'nin talipleri arasında seçmek için bir yol gösterince. Bir anlatıma göre bir at adam değil . il­ ginç eseri yaratan ortaçağ ressamı Brueghel olmuştur (Daidalos). İkarios böylece Odysseus'la birlikte İthake'ye gitmek istediğini anlamış. Erigone'nin babası (Erigone). Tesalya'da Lapith'lerin kralı iken. kızı Penelopeia'yı tertiplediği araba yarışında birinci gelene vereceğini söylemiş. İkadios orada yu­ nus balığını anarak şehre Delphoi (delphis yunus demek) adını koymuş (Apollon). İkaros. tkarios. Okenos kızlarından biri olan Idyia. ya da hava sarhoşluğuna tutularak yükseldikçe yük­ selmiş. özgürlüğe kavuşmak sevin­ ciyle Helios'u hor görme suçunu da işlemiş. ayrıca orada Patara şehrini kurmuş. Bir gün Zeus ona acımış. İkaros'un eşsiz serüveni her çağda sanatçı­ ları esinlemiş. Deioneus'un kızı Dia'ya talip olmuş ve babasına birçok arma­ ğanlar vermeye ant içmiş. Baba-ogul kral Minos'un emriyle Labyrinthos'a kapatılınca. Bu birleşmeden at adam Kentauroi doğmuş . Ne var ki havalandıktan sonra İkaros babasının bu sözünü unutmuş. derken Zeus (ya da Hera'nın kendisi) tanrıçaya benzeyen bir görüntü yap­ mış. Böylece yemin bozma suçuna bir de ailesinden bir kişiyi öldürme suçu katılın­ ca. Girit'li mimar Daidalos'un oğlu ikaros dünyada ilk uçan adam olarak ün bırak­ mıştır. İksion cehennemde sonsuzca cezaya çarpılan büyük suçlulardan biridir. Güneş tanrı onun kanatlarını tutan balmumunu eritmiş. Apollon'a adanmış bu şe­ hirde yaptırdığı tapmağı bir bilicilik merkezi haline getiren de İkadios'muş. Bu ma­ sal "Girit'lilerin hepsi yalancıdır" atasözünün kaynağında olsa gerek. tutulduğu çıl­ gınlıktan İksion'u kurtarmış. bazılarında birinci karısı olarak gösterilir (Aietes). güneşin ışınlarına aldırmamış. kendisini bir yu­ nus balığı kurtarmış da. Tyndareos ona ödül olarak Penelopeia'yı verdirmiş İkarios'a. K ı z ı Odysseus'la evlenince. İkarios çiftin kendisiyle kalmasını istemiş. K ı z d a başını örtüp kızarmış. Daidalos oradan çıkmak ve kaçıp kurtulmak çarelerini aramış. Uzun uzun çalıştıktan sonra kendisi ve oğlu için birer çift kanat yapmış ve onları balmu­ muyla omuzlarına yapıştırmış. Başka bir anlatıma göre. İkarios. başarısından dolayı gurura kapılmış. Tanrı Apollon'la Lykia adlı Nympha'nın oğlu. Bazı efsanelerde Aietes'in ikinci ka­ rısı. Ege'de Sisam adasının çevresindeki denize İkaros denizi denmiştir bundan böyle. Odysseia'da taliplerle Telemakhos arasındaki tartışmalarda. Parnassos dağının eteklerine kadar götürmüş. Kolkhis kralı Aietes'le evlenip Medeia'yı do­ ğurmuş. bunların arasında en etkili.

ama kral ona bir de kara benekli bir inek verir ve bilici­ lerin sözüne uyarak. ne kadar at adam varsa hepsi İksion'dan dogmaymış. Agamemnon kızı vermeye razı olur. Homeros'un İlias. Tanrı İksion'a ayrıca ambrosia yani ölümsüzlük şarabı içirdigi içindir ki. ( A ) Sesleniş . Sonradan Troya adını da alacak olan İ l yon Skamandros'la Simoeis ırmaklarının ara­ sındaki ovada olup. Dardanos'un üç ço­ cuğundan biridir. Thetis Olympos'a çıkıp Zeus'tan yalvarır: Akhilleus savaştan . Destanın 24 bölümü el yaz­ malarında Yunan alfabesinin harfleriyle gös­ terilmiştir. Theseus'un arkadaşı Peirithoos'un babasıdır.de. bölümlerin Y u nanca sayılarını da parantez içinde gösteri­ yoruz: B Ö L Ü M I. İksion'un cezasından ölüm yoluyla kurtulması da ola­ naksızdır. ama döl bırakmadan ölür. İlyada. Başka bir efsaneye göre. İlos orada bir şehir kurup ona adını verir. sag elinde kargı. İksion. onun sonsuzluğa dek dönüp yanmasını sağla­ mış.Akhilleus 'un Öfkesi. oğlu Ganymedes'in Olympos'a kaçırılmasından sorumlu olan Tantalos'la Pelops'u Anadolu'dan kovmuş (Tantalos). Tanrı ApoUon'un rahibi Khryses gelir. dokuz gece ordu has­ talıktan kırılır. Zeus da gökten Palladion'u indirir İlyon üzerine. gökten düşen Palladion yapının açık çatısından içeri girip yerini alır. sonra da ölüsünü babası Priamos'a geri vermesiyle bi­ ter. Hektor'u öldürüp Troya şehrinin çevresinde sürüklemesi. İlyon yani Troya şehrinin kurucusu ve Priamos'un dedesidir (Tab. Agamemnon kızı vermediği için tanrı Apollon Akha ordusuna veba salar. Bilici Kalkhas kızı geri vermeyi buyurur.000'den fazla dizeli bu destanın bir özetini bölümlere ayıra­ rak başlıklarıyla birlikte burada vermeyi fay­ dalı buluyoruz. İlos şehrin ta- pınağını kurmaktadır ki. ama tanrıçanın yüzünü gördüğü için de kör olduğunu anlatır. Troya kral soyunda bu ada iki kez rast­ lanmaktadır: Birinci İlos. İnek kuzeye doğru yol alır ve Ate tepesi deni­ len bir tepenin üstünde durur. Dokuz gün. birinci gelir ve ödül olarak kız ve erkek elli köle ile yurduna döner. bu kız kendi amca oğlu Kapys'le evlenip Ankhises'i doğurur. İlia. Ozan Musa'lara seslenip konusunu belirtir: Akhilleus'un öfkesi. sol elinde öreke tutan dev boylu heykelidir. Troya savaşı efsanesinin an­ cak kısa bir bölümünü yansıtır: Akhilleus'un orduların yöneticisi Agamemnon'a karşı ö f kesi ve savaştan çekilmesiyle başlar. Roma'nın kurucuları Romulus'la Remus'un anaları Rea SiMa'nın başka bir adı (Rea). İlos'un Troya şehrini kurması şöyle anlatı­ lır: Troas bölgesinden olan İlos günün birinde Phrygia'da ora kralının düzenlediği bir yarış­ maya katılır. ineğin ardından gidip duracağı yerde bir şehir kurmasını bildirir. daha önce Dardanos'un İda dağının eteğinde kurduğu Dardania'dan pek uzak değildir. Akhilleus'un savaşa dönmesi. bu yüzden Akha'lar ara­ sında beliren veba salgını. Bir süre sonra İlos tanrı Zeus'tan girişiminin uğurlu olup olmayacağı­ nı gösteren bir işmar diler. Agamemnon'un tutsak olarak alıkoydu­ ğu kızı Khryseis'i geri ister. Tros'la Kallirhoe'nin oğlu.uzak durdukça Akha'lar zaferi kazanamasınlar. Ama Zeus bu korkunç günahı cezasız bırakmamış. Akha'lardan yana . böylece İlos Troya kral soyunun hem Hektor kolu. İlos. Zeus söz verir. ya da İlyada adlı büyük destanı İlyon yani Troya destanı adını taşıdığı halde. okuyucuların bu saymaya rastla­ yabilecekleri düşüncesiyle. Akha'ların Troya ovasındaki gemi ordugâhmdaytz. Yirmi dört bölümlü ve 16. İkincisi. tanrıça Pallas Athena'nın. İksion'u cayır cayır ya­ nıp alevler saçan bir tekerleğe bağlamış. Daha başka bir efsane de İlos'un bir yan­ gın sırasında Palladion'u alıp kurtardığını. Bir efsaneye göre İlos. ama onun yerine Akhilleus'un tutsağı Briseis'i alır. Athena yakarmalarına yu­ muşamış da İlos'un gözlerini sonradan açmış. 16 ve 17). Palladion. İlos heykelin düştüğü yere Athena tapınağını kurar. Zeus tarafın­ dan atılınca Gaflet tanrıçanın düştüğü tepedir bu (Ate). îlos'un Laomedon adlı oğlundan başka Themisthe adında bir de kızı olur. ama Akhilleus da barakasına çekilir: Savaşa artık katılmayacaktır. hem de Aineias kolunun atasıdır. Anası deniz tan­ rıçası Thetis'ten öcünü almasını ister.

(A) Agamemnon'un Kahramanlık­ ları. Trakya'lıların cins atlarını kaçırırlar. Gemilerin Sayımı. Destanın yirmi altıncı gününde üçüncü bü yük çatışma. ( E ) Diomedes'in Kahramanlıkları. B Ö L Ü M I I I . Yolda Troya'lıların gözcüsü Dolon'a rastlarlar. savaştan vazgeçip silahlarını değiş tokuş ederler. Gece toplanan kurultay: Akha'ların en yaşlı önderi Nestor Troya'lılar kampına gözcü gönderilmesini salık verir. Akha'lar toplantısında Akhilleus'un savaşa dönmesini sağlamak için ona elçiler gönder­ me kararı verilir.* yerleşir. Gene silaha sarılan ordu­ yu Agamemnon gözden geçirir. anası Hekabe'ye Athena tapınağına sunular koymasını söyler. Hektor. B Ö L Ü M VII. Athena ve Aphrodite de savaşa karışırlar. Savaşı kazanan. Troya ordusu da safa dizilir. Bellerophontes efsanesinin anlatıl ması. Menelaos Pa­ ris'i alt etmek üzereyken tanrıça Aphrodite araya girip Paris'i kaçırır. aralarında konukluk bağları olduğu anla­ şılır. Olympos'ta tan­ rılar arasındaki tartışma. ( K ) Odysseus7a Diomedes'in Keş­ fe Çıkmaları . BÖLÜMII. Agamemnon Akha'lan toplantıya çağırır. B Ö L Ü M VI.) Hektor'la Andrornakhe'nlıı Buluşması.Ölülerin Kaldırılması. Aphrodite'nin araya gi­ rip yaralanması. Surların Üstündeki Sahne . (\) Akhilleus'a Gönderilen Elçtlm . Savaş baş­ lar: Akha yiğitlerinden Antilokhos. ( B ) Agamemnon'un Düşü. Aineias'la Diomedes arasındaki savaş. Teklif kabul edilir. B Ö L Ü M V . Priamos'u çağırmaya giderler. Hephaistos tanrı onları yatıştırır. Zeus Agamemnon'a yalancı bir düş gönde­ rir: Troya'yı alabileceğini bildirir. ( / .Dolon. Hektor şehre gelir. Ordu savaş düzenine girer. Akhilleus onları iyi karşılar. ama savaşa dönmeme kararını bildirir. B Ö L Ü M V I I I . Lykia'lı Pandaros'un sa­ vaşmama andını bozmasını sağlar. ağzından birçok bilgi aldıktan sonra onu öldürüp dönerler.olan karısı tanrıça Hera ile kavga ederler. (H ) Hektor'la Aias Arasındaki Çarpışma . sonra da kocasına çıkışması. Hera ve Athena arasın­ da çatışma. Helena'yı alacaktır. yurtlarına dönmek istediklerini anlar. Hera. Aias'la Odysseus elçi seçilir­ ler. Ozan bir daha Musa'ya seslenir ve Akha or­ dularının. Aralarındaki aile sahnesi. Üstünlük Troyalılardadır. gemilerinin sayısıyla saymaya koyulur. ağırlar. Diomedes savaş tanrı Ares'i yaralar. Helene'yi de koca­ sının yanına götürür. komutanlarının ve şehirlerinin ad­ larını. Menelaos'un yaralanması. bunun için de gelir. onları dene­ mek ister: Herkesin dokuz yıllık savaştan bık­ tığını. B Ö L Ü M K. Toplan­ tı. Helene gelir. Akha'İBl hendeğe kadar çekilirler. İki ordu karşı karşıyadır: Paris Menelaos'la teke tek savaşa girişmeyi teklif eder. B Ö L Ü M IV. Akha'ların en seçkin yiğitlerinden biri Telamonoglu Aias'la teke tek savaşır. Bütün bölüm Akha yiğidi Diomedes'in kah­ ramanlıklarına ayrılmıştır: Korkunç bir boğuş­ ma başlar. Akha'ların ordugâhı bir sur ve bir hendekle çevirmeleri. B Ö L Ü M X I . Hektor'la Agamemnon'un kar- . Thetis olayı. onlara Akha yiğitlerini tanıtır. Aynı sayım Troya'lılar için de yapılır. Teke tek savaş başlar. (A ) Yeminlerin Bozulması . Aias ve Odysseus birçok Troya'lıyı öldürürler. B Ö L Ü M X . Hektor batı surlarının önünde karısı Andromakhe ile küçük oğlu Astyanaks'a rast­ lar. Zeus Troya savaşının yönetimini ele alır. Odysseus'la Diomedes görevlendirilirler. Lalası P h o iniks'in bütün yakarmaları boşa gider. Olympos'ta: Zeus. 1 d a dağının doruğun.Agamemnon'un Orduları Teftişi. tanrılardan Ares.Yiğidin Barakasındakî Tartışma. (r) Antlar.Paris'le Menelaos'un Teke Tek Sa­ vaşı. Sahne değişir: Priamos'la ihtiyarlar heyeti surların üstünde dizilip teke tek savaşı gözet­ lerler. (e) Zeus'un 1da Dağından Savası Yönetmesi. Helene'nin Aphrodite'ye. Bu arada Diomedes Lykia'lı Glaukos'la çarpışır­ ken. Ölüleri toplamak için savaşa ara verilir. Haberi alınca Akha'lar arasındaki üzüntü. Ba­ şa baş gelip ayrılırlar.

Kanlarla kızıla boyanan ırmaklar kabar­ dıkça kabarır. Troyalılar surların içine sığınırlar. ( T ) Akhilleus'la Agamemnon Arasındaki Barışma. AkhiUeus'un korkunç yası. Korkuya kapılması. Akhilleus arkadaşına silahları­ nı verir. ( o ) Duvara İkinci Saldırış. Zeus Troya'lılara zaferi müjdeler. B Ö L Ü M X V I I . B Ö L Ü M X I I I .şılaşması. T h e tis'in demirci tanrı Hephaistos'a başvurması. Olympos'ta tanrılar toplantısı: Zeus izin ve­ rir. Akha'lardan yana olan tanrı Poseidon sa­ vaşı Semendirek adasından gözler." AkhiUeus'un silahlarıyla karşılarına dikilince. Ares. Troya'lılar duvara saldırır. Akha yiğitleri Patroklos'un ölüsünü Hektor'un elinden kurtarmak için dövüşürler. Zeus'u baştan çıkarmak için bir düzen kurar. Patroklos gelir. Priamos'la Hekabe yalvarırlar içeriye girip korunsun di­ ye. Tanrılar iki cepheye ayrılır: Hera. B Ö L Ü M X V I I I .. Apollon'un kışkırttığı Hektor. Baştanrı Zeus'un kadere boyun eğerek oğlu Sarpedon'u feda etmesi. Ordular silah kuşanır. B Ö L Ü M X X I . Aineias'ın savaş meydanından kaçırılması. B Ö L Ü M XIX. Hermes. Akhilleus Troya'lıları püskürte püskürte Troya'nın surları önüne gelir. Zeus Apollon tanrıyı Hektor'a gön­ derir. Agamemnon. Patroklos Hektor'u batı kapılarına kadar kovalar. (X)Hektor'un Ölümü. Hephaistos Akha'lardan yana. Apollon. Art emiş. kendi savaşa gidip dövüşmeye kararlıdır. (M ) Duvar Dibindeki Savaş. dövüş. Akha'lar gene gemilere kadar gerilerler. Patroklos. Sonunda Zeus kader tartısını . Nestor. İ k i Aias'ı Troya saldırısına karşı koymaya kışkırtır. sonra Lykia'lı önder Sarpedon Patroklos'la dövüşür ve ölür. AkhiUeus'un arkadaşı Patroklos'a dert yanar. Lykia'lıların duvarda delik açmaları. her tanrı istediği gibi yardım edebilecek­ tir savaşa. Akhilleus'un Aineias'la karşılaşması. Akhilleus'a bu korkunç du­ rumu bildirir. Patroklos'un ölümü. Kor­ kunç boğuşma. Patroklos'u vurur. Akha' ların bozgunu. ama Hektor ölüyü silahlarından soymayı ba­ şarır. Thetis silahlan oğluna götürür. Sahne Olympos'a yükselir: Tanrılar arasında kavga. Tan­ rılar seyircidir. Akhilleus'un ölümsüz atlarının ağlama­ sı. Akha'ların gemilere doğru kaçışması. B Ö L Ü M X V . Yiğitten silahlarını ister. Akha'larda telaş. B Ö L Ü M X I I . (X ) Akhilleus'a Yeni Silahlar Yapılması.. ( n ) Patroklos Destanı. Hera'ya çıkışır. Akhilleus gitmeyecekse. ama Troya'lılar gemilere kadar sokulurlar. B Ö L Ü M X V I . Silahlar destanı. Bir Hektor surların dışında kalır. (Y ) Tanrıların Savaşa Karışması. Akhilleus kudurmuş gibidir. Diomedes ve daha birçok Akha yiğidinin yaralanması. Hera. babasına aldırmaz. Durum Akha' lar için çok kötüdür. Patroklos'un ölüsü alınır ve kara haber Akhilleus'a götürülür. Sarpedon'un ölüsü çevresinde çarpış­ m a . Akha'larda şaşkınlık. Deniz tanrıçası Thetis'i çağırıp yeni silahlar istemesi. (P)Menelaos'un Kahramanlığı. ( 3 ) Zeus'un Aldatılması. ( N ) Gemilerin Önündeki Savaş. Athena. öfke­ lenir. önüne gelen Troyakyı insafsızca tepeleyip Troya ovasında akan Skamandros ve Simoeis ırmaklarına atar. Zeus uyanır. BÖLÜMXXII. o sırada Poseidon Akha'ların yardımına koşar. B Ö L Ü M X X . Poseidon. İrmak tanrı Skamandros. Her iki tarafta da yararlık gösterenler olur. Savaş hazırlıkla­ rı. Akha'ların toplantısında Akhilleus'la Agamemnon barı­ şırlar. yiğit anasına. Tanrıça Aphrodite'den cinsel istek uyandıran memeligini alır. Hektor gene duvara saldırır. Akhilleus için kara belirtiler: Hektor'u öl­ dürdükten sonra kendi ölümü de yakındır. Troya'lılar önce bozgu­ na uğrar. Poseidon uzaklaşır. Tanrı seviş­ meden sonra uykuya dalar. yatağından çıkıp Akhilleus'u kovalama­ ya başlar. Kıyasıya çarpış­ m a . (d > ) Irmak Kıyılarında Savaş. Leto ve Aphrodite Troya'Mardan yanadır. B Ö L Ü M X I V . Hektor'un iç tartışması. Derken ateş tanrı Hephaistos ır­ makların karşısına dikilip alevleriyle onları durdurur. süslenir püslenir ve 1da dağında Zeus'u bulup onunla sevişmesini başarır.

Akhilleus yu­ muşar: Hektor'un ölüsünü babasına geri ve­ rir. Yarışmalar. Çarpışırlar. oturdu salın üstüne.): Gördü onu güzel topuklu Ino. onu çöz. İnakhos. V. Semele tanrı Dionysos'u doğurup öldükten sonra İ n o . Priamos'la Akhilleus arasındaki konuşma. Kral Priamos tanrı Hermes'in kıla­ vuzluğunda Hektor'un ölüsünü geri almak için Akhilleus'un barakasına gelir. at şarap rengi denize. i l galarını simgeler. ne ölüm. dedi ki: "Şu Poseidon. Odysseus tanrıçanın dediğini yapar ve kur­ tulur. İno'nun iki kişiliği vardır: Athamas'ın ikinci karısı ve Phriksos'la Helle'nin üvey anası olarak çikin bir rol oynadığı halde (Athamas. Leukothea çıkar yiğidin karşısına (Od. İno. ulaşmaya bak Phaiak'ların toprağına olanca gücünle yüze yüze. Hektor Akhilleus'un karşısına dikilir. ne diye bunca belayı salar senin başına? Taş çatlasa yok edemez o seni. Ak Tanrıça olarak fırtınaya tutulmuş gemicileri korumak­ ta ve özellikle Odysseus'u kurtarmakta çok sevimli bir tanrıça olarak görülür. Akhilleus ölüsünü yedi kez Troya surla­ rının çevresinde sürükler. atar atmaz da dön gerisin geri". Gördü neler çektiğini. Akhilleus'un ordugâhında Patroklos'a yapı­ lan ölü törenleri. böylece Zeus İnakhos ırmağını su­ yundan yoksun etmiştir (to). onu yıldırım çarpmış. Andromakhe'nin bayılması. B Ö L Ü M XXIV. fnakhos da H e ra'yı seçince. Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. Poseidon öfkelenip ırmağın ya­ tağını kurutmuş. bir martı oldu. Akhilleus'un yası. ama deniz tanrıları ona acır . göğsünün altına dola onu. Dokuz gün Hektor'un ateş yı­ ğını için odun taşınır. Patroklos'un yakılması. seslendi. yap ben ne dersem. Kadrnos'un kızı. Priamos ölüyle Troya'ya döner. kızını reddet­ mek ya da tanrının peşine takılmak gibi aşırı davranışlarda bulunduğu için. () Patroklos'un Ölüsüne Dü­ zenlenen Yarışmalar. kocası Athamas'ı çocuğu almaya ve kendi çocukları Melikertes ve Learkhos'la büyütmeye kandı­ rır. Argos bölgesindeki ırmağın tanrı­ sı. eskiden insan sesli ve Ölümlüydü bu Ak Tanrıça. deniz tanrıları arasında sayılır oldu sonraları. Semele ile Agaue'nin kız kardeşi (Tab. orada kurtulmaktır kaderin senin. Tan­ rıça Athena Troya'lı yiğit Deiphobos'un kılı­ ğına girip Hektor'u aldatır. geldi. Apollon bile onu korumaktan vazgeçer. İno'nun deniz tanrıçasına dönüşmesi üstü­ ne de şu efsane anlatılır-. ancak yağmurlar mevsimin­ de suyu olacağına karar vermiş. ya da tufandan arta­ kalan insanları toplayıp ırmağın kıyılarına yerleştirmiş. İno oğlu Melikertes'i bir kaynar su ka­ zanma atıp boğar. ne ister senden zavallıcık. Troya surlarından seyredilen korkunç sahne. ne acı var artık. Kadmos'la Harmonia'nın kızı. yeller götürsün salını bırak. çıkıverdi sudan. Athamas da Learkhos'u bir geyik sanarak kargısıyla vurur. 18). Gece. B Ö L Ü M X X I I I . Sen gel. 3 3 3 vd. Poseidon korkunç bir fırtına ile Odysseus'un salını pa­ ramparça edip kendisini azgın dalgalar içinde boğmak üzereyken. Yaptığını anladığı zaman İno Melikertes'in ölüsüyle bir­ likli' denize atlar. Hektor'a ağıtlar yakılır. hiç benzemezsin akılsız bir adama: Hadi çıkar rubalarını sırtından. uzağa. Ama değdiği zaman karaya ellerin. Hera ile Poseidon Argos'ta han­ gi tanrının egemen olacağı tartışmasında İnakhos'u hakem almışlar. Bir deniz tanrıçasına dönüştüğü zaman adı Leukothea.)Priamos'un Hektor'un Ölü­ sünü Geri Alması -Hektor'a Ağıtlar. Argos'a insanların yerleş­ mesinden önce yaşamış. Al şu tanrısal yaşmağı vereyim sana. İo'nun Zeus tarafından sevilmesi ve kaçırılması ona dert olmuş. Hektor ölür. yeri sarsan. Onuncu gün yapılan cenaze töreniyle İlyada kapanır. yani Ak Tanrıça olur ve denizin köpüklü i l . acıdı Odysseus'a. B i r e f s a neye göre İnakhos. (. korkma. Ne var ki kıskançlıktan gözü kararan tan­ rıça Hera Zeus'un oğlunu barındırdıkları için İno ile Athamas'a fena kızar ve ikisini de çıl­ dırtır. İnakhos en geçerli efsanelere göre İo'nun babasıdır. Argonaut'lar).IINU kaldırır: Hektor'un ölüm kefesi ağır basar. pır etti.

Bu gerçeği ilkçağın ilk tarihçisi Herodot da sezinlemiş olacak ki. ne tuhaftır ki sözünü ettiği kişi ve olayların efsanelik ol­ duğunu. kendisi de Argos şehrinin Hera tapınağında rahibedir. . niçin yalnızsın erkeklerin en y ü c e s i özlerken seni? Zeus yanıp tutuşuyor senin için. Argonaut'lar seferini düzenleyip Kolkhis'li Medeia'yı kaçı­ rırlar. karnında Hellen'lerin baştanrısı Zeus'un tohumunu taşıya­ rak kıtadan kıtaya atlayan. Hera bunu öğrenince büyük bir kıskançlığa kapılır. varlığıma yeni bir biçim verdiğimi Geceler gecesi yapayalnızken odamda şöyle sözler duyuyordum düşlerimde: "Ey mutlu genç kız. gitLerna'nın yeşil çayırlarına. İo deli gibi kıtadan kıtaya koşar. Yalnız daha ileride Mısır'dan söz ederken. Aphrodite'nin gerdeğine girmek istiyor seninle. İnek Geçididir) ve onun serüvenleri. bir boğa biçiminde tapınılan Apis tanrının adı Yunanca Epaphos'tur der ( I I . Aiskhylos "Zincire Vurulmuş P r o metheus" targedyasında bu buluşmayı sahne­ ye koyar: Orada İo başına gelenleri şöyle an­ latır (Prom. tapınağı limana yakın bulunan Mater Matuta ile. Herodot bu yorumu Pers bilginlerinden aldığını söyler. Yunan kaynaklarında İo efsanesi şöyle an­ latılır: İ o . Zeus bu kez de Hermes'i gönderir. tarihsel bir olaymış gibi başla­ maktadır. Melikertes). Roma'da Leukothea. Buna misilleme olarak da Yunanlılar Fenike'de T y r kralı Agenor'un ( k i Agenor İo'nun torunudur) kızı Europe'yi ka­ çırırlar. bunun karşılığı da Paris'in Helena'yı kaçırması ve onun sonucunda Asya ile Avru­ pa'yı ilk büyük çatışmada karşı karşıya geti­ ren Troya savaşıdır. İ o . sığır otlaklarına. Bir denize. böy­ lece İo'nun da. oğlu Epaphos'un da Mısır'lı tanrıların Yunan karşılıkları olduğunu kabul eder. babası İnakhos sonradan adını alan ır­ mağın tanrısı ve Okeanos'un oğlu sayılır. Fenike. Herodot Perslerle Yunanlılar. bunun İo'nun ka­ çırılmasıyla başladığını yazar ( I . İnek biçimine girip.ve kendisini bir denizkızına. Ah! Hep böylesi düşler gördüm geceleri. Argos'u büyüleyerek öldürmesini sağlar. oğlunu da Palaimon adıyla küçük bir tanrıya dönüştürürler. Zeus'un isteğine karşı koma sakın. doysun seni görmeye Zeus'un gözü". kalk. limanlar tanrısıyla bir tutulmuştur. bu tutarsızlık üstünde hiç durmaz. 153). onun dölüyle ilgili olarak sürdürülüp anlatılan efsane­ lerin hepsi böyle bir amaç güdülerek kurul­ muşa benzer. hayır diyemem: Açıkça anlatayım her şeyi size. Tanıca ineğin kendisine verilmesini şart koşar. ve bir gün canımı dişime alıp söyledim babama ne düşler gördüğümü.5 ) : Argos kralı İnakhos'un kızı İo deniz kıyısında oynar­ ken Fenike'li gemiciler tarafından kaçırılıp Mısır'a götürülmüş. yani Asya ile Avrupa arasındaki savaşa hep kız kaçırma olaylarının sebep olduğunu. kızın güzelliğine vurulup ona yanaşır. babanın koyun.): İstiyorsunuz madem. 1 . Akdeniz'in doğusuyla batısı arasındaki çatışmayı ele aldı­ ğı büyük eserine İo efsanesiyle. Argos kralı İnakhos'un kızıdır (Tab. Günün birinde Zeus İo'yu görür. geçtiği yerlere adı­ nı veren İo (İstanbul Boğazının adı Bosporos. git ki Zeus görsün orada seni. gerçek olsalar da Mısır. asıl kaynaklan Anadolu. Ama doğrusu anlatmaya utanıyorum da tanrısal bir kasırganın nasıl allak bullak edip ben zavallıyı. Ama Hera bir atsinegi musallat eder ineğe. bununla da kalmazlar. İo'yu alıp başına bin gözlü dev Argos'u bekçi olarak di­ ker. 10). atsineginden kurtu­ lamaz bir türlü. Fenike ya da Mısır'da bulunan bu olguları kendi toprakla­ rında merkezleme çabasının tipik bir örneğini vermektedir. baştanrı da sevgilisini karısının öfkesinden korumak için onu beyaz bir inek haline dö­ nüştürür ve bu hayvanla hiçbir ilişkide bulun­ madığına Hera'ya yemin eder. Io efsanesiyle Yunanistan yarımadası A k deniz uygarlığının birçok dinsel görüşlerini ve onlardan dogma efsaneleri kendine mal et­ m e . 640 vd. Kafkas dağlarında bir ka­ yaya mıhlanmış olan Prometheus'un önün­ den geçer. bu konu bir masal değil de. bir de boğaza adı­ nı verdikten sonra. Ka­ radeniz ve Ege kıyıları arasında böyle önem­ siz olaylarla nasıl bir ilişki kurulabileceğini açıklamaz. Sisyphos'un düzenlediği İsthmos yarışmaları bu tanrı şerefine yapılırmış (Palaimos. Palaimon da Portunus.

D e s ­ t a n d a adı Epikaste olarak geçer. Yiğit de İole'yi elde e t m e k için O i khalia şehrini almak ve kızı kaçırmak z o r u n ­ da kalır. VI. bense hep o belalı iğnenin zoruyla Bu topraktan o toprağa koştum durdum. orada birçok şehirler kurmuş­ t u r . İokaste. Herakles kültünü Sardinya'ya sokmuş. ne istemiyor diye. yurdundan dışarı. tanrılara bir kurbanlık gibi. Toprağın oğlu asık suratlı çoban adım adım izliyordu beni. o sırada D e i a n e i r a ' d a n yeni bir gömlek is­ t e r . sayısız gözlerini dikerek üstüme. İokaste. Danaos). Zeus'un sevgisini kazanmış. birden şu boynuzlar çıktı başımdan. Herakles öldükten sonra oğullarının çabasını desteklemiş. orada gene insan biçi­ m i n e girecek ve Z e u s ' u n oğlu E p a p h o s ' u d o ­ ğuracaktır (Epaphos). Yiğit İobates'in o n a yüklediği b ü t ü n işleri başardıktan s o n r a . ama ne yapsın. İ o ' n u n başına Tiryns'te kral olur. Herakles). lole'yi yiğide vermek is­ tememiştir: Herakles'in çılgınlığa kapılıp İole' den doğacak çocukları ö l d ü r m e s i n d e n korku­ yordu. H e b e eliyle gençleştirmiştir.O zaman babam Pytho'ya. T h e b a i kralı Laios'la evlenir ve Oidipus'u d o ğ u r u r . Beklenmedik biranda can verdi bu çoban. Lerna'nın tatlı sularına doğru. dolaşıp dursun dünyanın dört bir yanma. yarışmayı Herakles kazanınca. Sonunda günün birinde anlaşılır bir söz geldi tnakhos'a. kovdu beni. kendisi de Eurystheus'u cezalandırdığı için. 19). Karısı Anteia Bellerop h o n t e s ' e iftira e d i n c e . İolaos amcası Herakles'in yanıbaşında yiğidin b ü t ü n işlerine katılmış ve ona yardım etmiştir. Zeus o n u öldük­ t e n sonra tanrılar arasına alıp. İole. Dodona'ya adam üstüne adam yolladı öğrenmek için tanrılar ne istiyor. benim için de kötü bir şeydi bu. Oidipus). efsaneye göre de Yunanistan'dan ayrılıp Sardinya ada­ sına yerleşmiş. ton. İ o ' n u n kişiliğine ve efsanesine d a h a bir kut­ sallık veren bu öyküden sonra P r o m e t h e u s İo'ya kaderin kendisine neler hazırladığını bil­ dirir: Mısır'a varacak. İokaste o n u n l a evle­ nir ve ikisi erkek. Bir efsaneye göre. Kerkhne'nin. h e m karısı olan kadının a d ı . Tragedya yazarlarınca Oidipus'un h e m anası. Akrisios ve Bellerop h o n t e s efsanelerinde rol o y n a r : Proitos ikiz kardeşi tarafından Argos'tan sürülünce. Akdenizin güney ve doğu kıyılarına yayılan iki dallı bir kral soyu­ n u n atası olacaktır. Argos adında birini taktılar peşime. attı evinden dışarı Kendi için de. Eurytos kızını ok a t m a d a birinci gelecek olana vereceğini söylemiş. H e r a k les'in ö l ü m ü n e sebep olan kadın (Eurytos. karmakarışık sözler ediyorlardı. Bu. bu söz açıkça diyordu ki babama: At kızını evinden. İole ile evlenmek hazırlıklarına giri­ şir. İ o l a o s . t o ' n u n Mısır tanrıça­ sı îsis'e benzetilmiş efsanelik bir kişi olduğu besbellidir (îsis). Zeus'tu onu zorlayan. dölleri soylarının kaynağı olan Yunanistan'a döneceklerdir (Aigyptos. Biranda değişiverdi içim. Thebai'li M e n o i k o s ' u n kızı ve K r e o n ' u n kız kardeşidir. 169) İobates'e gönderir. İon. dışım. Proitos yiğidi H o m e r o s ' u n dediği gibi " ö l ü m işaretleriyle" (İl. Laios'un öldürülmesin­ den sonra oğlu olduğunu bilmediği Oidipus T h e b a i t a h t ı n a çıkınca. Herakles'in üvey kardeşi olan İphikles'in oğlu. İokaste işlediği dogadışı suçu öğre­ n i n c e kendini asar (Laios. Apollon'dan gelen bu sözleri düyunca babam. Lykia'da İobates'in yanına sığınır ve bir süre son­ ra kralın kızı Anteia (ya da S t h e n e b o i a ) ile ev­ lenir. Hyllos). Ama gönderdiği adamlar dönünce karışık. Büyülü gömlek bedenini yakar ve yiğit kendi yaptırdığı o d u n yığınına çıkıp ö l ü n c e lole'yi oğlu Hyllos'a verir (Deianeira. İ o b a t e s . gitsin. kra­ lın kızıyla evlenir ve İobates ö l ü n c e Lykia kra­ lı olur. a m a H e r a ' n ı n bu düzeni de boşa çıka­ rıldıktan s o n r a İo Mısır'a d ö n e r ve o r a d a bir t a n r ı ç a gibi t a p ı m görür. yoksa Zeus yıldırımlarıyla çarpıp yok edecek senin soyunu. o da yiğidin canına kıymak için o n a Khimaira'yı öldürmesini bu­ yurur (Bellerophontes). Lykia kralı. Sonra da İobates'in yardımıyla d ö n e r adıyla anılan boylara Yunanistan'dan gelme . Oikhalia kralı Eurytos'un kızı. ikisi kız dört çocukları olur (Tab. iaones bir dert d a h a gelir: Kuret'ler E p a p h o s ' u kaçı­ rırlar. Ege kıyılarına yerleşmiş.

üstelik burada tanrı Apollon'a bağlamaktır. iki oğlundan biri Akhâios Tesalya'ya döner. öbür oğlu İon da Attika'ya kral seçilir. Ksuthos'la Kreusa evlendikten son­ ra bir türlü çocukları olmaz. en ufak bir hava estiği yok. İphianassa. Herodotos şöyle der (Tar. Bunun da amacı İonya'lıların kaynağını Atina'ya. kadın İon'u doğurduktan sonra bebeği bir sepet içine koyup kayalık bir yere bırakır. Akhaia adını verir. Homeros destanlarında Agamemnon'un kızı İphigeneia'ya verilen ad (1phigeneia).bir kurucu ata bulmak amacıyla. kendi oğulları olarak büyü­ türler. Aulis Euboia yarım­ adasının karşısında bir limandır. ya da İonyalılar denilen soya ata olmuştur. Pausanias'ın anlattığı bu efsane belli ki Akhaia bölgesinin. öteki İon Aigialeas ülkesine saldırmaya hazırlanır ki. Dor ve Aiol soylarının doğrudan doğruya isim babaları. Doros'la Aiolos. Homeros ne Aulis'teki. Doros ve Aiolos. Racine ve Goethe'ye konu olmuştur. Elektra. tarihçilerse çeşitli amaçlarla çeşitli biçimlerde anlatırlar İon efsanesini. bölge­ yi siyasal ve sosyal alanda düzene koyar ve soyunun denizaşırı göçlere katılmasını sağlar. Akhaios bölgeyi alır. Orestes ve Khrysothemis'in kardeşi (Tab. sonra kabul eder. kral ölünce Attika'dan sürülür ve Peleponez'in kuzey kıyısına. Selinos ölünce. ("İphigeneia Aulis'te" ve "İphigeneia Tauris'te" adlı iki tragedyası vardır) İphigeneia ti­ pine büyük bir ün kazandırmış ve Troya sava­ şıyla doğrudan doğruya ilişkili tek kişi olarak İphigeneia batı yazınını da etkilemiş. Akha'Iar orada toplandıktan sonra gemilerin yola çık­ ması için uygun bir rüzgâr esmesini beklemiş­ lerdir. Bunun bir süresi savaşa katılacak çeşitli filoların Aulis'te toplanmasıyla geçmiştir. Strabon'un anlatımı ise başkadır: Ksuthos Erekhteus'un kızıyla ev­ lendikten sonra Attika'da dört kentler antlaş­ masını kurar (Tetrapolis). O sırada Atina'lılar Eleusis'e karşı savaşta kendilerine yardım et­ mesi için İon'u çağrırlar ve İon Attika'da ölür. önce tanımak iste­ mez. Apollon tapma­ ğına başvurup bunun nedenini sorarlar. Hellen'lerin büyük atası olarak gösterilen Hellen'in üç oğlu vardır: Ksuthos. Ksuthos ise oğlu İon aracılığıyla İon'lar. Akha ordusunun Troya'ya varmak için on yıllık bir zaman yitirdiği anlatılır. ne Tauris'teki serüvenine dokunur. adı İphianassa olarak birkaç kez geçer. Bu oyun Euripides'in mutlu bir sonuca bağlanan traged­ yalarından biridir ve böyle olduğu için de pek tragedya sayılmaz. 94): "İonyalılar Peloponez'de bugünkü Akhaia'da oturdukları sü­ rece. Bunun nedeni ordunun bilici­ si Kalkhas'a sorulunca. Hellen'lerin söylediğine gö­ re Pelasgoi Aigialees adını taşırlardı. Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı. Bizim burada anlatacağımız efsanesi doğrudan Euripides'in iki tragedyasının özeti olacaktır. Soy ağacından görüldüğü gibi (Tab. Atina krallığına getirirler. Tragedya şairlerinden Euripides'in "İon" adlı oyununda İon Ksuthos'un değil. Bu süreç üstüne efsane yazarlarından hemen de hiçbir bilgi edinilmez. o sı­ rada Kreusa İon'u görür. Ne var ki ortalık sütliman. 15). sonradan Akhaia de­ nilecek bölgeye yerleşir. efsanesi Ati­ na'da uydurulduğu besbelli olan bir kişidir. verdiği cevap Aga- . efsanesi Troya savaşıyla doğrudan doğruya ilgili oldu­ ğu halde. oğullarından Akhaios Peloponez'de Akhaia bölgesini kurar. o zamanlan bu böl­ gede Aigialeos'un Pelasg soyları otururlardı. Tanrı Kreusa'yı Atina akropolünün bir mağarasında gebe bı­ rakır. Orada tapınak rahibesi çocuğu büyütür. Apol- lon'un oğlu olarak gösterilir. Ksuthos oğlu İon'dan sonra da onlara İones dendi". Soyu bir süre Aigialeos bölgesinde kal­ dıktan sonra. İphigeneia. yani Danaos'la Ksuthos Peloponez'e gelmeden önce. V I I . Ksuthos ölür. kral Selinos kızı H e like'yi ona verip kendisine halef seçer. Tesalya'dan gelen Akhaios'un saldırısına uğrar. Efsane şöyledir: Ksuthos'u iki kardeşi D o ros'la Aiolos Tesalya'dan kovarlar. Homeros destanla­ rında fphigeneia'dan pek söz edilmez. İon Helike adlı bir kent kurar ve halkına İones adını verir. orada Atina kralı Erekhtheus'un kızı Kreusa ile evlenir (Erekhteus). Apollon onu tanrı Hermes'e verip Delphoi'ye gönderir. İones ve Akhaioi adlarını taşıyan boyların kaynağını açıklamak amacıyla kurulmuştur. tanrı buyruğuna uya­ rak genci alırlar. 20). o da Attika'da Atina iline yerleşir. Bunun tam tersi­ ne tragedya yazarları ve özellikle Euripides.

filo Troya'ya gitmek üzere yola çıkar. Aloeusoğulları. yani bugünkü Kırım yarımadasında İphigeneia Tauris'li Artemis tapınağında rahi­ bedir. yiğidin bazı işlerine katılır. Orestes kız karılı-sini arkadaşı Pylades'e verir. avlanırken kendisine adanmış kutsal bir geyiği öldürdü diye. İphigeneia'yı alıp gelmesini buyurur. karısına kız doğurursa kendi­ sine göstermemesini. İphis böylece büyüyüp güzel bir deli­ kanlı olmuş. ak­ rabaları olan bilici Melampus'a nedenini sor­ muş. İphis'in anası ne yapacağını şaşırmış ve tanrıça İsis'e yalvarıp yardım dilemiş. Pero). Onunla Orkhomenos'a karşı savaşır ve kral Kreon ödül olarak her iki kardeşe kız­ larından birini verir. hem de kız adı olan İphis adını koymuş. günün birinde bir kız ona tutul­ muş. 13). Troya dönüşü Agamemnon'u öldürmesi­ ne de bu kin sebep olacaktır. B u nun üzerine rüzgârlar hemen esmeye başlar. bu görevi onlara Delphoi'deki Apollon kâhini vermiştir. Öyle olmuş. Yıllardan beri yerine getirdiği ödev. hemen dağa bırakması­ nı buyurmuş. Agamemnon'a karşı dinmez bir hınç yerleşir yüreğinde. İphikles. Tauris. bunlar İphigeneia'nın kardeşi Orestes'le arkadaşı Pylades'tir. Bkz. (1) Erkek adı olarak: Thebai'ye karşı Yediler seferine katılan bir yiğit ve Kıbrıs'lı Anakserete efsanesinde adı geçen bir kişi (Anakserete). Bu haber Agamemnon'un tepesine balyoz gibi iner.onlarla birlik olur. XI. kurban bıçağının altına bir geyik koyar. tphiklos'un. ( 2 ) K ı z adı olarak: Girit'li bir masal kahra­ manıdır: İphis'in babası ille de bir erkek ço­ cuk istiyormuş. iki genci nişanlamışlar. Başına tuhaf bir serüven geldiği anlatılır: Genç yaşta iktidarsızlığa uğramış. ta­ pınakta bir çeşit kurban kesmektir: Gemileri batıp Kırım'a çıkan yabancıları hep İphigeneia kurban eder Artemis'e. öfkesinden vazgeçecek ve f i lonun yola çıkmasını sağlayacaktır. Kraliçe bunu hiç unutma­ yacak ve kocasını Aigisthos'la aldatmasına da. Kralın ailesi Mykene'de kalmıştır. köpürür. heykeli Bİarak Yunanistan'a kaçarlar. İphigeneia kur­ ban edilmek üzere sunağa çıkar. İki kardeş arasındaki fark hemen beşikte yattıkları ilk günlerinden bel­ li olur: Hera'nın gönderdiği yılanı görünce. İphiklos. Günün birinde ta­ pmağa iki yabancı gelir. İphikles. İphigeneia yabancıları tanır ve onları kurban et­ mek şöyle dursun. Odysseia'da (Od. . İphikles çığlığı basar.. hayatta kalmayı Herakles'e borçludur. ama önder­ lerin ve özellikle Menelaos'la Odysseus'un ıs­ rarları üzerine umumun çıkarını kendi çıka­ rından üstün tutmaya yana yakıla karar verir. Ama Herakles ansızın çılgınlığa kapılınca İphikles'in iki oğlunu ve kendi çocuklarını da öldürür (Herakles). İphimedeia. Agamemn o n karısı Klytaimestra'ya haber gönderir.ık. bıçak tam boğazına saplanacağı anda. Kadın da kız doğurduğu halde. Klytaimestra sevine sevine gelir. iphikles Amphitryon'la Alkme ne'nin oğlu. böylece evlenmesini sağlamış (Galateia). amaçları Tauris'teki Artemis heykelini alıp Yunanistan'a getirmektir. çocuğunu erkek olarak tanıtmış kocasına. söylentiye göre. Teselya kralı Phylakos'un oğlu. saf ve sevimli bir genç kız tipidir (Agamennon. İphigeneia. İphigeneia'nm Aulis'teki serüveni de burada bi­ ter. yumıis. hem erkek.memnon'u çileden çıkarır: Artemis tanrıça krallar kralı Agamemnon'a karşı kin ve öfke beslemektedir. Ama Herakles tanrı Zeus'un tohumundan. bu yüzden de yellerin esmesini önlemektedir. kızını bekleyen kaderi ve Aulis'e aldatılarak getirildiğini anlayınca. güya kı­ zı Akhilleus'a nişanlayacaktır. Tanrıça da İphis'e acımış. Artemis kıza acır ve onu havalara kaldırıp. İphikles de Amphitryon'un tohumundan meydana gelmiştir (Tab. Önce böyle bir işe hiç yanaşmaz. 296) zengin bir sürünün sahibi ve Neleus'la Pero efsaneleriyle ilgili olarak adı geçer (Neleus. k ı z kardeşi Elektra'nın tam karşıtı sessiz. 290. Melampus da İphiklos'u iyi etmek için bir meşe ağacının kabuğu altında saklanan bir bıçağı bulmak gerektiğini bildirmiş. unu bir erkek yapmış. Herakles'in ikiz kardeşidir. Tanrıça an­ cak Agamemnon kızı İphigeneia'yı kendisine kurban verirse. Klytaimestra). bıçağın pasından yapılan iksirle İphiklos iyileşmiş ve Podarkes adında bir oğlu ol­ muş. İphis. babası.

İphitos Argonaut'lar seferine de çıkmış. t o p ­ rak ürünleri. eğer kanuna aykırı hareket edip hükümdarın hükmüne ve kudretine karşı gelirsek ne korkunç bir ölüm­ le öleceğiz. İros. İsmene şöyle konuşur: "Ah kardeşim. Oidipus'la îokaste'nin kızı. 6). Kanatlı­ dır. İsis'e özellikle Anadolu'da tapınıldı^ Efes ve Bergama'da adını taşıyan tapınakların kalıntılarından da anlaşılmakta­ dır. Olympos tanrı­ ları İris'i de Hermes gibi ulak ve özellikle in­ sanlara haber salmak için kullanırlar. gökkuşağı da denizden çıkarak gökle yeryüzü arasındaki ilişkiyi kurar göründüğü için. toprak altında ya­ tanlara yalvaracağım ve zor karşısında böyle yaptığım için beni affetmelerini dileyerek. tıpkı Ana Tanrıça tipini simgeleyen Artemis-Hekate ya da Kybele gibi. Talipler arasında da bir kahkahadır ko­ par (Od. İris baba tarafından P o n tos'a. Odysseus da bir yumruguyla kemiklerini kırıp onu dışarıya sürükler atar. Odysseus'la iphitos konukluk ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı­ dır. H a r p ya'ların kız kardeşi. Hem sonra böyle bir hükümdarın tebaası olduğumuz için bun­ lara. Bak. Antigone'nin tam karşıtı. Bu efsane ile Yunan mythos'unda mevsimleri simgeleyen Adonis-Attis.kendini asarak günahkâr hayatına nasıl bir son verdi ve kar­ deşlerimizin ikisi de. toprak. 1-107). Herakles efsanesinde rol oynar. hatta daha beterlerine tahammül etme­ miz lâzımdır. çekingen bir genç kızdır. "yel gibi uçan" diye vasıflandırılan İris Homeros destanlarında önemli bir rol oynar. İsmene. . birbirlerinin eliyle nasıl yürekler acısı bir ölüme kavuştu­ lar. Bunun için. Typhon) Osiris'i öldürünce İsis kocasını ara­ maya çıkar. Kendisine verilen buyruğu harfi harfine tek­ rar etmek İris'in özelliklerlndendir. Roma'nın da Augustus zamanında Mısır'a açılması. İros'u bir titremedir alır. İsmen e . Gökkuşağını simgeler. İris. na­ sıl kendi ayıplarını kendi ortaya dökerek ken­ di elleriyle kendi gözlerini çıkardı. İsis. "Ayağı tez". bulur ve oğluna öcünü aldırtır (Oslris). Odysseus soyunup iri bacakları. 13 vd.. geniş omuz­ ları ve güçlü kollan ortaya çıkınca. İole'nin kardeşi. güneşte gökkuşağının renklerini yansıtan ince bir tülle örtülüdür. ölçülü. (1) Phokis bölgesinden gelen as­ kerlerin başında Troya savaşma katılan yiğit. başında ay taşıyan bir inek biçi­ minde imgelenen İsis'le İo arasında da bir iliş­ ki kurulmuş. deniz ve yeraltı ülkesine ege­ men olup yaşamla ölümü elinde tutan. aynı günde. ama talipler yakasını bırakmaz. Çünkü yapa­ mayacağın işlere kalkışmak akıl kârı değil­ dir. Thaumas'la Elektra'nın kızı. böylece zamanla İsis YunanRoma pantheon'unda çok önemli bir yer al­ mıştır. tanrı Zeus ve özellikle Hera'nın hizmetindedir. Şimdi biz ikimiz kaldık. İsa'dan sonraki yüzyıllarda Yunan-Roma dünyasına girmiş ve kişiliğinde birçok dişi tanrıları toplayarak bir süre tek tanrıça olarak tapım görmüştür. Karanlıklar tanrısı Set (Yun. puta taparlıgm son demlerinde tek tanrıya ve özellikle tek bir ana ve bereket tan­ rıçasına mistik bir eğilimin baş göstermesiyle İsis. başımızdakitere boyun eğeceğim. Aslında bir Mısır tanrıçası olan İsis. Hayır. haddini bilir. Antigon e . kadın olduğu­ muz ve erkeklere karşı mücadele için yaratıl­ madığımızı düşünmektir. İris. güneş t a n n H o rus'un anasıdır. bize yakışan..ikisi de aynı şahıstı . anası ve karısı . (2) Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu.İphitos. Penelope'nin taliplerini öldürmeye yara­ yacak kocaman yayı Odysseus'a iphitos ver­ miştir (Od. eğ­ lence ve maskaralığa düşkün talipleri iki di­ lenciyi birbirleriyle dövüştürmeye girişirler. Yunanistan'ın İskender'den sonra." (Antigone). Devlete karşı koymak elimden gelmez. Odysseus dilenci kılığında İthake'ye gelip taliplerin şölenine karışınca. Mısır efsanesine göre İsis kral tanrı Osiris'in kız kardeşi ve karısı. kaçmaya çalışır. Ba­ bası Eurytos gibi İphitos da usta bir okçudur. ya da Demeter-Kore efsaneleri arasında benzerlik olduğu gibi. ana tarafından da Okeanos'a bağlıdır (Tab.). İros Odysseia'da sözü geçen İthakeli bir dilencidir. zalim talih babamızı nasıl zillet içinde elimizden aldı. XXI. düşün bir kere. ayrıca büyü yoluyla doğa güçlerini yöneten bir tan­ rıça oluvermiştir. X V I I I . Odysseia destanına göre. Sophokles'in "Antigone" adlı tragedyasında Antigone ile İsmene arasındaki diyalogda. Eteokles ve Polyneikes'in kardeşi.

daha başta yarlerden geldiği ileri sürülür. yani "Küçükk İuppiter" olmuş. Aeneas'ın oğlu Ascanius'un (Yun. en büyük iupiter) Roma devleti nin koruyucusu ve y ö n e t i c i s i olarak tapım gö- . Aedon. hak ve barışsever bir kralmış. Yunan dininin etkisiyle sonradan Zeus'la bir tutulmuştur.Italos. Aynı tepede iupiter Optimus MaxlııHIS (en İ y i . Itylos. Roma'da İuno genellikle kadınların konıyu cusudur. Mnerva üçlü­ sü içinde Quirinalis sonra Capitolium tepelerinde tapınağı olmuştur. her kadının da "İuno"su var­ dı. Ascanius Troya'dan gelme asker­ lerle Latium'dan devşirme ordunun başına geçmiş ve Rutul'larla Etrüsk'lere başarıyla karşı koymuştur. Yunanistan'ın batısındaki adalardan. O. Bu koruyucu İuno yalnız ölümlülere degil. hem de Sa­ bin kadınlarının kaçırılmasından sonra Ro­ malılarla Sabin'ler arasındaki barışın kurul masını anarlardı. baba tanrı ya da gök tanrı anlamına gelen D l es-piter (yani Zeus pater)den türemiş olan İupiter aslında Roma pantheon'unun en eski. Roma di ninde İupiter gök. Aedon'la Thebai'li Zethos'un oğlu­ dur. Fulminator (şimşek çakan). Kentin başlıca çeşmesinin kuruluşu da ona atfedilir. Ithakos. Çok iyi. Zeus soyundandır. Prokne'nin oğludur. Hera ile bir tutulan Romalı tanrıça. Sicilya'dan. İono'nun daha başka tapınakları da vardır: En önemlisi. İulus Caesar'ın ve onun evlatlığına girdiği için imparator Augustus'un da üye bulundukları ünlü İulii soyunun atası sayılır. halkını öyle uyuygar bir hale getirmiş ki. luno. Tanrıçanın "luno So roria" ( k ı z kardeşi koruyan İuno) olarak H o ratius efsanesinde de rolü vardır (Horatius). iki kardeşiyle birlikte Korfu adasından İthaka'ya göçer ve . I. Aynı efsanenin Attika'da ve özellikle tragedya yazarlarınca anlatılışında adı geçen çocuk. Roma dininde her erkeğin "genius"u (Geni us) olduğu gibi. kadınlar arasında da meşru yoldan evlenmiş olanların tanrıçasıdır. Tonans. Oradan da İulus çıkmış olsa gerek. bu yüzden de Fulgurator. İthaka adasına adını veren kurucu kahraman. Trakya kralı Tereus'tur. İtalya'ya adını veren kurucu kahra­ man. İuno'ya daha başka sıfatlarla da tapındırdı: İuno Lucina doğuma bakmakta ve doğumu kolaylaştırmaktadır.adada İthaka şehrini kurar. hatırlatan demektir). Iulus. çünkü giyside herhangi bir düğüm gebe kadının kurtuluşunu önleyebilir inancı vardır. İtys. Atina kralı Pandion'un kızı Prokne ile evlenir (Aedon). İupiter Capitolinus'a dikilen tapınağa sonradan İuno ve Minerva da alınmış. Doğanın büyük yöneticisi sayılan bu tanrıya Roma'nın kutsal tepesi Capitolium'da tapınılırdı. Itys. önce yalnız kuzeye verilen ltalia adı . bu da Iuppiter'in bir küçülmesi olsa gerek. Thebai'de anlatılan bülbül efsanesin­ de llylos. çocuklu kadınlar hem İuno'nun oğlu tanrı Mars'ı. yıldırım ve şimşek gibi doğal güçleri simgeleyen tanrıdır. Adı Zeus baba. Ödül olarak kendisine İobum (ya da lolum) adı verilmiş ki.güneye Ausonia denirdi bütün yarımadaya yayılmış. tanrıçalara da bakardı. bu tapınağın kutsal kazları ötüşleriyle halkı uyandırmışlar ve şehrin kur­ tulmasını sağlamışlardır. en büyük tanrısıdır. Italos'un asıl kaynağı üstüne mythos yazarları arasında ayrılık vardır. İulus R o ma'nın metropolü olan Alba Longa şehrini kurmuştur. Ro­ ma kalesinde İuno Moneta'ya ayrılmış olamy di (Moneta uyaran. eltisi Niobe'nin oğlunu öldürmek isterken kendi çocuğu İtylos'u öldürür ve öm­ rü boyunca dövündükten sonra bülbül haline getirilip gene İtylos diye ağlar (Aedon). Pulvius (yağmur yağdıran) sıfatlarıyla anılır. Tonitrualis (gök gürleten). Aslında luno ayın değişimlerini simgeleyen lbir tanrıçadır ve luppiter. Askanıos) italya'ya geldikten sonra aldığı ad. böyle­ ce Capltolium üçlüsü adıyla bu tanrılara tapınılmıştır. gün ışığı. İuno Lucina'ya sunu ya­ pılırken herkesin kemer ya da kuşağını çöz­ mesi gerekirdi. hava. babası da Thebai efsanesinde olduğu gibi Zethos değil. luno. İupiter (yahut İuppiter). Mart ayının ilk günü kutlanan Matronalia bayramında "matrones" yani evli barklı. İulus adının kaynağı şöyle açıklanır: Aeneas ortadan kaybolup Latium bölgesinde savaş patlayınca. 390 yılında Roma bir gece Galya'lıların saldı nsına uğrayınca.

