ONSOZ

MYTHOS VE MYTH0L0G1A İlkin Söz vardı, der Kitap. Bunu Platon duysa, söz m ü , hangi söz, diye sorar. Çünkü eski Yunan dilinde söz kavramını vermek için bir değil, üç sözcük vardır: Biri "mythos", öbürü "epos", üçüncüsü "logos". Mythos söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mythos'a pek güven olmaz, çünkü insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanlarla süslerler. Bu yüzdendir ki Herodot gibi bir tarihçi mythos'a tarih değeri olmayan güvenil­ mez söylenti der, Platon gibi bir filozof da mythos'u gerçeklerle ilişkisiz, uydur­ m a , boş ve gülünç bir masal diye tanımlar. Epos daha değişik bir anlam taşır: Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür, epos insana tanrı ar­ mağanıdır, güzelim süslü sözleri bir araya getirerek büyüler dinleyicilerini bir ozan. Ozanın sözünü tanımlayan epos böylece şiir, destan, ezgi anlamına gel­ miş ve o gün bugün epik ve e p o p e diye Batılı dillerin hepsinde yerini almıştır. Mythos'la epos arasında ilkinden bir yakınlık vardır, mythos söylenen sözün, anlatılan öykünün içeriği ise, epos da o n u n doğal olarak aldığı ölçülü, süslü ve dengeli biçimidir. Epos ne kadar güzelse, mythos o kadar etkili olur, epos'la mythos'un bu başarılı evlenmesidir ki, ilkçağdan kalma efsanelerin ürün vere ve­ re günümüze dek yaşamasını ve mythos kavramının çağlar ve uluslararası bir ni­ telik kazanarak ölmezliğe kavuşmasını sağlamıştır. Ama bir de logos vardı. O n u n sözcüğünü başta Herakleitos olmak üzere lonya düşünürleri eski deyimiyle "physiologoi", yani doğa bilginleri yapmıştır. O n ­ lara göre logos gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos bir yasal düzeni yansıtır, insanın bedeninde ve ruhunda bir logos bulunduğu gibi, evrenin ve d o ­ ğanın da logos'u vardır. Logos insanda düşünce, doğada kanundur, her yerde ve her şeyde vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır. Logos'u bulmak, sırlarını göz ö n ü n e sermek, insan sözüyle dile getirmek düşünürün asıl ödevidir. Logos kavramıyla açılan bu çığır dosdoğru bilime varmış, öyle ki logos-logia bugün herhangi bir araştırma dalında bilgini ve bilimi dile getirmek için kullanılan birer ek olmuştur. Mythos'la epos uyumlu bir bütün içinde birleştikleri halde, onlarla logos ara­ sında ilkinden ve gün geçtikçe kesinleşen bir karşıtlık baş göstermiştir. Birbirine zıt iki akım almış yürümüştür. Ege kıyılarında filiz veren destanlar, övgüler, ezgi­ lerin yanında, gene tonya'da doğup gelişen bilim kolları: Fizik Tiatematik, yer ve gök bilimi, tarih ve coğrafya. Bilginler mythos'un uydurduğu epos'un dile ge­ tirdiği tanrı masallarını hor görür, yerdikçe yerer, evreni ve insanı anlatmakta bu türün yalancı ve zararlı yollara saptığını ileri sürer dururlar. Ne var ki evren tanımını dile getirmek için bu bilginlerin çoğu da epos biçimine, yani destana özgü heksametron ölçüsüne başvurmaktan alamazlar kendilerini. Yalnız Herakleitos düzyazıyla dile getirir düşüncesini.

Platon'un tutumu daha da ibret vericidir. Homeros'u tanrılar üstüne yalanlar uydurdu, topluma zararlı efsaneler düzdü-diye suçlamakla başımızı şişiren bu fi­ lozof "Devlet", ya da "Gorgias" gibi en önemli dialoglannın sonunda gerçeğin gerçeğini, tanrılar katındaki hakikati gözümüzün ö n ü n e sermek, fiziküstü kanıt­ larla tanımlamak istedi m i , bir mythos uydurur. Ne yapsın ki mythos'tan ayrı düşünemez, düşüncesi mythos kalıbına kendiliğinden girer. Mythos Yunan dü­ şüncesiyle özdeştir denebilir h e m yalnız Yunan m ı , insan düşüncesi ve o n u n ürettiği dille özdeş olsa gerek ki, H o m e r o s ' t a n bugüne dünya sanatçıları mythos'u kendilerine tükenmez bir esin kaynağı olarak almışlardır. Ama "mythologia" sözcüğünde mythos'la logos'un, karşıt bu iki kavramın birleştiğini görmüyor muyuz? Mythologia efsaneler bilimi anlamına gelmez mi? H e m gelir, h e m de gelmez. Erken ilkçağda "mythologein" diye bir f i i l vardır, masal anlatmak demektir, sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin ozanlarca sürdürülmesini de belirtir. Mythologia kavramı da aynı anlama gelir. H e m masal ve efsanelerin toplandığı kitap için, h e m de ilkçağın sonlarında "mythographos", yani mythos yazarı denilen derleyicilerin yaptığı iş için kullanılır. Ama mythologia bugün taşıdığı geniş ve kapsayıcı anlama gelmemiştir ilkçağın hiçbir d ö n e m i n d e . Mythos, çok tanrılı bir dinin tanrıları üstüne anlatılan efsane, mythologia da bu efsanelerin bir araya geldiği kitap olduğuna göre, mythologia ilkçağın din kitabı olmak gerek, oysa değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Ç ü n ­ kü bu efsaneler İnanç - tek tanrılı dinlerde söz konusu edilen inanç - düzeyine yükselmemiştir. Sözlü ya da yazılı yazın ve sanat kollarının hepsinde durmadan konu edinilip işlenen ve işlendikçe değişen mythos'lar ne kadar ozan, yazar, sa­ natçı varsa, o kadar biçim almış, bu nedenle hiçbir zaman belli bir dinin tek kita­ bı halinde toplanamamıştır. Böyle bir çeşitlilik, böylesine öğreti ve yöntem yok­ luğu, bu tür başıboşluk, özgürlük ve özerklik başka hiçbir din ve efsanelerinde görülmemiştir. İlkçağ mythos'u layiktir, din adamının değil, sanatçının uğraşıdır, o n u n anlamı, yön ve biçimi din alanında verilmez, sanat alanında verilir. Asıl ya­ ratıcısı da sözdür ve söz ustasıdır. Mythos, epos, giderek logos bile birleşmişler­ dir o n u n doğup gelişmesine. Gerçekle ilişkisi olup olmadığına gelince, mythos'un gerçeğini sözün dışında aramak boşunadır. Asıl gerçek insan sözü­ nün içinde, özünde, şiirindedir. Bunu anladığı içindir ki, ilkçağ insanı sözle birbi­ rinden renkli, büyüleyici ve inandırıcı yapıtlar yaratabilmiş ve sözün bir kitap içinde donmasını önleyerek, çağdan çağa, insan kanı gibi sıcak sıcak akmasını, böylece canlılığını sonsuzluğa dek aktarmasını sağlamıştır.

MYTHOS

YARATICILARI

H e r o d o t der ki, tanrı soylarını sayıp döken, tanrılara adlarını veren, niteliklerini tanımlayan ve efsanelerini anlatan, Homeros'la Hesiodos'tur. Yani çok tanrılı ilkçağ dininin yaratıcıları, peygamberleridir onlar demeye getirir. Ne var ki bu yaratıcılığın neye yarayacağını bilmez, bilemez H e r o d o t . Yunan mythos'unun yazına vurulması, evet, H o m e r o s ve Hesiodos'la başlar, a m a orada kalmaz, H o meros'la Hesiodos'un yarattıkları tanrı soylarına ve efsanelerine - ki bu konuda ilk iki yaratıcının bile söyledikleri birbirini tutmaz - ekler, katkılar yapılır, yazın türleri çoğaldıkça mythoslar da yeni anlatımlar ve yorumlarla zenginleşir. Des­ t a n çağını îonya'da d a , Yunanistan'da da "melos" denilen lirik şiir türleri izler,

çalgı eşliğiyle Irk klflnln, ya da bir koronun söylediği bu ezgilerde de mythos önemli bir yer hıl<ır, "hymnos" denilen övgülerde başlıca konudur. Hele traged­ ya ile mythos yeniden doğar, tragedya yazarlarının elinde bir daha yitiremeyecegi bir öz ve anlamla yüklenir: İnsanlık dramının aynası, simgesi oluverir. K o ­ nusunu gerçek olaylardan alan bir iki tragedya dışında - ki bunlar da büyük t e p ­ kiyle karşılanmış ve tutunamamıştır - tragedyanın tek kaynağı mythos'tur. D e s ­ t a n d a n tragedyaya tür ve görüş ayrılığının gerektirdiği büyük bir farklılık vardır. Destanda başrolü oynayan tanrılar arka plana itilir, yeni tanrılar, yeni kahra­ manlar ön plana alınıp tragedya yazarının seyircilerine yaşatmak istediği dra­ mın gereklerine göre aydınlanır. D r a m insan dramıdır a m a İpleri gene de tanrı­ ların elindedir, onları destanda olduğu gibi bir dağın tepesinden savaşı yönetir ya da bir insanın ölüm kalımını tartıya vurur görmeyiz, a m a ç ve eylemleri saklı kalır, anlaşılmadığı oranda da korkuçtur; tragedya tanrıları, bilerek ya da bilme­ yerek işlediği bir suç için insanı yıkıma götüren amansız yazgıyı, lanete uğramış bütün bir soyun zincirleme suç ve cezasını simgeler. Tragedyanın bu açıdan aydınlattığı mythos böylece alabildiğine zenginleşir, a m a iş bununla da bitmez: Bin bir kent devletine ayrılmış olan Yunanistan'ın her bölgesi yerli mythos'unu yaratmak ve yaşatmak hevesindedir. Koruyucu olarak seçtiği bir tanrı üstüne kendi bölgesiyle İlgili efsaneler uydurmakta ya da olan efsaneleri kendi din ve devlet politikasına göre yorumlayıp değiştirmekte­ dir. Efsane çemberleri böylece genişledikçe genişler: Troya savaşı çemberine Atina, Thebai, Korinthos çemberleri katılır, Odysseus'un serüvenleri destanına Argonaut'lar destanı eklenir, Dor ırklı boylar lon mythos'unun kişileriyle boy öl­ çüşecek bir destan kahramanı yaratıp bütün efsanelerini Herakles diye bir yarı tanrının çevresinde toplarlar. Mythos böylece İçinden çıkılmaz girift ve karmaşık bir toplam oluverir. Bu çokluğu aydınlığa kavuşturmak için gerçekten bir mythos bilimine gerek vardır: O sırada, yani Yunan'ın klasik denilen parlak çağı sona erip de yaratıcılığı azaldığı, sanat gücünün tükenmeye yüz tuttuğu Hellenistik denilen d ö n e m d e efsaneleri toplama ve derleme işine girişilir. İskenderiye ve Bergama kitaplıklarının kurulup çalışmaya açıldığı elyazmalarının alabildiğine çoğaltılıp eleştirildiği dönemdir. Bu d ö n e m d e türeyen mythos yazarları bir yan­ dan başta H o m e r o s olmak üzere büyük yazın yapıtlarını şerhler, notlar ve açık­ lamalarla kopya etmeye, bir yandan da efsaneler toplayıp kitaplar yazmaya ko­ yulurlar. Bunların efsane derlemeleri bizim için önemli bir kaynaktır. R o m a im­ paratorluğu döneminde de efsane düzme süreci canlıdır. R o m a , Yunan mythos'undan esinlenerek kendi din ve mitolojisini kurmak hevesine kapılır. Yunan tanrılarını kendi yerli tanrılarıyla bir tutarak adlarını değiştirir, efsanele­ rin kimini benimser, kimini atar, kimini yerli efsaneleriyle karşıtım. Ta ilkçağın sonuna kadar bu böyle gider. Yunan-Roma mitolojisi dediğimiz bütün bu kay­ naklardan ve daha sayamadığımız başkalarından alınmış, toplanmış, özetlenmiş efsane, masal ve öykülerin toplamıdır.

AKDENİZ MİTOLOJİSİ Şimdi sorarım size: Mitoloji diye bir kitap yazmaya girişince bu bin bir kaynak arasından hangisini seçip de anlatsın çağdaş bir yazar? Kaldı ki mitoloji deyince başta Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla gelir. Bu anlayış da hatalıdır.

Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır, onu Yunanistan ve R o ma'ya mal etmemiz, bu efsanelerin Yunanistan ve R o m a uyruklu yazarların ka­ lemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmış olmasından ileri gelir. Oysa bu efsa­ nelerin çıkış yeri ne Yunanistandır, ne de İtalya, Anadolu'dur, Girit'tir, Mezopo­ tamya'dır, Fenike, Mısır'dır, ya da bütün bu yerlerdeki sözlü geleneklerin karışı­ mından ortaya çıkmış bir bütündür. Yunanlı ya da Romalı kaynak yazarlar a n ­ lattıkları efsanenin asıl kaynağını araştırmazlar, onu bilseler bile kimi zaman si­ yasal amaçlar güderek saklarlar, bile bile değiştirirler. H e m ozanlar ve yazarlar özgür müdürler? Kimin için yazdıkları, kime hizmet ettikleri belli olur. En büyük iki destan yazarı buna örnektir: H o m e r o s lonya'lıdır, gönlü Troya'dan yanadır, a m a efendileri Troya savaşını kazanmış, Anadolu'nun kilit noktası olan Dardanos kalesini yıkmış Akhalardır, onları kahraman göstermek zorundadır, oysa asıl insan-kahraman Hektor'dur Ilyada'da. Vergilius ise Augustus çağının kültür politikasına hizmet etmekle görevlidir, Roma'ya bir kahramanlık geçmişi yarat­ mak amacıyla yazar Aeneis destanını ve H o m e r o s ' u n t a m tersine asıl gücü kuv­ veti Troyalılarda göstermeye çalışır. Bu açı ve erek farkları mythos anlatımında da farklılıklara yol açar. İkinci bir güçlük mythos anlayışında gün geçtikçe artan değişik görüşlerdir. S o n yıllara dek "Yunan mucizesi" diye bir balon uçup dururdu. Batı dünyası in­ san değerlerinin dile geldiği ve büyük sanat yapıtlarıyla ölümsüzlük kazandığı tek kaynağın Yunan-Roma uygarlığı ve kültürü olduğuna inanırdı. Bu dar görüş­ lü açıdan bakılınca Yunan mucizesini yaratan asıl kaynak ve etkenlerin ne oldu­ ğu araştırılmaz, görmezlikten gelinir, bu inancı sarsacak bir bulut ortaya çıktı m ı , bile bile ve bilimselliğe aykırı bir tek yönlülükle tartışmaya, giderek kavgaya girişilirdi. Troya'nın Çanakkale yöresinde olmadığını, Schliemann-DörpfeldBlegen üçlüsünün gün ışığına çıkardıkları koca uygarlık merkezinin H o m e r o s ' u n llyada'sıyla bir ilişkisi bulunmadığını ileri sürmekte direnen sözüm ona bilginler bugün bile ortalıkta dolaşır ve kör görüşlerini kitaplara aktarmak yolunu bulur­ lar. Arkeolojinin son buluşları tarihle ilgili bilim kollarını göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlatmaktadır ama Anadolu arkeolojisi daha yenidir, Hititlere ancak son o n , on beş yıl içinde yazılmış kitaplarda yer verilir, yüzyılımızın başlangıcında yayım­ lanmış bir mitoljide bakarsınız ki Ana Tanrıça Kybele'ye ancak yarım sütunluk bir yer ayrılmıştır. Apollon ya da Artemis'i Türkiye'nin Ege bölgesinde toprak­ t a n çıkarılan anıtların ışığında yorumlamak, değerlendirmek daha hiçbir derli toplu mitoloji kitabına erek ve görev olmamıştır. Kısacası ilkçağın yazılı kaynak­ larıyla günümüzün buluşlarını bir araya getirerek çok yönlü bir görüşle toplama­ ya daha pek az bilgin girişmektedir. Bu yolda Halikarnas Balıkçısı çığır açıcı, yol göstericidir, yani Yunan'ı, Türk'ü olmayan, uluslararası tek bilimsel gerçeği ara­ maya koyulan gerçek bir bilgindir. O n u n açtığı yoldan gitmekle birlikte eski ya­ zın kaynaklarına da hakkını vermek "Mitoloji Sözlüğü" adıyla okuyucuya sundu­ ğumuz bu kitabın tek amacıdır. H e m e n söyleyelim ki bu kitap bir denemedir, eksiklerini, yetersizliklerini bile bile yayımlamaya giriştiğimiz bir d e n e m e . Yukarda sözünü ettiğimiz sorunları bir dereceye kadar çözümleyebilmek için bu "Mitoloji Sözlügü"nü h e m bir sözlük, h e m de bir antoloji olarak düzenlemek yolunu seçtik. Efsanelik kişilerden kim söz ediyorsa H o m e r o s mu, Hesiodos m u , tragedya yazarları mı, onların anlatımını elden geldiği kadar kendi metinle­ rinden vermeyi denedik. Burada Türkiye'de Türkçe olarak bulunan kaynakların H

çokluğu bizi sevindirdi Tercüme Bürosunun açtığı çığır ve M i l l i Egitim Bakanlığı nın yayımladığı İ l k klasikleri çevirilerinden bu yana çok çalışılmış v e ; YunanLatin yazınının ana yapıtları bugün okunur bir dille kazandırılmış bulunmakta­ dır. D a h a öteye gidilmiş, mitolojik öyküler ve kişiler Batı yazınına olduğu gibi bi­ zim de şiirimize konu olmuştur. Bizden önce Türkçe mitolojiler de yayımlanmış­ tır. Elimize geçenleri çalışmamıza ortak ettik. Bu çapta bir mitoloji sözlüğü bir tek kişinin yapacağı iş değildi. Batı kaynaklı bir tek mitoloji kitabını çevirmektense, kendi olanaklarımızla, kendi yazılı kaynaklarımızdan faydalanarak özgün bir d e n e m e yapmayı yeg gördük. Hangi kaynaklardan nasıl faydalandığımızı, bu kitabı nasıl hazırlayıp hangi yöntemlere göre dizdiğimizi kitabın sonuna eklediği­ miz Sonsöz'de belirtmekteyiz. Okuyucu bu bölümde, sözlüğü nasıl kullanacağını da bulabilecektir. Sözün kısası ben burada tek başıma değil, yapıtları ve çalışmaları elime ge­ çen birçok yazarlarla birlikte ortaya çıkmak istedim. Bu kaynakları bulmada ve değerlendirmede ister istemez kişisel eğilimlerime göre bir seçme yaptım. Oku­ yucu bunu bana bağışlasın ve eleştirilerini, yergilerini, önerilerini benden esirge­ mesin. Çabamın tek ödülü bu olabilir. Borcum büyüktür: En başta h o c a m Prof. D r . Georg Rohde'yi anmak isterim. Mythos ve mythologia'nm ne olduğunu, böyle bir çalışmanın bilimsel yollardan nasıl sürdürüleceğini de göstermiştir. Bu kitaptaki "Kybele" maddesini o n u n 1937'deki Türk Tarih Kongresinde verdiği tebliğe borçluyum. Ama asıl esin kaynağım sevgili ustam ve dostum Halikarnas Balıkçısı'dır. Yurdumuzun eşsiz değerlerine saygıyı ve sevgiyi o aşıladı bana. Çok borçlu olduğum bir kişi d e , birlikte çevirdiğimiz llyada ve Odysseia'yı güzelim şiir diliyle Türkçeye kazandı­ ran arkadaşım A. Kadir'dir. Bu kitap Homeros'la doludur, nasıl olmasın ki Batı uygarlığının ilk ve en büyük ozanı yurttaşımız H o m e r o s burcu burucu Anadolu kokar. Azra Erhat İstanbul, 1972

A
Abas. (1) İlyada'da adı geçen Abant'lar bo­ yuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa'nun oğlu. (2) Aigyptos oğullan amcaları Danaos'un kızlarıyla zorla evlenince, gerdeğe girdikleri gece kanları tarafından öldürülürler. Yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirger, ikisi­ nin birleşmesinden Abas adlı bir erkek çocuk doğar (Tab. 10). Abas Argos'ta kral olur, ev­ lenerek Akrisios'la Proitos'u meydana getirir. Akrisios'tan D a n a e , Danae'den Perseus do­ ğar. Acca Larentia. (1) Roma'nın kuruluş efsanesi'nde sözü geçen çoban Faustulus'un karı­ sı. Kocasının dağda bulduğu Romulus ve Remus bebeklerini benimser ve kendi on iki ço­ cuğuyla birlikte büyütür (Romulus). (2) Roma'nın kuruluş dönemlerinde güzelli­ ğiyle ün salmış bir kız. Bir bayram günü Her­ cules tapınağında tanrı ile tapınak bekçisi bahse girişirler, zar oyununda kim kazana-' caksa "ötekine bir ziyafet çekecek ve bu güzel kızla yatmasını sağlayacaktır. Oyunu Hercu­ les kazanır ve Acca ile sevişir. K ı z sonraları zengin bir Etrüsk'le evlenir ve yaşlı kocası ölünce bütün varlığını Roma halkına bağışlar. Admete. Bir Samos (Sisam) efsanesine gö­ re, Perseus soyundan olan Admete Argos'ta tanrıça Hera tapınağının rahibesiymiş. E l l i sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası Eurystheus ölünce Argos'tan kaçmak zorunda kalmış. Tanrıçanın heykelini yanına alarak Sisam adasına sığınmış. Bir süre sonra Argos'luların parayla tuttukları korsanlar H e ra heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama ge­ miye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle Samos'ta kal­ mak istediğini belli etmiş. Samos Hera'sı diye anılan ünlü bir heykel İlkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. Sisamlılar Hera ve Admete adına yılda bir bayram ya­ parlardı. Admetos. Pherai (bugün Elestino) şehrinin kralı. Delikanlı olarak Kalydon avına ve Ar-

gonaut'lar seferine katılmış. Kyklop'ları öl­ dürdü diye bir yıl Olympos'tan sürülen Apollon'u sığırtmaç olarak kullanmış (Apotlon, Kyklop'lar). Pelias'ın kızı Alkestis'e gönül ve­ ren Admetos onu elde etmek için arabasına bir aslan; bir de yaban domuzu koşmak zo­ runda kalınca Apollon tanrı o n a yardım et­ miş ve Admetos Alkestis'i almış, ne var ki dü­ ğün günü Artemis'e kurban kesmeyi unuttu­ ğu için, tanrıça gerdeğini yılanlarla doldur­ muş. Apollon Admetos'u bu beladan kurtar­ mış, bununla da kalmayıp Admetos'un kade­ rini de değiştirmeyi başarmış: Kader Admetos'un ölümü için saptadığı gün Pherai kralı yerine ölecek başka birini bulursa ertelemeye razı olmuş. Ama o gün gelince Admetos yeri­ ni alacak kimseyi bulamamış: Ne anası, ne babası, ne uşağı, kimse ölmek istememiş, yal­ nız genç karısı Alkestis kendisini feda etmiş. Alkestis Hades'e indikten sonra Herakles ta­ rafından kurtarılır (Herakles). D e l i Dumrul e f sanesine de konu olan bu motifi Euripides "Alkestis" adlı tragedyasında işlemiştir (Alkestis). Adonis. Köken ve kaynakları güney Akde­ niz çevresine uzanan tipik bir Anadolu efsa­ nesi. Kybele-Attis mythos'unun bir başka an­ latımını veren Adonis efsanesi bir toprak-bereket öyküsüdür. Birçok şiir ve masal yazarla­ rının özene bezene işledikleri bu öykü şöyle özetlenebilir: Suriye kralı Theias, ya da Kıbrıs kralı Kinyras'ın Myrrha ya da Smyma adında bir kızı varmış, tanrıça Aphrodite'in lanetine uğra­ yan bu kız babasına tutulmuş, onunla seviş­ mek istemiş. Dadısının kurduğu bir düzenle babasının yatağına girmiş ve on iki gece onunla sevişmiş, son gecesi de gebe kalmış. O gece babası, yanında yatan kadının kendi kızı olduğunu anlamış ve bu korkunç günahı temizlemek için, kılıcıyla kızının üstüne yürü­ yüp onu öldürmek istemiş. Ama tanrılar Myrrha'ya acımışlar ve onu babasının elinden kurtarmak için bir mersin ağacına çevirmiş­ ler. On ay kadar sonra ağacın kabuğu çatla­ mış, gövdesinden dünya güzeli bir bebek çık­ mış. Çocuğun güzelliğine vurulan Aphrodite onu büyütsün diye yeraltı tanrıçası Persephone'ye vermiş. Ama Persephone de çocuğa

K i m daha çabuk bitirecekse. Tanrılar Aedon'a acıyıp onu bir bülbü­ le dönüştürürler. Adrastos. Aedon kız kardeşinin bir gün çeşme başında dert yandığını duyunca. ölen önderlerin oğullarıyla Thebai'ye karşı Epikon'lar seferi­ ne katılır ve bu kez zaferi kazanır. karanlıkta Niobe'nin oğlunu değil de kendi çocuğunu öl­ dürür. Adrastos ölümsüz atına bi­ nerek Argos'a kaçar. 518) anlatıldığı­ na göre. kız kardeşi Eriphyle'yi ona verir ve Argos krallığına döner (Amphiaraos. tanrıçanın güzel delikanlıya olan aşkını kıskanan öbür tanrılar (Ares ya da Artemis) Adonis'in üstü­ ne bir yaban domuzu salmışlar. sepetlere tohum dikerler. Zeus ile Hera'dan daha mutlu bir çift olmakla övündükleri için. Bir süre sonra da onun vârisi olarak tahta çıkar. Aedon Pandareos'un kızı ve Thebaili Zethos'un karışıdır. onu tanır. Argos'a sığınırlar. onu öldüreceğini söyleye­ rek Aedon'a verir. Hera ceza olarak kavga tanrıçası Eris'i sokar arala­ rına. Adonis bahçeleri denilen bu çiçeklerin karşısında ka­ dınlar yas tutar ve "O ton Odonin" (Vah Adonis!) çığlıklarıyle dövünürlerdi. Eriphylej. saçlarını ke­ sip köle kılığına sokar ve kız kardeşine kim olduğunu bildirirse. sıyrığından akan bir damla kan tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya boyamış. Zeus . geri ka­ lan zamanda da istediği yerde yaşayabileceği­ ne karar vermiş. Sonra. Bu arada Oidipus oğullarından Eteokles. Polytekhnos işin farkına varınca çılgı­ na döner. Aedon eltisini kıskanır ve bir gece en büyük oğlunu uykusunda öldür­ meye kalkışır. ama savaş­ ta yitirdiği ogulunun yasına dayanamayıp ölür. Talos'un oğlu. Argos kralı (Tab. öte yandan sevgilisinin yardımına koşan Aphrodite'nin ayağına diken batmış. Karı koca birbirleriyle yarışmaya girişir­ ler. kardeşi Polyneikes'i Thebai'den sürünce. Bülbül). gurura kapılırlar-. Ama mutlulukları başlarına vurur. bir yandan Polyneikes. Polytekhnos araba yapmakta. öbürü Deipyle'yi de Tydeus'a verir ve Polyneikes'le birlikte Thebai'ye karşı Yediler seferine önayak olur. Kırlangıç) alır. Falcı ve bilici olan Amphiaraos bu savaşta bütün önderle­ rin öleceğini. öbürüne bir hizmetçi bulup getirecektir. Adonis'in yılın dört ayını Persephone'nin. Adonis sekiz ay Aphrodite'nin yanında kalmayı seçince. Odysseia'da ( X I X . Tanrıçalar arasında ko­ pan kavgaya yargıçlık eden Zeus. dört ayını da Aphrodite'nin yanında geçireceğine. dedesi Sikyon kralı Polybos'un yanı­ na sığınmak zorunda kalır. ne var ki yanılır. Zethos'un kardeşi Amphion Niobe ile evlenip çok çocuğu oldu­ ğu halde. Bir aile kavgası yüzünden yurdunu bırakıp. İki kız kardeş öç almaya karar ve­ rirler. Adrastos kızlarından birini Polyneikes'e. bir Adrastos'un sağ kalacağını öngörmüştü. Aedon'la Zethos'un yalnız bir ç o ­ cukları olur: Itylos. baharla birlikte yeryüzüne dönen ve aşk cümbüşü içinde fışkırıp gelişen bitkisel varlığı simgeleyen Adonis'e Suriye'de özellikle kadınlar tapınırlardi: Yılda bir bahar bayramları yaparlar. Aedon. (Yun. Adonis efsanesi Sümer ve Hitit kaynakla­ rından gelmedir. kasığından yaralanan Adonis'de kanaya kanaya can ver­ miş. Tammuz-Adonis efsanesiyle Hitit bereket tanrısı Telepinu efsanesi arasında ilişki ve benzerlik göze çarpmaktadır (Kinyas). ama babasını öldüren Amphiarâos'la görünüşte banşarak. öte yandan da adam öl­ dürdüğü için Kalydon'dan sürülen Tydeus. İtys adında bir oğul­ ları olur.tutulmuş. Aedon ku­ maş dokumakta. (2) Miletos efsanesi şöyledir: Aedon Milet'li Pandareos'un kızı ve Polytekhnos adlı sanat­ çının karışıdır. yolda onu kirletir. Kocasıyla birlikte Kolophon' da mutlu günler yaşarlar. Gerçekten de öyle olur. kocası da gider Efes'ten onun kız kardeşi Khelidon'u (Yun. Adonis İbranîce "efendi" anlamına gelen Tammuz (Türkçe Temmuz) adının yunancalaştırılmış karşılığıdır. iki kız kardeşi öldürmek ister. Yarışmayı Aedon kazanır. (1) İlkçağ yazarlarını çok etkileyen bu efsaneye ilkin Homeros'ta rastlanır. büyük yenilgiden sonra. İtys'i öldürüp pişirirler ve babasına yedirirler. Kışın yeraltında saklanan. Efsanesi Thebai'ye karşı Yediler seferiy­ le ilgilidir. 23). onları sıcak su­ larla sularlardı. onu Aphrodite'ye bir daha geri ver­ meye yaraşmamış. böylece hızla büyüyen bu bit­ kiler kısa zamanda solup ölürlerdi. saksıla­ ra. Toprağı sulayan kanından Manisa lalesi denilen bahar çiçekleri bitmiş.

Yunan mythos'u tanrılar tanrısı Zeus'un üs­ tünde. krallar kralı Agamemnon'un kişi­ liğinde de krallığın hem erdemlerim. 14 ve 15). yalnız İlyada'da değil. Varlığının gün geçtikçe eksildi­ ğini gören kral Girit'ten ünlü mimar Daidalos'u çağırmış. Para hırsına kapılan iki mimar da hazine odasını. İlyada'nın üçüncü bölümünde Helene surla­ rın üstüne dizilmiş. Bu bakımdan destana olduu kadar. İlyada'da Pelops oğullarının kan davasından söz edilmez. Prokne ile Philomela Atina kralı Pandion'un kızlarıdır. Dök yüreğindeki acılan. Girit'ten sürülüp Argos'a gelir ve ilkin Pleisthenes ile evlenir. Tereus'u da hüthüt kuşuna dönüştürürler. yedinci gece uykuya dalınca iki mimar bir daha uyanmamışlar. bölgesel kralların toplantısında çizilir. ondan üstün bir güç bulunduğunu gös­ terdiği gibi. Delphoi ve Thebai şehirlerinde yaptıkları anıtlar parmakla gösterilirmiş: Delphoi'de Apollon. 1 1 . T a n n onlara en büyük ödül diye tatlı bir ölüm bağışlamış. Agamedes. Atreus'tan Thyestes'e ve ondan Agamemnon'a aktarılır. Atreus'la Thyestes arasındaki kardeş kavgasında ölür (Atreus). Trophonios Agamedes'in kafasını keserek kaçmış. Aerope. krallık normal yoldan Pelops'tan Atreus'a.). sonra Atreus'un karısı olur. Prokne Trakya kralı Tereus'la evlenir ve İtys adlı bir oğulları olur. onları ordularıyla bir­ likte yöneten başkomutandır. 100 vd. her biri bir bölgenin yönetimini elinde tutan birçok derebeylerinin başında. hem güçlü bir savaşçı" olarak tanıtır. Harpya'lardan biri. kral değneğinin tarihçesini çizerken (İl. İki kız kardeş İtys'i ke­ sip babasına yedirmekle öç alırlar. A p o l l o n . Agamedes üvey oğlu Trophonios'la birlikte Yunanistan'ın en ünlü mimarlarındanmış. hazineden bir şeyler araklarlarmış. (3) Atina efsanesi: Tragedya yazarlarının ve özellikle Sophokles'in yitik "Tereus" traged yasında anlatıldığı gibi. Ve ölümsüz dudaklarından çıkan ezgiler Karışsın sesine mutlu yüceliklerde. Çöz tanrısal dilini. hem de eksik ve zayıf yönlerini önümüze serer. Agamemnon ve Menelaos'un anaları olarak gösterilir. Öyle olmuş. başka bir efsane koluna göre Agamemnon'un ilk atası Tantalos'tu. savaş alanına bakan Troyalı ihtiyarlara en başta eski eniştesi Agamemnon'u "hem iyi bir kral. Tanrılar Prokne'yi bülbül. 15). Agamedes ile Trophonios Delphoi tapınağını bitirince. bir taşını yerinden oynatıp kolayca çıkarabilecekleri biçimde yapmışlar Geceleri buraya girer. Philomela'yı kırlangıç (baş­ ka bir anlatıma göre adı güzel sesli anlamına gelen Philomela bülbül olur). eşsiz bir tiptir. Tanrı koroları kursun yukarda. (Tab. Homeros onun asasının. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş düşmanlığı ve onun sonu I ! . Boiotia kralı da onla­ ra hazinesini saklamak için sağlam bir yapı ıs­ marlamış. uyan. tragedyaya da esin konusu olmuştur Agamemnon. Bir tuzak kurmuşlar ve iki hır­ sızı tam yakalayacakken. bu kurultayda da başlıca kural danışmadır. öbürünü kırlangıç haline sokar. Anlat o kutsal ağıtlarınla Oğlumuz ffys'in başına gelenleri. Arkadya'da Poseidon tapınakları ve Thebai'de Alkmene'nin yatak odası ellerinden çıkmış. soyunu Pelops'a kadar götü­ rür. Aello. Adı Kasırga anla­ mına gelir (Harpyalar). Ama Tereus Philomela ile de sevişir ve olup biteni kız kardeşine anlatma­ sın diye dilini koparır. Agamemnon kraldır. Aerope. altın saçlı t a n r ı Duyup bu acı yankıları. Sık fundalıklardan göklere yükselsin. Başka bir anlatıma göre. Kızıl boynundan su gibi aksın Oğlumuzun adını inleyen sesin. Buyruğuna tek sınır.araya girer ve birini bülbül. Karşılık versin sana. Agamemnon Yunan mythos'unda tektir. Apollon da altı gün yiyip içip eğlenmelerini. Agamemnon'un kral­ lık yetkisi Zeus'tan gelmiştir. yedinci günü emeklerinin karşılığını alacaklarını bildirmiş. Girit kralı Katreus'un kızı (Tab. tan­ rıdan ücretlerini istemişler. Alsın fildişi çalgısını. efsaneler boyunca onun simgele­ diği kavramı onun kadar etkin ve belirgin ni­ teliklerle canlandıran başka bir kişi yoktur. krallar kralıdır. Agamemnon. Aristophanes "Kuşlar" komedyasında bu dramı Hüthüt'ün ağzından şöyle anlatır: yan garip bülbülüm.

).bilemezsin Atreus oğlunun niyeti ne? Akha oğullarını yokluyor şimdi o.. T e p k i n i n . istek ve buyruklarını e m r i n ­ deki i n s a n l a n n k i n d e n üstün g ö r m e k t e ve bu İnanışa g ö r e d a v r a n m a k t a d ı r . yanıyordu iki gözü yalım yalım. feodal Akha d ü z e n i n i n t ü m ü n ü k a p s a m a k t a ­ dır (İl.. 1 0 2 vd.. Kurnaz Kronis oğlu şu değnekle bütün yetkileri size krallık etsin diye verdi Agamemnon'al A p o l l o n ' u n Akha'lara gönderdiği salgının n e d e n i n i bilen Kalkhas bu öfke karşısında ç e ­ kinir gerçeği söylemeye (İl. çıkarma düşkün yürek. tersler. h i ç e sayar (İl. Sense savaştan anlamaz korkağın birisin. Öfkelenip de Akha'lara yıkım getirmesin sakın.). yalnız kavgaya tutuştuğu Akhilleus'tan gelmemesi. Halkını ke­ miren bir kralsın s e n " . Zeus'un beslediği kralların amansızdır öfkesi. Size diyorum Akha oğulları.. Tutsağı Khrysels'i geri v e r m e k i s t e m e m e s i .. gelsin babası kurtulmalık versin sana. yiğit Atreus kapkara bir öfkeyle doluydu yüreği. Kalktı hırsla gücü yaygın Agamemnon. Ne kurultayda geçer sözün. Her taraftan bir ses çıkarsa iyi olmaz. Bu s o r u n u Akha o r d u s u n u n nasıl ç ö z ü m l e ­ diği de ilginçtir. o r d u n u n alt tabaka­ sını simgeleyen bir askerin de kralı en ağır sözlerle kınaması dikkati ç e k e r . sizi aşağılık herifler sizi. tlyada'nın k o n u s u . yakışık almaz Akha oğullarını yıkıma sürüklemen. 78 vd. I. Atreus oğlu. vd. Atreus oğlu? Barakaların tunçla.. yoksun bıraktı onu. otursun onur payının üstüne. vermek z o r u n ­ da kalınca Akhilleus'unkini a l m a k t a hiçbir sa­ kınca g ö r m e m e s i kavganın asıl n e d e n i d i r . dışarı vurana dek taşır yüreğinde onu.. Seni şarap fıçısı. Gene mi bir fisteğin var. Bir de altın mı istiyor canın şimdi? Tutup getirelim Troya'Mardan birini. unutamaz kinini. A g a m e m n o n kraldır ve h e r kral gi­ di kendi çıkarını. bu senin son küfrün olurdu ona.). . bir zaman öfkesini yenerse de. A m a A g a m e m n o n n e Kalkhas'ı dinler. Bu olayda karşısına çıkan kim olursa olsun pay­ lar. Saygısızlık etti Akhllleus'a. bir tek baş olmalı. bildiğini y a p a r . seni geyik yürekli. ama ezecek yakında başlarını. A g a m e m n o r i ile Akhilleııs arasındaki kavga A g a m e m n o n y ü z ü n d e n k o p a r .c u n d a İşlenen k o r k u n ç suçlar d a h a çok t r a ­ gedyaya k o n u olmuştur (Atreus). halktan bir a d a m ı n kralı kına14 biliyorum Akha'lartn . ması (Thersitesj..). seni it gözlü. düşüp kalkmaya.. Bir şehri alır almaz biz Akha 'lar onları sana verdiydik ilk peşin. Ve bu kavgada krallar kralının t u t u ­ m u . I. I I . Kral azgın olur kızınca ayak takımından birine. Bu eleştiri Akhilleus'un a ğ z ı n d a n şöyle dile gelir. Seni gidi edep­ siz. Akha oğulları denmez size artık. "Ey doymak bilmek adam.. tek başına bırakalım Troya'da onu. A t h e n a ' n ı n verdiği esinle Odysseus sıraları dolaşıp şöyle yatıştırır h e r ­ kesi (İl. o adamın b ü t ü n Argos'lulara her yerde sözü geçer.. Kızdıracağım saydığı adamı. hey. bütün gözlerden uzakta. bir tek kral. 2 2 5 vd. Akhilleus'un içinde büyük bir kin yok gene de. A m a yiğidin sözlerinden d a h a da şaşırtıcıdır T h e r s i t e s ' i n . karakteri ve kişiliği b ü t ü n açıklığıyla o r t a ­ ya serilir. Bu kral portresi ü s t ü n d e d u r m a y a değer. ne savaşta geçer. A m a d e s t a n A g a m e m n o n ' u bir krala özgü b ü t ü n nitelikle­ riyle canlandırır. aldı onur payını. 1 9 3 vd. Bu eleştiri yalnız kralı degil. 1 2 2 . hem gevşek davranmasaydı sana. öyle mi? Taze bir kadın mı istiyorsun yoksa. ( İ l . Hadi yurda dönelim gemilerimizle. Yardım etmeyelim de görsün sonunu. oğlu... altınla versin sana. daha güçlüdür onlar senden. n e de o n u n sözlerine uyulmasını salık veren Akhilleus'u. Akha kadınları demeli. Halkın y ö n e ­ ticisini eleştirmesi d ü n y a yazınında ilk kez gö­ rülmektedir b u r a d a ... Bu davranışı tepki uyandırır. kapatmaya kendine? Başbuğsun. I. II. kadınla dolu. Hem biz burada hepimiz kral değiliz ki. en üstün yiğidimize.): ..

Attes onu görünce çıldırır ve erkekliğini keser. hünsa imiş. Tam düğün gecesi düğün ezgileri söylen­ mektedir ki Agdistis birdenbire çıkagelir. Derken Agdistis Attes'i çıldırtmış. Her davranışında sanki bir sakarlık vardır Agamemnon'uh: Aulis'te avlanırken Artemis'i kızdırması. ne savaşta bir Akhilleus ya da bir Aias olabilir.ılkı şır. bundan gebe kalarak Attes (başka kaynaklara göre Attis) adlı bir oğlan doğurur. Zeus da bu dileğini yerine getirmiş. Aigisthos). 85 vd. Kadmos ile Harmonia'nın kızı.). delikanlı bir çam ağacının dibinde erkekliğini keserek can vermiş. Onu dağa bırakır. Karısının ve onun âşığı olan kendi amcaoglunun elinden öldürülmesi bile aynı yarı komik. Bundan hünsa bir varlık doğar: Agdistis. ba­ rışmak için ödün vermeye razıdır. orada Kybele tanrıçaya bir taş biçiminde tapılırmış. Bu konu Euripides'in "Bakkha'lar" tragedyasın­ da işlenmiştir (Pentheus. Bu efsanelerde Agdistis ile ana tanrıça Kybele birbirine karışmaktadır. oğlu Pentheus'u bir vah­ şi hayvan sanarak kendi eliyle parçalamış. çürümesin diye. onunla birleşmeyi başaramayınca tohu­ munu bir kayanın üstüne bırakmış. Bu sözü aldıktan sonra Agdisüs sevgilisinin ölüsünü Pessinus'a götür­ müş. XIX. ırmak tanrı Sangarios'un (Sakarya) kızı bu ağaçtan bir badem koparıp göğsüne saklar. Bu efsanenin başka bir anlatımı da şöyle­ dir: Phyrgia ilinin sınırlarında Agdos adlı ıssız bir kaya varmış. Ne var ki Attes Agdistls'ten kaçmak İ ç i n Pesslnus'a gider ve orada kralın kızıyla evlenmeye k. öyle eşsiz güzellikte bir delikanlı olur ki o zaman salt kadın olan Agdistis ona âşık olur. Pausanias'ın anlattığı Agdistis e f sanesi ana tanrıça Kybele'nin Pessinus'taki kültüne ilişkin bir efsanedir. bir daha aynı uysallığı gösterir ve özür dileyerek barışır (İl. Bakkha'lar). Bebek gelen geçenin ilgisini çek­ miş. Onun kişiliğin­ de Homeros ve yolunu izleyen bütün ozanlar krallık kurumunun kusur ve eksikliklerini or­ taya sermek istemişlerdir sanki.1 r . ama Agamemnon burada da tam başarılı değildir. Her neyse Agdistis ile Kybele ikisi birden gö­ nül vermişler bu güzel delikanlıya. gebe kalıp Attes'i doğurmuş. Motifleri t o p ­ rak bereketini ve bitkinin öldükten sonra ye­ niden dirilmesini simgeleyen bu efsaneler da- . ne de kurultayda bir Nestor ya da Odysseus gibi üstün bir akıl gösterebilir. İlyada onun kahramanlıkları ve öldürdüğü Troyalı yiğitlerin adıyla doludur. Attes ölür. hem erkek olan bu yaratığı tanrı­ lar ele geçirir ve erkeklik uzvunu kesip atar­ lar. Pessİnus kralı da aynı şeyi yapar. bu­ nun meyvesini Sangarios ırmağının kızı Nana göğsüne almış. Kybele onu da gömmüş ve onun me­ zarı üstünde de menekşeler bitmiş. uzuvdan bir badem ağacı meydana gelir. Hem kadın. Bakhalar sürü­ süne katılan Agaue. t e ­ kenin sütü olamayacağı halde. Semele'nin oğlu tanrı Dionysos anasının öcünü almış. adının Phrygi a dilinde teke anlamına gelen "artagus" teke ile ilişkisini göstermektedir. Zeus'la Semele'nin aşkı üstüne de­ dikodu yaptığı için. Agdistis de sevgilisinin bedeninin bozulma­ masını sağlar. orada gömmüş ve anısına bir bayram ile bir rahip heyeti kurmuş. Pentheus'un anası (Tab. Zeus bir gece düş görerek tohumunu yeryüzüne döker. 18). bu yüz­ den kızı İphigeneia'yı kurban etmek zorunda kalışı bu kralın hatalarını ne kadar pahalıya ödediğini gösterir (İphigeneia). Zeus tanrıçaya tutul­ muş. Agaue. Agdistis Zeus'a yalvarmış Attis'in bedeni hiç bozulmadan kalsın. Ayrıca mezarı üstünde bir badem ağacı büyümüş. Bu t o ­ humdan Agdistis doğmuş. Sangarios Nana'ya çocuğu dağa bırakmasını buyurmuş. toprağa akan kanından biten menekşe­ ler dibinde öldüğü çamı çepeçevre sarmışlar. Yiğidin olumsuz tepkisiyle karşılaştıktan sonra. Attes büyüyünce öyle yakışıklı. uzvundan bir badem ağacı çıkmış. Agdistis'i Dionysos sarhoş ederek erkekliğinden et­ miş. Agamemnon gene de bir zorba olarak gös­ terilmez llyada'da. küçük parmağı da oynamaya de­ vam edecekmiş.At ıi >r . Agdistis. Attis'in saçları bü­ yümeye. ama Phrygia kralı Midas onu kendi kızına almak istiyormuş. Ne var ki bu artagus sözcüğü "güzel" anlamına da gelebilir. yarı trajik kaderin belirtisidir (Klytaimestra. aslında talihsiz bir adam­ dır: Akhilleus'u kırdığına bin pişman olur. Midas'ın kızı da umutsuzluğa düşerek canına kıymış. onu bir tekenin sütüyle beslemişler. Kybele tanrıça onu göm­ müş. Jno ile Semele'nin kardeşi.

bir denizkızı olan Psamathe'den (Yun. Epaphos'un oğlu. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiçbir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş biçimine sokuldular: Meropis baykuş ol­ du. Phokos'un atletik yarışmalarda başarılarını kıskanan ağabeyleri Telamon ile Peleus kafa­ sına bir disk atarak öldürmüşlejr onu. 14 ve 21). Hiç biri de geri gelmez. Agron. K ı z ı Europe tanrı Zeus tarafından kaçırılınca Agenor oğulları Kadmos. ama Platon onu ölüler yargıcı ola­ rak gösterir ve Asya'lı Minos ile Rhadamanthys'in yanıbaşında Avrupa'dan gelen ruhları yargıladığını ileri sürer (Gorgias. Gerçi H o meros destanlarında Aiakos'un böyle bir sıfa­ tı yoktur. Aiaie. Atina kralı Kekrops'un üç kızından biri. Hesiodos'a gö­ re Aglaie Kharit'lerin en gencidir ve tanrı Hephaistos'la evlenmiştir. Kum) Phokos (Yun. en dindarı diye anılan Aiakos. Aiakosoğlu. Aia. Yunanlıların en dürüstü. llyada'da soyadı (Tab. Bu iki Aias birbi­ rinden çok ayrı kişilerdir. Kolkhis ülkesinin eski adıdır (Argonaut'lar). 524a). Akhilleus'a verilen Aias. Karıncalardan dog­ ma bu adamlara Myrmidon'lar (Yunanca "myrmeks" karınca demektir) denmiş. Agron da yagmurkuşu haline dönüştürüldü. Agenor ise Fenike'ye yerleşir. Adı parlak anlamına gelen Aglaie Zeus ile Eurynome'den doğmuş üç Kharit tanrıçanın biridir (Kharit'ler). Akdeniz çevresinde kentler kurup yerleşirler (îo. Kos (Istanköy) adasında Byssa ve Meropis adlı iki kız kardeşiyle yaşayan ve yal­ nız toprak işleriyle uğraşan bir delikanlı. Aiakos da babası Zeus'a yal­ varmış ki adada bol sayıda bulunan karıncala­ rı insana dönüştürsün. "büyük Aias" Telamon'un oğlu. Zeus'la su perisi Aigina'nın oğludur (Tab. Aiakos da hak yerine gelsin diye sürmüş oğullarını Aigina'dan. Yun. içinde yı­ lanlarla sarılı bir bebek görünce korkudan çıldırarak Atina Akropolünden aşağıya atarlar kendilerini (Erikhthonios). Baştanrı oğlunun bu dileğini yerine getirmiş. Io inek kılığında dünyayı dolaştıktan son­ ra Mısır'a gelir. Afrika'nın bir bölgesi­ ne adını veren bu kız tanrı Poseidon'la birle­ şerek ikiz doğurur: Agenor ile Belos. içinde Erikthonoios'u sakladığı sepeti ona ve­ rip sakın açmamasını söyler. Aglaie. Aglauros (yahut Agraulos). Tanrıça Athena. Bunlardan amaç. Epaphos. Belos Mısır'a. Anasının adını alan Aigina adasında kral iken uyruklarının hepsi vebadan ölmüş. orada Zeus'tan olan oğlu Epaphos'u doğurur. "küçük Aias" Oileus'un oğludur ve Lokris'lilerin önderi olarak gelmiştir Troya sava­ şına. Ama kardeşleri Herse ve Pandrosos'la birlikte Aglauros m e ­ rakını yenemez ve sepeti açarlar. Kybele tanrıçanın ise Ana­ dolu'da ve çevrede tarih öncesi çağlardan Roma devrine değin çeşitli adlarla tapım gör­ düğü herkesçe bilinmektedir (Kybele). Phoiniks ve K i l i k s ' i k ı z kardeşlerini aramaya gönderir. Agenor. "aia" veya "gaia" toprak demek­ tir. Europe). Aiakos'un torunu Akhilleus sonraları Myrmidon'ları kendi ordusu olarak Troya seferine götürmüştür. Odysseia'da büyücü tanrıça Kirke'nin adasına verilen ad (Kirke). ama h e p omuz om- . Bu hakseverliği ona öldükten sonra Hades ülkesinde yargıç olmayı sağlamış. 21). bulup getirmedikçe dön­ memelerini buyurur. Byssa martı oldu. lo'nun torunu olan Agenor tanrı Zeus'un soyundandır (Tab. Epaphos da Nil tanrısı Neilos'un kızı Memphis'le evlenir ve Libya adında bir kızları olur. öteki. Akhilleus'un amca çocuğu ve Salamis adası­ nın kralıdır (Tab. Pessinus'taki Kybele kültünde rahiple­ rin belli zamanlarda ve törenlerde erkeklik uzuvlarını kesmelerinin nedenini ve kaynağı­ nı anlatmaktadır. Aiakos. 21). Aiakos'un Aigina'dan Telamon ile Peleus. Tyr ile Sidon kentlerinin kralı olur. biri. Belos. Tanrıların çok sevdiği Aiakos'tan Yunanlı­ lar bir dilekte bulunmuşlar: Ülkelerini kasıp kavuran kuraklığa son vermesi için Zeus'a ya­ karmasını istemişler ve Zeus bu dileği de yeri­ ne getirmiş. Fok balığı) adlı bir 03lu olmuş.ha çok alegorik birer anlam taşır. 10). 16 Aia. İlyada'da iki Aias'ın adı geçer.

). 'kendirden bir zırh giymiş küçümencik bir adamdır ama. M1. ikinci yılından sonra kızlar kurban edilmeyip Athena rahibe­ si olarak T r o y a ' d a alıkonulmuşlar. omuz omza destek oluyordu birbirine. boynuzlarının kökü bol bol ter döker. 2 2 6 vd. dışarı çekmek ister ve dinsel töreleri hiçe sayarak bu işi başarır. Akhilleus'tan sonra en yiğit savaşçısıdır. öteye de hiç gidemezler (İl. bu iki yiğidin nitelikleri ve ka­ derleriyle birbirinden çok değişik olmalarında aramalı.' 17 . Akha'lann eline geçtiği sırada P r i a m o s ' u n kı­ zı Kassandra A t h e n a t a p ı n a ğ ı n a sığınmış. 7 0 2 vd. bütün Hellen'leri. katılmadıkları hiçbir savaş.). Oileus'un çevik oğlu Alas hiç.). Bu t ö r e de bin yıl sürdürülmelidir. 5 2 6 vd. a m a bu kez Aias A t h e n a ' n ı n öfkesine karşın kurtulduğuna böbürlendiği için tanrıça Zeus'un yıldırımını alarak kendi öldürür akıl­ sız yiğidi. Akha'lann kalesi diye anılan Aias'ı P r i a m o s surların ü s t ü n d e n g ö r ü n c e . Aias'lar arasındaki bu birlik. XIII. akılsız adam. öbür Akha'lı.). 4 8 3 vd. (1) AİAS O İ L E U S O Ğ L U . III. kadar değil boyu boşu Aralarını s o n u n d a Akhilleus bulur. llyada'daki olaylardan sonrasını an talan destanlarda A i a s ı n m İşlediği büyük bir suç söz k o n u s u d u r : Troya şehrinin düştüğü. Ama sert. VII. kavgacı başı. yatıştırır Aias'ı bu kötü huyu Aias'm başına bela olacaktır. ama hiç ayrılamaz Telamon'un oğlu Aias'tan. Akha'lardan geri kalırsın her İşte. gittikleri zaman yarık boyunca uca doğru yalnız cilalı boyunduruk ayırır onları birbirinden. yeni sürülen tarlada şarap rengi İki öküz nasıl gönüldeş olur da çekerlerse sabanı. Delphoi'ye çare sorulduğun­ da. Girit'lilerin ö n d e r i de şöyle tanımlar o n u (İl. Bunu d a h a iyi anlamak için h e r biri­ ni ayrı ayrı incelemeliyiz. Argos'luları başıyla. ikide bir salgın­ lar baş gösterir. kavgacı ve kimi z a m a n kabadır.). a m a cezasız bırakmaz: D ö n ü ş yolculu­ ğunda Akha'lar k o r k u n ç bir fırtınaya tutulur­ lar. hem çok ufak. Aias kızı sığınağından ayırmak. Aias H e k t o r ' a karşı teke tek savaşa da h a ­ zırdır.. tanrı sözcüsü şu cevabı verir: Kassand r a ' n ı n kaçırılıp ırzına geçilmesinin kefareti olarak her yıl Lokris'ten Troya'ya iki genç ki/ gönderilmeli ve Athena tapınağına kurban edilmelidir. işte Aias'lar da tıpkı öyle. Aias. Aias İlyada'da şöyle çıkar karşımıza (İl. beraberliğin asıl n e d e n i n i . 7 1 2 vd. Lokris'lilere Oileus oğlu Telamon'un çevik Aias komuta eder. senin aklında hiç çeviklik yok. Kim o. 2 0 6 vd. Aias'm gemisi batar.). Aias'ın işlediği günahların cezasını yurdu da çeker: Yiğit öldükten sonra bile uzun bir süre Lokris toprağı verimsiz kalır. Akha'lar bu günahı kendisine ö d e t m e k için Aias'ı taşlamaya koyulurlar. Akh a ' l a n n . boyu bosuyla küçük Aias'ın t a m karşıtıdır. Ne var ki bu kez kendi de A t h e n a sunağına sığınıp yalvarır. XIII. yanındaki H e l e n e ' y e sorar (İl. Patroklos'un ölüsünü Troyalıların elin­ d e n kurtarmaya da yardım e d e r . geniş omuzlarıyla aşan? H e l e n e de bu yiğidin "eşi görülmedik Aias" olduğunu söyler. G ö r ü n ü ş ü . oğlu Aias'mki ondan ufak. Irlyarı yiğit. XXIII.za savaşırlar. Akha'ları kargı atmakta . tanrıçanın heykeline sımsıkı sarılmıştır. Lokris'liler b u n u yapmışlar. Poseidon yiğidi kur­ tarır. başaramayacakla­ rı hiçbir yiğitlik yoktur. hafif silahları kullanmakta ustadırlar. Bu iki yiğit Akha o r d u s u n u n canı ciğeridir. I I . Aias kırk t a n e kara gemiyle gelmiştir T r o ya'ya. gemilerin yanındaki çetin boğuşmaya katılır. geçer. Bu dayanışmayı şöyle tanımlar H o m e r o s (İl. Patroklos'un ölüsü için yapılan araba yarışmasında Aias İ d o m e n e u s ' l a kavgaya tutuşur. Savaşa hazırlanırken şöyle tanımlanır Alas (İl. (2) AİAS TELAMON O Ğ L U T e l a m o n ' u n oğlu Salamis'li Aias Troya sa­ vaşına yalnız on iki gemi getirdiği h a l d e . a m a o n u n k o m u t a ettiği bölükler hiç b e n z e m e z öbür savaşçılara: Okçular Lokris'liler. soylu. Tanrıça yiğidi böylece ö l ü m d e n korumuş olur.

son katına saplanır kalır. ünü. öldürür. 8). lason Argonaut'larla birlikte altın postu almaya gelince. öç al­ dım diye şenlik yapar. "ovada duran. Kafkas dağının eteklerinde bulunan Kolkhis (bugünkü Gürcistan) ülkesine kral olur. Aidoneus. İlyada'da en erdemli yiğit olarak karşımıza çıkan Telamon oğlu Aias'ın adına birçok ef­ saneler daha kurulmuştur. Korkunç diye nitelenen bu kalkan yedi kat deri. pürtüklü. saldırı­ da da. silahlarla sarıp sarmaladı bedenini. savaşın en çetin anların­ da aslan gibi dövüşür. iri" bir kaya parçası alır ve Aias'ın kalkanını tam gö­ beğinden vurur. ama Agamemnon ile Menelaos ne yapıp yapıp silahlan Odysseus'a verirler. Önce Korinthos tah­ tına çıkar. Troya savaşı da bittik­ ten sonra. Aias çileden çıkmış. Korkunç yüzünde bir gülümseme. Sophokles'in bu tragedyasında ününü ömrü­ nün sonuna kadar koruyamayan büyük ada­ mın dramı dile getirilmiştir. değeri hiçe sayılıp ağır bir haka1 « rete uğramıştır. Ama Aias daha büyük bir ka­ yayla onu s a f dışı eder ( İ l . yıllar sonra yurdu­ na dönen kızı Medeia'nın yardımıyla tacını yeni baştan elde edebilmiş (Argonaut'lar). Akra'ların gevşediğini gördü mü. tıpkı dev yapılı Ares gibi yürüdü. Akha'lara söz geçirmek için ona baş vururlar. Bunca büyük bir kah­ ramanın böyle gülünç bir duruma düşmesi Aias'ın katlanacağı bir çöküntü değildir: Kılı­ cının üstüne atar kendini ve canına kıyar. güçlerine güç ka­ tar. Kız kardeşi Helle ile Asya'ya kaçan Phriksos Kolkhis'e sığınmış ve üstünde uçtuğu ka­ natlı koçu Zeus'a kurban ettikten sonra. altın postunu Aietes'e armağan etmiş. Akha'larm kalesi. dev yapılı Aias. sorumluluk duygusu Agamemnon'unkinden daha üstündür. bir gece pusu kurar. Pandion bir devrim sonucu Atina'dan sürülünce. bir kat da tunçtan yapılmıştır. önde yürür. O adam da Telamon oğlu Aias'tır. Çektiği acı korkunçtur. kara. Medeia'nın yardımıyla altın postu çalıp kaçan Argonaut'ların peşine takılmışsa da oğlu Apsyrtos'un. 24). Thetis ister ki Akhilleus'tan sonra en yaman savaşçı kimse o alsın silahları. Medeia'nın kesip denize serptiği parçalarını toplamakla vakit geçirmiş ve umutsuzluğa kapılarak Kolkhis'e dönmüş. O sırada bir bunalım geçirir. Aias kalkanıyla dikkati çeker Akha'lar ara­ sında. Öyle ki tanrılar bile derin bir saygı beslerler Aias'a. 268 vd. Yeraltı tanrısı Hades'in başka bir adı (Hades). uzun gölgeli kargısı sallanıyordu. Theseus'un babası (Tab. soykaları çadırına taşır. Aias kendine gelip ne yaptı­ ğını. İşte böyle atıldı öne o. Kral da onu tanrı Ares'e adanmış ormandaki bir meşe ağacına asmış ve bekçi olarak önüne korkunç bir ejder dikmiş. fırladı. bizim bugünkü deyimlerimizle bir şizofreni ya da paronaya krizi. savunmada da hep başta gelir. Bu işte tanrı parmağı vardır. Kronos oğlunun. elinde kılıcıyla Akha ordusunu yok edeceğim diye bir sığır sürüsüne saldırır. Aias Hektor'u alt etmekle kalmaz. Aias'ı tanrıça Athena bu korkunç ya­ nılgıya düşürür. Güneş tanrı Helios ile Okeanos kızı Perseis'in oğlu (Tab. Atina kralı Pandion'un oğlu. he­ men koşar. yürek kemiren savaş gücüyle birbirleri üstüne saldırttığı erler arasında savaşa giden Ares gibi tıpkı. Hektor'la savaşta Troya'lı yiğidin kargısı altı kat deriyi geçer. Thetis'in tanrı Hephaistos'a yaptı­ rıp oğluna getirdiği silahlar kime kalacak diye kavga kopar Akha komutanları arasında.I \U l\ / I I I İ U O Aias giydi ısıldayım tunç zırhını. Aigreus onu . derken Hektor. Geniş adımlar atıyordu altında ayakları. Aietes. sonra Karadeniz'in güney-dogu kıyılannda. Orada da tahtından olmuş. kimleri öldürdüğünü görünce düşmanla­ rının karşısında rezil olmaya dayanamaz. Büyücü Kirke'nin ve Minos'un karısı Pasiphae'nin kardeşi ve Medeia ile Apsyrtos'un babasıdır. Akhilleus'un bir kız uğruna savaştan çekilmesini. Aias kendi çıkarını hiç düşünmeyen ülkü­ cü bir kahramandır. Aietes ona birçok sınamaları başarırsa postu vereceğini söyle­ miş. hayvanların hepsini bir bir öldürür. Bunların arasında şair Sophokles'in "Aias" adlı tragedyasında ele aldığı yürekler acısı dramı üstünde dura­ lım: Akhilleus öldükten. küçük düşü­ rülmüş. Troya'nın sayısız yiğidini tepeler. savaş arkadaşlarını hiçe saymasını sert sözler­ le kınar. kışkırtır onları.). V I I . Aigeus.

IV. "Melampodes" (kara ayaklar) üiktllnl. kendi ogluymuş gibi benimseyerek yetiş­ tirir. Sophokles'in "Elektra". Dönüşte bu sözünü unutur ve ge­ misi kara yelkenleriyle girer limana. Ama Aigisthos Thyestes'in kendi öz babası olduğunu anlar ve onun yerine Atreus'u öldürür. Thyestes kardeşinden öç almak çarelerini arar. Agamemnon Troya'dan dönünce ikisi birden kahpece vururlar onu. Aigyptos. Pelopeia Aigisthos'u doğurur. keçi anlamındaki "aix"ten türemedir) Mykenai sarayına gelir. Sonra da Thyestes'i öldürmekle görev­ lendirir. dönüş yolunda Troizen'de kalır ve ora kralının kızı Aithra ile birleşir. Euripides'in "Elektra" ve "Orestes" adlı tragedyaları bu aile dramını çeşitli ayrıntılarıyla ve başka başka açılardan ele ala­ rak canlandırırlar. Kuşaktan kuşağa süregiden bu kan davası tragedya şairlerine tükenmez bir esin kaynağı olmuştur. Aigis. bir süre sonra da kendisini tanıma­ yan amcası Atreus'la evlenir. Aigina. Ama Aigeus mutsuz bir kraldır. Aigina bu adada Aiakos'u doğu­ rur. sonra Atreus'un oğlu Aga memnon tarafından kovulurlar. Theseus'un yolunu gözleyen Aigeus kara yelkenleri görünce oğlunu öldü sanarak kendini denize atar. Kimden olduğunu bilmediği bu çocuğu kırla­ ra bırakır. Aithra'ya. Panathenaia bayramında yarışan Girit atleti Androgeos'u öldürttüğü için kral Minos'un korkunç isteklerine uymak zorunda kalır: Her yıl Atina gençliğinden yedi erkek ve yedi kız Minotauros'a yedirilmek üzere Girit'e gönderilmektedir. İçinde boğulduğu denize adı verilerek Aigaios Pontos (Ege denizi) denmiştir. Bunun nedenini Delphoi tapınağında tanrı sözcüsüne sormaya gider. Yılanlarla çevrili. I I I . (Od. ataları da Zeus'la lo' dan doğma Epaphos'tur. Zeus'un Girit mağarasında kendisini emziren keçi Amaltheia'nın derisiyle yaptığı bir kalkandır. I. Aldığı cevabı pek anlamaz ama. kralın karısı Klytaimestra'yı baştan çı­ karır. Aiakos bir süre sonra adaya bir Pelasg soyu yerleştirip Oinone'ye anasının adını vererek Aigina der (Aiakos). Delikanlılık çağına gelince. 518-537). Çobanların keçi sütüyle besleyip büyüttükleri Aigisthos (adı Yun. Bu çocuk kahraman Theseus'tur. Belos'la Ankhinoe'nin oğlu (Tab. Aigisthos. yani Mısır'ı fetheder ve oraya adını varlı . Aithra bir ço­ cuk doğurur. babasının adını bil­ dirmeden büyütmesini söyler. Theseus Atina'ya döner ve amcası Pallas'ın tahta göz dikmiş elli oğlunu alt edip babasına kendini tanıtır (Aithra). 14 ve 15). yedi yıl hüküm sürdükten sonra Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülür. Homeros destanlarında tanrı Zeus ve Athena'nın kalıp sıfatlarından biri de "aigis taşıyan"dır. gemisine bir beyaz yelken çekecektir.AİGYPTOS kardeşleriyle birlikte yeniden tahta çıkarmayı başarır. 10). Aiskhylos'un "Agamemnon" ile başlayan "Oresteia" üçlüsü. Irmak tanrı Asopos'un kızı (Tab. Aigyptos ile ikiz kardeşi Danaos'un de­ deleri tann Poseidon. 32-43. Atreus onu iyi karşı­ lar. Thyestes'ln oğlu (Tab. Patroklos'un babası olacak Menoitios'u dünyaya getirir. Bir süre baba-ogul Mykenai'clc hüküm sürerler. Yola çıkmadan önce babasına söz verir ki zaferle dönerse. Sonradan Aktor'la evlenip. Afrika kıtasına ege­ men olan Belos o ğ l u Danaos'a Libya'yı. Thyestes de bir gece gizlice kızı Pelopeia'nın koynuna girer ve onu gebe bıraktıktan sonra kaçar. A l gyptos'a da Arabistan'ı verir. Atreus'u öldürebileceğini bil­ dirir. ama Aigyptos gider. Agamemnorı Troya seferine çıkınca Aigisthos Mykenai'ye döner. Atreus Thyestes'ln oğul larını öldürüp kendisini Mykenai'den kovun ca. Aigina'ya tutulan Zeus onu Oinone ada­ sına kaçırır. Aigeus iki kez evlendiği halde çocuğu ol­ maz. Atreus oğulları efsa­ nesinin Homeros destanları kadar eski oldu­ ğunu gösterir. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş kavgasını sürdürür. 21). Aigis. or­ tasında bir Gorgo kafası bulunan aigis kalka­ nı korku salarak orduları bozguna ugratırmış. Aigisthos adının "Odysseia" da da sık sık geçmesi. bir oğlu olursa. Bunca dert­ ten sonra. Theseus bu duruma bir son vermek üzere canavarı öldürmeye gi­ der. B i r tanrı sözcüsü ona ancak öz kızından bir oğlu olursa. Zeus'un Titanlara karşı savaşında kullandığı ve kendisinden başka yalnız Athena'ya verdi­ ği bu kalkan kudretin bir simgesi olmuştur. Aigisthos. 256-275.

Eşi de. Aeneas). Aigyptos bu kızları oğullarına almak istemiş. kurtarır onu. yani Aeneas destanı Troya'lı yiğidin Troya yangınından sonra Anado­ lu'dan göçmesi ve İtalya'ya yerleşerek Roma _ şehrine temel olacak yeni bir yurt kurmasını anlatır.). iz bırakmadan ölmemeli. X V I I . ama düğün gecesi kocalarını öldür­ müşler. 90 vd. Troya savaşında Aineias Priamos oğulların­ dan hiç geri kalmaz. Aineias'ın çocukluğu. Assarakos'tan üreme Ankhises ise Dardanie şehrinin yöneticisidir. klasik Latin şairlerinin en büyüğü olan Vergilius'a da bir destan esinlemiştir. Aineias (Lat. kalkanımla Aineias yere atladı. önünde kargısını. Danaos kızları. 292 vd. . Öbür tanrılar da katılırlar bu ça­ baya.). Ama Aineias'ın Priamos oğullarından üstünlüğü bir tanrıçanın oğlu ol­ masından gelir (İl. Aineias'ı Apollon Troya kalesindeki tapınağa kaçıra­ rak kurtarır. 335 vd. güçlü Aineias kral olacak Troya'lılara. İğreniyordu artık Priamos'un soyundan. V.Aigyptos'un elli oğlu. XX. kral olacak çocuklarının çocukları. Kocaman kargısı. Aineias'ın bu iki destanda da beliren çok yönlü kişiliğini incelemek gerekir: Soy ağaçlarından da belli olduğu gibi (Tab. Aineias İlyada'da pek rol oy­ namaz artık. Troya'nın yıkımından sonraki olaylardaki rolü bütün ayrıntılarıyla Aeneis'te anlatılır. ama her kezinde 20 . soylarının kaynağı olan Argos'a sıgınnuş. Hektor'la denk gider. karısı Kreusa arkalarından gelirken birden ana tan­ rıça Kaybele tarafından kaçırılır (Kreusa. yiğit düşer. yuvarlak kalkanını tutuyordu.). ki­ mi zaman Hektor'u bile aşıp ona öğüt ver­ mek durumuna gelir ( İ l . Tek başına desteksiz kalan Aigyptos da üzüntüden ölmüş (Danaos. Derken Diomedes kocaman bir taş atar üs­ tüne. Danaos Kızla­ rı). Troya'nın kutsal heykellerinden Palladion'u da yüklenerek yola koyulur. Tanrıça Aphrodite ile Troya'lı prens Ankhises'in oğlu Aineias Homeros'un İlyada destanında önemli bir rol oynamakla kalmamış. Ankhises'in oğlu.). 819 vd. yok olmamalı Dardanos soyu. bizi dosdoğru Vergilius'un Aeneis'ine götürür. Kaderi kurtulmaktır Aineias'ın tohum ekmeden. Savaş meyda­ nında görelim onu (İl. Aineias babası Ankhises'i omuzlarına alarak ve oğlu Askanios'u da elinden tutarak İda dağı­ na kaçar. İlos'un torunu olan Priamos Troya kralı. II. 17) Troya kral soyunun ilk atası Zeus ile Elektra'nın oğlu Dardanos'tur.). korkunç çığlıklar atıyordu. ölümlü kadınların verdiği çocuklar arasında Kronos oğlu Dardanos'u seuerdi en çok. Aineias'ın Troya önünde ölmeyeceği. Bu sözler. tanrısal Aphrodite doğurdu onu Ankhises'ten. o sırada anası Aphrodite'nin telaşını görmeli (İI. Ankhises ile Priamos ve Hektor ile Aineias aynı kuşak­ tan amcaogullarıdır. Girit ve kuzeybatı Yunanis- Babası nasıl tda dağının eteklerinde yaşa­ mışsa (Ankhises). Dandanie'İllerin Aineias var. birleşti lda eteklerinde bir ölümlüyle.). AkhiUeus'la ilk ça­ tışması da orada olur ( İ l . 296 vd. Akhalar alıp götürmesin/er diye ölüyü gücüne güuenen aslan gibi dolaştı çevresinde. deli­ kanlılığı da oralarda geçer. Bu konuda iki kardeşin arası açılmış ve Danaos elli kızıyla birlikte Afrika'dan ka­ çıp. Hektor kadar yiğitçe savaşır Akha'ların en güçlü kahramanlarına karşı. Odysseia' nın serüvenleri örnek alınarak anlatılan bu yolculuk Trakya. Dardanos soyunu sürdürmekle görevli olduğu tanrı Poseidon'un ağzından söylenir İlyada'da (İl. "Aeneis".. Troya'nın ku­ rucusu Tros ile kral soyu iki dala ayrılır: İlos ile Assarakos. X X . düşünde gördüğü Hektor'un tayfı da Aeneas'a batıda Hesperia ülkesine gidip Troya' yi orada yaşatmasını buyururlar. 311 vd. öldürmek için yanıyordu karşısına çıkanı. kendilerini kovalayan Aigyptos oğullarıyla evlenmek zorunda kal­ mışlar.V.). İlyada sonrası efsanelerinin çoğu bu destan­ da anlatılmıştır: Tahta atın şehre alınması ve Laokoon faciasından sonra (Laokoon). Aineias'ı kalçasından vurur.. Aphrodite bu yüzden yaralanır. bakmadı tanrıçalığtna. Danaos'un da elli kızı olmuş. başında de bir tanrı korur.

On iki bölümlük Aeneis destanı bitmiş de­ ğildir. Aeneas'ın o gü­ ne kadar olan serüvenlerini anlatmasına f ı r sat verir. Ankhises orada ölür. Romalıların inançlarına göre burada yer­ altı ülkesine açılan Avernus gölü vardır. geçmişin değerlerine bağlılık. Aîolos. kültüre hizmet için en büyük örnekleri göz önünde tutarak yarat alıkta onlara ulaşma amacı ve bu uğurda sonsuz bir sorumluluk duygusu. Roma'nın Akdeniz'in en soylu haneda nınca kurulduktan sonra düşman olarak b i l i nen batı ile doğuyu büyük bir birlik içinde ba­ rıştırmış olmasını göstermek. Bu ara­ da Rutul'ların kralı Turnus Troya'lılara saldır­ mıştır. Oranın yerlileri. Önce lulius Caesar. Augustus'un ve Augustus çağı insanının ülkü bildiği geçmişe. kendisinin de Homeros gibi ozanların ozanına dayanıp onun yolunda. bu ada şöyle niIrlrniî: . bütün bunlar "pietas" denilen kavramın içerdiği ve Aeneis destanında canlandırılan Aeneas tipinin tam bir başarıyla simgelediği erdemlerdir. Boreas. Vergilius onu sona erdiremeden öl­ müş. sonra korkunç bir fırtı­ na Aeneas'ı Libya kıyılarına atar. Aeneas'a gönlünü kaptıran Dido onu Afrika'da alıkoymak istediği halde. babası Ankhises'le görüşür ve kendisini bekleyen par­ lak kaderi onun ağzından öğrenir. Yunanistan'dan göçme olan kral Evandrus Aeneas'ı iyi karşılar. (1) Yunan ulusunun efsanelik atası sayılan Hellen ile Orseis adlı Nympha'nın oğ­ lu. Euros ile Zephyros adlı dört büyük yeli bir tulum içinde kapalı tutar ve ancak Zeus'tan aldığı buyruk­ larla ortaya salar. tanrı­ lar Aeneas'ın bir an önce yeni Troya'yı kur­ mak görevine dönmesini buyururlar. Rutul'larla savaşa girişir ve arkadaş­ larını ırmak ağzında bırakıp içeriye doğru Pallantea şehrinin bulunduğu yere varır. Cumae'nin tanrı sözcüsü Sibylla Aeneas'ı ölüler ülkesine götürür. İtalya kıyılarını kuzeybatıya doğru iz­ leyip Tiber ırmağının arzına varır. onun konuştuğu Aiol diline adı­ nı vermiştir. Arthamas. ondan esinlenerek destan yaz­ dığını dile getirmekle Aeneis destanı gerçek­ ten çığır açmış. "Pius Aenas" (dindar Aenas) di­ ye anılan kahramanın tutum ve davranışı H o meros destanlarındaki yiğitlerinkinden farklı­ dır. Roma'nm kuruluşuna ka­ dar olan olaylarla efsaneler tarihçilere konu olmuş ve uzun uzadıya anlatılmıştır. "Pietas" diye tanımlanan kavram dine saygıyı da aşan bir erdemdir. Burada Aeneas.A l ( )| ( )S tan kıyılarından Sicilya'ya geçişle başlar. ilkçağla ortaçağ arasında köprü kurmuştur. Destan Aeneas'ın bu zaferiyle kapa­ nır. M i d i l l i adasını d . ulusal tarih ve kültüre sonsuz saygı ile onu soylulaştırmak için başka. Bütün bu bilgileri edindikten sonra Aeneas yeryüzüne döner. Doros ile Ksuthos'un kardeşi ve Sisyphos. yellerin yöneticisi. H o m e ros'la Dante'nin yeraltı dünyası anlatımı ara­ sında yer alan bu parça ilkçağ yazınının en belirgin. Aeneas'ı da yeni bir tip in­ san olarak canlandırmış olması üstünde dur­ maya değer. ba­ şında oğlu Pallas'ın bulunduğu bir bölük as­ kerle arkadaşlannın yanına gönderir. Aiolos Notos. Çanakkale yarımadasından Mende res ırmağına kadar uzanıp. eserini bitiremediği için onun yakılması­ nı da buyurmuştu. Aiolos. Odysseia destanında Odysseus'un Aiolos'un adasına varışı anlatılır. Tufan kahramanları Deukalion ile Pyrrha' nın torunu. Vergilius'un Aeneis destanıyla en büyük' başarısı kendi çağının ulusal kültürüne bir kaynak bul­ muş olması. Aeneas Turnus'u teke tek savaşta öl­ dürür. Büyük Latin şairinin amacı Augustus'un damgasını bastığı çağının dünya ve İnsan görülün* bir ufuk açmasıydı. Roma'nın geçmişini ta Anado­ lu'nun büyük uygarlık merkezi Troya'ya ka­ dar götürmekle ona uluslararası bir derinlik vermiş bulunmasıdır. ı içine alan Aiolis kıyı bölgesine ve onlarda oturan soyla. (2) Deniz tanrı Poseidon'un oğlu. 20). yabancı da olsa benimsenen k a y naklara bağlama çabası. Kretheus ile Salmoneus'un babası (Tab. sonra Augustus'un da soyu olan lulü'lerin Troyalı Aeneas ve Ankhises'le tanrıça Aphrodite'de kaynak buldukla rını. Güney İtalya'da Cumae şehrine vanrlar. Kartaca kraliçesi Dido epizodu Odysseus'un Alkinoos'un sarayında yaptığı gibi. Yiğit ar­ kadaşlarıyla yola koyulur. Bu­ rası Palantinus tepesiyle Roma şehrinin iler­ de kurulacağı yerdir. Dido canına kıyar (Dido). en ünlü sayfalarmdandır.

Yeller tanrısı. Aiolos konağında bir düzine çocuğu ile yi­ yip içmekte. Güneşe böyle yakın oldukları için yüzleri yan­ mış ve esmerleşmiştir. yani yer­ altı karanlığıyla. tanrılara kurbanlar kesip gün boyu şölen yaparlar. Ancak. bu tehlikeli sefer­ den sağ dönmeyeceğine inanarak (Argonaut'lar). Theseus güzel Helena'yı kaçırıp Afrika'da alı­ koyunca. Aigeus kısırlığı konusunda kâhine danışmaya gitti­ ği Delphoi'den dönerken Troizen'de bir gece kalmış ve tanrının cevabını doğru yorumla­ yan Pittheus onun kızıyla yatmasını sağlamış. baş kahramanı da Eos'la Tithonos'tan doğma Aithiopia kralı Memnon'dur (Memnon).Yıkılmaz tunçtan bir duvarla çevriliydi bu yüzden ada. İason Medeia ile birlikte Yunanistan'a dönün­ ce. Troizen kralı Pittheus'un kızı. Esir. Aithiopcs. Pelias artık kardeşini kor­ kusuzca öldürmeyi göze alır. bölümün­ de (1-79) anlatılan bu serüven destanın en renkli öykülerinden biridir. 390) gökten ge­ len bir ses. Lat. (Yun. onu kıskanan yoldaşları da teknenin dibinde­ ki tulumu alıp çözerler. Romalılar düşmanı kov­ duktan sonra. Sonsuz bir mutluluk içinde yaşarlar. H o meros destanlarında sık sık adı geçen bu efV sanelik ulus Okeanos kıyılarında. şölen yapıp gönül eğlendirmek­ tedir. Odysseia'nın X. Gerçekten de bir süre sonra lason'un öldüğü haberi gelir. korkunç bir fırtına kopar. Aithra'yı Aigeus'la birlikte yaşadığı Attika'dan Dioskur'lar kaçırmışlar ve kardeşleri güzel Helena'nın yanına hizmetçi olarak ver­ mişler. Galya orduları Brennus komutanlığında Roma'ya doğru ilerlerken (İ. Akademos'un mezarı Atina'nın dolayların­ da. yağma etmişler. onu bir iksirle gençleştirmiş de. Erebos ile Nyks.Ö. Bu yüzden Theseus'un tanrı oğlu mu. Böylece do­ kuz gün dokuz gece giderler. ama bu kez tanrı onu sert sözlerle kovar. kız kardeşlerini aramaya gelen Dioskur'lara kızın saklandığı yeri bildirmiş. Kretheus'un Tesalya'da kurduğu İolkos şehri kendisine miras kalır. A i son'un boğa kanı içerek kendi kendini zehir­ lemesine izin verir. 22). şehir oturtulmuştu göğe yükselen bir kayanın üzerine. büyücü kadın Aison'u diriltmekle kalma­ mış. Aithcr. "aius locutus" ise söylenmiş söz anlamına gelir. tanrıların lanetine uğramış bir adamı tutmaktan çekinir. Theseus). Akademos. Aius Locutius. Troya düştükten sonra torunları Aithra'yı kurtarmışlar. Yeller hep birden dı­ şarıya fırlar. yüzü yanıklar demek). Bu yüzden de Zeus. şehrin yaban ellerin saldırısına uğ­ rayacağını bildirmiş. yeryüzü karanlığından dog­ madır. ama üvey kardeşi Pelias onu tahtından atıp tutuklar. insan oğlu mu olduğu belli de­ ğildir. diktatör Camülus tanrı sesinin duyulduğu yerde bir tapınak yapılmasını bu­ yurmuş ve Palatinus tepesinin kuzey eteğinde 'Aius Locutius" denilen tanrısal varlığa tapı­ nak dikilmişti. Troya savaşının İlyada'dan sonraki bölüm­ lerini anlatan "Aithiopis" destanı (kayıptır) adını bu ulustan aldığı gibi. Kimse bu sese kulak ver­ memiş. Fırtına Odysseus'un gemisini gerisin geri Aiolia ada­ sına atar. Latin şairi Ovidius'a göre. Bir söylentiye göre Helena'yı Paris'le kaçmaya iten bu kadınmış. P o seidon ve İris gibi Olympos tanrıları ülkeleri­ ne sık sık uğrar. üstelik de oğlu İason'u Kolkhis'e al­ tın postu almaya gönderir. Attika'lı kahraman. Odysseus uykuya dalar. şehri yakıp yıkmış­ lar. Aithra. yani dünyayı saran hava taba­ kasının üstündeki arı ve ışıklı gök. Odysseus'u i y i karşılar. ama Theseus'un ölüm haberini alınca Aithra canı­ na kıymış (Aigeus. güneşin do­ ğup battığı uçsuz bucaksız bir ülkede oturur. İason'un babası (Tab. tam bir ay konukladıktan sonra içine azgın yelleri sımsıkı bağladığı sığır derisinden bir tu­ lum verir ona ve arkasından tatlı bir Zephyros yeli salarak uğurlar gemisini. ama sesin dediği doğru çıkmış: Galyalılar Roma'ya saldırmış. Ne var ki o gün Aithra tanrılara sunu sunarken Posddion'a rastlamış ve deniz tanrı ile sevi­ şip kızlığını yitirmişti. Akademos. bu birleşmeden de Theseus doğmuştu. Aison. Kretheus'la Tyro'nun oğlu. İthaka toprakla­ rına yaklaşırlar ki. Hesiodos'a göre Aither. " a i o " ve "loquor" söz söylemek. Kerameikos denilen bölgenin ötesindey- 99 . şölenlerine katılırlar.

İlyada çevirisinde "Akhalar" ve "Danaolar" diye karşılanmış. Batı Yunanistan'ın Akarnania ile Aitolia bölgeleri arasında akan en uzun ırma­ ğı. Bu kez yiğit boğanın bir boynuzunu kopararak alt etmiş Akheloos'u. Bir gece av yorgunluguyla uykuya dalmış olan konugunu dag başında silahsız olarak vahşi hay vanlara yem olsun diye bırakır. "Argeioi" deyimi "Argoslular" diye verilmiştir. "Akademi" oradan gelir. Herakles onu tam boğacak­ ken de azgın bir boğa oluvermiş. 84) adı geçen Akheloos Okeanos'la Tethys'ten dogma üç bin ırmağın en büyüğü ve ırmak tannlann kralı imiş. "Danaoi" ya da "Argeioi" denmektedir. Alkmaion ile su perisi Kallirhoe'nin oğlu. Irmak tanrı Deianeira'dan vaz­ geçmiş. Telamon oğlu Aias tarafından vurulur. Hesiodos'ta (Theog. Akamas güzel kadını geri istemek için Troya'ya elçi olarak gönderilir. Akarnan birkaç ay içinde er­ ginlik çağına ermiş ve Phegeus'la çocuklarını öldürerek öç almış. Troya'nın düşmesine yol açan tahta atla giren sekiz Akha yiğidinden biridir. İ l k i k i isim bir ülke adına dayanmayıp. sadık. Troya yangınından kaçan Aineias'ın yanından ayrıl­ mamış. Akastos kral olur ve İason'la Medeia'yı İolkos'tan sürer (Pelias). babası. Tanrı Apollon ile sevişmiş ve Miletos'u d o ­ ğurmuş (Miletos). Sonra da batı Yunanis­ tan'da adını taşıyan Akarnania ülkesini kur­ muş. Meriones tarafından öldürülür. kimi zaman ejder ol­ ma yetisinden ürken kız Herakles'Ie evlenme­ yi yeg görmüş. yiğidi namusuna göz dikmiş olmakla suçlar. Troya sa­ vaşında rol oynayan. İ l k karşılaşmada yenilen Akheloos koca bir yılan kılığına girmiş. Latince "Fidus Achtes" diye anılan adı. vefalı dost anlamına gelen bir deyim olmuştur. kimi zaman boğa. XII. Akhalar. Akarnan. Homeros destanlarında ve özellik­ le İlyada'da Yunanistan yarımadasından gelip Troya seferine katılan savaşçıların hepsine birden "Akhaioi". Akha'ların kampına saldırıda önemli bir rol oynar. Akheloos'un birçok öyküleri vardır: Herakles destanıyla ilgili bir efsaneye göre. yalnız bir ırk ya da ulus adı olarak kul­ lanıldığından. Akastos'la karısını öldürür. Akhates. Akastos'un karısı Peleus'a tutulur. Akastos. Akamas. İolkos kralı Pelias'ın oğlu (Tab. Argonaut'lar seferine ve Kalydon avına katılır. ama boynuzu geri almak için Herakles'e Zeus'un keçisi Amaltheia'nın çiçek ve yemiş saçan bolluk boynuzunu vermiş. onu baş­ tan çıkarmaya uğraşır. Akakallis. Akheloos Kalydon kralının kızı Deianeira'ya aşık­ mış. Kendisi daha çocukken. Argos adı da genellikle bütün Peloponez'e verildiğinden. başka bir öyküye göre. çünkü yaygın . ama İlyada'da adı geç­ meyen Akha yiğidi. 340) ve Homeros'ta ( İ l . onunla birlikte İtalya'ya kadar gitmiş ve bütün serüvenlerini paylaşmış. ama ırmak tanrının biçimden biçime gir­ m e . Bu konu için İlyada çevirisinin önsözünde daha ayrıntı­ lı bilgi bulunabilir (s. Sonuç verme­ yen görüşmeler sırasında Priamos'un kızı Laodikeia ile tanışır ve sevişir. ünlü kâhin Amphiaraos'un torunu (Tab. Akheloos. (2) Gene İlyada'da adı geçen ve Troya'lılar safında dövüşen Trakya'lı önder. Kral Minos'un kızlarından biri. 22). anası tanrı Zeus'tan oğlunun çabuk büyü­ mesini dilemiş. Ama at adam Kheiron Peleus'u kurtarır. bir oğulları bile olur. ünlü bereket boynuzu ırmak tanrının kendi boynuzuymus. başaramayınca. Bu yüzden güçlü yiğitle ırmak tanrı arasında yaman bir güreş başlamış. Kalydon avı sırasında Akastos'un başı der­ de girer: Arkadaşı Peleus kaza ile kaynatası Eurytion'u öldürür ve bu suçtan kendini arın­ dırmak için Akastos'un sarayına sığınır. Arkadya kralı Phegeus tarafından öldürülün­ ce. İlyada'da adı geçen Troya'lı yiğit. 23). (1) Antenor'la Theano'nun oğlu. Kutsal bir ormanla çevrili bu bölge de Pla­ ton "Akademeia" a d ı y l a anılan ü n l u okulunu kurmuştu. Pelias'ın kızları Medeia'nın öğütlerine uyarak babalarını kesip kazanda kaynatınca. (3) Theseus'la Phaidra'nm oğlu.AKI I I I ( ) ( IS di. Paris Helena'yı kaçırın­ ca. Aineias'ın kara gün dostu. Peleus da öfkesine kapılıp gider. Argos diye bir kent bulunduğundan. Akastos konukluk yasalarını çiğnememek İ ç i n P e leus'u kendi eliyle öldürmek İstemez. 25).

Aigina ise ırmak tanrı Asopos'un kı­ zı ve Okeanos ile Tethys'in torunudur. Yanlış bir etimoloji adını "Acılar Irma­ ğı" (akhos. Thetis ile Peleus'un düğünü Tesalya'da Pelion dağının tepesinde kutlanır. onları kapsayarak özet­ lemek için. bölüm bölüm ayırmak gerekir. uzun uzun kavaklar göreceksin. aleve vermiş. ama bir kâhin ( b i r anlatıma göre tanrıça Themis. sonra da ortaça­ ğın en büyük şiiriyle Dante. Efsaneye göre Akheron Helios'la Gaia'nın (güneşle toprağın) oğludur. tiksine tiksine. bunun üzerine tanrılar Thetis'i bir ölümlü ile evlendirmekten başka çare bulamazlar ve kendisine koca olarak Phthia kralı Peleus'u seçerler. ölüler ülkesini bize ilk anlatan Homeros'tur. Thetis.burgaçlandıgı dipsiz bir bataktır. Olympos tanrılarıyla Titan'lar arasındaki savaşta susuzluktan yanan devlere su içirdiği için Zeus'un laneti­ ne uğramış ve yeraltı ülkesine kapatılmıştır. Birçok çocuğu böy­ lece yanarak öldükten sonra. bir ölümlüyle düşüp Söyle. yani Troya şehri­ nin destanı değil. Akheron Yunanistan'ın Epir bölgesinde akan bir ırmağın da adıdır. Thetis'ten doğacak olan ço­ cuk kaderin buyruğuna göre babasından da­ ha güçlü olacaktır. Zeus'la Aigina'nın oğludur. Belki ıssız bir böl­ gede derin bir yarın içine dalıp kapkara bir ba­ tak olarak denize döküldüğü içindir ki. bundan amaç gövdelerindeki ölümlülük t o ­ humlarını yok etmekmiş. bu kahramanın bir eylemiyle başlar. istemeye istemeye. Onun ardın­ dan Vergilius gelir ilkçağda. bir gece Peleus uyanmış. Gerçi Thetis'in birçok çocukları olur. tanrıların hepsi de hazır bulunurlar. adları kavramlarıyla o gün bu­ gün hep yeni f i l i z veren bir ağaç gibi yaşar. Thetis'i evinden kovmuş. katlandım bir adamın yatağına girmeye. Yeraltı dünyasını. Kavga tanrıçası Eris'in düğüne çağrılmadı diye kızıp masanın üstüne bir altın elma atması üç tanrıça arasın­ daki güzellik yarışmasına yol açar (Paris). çocuğu kaptığı gibi. bakmış ki karısı olacak deniz kızı küçük Akhilleus'u topuğundan tutmuş. sonra çık yola. Bu kahraman üstüne ilkçağın başın­ dan sonuna dek uydurulan efsane ve masal­ lar o kadar çoktur ki. ( 1 ) S O Y U V E D O Ğ U Ş U . onları ateşin üstüne tutarmış. o kadar ki Zeus onunla evlenmeyi bile düşünür. Hephaistos. Ama H o m e ros'un taslağı. Thetis bu ev­ lenmeyi oğlu Akhilleus için silah istemeye git­ tiği Hephaistos'a yana yakıla şöyle anlatır (İl. VI. bir başkasına göre Prometheus) Zeus'a haber verirler ki. yüreği benim gibi acılı biri var mı? Zeus bunlar arasında bir bana verdi acıları. Tepesi atmış. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. Hades bataklığına doğru. Peleus'la Thetis'in oğludur. Herakles). Yeraltında akan ırmakları şöyle tanımlar H o meros (Od. X. ilkçağ bu ırmağın yeraltı dünyasına aktığına inan­ mıştı. Olympos'taki .): tanrıçalar arasında. Kharon'un kayıgıyla bu çamur ırmağını geçtikten sonradır ki varılır asıl Hades'e (Hades). Uğursuz başlayan bu evlilik uğursuz gider. bir Nereus kı­ zı. Akhilleus Yunan mythos'una en çok konu olmuş kişidir. 508): Ama geçtiğin zaman Okeanos'u geminle. Aeneas destanında da (Aen. 21) belli olduğu gibi Akhilleus.AM-ltKUlN toprakları sulayan ırmaklar bereketin simge­ sidir (Deianeira. yani bir deniz tanrıçasıdır (Tab. acı demek) diye tanımlardı. orada Akheron'a Pyriphlegeton ve Kokytos akar. kısır söğütler. Yun. ama Akhilleus ana tarafından olduğu kadar baba tarafından da tanrılara ve en büyük tanrılara bağlıdır: Dedesi Aiakos. Akhilleus'un destanıdır. 295) anla­ tılan Akheron çamurlu suların kaynayıp. 429 vd. Akheron. ama bir ölümlü ile evlendiğine üzülen ve çocuklarını kendisi gibi ölümsüz kılmak isteyen Thetis geceleri kalkar. Aiakos oğlu Peleus'a. bir eylemiy­ le biter. Ne var ki İlyada'da anlatılan olaylar Akhilleus efsanesinin ancak çok kısa bir bölü­ müdür. bunca deniz tanrıçalarından bir beni verdi ölümlü kocaya. Soy ağaçlarından (Tab. Homeros'un büyük İlyada destanı aslında İlyon. deniz tanrı Poseidon da âşıktırlar. Orada alçak kıpı var ve Persephone'nin koruluğu. Akhilleus'un. Akhilleus. doğuşu üstüne anlatılan efsa­ ne şudur: Nereus kızı Thetis'e tanrılar tanrısı Zeus da. 6). derin anaforlu Okeanos'un kıyısında çek karaya gemini. XVIII.

At adamın yanında Akhilleus büyütülür ve eğitilir. ama Troya'ya kendisiyle gelen lalası Phoiniks onu nasıl büyüttüğünü şöyle anlatmaktadır (İl. Akhilleus bunları görünce dayanamaz. Peleus hekimlikte usta olan at adam Kheiron'a vermiş Akhilleus'u. anası Thetis de şöyle dile getirirler ( İ l I. Troya savaşının başarı ve . Dönersem yurduma. 4 1 1 vd. sevgili baba toprağına. ğini açığa vurur. savaşırsam Troya çevresinde. böylece gövdesini silah işlemez hale getirmiş.): İki ayrı kader götürecek beni ölüme: Burada kalır. şarabı püskürtürdün almaya. onları arsızlık eder.. güzel konuşmasını ve her şeyden önce de kargı atmakta.): başarısızlık şanslarını elinde tutan o yenilnez savaşçının trajik bir yazgısı vardır. Nitekim Akhilleus sonradan bu yerinden vurulup öldürülmüş. ağzına verir. 485 vd. bir daha varmamış kocasının yanına. 352 ve 414): "Anaml Kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni. H a ­ remde yaşayan Akhilleus'a Pyrrha ( k ı z ı l saçlı) adı verilmiş. Akhilleus az yaşasa da ünlü yaşamayı seç­ miş ve bunun için Troya savaşına katılmaya karar vermişti. savaşmakta. bunu ken­ disi de. o zaman genç bir delikanlı olan Akhilleus sefere katılmamak İçin Yunanis­ tan'ın karşısındaki Skyros adasına gönderilir ve orada kral Lykomedes'in sarayında ko­ nuklanır. Peleus yedinci çocuğu olan Akhilleus'u böylece kurtarmış. neler. Tanrıya benzer Akhilleus. Pyrrha kılığındakl göğsümde gömleğimi ıslatırdm boyuna. Akhilleus da bu yüzden böyle hızlı bir koşucu olmuş. Skyros'a va­ bu hale. cı kılığına girip Lykomedes'in haremine so­ ne de evde yemek yemek isterdi. XI. Kheiron'un yanın­ da Pelion dağında ne kadar kaldığı belli değil­ dir." Akhilleus gerçi kaderini kendi seçebilir.. IX. koş­ makta üstüne olmayan bir devin iskeletinden aldığı bir kemikle değiştirmiş (Kheiron). ama bohçanın dibinde birkaç uzatırdım şarabı. Bu konuda anlatılan ve İlyada'da izine rastlanmayan efsane şöyledir: Akha öndetL ri Troya seferine gitmek üzere hazırlığa baş­ layınca.. ( 2 ) ÇOCUKLUĞU. ünüm olmasa da çok yaşayacağım. ama çocuğun dudak­ ları ve sağ ayağının aşık kemiği yanmış." "Uzun değil. dudaklarına rer önlerine. çağın yiğitlerinin hepsinden üs­ tün olmasını. yetiştirdim seni rınca kurnazca bir düzen tasarlar. böylece kimli ağzından.kalkmaktan hoşlanmayan tanrıça da denizin dibine dalmış. kı)) Akha ordusunun toplandığı Aulls'e geti­ ( 3 ) A L İ N Y A Z İ S İ . ama topuğundan tuttuğu için bir orasından yara alabilirmiş. manı Akhllleus'un. kısacık bir ömür verdi kader sana. ölçülü ve dayanıklı olmayı h e p Kheiron'dan öğrenmiş. o da yanan kemiği. Styks ırmağına batırmış. canım gibi sevdim. araba sürmekte ve koşmakta kimseden geri kalmamasını. dönüş yok. kullanmaya can atar. İlyada'da Kheiron'dan eğitim gördüğü gerçi söylenir. gezgin satı­ bensiz ne şölene gitmek isterdi canın. bir söylentiye göre de Lykomedes'in kızlarının biriyle sevişmiş ve ileride adı geçecek oğlu Neoptolemos (Pyrrhus) da o n ­ dan doğmuştu. karısı da çocuğa bakmışlar. seni b e n getirdim Odysseus yiğidi aramaya çıkar. biraz yeti­ şince at adam ona öğretmediğini bırakma­ mış: At yetiştirmesini. ama anası ( y a da babası) onun ölmesini önlemek için bazı düzenler kurum lardı. kadınların önünde bohçası­ oturturdum seni dizlerimin üstüne. tükenmez bir ün var. nı açıp bir sürü kumaş dokuma ve işleme se­ etini keser. Akhaların en büyük kahra­ rir. Thetis iki şıkkı şöyle dile getirmişti oğluna (Il. Odysseus da onu peşine ta­ senin yüzünden neler çektim ben. Akhilleus Kheiron'dan öğrendiği hekimliği ve edindiği ilaçlan Troya savaşında yaralılar üstünde kullanır. Başka bir efsaneye göre Thetis oğlu­ nu ateş üstüne tutmamış da. Öte yandan Akhaların kâhini Kalkhas'ın Akhilleus sefere katılmazsa Troya'nın alınamayacağını bildirmesi üzerine. Ne var ki Akhilleus kız kılığına gir­ miş ve kralın kızları arasına karışmıştır. yalan söylememeyi. dövüşmekte. saz çalıp ezgi söyleme­ sini. kıymetli silah da vardır. Kheiron'un ana­ sı da. kulur ve kızların. ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak. Erdemlerin her çeşidine de alış­ tırmış: Acıya dayanmayı.

Bu kırgınlığını da şu basit. hem olumsuz görünen bu nitelikleri en parlak ve çarpıcı renklerle belirtmiştir. . yüreği yurdunu savunan durgun. ama bölüşmede payın en okkalısı sana gider. ölçülü. Bu kez Aulis'ten değil. H o meros destanının baş kahramanı. Biz burada Akhilleus'un kişiliği ve karakteri üstünde duralım. bu arada Patroklos ile birükte Ida dağındaki Troyalı sürülere saldırır. kolların­ dan. bilin­ diği gibi. 340 vd. G e n e de. Troya önünde dokuz yıl kalınır. Sonra da saldırganlar yanlış bölgeye çıktıklarını anlaya­ rak denize açılırlar. Telephos çıkagelir. Bu olayların birbirini nasıl izlediği İlyada mad­ desinde anlatılmıştır. A k h i U e us kargısıyla Telephos'u yaralar. Mysia'ya yerleşmiş olan Herakles'in oğlu Telephos on­ ları karşılar. bacaklarından güç ve canlılık fışkıran. eşine az rastlanır bir ustalık ve dünya­ nın başka hiçbir destanında görülmeyen eleş­ tirici bir anlayışla onu hem iyi. Akhlleus durumu anla­ yınca. insanca sözlerle dile getirir (İl. Akhillus orada Agamemnon'la i l k kez kavgaya tutuşur ve Apollon'un oğlu Tenes'i öldürür (Tenes). kazanmışım onu ben kendi kargımla. hem kötü bir adam olarak çıkarır karşımıza. payı başkomutan alır (İl. Hem onur payımdan olayım. İlyada'nın konusu. savaşın onuncu yılında Ilyada destanına konu olacak olaylar baş gösterir. erkektir. çetin. Burada rüzgârların esmesini sağlamak için İphigeneia'nın kurban edilmesine karar veri­ lir. Agamemnon kızını güya Akhilleus'a nişanlamak için getirtir Aulis'e. hırslı. Anası Thetis'in bildirdiği bir tanrı buyaıguna göre. korur karısını duygulu. Akhilleus'un iyileştirdiği Telephos'un kıla­ vuzluğunda gene Anadolu kıyılarına doğru yola çıkılır ve Tenedos adasında durak yapıhr. IX. mal.): Bir Atreus oğulları mı sever karılarım? Sever.AKHİLLEUS (4) T R O Y A SEFERİ. didi­ nir. düşmanlarını titreten. onurlu. inatçı v e alıngan. çobanları Aineis'le kavgaya tutuşur. Argos'tan yola çıkmaya hazırla­ nırken. Khryse'den Khryseis'i tutsak olarak alır. getirir. er­ demli kahraman insan Hektor'dan yanadır Homeros'un. Akhillus bilmeden bu işe alet olur. Akhillus böy­ lece içinde karşıt eğilimlerin çarpıştığı gerçek bir insan oluverir.): K ı y a s ı y a savaşta benim kollarım görür en büyük işi. bize hem olumlu. Akhilleus'un Agamemnon'a karşı öfkesinin asıl nedeni sömürüye karşı ayaklanmadır: Kendisi hiçbir çıkar gütmeden savaşır. Bu dokuz yıl böyle geçtikten sonra. İlk çıkarmanın Troya'nın çok güneyinde Mysia bölgesine oldu­ ğu anlatılır. hem burada kalayım. 165 vd. aralarında savaş başlar. mülk sahibi edeyim diye seni? Agamemnon özür dileyip eünden aldığı Briseis'i geri vermeye razı olunca. ha. insafsızca kesip biçen. Bu sırada Akhilleus'un komşu bölgelere yaptığı çapul­ culuk seferleri İlyada'da ayrıntılarıyle anlatılır: Mysia'nın Thebe şehrinde Andromakhe'nin babası Eetion'u öldürüp. çünkü sanatı on­ dan yanadır. Akha donanması Argos'tan Aulis'e varır. Akhillus Apollon oğlunu Öldürürse Troya önünde si­ lahla öldürülmekten kurtulamayacaktır. ama bir fırtına onları geri­ singeri Yunanistan kıyılarına atar. Lyrnessos'tan Briseis'i. Bir efsaneye göre. saldırıya geçti mi "ovada bir yıl­ dız gibi parlayan" Akhillus yalnız üstün bir savaşçı ve üstünlüğünü bildiği için de gururlu. (5) AKHİLLEUS'UN D R A M I . akıllı her adam. z a U m ve duygusuz bir adam gibi mi gösterilir İlyada'da? Homeros yiğitlerin yiğidini gerçi bu vasıflarla donatmış. yaşantısı da gerçek bir dram olarak canlanır gözümüzde. tıpkı bir romancı gibi Akhilleus'u bir insan olarak canlandırmayı amaç edinir ve akla karayı gereğince karıştı­ rarak. ama yüreği ondan yana değil. Ben de yürekten seviyorum benimkini. tanrı sözcüğü bu ya­ rayı ancak Akhilleus'un iyi edebileceğini bil­ dirmiştir (Telephos). ama başaramaz (Iphigeneia). Akhilleus'un öfkesi. önlemeye çalışır. küsüp savaştan çekilmesi ve Patrokolos'un ölümünden sonra gene savaşa dönüp Hektor'u öldürmesidir. I. yapılan haksızlığı unutamaz. Akhilleus'tan aldı­ ğı yara iyileşmiş değildir. şehri yağma eder. tanrıça oğlu ve tanrılara denk AkhiUeus yal­ nız kaba kuvveti mi simgeler? Kimsenin karşı gelemediği. AkhiUeus. Akhillus dönmek istemez. Akhalar Troas'a vardıklannı sa­ narak hemen yağmaya koyulurlar.

nasıl göze aldın benim gözüme görünmeyi? Ben ki öldürdüm nice soylu oğullarını senin. Pentbesileia. yüreğim kışkırtıyor beni. sonra (İl. Briseis götürülünce çağırır onu. sevgiyle diyeceğim. Kanatlı sözlerle seslendi ona dedi ki: "Talihsiz adam. otur üstüne şu iskemlenin. getirseler bana kurtulmalığın on katını. kuşlar yiyecek bütün bedenini. bir tanrının barakası­ na getirdiği ihtiyar Priamos'u görünce şaşırır. iki insandır karşı kar­ şıya. konuklamakla kalmaz. Akontios. genç adam da ihtiyarda kendi babası­ nı görür gibi olur. çare bulsun. Ama bu kez Patroklos'un öcünü alaca­ ğım diye kudurür. yirmi katını. Patroklos'a ağlar. X X I I . yüreği dayanamaz bahtsız kralın ağlamaları­ n a . Görür görmez de tutulmuş ona. senin bana bu yaptıklarından sonra. ama yemini ye­ min sayılmış. XXI). baban admal Gönlüm. ko uyusun bağrında acılar. Aynı acımak bilmez azgınlıkla canını almak­ tadır yere serdiği Hektor'un. ama tanrıça Artemis hep bir hastalık çıkararak kızın evlen­ mesine engel olmuş. köpek. Akrisios. Uzun bir savaştan sonra üstün gelen Akrisios Proitos'u Lykia'ya sürerek tahta oturmuş. tuttu elinden kaldırdı ihtiyarı.): Akhilleus oturduğu yerden birdenbire kalktı. Delphoi tanrı sözcüsü Akontios'un düzenini açığa vurunca Kydippe'yi Akontios'a vermekten başka çare kal­ mamış. diyor. ırmak başında doğradığı yüzlerce düşmanın kanından kara toprak kızıl ırmağa döner. ağarmış başına. 345 vd. Proitos da Anadolu kıyıların­ da kral lobates'in kızı Anteia ile evlenmiş. kendi babasını hatırlar. G e n ç . Patroklos ölünce çağırır onu. k. acımıştı ak sakalına.AKKIMt )! Agarnemnon oyun oynadı bana. yalvarmalarına şöyle karşılık verir (İl. Ayvayı eline alan Kydippe üstündeki yazıları yüksek sesle okumuş. daha çok veririz deseler. yalvarma bana anan. anasına yalvarır gelsin kurtar­ sın. Demirden bir yürek varmış göğsünde. Priamos'u avutmak. tanrılar bile dayanamaz bu manzaranın dehşetine (İl. Babalan ölünce Argos'ta kimin kral olacağı konusunda birbirle­ rine girmişler. Yırtınır canından çok sevdiği dostunu koruyamadı diye. Günün birinde Artemis şenliklerine Delos'a gitmiş ve yolda Atina'nın en soylu ailelerinden birinin kızı olan Kydippe'ye rastlamış. çiğ çiğ ye.): Dizlerime sarılma. bk. Ama tutmaz sözünü. Ama soylu olmadığı için kızı kendisine vermeyeceklerini bilen Akontios bir düzene baş vurmuş. hazır­ lar ve babasına verir. gider. iki düşman hıçkıra hıçkıra dövünürler karşı karşıya.ısından aldığı bir ordu ile Yunanis- . çünkü ihtiyar. genç adamda kendi oğlunu. X X I V . kin ve öfke yok olup gitmiştir. döşeğine yatırıp ağlamayacak sana seni doğuran. avutsun diye. Ataları Aigyptos ile Danaos'un düşmanlığını özlerin­ de taşıyan bu ikizler daha ana karnındayken dövüşmeye başlamışlar. mey­ veyi sonra da fırlatmış atmış. 10). Savaş. Abas'ın Proitos ile Akrisios adın­ da ikiz oğullan olmuştu (Tab. Hektor'un ölüsünü kendi yıkar. Dardanos oğlu altın koşa teraziye senin ağırlığınca.il. Atina'ya döndükten sonra ba­ bası kızını üç kez nişanlamış.ıyn. yiğit ve ihtiyar baba bakarlar birbirlerine doya doya. düşmanlık. Hadi gel. Bin pişman olur insanın aklını başından alan öfkeye. köpekler. aldı onur payımı. 514 vd. Memnon. ne çıkar yürek donduran iniltilerden! Talihsiz ölümlülere tanrılar şu kaderi dokudu: Yaşayacak insanlar acı içinde". bir ayva alıp üstüne şu sözleri kazmış: "Artemis tapınağı üzerine ant içiyo­ rum ki ben Akontios'a varacağım!" ve ayvayı kızın önüne atmış. tartsalar şurada. kimse uzaklaştırmaz başından köpekleri. Keos adasında yaşayan çok yakı­ şıklı bir delikanltymış. beni bir daha kandırmaya kalkmasın sakml Acı ağır basınca bir çocuk gibi ağlar dövü­ nür Akhilleus. Ne yapalım yasımız çok büyükse. şunun etini parçala. ( 6 ) A K H İ L L E U S 'U N Ö L Ü M Ü . ne acılar çekmiş yüreğin! Nasıl göze aldın gemilere gelmeyi tek başına. insanları birbirine düşüren kav­ gaya.

22). Kader gene de yakasını bırakmamış: Bir rast­ lantıyla Larissa'da düzenlenen yarışmalara katılan Perseus disk atarken. iniltilerle çınlayan saraya Admetos'un dostu Herakles çıkagelir. sonra değiştirilmiş­ ti (Herakles). 22). Adı "öfkesi dinmez. can vermiş ve cenazesi mezara indiril­ miştir ki. 14). tanrıça Artemis'ten de usta avcı olmakla övünmüş. diriler araşma geri göndermiş. Perseus binbir kahramanlık yap­ tıktan sonra Argos'a dönmek istemiş. Öç tanrıçaları Erinys'lerin biri. Kaynatası Megareus'un kurduğu Megaira şehri Girit'lilerin saldırısına uğrayınca. Bir başka anlatıma göre. Parçaladıkları geyiğin kendi efendileri olduğunu anlamayan köpekler uluyarak Aktaion'u aramaya koyul­ muşlar. Priamos'un oğlu Paris'in baş­ ka bir adı (Paris). al­ tın yağmuru halinde akmış çatı aralığından Danae'nin içine kadar. Gurura kapıl­ mış Aktaion. bir oğ­ lu da olsun diye Delphoi tapınağına başvur­ duğunda. Aktaion. 18). Argos ilini ikiye bölerek hüküm sürmüşler. Olup bitene akıl erdiremeyen Akrisios kızıyla torununu bir sandığa kapatarak de­ nize atmış. Ana-oğul Seriphos adasında kara­ ya çıkmışlar. Perseus ile Andromeda'nın oğlu. çarasini bulmuş.tan'a dönmüş ve Kyklop'ların koca taşlardan bir surla çevirdikleri Tiryns'e kral olmuş. Alkathoos bu işe talip olmuş ve aslanı öldür­ müş. ama torununun kendisi­ ni öldüreceğini bildirmiş Akrisios'a. Alkimede. Ama Zeus gö­ nül vermişmiş Danae'ye. böylece Kheiron'un mağarasına ka­ dar gelmişler. Herakles'e ilkin Alkaios oğlu anlamına gelen Alkides adı verilmiş. Yiğit birçok şiirlerde bu isimle anılır. bununla da kalmayıp gü­ nün birinde tanrıçayı derede yıkanırken çıp­ lak görmüş. Amphitryon'un babası (Tab. ağıtlarla. Aleksandros. üstüne vurulduğu zaman ses çı­ karılmış. Danae Perseus'u do­ ğurmuş. Pelops ile Hippodameia'nın oğ­ lu. İkiz kardeşler de bir anlaşmaya varmışlar. Genç ve güzel Alkestis kocası Admetos uğ­ runa ölmeye razı olur (Admetos). tanrı sözcüsü Danae'nin bir erkek çocuk doğuracağını. Alkinoos Odysseia'nın sevimli. Argos kralı da böylece ölmüş (Danae. barışmak bilmez" anlamına gelir (Erinys). lason'un anası (Tab. Haberi alan kral Tesalya'da Larissa şehrine kaçmış. Atreus ile Thyestes'in kardeşi (Tab. At adam Kheiron'un Kithairon dağlarında yetiştirdiği Aktaion öyle yaman bir avcı olmuş ki. kızının herhangi bir erkekle ilişki kurmasını önlemek için çepeçevre tunçla ör­ tülü bir odaya kapatmış onu. Aison'un karısı. ko- 28 . ölüm tanrı Thanatos'un peşine düşer. ölüler ülkesinin acıma nedir bilmeyen tanrıçası Persephone Alkestis'i görünce yumuşamış ve onu daha genç ve daha güzel olarak yeryüzü­ n e . Salmoneus'un karısı. Zehri iç­ miş. 13). Agamemnon İlyada'nın sevimsiz kralıysa. Tanrı bu işi yapar­ ken lyra'sını bir taşa dayamış. Alkides. Alkestis'in öldüğünü duyunca. Akrisios'un Danae adlı bir kızı vardı. Alekto. Böylece kızla birlikte krallığı da elde et­ miş. Herakles). Alkathoos. yıkı­ lan surları yeniden yapmakta tanrı Apollon Alkathoos'a yardım etmiş. Alkinoos. Amphitryon yiğit Herakles'in ölümlü babası olduğun­ dan. Alkidike. Alkaios. Bu küstahlığa içerleyen tanrıça Aktaion'u bir geyik haline dönüştürmüş ve el­ li köpeğini de üstüne salmış. Pelias'ın kızı. onun üstüne yokmuş bütün bölgede. Telaşa düşen kral. Thebai'li bir avcı (Tab. Alkestis. At adam da hayvanları avut­ mak için Aktaion'a benzer bir heykel yapıp önlerine dikmiş (Kheiron). Herakles'e verilen bir addır (Alkaios. Perseus). o taş tarihsel çağlarda da. onunla boğuşur ve Alkestis'i kolları arasından koparıp Admetos'a geri getirir. Çoban Aristaios'la Autonoe'nin oğlu. Oğullarından biri bir aslan tarafından par­ çalanan kral Megareus kızını canavarın hak­ kından gelecek adama vereceğini bildirince. Aison ile îason'un ataları (Tab. Kadınlar arasında yiğitlik ve feda­ kârlık örneği olarak gösterilen Alkestis Euripides'e en güzel tragedyalarından birini esinlemiştir. yel almış attığı diski Akrisios'un kafasına indirmiş. Admetos'un karısı (Tab. 22).

adı üs­ tünde Erdem'in kendisidir ve erkeğin başara­ madığı bazı edimleri daha bir incelikle. 4 vd. bakın Alkinoos eşini nasıl baş tacı eder (Od. götürdü. Tepegözler onların topraklarım boyuna yağma ederlerdi. Odysseia'ya üstün uygarlık havasını veren ki­ şiler Arete.): Alkinoos kendine karı aldı onu. . öyle saydı ki.). yatıştırırdt bütün kavgalarını erkeklerin! Öyle bir cennettir ki Alkinoos'un ülkesi. çok akıllıydı. daha cana yakın. ama en ufak bir baskıda bulunmaz.): Benim kızım ödevini tam yapmamış. tadına doyulmaz bir parça yoktur. Alkinoos. evinde yaşayan hiçbir kadın. VI. Alkinoos sarayinin iç düzeni daha az parlak değildir: Şiir. ülkesinin ön­ derleri. Arete erdem demek. V I . uygar ve halkseveı kratıdıı Bugün Korfu adası olduğu genellikle benimsenen Sklıerie'ye yerleşmiş. daha duyarlı ve becerikli yönü nü simgeleyen kadınlardır. Odysseia'da bundan daha güzel. Ama bu saygının asıl nedeni Arete ile ev­ lenmiş olmasıdır. Erkeği kadın­ sız olarak düşünmek olanaksızdır Homeros destanlarında. 11): Tekmil Phaiak'ları yönetirdi Alkinoos halkı sayardı onu bir tanrı gibi. yerleştirdi Skherie'ye. Tanrı yüzlü Nausithoos on/arı kaldırdı. (Od. Dört yandan surla çevirmişti kenti. cömertlikte de ilk iş­ marı veren Arete'dir. •M. Nausikaa. ne diye evimize getirmedi alıp seni? Karısı Arete'ye saygısı da Homeros destan­ larında görülen kadına değer vermenin daha yüksek bir aşamasını yansıtır. 67 vd. yarışma Phalak'lann ya­ şamında büyük yer tutan uğraşlardı Ozan Demodokos'un Troya savaşından söz açması üzerinedir ki. sevmektedir onu. Kadın. VI. madem hizmetçileri vardı yanında. Nausikaa da bunu bildiği içindir ki. VII. Phaiak'ları şöyle anlatır (Od.): Eskiden Phaiak'lar engin Hypereia'da otururdu. Homeros bir mimarlık baş eseri olan bu sarayı anlatmakla bitiremez (Od. hem kocası. tekmil toprakları dağıtmıştı. kendisi­ ne damat edinmeyi özler. oyun. VII. güçte üstün. Odysseus kimliğini açığa vur mak zorunda kalır ve serüvenlerini anlatmaya girişir (Demodokos). alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. Batı yazınında ilk "ütopya" diye tanımlayabi­ liriz onu. konuğuna kıla­ vuzluk etmedi diye kızı Nausikaa'yı kınar (Od. nereden geldiğini sormadan benimser. Ama biz Alkinoos'u Homeros'un arzından dinleyelim. duyar­ lıkla. tapınaklar yapmıştı tanrılara. istediği an gemileriyle onu yurduna göndermeye hazır olduğunu bil­ dirir ve bu sözünü hiç gecikmeden yerine ge­ tirir. bütün Phaiak önderleri de danışmanları da uyarlar sözüne. denizci blı ulus olan Phaiak'ların başıdır. düşünceleri tanrılardan gelen Alkinoos kraldı şimdi. insanseverlikle yerine getirebilir diye saymakta. Yatağı o yapar. Arete'yi öyle saydı. iyi yürekliydi de ondan. Kadın erkeğin mutluluğudur. hem çocukları saydı onu yürekten. Konukseverlikte de. Odysseus'un sara­ ya varınca dosdoğru Arete'nin dizlerine ka­ panmasını salık verir ona (Od. 310 vd. erkeğinin buyruğunda. on iki kralın on üçüncüsü sayar kendini. Penelope gibi insanlı gın daha ince. VII.nuksever. giderek. Ama Alkinoos'un dün­ ya görüşü ve insanlık anlayışı sanata saygı İ l e de bitmez. Phaiak'ların sa­ rayında asıl onun sözü geçmektedir. tatlı sözlerle selam verirlerdi şehre inince o. İç ve dış düzeni Odysseus'a bile par­ mak ısırtacak gibidir. Özgürlüğe olan eğilimi ilk ve orta çağlan çok aşan modern denebilecek bir nite­ lik taşır. halk da bir tanrıça gibi baktı ona. danışmanları ile birlikte yönetir ulusu­ nu. hiçbir kadın böyle sayılmadı yeryüzünde. zorba Tepegözlere yakın. Ama o çoktan boylamıştı Hades ülkesini. Odysseus'u öyle beğenmiştir ki. ve madem sen yalvardtydm ona ilkin. 263 vd. rahatını o sağlar konuğun. evler kurmuş. kim olduğunu. yalnız Alkinoos değil. 299 vd. sandığı o ha­ zırlar. Konukluk kurallarına uyarak Odysseus'u hemen. Anasının kı­ zı olan Nausikaa da kurtarmamış mıydı Odysseus'u ölümden? (Nausikaa). konuğum.).

ırmak ağzında anasının ölümünden sonra meydana gelmiş bir toprak üstünde ırmak tanrı Alkmaion'u bir daha arındırır. Kocası ölün­ ce. tanrıdan olumlu cevap alınca Argos'a döndü ve Eriphyle'yi öl­ dürdü. oğullarının eliyle öldürür. Tanrı bu süre içinde Herakles'i ana rahmine yerleş­ tirmiş. Daha sonra aldatıl­ dığını öğrenen Amphitryon Alkene' yi diri di­ ri yakmak istemiş. yeraltı yargıcı Rhadamanthys'le ev­ lendirmiş. öleceğini bildiği Thebai seferine katılmadan önce. Amphiaraos. Kaza ile babasını öldüren amca oğlu Amphitryon'la evlenmeye razı olur. Harmonia'nın uğursuz süslerini de Apollon'a adak olarak Delphoi tapmağına verirler. kendisi de boğulmuş. Argos'lu kâhin. Önce Arkadya'da Oikles'in yanına sığınır. H e rakles tanrılara karışınca. üstüne yağmur yağdırarak söndürmüş. A l k maion Eteokles'in oğlu Thebai kralı Laodamas'ı kendi eliyle öldürdü ve Polyneikes'in oğlu Thersandros'u tahta oturttu (Epigon' lar). Apollon'un tapınağına adayacağını söyler. Onun üstüne hiçbir ölümlü kadınla da ilişki kurmamış Zeus (Amphitryon. Alkmaion. Phegeus onu su­ çundan arındırır ve kızı Arsinoe'yle evlendi­ rir. Ne var ki Psophis topraklarında korkunç bir kuraklık baş gösterir. Kallirhoe'nin yakarması üzeri­ ne çabuk yetişen oğlu Akarnan kan davasını sürdürerek Phegeus'un oğullarını öldürür. Alkyone yalvarmış gitmesin diye. orada da rahat bulamayınca. Ömrünün son günlerini gene Thebai'de geçirmiş. babasının can verdiği kente gitmekten çekiniyordu. Karı-koca öyle mutluymuşlar ki Zeus ile Hera'ya benzetirlermiş kendilerini. Zeus Amphitryon kılı­ ğında Alkmene'nin yatağına girer. 23). birleşir onunla. çok yaşlı olarak ölen sevgilisini Zeus Mutlular Adasına götürüp. gözlerini oymuş. ama dinletememiş. ana­ sını öldürmek görevini yerine getirmenin ge­ rekli olup olmadığını sordu. ile Eriphyle'nin oğlu (Tab. oğullarına analarını cezalandırmak gö­ revini yüklemişti. gene Delphoi tapı­ nağına baş vurulur ve tanrı sözcüsü Alkrnaion'un ikinci bir kez arındırılması gerektiğini bildirir. ama önce. Herakies). dönüşünü gözleyen Alkyone'nin önüne . tanrı armağanı ünlü "peplos"unu da rüşvet alarak oğlunun sefere çıkmasını sağla­ dı. Orada. karısının bir gece aralıkla doğurduğu Herakles'le İphikles'i bağrına basmış. Bu kez de Eriphyle işe karıştı: Harmonia'nın gerdanlığından sonra. bu sevişme üç tam gün sürmüş. Alkmene. ama Zeus odun yığınını. Söylentiye göre. Rüzgârlar kralı Aiolos'un kızı Alkyone Sabah Yıldızının oğlu Keyks'le evlen­ miş. Alkyon denilen bu masal kuşu. kardeşlerini öldüren Taphos'luları cezalandırmasını ister ondan. Aynı gece sabaha karşı seferden dö­ nen Amphitryon da güzel karısına kavuşur. bir tanrı sö­ zü Alkmaion başlarına geçerse zafer kazana­ caklarını bildirmişti çünkü. Yolda Keyks kor­ kunç bir fırtınaya tutulmuş. 13). Tanrılar kıskanmış bu mutlu yuvayı. Gene yollara düşen ana katili ırmak tanrı Akheloos'un yanına varır. Amphitryon da tanrı buyruğuna boyun eğerek. Epigon'lar diye anılan Yediler'in oğulları ikinci Thebai seferine önder olarak Alkmaion'u seçmişlerdi. Mykene kralı Elektryon'un kızı (Tab. Akheloos da ona kızı Kallirhoe'yi verir. Ama öç perisi Erinys'ler hemen takıl­ dılar peşine. Ne var ki kocasının biraz önce boş bıraktığı yatağa gene döndüğünü görünce Alkmene de. Alkmene oğullarının izinden gitmiş. Yalan meydana çıkınca Phegeus konukluk kurallarını bozmamak için Alkmaion'u kendi eliyle değil. Dönüşte Alkmaion Delphoi'ye uğradı. Amphitryon bu işi yapmaya gitmişken. Ovidius bu öyküyü biraz değişik biçimde anlatır: Günün birinde Keyks denizaşırı bir tapınağa gidecek olmuş.ALKMAİON Alkmaion. Amphiaraos. ama kız ona varmak için Harmonia'nın gerdanlığı ile peplos'unu şart koşar. Zeus güneşe bu süre dolmadan görünmemesini buyurmuşmuş çünkü. Gene de ikircik­ liydi. Alkyone ile Keyks'i birer deniz kuşu haline getirmişler. Savaşta Epigon'lar üstün geldiler. gemisi batmış. yuvasını dal­ galar üstünde kuran bir çeşit martı imiş. sonra da oğluna bunca eziyet yapan o kral da can verince. Dalgalar ölüsünü kıyı­ ya. Alkyone. ülkeden ülkeye kovaladılar onu. Eurystheus'un hış­ mından kurtulmak için Atina'ya sığınmış. Alkmaion gene Psophis'e dönüp Phegeus'tan ister bunları. karısından fazla bir iltifat görmeyince Amphitryon da şaşmışlar. Psophis kralı Phegeus'un sarayına varır.

Sicilya'da yaşayan korkunç bir dev. geçilen ırmağa da Tıgris (Dicle) yani Kaplan ırmağı denmiş. onu Sicilya'ya dek kovalamış (Arethusa). Meleagros ve Deianeira'nın anası.ırıyl. Odun çabucak tutuşup kül olmuş. Anası da öfkeye kapılarak sakladığı yarı yanmış odunu alıp ateşin içine atmış. . Tanrıların başına açtıkları dertlerden birini Homeros şöyle anlatır Ilyada'da ( V . iki oğulları olmuş: Otos ile Ephialtes. eliyle su alıp göğsüne dökermiş. onu kafasın­ dan yakalayarak yere çalmış ve ezmiş (Lamia). Devmiş her ikiside: Her yıl bir karış enine. Althaia. sonunda bir kaplan olup kızı kovalamaya başlamış. Bunu duyunca Althaia ocağı hemen söndürmüş ve odunu alarak bir sandı­ ğa saklamış. Koşa koşa bir ırmağın kıyısına gelmişler. Alpheios su perisi Arethusa'ya da tutkunmuş. Ülkeyi ka­ na boyayan Lamia canavarına yem olmak üzere seçilmiş. Ölümlü babaları Aloeus olduğu için Aloeusoğulları deniyor bunlara. cezalarını verirler bu azmanların. Alkyone de kendini dalgalara bırakın­ ca tanrılar acımış bu karı-kocaya. denizleri topraklarla örtüp kurutacaklarını. Hesiodos'un Theogonia'sında adı geçmez. Sonunda tanrı birleşmiş onunla. Ne var ki Meleagros Kalydon avı sırasında Althaia'nın kardeşleri olan dayı larını öldürmüş. Alpheios. Alkyoneus. bu odun yanıp kül olunca Meleagros da ölecek demişler. Rlı anlatıma göre Zeus yıldırımla çarpar.ı öldürül onları. Dişisinin de denizde kuluçkaya yatabilmesi için Zeus Aiolos'a kış dönümünden yedi gün önce ve sonra yelleri dindirmesini buyurmuş. her gün deniz kı­ yısına gider. Peloponez'de. vurdular onu kalın zincirlere. Makedonya'daki devler savaşına katılmış. Alpheios onlara yaklaşmak istemiş. (1) Gök ile Toprak tanrıların meydana getirdikleri devler arasında en güç­ lülerinden biri. Med'ler boyuna adını verdiği gibi. Aloeus'un iki oğlu. Bu devi tanrı Dionysos öldürmüş: Thyrsos değneğini boynuna atın­ ca. ama savaş tanrı bit­ kin durumdadır. bir kulaç da boyuna giderlermiş. Üstelik de âşık ol­ dukları Hera ile Artemis'i kaçırmayı tasarla­ mışlar. Althaia yaptığına bin pişman olup canına kıymış (Melcautoa). kayalar altında ezer. denizle karanın yerini değiş­ tireceklerini bildirmişler. ikisini de deniz kuşu yapmışlar. 385): Ares de bu yüzden çok acılar çekti. altında Typhon devi­ nin bulunduğu adanın yanına düşmüş. Dionysos'un tutkun olduğu Asya'lı nympha. Bütün ır­ maklar gibi Okeanos ile Tethys'in oğlu sayı­ lır. kız ırmağı geçebil mek için tanrının kollan arasına girmeye razı olmuş. çünkü anası Toprağın üstüne düştükçe doğ­ rulur. sonra yermiş. Tanrıların canına tak der so­ nunda. İ M ş k . Elis ile Arkadya bölgeleri arasında akan bir ırmak. Dionysos'tan gebe kalıp Medos'u do­ ğurmuş. Aloeus'un karısı İphimedeia tanrı Poseidon'a aşıkmış. ama onu yere sermek olanaksızmış. kalkarmış. Alphesiboia. Yolcuları pusuya düşürür. Aloeusoğulları. Otos'ia güçlü Ephialtes. periler de yüzlerine çamur sürerek kendilerini tanın­ maz hale getirmişler. Herakles bu yüzden onu sırtlanıp başka bir ülkeye götürmüş ve bir ok­ la öldürmüş (Herakles). Mr leagros da o saat ölmüş. Alpos. Bunun için de Ossa dağını Olympos'un üstüne bindirip te­ pesine de Pelion dağını oturtarak göğe tır­ manacaklarını. (2) Delphoi'li güzel bir delikanlı. Cezalan Hades'te de sürdürülür! Y ı lanlarla bir sütuna bağlı oldukları halde bir baykuşun durmadan ulayarak ötmesini dinle­ mek zorundadırlar. Yolda rastladığı bir başka deli­ kanlı onun yerine kurban olmayı kabul etmiş. Tanrı onu elde etmek için binbir çare düşünmüş. Artemis ve nympha'lara saldırıları masal konusu olmuştur: Günün birinde Artemis nympha'larla ırmak ağzında şenlik yaparken. tunç bir küpte kapalı kaldı tam on üç ay! Hermes kurtarır Ares'i. ı bir anlatıma göre Apollon okl. canavarın mağarasına girmiş. öyle ki dokuz yaşına vardıkları zaman tanrılara savaş açmaya karar vermişler. dev çarpılıp denize. Oğlu Meleagros yedi günlük iken Kader tanrıçaları Althaia'ya gelmişler ve ocaktaki bir odunu göstere­ rek. Kalydon kralı Oineus'un karısı.Al II IAIA atmış. Medos.

Efsaneye göre Amazon'lar savaş tanrı Ares i l e Harmonia'nın ( y a da Aphrodite'nin) k ı z l a rı sayılır. Erkekleri yanlarında köle ya da uşak olarak bulundururlar. ama erkek ço­ cuklarını sakat eder ya da öldürürler. Amazon'lar işte bu düzenin kalıntı­ larıdır. Başlarında hiçbir erkek bulunmadan kendi kendilerini yöneten Amazon'lar önder olarak bir kraliçe tanırlar. Çoğu efsanelerde Amazon'lar Kara­ deniz'de Thermodon (Terme) çayının kıyısın­ da Themiskyra şehrini kurmuşlar ve orada . Başka bir gele­ neğe göre Amaltheia asıl bu keçinin adıdır. H o meros'ta Myrina'ya "çok zıplayan. Ünlü yontucu Pheidias'ın atelyesi bu korulukta imiş. Olympia şehrinin yöresinde Zeus'a adanmış kutsal orman. çünkü halk ara­ sında adı başka. Amazon. Yurtlan üstüne kaynaklar birbirlerini pek tutmaz. Bu yüzdendir ki bir gerçek payı ve tarihsel bir ni­ telik taşırlar. Amaltheia çocuğu İda dağındaki bir mağaraya gö­ türmüş ve orada bir keçinin sütüyle beslemiş. atı yalnız arabaya koşmak için kullanan ilk Yunanlıları özellikle etkilemiş olsa gerek. Latium kralı Latinus'un eşi. çocuklannı doğar doğmaz yutan Kronos'tan kurtulup Girit'e kaçırdığı Zeus'a dadılık eden nymphanın adıdır. Amaltheia. Bu tutum Anadolu'ya gelen Yunanlıları çok şa­ şırttığı içindir ki. Böylece her türlü yemişle dolan boynuz "Bolluk Boynuzu" oluvermiş. Anadolu bin yıllarca anaerkil bir top­ lum düzeni içinde yaşamış ve bu düzenin sim­ gesi olan Ana Tanrıça'ya değişik adlarla tapınmıştır. yüksek at­ layan" denmesi acaba atlı bir tanrıça olma­ sından mıdır? Amazon'ların yayıldığı bölge­ lerle Hitit'lerin bulunduğu bölgelerin birbirini tutması da dikkati çekmekte. Ne var ki Aeneas İtalya'ya ayak basın­ ca kral Latinus kızını onunla evlendirmeye karar verdi. Amata. adın nedeni de bu savaşçı kadınların ya­ yı göğüslerine rahatça dayayabilmek için bir memelerini kesip çıkarmaları imiş./\ı ı r. Altis. Ana­ dolu kaynaklı efsanelerin hemen hepsi olmuş olayları yansıtır. özellikle Halikarnas Balıkçısı'nda uyandırmıştır. Zeus sonradan bu keçinin pos­ tu ile Aigis kalkanını yapmış. Bu keçi Helios'tan dogma korkunç bir yaratıkmış. Amazon adının kökeni de yazarlarca şöyle açıklanır: A-mazon. Amazon'ları anlatmakla biti­ remezler. Amazon'lar bu gerçeğin en belirgin örneğidir. Savaşçı karakterleri böylece kay­ naklarından da belli olan bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de "labrys" denilen iki ağızlı baltayı silah olarak kullanırlar. Birçok efsanelere göre. tarihçilerin ve coğrafyacıların eserlerinde rastlamamız bunu kanıtlar. yalnız kız çocuklarını yetiştirip aralarına alırlar. ya da Hitit'lerle ilgili bir anı olabileceği varsayı­ mını bazı bilginlerde. Tanrı çocuk o kadar güçlüymüş ki sütninesinin bir boynuzunu kırmış ve bunu kendisine bakan nympha'lara verip içini diledikleri gibi doldurabileceklerini söylemiş. hem Hitit kabartmalarında rast­ lanır. Amaltheia Rheia'nın. Troya'lılara düşman olan Amata Turnus'u Aeneas'a savaş açmaya itti. nitekim birçok kraliçelerinin adı ge­ çer efsanede. İzlerine destanlarda olduğu ka­ dar. savaşçı bir kadın topluluğu olmalarından ileri gelir. Roma'da Vesta rahibeleri. Bu baltaya hem Girit'te. uydurulmuş masal değildir. Troya'nın önündeki bir t e ­ pede mezarı bulunan Myrrhine ise tanrılaşmış bir kahramana benzer. Anadolu'nun mythos'a katkıları salt efsane. başrahip Pontifex Maximus tarafından görev başına getiril­ dikleri gün Amata adıyla anılırlardı. onlarla cinsel alış­ veriş kurup çocuk doğururlar. Amazon'lardan dem vuran en eski kaynak Homeros'tur: "Erkek gibi Amazon'lar" der ve Bellerophontes'in onları yendiğini belirtir (Bellerophontes). tanrılarca başkadır (Myrina). Amazon'ların at üstünde savaşmaları. Amazon'ların Anadolu topraklarında bir Hitit kalıntısı. çünkü efsane­ leri yalnız bir olayı değil. babaerkil özellikte ve nitelikte olan Yunan mythos'unu bu kadar etkilemiş olma­ ları da ondandır. bütün bir düzeni dile getirir. K ı z ı L a vinia'yı Rutul'lar kralı Turnus'a vermek isti­ yordu. Ama­ zon'ların erkek gibi oluşu. Amata kendi canına kıydı. yani memesiz demek­ miş. Savaş Rutul'lar için korkunç bir yenilgi ile sonuçla­ nıp Turnus da ölünce. Titanlar ondan öylesine korkarlarmış ki Gaia onu Girit mağaralarında saklamak zo­ runda kalmış. yaşamış kişileri konu alır.

Argos ili. elinde yayla okluk bulunan tombul. Myrina. Geleceği bilen. Trak­ ya'ya ya da güney İskitya'da Tuna ağzına yerleştirirler. Amphiaraos'un kendisine karı olarak verdiği Eriphyle'yi bir şartla alır: Kaynatasıyla arasında bir anlaş­ mazlık çıkacak olursa. Sa­ natta çoğaltılan bu figür Venüs'ün çevresinde uçuşur gösterilir. Pompei fresklerinin mitolo­ jik sahnelerinde çok geçen Amores figürleri Batı sanatına Rönesans'la girmiş ve Rokoko üslubunun bir özelliği olarak XIX. birbirine vuran kal­ kanlarının ta Sardes'te dek yankılandığını ya­ zar. ana tarafından dedesi Polybos'un yanına sığı­ nır (Adrastos) ve o ölünce kral olur. Ambrosia ile beslenen tanrılar yaralan­ maz olurlar. Latince aşk anlamına gelen Amor (yahut Cupido) Roma imparatorluğu döne­ minde. Ölümsüz anlamına gelen ambrosia birçok çiçek özlerinin katıldığı bir çeşit balmış. Birçok Amazon'un büyük efsane yiğitleriyle ilişkisi olmuştur: Hippolyte'nin Herakles. Adrastos ise art düşüncelerle karşılar. Anadolu'da hemen her yerde adlarına rastlanması bu kaynaklan yalancı çı­ karmaktadır. Ampelos. Bu soyların vârisleri arasında kavga çı­ kar günün birinde: Melampus soyundan Amphiaraos. Bir süre sonra Amphiaraos ile Adrastos barışırlar. Dünyanın yedi ha­ rikasından biri olan bu tapınağı Amazon'ların yaptığı ya da orada rahibelik ettikleri anlatılır. Adrastos Sikyon'a. O sırada Thebal'den kaidesi . Amazon'lar Ephesos'taki ünlü Artemis tapınağı ile de ilişkilidirler. Homeros destanlarında Olympos tanrıları "ambrosia" ve "nektar" ile bes­ lenirler. Bu savaşçı kadınlar kimi ozanların ezgilerinde Efes Artemis'i ile ilişkili olarak gösterilir: İskenderiye şairi Kallimakhos Artemis tanrıçaya övgüsün­ de cenkçi Amazon'ların Ephesos kıyısında tanrıçaya bir heykel diktiklerini ve çevresinde savaş raksı yaptıklarını. Amphiaraos. 23). Amphiaraos Kalydon avına ve Argonaut'lar seferine katıldıktan sonra. bu adlar). öbürünü aynı soydan olan Bias ile Melampus arasında böler. antiope'nin Theseus. Baş ka kaynaklar onları Kafkas eteklerine. Ampelos ağaca tırmanıp bir salkım üzüm ko­ paracakken düşmüş ve ölmüş.oturmaktadırlar. Ephesos ve Ptiene'nin ilk yerleşme yeri. Kybele). Tanrı Dionysos bu güzel delikanlıya gö­ nül vermiş ve bir karaağaç dalından salkım salkım sarkan asmayı ona armağan etmiş. Ephesos ve Smyrna şehirlerinin birer Ama­ zon tarafından kurulduğu anlatılır. Gryneion. Amazon'ların tarih öncesi çağlarda Batı Anadolu'ya yayıldıktan sonra Yunanistan'a dek sokuldukları ve Atina önünde savaştıklan anlaşılmaktadır. kanatlı bir çocuk olarak canlandırılmıştır. Alkmaion ile Amphilokhos'un babası (Tab. anlayışsız kimselerin çıkarlarına kurban gitmiştir. tarihsel kimlik ve kişi­ likleri de ana tanrıça üstüne olan bilgilerimiz değerlendirildikçe açıklık ve kesinlik kazana­ caktır (Artemis. mutluluk ve ölümsüzlük sağlarmış. Adı üzüm kütüğü anlamına gelen Ampelos bir satyr'le bir nympha'dan doğma imiş. Smyrna. Amphiaraos bu barışı candan ister. Bias soyundan Adrastos'un ba­ bası Talaos'u öldürür. Ege kıyılarında Amazon kra­ liçeleri tarafından kuruldukları söylenen şe­ hirler şunlardır: Pitane. Amores. Kyme. Öyküsü Thebai efsaneler zin­ cirine bağlı Melampus soyundan ünlü bir kâ­ hin. Amphiaraos'un da öyle. yargıçlığını Eriphyle yapacaktır. Adrastos onun Thebai'ye savaş açan Yediler'den ol­ masını İster. onlara gençlik. her edimin doğuracağı so­ nucu önceden gören tanrı sözcülerinin hayatı yürekler acısıdır çokluk. Amphiaraos bu şartı da kabul eder. Penthesileia'nın Akhilleus efsanesinde adı geçer (bkz. Oikles ile Hypermestra'nın oğlu. yüzyıla ka­ dar tutunmuştur. Bir tanrıça sayılan Myrina'nın Lesbos ( M i d i l l i ) adasına göçüp oranın başken­ ti Mytilene'yi de kurduğu söylenir. kral Proitos zamanında üçe bö­ lünmüştü: Bir bölümünü kendisi alır. bu büyülü bal insanlara da içirildi mi. Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele ile sıkı sıkı­ ya ilişkili oldukları apaçık belli olan Ama­ zon'ların efsaneleri de. Dionysos sev­ gilisini gökte bir yıldız haline dönüştürmüş. Ambrosia. Bu şehir bugünkü Fatsa ya da Ordu yakınında olsa gerek Argonaut'lar Kolkhis'e varmadan onlarla karşılaşırlar.