Fontus). İupiter'in sevdiği bu su perisine tanrı ölümsüzlük bağışlamış ve Latium 'daki bütün suların koruyuculuğunu vermiş. F e retrius adıyla Roma'nın savaş alanında da baştanrı sayılırdı: Düşmandan alınan bütün silahlar. Romulus kılıcını kaldırarak Forum'da İupiter'e ant içmiş. İuturna./i . sonra­ dan bu iki tanrıça benzeşmişlerdir. İuno ve Athena üçlüsüne ayrılmış tapınağın içinde ve özellikle Athena'nın "cella"sında bir sunağın ayrılmış olması bu tanrıçanın eskiliği­ ne delildir. ölümsüz demek) olan İuturna bir su nympha' siydi. Yunan tanrıları arasında Themis'e değil de. Roma'da adaletin simgesi. Göğe çıkmış ve burçlar ara­ sında Bakire burcu olmuştur. Durduran anlamına gelen Stator sıfatının kaynağı şöyle açıklanırdı: Roma'lılaria Sabin' ler arasındaki savaşta Roma'lılar Sabin'lerin karılarını kaçırdıktan sonra. Ama tuventus'un asıl görevi genç delikanlılar çocuk elbisesini bırakıp "toga virilis" yani yetişkin erkek toga'sını giydikleri zaman onları koru­ maktır. İmparatorluk dönemi şairleri İuturna'yı Aeneas'ın düşmanı Turnus'un kız kardeşi sayar­ lar ve Turnus'la birlikte savaşa katıldığını söy­ lerler. sulak bir bölgede bulunan tapmağı Augustus zamanında buraları kurutulunca kal­ dırılmıştır. Roma'nın en eski çağlarında Yunan tanrıçası Hebe ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde. İustitia. ayrıca Stator unvanıyla İupiter'in düşmana karşı koyduğu. Konsullar göreve başlamadan gelip ona yakarmak zorundalardı. Jüpiter'in siyasal rolü bununla bitmez. /. Ovidius Lara ve Lares tanrılardan söz ederken İupiter'in İuturna'ya olan aşkını. Eski adı Diuturna (diuturna sürekli. K i m i Jüpiter'i düşünde görüp ondan doğrudan doğruya esinlendiğini ileri sürer. Kültü Latium bölgesinden Roma'ya sonradan getirilmiş ve Forum'da bulunan bir suya "İuturna Havuzu" adı verilmiştir. İuventus. Bu pınarın şifalı niteliği olduğu gibi İuturna da iyileştirici bir tanrıça sayılırdı. devlet otoritesini ve disiplinini simgelerdi. daha çok Dike'ye benzemektedir. Roma İmparatorluğu zamanında İuventus tanrıçanın koruyuculuğu altında bir çeşit gençlik dernekleri kurulmuş. Tan­ rı da Sabin'leri püskürterek Forum'da Palatinus tepesinin dibinde İupiter Stator'a adan­ mış tapınağa kavuşmuş. böylece İupiter'in devlet tanrısı olarak egemenliğini kabul ettirmekti. Bir efsaneye göre de İuturna tanrı İanus'un eşi ve pınarlar tanrısı Fontus'un anası olarak gösterilir (lanus. zafer kazanan başkomutanlar zafer çelenklerini ve ilk kur­ banlarını (ki bunlar beyaz boğalardı) ona adarlardı. insanların gitgide daha çok suç iş­ lemesi onun artık yeryüzünde tutunamamasına yol açmıştır. bunlarla imparatorluk politikasının yayılmasına ve gençlerin askerlik öncesi bir eğitim görmele­ rine çalışılmıştır. Flamen dialis adıyla görevlendiri­ len başrahibi İuno'nun başrahibesiyle evlene­ rek tanrılar arasındaki kutsal birliği yansıtm'akla yükümlüydü. kimi İupiter'in sıfatlarını kendi adı­ na taktırırdı. Gençliği simgeleyen tanrıça. Taşra kentlerinde ve ele geçiri­ len yabana ülkelerde Romalıların ilk işi Roma'da Capitolium tepesindeki üçlü tapınağın bir tıpkısını kurmak. İustitia Altın Çağda insanlar arasında bulunurken (Soylar Efsanesi). nympha'nın bin bir bi­ çime girerek tanrıdan kaçtığını anlatır (Lara). düşmanı durdurursa olduğu yerde bir tapınak kurmaya yemin etmiş.rürdü. bir ara Sabin'ler ağır basmış ve şehri almak üzereymişler ki. Roma'ya sal­ dırıların her türlüsünü durdurduğu sanılırdı. Mars Meyda­ nında. İuventus'a Capitolium'da İupiter. Roma İmparatorlumu çağında imparatorlar baştanrı İupiter'le ilişki kurmaya ve doğrudan doğruya İupiter Optimus Maximus'un kıla­ vuzlumu ve koruyuculuğu altında olduklarını belirtmeye çalışırlardı. öldürülen düşmanların soykaları bu İupiter'e adanır. Bu siyasal niteliğini İupiter Roma devletinin son demlerine dek koruyabilmiştir. İupiter Roma'nın dış ilişkilerini ve uluslararası antlaşmalarını koruyan bir tanrı sayılırdı. Tanrılar arasında tam bir otorite kurduğu gibi.

Söylentiye göre bu gerdanliği Kadmos'a Zeus kendisi vermiş. Moira. Neleus Miletos'ta kral olmuş. nereye yerleşmesi ge­ rektiğini tanrı sözcüsüne sormuş. Kadmos bu ineğin peşine ta­ kılır. Adları efsanelere pek karışmayan Kabir'lerin Bergama akropolünde Zeus'un doğuşuna tanıklık ettikleri. Phoiniks ve Kiliks'in kardeşidir. kız da toprağa su karıştırarak bunu yapınca tanrı sözü yerine gelmiş. Agenor'la Telephassa'nın oğlu­ dur. anası da ölünce. Kaeira. Eriphyle. sonunda Boiotia böl­ gesinde bir yere çöküp y. aldığı ce­ vapta yeni yurdunun bir genç kızın elinden suyla toprak alacağı yerde bulunduğu söylen­ miş. Kadmos seçi­ len yerin bıır. yani ekilmiş adam­ lar adı verilir. Roma çağında lupiter. ya da ataları Hephaistos. Bunların en önemlisi Kharit tanrıçaların dokuduğu bir ti bise ve demirci tanrı Hephaistos'un yaptığı bir altın kolyedir. Efsanesi bütün Akdeniz bölgesine. Delphoi kehanetine ne yapacağını sormaya gider. H a des gibi tanrılara Kabir adının sıfat olarak ta­ kılması dikkati çeker. sonra da Thebai hanedanının başına gelecek birçok belaları doğurmuştur. bir şehir kurması gerektiğini söyler.K Kabir'ler. Neleus da dolaşa dolaşa Miletos bölgesi­ ne gelmiş. Kakasbos. Kader. Thebai şehrinin kurucusu Kadmos. Persephone.ır. Neleus Atina'dan göçmeden. Karşısına çıkacak bir ineğin ardına ta­ kılacak ve inek nereye çökerse orada şehir kuracaktır. Ne var ki Kadmos Ares'in kutsal ejderini öldür­ müş olma suçunun cezasını çekmelidir: Yedi yıl boyunca tanrıya köle olarak hizmet etmek zorunda kalır. ineğin biri her iki böğründe ayı simgeleyen iki beyaz kü­ re taşımaktadır. Alkmaion).ısı okluğunu anlar. Anadolu ve Afrika'ya yayılmış. Kaynaklan ve gerçek nitelikleri belli ol­ mayan Kabir'lerin adı Dardanos efsanesinde geçer: Semendirek adasında gizlemleri bulu­ nan bu cinleri Troya yöresine Dardanos ge­ tirmiş (Dardanos). Harmonia'ya veri­ len düğün hediyeleri dillere destan olmuş. Europe kaçırılın­ ca. Mitograflara göre babala­ rı. gider. Hepsi dev gibi yabani adamlar­ dır. bunlar da Kadmos'a şehri kurmak için yardım ederler. inek gider. biraz gittikten sonra bir inek sürüsüne rastlar. Başta Athena olmak üzere tannlar onu ko­ rur. sonra gelir Thebai'ye kral olur. Kodros'un oğlu Neleus efsanesinde rol oynayan Milet'li bir çömlekçi kız. Her iki armağanın da sonraki efsanelerde sözü geçer (Harmonia. O sırada tanrıça Athena ona görünür ve ejderin dişle rini toprağa ekmesini söyler. luno ve Minerva üçlüğüne de Kabir denmek­ tedir. T a n n sözcüsü Eupore'nin izi­ ni aramaktansa. sayılan da üç­ tür. Kadmos. birine gö re de Europe kardeşine hediye etmişti. Kadmos bunu yapınca topraktan birdenbire silahlı adamlar çıkıverir: Bunlara Spartoi. Bkz. ineği Athe- na'ya kurban etmek ister. . Anasını da birlikte götüren Kadmos bu aramanın boş olduğunu anlar ve bir süre Trakya'da kaldıktan sonra. Thebai efsanelerinin başında. Musalara ve Demeter. Kadmos. Kadmos tepesi adını alan Thebai kalesine tanrılar armağan larıyla birlikte gelmişlerdir. Kabeiroi diye anılan tanrısal var­ lıklar. Lykia ve Pisidia bölgelerinde at üstünde ayakta durur gösterilen bir tanrı figü­ rü. orada bir mühür izini almak için yolda rastladığı Kaeira adında bir kızdan ça­ mur istemiş. 10). İo soyundandır (Tab. Bütün bu belgelerden Korybantlar ve Kuretalar gibi Ana Tanrıça tapımıyla ilgili oldukları anlaşıl­ maktadır (Kybele). özellikle tragedyaya konu olmuş birçok kahramanın atası olarak görülür. ayrıca da dolayların­ da üç şehir kurmuş (Neleus 2). sonra da Rhea'nın alayında bulunan cinlere karıştıklan söylenir. yalnız beşi sag kalır. Europe. bunun İ ç i n de arka­ daşlarını su almaya gönderir. Zeus Ares'le Aphrodite'nin kızı Harmonia'yı Kadmos'a eş olarak verir ve düğünleri parlak bir törenle kutlanır. Kadmos yola çıkar. Amphiaraos. Burdur'un Tefenni İlçesinde bu tanrı ka yalara oyulmuş olarak görülmektedir. Ares Pınarı adlı çeşmenin önünde bir ejderi tepeler. ki­ şiliği bölgenin yerli tipleriyle kaynaşmıştır.ıl. Doğar donmaz birbirleriyle kavgaya tutu­ şurlar. Agenor oğullarını kızı aramaya gönderir (Agenor).

Phoibos Apollon verdiydi bu hüneri ona. Kalamos arkadaşını geçmek iste­ miş. Troya savaşından önce d e . bu yüz­ den dönüşlerine engel olacakını bildiği için (Aias). ırmak tanrı Maiandros'un (Büyük Menderes) oğluymuş. sonra da Kalkhas'ın yönetmediği bir tek olay yoktur. Kader Kalkhas'ın Anadolu'da ölmesini buyuruyor. geçmişi. Aiolya bölgesinde. şarabı içmek üzereyken Kalkhas bu söze öyle gülmüş ki boğulmuş ve şarabı içemeden ölmüş. Amphiaraos'un oğlu bilici Amphilokhos'la birlikte gemiye binip. sonucu üstüne Kalkhas'a da Mopsos'a da danışmış. Kalkhas Yunan efsanesinde. haber verir. özel­ likle Troya destanlarında adı geçen en ünlü kâhinlerdendir. Troya savaşında ordular anısında vcl). Agamemnon'u kız dırmış. ama iskenderiye şiirinde Kalliope lirik şiirin esin perisi sayılır. uyulmazsa tanrı belalarıyla karşılaşılır. bu hünerle geldiydi ta llyon'a Akha'lann gemileri. Paris öldükten sonra. Kalamos. gele­ ceği görür. nedenini bildirmiş ve Apollon rahibi Khryses'e kızı Khryseis'in geri verilme-] si gerektiğini bildirerek. Akha ordusunun Aulis'ten ilk yo­ la çıkışında Kalkhas sunak sütünde bir yılanın bir kuşu yediğini görünce. hepsinin adını sayarken Kalliope için " h e p i | nin başı sayılan Kalliope" der. Başka İM» . Kalamos buna o kadar üzülmüş ki kuruya kuruya bir kamış haline gelivermiş. Karpos bu yarışmada boğulmuş. Tahta atın yapılma­ sını ve şehre sokulmasını salık verdiği gibi. Kalkhas'ın rol oynadığı olaylar şöyle özetlenebilir: Alkhilleus dokuz yaşındayken. kâ­ hin de bunu biliyordu: Kendisinden daha usta bir biliciyle karşılaştığı gün Kalkhas'ın ömrü sona erecek diye bir tanrı sözü varmış. Mopsos hepsini bilmiş. kendisi Akhalarla Yunanistan'a dön­ mek istememiş. Öfkesinden canına kıymış ve Kolophon'un yakınında Notion şehrine gömülmüş derler (Mopsos). geleceği. D ö ­ nüş efsanelerinde de Kalkhas'ın rolü büyük­ tür: Tanrıça Athena'nın Aias'a yapılan hak sizlik yüzünden Akha'lara kızdığını. sözüne uyulursa. Kolophon'da Kalkhas kâhini Mopsos'u bulmuş. Anadolu ile ilgili birçok efsanelerde Kalkhas'ın yanılgı­ ları anlatılır: Lykia kralı bir sefere çıkacak ol­ muş. Kamış anlamına gelen Kalamos. Lakhas bilememiş. Troya'nın düş­ mesi için Helenos'u ele geçirmek gerektiğini de o söylemiş (Helenos). Kalais ve kardeşi Zetes. Mopsos hak­ lı çıkınca. 69 vd. İkinci Aulis durağında fphigeneia'nın kurban edilmesini salık vermiş (Iphlgeneia). geçmekte olanı. Myrina yakınındaki bir kutsal ko­ ruluğa Kalkhas bir bag ekmiş. İki genç bir gün ırmakta yüzerken. Boreasogulları diye de anılırlar ve kanatlı birer cin olarak canlandırı­ lırlar.ı çıkınca. Kalliope. birbirine sorular sormuşlar. biliyordu her şeyi. îlyada. tanrı sözcülerinin en büyüğü. doğru yoldan gidilmiş olur. Mopsos yenileceğini öngörmüş. kral Phineus'u Harpyalardan kurtarmışlar (Argonaut'lar). Kalkhas Troya'nın ancak Akhilleus katılırsa alınabileceğini. onunla Akhilleus arasında kavga çık masını ve İlyada'da konu olacak Akhilleus'un öfkesini kışkırtmış (bkz. Kalkhas kendini öldürmüş. Troya şehrinin an­ cak on yıllık bir abluka sonunda alınabileceği­ ni söylemiş (Agamemnon). birinci bö­ lüm). Ordunun ilk Mysia çıkışında Telephos'un sözlerini onayla­ mış (Telephos). Kalkhas. Kalkhas zafer kazanacağını. Rüzgâr tanrı Zephyros'la H o ra'ların birinin oğlu olan Karpos adlı bir deli­ kanlıya tutkunmuş. Ana­ dolu kıyılarında Kolophon şehrine çıkmış ve orada kalmış (Amphilokhos). kendisi de atın içine saklananlardandır. Adı meyve anla­ mına gelen Karpos da güzün ölüp ilkyazda dirilen tarla yemişine dönüşmüş. Hesiodos Theogonia'nın başında Musa'lara seslenip. Homeros onu Ilyada'da şöyle tanıtır (İl.): Kalkhas. Argonaut'lar efsanesinde rol oynayan Kalais'le Zetes. ama ora bilici lerinden biri bağının şarabını içemeyeceğini söylemiş. Adı güzel sesli anlamına gelen Kalliope dokuz Musa'ların biridir. rüzgâr tanrı Boreas'ın oğullarıdır. Erken ilkçağlarda Musa'ların yetki alanı sı nırlanmış değildir. Thestor'un oğlu. ama savaşta yi­ ğidin öleceğini bildirmiş de bunun üzerine Akhilleus'un anası Thetis onu kız kılığına so­ karak Skyros kralının kızları arasına saklamış (Akhilleus).Kalais. Karpuz söz­ cüğü oradan gelmedir.

Homeros ona Olympos tanrıçalarının en bü­ yüklerine verdiği "dia theaon" (yüce tanrıça. I.): Kalypso uğurladı Odysseus'u adadan beşinci günü. (3) Irmak tanrısı Skamandros'un kızı. yüce Nympha'nın ilk tepkisi öfke olur. 55 vd. İsteksiz uzanıyordu geceleri mağarada onun yanma.kaynaklarda epik şiirin denir. Rhesos). mazı ağacının. . V.V. ama sonra da Odysseus'a tanrıların kararını bildirir ve ona bir sal yapmasında yardım edip şöyle uğurlar sevgi­ lisini (Od. Atlas'la Pleione'nin kızı. Kalypso öyle kanlı canlı olarak karşımıza çıkar ki. o mağarada güzel örgülü Nymphe otururdu. kocası olsun diye. Diomedes'ten yüz görmeyince kendini asar (Lyfcosj. Bir efsaneye göre Troya savaşından sonra Diomedes'in gemisi fırtınaya uğrar ve Libya kıyılarına va­ rır. kimi de der ki güneş tanrı Helios'la Perseis'in kızıymış. savaştan ve denizden dönenler dönmüştü. Tros'la evlenerek Ilos. Nymphe'den hoşlanmıyordu artık o. iniltilerle bakardı boyuna hasat vermez engine. oyuk mağaralarda alıkoymuştu onu Kalypso yüce tanrıça. Hermes Kalypso'ya Odysseus'u yurduna göndermesi gerektiğini söyleyince. (4) Libya kralı Lykos'un kızı. Kalypso. tanrılara çatar kendisinin ölümlü bir erkekle sevişmesi­ ni kıskanıyorlar diye. Nausikaa. tanrıçaların yücesi) unvanını verir. Kalypso içerde altın mekikle tezgâhına gide gele. yani Pleiad'ların biri olduğunu ileri sürerler. Ama Odysseus yurduna özlem çekmektedir (Od.): kurtulanlar kurtulmuştu. Akarnan). urbalar giydirmişti güzel kokulu Bir tulum siyah şarap vermişti yanımı. Odysseia'nın en sevimli kişilerin­ den Kalypso'yu bir gizem perdesi örter. çıktı karaya menekşe rengi denizden. eşi Penelope'den sonra en çok seven bu kadına? Tanrıçalıgı da bir tuhaf. (2) Irmak tanrı Akheloos'un kızı. 17). Başka mythos yazarları.): Varınca ta uzaklardaki adaya. yürüdü. ozan Linos'un ya da Rhesos'un anasıdır (Linos. Geryoneus'la Ekhidna doğar (Tab. bakardı iki gözü iki çeşme. yanıp tutuşuyordu. gizlemek anla­ mına • g e le n "kalyptein" fiilinden türeme. kimin nesi ol­ duğunu araştırmak aklımızdan bile geçmez. Kocaman bir ateş vardı ocakta. 151 vd. Zeus Hermes'i buyruklarla gönderir Kalypso'ya. Alkmaion'la evlenir ve Akarnan'ı doğurur (Alkmaion. boyuna gözyaşı akıyordu gözlerinden. gitti koca mağaraya doğru. 11 vd. Kallirhoe. Kallîrhoe. onu yıkamış. V. Gündüzleri kayalarda. Penelopeia. Haberci tanrı Ogygie adasında güzel perinin oturduğu mağaraya uçup gelir. 6). Ölüm uçurumundan bir Odysseus kavuşmamıştı yurduna ve karısına. hıçkırıklar. dönüşünü özleye öz leye. kokusu uzaklara yayılıyor. Odysseia'nın ilk dizelerinden şöyle tanıtılır bize (Od. güzel peri. Tethys'in kızı Khysaor'la birleşmesinden iki canavar. kumsallarda yer bitirirdi kendini gözyaşları. ama Diomedes'e gönül vermiş olan kızı yiğidi kurtarır. Sonunda tanrılar acır Odysseus'a. 2 6 3 vd. Kalydon avı (bkz. sarıyordu odayı çatır çatır yanan dağ servisinin. Kalydon. öte yan­ dan da bir nympha olduğunu söyler. Meleagros). Lykos onu Ares tanrıya kurban etmek is­ ter. saklayan tanrıça mı demeli Odysseus'u. Buldu onu İçinde mağaranın. Hiç önemi yok. unutulmaz kadın tiplerinden biridir. Sak­ lı tanrıça mı. tüketiyordu tatlı ömrünü.): Kıyıda oturur buldu (Kalypso) onu. gördüğü manzara şudur (Od. Adı da öyle: Yunanca saklamak. Kimi efsaneye göre Kalliope Seiren'lerin. Assarakos ve Ganymedes'i doğurur (Tab. Andromakhe gibi H o meros'un yarattığı ölümsüz. Güzel akışlı anlamına gelen Kallirhoe birçok efsanelik kişilerin adıdır: (1) Okeanos'un.

her türlü yiyecek vermiş bol bol. Kryassos şehrini yerle bir ettikten sonra Yeni Kryassos diye bir şehir kurarlar. Troas bölgesine sığınmış. ölüsünün yandığı odun yığınına atar kendini ve onunla birlikte yanar. bugünkü Sarıköy?). Kalypso'nun başkaca da adı geçmez des­ tanda. yani saklı liman. Thebai'ye karşı Yediler seferine katılan Argos'lu önderlerden biri (Amphiaraos. Priamos'la Hekabe Thymbralı Apollon şerefine. Troya savaşında Troyalılardan yana çarpışan Pandaros'un atasıdır (Pandaros). dev boylu. trajik bir kişiliği vardır. kurtulamaz onların etkisinden. Kassandra'yla ikiz kardeşi Helenos bebekken. Gele­ ceği görme gücüyle yıkımları önlemeye çalı­ şan. öteki Kalypso . Troya kralları ona toprak vermişler. Melos adasından gelen göç­ menler Nymphaios adlı önderlerinin kılavuz­ luğunda gelip Karia'ya yerleşince. Kybele'nin. Bu genç kızın yürekler acısı bir kaderi. Anadolu'nun Karia bölgesiyle il­ gili bir efsane. Kuzey Yunanistan'da Trakya ve Makedonya bölgelerinde hüküm süren Triopas'ın oğlu. Melos'luları büyük bir şölene çağırırlar. Adratos). Efsaneler Kassandra'nın bu gücünü çeşitli yorumlarla anlatır. Kaphene'yle Nymphaios birer tanrı gibi saygı görür. Kaphene. Birine göre. başka bir tanrı dü­ zenini simgeleyen kadının egemen olduğu anaerkil bir düzenin tanrıçası olan Kalypso. göç­ menlerin karıları elbiselerinin altında kılıç. Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızı (Tab. Malta adasına ise çok eski zamanlarda Fenikelilerin ayak bastığı ve oraya Maleth. 16). Kapaneus. ama Kryasos'lular bu göçmenlerin fazla yayılmasından korkarak onları yok etmek çarelerini düşünürler. sonra da suçun­ dan arınmak için kral Tros'un yanına. de­ nizle çevrili ıssız bir adada oturan ve Olympos'luları hor görmese de. serüvenleri sırasında iki kez • biri Kirke. ama sözünü geçiremedigi için başına ge­ len belalardan iki misli etkilenip üzülen bilici­ nin dramını simgeler Kassandra. tanrılardan çekinmez. Kaphene. Şimdi bakalım. Karia şehri Kryassos'lu bir kızmış. Kryassos'lular kocalarına saldı­ rınca. Kassandra. Olympos tanrı dünyasından uzakta. Ne var ki Kaphene Nymphaios'a işi haber verir. onlara baş kaldırmayı göz alan bu saklı tanrıça kim? Odysseia'ya yazdı­ ğımız önsözde (s. Odysseus da sevinç içinde açtı rüzgâra yelkeni. bugünün anlayış ve deyimine göre uzağı gören bilinçli bir insanın dramını. Yerliler bunu kabul eder. onlardan ayrı bir biçimde yaşayan. başka adla bir tıpkısı olma­ sın? Odysseus. Karkabos. ora­ da yerleşmiş. 31) bu soruya cevap ver­ meye çalıştık: Bilginler uzun araştırmalardan sonra Kalypso'nun Ogygie adasının Malta ol­ duğu sonucuna vardılar. kopmuştu kumanyayı bir meşin torbaya.daha büyük bir tulum dolusu da su. tanrılardan uzak. yani Anadolu'nun Ana Tanrıçası­ nın bir benzeri. tatlı bir yel saldı. Hektor ve Paris'ten sonra. Kapaneus. Kaphene Nymphaios'a gönül verir. Kalypso bu Maleth adının Yunanca çevirisi olsa gerek. Ardından uğurlu. Meloslular da kendi töre­ lerine göre karılarını da şölene getirmek için izin isterler. Kassandra. saklı koy adı­ nı verdikleri anlaşılmıştır. Karısı Euadne. o da Zelela diye bir şehir kurmuş (Erdek'in güneyinde. Plutarkhos'un anlattığı bu masal bes­ belli ki Yunanlı göçmenlerin Karia yerlilerine yaptıkları mezalimi örtmek için uydurulmuş­ tur. Oğlu Sthenelos Troya savaşına katılır. Karkabos yurdunu kurtarmak için babası­ nı öldürmek zorunda kalmış. Thebai'ye saldırıda. Troyalı kral çiftinin. ka­ ma saklarlar. Malta müzesinde bi­ zim Anadolu kazılarından bol bol çıkan Ana Tanrıça heykelcikleri g i b i geniş kalçalı f i g ü rinler bulunmaktadır. Karkabos. Bunun ilerde daha belirgin biçimde aydınla­ nacağına güvenilebilir (Kirke). ama Zeus tam Kapaneus'un sura tırmanacağı anda onu yıldırımıyla vurur ve öldürür. en ilgi verici evladıdır. şehri ateşe vermek ister. tanrının şehir dışında bulunan tapınağında bir şenlik düzenlemişler ve tören sonunda ço- . göçmenler silaha davranıp hepsini öl­ dürürler. Triopas öyle zalim bir zorbaymış ki.kadın eline dü­ şer. yaman bir adamdır. silahsız gelecekleri şölende onları topluca öldürmek­ tir amaçları. Bu iki ka­ dın tanrıça tipik Ana Tanrıça nitelikleri taşır.

Dioskurlar. ama bununla bilici kızın asıl çilesi başlar. tanrı gücüyle dolarak kehanette bulunan bir sözcü olur. Troya yağma edilirken Kassandra'nın Athena tapınağına sığındığını. Helenos ise daha çok kuşların uçuşuna ve dış işmarlara bakarak ge­ leceği haber veren bir yorumcudur. Başka bir efsane Kassandra'nın biliciliğini şöyle açıklar: Tanrı Apollon Priamos'un gü­ zel kızına âşık olur. Aias Kassandra'yı sarıl­ dığı tanrıça heykelinden çekip uzaklaştırır. orada küçük Aias'ın saldırısına uğradığını anlatan bir efsane de vardır. kendini verirse ona bilicilik yetisini armağan edeceğini söyler. onu kendine eş edip Mykene'dekl s. Kassiepeia kızını bu ejdere kurban el mek zorunda kalmış. . bağırır. Kastor. k i m i A i thiopialı olduğunu yazar. bu adamın savaşta öl­ mesiyle Kassandra bekâr kalmıştı (Othryoneus). kendinin de başına gelecekleri. Kaunos. böy­ lece verdiği armağanın etkisiz kalmasını sağ­ lar: Kassandra geleceği görebilecek. haykırır. Agamemnon'a köle olarak verilir sonun­ da. Babası onu Othryoneus adlı bir Anado­ lulu yiğide verecekken. tahta at surların önüne dikildiğinde. tanrı Apollon'a adan­ mış ünlü Kastalia pınarı olur. gördü­ ğünü de haykıracak. Byblis'in ikiz kardeşi. kızın ağzının içine tükürür. Agamemnon Priamos'un kızına vurulur. Minos'la Pasiphae'nin oğlu ve Atreus'un karısı. BylılMdogadiy ilişkisi yüzünden Miletos'tan lürul u n ı . Her ikisi de talihsizdir. ama kimseyi söyledikle­ rinin doğruluğuna inandıramayacaktır. Perseus). evlenme­ mişti. Tanrı da öfkelenir. Klytaimestra'nın eliyle öldürüle­ ceklerini açık açık görür. ama günah işlediği için Akha'larca taşlan­ maktan zor kurtarır kendini fAias). sonra Yunanistan yolculuğu dönüşünde Helena'yı getirdiği zaman. Kassandra.a q ö t ü - rür. Laokoon'un da yardımıyla atın içeriye alınmasını önlemeye çalışmıştı. Kassandra o zamana kadar kız oğlan kz kalmış. birçok talipleri çıktığı halde. Kassiepeia. v e gidip Karia'da Kaunos şehrini k u t muş (Byblis). Kassiepeia'nın yurdu üstünde mitograflar arasında ayrılık vardır. bu kadının Troya'nın yıkımı­ na yol açacağını. şehrin yıkımına yakın. . ölümü de önleyemez. ama iki yılan çev­ relerini sarmış. Kassandra'nın Agamemnon'un tutsağı ola­ rak Yunanistan'a geliş efsanesi tragedyaya konu olmuş ve Aiskhylos'a en güçlü oyunla­ rından biri olan "Agamemnon"u esinlemiştir. çocuk­ ken bırakıldığı 1 d a dağından dönünce. Kastalia. geri gönderilmesi gerekti­ ğini bildirmiş. kulaklarını yalıyor­ du. Kassandra kabul eder. ama tanrıdan yetiyi aldık­ tan sonra kendini vermeye yanaşmaz. bu yıkımı da. Ertesi sabah almaya geldiklerinde korkunç bir man­ zarayla karşılaşmışlar: Kassandra'yla Helenos beşiklerinde uyuyorlar. Kassandra Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görmüş ve söylemiştir: Paris. Nereus kızları. bu d e l i kanlının hemen öldürülmesini istemiş. Katreus. Priamos Hektor'un ölüsüyle Akhilleus'un barakasından çıktığında. ama hiçbir şeyi önleyemediği gibi.. daha Troya'da kimse farkına varmadan geldiğini o haber vermiş. duyamadığı gerçekle­ rin algısına açılmış oluyordu. Apollon tapmağının yanında tanrının saldırısına uğrayınca kendini orda fışkıran bir kaynağın sularına atar. dö­ vünür. İkisi de kâhin olmuştu. ya da Hera'yla boy ölçüşecek olmuş. Delphoili bir genç kızın adı. Deniz tanrı bir ejder gön dermiş. Bunu anla­ yınca Apollon'un bağışladığı bilicilik hünerine lanet okur. Kassandra böylece Pythia ya da Sibylla gibi tanrı­ yı içine alan. Andromeda'nın anası Kassiepeia güzelliğiyle fazla övünen bir kadınmış. insanların göremediği. 15). Tanrıçalar da Poseidon'dan öçlerini almasını istemişler. k i m i Suriyeli. gözlerini. Kaynak. Bu eylemle çocukların duyuları arınmış. Miletos şehrinin kurucusu M i l e tos'un oğlu. tam canavarın eline ge çecekken yiğit Perseus kızı kurtarmış (Andro meda.cuklannı tapınakta unutup gitmişler. Efsanesinin güney Akdeniz kıyılarıyla ilgili olduğu bellidir. Bkz. Kassandra asıl bu dramla kendini büsbütün dile getirmek fırsatını bulur: Mykene sarayın­ da Agamemnon'un da.ınıyın. Agamemnon'la Menelaos'un anası olan Aerope'nin babası (Tab.

He rakles bu yarayı iyi etmeye çalışmış.. ki­ mine göre Hermes'le Herse'nin yahut da Ati­ na kralı Pandion'un oğludur. çokluk yabanıl ve azgındır. Erymanthos yaban domuzum! avlarken Pholos'a konuk olmuş. Doğrudan doğ­ ruya topraktan fışkırmış olduğu söylenen Kekrops. ölümsüzlüğünü yüklenecek birini aramış. Dağlarda. Keleos. Lapith'lerle Kentaur'lar arasın­ da korkunç bir boğuşma başlar. Kekrops'un krallığı sırasında tanrılar yeryü­ zündeki şehirleri aralarında paylaşmaya kal­ kışmışlar. Parthenon tapınağının büyük hey­ keltıraş Phidias'ın elinden çıkma metop kabartmalan işte bu savaşı canlandırır. Herakles şarap istemiş. 24). altı yılan biçimindeymiş. Yiğit hepsinin hakkından gelmiş ve onları kovalar­ ken Kheiron'u da bir okuyla yaralamış. Aglauros'la evlenmiş ve Erysikhton (Erysikhton) diye bir oğlu ve Erikhtonios efsanesinde rol oynayan üç kızı olmuş (Aglauros). ölümsüz olan Kheiron o kadar acı çe­ kiyormuş ki. konuksever. Kheiron ölümsüzlüğü ona vere­ rek ölmüş. Herakles. Kentaur'lar üstüne çok revaç bulmuş. Kekrops barışsever. . Sonunda Lapith'ler savaşı kazanır ve at adamları bölge­ den kovarlar. orada sevişirler ve tanrıça Phaethon'u doğurur (Eos). uygar bir kral olarak anılır. şarap içmeye alışık olmayan bu at adamlar düğün şöleninde sarhoş olup gelini kaçırma­ ya kalkışırlar. yan hayvan bedenli yaratıklardır. Derken şarap ko­ kuşuna gelen at adamlar kocaman taşlar ve çam ağaçlarıyla Herakles'e saldırmışlar. Kentauroi (Kentaur'lar). ama hepsinin malı olduğu için bunu açmaya cesaret edemedigini söylemiş. bilgili ve yarar­ lıdırlar.Şehir kurmasını. Deianeira'yı kaçırmak isteyen. Kekrops. yiğidin ısrarı üzerine getir­ miş ve içmeye başlamışlar. Yeleleri. Prometheus bu işe razı olunca. Kentauros (ya da Kentaur'ların hepsi) Hera'nm bir görüntüsünü aşan Iksion'dan dogmadır (İksion). Efsaneye göre. kimi zaman da ön bacakları in­ san gibidir. insansever. Önden bakınca başları. Pholos ise Silenos'la bir orman perisinin birleşmelerinden doğmuştur (Kheiron^ Pholos). Kephalos. Merkezi Atina olan Attika bölge­ sinin efsanelik kralı (Tab. P h o los Dionysos'un Kentaur'lara armağan ettiğii bir testi şarabı bulunduğunu. Demeter efsanesinde rol oynayan efsanelik Eleusis kralı (Demeter). Deianeira.Kaunos şehrinin yıkıntıları bugün Köyceğiz Dalyanının önünde göz alabildiğine bir sazlı­ ğın dibindedir. Yalnız iki at adamın kaynağı başkadır: Kheiron. Attika'nın ilk kralı sayılır. Ama Kephalos tanrıçanın ya­ nında uzun zaman kalmaz. karınlarından arkası at biçiminde­ dir. başara­ mamış. Nessos. at adam yigide pişmiş etler ikram etmiş. gi­ derek yazı yazmasını da o öğretmiş yurttaşla­ rına (Athena). En ünlü efsanesi Şafak tanrıça Eos tarafın­ dan kaçırılmasıdır. göğüsle­ ri ve kollan. ondan ayrılıp Attika'ya gelir ve Prokris'le evlenir. kuyrukları vardır. Bu ikisi öbürlerine benze­ mez. Kronos'Ia Philyra'nın. yargıç olarak aldıkları Kekrops da Poseidon'un akropol'ün üstünde yarattığı tuz gölü­ nü begenmeyip zeytin ağacını diken Athena'ya ödül verince. kendisi de çiğ! et yiyecekken. ölmek istemiş. ölüleri gömmesini. Kephalos'un kaynağı üstüne an­ latılan efsaneler birbirini pek tutmamaktadır: Kimine göre Deukalion'un soyundandır. bir za­ manlar "Akte" (kıyı) diye anılan bölgeye onun adına Kekropeia denmiş. Kentaur'lar. özel­ likle birçok ünlü kabartmalara konu olmuş bir efsane de Kentaur'Iarla Lapith'ler arasındaki savaştır. Bun­ ların önderi Peirithoos Hippodameia ile evle­ necekken. sonra da ona Herakles'in ölümüne sebep olacak iksiri veren at adam Nessos için bkz. Lapith'ler Thessalia'da oturan bir boydur. tanrı öfkesinden Afrika'yı sular altında bırakmış. or­ manlarda yaşayan bu at adamlar çig et yer. Kekrops'un gövdesi onun topraktan doğ­ muş olduğunu şöyle belli edermiş: üstü insan. Kekrops. düğününe Kentaur'ları da çağırır. Eos onu Suriye'ye götü­ rür. Atina'ya Poseidon ve Athena talip olmuşlar ve armağanlar yarışmasına girmiş­ ler. ya­ ni at adamlar yarı insan. Kentaur'lar Herakles efsanesinde rol oy170 nar: Herakles.

Kimseyle yatmadan kendi başına yarattı onları karanlık Gece. Ama iş bununla bitmez: Bir gün Prokris kocasından şüphe edecek olur: Avlanırken bir Nympha'yı çağır­ dığı haberini kocasının uşağından alınca. bir kefeye Troya'lılarm kara ölümünü kodu. (1) Arkadya kralı.için kullanılır ( İ l . Argonaut'lar seferine katılır ve Herakles efsanesinde rol oynar.. Kephalos çalılıklar arasında çatırtılar duyunca. Andromeda'nın babası. ölüm anlamına gelen bir cins ismidir. Gittiler kara Ölüm tanrıçalarının peşi sıra. Başka yerde Ker bir değil. bir sürü ölüyü de çekiyordu kargaşalıkta ayaklarından. 209 vd.. Kassiepeia'nın kocası. sonunda barışırlar.ya da tanrıçalar . Burada Ker. Öldük­ ten sonra yıldızlar arasına katılır (Andromeda). Ölüm kimini yakalıyordu yeni yaralanmış. birkaç dize ötede. O sırada Sterope Gorgo'nun kafasından kesilmiş bir kılla düşmanı püskürtmek gücünü elde eder. 338): . Ne var ki. kara. Ker-Keres. Parça) gibi görür ve Ker'i. Homeros destanlarında.): Gökyüzünün tam ortasına gelince gün bir altın terazi kurdu baba tanrı. (2) Aithiopia kralı Belos'un oğlu. . XI. Prokris öfkesinden dağa kaçar.): . Keres.): Gece üç ölüm tanrısı yarattı: Korkunç Moros. Kepheus yönetimi kızı Sterope'ye bı­ rakarak Herakles'le birlikte Lakedaimon'a karşı savaşa girişir. Ker.. Kimi yerde has isim olup. Kephalos Areopagos mahkemesinde yargılanır. dramatik bir nitelik kazanır ( f i . yani ölüm tanrıçalarından çoğul olarak dem vuru­ lur ve bunlar kader tanrıçaları Moira'larla bir tutulur.KfcK Prokris'le evliliği de hadiseli geçer. Bir altın terazi kurdu baba tanrı acıklı ölümün iki tanrıçasını kodu kefelere. 70 vd. Thanatos tanrının dişisidir. 5 3 5 vd. Keres kavramı sık sık karşımıza çıkmakta. o sırada Kephalos kendini tanıtır. Hesiodos'un Theogonia'sında Ker bir ölüm tanrıçasıdır. erlerin kanıyla kızıla boyalı. giz­ lice onu izlemeye koyulur. Ölüriı yazgısı. savaşlarına katılır (Amphtryon).. X V I I I . özellikle İlyada'da Ker. kaldırdı teraziyi.. ama gü­ nün birinde Kephalos karısını denemek heve­ sine kapılır. Lat. Kephalos arkadaşı Amphitryon'un yanına sığınır ve onun sefer­ lerine. Ker. kanacak gibi olur. Ama Kepheus ve oğulları savaşta ölürler. Boğuşma ve uğursuz Ölüm de vardı. kara Ker ve Thanatos'u Uyku'yu ve sürü sürü Düş'leri. ölmeden hatasını kabul eder.. biri Akhilleus'unkiydi. uğursuz ve belalı gibi sıfatlarla nitelenir ve "getirdi aklına ölümü". Prokris can çekiş­ mektedir. evden gidiyormuş gibi yapıp baş­ ka kılıkta karısının yanına sokulur ve onu par­ lak armağanlarla elde etmeye çalışır. ya da bütün bir ulusun alın yazısı diye canlandırır: Akhilleus iki ayrı kaderle karşı karşıyadır. Kephalos ardına düşer. Prokris uzun zaman dayandıktan sonra.): Aralarında Kavga. birçoktur (İl. Tıpkı Hesiodos gibi Homeros da ölümü simgeleyen tanrıçaları insanın kader ipliğini büküp günün birinde kesen Moira'lar (Moira. Kepheus. yani ecelin tartılması olayı asıl Hektor'la Akhilleus söz konusu olunca. bir kefeye Akha'larm kara ölümünü. bu kavramın üç anlamda kullanıldığı göze çarpmaktadır. X X I I . Akhalarla Troyalılar arasın­ daki savaşın en kızgın bir anındayız ( İ l . hedefini şaşmaz bir okla Prokris'i vurur. diri. ortasından tuttu. V I I I . Kephalos'la Prokrls çok sevişmektedirler. ölümü simgeleyen tanrıça . biri at sürücüsü Hektor'unki. beresiz yakalıyordu. 2 1 1 vd. ecel anlamına gelen bu Ker iki düşmanı simgeleyen birer tanrıça gibi de çıkar karşımıza. "kara ölümden tik­ sinir" gibi deyimlerde kullanılır. is­ ter çoğul olarak bir insanın. ister tekil. sırtında bir elbise vardı. birinden biri­ ni seçmek zorundadır. şöyle tanımlanır (Theog. suçlu görülüp sürülür. Kısa ömürlü olup bü­ yük bir ün kazanmayı seçer. kimini yarasız.

bir köpek olarak göste­ rilir. varlığa kavuşmamış öğelerin karışımı anlaşıldığı aşağıdaki tanımlardan bellidir. ' Khaos. Atina'nın Kerameikos mahallesi­ ne adını veren efsanelik kişi. Yunan mitograflarının hepsine gö­ re. Vergilius'un "Aeneis" destanında Aeneas'ı yeraltına götüren Sibylla Kerberos kö­ peğine uyuşturucu bir besi atar da öyle gire­ bilirler içeriye (Aen. ama Herakles'in ruhu ona şöyle anlatır (Od. İo. G a ia'nın. Kerberos köpeğini al getir. Ecel gelip çatınca. sonra. baş­ ka birkaç canavarla birlikte Typhon'la Ekhidna'dan dogmadır (Tab. "altın boynuz" diye anılan Halic'i geçtik­ ten sonra. sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin. Khaos sözcüğü Yunanca açık. XI. Kerberos. Yunanca büyük deniz yaratıkları için kullanılan (ketos balina demek) Keto. sırtında kara yılanlar dikilir. Burada Apollon tanrı Hektor'u korumaktan vazgeçmek zo­ runda kalır. ve yo! yol toprağın dibindeki karanlık Tartaros'la. onlar ki tepelerinde otururlar karlı Olympos'un. boş olmak an­ lamına gelen "khainein" fiilinden türeme olsa gerek. adından da anlaşıldığı gibi. 417 vd.bugün Ören . demişti. Adı. Keramos. Nitekim Kerameikos mahallesi gibi.kimi anlatımda elli. kimi zaman Erinys'lerden güzel şeyleri bozan. Halk geleneğinde Ker'lerin ölülerin ruhlarıyla bir tutulduğu. Ana Toprak. H e siodos Theogonia'nın başında şöyle anlatır Khaos'u (Theog. yani Toprağın Denizle birleş­ mesinden doğmuştur (Tab. Anadolu'da adını taşıyan bütün bölgeler (Kerme körfezinde Keramos .. Hektor her eylemiyle yavaş ya­ vaş Ker'ine. sürekli. Odysseus ölüler ülkesine gittiğinde onunla doğrudan doğruya karşılaşmaz.). Homeros ve Hesiodos'tan sonraki klasik çağda Ker'ler kendilerine özgü kişiliği yitirip Moira'larla karışır. daha biçime girme­ miş. Kcto. o tunç sesli. Kerberos'u yalnız Orpheus büyüleyip yumuşatabilmiştir (Orpheus).. oracıkta bir kız çocuk doğurmuş ve çocuğa boynuzla ilgili (keras boynuz de­ mek) bir isim verilmiş. hiçbir tanrının Zeus'un bile elinden bir şey gelmez.şeh­ ri ve körfezin kendisi) seramik sanatının mer­ kezleridir. Bu korkunç hali ve H a des'in giriş kapısında zincirlerle bağlı olduğu yerden havlamalarıyla ölü ruhları dehşete dü­ şürür. Hades'in köpeği Kerberos. ya da yüz kafalı . bunların kötülüğün­ den korunmak için onlara Anthesteria bay­ ramlarında kurbanlar kesildiği görülür. aklınca bu onun bana yüklediği en güç işti. 310 vd.): Khaos'tu hepsinden önce var olan sonra geniş göğüslü Gaia. Keroessa. Herakles'in on ikinci işi sayılan bu başarısı efsanede eşsizdir (Herakles). 623 vd. kefe düştü. yırtıcı köpeğini. kirleten bir çeşit kötü ka­ der diye söz eder. 116 vd. Kerberos ölüler ülkesinin bekçisidir. Dionysos'la Ariadne'nin oğlu sayılan Keramos. Pontos. yani eceline kavuşacaktır. elli başlı.): Bir ara buraya göndermişti beni o (yani Eurystheus).): Ekhidna Adı dile Hades'in o aman bir azgın canavar daha doğurmuş: alınmaz Kerberos'u. çömlekçilik sanatının kurucu­ sudur.İM K A M U S ağır bastı Hektor'un kara günü. Kuyruğu kocaman bir yılandır. girmesini ve bir girenin bir daha dışarıya çık­ masını önlemektir. VI. Bu Nympha'nın yetiş­ tirdiği Keroessa tanrı Poseidon'la sevişerek Byzas'ı doğurmuş. Bizans'ın kurucusu Byzas'ın ana­ sı olan Keroessa. İo ile Zeus'un kızı sayılır. fiermeias'la gök gözlü Atbene bana kılavuzluk etmişti. yuvarlandı Hades'e dek. onları böylece Harpya'lara benzetir. dünya var olmadan önce khaos vardı. Hesiodos'a göre. 6). Khaos'tan boşluk. bir de yılan meydana getirir. Gorgo). Aynı anadan ve babadan olan kardeşi Phorkys'le birleşe­ rek önce Graia'ları ve Gorgo'ları doğurur (Graia. vermez. görevi dirilerin içeriye . Kerberos çokluk üç başlı . ama ben köpeği alıp çıkarıverdim Hades'ten dışarı. 6) der Hesiodos (Theog. Byzas kral olduktan sonra Keroessa'nın başka bir oğlu kardeşine ve Bi­ zanslılara karşı savaş açmış (Byzas).

267). Kharon. 1 vd. khaos deniyordu ona. ezgi söylerler. insanda ve tanrıda yaratıcı­ lık doğuran tanrıçalardır. Etrüsk mezarlarında sık sık rastlanan simgesi.) bil obolos (metelik) konurdu. XIV. nitekim adları da parlaklık. onun içindir ki ölülerin ağzın. Athena'nm yanı başında görü­ nürler.. Aphrodite'yle Eros'un ve kimi zaman da Dionysos'un alayına katılırlar. Bu inanç destanda da. yardım edin bana başladığım işte ey tanrılar! Ulaştırın bu türkümü doğanın başlangıcından Günümüze değin. Üç Güzeller: Aglaie. 362vd. Yunan efsanesinde pek belirli bir rol oyna­ mayan Kharon'un Roma'da Etrüsk etkisiyle önemli ve belirgin bir kişilik kazandığı. "Değişimler" adlı eseri şöyle başlar. I. Khaos'u ayrıntılarıyla anlatan bir başka şair de Ovidius'tur. Kharit'ler. taş çatlasa yumuşa mazdı.ı geçirtir kendini.Khaos'tan Erebos ve kara gece doğdu. Yeraltı ülkesinde ölülere Akheron ırmağını geçiren sandalcı. Euphrosyne ve sevimli Thalia. kaba ve pinti bir ihtiyar olarak can landırılır. güzellik anlamına gelen "kharis" sözcüğüyle ilgilidir. Erebos'la sevişip birleşmesinden. oğlu Akhilleus'a yeni silah­ lar yaptırmak için Hephaistos'un işliğine gitti­ ğinde. güzelim rubalar giydirdiler. zorl. karadan bütün bunları kuşatan gökyüzü var olmadan. Apollon'un alayına katılarak hora teperler. denizden. Yunan mythos'un u n Üç Güzeli'ni şöyle tanımlar Hesiodos (Theog. Kharon ruhları kovar. onun içindir ki. sert. Bundan sonra da öğelerin bir bir ayrılma­ sıyla bir kosmogonia taslağı yapar Ovidius. . 907 vd. işte oraya. yiğidi öte tarafa geçirmek isteme­ yince. Kharon Herakles efsanesinde rol oynar: Sandalcı. 382). Ölü ruhlarına ırmağı geçirtmek İ ç i n para alır. Sizin işiniz bun/ar. Harmoniaj. Kharit'ler göze hoş olanı simgeleyen tanrıçalardır. Hera da İda dağında Zeus'u uyutmayı aklına koyunca. Hele toprağa gömülmeyen ruhların Hades bataklığını geçmeleri olanaksızdı. X V I I I .. üç kızı oldu ondan. Gece'dense Esir ve Günışığı doğdu. Üç Güzeller yıkadılar orada onu ve ovdular ölümsüz tanrıların bedenini parlatan yağlarla. Kharites (Kharit'lcr).): Okeanos kızı Eurynome'yle evlendi Zeus. Para almazsa. Gülümser Aphrodite de Kıbrıs'a gitti. Tannça Thetis. Himeros'la bir­ likte onun ardına koyuldukları gibi unu süsle mcde hep görev başında gösteriliri*] ( O d Vlll. Kharon bu işe razı olduğu için bir yıl boyunca Hades'ten sürülür. İ. ışıltı. Paphos'a kutsal bir koru tüten sunaklar vardı ya. Kharon abus çeh reli. Harmonia'nın elbi­ sesinin nakışlarını onlar yapmıştır (Kadmos. Eyuboglu): Anlatmak istiyorum değişen nesnelerin yeni biçimler alışım. Kharit'ler tanrıların da. çev.)ı . güzelliği görenleri büyüleyen uyum tanrıçayla. kımıldamaz. tanrının Kharis diye karısıyla karşılaşır ( İ l . (Met. Aene as Kharon'a Sibylla'nın kendisine verdiği ve Proserpina'ya adanmış bir altın dalı sunmak­ la katı yürekli sandalcıyı yumuşatmak yolunu bulur. Bu Kharit'in adı Pasithea'dır. i l makla tam anlamıyla öldüren bir cin olduğu görülür. bu ki sinin ölmekte olan insanı yeraltı ülkesine . gözlere şenlik.. bu korkunç çi­ leden sonra kaderlerinin ne olacağı konusun­ da bir karara varıldığı söylenirdi. ölülerin tek amacı topra{Ja kavuşmaktır. Z. tragedyada da dramatik bazı ki­ şilerin ele alınmasına yol açmıştır (Elpenor. karmakarışıkmış içinde nesnelerin türlü türlü öğeleri. Herakles onu küregiyle döver. M u sa'larla birlikte Olympos'ta otururlar. biçimsiz. Polyneikes). Gömülemeyen ruhların yüz yıl havalarda serseri dolaştıkları. düzensiz ağır bir yığın. Hypnos. Kharit'ler her çeşit sanat işini esin­ leyen ve koruyan. insanların da yüre­ ğine neşe ve sevinç serpen tanrıçalardır. tek görünümlüymüş evren içinde doğa. yani Uy­ ku tanrıya istediğini yapması için bir Kharit tanrıça vermeye ant içer (İl. Aphrodite doğar doğmaz.

Ve geçidi şöy­ le anlatır (Od. Ne korkunçtur bu canavar yutarken denizin acı sularını. Odysseia destanından önce Kharybdis'in adı Herakles efsanesiyle ilgili olarak geçer: Kharybdis. olan Kheiron doğadan aldığı derslerle en bü­ çok yakınlar birbirine bu kayalar. sonra doruklardan aşağı yuvarlanır bu köpükler. Hermes'in kıla­ vuzluğunda yeraltına inen birçok ölüler . Ama Kheiron'un en ünlü öğrencisi kocaman. batan gemisinin yelken direğini omur­ gaya bir kayışla bağlayarak. Skylla bir yanımızda. XI!. Çok oburmuş. Böylece girdik dar boğaza içimizi çeke çeke. gerçek­ ten de eli her şeye yatkındır. Samsatlı (Malatya bölgesinde) Lukianos'un "Öbür Dünyada Konuşmalar"dır. destekler: Akastos'un Üç kez kusar günde ve çeker içine sömürür sarayında başına gelen serüvenden kurtarmış üç kez. Homeros'un akıllara durgunluk verecek bir dakiklik ve canlılıkla anlattığı Kharybdis belki Messina boğazında bulunan zamanla efsane­ leşmiş bir akıntı ve anafordur. kurtaramaz. Sicilya'yı İtal­ ya'dan ayıran Messina Boğazında Kharybdis'le Skylla diye iki canavar vardır. dibi görünür anaforların içinde. Kheiron öjjrenı İ 8 İ bütün yok olmaktansa. Peleus oğlu Akhilleus'u Kheiron'a Odysseus Kharybdis'in önünden geçip büs­ emanet eder (Akhilleus). Odysseus bütün arkadaşlarını yitirdikten sonra. Kharybdis. en ünlüsü. Kharybdis'in üs­ tüne yıldırımını salarak onu denizin dibine at­ mış.Kharon'la ve kendi ken­ dileriyle konuşurlar. Kharybdis bundan böyle bir deniz cana­ varı olmuş. Bir doğa adamı Göreceksin. Asklepios. Odysseus. Efsaneye göre. tanrısal Khraybdis bir yanımızda. daha alçak öbür kapa (yani Kharybdis). Akhilleus'tur (Akhilleus). nite­ kim Batı dillerinde "Kharybdis'ten Skylla'ya düşmek" diye bir söz vardır. Kharybdis'i şöyle tanımlar (Od. anaforun salını yutup yeniden su yüzüne çıkmasını bek­ ler. giderek tanrı Apollon bile ondan ders almış­ bîr incir ağacı var üstünde. Thetis kocasını bırakıp denize d ö ­ nünce. en bilgi­ nidir. XII. Kronos'la Philyra'nın oğlu Kheîron at adamların en iyisi. Büyücü Kirke Odysseus'la arkadaşlarını adasından yola çıkardığı zaman.)-. Thetis). üstüne oturur ve Kharybdis'in önünden bir daha geçer. kendini bırakıp tam üstüne düşer. Kheiron. yeri sarsan tanrı bile seni yıkımdan şaşmaz bir kargı armağan etmiştir (Peleus. Atlatılması gereken en büyük bela Skylla ile Kharybdis kayalarının arasından geçmek­ tir. yük yiğitleri yetiştirmiştir. ne yese doymazmış. vurursun birinden öbürüne bir okla. Skylla'ya altı arkada- . yolda karşı­ laşacağı bütün güçlükleri kendisine bir bir sa­ yar. Herakles Geryoneus'tan çaldığı sürülerle önünden geçerken Kharybdis hayvanlara saldırmış ve hepsini yemiş. Sal birkaç saat sonra meydana çıkınca. yani "el"den gelir. Kheiron'un. İason. Adı "Kheir". Buna öfkelenen Zeus. Akhiltanrısal Kharybdis sömürür. yağmurdan ka­ çarken doluya tutulmak anlamına gelir.): şını kurban vermeyi yeg görür. bu kez sözü geçen incir ağacına tırmanır. ellerini kürek gibi kullanarak oradan uzaklaşır. Gaia ile Poseidon'un birleşmesin­ den dogma ölümlü bir yaratıkmış. 101 vd. yutar kara leus'un babası Peleus'la özel bir ilişkisi vardır. sulan ağacın altından. düğünde Peleus'a hedefini sakın. Böylece korkunç tehlikeyi atlatır.ve aralarında filozoflar . kustuğu zaman da kaynayıp gümbürder koca engin ateşin üstünde dopdolu bir kazan gibi köpükler yükselir iki kayanın doruklarına kadar. onu her fırsatta korur. ölümden sonra her türlü varlığın boş olduğu sonucuna varırlar. Skylla'yi anlattıktan sonra (Skylla). Sarsılır gümbürtüyle çevresinde kayalar. lardır. Bir daha yutunca acı sularını denizin. dipteki masmavi kumlar fırlar dışarı. deniz tanrıçası Thetis'le evlenme­ suları yuttuğu stra varayım deme oraya sini salık vermiş. yaprak dolu. (Akastos). 234 vd. Odysseus'un serüvenlerinde çok önemli bir rol oyna­ yan bu canavarların ünü atasözlerine ve de­ yimlere geçecek kadar yaygın olmuştur.Kharon'un asıl rol oynadığı bir yapıt.

Biri deniz kıyısında doğduğu için. Plinius'a göre. deniz perisi Philyra'yla birleş­ mek için bir at biçimine girmiş derlerdi. üç kafalı Khimaira'yi: Biri azgın bakışlı aslan kafası. Khimaira'mn bulunduğu yer Lykia'da Olympos (bugün Çıralı) kentinin arkasındaki Yanartaş diye gösterilir. En büyük pay her zaman krallar kralı Agamemnon'a gider. Troya savaşı bir kadın yüzünden çıkmıştır.): Perseus kestiği zaman kafasını Khrysaor'la Pegasos çıkıverdi kanından. kor­ kunç ejderha da böylece can vermiş. tunç. Neden? Akhalar Troya'yı kuşattıktan sonra yıllarca bekler­ ler güçlü kentin surları önünde: Troya düş­ mez de düşmez. 280 vd. hızlı ve güçlü. Troas bölgesine yaptığı bir çıkarmada Akhilleus Khryse kenti­ nin Apollon rahibi Kryses'in kızı Khryseisi tutsak olarak almış. Burada ilkçağda olduğu gibi bugün de dağdan doğal gazlar fışkırır ve bunlar kendiliğinden ya da bir kibritle tutuştu­ rulup hiç durmadan yanar. Her iki yazar da doğal ateşin fışkırdığı yerde Hephaistos'a bir tapınak bulunduğunu söylemektedirler. Kallirhoe'den Ekhkl na da doğar (Ekhidna). öteki elinde altın kılıç tuttuğu için almışlardı Pegasos'la Khrysaor adlarını Khrysaor. saldırgan Akhalar çapulculuk seferlerine girişerek talan etmeye uğraşırlar zengin Anadolu şehirlerini. Khrysaor. Ne var ki tanrı oğlu olduğundan ölümsüzmüş. hiçbir zaman sönmemekte­ dir". Yarasının iyileşme­ yeceğini anlayan Kheiron da ölümsüzlüğü Prometheus'la değişerek ölmeyi yeğ görmüş (Kentauroi). de­ mir. Khimaira. Destan bir korku sahnesiyle açılır: Akha or­ dusu salgından kırılmaktadır. sürü sürü'tutsaklar ortaya konup Akha yiğitleri arasında bölüşülür. giderek sever. Gorgo'lardan Medusa'nın oğlu sayılır (Tab. Okeanos kızı Kallirhoe ile evlenir ve Geryoneus'u üretir. Doğumunu şöyle anlatır Hesiodos (Theog. dağda Hephaistos mabedi ve topraktan kendiliğinden fışkıran büyük alev bulunmaktadır ki. Tesalya'nın Pelion dağı eteklerindeki mağarada hocası Kheiron'la geçirdiği eğitim yıllarına borçlu­ dur. Hesiodos onu şöyle anlatır (Theog. Siderus limanı ve burnu. 6). yağ­ ma ettikleri şehirlerden seçkin kızlar. Öyle ki dağda yer yer yanan ateş denizden bile gözüküp gemici lere kılavuz olurmuş. ne var ki yeri üstünde bir uygunluk yoktur anlattıklarında.): Khimaira'yı da doğurdu Ekhidna. kargısının ucuna (ya da kullandığı oklara) kurşun koy­ muş. Altın. bunun üstünde. öteki keçi. Akhilleus başta olmak üzere. söndürülmez ateşi üfleyen Khimaira'yi. Onu baraka­ sında karisi gibi kullanır. Gerçekten de bugün orada yapı kalıntıları ve Hıristiyanlık çağına kadar uzanan bir tapınak yeri olduğunu gösteren yazıtlar bulunmaktadır. "mons Chimaera" Phaselis'e yakındır. İkisi de yeraltı yaratıktan olan Typhon'la Ekhidna'nın birleşmesinden Khimaira diye bir canavar doğar. ahlak ve hekimlik dersleri de verir. Skylax'ın açıklaması gerçeğe daha uygundur: "Dionysias adası. Kherion'un ölümü Herakles'in elinden olur. Yığın yığın mallar. kadınlar da kaçırırlar. 318 vd. Hele ikisi. İlkçağ yazarları da Khimalra ateşini bilir. Bellerophontes Khimaira'ya saldırmak için Pegasos atma binmekle kalmamış. Bu savaşta kadınlar önemli bir rol oynar.ni dillere destan olacak biçimde yetiştirir: Ona avlanmayı ve savaşmayı öğrettiği gibi. bir yerine. Akhilleus'un üstün yeteneklerini. müzik. ejderha kafası Pegasos hakkından geldi bu Khimaira'mn koca yiğit Bellerophontes'le birlikte. Khryscis. öteki yılan. Kronos. ni . Homeros'la Hesiodos'ta sözü geçmeyen bir anlatıma göre. Herakles kendisine saldıran at adamları püskürtünce oklarından biri Kheiron'un etine saplanmış. canavarın ağızlarından fışkıran ateşle eriyen kurşunlar etini dağlayıp yakmış. Kheiron'un da at adam olarak dogması ondanmış. korkunç ve büyük. değerli silahlar almakla kalmazlar. Homeros aşağı yukarı Hesiodos gibi tanım­ ladığı Khimaira'yı Bellerophontes efsanesine bağlar (Bellerophontes). getirmiştir. Helene'nin kaçırılmasından çok sonraki olayları canlandıran İlyada'da Helene'den de daha büyük bir yer tutarlar: Bunlar Khryseis'le Briseis'tir. Bu sırada. Khrysaor.

XI. Başka efsanelerde Kimmer'lerin yeraltında galeriler­ de oturdukları anlatılır. ama onlar şarap içip. Kinyras Kıbrıs adasının yerlisi değildir: Suri­ ye'nin Byblos kentinden gelmedir. I. 176 ne de gökten toprağa döndüğü vakit. Orayı Akhalar bir iyice talan ederler. yakarır. Kiliks. Savaş. yalnız Agamemnon karşı koyar bu isteğe ve Khryses'i sert sözlerle kovar. yüzyıl) Kimmer'lerin Anadolu'ya saldırıp Phrygia başkenti Gordion'ü yıktıkları bilinir. ama Akhaları aldatmış: Bir gerçek gemi donatmış. Roma dünyasında ise ölüler ülkesine girişin güney İtalya şehri Cumae'den olduğu sanılırdı. Bir tasına yirmi tas su katılıp içilen bu bal gibi şarapla ileride Kyklops Polyphemos'u sarhoş edecektir Odysseus. Thasos ve Poiniks'in kardeşi (Tab. Ne var ki günün birinde Khryses zengin kur­ tulmalıklarla kızını geri almaya gelir. ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe. gene ırmağın karşı tarafında doğar . Ö. Bir efsaneye göre Kiliks. yoksa gi­ derayak bolca mal edinmek için mi? Bu serü­ venini anlatan Odysseus nedenini söylemez. Bunun üzeri­ ne rahip Apollon tanrıya yakarır ve tanrı Khryses'in öcünü alır (İl. yalvarır. Bu Trakya şehri bugün­ kü Dedeagaç olsa gerek.oraya doğu denir -. parlak güneş onları ışınlarıyla göremez hiçbir vakit. burada belki batı A v rupa'da maden işleten ve Akdeniz'den gelme kervanlara bakırla tunç satan uluslar söz ko­ nusudur. Kendi ve . Ama böylece Kinyras sö­ zünü tuttu sayılmış. yemek ye­ mekle oyalandıklarından dağlardan inen atlı Kikon'ların saldırısına uğrarlar. Bu görüşü Vergilius'un "Aeneis" destanında buluruz. VII. ama oradan yedi külçe altın. Kinyras. bir gümüş tas. Kinyras da elli gemi yolla­ maya söz vermiş. 10). 43 vd. onları bizim dünya haritamıza yerleştirmek için Homeros'un dünya haritasını göz önüne getirmeli. Homeros'tan sonraki efsane ve görüşlerde Kimmer'lerin. 22 vd.ki o zaman tanı­ nan dünya yalnız Akdeniz dünyasıydı . Agenor'un oğlu. gene de ucuz kurtulurlar: Altı ölü verip kaçar­ lar (Od. Kimmer'ler de Okeanos'un ötesinde kuzeybatıya rastlayan bir bölgede düşünülmelidir. kırk dokuzu batmış. Bu işleri yaptıktan sonra arkadaşlarının çabuk gemilere dönmelerini buyurur.buraya batı denir -. 38-61). Tarihsel çağlarda (İ.) Odysseia'ya göre dünya . Kimmer'ler Odysseia'da adı geçen efsanelik bir ulustur. Güneş bu ırmakta ba­ tar . Kikon'lar. kuzeye mi yerleş­ tirmek gerektiği mythos yazarları arasında tartışma konusu olmuştur. Kelt ya da İskit boylarının ata­ ları oldukları ileri sürülür. zafer kazanır ve Sarpedon'a bu bölgenin krallığını verir (Sarpedon). bu diski Okeanos ır­ mağı çepeçevre sarar.yuvar­ lak bir disk biçimindedir. Öylece seri/i durur bir uğursuz gece bu zavallı ölümlülerin üstünde. Europe. Odysseus ölüler ülkesine Kimmer'lerin ora­ dan iner ve burayı şöyle tanımlar (Od. Europe'nin Zeus'tan olan oğlu Sarpedon'la birlikte komşu Lykia'ya saldırır.ilk uğrağı Kikon'lar adlı bir boyun oturdu­ ğu İsmaros kentidir. Kadmos. IX. Güneş görmediği için karanlık sayılan bu ülkenin ka­ ranlığın ta kendisi olan ölüler ülkesiyle ilgili görülmesi doğaldır. Odysseus'un dönüş yolculuğunda. oradadır Kimmer'lerin ülkesi ve kenti. 14 vd. kırk dokuz tane de topraktan tekne yaptırıp. hepsini denize in­ dirmiş. güneş gör­ meyen bu ülkeyi batıya mı.): Güneş batarken ve kararırken tekmil yollar vardık sınırlarına deri nakışlı Okeanos'un. bulamayınca K i l i k y a bölgesine yer­ leşir ve buraya adını verir. dövüş. Kimmer'ler diye bir ulusun varlığı ilkin Homeros'un Odysseia'sında geçtiğine göre. Kimmer'lerin nerede oturduğu. Odysseia'nın önsözünde belirtildiği gibi (s. yalnız bir gemi varabilmiş Aulis'e. Kimmerioi (Kimmer'ler). Kar­ deşleriyle birlikte kaçırılan Europe'yi arama­ ya gider.) (Apollon). on iki sağrak dolusu da ismaros şarabı alır. oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü.kâhlı karısı Klytaimestra'dan üstün tutar onu. Neden? Kikon'lar Troyalıların savaş ortağı olduklarından mı. Akha önderleri kızı geri vermek ister­ ler. Kıbrıs kralı Kinyras'ın adı İlyada'da geçer: Troya savaşına katılması için Agamemnon ona Odysseus'la birlikte Talthybios'u göndermiş.

Odysseus arkadaşlanna besi sağlamak için ava gider. Aphrodite onu sevdiği için uzun ömürlülük bağışlamış. Efsaneler Kirke'nin Aiaie adasında oturduğunu belirtirler. kendisine ve arkadaşları na bir kötülük yapmayacağına ant içirecektir. Şimdi onlar tıpkı domuza benzemişlerdl başları ve sesleri. Tanrı Hermes Odysseus'un yardımına ko­ şar. giden yabancılara verirlermiş kendilerini. çıktığı tepeden Kirke'nin kon. L35 vd.. Odysseus'un arkadaşları dışanya çağırırlar Kirke'yi. Kirke Odysseus'un gücü karşısın de şaşakalır. tunç işlemeciliğini kuran ve adaya ilkçağdaki zenginliğini kazandıran kral olarak geçinir. ama bu bir ada değil. sızlar halde onları kapadı oraya.agını görür uzakta. hep yediği şeylerdi bunlar yerde sürünen domuzların. 210 vd. ama önce ölü . Kolkhis kralı Aietes'in ve Giritli Minos'un karısı Pasiphae'nin kız kardeşidir (Tab. Aiolos'un adasından kovulduktan. Kıb­ rıs kralı Pygmalion'un kızını almış ve Adonis'ten başka bir oğluyla üç kızı olmuş. 232 vd. şarabimi ı. Kirke. efsanenin bu konuda bu kadarcık yanıl­ ması doğaldır. "Aia". Kirke hepsine değneğiyle vurdu ve kapattı yoldaşlarımı domuz ağılma. Öyle olur.): Gide gide Akile adasına nardık sonunda. onun kızı Myrrha'ya (ya da Smyrna) olan dogadışı aşkıdır. Bu adanın nerede olduğu az çok belli. Sonunda da Mısır'a göçmüşler. dumanı tütmektedir sık çalılı gın. "gaia" yani toprak anlamına geldiğine göre. kılları vegövdeleriyle. yiyip içip kayli sürmekte. Kinyras Kıbrıs adasında bakır madenlerini ortaya çıkaran. usta bir bilici ve müzikçi olarak adaya sanatları ve uygarlığı da getir­ miş. Ne var ki Odysseus'un arkadaşları onu uyarırlar. Büyücü tanrıça Kirke tıpkı Kalypso gibi Odysseus'un serüvenlerinde başlıca rol oynayan kişilerdendir. oysa tanrıça onları içeri alır. Korka korka birkaç arkadaşını gönderir oraya. bir burundur. Kinyras efsanesinin en ilginç yönü. Ağlar. kimine göre de Hekate'nin kızıdır ve büyücülüğü ondan almıştır. Kirke de tıpkı Kalypso gibi onu kendine koca etmek hevesiyle yanıp tulu. yalnız Eurylokhos kuşkulanıp dışarda kalır. çünkü bu­ gün de italya'nın Sardunya karşısındaki Etruria kıyılarında Capo Circeo diye anılan bir yer var. insan sesli korkunç tanrıça. güzelliğine.. Sonra da olan olur Odysseus'un arkadaşlarına: K i r ke'nin onları domuza dönüştürmesini şöyle anlatır Homeros (Od. sarı bal ve arpa unu ezdi Pramno. onlar diker dikmez içkiyi. Tanrı­ ça Aphrodite'nin öfkesini üzerlerine çeken bu kızlar birer yosma olmuşlar: Kıbrıs'a ge­ len. sağrağa korkunç ilaçlar karıştırdı büsbütün unutsunlar diye baba toprağını. ama akıl vardı gene içlerinde eskisi gibi. erkekliğine vurulur ve onu yatağına aldıktan sonra. Kinyras Kıbrıs'a gelince Paphos kentini kurmuş. maktadır. Argonaut'lar desta­ nında da söz konusu olur. içine tanrının onun için kopardığı "malü" di­ ye sihirli bir bitkiyi atacak ve kılıcıyla saldırıp tanrıçayı alt edecek. büyücü Kirke'yi nasıl alt edeceğini söyler ona: Kirke ona zehirli şarabı içirecegi anda. peynir. ormanın ötesinde. Fenike'den gelme "kinnor" adlı bir sazla (Kinyras adı oradan türemeymiş) tanrı Apollon'la yarışmaya girmiş ve Marsyas gibi tanrı­ nın gazabına uğramış. yoldaşlarım da insan kılığına sokar. Verdi onlara bu içkiyi.): » Tanrıça onları içeride tahtlara. Kinyras da 160 yaşma kadar yaşamış. palamut.). attı önlerine kayın kozalağı. X. Odysseus böylece Kir ke'nin konağında bir yıl kalır. güzel belikli. Güneş tanrı Helios'la Okeanos kızı Perseis'ten dogmadır denir ki­ mi efsanelerde. yurda dönmek gerektiğini ha­ tırlatırlar ona. onlarda hemen d ikiller. Bu aşktan Adonis doğar (Adonis). Kıbrıs'ta bu tanrıçanın kültünü kurmakla kalmamış. Kirke yalnız Odysseia'da değil. Kirke razı olur. X.oğlu Adonis'le ilgili efsanelerin Fenike kay­ naklı oluşundan da bu çıkmaktadır. yamyam Laistrygonlara epey kurban verdikten sonra Odysseus'aı arkadaşları Kirke'nin Aiaie ada­ sına v a r ı r l a r ( İ d X . Başlarında Eurylokhos vardır (Od. Ef­ sanenin başka bir dalında Kinyras tanrıça Aphrodite'nin saydığı ve sevdiği bir kral ola­ rak gösterilir. orada Kirke otururdu. kızılcık yemişi. iskemlelere oturttu. 8).

oğul­ larına. Epimetheus ve Menoithios'un ana­ sı olmuştur (Tab. bugün Capo Circeo'nun bulunduğu bölgede Roma çağlarında Feronia adlı tanrıçaya tapıldığı gö­ rülür. düşünmüştür. yurdu besbelli ki İtalya'dadır. Seirenlerden. Adı Klytaimestra ya da Klytaimnestra olarak geçer. Solon ilk olarak yurdu için can veren Tellus'u saydıktan sonra ikinci örnek olarak da Kleobis'le Biton'u gösterir. 31) an­ latılmıştır. öbüründen Klytaimestra ile Kastor çık­ mış. Tyndareos'la Leda'nın kızıdır. Bu tanrıçanın "feri" yani vahşi hayvan sözcüğünden türeme adı. Kirke ona ilerdeki yolculuğun nasıl düzenlenmesi gerektiğini. doğurganlık ve bereket kavramını erkeği boyunduruğa al­ mak. Adı. Klytaimestra aşığı Aigisthos'un elinde . olayların akışı­ nı ölçmeyi simgeler. övmek anlamına ge­ len "kleio" fiilinden türemiş olan Kleio (ya da Klio) Musalann biridir. Bu Feronia ile Kirke arasında bağlantı kurmamak ola­ naksız. vahşi hayvanları dizgine alan tanrıça anlamını taşır. 45 menzil uzaktaki tapınağa kadar. kö­ tüye varan yolların hepsini deneyen kadın olarak yazarları sonsuzca esinleyen bir tip ni­ teliğini kazanmıştır. çeşnisi de taşır. Argoslular iki kardeşin heykelini Delphoi'ye adadılar. Kirke' nin sözleri tıpatıp doğru çıkar ve Odysseus sonunda selameti büyücü tanrıçanın öğütleri­ ne borçlu olur. Motifleri Ana Tanrıça kültünün özelliklerini andıran Kirke efsanesi Odysseia'da sözü geçen başka temalarda ol­ duğu gibi peri masalı. herhangi bir hayvan haline getirmekle açığa vurur. hayvanları ev­ cilleştirip arabasına koşan tanrısal varlığı sim­ geler. Kirke-Feronia. Odysseia'dan sonraki efsanelere göre K i r ke'nin Odysseus'tan birçok çocukları olur. Bir kaynağa göre İapetos'la evlenip Atlas. Klytaimestra mythos'ta Helena kadar eşsiz bir rol oynar. suç işleyen. Klotho. daha sonra da Feronia'nın Anadolu'nun Ana Tanrıçası Kybele ile ilişkisi göze çarpar.ler ülkesine gidip Teiresias'ın ruhuna danış­ masının gerektiğini bildirir. bu kez. Okeanos'la Tethys'in kızı. büyülemek. birinden Helena ile Polydeukes. Atinalı Solon zenginler zengini kral Kroisos'a konuk gidince. Bu öykü Herodotos'un Tarihinde (I. Dönüşte Odysseus gene Aiaie adasına uğrar. Kleobis'le Biton götürdüler. kahramanlıkları di­ le getirir bunlarla. 12). ya da gitar bulunur. 307'den XI sonuna dek). Kleio. öylece öldüler. Latinos'un da Latinlerin atası sayıldığı h e ­ saba katılırsa. Sağ elinde boru. tarih alanı ona ayrılmış. Bu tanrıça dişidir. P r o metheus. sözü edilse de işlediği suçlann asıl etkeni olarak gösteril­ mez. dişilik. Kydippe. yani su saati vardır. Telegonos'un İtalya'da TuSculum şehrini kurdu­ ğu. İnsanların unutulma­ ması gereken ünlü. Klyaimestra ile Kastor ölümlü Tyndareos'un çocuklarıymış (Tab. Artemis-Kybele gibi doğaya hâkim. kimi resimlerde elinde bir klepsydra. adam öldüren. d o ­ kumak anlamına gelen Klotho hayat ipliğini büken tanrıça sayılırdı (Moira'lar). şanlı eylemlerini dile ge178 tirdiği için. X. Klytaimestra. Kleobis. Kirke'nin kimliği ve nitelikleri üstünde bil­ ginler çok durmuş. Argos'taki Hera tapınağı rahi­ besi olan anneleri Kydippe'nin arabasını. öteki de Latinos'tur derler. Adı bükmek. iki yumurta doğurmuş derler. kutlamak. tarih ya­ zarlarını esinleyen peri sayılmıştır. insanlar için en iyi şeyi bağışlamasını diledi. Kirke'nin yeri. Benliğinde zıt duyguların çarpıştığı öbür trajik kişiler gibi Klytaimestra' nın da destanda pek adı geçmez. Bütün bu öğeler Ana Tannça'nın kişiliği ve yaygınlı­ ğı tam bir aydınlığa kavuşacağı zaman gere­ ğince değerlendirilebilecektir. Arabayı çekecek ineklerin olmadı­ ğı bir günde. tanrıçadan. Kroisos ona bu dünyada en mutlu insanın kim olduğunu so­ rar. bi­ ri Telegonos. 3). Kirke'nin. Skylla ve Kharybdis'ten nasıl korunabileceğini bildirir. Zeus'le Themis'in kızları olan kader tanrıçaları Moira'ların biri. Kirke-Odysseus macerasının İtalya efsanesince ne kadar benimsendiği gö­ rülür. Hera da bu dileği yerine getirerek iki oğlanı uyuttu. Leda kuğu kuşu haline girmiş tanrı Zeus'la birleştikten sonra. Bundan sonra Odysseus'un Hades yolculuğu anlatılır (Od. Bölgenin Etruria yani Anadolu'dan gelme Etrüsklerin yerleştiği yer olduğu da ak­ la getirilirse. Klymene. Helena ile Polydeukes Zeus'un dölleri.

112 vd. Bunu haber alınca Kodros hayatını yurduna feda etmeye karar vermiş ve dilenci kılığına gire­ rek şehirden dışarı çıkmış. 1. boyu boşu. Titanlardan biri (Tab. hem de bu tragedyalarda oynadığı rol biricik ve eşsizdir. K l y t a i mestra'nın ilginç ve karmaşık tipinin tamam bir portresini okumak için Aiskhylos'un "Agamemnon". ondan aşağı değil yapısı. Helena'nın ikizi olmakla başlar bu kompleks. Uğursuzlukla başlayan bu evlenme son­ suz bir kin ve suç zincirinin birinci halkasıdır. Ancak tragedya İ l e d i r k i . öbürünün eliyle de vurulup ölmüş. Klytaimestra'nın kardeşleri Dioskur'ların saldırısına uğ­ rayınca Klytaimestra ile evlenmek zorunda kalır. Khryseis'ten daha güçlü bir kuma da çıkarır karşısına: Troya'dan Kassandra'yı sarayına getirince. Tragedyaların bazıları Agamemnon'un öl­ dürülmesinde Klytaimestra'yı asıl fail olarak gösterir. Delphoi kehaneti de Peloponezliler Atina kralını öldürürlerse zafer kazanacaklarını bildirmiş. Elektra anasıyla sert tartışmalarından Klytaimestra'nın ileri sürdü­ ğü bu İphigeneia olayının. Koios. Kodros'un mezarı tarihsel çağlarda Atina kapılarının birinin önünde gösterilirmiş. ça§daş bir görüşle nitelenecek olursa. Sophokles de. İki düşmanla karşı­ laşmış ve onlarla kavgaya tutuşmuş. kız kardeş .): Doğrusunu isterseniz. Küçük oğlu Neleus da Miletos'a göç­ müş (Neleus 2). ama onun öldüğü haberini alınca tanrılara şükran adak­ ları adayacak kadar sevinir. onun yüzünden kendi başına bunca be­ lalar geldiğini yana yakıla dile getirir. kadın ve eş olarak bunca şımarıklığı olan Helena'nın hiç ceza görmedi­ ğini. hepsinin birden esinlediği Klytaimestra tipini özetlemeye çalışalım. aklı. az daha evlat katili yapan kızı İphigeneia'nm kurban edilmesidir. Tragedya ya­ zarlarından Aiskhylos da. Kadınlığı böylece hor görülen Klytaimestra ister istemez kendini kardeşi Helena ile kıyaslar. çocuklarını da öldürür. K l y t a i mestra özgür bir kişilik kazanır ve dramı daha derin. İapetos ve Kronos'tur. Ama Klytaimestra'nın kocasına olan asıl hıncı kadın yüzünden değildir. Bütün bu tragedyaları bir bir ele alamayacağı­ mıza göre. 4). fikri yerinde. bu Tantalos Thyestes'in oğludur (Tab. kiminde de Mykene'de yalnız kaldığı için Aigisthos'un zorlamasına dayanamayıp kendini veren ve âşığının elinde bir araç gibi kullanılan bir z a v a l l ı kadın pozundadır. Orestes'e anana kıyma diye yalvarır. birini öl­ dürmüş. Atinalılar işin farkına vararak ölüsünü Peloponezlilerden istemişler. Euripides'in "Elektra" ve "Orestes" tragedyala­ rını okumak gerekir. Onu koca. Poseidon'un soyundan olan efsanelik Atina kralı. Klytaimestra'ya ona iyi davranma­ sını öğütler. gerçi Agamemnon'la ev­ lenmeden Klytaimestra'yı bazı efsaneler Tantalos'la evli gösterir. kıskançlık diye adlandırılmalıdır. Kodros öldükten sonra Atina tahtına oğlu Medon çıkmış. Gerçekten de tragedyanın sahneye koyduğu Klytaimestra yüreğinde en ufak bir analık duygusu olmayan bir kadındır. İlyada'da bile krallar kralı tutsağı Khryseis'i meşru karısı Klytaimestra ile bir tutmak cüretini gösterir (İl. yani rol oynadığı tragedyalar hem çok. Öyle ki Klytaimestra nicelik ve nite­ lik bakımından da efsanenin en göze çarpan kişilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Klytaimestra ömrünün başından sonuna kadar kıskançlıkla kıvranmış durmuş. asıl karım Klytaimestra'dan üstün o kız. Klytaimestra'nın içinde başlıca yeri tutan duygu. Krallığı sırasında Atina P e loponez'lilerin saldırısına uğramış. Uranos'la Gaia'nın oğlu. birbirini sevmeyen çiftin ta kendisi­ dir. Onlar da kralı öldür­ düklerini anlayarak saldırıdan vazgeçmişler. Kodros. Agamemnon'la Klytaimestra mythos'ta geçinemeyen. onu suça iten duygu da bu kıskançlık olmuştur. üstelik ev kadını. Bu yüzden duyduğu kini öbür çocuklarına da bulaştırır: Elektra'dan. içindeki karşıt duyguların çarpışması daha karmaşık olduğundan Aigisthos-Klytaimestra ikiliğinde baş rolü alır. Sophokles'in "Elektra". Hyperion. Erkek kardeşleri Okeanos. Orestes'ten nefret eder. Agamemnon bu Tantaloş'u da. aslında suçluluğu­ nu örtmek için bir bahane olduğunu yüzüne vurur. 15). Bunu Agamemnon'a bir türlü affedemez.b i r araçtır. Euripides de Klytaimestra tipini kendi görüşleri­ ne göre sonuna kadar işlemekten geri kalma­ mışlardır.

Pyriphlegeton ve Kokytos akar. Bkz. hekim tanrı Askleplos'un anası (Asklepios). 508 vd. Korybant'Iar ve Kureta'lar. Burada iki ana tanrıçanın ve onun hizmetinde bulunan efsanelik rahip­ lerin de birbirine karıştığı görülür. Themis. böylece çocuğun bağrışmalarını tunç sesleriyle boguyorlarmış. Toprağın oğulları oldukları söylenir: Rhea Girit'in Lyktos magarasında Zeus'u doğurduğu zaman onu Amaltheia adlı nympha'ya teslim eder. Rheia. iki kızları olur: Leto ve Asterie. Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar! Orada icat ettiler. Odysseus yeraltı ülkesi­ ne inecekken. büyücü tanrıça Kirke ona H a des haritasını şöyle çizer (Od. Tethys. genç kız anlamına gelir. kısır söğütler. orada Akheron. Lapith'ler kralı Phlegyas'ın kızı. Kureta'lar ise Zeus efsanesin­ de rol oynayan cinlerdir. Minos da Daidalos'u aramaya çıkıp Sicilya'ya vardığında usta yapıcıyı bulmak için bir düzene başvur­ muş: Bir iplikle bir şeytanminaresi almış. Komaitho. Işığı simgele­ yen göksel varlıklan meydana getiren Koios' la Phoibe Apollon ve Artemis'in atalarıdır.leri Theia. Korinnos Troya'nm yerlisi bir ozanmış. Kokalos bu çözümü Minos'a bildirince. Korybant'Iar. Hades bataklarına doğru. derin anaforlu Okeanos'un kıyısında çek karaya gemini. sonra çık yola. Kore ya da Kora. Sonradan Z e us.): Ama geçtiğin zaman Okeanos'u geminle. Kybele ve Dionysos tanrılannın kültleri birbirine karışmış ve Daktyl'ler. Sicilya'da Kamikos (sonradan Agrigentum olur) şehrinin kralı. Daidalos hava­ ya uçarak Girit'ten kaçtığı zaman Kokalos'un yanına sığınmış ve saklanmış. Kokalos daya­ namayıp bunun çözümünü Daidalos'a sor­ muş. Pyriphlegeton adın­ dan da belli olduğu gibi (pyr ateş demek) kay­ nar sulu bir ırmak olduğu halde. Korybantes ve Kuretai diye yazın kaynaklarında geçen Ana Tanrıça'nın rahiplerini Euripides Bakkha'lar "tragedyasın­ da şöyle tanımlar: Ey karanlık diyarı Kureta'larm. Rhea çocuğun çev­ resinde Kureta'larm coşkun rakslarla tunç kalkanlarına vura vura gürültü yapmalarını emretmiş. Korybant'Iar davulu Rhea anamıza verdiler Bakkha'larm çığlıkları arasında gümbürdesin diye. Orada karıştı coşkun davul sesleri Pbrygia kavallarının tatlı nefeslerine. Odysseus yeraltı dünyasına inmek için çu­ kuru orada kazacaktır. Girit kralı Daidalos'un bura­ da saklandığını anlamış. Korybas Lydia ya da Phrygia dilinde ilkin Attis'e veri­ len bir addır. Koios'la Phoibe evlenirler. üç sorguçtu miğfer giyen Korybant'Iar çembere gerilen deriyi. o da ipliği bir karıncaya bağlayıp karın­ cayı şeytanminaresinin içinden geçirtmek ge­ rektiğini söylemiş. ama tanrı bebeğin seslerini Kronos duyup da öbür çocukları gibi Zeus'u da bulup yutmasın diye. Korybant'Iar da Phrygialı ana tanrıça Kybele'nin rahipleridir. Korinnos. Kureta'lar Giritli ana tanrıça Rhea'nın. Amphitryon. ipli­ ği bir ucundan öbür ucuna geçirmesini başa­ rana ödül vereceğini bildirmiş. Koronîs. Kokalos'u konuğunu teslim etmeye zorlamış. Efsaneye göre Kureta'lar iki ya da dokuzmuş. Kokytos. Homeros destanlarını yaz­ mak için onun eserlerinden esinlenmiş. İniltiler ırmağı anlamına gelen Kokytos ölüler ülkesinde akan ve Akheron'a dökülen bir ırmaktır. Amaltheia da onu keçi sütüyle besleyip büyü­ tür (Amaltheia). Kokalos. Demeter'in kızı Persephone'ye verilen ikinci bir isimdir (Demeter). Yazı yazmasını da Palamedes'ten ögrenmişmiş (Palamedes). Kokytos'un suları buz gibi diye tanımlanır. orada Alçakkıyı var ve Persephone'nin koruluğu. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. hepsi birden Ana Tanrıça 180 . benim için. uzun uzun kavaklar göreceksin. Mnemosyne ve Phoibe'dir. Homeros'tan önce ve Troya savaşı­ nın olduğu sıralarda llyada destanını yazmış. Kore. onlar da kralın üstüne kaynar su dökerek ölümüne se­ bep olmuşlar (Daidalos). X. ne var ki Kokalos ko­ nukluk kurallarını çiğnememek için kızlarına Minos'u öldürmelerini buyurmuş.

Ama tanrı bir gün yeryüzüne inecek olmuş. toprağı. Eurydike'dir. I l yada'da Agamemnon'un tutsak tuttuğu kızı Khryseis'i almaya gelen Khryses bu tapına­ ğın rahibidir. nesi varsa sıçanla­ rın saldırısına uğramış. Antigone dramında büyük bir rol oynar ve doğanın kanunlarını hesaba kat­ madan devlet kanunlarını yürürlüğe koymaya çalışan yöneticinin iflasını simgeler (Antine. gi­ yer. (2) Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızı. 17). (1) Korinthos kralı. İokaste'nin kardeşi ve Thebai kralı Laios'un kaynatasıdır (Tab. sırtına geçirir geçirmez de cayır cayır yanmaya başlar. Dionysos). İon'un anası (lort). bağrışmalarla. Kranaos da Kekrops gibi topraktan doğma İmiş (Kekrops). Kretheus. Kretheus. Minos'tan çok önce Girit'e yasalar vermiş ve uygarlık getir­ miştir. Alina'ya da Kranae denmiş. bir yatıdan da . Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve ellişer başlı dev oğullarından birinin adı. Kekrops'tan sonra tahta çı­ kan o olmuş ve Attikalılara "Kranaos'lular". Pelias). (îyes'le Briareus'un kardeşi (Yüzkollular). Aineias karısını aramak için şehre geri döndüğünde. Aineias'ın karısı (Tab. Kreş. Polyneikes'i şe­ hirden sürer. Ama günün birinde Kreon kızı Kreusa (ya da Glauke)'yi İason'a vermeye kalkışır. 19). Bu rahipler Kybele ayinlerini baş döndürücü rakslarla. oklarıyla hepsini öldürmüş.Kybele'nln kültüne bağlanmıştır. Kreon Eteokles'in tarafını tutar. başka birine göre de Girit toprağından doğmuş ve Girit'in ilk konuklan Eteokretes. Medeia'nın korkunç dramı bu olayla başlar: Büyücü kadın bu evlenmeye ses çıkar­ mayacak gibi olur. 22). lason ve Pelias'ın şehri olan lolkos'un kurucusudur (Tyro. Kreusa. Sıçandan geçilmiyor. bu yüzden de evi barkı. Attika'nın ilk krallarından biri. Krinis. Giritlilere adını veren kurucu kahra­ m a n . (1) Atina kralı Erekhteus'un kızı. Kottos. En es­ ki destanlarda Aineias'ın karısının adı Kreusa değil. Girit'i her türlü çıkarmaya karşı koruyan Talos adlı robotun babası sayar (Talos). İason'la Medeia efsanesinde rol oynar: İolkhos'tan kovulunca İason'la Medeia Korinthos'a. davul ve tef sesleriyle kut­ larlar. gümbürtülü bir vecit içinde kendilerin­ den geçerek "enthousiasmos" denilen duru­ ma girerek tanrıya karışmayı sağlarlardı (l)aktyller. Halmon). Kranaos'un Atllıis adlı bir kızı olmuş. Oidipus'un ölümünden sonra oğullan Eteokles'le Polyneikes savaşa tutuşunca. güç ve kuvvet simgesi (Bia). Mysia şehri Khryse'de bulunan Apollon Smintheus tapınağının kurucusu. Pallas'la Styks'in oğlu (Tab. Tyro ile evlenir ve Aison'u doğurur (Tab. Vergilius Aeneis desta­ nında Kreusa'nın Troya'nın yıkıldığı ve Aineias'ın babası Ankhises'le oğlu Askanios'u ala­ rak şehirden kaçtığı gece bir tanrıça (Aphrodite ya da Kybele) tarafından kaçırıldığını an­ latır. 6). Tyro'nun tanrı Poseidon'dan olan Neleus ve Pelias adlı oğullarını evlatlığa alır. kumasına armağan olarak bir gelinlik gönderir. Kreusa gelinliği alır. Tapınağın kurulması efsaneye göre şöyle olmuş: Krinis günün birinde Apollon tanrının öfkesine uğramış. Efsanenin biri Kres'i. Zeus bebekken babası Kronos'un elinden kurtarılmak için Girit'e bı­ rakılınca Kreş adada hüküm sürmekteydi ve Zeus'u koruyan o olmuştur. Adı Oidipus efsanesinde geçer: Oidipus Thebai'den sürülünce şehre kral olur. lason Medeia'yı boşayıp Kreusa'yı almaya razı olur. Krinis'ln sürülerine bakan çobana konuk ol­ muş ve ondan çok memnun kaldığı için böl geyl sıçanlardan temizlemeye karar verini'. flüt. Kıanaos. (2) Menoikeus'un oğlu Kreon. tarlası. Kratos. Bir efsaneye göre tanrı Zeus'la Ida da ğının bir nympha'sından doğmuştur. Kretheus. Aiolos'la Enarete'nin oğlu. Oidipus. Attika bölgesi bu kıza göre adlandırılmış. Yanına varıp onu kurtarmak İsteyen Kreon da aynı ateşle tutuşup yanar (Medeia). sıçanlar her şeyi kemirip yok ediyormuş. Kreon. Kreon'un yanı­ na sığınırlar ve birkaç yıl barış içinde yaşar­ lar. Kreusa'nın görüntüsü karşısına çıkıp yeni bir yurt kurmaya gitmesi gerektiği­ ni bildirir (Aineias). yani gerçek Giritlilerin atasıdır.

ama sonra da korsanlar tara­ fından kaçırılıp İzmir'e götürülmüştür. ya da Aphrodite'nin babası olarak geçer. Bu kaynaklara göre Kronos yeryü­ zünde iyiliği ve bereketi kuran ilk tanrıdır. Kronos adının zaman anla­ mına gelen "khronos" sözcüğüyle aslında hiçbir ilişiği yoktur. Kronos. Başka e f sanelerde de Hephaistos. 4). Eurybie ile birleşir ve Astraios. (Uranos. Kaynağı güneydoğu Akdeniz çevresinde bu­ lunan bu efsanelerin Yunanlılara Fenikeliler yoluyla geçtiği sanılır. Uranos'la Gaia'nın son oğul­ ları Kronos Titanlar soyundandır ve babası Uranos'u erkeklikten yoksun etmekle birinci kuşak tanrılarının egemenliğine son verip. yani Maion oğlu. Kritheis. 3. Kronos. Efsanenin başka bir anlatımında Kritheis adalı bir genç kızdır. hele do­ ğan varlıkları yutmak g i b i ilkel motiflerle Y u nan mythos'una dışardan katılmış öğelerdir. Her iki efsanede de Maion adlı birinin söz konusu edilmesi özel­ likle Latin şairlerince Homeros'a verilen Maionides. en belalısı Toprakoğullarının. Kronos'un Philyra ile birleşmesinden at adam Kheiron doğmuş (Kheiron). E F S A N E L E R İ . Uranos. Uranos hepsini gün ışığına çıkar çıkmaz Gaia'nın karnına gerisin geri tıkamakta. ( 1 ) A D I . İzmir'de akan Meles ırmağıy­ la sevişmiş ve birleşmelerinden Homeros meydana gelmiş. Aphrodite). 4 5 3 506'da anlattığı Kronos-Zeus çekişmesi Zeus maddesinde ele alınacaktır. Ve Kronos diş biledi yıldızlı babasına. ( 2 ) DOĞUŞU.Krinis'e Apollon Smintheus'a bir tapınak dik­ mesini buyurmuş (Apollon Smintheus). ama efsane ola­ rak anlatılmaz. Orfik tarikat geleneğinde Kronos Zeus'la barışmış ve Mutlular Adalarında yaşar gibi gösterilir. anası Gaia'nın eline verdiği çe­ lik tırpanla babası Uranos'un hayalarını kes­ mesi tanrı kuşakları arasındaki çekişmenin ilk aşamasıdır (Theog. Ozan Homeros'un anası sayılan efsanelik kişi. Kronos'tan sonra Toprak Ana Kyklopları ve Hekatonkheir'leri doğurduğu halde. Titanlardan biri. Hesiodos'un Theog. bu adam ölürken kızını kardeşi Maion'a bırakmış. Uranos'un er­ keklik aygıtından akan kanlardan Erinys'ler (Erinys) ve spermasından da Aphrodite (Ahrodite) do^ar. 4). Oysa efsa­ nesinden görüleceği gibi Kronos'un bu yoru­ mu bir zorlama ürünüdür. Homeros destanlarında adı geçer. Lydia kralı Maion onunla evlenmiş. böylece onu inim inim inletmektedir. ya da Maionialı (Lydialı) ek adının açıklanması yapılıyor. Kritheis Ege bölgesinin bir nympha'sıymış. 137 vd. ikinci kuşağı başa getirmiştir (Tab. Beş erkek titan ve al­ tı kız titan'ın doğuşundan sonra Kronos'un dünyaya gelişini Hesiodos şöyle anlatır (Theog. zamanın akışını. Homeros'un tonya'sında bunlar bilindiği halde pek tutunmadıgı da destanlardan belli olmaktadır. Kritheis amcasını bırakıp Phemios adında bir İzmirliye kaçmış. bir gün de Meles ırmağının kıyısında çamaşır yıkamaya gitmişmiş ki Homeros'u doğurmuş. Gaia. Hesiodos'un etki altında kalarak uzun uzadıya an­ lattığı bu masallar Yunan mythos'unda tek örnek olmak bakımından daha da ilgi çekici­ dir (Theogonia). imgelerinde elinde bir tırpanla gösterilmiştir. Kronos'la ilgili iki efsane de Hesiodos'un Theogonia'sında anlatılmak­ tadır. Pallas ve Perses'i meydana getirir (Tab. Kronos'un Zeus eliyle yeraltı­ na kapatıldığına da değinilir. Bu efsane koca ozana verilen Melesigenes (Meles'ten dogma) adının nereden geldiğini anlatmaya yarar. ama sonraki efsane ve açıklamalara göre bu iki kelime bir tutulmuş ve Kronos tanrının zamanı. Musalarla ilişiği olan bir cinle sevişmiş. Başka bir efsaneye göre. Kritheis Kyme'li (İzmir'in güneyinde Namurt) bir adamın kızıymış. Gaia bir düzen kurar ve o düzeni oğlu Kronos eliyle gerçekleştirir. 154-210). Kritheis de Me­ les ırmağının kıyısında Homeros'u doğurup hemen sonra ölmüştür. Zeus'la Hera'ya soyadı olarak Kronides (Kronos oğlu) denir. Kronos'un. geçişini simgelediği ileri sürülüp. Onun egemen olduğu çag Altın Çağına rast- la . o art düşünceli tanrı. Zeus efsane­ sinde iki kez görülen babanın oğla baskı ya­ pıp oğlun ayaklanması ve babasını alt ederek egemenliğini elinden alması teması. Krios. Uranos'la Gaia'nın oğlu.): Bunlardan sonra Kronos geldi dünyaya.

İşin en tuhaf ve düşündü­ rücü yönü de Ana Tanrıça yontularıyla bir sırada Çalalhöyük'te bulunan çizgi motifleri nin Anadolu'nun geleneksel halk sanatlarını. hem sevgilisidir. uy­ garlık ve kültürlerde değişik adlarla anılıp hep aynı prototipe indirgenebilen Ana Tanrıça di­ ninin kaynağı Anadolu'dur. karın altının bir üçgen biçiminde be­ lirtilmesi gibi motifler analığı ve dişiliği simge lemek bakımından Kybele'den Artemis'e k < ı dar büyük ana tanrıça imgelerinde bulunmak tadır. Patroklos'la Hektor arasındaki savaşa Balios'la birlikte katılır (Balios) ve Patroklos öl­ dükten sonra ağlar. dolgun memeli bir tanrıça. Eskişehir'le Af­ yon arasında ulaşımı zor bir yöredeki bu anıt­ lardan en çok tanınanı Yazılıkaya diye anılan Midas anıtıdır. Yontuların heykel. Kalın kalça. çok sonraları tarihsel çağlar­ da anlatılan efsanelerini bile dile getirmekte­ dir. Ksanthos. 6500-700 yıllarına kadar uzandı­ ğını ortaya koymuştur. Çoğu ormanlarda. Küreta'lar. Saturnus). bütün doğayaı yayıldığını gösterir Bu c e p h e tapı . Ö. Tarih öncesinin en gerilerinden tek tanrılı dinlerin yerleştiği dönemlere kadar uzanan ve Akdeniz yöresini kapladıktan son­ ra. Kula at anlamına gelen Ksanthos Akhilleus'un ölümsüz atlarından biridir. t o p ­ rak üstünde oldukları için belki hiç değinme­ yeceği Kybele anıtları vardır ki. Akhilleus'a Hektor'la sa­ vaşında da yardım eden bu ölümsüz at dile gelerek efendisine yakında öleceğini bildirir (Akhilleus). "potnia t h e ron" yani hayvanların kraliçesi. Korybant'lar. araştırmaları bir tek ilgi merkezinde toplamak. Üçgen bi­ çiminde bir çatı. Tapınakların bazılarında tanrıça heykelinin iki yanında ön bacaklarını tanrıça­ ya dayamış iki aslan vardır. doğa üstüne sonsuz egemenliğinin bir simgesi olarak asla­ nı yanından ayırmamaktadır. Tıpkı çok sonraki heykellerinde görüleceği gibi. elde edilen verilerle bulguları bir açıdan inceleyip değer­ lendirmek yepyeni denebilecek bir uğraştır. Oturmuş durumda. bu figür göğsüne yapışmış. duvarın içinde de çokluk bir niş oyulmuştur ve nişle­ rin kimisinde ayakta bir tanrıça heykeli görül­ mektedir. Bu su götürmez gerçek gün geçtikçe daha belirgin biçimde gözümüzün önüne serildiği halde. gerçeklere uy­ gun olarak tanıyabileceğiz ve anlayabileceğiz. Ana Tanrıça dinini aydınlatmak bugün arkeo­ loji. Irmak tanrı Maiandros'un kızı. Sümer'den de önceki bir kültür çağını yansıtan bu tarihler Ana Tanrıça'nın Anadolu'nun yerlisi olduğunu açığa vurmaktadır. Ev biçi­ mindeki bu basit tapınaklar Phrygia'da K y b e le dininin kentler dışına da taştığını. Bütün bu kolların çabası bir araya geldikten sonradır ki. ilkçağda Phrygia diye tanınan bölgede yaygın bir ala­ na dağılmış kır tapınaklarıdır. altında bir taş duvar. tarih. bunlar ya­ zın kaynaklarındaki Ana Tanrıça tanımlarına tıpatıp uymakta. örneğin bugün bile yaşayan kilim motiflerini yansıtmasıdır. göbekli. yeşillik ara­ sında bir kayaya yaslanmış olarak. Bu erkek. bir yandan kuzey ülkelerine. Kaunos'la Byblis'in anası (Byblis). öte yandan Asya'nın içlerine dek yayılan. Bkz. üstüne tırmanmış gi­ bidir. meme. Ana Tanrıça'yı gereğince. ya da doğur­ mak pozunda olan tanrıça ise iki yanındaki iki aslana dayanmaktadır. Kyane. Buraya Ana Tanrıçaya tapınmaya gelen dua­ cıların Kybele'nin simgelediği bereket ve do­ ğurganlıktan pay almak için seks yerlerine dokunup onları aşındırdıkları bellidir. kaim kalçalı. Tanrıçanın hem çocuğu. kollarında çok da­ ha ufak boyda bir erkek figürü taşımakta. ya da düz­ lükte birkaç basamak üstüne kurulmuş olan bu anıtlar birer cepheden ibarettir. Çatalhöyük ve Hacılar'da yapılan kazılar Ana Tanrıça f i g ü rünün !. Bir de arkeolojinin daha değinmediği. tanrıçanın da. din tarihi. ilerde efsanesi anlatılacak Attis'in ta kendisidir. kültü dal budak salmış bu tanrıça figürünün değindiği bilim dalları o kadar çoktur ki. mitoloji ve sanatla yazın tarihinin katışık görevi olmalıdır.lar. Kybele. Son yıllarda konuyu en çok aydınlatan bi­ lim dalı arkeoloji olmuştur. birçok ulus. Oturmuş. figürln ve idol biçiminde olanlarına gelince. aslanlann da seks yerleri zamanla aşınmıştır. Hesiodos'un da anlattığı Çağlar Efsanesi Kronos'la ilişkili olarak özellikle Roma'da tu­ tunmuş ve Saturnus çağı üstüne efsaneler bir­ çok şairleri esinlemiştir (Soylar Efsanesi.

ya da şe­ hirleridir. Pessinus da eski adı Justinianopolis olan Sivrihisar'ın biraz güneyinde. gerek düzyazıyla en çok sözü edilen tan­ mun ürünü olan savaşçı Amazonları efsanele­ rıçalardan biridir. Hi­ tit kaynaklarında Hepat diye adlandırılır. Bu nite­ liğiyle Ana Tanrıça'nın kültüyle Karadeniz bölgesinde merkezlenen Amazonlarla ilişkisi Yazılı kaynaklarımıza gelince. Ana Tanrıçanın Aslında bir tek efsanesi vardır. hem de tapanının biçimi mater sözcüğü eklenerek tanrıçanın bölgesel saptanmaktadır: Tanrıça Attis (ya da Attes) 184 . Sözü geçen filmin asıl değeri de Ana Tanrıçayı Çatalhöyük'ten Roma çağına kadar her çeşit anıt ve imgeleriyle ortaya sermekle kalmayıp. vasfını da yalnız insan alanında değil. Yukarda sözünü ettiğimiz bilim kollarında işbirliği ve daha de­ rine giden kıyaslamak araştırmalar bu alanda çok yararlı olabilir. Latince şıldığı dile gelmekte. Kybele'nin tapım mer­ kezlerinden olan Manisa'daki Mesir bayramı ve bu bahar bayramında camiden aşağıya halka bereket ve doğurganlık sağlayan ma­ cunların atılması Anadolu'nun yerlisi olan bir inancın süregelmesi olabilir. Bütün bu isim larda adlandırılmamıştır. İtalya'da N e ­ ve evrensel bir ilke olarak canlandırır. ( 1 ) A D L A R I V E S I F A T L A R I . bu sıfatlar arasında en yaygın olan da Dindi/mene adıdır ki Dindymos dağının tan­ rıçası anlamına gelir. ya da gelmedir. topuz ve çift ağızlı baltayla simgelenen bir savaş ve zafer tanrı­ çası olduğu anlaşılır. Roma yazarlarından anılan Ana Tanrıçanın hizmetinde. tanrıça doğayı ğu Ana Tanrıçanın kaynağı Anadolu'da ol­ bütün canlılığı. niteliği de dile gelmektedir: Sipylene Sipylos (Manisa) dağının. bu efsanede aldırı değişik adlardır. Lydia'da adı uygarlığın da etkeni olarak daha sonraki dö­ Kybebe.. Ana­ dolu halk törelerinde bu inançtan kalma iz ve etkileri de ortaya koymaya çalışmasıdır: Phrygia ırmağı Sangarios'un kaynağında. Ko­ nemlerde. Hiçbir mitoloji­ Artemis). her türlü na Kubaba olarak rastlanır. Ayrıca bazı yer adların­ hem tanrıçada analık kavramının nasıl anla­ dan üreme sıfatlara Yunanca meter. Bu ad ve sıfat çoklu­ ve sıfatlardan anlaşıldığı gibi. su­ ya çiçek ve özellikle menekşe atmakla kutla­ nan Attis. de hiçbir tanrı Ana Tanrıça kadar çeşitli ad­ (2) N İ T E L İ Ğ İ VE EFSANESİ. Sümer'de Marienna. Berekyntia Sakar­ ya kıyısındaki eski bir kalenin. öbürü Mysia-Phrygia sınırın­ daki Kapıdag. Efes'te Artemis. ister başka adlarla nan yazarlarından çok. İstanbul Üniversitesi F i l m Merkezince çevrilmiş olan bir belgesel filmden tanıdığımız bu Kybele anıtlarının arkeoloji buluntularıyla ve başka bölgelerde rastlanan buluntularla karşılaştırılıp değerlendirilmesi Ana Tanrıça dinini aydınlatmaya yarayabilir. anaerkil bir toplu­ şiir. Ana Tanrıçanın Pessinus'tan da daha eski bir tapım merkezi Komana şehridir. verimliügiyle simgeleyen ev­ mak üzere uluslarüstü bir nitelik kazandığını rensel bir nitelik taşımaktadır. Kültepe tabletlerinde adı­ reketin kaynağında olmaktan başka.naklarında dikkati çeken bir nokta bunların Lykia'daki kaya mezarlarına çok benzemele­ ridir. Romalıların Magna Madolu adı olan Mâ'dır. ldaia Girit'teki İda ve Troya'ya hâkim Kazdagının. ter (Büyük Ana) diye andıkları tanrıça analık Hitit'te Arinna. Anadolu'da ise Dindymos adını taşıyan üç dag vardır. Bu alanda bilgilerimiz Y u rin hepsi ister Artemis. biri Phrygia' daki Murat dağı. mi gölü bölgesinde Venüs. Steunene Aizani (Çavdarhisar) yöresindeki Steunos (Kesikmagara) mağarasının tanrıçası olduğunu belirtir. Mısır'da İsis. Tarih kaynaklarından burada tapı­ nılan tanrıçanın şimşek. doğal Girit'te Rhea. Toprak ve be­ kanıtlamaya yeter. kuleli ya da kule taşıyan ka (Kemer) kentlerinde adı çok eski bir Ana­ ana demektir) olur. Gordium'un güneybatısındaki Balhisar'dır. Romalıiarsa Bellona ile bir tutmuşlardır. Kybele gerek olduğu sonucuna varılır ki. Efes Artemis'inde görülen kuleli mana Pontika (Tokat bölgesinde Gümenek) taçları başında taşımakla bir de meter turrita ve Kayseri yöresindeki Komana Kappadokiya da turrigera (Lat. yani bahar şenliklerinden bugün de bir şeyler kalmıştır. Phrygia'da Kybele olarak geçer. onunla ilişkili olarak gösterir (Amazonlar. Syria'da Lat. Yunanlılar bu tanrıçayı savaş tanrı Ares'in çevresindeki Enyo ile. üçüncüsü de tanrıçanın en önemli merkezi olan Pessinus'a yakın G ü n yüzü dağıdır.