Penelopeia'nın talipleri ara­ sında en aklı başında olanıdır. kahraman olmak istiyordu. hem de Adrastos'u vazgeçirmeye çalışır. Düşman kardeşler Eteokles ile Polyneikes birbirlerini öldürünce. Zeus bu tanrı sözcüsüne ölümsüzlük bağışlamış: Attika'da Oropos denilen bir yerde kâhinliğini sürdürürmüş. babası gibi tanrı sözcüsü ve falcı olan Amphilokhos Anadolu'da kalır. Yunan kentleri arasında dinsel birlikler ha­ linde kurulup. tanrıların seveceği. şehir kurtulur. Amphiaraos bu seferin yı­ kımla sonuçlanacağını. çünkü o kahraman görünmek değil. Efsaneye göre Attika başkentini tanrıça Athena'ya adayıp ona Atina adını veren ve Dionysos'u Attika'da ilk konuklayan bu kral­ dır. Çarpışalım: Şerefsiz olmayacak beni . onunla kavgaya tutuşur. kalın tunç kalkanını kaldırıp göğsüne. Aiskhylos'un ölmez eseri "Thebai'ye Karşı Yediler" tragedyasında Amphiaraos hem akıllı. güçlü hasımlar göndermelisin derim ben: Tanrılara saygılı olandan korkulur. çünkü Alkmaion gibi Erinys'lerin saldırısına uğramaz (Alkmaion). Kalkhas'la birlikte birçok kehanet merkezleri kurarlar (Kalkhas). Adı Ilyada'da geçmediği halde. Troya seferi­ ne katıldığı ve özellikle dönüş efsanelerinde rol oynadığı görülür: Troya düştükten sonra. Kızıyla evlen­ diği Atina'lı kral Kranaos'u tahtından atarak yerine geçmiş. Ophettes) sonra. Amphiaraos'un toprağa gömüldüğü yer Pausanias zamanında da gösterilirmiş. Epigon'lar seferine katıldığı. Hellen'in kardeşi (Tab. ben bu toprağı besleyeceğim ölü bedenimle. Aikmaion'un küçük karde­ şi (Tab. bekleyen ölüm!" Böyle söyledi kâhin. Deukalion ile Pyrrha'nın oğ­ lu. ama anası Eriphyle'nin öldürülmesinde bir rol oynamadığı sanılır. soyunun tanrılarını perişan etmek! Hangi dava insana ana sütünü kurutma hakkını verir? Kılıçla fethedeceğin yurt toprağı mı destek olacak senin davana? Bana gelince. Ünlü kâhin Amphiaraos ile Eriphyle'nin oğlu. Amphiktyon. Durgun ve öl- 34 . Amphilokhos. ben düşman ülkesinde saklı kâhin. ama oranın krallığını kendisi gibi kâhin olan M o p sos ile paylaşamadığından.Eteokles'in sürdüğü Polyneikes Adrastos'un konuğudur ve kardeşinden öç almak için yar­ dım istemektedir. Ama git­ meden önce oğullarına yemin ettirir: Anala­ rından öç alacaklardır. on yıl krallık ettikten sonra kendisi de Erikhthonios tarafından sürülmüş. torunlarının övünecekleri şanlı şerefli bir iş: Bir yabancı orduyu üstlerine salıp atalarının yurdunu. hem katılmak istemez. kendisinin de sağ dönmeyeceğini bilir. Efsaneye göre Amphilokhos Kilikya'da (Sey­ han bölgesinde) Mallos şehrini kurar. Amphinomos.): Polyneikes'e çevirir bakışlarını. Yedilerin dü­ zenledikleri Nemea yarışmalarında Amphiaraos atlama ve disk atmada birinci gelir. Hiçbir arma yoktu kalkanında. Yolda başlarına gelen bazı olaylardan (Hypsipyle. 20). Bu çarpışmada her ikisi de can verir (Mopsos). Kadın büsbütün Polyneikes'le Adrastos'tan yana döner. Derin kazıyor yüreğinin derin düşünceler yetiştiren toprağını. Ama Polyneikes Eriphyle'yi baştan çıkarır: Kadmos'la evlenirken Harmonia'ya tanrıların düğün hediyesi olarak verdikleri gerdanlığı armağan eder o n a . Thebai'ye varınca önderlerin her biri şehrin bir kapısına dayanır. hem yiğit bir adam ola­ rak tanımlanır (576 vd. 23). belli zamanlarda bütün kentle­ rin elçilerini bir araya getiren "amphiktyonia"lara adını veren de oymuş. ama korkunç bir bozgun başlamıştır. sefere çıkar. Zeus'un saldığı bir şimşekle toprak yarı­ lır ve ünlü kâhini atları. Amphiaraos tsmenos ırmağının kıyılarına doğru kaçar ve tam düşmanı Periklymenos ona yetişecek­ ken. Amphiaraos verdiği sö­ zü tutmak zorundadır. iki kez çağırır onu adını heceleyerek ve şu sözler dökülür ağzından: "Güzel iş doğrusu bu yaptığın. arabasıyla yutar. hem yiğit Sonra kardeşine. Böylesi bir insana hem akıllı. kocasını zor­ lar sefere katılmaya.

Amphion. 240 vd. Amphitrite de bunlardan biridir. Bkz. 230 vd. Ama kız çok utangaçmış tanrıdan kaçmış ve Atlas'ın dünyayı omuzlarında taşı­ dığı uzak ülkelere varmış. kimi efsaneciye göre çocuğu olmamış. gücü kuvveti sonsuz. Gene de taliplerin kaderini paylaşmak­ tan kurtulamaz ve Telemakhos'un kargısıyla vurulur (Od. 394 vd ) Öbür talipler gibi dilenci kılığındaki Odysseus'a kötü davranmaz.): Toprağı sarsıp gümbürdeten Poseidon Amphitrite . 9). bir zamanlar kral Pterelaos'un oğullarınca öldürülen kardeşlerinin öcünü al­ malıdır. Apollon'la Artemis Niobe'nin çocukları­ nı oklarıyla vururken Amphios'u da küstah bir soy yarattı diye öldürmüşler (Niobe). Amphitrite. Ölüsü bir ırmağa atılır. o ırmağa Dirke adı verilmiştir sonradan. öyküsü. . köpükler arasında ka­ yan bir arabada oturur gösterilen denizler kraliçesi Poseidon'a vefalı bir eş olmuş.). 13). yeter ki Dionysos'un Thebai ülkesine saldığı Teumessos tilkisinden kurtarsın bölge­ yi. anasının ve soylu babasının yanında altından bir sarayda oturur korkular saçarak çevreye. sonra da A l k mene'nin isteğini yerine getirmek için yola çıkar. Poseidon da bir yu nus balığı göndermiş peşinden. ama Hesiodos onun Triton'u doğurduğunu şöyle anlatır (Theog. Amphissos. dağda oğullarını bulur ve öcünü almaya iter onları. Amphitryon kendisiyle birlikte Thebai'ye ge­ len amcakızı güzel Alkmene'ye talip olur. Ahenkli isimlerini dize dize saymakla bitiremez Hesiodos (Theog. Amphitryon. Amphion ise tam tersine yumuşak. yunus Anı phitrite'yi sırtladığı gibi. Tirnys kralı Alkaios'un oğlu (Tab. sevimli bir sanatçıydı. 121 vd. Telemakhos'un öldürülme­ sine karşı çıkar (Od. Okeanos kızı Doris'in deniz tanrı Nereus'la birleşmesinden Nereides diye anılan elli kız doğar. V. istenilen sıraya girip yan yana diziliyor­ lardı. Amphion ise lyra çalı­ yor. Zethos'un ikiz kardeşi (Tab. onu öldürmüş ve Taphos'u yağma ettikten sonra Thllpti'yi (Inıımüş (Alkmene). Lykos'u öldürüp. İkizler Thebai'ye dönerler.). Surları yaparken Zethos sırtında kocaman kaya parçalan taşıyor. Yurdundan sürülüp Thebai'ye sığınır. dövülmesine karşı ge­ lir. Kreon da bu işe yardım etmeye söz verir. Antiope'yi de karısı Dirke'ye köle olarak verir.tanrıçayla eulendi ve onların sevişmelerinden büyük Triton doğdu. Pterelaos ölünce. Günün birinde Dirke'nin yanından ka­ çan Antiope gelir. Amphion Tantalos'un kızı Niobe ile evlen­ miş. İkizler kentin surlarını kurmaya koyulurlar. Zeus ile Antiope'nin oğlu.). 90 vd. çalgının güzel ve büyüleyici seslerine kendilerini kaptıran taşlar yerlerinden kımıldı­ yor. amcası Lykos onları Kithairon dağına bırakıp. talipleri yatıştırmaya çalışır ( X V I I I . İkizler birbirlerine hiç benzemiyorlar. Amphitryon da Taphos'u ele geçir­ miş ve krallığını sefere kaülan arkadaşı Atlna'lı Kephalos'a vermiş. ama Alkmene bu evlenme için bir şart koşar: Amphitryon. Antiope ikiz çocuklarını doğurunca. getirmiş deniz kralı­ na vermiş. Kaza ile amcası Elektryon'u öldü rür. Dirke'yi azgın bir boğanın boynuzlarına saçlarıyla bağlayarak salıverirler hayvanı. macerası yoktur her nedense. sert yaratışlı Zethos avcı ve savaşçı idi./ U l l I II I I \ I » ' I I v çülü bir adamdır. Amphitryon bu işi başarır. çünkü kralın saçında onu ölümsüz kılan bir altın tel varmış. X V I . Evlenmişler ve o gün bugün mutlu bir ç i f t olarak yaşamışlar. G t l inin birinde Poseldon onu bir kumsalda kız kardeşleriyle oynarken görmüş ve g ü z e l l i ğ i n e vurulmuş. bu adanın kentini almak ise kralı Pterelaos'u öldürmeye bağlıydı. Amphitryon'a tutulan kral kızı Komaitho babası­ nın başından altın teli koparmış. Dryope. Amphion'un müziğe yeteneğini fark eden tanrı Apollon (ya da Hermes) ona bir lyra armağan et­ mişti. o da olanaksız. Alkmene'nin kardeşlerini Taphos adasın­ dan gelme bir ordu öldürmüştü. ora kralı Kreon onu bu suçundan arındırır. İkiz­ ler dağda çobanlar arasında büyür. Zeus'un buyruğuyla Thebai şehrinin yönetimi bundan sonra Amphion'la Zethos'a geçer. X X I I . Ama Komaitho'ya şükran beslemek şöyle dursun. o Triton ki dalgaların dibinde. Dirke kayalar üstünde parçalanıp can verir. Denizden olma bir sürü yaratığın başında.

u. Anadyomene. yeni komedya denilen Hellenistik çag tiyatrosu Amphitryon-Alkmene serüvenini işlemeye başlar. Orada korkunç bir kuraklıkla karşılaşırlar. Amphitryon'un benzeri Sosias tipini de yaratarak M o liere'in tadına doyulmaz "Amphitryon" ko­ medyasına örnek olur. kıtlığı önlemek için Aigeus her yıl Girit'e Atina'dan yedi delikanlı ile yedi genç kız gön­ dermek zorunda kalmış. Bu kaynak son­ radan Amymone adını alır. dalgalardan doğan" anlamına gelir. Amykos. Latin komedya yazan Plautus "Amphitruo" adlı oyununda aldatılmış koca moti­ fini bütün çıplaklığıyla ele alır. son­ ra da Iphikles'i doğurur. Androgeos bu işi başaramayıp ölmüş. giderek mutlu bir kişi olarak tanımlanır. "Amymone" Aiskhylos'un "Yalvarıcı Ka­ dınlar" ile başlayan ve Danaos kızları ile Aigyptosogullarının dramını anlatan trilogia'ya eklenmiş bir satyr oyununun (kayıp) adı olsa gerek. konu komik sayılmamıştı daha. Tanrı çıkagelir.J U » 1 I I\> » l Ne var ki o sırada Zeus Amphitryon kılığın­ da Alkmene'nin koynuna girer. Anaksarete bu­ na da aldırmamış. İphikles ür­ ker. O sırada bir satyr'in saldırısına uğrar. ülkesine her geleni kendisiyle boy ölçüşmeye zorlar. Nauplios Argos ili­ nin güneyinde Nauplia şehrinin kurucusu­ dur. Tanrıçanın. delikanlının cenazesi evi­ nin önünden geçerken pencereye çıkıp kay­ gısızca seyretmiş. Danaos. satyr'i kovar. Androgeos. bu işi Amphitryon değil de Zeus'u kıskanan Hera yap­ mış. Amphitryon iki çocuğu birlikte yetiştir­ miş ve Herakles'in yanıbaşında Minyen'lere karşı bir savaşta can vermiş. Tanrıça Aphrodite de bu kadar katı yürekliliğe kızarak Anaksarete'yi bir heykele dönüştürmüş. yabasını kaya­ ya vurup bir kaynak fışkırtır. Anaksarete. Tanrı Afrika'ya kıtlık sal­ mış. Amphitryon böylece ölümsüz ço­ cuğun hangisi. Alkmene bir gün arayla Herakles'i. Ne var ki adı Homeros des­ tanlarında geçtikçe. ölümlünün hangisi olduğunu anlar. hem de kestos denilen kurşunlu bir eldivenle yarışırmış. karşılık görmeyince. Güzel kıza gö­ nül veren Poseidon onunla birleşir ve N a u p lios adlı bir oğulları olur. çünkü büyük tanrı Zeus tarafından aldatılmak zül değil. Minos da öç alması için tanrı Zeus'a yalvarmış. Tanrıça Aphrodite'ye veri­ len bir sıfat. Amphitryon Alkmene'nin macerasını öğrenince. Atina'da Panathenaia bayram­ larında düzenlenen bütün yarışmaları kazan­ dığı için kral Aigeus onu kıskanmış ve Marathon ovasında korku salan bir boğayı öldür­ meye göndermiş. kız uyanır. Uranos'un denize savrulan atmıgıyla meydana gelmiş köpüklü dalgalardan doğduğunu belir­ tir (Uranos. Sonraları görüş­ ler değişmiş: Yunan ilkçağında Euripides'in "Alkmene" (kayıp) adlı bir tragedyası olduğu­ na göre. çok saygıdeğer. Argonaut'lar Bebryk'lerin ilinde Khalkedon'a (Kadıköy) vardıkları zaman. Danaos'un elli kızından biri. Başka bir anlatıma göre. çoğu zaman yener ve öldürürmüş. Minotauros'a yem . Amymone. ünlü bir atlet. kızın kapısına asmış kendini. sekiz aylık Herakles ise oynayarak boğar canavarları. nedeni de Poseidon'un öfkesidir: Göz koydu­ ğu Argos'un Hera'ya verilmesine kızmıştır. avazı çıktığı kadar bağırır ve Poseidon'a yakarır. Amphitryon Batı yazınında ilk aldatılan ko­ ca olarak yaşar. ama duygusuz ve kalpsizmlş. O gece sabaha karşı Amphitryon da savaştan döner ve karısına kavuşup Iphikles'i üretir. Zeus oğlu Polydeukes onunla güreşmeyi göze almış ve korkunç de­ vi yenerek yolculara karşı bu insafsızca dav­ ranmasına son vermiş (Argonaut'lar). Amphitryon hangisi­ nin kendi oğlu olduğunu bilmek için çocukla­ rın odasına iki koca yılan koyar. Amymone bütün bir gün kırlarda dolaştıktan son­ ra yorgun düşüp uykuya dalar. Poseidon'un oğullarından bir dev. ona ceza ver­ meyi düşünür önce. "Su yüzüne çıkan. Bursa'dan Karadeniz'e uzanan Bithynia böl­ gesinde Bebrykes adlı bir boyun kralıymış. Yumruk dövüşünde pek usta olan bu dev hem çıplak yumrukla. Kıbrıs'lı bir kız: Güze'. Aphrodite). kızlarını su aramaya gönderir. onu yiğit H e rakles'e gebe bırakır. Minos ile Pasiphae'nin oğlu. şe­ ref sayılır Homerik çağlarda. ama Zeus buna engel olur. Amymone babasıyla birlikte Argos iline gelir. İphis adlı bir delikan­ lı ona delice âşık olmuş.

"Or­ manlık Plakos daginın eteğinde kraliçeydi anam" diyor Andromakhe yana yakıla. çünkü korku kaplamıştır yüreğini. Uğursuz savaş Anadolu kıyılarına gelip çatınca. ağaçların arasından bir yaban domuzu çıkmış. talihsiz karına acıma yok sende. yavruna. Sensiz kalmaktansa toprak yutsun beni daha iyi Benim senden başka dayanağım yok. Troya ovasında yiğitler boğuşurken. E f saneye göre Efes bölgesine yerleşmiş Leleg'lerle Karia'lıları kovan lon göçmenlerinin önderi olan Androklos Ephesos şehrinin ku­ rucusudur. Priamos'un oğulları ve gelinleri için yapılmış önü revaklı evlerin birine nasıl gelin girmiş? Bunu şairler bize anlatmaz. uslu. hizmetçileri arasında nakış işlemek­ le. Mysia bölge­ sinde Thebai şehrinin kralı olan Eetion'un kı­ zıdır. bu hırs yiyecek seni. Mutlu günlerini bilme­ yiz bu güzel karı-kocanın. bayırda davarlarını otlamaya giden. Troya yöresinde ra­ hat kalmamıştı. akıllı Adromakhe'yi Priamos'un en değerli oğlu Hektor'a verir. Andromakhe. Hektor acır kansına. Andromakhe odasında mekik dokurken duyar bu vaveylayı. biliyorum . Dü­ ğün dernek nasıl olmuş? Andromakhe. Hele içi içine sığmayan genç ve atılgan Akhilleus çok sabırsızlanıyordu. batı kapılarına koşar. Homeros'un dediği gibi. Sen bana bir babasın. ama zavallı kadın.olan bu gençleri kurtarmak İ ş i n i Theseus ba­ Şarmış (Aigeus. Andromakhe'nin anadan. düşüremiyorlardı bir türlü Anadolu'nun kutsal kalesini. kardeş­ ten yüzü gülmemişti. Bölgede çapulculuk seferlerine çıkmış Aklıllleııs. Arada.. İon göçmenlerine bir t a n n sözcüsü kuracakları şehrin yerini kendilerine bir ya­ ban domuzunun göstereceğini bildirmiş. ne kadar yiğit de olsa Hektor'un bir gün düşman kargısı altında can vereceğinden korkar. gülümser. 407 vd. karısı­ nı evde arar. dağda. acı bana. kardeşimsin. mekik dokumakla vakit geçirir. Androklos. Troya'ya getirmiş. Sarayında yedi oğlu ile büyüttüğü tek kızı sevimli. Her geçen gün bir işkencedir. Akha'lar üstüne saldırıp öldürecekler seni. Hektor. Atina kralı Kodros'un oğlu. B i r g ü n Hektor savaştan ara bulup şehre gelir. Hektor'un ölümüne karar vermiştir tanrılar. Andromakhe'nin anasını da esirgememişti. alıp götürdüğü zaman ölüm seni yalnız acılar kalacak bana. bir çocukla­ rı olmuştur: Astyanaks. Andromakhe gözyaşları döke rek ellerine sarılır (İl. ne yapsın. Ulu anamsm benim. Hektor ile Akhilleus arasında teke tek savaş başlar. Günler geçer. arkadaşısın sıcak döşeğimin. bir ateş kıvılcımı da koruluğa düş­ müş. Eetion kral Priamos'a dostluk bağlarıyla bağlıdır. yedi Oğ lunun insafsızca canlarına kıymıştı. Theseus). Andromakhe Troya sarayında kadınlar dai­ resinde. Ama Hektor'un ölümünden birkaç gün önce Astyanaks dadı­ sının kollarında dolaştırılan bir bebektir. dul kalmama. Hektor'la Andromakhe ancak yıkım gelip çattığı zaman.. dayanağıdır. Burada. Kral Eetion'un sarayında yapmadığını bı­ rakmamış. bir korkak gibi çekilecek değil ya savaştan Troya ordu­ sunun desteği. yok. İlyada'da anlatılan savaşın dokuzuncu yılında Troya sahnesine çıkarlar. yiğit. Andromakhe. çocuk büyür de bir gün Troya'ya kral olur umuduyla takmışlardır. Mysia'ya varmış ti. uzaktan Andromakhe'yi ve yavrusunu görün ce. delı gibi fırlar . babadan. karını dul koma. ne ulu anam. dört duvar arasında. Androklos hayvanı oracıkta öldürmüş ve tanrı buyruğunun gerçekleştiğini anlaya­ rak Ephesos şehrini o korulukta kurmuş. kalede kal. yetim koma yavrumuzu. atların çeşmeye süren tek tük Troya'lıları her fırsatta kovalayıp öldürmekle bile duyuramı­ yordu kana susamışlıgını. az gün var. Samos (Sisam) adasını da o ele geçirmiş. Ne babam var benim. Şehirden çıkıp. Akha ordusu dokuz yıldır Troya kapıları önünde pinekliyor. Bir gece İon'lar ormanda balık kızartırken. yaşlı başlı kralı öldürmüş."hür gününü" görür görmez ölmüştü. balık sıçramış. Ah kocacığım. sonra büyük bir kurtulmalık karşılığında serbest bırakmıştı. krali­ çeyi de Akhilleus esir sürüsüne katmış.). İkide bir savaşı gözlemek için çocuğunu dadıya verip batı kapısının üstündeki kuleye çıkar. Yiğit çe dövüşerek can verir. Ölüm-kalım savaşı. Troya'lılar Hektor'un oğluna "şehrin efendisi anlamına gelen bu adı. İ I yada destanının en dramatik sahnesi. rahat durmaz. Troya surlarından bir çığlıktır kopar.

Onuncu günü akşam kral Priatnos A k hiUeus'un barakasına gider. kafasını eline almış. Tanrıça P h yüzyıl Fransız şairi Racine'dir. bu sevişmeyi en ufak ayrın­ getirdiği Andromakhe ona üç oğulla bir kız tılarına dek anlatır: Tanrıça Ankhises'i 1da ya­ vermiştir. gençlik çağma erer mi ki. Euripides'in "Andromakhe" adlı tra­ Ankhises. babasına gitmiş. mos kızı Hermione ile evlenmiştir. bu şehir yerle bir olacak baştan aşağı. ama çocu­ 17). Hektor'un cenaze t ö ­ reninde görürüz şimdi de Andromakhe'yi. Anası. Jean Anouilh'in "La Guerre de Troie n'aura Senin bir oğlun doğacak. Sonra da babana. getirir. kasıp kavuruyormuş ortalığı. gözyaşı döke döke gece gündüz anayım onu hepsi birden taştan adam olmuşlar (Perseus). evimizde dul bıraktın beni. 7 2 5 vd. şefkatli seslenir: bir ana tipidir. lıklarda sevişmesi gösterilmiştir. sen. anana. körpecik. go'yu öldürmüş. Dile gelmez acılar bıraktın. evlenmişler. kızını bana verirsen. Troyalı prens arzu ile yanıp tragedyasında adı Pyrrhus'tur) aşkına karşılık tutuşarak tanrıçaya yaklaşır. göçüp gittin genç yaşında. bayılır. bilmem. deli­ kıskanır. Öv­ den faydalanarak. dönübizden olan. Homerik denilen övgülerden Aphrodite' ğu olmamıştır. Akhillus'un arabasına bağlayıp toz toprak içinde sürüklediği Hektor'un ölüsünü görünce. yumuşatır yüreği­ ni ve ölüyü alır. N e reus kızları da Poseidon'a dert yanmışlar. Tutulmuş da hemen ona. Nereus kızlarının hepsinden daha güzel olmakla övünmüş. düğün gecesi saldırmış Perseus'a. Aithiopia kralı Kepheus'la Kassiepeia'nın kızı. tanrıçanın büyü­ Euripides'ten çok daha güzel. Andromakhe ile oğlunu öl­ güde "canavarların anası. Troya kral soyundan olan Asragedyasında. Hektor. kara talihli ikimizden. sevgilisine şöyle şa çıkaran. birden yiğit Perseus gittin. XXIV. Neoptolemos'un Delphoi'ye gidişin­ kanlının güzelliğine vurulur ve dağa iner. funda­ sanca bir Andromakhe tipi yaratan şair X V I I . düşer. Gorçocuğumuz da ufacık. binbir pınarlı" diye dürmek ister. Gerçekten de çilesi bitmez Andromakhe'nin. onun koruyucusu bekçisi. onlara kıyacaklardır ki. soylu analarını. Sonunda Andromeda'yı bir kayaya bağlamışlar. Neoptolesevişmiş ve Aineias'ın babası olmuştur (Tab.): Andromeda. sonsuzluğa dek! Q8 . Zeus-Ammon tapınağının kâhinine başvuran kral kızını canavara kur­ ban ederse ülkesinin ejderden kurtulacağı ce­ vabını almış. kurtarır. çekici bir tip ola­ Ve çocuklarına çocuklar doğacaktır rak canlanır gözümüzün önünde. canavarı da öldürürüm. şöyle der (İl.ruvun\jmcuf\ dışarıya. yormuş ki. oysa tutsak olarak konağına ye ayrılmış olanı. Hermione bu Troya'lı kadını fena maçlarında sığırlarını otlatırken görür. Themis tapınağına sığındıkları tanımlanan İda dağına Aphrodite'nin inişi. Troya'Iılara kral pas lieu" (Troya savaşı olmayacaktır) piyesin­ olacaktır o de de Andromakhe ilginç. Ozanlar arasında ağıda başlar. Öyle olmuş. halde. yiğit ve bilinçli bir kadın. öç almasını istemişler. Ama yiğit Gorgo kafasını tutmuş karşılarına. rıçanın gelişine benzetilmiş. kayaya bağlı güzel kızı görmüş. Perseus ejderi öldürüp kızı almış. şöyle güzel bir söz söylemedin ki. çocukları ayakta tutan. gökten inmiş atı Pergasos üstünde. Bu işkence dokuz gün sürecektir: Her sa­ bah Akhilleus ölüyü arabasına bağlayıp sü­ rükler. Hektor'u bir rygialı bir genç kız kılığına girer de öyle görü­ türlü unutamayan. son dakikada peşinde vahşi hayvanlar sürükleyen ana tan­ kurtulurlar. Pliineus'a sözlüyrnüş. Sevişmelerinin vermeyen ve Hermione'nin kıskançlığını bo­ sonunda gülümser tanrıça. çok daha in­ süne kapılan hayvanların ormanlarda. canavardan sen öldün. mak üzere yaklaşırken. Halk da Kepheus'u kızını feda etmeye zorlamış. Tanrı korkunç bir ejder salmış Kepheus'un ülkesine. Canavar da onu parçala­ Erkeğim benim. demiş ki. ne var ki Andromeda amcasına ama bana kaldı gene en büyük acı. Neoptolemos'un (Fransız nür Ankhises'e. toplamış. AkhiUeus'un oğlu Neoptolekos'un oğlu Ankhises tanrıça Aphrodite ile mos'un sarayında görürüz onu. Phineus adamlarını Ölüm döşeğinde uzatmadın ellerini bana.

Miletos zor­ bası Phobios'un sarayında yaşıyormuş ki. ya da konukluk ku­ rallarına karşı gelmekten çekindiğini İleri sü­ rerek kraliçeyi oyalıyor. fazlaca içtiği bir gün Aphrodite ile sevişmiş olmakla övünür ve çarpılır. Anteia. yani halk Mons Sacer denilen kutsal tepeye çekilmişti. V I . Anlaşmazlık sona erip halk şehre dön­ dükten sonra Roma halkı kurtarıcısı saydığı bu kadını tanrılaştırmış. onu atacaksın. Phrygia kralı Midas'ın oğlu. Halkın orada aç kalmaması için Anna adlı bir kadın her gün kendi eliyle yaptığı çörekleri getirir. Ankhuros. demiş sözcü. Halikarnassos'un (Bod­ rum) kral soyundan bir gençmiş. katı yürekli ve duygusuzdur. onu beş yaşında ha basına tanıtacağını ve çocuğun kimin okluğu sorulursa sakın Aphrodite'nin oğlu olduğunu lıildirmernesini. Troya' dan ayrılırken seksen yaşında olduğu da söy­ lenir. Kral da tutmuş. Bu koruluk çok eski bir tanrıçaya adan­ mıştı. Antheus. ama doğa dışı sevgileri önleyerek bir düzen öğesi olarak rol oynar. sevgiye karşılık veren" anlamına gelir. elmas. ucuz ucuz sararmış halka. Troya'dan kaçarken Aineias'ın onu sırtına al­ masının nedeni bu olduğu anlatılır. Antenor. Bir efsaneye göre Ankhises tanrıçanın sö­ zünü tutmaz. Bir başka yoruma göre Anteros Eros'un kar­ şıtıdır. tra­ gedya yazarlarının Sthenelıoia diye adlandırdikları bu kadın Lykia kralı lobates'ln kızıdır Kardeşi Akrisios tarafından Korinthos'tan sü­ rülüp Lykia'ya sığınan Proitos'la evlidir. Roma'nın biraz kuzeyinde Via Fiaminia'ya açılan kutsal bir koruluk var­ dı. Biri şu: Roma'da çıkan bir iç savaş so­ nunda sınıflar arasında bir bölünme olmuş ve Plebs. böylece bir zamanlar Ak ha'lara konukluk eden bu soy esirgenmiştir. Antenor savaş sı­ rasında da işi tatlıya bağlamaktan. Eros tanrıya karşılık olarak göste­ rilen tanrısal varlık. Homeros'un Antela ( İ l . Efsanesi Alkyoneus efsanesinin tıpkısıdır. altın. Daha çok erkekler ara­ sındaki sevgide adı geçer ve "seveni bahtlı eden.kaldığı. ama delikankyı kandırarriamış bir türlü. Yakalana­ caklarından korktuğunu. Antheus. Priamos'un arka­ daşı ve danışmanı. öyle ki şe­ hir de içine yuvarlanıp yıkılacağa benzediğin­ den Ankhuros bir tanrı sözcüsüne ne yapaca­ ğını sormuş. Poseidon İ l e Gaia'dan doğma b i r dev.A I N I I II 1 K Tanrıça doğuracağı oğlanı büyütmek için nympha'lara vereceğini. Roma'da tarihsel çağlara dek oyna­ nan Troya oyunları Aenas'ın kurduğu bu ya­ rışmalara dayanırmış (Aineias). Anna Perenna. Palladion'un çalınmasına yardım ettiği söyle­ nir. Uçuruma en değerli nen varsa. ona gönül vermiş. Bu­ nun sonucunda topal . en kıymetli eşyalarını atmış. Vergilius'un Aeneis'inde Ankhises'in Sicilya'da Drepanon burnunda öldüğü ve Aeneas'ın babası şerefine oyunlar tertiplendiği söylenir. Baş­ kentinin yanıbaşında büyük bir toprak kay­ ması olmuş. Bir altın tası . Anteia Tiryns'e gelen Bellerophontes'e tutulur ve ondan yüz görmeyince yıkımını kurar (Bellerophontes). buluşmalarını ertellyorrnuş. Söy­ lentiye göre Antenor'un evinin kapısına bir pars postu konmuş. Anteros. yoksa Zeus'un yıldırımına çarpılacağını söyler ve Ankhises'i bırakıp gi­ der. Ankhuros sonunda kendini atmış uçuruma. Helena'yı mallarıyla Akha'lara geri vermekten yanadır. Batı kapısında ihtiyarlar derneğinde bulunur ve Troya savaşından ön­ ce kaçırılan Helene'yi geri almak için elçi gönderilen Odysseus'la Menelaos'u evinde nasıl konukladığını anlatır. Menelos'la Paris arasındaki teke tek çarpış­ mada yargıçlık eder. Antaios. Troya'lı ihtiyar. Troya düştükten sonra Antenor ve oğulları Akha'larca korunur. derin bir yarık açılmış. atar atmaz da yarık kapanmış. 1 6 4 ) . Phobios'un karısı. Troya efsanelerinden sonra meydan gelen efsanelerde Antenor vatanını satan bir hain olarak görünür: Tahta atın şehre alınmasına. Günün birinde kraliçenin sabrı tü­ kenmiş öç almaya karaı vermiş. ama yarık bir türlü kapanmamış. Venet'ler boyunun atası sayılırdı. İhtiyar bir kadın olarak canlandırılan Anna Perenna üstüne çeşitli efsaneler anlatı­ lırdı.ya da kör . (Alkyoneus). Sonra da Antenor Trakya yoluyla ve oğullarıyla birlikte kuzey İtalya'ya göçmüş ve Po vadisine yerleşmiş.

Kâhin Teiresias'ın açıklamalarından ne kor­ kunç bir suç işlediğini anlayınca. . yollara düşer. Ve senin emirlerinde. Antigone — Onunla beraber ölen bir kardeş­ ti. Kreon — Ötekine karşı alâka göstermekle buna karşı günaha girmiyor musun A n t i g o n e —• Mezarında yatan ölü böyle hü­ küm vermeyecektir.ANTİCSONL derin bir kuyunun içine atarak. Oidipus göz­ lerini kör ettikten sonra. çağ­ daş insanı derin derin etkileyen. Nasıl bilmem?Herkese ilan edildi. K r e o n —Fakat sen bir günahkâra karşı aynı hürmeti gösteriyorsun. hayat hi­ kâyesi bize en çok dokunanıdır. onun öç perileri Erinys'lerden kurtularak ra­ hat bir ölüme kavuşmasını sağlar. kardeşini gömer ve eyleminin suç değil. Yurdu da. Kreon — Thebai'liler arasında bunu böyle gören yalnız sensin. oğulları da lanet okumuşlardır ona. Sonra da ne büyük bir suç iş­ lediğini anlamış ve pişmanlık duyarak kendini asmış.B. Davranışı. ilerde ne korkusuz bir yürekle ne yaman bir eyleme girişeceği sezilmektedir. Thebai'den ayrılır. delikanlı ku­ yunun dibine varınca üstüne kocaman bir taş atıp onu ezmiş. yönetmene baş kaldırır. Thebai'de krallığı paylaşamayan kardeşleri Eteokles ile Polyneikes bir­ birlerine karşı amansız bir savaş açmışlardır. Aiskhylos'un "Thebai'ye Karşı Yediler" tra­ gedyasına konu olan bu savaşta iki düşman kardeş birbirleriyle dövüşürken can verirler. insan sözlerini tanrıların yazıl­ mamış. Antheus'a inip tası çıkarmasını buyurmuş. hiçbir şeyi inkâr etmiyorum. Sophokles'in ölümsüz "Antigone"sinin ko­ nusu işte budur. orada halkı acındırmayı ve kral Theseus karşısında babasını savunmayı başarır. Kreon — Demek buna rağmen benim emri­ me karşı gelmeye cüret ettin? Antigone — Fakat bana bu emri veren Zeus değildi. bunlar ebediyen menidirler ve ne zamandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur. Kreon — Birinin koruduğu bu memleketi öbürü harap ediyordu. Sophokles'in "Oidipus Kolonos'ta" adlı bu tragedya­ sında Antigone'nin güçlü kişiliği belirmekte. Antigone. Hades ikisi için de aynı mezar hakkını tanır. sonsuzca dü­ şündüren bir kişilik taşır. Oidipus'un ölümünden sonra Antigone Thebai'ye döner. Oidipus'un kendi anası İokaste'den dogma k ı z ı (Tab. fakat korkudan dillerini tutuyorlar. Hades'te hüküm süren Dike de biz fa­ nilere böyle bir nizam yüklememişti. Sophokles'in erişilmez bir başarıyla dile getirdiği bu tartışmadan bazı parçaları aşağıya alıyoruz (M. Sophokles'ie işlen­ meye başlayan Antigone dramı canlılığını bu­ güne dek yitirmemiş ve Anouilh gibi Batının en seçkin tiyatro yazarlarına konu olmuş ve olmaktadır. suç ve devlet yönetimi konularında yönetme­ nin kendisiyle tartışmaya kalkışır. Çünkü bu kanunlar yalnız dün ve bugün yaşamıyorlar. Bu kez tahta çıkan Kreon Eteokles'in yurdu­ nu savunurken öldüğü için kahraman sayılıp törenle gömülmesini. ona hem des­ tek. Antigone — Hepsi böyle görüyorlar. bununla da kalmaz. ölüsünün üstüne toprak serpmeyi bi­ le yasaklandırarak böyle bir işe girişecek ola­ nı ölümle cezalandıracağını bildirir. hem de kılavuz olur. Yalnız kız Antigone baht­ sız kahramanı elinden tutup. Antigone Kreon'un bu emri­ ne karşı gelir. eylemiyle bugün bile çözümlenememiş bir toplum sorununu dile getirdiği içindir ki. S. değişmez kanunlarından daha üstün yapacak bir kudret bulunduğunu zannetmiyo­ rum. tersine borç olduğunu ileri sürerek. 1 9 ) . Kreon — B u işi yasak eden emrimi bilmiyor muydun? A n t i g o n e —Biliyordum. Yayınları. bir köle değil. Kreon — Bunlardan ayrı düşündüğün için utanmıyor musun? A n t i g o n e — Öz kardeşime saygı göstermek­ te utanacak ne var? Krneon — Onunla dövüşüp ölen de bir kar­ deşin değil miydi? Antigone —• Aynı ananın ve aynı babanın oğluydu.Eg. Böylece Oidipus'a bir sığınak bulup. Kentten kente sürü­ nüp dilenen babasıyla birlikte Attika ilçesi Kolonos'a varır. Ali çevirisi): Antigone — Ben yaptığımı itiraf ediyorum. Antigone — Olsun.. Antigone traged­ ya kahramanlarının en cana yakını. yurduna yabancıların yardımıyla saldıran Polyneikes'in de mezarsız kalarak.

Aralarında içli bir ko­ nuşma olur. İnsanların en kurnazı Autolykos'un kızıdır. ah dedim anama bir sarılsam. kötü adamla müsavi muamele görmeyi istemez. ulu yürekli Autolykos'un kızı Antikleia'nın ruhu. Antikleia oğlu Odysseus Troya seferi­ ne çıkıp dönmeyince. Sonunda Odysseus anasına sarıl­ mak ister. Bir söylentiye göre. göçmüş anamın ruhu çıkageldi. en terbiyesiz ve en ahlaksız olanıdır. Penelopeia tiksinir ondan. ona. üç seferinde de uçtu. çok içerler ve da­ ha kötü şeyler kurmaya başlar ( X V I . 499): İğrenirim bunlardan. şöyle der (XVII. sertliği simgeleyen Kreon artık yıkılmış. kaba ve zalim bir adamdır: Odysseus'un başına ilk tokmağı atan. Antinoos'un tutum ve davranışı talipler arasında bile tepki ile karşılanır. Kavgacı. 85 vd. buna çatar. gitti kollarımın arasından. Ona karşı kurulan kumpasların. Antilokhos. Autolykos'un sarayına yerleşmişti. A n t i g o n e — Ölüm diyarında da böyle bir ka­ ide olduğunu bana kim söyleyebilir? Kreon — Düşmanımız b i z i m İ ç i n hiçbir za­ man. hatta ölümünden sonra bile. benim gönlümse bir tek şey istiyordu Kucaklamak geçmiş. kederinden Haimon da canına kı­ yar. Sisyphos da bu yüzden gel­ miş. Nestor'un oğullarından biri. hasretine dayanama­ yıp canına kıymış. Autolykos Sisyphos'un sü­ rülerini çalmış. sert. göçmüş anamın ruhunu. oysa kutsal llyon 'a giderken sağ bırakmıştım onu. Anası Eurydike buna dayanamaz. şartsız. en küs­ tah. görünce bir acıdım. çökmüş bir adamdır (Kreon.MIN I UN» » ' I K r e o n — Ama orada da İ y i o d a m . dadı. Odysseia'da anlatılan ( X I . Patroklos ölünce çok üzülür ve acı haberi Akhilleus'a verme görevini üstü­ ne alır. sonra kimsenin başaramadığını .. yüreğimdeki keskin acı her seferinde büyüdü. Antigone — Ben dünyaya kin değil. bir ağladım. bu adam kara ölüm cadısına benzer. Sonra Odysseus olanı biteni ve Hades'e n e ­ den indisini bildirir. gözü doymaz. Antikleia bu sırada onunla ilişki kurmuş. mülkünü vur patlasın. Antikleia da Ithake sara­ yındaki durumu anlatır. Sal­ dırgandır. VI. nişanlısını kurtarmaya koşar. Eupeithes'in oğlu Antinoos şıma rık.).(Od X I .. Odysseus'u Sisyphos'un oğlu sayan efsaneler vardır. Antikleia. Üç sefer atıldım üstüne. düş gibi. yüksekten atarak konuşur. ama Odysseia'da şafak tanrıça Eos'un oğlu Memnon'un eliyle öldü­ rüldüğünü öğreniriz. dost değil­ dir. İthaka kralı Laertes'in karısı. Z03vd)i O böyle konuştu. kendi­ ni öldürür. çal oynasın tükcl meye kararlı taliplerin başta geleni. Devletin baskısına karşı kişi özgürlüğünü savunan Antigone sonunda tam bir zafer ka­ zanır. sonra evlenmiş Laertes'le. pusula­ rın fikir babası hep Antinoos'tur: Pylos'tan dönüşünde Telemakhos'u öldürmek için pu­ suya yatmaya önayak olur (Od. 362 vd. Antilokhos'un İlyada'da sonuna ka­ dar savaştığı görülür. Devlet yasağında ve cezasında ka­ yıtsız. Haimon). yarışmanın yapılması için önayak olur.) ana oğlun buluşması destanın en gü­ zel parçalarından biridir. asıl çekemediği kimse de amaçla­ rının gerçekleşmesini önleyen Telemakhos' tur. Bazı bölümlerini bu­ raya alıyoruz: Birde baktım geçmiş. Odysseus'un malı nı. dilenci­ yi galiz küfürlerle kovan odur. Antinoos. 669 vd. bu plan gerçekleşmeyince. ama Antinoos hepsinden beter. İros'la Odysseus'u güreştirmek ve iki dilencinin çilesin­ den eğlenmek fikri de ondan gelmedir. ama Kreon'un oğlu ve Antigone'nin nişanlısı Haimon babasını sert söz­ lerle kınadıktan sonra. hep kötülük kurarlar. Antigone'nin kendini asmış olduğunu görünce. Odysseus'un anası. Akhilleus ile Patrolos'un en ya­ kın arkadaşıdır. Yay germe oyununu önce kabul eder.). tembel. Odysseus ölü ruhları diriltip konuşturacak kandan önce Teiresias'a içirir. sevgi paylaşmaya geldim. Troya savaşına katılır ve çevikliği. Gerçi Kreon ceza olarak onu kayalıkla­ ra diri diri kapatır. yigitligiyle dikkati çeker. üç seferinde de bir gölge oldu.

9). Daha başka sıfatlarla niteler onu şair­ ler: Bu güzeller güzeli tanrıça hep "gülümser"dir. Antiope çok güzel oldu­ ğu için Zeus ona âşık olup bir satyr biçiminde yanaşır (Tab. okşar ve bi­ leğinden akan özü silerek yarasını iyileştirir. 160 -206): Dalgalı denize atar atmaz onları Gittiler engine doğru uzun zaman. Ne var ki karşılarına tanrıça Athena çıkınca. Aphrodite Zeus ile Okeanos kızı Dione'den dogmadır. sever. sonra da onunla evlenir. istek onun içinde. bu yüzden son oğlu Kronos'a bir tırpan verir. sevişmeyi simgeleyen bu tanrıça bu büyüyü kendi kendine değil. Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu Narin ayaklarının bastığı yerden. sonra çobanlardan kim olduğunu öğre­ nince analarını kurtarırlar ve Dirke ile Lykos' tan da öç alırlar. Gaia'dan doğan çocuklarını. kutsal günde yarış­ ma olmaz diye vazgeçirmeye çalışır. "Cenk işleri sana vergi değil. Zeus'un aklını çelmeyi aklına koyan Hera bu memeligl ister günün birinde Aphrodite'den. Irmak tanrı Asopos ya da Thebai kralı Nykteus'un kızı. Thebai'de Lykos'la karısı Dirke'nin zincire vurup eziyet ettikleri Antiope tanrıların yardımıyla zincirlerini çözer ve kaçıp ikizlerinin yanına sığınır. sert sözlerle çıkıştı ona. Çevik Ares'le Athena uğraşacak savaşla. cilveli ve gönül alıcıdır. ölümlüleri alt ettiğin. Aphrodîte dediler ona tanrılar ve İnsanlar. ama günün birinde aklı başına gelir ve Phokos'a karı olur (Phokos). tanrıların babası. en akıllı insanı ayartan aşk onun içinde. Bunun sırrını Homeros tanrıçanın ak köpüklerden olma bedeninde taşıdığı bir büyülü mernelikte görür. 197 vd. çağırdı yanma altın Aphrodite'yi. yavrum. Ölüm okunu Odysseus ilkin Antinoos'a karşı yöneltir ve bütün talipleri sıra ile öldürür. gülümsedi insanların. Aphros köpük demek): Uranos. " ( 2 ) K İ Ş İ L İ Ğ İ . öbürü Homeros. Bir köpükten doğmuş olduğu için. şakalaşma onun içinde. acılarını dindirir ( İ l . Ne var ki Amphion'la Zethos önceleri analarını tanımazlar. . Dert yanan kızını da şöyle avutur Zeus: Böyle dedi o. X X I ) . ama Penelopeia ile Telemakhos araya girince. önleyemez yayı almasını (Od. Önce kutsal Kythera'ya uğradı bu kız Oradan da denizle çevrili Kıbrıs'a gitti. 421-547). Epopeus'u öldürür ve Antiope'yi tu­ tuklu olarak Thebai'ye geri getirir. işte onları bana ver bugünlük. Ak köpükler çıktı/ordu tanrısal uzuvdan-. doğar doğ­ maz toprağın bağrına soktuğu için Toprak Ana şişmekte ve korkunç sancılarla kıvran­ maktadır. A l t ı n Aphrodite diyor H o m e ros bu tanrıçaya. (1) DOĞUŞU. İthake'liler korku ile kaçışır­ lar ( X X I V . Her şey olup bittikten sonra İthake'lileri ayaklan­ dıran. bu ak köpükten. Bir kız türeyiverdi..görünce.370 vd. Odysseus denemek isteyince. Antiope Amphion'la Zethos'u yolda doğurur. öç almaya kışkırtan Antinoos'un baba­ sı Eupeithes'tir. altın bir değer ölçüsü olmak üzere. XIV. sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini. Babası Nykteus üzüntüsünden canına kıymış. cilveleşme. V. Sevgiyi. Kronos da o tırpanla babasının hayalarını keser ve denize atar (Theog. Amca­ larının buyruğu üzerine dağa bırakılan ikizler çobanlarca yetiştirilirler (Amphion). alımlı ne varsa hepsi onun içindeydi. ama ölmeden kardeşi Lykos'a Antiope'yi bulup cezalandırmasını buyurmuş. çözdü göğsünden nakışlı memeliğini. Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'nin doğuşu üzerine iki ayrı kaynağımız vardır: Biri Hesiodos. alacalı bulacak bir kurdeleydi bu. Sonralar» Antiope Dionysos'ın öfkesine uğrayarak çıldırır. onu Dirke'ye gerir verir­ ler. sevgi onun içindeydi. bugün bayram. Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça. yani şu ölümsüzleri.. işveli. Antiope.). Aphroditc. Hesiodos Thegonia'da bu tanrıça­ nın denizin köpüklü dalgalarından doğduğu­ nu anlatır (Yun. çevresini sa­ ran başka tanrısal varlıkların aracılığıyla ger- 42 . İlyada'da yiğit Diomedes'le çarpışıp yaralanan Aphrodite'yi anası Dione kollarına alır. şöyle seslenir ona (İl. Amphion ile Zethos'a gebe kalan Antiope babasının öfkesinden korkup evden kaçar ve Sikyon kralı Epopeus'un ya­ nına sığınır. şu alım var ya. Lykos Sikyon'a saldırır. Homeros'a göre. Yunanis­ tan !da bir yerden bir yere atar kendini.): Sende şu sevgi. dedi ki: .

Roma'da Venüs Genetrix olarak Aeneas destanıyla ilgili rolü Venüs bölümünde da bunca önemli bir yer tutan Aphrodite'nin açıklanır. Sev­ ginin de iki olması gerek. onları suçüstü yakala­ yan Hephaistos da acı acı bağırır. yerleştirir onu yatağı­ nın altına. dukları öykülerde kendisine ikinci derecede resim ve heykelde işlendikçe işlenmiştir.el bil güçtür. sahneye seyirci olan tanrılar arasında da dinmez bir kahkaha kopar (Od. ama şairler onun çirkin kocasını aldatmasını ballandıra Kuşlardan güvercin ve serçe. tanrılar orada se­ vişip birleşmiş ve orada doğup büyüyen ço­ cukları Hermaphroditos'un başına Salmakls adlı su perisi ile olan serüveni gelmiş (Hermaphroditos. Salmakis). uyum anlamına ge­ len Harmonia'nın yanıbaşında korku ve boz­ gun Aphrodite'nin kişiligindeki olumlu ve olumsuz yanları ve çelişkileri simgelerler. zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharit'ler. çözülmez zincirler­ den büyülü bir ağ örer. çiçeklerden gül ve mersin tanrıçaya adanmış sayılır (inim kadar şairleri esinleyen bir tanrıça da . sevişmenin tadı. Aphrodite tek olsaydı. Sokrates'in de bulunduğu bu şölene katılanlardan Pausanias şöyle der (Plat. Bu tanrılarla ilgili iki türlü sevgi de olacak ister istemez. 1 8 0 d . Hem bu tanrının ikiliği nasıl inkâr edilebilir? Biri. Zeus'la Dione'nin kı­ zıdır. Kişiliği ile tanrılar arasın­ anlatılır. İlk günden bu oldu onun tanrılık payı İnsanlar arasında da. Hora'lar ve düğün alaylarının ba­ şında giden Hymenaios da Aphrodite'nin çevresindeki tanrılardır. Savaş tanrı Ares'le birleşmesinden ( k i bu birleşme de anlamlıdır) Phobos (bozgun) ve Deimos (korku). 201 vd. birine orta malı. göksel dediğimiz Aphrodite ana karınından doğmuş değil. yani en eski­ si. Bu ikiliği en kesin bir tanımlama ile Platon "Şö­ len" adlı diyalogunda dile getirir. sonradan katılır Aphrodite'nin alayına (Theog. Güzelliği. Üç Güzeller yarış­ masında oynadığı rol ve Paris'le Helena'nın başına getirdiği bela. Ne var ki aşk tanrıça­ sının kişiliği çelişkili ve belirsiz olarak canlan­ dırılmaktadır efsanede. ona orta malı Aphrodite diyoruz. öbürüne göksel di­ yeceğiz" ballandıra anlatırlar. daha doğrusu kendine özgü geçer. büyüsü. Eros bazı efsanelere göre onun oğludur. bir rol düşmektedir. Aphrodite topal tanrı Hephaistos'la evlen­ dirilir. göğün kızıdır. Aphrodite'nin başka sevgilileri de olur. yani Kazdagının tepesinde seviş misler. dillere destan olmuştur.). orada doğup ikisinin de adını alan ço­ cuğu dağ nympha'ları büyütmüş. Kinyras'ın kızlarını kendilerini ya­ bancılara satmaya zorlar. öbürü Troya kral soyundan Aineias'm babası Ankhises'tlr (Ankhises. başka bir anlatıma göre Halikarnassos kentinin batısın daki bir yarda biri Hermes'in öteki Aphrodl te'nin birer tapmağı varmış. efsane yazarlarının kimine göre i k i tanrı îda. Kişiliği Hellenistik çağdan sonra Röne­ öyküler az da. ünlü demirci tanrı da kırılmaz. V I I I . Bu öykülerin başında Homeros'un Odysseia'sındaki serüven gelir Bu serüveni kör ozan Demodokos anlatır Al kineos'un sarayında toplanmış konuklara Ares'le Aphrodite'nin seviştiklerini güneş tanrı görür ve Hephaistos'a haber verir. Ona düştü kız cilveleri. Phaidra ve Pasiphae'ya belalı aşklar esinler. Aphrodite'nin öfkeleri. bir de Harmonia doğar. ama madem ki iki Aphrodite var.e ) : "Herkes bilir ki. ama Theogonia'da Eros Aphrodite'den çok önce doğmuş evıeır. başkalarının baş kahraman ol­ sans sanatına da tükenmez bir konu olmuş. kendilerine ye­ terince tapınmayan Lemnos kadınlarına ceza olarak kocalarının bile dayanamadıgı bir ko­ ku verir. sevgi (Eros) Aphrodite'den ayrılmaz. sevgi de tek olurdu. Eros ile Psykhe masalında da adı efsaneleri azdır. Şöl. Tanrı Hermes ile sevi­ şen Aphrodite'nin Hermaphroditos diye bir oğlu olur. İlyada destanında oğlu Aineias'm koruyucusu olarak oynadığı rol bu kişi ile ilgili bölümde (3) E F S A N E L E R İ .çekleştirir. ölümsüzler arasında da.): Doğup da yürüyünce tanrılara doğru Eros'la Himeros (arzu) takıldılar hemen peşine. öç almaları kor­ kunçtur: Şafak tanrıça Eos'a. gülüşmeleri oynaşmaları. İ k i tanrı sevişirlerken demir ağın içinde tutklu kalırlar. 295 vd. Ahenk. Daha sonra gelen bir başkası var ki. Aineias). Sevmenin. nasıl ve nedeni belli değil. bunlardan biri Adonis (Adonis). sonra da yalancıktan Lemnos ada­ sına gider.

Apollon aydın. bulguları çoğaltmak ve değerlendirmek durumundayız bugün. insanı bir seyirci ve bir taklitçi olmaktan da ileri götüremez. Ama asıl kaynağı bugüne kadar açıklanamamıştır. ya da "apello" de­ fetmek. yaratıcılık insa­ nın doğaya bir başka türlü coşkuyla karışma­ sını şart koşar. doğayı gör­ m e . Friedrich Nietzsche'nin "Tragedyanın D o ­ ğuşu" adlı eserinde yaptığı Yunan varlığı üs­ tüne yorum bugün de geçerlidir sanıyo­ ruz. Yunan mucizesi dendi. bütün dallan ve bunları esinleyen perileriyle Apollon öz Hellen varlığı sayılırdı. Bundan ötürüdür ki yeni bilimsel ger­ çeklerin ışığında yeni yorumlar yaparak de­ nemelerimizi önermekten daha ileri gideme­ yiz. anlama ve kavra­ madır. gerekse insan üstüne düşüncesinin o günden bugüne kesintisiz olarak süregelmesi bu ola­ yın bir başlangıç sayılmasına yol açmış. akılla algılanabilecek tutarlı tarihsel bir sü­ reç olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. aydınlığın bir kez daha "Anadolu" denilen güneşin doğduğu ülkeden gelmiş ol­ duğunu gösterir. insana karışır ve in­ san çilesini çeker. Yalnız tragedyada değil. yaratılmış bir tanrıdır. İnsan için dü­ şünülmüş. Ama Apollon. dur­ gun. ta ki taşkın gücünün ne denli bir nimet olduğunu anlatabilsin insana. ama hiçbir şair de Aphrodite'yi Midilli'li kadın şair Sappho kadar güzel dile getirmemiştir. Apollon. Apollon plastik sanattır. kimi Hitit yazıtlarında rasgelinen Apulunas tanrının adıyla bir olmasın? İlk­ çağdan beri bu adın köken ve anlamını açık­ lamak için boşuna çabalar gösterilmiş: "Apollon" yani cezalandırmak. kötülüğü önleyip korumak anlamına gelen fiillerden. Acaba bu ad. yani Yunanistan kökenliydi. ya da başka kökenlerden tü- .APOLLON ha yoktur. Dionysos'un doğudan geldiğini. mu­ cizeyi aydınlatmak yolunda sayısız ipuçlarının hemen hepsinin Anadolu topraklarında bu­ lunması. ilkçağın Yunan denilen yaratıcılığında birbirinden ayrı iki öğeyi ayırmak doğru olsa gerek: Bu yaratıcılık iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur. bunların Batı uygarlığının bir başlan­ gıcı diye karşımıza çıkması ve gerek doğa. Ama bu güç. Mucize gibi ger­ çeküstü bir terim kullanılması. kökenlerinin de o zamanlar pek aydınlanamamış olmasından. Apollon adının Y u nanca olmadığı artık herkesçe bilinir. Yunandan kalma yapıtların. şarap tanrı simgeler. ' ( 1 ) A D I V E E K A D L A R I . İşte bu gücü de Dionysos. karanlık güçlerin gizemine er­ mesini. Ama bu da az çekici bir iş değildir. tapınakları ve efsaneleriyle özbe­ öz Yunan. bir ana tanrıça değil de. bu olayın n e ­ denlerinin de. Anadolu'dan çıkıp Yunanistan'a güç bela girebildiğini efsa­ ne bağıra bağıra dile getirir. Nietzsche'nin Yunan varlığına özgü en şaşırtıcı yapıtı saydı­ ğı tragedyayı bağışlayana kadar akla karayı seçmiştir bu tanrı. Bu olaya geçen yüzyılda bir ad da ta­ kıldı. Bu yanlışlığı bilim Homeros'tan başlamak üzere metinleri iyice okumamış olduğu için işlemiş­ tir. İlkçağda Yunan denilen varlıkla Akdeniz çevresindeki uygarlık topluluğuna bir yenilik gelmiş olduğu su götürmez bir ger­ çektir. varlığı akılla algılama ve akıl yetisine da­ yanan yöntemlerle biçimlendirme gücü ve ye­ teneğidir. ama aynı zamanda da öngörmedir. bir çeşit coşku ile asıl yolu olan inceleme. gerçe­ ğin gün ışığına yakında çıkacağı umulur. Arkeolojinin katkıları da eklenirse. Böyle bir denemeyi bu sözlükte Apollon tanrının kökenleri ve kişiliği üstüne yapmak istiyoruz. Nietzsche'nin de bundan şüphesi yoktur her­ halde. bilimi bir çeşit yetinmeye götürmüş. Bu tür denemelere bizden önce gi­ rişenlerden esinlenerek ve elimizdeki bilgi ve görgülerden faydalanarak Apollon'un bir Anadolu tanrısı olduğunu tanıtlamaya çalışa­ cağız. İpuçlarını izlemek. insana doğayla birleş­ meyi sağlayan bir araçtır sanki. ölçülü gücü simgeler. Dionysos doğanın kendisi değil. özellikle yazı tanıtlarının çokluğu. daha öncesini ara­ ma ve anlama çabasından saptırmıştır. Bu iki tanrı da Apollon'la Dionysos'tur. Bilimin de bugün asıl coşkusunu yaratan neden. durgun akıl gücü. Nitekim in­ san dişisinden doğmadır. ışığın doğayı bir projektör gibi aydın­ latıp karanlık kalan sırlarını çözümlemesidir. ışıktır. Delphoi tanrısı Apollon bunca bilicilik merkezleri. Ne var ki o gün bugün çok ileri gidilmiş ve elde edilen bulgularla olayın hiç de mucize olmadı­ ğı. Bi­ zimkisi yalnız bir deneme. kısacası bil­ gi yoksulluğundan gelmekteydi.

atılın ileri.119): " Ü n salmış okçu Lykia'lı Apollon" (Pandaros). Sarpedon'la Glaukos Ksonthos Lykia'sından. onların derileri ne taş. yay­ lıdır. İlyada'da Lykia sözü geçince.). haydi. Kaldı ki bu adın Apollon tanrının büyük annesi olarak gösterilen dişi Titan Phoibe (Tab. iki yerde de kendisine "Lykegenes" denmektedir. V.. ne adı. Lykia soylu. Srnintheus. dedi ki: Atları i y i süren Troya'lılar. hedefi vuran ya da gümüş. Killa. 432 vd. tartışmaya da gi­ rer Alhena Olympos'tan llyon'a fırlayıp gelir (İl. Glaukos ve Pandaros'la ilgili metinlerde şöyle bir deyim geçer tanrı i ç i n ( İ l . Tanrının Lykia ile yakın ilişkisi bilindiği halde bu sıfatın ışık ya da kurt anlamına ge­ len . Apollon bütün yüreğiyle Troya'lılardan yana dır.eki soyu yansıtır. özellikli Troya'da olan bir tanrı olarak çıkar karşımı za. parlak demektir ve tanrının ışık saçan aydınlık varlığını dile getirir. tanrının özünü belirtmek için bir ek ad tak­ mışlar ona: Phoibos demişler. dinle beni. Lykia'nın adı nereden geline olursa olsun.kö­ keni Yunancada olduğu gibi ışık anlamını İçerir mi.Troy. kutsalKilla'yı. Lykia ilinin adında da vardır. Sarpedon'un ölüsünü yurdu Lykia'ya taşımak hep Apollon'a düşer. Zeleie'den Pandaros'u savaşa götürmek. koruya gümüş yaylı. V I I . Tanrının Troya çevresindeki şehirlerde de önemi büyük­ tür.101. lanrının Lykia bölgesiyle ilişkisini dile getir­ mektedir. bir. anası ve kardeşi de Troya kale­ sinin iç tapmağında oturur gibidirler. Lykia'lı oldukları bilinen Sarpedon. IV. Phoibos'un anlamı belli. Pandaros ise Alsepos Lykia'sından gelmişlerdir. Apollon güneş tanrı değildir. o başka bir sorundur. ne de nitelikleri Yunan mythos'unda G ü ­ neş tanrı ile bir tutulduğunu belli etmez. Bu varlığı bize ilk niteleyen metin de Homeros'un İlyada'sidir.ı kalesi Pergamos tepesinden seslenir ovada dövüşenlere ( İ l . Apollon kaynağında ve özünde bambaşka bir varlıktır. Troya ile ilişkisi çok eskidir Apollon tanrının. bu kök ise Latince "lux"ta görülen ışık anlamlı köken olarak alınırsa bu anlam tanrının sıfatında da. iki yer dile getirilir: Biri "ana­ forlu Ksanthos'un kıyılarında.remlş oldugiı ileri sürülmüştür.): EyKhryse'yi. 20 vd. ( 2 ) A N A D O L U L U T A N R İ . Ama bu da Hitit çivi yazıtların­ dı geçen "Lukka" bölgesiyle bir tutulabilir mi ve tutulursa Lykia'nın adındaki L u k . I .ykla'ya s ı k ı s ı k ı y a bağlı. Bunun dışında Apollon Troya şehrinin içine yerleşmiş gibidir. ne var ki deniz tanrı k i n tuttuğu halde.37 vd. güneşi simgelemedigidir. uzak ve semiz Lykia toprakları" öteki Troas bölgesine.. özel­ likle Pandaros'un yurdu olan Zeleie'ye yerleş­ miş Lykia'lıların ili. bu yüzden de merkezi Anadolu'da. Bizim "Lykiâlı" diye çevirdimiz İni sıfat başka metinlerde geçen "Lykios" ve "Lykeios" sıfatları da göz önünde tutulursa. Apollon da.l y k kökünden türeme olup olmayacağı tartışma konusu edilmiştir. İlyada'da tanrının adı Apollon ya da Phoibos Apollon diye geçer. Bunun nedeni de Apollon'un güneş olmadığı.): Öfkelendi Apollon. bu ada eklenen sıfat çokluk okçu.): . Pergamos tepesinden bağırdı Troya'hlara. Diomedes tanrıça Aphrodite'yi yaraladık­ tan sonra. Kaldı ki "Lykegenes" sıfatındaki -gen. nitekim rahibi Khryses İlyasa'nın başında şöyle seslenir tanrısına (İl. 4) ile de bir ilişkisi vardır. Lykia'da doğmuş anlamına gelir İster istemez. SmlntheUl adı bu bölgede tanrının bambaşka bir isimle de anıldığını gösterir. Zeleie. Apollon'un koruduğu Aineias'a da saldırmaktan alamaz kendini (İl. Tenedos'un güçlü kralı. Laomedon'a ünlü İlyon su­ runu yapıp da Poseidon'la birlikte ücret al­ mayarak çekildikleri günden başlar (Laomedon). Tenedos ise Bozcaada. . Yerleri bugün kesinlikle belli değilse de. I V . ne demir. Yalnız şuna da dikkat edilsin ki hiçbir kaynak ya da efsanede Phoibos Apollon asıl güneşi simgeleyen Helios tanrı ve onun soyundan gelen tanrısal varlıklarla ilişki­ de gösterilmemektedir. Ne var ki Yu nanlılar bile bu adı anlamamış olacaklar ki. Khryse İda dağının eteğindi-ki kentlerdir. Böyle bir tartış­ manın yersizliği şuradan belli ki Lykia bölge­ sinin adı da . Bunu açık açık söyler. kalmayın Argos'lulardan aşağı. dayanamazlar et delen tunç kargılara. 507 vd. Apollon I İnme ros destanlarında I.l y k kökünden gelme.

alıp saygı göstermesinler mi ölüsüne. gözden kaçırmıştı ölünün kapladığı yeri. istiyordu zafer Troya'lıların olsun. bayağı dokunur insana. bambaşka bir ahlak görüşü olan bir dünya­ nın. bak işte. Patara ve birçok anıtları gün ışığına ye­ ni çıkarılıp.. onu görmesin mi karısı. Hektor'u öldürmek için yanıp tutuşuyordu. ateş payını vermesinler mi? Siz şu uğursuz Akhilleus'u tutuyorsunuz demek Oysa bilmez o töresince düşünmesini. güzel bir şey mi? Bu güzelim uygarca sözlere Hera gene bir sürü safsata ile karşılık verir: "Oymak tanrı. k i m s i n sen?. gökten ovaya onun için kara bir bulut indirmişti. niyetin ne. Athena'nın Troya'lı yiğidi alda­ tarak öldürmek için kurduğu pis düzen karşı­ sında Apollon'un tutumu öyle isnacadır ki. Altın kılıçlı Phoibos Apollon 'u gönderdi. sevgili tanrı. Apollon Hektor'a gönülden kılavuz ve ko­ ruyucu olur. Ölüyken bile yüreğiniz varmıyor onu kurtarmaya. yani Anadolu'nun tanrısı olarak karşımı­ za çıkarmaktadır. Lykia'da sürdürülen arkeolojik araştırmalar bu tezi gün geçtikçe pekiştirmektedir. en hayırlısı bu: Gel de günlük savaşa ara verelim. nereye götürür seni ulu yüreğin? Oymak zaferi mi vermek istersin Danaolara? Kırılan Troya'lılara acımazsın. 185 vd. yumuşar bir yürek taşımaz göğsünde. görmesin mi babası Priamos. na buradayım. kötülük tartışması da ışık tanrının yenilgisiyle biter. Apollon da Hektor'u kaderine bırakmak zorunda kalır ve tanrılara karşı bir tanrı ağzından hiç duyulmamış bu eşsiz eleştiriyi dile getirir ( İ l X X I V . çocuğu. Aklınıza esmiş. gece. Ama Phoibos Apollon kaçırdı Hektor'u. gül kokulu tanrısal bir yağ sürmüştü ölünün bedenine.): Akhileus korkunç çığlıklarla atıldı öne.. Akhilleus onu sürüklerken yüzülmesin diye derisi. Zeus Akhilleus'la Hektor'un ecelini tartıya koyup Hektor'un ölümü ağır basınca. belli. insanlara saygıdan çekti kendini. Apollon ne yapsın. Apollon'un llyada'da oynadığı bu rol onu OIympos tanrılarından büsbütün ayırmakta.): Kimsin sen. bir güzel doyurmak için karnını. yakmasınlar. Hektor güvenle so­ rar ona (İl. V.dinle beni. Karşıladı meşe ağacı altında. Zeus 'un kızı. 3 3 vd. Gönlünüz bu şehri yok etmek ister. onu kurtarmak için (İl. İyi bir şey mi bu. a z g ı n bir aslan gibidir tıpkı. İda'dan bir savaş ortağı gönderdi sana Kronos oğlu. kendini saklamak gereksinmesini duymaz. Gel. XX. varsayımlarımızın hepsinin somut birer gerçek olacağı umulabilir. Lykia yazısının çözümü de bir gün başarılırsa. Tanrılar arasında bu eşi­ ne rastlanmaz iyilik. Hektor'Ia Akhilleus arasındaki son ve kor­ kunç çarpışma başlayınca dört döner Hektor'un çevresinde. Ksanthos. başka kılığa girmek. öteden beri korurum seni de. Görmüştü tanrıçayı Pergamos kalesinden.. gör. 247 vd.): Phoibos Apollon ölümsüzlere şöyle dedi: Amansız tanrılar. yanında durup seni koruyacak. Söyle hadi. işiniz gücünüz kötülükte. gelir saldırır insan kuzusuna. ölümsüz tanrıçalar.): Aphrodite kovuyordu köpekleri yanından. . X X I I .Apollon birden onu karşıladı. bir tanrı için işten bile değildi bu. anası. kendine gel hadi. kötülerin dostu" der. yüksek kentini de. gövdesini saran deriyi vakitsiz kurutsun İstemiyordu. gündüz.. Akhilleus da sıyrıldı tıpkı onun gibi her türlü acıma duygusundan.. güneşin gücü. Apollon'la Artemis'in anası Leto'nun bölgede büyük bir yer tuttuğunu açığa vuran Letoon kutsal merkezi bu üç tanrının Anadolu topraklarına ne denli kök saldığını kanıtlar. Hektor'Ia yüz yüze gelir.443vd. Troya halkı. sakladı koyu bir bulutun arkasına. ÖnceZeus'un oğlu kral Apollon dedi ki: Ne diye geldin Olympos'tan ulu Zeus'un kızı. Aphrodite İle birlikte Hektor'un ölüsünü ko­ rumaktan başka çare bulamaz ( I I . bilirim. Ama bir baş­ ka yönden de bakılınca ışık tanrı Apollon'la Lykia arasında sıkı sıkıya bağlantı kurulabilir. Phoibos Apollon.

5). anası emzirmedi altın kılıçlı Apollon'u. Homeros'tan Roma çağından sonraki Kommagene krallarının zamanına dek hep aynı Anadolu'lu tanrıdır Apollon. yıkadı seni tanrıçalar kutsal elleriyle arı. ışıkla dokunmuş. Doğum şöy­ le anlatılır: (Letoj İki koluyla Fenike ağacına sarılarak dayadı çimenlere dizlerini. Titan kızı Leto ile baştanrı Zeus'un bir­ leşmesinden doğmuştur Apollon ve onun kız kardeşi Artemis (Tab. yepyeni bir kundağa sardılar. gece çatır çatır yıldızlarla birlikte kız kardeşi Aya doğru yükselen yalçın dorukları bu hava sarar.Apollon tanrının asıl doğuş yeri Anadolu kıyıları. Dile gelmez bir sevinç kapladı yüreğini Leto'nun. çalgı ve ezgiyi. tıpkı ormanlarla kaplı bir dağ doruğu gibi. İlyada'nm ilk dizelerinde şöy­ le tanıtılır Apollon (İl. bunların arasında başta ge­ len ve en çok da tutunan Delos efsanesi. Homerik denilen hymnos. ışıkla karanlık arasın­ da yaman bir savaş verilmekte ve bin yıllar­ dan beri süregelen bu savaşı insan aklı ve sa­ natı kazanmaktadır. çiçekler içinde Delos. şiir ve dansı. ak çöller gibi mavi engine kadar yayılan dalga dalga kumların arasından süzülerek. yani övgüler arasında Apollon'a ayrılmış iki övgü vardır. 9 ve 36): "Lete ile Zeus'un oğlu". . İşte bu hava Lykia'da sezilir. Apollon Lykia deni­ len o ışık ülkesinde de yaşar. Av rıntıya girmeden şunu söyleyelim ki araştır maların verdiği sonuç ş u . Zeus'tan gebe kalan Leto tanrıçanın çocuğunu doğurmak için yer araması. yani Lykia ve özellikle Lykia'da tanrının doğduğu kent sayı­ lan Patara'dır. Titrer tanrılar tepeden tırnağa Zeus'un sarayında o bir yürüdü mü. ka­ yalara oyulu ya da denizde yüzen o eşsiz mezarları. ( 3 ) DOĞUŞU. burası Apollon'un ülkesidir demekten alamayız kendimi­ zi. Themis tanrıça nektar sundu ona ve bal gibi ambrosia sundu ölümsüz elleriyle. Burada şu noktaya dikkat edelim ki Apollo'nun doğumu bir "kral tanrı"nın doğumu sayılmakta. .Apollon Musa'ların yöneticisi. Demre.. Gündüz gümüş yaylı tanrıya bir altın taht kuran.. ve çocuk gün ışığına çıkıverdi. Homeros destanlarında da "anaks" efendi. incecik. öteki Delphoi tanrısına... İlkçağdan bugüne lirik şiirlerin hepsinde belli bir hava içinde canlandırılır. kısacası her türden sanatı esinle­ yen büyük yaratıcı tanrıdır. İşte o zaman. Hele Fethiye'nin gör­ kemli kral mezarlarından başlayıp. kral diye nitelenir Apollon.. besbelli ki Delos övgüsü daha eski. ama bu doğum öyle olağan bir doğum değildir. Kekova. sonra Yunanistan'da kültü yayılınca birçok yerler (tıpkı Homeros için olduğu gibi) tanrıya beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler düzdürmüşlerdir. Anadolu bu zaferi Apollon tanrı ile simgelemiş. Sevinç çığlıkları kopardı tanrıçalar hep bir ağızdan. . 1 . "güzel saçlı Leto'nun doğurdu­ ğu".. Olympos ve hepsi Anadolu'ya özgü adar taşıyan daha nice kentler boyunca. Hera'nın hışmı­ na uğradığı için hiçbir yerde sığınak bulama­ ması bu övgünün konusudur ve Leto madde­ sinde ayrıntılı olarak incelenecektir (Leto). kar gibi ak bir kundağa. Ey uzağı vuran Apollon. ta uzak doğuda Nemrut dağının tepesindeki sivri külâhlı dev tanrı heykelleri arasında da baş yeri tutar. Delos adacığı da korkar böyle güçlü bir tan­ rıya sığınak olduktan sonra. ağzında kavalıyla bir Pan ya da Marsyas'ın korularda hoplaya hoplaya oynadığını görür gibi olursunuz. Debussy'nin müziğini du­ yar. Çiçekler içindeydi şimdi. Kıyıla­ rında dolaştınız mı. Delphoi'ninki çok daha ye- nidir ve sonradan eklenmiştir birincisine. ey Phoibos. lahitleri gördük mü. müzikle yoğrulmuş gibi bir şiir havasıdır bu. Apollon onu hor görüp denizin içine gömer diye. yaklaşıp parlak yayını bir gerdi mi o. biri Delos'lu Apollon'a. duru bir suda. ama sonradan önce adalarda. ey gümüş yaylı. bütün tanrılar fırlar ayağa. sonra başına altın şeritler doladılar. Bilim bu iki övgü arasında bir zaman ayrımı saptamış.. renk renk çakıllar üstün­ de çağlayan dereler de satyr'lere. Kaş. kimi vakit çıkarsın kayalı Kynthos'un doruğuna. Buralarda akla kara. her biri birer tapınak gibi karşımıza çıkan. anlatmakla bitire­ mez onu şairler. nympha' lara yemyeşil birer yunak olmaktadır. övgüdeyse şöyle deniyor-.

kâhin dizelerinde adı geçen Khryses gibi Srnintheus Apollon'un tapıcısı bir kadındır. Kasbir saygıyla karşılandığı zaman bile Apollon sandra. Delos övgü­ cisiyse. kadın rin en ünlüsü Herophile. Laokoon). Mopsos). kıyıdaki o büyülü şehir senin malın. ama gönlünü sevindiren yer. öbür bilicilik merkezlerini zamanla gölgede bırakmıştır. Ladoruğunda tanrılar toplantısına varıp da aşırı okoon o tapınağın rahibidir (Helenos. ovalara bakan dağ başları. Leto'nun da Lykia'da LeSonra sırayla bugün de bilinen merkezler: Gryneion. fare ve sıçan kovan anlamına gelir ve büyük bir rol oynadığını tarihçiler anlatmakla Apollon tanrının "aleksikakos".AI'OI I . Boğazlardan başlayarak bütün Ege ve A k deniz kıyıları Apollon'un bilicilik merkezlerin­ den bir çelenkle çevrilmiş gibidir. to'nun oğlu olduğu. bilicilik merkezlerine tü­ leri defetme gücünü dile getirir. Taşlıkjik bulgularla kanıtlanır. görürsün. İnsanlar arasında kimi vakit. tunmuş ve Delphoi bu politikayı benimseyeatkılarda dolaşırsın.ON rek göz kamaştırıcı bir zenginlik toplamış. tanrı orada H e bağlantı kuracak bir tek söz yok. Bu sanat. Ama bunları saymakla bitiremeyiz. falcı. Didyma tapınağı gibi. tıpkı İlyada'nın i l k ya da erkek "mantis" yani bilici. Tanrıçasından başkası olmadığı göz önüne bunların arasında daha bir sürü kutsaklar ve alınırsa. Anadolu'dan çıkmış ve yayılmıştır. ilk ve en eski bilicilik merkezleriyse Anadolu'da­ dır. bir köşe­ nasıl toplanır insanlar burada ve dumanlar sine de Cumae Sibylla'sını oturtmuştur. H e tüter rophile adlı Sibylla. senin oldu denize dökülen nice ırmaklar. Killa. sevimli Maionia'nın efendisi Miletos da senindi. insanlar yüzlük kurbanlarla nasıl el Vatikan'daki Sixtina kilisesinin tavanına buraya gelir. Erythrai. nice tapınakların oldu senin. Bu güçlü tanrının Lelerin de önemli olduğu anlaşılır İlyada'dan. Bunların ki­ minin izi silinmiş. Ne var ki bu sonradan olmuş. Olympos lenos'la Kassandra'ya esinlemiş biliciligi. anlaşılan şu ki. Bütün bunlardan madem si'nin toprağında hiç bereket yok. Delos'tu. Klaros. Kalkhas Bir tanrıçanın ağzından dile gelen bu m o ­ ve Mopsos gibi efsanelik kişilerin serüveni de dern turizm anlayışı Yunanistan'da pek tu­ aynı gerçeği kanıtlar (Kalkhas. hiç durmadan. Bililon'un Kybele'nin oğlu Attis'le bir tutulması ciligin de bu merkezlerden çıkıp Yunanis­ gerekmez mi? Bu konuda Halikarnas Balıkçı­ tan'a yayıldığı hem efsane. yüce dağ başları şenin oldu. bir nympha'nın kızıymış. . İda'lı yanan yağlı etlerden. sanki başka bir diyardan gelmektedir OlymZeleia var. Bu bilicile­ esinlediği öngörme yetisiyle insanlar. Anadolu'dan Güney İtalya'ya göçüp sünde Leto kurak ve kayalık adacığa parlak orada kent kuran Kyme'lilerin Sibylla'sıyla bir gelecek müjdeler: birlikte ilkçağ dünyasının en ünlü dört kadın Senin olursa okçu tanrı Apollon'un bilicilerinden biri sayılırdı. hem de arkeolo­ sının kılavuzluğuna dayandığımı ve Z. yaptığı freskin bir köşesine Erythrai. Erythrai (ildir) bilicisi (4) BİLÎCİLİK MERKEZLERİ.asıl. yani kötülük­ bitiremez. Pausanias'a göre. Troya'nın yanıbaşında Thymbra' Bu övgüde Yunanistan'la tanrı arasında lı Apollon tapınağı vardır ki. kimi­ si de akıllara durgunluk veren koca bir anıt gibi dikilir karşımızda. sensin efendisi Lykia'nın. Apollon'un Sibylla adıyla dünyaya ün salmıştı. Didyma ve tanrı­ da yahut Lat adıyla anılan Anadolu'nun Ana nın asıl doğum yeri ve yurdu sayılan Patara. (Brankhos) da bir yana. Milletos'un kurduğu büyük Didynasebeti" (İstanbul 1954) adlı araştırmasından ma tapınağı ve onu işleten Brankhos oğulları faydalandığımı belirtmek isterim. nice kutsal koruların oldu. Biliciligm ilkçağda nail geliştiğini ve ne ek adı. yerleri pek bilinmeyen bu merkez­ pos'lu tanrılar arasına. ey tanrı. Apollon tanrıyla ilgili bilicilik sen de beslenir semirirsin başka elden. Biraz ötede Khryse. Yunan tanrı dünyasına sonradan ka­ Ksanthos (Kocaçay) vadisiyle Pamphylia'ya tılan ve adı bile Yunanca olmayan Apolkadar uzanan bütün Lykia kıyıları vardır. O kadar ki Raphatapmağı. Helenos'la Kassandlıoglu'nun "Tanrı Apollon ve Anadolu ile M ü ra bir yana. Erythrai bilikenmez bir gelir kaynağı olmuş. Srnintheus olur.

Olympos'a ilk ayak bastığı gün öbür tanrıların kor­ kuyla yerlerinden fırlamaları da bundan. Bu nokta bir de Delphoi'nin dünyanın göbeği sayılması ve o m p halos kavramıyla Kybele kültüne özgü bir motifi benimsemesi (Kybele). Ordu içine tanrının okları yağdı tam dokuz gün. İlyada'nın konusu Agamemnon'la Akhilleus arasındaki kavga ise.): . Andolu'lu Apollon'la Anadolu'lu Ana Tanrıça ile bir bağ kurmayı esinler. Bu vezin ise Daktyl'ler ve Kybele kültüyle ilişki görün­ mektedir (Daktyl'ler). Apollon Python'u öldürür ve büyük bilicilik merkezini de ejderi öldürdüğü yerde kurar. Omuzlarında y a y ı . Bu falcılık. Pythia tıpkı Sibylla gibi tanrı sözlerini ya da buyruklarını insanlara Homerik destanların vezni olan hexametron ile aktarır. periden izin alamayınca (Telphusa). Marsyas). Müzik alanında baş­ ka tanrılar ve ölümlülerle giriştiği yarışmalar da birçok efsanelere konu olmuştur (Hermes.. bilicilik sanatıy­ la Delphoi tapınağının ne hazineler topladığı dillere destan olmuştu. Parnassos dağının eteğinde yer yer ormanlarla örtü­ lü yemyeşil bir ovaya inmiş. 4 5 vd. Ne var ki bölgeyi bir ejder kasıp kavurmakta. Kımıldandı mı. Hyakinthos). Efsaneye göre bu ejderi Hera salmışmış Leto ile çocuklarının başına. tanrıça kehanet verirmiş o sunakta. Korintos körfezinin kuzeyinde. öfkeli. ( 5 ) N İ T E L İ Ğ İ VE E F S A N E L E R İ . sonra Yunanistan'a gelmiş. başının üstünde kuğu kuşları uçuşmaya başlamış. Omphalos) sayılan bir çuku­ run üstüne bir üçayak yerleştirilmiş. /I'I . tanrının bilici kadını Pythia bu üçayak üstüne oturarak ve çukurdan yükselen gazlarla kendinden ge­ çerek fal verirmiş. tanrı Zeus da oğluna kuğuların çektiği bir araba. acı. gidip Yunanistan'da bir tapınak kurmasını buyurmuş. Güzel delikanlılara olduğu kadar. Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. Pytho diye anı­ lan bu merkez sonradan Delphoi adını almış­ tır. bin vınlama çıktı gümüş yaydan. bir süre Tesalya'da Admetos'a sığırtmaçlık etmiş (Admetos). dönüşünde de Pytho yarış­ malarını kurmuş.t M ^ >ı ı v Yunanistan'da Delphol merkezinin kurulu­ şuna değgin efsaneden de aynı sonuç çıkarı­ labilir. Tanrı­ nın asıl niteliğini açığa vuran bu dizeleri aşa­ ğıya alalım ( İ l . Önce katırların. Marpessa. sonra saldı birsiuri o l c insanların üstüne. Musa'ların yöneticisi olarak ünü Yunan-Latin şiirinden başlamak üzere Batı şiirinde bugüne dek gök­ lere ağmıştır (Musa'lar). Kız kardeşi Artemis'le paylaştığı bu yetenek tanrıya büyük bir üstünlük sağlar. Tanrı canavar da olsa bir cana kıydığı için arınmak zorunda kalmış. Önce Boiotia'da Telphusa pınarının yanıbaşında kurmak istemiş tapınağını. burada tanrıça Themis'e adanmış bir sunak varmış. Apollon'un sanat ve müzik yeteneği üzeri­ ne de birçok efsaneler anlatılır.. Apollon ya da Artemis'in okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir. 1 . Apollon İlyada'nın ilk dizelerinde okçu tanrı olarak çıkar karşımıza. Orada bayram ve şenlikler içinde yaşamış. Leto). Delphoi tapınağında dünya­ nın göbeği (Yun. Delos'lu Apollon övgüsünden epey sonra ve onun örneği üzerine kaleme alınmış Delphoi'li Apollon övgüsünde şu efsane anla­ tılır: Apollon doğar doğmaz. Ama kuğular onu Hyperbore'liler ülkesine uçurmuşlar (Hyperboreoi). doğayı simgeleyen perilere de yönel­ miş bu aşkların çoğu sonuç vermeyen bahtsız sevgiler diye nitelenir (Daphne. Kassandra. İndi Olympos'un doruklarından. başına bir altın külah ve eline de bir rebap vermiş. kargıcı Yunanlıların ödleri kopardı çünkü Doğu­ lu okçulardan. Yerleşti gemilerin ardına. Python denilen bir canavar ekinlerin hepsini yok etmekteymiş. köpeklerin düştü peşine. Okçu ve yaman okçu oluşu onun doğu ile ilişkisini daha da pekiştirir. i l c i u c u ( ç a p a l ı okluğu. k ı z g ı n tanrı yürüyordu gece gibi. köpürmüş. başka bir anlatıma göre Admetos'un yanın­ daki uşaklığı Kyklops'u öldürdüğünden dola­ yıdır (Kyklop'lar). korkunç. saldı okunu. Pan. Işıklı tanrının aşkları da önemli bir rol oy­ nar efsanelerinde. Leto'dan doğma iki okçu tanrı bu yetilerinden birçok efsanelerde faydalanırlar (Niobe). Kaldı ki anası Leto ve kız kardeşi Artemis de doğrudan doğruya Kybele ile bağlantılıdırlar ('Artemis. oklar omzunda şangırdıyordu. bu kav­ ganın nedeni de Apollon'un öfkesidir.

Yaklaş ona. Tanrıça buna kızmış. Paian). geçiyor bile. insanların baş belası Ares. hep hırgür.dönek Olympos'ta oturan tanrılar arasında • benim iğrendiğim tanrısın sen. H e ­ le Homeros destanlarında kaba kuvveti sim­ geleyen Ares'e eklenmedik aşağılayıcı sıfat kalmamıştır. şaşakalırlarmış yaptığı işlere. çünkü Athena aklın yönettiği savaşı. anadan gelme sana. kendininkinden aşağı kalmıyor. yırtmış nakısını. sevimsiz. Ama tanrıça hamarat sanatçıyı bir örümcek kılığına sokmuş ki. İlyada'nm beşinci bölümünde tanrılar da Akha'larla Troya'lılar arasındaki kıyasıya savaşa katılın­ ca. kilim dokumada öylesine usta. Hekim tanrı olarak adı genellikle oğlu Asklepios'unkiyle birlikte anılır (Asklepios. öyle becerikliymiş ki. babası İdmon Kolophon kentinde kumaş boyacılığı yapar­ mış. Atheria isterse gelsin nakışta yarışalım de­ miş. Doğuşunu üç dizede şöyle anlatan Hesiodos (Theog. Savaş tanrı Ares'in Roma'da karşılığı Mars'tır. Ares ise akılsız­ ca. Dağ­ dan. Aristaios). ey kaleler yıkan. V. Tanrıça da o zaman kim olduğunu açık­ layarak başlamışlar gergef başında yarışma­ ya. Adının geçtiği sayısız efsaneler için yukar­ da gösterilen adlarla ilgili maddelere bakınız. delinin biridir. bir bu yana. Tanrılar babası­ nın bu sızlanmalara verdiği karşılık şudur (İl. kaleler yıkan olumsuz bir varlıktır. gide­ rek gülünç bir kişi olarak canlandırmıştır.) : Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde. Öğütler vermiş. Yunan dün­ yası onu o kadar hor görmüş. Lydia'lı kız üzüntü­ sünden kendini asmış. elleri kanlı. körü körüne çarpışmayı simgeler. saygı göstermişse. Arakhne ise tanrıların pek şanlı olmayan serüvenlerini canlandır­ mış:' Zeus'un Europe'yi kaçırmasını. Ara. 30. Lydia kızları. nakış yapmada. V. Zeus'un kafasından çıkma. daha alçakgönüllü olma­ sını. Derken bü­ yük bir öfkeye kapılıp kırmış Arakhne'nin gergefini. Apollon'la Athena Ares'i şöyle kınarlar (İl. Asıl çekişmesi de Athena iledir. bir o yana döner. Arakhne Lydia'lı bir kızmış. Athena Olympos'un on iki büyük tanrısı­ nı işlemiş nakısına. kızı da iş işlemede. Apollon önce Ares'in işe karışmaması . çılgın deli. Lanet. Ares'i ve Eileithya'yı doğurdu Hera Ares'in anası Hera ile herhangi bir ilişkisi­ ne pek rastlanmaz destanlarda. biliyorum. Danae'ye yaklaşmasını filan. saldırgan Ares'ten çekinme. Tragedyalarda bu kavramla­ rı simgeleyen tanrıça. beddua. o da Zeus'un yanına sığınıp ağlaşır. Argonaut'lar. ormandan periler bile gelir. Bkz. kavga.5): Hera görkemli son eşi oldu Zeus'un Sevişti tanrıların ve insanların kralıyla Hebe'yi. kötünün kötüsüdür o. kadınları bi­ linçli. Arakhne. Ares. Apsyrtos. uğursuz ola­ rak nitelendirilen Ares insanların baş belası. İşlerini bitirince Athena bakmış ki kızın nakısı kusursuz. El sanatlarında Anadolu'nun Yu­ nanistan üzerine üstünlüğünü dile getiren bir efsanedir Arakhne efsanesi. savaş işin gücün. tanrılarla boy ölçüşmekten sakınmasını salık vermiş.Apollon birçok ozanların babası sayılır (Linos. 889 vd. 921) bir daha pek söz etmez bu tan­ rıdan (Tab. eleavuca sığmaz huysuzluğun. Ama Arakhne hiç oralı olmamış. ilenme anlamına gelen yunanca kelime. Hera'dan ben de ona zorla dinletirim sözümü. B u ça­ tışmada elbette ki akıl üstün gelecek. giderek gururlu olurmuş. Zeus'un kalkanıyla dövü­ şen Athena zaferi kazanacaktır. Troya savaşında yiğit Diomedes Athena'nın yar­ dımıyla karnından yaralar Ares'i. son­ suzluğa dek tozlu duvar köşelerinde ag örsün de hiçbir faydasını görmesin. ellerin kanlı. 830): Ares. yokmuş onun üstüne bütün bölgede. Kimi zaman çoğul ola­ rak gösterilip öç perileri Erinys'lerle bir tutu­ lur (Erinys). hele babası Zeus'un ondan hoşlanmadığı besbellidir. bir koca­ karı kılığına girip çıkmış Arakhne'nin karşısı­ na. Orpheus. Arakhne de ölümlülere elişlerinin hepsini öğretmiş ol­ makla geçinen Atina'nın baş tanrıçası Athena ile gergefte boy ölçüşebileceğini ileri sü­ rer dururmuş. Azgın. Roma devleti bu tanrıya ne kadar değer vermiş.

Herakles destanında Ares. O koşmuş. 855 vd. Atina'da adam öldürmelerin ve dinsel suç­ ların yargılandığı Areopagos. ırmak kovalamış. sonra derisini yırtıp kargıyı çekti çıkardı. savaşı şöyle anlatılır ( İ l . Akha'larla Troya'lıları yakaladı bir titreme. Argcs. ama Alpheios gelip sularını sula rina karıştırmasın diye. Odysseia'da anlatılan aşk macerasında (Aphrodite) Ares Hephaistos'un ağına düşüp yakalandıktan sonra hiç ses çıkarmaz. Uranos (Gök) ile Gaia'nın (Toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­ ri. Phobos'la Deimos ayrılmazlar babalarının yanından. Ares çıkagelir.ı dalmış ve ancak Sicilya'da Ortyga adasınd. Tanrıça da önce kızı bir buluta sarmış. Artemis'in çevresindeki avcı kız­ lardan Arethusa günün birinde ay yorgunlu­ ğunu gidermek için ırmağa girmiş. oğlu Kyknos'u yiğitle olan savaşında korumak ister. ama Ares akıl ve man­ tık dinlemez. öbürü Sicilya'da Arethusa adlı iki kaynağın varlığını açıklamak için uydurulmuş olsa gerek. V. Arethusa yerallın. Aglauros tan olma kızı Alkippe'ye Poseidon'un oğlu H a lirrhotios'un saldırdığını görmüş ve öfkeye kapılarak öldürmüş saldıranı. Bu konuyu kendisinden sonra Apollodoros ve önce de büyük Dor şairi Pindaros işle­ miştir. Argonaut'lar (Argo Gemicileri). gene atılır körü körüne savaşa ve Herakles'ten yara alarak gene utana uta­ na döner Olympos'a. karmlığm bağlandığı yere tam. Thebai'de de Kadmos'un atası olarak tapım gördüğünü. Alkinoos. bu tepe- nin eteğinde bir kaynak fışkırır. 359 vd. Kız sudan dışarıya fırlayıp olduğu gibi koşma­ ya başlamış. Ona kimi zaman Eriş (Kavga) de katılır.ı gene yeryüzüne çıkmış (Alpheios). Palias Athene tutup yöneltti kargıyı tam Ares'in göbeği altına. Bu efsane. buna karşı gelmenin akıl kârı olmayacağını söyler. Adı "hızlı" anlamına gelen Argo gemisi Karadeniz'in Kolkhis ülkesinde fil . (Kyklopes). yıkanıyormuş. süklüm püklüm Trakya'ya doğru yol alır (Od. İlkçağın büyük destansal öykülerinden biri olan Argonaut'lar serüvenini bize bir tüm olarak R o doslu Apollonios anlatmıştır. Bu uzun öyküyü. Arete. Medeia ile İason efsaneleri ise traged­ ya yazarlarına ve özellikle Euripides'le Sene ca'ya konu olmuştur. sonra bir kaynağa dö nüştürmüş. bir ej­ derin beklediği bir suyun kendisine adanmış olduğunu anlatır (Kadmos).): Gür narah Diomedes de atıldı tunç kargısınla. Athena araya girip Kaderin Kyknos'un yenilmesine karar verdiğini. A R G O G E M İ S İ .için onu Skamandros ırmağınınkıyısına otur­ tur. çeşitli bölümlerini başlık­ larla göstererek özetlemeye çalışalım. vurdu onu. Çırılçıplak yüzerken birdenbire ırmak­ tan yükselen bir erkek sesi duymuş. kimi zaman buna ver­ mesinden ileri gelmiyorsa da. bu kaynağın dibinde de günün birinde Ares. ama işler çatallaşıp Aphrodite de yarala­ nınca. Derken Poseldon Olympos tanrılarını tepede toplamış ve Ares'in bu suçunu yargılamalarını istemiş. so­ nunda gücü tükenen Arethusa Artemis'e yakarmış onu kurtarsın diye. Efsaneye göre. Enyo adındaki kızı da tanrı neredeyse oradadır. Bu dev tanrı Homeros destanlarında yürek­ li ve yiğit olarak bile gösterilmiyor. Bkz. III. İ. Deimos (Korku) ve bir de Harmonia doğar.). Adı "ışık saçan" anlamına gelen Arges Zeus'a yıldırım armağan eden Kyklops'tur. yani Ares tepe­ si diye bir yer vardır. baş konusu sa­ vaş olan bir destanda savaş tanrının bu kadar hor görülmesi şaşılacak bir şeydir. on bin kişi. tunç Ares de öyle bağırdı. yüzyılda yaşayan Apollonios ünlü bir mythos yazarı­ dır. biri Elis'te.Ö. savaşta nasıl bağırır çağırırsa. Ares'in yabani Trakya boylarının yanında oturmaktan hoşlandığı ve bir gelene­ ğe göre kızları olan Amazonların da oradan kaynak bulduğu söylenir. Savaşa doymaz Ares öylesine bağırmıştı. Kıza tu­ tulan ırmak tanrı Alpheios'un sesiymiş bu. V I I I . Ares'in Aphrodite ile birleşmesinden P h o bos (Bozgun). Ares kavgasına tutuşmuş dokuz. yaraladı karnından. Dönekliği zaferi kimi zaman ona. Tanrılar mahkemede Ares'in beraatına karar vermiş. Arethusa.

Tanrı Apollon'a ya­ pılan kurbanlar bilici İdmon tarafından iyiye yorumlandı: İdmon'un kendisinden başka yolcuların hepsi geri dönecekti. M a v i Kayalar diye de tanımla­ nan bu iki kaya aralarından bir gemi geçti mi. yerlerinden oynar ve birleşerek kapanır. kendileri de arkasından geçmeye kalkışsınlar. Harpya'lar. Onu yapan ustanın adı da Argos imiş. güvercin geçebilirse. K ı z kardeşi Helle Boğazları geçerken de­ nize düştükten sonra. Bundan sonra da Çarpışan Kayaların çarpış- . Çanakkale Bogazı'na girmeden Samothrake (Semendirek) adasına vardılar ve ozan Orpheus'un öğüdü­ ne uyarak adadaki gizemlere erdirildiler. PHİNEUS. AMYKOS.Altın Postu aramaya giden kahramanlar için yapılmış elli beş kürekli bir gemiymiş. Phriksos tek başına Kolkhis'e varır ve kendisini iyi karşılayan Aletes'e Zeus'a kurban ettiği koçun altından olan postunu verir. Helle. İdmon. ozan Orpheus. MYSİA'DA HYLAS'IN K A Y B O L M A S I . Orada Poseidon'un oğlu kör kral Phineus'a rastlar­ lar. Boreas'ın oğulları Kalais'le Zetes. Phriksos. Karadeniz'e çıkmadana Symplegad'lar yani çarpışan kayalar­ dan geçmeleri gerektiğini Phineus söyler Argonaut'lara. dip Phriksos'un orada bıraktığı altın postu getirmesini buyurur. Pelias. ama genellikle en ünlü kahramanlar şunlardır: İason. Hypsipyle). onlarla sevişerek gebe kaldılar (Thoas. Bu iyiliğe karşılık oğlu İason delikanlılık çağına gelince PeliPhineus Argonaut'lara ilerde karşılarına çıka­ as'm karşısına çıkıp tahtını geri ister. Herakles). Kastor'la Polydeukes. bir zamanlar Athamas'ın çocukları Phriksos'la Helle'yi sırtı­ na alıp Yunanistan'dan Karadeniz'deki Kolkhis ülkesine kaçıran kanatlı koçun pöstekisidir. arkasından Argo gemisi Symplegad'ların arasına girer ve kuş gibi ancak pupası biraz zedelenerek geçer. Pelias cak tehlikeleri nasıl atlatabileceklerini bildirir da ondan kurtulmak için önce Kolkhis'e gi­ (Amykos. İason bu sefere çıkmak zorunda kalır. ara­ larında ne varsa paramparça olurmuş. Bu kral Harpya'lar belasına uğramıştır. Altın Post. Phineus Argonaut'lara şöyle bir denemede bulun­ malarını salık verir: Bir güvercin uçursunlar kayaların arasından. ARGONAUTLAR KİMLERDİR? Sefere katı­ lanlar Troya efsanesi kahramanlarından ön­ ceki kuşaktan kişilerdir. Ora­ dan da Marmara denizine girdiler ve Kapıdag yarımadasına vardılar. K Y Z l K O S . S E M E N D İ R E K . Kadıköy'e yerleşmiş dev Amykos'u Polydeukes'in yenmesi üzeri­ ne yelken açan Argo gemisini fırtına Boğaz­ dan uzaklara Trakya kıyılarına atar. Mythos yazarlarının bunlar üstüne verdikleri listeler birbirini tut­ maz. Birinci durak Lemnos adaşıydı. Aison'un ile Zetes yener ve kovarlar. Adada erkek olmadığından Lemnos kadınları Argonaut'ları iyi karşıladılar ve ÇARPIŞAN KAYALAR. yoksa vazgeçip gerisin geri Yunanistan'a dönsünler. Herakles ve daha başkaları. Meleagros. atılgan yiğit varsa hepsini toplar ve Phriksos'un oğlu ünlü usta Argos'a bir gemi yaptırdıktan. iason). bu işte tanrıça Athena'dan da yardım gördükten sonra yola çıkar (Aison. İason kuyruğundan birkaç tüyünü yitirerek karşı yöne geçer. Adanın kadınları kocalannı öldür­ müşlerdi. Delikanlıyı tatlı su aramaya göndermiş­ lerdi. Peleus'la Telamon. ALTIN POST. Yunanistan'da ne kadar gözü pek. yanında Hylas adlı çok sevdiği bir genç vardı. Argo gemisi Tesalya'daki bir limandan denize indirildi. L E M N O S ADASI. kadın yüzlü canavarlar olan H a r p ya'ları rüzgâr tanrı Boreas'ın oğulları Kalais üvey kardeşi Pelias'a kaptırmıştı. dümenci Tiphys. Geri gelmeyince Herakles onu arama­ ya koyuldu ve şafak sökerken hâlâ dönmedik­ lerinden gemi Herakles'i Mysia'da bırakarak yoluna devam etti (Hylas. S E F E R t N N E D E N İ . Aietes de bu eşsiz postu tanrı Ares'e adanmış bir korulukta saklar (Athamas. Amphiaraos ve Mopsos adlı biliciler. Aietes). Delion'Iar kralı K y z i kos'u yanlışlıkla öldürdüler (Kyzikos). YOLCULUK. Kalais ile Zetes). Mysia kıyılarına vardıklarında (Mudanya lima­ nına çıkmış olacaklar) Herakles ormana dalıp kırdığı küreğinin yerine yenisini kesmeye git­ ti. lolkos kralı Aison tahtını Kanatlı. gemi ustası Argos.

Bir anlatıma göre Argo Ka­ radeniz'de İstros (Tuna) ırmağının ağzına va­ rır ve ırmak yoluyla Adriyatik denizine çıkar (o zamanki coğrafya görüşlerine göre Tuna Karadeniz'i Adriyatik denizine bağlayan bir su yoluydu) . larına bir taş atarsa. Bu kez fırtına onları etes görünüşte Altın Post'u vermeye razıdır. Girit'te eski tunç soyundan kalma Talos adın­ tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa koşup öl­ da bir dev yaşar. İason boğaları bo­ Y U N A N İ S T A N ' A V A R I Ş . oradan Girit'e geçerler. Talos tepeden tırnağa tunç­ dürülen ejderin dişlerini ekmesini şart koşar. Ejderhanın dişlerini toprağa ayağını burkarak bileğini sıyırdı ve damannektikten sonra silahlı adamlar biteceğini. İstanbul Boğazında akıntı yüzün­ den oynak kayalar mı vardı. kralı Minos adayı koruma görevini vermişti. Medeia'nın dediği gibi olur. bir gün boyunca ne yara­ oldu. Amazon'ların ülke­ si Thermodon (Terme çayı) ve Themiskyra (Terme) şehriyle merkezlenir efsanede. şup birbirlerini öldüreceklerini de söyler. Ertesi sa­ bah Argo gemisi şafak sökmeden yola çıkar. İason'la el ele vererek Altın Post'u beklarını gençleştirmenin çaresini kendilerine . laya ekip üstünde fışkıran silahlı adamları bir­ Babası Aison'un öldüğü haberini alır. ama Zeus'un öfkesine uğrayıp fırtınaya tutulurlar. leyen ejderi uyutmuş ve koçun pöstekislnl alıp Argo gemisine kaçırmışlardır. ama Medeia onu büyüledi. Hera'nın dan böyle Argonaut'ların ve İason'un bütün koruyuculuğu altında Kharybdis'le Skylla uçu­ işlerini eline alır ve dilegince yönetir. İason'u konuklamak istemez. Burada Medeia'nın tüyler ürperti­ go gemisini yakmaya ve Argonaut'ları öldür­ ci bir oyunu yer almaktadır: Pelias'ın kızlarıy­ meye kalkar. İason'a kendisini eş olarak Hephaistos'un yaptığı bu robot adama Girit almaya söz verirse yardım edeceğini bildirir. Ar. Medeia'nın halası olan büyücü Kirke'yi bulmaya giderler. Güçlü bir büyücü olan Medeia bun­ Seiren'lerin sesine kulak vermezler.maktan vazgeçtikleri ve yerlerine mıhlandıklan anlatılır. yoksa Boğazın olağanüstü anafor ve akıntıları efsaneye böy­ le bir imgeyle mi yansıtıldı? Her neyse bu en­ geli de aştıktan sonra Argonaut'lar Yunanlıla­ rın Pontos Eukseinos yani konuksever deniz dedikleri Karadeniz'e çıkarlar. Sonra da yiğide büyülü bir merhem hazırlar. Kral Lykos onları iyi karşılar. ama bir ejderi öldürmesini. Kirke Medeia'yı kardeşini öldürmüş olma suçundan M E D E İ A . A L T I N POST'UN ALINMASI. kralın kızı çerken ozan Orpheus canavarları büyüler. Pelibirlerine öldürtmeyi başırır.arındırır ama. ama Medeia daha hızlı davran­ la arkadaşlık kurar. Libya kıyılarına atar. İason Altın Post'u yunduruk altına sokmayı ejderin dişlerini tar­ amcası Pelias'a vermek üzere İolkos'a döner. Kral Airumlarını da geçerler. Argonaut'lar daha öteye gidip Ama­ zon'lar ülkesine çıkarlar. ama bir yaban domuzu avında bilici İdmon ve dümenci Tiphys ölür­ ler. arkalarından gelen Aietes'le adamları Apsyrtos'un parçalarını toplamakla vakit kay­ bettiler. tandır. Argonaut'lar Girit'e yaklaşınca Talos koca Bedene sürüldü mü bu merhem deriyi silah bir kaya alıp Argo gemisinin üstüne fırlatacak geçmez hale sokar. dev birden lanır. ihtiyarlamakta olan baba mış. bu yüzden Argonaut'lara yetişemedi­ ler. Du­ rak yapmadan Kafkas dağlarının göründüğü kıyılara doğru ilerler ve Phasis ırmağına (Pasinus) yani Kolkhis (Gürcistan) ülkesine varır­ lar (Amazon 'lar). bunların kavgaya tutu­ Talos böylece can verdi (Talos). DÖNÜŞ YOLCULUĞU. ara­ dan akmaya başlayan kan bir daha durmadı. deia araya girer. Ar­ ğını görür. ateş püsküren. gonaut'lar Altın Post'u geri istemek için kral Argonaut'lar Seiren'ler adasının önünden ge­ Aietes'in karşısına çıktıklarında. Meolup içinde bir kan damarı bulunmaktaydı. ne de ölür. İlk durak Maryandyn'lerin ülkesidir. Ne var ki Aietes as'm da tahtı geri vermeye hiç de yanaşmadı­ gene de Altın Post'u vermeye razı olmaz. A M A Z O N L A R VE KOLKHİS'E VARIŞ. Medeia iason'u görür ve büyük bir aşkla ona söylediği ezgi o kadar güzeldir ki gemiciler tutulur. yalnız ayak bileklerinden biri etten fason ister istemez bu koşullara evet der. Medeia babasının kendilerine yetişememesi için korkunç bir çareye başvurmuştu: Yanına aldığı küçük kardeşi Apsyrtos'u kesip doğradı ve parçalarını yol boyunca serperek uzaklaş­ tılar. Destanın bu bölü­ mü de karışıktır.

öğreteceğini söyler ve örnek vermek üzere yaşlı bir koç alarak keser. Güneydoğu Anadolu'nun Kilikya bölgesinde bulunan dağlık bölgenin adı. Canavarı öldürdükten sonra çıkış yolunu ona bu iplik göstermiş. Argos'lu ise Akha'ların hepsine ve­ rilen genel bir sıfattır. Theseus'u öldürme­ ye çalışır. sonra da taç gökte bir yıldız olmuş (Theseus. Bundan sonra atası Helios'un kendi­ sine gönderdiği bir uçan arabayla Atina'ya uçar. Argos'a Zeus Peloponez krallığını vermiş. Ariadne uya­ nıp bakmış ki adada yapayalnız. Argos'un yüz değil de./I kafasının önünde. Theseus Girit'e Minotauros'la çarpışma­ ya geldiğinde Ariadne yiğidi görmüş ve görür görmez de ona tutulmuştu. büyülü otlarla kay­ nayan bir kazana atar. Niobe Zeus'un sevdiği ilk ölümlü kadındır. hızlı demek) yapan ve ona adını veren usta. Efsa­ neye göre bu dağların altında iki ejder yat­ maktadır: Homeros'a göre Typhoeus'un ini buradadır (İl. Tartışmalı yorumlara yol açan bu sıfa­ tın anlamında bilginler karar kılmış gibidir. ama bir süre sarayında alı­ koyduktan sonra. lason da korkunç karısından bıkmışa benzer. . Düğün hediyesi olarak Ariadne'ye Hephaistos'un yaptığı altın bir taç vermiş. Sonra da Ariadne'yi kaçırıp Naksos adasına varmışlar. (1) Zeus ile Niobe'nin oğlu. 11). Ama Theseus kızı o adada bırakıp gitmiş. Bunu nasıl yaptığı konusunda söylentiler çeşitlidir: Kimine göre uzaktan attığı bir taşla yere sermiş Argos'u. Hera da gözlerini kendisine özgü ve çok sevdiği tavus kuşunun tüylerine yerleştirmiş. 782). gündüz gözlüyormuş. MEDElA'NIN SONU. bir gece kız uyurken gizlice kaçmış. ikisi arkasında yalnız dört gözü varmış. Atina'dan da sürülür. Argos 1 1 yada destanında Yunanistan'dan gelip Troya'ya saldıranların tümünün yurdu olarak gösterilir. Pelias'ın kızları bu düzene kanarak babalannı öldürüp kazana atarlar. birden körpe bir kuzu çıktığını gösterir. Dirilmedigini görünce çılgına dönerler ve yurtlarından sürülürler (Pelias). O sırada bü­ yücü kadın ömrünün en korkunç suçunu iş­ ler: Kreusa'ya güya düğün hediyesi olarak bir elbise gönderir. Argos. kimine göre Pan'ın kavalını çalarak devi bü­ yülemiş ve bütün gözlerinin birden kapanma­ sını sağlamış. Theseus da karışık ve karanlık dehlizlerden ilerledikçe yumağı açıp ipliği ye­ re bırakıyormuş. Kreon'un kızı Kreusa ile ev­ lenmek üzere Medeia'yı boşamaya ve Kolkhis'e geri göndermeye kalkar. Ekhidna). ama üzülme­ ye vakit kalmadan tanrı Dionysos gelmiş. Hesiodos da Ekhidna canavarının orada kapalı olduğunu anlatır (Typhon. Minotauros'un bulunduğu bin bir dehlizli Labyrinthos mağa­ rasında kaybolmaması için eline bir yumak iplik vermişti. Kolkhis'e döndüğü ve daha birçok suç ve serüvenler­ den sonra babası Aietes'le barıştığı bazı efsa­ nelerde anlatılır (Medeia). uyuduğu zaman bile gözlerinin hepsi kapanmaz. kız onu giyer giymez yanma­ ya başlar. (2) Argonaut'ların gemisi Argo'yu (argos. Başka bir anlatıma göre. Nasıl olmuşsa olmuş ama Argos öl­ müş. Medeia'yı uzaklaştırmak çarelerini arar. Minos'la Pasiphae'nin kızı (Tab. Sonrala­ rı Argos adı yalnız batısındaki Argos kentine ve Argolis denilen bölgeye ayrılmış. ya da büyülü bir değnekle Argos'u bir daha uyanmayacağı bir uykuya dal­ dırmış. o kadarı açık kalıp bakarmış. Dionysos). Çünkü böyle bir efsane vardır: Hermes'in öl­ dürdüğü Argos yüz gözlü bir devdir. Argos ineği bir ağaca bağlayarak gece. ne kadarı kapanırsa. (3) Homeros destanlarında tanrı Hermes "Argos u öldüren" "Argeiphontes" ek adıyla anılır. bu işler olup biterken İason'dan olan iki oğlunu boğar ve babalarına ölülerini gösterir. îason'la Medeia bu su­ çu işledikten sonra Pelias'ın oğlu tarafından İolkos'tan kovulurlar. Üstün bir gücü olan bu dev Arkadya bölgesini yabani bir boğadan kurtar­ mış. Orada Aigeus'a kendisiyle evlenirse ço­ cuk doğuracağını söyler. Ama Zeus Hermes'e İo'yu kurtarmayı buyurmuş ve Hermes de Argos'u öldürmeyi başarmış. Tartaros'la Gaia'dan dogma Ekhidna ca­ navarını öldürmüş. II. ikisi ı. Korinthos kralı Kreon onları iyi karşılar. kı­ zın güzelliğine vurulmuş ve onu alıp Olympos'a götürmüş. Arima. Ariadne. bu yüzden de Argos denmiş bütün yarımadaya. sonra da Zeus'un inek bi­ çimine soktuğu sevgilisi lo'nun başına Hera tarafından bekçi olarak dikilmiş.

Herodotos'un anlattığı masallar ara­ sında Arion'un masalı kadar sevimlisi yoktur. tanrı Apollon da Arion'un sazıyla üstünde yolculuk ettiği yu­ nus balığını gökte birer burca dönüştürmüş. Aristaios. alıp onu Libya'ya kaçırmış ve orada Aristaios adlı bir çocukları olmuş. Dithyrambosu ilk söyleyen odur". Ora halkını da büyülemiş. Güvenmiş tanrıya ve bakmış ki başka kurtuluş yok. Yunanistan'ın bazı bölgelerinde. Sonra da denize atacakmış kendini. Boiotia ve Arkadya'da Aristaios bir kır tanrısı olarak saygı görürdü (Eurydike. Dili öyle tatlı. gerçek­ ten olmuş şaşılacak bir olay diye anlatır: Şair­ ler anası Lesbos'ta Arion adlı bir ozan yaşar­ mış. Taranto'dan gemiye binmiş. kesti­ ği kurbanları dokuz gün sonra yoklayınca. sofrayı devirdiği gibi. Ne var ki denize açılınca. Günün birinde adası dar gelmiş Arion'a dünya göre­ yim deyip Korinthos'a göçmüş. Babası gibi dağda. arılarının hepsi ölür. diyor Herodot hemşerimiz. Arion sanatıyla yalnız ün değil. dinliyorlarmış ozanı. Arkadya bölgesinin efsanelik atası. Tesalya'lı ırmak tanrı Peneus'un tonınu olan Kyrene adlı nympha'yı tanrı Apollon görmüş ve sevmiş. dost Periandros'un yanına dönecek olmuş. öyle dokunak­ lı söylemiş ki. 365 vd. İtalya'yı. Hain gemiciler Korinthos'a varınca. H e m tarihçi onu bir masal diye değil. bayırda yetişen Ataion us­ ta bir avcıdır. Zeus Arkas'ı büyütmek üzere Hermes'in anası Maia'ya vermiş. çalgısı öyle dokunaklı ki. güzel kadın düşüp ölür. özellikle Tesalya. Orpheus).ARKAS Arion. Bağış­ landığını anlar. Lykaon'un ko­ nağına yıldırım yağdırmış. Aristaios sonradan Kadmos'un kızı Autonoe ile evlenir ve Aktaoin adlı bir oğlu olur. gemiciler onu suya atıp paralarının üstüne oturmayı kurmuşlar. çok para da kazanmış. Öyle güzel çalmış. Kyrene oğluna deniz ihtiyarı diye anılan kâhin Proteus'a baş vur­ masını salık verir. Her neyse. hayvancılık ve özellikle arıcılıkta ondan üstünü yokmuş. Serüvenini şöyle anlatır: Dag ve su perilerini kovalamaktan hoşlanan Aristaios günün birinde ozan Orpheus'un karısı Eurydike'nin peşine takılır. ünü Midilli'den çok ötelere yayılmış. Periandros şairin ne olduğunu sormuş. Ama Zeus aldanmamış. tragedyanın kayna­ ğı sayılır. tragedyanın babası odur demek (Dionysos). Apollon'un kutsal hayvanları yunus balıkları belirmiş çevrede: Toplanmış. Dithyrambos.) gi­ dip Mısır'da fok balıkları arasında yaşayan Proteus'u bulur ve onu sımsıkı bağlayarak ke­ hanetini ağzından alır: Dört boğa ile dört dü­ ve kurban edecek. Aristaios'a Vergilius "Georgica" adlı tarım­ sal konuları ele alan eserinde uzun bir parça ayırmıştır. torununu doğrayıp parçalarını tanrının sofrasına çıkarmış. Bu yıkım karşısında Aristaios ana­ sı Kyrene'ye dert yanar. yolculuk için Korinthos'lu bir geminin tayfasıyla pazarlığa giriş­ miş. Arion fiskoslarını duymuş ve varı­ mı yoğumu alın. deni­ ze düşüp boğulduğunu söylemişler. tanrı Dionysos'a bir övgüdür. IV. bana hayatımı bağışlayın di­ ye yalvarmış. Arion ezgisini bitirince denize atlamış. Orada da bir süre kalıp. üstelik Korinthos'un yöneticisi Periandros'u da dost edinmiş kendine. zeytincilik. Aristaios tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerin hepsini öğrenmiş. Arkas ana tarafından Lykaon'un torunuydu. "Gitar çalmakta eşi yoktu. kralın kendisini de . duyduğuma göre de. kaçarken Eurydike'nin ayağını yılan sokar. servetler topladıktan sonra. hemen yunus balığının biri onu sırtına almış ve Yunanistan'a kadar gö­ türmüş. Arkas. Sicilya'yı gezmek hevesine kapılmış. Aristaios da Odysseia'da Meneloas'un yaptığı gibi (Od. Çocuğu kırlarda at adam Kheiron ve nympha'lar büyütmüş. leşlerinden binlerce arı çıktığını görür. Aristaios kâhinin dediğini yapar. Bir gece önce düşünde Apollon'u görmüşmüş Arion. Bu kral Zeus'u sına­ mak istemiş. sonra derdine çare bula­ caktır. Zeus'un gebe bıraktığı Kallisto doğurup da öldükten yahut ayı kılığına sokulduktan son­ ra. Arion onu yarattıysa. Zeus'la Artemis'in avcı kızlarından Kallisto'nun oğlu. çünkü en çok bu şehir adamlarına güvenirmiş. Tanrılar da Aristaios'u cezalandırmak için salgın düşürürler arı kovanlarına. bu tür. O sıra Arion birdenbire çıkagelmez mi! Periandros gemicileri çarmıha gerdirmiş. en güzel rubala­ rını giyip son bir kez güvertede denize karşı saz çalmayı dilemiş.

Adına takılan yüzlerce yersel sıfatı ise onun tapınıldığı çeşitli ülke ve bölgeleri açığa vur­ maktan başka bir işe yaramaz. Toprak ve bere­ keti simgeleyen bu tanrıçaya her çağ ve her bölgede başka başka adlarla ve ayrı ayrı bi­ çimlerde tapınıldığı. kardeşi Apollön gümüş yaylı olduğu halde. Ana Tanrıçanın gerek Kybele. ekmek yoğurma­ sını ve yün eğirmesini öğretmiş. ayrıca kuzeyde İskandinav ülkelerine dek sokularak iz bırakmıştır. onun bulgularının. Arkas da Arkturos yani ara­ banın sürücüsü. Efes'li Artemis'i tanımlamak için de Selçuk müze­ sinde gözümüzle görmek mutluluğuna erişti­ ğimiz eşsiz heykellerden faydalanacağız. Efes'te bulu­ nan Artemis heykelleri de Anadolu'nun r. Suriye.bir kurt haline sokmuş.Kallisto Büyükayı. Çatalhöyük ve Hacılar kazılarında elde edilen bulgu­ lar ise Ana Tanrıçanın gelişmesinde başlan­ gıç noktasını İsa'dan önce 6100 yıllarına ka­ dar indirmekle bu evreye ışık tutmakta ve da­ ha sonraki aşamaların belli bir açıdan ince­ lenmesini kolaylaştırmaktadır. tapınağa giren ölüm cezası­ na çarptırılmış. Arkas delikanlılık çağma gelmiş. tanımlarının ve şaşır­ tıcı bir kavrama ve bağlantı kurma gücüyle aydınlatıp canlandırdığı gerçeklerin bir derle­ mesi sayılabilir. gerekse Artemis adıyla tam anlamına varmak bugüne bugün pek az bilginin başarabildiği bir iştir. Aşağıdaki incele­ m e . Homeros metinlerinde sözü geçen Artemis'ten Latin yazınındaki Diana'ya varmak için nice nice değişimlere uğramıştır bu tanrısal figür.t. burada yalnız Artemis'i tanıtma çabasına girişelim. Artemis'in Apollon'un olduğu gibi parlaklık gösteren bir ek adı da yoktur. ayı olan anasına rastlamış. Bu işte öncülük. oysa ayla ilişkili bir tan- . Yunanistan ve İtalya'ya da ya­ yılmış. Yunan kaynaklarında adı­ na rastlanan Artemis de zaman ve mekân içinde bir gelişmenin ürünüdür. ( 1 ) A D I V E E K A D L A R I . Bu tanrıçanın kültü Anadolu'dan Mezopotamya'ya. İlyada'da Artemis için "altın yaylı. bizim tarih ve din tarihi bilginimiz Halikarnas Balıkçısı'ndadır. Artemis'in adı tıpkı Apollon'unki gibi Yunanca değildir. bozulmamış anlamına yakın gelen "artemes" sıfatından üreme olduğunu kanıt­ lamak güçtür. Arkadya denmiş bu bölgeye. Arkas'ın parçalarını bir araya getirip çocuğu yeni baştan diriltmiş. İlyada'da bu tanrıçaya çokluk "ok taşıyan. ok saçan. okçu tanrıça" denir. Akdeniz çevresinde bin yıllarca tutunmuş bir tanrıçaya belli bir süre içinde ve belli bir bölgede verilen addır. Lüb­ nan ve Filistin yoluyla Mısır'a ve Ege adala­ rıyla Girit'e kadar bütün Akdeniz kıyılarını kapladığı gibi. K a y nağı Orta Anadolu'da bulunduğu en son ar­ keoloji kazılarından kesinlikle anlaşılan ve ge­ nel olarak Ana Tanrıça diye tanımlanabilen bu tanrısal varlık Yunan din ve efsanelerinde Artemis adıyla anılır. Dokunul­ mamış. avlanıyormuş ki. Artemis. Bun­ ları özetlemek için yazılı kaynaklardan. başlamış onu kovalamaya ve hayvanın sığındığı Zeus tapınağına onun arkasından girmiş. Artemis. Artemis için Altın sıfatının kullanılması dikkati çeker. sonra ilkçağ yazını boyunca rastlanan okçu­ lukla ilgili sıfatlarıdır. Tek üstünde durulması gereken ve kişiliğinin özünü yansı­ tan sıfatları ilkin Homeros destanlarında. Ölünce Arkadya üç oğlu arasında paylaşılmış. Ne var ki isim ve biçim bolluğu tan­ rıçanın geçirdiği evreyi izlemeyi güçleştirmek­ t e . bütün bu değişik ad ve biçimlerin ardında h e p aynı görüş ve inanç özüne rastlandığı artık yadsınmaz bir gerçek olmuştur. ya da yunanca bir deyimle "Araba" olmuş. altın tahtlı ve dizginleri altın kakmalı" deyimlerine rastlanır.. bu karmaşık varlığı bir bütün olarak görüp incelemeyi bilimin daha iyice çözümleyeme­ diği bir sorun haline getirmektedir. Ama Zeus acımış ana oğla ve ikisini de göğe alarak birer yıldız yapmış. Çok yararlı bir kral olmuş: Uy­ ruklarına buğday ekmesini. Ülkenin yasalarına göre. Adı ne olursa olsun toprak ve bere­ ket tanrıçası ancak uzun ve yaygın bir geliş­ me süreci içindeki aşamaların sayım ve dökü­ münü Ana Tanrıçanın Anadolu'daki başlıca simgesi olan Kybele'ye ayırdığımız bölüme bırakarak. Arkas Lykaon'un oğlundan kendisine miras kalan krallığa adını vermiş. Yunanla ilgili çağlarında bu tanrıçanın aldığı biçimi ortaya sermekle erken taş çağında başlayıp Roma imparatorluğunun putperest­ likten Hıristiyanlığa geçişine kadar olan süre­ de tutarlı bir gelişmeyi izlemek olanağını ver­ mektedir.

rı yerler olarak gösteriliyor. okçu tanrının kız kardeşini Apollon 'la birlikte büyümüştür ok atan o kız oğlan kız. ey ulu Leto. şu farkla ki Ino yaramadıktan sonra o yay İşine?". yaban keçilerini öldür. sa­ nıyla bir Anadolu'lu tanrıça olarak karşımıza çıktığını belirler. kayalı Delos'ta doğurduydun oğlunu. Musa. Efes'li Artemis'le ilişkiyi kurar. X X I . okçu tanrı. llyada'da Artemis'in bu nitelikle adlandırılması dikkati çeker. ya da Ortygia denilen yerde doğur­ du. Klaros ve Homeros'un atası sayılan İzmir'deki Meles suyuyla ilişkisini açı­ ğa vurur. oradan kaynak alıp oraya yerleştikleri anlaşılır. okuyla hedefi vuran" diye çevirdiğimiz halde tam anlam ve kaynak­ larını bilmemekteyiz. çıkıştı ona. (2) DOĞUŞU. kızını Ortygie'de doğurduydun. küçük düşürdü onu: eski adıymış. mutlu ana.'/ . Ne var ki bu açıklama övgüde söy 1 hak etmediği bir ün veriyorsun ona. Apollon bezmiştir. İlkçağda bir­ çok yerler Ortygia adıyla anılmakta. Hekate'nin adı da H e katos gibi çözümlenmemiş bir kökendendir.ı lı. Git dağlara. aptal. Kynthos'un sarp eteklerine. yabani hayvanlar Artemis'e yurt olmak hevesini gütmekteydi. Bu parlak çocukların anası. tanrıçası. tnopos akıntılarının orada. '. bölümünde Akhilleus'un eli atanda can veren Hektor'u savunup savun­ mamak konusunda tanrılar arasında tartışma vardır. Hele bundan sonra Hera'nın tartışmaya karışıp Troya'dan yana olduğu için Artemis'e karşı öfkelenmesi büsbütün anlamlıdır (İl. kadınlara karşı aslan yapmışsa da seni Zeus istediğini öldürmek gücünü vermişsede sana. ben­ zerlik vardır. Bir açıklamaya göre Ortygia Delos adasının konuştu avcı Artemis. Delos'lu Apollon'a övgüde şöyle denir: Selam sana. kardeşine sertçe ç ı k ı ş ı r ( İ l . ya da adası nere­ deydi? Bu da tartışma konusu. yani Parlak Ada olarak de­ Poseidon'a bırakıyorsun zaferi büsbütün. o kadar ki bu iki tanrıça kimi yerde birbirine karışır. Baş ka bir sıfatı ise onun Apollon'l. ğiştirmiş. İlerde görüleceği gibi Artemis'le Helios soyundan bir ay ve büyü tanrıçası olan Hekate arasında yakınlık. bu bıldırcın yeri. burada her iki tanrının da Ege böl­ gesinden oldukları. Artemis'in Anadolu'yla ilişkisini bir daha açıklar. sensin kral Apollon'u.): Yabani hayvanlar tanrıçası diye çevrilen "potnia theron" Ana Tanrıça Kybele'nln w ona özgü bir sıfattır. lon adını Delos. Bu metinden açıkça anlaşılan şu ki Leto ön­ ce Apollon'u Delos'ta. "Ortyks" Yunanca bıldırcın demek oldu­ ğuna göre.ıglcinl ısını daha açıkça belirtmektedir. okçu Artemis'i doğuran. vermiştin sırtını koca dağa. Aşağıda tanrıçanın niteliklerini ele alırken incelediğimiz bu parçalar Artemis'in adı. 470 vd. XXI.nçaya altını biz daha çok yakıştırabiliri*. övgüde Delos'la Ortygia ay­ Ne diye bir yayın var sentn. utanmaz köpek? istersen yay taşıyıcısı ol sen. Derken Artemis. sonra da Artemis'i Ortygie. bir Fenike ağacı dibinde. hepsi de Ama kız kardeşi. Bu aydınlanmamış köken Apollon. 3 8 1 vd. lenene uymuyor. Artemis. ki orada taht kurmuştur gümüş yaylı tanrı-. Delos'lu Apollon'un bir tıpkısı olan Artemis'e övgüde şöyle deniyor: Artemis'i övelim. kendinden güçlüyle savaşmaktansa bu daha iyi. Hekate üçlüsünün Anadolu ile daha bir ilişki­ sini mi dile getirir acaba? Ilyada'nın XXI. üstünde doğduktan sonra Apol"Kaçıyorsun demek. ikincisi Apollon için kul­ lanılan "Hekatos" ve "Hekatebolos" ek adla­ rıdır ki bunları "okçu. zor ölçersin gücünü benim gücümle. atlarına yoğun sazlı Meles ırmağından su içirir ve Smyrna'dan hızla geçerek sürer altın arabasını bağlık Klaros'a doğru. orada bekler hedefi vuran tanrı kardeşi okçu tanrıçanın gelmesini. Homerik denilen bu övgünün başlangıcın­ daki bu dizeler iki bakımdan ilgi çekicidir: Biri Artemis'in İzmir. insanları kendi ka­ derlerine bırakmak düşüncesindedir.): Bana karşı komak mı şimdi niyetin.

Efes'li Artemis'e yurt olarak Efes'e çok yakın İphigeneia). kimi zaman mamış. ağacına dayanarak doğurmuş bu iki tanrıyı. kadın­ ne sığman Amazon'ları bağışlamış. çok da­ sallanmış. den beri kutsal sayılırdı. İmparator Tiberius zamanında Anadolu' tanrıçanın asıl kaynağını unutursa bile. su kesine korkunç bir yaban domuzu salar (Mekaynaklarının.pos deresi. Çocuk doğururken denilen köyün suyudur. bu yerlerin dokunulmazlığına kolayca sığınabil­ kaynak ve örnek olduğu apaçıktır. Herkesten önce Efesliler huzura çıktılar ve kardeşi Apollon. Efes'li da. zar. 219): de bu yerle ilgili bulunması Ortygia denilen yerin bu olduğu görüşünü pekiştirir. Yunanis­ tan'da birçok yerler kendilerine özgü bir Artemis kültü edindikleri ve tanrıçaya bölgesel adlar verdikleri halde. bir yerin seçilmesi. Anası Leto. kalıyor Efes yöresindeki Ortygia. Ares. Prof.. Katili olsun. geyiğini öldürüp böbürlendiği için İphigeneia kurbanını şart koşar. korunmuş. Solmissos (Bülbül) da­ dir. veya gitmişse de başaramamıştır. Meryem Ana efsanesinin . 483) ve Zeus babanın kızına bu yetkiyi verdi­ Anadolu kurak olduğundan. Bu yüzdendir ki doğumla doğrudan doğ­ ruya ilgili bir tanrıça olarak Hera Artemis'e ğının kuzeyinde. X X I şimdi Meryemana'nm evi olmuştur.221): Ortygia denilen yer.. (3) N İ T E L İ K L E R İ VE EFSANELERİ. Kırkınca'lılar sularını ölen kadınların ölümü de Artemis'ten gelme­ oradan alırlar (s.. diklerinden. yine orada Liber baba (tanrı Bacchus) savaşta başarı kazanınca tapmak çevresi­ Ansızın ölüm erkekler için Apollon'un. Agamemnon avlanırken kutsal bir sı sürdürülmüştür. Tapmağın lar için Artemis'in oklarıyla olur. ne var ki destanlarda kar­ Bu Kenkreios denilen su. Artemis'lerin çokluğu . bu çeşit kutsallığı Hercules'in Lydia'ya egemen oldu­ ölüm ise tatlı bir ölüm sayılır. Anadolu'daki kutsal yerlerin tem­ silcileri Roma'ya senatoya çağrılmışlar ki. yani Hav­ Meleagros'un babası Oineus'a kızdığı için ül­ va'nın önünde de su akar. Kendi ülkelerinde Kenkreios adlı bir su lar. hırsızı olsun. Niobe'nin kızları. Artemis öldürücü okunu öç ya da ceza ama­ cıyla atar (Niobe). Andromakhe' ğu zamanda bu yiğidin izniyle daha da artmış nin anası. suyun yanıbaşındeşiyle paylaştığı bu üstün güç başka hiç bir daki Kırkınca (köyün bugün adı Şirince'dir) tanrıya vergi değildir. ama bu araç ve silahları sonraki yazında oldu­ Bunun üzerine o koru tanrı buyruğuyla kutğu gibi av ve avlanma amacıyla değil. ayazma olarak kutsal sayılma­ leagros). İlyada'da Artemis'e verilen sıfatlar tanrı­ varmış ve bir de Ortygia denilen bir koruluk. Leto doğum sancılarıyla kıvranınca oraya gel­ çanın değişmez nitelikleri olarak kalır. Hitit ka­ Artemis doğa güçlerini ve özellikle hayvanları bartmalarının su başlarında olduklarını ya­ elinde tutan "potnia theron" olarak gösterilir. su başları eski­ ğine yakınır. lon'unki kadar büyük değildir. Nitekim Sipylos (Manisa) dağının kuzey eteklerindeki Hitit tanrıçası Hepa.. likle sanıldığı gibi Delos'ta doğmuş değiller­ onları savunmada gevşeyen Apollon'u azar­ dir. yay. sözlüklerde Delos adasının bir su­ yudur deniyor. öyle ki Apollon bile Kyklop'ları öl­ ha önemli bir iş için kullanır: Apollon gibi Ardürdükten sonra Zeus'un öfkesinden orada temis de insanları oklarıyla vurup öldürür. HomeOnun için. bu ros destanlarında Artemis'in rolü Apolyerlerin gerçeğiyle yalancısı ayrılabilsin. J. Bu konuda Halikamas Balıkçısı'nın tanıklığına başvur­ malıyız (Hey Koca Yurt. daha başka ka­ ve bu hak Perslerin zamanında bile kaldırıl­ dınlar hep bu oklarla can verir. kutsal yerler ve tapı­ Artemis'in bu adlı bütün tanrısal imgelere naklar varmış. hiç biri doğum yerini değiştirmek yoluna gitmemiş. da kaderini dilegirice saptar (Agamemnon. Ortygia adlı Sicilya'da bir ada var. Garstang İlyada'da sözü edilen başka efsanelerde de "Hitit İmparatorluğu" adlı yapıtında. ülkede güvenlik kalmamıştı. Arvaliya vadisindedir. Artemiş ve bugüne bugün orada duran bir zeytin mis ok. Akha'ların başkomutanı Agamemnon'un güsünde tanrıçanın İzmir ve Klaros'la ilişkisi. at ve arabayla yakından ilgilidir. Bizans çağında. ama o söz konusu olamayacağına göre. Kenkreios suyu da Meryemana'nm kutsal suyu oldu. O yer "Sen kadınlar i ç i n bir aslansın" der ( İ l . Aphrodite ve ırmak şunları söylediler: Apollon'la Artemis genel­ tanrı Ksanthos'la birlikte Troya'lıları tutar. böylece Troya savaşının Bu tez her bakımdan tutarlıdır: Artemis öv­ da. s. her iki adımda bir.