Marsyas'ın da Ana bir alana. 1200 yıllarında Friklerin.tanımakla birlikte onun din merkezlerine ka­ rışmasına hiçbir zaman izin vermemişimin Phrygia dışardan gelme ulusların iki kez saldı­ rısına uğramıştır. Bu iki kral-rahibin Attis efsanesinde anla­ Klasik çağlarda Yunanistan'ın ve Anado­ tıldığı gibi erkekliklerini tanrıçaya adamış ol­ lu'nun dört bir yanına dağılan Phrygia kölele­ ması gerekiyordu. biri İ. Bu dinsel yönetimin başında Yunan ve Roma çağında Kybele kültü bütün iki başrahip bulunur. tünü ortadan kaldıramazlar. Marsilya'yı kuran rahip krallar büyük kralın siyasal yönetimini göçmenlerin yeni yurtlarına taşıdıktan törele- adlı bir delikanlıya tutkundur (Agdistis). onu Pessinus kralının ( k i m i kaynaklarda kral M i das'ın) kızıyla evlenmek üzereyken düğün ye­ rinde birden karşısına dikilerek çıldırtır ve kendi kendini hadım etmesini sağlar. Nitekim rak yönetilirdi. tarihe Kybele bir yitirilen erkeklik gücü daha evrensel bir nite­ Phrygia tanrıçası olarak geçmişti. Tersine bu tapını daha çok Lydia yöresine kaydıktan sonra. ğin ve bir de yaşam biçiminin. Attis erkekliğini keserek nün yerli olup Phrygia bölgesini ele geçiren kendini nasıl tanrıçaya kurban ettiyse. yani bütün doğaya geçmesini sağ­ Tanrıça ile yakın ilişkileri tarihe geçmiştir. ama Ana Tanrıça k ü l de olsa yaşayan bir törenin ilk örneğidir. . bu dini benimseyen bütün ülkeler onu lerden büsbütün bağımsız bir din merkezi ola­ bir Phrygia tanrıçası olarak tanırlar. Öyle ki Ana gökten düştüğü ileri sürülen bir meteorit. Kimmerler de gü ve bazı tarikatlarda bugün başka biçimde Phrygia devletini yıkar. Aynı süreç Efes'teki Artemiözellikle Adonis mythos'unda (Adonis) görü­ sion'da da görülür. Friklerle tanrıçanın kaynaşması nın özünde olan bir çeşit kurban töreniyle dikkati çeken bir süreçtir: Ana Tanrıça kültü­ gerçekleşmektedir. Pessinus'taki tapınağı siyasal güç­ halde. Phrygia lik kazanarak bereket ve canlılığın daha geniş krallarından Midas'ın da. Kybeve yöreye adını veren ulustan çok daha eski le'nin başrahibi de kanlı bir törenle kendi olduğu bütün kanıtlardan anlaşıldığı halde. Pessinus'taki sında yapılan bu eylem gene Anadolu'ya öz­ tapınağını kurmakla övünüldü. Gerek Komana'da. Tanrıçaya orada bir idol biçi­ davranarak Ana Tanrıçanın mistik ve gizemli minde tapınılırdı. eliyle kendini hadım etmek zorundaydı. Megabyzos adıyla anılan ikincisi dışar­ sayılır. Ö. Fransa'ya kadar da yayılır. Attis kendi kestiği hayalarından akan kanla topra­ ğı sular. bir Tanrıça kültü Phrygialılardan çok eski olduğu kara taştı. Phokalalılarla minde büyük Hitit kralıyla i y i ilişkiler kurmuş. kendinden geçme ve esrime egemen olan tanrıçayı benimseyip tapımını hallerine kanşmakta ve Ana Tanrıça tapımısürdürürler. ( 3 ) T A P I M I VE T A R İ H İ . İonyalı kolonistler din len bu ölme-dirilme motifi. Attis tanrıça bu yeni siyasal gücü ve etnik toplulu efsanesinde simgelendigi gibi. şenlikler ara­ Midas tanrıçanın oğlu olmakla. dan gelme olması şart koşulan bir yabancıy­ dı. Bu idol bir "diopetes" yani dinini dört bir yana tanıtırlar. burada birtakım vecit. Galloi diye anılan öbür ra­ ri ve dilenci rahipleri hor görüldüğü oranda hiplerin de vecit halinde hadım edilmeleri t ö ­ gizemli bir din ve kültünün temsilcileri olmak­ redendi. bitkilerin fışkırmasına yol açar ve bir çam ağacına dönüşür. ikincisi 1. öncüsüdür. Ö. Yazılı kaynaklar bi­ Metragyrtoi diye anılan dilenci rahipler Akde­ ze Kybele'nin Pessinus'taki tapımı üstüne ay­ niz çevresine yayılır ve birer misyoner gibi rıntılı bilgi verir. 686 (ya da 676) sula­ rında Kimmerlerin bölgeye yayılmasıdır. Phrygia uygarlığı Ege lerin Anadolu'da kurdukları egemenlik döne­ kıyılarını kapladıktan sonra. kılık kıyafetin gerekse Pessinus'taki tapım merkezleri Hititkurucusu. çünkü tün kaynaklardan belli olan bu rahip devleti Phrygia evrensel bir dinin merkezi olduğu ka­ özekligini bögeye gelip yerleşen bütün yöne­ dar Yunanlılara yön veren bir sanatın. lamaktadır. Gizemli cümbüşler. Her iki saldırıda da Ana Tanrıçanın tapım merke­ zi uluslarüstü niteliğini koruyarak bağımsızlı­ ğını ve din devleti olarak etkisini sürdürmek Toprak-bereket efsanelerinin hepsinde. akan kan ve gu öylesine etkilemiş ki. Kybele kültünde merkezine dokunmak şöyle dursun. yolunu buluyor. müzi­ timlere karşı korumuştur. Phrygia'da yerli bir kült olduğu bü­ la saygı ve gıpta ile karşılanırlar. bunların biri Attis adını töreleriyle Phrygia uygarlığına özgü bir belirti taşır.

kültünü sınırları içine almakla geçirdiği bir bunalıma çare bu­ lunacağına inanmıştır: Peloponez savaşı de­ nilen iki büyük Yunan şehrinin. o sırada Ana Tanrıçanın sesi duyulur: Temiz.): Phrygia'ya gitmiştim. yalnız uygarlık ve kültür merkezi sayılan Anadolu'nun değil.. İlyada'da Kybele'nin adı hiç geçmediği hal­ de. Ana Tanrıça üstüne en zen­ gin buluntuları sağlayan Hacılar da Burdur'a yakın değil midir? Phrygialılardan kral Priamos kendisi de söz eder. Roma'nın Aineas'ı kurucu ata olarak benimsemesiyle Phrygia uygarlığını da kültürünün kaynağı saymış. kız oğlan kız olmadığı ileri sürülmektedir. Askania Limne hem Gemlik. a f i f ellerle şehre alınmasını ister. Uzak Askania dendiğine göre bu savaşçıların geldiği yöre Burdur böl­ gesi olsa gerek. Helene'ye anlatır ( İ l . 204 yılında Pessinus'taki meteortaşı törenle Roma'ya aktarıl­ mış ve Palatinus tepesine tapınağı kurulan Magna Mater'in şerefine Megalensia denilen bayramlar kutlanmaya başlamıştır. II. Gene Sibylla kitaplarının önerisiyle Ana Tanrıça'nın Roma'ya getirilişi derin siyasal sonuçlar doğurmuştur. Yeni efsaneler doğar: Ana Tanrıça taşını Tiber'den yukarı taşıyan gemi birden karaya oturur. esinlendirmiştir ki. tanrıça afifligini kanıtlamak için gemisinin kendi eliy­ le çekilmesine izin versin. O sıralarda Delphoi tanrısı Apollon'un rahipleri bu olayı desteklemiş olacak: Tanrının kâhinleri. O sırada Roma'da bir taş yağ­ muru olur. Ondan önce Ati­ na Ana Tanrıçayı çağırmış. derken Claudia Quinta adlı bir kız orta­ ya çıkar ve tanrıçaya yakarır.. bahçelik na'lılar Phrygia'nın Ana Tanrıçasını getirte­ rek şehirlerinde ona büyük bir tapınak kur­ muşlar. Orduları yayılmıştı Sakarya'nın kıyılarına. Atina ile Sparta'nm amansız ve sonsuz savaşında AtiEskiden bağlık. özellikel tragedya yazarları şiir dilinde bu iki ulus adını karıştırmışlardır. imparatorluğu kur­ maya yol açacak yayılma politikası yürürlüğe girmektedir.. Bu olay da kritik bir döneme rastlar: Roma Afrika se­ ferlerine çıkmak üzeredir. aralarına savaş ortağı almışlardı beni.. rahiplerinin hadım oluşu. yeni ve da­ ha köklü inançlara özlem duyulmaktadır. bütün doğu Akdeniz çevresinin. Ana Tanrıçanın da bu kültür göçüyle birlikte Roma'ya alınmasını sağlamıştır. 862): Askanios yönetir Phrygia'lıları. atları dörtnal giden bir sürü Phrygia'lı görmüştüm. Sibylla'lar Anadolu'dan gelmeydi. I I I . coşkun danslarla kutlanan törenleri. ama bu olay sonradan çok önemli sonuçlar doğurmuş. Magna Mater bu gereksinmeyi karşılamış ola­ cak ki. Magna Mater'in Roma'ya nakli din tarihinde eşi­ ne rastlanmayan bir olaydır. erkek gibi.rin arasında bugüne dek Fransa cumhuriyeti­ nin benimsediği Phrygia başlığı da yok mu­ dur? Phrygialı olmak kültür bakımından yet­ kin. halk heyecana kapılır. Priamos'un da Phrygialıların yardımına koşması anlamlı. 1. 184 vd. kirletildiği. birkaç yıl sonra Romalı komutan Manlius 186 . iki t a n n ve iki din arasında bağlantılar tarih öncesi çağlara dek uzanmaktaydı (Sibylla). üstün olmak anlamına gelir ve bu Roma imparatorluğu çağına kadar süregelecektir. yeni dini kutlamakta şairler ağız birliği ederler. uzak Askania'dan gelmişlerdir onlar. Phrygia'nın bir Amazon saldırısına uğrama­ sı. Attis e f sanesinin bu törenlerde ve gizemlerde yine­ lenmesi Roma şairlerini öylesine etkilemiş. Claudia halatları eline alır ve gemiyi Tiber'den yukarı Roma şehrine kadar çeker. Amazonlar gelmişti hani. Bir kültür taşıyıcısı olarak Phrygialıların Troyalıları da simgelemek için kullanılmaları ne zaman ve nasıl başlar? Herhalde şairler.. işte o gün. ama tlyada'dan sonraki me­ tinlerde Troyalıların Phrygialı diye anılması büsbütün ilginç ve dikkat çekici bir yöndür. Roma ile Anadolu arasında kültür köprüsü kurulmuş­ tur. Ana­ dolu'nun kapılarını açmıştır. Ö. Kybele'nin Phrygia'dan gelme t e f . z i l ve da­ vul gibi çalgılarla. Phrygialılardan söz edilir: Bunlar Troya savaşında Troyalılara yardıma gelir (İl. onu Demeter'le birleştirip bir devlet tanrıçası olarak benimsemişlerdir. Gerçekten de öyle olur. hem de Bur­ dur gölünün adıdır. Ama Ana Tanrı­ ça sanat yönünde çığır açmakla kalmaz. Kybele-Attis efsanesini konu edindikleri şiirlerinde tanrıçanın Galli adlı rahiplerine atıfla "galliambus" diye coş­ kun bir vezin de uydururlar..

Sipylos eteğindeki Magnesia'da (Manisa) Syria kralı III. Antlokhos'u yenip Orta Ana­ dolu'ya ordusuyla ayak basınca Romalıları Pessinus tapınağının rahipleri coşkun sevinç gösterileriyle karşılar. Bundan sonradır ki R o ­ ma Bergama krallığını miras yoluyla elde eder ve Anadolu'ya egemenliğini kurmakla bölgede çığır açıcı bir dönemin başlamasını sağlar. Denebilir ki Romalılara doğunun kapı­ larını açan Anadolu'nun yerlisi ve simgesi olan Ana Tanrıçadır. Onunla ilişki kurup Batı ile Doğu arasında köprü atmak ve kültürünün yoksun olduğu bir temeli kültür beşiği Anado­ lu'da arayıp bulmak Roma'nın siyasal dehası­ na bir örnektir. Başta Augustus olmak üzere imparatorların hepsi hiç tükenmeyen bir özü gelip Anadolu'dan almışlardır. Eşsiz bir uy­ garlık ve kültür temeline oturtmayı başardık­ ları kültürleri böylece hem İtalya'da, hem Anadolu'da geliştikçe gelişmiştir. Bunun sim­ gesi de binlerce yıl öncesi gibi Roma'nın ege­ menlik çağında da gene aynı tanrıça, hangi adla anılırsa anılsın, Anadolu'nun büyük Ana Tanrıçasıdır. Kydippe. Kleobis'le Biton'un anneleri, H e ra rahibesi (Kleobis). Kydnos. Kilikya'da bugün Tarsus çayı diye anılan ırmağın tanrısı. Ana tarafından İapetos'un torunu sayılır. Kydnos'un Parthenios adlı bir oğlu varmış, Kydnos ırmağının denize döküldüğü yerde bir şehir kurup ona Parthenia demiş. Bu şehir bugünkü Tarsus'tur. Kyklopes (Kyklop'lar). Türkçeye " T e p e ­ göz" diye çevirebileceğimiz Kyklop'lar tek yu­ varlak gözlü devlerdir. Yunan mythos'unda bu yaratıkların üç türünden söz edilir: Biri Gaia ile Uranos'un oğulları göksel Kykloplar, öbürleri Odysseia'da adı geçen Polyphemos gibi Sicilyalı Kykloplar, sonuncuları da kay­ nakları Lykia'da bulunan duvarcı Kykloplardır. Birinci türden Hesiodos Theogonia'da şöy­ le söz eder (Theog. 139 vd.): Sonra Toprak Kyklop'ları doğurdu, azgın yürekli, Brontes'i, Steropes'i ve belalı Arges'i (ki bunlar vermiştir Zeus'a şimşekleri, yıldırımı}

Her bakımdan tanrıya benziyordu burdur ama bir tek gözleri vardı alınlarında. Yuvarlak tek gözlerinden geliyordu adları, zorlu, başarılıydılar hep yaptıklarında. Uranos'un yeraltına kapattığı bu devleri hemsoyları Yüzkollularla birlikte yeryüzüne çıkarır ve Titanlara karşı savaşta silah arkada­ şı olarak kullanır. Hades'e görünmez kılan başlığı, Poseldon'a da üç dişli yabayı veren bu devlermiş. Kykloplar üzerine başka efsaneler de anlatı­ lır: Apollon Kykloplara düşman kesilir, çünkü oğlu Asklepios insanları ölümden kurtarıyor diye Zeus'un öfkesine uğrar ve Kyklopların yıldmmıyla öldürülür. Apollon baştanrı Zeus'a el kaldıramadığı için Kyklopları öldürme­ ye kalkışır. Zeus buna kızar, bir an oğlu Apollon'u Tartaros'a atmayı düşünür, sonra bu kadar ağır bir cezadan vazgeçip onu bir yıl için sığırtmaç olarak Admetos'un yanına yol lar (Admetos, Asklepios, Apollon). Bu e f $ 8 nede Kykloplar ölümsüz tanrılar değil, ölüm lü yaratıklar olarak gösterilmiştir. Sicilyalı Kykloplar önce Homeros'un Odyi seia destanında, sonra da İskenderiye şiirindi sözü geçen yaratıklardır. Odysseia bunların yerlerini, yurtlarını Homeros destanlarına ö z gü kesinlikle belirtir: Kuzey İtalya ve Sicilya kıyıları ve adaları söz konusudur, nitekim Te­ pegöz masalları oralarda tutunmuş ve birçok yerlere Tepegözlerin, özellikle Odysseia'da sözü geçen Polyphemos'un adı verilmiştir (Polyphemos). Bu bölgenin yanardağ bölgesi oluşu, oralarda toprak altına kapatılan Tepe­ gözlerin demircilikle uğraşan birer cin olarak canlandırılmalarına yol açmıştır: Bunlar H e phaistos'un işliğinde - tıpkı İtalya'da (XVIII) Akhilleus'un silahlarının yapıldığı bölümdeki gibi - demir döverler, maden işlerler ve tanrı­ lara silah yaparlar. Tek gözleri ateşin karşı­ sında kor gibi parlar, kraterlerden fışkıran kı­ vılcımlar onların örsünden fırlayan ateşlerdir, yersarsıntıları ve gürültüleriyle kendilerini bel­ li ederler. Odysseia'da bunun tam tersine Kykloplar hayvancılıkla geçinen, koyun ve keçileri bol olan ağıllarda, mağaralarda yaşa­ yan yamyam devler olarak gösterilir. Odysseus Kykloplar ülkesinde ve özellikle Polyphemos'un mağarasındaI yaşadığı serüveni en

ufak ayrıntısına kadar anlatır (Od. IX, 105 -567). Duvarcı Kykloplarsa Anadolu'da, Yunanis­ tan ve Sicilya'da iri taşlarla örülmüş kyklopeen denilen ne kadar sur varsa, hepsinin yapı­ cıları sayılır. Bunlar ne cin, ne de tanrıdır, ta­ rih öncesi çağlarda şehir kalelerini yıkılmaz, aşılmaz ve alınmaz duvarlarla çevirmek için efsanelik kralların, önderlerin emrine giren bütün bir ulustur. Efsane Kykloplann yardı­ mıyla surlarını yaptıran krallar (Tiryns şehri için) Proitos ve (Argos şehri için) Perseus'tur. Öte yandan bu duvarcı Kykloplann Anado­ lu'nun Lykia bölgesinden gelme oldukları da efsanelerce belirtilir. Bütün bu kanıtlar bu tek gözlü devlerin yorumlanmasında Hitit kabart­ malarının göz önüne alınması gereğini pek­ leştirmektedir. Halikarnas Balıkçısı'nın öner­ diği bu görüş tutarlı görünmektedir: Tek yu­ varlak gözlü devler Hitit kabartmalarında profilden görülen kişiler olabilir, dev oluşlan ve çok iri duvarların yapıcıları sayılmaları Anadolu'daki Hitit surlarının kayaya oyulmuş olmasıyla açıklanabilir. Kaldı ki efsane bu devarcı devlerin Anadolu'dan gelme, dağ kaya­ lıklarına mezarları kazmakla ün salmış Lykia'dan gelme olduğunu da ayrıca belirtmekte­ dir. Bu sorunun efsane bakımından da, Ana­ dolu ve özellikle Anadolu-Yunan ilişkilerinin aydınlığa çıkarılacağı bir gelecekte çözümle­ nebileceğine inanıyoruz. Kyknos. Kuğu kuşu anlamına gelen bu ad birçok efsanelik kişilerin adıdır: (1) Poseidon'un bir oğlu. Efsanesi Troya'nın İlyada'dan önceki olaylarıyla ilgilidir. Troyahlardan yana olan Kyknos Akhaların bo^az kıyılarına çıkarma yapmalarına engel olmak istemiş ve Akhilleus'la çarpışmış. Ama babası tanrı olduğu için Kyknos'un derisine silah işlemiyormuş. Akhilleus onu kalkanla ite ite bir kayanın altına kadar getirmiş, ora­ da ezmeye çalışmış. Poseidon da oğlunu bir kuğu kuşuna çevirip kurtarmış. (2) Poseidon'un Kyknos adında bir oğlu da­ ha/varmış, Troya'nın güneyinde, Bozcaa­ da'nın tam karşısındaki bir şehrin kralıymış. Adanın o zamanki adı Leukophrys'miş. Ana­ sı bu Kyknos'u doğurunca deniz kıyısına bı­ rakmış, bebeği bir kuğu kuşu büyütmüş. 188

Kyknos sonraları Laomedon'un bir kızıyla ev­ lenir ve Tenes adlı bir oğlu, bir de kızı olur. Karısı ölünce Kyknos başka bir karı almış, ama üvey annesi Kyknos'a iftira etmiş, Kyknos da buna inanmış, oğlunu bir sandığa kapatarak denize atmış. Tenes Bozcaada'ya çıkmış, sonraları adını vermiş Leukophrys adasına. Kyknos bir süre sonra oğlunun suç­ suz olduğunu anlamış ve iftirayı yapan karı­ sıyla ona tanıklık eden kavalcıyı gereğince ce­ zalandırmış, sonra da Tenedos adasına oğ­ luyla barışmaya gitmiş, ne var ki Tenes baba­ sının kıyıya bağladığı ipi bir keserle kesip ge­ misini açığa atmış (Tenes). Efsaneye göre Tenedos adasına kavalcıların gelmesi de ya­ sak edilmiş. (3) Tanrı Ares'le Pelias'ın kızı Pelopeia'nın oğlu. Kyknos, zalim bir eşkıya imiş, Delphoi'ye gelen yolcuları durdurur, öldürür ve ölü­ lerini babası Ares'e sunarmış. Apollon bu iş­ ten bıkmış ve yiğit Herakles'i Kyknos'la çar­ pışmaya göndermiş. Herakles eşkıyanın hak­ kından gelmiş, ama Ares oğlunun öcünü al­ mak üzere yeryüzüne inince, onu da kalça­ sından yaralayarak Olympos'a dönmeye zor­ lamış. (4) Phaethon'un arkadaşı Kyknos adlı bir adam varmış, Phaethon ölünce öyle güzel bir sesle ağıt yakmış ki Apollon tanrı onu kuğu kuşuna döndürmüş. Kuğu kuşlarının ölmeden ötmesi de ondanmış. Kylabras. Lykialı bir çoban. Phaselis (Tekirova) şehrinin kurulacağı yerde tarlaları var­ mış, oraya şehir kurmaya gelen Lakios bu tarlaları tuzlu balık karşılığında satın almış (Lakios). Sonraları Phaselis halkı Kylabras'a bir tapınak kurmuş, sunu olarak da tuzlu ba­ lık adarlarmış Kylabras'a. Kyrene. Kyrene, Peneus ırmağının torunu olan Tesalyalı bir nympha'dır. Pindos dağı­ nın eteklerinde sürüleri bekler ve öyle güçlü kuvvetlidir ki, vahşi hayvanlarla boy ölçüşür. Günün birinde silahsız olarak bir aslanla d ö ­ vüşüp onu alt edince, güreşe tanık olan Apollon Kyrene'ye âşık olur. Hemen Kentaur Kheiron'a gidip bu kızın kim olduğunu Öğre­ nir ve Kyrene'yi altın arabasına bindirdiği gi­ bi Libya'ya kaçınr. Orada Kyrene adını alan

bir altın saraya yerleştirir. Kyrene'nin Apollon'dan bir oğlu olur, Aristaios adlı bu çocu­ ğu Hera tanrıçalarla Toprak Ana büyütürler (Aristaios). Kythera'h. Aphrodite'ye verilen bir ek a d . Tanrıçanın denizin köpüklerinden doğunca ilk vardığı yer Kythera adası olduğu için (Aphrodite). Kyzikos. Kapıdag yarımadasının batı ko­ yunda bulunan Kyzikos şehri (bugün Balkız) ilkçağda Marmara'nın en zengin ve işlek l i manlarından biriydi. Kurucusu Kyzikos'un ef­ sanesi Argonaut'lar seferiyle ilgili olarak anla­ tılır (Argonaut'lar). Kyzikos tanrı Poseidon'dan türemiş olan Dolionların kralıymış. Argonaut'lar şehre geldiklerinde kral, kâhin Merops'un kızı Kleite ile yeni evlenmişmiş. Kyzikos Argonaut'ları iyi karşılamış, yedir­ miş, içirmiş, yanlarına bol kumanya da vere­ rek ugurlamış. Ne var ki Argo gemisi yola

çıktıktan sonra büyük bir fırtınaya (utulmuş, gece vakti bir karaya varmışlar, ne bilsinler ki orası az önce ayrıldıkları Dolionların ülkesi dir. Dolionlar bunları korsan sanarak saldırı ya geçmişler, kıyasıya bir savaş olmuş, s a v a şa kral Kyzikos da gelip katılmış ve İason'un elinden can vermiş. Sabah olunca bir de bak mışlar ki korkunç bir yanılgıya düşmüş her­ kes. Argonaut'lar üç gün, üç gece yas l u l muşlar Kyzikos'un ölüsüne, sonra törenle gömmüşler onu. Bu arada Kleite kederinden asmış kendini. Kyzikos'un kral olduğu selin­ de adı verilmiş Kieite'nin ölümüne nympha' lar o kadat ağlamışlar ki, gözyaşlarından bir kaynak fışkırmış, ona da Kleite adı verilmiş. İlginç bir nokta da şu ki, Argonautlar efsane­ sinde Kyzikos'tan ayrılmadan önce gemicile­ rin şehre hâkim olan Dindymos (Kapıdag) üs tüne bir Kybele heykeli diktikleri ve fırtınayı ancak bu yoldan dindirebildikleri söylenmek­ tedir.

L
Labdakos. Kadmos'la Harmonia'nın toru­ nu, Laios'un babası ve Oidipus'un dedesi (Tab. 19). Thebai kralı olan Labdakos adını bütün soyuna vermiştir, Oidipus da Labdakos oğlu diye anılır. Labrandos. Labrandos Kuretaların biridir. Arkadaşları Panamoros ve Palaksos'la birlik­ te Karia bölgesine gelir ve oradaki Labranda şehrine adını verir. Labranda bugün Selimi­ ye'nin biraz kuzeyinde Türbe adlı bir kasaba­ nın yerinde bulunuyordu. Labyrinthos. Labyrinthos, sonsuz ve girift dehlizlerden meydana gelen bir yapıya veri­ len addır. Mısır'da bu çeşit yapılar yeraltında mağaralar kazılarak yapılırdı ve çokluk kral mezarı olarak kullanılırdı. Yunan mythos'unda bu kelime Girit kralı Minos'un ünlü mimar Daidalos'a yaptırdığı ve içinde Minotauros'u sakladığı yapı için kullanılır. Labyrinthos ku­ ruluşundan da anlaşıldığı gibi Yunanca bir ke­ lime değil, Anadolu dillerinden üremedir. G i rit'e de oradan gelmiş olsa gerek. Girit Labyrinthos'u yeraltında değil, yer üstünde yapıl­ mış bin bir oda ve koridordan kurulu çapraşık bir yapıdır. Efsaneye göre Minotauros'u öl­ dürmeye giden Theseus'a Ariadne bir yumak iplik vererek onun Labyrinthos'a girdikten sonra yolunu şaşırmadan çıkmasını da sağla­ mıştır (Daidalos, Ariadne). Labyrinthos adı iki ağızlı balta anlamına ge­ len ve Girit din ve sanatında olduğu gibi Ana­ dolu'da da izleri görülen "labrys" kelimesin­ den türemiş olabilir. Lacrtes. Odysseus'un babası. Oğlu Troya savaşına gidip dönmeyince derin bir yas kap­ lar Laertes'in yüreğini, İthake sarayından ay­ rılır, gider bağlarında herkesten uzak, çoban­ ları ve bahçıvanlanyla birlikte yoksulluk için­ de yaşar. Odysseus'un ölüler ülkesinde rastla­ dığı anası Antikleia oğluna babası Laertes'in ne büyük acılar içinde kıvrandığını anlatır (Antikleia). îthake'de Laertes'in sözü geç­ mez bile, saraydaki rezalete karışmaz, malı­ nın, mülkünün Penelopeia'nın taliplerince tü­ ketilip yok edilmesine karşı koyacak güçte 190

değildir. Hele karısı Antikleia da canına kıyın­ ca Laertes canlı bir cenaze oluverir. Penelopeia ona sözde kefen dokur, her gün doku­ duğu ve gece söktüğü bezin Laertes'e kefen olduğunu söyleyerek talipleri oyalar. Odysseus dilenci kılığında İthake'ye ayak basınca ba­ basının yürekler acısı halini çoban başı Eumaios'un ağzından haber alır. Ama ona ancak talipleri öldükten sonra, Odysseia'nın yirmi dördüncü ve son bölümünde görünür. H o m e ros bu buluşmayı şöyle anlatır (Od. X X I V , 226 vd.): Odysseus yalnız babasını buldu bakımlı bahçenin içinde, çapalıyordu ihtiyar adam bir ağacın dibini, entarisi eski ve yamalı vepimpisti, yamalı sığır derileri bağlamıştı bacaklarına, sıyrıklardan korunmak içindi, dizlik yerine, ellerinde eldiven vardı dikenler batmasın diye, başında da soğuğa karşı keçi derisi bir takke, Odysseus onu ihtiyarlıktan çökmüş, gönlü büyük bir yas içinde görünce dayanamaz, ağ­ lar. Kendini tanıtınca ihtiyar Laertes birden­ bire dirilir, gidip yıkanır, temiz bir entari gi­ yer ve tanrıça Athene'nin yaptığı büyü ile bir­ den güçleşir, gençleşir. Öyle ki ithake halkı taliplerin ölümünden dolayı öç almaya gelin­ ce, Laertes de oğlu ve torunuyla birlikte sila­ ha sarılır ve Eupeithes'i öldürür. Laios. Labdakos'un oğlu, Oidipus'un baba­ sı, Thebai kralı (Tab. 19). Sophokles'in "Kral Oidipus" tragedyasına kaynak olarak aldığı efsaneye göre, Laios İokaste ile evlenir ve bir oğlu olur. Ama çocuk dogmadan tanrı sözcü­ sü Laios'a doğacak olan çocuğun kendisini öldüreceğini bildirir. Bunun içindir ki kral ço­ cuğu doğar donmaz bir uşağına verip dağa bıraktırır. Ama tanrı sözü gene de gerçekle­ şir: Günün birinde Laios Delphoi'ye giderken yolda bir yabancıyla kavgaya tutuşur, bu ya­ bancı kendi oğlu Oidipus'tur. Oidipus Laios'u Öldürür ve Thebai'ye vardıktan sonra anası İokaste ile evlenir. Oidipus'un, babasını öl­ dürmek ve anasıyla evlenmekle işlediği kor­ kunç günahı nasıl haber aldığı ve nasıl cezaya çarpıldığı Oidipus efsanesi ve tragedyasında anlatılmıştır (Oidipus).

Laistrygon'lar. Odyssela'da adı geçen efsanelik bir boy. Odysseus gemileriyle rüzgâr tanrı Aiolos'un adasından ayrılınca altı gün yol alır, sonra da Telepylos denilen çok güzel bir limana varır. Bütün gemiler bu sütliman koya girerler, yalnız Odysseus kendi gemisini liman dışında bir kayaya bağlar. Üç arkadaşı­ nı da kente gönderir, ama Laistrygonların kralı Antiphates'in kızına rastlayan bu adam­ lar önce bir dev anasının evine götürülürler, sonra da Antiphates adlı dev kral onlan kesip yer, bununla da kalmaz, Laistrygonlar liman­ da demirlemiş gemilere saldırır ve bütün ge­ micileri öldürüp şişlerler. Bir Odysseus'un ge­ misi halatını çözerek kaçıp kurtulmak çaresi­ ni bulur. Böylece Odysseus'un on iki gemi­ sinden on biri yok olur, bir tek gemisi kalır. Bu korkunç macera Odysseia'nın onuncu bö­ lümünde anlatılmıştır (Od. X, 80-132). Lakedaimon. Zeus'la Taygete'nin oğlu, P e loponez'de Lakedaimon ya da Sparta olarak anılan ünlü şehrin kurucusu (Tab. 9). Efsane­ ye göre Lakedaimon adlı kahraman bölgede kral olan ırmak tanrı Eurotas'ın Sparta adlı kızıyla evlenmiş, Eurotas ölünce de tahta çık­ mış. Kentine karısının adını vererek Sparta demiş, yönettiği halka da Lakedaimorilular diye kendi adını takmış. Tarihsel çağlarda bu kent h e m Sparta, hem de Lakedaimon diye anılır. Lakhesiş. Zeus'la Themis'in kızları sayılan kader tanrıçaları Moiraların biri. Adı kader, alın yazısı anlamına gelen Lakhesiş Moiraların ikincisidir (Moiralar). Lakios. Lakios'a Delphoi tanrı sözcüsü do­ ğuya gidip bir şehir kurmasını buyurmuş, Lakios da Anadolu'nun Lykia ile Pamphylia ille­ rinin sınırında bulunan Phaselis şehrini kur­ muş. Bu şehri kurmak için gereken topraklan tuzlu balık karşılığında satın almış (Kylabras). Lamia. Komedya'da adı geçen, kadın başlı, eşek bacaklı bir canavar, çocuklara korkuluk olarak gösterilirdi. Bir efsaneye göre Lamia güzel bir kızmış, Zeus ona gönül vermiş, onunla birkaç kez gelip sevişmiş, ama Lamia'nın her çocuk doğuruşunda kıskanç Hera gelir, doğan çocuğu öldürürmüş. Sonunda

Lamia gidip bir mağaraya saklanmış ve çocuklan yaşayan analara düşman kesilmiş. G e çeleri gözüne uyku girmediği için gider, ço cuklan kaçırır, yermiş. Ama Zeus ona acımış, çok şarap içtiği geceler gözlerini çıkarıp yata­ ğının yanındaki bir kaba koyarmış, o zaman uyur ve çocukları rahat bırakırmış. Lampetie. Helios'la Neaira'nın kızı, Odys seia'da adı geçen nympha. Lampetie kız kar­ deşi Phaethusa ile birlikte babaları Helios'un Thrinakie adasındaki kutsal sığırlarına bekçi­ lik etmektedirler. Odysseus'un arkadaşlarının kutsal sığırları kesip yediklerini Helios'a ha­ ber veren onlardır (Od. X I I ) . Lampsake. Lampsakos (Lapseki) şehrine adını veren kadın. Lampsake Babrykler kralı nın kızıymış. Boğazlar bölgesine Y u n a n i s - . tan'dan gelen göçmenler günün birinde kra lın bulunmadığı bir zamanda yerlilerin saldın sına uğramışlar ve Lampsake araya girme şeydi, hepsi öldürüleceklermiş. Ama kral ki» göçmenleri kurtarmış, bunun için de onlaı şehri aldıktan sonra Lampsake'ye bir tanrıça gibi tapınmışlar ve şehre adını vermişlerdir. Laodamas. (1) Eteokles'in oğlu, Thebal kralı. Thebai'ye karşı Epigonlar seferine karşı koyar ve şehrini savunurken ölür (Alkmaion). Başka bir anlatıma göre Epigonlar şehri alınca Laodamas kaçar ve kuzey Yunanis­ tan'a sığınır. (2) Antenor'un oğlu, llyada'da adı geçen Troyalı savaşçı. Aias tarafından öldürülür. Laodameia. (1) Bellerophontes'in kızı. H o meros İlyada'da Laodameia'nın Zeus'la bir­ leştiği ve Sarpedon'u doğurduğu söylenir (İl. VI, 197 vd.) : Akıllı Zeus, koynuna girdi Laodameia'nın. Laodameia doğurdu tanrıya denk tunç silahlı Sarpedon 'u. Başka bir geleneğe göre Sarpedon Zeus'la Europa'nın oğludur (Tab. 11). Laoda la Artemis'in oklarıyla ölmüş. (2) Akastos'un kızı, Protesilaos'un karısı Protesilaos Tröya kıyılarına çıkar çıkmaz ölen Akha yiğididir. Kocası Troya seferine çıkmadan az önce evlenen Laodameia ölüm

haberini alınca tanrılardan Protesilaos'u ken­ disine üç saat için bağışlamalarını diler. Bu dileği yerine gelir, ama eşi Hades'e indikten sonra da Laodameia canına kıyar (Protesilaos). Bir anlatıma göre Laodameia Protesilaos'un balmumundan bir heykelini yaptırmış ve onu koynuna alırmış. Babası bunun' farkı­ na varınca heykeli ateşe atmış, Laodameia da heykelin ardından atlayarak diri diri yan­ mış. Laodike. (1) Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı. İlyada'da Agamemnon'un üç kızı­ nın adı Khrysothemis, Laodike ve İphianassa diye geçer. Laodike tragedya yazarlarının sonradan Elektra diye adlandırdıkları kız olsa gerek. (2) Priamos'un kızı (Tab. 16). İlyada'da şöy­ le tanımlanır (il. I I I , 124): "Güzellikten yana en üstünüydü Priamos'un kızları arasında". Laokoon. Troyalı Antenor'un oğlu sayılan Laokoon, Thymbralı Apollon tapınağında ra­ hiptir. Ama tanrının heykeli önünde karısıyla seviştiği için günah işlemiş ve ApoIIon'un ö f kesini üstüne çekmiştir. İki oğlu vardır. İlyada'da adı geçmeyen Laokoon Vergilius'un "Aeneis" destanında Troya'nın yıkılışıyla ilgili olarak anlatılan korkunç bir mace­ ranın kahramanıdır. Akhalar içi dolu tahta atı Troya kapılarının önüne bırakarak Tenedos adasının arkasına saklandıklarında Troyalılar poseidon tanrıya şükretmek için on bir kur­ ban kesmek görevini Laokoon'a verirler. Laokoon kocaman bir boğayı deniz tanrıya ada­ mak üzeredir ki dalgalardan olağanüstü bü­ yüklükte iki yılan çıkar, bunlar babalarına yar­ dım etmekte olan Laookon'un iki oğluna sal­ dırırlar. Yılanlar çocukların gövdelerine sarı­ lıp onları boğmak üzereyken Laokoon araya girer, oğullarını kurtarmaya uğraşır, ama bu kez yılanlar onu da boğumlarının arasına alır­ lar ve üçünü de tüyler ürpertici biçimde öldü­ rürler. Troyalılar bu manzarayı dehşetle sey­ rettikten sonra, Laokoon'un Apollon'a karşı işlediği günahı bilmedikleri için, şöyle yorum­ larlar: Apollon'un rahibi kapı önüne bırakılan tahta heykelin şehir içine alınmasına karşı gelmiş, giderek kargısıyla atın karnına vur­ muş, oyuk olduğu sonucuna varmıştı. Deniz192

den çıkan yılanların Laokoon'u ve çocukları­ nı boğması işte bu tutumun cezasıdır, heykel ise tanrıların bir armağanıdır ve şehre alın­ malıdır. Casus Sinon'un da desteklediği bu görüş tutunur ve tahta at surlardan içeri alı­ nır. Aeneis'te canlandırılan bu olay bugün Vati­ kan müzesinde görülen ünlü Laokoon ve oğulları heykeline konu olmuştur. Laomedon. Ilos'la Eurydike'nin oğlu Laomedon Troya'nın ilk krallarındandır (Tab. 16, 17). Strymo ile evlenir ve Podarkes, yani Priamos'la Hesione'den başka birçok çocuk­ ları olur (Hesione). Tros'la llos'un kurdukları Troya şehrine surlar yaptırmak için Apollon ve Poseidon'dan yardım gören Laomedon yemin bozmuş, güvenilmez bir kral olarak geçer e f sanede. Bu günahı onun ve şehrinin başına birçok belalar getirmiştir. Bu yüzden Troya'ya düşman kesilen Poseidon olayı Apollon'a şöyle hatırlatır (İl. XXI, 4 4 1 vd.): Zeus buyurmuştu ikimize demişti, soylu Laomedon'a yardımcı olun, belli bir karşılıkla kiralamıştı bizi bir yıllığına, iş buyuruyordu bize, efendimizdi. Bir surla çevirdim ben Troya'lılarm şehrini, geniş, çok güzel bir surdu bu, şehir bir türlü ele geçemez olmuştu, sense, çok kıvrımlı İda'nın ormanlık yarlarında kaypak kaypak yürüyen, boynuzlu sığırlarını güdüyordun, ama güler yüzlü mevsimler gelip geçti, geldi yıllığı ödemenin günü, yüzsüz Laomedon vermedi karşılığını emeğimizin, meydan okudu birde utanmadan, bizi kovdu, dedi, ellerinizi, ayaklarınızı bağlayacağım, dedi, satacağım sizi uzak adalara, üstelik kulaklarımızı tunç kılıcıyla kesecekti. Poseidon bu hakaretten duyduğu öfkeyi bir türlü unutamaz, Hesione'yi öldürecek bir de­ niz canavarı gönderdiği gibi, Troyalıları tut­ maktan da kaçınır. Laomedon*un Hesione'yi kurtardı diye H e rakles'e verdiği sözü de tutmaması onun yiğit

Lavirıia'yı ona verir. Ama Mercurius Lara'ya yolda tutularak onu Lares tanrı­ lara gebe bırakmış. Leandros. Bkz. hem de tarihte adı geçen bir Tesalya boyudur. Latinlerin egemenliğini dünya­ ya yayacak olan bir kahramana vermek ge­ rektiğini bildirir. Lares. Pelion ve Ossa dağlarının eteklerine yerleşmişler. Lara. Buna öfke­ lenen lupiter kızın dilini koparmış. Latium'un bir su perisi olan Lara İupiter'in buy­ ruklarına karşı gelmiş. ama dedesi Faunus onun evlenmesine engel olur. Hero. talibi olan Ruteller kralı Turnus'a değil de. Ama Troya soyundan bütün kişilere düşman kesilen tanrıça İuno Lavinia'nın anasının Turnus'la birlik olup bu evlenmeye karşı koyma­ sını sağlar. Latinus da Aeneas'ııı Latium'a geldiğini görünce. Yunan kaynaklarına göre Latinus. babası üstüne kaynak­ lar birbirini tutmaz. Lapith'ler. adı Lapithes. Aeneas Turnus'la teke tek savaşa girer. Öldükten sonra da İupiter Latiaris adiy la tanrılaştırılır (Lavinia). Mousos. Kendilerinden önce bölgede oturan Pelasgları kovarak. Lapith'lerin söz edildikleri efsanelerin ba­ şında Kentaurlarla olan çarpışmaları gelir (Kentauroi). onun oğlu Polypoites. Etrüsk asıllı tanrılar. Larlar bir ellerinde bereket boynuzu taşıyan. Periphas. Roma mitolojisinde Lara hem dedikodu. başka başka bölgeler­ de şehirler kuran dört oğlu olur: Phorbas. bir kızı olmuş. Ne var ki adlarına birbirinden çok uzak yerlerde. Bu Lapithes'in ken­ disi boyuna adını verir. Bir Lapith ol­ duğu bilinen İksion bir efsaneye göre Periphas'm. kısa rubalı ve bir ayaklarının üstünde dönen delikanlılar olarak gösterilir. İtalya'nın yerlileri Aborigenes deni­ len boya adını veren Latinus üstüne iki ayrı kaynaktan gelme efsaneler anlatılır. Efsaneye göre Lara ile Mercurius'tan doğmadırlar. Laomedon'un Herakles'e söz verdiği atlar tanrı Zeus'un Ganymedes'e karşılık Tros'a armağan ettiği atlardır (Ganymedes). evlerin içini koruyan. Latin şairi Ovidius'a göre Lara'nın asıl adı geveze anlamına gelen "Lala"dır. aldığı cevapta kızını. K ı z ı Lavinia günün b i rinde hiç acı çekmeden yanıp tutuşmaya baş­ layınca Latinus tanrı sözcüsüne bu mucizenin nedenini sorar. Odysseus'la Kirke'nin oğludur. Ev Larla rından başka kamu Larları vardır. h e m ef­ sane. Triopas ve Lesbos. hem de tam sessizliği. Aeneas Latium'a gelmeden önce Lavinia Rutullar kralı Turnus'a nişanlıdır. tanrı gönül verdiği İuturna'yı elde etmek için bütün nympha'lardan yardım istediği halde. Leda'nın anası. Pindos. Lapith olarak tanınmıştır. bu kız ApoUon tanrıdan gebe kalarak bir oğul doğurmuş. bunlar Ro­ ma halkının topluca yaşadığı yerleri konır. İlyada'da adı geçen bu boy "taşkın canlı kargıcılar" diye nitele­ nir. Lares tanrılar yol ağızlarını. Her evde ölülerin ruhunu simgele yen bir Lar bulundurulur ve bu aile bekçisinin heykeli kuşaktan kuşağa aktarılır. cinlerdir. başka birine göre de Phlegyas'ın oğ­ ludur (İksion). Peneus Kreusa (ya da Philyra) ile evlenmiş. Lapith'lerin en başta gelen soyunun atası ırmak tanrı Peneus'tur. Lara hem yardım­ dan kaçınmış. Leda. yani ölümü simgeler. Aenas). Lavinia. Lapithai (Lapith'ler).ın kovulan Tyndareos Aitolia 'ya sığı­ nınca Thestios onaa kızını verir. Lakedalmon'd. kılavuz tanrı Mecurius'a da bu geveze periyi ölüler ül­ kesine götürmesini buyurmuş. hem de baştanrınm bu tutku­ sunu İuno'ya ve İuturna'ya açmış. Kalydon avında da bulunmuşlar (Meleagros).Herakles'in elinden öldürülmesine nedendir. Bir süre sonra İtalya'ya ayak basan Aeneas'ı kral Latinus iyi karşılayıp kendisine damat olacak adamın bu olduğu kanısına varır ve Lavinia'yı Aeneas'a verir. kızı dışardan gelecek bir yabancıya. Latin adını göklere çıkaracak bir kahramana ver­ mesi gerektiği bildirilir. Argonaut'lar seferine katılmış­ lar: Theseus'un arkadaşı Peirithoos. genellikle Aitolia kralı Thestios'un kızı olduğu kabul edilir. Latinus. Sonra da . kazanır ve Lavinia ile evlenir (Latinus. örne­ ğin Knidos ve Rhodos'ta da rastlanır. iki oğlu. Leonteus vb. Kral Latinus'un kızı. Roma asıllı efsanelere göre de Latinlerin bu ilk kralı Faunus'un oğlu ve Lavinia'nın babasıdır.

Tutkusu gün geçtikçe artar. Lethe. baba da onu kızının âşığı sanarak kılıcıyla vurur. Bu ır­ mağın suyu hiçbir kap içinde durmazmış. Orta İtalya'nın eski bir tanrısı Liber. kız acı bir çığlık atarak düşer. Lykialı bir delikanlı. Platon ve neo-platonculugun etkisiyle Lethe unutmayı simgeleyen bir ırmak ve son­ ra da soyut bir kavram haline gelmiştir. Kuzey Afrika'ya adını veren nympha'. Efsaneye göre Zeus tanrı Leda'ya âşık olmuş ve bir ku­ ğu kuşu biçiminde ona yanaşmış. suyunu içen ruhlar geçmiş hayatlarını ve çek­ tikleri acıları unutup öyle girerler ölüler dün­ yasına. Lethe Hades ülkesinde bir pınar olmuştur. içer içmez de. Klytaimestra. efsa­ nesinden ve tapınağının yerleşme yerlerin­ den belli olan Leto konusunda Apollon. İo'nun torunu olur (Tab. Leto. Lykia'da 1 üstün bir savaşçı olarak tanınır. 5). Titanlardan Koios'la Phoibe'nin kızı Leto. Maiandros (Menderes) kıyısındaki Magnesia (Manias) şehri kralının kızı bu Leukippos'a gönül vere­ rek yurdunu onun emrindeki düşmana teslim etmiş. Midilli adasına adını veren kahraman. Miletos bölgesinde bir şehir kurar. Leda da bir yumurta yumurtlamış. oysa herkes de bu sudan biraz içmek zorun­ daymış. yoksa kılıcıyla kendini öldüreceğini söyler. Ksanthios gece kızının odasına girer. 12). Leukippos. Leukothea.j lanndan olan Ksanthios'un oğludur.Tyndareos Herakles'in yardımıyla Sparta tahtını gene ele geçirir ve Leda ile birlikte oraya yerleşirler. Serüveni ilkçağın aşk romanlarından birine konu ol-j muştur. . tanrısal yumurtayı yumurtlayan Leda değil. kendisi de Poseidon'la birleşir ve Agenor'la Belos diye Fenike ile M ı sır'ın efsanelik kurucularını doğurur. Bu yumurtadan yalnız Helene doğmuş. Bir Anadolu tanrıçası olduğu adından. Lapithes'in oğlu. 621a): "Ruhlar boğucu. ama oradan da kovulup Anadolu'ya döner. X. yumurtadan iki ikiz ço­ cuk çıkmış: Zeus'un dölleri olan Helene ile Kastor ve Tyndareos'un çocukları olan Klytaimestra ile Polydeukes. ossaat tanrı bir kuğu kuşu olup ona yanaşmış. oradaki kralın kızı Methymna ile evlenir. kız saklanır. ama gü­ nün birinde Ksanthios'a birisi kızının bir ya­ bancıyla yattığını ihbar eder. Kastor'la Polydeukes'tir (Tab. tanrıdan kurtulmak için bir kaz biçimine girmiş. Leukippos. ne ağaç. her şeyi unuturmuş". Girit'e geçip orada bir koloni kurar. öç tanrıçası Nemesis'tir. Kendisi kral olup adaya adını verdiği gibi ka­ rısının adı da adanın büyük şehirlerinden biri­ ne verilmiştir (Lapithai). Ak­ şam olunca Ameles (kaygısızlık anlamına ge­ lir) ırmağın kıyısında konaklamışlar. ne ot varmış bu ovada. Epaphos'un kızı olan Libya. Lesbos. Zeus Nemesis'e tutkunmuş. Bazı ruhlar ölçüyü kaçırıp fazla içermiş. Unutmak anlamına gelen bir fiilden türemiş olan Lethe s ö z c ü m ü allegorik b i r tan­ rıçanın adıdır. Dioskurlar). anası. Bu korkunç hikâye sonu­ cunda Leukippos Lykia'dan ayrılmak zorun­ da kalır. kor­ kunç bir sıcağın altında Lethe ovasına git­ mişler. Hesiodos'a göre Lethe kavga tanrıçası Eris'in kızı ve Gece'nin torunudur. ama tanrı­ ça onu istemezmiş. Libya. Bkz. dişisi Libera İle birlikte bag. Anası iki kardeşin gizlice sevişmesini sağlar. bu sırada Leukippos da saldıranın babası olduğunu anlamaya­ rak onu öldürür. Ari temis ve Kybele maddelerine bakılması. İno. Bellerophontes'in torun. "Devlet" adlı eserinin sonunda ruh göçümünü anlatan Platon Lethe'yi şöyle ta­ nımlar (Dev. baştanrı Zeus'la birleşerek Apollon'la Artemis'in anası olur (Tab. Başka bir efsaneye göre. 10). Nemesis'in yumurt­ ladığı yumurtayı da Leda alıp saklamış. onu yenemeyeceğini anlayınca. Libya. Leda'nın çocukları Helene ve Klytaimestra.: na derdini açar ve ondan yardım ister. ama tanrıça Aphrodite'nin öfkesine uğrayarak kendi kız kardeşine gönül verir. Libcr. bahçe ve tarlala­ rın bereketini sağladıklarından Yunan tannlarından Bacchus ve Ceres'le bir tutulmuşlar­ dır. Bir tanrı buyruğuna uyarak Yunanistan'dan ayrılıp Midilli'ye gö­ çer. Çok gü­ zel bir kız olduğu için Leda onu öbür çocukla­ rıyla birlikte kendi kızıymış gibi büyütmüş (Helene. Büyükannesi lo nasıl Zeus tanrıyla birleşmişse.

): Tam dokuz gün ölüm rüzgârları balıklı denizde çalkaladı bizi sonunda Lotosyiyenlerin toprağına vardık onuncu günü. sunakları deviren ve avaz avaz bağıran Herakles L i khas'ı ayağından tutup denize fırlatır. istemese de onu döve döve çalışmaya zorlarmış. Herakles'in arkadaşı ve habercisi. Linos. E l i çok çabuk olduğundan hasımla­ rının hepsini yener. Argoslular Delphoi bilicisin­ den aldıkları öğüt üzerine Linos ve Psamathe adına bir yas töreni düzenlerler. Lydia kraliçesi Omphale'nin yanında bulunduğu sırada Lityerses'le boy ölçüşmeye gelmiş. Lltyerse adlı bir türküde bu biçicinin ustalığı övülürmüş. sürükledim gemiye onlun. bizimkilerden kini yediyse totosun bal gibi yemişini. ekmek yiyen hangi insanların toprağına ayak basmışız. kürekçi sıraları altına çektim. Psamathe de yasını ağıtlarla dile getirir. IX. Belos. Phrygialılar ekin biçerken Lityerses'in serü­ venini dile getiren bir türkü söylerlermiş. yolda rastlanan köpekler öldürülürdü. oturup doyurduk karnımızı tez giden gemilerin dibinde. unutturmuştu sılayı Ama bakmadım gözlerinin yaşına. Yiğit onu Deianeira'dan yeni bir gömlek al­ maya gönderir ve kansının yolladığı sihirli Gömlegi sırtına geçirip yanmaya başlayınca bütün suçu Likhas'tan bilir. Linos efsanesi bir çeşit ağıt yakma törenine bir kaynak bulmak amacıyla uydu­ rulmuş olsa gerek. Yalvarılar Lityerses. Linos'u parçalarlar. Litai. veba da böy­ lece sona erer. Linos törenlerinde ağıtlar oku­ nur. arkadaşlar da çabucak hazır etti akşam yemeğini. kafalarını keser. Daha başka bir anlatıma göre Linos ağıt söylemekte o kadar ustaymış ki. H e rakles. (1) Argos'ta anlatılan efsane şöyledir: Linos. (2) Boiotia'da anlatılan Linos efsanesi biraz değişiktir: Linos Musaların birinin çocuğudur. Yiyip içtikten sonra doyasıya. teknede. oradan yelken açınca kor­ kunç bir poyraz fırtınasına tutulurlar ve on gün denizde çalkandıktan sonra Lotosyiyen lerin ülkesine varırlar. kattım yanlarına bir de haberci. Gittiler ossaat buluştular lotos yiyen adamlarla. Europe). köpekler gelir. bedenle­ rini de ekin demetleri arasına baglarmış. Troya'dan ayrıldık tan sonra Trakya kıyılarına uğrayan Odysseus'un gemileri. Phrygia kralı Midas'ın oğlu. yolladım arkadaşları. Bkz. al dırmadan onu güzel bir türküyle uyutmuş ve kafasını kesmiş. vurdum zincire . Bahtsız adam da Euboia yakınında denize düşüp ora­ daki Likhades adalarına adını verir (Herakles). kendinden geçti ve dönmeyi istemedi bir daha gemiye. Seçtim iki kişi. Apollon'la boy ölçüşecek olmuş da tanrı onu ölümle cezalandırmış. Orada kalıp lotos yemekten başka şey düşünmediler. Apollon tanrı da bu korkunç olayın cezası olarak Argos bölge­ sine veba salar. ama kulağı olmayan yiğit hocasından azar işittiği bir gün öfkelene­ rek onu öldürmüş. 82 vd. dedim gidin bakın. Odysseia'da sözü geçen efsanelik boy. bir bu çiçeği yer buranın halkı. orada karaya çıktık ve biz gittik su almya. bizim dostlara hiçbir kötülük düşünmedi ora halkı. Likhas. lotos bile verdiler onlara yesinler diye. Korkunç bir öfke içinde ağaçları köklerinden söken. kız baba­ sından korktuğu için bebeğini dağa bırakır. akıllarını çelmişti bu yemiş. kral kızı Psamathe'nin Apollon'dan ge­ be kalarak doğurduğu bir çocuktu. Babası işin far­ kına vararak kızını öldürür. Odysseus bu eşsiz serüveni şöyle anla tır (Od. Bu ülkenin kuzey Afri­ ka'nın Trablusgarp kıyılarının karşısında Cerba adası olduğu öteden beri bilginlerce kabul edilir. Zorbanın meydan okumasına hiı.Agenor yoluyla Kadmos'la Europe'nin ninesi olur (Agenor. Ekin biçmede onun üstüne yokmuş ve babasının kral olduğu bölgeye kim gelse onu yanşmaya çağırır. Lotophagoi (Lotosyiyenler). Müzikte usta olduğu için Herakles'i yetiştir­ mekle görevlendirilmiş.