( l I V I I I- I I r

Artemis'in avcı kız ve kesinlikle kiz oğlan kız olarak nitelikleri Homeros destanlarında pek belirtilmiş değildir. Yalnız Odysseia'da denizden kurtulan Odysseus Phaiak'lar kralı­ nın kızı Nausikaa'yı hizmetçilerinin arasında görürken şöyle seslenir (Od. VI, 149 vd.): Yalvarırım, kraliçem sana, ister tanrı ol, ister insan. Y a y g ı n göklerdeki tanrılardansın. u / u Zeus'un kızı Artemis olmalısın, görünüşün, b o y u n bosun,dipdiri bedeninle tıpkı osun. Burada Odysseus'un demek istediği şu: Tanrıçaların da, kadınların da en güzelisin. Nitekim birçok yerlerde Artemis "Kalliste" (en güzeli) adıyla anılır. Doğada egemen, canlıların ölüm, kalımını elinde tutan güçlü tanrıça kavramından doğanın içinde hayvan­ larla birlikte yaşayan, ormanlarda derelerde ağaç ve su perileriyle dolaşıp eğlenen avcı kız ve özellikle kız oğlan kız tanrıça kavramına geçiş, yani Efes'li Artemis'ten Hellenistik ve Latin şiirindeki Diana'ya geçiş kolayca anlaşı­ lır doğal ve olağan bir geçiştir. Sürekli bir ev­ re içinde gördüğümüz Artemis figürü böylece avcılık ve bakirelikle ilgili efsane ve masallar­ da rol almış (Aktaion) ve ay tanrıçası Selene, gecenin karanlık güçlerine egemen Hekate ile bir tutulmuştur. Biz yalnız şunu belirtmek isteriz ki, mythos'un kaynağı sayılan H o m e ros destanlarında karşımıza çıkan Artemis sonraki yazının avcı tanrıçasından çok kişili­ ğinde dişi yaratığın üç aşamasını, yani kızlık, kadınlık ve analık aşamalarını da birleştiren büyük Efes'li tanrıçaya benzemektedir. Burdan çıkan sonuç da şu ki, Yunan din ve efsanesindeki Artemis kaynağını Anadolulu tan­ rıçadan almaktadır-, birçok mythos yazarları­ nın bugüne dek ileri sürdükleri tezin tersine Yunan asıllı olan Artemis sonradan Asia'lı Ana Tanrıça ile birleştirilmiş değildir. Bu tan­ rıçanın başka önemli bir kaynağı da Girit'tir. Britomartis ve Diktynna diye anılan Girit' li Artemis'ten bu adlar altında söz edilecek, Efes'li Artemis ise ayrı bir bölüme konu ola­ caktır.

din tarihinde de çığır açmıştır, Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce or­ taya çıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük örnekler var idiyse de, bu tanrıça tipinin Efes'e özgü olduğu ve Efes'te yapıldığı kesin­ likle bilinmiyor, yahut bilinse bile Ege tarih ve sanatına ışık tutmak amacıyla değerlendiril miyordu. Bugün bu Artemis heykellerini canlı canlı karşımızda görmekle, yalnız bu tanrıça­ yı değil, onunla ilgili bütün bir tanrı dünyası­ nı, arkasında da koca bir tarih çağım aydınla­ tabiliyor, gizli ya da karanlık kalmış birçok bi­ limsel sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Da­ hası var, değeri paha biçilmez, güzelliği dille­ re destan Artemis Ege'nin şanını dünyaya ya­ yarak Türkiye turizmine çok önemli bir ileri adım artırmıştır. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in İngilizce olarak yazdığı ve İzmir Ter­ cüman Rehber Derneğince 1971'de yayımla­ nan "Asia Minör" adlı broşür Efes'li Artemis üstüne bütün bilgileri toplamakta ve tanrıça­ nın bugüne dek yapılmamış bir tanımını yap­ maktadır. Aşağıdaki yazıda bu broşürden fay dalanılmıştır: a) Kaynağı. Efes'li Artemis'in kaynağı hiç şüphe yok ki Anadolulu Ana Tanrıçadır. Sü­ mer'lerden önce var olduğu Çatalhöyük kazı­ larından anlaşılan ve Sümer'lerce Mâ ya da Marienna, Hitti'lerce Kupapa, Kubaba ya da Hepa, Suriye'den Arabistan'a kadar olan böl­ gede Lat, Girit'te Rhea, Phrygia'da Kybele, Lykia'da Leto olarak adlandırılan bu büyük bereket tanrıçasının Efes'e ne zaman geldiği, orada Artemis adıyla kültünün ne zaman baş­ ladığı kesinlikle saptanamazsa da, bu tanrıça­ nın Phrygia, Lydia ve Minoen Girit kültleri­ nin etkisi altında çeşitli evreler geçirerek yu­ karda adları sayılan tanrıçalardan ayrıldığı ve bugün Efes'li Artemis biçmine girdiği apaçık­ tır. Bu evreyi çağı çağına izleyemezsek de, arkeolojik bulgularla yazılı metinlerin karşılaş­ tırılmasından Efes'li Artemis'in İsa'dan önce II. bin yılda Efes yöresine yerleşmiş olduğu kanısına varılabilir.

b) İmgesi. Ana Tanrıça'nın bütün Akdeniz çevresinde ve özellikle Orta Anadolu'da bu­ lunmuş çeşitli imgeleri, idol, figürin ve küçük ( 4 ) E F E S L İ A R T E M İ S . Ephesos kazıları sıra­ heykelleri arasında Efes'li Artemis apayrı bir sında bulunan biri büyük, ikisi küçük üç Arte yer tutar. Efes'teki Artemislon adlı tapınağınmis heykeli arkeolojide olduğu kadar, dünya

)

da çok memeli, başı taçlı, gövdesi birçok f i gürlerle örtülü, ayakta duran, büyük boy hey­ keli herhalde çok eski, ilkel bir imgenin geliş­ tirilmiş biçimidir. Bu ilkel imge ise bir "ksoan o n " , yani hemen de hiç yontulmamış bir tahta heykel, ya da Pessinus'taki Kybele için olduğu gibi bir "diopetes" yani gökten düş­ müş sayılan bir taştı. Zamanla tanrıçanın im­ gesi zengileşerek, Artemis'in bütün nitelikle­ rini dile getiren yüklü ve süslü bir heykel ol­ muştur. Bu haliyle Artemis heykeli tanrıçanın doğa­ ya egemenliğini de, uygarlığın her türlüsünde yöneticiliğini de simgeler: Başının üstünde üç kat kule biçiminde üç tapınak taşır, bununla kırları olduğu kadar şehirleri de koruduğu gösterilir; derin ve ciddi bakışları sonsuzluğa dikilidir, tanrıçanın ulu gücünü yansıtır, ense­ si dolunay biçiminde bir diskle çevrilidir, al­ nında hilâl taşır, böylece ay tanrıçası olduğu belirlenir, diskin her i k i yanında beşer g r i f fon, yani kartal başlı aslan vardır ve boynun­ da zodiak işaretlerinden örülmüş kalın bir gerdanlık sarkar. Onun altında da dört kat meme görülür. "Polymastos" yani çok m e ­ meli diye tanımlanan heykelin meme sayısı 17 ile 40 arasında değişir. Ama bu memele­ rin ucu olmadığından kimi bilginler bunları hurma ya da erkek arı gövdeleri diye yorum­ lamak yoluna gitmişlerdir. Tanrıçanın An Kraliçesi unvanıyla ilgili görülen bu sarkıntılar ne olursa olsun, Artemis'in bolluk ve bereket simgeleridir. Eteği altı kat dörtgen biçiminde plaklara bölünmüştür, her dörtgenin içinde kabartma aslanlar, keçiler, boğalar, g r i f fon'lar, sfenks'ler ve arılar görülür, bunların ortada olanları üçer üçer dizilmiştir. Gövdesi­ ni saran bütün bu simgesel süsler tanrıçanın kutsal tahta yonutuna zaman zaman giydiri­ len birer giysi niteliğinde olsa gerek. Nitekim Efes'te tanrıçanın giysilerini korumakla gö­ revli soylu genç kızlar bulunduğu, bunların kız oğlan kız oldukları sürece hizmet gördükleri, evlenince ayrılıp yerlerini başka kızlara bırak­ tıkları bilinir. Tanrıça heykelinin değişmez kutsal simgelerinden biri de üç sayısıdır. Bu sayı ile Artemis'in üçlü karakteri dile gelmek­ t e , hem kız, hem evli kadın, hem de ana ola­ rak yaşam sürecinin bütününe egemenliği simgelenmektedir. Tanrıça evrenseldir: Sü-

rekli değişim halinde olan ayı etkisi altında tutar, doğum yeri çok doğurgan diye bilinen bıldırcınla ilgilidir, arıların kraliçesi, uygarlığın koruyucusudur, gökte ve yeryüzündeki ger­ çek ve gerçeküstü bütün yaratıklar onun buyrugundadır. İnsanların da, hayvanların da ecesi, bütün doğanın yöneticisidir. Efes'li Artemis'in Ana Tanrıça ile paylaştığı bu nitelikleri İonya'ya özgü bir biçimde ve Prygia'da tapınılan Kybele'ninkilerden ayrı motif ve simgelerle dile getirrriesi, üstünde durulması gereken bir özellikti/, lonya, düşü­ nürleri ve sanatçılarıyla uygarlık dünyasına nasıl öncülük etmişse, Ana Tanrıça imgesini yaratmakta da başka hiçbir ülke ve yörede erişilemeyen bir yetkinliğe ulaşmış, göz ka­ maştırıcı bir başarı ortaya çıkarmıştır. Bu eş­ siz sanat anıtıyla çığır açıcı eşsiz bir düşünce­ nin taşıyıcısı olan Efes'li Herakleitos arasında ilişki kurmamak için kör olmalı. Kaldı ki do­ ğada akışı görüp evreyi ilk dile getiren büyük filozofun düşüncesini Artemis tapınağında tanrıçanın imgesine baka baka geliştirdiğini de biliyoruz. c) Tapmağı. Artemis'in Efes'teki tapınağı Artemision dünyanın yedi harikalarından bi­ riydi. İlkçağ yazarları onu anlatmakla bitire­ mezler. 190 metre boyunda, 55 metre enin­ deki yapı İonya üslubunda 127 sütun üstüne kurulmuştu. 15 metre yükseklikteki bu sütun­ ların 36'sı kabartmalarla süslüydü, bunların biri ünlü heykeltıraş Skopas'ın elinden çık­ mıştı. Sunağı Praksiteles'in eseriydi, içinde bulunan Amazon'lar anıtının heykellerinin yapılmasında Polykleitos, Pheidias, Kresilas, Kydon gibi Yunan ilkçağının en büyük sanat­ çıları çalışmış, resimleri Efes yurttaşı olan Apelles'in elinden çıkmıştı. En parlak çağın­ da Artemision Atina'daki Parthenon'dan dört kat büyük olup akıllara durgunluk veren bir yapıydı. Artemis'e adanmış kutsal bir alanda I.Ö. 652 yılında bitirilen ilk taş tapınak Kimmer'lerin Anadolu'ya saldırısında yıkılmış ve İ.Ö. 564-546 yıllarında, bir dünya harikası sayılan asıl Artemision kurulmuştu. Büyük İs­ kender zamanına kadar tapınak olduğu gibi kalmış ve Ege yöresini ele geçiren yabancı idarelerce de saygı görmüştü. İskender'in

doğduğu t . Ö . 356 yılında l.ıpın.ık lli'iostr.ı tos denilen ve bir deli olduğu iter! ıtirüten bir Efes'imin eliyle yakılmış. Bu kadar koca bir yapının bir adam tarafından nasıl yok edilebi­ leceği bir sır olarak kaldığı gibi, bu işte tapı­ nağın paha biçilmez hazinelerini ele geçirme­ yi düşünen rahiplerin parmağı olduğu sanılır. 30 yıl sonra tapınağın yeniden yapılmasına başlanmış ve Lydia kralları gibi iskender de yapımına büyük bağışlarla katılmıştır. Yunan ve Roma ilkçağı boyunca uygar dünyanın hayranlığını üstüne çeken Artemision barın­ dırdığı sayısız rahip ve görevli heyetleriyle başlı başına bir idare haline gelmiş, para bası­ mı, kredi ve bankacılık işlemlerine önayak ol­ muş ve bu yolda uluslararası bir alışveriş ku­ rumu meydana getirmiştir. Bu dünya harikasının yerinde yeller esmesi, İngiliz çukuru denilen bir bataklık haline dön­ mesi Hıristiyanlıkla başlayan korkunç bir ça­ pulculuk hareketinin sonucudur. Aziz Paulus'un Efes'e gelişinde yeni dine karşı dire­ nen Efes'tiler Bizans imparatorluğunun yağ­ macılığına karşı koyamamışlar, zamanla dün­ ya harikasının taşları bir bir sökülerek Ayasofya'nın yapımına yaramıştır. Eşsiz mermer ve taşların geri kalanı da Efes'teki Sen J a n ki­ lisesinde kullanılmıştır. İki üç yüzyıl önce BritLh Museum'un Efes'e yolladığı bir arkeolog grubu da ne bulduysa İngiltere'ye aktarmış, böylece Artemis'in dillere destan tapınağı bo­ yuna taşıp şehri sular altında bırakan Kaystros'un (Küçük Menderes) da yardımıyla kur­ bağaların ötüşüp oynaştığı bir batak haline gelmiştir. Artemision'da görevli bulunan çeşitli rahip heyetleri ve tapınağın Ege'nin yaşamındaki engin rolü üstüne burada daha çok ayrıntıya gidemeyeceğimizden Halikarnas Balıkçısı'nın yukarda sözü geçen "Asia Minör" adlı kitabı­ na başvurulmasını salık veririz. Bu heyetler­ den Kybele bölümünde de söz edilecektir. d) Etkisi. Ana Tanrıçanın bir simgesi olan Efes'li Artemis'in Phrygia'lı tanrıça Kybele kadar etkisi olduğu ve adı ortadan silindikten sonra da başka tanrısal varlıkların arkasında gizli bir yaşam sürdürdüğü bir gerçektir. Artemis'i sürdüren en belirli tanrı kişiliği hiç şüp­ hesiz ki Meryem Ana'dır. A z i z Paulus'u Efes

tiyatrosunda dinledikten sonra ilkin direçle karşılayan ve isa ya da Meryem'den bize n e , bizim tanrıçamız büyük Artemis'tir diyen Efes'liler zamanla gevşemişler, denemez. O n ­ lar, kültür süreçlerinde eşi az görülen bir transposition örneği vermişler, yani inandık­ ları, tapındıkları büyük tanrıça kendilerine ya­ sak edilince, inançları yüzünden akla, hayale sığmaz İşkence ve saldırılara uğrayınca Mer­ yem diye karşılarına çıkarılan ve zorla kabul ettirilen tanrısal varlığa Artemis'in bütün nite­ liklerini aktarmışlar, böylece inançlarının özü korunduğu gibi Meryem Ana'yı yüceltmişler, onu da büyük bir ana, büyük bir tanrıça nite­ likleriyle dünyada tutulabilen bir varlık olarak yaratmışlardır. Onun içindir ki Meryem Ana' nın Efes'e getirilmesi, Efes'te Bülbül dağında­ ki tapı yerinde yaşayıp ölmesi olayı bir ger­ çek olsun ya da olmasın, Meryem Ana imge­ si Efes'le yakından ilgilidir, Meryem Ana Anadolu'nun ve özellikle Efes'in bir yaratısı, bir başarısıdır denebilir. Tarihte bir kültür sü­ recinin kesintisizce korunmasını başarmak, insanlığa kök salmış birkaç inancın çağlar bo­ yunca ve gelip geçen sayısız uluslar, yönetim­ ler, değişmelere karşın sürdürülmesini sağla­ mak uygarlık denilen büyük kavramın bir be­ lirtisidir. Bu yüzdendir ki Efesli Artemis bu­ gün karşımızda olanca canlılığıyla yaşamakta­ dır. Asia. Okeanos'la Tethys'in sayısız kızların­ dan biri. Bir kaynağa göre, Asia Titan İapetos'la evlenip Atlas, Prometheus, Epimetheus ve Menoitios'u doğurmuştur. Başka kay­ naklar bunun Asia değil, Klymene olduğunu ileri sürerler (Tab. 3). Bu Okeanos kızı adını Asya kıtasına ver­ miştir. Ne var ki Homeros destanlarında Asia bütün kıtanın değil, yalnız Batı Anadolu'nun adıdır. Özellikle, İlyada'nın ünlü dizeleri (İl. II, 459 vd.) eski Maionia, yani Gediz ovası için kullanılmaktadır. A s k a l a p h o s . (1) Ares'in oğlu. İtalya'da an­ latıldığına göre, Aktor'un kızı Astyokhe savaş tanrıyla gizlice sevişir ve Askalaphos'la İalmenos'u doğurur. Boiotia'da Orkhomenos şeh­ rinde hüküm süren bu iki kardeş Troya sava­ şına otuz gemiyle katılırlar (İl. 1 1 , 512-516). Savaş bitince İalmenos Yunanistan'a dön(.1

rnez, Karadeniz kıyılarında bir şehir kurup oraya yerleşir. Askalaphos'la lalmenos Argonaut'lar seferine de katılırlar. lalmenos Helene'nin talipleri arasında yer alır. (2) Yeraltı ırmaklarından Akheron'un oğlu. Persephone ölüler ülkesine indiği zaman H a des tanrıçaya oruç tutup hiçbir şey yemezse gene yeryüzüne dönebileceğini söylemişti. Ama Persephone dayanamayıp bir nar ısır­ mış, Askalaphos da bunu görmüş, gitmiş, Hades'e haber vermiş, Persephone'nin anası Demeter de öfkesinden onu gece kuşuna çe­ virmiş. Başka bir anlatıma göre, Demeter Askalaphos'u kocaman bir kaya ile ezmiş de, Herakles Hades'e indiği zaman bu kayayı kaldırmış. Askalaphos o zaman bir gece kuşu oluvermiş. Askanios. Aineias'la Kreusa'nın oğlu (Tab. 17). Başka bir kaynağa göre, Askanios Troya'da doğmamış, babası İtalya'ya göçtükten sonra Lavinia'dan olmuştu. Oysa efsanelerin çoğu Aineias'ın Troya yangını sırasında ba­ bası Ankhises'i omuzlarına alarak ve Askanios'u elinden tutarak kaçtığını anlatırlar. Vergilius'un "Aeneis" destanında Askanios (Lat. Ascanius)'tan uzun boylu söz edilir. Ascanius babasının biricik umudu, büyükannesi tanrıça Aphrodite'nin gözbebeği, sevimli bir delikanlıdır. Aeneas öldükten sonra Ascanius Latin'lere kral olur, Etrüsk'lere karşı savaşa girişir ve babası Lavinium şehrini kurduktan otuz yıl sonra kendisi Alba Longa'yı kurar. Lavinia'nın kurduğu bir düzen sonucunda Ascanius Latin'lerin hışmına uğrar ve Alba kral­ lığı Lavinia'nin oğlu Silvius'a kalır. Aeneis'te Ascanius'un başka bir adı lulus'tur. Roma'ya imparatorlar veren İulii so­ yu (İulius Caesar da bu soydandır) Aeneas'ın oğlundan ve dolayısıyla tanrıça Venus'tan gelmekle övünürdü. Asklepios. Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir ünü olan ve Roma'lıların da Aesculapius adıyla benimseyip tapındıkları Asklepios, Apollon'un oğludur (Tab. 5). H o meros destanlarında Apollon ordulara veba, kıran salan olumsuz, korkunç bir güç diye canlandırıldığı gibi, iyileştirici, derde deva bu­ lan tanrı anlamındaki Paian ek adıyla da anıd'A

lır. Destanlar boyunca adı geçen hekimlerin hepsi (İlyada'da Makhaon ve Podaleiros) bu Paian tanrının oğulları ve öğrencileri sayıldı­ ğına göre, Asklepios'un da karışık bir serü­ ven sonucunda Apollon tanrıdan doğmuş ol­ ması bir rastlantı değildir. (1) DOĞUŞU. Thessalia kralı Phlegyas'm Koronis adlı bir kızı vardır. Apollon'la sevişir ve ondan gebe kalır, ne var ki tanrının dölü­ nü karnında taşırken Arkadya'dan gelme bir yabancıyı da yatağına alır Koronis. Bu olayı tanrıya kutsal kuşu kuzgun haber verir, tanrı da öfkesinden bembeyaz olan bu kuşun tüyle­ rini karaya boyar. Şair Pindaros bu masalı benimsemez, ışık tanrı Phoibos Apollon'un olayı kendi gözüyle gördüğünü ile süreri Koronis korkunç bir cezaya çarptırılır: Bir odun yığınının üstünde diri diri yanacaktır. Alevler Koronis'i yalamaya başlar, kadın can vermek üzeredir ki, Apollon kanından olan çocuğun yok olmasına katlanamaz, ölünün karnından dölünü çıkarır ve büyümesi için at adam Kheiron'a teslim eder. Bu olay hekim tanrının son anda kurtarıcı olarak yetişmesinin simge­ sidir. Asklepios'a hekimlik sanatını öğreten Kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sır­ larına ermiş bir varlıktır. Sağlığın kaynağı da doğada olduğuna göre Kheiron'un açık hava­ da, güneşin altında, şifalı sulardan ve otlar­ dan faydalanma yollarını bilmesi şaşılacak bir şey değildir. ( 2 ) E F S A N E S İ VE S A N A T I . Asklepios böyle­ ce usta bir hekim olarak yetişir, hekimliğin ve cerrahlığın bütün bilgilerin edinir, ama bu­ nunla da kalmaz ölüleri diriltmek yoluna bile sapar. Bunun sırrını efsane şöyle açıklar: Tanrıça Athena Gorgo canavarı öldüğü za­ man bedeninden akan kanı toplamış ve Asklepios'a vermiş. Gorgo'nun sağ tarafındaki damarlarda dolaşan kan zehirli, sol tarafında­ ki damarlardaki ise faydalıymış. Bu şifalı kanı Asklepios ölüleri diriltmek için kullanırmış. Epey adam da diriltmiş, bunların arasında Kapaneus, Lykurgos, Minos'un oğlu Glaukos ve Theseus'un oğlu Hippolytos da varmış (Phaidra). Zeus doğal düzeni bozan hekim tanrının bu aşırı gücünden kuşku duymaya başlamış, bu haddini bilmezliği cezasız bırak-

mamış, Asklepios'un üstüne bir yıldırım sal­ mış, yakmış, yok etmiş onu. Ama Apollon da oğlunun öcünü almış, Zeus'a yıldırımı bağış­ layan Kyklop'ları öldürmüş, sonra da oğlu Asklepios'u gökte burçlar arasına yerleştir­ miş. Bir süre de ayrılmış Olympos'tan (Admetos). Asklepios sanatını kızı Hygieia (Yun. sağlık anlamına gelir) ve Asklepiades (yani Asklepios oğulları) diye sıkı bir lonca düzeni içinde birleşen hekimlerin aracıyla ilkçağ sonuna dek sürdürmüş bir tanrıdır. Öyle ki, hepsi ha­ lefleri, rahipleri, oğulları sayılan yaşamış h e ­ kimler bile onun efsanelik kişiliğinden fayda­ lanmışlardır. Örneğin Kos (Istanköy) adasın­ da hekimlik yapan Hippokrates'in bile haya­ tının ne kadarı gerçek, ne kadarı masal bilin­ mez bugün.

vermiş, yağmur yağmış, yazının özü böylece ota karışmış ve her derde deva sarmısak meydana gelmiş. Asopos. Korinthos körfezine dökülen Pelo^ ponez ırmağı; bütün ırmaklar gibi Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. Metope adlı bir ırmak kızıyla evlenip iki oğluyla yirmi kızı olur. Bunlardan Aiginia'yı (Tab. 21) Zeus kartal biçimine girerek kaçırır. Korinthos kra­ lı Sisyphos olayı Asopos'a haber verir, o da öfkesinden taşıp bölgeyi altüst eder. Zeus ce­ za olarak Sisyphos'u Hades'e atar, ırmak tanrının üstüne de yıldırım salıp sularını geri çekmeye zorlar (Sisyphos).

Asterie. Titan çifti Koios'Ia Phoibe'nin kızı, Perses'in eşi ve Hekate'nin anası (Tab. 4). Zeus Asterie'ye âşık olup onu kovalamaya başlar. K ı z da bıldırcın biçimine girip habire ( 3 ) T A P I N A K L A R I . Asklepios tanrının tapı­kaçar, sonunda kendini denize atıp kayalı bir naklarına " Asklepieion" denir. Bunlardan en ada haline gelir. Bıldırcın anlamına gelen Yu­ ünlü birinin eski Pergamon, bugünkü Berga­ nanca ortyks kelimesinden bu adaya Ortygl.ı ma'da bulunuşu hekim tanrıya adanmış bu denmiş. Sonraları Asterie'nin kız kardeşi Le tapınak hastanelerin ne biçim yerler olduğu­ to Apollon'la Artemis'i bu adada doğurmuş nu bize açık açık göstermektedir. Ortygia adasının Delos'un eski adı olduğu ile­ Yunanistan'da en ünlü Asklepios tapınağı ri sürülür (Artemis). Epidauros'tadır. Bugün bile kullanılmakta Astraia. Bazı mythos yazarlarına göre Zeolan tiyatrosu büyük heykeltıraş Polykleius'la Themis'in kızı. Namuslu ve erdemli bir tos'un planlarına göre yapılmış. Hiçbir Asklebakire olan Astraia dünyanın altın çağlar ya­ pieion Bergama'nınki kadar yaygın ve çok şadığı dönemde insanlar arasında kalırmış. yönlü değildir. Hellenistik çağda kurulmuş Ama ahlaksızlık yeryüzünde artınca, Astraia olan bu kutsal alan Asklepios'tan başka tanrı­ kız kardeşi Pudicitia (Utanç) ile birlikte gökyü­ ça Hygieia'yı ve herhalde Asklepios kültün­ züne çıkmış ve Bakire burcu olmuş. Daha den önce Anadolu'da bulunan Telesphoros'u çok Latin yazarlarında adı geçer. bir araya getirmekte, ilkçağda şifalı su, iyi ha­ va, kaplıca gibi f i z i k tedavilerin yanıbaşında Astyanaks. Hektor'la Andromakhe'nin oğ­ telkin, eğlence ve kültür yoluyla hekimliğin lu. Adını Homeros, ünlü çiftin batı kapıların­ ne kadar ileri gittiğini göz önüne sermekte­ da buluştukları sırada şöyle açıklar (İl. VI, dir. Anadolu'ya özgü bir nitelik taşıyan bu 399 vd.): Asklepieion'un başka hiçbir yerde benzeri ol­ Andromakhe karşıladı Hektor'u madığı gibi, ne hazineler sakladığı da büsbü­ dadı da arkasından geliyordu, tün ortaya çıkmış değildir. Simgelediği tüm memedeki yavrucağızı taşıyordu kucağında, tedavi anlayışının ve yönteminin izlerine olsa Hektor'un gözbebeğiydi o, ışıldayan yıldıza benziyordu, olsa Selçuk ve Osmanlı çaglarındaki benzeri Hektor Skamandros'lu derdi ona, yapıtlarda rastlanır. başkaları Astyanaks, şehrin kralı, derdi, Anadolu Asklepios efsanesine de bir katkı­ îlyon'u tek başına koruyan Hektor'du da da bulunmuştur: İnsanları i y i ede de ölüme ondan meydan okuyan Asklepios'u Zeus yıldırımıyla yere serince, ünlü hekimin son deminde yaz­ Bebek babasının sorguçlu tunç tolgasnıdan dığı bir reçete oradaki bir otun üstüne ditft) ürküp ağlamaya başlayınca, Hektor onu kol
ı.l

kollarına aılır ve bir gün babası kadar ünlü olması İçin yakarır. Hektor'un ölümünden sonra, Andromakhe sevgili kocasına yaktığı ağıtta Astyanaks'm yetim olarak çekeceği çileyi tasarlayıp dile getirir. Oysa onunla bile kalmaz, Akha'lar Troya'yı yangına verdikleri gece yiğitlerden biri (Odysseus ya da Akhilleus) Hektor'un ço­ cuğunu surlardan aşağı atıp öldürür (Andromakhe). At-Adam. Bkz. Kentauros. Atalante. Arkadya (ya da Boiotia) bölgele­ rinde Artemis'i simgeleyen bir avcı kız. Arkas'm torunu, Lykurgos'un oğlu olan babası lasos erkek çocuğu olsun istermiş, Atalante kız olarak doğunca, onu bir dag başına bırak­ mış. Bebeği bir dişi ayı emzirmiş, sonra da avcılar alıp büyütmüşler, yaman bir avcı ola­ rak yetişmiş Atalante, koşuda kimse geçemezmiş o n u . Ama kız oğlan kız kalmak iste­ diği içindir ki, ırzına geçmeye yeltenen iki at adamı öldürdükten sonra, taliplerini kendisiy­ le koşuda yarışmaya zorlar, hepsini geçer ve sonra da kargısıyla vurur öldürürmüş. Kalydon avına da katılıp orada büyük bir başarı kazanmış olan Atalante'yi Melanion ( y a da Hippomenes) yenmiş, koşuya başlamadan önce yanına üç altın elma almış (bunlar Aphrodite'nin Kıbrıs'taki tapınağından, ya da Ba­ tı Kızlarının bahçesinden gelmeymiş), Atalante'nin yaklaştığını görünce elmalardan birini yere düşürür, kız da dayanamaz, eğilip top­ lar, böylece geri kalırmış. Melanion yarışı ka­ zandıktan sonra, Atalante'yle evlenmiş, ama bir gün av dönüşü karı-koca Zeus'un (ya da Kybele'nin) tapınağına girmişler, orada seviş­ mişler. Bu saygısızlığa içerleyen tanrılar ikisi­ ni de aslana çevirmişler (Meleagros). Ate. Eski Yunan düşününe özgü soyut bir kavram ve onu simgeleyen dişi cinsten tanrı­ sal bir varlık. Hesiodos'a göre Ate, kavga tanrıça Eris'ten doğmuştur. Akıl, insanın ger­ çeği olduğu gibi görmesini, iyiyi kötüden ayırt etmesini sağlayan yetidir. Aklı başından alınır, gözü karartılırsa, aldanır, basireti bağ­ lanır ve gaflete düşüp hata işler, suç işler, gü­ nah işler. Bunun sonucunda da cezaya çarpı­ lır. Çağdaş dillerde karşılığı zor bulunan bu
<rl

kavram Türkçemizde en iyi "gaflet" sözcü­ ğüyle karşılanabilir, ne var ki derin dinsel a n ­ lamı ve insanlık dramında bu kavramın oyna­ dığı büyük rol gene de yansıtılmış olmaz. En iyisi Yunan kaynaklarının kavramı nasıl ta­ nımladıklarına bakmaktır. İlkin Homeros'u alalım. İlyada destanının asıl konusu Akhilleus'la Agamemnon arasındaki kavga sona erince, krallar kralı hata ettiğini kabul eder ve şöyle der (İl. XIX, 85): Akhalar sık sık söylediler bana bunu, bana çıkıştılar, ama suçlu değilim ben, Zeus, Kader, karanlıkta yürüyen Erinys o toplantıda çeldiler aklımı, düşürdüler kötü bir çılgınlığa (Ate) aldığım gün Akhilleus'un onur payını, benim elimden ne gelirdi ki? Tanrı getirir her şeyin sonunu. İnsanları şaşırtan çılgınlık büyük kızıdır Zeus'un, uğursuzun inceciktir ayakları, basmaz yere, konar insanların kafalarına, bela olur, onu bunu alır ağının içine. Bir gün Zeus'u bile şaşırttı o, insanlardan, tanrılardan üstün Zeus'u Ate Zeus'u bile aldatmıştır: Tanrı Mykene krallığını Perseus'un ilk doğacak olan torunu­ na vereceğini söyledi ve bunun Herakles ola­ cağını sandı, oysa Hera'nın bir oyunuyla H e rakles'ten önce Eurystheus doğdu ve yiğit böylece bu akrabasına kul, köle olmak zorun­ da kaldı. Zeus Ate'nin bu düzenine kızarak onu saçlarından tutup tiksintiyle atar Olympos'tan aşağı, Ate de gelir yerleşir insanların arasına. Ate Kader'in elinde bir oyuncaktır ve insa­ na kendi eliyle bilmeden, istemeden nice ni­ ce suçlar işletir. Yunan tragedyasının başlıca yürütücüsü bu amansız tanrıçadır. Oidipus babası Laios'u öldürüp anasıyla evlendiğini bilmez, Kaderce bile bile aldatılmış, şaşırtılmıştır. Aiskhylos'un "Persler" tragedyasında Kserkses de Ate'nin kurbanı olur. Ate kralı bütün ordusuyla Boğazları geçmeye kandırır, Salamis'te ordu kırılınca imparatorluk çöker, suç işlenmiştir, geri dönüş yoktur. Ate böyle­ ce gözü kararıp suç ve günah işlemiş bahtsız - çoğu kez tanrıların lanetine uğramış - kişiyi öç tanrıçaları Erinys'Ierin eline bırakır. Kişi kurtulacağına, daha beter batar. Çıldırır ya da canına kıyar. Bir tanrı onu suçundan arın-

öbü­ rü kız iki çocuğu olur. Olympos tanrısının biri olan Athena (Tab. deniz tanrısı Triton'la Athena'nın bir ilişkisi yoktur görünür­ de. ama Athena'nın de nizle tek ilişkisi. 5) çoğu zaman ik adla. Amphitrite ve Triton adlarında geçen bu "trit" kökeni denizin uğultusunu yansıtan bir ses benzetmesi olabilir. İkinci süreç olarak Athena'nın Zeus'un ka­ fasından çıkması şöyle anlatılır (Theog. ürünleri de ancak onun kafalın dan çıkabilmektedir. Bir efsaneye göre. Sulara karışan İno sonradan bütün gemicilerin fırtınaya tutulunca imdadına ko­ şan bir deniz tanrıçası olmuş. Zeus Olympos tanrı­ larının egemenliğini kurduktan sonra ilkin Okeanos kızı Metis tanrıçayla birleşir (Tab. Tanrılar tanrısının kendine ilk eş olarak Metis'i seçmesi anlamlıdır. kız oğlan kız anlamına gelen bir sıfattan mı türemedir ve Pallas Athena mı anlaşılmakta­ dır? Bunu bugün kesinlikle saptamak güçtür. İlion (Troya)'un başına gelen bütün belalar bundandır (îlos. Metis en çok şey bilendir bütün tanrılar ve ölümlüler arasında. tanrı Zeus'un öfkelene­ rek yeryüzüne attığı belalı tanrıça Anado­ lu'nun Phrygia bölgesindeki bir tepeye düş­ müştür. Ama yolda Helle denize düştüğünden Boğazlara Hellespontos (Helle denizi) denmiştir (Phriksos. ( 1 ) D O Ğ U Ş U . ama onu gebe bıraktıktan sonra dölüyle birlikte kendi gövdesine alması daha da derin bir anlam ta­ şır: Akıl gücü ve ancak onun aracıyla elde edilebilen dünya egemenliği baştanrıdan ayrı- lamamakta. Helle). Athamas Nephele'yi boşar. İno kaçarak deniz kıyısı­ na varmış ve öbür çocuğuyla birlikte denize atlamış. ) İno'ya Leukothea ( A k tanrıça) da denir (İno). bilge tanrıçayı seçti kendine. Athena adinin kökeni bilin medigi gibi. us. düşünme gücü demektir. anası Metis'in bir Okeanos kızı oluşundandır. tanrıça Athena babası Zeus'un kafasından silahlı ve elinde kargısı olarak çıkmıştır. Yoksa Pallas ek adı. Ate tepesi (Gaflettepe) adı verilen bu tepenin üstüne sonraları İlos İlion kentini kur­ muştur. ayrıca bir efsanede tanrıça Athena'nın Pallas adında Attika'lı bir devi öldür­ düğü de anlatılır (Pallas). 886 vd.): Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yi o dünyayı birbirine katan tanrıçayı. yeraltında da kur­ tuluş yoktur onun için. Odysseus'u kurtarmakta da büyük bir rol oynayan (Od. Yeller tanrısı Aiolos'un oğlu Boiotia kralı Athamas bulut tanrıça Nephele ile evlenir. Athamas. İlyada'da Zeus sevgili kızına "Tritogeneia" di­ ye seslenir. Nephele bunu önler ve çocuklarını altın postlu bir koç üstünde Karadeniz'in Kolkhis ülkesine kaçırır. Bu kavram ve düşünceyi şöyle dile getirir Hesiodos (Theog. 924 vd.): Tanrı/arın kralı Zeus ilk eş olarak Metis'i. bir efsaneye göre. o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan yüceler yücesi sayılan tanrıçayı. Palladion). İno. hangi efsaneleri nasıl işle­ dikleri belli değildir (Argonaut'lar). Metis Yunanca akıl. Athamas'a karşı büyük bir hınç besleyen tanrıça Hera onu delirtmiş. "pallo". kargı sallamak. Kadmos'un kızı İno Nephele'nin ço­ cuklarını kıskanır. V. Zeus'un kızı v e ı » n iki. Triton'dan dogma anlamına gele­ bilen bu ad da açık değildir. Athena'nın ek adı bu devlerle ve kargı sallamakla ilgili midir? B i lindiği gibi. Athamas. atmak an­ lamına gelen bir kökenden türemiş olduğu sanılır. Pallas'm kaynağı da tartışma ko­ nusudur.dırmak yolunu bulamazsa. gövdesinin içine aldı onu. o hiç yorulmadan orduları yöneten. Phriksos tragedya­ lara konu olmuşlar ne var ki bu tragedyalar yitik olduğundan. Pallas adlı bir Titan vardır. Athena. Deliren Athamas kendi oğullarından birini öl­ dürmüş ve karısı tno'yu da öldürmek için ko­ valamaya başlamış. Ama bu tanrıça tam doğuracağı sırada çakır gözlü Athena'yt. adının Yunanca. ülkede meydana gelen bir kıtlığa son vermek için kocasını Phriksos'u kurban etmeye zorlar. Bir anlatıma göre. Acaba Tritogeneia adı bu na mı çağrışımdır? . 333 v d . İşle böyle zalim olarak canlandırılmıştır Kader ve onun yardımcısı Ate Yunan efsanesinde (Erinys'ler). yani Pallas A thena diye anılır. 9). Zeus Toprağın ve Göğün öğütlerine uyarak sevdalı sözlerle aldatıp eşini yuttu. ( 2 ) A D İ V E E K A D L A R I . Phriksos'la Helle adlı biri oğlan.

olabilir. Attika ilinin yıldınmlı! ve Atina şehrinin tanrıçası olma hakkını şöy­ Kaderi çoktan belli. Aca Athena'nın kılavuz rolündeki eylem ve khilleus. sevmediği. bir küçük çocuk olur. böylece Athena kılığına girerek aldatır Hektor'u ölüme sürük­ bölge ve kentin yönetimini elde etmiş. ama her an varlı­ ğıyla oluşu etkiler yönetir. AKızının bu sert çıkışlarına yumuşakça karşı­ thena ise bir zeytin ağacı. Diomedes. Aslın­ ka destanlara. bunca akıl ve dirayetin boşa gitmesini istemez. şiirlere girmiş. tanrıçanın tah­ tanrıçası Athena tutar. biz tanrılar olarak almışlar: Poseidon Atina akropolünün onaylamayız yaptığını. Troya'lı yiğitlere karşı pis doyum olmaz. bu akıllı adamı akıl ve erdem Athena tapınağı olduğu gibi. gök gözlü. hepsi Athena'nın buyruğu. dedir. Odysseus ve Menelaos'u davranışlarının. kılavuzluguyla olur. 127 vd. kendisine rakip gördüğü tirmekten çekinmesi. bu erdem meros Odysseia'da Odysseus tipini yarattığı tanrıçası hiç haktan yana görünmez. davra­ gibi Athena tipini de yaratmış ve ölümsüzleşnışları hep hırs ve tutkuların etkisiyle olur: Attirmiştir. İlya( 3 ) N İ T E L İ Ğ İ VE E F S A N E L E R İ . ler(Hektor. ama taraf tutar. tanrıça bu sevimli rolüyle baş­ pis düzenler kurmaktan hiç çekinmez. . onu eleştirmekten çekin­ masına yardım eder (Argonaut'lar). değildir. Odysseia'da Athena oynar: Odysseötürüdür ki Palladion'un kaçırılmasıyla ilgili us'un da. Başka şehirler de Athena'yı koruyucu tanrı­ Odysseia'da Athena'nın rolü bir başkadır ça olarak benimsemişlerdir. benim­ seyeceği davranışı esinlemek için bin bir kılı­ ğa girer. Akha'lardan yanadır. Olympos tanrılarını da yargıç Yap yapacağını ama. eylem ve konuşma var­ sa. Mentes olur. Onun içindir ki destan boyun­ za. PePallas Athena'nın kültü en ilginç biçimiyle Atina'nın klasik çağında kendini göstermiştir. Ve burada Athena Deiphobos kiyi Athena'ya bağışlamışlar. hena'nın Hera ve Poseidon'la birlikte babası Pallas Athena'nın efsaneleri o kadar çok Zeus'u nasıl zincire vurmak istediği anlatılır (I. le kazanmış diye anlatılır: Poseidon tanrıyla kaçırmak mı istersin onu canlara kıyan Pallas Athena bu yetkiyi kazanmak için yarış­ ölümden? maya girmişler. kız oğlan kız oluşu ve bu niteliğini yi­ 400). son olarak "obrimopatre" babası güçlü olan sıfatı doğrudan doğruya baştanrı Zeus'un kızı oluşundandır. Deiphobos). Odysseus'u tuttuğu gibi Arda yüksekten bakar onlara. tanrıça Odysseus'a Telemakhos'a. masalların dogmasına yol açmıştır (Erikhtoyenilip yaralanmalarına yardım eder. Aglauros). ne kadar olay. nelope'ye. huylanması tuhaf bazı Aphrodite ve Ares'e karşı turumu insafsızdır. El işçili­ mez: Akhilleus'Ia Hektor arasındaki savaşta ğini ve el sanatlarını koruyan tanrıça olarak ölüm kur'asını çekecek olan Zeus'u şöyle et­ Arakhne efsanesinde rol oynar (Arakhne). zeytin lık verir tanrıların babası. babası Zeus karşı­ gonaut'ları da tutar ve Argo gemisinin yapıl­ sında da atıp tutar. en eski ve yoruz ki Odysseus "ölümlülerin en üstünüdür kutsal tapmağı bugün de kalıntıları görülen akıldan yana".Sıfatları daha belirgin anlamlıdır: Aigis kal­ kanını taşıyan "aigiokhos" (Aigis). sonra nios. denebilir ki H o da çirkin bir rol oynar îlyada'da. îlyada'da Zeus'un oynadığı yönetici keli şehir varlığının simgesi sayılırdı. bunların başında ve anlamlıdır: Zeus'un kendi ağzından duyu­ Troya gelir. Tanrılar. kiler ( İ l . Odysseus'a karşı davranışında da tutarlı bir duygusu belirir tan­ rıçanın: Çok çile çekmiş yiğide acır. bir genç kız. uyar isteklerine. Troya'nın en büyük. Bundan rolü. ölümlü bir adamdır b u . Mentor olur. X X I I . okşar onu. Nausikaa'ya yapacağı işi.): Atina'nın kurucusu ve koruyucusu olarak tan­ Ne diyorsun kara bulutlu babam. üstünde tuzlu bir göl meydana getirmiş. tutması da doğal gö­ tadan yapılmış ve Pallaidon diye anılan hey­ rünür. ak rıçanın oynadığı rol de ilginçtir. îlyada'da Ada'daki tutumunun tam tersine hakkın üstün thena bir savaş tanrıçası olarak çıkar karşımı­ gelmesini ister. bütün ailesinin de kaderi onun elin­ birçok efsaneler doğmuştur (Palladion). gü­ ağacını tuz gölünden daha yararlı bularak yet­ ler. baykuşla ilgili gö­ rülmüştür. konuşmalarının anlatımına her fırsatta korur. çakır gözlü "glaukopis" sıfatı tanrıçanın en sevdiği kuş olan "glauks".

gerçekdışı ve gerçeküstü bir düzeni örnek olarak göster­ mek için canlandırdığı öbür dünya efsaneleri bir yana. insanda tuhaf bir izle­ nim bırakmaktadır. tanrılardan Athena ve Hephaistos'a. başka hiçbir kaynakta izine rastlanmayan bir yitik ülke masalı uydurur. 507 vd. Atlantis. Atina. Timaios ve Kritias diyaloglarında. Ülkenin sosyal yapısı. yaslanmış bir tek Hellen yok­ tur. bu ünlü olayı bir Mısır'lı rahibin ağzından öğrenmesi bütün öyküyü Platon'un uydurduğu kanısını uyandırmakla beraber. Menoitios. Hiçbir zaman çözüleme­ miş bu gizdir ki. Her neyse. Atlantis fazla güç kazanmış ve Akdeniz'in büyük uluslarını köle durumuna sokacak bir saldırıya geçmiş de. köprüler. demir ve "oreikhalkos" (yani dag bakırı) diye ateş gibi parlak bir madeni varmış. ne de zamanla kocalmış bir bilginiz. Filozof­ lar bile bu çabaya katılırlar. bu kızı sev- miş. Bazı diyologlarınm sonunda. hem de bütün kom­ şularını tek başına kurtarmış bu afetten. Nil deltasında bulunan Sais kentinin rahipleriyle konuşur Solon. Tanrı sonra adayı on bölgeye bölmüş. li­ manlar kurarak ülkeyi son derecede uygar bir hale sokmuşlar. Batıda Herakles sütunları (Cebeli­ tarık) yoluyla Akdeniz'den Okeanos'a çıkıldı­ ğı yerde karşılaşılan büyük bir ada ve çevre­ sindeki takımadalara verilen admış. filmlere konu olan ve tarihçilerle coğrafyacıların üstünde kafa patlattıkları Atlantis efsanesi. asker­ lik durumu üstünde durup. Atina'nın oraya gönderdiği ordu Atlant'larla birlikte yok olur. Ne var ki. Epimentheus diye dört oğlu olur (Tab. Atina'nın bu eski tarihi üstünde hiçbir bilgisi olmayışı. 22 b): — Ey Solon.3). Timaios ile Kritias diyalogla­ rının ütopya. çünkü eski bir geleneğe dayanan ne bir görüsünüz var. Solon. (1) Titan lapetos Okeanos kızı Klymene (başka bir kaynağa göre Asia) ile evlenir ve Atlas. bakır. lapetos aldı Klymene 'yi. Parthenon ve onun kabartmaları gibi ilkçağın en değerli yapıtlarının bazılarını esin­ lenmiştir. hay­ vanları ve özellikle madenleriyle çok zengin bir ülkeymiş: altın. güzel topuklu Okeanos kızını. siz Hellen'ler hep ço­ cuk kalırsınız.) onları şöyle tanımlar-. on bin yıl önce bu ülkeyle savaşa giriştiğidir. tarih dışı insan gerçeklerini yansıtmak. Korkunç depremler sonucunda suların altına gömülen bu ada bir zamanlar Libya ile Asya'nın bir arada kapladıkları alandan daha yaygınmış. T. Atlantis yerlilerinden Euenor'un bir kızı varmış. bir gece deprem Atlantis'i haritadan şilince. Yunan ilkçağında mythos yaratma işine koyulmamış hiçbir yazar yoktur. zaman kavramı bilmez mythos. bitmemiş Kritias diyalogunda yanda kalı­ yorsa da.Ne demek istiyorsun? — Ruhunuz genç hepinizin. kanallar ve tünellerle bezenmiş kentler. yani hayal beldeleri anlatan öy­ küler arasında özlü bir yer tutmasına yol açar. onu merkez adaya bir kaleye yerleştir miş ve beş kuşak erkek çocuk yetiştirimiş onunla birlikte. İki tanrı ku­ şağı arasında bulunup Olympos'lulara baş kaldıran bu dev yapılı yaratıklara eserlerinde özel bir yer ayıran Hesiodos Theogonia'da (Theog. Atlas. girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu: Azgın yürekli Atlas tanrı. Atina hem kenefini. Dünyanın kuruluşunda tanrılar yeryüzünü aralarında paylaşırken. Bunu niçin yapar? Timaios'ta Atina'lı devlet adamı ve şair Solon'un Mısır'a gidişi anlatılır. Atlantis bitkileri. en büyük oğlu Atlas'ı hepsinin kralı olarak öbür oğulları arasında dağıttığı bölge­ lerin başına getirmiş. şöyle özetlenebilir: Atlantis. hem de kültür ve sanat bakımından büyük bir yer tut­ muş. en başta da Pla­ t o n . yöneticiler surlar. biri ona şöyle der (Tim. canlandırmak ve Atina devletine dokuz bin yıl öncesine ka­ dar uzanan bir tarih yaratmak hevesine kapıl­ mış olsa gerek. Çılgınlığı ve aşırı gücü yüzünden . Prometheus. Bu sözün doğruluğu en iyi mythos'ta görü­ lür. Kritias diyalogu birdenbire kesilir.Tanrıçanın onuruna düzenlenen Panathenai bayramı Hellen dünyasında hem din. Timaios diyalogunda başla­ yıp. günümüze dek ro­ manlara. Ancak Timaios diyalogunda Mısırlı rahibin ağzından öğrenilen Atina'nın dokuz. Poseidon. Atlantis de Poseidon'a düşmüş. başkentte yılda bir yapılan bir törene ve bu tören sırasında kesi­ len boğa kurbanlarına değindikten sonra.

sik kafalarını getirir. Atreus'un sürüsünde (Herakles). Tyestes'in üç vermişti. Thyestes'i kovar. iki kardeş arasında rekabetten doğan kor­ pso da onun kızları olarak gösterilir. içtiği halde. çocuğunu doğrar. tragedyalara da sonsuz bir konu kay­ karabilirse diye öneride bulunur. llyada'da (İl. çocuklarını yer. pişirir ve babalarının önü­ Atreus da bol sürüsü olan Thyestes'e ne koyar. Her biri ötekini ortadan kaldırıp yerine geçebilmek için iğ­ Atlas Herakles efsanesinde de rol oynar renç düzenler kurar. Derken Atreus çocukların ke­ Thyestes de onu.) Agamemreus'un kral olacağını. kalktı. güzel sesli akşam perilerinin karşısında dimdik durup ayakta tutuyor göğü başı ve yorulmaz kolları üstünde. 100 vd. tuttukları. Bu kez de Güçlü Agamemnon. Atlas göğü değil d e . gerçek kralın başka bir tanrı işmaden biridir. 184). Pelops'la Hippodameia'nın oğlu. İ l k lanetleme Pelops'la ri. Homeros destanlarında karısı Aerope'yi ayartır. Herodotos Atlas'ın bir nympha'dan olan oğlu Khrysippos'u ana­ K u z e y Afrika'da bir dag olduğunu söyler ( I V . Argos'ta boydan boya Thyestes korkunç lanetler savurarak masayı sözünü geçirsin diye. 68 . Thyestes şartı kabul eder.Belli ki Homeros Atreusogullarının başına kuşaktan kuşağa süregelen laneti bilmiyor. Agamemnon 'a bırakmıştı. "ye­ örneklerinden biridir. Hermes'e vermişti. kendine saklar. Atlas zorlu bir baskı altında kaldı: Dünyanın bittiği bir yerlerde. kadın da altın postu Atreusogulları diye anıları Agamemnon'la gizlice kocasından aşırıp âşığına verir. onları sürer. elinde değneği. MykeMenelaos'un babası (Tab. Ama daha sonra karısı Aerope ile kardeşi atları kamçılayan kralPelops'a vermişti o arasındaki gönül macerasını öğrenince büs­ da. Sthenelos'un oğlu miş. krallığı ona verdikleri besbellidir. kunç bir kin ve nefret başlar. ları Hippodameia'nın yardımıyla öldürürler. Tanrıların Atreus'u değneği. II. Pöstekinin çalındığını bilmeyen Atreus şartı kabul eder. göğü birbirinden ayıran direkleri" taşır başlar: Atreus'la Thyestes babaları Pelops'un omuzlarında (Od. Atreus ne'liler kardeşlerden hangisini kral seçecekle­ ve Atreuso§ullarının hayat hikâyesi destanla­ rini tartışınca. taşısın diye. nağı olmuştur. onu Mykene'ye çağırır. AtGorgo'yu öldürdükten sonra. Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu. vermişti onu Kronos oğlu kral Zeus'a. Eurystheus döl bırakmadan ölünce. Ama Zeus Atreus'a düşünde Hermes'i nan mythos'unun başlıca efsane çemberlerin­ gönderir. Atreusogulları efsanesi bu ilenme sürecinin en parlak Homeros'a göre. İşte o andadır perid'ler. sözünde durmaz ve pöstekiyi Atreus. kardeşiyle barışır gibi Pelops da erlerin güdücüsü Atreus'a olur. yoksa Thyestes'in non'un kral değneği şöyle tanımlanır: tahtta kalacağını bildirir Hermes. Hesperis'ten Heskral olarak seçmeyi buyurur. daha doğrusu tragedyanın vazgeçilmez konu­ su olan suç ve lanet zincirlemesi destandan sonra efsaneye katılmış bir motiftir. rıyla seçilmesi konusunda Thyestes'le anlaş­ Atreus'a değgin i l k kaynağımız H o m e masını buyurur. bir tanrı Atlas'ın çok çocuğu olmuş: Pleione'den sözü Mykene'lilere Pelopsogullarından birini Pleiade's ve Hyades kızları. Zeus da Argos'u öldüren yol gösterici Atreus tahta çıkar çıkmaz. İnsanlık dışı eylem ve tüyler Thyestes altın postu ortaya koyup kral seçi­ ürpertici faciaları canlandıran bu öyküler Y u lir. ama o akşam gü­ Hephaistos yapmıştı didine didine o neş doğuda batacak olur. Dione ve Kalyki. gösterir babalarına. İapetos oğlu Atlas dır. Ne var ki Thyestes Atreus'un Thyestes'in kardeşi. bütün çileden çıkar. Atlas'a canava­ reus'la Thyestes Mykene'de kral Sthenerın kafasını göstererek onu bir kayaya çevir­ los'un yanına sığınırlar.54). egemenlik simgesi altın postlu bir koyun var­ (2) Atlantis'in yöneticisi. 14 ve 15). bu hayvanı Artemis'e kurban etmeye ant ile hiçbir ilişkisi olmasa gerek (Atlantis). Bunca adalarda. 1. Thyestes hangisi altın postu çı­ ra da. Tyestes farkına varmadan kendi" bırakmıştı ölürken. Bu dag şöyle meydana gelmiş: Perseus Pelops iki oğluna lanet okur. yani akşam perileri. güneş yolunu değiştirirse Atros'tur.

davarları barınamaz olmuş. Herakles de bu işi bir günde yapaca­ ğını. Atropos. hep yoldaş olurdu ona. Hesiodos Theogonia'nın bir yerinde bu tanrıçaların Gece'den (Theog. Ne var ki Augias verdiği sözde durmamış. kentini ele geçirip Phyleos'u babasının tahtına oturtmuş (Herakles). Atreusoğulları di­ ye anılan bu iki kahraman Homeros destanrında baş rolü oynarlar. Tegeia kralı Aleos'un kızı. Argonaut'lar seferine katıl­ mıştır.).). Antikleia'nın babası. hırsızlıkta ve yalan yere yeminde üstüne yoktu. Bir orduyla geri gelen Herakles Augias'ı öldür­ müş. Attis. XIX. Odysseus'a adını koyan dedesiymiş. Atreusoğullarının la­ neti süregider. Odyseus'un sütninesi Eurykleia'nın anlattı­ ğına göre. Suç ve günahların iyice izine dalar: Kendi kızı Pelopeia ile kızın habe­ ri olmadan birleşir ve Aigisthos adlı oğlunu üretir. Kaderi simgeleyen tanrıçalar üç­ tür. ayrıca da onu kendi oğlu. Üçüne birden verilen ad. ama bir yara almıştı. Auge kral Teuthras'la evlenmiş. Anado­ lu'nun Mysia kıyılarına çıkmışlar. Autolykos Amyntor'un öküz derisinden yapılmış sağlam tolga­ sını aşırmış ve Odysseus'a vermişti. canavarı vurmuş.devirmiş. ama ağıllarını temizlemeyi ihmal eltlği için. sonraları bu yara izi Odysseus'un sütninesi tarafından tanınmasına yol açar (Od. Augias'ın büyük. 8). Odysseia'da şöyle tanıtı­ l ı r (Od. Augias. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynar. Herakles'in arkadaşı Phyleos'la birlikte mahkemeye vermiş. 395): Anasının soylu babasıydı Autolykos. Autolykos Hermes'in oğludur ve yakalanmadan hırsızlık yapma yeteneğini babasından almıştır. Hermeias tanrının kendisi vermişti bu yetiyi ona. Aurora. Atreus'u öldürür. öylesine tiksinmiş ki gökteki yolunu tamamlamadan geri dönmüş. Başka anlatımlara göre. Sisy phos'a da aynı şeyi yapmak istemiş. Ama yiğit Herakles kızı görüp sevmiş. Herakles'e işin karşılığını ödemek istememiş. Moira ya da Ker'dir. söylentiye göre de güneş o güln öy leşine ürkmüş. 386-407). Dipsiz bir karanlığa bozulmuş ortalık. yaktığı kuzu ve oğlak butlarından hoşlanmıştı çok. Eurytos'un sürülerini çalmış. 261 vd. 902 vd. ama karşılığında sürünün onda birini alacağını bildirmiş. Yarasını iyileştiren de Autolykos ol­ muş. ama ba- t . ya da köle olarak satmış. Helios'un oğlu. Adı "geri dönülmez" anlamına gelen Atropos ömür ip­ liğini büken Moira'lar arasında eceli. Ona gidip Thyestes'i öl­ dürmek görevini verir. kral kadının kim ol­ duğunu bilmeden onunla evlenir ve Aigisthos'u da benimser. ama Aigisthos son da­ kikada bu düzenin farkına varır ve kendi ba­ basını değil. Thyestes bu kez Sikyon'a sığınır. Aigisthos. Odysseus'un dedesi. Atreus'un Aerope'den iki oğlu olmuştu: Agamemnon'la Menelaos. ( İ l . Aleos Auge'yi tanrıça Athena'nın tapınağına adamış. Bkz. amcası Atreus'un babasına karşı işlediği suçun öcünü Agamemnon'dan alır (Agarnemnon. Aigisthos). Autolykos. Y i ğit de Alpheios'la Peneus ırmaklarını yatakla­ rını değiştirerek sularını ağıllardan geçirmiş ve bir günde hepsini temizlemiş. bu yüzden isterdi iyliğini. baş­ ka bir yerinde de Zeus'la Themis'ten doğmuş olduklarını söyler (Theog. I X . Pazarlıkta uyuşmuşlar. Auge. Elis kralı (Tab. Babası bunu öğrenince Auge'yle Telephos'u bir sandığa kapatıp de­ nize atmış. Augias yiğil Herakles'i çağırıp ağıllarının temizlenmesini istemiş. Yargıç her ikisini de suçlu bularak ülkeden sürmüş. 218). Agdistis ueKybele. Delphoi'deki tanrı sözcüsü Aleos'a kızının doğu­ racağı bir çocuğun amcalarını öldüreceğini bildirince. Şafak tanrıça Eos'un Latince adı (Eos). ölümü simgeler (Moira). dedesi ve amcalarıyla birlikte Parnesos dağında bir yaban domuzu avına katılmış. Sonra Pelopeia'yı oğluyla birlikte Atreus'un sarayına yollar. Odysseus büyüyüp de Autolykos'un ko­ nağına misafir gidince. Telephos gerçekten bir süre sonra amcalarını kaza ile öldürmüş (Telephos). Aktor'un kardeşi. Auge bir süre sonra Telephos'u doğurmuş. zengin sürüleri var­ mış.

Başka kaynaklarda Autolykos'un Herakles'e güreş öğrettiği. Bu anlatıma göre. Ege denizindeki adaların bi­ rinden Troya savaşına katılmaya gelmiş. bundan da amacı doğacak toru­ nunun Sisyphos gibi kurnaz olmasıymış. son­ radan Akhilleus'ın seyisi olmuştur: Ölümsüz atları Ksanthos'la Balios'a bakar. Homeros bu görüşe katılmaz. Argonaut'lar seferine katıldığı ve çaldığı hayvanların postunu boyayıp onları tanınmaz hale getirmesini başardı­ ğı anlatılır. . Autolykos Laertes'e nişanladığı kızı Antikleia'yı önce Sisyphos'la birleştirmiş. Automedon.AUTOMEDON saramamış. Odysseus Laertes'in değil de. İlyada'da AkhiUeus'un araba­ sını süren yiğit. Sisyphos'un oğluymuş. Sisyphos davarlarını geri almak için konağına gelince. Patroklos'un ölüsünü elde etmek için yiğit­ çe savaşan Automedon Akhilleus'un en vefalı arkadaşlarından sayılır (Balios).

meşe yap- raklarının üstüne koymuş. memeleri süt dolu bir azgın iniği nasıl zaptedtyordu. senin dediğin gibi. Üç alay kadın. kurt yavrularına bem­ beyaz bir süt veriyordu. bayırda. topraktan oluk oluk süt akıyordu. Tanrı Dionysos-Bakkhos'un dinsel t ö r e n l e r i n i kutlayan kadınlar alayı. çalılıkların arasına saklanıp pusu kurduk. thyrsos'larını sallayarak ayinlerine başladılar. taşkın bir coşkuya kapılmak) d e n i r . Nihayet hepsi sarmaşık. çıldır­ m a k .B B a b y s . Bazıları. O sı­ r a d a d o ğ a ile birlik o l a n Bakkha'lar ü s t ü n bir güçle ö n l e r i n e gelen vahşi hayvanları p a r ç a ­ larlar. Genç danaları parça pal . bakire. 4 6 ) : G ü n e ş ışıklarıyla toprağı ısıtmaya başlar­ ken. öküz ve koyun çobanları. Görmeliydin. taze çayırlarda otlayan sürülere saldırdılar. Babys de ka­ val çalarmış. Bakkha'lardan biri. içlerinden biri thyrsos'unu ya­ kalayıp bir kayaya vurdu: Kayadan sabahın çiyi kadar duru bir su fışkırdı. gelin. Kimi sırtını bir çam kütüğü­ ne dayamış. onu Bakkha'lardan ayırıp kralı­ mızın gönlünü hoş edelim". thyrsos'larınızı sallayıp ko­ şun!" diye bağırdı. kimi başını toprağa. kaçmasaydık Bakkha'lar bizi parçalayacaklar­ dı. ellerinde bıçak mıçak yoktu. Anan. vahşi hayvanlar bile cümbüşe katıldı. Eyuboglu çevirisi. ş e h r e gidip gelen ve k o n u ş m a s ı n ı bilen biri dedi ki: "Ey. T ı p ­ kı t a n r ı n ı n kendisi gibi çıplak bedenlerini n e b ris d e n i l e n benekli ceylan postlarıyla ö r t e r . O zaman Agaue Bakkha'lara: "Hey. ıssız ormanlar da Kypris'in peşine düşmüş değillerdi. geceleri d a ğ d a . kolla­ rında taşıdıkları geyik. meşe ve çi­ çekli saparna dallarından çelenklerini başları­ na geçirdiler. başlarına sarmaşık çelenkleri sarar ve ellerin­ d e t h y r s o s . Ansızın Agaue'nin sıçrayarak yanımdan geçti­ ğini gördüm. Canı isteyen de süt içiyordu: Parmaklarıyla toprağı kazın­ ca. Kendimizi güç kurtardık. uslu. ora­ da olup da bu mucizeleri göreydin. Bakkha'lar. Önce saçlarını omuzlarına döktüler. çılgınca kendilerinden geçtikleri z a m a n da M a i n a s ( m a i n o m a i . Dionysos. ihtiyar. Bakkha'lar derin uykularını gözlerinden sildiler. D i o n y s o s dinini b e n i m s e m i ş bu kadın­ lara olgun ermişlik a n l a r ı n d a T h y a s ( t h y o . şarapla ve kaval sesleriyle sarhoş olmuş. Sarma­ şıktı thyrsos'lardan bal damlıyordu. Zeus'un oğlu Bromios" diye bağırdılar. H e r iki hallerini ve özlerindeki niteliği c a n ­ l a n d ı r m a k için Euripides'in " B a k k h a ' l a r " t r a ­ gedyasından bir p a r ç a y ı buraya almayı en uy­ g u n bulduk. böylece Babys Marsyas'ın uğradı­ ğı cezaya u ğ r a m a m ı ş (Marsyas). erkekler bize pusu kurmuş. a m a o n u n kavalı tek borulu ilkel bir kaval o l d u ğ u n d a n Apollon Babys'e ö n e m v e r m e m i ş . D i onysos dinini T h e b a i ' d e n sürmeye kararlı kral P e n t h e u s ' a şöyle anlatır ( M . birinin başın­ da Autonoe. Bizi tutamaymca. h e m d e bir Bakkha olan Agaue'nin k o r k u n ç d r a m ı canlandırılmakta­ dır. O zaman dağlar. görülmedik bir düzenle fırlayıp kalktılar. T a n n Apollon'la flüt yarışmasına gi­ rişen satyr Marsyas'ın kardeşi. benim rüzgâr kanatlı dişi tazılarım. Ah. taşlar Bakkha'larla bir olup coştu. vü­ cutlarını saran uykuyu kovmak için keskin bir çığlık kopardı. üç koro gördüm. Bu düşünceyi doğru bulduk. Bakkha'lar. E g . ve­ cit h a l i n d e o l m a k ) . na­ zik elleriyle. yüce dağ başlarında yaşayan­ lar. birinin başında Agaue. Ya­ yınları. hiç de. çözülmüş nebris'lerini bağlayıp sıkıştırdılar. Başka biri nartheks'ini toprağa dokundurdu: Tanrı top­ raktan bir şarap gözesi kaynattı. Biz. D i o n y s o s ' u n L a t i n c e a d ı . senin anan. gelin ardımdan. bunlar çocuklarını ye­ ni doğurup bırakmış. vakit gelince. İçimiz­ den. Bkz. memeleri süt dolu ka­ dınlardı. sonra yanaklarını yalayan yılanları benekli postlarına kemer gibi sardılar. yer yerinden oynadı. s. boynuzlu öküzlerin böğürdüğünü duyar duy­ maz Bakkha'ların ortasından ayağa kalktı. Gelin. genç. B a c c h u s . o r m a n l a r d a k e n d i l e r i n d e n geçerek tanrıya karışırlar. saklandğım çalılıktan fırlayıp onu yakalamak istedim. S. hep bir araya gelip gördüğü­ müz garip şeyler üzerinde konuştuk. Pentheus'un anası Agaue'nin ardı­ na düşelim. hep­ si birden. Bakkha'ları g ö r e n bir h a b e r c i o n l a r ı . hep bir ağızdan "lakkhos. inanmadı­ ğın bu tanrıya şükürler ederdin. u c u n d a bir ç a m kozalağı b u l u n a n sarmaşık ve a s m a yaprakları sarılı u z u n değ­ nekleri ve P r o m e t h e u s ' u n insanlara ateşi taşı­ dığı n a r t h e k s karnışıyla t a n r ı n ı n p e ş i n d e n k o ­ şarlar. B. edepli yat mışlardı-. Euripides'in s o n eserlerinden biri olan bu oyunda koro h e m Bakkha'lardan m e y d a n a g e l m e k t e . otlattığım öküz sürüsüyle yüksek dağla­ rın başında düz ve kayalık bir yere varmıştım. birinin başında da lno vardı. Hepsi se­ rilmiş uyuyordu.

mutlak bir tanrıdan yar­ dım gören bu kadınlar thyros'larıyla erkekleri yaraladılar ve önlerine katıp kovaladılar. büyük bir tanrı bu. gemimiz m a s m a v i bir denizin yarlarla kesilmiş koyu yeşil kıyıları boyunca gide gide O l y m p o s k e n t i n e varır. Z e u s acır o n l a r a ve şöyle seslenir yüreğin­ de: Zavallıcıklar. tanrının onlar için yerden kaynattığı sulara koştular. Bakkha'lara öfkeyle saldıran azgın boğalar bir anda yere seriliyor.BAKKHOS ça ettiler. Nihayet şehirlerin erkekleri Bakkha'larm her şeyi alıp götürdüklerini gö­ rünce öfkeyle silahlarına sarıldılar ve işte o zaman. P a t r o k l o s ö l ü n c e . Bkz. Evlerden çocukları alıp kaçtılar. siz ki bilmezsiniz ölüm ne. tunç ve demir bile bellerini bükmüyordu. Son­ ra geldikleri yere döndüler.): atları boyunduruğa. ardı da girift çalılıklarla yükselen k o c a bir dağ. t o p r a k yer yer . gü­ neş de vücutlarını kurutup parlattı. Şarap olmazsa insanlar için ne aşk kalır. yanaklarından damlayan kanları yaladı. Aristoteles ya da Aristaios imiş de k e k e m e olduğu için B a t t o s d e n m i ş o n a . P a u s a n i a s B a t t o s ' u n Kyrene'yi k u r d u k t a n s o n r a . Omuzlarına attıkları hiçbir şey artık kara top­ rağa düşmüyor. Kithairon kayalıklarının etekle­ rindeki Hysia ve Erythra şehirlerine düşman orduları gibi girdiler. Dediklerine göre. (2) Battos Libya'nın Kyrene k e n t i n i n kuru­ cusu sayılır. XVI. Kralım. havalanıp giden kuş sürüleri gibi dalgalardan sarmaş dolaş in­ diler. ne diye bir ölümlü insana verdim sizi. Anadolu'nun sinde yaşayan bir boy (Amykos). ne diye verdim sizi kral Peleus'a. Thebai'lilere bereketli başaklar veren ovalara rüzgâr gibi atıldılar. H o m e r o s İlyada'da onları şöyle anlatır (İl. Z e u s böylece yüreklendirir atları ve katılır­ lar Akhilleus'un Hektor'la olan savaşına (Ksanthos).): Automedon koştu tez giden Bebryk'ler. kendisini ele verir korkusuy­ la o n a d e m i ş ki. 1 4 8 vd. Ama t a r i h ç i H e r o d o t o s ' a g ö r e B a t t o s Libya dilinde "kral" d e m e k m i ş . Bakkhos. kimseye bir şey söylemezsen sana bir düve a r m a ğ a n e d e c e ğ i m . d ü z ­ gün k o n u ş m a y a başladığını anlatır. dallardan kan damlıyordu. bahtı kara insanlarla acı çekmeniz için mi? Şu dünyada soluk alan. Yılanlar. hiç görülmedik bir sahne gör­ dük: Demir uçlu oklar Bakkha'lardan bir damla kan akıtmadı. Okeanos ırmağı kıyısında. 4 2 6 vd. bu tanrı kim olursa olsun. B a t t o s da sözünü t u t m a y ı p hay­ vanların saklandığı yeri g ö s t e r m i ş . Alacalı taşlar ü s ­ t ü n d e g ü m b ü r d e y e n bir çayın d e n i z e dökül­ düğü bu lahitler kentinin ö n ü ak bir kumsal­ dır. ne de başka bir şey. Çıralı derler b u g ü n o r a y a . XVII. onları Zephyros yeline kasırga Podarge doğurmuştu. Mavi yol­ culukta geceyi korsanlar yatağı Ceneviz kör­ fezinde geçirdikten s o n r a . tırnaklı ayaklar havada uçuşuyor. bazen çamlara takılıp kalı­ yor. (1) Yel t a n r ı Z e p h y r o s ' l a H a r p y a P o d a r g e ' d e n d o g m a iki a t t a n biri. yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acınacak bir yaratık yok. B a t t o s . Akhilleus'un atları ağlar (İl. Bkz. Baukis. sonra. Philemon. (1) T a n r ı H e r m e s A p o l l o n ' d a n aşır­ dığı sığırları s ü r e r k e n dağda Battos adlı bir ih­ tiyara rastlamış. Yel gibi uçan atları. kralım. Ksanthos'la Balios'u. Bkz. Dionysos. Asopos ırmağının kıyılarına. Myrina. Bithynia bölge­ B a l i o s . bırak bu şehre gir­ sin. Ateş nasıl y a n a r . K s a n t h o s ' l a Balios'u P o s e i d o n P e l e u s ' a Thetis'le evlendi­ ği g ü n d ü ğ ü n hediyesi olarak vermiş. Kaburga kemikleri. Akhilleus da bu ö l ü m s ü z atları T r o y a savaşına getir­ mişti. S o n r a d a hayvanları saklamış ve kılık değiştirerek ihti­ yarın karşısına çıkmış. ölümlülere keder dağıtan şarabı veren oymuş. otlarken bir çayırda. her şevin a/tını üstüne getirdiler. (2) A k t e o n ' u n bir köpeğinin a d ı . yas ne. Kralımın kirpikleri şöyle bir defa açılıp kapanmadan Bakkha'lar hayvanların derilerini yüzüp hep­ sini didik didik ettiler. İşte bu dağda a t e ş y a n a r . alev nasıl kızıllık saçarsa öyle yaşar. Bellerophontes efsanesi bugün de yaşar bizim için. Asıl a d ı . Alev alev yanan saçları vücutla­ rını yakmıyordu. orada kana bulanmış vücutlarını yıkadılar. T a n r ı öf­ kesinden kayaya çevirmiş o n u (Hermes). yitirdiği sürüleri a r a r gibi o l m u ş . binlerce genç kadın eli boğaları boy­ nuzlarından tutup sürüklüyordu. Batieia. Bellerophontes.

BtLLtKumurN ı to gazlar s a ç ı p kendiliğinden t u t u ş u r . bütün krallık onurlarını bölüştü Lykia'lılar da ayırdılar bahçelik. insan uğrağından uzakta yedi kendi kendini. güzellik bağışladı tanrılar ona. üstün olayım b a ş k a l a r ı n d a n . koynuna girdi Laodameia'nın. onlar ki Ephyra'da. en güzel efsanesini b u g ü n de c a n l a n d ı r ı r . günü. en güzel bir toprağı. gizlice bir sarmaş dolaş olsam. Belterophontes'le. Karısı üç çocuk doğurdu bilgili Bellerophontes'e: Isandros. Kaynatasına göstermesini buyurdu. kendisi ondan çok daha güçlüydü. sürdü onu Argos'lular arasından. Hippolokhos. Glaukos'un kusursuz oğlu. buğdaylık bir tarla. H o m e r o s ' u n bize açıkla- . Alır almaz damadının işaretini. Troya'ya gönderdi beni o. üst üste katlanan bir levhaya yazdı bir sürü ölüm yazıları. Ağırladı onu tam dokuz gün. Kadın bir yalan attı kral Proitos'a. Bellerophontes'e sordu. tanrı soyundan olduğunu. G l a u k o s ' u n anlattığı öykü Lykia'nın en ö n e m li efsanesini dile getirmekle kalmaz. böylece yok olacaktı o. Ksanthos nehrine. Eline uğursuz işaretler verdi. Çarpıştı sonra ünlü Solymo'larla. bu soydan. arkası yılan. Ama Proitos geçirdi gönlünden kötü şeyler. ama birazcık olsun kandıramadı onu. Erkeklik. Yanar T a ş dedikleri bu yer Lykia'nın en eski. Zeus almıştı Bellerophontes'I Proitos'un eli altına. Ama saygı besliyordu yüreğinde. Hippolokhos da baba oldu bana. Bellerophontes doğdu ondan sonra. 1 5 2 . o sıra aklı başındaydı Bellerophontes'in. ortası keçiydi. 2 5 ) . yanıp tutuşuyordu. Bu efsaneyi H o m e r o s ' u n a ğ z ı n d a n d u y a l ı m : İlyada'nın VI. yaygın Lykia'da en iyi. bir oğlu oldu. N e var k i G l a u k o s Beller o p h o n t e s ' i n " ö l ü m l ü " babasıdır. B u p a r ç a d a n öğrendiğimize g ö r e . Gül parmaklı şafak görününce onuncu Tanrısal Anteia. çarpışırken ünlü Solymo'larla. Proitos'un karısı. diyordu. Tanrısal nitelikleri d e o r a d a n g e l m e . damadımdan getirdiğin işaret hani? dedi. yalımlı nefesiyle kötü soluyordu. Bellerop h o n t e s Korinthos (Ephyra K o r i n t h o s ' u n es­ ki adıdır) kral ailesinden ve ü n l ü S i s y p h o s ' u n t o r u n u d u r ( T a b . Ama bir gün tanrılar tiksindi Bellerophontes'ten. Akıllı Zeus. Savaşa doymayan Ares öldürdü oğlu îsandros'u. sıkı sıkı salık verdi bana: Hep yiğitçe dövüşeyim. utandırmayayım atalarımın soyunu. . Aleion ovasında kaldı o tek başına. aldı Laodameia'nın c a n ı n ı . ama onlar bir daha dönmediler evlerine. Önü aslan. b ö l ü m ü n d e Y u n a n i s t a n ' k D i o m e d e s ' l e A n a d o l u ' l u G l a u k o s çarpışırken savaşa a r a verip soylarını s o r a c a k olurlar birbirlerine. Erkek gibi Amazon'ları öldürdü sonra. Laodamela. dedi ki: "Bellerophontes'i öldürmezsen lanet sana. Gelince Lykia'ya. Bellerophontes tanrıların eliyle vardı oraya. Övünürüm işte. en ünlü kişilerdi. Böyle dedi o. insanların en kurnazıydı o. onu bir anda yere serdi. o benim zorla koynuma girmek istedi". yiğit aslında P o s e i d o n ' u n dölündendir. alıkoydu orada. ben övünürüm onun oğlu olduğum için. yaygın Lykia'nın kralı onu saydı. Bellerophontes uydu tanrıların isteğine. dokuz t a n e öküz kurban e t t i . Aiolos oğlu Sisyphos yaşardı orada. kusursuz Bellerophontes öldürmüştü hepsini. Laodamela. verdi kızını. Bellerophontes'e kıyamadı. Dönüşünde kral ona zorlu bir tuzak kurdu: Yaygın Lykia'dan en iyi yiğitleri seçti gönderdi p u s u y a . buyurdu önce azgın Khimaira'yı öldürmesini. Girdiği savaşların bu en çetiniydi. VI. Gönderdi onu Lykia'ya. doğurdu tanrıya denk tunç silahlı Sarpedon'u. Glaukos'tu adi.2 1 1 ) : At bir bucağında Ephyre İli uardır. insan değildi. iki d ü ş ­ m a n savaşçıyı k o n u k ve dost olarak da birleş­ tirir (İl. kralı birden öfke kapladı. besleyen Argos'un t a n r ı s o y u n d a n d ı o. ayırdılar en büyük. bu kandan Kral da anladı onun olmakla. Kızdı dizginleri altın kakmalı Artemis.

Hephaistos'la konuşmayı Kratos yapar (Kratos). Bu tanrının kızı ya da karısı sa­ yılan Bona Dea'nın Roma'da Aventinus t e ­ pesinde bir tapınağı vardı. Anteia. yani bir mektup verip kaynatası lobates'e gönderir. İlyada'da Lykia'lıların başında savaşan Zeus oğlu Sarpedon'un anasıdır (Proitos. 383 vd. Lykia kralı da konukluk kurallarına saygılıdır ve ancak zorunlu kaldığı zaman ağır işlere ko­ şar Bellerophontes'i. Bendis. şiddet anlamına gelen Bia ( y a da Bie) tanrı ve kral yetkilerini simgeleyen bi­ rer kavramdır. Zeus nerede oturursa.): Okeanos kızı Styks Pallas'la sevişti. Bellerophontes'in kızı Laodameia. Biton. Kratos'la Bie Aiskhylos'un "Zincire Vurul­ muş Prometheus" tragedyasında önemli bir rol oynarlar: Oyunun başında Prometheus'u kollarından tutarak Kafkas dağına sürüklerler ve arkalarından gelen Hephaistos Zeus'a baş kaldıran insansever tanrıyı bir kayaya mıhlar. Sonra Kratos'la Bie'yl. Birçok yi­ ğitler gibi Bellerophontes de kaza ile adam öldürmüş. Bellona. Yiğidin ağzı ateş saçan Khimaira'yı nasıl öldürdüğü Homeros'ta anla­ tılmamıştır. Bu sahnede Bie sessiz bir kişi olarak bulunur. güzel topuklu.madıgı Bellerophontes'in adı ve niçin Tiryns kralı Proitos'un yanına sığındığıdır. "İyi tanrıça" anlamına gelen es­ ki bir Latium tanrıçası. Bir savaş arabasında. Roma tanrıları arasında çok eskiden beri yer alan bu kavramsal yaşlı­ lığın Palatinus tepesinde bir tapınağı vardı. Zeus da kızarak atmış onu gökten aşağı yer­ yüzüne. Düştüğü Aleion ovası da Kilikya'da bir bölgedir. Bellos. Perikles zamanında Atina'ya yayılmıştı. Proitos konuğunu kendi eliyle cezalandırmaktan çekinir ve onun içindir ki eline katlanmış tabletler. Berekynthes Phrygia'da otu­ ran bir boya verilen isimdir (Kybele). Bellum savaş demek) zamanla Yunanlıların Enyo tanrıçasıyla bir tutulmuştur. Güç. sağrı­ sına binip doğru Khimaira'yı öldürmeye git­ miş onunla (Pegasos). Bir anlatıma göre. onlar oradadır. adına yemin ettikleri Dius Fidius'un dişi karşı­ lığıdır. öldürdüğü bu Belleros'un kim oldu­ ğu da pek bilinmiyor. Berckynthia. Öteki Agenor'dur. Bellerophontes'in tan­ rıların öfkesine uğramasının nedeni şöyle açıklanır: Gurura kapılan yiğit kanatlı atının sırtında Olympos'a kadar yükselmek istemiş. Orada bulunan resmi dünya kadar yaşlı bir kocakarı olarak gösterilir ve rahipleri de içi­ len andı simgelemek üzere ellerine beyaz bezler sararlardı. yiğit kanatlı atı Korinthos'ta bir çeşmede su içerken bulmuş. o yaman çocukları. Bona Fides. Kültü kır tanrısı Faunus'Ia ilgilidir. Zeus nerede yürürse. Bellerophontes Belleros'u öldüren demek. ne var ki bu yüzden yur­ dundan ayrılıp kendisini suçundan arındıra­ cak birinin yanına gitmesi gerekiyor. bunlara yalnız kadınlar katılırdı (Faunus). Roma'lıların. Kâhin Melampus'un kardeşi. Kültü. Danaos). Bona Dea. 10). zorbalık. Mars'ın eşi olarak da gösterilir. . elinde bir kı­ lıç. Kydippe'nin oğlu. Sarpedon). Anteia kocasına Bellerophontes'i suçlayınca. Libya adlı nympha'nın tanrl Pöseidon'dan doğurduğu ikiz kardeşlerden biri (Tab. kuvvet anlamına gelen Kratos'la zor. Hesiodos bunların doğuşunu şöyle anlatır (Theog. Romalıların savaş tanrıçası olarak simgelendirdikleri Bellona (Lat. ayrılmazlar gümbürtülü Zeus'tan. onun se­ rüvenlerine katılır (Melampus). ardındadır onlar. Bias. Bu adam da Proitos'tur. Verilen sözü ve içilen andı simgeleyen tanrıça. Hesiodos'a göre (Theog. 324): Pegaros hakkından geldi bu Khimaira'nın koca yiğit Bellerophontes'le birlikte. Khimaira. Bia. Belos Mısır'da kalmış ve Nil ırmağının kızı Ankhihoe ile evlenmiş. korku saçan bakışlarıyla Furia'ları an­ dırır (Furia). Trakya'lıların ay tanrıçası. Zetos'la Nike'yi doğurdu. Aigyptos'Ia Danaos adlı ikiz çocukları olmuş (Algyptos. Ana tanrıça Kybele'nin ek adlarından biri. orada belli günler­ de gizli ayinler yapılır. Agenor Suri­ ye'ye yerleşiği halde. Bona Fides. bir kargı ya da yanan bir çırağı ile canlan­ dırılır. Kleobis'in kardeşi (Kleobis).

Emeli. tapınak hazi­ nesini ve daha önemlisi. soyu sopu da Brankhidai. Boreas bir at kılı­ ğına girerek Erikhthonis'in kısraklarına aşmış ve on iki tay üretmiş. ama her müşterinin nabzına göre şerbet vermek. Ta­ rihçi Herodotos. N o tos ve Zephyros'un kardeşidir. Miletos. Titanlar soyundan olduğu için. bolluk içinde yaşayan bir şehirdi. Milet'in başına gelecek yıkımı Delfi bilicileri önceden haber vermişti. Brankhos Miletos'lu bir delikanlıymış. Pers'lerin eline düşünce. Milet'ten Didyma'nın limanı Panormos'a gemiyle . Milet Pers savaşlarına gi­ rişecekken. Hesiodos'a göre. yabancılar el koyacak tapmağına. Bir gün Atina kralı Erekhtheus'un kızı Oreithya'yı ar­ kadaşlarıyla ırmak kıyısında oynarken gör­ müş. Didyma'nın hazinesiyle bir d o ­ nanma kurmayı düşünmüş. İşin tuhafı. Pers savaşlanndan sonra yeni baştan kum lan Didyma tapınağı Roma imparatorluğu za­ m . Brankhosogulları bu durumda Pers kralıyla anlaş­ mayı yeg görmüş olacaklar ki. sakallı savaşçıların ayaklarım yıkayacak kadınların. İon şehirlerinin öcünü alacaktı. buğday tarlaları üstünden ge­ çerken başaklar eğilmez ve denizin üstünden en ufak bir kırışık yapmadan uçarmış.kehanetler her zaman heksametron dizeleriyle dile getirilirdi . esiş yönüne göre bugün bizim yıldız dediğimiz yele karşılıktır. onu kızıl kanatlarıyla sardığı gibi doğru soğuk Trakya'ya kaçırmış ve Kalais ile Zetes'e gebe bırakmış. ey Didyma.oradan da kutsal yol boyunca Didyma'ya fal baktırmaya gelen devlet adamları. Odysseia'da önemli bir rol oynayan Boreas kimi zaman da arkadan pü­ für püfür esince. buz gibi esen bir kasırga olarak nitelerler. Didyma Yunanistan'da Delfi'ye rakip bir bilicilik merkezi olmuş. yani falını arzu­ ladığı sonuca yöneltmek de biliciye düşen gö­ revdi. Brankhos-Brankhosoğulları. işte o gün. Efsaneye göre. Ve senin de.karayo­ lu yokmuş o zaman . Bir gün İskender'in çıkagelecegini bilememiş Brankhosogulları. boğazından girip karnı­ na varıyor ve bedenini dolaştıktan sonra gö­ beğinden çıkıyormuş. Tapınak o kadar zenginmiş ki. Didyma tapınağı da yağmaya uğramış. ovada sürülerini ot­ latırken bir gün tanrı Apollon onu görmüş ve sevmiş. hem Milet'lilerin kendilerine değil de. İssos savaşından sonra B ü y ü k İskender'in i l k işi Miletos'a gelmek olmuş. Karadeniz'den Mısır'a kadar doksana yakın sömürge kuran Miletos işlek bir liman. Boreas Trakya'da oturan gür sakallı. Argos şehrinin geleceğini öğrenmeye ge­ len Argos'lulara. dizginsiz ve azgınmış.Boreas. Kolay iş değildi bu. öy­ le çevikmiş ki. b i l i c i l i k yetisini bağışlamış ona. Bu amaçla M i let'te kalmış ne kadar Brankhosoglu varsa hepsini kesmiş. Brankhos' un kişiliği ve efsanesi. onlar gibi sert. Lydia kralı Kroisos'un Delfi'ye verdiği kadar bol ve zengin armağanları Didyma'ya da bağışladığını söyler. Brankhos çok güzel bir delikanlı olarak yetişmiş. ka­ dınlar ve çocuklar köleliğe sürüklenince. gemicileri dosdoğru ereğe ulaştıran güzelim bir yel sayılır (Rüzgârlar). Anado­ lu'da Yunan uygarlığını kalkındırmaktı. Didyma'da kurulmuş Apollon tapınağı ve bilicilik merkezinin ünü­ nü ve yaygınlığını sağlamak için uydurulmuş­ tur. Adı Türkçeye poyraz diye geçen kuzey rüzgârı. Tarihçilerin bize sakladığı aşağıdaki dizelerden . M i l e tos'un güneyinde kurduğu tapınakta bu usta­ lığından faydalandığı gibi. sen ey kötü düzenli kent. engin kanatlı. şafak tanrıçanın oğlu olan Boreas. bu taylar öyle hafif. işadamları bilicileri elbette ki memnun ediyorlardı. bir şölen sofrası sürü sürü insanlara! Saçlı. ona vurulmuş ve tozu dumana katarak üstüne yürümüş. Bu düşü hayra yoran biliciler doğan çocuğa "Brankhos" yani bo­ ğaz adını vermişler. Şairler Boreas'ı kara bulutlarla gökten sağanak sağanak kopan ve engin dalgalarla denizi allak bullak eden azgın bir yel. yani Brankhosogulları adıyla fal­ cılığı sürdürmüşler. Nitekim Lade yenil­ gisiyle Milet. Apollon'un dev hey­ kelini Serhas'a verip onunla birlikte İran'ın Susa şehrine göçmüşler. güçlü kuvvetli bir yaratıkmış. bereketli bir av olacaksın düşmanlara. şehir­ de ne kadar erkek varsa hepsi öldürülüp. Ana­ sı onu doğurmadan önce bir düş görmüş: G ü ­ neş ışınları ağzından.fışkı­ ran sevinç Delfi'nin Anadolu'daki zengin ra­ kibi Didyma'yı ne kadar kıskandığını belli et­ miyor mu? Ve o gün.

Akhilleus'un Ege bölgesine yaptığı çapulculuk seferlerinden getirdiği en değerli tutsak Briseis'tir. yanan şehrine ağlar­ ken. . 183 vd. güzel yanaklı Briseis'i. Birçok arma­ ğanlarla birlikte Briseis'i geri vereceğini. Kral Minos ona vurulup peşine takılmış ve dokuz ay süresince kovalamış kızı Girit'in dağlarında. ama bir balıkçı ağına takılıp kurtulmuş. Adı "atlı bakire" anlamına gelen Britomartis Girit'in Gortyn şehrinde Artemis alayına katılırmış. Didymeion).. Asıl adı Hippodameia olan Briseis Lyrnessos'a Apollon rahibi Brises'in kızıdır. Zeus sözünü tutar. Brises'le. Akhilleus'a karı olacağına söz vermişti. Sonunda yakalanacağını gören Britomartis kendini denize atmış. Artemis gibi o da avcı kılığında. iki haberci­ sini Akhilleus'un çadınna yollar ve kadını al­ dırır. 2). Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve ellişer başlı dev oğullarından biri. Ama barakandan alacağım kendim gelip senin onur payını. İki sevgiliyi ölünün üstünde ağ­ lar görürüz. gece döşeğine uzanınca. bayırda yalnız başına dolaşır ve erkek­ lerden kaçar bir kız tanrıça olarak canlandırı­ lır (A rtemis). Brises. kalın kaşlı. Adı "gürleyen" anlamına gelen Brontes Zeus'a gök gürültüsünü armağan eden Kyklops olsa gerek (Kyklops). Apollon tanrının öfkesini ve salgını önlemek için Khryseis'i babasına geri vermeye razı olunca Agamemnon şöyle konuşur (İl. şu gemimle.): Phoibos Apollon istiyorsa Khryseis'i ille de. Patroklos öldüğü gün Briseis. AkhiUeus kocasını öldürdükten sonra ele geçirir onu. tanrı Apollon'un ö f kesini yatıştırmak için yüz sıgırlık kurbanlar kestirir. çünkü yıkılan yuvasına. I. kılıcını kınından çıkarmak. AkhiUeus da krallar kralına sövüp saydık­ tan sonra. uğruna çok acı çektiği ka­ rısı Briseis de gelir. Sonra İlyada'da pek sözü geç­ mez Briseis'in. AkhiUeus bu sözlere çok öfkelenir. Agamemnon bile yaptığına pişman olur ve Akhilleus'la barış­ mak için elçiler gönderir ona. köpeklerle dağda. Uranos (gök) ile Gaia'nın (toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­ ri (Tab. bir daha ne olursa olsun savaşa katılmamaya ant içip çadırına çekilir. Briseis evli barklı bir ka­ dındı. Zeus'tan yalvarır Akhilleus savaşa katıl- madıkça Akha'lara zaferi vermesin diye. esmer. Korksun boy ölçüşmekten. Tanrı Dionysos'a takılmış bir ad. Khryses'i bir gemiye bindi­ rip. Akhilleus'un dileği üzerine anası Thetis gi­ der. za­ ten o kadına hiç dokunmadığını söyletir. Bu ara­ da Agamemnon. Akhilleus'un temiz yürekli arkadaşı Patroklos onu tatlı sözlerle avutmuş. Kottos'la Gyes'in kardeşi (Tab. IX. 336 vd. Akhilleus'un ba­ rakasında sessiz. Senden ne güçlü olduğumu o zaman anla. Briseis de acısına katlanır. yani ağdan çıkma kız adı verilmiş. Bu yüzden de ona Diktynna. "Gümbürtülü" anlamına gelen bu ek ad tanrı­ ya yıldırımlar arasında doğduğu için verilmiş olacak (Dionysos). Brontes. Yalnız son bölümde AkhiUeus insanlık duygularına uyarak Hektor'un ölüsü­ nü babası Priamos'a verdikten sonra. yanına yatar. Briseis'in babası. Akhilleus'un yanına döner. gü­ nün birinde Akhilleus'la Agamemnon arasın­ da kopan kavga altüst eder hayatını. Bromios. Britomartis. AkhiUeus öldük­ ten sonra.). tanrıça Athena elini tu­ tar.manına kadar önemini sürdürmüş ve orta­ çağda bir depremle yıkıldıktan sonra dev ka­ lıntıları bugüne kadar korunabilmiştir (Didyma. (Yüz Kollular). Khryse'nin Apollon rahibi Khryses kardeştirler. Briseis. Homeros'tan sonraki öykülerde Briseis uzun boylu. Lyrnessos'ta Apollon tanrının rahi­ bi. AkhiUeus kentini yağma edip kızını götürünce Brises canına kıymış (Briseis). Briareus. sedasız yaşamaktadır ki. gör. ovalarında. ibret alsın kim benimle eşit görmek isterse kendini. Zeus'un kızı olduğu söylenen bir Girit tanrıçası. babasına gönderir. yoldaşlarımla göndereceğim onu. AkhiUeus). Agamemnon'un üstüne yürümek üzeredir ki. öyle ki. ona son görevleri Briseis yapmış (Khryseis. Ama bununla da kalmaz. A k h i U e u s gene de yumuşamaz (İl. parlak bakışlı bir kadın olarak tanımlanır. 2).

böylece çekilme­ lerini sağlamışlar. Busiris Poseidon'un ogluymuş ve onu Mısır tahtına dünya seferine çıkan Osiris oturtmuş. Günün birinde Trakya kralı Haimos şehre saldırınca. ö p ­ meye. tanrı P o seidon'la Keroessa'nın oğludur. Günün birinde M ı sır'da kıtlık olmuş. Yunan efsanesine göre. Kral yokken de Bizans İskitlerin saldırısına uğra­ mış. Bu kez de Byzas'm karısı Phidaleia kurtarmış şehri: Öbür kadınlarla birlik olup sürüyle yılan at­ mışlar düşman karargâhına. Byblis anlar sevgisinin dogadışı olduğunu. yoksa öykünün sonunu bambaşka biçimde getirirlerdi: Eski Kaunos şehrinin (bugünkü Köyceğiz Dalyanı'nın) önünde göz alabildiğine uzanan ve ancak oraları iyi bilen gemicilerin şaşırmadan aşa bildikleri bir sazlık vardır. tiksintiyle kınar bu aşkı. en akla yakını şu: Anası Maiandros. 4 5 1 vd. Başka bir anlatım işi tersine çeviriyor: D o gadışı aşka kapılan Byblis değil. Busiris de işe hemen Phrasios'u kurban etmekle başlamış. Byzas. Busiris Kıbrıs'tan gelme Phrasios adlı bir biliciye ne yapmak gerektiği­ ni sormuş. Kaunos bu yüzden sürülmüş. doyamazmış okşamaya. Bu öyküleri anlatanlar Kaunos şehrini gör­ memişlerdi herhalde. oğlunu da. Bu sevginin kardeş sevgisinden öte bir şey olduğunun nasıl farkına vardığını uzun uzadıya anlatıyor bize Ovidius (Met. ama nympha'lar acır ona. Anasının kim olduğu konusunda söylentiler çeşitli. Belki Busiris Osiris adının bozulmuş bir biçimidir. gider. Bu bataklık nasıl meydana geldi belli. Miletos'un kızı olmakla da Apollon'un torunu. Öyle insafsız bir zorba imiş ki. ikizini bir daha görmemek için kaçar yurdu Miletos'tan. Byblis ikizini öyle sever. İo onu Bizans'a yakın bir yerde dünyaya getirmişti.). Oğlu da şehri orada kurmuş ve Apollon ve Poseidon tanrılardan yardım görerek surlarla çevirmiş­ ti. Busiris'i de. kutsal sargılarla sarmış kol­ larını ve sunağa götürüp kurban etmek iste­ miş. Nil bölgesine yerleşmiş deniz tanrı Proteus bile ondan kaçmak zorunda kalmış. Ama Byblis'in serüveni acı: Bir ikiz kardeşi var Kaunos adında. Busiris onun başına çiçek çe­ lenkleri koymuş. Byblis çıldırır. Ama yiğit sargıları çözerek. altın elmaları almaya gittiği zaman Herakles bu çeteye rastlamış ve hay­ dutların hepsini öldürmüş. Bu Ovidius'un anlatımı. o da düşer yollara. . bir ırmak kızı için güzel bir ad. Byzas onu teke tek savaşta yenmiş ve Trakya'nın içine kadar kovalamış. gider de Karia ile Lykia sınırında Kaunos kentini kurar. orada kim var. deli gibi dolaşır Anadolu'yu boydan boya. Byblis de bu yüzden çıldırmış ve asmış kendini. öteki Fenike'de Byblos. Busiris çok zalim bir Mısır kralıdır. ona bir insan kurban kesmeli. pınar Byblis'in çağla­ yan gözyaşları gibi akar durur. yani Büyükmenderes ırmağının k ı z ı K y a ne'dir. öyle beğenirmiş ki. rahat bulamaz hiç­ bir yerde. Herakles M ı sır'a uğrayınca. ama şair görüşüyle bu yol yol b a t < ı gın Byblis'in tükenmez gözyaşlarıyla meyda­ na geldiği düşünülemez mi? (Kaunos). O da öfkeyle. bir mektupla bildirir aşkını Kaunos'a. Busiris Batı kızlarını kaçırmak için bir haydut çetesi kurmuş. Ege kıyılarındaki bütün limanlar gibi bir ırmağın taşıdığı millerle dol muştur. Kaunos'muş. yılda bir Zeus'un öfkesini yatıştırmak için. ge­ ne de dayanamaz.Busiris. Sonunda yüksek bir kayadan aşağı­ ya atar kendini. koyu mavi anlamına gelen Kyane. bilici de demiş ki. Adını iki kente vermişler: Biri Karia'da Byblis. Bizans'ın kurucusu Byzas. kı­ zı bir pınara çevirirler. Miletos'un kızıymış Byblis. Byblis. kuşatılmış boydan boya. Keroessa da Zeus'un İo'dan olan bir kızı. Masmavi. Bir anlatıma göre. kim yok herkesi öl­ dürmüş.

Ccrcs. ya da başka bir anlatıma göre. Lati j um'da küçük bir ırmağın kenarına gelmişler. Yiğit uyurken. Bir gün iki yüzlü tanrı İanus takılmış peşine ve saklandığı kayanın arkasında onu yakalayarak bozmuş kızlığını.Ö. birkaç hayvanını aşır­ mış. Adı. kestiriyormuş. onu peşinden ormana sürükler. Efsaneye göre. İ. İkisi de kurtulmuşlar. Roma'nın kurulduğu kırsal bölgede yaşayan bir nympha. Düşmanlarınca tahtından kovulan Metabus bebek yaşta olan kızını alarak kaçıyormuş ki. Aventinus tepesinin bir mağarasın­ da oturup komşu bölgeleri yağma ediyormuş. Camilla'yı attıktan sonra kendi de yüzerek geçmiş ırmağı. yolunu şaşırtırmış. Roma'lılar da Sibylla kitaplarına danışınca. Yunan bereket tanrıçası Demeter'in Latince karşılığı.c Cacus. özellikle yeni doğ­ muş bebekleri beşikte kanlarını emen kuşlar­ dan korurmuş. ama Diana'ya yakararak. yanma er­ kek yaklaştırmazmış. Kırlarda büyüyen Camilla güçlü kuvvetli bir genç kız olup Yunan Ama­ zon'ları gibi avcı ve savaşçı olarak yetişmiş ve Aeneas'a karşı kahramanca savaştıktan son­ ra öldürülmüş. iz bırakmamak için de sığırları kuyrukla­ rından çekerek geri geri götürmüş. . Herakles uyanınca işin farkına varmış. Metabus çocuğu kalın kargısının ucuna bağlayıp karşı kıyıya atmayı düşündü. ağzı ateş saçan üç başlı dev. Tiber neh­ rinin kıyısında uzanmış. Cupido. Düşman da arkalarında ha yetişti ha yetişe­ cek. Demeter ve Dionysos kültünün Roma'ya alınması gerektiğini öğrenmişler. Carna. "Topraktan bitmek" anlamı­ na gelen bir kökten türemiş olan Ceres adı Latin'lerin de bu çeşit bir tanrısal varlığa çok eskiden beri tapındıklarını gösteriyorsa da. Efsanesi şöyledir: K ı z oğlan k ı z olan Carna. Vergilius'un Aeneis destanında an­ latılan Camilla efsanesi İtalya'nın halk masal­ larından esinlenmiş olsa gerek. Bir gönüllü çıktı mı. Herakles mağaraya girmiş ve ateş alev saçan Cacus'u boğazlamış. Yunan aşk tanrısı Eros'un Latince karşılığı. arzu anlamına gelir (Eros). bu işi başarırsa kızını ona adamaya söz verdi. Karşılık olarak da tanrısal bir güç vermiş ona: Evlerden her türlü uğursuzluğu defeder. Roma'lılar Augustus ça­ ğına kadar Carna'ya kutsal bir ormanda tapınırlardı. 496 yılında bu iş olmuş ve Ceres tapınağı Aventinus tepesine kurulmuş (Demeter). Herakles Geyoneus'u öldürüp sığırlarına el koyduktan sonra İtalya'ya gelince. Yunanistan'dan gelme tanrıça onun izlerini silmiştir. Camilla Volsk'lar kralı Metabus'un kızıymış. gününü avlanmakla geçirir. kız kardeşinin Cacus'u ele vermesinden. CamUla. Cacus gelmiş. Vulcanus'un oğlu. şehirde kıtlık baş göstermiş. Etrüsk'ler yeni kurul­ muş olan Roma cumhuriyetine saldırınca. Mağaradaki hayvanların böğürmesinden.

Minotauros'u barındıra­ cak Labyrinthos'u kurmuş.D D a i d a l o s . hem de her türlü mekanik araçlar yapan ve Platon'un Menon adlı diyalogunda sözü geçen canlı heykelleri (Men. Kekrops. (îkaros) babası sağ salim Sicil­ ya'nın Cumae şehrine inmiş ve kral Kokalos'un yanında saklanmış. Ne var ki Ege'de meydana geldiği apaçık an­ laşılan ve Yunan dilinin yapısına pek de uy­ gun olmadığı gözle görülen bu vezin efsane­ den de.. Elin en ilkel insanlarda da büyü aracı ola­ rak ne büyük bir değer taşıdığı öteden beri bi­ linirdi. Buluşun doğruluğu nu pekleştiren kanıtlardan biri de bu vezinde . Ne var ki günün birinde Talos ölü bir yılanın dişlerin­ den esinlenerek testereyi icat etmiş. ya da Phrygia'lı tanrıça Kybele'yle ilişkili olarak gösterilirler. Atina'daki işliğinde yeğeni Talos'la birlikte çalışırmış. hem heykeltıraş. bunu fe­ na kıskanan Daidalos çırağını Akropol'den aşağı atarak öldürmüş. Daktyloi. Mitolojide ise bu adla anılan ve sa­ yısı değişik olan birtakım cinlerin sözü geçer. Efsaneye göre. ayrıca. Daktyl'ler bir efsa­ neye göre madenlerin ve maden işlemeciliği­ nin bulucularıdır. yazın tarihine de ışık tutacak bir buluş olarak değerlendirilebilir. Theseus'un bura­ ya girip çıkması için de Ariadne'ye bir yumak iplik kullaması fikrini vermiş. yani parmak cinleri çokluk İda'lı di­ ye vasıflandırılıp Girit'li Zeus. anası Rhea. Kaynaklarda bu cinler çeşitli alanlarda ya­ rarlı olarak gösterilirler: Kureta'lar ya da Korybant'lar gibi baştanrı ve anasının tapım ve gizemlerinde gürültülü rakslarıyla yer alır­ lar. Bu inanç ve simgesi kesintisiz bir evrimle Phrygia'lı Kybele ve Efes'li Artemis kültüne gelmiş ve orada hem tapımın temeli olan raks ve müziğin doğup gelişmesine. bunlar tepeden tırnağa silahlı olarak çıkmış­ lar ortaya ve çıkar çıkmaz da yeni doğan Zeus tanrının şerefine hora tepmeye başlamış­ lar. ikisi de böylece uçup gitmişler. arkeolojik buluntulardan da anlaşıldı­ ğı gibi Ana Tanrıça kültüyle sıkı sıkıya bağlıy­ dı. çok önemli bir çığır açarak "heksametron" deni­ len vezni kurmuş olmakla ün salmışlardır. Sağ elinin toprak üstünde bıraktığı izden beş cin doğuvermiş. eli her sanata yatkın olduğu için kendisine verilmiş. "Ustaca işlenmiş ya da işleyen" anlamına gelen adı. 97d) bile meydana getiren çok yönlü bir yaratıcıdır. yani ölçülerden meydana gelir. Ikaros babasının sözünü dinlemediği için denize düş­ tüğü halde. Theseus'un ba­ şarısında Daidalos'un parmağı olduğunu öğ­ renince Minos çok kızmış ve ustasını oğlu İkaros'la birlikte Labyrinthos'a kapatmış. Daidalos Kokalos'a olan şükran borcunu ona birbirinden güzel yapılar yapmakla ödemiş. Girit'in Diktys mağarasında Zeus'u doğur­ mak için sancı çekerken. D a k t y l ' l e r . Gerçekten de Daidalos hem mimar. hem de dünyada çığır açacak bir şiir ölçüsünün yaratımına yol açmış olabilir.Tanrıça Rhea. ama Çatalhöyük'te meydana çıkarılan fresklerden bu simgenin ne kadar geriye gitti­ ği. İki kısa heceli ayak. yani Attika'nın kral so­ yundan gelme olduğu söyleyen Atina'lı sanat­ çı. eski taş çağını bulduğu görülmüştür. Bu vez­ ne parmak vezni denmesi parmaklardaki bir uzun ve iki kısa boğumdan ileri gelmektedir. ellerini toprağa da­ yayarak ıkınmış ve topraktan doğum sancıla­ rını hafifletecek güç almış. din tarihine de. Usta sanatçı Girit'e gidip kral Minos'un emrine girmiş ve onun İçin tür­ lü işler görmüş: Bir boğaya âşık olan Paslphae'ye içine girebileceği tahtadan bir inek yapmış (Pasiphae). bunun ötesinde de. Daktyller sonraları tanrıça Kybele'nin hiz­ metine girerek. altı ölçülü destan vezni Homeros'un İlyada ve Odysseia'sında kullanılmakla Yunan şiirinin doğuşuna yol açmıştır. bu vezinse daktylos denilen bir uzun. Halikarnas Balıkçısı'nın birçok eserlerinde önerdiği bu görüş bugüne bugün büsbütün kanıtlanmış değilse de. Davaya bakan Areopagos mahkemesi de Daidalos'u sürgüne mahkûm etmiş. adlarından da belli olduğu gibi elişlerinde yaratıcı olurlar. Ama Daidalos oradan çıkmak çaresini de bul­ muş: İkaros'la kendisine birer çift kanat yap­ mış. onun kültünde rol oynamış­ lar. Daktyl'ler beşltir ve doğuşları şöyle olmuştur. "Daktylos" Yunanca parmak dernektir. Bi­ lindiği gibi. Daidalos'u Sicil­ ya'ya kadar kovalayan ve sonunda da bulan Minos gene usta sanatçının uydurduğu bir düzenle öldürüldükten sonra.

Dardanos'a Teuker kızı Batieia'yı vermiş ve öldükten son­ ra da tahtını. o günler ırmaktan ne bir yudum su içen. saçları dal oluverdi. yalvardı babasına Pene'nin suları üstünde gezdirip gözlerini "Cezasını çekiyorum güzelliğimin Irmakların gücü de sen gibi tanrısalsa Ne yap yap değiştir beni Başka bir biçime koy baba". Nomla'ya ömrü oldukça sadık kalaca­ ğına söz vermiş. Eyuboglu çevi­ risi): Yok olmuş artık Daphnis. Çoban şiirinin kurucusu sa­ yıldığı için. Dardanos Samothrake (Semendirek) adasında kardeşi lasion'la birlikte yaşarmış. Tavşan koşuyor. Dardanos. Daphnis de bir sürü doku­ naklı yas türküleri çağırır. Daphnis. nympha'lar da. periler de alıp büyütmüşler. türkülerde anılsın bundan sonra Yan yana adlarımız Yazık dedi tanrı çok yazık. Gücü kalmamıştı artık Defne'nin Koşamıyordu kaçamıyordu Sapsarı. Vergilius'un Beşinci Sığırtmaç türküsünde iki çoban Mopsus'la Menalcas şöyle anarlar Daphnis'i (Çan yayınları. sonunda bir uçuruma atmış kendini ve öl­ müş. ama lasion ölüp adayı da su basın­ ca.bugün Çanakkale'nin bi­ raz ötesinde Troya yolunda Dardanos tepesi diye bu tepe gösterilir . Ama genç yaşında canına kıymış. Daphnis adını bu türün bir simgesi olarak da kullanırlar. Öyle ki. durmadan koşuyordu Ardında av köpeği ter içinde Boynunu uzatmış. Orada kral olan Teuker iyi karşılamış onu. ya da kendi uydurduğu türküleri çagırırmış. Theokritos da. Pan Daphnis'e kaval çalmw>asını öğretmiş. Öldükten sonra tannlaştırılan Si­ cilyalı sığırtmaç. Doğar doğmaz anası onu defne ağaçlarından bir koruluğa bırak­ mış. Yalvarması daha bitmemişti ki Bir gevşeklik sardı her yerini Örtüldü göğüs yaprakla Kolları. Apollon da şiir düzmesini. Teuker bölgenin en büyük ırmağı Skamandros'la en büyük dağı İdaia'nın ogluymuş. yani Anado­ lu toprağına göçmek zorunda kalmış. nympha'lar Onun yürekler acısı ölümüne ağlamışlar. Sürülerini otlatırken Daphnis ya kaval çalar. Her yıl bu pınarın önünde sunular sunulurmuş bu çoban tanrıya. 16). ama kral kızı güzel çobanı bir gece sarhoş edip baştan çıkarmış. babası Hermes bir ka­ yaya ya da bir pınara döndürmüş onu. Ey Daphnis. Vergilius da onun adına şiirler yazdıkları gibi. Nedeni de şu: Daphnis Nomia adlı bir çoban kızıyla sevişirmiş. yetişmek üzere Birinde umut vardı. ey Daphnis. giderek Kybele kültünü Phrygia'ya getirmiş olduğu söyle- . yatmış onunla. Avcı kollarına aldığı zaman Kalbi çarpıyordu Defne'nin Taze yaprakların altından. Söylentiye göre. Öykü­ sü şudur: Daphnis tanrı Hermes'le bir nympha'nın ogluymuş. Dardanos böylece Troya kral soyunun atası olmuştur. Öfkeye kapılan Nomia sevgilisinin iki gözünü kör etmiş. öyle yakışıklıymış ki. Soğuk sulara. 1. benimle bilir Saz tellerine ben verdim seslerini ilaçlar yaptım yabanıl otlardan Ama bana çare değil şimdi hiçbiri Kimden kaçıyorsun öyle sen Asıl sensin benim avcım Beni sen vurdun can evimden". Atlas'ın kızı Elektra ile Zeus'un oğlu (Tab. kır tanrıları da tutkunmuş ona. Ayrıca Samothrake'den Kabir'ler (Kabirler) myster'lerini. Dardanos kendi adını taşıyan bir şehir kurmuş . Evet. Yazık dedi tanrı çok yazık Saramadan yitirdim seni Bari benim ağacım ol da Yaprakların çelenk olsun kahramanlara Ezgilerde. Ne de bir tutam ot yiyen sürü olmuş Otlaklardan. inlemiş o gün senin ölümüne Afrika'nın aslanları bile. Daphnis öyle güzel. geleceği Benimle bildi herkes.u t\r ıı IN ı : 3 Ben ne bir dağlı ne bir çobanım Oklarından sakınılmaz tanrıyım Koca Zeus'tur babam Geçmişi. bir sal üstünde karşıki kıyıya. güzel dünyayı göre­ mediğine bir türlü katlanamazmtş. Z. bugünü. Bir tek güdücü bile o acı günlerde Sürmemiş boğalarını ırmaklara.ve ülkeye kral olduk­ tan sonra bütün bölgeye Dardanos adı veril­ miş. birinde korku Tavşan ensesinde nefesler duyuyordu Çünkü ışık gibi saran tanrıyı Sevinin kanatlarıydı. çoban ola­ rak yetiştirmişler.

Kalydon avında can veren yiğit ona kız kardeşi Deianeira ile evlenmesi­ ni salık verir.nir. Priamos'tan Hektor doğdu.): Bulut devşiren Zeus ilkin baba oldu Dardanos'a. Ankhises'ten ben doğdum. en varlıklı adamı oldu ölümlü insanların. derisi de yüzülür. taylar bereketli tarlada hoplayıp zıpladılar. Tithonos'la Priamos doğdu Laomedon'dan. o sırada Nessos'un büyülü kanı aklına ge­ lir. bindi kısraklara. Bir ara Oikhalia kralı Eurytos'u yener. ölümlü insanların büyük şehri yoktu ovada. Sonra Deianeira i l e evlenir ve Hyllos adlı bir çocukları olur. gelen gidene gösterirlermiş (Herakles). Gömleği çıkarayım derken. llos'un oğlu kusursuz Laomedon'du. canına kıyar. tanrıya denk Ganymedes. 215 vd. O zamanlar kutsal tlyon yoktu. Assarakos'un oğlu Kapys. o sırada kadına yanaşmak ister. kızı lole'yi tutsak ola­ rak alır ve Deianeira'nın yanma gönderir. XX. Herakles Hades'e inişinde Meleagros'un gölgesine rastlar. Erikhtonios'tan Tros doğdu. Pallas heykeli olan Palladion'u Arkadya'dan çalarak Troya'ya yerleştiren de oy­ muş derler. başaklara dokunmadılar. at adam Nessos'a rastlarlar. On bin kısrağı otlardı çayırlarda. otlarken gördü onları. Assarakos. Deianeira'nın acı öykü­ sünü Sophokles "Trakhis Kadınları" adlı tra­ gedyasına konu etmiştir. yeni gömleği bu iksire batırarak Herakles'e gönderir. Dardanos'tan Erikhtonios doğdu. Deianeira da duyduğu pişmanlığa daya­ namaz. Zeus'a şarap sunan olsun diye. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da: llos. Asıl babası Oineus değil de. Y i ğit bir süre sonra karısı ve oğluyla Kalydon'dan ayrılır. panik. korku ve onun sonucunda meydana gelen bozgunu simgeiendirirler. Deianeira kardeşi Meleagros gibi yi­ ğit bir kızdır. vuruldu. Herakles Deianeira ile Hyllos'u oraya bıraktıktan sonra başka işlere koşar. Kocasının tutsağı olan güzel Iole'ye âşık olduğunu ve kendisini onunla aldat­ tığını haber alınca Deianeira korkunç bir öf­ keye kapılır. ama onu alabil­ mek için önce Akheloos ırmağıyla dövüşmek zorunda kalır (Akheloos). Trakhis'te mezarı var­ mış. Dardanos kurdu Dardanie'yi. dört döndüler denizin engin sırtında. savaş arabasını ve silahlarını kullanmasını bilirmiş.) (Ares. Klytios. Hesiodos bu iki tanrıyı şöyle tanımlar (Theog. bu kandan olmakla. Ares'in dölü Hiketaon doğdu. dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında. Nessos can çekiş­ mekteyken Deianeira'ya yarasından akan ka­ nı alıp büyü gibi kullanmasını öğütler. Nessos ırmağı geçirmek için Daianeira'yı sır­ tına alır. Âphrodite): Bu arada kalkan delen Ares'le Kıbrıslı Tanrıça Âphrodite'nln birleşmesinden . alacalı köpükler üstünde dört döndüler. Za­ ferini kutlamak için de karısından yeni bir gömlek ister. Herakles de yeryüzüne döndü­ ğünde güzel kıza gönül verir. bir ara Kalydon sarayında misafir kalan Dionysos'muş. Karısının çığlıklarına koşan Herakles at ada­ mı Lerna canavarının kanına batırdığı zehirli oklarından biriyle vurur. kral oldu. Bu dayanılmaz işkenceye son vermek için Herakles Oita dağında bir odun yığını hazırlatır. D e i m o s . Troya'ltların kralı. Yolda derin bir ırmağı geç­ meleri gerekir. tanrılar kaçırdı onu Olympos'a. Yiğit onu sırtına giyer giymez gömlek derisine yapışır ve korkunç acılarla yakmaya başlar. koştular başakların tepesinde. Trakhis'e varırlar. kısraklar gebe kaldı on iki tay doğurdular. Dardanos soyunun gelişmesi İlyada'da Aineias'ın ağzından şöyle anlatılır ( İ l . sevinirlerdi körpe taylarına bakıp. Kapys'in oğlu Ankhises'ti. Lampos. kıskançlık içini kemirmeye baş­ lar. Bu ik­ sirle kocasının sevgisini her zaman için koru­ yabileceğini söyler. bir at oldu kara yeleli. 9 3 3 vd. Boreas. Savaş tanrı Ares'in yanından ayrıl­ mayan Deimos'la Phobos dehşeti. Deianeira Kalydon kralı Oineus'la Althaia'nın kızı ve Meleagros'un kız kar­ deşidir. En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların. D e i a n e i r a . Övünürüm bu soydan. kendini alevlerin içine atar. Dardanos'lular çokpmarlı lda'nm eteklerinde otururdu.

Ama kral Priamos en Yakıp yıkıcı Ares'in yardımıyla. Apollon. Derken Leto gitmiş. (2) Troya'nın savaş sonrası efsanelerinde Bozgun ve korku yaratan tanrılardır bunlar. Troya teyince. Polyrnestor. anasıyla babasının da öldüğünü bil­ çok onu sever. hiçbiri almamış Leto'yu Hera korkusundan. (1) İlyada'da adı bir kere geçen Akha'lı bir savaşçı. Samos adalarına. Troya savunmasında yiğitçe çarpı­ los. İksion onu ateş dolu bir kuyuya atıp düşünce.). güvenle saldırır düşmana. ta ki Hera'nın Olympos'ta alıkoyduğu kızı . Adrastos'un kızı. İlione kendi oğlu Deipylos'la kardeşi bası. karşısına bir yü­ zen ada çıkmış. sonra da Troya düşünce Odysseus'la Menelaos'un onun evine birlikte saldır­ dıklarını.ada doğumuna izin verirse. Ne var ki dokuz gün. bütün geçimini dünyanın dört bucağından bu tapı­ nağa gelecek olan gezginlerden. Tydeus'un karısı. miras Polydoros'a kendisine sunulması gereken armağanları is­ değil de Deipylos'a kalsın. kendisini öldürüp bedenini param­ parça ettiklerini anlatırlar. Sthenelos'un arkadaşı. Agamemnon Polymestor'dan Polyöldürmüş (İksion). atar kargısını ( İ l . Gözü pek ve akıllı vurunca. Gel zaman. Troya'ya bir şey olursa onu korusun Deioneus. Efsaneye göre. Deiphobos'un adı geçmez artık İlyada'da. onunla evlendiğini. Delos. ne ada. oraya öyle bir tapınak yaptıracak ki. Hekabe). demiş ki Deloslu Apollon'a Homerik hymnos'ta m o ­ dern denebilecek turistik bir görüşle diyor ve ant içiyor ki . üstelik de denizlerde yüzer. uydurulan bir kişi. X X I I . B i z onlara kulak vermeyelim. Trakya kralı bu­ nu yapmış. dokuz gece sancı çekiyor Leto. 16). Delphoi kehanetine baş­ şan savaşçılardan biridir. Tydeus). git zaman tanrıça Leto doğura­ cak bir yer aramış (Leto. özellikle Athena Hektor'un ölü­ ablasını kocası Polymestor'u kör edip öldür­ münü sağlamak için onu araç olarak kullanır­ meye zorlamış. sonra Deiphobos'un kılığına girerek Hektor'a yaklaşır ( İ l . Deiphobos kılığında Athena birkaç parlak sözle iyice kandırır Hektor'u o da. Bundan sonraki sahne İlyada'nın en doku­ naklı. îlione'den gerçeği öğrenen Polydoros ki tanrılar. Lesbos. Akhilleus'la Hektor ölüm-kabm savaşına bambaşka bir öykü anlatılmaktadır (Polydogirişmişlerdir ki. bu yüzden de hiçbir yer onu ba­ rındırmak istememiş. Polydoros üstüne İlyada'da lar. yakarışlar­ dan çıkarabilecek. korkunç savaşlarda bu tanrılar Polymestor'un Priamos'un büyük kızı İlioiter kakarlardı ordu birliklerini ne'den olan ogluymuş. bütün tanrıçalar ba­ şında bulunduğu halde doğuramıyor bir türlü. yani kaderin elinde oyuncak olup en sevdiği ağabeyisine kıyan trajik bir kişi. üstünde bir ot bile bitmezmiş. Diomedes'in anası (Tab. insanca değeri en yüksek olan sahnesidir. Phobos'la Deimos. Deipylos. bir ada çıkıvermiş.). X X I I . Trakya kralı Belalı. Zeus'tan gebe kaldığı için.iki çocuk doğuyodu. bizim için Deiphobos İlyada'nın Deiphobos'u kalsın. Ne var ki. dalgalarla oradan oraya sürünürmüş. Artemis). en temiz kişilerinden birini kirletip leke­ lerler böylece. Bir gün Deipy(Tab. ona güvenir ve bunun içindir dirmiş. Hektor'u gidip kandıracağını söyler. vurdu­ ğu yerden bir parça toprak. Ana­ dolu'da İda dağlarına. (Adrcrstos. gitmiş. ama Polydoros'u öldürdüğünü sa­ Deiphobos. kâhin ona yurdunun yanıp yok ol­ olduğu için Hektor kardeşleri arasında en duğunu. Ama sonraki efsaneler Paris öldükten sonra. doros'u öldürmesini istemiş. Ama yalın kayalıkmış bu ada. Deipylos. ona seslenmiş. Homeros'un en güzel. Deipyle. yani Polydoros. Trakya'da Athos. Athena yeryüzüne iner ve ön­ ce Akhilleus'a görünüp kendisiyle birlikte çar­ pıştığını. ne şehir. İmbros. Priamos'la Hekabe'nin oğlu narak kendi oğlunu öldürmüş. Hera'nın hışmına ugramışmış. 289 vd. Poseidon günün bi­ rinde yabasıyla denize vuracak olmuş. Ve adada doğuyor Apollon'la Artemis. Deioneus kızını İksion'a verdikten sonra Polydoros'u karıştırmış ki. tanrılar Hektor'un öleceğine ros. kadını kazanıp aldığını. ama ne dağ. îksion'un karısı olan Dia'nın ba­ diye. küçük oğlu Polydoros'u ablasına emanet et­ miş ki. Miletos ve Knidos şehirlerine başvurmuş. onun Helene için Helenos'la yarışma­ ya girdiğini. 23). karar verirler. 226 vd.

Homeros destanlarında "güzel saçlı kraliçe". Bunun üzerine Demeter Olympos'tan kaçmış. B. Bu efsane Yunan dünyası­ nın daha çok buğday üreten bölgelerinde ge­ lişmiş. Ümitsizlikten ne yapacağını bilmeyen tanrı ana. kadınlarını ve çocuklarını getirirler ilanlarında. kızını araya araya bütün dünyada dolaş­ madık yer bırakmamış.): Demeter'in de yatağına girdi Zeus. Onun küsmesiyle topra­ ğın bereketi kalmamış. onun tek efsanesi mevsimleri simgele­ yen bir efsanedir. Ak kollu Persephone'yi doğurdu Demeter. tutunmuştur. hızlı gemilerini ve bütün varlıklarını kim görse onların. 5). yani yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılması Demeter kültünün de merkezindedir. anası Demeter'in. yumruk. büyütmek üzere vermiş. Kralın karısı Metaneira karşısındakinin tanrı olduğu­ nu anlayamamış. ama tapımına Girit'te. yani kışı da kocası Hades'in yanında geçir­ mesini kararlaştırmış. onuncu günü dünyaya geliyor ikiz tanrı­ lar. yeraltı tanrısı Aidoneus kaçırdı onu anasının koynundan ve bilge Zeus bıraktı kızını ona. yüreği sızlayarak ıs­ sız bir yere çekilmiş. ikinci tanrı kuşagındandır (Tab. Böylelikle toprağa ye­ niden bereket gelmiş. Peterich'in "Küçük Yunan Mitologyası"nda (M. Kim görse bu erkekleri. Demeter ekinleri ve özellikle buğdayı sim­ geler. efsanesinde de kızı Persephone'den ayrılmaz. D e meter bir tanrı besliyormuş gibi çocuğu nek­ tar ve ambrosia ile beslemiş. Çok korkmuş olan kraliçeye tanrıça k i m olduöunu söylemiş. tarlalar tanrıçasının. yaş yok. Sonra başlanır oyunlara. Bir gün Metaneira sütnineyi çocuğu alevler içine tutarken ya­ kalamış. Bu efsaneyi E. Sıkıntılarla dolu bu dolaşmaları sırasında Demeter bir kocakarı kılığına girmiş olarak Eleusis kralı Keleos'un evine uğramış. Sanki onlar için zaman denen şey yok.DEMİ I I 1 < ebe tanrıça Eileithyia yardıma gelsin. Persephone'nin Aidoneus. Ondan sonra da Delos'a "parlak" anlamı­ na gelen adı verilir ve Zeus onu toprağın dibi­ ne mıhlar. kendisine Hades'in sunduğu nar meyvesini yemiş olan Persephone bu sevgi büyüsüyle yeraltı hakimine bağlanmış bulunuyormuş. senin oldu denize dökülen nice ırmaklar. Sonunda her şeyi gö­ ren ve bilen güneş tanrı Helios Kore'nin bu­ lunduğu yeri söylemiş. Canlıları doyuran. Demeter. Baydur) anlatıldığı gibi alalım: "Persephone bir gün oyun arkadaşlarıyla birlikte çayırda çiçek toplarken birdenbire yer yarılmış. nice kutsal koruların oldu. tanrıçanın Eleusis'te kutlanan myster'lerinde de bu efsanenin derin sırlarına ermekle Demeter erenleri arasına karışılırdı. Rheia'nın ilk kızı Hestia'dan hemen sonra doğmuştur. b ü y ü k bir İ ş i bozdu- . bu güzel kuşaklı kadınları. seuinç ve coşkuyla dolar yüreği. kızı yakaladığı gibi kaçıp gitmiş. çeviren S. 9 1 1 vd. Zeus boşuna onu barıştırma­ ya çalışmış. ovalara bakan dağ başları. sana bağlı olanlar gelirler ziyaretine. Persephone'nin yılın üç­ te ikisini yani çiçek açma ve meyve zamanı­ nı. O gelin­ ce. ezgi. Trakya'da ve Peloponnesos'ta rastla­ nır. boşuna Hades'ten kızı geri vermesini istemiş: Tanrı kadın yalvarmalara kulak vermiyor. tanrı Hades arabasıyla dışarı çıkagelmiş. Eg. En çok tapıldıgı yerler Eleusis ve Sicilya ovalarıdır. Onları oyunlarda gören sanır ölümsüzdürler. Öyküsünü kısaca şöyle an­ latır Hesiodos (Theog. insanlar kıtlık tehlike­ sine uğramışlar. Ve hymnos dört yılda bir Delos'ta kut­ lanan Apollon törenlerini şöyİe anlatır: Nice tapmakların oldu. Kyklad takımadalarından biri olu­ verir. dans yarışmaları sunarlar. geri kalan üçte birini. ama gönlünü sevindiren ver. Demeter tapımında da. yüce dağ başları senin oldu. "güzel örgülü Demeter" diye anılan toprak ve bereket tanrıçası Demeter (adını "Ge-meter" toprak ana olarak açıkla­ yanlar vardır) Hesiodos'a göre Kronos'la Rheia'nın kızı. Orada toplanırlar uzun etekli tyonya'lılarm senin. Bütün yalvarmalarının boşa gittiğini gören Zeus. Demeter'e oğlu Demophon'u bakmak. yayınları. ey tanrı Delos'tu asıl. Kimi zaman "Ko­ re" (genç kız) adıyla anılan Persephone ile Demeter'e "iki tanrıça" denir.

Odysseus kendisi şöyle tanımlar ozanı (Od.). insanlara tarla bakımını ve Demeter tapımını ögretiyormuş. Gelince altın çivili bir koltuQa oturturlar ozanı. Demodokos Phaiak kralı Alkinoos'un sarayında görevli ozandır. çünkü Musa öğretmiştir onlara ezgi söylemeyi. o da Demodokos'tur. Triptolemos). Metaneira. Anlatıldığına göre. tanrısal bir şiir bağışladı ona. neler yaptıklarını ne güzel söyledin. V I I I . ozan. V. Bunca bin dizelik Homeros destanlarında öylesine usta bir ya da birkaç ozanın sesini. ya da Apollon. Atina'da her ekim ayında yalnız kadınların katıldıkları "Thesmophoria" bayramı kutlanır ve iki tanrıçaya da "thesmophoriai" yani ya­ sa getiren. Başka masallara göre. Athena'nm yardımıyla Epelos yapmıştı onu hani. Ne güzel söyledin Akha'larm destanını. Odysseus'un da yiyordu içi içini. şimdiyse bir ölümlü olarak kalmış. bundan böyle tekmil insanlara ben de diyeceğim ki: Tanrı sevdi onu.[)I:MOIX)KOS ğunu bildirmiş: Demophon alevler içinde bü­ tün dünya bağlarından kurtulup temizlenerek tanrı olacakmış. susturur ozanı ve sorar konuğu­ na niçin acı gözyaşları döktüğünü "dinlerken Argos'luların ve İlyon'un başına gelenleri". Odysseia'da. 44 vd. şölene oturulacak mı. Ozan Demodokos birkaç kez sahneye çıkıp ezgi söyler. Bu macera tanrıçaların ölüm­ lü erkeklerle sevişmelerine bir örnek olarak gösterilir (Od. Demeter'in İasion adlı bir ölümlüyle mace­ rası da anlatılır. halktan saygı görür. Haydi şimdi geç başka bir konuya. bir tekinin adını öğreniriz yalnızca. halkla ilişkilidir. V I I I . V I I I . Aristophanes "Thesmophoria Bayramını Kutlayan Kadınlar" adıyla bir komedya yazarak. Roma'lılann tapındıkları Ceres Demeter'den pek farklı değildir.. ve Troya savaşını söyler. Bu.): Daha çok sayarım. Adından da belli olduğu gibi demos. 487 vd. VIII. Kral Alkinoos da hiçbir şöleninden eksik et­ mez onu. Bunların en önemlilerinden biri Homerik de­ nilen bir hymnos'tur. yemek dolu bir masa çekerler ö n ü n e .). Yalnız Alkinoos farkına vanr Odysseus'un ağladığının. hemen çağı­ rır (Od. sazını asarlar başının üstünde bir çengele ve şölende.. şu tahta at olayını anlat şimdi bize. halkın saydığı ve sevdiği bir kişidir. Demodokos. kimliğini açığa vuracak bir dilekte bulunur. biri de İskenderiye'n şa­ ir Kallimakhos'tandır. D e m o d o k o s . Demeter'e yazılmış birçok övgüler vardır. Bu tapınağın mysteria denilen gizli tapımı bütün eskiçağ boyunca büyük bir saygı görü­ yordu" (Eleusis. Musa çok sever ozanlar soyunu. getirmiş Akropolis'e dayamıştı tanrısal Odysseus da kurnazca.): Ozanlar saygı görürler ve değerli bilinirler bu yeryüzünde yaşayan tekmil insanlar arasında. Sanatı ya Musa öğretti sana. Plutos). olduğu gibi. Keleos. insanlara doğal yasaları öğreten tanrıçalar denirdi. bolluğu simgeleyen Plutos adlı bir oğlu olur (İasion. . Triptolemos kanatlan bulunan sihirli bir arabayla bütün dünyayı dolaşıyor. getirip bir biçimine. yanaklarım ıslatıyordu kirpiklerinden sızan yaşlar. Oysa Demeter'le Anadolu'nun bereket tanrıçası Kybele arasın­ da hemen de hiçbir ilişki kurulamaz. şöyle der ozan (Od. Anlatabilirsen bunları. bedenin de. neler çektiklerini. Demophon'un er­ kek kardeşi Triptolemos tanrının evlatlıgıymış. tanrı kadının kendisi Keleos'la oğullarına Eleusis'teki D e meter tapınağını kurmak öğüdünü vermiş. 125) ve İasion'dan zenginli­ ği. o sıra Odysseus duygulanır. nelere katlandıklarım. seni tekmil ölümlülerden. 478 vd. 2 6 1 vd. llyon'u yıkacak adamlarla doluydu içi. 267 vd. halka söyler. V I I I . oyunda.). sözünü dinler de. ruhun da devineklerini yöneten bu ozandır (Od. Ares'le Aphrodite'nin aşklarını söyler (Od. de­ ğerlidir. kadınların nasıl bu gizli törenler sırasında kadın düşmanı Euripides'i suçladıklarını sahneye koymuştur. destanlık yiğitleri anar.

bazılarını almadı­ ğını gösterir. Babil ve Samî kaynakla­ rından bazı efsaneleri alıp. engin gökler yankılanıp inildedi ölümsüzlerin saldırıları altında. öbürleri. tüm nimetleri verenler. Theseus'un dostu olan bu D e ukalion Kalydon avında da bulunmuş. Tufan sözü ve kavramına rastlanmaz en eski Yunan kaynaklarında. onun da üç oğlu olur: Doros. (2) îlyada'da adı geçen bir Deukalion daha vardır: Girit kralı Minos'la Pasiphae'nin oğlu ve Troya savaşına katılan Meriones'in dedesidir (Meriones). uzun zamandan beri savaşıyorlardı güçlü saldırılarla birbirlerine girerek. koca Olympos sarsılıyordu temelinden. D e m o p h o n . Her birinin yüz kolu vardı onların omuzlarında heybetle savrulan. Homeros kör müydü. Demek ki Zeus Kronos'u yenmekle ege­ menliği hemen ele alamadı. Bu efsane Hellen ırkının atasını kur­ ma işine de yaramış. Olympos'un tepesinde oturanlar. saydıktan son­ ra. 666-735): Ogün tanrı ve tanrıça hepsi azgın bir cenk havası estirdiler. gürbüz elinden fırlayıp uçuyordu yıldırım . Deukalion. ad bırakmadan öbür dünyaya gö­ çüp Hades'in karanlıklarına gömüldüklerini söyler. Demeter. her iki taraf gösteriyordu var gücünü. 630 v d . Demodokos Odysseia destanının en sevim­ li. Othrys'de. Kronos oğulları ve Zeus'un gün ışığına çıkardığı güçlerine dayanılmaz azgın devler. 20. Titan tanrılarla Kronos oğulları ki birileri. Homeros'un kendisi midir? Kör ozan üstüne nice söz söylendi. Titan 'lar da atılıyordu şevkle sıra sıra. ağır bir deprem iniyordu Tartaros'a kadar karışarak gümbürtüsüne korkunç saldırışların savrulan kayaların. insanlığın başına gelen yı­ kımlarının kaynağında bulunan Prometheus ve Epimetheus soyundan olmaları (Tab. şöyle der (Theog. Olympos' kıların saltanatı ancak kendilerinden önceki kuşakla on yıl süren bir savaştan sonra kurulabildi. Şimşekler saçıyordu gökten ve Olympos'tım. 3) hesiodos'un Sümer.I »I V I I K VI I A I N K I I AK SAVAŞI Odysseus da işte o zaman başlar Odysseia' yi. değil miydi diye tartışıldı. Dikildiler Titan'lara karşı korkunç savaşta koca ellerinde yalçın kayalarla. belli değildi kimin kazanacağı. kuşakları. Yürekleri hınçla dolup taşarak tam on y i / cenkleşti durdular. adı Hellen. Bkz. Othrys'le Olympos ikisi de Thessalia'nın birer yüksek doruğudur. belki Tesalya'da uydu­ rulmuş ve kahramanları Deukalion'la Pyrrha Prometheus-Pandora mythos'una bağlanmış olabilir. Yunanlıların Tufan efsanesi da­ ha sonraki bir çağda. en devinekli sahnelerindendir (Theog. Çevrede sonsuz deniz homurdanıyordu. Toprak kükredi birden gür sesiyle. Ksuthos ise çocukları Akhaios'la lon yoluyla A k ha'ların ve İon'ların atası olur (Tab. her birinin elli de kafası vardı güçlü bedenlerinin omuz başlarında. şöyle ki Tufan'dan kur­ tulan Deukalion'la Pyrrha'nın bir oğlu olur. Yüreği dolar dolmaz öfkesiyle bütün gücünü salıveriyordu ortaya. Zeus da artık tutmaz oldu öfkesini.. Okuyucu kendi duy­ gu ve izlenimine göre karar versin. Hellen). ni­ ce mürekkep döküldü. Bu başarının da ancak Y ü z Kollu Devlerin yeral­ tındaki hapislerinden çıkarılmalarıyla sağla­ nabildiği belirtilir. korkunç bir kargaşaya dönerken boğuşmaları. ) . yani geçirdiği bütün serüvenleri anlatma­ ya. ben bugü­ ne dek okuduğum bunca yapıtların hiçbirinde şair Homeros'un gözü gibi gören göz görme­ dim. mağrur Titanlar. Devler ve Tanrılar Savaşı (Titanomakia). ama bunun nasıl olduğunu anlatmaz. Hesiodos Olympos tanrılarına kadar bir­ birini izleyen soyları. gürzlerin. (1) Soylar mythos'unda Hesiodos tunç soylu insanların kendi elleriyle yok olduklarını. Ksuthos ve Aiolos. Ne var ki Yunan mythos'unun Tufan kahramanları Deukalion'la Pyrrha'nın. Tu­ fan. Haykırışlarla yüklüydü atılan her şey. Titan tanrıları. Doros'la Aiolos doğrudan doğruya Dor ve Aiol ırklarının atası. iki tarafın birbirine karışan sesleri yükseliyordu yıldızlı göklere kadar. en ışıklı bir kişisidir. bitip tükenmek bilmiyordu bu kavga. Bu iki dağın tepesinden sürdürülen savaş Theogonia'nın en renkli. Hepsi.

Gyes. D i a . ne kadar güçlü de olsa Titan tanrılar kamaşıyordu gözleri şimşek ve yıldırımlardan. dört bir yanda yükselir duvarları. yıldırımları. Ama ön saftaki Kottos. kulakların işittiği göklerin yerle çarpışmasından doğabilecek görüntülere ve seslere benziyordu. üstünde kökleri bitegelmiştir toprağın. Babası öl­ düğü z a m a n Pygmalion ç o c u k m u ş . Daha büyük olamazdı gümbürtü. sallayıp savuruyordu kutsal alevi gittikçe sıklaşan şimşekleriyle. kutsal bir koru ve D i a n a ' n ı n bir tapınağı vardı. Tunçtan bir duvar çevirmiştir orayı. T a p ı n a ğ a b a ş r a h i p olabilmek için k e n d i n d e n ö n c e k i başrahibi t a n r ı ç a y a kurban e t m e k gerekirmiş bu t a p ı n a k t a . üç kat karanlık sarar dar boğazını. Kalkan tutan Zeus'un buyruğuyla durur orada sadık birer bekçi gibi Gyes. Bu k o r k u n ç d u r u m karşısında Elissa T y r o s ' t a n g ö ç m e y e karar vermiş ve y a n ı n a k e n t i n ileri gelenlerinden bir grupla Sicharbas'ın d e ­ finesini de alarak denize açılmış. t a n r ı Asklepios'un dirilttiği H i p p o l y t o s Artemis'e kaçırılıp İtalya'ya getirilmiş ve Virbius adıyla t a n r ı ç a n ı n kültüne girmişti. a m a halk o n u krallığa seçmiş. D i a n a ' n ı n R o m a ' d a anlatılan efsaneleri Yunan A r t e m i s ' i n d e n esinlidir. gözlerin gördüğü. ö b ü r ü oğlu P y g m a l i o n . O r e s t e s İtalya'ya T a uris Artemis'ini getirmiş ve N e m i ' y e yerleştir­ m i ş . dokuz gece sonra varabilir Tartaros'a. uçsuz bucaksız denizin.gök gürültüleri arasında parıl parıl. yakıcı bir soluk sarıyordu yer oğlu Titan 'lan koskaca alevler karışırken bulutlara. d e s t a n ı n a dokunaklı bir sevda r o m a n ı olarak g i r m e z d e n ö n c e de vardı ve şöyle anlatılırdı: F e n i k e kenti T y r o s ' u n kralı iki ç o c u k bırakarak ö l m ü ş . vurdular zincire yendiklerini ve gökler ne kadar uzaksa topraktan toprağın o kadar altına gömdüler onları. akıl almaz bir azgınlık sarmıştı evren boşluğunu. ve ekinsiz. İ k s i o n ' u n karısı (îksion). dokuz gece ancak onuncu günü varabilirdi yeryüzüne ve tunç bir örs düşse yeryüzünden ancak dokuz gün. kaynıyordu karalar ve ekinsiz denizler. çatır çatır yanıyordu canlılara can veren Ana Toprak. Kottos ve coşkun yürekli Briareus. Ö n c e Kıbrıs'a uğrayıp A p h r o d i t e t a p ı n a ğ ı n d a n seksen g e n ç kız kaçırarak k e n ­ dilerine eş edinmişler. Yamandı gümbürtüsü bu korkunç savaşın ve yamandı gözlere sığmayan görüntüleri. D i a n a . Kapkara saldırılarla ezdiler Titanları. G ö ç m e n l e r . D e i o n e u s ' u n kızı. Bir örs gökten düşse dokuz gün. İşte orada saklıdır Titan lar karanlıkta bulutları toplayan Zeus'un istemiyle. Derken. Güçleri yetmez çıkmaya oradan Poseidon kapamıştır tunç kapıları. bar bar bağırıyordu ateş alan ormanlar. Rüzgârlar da karışıp bu kaynaşmaya savuruyorlardı sarsılan toprağı karıştırıp birbirine tozları. gümbürtüleri. biri kızı Elissa. d a h a çok Apollon'un kardeşi bir ışık tanrıçası sayılırdı (Artemis). Bir yandan öbür yana taşıyorlardı savaşların bağırış çağırışlarını. şimşekleri. K a r t a c a kraliçesi D i d o ' n u n efsanesi Vergilius'un " A e n e i s " . Briareus. yol yol toprağın altına tıktılar onları. Başka bir efsaneye g ö r e . herkes hışımla birbirine girmişken savaş duraklayıverdi birdenbire. D i d o . D i d o b u torbaların içinde Sicharbas'ın altınları olduğu kanısıyla kardeşi­ ni a l d a t m a y a girişmiş. T a u r i s ' t e olduğu gibi b u r a d a da tanrıçaya i n s a n kurban edilirdi. E r k e n çağlardan beri Yunan Artemis'iyle bir t u t u l a n İtalya'lı bir t a n r ı ç a . Roma'lıların g ö z ü n d e D i a n a avcı t a n r ı ç a değil d e . Yolda gider­ k e n g e m i d e n ağzına kadar dolu t o r b a l a r atıyorlarmış d e n i z e . Dört bir yanda. gide gide Afrika'nın Libya kıyılarına varmışlar ve o r a d a karaya çıkmışlar. N e var k i Pygmalion a m c a s ı n ı n d e ­ finelerine göz dikerek Sicharbas'ı ö l d ü r t m ü ş . Böylesine büyüktü gümbürtüsü birbiriyle cenkleşen tanrıların. G e r ç e k t e n d e L a t i u m ' u n b u şehri çevre­ sinde bir göl. Biri çökerken öteki üstüne düşse onun. büyük Zeus'un bu savaş silahlarını. Libya yerlileri Elissa ile . savaşa doymayan bu yüz kollu devler azdırdılar yeni baştan savaşı: Üç yüz taş birden fırladı bu devlerin güçlü kollarından. oysa torbalar kumla d o l u y m u ş . a m c a s ı Sicharbas'ı da n a i p olarak s a p t a m ı ş ve Elissa'yı o n u n l a ev­ lendirmiş.

Hıristiyan ortaça­ ğında Didyma' nın hâlâ orada durduğu ve bel­ ki de canlılığını sürdürdüğü tapınağın taba­ nında çizili görülen haçlardan belli. Işık tanrı Apollon'un gücünü Hıristiyanlar da kolay ko­ lay söndürememiş olacaklar ki. tapınak hiçbir zaman doğru dürüst bir çatıyla örtülememiştir. İlkçağ yazarları bu adın kaynağım vermi­ yorlar. Böylece hazırlanan odun yığını ölüsünün yakıldığı odun yıgmı olacaktır. bir kuyunun üstünde oturur. Dido farkına vanr. gizlice kaçmaya hazırlanır. Efes'te yanan Artemision'u yeniden yapan Panionios'la Milet'li mi­ mar Daphnis seçilir. Dido'nun Aeneas'la seviştiği haberini. gece yarısı gene tanrıların dürtü­ sü üzerine Troya'lılar yelken açtıklarında. bir odun yığını hazırlatır. Destan.Greklerin Anadolu'ya gelmesinden ö n ­ ce tapındırdı herhalde Didyma'da. Sicharbas Sychaeus olur.adamlarını iyi karşılamış. Anadolu'nun yer adlannın çoğu gibi. Aeneas boyun eğer. hemen arka­ larından gelen puta tapanlar haçları birer dai­ reyle çevirmişler. İtalya'ya gidip yeni bir kent. bu Fama gider dünyanın dört bir yanına yayar haberi. as­ lanlarla süslü yolu yürüyerek varırlardı tapına­ ğa. bu sırada komşu kral İarbas Dido'nun bir yabancıyla sevişme­ sini rezalet sayarak Dido'yı sıkıştırır. Anna diye anılan kız kardeşi belki de ilerde Anna Perenna adıyla tapılan Roma tanrıçasıyla bir tutulabilir (Aineias. onu Yunan diline bağlamak amacıyla yapılan bütün açıklamalar yetersiz­ dir . beraberliklerini yansıtan ne varsa hepsini oraya yığar. Didymeion'a gelen duacılar. o sırada ölen kocasının ruhunu yatıştıracağını söyler. Vergilius kraliçenin Aeneas'a Troya savaşını nasıl anlattırdığını uzun uzadıya gözümüzün önüne serdikten sonra. Oysa Didym-kökü Y u nanca değil. Hemen Fama diye bir tanrıça çıkar ortaya. tanrıça Aphrodite'nin düzenlerine kurban gider. Ne var ki yeni Didymeion 150 yıl boyunca Milet'in hazinesini yıprattığı halde. ya da ikizler tapınağı a n ­ lamına gelen bu ad. Bu serüven Latin şairinin en güzel. ne var ki yöre krallarından biri ona talip çıkar. en içli dizeleriyle dile gelmiştir. Elissa da bir öküz derisini öyle ince şeritler halinde kesmiş ki. ya da tanrı Apollon'un sevdiği ikizlerden gel­ medir diyenler var. Anna Perenna). sonra kılıcının üstüne atılarak kendini öldürür. üç aylık bir düşünme süresi ister. bir türlü tamamla­ namamış. Nitekim Apollon'a . Bu kent sonradan Kartaca diye anılacak Roma'nın düşmanı. Dido aşkını kız kardeşi Anna'ya açar.Apollon adı da Yunanca değil. Uzaklaşan Aeneas ufukta sevgilisininin yanan mezarından yükselen dumanları görür. bü­ yük bir kavga kopar. ikiz tapınak. Elissa orada kraliçe olur. Pers savaşlarından sonra İonya'nın yeniden kalkınmasıyla Miletos Didyma tapınağını bir daha kurmak ve bilicilik merkezini canlandır­ mak yoluna gider. Bu iş çok büyük çapta tu­ tulur: Mimar olarak. bir av sırasında fırtına ve doludan ka­ çan Troya'lı kahramanla Kartaca'lı kraliçenin nasıl bir mağaraya sığınıp orda Eros'un okla­ rına dayanamadıklarını. Aeneas'm Kartaca topraklarına ayak basmasıyla başlar. dedikodu­ yu simgeleyen. büyük bir aşk harlayışıyla birbirinin olduklarını anlatır. Yunan öncesi bir zamandan kalma olsa gerek. Üç ay sonra da bir odun yığınının üs­ tüne çıkarak kendini diri diri yakar. büyük Afri­ ka kentidir. Didyma-Didymeion. ev­ lenmek ister. Zaman geçer. İonya'nın en büyük kenti Miletos'un Didyma denilen yerde kur­ duğu Apollon tapınağına "Didymeion" denir­ di. bir devlet kurmaktır. kentini kurmakta olan kraliçe Troya'lı kahramanı görür görmez çarpılır. kaderi Dido'nun yanında keyif sürmek değil. aralarında sert bir tartışma. iki doruklu bir dağdan. kara sularda gör- . bir öküzün pöstekisine sığacak kadar toprağı seçip oraya yerle­ şebileceklerini söylemişler. Vergilius'un bu efsaneyi kullanarak yarattı­ ğı öykü şöyledir: Elissa'nın adı Dido'ya çevri­ lir. Aeneas'la bir­ lik. ama komşu krala karşı koyamayacağını bildiği için. Panormos l i manında karaya iner ve dört Idlometrelik. epey bir toprağı elde edip oraya bir kent kur­ maya koyulmuş. Aşkı ona her şeyi unutturur. Elissa bu isteği tiksintiyle karşı­ lar. kraliçe sevgilisini alıkoyamayacagını anlar ve canına kıymayı göze alır. Bitince Didyma tapınağı dünyanın sekizinci harikası olacaktır. Delphoi'de olduğu gibi Didyma'da da fal­ cılar kadınmış. Tanrılar da Odysseia misali araya girerler ve Aeneas'a haberci gönderirler ki. Ellerinde kutsal bir değnek. Dido gidişlerini gözler.