Sonradan Faunus'la bir tutulmuş ve adı Faunus Lupercus olmuştur. Baştanrı bü­ yük bir öfkeye kapılarak masayı devirmiş ve şimşekler çakarak Lykaon'un oğullarını yıldı­ rımla çarpmış. Aventinus tepesinde bir tapınağı vardı. Polydoros'un kardeşi. Thetis oğlu Akhilleus'un Troya savaşına katılmasını önlemek için onu Lykomedes'in sarayına göndermiş. Lykaon. Bu akraba­ lıktan anlaşılıyor ki. ama hiçbir efsanesi olmadığı gibi zamanla Diana tanrıçayla bir tutulmuş Luna adı da şiirde Yunanca Selene'yi çevirmeye yaramıştır. ne oğulların­ da. sılayı unutuverir diye. Lykos Argonautlan batı Ege kıyılarında bulunan ülkesine vardıkların­ da iyi karşılar. küreklere sarılıp köpürttüler kırçıl denizi. Lykomedes Theseis efsanesinde de rol oy­ nar: Atinalı yiğit kendi ülkesinde tutunama­ yınca Skyros adasına gider.Sonra büyürdüm öbür sevgili yoldaşlarıma. Lykomedes. kral da bu adamın bir tanrı olup olmadığını anlamak için insan etin­ den yemekler çıkarmış karşısına. (2) Argonautlar efsanesinde adı geçen Maryandyn'ler kralı. Manes ise tanrı Zeus'la Okeanos kızı Kallirhoe' den dogmadır. Lydos'un Tyrrhenos adlı bir de kardeşi vardır. Antiope'nin amcası. Luna. (1) Kadmos soyundan olan Thebai kralı. Argonautların Amykos'u öldürmeleri bu zorbanın düşmanı olan Lykos'un çok hoşuna gitmişti (Argonautlar). Tarihçi Herodotos'a göre Lydos Atys'in oğlu. Bu efsane Arkadya bölgesinde Lykialı Zeus'un adına kutlanan törenlerde insan kurban­ larının nedenini açıklamaya yaramaktadır. efsane de Etrüsklerin Anadolulu kaynaktan olduklarını kanıtlamak­ tadır. Kaderi onunki kadar acıdır. Trakya kralı Lykurgos'tan İlyada'da söz edilmektedir. Her yıl 15 şubatta kutlanan Lupercalia bayramı bir bahar ve bereket şenliği­ dir: Çıplak Lupercus rahipleri alay halinde Palatinus tepesini dolaşırlar ve kurban ettikle­ ri bir keçinin derisiyle yapılmış kamçılarla yol­ da rastladıkları kadınları döverlerdi. Lykos. ama tanrı saygısı. Antiope'nin de Zeus'tan olan İkizleri Amphion ve Zethos analarının öcünü almak için Lykos'u öldürür­ ler (Antiope. Akhilleus savaşa katıldığı zaman. biri lotos yer. Lupercus. 34-135).birini sağ bırakmış. konuklar ve ölen İdmon'la Tiphys'i gömmelerine yardım eder. Lykurgos. Savaş sırasında Akha yiğidi Diomedes karşısında Bellerophontes'in 196 . Böylece dövülen kadınların kısırlıktan kurtulup doğur­ gan olacaklarına inanılırdı. akrabalık bağla­ rıyla bağlı olduğu Lykomedes'in yanına sığı­ nır. Tyrrhenos da Tyrrhenoi. Çobanların ve sürülerin kurtlara karşı koruyucusu sayılan eski bir İtalya tanrı­ sı. dedim. Lykomedes de Theseus kendi krallığını ele geçirir korkusuyla onu bir kayalığın üstü­ ne götürür ve uçurumdan aşağı atar (Theseus). Lydos. Yunan din ve tanrılarının etkisiyle Lupercus Pan'a da ben­ zetilmiştir. Lydos nasıl Lydia'lılara isim babası olmuşsa. (2) Pelasgos'un oğlu. onlar da hemen bindiler ve oturdular sıralarına. yalnız. Arkadya kralı Lykaon elli oğul babasıymış. (1) Priamos'la Laothoe'nin oğlu. Lydia'lılara adını veren kurucu kah­ raman. X X I . kralın kızları arasına saklamıştı (Akhilleus). binin tez giden gemilere çabuk. korktum. Lykos. Zeus onları denemek istemiş bir gün: Yoksul bir köylü kılığına girerek Lykaon'un sarayına konuk olmuş. Patroklos öldükten sonra. (3) Pandaros'un babası. Skamandros kıyısın­ da öldürüp öldürüp ırmağa attığı kurbanlar­ dan biri de Lykaon'dur (İl. yani Etrüsklere adını vermiştir. Lucifer. tanrı korkusu yokmuş ne kendinde. haydi. karısı Dirke ile Antiope'ye eziyet ederler. Karkabos). Atys de Manes'in oğludur. Skyros adasının kralı. Lykaon'un kendisini de bir kurt haline getir­ dikten sonra sağ kalan oğlunu tahta çıkarmış. Hıristiyan edebiyatında şeytanın bir adı. Adı ay anlamına gelen bir roma tanrı­ çası. Sabah yıldızı Phosphoros'un Latin­ ce adı (Phosphoros). giderek kendi oğlunu ölen dümencinin yerini tutmak üzere yanlarına verir. Troas bölgesine yerleşmiş L y k i a l ı (Pandaros. Amphion).

ama Aphrodite'nin yardımıyla kız kurtulmuş. Lynkeus. 130 vd. yalnız Hypermestra Lynkeus'u öldürmez. Kronos'un oğlu kör etti Lykurgos'u. Elli Aigyptosogullanndan biri. Danaos kızı Hypermestra'yı ba­ ba sözü dinlemedi diye mahkemeye vermiş.): Dryas'm oğlu güçlü Lykurgos bile onlarla kavgaya tutuşunca yaşamadı. ölümsüzlerden tiksindirmişti kendini.torunu Lykialı yiğit Galukos'u görünce bir tanrı sanır onu ve tanrıya karşı savaşmanın sakıncalarına örnek olarak Lykurgos'un serü­ venini anlatır (İl. dayak yediler yiğit öldüren Lykurgos'un üvendiresiyle. Hypermestra'nın kocasını esirgemesinin n e ­ deni çeşitli yorumlara uğramıştır: Kimine gö­ re Hypermestra Lynkeus'a tutulmuş. VI. Dionysos'la ilgili birçok efsaneler şarap tan­ rının ve kültünün benimsenmesine karşı gös- terilen tepkileri dile getirir (Pentheus). Danaos kızı Hypermestra'nın kocası. Rahat yaşayan tanrılar kızdılar o zaman. . Thetis de hemen çekti onu içine. Tragedya yazarlarının bi­ raz değişik motiflerle ele aldıkları Lukurgos efsanesi bu gerçeği dile getirmektedir. üstelik çok da yaşamadı o. O bir gün. Ana­ dolu'dan geldiği açıkça belli olan bu kült özel­ likle kuzey Yunanistan'a yerleşmekte güçlük çekmiş olsa gerek. o vakit Dionysos'un ödü koptu. Lykurgos'un homurtusundan bir titreme almıştı Dionysos'u. kutsal Nysa dağında kovalamaya kalkıştı Dionysos'un sütninelerinl. denizin dalgalarına attı kendini. Danaos Kızları). Lynkeus'la evlenmiş ve Abas'ı doğurmuştur (Hypermestra. kimine göre de adam öldürmeyi başaramadığı ve Lynkeus kızlığına saygı gösterdiği için ona kı­ yamamıştır. Babaları­ nın buyruğu üzerine Danaos kızları gerdeğe girdikleri gece kocalarını hançerledikleri hal­ de.

çoğulu Mainades. Makhaon. kıvrıntılı akışı dolayısıyla ırmağın adı ırmak. Tufan'dan sonra bir lonyalı göçmen kafilesiyle Lesbos'a gelip yerleşmiş ve o zamanları boş olan kom­ şu adaları da birer oturma yerine çevirmiş. kardeşi Podaleiros'la birlikte (Podaleiros) Troya sa­ vaşına Tesalya kentlerinden gelme otuz ge­ miyle katılır ve hekim olarak çok yararlık gös­ terir. Makar. Makar'ın iki kızı varmış: Methymna ile Mytilene.' ama koca ırmak liman­ ları millerle boğmayı gene de sürdürmüş. . Mainas. başka bir söylentiye gö­ re de manevi babasıdır. Methymna Lesbos'la evlenmiş. Homeros'u doğurduğu söylenen su perisi Kritheis'le evlidir. Makhaon hemen yardıma koşar ( İ l . Hermes). Maion. Irmak tanrının tapınağında para çok bol olduğu için bu cezayı rahipleri tanrı adına kolaylıkla ödemişler. Maiandros'un adı ilkçağdan bu yana özel ad olmaktan çıkmış.): Tekmil yiğitler sarmıştı Menelaos 'u. kuyumcuların işlediği karmlığı çözdü sonra. Zeus'la Kallisto'dan dogma Arkas'a sütninelik ettiği için Hera'nın hışmına uğramış ve ancak yıldız olarak göğe çıktıktan sonra rahat etmiştir (Arkas). İlyada'da adı geçen Lesbos kralı. Çözdü ışıldayan kemeri. eski zamanlarda denize açılan limanlar olan birçok şehri toprak altında boğduğu bilinmektedir. Maia. Tarihsel çağlarda da bir tan­ rı bilinen ve tanrı gibi tapınılan Menderes'e karşı Milet halkının ayaklandığı ve tarlalarını bataklık. Bütün büyük su yolları gibi Maiandros da Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. yani Homeros'un dedesi. Atlas'la Pleione'nin kızı. kimi­ ne göre de Zeus'un soyundandır. 7). Da­ vaya bakan yargıç suçlamayı yerinde görmüş ve tanrıyı Miletlilere ceza ödemeye mahkûm etmiş. Bu ırmak tanrının birçok kız ve erkek çocuk­ ları olmuş derlerdi: Samos (Sisam) adasına adını veren Samia. Pkiad yıldız­ larından biri (Tab. tanrı Helios'un oğlu. Sonradan Lapithes'in oğlu Lesbos da Midil­ li'ye göçünce Makar'la Lesbos iyi geçinerek adalarda ortak egemenlik kurmuşlar. yoksa sade­ ce Maionia yani İzmir'i de içine alan Ege kıyı­ larında doğduğunu mu belirler? Geç uydurul­ muş efsanelere göre Maion diye bir kişi var­ dır. bu tanrıça sonraları Yunan dininin etkisi altında Hermes'in anası Maia ile bir tu­ tulmuş ve mayıs ayı kendisine adanmıştır. Dionysos alayını meydana getiren Bakkhaların başka bir adıdır (Bakkhalar). Menderes ırmağının miller taşıyarak. İlyada'da Lydia bölgesinin adı iki yerde Maionia (Meionie) diye geçer. kendin­ den sonraki şairler de Homeros'a Maionides demektedirler. özel­ likle bir kadın için kullanılır. Mainas sözcüğü aslında Y u nanca "mainomai" fiilinden türemiş bir sıfatmu tır. ya da onun babası. adanın bir kentine adını verdiği gibi. Maiandros. 2 1 1 vd. Bütün bu varsayımlar yersiz. kız kardeşi Mytilene de sonradan başkent olacak şehri adlan­ dırmış. kırıldı okun sivrileri çekilirken dışarı doğru. I V . Kallirhoe ve kendisi gibi bir ır­ mak olan Marsyas ve Babys (Marsyas. Bu soyadı büyük ozanın Maion adında bir atası olduğunu mu. Maionides soyadı da Homeros'un do­ ğup büyüdüğü bölgeye atıf olsa gerek. Tanrıya denk hekim durdu ortalarında. yol kıvrıntısı ya da mimari­ de yılankavi motifler. Byblis). Tanrı etkisiyle kendinden geçen. Bugün bile göz göre göre izlenebilen bu süreç ilkçağdan beri Ege şehirlerinin başlıca bir der­ di sayılmaktaydı. yani Büyük Mende­ res ilkçağ yazınında en çok adı geçen ırmak­ lardan biridir. tanrıya karışarak öbür in­ sanlarca çıldırmış gibi görünen bir kişi. coşup taşan ve doğaya. Kaunos'la Byblis'in anala­ rı olan Kyane. Arkadya'nın Kyllene dağında tanrı Zeus'la birleşerek Hermes'i doğurmuştur (Pleiad'lar. Asklepios tanrının oğlu. dilde dolambaçlı konuş­ malar için kuilanılagelmiştir.M Maia. sımsıkı kemerden çekip çıkardı oku. Kimliği üstüne kaynaklar birbirini tutmaz: Ki­ mine göre Makar. Maiandros. altından da kuşağı. limanlarını da ova haline getiren bu insafsız tanrıya karşı dava açtığı anlatılır. Maia. Roma'da Maia adlı eski bir tanrıçaya tapınırlardı. Mainad'lar. Menelaos vurulduğu zaman. Kara okun yarasını görünce emdi kanı.

acı dindiren ilaçları ustaca serpti üstüne. Bir zamanlar Kheiron vermişti babasına o ilaçları.

duğu anlaşılan bu çeşit amaçlı efsanelerden biridir (Apollon). Maron. Odysseia'da anlatıldığına göre Maron Odysseus'un ilk uğrağı olan Trakya'nın îsmaros şehrinde Apollon rahibidir. Odysseus bu kenti yağma ederken Maron'u korur ve sayar, rahip de bunun karşılığında ona birçok armağanlar ve bal gibi tatlı bir kırmızı şarap verir. Odysseus bu şarapla Tepegöz Polyphemos'u sarhoş ederek tek gözünü çıkarır, böy­ lece elinden kurtulur. Homeros Maron'un şa­ rabını şöyle tanımlar (Od. I X , 202 vd.): Yedi talant verdiydi, iyi işlenmiş altından, baştan başa gümüş bir sağrak verdiydi, ve on iki testi şarap eklediydi bunlara, tatlı, su katılmamış, tanrısal bir içkiydi bu. Bu bal gibi tatlı kırmızı şarabı içeceğin vakit karıştır bir sağrak dolusunu yirmi ölçü suyla, yükselir bir de bakarsın sağraktan bir tatlı koku, öyle bir tannsal koku yükselir ki, gel de içme. (Odysseus, Potyphemos). Tragedya yazarlarına göre Maron Dionysos tanrının torunu, ya da oğludur, Silenos'la yol daşlık eder ve onun gibi çok içer. Kimi yazar­ lar onu eli, ayağı titreyen, ama şarap içti mi bütün gücünü bulan bir ihtiyar olarak tanım­ larlar. Roma'da Maron'u ayyaş diye simgele­ yen bir çeşme vardı. Marpessa. Euenos'un kızı, İdas'ın karısı. Kendisine âşık olan tanrı Apollon'la kocası arasında İdas'ı seçer (İdas). Mars. Mars, Yunan tanrısı Ares'in Roma d i nindeki karşılığıdır. Efsaneleri de Ares'in e f sanelerini yansıtır, örneğin Latin şairi Lucretius'un "Doğa Üstüne" adlı eserinin başına koyduğu Venüs'la Mars'ın aşkı öyküsü doğru dari doğruya Homeros'tan alınmadır. Mars Roma'nm savaş tanrısıdır ve savaş tanrısı ola­ rak saygı ve tapkı görür, ama yerli bir İtalya tanrısı olarak savaşçı niteliğinden başka bir nitelik taşıdığı da görülür. Y ı l ı n i l k a y ı sayılan mart ayı hem adını taşır, hem de kendisine adanmıştır. Bu ay içinde şerefine kullanan bayramlarsa birer bahar bayramıdır ve tanrı burada toprak bereketim simgeler. Ne var ki

Savaş sırasında Makhaon Paris'in bir okuyla yaralanınca, Akhaları bir telaştır alır, "bir sürü insana bedel olan" bu hekimi Nestor arabasına bindirip kendi barakasına götürür ve tutsağı Hekamede'ye baktırır. Troya ordu­ sunda ünlü bir hekim olarak geçinen Makhaon daha çok cerrah olarak iş görür, kardeşi Podaleiros ise tedavi ile uğraşır. Makhaon Telephos'un ve özellikle Philoktetes'in yara­ larını iyileştirmiş olmakla ün salmıştı (Telephos, Philoktetes). Manto. Adı kehanet, falcılık anlamına gelen Manto, ünlü bilici Teiresias'ın kızı sayılır. Ba­ bası gibi geleceği görme yetisine sahiptir. Epigonlar Thebai'yi aldıktan sonra, kâhin Teiresias Delphoi'ye gitmek üzere yola koyulur. Kör olduğu için kızı Manto'ya dayanarak yü­ rür, ama yolda öldükten sonra, Manto tek başına Apollon tapınağına varır. Manto ken­ dini tanrıya adar ve yıllarca Sibylla olarak gö­ rev yapar. Tanrı günün birinde ona Ege kıyı­ larına gidip orada bir tapmak kurmasını bu­ yurur: Manto Klaros'u kurar. Argoslu Rhakios'la evlenip Mopsos'u doğurması çeşitli yo­ rumlarla anlatılır: Birine göre Manto Apollon tanrıdan gebe kaldıktan sonra tapınaktan çı­ karken Rhakios'a rastlar ve tanrının ona seçI iği bu ölümlü kocayla birlikte Klaros'a gidip tapınak kurar. Başka bir anlatıma göre Man­ to yalnız başına gider Klaros'a, yolda korsan­ lar tarafından kaçırılır, Rhakios adlı reisleriyle evlenir ve Mopsos'u doğurur. Klaros'ta Manlo'nun kurduğu tapınağa oğlu Mopsos başrahip ve bilici olur (Mopsos). Manto efsanesi belli bir amaçla uydurulmuş bir efsaneye benzer. Anlaşıldığına göre, Ana­ dolu'da bulunan Apollon tapınakları ve keha­ net merkezleri Yunanistan'dakilerden hem daha eski, hem daha üstündü. Mopsos'la Kalkhas efsanesi de bu üstünlüğü açığa vuıur. Ama Yunanistan bu gerçeği tersine çe­ virmek için bazı çarelere başvurmuş, Anado lu merkezlerinin Yunanistan'dan gelme efsa neler uydurmuştur. Ege'nin en ünlü kehanet merkezlerinden olan Klaros'un Thebaili Teiresias'ın k ı z ı ve adından uyduma bir kişi ol-

mart ayında savaş mevsimi de başladığı için Romalıların iki kavramı bir araya getirdikleri, bu tanrıyla h e m doğanın yeniden doğuşunu, hem de insanda yeni yeni karşı koyma güçle­ rinin belirdiğini simgelemek istedikleri sanılabilir. Mars ayrıca savaşçı gençliğin de tanrısıdır. Kurt kendisine adanmış bir hayvandır, Romulus'la Remus'u emziren dişi kurdu da bu göreve Mars tanrı gönderdiğinden Roma halkının atası sayılır. Marsyas. Marsyas efsanesi Anadolu'ya öz­ güdür ve asıl anlamı ancak içinde oluştuğu dekor göz önünde tutulursa anlaşılabilir. A y dın'dan Muğla'ya gidildiğinde Çine ile Yata­ ğan arasında Gökbel denilen bir yer vardır, manzarası akıllara durgunluk veren bir yer: Yol orada 30 kilometrelik bir arayı 380 viraj yaparak alır, gökten düşmüş meteortaşlarına benzer kapkara, korkunç biçimlerle üst üste yığılı kayalar arasında yılan gibi sürüne sürü­ n e , bin bir dönemeç yapa yapa ilerler. Kendi­ nizi bu dünyada değil, göklerin sarsıntısıyla yeryüzüne düşmüş bir gezegende sanırsınız. Göz alabildiğine ne bir ağaç, ne bir ot, ardı ardına dağlar, kayalar, taş yığınları, öyle baş döndürücü, tüyler ürpertici bir çevre ki, her dönemeçte bir cin, bir şeytan, tarih öncesi çağlardan kalma bir sürüngenle karşılaşacağı­ nıza inanırsınız ve korkudan soluğunuz kesi­ lir. Bu doğa dışı karaltı içinde uzaktan bir şı­ rıltı duyar gibi olursunuz, yaklaşır, bakarsınız ki bir yarın dibinde bir yeşillik kümesi, püfür püfür esen kavaklar, yer yer pembe zakkum­ lar ve yemyeşil bir su. Ne o? Bir ırmak, Çine çayı, ilkçağın Marsyas'ı kavalını öttürüyor tat­ lı tatlı, acı acı, çünkü bu kavalcınınki kadar korkunç bir alın yazısı olmamış başka hiçbir kavalcının. Dinleyelim Marsyas'ın serüvenini: Tanrı Pan'ın yapıp kullandığı syrinks deni­ len yedi borulu kavala karşın, Marsyas iki boruiu kavalın bulucusu sayılır. Bu yüzden de ki­ mi kaynaklarda Marsyas'ın Kybele'nin alayın­ dan olduğu söylenir, çünkü Ana Tanrıça kül­ tünde tefle birlikte bu kaval kullanılırdı. Ama asıl efsanesi şöyledir: Bu kavalı bulan tanrıça Athena imiş, günün birinde kaval ça­ larken bir derenin suyundan yüzüne bakacak olmuş, kavalın yüzünü nasıl buruşturup çirkinleştirdiginl görmüş ve kavalı öfkeyle atıp

dere kenarından uzaklaşmış. Bir başka anlatı­ ma göre Hera ile Aphrodite Athena'nın ka­ val çaldığını görerek onunla alay etmişler, tanrıça da Phrygia'ya giderek duru bir suda yüzünün gerçekten çirkin olduğunu görmüş de kavalı atarken, onu yerden toplayacak olanı en büyük cezalara çarpacağına ant iç­ miş, Marsyas bunu nerden bilsin, yerde bul­ duğu kavalı almış ve çalmaya koyulmuş. Marsyas bayılmış sesine, o kadar sevmiş ki dünyada bundan güzel ses veren saz olmadı­ ğını ileri sürmüş ve Apollon tanrının lyra'sıyla yarışmayı bile göze almış. Tanrı bu yarışma için bir şart koşmuş: K i m yenerse yenilene is­ tediğini yapacak. Yargıç olarak Tmolos (Bozdag) tanrısını almışlar. Birinci yarışma sonuç vermemiş, ikincisinde Apollon Marsyas'a meydan okuyarak kavalını tersine tutup çal­ masını buyurmuş, kendisi lyra'yı ters tutunca aynı sesleri çıkardığı halde, Marsyas kavalını öttürememiş, bu yüzden de yenik düşmüş. Yarışmayı gözleyen Phrygia kralı Midas gene de kavalın lyra'dan üstün olduğunu söyleyin­ ce tanrı onun kulaklarını eşek kulakları haline getirmiş (Midas). Ama bununla kalmamış, Marsyas'ı tutmuş, bir ağaca bağlamış ve deri­ sini yüzmüş. Marsyas bu korkunç işkence içinde can vermiş. Apollon sonradan yaptığı­ na pişman olmuş derler, lyra'sını yere atarak kırmış, Marsyas'ı da bir ırmak haline getir­ miş. Gökbel'de akan Çine çayı işte bu ırmakmış. Mater Matuta. Roma'da matronlar yani evli kadınlar ve anaların tapındıkları eski bir tanrıça. Bayramı Matralia adıyla 11 haziran­ da kutlanırdı. Matuta adı sonradan bu tanrı­ çanın şafak ve sabah güneşiyle bir tutulup, Yunanistan'dan gelme İno-Leukothea ile ka­ rıştırılmasına yol açmıştır. Efsaneye göre İno kendini denize attıktan sonra bir denizkızı ol­ muş ve İtalya kıyılarına çıkarak oraya sığın­ mıştır (İno). Mcdcia. Medeia efsanenin ve tragedyanın kadın kahramanları arasında en güçlü, en çar­ pıcı bir tiptir. Kişiliği ve serüveni hemen her çağda zamanın görüş ve eğilimlerine göre yo­ rumlanarak edebiyata ve sanata konu olmuş ve olmaktadır. Yerine göre egzotik ve ilkel karakteri üstünde dımılıır, kendi kardeşini ke-

200

sip parçalarını yol üstüne serpen, ondan da öte kendi karnından doğmuş çocukları öldü­ rüp babalarının önüne seren korkunç bir bü­ yücü kadın diye gösterilir, yerine göre de se­ ven ve hor görülen, özverisi karşılıksız kalan, yabancılık, itilmişlik, kıskançlık duyan bir ka­ dının dramı canlandırılır gözümüzün önün­ de. Medeia Kolkhis kralı Aietes'in kızı, tanrı Helios'un torunu ve tanrıça Hekate'nin yeğe­ nidir, Güneş soylulardandır, akrabaları olan Kirke ve Pasiphae gibi doğa dışı, tüyler ür­ pertici serüvenlerin kahramanıdır (Tab. 8). Bu serüvenlerin canlandırılmasında oynadığı rol ilkel bir macera romanı kahramanının rolüdür. Argonaut'lar destanı Odysseia'daki olaylardan daha eskilerini dile getirmekle çok daha yeni bir çağda kaleme alınmıştır. Bunun için bu destanın, daha doğrusu ilk macera ro­ manının kahramanları çarpıcı renklerle çizil­ miş, canlandırılmıştır. Medeia'nın hem Argonaut'lar destanında, hem de tragedyalarda sözü geçen serüvenleri şu adlar altında anla­ tılmıştır: Argonaut'lar, lason, Aietes, Pelias. Medeios. Medeia ile İason'un oğlu. At adam Kheiron tarafından yetiştirildiği söyle­ nir. Başkaca efsanesi yoktur. Medos. Medeia'nın bir oğlu. Bir kaynağa göre Medos, Kolkhisli büyücünün Atina kralı Aigeus'tan olan bir çocuğudur, başka bir kay­ nak Meneia'nın Atina'dan Theseus'un gel­ mesiyle kovulunca Asya'ya göçtüğünü ve ora krallanndan biriyle evlenerek Medos'u doğur­ duğunu ileri sürer. Her iki kaynağa göre Medos, Medlerin atası sayılır. Medusa. Gorgolardan biri, Perseus kafasını kesince akan kanından Pegasos'la Khrysaor doğar (Perseus). Megaira. Erinys'lerden biri (Erinys). Melampus. Adı kara, esmer ayaklı anlamı­ na gelen Melampus, Amythaon'un oğlu, Kretheus'le Tyro'nun torunu ve birçok bilici ve falcı kuşağının arasıdır (Tab. 23) Doğar doğmaz anası Melampus'un gövdesini gölgeye koymuş, ama ayaklarını güneşte bırakmış. Bu nedenle Melampus demişler ona . Biliciliği

Melampus şöyle bir olaya borçluymus: Ço cukken ölü bir yılan bulmuş, bir insan ölüsü gibi almış onu bir odun yığınının üstüne ko­ yarak yakmış ve cenaze törenini yapmış, sonra da yavrulannı büyütmüş. Yılanlar da şükran borcu olarak gözlerini, kulaklarını ya­ layıp arındırmışlar, böylece görme ve işitme yetisi öbür insanlarınkinden çok üstün olmuş. Melampus kuşların ve öbür hayvanların dilini anlar, onlarla konuşurmuş. Bundan başka hekimlikte, hastalan büyüyle iyi etmekte o n ­ dan üstünü yokmuş. Melampus'la kardeşi Bias yurtları olan Tesalya'dan ayrılıp, Pylos'ta amcaları Neleus'un yanına sığınmışlar. Bias Orada Neleus'un kı­ zıyla evlenmek istiyormuş, ama Neleus kızını Bias'a ancak Phylakos'un sürülerini getirirse vereceğini söylemiş. Bu sürünün bekçisi ne insan, ne hayvan hiçbir canlının yaklaşamadı­ ğı bir köpekmiş. Bias, onu alt etmeyi kardeşi Melampus'tan istemiş, o da ancak bir yıl ha­ piste kaldıktan sonra sürüyü alabileceğini bil­ dirmiş. Gerçekten de öyle olmuş: Sürüyü al­ maya giden Melampus'u bir tahta kulübeye kapatmışlar, o da kulübenin damındaki bö­ ceklerin konuşmasına kulak misafiri olmuş, anlamış ki kirişler çökmek üzeredir, aradan da bir yıl geçmişmiş, bunu kendisini tutuklayan Phylakos'a bildirmiş, kulübeden çıkarılır çıka­ rılmaz da dam çökmüş. Phylakos bu şaşılacak adamdan oğlu İphiklos'un iktidarsızlığına ça­ re bulmasını istemiş, bunu da başarınca Melampus'a sürülerini vermiş. İki kardeş bunları Neleus'a götürmüşler, Bias da kızla evlenmiş. Daha sonra Argos kralı Proitos'un çağırdığı Melampus bu kralın kızlarını delilikten kurtar­ mış. Kızlar hep birden çıldırıp kendilerini inek sanırlar ve böylece Pelepönez'i dolaşırlarmış. Melampus onları i y i etmek i ç i n Proitos'tan ülkesinin üçte birini istemiş, kral ver­ meyince yapmam demiş ve kızlar beter ol­ muş, sonunda Melampus ülkenin bir çeyreği­ ni kendisi, bir çeyreğini de kardeşi için iste­ miş, Proitos da bu şartı kabul etmek zorunda kalmış. Melampus kızlar üstünde türlü büyü­ ler uygulayarak onları iyileştirmiş, sonra da kızların birini karı olarak almış ve Argos kral­ lığını kardeşi Bias'la paylaşmış. Melanion. Bkz. Atalante

Melanthios (yahut Melantheus). Odys seia'da sözü geçen İthakeli keçi çobanı, hiz­ metçi Melantho'nun kardeşi. Kız kardeşi gibi kendisi de efendisine karşı nankörlük eder, yolda dilenci kılığında rastladığı Odysseus'u hırpalar, taliplerin tarafını tutar, onlarla Odysseus arasındaki çarpışmada yardım için ko­ şup hazine odasından silah getirmeye yeltenir, derken Odysseus'la Eumaios'un bir düze­ niyle orada kıskıvrak bağlanır ve hizmetçiler asıldıktan sonra Melanthios da avluya getiri­ lip kulakları ve burnu kesilir, erkekliği koparı­ lıp köpeklere atılır ve en sonunda elleri, ayaklan da kesilerek olduğu yerde bırakılır. Melantho. Güzel yanaklı Melantho Odysseus'un sarayında, Penelopeia'nm hizmetinde bulunan elli hizmetçiden biridir. Hanımı onu yetiştirdiği, şımarttığı halde, Melantho hain­ dir, taliplerden Eurymakhos'la sevişir. Dilenci kılığında karşısına çıkan Odysseus'a söver. Namussuz hizmetçilerle birlikte ceza görür ve taliplerin ölümünden sonra asılır (Od. 420 -473). Meleagros. Meleagros, Kalydon Avı diye anılan bir serüvenin kahramanıdır. Efsanesi­ nin iki anlatımı vardır. Birini Akhilleus'un la­ lası Phoiniks Agamemnon'un gönderdiği el­ çileri geri çevirip öfkesinden vazgeçmek iste­ meyen yiğide ibret dersi olsun diye anlatır. Şöyledir: Aitolia'da Kalydon bölgesinin kralı Oineus'la karısı Althaia'nm Meleagros diye bir oğulları olur. Oineus tanrıça Artemis'e karşı suç işler, hasat bayramında bütün tanrı­ lara kurban kestiği halde, Artemis'i unutur. Bunun cezası olarak tanrıça Kalydon bölgesi­ ne korkunç bir yaban domuzu salar. Ekinleri yok eden bu canavar yüzünden ülke açlık ve kıtlıkla karşı karşıyadır. Meleagros bu hayva­ nı avlamaya kalkışır ve bu işte bütün komşu ülkelerden yardım görür. Kalydon Avına ün­ lü, sanlı bütün yiğitler katılır. Aitolların kom­ şuları Kuretler de yardıma gelirler ve av i y i bir sonuç verir, canavar öldürülür. Ama Artemis kininden vazgeçmez, avın paylaşılmasın­ da Aitollarla Kuretler arasında kavga çıkartır, avcılar birbirlerine girerler, Meleagros bu sı­ rada dayılarını öldürür. Anası Althaia bunun üzerine oğluna lanet okur ve öç perileri Erinysleri salar üstüne. Meleagros savaştan çeki'II'.)

lir. Derken Kuretler Aitolların kentini yakıp yıkmaktadır, karısı, anası, bütün dostları Meleagros'a öfkesinden vazgeçip yurdunu sa­ vunması için yalvarırlar. Meleagros sonunda savaşa döner ve Kuretleri Kalydon'dan ko­ var. Aynı efsanenin öbür anlatımında Meleagros'un anası Althaia'nın oğlunun ömrüyle ya­ kından ilişkisi olan odunu yakıp yakmaması teması üstünde durulur (Althaia). Kalydon avına kız kahraman Atalante de katılmıştır, av sona erince Meleagros yaban domuzunun postunu Atalante'ye vermek ister. Öbür avcı­ lar buna karşı koyar, özellikle bir kadının ken­ dilerinden üstün tutulmasına kızan Meleagros'un dayıları meydan okurken yiğit onları vurup öldürür, anası Althaia da odunu ateşe atarak oğlunun ömrüne son verir. Melikertes. Bkz. İno. Melpomene. Musalardan biri, çokluk tra­ gedyayı simgeler (Musa). Memnon. Şafak tanrıça Eos'la Troya kral soyundan olan Tithonos'un oğlu (Eos). Memnon Troya savaşının İlyada'da anlatılan bölü­ münün sonrasını ele alan "Aithiopis" adlı destanın kahramanıdır. Yazarı Miletoslu Arktinos olan bu destan yitiktir, ama konusunu biliriz. Habeşistan kralı Memnon Hektor öl­ dükten sonra Troya'ya yardımcı gelir. Sırtın­ da Hephaistos'un yaptığı silahlar vardır. İlkin Aias'la karşılaşır, bu savaş sonuç vermez, sonra Nestor'a sataşır, Nestor'un oğlu Antilokhos babasını savunurken Memnon'un elin­ den öldürülür. Derken AkhiUeus araya girer. Çünkü Patroklos öldükten sonra Antilokhos onun en iyi dostu olmuştur. AkhiUeus Antilokhos'un öcünü almak ister, ama Thetis, oğlu­ nun Memnon'u öldürdükten hemen sonra öl­ mesi gerektiğini bilir, onun için Akhilleus'u bu savaştan alıkoymaya uğraşır. AkhiUeus söz dinlemez, öç almak için yanıp tutuşur. Bu kez iki tanrıça Eos'la Thetis tanrı Zeus'a başvurur­ lar, her ikisi de kendi oğlu için yalvarır. Zeus Hektor'la AkhiUeus için yaptığı gibi işi kader tartısına vurur: Memnon ölecektir. Oğlu Akhilleus'un elinden can verince, Eos ölüsünü er meydanından alıp güney topraklarına doğ­ ru taşımış, yolda da bol bol gözyaşı dökmüş.

G ü n doğunca bitkiler üstünde görülen çiy ta­ neleri işte bu gözyaşlarından gelmeymiş. İlkçağ plastik sanatının konu edindiği Memnon motifi Marmara'ya dökülen Aisepos, ya; ni Gönen çayı ile de ilgilidir. Bir efsaneye gö­ re Memnon'un mezarı Marmara klyılarındaymış, her yıl Memnon'un kuşları Gönen çayı­ nın ağzına gelir, orada Habeş yiğidine ağlarlarmış. Memnon'un savaşta ölen arkadaşları­ nın ruhlarını taşıyan, yahut da kendisinin ölümsüzleşmiş küllerinden doğmuş olan bu kuşlar iki gruba ayrılır, birbirleriyle dövüşürlermiş, çarpışma da ancak bir grup büsbütün yok olduktan sonra sona erermiş. Mısır'da Üçüncü Amenotep'in diktiği heykele Memnon heykeli denmesi, her sabah şafak sökün­ ce bu heykelin tatlı ezgilerle gün doğuşunu selamladığı söylentisi, Memnon kültünün M ı sır'da da, Anadolu'da da yerleşmiş olduğunu belirtir. Men. Phrygia kültlerinde adı geçen bir ay tanrısı, Anadolu'ya özgü bir tanrısal varlıktır. Menelaos. Agamemnon'un kardeşi Menelaos, babası Atreus tarafından Pelops ve Tantalos soyundan, anası Aerope tarafından da Giritli Minos'un, yani tanrı Zeus'la Europa'nm dölüdür (Tab. 15). Tanrı lanetine uğ­ ramış bahtsız bir soydan olduğu halde başına gelen belaların hiçbiri kendi işlediği bir suç yüzünden değildir, Menelaos'un kendisi te­ miz, dürüst, yürekli, olsa olsa biraz yumuşak bir insandır. Karısı güzel Helena'nın evinde konukladığı Paris tarafından bir yığın malla birlikte kaçırılması Menelaos'a karşı yapılmış büyük bir haksızlık, efsaneye aldatılmış koca olarak girmesi de bir bahtsızlık sayılabilir. Menelaos etken değilse de başlıca edilgen kahramanı olduğu İlyada destanında en par­ lak sıfatlarla nitelenir: Ares'in sevdiği, Zeus'un beslediği, gür naralı, yiğit Menelaos' tur, sarışın olduğu, bacaklarının biçimli, bilek­ lerinin güzel olduğu belirtilir. Helena bile bin pişmandır onu bıraktığına, şöyle der kocası için (Od. IV, 263): "Ne akıldan yoksundu kocam benim, ne güzellikten yoksundu". Menelaos Akha yiğitlerinin en seçkinlerindendir, Paris'le kozunu paylaşmak için onun­ la teke tek savaşa girmeye can atar (İl. III, 16 vd,)ı

Çıktı tanrı yüzlü Aleksandros Troyalıların en önüne, omuzlarında bir pars derisi, kıvrık yayı, kılıcı. Ucu tunçtan iki kargısını sallayarak zorlu savaşta çağırdı karşısına cenge, Argosluların en yiğitlerini. Ares'in sevdiği Menelaos, kalabalığın içinde onun uzun adımlarla öne atıldığını görünce, sevindi kocaman bir ava gözü ilişen aslan gibi. Menelaos aslan gibi savaşır, bu arada da tanrılara yalvarır ( İ l . I I I , 352 vd.). Ama tanrı­ lar dinlemez sözünü, Menelaos tam Paris'in hal<kından gelecekken Aphrodite tutar kaçı­ rır onu, Menelaos dövünür, ama ne yapsın, gene de gevşetmez çabayı, Akhalan cenge kışkırtır ( İ l . VII, 9 vd.): S i z i ödlekler sizi, Akha erkekleri denmez size, Akha kadınları demeli. Bir Argoslu çıkmazsa Hektor'un karşısına bizim için tam bir yüz karası olacak bu. Kendi göze alır Hektor'a karşı dövüşmeyi, ama Agamemnon bu çılgınlıktan alıkor kar­ deşini. Menelaos ön sırada savaşmaya, kendi davası uğruna kendi kendini savunmaya ve bu yolda ün kazanmaya can atar, ama talih­ sizliği şuradadır ki, ne yapsa fayda vermez, h e p ikinci planda kalır, savaşta da, kurultay­ da da dizginler başkalarının elindedir. Menelaos'un destanda, tragedyada ve baş­ ka türden yapıtlarda sözü geçen efsanesi bir tüm olarak şöyle özetlenebilir: Agamemnon'la Menelaos babaları Atreus'la amcaları Thyestes arasında süregelen kan davası sıra­ sında Mykene'den sürülüp Sparta kralı Tyndareos'un yanına sığınırlar (Atreus, Aigisthos). Tyndareos iki kardeşe iki kızını ve­ rir. Helena'nın talipleri arasında Menelaos'u seçmesi, öbür taliplerin de bu evliliği koruma­ ya ant içmeleri üzerine karı-koca Sparta'ya yerleşirler. Tyndareos'un ölümünden sonra Agamennon Mykene, Menelaos da Sparta tahtına çıkar. Menelaos'la Helene dokuz yıl kadar rahat ve mutlu yaşarlar, Hermione d i ye bir kız çocukları olur. Bu sırada Paris Menelaos'un sarayına konuk gelir. Menelaos'un Asya'dan gelme konuğunu ağırladığı ve bir süre onunla birlikte Sparta'da kaldığı anlatı-

lir, ama bu arada Girit'te bulunan büyükbaba­ sı Katreus ölür, Menelaos Paris'i Sparta'da bırakarak cenaze töreni için Girit'e gider. Pa­ ris de konukluk kurallarının hepsini çiğneye­ rek Helena'yı kaçırır (Helena). Acı haberi alıp Sparta'ya dönünce Menelaos ağabeysi Agamemnon'u, sonra da Nestor, Palamedes ve Odysseus'u yardıma çağırır. Helena'nın yeminli bütün taliplerini toplamak ve Troya seferini hazırlamak işine koyulurlar. Bu, ko­ lay olmaz, çünkü birçok Akha kral ve önderi uzun süreceği ve zor olacağı belli olan savaş­ tan kaçınmak isterler (Odysseus, Akhilleus). Sonunda donanma Aulis limanında toplanır, Agamemnon başkomutanlığı ele alır, ne var ki çeşitli engeller Akha ordusunun Troya'ya varmasını geciktirir (Agamemnon, Iphigeneia). Anadolu toprağına ayak bastıklarında Menelaos'la Odysseus Troya'ya elçi olarak gön­ derilirler, amaç Helena'yı geri istemek ve sa­ vaşı önlemektir. Elçileri Troyalı Antenor kar­ şılar ve sorunu kurultayın önüne getirir, ama Paris baskı yaparak kadının ve mallarının ge­ ri verilmesini önler (Antenor). Savaş başlar ve bilindiği gibi on yıl sürer. Menelaos'un sa­ vaşta oynadığı rol İlyada'da ayrıntılarıyla an­ latılmıştır. Menelaos'un serüvenleri savaş sonrası efsanelerinde de büyük bir yer tutar. Tahta atın içindeki yiğitlerdendir, Troya yan­ gını ve yağması sırasında Helena'yı sığındığı sunağın dibinde öldürmek ister, kılıcını kaldı­ rır, tam vuracakken güzel kadının perişan ha­ lini, çıplak memesini görünce yumuşar, onu bağışlar. Hemen gemilerine binip denize açı­ lırlar. Bir fırtına onları Girit kıyılarına atar. Menelaos burada birçok gemisini yitirir, ikin­ ci yola çıkışında da Mısır kıyılarına atılır. Menelaos, kendisini Sparta'da görmeye gelen Odysseus oğlu Telemakhos'a Mısır'da beş yıl kaldığını anlatır. Gene yola çıkınca bu kez Nil ağzındaki Pharos adasında alıkonur ve ancak deniz ihtiyarı Proteus'u bağlayıp ondan öğüt aldıktan sonradır ki yurduna dönmeyi başarır (Od. IV, 351-593). Böylece Menelaos Troya seferine gitmek üzere Sparta'dan ayrıldıktan on sekiz yıl sonra yurduna dönmüş olur. Agamemnon'un tersine aksiliklerle karşılaşmaz, Sparta'daki tahtına oturur, eşi ve çocuklarıy­ la birlikte rahat bir ömür sürer. Telemakhos'u konuklayan, ona yol gösteren, arma-

ganlar verip gönderen Menelaos görmüş, ge­ çirmiş, olgun ve babacan bir adamdır. Eşi Helena da uslanmış, yumuşak ve tatlı bir eş ve bir anne olmuştur. Menoitios. (1) îapetos'la Klymene'nin oğlu, Prometheus, Epimetheus ve Atlas'ın kardeşi (Tab. 3). Bu Titan öbür kardeşleri gibi gurur­ lu ve kendini beğenmiştir. Bu yüzden Zeus onu, "duman duman yıldırımlarıyla vura­ rak Erebos'un karanlıklarına yollar" ( H e s . Theog. 510-515). (2) Aktor'la Aigina'nın oğlu, Patroklos'un babası (Tab. 21). Aigina tanrı Zeus'tan Aiakos'u doğurduktan sonra Aktor'la evlenip Menoitios'u dünyaya getirir, böylece Aiakos'la Menoitios üvey kardeş olurlar. Akhilleus'la can yoldaşı Patroklos arasındaki kan ak­ rabalığı da buradan gelmedir. Menoitios, oğ­ lu Patroklos kaza ile bir arkadaşını öldürünce onu Peleus'un yanına gönderir. Akhilleus'la Patroklos da bir arada büyüyüp yetişirler (Patroklos). Mentor. Odysseia'da sık sık adı geçen bir İthakeli, Odysseus'un sadık dostu. Odysseus Troya seferine çıkmadan önce evini ve ailesi­ ni ona emanet eder. Mentor da onun çıkarla­ rını taliplere karşı korumaya çalışır, ama ba­ şaramaz. Tanrıça Athena Odysseia'da Telemakhos'a kılavuzluk etmek, ya da Odysseus'a taliplerin hakkından gelmek için yardım­ cı olmak istedikçe Mentor kılığına girer. Bu yüzden Mentor bir has isim olmaktan çıkmış ve yol gösterici, kılavuz rehber anlamına kullanılagelmiştir. Mercurius. Hermes tanrının Roma dininde karşılığı. Efsaneleri de Hermes'inkilerle bir tutulmuştur (Hermes). Meriones. İlyada'da adı geçen Giritli önder. Idomeneus'un arkadaşı (Idomeneus). Merope. Pleiadlardan biri. Korinthos kralı Sisyphos'la evlenir ve Glaukos'a ana olur (Pleiadlar). Metaneira. Eleusis kralı Keleos'un karısı. Demeter'i evinde hizmetçi olarak çalıştırır (Demeter). Metis. Adı akıl, us, bilgelik anlamına gelen Metis, Okeanos'la Tethys'in kızı, yani ikinci

Marsyas'ın kavalına ödül verirsiniz eminim O çevreye başka ses yakışmaz çünkü.kuşak tanrılardandır (Tab. birçok efsa­ ne ve masallar anısını yansıtır. bir gün tanrı Phrygia ve Lydia dag ve koruluklarında dolaştığı sırada Silenos uyuyakalır ve Bakkhalarla Satyr'ler onu sızdığı yerde bırakarak uzaklaşırlar. Pan'ın (ya da Marsyas'ın) kavalını da dinler. içecek bir damla su bulamamış. doğduğu söylenen Midas büyü­ yünce Kybele'nin başrahibi olmuş ve tanrıça­ nın Pessinus'taki büyük tapınağını kurmuş. Bu efsanele­ rin yalnız Phrygia'yı değil. altın diyarı Sardes'in zenginliği de oradan. kopardığı bir buğday başağından altın taneleri dökülür. verir. siz de Apollon'un sazına degll. Phrygia'da bulunmuş birçok anıtlar bugün de onun adını taşır. içirir. ona Sardes'e gitmesini. Midas Apollon'un lyra'sını da. Plutarkhos bu efsaneyi biraz başka biçimde anlatır: Midas ülkesinin uzak bir ilini gezmeye gitmiş. Kral Midas'ı asıl ünlü kılan masal kulaklarıy­ la ilgili masaldır. Kybele gibi Anadolu toprağına özgü şarap tanrısı Dionysos'a da yakından bağlıdır. bir çölün ortasına düşmüş. Zeus'un ilk eşi olmuştur! Bir efsaneye göre Kronos'un yuttu­ ğu çocukları kusmasını sağlayan ilacı Zeus'a veren odur. Bu kaynağa Midas Pınarı denmiş. bunun üzerine de Zeus Me­ tis tanrıçayı yutmaya karar vermiş. Herodot'a göre Midas. Bu efsanelerin hepsi bölgeye özgü nitelikte ve Ana Tanrıça Kybele'nin kültüyle ilgili görünmektedir. buna fazlasıyla sevinir. Ovidius bunu tanrı Pan'ın Apollon'la yarışmasına atıf yaparak anlatır. kavalıyla çoba­ nını da kendiliğinden yaratır gibidir. Midas'm ilişkisi yalnız Kybele ile de değildir. ama Midas kaynağa yaklaşıp su içmeye yelte nince suyun altına dönüştüğünü görmüş. Gordias'ın Ana Tanrıça ile bir­ leşmesinden. Lydia ve Karia gibi Ege'nin geniş bir bölgesini kapladıkları da dikkati çeker. Dionysos da kaynaktan saydam bir su akmasını sağla­ mış. sırlarına ermiş. Toprak Ana acınır. Mid. yerden topladığı bir çakıl taşı altın olur. ama o gün bugün Paktolos altın pulları sürüklemektedir. sonra da İhtiyar yoldaşını tanrıya götü rür. Marsyas'tır. Sardes tapmağının karşısında yükselen o bakır rengi dağa hiç baktınız mı bilmem. ona. Midas efsanede olduğu kadar tarih ve arkeoloji kaynaklarında da adı geçen bir Phrygia kralıdır. sarhoş bir satyr'dir. yoluna baş koymuş ve bölgesel törelerini savunan bir kişi olarak canlandırılmaktadır. ne var ki sofrasına oturup ekmeği ağzına gö­ türüp. on gece sarayında konuklayıp yedirir. Ne yapsın ki kaval sesini daha çok beğenir. Bu kez kral tanrı Dionysos'a yakarmış. doğa kıvır kıvır koyun sürülerini de. çevresini bili­ yorsanız. Midas sarayına dönerken yolda kopardığı bir dal altın olur. Yuttuktan sonra Athena'yı kafasından doğurmuş (Atheua). Bakkha sırlarına ermiş olan Midas Silenos'u hemen tanır ve onu on gün. Phrygia'nın birinci kralı ve Gordium'un kurucusu sayılan Gordias'ın oğludur. 4). tanrının peşinden giden alaya karışmış. Uranos'la Gaia tanrıyı uyar­ mışlar. Midas. Kral Midas bir gün Tmolos (Bozdag) dağının yamaçlarında dolaşırken Apollon'la Pan'ın (ya da Marsyas'ın) yarıştık­ larını ve bu yarışmaya yargıç olarak dag tan­ rısı Tmolos'u seçtiklerini görür. Ovidius'un "Değişimler"de anlattığı bir ef­ sanesi şöyledir: Silenos tanrı Dionysos'un alayında ihtiyar. Dioııysos buna o kadar sevinir ki Midas'a dilediğini vereceğini söyler. şarabı dudaklarına degdirince ekmek de. Metis'ten doğacak bir erkek çocuğu­ nun kendisini tahttan atıp yerine geçebilece­ ğini bildirmişler. ama söz vermiştir bir kere. Zeus onunla birleşip Athena'dan gebe bırakınca. Bozdag eteklerinde bir do­ laştınız mı. Her ney- . başka efsanelerde Apollon'la yapsan Pan de­ ğil. Kral da öyle yapar ve ir mak sularında arınır. ama oranın havasını. Köylüler onu bulur ve boynunda taşıdığı çiçek çelenkleriyle bağlayarak kral Midas'a götürürler. Tanrı bu dileğin ne kadar yersiz ve tehlikeli olduğunu anlar. Paktolos (Sart) deresinin kaynağına dek çıkmasını ve topraktan fışkıran sularla başını ve ellerini yı­ kamasını buyurur. M i das üstüne anlatılan efsanelerin hepsinde bu Phrygia kralı Dionysos'un bağışladığı nimet­ lerden fazlasıyla pay almış. ta ki kral dileğinden vazgeçip tanrıya bir daha yakarsın. Bakkhos Midas'ı bağışlar. şarap da altın külçesine dönüşür ve bu böyle gider.ıs da her dokunduğu şeyin altın olmasını diler. çölün ortasında bir kaynak fışkırtmış.

Milctos. 11 ve 1 5 ) . kamış­ lar bitmiş. ama ne zaman ki bu korkuyu yene­ rek halkının karşısına çıkar. Zeus'la Europe'nin oğlu. bir mucize. Kendine özgü bir efsanesi yoktur. Bu duruma çok kızan deniz tanrı ak boğayı Minos'un ba­ şına bela etmiş. Sarpedon'la Rhadamanthys'in kardeşi sayılan efsanelik Girit kralı (Tab. Minos boğayı almış. Midas eşek kulaklarını Phrygialıların sivri külahı al­ tında bir süre gizlemiş olsa gerek. halkı aldatan bir yalancı oluverir. Minerva İtalya'nın yerlisi olmasa gerek. Minos arkeolojide adını taşı­ yan çağlarda Girit'in komşu adalar ve kıyılar üzerindeki egemenliğini simgeleyen Atina ile savaşı ve oradan üç y ı l d a ( y a da y ı l d a ) bir yedi delikanlıyla yedi genç kızın Minotauros'a kur­ ban olarak verilmesi efsanesi de böyle bir du­ rumun dile gelmesidir. uzun kulakları bir ayıp değil. bir efsaneye göre hayvan ku­ durmuş. Milet şehrinin kurucu kahramanı. Dilmen'in piyesi bir efsanenin nasıl yeni yeni yorumlarla genişletilip yaşatılabilecegine ör­ nektir. Minos'un erkeklerle aşk maceraları olduğu da ileri sürülür. ama iş bu­ nunla da kalmamış. ama her gün saçını. İuno ve Minerva Capitolium üçlü­ sü diye anılırdı. bunlar işi çapkınlığa vuran Minos'un yata§ma giren her kadını sokup öldürmekteymişler. "Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır" diye fısıldamış. sonra da Yunanlıların etkisiyle Roma'nın başlıca üç tanrısından biri olmuş­ tur. Kaunos'la Biblys'in babası sayılır. Efsaneye göre Apollon'un oğludur. Ama kazma vurduğu yerin çevresinde ossaat otlar. Dilediği gibi olmuş. yatağından yı­ lanlar. Midas kulaklarından korkmakta. bunu tanıtlamak üzere de Poseidon tan­ rıdan bir dilek dilemiş. ama ya­ rışmaya tanık olan Midas hiç gerekmezken kavalı daha çok beğendiğini söylemiş. İupiter. Başkaca bir efsanesi yoktur. Minos Girit tahtına çıkmak isteyince üç kar­ deş arasında kavga kopmuş. Tanrıça Athena'nın Latince adı. ama hayvanı tanrıya kurban etmeyi unutmuş.se Tmolos Apollon'a vermiş ödülü. Minerva. seviştiği boğayı öldürttü diye Minos'u büyüler. Ondan sonra da Girit sarayının yaşa­ mı karmakarışık olur. denizden bir boğa çı­ karmasını istemiş. "Midas'ın Kulakla­ rımda Dilmen eski efsaneye bir motif daha katar. Pasiphae'den olan iki kızı Ariadne ile Phaidra'nın ömürleri de garip se­ rüvenlerle geçmiştir (Ariadne. denizden köpükler gibi ak bir bo­ ğa çıkagelmiş. berberi ol­ masa. bu boğayı da sonra gene tanrıya kurban etmeye söz vermiş. kralın karısı Pasiphae bu boğaya dogadışı bir aşkla tutulmuş ve onunla birleşmiş. Tanrı Zeus'tan esinlenerek yasalar çı­ karttığı için öldükten sona Hades'teki üç yar­ gıcın biri olmuş. İlkin Etrüsklerin. kimseye açmadığı bu sırdan kurtulmak için toprağa bir delik kaz­ mış ve içine eğilerek. Pasiphae). ama M i das'tan da öcünü almış: Kralın kulaklarını uzatıp uzatıp eşek kulağına çevirmiş. Girit'te doğmuş ve Minos onu Girit'ten sürmüş. bir üstünlük oluverir halkının gözünde. ortalığı kasıp kavurduğu bir sırada Herakles'in elinden öldürülmüş. ama Minos tan­ rıların kendisinden yana olduklarını ileri sür­ müş. Phaidra). akrepler çıkmasını sağlar. tahta oturmuş. Bu efsanenin öyle yerli bir havası var ki çağdaş tiyatro yazarlarımızdan Güngör D i l men'e bir piyes esinlemiş. "Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır" diye yankılanmaya başlamışlar. Midas halkın gözünde bir kahraman olmak­ tan çıkar. Apollon tanrı cezayı Marsyas'a vermiş. Güzelim ak boğayı sürülerinin ara­ sına damızlık olarak göndermiş. sakalını tıraş eden berber gör­ müş eşek kulaklarını. utan­ maktadır. bunlar yel estikçe dile gelerek. Bir za­ manlar Europe gibi boğaya vurulan Pasiphae ak boğayla birleşebilmek için Daidalos'a bir inek heykeli yaptırır. çıyanlar. belki sonuna dek gizleyebilecekti. Öyle ki bahtsız kral yerlere kapanıp tanrıdan eşek kulaklarını geri istemek zorunda kalır. Helios döllerinin hepsi gibi Pasiphae de büyücüdür. Masala göre Minos'un bu seferi kardeşi Androgeos'un ölümünden . Bu masallara karşın Minos efsaneye ilkel çağların en doğru ve haksever kralı diye geç­ miştir. Minos. Ana­ dolu'ya gelince de Maiandros ırmak tanrının kızıyla evlenmiş. Onun içindir ki sonunda Apollon tanrı Midas'ın uzun kulaklarını kuru­ tup normal insan kulağı biçimine sokunca. içine girer ve gebe kala­ rak Minotauros'u doğurur (Daidalos. Kral Minos güneş tanrı Helios'un kızlarından Pasiphae ile evlenmişti.

Bu adın nedeni İ. Savaş alanında oğlu Sarpedon yaralanınca Zeus ikirciklidir. Platon da Devlet'in son bölümünde. ölümlü babası ise Argoslu Rhakios imiş (Manto. onun içindir ki Homeros destanlarında kader diye çevrilen Moira uğursuz ve zorlu olarak nitelenir. Adı Minos'un boğası anlamı­ na gelen Minotauros insan bedenli. (1) İdmon'la birlikte Argonaut'lar seferine katılır ve Argo gemisinde kâhin olarak görev yapar. Tanrı Poseidon'un kral M i nos'a gönderdiği bir boğa ile Minos'un karısı Pasiphae'den dogmaymış. Kimi yerde Kederle bir tutulan Moiraların efsanesi yoktur (Kerter).. Mopsos'un K o l o phon şehrini kurduğu anlatılır. boğa baş­ lı bir canavarmış. Moneta. 390 yılında Roma'nın Galyalıların baskınına uğradığı sırada bu tapınağın kazlarının gece öterek düşma­ nın gelişini haber vermesidir.. çokluk ecel. Moiralar Zeus'la Themis'in kızları. Anası Man- . o anda insan ölür. Minotauros. İkisi de tanrı sözcüsü olan iki efsanelik kişinin adı. günün birinde de keserler. Adı bellek anlamına gelen Mnemosyne Uranos'la Gaia'nın kızıdır (Tab. 905 vd. Ö. Labyrinthos). Atropos tanrıçalar ki bilge Zeus büyük üstünlük vermişti onlara. Homeros'ta bir ya da birkaç Moira'dan söz edilir.. tapınağı Roma'da Capitolium tepesinde bulunan tanrıça İuno'nun bir ek adıdır. 517): Bitti ömür yumağı tam o sırada!. Minos bu korkunç yaratığı saklamak için mimarı Daidalos'a Labyrinthos sarayını yaptırmış (Pasiphae. Tanrılar babası ona karşı gelemez. Lakhesis. uyaran anlamına ge­ len Moneta.öç almak içindir (Androıjnon). X. sevgili oğlunu alıp kaçırmayı geçirir aklından.. Mnemosyne. yani kader tanrıçaları Hesiodos'ta "yaşa­ ma paylarımızı düzenleyenler" diye tanım­ lanır. yeniden yeryüzüne çı­ kacak olan ruhların Moiralara başvurduğunu anlatır (Dev. Theseus). 4). Klotho'nun eğirdiği kaderi öl­ çülmez hale sokuyor. yarı filozofik bir görüşün canlandırılmış imgeleridir. geçtikten sonra gene o sırayla Lakhesis'e yaklaşmışlar. ölüm akla ge­ lir. Haber veren. IV. üç Moira her insanın ipliğini büker dururlar. Efsaneye göre Zeus Pieria dağlarında do­ kuz gece yatmış ve Mnemosyne de dokuz Musaları doğurmuş. Klotho. seçtiği kadere göre yaşatacakmış onu. Ana­ dolu kıyılarıyla Sicilya'ya kadar da uzanmış derler. Ne var ki Moira Zeus'tan da daha güçlü ve üstündür. ama adları söylenmez.): . Mopsos. onun kararını değiştiremez. Sicilya'ya ise Daidalos'u kovaladığı söylenir (Daidalos). (2) Teiresiaş'ın torunu. Lakhesis her birine kendi perisini vermiş. sonra öte yanma geçiyormuş". Ilyada'da dövüşen bir savaş­ çı için şöyle deniyor (İl. ki onlar verir yalnız insanlara mutlu ya da mutsuz yaşama paylarını. Moira. bir de mutluluk ve mutsuzluk payını veriyor demektir insanlara. Ondan sonra Airopos. Efsanede üç olarak gösterilen M o ira. Theseus Minos'un kızı Ariadne'nin yardımıyla Minotauros'u öldürmüş (Ariadne. 620d-e): "Bütün ruhlar hayatlarını. Moira denince. Rhakios). Burada Moiralar yalnız ömür payını değil. Babasının kimliği üstüne kaynaklar ayrılır: Bütün kâhinler gibi Apollon'dan doğıma oldu­ ğu söylenir. Buralar­ da Giritlilerin koloniler kurdukları anlatılır. Horaların kardeşleridir (Theog. Karya'ya geldiği. pay ya da pay veren anla­ mına gelir. böyle­ ce ruh seçtiği kadere bağlanıyormuş. Bu peri ilkin ruhu Klotho'ya götürüp onun eli altından ve döndürdüğü kirmenden geçiriyormuş. Seferin sonunda Libya'ya varıldığında Mopsos bir yılan tarafından ısırılıp ölür (Argonaut'lar). sonunda ruh hiç arkası­ na dönmeden Kaderin tahtı önüne gelip du­ ruyor. Minotauros Girit sanatında derin izler bı­ rakmış olan Girit'e özgü bir boğa kültünün simgesi olsa gerek. ama Hera kaderi ileri süre­ rek dikilir karşısına (Sarpedon). Moira'lar. Manto'nun oğlu. Onlar yarı dinsel. Ama Mlnos yalnız Yunanistan yarımadasına değil. Hesiodos bun- lan üç k ı z kardeş d i y e tanıtır ve adlarını verir. bu pe­ ri hayatı boyunca ona hizmet edecek. A l ı n yazısı ve kader üstüne Yunan i l k çağının görüşü şudur: İnsan ana karnından doğar doğmaz kader onun ömür ipliğini bük­ meye koyulur.

şu sözlerle tanımlar Musaları (Theog. her yazar duygulanır. Onun içindir ki böyle duygulanır şa­ irler de onlardan söz ederken. Ama Musa yalnız şairlere şiirler esinle­ yen bir peri de değildir. Musalar işte bu gücün ürünü ve simgesidir. Kalkhas öfkesinden canına kıyar (Kalkhas). Günler. K u ru bir şair diye tanınan Hesiodos bile bakın nasıl coşar Musalardan dem vurunca. Mopsos bundan sonra yine Troya'dan dönen Amphilokhos'la birlikte K i l i k ya'da Malsos şehrini kurarlar. çünkü kendisi gibi kurban olmaya hazır üç yüz Romalı bu­ lunduğu söylemiş. Kocaman. aylar geçip bir yıl tamam olunca dokuz kız getirdi dünyaya Mnemosyne. koca kalkanlı Zeus'un kızları. 52 vd. sesi bir başka içtenlik ve dokunaklılıkla çınlar kulaklarımızda. kaba güçleri ye­ nip başa geçtikten sonra kendi egemenliğini kurabilmek için Zeus tanrının ilk işi düzenli ve ölçülü oldukları oranda yaratıcı olan güçleri benimsemek olmuştur. Akhaların başkâhinini her bakımdan yener. Athena'ya gebe kalan Metis'in adında da (Tab. Mucius kendi elinin yanmasının önemsiz olduğunu. çiçek açan bir defneden kopardık­ ları bir dalı ona asa diye verir (Theog. tanrıyı insan yapar Musalar. Hesiodos kendi anlatır ki Helikon dağının yamaçla­ rında sürülerini otlatan bir çobanmış. giderek Olympos tanrıları insanüstü doğa güçlerinden uzaklaşıp insana yaklaşmayı amaç edindikleri zaman benimsedikleri bir güçtür. Uyku tanrısı Hypnos'un üç bin çocuğundan biri sayılan Morpheus'un adı bi­ çim anlamına gelen "morphe" (Lat. Morpheus insanlara uykuda çeşitli biçimlerde görünen düşleri simgeler. ve hele övmek için kendilerini her söylediğim destanın başında ve sonunda. İlkçağ yazınında bir tanrısal varlık vardır ki ondan söz ederken her ozan. Dokuz gece buluştu onunla kutsal yatağında engin akıllı Zeus ölümsüzlerden uzakta. Musalar böylece insan ve tanrı arası birer varlık olarak düşünülebilir. yaratıcılık gücü kavramlarını içeren " m e n " kökünden gelmedir. Uyku ve düş tanrılarının hepsi gibi Morpheus da kanatlıdır. üstünlüğü meydana çıkınca. Musalar. etki alanı çok daha geniştir. bu sıfatla zamanın en büyük kâhini Kalkhas'la yarışmaya girişir. Bu kök Zeus'un Musaları üretmek için birleştiği Titan tanrıça Mnemosyne'nin adında da görülür. Yakala­ nıp Porsenna'nın önüne getirilince Mucius orada bulunan bir ocağa sag elini koyup büs­ bütün yanıncaya kadar çıkarmamış. düşünce. kendisine de bunu ni­ çin yaptığını sormuş. . Tarquinius kralları Roma'dan kovulunca Porsenna adında bir Etrüsk kralı şehri kuşatmış. forma) den türemedir. ama kralı tanımadığı için yanılarak bir başkasını öldürmüş. Hesiodos böylece şair olunca. teke tek kavga­ da birbirlerini öldürürler (Amphilokhos).): Sonra tanrısal sesler üflediler içime olacakları ve olmuşları yüceltmek için. 4). Korkuya kapılan Porsenna hemen Roma ile barış anlaşmasına girişmeyi yeg görmüş. hızlı kanatlarıyla dünyanın bir ucundan öbür ucuna şıp diye uçarmış. İnsana yaşa­ manın asıl tadını bağışlayan bu tanrısal varlığı her alana. 31 vd. Bu eyle­ me şaşan Porsenna Mucius'a kılıcının geri verilmesini buyurmuş. özellikle sanat alanına yerleştirmiş olmak ilkçağ düşüncesinin bir parıltısıdır.): Olympos'lu Musalar. Mucius Scaevola. Latince "muşa" diye ad­ landırılıp batı dillerinin hepsine giren esin p e ­ risidir. Mucius'a da artık sag elini kulla­ namadığı için solak anlamına gelen Scaevola adı takılmış. Adının kökeni asıl kimliğinin açık­ lanmasına yardım eder: "Mousa" Yunanca akıl. Eleutheros yamaçlarının kraliçesi Mnemosyne Kronos oğluyla birleşip Pieria'da getirdi onları dünyaya belaları unutturmak ve kaygıları dindirmek için. Bu güç ise tanrıya oldu­ ğu kadar insana da vergidir. insanı tanrı. O da demektir ki. Mucius adlı bir Ro­ malı da düşman karargâhına girip Porsenna'yı öldürmek istemiş.to'nun Klaros'taki Apollon tapınağını kurma­ sı üzerine Mopsos oranın tanrı sözcüsü olur. Bu varlık Yunanca "mousa". Morpheus. "dünya­ nın yüz karası zavallı bir yaratık" iken Musalar onu görür.

böylece Myrina Troya kral s o y u n u n dişi atası olur. < "> g rencisi ya da oğlu sayılan Musaios Attika el sanesinde O r p h e u s ' a karşılık yaratılmış bir tip olsa gerek: Mistik nitelikteki ezgileri Eleusis gizemleriyle ilişkili derlerdi. 1 6 ) . İlyada'da adı g e ç e n bir Phrygla kralı. Kadmos'la . bu k e n t e Myrina adı veril­ m i ş . 8 1 1 vd.. tragedya. Thalia. korolu şiir.. ölümsüzlerse yüksek atlayan Myrrhine'nln mezarı der. E u t e r p e .. Kharitler de Himeros da başlarında yükselir güzel sesleri havalarda. çıkar. Batieia adını takmıştır ona halk. Karlı Olympos'un en yüksek tepesinde. tanrıça. III.. Bu bilgi açık seçik değildir. a m a burada o z a n tek bir Musa'ya seslenir v e o n a t a n r ı ç a d e r s a d e c e : Söyle. k o m e d y a . G o r g o lar da s o n r a d a n Perseus ve Herakles'ln elleri allında yenilmişler (Gorgo. S o n r a da onlarla birlikte G o r g o l a r a karşı savaş a ç m ı ş . tanrısal bir ezgi sarar dört bir yanı. t a r i h . Musalardan ve okçu Apollon'dan gelir yeryüzündeki ozanlar ve çalgıcılar nasıl Zeus'tan gelirse krallar. Musaios. oğlu Akhilleus'un öfkesini söyle.. bin bir düzenli yaman adamı. H o m e r o s ' u n iki büyük destanı da Musalara seslenişle başlar. Urania ve hepsinin başı sayılan Kalliope. Erkeklerin hepsini kılıçtan geçirmiş.. P o l h y m n i a . Musaların sevgilisi o z a n ı n t o p l u m d a ne ka. Musaların sevgilisi bir ozan anlatınca eski insanların destanlarını.) : Şehrin önünde sarp bir tepe var. ilkçağın son d e m l e r i n e kadar süregider. Perseus). gider aklından üzüntüleri şenletir onu tanrıçaların büyüsü. ö l e n arka daşlarına büyük mezarlar yapmışlar.. Myrina da c ö m e r t d a v r a n a r a k onla­ ra bir k e n t k u r m u ş . Erato. T e r p s i k h o r e . d a n s .. kara toprak yankılanır tanrı övgüleriyle. T e u k e r o n u ülkesine k o n u k ge­ len D a r d a n o s ' a verir. flütl. tanrıça.saygı ve sevgi gördüğü Odysseia'da c a n ­ landırılan D e m o d o k o s t i p i n d e n bellidir (Demodokos). tanrıların b ü t ü n şenliklerinde ezgi söyler. Inıyülü bir ses yükselir adımlarından yürürken yüce babalarına doğru. İşte budur Musaların insanlara verdiği. Adı Musalarla ilgili efsanelik bir o z a n . bu Batieia bir t a n r ı ç a mı ki ölümsüzler o n a başka bir ad ve­ riyorlar? Bir kaynağa göre Myrina ya da Bati eia T r o a s bölgesinin eski kralı T e u k e r ' i n kızı­ dır ( T a b . I İhya ve Mısır'. E r a t o . Thetis'le Peleus'un. Terpslkhore. d e s t a n şairi ya da lirik şiir. Yerine göre O r p h e u s ' u n a r k a d a ş ı . Musaların yetki alanları çağlar ve şairlere göre değişir. İlyada'da Troya şehrinin topograf­ yası ü s t ü n e çok az bilgi verilir. oraları da ele 'M'I Anlat bana. II. Bir insanın dertsiz başına dert mi düştü. S a n g a r i o s (Sakarya) ırmağı kıyılarında o t u r u r m u ş da g ü n ü n birinde A m a z o n l a r ı n sal­ dırısına u ğ r a m ı ş . Musaların kendilerine özgü efsaneleri yok­ tur . Melpomene. Ne mutlu Musaların sevdiği insana bal akar onun dudakları arasından. gökbilimi. vurur dururlar Olympos yolunda.). Myrina ü s t ü n e anlatılan ö b ü r efsaneler şun­ lardır: Amazonlar kraliçesi Myrina O k e a n o s kıyılarında b u l u n a n Atlantis ülkesine saldır­ mış ve yaya üç b i n .ı geçmiş. dans ederler. Efsaneye göre Myrina bu savaşlarla kalma miş. Ö b ü r Atlantlar teslim olmuşlar.. üzüntüden kan mı kurudu yüreğinde. haşka hiçbir kaygı yoktur yüreklerinde. Bu t u t u m ve davranış H o m e r o s ' l a başlar. Polhymnia. G o r g o l a n y e n e r e k birçoğunu esir almış. U r a n l a . Mygdon.. a m a gece esirler bekçilerine saklı rıp büyük sayıda A m a z o n öldürmüşler. M e l p o m e n e . Ama zonlar bunların h a k k ı n d a n gelip. çıkılır ovanın dört bir yanından tepeye. Peleus H a r m o ı ı l a ' u ı n düğünlerinde bulunmuşlardı) Adlarının geçmediği h e m e n de şiir yoktur. Kilo.Dokuz eş yürekli kızdır bunlar ezgiler söylemektir bütün İşleri. Thalia. Myrina. Verilenlerden biri A m a z o n l a r kraliçesi Myrina ile ilgilidir (İl. 1 8 1 vd. övünce Olympos'un mutlu tanrılarını unutuverir hemen dertlerini. Euterpe. atlı yirmi bin savaşçı kadı­ nın başında Atlantis ülkesinin başkentini al­ m ı ş . ka­ dınları da köle e t m i ş . O zaman kral P r i a m o s o n u n yardımına k o ş t u ğ u n d a n Mygdon d a Troya savunmasına katılır (İl. oradadır koroları ue güzelim yurtları. p a n t o m i m . İşte böyle seslenir Olympos'lu Musalar dokuz tanrısal kızı ulu Zeus'un: Kilo. Genellikle şöyle bir b ö l ü m l e m e yapılır: Kalliope.

Myrrha. Myrtilos Oinomaos'un arabasının cıvatalarını gevşetmiş. Toros dağlarını da aştıktan sonra Phrygia'dan geçerek Kaikos (Bakırçayı) kıyı­ larına gelmiş ve orada (yani Bergama ovasın­ da) yerleşmiş. Myrtilos da can verirken Pelops ve soyuna lanet okumuş.geçirdikten sonra Arabistan ve Suriye yoluyla Anadolu'ya gelmiş ve Kilikyahlara boyun eğ­ dirmiş. Athena da bu yalana kazarak onu bir ka­ rıncaya dönüştürmüş. 210 . Smyrna). ama günün birinde Myrmeks tannçanın bulgusu olan sapanı bulmuş olmakla övün­ müş. Efsane niteliğini taşımayan bu olay­ lar tarihsel bazı olaylara göre kurulmuş olsa gerek (Amazonlar). böylece P e lops'un yarışı kazanmasını ve Hippodameia ile kaçmasını sağlamış. Oinomaos). Myrina'yı öldüren kral Mopsos'muş. Akhilleus ve babası Peleus'un yönettikleri Tesalyalı boya adını veren kahra­ m a n . Athena da bu yüzden onu sever. Adonis. Pelops. Kıbrıs kralı Kinyras'm kızı (Kinyras. Myrmeks. Hippodameia'ya âşık olduğu ya da ondan yaptığı işe karşılık bir ge­ ce yatma sözü aldığı söylenen Myrtilos'u P e lops denize atmış. Pelops'la Hippodameia efsanesin­ de adı geçen arabacı. Myrmidon. Zeus'un oğlu olmakla geçinir. Adı karınca anlamına gelen Myrmeks hamarat. becerikli bir Atinalı kız­ mış. tutarmış. Myrtilos. Pelopsogullarının başına gelen bütün belaların nedeni de buymuş (Hippodameia.

su perisi Nana. bekleyebilirdi ancak sözleri ki onlara cevap yollayaı ak . Nana. adları yüz­ mek anlamına gelen fiilden türemiş olan su perileridir.N N a i a d e s . böylece tanrı sözü g < t l çekleşmiş. daha başkasında da Apollon'la Akallis'ten doğduğu söylenir (Akallis).ı cağını bildiren bir tanrı sözü varmış. teninin aklığı üzerine tutmuş. Naksos. bira/ sonra da tufan olmuş. her nedense. 1944 yılı Tercüme Mecmuası'nda çıkan Can Yücel'in çevirisidir: Ekho görünce Narkissos'u kırda dolaşırken arzu sardı gönlünü. Narkissos. öldüğü gün halk topluca ağlamaya koyulmuş. Efsanelerin birleştiği bir nokta Naksos adasının Anadolu'dan gelme göçmenlerle meydana getirildiğidir. Bu dualar sı­ rasında da Nannakos habire gözyaşı döker miş. Nana böy le bakadururken. badem içi­ nin aklığını. sularını içen ya da sularına da­ lan hastaları iyileştirme güçleri vardır. Narkissos'la Ekho efsanelerini bir­ leştirerek iki insanın aşk uğruna harcadıkları boşuna çabaları bir tek dram olarak canlandı­ rır. Deukalioh tufanından önce yaşamış bir Phrygia kralıdır. Asopos gibi ırmakların perileri. dere ya da ırmağa bağlıdır. Başka bir kaynakta onun Endymion'la Selene'nin oğlu olduğu. Kaynakları efsanelere göre değişir. yalvarmalar düzenlemiş. Masala göre. ölünce de bütün halkının yok ol. Başka bir efsaneye göre. sı­ cak bir günün akşamı serinlemek için. düştü gizlenerek izlerinin ardına. yerleşmiş ve ona adını vermiştir. Bu olay Theseus'tan üç kuşak önce olmuştur. yüzüne. Tersi­ ne kimi inançlara göre Naiaslar sularında yı­ kanan insanları çıldırtmış. s. Bir e f saneye göre Naksos Karyalı göçmenlerin ba­ şında eskiden Dia adını taşıyan bu adaya gel­ miş. Beyaz badem İçini yemeden önce. pembe pembe batmaktaymış. 23): "Sakarya ırmağının kızı. Uyandığında yıldızlar pırıl pırılmış. kaç kere yumuşak dileklerini ona sunmak e.ledl. Bu masallar Tufan efsanesinin Anadolu kaynaklı olduğunu açığa vurmaktadır. ama ölümsüz değil­ dirler. Kyklad takımadalarından Naksos adasına adını veren kurucu kahraman. Yaşamları. Nannakos üç yüz­ yıl yaşamış. Kimi mythos yazarı onları Okeanos soyuna bağlar. bakılmayacak güzellikte bir oğlan doğur­ muş". Ba­ dem içini. Ağaç perileri (Drysa. Tatlı tatlı esnerken. O sıralarda güneş. Ovidius. Her suyun kendine özgü bir Naias'ı vardır. Naiasların. Sangarios (Sakarya) ırmağının kızı. Nannakos. Nerkis çiçeğine adını veren Narkissos'un öyküsü hemen her çağda şairleri esinlemiş bir öyküdür. kiminin adı efsaneye geçmiştir (Arethusa. Naisler ya da Naiaslar. hayret ve hayranlıkla bakakalan gözleri önünde tuhaf bir şeyler olmaya bağlamış: Sanki badem içinin ve göğsünün aklığı eriye- rek birbirine karışmaya koyulmuş. Su perisi bademi kırıp soymuş. Hamadryas) gibi uzun ömürlü olurlar. Şıpır şıpır yıkanır­ ken. Verdiğimiz çe­ viri. bir badem ağacının dalı üzerine eğilmiş. Kaç kere okşayıcı gözlerle ona sokulmak. gebe kalmış olduğu nun farkına varmış. Halikarnas Balıkçısı serüvenini şöyle anlatır (Hey Koca Yurt. Agdistis-Attis efsanesinde adı geçer. Onu en güzel anlatan­ lar arasında da Latin şairi Ovidius önde gelir. ya da gizli bazı hastalıklara çarptırmıştır (Nympha). Salmakis). bütün dünya pespembe bir boş­ luk olmuş. Tufan olacağını öngörmüş ve olmaması için topluca yakar­ malar. kendi­ ni Sakarya suyuna atmış. H o m e ros bunların bütün nympha'lar gibi Zeus'un kızları olduğunu söyler. Bu yüzden "Nannakos'un gözyaşları" di­ ye bir deyim kalmıştır. Nannakos çok es­ ki zamanlarda. bir ıssız yaradılışı vermedi izin söze başlamaya. ırmağın kızları sayılır. yumuşak iki göğsü arasında tutai ken. Dokuz ay sonra. içine tatlı bir baygınlık yayıl mış. bir çıranın ucuna sürülmüş yanıcı kükürt beri getirilen alevi nasıl kaparsa Ekho da yaklaştıkça ona daha yakından yanıyordu aşkla. içinde bulundukları kaynak. Onun ustaca anlatımından birkaç parçayı aşağıya almayı uygun gördük.

N a u p l i o s . gözlerini ayırmadan sulara bakan Narkissos'un: "Ey boş yere sevdiğim çocuk". bakıyordu kendine kendi şaşkın şaşkın. Bilmeden kendini arzuluyor. Kendime olan sevgimle yanıyorum.. Pınar ve yerin güzelliği çeker onu kendine... Ne vahşi bir hayvan. göçüyorum hayatımın baharında. yeraltına göçtükten sonra bile. Ölüm gelmeyecek bana ağır dinecekse acılarım. ne ağaçtan düşen bir dal. " B u r a d a buluşalım" d e r . N a u p l i o s usta bir denizci­ dir.NAUPLIOS Narkissos'la E k h o a r a s ı n d a a n l a m s ı z diya­ log şöyle s ü r d ü r ü l ü r : Bağırdı: "Orada kim var?". (1) T a n r ı P o s e i d o n ' l a D a n a o s kızı A m y m o n e ' n i n oğlu. bakıyordu Styks sularına. Kaç kere faydasız öpücükler sundu aldatan pınara. Ayrılabilsem vücudumdan.. bir şey söylemedi: "Senin her B u n d a n s o n r a da asıl Narkissos efsanesi başlar: dalgalarında gümüşler oynaşır. Sevdiğim daha ömürlü olsun dilerim. Kemirsin artık gücümü acı. uzanır Narkissos av yorgunluğu ve sıcağın verdiği ağırlıkla yere. Ve şimdi can verelim ikimiz bir solukta.. Hâlâ bakıyordu kendine. a m a oğlan kızı g ö r ü n c e k a ç m a y a koyulur: "Ölmek yeğdir" diye Ekho başka şeyim ".. ve gledi son günleri ömrümün. bağırıyordu "olacaksa senin her şeyim". Berrak bir pınar vardı. severken onu kendini seviyor. yer tekrar iletti dediklerini. fakat yanıyordu onunla. bağırdı Ekho: "Elveda". artıyordu bir yandan susuzluğu. ne otlayan bir keçi. o n u n yerine geçer (Argonaut'lar). N a u p l i o s P a l a m e d e s ' i n babası o l a r a k P a l a m e d e s efsanesinde rol oy­ n a r (Palamedes). E k h o d a u z a k t a n seyreder sevdiğini. Tam sedyeyi. Ekho da katıldı onlara. Gidermek isterken susuzluğunu. "Elveda" deyince o. Ne yapayım?İsteneyim mi?lsteyeyim mi? İstenecek ne kaldı artık? Beni yoksul ediyor varlığım. Ona ulaşan ne bir çoban. P e l o p o n e z ' i n ü n l ü li­ m a n l a r ı n d a n olan N a u p l i a ' n ı n kurucusu (Amymone). o benim. Narkissos a n l a r b a ş ı n a geleni ve şöyle dile getirir: Anlıyorum. kimi efsanelerde kralların. titreyen meşaleleri hazırladılar. ne bir sürü. . ölüm kapadı efendilerinin güzelliğine hayran gözlerini. A r g o n a u t ' l a r seferine katılır ve d ü ­ m e n c i T i p h y s ö l d ü k t e n s o n r a . Ellerini kaç kere daldırdı. aldatmıyor beni artık hayalim. boşa kavuştu kolları sularda. "Var" diye cevap verdi yankı. odun yığınını. yerinde sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek buldular. içini yakan ateşi tutuşturan da kendiydi. sevdiğim uzak olsa keşke. vücut yoktu hiçbir yerde. yanan da. E k h o d a koşa koşa çıkar o r m a n d a n . arzuladığım benimle. Dövündüler bacıları Naias'lar kesik saçlarını yanı başına koydular. garip bir dilek seven için ama. bu y e t e n e ğ i n ­ d e n faydalanarak Nauplios'ıı kötü işlerde kul- N a r k i s s o s . tek bir kuş bile yoktu onun sükûnunu bozan. içtikçe suya vuran güzelliğine hayran. Narkissos g ü n geçtikçe eriyip gider. gözleri aldatan hayal onu coşturuyordu. t e k r a r l a r d u r u r iniltilerini ve bu güzelim şiir şu dizelerle s o n a erer: Şunlar oldu son sözleri. Yorgun başını dayadı sık çayırlığa. Neyi gördüğünü bilmiyor. (2) Yukarda adı g e ç e n N a u p l i o s ' u n küçük t o r u n u . ve oranın güneş ışığıyla ısınmasına engel olan orman. isterken kendini istiyordu. vücut sanıyordu sulardakini Donakaldı Paros mermerinden bir heykele benzeyen o aynı yüzle kımıldamaksızm. seviyordu tensiz bir hayali. Çevresinde en yakın suyla beslenir bir çayır. Tutuşturan da ben. dövündüler Dryas'lar.

cana yakındı ikisi de. ister tanrı ol. bölümünde Phaiak prense­ sini yatak odasında uyur görür. Y a y g ı n göklerdeki tanrılardansan.landıkları anlatılır: Aleos. Auge de Anadolu'ya varınca Telephos'u doğu­ rur (Auge). tutayım işi bir ucundan. M i tograflar kendisinin de aynı biçimde öldürül­ düğünü ileri sürerler. Nausikaa hizmetçilerini ça­ ğırır. Girit kralı Katreus kızları Aerope ile Klymene'yi aynı amaçla Nauplios'a verir. dipdiri bedeninle tıpkı osunl Sonra da anasının. bir yanında bir hizmetçi yatıyordu. Nausikaa. hazırlık yapmalısın düğüne. kendisi de Klymene'yi alır (Aerope). ulu Zeus'un kızı Artemis olmalısın. Dillere destan olur böyle düğünler. ama asıl mutlu olacak insan bu güzel kı­ zı alıp evine götürecek kocadır. Bu söz­ lere dayanılır mı. Nauplios kızı kurtarır. Akha yiğitlerinin yur­ da dönüşlerinde can vermeleri için de girişim­ de bulunur ve Oileus oğlu Aias'ın gemisinin kayalara çarparak parçalanmasını sağlar. başta Klytaimestra olmak üzere bir­ çoklarının âşıklar tutup kocalarını aldatmala­ rını sağlar. Tan ağarırken gidelim yumaya. babasının mutluluğunu över. yalnız Penelopeia üstüne yaptığı deneme sonuç vermez. Nauplios Akhalardan öç alma işine kovulur ve Troya savaşında bulunan yiğitlerin karılarını baştan çıkarmaya uğraşır. VI. kraliçe Arete'nin kızlara yıkanacak güzel rubalarla birlikte kokulu yağ­ lar ve bir sepet içinde günlük kumanyalarını vermesi ayrıntılarıyla anlatılır. T o p ırmağın gerisindeki koruluğa düşer. görünüşü tanrılara denk. Odysseus yıkandıktan sonra daha bir yakışıklı ve alımlı olur: Zeus'tan doğma tanrıça Athena daha iri. Bu öykülerin en se­ vimlisi de Phaiak prensesi Nausikaa'nın yarı­ da kalmış romanı olsa gerek. tıpkı sümbül çiçekleri g i b i .): Doğru yürüdü çok süslü yatak odasına. şipşirin. güzelce giyinip kuşanmaksın. oysa geldi çattı evleneceğin gün. seni sevenler de giyinip kuşanmak. çabucak olsun bitsin bu iş. çıkar Nausikaa'nın karşısına yalva­ rır. ister insan. Odysseus bakar ki genç kızlar oynaşıyor ır­ mak kıyısında. Odysseus'u yıkamalarını. yalnız Nausikaa ürkmez yosunlarla örtülü çıplak erkeği görün­ ce. sonra da t o p oynamaya koyulurlar. ama Alkinoos anlar her nasılsa kızının düğün hazırlığı yaptığını. daha kocaman görünmesini sağladı. Hizmetçi kızlar kaçışırlar. anan olacak kadın seni/ Güzel rubaların kalmış yüzüstü. tanrıça Athena kızın bir arkadaşı kılığında düşüne girer (Od. orada günlerce denizde yüzmekten bit­ kin düşmüş uyuyan Odysseus'u uyandırır. geleyim ben de. Ara­ banın hazırlanması. ulu yürekli Alkinoos'un kızı. der. görünüşün. Ne de kaygısız doğurmuş. sevebileceği bir erkeği bulup onunla evlenmeyi özleyen bir kızın bütün duygularını ince bir gerçeklikle canlandırır bi­ ze. boyu boşu. kızlar oturup yemeklerini yerler. babasın­ dan katır arabasını ister. Nausikaa şafakla birlikte kalkar. Oğlu Palamedes. Çamaşırlar yı­ kanıp durulanır. kraliçem sana. güneşe serilir. Akhalardan haksızlık görüp taşlanınca. Bol yapraklı bir dalla örter er­ kekliğini. Homeros bu güzel kızı bize tanıttıktan ve Odysseus'la ta­ nıştırıp onunla olan gönül macerasına dokun­ duktan hemen sonra. saçları dökülüyordu basından kıuır kıvır. Odysseus'un sözleri de yüreğine işler: Yalvarırım. bir kız yatıyordu orada. Bu işe niçin gi­ riştiğini de söylemez. Odysseia' nın VI. Odysseia birçok öykülerden örül­ müş uzun bir romandır. Tanrıça k ı z ı n yatağına yel g i b i varır ve şu sözlerle kışkırtır. ırmağa gidip çama­ şır yıkamak istediğini söyler. Mysialı gemicilere satar. . 15 vd. bir yanında bir hizmetçi. Nauslkaa'ydı bu. Nausikaa. O ana kadar da Nausikaa'yi hayata açılan. Nauplios bu kızları da kurtarır ve Aerope'yi Atreus'la evlendirir. uzun zaman kız kalamazsın nasıl olsa. ulu anana. b o y u n boşun. bu iki insanı ayırır ve bize genç kızın uğradığı hayal kırıklığını sez­ dirmekle yetinir. giydirmelerini buyurur. pırıl pırıl kapı kanatları kapalıydılar. k ı z ı Atıge'yl deniz­ de boğmak görevini Nauplios'a verir. mutluluk getirir babana.

Here'nin uzaktan gürleyen kocası. göz göze geldi Odysseus'la öylece ona baktı. Hızlı gemici anlamına gelen Nemeia aslanı.): engin Hypereia'da otururdu. sabahtan akşama dek. konuğumuz.Olan olmuştur. an radığını ve çok hırpalandığını görürler. götürdü. Herakles'in açtığı bir döneceksem ben yurduma. Neikos çatışma. İolkos'tan kovulur ve gelir Peloponez'in "Ulu yürekli Alkinoos'un kızı. şöyle der kendi kendine: Demin yüzüne bakılmaz gibi geldi bana. kadın Hera tapı­ sen ilkin bana borçlusun kurtuluşunu". otursa bizim yanımızda. göreceksem sıla savaşta on bir tanesi ölür. Ama o çoktan boylamıştı Hades ülkesini. Ne olur. bir daha da Nausişehrini kurmuş (Kadros). Nestor'un Troya savaşı ve îlyada'daki bir tanrı gibi tapacağım sana orada. 4 vd. tek amacının İthake'ye karısının yanına dönmek olduğunu söy­ ler. tulur. 458 vd\): (1) Poseidon tanrının oğlu Nausithoos Phaiakların ilk kralıdır. onu şehre götürürken aklına saplanmış olan konuya değinir. Dört yandan surla çevirmişti kenti. can!" neye göre bir bölük Attikalı ve Messenialı ile birlikte îonya'ya göçmüş ve orada Miletos Perde böylece kapanır. (2) Theseus'u Girit'e götüren geminin dü­ mencisi de Nausithoos adını taşır. Tanrı yüzlü Nausithoos onları kaldırdı. (3) Odysseus'un Kalypso'dan olma bir oğ­ lu. İkizler yetişip ölümlü babaları Kretheus'un sonra seslendi. 22). Bu kral Alkinoos'un babası ve Alkinoos'un hem yeğeni. şimdiyse tanrılara benzer. rolü önemlidir (Nestor). Çok geçmeden acı yanılgısını anlar: Odysseus kimliğini açığa vurur. eğer isterse. Kurnaz Odysseus da bo­ zuntuya vermez.. Sidebeni. ra kardeşiyle taht konusunda kavgaya tutu­ dedi ki: şur. hem de eşi olan Arete'nin dedesidir. tapmaklar yapmıştı tanrılara. alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. Tyro'nun üvey anası Sidero'nun hışmına uğ­ baba toprağına döndüğünde unutma. Nemeia. VI. Tepegözler onların topraklarını boyuna yağma ederdiler. esen kal. Pelias'ın ikiz kardeşi (Tab. Odysseus yo­ la çıkmak üzere hazırlıklarını yapmış. Neikos. Son­ Çok akıllı Odysseus karşılık verdi ona. ro'yu öldürmeye kalkarlar. sevinci İçinde bı­ rakır. esen kal. evler kurmuş. köpegiyle birleşerek mey- . Eris'ten dogma simgesel bir varlığa verilen ad. Odysseus'la tatlı tatlı konuşur. sağ. Nausikaa gönlünü kaptır­ mıştır. Bu konu düşmez ağzından. kavga anlamına gelir (Eriş). Tyro tanrı PoseiSağlam yapılı kapının aralığında Nausikaa don'dan doğurduğu çocukları dağa bırakınca. ey genç kız. dikildi karşısına. Messenia bölgesinde Pylos şehrini kurar. ha­ mamdan güzel urbalar giyinmiş olarak çık­ makta ve şölene gitmektedir ki prensesle kar­ şılaşır (Od. Nausikaa.. her vakit. kral kızı kendine bir yabancı koca bulmuş derler. dedi ki: kral olduğu İolkos'a dönünce anaları "Sağ. (1) Tyro ile Poseidon'un oğlu. kaa'nın. V I I I . Alkinoos'un sarayına git­ mek üzere kızdan ayrılınca Nausikaa'yı bir koca bulmuş olma umudu. o erdemli kral kızının adı anılmaz Odysseia'da. kanatlı sözlerle. Odysseus'ta Phaiak ili bi­ ze şöyle tanıtılır (Od. Pontos'la Gaia soyundan ENausithoos birçok efsanelik kişilerin adıdır: khidna'nın Orthas'. onların kısraklarca büyütüldükleri anlatılır. yerleştirdi Skherie'ye. Herakles efsanesinde sözü geçen Nausithoos. engin gökte oturanlara. Nausikaa'nın romanı yıkılır. (2) Atina kralı Kodros'un oğlu Neleus efsa­ can verdin bana sen. gün boyunca. N e Zeus. nağına sığındığı halde Pelias onu vurur. böylesine bir gün kocam desem. bir arada görünmeyelim der. biz Phaiaklar dururken almış onu yanına yürüyor diye halkınca kı­ nanmaktan korktuğunu ileri sürer. çünkü dedikodu olur. yalnız Nestor kur­ günümü. kalsa burada. leus'un on iki oğlu olur. tekmil toprakları dağıtmıştı. Eskiden Phaiak'lar Neleus.

sonunda bir kaz olur. Nemesis. ' Kavram olarak Nemesis tanrısal öcü simge­ ler. Ama Menelaos kızından çocuğu olmadığı halde. Babası Troya savaşına gidince. (1) Athamas'ın birinci karısı. Ate ile Hybris'in hemen ardından gelir. Bu mermeri Persler Atina'yı aldıktan sonar zafer anıtı ola­ rak dikmeye hazırlanırken. Zeus ona tutulur. ama çokluk İnsanlarda ölçüsüzlüğü. Şehir düştükten sonra Hektor'un oğlu Astyanaks'ı surdan aşağı ata­ rak öldürür ve Andromakhe'yi esir olarak alır (Andromakhe). Hera'nın beslediği bu aslan Nemela bölgesine korku salmaktaydı ki. Neoptolemos savaş dönüşü Epir bölgesine yerleşir. hem de tanrısal bir varlık olarak canlandırılır. 233 vd.): DEniz doğru sözlü Nereus'u yarattı: En büyüğüdür o bütün çocuklarının. tanrı da kuğu kuşu biçi­ minde onunla birleşir. (3) Aristophanes'in "Nephelai" (Bulutlar) adlı komedyasında bulutlar birer kadın olarak simgelenmiştir. Nemesis ölçüsüz gururlarını cezalandırmış. yiğit babası gibi yararlık göstererek Telephos'nn oğlu Euryplos'u öldürmüş ve adını taşıyan bir sa- vaş oyunu (pyrrhike) düzenlemiş.ılın da bulunup şehrin ele geçmesine yardım eden savaşçılardandır. Bu Nephele Kentaur'ların anası olur (İksion. babacan tanrı derler ona . Sokrates ve genellikle filozoflarla alay ettiği bu oyunda Aristophanes belki de halk masallarından ve onlardan alınmış motiflerden esinlenmiştir. oğluna Neoptolemos'tan başka Pyrrhos (yani kızıl saçlı) adı verilmiş (Akhilîeus). Hesiodos'a göre Gece tanrıça Nyks'in kızıdır. ama Nemesis tanrıdan kaçmak için bin bir biçime girer. muradına ermemesi için Zeus Hera biçiminde bir bulut yaratır ve İksi on'un onunla birleşmesini sağlar. Nemesis hem soyut bir kavramı simgeler. Kentaur' lar). (2) Bulutu simgeleyen bir varlık olarak IN V phele'nin İksion efsanesinde adı geçer. Nephele. delikanlıyı alıp getirmek üzere de elçiler gönderilmiş. 6). Neoptolemos' u dedesi Lykomedes yetiştirir. Batı Kızları'nın bahçlerinde otururlar. Marathon'a yakın küçük bir Attika kentin­ de Nemesis'in bir tapınağı varmış. Neoptolemos birçok efsane­ lerde Hermione'nin kocası olarak gösterilir. Nereus Deniz İhtiyarlarından biridir. kimi zaman Erinyslere karışır. Bu nitelik de tragedyada büyük bir rol oynar. Bunlar Neoptolemos'la birlikte Iroya'ya giderken Lemnos adasında durak vermişler. Adı yeni savaşçı anlamına gelen Neoptolemos Akhilleus'un oğludur. Neoptolemos. Peleus'un ülkesine dönmeyip de Epir'e yerleşmesinin nedeni üstüne efsaneler birbirini tutmaz. kimi za­ man Okeanos'un kıyılarında. bunlar Okeanos kızlarıdır. kendine ve talihine aşın güveni cezalandıran varlık olarak göste­ rilir. orada Akhilleus'un oğlu hasta olan Philoktetes'i Troya'ya gelmeye kandırmış (Philokktetes).Nereus Kızları. Hera'ya âşıktır. Gaia'nın Pontos'la ya­ ni Toprak'ın Deniz'le birleşmesinden doğ­ muştur (Tab. Babasını anmak üzere de mezarı üstünde Priamos kızı Polyksene'yi kurban eder (Polyksene). Orestes). Nemesis'ten doğan yu­ murtanın Leda'nın eline geçtiği ve Helene ile Dioskurların bu yumurtadan çıktıkları anlatılır (Leda). ki­ mi zaman Olympos'un tepesinde. tapınakta­ ki tanrıça heykelini ünlü heykeltıraş Pheidias Paros mermerinden yontmuş. H e rakles onun hakkından geldi (Ekhldna. Akhilleus orada Pyrrha adıyla saklandığı için. İksi on. 6): Hesiodos'a göre. Hesiodos şöyle tanıtır onu (Theog. bulut tanrıça da çocuklarını kurtaracak altın postlu koçu gönderir onlara (Helle). Troya'da Akha ordusu N e o plolemos'u coşkuyla karşılamış. Athamas lno ile evlenmek için Nephele'yl b< > şar. Onu kız kılığında Skyros kralı Lykomedes'in hareminde bulunduğu sıralarda üretmişti. Troya . Nereus . Henıkles). Bu­ nu kıskanan Hermione'nin teyze oğlu ve ni­ şanlısı Orestes eliyle Neoptolemos'u öldür­ mesi tragedya yazarlarının işledikleri bir m o ­ tif olmuştur (Hermione. Akhilîeus öldükten sonra da Troya şehrinin ancak oğlu lavaşa katılırsa düşeceği üstüne bir fal çık­ mış. Phriksos'la Helle'nin anaları (Atharnas). Andormakhe'den üç oğlu olmuş.ilana getirdiği canavarlardan biridir (Tab. mermer de böylece tanrıçanın heykelini yontmaya yaramış.

240-264). Deniz İhtiyarı cevap vermemek için bir sürü hayvan biçimine girer.. . Nestor Neleus'la Khioris'in en küçük oğlu­ dur (Tab. Nestor ihtiyardır. İlkçağın bir özelliği olan yaşa ve yaşlıya saygı duygusu­ nun ne kadar derine gittiği Homeros destan­ larında Nestor'a verilen önem ve değerle öl­ çülebilir. efsanelerde önemli yer tutup rol oynayan kişiler de çık­ mıştır aralarından: AkhiUeus'un anası Thetis bir Nereus kızı.. renklerini ve çeşitli halle­ rini simgeledikleri gibi bu kızlar. Hesiodos da bal­ landıra ballandıra sayarlar adlarını ( İ l . Bunlara Nereus kız­ ları denir ve Homeros da. elli denizkızı. herkes de sabırla dinler onu. hem yumuşak huyludur. Poseidon tanrının eşi Amphitrite de bir denizkızıdır. Sağa. kadının Herakles'e bu iksire batırdığı bir gömlek göndermesi. Nessos sırtına aldığı Deianeira'nın ırzına geç­ mek istemiş. o da kız kardeşleri Nereus kızlarına dert yanar ( İ l . bitmez tükenmez anılar anlatır. Doris d e . X V I I I . iyiden yanadır. yunus balıkları ve efsanelik deniz yara­ tıklarıyla birlikte yüzüp gezerlermiş. Nereus kızları. beline kadar. hepsi de durmadan dövüyorlardı göğüslerini. Herakles'in öldürdüğü Neleusogullarından bir o sag kalmıştır. geçirmiş. orada yolculara ırmağı geçirtiyordu. yani Tekirburnu açık­ larındaki bir magaradaymış. 38-49 ve Theog. bütün deniz tanrıları gibi biçim de­ ğiştirmek yetisine sahiptir. çünkü denizin köpüklü dalgalarını. Nereus.. Nereus Okeanos kızı Doris'le evlenir. görgü­ sü yüzünden de öyle bir üstünlük duyar ki. geçilmez ukalalığından. Su yüzüne pek çıkmazlarmış. Yiğit karısı Deianeira ile bu ırmağı geçecek olunca. Orada altın tahtlann üstünde otururmuş Nereus'un birbirin­ den güzel elli kızı. Akhilleus arkadaşı Patroklos ölünce derin bir yasa kapılır. anası Thetis'i yardıma çağırır. doğruluktan hiç ayrılmaz düşünceleri. Pylos kralı ihtiyar Nestor Homeros'un yarattığı eşsiz bir 1 tiptir. dalgalarla oyna­ şırlar. Herakles Pholos'la birlikte Kentaur'ların saldırısına uğrayınca Nessos'a karşı da savaşmış ve onu püskürtmüştû. Akhaların danışmanı. Herakles Nereus'tan Batı kızlarının bahçesine varmak için yolu sorunca. 22).çünkü hem dürüst. N e s s o s . yiğidin de bu gömleği giyer giymez korkunç acılar içinde yanıp tu­ tuşması ve sonunda da ölmesi Deianeira ve Herakles maddelerinde anlatılmıştır (Pholos. Pylos kralı da böyle­ ce üç kuşak boyunca yaşamış. "ekin vermeyen denizin ortasında" tam elli kız doğurur Nereus'a. başladı inlemeye. kardeşlerinin Apollon'la Artemis'in oklanyla öldürülmesini gör­ müştür. sola öğütler verir. deniz yü­ zünde oynayan ve koro halinde türkü söyle­ yen bir dans ve ezgi çemberi. hep doğruluktan. Nereus kızları günlerini iplik dokumak. Nereus kızları da yiğide yardım ederler ve babaların­ dan istediği bilgileri nasıl alabileceğini öğretir­ ler ona (Herakles). her kıssadan hisse alır ve durmadan nutuk çeker. X V I I I . tekmil tanrıçalar sardı çevresini. K i mi zaman bir olaya karışıp yeryüzüne geldik­ leri de görülür. (Birkaç dize adları sayılır): Denizin dibinde daha ne kadar Nerus kızı varsa doldurmuşlar gümüş ışınlarla mağarayı. Ayrıca anası Khloris bir Niobe kızıdır. I i I - Nestor. Herakles'in attığı bir okla can verdiği sırada Deianeira'ya bir iksir vermesi. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynayan at adam. İşte o zaman. Bu saray da Ege denizinde. At adam da Euenos ırmağı kıyısına sığınmış. Euenos).): . ama mutlu bir ihti­ yardır. bilgisi. dalgaları yara yara Troya'ya giderler ve orada kıyıya çıktıkları bile görülür. Balzac'lan beklemek gerekir. Ulu anası bir çığlık attı. 38 vd. Knidos. Thetis'in ardından. babalarıyla birlikte denizin dibindeki bir sarayda yaşarlar. ApoIIon bu soya acımış ve bu kadar çok ölüme karşın Nestor'a çok uzun bir ömür bağışlanmasını sağlamış. denizin dibinde ne kadar Nereus kızı varsa. Böylesi ihtiyar tipine ilkçağ yazınında bir daha rastlanmaz. bir eşini daha bulmak için Shakespeare'leri. Nereus kimi kez yüze çıkarmış. Nereus kızları Amphitrite'nin alayında yer alırlar. nakış yapmak ve şarkı söylemekle geçirirler.. çok görmüş. ya da çelengiyle sararlarmış onu çepeçevre.