(1) Bir Trakya kralı. orta halli bir insanın toplum içinde Dike tanrısal kavramını nasıl görüp. Şiirde bir tanrısal varlık olarak canlandırılan Doğruluk gitgide soyutlaşır Yunan düzyazısın­ da ve sonunda Platon'un bunca diyalogunda. Britomartis. Kardeşi Perses'ten haksızlık gören ve yargıçlarca korunmayıp hakkını alamayan Hesiodos'un Dike'ye bu övgüsü patetik ol­ makla kalmaz. bir cennete dönüyor.): Eriyen karlarla beslenip taşan bir ırmak gibi köpürüyordu Diomedes ovada. her türlü yiğitle. Bu bölüm Hesiodos'un bü­ tün hayat felsefesini verir. Sophokles de Elektra tragedyasında. Doğruluk üzerine kurulu bir insan cenneti. nereye yerleştirdiği açısından in­ celemek istiyoruz bu parçayı. Yoksulluk. Soylar mythos'u dünyayı bir cehenneme çevirmekle bitmişti. Babası gibi ünlü. orada tanrıça Athena ona destek olup. giderek tanrılar­ la bile boy ölçüşmeye kışkırtır onu. kendilerine yargıç deyip de rüşvet alarak eğrilik yoluna sapan krallara da etkin bir derstir. Troya önünde savaşan Argos'lu yiğitlerin en yama­ nı (Tab. Dike tanrı Zeus'tan gelir. Herakles. Tanrı sarhoşluğuna kapılmış kadı­ nın ağzından gelişigüzel dökülen sözleri ve­ zinli dizeler halinde dile getirmek de bilici ra­ hiplerin göreviydi (Brankhos. ama insanlar dünyasında öyle olma­ dığını söyler. . 23). simgelediği başlıca soyut kavram hak. "krallara" yani kadılara. şiirde de. dile getirenlerin başında da Aiskhylos gelir. Diktys. Dike sözcüğü. Diktynna. Bölüm bir hay­ van masalıyla başlar (İşi. V. mahke­ mede verilen hüküm için de. Themis'le Zeus'un kızı ve Eunomia ve Eirene'yle birlikte Hora'ların biridir. Bundan kurtuluşu adalete güvenle. onun içindir ki. yargıçlara seslenen şair hay­ vanlar dünyasında kaba kuvvetin hüküm sür­ düğünü. 472 vd. "diken didonai" deyimiyse ceza görmek anlamına gelir. düzyazıda da çok adı geçer. 202 vd. adaletin uygu­ landığı mahkeme için de kullanılır. Dike'yi insanların arasına almak. (2) Tydeus'la Deipyle'nin oğlu. insan Pandora'nın işlediği suç ( k i buna da suç denmez ya. bir tedbirsiz­ likti sadece) yüzünden ne kadar kötülük var­ sa. Dike yani doğruluk toplulukların varlığını ve mutluluğunu sağlar. Bu kavra­ mı incelemeye değer. Bkz. İki ben­ zetmeyle Diomedes'in atılganlığı dile getirilir (İl. Dike. Danae. umutsuzluk sarmıştı ortalığı. Yalnız Hesiodos'u tanımak bakımından değil de. 750 vd. Adı Yunan dilinde birçok anlamlara gelir. Hesiodos burada tanrıça Dike'ye uzun bir öv­ gü yazar.). Dike insanlar arasında yaşar. V. Troyahlara saldırınca. (İl. 142): Tıpkı bir aslan gibi kudurmuştu işte dev yapılı Diomedes. benimseyenlerin. insanlığa yarar ve iyilik getiren tanrı. Yeryüzü de yeni baştan bir altın çağa. Ahla­ kı her şeyden üstün tutan bu şair. Zeus'un yağmuru yağınca sağanak sağanak. doğru­ luk ve adalettir. Ülkesine ge­ len yabancıları atlarına yem olarak verirmiş. Di­ ke kavramından Yunanlıların ne anladığını iyice kavramak için başlıca kaynaklarımız H e siodos ve tragedya yazarları olsun. Brankhosoğulları). gerçek bir tanrı oluveriyor.). işlenen suçun hemen peşinden Dike'nin öç tanrıları Erinys'lerle bir­ likte geldiğini ileri sürer (Elekt. Diomedes'e verilen sıfatlar hep savaşta üstünlük gösterir niteliktedir. Bkz. özünün nitelikleri.).dükleri ışıltıları yorumlarlar ve bilicilere f ı s ı l darlarmış. Hesiodos'un bu yüce görüşünü tragedya yazarları da benimser. İnsanlar arasında Dike vardır. Dike. 87 vd. Kratos'la Bia'yı kendine başlıca yardımcı eden Zeus burada bir zorba olmaktan çıkıyor. hepsini başlarına bela etmişlerdi. Diomedes. Diomedes'e bütün bir bölüm ay­ rılmıştır Ilyada'da. güçlü bir at sürücüsü olmaya özenir Diomedes. doğruların ocaklarında mutluluğun ürünleri bulunduğu­ nu söyler (Ağam. onu her işte uygulamakla gör­ mek ve salık vermek Hesiodos'un Yunan dü­ şüncesine en büyük katkısıdır. Diomedes'i kendi atlarına yedirerek bu vahşi töreye son vermiş (Herakles). toplum içinde yeri ve etkisi araştırılan "to dikaion" diye cinsiz bir felsefe kavramına döner. Hesiodos'un ikinci büyük eseri "İşler ve Günler"de Dike'ye 180 dizeye yakın uzun bir bölüm ayrılmıştır.

gelir. Aineias'ı. yıkar sınırlarını. art arda altı Troya'h öldürür. yavrucuğum. D i o n e . dinsel kişiliği dal budak salmış. insanlığın derine giden birçok düşüncelerini bir araya toplayıp yansıtan bu tanrının incelenmesine "Bakkha'lar" oyunundan aldığımız bir par­ çayla başlamak istiyoruz. Kavga Troya'Ularla Akha'lar arasında değil artık. epey de çektirdik birbirimize. Diorfiedes "Thebai'ye Karşı Yediler" desta­ nında da rol oynar.). ağır acılar dindi. Alneias'ı çekiyordum savaştan. Odysseus'la birlikte gece keşfe çı­ kar. sildi iki eliyle Aphrodite'nin bileğindeki özü. Homeros destanla­ rında bu tanrıça Zeus'Ia evlenerek Aphrodite'nin anası olur. akar hızla. iki insanın kaldıramayacağı kadar ağır bir taşla yaralar.. 253). taşar o ırmak. tapımı çe­ şitli ve ayrıntılı inanç ve görüşleri. sanat ve yazınında ne denli bir yer tuttuğunu Apollon'a ayırdığımız bölü­ mün girişinde tanımlamaya çalıştık. Biz Olympos'ta saray kurmuş tanrılar çok çektik insanlardan. babasının öcünü al­ mak üzere Epigon'lar seferine katılır. Destan boyunca sa­ vaşta da. çok kalabalıktılar. Danao'lar başladı ölümsüzlerle çarpışmaya". İnanıyoruz ki. 272-279). Glaukos'la çarpış­ maktan vazgeçmekle konukluk kurallarına saygısını belirtir ( İ l . Dione kollarıyla sardı kızını.) (Glaukos. Diomedes'i de gök gözlü Athena saldı senin üstüne. Troya'hlarm sıraları Tydeus oğlunun elinde oluyordu iste böyle darmadağın. atlarını alıp götürürler. At adam Kheiron tarafından yetiştirilen Diomedes de dedesi Adrastos'tan Argos tah­ tını miras aldıktan sonra. yara iyi oldu. llyada'dan sonraki destanlarda Odysseus'la birlikte Lemnos'a gidip Philokte'tes'i aradıkları anlatılır (Philoktetes). Ama şunu bilmiyor Tydeus'un o çılgın oğlu: Ölümsüzlerle savaşan insan çok yaşamaz". Hesiodos Dione'yi Okeanos'la Tethys'ten dogma üç bin Okeanos kızı arasında sayar (Theog. taşkın canlı Diomedes vurdu beni. tutamaz onu üst üste yığılı toprak. Troya'h gözcü Dolon'u öldürürler ( X . Bu ceza ona yaraladığı Aphrodite'den gelmeymiş. "Euripides'in bu tragedyası eski Yunanistan' da Dionysos dininin İncil'i yerinde" idi. VI. Dionysos adındaki tanrının i l k çağ din. Aphrodite ile yetinmez. yasa. Ares'i de yaralar Diomedes ( V .). Böyle dedi. 12 vd.DİONYSOS birdenbire kabarır. öldürmeden önce de birçok sırlar alırlar ağzından. iki esir aldıktan sonra Pandaros'u da tepeler ( V . kapandı dizlerine. Güzellik tanrıçası oğlu Alneias'i korumak için savaşa karışıp da Diomedes'in kargısıyla yaralanınca. taşkın canlı da olsa. öğütler verir. Diomedes. tekmil insanlar arasında onu severim en çok. ya­ rasını i y i eder ( İ l . töre bilmez bir yiğit değildir. Lykia'k yiğit Pandaros tarafın­ dan yaralanınca büsbütün kudurur. sevgili oğlumu. göz göre göre bir kötülük mü işledin ki?" Karşılık verdi cilveli Aphrodite. Sabahat­ tin Eyuboglu'nun Fransız bilgini Mario Meunier'nin çevirisinden dilimize aktardığı "Bakkha'lar" kitabının önsözünde söylediği gibi. Diomedes. korkunç bir katliam yapar­ lar. önderlerleri Rhesos'u öldürüp.): Aphrodite. D i o n y s o s . okşadı diller döktü: "Hangi tanrı kıydı sana. 290 vd. Biz de. 370 vd. V. Bellerophontes). Troya savaşı bitip de Argos'a dönünce kendisini al­ datan karısı Aigialeia'nın kurduğu tuzaktan zor kurtulmuş. karada da ön planda görürüz Diomedes'i. 855 vd. dedi ki: "Aldırma kızım. Babası Tydeus Adrastos'un damadı olmak bakımından bu seferde ön planda savaşmış ve büyük bir ün kazan­ mıştı. Dione onu tam bir ana şefkatiyle sarar. bağrına taş bas.. efsane. Diomedes gücü kuvveti ve gözüpekligiyle Yunan ef­ sanesinde Herakles'ten hemen sonra gelen üstün bir yiğit sayılır. o sırada oğlunun yardımına koşan Aphrodite ile çarpışır. yok eder insanların el emeğini. bol çiçekli bahçelerin duvarları tutamaz onu. sık dişini. dedi ki: "Tydeus oğlu. Karşılık verdi yüce tanrıça Dione. bu parçanın gereğince yorumlanması bize Dianası Dione'nin . Sonra Trakya'lıların kam­ pından geçerken. ama dayanamıyorlardt.

Oralarda korolarımı top­ ladım. dağlarda Bakkhos alaylarının ardından! Sarılıp gezmek benekli ceylan serilip yatmak toprağa! Yakalayıp boğazlamak yaban Kanlarını içmek. Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar. yorulmadan koşuyorum. Euhoi diye bağırarak Bakkhos'un şerefine. durmayın.. çiğ çiğ yemek Euhoi! diye bağırınca Bromios. Dionysos'a hoş gelen Trieterit bayramlarında Koşmak ne güzel. Semele'yi besleyen toprak. tyrsos'u sallayarak başına sarmaşıktı çelengi takarak Dionysos'un ardından gidene! Haydi. Baktrla'nm uzun surlarım. tekelerini. >J'> Hellen ülkesinin mutlu şehirlerine. T a n r ı T h e b a i ' d e gerçekleştirmek istediği amacı da anlattıktan sonra. çamların! Giyin benek benek ceylan postunu. Orada karıştı coşkun davul sesleri Phrygia kavallarının tatlı nefeslerine. Moira'lar vakti doldurunca Zeus doğurdu boğa boynuzlu tanrıyı. görmesin diye karısı Hera. saadet diyarı Arabistan'ı. ayinlerimi öğrettim. Ne mutlu bahtı açık olana. takın artık sarmaşık çelenklerini Açılsın çiçekleri. sesini korolara karıştırdılar. postuna. ne mutlu tanrıların sırlarına erene! Hayatını temizleyip günahlardan ruhunu Bakkhos'a verene! Yıkayıp bütün kirlerini dağlarda Tanrının delisi olana! Ne mutlu. benim için. çarpıldı Zeus'un yıldırımlarına. sar­ maşıktı asayı verdiğim ilk şehir Thebai oldu. başına bir çelenk taktı yılanlardan. O zaman Kronos'un oğlu Zeus aldı düşen çocuğu. O tanrılar ki bu. tanrımız Bromios uğrunda durmadan. indirin Bromios'u Phrygia dağlarından. şimdi ben. Kadmos'un kızı Semele'nin yıldırım dolu şimşekler içinde doğurduğu tanrı. Tanrılığımdan soyu­ nup insan suretine girdim. bal akar. üç sorguçtu miğfer giyen Korybant'lar çembere gerilen deriyi. Sonra. anası. açılsın güzel meyveli yeşil saparnanın! Bürün yapraklarına meşelerin. kadınlarının çıplak vücutlarını ceylan postlarıyla sarıp ellerine thyrsos'u. Media'nm buzlarla örtülü topraklarını. tanrı babanın tanrı oğlunu. kim o. doğum sancıları içinde. Bakkha'lar. Ey Thebai. . Onun için Mainad'lar yılanları toplar. Ben Lydia'nm al­ tın ovalarından geliyorum. etlerini! dağlarına! süt akar. Korybant'lar davulu Rhea anamıza verdiler Bakkha'ların çığlıkları arasında gümbürdesin diye. Barbarlarla Hellen'lerin karışık yaşadığı.o n y s o s tanrıyı b ü t ü n ü y l e k a v r a m a k ve d o ğ r u yolda a n l a m a k olanağını verecektir: T r a g e d y a ' n ı n açılışında D i o n y s o s s a h n e y e çıkarak şöyle k o n u ş u r : Dionysos — İşte ben. ne mutlu.. Phrygia'nın O zaman yeryüzünde derelerde derelerde şarap akar. yansın elinde narteks'lerin sönmez ateşi! Yakındır yeryüzünün korolarla coşup taşması. olaylarıyla. orada icat ettiler. atılmak Lydia'nm. Hellen toprağında Bakkha'ların keskin çığlıklarıyla çınlattığım. süslen ak koyunların yününden örgülerle. dinimi. can verdi düşürüp karnındakini. dağa. eski bir zamanda. tuzlu denizin kıyılarında uzanan bütün Asya ülkesini. güzel hisarlarla süs­ lü şehirleri dolaştım. Kim o. Onu coşkun Satryr'ler Ana Tanrıçadan aldılar. yoluyla kutlayana Kybele anamızın cümbüşlerini. saçlarına örerler. Thebai top­ rağına ayak basıyorum. yüce Tmolos'u aştım. dağdan Dionysos delisi kadınların gergeflerini. Euhoi sesleriyle Dionysos'u kutluyorum. Ey karanlık diyarı Kureta'larm. yolda gezen? Kim o. getirin Dionysos'u. mekiklerini bırakıp kaçtıkları dağlara. yolda gezen? Çekilsin herkes damının altına. Zeus'un oğlu Dionysos. temizleyip kapansın bütün ağızlar. İran'ın güneşten kavrulan kırlarını. şimdi ken­ dimi Hellen'lere tanıtmak istiyorum. Bakkha'lar k o r o ­ su girer ve aşağıdaki ezgiye başlar: Bakkhalar korosu: Asya topraklarından geldim. Bromios geliyor. sokup kendi baldırına altın kancalarla kancaladı.

tanrının öbür adları gibi bir ses ben­ Euhios. hos adının Trakya kaynaklı olduğu ileri sürül­ ( 1 ) A D L A R I . Broanlamlıdır. bu dag ise Homeros'un İlyada'sında Trak­ ya'da gösterilir (İl. İobakkhos olarak da karşımıza çıkması tanrıya bir adla değil.' Aynı kaynaktan olduğu yukarda okunan par­ İakkhos ise çığlık anlamına gelen "iakkhe" ça boyunca da anlaşılan Dionysos'un adları sözcüğünün erkek adına çevrilmesidir. ruğuyla Dionysos'u çocukken bu dağın peri­ hür. Diotın ve ondan türeme su. da çıkardığı ses ve ünlemlerle dile getirilir. hem yabancı. Bu Dionysos Nysa tanrısı.ı İm tlıeon'una aykırı düşen bir tanrıdır. Bu metinde de görüldüğü g i b i se de. gümbürtülü anlamındaki bu sıfa­ ve -nysos diye iki kökenden katışıktır. hem de Hellen pantan'da da Nysa dağları vardır. Anadolıı'd. giderek Nysa Zeadlarının ardında ya da kaynağında insan dü­ us'udur demek. rinde söylendiği gibi. Gerçekten de Euhios. açıkça bir ses benzetmesidir ne bugün büsbütün açıklanmış değildir. da görülür. Dia. nın kırda. bayırda kendinden geçmiş olarak çok adlılık olsa olsa Anadolu Ana Tanrıçası tanrı coşkusu içinde koşunca bağırdığı "EuKybele ve onun benzeri Artemis'te görülür. Bakkha'lar alayı Olympos tanrısı bu kadar çok adla anılmaz. bu anlama gelen Liber olmuştur. ki bu kö­ ğayla karışan. Euhios ve îakkmektedir: Dionysos. fırtına ve davul Zeus'un özneden gayrı hallerinde görülen gürültüsünü yansıttığı görülür. adı taşıyan birkaç dag ve Aydın yöresinde Lübnan buhurunun dumanları. elinde kızıl alev saçan narteks. Dionysos'un baştanrısı olduğu sihirli gür saçları rüzgârda. ateş. Birincisi yani Dionysos adı bugü­ mios'a gelince. Bakkhos. biraz ötede Dithyrambos ve başka zetmesi. tıpkı İda dağı için Homeros metinle­ sözcük arama boşunadır. bir ünlemden türediği kanısını uyan­ metinlerde de îakkhos ve lobakkhos. adları da insanın doğa karşısın­ lamına gelmektedir. ama Tesalya'da. özgür. Zeus'un buy­ içindir ki. çayıra giden bir tay gibi hos gizemlerini kutlamak anlamını taşır ve anasının ardından. karışsın. birçok adlarla seslenildüşündürücüdür ve Bromios. Bromios ve hos gibi. kavalların tatlı seslerine". tanrı da ''HeyBakkha'lar. dağ hangisidir? Herhalde özellikle hiçbiri. sizi dağdan dağa koşturan Bakkhos ne demek? "Bakkheuo" diye bir f i i l . O zaman Bakkha. bir doğa tanrısı olarak yüksek bir dağın do­ koşun Bakkha'larl ruğunda doğmuş ve o dağla simgelenmekteIrmağından altın akan Tmolos'u dir. Nysa (Sultanhisar) adlı bir kentin yıkıntıları Bakkhoş. (2) DOĞUŞU. Bakkatılır bir ok gibi ileri. Diove gürleyen. Neymiş bu Nysa? "Vahşi hayvanlar yatağı Nysa dağı" deniyor Bakkşüncesi ve mantığıyla kurulmuş bir kavramsal ha'larda. Dionysos do­ (Dios. koşun. doğan anlamına geldiğini ileri sürerler. efsanelik bir dıkları kalıpların baskısından da kurtardığı dağ diye gösteriliyor: Hermes. VI. 133).yükselir sanki yerden. bu koşturur peşinden dağlara düşmüş koroları. Dionysos dışardan gelme İm Makedonya'da. bunlar Bakkhos coşkusuna kapılmak. D i i ) kökeni taşımakta. Ama Nysa İda ile bir tu­ yani şarap ve sarhoşluk insanları içinde yaşa­ tulmuyor. hoy" ya da "Euhay" seslerinden türemedir. Bakkhos adının kendisini açıklamaz. Nysa adı Olympos ve İda gibi yüksek dağla­ Ve haykırır ruhları coşturan sesiyle: ra verilen bir genel ad olsa gerek. Hiçbir dırır. Dionysos coşkusu. tam ğaralarında nympha'larca büyütüldüğü gibi). Bu tanrıyı . giderek Hindistan ve Arabis­ tanrıdır. Ro­ lerine emanet etmiş (tıpkı Zeus'un Girit ma­ ma dininde de Dionysos'un Latince adı. ne Euhoi sesleriyle çağırın Euhios tanrıyı! var ki bu açıklama Yunancada desteksiz kalır) Phrygia'dan kopup gelen güzel çığlıklar tanrıya verilen öbür adlar da anlamsızdır. buna Nysa eklenince. özgürlük veren sıfatı takılmış. doğayı simgeleyen ve tanrı ol­ ken Latince Deus'ta görüldüğü gibi tanrı an­ duğuna göre. şenlendiren kadınlar! Dionysos adının etimolojisi böylece açıklan­ Kutlaym Dionysos'u madığı gibi (kimi mitograflar bu adın iki kez derin gümbürtülü davullarınızla. Bakksıçrar. "bakkheion" diye bir isim geçer sözlüklerde. sevinç içinde. açıklamalarda Nysa. bu tanrıya Yunanca "Eleutheros".

Efsanenin anlam tım" deyimi. dınca gördüğü bu tutumu yadırgar Pentheus. dışardan gelme bir tanrısal varlığı ovalarından geliyorum". belli. Oysa Euripides'in tragedyasından da bütün araç ve gereçleriyle görmek ister. Ne var ki İlyamuş heykeli bulunan Ana Tanrıçadan başkası değildir. Dionysos bir aylık çocuğu da Zeus alıp baldırına koyar ve Lydia-Phrygia tanrısıdır. şarap ve kendisine tapınanların alayıyla birlikte yurda döndüğü ve dışardan getirdiği bu armağanları Doğuş efsanesi buna örnektir: Anası Kadkendi yurttaşlarına (Pentheus Dionysos'un mos kızı Semele Zeus'la birleşir. ama o da Pentheus gi­ miz davulları. vect karakteri her iki ta­ miş ve Dionysos. kör edilir (Lykurgos). ta Hindistan ve Arabistan'dan gelişi <)/l . tanrı Yunanistan'da epey tutunmuştur bes­ araç ve gereçlere başvurulmasıyla da belirir. Homeros des­ anamızın cümbüşlerini).. aynı davranışlara. Bakkha'ların çılgınlığı Kybele törelerinde (3) K A Y N A K VE NİTELİKLERİ. Alın Phrygia'dan getirdiği­ Lykurgos Trakya'lıdır. ona karşı direndiği Dionysos üstüne anlatılan efsane ve masallarda dile gelir. tanrının kendini tanıtlamasına ve simgesi de şudur: Hellen'lerin baştannsı da tıpatıp uygundur: "Ben Lydia'nın altın Zeus'tur. bölgenin törelerindendir. Dionytopraklarından geliyorum" ve "Tmolos'u aş­ sos ise baldırından doğar. Bu efsanenin merkezi olarak gösterilen bölge Şöyle der: "Yabancı bir sihirbazdan da bah­ de önemli: Boiotia ve başkenti Thebai Yuna­ sediyorlar. dümbelek. tan­ daki parçada geçen Korybant ve Kureta gibi rının kaynaklarını açığa vuran anlatımlarda deyimler Dionysos kültünü hem Kybele.. mor yanakları varmış. dışardan gelme bu güçlü pımda aynı simgelere. anamız Rhea ile benim için icat bi kovalamaya kalkar "Dionysos'un sütnineedilmiş olan davulları. nitekim Semele'yle doğum efsanesinden gözlerinde Aphrodite'nin sihri parlıyormuş".turistik bir gezi gibi bir şey . böy­ Dionysos'un asıl kaynağı açıkça ve bütün ay­ lece yıldırımla çarpılıp ölür. siyah dı.benimsemekte Yunanistan'ın güçlük çektiği. bu Rhea denilen lerini".. ne oluyor? Çelişki şöyle çözümlenmiş: Yuna­ nistan'da doğduğu halde tanrının Uzakdoguya bir yolculuk yaptığı . Bakkha'lara: ". kha'lar"ı yazdığı çağa kadar çok şey değiş­ kendinden geçme. t e f ve f l ü t de Asya denilen (Semele. onu latılıyor. kokulu saçları. Kılığı kıyafeti.". "Ne mutlu yoluyla kutlayana/Kybele nan bir ödlek gibi gösterilir. Pentheus). bu yüzden de ceza tanrıça Manisa dağı eteklerinde kayaya oyul­ görür. Homeros destanla­ ikinci bir doğumla meydana çıkarır. bölgenin özelliklerini taşır da ondandır ki ka­ böyle bir bağlantı kurma çabasının ürünüdür. mıştır. bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kurulu­ dur: Tepki ve direnç. Dionysos'un ManiHomeros destanlarında adı bir tek kez ge­ sa-Bozdag-Sarde yöresiyle ilişkisi dram bo­ çen Dionysos için aynı tepkiyi dile getiren bir yunca sık sık belirtilir: Dionysos şöyle der başka efsane anlatılır: Lykurgos efsanesi. Daha sonra da Penne yapıp yapıp onun buyruğuna sokmak. Lydia'dan gelmiş. Karnındaki yedi rıntılarıyla belli olmaktadır. Dionysos cümbüşleriyle Kybele'ninda'daki bu parçada Dionysos insandan kor­ kilerin bir olduğunu Bakkha'lar da söyler kup kaçan ve denizin içindeki tanrılara sığı­ (yuk. Kybele ve Dionysos tanlarının zamanından Euripides'in "Bakdinlerinin özünde bulunan orgiastik coşku. tavırlarıyla bu Semele efsanesi işte bu amaçla uydurulmuş. şu medir. sonra. da tutarsız değişiklikler yapılmasına yol aç­ hem de Girit'li Zeus kültüne bağlamaktadır. Denebilir ki. Sonradan ve kendilerini hadım eden Pessinus rahiplerinin bir amaçla uydurulduğu besbelli olan Semele tutumunu andırır. Pentheus tipi de buradan çıkmıştır D a v u l . "Vatanım Lydia'dır" dan çıkmış olarak göstermek gerekiyordu. yani Bakkha'ları.sonra da asma kütüğü.. Bu ikinci rında düpedüz Asia diye anılan yöreden gel­ doğum motifini Athena'da da görmüştük. on­ theus'la konuşurken. Bakkha'lar korosunun İ l k sözü "Asia farkla ki Athena Zeus'un kafasından. der Dionysos. nistan'da en tutucu ve gerici bir yöre sayılır­ sarı perçemleri. Kaldı ki gene aynı yukarve Thebai hanedanından doğuş efsanesi. ama sevişti­ teyze çocuğu olur) bin zorla benimsettiği an­ ği tanrının gücüne tam inanmamıştır ki. Dionysos Thebai'de Semele'den doğ­ Her üçünün de Anadolu-Girit kaynağından muşsa.

. deği­ şim halindedir. Dionysos'un öbür doğa tanrılarından daha etkili. yaşamına yön verenleri simgeler. tüyler ürpertici hayat ay­ nasında görülür. Dionysos tanrının insana verdiği bu gücü akıl ölçüsüne vurup değerlendirmek Euripides'in "Bakkha'lar" oyununun belli başlı bir konusudur. insan­ ların tanrıları memnun etmek için içtikleri şa­ rabın kendisidir. Zeus). Attis gibi doğanın mevsim mev­ sim değişmelerini de kişiliğinde simgeler. yani tanrılaşmak. insan için ulaşı­ mı en çok özlenen bir aşamadır. facialar. böylece gerçeğin gerçeküstüne ulaşması ve gerçeğe gerisin ge­ ri inmesiyle doğal bir kasırga olan hayatın dalgalan yansıtılmış olur. En yüksek zekâların varacağı hikmet bile onlar karşısında âcizdir. ama yaratıcılığın bu tanrısal soluğun dışarıya vurmasıyla elde edilebileceğini anlamıştır in­ san. ama onun simgelediği asıl büyük kuvvet doğanın kendisi değil. insanla doğa arasında bir ilişki. kimi kez de Bakkha'ların ağzın­ dan şöyle dile getirilir: Teiresias — Yalnız ikimiz doğru düşünüyo­ ruz. şiirin en insancası sayılacak bir yazın tü­ rü olan tragedyayı esinlemiş olmak bu tanrı­ nın bir tek tanrısal güç olarak değil de.. tanrıyla karışma ve tanrılaşma yetisini dile getirir. hem de doğaüstü bir olayı dile getirip simge­ ler. yarattığı korkunç dramlar. sürekli devinim. Azgın kadınları Aphrodite'ye iten Dionysos değildir. Oysa tam tersine bu coşku insanı doğayla birleşti­ ren. "Mainomai" de "enthousiasmos" da işte bu tanrıya erme.. As­ ma kütüğünün yeryüzüne yayılmasıyla uygar­ lığın buğdaydan sonraki aşaması gerçekleşti­ rilmiş. Adından ya da adlarından da belli ki Dionysos bir değil. bir hikmet saklıdır". doğayı en belirgin biçimlerle yansıtan dağlar­ da. yabani hayvanlar ve yaratık­ larla bir arada yaşar ve coşar gösterilir. yaratıcılı­ ğın kökeninde bulunan değişim yapma gücü­ ne kavuşmuştur. Bakkhos'un sarhoşluğunda da. Adonis. Ad­ lan "mainomafden türemiş olan Mainad'lar bir çeşit çılgınlık içinde doğayı dolaşırlar. törelere ve ahlaka karşı işlenmiş bir suç sayar. afetler tragedya denilen o şaşırtıcı. yırtıcı azmana dönüşür. hem doğal. ormanlarda. kolek­ tif bir güç olarak gerçekleşmesinden ileri ge­ lir. Dionysos bu ereğe varmanın yolunu herkes için ve kolay kolay açar: Bu yol şarap ve sarhoşluktur. ona dilediğin adı verebilirsin. Bu yüzden durgun değil. onlara günlük üzüntülerini unuttutur. ötekilerin akılları başlarında değil. Bu tanrı. hem insan.fışkırdıgına hiç şüphe kalmamıştır (Kybele. Bu itiliş onların tabiatında vardır.. iki büyük alan ve akımı kavradığı gö­ ze çarpar.. Osiris. Kişinin bilinçüstü ve bilinçal­ tına dek erişebilmesi bu tanrının etkisiyle ol­ muştur. insanlar için en başta gelen iki tanrı vardır: Biri Demeter tanrıça ya­ hut toprak. Dionysos tanrının niteliklerini ele alacak olursak.. . Kybele ve öbür doğa tanrıları gibi. Yunan dili bu güce eren insanın duru­ munu iki sözcükle yansıtmıştır: "Mainomai" ve "enthousiasmos". Bakkha'lar yerine ve anına göre kadın kişiliğinden vahşi hayva­ n a . evrensel yaşamın özellikle in- sanın beden ve ruhu aracıyla yansıyıp oluş maşıdır.. dininin öbür sanat kollarından daha üs­ tün. bütün bir insanlık halidir. Bu gerçek "Bakkha'lar" tragedyasında kimi kez kâhin Teiresias'ın. Bakkha'lar tragedyasında bu halin parlak bir belirtisi dile getirilmiştir: Dionysos hem tanrıdır. Kaba aklı simgeleyen Pentheus Bakkha'ların çılgınlığını bir ayıp. Bu içki dertlilerin derdini avutur. İlkin bir doğa tanrısıdır. çılgınlığında da geleceği görme kudreti saklıdır. onu içenleri tanrı uykuya kavuşturur. ama insanlığın evresinde de yalnız ta­ rımla açılamayan bir çığır açılmıştır... insan an­ cak şarabı elde ettikten sonradır ki. ölümlülerin kuru yiyeceklerini veren odur. Asıl akıl yolu da bu mutluluğa eriş­ menin çarelerini arayıp bulmaktır. Senin (Pentheus'un) sözle­ rinde sağduyudan eser yok. Doğa sırlarına ve gücü­ ne ermek. ona cenneti yeryüzünde yaratan bir mut­ luluktur. insanı doğanın sırlarına erdiren büyülü bir güçtür. Bu dalgalanmanın insanlık dünyasında açtığı yaralar. Öteki de Semele'nin oğludur ve Demeter ka­ dar kudretlidir: Üzüm suyunu bulup insana veren odur. Senin alaya aldı­ ğın bu yeni tanrının Yunan dünyasında ne bü­ yük bir yer tutacağını anlatmaya benim gü­ cüm yetmez. Dionysos her bakımdan doğaya çevriktir. topraktan fışkıran bitkileri ve bu bitkiler arasında insanı en çok etkileyenleri. bundan ötürü saadetimizi ona borçluyuz. İnsanların dertlerine başka deva yoktur. Dionysos işte bu gerçeği. Delikanlı.. insanın tabiatında olan her şeydeyse.

ilkçağdan kal­ ma "İobakkhi" adlı bir topluluktan türeme­ dir. Kalydon avına da. ölümsüz olan Polydeukes de yaralanmış­ tı. Dithyrambos. gecelerin sevincine varamayan insanı. akınca şarap testilerinden pırıl pırı! özü salkımın. tarikatlar üstündeki etkisi ve özellikle bunun Anado­ lu'da gelişen biçimi üstünde durmak istiyo­ ruz. kederleri dağıtan. Zeus'tan Helena ile Polydeukes'i. Zeus bu iki kardeşi birbirinden ayırmamak için. Argonaut'lar seferine de katıl­ mışlar (Argonaut'lar. Dithyrambos denilen bu tanrı­ ya övgünün nasıl gelişip de akıllara durgunluk verecek bu şiir türünü ortaya çıkardığını an­ latmak bu s ö z l ü m ü n sınırlarını aşmak olur. Sevmez Dionysos. Dirke. omuz omza vererek yaptıkları kahramanlıkları anlatır: Theseus kız kardeşleri Helena'yı kaçırınca. Dionysos dininden tragedyanın nasıl doğduğu. Sparta'nın Taygetos dağında dünyaya gel­ dikleri söylenen Dioskur'lar Dor ırkının tem­ silcileridir. fakire de keder dağıtan şarabın ferahlığını. Efsane. güzel çelenkli şölenlerin baş tacil Odur koroların başında koşan. Birbirinden hiç ayrılmayan Kastor'la Polydeukes kardeşliğin ve dostlu­ ğun simgesi olmuşlardır. Ö. mutlu tanrıların en mutlusu. Pentheus gibi yarım akıl­ lı yobazların kovmaya uğraştıkları bu tanrı. Zeus'un oğlu Dionysos düşkündür sevincine şölenlerin! Sever Dionysos Barış'ı. Kara kafalıların. Dithyrambos. ( 4 ) E T K İ S İ . kaval sesleriyle sevinip coşan. Amykos) ve her iki se­ ferde yararlık göstermişler. Leda'nın oğulları Kastor'la Polydeuskes'e (yahut Polluks) veri­ lir. tanrı Dionysos'a verilen bir addır. cömert günlerin. Thebai kralı Lykos'un karısı. bin bir işkenceyle daha da yücelttikleri bu er­ miş ilkçağda İsa dinine örnek olmuştur ve tıp­ kı Meryem Ana nasıl Artemis'in ve Kybele'nin özelliklerini benimseyip tutunabilmişse. çocukları besleyip büyüten tanrıçayı. Uyaklın dediklerine. insanları rahata kavuşturan.Bakkha'lar korosu da şöyle ünler: Bromios. B i z Dionysos tanrının mistik akımlar. hem de nişanlıları olan Lynkeus'la İdas Dioskur'ların peşine takılmış­ lar. Amphion ile Zetos'a eziyet eder ve cezasını bulur (Amphionj. Leda ölümlü kocası Tyndareos'la da yatmış. 12). aralarında çıkan kavgada Kastor can ver­ miş. ama bu kızların hem amca oğulları. "Bakkha'lar" traged­ yasının bir korosunda baştanrı Zeus'un ağzın­ dan şu sözler söylenir: . çünkü daha önce talihsiz bir macerada can vermişlerdi: Dioskur'lar Leukippos'un iki kızı Phoibe ile Hilaira'yı kendilerine eş olma­ ları için kaçırmak istemişler. Odur veren zengine de. Atina'ya karşı sefere çıkmışlar ve Theseus'un Hades ülkesine indiği bir sırada onu geri al­ mışlar. Dor uygarlığının merkezi Sparta'nın Atina'ya karşı olan ezeli düşmanlığını simgelerler. kapılma gurura ve derin düşüncelere. inan en basit halkın inandığına onun yaşadığı gibi yaşa. Dioskur'lar. Bütün insanlara seslenen Dionysos tapımı bir halk dini olmuş­ tur. Ne var ki Helena uğruna açılan Troya savaşında bulunamamış­ lardı. V. İsa da ancak Dionysos dinine sırtını dayaya­ rak yayılabilmiştir geniş halk kitleleri arasına. yüzyılın sonlarında Yunanistan'da ne kadar yaygın ve tutunmuş olduğunu gösterir. Halikamas Balıkçısı'nın ortaya at­ tığı bir görüşe göre zeybekler. Bu isim. ikisini de göğe alıp yıldızlar arasına yer­ leştirmiş (İkizler burcu). Bektaşiliğin ve günümüze dek yaygınlığı­ nı yitirmeyen başka tarikatların kaynağında ilkçağın Dionysos dini bulunduğu artık her­ kesçe görülen. Tyndareos'tan da Kastor ile Klytaimestra'yı doğur­ muş (Tab. ama daha etraflıca incelenme­ ce digi için büsbütün gün ışığına çıkmamış bir gerçektir. Tanrı Zeus'un Leda'ya yaklaştığı gece. ayrıca da Theseus'un anası Aithra'yı kaçırıp Sparta'ya getirmişler (Aithra). Bu sözlerden Dionysos dininin Euripides'in bu son tragedyasını yazdığı İ. odur tanrı sofralarında. "Dioskuroi" Zeus'un delikanlı­ ları anlamına gelir. dağılınca insanlara uyku sarmaşıkla bezenmiş şölenlerde.

gece keşfe çıkan Odysseus'la Diomedes'in tuzağına düşer ve yakalanır. Dithyrambos gibi bu sözcüklerin de Dionysos diniyle birlikte Anadolu'dan. büyük Ana Tan­ rıçanın yanı başında davul ve dümbeleklerin çalındığı. Bakkhos tanrının bir ses ve çalgı cümbüşü içinde kendisini kutlamak için kullanılan ünlem ve çağrıları kendi adları olarak benimsediği görülür. Oita dağının yamaçlarında babasının sü­ rülerini otlatırken. dithyrambos bir yazın türü ve özellikle tragedyaya doğru­ dan doğruya kaynak olmuş bir tür olarak gös­ terilir. ağaç perileri hamadryad'lar onu aralarına almışlar. Dryad da ağaç perilerine verilen addır. Akha yiğitle­ ri onu amansızca öldürtükten sonra. X X I V ) . ey Bakkhos. bir erkeğin rahminde büyü. bir övgü­ nün adıdır. Dionysos dinine özgü bir terim olduğu anlaşılmaktadır. türkü söyleme . yapraklarını yitirip kuru­ maya yüz tuttuğu zaman derin bir yasa kapı­ lır.ekine bakarak iki kez doğmuş anlamına geldiği sanılmış ve bilginlerce ileri sürülmüştür. Odysseia'da. hora tepmesini öğretmişler. Yunan şiirinde ve özellikle tragedya­ da konuşma bölümleri için kullanılan bir ölçü­ dür. X. 314-464) (Diomedesj. ama tez ayaklı bir adamdır. Ama Dolon. Hesiodos Theogonia'da bu kızların bazılarının adlarını sayar (Theog. Orpheus'un eşi Eurydike bir Dryad'dır (Hamadryades). Dryöpe. hem "iambos" ve "thriambos" gibi müzik terimleriyle ilişkisinden. çam ağaçlarının altında meşaleler yanarak cümbüş yapıldığı belirtilir. Troya'lıları ele vermeleri boşunadır. "Drys" Yunanca ağaç ve özellikle meşe ağacı anlamına gelir. kral Dryops'un biricik kızı­ dır. kutlamaya yarayan bir söz­ cük olduğu anlaşılır. en il­ ginci Dor şairi Pindaros'tan bilinen birkaç di­ zedir. bu arada vahşi hayvanlarıyla birlikte tanrıça Artemis'in de gelip raksa katıldığı. Dryope.ıLırın ikisiyle de ilişkide olduğu ortaya çıkmaktadır. ölüsünü bir ılgın ağacına asarlar (İl. bunların en dikkati çeken yönü de şu ki.DRYOPE Gel.ııırıç. çalgı. Dithyrambos Yunancada Anadolu kökenli sayılan birçok sözcük gibi karanlık kalmıştır. Öldürül­ memek için yalvarmaları yakarmaları. Hektor onu Akha'lıların gemilerine gözcü olarak gönderir. Kardeşleri Hamadryad'lar gibi Dryad'lar da bitkileri korur. Troyalı haberci Eumedes'in oğlu D o lon çirkin. oyun ve sözü bir arada birleştirdiği. Dolios. Pontos'un oğlu Nereus'la evlenir ve Nereus kızları diye anılan elli kızı olur (Tab. Odysseus Troya savaşına gidince. Elimizde dithyrambos türünden birkaç örnek vardır. Dithyrambos. 6). Bu dithyrambos'tan da Dionysos dininin Anadolu'lu ana l. Thriambos'a gelince. Yunan şiirine ilkin hiciv türüyle girmiş. Kaynağının ne olduğu bilinmeyen bu sözcü­ ğün. Okeanos'un kızı Doris. bu da Bakkhos alaylarında tanrı şerefine söylenen bir ezginin. Laertes'in bağına. K ı z ı gören Apollon da ona tutulmuş. sonra da en yaygın bir vezin olmuştur. tanrı Dionysos için Olympos'ta Zeus'un bir şenlik hazırladığı anlatılır. Ne var ki dithyrambos'un hem kul­ lanılışından. İ l k tiyatro denemeleri dithyrambos şa­ irlerinden doğmuştur denir. Dithyrambos'un kökenindeki anlam ne olursa olsun. ağaç sağlıklı ve canlı oldu­ ğu zaman sevinir. kimi de ölümsüz­ dür. İambos. Dryope'ye yaklaş . Odysseia'nın son bölümünde Odysseus talip­ leri öldürüp babası Laertes'i bulmaya gelince. u n . İstiyorum ki. Thebai seni iki kere doğmuş tanrı diye ansın ve kutlasın. özellikle Lydia-Phrygia'dan geldiği şüphe gö­ türmez (Dionysos). Öldürülen taliplerin öcünü almaya gelen İthaka'lıları püskürtmeye yardım eder­ ler (Od. Bunların kimi ağaçla birlikte biter ve onunla ölür. Doris. bu terimle üçünün de dile geldiği bellidir. tanrı D i onysos'u övmeye. bahçesine bakan ihtiyar ve sadık bahçıvan. Terim şu bakımdan önemli ki. Dryades. yukardaki Euripides dizelerine dayana­ rak ve başındaki di. Dithyrambos türüne gelince. bağlarına çeki)en yaşlı Laertes'e bekçilik eden odur. Dolon. baldırıma gir. Ama hiçbir çaba söz­ cüğün doğru dürüst bir açıklanmasını sağla­ yamamış. 233-264). bu işi başarırsa ona Akhilleus'un at­ larıyla arabasını vereceğine ant içer. onu Dolios ve altı oğlu sevinçle karşılarlar ve ağırlarlar.

Amphissos Oita'nın eteğinde aynı adı taşıyan bir şehir kur­ muş. kimi Peloponessos'a yerleşmişler. onu ku­ cağına almış. derken tanrı bir yılan olup kızla birleşmiş. Önce Parnassos dağının eteklerine yerleşmiş olan soyu. Adı ağaç. perileri onu kapıp aralarına almışlar. dört bir yana dağılmış. < )H . Kıbrıs ada­ sına göçenler bile olmuş. kaçmış.mak için bir kaplumbağa biçimine girmiş. kimi Thessalia'ya. olup bi­ teni kimseye bildirmemiş. Bir gün Dryope oğlunun kurduğu Apollon tapınağının yanında eski oyun arkadaşlan hamadryadlara sunu sunuybrmuş ki. Dorların saldırısına uğrayınca. Yunanistan'da ilk yer­ leşmiş Dryops boyunun atası sayılır. Dryops. Kaçırıldığı yer- de bir kavak ağacıyla bir kaynak ortaya çık­ mış. Kendisi Apollon'un oğluymuş derler. kimi Euboia'ya. Bir süre sonra da Andraimon adlı bir adamla evlenmiş ve Amphissos adlı bir çocuğu olmuş. meşe anlamına gelen ke­ limeyi andıran Dryops. K ı z kaplumbağa ile oynamaya başlamış. Dryope korkmuş.

Ekhion. Typhon'la çiftleştiği ve yeraltında. Pentheus). güzel yanaklı ve gözleri fıldır fıldır. Yankıyı simgeleyen nympha (Narkissos). Ekhetos. Ekhidna. Efsaneye göre Semendirek adasında oturan Elektra. Bu kral. Numa öldüğü zaman Egeria o kadar gözyaşı dökmüş ki bir pınar oluver­ miş. Hephaistos ve Hebe'nin kız kardeşi. Zeus'la Hera'nın kızı. yarı bedeniyse koskoca bir yılandı korkunç. Kadmos'un Thebai şehrini kurar­ ken toprağa diktiği ejder dişlerinden doğup da sag kalan beş adamdan biridir. Akhilleus onu çok saydı­ ğı için. bir­ çok efsanelik kişilerin adı olmuştur. yol gösterirmiş. Ekhidna şöyle tanımlanır (Theog. Kendi ölümsüz olduğu için yeraltında hep yaşar. Ekhidna'nın ini efsaneye göre Arima dağları denen Kilikia'dadır. gözleri­ nin açılacağını söylemiş. Hera'nın sözünden ayrılmaz. Bu azman yaratık. Romalı su perisi. Kadmos'un kızı Agaue ile evlenir ve Pentheus'un babası olur (Kadmos. törenle gömmüştür. öldürdüğü halde silahlarını almamış. her yanı benek benek amansız bir yılan. (2) Atlas'la Pleione'nin "Pleiades" adlı yedi kızlarından biri (Pleiades). Zeus'la birleşerek Dardanos'u İasion'u ve Harmonia'yı doğurmuş (Tab. Bir mağarada doğdu bu azgm yürekli Ekhidna. Pontos'la Gaia'nın dölünden Khrysaor'la Kallirhoe'den dogmadır (Tab. Hades bekçisi Kerberos. Nitekim Hera'nın hışmına uğramış Leto ile Alkmene'nin do­ ğumlarında bulunmamakla Zeus'un evlilik dı­ şı çocuklarının dogmasına engel olmaya ça­ lışmış (Leto. zalimligiyle ün salmıştı. (3) Bu adı taşıyan en ünlü kişi. Bellerophontes). ne de ölümsüzlere benzeyen. "Parlak" anlamına gelen bu ad. Pontos'la Gaia'nın oğlu Thaumas'a eş olur (Tab. 7). Geceleri onu ziyaret eder. onun buyruklarını harfi harfine yerine getirirmiş. yeryü­ zünde ne kadar korkunç köpek ve canavar varsa hepsini ürettiği anlatılır: Geryon'un kö­ peği diye anılan Orthos. Ares. Caelius tepesinin eteğinde bir tapınağı var­ mış. Egeria dindar kral Numa Pompilius'un karısı ya da dostu olarak gösterilir. ama dölleri Herakles ve Bellerophontes gibi yiğitlerin elinden can vermişlerdir (Typhon. sevgilisiyle yattı diye kızını gözüne tunçtan iğneleri sokarak kör etmiş ve bir ku­ leye kapatmış. Epeiros bölgesinin efsanelik kralı Ekhetos kötülüğü. (1) Okeanos'la Tethys'in kızı Elektra. oysa Zeus buna çok kızmış ve heyke­ li tuttuğu gibi gökten aşağıya atmış. Theog. Troya ovasına düşen Palladion Troya'daki tapınak­ ta saklanmış. ağzı ateş saçan Khimaira ve sonra da kendi dölü Orthos'la birleşerek Phiks'i ve Nemeia aslanını da doğurmuş. I lomeros destanlarında adı geçmeyen . Palladion'u Elektra. bataklıklar canavarı Hydra. bunları öğütür ve un yaparsa. din ve devlet yönetimi konusunda ona öğütler verir. Andromakhe'nin babası. Nympha'lar mezarı üstü­ ne bir karaağaç fidanı dikmişler (Andromakhe). Mysia'da Thebe şehrinin kralı. genç kız kutsal Palladion hey­ keline sığınarak tanrıdan korunabileceğini sanmış. Başka bir anlatıma göre. 6).): Kallirhoe yenilmez bir ejderha da yarattı ne ölümlülere. Adı Palladion efsane­ sine de karışmıştır: Zeus Elektra'yı elde et­ mek isteyince. Eileithyia. Elektra. Troya şehrini korusun diye kendi vermiş Dardanos'a (Palladion). Harpya'lar ve Aello (Bora) ile Okypetes (Kasırga) diye ka­ natlı iki yaratık (Hesiodos.E Eetion. Herakles. Ejderler soyunu sayarken Hesiodos Ekhidna'ya uzun bir parça ayırmıştır. gene tunçtan arpa taneleri vermiş. Eileithyia doğumlara bakan ebe tanrıçadır. 15). Nemi'deki Diana kültüyle ilgili olarak. Agamemnon'la KIytaimestra'nın k ı z ı Elektra'dır (Tab. 295 vd. 266). Yarı bedeni bir genç kızdı onun. Egeria. 6). Alkmene). Ekho. Birleşmelerinden şu tanrısal varlıklar mey­ dana gelir: İris (Gökkuşağı).

Ama bu efsane­ nin asıl kahramanı eski adıyla Latmos. Agamemnon T r o ya savaşına çıktığı zaman. sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne. Helena'nın eski taliplerinden olduğu için otuz gemiyle katılır Troya savaşına. gökler yırtılıp da açılır. keyfeder ve Odysseus ölüler ülkesine gitmek üzere yola çıkacağı gece fazla şarap içmiş olan Elpenor sızdığı damdan aşağı düşer ve ölür. Öyküsü kısaca şöyledir-. Empusa. Demeter Triptole10(1 mos'u ölümsüz kılmak için ateşe daldırırken. Homeros'a göre Agenor'la savaşırken öldürülür ( İ l . Elektra'nın rolüyse burada biter. Bunu kocasına affedemeyen karısı Klytaimestra. bazı ilkeler adına kendi kendine eyleme geçmeyi göze alan yiğit bir kızdır. Bütün doruklar. eli kana bulandıgı. Elektryon. Aiskhylos'un "Agam e m n o n " üçlüsünde. Atreusogullarının baş düşmanı Aigisthos'la kocasını aldatır ve yıllar geçip Agamemnon dönünce iki âşık onu alçakça bıçaklarlar. Beşparmak dağında sürü- .. Başka bir efsane onun Troya'dan döndüğü ve önce Sicilya açıklarında. Tanrıça Hekate'nin çevresinde bu­ lunan korkunç bir görüntü. kıtaları sarsıp dağlan birbiri­ nin üzerine yığan büyük yersarsıntılan çağına götürür. ferahlar yüreği çobanın. Euripides'in de hem "Elektra" hem de "Orestes" tragedyalarında rol alır. Hermes'in oğlu ve Triptolemos'un babası olduğu söylenir. Alkmene'nin babası (Alkmene). G e ­ ne yıllar geçer. sonra da Klytaimestra'yi öldürme­ sine yardım eder. en çok sözü edilen bir kahramanıdır. Ana katili olduktan sonra. Kardeşinin önce Aigisthos'u. Geceleri Bafa gölü tepsi dolusu gümüştür. tragedyanın en ünlü. Abant'lar Euboia yarımadasına yerleş­ miş bir kavimdir. Beşparmakların görkemi insan hayalini uzak geçmişlere. Antigone gibi insanlarüstü bazı yasaları korumayı. Endymion. I V . Beş doruğunu bir elin beş parmağı gibi göğe uzatan bu dağa bakarken o dep­ remlerin gürleyişini duyar gibi olur insan. Koca ırmak Bafa gölüne ve batıda Ada­ lar denizine pırıl pırıl boşanır. yeryüzüne paldır küldür yıkılmış bir cennet görmüş gibi olur. Büyücü Kirke'nin konağında yiyip içer. Eleusis şehrine adını veren efsanelik kişi. Elektra kan davasının en belirgin simge­ lerinden biridir (Orestes). llyada'da adı geçen Abant ön­ deri.. Ama ay ışığı bu dağların sertliğini şeker gibi eritir ve çatık kaşlarını çözer. Elis'te rüzgârların esmesini sağlamak zorunda kalmıştır. Perseus'la Andromeda'nın oğlu. Hekate'nin insan­ ları korkutmak için yarattığı bu canavar her çeşit kılığa girerek daha çok kadınlara ve ço­ cuklara görünürmüş. Ruhu Hades'te Odysseus'a yalvarır ken­ disini gömsün diye. Odysseus'un arkadaşlarından biri­ dir. Elektra adının tersine . sonra da Epir'de şehir kurduğunu anlatır. Hamlet so­ rununu ilkçağ tragedyasında dile getiren kişi­ dir. Elephenor. Endymion. O zaman insan bir dünya manzarası değil.Elektra. Endymion efsanesi işte bu dekor içinde doğdu. 463-472). bugün Beşparmak diye anılan dağdır. Bir ayağı tunçtanmış. Endymion efsanesi Homeros'un bu birkaç dizesinden doğmuş gibidir. Beşparmak dağının eteğinde Menderes ırmağı kendi ovasınca akarak bin bir dolanışla gümüşten aylar çizer. anasını öldürmek gibi korkunç ve dogadışı bir suça karıştığı içindir ki. Bu bakımdan tragedya yazarlarını çek­ mesi. Orestes'in peşine Erinys'ler takılır. karakterini çeşitli açılardan ele almayı esinlemesi şaşılacak bir şey değil­ dir. Ne var ki. tekmil yıldızlar görünür. insan etiyle beslenir ve kurbanlarını avlamak için çok güzel bir kadın kılığma girermiş. Elpenor. Parlak ayın çevresinde sapışız yıldız rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl. Elephenor. Demeter de buna kızarak onu öldürmüş (Triptolemos). Sophokles'in "Elektra". Herhangi bir piş­ manlık duyduğu tragedyada söz konusu değil­ dir.karanlık ve karmaşık bir kişi­ likle canlanır gözümüzün önünde. Eleusis. bu kez Elektra delikanlılık ça­ ğına gelen kardeşi Orestes'i babalarının öcü­ nü almak üzere yetiştirir. Eleusis olaya tanık olup bir çığlık atacak ol­ muş. büyülemesi.

Endymion'un kavalı yalnız çobanın sevincini. dört oğlu olmuş. Kavalı Endymion'un biricik dostu. ölümsüz bir uykuyla uyumayı dile­ miş. Bu ıssız dağlarda Endymion'u ne gündüz kavalını üflerken. Hesiodos. gönül vermiş ona. Eos. Ölümsüz tanrılar kimi zaman kıskanır in­ sanların mutluluğunu. Yamaçlarda çobanların yaktı­ ğı ateşler mavi mavi tellenen ince dumanlar salar. insanların özlemini söyler. Roma'da Saturnus tapınağının ku­ ruluş nedenini açıklamak için Erigone örneği üzerine uydurulmuş bir efsane (Erigone). Endymion'la Selene gene kavuşurlar. kara dorukların. İtalya'da bulunduğu Altın Çağda İkarios adlı bir köylünün kızı Entorlii ile birleşmiş. Enyalios. demiş ona. fısıldaşır zaman zaman. Nereden geldiği belirsiz bir esintiyle yaprakları ürperir. V.I. Enyo. gövdesini ışınlanyla sarar. Ulu çamları uyuyan ve ışıklı düşler gören insanlara benzer. hemen çobanına ko­ şar. Tanrı Saturnus. hiç tatmadıkları bir tadı dudaklarında eme eme duyamazlardı. Başlarında Ares vardı. açıl­ mıştır. kalabalık şehirlerde oturan hemcinslerine öz­ lemini de hep bu kavala söylerdi.. Her buluşmada ilk defa buluşuyormuş gibi olurlar. Hesiodos Titan soylu Theia ile Hyperion'un bir­ leşmesinden doğmuş ve Helios (Güneş) ile Selene ( A y ) tanrıların kardeşi olarak gösterir . Endymion'un kavalı yankılanır kayadan kayaya. Endymion da ne dilesin. Homeros'un "gül parmaklı" diye ta­ nımlayıp destanlarının hemen her bölümü­ nün başında andığı şafak tanrıça Eos'u. Dağlarda yapayalnız yaşa­ manın verdiği hürlük. Her gece üzerine eğilir. tepeden tırnağa nur kesilirdi.. Homeros ise Ares' in yanından ayrılmayan ve "iller yıkan" bir tanrıça olarak tanımlar ve şöyle der (İl.OS lerini otlatan bir çobanmış. Beşparmak dağlarının yoksul çobanı­ na bir armağan vermeyi kurmuş. Selene de gökte ne zaman do­ ğarsa. Ama tanrı­ ların tanrısı Zeus. korkulu bir bekleyiş içinde geçerdi. Gökler sanki yırtılmış. Phorkys'le Keto'nun kızları Graia (Kocakarı)'lardan biri sa­ yar onu (Theog. ne gece taze çayırın üstüne uzanıp sere serpe uyurken kimsecikler gör­ mezdi. sırdaşıydı. lanus). Ama bu bekleyiş uzun sürmez. Gündüz kayadan kayaya hoplayan boynuzlu. Yalnız. Ama Roma köylüleri bunun kıymetini bilme dikleri için. Kavalından başka bir varlığı olmayan yoksul bir çoban. Endymion'la Selene için sevgi. yeşil çimenlerin. tanrılara denk gelmelerini istemezler de ondan. yamacın mis kokulu kekiklerini yiyen sürünün titrek meleyişlerine kulak kabartırdı. Savaş tanrı Ares'in çevresinde bulu­ nan bir tanrıça. O gün bugün Beşparmak dorukları ay ışı­ ğında karlı gibi ağarır. 592): . Entoria. 273). bir de ulu Enyo. bazı gece daha az kalırdı sevgilisinin yanında. dağların ıssızlığını. nerede doğarsa. ilk ay gökte gözüktü mü. erkekçe güzelliğini. ay ışığı görürdü onun gürbüz bedenini. parıltılı gövdelerini birbirlerine degdirirlerdi. Çokluk. Beşparmak'ların çobanı Endymion'un ışıklı. Ayın çevresinde yıldızlar kıpırdaşır. açıklık duygusunu da. Selene bazı gece daha çok. Savaş tanrı Ares'in ek adlarından biri. Sevgiyle insanların bir çeşit ölümsüzlüğe ermelerini. Ne var ki. İkarios'a da üzüm kütügüyle şarabı bağışlamış. ölümsüz mutluluğunu gözümüzle göre­ biliriz. sakallı kara keçilerini gözler. Onlar Beşparmakların do­ rukları gibi kara. amansız kavganın dizginini elinde tutardı o. so­ la serpilmiş ağaçların. Ayın Endymion'la hiç birleşmedigi karanlık geceler de vardı. sonun da Roma'lılar Capitolium tepesinin eteğinde Saturnus'a bir tapınak kurmakla yatıştırmış­ lar tanrıyı (Saturnus. ışığın ta kendisiydi. onun Ares'in kızı ol­ duğu söylenir. Ay ışığı göklere par­ mak uzatan doruklardan aşağı şu şırıltısı gibi şarıl şarıl akar. Selene ile Endymion'un bu h e p yenilenen bitimsiz sevgilerinden hoş­ lanmış. tanrı veba salmış ortalığa. biri lanus. öperdi. Dile ben­ den ne dilersen. özlemi­ ni söylemekle kalmaz. H e p aynı sestir o. gümüş ışığıyla onu sarıp çayırın üstüne yatınca kollarını sev­ gilisine açardı. Her öpüşte gövdeleri daha da aydınlanır. Endymion'a baka baka. denizden yeni çıkmış balıklar ka­ dar serin. Ay tanrıçası Se­ lene. cıvıl cıvıl akan suların da seslerini duyururdu. diri. bulut bulut yapraklarıyla sağa.

Nil'in tam ağzında. 846 vd. 4). Eos bir sabah Ares'le de sevişmişti. Doğuracağın çocuğun adı kara Epaphos olacak Zeus'un bir dokunuşuyla doğacağı için. Eos onun için ölümsüzlük istemiş Zeus'tan. yani birinci sefere katılan önderlerin oğulları ikinci bir saldırıya kalkışmayı düşü­ nürler. Kephalos'u Suriye'ye. zaferi kazanacaklardır. Onun sözü Odysseia'da geçer (Od. üstü­ ne el değdirme" anlamına geldiğini ileri sürer­ lerdi. Eos sevgililerini kaçırırmış: Dev Orion'u Delos adasına kaçırmış. Eos'un evliliklerini şöyle anlatır H e siodos (Theog. Güneş'in ülkesi sayılan Y ü z ü Yanıklara Eos'un oğlu Memnon kral olmuş. Epigon'lar. Zeus orada akıl sağlığını geri verecek barışçı elinin dokunuşuyla. İlos'un oğlu. r n r ı ıcxs (Tab. Epaphos manevi babası Telegonos'tan sonra M ı s ı r tahtına konar ve N i l ı r mağının k ı z ı Memphis'le evlenir. P r o m . karanın bittiği yerde. bazı alanlarda üstün yararlık göstermiştir: Patroklos için düzenlenen yarış­ malarda yumruk dövüşü birinciliğini alır. ne var ki Eos sürekli olarak genç kalması­ nı istemeyi unutmuş. 4 9 3 vd. Anası Eriphyle. iki kral soyunun atası olacak Epaphos da anası lo gibi tanrıça Hera'nın hıncına uğrar (lo). küçüldükçe küçülüyormuş. İo Mısır'a gelince Zeus elini sırtına degdirmiş ve böylece gene kadın olmasını ve oğ­ lunu doğurmasını sağlamış. yani Troya soyundan olan Tithonos'u da Habeşis­ tan'a kaçırmış. Delphoi bilicilerinden aldıkları bilgi şu­ dur: Başlarında Amphiaraos'un oğlu Alkmaion bulunursa. Troya savaşına otuz gemilik bir filo ile gelen Akha önderi. Thebai'ye karşı Yediler'in sefe­ ri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İo bu kez oğlunu aramaya çıkar. io'nun tanrı Zeus'tan olan çocuğudur (Tab. K ı z ı Libya. Epaphos. Memnon Troya savaşından bir sonuç alınma­ dığını görünce. Ephialtes.): O ülkede. Sefere katılanlar şunlardır: Amphiaraos'un iki oğlu Alkmaion'la Amphilokhos. Sonra Tithonos'la birleşip Habeşistan kralı Memnon'u. Bu kez Epigon'lar. Kephalos'la birleşip Phaeton'u doğurur. bu yüzden yıllar geçince Tithonos buruştukça buruşuyor. Epeios. Epaphos. gökleri arıtan Zephyros'u. lo Epaphos'u alıp M ı sır'a döner. Savaşta pek başarılı olmayan Epeios. 378 vd. . ta ki sonunda onu bir çekirge haline sokmuş (Tithonos). nasıl bir zamanlar kocası Amphiaraos'u kandırmışsa. Rüzgârlardan sonra Şafak tanrıça günün müjdecisi Şafak yıldızını doğurdu ve göklerin çelenk çelenk yıldızlarını. Polyneikes'in oğlu Thersandros'tan arma­ ğanlar alarak Alkmaion'u da kandırır (Eriphyle). Aloeusoğulları. Aslında Ephaphos bazı ilkçağ yazarlarının da belirttiği gibi Mısır'ın öküz biçiminde simgeiendirilen Apis tanrının Yunancalaştırılmış biçimidir. Ondan sonraki beşinci kuşaktan elli kız Argos'a istemeye istemeye dönecekler Yakınlarıyla evlenmekten kurtulmak için. Eos onu bir saraya kapatıp kimselere göstermez olmuş. İşte o toplayacak ürünlerini taşkın Nil'in suladığı toprakların. gelmiş Akhilleus'a karşı çar­ pışmış ve onun elinden vurulmuş (Memnon). Efsaneye göre. 10). onu kıskanan Aphrodite gül parmaklı tanrıçayı durmadan âşık ol­ makla cezalandırmış. inek biçiminde dünyayı dolaştıktan sonra lo Mısır'a varır ve oğlunu orada doğurur. torunları da Agenor'la Belos'tur (Agenor). Bkz. Ama Zeus Kureta'ları öldürür ve İo'yu Suriye'ye Epaphos'un bulun­ duğu Byblos'a yöneltir.). Hellen'ler Epaphos adının "dokunma. Epeios'un başka bir yararlığı Troya'ya so­ kulacak olan tahta atı yapmış olmasıdır. "Zincire Vurulmuş Prometheus"ta İo'ya geleceği şöyle bildirir (Aisk. tanrı da bağışlamış ona bu­ nu. Ne var ki Alkmaion ikirciklidir. bir set üstünde Kanobos adında bir şehir vardır. Çocuk doğar doğmaz Hera'nın buyru­ ğuyla Kureta'lar onu alıp kaçırır.): Şafak tanrıça Astraios'la birleşip coşku yürekli rüzgârları doğurdu. Orada yaptırdığı bir Athena tapınağına tahta atı yapmak için kullandığı bütün avadanlıkları tanrıçaya adamış derler. Oğluna da bu n e ­ denle Epaphos adı konmuş. Tithonos'a gelince. Troya dönüşünde önderi Nestor'dan ayrı düşen Epeios Güney İtalya'ya varır ve orada bir şehir kurar. V I I I . azgın esişti Boreas'ı ve Notos'u.ı .

Erikhthonios'un torunu (Tab 24). Atina'lılar Erigone için bir bayram düzenlemişler. İkarios adlı bir Atina'lının kızı.Adrastos'un oğlu Aigialeus. ölüsünü götürüp bir yere atmışlar. Parthenopaios'un oğlu P r o makhos. Tanrı Dionysos Yunanistan'a ilk geldiğinde İkarios'un evinde konuk kalmış. Efsaneye göre. Yeraltı karanlığını simgeler. öbür altısı da intihar ederler. Topal tanrı birdenbire tutulmuş ona. ne var ki ondan çok daha silik bir tip olarak çıkar karşımıza. A m a sarhoş olan komşular İ k a rios'un kendilerini zehirlediğini sanmışlar. onu sopalarıyla vurup öldürdükten sonra. Dedesinin efsanesinden ayrılmayan efsanesi sonradan başka katkılarla değiştirilmiştir. Erikhthonios. Polyneikes'in oğlu Thersandros ve Mekisteus'un oğlu Euryalos. Aldığı cevap şu: Kral yedi kızından birini kurban ederse zaferi kazanacaktır. Erikhthonios tanrı Hephaistos'tan dogmadır. Epimetheus. Günün birinde tanrıça Athena Hephaistos'un işliğine silah ısmarlamaya gelmiş. Thebai'liler. Zeus bahtsız kralın üstüne yıldırımını salar. Prometheus'la Pandora'nın kişilikleri onu büsbütün siler. er­ tesi sabah Epigon'lar girer ve Thebai'yi yağ­ ma ederler. Atina'nın ilk krallarından biri (Tab. yeryüzünde karanlık saçan Nyks gibi Khaos'tan dogmadır. Erebos. 84 vd.ı s i n i söylemiş. Köpeği. Titan İapetos'la Klymene'nin oğlu. Atlas.). Epimetheus îapetos oğullarının en akılsızı ve bu bakımdan Prometheus'un tam karşıtıdır. Erekhteus bir kızı­ nı kurban eder. kız da üzüntüsünden oradaki bir ağaca asmış kendini. Topal olduğu halde. Pandion'un oğlu. Erebos. Erigone'ye babasının atıldığı yeri göstermiş. . Adı "yün" ve "toprak" anlamına gelen iki kökten türemedir. Toprak ana döllenmiş. K ı z ı Erigone'yle sevişmiş ve Staphylos ( ü z ü m ) adlı bir oğulları olmuş. Poseidon'un bir oğlu olan Eumolpos'u yenince deniz tanrı öfkelenir ve Zeus'tan Erekhteus'u öldürmesini ister. ama Laodamas Alkmaion'un kargısı altında can verir. Bir gün tanrı İkarios'a bir tulum dolusu şarap vererek. aldıkları doyumluğun bir bölü­ münü Delphoi'deki Apollon tapınağına adar­ lar. Erekhteus. Sanatlardan lirik şiiri ve özellikle aşk şiirini simgeler ve esinler (Mu­ sa'lar). 24). O gece. Günün birinde Atina Eleusis'le savacı girmiş ve Eleusis'e yardım eden Trakya kralı Eumolpos'a karşı koymak zorunda kalmış. desteklediği insan soyunu yok etmek için ya­ rattığı kadını Epimetheus'a armağan olarak yollar (Hes. Kapaneus'un oğlu Sthenelos. Erato. Epimetheus Yunan mythos'unda Adem'in rolünü oynar. Menoitios ve Prometheus'un kar­ deşi (Tab. Eteokles'in oğlu Laodamas'in önderliğinde şehirden çıkıp saldırı­ ya girişirler. buna karşılık ona asma kütügüyle şarabı armağan etmiş. Erebos'la Nyks birleşir­ ler ve ışıklı varlıklar meydana getirirler: Aither (Esîr) ve Hemera (Gün. Atina kralı. Zeus'la Mnemosyne'den dogma do­ kuz Musa'lardan biri. biri ölür se. Savaşta. Epigon'lar saldırıya Thebai çevresindeki köy ve kasabaları yok etmekle başlarlar. Tydeus'un oğlu yiğit Diomedes. Erekhteus'uıı birçok çocukları olmuş. bunlardan yedi k ı / ı birbirini o kadar çok severlermiş ki. o da Prometheus'un Zeus'tan armağan alma dediğini unutur ve tanrıların özene bezene yarattıkları Pandora'yı alır. spermasını bacağına akıtmış. onunla evlenir (Pandora). Delphoi bilicisi bu olayı İkarios ve Erigone'nin ölümleriyle ilgili gösterince. öbürleri de canlarına kıyacaklarına ant iç­ mişler. Bu bayramın bir benzeri de Roma'da vardı (Entoria). Bu savaşı nasıl iyi bir sonuca eriştirebilecegl sorusunu Delphoi bilicisine sormuş. bilici Teiresias'ın verdiği öğüt üzerine Thebai'liler şehri boşaltırlar. Gündüz). Tanrı Atinalıları şöyle cezalandır­ mış: Bir delilik salgını baş göstermiş şehirde. Epimetheus'la Pandora'dan. Thebai'liler de püs­ kürtülür. yetişmiş ona ve sarılırken. dayanılmaz bir istek duymuş ve başlamış kaçan tannçayı kovala maya. genç kızlar çıldırıp asıyorlarmış kendilerini. likslnerek yere atmış. Erigonc. Zeus onu Prometheus'a karşı kullanır: Prometheus'u ve onunla birlikte. İşi. komşularını şölene çağırmasını ve onlara şarabı tattırm. 3). Ki/ oğlan kız tanrıça bir yün bezle spermayı silip. Deukalion'un karısı olacak Pyrrha doğar.

kurtulmuş olur. kendi­ sini arındırmayı göze alan bir temiz adam bulmalı ve ona hizmet etmelidir. kimi zaman da üç olarak gösterilen öç alma tanrıçaları Erinys'lerin doğumunu Hesiodos şöyle anlatır: Kronos anası Gaia'nın verdiği tırpanla Uranos'un hayalarını keser (Theog. "Khoephoroi" ve "Eumenldes" trilogia'sıdır. Erikhthonios'un dört atlı arabayı keşfettiği ve Atina'ya para ve Panathenaia bayramı gi­ bi yenilikler getirdiği söylenir. ama konuklan seven ve koruyan Zeus tanrının ko­ lu kanadı altında bulunduklarından sürgünleri tatlı gelir onlara. Sonraları Erinys'lerin üç kadın ve adlarının da Alekto. onlar babasını ve özellikle anasını öldüren suçluyu kovalarlar. kan kokusunu he­ men alıp koşarlar ve peşine takıldıkları suçlu­ yu sonsuzca kovalayarak çıldırtırlar. Kimi zaman bir.Athena'nın tapınağına kadar sürünmüş ve kalkanının altı­ na girerek büyümüş. bu köpekler dişidir. Orestes de böylece suçundan ve çektiği vicdan azabından arın­ mış. Bir de kan davası güderek. Erinys'ler. Erinys'ler suçu işleyenin ve özellikle adam öldürenin peşine takılan köpekler diye düşü­ nülür. Homeros destanlarında adı geçen birçok ünlü yiğitler suç işlemiş kişilerdir. indi yere arzudan yanıp tutuşarak. kurbanlar kesmekle a f f ı nı sağlayabilir. bu yüzden de sürülür. Tisiphone. Sayılarını ve isimlerini vermez. Phoiniks). İnsan ne zaman suç işler. Bundan amaç. Erinys' lerin en çok rol oynadıkları şiir eseri Aiskhylos'un "Agamemnon". Homeros dünyasında bu suçun cezası bi­ zim hak ve hukuk anlayışımıza göre hafiftir: Yurdunda adam öldüren yurdu için bir pislik. kendisi gidip sığınacak bir yer bulmalı. Bunlardan biri Patroklos.276vd. Bu sürecin nasıl sahneye konduğu üzerinde durmadan "suç" kavramını incelememiz gerek. Bu tanrıçalarla birlikte Devlet ve Orman perileri doğmuştur. Her iki halde de su­ çundan arınmak için çareler vardır.ki topraktan dogma bütün ya­ ratıklar gibi yılan kuyrukluymuş . Öç köpekleri herhangi bir adamı öldürenlerin peşine takılmaz. Ama boş değildi elinden savrulup giden: Kanlar fışkırıp saçıldı içinden ve hepsi gömüldü kaldı toprağın bağrında. Ama pusuda bekleyen oğlu uzattı sol elini ve sağ elindeki tırpanla koskoca. Zeus'un kızları sayılan Litai (Yalvan) tanrıçalar suçlular adına aracı olur­ lar. der Hesiodos. Pandion'dan da Erekhteus dolmuş (Erekhteus). amansız tanrı­ çaları yatıştırmak. insanlar arasında da mümkün olmalıy­ dı. Bebeği sepette iki yılan arasında gören Kekrops kızları çıldırarak ken­ dilerini Akropolis'ten aşağıya attıktan sonra. Bir Nympha ile evlenen Erikhthonios Pandion'u yaratmış. kimi zaman bir­ çok. kötülüğü iyiliğe çevirmele­ rini sağlamaktır. Zeus'tan bağışlamayı elde ederler (Yalva­ rırlar). Yunan mythos'unda ünlü bir ba- . upuzun. bir uğursuzluk sayılır. insan tanrılara yakarmak. Suçtan arınma yalnız tanrılar katında değil. Erikhthonios . kısas kurallarını uygu­ layarak adam öldürür. Kutsal alanda yetişen bu gence kral Kekrops sonradan Atina krallığını vermiş. Her ikisi de yurtlarından kovulmuş. sert ve tehlike­ li olarak bilinen Karadeniz'e "Pontos Eukseinos" yani konuksever deniz denirdi. Ne var ki işledikleri suçlar Erinys'lerin kovala­ masını gerektirmez. Athena da çocuğu Kekrops'un kızlarına ema­ net etmiş (Aglauros). yaklaşıp sardı toprağı boydan boya. ki­ mi zaman bilmeyerek öldürür. M e gaira olduğu kabul edilmiştir. ne var ki Yunanlıların sık sık başvurdu­ ğu "euphemismos" denilen bir dil çaresiyle Erinys'lere "Eumenides" yani "iyi niyetliler" adı takılmıştır. öbürü de AkhiUeus'un lalası Phoiniks'tir. Sürgünde yaşarlar. sivri dişli tırpanla biranda kesti babasının hayalarını ve kaldırıp attı arkasından bir yere.ERİNYS'I ı R bundan. Aynı görüşle. bir erkek çocuk çıkarmış ortaya. Bu eşsiz tragedya anıtinda son oyun Erinys'lerin adını taşımakta- dır. Peleus'un ya­ nına sığınmış kişilerdir (Patroklos.): Koca Uranos geldi kara geceyle. Eumenides tragedyasında babası Agamemnon'u öl­ düren anası Klytaimestra'dan öç alan Orestes'in peşine takılan Erinys'ler sonunda birer af tanrıçasına dönüşürler. yani adam öldü­ rür? Yunan efsanesinde adam öldürme çok­ luk bir yanılgı sonucunda olur: Ate tanrıça in­ sanı gaflete düşürür ve insan istemeyerek. ve bunlardan gebe kalan toprak yıllar sonra doğurdu yaman Erinys'leri. kan döker. öç tanrıçalarını.

So­ nu nereye varacak? Ate'nin öfkesi dinecek mi? Üçüncü "Eumenides" tragedyası Delphoi tapınağının önündeki bir sahneye açılır: Apollon'a sığınmış olan Orestes evrenin gö­ beği sayılan taşın üstüne yıkılmış. büyütmüşüm ben. uyandırır köpekleri. adaleti gerçek­ leştireceklerdir. — Ya babamınkilerden nasıl kaçarım senden sakınırsam? K l y t .l. Böylece tanrı kara­ rı. sonuç mahkemenin vereceği oylara bağ­ lıdır. yedi yıl sonrasını gösteren "Khoephoroi" (Sunu taşıyan kızlar) adlı tragedyada Orestes öç alıcı olarak anası­ nın karşısına dikilmektedir. İ k i hak ve hukuk anlayışının çarpıştığı bir mah­ keme: Geleneksel kısas kurallarını simgele­ yen Erinys'ler. Zoratarsm onu bu konaktan: Aynı s o y u n Erinys'leri bunlar. çünkü daha hesapb. K l y t . — Babamı öldürdün ya. Orestes eylemini haklı gösterir: Evet. —Diriyken boşuna mı yakarıyorum bir mezara karşı? Or. hiç ayrılmıyor bu evden.K ba. Orestes bağırır. — S e n i ben değil. yani Apollon'dur. onla rı uyutur. 922 vd. Apollon oklarıyl. 1186 vd. tanrıların tik­ sindiği pis bir kadındı anam. Traged­ yanın sonunda yenilgiye uğrayan Erinys'ler korosu öfkeyle çekilmek üzeredir ki.ı onları kovduktan sonra sahne değişir ve Atina'daki Akropolis görülür. oysa Orestes bile bile öldürür anası Klytaimestra'yı. birdenbire yanı başında kara urbalı kadınlar belirir. Erinys'ler korkunç hırıltılarla dört dönmektedir çevresinde. kendini ve eylemini savunan bir insanla karşı karşıya gelip tartışmaktadır­ lar. Ellerinden taptaze kan dam­ lamakta. yani Areopagos kurulmuş olur. Pytho tanrısı Loksias'tır. evet. bakar ki Gorgo yüzlü. derken Klytaimestra'nın tayfı dür­ ter. Aigisthos'la Klytaimestra'nın cinayet hazırla­ dıklarını sezer ve bu sezgiyi şu sözlerle dile getirir (Ağam. kendin öldüreceksin. —Ananı mı öldüreceksin. daha önce Algis thos'u da vurmuştu. Orestes'in davası Athena'nın tapınağı önünde görülecektir bu kez.UİNYS'l. onları canlandırmaktaki . ama suçu Alkmaion'unkinden da­ ha da ağırdır. Athena onları Atina'nın koruyucuları olarak şehirde kalmaya çağırır.): K l y t . K l y t . Agamemnon tragedyasında Mykene kralıy­ la birlikte Troya'dan dönen bilici Kassandra. Apollon gelir. Ana oğul ara­ sında şöyle bir konuşma geçer (Khoe. ama sesi kulağa hoş gelmiyor. insan kanı içmiş bu evde oyalanan koro. kader ağırlığı yerine insanların mahkeme­ si. — A m a bak. oysa benim eli­ me güç katan. Erinys'ler bun­ dan böyle Atina'ya bet bereket saçacak tan­ rıçalar olarak intikamı değil. saçları yılanlarla örülmüş Erinys'ler bunlar. tek sesli söylüyor ezgilerini. çağırır ve deli gibi atar kendini dışarıya. Piyesin sonunda sahnede Agamemnon'la Kassandra'nın yan yana yatırılmış ölüleri gö­ rülür. iyi niyetliler diye çıkarlar ortaya.): Bir koro var ki. insan kanı içmiş yüreklenmek için. — Demek bir yılan doğurmuş. bu­ nun simgesi eski hukukla yeni hukuk anlayı­ şının birleşmesi olsa gerek. Erinys'ler değişir. gördüğü ceza korkunçtur. Koro yakınır. Klytaimestra oğ­ lunun ne amaçla geldiğini anlayınca.I. ama o da babamı öldürmüştü. yavrum benim? Or. sahnedeki kapı açılıp ge ne ikisinin ölüsü görülür. senin de ölmen gerek. Orestes anasını öldürür. urbası­ nı yırtıp memesini gösterir ve Orestes'in ayaklarına kapanarak yalvarır. Böyle konuşurken. Bunların öcünü ala­ cak kuşak da yetişmekte. övgü değil çünkü söyledikleri. buna karşılık Atina halkın­ dan sonsuz saygı göreceklerdir. Aiskhylos'un. ananın kinli köpeklerinden sakın Or. Tam bir mahkeme sahnesidir bu. Oidipus babası Laios'u bilmeyerek öldü­ rür. Atreus' tan bu yana üçüncü ölüm kasırgasıdır bu. der. bir de ana katili vardır: Oidipus'la Orestes. Orestes Athena tanrıçanın verdiği bir oy fazlasıyla beraat eder. Mykene'de yönetimi ele alan çift kendi ölülerinin öcünü almak için kralı ve Troyalı tutsağını öldürmüşlerdir. daha bi­ linçlidir (Alkmaion). Atina din ve devlet anlayışını yüceltmekte ve yeni yeni kavramlar kurup. yalvar­ maktadır. anamı öldürdüm. A l k maion gibi o da babasının kanına giren anası­ nı öldürür.

Ama daha sonra. onun etkisini insan dün­ yasında açıkça gördügü'halde.. Eros. Cehennem kavramına yaklaşan bu görüşler Roma mythos ve şiirin­ de Etrüsk etkisiyle gelişmiş olabilir. Hesiodos'tan başka theogonia ve kosmogonia'larda da Eros'a yer ayrılır. en güzeli ölümsüz tanrıların. yahut da Gece'den dog­ ma evren yumurtası ikiye bölünüp yarı kabu­ ğundan gök. Üç Güzeller yarışmasında da bir rol oynar. Hesiodos ona "azgın yürek­ li" der ve kendi doğurduğu varlıkları sayar (Theog. Sokrates bir kadın bilici. tanrıların da ellerinden alır yüreklerini. insanı kanlı savaşa götürür birisi.ustalığı bu üçlüde en yüksek zirvesine eriş­ miştir. üstüne "en güzeline" yazdığı altın elmanın kime verilece- ği kararı Paris'in yargısına bırakılır (Paris). Eriş. Platon'un "Şölen" adlı diyalogunda herkes kendine göre sevginin tanımlamasını yaptık­ tan sonra. elimi.. 116 vd. bizim "cin" diyeceğimiz bir yara­ tıktır. yarı kabuğundan toprak ortaya çıkınca. öteki kötülemeye. yani kendi kendi­ liğinden doğurma ilkesini bazı tanrısal varlık­ lar için sürdürür. Orfizm deni­ len ve şair Orpheus'tan geldiği ileri sürülen mistik akımda da Eros'un dünyayla birlikte kaos'tan çıktığına. Ne kadar belalı tanrı ve tanrıça varsa. ölüm­ lüyle ölümsüz arası bir varlık. Mantineia'lı Diotima'nın görüşlerini anlatır. İhanet. kolumu çözen. ilk tanrılar ara­ sına nasıl yerleştireceğini iyice bilemez. Yaşamın özünde gö­ rür onu Hesiodos ve kardeşine kötü değil de iyi kavgadan yana gitmesini öğütler. Sonra da ikinci eseri "İşler ve Günler" de iki kavga ayırır.): İki türlü kavga vardır bu dünyada. 226 vd. hiçbir ölümlü sevmez onu. Bu kavga Troya savaşı gibi yüce bir çatışma­ nın kaynağıdır. biri insana zararlı. Hesiodos'un bu kavgasına rekabet ya da ekmek kavgası demeli. Ve sonra Eros. Eski metinlerde beliren bu inanış Vergilius'un "Aeneis" destanında dile gelmek­ tedir: Erinys'leri Tartaros'un dibinde ruhlara ellerindeki kamçılar ve yılanlarla korku salıp eziyet eder görürüz. Argos kralı Talaos'un kızı ve Adrastos'un kızkardeşi. Eros'un doğuşunu anlatmak için yepye- . Diotima'ya göre Eros bir tanrı bile değildir. ölüm ve yıkım getiren ne kadar varlık varsa hepsi Nyks (Gece)'ten dogmadır. Göklerdeki tahtında oturan Kronos oğlu toprağın özüne kattı onu. sonra geniş göğüslü Caia. Kavga tan­ rıça Eriş. İlkçağın en içli ve bilinçli aşk şairi Sappho da Hesiodos'a benzer bir tanım­ lama verir: Gene Eros. Thebai efsane çembe­ riyle ilgili öyküsü Adrastos. Hesiodos yaratılışı anlatırken Khaos'tan hemen sonra Eros'u sayar. Zaman geçince.). İnsanlara yararlıdır o kavga. Özden apayrıdır bu iki kavga. Zorla girer bu kör dövüşüne ölümsüzlerin zoruyla. Eros. akıl ve istem güçlerini. buyruğuyla. biri övülmeye değer. Eros'un da doğduğuna inanılmakta­ dır. Erinys'ler. kötüsü. Eros'un devler. ve insanların da. Amphiaraos ve Alkmaion adları altında anlatılmıştır. insanları yeral­ tında cezalandıran tanrıçalar olarak görülme­ ye başlar. o Eros ki elini. Eriphylc. ama bu evrensel ilkeyi gene de saymış olmak için şöyle der (Theog. hem tatlı hem acı Eros. ayağını çözer tanrıların. Eriş.): Khaos'tu hepsinden önce var olan. Peleus'la Thetis'in düğününe hır çı­ karmasın diye çağrılmadığı için altın elmayı tanrıların dügtin sofrasına atar da. 11 vd. Titanlar gibi azman yaratıkların birleşmesinde ne gibi bir rol oynadığını tanımlamakta güçlük çeker. O kavga ki eli tutmaz insanları bile işe sürükler. biri faydalı ve şöyle tanımlar ikisini de (İşi. o karşı gelinmez yaratık sarsıyor beni. giderek "parthenogenesis". Ana Toprak. Yunanlıların "daimon". ilkçağın en eski metinlerinden beri evrende birleşme ve üretmeyi sağlayan doğal bir güç olarak karşımıza çıkar. Öteki kavgayı daha önce doğurdu yüce Karanlık. Karasevda ve İhtiyarlık gibi tanrılaşmış kavramlardan hemen sonra gelir doğum sırasında.

Tanrılardan korkmaz. büyücülükte eşsizdir. dayanıklıdır. hep tuzaklar kurar. bayırda. as­ lında her derde deva. ama krallığına el koymayıp akrabalarından birinin günün birin­ de oraya yerleşeceğini söylemiş ve öyle ol­ muş: Tarihsel çağlarda Dor'lardan bir grup Eryks dagma yerleşmişler. açıkta. (2) Kekrops'la Aglauros'un oğlu. (1) Apollon tanrının oğlu. VI. Babasına çeken tarafıyla da hep güzelin.' yol köşele­ rinde yatar. Adonis'le seviştikten sonra Aphrodite'yi ha­ mama girer görmüş. çoklarının sandığı gibi hiç de öy­ le ince ve zarif değildir. Eteokles. Erymanthos. yürekli. yoksulluktan kurtulamaz. Geryon'un öküzlerini bekleyen sı­ ğırtmaç. Oğlunun öcünü almak için Apollon da bir yaban domuzu olup Adonis'i vurup öl dürmüş. Delos'taki Apollon tapmağına git­ miş. Polineikes'in kardeşi (Tab. Adı Herakles efsanesine karış­ mıştır: Geryoneus'tan aşırdığı sürüleri götü­ rürken Herakles bu Eryks'e rastlamış. Esîr. Aither. Erysikhton hiç aldırmamış. Erysikhton. sürülerin bekçisi köpek Orthos'u da öldürür (Hes. varını yoğunu yiyip bitir­ dikten sonra. Oidipus'la lokaste'nin oğlu. ne ölümsüzdür. tanrılar işmarlarla onu alıkoymaya çalış­ tıkları halde. sonra yine babasının tabia­ tı gereği bir çaresini bulup dirilir. Erythion. Dione'nin kızı Aphrodite'den de Anteros (karşılık aşk). Kral Oldlpu . bu biçimle de günümüze kadar gel­ miştir. Herakles de efsanelik yaban domuzunu öldürmüş (Herakles). Öylece Sevgi her zaman ne yokluk içinde­ dir. bir­ denbire de ölür. anasına çek­ miş. Bu efsaneler Eros'un özün­ deki çok yönlülüğü dile getirmek için sonra­ dan uydurulmuştur. kapı önlerinde. Herakles bu sürüleri çalmak için Erythion'u da. hep arayan. Sevgi her şeyden önce her zaman yoksuldur. (2) Arkadya'da akan bir ırmakla aynı bölge deki bir dağın adı. ne de varlık içinde" (Şöl. Sem- bolik bir anlam taşıyan bu masal Psykhr bal ligi altında anlatılmıştır. Sevgi'nin hiçbir zaman kanmadığı. kendi kendini de yemiş. Eryks. Üstünde ünlü bir Aphrodite tapınatjı bulunan Sicilya dağına adını veren efsanelik kral. ya da Eileithyia veya İris'in çocuğu olduğu söylenir. Bakarsın aynı günde bolluk içinde gelişir. yalınayaktır. Aphrodite ile Poseidon'un oğlu olduğu da söylenir. Eileithyia' nın eski bir heykeliyle döner­ ken. giderek tehlikeli bir çocuk biçimine girmiş. insanları oklarıyla kovalayan ve yaralayan kanatlı. Ne var ki hiçbir tanrı Eros gibi zaman ve mekâna göre değişik bi­ çimlerde yansıtılmamıştır. yolda ölmüş. Demeter de onu din­ meyen bir açlığa çarpmış. atılgan. kalkar. Böylece Eros tanrı evrensel bir ilkeden. pistir. ağaçları bir bir kesmiş. fikirlere. 203c. yaman avcıdır. güreşmişler ve H e rakles Eryks'i öldürmüş. Başka efsanelerde Eros'un Aphrodite ile Hermes'in oğlu. Sevgi'nin karakterini anasıyla babası arasındaki karşıtlığın sonucu olarak şöyle anlatır: "BoUuk'la Yoksulluk'tan doğan Sevgi'nin talihi de ona göre olmuş. ( 1 ) Thessalia kralı Triopas'ın oQlu. d). Uranos'lu Aphrodite'nin Hermes'le birleşmesinden Eros doğ­ muş. alaycı ve ya­ ramaz. İskenderiye sanatıyla başlayan bu Eros simgesi Roma'da Amor-Amores diye epey tutunmuş. Theog. evsiz barksız. Eros'u ele alan en güzel efsanelerden biri Apuleius'un "Eros ile Psyklıc" masalıdır. Ne yapsın. dağda. hiçbir tanrı Eros kadar şairlere konu olmamıştır. Bir şeyin eline geçmesiyle elinden kaçması bir olur. Eryks yiğide meydan okumuş. Erysikhton ne ye­ se doymuyormuş. iyinin peşin­ dedir. As­ lında ne ölümlü. tersine kabadır. ya da kardeşi.ni bir efsane uydurulur: Yoksulluk tanrıça (Penia) ile Bolluk tanrı diye çevirdiğimiz. hüner anlamına gelen Poros'un ogluymuş. 19). 292). buluş­ lara düşkündür. Günün birinde Demeter'e adanmış bir koruluğu kesmeye kalkış­ mış. taşkın bir adammış. bu yüzden gözleri kör olmuş. yaşar. Yaban domuzlarının çok olduğu bu bölgede Artemis avlanmayı sevrı (Od. şiirde olduğu kadar resimde de iz bırakmış ve Rönesans'ta ikinci ve çok canlı bir gelişme görmüştür. Atina'lı kahraman. Bkz. arzulayan bir duygu olduğu dile getirilmiş olu­ yor bu parçada. 103).

Aitolia kralı. ona bir döşek serer. E u n e o s . Horalar­ dan biri (Themis. VII. oysa Polyneikes mezardan yoksun bırakılır (Antigone). Eumaios. Euadne. Bunun üzeri­ ne Polyneikes Argos kralı Adrastos'a başvu­ rur (Adrastos). Trakya kralı. Hora'lar). Euenos. Polyneikes de şehirden ayrılır. m» . E u m o l p o s . kocasının odun yığınına atılarak. Irmak Euneos adını alır (idas. Eumolpos Eleusis myster'lerinin kurucusu olarak tanınır. Eumaios onu saygıyla karşılar. Bir yıl sonra hakkını aramaya gelince. karısı Deianeira ve oğlu Hyllos'la bir­ likte Kalydon'dan göçüp Trakhis'e yerleşmiş. Troya savaşına kendi katılmadığı halde. Euphrates. cömert ve akıllı bir kişidir. Akhilleus esir aldığı Priamos oğlu Lykaon'u Euneos'a satar (Lykaon). kendisinin de bir kral oğ­ luyken nasıl kaçırılıp İthake'ye getirildiğini anlatmaya koyulur. Herakles kendi kendine ceza vermiş. Odysseia'da önemli bir rol oynayan İthake'li bir domuz çobanıdır. Odysseus uzun serüvenlerinden sonra yurdu­ na ilk ayak bastığında Eumaios'un yaptığı ve yönettiği ahırlara gider ve babasının sadık uşağı olan bu "tanrısal" çobanbaşı ile bulu­ şur. Thebai'de törenle gömülür. Eleusis başrahipleri "Eumolpides" adını benimse­ miş ve atalarının Eumolpos olduğunu kabul ederlerdi. Euenos da peşine takılır. E u m a i o s . Atlantis'in yerlisi (Atlantis). Odysseus'la aralarındaki ko­ nuşmalar Odysseia romanının gerçekçi yanı­ nı ve zamanın yaşama koşullarını açığa vurup yansıtan değerli belgelerdir. 389 vd. Eteokles yö­ netimi ona vermeye razı olmaz. Marpessa). Hypsipple). günün birinde oğlunu karısının yanında uyur görmüş ve onu bir yabancı sa­ narak öldürmüş. Babası yiğidi bağış­ ladığı halde. sonra da yanlışlığını anlaya­ rak kendini nehre atmış. Odysseus domuz çobanının kulübesine ge­ lince. Herakles de çocuğa bir tokat atacak olmuş.j. Kalydon kralı Oineus'un sarayın­ da şarap sunan delikanlı. neşe anlamına ge­ len Euphrosyne üç Kharit'lerden biridir (Kharit'ler). Ama tokadı o kadar sert indirmiş ki çocuk ölmüş. Atina ile Eleusis arasında kopan savaşa karı­ şır. Odysseus'un sütninesi Eurykleia kadar sevimli. ama İdas tanrı Poseidon'dan kanatlı bir araba aldığı için onu ya­ kalayamaz. Herakles'in ellerini yıkarken Eunomos yanlışlıkla suyu yiğidin ayaklarına dökmüş. yemek verir ve dilenci pozunda olan efendisinin uydurduğu hayat hikâyesini dinledikten sonra. onunla bir­ likte yanar (Kapaneus). Bunun üzerine saldırı başlar. Eumaios ihtiyar bir dilenci kılığında olan Odysseus'u konuklamak. ağırlamakla kal­ maz. Euneos. bu savaşta Atina kralı Erekhteus elinden öldürülür (Erekhteus). Eunomos. O zamana kadar Medos adını taşıyan nehre. konuğunun özlemini çektiği efendisi ol­ duğunu anladıktan sonra da talipleri öldür­ mekte. Themis'le Zeus'un kızı. Eteokles'le Polyneikes aralarında bir anlaşma yaparlar: Her yıl biri kral olacaktır. Eumaios'un anlattığı bu öykü ilginç bir roman ve o zamanki Akdeniz çevresinde ise yoğun bir gidiş geliş olduğunu açığa vurur (Od. Eunomia. Poseidon'un oğlu. X V . Euenos atlarını vurduktan sonra kendini orada akan bir ırmağa atar. ama Eteokles gene anlaşmaya yanaşmaz. Epigon'ların Thebai'ye saldırısı sırasında Eteokles'in oğlu Laodamas kraldır. Sonunda Marpessa'yı İdas kaçırır. lason'un Argonaut'lar se­ ferinde Lemnos adasına varınca Hypsipyle'den olan oğludur (Argonaut'lar. Euenor. Tanrı Ares'in oğlu. Akha'lara Lemnos şarabı gönderir (İl. Eteokles Polyneikes'le teke tek savaşta can verdikten son­ ra. K ı zı Marpessa'ya bir talip çıktıkça babası onu öldürür ve kafasını Poseidon tapınağına asarmış. Thebai'ye karşı sefere hazırla­ nan Yediler ordusu saldırıya başlamadan ara­ larından Tydeus'u elçi olarak gönderirler. mülkünü yeni baştan ele ge­ çirmekte yardımcı olur ona. İphis'in k ı z ı Kapaneus'un karısı. Fırat nehrinin adını açıklamak için uydurulmuş bir efsane: Euphrates adlı bir adam varmış. Euphrosyne. İlkin tahta oturan Eteokles'tir.Thebal'dcn kovulunca. içinde boğulan Euphrates'in adı verilmiş. 467 72). malını. Adı sevinç.

Hesiodos'un Theogonia'sında Pontos'la Gaia'dan. Kharit'lerin arasında nasıl ışıldarsa. Aşk tanrıçası. Boğa. Üstünde İo'nun öyküsü. Öv/e tatlı. Ama Europa. Phorkys. Europa da boğayı gö­ rünce dayanamayıp yanına geldi. bütün bir kıtaya adını vermiştir (Tab. O ilerledikçe dalgalar iki yana açılıyor­ du. boynuzları yeni ayın görünüşüne benzeyen güzel. Zeus'la sevişmesi yüzünden adı coğrafyaya geçen tek kadın İo değildir. Europa'nın Zeus'la seviş­ tiği sıralarda Hera nerelerdeydi. onu kendisi al­ mak istemişti. kadın kılığında. bizim keşiş­ leme dediğimiz rüzgârdır. hiç üzülmerniştir denebilir. ( B u öykü. ama Zeus yine de ne olur. Bir boğa k ı l ı ğ ı n a girdi. bir boğa sırtında deniz­ ler aşıvermenin yarattığı birkaç saniyelik şaş­ kınlık ve korku bir yana bırakılırsa. kendisi için çok ilgi çekici bir yaratığa ilişti. Sanki Europa'nın. Seviştiler. Moskhos'un şiirinde anlatılır). Eurybie. Hemen eğildi boğa. kendisini paylaşmak istemişlerdi düşünde. yeryüzünde öyle tarafsız davrandılar ki. inek oluşu. sepetlerini çiçeklerle doldururlardı. gamsız. Orada oyunlar oynarlar. Nergisler. gördüğü düşü yorumlamaya çalışıyordu. çocukları oldu. kaşları yerinde gümüş yaylar çizili. Orada Mevsim'ler karşıladı kendilerini. Bir süre sonra Girit'e ayak bastılar. Sonunda dayanamadı. Güzel Europa. Europa'yı doğurduğunu ileri süren Asya. Çiçek toplayan kızların arası­ na indi. kırmızı yaban gülleri. Io'nun serüvenine benzer bir serüven ya­ şayan Europa'nın öyküsünü Edith Hamilton'un Ülkü Tamer'ce yapılmış çevirisinden okuyalım (Varlık yayınları. Thaurnas ile Keto'nun kız kardeşidir (Tab. yani denizle topraktan doğmuş. Argos'un öldürülüşü. . tasasız. Nereus. 6). Yaşıtları gibi. Gözleri. III. Europa da yaşıtları arasında öyle ışıldıyordu. deniz kıyısındaki çiçek tarlasına gittiler. Pallas ve Perses 'i doğurur. sonra Zeus'un İo'yu yeniden kadın kılığına sokusu çiziliydi. Onu sevdi. İo'nun yıllarca acı çekme­ sine karşılık Europa. Fenike kralı Agenor'un kızı Europa tanrılar tanrısı Zeus'un sevgisini kazanmakla ölmez bir ün salmış. Poseidon'la Libya'nın oğlu. en güzel se­ pet Europa'nın sepetidir. içlerini dolduran çiçek­ ler de ne kadar güzeldir.Europa. Zeus onu görünce dayanamadı.. Tl tan'lardan Krios'la birleşip. Zaten aşk tanrıçası Aphrodite. Gördüğü bu garip düşü yorumlayamadı Europa... mitologya'da oğullarından daha önemli bir yer tutar. bilinmiyor. cevap vererek kendisinin tan­ rılar tanrısı Zeus olduğunu. s. kendi yaşındaki kız arkadaşlarını topla­ dı. menekşeler. ona tutulduğunu. çekici bir boğa olup çıktı. "Bu boğa olsa olsa bir tanrıdır" diye düşünüyor­ du. kendisini ıssız bir yerde tek başına bırakmaması için boğaya yalvardı. ansızın. ya da Typhon'dan doğduğu söylenen dört ana rüz­ gârdan biri. gönlü ne dilerse onu yapıyordu. Minos ve Rhadamanthys. yüzyılda yaşamış İskenderi­ ye'n bir şairin. Europa'nın ünü daha da yaygındır. Astraios.. sırtı­ na binmesini ister gibiydi: S ı r t ı n a bindirip gezdirecek bizi. ölümlerinden sonra ölüler ülkesine yargıç yapıldılar. okşadı. arkalarında garip deniz tanrıları Nereid'ler. Öteki kıta ise. Şafak tanrıça Eos'la Astraios.Eurybie. Hepsi de bilirdi ki. ne olmaz diye korktu. Ötekilerin de binmesine fırsat verme­ di Zeus fırlattığı yıldırımların hızıyla denize daldı. Sulardan. Hera uzaklardaydı o sırada. sümbül­ ler. borulannı öttürerek Tritonlar ve Zeus'un kardeşi Poseidon gidi­ yordu. Yalnız sepetler mi. K o y u kahverengi. Hephaistos yap­ mıştı o sepeti. Europa. İ k i kıta. Bilinen bir şey var: Tanrılar tanrısı. uyku­ dan uyanmış. ıslanmasın diye mor eteğini topluyordu. Europa'nın oğullarından ikisi. o da oklarından birini Zeus'un kalbine saplamıştı. Zeus bir ilkbahar sabahı gökteki sarayında oturmuş.. gülümseyerek. 11). Zeus'un Europa'yı kendisine verdiğini söylemişti. önlerinde. Güneybatıdan eser.. boğanın sırtına oturdu. Yanlarında. öteki eliyle de. oğlu Eros'a söylemiş. düşmemek için bir eliyle boğanın ko­ caman boynuzunu tutarken. iyi bir insan gibi Yalnız konuşmuyor. Euros. Hiç boğaya benzemiyor. 53). Girit adasına gittiklerini söyledi. gördüğü yaratıklardan korkan Europa. tembel tembel yeryüzünü gözetli­ yordu. öyle güzel bir boğa ki bu.

Eurymakhos önce bütün suçu Antinoos'a yükle­ yip pazarlığa girişmek ister (Od. . öbürü Nestor'un seyisidir. Odysseus kendini belli edip meydan okuyunca.). 95 vd.) ama bütün bunlar yalan ve yapmacıktır. 60 vd. Şöyle tanımlanır (Od. bekçisi. Polybos'un oğlu Eurymakhos.). ama başaramazlar ( X X I . gemi­ leri Seiren'lerin önünden geçerken Odysseus'u direğe i k i kat bağlar ( X I I . biri Agamemnon'un seyisi. ağırlığı en çok talipler arasında o artırır çünkü. X V . taliplerin en iyisidir gene de. 906-910): Okeanos kızı Eurynome ile evlendi güzelliği. büyü­ ğüdür.): Eurymakhos'tu adı. görenleri büyüleyen uyum Zeus tanrıçayla. Hesiodos'un "Theogonia"sında anlatıldığına göre (Theog. 295 vd. İşte bu Eurykleia'ydı çerağı tutan. 425 vd. ölüler ülkesinin açıldığı çu­ kur başında kurban keser ( X I .EURYDİKE Eurydike. X V I . onu poh­ pohlar. Onu Laertes parasıyla satın almıştı çok eskiden. daha nazik ve terbiyeli bir adam gibi davranır: Penelopeia'yı yatıştırır. X I X . Serüveni için bkz. X. çevresinde onun dört döne döne. Peisenor oğlu Ops'un kızı. Eurykleia.). Odysseus'un sarayında oynayan dra­ mın en sevimli kişisidir. ama büyücü kadının kurduğu tuza­ ğa düşmez ve geri gelip Odysseus'a Kirke'nin arkadaşlarını domuza çevirdiğini haber verir (Od. 434 vd. oğlunun canına kıyılma­ yacağım söyler (Od. Eurylokhos. ödü kopuyordu karısının öfkesinden. 339 vd. X X I I . dilenci kılığında İthake sarayına gelen Odysseus'un ayaklarını yıkarken eski bir yara izinden onu tanır (Od. yiğit Polybos'un parlak oğlu. 186 vd. I. Eurykleia. (1) Okeanos'la Tethys'in sayısı üç bini bulan kızlarından biri. Eurymedon. Yay germe ya­ rışmasında Antinoos'la ikisi en sona kalırlar. Antinoos'la birlikte Eurymakhos taliplerin en ciddiye alınması gerekenidir (Od. 23 vd. 391-492). Odysseus'un yoldaşlarından biri. kafasına bir tokmak atar ( X V I I I . Odysseia'da günlük hayatı yansı­ tan en canlı bazı sahnelerin kahramanıdır: Telemakhos'un yolculuğunu o hazırlar. 205 vd. 396). 519 vd. en güzel armağanlardan birini verir (XVIII. Antinoos'a kıyasla biraz daha efendi. sayardı onu sarayında asıl karısı gibi. 350507). körpecik bir kızken almıştı yirmi sığıra karşılık.). düşüne düşüne. II. lthake'liler şimdiden bir tanrı gözüyle bakarlar ona. gitti­ ğini o bilir ve Penelopeia'dan saklar (Od. ama yatağına almamıştı bir kere olsun. Eurymakhos.).).): Telemakhos gidiyordu yatmaya.). ağaç perisi. Dilenci kılığında saraya ge­ len Odysseus'a o da kötü davranır. Orpheus. Eurykleia. bebekken dadılığa başlamıştı Telemakhos'a bakmıştı ta çocukluğundan kocaman oluncaya dek. Odysseus'un karısı Penelopeia'nın ta­ lipleri arasında başta gelenlerdendir. Odysseus onu da bir okla yere serer ve öldürür. 347-380). İlyada'da iki Eurymedon'un sözü edilir. Odysseia'nın başında Telemakhos'u yatak odasına götürürken şöyle tanıtılır bize (Od. o da Odysseus'un varlığını sömürmeyebakar. Telemakhos'u en çok seven de oydu. çerağlar tuttu yoluna pırıl pırıl. Orpheus'un karısı. Eurynome. XV. ama Güneş'in ineklerini yemeyi o salık verir arka­ daşlarına ve bu yüzden de tanrıların lanetine uğrayarak Odysseus'un bütün tayfasıyla bir­ likte can verir ( X I I . XXII. Evin kâhyası. Odysseus'un sütninesi. Telemakhos'u ilk fırsatta öl­ dürmeye ve Penelopeia'nın hizmetçisi Melantho ile seviştiği halde. Kirke'nin konağına gidecek grubun başı­ na seçilir. 17): Penelopeia'yı babası ve kardeşleri kışkırtırlar Eurymakhos'a varsın diye. bir an önce krali­ çeyle evlenmeye. taliplerin ve özellikle hizmetçilerin ce­ zalandırılmasında önemli bir rol oynar (Od.

Vergilius'un "Aeneis" destanın­ da adı geçen kahraman. (1) Troya'da Akha'lardan yana savaşan Thessalia'lı önder. 154 vd. Troya'lılardan Hypsenor. Odysseus ölüler ülkesinde karşılaştığı Akhilleus'un ruhuna iletir (Od. (1) Kentaur. Euphrosyne ve sevimli Thalia. Üç Güzeller: Aglaie. ama Kalydon avı sırasında kaynata­ sını da kaza ile öldürünce. XI. (2) Kos (Istanköy) adasının kralı. İole). Onu kıskanan aman vermez kral yiğide eziyet etmekten hoşlanmaktadır. onu bir sürü güç işler başarmaya zorlar. Melanthos ve Apisaon'u öldürür. Bu çar­ pışmanın haberini. Eurypylos. sürülerini çal­ dığını ileri sürmüş. 4). Yalnız oğlu İphitos Herakles'ten yana çıkmış. Penelopeia'nın çevresinde asıl hizmet gören odur. ona dert döker. Bunu bir armağan karşılığı yaptığı söylenir. Amphitryon'un amca oğlu ve onun gibi Perseus'un torunudur. Ok atmakta kendisini yenecek olana kızını vermeye ant içmiş. Penelopeia ile gerdeğe girmeye hazırlayan odur (Od. İthake kraliçesi onu yanından ayırmaz. onunla konuşur. dilenci kı­ lığında uykuya yattığı zaman Odysseus'un üs­ tünü örter (Od. Troya dönüşünde Herakles adaya uğrayınca Eurypylos ona karşı gel­ miş. gözlerini oymuş (Herakles. Evandrus. (3) Telephos'un oğlu. başka yere göç­ mek zorunda kalır (Peleus. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynayan kişi. Herakles onunla boy ölçüşüp onu yenmiş. Kentaur'larla Lapith'ler sava­ şına yol açmıştı (Kentaur'lar). (1) Nerede olduğu iyice bilinmeyen Oikhalia şehrinin kralı. yani at adamlardan biri. elinde bir flütle şenliklere. bu yüzden de öldürülmüş. ne de oğlunun A k ra'lara karşı savaşmayacağına söz vermişti. Ok atmakta çok usta olan Eurytos'un dört oğlu. Lapith'lerden Peirithoos'un nişanlısını kaçırdığından. Herakles büyük kahra­ manlıklarını hep Eurystheus'un emriyle ve Eurystheus'un çık. oğlu Eurypylos'u Troya'ya gitmeye kandırmıştı. (2) Kalydon savaşına katılan yiğitlerden bi­ ri. İphitos. 519 vd. Bir süre sonra Herakles oğullarının savaş ortağı olan Atina'ya karşı sefere çıkar. Aiakos). Burayı da Yunanistan'ın Arkadya bölgesinden gelme Evandrus (Yun. Ama Priamos'un kız kardeşi olan karısı. bir de İole ad­ lı kızı varmış. başı çelenkli. Bölgeye uygarlık getirmiş. onun eliyle arınmıştı. Dithyrambos'u onun esinlediği söyle­ nir (Musa'lar).ırına yapar. (2) Bir devin adı (Gigant'lar). Eurytos. Eurypylos. Paris'in kargısı altında yaralanır. Telephos.). Özgürlüğüne kavuşunca. Euandros. X X . Argos kralı Sthenelos'un oğlu. (2) Penelopeia'nın yanında bulunan kâhya kadın.Üç k ı z ı oldu ondan. Dionysos alaylarında da yeri vardır. giydiren. ama Ioalos tarafından öldürülür. müzik ve . bayramlara katılır. Perseus torunlarından i l k doğacak olanın krallık elde edeceğini bildirir. iyi adam anlamına gelir) kurmuştu. Eurythion. Kharit'ler. Ne var ki birden çıldıran Herakles İphitos'u öldürmüş. Euterpc. kendini tanıttıktan sonra yiğidi yıkayan. Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'a karşı savaşır ve onun eliyle öldürülür. Zalim kralın kafası A l k mene'ye getirilince. Kardeşi Phokos'u öldürdükten sonra Peleus Eurythion'un yanına sığınmış. neşe getirirmiş. Alkmene). yerlilere okuma yazmayı öğretmiş. Eurystheus'un yedi aylık doğmasını sağlar. yiğidin. (Kharit'ler). Poseidon'un ogluymuş. Alkmene'yi Herakles'ten gebe bırakınca. Eurystheus soyunu Mykene'den kovar. ama Patroklos yardımına koşar. Mykene ve Argolis bölgesine kral olur ve Herakles'i buyruğu altına alarak. ne kendinin. Herakles öldükten sonra. Bunun cezası olarak da esir diye satılmış ve Omphale'nin sarayına düşmüş. Böylece Eurystheus Tiryns. Eurystheus. Eurystheus. Hera da doğa­ cağını bildiği Herakles'in kral olmasını önle­ mek için. Zeus. kendine bakması için öğütler verir.). Eurytos'un sarayına dönüp onu öldürmüş ve lole'yi ele geçirmiş (Herakles. yarası i y i leşince. ama Eury tos sözünde durmamış. Herakles efsanesinde büyük bir rol oynayan kötü kişi. X X I I I . Ro'mulus tepesinde Roma şehrini kurmadan orada Evandrus'un kurduğu Pallantea kasabası vardı. Musa'lardan biri.

Ayrıca Latlum Yunanistan'dan bazı tanrı kültlerini de getirmişti. Onun için. bu sunak sonraları da Ara Maxima ola­ rak gösterilirdi (Cacus). 112 . Hercules buralara gelince.yararlı bazı sanatları da yaymıştı. Evandrus Aeneas'ı. iyi karşılar ve oğlunu bir bölük askerle birlikte emrine verip Rutul'lere karşı savaşta yardımcı olmalarını sağ­ lar (Aeneas). babası Ankhises'le konukluk bağları kurmuş olduklarını hatırlayarak. Evandrus onu Cacus'u öldürmüş olma suçundan arındırmış. tanrı oğlu olduğunu anlayarak Roma'nın yedi tepesinden Aventinus'la Palatinus arasında büyük bir sunak kurmuş.

yemini simgeleyen tanrıça. Alba kralı Amulius'un çobanı Faustulus Romulus'la Remus efsanesinde önemli bir rol oynar. toprağın verimliliğini sağlamak ve halkı kötü güçlerin etkisinden kurtarmak amacı güdülürdü. Andı. söz söylemek. tanrıçalarıyla bir tutulmuş ve Fatum sözcüğü dişi cinse dönerek Fata olmuştur. Açlık İskitya'da kurak bir toprak üstünde oturmaktadır. Latin Hercules efsanesinde rol oynar. tarlaların koruyucusu olarak Yunan etkisi . yani özgürlüğü simgeleyen tanrıça ile bir tutulmuştur. Kadınları kısırlıktan korurmuş.ı l. Romulus da tanrı ve kral soyundan olduğunu anlayınca. Roma dininin en eski tanrılarından biri. ak saçlı bir kocakarı ola­ rak simgelendirilmesi. Adı "faveo" fiilin­ den "uğurlu. I V . verilen söze saygının her türlü toplum düzeninin temelinde olduğu . İupiter'den daha yaşlı. Halk arasında dişi cinsten Fata olduğu gibi. ormanda. Etrüsk asıllı bir tanrıça. Roma'da üç Fata tanrıçasının heykeli görü­ lürdü ki bu heykeller Sibylla'lan simgelerdi (Parça. Palatinus tepesinde de kulübesi gösterilirdi. Klasik çağlarda Faunus bir tanrı olmaktan çıkmış ve Yunan Satyr'leri gi­ bi keçi ayaklı. Fames. Fides. bir cin olarak sim­ gelendi (Genius). gidip Amulius'u öldürmüş. Terracina'da bulunan tapınağında köleler azat edildi­ ği için. Latium'un ilk krallarından biri ola­ rak gösterilir. Hercules'le sevişmiş ve Latium'a adını verecek olan kral Latinus'u doğurmuş.ıllııııl. Feronia. Kader. öte yandan adı Roma'nın kuruluş efsa­ nelerine karışmıştır.ınn Pan ile bir tutul- muş. erkek Fatus'ların da varlığı tasarlandı ve herkesin kendi cinsine göre ka­ deri. ko­ nuşmak anlamına gelen "fari"den türeme olup. Erysikhton'a dinmez açlığı veren odur (Erysikhthon). kral Faunus'un eşi. hem de eşi. Remus). alın yazısı bir genius. Ovidius'a göre. Arkadya'daki Euandros'un İtalya'ya gelişiy­ le ilgili efsanelerde rol oynadığı için (Evandrus). Sonraları Yunan dinsel görüşlerinin etkisiyle Fatum. Libertas. Dido'nun Aeneas'a olan g i z l i aşkını açığa vurur (Aen. Fama. Falcı bir tanrıça olarak gös­ terilir ve Bona Dea ile bir tutulur (Bona Dea). Faunus. halk sesini ve dedikoduyu simgeleyen tanrıça. Roma mitolojisinde Kader'i simgele­ yen tanrısal varlık. verimli" anlamına gelen Faustulus'un Forum'da mezarı. İkiz kardeşler kav­ gaya tutuştukları zaman. Stbylla). Ormanları ve kaynakları koruyan bu tanrıçanın kültü or­ ta İtalya'ya ve Etruria'ya yayılmıştı. 173-188). boynuzlu yaratıklar ola­ rak dağda. Faustulus araya gir­ miş ve öldürülmüş derler. Fatutn. aslında "tanrı sözü" demektir. sakallı. Faustulus. Fatum. Vergilius'un "Aeneis" destanında yarattığı bir simgesel varlıktır. Roma tanrıları arasın­ da saygı görürdü (Romulus. Vergilius bu sim­ gesel varlığı Ölüler Ülkesi'nde Yoksulluk'la yan yana gösterir. Ficus'un oğlu ve Saturnus'un torunu ola­ rak gösterilir. kültü Roma şehrinin en eski tepelerin­ den biri sayılan Palatinus'a yerleşmiş ve L u percalia bayramı (15 şubat) ile ün kazanmış­ tır. Faustulus bir dişi kurdun emzirdiği ikizleri bulmuş ve karısı Acca Larentia'ya büyütülmek üzere götürüp vermiştir (Acca Larentia). Fauna. Kısır­ lığı defetmek.F Fama. Amulius kızlarının do­ ğurduğu ikiz çocukları Tiber kenarına bırak­ mayı buyurunca. su kenarlarında nympha'ları kovalar gösterilmişlerdir. Adı "qui favet" ( i y i l i k eden. Sonradan Faustulus çocuk­ lara kim olduklarını bildirmiş. Roma kuruluş efsanesinde bir tanrı olarak değil de. lü­ tuf gösteren) anlamına gelen bu tanrı bir yan­ dan sürülerin. Fransızca peri anlamına gelen "fee" bu Fata'dan gelmiştir. Roma tanrısı Faunus'un hem kız kar­ deşi. Roma mitolojisinde ünü. Fauna. lütuf gösteren) anla­ mına gelir. Açlığı simgeleyen Fames Hesiodos'un Eris'ten dogma olarak gösterdiği L i mos'un Latince karşılığıdır. Faunus gibi Fauna'nın adı da "quae favet" (iyilik eden. Faunus'un rahipleri Luperci'lerin kutla­ dıkları bu bahar ve bereket bayramında deli­ kanlılar çırılçıplak olarak dolaşır ve önlerine gelen kadınlara kamçılarıyla vururlardı.

Yunan etkisi altında Fortuna za­ manla başka tanrıçalarla. rüzgâr tanrı onu görüp kaçırmış ve evlenmiş onunla. Fortuna tanrıçanın erkeğidir. Fides'e kur­ ban keser.anlamına gelir. talih anlamına gelen Fors. geceleri evine girermiş. tanrıça da kendi kendi­ ne Mars tanrıyı getirmiş meydana. Şair Ovidius Flora üstüne Yunan mythos s 'undan esinli bir öykü anlatır (Fast. Fortuna o kralı o kadar se­ ver ki.): Flora aslında Khloris adlı bir Nympha imiş. sunu sunarken rahipleri sag elleri­ ne bir beyaz sargı sararlardı. En erken çağlardan be­ ri Furia'lar Yunan mythos'unun Erinys'leriyle bir tutulmuş ve efsaneleri birbirine karışmıştır (Erinys'ler). Roma'nın ilkel din görüşlerinde Furia'lar yeraltından çıkıp insanların peşine takılan kötü cinlerdir. çoğu zaman da kör olarak can­ landırılır. Furia'lar. Rastlantı. özellikle İsis'le bir tutulmuştur (Tykhe). Flora. bunun için Flora'ya başvurmuş. V. Çiçek ve bahar tanrıçası Flora. yakınırlardı. Röma'lılar yılın ilk ayına Mars (mart) adını vere­ rek onun Flora ve baharla ilişkisini belli et­ mek istemişlerdir. Aeneas soyu ona Palatinus üzerinde bir tapınak yaptırmış. IM . Yunan Tykhe tanrıçasıyla bir tutulan Fortuna elinde bir dümen (insanların hayatını yönetir çünkü) ve bereket boynuzuyla. Ama Flora'nın gücü bununla da kalmamış. Nisan sonunda başlayıp mayıs ayma kadar süren bu şenlikler büyük bir coşkunlukla kutlanır­ dı. Fortuna. Roma'ya Sabin'lerden gelme bir tanrıçadır. tanrı Mars'ın dogmasına önemli bir etken ol­ muş: Jüpiter'in Minerva'yı kendi kafasından çıkarmasına içerleyen İuno erkek araya gir­ meden bir çocuk doğurmak istemiş tek başı­ na. Fortuna'nın tapınağında Servius Tullius'un bir heykeli buIunurmuş. Çi­ çek açan her bitkinin yönetimi onun elinde­ dir. Roma'lıların en çok korktukları. Fors. en çok tapındıkları tanrıçalardan biri kör tali­ hi simgeleyen Fortuna'dır. Flora da bir kadına dokununca onu gebe bırakan bir çiçek vermiş îuno'ya. Tapımını Roma'ya getiren kral Servius Tullius imiş. 20 vd. Her türlü bitki ve çiçek üstünde egemenliği bağışlamış Flora'ya. Flora'nın onuruna Roma'da Floralia şenlikleri düzenlenirdi. Roma'lılar çok önem verdikleri bu tanrıları bir çift olarak gö­ rür ve Fors'la Fortuna'ya birlikte tapınırlar.

Bir tanrıdan çok kozmik bir varlıktır Gaia. Gaia Uranos'un devrilmesini sağladığı gibi.G Gaia. Zeus Gaia'nın dediğini y. sağlam yurdunu yüksek dağları yarattı sonra. Kronos'a da bir taş yutturulur (Kronos. bir yandan Demeter. i k i n c i k ı ı şak devrimini de yürütür: Zeus'a ne yokl. Kronos'un da Zeus eliy­ le devrilmesidir . Bu kez de Gaia kızına kaderi bildirmekle kalmaz .Kronos'u aldatmak çareleri­ ni de gösterir ve Zeus'un Girit'te bir mağara­ da gizlice doğmasını sağlar. Hesiodos'un Theogonia'smda dünyayı. Başka Theogonia'lara göre Tartaros'tan Ekhidna adlı bir kı­ zı olmuş ve Poseidon'la da birleşerek Antaios devini doğurmuş (Antaios). dinde daha belirli birer tanrıça olarak görü­ len. Genellikle devler. ve Uranos sürdürürken bu korkunç oyunu koca Toprak inim inim inliyordu zorundan. l'de gösterildiği gibi Gaia "parthenogenesis" (kendi kendine doğurma) prensi­ bine göre Gök'ü.ın egemenliği elde edebileceğini o öğretir. tahta çıkardığı oğlu Kronos'un da devrilmesi­ ni sağlar. evreni bir düzen yöntemine göre meydana getiren ve düzen­ siz boşluktan çıktıktan sonra dişi-erkek birleş­ me yoluyla evrenin kendisini ve tanrılarını ya­ ratır. Bu doğurma sürecinden hemen sonra evrene egemenlik savaşının ilk belirtisi Uranos tanrının doğan çocuklarını Gaia'nın karnına gerisin geri tıkmasıyla baş gösterir (Theog. yeri.ı parak devlere karşı savaşı gerçekleştirir ve Titan'ları devirerek dünya egemenliğini ele ge­ çirir. Gök'ü. canavarlar hep Gaia'dan doğma sayılır. Homeros'ta hiç adı geçmeyen Gaia. Hesiodos'tan gayrı korkunçtu Toprakla kaynaklarda adı geçen Nereus'tan deniz var­ lıklarını meydana getirir. 126 vd. mutlu tanrıların sürekli. Son Titan oğlu Kronos'a babasının erkeklik uzvunu kestirdikten sonra Gaia bu kez kendi doğurduğu Pontos'la birleşir ve ondan Nereus. H e siodos bu yolda doğada ana ilkenin ne oldu­ ğunu tanımlamaya çalışan îonya düşünürleri gibi davranır. sağlam tabanı" saydığı Gaia. azmanlar. evrensel bir öge olarak toprağı simgeler. Thaumas. Delphoi). Karısı Rheia Zeus'a gebe kalınca Gaia ile Uranos'tan doğuracağı çocuğu kur­ tarma çarelerini sorar. Gaia birinci kıı şak devrimini hazırladıktan sonra. Gaia son olarak Tartaros'la birlikte Typhon'u doğurur (Typhon). koyaklarında tanrılar oturan dağları. Bunların kimisi yıldız. Gaia böylece daha kişisel ve insansal tanrıçalarla ya birleşmiş. bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. kozmik nitelikteki Ana Toprak. "Bütün ölümsüzlerin sürekli. bu süreci şöyle anlatır Hesiodos (Theog. Keto ve Eurybie'yi meydana gelini (Tab. Kimseyle sevişip birleşmeden yaptı bunu. yıldızlı.): Böylesine Gök'ün oğulları. Çünkü Kronos babası Uranos gibi zorbaca davranır ve çocuklarını doğar doğ­ maz yutar.): Toprak bir varlık yarattı kendine eşit: Dört bir yanını saran Uranos. kimisi de evrenin mito­ lojik yorumunun yarattığı simgesel tanrılar dır.kader Uranos'un oğluna yenildiği gibi. 6). 2). Ama Gaia'nın öbür çocukları da aralarında birleşerek yersel ve göksel birçok varlıkların dogmasını sağlarlar. doğar doğmaz gün ışınına çıkaracak yerde toprağın bağrına saklamıştı onları. ekin vermez denizi: Azgın dalgalarıyla şişen Pontos'u. örneğin Delphoi'ye Apollon'dan çok daha önce yerleşmiş bilimi (Apollon. Sonra denizi yarattı. Sonra ilkin Uranos'la birleşip erkek ve dişi Titan'ları. Zamanla Gaia'nın mythos'ta yeri ve önemi değişmiş. çara Kronos kuşağından Titan'ları yenmek için Kyklop'ları ve Hekatonkheir'leri kurtarıp y a r dıma çağırmaktır. Phorkys. 154 vd. Dağ'ları ve Deniz'i yaratır. öte yandan Kybele gibi toprak ve bereket tanrıçalarına yer ver­ miştir. Babalan ilk günden iğrenmişti onlardan. Kyklop'ları ve Hekatonkheir'leri doğurur (Tab. Tab. . yel ve gökkuşağı gibi görülen varlıklardır. Gaia Yuna­ nistan'da birçok kehanet merkezlerinin esinleyicisi sayılır. ya da kozmik öğe olarak felsefe alanına girmiştir. Zeus).

Genius. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da: îlos. Ganymedes. En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların. Erytheia adasının nerede olduğu tartışma konusu olmuştu. Tanrıça dileği yerine getirmiş ve Leukippos'un cinsiyetini değiştirmiş (îphis). Herakles Eurystheus' un buyruğu üzerine gelip onu adasında öldü­ rür. Ganymedes'i de tanrılar sofrasın­ da Hebe yerine şarap sunucusu olarak kul­ lanmıştır. Ama başka mythos ya- . Zamanla geni­ us insanda ölmeyen. şiirinde sözü geçen bu Nereus kızına Sicilya'lı Kyklops Polyphemos vurgun­ dur. Ama çirkinliğinden ötürü yanaşmaz Galateia ona. Geryoneus.): Troya'lıların kralı. Örneğin z i f a f yatağının da genius'u vardır. neşeli ve iyimser tutan güçtür. Türkçe "cin" sözcüğünün kaynağın­ da bulunan Latince "genius" kavramı kişinin içinde doğup gelişen tinsel varlıktır. bu genius'un da bütün öbür genius'lara hükmettiğine inanılırdı. Theogonia'da Hesiodos. Adına da Leukippos demişler. Çoban şiirlerinin ustası Theokritos'un XI. imparato­ run genius'u korkulur. Galateia'nın öykü­ sü şudur: Polyphemos'tan kaçan Nereus kızı tanrı Pan'ın (ya da Faunus'un) oğlu Akis'i se­ ver. Galateia da sevgilisinin bir ır­ mak haline gelmesini sağlar. 230 vd. dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında. bir topluluğun da genius'u olabilir. Akis ölür. Uranos'la Gaia'nın birleşmesinden doğan Titan'lardan ayırmalı. Kocası yokken bir kız çocuk doğuran Galateia çocu­ ğunun cinsini kocasından saklamış ve kızı er­ kek kılığına sokarak büyütmüş. İmparatorluk çağında. K ı z ı l toprak anlamına gelen bu ada Batı kızlarının birinin adını taşıyan İs­ panya kıyılarında bir ada olsa gerek (Herakles). Ganymedes'I 1da Erikhthonios'tan Tros doğdu. Genius'un bayramıdır. onunla buluşup konuşurlar. yani Devleri. Hesiodos Theogonia'nın iki yerinde (Theog. ya da kaçırtan tanrı Zeus'tur. yoksa dağa bırak­ mak zorunda kalacağını bildirmiş. tanrılara denk Ganymedes. Gigant'lar. (1) Homeros ve Hesiodos'da adı geçen Nereus kızlarından biri. Akis'e kaçma fırsatını vermeden koca bir kaya kaldırıp kafasına in­ dirir. G e c e . karşılık ola­ rak Zeus çocuğun babasına ölmez atlar arma­ ğan etmiş. karısının gebe olduğunu anlayınca. görevi gerdeğe giren çiftin üret­ me gücünü artırmaktır. (2) Lampros adlı bir adamla evli olan bir Girit'li kadın. tanrılar kaçırdı onu Olympos'a Zeus'a şarap sunan olsun diye. Ya da kendi kartal biçimine girmiş ve oğlanı pençelerinin arasına alıp kaçırmış. dağının yamaçlarında sürülerini otlatırken görmüş de kuşu kartalı göndermiş delikanlıyı kaçırıp Olympos'a getirsin diye. Lampros çok fakirmiş. 17). Her neyse. ölümden sonra var ka­ lan tinsel varlık sayıldı (Manes). ona yalnız bir oğlu olursa besleyebileceğini. Adı sütbeyaz anlamına gelir. 285-90. Ganymedes'e vurulup onu asıl kaçıran. sonra da söz etmez artık onlardan. bir yerin. Doğum günü. Ama yalnız in­ sanın değil. Poseidon'un oğlu Khrysaor'la Okeanos kızı Kallirhoe'den doğmadır. deliye döner. Bkz. Homeros onun serü­ venini şöyle anlatır ( İ l . Bir gün Te­ pegöz Galateia'yı sevgilisinin kollarında uyur bulur. Gigant'lan. Ne var ki genç kız olunca Leukippos o kadar güzelmiş ki kız olduğunu saklamak elden gelmezmiş artık. İnsan kendi ya da başkasının genius'u üstüne ye­ min eder. Ölümlülerin en güzeli sayılan Ganymedes Dardanos soyundan. İnsandaki genius onu canlı. Büyük bir korkuya kapılan annesi onu Leto tapınağına bırakmış ve tanrıçadan kızını erkek yapması­ nı yalvarmış. güçlü bir varlık sayılır ve imparator nasıl öbür insanlar üzerine egemense. Geryoneus. Nyks. Assarakos. Troya kral ailesindendir (Tab. Tepegöz de şiirde bu güzel kıza olan aşkını ve aşkının karşılıksız kalmasından duyduğu acıyı dile getirir. 280-85) üç kafalı bu devden söz eder.Galateia. Uranos'un kesilen hayalanndan akan kanın toprağa damladığını ve bir süre sonra Gaia' nm devleti "parlak zırhlı ve uzun kargılı" ola­ rak meydana çıkardığını yazar.

Böyle konuşup atladılar arabalarından. Porphyrion ve daha adları belirtilmeyen başkaları görülür.): Değişelim gel silahlarımızı. gider. Dione. VI. Ephialtes'i Apollon'un bir oku. Olympos tanrılarında Zeus. Artemis. Glaukos yaralanır. Enkelados'a gelince. 214 vd. İlyada'da parlak bir rol oynar. biri doğar. (1) Glaukos II (Tab. yenilerini yetiştirir. anlar düş­ manının eski bir dost olduğunu (İl. Hippolokhos'un oğlu Glaukos. Eurytos'u Dionysos'un thyrsos'u. yansıtmıştır onun kişili­ ğinde. "Kapkara fi »t ı n a " gibi saldırırlar ve "zorlu savaşta bek" olurlar Akha'lara. gövdeleri paramparça edilip korkunç acılar içinde kıvrandıkları an canlandırılmıştır. Bu kez de devleri yalnız bir ölümlü insanın yenebile­ ceğini bildiren bir kehanet var olduğundan. o kaçabilmiş. Çünkü Gigant'lar dağları üst üste yığarak Olympos'a saldırmışlar. soyumu ne sorarsın? Yapraklar gibidir insan soyu. Tanrıça da Pallas'm derisini yüzüp savaşta zırh olarak kul­ lanmış. Altıncı bölüme kadar Glaukos'un adı geç­ mez. bellesin Akkha'larla Troya'lılar atalarımızın konuk kardeşi olmasıyla övündüğümüzü. bu ka­ bartmaların her birinde Olympos tanrılarıyla Gigant'lar arasındaki savaş canlandırılır.): \ Ulu canlı Tydeus oğlu. tanrılar Herakles'e başvurmuşlar. Diomedes'te şafak atar. el sıkışıp ant içtiler. içine bir kuşku girer bu parlak yiğit bir tanrı olmasın diye. Bu konu Bergama'nın Zeus Sunağında en parlak bir biçimde işlenmişti. H o m e ros. gelmişler uzak Lykia ülkelerinden. Lykia'ya göçüşünü anlatmaya (Bellerophontes). Bellerophontes efsanesiyle Lykia'lıların Troya sava­ şındaki serüvenini onun kişlllflinde < aııl. 876 vd. tam o sıra. Bellerophontes'in torunu. Titan'lan yendikten sonra Olympos tanrıları bu yaratıklara karşı koymak zo­ runda kalmışlar. Kabartmalarda devlerin tanrıların gücü altın­ da ezildikleri. bir yandan bakarsın bahar gelir. ama birden durur. I ş ı k ülkesinden delen ve adı ç ı o f l ü n maviliğini. Glaukos. Leto. görülme­ miş boyda ve güçte olup. Cömertlik Anadolu'da kalır. yüz öküzlük silahı dokuz öküzlük silahla. Bergama'dan alınıp Berlin Müzesine taşınan ve orada yeni baştan kurulan Zeus Sunağının frizi dev boy­ da 118 kabartmadan meydana gelir. yani devler savaşı bir söylentiye göre Trakya'da. parlaklığını yansıtan bu yigit ne kadar da sevimli! Anadolu insanı sanki o gün­ den kendini bulmuş. II. bir başka söy­ lentiye göre Arkadya'da olmuş. VI. böylece soyların biri göçer. VI. korkar tan­ rılarla boy ölçüşmekten. 229 vd. 145 Vd. Athena. 25). dünya görüşü üstüne en güzel sözlerin­ den birkaçını onun ağzına vermiş. Gigantomakhia. Glaukos'un aklını başından aldı. Tydeus oğlu Diomedes'le değişti silahlarını: Altını tunçla değişti. Devlerden Otos. iyicene bilmek istersen soyumuzu . Herakles de başta Zeus ve Aigis kalkanıyla Athena ol­ mak üzere. Aphrodite ve Nyks ile Moira'Iar savaşa katılır. sonra birdenbire Akha yiğidi Diomedes ile karşı karşıya görürüz onu. Dev­ ler aslan ya da boğa kafalı ve yılan kuyruklu azmanlardır. Ama Kronos oğlu Zeus.GLAUKOS zarları ve özellikle plastik sanatlar. Alkyoneus'u Herakles kendi öldür­ müş (Alkyoneus). Anadolu'nun dört bir yanından Troya'yı sa­ vunmaya gelenlerin listesi şöyle biter (İl.bilir onu birçok kişilerVe başlar Bellerophontes'in eşsiz serüveni­ ni. Birbirleriyle dövüşmemeye karar verirler ve silahlarını değişirler (İl. tanrıların yardımıyla Gigant'ları öldürmüş. Glaukos'un verdiği karşılık şu (İl. Diomedes saldı­ rır. Kimsin? diye sorar. ama Athena üstüne Sicilya adasını atmış. Bir yandan rüzgâr bakarsın onları döker yere. O sır Lykia'ltlara Sarpedon'la . bedenleri birer yı­ lan kuyruguyla biten bu azmanlan konu edin­ mişlerdir. Alkyoneus. Diomedes çe­ kilir.): kusursuz Glaukos komuta eder.). yeşerir orman. Bergama'ya özgü patetik üslupta işlenmiş olan bu kabartmalar hellenistik deni­ len sanatın en görkemli örneği ve akıllara durgunluk veren bir anıttır.ıııdıı iniştir. Apollon. anaforlu Ksanthos'tan gelmişler. Glaukos da Lykialı önder Sarpedon'la birlikte savaşa döner.

). alınlarında yaban domuzu dişleri fışkıran. ışık tanrı Apollon. 515 vd. Gorgo'lar yenildikleri halde. kısa zamanda davranabilmişler. XV. Sisyphos'un oğlu Glaukos. Medusa ölümlüydü. Sicilya'lı Diodoros Gorgo'lar üstüne başka bir yorum verir: Gorgo'lar Amazon'lar gibi savaşçı bir soymuş. Enyo'nun san tülleri vardı. o ara­ banın oku öyle çapraşık bir düğümle baglıymış ki. ona yakarır (İl. Buna karşılık yalnız Medusa girdi masmavi yeleli tanrının koynuna Bahar çiçekleriyle dolu taze çimenlerde. Asya krallığını onun elde edeceğini söylemişmiş Gordias'a. kraliçeleri Myrina'nın (Myrina) yönetimi al­ tında Atlant'lan yendikten sonra. Hektor'u bile kınar. savaş ortaklarını korumuyor diye. Aiskhylos da şöyle tanımlar onları (Prom. kılıcını kınından çıkarmış ve dü­ ğümü keşivermiş. 6). Bunu bilen Büyük İskender Gordion'a gelince. 270 vd. ama sonra Perseus ve H e rakles eliyle alt edilmişler (Herakles). Euryale ve bahtsız Medusa. Lykia'lıların büyük tanrısı. o. yukarda sözü geçen Glaukos'un atasıdır. bunlar Amazon'ları Gorgo'lara saldırmaya itmiş. Amazon'lar. kimse çözememiş bu düğümü. doğuştan ak saçlıdır onlar. Nedeni de Glaukos'un atlarına büyülü bir pınardan su içirmiş. Ama uğursuz bir tanrıymış. Sthenno. Atlant'lara (Atlantis) ya­ kın bir uzak ülkede otururlarmış. iyi eder yarasını. 800): Ejderha kanatlı Gorgo'lar. arabası devrilince de at­ ları parçalar. ne ihtiyarlık. Saçları yılanlarla örülü. Ara­ larında Medusa'nın en çok ün saldığı bu ca­ navar kızları Hesiodos şöyle tanımlar (Theog. kendisi bogulurmuş. Gorgo'lar. Adları bile korku veren bir ses benzetmesi olsa gerek. Apollon dinler onu. görenlerin soluğunu kesen Gorgo'lar. Bir başka anlatıma göre Glaukos ölümsüzlük ve­ ren bir pınardan su içmiş. ölümsüz olduğuna kimseyi inandıramadığı için de kendini deni­ ze atmış ve bir deniz tanrısı olmuş. Glaukos da aslan gibi dövüşmeye koyulur yeni baştan. 25). Graia'lar. Bir efsaneye göre. Sisyphos'un kurduğu Ephyra (sonra­ dan Korinthos olur) kentinde kraldır. Engin bir yas kaplar Troya'lıları. onu gören denizcinin teknesi batar. Oysa tanrı sözcüsü bu düğümü kim çözerse. güzel yüzlü.da Sarpedon Patroklos'un kargısıyla vurulup can vermek üzereyken. ondan gebe kalarak kral Midas'ı doğurmuş (Midas). Pemphredo'nun güzel. oysaki kız kardeşi ne ölüm bileceklerdi. Glaukos'un da sözü edilmez bir daha İlyada'da (Hektor). 1 IH . Plastik sanatların alabildiğine faydalandıkları Gorgo'lar. Efsanelik Phrygia kralı. Çünkü daha hızlı olsunlar diye hayvanlarının çiftleşmesine engel oluyormuş Glaukos. (2) Glaukos I (Tab. Üç oldukları halde. yaralıdır.): Gorgo'ları da doğuran Keto'dur ünü büyük Okeanos'un ötesinde. Şehrin kalesine Gordias bir araba yerleştirmiş. Hesiodos Graia'ları şöyle tanımlar (Theog. 6): Graia'lar. Graia'lar gibi Phorkys'le Keton'un kızlarıdır (Tab. geceyle gündüzün sınırlarında otururlar ince sesli Batı kızlarının yurdunda. ölümsüz tanrılar da Kocakarı der onlara. eli. Pontos'la Gaia'nın oğlu Phorkys ve kızları Keto birbirleriyle evlenirler ve ola­ ğanüstü yaratıklar meydana getirirler (Tab. ayağı tut­ maz. Onun Perseus'la serüvenini bu yiğidin adı altında okuyalım (Perseus). Hektor utanır uzak illerden gelen cö­ mert dostunu kurtaramadı diye. Lykia'lıların kaderini Glaukos'un eline verir (Sarpedon). Ana Tanrıça Kybele Gordias'ı sevmiş. Ne yapsın Glaukos. işte o zaman tanrısı gelir aklına. insanları korkudan korkuya salan. 274 vd. yani Kocakarı'ları ve Gorgo'lar. ya da Aphrodite'nin hışmına uğramış olmasıdır. tunç elleri ve uçmak için altın kanatları bulunan bu yaratıkların başlıca niteliği korku salmaktı. Ölü­ müyle ün salmıştır bu Glaukos: Pelias'ın ölü­ mü için düzenlenen yarışmalarda araba yarı­ şına katılır ve yenilir. yer onu. yeryüzünde dolaşan insanlar da. o güçle saldı­ rır Patroklos'a ve öldürür onu. Gordias.): Phorkys'le birleşen Keto Graia'ları doğurdu. Gordias Gordion şehrini kurmakla ün salmıştı. efsaneye adı karışan yal­ nız Medusa'dır.