Nike zaferi simgeleyen bir tanrıçadır. Nike. bir baba gibi ona bakar ve yanına kendi oğlu Thrasymedes'i verip bir arabayla Lakedaimon'a. ama ilyada'dan sonraki olayları anlatan destanlar Antilokhos'un Memnon'un saldırısına uğrayıp öldü rüldügünü anlatırlar. Kız sarhoş olun­ ca Dionysos muradına ermiş. Akhalarm büyük girişim­ leri hep onun kafasından çıkar. Sözüyle. Hymnos adlı bir çoban gönül vermiş ona. Bunları des­ teklemek için gösterdiği örnekler birçok eski zaman olaylarının canlı canlı anlatılmasına yol açar. kimi kaynaklara göre Argonautlar seferi­ ne katılmış. Oysa kaçınılmaz ihtiyarlık kemiriyor seni. onun gösterdiği varlığı pek az yiğit gösterebilir. ordulan savaşa kışkırt­ mada Agamemnon'un hayranlığını kazanır (İl. tanrısal Pylos'ta doğup büyümüşlerdi beraberce. bugün İznik di­ ye anılan şehirdir. Dilinden sözler akardı baldan tatlı. 310 vd. Kanatlı. I. sende bu ne yürek böyle. Nikaia gebe kalmış.Troya savaşına gelmeden önce Lapith'lerle Kentaur'lar arasındaki savaşa. Nike Pontos'lular soyun­ dan Pallas'la Okeanos kızı Styks'ten dogma­ dır (Tab. 248vd. Odysseia'nın III. bu güç bacaklarında da olsa keşke. Nikaia'nın su içtiği bir ırmağa şarap karıştırmış. savaşı planla­ yan odur. ama kavga gene de sürüp gider. En doğru öğüdü verir. kendisini Hymnos gibi öldürmeyi kurduğunu anlayınca da. Bunları ve daha başka yaşantıla­ rını ballandıra ballandıra anlatır İlyada boyun­ ca.): Bir zamanlar savaşta çok usta olan bu yaşlı adam. 6).): Kalktı ayağa güzel konuşan Nestor. Memnon). işte böyle güven veriyordu onlara. Bu şehir ilkçağda Nikaia. sen de delikanlılar arasına kanşabllsen hani. Olympos tanrılarından önceki kuşaktan olduğu halde. Nestor Troya savaşına iki oğlu Antilokhos ve Thrasymedes'le gelir. Pylos'taki sarayında Nestor yine o Nestor'dur. Nike tanrıça Athena'nın bir ek adı olduğu gi- . seslendi şu kanatlı sözlerle. Kiz oğlan kız kalmaya ant içen bu nympha erkek ten kaçar. Tanrı Eros kızın bu davranışına çok içerlemiş ve Dionysos'a alt olacağına karar vermiş. ölümlü iki insan kuşağının yaşayıp göçtüğünü görmüştü. Nestor yalnız düşüncede değil. Troya anılarını Telemakhos'un gözü önünde canlandırmakla kalmaz. Keşke başka bir ihtiyar olsa senin yerine. Nikaia. karşı koymaya çalıştığı bir anda da attığı bir okla onu yere serip öldürmüş. llyada'da bu ihti­ yarın başına bir dert gelmez. Nestor rahat bir dönüş yolculuğu yapar. Geç ilkçağın mitograflarının yazdığı bir efsaneye göre. Sevindi kral Agamemnon görünce onu. Şimdi üçüncü kuşağın başındaydı o. Agamemnon'la Akhilleus arasındaki kavgada hemen arabuluculuk işine girişir (İl. IV. komu­ tanlıkta da üstündür. Menelaos'un yanma gönderir. Hesiodos'a göre. dizlerin de yüreğine tıpatıp uysa. dedi ki: "ihtiyar. Önce canına kıymayı denemiş. eylemiyle Nestor bir an olsun Troya savaşından uzaklaşmaz. Karısı Helene kaçırılınca Menelaos'un ilk İşi Nestor'u gidip bulmak olur. Odysseia'da Telemakhos'un babasından haber al­ mak ve İthake'deki karışık duruma bir çare bulmak için Nestor'a danışmaya gittiğini gö­ rürüz. Pylos'ta yönetimi yeni baştan eline alır ve oğulları arasında zevkli bir ömür sürer. Savaşta oğullarının yararlık göstermesini sağlar. ama Nikaia delikanlıyı yanına yaklaştırma mış. Hemen her bölümde rolü vardır. herkes de haklı oldu­ ğunu kabul eder. kimi mitograflar onu Athena'nın oyun arkadaşı olarak gösterirler. Dionysos da Hindistan'a yaptığı yolculuk dönüşünde Nikaia'nın şerefi­ ne bir şehir kurup ona sevgilisinin adını ver­ miş. ama sonra tanrıya boyun eğmiş ve ona birçok ço­ cuklar doğurmuş. Nikaia'yı de­ rede yıkanırken çıplak gören şarap tanrı kıza tutulmuş. hızla uçan bir kız olarak canlandırılır. yalnız avcılıktan hoşlanırmış. Pylos'un gür sesli sözcüsü. bölümünde anlatı­ lan bu buluşma destanın en canlı parçalarındandır. Nikaia Sangarios (Sakar ya) ırmağı ile tanrıça Kybele'nin kızıdır. Ayrıca doksan tane gemiyle sefere katılır. Kalydon avı­ na. ona tu­ tacağı yolu gösterir. Akhilleus arkadaşının öcünü alarak Memnon'u öldürür (Antilokhos.

iki kişi. Niobe babası Tantalos'un kral olduğu Sipylos (Manisa) dağının yöresinde doğmuş ve ya­ şamaktadır. oradan Yunanis­ tan'a yayılır ve yerli Yunan efsanesi gibi gös­ terilir. 218 Niobe gerçekten de taş kesilmiştir. bir derenin üstüne sar­ kan kapkara.ki Kybele'nin Lykia yöresindeki bir tıpkısıdır Zeus'tan gebe kalmış der efsane . tanrı buyruğuyla taş olmuştur Niobe. Apollon'la Artemis. ama şafak söküp de ölüyle birlikte Troya'ya dönmeden önce de biraz yemek ye­ mesini ister. Her çeşit sanatçıya tükenmez bir esin kaynağı olan Niobe'nin öyküsünü en açık seçik biçimde Homeros anlatır: Priamos oğlu Hektor'un ölüsünü almak için Akhilleus'a geldiğinde.bi Atina'da Zafer tapınağı da Athena'nın sa­ yılırdı. onu kandırmak için de Niobe'yi örnek olarak gösterir ( İ l . Kybele ana. yani ilk kadın. işte oralarda. onunla arkadaşlık etmiş olması hayatı­ nın bu dönemine rastlar herhalde. Niobe aynı simgenin başka başka kişilerde canlandırılmasıdır. üretme önemlidir ve anaç varlık taşır çocuğun yaşamı boyunca sorum­ luluğunu ve gururunu. Niobe e f sanesi özbeöz Anadolu efsanesidir. Niobe. Leto. Kybele. Dramı çok çocuklu olmasından ileri gelir. Niobe. Nitekim Leto . ergen altı oğlu. göz ye­ rindeki oyuklanndan su sızar. bir de öç alan. babası Tantalos ve kardeşi Pelops gibi (Tab. Ana' Tanrıça Kybele'nin anıtı vardır Manisa'da. bir çeşit Havva. 14) Anadolu'ya özgü efsanelik bir tiptir. doğurganlığı kamçılarmış. Niobe kayasının bi­ raz ötesinde Mesir bayramı kutlanır bugün de Manisa'da. Bunlar hep aynı inanç ve efsa­ ne zincirinin halkalarıdır. Niobe güzel yanaklı Leto ile bir tutuyordu kendini. öldürdü hepsini. Niobe ana. çalılıklar arasında başka bir kaya. ıssız doruklarında. bir bahar ve bereket bayramıdır bu. Niobe dramı tragedya yazarlarını olduğu kadar plastik sanatları da esinlemiştir: Dünya müzelerinin birçoklarında tanrılarca öldürü­ len Niobe çocuklarının heykelleri sergilenmiş­ tir. 6 0 3 vd. Ama efsa­ neye göre Niobe Thebai kralı Amphion'la ev­ lenmiş ve ondan birçok çocukları olmuştur (Amphion). Akha yiğidi ölüyü geri ver­ meye razı olur ve ihtiyar kralı barakasında konuklar. diyordu Leto iki çocuk doğurdu. bütün canlıların anası- . kimsecikler yoktu onları gömecek. Kybele). Sipylos dağının yamaçların­ da. Nitekim Niobe'nin asıl dramı yurdu olan Sipylos dağının eteklerinde geçer ve çocukla­ rının babası olan Amphion'dan hiçbir söz edilmez. gözyaşı dökmekten yorgun düşmüştü. öldürmüştü oğullarını gümüş yayıyla. Tanrıça Leto ile birlikte büyü­ müş. bense bir düzine. Akheloos ırmağı kıyısında oynaşan su perilerinin Yatakları var derler ya. (2) Geç çağlarda Yunanistan kaynaklı bir Niobe daha uydurulmuştur: Peloponez'de ya­ şamış ilk adamın kızı olarak gösterilir. Thebai ile Amphion'la hiçbir ilişkisi yoktur gerçekte.bu efsane­ nin de babaerkil düzen yerleştikten sonra uy­ durulduğu açık . işte o gün yemek geldi Niobe'nin aklına. ana­ lıkta her ölümlüden üstün olduğunu açığa v u ran Leto ana. X X I V . pürtük pürtük bir kaya.ama Apollon'la Artemis'in doğumlarında da. Anadolulu Ana Tanrıça kültü anaerkil bir toplum düzenine dayanır. üretilen varlığın babası aranmaz.): Güzel saçlı Niobe'nin de i/emek geldi aklına. Apollon öfkelenmişti Niobe'ye. altı kızı. giderek Amphion'un tanrılarca öl­ dürülen çocukların babası olduğu bile belirtil­ mez. Ölüler yatıp kaldılar kanlar içinde. Göklü tanrılar gömdü ölüleri onuncu günü. Efsanesi bugün de yaşar: Manisa'da kadın yüzü biçi­ minde bir kaya vardır. camiden aşağı halka atılan kutsal macun­ lar kısırlığı önler. sonraki eylemlerinde de baba tanrının hiçbir rolü yoktur (Leto. Niobe'nin göz­ yaşları derlerdi ve derler. yüreğine sindirir durur acılarını. Ama birkaç kilometre ötede. Ne tuhaf ki hiçbiri Manisa'daki gözlerin­ den şıp şıp yaşlar damlayan kara kaya kadar dokunaklı değildir. Ağlar durur yaşlı ana yitirdiği bunca çocuklarına. kızlarını da okçu Artemis öldürmüştü. oysa on iki çocuğu ölmüştü sarayında. Bu üç kişinin efsanesi de Anadolu'da kaynak bulur. Bugün Sipylos kayalarında. herkesi taşa çevirmişti Kronos oğlu.

nympha' lar da gelir katılırlar (İl. tahta çıkınca da Romulus'a bir tanrı gibi tapınılmasını sağ­ lamış (Romulus). kızı Rea Silvia'yı da evlenemesin diye Vesta tanrı­ çasına rahibe yapmış. yani Ba­ tılı Gece Kızları. Din konusunda yaptığı bütün bu yenilik­ leri kendisine Egeria adlı nympha esinlemiş (Egeria). katil. Thanatos. Nympha. Tanrı Mars'tan gebe kalan Rea. gelip. dövüş. Hypnos (Uyku) ve Oneiros (Düş). Romulus kendisini yetiştiren çoban Faustulus'tan do­ ğuşu hakkındaki gerçeği öğrenince saraya baskın yapar. Rüzgârlar). Aslında başı örtülü. Numitor Romulus'la Remus'un dedesi ve Roma kral soyunun atasıdır. Hesiodos'un Theogonia'sında önemli bir rol oy­ nar. öbüründe kendi eliyle yazdığı kutsal kitaplar bulunuyormuş. yani ışıksal varlıklar doğar. Numa Pompilius. Nykteus. Bu efsaneden Ana Tanrıça imgesinin yaygınlığı ortaya çı­ kar: Yunanistan da kurucu kahramanlarına. Adı Türkçe Lodos diye anılan güney rüzgârı. kendi ölüsünün saklandığı tabutsa boşmuş. Bütün bu adlara ayrı ayrı bakınız. mucize yaratmak. pınarlardan bal akıtmak gücüne de sahipmiş. 9). Nympha'lar ikinci derecede önemli tanrıça­ lar sayılmakla birlikte. Zeus'un yaklaştığı ilk ölümlü kadınmış. Son­ ra Nyks kendi kendine üretmeye koyulur. Esîr'le Gün. yıkım ve ölümü simgeleyen karanlık güçlerdir: Üç ölüm tanrısı Moros. Nomia. Kendisi Romulus'un Roma'yı kurduğu gün dünyaya gelmiş. Alba kralının iki oğlu varmış: Numitor'la Amulius. çekişme. Lakhesis. Olympos'ta toplantıya çağrılınca tanrılar. gelmemezlik etmedi hiçbir nymphe. öç tanrıçası Nemesis ve kavga tanrıçası Eriş. bu birleşmeden Aither'le Hemera. yani gelin an­ lamına gelen nympha kırlarda. Mezar dört yüzyıl kadar sonra açılınca kitaplar olduğu gi­ bi bulunmuş. Numitor. Antiope'nin babası.): Themis dört bir yana gidip buyurdu tanrılara. Hesiodos H a des dünyasını anlatırken. belleği uyuştu­ ran Lethe ırmağı ve en sonunda "belaların en kötüsü olan ant tanrı Horkos". Ker. amcası Amulius'un öldürüp de­ desi Numitor'u tahta oturtur. Nyks'le Erebos sevişip birle­ şirler. Numa aya dayanan ve uğurlu ile uğursuz günleri sayan bir yeni takvim de yap­ mış. sularda. Argos ve Pelasgos gibi yerli atalarına bir ana bulmak hevesine düşmüş ve ilk kadınla ana tanrıça motiflerini birleştirerek Niobe adlı bir efsane kişisi uydurmuştur. Okeanos'tan başka hiçbir ırmak gelmemezlik etmedi.dır. or­ manlarda yaşayan doğal ve tanrısal varlıkla­ rın dişi olanlarına verilen addır. İ l k öğelerin doğuş süreci şöyle anlatılır Theonogia'da: Khaos'tan önce Gaia. Nyks (Gece). hak aramayacağından emin olmak için de oğlunu öldürmüş. N o t o s . ikizlerin Tiber kıyısına bırakılması ve orada bir d i ş i a y ı tarafından emzirilip büyütülmeleri Romulus maddesinde anlatılmıştır. Kader tanrıçaları Klotho. Romulus'la Remus'u doğurur. 6 vd. sofraları nefis yemek­ ler ve şaraplarla donatmak. Tanrılara saygılı dindar bir kral olarak geçinir: Roma pantheon'una bir­ çok tanrı kattığı gibi. Thebai kralı (Antiope). Zeus tanrı onunla birleşerek Argos ve Pelasgos'u üretmiş (Tab. ne güzel korularda. birinin içinde kendi ölüsü. ne dere kaynaklarında oturanlar. Atropos. nede yeşeren çayırlarda oturanlar. Çok yaşlı ola­ rak öldüğü zaman İaniculus tepesinde dikilen mezarına iki tabut koymuşlar. Hesperides. Babaları ölünce Amulius tahta geçip kardeşi Numitor'u kovmuş. Gece'ye ve ondan doğmuş varlıklara büyük bir yer ayırır ölüler arasında. 6. açlığı. gaflet tanrıçası Ate. sonra Erebos'la Nyks. Homeros'a göre nympha'lar Zeus'un kızlarıdır. Bkz. or­ taya çıkardığı varlıklar kötülüğü. Hosiodos'a göre bütün rüzgârlar gibi Notos da Astraios'la Eos'un oğludur (Tab. Daphnis. XX. rahip heyetleri de kur­ muş. yani yeraltıve yeryüzü ka­ ranlıkları çıkar. didişmeyi simgeleyen tanrılar. Bu Niobe. doğa ve insanlar üstü . Zeus'un evinde toplanın dedi. Adı gece anlamına gelip yer­ yüzü karanlığını simgeleyen Nyks. bir de her türlü kavga. Sabin kaynaklı Numa Roma'nın kuruluş efsanesinde ikinci kral ola­ rak gösterilir.

Dionysos da lalasıyla tartışmaya girişmemiş. Bu cinlerle türlü ilişkiler kurarlar. Hermes. Nympha'ların Zeus. Apollon. bu yüzden de bü­ yük tanrıçalar gibi "yüce" ve "ulu" sıfatlarıyla anılırlar: Doğadaki yerlerine göre adlan deği­ şir: Dryas. dönüşünde kenti tanrıya geri vermek istememiş. Kirke ve Kalypso gibi nympha'ların Odysseus gibi bir ölümlüye gönül verdikleri masal ve efsanelerde uzun uzadıya anlatılır. Nysos adı­ nı tanrı vermiştir ona. . Naias. Satyr'ler. Dionysos Hindistan'a yaptığı yolculuk sırasında Nysos'a Thebai şehrinin yönetimini vermiş. Şehirde Bakkhos şenliklerini kutlama günü gelince Dionysos Bakkha'lar alayıyla birlikte Nysos'u tahtından devirip kovmuşlar. Nysa. Hamadryas. Nysos. Geç çağlarda uydurulan bir efsaneye göre Nysos Dionysos'un lalasıdır. Doğa için­ de yaşadıkları için asıl erkek arkadaşları Pan. Dionysos. Nereus kızları da denizde yaşayan nympha'lardır. Bkz.ne etkili ve güçlü bilinirler. erkek düşmanı perilerse Artemis'in avcı kızları arasında yer alır. Oreas adlı p e ­ riler birer nympha sayılır. Dionysos gibi büyük tanrılarla ilişkileri olduğu. Çeşit­ li nymphalar ve efsaneleri için adlarına bakı­ nız. ama nympha'lar çok­ luk erkekten kaçar. bir fırsat kol­ lamış. Silen'ler ve Priapos'tur.

Şehre gitmek üzere yola koyulmalan.Odysseus'un Alkinoos ve karısı Arete tarafından iyi karşılan­ ması .Telemakhos'la talipler arasındaki tartışma .Kyklops Polyphemos'un magarasındaki dram . Nestor'un sarayına varış Konuklanma . Ilyada bir olayın.Odysseus gerçek kimliğini açıklamadan Phaiak iline nasıl geldi­ ğini anlatır.Sarayın tanımlanması .Ozan Demodokos'un Troya savaşından menkıbeler anlatması . IX (t) Odysseus serüvenlerini anlatmaya başlar.Yarış­ malar . III. ( S ) Menelaos'un sarayına varış .X X I V ) .Mısır yolculuklarını ve Proteus'u anlatmala­ daki konuşma .Odysseus'un laos'la Helene'nin Telemakhos'u ağırlamaları anası Antikleia'nın ruhu ve ana-ogul arasın­ .Tanrıça Athene'nin Mentes kılığında İthake'ye gelmesi ve Telemakhos'u uyarması . Destan beş ana bölümden oluşmaktadır. erkekler .yük suç .Odys­ seus'un uyuduğu çalılığın yanı başında kızla­ rın çamaşır yıkaması .Tayfanın işlediği bü­ Kalypso'nun adasına gönderilmesi .Odysseus'un uyanma­ sı. (X) Ölüler ülkesine varış .Fırtına . onu daha çok bir roma­ na. Troya destanında olaylar düz akışlı bir anla­ tımla ortaya serilmiştir.Tanrıça İno ile bu­ luşma .Elpenor'un ce­ lopeia'nın üzüntüsü ve düşü. atlamalar.Odysseus'un disk atması . X (K) Rüzgâr tanrı Aiolos'un adası .kendi ağzın­ dan -(IX-XII) V.Yunaklara gidiş . Kalypso'nun adasında (V) III. nazesi .Her.Laistrygonlar kentinde on bir geminin yok oluşu . sahne değiştirmelerle canlandırılır.Odysseus'un gitmesi için bir salın hazırlanması .Kimliğini açıklaması. kuruluşuyla filmi andırır Odysseia. bir filme benzetir. (Q Phaiak kralı Alkinoos'un sarayında: Nausikaa'nın düşü .o Odysseia. geriye dönmeler. yıkanıp giydiril­ mesi . I V . Nausikaa'ya yalvarması. (u) Kirke adasına varış . Limanda pusu kurmalan . (a) Tanrıçaya sesleniş . mes'le Kalypso'nun konuşması .Arkadaşlarının domuza dö­ nüştürülmesi .Fırtına ve lotos yiyenler ül­ kesi . Odysseia bir ki­ şinin destanıdır. VI.Demodo­ kos'un ağzından Ares'le Aphrodite'nin seviş­ mesi . Sahne değişmesi: İthake'de talipler Tele.Yo­ la çıkış ve on yedi günlük yolculuk . (7) Pylos'a. bağımsız öykülerdir: 1.Fırtına Salın paramparça oluşu .Odysseus'un yol hazırlıkları . iki gece yüzüp Phaiak'lar toprağına ayak basması .Telemakhos'un Nestor'un oğ­ lu Peisistratos'la birlikte Lakedaimon'a gidişi. rar verirler.İthake sarayında taliplerin şöleni. Phaiak'ların ülkesinde (VI-IX) IV.MeneXI.Çalılıkta uykuya dalması.PeneXII. Odysseus'un serüvenleri .Odysseus'un iki gün.Hermes'in tanrının kutsal sığırları .Yola çıkış.Odysseus'un tek gemiyle Kirke'nin adasına varışı . VIII. Bunlar bir­ birinden ayrı.Telemakhos babasını aramak üzere yola çıkmaya ka­ rar verir .Kurtuluş.Ölüle­ makhos'u yolculuk dönüşünde öldürmeye ka­ rin geçit resmi: Kadınlar.Konunun bildiril­ mesi . VII. (9) Şölen .Kirke'nin yanında geçen yıl Ölüler ülkesine gidiş için hazırlık.Rüz­ gârların kapandığı tulumun açılması . Bu ana bölümlerin destanın X X I V bölümü­ ne göre dizilişi şöyledir: I. anılar.Dönüş.Güneş V. (r) İkinci tann toplantısı .Hazırlık . I I .Bilici Teiresias Odysseus'a İrı. İthake'de ( X m . Gerçekten de konusuy­ la romanı.Nestor'un anılarını ve bildikle­ rini anlatması .thake'ye dönmenin çarelerini söyler .Skylla ile Kharybdis geçidi .Alkinoos'un Odysseus'u yurduna gön­ dereceğine söz vermesi . Çağdaş okuyucu destan da demez Odyss Şia'ya. ( P ) İthakelilerin toplantısı . Kikonlar . Odysseia'da tam ter­ sine olaylar zaman içinde geliştikleri gibi an­ latılmaz.Kasırgada hepsinin boğulması - . Telemakhia (I-IV) II. O n) Tanrıça Athena ile Phaiak kızı kılı­ ğında Odysseus'u Alkinoos'un sarayına götü­ rür .Tanrılar toplantısında Odysseus'un Kalypso'nun yanından ayrılması gerektiğine karar verilmesi .

çekingen davranıp onu dener . "polymekhanos". XXIII.Sarayda şölen hazırlığı .Uyku . Üçünün de başında çok anlamına gelen "poly" eki bulunmakta­ dır. Serüvenlerinin anlatımına girişmeden kişili­ ğinin çeşitli nitelikleri üstünde durmalıyız Odysseus'un.Odysseus dener ve yayı gerer . aşılmaz engellerle dolu.Denize açılışı. X I I I . (T) Telemakhos silahları saklar . akraba­ ları öç almaya gelir . Homeros destanlarında bu çok yönlü. (n) Telemakhos'un Eumaios'un kulü­ besinde sevinçle karşılanması . ( p ) Telemakhos saraya gelir.Taliplerin şaşkınlığı.Odysseus'un uydurdu­ ğu masallar . Ulus­ lararası bir kişi olmuştur denebilir. Serüvenlerini anlatması burada biter.Odysseus kim olduğunu açıklar . (< p ) Penelopeia Odysseus'un büyük ya­ yını getirip yarışmayı başlatır . çok akıllı ve görmüş. ( c o ) Taliplerin ruhları Hades ülkesine iner.Taliplerin hiç­ biri yayı geremez .Kraliçeye müjdeyi veren Eumaios adılla­ ra döner. Odysseus.Sahne deği­ şir: Taliplerin öldükleri haberi yayılır. bir ilk örnek olarak girmiştir. Sahne değişir: Odysseus'un babasıyla buluşması. çobanların sevinci . (E .Athene araya girip barı­ şı sağlar. baba-otjul ağıllarda yalnız kalırlar . XX.Dadısı Eurykleia ayaklarını yıkarken onu yara izinden tanır Odysseus karısına kendini tanıtmadan onun gördüğü bir düşü yorumlar . XXIV. babasının durumunu öğrenir . kurnazdır.İthake'ye varış . XVIII.) Eumaios'un dilenci kılığındaki Odysseus'u iyi karşılaması . ( o ) Telemakhos'un Lakedaimon'dan ayrılması . X V . çünkü se­ rüvenleri zamanımızda çok tutunan macera romanına çığır açtığı gibi. S o n . Sahne değişir: Odysseus Eumaios'a sorular sorar.Ozan Phemios'la haberci Medon'dan başka herkesin öldürül­ mesi .Baba-ogul sevinçle birbirlerine sarılırlar. Serü­ venlerinin anlatıldığı Odysseia ise "Odise" di­ ye dillere girmiş.Karıkoca birbirlerine kavuşup odalarına çekilirler.Çobanların Odysseus'a davranışı Telemakhos'la talipler arasındaki çatışma Şölen.Eumaios'un hayat hikâ­ yesi .Penelopeia ile talipler arasında sert konuş­ ma .Suçlu hizmetçilerin asılması .Silahların hazine odasından getirilmesi . yani çok akıllıdır.Athene'nin işe karışması . X V I I . çok bilmiş. XIV. Odysseus Yunan mythos'undan günümüze kalmış en ünlü kahramandır. güç durumların için- .Penelopeia'nın bir koca seçeceğini bildirmesi .Telemakhos'u geri getirmek için Lakedaimon'a gitmesi. Odysseus'un kişiliğinde çokça bulunan niteliklerin birincisi akıl. insanlık tarihine bir prototip. "polytlas".Odysseus dilenci kılığında Eumaios'la saraya gider . geçir­ miş yiğide verilen çeşitli sıfatlar arasında üçü üstünde durmaya değer: "Polymetis". XVI.Odysseus tek başına Kalypso'nun adasına çı­ kar.Ertesi sa­ bah Odysseus babası Laertes'e gider. yolculu­ ğunu anasına ve dadısına anlatır .Evde t e 999 rnizlik .Ayrılıp yatmaya giderler.Odysseus Penelopeia ile buluşur . (y) Penelopeia önce Odysseus'u ta­ nımaz. kendisi de modern insanda aranan erdem ve nitelikleri kişiliğin­ de topladığı için uygarlık. XIX. (%) Odysseus'un talipleri bir bir öldür­ mesi . so­ nu gelmeyen yolculukların adı ve sıfatı olu­ vermiştir. (a) Saray dilencisi İros'la Odysseus arasındaki güreş .İhtiyar köpeğinin ken­ disini tanıması . taliplerin hak­ kından gelmek için plan kurarlar .Telemakhos'un gemisi limana girer: Taliplerin öfkesi .Taliplerin Odysseus'u hor­ lamaları .Eumaios P e nelopeia'ya oğlunun döndüğünü haber ver­ meye gider.Athene'nin Odysseus'u çoban Eumaios'un kulübesine götürmesi . ( v ) Odysseus'un Phaiak ilinden uğur­ lanması . XXII.Sabahki toplantı .Talipler dilenciyi hırpalar Penelopeia onu korur ve yanına çağırtır. Cin fikirli.Çobanlarla birlikte akşam ye­ meği. üçüncüsü de sabırdır.Penelopeia'nın çağırılması. ikincisi çare bulma yetisi.Telemakhos'un gemisi İthake'ye varır: Konuğu bilici Theoklymenos'u şehre gönde­ rip kendinin Eumaios'un kulübesine çıkması.Gece herkesin yatması. XXI. çektiklerini birbirlerine anlatırlar . (v) İkisinin de uyku tutturamaması Tanrı işmarları .

Odysseus hiçbir yiğidin karşılaşmadığı güçlüklerle karşılaşır. ( 2 ) ODYSSEUS'UN G E N Ç L İ Ğ İ . Yunanistan'da kara yolculukları yaptığı da bilinir: Bunların birin­ de Lakedaimon'a gitmiş de konuğu İphitos'la karşılaşmış. Poseidon Yunan insanlarının düşman saydıkları halde hakkın­ dan gelmeye uğraştıkları denizi simgeler. Troya savaşına katılmadan Odysseus İthake tahtına çıkar. bağlandıkları bir­ çok örneklerde görülür: Penelopeia kocasını otuz yıl bekleyecek kadar sadık bir karıdır. Bu bilinç ve akıl gücü ona kendi amacına varmak. denizlerde sürünme. Kalypso ile Kirke tanrıça oldukları halde Odysseus'u severler. ağılları. çağımızın büyük keşiflerine yol açan arayıcı. ya Nausikaa. İphitos). yiğidin bir Yu­ nan lehçesinden alınmış adıdır.zorunda kaldığı birçok kötülükleri. Odysseus kafa üstünlüğüyle kalmaz. Batı dillerindeki Ulysse'nin türediği Latince Ulyxes'e gelince. bin bir acıya katlan­ ma onu yıpratmıştır. Odysseus genç de değildir üstelik bu başarıyı kazandığı zaman: Otuz yıllık sa­ vaş. ama delikanlının kral olunca bir . istediği amaca varmak için de gerekince yalan söylemesini. içinde bütün olanak­ ları tartışıp durur Odysseus.varlığı da oradan gelmedir . ki bu yara i z i İthake'ye dönü­ şünde dadısı Eurykleia tarafından tanınması­ na yol açar (Eurykleia). beden­ ce de üstündür. ya da işlemek . Bunun dışında öylesine bir karşı koyma. kötülüğü simgeleyen güçleri yenip iyile­ rinin zaferini sağlamıştı çoğu kez. kuzeybatı Yunanistan kıyılarının karşısında bulunan îthaka (Horneros destan­ larında İthake diye geçer) adasında doğmuş­ tur. Yalan dolanda usta Autolykos'un kızı olan Antikleia'nın Laertes'le evlenmeden ön­ ce Sisyphos'la yattığı. en çetrefil durumların en korkunç tehlikelerin içinden yağdan kıl çekercesine sıyrılmasını bilir.bir devlfi adamından çok sürüleri. Babası Laertes'in . süslemiştir. dilenci kılığında kollarını bacaklarını açtı mı. koca olarak almaya can atarlar. yok etmek ister. insafsızlıkları. ahlak bakı­ mından su götürür davranışları affettirir. bulucu ve yaratıcı zekâyı simgeleyen insan tipi. bir yaban domuzu avına katılması ve orada bacağından yaralanması. yiğidin bütün çabalarını boşa çıkarmak. Odysseus'un gücü ve güzelliği erkekleri de şaşkına çevire­ cek niteliktedir: Phaiaklar ilinde yarışmaya başlayınca herkesi yener. masal uydurmasını. Güzel ve güçlüdür bir kere. ama Odysseus'un karşısına çıkan doğal güçlükler doğa unsurlarının kendileridir: Odysseus denizle pençeleşmek zorundadır. korku salar orta- lığa. kimsenin yerden bile kaldıramadığı yayı gerip okunu tam h e ­ define vurmasında ne yaman atlet olduğu or­ taya çıkar. anasının ki Antikleia'dır. elâlemi kandırmasını ve en çetin. Odysseia'da gençliğiyle ilgili bir tek olayın sözü geçer: D e ­ desi Autolykos'a konuk gitmesi. İphitos da ona Eurytos'un ünlü yayını vermemiş. . gencecik yaşında deniz­ den çıkmış o korkunç yaratığa gönül verir de acı bir hayal kırıklığına uğrar. ki bu yayla Odysseus talip­ leri öldürecektir (Eurytos. adın asıl anlamı anla­ şılamamıştır. bizce büsbütün önemsiz bir suç yüzünden deniz tanrı Poseidon (destanlarda adı Poseidaon'dur) ona amansız bir kin ve garez bağlamıştır. Odysseus. onunla savaşında da Odysseus doğada en tehlikeli güce karşı koyup onu yenmenin yol­ larını bulan insanı. Bu olgun ve yetkin yiği­ din yine de bu kadar üstün bir direnme gücü göstermesi. (1) A D İ VE DOĞUŞU. Gerçi Herakles doğanın çeşitli canavarlarını alt et­ miş. Efsane yiği­ din delikanlılık yılları üstüne pek fazla bilgi vermez.sonra­ dan Odysseia'da görüleceği gibi . bağ ve bah çeleriyle ilgili bir adamdır. hele yayı germesinde. durmadan düşünür. bir dayanma gücü vardır ki.den sıyrılmak için bin bir düzen ve çare düşü­ nür. Odysseus adının kay­ nağını açıklamak için ta ilkçağda yapılan ça­ balar sonuç vermemiş. onun kişiliğinde ilkçağın insan idealinin dile geldiğini gösterir. Babasının adı Laertes. Bu bakımdan Odysseus eşsiz bir kahramanıdır. kendi çıkarını sağlamak için işlediği. onu denizde boğmak. macera kahramanı değil de. Odysseus'un bu birleş­ meden doğduğu konusunda Antikleia ve Autolykos maddelerine bakınız. Akhilleus gibi Odysseus'un da Kheiron'a çömez olduğu söylenir. kadınların ona bayıldıkları.oğlunu nasıl tahta geçirdiği anla tılmaz. Bakalım şim­ di mythos bu ideal insan tipini ne gibi masal­ larla donatmış. akıllara durgunluk. İşlediği ve destan­ larda da önemi belirtilmeyen.

Odysseus onları zorla ge­ milere bindirir. İlyada'nın hemen her sayfasında adı geçer. maddelere bakınız. yarayı açan kimse onun eliyle iyileştiril­ mesi gerektiğine ilişkin tanrı sözünü yorumla­ makla kalır (Telephos). Denize açıldıklarında bir fırtına onları ayı­ rır. Troya savaşı da bilindiği gibi o kadar bir zaman kap­ lar. (llyada). sürüyle Troyalı öldürür. ( 3 ) T R O Y A S A V A Ş I . Odysseus savaşa gitmemek için elin­ den geleni yapar: Delirmiş gibi davranır. Odysseus arkala­ rından gelir. İsmaros kentini alır. hayale sığ­ maz serüvenler yaşadıktan sonra. ( 4 ) D Ö N Ü Ş Y O L C U L U Ğ U (Odysseia). bu elçilik başarısızlıkla sonuçla­ nınca Lykomedes'in sarayında saklanan Akhilleus'u bulup getirmek için yola çıkar ve kurduğu düzenle genç yiğidin savaşa katılma­ sını sağlar (Akhilleus). Helerte. adaya çıktıktan ve akla. Troya şehrinin savaşla ele geçirilemeyeceğini anlayarak. arabulucu olarak oynadığı rol.seçmesi epey olaylı geçer: Odysseus Yuna­ nistan'ın birçok kral oğulları ve derebeyleri gibi Helena'ya talip olur. Odysseus'un bu yiğitlikleri. Helena'nın kaçırıldı­ ğı. elçi. Odysseus altı adamını yitirip denize açılır. tragedya gibi da­ ha sonraki kaynaklarda anlatılan başka olay ve efsaneler için de Aias. Menelaos Nestor'la birlikte denize açılır. Bu şarap sonraları Tepegöz P o lyphemos'u sarhoş etmeye yarayacaktır. Troya önündeki on yıllık savaş süresi bo­ yunca Odysseus'un hem savaşçı. G e ­ ce dağdan inen Kikonların saldırısına uğrar­ lar. Herkesçe benimsenen bu öneri ilerde Troya seferine yol açacaktır. bu yemiş onlara sılayı unutturur. yiğit de Palamedes'e karşı ilerde korkunç bir öç almayla sonuçlanacak derin bir kin besleyerek sefere çıkmak zorunda kalır (Palamedes). Kuzeye doğru yol alırlar ve keçilerle dolu bir adaya çıkarlar. Deiphobos vb. ora­ da kalmak isterler. soyka alır. Hekabe. Yalnız Odysseus İthake adasına bir türlü ulaşamaz. ondan on iki küp İsmaros şarabı ar­ mağan alır. Odysseus Tyndareos'u kendine dost edinmek için. Savaş bittikten sonra yurtlarına dönen Akha yiğitleri belli süreler içinde yurtlarına va­ rırlar. kocası Menelaos'un yardım istediği haberi duyulur. Helene'nin babası Tyndareos'un kardeşidir. hem danışman. yalnız Apollon rahibi Maron'u esirger. gösterdiği canlılık ve atılganlık anlatılmakla bitmez. yararlıkları Ilyada'da bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır (llyada). Tro. yabancı bir tekneyle İthake'ye bırakılır. Odysseus yanına on iki . ama güzel kıza ta­ liplerin fazlalığından ürkerek ondan vazgeçip İkarios'un kızı Penelopeia'yı ister. gece keşfe çıkmak gibi tehli­ keli görevler yüklenir ve hepsinden önemlisi. Ne J var ki Odysseia'nın kuruluşu çetrefil olduğun­ dan efsaneleri burada zaman akışına göre bir daha ele almakta fayda vardır. Mysia'ya çı­ karma ile sonuçlanan ilk seferde Odysseus büyük bir rol oynamaz: Telephos'un yarası­ nın. tahta at fikrini ileri sürer ve bu dü- zenin gerçekleşmesinde önayak olur. Yerliler Odysseus'un arkadaşlarına lotos denilen yemişten yedirir. başka­ larını savaşa sürmekte. Troya savaşına hazırlık on yıl sürer. Troya'dan ayrılış bir filo halinde olmaz. Odysseus Penelopeia ile evlenir. Lotos yiyenlerin ülkesine çıkarlar. sert bir poyraz f ı r tınası onu önce Kythera adasına atar. İkarios. bir on yıl daha denizlerde sürünür ve Akdeniz'i boydan boya dolaştıktan. on iki gemi­ sinin ve yoldaşlarının hepsini yitirir ve tek ba­ şına. yola çıkış günü üstüne Agamemnon'la Menelaos arasında görüş ayrılığı vardır. bir sü­ rü kıyıya. Tenedos'ta onlardan ayrılır. Orada et ku­ manyası yaparlar. Savaşların hepsine katı­ lır. İkinci seferin başında Aulis'te İphigeneia'nın kurban edilmesine önayak olur (İphigeneia). Atreusogullarının davasını benimser: Bir e f saneye göre Helene'yi geri istemek için Troya'ya gider. Odysseia adıyla anılan Odysseus'un dönüş desta­ nını bundan önceki maddede özetledik. ama ço­ cuk daha kundaktadır ki. Odysseus on i k i gemisiyle Trakya'da K i konların ülkesine çıkar. İlyada'da sözü geçmeyen. ordu komu­ tanı. Güneye doğru yol alıp Mora yarımadasının ucuna varmak üzeredir ki. Kıbrıs kralı Kinyras'a elçi giden de odur (Kinyras). onlara yardım etmek­ te herkesi geçer. ama Palamedes yalanını yüzüne vurur. halkını öldürür. Telemakhos diye bir erkek çocukları olur. taliplere Helene'nin seçeceği kocaya ar­ ka olmaya ant içirmesini önerir.i ya'ya döner ve Agamemnon'un filosuna katı­ lır.

Kalypso). mağaranın kapısı­ na kocaman bir kaya dayar ve Odysseus'un arkadaşlarını ikişer ikişer yemeye koyulur. Skylla. Y ı l dızlara baka baka yol alırken tanrı Poseidon Odysseus'un salını görür. ama kaynak değeri olmayan bu metinleri hesaba katmak doğru olmaz. Aiolos adasına ikinci bir çıkışla­ rında kovulurlar. ama kumanyala­ rı tükendiği için tayfanın kendisi yokken hay­ vanlardan birkaçını kesmelerini önleyemez. Aiolos Odysseus'u iyi karşılar. Gemi yola çıkar çıkmaz Tanrı Zeus'un saldığı bir şimşekle paramparça olur. Bu kez Kirke ona karşısına çıkacak olan tehlikeleri sayar. Kharybdis'le Skylla canavarlarının önüne gelirler. malını. tahtına ka­ vuştuktan. maddelere bakınız. bütün yellerin dışarı fırlamasıyla korkunç bir fırtına kopar. yani Tepegözler iline geçer. yalnız liman dışında de­ mirlemiş olan Odysseus'un gemisi kurtulur. Latium kıyılarında bugün Capo Circeo diye anılan yer olduğu ileri sürülür. Yiğidin Kirke'nin ya­ nında bir ay ya da bir yıl kaldığı söylenir. Tek gemiyle daha kuzeye doğru giderek Aiaie adasına çıkarlar. ağırla­ dıktan sonra ona bütün yellerin içinde kapalı bulundukları bir tulum verir. adının Kimse olduğunu söylediği devin yar­ dım alıp kendisini kovalamasını önler ve ma­ ğaradan çıkmak için sürülerin altına girip sak­ lanmayı başarır. Büyücü Kirke'nin topra­ ğıdır burası. Odysseus'un filosu altı gün kürek çekerek kuzey yönünde yol alır ve Laistrygonların ülkesine varır.yoldaşını alarak bu adanın biraz ötesinde bu­ lunan Kykloplar. bir fırtına salarak batırır. K ı z babasına haber salar. Odysseus'un Kirke ile olan macerası için Kirke maddesine bakınız. karısı Penelopeia'ya kavuşması (Penelopeia) bu sözlükte. Bir mağaraya girerler. Alkinoos. On­ dan Telegonos adlı bir oğlu. tayfaların hepsi boğulur. Güneş tanrı Helios'un be­ yaz sığırlarının otladığı Thrinakie adasına ula­ şırlar. 8. yanına her türlü kumanya vererek onu uğurlar. Yel esmediği için orada karaya çıkmak zorunda kalırlar. Nausikaa ile buluşması. Odysseus birkaç yoldaşını feda ederek bu tehlikeyi de aşar. 1 yıl di­ yenler var. Bundan sonrası zaman sırasıyla anlatılır Odysseia'da: Odysseus'un tanınması (Eurykleia). taliplerden öç alması (Antinoos). U l u nympha Odysseus'a bir sal yapmakta yardım eder. limana girmiş olan gemiler parçalanıp içindekiler öldürülür. 225 . Odysseus'un tayfası bu kez dev yamyamların saldırısına uğrar. Daha geç dönemlerden kalma metin­ lerde Odysseus'un efsanesi alabildiğine uzatı­ lır. 5. Odysseus'un yurduna dönüp. Korsika olduğu ileri sürülen bu ülkenin Telepylos adlı lima­ nında kralın kızı olan bir dev anasıyla karşıla­ şırlar. Akşam olunca Tepegöz sürüleriyle döner. Odysseus'un kurnazca düzenleri burada baş­ lar: Tepegöz'ü sarhoş edip. Malta olduğu sanılan Ogygie adasında ge­ çirdiği zaman belli değil: 10. Teiresias'ın da bildirdiği gibi bu suç onların ölümüne sebep olacaktır. Yiğit bu olağanüstü yolculuğu başar­ dıktan sonra Kirke'nin yanına döner. yukarda gösterilen adlar altında an­ latılmıştır. Kharybdis. Denize açılınca Kirke'nin dedikleri MK İR olur: Seirenlerin önünden geçerler. Odysseus uykuya dalınca tayfaları tulumu açarlar. İlkçağdan beri Sicilya ile bir tutulan Tepe­ gözler ilinden yeller tanrısı Aiolos'un adasına varırlar. akıntıya kapılıp Khrybdis ge­ çidini bir daha aşmak ve dokuz gün denizde çalkandıktan sonra Kalypso'nun adasına çık­ mak yolunu bulur (Seirenler. Ama tanrı Poseidon'un amansız öfkesini de üstüne çeker. Sonunda tanrıça Athena'nın yal­ varması üzerine Zeus Odysseus'u kurtarmaya karar verir: Hermes'i yiğidi bırakması için Kalypso'ya gönderir. Odysseus yelken direğinin üstünde dalgalara göğüs germek. Alkinoos'un sarayında konuklanması ve bir Phaiak gemi­ siyle İthake'ye gönderilmesi için Nausikaa. Tanrıça İno'dan yardım gören Odysseus yüze yüze Phaiak'ların toprağında kara­ ya çıkar. Kirke Odysseus'u bilici Teiresias'ın ruhunu bulmak ve ondan İthake'ye dönüş yolunun ne olacağını öğrenmek için ölüler ülkesine yollar. mülkünü sömüren asalak­ lardan öç alıp evini ve ailesini düzene kavuş­ turduktan sonra ne yaptığı Odysseia'da bildi­ rilmez. Odysseus adamlarına sığırla­ ra dokunmamalarını söyler. buranın zengin bir mandıra olduğunu görürler. gözünü çıkarır. Eumaios vb. çünkü Te­ pegöz tanrının oğludur. arkasından da tatlı bir yel salarak gemileri uğurlar. ya da Telegonos ve Nausithoos diye iki oğlu olmuş.

Thebai şehrinde veba baş gös­ terir. Çoban da getirilip gerçeği açığa vurunca Oidipus'la iokaste'nin artık şüpheleri kalmaz. içinden bir kayış geçirilmiş­ tir. Oidipus he­ men araştırmaya koyulur ve suçluya karşı korkunç tehditler savurur. biri ötekisini doğurur ve ikincisi birincisin­ den doğmadır. kızı Antigone'ye yaslanarak Attika'da Kolonos iline gelmesi ve orada ölme­ siyle sonuçlanır. Anası bazı kaynaklarda Epikaste diye anılan İokaste'dir. Sophokles'in "Kral Oidipus" tragedyasında dile getirilen bu dram Oidipus'un Thebai'den sürülmesi. 19). Salgının nedenini öğrenmek için Oidipus kaynı Kreon'u Delphoi'ye gönderir. Bu sözleri duyunca Oidipus'un içine kuşku girer. Oidipus Yunan mythos'unun en trajik kahramanıdır. Kâhin cevap ver-" mekten çekinir. kimin çekilip yol vereceği konusunda kavgaya tutuşurlar.Oidipus. . bulunmuş bir çocukmuş diye. Oidipus sarsılmış. Oidipus. ama belki bu tanrıya. Oidipus Laios'a rastladığı sırada Delphoi'den dönmekteydi. akıl almayacak yıkım ve acıların birbirini izle­ mesini görmüştür. kimi zaman ü ç . Korinthos'a bir daha dönmemeye kararlıy­ dı. babasının ya­ nına dönmemek amacıyla Thebai'ye kral ol­ muş ve İokaste ile birleşerek dört çocuk üret­ miş: Eteokles. bir zamanlar gördüğü düşe. Kraliçe sarayın içine sığınıp canına kıyar. Bir anlatı­ ma göre. Serüveni şöyle özetlenebilir: Oidipus Thebai kral soyundandır (Tab. ayak bi­ lekleri delinmiş. Oidipus da anası ve karısı olan kadının iğnesiyle gözlerini kör eder. adı tıp ve ruhbilime varıncaya kadar insanla ilgili bütün bi­ lim ve sanat dallarına karışmış. Polyneikes. İ s e ne. Dionysos'a karşı koyduğu için lanete uğramış. Oidipus'u öz evlat gibi büyütürler. G e ­ len cevap şudur: Kral Laios'un katili bulun­ malı ve şehirden sürülmelidir. Polybos'la karısı Priboia'nın çocukları olmamıştır. bundan ötürü de ya dışardan ya da içinden gelen korkunç belala­ ra uğrar. İokaste araya girer ve . Oidipus gene de ikirciklidir: Babasının ölümü kendi elinden olmamıştır. Thebai'ye yakın dar bir geçitte arabalı bir adama rastlar. O sırada kavgaya tutuştuğu adamı gözü karararak öldürmesi doğaldı. Tanrı bilicisi ona kendi babasını öldürüp anasıyla evleneceğini bildirmişti. Onun kişiliğinde traged­ yanın özü ve trajik kavramınının asıl anlamı belirir. ama anasının bulunduğu yere gitmekten çekinir. ikincisine de Gün ve Gece diyerek doğru cevaplan vermiş. Polybos'un öldüğünü. Sorular da şunlardır: K i m i zaman iki. Oidipus'un öleceği toprak tanrılarca kutlanacağı haberi yayılınca Kreon' . Laios'un da dar 1 bir geçitte öldürüldüğüne değinecek olur. Thebai halkı da rahat bir nefes almış ve kurtarıcı­ sı bildiği Oidipus'a Laios'tan boş kalan taçla birlikte dul karısı İokaste'yi vermiş. Oidipus bir daha Korinthos'a anasının. Oidipus. kaderin oyuncağı olur ve istemeyerek. Oidipus adamı ve arabacısını öldürür. Teiresias bu düşü şöyle yorumlar: Kraliçenin kaınında taşıdığı çocuk babasını öldürecektir. Bilici Teiresias'a | katilin kim olduğunu sorar. Ayağı şiş anlamına gelen Oidipus adı da ondan. Doğar doğmaz bebek dağa bırakılır. Oidipus birinci bilmeyece in­ san. lokaste gebe iken bir düş görür. Teiresias ve Kreon arasında kavga kopar. bilme­ yerek suç ve günah işler. 18. Oidipus insanın tüyler ürpertici bir dramını dile getirdiği içindir ki. Bu sırada Korinthos'tan bir ulak gelir. saraya bir çoban tarafından bulunup getirildi­ ğini söyler. Thebai kralı Laios'un oğlu. Çocuğu bir çoban bulur. Antigone. Delikanlılık çağına gelince bir dedi­ kodu işitir: Kralın oğlu değil de. Trajik kişi tek başına ya da bütün soyuyla birlikte tanrı lanetine uğramış kişidir. Sphinks denilen canavar şehirde korku salmakta. Yıllar geçer. her alanda derin iz bırakmıştır. Sphinks kendini tünediği kayadan aşağı uçuruma atarak ölmüş. sor­ ' duğu bilmecelere cevap veremeyenleri parça- layıp yemektedir. Kadmos'la Hormania'da kaynak bulan bu soyu bir tanrı yetiştirmiş. çileden çıkmış­ tı. Gerçeği tanrı Apollon'dan öğrenmek üzere Delphoi tapınağına doğru yola koyulur. Bu olaydan sonra Thebai'ye vanr. Labdakos'un torunudur. çocuk da onları anababa bilir. götürür Korinthos kralı Polybos'a verir. Oidipus'un kral olmak üze­ re Korinthos'a çağırıldığını bildirir. Derken ulak kendisi­ nin Polymos'la Periboia'nın oğlu olmadığını. kimi zaman dört ayak üstünde yürüyen ve doğal yasalara kar­ şıt olarak en çok ayağı olduğu zaman en güç­ süz olan yaratık hangisidir? İ k i kız kardeştir­ ler.

yarışa başlar başlamaz ö b ü r ü n e yetişi­ yor. Kreon). korkunç akıntılar var-. o n u geçiyor ve kim olursa olsun kafasını keserek evinin kapısına asıyordu. D i o n e . yurdu Thebai'ye de lanet okur. Lokrislilerin kralı Oileus "küçük" Aias'ın babasıdır (Aias). O k e a n o s aslında bir deniz gibi değil. Hesiodos T h e o g o n i a ' d a O k e a n o s ' u n Titan kız kardeşi Tethys'le evlendiğini söyler. Bunların birkaçı sayılır T h e o g o n i a ' d a . bulamazsın bir sığ yerin/. S o n u n d a H i p p o d a m e i a ' y a talip olarak Pelops çıkageldi.): Nasıl geldin. ev­ rensel bir ırmak ve ırmakların babası olarak tasarlanır. b a ş a r a m a z . Myrtilos). Kendisini süren oğullarının iki­ sine d e . Thetis. Pelops. a m a kör kral Attlka'da k a l ı p . bu sırada rakibinin yol almasına izin veriyordu. oynar. Okeanos'la Tethis'ten dogma üç bin dişi varlık da vardır: O k e a n o s kızları. T a n r ı Ares'in oğlu. T o p r a k a n a G a i a K h a o s ' t a n çıkar çıkmaz kendi k e n d i n e U r a n o s ' l a P o n t o s ' u . a m a atları ölümsüz olduğun­ d a n . diri diri? Yaşayan insanlar kolay kolay göremez buraları. O i n o n e . Kız bu talibe gönül verdi ve ikisi birden Oin o m a o s ' u n arabacısı Myrtilos'u baştan çıka­ rarak P e l o p s ' u n yarışı kazanmasını sağladı­ lar. Apollon t a n r ı n ı n kendisine verdiği şi­ falı otlar vardır. Ö n c e Okeanos var. Uineus. s o n r a da U r a n o s ' l a "sarmaşıp kucakla­ şıp doğurdu derin anaforlu O k e a n o s ' u " (Tab. O k e a n o s bu diski çepeçevre sa­ rar. a n c a k bir gün yaralanırsa o n u gelip bulmasını söyler. O i l e u s . O k e a n o s . Priamosoglu Paris dağa bırakılıp çobanlarca yetiştirildiği sırada O i n o n e ile t a ­ nışır ve sevişir. G a i a ' n ı n on iki T i t a n evla­ dından birincisidir. çocuğum. yani Gök'le Deniz'i ya­ ratır. O i n o n e İda dağının n y m p h a l a r ı n dan biridir. P a Kalydon kralı. Eteokles. O i n o m a o s a r a b a d a n yere düşerek dizgin­ lere dolaştı ve öldü. Kızına çıkan talipleri O i n o m a o s araba yarı­ şında d e n e m e y i şart koşuyordu. . sisli karanlıklar ülkesine. 1. Meleagros'la DeiaHerakles efsanesinde rol Meleagros m a d d e l e r i n e ba­ Herakles. Yarış başla­ yınca Elis kralı Z e u s tapınağında bir k o ç kur­ ban ediyor. dünyanın u c u n a çekilip oraya yerleşmiştir. Paris Troya savaşının sonla­ rında Philoktetes'in attığı bir okla yaralanınca O l n o n a ' n l r ) bu sözünü hatırlar.ama n y m p h a yardıma gelmez. ertesi sabah gene O k e a n o s sularından d o ğ u p yükselir. ris ölünce O i n o n e pişman olup canına kıyar (Paris). D e r i n anaforlu. Elis kralı O i n o m a o s güzel H i p p o d a m e i a ' n ı n babasıdır. Anası Antlklela şaşar buraya kadar gelebildiğine (Od. Geleceği bilen Oin o n e o n u vazgeçirmeye uğraşır.la Polyneikes Oldipus'un Thebai'ye geri gel­ mesini isterler. kınız. Bunların arasında Metis. toplamının üç bin olduğu söylenir. sağlam yapılı bir gemin yoksa aşamazsın onu. Balı Ki/ larının bahçesi O k e a n o s kıyılarındadır (Ihrakles). O i n o m a o s . O k e a n o s . D e ­ nizde dişi unsuru simgeleyen Tethys'in Üretti gi yaratıklar sayılmakla bitmez. 1 5 5 vd. Olu­ n u n iden sonra oğulları arasında k o p a n kavga vı • Thebai şehrinin ü s t ü n e çöken yıkımlar bu ilenmenin s o n u c u d u r (Antigone. Sonraları coğrafya bilgileri artınca. ya da Pelops'un elinden öldürüldü (Hippodameia. a m a Üç Güzeller yarışmasın­ da yargıçlık ettikten s o n r a da şehre i n m e k üzere O i n o n e ' d e n ayrılır. büyük ırmaklar var arada. Euirynome n e i r a ' n ı n babası. ö n c e bütün ırmaklar m e y d a n a gelir. özellikle batıda Atlantik Okyanusuna verilen ad olmuştur. yeryüzü yuvarlak ve yassı bir diske benzer. gitsin O k e a n o s ' a batar. 2). burgaçlı diye nite lenmesi akan bir su olduğundandır. Yunan e r k e n ilkçağının dünya görüşüne göre. o n a haber gönderir. A m a Titanlar arasında ay­ rı bir rol o y n a r . XI. Odysseus Ölüler Ülkesine v a n n ı t için O k e a n o s kıyılarına gelir. Okean o s büyük denizlere. H e s i o d o s ' a göre. İ n t a n dünyanın u c u n a doğru hangi y ö n d e n giderse. ölmeyi seçer. . Okeanos'la Tethys'ten. t a n r ı kuşaklarının kavgasına karışmamış. Böylece on iki kuru kafayı dizmiş bulunuyordu. Argonaut'lar seferine katılmış ve S t y m p h a l o s gölünün bir kuşun­ d a n alınmış tüyle yaralanıp ö l m ü ş .

Okeanos'la Tethys tanrılardan uzak. Etrüsk mezarlarında uzun saçlı.): Gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna. tanrı da çabala­ rından vazgeçerek yatağına döner. eski Anadolu dillerinden geldiği ve genellikle yüksek dag anlamına kul­ lanıldığı anlaşılmaktadır. Herakies efsanesinde rol oyna­ yan Lydia kraliçesi. toplantılarda aralarında soh­ bet ya da kavga eder gösterilirler. Nitekim Olympos tanrıları diye anılan Zeus kuşağı yalnız Olympos dağında görül­ mez . tanrıların atası Okeanos'la.ki asıl Olympos dağı yanlış bir düşün­ ceye göre Makedonya-Tesalya'da bilinir . kendi­ lerine göre bir hayat sürerler. ana Tethys'i görmeye. Zeus da öfkelenerek Olympos'un üstüne şimşek çakmış. Saturnus'un dişi karşıtı olarak gösterilir ve Sabin kaynaklı olduğu söylenirdi. Okeanos'un uzlaştırıcı tutumu Prometheus tarafından şiddetle kınanır. ayrıca koca olarak da kullanır. Arınma süresi sona erince Herakies Omphale'den ayrılır ve ölmeden daha birçok işler görür (Herakies). Öldür­ dükten sonra pişman olmuş ve Olympos'un mezarı bulunduğu dağa adını vermiş. 200 vd. Apollon ve Musalar gibi daha çok oyun ve ezgi­ den hoşlanan tanrılar Parnassos ya da Heli­ kon dağlarında toplanmaktadırlar. Marsyas'ın oğlu ya da çömezi olarak gösterilir. İlyada'da Hera şöyle anlatır ( İ l . Dorukları gökte bu­ lutlara karışan ulu dağların tanrılara konut ol­ duğu inancı Yunan'a Sümer'den gelmiş ola­ bilir. ona ağıt yak­ mış. Kronos bu Olympos'a Zeus'u emanet etmiş ve tanrı998 yi kendi büyüttüğü halde. . Olympos adını taşıyan efsanelik kişiler de vardır. büyütmüşlerdi. insan so­ runlarını tartışır. XIV. Olympos. ona birçok işler gördürür.Phlyra gibi tanrı ya da kahramanlarla birleş­ miş ünlü kişiler bulunur. Sanatçılar Herakles'i uzun Lydia entarisi giymiş olarak Omphale'nin dizlerinde iplik bükerek gösterirler. Aiskhylos'un Prometheus tragedyasında Okeanos Zeus'a karşı ayaklanan Titan'ı Olympos tanrılarıyla banştırmaya uğraşan bir arabulucu rolünde çıkar karşımıza. Roma dininde bolluğu simgeleyen tan­ rıça. Koro da Okeanos kızlarından meydana gelmiştir. Hypsipyle. saraylarında iyice beslemişler. sakallı bir tanrı olarak gösterilen Orcus sonradan Yunan tanrılarının etkisi altında Plüton ya da Dis Pater adını almışsa da. Omphale. Bkz. Oneiros. Herakies çıldırıp İphitos'u istemeyerek öldürünce. Nyks. Opheltes. bu suçtan nasıl arınacağını öğrenmek için Delphoi'deki Apollon tapınağına başvurur. (2) Kybele'nin kocası olarak gösterilen bir Olympos vardır. Ayrıca Anadolu'da sayısı yirmiye varan Olympos adlı dağlar olduğu gibi. Ophion.(1) Girit'e adını veren Kres'in oğlu. sonra Kronos'la Rheia yönetimi ele almışlar ve Ophion'la Eurynome'yi Tartaros'a kapatmışlar. Mysia Olympos'una (Ulu­ dağ) adını veren oymuş. Apollon'un öl­ dürdüğü Marsyas'ı gömmüş. devlere onu tahtın­ dan etmelerini önermiş. Olympos daha çok gök tanrı Zeus'un merkezidir. Ops'un Capitolium tepesinde bir tapınağı vardı. Olympos Yunanca bir kelime de­ ğildir. Kraliçe de aslan postuna bürünmüş. Romalıların halk inançlarına göre Orcus ölümü simgeleyen cin ya da ölüler ül­ kesinin kendisidir. Girit'te. Ops. Olympos tanrı­ larından bazılarını saraylarında konuk ettikle­ ri de olur. Bkz. Orfik görüşlere dayanan bir kayna­ ğa göre Ophion eşi Okeanos kızı Eurynome ile birlikte Titanlara hükmedermiş. Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bu adı taşıyan dağlar çoktur. (3) Ünlü bir flüt çalgıcısı. Lydia kralı Tmolos'un dul karısı Omphale yiğidi satın alır. Orcus. onlar almışlardı beni Rheia'nın elinden. Homeros destanlarında tanrı­ lar Olympos dağında şölen yapar. Bu adın kaynağı ve anlamı büsbütün açıklanmamışsa da.İda dağı gibi başka yüksek dağlarda da toplanır­ lardı. Orcus günlük dilde anılan bir tanrı olarak kal­ mıştır. yiğidin topuzunu onun kafasında sallamaktadır. Bilici de üç yıl köle olarak çalışması gerektiğini bildirir.

Klytaimestra'ya Phokis'ten gelme iki haberci olduklarını. İlkin Side adlı çok güzel bir kız­ la evlenmiş. ama babası deniz tanrı gibi dalgaların üstünde yürüme gücü de var mış. Artemis Orion'un üstü ne bir akrep salar. Ana kanı döker dökmez öç perileri Erinysler Orestes'in peşine takılırlar. Ülkenin kralı Thoas onları Artemis tanrıçanın rahibesine t e s l i m eder. Yabancılar ve hey­ kelle birlikte denize açılabilmek için bir düzen kurar. ya da bir avcı kızına ya­ naşmak istemesidir. yarasını ancak Akhilleus'un iyi edebileceğini öğrenince. kralın oğlu Pylades'le birlikte Mykene sarayına gelirler. Orestes efsanesi de başlıca buı kaynaklara dayanır. Artemis'e bir tapınak yapıp içine heykeli koyarlar. Orestes. B e r a a t ı n d a n sonra Orestes Apollontanrıya ne yapması gerektiğini sorar. Elektra to­ nik kardeşi Orestes'i kaçınr ve Phokis kralı Strophios'un sarayına gönderir. Orman Perileri. Kan davası da burada biter. Orestes efsanesinin son bölümü Hermione ile evlenmesine değgindir. Orastesles Tauris'e gider ve orada kız kardeşi İphigeneia İ l e buluşur. Klytaimestra oğluna yalvarır. sonra da karanlıktan ansızın güneşe bakmasıyla gözlerinin yeni­ den açılmasıyla sonuçlanır. ama Orestes onu da Aigisthos'un ölüsü üstünde bıçaklar. Orestes çıldırır ve Erinyslerden kurtulmak için oradan oraya atar kendini. Orestes'le Herml one'yi babaları daha çocukken nişanlamışlar di. İr­ mak kıyısında oynarken rüzgâr tanrı Boreas tarafından Trakya'ya kaçırılır. Attika'ya varırlar. bırakır. pusuya düşürülerek öl­ dürülür. Elektra. ama tanrı lanetini de kendi dramıyla so­ na erdirir. İlkçağda ünü orfizm denilen mistik .ak laşması bundandır. Merope adlı ikinci bir kadınla olan macerası Orion'un kör olması. almış ve böylece istediğini elde etmişti (Telephos). Nympha'lar. akrep delikanlıyı topuğun dan sokar. Kraliçe sevincinden tanrılara sunıılar sunmaya gitmişken Orestes kendini Eleklra'ya tanıtır ve Klytaimestra ile Aigisthos'un öldürülmesini birlikte planlarlar. Elektra maddesinde belirtildiği gi-i. üç büyük tragedya yazarı birçok oyunla­ rında Orestes'e baş rolü ya da çok önemli bir rol vermişlerdir. Orpheus. ama Troya savaşından sonra Menelaos ki zmı Neoptolemos'a verir. Orion. Orion yıldızının Akrep burcundan her zaman u/. Kalais veZetes). Orestes ora­ da büyür. ken­ disine Orestes'in öldüğünü bildirmeye geldik­ lerini söylerler. Bkz. Kalais'le Z e tes'il doğurur (Boreas. Atina kralı Erekhteus'un kızı. İ k i kardeş -birbirlerini tanırlar. ama Side Hera ile boy ölçüşme­ ye kalkınca. Eııripides'ln. Pythia o n u n Tauris'e Artemis heykelini almaya gitilmesini buyurur. Bütün devler gibi Toprak'tan dog­ ma olduğu söylenir. nedeni tanrıçanın kendisine. N a o ptolemos'la kavgaya tutuşurlar. İphigeneia. tanrıça onu Tartaros'a atmış. Akhilleus'un oğlu ölür. Sonunda Atina'nın Oreopagos mahkemesi onu suçundan arındırır. Çok yakışıklı olduğu için kadınlardan sevgi görmüş. Orpheus dillere destan olmuş b i l ozandır. Orion'u da gökte bir yıldız haline getirir.Oreithyia. Sonunda da Şa­ fak tanrıça gönül verir ona. İphigeneia onları kurtarmaya ve Artemis heykelini de alıp on­ larla kaçmaya karar verir. b u rahibe d e İphigeneia'dır. bir ayaklan ma olur. sonra da Goethe'nin "iphigeneia Tauris'te" dramlarına konu olan serüven şudur: Orestes'le Pylades Tauris'e varınca tanrıçaya k u r ban edilmek üzere tutuklanırlar. Orestes d( Hermione'yle evienir. Khrysothemis'in kardeşi (Tab. Argos'a kral olur ve çok uzun bir ömür sürer. Orestes. Thoas'ı aldatarak kaçarlar. Aulis'te İkinci sefere hazırlanan Akha ordusuna gel­ . A i gisthos kırdan döner. tann Poseidon'un oğlu. dev bir avcıdır. Troya savaşı efsanesinde Orestes'in adı Akhaların Mysia'ya ilk çıkışları ve Telephos'la Ilgili olarak geçer: Telephos Akhilleus'un elinden yaralanıp. 15). Ama orada güzel delikanlı Artemis elinden öldürülür. Agamemnon'la Klytaimestra'nın oğlu. Tanrıça sevgilisi­ ni Delos'a götürür. Orion. Artemis de akrebi bir burç. Troya savaşından sonra Agamemnon yur­ duna döner dönmez öldürülünce. Bir casus olarak yakalanmak üzerey---ı orada bulunan küçük Orestes'i rehin ola­ rak. Atreusogullarının zincirleme suçlarını anasını öldürmekle sürdü­ rür. Tauris dönüşünde Orestes nişanlısını kaçırmaya kalkar.

gelmekteyken. kaçarken bir uçuruma atar gibi kendini tepetaklak. Ne yapsmdı? Nereye gitsindi? Kime başvursundu? İkinci kez kaçırılmıştı karıcığı. Styks sandahyla uçuyordu uzaklara. Aşa­ ğıdaki A. onun ezgileriyle sarsılan. Artık Orpheus. Irmak boyu palas pandıras kaçarken senden o kadın. büyük bir suç. görmedi boylu çimen ler yüzünden oralara sinen zehirli yaratığı. dağ perileri. oyuk kaplumbağa kabuğundan sazıyla yaslı sevgisini avuttu durdu. Orpheus birden bir çılgınlık etti. zavallı beni de? işte gene geri çağırır beni zalim kader. Deliye döndü Orpheus. Bir daha ölü ruhları nasıl yumuşatırdı. unutup duruverdi. Ya Orpheus ne oldu?Derler ki onun için: Issız Strymon ırmağı kıyısında ağlamış tam yedi ay. İşte biranda bütün çabalar oracıkta uçtu gitti. ezgisiyle ö l ü m ü bile alt e d e n b u o z a n ı biz b u r a d a kuru k u r u a n l a t m a k i s t e m e d i k . an ye­ t i ş t i r m e k t e o l a n Aristaios O r p h e u s ' u n eşi E u r y d i k e ' n i n ö l ü m ü n e s e b e p o l m u ş t u (Aristaios. Ve Erebus konutlarının en kuytu yerlerinden hafif ruhlar çıkageldi. hep seni. görünmez oldu. seni de yok eden. gönlüne yenildi döndü baktı arkasına. kaçırılınca karısı. Yabana atılmaz yoksun olanların. kader engel olamazsa. gitti karşıt yöne doğru. bütün belalardan kurtulmuş. tanrıları nasıl? Eurydike.. bağışlanır bir çılgınlıktı bu: Eurydike'si ışığın altına tam çıktı çıkacakken. elveda! Giderim İşte uzata uzata ellerimi sana. hem de üç kez. Yaşıtları. kudurdu. Ömrü o kadarmış kadının. ve kendisine geri verilen Eurydike. Orpheus. ölü ruhların ve titreten kralların karşısına dikildi. dedi ve birdenbire bir duman gibi karıştı hafif yellere. gecenin ya da kasırganın dağlardan savurduğu kuşlar kadar çok.bir a k ı m y a r a t a c a k k a d a r ç o k yayılmış. Yeraltı sandalcısı da aradaki bataklığı bir daha komadı geçsin. Haykırdı Eurydike: "Bu ne. gün batar seni. bir anda kopuverdi amansız zorbayla yapılan anlaşmalar. kara bahtlı. dört yanımı saran gece götürür beni. bu ne? Bu ne çılgınlık böyle. Eurydike). artık senin olmayan güçsüz ellerimi". yapraklar arasında saklanan kuşlar kadar çoktular. başladılar bir ağızdan. ve görüntüleri çıkageldi ışıktan 230 . havada asılı bir kayanın altında ağlamış. bindirecek de. uyku kapatır kararan gözlerimi. Avernus batağından. dolanıverdi bacaklarına korkunç bir yılan. gidiyordu işte. Orpheus. geri dönüyordu. yüksek kapılarının oraya yeraltı tanrısı Dis'in. b ö l ü m ü n d e Aristaios'Ia ilgilidir. gün doğar seni söylerdi. Çalgısı vahşi hayvanları büyüle­ y e n . K a d i r ' i n Türkçeleştirdigi p a r ç a kita­ bın IV. en yüce dağları çığlıklarıyla doldurdular.. kişiliği ü s t ü n e a n l a t ı l a n masallar h e r t ü r d e n sanatçıyı esinlemişti. Proserpina 'mn koştuğu şarta uyarak kocasının ardından yürüye yürüye havanın daha yüksek katlarına doğru. boş bulundu. tatlı eşi. şimdi senin üstüne bindirmeye çalışır o belayı. bir suç işledin sen. onunla baş haşaydın ya hani yalnız kıyılarda. bir tanrı öfkelenmiş kovalar seni. girdi kapkara bir korkuyla gölgelenmiş ormana. Gitti sokuldu Taenarius dağının boğazlarına kadar. Hep seni söylerdi. buz kesilmiş. ölüm tanrıları bağışlamasını bilseler. L a ­ t i n şairi Vergilius'un " G e o r g i c a " adlı eserin­ d e n alınmış bir parçayla t a n ı t a l ı m dedik. insan yakarışlarıyla yumuşamayah yüreklerin dikildi karşısına. ve Orpheus göremedi bir daha ruhlara tutunup dil dökmeye çalışan Eurydike'yi. çekersin bugün onun cezasını: Bir belaya çattıydı Orpheus. bir gümbürtüdür yükseldi.

ti. H e m erkek. canı da "Ah kara bahtlı Eurydikel" diye Osirîs. Athena. Titanlar tarafından parçalandı. çevresindeki bazı tan­ Eurydike! Eurydikel Eurydikel" rısal varlıklar Yunan-Roma pantheon'una gir diye yankılandı durdu. Orphikçilerin Herhrus ırmağının ters akıntıları arasında öğretileri. Homeros'takl tanrıların dindiremedikleri bir ruh ihtiyacını karşılar. VI. onunla birleşerek Gaia (Toprak). ayaklandırmış meşe ağaçlarını ezgileriyle. konar bir dala. Ne bir tutku yumuşatmış Orpheus'un yüreğini. Evrenden tanrı Phanes doğdu. canlıların verdikleri besinlerden (et. Ama Titanların külünden insan s o yu vücuda geldi. filozof Pythagoras (İ. kavuşmaya çabalar. kötülerse ölüler Ama Orpheus'un boynundan kopan hâkiminin karşısına çıkacaklar. yutuldu. yüz­ çalkalanıp giderken bile yılcın felsefesine derin bir etki yaptı". kırlara. bedende (soma) Dis'in boş armağanlarına dövüne dövüne.. Zeus.. günahından temizlenmek üzere. kuşaklar arasında çarpışma. Bu konuda Behçet Necatlgll'ln Aphrodite.K y b e l e ve Demeter-Kore e f l00 Soruda Mitologya'sında çıkan özeti bu­ sanelerlyle benzerlikler gösterir. Osiris efsanesi Akdeniz yöresine özgü bir doğa be­ Or phik (ya da Orfeizm. "Ah kara bahtlı Eurydikel" Ama efsanesi ve kişiliği Yunan mythos'unu Ve ardından ırmağın bütün kıyıları etkilemekle kalmamış. Trakya'da do gan bu hareket. yuvayı gözetleyen katı yürekli bir çiftçi n / r p götürmüştür yavruları daha kanatları çıkmadan. ta uzaklara kadar.Orphik dinin kurucusu sayılır. Bu bakımdan AdonlsTarikatı). soğumuş diliyle çağırıp durdu Eurydike'yi. bir mezarda (sema) gibi hapistir. Ö. Phanes'i yutarak dün­ ya egemenliğini ele geçirdi. lutar acıklı iniltileriyle dört bir yanı. inek ve boğa bi çiminde tanrıça ve tanrı motifleri de Hesio"Bir din hareketi olan Orphik. Soylar ve raya almayı uygun gördük. A t t i s . murta) el çekiş sayesinde olacaktır. Yunan mibağırdı uçarken. ı r m a ğ ı n bütün kıyıları baştan başa. yutulmuş Dionysos çocuğun tanrısal İyi huylan birleşti. ııufir gidermiş kuzeyin buzlarında bir başına. Khronos'un oğlu Zeus. bir­ delikanlıyı çok vücutlarda dolaşır. arar durur kaybolan yavrularını içi yana yana. İyileri saçtılar parçalarını ta uzaklara. İnsandaki tanrısal ruh. miş ve tutunmuştur. şarkıcı. kaplanları büyülemiş.. Bunun üzeri ne Zeus. oradan VI. Zeus bu yüreği yedi.de bir evlilik bağı yumuşatmış. yu Eacchus'un. Osiris bir Mısır tanrısıdır.kahin dos'un Thegonia'sında ve İo Epaphos efsaı büyücü Orpheus'a bağlanır: Orpheus . yüzyılda Yunanls tan'a ve aşağı İtalya'ya geçti. mutlu bir öte dünya bekler. başlar yeniden ezgilerine yanık yanık. örneğin İsis (lsis). İnsan soyundan Titanların kötü. hem dişi olan Phanes. Dionysos-Zagreus. kışı hiç bitmeyen Ripha dağlarında ve y ü r ü r gidermiş dövüne dövüne sonra da Dionysos-Lyseus (Kurtarıcı)'u yaral Eurydike'nin kaçırılışına. Titanlk Ktkonlarm bütün kadınlarım hor gördü. giderir. bir kauak ağacının gölgesinde bir bülbül vardır hani.. Dionysik taraf. Uranos (Gök) ve Khronos'u dünyaya getirdi. tolojisiyle doğrudan doğruya ilişkisi yoktur. dürüst bir ya­ kutsal törenlerde ve gece şenliklerinde şayış. yıldırımlarının alevleriyle Titanları mahvetti. kızı Persephone-Demeter'le birleşip Dionysos Zagreus'u yarattı. bülbül de bütün gece durmadan fır döner ağlar. yani Orpheus reket efsanesidir. hırlı Tanais ırmağı kıyısında yürür . Tartaros ba­ mermer gibi başı taklığına götürüleceklerdir. unsurlardan temizlenmek ister. Orphik e l i n i n myrhos'u şöy­ ledir: Başlangıçta Khronos (Zaman) evreni yarattı. Arınma. parçalanan çocukun yüreğini kurtarmıştı. buz gibi mağaralarda anlatmış durmuş başından geçeni. m. öte dünyaya O kadar bağlıydı ki Orpheus Eurydike'ye. Nyks (Gece)'l doğurdu. Bunun için On lar da paramparça ettiler sonunda de ruh. tarlalara. Orphik dionysik-mistik bir kurtuluş dinidir.

Efsanesi şöyle özetlenebilir: Krallık kurumu­ nun tipik bir simgesi olan tanrı Gebeb yetki­ lerini oğlu Osiris'e bırakır. Osiris ayrıca Mısır'da çok tutunmuş tanrı kral inancını ve insanın ölümünden sonra mumyalaşıp yaşamını sürdürdüğü görüşünü yansı­ tır. Kral da kızı­ nı vereceğine ant içmişti. erkeklik uzvundan baş­ ka bütün parçalarını bir araya getirip başka tanrıların yardımıyla ilk mumyayı hazırlar. Otos. Bu efsaneyi anlatırken yazar Plutarkhosl Set'in Yunanlıların Typhon'uyla bir tutulması gerektiğini bildirmiştir (Typhon). E j d e r soyundan Ekhidna v e f Typhon'dan doğan bir köpeğin adı (Tab. Set'i Horus'a gözünü vermeye mahkûm ederler.. Typhon) onu kıskanır. fsis sandı­ ğın kendisine geri verilmesini sağlar. Set de Horus'un gözünü oyar. onlara tarımı. onu on dört parça halinde dograyarak oraya buraya serper. bağcılığı ve çeşitli el sa­ natlarını öğretir. Ne var ki kardeşi Set (Yun. denizleri aşan gemilerimize gidelim. buna karşılık şehri Akhalardan kurta. tekmil ölümlüler arasında överim seni. onunla Mısır'a döner. gel hadi. Othryoneus. I yerine getirirsen Priamos'a verdiğin sözü. Haberi alan İsis ossaat sandığı aramaya çıkar ve uzun dolaşmalar­ dan sonra Fenike'nin Byblos kentinde bulur. Aloeusoğulları. Osiris de egemenliği oğluna bıraktıktan sonra Mutluları Ülkesine göçer. öldürdükten sonra da şöyle alay eder onunla ( İ l .): Othryoneus. Çanakkale Boğazında olduğu? sanılan Kabesos şehrinin önderi Othryoneus Troya'ya Priamos kızı Kassandra'yı istemeye gelmiş. Bir gün şölene çağırır. 232 . bir sandığa kapatıp ırmağa atar. Bkz. düzenli llyon 'u gel bizimle yok et. ama düğün gerçek-1 leşmeden Akha yiğidi İdomeneus onu öldü-1 rür. Ama biz de biliriz böyle söz tutmasını. Osiris de kız kar­ deşi ve eşi olan İsis'in yardımıyla bu görevi en iyi biçimde sürdürür: İnsanların iyiliği için çalışır. Bun­ ların Mısır kaynaklı oldukları ve Yunan Mythos'una Fenike yoluyla girdikleri sanılır. Argos'a götürür eveririz seni.. onu Set'ten korumak için gizli­ ce büyütür. İsis parçala­ rı toplamaya koyulur. kendisi de gözü­ nün yerine bir yılan koyar. öldürmeye karar verir. o güzel kızı kendine almak için. 374 yâ. Hekim tanrı Thot her ikisini de iyi eder. Kocası öldükten sonra fsis Nil deltasında H o rus'u doğurur. Horus da gözü babası Osiris'e verir. ilkel bir katı yürekliliği dile getiren bu alayların hep Akhaların ağzından duyulduğu da ayrıca dik­ kati çeker. yetiştirir. Atreus oğlunun güzellikte üstün kızını veririz sana. Ora kralı bu sandığı yaptırmakta olduğu sara­ yına tahta olarak kullanmaktadır. Bu yılan (adı Ura- eus'tur) krallık simgelerinden biridir. Elimiz çok açıktır çeyizden yana. Düşmanın ölüsüyle bu çeşitten alaya H o meros destanlarında sık sık rastlanır. bu dövüşmede düşmanının er­ kekliğini koparır. Horus da Set'le teke tek savaşa girişir. Orthos.nelerinde rastlanan motif ve imgelerdir. 6)J Bu köpek Geryoneus'un öküzlerini beklerken? Herakles'in eliyle öldürülür (Herakles). X I I I . Set bir kez daha Osiris'in göv­ desini ele geçirir. tanrılar mahkeme kurar. gidelim düşünelim şu evlenmeyi. babasının öcünü almak görevini yükler ona. yakalar.\ racagını söz vermişti Priamos'a.

ama o da korkunç biçimde ölür. el anla­ mına gelen palame'den türemiş olan Palame- des Yunan alfabesine birçok harfler katmış. Mektubu Akha ordugâ­ hında bir yere atar. Sefere katılır. 270 vd. hangi örtüye en çok değer veriyorsan al onu. Ama kurnaz yiğit savaşa gitmek niyetinde değildir. Pallas Athena'nın si­ hirli nitelikler taşıyan heykeline verilen addır. gömer ve o kıyıya Palinurus burnu adını verir. toprağa tuz ekmektedir. git doyumluk toplayan Athena'nın tapmağına. Gece dümen­ deyken tanrılar Palinurus'un gözlerine uyku dökerler. Asklepios. Odysseus'un gerçekten deli olup olmadığını denemek için oğlu küçük Telemakhos'u sabanın önüne atar. Vergilius'un Aeneis destanında anlattığı­ na göre Troyalıların filosu Sicilya'dan İtal­ ya'ya doğru yol aldığında tanrıça Venüs bir tek adamın öleceğini. o günden sonra da bu dereye Paktolos denmiş. Her şeyi ortaya vurur.p Paian. ayrıca da Palamedes'in bir kölesini satın alarak. Ne var ki İlyada'da söz konusu olan Athena tapmagındaki heykel oturmuş olarak canlandırılır: Hektor savaş alanından ayrılıp anası Hekabe'ye Athena'ya sunular sunmasını söylemek için şehre geldiğinde şöyle konuşur (İl. Alfabeyi Kadmos tanıtmış Yunanistan'a ama Palamedes kuşların uçuşuna bakarak Hellenlere özgü bir harf olan Y (üpsilon)'u bulmuş. ört güzel saçlı Athene'nin dizlerine. elinde sunularla topla yaşlıları. Odysseus şöyle öç alır: Ele geçirdiği bir Troyalıya zorla bir mektup yazdırır. VI. Troya.. Palinurus. Paktolos. Ölü dümenci gömülmek ister. Nauplios'la Klymene'nin oğlu (Nauplios). Palladion.. ama Palamedes'e karşı korkunç bir öfke ve kin bağ­ lar. Menelaos'la bir­ likte Odysseus'u çağırmaya giderler.): Ama sen. bundan dolayı orada akan ve altın sürük­ lediği için Khrysorrhoas adını taşıyan dereye atmış kendini. en büyük örtü hangisiyse. Palamedes. ama buna karşılık her­ kesin kurtulacağını bildirmişti. Üzüntüsü büyüktür. Palamedes'in bu haksız ölümü dillere des­ tan olmuştur. götürür onu. Sonraları Aeneas yeraltına gittiğinde Palinurus'un ruhuna rast­ lar. Palaimon. Troya şehrinin tarihine sıkı sıkıya bağlı olan bu heykelin Homeros destanlarında adı geç­ mez. Aeneas'ın dümencisidir. Homeros destanlarında adı geç­ mediği halde.savaşı efsanelerinde önemli bir rol oynar: Helene kaçırılınca akra­ bası Menelaos'u avutmaya çalışır. kadını ba­ rışçı yollarla geri almak için Troya'ya elçi gi­ der. bunun için de ölüsünün hangi kıyıya atıldığını bildirir Aeneas'a. Aeneas uyanır. dümencisinin yok olduğunu görür. Palladion daha sonraları ve özellikle Roma'nın kuruluş efsanelerinde rol oynar. Palinurus. dama oyununu ve zarları keşfettiği söylenir. İno. Günün birinde tanrıça Aphrodite'nin gizli t ö ­ renleri kutlanırken kendi kız kardeşini kirlet­ miş. Odysseus da sabanı hemen durdurmakla deli olmadığı­ nı açığa vurmuş olur. Palamedes düzeni anlar. Bu çabalar sonuç vermeyip Akha ordusu hazırlık yapmaya başlayınca. O da dönüşte ölüyü bulur. Bkz. yani tahtadan yapılmış ayakta bir kadın heykeli olsa gerek. Palladion Troya şehrini koruyan. efendisinin yatağı al­ tına bir torba altın koymasını sağlar. delilik taslar: Bir tarlada sabana bir öküzle bir eşek koşmuş. Daha sonraki efsanelere göre. Lydia'da akan Şart çayının tanrı­ sı. Bu kin sonradan Palamedes'in ölümüne sebep olacaktır. Babası Nauplios Palamedes'in öcünü alır. dalarken bir dalga alır. ayların süresini yıldız­ lara göre saptadığı. Akhalar Palamedes'i linç eder­ ler. Palladion. Bu heykel arkaik sanatta örnekleri görülen bir ksoanon. sözde Priamos'un yazdığı bu mektuptan Palamedes'in Troyalılara casusluk teklifinde bulundu­ ğu anlaşılmaktadır. o var oldukça şehrin 233 . para kullanmasını. Evindeki en güzel. Zeus'un oğlu ve Pelops'un dedesi olur. Öte yandan kaynaklar Palamedes'in kurnaz Odysseus'tan daha yararlı. Ayrıca sayıları tanıttığı. Bkz. daha değerli bir kişi olduğunu da belirtirler: Adı avuç.

Başka efsanelere göre Palladion'u Dardanos Semendirek adasından getirmiş ve kaynatası Teukros'a armağan etmiş (Dardanos). Troyalıların kâhini Helenos Palladion heykeli şehirde kaldıkça. Hesiodos'un Theogonia'sma göre Pallas. Atina kralı Pandion'un torunları ve Aigeus'un yeğenleri. sahte heykeli dışarıya oturttukları da anlatılır. Palladion Kassandra efsanesinde de geçer. Pallas 5'in oğulları. Tanrıça Athena bu devi öldürmüş ve derisini . şehre getirilip Athena tapınağına yerleştirilmiş. Ate). bir tanrıymış gibi tapınılırmış ona. Bu efsaneyi anlatan mitograflar Palladion'un üç karış boyunda olduğunu. Aigeus'un dölü olmadı­ ğını sanarak Atina tahtına talip olurlar. Athena bu ya­ pıtı Olympos'ta Zeus'un yanı başında dikmiş. bir de Kratos'la Bie'yi meydana getirir. Okeanos kızı Styks'le birleşir ve Zetos'la Nike'yi. Bunları şöyle özet­ leyebiliriz: Tanrıça Athena çocukken deniz tanrısı Triton'un yanında büyümüş (Tritogeneia adı bu­ nunla ilgili olabilir). heykeli çalıp götürmüşler. Bir efsa­ neye göre bu Pallas kızını Troya kral soyu­ nun atası Dardanos'la evlendirmiş ve Palladion'u ona vermiş (Dardanos. (4) Attika efsanelerinde adı geçen bir dev. böylece Palladion adlı heykeller ç o ­ ğaldıkça kaynaklarını anlatan efsaneler de çoğalmış ve giriftleşmiştir. bu söze dayanarak da Odysseus'la Diomedes gece gizlice şehre gir­ mişler. Theseus elli amca oğlunu ve amcası Pallas'ı da öldürdüğü için bir yıl Troizen'de gönüllü sürgün olarak kalır. Palladion). ama günün birinde birbir­ lerine darılmışlar. Troyalıların bu kutsal yapıtın bir tıpkısı­ nı yaptıkları. Athena Pallas'ı dövmek üzereymiş ki Zeus kızı için telaşlanıp aigis kal­ kanını Pallas'ın önüne dikmiş. düşmüş ve öl­ müş. Başta Roma olmak üzere birçok şehirler Palladion'a sahip olduklarını ileri sür­ müşler. çocuk korku içinde donakalmış ve Athena'nın attığı kargı­ dan korunamayıp yaralanmış. Atinalılar Theseus'u kral seçince de babaları Pallas'la birlikte Theseus'a karşı savaş açarlar ve öldürülürler. Helena). iki kız çocuk savaş oyunları oynarmış. Başka bir anlatıma göre Atina mahkemesi Theseus'u beraat ettirir (Aigeus. sol elinde de bir öreke ile bir ig taşıdığını ya­ zarlar. Bu adın Athena ile ilgisi üstüne efsaneler pek birbirini tutmaz (Athena. Bu işte gü­ zel Helena Akhalı yiğitlere yardım etmiş (Helenos. Pallantidai (Pallasoğullan). Palladion orada kalmış. Triton'un da Pallas adlı bir küçük kızı varmış. Tanrıça Athena'nın adının başına ta­ kılan bir ad. 4). (2) Arkadya kralı Lykao'nun oğlu. İlos o sırada kendi adını taşıyacak olan llion (Troya) şehrini kurmaktaymış. ama Troizen'de büyüyen Theseus Atina'ya gelip babası Aigeus tarafından tanınınca. Pallas. ta ki günün birinde Zeus'un ko­ valadığı Elektra heykele sarılmış. Atina'da da Palladion heykelinin Atina'ya geldiğini ileri süren bir efsane var­ dır. Aeneas'la birlikte îtalyalı Turnus'a karşı savaşmış ve onun elinden öldürülmüştür. Palladion heykeli Troya'da kalmış ve Troya yangınında Aineias 1da dağına sığındığında onu beraberinde gö türmüş. Roma'nın Palatinus tepesine adını veren bu Pallas'mış (Euandrus). sonra İtalya'ya da almış. düşman eline geçmesini önleyen bir tabudur. Bir efsaneye göre. Sihirli hey­ kel böylece Roma'da Vesta tapınağına getiri­ lip bırakılmış. sag elinde bir kargı. Kassandra'nın Troya yağmasında bu heykele sarılıp sığındığı ve Oileus oğlu Aias'ın onu oradan çekerek büyük bir günah işlediği anla­ tılır (Aias). (1) Titanlardan Krios'la Eurybie'nin oğlu. Astraios'la Perses'in kardeşi (Tab.düşmesini. Troya'nın alınama­ yacağını bildirmiş. bunu protesto etmeye kalkarlar. (3) Vergilius'un Aeneis destanında adı ge­ çen Pallas Evandrus'un oğludur. Theseus). Palladion). O sırada pişmanlık duyan Athena arka­ daşına tıpatıp benzeyen bir heykel yapmış ve ona aigis kalkanını giydirmiş. çalınmasın diye asıl Palladion'u tapınağın mahzenine kapatıp. böyle bir hey­ kelin gökten düşmesi hayra yorulmuş. Başka kaynaklara göre. Roma'nın kutsal ateşini koru­ yan Vesta rahibeleri Palladion'a tapınmakla görevliydiler. tanrı da ö f kelenerek heykeli alıp Troya bölgesinde Ate tepesi denilen yere atmış (Elektra 2.

ıssız yaz öğlelerinde birdenbire. 14-37) zamanında olmuştu. 824 vd. Troya savaşına katılışı şöyle anlatılır (İl. Athene de öğretmişti güzel işler işlemeyi. Gemi dümen­ cisinin adını söyleyen bu ses.a ki anlatımını aşağıya alıyoruz: "Dağlık Arkadia'da küçükbaş hayvanların. azgın tekeler gibi güzel nymphaların peşine düşerdi. (5) Gene Attika efsanesinde rol oynayan bir kişi Pandion'un oğludur ve Pallantidai adın­ da 50 tane oğlu vardır. hizmet etsinler diye verdiler uğursuz Erinyslere. Kronos devrilip Zeus egemen olunca bu köpek Girit'teki Zeus tapınağına bırakılmış. bu devin kanatlarını da ayaklarına bağlamış (Athena). atları mahmu/. Here onlara güzellik ve akıl vermişti. tekmil kadınlara verdiğinden daha çok. S. Plutarkhos. beklenmedik gürültüler koparır.lavan erler kalkın.yüzüp ona bürünmüş. Ulu Artemis bağışlamıştı boyu boşu. Babası. İnsanların. Karkabos'un oğlu Lykaon'dur (Karkabos).): Ulu canlı Troyalılar. sonraları Pan'ı her şey yapabilir bir tanrı payesine çıkardılar. oğullarıyla birlikte Theseus un elinden öldürülür (Theseus). Pandaros'un adı İlyada'da Troas bölgesine yerleşmiş Lykialılarm önderi olarak geçer. Paksos adasından ge­ len bir ses duyduklarını anlatır. V. Pandareos köpeği tapı­ naktan çalmış. XX. Pan sözü Yunancada 'bütün' anlamına geldiğinden mistikler. Bu haber imparator Tiberius (I. Lydia'da Sipylos dağına gö­ türmüş ve Tantalos'a emanet etmiş. Pandareos efsanesi Girit ve Anadolu ile ilgi­ li bir efsanedir. Başlarında Lykaon'unünlü oğlu Pandaros var. Odysseia'da Penelope çok bu­ naldığı bir gece. o zaman tanrısal Apbrodite beslemişti onları. çobanların tanrısı. Şöyle anlatılır: Rheia yeni do gan Zeus'u Kronos'tan kaçırmak için Gi­ rit'teki mağaraya kapatınca bekçi olarak başı na bir altın köpek dikmiş. o sırada da Pandareos ve kız­ larının başına geleni anımsar ve anlatır (Od. insan kılı-ında değil de hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi kafalıydı. 65 vd. 1da dağının eteğinde bulunan Zeleia kentinden gelmiş ünlü bir okçudur Pandaros. dümenciye 'Ulu P'an öldü!' haberini vermiş. sonra­ dan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alıkonarak. işte o zaman Harpyalar gelip bu kızları kaçırdılar. yüzü insan yüzü oldu. Ida'nm ta dibinde. Her--s'in oğludur. Tanrıların. bir feryat duyulmuş. bunlarla birlikte T h e seus'a karşı gelir. 102 vd. Pan. Tanrı P a n . yalan yere yemin ettiği için de Tantalos'u Sipylos dağı­ nın altına tıkmış (Tantalos). dümenci aldığı bu haberi emredilen yerde karaya doğru sesle­ nince. Atinalılar savaştan sonra tanrı Pan'a Akrppolis eteğinde bir tapınak yaptı­ lar. Derken Zeus ikisine de öfkelenerek. Apollon kendisi vermiştir Pandaros 'a yayını. . bu kızlara i y i bir kısmet bağışlamasını dilemişti. Pan'ın ölümünden ötürü tabiat yas tutmaya başlamıştı. Pandareos. Korfu'nun güneyinde sefer eden bir gemideki gemicilerin. Pandaros. canını alsın diye tanrıça Arlemis'e yakarır. II. hırsızlık ettiği için Pandareos'u taşa çevirmiş. çokluk.): Sonra Zeleia'da oturanlar gelir. Latin mitologyasında Pan'ın yerini tanrı Faunus tutar" (Faunus). Marathon savaşı gecesi Persleri bu şekilde paniğe uğrattığı için. Aisepos'un kara sularını i ç e n zengin Troyalılar. karadan korkunç bir inilti. efsanesi ve kişiliği hakkında Behçet Necatigil'in "100 Soruda Mitologya" d.): öy/e kaçılmamış m ı y d ı kasırgalar Pandareos'ıııı kızlarım? Daha önce tanrılar ana babalarını yok etmiştller ve öksüz bırakmıştılar kızları konaklarında. hay­ ranların uyuduğu kızgın. Ama bir gün Aphrodite çıkmıştı koca Olympos'a. Pan Çoban kavalını sever. dört bir yana 'panik' korkular saçardı. Pandaros'u tanrı Apollon'un koruduğu yiği­ din Akha yiğidi Diomedes'e meydan okurken söylediği sözlerden belli (İl. i y i bir koca dilemişti yıldırım seven Zeus'tan. Keçi ayaklı P a n .

yüksek çatılı büyük evimi görürsem. Ölümünün nedeni olacak bu duruma şöyle yakınır (İl. arabaya bin demişti. kutsalZeleie şehrine dönüşünde değerli kurbanlar kesmeyi adadı. Paris'le Menelaos arasındaki teke tek savaş başlayıp. ün salmış okçu Lykialı Apollon 'a. karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığını da silip süpürmüş­ tür. Pandora. Bir okla yaralar Menelaos'u. T h e seus'un dedesi. yepyeni.vuruldu işte Akhaların en yiğidi. gülümser dün­ ya görüşü a^ır basmış. Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser. şu oku elimle kırıp atmazsam yanan ateşe. tlyon'a yaya geldim. tanrıça Athena'nın yönelttiği Diomedes'in kargısıyla canını alır Pandaros'un. Zeus'un oğlu gerçekten sürdüyse beni öne. ilk kuzulardan. örtüler serilmiş. Oysa yayım hiç yaramayacakmış işime. karımı. Hesiodos'un hem "Theogonia". asör bırakırdı sabanını ocak başında. düşmanla kuşatılmış insanlar arasında yemsiz kalmasınlar. 116 vd. dedim. önderlik et zorlu savaşta Troyalılara. Anadolulu tanrı Apollon'un tuttuğu bu yiğit Troya düşmanı tanrıların elinde bir oyuncak olur ama. Athena Pandaros'u kış­ kırtır andı bozmaya. kargı atan yaşlı Lykaon demişti bana çıktığım gün derli toplu evinden. arabası bulunmamasındandır. Pandaros kargıyla vurur Diomedes'i. kirişinden tuttu. Bu korkunç çarpışmada ise koruyucu Apollon Aineias'ı kurtarmak zorundadır. kendi yetiş-: tirdigi ünlü okçuyu feda etmekten başka çare bulamaz (İl. Ok atışı îlyada'nın ilk bölümünde tanrı Apollon'un Akha ordusuna veba salmak için ok atışını ne kadar andırır (İl. sanmam dayansın zorlu okuma bu adam. öbür savaşçılar işe karış­ mamaya ant içince. Pandora ile Prometheus efsaneleri­ nin bir karışımını verir: Tanrılar yeraltına gizlemiş besinleri. (2) Pandion II. Yukarda adı geçen Pandion'un küçük torunu. Erikhthonios'un oğlu. Yusyuvarlak gerilince gıcırdadı koca yay. vınlaya vmlaya. Erekhtheus'un. yaklaştırdı kirişi memesine. Pandion. Kirişin üzerine yerleştirdi yakıcı oku. atlara. Hesiodos'un yansıttığı akım başka çag ve ülkelerin sanatını etkilediği içindir ki. Ama Lykaon'un sarayında on bir araba durur. arabam da yok ki bineyim. Diomedes'le karşılaşmasının iyi sonuç vermemesi de bu ünlü okçunun Troya savaşı­ na yaya gelmiş olmasından. Prokne ve Philomela'nın babasıdır. kızılca buğday. Aigeus'un babası. yani Âdem'le Havva efsanesinin Yunan mythos'una akta­ rılmış bir kopyasına benzer. demiri yaya. sivri ok fırladı birden. Kadını her kötü­ lüğün. her dert ve belanın başlangıcında gör­ mek Yunan görüşlerine pek uymaz. 216-280). hem de "İşler ve Günler" adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi Orta­ doğu ve özellikle Samî kaynaklı olsa gerek.): Atlarım. V. dedim. Bıraktım onları. atları düşündüm de dinlemedim onu -dinleseydim ne iyi olurdu edemezler. V. gözlerimle görürsem toprağımı. nitekim Hesiodos'tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır. hiç atılmamış kanatlı bir ok çıkardı. gelsin o gün koparsın başımı bir yabancı adam. Pandion iki Atina kralının adıdır (Tab. Kiriş inledi. Pandora efsanesini buraya almayı uygun gördük. çünkü ilk kadının yaratılışı. kızlarının başına gelenlere üzüntüsünden öl­ müş (Aedon). 24). Yurduna. öküzlerini. Prokne'yi Trakya kralı Tereus'a o vermiş. kara acılar kaynağıydı bu ok. 236 . karınlarını doyurmadan. her araba önünde iki tane at. Bir gün dönersem yurduma. Benimle boş yere gelmiş o. uçtu kalabalığa doğru. gözerdi çiftini çubuğunu. (1) Pandion I. sonra bir yıl sırt üstü yatardı. güvenmiştim yayıma. kız gibi arabalar. 193 vd. IV. Lykia'dan çıktığımda yola. Aşağıdaki anlatım. Oku arka kanatlarından. "İşler ve Günler"deki an­ latımdır. ak arpa yiyen atlar. Yoksa insan bir gün çalışıp rızkını sağlar.): Kaldırdı okluğun kapağını Pandaros tam o sıra. üzerlerine. ne var ki Lykialı yiğidin kargısı delemez AkhaJının zırhını.

o n a . ü ç ü n c ü ­ sünün ölüme baktığına inanırlardı. Kraliçe o n u d o ğ u r m a d a n birkaç gün ö n c e u y k u s u n d a bir d ü ş g ö r m ü ş : K a r n ı n d a n ç ı k a n bir alev T r o y a surlarını sarı­ yor. Namlı şanlı Hephaistos'u çağırdı hemen: Bir parça toprak al. Yüz gözlü devi öldüren Hermeias. Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı. derin düşünceli Zeus ses vermedi onlara sessizce gelişlerini duymasın diye insanlar. böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus. Böyle dedi Zeus. sürülerine çok İ y i baktığı İ ç i n . bir dişi ayı gelip bebeği e m z i r m i ş . A t i n a kralı K e k r o p s ' u n ü ç k i z i n d a n biri (Aglauros. U ş a k P a ­ ris'i d a ğ a b ı r a k m ı ş . d o ğ a c a k o l a n ç o c u k şehri yıkıma g ö t ü r e c e k d e m i ş l e r . dedi ki ona: İapetos oğlu. evine g ö t ü r m ü ş v e k e n d i çocuklarıyla bir a r a d a b ü y ü t m ü ş . ölümlüleri derde sokarsın demişti. sen de ona el işlerini öğret dedi. seviniyorsun ateşi çaldın. onlar da yaptılar dediğini: Koca Hephaistos. b ü t ü n şehri y a n g ı n a v e r i y o r m u ş . bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları. çünkü b ü t ü n Olymposlular insanların başına bela etmişti onu. dertleri. Nur topu Aphrodite. Horalar bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını. sen de büyülerinle kuşat onu. P a r i s ç o ­ banlar arasında güzelliği. bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin. Ama lapetos'un güçlü oğlu Prometheus çaldı Zeus'un ateşini insanlar için. o gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu. kendlnl aldatan o sivri akıllıya. beni aldattın diye. 1 6 ) . Pandora açınca kutunun kapağını. P a r i s . yararlılığıyla dikkati çekermiş. sakladı onu narthex kamışının içinde. s o n r a Y u n a n etkileri pekleşince R o m a l ı l a r üç P a r ç a o l d u ğ u n a . istekler. dağıttı insanlara acıları. Falcılar b u düşü k ö t ü y e y o r u m l a m ı ş l a r . suyla karıştır dedi. arzularla tutuştur gönlünü. gündüzler dert dolu. F o r u m ' d a b u l u n a n ü ç heykel (Tria F a t a ) o l a r a k simgelenirlerdi. Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline. Zeus gizledi besini insandan. Bedeni güzelim genç kızlara. topal tanrı hemen bir kız biçimine soktu toprağı. Pandora demek bütün tanrıların armağanı demekti. Moiralarla bir tutulmuştur. deniz bela dolu. Epimetheus'a gönderdi Pandora'yı kılavuz tanrı Hermeias'la. sivri akıllı kişi. Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık kapağı açılan dert kutusundan. u z a k t a n gürleyen Zeus'un oluyordu isteği. Görüyorsun ya Zeus'un dilediğine karşı konmaz. İçine insan sesi koy.. P a n d r o s o s . belalar başıboş dolaşır sessizce ölümlülerin çevresinde. geceler dert doludur. Epimetheus unuttu Prometheus'un dediğini: Zeus'tan armağan alma demişti ona Prometheus. O c a n ı m Kharitler ve o güzelim Peitho altın gerdanlıklar taktılar boynuna. alırsan. B e ­ bek d o ğ u n c a d a P r i a m o s o n u İda d a ğ ı n a bı­ r a k m a k ü z e r e bir uşağına vermiş. Athena. Eskiden insanoğulları bu dünyada dertlerden. Tanrıların babası kurunca bu düzeni. Böyle dedi ve kah kah güldü insanların ve tanrıların babası. T r o y a kralı P r i a m o s ' l a karısı H e k a b e ' n i n en küçük oğludur ( T a b . sen de bir köpek yüreği. ama bil ki dert açtın kendi başına da: aldığın ateşe karşılık birbela öyle bir bela salacağım ki insanlara. sevmeye. Kızdı bulut devşiren Zeus. İlk zamanları P a r ç a doğuma da b a k a n bir t a n r ı ç a sayılır. R o m a dininde kader v e ö l ü m ü simgeleyen t a n r ı ç a l a r . s o n r a ç o c u ğ u Agelaos a d ı n d a k i bir ç o b a n b u l m u ş . Erikhtonios). ö b ü r adıyla A l e k s a n d r o s . vahşi hayvanlar h a k k ı n d a n gelir diye d ü ş ü n m ü ş . toprak bela doludur. bir tilki huyu koy içine". A m a öyle o l m a m ı ş . P a r c a c ( P a r k a l a r ) . Bir s ü r e bu böyle gitmiş. biri­ n i n d o ğ u m a . P a r i s . kaygılardan uzak yaşarlardı. Armağanı aldı ve alınca anladı başına bela aldığını. Ses koydu içine o tanrılar kılavuzu Pandora adını taktı. sakladı varını yoğunu insanlardan. renk renk kumaşlar dokumasını öğret. okşamaya doymayacaklar bu \ belayı". ikincisinin e v l e n m e y e . Hermeias doldurdu göğsüne yalanı dolanı. insan gücü koy. O gün bugündür insanların başı dertte.Zeııs kızınca Prometheua'a.

efsane bunu da açıklamaz. İkisi de Aktör ve Aigina'nın soyundan olmak­ la akraba sayılırlar (Tab. Aphrodite ise Spartalı Helena'nın aşkını veri­ rim demiş. Evlenmişler. Hektor ölmeden Akhilleus'a kendisinin de Apollon'un yardımıyla Pa ris'in elinden Öldürüleceği günün uzak olmdıgını bildirmişti. bu yarışmaların ödülü İda dağında yetiştirilmiş bir boğadır. Peleus'la Thetis'in Olympos'ta kutla­ nan düğününde. Bundan böyle Paris'in aklı fikri tanrıçanın verdiği sözün gerçekleşmesindedir. İlyada'da zayıf. Troya savaşı sırasında Paris'in tutum ve davranışı pek parlak değildir. Bu konuda anlatılan efsane şöyledir: Troya'da yarışmalar düzenlenir. Hera As­ ya krallığını. Helene). 83 vd. üstünde "en güzeline" diye yazılan bu el­ mayı kime vereceğini bilemediği için Zeus'un yargıç olarak Paris'i seçmesi İdalı çobanın hayatını altüst eder. çevik bir savaşçı olarak canlandırılır ve birçok Akhalan nasıl alt ettiği anlatılır. G e n e de yakısıklı. Kızları Pheidra ve Ariadne de anaları gibi talihsiz aşklara çarpılırlar. Paris efsanesine burada Üç Güzeller masalı karışır. Minotauros maddelerine bakınız. ortaya bir altın elma atma­ sı. Kadın geImeyince ölür Parthenopaios. yakışıklı. Thebai surları önünde öldürülür. Kız oglan kız anlamına gelen parthenos'tan türemiş olan adının kendisine anasının uzun yıllar evlenmediginden verildiği ileri sürülür. Troya sarayında yaşama­ ya başladıktan bir süre sonra Paris Yunanis­ tan'a gitmek üzere gemiler hazırlatır ve mu­ radına ermek için Sparta'ya varır. Patroklos'un ruhu nasıl bir adam öldüre­ rek Peleus'un yanına sığındığını İlyada'da şöyle anlatır (İl. ama Zeus her nedense kararı bir ölümlünün vermesini yeg görür ve tanrıçaları Hermes'le birlikte İda dağına gönderir. P a t r o k l o s . Daidalos. Thebai'ye karşı Yediler se­ ferine katılan önderlerden biri. Girit kralı Minos'un karısı Pasi phae. Perses Aietes ve büyücü Kirke'nin kardeşidir (Tab 8). o sırada kendisini kıs­ kanan kardeşleri onu öldürmeye kalkarlar. yani topuğuna saplanır. Paris Zeus sunağına sığınır ve kız kardeşi bili­ ci Kassandra onun kim olduğunu anlar. o kadar. Bu göreve neden Paris'in seçildiği hiçbir efsane­ de belirtilmez.): . 21). Can çe­ kişirken Oinone'yi çağırır. ama arkadaşlık­ ları Patroklos'un Akhilleus'la birlikte Peleus'un sarayında büyümüş olmasından ileri ge­ lir. kavga tanrıça Eris'in. bencil. Hera. Menoitios'un oğlu Patroklos Akhilleus'un can yoldaşı. tembel ve sorumsuz bir insan olarak gösterilir. korkak. İda'dan şehre iner. Athena sonsuz akıl ve başarı. Paris altın elmayı Aphrodite'ye verir. Dağda Oinone adlı bir nympha ile sevişmiş. yiğit bir erkek olarak canlandirilir.koruyucu anlamına gelen Aleksandros adını takmışlar. tam o sırada Paris'in at­ tığı bir ok Akha yiğidinin tek silah geçer yeri n e . çağrıl­ madığına kızarak. Öyle olur: Akhilleus M e m non'u öldürür ve Troyalıları gene surların içne sığınmaya zorlar. ama mutlulukları uzun sürmemiş (Oinone). Hektor'un tam karşıtıdır. Pasiphae'nin Minos'la evlenmesi. Priamos oğlunun alın yazısı bunu gerektiriyordu herhalde. orada kendini kral Priamos'a tanı­ tır. Priamos'la Hekabe ölü sandıkları oğullarını se­ vinçle kucaklarlar. tanrı Helios'la Perseis'in kızı. Paris her fırsatta kaçmak yolunu bulur (Hektor. Boyu boslu. Aphrodite bu güzellik yarışmasına katılırlar. en yakın arkadaşıdır. tanrıçalar arasında en güzeli ol­ duğundan mı. güzel silahlı. Atalante ile Meleagros'un oğlu olduğu söylenir. Yarışmanın bir pazarlık konusu olduğu ayrıca dikkati çeker: Tanrıçaların üçü de elmaya karşılık Paris'e bir bağışta bulunmaya söz verirler. Ama Akhilleus öldükten hemen sonra da Paris Philoktetes'in bir okuyla kasığından vurulur. X X I I I . Girit kralına Poseidon'un bağışladığı boğa ile bir­ leşmesi ve Minotauros'u doğurması hakkında Mlnos. Akhilleus'un ölümü Paris efsanesi­ nin son bölümüdür. Agabeysi onu ağır sözlerle azarladığı. Pasiphae. Paris boğa ile birlikte şehre gider ve yarışma­ lara katılıp birinci gelir. yoksa Helena'nın aşkını her şeyden üstün tuttuğundan mı. Mene laos'la kozunu paylaşmak için teke tek sava­ şa kışkırttığı halde. Bundan sonrası Helene başlığı altında anlatılmıştır. Üç büyük tanrıça. Athena. Güneş soylulardan Pasiphae kardeş­ leri ve yeğenleri (Hekate ve Medeia) gibi d o 3a dışı ya da doğa üstü güçlerden faydalanan gizemli bir kişidir.

Akhilleus. özene bezene büyütmüş. ruhu Akhilleus'a görünüp gömülmek istediğini. seyis yapmıştı sana.. ruh kaçmıştı bir duman gibi yerin altına. Pegasos. ögütleriyle destek­ ler. Biri Okeanos'un kaynaklarından doğduğu için.. O sırada yi­ ğidin yası şöyle dile getirilir ( İ l . savaş meydanında ı )lup bitenlerden haberi yoktur. Apollon Patroklos'un yaptığı bu kıyı­ ma son verir: Patroklos Hektor'la çarşıpır ve öldürülür. ıslık çala çala. ama hiçbir şey tutamadı eliyle.ılılara kaptırırlar. Bir gün ayağını yere vurarak Helikon dağının eteğinde Hippokrene. Medusa'nm kanından dogma ka natlı at.). . Nestor'un oğlu Antilokhos acı haberi Akhilleus'a getirir. Patroklos'un cenaze töre­ ninden sonradır ki Priamos Akhilleus'tan Hektor'un ölüsünü istemeye gider. döktü başının üstüne. Euryale ue bahtsız Medusa. Pegasos gökte bir burç haline getlrilmiştir. Bellerophontes).. Sarpedon tara f m d a n öldürülür ( İ l . ufaktım. öIdürmüştüm Amphidamas'ın çocuğunu. bu arada Zeus oğlu Sarpedon'un kaderi de Patroklos'un elinden can vermektir (Sarpedon). . At sürücüsü Peleus enine almıştı beni. Patroklos onu yola geliı inek için boşuna uğraşır. Pedasos. 153 vd. bunların yapılması için de savaşa bir süre ara veriUr. Sonra uzandı boylu boyunca tozun. Akhilleus'u kapkara bir yas bulutu kapladı. Agamemnon'un gönderdiği elçileri kabul eder. kirletti saçlarını. X V I I I . elleriyle çekip kopardı. tlyada'nın Patroklos'un yiğitliklerine ayrılm ı ş X V I . dayanamaz. bütün bunları ne söylersin bana? Bilmiş ol. 270 vd. yapacağım her dediğini. Yiğit öfkeyle savaştan ayrılıp bir daha d ö ­ vüşmek istemeyince. Pegasos bırakıp davarlar anası toprağı havalandı gitti ölümsüzlere doğru. O sırada Patroklos'un ölüsünü almak ve onun taşıdığı Akhilleus'un silahlarına sahip çıkmak için korkunç bir boğuşma başlar. Ilyada'da Patroklos her an Akhilleus'un ya­ nındadır. Patroklos son nefesini verirken I lektor'a ölümünün yakın olduğunu bildirir. AkhiUeus Patroklos'un anısına yarışmalar düzenler.): Buraya ne geldin. yapmıştım bu deliliği istemeye istemeye. Akhilleus bir daha anası Thetis'i çağırır. Akhilleus. X X I I I . Akhilleus'tan silahlarını ı . ölüsünü de daha önce Troyalı ların elinden kurtarmıştı... hadi yaklaş bana. at çeşmesini meydana getirdiği anlatılır (Medusa. Perseus ve Bellerophontes efsanele rinde önemli bir rol oynar. Perseus. Hephaistos'a yeni silahlar yaptırmak için gitmeşini ister ve dileği yerine gelince savaşa ka­ tılır (Hephalstos. Perseus kestiği zaman kafasını Khrysaor'la Pegasos çıkıverdi kanından.Birlikti büyümemlş miydik. toprağın içine. kaynak anlamına gelen Yunanca "pege" sözcüğünden türemiş sayılan Pegasos pı­ nar ve çeşme başlarında bulunmaktan hoşla nırmış.): Phorkys'le birleşen Keto Graialan doğurdu. Zeus'un sarayında oturur şimdi şimşekle yıldırım taşıyıp onun adına. sarılalım birbirimize.ama Patroklos bu nunla yetinmez. AkhiU