Oralarda bulunan tek gözlü Arimaspes adlı boy bu altınlan al­ mak için Griffon'lara saldırırlar. 13) sözü geçen efsanelik kuşlara yun. Güneş. başka mythos yazıcılarına göre Dino imiş. Başka bir söylenceye göre. Phrygia'da Adramyttion (Edre­ mit) şehrinin kurucusu. 116 ve I V . Aiskhylos bu yaratıkları "havlamaz. uzun gagalı. Herakles Phrygia'ya geldiğinde kızı Thebe'yi yiğide vermiş. Gün Işığı. Helios. Bkz. Başka bir efsaneye göre G r i f fon'lar Hindistan'ın kuzeyinde bulunan çöl­ lerde altın arayıcılarına karşı koymaktadırlar. Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve elli­ şer başlı dev oğullarından biri (Yüz Kollu­ lar). G ö ­ zü de bir göle atmış (Perseus). İskitlerin elinde bulunan kutsal altınla­ ra bekçilik etmektedirler. bir tek de gözü varmış ve aralarında değiş tokuş ederlermiş bunları. kanatlı köpekler" olarak tanımlar. Gorgo'ların oldukları yere varmasını önlemekmiş görevleri. Aiskhylos'a göre Griffon'lar Zeus'un kutsal yaratıkları. çünkü yuvalarını altın madenlerinin bulundu­ ğu dağların eteklerine kurmuşturlar. Gycs.Üçüncü Graia'nın adını söylemez. Kocakarıların bir tek dişi. Hemera. batı dillerinde de "Griffon" adı veri­ lir. Bu yiğit Medusa'yı öldürmeye gidince. O sırada öbürleri gider. önce yol üstünde bekçilik eden Kocakan'lara rastlamış. G r a n i k o s . uyurmuş. Griffonlar. Ama bir tek gözleri olduğu için. gövdeleri aslan gövdesidir. . Graia'lann rol oynadıkları tek efsane Perseus efsanesidir. kim bekçilik ede­ cekse o gözü takar ve yol ağzına dikilirmiş. "Gryps". başka bir geleneğe göre Apollon'un bekçi kö­ pekleridir. Perseus bu tek gözü çalmak ve Graia'ların üçünü de uyutmak yolunu bulmuş. Graia'ları iki değil de üç diye kabul eden bu efsa­ nelere göre. o da karısının adına Mysia'da Thebe şehrini kur­ muş (Herakles). Graia'lar hiç güneş gör­ meyen batıda yaşarlarmış. Bu yaratıklar Hyperboreliler ülke­ sinde. Bkz. Böylece Gorgo'lara yaklaşıp Medusa'yı öldürmeyi başarmış. Aiskhylos'un Prometheus'unda (804) ve Herodot tarihinde ( I I I .

bir daha yeryüzüne çıkmasını önlemek için bir nar tanesi yedirmesinden ileri gitmez. onların arasına karışmaz. Hades. girenlere yaltaklanır kuyruğu kulaklarıyla ama gireni bir daha bırakmaz dışarı.. Olympos'lular. 395-404). ( 3 ) E F S A N E S İ . şölenlerine ka­ tılmaz. Kendilerinden de. insaf­ sız. Hades üstüne anlatılan tek efsane. domos sözcüğünün düşmesiyle Hades. Hades tanrının bir özelliği kendisini görün­ mez kılan başlığıdır. Sonradan Vergilius. Yunanca "Hadou domos" yani Hades'in evi. . Hesiodos sonra yeraltı ırmağı Styks'in adını da sa­ yar (Styks). altı ay yeryüzünde kalmasını buyurur (Demeter. Theseus ve Herakles.. XV. kışın ölme­ sini simgeleyen bu efsanede Hades'in rolü. Olympos'lu tanrılar kuşağından olduğu hal­ de.. Aeneis destanında kahraman Aeneas'ın da yeraltına gidiş ve dönüşünü anlatmıştır (Aen. Hermes ve Perşeus'la Herakles de tak­ mıştır. konağı deyiminde. hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Homeros'un Odysseia'sını örnek ala­ rak. 4 5 3 vd. ( 4 ) HADES Ü L K E S İ . ne var ki Hades'le Tartaros'u bir tutar ve geceyle gündüzün. İlkçağ yazınında yeraltında. yürekleri hiçbir yakarış. 767 vd. Orpheus. sinsilikler ustası bir köpek. Mevsim dönümünü..H Hades. canlandırmaya çalışmayan şair ve yazar pek yoktur. amansız. V. "Görünmez" anlamına ge­ len Hades adı hem tanrının kendisi. Kronos'la Rheia'nın oğludur (Tab. Bu köpek Kerberos'tur (Kerberos). Kızın kaçı­ rılmasında payı olan Zeus Demeter'in yalvar­ maları üzerine kızın altı ay yeraltında. tanrı Hades'in yönettiği ölüler ülkesinin de adı ol­ muştur. Hades ve karısı Persephone amansız. ( 1 ) A D I . üçümüz de aldık payımızı. ölü ruh­ ların oturduğu tasarlanan karanlıklar ülkesini anlatmayan. kura çekildi. Persephone). hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar sa­ yılar. pusuda bekleyip paramparça eder çıkmak için kapıya gelenleri. ülkelerinden de tanrı­ lar ve insanlar nefret eder (Theog. 810): "Tanrılar sevmez o k ü f l ü puslu yerleri" der Hesiodos. âşık olduğu Persephone'yi kaçırdıktan sonra. 5). İl. yani üçüncü kuşak tanrıları egemenliği ele alınca. Kuzey mitolojilerinde geçen ve Alman masallarında "Tarnkappe" diye anılan bu başlığı Hades'ten başka Athena. 189 vd. (2) DOĞUŞU. Homeros da "tanrıların bile tiksin­ diği çirkef dolu ülke" diye tanımlar Hades'i (İl. Homeros'la başlayan bu gelenek. VI). 65).): (Poseidon konuşur): Dünya üçe bölündü. Yalnız kendisini Paian tanrıya baktır­ mak üzere bir kez Olympos'a çıkmak zorun­ da kalır ( İ l .): Orada yükselir yankılı konağı Güçlü Hades'le korkunç Persephone'nin. Yunan mythos'unda canlı oldukları halde Hades'e inip de dö­ nen kahramanlar şunlardır: Odysseus. yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı. köpüklü deniz düştü bana.): Rheia Kronos'un yatağına girince şanlı evlatlar doğurdu ona: Hestia. Hades ülkesinin en kısa tanımlanmasını Hesiodos yapar (Theog. dünya yetkilerinin pay­ laşılmasında Hades yeraltını alır (Hom. ölümle uykunun bulundukları bu karanlık ülkesini Hades'i an­ lattığından daha canlı renklerle anlatır (Tartaros). Yeraltındaki ölüler ülkesinin tanrısı Hades. Aidoneus ve Plüton (zengin) adlarıyla da anılır. Latin şiirinde Vergilius'un Aeneis destanında sürdürülüp en yüksek aşamasına çıkarılmış ve o yoldan ortaçağda Dante'nin büyük eserini etkilemiştir. Demeter. Demeter'in kızı Persephone'yi kaçırmasıdır. Azgın bir köpek bekler kapısını. toprağın ve bit­ kisel doğanın yazın canlanmasını. (Ölüler Ülkesi). Hesiodos doğuşunu söyle anlatır (Theog. altın sandallı Hera ve güçlü Hades. perin altında oturan. Sisli karanlıklar ülkesi düştü Hades'ln payına. Tanrı Hades ise gün ışığının sızmadığı karanlık ülkesinden hiç ayrılmaz. İna­ nışa göre. Hades ülkesinde bir şey ağzına ko­ yan bir daha oradan ayrılamazdı. XX.

): Geçtiğin zaman Okeanos'u geminle. hazırlar kaçınılmaz bozgunu.. U z u n bir süre büyücü Kirke t a n r ı ç a n ı n adasında kaldıktan s o n r a . işte o sırada ölülerin ruhları büyük bir kalabalık h a l i n d e kan içmeye gelir­ ler. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. Kirke'nin saydığı bu dört yeraltı ırmağına bir de L e t h e katılır. Bu kız savaşta ö/en kardeşinin cesedini kurda.. Böyle karanlık söylentiler dolaşıyor kentte. ö b ü r ruhlar da k a n d a n paylarını alırlar.göremez hiçbir vakit. ne de gökten toprağa döndüğü vakit.. Anarşiden dahabüyük bir kötülük yoktur. onu dinlemek gerekir. işitiyorum fısıltılarını. D ü n y a n ı n kuzeybatı u c u n d a bulunduğu sa­ nılan H a d e s ülkesinin a n c a k kapılarına varır Odysseus ve o r a d a Kirke'nin buyruğuna uya­ rak bir çukur kazar. 5 1 2 vd.. sonra çık yola. Kirke'nin d e d i ­ ği gibi gemisiyle b ü t ü n bir gün gittikten s o n r a ( O d . Odysseus artık İ t h a k e ' y e nasıl varabileceğini yeraltı ülkesinde b u l u n a n bilici Teiresias'a s o r m a k ister. Yürekten söylüyorum şunu: İtaat etmesini bilen iyi yönetici olur ilerde. en haksız bir cezaya çarpıldı diye. kısır söğütler. devlet kimi getirmişse başa ona boyun eğmek. H a i m o n — Tanrı/arın en büyük bağışı akıldır insanlara. oradadırKimmer'lerin ülkesi ve kenti. tatlı ş a r a p . küçük. içine ballı süt.. Teiresias k a n içtikten ve Odysseus'a gele­ ceği açıkladıktan sonradır ki. altın bir şeref tacı hak etmiştir bu kız. devleti göçürür. Pyriphlegeton veKokytos akar.r arasında en önemlisi. işitmek istemediğin sözler kulağına gelmiyor. T h e b a i kralı Kreo n ' u n oglu H a l m o n ' d u r . bozguncuları el '..Odysseia'daki H a d e s a n l a t ı m ı : H o m e r o s ' u n H a d e s anlatımı ilkçağ yazını­ n ı n ilki ve en canlısıdır. Ö n e m v e canlılığını b u g ü n d e yitirmemiş olan bu t a r t ı ş m a d a n birkaç parçayı aşağıya alıyoruz (Çev. derin anaforlu Okeanos'un kıpısında çek karaya gemini. su ve un d ö k e r ve kurbanlar kesip kanlarını çukura damlatır. büyük konularda ve haklı olsun olmasın. Anarşi parçalar müttefikleri. uzun uzun kavaklar göreceksin. Sophokles'in "Anti- g ö n e " adlı tragedyasında büyük bir rolü olan H a i m o n A n t i g o n e ' n i n nişanlısıdır. Öylece serili durur bir uğursuz gece bu zavallı ölülerin üstünde. H o m e r o s ' t a izi kalmış çok eski ve ilkel bir yeraltı tasarısının kalıntısı olsa gerek. Hayır. ocakları söndürür. orada Akheron. orada Alçak Kıyı var ve Persephone'nin koruluğu. ölümü değil. ama gizliden gizliye konuşuyorlar.. oysa bütün kadınlar içinde en az layık böyle bir ölüme eyleminin ne soylu olduğu düşünülürse. XI. vardık sınırlarına derin akışh Okeanos'un. G ü n g ö r D i l m e n ) : Kreon — Yakın akrabamın kanunsuz davranışlarına göz yumacak olursam başkaları büsbütün azar. 8 vd. parlak güneş onları ışınlarıyla.. K r e o n Antigone'yi m e z a r a diri diri k a p a t t ı k t a n sonra H a i m o n k e n d i n i öldürür. Kreon — Şaşıyorum. Bu adı taşıyan birçok efsanelik ki­ şi k .): G ü n e ş batarken ve kararırken tekmil yollar.başka h i ç ­ bir m e t i n d e söz k o n u s u edilmediğine g ö r e . Öyleyse kurulu düzeni destekleyelim ve hiçbir zaman kadına yenilmeyelim. Bu H a d e s anlatımı d a h a doğrusu bu k a n i ç m e t ö r e n i . ülkede bu kıza acımayan yok. ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe. Oysa buyruklara boyun eğmek güvenliğini sağlar çoğunluğun. Odysseus.. kuşa kaptırmamak için gömmüş onu. T r a g e d y a d a K r e o n ' l a H a i m o n arasında devlet y ö n e t i m i k o n u ­ s u n d a ilginç bir t a r t ı ş m a yer alır: T e k kişinin buyruğuna boyun eğmeyi y ö n e t i m i n kaçınıl­ m a z koşulu sayan K r e o n ' a karşın H a i m o n akıl ve sağduyuya d a y a n a n h a l k o y u n u savu­ n u r . oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü.üstünde tutmak erdem sayılıyor demek? . Kirke d e o n a H a d e s ülkesine g i t m e n i n yolunu gösterir ( O d . Hades bataklarına doğru. Halkın gözünü yıldırmışsm. H a i m o n . X . iyi başbuğ iyi yurttaştan yetişir..

bunlar İno. K i misi uzun ömürlü olur. yeme­ ğe oturur oturmaz Harpya'lar uçagelir ve ta­ baklarını boşalttıktan sonra. 18). "on palmiye ömrü" yani dokuz bin yedi yüz yirmi yıl yaşarmış. kesilmesinden ya da kurumasından sonsuz bir yas duyarlar. Aphrodite ile Ares'in kızı. Bütün tanrıların hazır bulundukları bu düğünde geline olağanüstü armağanlar verilir. ba­ şaramayınca da keseni korkunç cezalara çarptıran ağaç perilerinin öyküsü anlatılır. canlı canlı bi­ tip büyümesinden zevk. Agaue. Trakya kralı Phineus işledi­ ği bir suçun cezası olarak kör olmuştur. kadın yüzlü. biri Kharit'lerin dokuyup işledikleri bir elbisedir. Ama her iki­ sinde de Kadmos'un karışıdır (Tab. hepsinin de kaderi olağanüstüdür.. bazı efsane­ lerde uyum. öbürü Dardanos soyuna bağlıdır. ağaçla birlikte demek) H a madryad perileri. öbü- rü ünlü bir gerdanlıktır. Argonaut'lar Trakya'ya uğra- ı 00 . Okeanos kızı Elektra'nın Thaumas'la birleş­ mesinden doğan Harpya'lar çokluk iki olarak gösterilir: Birinin adı Aello (Kasırga). Autonoe ve Oidipus soyunun atası Polydoros'tur (İno. Agaue. Böylece ölümsüzle ölümlü arası varlıklar sayılırlar. Adları "kapıp kaçanlar" anla­ mına gelen Harpya'lar. Harmonia. Kadmos'un karısı Harmonia. Harpya'lar çocukları kaçırırlar ve ölülerin ruhlarını alıp Hades'e götürürler diye bir inanç vardı. tabağında ne varsa. tanrı­ lar bir de bela salmışlardır başına. Amphiaraos. Harpya'lar asıl Phineus efsanesinde rol oy­ narlar (Phineus). Ares'le Aphrodite'nin kızı olduğundan ötürü. Thebai efsanesinde Kadmos ile Harmonia' nın düğünü üstünde durulur: Zeus Harmonia' yi kendi eliyle verir Kadmos'a ve Thebai kale­ sinde düğününü yapar. Ağaçların kesilmesini önlemeye çalışan. Athena ile Hephaistos'un Harmonia'ya karşı. Aktaion. Thebai kral soyu­ nun kaynağında bulunan Kadmos'la Harmonia'nın beş çocuğu olur. Bora) dir. Adlarından da belli olduğu gibi (hama+dryas. pisliklerini bıra­ karak uçarlar. bazı kay­ naklarda sözü geçen Kelaino da fırtınadan önceki gök kararmasını simgeler. Dardanos'la lasion'un kız kardeşi olarak gösterilen Harmonia Semendirek efsanele­ rinde rol oynar. suçlu değil diyor. anlaşıldı mı? Haimon — Sen ıssız bir çölün hâkimi olmalıymışsm. Harmonia ile ilgili iki efsane vardır. Bu mezarın iki yanındaki kabart­ maların her birinde bir Harpya bebek gibi kundaklanmış bir ruhu kollarında taşır görü­ nür. despotluk bu seninki. Kreon — Devlet ona hâkim olanındır. yaygın kanatlı. Kreon — Vereceğim buyrukları bana halk mı öğretecek? Haimon — Çocukça konuştuğunun farkında mısın? Kreon — Ben miyim bu devleti yöneten. Düğünü de gene aynı görkemle Semendirek'te yapıl­ mıştır. Alkmaion). hınç beslemeleridir. Kadmos ona Zeus'un kaçır­ dığı kız kardeşi Europe'yi ararken Semendirek adasında rastlamış ve sevmiştir. eski Lykia'nın Ksanthos (bugün Kınık) şehrinde bulunan ün­ lü mezardır. hepsini Harpya'lara kaptırır. öbürü­ nün Okypete (Hızlı uçan. sivri pençeli bir çeşit yırtıcı kuşlardır. Semele. Harpya'lar. Labdakos). Kreon — B u kız suçlu değil mi şimdi? Haimon — Bütün Thebai bir ağızdan hayır. ikincisinde Zeus ile Elektra'nın kızı olarak gösterilir. halk mı? Haimon — Tek kişiyle devlet mi olurmuş. Semele. Birinde Harmonia. denge anlamına gelen adıyla Kharit'lerin biri sayılan Harmonia ile karıştı­ rılmıştır. bunu Harmonia'ya Athena ( y a da Aphrodite) vermiş derler. Bu armağanlar T h e bai şehrinin başına bela olmuş. biri Thebai efsaneler zincirine. kardeşleri Dryad'lar gibi ağaçları ve ormanları koruyan nympha'lardır.Haimon — Suçluları el üstünde tut demiyorum sana.. Bunlardan biri meşe ağacını kestiği için din­ meyen bir açlıkla cezalandırılan Erysikhton'un öyküsüdür (Erysikhton). Efsaneye göre uğursuzluğun n e ­ deni. Kreon — Yasaları yürütmek mi suçum? Haimon — Tanrısal yasaları çiğnemekle kendi iktidarını gölgeliyorsun! Hamadryades. Bu inancı en iyi canlandıran anıt. şehre karşı iki saldırıya yol açmıştır (Ehphyle. K i m i zaman da ağaçla birlikte ölürler. Ağaçların yeşermesinden.

Yunan efsanesinde Tanrılar toplanmıştı Zeus'un pek ö n e m l i b i r rol oynamayan Hebe'nin Y u nan öncesi bir tanrıça olduğu sonucuna varı­ labilir. Orada kral kızı Heilebie ile evlenir. Zeus'la Hera'nın bu adı taşıyan kızları (Tab. Kassandra ve daha birçok çocukların anasıdır (Tab. Hekabe (Latince Hecuba). Hekabe ilkçağ yazınında doğurgan ve baht­ sız ana tipini canlandırır. Bu bakım­ dan Hepa-Hebe ile Ana Tanrıça arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir ve Hepa-Hebe adının Kybele'nin çeşitli adlarından biri oldu­ ğu anlaşılır (Kybele). Priamos Hektor'un ölüsünü geri almak için Akhilleus'un barakasına gittiğinde kraliçeyi on dokuz çocuğunun anası diye tanı­ tır (İl. 722-731) ya da savaş dönüşü kardeşi Ares'i yıkarken (İl. yiğit oğullar yetiştirdim y a y g ı n Troya'da. Argos'a boş dönmekten çekinir ve Karia'da Kaunos şehrine yerleşir. 5) Olympos'ta eli her işe yatkın bir çeşit ev kızı­ dır. Ama İlyada'da onu Athena ile Hera'nın arabasını hazırlarken (İl. Heilebie. Hebe. kendileri ölecekti. V. Çocuğu olmaz. V. Geldiği gün Akhaoğulları buraya oğullarım vardı benim elli tane. IV. Dolaylı olarak İo efsanesine adı karışır: Zeus İo'yu kaçırınca. O y s a benim bahtım ne kadar kara. yani kutsal evlenmedir. Akhilleus'un ölümsüz atları Ksanthos'la Balios'u meydana getirmiş­ ler (Ksanthos. Hebe ile Herakles'in evlenmesi simgesel bir anlam taşıyan bir "hieros gamos". Asıl görevi tanrılara içki sunmaktır (İl. Hepat ya da Hepatu diye adlandırılan büyük güneş tanrıça Arinna'nın Yunancalaştırılmış adı ol­ sa gerek. onlarda Troya'lıların şehrine bakıyorlardı tepeden. Yunanca gençlik demektir. Buna karşılık Phineus'a rahat vermeye ve Gi­ rit'te bir mağaraya saklanıp bir daha görün­ memeye söz verirler. altın avluda. Boreasogulları Harpya'ları yakalayamazlarsa. korkunç yıkım ve lşkencelerine tanık olduktan sonra. Hektor. .dıklarında Phineus Harpya'lardan kurtarılma­ sını dilemiş onlardan. 1 vd. Hitit yazıtlarında bu tanrıçaya "se­ dir ağaçlarının ülkesinde" tapınıldıgı belirtilir. Hebe. 16).) : çevresinde. Karia'da Kaunos şehri kralının kı­ zı. Lyrkos dünyayı dolaşıp kızı bulamayınca. yalnız Herakles efsanesinde adı geçer: Güçlü yiğit öldükten sonra Olympos'a varıp ölüm­ süzlüğe kavuşunca Hebe ile evlendirilir. 4 9 2 vd. Hitit yazıtlarında H e p a . Aralarında Boreasogulları Kalais ile Zetes vardı ve bilici olan Phineus Harpya'lann ancak Boreas'ın oğullarınca yakalanabileceklerini biliyordu. gözü dönmüş. . Hcbe. on dokuzu bir ana karnından doğmuştu. Ulu Hebe tanrı balı döküyordu herbirine. ama kalmadı bana onların hiçbiri. babası İnakhos kızının taliplerinden Lyrkos'a İo'yu aramasını buyu­ rur. Kaunos kralı onu dönüşünde ülkeden kovmak ister. Daha sonraki kaynaklarda H e be'nin nektar sunucusu olarak görevi Zeus'un kaçırdığı güzel delikanlı Ganymedes'e verilir (Ganymedes). Bir efsaneye göre Harpya'lar rüzgâr tanrı Zephryros'la birleşip. Harpya'lar Pandareos efsanesinde de rol oynarlar (Pandareos). Hepa-Hebe ise Tevrat'ta ilk insanın. Sedir ağaçlarının ülkesi Lübnan. Kovalamaca sırasında Harpya'lann biri Peloponez'de bir ırmağa düşer. ötekileri saray kadınları vermişti bana. Hekabe Troya kralı Priamos'un karısı. ama tam yakalanacakken kız kardeşleri İris Boreasogullarının önüne geçer ve "Zeus'un hizmetçileri" Harpya'ları öldürmelerini önler. Kocası kısırlı­ ğının nedenini anlamak için tanrı sözcüsüne başvurmak üzere Kaunos'tan ayrılır ve yolcu­ luğu sırasında karısını aldatır. Hebe'nin kendine özgü bir efsanesi yoktur. yani Âdem'in eşi ve bütün insanların anası olarak gösterilen Havva'nın ta kendisidir. 905) görürüz. Balios). öteki Ege denizinin bir adasına sığınır. kaldırıyorlardı altın tasları birbirlerinin şerefine. Çokluk en büyük tanrılar arasın­ da ve Anadolu'lu kaynaklarda görülen bu kut­ sal evlenme motifinden. ama Heilebie kocasından yana çıkıp babasını alt etmesine yardım eder. Homeros destanla­ rında beliren bu karakteri sonraları tragedyalarca daha da abartılmış ve Hekabe çocukları­ nı bir bir yitirdikten. Filistin'dir. X X V I .): . Paris. Bana karşılık.

saygı göster bu memeye.): Şimdi sen. kraliçe ve bütün halk dövünmeye. doğal analık gücü­ nün simgesidir. unuturdun koynumda bütün dertlerini. nasıl? Gece.köpek gibi kudurup saldıran anaç varlığın simgesi olmuştur. İzmir'li şair Homeros böyle canlandırıyor Hekabe'yi. ne cömert karın ağlayacak. fırlatıp atmıştı parlak başörtüsünü. yatıyorsun evinde taptaze. sözümü duyarmış gibi. ama Anadolu kadınları gene bu sözlerle ağıt yakar ölen ana kuzularına. Hektor anasının. kral. çocuklarını da öldürür. 253 vd.. yiyecek seni çevik köpekler. ama oğlu buna yanaşmayınca.): "Hektor. üstelik de Trakya kralı Polymestor'a emanet edilen oğlu Polydoros'un da al­ çakça öldürülüp denize atıldığını görünce. ama yavrum. cömert ve dini bütün bir ana olarak gösterilir ( İ l . Son­ ra bölümler boyunca Hekabe'nin sözü geç­ mez. dışarda dikilme karşısına. Hekabe düşmana gidip yalvarmaya kalkı­ şan kral Priamos'u akıl ve sağduyu adına alı­ koymaya çalışır. VI. burada sürünür görürüz. Savaştan şehre dönen Hektor'un biraz dinlenmesini. ama kızı Polyksene'nin gözleri önünde Akhilleus'un ruhuna kurban edilmesini. seni doğuran. senin acını göreyim. öldüğünü göreyim de. bir tanrı gibi selamladı yavrum onlar seni. şarap içip serinlemesini ister. Gözünün bebeği. Başladı Hekabe kadınlar arasında uzun bir ağıda: "Bak anana yavrum. Hekabe'nin en küçük oğlu Paris'le ilişkisi ve onu karnında taşırken gördüğü düş için bkz. Atina'Iı şairin ona tragedya boyunca "Phrygia'lı" demesi boşuna değil. bir köpek gibi havlamaz da Anadolu kadınına özgü bir ağırbaşlılık ve ha­ yal gücüyle canlandırır onu gözünde ( İ l .. Kimi efsanelerde onun ev­ lat acısına dayanamayarak gece. Aradan birkaç bin yıl geçti. Kraliçe görkemini ve erdemini sürdürür. Anası da saçlarını yolup duruyordu. gemilerin orada". 406 vd. Troya'lı kadınların topluluğu içinde direnci yansıtan büyük bir varlık. Paris. 83 vd. Bu tragedyalarda Hekabe yalnız değildir. Polyksene. onu ağzına uzattığım günleri getir aklına. t o p ­ rağa bular (İl. katla­ nır ve bekler. X X I I . İlyada'da ilk karşımıza çıktığında H e kabe tatlı dilli. bir döşek üstüne koymayacağız ölünü. Polymestor). O zaman da surlar dışında kalıp tek başına düşmana karşı koyan oğlunu içeri almak için şöyle seslenir ( İ l . sen onların büyük şanıydın sağken. dövünüyor. babasının yalvarmalarını dinlemeyip de Akhilleus'la savaşta can verin­ ce. ağlaşmaya başlar.): . X X I I . gözümün bebeği. X X I V . başaramayınca gene tanrıla­ ra yakarış ve sunu sunma yoluna gider. bundan böyle nasil yaşayayım ben. benzersin Apollon'un tatlı okuyla vurduğu insanlara. ey katı yürekli. yiğit oğlu Hektor'un ölüsü karşısına serilince de bagırmaz çağırmaz. Bu oyunlarda Hekabe'yi Troya yıkıldıktan sonra köle olarak orada. Troyalı kadınların.. desteği.. yavrucuğum. Ne var ki Euripides de Hekabe'yi akıl ve hak yo­ lundan ayrılmayan ulu bir kişi olarak gösterir. surlarımızın içinde yenmeye bak şu domuzu. Troya'da bir çığlıktır kopar. canım oğlum. gündüz yüreğimin ışığıydın bu şehirde. oğluna baka baka haykırıyordu. gündüz ulu­ yan bir dişi köpek haline dönüştüğü de ileri sürülür. Priamos yas belirtisi olarak başını toza. korkunç bir öç alma eylemine girer ve Polymestor'u kör edip. Phrygia'ü Ana Tanrıça Kybele'nin bütün ni­ teliklerini içinde taşır ve dile getirir Hekabe (Polydoros. Öldürürse seni bu adam. ta ki Batı kapılarının üstünden Hektor'la Akhilleus'un savaşını gözlemeye gelir. Atina'Iı tragedya yazarı Euripides ise onu "Troya'lı Kadınlar" ve "Hekabe" adlı tragedyalarının baş kişisi yapmış. bizden uzak. ne ben ağlayacağım senin önünde. onun dileğini yerine getirir: Athena tapınağına sunu sunmaya gider. . gir içeri. 575 vd. talihsiz anana. erkeklerin gücü. kaderle ölümün elindesin şimdi".). dramını de­ rinliğine işlemiştir.

Hekamede. Güzel saçlı Hekamede Troya savaşı sırasında Akha'ların Tenedos'a (Boz­ caada) yaptıkları bir baskın sırasında esir al­ dıkları kızdır. Akha'lar bu kızı Nestor'a köle olarak verirler ve İlyada'da onu Nestor'un ba­ rakasında hizmet eder görürüz (il. XI, 624; XIV, 6). Hekate. Hekate, Olympos tanrılarıyla ilişkili olmayan, hiçbir efsaneye adı karışmamış, ki­ şiliği epey gizemli bir tanrıçadır. Aslında H e kate, Anadolu'ya özgü bir tanrıça ve Efes'li Artemis'in belli bir niteliğini yansıtan ve baş­ ka adla anılan bir tıpkısıdır (Artemis). H o m e ros destanlarında hiç adı geçmez, buna karşı­ lık Hesiodos'un Theogonia'sında büyük bir yer tutar. Hekate, Titanlar arasında Güneş Soylular diye anılan tanrılar soyundandır (Tab. 8). Koios ile Phoibe'nin iki kızları olur: Biri Leto ( k i Zeus Leto'yu eş edinip onunla iki büyük Olympos tanrısını, Apollon ile Artemis'i üretir), öbürü Asterie'dir (Leto, Asterie). Asterie Perses ile birleşip Hekate'yi doğu­ rur. Hekate'nin Titanlar kuşağında ne denli ayrı bir yer tuttuğunu Hesiodos'un Theogonla'sından öğrenmekteyiz. Ozan, Titanlar ku­ şağını saydığı parçanın sonunda Hekate'ye kırk altı dizelik uzun bir övgü düzmektedir (Theog. 404-450). Theogonia'nın başlangı­ cındaki Musa'lara Övgü'yü andıran bu parça­ da, Zeus, deniyor, Hekate'yi "herkeslerden üstün tuttu" ve evrende onur paylarını tanrı­ lar arasında paylaşırken, bu tanrıçaya kara­ larda, denizlerde ve göklerde bir yetki payı ayırdı. Metinde şöyle denir (415-450): Ölümsüzlerin saygısı büyüktür ona, Bugün yeryüzünde kurban kesen her ölümlü Hekate'nin adını anar yakarışlarında, Kimin dileğini iyi karşılarsa o tanrıça Onun elde etmeyeceği şey yoktur, Ona bütün mutlulukları vermek elindedir. Ünlü Gaia ile Uranos'un bütün çocukları Kendi paylarından pay vermişlerdir ona... Kim hoşuna giderse Hekate'nin Yardım görür ondan, destek bulur onda. Meydanlarda, kalabalıklar içinde Kimi isterse onu parlatır Hekate. Ölüm-kalım savaşlarında Hekate Dilediği savaşçıya yardım eder. Dilediğine verir hıynıvı, sanı, şerefi.

Kurultaylarda saygın kralların yanındadır, İnsanlar arasındaki yarışmalarda Tanrısal gücüyle işe karışır, Zaferi kazanan alır güzel ödülü Ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da Başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, Bereketli av sağlar onlara soylu tanrıça, Ya da tam başaracakları sırada Avlarını alır elinden canı isterse. Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda: Öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları Azaltır ya da çoğaltır gönlünce. Ölümsüzler arasında yeri büyüktür Hekate'nin Zeus gençliğin besleyicisi yapmıştır onu. Hekate'ye Hesiodos pantheon'unda tanı­ n a n ayrıcalığın nedeni bilginleri epey düşün­ dürmüştür. Homeros destanlarında sözü bile edilmeyen bu tanrıça Theogonia'da ancak Ana Tanrıça Kybele ile kıyaslanabilecek ev­ rensel bir nitelik taşımaktadır. Burada yücelti­ len tanrıçanın kimi yerde Artemis, kimi yerde Diktynna ya da Britomartis diye anılan Ana Tanrıça'yı bu denli andırması Hesiodos'un ana yurdu ile ilgili görülmektedir. Bilindiği gi­ bi, eski Karia'da Stratonikeia'nm (Eskihisar) kuzeyinde, bugünkü Yatağan'a yakın olan Lagina'da (Lagina örenine en yakın ilçe Tur­ gut'tur) Hekate'nin çok ünlü bir tapınağı bu­ lunmaktaydı. Görkemli bir yapı olan bu tapı­ nağın kalıntılarından birkaçı, özellikle bazı kabartmalar İstanbul Arkeoloji Müzesinde korunmaktadır. Hesiodos ise babasının Ege kentlerinden Kyme'den Yunanistan'a göç­ müş bir göçmenin oğludur. Yunanistan'a yerleştiği Askra kasabasının yakınında ise Thespiai'da bir Hekate kültü bulunduğunu biliyoruz. Acaba ozanın yücelttiği bu Hekate tapımını Hesiodos soyu Lagina'dan mı Y u nanistan'a getirmişlerdir? Bu konu daha bi­ limce aydınlanması gereken ve doğrudan doğruya Anadolu kültleriyle ilişkisi olan bir sorundur. Bu konu için bkz/ "Hesiodos, eseri ve kaynakları" adlı kitabın s. 53 ve 1. notu­ na. Bu tanrıçanın karmaşık kişiliğini açıklamak­ ta bugünkü bilim de zorluk çekmektedir. Dik­ kati çeken bir nokta da tanrıçanın adıdır.He-

kate, Apollon'la Artemis'in başlıca sıfatların­ dan olan hekatos-hekatebolos, yani hedefi vuran anlamındaki kelimeyle ilgilidir (Apollon). Leto'nun kardeşi olması da onun Y u nan din ve efsanesine sonradan gelme bir tanrıça olduğunu belli eder. Hekate Yunan varlığına sonuna dek yabancı kalmıştır, asıl tapımma Roma'da rastlanır, burada ay tanrı­ çası, geceye ve karanlığa egemen bir varlık, büyük ve sihri elinde tutan bir kara güçler ecesi olarak karşımıza çıkar. Vergilius'un "Aeneis" destanında Dido Aeneas'ı yanında alıkoyamayacagını anlayınca, onu kendine büyü yoluyla bağlamaya çalışır (Aen. I V , 5 1 1 vd.): Üstünde kendi ölüsünün yanacağı odun yığınını hazırlattıktan sonra, bir Hekate rahi­ besine büyü formülleri okutur; saçları darma­ dağın olan bu kadın yüz tanrılar, Erebos, Khaos, üç biçimli Hekate ve üç yüzlü bakire Diana adına başlar yakarışa (Dido). Hekate' nin bu üç kılığı acaba kısrak, dişi köpek ve di­ şi kurt biçimleri midir? Diana'nın kız, kadın ve ay tanrıçası olarak üç biçimde canlandırıl­ dığını da biliriz. Hekate kimi bölgelerde üç gövdeli bir heykel olarak imgelenir. Bu üçlü karakteriyle Efesli Artemis'e ne kadar yakın­ dan bağlı olduğu, onun başka bir yan ve yö­ nünü simgelediği apaçıktır. Hekatonkheir'ler. Bkz. Yüz Kollular. Hektor. Troya kralı Priamos'la kraliçe H e kabe'nin en büyük oğlu Hektor (Tab. 16) Anadolu'nun ilk ulusal kahramanıdır, çünkü Troya savaşı Homeros'un llyada destanından da anlaşıldığı gibi bölgesel bir karşılaşma de­ ğil, Batı dünyasının Çanakkale Boğazından Mezopotamya'ya kadar uzanan Asya (bugün Küçük Asya deniyor) kıtasına ilk saldırışı, uy­ garlık ve zenginlikte Batıyı çok aşmış olan Anadolu'yu ele geçirmek için ilk denemesi, girişimidir. Bunu ancak böyle anladıktan son­ radır ki, Homeros destanını gereğince değer­ lendirebilir, Troya savaşının gerçek niteliğini anlayabilir ve Boğazların kilit noktasında çar­ pışan güçlerin asıl amacı açığa vurulduktan sonra, savaşçılarının karakterine ışık tutarak onları tarihteki benzerleriyle karşılaştırabiliriz. H e m e n söyleyelim ki ü ç , dört bin yıl önceki Troya savaşıyla yakın tarihin Çanakkale sa­ vaşı arasında göze çarpan bir benzerlik vardır

ve Hektor'u Mustafa Kemal'in atası olarak görmek yanlış bir yorum değil, tersine tarihi doğru değerlendirmenin bir örneği, bir belir­ tisi sayılabilir. Troya'nın orta direği olan Hektor'un kişiliğini incelemeye girişmeden önce, Troya savaşı denilen büyük çatışmaya bütün Anadolu'nun katıldığını metinlere dayanarak göstermeliyiz. İlyada'nın ikinci bölümünde "Gemiler Kata­ logu" denilen bir parça vardır ki, burada Troya'ya saldıran orduların da, Troya'yı savunan kuvvetlerin de sayımı, dökümü yapılır. Desta­ na sonradan katılmış, özellikle İlyada Ati­ na'da ulusal destan olarak benimsenip de Atina'yı yüceleştirme amacıyla kaleme alındı­ ğı sanılan bu listede Yunanistan'dan gelme kuvvetlere çok yer verilip, Troya'nın savaş ortakları kısa geçildiği halde, savunmaya Anadolu'nun hemen her tarafından güçler katıldığı anlaşılır, llyada'da altmış kadar dize tutan bu parçada (İl. II, 819-878) önce Toros bölgesindeki kentler ve ordu komutanları sa­ yılır, sonra da Trakya'dan başka Mysia, Paphlagonia, Maionia ve Lykia'ya kadar bir yandan Karadeniz kıyılarına, öte yandan Ak­ deniz'e kadar uzanan yaygın bir bölgenin ad: geçer. Yunanistan'ı yüceltmek, Anadolu'yı küçümsemek amacıyla d ü z ü l d ü g T ı açıkça belli olan bu metin bile Troya savaşının Anadolu boylarınca ne denli benimsendiğini açığa vur­ maktadır. Daha sonraki bölümlerde de örne­ ğin Lykia'lı önderlerin savunmada ne büyük bir yer tuttukları, giderek Hektor'u eleştirip ona yol gösterdikleri görülür (Sarpedon, Pandaros). Troya'nın kaderini elinde tutan Hektor bu savaş ortaklarına karşı sorumlu­ dur, onların istek ve öğütlerine saygı göster­ mek, kendi çıkarlarını düşündüğü kadar onla­ rın da görüşlerini hesaba katmak zorundadır. Bütün bu sorumluluk ve yükümlülüklerdi ki onu Anadolu'nun ulusal savunucusu olarak diker gözlerimizin önüne. Bu görevi sonuna dek nasıl yerine getirdiği, üstünde durulmaya değer bir konudur. İlyada Hektor'u hem savaşta bir kahraman, hem de günlük hayatında bir insan olarak canlandırır gözümüzün önünde. Destanda onun kadar derinliğine işlenmiş bir tip daha yoktur. Onun kişiliği Akhilleus'unkinin tam karşıtıdır: Duygularını dışarıya vurmak, esin-

tilerine kapılıp davranmak şöyle dursun, dra­ mı kendi içinde sessizce oluşur ve bu dram tek bir kişinin değil de, bütün bir ailenin, gi­ derek bütün bir toplumun sorunlarını içerdiği için, dallı budaklı, karmaşık ve çetrefildir. Hektor Troya savunmasının omuzlarına yük­ lediği ağır sorumlulukla kendi kişisel ve duy­ gusal eğilimlerini birbirleriyle bağdaştırmakta öylesine güçlük çeker ki, açığa vurmaktan çekindiği bu çatışma kendisinin modern an­ lamda bir tip, bir roman kişisi olarak karşımı­ za çıkmasına, iç bunalımlarının da destanda şaşılacak bir belirti olan sessiz monologlarla dile gelmesine yol açar. Hektor'un eşsiz kişi­ liğini kavrayabilmek için onu hem insan, hem de kahraman olarak ele almalı, incele­ meliyiz.

dan ele alınmaya değer. Anasını da babasını da çok sever ve sayar Hektor, ne var ki onl.ıt duygusal nedenlerle onu görevinden alıkoy maya çalıştıkları zaman, sessizce karşılar önerilerini, ya da sözlerini niçin dinlemediği­ ni anlatır onlara. Surlar önündeki sahnede cevap bile vermez yalvarmalarına ( İ l . X X I I , 38-90), şehre gelince dinlenip şarap içmek şöyle dursun, herkese görevini hatırlatmakla yetinir (İl. VI, 264 vd.) Baba ve koca olarak Hektor'un eşsiz bir davranışı vardır, bu denli ince, sevimli, çok yönlü bir insana rastlanmaz hiçbir destanda. Eşine hem baba, hem ana, hem kardeş, hem de sevgili olduğunu Andromakhe'nin kendi ağzından duyarız şaşa şaşa (İl. VI, 429 vd.), (Andr'omakhe). En ince ay­ rıntısına kadar anladığı karısının üzüntüsünü nasıl paylaştığını da bir görelim (İl. V I , 4 4 1 ( 1 ) İ N S A N H E K T O R . Destan kahramanları­ vd.): nın hepsi gibi Hektor da belli niteliklerle ta­ Ben de düşünüyorum bunları, karıcığım, nımlanır: Çevik ayaklı, oynak tolgalıdır, tanrı­ ama savaştan çekilirsem bir korkak gibi, sal, Ares'in dengi, Zeus'un sevdiği, giderek Troya erkeklerinden utanırım, Zeus gibi akıllıdır. Tolgası ışıldar, silahları da bakamam uzun entarili kadınların yüzüne, şöyle anlatılır (İl. VI, 319, X I I I , 802 vd): içimden de gelmez, ne yapayım; ün kazanmak için hem babama, hem .... On bir dirsek boyunda kargısı elindeydi, kendime, tunç temren dolanmıştı altın bir halkayla, öğrenmişim atılgan olmayı, önünde dört bir yana ışıklar saçıyordu. Troya'lılarla en önde dövüşmeyi öğrenmişim. Ares'e benzeyen Priamos oğlu Hektor Kafama, yüreğime, komuşum ben şunu: başlarındaydı, Elbet bir gün yok olacak kutsal llyon, yusyuvarlak kalkanını tutuyordu önünde, Priamos ve onun iyi kargı kullanan halkı. kaim tunçla örülmüş, sık deridendi bu O vakit ne Troya'lılann acısı umurumda kalkan. olacak, Parlak tolgası sallanıyordu şakaklarında, ne Hekabe'nin, ne kral Priamos'un acısı, sıralar boyunca bir gidip bir geliyordu. ne de kardeşlerimin acısı umurumda olacak. Troya şehrinin koruyucusudur Hektor, Benim üzüntüm sensin asıl, onun içindir ki oğluna "Astyanaks" (şehrin tunç zırhlı Akha'lılardan biri alacak hür efendisi) adını takmıştır halk (Astyanaks). gününü, Güçlü ve merttir, öyle ki o yaşadıkça, savaş­ götürecek seni gözyaşları içinde, tıkça güven duyar kadın olsun, erkek olsun düşünüyorum o zaman çekeceğin acıyı, Troya'lılann hepsi, o ölecek olursa şehrin de bu yüzden arkada kalacak gözüm... Köleliğe sürüklenirken çığlığını tutunamayıp düşeceğine inanırlar. Bu güven duymaktansa ve bu inançtır ki, Hektor'a karşı büyük bir dağlar gibi toprak örtsün beni daha iyi. sevgi uyandırmıştır Troya 'ularda, topluca s e v gi gösterilerinin de yalnız Hektor için yapıldı­ ğını görürüz destanda. Bu sevgiyi Hektor davranışlarıyla kazanmıştır. Büyüğünü de, kü­ çüğünü de öyle sayar ve sever ki, örnek bir insan, çağdaş anlamda olgun ve yetkin bir in­ san sayabiliriz Hektor'u İlişkileri bu bakımTolgasından Ü r k e n yavrusunu gülerek kolla­ rına alıp öperken de şu dilekte bulunur koca Hektor, yurt içinde ölmeyi göze almış bit kahramanın ağzından böyle alçakgönüllü, do­ kunaklı sözler duyunca gözyaşlarını tutamaz olur insan (İl. VI, 476 vd.):

Ey Zeus, ey öbür tanrılar, benim oğlumun, Troya'lılar arasında, babası gibi kendini göstermesini nasip edin, babası gibi güçlü, mert olmasını, llyon'da bütün gücüyle hüküm sürmesini. Kanlı silahlarla savaştan dönerken o, babasından çok daha üstün bu desinler, • mutlu olsun anasının yüreği. H e k t o r herkese karşı yumuşak davranır, bir kızdığı, azarladığı Paris'tir, kafasızlıgıyla şeh­ rin yıkımına s e b e p olan a d a m . Şöyle çıkışır o n a (İl. III, 3 8 vd.): Seni alçak, seni parlak oğlan, seni çapkın, seni ırz düşmanı seni! Hiç doğmaz olaydın keşke, ya da kalaydın ölümüne dek evlenmeden, ne baş belası kesilirdin o zaman, ne de yüz karası olurdun başkalarına. H e k t o r H e l e n e ' y e karşı uygarca ve centil­ m e n c e davranır. Öbür Troyalılar gibi o da ka­ dını ayıplamaz, suçlamaz, güzel kadın da o n u herkesten çok sayar ve sever. Paris'i savaşa çağırmak için şehre geldiğinde H e l e n e o n u alıkoymak ister, o n u n l a dertleşmeye c a n a t a r , a m a H e k t o r güzel kadının uzattığı is­ kemleye o t u r m a z , bir an ö n c e karısını ve ç o ­ cuğunu bulmaya gider, çünkü girişeceği sa­ vaştan bir d a h a d ö n ü p dönmeyeceğini bilmez (İl. VI, 3 4 4 vd.): Ah kayınım benim, dayanılmaz kötülükler yapmış bir köpeğim ben. keşke,

gözbebeği bu k a h r a m a n kaderiyle pençeleşir durur, ö l ü m ü n ü n yakın olduğunu bilir. T a n r ı ­ lara güvenmenin de ne kadar yersiz olduğu­ nu sezer, nitekim o n u yalnız Apollon korur, a m a Z e u s ' u n buyruğuyla o da kaderine bırak­ mak zorundadır H e k t o r ' u , ö b ü r t a n n l a r s a pis pis düzenlerle H e k t o r ' u a l d a t m a k t a yarışırlar â d e t a . Ama b u konuyu H e k t o r ' u n k a h r a m a n ­ lığını inceleyeceğimiz bölüme bırakalım. (2) KAHRAMAN H E K T O R . Ne kadar n a n ­ kör bir görevi vardır H e k t o r ' u n Troya sava­ şında! Ordulara yön vermek, güven aşılamak, güç esinlemek h e p o n a düşer. Karar o n u n , sorumluluk ve yükümlülük h e p o n u n omuzlarındadır, buna karşılık da d u r m a d a n eleştiriye uğrar, herkesi dinlemek, yatıştırmak, avut­ m a k , savaş ortaklarını h o ş t u t m a k , gücendir­ m e m e k o n u n tek başına görevidir. Oysa k e n ­ disi için savaşmaz H e k t o r , bir çapkın a d a m ı n , soyunun ve kentinin başına getirdiği belayı savmak için dövüşür, bu belayı sayamayaca­ ğını, b ü t ü n soyuyla birlikte c a n ı m kentinin de yok olacağını bile bile. Buna karşın g e n e de yiğitçe dövüşür H e k t o r . Yiğitliği Akhilleus'un bireyci, bencil, inatçı yiğitliğinden ne k a d a r üstün, ne kadar bilinçli ve insancadır! H e k t o r ' u n kahramanlık dramı S a r p e d o n ' u n ö l ü m ü n d e n sonra başlar asıl. Patroklos Akhilleus'un silahlarını kuşanıp da ö l ü m saçmaya başlayınca, H e k t o r başına gelecekleri anlar, savaşa atılsın m ı , atılmasın mı diye ikircikli­ dir, bir an arabasına binip kaçmaya bile k o ­ yulur. O z a m a n da ortaklarının en ağır ve in­ safsız eleştirilerine uğrar. Lykia'lıların ö n d e r i Glaukos Patroklos ile S a r p e d o n arasındaki savaşta H e k t o r S a r p e d o n ' u n öldürülmesini önleyemedi diye o n u kınar, Troya'lıları küçük düşürür ve ortaklarının artık bıkıp gitmeye hazır olduklarını bildirir (İl. XVII, 1 4 0 vd.). Bu sözler üzerine H e k t o r savaşa d ö n e r , Patroklos'u öldürür, korkunç bir b o ğ u ş m a içinde o n u n ölüsünü kaçırmak, silahlarını soymak ve kendisi kuşandıktan s o n r a Akhilleus'un karşısına çıkmak yürekliliğini gösterir. Oysa bu savaş başka türlü bir savaştır. AkhilIeus t a n r ı H e p h a i s t o s ' u n kendisine yaptığı yeni silahlarla O r i o n yıldızı gibi alev alev ışın­ lar saçarak ilerlemektedir d ü ş m a n ı n a karşı. Ve H e k t o r ' u biraz ö n c e ağır yergilerle kına­ yan savaş ortakları, yardımcıları, kardeşleri,

Anamın beni doğurduğu gün, bir korkunç kasırga gelseydi, alsaydı beni, bir dağın tepesine atsaydı, ya da bıraksaydı uğuldayan denizin içine... Gel, kaymağım, otur şu iskemleye, biliyorum, derdin en büyüğü senin başında...

Büyük H e k t o r karşılık verdi, dedi ki: Oturtma beni, Helene, beni çok sevsen de dinlemem seni, Troyalılara yardım etmek istiyor yüreğim. Onlar benim yokluğumdan yakınmışlar... Ben gidip göreceğim evdekiler!, sevgili karımı göreceğim, yavrumu, bir tanemi, bir daha da ya dönerim, ya dönmem. Akha'ların eliyle tanrılar belki de yok ederler beni. Bu ölüm düşüncesi bir an olsun H e k t o r ' u n aklından çıkmaz. T r o y a ' n ı n ışığı, halkı

Troya'lı savaşçıların h e p s i çil yavrusu gibi d a ­ ğılmış, h e p s i sığınmışlardır T r o y a surlarının içine (İl. XXII, 5 vd.) : Bir Hektor duruyordu olduğu yerde, uğursuz bir kader rmhlamıştı onu l/yon'un dışında Batı kapılarının ö n ü n e . Surların ü s t ü n d e n ihtiyar P r i a m o s , p e r i ş a n H e k a b e b o ş u n a yalvarır dururlar bu kez H e k t o r ' a ö l ü m e m e y d a n o k u m a m a s ı , k e n t i n i kur­ t a r m a k için c a n ı n ı kurtarması için. Ama ses çıkmaz artık H e k t o r ' d a n , kendi içinde y a p ­ m a k t a d ı r artık tartışmayı, h e s a p l a ş m a y ı . Ve en a z ı n d a n iki bin yıl s o n r a doğacak o l a n r o ­ m a n t ü r ü n ü n belli başlı bir öğesine ö r n e k ola­ c a k m o n o l o g u n a şöyle başlar H e k t o r (İl. XXII, 9 9 vd.): "Yazık bana, girersem surların içine, ilkin Pulydamas yağdırır ayıbı başıma, tanrısal Akhilleus'un baş kaldırdığı o uğursuz gece buyurmuştu bana, Troyalılan şehrin içine al, demişti, dinlememiştim onu, dinleseydim keşke. Çılgınlık ettim de ne oldu, yok ettim ' halkımı, Troya'nm erkeklerinden, kadınlarından utanıyorum. Benden değersiz biri bir gün ya derse ki: Gücüne çok güvendi Hektor, kıydı halkına. Çok daha iyi olur karşı durmak Akhilleus'a, ya öldürüp onu dönerim geri, ya da onun elinden şanla ölürüm şehrin önünde. Yoksa göbekli kalkanımı, güçlü tolgamı bırakıp bir yana, kargımı da duvara dayayıp, dosdoğru çıksam mı kusursuz Akhilleus'un önüne, söz versem, desem ki geri vereceğiz Helene'yi de, tekmil mallarını da, vereceğiz, koca karınlı gemileriyle Aleksandros'un Troya'ya getirdiği her şeyi. -Bunlar kavgamızın başı değil mi?Alın, diyeceğim, götürün bunları Atreus oğullarına. Bir de desem mi paylaşalım hepsini bu şehirde nemiz var, nemiz yok. Ant içireceğim, desem, Troyalı ihtiyarlara, desem saklamayacaklar şehirde hiçbir şeyi, ikiye bölecekler, desem, bütün malı, mülkü. Ama yüreğim ne diye oyalanır böyle şeylerle?
Ona karşı olduğum gibi gidersem

bakalım acıyacak mı bana, saygı gösterecek

mi?
Silahsız gidersem böyle çırılçıplak, bir kadın gibi öldürebilir beni o. Böyle e n i n e , boyuna düşünmek de ne. En iyisi tez elden paylaşmak kozumuzu. Bakalım Olympos'lu kime bağışlar ünü". H e k t o r böyle d ü ş ü n ü r k e n Akhilleus yakla­ şır. O n u g ö r ü n c e bir titremedir alır H e k t o r ' u , başlar k o ş m a y a . İlyada'nın e n ü n l ü s a h n e l e ­ r i n d e n biri d e açılır g ö z ü m ü z ü n ö n ü n e : H e k t o r ö n d e , Akhilleus a r k a d a ü ç kez dolaşırlar Troya ş e h r i n i , binlerce korkulu göz ö n ü n d e oluşan bir ölüm-kalım yarışı. O sırada İ d a d a ­ ğının t e p e s i n d e tanrılar d e r n e k k u r m u ş , göz­ lerler ve tartışırlar olayı. Z e u s altın terazisini kurar, bir kefesine H e k t o r ' u n , bir kefesine Akhilleus'un ö l ü m ü n ü koyar, kaldırır teraziyi, bakarız ki H e k t o r ' u n kurası ağır basıyor. H e k t o r ölecektir. Tanrılar işte o a n d a el ç e ­ kerler H e k t o r ' d a n , yalnız A t h e n a H e k t o r ' u n kardeşi D e i p h o b o s ' u n kılığına girerek yiğide yanaşır, kendisini destekleyecekmiş gibi ya­ p a r . H e k t o r i n a n ı r , karşı durur d ü ş m a n a , a m a bir a n t l a ş m a yapılmasını ister ki kim öl d ü r e c e k s e , ölenin b e d e n i n i geri versin yakın­ larına. H a k k a , yasaya, insan saygısına güveni vardır H e k t o r ' u n son d e m i n e d e k . Oysa n e ­ r e d e Akhilleus, y a n a ş m a z hiçbir a n t l a ş m a y a . Aslan gibi saldırır, H e k t o r D e i p h o b o s ' u çağı­ rır, bakar ki yok, anlar aldatıldığını (İl. XXII, 3 0 3 vd.): Kaderim beni kıskıvrak bağladı işte. Gene de kıyasıya dövüşmek düşer bana, bir yiğitlik göstereyim de öyle öleyim, ' duysun gelecekteki insanlar bile. C a n verirken bir d a h a yalvarır H e k t o r Akhilleus'a ölüsünü Troya'lılara geri versin diye. Ama Akhilleus'un r e t cevabıyla karşılaşır (Akhilleus). H e k t o r ' u n s o n sözü d e ş u d u r : "Senin ne olduğun yüzünden belli, demirden bir yüreğin var göğsünde. Ama uyanık ol, uğramayasm tanrı lanetine, yiğit de olsan, Paris'le Apollon bir gün seni, öldürecekler Batı kapılarının önünde". Söyler söylemez Hektor bu sözleri, her şeye son veren ölüm kapladı bedenini. Uçtu canı gövdesinden, yollandı Hades'e, gücünden, gençliğinden koptu, kaderine ağlaya ağlaya

Akhilleus'un, H e k t o r ' u n ölüsüne ve seyirci kalan bahtsız Troya şehrine yaptığı işkence dillere destan olmuştur: H e k t o r ' u arabasına bağlar, yedi kez dolaştırır Troya şehrinin çev­ resinde, t o z , t o p r a k içinde. B u k o r k u n ç m a n ­ zaraya tanrılar bile d a y a n a m a z , Apollon, Aphrodite yağlar sürerler b e d e n i n e , gece, gündüz bekçilik ederler ölüsüne, s o n u n d a Pria m o s ' u elinden t u t a r a k götürürler Akhilleııs'a, azgın yiğit de geri verir ölüyü babasına (Apollon, Akhilleus, Priamos). H e k t o r ' a yakılan ağıtlar ve H e k t o r ' u n c e n a ­ ze töreniyle kapanır İlyada. Dinleyin bakın, Boğazlara karşı yükselen Anadolu kalesine nasıl gömmüşler A n a d o l u ' n u n bu ilk özgürlük k a h r a m a n ı n ı (İl. XXIV, 7 8 4 vd.): Dokuz gün odun taşıdılar yığın yığın. Ölümlülere parlak şafak sökünce onuncu günü, gözyaşı içinde götürdüler Hektor'un ölüsünü, koydular yığınların tepesine, verdiler ateşe. Gül parmaklı şafak sabah erken parlaymca, ünlü Hektor'un ölüsü çevresinde toplandı bütün halk. Hepsi geldi bir araya, topluluk kuruldu, parıldayan şarapla söndürdüler odun yığınını, söndürdüler ateş gücünün sardığı her şeyi, sonra tapladı kardeşleri, dostları ak kemikleri, hepsinin yanaklarından iri yaşlar dökülüyordu. Kemikleri alıp kodular bir altın kutuya, erguvan rengi yumuşak örtülerle sardılar kutuyu. Sarar sarmaz indirdiler derin bir çukura, ekli kocaman taşlarla ördüler üstünü. Sonra bir mezar tümseği yapmaya başladılar, gözcüler diktiler çepeçevre, dört bir yana, mezar bitmeden Akha'lar saldırmasın diye. Bir mezar tümseği olunca toprak kabara kabara, gerisin geri döndü hepsi şehre, toplanıp bir güzel kutladılar çok ünlü şöleni Zeusoğlu kral Priamos'un sarayında. İşte böyle yapıldı atları iyi süren Hektor'un cenaze töreni. H e l e n a . Yunan efsanelik kişilerinin en ünlü­ sü, güzeller güzeli H e l e n a (ya da H o m e r o s ' u n deyimiyle H e l e n e ) bin bir masal ve öyküye k a h r a m a n olmakla kalmamış, kişiliği de son-

suz tartışmalara yol açarak, çeşitli görüş ve yönlerden yorumlanmıştır. H e l e n a ' n ı n kişili­ ğinde ilkçağ Yunan dünyasının güzele düş­ künlüğü dile geldiği gibi, güzel ve iyi, yani es­ tetik değerlerle etik, ahlak değerleri arasında­ ki karşıtlık da yansımaktadır. Nitekim H o m e ros'tan sonraki şair ve yazarlar (aralarında Platon da vardır) bir kadının bunca savaşlara, Doğuyla Batı arasındaki bu ç a p t a bir çatışma­ ya etken olabilmesini ahlakdışı g ö r ü p , H e l e n a ' n ı n kaçırılması olayını olduğundan başka türlü a n l a t m a k yoluna gitmişlerdir. Helena'yi yaratan H o m e r o s ' t u r , bu tip en d u r u , en arı ve en canlı olarak destanlarında c a n l a n m a k ­ tadır, öyle ki sonraki yorumlar bile h e p İlyada ve Odysseia'da atılmış anlatım temellerine dayanır. O n u n içindir ki, H e l e n a ' n ı n öyküle­ r i n e , efsanelerine girişmeden, bu güzelin H o m e r o s destanlarında nasıl karşımıza çıktığını bir görelim. Troya ovasındaki savaşın en kızgın bir a n ı ­ dır-. Menelaos'la Paris teke tek savaşa girişe­ cekler ve k a z a n a n Helena'yı alıp götürecek­ tir, böylece bu bitmez t ü k e n m e z savaş kendi­ liğinden sona erecektir. Başlarında Troya kralı P r i a m o s olmak üzere ihtiyarlar Batı ka­ pısının üstündeki kulede savaşı seyretmekte­ dir. Birden H e l e n e görünür (İl. 1 1 1 , 1 5 4 vd.): Helene'nin görünce çıktığını kuleye şu kanatlı sözleri söylediler usulcacık: "Troya'lılarla Akha'lartn, böyle bir kadın için yıllardır acı çekmeleri hiç de ayıp değil. Yüzüne bakan ölümsüz tanrıçalara benzetir onu. Ama gene de binse gemiye keşke gitse, gitse de, bizi, çocuklarımızı belaya sokmasa". P r i a m o s da tatlı tatlı konuşur H e l e n e ile, şöyle seslenir: Buraya, yanıma gel kızım, otur şöyle, gör bak işte, eski kocan, hısım, akraban, dostların. Bence suçlu sen değilsin, tanrılar asıl, onlar yığdı başıma kan ağlatan savaşı. B u n d a n d a h a uygarca, d a h a insanca bir gö­ rüş, bir davranış akla gelmez ve böylesini yaklaşık üç bin yıl önceki bir m e t i n d e bulmak şaşırtır insanı. Ne var ki bu uygarlık, bu in-

Klytaimestra kız kardeşi ve Dioskur'lar. olayların d a . niyetin ne. III. Nesnel düşünceyi. b u n d a n H e l e n e çıkmış. H e l e n e ' n i n Lekadai- .). ayrıl tanrılar yolundan. can yoldaşlarımı bırakmasaydım. kara ölüme razı olsaydım keşke. Dioskur'lar). Paris'i Menelaos'la teke tek savaştan ka­ çıran tanrıça Aphrodite'nin çağrısına uymak istemez. ötekinden Klytaimestra ile Kas­ tor çıkmış diyenler de var. sonunda da karısı yapsın seni.). beni daha uzaklara. T e l e m a k h o s babasını aramaya çıkıp M e nelaos'un sarayına varınca. Z e u s da bir kuğu kuşuna d ö n ü ş ü p yaklaşmış o n a . bir tek yumurta­ dan H e l e n e . Paris'in yatağına d ö n m e k t e n tiksinir ve tanrıçaya karşı gelecek kadar yiğit ve yü­ reklidir. Odysseia'da H e l e n e saygın bir kraliçe. H e l e n e t a m bilinçli bir insandır. "ölümlü" babası T y n d a r e o s ' t u r . 3 4 2 vd. (1) D O Ğ U Ş U . İşte Özetle H o m e r o s ' u n H e l e n e ' s i . XIV. Leda bir (ya da iki) yumurta d o ğ u r m u ş . Çık. eski k o ­ casını. bak eriyip gidiyorum gözyaşı döke döke. Kendi kendini suçlar. 104 vd. ölümlülerden bir adamın mı var ki?. 2 6 1 vd. bunca insanın dizlerini kıran bu kadının kökü kurusaydı. VI.): hem saparım seni. okşar. babası Odysseus'la ilgili bir sürü Senden hem korkarım. ona bak. T e l e m a k h o s da Helene'ye b u n d a n böyle bir tanrıça gibi t a p a ­ cağını söyler (Od. birinden H e l e n e ile Polydeukes. en c a n ­ d a n konukseverliği H e l e n e ' d e n görür. kızını d ü ş ü n e n ve özlem çeken bir ka­ dındır. H e l e n e . kendinin de eleştlı meşini yapar ( O d . T e l e m a k h o s ' u a n l a y a n . Zeki kadın o n u kendi çocııgııymuş gibi kucaklar. Böyle olmadı ne yapalım ki. bir daha ayak basma Olympos'a. 172 vd. h o d b i n . sevgili kaytnbabam. ya kölesi. 6 8 ) : Afi şu Helene bütün soyu sopuyla yok olaydı keşke. 399 vd. en sıcak. (2) EFSANELERİ. Yumurtadan çıkan kızı Leda kendi çocuğu gibi b ü y ü t m ü ş . oğlunla buraya gelmeseydim keşke evimi barkımı. tanrıça. Nemesis. "Köpek gözlü" der k e n d i n e . odasında h a n ı m hanımcık kumaş dokuyan. P r i a m o s ' a ol­ duğu kadar H e k t o r ' a da sevgisi ve saygısı bü­ yüktür. yani Kas­ t o r l a Polydeukes erkek kardeşleridir (Tab.sanlık yalnız Troya'lılara vergidir. P r i a m o s ' u n söz­ lerine şöyle karşılık verir (İl. En eski metinlerde bu böyledir. Ama d e ­ diğimiz gibi. III. Ü s t ü n bir tavrı. kaba. Nemesis'in doğurduğu yumurtayı çobanlar bulup Leda'ya getirmişler. o n a tekmil acılarını u n u t t u r a c a k bir ilaç verir. XV. şirin Meionia'nın bakımlı bir iline götürmek mi? Oralarda. hısım akrabamı. K a s t o r l a Polydeukes'in doğdu­ ğu. IV. iyi bir ev kadını ve sevgi dolu bir a n a gibi görü­ lür.): Gene mi sensin. Paris'in yanına kendin git yerleş hadi. Z e u s ' t a n kaçan öç tanrıçası N e mesis dünyayı dolaşmış ve biçimden biçime girmiş. Sonrala­ rı efsane değişmiş ve L e d a ' n ı n yerini N e m e sis almıştır. Ancak H o m e r o s ' u n r o ­ m a n c ı d a n farksız derin psikolojik görüşüyle anlaşılabilir. Efsa­ n e n i n başka anlatımları vardır: Zeus bir kuğu kuşu biçiminde Leda'nın kendisine yanaşmış­ tır. h e r yazar H e l e n a p o r t r e s i n e bir şey katmak istemiştir ve efsanesi aşağıd.. kendi eliyle işlediği bir yaşmak verir ve so­ n u n d a büyüler delikanlıyı. acı­ larını paylaşan insanca bir davranışı vardır. H e l e n e bir Troya'lı gelin olmuştur. Zeus'la Leda'nın ki zıdır.ı özetleneceği gibi büyüdükçe büyümüştür. Paris'i eleş­ tirir.). neden hep baştan çıkarmak istersin beni? Söylesene. g ü n ü n birinde bir kaz oluvermiş. Phrygia'ya. güzelim nakışlar yaparken yurdunu. H o m e r o s destanlarında bilinmeyen bir efsane. H o m e r o s ' u n çizdiği H e lena portresine kimse bir şey ekleyememiştir. O n a da aynı pişmanlıkla yakınır (İl. H o m e r o s H e l e n a ü s t ü n e söylenecek ne var­ sa hepsini söylemişti. m e y d a n okur o n a (İl. Yunan deyimiyle barbar­ dırlar. Akha'larsa sert. Klytaimestra'nın da tanrıyla bir ilişkisi ol­ mayıp T y n d a r e o s ' u n kızı olduğu söylentisi de vardır (Leda. sever. anı sayar. halkoyunu ve H e l e n a ' n ı n başkalarınca eleştirilmesini de İ t h a k e çobanı E u m a i o s ' u n ağzından yapar (Od. Tanrıya böylesi h a k a r e t başka hiçbir m e t i n ­ d e görülmemiştir. o nazlı büyüttüğüm kızımı. 12). dert edin kendine onu.

yüzyılda yaşayan şair Stesikhoros'un "palinodia"sına. İlyada'dan sonraki efsanelerde oynadığı rol onu Homeros destanlarındaki kişiliğinden başka bir kişilikle gösterir. Helene Lakedaimon'da mutlu bir ömür sü­ rerken. Paris de Helene ile baş başa kalın­ ca. sonra Menelaos'u evine alarak Deiphobos'u öldürür. yani kendi bir şiirini yalanlamasına dayanmaktadır. VI. Helene ona gönül verip kaçırılmaya razı oldu mu? Homeros da. Odysseus'a bu hizmetine karşılık İkarios'un kızı Penelopeia'yı vermişler (îkarios).. Helena'nın Mısır'da kaldığı ma­ salı İ. Helena üstüne uydurulan mistik bir efsane­ de de Helena'nın Akhilleus'la evlendiği ve ölümsüzlüğe kavuşup Karadeniz'de Leuke (Beyaz) denilen bir adada yaşadığı anlatılır. gerçek Helena'yı Hermes'in kı­ lavuzluğunda Mısır'da kral Proteus'un yanına yollamış. yalnız Odysseia'da Helene'nin dönüş yolunda Menelaos'la birlikte Mısır'a uğradıklarından söz edilir (Od. Yunanistan'da ne kadar kral oğlu. Bir süre son­ ra. Paris Helene'yi baştan çıkarmakta güçlük çekmemiş olacak. Tyndareos şaşırmış. ı ao . öbür yazarlar da bu­ nu pek açıklamazlar. uzun bir süre Kıbrıs'ta kaldıkları anlatılır. Kassandra gibi Heienos da Apollon tanrının gözdesidir. Helena bir­ çok yerlerde tanrıça gibi tapım görürdü. istemiydi bu. Akha'lara kapıları açar ve Troya katliamını kö­ rükler. Talipler kalabalık gelmişler. bir söylen­ tiye göre 29. Helene'nin Mısır'da kalışı efsanesidir. Ö. Katreus'un cenaze törenine gitmek zorunda kalır (Katreus). Atina'lılar Helene'yi kabul etmek istemedikleri için. Bütün bu uydurma efsaneler Homeros'un çizdiği Helena portresini karıştırmak ve boz­ maktan başka bir işe yaramamıştır. 16). Helena da Troya savaşının sonuna kadar Mısır'da kalmış da. sonra kendisi Girit'e. Yalnız Akhilleus daha evlenecek çağda olmadığı için talipler arasında değilmiş. Söylentiye gö­ re Stesikhoros Helena'yı kınayan bir şiir yaz­ mış. bir efsaneye göre ona bir çocuk yapmış ve bu da Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı diye geçinen İphigeneia imiş (îphigeneia). sonra Menelaos ge­ lip onu almış. Odysseus ona bir öğüt vermiş: Helene kocasını kendi seçsin. Priamos'la Hekabe'nin oğlu. Paris Troya'dan konuk gelmiş Yuna­ nistan'a. Ama asıl şaşırtıcı bir efsa­ n e . göz kamaştırıcı mallar da alıp götürür. çünkü arkasında Aphrodite vardı ve tanrıçanın buy­ ruğu. Paris'ten sonra Deiphobos'la evlenir. anlamış ki günah işlemiştir ve ilk şiirini ikinci bir şiirle düzelttikten sonra gözleri açılmış. IV. Priamos'un en küçük oğlu da armağanını almaya gelmişti. Bu­ nu Euripides "Helene" adlı tragedyasında iş­ lemiştir. Bu efsanelerde Helena Yunanlıların çıkarına yardım eden ve bu uğurda Troya'ya her türlü kötülüğü yapan hain ve belalı bir kadın rolündedir. güzel kadını kaçırır. bir başkasına göre 99 kişiymişler. Heienos. 219 vd. İki sevgilinin Troya'ya kadar olan yolculuğu üstüne kaynaklar çeşitlidir: Üç günde Anado- lu kıyılarına vardıkları. ne yapacağını bileme­ miş. babası Tyndareos başı­ na iş açacağa benzeyen kızını evlendirmek is­ temiş. Menelaos onu bir süre konuklar. Helene'yi kandırdı mı. Theseus'un Helene'yi kirletmediği söylenir. sonra da gözleri kör olmuş. Paris'i Helena'dan yoksun etmek için tıpkı Helena'ya benzeyen bir kadın yaratmış ve Paris'i bu Helena görüntüsüyle Troya'ya göndererek. Theseus kızı anası Aithra'nın yanına bırakmış (Aithra). Öyle olmuş ve Helene Menelaos'u seçmiş. Efsanenin amacı Helena'nm namu­ sunu kurtarmaktır. Nitekim Helene'yi geri vermek söz konusu olunca hep bu mallardan da dem vurulmaktadır. Yurduna dönünce. Tarihçi Herodotos bu anlatımı benimser. ama seçmeden önce bütün talipler seçeceği adamı korumaya. yok Fenike'de Sidon şehrine uğradıkları.).mon'da Artemis'e sunu sunarken Atina yiğidi Theseus'un saldırısına uğradığı ve kaçırıldığı öyküsüdür. ge­ rekirse savunmaya ant içsinler. Theseus'la arkadaşı Peirithoos'un yeraltı ülkesine inişlerinden faydalanarak Dioskur'lar gelip kız kardeşlerini geri almışlar. Ne var ki Paris Helene'yi tek başına kaçırmaz. Homeros destanlarında böyle bir öykünün izine bile rastlanmaz. yanında hazineler. Öç Güzeller yarışmasında Aphrodite Troya'lı gence Helene'nin aşkını söz ver­ mişti (Paris). Sözde Hera güzellik yarış­ masında Aphrodite'ye yenilmeyi sindirememiş. Kassandra'nın ikiz kardeşi (Tab. ne ka­ dar yiğit varsa hepsi istemişler güzellerin gü­ zelini.

Phaeton Zeus'un yıldırımıyla vurulunca Helios kızları içi­ ne düştüğü ırmak kıyısında gözyaşı döke dö­ ke kavak ağacına dönüşmüşlerdir. ya­ ni güneşin ta kendisi sayılır. Odysseus onu bulmak ve ağzından söz almakla görevlendirilmiş. Başı. Helios'a Rhodos adlı nympha Heliosogullarını doğurur. Heliades (Heliosoğulları). Akha'lar Pelops'un ke­ miklerini ve Palladion'u ele geçirirlerse. bazıları Midilli. 7 6 . Zeus'a başvur mak zorunda kalır (bkz. Vergilius "Aeneis" destanında Helenos'u Epir bölgesinde kral olmuş ve İtal­ ya'ya gitmek üzere oradan geçen Troya'lıları iyi karşılar gösterir. Ama Priamos Deiphobos'u se­ çince. Söylentiye göre Phaeton'a Güneş'in araba­ sıyla atlarını veren. Troya'lı önder Antenor'un oğlu. Kolkhis kralı Aietes. Phaeton da H e lios'un oğlu sayılır. 4 ve 8). Zo­ ra ve rüşvete dayanamayan Helenos şu üç koşulu bildirir: Akhilleus'un oğlu Neoptolemos savaşa katılır. Helikaon. Helios güçlü kuvvetli ve çok yakışıklı bir de­ likanlı olarak canlandırılır. İalysos ve Kamiros şehirle­ rini kurmuşlar. Helios. Titanlar so­ yundan olan Helios. ama günün birinde aralarında anlaşmazlık çıkıp birbirlerine düştüklerinden. Yorgun atlarını Okeanos sularında yıkadıktan sonra doğudan batıya aynı yolu ertesi günü gene izler. Priamos'un kızı Laodike'nin kocası. Od. 8). Hekabe ile birlikte Trakya'ya gitmiş ve anası acısından bir köpek haline ge­ lince. Troya'nın ancak Helenos'un bildireceği koşullar altında düşeceğini söyleyince. herbirinin olağanüstü bir kişiliği ya da talihi var bu çocukların: Büyücü Kirke. Güneş tanrı ile Okeanos kızı Klymene'nin çocukları. Sonra Neoptolemos'un yanı­ na sığınmış. Helena'ya kimin koca olacağı tartışıl­ mış. En eski inançlara göre Helios ateş saçan çok hızlı atların çektiği ara­ basıyla her sabah Şafak'tan hemen sonra Hindistan'dan yola çıkıp gökteki yörüngesine girer ve akşam da Okeanos ırmağına dalar. Selene ( A y ) ve Eos (Şafak) (Tab. onu Trakya Khersonnesos'unda (Geli­ bolu yarımadası) "Köpeğin mezarı" denilen yerde gömmüş. Priamos onu da öbür oğulları gibi hor gö­ r ü p tersler ( İ l . Başka bir efsaneye göre tahta atın yapılıp surlardan içeri alınmasını salık ve­ ren de Helenos'muş. Helios. Yeryüzü Okeanos ırmağı üstünde yüzen bir tabak gibi tasarlandığı için Helios'un gece batıda batıp sabah doğudan dog­ ması olağan sayılırdı. Bundan sonraki öyküle­ ri de karışıktır: Şehir düştükten sonra ölüm­ den kurtulmuş. 4 4 . savaşta da. Okeanos'la Tethys'in kızı Perseis'le evlenir. o ölünce karısı Andromakhe'yi almış da onunla bir oğlu olmuş. Paris ölünce. Hepsi usta gök bilginleriymiş. Akha'ların bilicisi Kalkhas. şehir düşecektir. Helenos'a değgin efsaneler asıl İlyada'ya konu olan olaylardan sonra başlar. ama yeğeni Medeia'nın eliyle öldürülen Perses. dönüşümleri bu so­ nuçlarının cezaısı olmuş (Phaeton). İlyada'da "bilicilerin en iyisi" diye sözü geçen Helenos. Klymene de Helios kızlarını. X I I . bazıları Istanköy. 249). Helikaon kardeşleriyle birlikte Troya yıkımından kurtulur ve Antenor ve Pulydamas'la birlikte kuzey İtalya'ya göçer (Antenor). X X I V . Ama agabeysi öldükten son­ ra. saç biçimin­ de ışınlarla çevrilir. böylece yok olmasına yol açan Helios kızlarıymış. birçok çocuğu olur. dinsel konularda da Hektor'a öğütler verir ve Hektor yaşadıkça yiğitçe çarpışır. Phaeton'un kız kardeşleridir (Tab. Heliosogulları Güneş tanrının Rhodos adlı nympha'dan olan yedi oğludur (Tab. Aietes'i tahtından atan. Helenos'la küçük kardeşi Deiphobos ta­ lip çıkmışlar. bazıları da analarının adını verdiği Rodos adasında kala­ rak orada Lindos. 260 373) . V I I . V I . Olympos'lu Apollon'dan ayrı bir tanrı ya da doğal bir güç. üç göksel varlık meydana getirirler: Helios (Güneş). 8). Nitekim Homeros'un Odysseia destanın­ da bile Helios yardımcı bir tanrı sayılır ve Odysseus'un arkadaşları sığırlarını kesince kendi öcünü kendi alamaz. Minos'un karısı Pasiphae. Gaia ile Uranos'un çocukları Hyperion ve Theia birleşirler.ikisine de tanrı bilicilik yetisini vermiştir. Bunlar h e p sonradan uydurulmuş ve Troya kral soyuna leke getirmek için Yunanistan'da düzülmüş masallardır. Gök bilimi ilerledikçe güneşi simgeleyen Helios'un önemi azalmış­ tır. Gözyaşlarından amber taneleri meydana gelmiştir. Helenos küsmüş ve İda dağına çekil­ miş. Heliadai (Helios Kızları).

Helios dünyanın gözü sayılır. Hellen. sisli karanlığa bürülü belalı Gece. Doros. Thetis Hephaistos'un evine gelince. Hellen'lerin. Hephaistos'u yaratmış. İon ve Akha boylarının ataları sayılır (Tab.): Aldırma anacığım. tanrılarda gürül gürül bir kahkaha (coptu. Ve Hephaistos en usta sanatçısı oldu gökler tanrısı Uranos torunlarının. çıkmayı beklemektedir. Orada buluşup selamladır G e c e ' y / e Gündüz tunçtan büyük eşiğe ayak basarken. yakaladıydı beni bacağımdan. Aiol. Dionysos'u gönderirler.. 20). ha çıktı ha çıkacak. Poseidon Helle'yi sevmiş. Hesiodos süreci şöyle-anlatır (Theog. Zeus'un Athena'yı kafasından çıkar­ masını kıskanmış da. X V I I I . 748 v d . Düştüydüm Lemnos adasına. yuvarlandım gittiydim tam bir gün. Aither ( E s î r ) ise onun kardeşidir. Biri konağa girerken öteki çıkar. kurtulamaz bir daha. topallığı yüzünden anası Hera'dan neler çektiğini anlatır. batan günle. 5). Hephaistos. Zeus ile Hera'nın oğludur. (Orion). o her şeyi gö­ rür. Ölüm 'ün kardeşi Uyku 'yu. öteki içeride. Gündüzü ve gün ışığını simgele­ yen Hemera. ( 2 ) N İ T E L İ Ğ İ . Hera onu kendi kendine doğurmuştur (Tab. yani Gece'nin k ı z ı d ı r . 369 vd. Hephaistos hem topaldır. Seni çok severim. Olympos tanrılarının evleri onun usta ellerinden çıkmadır. Ksuthos ve Aiolos diye üç oğlu olur. Hellen. Hephaistos. 394 vd. işliği şöyle tanımlanır demirci tanrının ( İ l . Helle. I. Hesiodos'a göre Nyks ile Hemera Tartaros'ta. 270). ) . ikisi hiç bir arada olmaz içeride: Hep biri dışarıda.): Hera tanrıça kimseyle sevişmeden. ama oturur oturmaz da zincirler onu kıskıv­ rak sarar. Hera da tahtın üstüne oturur. Bir gün sana yardım etmek istedimdi hani. Ama hiçbirinin elinden gelmeyen işler gelir Hephaistos'un elinden: Her türlü madeni iş­ leyip olağanüstü güzellikte eserler yaratması­ nı başarır topal tanrı. sık dişini. I. onunla birleşerek üç çocuk anası yapmıştır onu. Tufan­ dan sonra Tesalya'ya yerleşir ve bir dağ nympha'sı olan Orseis'le evlenir.). Tanrılar ünlü topalı görünce kahkahayı atarlar (İl. Khaos'tan çıkma Erebos'la Nyks'in. ne yapayım. öteki Uyku'yu taşır kollarında.): . Sintiler yerden kaldırdılardı orada beni. (1) DOĞUŞU. anası­ na gönderir. bu yüzden de hor görülür tanrılarca. V I I I . yalnız öfkeden ve kocasına hıncından ünlü Hephaistos'u doğurdu kendi kendine. örneğin Aphrodite ile Ares'in gizlice se­ viştiklerini (Od. yeryüzünde. XVIII. Bir anlatıma göre Helle denize düştükten sonra tanrı Poseidon tarafından kurtarılmıştır. Tepem atsa bile koşamam yardımına. Hephaistos bunun öcünü anasından alır: İçine zincirler sakladığı bir taht yapıp. 586 vd. yani bütün Yunan ırk ve boylarının atası sayılan efsanelik kişi. 599): Kojtu durdu oradan oraya soluya soluya. Ama Hephaistos aynı öyküyü başka türlü anlatır îlyada'nın bir başka bölümünde: Thetis oğlu Akhilleus için yeni silahlar istemeye gelince demirci tanrıdan. yani yeraltında buluşur­ lar (Theog. görmek istemem dayak yediğini. Olympos tan­ rıları Hephaistos'u çağırmak zorunda kalır­ lar. Topallığının nedenini Ilyada'da kendi anlatır: Troya savaşı konusunda Zeus'la Hera arasında kopan bir kavgayı yatıştırmaya çalı­ şır ve Hera'ya şöyle der ( İ l . 927 vd. bunlar da Dor. Zeus'la Hera'nın yatak odası. bağrına taş bas. Çanakkale Boğazına adını veren Helle'nin efsanesi Argonaut'lar bölümünde anla­ tılmıştır (Argonaut'lar). Olympos'luya karşı gelmek çok zor. birazcık canım kalmıştı. Hera topal oğlundan utandığı için onu dokuz yıl Okeanos ırmağının yanında saklamıştı (İl. Bu niteliğiyle Olympos tanrıları arasında tektir. hem çirkin. Deukalion'la Pyrrha'nın oğludur. Biri ellerinde götürür ışığı sayısız gözlerine insanların. şarap tanrı da Hephaistos'u bir eşeğe bindirip öyle getirir Olympos'a. Hemera. attıydı tanrısal eşikten aşağı. körlerin gözünü açar vb. ama bir efsaneye gö­ re.

kabahat anamda. Bu eşsiz parçayı. H e p h a i s t o s tanrılar arasında o d u r : Sa­ n a t ı n ve işçiliğin yüceliği simgelenir onlarla. kendi kendilerine girsinler diye tanrıların toplantısına. sonra gene gerisin geri eve dönsünler diye. P r o m e t h e u s ' u Kafkas dağının tepesine o çıkartır ( P r o m e t h e u s ) . kinim.): . onları yapıyordu Hephaistos.evine vardı. 4 1 0 vd. Hera'yı kocası Zeus'un ağzından dinleyelim (İl. y ü z ü n ü . hiçbir çalışan insanın böyle canlı bir t a n ı m l a n m a s ı b u l u n m a z ilkçağ yazınında. H o m e r o s destanlarında "inek gözlü". "ak kollu" ya da "altın t a h t t ı " diye nitelenen H e r a (yahut H e r e ) tipik bir G r e k tanrıçasıdır. kan ter içinde gidip geliyordu o yandan bu yana. Yunanistan'da yaratılan efsanelerinde aynı tiple karşımıza çıkmaktadır.): Zeus baba ve hep var olan öbür m u t l u tanrılar gelin. d a h a da üstün ve şaşırtıcı bir m e t i n olan Akhilleus'un silahları­ n ı n anlatılması izler. yakışıklı. H e p h a i s t o s mucizeler ya­ r a t a n bir ustadır. H e p h a i s t o s Akhilleus için yeni silahlar y a p ­ maya söz verince. topalım diye hor gördü. tanrıların kraliçesi ulu H e r a ' y a bu damga­ yı basan H o m e r o s ' t u r . hırçın. her işime engel olmak onun huyu. din ve dünya görüşlerini. Güzellikten hiç n a s i p al­ m a y a n H e p h a i s t o s aşktan yana da p e k talihli olmamıştır. yaldızlı bir evdi bu. dövüyordu bağlarını. Troya savaşını tuttuğu Akha'lardan yana çevirebilmek için Zeus'u baştan çıkarıp uyul tuktan s o n r a . bu yüzden kişiliği ve efsaneleri h e p bir kavga. sakat doğmuşsam. kin. kabahat bende değil. hasır altından su yürütür. kıllı göğsünü sildi. Bütün kusurla­ rıyla kadını canlandırır Hera-. beni dünyaya getirmeselerdi! Hephaistos rol Erikhthonios efsanesinde de oynar (Erikhthonios). bir entari giydi. XVIII. Yirmi tane üçayak bitmiş. bir işli halkaları vardı takılacak. L e m n o s ' a gidiyormuş gibi evinden ay­ rılır ve d ö n ü ş ü n d e Ares'le Aphrodite'yi kıs kıvrak bağlı bulur. üçayak yapıyordu tam yirmi tane. 3 0 6 vd. üstündü öbür ölümsüzlerin evlerinden. her üçayağın altına altın tekerlekler koymuştu. bayağı işlere bir bakın! Zeus'un kızı Aphrodite hor gördü beni. tunçtan. işe koyulması şöyle anlatı­ lır (XVIII. silah ve yet­ kilerini kötüye kullanmaktan ç e k i n m e z . sevdi onu. gizli kapaklı yapar ne yaparsa. inatçıdır. sevdi Ares'i. XV. Zeus'un eşi. Bir süngerle sildi iki elini. VIII. Körük/erin/ateşin içinden çekti. H e r a . İlk kadın P a n d o - r a ' n ı n bedenini kilden y o n t a n odur (Pandora). çıkarlarını d a h a ileri bir kültürün simgesi Ege ve Anadolu'ya karşı sa­ vunan. çıktı topallaya topallaya kapıdan dışarı. b e n ­ zetmek gerekirse. babamda. 4 0 7 ) : Çok değil Here'ye öfkem. çevik ayaklı diye. cılız bacakları seğirtiyordu altında. Dayayacaktı onları sarayının dik duvarına. kıs­ k a n ç . topladı tekmil araçları gümüş bir sandıkta. H o m e r o s ' u n Odysseia desta­ n ı n d a ozan D e m o d o k o s Aphrodite ile evli olan H e p h a i s t o s ' u n başına gelenleri anlatır: Ares'le aldatıldığını bilen t o p a l t a n r ı bir za­ m a n l a r anası H e r a ' y a yaptığı t a h t gibi. görülmeye değer şeylerdi bunlar. 14 vd. bu se­ fer de İki sevgiliyi '»fll. şoy. Hephalstos'u körükleri arasında çalışır buldu. a m a h i ç ­ bir işi açık değildir. sevgi ve nef­ retleri hiçbir mantığa d a y a n m a z . (3) EFSANELERl. düzen kurar. Daidalos insanlar arasında neyse. Değil bir t a n r ı n ı n . Dırdırcı. yani Zarafet'in kendisiyle evli olarak gösterilir (İl.): Soluyan topal yaratık örsten uzaklaştı. şu gülünç. hazırdı. çarpık bacaklı tanrı yapmıştı bu evi. a m a ne tuhaf ki İonyalı koca şairin çizdiği H e r a portresi t u t u n m u ş . h e r z a m a n ve özellikle za­ manımızda örneklerine çok r a s t l a n a n varlıklı ve benci! burjuva kadınını simgeler. aldı eline koca bir değnek. H e s i o d o s Kharit'lerin en kü­ çüğü Aglaie (parlak a n l a m ı n a gelir) ile evlen­ diğini söyler. yok olmaz. XVIII. h ı n ç ve geçimsizlik havası yan­ sıtan sevimsiz bir tanrıçadır. güçlü boynunu.il İçine alacak bir yatak Gümüş ayaklı Thetis Hephaistos'un yapar. birden u y a n a n t a n r ı şöyle çıkı şır karısına (ti. 3 8 2 ) . İlyada'da Kharit'lerden Kharis. yani Yunanistan yarımadasının ırk. Ü n l ü topalın avaz avaz ba­ ğırarak dile getirdiği öfke o n u n kişiliğini açığa vuracak niteliktedir (Od.

sonra Aphrodite'den sevgiyi tutuştu­ ran büyülü memeligini ister. Hera çocukluğunun dünyanın ucunda. Zeus buna da çare bulur: Tanrılar. öyle bir aşkı ilk birleştikleri gün duymuştu. Hera'yı kendine eş alır. Zeus eşine nereye gittiğini sorar. XIV. aldı karısını koynuna. savaşı filan unutup açığa vurur duygula­ rını: Sonra da gidersin oraya. o bahçeden gelen altın elma­ ları da Gaia Hera'ya düğün hediyesi olarak vermiştir. Zeus'la Hera evlenmeden de sevişmişlerdir. Hesiodos'a göre. babalarından gizli çıktıkları gün yatağa. Tanrıların tanrısı oğlu Ares'te anasının kusurlarının tıpkısını görür (Ares). Hera ses çıkarmaz. Sonra sayar bir bir yattığı ölümlü ve ölüm­ süz kadınları. Zeus dünya egemenliğini paylaştıktan sonra. utangaç tavırlar takınır: Korkunç Kronos oğlu. Babası Kronos onu da doğar doğmaz yutar. ne olur Here. sarmaş dolaş olalım yatakta. güneş bile onu geçip göremez bizi. XIV. altın gibi bir sisle örterim dört bir yanımızı. söylerse öbür tanrılara? Bir daha ayak basarnam senin evine. ( 1 ) DOĞUŞU. Destanın bu eş­ siz parçasını özetlemeye değer (İl. taptaze lotos bir halı serdi toprakla aralarına. seni bir güzel pataklayayım da gör. tanrısal toprak yumuşak bir çimen saldı. babası Zeus'a karşı korumaya çalışan Hephaistos bile H e ra'dan neler çektiğini unutamaz (Hephaistos). a n a . Hera da Okeanos kıyılarında bu­ lunduğu sırada elmaları kendi eliyle Batı K ı z larının bahçesine ekmiştir. Epey naz eder. savaş dışı ettin tanrısal Hektor'u. sarıldı... 152353): Hera kocası Zeus'un İda dağından Troy. dedikodudan korkmasını Zeus gibi biz de hayretle karşıla­ yalım. çözülmez bir altın zincir vurmuştum ellerine. biz uyurken gider. sonra da kusar. onu da göğsüne taktıktan sonra Uyku tanrıyı baştan çıkarır ve onunla birlikte Gargaros doruğuna varır: Bulutlar devşiren Zeus onu gördü. . Her neyse. Okeanos'la Tethys tanrılarının yanında geçti­ ğini İlyada'da kendi anlatır (İl. 5). o da ma­ sum tavırlar takınarak. H A Y A T Ö Y K Ü S Ü . Zeus dayana­ maz.ı savaşını yönettiği ve basanını] Tro- ya'lılarda olduğunu görür. Bir efsaneye göre bu düğün Batı Kızlarının (Hesperides) bahçe­ sinde olmuştur. gider odasında önce bir güzel süslenir. Kronos'la Rheia'nm kızı ve Zeus'la öbür Olympos'lu tanrıların kız kardeşidir (Tab. görür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. asılı kalmıştın havalarda.. ondan izin almak için buraya geldiğini söyler. Okeanos kıyısında de­ niz tanrıları çiftini barıştırmaya gittiğini ve ö n ­ ce kocasına haber vermek. bunu önlemek için. yola gelmez Here. Anası Rheia Titan'lar savaşı sırasında inek gözlü tanrıça Okeanos'la Tethys arasında çı­ kan bir kavgayı yatıştırmak için batı kıyılarına gitmek ister. her şeyi keskin ışıklarıyla gören güneş bile. En büyük tanrı çifti arasındaki kutsal düğün (hieros gamos) efsanelerde de. Zeus tanrıçalar arasında Hera ile son olarak evlenmiştir. 200 vd. yatalım gel. uğrattın orduyu bozguna. bir örs bağlamıştım iki ayağına. Öbür tanrılar da aşağı yukarı Zeus gibi düşünürler. kültte de sık sık tekrarlanır bir motiftir. Hera. göz göre göre? Ya hep var olan bir tanrı görürse bizi. Anasını. ama içine bal damladığı besbellidir. İlyada'da İda dağı­ nın Gargaros tepesindeki birleşme sahnesi de böyle bir kutsal düğündür. Zeus Hera'ya bu cezayı Herakles'e ettiği kötülük yüzünden vermiştir. bugüne dek ne bir tanrıçaya.Amma da düzen kurdun. Bu kötülüğün meyvesini sen toplayacaksın önce. ne bir kadına karşı yüreğime akan aşk böyle altüst etmedi beni. Böyle dedi. Unuttun mu seni havalarda astığım günü. doyasıya. bulutlar arasında. insanlar görecek diye korkma. gidip dag başında onunla sevişmeyi ge­ çirir aklından. ama sonra da düğünleri törenle kutlanmıştır. ne yüzle çıkarım bu yataktan dışarı? Hera'nm sıradan bir kadın gibi kendi koca­ sıyla yatmaktan çekinmesini. ne biçim söz çıktı ağzından? Yatağa yatıp sevişmemizi nasıl istersin ida dağının tepesinde..).

Teiresias'ı kör etmekte rol oynar. Herakles öl­ dükten sonra. sümbüllerden. uzanıverdi ikisi de halının üstüne. Bu sırada Porphyrion ona tutulmuş ve elbisesinin ucu­ nu yakalayarak onu kendine çekmek istemiş­ tir. onu büyüttüğü için oğlu Akhilleus'u tutar (Thetis). yiğidi ata olarak benimseyen birçok Herakles. tehlikeli geçitleri geçmelerini sağlamıştır (Argonaut'lar). Kızı Eileithyia ile doğumlara gözcülük eden tanrıça Hera'nın en sevdiği kuş tavus kuşu­ dur. doğanın insanın başına saldığı afet ve musibetleri yok etmekle insanlığa sonsuz iyili­ ği dokunur. Sonra Pythia ka­ hini adını değiştirir.soylara verilmektedir (Tab. safranlardan. tersine onu dizgine vuramadığı için. nın Peloponez'i ele geçirmesinin efsane ala­ ( 2 ) E F S A N E L E R İ . onlara karışır. sardı onları güzel bir altın bulut. lo. Herakles'e bü­ tün işleri. Heraklesoşilli halıların üstünde tanrıların seviştiğini ge­ gullarının Yunanistan'da tutunması Dor ırkı­ çirirsiniz aklınızdan. ama Zeus Hera'nın buluttan bir görüntüsünü yaparak onu aldatmıştır (Prophyrion. Örne­ rol oynar. o sıra Zeus devi şimşekle yere sermiş. Anadolu ve İtalya'da da ba­ ruya efsanesi yoktur. 13). Herakles adının "Hera'nın ünü" anlamına geldiğini İ l e ri sürerlerse de "heros" yani kahraman söz­ cüğü ile ilişkisi daha akla yakındır. İ k sion da Hera ile birleşmek istemiş. soyunun H e doğan çocukların yakasını bırakmaz. Göz göz tüyleri. Helene kadın olarak neyse. Adı Herakles'in bile "Hera'nm ünü" anlamı­ na geldiğini ileri sürenler bile vardır (Herakles). îksion). Tam işleri bitmişken korkunç bir yanlışlık yüzünden ca­ yır cayır yanar ve ölür. Hera Argonaut'lar seferinde Argo gemicile­ rine yardımda bulunmuş. Ama böylece büsbü­ tün arınıp ölümsüzlüğe kavuşur. Alkmene'nin Zeus'tan d o ­ da Herakles'in bir oğlunu atası olarak kabul ğurduğu Herakles'tir. yani dedesi Alkaios'tan gelme bir soyadıdır. istemeyerek suç işler ve dengeyi bir türlü bulamayıp kendin­ den geçer. Üç Güzeller yarışmasında birinciliği kazanamaması Paris'e ve Troya'ya dinmez kinin bir nedenidir. Ne var ki Grek boylarının ve özellikle Dor'ların kahramanlık görüş ve anlayışlarını kişiliğinde toplayan Herakles bir çeşit ulusal kahraman olmuştur. çiçek olarak zam­ bağı severmiş. Bir efsane Menelaos'u ölümsüz kıldığını anla­ tır (Menalaos). Yemiş olarak narı. hele bu aşklardan ğin Lydia kralı Kroisos (Karun). tanrıçanın lo'ya bekçi koyduğu Argos'un yüz gözünü simgelermiş (Argos). İ l k ve na geldiğini ileri sürer. Yaptığı işler h e p iyiye dönük­ tür. arala­ us'tan yardım görürler ve düşmanlarını bir bir rında otlar fışkıran tepsi gibi serilmiş. Roma kralı Tarquinius en büyük kurbanı. sonunda Atina'da yiğit TheseBugün de Kazdag'ın tepesine çıkın. dümdüz taşlar görürsünüz ve bu aklı ye­ nez'de egemenliği ele geçirirler. ama Zeus'un aşklarında zı soylar Heraklesoglu adını almışlardı. Heraklesoğulları bu yüzden oradan oraya sürünür. insafsız bir efendinin buyru­ ğunda ömrü boyunca çalışmak onun kara ka­ deridir. yalnız Herakles'in oğullarına ve torunlarıne değil . Devlere karşı savaşa katılmıştır. H e rakles de erkek olarak odur. buluttan ç i y damlaları akıyordu pırıl pırıl. tanrı vergisi kuvvetinden de zevk duymaz. Roma'da Hera tanrıça İuno ile bir tutuldu (tuno). Dionysos ve Tityos efsanelerinde. Eurystheusogullarını da ezme­ ye çalışır. Oysa kendisi trajik bir kişidir: Kahraman olmayı kendi seçmemiştir. koca­ yenerek Yunanistan'da ve özellikle Pelopoman. yahut Heraklesoğulları. Herakleidai. îno ve Athamas. ömürle­ rakles'in Omphale ile birleşmesinden meyda­ ri boyunca kini. tatlı bir halı. İnsanın do­ ğaya karşı yenilmez saldırma ve dayanma gü­ cünü simgeler. . Güçlü yiğidi üst üste ederdi. kahramanlıklar yapmaya zorlayan Hera'dır. öte yandan Akhilleus'un anası Thetis'i kıskandığı halde. Ne var ki yalnız Yunanistan kral aileleri değil. çıldıracak gibi olur. Epaphos. H e rakles köledir. kahramanlıkları zorla yaptırılır. Herakles kor. Hera'nın doğrudan doğ­ nına yankısıdır. İ l k doğduğu günden beri peşini bırak­ mayan Hera'nın kin ve öfkesi son demine kadar da rahata kavuşturmaz onu. ( 1 ) ADI. öfkesiyle i z l e r onları. Bu ad. yani Yunan ve Latin mythos yazarlarını sonsuzca esinleyen efsanelik bir kişi. Asıl adı Alkides.

kol­ ları arasına almış ve elleriyle boğmuş. ama günün birinde Hera yiğidin cinnet getirmesini sağla­ mış. Bu kadından da epey çocuğu olmuş Herakles'in. Böylece Perseus soyun­ dan ilk doğan erkek Herakles değil. insanlar üzerinde büyük bir egemenlik kuracaktır. Altın boynuzlu. Arkadia'nın Erymanthos dağında korkunç bir yaban do­ muzu varmış. Bin zorla yüzdüğü postunu da kendine zırh etmiş. yiğit onu okları ve topuzuyla alt edemeyince. Bundan sonra Thebai'lileri haraca kesen Orkhomenos kralı Erginos'la dövüşüp onu öldürmüş. Zeus'a söz verdirir ki Perseus soyundan ilk doğacak çocuk.ı aracılığıyla yiğidin gidip Eurys- theus'un hizmetine girmesini bildirmiş. Hera kızı ebe tanrıça Eileithyia'ya onu yedi aylıkken hemen doğurtur ve Alkmene'nin do­ ğumunu geciktirir. Delikanlılık çağına gelince boyu boşu ve gü­ cü olağanüstüdür. Eurystheus olur (Eurystheus). ölümsüzlüğe kavuşacakmış. Kyreneia geyiği. babasının ve kral Thespios'un ülkesinde korku salan Kithairon aslanını öldürür. Aynı ge­ ce Alkmene Herakles ve İphikles'e gebe kalır (Alkmene. Bu kızlardan elli tane oğlu ol­ muş (Thespios). ( 4 ) H E R A K L E S 'İ N O N İ K İ İŞİ. Eurystheus yiğidi küçük düşürmek için bu ağılları temizlemesini bu- . ama Hera bununla da yetinmemiş. Eurystheus'a vermiş. Typhon'la Ekhidna cana­ varlarından doğma bu aslan Yunanistan'da Nemea bölgesini kasıp kavuruyormuş. Sonra yaban domuzu­ nun peşine düşüp onu bir ağ içinde yakala­ mış. Thespios'un yanına sığın­ mış ve kendini bu suçlarından arındırmış. Linos da güzel saz çalmasını öğretirler. Herakles onu tam bir yıl kovalamış. Thebai kralı Kreon ödül olarak kızı Megara'yı vermiş yiğide. sonunda okla yaralayarak onu ya­ kalamış ve omuzlarına yüklenerek götürmüş. Alkmene'nin atası Danae ile birleştiği gibi. Eurystheus bu hayvanın kendi­ sine diri olarak getirilmesini buyurmuş. Alkmene gebe kalır kalmaz tanrıça Hera ona karşı korkunç bir kıskançlık beslemeye başlar. Eurystheus hayvanı görünce korkusun­ dan bir fıçının içine saklanmış. 13). Zeus. Herakles'in anası Alkmene de. O sırada Sthenelos'un karısı yedi aylık gebeydi. Erymanthos yaban domuzu. Augias'm ahırları. Ne var ki avdan her gece yorgun argın dönen yi­ ğit yatağına giren kızların hep başka olduğu­ nu anlamamış. öiümlü babası Amphitryon da Perseus'la Andromeda soyundandırlar (Tab. Thespios da karşılık olarak elli kızıyla yatmasını sağlar yiğide. Athena tanrıça H e rakles'e bu kuşları ürkütmek için ziller ver­ miş. H e rakles de aylarca izlemiş canavarı. Suçla­ rının kefareti olacak bu on iki yıllık hizmeti başarıyla sona erdirirse. Yiğit kendine gelince. Dokuz kafalı bir yılan olan "hydra" adlı ejderi Hera Argos bölgesindeki Lerna bataklığına salmıştı. Elis kralı Augias'ın ahır­ ları dağ gibi üst üste yığılan gübreden kullanıl­ maz olmuş ve gübresiz kalan toprağı da bet bereketini yitirmişti. Alkmene'yi de aldatarak elde eder. On sekiz yaşında Amphitryon'un sürülerini beklerken. ( 3 ) H A Y A T I . G e n e Arkadia'da Stymphalos gölünün üstünde gagala­ rıyla pençeleri tunçtan. Herakles üstün bir eğitim görür: Amphitryon ona araba kullanmasını. Hera Herakles'in elinden haklarını almakla kalmaz. Herakles de oklarıyla canavarları öldür­ meyi başarmış. Lerna ejderi. Apollon kâhini Pyllıi. Stymphalos gölünün kuşları. sekiz aylık olup ikizi İphikles'le birlik­ te beşiğinde yattığı bir gün iki kocaman yılan gönderir çocukları boğmak için.(2) SOYU. Amphitryon). Iphikles avaz avaz bağırdığı halde. insan etiyle beslenen korkunç kartallar varmış. Bir gün at adamlarla tartışmaya girip birçoklarını öldürmüş. Herakles yılanlara sarılır ve her elinde bir yılanı boğazından sıkıp bo­ ğar. Herakles zehir sa­ çan kafalarını bir bir koparmış ve ölümsüz olan kafasını da kocaman bir kayanın altına gömmüş. tunç ayak­ lı bu geyik Apollon'la Artemis'in koruduğu si­ hirli bir hayvanmış. Aşağıda saya­ cağımız işleri Herakles yalnız kollarının gücü ve silah olarak elinden hiç ayırmadığı topuzuyla başarmıştır: Nemea aslanı. Eurytos ok atma­ sını. kendi çocuklarını bir bir öldürmüş. o sırada da dağdaki at adam Pholos'un konuğu ol­ muş.

ama dünyanın yükünü bir daha omuzlarına almayı istemez. Dönüşte yiğit Troya'ya uğrar. yiğit de köpeği Hades'e geri götürüp bırakır. Dev altın elmaları getirir. Ne var ki bu sırada yiğit Kalydon avına ve Argonautlar seferine de ka­ tılabilir. Ama bu iş için sürülerinin onda birini vereceğini söyle­ yen Augias sözünde durmamış. Herakles Nereus'tan izlemesi gereken yolu öğrendikten sonra. Herakles bu azgın boğayı boynuzlarından yakalayıp Yuna­ nistan'a götürmeyi başarmış. Olympos tanrıları­ nın devlere karşı savaşlarına katılır.) Batı kızlarının altın elmaları. Ares'in Hippolyte'ye armağanı olan bu ke­ meri almak için Herakles Amazon'lar kraliçe­ sini öldürmek zorunda kalır. Bunlar Herakles'in başlıca on iki işidir. Hesione). Eurystheus'un kızı Admete. Gervoneus'un sürüleri. Okeanos ırmağının bir adasında Geryoneus büyük sığır sürülerini otlatmaktay­ dı. Kerberos'un ölüler ülkesinden kaçırılma­ sı. Yiğit oklarıyla onu yaralayınca Nessos öl meden Deianeira'ya büyülü bir iksir verir Trakhis'e yerleşen Herakles Eurytos ve oğul­ larını öldürmekle sözünde dıurmayankralı ce- . sonra kral Eurytos'un düzenlediği bir ok yarışmasını ka­ zanır. yiğitten Amazon'lar krali­ çesi Hippolyte'nin büyülü kemerini ister. Orada boğa serbest bırakıldıktan sonra Marathon kapıla­ rında Theseus'un eline geçmiş. Sonra Kalydon'a gidip Deianeira ile evlenir. onu arındırmak istemeyen kral Neleus'a karşı savaşır. ama Laomedon söz verdiği atları teslim etmeyin­ ce. ama önce talibi ırmak tanrı Akheloos'Ia dövüşmek zorunda kalır. orada dünyayı omuzlarında taşıyan At­ las'ı bir süre bu yükünden kurtarır ve elmaları almaya gönderir. Herakles de Alpheios'la Peneios ır­ maklarının yataklarını değiştirerek sularını oradan geçirip temizlemiş ortalığı. Sonra da ehlileşen hayvanları Mykenai'ye getirir. ama başarıları bununla bitmez. Omphae'den kurtulunca Troya'ya gi­ dip Laomedon'u öldürür. Eurystheus bu azmanı görünce ödü kopar. ya da başka bir anlatıma göre Olympos dağında vahşi hayvanlara par­ çalatır. Cebelüttarık boğazını geçer ve anı olarak geçit yerine iki sütun diker (Cebelüttarık boğazına Yunanlılar Herakles sütunları derlerdi). Herakles de kralı oğullarıyla birlikte öldürmüş. Trakya kralı Diomedes'in insan eti yiyen atları varmış. çilesi de tüken mez. Thebai'ye dönüşünde birinci karışı Megara'yı arkadaşı Ioalos'a verir. Sparta'ya karşı bir saldırıya girişir vb.yurmuş. Herakles Diomedes'le çarpışır. Herakles öfkeye kapıla­ rak Eurytos'un oğlu İphitos'u öldürür. Kaynatası Oineus'un şarap sunucusu Eunomos'u kaza ile öldürdükten sonra. Güneş de ona Okeanos'u geçmek için altın sandalını verir. sürülerin bekçilerini öldürür ve sığırlan alıp götürür. Galya. ama kral bu yarışmanın ödülü olan kızı İole'yi ona vermez. Herakles'in başardığı en zor iş budur. Diomedes'in atları. Hermes ve Athena'nın yardımıyla. ülkeyi aç­ lıkla karşı karşıya bırakıyordu. Libya çölünü geçerken Helios'a fazla sıcaktan ötü­ rü kızdığı için tanrıyı oklarıyla tehdit eder. giderken karısı Deianeira at adam Nessos'un saldırısına uğ­ rar. Bu suçtan arınmak için Lydia kraliçesi Omphale'nin hizmetine girer: Bu kadın Herakles'i köle haline getirir. Amazon'lar kraliçesi Hlppotyte. Girit boğası. Batı kızlarının bahçesini bulur. Laomedon'un kızı Hesione'yi deniz canavarının elinden kurtarır. Herakles Okeanos ırmağını geçmekte güçlük çeker. Herakles onu aldatarak ka­ çar ve elmaları Athena'ya adar. tanrı da öç almak için bocayı kudurtmuştu. gene sür­ güne gitmek durumuna düşer. ora­ da bağlı bulunan Theseus'u kurtarır ve Kerberos köpeğini alıp yeryüzüne kaçırır. Augias'tan öcünü alır. Dünyanın batı ucunda. onu öldürüp ölüsünü atlarına yedirir. İtalya ve Trakya yoluyla Yunanistan'a döner ve sürüleri Eurystheus'a verir (Geryoneus. yiğit öç alacağını söyleyerek Troya'dan ayrılır (Laomedon. kadın kılığına sokup yün eğirmesini sağlar. hiçbir ölümlü­ nün geri gelmediği yeraltı ülkesine iner. Yiğit böylece dev Geryoneus'u. Hayvan Girit ekinlerini yok ediyor. Hera'nın Zeus'la evlenirken düğün hediyesi olarak aldı­ ğı bu büyülü meyveleri Batı kızlarının bahçe­ sinde nympha'lar ve bir ejder korumaktaydı. Herakles oralara kadar gelir. Girit kralı Minos bir beyaz b o ­ ğasını Poseidon'a kurban etmek istememişti.

Deianeira haberi alınca kendini asar. Hermes. Titanlar soyundan At­ las'la Pleione'nin kızı Maia'nın Zeus'la birleş­ mesinden doğmuştur (Tab. beşiğe yatırılır. Hermes'Ie Aphrodite'nin oğlu Hermaphroditos'un adı Salmakis efsanesinde geçmektedir (Salmakis). O sırada Deianeira'dan yeni bir gömlek ister. Hercules Roma efsanelerinde daha yumuşak bir kahra­ man olarak canlandırılır. D O Ğ U Ş U VE E F S A N E L E R İ . karşılığında bir düve armağan edeceğine söz verir (Battos). Herakles'in adı hemen her destan ve şiirde geçerse de. Heraklesogulları denilen dölleriyle bütün Peloponez'e ege­ men olmuş. ka­ buğunu boşaltır ve koyun bağırsağından yedi tel gererek bir gitar yapar. ama doğduğu gün Hermes olağanüstü işlere girişmekle ka­ fa gücü ve yetenekleri tanrıların hepsini aşan üstünlükte olduğunu gösterir. bir bakıma da gül­ dürücü efsane homerik denilen. Bütün öykülerini buraya almamıza olanak bulunmayan Herakles'in rol oynadığı bütün olaylar. Şölen. böylece Yunanistan yarımadası­ nın atası sayılmıştır. Hermes'in asıl efsanesi doğuşu ve ömrünün ilk günleriyle il­ gilidir. Hermes. Tutar inekleri Kyllene'ye doğru sürer. Yiğit gömleği sırtına geçirir ge­ çirmez korkunç acılarla yanmaya başlar. sonra da gider. Roma efsanesinde Yunanlıların Herakles tipi oldu­ ğu gibi benimsenmiş. Bu eşsiz ve şaşırtıcı. sonra bu yüzden fazla güç ka­ zandıkları için tannlarca ikiye bölündüklerini anlatır. Yolda bir ihtiyara rastlar. ama H o m e ros destanlarından birkaç yüzyıl sonra Yuna­ nistan'ın Peloponez bölgesinde meydana gel­ diği besbelli "Hermes'e Övgü" adlı şiirde uzun uzadıya anlatılmıştır. ama hırsızlığı belli olmasın diye inekleri gerisin geri götü­ rür. sözünde durmayanları cezalandıran. hayvanı öldürür. 189e191d.zalandırmış olur. Kıskanç­ lık içinde kıvranan Deianeira da ona Nessos'un kanına bulanmış iksirle ıslattığı gömle­ ği gönderir. Çok içen. hem de tanrı olarak tapım görmüştür. kendi de oradaki çalı çırpıdan ayağına tu­ haf sandallar örerek izlerini gizler. Hermaphroditos. ona gördüğünü kimseye söy­ lememeye yemin ettirir. "Şölen" diyalogunda söz alan komedya şairi Aristophanes. Zeus'un oğlu Herakles'i kaçırıp Olympos'a götürdüğü ve Hebe ile evlendirip ölümsüzlüğe kavuşturduğu anlatılır. Gölgeli mağaraya sığınmış olan nympha'yı tanrılar tanrısı geceleri karısı Hera uykuya daldıktan sonra gelip bulur. çok yiyen canlı ve iyi kalpli bir dev olarak tanım­ lanan Herakles Greklerin gözünde kötüleri. akşam olur olmaz kundağı­ nı çözer ve ayakları üstüne basıp olmayacak serüvenlere girişmek üzere yola çıkar: Magarının önünde bir kaplumbağa görür. Zeus Maia ile Arkadia'nın güneyinde Kyllene dağının bir mağarasında buluşmakta ve sevişmektedir. 5). Tanrıların ve özellikle Zeus'un habercisi olarak görev alan Hermes. hemen aklına bir cin f i k i r doğar.). kahramanlığın sim­ gesi olan Herakles hem kahraman. Ro­ ma kralı Evandrus yiğidi konuklarnış ve şere­ fine bir tapınak kurmuş derlerdi. Herakles'in Latince adı. gene masum bir bebek gibi kundağına . Örneğin Cacus adlı devi ve ülkesine gelen yabancıların canına kı­ yan kral Faunus'u öldürdüğü anlatılırdı. ancak öykülerine yerli bazı öğeler katılmıştır. Fizik ve moral gücün. ondan güzel sesler çıkarmakla eğlenir. insan­ ların en ilkel çağlarda hem erkek. Olympos tanrılarının en renkli ve özgün kişilerinden biridir. kızı lole'yi de alır. hem de di- şi olduklarını. adları başka mad­ delerde geçen kişilerle ilgili olarak anlatılmış­ tır. İ k i cins arasındaki tutku ve birbirleriy­ le birleşme isteği çok eski zamanlardaki bu birlikten dogma imiş (Plat. Bebek Hermes beşiğinde kalmaz. kişiliğini ozanlardan çok tragedya yazarları işlemiştir. elinde bir sazla Mu­ sa'lara karıştığı da görülürdü (Evandrus). Erkek ve dişi cinsini kendinde birleştiren Hermaphroditos tipinden insanların atası olarak Pla­ ton da söz etmektedir. Kutsal inekleri bir mağaraya kapattıktan sonra. gi­ der. Güneş tanrının Pieria ovalarındaki inek sürülerini bulur ve onlardan elli hayvan çalar. oğlu Hyllos babasının son buyruklarına uyarak yiğidi Oita dağının tepesinde kurulmuş bir odun yığının­ da yakar. insanın başına gelen afet ve belaları alt edip yenen yiğitlik ve yüreklilik simgesidir. Çocuk kundaklanır. Hercules. Bir süre sonra Maia bir çocuk doğurur.

Apollon mağaraya gelince Hermes'in yaptığı gitarı görür. Bundan böyle bütün buyruklarını tanrıla­ ra da. konuyu Zeus'un yargıçlığına bırakmaya karar verir. 277-307). Apollon buna gülmernezlik edemez. ama tam anlamı çözüleni'' yen Argeiphontes ek adını alır. Aldı onu eline güçlü tanrı. Bebek pozundaki Hermes babası Zeus'un başına suçsuz olduğuna ant içer. Kararı şudur: Hermes inekleri nerede sakladığını gösterecektir. Paris'e altın elmayı verip yargıçlık etmesi buyruğunu o ulaştırır. Apollon syrinks deni­ len bu güzelim kavalı da ister.martı gibi. Bir süre sonra Hermes P a n kavalını icat eder. Zeus'un İo'ya sevgisini kıskana­ rak k ı z ı bir ineğe dönüştürmüş. Bu değnekle Hermes habercilerin ve hırsızların kralı olur. Oğulları­ nın en sivri akıllısı. Odysseus'u Kalypso'nun el­ lerinden kurtarmak için araya girdiği gibi. Hermeias da bin bir dalganın üstünde öyle gidiyordu. en kurnaz ve en canlısı olan Hermes'i Zeus kendine ulak olarak se­ çer. babası gibi kurnaz. Hermes çobanlar tanrısı Pan'ın da babasıymış. Aldı eline değneğini. tüccarla­ rın da koruyucusudur. V. isterse büyülerdi onunla gözünü insanların. Pek güvenilmeyen bir kaynağa göre de.. ama o sırada Apollon onu kolundan tutup tartaklayınca birden yellenir. başına d . isterse uyandırırdı onları derin uykudan. Kirke'nin büyülerine karşı koyacak bitkiyi de o verir yiğide (Od. Phriksos'la Helle'yi Yunanistan'dan Anadolu'ya götürerek altın postlu koçu N e phele'ye o verir.): . 42 vd. hırsızlıkta becerikli bir adanı (Autolykos). X. çıkar­ dığı güzel seslere bayılır. Ölülerin ruhlarını Hades'e götürmek de Hermes'in görevi olacaktır. Homeros destanlarında Hermes'i bu göre­ vinde görürüz: Odysseia'da Odysseus'u yıllar­ dan beri mağarasında alıkoyan Kalypso'ya Zeus haber ulaştırır. Efsaneye göre birçok çocukları olur: Biri Odysseus'un kaynatası Autolykos'tur. insanlara da Hermes aracılığıyla ulaştı­ racaktır. Adının ka­ rıştığı en önemli serüven İo efsanesinde ge­ çer: Hera. kaydı dalgaların üstünde bir..ki bunlar bir tanrı büstü ve phallos simge­ sini taşıyan yuvarlak kaidelerdi .ı rında çok geçen. X X I V .girer. küçük Dionysos'u kaçırır ve önce Nysa dağına. Sabah Apollon günle birlikte doğunca sürülerinin eksikliğinin farkına varır ve ihtiyar Battos'ü sorguya çekip gerçeği öğrenir. Akhilleus'un seyisi genç bir delikanlı kılığına girdiği halde. llyada'da çok güzel bir rolü vardır kllavui tanrının: İhtiyar kral Priamos'u Hektor'un ölüsünü almak için Akhilleus'un barakasına götürür ve getirir. yani ruhlar kılavu­ zu adı verilir. Güzelim sandallarım bağladı ayaklarına. koruyucu tav­ rından tanrı olduğunu anlar sonunda Priamos ( 1 1 . sazı alıp inekleri bı­ rakmaya razı olur. böylece dev Hippolytos'u öldürür. Pierie'yi geçip indi havadan denize.çok kutsal sayılan ilkçağın kilometre taşlarıdır. Hermes çobanların bekçisi olarak omuzlarında bir ko­ yun taşıyarak canlandırılırdı. Hermes'in birçok efsanelerde rolü vardır: îda dağına Öç Güzeli o götürür. yiğide bir sal yapsın da onu yurduna göndersin diye. o altın kakmalı tanrısal sandallar taşırlardı o n u denizin üstünde. Bu haberi nympha'ya götürmek için Hermes yola çıkar (Od. uçtu gitti. 679-694). Savaşlarda da yardımı dokunur: Devler savaşında Hades'in başlığını takıp gö rünmez hale gelir. balık aularken ağır kanatlarını köpüklere daldırır hani dipsiz kıvrımlarında ekin vermez denizin. Zeus'un Typhon'la çarpışmasında bir düzen kurarak tanrılar tanrısını kurtarır (Typhon). Arkadia dağlarında Odysseus'un karisi Penelope ile birleşip üretmiş onu . 331-469. Gene Heranın almak istediği öcü boşa çıkarmak i ç i m d i r ki. ya da sınırsız topraklar üstünde yel gibi hızlı. karşılığında Hermes'e kerykeion denilen sihirli altın değ­ neği verip kavalı alır.ınl. ama asıl yararı yolcula­ ra dokunur: Yollara dikilen Hermes heykelle ri . sonra da Athamas'ın yanına bırakır (Dionysos). G e ­ lip Hermes'i beşiğinde bulur ve inekleri geri vermezse Tartaros'a atacağını söyler. Z e us'un buyruğuyla Hermes Argos'u öldürül (Argos) ve bu başarısıyla Homeros dest. Bu görevde Hermes'e Psykhopompos. Hermes hırsızların olduğu kadar. ı bekçi olarak yüz gözlü Argos'u dikmişti.

sahnesi nerede olursa olsun. Telemakhos babasını aramak için yaptığı yolculukta Lakedaimon'a vardığı zaman. adı Leandros. Çanakka­ le Boğazında geçer. Fransız tragedya yazarları. Menelaos'la Helene'nln kızı (Tab.. Bu masal K ı z k u lesi için anlatılır. Boğazın en dar geçidi.. Çanakkale Boğazı­ nın en dar olduğu yerde biri Sestos. sevgi kıvılcımlarının yüreklerinde ne za­ man çaktığını bilirler mi? Biz diyelim ki. Ne var ki. sevgilisine kavuşurmuş. O güne kadar beyaz olan gül. Abydos'ta bir kral oğlu yaşarmış. 15). kızın sütbeyaz güzelliğini daha da belirtiyor­ du. Hermione'yi Neoptolemos'a nişanlı ve tutkun göste­ rir. Şu her gün karşımızda gördüğümüz Boğaziçi'nin güzelliğini müjdele­ yen Kızkulesi var ya. yalnız dört ay iniyormuş karanlık ülkeye. yüzü altın Aphrodite'ye benzeyen Hermione'yi. Hero ile Leandros'un efsanesi aslında Boğaziçi'nde değil. büyütsün di­ ye. oysa Akhilleus'un oğlu "tutsağı Andromakhe'yi sevmektedir.. oysa. IV. o kadar gözyaşı dökmüş. . Adonis'in gövdesinde ne kadar kan damlası var­ sa. Adonis. ona âşık bir delikanlı her gece Galata'dan kuleye yüzer. Odysseia'da adı geçer (Od. geri kalanını da kendi n e ­ rede dilerse orada geçirecek diye kesip at­ mış. deniz delikanlıyı alıp götürmüş. üçte birini yeraltın­ da Persephone ile. özellikle Racine. İstanbul limanının süsü bugün de dimdik ayakta duran sevimli Kızkulesi bu ma­ salı kendine yakıştırmış ya. Hero ile Leandros. tanrıçanın kanıyla al renge boyanmış. Hermione ikisi arasında kalmış. karanlık ülkenin tanrıçası da çocuğa tutulmuş. Bir anlatıma göre Menelaos Troya'da iken bu düğün olup bitmiş de. çiçek gibi körpe. sonra Akhilleus'a verdiği sözü tutmak için babası onu Orestes'ten ayırıp Neoptolemos'a ver­ miş. Can çekişen sevgilisinin yanına koşar­ ken Aphrodite'nin ayağına bir gül dikeni bat­ mış. bir de hakikat payı taşır. Bir gece fırtına çıkmış. Naraburnu yıllar yılı kahramanlık destanlarına sah­ ne olmuştur gerçi. varsın sahibi o olsun bundan böyle. güzelliğine vurulmuş. adı H e r o . Persephone kıskanç­ lığından bir yaban domuzu salmış ormanlara. Çiçeklerin kadife kırmızısı. Başka çocuk vermemişti tanrılar Helene'ye. yahut Temmuz (temmuz ayının âdı oradan gelir) ağaç kabuğundan doğmuş. 414)-. doğru veya yan­ lış. Sestos da karşıda Trakya kıyısındaymış. Ama Adonis yılın sekiz ayını Aphrodite'nin yanında geçiriyor. ölü gövdesini ertesi sabah kulenin dibine atmış. Aphrodite onu görür görmez. Hermione'nin düğünü yapılmaktadır. bir hayal. Aphrodite'nin çok genç ölen sevgilisi Adonis'in şerefine bir bayrammış bu. Hero'yu bu törenlerin birinde t e ­ peden tırnağa kırmızı güllerle donanmış ola­ rak görmüş belki. toprağa dökülen her damla kandan bir lale. Abydos. Leandros. Ama masal bu. tören yaparlarmış. Neden vermişler. Bir varmış. öbürü Abydos diye iki şehir varmış. deniyor. Abydos'lu kral oğlu Sestos'lu rahibeye ne . Aphrodite'ye geri vermek istememiş. Neoptolemos). Ana­ dolu topraklarında. ama insanlığın kara günle­ rini dile getiren bu olaylar. Sevgililer birbirlerini niçin sevdikleri­ ni. nasıl vermişler? Masal açıklamıyor bunları. her damla yaştan bir kırmızı gül fışkırmış. Oysa tragedya yazarları Hermione'nin Orestes'le nişanlanıp evlendiğini kabul ederler. Tanrıça. bir yokmuş. hayvan Adonis'i avlanırken yaralamış. Orestes ise amca kızı Hermione'ye karşılıksız bir aşkla yanmakta­ dır (Orestes. çocuğu yeraltı tanrıçası Persephone'ye vermiş. Sestos'ta aşk tanrıçası Aphrodite'nin bir rahibesi varmış. Bundan böyle bahar bayramında kadınlar. canlı bir çocukmuş. dalgalarının bir aşk faciasına da sebep olduğunu unutturmuş­ tur bize. Hero ile Leandros gönül vermişler birbirlerine..Hermione. Menelaos Troya'da iken kızını Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'a nişanlamıştır: Tanrılar gerçekleştiriyordu şimdi bu düğünü.. Tanrıların babası Zeus kızlarının arasını bulmak için Adonis yılın üçte birini yeryüzünde Aphrodite ile. ilk batında ay parçası bir kız doğurmuştu o. bir bahar günü Sestos'ta bayram yapılmış. bir zamanlar bu kulede bir kız yaşarmış derler. "Ah Adonis! Vah Adonis!" diye bağırıp dövünürler.. öldür­ müş.

Yine de gelme diyemiyordu Leandros'a. her gece Hero'ya kavuşuyor ve her sabah doy­ madan. bacaklarının gücü tükenmişti. efsane bunu anlatmıyor. dudaklarını dudak­ larına alıp sevgisinin yumuşaklığını tadacaktı. ona ölümde olsun kavuşmak için kendini denize attı. Sabaha karşı dalga ölüsünü attı Sestos kıyıl.. biz seni götürürüz" der g i b i f ı ş f ı ş ediyor. Herophile. Herse. Bir gece. Hero'nun elinde sallanan me­ şale gittikçe yakınlaşıyordu. Delos ve Delphoi'nin Apollon tapınaklarında da görev al­ mış. Leandros suya daldı. gel!" diye bir meşale sallıyordu. ne soğuk durdurabiliyordu Leandros'u. Meşale söndü. Troya savaşından çok önce. boğaz­ da dondurucu poyrazlar esmeye başlamıştı. kavuşmamak. ona kavuşacak. ama kulenin tepesindeki ışığı görmüyordu ki. bu övgüde kendi­ sinin tanrının hem eşi. yaz gecelerinin kısalırına üzülerek dönüş yolunu tutuyordu. "Gel. Hero ku­ leye çıkmış. Hızla esen bora meşalesini söndürecek gibi oluyor­ du bazı geceler. Kıyıya çarpan ölüyü görünce. ol­ mayacak bir şeydi. Bir ge­ ce dalgalara bakarken. Karşı kıyıda Hero'ya varan ışık yolu ise kısa görünüyordu. Öpüşmemek. İlk defa birbirine sarılacak bir kadınla bir er­ kek nasıl bir an duraklar. "Gel. İki sevgili bakışlarıyla mı anlaştılar. içeriye daldij merdivenleri tırmandı. ne dalga. Ne yapsın ki. Adonis bayra­ mında gördüğü pembe beyaz kız şimdi gü­ müş ve altın rengi ışıltılar saçıyordu. Leandros dayanıklı bir yü­ zücüydü. ne rüzgâr. Leandros Anadolu kıyısından Sestos'a geçmek için yanıp tutuşuyordu. Herophile. her gece Leandros kulede sallanan meşaleye doğru yüzüyor. Yol göste­ ren ay ışığını kara bulutlar kaplamıştı. Kurşun gibi bir sabahtı. şehrin Sparta'dan gelme bir kadın yü­ zünden yıkılacağını öngörüp bildirmiş. Hero sönen meşalesini yine yakmış. Ne olduğunu bilmeden bıraktı kendini denize. Hero rahibeydi. sev­ giyle hızlanan gövdesine arttıkça artan bir güç katıyordu. Denize dalar dalmaz en yüksek dalgalan yara yara yüzü- yor. bitkin ellerinde tutu­ yordu. bir erkeğe vara­ mazdı. ı rina. kulede­ ki meşale çağırıyordu. dag gibi yükse­ len dalgalar Leandros'un çırpınan gövdesini döve döve Sestos'tan çok ötelere sürdüler. karşılarına çıkan mutluluğa nasıl şaşkınlıkla inanmadan bakar­ larsa. Sibylla adlı bilici kadınların ikin­ cisi sayılır (Sibylla). Atina kralı Kekrops'un üç kızından biri. Herophile'nin kullandığı büyülü taşın Delphoi'deki Apollon tapınağında saklandığı­ nı yazar. Yaz geçmiş. su fırtınası arasın­ da uçuyordu. Herophile gezgin bir biliciymiş. İda dağının bir nympha'sıyla bir çobanın kızıymış. ama Klaros. bakıştılar. Hero korkmaya başlamıştı. rahibe kaldıkça kızlığını korumalıydı. yanında bir taş götürür. Bir süre Samos'ta kalmış. bir kulaç daha. bir gece daha. denizden çıkan sevgilisinin buz gibi bedenini sararken bir tehlike sezinleyerek ürperiyordu. biri boğazın bir kıyısında. Herophile tanrı Apollon'a bir övgü yazmış. Boğazın serin akıntıları yanan gönlünün ateşini dindireceğine. hem de kızı olduğunu söylermiş. Leandros artık yüzmüyor. soluk bile almadan kumsaldan yukarı koştu. ince göv­ desini kollarında saracak. Son bir kulaçla karaya ayak bastı. Bir gece fırtına daha sert esti. nereye doğru yüzeceğini bilsin. ay suda hafifçe dalgalanan ışıltılarıyla Leandros'a bir yol çiziyor gibiydi. Leandros'un yüreglndeki ateş yanıyordu daha. Delikanlı bütün gücüyle karşı koymaya çalış­ tı. Troya bölgesinde öldüğü halde. var gücüyle yüzdü. Dalgacıklar. Troya bölgesinde doğmuş. Pausanias. Sestos kulesi kap­ kara bir taş yığını gibi yükseldi gene ay ışığın­ da. Hero ile Leandros da öyle durakladılar. ama kollarının. Buz gibi bir donukluk sarıyordu bedenini. sevgilisine. Sestos kulesinde meşalenin yandı­ ğını gördü mü. tanrı sözcülüğü yaptı­ ğı zaman bu taşın üstüne çıkarmış. Aglauros'la Pandrosos'un kız kardeşi Bir anlatıma göre. Herse öbür kız kardeşleri . Kulenin kapısı açıktı. ne var ki. öbürü öbür kıyısında bütün bir gece ayrı kalmak akla sığmayan. Hero'nun elindeki meşaleyi söndürdü. Bir ku­ laç. Pausanias'ın anlattığına göre. Ne var ki. Sestos'taki kulenin te­ pesinde bir ateşin yandığını gördü. Deniz durgundu. yoksa mektuplaştılar mı.pahasına olursa olsun kavuşmak İsledi. yorgunluğunu duymadan varıyordu karşı yakaya.

ama zamanla coğ144 rafya bilgileri artınca. Atlas üstüne anlatı­ lan efsanelere göre. Mutlular Adalarının dolaylarında otururlarmış. Batı kızları bu cennet bah­ çesinde ezgi söylemekle ve tanrı balı akan pı­ narların başında hora tepmekle vakit geçirirlermiş. Hesperis de Atlas'la evle­ nip Hesperos kızlarını doğurmuş (Hesperid'ler). Hesperos'un Hesperis adlı bir kızı olmuş. Ocak. Erikhtonios. Lucifer yani ışık taşıyan demişler ona. Leomedon da razı olur. yani Gece tanrıça bunları kendi kendine yaratmıştır. Hesperos. bir daha in­ memiş yeryüzüne. Zeus'la Hera'nın kız kardeşidir (Tab. Tan­ rı Hermes'le birleşip Kephalos diye bir erkek çocuk doğurmuş (Aglauros. Altın elma motifi Üç Güzeller ve Paris efsa­ nesinde de geçer. Herakles'in bu ilk Troya seferin­ den aldığı esirler arasında Hesione'nin küçük kardeşi Podarkes de vardır. Hesione. Bir anlatıma göre Hesione Yunanistan'a giderken kaçmış ve Anadolu kıyılarına dönüp Miletos'a sığınmış (Laomedon). bu yüzden de onlar gibi çıldırarak Atina akropolünden aşağıya atmamış kendini. Öbür OlymGecenin karanlığında. deniz tanrı Troya kıyılarına korkunç bir cana­ var salar. 214 ve 275). Kimi efsanelerde Hesperid'lere baba ola­ rak Atlas ya da Hesperos yıldızı verilir. Ocağı simgeleyen Hestia. kızını bir kayaya bağ­ layıp bırakır. Nyks. Hesperid'lerin başlıca görevi. ama kızı eline geçince. Hesperos. tanrıların da. Hestia evlenmek iste­ memiş ve Zeus'tan ömrü boyunca kız oğlan kız kalma sözünü almıştır. Hesperid'ler. Gökte bir yıldız olmuş Hesperos. Herakles ödül olarak kızı Telamon'a verir. adı akşam anlamına gelen Hesperos'u şöyle tanımlar ( İ l . atları vermek is­ temez. Troya krab Laomedon'un kızı. Homeros. Bir za­ manlar Gaia tanrıçanın Hera'ya düğün hedi­ yesi olarak verdiği bu elmaları dünyanın batı ucundaki bir bahçeye dikmişler ve başlarına bekçi olarak Hesperid'lerden başka bir de ej­ der koymuşlardı. yıldızların en parlağı. Akşam Yıldızı denen bir yıldız vardır hani. Podarkes Troya'ya döner ve Priamos adı altında tahta çı­ kar. ya da Phorkys'le Keto'nun kızları oldukları söyle­ nir.efsanede Hesperia ve Arethusa diye ikiye bö­ lünür ve Hesperid'ler dört olur. Priamos'un ablası. bu son ad kimi . Hellenistik şairler Hesperos'Ia Phosphoros yıldızını bir tutmuşlar. İlk surları aşıp şehre giren arkadaşı Telamon'dur. X X I I . Laomedon gene yemin eder. en güzeli. O sırada oradan geçen Herakles canavarı öldürüp kızı kurtaracağına söz verir. Yıldız olmadan önce Hesperos Atlas'ın oğ­ lu ya da kardeşiymiş derler. Hestia. altın elmala­ rın bittiği bahçeye bekçilik etmekmiş. ya da Batı Kızları diye anılan Hesperid'ler Hesiodos'a göre Ok­ yanus ırmağının ötesinde. Daha son­ raki efsanelerde Zeus'la Themis'in. Halkın kanına giren bu ejderden kurtulmanın tek çaresi kralın kızı Hesione'yi canavara kurban etmektir. Kephalos). insanların da konut­ larında dinsel bir merkez sayılır. Hesperid'ler dünyanın batı ucunda. Atlas dağının t e ­ pesine ilk çıkan oymuş. Erythie ve Hesperarethusa'dır. 5). Altın elmalar ölümsüzlük bağışlayan bir yemiştir. Romalılar da bu yıldı­ zın adını Latinceye çevirmişler. yeter ki Laomedon ona ölümsüz atları­ nı vermeye ant içsin.nin Athena'ya karşı İşledikleri suça katılma­ mış. her akşam insanlara geceyi geti­ ren yararlı bir yıldızmış o. Telamon'la ev­ lenir ve Teuker adlı bir oğlu olur. Herakles de Troya'ya bir saldırı hazır­ lar. Poseidon ve Apollon ona talip oldukları halde. geceyle gündüzün sınırlarında oturan ince sesli perilerdir (Theog. Ayrıca tanrılar ve insanlar arasında büyük bir şeref payı elde et­ miştir: Her tapmakta ve her evde sunağı var­ dır. 317): yıldızlar arasında. Çok­ luk üç peri diye bilinirler ve adları Aigle. yıldızlara bakarken bir fırtına almış götürmüş onu. Hesione onun serbest bırakılmasını sağlar. Bu evlenme korkunç bir serüvenle ilgilidir: Laomedon Troya surlarını yapan tanrı Poseidon'la Apollon'a söz verdiği ücreti ödemekten kaçınınca. Herakles onları koparmakla ölümsüzlüğe hak kazanmış olur (Herakles). Kronos'la Rheia'nın birinci kızı. Hesperid'lerin yurdu Atlas dağlarının eteğinde bir yer sayıldı. der tanrı sözcüsü. Hesione. başka .

Musa'ların kutsal korulugundaki bir pınardır. Tanrıça da ondan öç alır: Üvey anası Phaidra'yı ona âşık eder. Bütün Amazon'lar gibi ken­ disi de Ares'in kızı olan Hippolyte'nin Theseus efsanesinde adı geçer. şaşırtır. Artemis'e saygısı büyüktür. Günün birinde Hippodameia'ya Pelops talip olmuş. Hiera'nın Helene'den de daha güzel olduğu söylenir. Pelops Hippodameia'yı alıp yurduna gö­ türürken yolda Myrtilos'u denize atmış. ya da Pelops'un arabacı Myrtilos'a verdikleri söz üzerine efsane kay­ nakları çeşitli anlatımlar verir: Kiminde Pelops'un Myrtiios'u rüşvetle baştan çıkardığı. Kemeri­ nin alınması Herakles'in dokuzuncu işi olarak anılır (Herakles). ezgi söyler. ayrıca damadı yüzünden tahtından ola­ cağını bilen babası kızını ancak araba yarışın­ da kendisini yenecek olan adama vereceğini bildirmişmiş. Peirithoos'un karışıdır. ondan karşılık görmeyince. Thyestes. Mysia'h Telephos'un karısı. ama oğlunu kendi . Kişiliği olmayan soyut bir kavram olarak canlandırılır. Hiera. Bunun için de babasının seyisi Myrtilos'un yardımını istemiş. Adı arzu anlamına gelen ve aşk isteğini simgeleyen soyut bir kavram. Efsanelere göre Hippodameia'mn altı oğ­ luyla üç kızı olur. Hippodameia. At evcilleştiren ya da alt eden anlamına gelen Hippodameia adlı iki efsanelik kadın vardır: (1) Biri ve en ünlüsü Elis bölgesindeki Pisa kralı Oinomaos'un kızıdır. Hippodameia Pelops'u gö­ rünce. Eros'la birlikte Himeros da hemen peşine takılır. Hippodameia. Antiope mi. Hippolytos Amazon anasından av ve savaş merakını almıştır. yoksa Hippolyte mi olduğu konusunda kaynaklar birbirini tutmaz. Pınarın su­ yu şairleri esinlermiş. (2) Hippodameia Adrastos'un kızı. Hippolyte. yendiklerinin de kafalarını keser. Akha'lar ilk Troya seferinde Mysia'ya çıkarma yapın­ ca. Eniştesi Khrysippos'u Hippodameia kendi öl­ dürmüş de o yüzden Elis'ten kovulmuş derler (Khrysippos). kiminde Hippodamela'nın kendisinin Pelops'u arabacıyla aldattığı söylenir. Oğullarının en ünlüleri Atreus. bir süre sonra Oinomaos paramparça olan ara­ basından düşerek ölmüş. Hiera ülkesi kadınlarının başına geçip sal­ dırganlara karşı koymuş ve Nireus'un eliyle öldürülmüş (Telephos. Kanatlı at Pegasos'un ayağını yere vurmasından fışkıran Hippokrene'nin çevresinde Musa'lar topla­ nır. Aphrodite. Amazon'ların kraliçesi. Theseus'tan bir oğ­ lu olmuş ve ona kendisi gibi Hippolytos adı verilmiş. Phaidra tutkusunu Hippolytos'a açar. arabmın da daha ağır olmasını sağ­ larmış. evinin kapı­ sına asarmış. Nireus). Ama çoğu efsanelerde Herakles'in eli altında can verdiği kabul edilir. Myrtilos). ama Amazon'un Melanippe mi. ona hemen gönül vermiş ve yarışı ka­ zanmasını sağlamış. Bu yüzden adı hiçbir efsa­ neye karışmaz. Hippokrene. Çok güzel olan bu kızın birçok talipleri varmış. Pelops oğullarıyla Atreus oğulları­ nın başına gelen korkunç belaların kaynağın­ da Myrtilos'un bu ilenmesi varmış (Pelops. Yarışta yenilmesine de olanak yokmuş. ara­ bacı da ölmeden önce Pelops soyuna lanet okumuş. Aphrodite'yi hor görür. Her ney se. hora teperlermiş. At pınarı anlamına gelen Hippokrene Helikon dağında. böylece onların dikkatini çeker. çünkü hem atları çok hızlıymış. Hippolytos ( 1 ) Hippolytos.pos tanrıları gidip geldikleri halde. Himeros. ama onu kıska­ nan. Böylece talipleri bir bir yener. Bir anla­ tıma göre Myrtilos âşık olduğu Hippodameia ile bir gece yatma sözünü alarak Oinomaos'un arabasının civatalarını gevşetmiş. Hestia hep yerinde kalır. Kentaur'larla Lapith'ler sa­ vaşı onun yüzünden olmuştur (Peirithoos). Hippolytos'un onu kirletmek istediğini söyln Theseus öfkeye kapılır. Pelops karısı onuruna Olympia'da beş yılda bir kutlanan bir Hera bayramı düzenlemiş (Pelops ue Olympia oyunları). Theseus'a yakınır. Olympos'ta Musa'lar ve Kharit'lerle birlikte görülen Himeros'un adı hiçbir efsaneye ka­ rışmaz. hem de Oinomaos taliplerin arasına Hippodameia'yı bindirir. Alkathoos ve Pleisthenes'tir. Uranos tanrının denize dökülen sperma­ sından köpükler arasında doğunca. Theseus'la bir Amazon'un oğludur.

bir düzeni yansıtmakla zaman ölçülerini de içerirler. yaygın gökle Olympos emanettir onlara. Phaidra haberi alınca ken­ dini asar. (1) Roma'lılar Etrüsk'lere karşı savaşırken her iki ordu çok adam yitirmişti. kimin yenildiği belli değildi.): Saatler güzel yeleli atlan çözdüler koşumdan. Latince saat anlamı­ na gelen "hora" ile bir tutulduğu için adları "Saatler" diye çevrilir. iyi yasalarla kurulmuş bir t o p ­ lum düzenini simgeler. ister yaşamda adı en çok geçen tanrıça odur. Hora'ları kimi zaman Aphrodite'nin alayın­ da Kharit'lerle birlikte.): kendiliğinden gıcırdadı. ama etkileri bu insansal kavram­ ları çok aşar. Bir ge­ çer her iki ordu bir ormanda karşı karşıya or­ dugâh kurmuşken. Savaşta Hades'in başlığını ta­ kıp görünmez olan Hermes bu devin hakkın­ dan gelmiş. Horatius adı. Bu tanrıçalar doğal ve insansal toplulukların can damarı. kapıları bir açarlar. nişanlısının ölümüne ağlayan bu kızı çarpışmadan sag . ama Roma'nın düşmesini önlemiş. (2) Hippolytos devler savaşına katılan bir devin de adıdır. Savaş sırasında bir ayağını da yitirmiş. ya da bir yemiş ola­ rak canlandırılırlar. ama çokluk soyut kav­ ramlar olarak tasarlanır ve efsanelerde rol al­ mazlar. Hora'lar doğada düzeni simgele­ yen üç tanrıçadır. denge ve sürekliliğin başlıca etkenle­ ridir. 432 vd. (3) Roma ile Alba arasındaki savaşta rol alan üç Horatius kardeşler üç Curiatius kar­ deşlerle teke tek savaşta çarpışmışlar ve zafe­ ri kazanmışlardı. koyu bulutlarla bir kaparlar. VII. Hora'lar. Homeros'un îlyada'sında H o ra'ları Olympos'ta görürüz (İl. ama oğlu Polydoros Alkmaion'un yönetimindeki ikinci sefere katılmış ve Epigon'larla birlikte Thebai'yi almıştır (Thebai 'ye karşı Yediler). Bu konuyu önce Euripides. (2) Gene Etrüsk'lerle savaş sırasında tek gözlü diye anılan Horatius Cocles Roma'yı Tiber'in karşı kıyısında bulunan düşmana kar­ şı korumak için tek başına bir köprüyü tut­ muş. Horatius. Bu çeviri hem doğru. Saatler gözetir o kapıları. Tragedyalara konu oluşu şuradan­ dır: Horatius kardeşlerin bir kız kardeşi Curiatius kardeşlerin biriyle nişanlıdır. çünkü bu tanrısal varlıklar bir ölçü. Melanlon adıyla da anılan Hippomenes Atalante efsanesinde rol oynar (Ata lan te). simgeledikleri varlıkları da daha 146 Gökyüzünün kapıları iyi anlamış oluruz: Birincisi Eunomia düzen ve düzensizliği. Roma'nın üç efsa­ nesinde geçer. 749 vd. Horatius Cocles şerefine Capitolium tepesinin eteğin­ de Roma'lılar bir heykel dikmişler.eliyle öldürmekten çekindiği için Poseidon'a yalvarır oğlunu cezalandırsın diye. Eirene ise insanlara bereket ve mutluluk sağlayan barıştır (Dike. Se­ siyle düşmanı kaçıran Horatius da o orman­ da tanrılaştırılmış. Hipponıenes. kimi zaman da Dionysos alayında. ya da Persephone'nin arkadaş­ ları arasında görürüz. hem yanlıştır. Themis'in kızları arasında is­ ter yazında. Delikanlı Troizen'de bir araba yarışına katılmışken ejderin saldırısı­ na uğrar ve dizginlerine dolaşarak kayaların üstünde can verir. ışıldayan bir duvara dayadılar arabayı. Hippomedon. ama kimin yendiği. çektiler tanrısal ahırlara. Tanrıçalar arabalarıyla Olympos'a dönünce (İl. Dike hak ve adalet anlamına gelir. V. Dev boylu olan Hippomedon Thebai önünde Ismarios'un eliyle öldürülmüş. Roma'lılar zaferi kazanmıştır". Eirene). Theseus'un her dileğini yerine getirmeye söz ver­ miş olan tanrı da bir deniz canavarı gönderip Hippolytos'u parçalatır. Ellerinde birer çiçek. Bunu du­ yan Etrüsk'ler paniğe kapılıp kaçmışlar. Hora. sonra da Fransız targedya yazarlarından Racine iş­ lemiştir. Ama Hora'ların teker teker adlarını ele ala­ cak olursak. Adrastos'la birlikte Thebai' ye karşı ilk saldırıya katılan yedi önderlerden biri. birdenbire ormanda tanrı­ sal bir ses duyuldu. ses şöyle diyordu: "Etrüsk'ler Roma'lılardan bir adam fazla yitirdi­ ler. Tarihsel bir olay sayılan bu çarpışma herhalde eski bir efsaneye dayan­ maktadır.

Hydra o bataklıklar canavarı ki tüyler ürpertir bütün yaptıkları. Adı sağlık anlamına gelen Hygieia. Gökte yıldız ol­ madan önce Hyad'lar Atlas'la Okeanos kızı Pleione'nin kızları nympha'larmış. çimenler al kana boyanmış. Hekimlikle ilgili bütün tanrılar gibi o da yeraltı simgeleri taşır ve özellikle yeraltı yaratıklarının en özgürü olan yılanla bir arada gösterilir. Yılan ya da ejder anlamına gelen Hydra. yani sümbül demişler bu çiçeğe. Zeus onları gökte birer yıldız haline getirmiş. ama bu suçu Roma'yı kurtardığı için affedilir. Arka­ daşını kolları arasına alan tanrı da "Ah. kardeşleri Hyas'ın ölümüne dayanamayarak canlarına kıymışlar da sonra yıldız olmuşlar (Hyas). Hylas'ın kaybolduğunun ilk farkına varan Polyphemos'tur. bölgede yıllık t ö ­ renler haline gelmiş: Rahipler dağa çıkar . Hylas. Sayıları iki ile yedi arasında değişir. Phiks gibi canavarların kız kar­ deşi sayılır. Hiçbir efsanesi yoktur (Asklepios). kahraman Herakles'in gönül verdiği yakışıklı bir gençtir. Ölümüne ağla­ yan kız kardeşlerini Zeus'a göre birer burç haline sokmuş (Hyades). Bu arada Argonaut'lar onları beklemeyerek de­ mir alırlar. Hyakinthos tanrı ApoUon'un can ciğer arkadaşıymış. Herakles Mysia'lıları Hylas'ı kaçırmış olmakla suçlamış ve onlar­ dan tutsaklar alarak Hylas'ı arayıp bulmaları­ nı buyurmuş. ya da bir kaplan ta­ rafından öldürüldüğü söylenir. Atlas'la Pleione'nin oğlu. Hyad'lar ve Pleiad'ların kardeşi. Birçok tragedya kişi­ lerinin başlarına gelen belalar hep bu Hybris yüzündendir. ayrıca bir ırmağa akan kanı ırmak su­ larının zehirlenmesine ve bölgeye leş kokula­ rının yayılmasına yol açmış. Yiğitle birlikte A r gonaut'lar seferine katılır. hay­ vanlara da bakar. Herakles ikinci iş olarak bu canavarı öldü­ rür (Herakles) ve oklarını onun zehirli kanına batırır. Herakles de aramaya ko­ yulur. Mysia bölgesinde karaya çıktıklarında Herakles kırılmış küreği için bir ağaç keserken. Hesiodos Hydra'yı şöyle tanımlar (Theog. Hygieia yalnız hasta insanlara değil. Hygieia. sonra Prusa adını alan bir şehir ku­ rar. 310-315): (Ekhidna) Hydra'yı doğurdu onlardan sonra. "Nysa nympha'ları" diye anılan bu kızlar Dionysos'a dadılık etmiş­ ler (Dionysos). Hyakinthos. o Hydra ki ak kollu Hera tanrıça büyütmüştü korkunç hıncım gidermek için güçlüler güçlüsü Herakles'e karşı. ama Hera'dan korktukları için tanrısal çocuğu İno'ya bırakıp kaçmışlar. baharda yağmur mevsiminin başlamasıyla görünürler. Hylas'ı arama. senin yerine ben öleyim!" demiş. dertlerine deva. ama delikanlıyı bir türlü bulamazlar. Başka bir anlatıma göre. hastalıkla­ rına ilaç bulur. Hylas. Polphemos Mysia'da kalır ve ön­ ce Kios. Yunan düşüncesinde büyük bir yer tutan soyut bir kavramın simgesi. Delikanlının boynu bir çiçek sapı gi­ bi kırılmış.dönen Horatius öldürür. At adam Nessos'un Deianeira'ya ver­ diği iksire de bu canavarın kanı karışmıştır derler. hekim tanrı Asklepios'un kızı ve yardımcısıdır. Hydra. adları da yağmur yağmak anlamına gelen "hyein" fiilinden türemedir. ya da kızı olarak simgelenir. Hyakinthos. Koros'u olduğu kadar Hybris'i de Yunan düşüncesine özgü birer kavram olarak başka dillere çevirmek güçtür. Hyades. o anda çimenler gene gövermiş ve Hyakinthos'un öldüğü yer­ de güzelim bir çiçek açmış. Bu bizim Bursa'dır. hırs ve kendine aşırı güvendir. Hybris in­ sanı suç işlemeye iteleyen ölçüsüzlük. fazla varlık. iki dost bir gün disk atmada yarışırken tanrının fırlattığı disk gelmiş. Bir söylentiye gö­ re nympha'lar bu güzel delikanlıya tutulurlar ve onu ölümsüz kılmak için aralarına alırlar. Hybris. Hyas. doygunluk anlamına gelen Koros'un ya anası. Hylas su bulmak için ormana dalar ve kaybolur. Latin şairi Ovidius'un anlattığı bir çiçek öyküsünün kahramanı. Hyad'lar gökte Pleiad yıldızlarına yakın bulunan bir takımyıldızdır. Typhon'la Ekhidna'nın kızı ve Kerberos Khimaira. Hybris. Hylas diye bağırır. Libya'da bulunduğu bir sırada bir yılan. Bir anlatıma göre yel tanrı Zephyros tanrı ApoUon'un delikanlı­ ya sevgisini kıskandığı için hızla eserek diskin Hyakinthos'a çarpmasını sağlamış. Hyakinthos'un başına vurmuş. Avazı çıktığı kadar Hylas. bir aslan.

Bir efsaneye göre. Hyperboreoî. Hymnos Artemis'in yoldaşlarından Nikaia adlı bir nympha'ya tutkundur. kıza tutku­ sunu bildirir. ama onları ana ve babaları­ na geri vermek için. Düğünlerde hazır bulunan bu tanrı. Hesiodos'a göre Nyks (Gece) ken­ di başına Hypnos ( U y k u ) ve Thanatos (Ölüm) tanrılarını yaratmıştır. Anası Deianeira Herakles'e sihirli gömleği gönderip de yiğit korkunç acılar içinde yan­ maya başlayınca Hyllos yanına gelir ve son isteklerini dinler. Aigyptos'un elli oğluyla evlenmek zorun­ da kalan Danaos'un elli kızı babalarından gerdeğe girerken kocalarını öldürmek emrini alınca Hypermestra'dan başka hepsi babala­ rına uyup kocalarını hançerlemişlerdir. her fır­ satta oraya girmeye bakar. onun için düğün türkülerinde onun adını çağırmak töre olmuş. Dünyanın kuzey ucundaki bu ülkede güneş hiç batmaz. insanlar mutluluk içinde yaşar. yani kuzey rüzgârının ötesinde Hyperboreoi deni14S len bir boy oturur.). Düğün tanrısı Hymenaios. G ü ­ nün birinde Hymnos dayanamaz. K ı z kardeşi Theia ile evlenerek. İkisi de Tartaros'ta otururlar (Theog. yıl boyunca ılık ve yumuşak bir hava eser. tanrı Apollon bu cennet ülkesini kendine yurt edinmiş. Tarihçi Herodotos bu ülkeyi anlatmakla bitiremez (Her. Phrygia'lı bir çobanın adı. Hyperion adı bazı metinlerde Helios'un kendisine bir sıfat olarak takılır. Düğünle gecenin birleşmesini simge­ leyen bu efsaneye uygun olarak düğün türkü­ lerinde Hesperos'un da adı sık sık anılır.(dağ da Mysia Olympos'u. ölüm ve hastalık nedir bilmez­ ler. Hymenaios o kadar güzelmiş ki kızlar arasına girmiş de erkek olduğu anlaşıl­ mamış. çok uzun ömürlü olan iyiliksever ve saf insanlarıyla ilkçağın ütopyası haline gelmiştir (Apollon). Bütün doğa. Hypnos. Apollon ve bir nympha'nın. H y m n o s . Yiğitlerden Perseus'la Herakles'in de Hyperbore'liler ülkesine gittikleri anlatılır. Hyperion'un efsa­ nesi yoktur. Efsaneye göre. Herakles öldükten sonra da İple ile evlenir ve Herakles oğullarının başına geçip Pelopenez'de tutunmaları için savaşır. Hymenaios elinde düğün meşalesi. Nikaia da öfkelenip bir okla v u rur delikanlıyı. ondan ayrılmaz olmuş. Yemyeşil ormanlarda. Hypcrion. çimenli ovalarda ömürlerini türkü söylemek. H y p e r m e s t r a . Uranos'la Gaia'nın oğludur. 32 vd. giderek Artemis bile ağlamış derler bu güzel çobanın ölümüne (Nikaia). Bu yüzdendir ki. kızları kurtarmış. kimi efsa­ nelerde altın elmaların bulunduğu Batı Kızla­ rının bahçesi de bu ülkededir. Herakles'le Deianeira'nın oğlu. Hymenaios korsanların hepsini öldürmüş. ama Nikaia aşktan tiksinir. Pythagoras'ın mistik inançlarıyla Hyperbore'liler ülkesi da­ ha da süslenmiş. Helios. Babasına baş kaldırmak suçundan yargılanan Hypermestra'nm Argos mahkemesinde bera­ at ettiği anlatılır. yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirgemiş ve onunla birleşerek Abas'ı dünyaya getirmiştir. Güzün soğuklar başlayınca beyaz kuğuların çektiği bir araba­ ya binip Hyperbore'liler ülkesine uçar. Hyllos. Hymenaios tanrı Dionysos'la Ariadne'nin düğününde sesini yi­ tirmiş. Hymen.): . yani Uludağ olsa gerek) ve üç kez Hylas diye bağırarak kutsal alaylar düzenlerlermiş (Argonaut'lar). hora tepmekle geçirirler. Selene ve Eos'u meydana getirir (Tab. Hymenaios. Hymenaios" diye bu tanrının adıyla biter. Adı "yukarıda giden. Danaos kızlarının en küçü­ ğü. Tar. IV. sonra da kızları korsanlar kaçırınca. Bu düğün tanrısı üstüne çeşitli efsaneler an­ latılırdı. çok sevdiği halde kendi­ sine yüz vermeyen kızla evlendirilmeyi şart koşmuş. kışı orada geçirir. hepsi de güzelliğini yüceltmek amacı­ nı güderdi. Lynkeus). yılda iki kez ekin veren t o p ­ rağı. Danaos kızlarının dramını "Hiketides" adlı tragedyasında işleyen Aiskhylos'un "Hypermestra'nın yargısı" adlı kayıp bir tragedya da yazdığı bilinir (Danaos kızla­ rı. Boreas. yani dünya­ nın üstünde dolaşan" anlamına gelen Hyperion. kaval ve gül çelenkleriyle canlandırılır. lirik şiirin ayrı bir türü olan düğün türkülerinde de anılır. Başka bir efsane­ ye göre Akşam Yıldızı Hesperos Hymenaios'un güzelliğine vurulmuş. 8). yanına erkek vardırmaz. 758 vd. ya da Dionysos'la Aphrodite'nin oğlu sayılır. Düğün tür­ külerinde bağlama " O .

ama Yedilerden Amphiabir Naksos'luyu evine konuk edermiş.j: sürece aşkını açığa vurmamış. adaya çıktıklarında Hypsipyle kraliçeymiş. tunçtandır canı. biri dolaşır sırtında toprağın ve denizin tatlı bir huzur götürerek insanlara. le bir gece kaçmış ve korsanların eline düşe­ Bir efsaneye göre. gelir Lemnos adasında Uyku'yu bulur. Lemnos kralı Thoas'la Amazon Myrina'nın kızı Hypsipyle tanrı Dionysos'un torunuymuş. günün birinde Hypsikreon evde yokken konuk gelen P r o medon'a açılmış ve onu zorla baştan çıkar­ mış. adalılar kadını kandırabilirse geri alacağı­ nı. Öykü şudur: Lykurgos'la kansı Hypsipyle'ye ölüm cezası Hypsikreon adlı bir Miletos'lu Promedon adlı vermek istemişler. Homeros Hypnos'un çok daha sevimli bir portresini çizer. Hypnos Latmos dağları­ rek Nemea kralı Lykurgos'a köle olarak satıl­ nın çobanı Endymion'a tutulmuş ve onun mış. Hypsikreon'un serüveni Miledilere yol göstermek için çocuğu yalnız bırak­ tos öyküleri adıyla geç ilkçağda yaratılan r o ­ tığında bir yılan gelmiş. dağlarda yaşayan. kocaları onlardan kaçıyor. görünmeden Zeus'un gözüne önce Argonaut'lara saldırdıkları halde. larına tutkunmuş. Lektos burnunda fırladılar denizden. armağanlar söz verir. XIV. Sonra da onunla birlikte Naksos adasına kaçıp oradaki bir tapınağa sığınmış. ama bir gün Hypsipyle oradan geçen Ye­ Hypsikrcon. onu bir sandığa kapatıp denize bırakmış ayak bastılar bereketli toprağa. Güneş onlara hiç çevirmez ışınlarını ne göklere çıkarken. Kral kızı olduğundan kadınlar onu Ayakları altında ormanlı doruklar titredi. Zeus'u uyutsun diye diller döker. 283 vd. Hypsikreon da kadını kandıramadıgı için Haksos'a Miletos'un savaş açma­ sını sağlamış. Yakaladığı insan kurtulmaz hiç elinden kin besler ölümsüz tanrılara bile. Lykurgos'la karısı Eurydike. yoksa zor kullanmasını yasak ettiklerini söylemiştir. Uyku'yla Ölüm. raos araya girmiş ve Hypsipyle'nin Lemnos'a Hypsikreon'un karısı Neaira da adalı konuk­ dönmesini sağlamış. Hypsipyle. o korkunç tanrılar. Argonaut'lar ada­ bir kuş oluvermişti. başka kadınlarla sevişmeyi yeg görüyormuşlar. Lemnos kadınları da bir gece adada ne kadar erkek varsa hepsini öldürmüşler. Hypsipygözleri açık uyumasını sağlamış ki sevgilisini le'yi oğulları Opheltes'e dadı olarak vermiş­ gece de doyasıya görebilsin diye. ları Thoas'ın kurtulmuş olduğunu görmüşler tanrıların Khalkis. lerin kendileriyle yatmaya razı olduklarını gö­ lda'da büyüyen en ulu çamdı bu. Tatlı Uyku ise bir gün Herakles'i kaçırırken Zeus'tan yediği cezayı unutamaz. ne inerken. (Thoas). manların birine konu olmuştur. rünce yumuşamışlar ve Hypsipyle de İason'la havada yüksele yüksele göğe varıyordu. ötekinin demirdendir yüreği. Hypsikreon karısını geri almak için Naksos'a gidin­ ce. Hera ile birlikte yola çıkar (İl. Lemnos'a kraliçe seçmişler. oğul doğurmuş (Euenos). ince dan ayrıldıktan sonra Lemnos kadınları kral­ sesli. Yal­ Vardılar canavarlar anası çok pınarlı Ida'ya. Hera İda dağının doruğunda Zeus'la sevişmeye karar verince. nız Hypsipyle babası Thoas'ı öldürememiş. insanların Kymindis ve kraliçelerini öldürmek istemişler. ama Hera ona Kharit'lerin birini vermeye ant içince da­ yanamaz. birleşerek ona birisi Euneos olmak üzere i k i Uyku orada. Lemnos adasının kadınları Aphrodite'ye gereğince tapınmadıkları için tanrı­ ça onları cezalandırmış: Bedenleri öyle pis kokuyormuş ki. ama kocası evde olduğu . Opheltes'i boğmuş. ler. erkek­ çok yüksek bir çamın üstüne kondu. Hypsipydedikleri.Orada oturur kara Gece' nin çocukları. Argonaut'lar Uyku durakladı orada. çam dalları arasında.

Saturnus. biri de İakkhos' muş. İanus ka­ pısı imparator Augustus'tan önce ancak bir kez ( İ . İambe. tanrıça D e meter'in oğlu.I İakkhos. Bu mucizeyi anmak için Roma'lılar ondan sonra Forum' da yaptıkları İanus tapınağının kapısını savaş sırasında hep açık tutar. İalmenos. çünkü kapılar da kendisi gibi iki yana bakar­ lar. Şehirler kurdurup toprağı işlemeyi. Kimine göre de Demeter'in değil de. İanus. Aura da kendini Sangarios (Sakar­ ya) ırmağına atmış. Kimi efsanelere göre İakkhos. İakkhos. Adı Bakkhos'un adı gibi gizli tören­ lerde atılan "İakkhe" çığlıklarından türemiş olabilir. tam bir barış ve uyum içinde ya­ şarlar ve toprak da onlara her şeyi kendiliğin­ den bagışlarmış. Sabin kralı Titus Tatius bir gece yeni kurulan kente saldırmış. Bazı efsane yazarlarına göre. Kaynağı üstüne söylentilerin çeşitliliği bu tanrının ken­ dine özgü bir kişiliği olmadığını gösterir. İlkin Yunan taşlamalarının. İanus tanrıyı Roma'lılar iki çehreli olarak canlandırırlar. Zeus'la Persephone'nin birleşmesinden doğmuştur ve Zagreus'tur. Dionysos'la yakından ilişkisi vardır. Başında mersin dalların­ dan bir çelenk. İanus tan­ rı bir sıcak su kaynağı fışkırtmış. Aura'nm tanrı­ dan ikiz çocukları olmuş. İanus'un krallığı İtalya'nın altın çağına rast­ lar. İanus zamanında insanlar hep iyi ve na­ muslu imiş. Bu motif için bkz. para basmasını öğretmiş. . sonra da bir pınar olarak gene yeryüzüne çıkmış. kızı Persephone'yi aramaya çıkan Demeter oraya uğramış. Anadolu'dan gelme tanrı Dionysos'un Yunanistan'da ve özellikle Eleusis'te yaratılmış bir tıpkısı sayılabilir. bazılarına göre de İtalya'ya T e salya'dan göçmüş ve Roma'nın yedi tepesin­ den birinde İaniculum diye kendi adını taşı­ yan bir şehir kurmuştur. Zagreus'un başka bir adla anılmasıdır (Zagreusj. yasalar çıkarmayı hep tanus'a borçluymuşlar. 237'de). o sırada Zeus'un sevdiği başka bir Nympha İakkhos'u kaçırmış ve Eleusis'teki Bakkha'lara götürüp bırakmış. Ares'in oğlu. Roma'ya özgü bir tanrı. kendisini konuklayan İanus'a geçmiş ve geleceği görme yetisini bağışladığı içindir ki. tanrının şehri düş­ mandan korumasını sağlarmış. Agdistis ve Attis efsaneleri. Kapıları bekleyen tanrı sayılır. sonra da tragedya ve komedyalarda konuşma vezni olan "iambos" veznine adını veren bu İambe imiş. ya da kocasıdır. İlyada'da adı geçer (Askalaphos). onu kar­ şılayan ve konuklayan İanus'tur (Saturnus). Efsaneleri hep Roma dini ve uygarlığıyla ilişkili olan İa- nus. elinde bir meşale ile kutsal erenler alayını yöneten genç bir adam olarak gösterilir. Eleusis kralı Keleos'un evinde hizmet ediyormuş ki. biri sağa. Roma'nın koruyucu ve kurtarıcısı olarak İanus üstüne şu efsane de anlatılır: Romulus'un yönetimindeki Roma'lılar şehri kurduktan sonra Sabin'lerin karılarını kaçırıp kendileri­ ne eş ettikleri zaman. Roma'nın altın paraları üstünde tanrının. İuppiter Saturnus'u kovup da bu tanrı Latium'a sığınınca. Capitolium tepesinin bekçisi Tarpeia da kaleyi Sabin'lere teslim etmek üzereymiş ki. onun kızı Persephone'nin oğludur. Roma şehrinin kuruluşun­ da büyük bir rol oynar. Tiber ırmağına adını veren de oğlu Tiber'dir. ama Aura günün birinde çıldırmış ve ikizlerinin birini parçalayıp yemiş. İanus kapıları ancak barış zamanında kapanırmış. Öyle ki İakkhos. Augustus çağında ise üç kez kapatılmış. böylece düş­ manı korkutarak püskürtmüş. Ö. biri sola bakan iki çehreli bir profili gö­ rünürdü. Yunan tanrılarının Latin dünyasına etki­ lerinden sonra da Roma'nm başlıca tanrısı olarak kalmış ve bir yerde İuppiter'den daha önemli sayılmıştır. Kır tanrısı Pan'la su perisi Ekho'nun kızı sayılan İambe. Bambaşka bir efsane onun kaynağını Phrygia'da gösterir: Tanrı Dionysos Phrygia nympha'sı Aura ile birleşmiş. Eleusis myster'lerinde rol oynayan bir tanrıdır.. İanus her başlangıcın tanrısı sayılır­ dı. İanus uygarlık yollarının hepsini açmış onlara: Gemiler yapmasını. yılın ilk ayına onun adı verilmiş ve İanuarius denmişti. İanus İtalya' nın yerlisidir. Üzüntüden yüzü gülmeyen tanrıçayı İambe yaptı§ı şakalarla güldürmeyi başarmış.

tanus su perisi İutuma ile evlenmiş ve on­ dan Fons. besler (Zeus. Kılığı Pelias'la arasının açıl­ masına ve sürülmesine yol açar (Pelias). Uranos'la Gaia'nın oğlu Titan İapetos. o kendini çok beğenen tanrıyı. Odysseia'da Kalypso tanrıçaların ölümlülerle olan aşklarından dem vururken şöyle der (Od. Argonautlar seferinin kahramanı İ a son. Kretheus'la Tyro'nun oğlu Aison'dan dogmadır (Tab. ve bir oğlu oldu: Atlas tanrı. Öbür Titan'Iar gibi İapetos da Zeus'un eliyle Tartaros'a atı­ lıp yeraltına kapatılır. onu uzaklara sürmeli cevabını vermiş de onun üzerine Pelias İason'a Kolkhis'ten altın postu gidip almasını buyurmuş. Bu noktadan sonra İason'un kade­ ri Argonaut'ların kaderiyle birleşir (Argonaut'lar). tanrı Poseidon'a kurban kestiği ve kalabalık bir tören kutladığı bir gün lason sırtında bir pars postu ve her bir elinde bir kargı ile çıkagelmiş. (3) Çanakkale bölgesindeki Kazdağı'nın es­ ki adı. İason bu serüvene hayır dememiş ve Yunanistan'ın en seçkin yiğitlerini bir araya getirerek Argo gemisini yaptırmış ve ünlü Karadeniz seferi­ ne çıkmış.): Güzel örgülü Demeter de gönül vermişti İasion 'a sarmaş dolaş olmuştu ikisi sevgiyle. kendi ya da oğullarından biri bu şehirde krall ı ğ ı ele geçirir (Medeia). Rheia yeni doğurduğu Zeus'u Kronos'tan kaçırıp kundakta bebek olarak Girit'e götürünce. üstelik de İason babasının tahtını isteyince. tanrı sözünü ansımış. ve kıvrak. Başka kaynaklara göre İapetos Klymene ile değil de Asia ile evlenir (Asla). Her neyse. 507 vd. Yunanistan'a dönüşünde Medeia'nın büyülerine kurban gider. erkeği tepelediydi göz kamaştırıcı yıldırımla. Hesiodos bu Titan'm dölünü şöyle tanımlar (Theog. ama Zeus o saat aidiydi bu haberi. İda'lı anlamına gelen bu ad Troya böl­ gesindeki İ d a dağı i l e i l i ş k i s i olan i k i efsanelik kadının adıdır: . Okeanos kızını. (1) Girit kralı Melisseus'un kızı. İda. 7). İapetos. Sonra getirdi dünyaya Menoitios'u.): iapetos aldı güzel topuklu girdi gerdeğe Azgın yürekli Klymene'yi. 125 vd. İda kendi adını taşıyan dağda onu kız kardeşi Adrasteia ile birlikte büyütür. Pelias İason'a tahtı vermem dememiş de yalnız şöyle bir so­ ru sormuş: Bir kral kendine kumpas kuran bir uyruğuna ne yapmalı? İason da. 3). onu böyle görünce Pelias şaşakal­ mış. İasion. Efsanesinin en çarpıcı yanı Demeter'le olan aşkıdır. V. Sonra da İasion Kybele ile sevişmiş ve Korybas diye bir oğulları olmuş. Demeter'le birleştiği ve aşklarından Plutos'un doğduğunda kaynaklar birleşir. o ki bela oldu ekmek yiyenlere Zeus'un yoğurduğu bakireyi evine alarak. her biri belalı bir efsanenin kahramanı oğullar meydana getirmiştir (Tab. Yetişkin çağa gelince lason şehre döner. üstelik Pelion dağının eteklerinde bir dereyi geçerken sandallarından birini yitirmişmiş. Dardanos gibi Samothrake'de oturur. 22). Karadenizli büyücü­ den kurtulduktan sonra İason İolkos'a döner. Amcası Pelias'la babası arasında tahta kimin çıkacağı kavgasında İason'un İolkos sarayından uzaklaştırıldığı ve ormanlarda at adam Kheiron tarafından ye­ tiştirildiği anlatılır. cin fikirli Prometheus'u. bazı kaynaklarda Giritli olduğu söylenir. Girit kralı Lykastos'la evlenir ve Minos adlı bir oğlu olur. onu ne pahasına olursa olsun uzaklaştırmak gerektiği kanımına varmış. tason. Tanrıçanın ona gönül verip vermediği konusunda efsaneler­ de ayrılık varsa da. Zeus'la Elektra'nın oğlu. Diodoros'a göre İasion Samothrake adası­ nın gizemlerine ermişti. Korybas Korybant'lara adını vermiş (Korybanl lar). Bir anlatıma göre. (2) Korybas'ın kızı. Harmonia ve Dardanos'un kardeşi (Tab. sonra da yarım akıllı Epimetheus'u. ya da Fontus adlı pınar tanrı ol­ muş (luturna). E f saneye göre Pelias'a bir tanrı sözcüsü tek ayakkabılı adamdan korkmasını söylemişmiş. Amaltheia). kardeşi Harmonia'nın Kadmos'la düğünü sırasında Demeter'e rastlamış ve tanrıça ona gönlüyle birlikte buğ­ day tanelerini de armağan etmiş. yatmışlardı üç kez sürülmüş bir tarlada. İdaia.

Başka efsane yazarları İdomeneus'un dö­ nüş serüvenini bambaşka biçimde anlatırlar: Girit'e varmadan donanması büyük bir fırtı­ naya tutulmuş. İdas bir sürünün paylaşılması konusunda Dioskur'larla kavgaya tutuşur: İdas bir hileyle bütün sürüyü ele geçirdiğinden Kastor'la Polydeukes ona ve Lynkeus'a saldırırlar. (5) Korybant'lardan biri. Homeros İdas (destanda adı İdes ola­ rak geçer) üstüne şöyle der ( İ l . İdomeneus'u da yargıç olarak al- . öldüremediklerini de yaralar. Zeus çare olarak şu­ nu buyurur: Marpessa ikisi arasından seçsin. Apollon'la İdas birbirlerine girerler. Zeus da Polydeukes'i kurtarmak için araya girmek zo­ runda kalıp İdas'ı şimşeğiyle çarpar (Lynkeus. İdas. İdaios Troya'nın güneyindeki da­ ğın eteğine yerleşmiş ve tda adını dağa ver­ miştir. efsanesinin en göze çar­ par yanıdır: İdas. Kaç yoldaşı uarsa savaştan kurtulan hepsini Girit'e götürebilmiş İdomeneus. Argonaut'lar seferine katılan bilici. Anado­ lu'da Mysia'yı ele geçirecekken Telephos ona engel olur. Trakya kralı Phineus'la evlenir. I X . ölümlü babası ise. Euenos'un kızı Marpessa'ya âşık olur ve onu babasından kaçırır. onu İdas'ın elinden almak ister. Çar­ pışma sırasında Kastor öldürülür. Homeros'un parlak sıfatlarla nitelendirdiği (tanrı gibi. çoğunu alt eder. (2) Dardanos'un bir kızı. (6) Dardanos efsanesinin bir anlatımına göre. Ama kah­ ramanlıkları destanda büyük bir yer tutar. ama tanrı Apollon da kadına tutkundur. Melampus'un oğlu Abas'tır. Aslında Apollon tanrının oğlu sayılır. İdomeneus da sag salim yur­ da varırsa ilk karşısına çıkacak olan insanı Poseidon'a kurban etmeyi adamış. onun oğlu Meriones Troya savaşın­ da İdomeneus'un hem seyisi. Karşısına i l k çıkan kendi oğlu (ya da kızı) olmuş. Troya'lı savaşçı. alev gibi saldıran denir İdomeneus'a) bu yiğit İlyada'da "saçlarına kır düşmüş" yaşlıca bir adam olarak gösterilir. İdmon. Evlenir­ ler. hem de en ya­ kın savaş arkadaşıdır. Destan bölümleri boyunca İdomeneus en seçkin Troya yigitleriyle savaşıp. Bir efsaneye göre Phineus'un başına bela getiren odur (Phineus). birçok efsanelerde adı geçen bir kişi­ dir: Kardeşi Lynkeus'la birlikte Kalydon avı­ na ve Argonaut'lar seferine katılır. İdas. (2) Paris'le Helena'dan dogma bir oğul. Dioskur'lar). deniz yutmamış onların hiçbirini. kanını akıtmış. İdomeneus. İdomeneus'un şehri almak için yapılan tahta at­ ta bulunan yiğitlerden biri olduğu ve Akhilleus'un ölü törenlerindeki yumruk yarışında bi­ rinci geldiği anlatılır. (4) Dares'in oğlu. İdomeneus'un Molos diye bir üvey kar­ deşi var. giderek Hektor'a bile karşı çıkar ve çok adam öldürür. Gitmiş güney İtalya'ya yer­ leşmiş. Kadın kocasını seçer. İdaios. Troya savaşına katılan Girit kralı. 557): İdes bir zamanlar en güçlüsüydü dünyadaki yiğitlerin. (3) Priamos'un arabacısı. ince bilekli gelin Marpessa uğruna o Phoibos Apollon'a bile kaldırmıştı yayını. Aineias'a. İlyada'da anlatılan olaylardan sonra. Troya bölgesine Ana Tanrıça Kybele'nin kültünü getiren de oymuş. İdomeneus üzerine şu masal da anlatılır: Thetis'Ie Medeia bir güzellik yarışmasına gi­ rişmişler. ama bir süre sonra Girit adasında çıkan bir salgının nedeni bu suçta aranmış ve İdomeneus yur­ dundan sürülmüş. Girit ya da Troas'taki İda dağı ile iliş­ kili birkaç kişinin adi: (1) Priamos'un bir oğlu. Dardanos'un İdaios'la Dimas adlı iki oğlu olmuş. İdomeneus sözünü tutmuş. Deukalion'un oğlu ve M i nos'un torunu. Deiphobos'a. Bütün bu savaşla­ rında Meriones her zaman yanıbaşındadır ve onu destekler. Adı "gören" anlamına gelen İdmon Argonaut'ların yolculuğunu öngörü gücüyle düzenle­ dikten sonra bir anlatıma göre de Mariandyn'ler ülkesindeki duraklarında bir ava ka­ tılarak bir yaban domuzu tarafından öldürül­ müştür (Argonaut'lar). Marpessa.(1) Skamandros ırmağının tanrısıyla birleşip Teuker adlı bir oğul doğuran bir Nympha (Teuker). Tanrı Apollon ve Dioskur'lara karşı savaşı.

ayrıca orada Patara şehrini kurmuş. kimse İksion'u bu günahlarından arındır­ mak için gereken töreleri yapmaya yanaşma­ mış. Daidalos oradan çıkmak ve kaçıp kurtulmak çarelerini aramış.mışlar. kendisini bir yu­ nus balığı kurtarmış da. Ne var ki havalandıktan sonra İkaros babasının bu sözünü unutmuş. başarısından dolayı gurura kapılmış. ya da hava sarhoşluğuna tutularak yükseldikçe yük­ selmiş. İkadios orada yu­ nus balığını anarak şehre Delphoi (delphis yunus demek) adını koymuş (Apollon). güneşin ışınlarına aldırmamış. ama yolda bir f ı r tınaya tutulan gemisi batmış. İkadios. K ı z ı Odysseus'la evlenince. Efsanesi Apollon kültünün Anadolu'lu kaynağını belirtmek bakımından ilginçtir: İkadios Lykia'da kalma­ yıp İtalya'ya gidecek olmuş. Tanrı Apollon'la Lykia adlı Nympha'nın oğlu. İdyia. Okenos kızlarından biri olan Idyia. giderek doğayı yenmek. K ı z d a başını örtüp kızarmış. İksion cehennemde sonsuzca cezaya çarpılan büyük suçlulardan biridir. (2) Tyndareos'un kardeşi ve özellikle Penelope'nin babası olarak tanınan efsanelik kişi. Anadolu'nun Akdeniz kıyı­ larında doğmuş ve doğduğu bölgeye anasının adını vererek Lykia demiş. Ege'de Sisam adasının çevresindeki denize İkaros denizi denmiştir bundan böyle. Odysseus da hayır dememek için seçme hakkını Penelopeia'ya vermiş. zaferi Odysseus kazanınca ona vermiş. Apollon'a adanmış bu şe­ hirde yaptırdığı tapmağı bir bilicilik merkezi haline getiren de İkadios'muş. Parnassos dağının eteklerine kadar götürmüş. bazılarında birinci karısı olarak gösterilir (Aietes). Bu birleşmeden at adam Kentauroi doğmuş . Deioneus'un kızı Dia'ya talip olmuş ve babasına birçok arma­ ğanlar vermeye ant içmiş. İkarios'un adı ancak Penelopeia'nın babası olarak geçer (Penelopeia). Güneş tanrı onun kanatlarını tutan balmumunu eritmiş. derken Zeus (ya da Hera'nın kendisi) tanrıçaya benzeyen bir görüntü yap­ mış. talipler Penelopeia' nın babası Ikarios'un yanına geri gönderilme­ sini ve Ikarios'un kendine yeni bir damat seç- mesini ileri sürerler. İkaros. il­ ginç eseri yaratan ortaçağ ressamı Brueghel olmuştur (Daidalos). Bir gün Zeus ona acımış. Idomeneus ödülü Thetis'e vermiş. Böylece yemin bozma suçuna bir de ailesinden bir kişiyi öldürme suçu katılın­ ca. (1) Kral Pandion zamanında Yuna­ nistan'a üzüm bağını tanıtmış olmakla ün sa­ lan Atina'lı kişi. ne de fazla yükselip güneşin ışınlarına yakın gel­ mesini salık vermiş. Medeia buna çok kızarak bütün Girit'lilerin yalancı olduğu söylentisini yaymış. Odysseus Tyndareos'a H e lene'nin talipleri arasında seçmek için bir yol gösterince. ama evlendikten sonra sözünü tutmadığı gibi kaynatasını kor haline gelmiş kömürlerle dolu bir kuyuya atıp öldürmüş. Ayrıca İdomeneus'la dölüne lanet okuyarak bir daha sözlerine güvenilmemesini sağlamış. Baba-ogul kral Minos'un emriyle Labyrinthos'a kapatılınca. Bazı efsanelerde Aietes'in ikinci ka­ rısı. Tyndareos ona ödül olarak Penelopeia'yı verdirmiş İkarios'a. İkarios böylece Odysseus'la birlikte İthake'ye gitmek istediğini anlamış. İkarios. kızı Penelopeia'yı tertiplediği araba yarışında birinci gelene vereceğini söylemiş. Erigone'nin babası (Erigone). bunların arasında en etkili. özgürlüğe kavuşmak sevin­ ciyle Helios'u hor görme suçunu da işlemiş. Odysseia'da taliplerle Telemakhos arasındaki tartışmalarda. Uçmadan ön­ ce de İkaros'a ne çok alçaktan uçmasını. Tesalya'da Lapith'lerin kralı iken. İksion. İkaros da tepetaklak denize düş­ müş ve boğulmuş. Başka bir anlatıma göre. İkarios çiftin kendisiyle kalmasını istemiş. Bu ma­ sal "Girit'lilerin hepsi yalancıdır" atasözünün kaynağında olsa gerek. İkaros'un eşsiz serüveni her çağda sanatçı­ ları esinlemiş. Kolkhis kralı Aietes'le evlenip Medeia'yı do­ ğurmuş. Bir anlatıma göre bir at adam değil . İksion da onu Hera sanarak onunla bir leşmiş. tkarios. tutulduğu çıl­ gınlıktan İksion'u kurtarmış. Girit'li mimar Daidalos'un oğlu ikaros dünyada ilk uçan adam olarak ün bırak­ mıştır. Uzun uzun çalıştıktan sonra kendisi ve oğlu için birer çift kanat yapmış ve onları balmu­ muyla omuzlarına yapıştırmış. ne var ki İksion tanrıya karşı da olağanüstü bir nankörlük göstermiş: Hera'ya vurulup tanrıçayı kirlet­ meye uğraşmış.

hem de Aineias kolunun atasıdır. gökten düşen Palladion yapının açık çatısından içeri girip yerini alır.Akhilleus 'un Öfkesi. Agamemnon kızı vermeye razı olur. Dokuz gün. Dardanos'un üç ço­ cuğundan biridir. Athena yakarmalarına yu­ muşamış da İlos'un gözlerini sonradan açmış.de. Troya savaşı efsanesinin an­ cak kısa bir bölümünü yansıtır: Akhilleus'un orduların yöneticisi Agamemnon'a karşı ö f kesi ve savaştan çekilmesiyle başlar. ama kral ona bir de kara benekli bir inek verir ve bilici­ lerin sözüne uyarak. böylece İlos Troya kral soyunun hem Hektor kolu. İksion'u cayır cayır ya­ nıp alevler saçan bir tekerleğe bağlamış. ( A ) Sesleniş . Bilici Kalkhas kızı geri vermeyi buyurur. Yirmi dört bölümlü ve 16. onun sonsuzluğa dek dönüp yanmasını sağla­ mış. Ama Zeus bu korkunç günahı cezasız bırakmamış. İlos orada bir şehir kurup ona adını verir. Zeus söz verir. İnek kuzeye doğru yol alır ve Ate tepesi deni­ len bir tepenin üstünde durur. ineğin ardından gidip duracağı yerde bir şehir kurmasını bildirir. okuyucuların bu saymaya rastla­ yabilecekleri düşüncesiyle.000'den fazla dizeli bu destanın bir özetini bölümlere ayıra­ rak başlıklarıyla birlikte burada vermeyi fay­ dalı buluyoruz. ama onun yerine Akhilleus'un tutsağı Briseis'i alır. bu kız kendi amca oğlu Kapys'le evlenip Ankhises'i doğurur. Akha'ların Troya ovasındaki gemi ordugâhmdaytz. Agamemnon kızı vermediği için tanrı Apollon Akha ordusuna veba salar. İlos'un Troya şehrini kurması şöyle anlatı­ lır: Troas bölgesinden olan İlos günün birinde Phrygia'da ora kralının düzenlediği bir yarış­ maya katılır. bölümlerin Y u nanca sayılarını da parantez içinde gösteri­ yoruz: B Ö L Ü M I. Agamemnon'un tutsak olarak alıkoydu­ ğu kızı Khryseis'i geri ister. Destanın 24 bölümü el yaz­ malarında Yunan alfabesinin harfleriyle gös­ terilmiştir. İlos heykelin düştüğü yere Athena tapınağını kurar. Akhilleus'un savaşa dönmesi. sonra da ölüsünü babası Priamos'a geri vermesiyle bi­ ter. ama Akhilleus da barakasına çekilir: Savaşa artık katılmayacaktır. Anası deniz tan­ rıçası Thetis'ten öcünü almasını ister. sag elinde kargı. İlia. tanrıça Pallas Athena'nın. sol elinde öreke tutan dev boylu heykelidir. Tanrı ApoUon'un rahibi Khryses gelir. oğlu Ganymedes'in Olympos'a kaçırılmasından sorumlu olan Tantalos'la Pelops'u Anadolu'dan kovmuş (Tantalos). bu yüzden Akha'lar ara­ sında beliren veba salgını. daha önce Dardanos'un İda dağının eteğinde kurduğu Dardania'dan pek uzak değildir. İlyon yani Troya şehrinin kurucusu ve Priamos'un dedesidir (Tab. ne kadar at adam varsa hepsi İksion'dan dogmaymış. İksion. Palladion. birinci gelir ve ödül olarak kız ve erkek elli köle ile yurduna döner. Homeros'un İlias. ama döl bırakmadan ölür. Theseus'un arkadaşı Peirithoos'un babasıdır. Zeus tarafın­ dan atılınca Gaflet tanrıçanın düştüğü tepedir bu (Ate). İksion'un cezasından ölüm yoluyla kurtulması da ola­ naksızdır. Thetis Olympos'a çıkıp Zeus'tan yalvarır: Akhilleus savaştan . îlos'un Laomedon adlı oğlundan başka Themisthe adında bir de kızı olur.uzak durdukça Akha'lar zaferi kazanamasınlar. İlos şehrin ta- pınağını kurmaktadır ki. ama tanrıçanın yüzünü gördüğü için de kör olduğunu anlatır. İlyada. Hektor'u öldürüp Troya şehrinin çevresinde sürüklemesi. Roma'nın kurucuları Romulus'la Remus'un anaları Rea SiMa'nın başka bir adı (Rea). Akha'lardan yana . Bir efsaneye göre İlos. Başka bir efsaneye göre. Sonradan Troya adını da alacak olan İ l yon Skamandros'la Simoeis ırmaklarının ara­ sındaki ovada olup. Tros'la Kallirhoe'nin oğlu. Bir süre sonra İlos tanrı Zeus'tan girişiminin uğurlu olup olmayacağı­ nı gösteren bir işmar diler. Tanrı İksion'a ayrıca ambrosia yani ölümsüzlük şarabı içirdigi içindir ki. ya da İlyada adlı büyük destanı İlyon yani Troya destanı adını taşıdığı halde. dokuz gece ordu has­ talıktan kırılır. İkincisi. Zeus da gökten Palladion'u indirir İlyon üzerine. İlos. 16 ve 17). Daha başka bir efsane de İlos'un bir yan­ gın sırasında Palladion'u alıp kurtardığını. Ozan Musa'lara seslenip konusunu belirtir: Akhilleus'un öfkesi. Troya kral soyunda bu ada iki kez rast­ lanmaktadır: Birinci İlos.

Menelaos'un yaralanması. ( B ) Agamemnon'un Düşü. Bu arada Diomedes Lykia'lı Glaukos'la çarpışır­ ken. Zeus Troya savaşının yönetimini ele alır. Priamos'u çağırmaya giderler. ( / . sonra da kocasına çıkışması. Hera. aralarında konukluk bağları olduğu anla­ şılır. Aias'la Odysseus elçi seçilir­ ler. Diomedes savaş tanrı Ares'i yaralar. Helene gelir. savaştan vazgeçip silahlarını değiş tokuş ederler. Savaşı kazanan. (r) Antlar. Trakya'lıların cins atlarını kaçırırlar. Sahne değişir: Priamos'la ihtiyarlar heyeti surların üstünde dizilip teke tek savaşı gözet­ lerler. yurtlarına dönmek istediklerini anlar. gemilerinin sayısıyla saymaya koyulur.Agamemnon'un Orduları Teftişi. Teke tek savaş başlar.Yiğidin Barakasındakî Tartışma. Aineias'la Diomedes arasındaki savaş.Dolon. Hektor. ( K ) Odysseus7a Diomedes'in Keş­ fe Çıkmaları . (H ) Hektor'la Aias Arasındaki Çarpışma . B Ö L Ü M X I . Akha'ların en seçkin yiğitlerinden biri Telamonoglu Aias'la teke tek savaşır. Üstünlük Troyalılardadır. Yolda Troya'lıların gözcüsü Dolon'a rastlarlar. Menelaos Pa­ ris'i alt etmek üzereyken tanrıça Aphrodite araya girip Paris'i kaçırır. Odysseus'la Diomedes görevlendirilirler. bunun için de gelir. BÖLÜMII. Gemilerin Sayımı. Bütün bölüm Akha yiğidi Diomedes'in kah­ ramanlıklarına ayrılmıştır: Korkunç bir boğuş­ ma başlar. Savaş baş­ lar: Akha yiğitlerinden Antilokhos. Lalası P h o iniks'in bütün yakarmaları boşa gider. Ba­ şa baş gelip ayrılırlar. 1 d a dağının doruğun. B Ö L Ü M V . Hektor'la Agamemnon'un kar- . anası Hekabe'ye Athena tapınağına sunular koymasını söyler. ( E ) Diomedes'in Kahramanlıkları. Ölüleri toplamak için savaşa ara verilir. Troya ordusu da safa dizilir. (\) Akhilleus'a Gönderilen Elçtlm . B Ö L Ü M K. Hektor şehre gelir. Olympos'ta tan­ rılar arasındaki tartışma. B Ö L Ü M I I I . B Ö L Ü M X . Helena'yı alacaktır. Aphrodite'nin araya gi­ rip yaralanması. ağırlar. B Ö L Ü M IV. onlara Akha yiğitlerini tanıtır.* yerleşir. Athena ve Aphrodite de savaşa karışırlar. Hera ve Athena arasın­ da çatışma. Toplan­ tı. (A ) Yeminlerin Bozulması . B Ö L Ü M VII. Destanın yirmi altıncı gününde üçüncü bü yük çatışma. Hektor batı surlarının önünde karısı Andromakhe ile küçük oğlu Astyanaks'a rast­ lar. komutanlarının ve şehirlerinin ad­ larını. Gene silaha sarılan ordu­ yu Agamemnon gözden geçirir. Haberi alınca Akha'lar arasındaki üzüntü. Akha'lar toplantısında Akhilleus'un savaşa dönmesini sağlamak için ona elçiler gönder­ me kararı verilir.Paris'le Menelaos'un Teke Tek Sa­ vaşı. Bellerophontes efsanesinin anlatıl ması. Agamemnon Akha'lan toplantıya çağırır. onları dene­ mek ister: Herkesin dokuz yıllık savaştan bık­ tığını. tanrılardan Ares. Akha'ların ordugâhı bir sur ve bir hendekle çevirmeleri. (e) Zeus'un 1da Dağından Savası Yönetmesi. ağzından birçok bilgi aldıktan sonra onu öldürüp dönerler. Aias ve Odysseus birçok Troya'lıyı öldürürler. Olympos'ta: Zeus. Aralarındaki aile sahnesi.) Hektor'la Andrornakhe'nlıı Buluşması. (A) Agamemnon'un Kahramanlık­ ları.Ölülerin Kaldırılması.olan karısı tanrıça Hera ile kavga ederler. Gece toplanan kurultay: Akha'ların en yaşlı önderi Nestor Troya'lılar kampına gözcü gönderilmesini salık verir. Zeus Agamemnon'a yalancı bir düş gönde­ rir: Troya'yı alabileceğini bildirir. B Ö L Ü M VI. Ordu savaş düzenine girer. Akhilleus onları iyi karşılar. Surların Üstündeki Sahne . Ozan bir daha Musa'ya seslenir ve Akha or­ dularının. Aynı sayım Troya'lılar için de yapılır. Helene'yi de koca­ sının yanına götürür. Akha'İBl hendeğe kadar çekilirler. Thetis olayı. Hephaistos tanrı onları yatıştırır. Helene'nin Aphrodite'ye. İki ordu karşı karşıyadır: Paris Menelaos'la teke tek savaşa girişmeyi teklif eder. Teklif kabul edilir. B Ö L Ü M V I I I . ama savaşa dönmeme kararını bildirir. Lykia'lı Pandaros'un sa­ vaşmama andını bozmasını sağlar.

Akhilleus Troya'lıları püskürte püskürte Troya'nın surları önüne gelir. Hektor gene duvara saldırır. Patroklos. Tanrıça Aphrodite'den cinsel istek uyandıran memeligini alır. sonra Lykia'lı önder Sarpedon Patroklos'la dövüşür ve ölür. T h e tis'in demirci tanrı Hephaistos'a başvurması. B Ö L Ü M X I V . B Ö L Ü M XIX. Akha' ların bozgunu. (X ) Akhilleus'a Yeni Silahlar Yapılması. Poseidon. Apollon'un kışkırttığı Hektor. Athena. İrmak tanrı Skamandros. Art emiş. Patroklos'un ölüsü alınır ve kara haber Akhilleus'a götürülür. ( n ) Patroklos Destanı. Akha yiğitleri Patroklos'un ölüsünü Hektor'un elinden kurtarmak için dövüşürler. Durum Akha' lar için çok kötüdür. (X)Hektor'un Ölümü.. Hera. Baştanrı Zeus'un kadere boyun eğerek oğlu Sarpedon'u feda etmesi. ( o ) Duvara İkinci Saldırış. Zeus Troya'lılara zaferi müjdeler. Akhilleus için kara belirtiler: Hektor'u öl­ dürdükten sonra kendi ölümü de yakındır. ama Troya'lılar gemilere kadar sokulurlar. Priamos'la Hekabe yalvarırlar içeriye girip korunsun di­ ye. Kor­ kunç boğuşma. (Y ) Tanrıların Savaşa Karışması. İ k i Aias'ı Troya saldırısına karşı koymaya kışkırtır. Derken ateş tanrı Hephaistos ır­ makların karşısına dikilip alevleriyle onları durdurur. Tanrı seviş­ meden sonra uykuya dalar. AkhiUeus'un arkadaşı Patroklos'a dert yanar. B Ö L Ü M X V . (M ) Duvar Dibindeki Savaş. ( N ) Gemilerin Önündeki Savaş. Patroklos'un ölümü. dövüş. Hermes. Akha'lardan yana olan tanrı Poseidon sa­ vaşı Semendirek adasından gözler. Thetis silahlan oğluna götürür. Ordular silah kuşanır. (P)Menelaos'un Kahramanlığı. B Ö L Ü M X I I . Sahne Olympos'a yükselir: Tanrılar arasında kavga. ama Hektor ölüyü silahlarından soymayı ba­ şarır. Savaş hazırlıkla­ rı. her tanrı istediği gibi yardım edebilecek­ tir savaşa. ( T ) Akhilleus'la Agamemnon Arasındaki Barışma. Hera'ya çıkışır.şılaşması. öfke­ lenir. Sarpedon'un ölüsü çevresinde çarpış­ m a . Troya'lılar duvara saldırır. Akhilleus kudurmuş gibidir. Yiğitten silahlarını ister. Tan­ rılar seyircidir. AkhiUeus'un korkunç yası. Diomedes ve daha birçok Akha yiğidinin yaralanması. B Ö L Ü M X V I I I . Akha'larda şaşkınlık. Patroklos Hektor'u batı kapılarına kadar kovalar.. o sırada Poseidon Akha'ların yardımına koşar. süslenir püslenir ve 1da dağında Zeus'u bulup onunla sevişmesini başarır. Nestor. yiğit anasına. Akhilleus'un ölümsüz atlarının ağlama­ sı. Ares. Lykia'lıların duvarda delik açmaları. Akhilleus arkadaşına silahları­ nı verir. Troya'lılar önce bozgu­ na uğrar. kendi savaşa gidip dövüşmeye kararlıdır. Bir Hektor surların dışında kalır. Patroklos'u vurur. B Ö L Ü M X V I I . önüne gelen Troyakyı insafsızca tepeleyip Troya ovasında akan Skamandros ve Simoeis ırmaklarına atar. Zeus'u baştan çıkarmak için bir düzen kurar. Hephaistos Akha'lardan yana. Akhilleus'a bu korkunç du­ rumu bildirir. Apollon. Her iki tarafta da yararlık gösterenler olur. Akha'ların toplantısında Akhilleus'la Agamemnon barı­ şırlar. Olympos'ta tanrılar toplantısı: Zeus izin ve­ rir. Kanlarla kızıla boyanan ırmaklar kabar­ dıkça kabarır. Zeus uyanır. B Ö L Ü M X V I . Korkuya kapılması. Patroklos gelir. Akha'lar gene gemilere kadar gerilerler. Aineias'ın savaş meydanından kaçırılması. Akhilleus'un Aineias'la karşılaşması. Akhilleus gitmeyecekse. B Ö L Ü M X X I . Zeus Apollon tanrıyı Hektor'a gön­ derir. Akha'ların gemilere doğru kaçışması. Leto ve Aphrodite Troya'Mardan yanadır. Agamemnon. yatağından çıkıp Akhilleus'u kovalama­ ya başlar. Sonunda Zeus kader tartısını . Silahlar destanı. B Ö L Ü M X I I I . Deniz tanrıçası Thetis'i çağırıp yeni silahlar istemesi. BÖLÜMXXII. (d > ) Irmak Kıyılarında Savaş. Akha'larda telaş. Kıyasıya çarpış­ m a ." AkhiUeus'un silahlarıyla karşılarına dikilince. Tanrılar iki cepheye ayrılır: Hera. Hektor'un iç tartışması. babasına aldırmaz. B Ö L Ü M X X . ( 3 ) Zeus'un Aldatılması. Poseidon uzaklaşır. Troyalılar surların içine sığınırlar.

ne acı var artık. Kadmos'la Harmonia'nın kızı. at şarap rengi denize. kızını reddet­ mek ya da tanrının peşine takılmak gibi aşırı davranışlarda bulunduğu için. Argos bölgesindeki ırmağın tanrı­ sı. yeller götürsün salını bırak. ulaşmaya bak Phaiak'ların toprağına olanca gücünle yüze yüze. Apollon bile onu korumaktan vazgeçer. Odysseus tanrıçanın dediğini yapar ve kur­ tulur. geldi. ancak yağmurlar mevsimin­ de suyu olacağına karar vermiş. İno. B Ö L Ü M XXIV.)Priamos'un Hektor'un Ölü­ sünü Geri Alması -Hektor'a Ağıtlar. Onuncu gün yapılan cenaze töreniyle İlyada kapanır. pır etti. B i r e f s a neye göre İnakhos. B Ö L Ü M X X I I I . İno'nun deniz tanrıçasına dönüşmesi üstü­ ne de şu efsane anlatılır-. atar atmaz da dön gerisin geri". İnakhos. 18). ne ister senden zavallıcık. Yaptığını anladığı zaman İno Melikertes'in ölüsüyle bir­ likli' denize atlar. yani Ak Tanrıça olur ve denizin köpüklü i l . eskiden insan sesli ve Ölümlüydü bu Ak Tanrıça. Sen gel. böylece Zeus İnakhos ırmağını su­ yundan yoksun etmiştir (to). Semele tanrı Dionysos'u doğurup öldükten sonra İ n o . Troya surlarından seyredilen korkunç sahne. Priamos'la Akhilleus arasındaki konuşma. acıdı Odysseus'a. Priamos ölüyle Troya'ya döner. Kadrnos'un kızı. kocası Athamas'ı çocuğu almaya ve kendi çocukları Melikertes ve Learkhos'la büyütmeye kandı­ rır. Argonaut'lar). Hektor Akhilleus'un karşısına dikilir. İo'nun Zeus tarafından sevilmesi ve kaçırılması ona dert olmuş. Akhilleus'un yası.IINU kaldırır: Hektor'un ölüm kefesi ağır basar. ya da tufandan arta­ kalan insanları toplayıp ırmağın kıyılarına yerleştirmiş. Hektor'a ağıtlar yakılır. Kral Priamos tanrı Hermes'in kıla­ vuzluğunda Hektor'un ölüsünü geri almak için Akhilleus'un barakasına gelir. V. Yarışmalar. yeri sarsan. fnakhos da H e ra'yı seçince. Athamas da Learkhos'u bir geyik sanarak kargısıyla vurur. Semele ile Agaue'nin kız kardeşi (Tab. Hektor ölür. Akhilleus ölüsünü yedi kez Troya surla­ rının çevresinde sürükler. ne ölüm. onu yıldırım çarpmış. İno'nun iki kişiliği vardır: Athamas'ın ikinci karısı ve Phriksos'la Helle'nin üvey anası olarak çikin bir rol oynadığı halde (Athamas. Akhilleus yu­ muşar: Hektor'un ölüsünü babasına geri ve­ rir. Andromakhe'nin bayılması. dedi ki: "Şu Poseidon. göğsünün altına dola onu. Gördü neler çektiğini. Ak Tanrıça olarak fırtınaya tutulmuş gemicileri korumak­ ta ve özellikle Odysseus'u kurtarmakta çok sevimli bir tanrıça olarak görülür. Argos'a insanların yerleş­ mesinden önce yaşamış. Bir deniz tanrıçasına dönüştüğü zaman adı Leukothea. 3 3 3 vd. Dokuz gün Hektor'un ateş yı­ ğını için odun taşınır. Hera ile Poseidon Argos'ta han­ gi tanrının egemen olacağı tartışmasında İnakhos'u hakem almışlar. bir martı oldu. oturdu salın üstüne. ama deniz tanrıları ona acır . Akhilleus'un ordugâhında Patroklos'a yapı­ lan ölü törenleri. Çarpışırlar. Ama değdiği zaman karaya ellerin. İno oğlu Melikertes'i bir kaynar su ka­ zanma atıp boğar. (. onu çöz. orada kurtulmaktır kaderin senin. Tan­ rıça Athena Troya'lı yiğit Deiphobos'un kılı­ ğına girip Hektor'u aldatır. Gece. yap ben ne dersem. i l galarını simgeler.): Gördü onu güzel topuklu Ino. Ne var ki kıskançlıktan gözü kararan tan­ rıça Hera Zeus'un oğlunu barındırdıkları için İno ile Athamas'a fena kızar ve ikisini de çıl­ dırtır. Patroklos'un yakılması. () Patroklos'un Ölüsüne Dü­ zenlenen Yarışmalar. seslendi. ne diye bunca belayı salar senin başına? Taş çatlasa yok edemez o seni. Al şu tanrısal yaşmağı vereyim sana. hiç benzemezsin akılsız bir adama: Hadi çıkar rubalarını sırtından. Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. uzağa. korkma. deniz tanrıları arasında sayılır oldu sonraları. İnakhos en geçerli efsanelere göre İo'nun babasıdır. Poseidon korkunç bir fırtına ile Odysseus'un salını pa­ ramparça edip kendisini azgın dalgalar içinde boğmak üzereyken. Leukothea çıkar yiğidin karşısına (Od. çıkıverdi sudan. Poseidon öfkelenip ırmağın ya­ tağını kurutmuş.

baştanrı da sevgilisini karısının öfkesinden korumak için onu beyaz bir inek haline dö­ nüştürür ve bu hayvanla hiçbir ilişkide bulun­ madığına Hera'ya yemin eder. niçin yalnızsın erkeklerin en y ü c e s i özlerken seni? Zeus yanıp tutuşuyor senin için. gitLerna'nın yeşil çayırlarına. Ka­ radeniz ve Ege kıyıları arasında böyle önem­ siz olaylarla nasıl bir ilişki kurulabileceğini açıklamaz. babası İnakhos sonradan adını alan ır­ mağın tanrısı ve Okeanos'un oğlu sayılır. bunun karşılığı da Paris'in Helena'yı kaçırması ve onun sonucunda Asya ile Avru­ pa'yı ilk büyük çatışmada karşı karşıya geti­ ren Troya savaşıdır. Palaimon da Portunus.): İstiyorsunuz madem. kızın güzelliğine vurulup ona yanaşır. Buna misilleme olarak da Yunanlılar Fenike'de T y r kralı Agenor'un ( k i Agenor İo'nun torunudur) kızı Europe'yi ka­ çırırlar. 1 . Hera bunu öğrenince büyük bir kıskançlığa kapılır.5 ) : Argos kralı İnakhos'un kızı İo deniz kıyısında oynar­ ken Fenike'li gemiciler tarafından kaçırılıp Mısır'a götürülmüş. limanlar tanrısıyla bir tutulmuştur. bu konu bir masal değil de. İo'yu alıp başına bin gözlü dev Argos'u bekçi olarak di­ ker. 640 vd. böy­ lece İo'nun da. atsineginden kurtu­ lamaz bir türlü. asıl kaynaklan Anadolu. Argos kralı İnakhos'un kızıdır (Tab. Io efsanesiyle Yunanistan yarımadası A k deniz uygarlığının birçok dinsel görüşlerini ve onlardan dogma efsaneleri kendine mal et­ m e . Melikertes). Bu gerçeği ilkçağın ilk tarihçisi Herodot da sezinlemiş olacak ki. İnek Geçididir) ve onun serüvenleri. Ah! Hep böylesi düşler gördüm geceleri.ve kendisini bir denizkızına. Fenike ya da Mısır'da bulunan bu olguları kendi toprakla­ rında merkezleme çabasının tipik bir örneğini vermektedir. Roma'da Leukothea. İo deli gibi kıtadan kıtaya koşar. . yani Asya ile Avrupa arasındaki savaşa hep kız kaçırma olaylarının sebep olduğunu. kalk. doysun seni görmeye Zeus'un gözü". Tanıca ineğin kendisine verilmesini şart koşar. 10). Fenike. bir de boğaza adı­ nı verdikten sonra. Zeus'un isteğine karşı koma sakın. tarihsel bir olaymış gibi başla­ maktadır. sığır otlaklarına. Bir denize. Günün birinde Zeus İo'yu görür. varlığıma yeni bir biçim verdiğimi Geceler gecesi yapayalnızken odamda şöyle sözler duyuyordum düşlerimde: "Ey mutlu genç kız. Yunan kaynaklarında İo efsanesi şöyle an­ latılır: İ o . Aiskhylos "Zincire Vurulmuş P r o metheus" targedyasında bu buluşmayı sahne­ ye koyar: Orada İo başına gelenleri şöyle an­ latır (Prom. bir boğa biçiminde tapınılan Apis tanrının adı Yunanca Epaphos'tur der ( I I . karnında Hellen'lerin baştanrısı Zeus'un tohumunu taşıya­ rak kıtadan kıtaya atlayan. Yalnız daha ileride Mısır'dan söz ederken. hayır diyemem: Açıkça anlatayım her şeyi size. Argonaut'lar seferini düzenleyip Kolkhis'li Medeia'yı kaçı­ rırlar. Akdeniz'in doğusuyla batısı arasındaki çatışmayı ele aldı­ ğı büyük eserine İo efsanesiyle. Ama Hera bir atsinegi musallat eder ineğe. Zeus bu kez de Hermes'i gönderir. oğlunu da Palaimon adıyla küçük bir tanrıya dönüştürürler. İnek biçimine girip. 153). Sisyphos'un düzenlediği İsthmos yarışmaları bu tanrı şerefine yapılırmış (Palaimos. ne tuhaftır ki sözünü ettiği kişi ve olayların efsanelik ol­ duğunu. Herodot bu yorumu Pers bilginlerinden aldığını söyler. onun dölüyle ilgili olarak sürdürülüp anlatılan efsane­ lerin hepsi böyle bir amaç güdülerek kurul­ muşa benzer. Aphrodite'nin gerdeğine girmek istiyor seninle. git ki Zeus görsün orada seni. Argos'u büyüleyerek öldürmesini sağlar. bu tutarsızlık üstünde hiç durmaz. geçtiği yerlere adı­ nı veren İo (İstanbul Boğazının adı Bosporos. gerçek olsalar da Mısır. tapınağı limana yakın bulunan Mater Matuta ile. oğlu Epaphos'un da Mısır'lı tanrıların Yunan karşılıkları olduğunu kabul eder. bununla da kalmazlar. bunun İo'nun ka­ çırılmasıyla başladığını yazar ( I . ve bir gün canımı dişime alıp söyledim babama ne düşler gördüğümü. kendisi de Argos şehrinin Hera tapınağında rahibedir. Herodot Perslerle Yunanlılar. Ama doğrusu anlatmaya utanıyorum da tanrısal bir kasırganın nasıl allak bullak edip ben zavallıyı. İ o . babanın koyun. Kafkas dağlarında bir ka­ yaya mıhlanmış olan Prometheus'un önün­ den geçer.

yarışmayı Herakles kazanınca. dışım. Biranda değişiverdi içim. Ege kıyılarına yerleşmiş. VI. Argos adında birini taktılar peşime. bense hep o belalı iğnenin zoruyla Bu topraktan o toprağa koştum durdum. Lerna'nın tatlı sularına doğru. Büyülü gömlek bedenini yakar ve yiğit kendi yaptırdığı o d u n yığınına çıkıp ö l ü n c e lole'yi oğlu Hyllos'a verir (Deianeira. kendisi de Eurystheus'u cezalandırdığı için. orada birçok şehirler kurmuş­ t u r . Herakles öldükten sonra oğullarının çabasını desteklemiş. Thebai'li M e n o i k o s ' u n kızı ve K r e o n ' u n kız kardeşidir. Yiğit de İole'yi elde e t m e k için O i khalia şehrini almak ve kızı kaçırmak z o r u n ­ da kalır. kra­ lın kızıyla evlenir ve İobates ö l ü n c e Lykia kra­ lı olur. T h e b a i kralı Laios'la evlenir ve Oidipus'u d o ğ u r u r . o sırada D e i a n e i r a ' d a n yeni bir gömlek is­ t e r . ne istemiyor diye. Lykia kralı. a m a H e r a ' n ı n bu düzeni de boşa çıka­ rıldıktan s o n r a İo Mısır'a d ö n e r ve o r a d a bir t a n r ı ç a gibi t a p ı m görür. t o ' n u n Mısır tanrıça­ sı îsis'e benzetilmiş efsanelik bir kişi olduğu besbellidir (îsis). Herakles). Proitos yiğidi H o m e r o s ' u n dediği gibi " ö l ü m işaretleriyle" (İl. İokaste o n u n l a evle­ nir ve ikisi erkek. o da yiğidin canına kıymak için o n a Khimaira'yı öldürmesini bu­ yurur (Bellerophontes). İ o l a o s . ikisi kız dört çocukları olur (Tab. benim için de kötü bir şeydi bu. dolaşıp dursun dünyanın dört bir yanma. Zeus'tu onu zorlayan. karmakarışık sözler ediyorlardı. Herakles kültünü Sardinya'ya sokmuş. Sonra da İobates'in yardımıyla d ö n e r adıyla anılan boylara Yunanistan'dan gelme . İokaste işlediği dogadışı suçu öğre­ n i n c e kendini asar (Laios. Laios'un öldürülmesin­ den sonra oğlu olduğunu bilmediği Oidipus T h e b a i t a h t ı n a çıkınca. İolaos amcası Herakles'in yanıbaşında yiğidin b ü t ü n işlerine katılmış ve ona yardım etmiştir. orada gene insan biçi­ m i n e girecek ve Z e u s ' u n oğlu E p a p h o s ' u d o ­ ğuracaktır (Epaphos). 169) İobates'e gönderir. D e s ­ t a n d a adı Epikaste olarak geçer. Akrisios ve Bellerop h o n t e s efsanelerinde rol o y n a r : Proitos ikiz kardeşi tarafından Argos'tan sürülünce. bu söz açıkça diyordu ki babama: At kızını evinden. Dodona'ya adam üstüne adam yolladı öğrenmek için tanrılar ne istiyor. H e r a k les'in ö l ü m ü n e sebep olan kadın (Eurytos. Herakles'in üvey kardeşi olan İphikles'in oğlu. İokaste. Tragedya yazarlarınca Oidipus'un h e m anası. tanrılara bir kurbanlık gibi. attı evinden dışarı Kendi için de. Hyllos). sayısız gözlerini dikerek üstüme. gitsin. Yiğit İobates'in o n a yüklediği b ü t ü n işleri başardıktan s o n r a . ama ne yapsın. birden şu boynuzlar çıktı başımdan. İokaste. Kerkhne'nin. Zeus o n u öldük­ t e n sonra tanrılar arasına alıp. Toprağın oğlu asık suratlı çoban adım adım izliyordu beni. İon. Ama gönderdiği adamlar dönünce karışık. yurdundan dışarı. İole. Beklenmedik biranda can verdi bu çoban. Karısı Anteia Bellerop h o n t e s ' e iftira e d i n c e .O zaman babam Pytho'ya. efsaneye göre de Yunanistan'dan ayrılıp Sardinya ada­ sına yerleşmiş. İole ile evlenmek hazırlıklarına giri­ şir. 19). Lykia'da İobates'in yanına sığınır ve bir süre son­ ra kralın kızı Anteia (ya da S t h e n e b o i a ) ile ev­ lenir. Apollon'dan gelen bu sözleri düyunca babam. Zeus'un sevgisini kazanmış. Akdenizin güney ve doğu kıyılarına yayılan iki dallı bir kral soyu­ n u n atası olacaktır. lole'yi yiğide vermek is­ tememiştir: Herakles'in çılgınlığa kapılıp İole' den doğacak çocukları ö l d ü r m e s i n d e n korku­ yordu. kovdu beni. Bu. Oikhalia kralı Eurytos'un kızı. Oidipus). dölleri soylarının kaynağı olan Yunanistan'a döneceklerdir (Aigyptos. Danaos). yoksa Zeus yıldırımlarıyla çarpıp yok edecek senin soyunu. h e m karısı olan kadının a d ı . İ o ' n u n başına Tiryns'te kral olur. Eurytos kızını ok a t m a d a birinci gelecek olana vereceğini söylemiş. İ o ' n u n kişiliğine ve efsanesine d a h a bir kut­ sallık veren bu öyküden sonra P r o m e t h e u s İo'ya kaderin kendisine neler hazırladığını bil­ dirir: Mısır'a varacak. Sonunda günün birinde anlaşılır bir söz geldi tnakhos'a. iaones bir dert d a h a gelir: Kuret'ler E p a p h o s ' u kaçı­ rırlar. İ o b a t e s . Bir efsaneye göre. ton. H e b e eliyle gençleştirmiştir.

Bu süreç üstüne efsane yazarlarından hemen de hiçbir bilgi edinilmez. 15). o zamanlan bu böl­ gede Aigialeos'un Pelasg soyları otururlardı. ya da İonyalılar denilen soya ata olmuştur. Ksuthos oğlu İon'dan sonra da onlara İones dendi". tanrı buyruğuna uya­ rak genci alırlar. kadın İon'u doğurduktan sonra bebeği bir sepet içine koyup kayalık bir yere bırakır. tarihçilerse çeşitli amaçlarla çeşitli biçimlerde anlatırlar İon efsanesini. Akhaia adını verir. kendi oğulları olarak büyü­ türler. Elektra. Homeros destanla­ rında fphigeneia'dan pek söz edilmez. bölge­ yi siyasal ve sosyal alanda düzene koyar ve soyunun denizaşırı göçlere katılmasını sağlar. Bunun bir süresi savaşa katılacak çeşitli filoların Aulis'te toplanmasıyla geçmiştir. Tesalya'dan gelen Akhaios'un saldırısına uğrar. Apollon tapma­ ğına başvurup bunun nedenini sorarlar. üstelik burada tanrı Apollon'a bağlamaktır. yani Danaos'la Ksuthos Peloponez'e gelmeden önce. Apol- lon'un oğlu olarak gösterilir. iki oğlundan biri Akhâios Tesalya'ya döner. Apollon onu tanrı Hermes'e verip Delphoi'ye gönderir. Ksuthos'la Kreusa evlendikten son­ ra bir türlü çocukları olmaz. V I I . öteki İon Aigialeas ülkesine saldırmaya hazırlanır ki. Soyu bir süre Aigialeos bölgesinde kal­ dıktan sonra. Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı. en ufak bir hava estiği yok. Herodotos şöyle der (Tar. öbür oğlu İon da Attika'ya kral seçilir. o da Attika'da Atina iline yerleşir. Hellen'lerin söylediğine gö­ re Pelasgoi Aigialees adını taşırlardı. o sı­ rada Kreusa İon'u görür. Bizim burada anlatacağımız efsanesi doğrudan Euripides'in iki tragedyasının özeti olacaktır. Orada tapınak rahibesi çocuğu büyütür. Homeros destanlarında Agamemnon'un kızı İphigeneia'ya verilen ad (1phigeneia). oğullarından Akhaios Peloponez'de Akhaia bölgesini kurar. 20). Bunun nedeni ordunun bilici­ si Kalkhas'a sorulunca. Atina krallığına getirirler. Bunun tam tersi­ ne tragedya yazarları ve özellikle Euripides. Aulis Euboia yarım­ adasının karşısında bir limandır. Efsane şöyledir: Ksuthos'u iki kardeşi D o ros'la Aiolos Tesalya'dan kovarlar. ne Tauris'teki serüvenine dokunur. Homeros ne Aulis'teki. Orestes ve Khrysothemis'in kardeşi (Tab. Pausanias'ın anlattığı bu efsane belli ki Akhaia bölgesinin. önce tanımak iste­ mez. Selinos ölünce. kral Selinos kızı H e like'yi ona verip kendisine halef seçer. Ne var ki ortalık sütliman. Strabon'un anlatımı ise başkadır: Ksuthos Erekhteus'un kızıyla ev­ lendikten sonra Attika'da dört kentler antlaş­ masını kurar (Tetrapolis). efsanesi Troya savaşıyla doğrudan doğruya ilgili oldu­ ğu halde. sonra kabul eder. Soy ağacından görüldüğü gibi (Tab. orada Atina kralı Erekhtheus'un kızı Kreusa ile evlenir (Erekhteus).bir kurucu ata bulmak amacıyla. ("İphigeneia Aulis'te" ve "İphigeneia Tauris'te" adlı iki tragedyası vardır) İphigeneia ti­ pine büyük bir ün kazandırmış ve Troya sava­ şıyla doğrudan doğruya ilişkili tek kişi olarak İphigeneia batı yazınını da etkilemiş. Akha'Iar orada toplandıktan sonra gemilerin yola çık­ ması için uygun bir rüzgâr esmesini beklemiş­ lerdir. Dor ve Aiol soylarının doğrudan doğruya isim babaları. Ksuthos ölür. verdiği cevap Aga- . 94): "İonyalılar Peloponez'de bugünkü Akhaia'da oturdukları sü­ rece. O sırada Atina'lılar Eleusis'e karşı savaşta kendilerine yardım et­ mesi için İon'u çağrırlar ve İon Attika'da ölür. Tragedya şairlerinden Euripides'in "İon" adlı oyununda İon Ksuthos'un değil. Doros ve Aiolos. Bunun da amacı İonya'lıların kaynağını Atina'ya. İphianassa. İon Helike adlı bir kent kurar ve halkına İones adını verir. İones ve Akhaioi adlarını taşıyan boyların kaynağını açıklamak amacıyla kurulmuştur. Bu oyun Euripides'in mutlu bir sonuca bağlanan traged­ yalarından biridir ve böyle olduğu için de pek tragedya sayılmaz. Ksuthos ise oğlu İon aracılığıyla İon'lar. sonradan Akhaia de­ nilecek bölgeye yerleşir. Tanrı Kreusa'yı Atina akropolünün bir mağarasında gebe bı­ rakır. Akha ordusunun Troya'ya varmak için on yıllık bir zaman yitirdiği anlatılır. Hellen'lerin büyük atası olarak gösterilen Hellen'in üç oğlu vardır: Ksuthos. efsanesi Ati­ na'da uydurulduğu besbelli olan bir kişidir. Doros'la Aiolos. adı İphianassa olarak birkaç kez geçer. İphigeneia. kral ölünce Attika'dan sürülür ve Peleponez'in kuzey kıyısına. Akhaios bölgeyi alır. Racine ve Goethe'ye konu olmuştur.

günün birinde bir kız ona tutul­ muş. Klytaimestra). . böylece evlenmesini sağlamış (Galateia). filo Troya'ya gitmek üzere yola çıkar. karısına kız doğurursa kendi­ sine göstermemesini. Agamemnon'a karşı dinmez bir hınç yerleşir yüreğinde. İphigeneia yabancıları tanır ve onları kurban et­ mek şöyle dursun. hemen dağa bırakması­ nı buyurmuş. 290. bunlar İphigeneia'nın kardeşi Orestes'le arkadaşı Pylades'tir. İphis'in anası ne yapacağını şaşırmış ve tanrıça İsis'e yalvarıp yardım dilemiş. kızını bekleyen kaderi ve Aulis'e aldatılarak getirildiğini anlayınca. ama önder­ lerin ve özellikle Menelaos'la Odysseus'un ıs­ rarları üzerine umumun çıkarını kendi çıka­ rından üstün tutmaya yana yakıla karar verir. Troya dönüşü Agamemnon'u öldürmesi­ ne de bu kin sebep olacaktır. İphikles çığlığı basar. iphikles Amphitryon'la Alkme ne'nin oğlu. söylentiye göre. Pero). Tanrıça da İphis'e acımış. Onunla Orkhomenos'a karşı savaşır ve kral Kreon ödül olarak her iki kardeşe kız­ larından birini verir. yiğidin bazı işlerine katılır. İphiklos. 296) zengin bir sürünün sahibi ve Neleus'la Pero efsaneleriyle ilgili olarak adı geçer (Neleus. kurban bıçağının altına bir geyik koyar. Öyle olmuş. Bkz. (1) Erkek adı olarak: Thebai'ye karşı Yediler seferine katılan bir yiğit ve Kıbrıs'lı Anakserete efsanesinde adı geçen bir kişi (Anakserete). ta­ pınakta bir çeşit kurban kesmektir: Gemileri batıp Kırım'a çıkan yabancıları hep İphigeneia kurban eder Artemis'e. Ama Herakles tanrı Zeus'un tohumundan. İphigeneia'yı alıp gelmesini buyurur. Yıllardan beri yerine getirdiği ödev. Tanrıça an­ cak Agamemnon kızı İphigeneia'yı kendisine kurban verirse. İphikles. Orestes kız karılı-sini arkadaşı Pylades'e verir. Kraliçe bunu hiç unutma­ yacak ve kocasını Aigisthos'la aldatmasına da. ak­ rabaları olan bilici Melampus'a nedenini sor­ muş.memnon'u çileden çıkarır: Artemis tanrıça krallar kralı Agamemnon'a karşı kin ve öfke beslemektedir. babası. XI. İphikles de Amphitryon'un tohumundan meydana gelmiştir (Tab. İphis böylece büyüyüp güzel bir deli­ kanlı olmuş. öfkesinden vazgeçecek ve f i lonun yola çıkmasını sağlayacaktır. çocuğunu erkek olarak tanıtmış kocasına. Herakles'in ikiz kardeşidir. Başına tuhaf bir serüven geldiği anlatılır: Genç yaşta iktidarsızlığa uğramış. bu yüzden de yellerin esmesini önlemektedir. Tauris. 13). güya kı­ zı Akhilleus'a nişanlayacaktır.ık. Teselya kralı Phylakos'un oğlu.onlarla birlik olur. avlanırken kendisine adanmış kutsal bir geyiği öldürdü diye. tphiklos'un. köpürür. İphigeneia. İki kardeş arasındaki fark hemen beşikte yattıkları ilk günlerinden bel­ li olur: Hera'nın gönderdiği yılanı görünce. bıçağın pasından yapılan iksirle İphiklos iyileşmiş ve Podarkes adında bir oğlu ol­ muş. İphigeneia'nm Aulis'teki serüveni de burada bi­ ter. Günün birinde ta­ pmağa iki yabancı gelir. İphis. Bu haber Agamemnon'un tepesine balyoz gibi iner. Melampus da İphiklos'u iyi etmek için bir meşe ağacının kabuğu altında saklanan bir bıçağı bulmak gerektiğini bildirmiş. hem erkek. bıçak tam boğazına saplanacağı anda. B u nun üzerine rüzgârlar hemen esmeye başlar. iki genci nişanlamışlar. Agamemn o n karısı Klytaimestra'ya haber gönderir. yani bugünkü Kırım yarımadasında İphigeneia Tauris'li Artemis tapınağında rahi­ bedir. Aloeusoğulları.. hem de kız adı olan İphis adını koymuş. Odysseia'da (Od. İphikles. İphigeneia kur­ ban edilmek üzere sunağa çıkar. Ama Herakles ansızın çılgınlığa kapılınca İphikles'in iki oğlunu ve kendi çocuklarını da öldürür (Herakles). amaçları Tauris'teki Artemis heykelini alıp Yunanistan'a getirmektir. hayatta kalmayı Herakles'e borçludur. Önce böyle bir işe hiç yanaşmaz. İphimedeia. unu bir erkek yapmış. saf ve sevimli bir genç kız tipidir (Agamennon. yumıis. Artemis kıza acır ve onu havalara kaldırıp. Kadın da kız doğurduğu halde. Kralın ailesi Mykene'de kalmıştır. bu görevi onlara Delphoi'deki Apollon kâhini vermiştir. k ı z kardeşi Elektra'nın tam karşıtı sessiz. heykeli Bİarak Yunanistan'a kaçarlar. ( 2 ) K ı z adı olarak: Girit'li bir masal kahra­ manıdır: İphis'in babası ille de bir erkek ço­ cuk istiyormuş. Klytaimestra sevine sevine gelir.

ölçülü. Olympos tanrı­ ları İris'i de Hermes gibi ulak ve özellikle in­ sanlara haber salmak için kullanırlar. Çünkü yapa­ mayacağın işlere kalkışmak akıl kârı değil­ dir. İphitos Argonaut'lar seferine de çıkmış. bize yakışan. Odysseus'la iphitos konukluk ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı­ dır. Oidipus'la îokaste'nin kızı. geniş omuz­ ları ve güçlü kollan ortaya çıkınca. birbirlerinin eliyle nasıl yürekler acısı bir ölüme kavuştu­ lar. anası ve karısı . hatta daha beterlerine tahammül etme­ miz lâzımdır. İros Odysseia'da sözü geçen İthakeli bir dilencidir. İsmene. İsa'dan sonraki yüzyıllarda Yunan-Roma dünyasına girmiş ve kişiliğinde birçok dişi tanrıları toplayarak bir süre tek tanrıça olarak tapım görmüştür. kadın olduğu­ muz ve erkeklere karşı mücadele için yaratıl­ madığımızı düşünmektir. başımızdakitere boyun eğeceğim. tanrı Zeus ve özellikle Hera'nın hizmetindedir. İris baba tarafından P o n tos'a. Talipler arasında da bir kahkahadır ko­ par (Od. Antigon e . Hem sonra böyle bir hükümdarın tebaası olduğumuz için bun­ lara. Odysseia destanına göre. na­ sıl kendi ayıplarını kendi ortaya dökerek ken­ di elleriyle kendi gözlerini çıkardı. haddini bilir.). Bunun için. t o p ­ rak ürünleri. (1) Phokis bölgesinden gelen as­ kerlerin başında Troya savaşma katılan yiğit. Gökkuşağını simgeler. Antigone'nin tam karşıtı. Herakles efsanesinde rol oynar. H a r p ya'ların kız kardeşi. bulur ve oğluna öcünü aldırtır (Oslris). İsis'e özellikle Anadolu'da tapınıldı^ Efes ve Bergama'da adını taşıyan tapınakların kalıntılarından da anlaşılmakta­ dır. güneşte gökkuşağının renklerini yansıtan ince bir tülle örtülüdür. tıpkı Ana Tanrıça tipini simgeleyen Artemis-Hekate ya da Kybele gibi. İros'u bir titremedir alır. ana tarafından da Okeanos'a bağlıdır (Tab.. kaçmaya çalışır. Bak. ama talipler yakasını bırakmaz. İris. Şimdi biz ikimiz kaldık. Aslında bir Mısır tanrıçası olan İsis. "yel gibi uçan" diye vasıflandırılan İris Homeros destanlarında önemli bir rol oynar. güneş t a n n H o rus'un anasıdır. ya da Demeter-Kore efsaneleri arasında benzerlik olduğu gibi.. eğer kanuna aykırı hareket edip hükümdarın hükmüne ve kudretine karşı gelirsek ne korkunç bir ölüm­ le öleceğiz. böylece zamanla İsis YunanRoma pantheon'unda çok önemli bir yer al­ mıştır. gökkuşağı da denizden çıkarak gökle yeryüzü arasındaki ilişkiyi kurar göründüğü için. . Odysseus dilenci kılığında İthake'ye gelip taliplerin şölenine karışınca. Kanatlı­ dır. Hayır. Penelope'nin taliplerini öldürmeye yara­ yacak kocaman yayı Odysseus'a iphitos ver­ miştir (Od. Devlete karşı koymak elimden gelmez. Bu efsane ile Yunan mythos'unda mevsimleri simgeleyen Adonis-Attis. Yunanistan'ın İskender'den sonra. düşün bir kere. eğ­ lence ve maskaralığa düşkün talipleri iki di­ lenciyi birbirleriyle dövüştürmeye girişirler. toprak. İris. 13 vd. çekingen bir genç kızdır. Roma'nın da Augustus zamanında Mısır'a açılması. 6). Typhon) Osiris'i öldürünce İsis kocasını ara­ maya çıkar. 1-107). aynı günde. Odysseus da bir yumruguyla kemiklerini kırıp onu dışarıya sürükler atar. ayrıca büyü yoluyla doğa güçlerini yöneten bir tan­ rıça oluvermiştir. İros. XXI. Ba­ bası Eurytos gibi İphitos da usta bir okçudur.İphitos. "Ayağı tez". (2) Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. İsmen e . Eteokles ve Polyneikes'in kardeşi. Thaumas'la Elektra'nın kızı. X V I I I . Odysseus soyunup iri bacakları.kendini asarak günahkâr hayatına nasıl bir son verdi ve kar­ deşlerimizin ikisi de.ikisi de aynı şahıstı . İsmene şöyle konuşur: "Ah kardeşim. deniz ve yeraltı ülkesine ege­ men olup yaşamla ölümü elinde tutan. Karanlıklar tanrısı Set (Yun." (Antigone). başında ay taşıyan bir inek biçi­ minde imgelenen İsis'le İo arasında da bir iliş­ ki kurulmuş. İole'nin kardeşi. puta taparlıgm son demlerinde tek tanrıya ve özellikle tek bir ana ve bereket tan­ rıçasına mistik bir eğilimin baş göstermesiyle İsis. Mısır efsanesine göre İsis kral tanrı Osiris'in kız kardeşi ve karısı. Kendisine verilen buyruğu harfi harfine tek­ rar etmek İris'in özelliklerlndendir. zalim talih babamızı nasıl zillet içinde elimizden aldı. İsis. Sophokles'in "Antigone" adlı tragedyasında Antigone ile İsmene arasındaki diyalogda. toprak altında ya­ tanlara yalvaracağım ve zor karşısında böyle yaptığım için beni affetmelerini dileyerek.

Hera ile bir tutulan Romalı tanrıça. İupiter Capitolinus'a dikilen tapınağa sonradan İuno ve Minerva da alınmış. Roma dininde her erkeğin "genius"u (Geni us) olduğu gibi. İtalya'ya adını veren kurucu kahra­ man. Zeus soyundandır. İulus adının kaynağı şöyle açıklanır: Aeneas ortadan kaybolup Latium bölgesinde savaş patlayınca. Tonitrualis (gök gürleten). Ro­ ma kalesinde İuno Moneta'ya ayrılmış olamy di (Moneta uyaran. Oradan da İulus çıkmış olsa gerek. yıldırım ve şimşek gibi doğal güçleri simgeleyen tanrıdır. iki kardeşiyle birlikte Korfu adasından İthaka'ya göçer ve . Aslında luno ayın değişimlerini simgeleyen lbir tanrıçadır ve luppiter. eltisi Niobe'nin oğlunu öldürmek isterken kendi çocuğu İtylos'u öldürür ve öm­ rü boyunca dövündükten sonra bülbül haline getirilip gene İtylos diye ağlar (Aedon). İtys. en büyük tanrısıdır. yani "Küçükk İuppiter" olmuş. Mnerva üçlü­ sü içinde Quirinalis sonra Capitolium tepelerinde tapınağı olmuştur. 390 yılında Roma bir gece Galya'lıların saldı nsına uğrayınca. çünkü giyside herhangi bir düğüm gebe kadının kurtuluşunu önleyebilir inancı vardır. kadınlar arasında da meşru yoldan evlenmiş olanların tanrıçasıdır. bu tapınağın kutsal kazları ötüşleriyle halkı uyandırmışlar ve şehrin kur­ tulmasını sağlamışlardır.güneye Ausonia denirdi bütün yarımadaya yayılmış. Doğanın büyük yöneticisi sayılan bu tanrıya Roma'nın kutsal tepesi Capitolium'da tapınılırdı. Aeneas'ın oğlu Ascanius'un (Yun. İulus Caesar'ın ve onun evlatlığına girdiği için imparator Augustus'un da üye bulundukları ünlü İulii soyunun atası sayılır. hava. Trakya kralı Tereus'tur.adada İthaka şehrini kurar. Adı Zeus baba. halkını öyle uyuygar bir hale getirmiş ki. Ödül olarak kendisine İobum (ya da lolum) adı verilmiş ki. Askanıos) italya'ya geldikten sonra aldığı ad. Roma'da İuno genellikle kadınların konıyu cusudur. hak ve barışsever bir kralmış. Ithakos. İupiter (yahut İuppiter). O. İuno Lucina'ya sunu ya­ pılırken herkesin kemer ya da kuşağını çöz­ mesi gerekirdi. Italos'un asıl kaynağı üstüne mythos yazarları arasında ayrılık vardır. tanrıçalara da bakardı. Yunan dininin etkisiyle sonradan Zeus'la bir tutulmuştur. her kadının da "İuno"su var­ dı. Çok iyi. Itylos. luno. Aedon'la Thebai'li Zethos'un oğlu­ dur. Kentin başlıca çeşmesinin kuruluşu da ona atfedilir. önce yalnız kuzeye verilen ltalia adı . Aynı tepede iupiter Optimus MaxlııHIS (en İ y i . böyle­ ce Capltolium üçlüsü adıyla bu tanrılara tapınılmıştır. Itys. Aynı efsanenin Attika'da ve özellikle tragedya yazarlarınca anlatılışında adı geçen çocuk. en büyük iupiter) Roma devleti nin koruyucusu ve y ö n e t i c i s i olarak tapım gö- . Prokne'nin oğludur. hatırlatan demektir). Tonans. bu da Iuppiter'in bir küçülmesi olsa gerek. babası da Thebai efsanesinde olduğu gibi Zethos değil. Fulminator (şimşek çakan). İthaka adasına adını veren kurucu kahraman. Aedon. luno. Ascanius Troya'dan gelme asker­ lerle Latium'dan devşirme ordunun başına geçmiş ve Rutul'larla Etrüsk'lere başarıyla karşı koymuştur. Atina kralı Pandion'un kızı Prokne ile evlenir (Aedon). Roma di ninde İupiter gök. İono'nun daha başka tapınakları da vardır: En önemlisi. Bu koruyucu İuno yalnız ölümlülere degil. Mart ayının ilk günü kutlanan Matronalia bayramında "matrones" yani evli barklı. çocuklu kadınlar hem İuno'nun oğlu tanrı Mars'ı.Italos. gün ışığı. hem de Sa­ bin kadınlarının kaçırılmasından sonra Ro­ malılarla Sabin'ler arasındaki barışın kurul masını anarlardı. baba tanrı ya da gök tanrı anlamına gelen D l es-piter (yani Zeus pater)den türemiş olan İupiter aslında Roma pantheon'unun en eski. Tanrıçanın "luno So roria" ( k ı z kardeşi koruyan İuno) olarak H o ratius efsanesinde de rolü vardır (Horatius). İuno'ya daha başka sıfatlarla da tapındırdı: İuno Lucina doğuma bakmakta ve doğumu kolaylaştırmaktadır. Yunanistan'ın batısındaki adalardan. Pulvius (yağmur yağdıran) sıfatlarıyla anılır. Thebai'de anlatılan bülbül efsanesin­ de llylos. Sicilya'dan. daha başta yarlerden geldiği ileri sürülür. bu yüzden de Fulgurator. Iulus. I. İulus R o ma'nın metropolü olan Alba Longa şehrini kurmuştur.

öldürülen düşmanların soykaları bu İupiter'e adanır. İuventus. Konsullar göreve başlamadan gelip ona yakarmak zorundalardı. Bu siyasal niteliğini İupiter Roma devletinin son demlerine dek koruyabilmiştir. kimi İupiter'in sıfatlarını kendi adı­ na taktırırdı. Roma İmparatorlumu çağında imparatorlar baştanrı İupiter'le ilişki kurmaya ve doğrudan doğruya İupiter Optimus Maximus'un kıla­ vuzlumu ve koruyuculuğu altında olduklarını belirtmeye çalışırlardı. İuno ve Athena üçlüsüne ayrılmış tapınağın içinde ve özellikle Athena'nın "cella"sında bir sunağın ayrılmış olması bu tanrıçanın eskiliği­ ne delildir. Ovidius Lara ve Lares tanrılardan söz ederken İupiter'in İuturna'ya olan aşkını. Roma'nın en eski çağlarında Yunan tanrıçası Hebe ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde. İustitia Altın Çağda insanlar arasında bulunurken (Soylar Efsanesi). düşmanı durdurursa olduğu yerde bir tapınak kurmaya yemin etmiş. nympha'nın bin bir bi­ çime girerek tanrıdan kaçtığını anlatır (Lara). sonra­ dan bu iki tanrıça benzeşmişlerdir. Kültü Latium bölgesinden Roma'ya sonradan getirilmiş ve Forum'da bulunan bir suya "İuturna Havuzu" adı verilmiştir. İuturna. ayrıca Stator unvanıyla İupiter'in düşmana karşı koyduğu. /. Roma İmparatorluğu zamanında İuventus tanrıçanın koruyuculuğu altında bir çeşit gençlik dernekleri kurulmuş. K i m i Jüpiter'i düşünde görüp ondan doğrudan doğruya esinlendiğini ileri sürer. Yunan tanrıları arasında Themis'e değil de. İustitia. İmparatorluk dönemi şairleri İuturna'yı Aeneas'ın düşmanı Turnus'un kız kardeşi sayar­ lar ve Turnus'la birlikte savaşa katıldığını söy­ lerler. Gençliği simgeleyen tanrıça. Tan­ rı da Sabin'leri püskürterek Forum'da Palatinus tepesinin dibinde İupiter Stator'a adan­ mış tapınağa kavuşmuş. Roma'ya sal­ dırıların her türlüsünü durdurduğu sanılırdı. İupiter Roma'nın dış ilişkilerini ve uluslararası antlaşmalarını koruyan bir tanrı sayılırdı. F e retrius adıyla Roma'nın savaş alanında da baştanrı sayılırdı: Düşmandan alınan bütün silahlar. Bu pınarın şifalı niteliği olduğu gibi İuturna da iyileştirici bir tanrıça sayılırdı. Ama tuventus'un asıl görevi genç delikanlılar çocuk elbisesini bırakıp "toga virilis" yani yetişkin erkek toga'sını giydikleri zaman onları koru­ maktır. bir ara Sabin'ler ağır basmış ve şehri almak üzereymişler ki. Tanrılar arasında tam bir otorite kurduğu gibi. böylece İupiter'in devlet tanrısı olarak egemenliğini kabul ettirmekti. insanların gitgide daha çok suç iş­ lemesi onun artık yeryüzünde tutunamamasına yol açmıştır. İupiter'in sevdiği bu su perisine tanrı ölümsüzlük bağışlamış ve Latium 'daki bütün suların koruyuculuğunu vermiş. Flamen dialis adıyla görevlendiri­ len başrahibi İuno'nun başrahibesiyle evlene­ rek tanrılar arasındaki kutsal birliği yansıtm'akla yükümlüydü./i . Bir efsaneye göre de İuturna tanrı İanus'un eşi ve pınarlar tanrısı Fontus'un anası olarak gösterilir (lanus. sulak bir bölgede bulunan tapmağı Augustus zamanında buraları kurutulunca kal­ dırılmıştır. daha çok Dike'ye benzemektedir. İuventus'a Capitolium'da İupiter. devlet otoritesini ve disiplinini simgelerdi. Romulus kılıcını kaldırarak Forum'da İupiter'e ant içmiş. Mars Meyda­ nında. Eski adı Diuturna (diuturna sürekli.rürdü. Durduran anlamına gelen Stator sıfatının kaynağı şöyle açıklanırdı: Roma'lılaria Sabin' ler arasındaki savaşta Roma'lılar Sabin'lerin karılarını kaçırdıktan sonra. zafer kazanan başkomutanlar zafer çelenklerini ve ilk kur­ banlarını (ki bunlar beyaz boğalardı) ona adarlardı. Jüpiter'in siyasal rolü bununla bitmez. Göğe çıkmış ve burçlar ara­ sında Bakire burcu olmuştur. bunlarla imparatorluk politikasının yayılmasına ve gençlerin askerlik öncesi bir eğitim görmele­ rine çalışılmıştır. Roma'da adaletin simgesi. ölümsüz demek) olan İuturna bir su nympha' siydi. Taşra kentlerinde ve ele geçiri­ len yabana ülkelerde Romalıların ilk işi Roma'da Capitolium tepesindeki üçlü tapınağın bir tıpkısını kurmak. Fontus).

Roma çağında lupiter. sonunda Boiotia böl­ gesinde bir yere çöküp y. Ares Pınarı adlı çeşmenin önünde bir ejderi tepeler. Neleus da dolaşa dolaşa Miletos bölgesi­ ne gelmiş. Delphoi kehanetine ne yapacağını sormaya gider. O sırada tanrıça Athena ona görünür ve ejderin dişle rini toprağa ekmesini söyler. Bunların en önemlisi Kharit tanrıçaların dokuduğu bir ti bise ve demirci tanrı Hephaistos'un yaptığı bir altın kolyedir. Adları efsanelere pek karışmayan Kabir'lerin Bergama akropolünde Zeus'un doğuşuna tanıklık ettikleri. Europe kaçırılın­ ca. Kadmos bu ineğin peşine ta­ kılır. gider. bir şehir kurması gerektiğini söyler.ıl. . Zeus Ares'le Aphrodite'nin kızı Harmonia'yı Kadmos'a eş olarak verir ve düğünleri parlak bir törenle kutlanır. Kabeiroi diye anılan tanrısal var­ lıklar. Doğar donmaz birbirleriyle kavgaya tutu­ şurlar. Karşısına çıkacak bir ineğin ardına ta­ kılacak ve inek nereye çökerse orada şehir kuracaktır. yalnız beşi sag kalır. sonra da Thebai hanedanının başına gelecek birçok belaları doğurmuştur. Musalara ve Demeter. Neleus Miletos'ta kral olmuş. ineği Athe- na'ya kurban etmek ister. Kakasbos. Neleus Atina'dan göçmeden. bunlar da Kadmos'a şehri kurmak için yardım ederler. Kaeira. Thebai şehrinin kurucusu Kadmos. Lykia ve Pisidia bölgelerinde at üstünde ayakta durur gösterilen bir tanrı figü­ rü. bunun İ ç i n de arka­ daşlarını su almaya gönderir. 10). Söylentiye göre bu gerdanliği Kadmos'a Zeus kendisi vermiş. özellikle tragedyaya konu olmuş birçok kahramanın atası olarak görülür. H a des gibi tanrılara Kabir adının sıfat olarak ta­ kılması dikkati çeker. Agenor oğullarını kızı aramaya gönderir (Agenor). orada bir mühür izini almak için yolda rastladığı Kaeira adında bir kızdan ça­ mur istemiş. Anasını da birlikte götüren Kadmos bu aramanın boş olduğunu anlar ve bir süre Trakya'da kaldıktan sonra. Kaynaklan ve gerçek nitelikleri belli ol­ mayan Kabir'lerin adı Dardanos efsanesinde geçer: Semendirek adasında gizlemleri bulu­ nan bu cinleri Troya yöresine Dardanos ge­ tirmiş (Dardanos). ayrıca da dolayların­ da üç şehir kurmuş (Neleus 2). T a n n sözcüsü Eupore'nin izi­ ni aramaktansa. Europe. Hepsi dev gibi yabani adamlar­ dır. Burdur'un Tefenni İlçesinde bu tanrı ka yalara oyulmuş olarak görülmektedir. biraz gittikten sonra bir inek sürüsüne rastlar. Bütün bu belgelerden Korybantlar ve Kuretalar gibi Ana Tanrıça tapımıyla ilgili oldukları anlaşıl­ maktadır (Kybele). sonra gelir Thebai'ye kral olur. Mitograflara göre babala­ rı. Kadmos seçi­ len yerin bıır. Kadmos. Kodros'un oğlu Neleus efsanesinde rol oynayan Milet'li bir çömlekçi kız. sayılan da üç­ tür. birine gö re de Europe kardeşine hediye etmişti. Kadmos yola çıkar. Ne var ki Kadmos Ares'in kutsal ejderini öldür­ müş olma suçunun cezasını çekmelidir: Yedi yıl boyunca tanrıya köle olarak hizmet etmek zorunda kalır. nereye yerleşmesi ge­ rektiğini tanrı sözcüsüne sormuş. Alkmaion). Persephone. Bkz. aldığı ce­ vapta yeni yurdunun bir genç kızın elinden suyla toprak alacağı yerde bulunduğu söylen­ miş.ısı okluğunu anlar. ya da ataları Hephaistos. Phoiniks ve Kiliks'in kardeşidir. kız da toprağa su karıştırarak bunu yapınca tanrı sözü yerine gelmiş. Harmonia'ya veri­ len düğün hediyeleri dillere destan olmuş.ır. ki­ şiliği bölgenin yerli tipleriyle kaynaşmıştır. Başta Athena olmak üzere tannlar onu ko­ rur. Eriphyle. inek gider. Kadmos bunu yapınca topraktan birdenbire silahlı adamlar çıkıverir: Bunlara Spartoi.K Kabir'ler. Efsanesi bütün Akdeniz bölgesine. İo soyundandır (Tab. ineğin biri her iki böğründe ayı simgeleyen iki beyaz kü­ re taşımaktadır. sonra da Rhea'nın alayında bulunan cinlere karıştıklan söylenir. Kadmos. yani ekilmiş adam­ lar adı verilir. Kader. Moira. Amphiaraos. Agenor'la Telephassa'nın oğlu­ dur. Anadolu ve Afrika'ya yayılmış. Kadmos tepesi adını alan Thebai kalesine tanrılar armağan larıyla birlikte gelmişlerdir. luno ve Minerva üçlüğüne de Kabir denmek­ tedir. Her iki armağanın da sonraki efsanelerde sözü geçer (Harmonia. anası da ölünce. Thebai efsanelerinin başında.

kâ­ hin de bunu biliyordu: Kendisinden daha usta bir biliciyle karşılaştığı gün Kalkhas'ın ömrü sona erecek diye bir tanrı sözü varmış. îlyada.): Kalkhas. Kalamos. Mopsos hepsini bilmiş. Homeros onu Ilyada'da şöyle tanıtır (İl. nedenini bildirmiş ve Apollon rahibi Khryses'e kızı Khryseis'in geri verilme-] si gerektiğini bildirerek. Akha ordusunun Aulis'ten ilk yo­ la çıkışında Kalkhas sunak sütünde bir yılanın bir kuşu yediğini görünce. ırmak tanrı Maiandros'un (Büyük Menderes) oğluymuş.Kalais. Argonaut'lar efsanesinde rol oynayan Kalais'le Zetes. ama savaşta yi­ ğidin öleceğini bildirmiş de bunun üzerine Akhilleus'un anası Thetis onu kız kılığına so­ karak Skyros kralının kızları arasına saklamış (Akhilleus). Hesiodos Theogonia'nın başında Musa'lara seslenip.ı çıkınca. geçmekte olanı. Troya savaşında ordular anısında vcl). Kalamos buna o kadar üzülmüş ki kuruya kuruya bir kamış haline gelivermiş. sözüne uyulursa. birinci bö­ lüm). sonra da Kalkhas'ın yönetmediği bir tek olay yoktur. Kalkhas. özel­ likle Troya destanlarında adı geçen en ünlü kâhinlerdendir. kral Phineus'u Harpyalardan kurtarmışlar (Argonaut'lar). geçmişi. D ö ­ nüş efsanelerinde de Kalkhas'ın rolü büyük­ tür: Tanrıça Athena'nın Aias'a yapılan hak sizlik yüzünden Akha'lara kızdığını. ama iskenderiye şiirinde Kalliope lirik şiirin esin perisi sayılır. bu hünerle geldiydi ta llyon'a Akha'lann gemileri. İkinci Aulis durağında fphigeneia'nın kurban edilmesini salık vermiş (Iphlgeneia). Kalliope. Thestor'un oğlu. Rüzgâr tanrı Zephyros'la H o ra'ların birinin oğlu olan Karpos adlı bir deli­ kanlıya tutkunmuş. Kolophon'da Kalkhas kâhini Mopsos'u bulmuş. Troya'nın düş­ mesi için Helenos'u ele geçirmek gerektiğini de o söylemiş (Helenos). kendisi de atın içine saklananlardandır. Mopsos hak­ lı çıkınca. Kader Kalkhas'ın Anadolu'da ölmesini buyuruyor. Kalkhas Yunan efsanesinde. tanrı sözcülerinin en büyüğü. Karpos bu yarışmada boğulmuş. kendisi Akhalarla Yunanistan'a dön­ mek istememiş. haber verir. Kalkhas'ın rol oynadığı olaylar şöyle özetlenebilir: Alkhilleus dokuz yaşındayken. doğru yoldan gidilmiş olur. gele­ ceği görür. Mopsos yenileceğini öngörmüş. Anadolu ile ilgili birçok efsanelerde Kalkhas'ın yanılgı­ ları anlatılır: Lykia kralı bir sefere çıkacak ol­ muş. ama ora bilici lerinden biri bağının şarabını içemeyeceğini söylemiş. Boreasogulları diye de anılırlar ve kanatlı birer cin olarak canlandırı­ lırlar. Karpuz söz­ cüğü oradan gelmedir. Amphiaraos'un oğlu bilici Amphilokhos'la birlikte gemiye binip. Adı meyve anla­ mına gelen Karpos da güzün ölüp ilkyazda dirilen tarla yemişine dönüşmüş. rüzgâr tanrı Boreas'ın oğullarıdır. Tahta atın yapılma­ sını ve şehre sokulmasını salık verdiği gibi. şarabı içmek üzereyken Kalkhas bu söze öyle gülmüş ki boğulmuş ve şarabı içemeden ölmüş. uyulmazsa tanrı belalarıyla karşılaşılır. Agamemnon'u kız dırmış. bu yüz­ den dönüşlerine engel olacakını bildiği için (Aias). Öfkesinden canına kıymış ve Kolophon'un yakınında Notion şehrine gömülmüş derler (Mopsos). hepsinin adını sayarken Kalliope için " h e p i | nin başı sayılan Kalliope" der. Ordunun ilk Mysia çıkışında Telephos'un sözlerini onayla­ mış (Telephos). Ana­ dolu kıyılarında Kolophon şehrine çıkmış ve orada kalmış (Amphilokhos). geleceği. biliyordu her şeyi. Troya şehrinin an­ cak on yıllık bir abluka sonunda alınabileceği­ ni söylemiş (Agamemnon). Kalamos arkadaşını geçmek iste­ miş. Kalkhas kendini öldürmüş. 69 vd. onunla Akhilleus arasında kavga çık masını ve İlyada'da konu olacak Akhilleus'un öfkesini kışkırtmış (bkz. Başka İM» . Kalkhas Troya'nın ancak Akhilleus katılırsa alınabileceğini. Myrina yakınındaki bir kutsal ko­ ruluğa Kalkhas bir bag ekmiş. Paris öldükten sonra. sonucu üstüne Kalkhas'a da Mopsos'a da danışmış. İki genç bir gün ırmakta yüzerken. Kamış anlamına gelen Kalamos. birbirine sorular sormuşlar. Phoibos Apollon verdiydi bu hüneri ona. Kalkhas zafer kazanacağını. Lakhas bilememiş. Troya savaşından önce d e . Aiolya bölgesinde. Erken ilkçağlarda Musa'ların yetki alanı sı nırlanmış değildir. Adı güzel sesli anlamına gelen Kalliope dokuz Musa'ların biridir. Kalais ve kardeşi Zetes.

V. Başka mythos yazarları. yanıp tutuşuyordu. Rhesos). Ölüm uçurumundan bir Odysseus kavuşmamıştı yurduna ve karısına. 17). Sonunda tanrılar acır Odysseus'a. dönüşünü özleye öz leye. (3) Irmak tanrısı Skamandros'un kızı. kimi de der ki güneş tanrı Helios'la Perseis'in kızıymış. 11 vd. yürüdü. bakardı iki gözü iki çeşme. gitti koca mağaraya doğru. . Kalypso. Kalydon. urbalar giydirmişti güzel kokulu Bir tulum siyah şarap vermişti yanımı. V.kaynaklarda epik şiirin denir. Adı da öyle: Yunanca saklamak. (4) Libya kralı Lykos'un kızı. Gündüzleri kayalarda. Assarakos ve Ganymedes'i doğurur (Tab. Sak­ lı tanrıça mı. Andromakhe gibi H o meros'un yarattığı ölümsüz. V.): Kıyıda oturur buldu (Kalypso) onu. kocası olsun diye. Alkmaion'la evlenir ve Akarnan'ı doğurur (Alkmaion. gizlemek anla­ mına • g e le n "kalyptein" fiilinden türeme. güzel peri. yani Pleiad'ların biri olduğunu ileri sürerler. tanrılara çatar kendisinin ölümlü bir erkekle sevişmesi­ ni kıskanıyorlar diye. Kallirhoe. eşi Penelope'den sonra en çok seven bu kadına? Tanrıçalıgı da bir tuhaf. Güzel akışlı anlamına gelen Kallirhoe birçok efsanelik kişilerin adıdır: (1) Okeanos'un. Kocaman bir ateş vardı ocakta. Kalypso içerde altın mekikle tezgâhına gide gele. o mağarada güzel örgülü Nymphe otururdu. Diomedes'ten yüz görmeyince kendini asar (Lyfcosj.): Varınca ta uzaklardaki adaya. 6). öte yan­ dan da bir nympha olduğunu söyler. 2 6 3 vd. Kimi efsaneye göre Kalliope Seiren'lerin. 55 vd. Atlas'la Pleione'nin kızı. mazı ağacının. Nymphe'den hoşlanmıyordu artık o. Bir efsaneye göre Troya savaşından sonra Diomedes'in gemisi fırtınaya uğrar ve Libya kıyılarına va­ rır. Haberci tanrı Ogygie adasında güzel perinin oturduğu mağaraya uçup gelir. Hermes Kalypso'ya Odysseus'u yurduna göndermesi gerektiğini söyleyince. sarıyordu odayı çatır çatır yanan dağ servisinin. tanrıçaların yücesi) unvanını verir. (2) Irmak tanrı Akheloos'un kızı. saklayan tanrıça mı demeli Odysseus'u. iniltilerle bakardı boyuna hasat vermez engine. Nausikaa. kokusu uzaklara yayılıyor. Odysseia'nın en sevimli kişilerin­ den Kalypso'yu bir gizem perdesi örter. oyuk mağaralarda alıkoymuştu onu Kalypso yüce tanrıça. Tros'la evlenerek Ilos.): kurtulanlar kurtulmuştu. Kalydon avı (bkz. Tethys'in kızı Khysaor'la birleşmesinden iki canavar. Zeus Hermes'i buyruklarla gönderir Kalypso'ya. Kalypso öyle kanlı canlı olarak karşımıza çıkar ki. ama Diomedes'e gönül vermiş olan kızı yiğidi kurtarır. kimin nesi ol­ duğunu araştırmak aklımızdan bile geçmez. gördüğü manzara şudur (Od. I. onu yıkamış. hıçkırıklar. Odysseia'nın ilk dizelerinden şöyle tanıtılır bize (Od. Akarnan). Buldu onu İçinde mağaranın. yüce Nympha'nın ilk tepkisi öfke olur. Geryoneus'la Ekhidna doğar (Tab. İsteksiz uzanıyordu geceleri mağarada onun yanma. savaştan ve denizden dönenler dönmüştü. Lykos onu Ares tanrıya kurban etmek is­ ter. çıktı karaya menekşe rengi denizden. unutulmaz kadın tiplerinden biridir. ozan Linos'un ya da Rhesos'un anasıdır (Linos. tüketiyordu tatlı ömrünü. Penelopeia. Ama Odysseus yurduna özlem çekmektedir (Od. ama sonra da Odysseus'a tanrıların kararını bildirir ve ona bir sal yapmasında yardım edip şöyle uğurlar sevgi­ lisini (Od.): Kalypso uğurladı Odysseus'u adadan beşinci günü. Kallîrhoe. boyuna gözyaşı akıyordu gözlerinden. Hiç önemi yok. Meleagros). kumsallarda yer bitirirdi kendini gözyaşları. Homeros ona Olympos tanrıçalarının en bü­ yüklerine verdiği "dia theaon" (yüce tanrıça. 151 vd.

Kaphene Nymphaios'a gönül verir. Thebai'ye saldırıda. Adratos). serüvenleri sırasında iki kez • biri Kirke. saklı koy adı­ nı verdikleri anlaşılmıştır. Kaphene. Malta müzesinde bi­ zim Anadolu kazılarından bol bol çıkan Ana Tanrıça heykelcikleri g i b i geniş kalçalı f i g ü rinler bulunmaktadır. Kryassos'lular kocalarına saldı­ rınca. Yerliler bunu kabul eder. yani Anadolu'nun Ana Tanrıçası­ nın bir benzeri. bugünün anlayış ve deyimine göre uzağı gören bilinçli bir insanın dramını. Ardından uğurlu. sonra da suçun­ dan arınmak için kral Tros'un yanına. ama Kryasos'lular bu göçmenlerin fazla yayılmasından korkarak onları yok etmek çarelerini düşünürler. Melos adasından gelen göç­ menler Nymphaios adlı önderlerinin kılavuz­ luğunda gelip Karia'ya yerleşince. Kaphene. onlara baş kaldırmayı göz alan bu saklı tanrıça kim? Odysseia'ya yazdı­ ğımız önsözde (s. Karia şehri Kryassos'lu bir kızmış. tanrının şehir dışında bulunan tapınağında bir şenlik düzenlemişler ve tören sonunda ço- . Karısı Euadne. kurtulamaz onların etkisinden. ama Zeus tam Kapaneus'un sura tırmanacağı anda onu yıldırımıyla vurur ve öldürür. Odysseus da sevinç içinde açtı rüzgâra yelkeni. dev boylu. Triopas öyle zalim bir zorbaymış ki. tanrılardan uzak. Kassandra. trajik bir kişiliği vardır. ora­ da yerleşmiş. Karkabos. Kassandra. kopmuştu kumanyayı bir meşin torbaya. Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızı (Tab. Oğlu Sthenelos Troya savaşına katılır. ölüsünün yandığı odun yığınına atar kendini ve onunla birlikte yanar. başka bir tanrı dü­ zenini simgeleyen kadının egemen olduğu anaerkil bir düzenin tanrıçası olan Kalypso. göçmenler silaha davranıp hepsini öl­ dürürler. 16). Efsaneler Kassandra'nın bu gücünü çeşitli yorumlarla anlatır. Troya kralları ona toprak vermişler. Kalypso'nun başkaca da adı geçmez des­ tanda. Plutarkhos'un anlattığı bu masal bes­ belli ki Yunanlı göçmenlerin Karia yerlilerine yaptıkları mezalimi örtmek için uydurulmuş­ tur. yaman bir adamdır. Bu iki ka­ dın tanrıça tipik Ana Tanrıça nitelikleri taşır. tatlı bir yel saldı.kadın eline dü­ şer. Kybele'nin. Hektor ve Paris'ten sonra. en ilgi verici evladıdır. yani saklı liman. Troyalı kral çiftinin. Karkabos. bugünkü Sarıköy?). Kuzey Yunanistan'da Trakya ve Makedonya bölgelerinde hüküm süren Triopas'ın oğlu. Troas bölgesine sığınmış. Thebai'ye karşı Yediler seferine katılan Argos'lu önderlerden biri (Amphiaraos. Kapaneus. Troya savaşında Troyalılardan yana çarpışan Pandaros'un atasıdır (Pandaros). Kalypso bu Maleth adının Yunanca çevirisi olsa gerek. tanrılardan çekinmez. o da Zelela diye bir şehir kurmuş (Erdek'in güneyinde. Malta adasına ise çok eski zamanlarda Fenikelilerin ayak bastığı ve oraya Maleth. Kassandra'yla ikiz kardeşi Helenos bebekken. öteki Kalypso . Melos'luları büyük bir şölene çağırırlar. Anadolu'nun Karia bölgesiyle il­ gili bir efsane. onlardan ayrı bir biçimde yaşayan. silahsız gelecekleri şölende onları topluca öldürmek­ tir amaçları. Birine göre. başka adla bir tıpkısı olma­ sın? Odysseus. 31) bu soruya cevap ver­ meye çalıştık: Bilginler uzun araştırmalardan sonra Kalypso'nun Ogygie adasının Malta ol­ duğu sonucuna vardılar. ama sözünü geçiremedigi için başına ge­ len belalardan iki misli etkilenip üzülen bilici­ nin dramını simgeler Kassandra. Bu genç kızın yürekler acısı bir kaderi. göç­ menlerin karıları elbiselerinin altında kılıç. Olympos tanrı dünyasından uzakta. Bunun ilerde daha belirgin biçimde aydınla­ nacağına güvenilebilir (Kirke). Kapaneus. Kryassos şehrini yerle bir ettikten sonra Yeni Kryassos diye bir şehir kurarlar. şehri ateşe vermek ister. ka­ ma saklarlar.daha büyük bir tulum dolusu da su. Kaphene'yle Nymphaios birer tanrı gibi saygı görür. Gele­ ceği görme gücüyle yıkımları önlemeye çalı­ şan. Şimdi bakalım. Priamos'la Hekabe Thymbralı Apollon şerefine. Ne var ki Kaphene Nymphaios'a işi haber verir. de­ nizle çevrili ıssız bir adada oturan ve Olympos'luları hor görmese de. her türlü yiyecek vermiş bol bol. Karkabos yurdunu kurtarmak için babası­ nı öldürmek zorunda kalmış. Meloslular da kendi töre­ lerine göre karılarını da şölene getirmek için izin isterler.

ama günah işlediği için Akha'larca taşlan­ maktan zor kurtarır kendini fAias). kızın ağzının içine tükürür. tanrı Apollon'a adan­ mış ünlü Kastalia pınarı olur. ya da Hera'yla boy ölçüşecek olmuş. Kassandra asıl bu dramla kendini büsbütün dile getirmek fırsatını bulur: Mykene sarayın­ da Agamemnon'un da. . birçok talipleri çıktığı halde. 15). Klytaimestra'nın eliyle öldürüle­ ceklerini açık açık görür. Katreus. orada küçük Aias'ın saldırısına uğradığını anlatan bir efsane de vardır. şehrin yıkımına yakın.a q ö t ü - rür. gözlerini. duyamadığı gerçekle­ rin algısına açılmış oluyordu. . Kassandra o zamana kadar kız oğlan kz kalmış. geri gönderilmesi gerekti­ ğini bildirmiş. Laokoon'un da yardımıyla atın içeriye alınmasını önlemeye çalışmıştı. tanrı gücüyle dolarak kehanette bulunan bir sözcü olur. Kassandra'nın Agamemnon'un tutsağı ola­ rak Yunanistan'a geliş efsanesi tragedyaya konu olmuş ve Aiskhylos'a en güçlü oyunla­ rından biri olan "Agamemnon"u esinlemiştir. k i m i A i thiopialı olduğunu yazar. Başka bir efsane Kassandra'nın biliciliğini şöyle açıklar: Tanrı Apollon Priamos'un gü­ zel kızına âşık olur. daha Troya'da kimse farkına varmadan geldiğini o haber vermiş. kendinin de başına gelecekleri. ama iki yılan çev­ relerini sarmış. bu adamın savaşta öl­ mesiyle Kassandra bekâr kalmıştı (Othryoneus). Tanrıçalar da Poseidon'dan öçlerini almasını istemişler. Agamemnon'la Menelaos'un anası olan Aerope'nin babası (Tab. dö­ vünür. bu d e l i kanlının hemen öldürülmesini istemiş. Byblis'in ikiz kardeşi. evlenme­ mişti. Dioskurlar. Kaynak. İkisi de kâhin olmuştu. Helenos ise daha çok kuşların uçuşuna ve dış işmarlara bakarak ge­ leceği haber veren bir yorumcudur. Kastor. Kassiepeia'nın yurdu üstünde mitograflar arasında ayrılık vardır. ama kimseyi söyledikle­ rinin doğruluğuna inandıramayacaktır. bağırır. Agamemnon Priamos'un kızına vurulur. Troya yağma edilirken Kassandra'nın Athena tapınağına sığındığını. Deniz tanrı bir ejder gön dermiş. Babası onu Othryoneus adlı bir Anado­ lulu yiğide verecekken. bu yıkımı da..cuklannı tapınakta unutup gitmişler. Ertesi sabah almaya geldiklerinde korkunç bir man­ zarayla karşılaşmışlar: Kassandra'yla Helenos beşiklerinde uyuyorlar. Priamos Hektor'un ölüsüyle Akhilleus'un barakasından çıktığında. tam canavarın eline ge çecekken yiğit Perseus kızı kurtarmış (Andro meda. Nereus kızları. Efsanesinin güney Akdeniz kıyılarıyla ilgili olduğu bellidir. Andromeda'nın anası Kassiepeia güzelliğiyle fazla övünen bir kadınmış. Kastalia. Agamemnon'a köle olarak verilir sonun­ da. çocuk­ ken bırakıldığı 1 d a dağından dönünce. böy­ lece verdiği armağanın etkisiz kalmasını sağ­ lar: Kassandra geleceği görebilecek. insanların göremediği. Bkz. Bunu anla­ yınca Apollon'un bağışladığı bilicilik hünerine lanet okur. BylılMdogadiy ilişkisi yüzünden Miletos'tan lürul u n ı . Kassandra kabul eder. ama bununla bilici kızın asıl çilesi başlar. ama tanrıdan yetiyi aldık­ tan sonra kendini vermeye yanaşmaz. bu kadının Troya'nın yıkımı­ na yol açacağını. Apollon tapmağının yanında tanrının saldırısına uğrayınca kendini orda fışkıran bir kaynağın sularına atar. Kassandra Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görmüş ve söylemiştir: Paris. ama hiçbir şeyi önleyemediği gibi. Delphoili bir genç kızın adı. Her ikisi de talihsizdir. sonra Yunanistan yolculuğu dönüşünde Helena'yı getirdiği zaman. k i m i Suriyeli.ınıyın. onu kendine eş edip Mykene'dekl s. ölümü de önleyemez. Kassandra. Bu eylemle çocukların duyuları arınmış. Kassiepeia. Kassiepeia kızını bu ejdere kurban el mek zorunda kalmış. Aias Kassandra'yı sarıl­ dığı tanrıça heykelinden çekip uzaklaştırır. kulaklarını yalıyor­ du. kendini verirse ona bilicilik yetisini armağan edeceğini söyler. Kaunos. Perseus). Minos'la Pasiphae'nin oğlu ve Atreus'un karısı. gördü­ ğünü de haykıracak. Miletos şehrinin kurucusu M i l e tos'un oğlu. v e gidip Karia'da Kaunos şehrini k u t muş (Byblis). tahta at surların önüne dikildiğinde. Kassandra böylece Pythia ya da Sibylla gibi tanrı­ yı içine alan. haykırır. Tanrı da öfkelenir.

Keleos. Kekrops'un krallığı sırasında tanrılar yeryü­ zündeki şehirleri aralarında paylaşmaya kal­ kışmışlar. Nessos. kimi zaman da ön bacakları in­ san gibidir. Kephalos'un kaynağı üstüne an­ latılan efsaneler birbirini pek tutmamaktadır: Kimine göre Deukalion'un soyundandır. Doğrudan doğ­ ruya topraktan fışkırmış olduğu söylenen Kekrops. Bu ikisi öbürlerine benze­ mez. Bun­ ların önderi Peirithoos Hippodameia ile evle­ necekken. özel­ likle birçok ünlü kabartmalara konu olmuş bir efsane de Kentaur'Iarla Lapith'ler arasındaki savaştır. gi­ derek yazı yazmasını da o öğretmiş yurttaşla­ rına (Athena).. Demeter efsanesinde rol oynayan efsanelik Eleusis kralı (Demeter). ondan ayrılıp Attika'ya gelir ve Prokris'le evlenir. Kekrops barışsever. Erymanthos yaban domuzum! avlarken Pholos'a konuk olmuş. konuksever. Kekrops. insansever. kendisi de çiğ! et yiyecekken. Önden bakınca başları. sonra da ona Herakles'in ölümüne sebep olacak iksiri veren at adam Nessos için bkz. bilgili ve yarar­ lıdırlar. ölüleri gömmesini. Prometheus bu işe razı olunca. ki­ mine göre Hermes'le Herse'nin yahut da Ati­ na kralı Pandion'un oğludur. Deianeira'yı kaçırmak isteyen. . Kronos'Ia Philyra'nın. Yeleleri. kuyrukları vardır. Ama Kephalos tanrıçanın ya­ nında uzun zaman kalmaz. Derken şarap ko­ kuşuna gelen at adamlar kocaman taşlar ve çam ağaçlarıyla Herakles'e saldırmışlar. Parthenon tapınağının büyük hey­ keltıraş Phidias'ın elinden çıkma metop kabartmalan işte bu savaşı canlandırır. bir za­ manlar "Akte" (kıyı) diye anılan bölgeye onun adına Kekropeia denmiş. Merkezi Atina olan Attika bölge­ sinin efsanelik kralı (Tab. Kekrops. Kentaur'lar Herakles efsanesinde rol oy170 nar: Herakles. yargıç olarak aldıkları Kekrops da Poseidon'un akropol'ün üstünde yarattığı tuz gölü­ nü begenmeyip zeytin ağacını diken Athena'ya ödül verince.Şehir kurmasını. Pholos ise Silenos'la bir orman perisinin birleşmelerinden doğmuştur (Kheiron^ Pholos). He rakles bu yarayı iyi etmeye çalışmış. Kentauros (ya da Kentaur'ların hepsi) Hera'nm bir görüntüsünü aşan Iksion'dan dogmadır (İksion). ama hepsinin malı olduğu için bunu açmaya cesaret edemedigini söylemiş. Dağlarda. altı yılan biçimindeymiş. Kentauroi (Kentaur'lar). çokluk yabanıl ve azgındır. Aglauros'la evlenmiş ve Erysikhton (Erysikhton) diye bir oğlu ve Erikhtonios efsanesinde rol oynayan üç kızı olmuş (Aglauros). tanrı öfkesinden Afrika'yı sular altında bırakmış. Deianeira. göğüsle­ ri ve kollan. orada sevişirler ve tanrıça Phaethon'u doğurur (Eos). P h o los Dionysos'un Kentaur'lara armağan ettiğii bir testi şarabı bulunduğunu. uygar bir kral olarak anılır. Attika'nın ilk kralı sayılır. Lapith'ler Thessalia'da oturan bir boydur. Herakles.Kaunos şehrinin yıkıntıları bugün Köyceğiz Dalyanının önünde göz alabildiğine bir sazlı­ ğın dibindedir. at adam yigide pişmiş etler ikram etmiş. Atina'ya Poseidon ve Athena talip olmuşlar ve armağanlar yarışmasına girmiş­ ler. Lapith'lerle Kentaur'lar arasın­ da korkunç bir boğuşma başlar. ölümsüz olan Kheiron o kadar acı çe­ kiyormuş ki. ya­ ni at adamlar yarı insan. ölmek istemiş. karınlarından arkası at biçiminde­ dir. En ünlü efsanesi Şafak tanrıça Eos tarafın­ dan kaçırılmasıdır. or­ manlarda yaşayan bu at adamlar çig et yer. yiğidin ısrarı üzerine getir­ miş ve içmeye başlamışlar. Kheiron ölümsüzlüğü ona vere­ rek ölmüş. şarap içmeye alışık olmayan bu at adamlar düğün şöleninde sarhoş olup gelini kaçırma­ ya kalkışırlar. Herakles şarap istemiş. Eos onu Suriye'ye götü­ rür. Sonunda Lapith'ler savaşı kazanır ve at adamları bölge­ den kovarlar. Efsaneye göre. Yiğit hepsinin hakkından gelmiş ve onları kovalar­ ken Kheiron'u da bir okuyla yaralamış. Kephalos. Kentaur'lar. ölümsüzlüğünü yüklenecek birini aramış. Yalnız iki at adamın kaynağı başkadır: Kheiron. yan hayvan bedenli yaratıklardır. 24). düğününe Kentaur'ları da çağırır. Kentaur'lar üstüne çok revaç bulmuş. başara­ mamış. Kekrops'un gövdesi onun topraktan doğ­ muş olduğunu şöyle belli edermiş: üstü insan.

biri at sürücüsü Hektor'unki. Burada Ker. 5 3 5 vd.için kullanılır ( İ l . Akhalarla Troyalılar arasın­ daki savaşın en kızgın bir anındayız ( İ l . Kephalos Areopagos mahkemesinde yargılanır. 2 1 1 vd. (2) Aithiopia kralı Belos'un oğlu. Ne var ki.KfcK Prokris'le evliliği de hadiseli geçer. erlerin kanıyla kızıla boyalı. ecel anlamına gelen bu Ker iki düşmanı simgeleyen birer tanrıça gibi de çıkar karşımıza. bir sürü ölüyü de çekiyordu kargaşalıkta ayaklarından. 70 vd.. (1) Arkadya kralı. kanacak gibi olur. o sırada Kephalos kendini tanıtır. Ker.): . Ama Kepheus ve oğulları savaşta ölürler. yani ecelin tartılması olayı asıl Hektor'la Akhilleus söz konusu olunca. özellikle İlyada'da Ker. kaldırdı teraziyi. Kepheus. yani ölüm tanrıçalarından çoğul olarak dem vuru­ lur ve bunlar kader tanrıçaları Moira'larla bir tutulur. Ölüriı yazgısı. bu kavramın üç anlamda kullanıldığı göze çarpmaktadır. Boğuşma ve uğursuz Ölüm de vardı.. Tıpkı Hesiodos gibi Homeros da ölümü simgeleyen tanrıçaları insanın kader ipliğini büküp günün birinde kesen Moira'lar (Moira. Prokris öfkesinden dağa kaçar.): Gece üç ölüm tanrısı yarattı: Korkunç Moros. Kassiepeia'nın kocası. kimini yarasız. kara Ker ve Thanatos'u Uyku'yu ve sürü sürü Düş'leri. Bir altın terazi kurdu baba tanrı acıklı ölümün iki tanrıçasını kodu kefelere. birkaç dize ötede. sonunda barışırlar. biri Akhilleus'unkiydi. X V I I I . bir kefeye Akha'larm kara ölümünü. suçlu görülüp sürülür. uğursuz ve belalı gibi sıfatlarla nitelenir ve "getirdi aklına ölümü". Kephalos ardına düşer.. Kephalos arkadaşı Amphitryon'un yanına sığınır ve onun sefer­ lerine. birçoktur (İl.): Gökyüzünün tam ortasına gelince gün bir altın terazi kurdu baba tanrı. Argonaut'lar seferine katılır ve Herakles efsanesinde rol oynar.ya da tanrıçalar . Kephalos çalılıklar arasında çatırtılar duyunca. is­ ter çoğul olarak bir insanın. Thanatos tanrının dişisidir. Prokris can çekiş­ mektedir. Ker-Keres. Kephalos'la Prokrls çok sevişmektedirler.): Aralarında Kavga. Kısa ömürlü olup bü­ yük bir ün kazanmayı seçer. birinden biri­ ni seçmek zorundadır. 209 vd. Ker. Başka yerde Ker bir değil. 338): . giz­ lice onu izlemeye koyulur. V I I I . Kimseyle yatmadan kendi başına yarattı onları karanlık Gece. bir kefeye Troya'lılarm kara ölümünü kodu. ölmeden hatasını kabul eder. Kimi yerde has isim olup. Ölüm kimini yakalıyordu yeni yaralanmış. ölüm anlamına gelen bir cins ismidir. Andromeda'nın babası.. ister tekil. XI. Keres. Ama iş bununla bitmez: Bir gün Prokris kocasından şüphe edecek olur: Avlanırken bir Nympha'yı çağır­ dığı haberini kocasının uşağından alınca. savaşlarına katılır (Amphtryon).. ya da bütün bir ulusun alın yazısı diye canlandırır: Akhilleus iki ayrı kaderle karşı karşıyadır. kara. X X I I . Prokris uzun zaman dayandıktan sonra. Lat. evden gidiyormuş gibi yapıp baş­ ka kılıkta karısının yanına sokulur ve onu par­ lak armağanlarla elde etmeye çalışır. şöyle tanımlanır (Theog. beresiz yakalıyordu. ama gü­ nün birinde Kephalos karısını denemek heve­ sine kapılır. "kara ölümden tik­ sinir" gibi deyimlerde kullanılır. Parça) gibi görür ve Ker'i.. ortasından tuttu. Homeros destanlarında. dramatik bir nitelik kazanır ( f i . O sırada Sterope Gorgo'nun kafasından kesilmiş bir kılla düşmanı püskürtmek gücünü elde eder. Gittiler kara Ölüm tanrıçalarının peşi sıra. Kepheus yönetimi kızı Sterope'ye bı­ rakarak Herakles'le birlikte Lakedaimon'a karşı savaşa girişir. Keres kavramı sık sık karşımıza çıkmakta. . diri. Hesiodos'un Theogonia'sında Ker bir ölüm tanrıçasıdır. sırtında bir elbise vardı. hedefini şaşmaz bir okla Prokris'i vurur. ölümü simgeleyen tanrıça . Öldük­ ten sonra yıldızlar arasına katılır (Andromeda).

' Khaos. oracıkta bir kız çocuk doğurmuş ve çocuğa boynuzla ilgili (keras boynuz de­ mek) bir isim verilmiş. Khaos'tan boşluk. ama Herakles'in ruhu ona şöyle anlatır (Od. Hades'in köpeği Kerberos.bir köpek olarak göste­ rilir. Yunanca büyük deniz yaratıkları için kullanılan (ketos balina demek) Keto. yani eceline kavuşacaktır. ama ben köpeği alıp çıkarıverdim Hades'ten dışarı. İo. Hesiodos'a göre. adından da anlaşıldığı gibi. çömlekçilik sanatının kurucu­ sudur. onları böylece Harpya'lara benzetir. elli başlı. Gorgo). Herakles'in on ikinci işi sayılan bu başarısı efsanede eşsizdir (Herakles). Yunan mitograflarının hepsine gö­ re. daha biçime girme­ miş. 6). 6) der Hesiodos (Theog. Aynı anadan ve babadan olan kardeşi Phorkys'le birleşe­ rek önce Graia'ları ve Gorgo'ları doğurur (Graia. Kerberos'u yalnız Orpheus büyüleyip yumuşatabilmiştir (Orpheus). Byzas kral olduktan sonra Keroessa'nın başka bir oğlu kardeşine ve Bi­ zanslılara karşı savaş açmış (Byzas). Halk geleneğinde Ker'lerin ölülerin ruhlarıyla bir tutulduğu. sırtında kara yılanlar dikilir. Bu korkunç hali ve H a des'in giriş kapısında zincirlerle bağlı olduğu yerden havlamalarıyla ölü ruhları dehşete dü­ şürür.): Bir ara buraya göndermişti beni o (yani Eurystheus). vermez. görevi dirilerin içeriye . Kerberos ölüler ülkesinin bekçisidir. Khaos sözcüğü Yunanca açık. Kuyruğu kocaman bir yılandır. VI. Ana Toprak. Homeros ve Hesiodos'tan sonraki klasik çağda Ker'ler kendilerine özgü kişiliği yitirip Moira'larla karışır. Kcto. 310 vd. kimi zaman Erinys'lerden güzel şeyleri bozan. Keramos.).): Ekhidna Adı dile Hades'in o aman bir azgın canavar daha doğurmuş: alınmaz Kerberos'u. ve yo! yol toprağın dibindeki karanlık Tartaros'la.İM K A M U S ağır bastı Hektor'un kara günü. G a ia'nın. "altın boynuz" diye anılan Halic'i geçtik­ ten sonra.bugün Ören . sürekli. H e siodos Theogonia'nın başında şöyle anlatır Khaos'u (Theog.. varlığa kavuşmamış öğelerin karışımı anlaşıldığı aşağıdaki tanımlardan bellidir.. Pontos. yuvarlandı Hades'e dek. yırtıcı köpeğini.): Khaos'tu hepsinden önce var olan sonra geniş göğüslü Gaia. Vergilius'un "Aeneis" destanında Aeneas'ı yeraltına götüren Sibylla Kerberos kö­ peğine uyuşturucu bir besi atar da öyle gire­ bilirler içeriye (Aen. kefe düştü. Odysseus ölüler ülkesine gittiğinde onunla doğrudan doğruya karşılaşmaz. Burada Apollon tanrı Hektor'u korumaktan vazgeçmek zo­ runda kalır. dünya var olmadan önce khaos vardı. sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin. 116 vd. Bu Nympha'nın yetiş­ tirdiği Keroessa tanrı Poseidon'la sevişerek Byzas'ı doğurmuş. demişti.kimi anlatımda elli. Kerberos köpeğini al getir. Kerberos çokluk üç başlı .şeh­ ri ve körfezin kendisi) seramik sanatının mer­ kezleridir. sonra. yani Toprağın Denizle birleş­ mesinden doğmuştur (Tab. Dionysos'la Ariadne'nin oğlu sayılan Keramos. Adı. İo ile Zeus'un kızı sayılır. girmesini ve bir girenin bir daha dışarıya çık­ masını önlemektir. aklınca bu onun bana yüklediği en güç işti. baş­ ka birkaç canavarla birlikte Typhon'la Ekhidna'dan dogmadır (Tab. 623 vd. Kerberos. fiermeias'la gök gözlü Atbene bana kılavuzluk etmişti. Ecel gelip çatınca. Keroessa. boş olmak an­ lamına gelen "khainein" fiilinden türeme olsa gerek. Nitekim Kerameikos mahallesi gibi. ya da yüz kafalı . Anadolu'da adını taşıyan bütün bölgeler (Kerme körfezinde Keramos . 417 vd. hiçbir tanrının Zeus'un bile elinden bir şey gelmez. o tunç sesli. Atina'nın Kerameikos mahallesi­ ne adını veren efsanelik kişi. onlar ki tepelerinde otururlar karlı Olympos'un. bunların kötülüğün­ den korunmak için onlara Anthesteria bay­ ramlarında kurbanlar kesildiği görülür. Bizans'ın kurucusu Byzas'ın ana­ sı olan Keroessa. Hektor her eylemiyle yavaş ya­ vaş Ker'ine. kirleten bir çeşit kötü ka­ der diye söz eder. bir de yılan meydana getirir. XI.

khaos deniyordu ona. Apollon'un alayına katılarak hora teperler. M u sa'larla birlikte Olympos'ta otururlar. bu korkunç çi­ leden sonra kaderlerinin ne olacağı konusun­ da bir karara varıldığı söylenirdi. Aphrodite'yle Eros'un ve kimi zaman da Dionysos'un alayına katılırlar.)ı . sert. Hele toprağa gömülmeyen ruhların Hades bataklığını geçmeleri olanaksızdı. Kharon Herakles efsanesinde rol oynar: Sandalcı. oğlu Akhilleus'a yeni silah­ lar yaptırmak için Hephaistos'un işliğine gitti­ ğinde. Üç Güzeller yıkadılar orada onu ve ovdular ölümsüz tanrıların bedenini parlatan yağlarla. Hera da İda dağında Zeus'u uyutmayı aklına koyunca. Kharit'ler. ölülerin tek amacı topra{Ja kavuşmaktır. Aphrodite doğar doğmaz. insanların da yüre­ ğine neşe ve sevinç serpen tanrıçalardır. 382). onun içindir ki ölülerin ağzın. Erebos'la sevişip birleşmesinden. tek görünümlüymüş evren içinde doğa. Etrüsk mezarlarında sık sık rastlanan simgesi. güzelliği görenleri büyüleyen uyum tanrıçayla. Tannça Thetis. 1 vd. Khaos'u ayrıntılarıyla anlatan bir başka şair de Ovidius'tur. kımıldamaz. Kharit'ler göze hoş olanı simgeleyen tanrıçalardır. Gülümser Aphrodite de Kıbrıs'a gitti. Üç Güzeller: Aglaie. kaba ve pinti bir ihtiyar olarak can landırılır. Herakles onu küregiyle döver.. Bundan sonra da öğelerin bir bir ayrılma­ sıyla bir kosmogonia taslağı yapar Ovidius. Hypnos. Kharon ruhları kovar. zorl. i l makla tam anlamıyla öldüren bir cin olduğu görülür. denizden. taş çatlasa yumuşa mazdı.Khaos'tan Erebos ve kara gece doğdu.): Okeanos kızı Eurynome'yle evlendi Zeus. Harmonia'nın elbi­ sesinin nakışlarını onlar yapmıştır (Kadmos. Aene as Kharon'a Sibylla'nın kendisine verdiği ve Proserpina'ya adanmış bir altın dalı sunmak­ la katı yürekli sandalcıyı yumuşatmak yolunu bulur. Harmoniaj. Ölü ruhlarına ırmağı geçirtmek İ ç i n para alır. Himeros'la bir­ likte onun ardına koyuldukları gibi unu süsle mcde hep görev başında gösteriliri*] ( O d Vlll. üç kızı oldu ondan. onun içindir ki. yiğidi öte tarafa geçirmek isteme­ yince. Polyneikes). Para almazsa. nitekim adları da parlaklık. gözlere şenlik. tanrının Kharis diye karısıyla karşılaşır ( İ l . Yunan efsanesinde pek belirli bir rol oyna­ mayan Kharon'un Roma'da Etrüsk etkisiyle önemli ve belirgin bir kişilik kazandığı. karmakarışıkmış içinde nesnelerin türlü türlü öğeleri. I. Kharon bu işe razı olduğu için bir yıl boyunca Hades'ten sürülür. Bu Kharit'in adı Pasithea'dır. düzensiz ağır bir yığın. karadan bütün bunları kuşatan gökyüzü var olmadan. "Değişimler" adlı eseri şöyle başlar. insanda ve tanrıda yaratıcı­ lık doğuran tanrıçalardır. Kharit'ler tanrıların da.. İ..ı geçirtir kendini. (Met. Gece'dense Esir ve Günışığı doğdu. Sizin işiniz bun/ar. Euphrosyne ve sevimli Thalia. Eyuboglu): Anlatmak istiyorum değişen nesnelerin yeni biçimler alışım. ezgi söylerler. Yeraltı ülkesinde ölülere Akheron ırmağını geçiren sandalcı. işte oraya.) bil obolos (metelik) konurdu. Yunan mythos'un u n Üç Güzeli'ni şöyle tanımlar Hesiodos (Theog. yani Uy­ ku tanrıya istediğini yapması için bir Kharit tanrıça vermeye ant içer (İl. ışıltı. . Kharit'ler her çeşit sanat işini esin­ leyen ve koruyan. bu ki sinin ölmekte olan insanı yeraltı ülkesine . Gömülemeyen ruhların yüz yıl havalarda serseri dolaştıkları. güzelim rubalar giydirdiler. 907 vd. Kharites (Kharit'lcr). 267). Kharon abus çeh reli. Kharon. Athena'nm yanı başında görü­ nürler. yardım edin bana başladığım işte ey tanrılar! Ulaştırın bu türkümü doğanın başlangıcından Günümüze değin. tragedyada da dramatik bazı ki­ şilerin ele alınmasına yol açmıştır (Elpenor. X V I I I . Bu inanç destanda da. XIV. 362vd. güzellik anlamına gelen "kharis" sözcüğüyle ilgilidir. biçimsiz. çev. Z. Paphos'a kutsal bir koru tüten sunaklar vardı ya.

XI!. Bir doğa adamı Göreceksin.Kharon'la ve kendi ken­ dileriyle konuşurlar. Skylla bir yanımızda. Odysseus bütün arkadaşlarını yitirdikten sonra.ve aralarında filozoflar . Çok oburmuş. tanrısal Khraybdis bir yanımızda. yaprak dolu. deniz tanrıçası Thetis'le evlenme­ suları yuttuğu stra varayım deme oraya sini salık vermiş. İason. Homeros'un akıllara durgunluk verecek bir dakiklik ve canlılıkla anlattığı Kharybdis belki Messina boğazında bulunan zamanla efsane­ leşmiş bir akıntı ve anafordur. Skylla'yi anlattıktan sonra (Skylla). Sarsılır gümbürtüyle çevresinde kayalar. lardır. en ünlüsü. dibi görünür anaforların içinde. Ama Kheiron'un en ünlü öğrencisi kocaman. ölümden sonra her türlü varlığın boş olduğu sonucuna varırlar. yolda karşı­ laşacağı bütün güçlükleri kendisine bir bir sa­ yar. yağmurdan ka­ çarken doluya tutulmak anlamına gelir. Kharybdis'in üs­ tüne yıldırımını salarak onu denizin dibine at­ mış. Böylece girdik dar boğaza içimizi çeke çeke. Kheiron öjjrenı İ 8 İ bütün yok olmaktansa. anaforun salını yutup yeniden su yüzüne çıkmasını bek­ ler. en bilgi­ nidir. Kronos'la Philyra'nın oğlu Kheîron at adamların en iyisi. yük yiğitleri yetiştirmiştir. Herakles Geryoneus'tan çaldığı sürülerle önünden geçerken Kharybdis hayvanlara saldırmış ve hepsini yemiş. sonra doruklardan aşağı yuvarlanır bu köpükler. Kharybdis bundan böyle bir deniz cana­ varı olmuş. Ne korkunçtur bu canavar yutarken denizin acı sularını. düğünde Peleus'a hedefini sakın. Sal birkaç saat sonra meydana çıkınca. yeri sarsan tanrı bile seni yıkımdan şaşmaz bir kargı armağan etmiştir (Peleus. 234 vd. kurtaramaz. yutar kara leus'un babası Peleus'la özel bir ilişkisi vardır. Akhilleus'tur (Akhilleus). vurursun birinden öbürüne bir okla. olan Kheiron doğadan aldığı derslerle en bü­ çok yakınlar birbirine bu kayalar. Buna öfkelenen Zeus. Thetis kocasını bırakıp denize d ö ­ nünce. Odysseus'un serüvenlerinde çok önemli bir rol oyna­ yan bu canavarların ünü atasözlerine ve de­ yimlere geçecek kadar yaygın olmuştur. Adı "Kheir". Odysseus.): şını kurban vermeyi yeg görür. 101 vd. Odysseia destanından önce Kharybdis'in adı Herakles efsanesiyle ilgili olarak geçer: Kharybdis. sulan ağacın altından. ne yese doymazmış. kendini bırakıp tam üstüne düşer. gerçek­ ten de eli her şeye yatkındır. Büyücü Kirke Odysseus'la arkadaşlarını adasından yola çıkardığı zaman. Kheiron'un. XII. ellerini kürek gibi kullanarak oradan uzaklaşır. daha alçak öbür kapa (yani Kharybdis). kustuğu zaman da kaynayıp gümbürder koca engin ateşin üstünde dopdolu bir kazan gibi köpükler yükselir iki kayanın doruklarına kadar.Kharon'un asıl rol oynadığı bir yapıt. Kharybdis'i şöyle tanımlar (Od. Gaia ile Poseidon'un birleşmesin­ den dogma ölümlü bir yaratıkmış. Peleus oğlu Akhilleus'u Kheiron'a Odysseus Kharybdis'in önünden geçip büs­ emanet eder (Akhilleus). giderek tanrı Apollon bile ondan ders almış­ bîr incir ağacı var üstünde. onu her fırsatta korur. Atlatılması gereken en büyük bela Skylla ile Kharybdis kayalarının arasından geçmek­ tir. dipteki masmavi kumlar fırlar dışarı. Akhiltanrısal Kharybdis sömürür. Kharybdis. Asklepios. üstüne oturur ve Kharybdis'in önünden bir daha geçer. Hermes'in kıla­ vuzluğunda yeraltına inen birçok ölüler . yani "el"den gelir. Bir daha yutunca acı sularını denizin. Efsaneye göre. Sicilya'yı İtal­ ya'dan ayıran Messina Boğazında Kharybdis'le Skylla diye iki canavar vardır. Samsatlı (Malatya bölgesinde) Lukianos'un "Öbür Dünyada Konuşmalar"dır. nite­ kim Batı dillerinde "Kharybdis'ten Skylla'ya düşmek" diye bir söz vardır. (Akastos). Kheiron. Skylla'ya altı arkada- . Böylece korkunç tehlikeyi atlatır. destekler: Akastos'un Üç kez kusar günde ve çeker içine sömürür sarayında başına gelen serüvenden kurtarmış üç kez. Thetis). bu kez sözü geçen incir ağacına tırmanır.)-. Ve geçidi şöy­ le anlatır (Od. batan gemisinin yelken direğini omur­ gaya bir kayışla bağlayarak.

Khimaira'mn bulunduğu yer Lykia'da Olympos (bugün Çıralı) kentinin arkasındaki Yanartaş diye gösterilir.): Khimaira'yı da doğurdu Ekhidna. getirmiştir. Khryscis. Siderus limanı ve burnu. ni . Khimaira. de­ mir. Hesiodos onu şöyle anlatır (Theog. korkunç ve büyük. Akhilleus başta olmak üzere. sürü sürü'tutsaklar ortaya konup Akha yiğitleri arasında bölüşülür. öteki keçi. yağ­ ma ettikleri şehirlerden seçkin kızlar. ejderha kafası Pegasos hakkından geldi bu Khimaira'mn koca yiğit Bellerophontes'le birlikte. Öyle ki dağda yer yer yanan ateş denizden bile gözüküp gemici lere kılavuz olurmuş. Yarasının iyileşme­ yeceğini anlayan Kheiron da ölümsüzlüğü Prometheus'la değişerek ölmeyi yeğ görmüş (Kentauroi). tunç. Bu savaşta kadınlar önemli bir rol oynar. hiçbir zaman sönmemekte­ dir". En büyük pay her zaman krallar kralı Agamemnon'a gider. Khrysaor. Burada ilkçağda olduğu gibi bugün de dağdan doğal gazlar fışkırır ve bunlar kendiliğinden ya da bir kibritle tutuştu­ rulup hiç durmadan yanar. Khrysaor. Bu sırada. Her iki yazar da doğal ateşin fışkırdığı yerde Hephaistos'a bir tapınak bulunduğunu söylemektedirler. ne var ki yeri üstünde bir uygunluk yoktur anlattıklarında. 318 vd. Neden? Akhalar Troya'yı kuşattıktan sonra yıllarca bekler­ ler güçlü kentin surları önünde: Troya düş­ mez de düşmez. Doğumunu şöyle anlatır Hesiodos (Theog. değerli silahlar almakla kalmazlar. Homeros aşağı yukarı Hesiodos gibi tanım­ ladığı Khimaira'yı Bellerophontes efsanesine bağlar (Bellerophontes). bunun üstünde. Destan bir korku sahnesiyle açılır: Akha or­ dusu salgından kırılmaktadır. Kheiron'un da at adam olarak dogması ondanmış. müzik.): Perseus kestiği zaman kafasını Khrysaor'la Pegasos çıkıverdi kanından. 6). Ne var ki tanrı oğlu olduğundan ölümsüzmüş. Yığın yığın mallar. "mons Chimaera" Phaselis'e yakındır. saldırgan Akhalar çapulculuk seferlerine girişerek talan etmeye uğraşırlar zengin Anadolu şehirlerini. canavarın ağızlarından fışkıran ateşle eriyen kurşunlar etini dağlayıp yakmış. Gerçekten de bugün orada yapı kalıntıları ve Hıristiyanlık çağına kadar uzanan bir tapınak yeri olduğunu gösteren yazıtlar bulunmaktadır. İkisi de yeraltı yaratıktan olan Typhon'la Ekhidna'nın birleşmesinden Khimaira diye bir canavar doğar. Biri deniz kıyısında doğduğu için. Kallirhoe'den Ekhkl na da doğar (Ekhidna). üç kafalı Khimaira'yi: Biri azgın bakışlı aslan kafası. Troas bölgesine yaptığı bir çıkarmada Akhilleus Khryse kenti­ nin Apollon rahibi Kryses'in kızı Khryseisi tutsak olarak almış. kadınlar da kaçırırlar. Kronos. öteki elinde altın kılıç tuttuğu için almışlardı Pegasos'la Khrysaor adlarını Khrysaor. 280 vd. Skylax'ın açıklaması gerçeğe daha uygundur: "Dionysias adası. Akhilleus'un üstün yeteneklerini. Bellerophontes Khimaira'ya saldırmak için Pegasos atma binmekle kalmamış. Herakles kendisine saldıran at adamları püskürtünce oklarından biri Kheiron'un etine saplanmış. söndürülmez ateşi üfleyen Khimaira'yi. hızlı ve güçlü. deniz perisi Philyra'yla birleş­ mek için bir at biçimine girmiş derlerdi. giderek sever. Onu baraka­ sında karisi gibi kullanır. Homeros'la Hesiodos'ta sözü geçmeyen bir anlatıma göre. Hele ikisi. Gorgo'lardan Medusa'nın oğlu sayılır (Tab. bir yerine. Okeanos kızı Kallirhoe ile evlenir ve Geryoneus'u üretir. Helene'nin kaçırılmasından çok sonraki olayları canlandıran İlyada'da Helene'den de daha büyük bir yer tutarlar: Bunlar Khryseis'le Briseis'tir. Plinius'a göre. öteki yılan. Tesalya'nın Pelion dağı eteklerindeki mağarada hocası Kheiron'la geçirdiği eğitim yıllarına borçlu­ dur.ni dillere destan olacak biçimde yetiştirir: Ona avlanmayı ve savaşmayı öğrettiği gibi. Kherion'un ölümü Herakles'in elinden olur. ahlak ve hekimlik dersleri de verir. İlkçağ yazarları da Khimalra ateşini bilir. kargısının ucuna (ya da kullandığı oklara) kurşun koy­ muş. kor­ kunç ejderha da böylece can vermiş. Altın. dağda Hephaistos mabedi ve topraktan kendiliğinden fışkıran büyük alev bulunmaktadır ki. Troya savaşı bir kadın yüzünden çıkmıştır.

Kikon'lar. Kimmerioi (Kimmer'ler). bulamayınca K i l i k y a bölgesine yer­ leşir ve buraya adını verir. Kadmos.ilk uğrağı Kikon'lar adlı bir boyun oturdu­ ğu İsmaros kentidir. yalnız Agamemnon karşı koyar bu isteğe ve Khryses'i sert sözlerle kovar. gene ırmağın karşı tarafında doğar . yalvarır. Kıbrıs kralı Kinyras'ın adı İlyada'da geçer: Troya savaşına katılması için Agamemnon ona Odysseus'la birlikte Talthybios'u göndermiş. Kimmer'lerin nerede oturduğu. Homeros'tan sonraki efsane ve görüşlerde Kimmer'lerin. on iki sağrak dolusu da ismaros şarabı alır. Neden? Kikon'lar Troyalıların savaş ortağı olduklarından mı. Bu görüşü Vergilius'un "Aeneis" destanında buluruz. yakarır. Odysseus'un dönüş yolculuğunda. Ne var ki günün birinde Khryses zengin kur­ tulmalıklarla kızını geri almaya gelir. Kimmer'ler diye bir ulusun varlığı ilkin Homeros'un Odysseia'sında geçtiğine göre. Kinyras. Kiliks. Orayı Akhalar bir iyice talan ederler. Roma dünyasında ise ölüler ülkesine girişin güney İtalya şehri Cumae'den olduğu sanılırdı. zafer kazanır ve Sarpedon'a bu bölgenin krallığını verir (Sarpedon). IX.ki o zaman tanı­ nan dünya yalnız Akdeniz dünyasıydı . Bu Trakya şehri bugün­ kü Dedeagaç olsa gerek. Bir efsaneye göre Kiliks. Öylece seri/i durur bir uğursuz gece bu zavallı ölümlülerin üstünde. güneş gör­ meyen bu ülkeyi batıya mı. Kinyras Kıbrıs adasının yerlisi değildir: Suri­ ye'nin Byblos kentinden gelmedir. Odysseia'nın önsözünde belirtildiği gibi (s. Akha önderleri kızı geri vermek ister­ ler. 43 vd.) (Apollon). XI. ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe. Kendi ve . Başka efsanelerde Kimmer'lerin yeraltında galeriler­ de oturdukları anlatılır.yuvar­ lak bir disk biçimindedir. 22 vd. Agenor'un oğlu. Odysseus ölüler ülkesine Kimmer'lerin ora­ dan iner ve burayı şöyle tanımlar (Od.oraya doğu denir -. Bu işleri yaptıktan sonra arkadaşlarının çabuk gemilere dönmelerini buyurur. bir gümüş tas. kırk dokuzu batmış. Kar­ deşleriyle birlikte kaçırılan Europe'yi arama­ ya gider. dövüş. burada belki batı A v rupa'da maden işleten ve Akdeniz'den gelme kervanlara bakırla tunç satan uluslar söz ko­ nusudur. Kimmer'ler Odysseia'da adı geçen efsanelik bir ulustur.kâhlı karısı Klytaimestra'dan üstün tutar onu. Europe. Bunun üzeri­ ne rahip Apollon tanrıya yakarır ve tanrı Khryses'in öcünü alır (İl. parlak güneş onları ışınlarıyla göremez hiçbir vakit. Savaş. 38-61). Ama böylece Kinyras sö­ zünü tuttu sayılmış. yemek ye­ mekle oyalandıklarından dağlardan inen atlı Kikon'ların saldırısına uğrarlar. yoksa gi­ derayak bolca mal edinmek için mi? Bu serü­ venini anlatan Odysseus nedenini söylemez. oradadır Kimmer'lerin ülkesi ve kenti. Thasos ve Poiniks'in kardeşi (Tab. yalnız bir gemi varabilmiş Aulis'e. Kimmer'ler de Okeanos'un ötesinde kuzeybatıya rastlayan bir bölgede düşünülmelidir. kırk dokuz tane de topraktan tekne yaptırıp. Bir tasına yirmi tas su katılıp içilen bu bal gibi şarapla ileride Kyklops Polyphemos'u sarhoş edecektir Odysseus. Tarihsel çağlarda (İ. Güneş bu ırmakta ba­ tar . Kinyras da elli gemi yolla­ maya söz vermiş. Güneş görmediği için karanlık sayılan bu ülkenin ka­ ranlığın ta kendisi olan ölüler ülkesiyle ilgili görülmesi doğaldır.): Güneş batarken ve kararırken tekmil yollar vardık sınırlarına deri nakışlı Okeanos'un. I. ama oradan yedi külçe altın. VII. ama onlar şarap içip. 176 ne de gökten toprağa döndüğü vakit. oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü.buraya batı denir -. Ö. 10). 14 vd.) Odysseia'ya göre dünya . ama Akhaları aldatmış: Bir gerçek gemi donatmış. onları bizim dünya haritamıza yerleştirmek için Homeros'un dünya haritasını göz önüne getirmeli. hepsini denize in­ dirmiş. bu diski Okeanos ır­ mağı çepeçevre sarar. gene de ucuz kurtulurlar: Altı ölü verip kaçar­ lar (Od. Europe'nin Zeus'tan olan oğlu Sarpedon'la birlikte komşu Lykia'ya saldırır. kuzeye mi yerleş­ tirmek gerektiği mythos yazarları arasında tartışma konusu olmuştur. Kelt ya da İskit boylarının ata­ ları oldukları ileri sürülür. yüzyıl) Kimmer'lerin Anadolu'ya saldırıp Phrygia başkenti Gordion'ü yıktıkları bilinir.

Ne var ki Odysseus'un arkadaşları onu uyarırlar. "gaia" yani toprak anlamına geldiğine göre. attı önlerine kayın kozalağı. Başlarında Eurylokhos vardır (Od. güzelliğine. Güneş tanrı Helios'la Okeanos kızı Perseis'ten dogmadır denir ki­ mi efsanelerde. yalnız Eurylokhos kuşkulanıp dışarda kalır. insan sesli korkunç tanrıça. yamyam Laistrygonlara epey kurban verdikten sonra Odysseus'aı arkadaşları Kirke'nin Aiaie ada­ sına v a r ı r l a r ( İ d X . sağrağa korkunç ilaçlar karıştırdı büsbütün unutsunlar diye baba toprağını. Kinyras Kıbrıs'a gelince Paphos kentini kurmuş. çıktığı tepeden Kirke'nin kon. Kinyras efsanesinin en ilginç yönü. ama bu bir ada değil. oysa tanrıça onları içeri alır. Bu adanın nerede olduğu az çok belli. usta bir bilici ve müzikçi olarak adaya sanatları ve uygarlığı da getir­ miş. kızılcık yemişi. Kirke razı olur. Aphrodite onu sevdiği için uzun ömürlülük bağışlamış. Ağlar.): » Tanrıça onları içeride tahtlara. 210 vd. efsanenin bu konuda bu kadarcık yanıl­ ması doğaldır. Kinyras Kıbrıs adasında bakır madenlerini ortaya çıkaran. Aiolos'un adasından kovulduktan. Argonaut'lar desta­ nında da söz konusu olur.. tunç işlemeciliğini kuran ve adaya ilkçağdaki zenginliğini kazandıran kral olarak geçinir. Sonra da olan olur Odysseus'un arkadaşlarına: K i r ke'nin onları domuza dönüştürmesini şöyle anlatır Homeros (Od. Verdi onlara bu içkiyi. Sonunda da Mısır'a göçmüşler. Kıb­ rıs kralı Pygmalion'un kızını almış ve Adonis'ten başka bir oğluyla üç kızı olmuş.oğlu Adonis'le ilgili efsanelerin Fenike kay­ naklı oluşundan da bu çıkmaktadır. Ef­ sanenin başka bir dalında Kinyras tanrıça Aphrodite'nin saydığı ve sevdiği bir kral ola­ rak gösterilir. içine tanrının onun için kopardığı "malü" di­ ye sihirli bir bitkiyi atacak ve kılıcıyla saldırıp tanrıçayı alt edecek. kılları vegövdeleriyle.agını görür uzakta. L35 vd. giden yabancılara verirlermiş kendilerini. dumanı tütmektedir sık çalılı gın. Kinyras da 160 yaşma kadar yaşamış. Odysseus böylece Kir ke'nin konağında bir yıl kalır. büyücü Kirke'yi nasıl alt edeceğini söyler ona: Kirke ona zehirli şarabı içirecegi anda. bir burundur. Odysseus'un arkadaşları dışanya çağırırlar Kirke'yi. şarabimi ı. kendisine ve arkadaşları na bir kötülük yapmayacağına ant içirecektir. yoldaşlarım da insan kılığına sokar. Bu aşktan Adonis doğar (Adonis). Tanrı Hermes Odysseus'un yardımına ko­ şar. ama akıl vardı gene içlerinde eskisi gibi. kimine göre de Hekate'nin kızıdır ve büyücülüğü ondan almıştır. Odysseus arkadaşlanna besi sağlamak için ava gider. Kirke hepsine değneğiyle vurdu ve kapattı yoldaşlarımı domuz ağılma. Efsaneler Kirke'nin Aiaie adasında oturduğunu belirtirler. Fenike'den gelme "kinnor" adlı bir sazla (Kinyras adı oradan türemeymiş) tanrı Apollon'la yarışmaya girmiş ve Marsyas gibi tanrı­ nın gazabına uğramış. yurda dönmek gerektiğini ha­ tırlatırlar ona. Korka korka birkaç arkadaşını gönderir oraya. Öyle olur. X. 8). Tanrı­ ça Aphrodite'nin öfkesini üzerlerine çeken bu kızlar birer yosma olmuşlar: Kıbrıs'a ge­ len. Kirke Odysseus'un gücü karşısın de şaşakalır.): Gide gide Akile adasına nardık sonunda. orada Kirke otururdu. Kıbrıs'ta bu tanrıçanın kültünü kurmakla kalmamış. onlar diker dikmez içkiyi.). erkekliğine vurulur ve onu yatağına aldıktan sonra. Büyücü tanrıça Kirke tıpkı Kalypso gibi Odysseus'un serüvenlerinde başlıca rol oynayan kişilerdendir. güzel belikli. onlarda hemen d ikiller. Kirke. sızlar halde onları kapadı oraya. hep yediği şeylerdi bunlar yerde sürünen domuzların. peynir. maktadır. sarı bal ve arpa unu ezdi Pramno. palamut. iskemlelere oturttu. Kolkhis kralı Aietes'in ve Giritli Minos'un karısı Pasiphae'nin kız kardeşidir (Tab. yiyip içip kayli sürmekte.. Şimdi onlar tıpkı domuza benzemişlerdl başları ve sesleri. çünkü bu­ gün de italya'nın Sardunya karşısındaki Etruria kıyılarında Capo Circeo diye anılan bir yer var. onun kızı Myrrha'ya (ya da Smyrna) olan dogadışı aşkıdır. Kirke de tıpkı Kalypso gibi onu kendine koca etmek hevesiyle yanıp tulu. Kirke yalnız Odysseia'da değil. ama önce ölü . X. ormanın ötesinde. "Aia". 232 vd.

Tyndareos'la Leda'nın kızıdır. Bu tanrıçanın "feri" yani vahşi hayvan sözcüğünden türeme adı. dişilik. daha sonra da Feronia'nın Anadolu'nun Ana Tanrıçası Kybele ile ilişkisi göze çarpar. Benliğinde zıt duyguların çarpıştığı öbür trajik kişiler gibi Klytaimestra' nın da destanda pek adı geçmez. Hera da bu dileği yerine getirerek iki oğlanı uyuttu. Argoslular iki kardeşin heykelini Delphoi'ye adadılar. tarih ya­ zarlarını esinleyen peri sayılmıştır. Epimetheus ve Menoithios'un ana­ sı olmuştur (Tab. Telegonos'un İtalya'da TuSculum şehrini kurdu­ ğu. birinden Helena ile Polydeukes. oğul­ larına. Kirke ona ilerdeki yolculuğun nasıl düzenlenmesi gerektiğini. Klytaimestra mythos'ta Helena kadar eşsiz bir rol oynar. Solon ilk olarak yurdu için can veren Tellus'u saydıktan sonra ikinci örnek olarak da Kleobis'le Biton'u gösterir. Bölgenin Etruria yani Anadolu'dan gelme Etrüsklerin yerleştiği yer olduğu da ak­ la getirilirse. Kydippe. Klyaimestra ile Kastor ölümlü Tyndareos'un çocuklarıymış (Tab. 12). Arabayı çekecek ineklerin olmadı­ ğı bir günde. sözü edilse de işlediği suçlann asıl etkeni olarak gösteril­ mez. Kleio. düşünmüştür. Kleobis'le Biton götürdüler. Zeus'le Themis'in kızları olan kader tanrıçaları Moira'ların biri. Seirenlerden. çeşnisi de taşır. büyülemek. Kirke' nin sözleri tıpatıp doğru çıkar ve Odysseus sonunda selameti büyücü tanrıçanın öğütleri­ ne borçlu olur. Kirke-Odysseus macerasının İtalya efsanesince ne kadar benimsendiği gö­ rülür. Sağ elinde boru. d o ­ kumak anlamına gelen Klotho hayat ipliğini büken tanrıça sayılırdı (Moira'lar). Skylla ve Kharybdis'ten nasıl korunabileceğini bildirir. Adı Klytaimestra ya da Klytaimnestra olarak geçer. Klytaimestra aşığı Aigisthos'un elinde . hayvanları ev­ cilleştirip arabasına koşan tanrısal varlığı sim­ geler. tarih alanı ona ayrılmış. Bütün bu öğeler Ana Tannça'nın kişiliği ve yaygınlı­ ğı tam bir aydınlığa kavuşacağı zaman gere­ ğince değerlendirilebilecektir. Dönüşte Odysseus gene Aiaie adasına uğrar. 31) an­ latılmıştır. kö­ tüye varan yolların hepsini deneyen kadın olarak yazarları sonsuzca esinleyen bir tip ni­ teliğini kazanmıştır. Kirke-Feronia. Kirke'nin yeri. doğurganlık ve bereket kavramını erkeği boyunduruğa al­ mak. İnsanların unutulma­ ması gereken ünlü. insanlar için en iyi şeyi bağışlamasını diledi. X. bi­ ri Telegonos. Adı. kimi resimlerde elinde bir klepsydra. öteki de Latinos'tur derler. herhangi bir hayvan haline getirmekle açığa vurur. Odysseia'dan sonraki efsanelere göre K i r ke'nin Odysseus'tan birçok çocukları olur. olayların akışı­ nı ölçmeyi simgeler. Kroisos ona bu dünyada en mutlu insanın kim olduğunu so­ rar. adam öldüren. suç işleyen. Kirke'nin. 45 menzil uzaktaki tapınağa kadar. vahşi hayvanları dizgine alan tanrıça anlamını taşır. Kleobis. Bu Feronia ile Kirke arasında bağlantı kurmamak ola­ naksız. Artemis-Kybele gibi doğaya hâkim. yani su saati vardır. Bu tanrıça dişidir. 3). şanlı eylemlerini dile ge178 tirdiği için. övmek anlamına ge­ len "kleio" fiilinden türemiş olan Kleio (ya da Klio) Musalann biridir. öbüründen Klytaimestra ile Kastor çık­ mış. yurdu besbelli ki İtalya'dadır. Helena ile Polydeukes Zeus'un dölleri. öylece öldüler. Motifleri Ana Tanrıça kültünün özelliklerini andıran Kirke efsanesi Odysseia'da sözü geçen başka temalarda ol­ duğu gibi peri masalı. Leda kuğu kuşu haline girmiş tanrı Zeus'la birleştikten sonra. kutlamak. Atinalı Solon zenginler zengini kral Kroisos'a konuk gidince. bu kez. Kirke'nin kimliği ve nitelikleri üstünde bil­ ginler çok durmuş. Argos'taki Hera tapınağı rahi­ besi olan anneleri Kydippe'nin arabasını. Klytaimestra. Adı bükmek. Latinos'un da Latinlerin atası sayıldığı h e ­ saba katılırsa. Bu öykü Herodotos'un Tarihinde (I. iki yumurta doğurmuş derler. Bundan sonra Odysseus'un Hades yolculuğu anlatılır (Od. Klotho. tanrıçadan. Okeanos'la Tethys'in kızı. 307'den XI sonuna dek).ler ülkesine gidip Teiresias'ın ruhuna danış­ masının gerektiğini bildirir. bugün Capo Circeo'nun bulunduğu bölgede Roma çağlarında Feronia adlı tanrıçaya tapıldığı gö­ rülür. kahramanlıkları di­ le getirir bunlarla. ya da gitar bulunur. P r o metheus. Bir kaynağa göre İapetos'la evlenip Atlas. Klymene.

kız kardeş . ama onun öldüğü haberini alınca tanrılara şükran adak­ ları adayacak kadar sevinir. Euripides'in "Elektra" ve "Orestes" tragedyala­ rını okumak gerekir. K l y t a i mestra'nın ilginç ve karmaşık tipinin tamam bir portresini okumak için Aiskhylos'un "Agamemnon". Gerçekten de tragedyanın sahneye koyduğu Klytaimestra yüreğinde en ufak bir analık duygusu olmayan bir kadındır. birini öl­ dürmüş. İlyada'da bile krallar kralı tutsağı Khryseis'i meşru karısı Klytaimestra ile bir tutmak cüretini gösterir (İl. birbirini sevmeyen çiftin ta kendisi­ dir. Hyperion. ondan aşağı değil yapısı. Khryseis'ten daha güçlü bir kuma da çıkarır karşısına: Troya'dan Kassandra'yı sarayına getirince. Ancak tragedya İ l e d i r k i . Öyle ki Klytaimestra nicelik ve nite­ lik bakımından da efsanenin en göze çarpan kişilerinden biri olarak karşımıza çıkar. hepsinin birden esinlediği Klytaimestra tipini özetlemeye çalışalım. az daha evlat katili yapan kızı İphigeneia'nm kurban edilmesidir. hem de bu tragedyalarda oynadığı rol biricik ve eşsizdir. Atinalılar işin farkına vararak ölüsünü Peloponezlilerden istemişler. bu Tantalos Thyestes'in oğludur (Tab. kiminde de Mykene'de yalnız kaldığı için Aigisthos'un zorlamasına dayanamayıp kendini veren ve âşığının elinde bir araç gibi kullanılan bir z a v a l l ı kadın pozundadır. Bütün bu tragedyaları bir bir ele alamayacağı­ mıza göre. Sophokles de. 15). içindeki karşıt duyguların çarpışması daha karmaşık olduğundan Aigisthos-Klytaimestra ikiliğinde baş rolü alır. 4). Uranos'la Gaia'nın oğlu. Klytaimestra ömrünün başından sonuna kadar kıskançlıkla kıvranmış durmuş.): Doğrusunu isterseniz. Kodros'un mezarı tarihsel çağlarda Atina kapılarının birinin önünde gösterilirmiş. Onlar da kralı öldür­ düklerini anlayarak saldırıdan vazgeçmişler. Klytaimestra'nın kardeşleri Dioskur'ların saldırısına uğ­ rayınca Klytaimestra ile evlenmek zorunda kalır. İapetos ve Kronos'tur.b i r araçtır. Elektra anasıyla sert tartışmalarından Klytaimestra'nın ileri sürdü­ ğü bu İphigeneia olayının. Kadınlığı böylece hor görülen Klytaimestra ister istemez kendini kardeşi Helena ile kıyaslar. yani rol oynadığı tragedyalar hem çok. Orestes'e anana kıyma diye yalvarır. kıskançlık diye adlandırılmalıdır. İki düşmanla karşı­ laşmış ve onlarla kavgaya tutuşmuş. boyu boşu. Titanlardan biri (Tab. asıl karım Klytaimestra'dan üstün o kız. Delphoi kehaneti de Peloponezliler Atina kralını öldürürlerse zafer kazanacaklarını bildirmiş. Uğursuzlukla başlayan bu evlenme son­ suz bir kin ve suç zincirinin birinci halkasıdır. Bunu haber alınca Kodros hayatını yurduna feda etmeye karar vermiş ve dilenci kılığına gire­ rek şehirden dışarı çıkmış. Küçük oğlu Neleus da Miletos'a göç­ müş (Neleus 2). Klytaimestra'ya ona iyi davranma­ sını öğütler. aklı. Helena'nın ikizi olmakla başlar bu kompleks. Orestes'ten nefret eder. Krallığı sırasında Atina P e loponez'lilerin saldırısına uğramış. Bu yüzden duyduğu kini öbür çocuklarına da bulaştırır: Elektra'dan. Tragedya ya­ zarlarından Aiskhylos da. Erkek kardeşleri Okeanos. öbürünün eliyle de vurulup ölmüş. ça§daş bir görüşle nitelenecek olursa. Poseidon'un soyundan olan efsanelik Atina kralı. Kodros. Koios. gerçi Agamemnon'la ev­ lenmeden Klytaimestra'yı bazı efsaneler Tantalos'la evli gösterir.112 vd. Kodros öldükten sonra Atina tahtına oğlu Medon çıkmış. Klytaimestra'nın içinde başlıca yeri tutan duygu. onu suça iten duygu da bu kıskançlık olmuştur. Agamemnon bu Tantaloş'u da. 1. Bunu Agamemnon'a bir türlü affedemez. Agamemnon'la Klytaimestra mythos'ta geçinemeyen. aslında suçluluğu­ nu örtmek için bir bahane olduğunu yüzüne vurur. üstelik ev kadını. Euripides de Klytaimestra tipini kendi görüşleri­ ne göre sonuna kadar işlemekten geri kalma­ mışlardır. Sophokles'in "Elektra". kadın ve eş olarak bunca şımarıklığı olan Helena'nın hiç ceza görmedi­ ğini. çocuklarını da öldürür. Onu koca. Tragedyaların bazıları Agamemnon'un öl­ dürülmesinde Klytaimestra'yı asıl fail olarak gösterir. onun yüzünden kendi başına bunca be­ lalar geldiğini yana yakıla dile getirir. K l y t a i mestra özgür bir kişilik kazanır ve dramı daha derin. fikri yerinde. Ama Klytaimestra'nın kocasına olan asıl hıncı kadın yüzünden değildir.

Koios'la Phoibe evlenirler. X. Girit kralı Daidalos'un bura­ da saklandığını anlamış. Kureta'lar ise Zeus efsanesin­ de rol oynayan cinlerdir. Homeros destanlarını yaz­ mak için onun eserlerinden esinlenmiş. Daidalos hava­ ya uçarak Girit'ten kaçtığı zaman Kokalos'un yanına sığınmış ve saklanmış. büyücü tanrıça Kirke ona H a des haritasını şöyle çizer (Od. orada Alçakkıyı var ve Persephone'nin koruluğu. Kokalos daya­ namayıp bunun çözümünü Daidalos'a sor­ muş. Komaitho. Orada karıştı coşkun davul sesleri Pbrygia kavallarının tatlı nefeslerine. İniltiler ırmağı anlamına gelen Kokytos ölüler ülkesinde akan ve Akheron'a dökülen bir ırmaktır. Korybant'Iar. Sicilya'da Kamikos (sonradan Agrigentum olur) şehrinin kralı. Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar! Orada icat ettiler. Styks'ten gelen sular da dökülür oraya. Lapith'ler kralı Phlegyas'ın kızı. böylece çocuğun bağrışmalarını tunç sesleriyle boguyorlarmış. Bkz. Amphitryon. Kokytos. Rheia. genç kız anlamına gelir. kısır söğütler. Pyriphlegeton ve Kokytos akar. Tethys. Korybant'Iar ve Kureta'lar. Korybantes ve Kuretai diye yazın kaynaklarında geçen Ana Tanrıça'nın rahiplerini Euripides Bakkha'lar "tragedyasın­ da şöyle tanımlar: Ey karanlık diyarı Kureta'larm. hepsi birden Ana Tanrıça 180 . ne var ki Kokalos ko­ nukluk kurallarını çiğnememek için kızlarına Minos'u öldürmelerini buyurmuş. ama tanrı bebeğin seslerini Kronos duyup da öbür çocukları gibi Zeus'u da bulup yutmasın diye. Hades bataklarına doğru. Sonradan Z e us. Korybant'Iar davulu Rhea anamıza verdiler Bakkha'larm çığlıkları arasında gümbürdesin diye. Kureta'lar Giritli ana tanrıça Rhea'nın. hekim tanrı Askleplos'un anası (Asklepios). derin anaforlu Okeanos'un kıyısında çek karaya gemini. Kore. Themis. sonra çık yola. onlar da kralın üstüne kaynar su dökerek ölümüne se­ bep olmuşlar (Daidalos). ipli­ ği bir ucundan öbür ucuna geçirmesini başa­ rana ödül vereceğini bildirmiş. Homeros'tan önce ve Troya savaşı­ nın olduğu sıralarda llyada destanını yazmış. benim için. Pyriphlegeton adın­ dan da belli olduğu gibi (pyr ateş demek) kay­ nar sulu bir ırmak olduğu halde. Kore ya da Kora. Toprağın oğulları oldukları söylenir: Rhea Girit'in Lyktos magarasında Zeus'u doğurduğu zaman onu Amaltheia adlı nympha'ya teslim eder. Demeter'in kızı Persephone'ye verilen ikinci bir isimdir (Demeter). Efsaneye göre Kureta'lar iki ya da dokuzmuş. Korinnos. üç sorguçtu miğfer giyen Korybant'Iar çembere gerilen deriyi. orada Akheron. uzun uzun kavaklar göreceksin. Kokalos'u konuğunu teslim etmeye zorlamış. o da ipliği bir karıncaya bağlayıp karın­ cayı şeytanminaresinin içinden geçirtmek ge­ rektiğini söylemiş. Minos da Daidalos'u aramaya çıkıp Sicilya'ya vardığında usta yapıcıyı bulmak için bir düzene başvur­ muş: Bir iplikle bir şeytanminaresi almış. Kokalos bu çözümü Minos'a bildirince. 508 vd. Koronîs. Kokalos.leri Theia. Yazı yazmasını da Palamedes'ten ögrenmişmiş (Palamedes). Korinnos Troya'nm yerlisi bir ozanmış. Korybas Lydia ya da Phrygia dilinde ilkin Attis'e veri­ len bir addır. Korybant'Iar da Phrygialı ana tanrıça Kybele'nin rahipleridir. Amaltheia da onu keçi sütüyle besleyip büyü­ tür (Amaltheia). iki kızları olur: Leto ve Asterie. Odysseus yeraltı ülkesi­ ne inecekken. Burada iki ana tanrıçanın ve onun hizmetinde bulunan efsanelik rahip­ lerin de birbirine karıştığı görülür. Rhea çocuğun çev­ resinde Kureta'larm coşkun rakslarla tunç kalkanlarına vura vura gürültü yapmalarını emretmiş. Kybele ve Dionysos tanrılannın kültleri birbirine karışmış ve Daktyl'ler. Kokytos'un suları buz gibi diye tanımlanır. Odysseus yeraltı dünyasına inmek için çu­ kuru orada kazacaktır. Mnemosyne ve Phoibe'dir. Işığı simgele­ yen göksel varlıklan meydana getiren Koios' la Phoibe Apollon ve Artemis'in atalarıdır.): Ama geçtiğin zaman Okeanos'u geminle.

bu yüzden de evi barkı. Aineias karısını aramak için şehre geri döndüğünde. (îyes'le Briareus'un kardeşi (Yüzkollular). yani gerçek Giritlilerin atasıdır. Alina'ya da Kranae denmiş. İason'la Medeia efsanesinde rol oynar: İolkhos'tan kovulunca İason'la Medeia Korinthos'a. nesi varsa sıçanla­ rın saldırısına uğramış. Kretheus. En es­ ki destanlarda Aineias'ın karısının adı Kreusa değil. Medeia'nın korkunç dramı bu olayla başlar: Büyücü kadın bu evlenmeye ses çıkar­ mayacak gibi olur. I l yada'da Agamemnon'un tutsak tuttuğu kızı Khryseis'i almaya gelen Khryses bu tapına­ ğın rahibidir. Oidipus'un ölümünden sonra oğullan Eteokles'le Polyneikes savaşa tutuşunca. (1) Korinthos kralı.Kybele'nln kültüne bağlanmıştır. Kreusa gelinliği alır. Giritlilere adını veren kurucu kahra­ m a n . 22). Zeus bebekken babası Kronos'un elinden kurtarılmak için Girit'e bı­ rakılınca Kreş adada hüküm sürmekteydi ve Zeus'u koruyan o olmuştur. 6). başka birine göre de Girit toprağından doğmuş ve Girit'in ilk konuklan Eteokretes. toprağı. İokaste'nin kardeşi ve Thebai kralı Laios'un kaynatasıdır (Tab. 17). Krinis. gi­ yer. Tyro ile evlenir ve Aison'u doğurur (Tab. 19). Kreon Eteokles'in tarafını tutar. Vergilius Aeneis desta­ nında Kreusa'nın Troya'nın yıkıldığı ve Aineias'ın babası Ankhises'le oğlu Askanios'u ala­ rak şehirden kaçtığı gece bir tanrıça (Aphrodite ya da Kybele) tarafından kaçırıldığını an­ latır. (1) Atina kralı Erekhteus'un kızı. bir yatıdan da . Kıanaos. İon'un anası (lort). Kranaos da Kekrops gibi topraktan doğma İmiş (Kekrops). tarlası. Ama günün birinde Kreon kızı Kreusa (ya da Glauke)'yi İason'a vermeye kalkışır. güç ve kuvvet simgesi (Bia). Minos'tan çok önce Girit'e yasalar vermiş ve uygarlık getir­ miştir. Dionysos). Halmon). Ama tanrı bir gün yeryüzüne inecek olmuş. Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve ellişer başlı dev oğullarından birinin adı. Aineias'ın karısı (Tab. Kreon. Kekrops'tan sonra tahta çı­ kan o olmuş ve Attikalılara "Kranaos'lular". Tapınağın kurulması efsaneye göre şöyle olmuş: Krinis günün birinde Apollon tanrının öfkesine uğramış. Pelias). Eurydike'dir. Kretheus. davul ve tef sesleriyle kut­ larlar. (2) Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızı. oklarıyla hepsini öldürmüş. sırtına geçirir geçirmez de cayır cayır yanmaya başlar. Sıçandan geçilmiyor. lason ve Pelias'ın şehri olan lolkos'un kurucusudur (Tyro. Aiolos'la Enarete'nin oğlu. Kreon'un yanı­ na sığınırlar ve birkaç yıl barış içinde yaşar­ lar. sıçanlar her şeyi kemirip yok ediyormuş. Kranaos'un Atllıis adlı bir kızı olmuş. Kreusa. Polyneikes'i şe­ hirden sürer. Attika bölgesi bu kıza göre adlandırılmış. Adı Oidipus efsanesinde geçer: Oidipus Thebai'den sürülünce şehre kral olur. flüt. Efsanenin biri Kres'i. Krinis'ln sürülerine bakan çobana konuk ol­ muş ve ondan çok memnun kaldığı için böl geyl sıçanlardan temizlemeye karar verini'. Kretheus. Bir efsaneye göre tanrı Zeus'la Ida da ğının bir nympha'sından doğmuştur. Bu rahipler Kybele ayinlerini baş döndürücü rakslarla. Pallas'la Styks'in oğlu (Tab. gümbürtülü bir vecit içinde kendilerin­ den geçerek "enthousiasmos" denilen duru­ ma girerek tanrıya karışmayı sağlarlardı (l)aktyller. bağrışmalarla. lason Medeia'yı boşayıp Kreusa'yı almaya razı olur. Kottos. Tyro'nun tanrı Poseidon'dan olan Neleus ve Pelias adlı oğullarını evlatlığa alır. Kreş. (2) Menoikeus'un oğlu Kreon. Antigone dramında büyük bir rol oynar ve doğanın kanunlarını hesaba kat­ madan devlet kanunlarını yürürlüğe koymaya çalışan yöneticinin iflasını simgeler (Antine. kumasına armağan olarak bir gelinlik gönderir. Kreusa'nın görüntüsü karşısına çıkıp yeni bir yurt kurmaya gitmesi gerektiği­ ni bildirir (Aineias). Girit'i her türlü çıkarmaya karşı koruyan Talos adlı robotun babası sayar (Talos). Mysia şehri Khryse'de bulunan Apollon Smintheus tapınağının kurucusu. Attika'nın ilk krallarından biri. Oidipus. Yanına varıp onu kurtarmak İsteyen Kreon da aynı ateşle tutuşup yanar (Medeia). Kratos.

o art düşünceli tanrı. ama sonra da korsanlar tara­ fından kaçırılıp İzmir'e götürülmüştür. (Uranos. hele do­ ğan varlıkları yutmak g i b i ilkel motiflerle Y u nan mythos'una dışardan katılmış öğelerdir. Kronos'un Philyra ile birleşmesinden at adam Kheiron doğmuş (Kheiron). ama efsane ola­ rak anlatılmaz. Homeros'un tonya'sında bunlar bilindiği halde pek tutunmadıgı da destanlardan belli olmaktadır. ( 2 ) DOĞUŞU. 3. Uranos'la Gaia'nın oğlu. Hesiodos'un etki altında kalarak uzun uzadıya an­ lattığı bu masallar Yunan mythos'unda tek örnek olmak bakımından daha da ilgi çekici­ dir (Theogonia). Kritheis Kyme'li (İzmir'in güneyinde Namurt) bir adamın kızıymış. ama sonraki efsane ve açıklamalara göre bu iki kelime bir tutulmuş ve Kronos tanrının zamanı. Kritheis Ege bölgesinin bir nympha'sıymış. Bu kaynaklara göre Kronos yeryü­ zünde iyiliği ve bereketi kuran ilk tanrıdır. Kritheis de Me­ les ırmağının kıyısında Homeros'u doğurup hemen sonra ölmüştür. 4). Musalarla ilişiği olan bir cinle sevişmiş. Ozan Homeros'un anası sayılan efsanelik kişi. geçişini simgelediği ileri sürülüp. Lydia kralı Maion onunla evlenmiş. Her iki efsanede de Maion adlı birinin söz konusu edilmesi özel­ likle Latin şairlerince Homeros'a verilen Maionides. Bu efsane koca ozana verilen Melesigenes (Meles'ten dogma) adının nereden geldiğini anlatmaya yarar. Kronos'un Zeus eliyle yeraltı­ na kapatıldığına da değinilir. 137 vd. Kaynağı güneydoğu Akdeniz çevresinde bu­ lunan bu efsanelerin Yunanlılara Fenikeliler yoluyla geçtiği sanılır. Onun egemen olduğu çag Altın Çağına rast- la .Krinis'e Apollon Smintheus'a bir tapınak dik­ mesini buyurmuş (Apollon Smintheus). Gaia. Kritheis. Uranos'un er­ keklik aygıtından akan kanlardan Erinys'ler (Erinys) ve spermasından da Aphrodite (Ahrodite) do^ar.): Bunlardan sonra Kronos geldi dünyaya. Homeros destanlarında adı geçer. zamanın akışını. Zeus'la Hera'ya soyadı olarak Kronides (Kronos oğlu) denir. Krios. 4). böylece onu inim inim inletmektedir. E F S A N E L E R İ . Başka e f sanelerde de Hephaistos. Gaia bir düzen kurar ve o düzeni oğlu Kronos eliyle gerçekleştirir. Kronos'un. anası Gaia'nın eline verdiği çe­ lik tırpanla babası Uranos'un hayalarını kes­ mesi tanrı kuşakları arasındaki çekişmenin ilk aşamasıdır (Theog. İzmir'de akan Meles ırmağıy­ la sevişmiş ve birleşmelerinden Homeros meydana gelmiş. Uranos'la Gaia'nın son oğul­ ları Kronos Titanlar soyundandır ve babası Uranos'u erkeklikten yoksun etmekle birinci kuşak tanrılarının egemenliğine son verip. Aphrodite). ikinci kuşağı başa getirmiştir (Tab. Kronos'la ilgili iki efsane de Hesiodos'un Theogonia'sında anlatılmak­ tadır. Eurybie ile birleşir ve Astraios. Hesiodos'un Theog. Kronos. Kronos adının zaman anla­ mına gelen "khronos" sözcüğüyle aslında hiçbir ilişiği yoktur. Efsanenin başka bir anlatımında Kritheis adalı bir genç kızdır. Zeus efsane­ sinde iki kez görülen babanın oğla baskı ya­ pıp oğlun ayaklanması ve babasını alt ederek egemenliğini elinden alması teması. Titanlardan biri. Uranos hepsini gün ışığına çıkar çıkmaz Gaia'nın karnına gerisin geri tıkamakta. 154-210). Başka bir efsaneye göre. ( 1 ) A D I . ya da Aphrodite'nin babası olarak geçer. bu adam ölürken kızını kardeşi Maion'a bırakmış. en belalısı Toprakoğullarının. imgelerinde elinde bir tırpanla gösterilmiştir. Kritheis amcasını bırakıp Phemios adında bir İzmirliye kaçmış. 4 5 3 506'da anlattığı Kronos-Zeus çekişmesi Zeus maddesinde ele alınacaktır. Pallas ve Perses'i meydana getirir (Tab. Kronos'tan sonra Toprak Ana Kyklopları ve Hekatonkheir'leri doğurduğu halde. yani Maion oğlu. Oysa efsa­ nesinden görüleceği gibi Kronos'un bu yoru­ mu bir zorlama ürünüdür. Kronos. ya da Maionialı (Lydialı) ek adının açıklanması yapılıyor. Ve Kronos diş biledi yıldızlı babasına. bir gün de Meles ırmağının kıyısında çamaşır yıkamaya gitmişmiş ki Homeros'u doğurmuş. Beş erkek titan ve al­ tı kız titan'ın doğuşundan sonra Kronos'un dünyaya gelişini Hesiodos şöyle anlatır (Theog. Orfik tarikat geleneğinde Kronos Zeus'la barışmış ve Mutlular Adalarında yaşar gibi gösterilir. Uranos.

gerçeklere uy­ gun olarak tanıyabileceğiz ve anlayabileceğiz. altında bir taş duvar. "potnia t h e ron" yani hayvanların kraliçesi. Kaunos'la Byblis'in anası (Byblis). doğa üstüne sonsuz egemenliğinin bir simgesi olarak asla­ nı yanından ayırmamaktadır. Tarih öncesinin en gerilerinden tek tanrılı dinlerin yerleştiği dönemlere kadar uzanan ve Akdeniz yöresini kapladıktan son­ ra. Saturnus). uy­ garlık ve kültürlerde değişik adlarla anılıp hep aynı prototipe indirgenebilen Ana Tanrıça di­ ninin kaynağı Anadolu'dur. Bütün bu kolların çabası bir araya geldikten sonradır ki. Irmak tanrı Maiandros'un kızı. tanrıçanın da. Yontuların heykel. Ksanthos. İşin en tuhaf ve düşündü­ rücü yönü de Ana Tanrıça yontularıyla bir sırada Çalalhöyük'te bulunan çizgi motifleri nin Anadolu'nun geleneksel halk sanatlarını. t o p ­ rak üstünde oldukları için belki hiç değinme­ yeceği Kybele anıtları vardır ki. Sümer'den de önceki bir kültür çağını yansıtan bu tarihler Ana Tanrıça'nın Anadolu'nun yerlisi olduğunu açığa vurmaktadır. karın altının bir üçgen biçiminde be­ lirtilmesi gibi motifler analığı ve dişiliği simge lemek bakımından Kybele'den Artemis'e k < ı dar büyük ana tanrıça imgelerinde bulunmak tadır. 6500-700 yıllarına kadar uzandı­ ğını ortaya koymuştur. Ana Tanrıça'yı gereğince. örneğin bugün bile yaşayan kilim motiflerini yansıtmasıdır. Hesiodos'un da anlattığı Çağlar Efsanesi Kronos'la ilişkili olarak özellikle Roma'da tu­ tunmuş ve Saturnus çağı üstüne efsaneler bir­ çok şairleri esinlemiştir (Soylar Efsanesi. Buraya Ana Tanrıçaya tapınmaya gelen dua­ cıların Kybele'nin simgelediği bereket ve do­ ğurganlıktan pay almak için seks yerlerine dokunup onları aşındırdıkları bellidir. ya da doğur­ mak pozunda olan tanrıça ise iki yanındaki iki aslana dayanmaktadır. Bkz. kaim kalçalı. Bu erkek. bu figür göğsüne yapışmış. tarih. Akhilleus'a Hektor'la sa­ vaşında da yardım eden bu ölümsüz at dile gelerek efendisine yakında öleceğini bildirir (Akhilleus). kültü dal budak salmış bu tanrıça figürünün değindiği bilim dalları o kadar çoktur ki. dolgun memeli bir tanrıça. duvarın içinde de çokluk bir niş oyulmuştur ve nişle­ rin kimisinde ayakta bir tanrıça heykeli görül­ mektedir. öte yandan Asya'nın içlerine dek yayılan. Çoğu ormanlarda. ilerde efsanesi anlatılacak Attis'in ta kendisidir. Kalın kalça. Son yıllarda konuyu en çok aydınlatan bi­ lim dalı arkeoloji olmuştur. ya da düz­ lükte birkaç basamak üstüne kurulmuş olan bu anıtlar birer cepheden ibarettir. ilkçağda Phrygia diye tanınan bölgede yaygın bir ala­ na dağılmış kır tapınaklarıdır. din tarihi. kollarında çok da­ ha ufak boyda bir erkek figürü taşımakta. mitoloji ve sanatla yazın tarihinin katışık görevi olmalıdır. üstüne tırmanmış gi­ bidir. Tanrıçanın hem çocuğu. Kybele. araştırmaları bir tek ilgi merkezinde toplamak. Oturmuş. Bir de arkeolojinin daha değinmediği. Bu su götürmez gerçek gün geçtikçe daha belirgin biçimde gözümüzün önüne serildiği halde. Tapınakların bazılarında tanrıça heykelinin iki yanında ön bacaklarını tanrıça­ ya dayamış iki aslan vardır. Oturmuş durumda. Eskişehir'le Af­ yon arasında ulaşımı zor bir yöredeki bu anıt­ lardan en çok tanınanı Yazılıkaya diye anılan Midas anıtıdır. Ana Tanrıça dinini aydınlatmak bugün arkeo­ loji. Patroklos'la Hektor arasındaki savaşa Balios'la birlikte katılır (Balios) ve Patroklos öl­ dükten sonra ağlar. elde edilen verilerle bulguları bir açıdan inceleyip değer­ lendirmek yepyeni denebilecek bir uğraştır. birçok ulus. Ev biçi­ mindeki bu basit tapınaklar Phrygia'da K y b e le dininin kentler dışına da taştığını. hem sevgilisidir. bunlar ya­ zın kaynaklarındaki Ana Tanrıça tanımlarına tıpatıp uymakta. çok sonraları tarihsel çağlar­ da anlatılan efsanelerini bile dile getirmekte­ dir. Korybant'lar.lar. Kula at anlamına gelen Ksanthos Akhilleus'un ölümsüz atlarından biridir. Üçgen bi­ çiminde bir çatı. figürln ve idol biçiminde olanlarına gelince. bütün doğayaı yayıldığını gösterir Bu c e p h e tapı . bir yandan kuzey ülkelerine. Çatalhöyük ve Hacılar'da yapılan kazılar Ana Tanrıça f i g ü rünün !. göbekli. Tıpkı çok sonraki heykellerinde görüleceği gibi. aslanlann da seks yerleri zamanla aşınmıştır. meme. yeşillik ara­ sında bir kayaya yaslanmış olarak. Kyane. Ö. Küreta'lar.

Kybele gerek olduğu sonucuna varılır ki. Roma yazarlarından anılan Ana Tanrıçanın hizmetinde. üçüncüsü de tanrıçanın en önemli merkezi olan Pessinus'a yakın G ü n yüzü dağıdır. biri Phrygia' daki Murat dağı. Kybele'nin tapım mer­ kezlerinden olan Manisa'daki Mesir bayramı ve bu bahar bayramında camiden aşağıya halka bereket ve doğurganlık sağlayan ma­ cunların atılması Anadolu'nun yerlisi olan bir inancın süregelmesi olabilir. her türlü na Kubaba olarak rastlanır. Yukarda sözünü ettiğimiz bilim kollarında işbirliği ve daha de­ rine giden kıyaslamak araştırmalar bu alanda çok yararlı olabilir. onunla ilişkili olarak gösterir (Amazonlar. kuleli ya da kule taşıyan ka (Kemer) kentlerinde adı çok eski bir Ana­ ana demektir) olur. Romalıların Magna Madolu adı olan Mâ'dır. Syria'da Lat. ya da şe­ hirleridir. Toprak ve be­ kanıtlamaya yeter. Tarih kaynaklarından burada tapı­ nılan tanrıçanın şimşek. bu efsanede aldırı değişik adlardır. ldaia Girit'teki İda ve Troya'ya hâkim Kazdagının. İstanbul Üniversitesi F i l m Merkezince çevrilmiş olan bir belgesel filmden tanıdığımız bu Kybele anıtlarının arkeoloji buluntularıyla ve başka bölgelerde rastlanan buluntularla karşılaştırılıp değerlendirilmesi Ana Tanrıça dinini aydınlatmaya yarayabilir. ister başka adlarla nan yazarlarından çok. Berekyntia Sakar­ ya kıyısındaki eski bir kalenin. topuz ve çift ağızlı baltayla simgelenen bir savaş ve zafer tanrı­ çası olduğu anlaşılır. ( 1 ) A D L A R I V E S I F A T L A R I .. Bu ad ve sıfat çoklu­ ve sıfatlardan anlaşıldığı gibi. Phrygia'da Kybele olarak geçer. Bütün bu isim larda adlandırılmamıştır. verimliügiyle simgeleyen ev­ mak üzere uluslarüstü bir nitelik kazandığını rensel bir nitelik taşımaktadır. vasfını da yalnız insan alanında değil. Ana Tanrıçanın Aslında bir tek efsanesi vardır. Efes Artemis'inde görülen kuleli mana Pontika (Tokat bölgesinde Gümenek) taçları başında taşımakla bir de meter turrita ve Kayseri yöresindeki Komana Kappadokiya da turrigera (Lat. gerek düzyazıyla en çok sözü edilen tan­ mun ürünü olan savaşçı Amazonları efsanele­ rıçalardan biridir. de hiçbir tanrı Ana Tanrıça kadar çeşitli ad­ (2) N İ T E L İ Ğ İ VE EFSANESİ. Yunanlılar bu tanrıçayı savaş tanrı Ares'in çevresindeki Enyo ile. Lydia'da adı uygarlığın da etkeni olarak daha sonraki dö­ Kybebe. su­ ya çiçek ve özellikle menekşe atmakla kutla­ nan Attis. Kültepe tabletlerinde adı­ reketin kaynağında olmaktan başka. Ayrıca bazı yer adların­ hem tanrıçada analık kavramının nasıl anla­ dan üreme sıfatlara Yunanca meter. mi gölü bölgesinde Venüs. doğal Girit'te Rhea. tanrıça doğayı ğu Ana Tanrıçanın kaynağı Anadolu'da ol­ bütün canlılığı. Mısır'da İsis. Pessinus da eski adı Justinianopolis olan Sivrihisar'ın biraz güneyinde. Ana­ dolu halk törelerinde bu inançtan kalma iz ve etkileri de ortaya koymaya çalışmasıdır: Phrygia ırmağı Sangarios'un kaynağında. Efes'te Artemis. Hi­ tit kaynaklarında Hepat diye adlandırılır. İtalya'da N e ­ ve evrensel bir ilke olarak canlandırır. anaerkil bir toplu­ şiir. Romalıiarsa Bellona ile bir tutmuşlardır. Sözü geçen filmin asıl değeri de Ana Tanrıçayı Çatalhöyük'ten Roma çağına kadar her çeşit anıt ve imgeleriyle ortaya sermekle kalmayıp. Anadolu'da ise Dindymos adını taşıyan üç dag vardır. Latince şıldığı dile gelmekte. Bu alanda bilgilerimiz Y u rin hepsi ister Artemis. öbürü Mysia-Phrygia sınırın­ daki Kapıdag. Gordium'un güneybatısındaki Balhisar'dır. Steunene Aizani (Çavdarhisar) yöresindeki Steunos (Kesikmagara) mağarasının tanrıçası olduğunu belirtir. ter (Büyük Ana) diye andıkları tanrıça analık Hitit'te Arinna. Ana Tanrıçanın Pessinus'tan da daha eski bir tapım merkezi Komana şehridir. ya da gelmedir. Ko­ nemlerde. Sümer'de Marienna. Hiçbir mitoloji­ Artemis). Bu nite­ liğiyle Ana Tanrıça'nın kültüyle Karadeniz bölgesinde merkezlenen Amazonlarla ilişkisi Yazılı kaynaklarımıza gelince. yani bahar şenliklerinden bugün de bir şeyler kalmıştır. bu sıfatlar arasında en yaygın olan da Dindi/mene adıdır ki Dindymos dağının tan­ rıçası anlamına gelir. hem de tapanının biçimi mater sözcüğü eklenerek tanrıçanın bölgesel saptanmaktadır: Tanrıça Attis (ya da Attes) 184 .naklarında dikkati çeken bir nokta bunların Lykia'daki kaya mezarlarına çok benzemele­ ridir. niteliği de dile gelmektedir: Sipylene Sipylos (Manisa) dağının.

. ( 3 ) T A P I M I VE T A R İ H İ .tanımakla birlikte onun din merkezlerine ka­ rışmasına hiçbir zaman izin vermemişimin Phrygia dışardan gelme ulusların iki kez saldı­ rısına uğramıştır. Phokalalılarla minde büyük Hitit kralıyla i y i ilişkiler kurmuş. bir Tanrıça kültü Phrygialılardan çok eski olduğu kara taştı. Megabyzos adıyla anılan ikincisi dışar­ sayılır. akan kan ve gu öylesine etkilemiş ki. bu dini benimseyen bütün ülkeler onu lerden büsbütün bağımsız bir din merkezi ola­ bir Phrygia tanrıçası olarak tanırlar. yolunu buluyor. Tersine bu tapını daha çok Lydia yöresine kaydıktan sonra. Kybeve yöreye adını veren ulustan çok daha eski le'nin başrahibi de kanlı bir törenle kendi olduğu bütün kanıtlardan anlaşıldığı halde. kılık kıyafetin gerekse Pessinus'taki tapım merkezleri Hititkurucusu. Aynı süreç Efes'teki Artemiözellikle Adonis mythos'unda (Adonis) görü­ sion'da da görülür. ama Ana Tanrıça k ü l de olsa yaşayan bir törenin ilk örneğidir. Phrygia'da yerli bir kült olduğu bü­ la saygı ve gıpta ile karşılanırlar. Tanrıçaya orada bir idol biçi­ davranarak Ana Tanrıçanın mistik ve gizemli minde tapınılırdı. Bu iki kral-rahibin Attis efsanesinde anla­ Klasik çağlarda Yunanistan'ın ve Anado­ tıldığı gibi erkekliklerini tanrıçaya adamış ol­ lu'nun dört bir yanına dağılan Phrygia kölele­ ması gerekiyordu. Ö. onu Pessinus kralının ( k i m i kaynaklarda kral M i das'ın) kızıyla evlenmek üzereyken düğün ye­ rinde birden karşısına dikilerek çıldırtır ve kendi kendini hadım etmesini sağlar. Friklerle tanrıçanın kaynaşması nın özünde olan bir çeşit kurban töreniyle dikkati çeken bir süreçtir: Ana Tanrıça kültü­ gerçekleşmektedir. Kybele kültünde merkezine dokunmak şöyle dursun. bunların biri Attis adını töreleriyle Phrygia uygarlığına özgü bir belirti taşır. dan gelme olması şart koşulan bir yabancıy­ dı. Attis erkekliğini keserek nün yerli olup Phrygia bölgesini ele geçiren kendini nasıl tanrıçaya kurban ettiyse. lamaktadır. Phrygia uygarlığı Ege lerin Anadolu'da kurdukları egemenlik döne­ kıyılarını kapladıktan sonra. müzi­ timlere karşı korumuştur. Attis kendi kestiği hayalarından akan kanla topra­ ğı sular. yani bütün doğaya geçmesini sağ­ Tanrıça ile yakın ilişkileri tarihe geçmiştir. çünkü tün kaynaklardan belli olan bu rahip devleti Phrygia evrensel bir dinin merkezi olduğu ka­ özekligini bögeye gelip yerleşen bütün yöne­ dar Yunanlılara yön veren bir sanatın. 686 (ya da 676) sula­ rında Kimmerlerin bölgeye yayılmasıdır. Gerek Komana'da. Pessinus'taki sında yapılan bu eylem gene Anadolu'ya öz­ tapınağını kurmakla övünüldü. Attis tanrıça bu yeni siyasal gücü ve etnik toplulu efsanesinde simgelendigi gibi. 1200 yıllarında Friklerin. Fransa'ya kadar da yayılır. tünü ortadan kaldıramazlar. Marsyas'ın da Ana bir alana. Bu dinsel yönetimin başında Yunan ve Roma çağında Kybele kültü bütün iki başrahip bulunur. Marsilya'yı kuran rahip krallar büyük kralın siyasal yönetimini göçmenlerin yeni yurtlarına taşıdıktan törele- adlı bir delikanlıya tutkundur (Agdistis). burada birtakım vecit. Nitekim rak yönetilirdi. öncüsüdür. bitkilerin fışkırmasına yol açar ve bir çam ağacına dönüşür. ikincisi 1. biri İ. eliyle kendini hadım etmek zorundaydı. Gizemli cümbüşler. tarihe Kybele bir yitirilen erkeklik gücü daha evrensel bir nite­ Phrygia tanrıçası olarak geçmişti. Phrygia lik kazanarak bereket ve canlılığın daha geniş krallarından Midas'ın da. Yazılı kaynaklar bi­ Metragyrtoi diye anılan dilenci rahipler Akde­ ze Kybele'nin Pessinus'taki tapımı üstüne ay­ niz çevresine yayılır ve birer misyoner gibi rıntılı bilgi verir. Her iki saldırıda da Ana Tanrıçanın tapım merke­ zi uluslarüstü niteliğini koruyarak bağımsızlı­ ğını ve din devleti olarak etkisini sürdürmek Toprak-bereket efsanelerinin hepsinde. İonyalı kolonistler din len bu ölme-dirilme motifi. Galloi diye anılan öbür ra­ ri ve dilenci rahipleri hor görüldüğü oranda hiplerin de vecit halinde hadım edilmeleri t ö ­ gizemli bir din ve kültünün temsilcileri olmak­ redendi. Bu idol bir "diopetes" yani dinini dört bir yana tanıtırlar. Öyle ki Ana gökten düştüğü ileri sürülen bir meteorit. Kimmerler de gü ve bazı tarikatlarda bugün başka biçimde Phrygia devletini yıkar. ğin ve bir de yaşam biçiminin. Pessinus'taki tapınağı siyasal güç­ halde. Ö. şenlikler ara­ Midas tanrıçanın oğlu olmakla. kendinden geçme ve esrime egemen olan tanrıçayı benimseyip tapımını hallerine kanşmakta ve Ana Tanrıça tapımısürdürürler.

yeni ve da­ ha köklü inançlara özlem duyulmaktadır. Kybele-Attis efsanesini konu edindikleri şiirlerinde tanrıçanın Galli adlı rahiplerine atıfla "galliambus" diye coş­ kun bir vezin de uydururlar.. 862): Askanios yönetir Phrygia'lıları. Attis e f sanesinin bu törenlerde ve gizemlerde yine­ lenmesi Roma şairlerini öylesine etkilemiş. kız oğlan kız olmadığı ileri sürülmektedir. halk heyecana kapılır. aralarına savaş ortağı almışlardı beni. coşkun danslarla kutlanan törenleri. uzak Askania'dan gelmişlerdir onlar. O sırada Roma'da bir taş yağ­ muru olur. yeni dini kutlamakta şairler ağız birliği ederler. rahiplerinin hadım oluşu. o sırada Ana Tanrıçanın sesi duyulur: Temiz. Amazonlar gelmişti hani. O sıralarda Delphoi tanrısı Apollon'un rahipleri bu olayı desteklemiş olacak: Tanrının kâhinleri. hem de Bur­ dur gölünün adıdır. Askania Limne hem Gemlik. Magna Mater bu gereksinmeyi karşılamış ola­ cak ki. yalnız uygarlık ve kültür merkezi sayılan Anadolu'nun değil.. Ana Tanrıçanın da bu kültür göçüyle birlikte Roma'ya alınmasını sağlamıştır. Uzak Askania dendiğine göre bu savaşçıların geldiği yöre Burdur böl­ gesi olsa gerek. kirletildiği. Phrygia'nın bir Amazon saldırısına uğrama­ sı. esinlendirmiştir ki. I I I . 184 vd. atları dörtnal giden bir sürü Phrygia'lı görmüştüm. erkek gibi.. Priamos'un da Phrygialıların yardımına koşması anlamlı. ama tlyada'dan sonraki me­ tinlerde Troyalıların Phrygialı diye anılması büsbütün ilginç ve dikkat çekici bir yöndür. 1.. imparatorluğu kur­ maya yol açacak yayılma politikası yürürlüğe girmektedir. bahçelik na'lılar Phrygia'nın Ana Tanrıçasını getirte­ rek şehirlerinde ona büyük bir tapınak kur­ muşlar. a f i f ellerle şehre alınmasını ister. bütün doğu Akdeniz çevresinin.. üstün olmak anlamına gelir ve bu Roma imparatorluğu çağına kadar süregelecektir. iki t a n n ve iki din arasında bağlantılar tarih öncesi çağlara dek uzanmaktaydı (Sibylla). Helene'ye anlatır ( İ l . 204 yılında Pessinus'taki meteortaşı törenle Roma'ya aktarıl­ mış ve Palatinus tepesine tapınağı kurulan Magna Mater'in şerefine Megalensia denilen bayramlar kutlanmaya başlamıştır.. II. tanrıça afifligini kanıtlamak için gemisinin kendi eliy­ le çekilmesine izin versin. Claudia halatları eline alır ve gemiyi Tiber'den yukarı Roma şehrine kadar çeker. Sibylla'lar Anadolu'dan gelmeydi. Roma ile Anadolu arasında kültür köprüsü kurulmuş­ tur. Bu olay da kritik bir döneme rastlar: Roma Afrika se­ ferlerine çıkmak üzeredir. Phrygialılardan söz edilir: Bunlar Troya savaşında Troyalılara yardıma gelir (İl. birkaç yıl sonra Romalı komutan Manlius 186 . Ö. Ana Tanrıça üstüne en zen­ gin buluntuları sağlayan Hacılar da Burdur'a yakın değil midir? Phrygialılardan kral Priamos kendisi de söz eder. Bir kültür taşıyıcısı olarak Phrygialıların Troyalıları da simgelemek için kullanılmaları ne zaman ve nasıl başlar? Herhalde şairler. Roma'nın Aineas'ı kurucu ata olarak benimsemesiyle Phrygia uygarlığını da kültürünün kaynağı saymış. Yeni efsaneler doğar: Ana Tanrıça taşını Tiber'den yukarı taşıyan gemi birden karaya oturur. z i l ve da­ vul gibi çalgılarla. İlyada'da Kybele'nin adı hiç geçmediği hal­ de. Atina ile Sparta'nm amansız ve sonsuz savaşında AtiEskiden bağlık. Gene Sibylla kitaplarının önerisiyle Ana Tanrıça'nın Roma'ya getirilişi derin siyasal sonuçlar doğurmuştur. onu Demeter'le birleştirip bir devlet tanrıçası olarak benimsemişlerdir. ama bu olay sonradan çok önemli sonuçlar doğurmuş. işte o gün. Ama Ana Tanrı­ ça sanat yönünde çığır açmakla kalmaz.rin arasında bugüne dek Fransa cumhuriyeti­ nin benimsediği Phrygia başlığı da yok mu­ dur? Phrygialı olmak kültür bakımından yet­ kin. özellikel tragedya yazarları şiir dilinde bu iki ulus adını karıştırmışlardır. Gerçekten de öyle olur. Kybele'nin Phrygia'dan gelme t e f . derken Claudia Quinta adlı bir kız orta­ ya çıkar ve tanrıçaya yakarır. Magna Mater'in Roma'ya nakli din tarihinde eşi­ ne rastlanmayan bir olaydır. Ana­ dolu'nun kapılarını açmıştır.): Phrygia'ya gitmiştim. Orduları yayılmıştı Sakarya'nın kıyılarına. kültünü sınırları içine almakla geçirdiği bir bunalıma çare bu­ lunacağına inanmıştır: Peloponez savaşı de­ nilen iki büyük Yunan şehrinin. Ondan önce Ati­ na Ana Tanrıçayı çağırmış.

Sipylos eteğindeki Magnesia'da (Manisa) Syria kralı III. Antlokhos'u yenip Orta Ana­ dolu'ya ordusuyla ayak basınca Romalıları Pessinus tapınağının rahipleri coşkun sevinç gösterileriyle karşılar. Bundan sonradır ki R o ­ ma Bergama krallığını miras yoluyla elde eder ve Anadolu'ya egemenliğini kurmakla bölgede çığır açıcı bir dönemin başlamasını sağlar. Denebilir ki Romalılara doğunun kapı­ larını açan Anadolu'nun yerlisi ve simgesi olan Ana Tanrıçadır. Onunla ilişki kurup Batı ile Doğu arasında köprü atmak ve kültürünün yoksun olduğu bir temeli kültür beşiği Anado­ lu'da arayıp bulmak Roma'nın siyasal dehası­ na bir örnektir. Başta Augustus olmak üzere imparatorların hepsi hiç tükenmeyen bir özü gelip Anadolu'dan almışlardır. Eşsiz bir uy­ garlık ve kültür temeline oturtmayı başardık­ ları kültürleri böylece hem İtalya'da, hem Anadolu'da geliştikçe gelişmiştir. Bunun sim­ gesi de binlerce yıl öncesi gibi Roma'nın ege­ menlik çağında da gene aynı tanrıça, hangi adla anılırsa anılsın, Anadolu'nun büyük Ana Tanrıçasıdır. Kydippe. Kleobis'le Biton'un anneleri, H e ra rahibesi (Kleobis). Kydnos. Kilikya'da bugün Tarsus çayı diye anılan ırmağın tanrısı. Ana tarafından İapetos'un torunu sayılır. Kydnos'un Parthenios adlı bir oğlu varmış, Kydnos ırmağının denize döküldüğü yerde bir şehir kurup ona Parthenia demiş. Bu şehir bugünkü Tarsus'tur. Kyklopes (Kyklop'lar). Türkçeye " T e p e ­ göz" diye çevirebileceğimiz Kyklop'lar tek yu­ varlak gözlü devlerdir. Yunan mythos'unda bu yaratıkların üç türünden söz edilir: Biri Gaia ile Uranos'un oğulları göksel Kykloplar, öbürleri Odysseia'da adı geçen Polyphemos gibi Sicilyalı Kykloplar, sonuncuları da kay­ nakları Lykia'da bulunan duvarcı Kykloplardır. Birinci türden Hesiodos Theogonia'da şöy­ le söz eder (Theog. 139 vd.): Sonra Toprak Kyklop'ları doğurdu, azgın yürekli, Brontes'i, Steropes'i ve belalı Arges'i (ki bunlar vermiştir Zeus'a şimşekleri, yıldırımı}

Her bakımdan tanrıya benziyordu burdur ama bir tek gözleri vardı alınlarında. Yuvarlak tek gözlerinden geliyordu adları, zorlu, başarılıydılar hep yaptıklarında. Uranos'un yeraltına kapattığı bu devleri hemsoyları Yüzkollularla birlikte yeryüzüne çıkarır ve Titanlara karşı savaşta silah arkada­ şı olarak kullanır. Hades'e görünmez kılan başlığı, Poseldon'a da üç dişli yabayı veren bu devlermiş. Kykloplar üzerine başka efsaneler de anlatı­ lır: Apollon Kykloplara düşman kesilir, çünkü oğlu Asklepios insanları ölümden kurtarıyor diye Zeus'un öfkesine uğrar ve Kyklopların yıldmmıyla öldürülür. Apollon baştanrı Zeus'a el kaldıramadığı için Kyklopları öldürme­ ye kalkışır. Zeus buna kızar, bir an oğlu Apollon'u Tartaros'a atmayı düşünür, sonra bu kadar ağır bir cezadan vazgeçip onu bir yıl için sığırtmaç olarak Admetos'un yanına yol lar (Admetos, Asklepios, Apollon). Bu e f $ 8 nede Kykloplar ölümsüz tanrılar değil, ölüm lü yaratıklar olarak gösterilmiştir. Sicilyalı Kykloplar önce Homeros'un Odyi seia destanında, sonra da İskenderiye şiirindi sözü geçen yaratıklardır. Odysseia bunların yerlerini, yurtlarını Homeros destanlarına ö z gü kesinlikle belirtir: Kuzey İtalya ve Sicilya kıyıları ve adaları söz konusudur, nitekim Te­ pegöz masalları oralarda tutunmuş ve birçok yerlere Tepegözlerin, özellikle Odysseia'da sözü geçen Polyphemos'un adı verilmiştir (Polyphemos). Bu bölgenin yanardağ bölgesi oluşu, oralarda toprak altına kapatılan Tepe­ gözlerin demircilikle uğraşan birer cin olarak canlandırılmalarına yol açmıştır: Bunlar H e phaistos'un işliğinde - tıpkı İtalya'da (XVIII) Akhilleus'un silahlarının yapıldığı bölümdeki gibi - demir döverler, maden işlerler ve tanrı­ lara silah yaparlar. Tek gözleri ateşin karşı­ sında kor gibi parlar, kraterlerden fışkıran kı­ vılcımlar onların örsünden fırlayan ateşlerdir, yersarsıntıları ve gürültüleriyle kendilerini bel­ li ederler. Odysseia'da bunun tam tersine Kykloplar hayvancılıkla geçinen, koyun ve keçileri bol olan ağıllarda, mağaralarda yaşa­ yan yamyam devler olarak gösterilir. Odysseus Kykloplar ülkesinde ve özellikle Polyphemos'un mağarasındaI yaşadığı serüveni en

ufak ayrıntısına kadar anlatır (Od. IX, 105 -567). Duvarcı Kykloplarsa Anadolu'da, Yunanis­ tan ve Sicilya'da iri taşlarla örülmüş kyklopeen denilen ne kadar sur varsa, hepsinin yapı­ cıları sayılır. Bunlar ne cin, ne de tanrıdır, ta­ rih öncesi çağlarda şehir kalelerini yıkılmaz, aşılmaz ve alınmaz duvarlarla çevirmek için efsanelik kralların, önderlerin emrine giren bütün bir ulustur. Efsane Kykloplann yardı­ mıyla surlarını yaptıran krallar (Tiryns şehri için) Proitos ve (Argos şehri için) Perseus'tur. Öte yandan bu duvarcı Kykloplann Anado­ lu'nun Lykia bölgesinden gelme oldukları da efsanelerce belirtilir. Bütün bu kanıtlar bu tek gözlü devlerin yorumlanmasında Hitit kabart­ malarının göz önüne alınması gereğini pek­ leştirmektedir. Halikarnas Balıkçısı'nın öner­ diği bu görüş tutarlı görünmektedir: Tek yu­ varlak gözlü devler Hitit kabartmalarında profilden görülen kişiler olabilir, dev oluşlan ve çok iri duvarların yapıcıları sayılmaları Anadolu'daki Hitit surlarının kayaya oyulmuş olmasıyla açıklanabilir. Kaldı ki efsane bu devarcı devlerin Anadolu'dan gelme, dağ kaya­ lıklarına mezarları kazmakla ün salmış Lykia'dan gelme olduğunu da ayrıca belirtmekte­ dir. Bu sorunun efsane bakımından da, Ana­ dolu ve özellikle Anadolu-Yunan ilişkilerinin aydınlığa çıkarılacağı bir gelecekte çözümle­ nebileceğine inanıyoruz. Kyknos. Kuğu kuşu anlamına gelen bu ad birçok efsanelik kişilerin adıdır: (1) Poseidon'un bir oğlu. Efsanesi Troya'nın İlyada'dan önceki olaylarıyla ilgilidir. Troyahlardan yana olan Kyknos Akhaların bo^az kıyılarına çıkarma yapmalarına engel olmak istemiş ve Akhilleus'la çarpışmış. Ama babası tanrı olduğu için Kyknos'un derisine silah işlemiyormuş. Akhilleus onu kalkanla ite ite bir kayanın altına kadar getirmiş, ora­ da ezmeye çalışmış. Poseidon da oğlunu bir kuğu kuşuna çevirip kurtarmış. (2) Poseidon'un Kyknos adında bir oğlu da­ ha/varmış, Troya'nın güneyinde, Bozcaa­ da'nın tam karşısındaki bir şehrin kralıymış. Adanın o zamanki adı Leukophrys'miş. Ana­ sı bu Kyknos'u doğurunca deniz kıyısına bı­ rakmış, bebeği bir kuğu kuşu büyütmüş. 188

Kyknos sonraları Laomedon'un bir kızıyla ev­ lenir ve Tenes adlı bir oğlu, bir de kızı olur. Karısı ölünce Kyknos başka bir karı almış, ama üvey annesi Kyknos'a iftira etmiş, Kyknos da buna inanmış, oğlunu bir sandığa kapatarak denize atmış. Tenes Bozcaada'ya çıkmış, sonraları adını vermiş Leukophrys adasına. Kyknos bir süre sonra oğlunun suç­ suz olduğunu anlamış ve iftirayı yapan karı­ sıyla ona tanıklık eden kavalcıyı gereğince ce­ zalandırmış, sonra da Tenedos adasına oğ­ luyla barışmaya gitmiş, ne var ki Tenes baba­ sının kıyıya bağladığı ipi bir keserle kesip ge­ misini açığa atmış (Tenes). Efsaneye göre Tenedos adasına kavalcıların gelmesi de ya­ sak edilmiş. (3) Tanrı Ares'le Pelias'ın kızı Pelopeia'nın oğlu. Kyknos, zalim bir eşkıya imiş, Delphoi'ye gelen yolcuları durdurur, öldürür ve ölü­ lerini babası Ares'e sunarmış. Apollon bu iş­ ten bıkmış ve yiğit Herakles'i Kyknos'la çar­ pışmaya göndermiş. Herakles eşkıyanın hak­ kından gelmiş, ama Ares oğlunun öcünü al­ mak üzere yeryüzüne inince, onu da kalça­ sından yaralayarak Olympos'a dönmeye zor­ lamış. (4) Phaethon'un arkadaşı Kyknos adlı bir adam varmış, Phaethon ölünce öyle güzel bir sesle ağıt yakmış ki Apollon tanrı onu kuğu kuşuna döndürmüş. Kuğu kuşlarının ölmeden ötmesi de ondanmış. Kylabras. Lykialı bir çoban. Phaselis (Tekirova) şehrinin kurulacağı yerde tarlaları var­ mış, oraya şehir kurmaya gelen Lakios bu tarlaları tuzlu balık karşılığında satın almış (Lakios). Sonraları Phaselis halkı Kylabras'a bir tapınak kurmuş, sunu olarak da tuzlu ba­ lık adarlarmış Kylabras'a. Kyrene. Kyrene, Peneus ırmağının torunu olan Tesalyalı bir nympha'dır. Pindos dağı­ nın eteklerinde sürüleri bekler ve öyle güçlü kuvvetlidir ki, vahşi hayvanlarla boy ölçüşür. Günün birinde silahsız olarak bir aslanla d ö ­ vüşüp onu alt edince, güreşe tanık olan Apollon Kyrene'ye âşık olur. Hemen Kentaur Kheiron'a gidip bu kızın kim olduğunu Öğre­ nir ve Kyrene'yi altın arabasına bindirdiği gi­ bi Libya'ya kaçınr. Orada Kyrene adını alan

bir altın saraya yerleştirir. Kyrene'nin Apollon'dan bir oğlu olur, Aristaios adlı bu çocu­ ğu Hera tanrıçalarla Toprak Ana büyütürler (Aristaios). Kythera'h. Aphrodite'ye verilen bir ek a d . Tanrıçanın denizin köpüklerinden doğunca ilk vardığı yer Kythera adası olduğu için (Aphrodite). Kyzikos. Kapıdag yarımadasının batı ko­ yunda bulunan Kyzikos şehri (bugün Balkız) ilkçağda Marmara'nın en zengin ve işlek l i manlarından biriydi. Kurucusu Kyzikos'un ef­ sanesi Argonaut'lar seferiyle ilgili olarak anla­ tılır (Argonaut'lar). Kyzikos tanrı Poseidon'dan türemiş olan Dolionların kralıymış. Argonaut'lar şehre geldiklerinde kral, kâhin Merops'un kızı Kleite ile yeni evlenmişmiş. Kyzikos Argonaut'ları iyi karşılamış, yedir­ miş, içirmiş, yanlarına bol kumanya da vere­ rek ugurlamış. Ne var ki Argo gemisi yola

çıktıktan sonra büyük bir fırtınaya (utulmuş, gece vakti bir karaya varmışlar, ne bilsinler ki orası az önce ayrıldıkları Dolionların ülkesi dir. Dolionlar bunları korsan sanarak saldırı ya geçmişler, kıyasıya bir savaş olmuş, s a v a şa kral Kyzikos da gelip katılmış ve İason'un elinden can vermiş. Sabah olunca bir de bak mışlar ki korkunç bir yanılgıya düşmüş her­ kes. Argonaut'lar üç gün, üç gece yas l u l muşlar Kyzikos'un ölüsüne, sonra törenle gömmüşler onu. Bu arada Kleite kederinden asmış kendini. Kyzikos'un kral olduğu selin­ de adı verilmiş Kieite'nin ölümüne nympha' lar o kadat ağlamışlar ki, gözyaşlarından bir kaynak fışkırmış, ona da Kleite adı verilmiş. İlginç bir nokta da şu ki, Argonautlar efsane­ sinde Kyzikos'tan ayrılmadan önce gemicile­ rin şehre hâkim olan Dindymos (Kapıdag) üs tüne bir Kybele heykeli diktikleri ve fırtınayı ancak bu yoldan dindirebildikleri söylenmek­ tedir.

L
Labdakos. Kadmos'la Harmonia'nın toru­ nu, Laios'un babası ve Oidipus'un dedesi (Tab. 19). Thebai kralı olan Labdakos adını bütün soyuna vermiştir, Oidipus da Labdakos oğlu diye anılır. Labrandos. Labrandos Kuretaların biridir. Arkadaşları Panamoros ve Palaksos'la birlik­ te Karia bölgesine gelir ve oradaki Labranda şehrine adını verir. Labranda bugün Selimi­ ye'nin biraz kuzeyinde Türbe adlı bir kasaba­ nın yerinde bulunuyordu. Labyrinthos. Labyrinthos, sonsuz ve girift dehlizlerden meydana gelen bir yapıya veri­ len addır. Mısır'da bu çeşit yapılar yeraltında mağaralar kazılarak yapılırdı ve çokluk kral mezarı olarak kullanılırdı. Yunan mythos'unda bu kelime Girit kralı Minos'un ünlü mimar Daidalos'a yaptırdığı ve içinde Minotauros'u sakladığı yapı için kullanılır. Labyrinthos ku­ ruluşundan da anlaşıldığı gibi Yunanca bir ke­ lime değil, Anadolu dillerinden üremedir. G i rit'e de oradan gelmiş olsa gerek. Girit Labyrinthos'u yeraltında değil, yer üstünde yapıl­ mış bin bir oda ve koridordan kurulu çapraşık bir yapıdır. Efsaneye göre Minotauros'u öl­ dürmeye giden Theseus'a Ariadne bir yumak iplik vererek onun Labyrinthos'a girdikten sonra yolunu şaşırmadan çıkmasını da sağla­ mıştır (Daidalos, Ariadne). Labyrinthos adı iki ağızlı balta anlamına ge­ len ve Girit din ve sanatında olduğu gibi Ana­ dolu'da da izleri görülen "labrys" kelimesin­ den türemiş olabilir. Lacrtes. Odysseus'un babası. Oğlu Troya savaşına gidip dönmeyince derin bir yas kap­ lar Laertes'in yüreğini, İthake sarayından ay­ rılır, gider bağlarında herkesten uzak, çoban­ ları ve bahçıvanlanyla birlikte yoksulluk için­ de yaşar. Odysseus'un ölüler ülkesinde rastla­ dığı anası Antikleia oğluna babası Laertes'in ne büyük acılar içinde kıvrandığını anlatır (Antikleia). îthake'de Laertes'in sözü geç­ mez bile, saraydaki rezalete karışmaz, malı­ nın, mülkünün Penelopeia'nın taliplerince tü­ ketilip yok edilmesine karşı koyacak güçte 190

değildir. Hele karısı Antikleia da canına kıyın­ ca Laertes canlı bir cenaze oluverir. Penelopeia ona sözde kefen dokur, her gün doku­ duğu ve gece söktüğü bezin Laertes'e kefen olduğunu söyleyerek talipleri oyalar. Odysseus dilenci kılığında İthake'ye ayak basınca ba­ basının yürekler acısı halini çoban başı Eumaios'un ağzından haber alır. Ama ona ancak talipleri öldükten sonra, Odysseia'nın yirmi dördüncü ve son bölümünde görünür. H o m e ros bu buluşmayı şöyle anlatır (Od. X X I V , 226 vd.): Odysseus yalnız babasını buldu bakımlı bahçenin içinde, çapalıyordu ihtiyar adam bir ağacın dibini, entarisi eski ve yamalı vepimpisti, yamalı sığır derileri bağlamıştı bacaklarına, sıyrıklardan korunmak içindi, dizlik yerine, ellerinde eldiven vardı dikenler batmasın diye, başında da soğuğa karşı keçi derisi bir takke, Odysseus onu ihtiyarlıktan çökmüş, gönlü büyük bir yas içinde görünce dayanamaz, ağ­ lar. Kendini tanıtınca ihtiyar Laertes birden­ bire dirilir, gidip yıkanır, temiz bir entari gi­ yer ve tanrıça Athene'nin yaptığı büyü ile bir­ den güçleşir, gençleşir. Öyle ki ithake halkı taliplerin ölümünden dolayı öç almaya gelin­ ce, Laertes de oğlu ve torunuyla birlikte sila­ ha sarılır ve Eupeithes'i öldürür. Laios. Labdakos'un oğlu, Oidipus'un baba­ sı, Thebai kralı (Tab. 19). Sophokles'in "Kral Oidipus" tragedyasına kaynak olarak aldığı efsaneye göre, Laios İokaste ile evlenir ve bir oğlu olur. Ama çocuk dogmadan tanrı sözcü­ sü Laios'a doğacak olan çocuğun kendisini öldüreceğini bildirir. Bunun içindir ki kral ço­ cuğu doğar donmaz bir uşağına verip dağa bıraktırır. Ama tanrı sözü gene de gerçekle­ şir: Günün birinde Laios Delphoi'ye giderken yolda bir yabancıyla kavgaya tutuşur, bu ya­ bancı kendi oğlu Oidipus'tur. Oidipus Laios'u Öldürür ve Thebai'ye vardıktan sonra anası İokaste ile evlenir. Oidipus'un, babasını öl­ dürmek ve anasıyla evlenmekle işlediği kor­ kunç günahı nasıl haber aldığı ve nasıl cezaya çarpıldığı Oidipus efsanesi ve tragedyasında anlatılmıştır (Oidipus).

Laistrygon'lar. Odyssela'da adı geçen efsanelik bir boy. Odysseus gemileriyle rüzgâr tanrı Aiolos'un adasından ayrılınca altı gün yol alır, sonra da Telepylos denilen çok güzel bir limana varır. Bütün gemiler bu sütliman koya girerler, yalnız Odysseus kendi gemisini liman dışında bir kayaya bağlar. Üç arkadaşı­ nı da kente gönderir, ama Laistrygonların kralı Antiphates'in kızına rastlayan bu adam­ lar önce bir dev anasının evine götürülürler, sonra da Antiphates adlı dev kral onlan kesip yer, bununla da kalmaz, Laistrygonlar liman­ da demirlemiş gemilere saldırır ve bütün ge­ micileri öldürüp şişlerler. Bir Odysseus'un ge­ misi halatını çözerek kaçıp kurtulmak çaresi­ ni bulur. Böylece Odysseus'un on iki gemi­ sinden on biri yok olur, bir tek gemisi kalır. Bu korkunç macera Odysseia'nın onuncu bö­ lümünde anlatılmıştır (Od. X, 80-132). Lakedaimon. Zeus'la Taygete'nin oğlu, P e loponez'de Lakedaimon ya da Sparta olarak anılan ünlü şehrin kurucusu (Tab. 9). Efsane­ ye göre Lakedaimon adlı kahraman bölgede kral olan ırmak tanrı Eurotas'ın Sparta adlı kızıyla evlenmiş, Eurotas ölünce de tahta çık­ mış. Kentine karısının adını vererek Sparta demiş, yönettiği halka da Lakedaimorilular diye kendi adını takmış. Tarihsel çağlarda bu kent h e m Sparta, hem de Lakedaimon diye anılır. Lakhesiş. Zeus'la Themis'in kızları sayılan kader tanrıçaları Moiraların biri. Adı kader, alın yazısı anlamına gelen Lakhesiş Moiraların ikincisidir (Moiralar). Lakios. Lakios'a Delphoi tanrı sözcüsü do­ ğuya gidip bir şehir kurmasını buyurmuş, Lakios da Anadolu'nun Lykia ile Pamphylia ille­ rinin sınırında bulunan Phaselis şehrini kur­ muş. Bu şehri kurmak için gereken topraklan tuzlu balık karşılığında satın almış (Kylabras). Lamia. Komedya'da adı geçen, kadın başlı, eşek bacaklı bir canavar, çocuklara korkuluk olarak gösterilirdi. Bir efsaneye göre Lamia güzel bir kızmış, Zeus ona gönül vermiş, onunla birkaç kez gelip sevişmiş, ama Lamia'nın her çocuk doğuruşunda kıskanç Hera gelir, doğan çocuğu öldürürmüş. Sonunda

Lamia gidip bir mağaraya saklanmış ve çocuklan yaşayan analara düşman kesilmiş. G e çeleri gözüne uyku girmediği için gider, ço cuklan kaçırır, yermiş. Ama Zeus ona acımış, çok şarap içtiği geceler gözlerini çıkarıp yata­ ğının yanındaki bir kaba koyarmış, o zaman uyur ve çocukları rahat bırakırmış. Lampetie. Helios'la Neaira'nın kızı, Odys seia'da adı geçen nympha. Lampetie kız kar­ deşi Phaethusa ile birlikte babaları Helios'un Thrinakie adasındaki kutsal sığırlarına bekçi­ lik etmektedirler. Odysseus'un arkadaşlarının kutsal sığırları kesip yediklerini Helios'a ha­ ber veren onlardır (Od. X I I ) . Lampsake. Lampsakos (Lapseki) şehrine adını veren kadın. Lampsake Babrykler kralı nın kızıymış. Boğazlar bölgesine Y u n a n i s - . tan'dan gelen göçmenler günün birinde kra lın bulunmadığı bir zamanda yerlilerin saldın sına uğramışlar ve Lampsake araya girme şeydi, hepsi öldürüleceklermiş. Ama kral ki» göçmenleri kurtarmış, bunun için de onlaı şehri aldıktan sonra Lampsake'ye bir tanrıça gibi tapınmışlar ve şehre adını vermişlerdir. Laodamas. (1) Eteokles'in oğlu, Thebal kralı. Thebai'ye karşı Epigonlar seferine karşı koyar ve şehrini savunurken ölür (Alkmaion). Başka bir anlatıma göre Epigonlar şehri alınca Laodamas kaçar ve kuzey Yunanis­ tan'a sığınır. (2) Antenor'un oğlu, llyada'da adı geçen Troyalı savaşçı. Aias tarafından öldürülür. Laodameia. (1) Bellerophontes'in kızı. H o meros İlyada'da Laodameia'nın Zeus'la bir­ leştiği ve Sarpedon'u doğurduğu söylenir (İl. VI, 197 vd.) : Akıllı Zeus, koynuna girdi Laodameia'nın. Laodameia doğurdu tanrıya denk tunç silahlı Sarpedon 'u. Başka bir geleneğe göre Sarpedon Zeus'la Europa'nın oğludur (Tab. 11). Laoda la Artemis'in oklarıyla ölmüş. (2) Akastos'un kızı, Protesilaos'un karısı Protesilaos Tröya kıyılarına çıkar çıkmaz ölen Akha yiğididir. Kocası Troya seferine çıkmadan az önce evlenen Laodameia ölüm

haberini alınca tanrılardan Protesilaos'u ken­ disine üç saat için bağışlamalarını diler. Bu dileği yerine gelir, ama eşi Hades'e indikten sonra da Laodameia canına kıyar (Protesilaos). Bir anlatıma göre Laodameia Protesilaos'un balmumundan bir heykelini yaptırmış ve onu koynuna alırmış. Babası bunun' farkı­ na varınca heykeli ateşe atmış, Laodameia da heykelin ardından atlayarak diri diri yan­ mış. Laodike. (1) Agamemnon'la Klytaimestra'nın kızı. İlyada'da Agamemnon'un üç kızı­ nın adı Khrysothemis, Laodike ve İphianassa diye geçer. Laodike tragedya yazarlarının sonradan Elektra diye adlandırdıkları kız olsa gerek. (2) Priamos'un kızı (Tab. 16). İlyada'da şöy­ le tanımlanır (il. I I I , 124): "Güzellikten yana en üstünüydü Priamos'un kızları arasında". Laokoon. Troyalı Antenor'un oğlu sayılan Laokoon, Thymbralı Apollon tapınağında ra­ hiptir. Ama tanrının heykeli önünde karısıyla seviştiği için günah işlemiş ve ApoIIon'un ö f kesini üstüne çekmiştir. İki oğlu vardır. İlyada'da adı geçmeyen Laokoon Vergilius'un "Aeneis" destanında Troya'nın yıkılışıyla ilgili olarak anlatılan korkunç bir mace­ ranın kahramanıdır. Akhalar içi dolu tahta atı Troya kapılarının önüne bırakarak Tenedos adasının arkasına saklandıklarında Troyalılar poseidon tanrıya şükretmek için on bir kur­ ban kesmek görevini Laokoon'a verirler. Laokoon kocaman bir boğayı deniz tanrıya ada­ mak üzeredir ki dalgalardan olağanüstü bü­ yüklükte iki yılan çıkar, bunlar babalarına yar­ dım etmekte olan Laookon'un iki oğluna sal­ dırırlar. Yılanlar çocukların gövdelerine sarı­ lıp onları boğmak üzereyken Laokoon araya girer, oğullarını kurtarmaya uğraşır, ama bu kez yılanlar onu da boğumlarının arasına alır­ lar ve üçünü de tüyler ürpertici biçimde öldü­ rürler. Troyalılar bu manzarayı dehşetle sey­ rettikten sonra, Laokoon'un Apollon'a karşı işlediği günahı bilmedikleri için, şöyle yorum­ larlar: Apollon'un rahibi kapı önüne bırakılan tahta heykelin şehir içine alınmasına karşı gelmiş, giderek kargısıyla atın karnına vur­ muş, oyuk olduğu sonucuna varmıştı. Deniz192

den çıkan yılanların Laokoon'u ve çocukları­ nı boğması işte bu tutumun cezasıdır, heykel ise tanrıların bir armağanıdır ve şehre alın­ malıdır. Casus Sinon'un da desteklediği bu görüş tutunur ve tahta at surlardan içeri alı­ nır. Aeneis'te canlandırılan bu olay bugün Vati­ kan müzesinde görülen ünlü Laokoon ve oğulları heykeline konu olmuştur. Laomedon. Ilos'la Eurydike'nin oğlu Laomedon Troya'nın ilk krallarındandır (Tab. 16, 17). Strymo ile evlenir ve Podarkes, yani Priamos'la Hesione'den başka birçok çocuk­ ları olur (Hesione). Tros'la llos'un kurdukları Troya şehrine surlar yaptırmak için Apollon ve Poseidon'dan yardım gören Laomedon yemin bozmuş, güvenilmez bir kral olarak geçer e f sanede. Bu günahı onun ve şehrinin başına birçok belalar getirmiştir. Bu yüzden Troya'ya düşman kesilen Poseidon olayı Apollon'a şöyle hatırlatır (İl. XXI, 4 4 1 vd.): Zeus buyurmuştu ikimize demişti, soylu Laomedon'a yardımcı olun, belli bir karşılıkla kiralamıştı bizi bir yıllığına, iş buyuruyordu bize, efendimizdi. Bir surla çevirdim ben Troya'lılarm şehrini, geniş, çok güzel bir surdu bu, şehir bir türlü ele geçemez olmuştu, sense, çok kıvrımlı İda'nın ormanlık yarlarında kaypak kaypak yürüyen, boynuzlu sığırlarını güdüyordun, ama güler yüzlü mevsimler gelip geçti, geldi yıllığı ödemenin günü, yüzsüz Laomedon vermedi karşılığını emeğimizin, meydan okudu birde utanmadan, bizi kovdu, dedi, ellerinizi, ayaklarınızı bağlayacağım, dedi, satacağım sizi uzak adalara, üstelik kulaklarımızı tunç kılıcıyla kesecekti. Poseidon bu hakaretten duyduğu öfkeyi bir türlü unutamaz, Hesione'yi öldürecek bir de­ niz canavarı gönderdiği gibi, Troyalıları tut­ maktan da kaçınır. Laomedon*un Hesione'yi kurtardı diye H e rakles'e verdiği sözü de tutmaması onun yiğit

kısa rubalı ve bir ayaklarının üstünde dönen delikanlılar olarak gösterilir. Hero. Lakedalmon'd. Lapith olarak tanınmıştır. Kalydon avında da bulunmuşlar (Meleagros). Periphas. Lavinia. Lapith'lerin söz edildikleri efsanelerin ba­ şında Kentaurlarla olan çarpışmaları gelir (Kentauroi). adı Lapithes. örne­ ğin Knidos ve Rhodos'ta da rastlanır. Ev Larla rından başka kamu Larları vardır. hem de tam sessizliği. Bir Lapith ol­ duğu bilinen İksion bir efsaneye göre Periphas'm. hem de tarihte adı geçen bir Tesalya boyudur. İtalya'nın yerlileri Aborigenes deni­ len boya adını veren Latinus üstüne iki ayrı kaynaktan gelme efsaneler anlatılır. başka birine göre de Phlegyas'ın oğ­ ludur (İksion). Buna öfke­ lenen lupiter kızın dilini koparmış. aldığı cevapta kızını. Lapith'ler. Lara. kılavuz tanrı Mecurius'a da bu geveze periyi ölüler ül­ kesine götürmesini buyurmuş. Pindos. evlerin içini koruyan. cinlerdir. Argonaut'lar seferine katılmış­ lar: Theseus'un arkadaşı Peirithoos. Larlar bir ellerinde bereket boynuzu taşıyan. talibi olan Ruteller kralı Turnus'a değil de. Latin adını göklere çıkaracak bir kahramana ver­ mesi gerektiği bildirilir. Pelion ve Ossa dağlarının eteklerine yerleşmişler. hem de baştanrınm bu tutku­ sunu İuno'ya ve İuturna'ya açmış. Latium'un bir su perisi olan Lara İupiter'in buy­ ruklarına karşı gelmiş. Aenas). Yunan kaynaklarına göre Latinus. Leda'nın anası. kızı dışardan gelecek bir yabancıya. Bkz. Lares. Latinlerin egemenliğini dünya­ ya yayacak olan bir kahramana vermek ge­ rektiğini bildirir. Leonteus vb. Leda. bir kızı olmuş. Ama Troya soyundan bütün kişilere düşman kesilen tanrıça İuno Lavinia'nın anasının Turnus'la birlik olup bu evlenmeye karşı koyma­ sını sağlar. Aeneas Latium'a gelmeden önce Lavinia Rutullar kralı Turnus'a nişanlıdır. başka başka bölgeler­ de şehirler kuran dört oğlu olur: Phorbas. Bir süre sonra İtalya'ya ayak basan Aeneas'ı kral Latinus iyi karşılayıp kendisine damat olacak adamın bu olduğu kanısına varır ve Lavinia'yı Aeneas'a verir. Efsaneye göre Lara ile Mercurius'tan doğmadırlar. genellikle Aitolia kralı Thestios'un kızı olduğu kabul edilir. Odysseus'la Kirke'nin oğludur. Peneus Kreusa (ya da Philyra) ile evlenmiş. Etrüsk asıllı tanrılar. Sonra da . K ı z ı Lavinia günün b i rinde hiç acı çekmeden yanıp tutuşmaya baş­ layınca Latinus tanrı sözcüsüne bu mucizenin nedenini sorar. Bu Lapithes'in ken­ disi boyuna adını verir. ama dedesi Faunus onun evlenmesine engel olur.Herakles'in elinden öldürülmesine nedendir. bu kız ApoUon tanrıdan gebe kalarak bir oğul doğurmuş. Kral Latinus'un kızı. Ne var ki adlarına birbirinden çok uzak yerlerde. İlyada'da adı geçen bu boy "taşkın canlı kargıcılar" diye nitele­ nir. Aeneas Turnus'la teke tek savaşa girer. Latin şairi Ovidius'a göre Lara'nın asıl adı geveze anlamına gelen "Lala"dır. bunlar Ro­ ma halkının topluca yaşadığı yerleri konır. babası üstüne kaynak­ lar birbirini tutmaz. Roma asıllı efsanelere göre de Latinlerin bu ilk kralı Faunus'un oğlu ve Lavinia'nın babasıdır. Latinus da Aeneas'ııı Latium'a geldiğini görünce. h e m ef­ sane. Lavirıia'yı ona verir. iki oğlu. Öldükten sonra da İupiter Latiaris adiy la tanrılaştırılır (Lavinia). Lapithai (Lapith'ler). Kendilerinden önce bölgede oturan Pelasgları kovarak. Lapith'lerin en başta gelen soyunun atası ırmak tanrı Peneus'tur.ın kovulan Tyndareos Aitolia 'ya sığı­ nınca Thestios onaa kızını verir. Lara hem yardım­ dan kaçınmış. kazanır ve Lavinia ile evlenir (Latinus. Leandros. yani ölümü simgeler. Roma mitolojisinde Lara hem dedikodu. Laomedon'un Herakles'e söz verdiği atlar tanrı Zeus'un Ganymedes'e karşılık Tros'a armağan ettiği atlardır (Ganymedes). Lares tanrılar yol ağızlarını. onun oğlu Polypoites. Ama Mercurius Lara'ya yolda tutularak onu Lares tanrı­ lara gebe bırakmış. tanrı gönül verdiği İuturna'yı elde etmek için bütün nympha'lardan yardım istediği halde. Triopas ve Lesbos. Latinus. Her evde ölülerin ruhunu simgele yen bir Lar bulundurulur ve bu aile bekçisinin heykeli kuşaktan kuşağa aktarılır. Mousos.

Kendisi kral olup adaya adını verdiği gibi ka­ rısının adı da adanın büyük şehirlerinden biri­ ne verilmiştir (Lapithai). Unutmak anlamına gelen bir fiilden türemiş olan Lethe s ö z c ü m ü allegorik b i r tan­ rıçanın adıdır. Bazı ruhlar ölçüyü kaçırıp fazla içermiş. Başka bir efsaneye göre. oradaki kralın kızı Methymna ile evlenir. Kuzey Afrika'ya adını veren nympha'. Büyükannesi lo nasıl Zeus tanrıyla birleşmişse. Leto.j lanndan olan Ksanthios'un oğludur.: na derdini açar ve ondan yardım ister. Zeus Nemesis'e tutkunmuş. Platon ve neo-platonculugun etkisiyle Lethe unutmayı simgeleyen bir ırmak ve son­ ra da soyut bir kavram haline gelmiştir. Libya. Lethe Hades ülkesinde bir pınar olmuştur. Bu yumurtadan yalnız Helene doğmuş. 5). dişisi Libera İle birlikte bag. Bir Anadolu tanrıçası olduğu adından. ne ot varmış bu ovada. Lesbos. Anası iki kardeşin gizlice sevişmesini sağlar. bu sırada Leukippos da saldıranın babası olduğunu anlamaya­ rak onu öldürür. içer içmez de. "Devlet" adlı eserinin sonunda ruh göçümünü anlatan Platon Lethe'yi şöyle ta­ nımlar (Dev. kor­ kunç bir sıcağın altında Lethe ovasına git­ mişler. Ak­ şam olunca Ameles (kaygısızlık anlamına ge­ lir) ırmağın kıyısında konaklamışlar. Girit'e geçip orada bir koloni kurar. Leukippos. yumurtadan iki ikiz ço­ cuk çıkmış: Zeus'un dölleri olan Helene ile Kastor ve Tyndareos'un çocukları olan Klytaimestra ile Polydeukes. Ari temis ve Kybele maddelerine bakılması. ama tanrıça Aphrodite'nin öfkesine uğrayarak kendi kız kardeşine gönül verir. öç tanrıçası Nemesis'tir. baştanrı Zeus'la birleşerek Apollon'la Artemis'in anası olur (Tab. Bkz. Lykia'da 1 üstün bir savaşçı olarak tanınır. 621a): "Ruhlar boğucu. Tutkusu gün geçtikçe artar. Efsaneye göre Zeus tanrı Leda'ya âşık olmuş ve bir ku­ ğu kuşu biçiminde ona yanaşmış. tanrısal yumurtayı yumurtlayan Leda değil. Libcr. Dioskurlar). Klytaimestra.Tyndareos Herakles'in yardımıyla Sparta tahtını gene ele geçirir ve Leda ile birlikte oraya yerleşirler. Bu ır­ mağın suyu hiçbir kap içinde durmazmış. tanrıdan kurtulmak için bir kaz biçimine girmiş. Maiandros (Menderes) kıyısındaki Magnesia (Manias) şehri kralının kızı bu Leukippos'a gönül vere­ rek yurdunu onun emrindeki düşmana teslim etmiş. bahçe ve tarlala­ rın bereketini sağladıklarından Yunan tannlarından Bacchus ve Ceres'le bir tutulmuşlar­ dır. Midilli adasına adını veren kahraman. Çok gü­ zel bir kız olduğu için Leda onu öbür çocukla­ rıyla birlikte kendi kızıymış gibi büyütmüş (Helene. Lethe. İno. Leda'nın çocukları Helene ve Klytaimestra. Libya. efsa­ nesinden ve tapınağının yerleşme yerlerin­ den belli olan Leto konusunda Apollon. baba da onu kızının âşığı sanarak kılıcıyla vurur. kendisi de Poseidon'la birleşir ve Agenor'la Belos diye Fenike ile M ı sır'ın efsanelik kurucularını doğurur. Lapithes'in oğlu. Kastor'la Polydeukes'tir (Tab. Leukothea. Ksanthios gece kızının odasına girer. oysa herkes de bu sudan biraz içmek zorun­ daymış. Hesiodos'a göre Lethe kavga tanrıçası Eris'in kızı ve Gece'nin torunudur. ama gü­ nün birinde Ksanthios'a birisi kızının bir ya­ bancıyla yattığını ihbar eder. ossaat tanrı bir kuğu kuşu olup ona yanaşmış. Miletos bölgesinde bir şehir kurar. suyunu içen ruhlar geçmiş hayatlarını ve çek­ tikleri acıları unutup öyle girerler ölüler dün­ yasına. her şeyi unuturmuş". ama oradan da kovulup Anadolu'ya döner. Orta İtalya'nın eski bir tanrısı Liber. 12). Leda da bir yumurta yumurtlamış. kız saklanır. ne ağaç. kız acı bir çığlık atarak düşer. Bu korkunç hikâye sonu­ cunda Leukippos Lykia'dan ayrılmak zorun­ da kalır. İo'nun torunu olur (Tab. anası. Leukippos. Titanlardan Koios'la Phoibe'nin kızı Leto. Bir tanrı buyruğuna uyarak Yunanistan'dan ayrılıp Midilli'ye gö­ çer. Serüveni ilkçağın aşk romanlarından birine konu ol-j muştur. ama tanrı­ ça onu istemezmiş. . Nemesis'in yumurt­ ladığı yumurtayı da Leda alıp saklamış. Lykialı bir delikanlı. Epaphos'un kızı olan Libya. Bellerophontes'in torun. 10). yoksa kılıcıyla kendini öldüreceğini söyler. onu yenemeyeceğini anlayınca. X.

Lotophagoi (Lotosyiyenler). Korkunç bir öfke içinde ağaçları köklerinden söken. bizim dostlara hiçbir kötülük düşünmedi ora halkı. lotos bile verdiler onlara yesinler diye. istemese de onu döve döve çalışmaya zorlarmış. Europe). Apollon'la boy ölçüşecek olmuş da tanrı onu ölümle cezalandırmış. sürükledim gemiye onlun. bizimkilerden kini yediyse totosun bal gibi yemişini. kürekçi sıraları altına çektim. yolda rastlanan köpekler öldürülürdü. oradan yelken açınca kor­ kunç bir poyraz fırtınasına tutulurlar ve on gün denizde çalkandıktan sonra Lotosyiyen lerin ülkesine varırlar. kafalarını keser. ekmek yiyen hangi insanların toprağına ayak basmışız. bir bu çiçeği yer buranın halkı. Belos. Bu ülkenin kuzey Afri­ ka'nın Trablusgarp kıyılarının karşısında Cerba adası olduğu öteden beri bilginlerce kabul edilir. Ekin biçmede onun üstüne yokmuş ve babasının kral olduğu bölgeye kim gelse onu yanşmaya çağırır. Yalvarılar Lityerses. (2) Boiotia'da anlatılan Linos efsanesi biraz değişiktir: Linos Musaların birinin çocuğudur. orada karaya çıktık ve biz gittik su almya. Müzikte usta olduğu için Herakles'i yetiştir­ mekle görevlendirilmiş. Argoslular Delphoi bilicisin­ den aldıkları öğüt üzerine Linos ve Psamathe adına bir yas töreni düzenlerler.): Tam dokuz gün ölüm rüzgârları balıklı denizde çalkaladı bizi sonunda Lotosyiyenlerin toprağına vardık onuncu günü. sunakları deviren ve avaz avaz bağıran Herakles L i khas'ı ayağından tutup denize fırlatır. arkadaşlar da çabucak hazır etti akşam yemeğini. Likhas. H e rakles. oturup doyurduk karnımızı tez giden gemilerin dibinde. akıllarını çelmişti bu yemiş. Psamathe de yasını ağıtlarla dile getirir. (1) Argos'ta anlatılan efsane şöyledir: Linos. vurdum zincire . kız baba­ sından korktuğu için bebeğini dağa bırakır. kendinden geçti ve dönmeyi istemedi bir daha gemiye. Linos'u parçalarlar. Linos törenlerinde ağıtlar oku­ nur. Bahtsız adam da Euboia yakınında denize düşüp ora­ daki Likhades adalarına adını verir (Herakles).Agenor yoluyla Kadmos'la Europe'nin ninesi olur (Agenor. Lltyerse adlı bir türküde bu biçicinin ustalığı övülürmüş. Linos. Seçtim iki kişi. Linos efsanesi bir çeşit ağıt yakma törenine bir kaynak bulmak amacıyla uydu­ rulmuş olsa gerek. Apollon tanrı da bu korkunç olayın cezası olarak Argos bölge­ sine veba salar. unutturmuştu sılayı Ama bakmadım gözlerinin yaşına. Phrygia kralı Midas'ın oğlu. veba da böy­ lece sona erer. Herakles'in arkadaşı ve habercisi. Troya'dan ayrıldık tan sonra Trakya kıyılarına uğrayan Odysseus'un gemileri. köpekler gelir. yolladım arkadaşları. dedim gidin bakın. Odysseia'da sözü geçen efsanelik boy. Orada kalıp lotos yemekten başka şey düşünmediler. Lydia kraliçesi Omphale'nin yanında bulunduğu sırada Lityerses'le boy ölçüşmeye gelmiş. bedenle­ rini de ekin demetleri arasına baglarmış. Odysseus bu eşsiz serüveni şöyle anla tır (Od. Babası işin far­ kına vararak kızını öldürür. IX. Bkz. Daha başka bir anlatıma göre Linos ağıt söylemekte o kadar ustaymış ki. ama kulağı olmayan yiğit hocasından azar işittiği bir gün öfkelene­ rek onu öldürmüş. Yiyip içtikten sonra doyasıya. al dırmadan onu güzel bir türküyle uyutmuş ve kafasını kesmiş. Phrygialılar ekin biçerken Lityerses'in serü­ venini dile getiren bir türkü söylerlermiş. Gittiler ossaat buluştular lotos yiyen adamlarla. Yiğit onu Deianeira'dan yeni bir gömlek al­ maya gönderir ve kansının yolladığı sihirli Gömlegi sırtına geçirip yanmaya başlayınca bütün suçu Likhas'tan bilir. kral kızı Psamathe'nin Apollon'dan ge­ be kalarak doğurduğu bir çocuktu. Zorbanın meydan okumasına hiı. Litai. kattım yanlarına bir de haberci. E l i çok çabuk olduğundan hasımla­ rının hepsini yener. 82 vd. teknede.

Antiope'nin de Zeus'tan olan İkizleri Amphion ve Zethos analarının öcünü almak için Lykos'u öldürür­ ler (Antiope. akrabalık bağla­ rıyla bağlı olduğu Lykomedes'in yanına sığı­ nır.Sonra büyürdüm öbür sevgili yoldaşlarıma. ne oğulların­ da. tanrı korkusu yokmuş ne kendinde. (3) Pandaros'un babası. Lucifer. Skamandros kıyısın­ da öldürüp öldürüp ırmağa attığı kurbanlar­ dan biri de Lykaon'dur (İl. Luna. Lydos nasıl Lydia'lılara isim babası olmuşsa. Lykomedes de Theseus kendi krallığını ele geçirir korkusuyla onu bir kayalığın üstü­ ne götürür ve uçurumdan aşağı atar (Theseus). Arkadya kralı Lykaon elli oğul babasıymış. Lykos Argonautlan batı Ege kıyılarında bulunan ülkesine vardıkların­ da iyi karşılar. Amphion). biri lotos yer. onlar da hemen bindiler ve oturdular sıralarına. 34-135). Zeus onları denemek istemiş bir gün: Yoksul bir köylü kılığına girerek Lykaon'un sarayına konuk olmuş. Tarihçi Herodotos'a göre Lydos Atys'in oğlu. Kaderi onunki kadar acıdır. (2) Pelasgos'un oğlu. sılayı unutuverir diye. Yunan din ve tanrılarının etkisiyle Lupercus Pan'a da ben­ zetilmiştir. haydi. Lykaon. Hıristiyan edebiyatında şeytanın bir adı. Patroklos öldükten sonra. Trakya kralı Lykurgos'tan İlyada'da söz edilmektedir. Savaş sırasında Akha yiğidi Diomedes karşısında Bellerophontes'in 196 . korktum. Lykos. Baştanrı bü­ yük bir öfkeye kapılarak masayı devirmiş ve şimşekler çakarak Lykaon'un oğullarını yıldı­ rımla çarpmış. ama tanrı saygısı. binin tez giden gemilere çabuk. Lykos. Troas bölgesine yerleşmiş L y k i a l ı (Pandaros. kralın kızları arasına saklamıştı (Akhilleus). Atys de Manes'in oğludur. efsane de Etrüsklerin Anadolulu kaynaktan olduklarını kanıtlamak­ tadır. Lykomedes. Adı ay anlamına gelen bir roma tanrı­ çası. Bu akraba­ lıktan anlaşılıyor ki. konuklar ve ölen İdmon'la Tiphys'i gömmelerine yardım eder. Skyros adasının kralı. Lydos. Aventinus tepesinde bir tapınağı vardı. Thetis oğlu Akhilleus'un Troya savaşına katılmasını önlemek için onu Lykomedes'in sarayına göndermiş. Lykomedes Theseis efsanesinde de rol oy­ nar: Atinalı yiğit kendi ülkesinde tutunama­ yınca Skyros adasına gider. Akhilleus savaşa katıldığı zaman. Karkabos). Bu efsane Arkadya bölgesinde Lykialı Zeus'un adına kutlanan törenlerde insan kurban­ larının nedenini açıklamaya yaramaktadır. küreklere sarılıp köpürttüler kırçıl denizi. Lupercus. Lykurgos. X X I . yalnız. giderek kendi oğlunu ölen dümencinin yerini tutmak üzere yanlarına verir. Argonautların Amykos'u öldürmeleri bu zorbanın düşmanı olan Lykos'un çok hoşuna gitmişti (Argonautlar). Polydoros'un kardeşi. (2) Argonautlar efsanesinde adı geçen Maryandyn'ler kralı. Çobanların ve sürülerin kurtlara karşı koruyucusu sayılan eski bir İtalya tanrı­ sı. Böylece dövülen kadınların kısırlıktan kurtulup doğur­ gan olacaklarına inanılırdı.birini sağ bırakmış. Sabah yıldızı Phosphoros'un Latin­ ce adı (Phosphoros). karısı Dirke ile Antiope'ye eziyet ederler. Her yıl 15 şubatta kutlanan Lupercalia bayramı bir bahar ve bereket şenliği­ dir: Çıplak Lupercus rahipleri alay halinde Palatinus tepesini dolaşırlar ve kurban ettikle­ ri bir keçinin derisiyle yapılmış kamçılarla yol­ da rastladıkları kadınları döverlerdi. kral da bu adamın bir tanrı olup olmadığını anlamak için insan etin­ den yemekler çıkarmış karşısına. Lydos'un Tyrrhenos adlı bir de kardeşi vardır. (1) Priamos'la Laothoe'nin oğlu. Manes ise tanrı Zeus'la Okeanos kızı Kallirhoe' den dogmadır. Sonradan Faunus'la bir tutulmuş ve adı Faunus Lupercus olmuştur. (1) Kadmos soyundan olan Thebai kralı. yani Etrüsklere adını vermiştir. ama hiçbir efsanesi olmadığı gibi zamanla Diana tanrıçayla bir tutulmuş Luna adı da şiirde Yunanca Selene'yi çevirmeye yaramıştır. Antiope'nin amcası. Lydia'lılara adını veren kurucu kah­ raman. Lykaon'un kendisini de bir kurt haline getir­ dikten sonra sağ kalan oğlunu tahta çıkarmış. dedim. Tyrrhenos da Tyrrhenoi.

Danaos Kızları). Kronos'un oğlu kör etti Lykurgos'u. Thetis de hemen çekti onu içine. Danaos kızı Hypermestra'nın kocası. Hypermestra'nın kocasını esirgemesinin n e ­ deni çeşitli yorumlara uğramıştır: Kimine gö­ re Hypermestra Lynkeus'a tutulmuş. O bir gün. Danaos kızı Hypermestra'yı ba­ ba sözü dinlemedi diye mahkemeye vermiş. kimine göre de adam öldürmeyi başaramadığı ve Lynkeus kızlığına saygı gösterdiği için ona kı­ yamamıştır. kutsal Nysa dağında kovalamaya kalkıştı Dionysos'un sütninelerinl. Lynkeus'la evlenmiş ve Abas'ı doğurmuştur (Hypermestra.torunu Lykialı yiğit Galukos'u görünce bir tanrı sanır onu ve tanrıya karşı savaşmanın sakıncalarına örnek olarak Lykurgos'un serü­ venini anlatır (İl. Rahat yaşayan tanrılar kızdılar o zaman. 130 vd. Lykurgos'un homurtusundan bir titreme almıştı Dionysos'u. denizin dalgalarına attı kendini. Lynkeus. dayak yediler yiğit öldüren Lykurgos'un üvendiresiyle. Elli Aigyptosogullanndan biri. Tragedya yazarlarının bi­ raz değişik motiflerle ele aldıkları Lukurgos efsanesi bu gerçeği dile getirmektedir. .): Dryas'm oğlu güçlü Lykurgos bile onlarla kavgaya tutuşunca yaşamadı. üstelik çok da yaşamadı o. yalnız Hypermestra Lynkeus'u öldürmez. Dionysos'la ilgili birçok efsaneler şarap tan­ rının ve kültünün benimsenmesine karşı gös- terilen tepkileri dile getirir (Pentheus). ölümsüzlerden tiksindirmişti kendini. ama Aphrodite'nin yardımıyla kız kurtulmuş. VI. Ana­ dolu'dan geldiği açıkça belli olan bu kült özel­ likle kuzey Yunanistan'a yerleşmekte güçlük çekmiş olsa gerek. Babaları­ nın buyruğu üzerine Danaos kızları gerdeğe girdikleri gece kocalarını hançerledikleri hal­ de. o vakit Dionysos'un ödü koptu.

Irmak tanrının tapınağında para çok bol olduğu için bu cezayı rahipleri tanrı adına kolaylıkla ödemişler. I V . Methymna Lesbos'la evlenmiş. altından da kuşağı. Tanrıya denk hekim durdu ortalarında. eski zamanlarda denize açılan limanlar olan birçok şehri toprak altında boğduğu bilinmektedir. adanın bir kentine adını verdiği gibi. Tufan'dan sonra bir lonyalı göçmen kafilesiyle Lesbos'a gelip yerleşmiş ve o zamanları boş olan kom­ şu adaları da birer oturma yerine çevirmiş. Hermes). Roma'da Maia adlı eski bir tanrıçaya tapınırlardı. İlyada'da adı geçen Lesbos kralı. kimi­ ne göre de Zeus'un soyundandır.): Tekmil yiğitler sarmıştı Menelaos 'u. Maionides soyadı da Homeros'un do­ ğup büyüdüğü bölgeye atıf olsa gerek. coşup taşan ve doğaya. yoksa sade­ ce Maionia yani İzmir'i de içine alan Ege kıyı­ larında doğduğunu mu belirler? Geç uydurul­ muş efsanelere göre Maion diye bir kişi var­ dır. Dionysos alayını meydana getiren Bakkhaların başka bir adıdır (Bakkhalar). Maia. Makhaon. Tanrı etkisiyle kendinden geçen. kız kardeşi Mytilene de sonradan başkent olacak şehri adlan­ dırmış. Makhaon hemen yardıma koşar ( İ l . dilde dolambaçlı konuş­ malar için kuilanılagelmiştir. Mainas sözcüğü aslında Y u nanca "mainomai" fiilinden türemiş bir sıfatmu tır. Bu ırmak tanrının birçok kız ve erkek çocuk­ ları olmuş derlerdi: Samos (Sisam) adasına adını veren Samia. Byblis). Kaunos'la Byblis'in anala­ rı olan Kyane. Menelaos vurulduğu zaman. 7). Sonradan Lapithes'in oğlu Lesbos da Midil­ li'ye göçünce Makar'la Lesbos iyi geçinerek adalarda ortak egemenlik kurmuşlar. kuyumcuların işlediği karmlığı çözdü sonra. Da­ vaya bakan yargıç suçlamayı yerinde görmüş ve tanrıyı Miletlilere ceza ödemeye mahkûm etmiş. Makar'ın iki kızı varmış: Methymna ile Mytilene. Maiandros'un adı ilkçağdan bu yana özel ad olmaktan çıkmış. Pkiad yıldız­ larından biri (Tab. yani Homeros'un dedesi. İlyada'da Lydia bölgesinin adı iki yerde Maionia (Meionie) diye geçer. Tarihsel çağlarda da bir tan­ rı bilinen ve tanrı gibi tapınılan Menderes'e karşı Milet halkının ayaklandığı ve tarlalarını bataklık. Homeros'u doğurduğu söylenen su perisi Kritheis'le evlidir. . kırıldı okun sivrileri çekilirken dışarı doğru. özel­ likle bir kadın için kullanılır. Maiandros. Arkadya'nın Kyllene dağında tanrı Zeus'la birleşerek Hermes'i doğurmuştur (Pleiad'lar.M Maia. Kallirhoe ve kendisi gibi bir ır­ mak olan Marsyas ve Babys (Marsyas. Asklepios tanrının oğlu. Menderes ırmağının miller taşıyarak. bu tanrıça sonraları Yunan dininin etkisi altında Hermes'in anası Maia ile bir tu­ tulmuş ve mayıs ayı kendisine adanmıştır. Mainad'lar. Zeus'la Kallisto'dan dogma Arkas'a sütninelik ettiği için Hera'nın hışmına uğramış ve ancak yıldız olarak göğe çıktıktan sonra rahat etmiştir (Arkas). Bütün bu varsayımlar yersiz. Kimliği üstüne kaynaklar birbirini tutmaz: Ki­ mine göre Makar. Bu soyadı büyük ozanın Maion adında bir atası olduğunu mu. Maiandros. kıvrıntılı akışı dolayısıyla ırmağın adı ırmak. çoğulu Mainades. Kara okun yarasını görünce emdi kanı. Makar. tanrıya karışarak öbür in­ sanlarca çıldırmış gibi görünen bir kişi. yol kıvrıntısı ya da mimari­ de yılankavi motifler. Atlas'la Pleione'nin kızı.' ama koca ırmak liman­ ları millerle boğmayı gene de sürdürmüş. Bugün bile göz göre göre izlenebilen bu süreç ilkçağdan beri Ege şehirlerinin başlıca bir der­ di sayılmaktaydı. Çözdü ışıldayan kemeri. Maion. limanlarını da ova haline getiren bu insafsız tanrıya karşı dava açtığı anlatılır. ya da onun babası. Maia. başka bir söylentiye gö­ re de manevi babasıdır. Bütün büyük su yolları gibi Maiandros da Okeanos'la Tethys'in oğlu sayılır. tanrı Helios'un oğlu. 2 1 1 vd. yani Büyük Mende­ res ilkçağ yazınında en çok adı geçen ırmak­ lardan biridir. Mainas. sımsıkı kemerden çekip çıkardı oku. kendin­ den sonraki şairler de Homeros'a Maionides demektedirler. kardeşi Podaleiros'la birlikte (Podaleiros) Troya sa­ vaşına Tesalya kentlerinden gelme otuz ge­ miyle katılır ve hekim olarak çok yararlık gös­ terir.

acı dindiren ilaçları ustaca serpti üstüne. Bir zamanlar Kheiron vermişti babasına o ilaçları.

duğu anlaşılan bu çeşit amaçlı efsanelerden biridir (Apollon). Maron. Odysseia'da anlatıldığına göre Maron Odysseus'un ilk uğrağı olan Trakya'nın îsmaros şehrinde Apollon rahibidir. Odysseus bu kenti yağma ederken Maron'u korur ve sayar, rahip de bunun karşılığında ona birçok armağanlar ve bal gibi tatlı bir kırmızı şarap verir. Odysseus bu şarapla Tepegöz Polyphemos'u sarhoş ederek tek gözünü çıkarır, böy­ lece elinden kurtulur. Homeros Maron'un şa­ rabını şöyle tanımlar (Od. I X , 202 vd.): Yedi talant verdiydi, iyi işlenmiş altından, baştan başa gümüş bir sağrak verdiydi, ve on iki testi şarap eklediydi bunlara, tatlı, su katılmamış, tanrısal bir içkiydi bu. Bu bal gibi tatlı kırmızı şarabı içeceğin vakit karıştır bir sağrak dolusunu yirmi ölçü suyla, yükselir bir de bakarsın sağraktan bir tatlı koku, öyle bir tannsal koku yükselir ki, gel de içme. (Odysseus, Potyphemos). Tragedya yazarlarına göre Maron Dionysos tanrının torunu, ya da oğludur, Silenos'la yol daşlık eder ve onun gibi çok içer. Kimi yazar­ lar onu eli, ayağı titreyen, ama şarap içti mi bütün gücünü bulan bir ihtiyar olarak tanım­ larlar. Roma'da Maron'u ayyaş diye simgele­ yen bir çeşme vardı. Marpessa. Euenos'un kızı, İdas'ın karısı. Kendisine âşık olan tanrı Apollon'la kocası arasında İdas'ı seçer (İdas). Mars. Mars, Yunan tanrısı Ares'in Roma d i nindeki karşılığıdır. Efsaneleri de Ares'in e f sanelerini yansıtır, örneğin Latin şairi Lucretius'un "Doğa Üstüne" adlı eserinin başına koyduğu Venüs'la Mars'ın aşkı öyküsü doğru dari doğruya Homeros'tan alınmadır. Mars Roma'nm savaş tanrısıdır ve savaş tanrısı ola­ rak saygı ve tapkı görür, ama yerli bir İtalya tanrısı olarak savaşçı niteliğinden başka bir nitelik taşıdığı da görülür. Y ı l ı n i l k a y ı sayılan mart ayı hem adını taşır, hem de kendisine adanmıştır. Bu ay içinde şerefine kullanan bayramlarsa birer bahar bayramıdır ve tanrı burada toprak bereketim simgeler. Ne var ki

Savaş sırasında Makhaon Paris'in bir okuyla yaralanınca, Akhaları bir telaştır alır, "bir sürü insana bedel olan" bu hekimi Nestor arabasına bindirip kendi barakasına götürür ve tutsağı Hekamede'ye baktırır. Troya ordu­ sunda ünlü bir hekim olarak geçinen Makhaon daha çok cerrah olarak iş görür, kardeşi Podaleiros ise tedavi ile uğraşır. Makhaon Telephos'un ve özellikle Philoktetes'in yara­ larını iyileştirmiş olmakla ün salmıştı (Telephos, Philoktetes). Manto. Adı kehanet, falcılık anlamına gelen Manto, ünlü bilici Teiresias'ın kızı sayılır. Ba­ bası gibi geleceği görme yetisine sahiptir. Epigonlar Thebai'yi aldıktan sonra, kâhin Teiresias Delphoi'ye gitmek üzere yola koyulur. Kör olduğu için kızı Manto'ya dayanarak yü­ rür, ama yolda öldükten sonra, Manto tek başına Apollon tapınağına varır. Manto ken­ dini tanrıya adar ve yıllarca Sibylla olarak gö­ rev yapar. Tanrı günün birinde ona Ege kıyı­ larına gidip orada bir tapmak kurmasını bu­ yurur: Manto Klaros'u kurar. Argoslu Rhakios'la evlenip Mopsos'u doğurması çeşitli yo­ rumlarla anlatılır: Birine göre Manto Apollon tanrıdan gebe kaldıktan sonra tapınaktan çı­ karken Rhakios'a rastlar ve tanrının ona seçI iği bu ölümlü kocayla birlikte Klaros'a gidip tapınak kurar. Başka bir anlatıma göre Man­ to yalnız başına gider Klaros'a, yolda korsan­ lar tarafından kaçırılır, Rhakios adlı reisleriyle evlenir ve Mopsos'u doğurur. Klaros'ta Manlo'nun kurduğu tapınağa oğlu Mopsos başrahip ve bilici olur (Mopsos). Manto efsanesi belli bir amaçla uydurulmuş bir efsaneye benzer. Anlaşıldığına göre, Ana­ dolu'da bulunan Apollon tapınakları ve keha­ net merkezleri Yunanistan'dakilerden hem daha eski, hem daha üstündü. Mopsos'la Kalkhas efsanesi de bu üstünlüğü açığa vuıur. Ama Yunanistan bu gerçeği tersine çe­ virmek için bazı çarelere başvurmuş, Anado lu merkezlerinin Yunanistan'dan gelme efsa neler uydurmuştur. Ege'nin en ünlü kehanet merkezlerinden olan Klaros'un Thebaili Teiresias'ın k ı z ı ve adından uyduma bir kişi ol-

mart ayında savaş mevsimi de başladığı için Romalıların iki kavramı bir araya getirdikleri, bu tanrıyla h e m doğanın yeniden doğuşunu, hem de insanda yeni yeni karşı koyma güçle­ rinin belirdiğini simgelemek istedikleri sanılabilir. Mars ayrıca savaşçı gençliğin de tanrısıdır. Kurt kendisine adanmış bir hayvandır, Romulus'la Remus'u emziren dişi kurdu da bu göreve Mars tanrı gönderdiğinden Roma halkının atası sayılır. Marsyas. Marsyas efsanesi Anadolu'ya öz­ güdür ve asıl anlamı ancak içinde oluştuğu dekor göz önünde tutulursa anlaşılabilir. A y dın'dan Muğla'ya gidildiğinde Çine ile Yata­ ğan arasında Gökbel denilen bir yer vardır, manzarası akıllara durgunluk veren bir yer: Yol orada 30 kilometrelik bir arayı 380 viraj yaparak alır, gökten düşmüş meteortaşlarına benzer kapkara, korkunç biçimlerle üst üste yığılı kayalar arasında yılan gibi sürüne sürü­ n e , bin bir dönemeç yapa yapa ilerler. Kendi­ nizi bu dünyada değil, göklerin sarsıntısıyla yeryüzüne düşmüş bir gezegende sanırsınız. Göz alabildiğine ne bir ağaç, ne bir ot, ardı ardına dağlar, kayalar, taş yığınları, öyle baş döndürücü, tüyler ürpertici bir çevre ki, her dönemeçte bir cin, bir şeytan, tarih öncesi çağlardan kalma bir sürüngenle karşılaşacağı­ nıza inanırsınız ve korkudan soluğunuz kesi­ lir. Bu doğa dışı karaltı içinde uzaktan bir şı­ rıltı duyar gibi olursunuz, yaklaşır, bakarsınız ki bir yarın dibinde bir yeşillik kümesi, püfür püfür esen kavaklar, yer yer pembe zakkum­ lar ve yemyeşil bir su. Ne o? Bir ırmak, Çine çayı, ilkçağın Marsyas'ı kavalını öttürüyor tat­ lı tatlı, acı acı, çünkü bu kavalcınınki kadar korkunç bir alın yazısı olmamış başka hiçbir kavalcının. Dinleyelim Marsyas'ın serüvenini: Tanrı Pan'ın yapıp kullandığı syrinks deni­ len yedi borulu kavala karşın, Marsyas iki boruiu kavalın bulucusu sayılır. Bu yüzden de ki­ mi kaynaklarda Marsyas'ın Kybele'nin alayın­ dan olduğu söylenir, çünkü Ana Tanrıça kül­ tünde tefle birlikte bu kaval kullanılırdı. Ama asıl efsanesi şöyledir: Bu kavalı bulan tanrıça Athena imiş, günün birinde kaval ça­ larken bir derenin suyundan yüzüne bakacak olmuş, kavalın yüzünü nasıl buruşturup çirkinleştirdiginl görmüş ve kavalı öfkeyle atıp

dere kenarından uzaklaşmış. Bir başka anlatı­ ma göre Hera ile Aphrodite Athena'nın ka­ val çaldığını görerek onunla alay etmişler, tanrıça da Phrygia'ya giderek duru bir suda yüzünün gerçekten çirkin olduğunu görmüş de kavalı atarken, onu yerden toplayacak olanı en büyük cezalara çarpacağına ant iç­ miş, Marsyas bunu nerden bilsin, yerde bul­ duğu kavalı almış ve çalmaya koyulmuş. Marsyas bayılmış sesine, o kadar sevmiş ki dünyada bundan güzel ses veren saz olmadı­ ğını ileri sürmüş ve Apollon tanrının lyra'sıyla yarışmayı bile göze almış. Tanrı bu yarışma için bir şart koşmuş: K i m yenerse yenilene is­ tediğini yapacak. Yargıç olarak Tmolos (Bozdag) tanrısını almışlar. Birinci yarışma sonuç vermemiş, ikincisinde Apollon Marsyas'a meydan okuyarak kavalını tersine tutup çal­ masını buyurmuş, kendisi lyra'yı ters tutunca aynı sesleri çıkardığı halde, Marsyas kavalını öttürememiş, bu yüzden de yenik düşmüş. Yarışmayı gözleyen Phrygia kralı Midas gene de kavalın lyra'dan üstün olduğunu söyleyin­ ce tanrı onun kulaklarını eşek kulakları haline getirmiş (Midas). Ama bununla kalmamış, Marsyas'ı tutmuş, bir ağaca bağlamış ve deri­ sini yüzmüş. Marsyas bu korkunç işkence içinde can vermiş. Apollon sonradan yaptığı­ na pişman olmuş derler, lyra'sını yere atarak kırmış, Marsyas'ı da bir ırmak haline getir­ miş. Gökbel'de akan Çine çayı işte bu ırmakmış. Mater Matuta. Roma'da matronlar yani evli kadınlar ve anaların tapındıkları eski bir tanrıça. Bayramı Matralia adıyla 11 haziran­ da kutlanırdı. Matuta adı sonradan bu tanrı­ çanın şafak ve sabah güneşiyle bir tutulup, Yunanistan'dan gelme İno-Leukothea ile ka­ rıştırılmasına yol açmıştır. Efsaneye göre İno kendini denize attıktan sonra bir denizkızı ol­ muş ve İtalya kıyılarına çıkarak oraya sığın­ mıştır (İno). Mcdcia. Medeia efsanenin ve tragedyanın kadın kahramanları arasında en güçlü, en çar­ pıcı bir tiptir. Kişiliği ve serüveni hemen her çağda zamanın görüş ve eğilimlerine göre yo­ rumlanarak edebiyata ve sanata konu olmuş ve olmaktadır. Yerine göre egzotik ve ilkel karakteri üstünde dımılıır, kendi kardeşini ke-

200

sip parçalarını yol üstüne serpen, ondan da öte kendi karnından doğmuş çocukları öldü­ rüp babalarının önüne seren korkunç bir bü­ yücü kadın diye gösterilir, yerine göre de se­ ven ve hor görülen, özverisi karşılıksız kalan, yabancılık, itilmişlik, kıskançlık duyan bir ka­ dının dramı canlandırılır gözümüzün önün­ de. Medeia Kolkhis kralı Aietes'in kızı, tanrı Helios'un torunu ve tanrıça Hekate'nin yeğe­ nidir, Güneş soylulardandır, akrabaları olan Kirke ve Pasiphae gibi doğa dışı, tüyler ür­ pertici serüvenlerin kahramanıdır (Tab. 8). Bu serüvenlerin canlandırılmasında oynadığı rol ilkel bir macera romanı kahramanının rolüdür. Argonaut'lar destanı Odysseia'daki olaylardan daha eskilerini dile getirmekle çok daha yeni bir çağda kaleme alınmıştır. Bunun için bu destanın, daha doğrusu ilk macera ro­ manının kahramanları çarpıcı renklerle çizil­ miş, canlandırılmıştır. Medeia'nın hem Argonaut'lar destanında, hem de tragedyalarda sözü geçen serüvenleri şu adlar altında anla­ tılmıştır: Argonaut'lar, lason, Aietes, Pelias. Medeios. Medeia ile İason'un oğlu. At adam Kheiron tarafından yetiştirildiği söyle­ nir. Başkaca efsanesi yoktur. Medos. Medeia'nın bir oğlu. Bir kaynağa göre Medos, Kolkhisli büyücünün Atina kralı Aigeus'tan olan bir çocuğudur, başka bir kay­ nak Meneia'nın Atina'dan Theseus'un gel­ mesiyle kovulunca Asya'ya göçtüğünü ve ora krallanndan biriyle evlenerek Medos'u doğur­ duğunu ileri sürer. Her iki kaynağa göre Medos, Medlerin atası sayılır. Medusa. Gorgolardan biri, Perseus kafasını kesince akan kanından Pegasos'la Khrysaor doğar (Perseus). Megaira. Erinys'lerden biri (Erinys). Melampus. Adı kara, esmer ayaklı anlamı­ na gelen Melampus, Amythaon'un oğlu, Kretheus'le Tyro'nun torunu ve birçok bilici ve falcı kuşağının arasıdır (Tab. 23) Doğar doğmaz anası Melampus'un gövdesini gölgeye koymuş, ama ayaklarını güneşte bırakmış. Bu nedenle Melampus demişler ona . Biliciliği

Melampus şöyle bir olaya borçluymus: Ço cukken ölü bir yılan bulmuş, bir insan ölüsü gibi almış onu bir odun yığınının üstüne ko­ yarak yakmış ve cenaze törenini yapmış, sonra da yavrulannı büyütmüş. Yılanlar da şükran borcu olarak gözlerini, kulaklarını ya­ layıp arındırmışlar, böylece görme ve işitme yetisi öbür insanlarınkinden çok üstün olmuş. Melampus kuşların ve öbür hayvanların dilini anlar, onlarla konuşurmuş. Bundan başka hekimlikte, hastalan büyüyle iyi etmekte o n ­ dan üstünü yokmuş. Melampus'la kardeşi Bias yurtları olan Tesalya'dan ayrılıp, Pylos'ta amcaları Neleus'un yanına sığınmışlar. Bias Orada Neleus'un kı­ zıyla evlenmek istiyormuş, ama Neleus kızını Bias'a ancak Phylakos'un sürülerini getirirse vereceğini söylemiş. Bu sürünün bekçisi ne insan, ne hayvan hiçbir canlının yaklaşamadı­ ğı bir köpekmiş. Bias, onu alt etmeyi kardeşi Melampus'tan istemiş, o da ancak bir yıl ha­ piste kaldıktan sonra sürüyü alabileceğini bil­ dirmiş. Gerçekten de öyle olmuş: Sürüyü al­ maya giden Melampus'u bir tahta kulübeye kapatmışlar, o da kulübenin damındaki bö­ ceklerin konuşmasına kulak misafiri olmuş, anlamış ki kirişler çökmek üzeredir, aradan da bir yıl geçmişmiş, bunu kendisini tutuklayan Phylakos'a bildirmiş, kulübeden çıkarılır çıka­ rılmaz da dam çökmüş. Phylakos bu şaşılacak adamdan oğlu İphiklos'un iktidarsızlığına ça­ re bulmasını istemiş, bunu da başarınca Melampus'a sürülerini vermiş. İki kardeş bunları Neleus'a götürmüşler, Bias da kızla evlenmiş. Daha sonra Argos kralı Proitos'un çağırdığı Melampus bu kralın kızlarını delilikten kurtar­ mış. Kızlar hep birden çıldırıp kendilerini inek sanırlar ve böylece Pelepönez'i dolaşırlarmış. Melampus onları i y i etmek i ç i n Proitos'tan ülkesinin üçte birini istemiş, kral ver­ meyince yapmam demiş ve kızlar beter ol­ muş, sonunda Melampus ülkenin bir çeyreği­ ni kendisi, bir çeyreğini de kardeşi için iste­ miş, Proitos da bu şartı kabul etmek zorunda kalmış. Melampus kızlar üstünde türlü büyü­ ler uygulayarak onları iyileştirmiş, sonra da kızların birini karı olarak almış ve Argos kral­ lığını kardeşi Bias'la paylaşmış. Melanion. Bkz. Atalante

Melanthios (yahut Melantheus). Odys seia'da sözü geçen İthakeli keçi çobanı, hiz­ metçi Melantho'nun kardeşi. Kız kardeşi gibi kendisi de efendisine karşı nankörlük eder, yolda dilenci kılığında rastladığı Odysseus'u hırpalar, taliplerin tarafını tutar, onlarla Odysseus arasındaki çarpışmada yardım için ko­ şup hazine odasından silah getirmeye yeltenir, derken Odysseus'la Eumaios'un bir düze­ niyle orada kıskıvrak bağlanır ve hizmetçiler asıldıktan sonra Melanthios da avluya getiri­ lip kulakları ve burnu kesilir, erkekliği koparı­ lıp köpeklere atılır ve en sonunda elleri, ayaklan da kesilerek olduğu yerde bırakılır. Melantho. Güzel yanaklı Melantho Odysseus'un sarayında, Penelopeia'nm hizmetinde bulunan elli hizmetçiden biridir. Hanımı onu yetiştirdiği, şımarttığı halde, Melantho hain­ dir, taliplerden Eurymakhos'la sevişir. Dilenci kılığında karşısına çıkan Odysseus'a söver. Namussuz hizmetçilerle birlikte ceza görür ve taliplerin ölümünden sonra asılır (Od. 420 -473). Meleagros. Meleagros, Kalydon Avı diye anılan bir serüvenin kahramanıdır. Efsanesi­ nin iki anlatımı vardır. Birini Akhilleus'un la­ lası Phoiniks Agamemnon'un gönderdiği el­ çileri geri çevirip öfkesinden vazgeçmek iste­ meyen yiğide ibret dersi olsun diye anlatır. Şöyledir: Aitolia'da Kalydon bölgesinin kralı Oineus'la karısı Althaia'nm Meleagros diye bir oğulları olur. Oineus tanrıça Artemis'e karşı suç işler, hasat bayramında bütün tanrı­ lara kurban kestiği halde, Artemis'i unutur. Bunun cezası olarak tanrıça Kalydon bölgesi­ ne korkunç bir yaban domuzu salar. Ekinleri yok eden bu canavar yüzünden ülke açlık ve kıtlıkla karşı karşıyadır. Meleagros bu hayva­ nı avlamaya kalkışır ve bu işte bütün komşu ülkelerden yardım görür. Kalydon Avına ün­ lü, sanlı bütün yiğitler katılır. Aitolların kom­ şuları Kuretler de yardıma gelirler ve av i y i bir sonuç verir, canavar öldürülür. Ama Artemis kininden vazgeçmez, avın paylaşılmasın­ da Aitollarla Kuretler arasında kavga çıkartır, avcılar birbirlerine girerler, Meleagros bu sı­ rada dayılarını öldürür. Anası Althaia bunun üzerine oğluna lanet okur ve öç perileri Erinysleri salar üstüne. Meleagros savaştan çeki'II'.)

lir. Derken Kuretler Aitolların kentini yakıp yıkmaktadır, karısı, anası, bütün dostları Meleagros'a öfkesinden vazgeçip yurdunu sa­ vunması için yalvarırlar. Meleagros sonunda savaşa döner ve Kuretleri Kalydon'dan ko­ var. Aynı efsanenin öbür anlatımında Meleagros'un anası Althaia'nın oğlunun ömrüyle ya­ kından ilişkisi olan odunu yakıp yakmaması teması üstünde durulur (Althaia). Kalydon avına kız kahraman Atalante de katılmıştır, av sona erince Meleagros yaban domuzunun postunu Atalante'ye vermek ister. Öbür avcı­ lar buna karşı koyar, özellikle bir kadının ken­ dilerinden üstün tutulmasına kızan Meleagros'un dayıları meydan okurken yiğit onları vurup öldürür, anası Althaia da odunu ateşe atarak oğlunun ömrüne son verir. Melikertes. Bkz. İno. Melpomene. Musalardan biri, çokluk tra­ gedyayı simgeler (Musa). Memnon. Şafak tanrıça Eos'la Troya kral soyundan olan Tithonos'un oğlu (Eos). Memnon Troya savaşının İlyada'da anlatılan bölü­ münün sonrasını ele alan "Aithiopis" adlı destanın kahramanıdır. Yazarı Miletoslu Arktinos olan bu destan yitiktir, ama konusunu biliriz. Habeşistan kralı Memnon Hektor öl­ dükten sonra Troya'ya yardımcı gelir. Sırtın­ da Hephaistos'un yaptığı silahlar vardır. İlkin Aias'la karşılaşır, bu savaş sonuç vermez, sonra Nestor'a sataşır, Nestor'un oğlu Antilokhos babasını savunurken Memnon'un elin­ den öldürülür. Derken AkhiUeus araya girer. Çünkü Patroklos öldükten sonra Antilokhos onun en iyi dostu olmuştur. AkhiUeus Antilokhos'un öcünü almak ister, ama Thetis, oğlu­ nun Memnon'u öldürdükten hemen sonra öl­ mesi gerektiğini bilir, onun için Akhilleus'u bu savaştan alıkoymaya uğraşır. AkhiUeus söz dinlemez, öç almak için yanıp tutuşur. Bu kez iki tanrıça Eos'la Thetis tanrı Zeus'a başvurur­ lar, her ikisi de kendi oğlu için yalvarır. Zeus Hektor'la AkhiUeus için yaptığı gibi işi kader tartısına vurur: Memnon ölecektir. Oğlu Akhilleus'un elinden can verince, Eos ölüsünü er meydanından alıp güney topraklarına doğ­ ru taşımış, yolda da bol bol gözyaşı dökmüş.

G ü n doğunca bitkiler üstünde görülen çiy ta­ neleri işte bu gözyaşlarından gelmeymiş. İlkçağ plastik sanatının konu edindiği Memnon motifi Marmara'ya dökülen Aisepos, ya; ni Gönen çayı ile de ilgilidir. Bir efsaneye gö­ re Memnon'un mezarı Marmara klyılarındaymış, her yıl Memnon'un kuşları Gönen çayı­ nın ağzına gelir, orada Habeş yiğidine ağlarlarmış. Memnon'un savaşta ölen arkadaşları­ nın ruhlarını taşıyan, yahut da kendisinin ölümsüzleşmiş küllerinden doğmuş olan bu kuşlar iki gruba ayrılır, birbirleriyle dövüşürlermiş, çarpışma da ancak bir grup büsbütün yok olduktan sonra sona erermiş. Mısır'da Üçüncü Amenotep'in diktiği heykele Memnon heykeli denmesi, her sabah şafak sökün­ ce bu heykelin tatlı ezgilerle gün doğuşunu selamladığı söylentisi, Memnon kültünün M ı sır'da da, Anadolu'da da yerleşmiş olduğunu belirtir. Men. Phrygia kültlerinde adı geçen bir ay tanrısı, Anadolu'ya özgü bir tanrısal varlıktır. Menelaos. Agamemnon'un kardeşi Menelaos, babası Atreus tarafından Pelops ve Tantalos soyundan, anası Aerope tarafından da Giritli Minos'un, yani tanrı Zeus'la Europa'nm dölüdür (Tab. 15). Tanrı lanetine uğ­ ramış bahtsız bir soydan olduğu halde başına gelen belaların hiçbiri kendi işlediği bir suç yüzünden değildir, Menelaos'un kendisi te­ miz, dürüst, yürekli, olsa olsa biraz yumuşak bir insandır. Karısı güzel Helena'nın evinde konukladığı Paris tarafından bir yığın malla birlikte kaçırılması Menelaos'a karşı yapılmış büyük bir haksızlık, efsaneye aldatılmış koca olarak girmesi de bir bahtsızlık sayılabilir. Menelaos etken değilse de başlıca edilgen kahramanı olduğu İlyada destanında en par­ lak sıfatlarla nitelenir: Ares'in sevdiği, Zeus'un beslediği, gür naralı, yiğit Menelaos' tur, sarışın olduğu, bacaklarının biçimli, bilek­ lerinin güzel olduğu belirtilir. Helena bile bin pişmandır onu bıraktığına, şöyle der kocası için (Od. IV, 263): "Ne akıldan yoksundu kocam benim, ne güzellikten yoksundu". Menelaos Akha yiğitlerinin en seçkinlerindendir, Paris'le kozunu paylaşmak için onun­ la teke tek savaşa girmeye can atar (İl. III, 16 vd,)ı

Çıktı tanrı yüzlü Aleksandros Troyalıların en önüne, omuzlarında bir pars derisi, kıvrık yayı, kılıcı. Ucu tunçtan iki kargısını sallayarak zorlu savaşta çağırdı karşısına cenge, Argosluların en yiğitlerini. Ares'in sevdiği Menelaos, kalabalığın içinde onun uzun adımlarla öne atıldığını görünce, sevindi kocaman bir ava gözü ilişen aslan gibi. Menelaos aslan gibi savaşır, bu arada da tanrılara yalvarır ( İ l . I I I , 352 vd.). Ama tanrı­ lar dinlemez sözünü, Menelaos tam Paris'in hal<kından gelecekken Aphrodite tutar kaçı­ rır onu, Menelaos dövünür, ama ne yapsın, gene de gevşetmez çabayı, Akhalan cenge kışkırtır ( İ l . VII, 9 vd.): S i z i ödlekler sizi, Akha erkekleri denmez size, Akha kadınları demeli. Bir Argoslu çıkmazsa Hektor'un karşısına bizim için tam bir yüz karası olacak bu. Kendi göze alır Hektor'a karşı dövüşmeyi, ama Agamemnon bu çılgınlıktan alıkor kar­ deşini. Menelaos ön sırada savaşmaya, kendi davası uğruna kendi kendini savunmaya ve bu yolda ün kazanmaya can atar, ama talih­ sizliği şuradadır ki, ne yapsa fayda vermez, h e p ikinci planda kalır, savaşta da, kurultay­ da da dizginler başkalarının elindedir. Menelaos'un destanda, tragedyada ve baş­ ka türden yapıtlarda sözü geçen efsanesi bir tüm olarak şöyle özetlenebilir: Agamemnon'la Menelaos babaları Atreus'la amcaları Thyestes arasında süregelen kan davası sıra­ sında Mykene'den sürülüp Sparta kralı Tyndareos'un yanına sığınırlar (Atreus, Aigisthos). Tyndareos iki kardeşe iki kızını ve­ rir. Helena'nın talipleri arasında Menelaos'u seçmesi, öbür taliplerin de bu evliliği koruma­ ya ant içmeleri üzerine karı-koca Sparta'ya yerleşirler. Tyndareos'un ölümünden sonra Agamennon Mykene, Menelaos da Sparta tahtına çıkar. Menelaos'la Helene dokuz yıl kadar rahat ve mutlu yaşarlar, Hermione d i ye bir kız çocukları olur. Bu sırada Paris Menelaos'un sarayına konuk gelir. Menelaos'un Asya'dan gelme konuğunu ağırladığı ve bir süre onunla birlikte Sparta'da kaldığı anlatı-

lir, ama bu arada Girit'te bulunan büyükbaba­ sı Katreus ölür, Menelaos Paris'i Sparta'da bırakarak cenaze töreni için Girit'e gider. Pa­ ris de konukluk kurallarının hepsini çiğneye­ rek Helena'yı kaçırır (Helena). Acı haberi alıp Sparta'ya dönünce Menelaos ağabeysi Agamemnon'u, sonra da Nestor, Palamedes ve Odysseus'u yardıma çağırır. Helena'nın yeminli bütün taliplerini toplamak ve Troya seferini hazırlamak işine koyulurlar. Bu, ko­ lay olmaz, çünkü birçok Akha kral ve önderi uzun süreceği ve zor olacağı belli olan savaş­ tan kaçınmak isterler (Odysseus, Akhilleus). Sonunda donanma Aulis limanında toplanır, Agamemnon başkomutanlığı ele alır, ne var ki çeşitli engeller Akha ordusunun Troya'ya varmasını geciktirir (Agamemnon, Iphigeneia). Anadolu toprağına ayak bastıklarında Menelaos'la Odysseus Troya'ya elçi olarak gön­ derilirler, amaç Helena'yı geri istemek ve sa­ vaşı önlemektir. Elçileri Troyalı Antenor kar­ şılar ve sorunu kurultayın önüne getirir, ama Paris baskı yaparak kadının ve mallarının ge­ ri verilmesini önler (Antenor). Savaş başlar ve bilindiği gibi on yıl sürer. Menelaos'un sa­ vaşta oynadığı rol İlyada'da ayrıntılarıyla an­ latılmıştır. Menelaos'un serüvenleri savaş sonrası efsanelerinde de büyük bir yer tutar. Tahta atın içindeki yiğitlerdendir, Troya yan­ gını ve yağması sırasında Helena'yı sığındığı sunağın dibinde öldürmek ister, kılıcını kaldı­ rır, tam vuracakken güzel kadının perişan ha­ lini, çıplak memesini görünce yumuşar, onu bağışlar. Hemen gemilerine binip denize açı­ lırlar. Bir fırtına onları Girit kıyılarına atar. Menelaos burada birçok gemisini yitirir, ikin­ ci yola çıkışında da Mısır kıyılarına atılır. Menelaos, kendisini Sparta'da görmeye gelen Odysseus oğlu Telemakhos'a Mısır'da beş yıl kaldığını anlatır. Gene yola çıkınca bu kez Nil ağzındaki Pharos adasında alıkonur ve ancak deniz ihtiyarı Proteus'u bağlayıp ondan öğüt aldıktan sonradır ki yurduna dönmeyi başarır (Od. IV, 351-593). Böylece Menelaos Troya seferine gitmek üzere Sparta'dan ayrıldıktan on sekiz yıl sonra yurduna dönmüş olur. Agamemnon'un tersine aksiliklerle karşılaşmaz, Sparta'daki tahtına oturur, eşi ve çocuklarıy­ la birlikte rahat bir ömür sürer. Telemakhos'u konuklayan, ona yol gösteren, arma-

ganlar verip gönderen Menelaos görmüş, ge­ çirmiş, olgun ve babacan bir adamdır. Eşi Helena da uslanmış, yumuşak ve tatlı bir eş ve bir anne olmuştur. Menoitios. (1) îapetos'la Klymene'nin oğlu, Prometheus, Epimetheus ve Atlas'ın kardeşi (Tab. 3). Bu Titan öbür kardeşleri gibi gurur­ lu ve kendini beğenmiştir. Bu yüzden Zeus onu, "duman duman yıldırımlarıyla vura­ rak Erebos'un karanlıklarına yollar" ( H e s . Theog. 510-515). (2) Aktor'la Aigina'nın oğlu, Patroklos'un babası (Tab. 21). Aigina tanrı Zeus'tan Aiakos'u doğurduktan sonra Aktor'la evlenip Menoitios'u dünyaya getirir, böylece Aiakos'la Menoitios üvey kardeş olurlar. Akhilleus'la can yoldaşı Patroklos arasındaki kan ak­ rabalığı da buradan gelmedir. Menoitios, oğ­ lu Patroklos kaza ile bir arkadaşını öldürünce onu Peleus'un yanına gönderir. Akhilleus'la Patroklos da bir arada büyüyüp yetişirler (Patroklos). Mentor. Odysseia'da sık sık adı geçen bir İthakeli, Odysseus'un sadık dostu. Odysseus Troya seferine çıkmadan önce evini ve ailesi­ ni ona emanet eder. Mentor da onun çıkarla­ rını taliplere karşı korumaya çalışır, ama ba­ şaramaz. Tanrıça Athena Odysseia'da Telemakhos'a kılavuzluk etmek, ya da Odysseus'a taliplerin hakkından gelmek için yardım­ cı olmak istedikçe Mentor kılığına girer. Bu yüzden Mentor bir has isim olmaktan çıkmış ve yol gösterici, kılavuz rehber anlamına kullanılagelmiştir. Mercurius. Hermes tanrının Roma dininde karşılığı. Efsaneleri de Hermes'inkilerle bir tutulmuştur (Hermes). Meriones. İlyada'da adı geçen Giritli önder. Idomeneus'un arkadaşı (Idomeneus). Merope. Pleiadlardan biri. Korinthos kralı Sisyphos'la evlenir ve Glaukos'a ana olur (Pleiadlar). Metaneira. Eleusis kralı Keleos'un karısı. Demeter'i evinde hizmetçi olarak çalıştırır (Demeter). Metis. Adı akıl, us, bilgelik anlamına gelen Metis, Okeanos'la Tethys'in kızı, yani ikinci

Ne yapsın ki kaval sesini daha çok beğenir. ta ki kral dileğinden vazgeçip tanrıya bir daha yakarsın. yoluna baş koymuş ve bölgesel törelerini savunan bir kişi olarak canlandırılmaktadır. Bakkha sırlarına ermiş olan Midas Silenos'u hemen tanır ve onu on gün. Midas sarayına dönerken yolda kopardığı bir dal altın olur. Plutarkhos bu efsaneyi biraz başka biçimde anlatır: Midas ülkesinin uzak bir ilini gezmeye gitmiş. Bu efsanelerin hepsi bölgeye özgü nitelikte ve Ana Tanrıça Kybele'nin kültüyle ilgili görünmektedir. Zeus'un ilk eşi olmuştur! Bir efsaneye göre Kronos'un yuttu­ ğu çocukları kusmasını sağlayan ilacı Zeus'a veren odur. Ovidius'un "Değişimler"de anlattığı bir ef­ sanesi şöyledir: Silenos tanrı Dionysos'un alayında ihtiyar. çölün ortasında bir kaynak fışkırtmış. yerden topladığı bir çakıl taşı altın olur. kavalıyla çoba­ nını da kendiliğinden yaratır gibidir. M i das üstüne anlatılan efsanelerin hepsinde bu Phrygia kralı Dionysos'un bağışladığı nimet­ lerden fazlasıyla pay almış. verir. Bu kez kral tanrı Dionysos'a yakarmış. 4). kopardığı bir buğday başağından altın taneleri dökülür. ne var ki sofrasına oturup ekmeği ağzına gö­ türüp. doğduğu söylenen Midas büyü­ yünce Kybele'nin başrahibi olmuş ve tanrıça­ nın Pessinus'taki büyük tapınağını kurmuş. Pan'ın (ya da Marsyas'ın) kavalını da dinler. Ovidius bunu tanrı Pan'ın Apollon'la yarışmasına atıf yaparak anlatır. birçok efsa­ ne ve masallar anısını yansıtır. Mid. tanrının peşinden giden alaya karışmış. Dionysos da kaynaktan saydam bir su akmasını sağla­ mış. şarabı dudaklarına degdirince ekmek de. Yuttuktan sonra Athena'yı kafasından doğurmuş (Atheua). buna fazlasıyla sevinir. Phrygia'nın birinci kralı ve Gordium'un kurucusu sayılan Gordias'ın oğludur. Midas'm ilişkisi yalnız Kybele ile de değildir. Toprak Ana acınır. sırlarına ermiş. Kybele gibi Anadolu toprağına özgü şarap tanrısı Dionysos'a da yakından bağlıdır. Bakkhos Midas'ı bağışlar. Bozdag eteklerinde bir do­ laştınız mı. Midas. Herodot'a göre Midas. Kral Midas'ı asıl ünlü kılan masal kulaklarıy­ la ilgili masaldır. Gordias'ın Ana Tanrıça ile bir­ leşmesinden. ama Midas kaynağa yaklaşıp su içmeye yelte nince suyun altına dönüştüğünü görmüş. Sardes tapmağının karşısında yükselen o bakır rengi dağa hiç baktınız mı bilmem. Midas efsanede olduğu kadar tarih ve arkeoloji kaynaklarında da adı geçen bir Phrygia kralıdır. bir çölün ortasına düşmüş. içecek bir damla su bulamamış. ona Sardes'e gitmesini. Marsyas'tır. altın diyarı Sardes'in zenginliği de oradan. Midas Apollon'un lyra'sını da. Tanrı bu dileğin ne kadar yersiz ve tehlikeli olduğunu anlar. Bu kaynağa Midas Pınarı denmiş. Paktolos (Sart) deresinin kaynağına dek çıkmasını ve topraktan fışkıran sularla başını ve ellerini yı­ kamasını buyurur. Uranos'la Gaia tanrıyı uyar­ mışlar. Marsyas'ın kavalına ödül verirsiniz eminim O çevreye başka ses yakışmaz çünkü. ama o gün bugün Paktolos altın pulları sürüklemektedir. Kral da öyle yapar ve ir mak sularında arınır. bir gün tanrı Phrygia ve Lydia dag ve koruluklarında dolaştığı sırada Silenos uyuyakalır ve Bakkhalarla Satyr'ler onu sızdığı yerde bırakarak uzaklaşırlar.ıs da her dokunduğu şeyin altın olmasını diler. Lydia ve Karia gibi Ege'nin geniş bir bölgesini kapladıkları da dikkati çeker. Köylüler onu bulur ve boynunda taşıdığı çiçek çelenkleriyle bağlayarak kral Midas'a götürürler. Kral Midas bir gün Tmolos (Bozdag) dağının yamaçlarında dolaşırken Apollon'la Pan'ın (ya da Marsyas'ın) yarıştık­ larını ve bu yarışmaya yargıç olarak dag tan­ rısı Tmolos'u seçtiklerini görür. Phrygia'da bulunmuş birçok anıtlar bugün de onun adını taşır. on gece sarayında konuklayıp yedirir. sarhoş bir satyr'dir. Her ney- . içirir. bunun üzerine de Zeus Me­ tis tanrıçayı yutmaya karar vermiş.kuşak tanrılardandır (Tab. ama oranın havasını. sonra da İhtiyar yoldaşını tanrıya götü rür. ama söz vermiştir bir kere. Bu efsanele­ rin yalnız Phrygia'yı değil. Zeus onunla birleşip Athena'dan gebe bırakınca. Dioııysos buna o kadar sevinir ki Midas'a dilediğini vereceğini söyler. siz de Apollon'un sazına degll. başka efsanelerde Apollon'la yapsan Pan de­ ğil. ona. doğa kıvır kıvır koyun sürülerini de. çevresini bili­ yorsanız. Metis'ten doğacak bir erkek çocuğu­ nun kendisini tahttan atıp yerine geçebilece­ ğini bildirmişler. şarap da altın külçesine dönüşür ve bu böyle gider.

Midas halkın gözünde bir kahraman olmak­ tan çıkar. Tanrı Zeus'tan esinlenerek yasalar çı­ karttığı için öldükten sona Hades'teki üç yar­ gıcın biri olmuş. seviştiği boğayı öldürttü diye Minos'u büyüler. Başkaca bir efsanesi yoktur. İupiter. ama M i das'tan da öcünü almış: Kralın kulaklarını uzatıp uzatıp eşek kulağına çevirmiş. denizden köpükler gibi ak bir bo­ ğa çıkagelmiş. Milctos. Midas eşek kulaklarını Phrygialıların sivri külahı al­ tında bir süre gizlemiş olsa gerek. denizden bir boğa çı­ karmasını istemiş. Bu efsanenin öyle yerli bir havası var ki çağdaş tiyatro yazarlarımızdan Güngör D i l men'e bir piyes esinlemiş. Kral Minos güneş tanrı Helios'un kızlarından Pasiphae ile evlenmişti. ama ne zaman ki bu korkuyu yene­ rek halkının karşısına çıkar. "Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır" diye yankılanmaya başlamışlar. kimseye açmadığı bu sırdan kurtulmak için toprağa bir delik kaz­ mış ve içine eğilerek. Bir za­ manlar Europe gibi boğaya vurulan Pasiphae ak boğayla birleşebilmek için Daidalos'a bir inek heykeli yaptırır. "Midas'ın Kulakla­ rımda Dilmen eski efsaneye bir motif daha katar. ama ya­ rışmaya tanık olan Midas hiç gerekmezken kavalı daha çok beğendiğini söylemiş. yatağından yı­ lanlar. berberi ol­ masa. Girit'te doğmuş ve Minos onu Girit'ten sürmüş. bunlar işi çapkınlığa vuran Minos'un yata§ma giren her kadını sokup öldürmekteymişler. ama Minos tan­ rıların kendisinden yana olduklarını ileri sür­ müş. Dilmen'in piyesi bir efsanenin nasıl yeni yeni yorumlarla genişletilip yaşatılabilecegine ör­ nektir. halkı aldatan bir yalancı oluverir. Ondan sonra da Girit sarayının yaşa­ mı karmakarışık olur. Phaidra). Öyle ki bahtsız kral yerlere kapanıp tanrıdan eşek kulaklarını geri istemek zorunda kalır. Dilediği gibi olmuş. uzun kulakları bir ayıp değil. çıyanlar. Minerva. belki sonuna dek gizleyebilecekti. bir efsaneye göre hayvan ku­ durmuş. Bu duruma çok kızan deniz tanrı ak boğayı Minos'un ba­ şına bela etmiş. ama iş bu­ nunla da kalmamış. sonra da Yunanlıların etkisiyle Roma'nın başlıca üç tanrısından biri olmuş­ tur. Minerva İtalya'nın yerlisi olmasa gerek. Ana­ dolu'ya gelince de Maiandros ırmak tanrının kızıyla evlenmiş. kamış­ lar bitmiş. ama her gün saçını. Zeus'la Europe'nin oğlu. Kendine özgü bir efsanesi yoktur. Milet şehrinin kurucu kahramanı. Masala göre Minos'un bu seferi kardeşi Androgeos'un ölümünden . Güzelim ak boğayı sürülerinin ara­ sına damızlık olarak göndermiş. Bu masallara karşın Minos efsaneye ilkel çağların en doğru ve haksever kralı diye geç­ miştir. Pasiphae'den olan iki kızı Ariadne ile Phaidra'nın ömürleri de garip se­ rüvenlerle geçmiştir (Ariadne.se Tmolos Apollon'a vermiş ödülü. Helios döllerinin hepsi gibi Pasiphae de büyücüdür. bu boğayı da sonra gene tanrıya kurban etmeye söz vermiş. Apollon tanrı cezayı Marsyas'a vermiş. Pasiphae). ortalığı kasıp kavurduğu bir sırada Herakles'in elinden öldürülmüş. bir mucize. Onun içindir ki sonunda Apollon tanrı Midas'ın uzun kulaklarını kuru­ tup normal insan kulağı biçimine sokunca. İuno ve Minerva Capitolium üçlü­ sü diye anılırdı. bunlar yel estikçe dile gelerek. Minos. Minos Girit tahtına çıkmak isteyince üç kar­ deş arasında kavga kopmuş. Kaunos'la Biblys'in babası sayılır. Sarpedon'la Rhadamanthys'in kardeşi sayılan efsanelik Girit kralı (Tab. ama hayvanı tanrıya kurban etmeyi unutmuş. utan­ maktadır. bunu tanıtlamak üzere de Poseidon tan­ rıdan bir dilek dilemiş. akrepler çıkmasını sağlar. Minos arkeolojide adını taşı­ yan çağlarda Girit'in komşu adalar ve kıyılar üzerindeki egemenliğini simgeleyen Atina ile savaşı ve oradan üç y ı l d a ( y a da y ı l d a ) bir yedi delikanlıyla yedi genç kızın Minotauros'a kur­ ban olarak verilmesi efsanesi de böyle bir du­ rumun dile gelmesidir. bir üstünlük oluverir halkının gözünde. Efsaneye göre Apollon'un oğludur. Ama kazma vurduğu yerin çevresinde ossaat otlar. İlkin Etrüsklerin. Minos boğayı almış. "Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır" diye fısıldamış. kralın karısı Pasiphae bu boğaya dogadışı bir aşkla tutulmuş ve onunla birleşmiş. Minos'un erkeklerle aşk maceraları olduğu da ileri sürülür. tahta oturmuş. Tanrıça Athena'nın Latince adı. 11 ve 1 5 ) . Midas kulaklarından korkmakta. sakalını tıraş eden berber gör­ müş eşek kulaklarını. içine girer ve gebe kala­ rak Minotauros'u doğurur (Daidalos.

. Minos bu korkunç yaratığı saklamak için mimarı Daidalos'a Labyrinthos sarayını yaptırmış (Pasiphae. ölüm akla ge­ lir. Rhakios). (1) İdmon'la birlikte Argonaut'lar seferine katılır ve Argo gemisinde kâhin olarak görev yapar. Mnemosyne. bir de mutluluk ve mutsuzluk payını veriyor demektir insanlara. onun içindir ki Homeros destanlarında kader diye çevrilen Moira uğursuz ve zorlu olarak nitelenir. Sicilya'ya ise Daidalos'u kovaladığı söylenir (Daidalos). İkisi de tanrı sözcüsü olan iki efsanelik kişinin adı. Efsaneye göre Zeus Pieria dağlarında do­ kuz gece yatmış ve Mnemosyne de dokuz Musaları doğurmuş. Babasının kimliği üstüne kaynaklar ayrılır: Bütün kâhinler gibi Apollon'dan doğıma oldu­ ğu söylenir. Moira'lar.): . ama Hera kaderi ileri süre­ rek dikilir karşısına (Sarpedon). onun kararını değiştiremez. Ondan sonra Airopos.. Platon da Devlet'in son bölümünde. günün birinde de keserler. sonunda ruh hiç arkası­ na dönmeden Kaderin tahtı önüne gelip du­ ruyor. Anası Man- . Seferin sonunda Libya'ya varıldığında Mopsos bir yılan tarafından ısırılıp ölür (Argonaut'lar). Moneta. yarı filozofik bir görüşün canlandırılmış imgeleridir. Manto'nun oğlu. sonra öte yanma geçiyormuş". uyaran anlamına ge­ len Moneta. Lakhesis. Minotauros Girit sanatında derin izler bı­ rakmış olan Girit'e özgü bir boğa kültünün simgesi olsa gerek. pay ya da pay veren anla­ mına gelir. Labyrinthos). Savaş alanında oğlu Sarpedon yaralanınca Zeus ikirciklidir. Kimi yerde Kederle bir tutulan Moiraların efsanesi yoktur (Kerter).. ki onlar verir yalnız insanlara mutlu ya da mutsuz yaşama paylarını. Ilyada'da dövüşen bir savaş­ çı için şöyle deniyor (İl. Theseus). Atropos tanrıçalar ki bilge Zeus büyük üstünlük vermişti onlara. Ne var ki Moira Zeus'tan da daha güçlü ve üstündür. böyle­ ce ruh seçtiği kadere bağlanıyormuş. Efsanede üç olarak gösterilen M o ira. 517): Bitti ömür yumağı tam o sırada!. ölümlü babası ise Argoslu Rhakios imiş (Manto. Burada Moiralar yalnız ömür payını değil. yeniden yeryüzüne çı­ kacak olan ruhların Moiralara başvurduğunu anlatır (Dev. yani kader tanrıçaları Hesiodos'ta "yaşa­ ma paylarımızı düzenleyenler" diye tanım­ lanır. Mopsos'un K o l o phon şehrini kurduğu anlatılır.öç almak içindir (Androıjnon). sevgili oğlunu alıp kaçırmayı geçirir aklından. Haber veren. Adı bellek anlamına gelen Mnemosyne Uranos'la Gaia'nın kızıdır (Tab. Moira denince. Moira. seçtiği kadere göre yaşatacakmış onu. Ama Mlnos yalnız Yunanistan yarımadasına değil. Theseus Minos'un kızı Ariadne'nin yardımıyla Minotauros'u öldürmüş (Ariadne. Tanrılar babası ona karşı gelemez. 4).. (2) Teiresiaş'ın torunu. Mopsos. 620d-e): "Bütün ruhlar hayatlarını. 905 vd. Buralar­ da Giritlilerin koloniler kurdukları anlatılır. boğa baş­ lı bir canavarmış. Moiralar Zeus'la Themis'in kızları. o anda insan ölür. 390 yılında Roma'nın Galyalıların baskınına uğradığı sırada bu tapınağın kazlarının gece öterek düşma­ nın gelişini haber vermesidir. ama adları söylenmez. Minotauros. Hesiodos bun- lan üç k ı z kardeş d i y e tanıtır ve adlarını verir. Ana­ dolu kıyılarıyla Sicilya'ya kadar da uzanmış derler. Lakhesis her birine kendi perisini vermiş. Homeros'ta bir ya da birkaç Moira'dan söz edilir. A l ı n yazısı ve kader üstüne Yunan i l k çağının görüşü şudur: İnsan ana karnından doğar doğmaz kader onun ömür ipliğini bük­ meye koyulur. X. üç Moira her insanın ipliğini büker dururlar. Klotho. Bu adın nedeni İ. Klotho'nun eğirdiği kaderi öl­ çülmez hale sokuyor. Karya'ya geldiği. bu pe­ ri hayatı boyunca ona hizmet edecek. geçtikten sonra gene o sırayla Lakhesis'e yaklaşmışlar. Onlar yarı dinsel. Tanrı Poseidon'un kral M i nos'a gönderdiği bir boğa ile Minos'un karısı Pasiphae'den dogmaymış. tapınağı Roma'da Capitolium tepesinde bulunan tanrıça İuno'nun bir ek adıdır. Ö. Horaların kardeşleridir (Theog. IV. Adı Minos'un boğası anlamı­ na gelen Minotauros insan bedenli. çokluk ecel. Bu peri ilkin ruhu Klotho'ya götürüp onun eli altından ve döndürdüğü kirmenden geçiriyormuş.

Akhaların başkâhinini her bakımdan yener. etki alanı çok daha geniştir. O da demektir ki. Eleutheros yamaçlarının kraliçesi Mnemosyne Kronos oğluyla birleşip Pieria'da getirdi onları dünyaya belaları unutturmak ve kaygıları dindirmek için. bu sıfatla zamanın en büyük kâhini Kalkhas'la yarışmaya girişir. teke tek kavga­ da birbirlerini öldürürler (Amphilokhos). Hesiodos böylece şair olunca. Yakala­ nıp Porsenna'nın önüne getirilince Mucius orada bulunan bir ocağa sag elini koyup büs­ bütün yanıncaya kadar çıkarmamış.): Olympos'lu Musalar. Mopsos bundan sonra yine Troya'dan dönen Amphilokhos'la birlikte K i l i k ya'da Malsos şehrini kurarlar. çünkü kendisi gibi kurban olmaya hazır üç yüz Romalı bu­ lunduğu söylemiş. İnsana yaşa­ manın asıl tadını bağışlayan bu tanrısal varlığı her alana. Morpheus. Latince "muşa" diye ad­ landırılıp batı dillerinin hepsine giren esin p e ­ risidir. tanrıyı insan yapar Musalar. yaratıcılık gücü kavramlarını içeren " m e n " kökünden gelmedir. Uyku tanrısı Hypnos'un üç bin çocuğundan biri sayılan Morpheus'un adı bi­ çim anlamına gelen "morphe" (Lat. Hesiodos kendi anlatır ki Helikon dağının yamaçla­ rında sürülerini otlatan bir çobanmış. forma) den türemedir. Korkuya kapılan Porsenna hemen Roma ile barış anlaşmasına girişmeyi yeg görmüş. Dokuz gece buluştu onunla kutsal yatağında engin akıllı Zeus ölümsüzlerden uzakta. üstünlüğü meydana çıkınca. Mucius Scaevola. kaba güçleri ye­ nip başa geçtikten sonra kendi egemenliğini kurabilmek için Zeus tanrının ilk işi düzenli ve ölçülü oldukları oranda yaratıcı olan güçleri benimsemek olmuştur. . düşünce. "dünya­ nın yüz karası zavallı bir yaratık" iken Musalar onu görür. özellikle sanat alanına yerleştirmiş olmak ilkçağ düşüncesinin bir parıltısıdır. Morpheus insanlara uykuda çeşitli biçimlerde görünen düşleri simgeler. Onun içindir ki böyle duygulanır şa­ irler de onlardan söz ederken. ve hele övmek için kendilerini her söylediğim destanın başında ve sonunda. Kocaman. İlkçağ yazınında bir tanrısal varlık vardır ki ondan söz ederken her ozan. 52 vd. Musalar. Günler. insanı tanrı. Bu kök Zeus'un Musaları üretmek için birleştiği Titan tanrıça Mnemosyne'nin adında da görülür. Bu varlık Yunanca "mousa". Musalar işte bu gücün ürünü ve simgesidir. aylar geçip bir yıl tamam olunca dokuz kız getirdi dünyaya Mnemosyne. Mucius kendi elinin yanmasının önemsiz olduğunu. Kalkhas öfkesinden canına kıyar (Kalkhas). hızlı kanatlarıyla dünyanın bir ucundan öbür ucuna şıp diye uçarmış.to'nun Klaros'taki Apollon tapınağını kurma­ sı üzerine Mopsos oranın tanrı sözcüsü olur. Bu güç ise tanrıya oldu­ ğu kadar insana da vergidir. Bu eyle­ me şaşan Porsenna Mucius'a kılıcının geri verilmesini buyurmuş. Tarquinius kralları Roma'dan kovulunca Porsenna adında bir Etrüsk kralı şehri kuşatmış. koca kalkanlı Zeus'un kızları. Ama Musa yalnız şairlere şiirler esinle­ yen bir peri de değildir. K u ru bir şair diye tanınan Hesiodos bile bakın nasıl coşar Musalardan dem vurunca. kendisine de bunu ni­ çin yaptığını sormuş.): Sonra tanrısal sesler üflediler içime olacakları ve olmuşları yüceltmek için. şu sözlerle tanımlar Musaları (Theog. sesi bir başka içtenlik ve dokunaklılıkla çınlar kulaklarımızda. giderek Olympos tanrıları insanüstü doğa güçlerinden uzaklaşıp insana yaklaşmayı amaç edindikleri zaman benimsedikleri bir güçtür. Mucius adlı bir Ro­ malı da düşman karargâhına girip Porsenna'yı öldürmek istemiş. 31 vd. Uyku ve düş tanrılarının hepsi gibi Morpheus da kanatlıdır. çiçek açan bir defneden kopardık­ ları bir dalı ona asa diye verir (Theog. Musalar böylece insan ve tanrı arası birer varlık olarak düşünülebilir. Mucius'a da artık sag elini kulla­ namadığı için solak anlamına gelen Scaevola adı takılmış. ama kralı tanımadığı için yanılarak bir başkasını öldürmüş. 4). her yazar duygulanır. Adının kökeni asıl kimliğinin açık­ lanmasına yardım eder: "Mousa" Yunanca akıl. Athena'ya gebe kalan Metis'in adında da (Tab.

İşte böyle seslenir Olympos'lu Musalar dokuz tanrısal kızı ulu Zeus'un: Kilo. Verilenlerden biri A m a z o n l a r kraliçesi Myrina ile ilgilidir (İl. G o r g o l a n y e n e r e k birçoğunu esir almış. Myrina da c ö m e r t d a v r a n a r a k onla­ ra bir k e n t k u r m u ş . ka­ dınları da köle e t m i ş . Adı Musalarla ilgili efsanelik bir o z a n . 1 8 1 vd. H o m e r o s ' u n iki büyük destanı da Musalara seslenişle başlar. Bu t u t u m ve davranış H o m e r o s ' l a başlar. Ne mutlu Musaların sevdiği insana bal akar onun dudakları arasından..Dokuz eş yürekli kızdır bunlar ezgiler söylemektir bütün İşleri. Musaios. M e l p o m e n e . Myrina. Terpslkhore. Efsaneye göre Myrina bu savaşlarla kalma miş. tanrıça. d e s t a n şairi ya da lirik şiir. tanrısal bir ezgi sarar dört bir yanı.) : Şehrin önünde sarp bir tepe var. haşka hiçbir kaygı yoktur yüreklerinde. oradadır koroları ue güzelim yurtları. üzüntüden kan mı kurudu yüreğinde. övünce Olympos'un mutlu tanrılarını unutuverir hemen dertlerini.. Thalia. S o n r a da onlarla birlikte G o r g o l a r a karşı savaş a ç m ı ş . III.. Kharitler de Himeros da başlarında yükselir güzel sesleri havalarda. Musaların kendilerine özgü efsaneleri yok­ tur .. flütl. Myrina ü s t ü n e anlatılan ö b ü r efsaneler şun­ lardır: Amazonlar kraliçesi Myrina O k e a n o s kıyılarında b u l u n a n Atlantis ülkesine saldır­ mış ve yaya üç b i n . E u t e r p e . T e u k e r o n u ülkesine k o n u k ge­ len D a r d a n o s ' a verir.. çıkılır ovanın dört bir yanından tepeye. 8 1 1 vd. böylece Myrina Troya kral s o y u n u n dişi atası olur.). Inıyülü bir ses yükselir adımlarından yürürken yüce babalarına doğru. kara toprak yankılanır tanrı övgüleriyle. U r a n l a . Bu bilgi açık seçik değildir. Musaların yetki alanları çağlar ve şairlere göre değişir. atlı yirmi bin savaşçı kadı­ nın başında Atlantis ülkesinin başkentini al­ m ı ş .ı geçmiş.. Kilo. E r a t o . Erkeklerin hepsini kılıçtan geçirmiş. Bir insanın dertsiz başına dert mi düştü. Kadmos'la . Batieia adını takmıştır ona halk. gider aklından üzüntüleri şenletir onu tanrıçaların büyüsü. Ama zonlar bunların h a k k ı n d a n gelip.. oğlu Akhilleus'un öfkesini söyle. Karlı Olympos'un en yüksek tepesinde. bu k e n t e Myrina adı veril­ m i ş . T e r p s i k h o r e . oraları da ele 'M'I Anlat bana. Genellikle şöyle bir b ö l ü m l e m e yapılır: Kalliope. vurur dururlar Olympos yolunda.. Euterpe. ilkçağın son d e m l e r i n e kadar süregider. Melpomene. tanrıların b ü t ü n şenliklerinde ezgi söyler. gökbilimi. d a n s . İlyada'da Troya şehrinin topograf­ yası ü s t ü n e çok az bilgi verilir. O zaman kral P r i a m o s o n u n yardımına k o ş t u ğ u n d a n Mygdon d a Troya savunmasına katılır (İl. Perseus). p a n t o m i m . t a r i h . S a n g a r i o s (Sakarya) ırmağı kıyılarında o t u r u r m u ş da g ü n ü n birinde A m a z o n l a r ı n sal­ dırısına u ğ r a m ı ş . Ö b ü r Atlantlar teslim olmuşlar. Peleus H a r m o ı ı l a ' u ı n düğünlerinde bulunmuşlardı) Adlarının geçmediği h e m e n de şiir yoktur. Musaların sevgilisi o z a n ı n t o p l u m d a ne ka. Polhymnia.. a m a burada o z a n tek bir Musa'ya seslenir v e o n a t a n r ı ç a d e r s a d e c e : Söyle. k o m e d y a . Thalia. İlyada'da adı g e ç e n bir Phrygla kralı. II.. ölümsüzlerse yüksek atlayan Myrrhine'nln mezarı der. korolu şiir. bin bir düzenli yaman adamı. tanrıça. dans ederler. < "> g rencisi ya da oğlu sayılan Musaios Attika el sanesinde O r p h e u s ' a karşılık yaratılmış bir tip olsa gerek: Mistik nitelikteki ezgileri Eleusis gizemleriyle ilişkili derlerdi. G o r g o lar da s o n r a d a n Perseus ve Herakles'ln elleri allında yenilmişler (Gorgo. Erato. a m a gece esirler bekçilerine saklı rıp büyük sayıda A m a z o n öldürmüşler. Musaların sevgilisi bir ozan anlatınca eski insanların destanlarını.saygı ve sevgi gördüğü Odysseia'da c a n ­ landırılan D e m o d o k o s t i p i n d e n bellidir (Demodokos). Yerine göre O r p h e u s ' u n a r k a d a ş ı . I İhya ve Mısır'. Urania ve hepsinin başı sayılan Kalliope. P o l h y m n i a . çıkar. Musalardan ve okçu Apollon'dan gelir yeryüzündeki ozanlar ve çalgıcılar nasıl Zeus'tan gelirse krallar. tragedya. Mygdon. bu Batieia bir t a n r ı ç a mı ki ölümsüzler o n a başka bir ad ve­ riyorlar? Bir kaynağa göre Myrina ya da Bati eia T r o a s bölgesinin eski kralı T e u k e r ' i n kızı­ dır ( T a b . İşte budur Musaların insanlara verdiği. ö l e n arka daşlarına büyük mezarlar yapmışlar. 1 6 ) . Thetis'le Peleus'un.

Myrina'yı öldüren kral Mopsos'muş. Myrmidon. Adı karınca anlamına gelen Myrmeks hamarat. Pelops. Hippodameia'ya âşık olduğu ya da ondan yaptığı işe karşılık bir ge­ ce yatma sözü aldığı söylenen Myrtilos'u P e lops denize atmış. Pelops'la Hippodameia efsanesin­ de adı geçen arabacı. Myrtilos Oinomaos'un arabasının cıvatalarını gevşetmiş. Toros dağlarını da aştıktan sonra Phrygia'dan geçerek Kaikos (Bakırçayı) kıyı­ larına gelmiş ve orada (yani Bergama ovasın­ da) yerleşmiş. Myrtilos da can verirken Pelops ve soyuna lanet okumuş. Zeus'un oğlu olmakla geçinir. Myrtilos. böylece P e lops'un yarışı kazanmasını ve Hippodameia ile kaçmasını sağlamış. Adonis. Pelopsogullarının başına gelen bütün belaların nedeni de buymuş (Hippodameia. Efsane niteliğini taşımayan bu olay­ lar tarihsel bazı olaylara göre kurulmuş olsa gerek (Amazonlar). Myrrha. Kıbrıs kralı Kinyras'm kızı (Kinyras.geçirdikten sonra Arabistan ve Suriye yoluyla Anadolu'ya gelmiş ve Kilikyahlara boyun eğ­ dirmiş. Smyrna). becerikli bir Atinalı kız­ mış. 210 . ama günün birinde Myrmeks tannçanın bulgusu olan sapanı bulmuş olmakla övün­ müş. tutarmış. Athena da bu yüzden onu sever. Myrmeks. Athena da bu yalana kazarak onu bir ka­ rıncaya dönüştürmüş. Oinomaos). Akhilleus ve babası Peleus'un yönettikleri Tesalyalı boya adını veren kahra­ m a n .

Su perisi bademi kırıp soymuş. Onu en güzel anlatan­ lar arasında da Latin şairi Ovidius önde gelir.ı cağını bildiren bir tanrı sözü varmış. Nana. Asopos gibi ırmakların perileri. Hamadryas) gibi uzun ömürlü olurlar. Deukalioh tufanından önce yaşamış bir Phrygia kralıdır. Nannakos. H o m e ros bunların bütün nympha'lar gibi Zeus'un kızları olduğunu söyler. Başka bir efsaneye göre. ölünce de bütün halkının yok ol. Bir e f saneye göre Naksos Karyalı göçmenlerin ba­ şında eskiden Dia adını taşıyan bu adaya gel­ miş. bir çıranın ucuna sürülmüş yanıcı kükürt beri getirilen alevi nasıl kaparsa Ekho da yaklaştıkça ona daha yakından yanıyordu aşkla. ya da gizli bazı hastalıklara çarptırmıştır (Nympha). Bu dualar sı­ rasında da Nannakos habire gözyaşı döker miş. Kimi mythos yazarı onları Okeanos soyuna bağlar. s. Halikarnas Balıkçısı serüvenini şöyle anlatır (Hey Koca Yurt. Ba­ dem içini. içinde bulundukları kaynak.N N a i a d e s . Kaynakları efsanelere göre değişir. düştü gizlenerek izlerinin ardına. O sıralarda güneş. Bu masallar Tufan efsanesinin Anadolu kaynaklı olduğunu açığa vurmaktadır. Naiasların. Tufan olacağını öngörmüş ve olmaması için topluca yakar­ malar. Verdiğimiz çe­ viri. Efsanelerin birleştiği bir nokta Naksos adasının Anadolu'dan gelme göçmenlerle meydana getirildiğidir. böylece tanrı sözü g < t l çekleşmiş. gebe kalmış olduğu nun farkına varmış. pembe pembe batmaktaymış. bakılmayacak güzellikte bir oğlan doğur­ muş". Nerkis çiçeğine adını veren Narkissos'un öyküsü hemen her çağda şairleri esinlemiş bir öyküdür. Narkissos'la Ekho efsanelerini bir­ leştirerek iki insanın aşk uğruna harcadıkları boşuna çabaları bir tek dram olarak canlandı­ rır. teninin aklığı üzerine tutmuş. su perisi Nana. 23): "Sakarya ırmağının kızı. daha başkasında da Apollon'la Akallis'ten doğduğu söylenir (Akallis). Beyaz badem İçini yemeden önce. Bu olay Theseus'tan üç kuşak önce olmuştur. Yaşamları. bir badem ağacının dalı üzerine eğilmiş. Nana böy le bakadururken. badem içi­ nin aklığını. sularını içen ya da sularına da­ lan hastaları iyileştirme güçleri vardır. içine tatlı bir baygınlık yayıl mış. yerleşmiş ve ona adını vermiştir. yalvarmalar düzenlemiş. yüzüne. Ovidius. bira/ sonra da tufan olmuş. bir ıssız yaradılışı vermedi izin söze başlamaya. adları yüz­ mek anlamına gelen fiilden türemiş olan su perileridir. Şıpır şıpır yıkanır­ ken. her nedense. Naksos. Kyklad takımadalarından Naksos adasına adını veren kurucu kahraman. hayret ve hayranlıkla bakakalan gözleri önünde tuhaf bir şeyler olmaya bağlamış: Sanki badem içinin ve göğsünün aklığı eriye- rek birbirine karışmaya koyulmuş. Bu yüzden "Nannakos'un gözyaşları" di­ ye bir deyim kalmıştır. kiminin adı efsaneye geçmiştir (Arethusa. Agdistis-Attis efsanesinde adı geçer. ama ölümsüz değil­ dirler. Tersi­ ne kimi inançlara göre Naiaslar sularında yı­ kanan insanları çıldırtmış. yumuşak iki göğsü arasında tutai ken. Uyandığında yıldızlar pırıl pırılmış.ledl. Nannakos üç yüz­ yıl yaşamış. kaç kere yumuşak dileklerini ona sunmak e. Onun ustaca anlatımından birkaç parçayı aşağıya almayı uygun gördük. Narkissos. kendi­ ni Sakarya suyuna atmış. ırmağın kızları sayılır. Başka bir kaynakta onun Endymion'la Selene'nin oğlu olduğu. Salmakis). Masala göre. Sangarios (Sakarya) ırmağının kızı. dere ya da ırmağa bağlıdır. Dokuz ay sonra. Tatlı tatlı esnerken. Her suyun kendine özgü bir Naias'ı vardır. Nannakos çok es­ ki zamanlarda. öldüğü gün halk topluca ağlamaya koyulmuş. sı­ cak bir günün akşamı serinlemek için. Kaç kere okşayıcı gözlerle ona sokulmak. bekleyebilirdi ancak sözleri ki onlara cevap yollayaı ak . 1944 yılı Tercüme Mecmuası'nda çıkan Can Yücel'in çevirisidir: Ekho görünce Narkissos'u kırda dolaşırken arzu sardı gönlünü. Naisler ya da Naiaslar. bütün dünya pespembe bir boş­ luk olmuş. Ağaç perileri (Drysa.

" B u r a d a buluşalım" d e r . N a u p l i o s usta bir denizci­ dir. bakıyordu Styks sularına. bağırıyordu "olacaksa senin her şeyim". yer tekrar iletti dediklerini. Ekho da katıldı onlara. P e l o p o n e z ' i n ü n l ü li­ m a n l a r ı n d a n olan N a u p l i a ' n ı n kurucusu (Amymone).. gözlerini ayırmadan sulara bakan Narkissos'un: "Ey boş yere sevdiğim çocuk". bu y e t e n e ğ i n ­ d e n faydalanarak Nauplios'ıı kötü işlerde kul- N a r k i s s o s . göçüyorum hayatımın baharında. Neyi gördüğünü bilmiyor. N a u p l i o s . sevdiğim uzak olsa keşke. Narkissos g ü n geçtikçe eriyip gider. o n u n yerine geçer (Argonaut'lar).. dövündüler Dryas'lar.. ve oranın güneş ışığıyla ısınmasına engel olan orman.. ne bir sürü. uzanır Narkissos av yorgunluğu ve sıcağın verdiği ağırlıkla yere. Ölüm gelmeyecek bana ağır dinecekse acılarım. yerinde sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek buldular. Ellerini kaç kere daldırdı. Yorgun başını dayadı sık çayırlığa. Dövündüler bacıları Naias'lar kesik saçlarını yanı başına koydular. Kemirsin artık gücümü acı. aldatmıyor beni artık hayalim. N a u p l i o s P a l a m e d e s ' i n babası o l a r a k P a l a m e d e s efsanesinde rol oy­ n a r (Palamedes). Pınar ve yerin güzelliği çeker onu kendine.. içini yakan ateşi tutuşturan da kendiydi. Ne yapayım?İsteneyim mi?lsteyeyim mi? İstenecek ne kaldı artık? Beni yoksul ediyor varlığım.NAUPLIOS Narkissos'la E k h o a r a s ı n d a a n l a m s ı z diya­ log şöyle s ü r d ü r ü l ü r : Bağırdı: "Orada kim var?". "Elveda" deyince o. fakat yanıyordu onunla. kimi efsanelerde kralların. içtikçe suya vuran güzelliğine hayran. . Ona ulaşan ne bir çoban. o benim. t e k r a r l a r d u r u r iniltilerini ve bu güzelim şiir şu dizelerle s o n a erer: Şunlar oldu son sözleri. Gidermek isterken susuzluğunu. Hâlâ bakıyordu kendine. Berrak bir pınar vardı. Bilmeden kendini arzuluyor. arzuladığım benimle. yeraltına göçtükten sonra bile. Ne vahşi bir hayvan. tek bir kuş bile yoktu onun sükûnunu bozan. Sevdiğim daha ömürlü olsun dilerim. garip bir dilek seven için ama. gözleri aldatan hayal onu coşturuyordu. bağırdı Ekho: "Elveda". E k h o d a u z a k t a n seyreder sevdiğini. E k h o d a koşa koşa çıkar o r m a n d a n . Ve şimdi can verelim ikimiz bir solukta. vücut sanıyordu sulardakini Donakaldı Paros mermerinden bir heykele benzeyen o aynı yüzle kımıldamaksızm. A r g o n a u t ' l a r seferine katılır ve d ü ­ m e n c i T i p h y s ö l d ü k t e n s o n r a .. isterken kendini istiyordu. Ayrılabilsem vücudumdan. bir şey söylemedi: "Senin her B u n d a n s o n r a da asıl Narkissos efsanesi başlar: dalgalarında gümüşler oynaşır. vücut yoktu hiçbir yerde. ölüm kapadı efendilerinin güzelliğine hayran gözlerini. (1) T a n r ı P o s e i d o n ' l a D a n a o s kızı A m y m o n e ' n i n oğlu. ne ağaçtan düşen bir dal. Tam sedyeyi. severken onu kendini seviyor. (2) Yukarda adı g e ç e n N a u p l i o s ' u n küçük t o r u n u . ve gledi son günleri ömrümün. bakıyordu kendine kendi şaşkın şaşkın. Çevresinde en yakın suyla beslenir bir çayır. yanan da. boşa kavuştu kolları sularda. Tutuşturan da ben. titreyen meşaleleri hazırladılar. ne otlayan bir keçi. Kaç kere faydasız öpücükler sundu aldatan pınara. "Var" diye cevap verdi yankı. Narkissos a n l a r b a ş ı n a geleni ve şöyle dile getirir: Anlıyorum. a m a oğlan kızı g ö r ü n c e k a ç m a y a koyulur: "Ölmek yeğdir" diye Ekho başka şeyim ". artıyordu bir yandan susuzluğu. odun yığınını. seviyordu tensiz bir hayali. Kendime olan sevgimle yanıyorum.

sonra da t o p oynamaya koyulurlar. Akhalardan haksızlık görüp taşlanınca. çabucak olsun bitsin bu iş. Çamaşırlar yı­ kanıp durulanır. bir yanında bir hizmetçi yatıyordu. Nauplios bu kızları da kurtarır ve Aerope'yi Atreus'la evlendirir. bölümünde Phaiak prense­ sini yatak odasında uyur görür. tutayım işi bir ucundan. orada günlerce denizde yüzmekten bit­ kin düşmüş uyuyan Odysseus'u uyandırır. VI. k ı z ı Atıge'yl deniz­ de boğmak görevini Nauplios'a verir. Ara­ banın hazırlanması. Girit kralı Katreus kızları Aerope ile Klymene'yi aynı amaçla Nauplios'a verir. pırıl pırıl kapı kanatları kapalıydılar. T o p ırmağın gerisindeki koruluğa düşer. geleyim ben de. oysa geldi çattı evleneceğin gün. başta Klytaimestra olmak üzere bir­ çoklarının âşıklar tutup kocalarını aldatmala­ rını sağlar.landıkları anlatılır: Aleos. seni sevenler de giyinip kuşanmak. Bu söz­ lere dayanılır mı. ulu yürekli Alkinoos'un kızı. bu iki insanı ayırır ve bize genç kızın uğradığı hayal kırıklığını sez­ dirmekle yetinir. Nausikaa hizmetçilerini ça­ ğırır. Hizmetçi kızlar kaçışırlar. Dillere destan olur böyle düğünler. Nauplios Akhalardan öç alma işine kovulur ve Troya savaşında bulunan yiğitlerin karılarını baştan çıkarmaya uğraşır. b o y u n boşun. sevebileceği bir erkeği bulup onunla evlenmeyi özleyen bir kızın bütün duygularını ince bir gerçeklikle canlandırır bi­ ze. Tan ağarırken gidelim yumaya. giydirmelerini buyurur. çıkar Nausikaa'nın karşısına yalva­ rır. der. Oğlu Palamedes. Auge de Anadolu'ya varınca Telephos'u doğu­ rur (Auge). Nausikaa şafakla birlikte kalkar. hazırlık yapmalısın düğüne. Odysseia birçok öykülerden örül­ müş uzun bir romandır. yalnız Penelopeia üstüne yaptığı deneme sonuç vermez. uzun zaman kız kalamazsın nasıl olsa. . güzelce giyinip kuşanmaksın. ama asıl mutlu olacak insan bu güzel kı­ zı alıp evine götürecek kocadır. kendisi de Klymene'yi alır (Aerope). ırmağa gidip çama­ şır yıkamak istediğini söyler. ister tanrı ol. görünüşün. dipdiri bedeninle tıpkı osunl Sonra da anasının. yalnız Nausikaa ürkmez yosunlarla örtülü çıplak erkeği görün­ ce. Mysialı gemicilere satar. Ne de kaygısız doğurmuş. M i tograflar kendisinin de aynı biçimde öldürül­ düğünü ileri sürerler. güneşe serilir. 15 vd. kızlar oturup yemeklerini yerler. kraliçe Arete'nin kızlara yıkanacak güzel rubalarla birlikte kokulu yağ­ lar ve bir sepet içinde günlük kumanyalarını vermesi ayrıntılarıyla anlatılır. bir kız yatıyordu orada. ama Alkinoos anlar her nasılsa kızının düğün hazırlığı yaptığını. babasın­ dan katır arabasını ister. Odysseus bakar ki genç kızlar oynaşıyor ır­ mak kıyısında. boyu boşu. kraliçem sana.): Doğru yürüdü çok süslü yatak odasına. Akha yiğitlerinin yur­ da dönüşlerinde can vermeleri için de girişim­ de bulunur ve Oileus oğlu Aias'ın gemisinin kayalara çarparak parçalanmasını sağlar. Nausikaa. görünüşü tanrılara denk. Nauslkaa'ydı bu. ulu Zeus'un kızı Artemis olmalısın. Tanrıça k ı z ı n yatağına yel g i b i varır ve şu sözlerle kışkırtır. babasının mutluluğunu över. Odysseus'u yıkamalarını. Bol yapraklı bir dalla örter er­ kekliğini. Bu öykülerin en se­ vimlisi de Phaiak prensesi Nausikaa'nın yarı­ da kalmış romanı olsa gerek. O ana kadar da Nausikaa'yi hayata açılan. Odysseus yıkandıktan sonra daha bir yakışıklı ve alımlı olur: Zeus'tan doğma tanrıça Athena daha iri. şipşirin. ulu anana. Odysseus'un sözleri de yüreğine işler: Yalvarırım. ister insan. Odysseia' nın VI. cana yakındı ikisi de. tanrıça Athena kızın bir arkadaşı kılığında düşüne girer (Od. tıpkı sümbül çiçekleri g i b i . Nausikaa. daha kocaman görünmesini sağladı. bir yanında bir hizmetçi. mutluluk getirir babana. saçları dökülüyordu basından kıuır kıvır. Nauplios kızı kurtarır. Homeros bu güzel kızı bize tanıttıktan ve Odysseus'la ta­ nıştırıp onunla olan gönül macerasına dokun­ duktan hemen sonra. anan olacak kadın seni/ Güzel rubaların kalmış yüzüstü. Bu işe niçin gi­ riştiğini de söylemez. Y a y g ı n göklerdeki tanrılardansan.

Çok geçmeden acı yanılgısını anlar: Odysseus kimliğini açığa vurur. şimdiyse tanrılara benzer. ey genç kız. 22). otursa bizim yanımızda. sevinci İçinde bı­ rakır. rolü önemlidir (Nestor). Nausikaa gönlünü kaptır­ mıştır. alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. böylesine bir gün kocam desem. Son­ Çok akıllı Odysseus karşılık verdi ona. Tyro'nun üvey anası Sidero'nun hışmına uğ­ baba toprağına döndüğünde unutma. Ne olur. kavga anlamına gelir (Eriş). Here'nin uzaktan gürleyen kocası. Eris'ten dogma simgesel bir varlığa verilen ad. yerleştirdi Skherie'ye.): engin Hypereia'da otururdu. can!" neye göre bir bölük Attikalı ve Messenialı ile birlikte îonya'ya göçmüş ve orada Miletos Perde böylece kapanır. kanatlı sözlerle. tapmaklar yapmıştı tanrılara. kral kızı kendine bir yabancı koca bulmuş derler. evler kurmuş. gün boyunca. bir arada görünmeyelim der. Nestor'un Troya savaşı ve îlyada'daki bir tanrı gibi tapacağım sana orada. Tanrı yüzlü Nausithoos onları kaldırdı. ra kardeşiyle taht konusunda kavgaya tutu­ dedi ki: şur. Nausikaa. biz Phaiaklar dururken almış onu yanına yürüyor diye halkınca kı­ nanmaktan korktuğunu ileri sürer. (2) Theseus'u Girit'e götüren geminin dü­ mencisi de Nausithoos adını taşır. (3) Odysseus'un Kalypso'dan olma bir oğ­ lu. Pontos'la Gaia soyundan ENausithoos birçok efsanelik kişilerin adıdır: khidna'nın Orthas'. esen kal. şöyle der kendi kendine: Demin yüzüne bakılmaz gibi geldi bana. Bu kral Alkinoos'un babası ve Alkinoos'un hem yeğeni. Hızlı gemici anlamına gelen Nemeia aslanı. leus'un on iki oğlu olur. çünkü dedikodu olur. 458 vd\): (1) Poseidon tanrının oğlu Nausithoos Phaiakların ilk kralıdır. an radığını ve çok hırpalandığını görürler. Ama o çoktan boylamıştı Hades ülkesini. VI. nağına sığındığı halde Pelias onu vurur. Bu konu düşmez ağzından. kadın Hera tapı­ sen ilkin bana borçlusun kurtuluşunu". götürdü. kalsa burada. Tyro tanrı PoseiSağlam yapılı kapının aralığında Nausikaa don'dan doğurduğu çocukları dağa bırakınca. esen kal. engin gökte oturanlara. her vakit. eğer isterse. o erdemli kral kızının adı anılmaz Odysseia'da. Herakles'in açtığı bir döneceksem ben yurduma... İkizler yetişip ölümlü babaları Kretheus'un sonra seslendi. N e Zeus. Odysseus'la tatlı tatlı konuşur. yalnız Nestor kur­ günümü. tek amacının İthake'ye karısının yanına dönmek olduğunu söy­ ler. İolkos'tan kovulur ve gelir Peloponez'in "Ulu yürekli Alkinoos'un kızı. bir daha da Nausişehrini kurmuş (Kadros). Nausikaa'nın romanı yıkılır. dedi ki: kral olduğu İolkos'a dönünce anaları "Sağ. (1) Tyro ile Poseidon'un oğlu. Nemeia. göz göze geldi Odysseus'la öylece ona baktı. Neikos çatışma. Odysseus'ta Phaiak ili bi­ ze şöyle tanıtılır (Od. tekmil toprakları dağıtmıştı. Kurnaz Odysseus da bo­ zuntuya vermez. Sidebeni. Alkinoos'un sarayına git­ mek üzere kızdan ayrılınca Nausikaa'yı bir koca bulmuş olma umudu. ro'yu öldürmeye kalkarlar. onların kısraklarca büyütüldükleri anlatılır. Eskiden Phaiak'lar Neleus. köpegiyle birleşerek mey- . Herakles efsanesinde sözü geçen Nausithoos. 4 vd. hem de eşi olan Arete'nin dedesidir.Olan olmuştur. Neikos. onu şehre götürürken aklına saplanmış olan konuya değinir. göreceksem sıla savaşta on bir tanesi ölür. Pelias'ın ikiz kardeşi (Tab. sabahtan akşama dek. sağ. Dört yandan surla çevirmişti kenti. V I I I . (2) Atina kralı Kodros'un oğlu Neleus efsa­ can verdin bana sen. dikildi karşısına. Tepegözler onların topraklarını boyuna yağma ederdiler. Odysseus yo­ la çıkmak üzere hazırlıklarını yapmış. kaa'nın. ha­ mamdan güzel urbalar giyinmiş olarak çık­ makta ve şölene gitmektedir ki prensesle kar­ şılaşır (Od. konuğumuz. Messenia bölgesinde Pylos şehrini kurar. tulur.

tanrı da kuğu kuşu biçi­ minde onunla birleşir. mermer de böylece tanrıçanın heykelini yontmaya yaramış. babacan tanrı derler ona . Marathon'a yakın küçük bir Attika kentin­ de Nemesis'in bir tapınağı varmış. bunlar Okeanos kızlarıdır. tapınakta­ ki tanrıça heykelini ünlü heykeltıraş Pheidias Paros mermerinden yontmuş. Onu kız kılığında Skyros kralı Lykomedes'in hareminde bulunduğu sıralarda üretmişti. Nemesis'ten doğan yu­ murtanın Leda'nın eline geçtiği ve Helene ile Dioskurların bu yumurtadan çıktıkları anlatılır (Leda). Andormakhe'den üç oğlu olmuş. orada Akhilleus'un oğlu hasta olan Philoktetes'i Troya'ya gelmeye kandırmış (Philokktetes). Nemesis. oğluna Neoptolemos'tan başka Pyrrhos (yani kızıl saçlı) adı verilmiş (Akhilîeus). kimi za­ man Okeanos'un kıyılarında. ama Nemesis tanrıdan kaçmak için bin bir biçime girer. Zeus ona tutulur. (3) Aristophanes'in "Nephelai" (Bulutlar) adlı komedyasında bulutlar birer kadın olarak simgelenmiştir. 6): Hesiodos'a göre. ' Kavram olarak Nemesis tanrısal öcü simge­ ler. Ama Menelaos kızından çocuğu olmadığı halde. hem de tanrısal bir varlık olarak canlandırılır. Neoptolemos' u dedesi Lykomedes yetiştirir. Nemesis hem soyut bir kavramı simgeler. Bu Nephele Kentaur'ların anası olur (İksion. Phriksos'la Helle'nin anaları (Atharnas). Troya'da Akha ordusu N e o plolemos'u coşkuyla karşılamış. Hesiodos'a göre Gece tanrıça Nyks'in kızıdır. Hera'nın beslediği bu aslan Nemela bölgesine korku salmaktaydı ki. muradına ermemesi için Zeus Hera biçiminde bir bulut yaratır ve İksi on'un onunla birleşmesini sağlar. Nereus Deniz İhtiyarlarından biridir. yiğit babası gibi yararlık göstererek Telephos'nn oğlu Euryplos'u öldürmüş ve adını taşıyan bir sa- vaş oyunu (pyrrhike) düzenlemiş. Hera'ya âşıktır. Akhilîeus öldükten sonra da Troya şehrinin ancak oğlu lavaşa katılırsa düşeceği üstüne bir fal çık­ mış. Nemesis ölçüsüz gururlarını cezalandırmış.Nereus Kızları. kendine ve talihine aşın güveni cezalandıran varlık olarak göste­ rilir. H e rakles onun hakkından geldi (Ekhldna. sonunda bir kaz olur. Neoptolemos. Kentaur' lar). Akhilleus orada Pyrrha adıyla saklandığı için. Peleus'un ülkesine dönmeyip de Epir'e yerleşmesinin nedeni üstüne efsaneler birbirini tutmaz. Nereus . Neoptolemos savaş dönüşü Epir bölgesine yerleşir. Athamas lno ile evlenmek için Nephele'yl b< > şar. Troya . Sokrates ve genellikle filozoflarla alay ettiği bu oyunda Aristophanes belki de halk masallarından ve onlardan alınmış motiflerden esinlenmiştir. Henıkles). Şehir düştükten sonra Hektor'un oğlu Astyanaks'ı surdan aşağı ata­ rak öldürür ve Andromakhe'yi esir olarak alır (Andromakhe). delikanlıyı alıp getirmek üzere de elçiler gönderilmiş. Bu­ nu kıskanan Hermione'nin teyze oğlu ve ni­ şanlısı Orestes eliyle Neoptolemos'u öldür­ mesi tragedya yazarlarının işledikleri bir m o ­ tif olmuştur (Hermione. Batı Kızları'nın bahçlerinde otururlar. (1) Athamas'ın birinci karısı. Bu nitelik de tragedyada büyük bir rol oynar.ılın da bulunup şehrin ele geçmesine yardım eden savaşçılardandır. Ate ile Hybris'in hemen ardından gelir. Bunlar Neoptolemos'la birlikte Iroya'ya giderken Lemnos adasında durak vermişler. (2) Bulutu simgeleyen bir varlık olarak IN V phele'nin İksion efsanesinde adı geçer. Nephele. İksi on.): DEniz doğru sözlü Nereus'u yarattı: En büyüğüdür o bütün çocuklarının. Hesiodos şöyle tanıtır onu (Theog. 6). Adı yeni savaşçı anlamına gelen Neoptolemos Akhilleus'un oğludur.ilana getirdiği canavarlardan biridir (Tab. Gaia'nın Pontos'la ya­ ni Toprak'ın Deniz'le birleşmesinden doğ­ muştur (Tab. kimi zaman Erinyslere karışır. 233 vd. ama çokluk İnsanlarda ölçüsüzlüğü. Babasını anmak üzere de mezarı üstünde Priamos kızı Polyksene'yi kurban eder (Polyksene). ki­ mi zaman Olympos'un tepesinde. Orestes). Babası Troya savaşına gidince. Bu mermeri Persler Atina'yı aldıktan sonar zafer anıtı ola­ rak dikmeye hazırlanırken. bulut tanrıça da çocuklarını kurtaracak altın postlu koçu gönderir onlara (Helle). Neoptolemos birçok efsane­ lerde Hermione'nin kocası olarak gösterilir.

Bu saray da Ege denizinde. Sağa. X V I I I . Böylesi ihtiyar tipine ilkçağ yazınında bir daha rastlanmaz. Herakles efsanesinde önemli bir rol oynayan at adam. yiğidin de bu gömleği giyer giymez korkunç acılar içinde yanıp tu­ tuşması ve sonunda da ölmesi Deianeira ve Herakles maddelerinde anlatılmıştır (Pholos. yunus balıkları ve efsanelik deniz yara­ tıklarıyla birlikte yüzüp gezerlermiş. bütün deniz tanrıları gibi biçim de­ ğiştirmek yetisine sahiptir. ApoIIon bu soya acımış ve bu kadar çok ölüme karşın Nestor'a çok uzun bir ömür bağışlanmasını sağlamış. dalgaları yara yara Troya'ya giderler ve orada kıyıya çıktıkları bile görülür. 38 vd. orada yolculara ırmağı geçirtiyordu. Ayrıca anası Khloris bir Niobe kızıdır. renklerini ve çeşitli halle­ rini simgeledikleri gibi bu kızlar. Orada altın tahtlann üstünde otururmuş Nereus'un birbirin­ den güzel elli kızı. elli denizkızı. Nessos sırtına aldığı Deianeira'nın ırzına geç­ mek istemiş. hem yumuşak huyludur. Nereus kızları da yiğide yardım ederler ve babaların­ dan istediği bilgileri nasıl alabileceğini öğretir­ ler ona (Herakles). efsanelerde önemli yer tutup rol oynayan kişiler de çık­ mıştır aralarından: AkhiUeus'un anası Thetis bir Nereus kızı. her kıssadan hisse alır ve durmadan nutuk çeker. görgü­ sü yüzünden de öyle bir üstünlük duyar ki. Deniz İhtiyarı cevap vermemek için bir sürü hayvan biçimine girer. çünkü denizin köpüklü dalgalarını. beline kadar. deniz yü­ zünde oynayan ve koro halinde türkü söyle­ yen bir dans ve ezgi çemberi.. kardeşlerinin Apollon'la Artemis'in oklanyla öldürülmesini gör­ müştür. babalarıyla birlikte denizin dibindeki bir sarayda yaşarlar. denizin dibinde ne kadar Nereus kızı varsa. İşte o zaman.çünkü hem dürüst. I i I - Nestor. Poseidon tanrının eşi Amphitrite de bir denizkızıdır. Euenos). Nestor Neleus'la Khioris'in en küçük oğlu­ dur (Tab. başladı inlemeye. Nereus kimi kez yüze çıkarmış. iyiden yanadır.. doğruluktan hiç ayrılmaz düşünceleri. "ekin vermeyen denizin ortasında" tam elli kız doğurur Nereus'a. Pylos kralı ihtiyar Nestor Homeros'un yarattığı eşsiz bir 1 tiptir. ya da çelengiyle sararlarmış onu çepeçevre. Nereus kızları Amphitrite'nin alayında yer alırlar. Herakles'in öldürdüğü Neleusogullarından bir o sag kalmıştır. geçilmez ukalalığından. geçirmiş. dalgalarla oyna­ şırlar. nakış yapmak ve şarkı söylemekle geçirirler. Hesiodos da bal­ landıra ballandıra sayarlar adlarını ( İ l . Akhaların danışmanı. Nereus kızları günlerini iplik dokumak. Ulu anası bir çığlık attı. çok görmüş. İlkçağın bir özelliği olan yaşa ve yaşlıya saygı duygusu­ nun ne kadar derine gittiği Homeros destan­ larında Nestor'a verilen önem ve değerle öl­ çülebilir. Bunlara Nereus kız­ ları denir ve Homeros da. K i mi zaman bir olaya karışıp yeryüzüne geldik­ leri de görülür. yani Tekirburnu açık­ larındaki bir magaradaymış.. Knidos. Nereus. anası Thetis'i yardıma çağırır. (Birkaç dize adları sayılır): Denizin dibinde daha ne kadar Nerus kızı varsa doldurmuşlar gümüş ışınlarla mağarayı. ama mutlu bir ihti­ yardır. 38-49 ve Theog. bir eşini daha bulmak için Shakespeare'leri. hep doğruluktan. bitmez tükenmez anılar anlatır. Nereus Okeanos kızı Doris'le evlenir. Herakles Pholos'la birlikte Kentaur'ların saldırısına uğrayınca Nessos'a karşı da savaşmış ve onu püskürtmüştû. Thetis'in ardından. Doris d e . Herakles'in attığı bir okla can verdiği sırada Deianeira'ya bir iksir vermesi. Yiğit karısı Deianeira ile bu ırmağı geçecek olunca. Akhilleus arkadaşı Patroklos ölünce derin bir yasa kapılır. N e s s o s . 240-264). Nestor ihtiyardır. Herakles Nereus'tan Batı kızlarının bahçesine varmak için yolu sorunca. Balzac'lan beklemek gerekir. sola öğütler verir.): .. bilgisi. . hepsi de durmadan dövüyorlardı göğüslerini. herkes de sabırla dinler onu. At adam da Euenos ırmağı kıyısına sığınmış. 22). Su yüzüne pek çıkmazlarmış. kadının Herakles'e bu iksire batırdığı bir gömlek göndermesi. X V I I I . Nereus kızları. Pylos kralı da böyle­ ce üç kuşak boyunca yaşamış. o da kız kardeşleri Nereus kızlarına dert yanar ( İ l . tekmil tanrıçalar sardı çevresini.

Hesiodos'a göre. Menelaos'un yanma gönderir. Nestor Troya savaşına iki oğlu Antilokhos ve Thrasymedes'le gelir. 6). Karısı Helene kaçırılınca Menelaos'un ilk İşi Nestor'u gidip bulmak olur. sende bu ne yürek böyle. Önce canına kıymayı denemiş. IV. Memnon). tanrısal Pylos'ta doğup büyümüşlerdi beraberce. I. hızla uçan bir kız olarak canlandırılır. Olympos tanrılarından önceki kuşaktan olduğu halde.): Bir zamanlar savaşta çok usta olan bu yaşlı adam. Pylos'taki sarayında Nestor yine o Nestor'dur. Nikaia Sangarios (Sakar ya) ırmağı ile tanrıça Kybele'nin kızıdır. Kiz oğlan kız kalmaya ant içen bu nympha erkek ten kaçar. Pylos'un gür sesli sözcüsü. ama Nikaia delikanlıyı yanına yaklaştırma mış. kimi mitograflar onu Athena'nın oyun arkadaşı olarak gösterirler. işte böyle güven veriyordu onlara. Kalydon avı­ na. karşı koymaya çalıştığı bir anda da attığı bir okla onu yere serip öldürmüş. Agamemnon'la Akhilleus arasındaki kavgada hemen arabuluculuk işine girişir (İl. ama sonra tanrıya boyun eğmiş ve ona birçok ço­ cuklar doğurmuş. En doğru öğüdü verir. Nike zaferi simgeleyen bir tanrıçadır. Nestor yalnız düşüncede değil. komu­ tanlıkta da üstündür. Bunları ve daha başka yaşantıla­ rını ballandıra ballandıra anlatır İlyada boyun­ ca. 310 vd. Nestor rahat bir dönüş yolculuğu yapar. bölümünde anlatı­ lan bu buluşma destanın en canlı parçalarındandır. Kız sarhoş olun­ ca Dionysos muradına ermiş. dizlerin de yüreğine tıpatıp uysa. Hemen her bölümde rolü vardır. Nike tanrıça Athena'nın bir ek adı olduğu gi- . 248vd. onun gösterdiği varlığı pek az yiğit gösterebilir. Keşke başka bir ihtiyar olsa senin yerine.Troya savaşına gelmeden önce Lapith'lerle Kentaur'lar arasındaki savaşa. bu güç bacaklarında da olsa keşke. Nikaia. Nike. Kanatlı. dedi ki: "ihtiyar. Nikaia'yı de­ rede yıkanırken çıplak gören şarap tanrı kıza tutulmuş. Geç ilkçağın mitograflarının yazdığı bir efsaneye göre. Pylos'ta yönetimi yeni baştan eline alır ve oğulları arasında zevkli bir ömür sürer. Nikaia gebe kalmış. savaşı planla­ yan odur. ordulan savaşa kışkırt­ mada Agamemnon'un hayranlığını kazanır (İl. Akhilleus arkadaşının öcünü alarak Memnon'u öldürür (Antilokhos. Odysseia'da Telemakhos'un babasından haber al­ mak ve İthake'deki karışık duruma bir çare bulmak için Nestor'a danışmaya gittiğini gö­ rürüz. Odysseia'nın III. kimi kaynaklara göre Argonautlar seferi­ ne katılmış. Nikaia'nın su içtiği bir ırmağa şarap karıştırmış. bir baba gibi ona bakar ve yanına kendi oğlu Thrasymedes'i verip bir arabayla Lakedaimon'a.): Kalktı ayağa güzel konuşan Nestor. Troya anılarını Telemakhos'un gözü önünde canlandırmakla kalmaz. ama ilyada'dan sonraki olayları anlatan destanlar Antilokhos'un Memnon'un saldırısına uğrayıp öldü rüldügünü anlatırlar. bugün İznik di­ ye anılan şehirdir. Şimdi üçüncü kuşağın başındaydı o. ölümlü iki insan kuşağının yaşayıp göçtüğünü görmüştü. yalnız avcılıktan hoşlanırmış. kendisini Hymnos gibi öldürmeyi kurduğunu anlayınca da. herkes de haklı oldu­ ğunu kabul eder. seslendi şu kanatlı sözlerle. llyada'da bu ihti­ yarın başına bir dert gelmez. Bu şehir ilkçağda Nikaia. Dilinden sözler akardı baldan tatlı. Savaşta oğullarının yararlık göstermesini sağlar. Sevindi kral Agamemnon görünce onu. Oysa kaçınılmaz ihtiyarlık kemiriyor seni. Nike Pontos'lular soyun­ dan Pallas'la Okeanos kızı Styks'ten dogma­ dır (Tab. Akhalarm büyük girişim­ leri hep onun kafasından çıkar. sen de delikanlılar arasına kanşabllsen hani. eylemiyle Nestor bir an olsun Troya savaşından uzaklaşmaz. Ayrıca doksan tane gemiyle sefere katılır. Hymnos adlı bir çoban gönül vermiş ona. Bunları des­ teklemek için gösterdiği örnekler birçok eski zaman olaylarının canlı canlı anlatılmasına yol açar. Sözüyle. ona tu­ tacağı yolu gösterir. Dionysos da Hindistan'a yaptığı yolculuk dönüşünde Nikaia'nın şerefi­ ne bir şehir kurup ona sevgilisinin adını ver­ miş. ama kavga gene de sürüp gider. Tanrı Eros kızın bu davranışına çok içerlemiş ve Dionysos'a alt olacağına karar vermiş.

Niobe. ana­ lıkta her ölümlüden üstün olduğunu açığa v u ran Leto ana. herkesi taşa çevirmişti Kronos oğlu. öldürmüştü oğullarını gümüş yayıyla. Bugün Sipylos kayalarında. altı kızı. bir bahar ve bereket bayramıdır bu. onunla arkadaşlık etmiş olması hayatı­ nın bu dönemine rastlar herhalde. Akha yiğidi ölüyü geri ver­ meye razı olur ve ihtiyar kralı barakasında konuklar. Kybele. yüreğine sindirir durur acılarını. ergen altı oğlu. Dramı çok çocuklu olmasından ileri gelir. Niobe aynı simgenin başka başka kişilerde canlandırılmasıdır. Niobe'nin göz­ yaşları derlerdi ve derler. bir de öç alan. 14) Anadolu'ya özgü efsanelik bir tiptir. bir derenin üstüne sar­ kan kapkara. ıssız doruklarında. iki kişi. Ana' Tanrıça Kybele'nin anıtı vardır Manisa'da. Tanrıça Leto ile birlikte büyü­ müş. üretilen varlığın babası aranmaz. gözyaşı dökmekten yorgun düşmüştü. Niobe güzel yanaklı Leto ile bir tutuyordu kendini. bütün canlıların anası- . onu kandırmak için de Niobe'yi örnek olarak gösterir ( İ l . kimsecikler yoktu onları gömecek. oradan Yunanis­ tan'a yayılır ve yerli Yunan efsanesi gibi gös­ terilir. sonraki eylemlerinde de baba tanrının hiçbir rolü yoktur (Leto. Ne tuhaf ki hiçbiri Manisa'daki gözlerin­ den şıp şıp yaşlar damlayan kara kaya kadar dokunaklı değildir.): Güzel saçlı Niobe'nin de i/emek geldi aklına. Göklü tanrılar gömdü ölüleri onuncu günü. Thebai ile Amphion'la hiçbir ilişkisi yoktur gerçekte. Kybele). pürtük pürtük bir kaya. Bunlar hep aynı inanç ve efsa­ ne zincirinin halkalarıdır. giderek Amphion'un tanrılarca öl­ dürülen çocukların babası olduğu bile belirtil­ mez. Apollon öfkelenmişti Niobe'ye. Akheloos ırmağı kıyısında oynaşan su perilerinin Yatakları var derler ya. diyordu Leto iki çocuk doğurdu. Ölüler yatıp kaldılar kanlar içinde.bi Atina'da Zafer tapınağı da Athena'nın sa­ yılırdı.ki Kybele'nin Lykia yöresindeki bir tıpkısıdır Zeus'tan gebe kalmış der efsane . tanrı buyruğuyla taş olmuştur Niobe. X X I V . camiden aşağı halka atılan kutsal macun­ lar kısırlığı önler. Niobe kayasının bi­ raz ötesinde Mesir bayramı kutlanır bugün de Manisa'da. çalılıklar arasında başka bir kaya. (2) Geç çağlarda Yunanistan kaynaklı bir Niobe daha uydurulmuştur: Peloponez'de ya­ şamış ilk adamın kızı olarak gösterilir. üretme önemlidir ve anaç varlık taşır çocuğun yaşamı boyunca sorum­ luluğunu ve gururunu. işte oralarda. Niobe e f sanesi özbeöz Anadolu efsanesidir. doğurganlığı kamçılarmış. göz ye­ rindeki oyuklanndan su sızar. Kybele ana. Leto. bense bir düzine. ama şafak söküp de ölüyle birlikte Troya'ya dönmeden önce de biraz yemek ye­ mesini ister. yani ilk kadın. Nitekim Niobe'nin asıl dramı yurdu olan Sipylos dağının eteklerinde geçer ve çocukla­ rının babası olan Amphion'dan hiçbir söz edilmez. Apollon'la Artemis. Efsanesi bugün de yaşar: Manisa'da kadın yüzü biçi­ minde bir kaya vardır. 6 0 3 vd. Ama birkaç kilometre ötede.bu efsane­ nin de babaerkil düzen yerleştikten sonra uy­ durulduğu açık . Niobe. Her çeşit sanatçıya tükenmez bir esin kaynağı olan Niobe'nin öyküsünü en açık seçik biçimde Homeros anlatır: Priamos oğlu Hektor'un ölüsünü almak için Akhilleus'a geldiğinde. babası Tantalos ve kardeşi Pelops gibi (Tab. Niobe babası Tantalos'un kral olduğu Sipylos (Manisa) dağının yöresinde doğmuş ve ya­ şamaktadır. Nitekim Leto . Bu üç kişinin efsanesi de Anadolu'da kaynak bulur. öldürdü hepsini. oysa on iki çocuğu ölmüştü sarayında. Ama efsa­ neye göre Niobe Thebai kralı Amphion'la ev­ lenmiş ve ondan birçok çocukları olmuştur (Amphion). Anadolulu Ana Tanrıça kültü anaerkil bir toplum düzenine dayanır. işte o gün yemek geldi Niobe'nin aklına. Niobe dramı tragedya yazarlarını olduğu kadar plastik sanatları da esinlemiştir: Dünya müzelerinin birçoklarında tanrılarca öldürü­ len Niobe çocuklarının heykelleri sergilenmiş­ tir. kızlarını da okçu Artemis öldürmüştü. Sipylos dağının yamaçların­ da. 218 Niobe gerçekten de taş kesilmiştir. bir çeşit Havva.ama Apollon'la Artemis'in doğumlarında da. Ağlar durur yaşlı ana yitirdiği bunca çocuklarına. Niobe ana.

Hypnos (Uyku) ve Oneiros (Düş). Din konusunda yaptığı bütün bu yenilik­ leri kendisine Egeria adlı nympha esinlemiş (Egeria). Babaları ölünce Amulius tahta geçip kardeşi Numitor'u kovmuş. Numa aya dayanan ve uğurlu ile uğursuz günleri sayan bir yeni takvim de yap­ mış. Homeros'a göre nympha'lar Zeus'un kızlarıdır. nympha' lar da gelir katılırlar (İl.): Themis dört bir yana gidip buyurdu tanrılara. mucize yaratmak. rahip heyetleri de kur­ muş. Nyks (Gece). sonra Erebos'la Nyks. XX. 9). Argos ve Pelasgos gibi yerli atalarına bir ana bulmak hevesine düşmüş ve ilk kadınla ana tanrıça motiflerini birleştirerek Niobe adlı bir efsane kişisi uydurmuştur. Tanrılara saygılı dindar bir kral olarak geçinir: Roma pantheon'una bir­ çok tanrı kattığı gibi. Kader tanrıçaları Klotho. Aslında başı örtülü. Numitor Romulus'la Remus'un dedesi ve Roma kral soyunun atasıdır. Atropos. kızı Rea Silvia'yı da evlenemesin diye Vesta tanrı­ çasına rahibe yapmış. açlığı. gelmemezlik etmedi hiçbir nymphe. Numa Pompilius. gelip. or­ taya çıkardığı varlıklar kötülüğü. hak aramayacağından emin olmak için de oğlunu öldürmüş. sularda. Olympos'ta toplantıya çağrılınca tanrılar. Bu Niobe. Zeus tanrı onunla birleşerek Argos ve Pelasgos'u üretmiş (Tab. Tanrı Mars'tan gebe kalan Rea. Romulus'la Remus'u doğurur. dövüş. Daphnis. Romulus kendisini yetiştiren çoban Faustulus'tan do­ ğuşu hakkındaki gerçeği öğrenince saraya baskın yapar. Antiope'nin babası. ikizlerin Tiber kıyısına bırakılması ve orada bir d i ş i a y ı tarafından emzirilip büyütülmeleri Romulus maddesinde anlatılmıştır. belleği uyuştu­ ran Lethe ırmağı ve en sonunda "belaların en kötüsü olan ant tanrı Horkos". Adı gece anlamına gelip yer­ yüzü karanlığını simgeleyen Nyks. or­ manlarda yaşayan doğal ve tanrısal varlıkla­ rın dişi olanlarına verilen addır. Zeus'un yaklaştığı ilk ölümlü kadınmış. Okeanos'tan başka hiçbir ırmak gelmemezlik etmedi. Hesperides. Lakhesis. Zeus'un evinde toplanın dedi. Gece'ye ve ondan doğmuş varlıklara büyük bir yer ayırır ölüler arasında. Bütün bu adlara ayrı ayrı bakınız. Alba kralının iki oğlu varmış: Numitor'la Amulius. Ker. bu birleşmeden Aither'le Hemera. yıkım ve ölümü simgeleyen karanlık güçlerdir: Üç ölüm tanrısı Moros. kendi ölüsünün saklandığı tabutsa boşmuş. Hosiodos'a göre bütün rüzgârlar gibi Notos da Astraios'la Eos'un oğludur (Tab. ne dere kaynaklarında oturanlar. Bkz. 6. Kendisi Romulus'un Roma'yı kurduğu gün dünyaya gelmiş. Thebai kralı (Antiope). pınarlardan bal akıtmak gücüne de sahipmiş. öbüründe kendi eliyle yazdığı kutsal kitaplar bulunuyormuş. Nomia. Hesiodos'un Theogonia'sında önemli bir rol oy­ nar. öç tanrıçası Nemesis ve kavga tanrıçası Eriş. Numitor. Rüzgârlar). yani gelin an­ lamına gelen nympha kırlarda. Mezar dört yüzyıl kadar sonra açılınca kitaplar olduğu gi­ bi bulunmuş. doğa ve insanlar üstü . didişmeyi simgeleyen tanrılar. katil. birinin içinde kendi ölüsü. Bu efsaneden Ana Tanrıça imgesinin yaygınlığı ortaya çı­ kar: Yunanistan da kurucu kahramanlarına. 6 vd. yani yeraltıve yeryüzü ka­ ranlıkları çıkar. Nyks'le Erebos sevişip birle­ şirler.dır. Sabin kaynaklı Numa Roma'nın kuruluş efsanesinde ikinci kral ola­ rak gösterilir. Esîr'le Gün. İ l k öğelerin doğuş süreci şöyle anlatılır Theonogia'da: Khaos'tan önce Gaia. çekişme. Hesiodos H a des dünyasını anlatırken. bir de her türlü kavga. nede yeşeren çayırlarda oturanlar. Adı Türkçe Lodos diye anılan güney rüzgârı. tahta çıkınca da Romulus'a bir tanrı gibi tapınılmasını sağ­ lamış (Romulus). amcası Amulius'un öldürüp de­ desi Numitor'u tahta oturtur. Son­ ra Nyks kendi kendine üretmeye koyulur. Thanatos. Nykteus. ne güzel korularda. sofraları nefis yemek­ ler ve şaraplarla donatmak. Nympha. Çok yaşlı ola­ rak öldüğü zaman İaniculus tepesinde dikilen mezarına iki tabut koymuşlar. Nympha'lar ikinci derecede önemli tanrıça­ lar sayılmakla birlikte. yani Ba­ tılı Gece Kızları. yani ışıksal varlıklar doğar. N o t o s . gaflet tanrıçası Ate.

Bkz. bu yüzden de bü­ yük tanrıçalar gibi "yüce" ve "ulu" sıfatlarıyla anılırlar: Doğadaki yerlerine göre adlan deği­ şir: Dryas.ne etkili ve güçlü bilinirler. Çeşit­ li nymphalar ve efsaneleri için adlarına bakı­ nız. Geç çağlarda uydurulan bir efsaneye göre Nysos Dionysos'un lalasıdır. Satyr'ler. dönüşünde kenti tanrıya geri vermek istememiş. Dionysos. Nympha'ların Zeus. Nysos adı­ nı tanrı vermiştir ona. Dionysos Hindistan'a yaptığı yolculuk sırasında Nysos'a Thebai şehrinin yönetimini vermiş. Apollon. erkek düşmanı perilerse Artemis'in avcı kızları arasında yer alır. Doğa için­ de yaşadıkları için asıl erkek arkadaşları Pan. Silen'ler ve Priapos'tur. Hermes. Hamadryas. Nysos. Dionysos da lalasıyla tartışmaya girişmemiş. Oreas adlı p e ­ riler birer nympha sayılır. bir fırsat kol­ lamış. Dionysos gibi büyük tanrılarla ilişkileri olduğu. Şehirde Bakkhos şenliklerini kutlama günü gelince Dionysos Bakkha'lar alayıyla birlikte Nysos'u tahtından devirip kovmuşlar. Nereus kızları da denizde yaşayan nympha'lardır. Nysa. Kirke ve Kalypso gibi nympha'ların Odysseus gibi bir ölümlüye gönül verdikleri masal ve efsanelerde uzun uzadıya anlatılır. . ama nympha'lar çok­ luk erkekten kaçar. Naias. Bu cinlerle türlü ilişkiler kurarlar.

Odysseus'un uyanma­ sı. yıkanıp giydiril­ mesi .Konunun bildiril­ mesi .Kurtuluş.Odys­ seus'un uyuduğu çalılığın yanı başında kızla­ rın çamaşır yıkaması .Yo­ la çıkış ve on yedi günlük yolculuk . III.Ozan Demodokos'un Troya savaşından menkıbeler anlatması . Sahne değişmesi: İthake'de talipler Tele.Demodo­ kos'un ağzından Ares'le Aphrodite'nin seviş­ mesi .kendi ağzın­ dan -(IX-XII) V. Odysseus'un serüvenleri .İthake sarayında taliplerin şöleni. Kikonlar . Odysseia'da tam ter­ sine olaylar zaman içinde geliştikleri gibi an­ latılmaz. erkekler . Bunlar bir­ birinden ayrı.Telemakhos'un Nestor'un oğ­ lu Peisistratos'la birlikte Lakedaimon'a gidişi.Çalılıkta uykuya dalması.Dönüş.Odysseus'un iki gün. Nestor'un sarayına varış Konuklanma . Telemakhia (I-IV) II. (a) Tanrıçaya sesleniş .Laistrygonlar kentinde on bir geminin yok oluşu .Odysseus'un yol hazırlıkları . (Q Phaiak kralı Alkinoos'un sarayında: Nausikaa'nın düşü .Bilici Teiresias Odysseus'a İrı.Yarış­ malar .Yola çıkış. onu daha çok bir roma­ na. Odysseia bir ki­ şinin destanıdır.Alkinoos'un Odysseus'u yurduna gön­ dereceğine söz vermesi . I V . atlamalar.Telemakhos babasını aramak üzere yola çıkmaya ka­ rar verir . (u) Kirke adasına varış . (9) Şölen . nazesi . Ilyada bir olayın. Kalypso'nun adasında (V) III.Ölüle­ makhos'u yolculuk dönüşünde öldürmeye ka­ rin geçit resmi: Kadınlar. mes'le Kalypso'nun konuşması .Güneş V. sahne değiştirmelerle canlandırılır. Bu ana bölümlerin destanın X X I V bölümü­ ne göre dizilişi şöyledir: I. Phaiak'ların ülkesinde (VI-IX) IV.Odysseus'un tek gemiyle Kirke'nin adasına varışı .Elpenor'un ce­ lopeia'nın üzüntüsü ve düşü. rar verirler.Kirke'nin yanında geçen yıl Ölüler ülkesine gidiş için hazırlık.Hermes'in tanrının kutsal sığırları .Fırtına ve lotos yiyenler ül­ kesi .MeneXI. kuruluşuyla filmi andırır Odysseia.Tanrılar toplantısında Odysseus'un Kalypso'nun yanından ayrılması gerektiğine karar verilmesi .yük suç . Çağdaş okuyucu destan da demez Odyss Şia'ya. Limanda pusu kurmalan .Mısır yolculuklarını ve Proteus'u anlatmala­ daki konuşma . X (K) Rüzgâr tanrı Aiolos'un adası .Odysseus'un gitmesi için bir salın hazırlanması . bir filme benzetir.PeneXII. geriye dönmeler. Troya destanında olaylar düz akışlı bir anla­ tımla ortaya serilmiştir.Nestor'un anılarını ve bildikle­ rini anlatması . ( P ) İthakelilerin toplantısı .Kimliğini açıklaması. Gerçekten de konusuy­ la romanı. iki gece yüzüp Phaiak'lar toprağına ayak basması .X X I V ) .Kasırgada hepsinin boğulması - .Fırtına Salın paramparça oluşu . VII. IX (t) Odysseus serüvenlerini anlatmaya başlar. VI.Hazırlık . bağımsız öykülerdir: 1. Nausikaa'ya yalvarması.Arkadaşlarının domuza dö­ nüştürülmesi .Fırtına . VIII.Tanrıça İno ile bu­ luşma . (X) Ölüler ülkesine varış .Odysseus gerçek kimliğini açıklamadan Phaiak iline nasıl geldi­ ğini anlatır.Skylla ile Kharybdis geçidi .Odysseus'un laos'la Helene'nin Telemakhos'u ağırlamaları anası Antikleia'nın ruhu ve ana-ogul arasın­ .Kyklops Polyphemos'un magarasındaki dram . anılar.thake'ye dönmenin çarelerini söyler .Şehre gitmek üzere yola koyulmalan. Destan beş ana bölümden oluşmaktadır. İthake'de ( X m .Odysseus'un disk atması .Telemakhos'la talipler arasındaki tartışma .Yunaklara gidiş .o Odysseia.Sarayın tanımlanması . ( S ) Menelaos'un sarayına varış . O n) Tanrıça Athena ile Phaiak kızı kılı­ ğında Odysseus'u Alkinoos'un sarayına götü­ rür . (r) İkinci tann toplantısı .Rüz­ gârların kapandığı tulumun açılması . (7) Pylos'a.Odysseus'un Alkinoos ve karısı Arete tarafından iyi karşılan­ ması .Her. I I .Tanrıça Athene'nin Mentes kılığında İthake'ye gelmesi ve Telemakhos'u uyarması .Tayfanın işlediği bü­ Kalypso'nun adasına gönderilmesi .

(a) Saray dilencisi İros'la Odysseus arasındaki güreş . yani çok akıllıdır.Penelopeia ile talipler arasında sert konuş­ ma .Odysseus dilenci kılığında Eumaios'la saraya gider . (%) Odysseus'un talipleri bir bir öldür­ mesi . üçüncüsü de sabırdır. baba-otjul ağıllarda yalnız kalırlar .Sabahki toplantı .Athene araya girip barı­ şı sağlar. babasının durumunu öğrenir . güç durumların için- . "polytlas". ( o ) Telemakhos'un Lakedaimon'dan ayrılması .Suçlu hizmetçilerin asılması .Telemakhos'un gemisi limana girer: Taliplerin öfkesi .İthake'ye varış . bir ilk örnek olarak girmiştir. çobanların sevinci .Odysseus tek başına Kalypso'nun adasına çı­ kar. Serü­ venlerinin anlatıldığı Odysseia ise "Odise" di­ ye dillere girmiş. ( p ) Telemakhos saraya gelir.Ayrılıp yatmaya giderler.Odysseus kim olduğunu açıklar . çektiklerini birbirlerine anlatırlar . Odysseus'un kişiliğinde çokça bulunan niteliklerin birincisi akıl.Odysseus Penelopeia ile buluşur .Sarayda şölen hazırlığı . (T) Telemakhos silahları saklar . X I I I .Telemakhos'un gemisi İthake'ye varır: Konuğu bilici Theoklymenos'u şehre gönde­ rip kendinin Eumaios'un kulübesine çıkması.İhtiyar köpeğinin ken­ disini tanıması .Ertesi sa­ bah Odysseus babası Laertes'e gider. Odysseus Yunan mythos'undan günümüze kalmış en ünlü kahramandır. XIX. (v) İkisinin de uyku tutturamaması Tanrı işmarları . XXIII. so­ nu gelmeyen yolculukların adı ve sıfatı olu­ vermiştir.Çobanlarla birlikte akşam ye­ meği. (< p ) Penelopeia Odysseus'un büyük ya­ yını getirip yarışmayı başlatır .Odysseus'un uydurdu­ ğu masallar .Uyku .Karıkoca birbirlerine kavuşup odalarına çekilirler.) Eumaios'un dilenci kılığındaki Odysseus'u iyi karşılaması .Evde t e 999 rnizlik . S o n . çok bilmiş. "polymekhanos".Kraliçeye müjdeyi veren Eumaios adılla­ ra döner.Silahların hazine odasından getirilmesi . XX.Denize açılışı.Talipler dilenciyi hırpalar Penelopeia onu korur ve yanına çağırtır.Baba-ogul sevinçle birbirlerine sarılırlar. Serüvenlerini anlatması burada biter. ikincisi çare bulma yetisi. Sahne değişir: Odysseus'un babasıyla buluşması.Taliplerin Odysseus'u hor­ lamaları .Athene'nin Odysseus'u çoban Eumaios'un kulübesine götürmesi .Taliplerin şaşkınlığı.Eumaios P e nelopeia'ya oğlunun döndüğünü haber ver­ meye gider. aşılmaz engellerle dolu. ( c o ) Taliplerin ruhları Hades ülkesine iner. XXIV. Cin fikirli.Taliplerin hiç­ biri yayı geremez .Ozan Phemios'la haberci Medon'dan başka herkesin öldürül­ mesi . XXII. taliplerin hak­ kından gelmek için plan kurarlar . Üçünün de başında çok anlamına gelen "poly" eki bulunmakta­ dır.Çobanların Odysseus'a davranışı Telemakhos'la talipler arasındaki çatışma Şölen. akraba­ ları öç almaya gelir . Sahne değişir: Odysseus Eumaios'a sorular sorar. XIV. X V . kurnazdır.Telemakhos'u geri getirmek için Lakedaimon'a gitmesi.Penelopeia'nın çağırılması. ( v ) Odysseus'un Phaiak ilinden uğur­ lanması .Dadısı Eurykleia ayaklarını yıkarken onu yara izinden tanır Odysseus karısına kendini tanıtmadan onun gördüğü bir düşü yorumlar . Odysseus. Homeros destanlarında bu çok yönlü. (n) Telemakhos'un Eumaios'un kulü­ besinde sevinçle karşılanması . çok akıllı ve görmüş. Serüvenlerinin anlatımına girişmeden kişili­ ğinin çeşitli nitelikleri üstünde durmalıyız Odysseus'un. çünkü se­ rüvenleri zamanımızda çok tutunan macera romanına çığır açtığı gibi. çekingen davranıp onu dener .Gece herkesin yatması.Athene'nin işe karışması . X V I I .Sahne deği­ şir: Taliplerin öldükleri haberi yayılır.Eumaios'un hayat hikâ­ yesi . (y) Penelopeia önce Odysseus'u ta­ nımaz. XVIII.Penelopeia'nın bir koca seçeceğini bildirmesi . XXI.Odysseus dener ve yayı gerer . insanlık tarihine bir prototip. geçir­ miş yiğide verilen çeşitli sıfatlar arasında üçü üstünde durmaya değer: "Polymetis". Ulus­ lararası bir kişi olmuştur denebilir. (E . yolculu­ ğunu anasına ve dadısına anlatır . kendisi de modern insanda aranan erdem ve nitelikleri kişiliğin­ de topladığı için uygarlık. XVI.

durmadan düşünür. Güzel ve güçlüdür bir kere. yiğidin bütün çabalarını boşa çıkarmak. ahlak bakı­ mından su götürür davranışları affettirir. Odysseia'da gençliğiyle ilgili bir tek olayın sözü geçer: D e ­ desi Autolykos'a konuk gitmesi. Troya savaşına katılmadan Odysseus İthake tahtına çıkar. bir yaban domuzu avına katılması ve orada bacağından yaralanması.bir devlfi adamından çok sürüleri. (1) A D İ VE DOĞUŞU. ağılları. Odysseus kafa üstünlüğüyle kalmaz. Bu bakımdan Odysseus eşsiz bir kahramanıdır. Bunun dışında öylesine bir karşı koyma. Poseidon Yunan insanlarının düşman saydıkları halde hakkın­ dan gelmeye uğraştıkları denizi simgeler. Batı dillerindeki Ulysse'nin türediği Latince Ulyxes'e gelince. İphitos da ona Eurytos'un ünlü yayını vermemiş. anasının ki Antikleia'dır. ki bu yayla Odysseus talip­ leri öldürecektir (Eurytos. macera kahramanı değil de. masal uydurmasını. yok etmek ister. onun kişiliğinde ilkçağın insan idealinin dile geldiğini gösterir. ama delikanlının kral olunca bir . Efsane yiği­ din delikanlılık yılları üstüne pek fazla bilgi vermez. Bakalım şim­ di mythos bu ideal insan tipini ne gibi masal­ larla donatmış. Gerçi Herakles doğanın çeşitli canavarlarını alt et­ miş. korku salar orta- lığa. kötülüğü simgeleyen güçleri yenip iyile­ rinin zaferini sağlamıştı çoğu kez. kimsenin yerden bile kaldıramadığı yayı gerip okunu tam h e ­ define vurmasında ne yaman atlet olduğu or­ taya çıkar. kadınların ona bayıldıkları. bir dayanma gücü vardır ki. Kalypso ile Kirke tanrıça oldukları halde Odysseus'u severler. akıllara durgunluk. Odysseus adının kay­ nağını açıklamak için ta ilkçağda yapılan ça­ balar sonuç vermemiş. Odysseus hiçbir yiğidin karşılaşmadığı güçlüklerle karşılaşır. bizce büsbütün önemsiz bir suç yüzünden deniz tanrı Poseidon (destanlarda adı Poseidaon'dur) ona amansız bir kin ve garez bağlamıştır. bulucu ve yaratıcı zekâyı simgeleyen insan tipi. bağ ve bah çeleriyle ilgili bir adamdır. . İşlediği ve destan­ larda da önemi belirtilmeyen. ( 2 ) ODYSSEUS'UN G E N Ç L İ Ğ İ . kendi çıkarını sağlamak için işlediği. Odysseus'un gücü ve güzelliği erkekleri de şaşkına çevire­ cek niteliktedir: Phaiaklar ilinde yarışmaya başlayınca herkesi yener. bağlandıkları bir­ çok örneklerde görülür: Penelopeia kocasını otuz yıl bekleyecek kadar sadık bir karıdır.zorunda kaldığı birçok kötülükleri. hele yayı germesinde. onunla savaşında da Odysseus doğada en tehlikeli güce karşı koyup onu yenmenin yol­ larını bulan insanı.varlığı da oradan gelmedir . koca olarak almaya can atarlar. Babasının adı Laertes. ya da işlemek . yiğidin bir Yu­ nan lehçesinden alınmış adıdır. İphitos). dilenci kılığında kollarını bacaklarını açtı mı. elâlemi kandırmasını ve en çetin. çağımızın büyük keşiflerine yol açan arayıcı. içinde bütün olanak­ ları tartışıp durur Odysseus. kuzeybatı Yunanistan kıyılarının karşısında bulunan îthaka (Horneros destan­ larında İthake diye geçer) adasında doğmuş­ tur. istediği amaca varmak için de gerekince yalan söylemesini. beden­ ce de üstündür.oğlunu nasıl tahta geçirdiği anla tılmaz. Bu olgun ve yetkin yiği­ din yine de bu kadar üstün bir direnme gücü göstermesi. Yunanistan'da kara yolculukları yaptığı da bilinir: Bunların birin­ de Lakedaimon'a gitmiş de konuğu İphitos'la karşılaşmış. Odysseus.den sıyrılmak için bin bir düzen ve çare düşü­ nür. Bu bilinç ve akıl gücü ona kendi amacına varmak. ki bu yara i z i İthake'ye dönü­ şünde dadısı Eurykleia tarafından tanınması­ na yol açar (Eurykleia). onu denizde boğmak. Akhilleus gibi Odysseus'un da Kheiron'a çömez olduğu söylenir. denizlerde sürünme. Babası Laertes'in . insafsızlıkları. en çetrefil durumların en korkunç tehlikelerin içinden yağdan kıl çekercesine sıyrılmasını bilir. ya Nausikaa. Odysseus genç de değildir üstelik bu başarıyı kazandığı zaman: Otuz yıllık sa­ vaş.sonra­ dan Odysseia'da görüleceği gibi . Yalan dolanda usta Autolykos'un kızı olan Antikleia'nın Laertes'le evlenmeden ön­ ce Sisyphos'la yattığı. bin bir acıya katlan­ ma onu yıpratmıştır. ama Odysseus'un karşısına çıkan doğal güçlükler doğa unsurlarının kendileridir: Odysseus denizle pençeleşmek zorundadır. gencecik yaşında deniz­ den çıkmış o korkunç yaratığa gönül verir de acı bir hayal kırıklığına uğrar. Odysseus'un bu birleş­ meden doğduğu konusunda Antikleia ve Autolykos maddelerine bakınız. adın asıl anlamı anla­ şılamamıştır. süslemiştir.

kocası Menelaos'un yardım istediği haberi duyulur. ama güzel kıza ta­ liplerin fazlalığından ürkerek ondan vazgeçip İkarios'un kızı Penelopeia'yı ister. Ne J var ki Odysseia'nın kuruluşu çetrefil olduğun­ dan efsaneleri burada zaman akışına göre bir daha ele almakta fayda vardır. Tro. arabulucu olarak oynadığı rol. soyka alır. ( 3 ) T R O Y A S A V A Ş I . Güneye doğru yol alıp Mora yarımadasının ucuna varmak üzeredir ki.i ya'ya döner ve Agamemnon'un filosuna katı­ lır. Yerliler Odysseus'un arkadaşlarına lotos denilen yemişten yedirir. Troya şehrinin savaşla ele geçirilemeyeceğini anlayarak. halkını öldürür. İsmaros kentini alır. yarayı açan kimse onun eliyle iyileştiril­ mesi gerektiğine ilişkin tanrı sözünü yorumla­ makla kalır (Telephos). İkinci seferin başında Aulis'te İphigeneia'nın kurban edilmesine önayak olur (İphigeneia). ora­ da kalmak isterler. Tenedos'ta onlardan ayrılır. İkarios. sert bir poyraz f ı r tınası onu önce Kythera adasına atar. tragedya gibi da­ ha sonraki kaynaklarda anlatılan başka olay ve efsaneler için de Aias. Odysseus yanına on iki . gece keşfe çıkmak gibi tehli­ keli görevler yüklenir ve hepsinden önemlisi. Odysseus Penelopeia ile evlenir. Hekabe. İlyada'da sözü geçmeyen. Troya savaşına hazırlık on yıl sürer. tahta at fikrini ileri sürer ve bu dü- zenin gerçekleşmesinde önayak olur.seçmesi epey olaylı geçer: Odysseus Yuna­ nistan'ın birçok kral oğulları ve derebeyleri gibi Helena'ya talip olur. Odysseus arkala­ rından gelir. Kıbrıs kralı Kinyras'a elçi giden de odur (Kinyras). Odysseus on i k i gemisiyle Trakya'da K i konların ülkesine çıkar. ( 4 ) D Ö N Ü Ş Y O L C U L U Ğ U (Odysseia). Helerte. onlara yardım etmek­ te herkesi geçer. hayale sığ­ maz serüvenler yaşadıktan sonra. Odysseus Tyndareos'u kendine dost edinmek için. Odysseus altı adamını yitirip denize açılır. bir sü­ rü kıyıya. Telemakhos diye bir erkek çocukları olur. Savaş bittikten sonra yurtlarına dönen Akha yiğitleri belli süreler içinde yurtlarına va­ rırlar. Deiphobos vb. Troya savaşı da bilindiği gibi o kadar bir zaman kap­ lar. Orada et ku­ manyası yaparlar. gösterdiği canlılık ve atılganlık anlatılmakla bitmez. ordu komu­ tanı. bu yemiş onlara sılayı unutturur. ama Palamedes yalanını yüzüne vurur. başka­ larını savaşa sürmekte. Odysseia adıyla anılan Odysseus'un dönüş desta­ nını bundan önceki maddede özetledik. on iki gemi­ sinin ve yoldaşlarının hepsini yitirir ve tek ba­ şına. maddelere bakınız. Menelaos Nestor'la birlikte denize açılır. Yalnız Odysseus İthake adasına bir türlü ulaşamaz. yabancı bir tekneyle İthake'ye bırakılır. İlyada'nın hemen her sayfasında adı geçer. Helene'nin babası Tyndareos'un kardeşidir. Odysseus onları zorla ge­ milere bindirir. Herkesçe benimsenen bu öneri ilerde Troya seferine yol açacaktır. yalnız Apollon rahibi Maron'u esirger. bir on yıl daha denizlerde sürünür ve Akdeniz'i boydan boya dolaştıktan. adaya çıktıktan ve akla. Odysseus savaşa gitmemek için elin­ den geleni yapar: Delirmiş gibi davranır. Odysseus'un bu yiğitlikleri. yiğit de Palamedes'e karşı ilerde korkunç bir öç almayla sonuçlanacak derin bir kin besleyerek sefere çıkmak zorunda kalır (Palamedes). Atreusogullarının davasını benimser: Bir e f saneye göre Helene'yi geri istemek için Troya'ya gider. Helena'nın kaçırıldı­ ğı. hem danışman. Troya önündeki on yıllık savaş süresi bo­ yunca Odysseus'un hem savaşçı. ama ço­ cuk daha kundaktadır ki. G e ­ ce dağdan inen Kikonların saldırısına uğrar­ lar. yararlıkları Ilyada'da bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır (llyada). sürüyle Troyalı öldürür. Bu şarap sonraları Tepegöz P o lyphemos'u sarhoş etmeye yarayacaktır. bu elçilik başarısızlıkla sonuçla­ nınca Lykomedes'in sarayında saklanan Akhilleus'u bulup getirmek için yola çıkar ve kurduğu düzenle genç yiğidin savaşa katılma­ sını sağlar (Akhilleus). (llyada). Mysia'ya çı­ karma ile sonuçlanan ilk seferde Odysseus büyük bir rol oynamaz: Telephos'un yarası­ nın. elçi. Denize açıldıklarında bir fırtına onları ayı­ rır. Kuzeye doğru yol alırlar ve keçilerle dolu bir adaya çıkarlar. ondan on iki küp İsmaros şarabı ar­ mağan alır. Lotos yiyenlerin ülkesine çıkarlar. taliplere Helene'nin seçeceği kocaya ar­ ka olmaya ant içirmesini önerir. Troya'dan ayrılış bir filo halinde olmaz. Savaşların hepsine katı­ lır. yola çıkış günü üstüne Agamemnon'la Menelaos arasında görüş ayrılığı vardır.

Yiğidin Kirke'nin ya­ nında bir ay ya da bir yıl kaldığı söylenir. Büyücü Kirke'nin topra­ ğıdır burası. Malta olduğu sanılan Ogygie adasında ge­ çirdiği zaman belli değil: 10. Ama tanrı Poseidon'un amansız öfkesini de üstüne çeker. taliplerden öç alması (Antinoos). Alkinoos'un sarayında konuklanması ve bir Phaiak gemi­ siyle İthake'ye gönderilmesi için Nausikaa. U l u nympha Odysseus'a bir sal yapmakta yardım eder. yanına her türlü kumanya vererek onu uğurlar. limana girmiş olan gemiler parçalanıp içindekiler öldürülür. Tanrıça İno'dan yardım gören Odysseus yüze yüze Phaiak'ların toprağında kara­ ya çıkar. Sonunda tanrıça Athena'nın yal­ varması üzerine Zeus Odysseus'u kurtarmaya karar verir: Hermes'i yiğidi bırakması için Kalypso'ya gönderir. 1 yıl di­ yenler var. Alkinoos. Korsika olduğu ileri sürülen bu ülkenin Telepylos adlı lima­ nında kralın kızı olan bir dev anasıyla karşıla­ şırlar. On­ dan Telegonos adlı bir oğlu. çünkü Te­ pegöz tanrının oğludur. yani Tepegözler iline geçer. Nausikaa ile buluşması. tayfaların hepsi boğulur. Skylla. K ı z babasına haber salar. buranın zengin bir mandıra olduğunu görürler. mağaranın kapısı­ na kocaman bir kaya dayar ve Odysseus'un arkadaşlarını ikişer ikişer yemeye koyulur. Güneş tanrı Helios'un be­ yaz sığırlarının otladığı Thrinakie adasına ula­ şırlar. Odysseus'un kurnazca düzenleri burada baş­ lar: Tepegöz'ü sarhoş edip. Teiresias'ın da bildirdiği gibi bu suç onların ölümüne sebep olacaktır. arkasından da tatlı bir yel salarak gemileri uğurlar. Daha geç dönemlerden kalma metin­ lerde Odysseus'un efsanesi alabildiğine uzatı­ lır. Odysseus'un filosu altı gün kürek çekerek kuzey yönünde yol alır ve Laistrygonların ülkesine varır. Odysseus yelken direğinin üstünde dalgalara göğüs germek. ağırla­ dıktan sonra ona bütün yellerin içinde kapalı bulundukları bir tulum verir. 8. Latium kıyılarında bugün Capo Circeo diye anılan yer olduğu ileri sürülür. 225 . mülkünü sömüren asalak­ lardan öç alıp evini ve ailesini düzene kavuş­ turduktan sonra ne yaptığı Odysseia'da bildi­ rilmez. adının Kimse olduğunu söylediği devin yar­ dım alıp kendisini kovalamasını önler ve ma­ ğaradan çıkmak için sürülerin altına girip sak­ lanmayı başarır. Bu kez Kirke ona karşısına çıkacak olan tehlikeleri sayar. Odysseus uykuya dalınca tayfaları tulumu açarlar. 5. Denize açılınca Kirke'nin dedikleri MK İR olur: Seirenlerin önünden geçerler. bir fırtına salarak batırır. ama kumanyala­ rı tükendiği için tayfanın kendisi yokken hay­ vanlardan birkaçını kesmelerini önleyemez. ya da Telegonos ve Nausithoos diye iki oğlu olmuş. Kharybdis'le Skylla canavarlarının önüne gelirler. Kalypso). maddelere bakınız. Akşam olunca Tepegöz sürüleriyle döner. Eumaios vb. gözünü çıkarır. bütün yellerin dışarı fırlamasıyla korkunç bir fırtına kopar. Kirke Odysseus'u bilici Teiresias'ın ruhunu bulmak ve ondan İthake'ye dönüş yolunun ne olacağını öğrenmek için ölüler ülkesine yollar. malını. Kharybdis. Bir mağaraya girerler. Gemi yola çıkar çıkmaz Tanrı Zeus'un saldığı bir şimşekle paramparça olur. Tek gemiyle daha kuzeye doğru giderek Aiaie adasına çıkarlar. Aiolos Odysseus'u iyi karşılar. Odysseus adamlarına sığırla­ ra dokunmamalarını söyler. Odysseus'un tayfası bu kez dev yamyamların saldırısına uğrar. Yel esmediği için orada karaya çıkmak zorunda kalırlar. Odysseus birkaç yoldaşını feda ederek bu tehlikeyi de aşar. Bundan sonrası zaman sırasıyla anlatılır Odysseia'da: Odysseus'un tanınması (Eurykleia). ama kaynak değeri olmayan bu metinleri hesaba katmak doğru olmaz. Odysseus'un Kirke ile olan macerası için Kirke maddesine bakınız. yukarda gösterilen adlar altında an­ latılmıştır. karısı Penelopeia'ya kavuşması (Penelopeia) bu sözlükte. Y ı l dızlara baka baka yol alırken tanrı Poseidon Odysseus'un salını görür. akıntıya kapılıp Khrybdis ge­ çidini bir daha aşmak ve dokuz gün denizde çalkandıktan sonra Kalypso'nun adasına çık­ mak yolunu bulur (Seirenler. Aiolos adasına ikinci bir çıkışla­ rında kovulurlar. Odysseus'un yurduna dönüp. İlkçağdan beri Sicilya ile bir tutulan Tepe­ gözler ilinden yeller tanrısı Aiolos'un adasına varırlar. tahtına ka­ vuştuktan.yoldaşını alarak bu adanın biraz ötesinde bu­ lunan Kykloplar. yalnız liman dışında de­ mirlemiş olan Odysseus'un gemisi kurtulur. Yiğit bu olağanüstü yolculuğu başar­ dıktan sonra Kirke'nin yanına döner.

Thebai'ye yakın dar bir geçitte arabalı bir adama rastlar. Serüveni şöyle özetlenebilir: Oidipus Thebai kral soyundandır (Tab. Thebai şehrinde veba baş gös­ terir. Thebai kralı Laios'un oğlu. saraya bir çoban tarafından bulunup getirildi­ ğini söyler. Dionysos'a karşı koyduğu için lanete uğramış. Bu olaydan sonra Thebai'ye vanr. çileden çıkmış­ tı. G e ­ len cevap şudur: Kral Laios'un katili bulun­ malı ve şehirden sürülmelidir.Oidipus. çocuk da onları anababa bilir. içinden bir kayış geçirilmiş­ tir. Thebai halkı da rahat bir nefes almış ve kurtarıcı­ sı bildiği Oidipus'a Laios'tan boş kalan taçla birlikte dul karısı İokaste'yi vermiş. Bu sırada Korinthos'tan bir ulak gelir. Sphinks denilen canavar şehirde korku salmakta. Oidipus gene de ikirciklidir: Babasının ölümü kendi elinden olmamıştır. ama anasının bulunduğu yere gitmekten çekinir. 18. Oidipus'un öleceği toprak tanrılarca kutlanacağı haberi yayılınca Kreon' . Teiresias bu düşü şöyle yorumlar: Kraliçenin kaınında taşıdığı çocuk babasını öldürecektir. Oidipus birinci bilmeyece in­ san. Oidipus he­ men araştırmaya koyulur ve suçluya karşı korkunç tehditler savurur. Oidipus Laios'a rastladığı sırada Delphoi'den dönmekteydi. Polybos'la karısı Priboia'nın çocukları olmamıştır. Trajik kişi tek başına ya da bütün soyuyla birlikte tanrı lanetine uğramış kişidir. kızı Antigone'ye yaslanarak Attika'da Kolonos iline gelmesi ve orada ölme­ siyle sonuçlanır. Sophokles'in "Kral Oidipus" tragedyasında dile getirilen bu dram Oidipus'un Thebai'den sürülmesi. Polyneikes. götürür Korinthos kralı Polybos'a verir. bir zamanlar gördüğü düşe. Kadmos'la Hormania'da kaynak bulan bu soyu bir tanrı yetiştirmiş. Ayağı şiş anlamına gelen Oidipus adı da ondan. Oidipus bir daha Korinthos'a anasının. Oidipus adamı ve arabacısını öldürür. 19). kimin çekilip yol vereceği konusunda kavgaya tutuşurlar. Onun kişiliğinde traged­ yanın özü ve trajik kavramınının asıl anlamı belirir. Oidipus insanın tüyler ürpertici bir dramını dile getirdiği içindir ki. Korinthos'a bir daha dönmemeye kararlıy­ dı. Labdakos'un torunudur. Oidipus da anası ve karısı olan kadının iğnesiyle gözlerini kör eder. Salgının nedenini öğrenmek için Oidipus kaynı Kreon'u Delphoi'ye gönderir. Bir anlatı­ ma göre. Oidipus'un kral olmak üze­ re Korinthos'a çağırıldığını bildirir. kaderin oyuncağı olur ve istemeyerek. Çoban da getirilip gerçeği açığa vurunca Oidipus'la iokaste'nin artık şüpheleri kalmaz. bundan ötürü de ya dışardan ya da içinden gelen korkunç belala­ ra uğrar. biri ötekisini doğurur ve ikincisi birincisin­ den doğmadır. akıl almayacak yıkım ve acıların birbirini izle­ mesini görmüştür. Delikanlılık çağına gelince bir dedi­ kodu işitir: Kralın oğlu değil de. kimi zaman dört ayak üstünde yürüyen ve doğal yasalara kar­ şıt olarak en çok ayağı olduğu zaman en güç­ süz olan yaratık hangisidir? İ k i kız kardeştir­ ler. Oidipus. Bu sözleri duyunca Oidipus'un içine kuşku girer. Oidipus sarsılmış. Kraliçe sarayın içine sığınıp canına kıyar. Oidipus'u öz evlat gibi büyütürler. Doğar doğmaz bebek dağa bırakılır. ikincisine de Gün ve Gece diyerek doğru cevaplan vermiş. adı tıp ve ruhbilime varıncaya kadar insanla ilgili bütün bi­ lim ve sanat dallarına karışmış. Antigone. sor­ ' duğu bilmecelere cevap veremeyenleri parça- layıp yemektedir. O sırada kavgaya tutuştuğu adamı gözü karararak öldürmesi doğaldı. ama belki bu tanrıya. lokaste gebe iken bir düş görür. Yıllar geçer. Anası bazı kaynaklarda Epikaste diye anılan İokaste'dir. Çocuğu bir çoban bulur. İ s e ne. Oidipus Yunan mythos'unun en trajik kahramanıdır. Oidipus. . Kâhin cevap ver-" mekten çekinir. Sorular da şunlardır: K i m i zaman iki. Sphinks kendini tünediği kayadan aşağı uçuruma atarak ölmüş. ayak bi­ lekleri delinmiş. Polybos'un öldüğünü. bilme­ yerek suç ve günah işler. Derken ulak kendisi­ nin Polymos'la Periboia'nın oğlu olmadığını. İokaste araya girer ve . Tanrı bilicisi ona kendi babasını öldürüp anasıyla evleneceğini bildirmişti. Laios'un da dar 1 bir geçitte öldürüldüğüne değinecek olur. her alanda derin iz bırakmıştır. Teiresias ve Kreon arasında kavga kopar. Gerçeği tanrı Apollon'dan öğrenmek üzere Delphoi tapınağına doğru yola koyulur. babasının ya­ nına dönmemek amacıyla Thebai'ye kral ol­ muş ve İokaste ile birleşerek dört çocuk üret­ miş: Eteokles. Bilici Teiresias'a | katilin kim olduğunu sorar. kimi zaman ü ç . bulunmuş bir çocukmuş diye.

Sonraları coğrafya bilgileri artınca. o n u geçiyor ve kim olursa olsun kafasını keserek evinin kapısına asıyordu. Yunan e r k e n ilkçağının dünya görüşüne göre. Euirynome n e i r a ' n ı n babası. b a ş a r a m a z . Ö n c e Okeanos var. Odysseus Ölüler Ülkesine v a n n ı t için O k e a n o s kıyılarına gelir. oynar. kınız. . XI. Olu­ n u n iden sonra oğulları arasında k o p a n kavga vı • Thebai şehrinin ü s t ü n e çöken yıkımlar bu ilenmenin s o n u c u d u r (Antigone. Hesiodos T h e o g o n i a ' d a O k e a n o s ' u n Titan kız kardeşi Tethys'le evlendiğini söyler. Okeanos'la Tethys'ten. O k e a n o s . O k e a n o s bu diski çepeçevre sa­ rar. İ n t a n dünyanın u c u n a doğru hangi y ö n d e n giderse. A m a Titanlar arasında ay­ rı bir rol o y n a r . Argonaut'lar seferine katılmış ve S t y m p h a l o s gölünün bir kuşun­ d a n alınmış tüyle yaralanıp ö l m ü ş . D i o n e . Balı Ki/ larının bahçesi O k e a n o s kıyılarındadır (Ihrakles). Kızına çıkan talipleri O i n o m a o s araba yarı­ şında d e n e m e y i şart koşuyordu. yurdu Thebai'ye de lanet okur. korkunç akıntılar var-. ertesi sabah gene O k e a n o s sularından d o ğ u p yükselir. ris ölünce O i n o n e pişman olup canına kıyar (Paris). Kendisini süren oğullarının iki­ sine d e . s o n r a da U r a n o s ' l a "sarmaşıp kucakla­ şıp doğurdu derin anaforlu O k e a n o s ' u " (Tab. Paris Troya savaşının sonla­ rında Philoktetes'in attığı bir okla yaralanınca O l n o n a ' n l r ) bu sözünü hatırlar. o n a haber gönderir. Okean o s büyük denizlere. D e r i n anaforlu. yeryüzü yuvarlak ve yassı bir diske benzer. Kız bu talibe gönül verdi ve ikisi birden Oin o m a o s ' u n arabacısı Myrtilos'u baştan çıka­ rarak P e l o p s ' u n yarışı kazanmasını sağladı­ lar. bu sırada rakibinin yol almasına izin veriyordu. a m a atları ölümsüz olduğun­ d a n . ölmeyi seçer. Pelops. O i l e u s . Uineus. Myrtilos). Kreon). O i n o n e . diri diri? Yaşayan insanlar kolay kolay göremez buraları. yani Gök'le Deniz'i ya­ ratır. özellikle batıda Atlantik Okyanusuna verilen ad olmuştur. O i n o m a o s . Böylece on iki kuru kafayı dizmiş bulunuyordu. toplamının üç bin olduğu söylenir. büyük ırmaklar var arada. Apollon t a n r ı n ı n kendisine verdiği şi­ falı otlar vardır. O k e a n o s . Okeanos'la Tethis'ten dogma üç bin dişi varlık da vardır: O k e a n o s kızları. Geleceği bilen Oin o n e o n u vazgeçirmeye uğraşır. a n c a k bir gün yaralanırsa o n u gelip bulmasını söyler. burgaçlı diye nite lenmesi akan bir su olduğundandır. sisli karanlıklar ülkesine. Lokrislilerin kralı Oileus "küçük" Aias'ın babasıdır (Aias). çocuğum. S o n u n d a H i p p o d a m e i a ' y a talip olarak Pelops çıkageldi. Meleagros'la DeiaHerakles efsanesinde rol Meleagros m a d d e l e r i n e ba­ Herakles. ö n c e bütün ırmaklar m e y d a n a gelir. T o p r a k a n a G a i a K h a o s ' t a n çıkar çıkmaz kendi k e n d i n e U r a n o s ' l a P o n t o s ' u . Bunların birkaçı sayılır T h e o g o n i a ' d a . sağlam yapılı bir gemin yoksa aşamazsın onu. ev­ rensel bir ırmak ve ırmakların babası olarak tasarlanır. G a i a ' n ı n on iki T i t a n evla­ dından birincisidir. H e s i o d o s ' a göre. O i n o n e İda dağının n y m p h a l a r ı n dan biridir. 1 5 5 vd. O k e a n o s aslında bir deniz gibi değil. Priamosoglu Paris dağa bırakılıp çobanlarca yetiştirildiği sırada O i n o n e ile t a ­ nışır ve sevişir. T a n r ı Ares'in oğlu. D e ­ nizde dişi unsuru simgeleyen Tethys'in Üretti gi yaratıklar sayılmakla bitmez. Elis kralı O i n o m a o s güzel H i p p o d a m e i a ' n ı n babasıdır. a m a Üç Güzeller yarışmasın­ da yargıçlık ettikten s o n r a da şehre i n m e k üzere O i n o n e ' d e n ayrılır. O i n o m a o s a r a b a d a n yere düşerek dizgin­ lere dolaştı ve öldü. t a n r ı kuşaklarının kavgasına karışmamış. dünyanın u c u n a çekilip oraya yerleşmiştir. Bunların arasında Metis. 1. .ama n y m p h a yardıma gelmez. a m a kör kral Attlka'da k a l ı p . yarışa başlar başlamaz ö b ü r ü n e yetişi­ yor. bulamazsın bir sığ yerin/.la Polyneikes Oldipus'un Thebai'ye geri gel­ mesini isterler. gitsin O k e a n o s ' a batar.): Nasıl geldin. Thetis. Eteokles. ya da Pelops'un elinden öldürüldü (Hippodameia. Anası Antlklela şaşar buraya kadar gelebildiğine (Od. 2). P a Kalydon kralı. Yarış başla­ yınca Elis kralı Z e u s tapınağında bir k o ç kur­ ban ediyor.

Oneiros. eski Anadolu dillerinden geldiği ve genellikle yüksek dag anlamına kul­ lanıldığı anlaşılmaktadır. Romalıların halk inançlarına göre Orcus ölümü simgeleyen cin ya da ölüler ül­ kesinin kendisidir. Herakies efsanesinde rol oyna­ yan Lydia kraliçesi. toplantılarda aralarında soh­ bet ya da kavga eder gösterilirler. Ops. Olympos daha çok gök tanrı Zeus'un merkezidir. Olympos. tanrı da çabala­ rından vazgeçerek yatağına döner. ayrıca koca olarak da kullanır. Orcus. büyütmüşlerdi. Olympos Yunanca bir kelime de­ ğildir. saraylarında iyice beslemişler.Phlyra gibi tanrı ya da kahramanlarla birleş­ miş ünlü kişiler bulunur. Hypsipyle. ana Tethys'i görmeye. İlyada'da Hera şöyle anlatır ( İ l . Mysia Olympos'una (Ulu­ dağ) adını veren oymuş. Arınma süresi sona erince Herakies Omphale'den ayrılır ve ölmeden daha birçok işler görür (Herakies). yiğidin topuzunu onun kafasında sallamaktadır. . Dorukları gökte bu­ lutlara karışan ulu dağların tanrılara konut ol­ duğu inancı Yunan'a Sümer'den gelmiş ola­ bilir. Homeros destanlarında tanrı­ lar Olympos dağında şölen yapar.İda dağı gibi başka yüksek dağlarda da toplanır­ lardı.(1) Girit'e adını veren Kres'in oğlu. Saturnus'un dişi karşıtı olarak gösterilir ve Sabin kaynaklı olduğu söylenirdi. Etrüsk mezarlarında uzun saçlı. sakallı bir tanrı olarak gösterilen Orcus sonradan Yunan tanrılarının etkisi altında Plüton ya da Dis Pater adını almışsa da. Koro da Okeanos kızlarından meydana gelmiştir. Olympos tanrı­ larından bazılarını saraylarında konuk ettikle­ ri de olur. Herakies çıldırıp İphitos'u istemeyerek öldürünce. Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bu adı taşıyan dağlar çoktur. tanrıların atası Okeanos'la. (3) Ünlü bir flüt çalgıcısı. onlar almışlardı beni Rheia'nın elinden. bu suçtan nasıl arınacağını öğrenmek için Delphoi'deki Apollon tapınağına başvurur. Omphale. Nyks. Bilici de üç yıl köle olarak çalışması gerektiğini bildirir. ona birçok işler gördürür. (2) Kybele'nin kocası olarak gösterilen bir Olympos vardır. sonra Kronos'la Rheia yönetimi ele almışlar ve Ophion'la Eurynome'yi Tartaros'a kapatmışlar. Olympos adını taşıyan efsanelik kişiler de vardır. Bkz. Girit'te. Marsyas'ın oğlu ya da çömezi olarak gösterilir. Opheltes. Ops'un Capitolium tepesinde bir tapınağı vardı. XIV. Okeanos'un uzlaştırıcı tutumu Prometheus tarafından şiddetle kınanır. Orfik görüşlere dayanan bir kayna­ ğa göre Ophion eşi Okeanos kızı Eurynome ile birlikte Titanlara hükmedermiş. Okeanos'la Tethys tanrılardan uzak. Roma dininde bolluğu simgeleyen tan­ rıça. Bu adın kaynağı ve anlamı büsbütün açıklanmamışsa da. ona ağıt yak­ mış. devlere onu tahtın­ dan etmelerini önermiş. Lydia kralı Tmolos'un dul karısı Omphale yiğidi satın alır. Nitekim Olympos tanrıları diye anılan Zeus kuşağı yalnız Olympos dağında görül­ mez . Öldür­ dükten sonra pişman olmuş ve Olympos'un mezarı bulunduğu dağa adını vermiş. 200 vd. Apollon ve Musalar gibi daha çok oyun ve ezgi­ den hoşlanan tanrılar Parnassos ya da Heli­ kon dağlarında toplanmaktadırlar. Kronos bu Olympos'a Zeus'u emanet etmiş ve tanrı998 yi kendi büyüttüğü halde. Zeus da öfkelenerek Olympos'un üstüne şimşek çakmış. Apollon'un öl­ dürdüğü Marsyas'ı gömmüş. Sanatçılar Herakles'i uzun Lydia entarisi giymiş olarak Omphale'nin dizlerinde iplik bükerek gösterirler. Ayrıca Anadolu'da sayısı yirmiye varan Olympos adlı dağlar olduğu gibi.ki asıl Olympos dağı yanlış bir düşün­ ceye göre Makedonya-Tesalya'da bilinir . Orcus günlük dilde anılan bir tanrı olarak kal­ mıştır. insan so­ runlarını tartışır. Kraliçe de aslan postuna bürünmüş. Bkz.): Gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna. Aiskhylos'un Prometheus tragedyasında Okeanos Zeus'a karşı ayaklanan Titan'ı Olympos tanrılarıyla banştırmaya uğraşan bir arabulucu rolünde çıkar karşımıza. Ophion. kendi­ lerine göre bir hayat sürerler.

Klytaimestra oğluna yalvarır. Nympha'lar. Akhilleus'un oğlu ölür. akrep delikanlıyı topuğun dan sokar. Ana kanı döker dökmez öç perileri Erinysler Orestes'in peşine takılırlar. nedeni tanrıçanın kendisine. tanrıça onu Tartaros'a atmış. Atreusogullarının zincirleme suçlarını anasını öldürmekle sürdü­ rür. Yabancılar ve hey­ kelle birlikte denize açılabilmek için bir düzen kurar. Orestes. tann Poseidon'un oğlu. ama Side Hera ile boy ölçüşme­ ye kalkınca. kralın oğlu Pylades'le birlikte Mykene sarayına gelirler. bir ayaklan ma olur. Artemis'e bir tapınak yapıp içine heykeli koyarlar. Sonunda da Şa­ fak tanrıça gönül verir ona. Ama orada güzel delikanlı Artemis elinden öldürülür. Elektra to­ nik kardeşi Orestes'i kaçınr ve Phokis kralı Strophios'un sarayına gönderir. ama Orestes onu da Aigisthos'un ölüsü üstünde bıçaklar. bırakır. Elektra. Orion'u da gökte bir yıldız haline getirir. İphigeneia onları kurtarmaya ve Artemis heykelini de alıp on­ larla kaçmaya karar verir. Pythia o n u n Tauris'e Artemis heykelini almaya gitilmesini buyurur. Agamemnon'la Klytaimestra'nın oğlu. 15). pusuya düşürülerek öl­ dürülür. Attika'ya varırlar. Orestes efsanesinin son bölümü Hermione ile evlenmesine değgindir. Çok yakışıklı olduğu için kadınlardan sevgi görmüş. Atina kralı Erekhteus'un kızı. Eııripides'ln. sonra da Goethe'nin "iphigeneia Tauris'te" dramlarına konu olan serüven şudur: Orestes'le Pylades Tauris'e varınca tanrıçaya k u r ban edilmek üzere tutuklanırlar. Merope adlı ikinci bir kadınla olan macerası Orion'un kör olması. N a o ptolemos'la kavgaya tutuşurlar. ama babası deniz tanrı gibi dalgaların üstünde yürüme gücü de var mış. Ülkenin kralı Thoas onları Artemis tanrıçanın rahibesine t e s l i m eder. Thoas'ı aldatarak kaçarlar. Orestes'le Herml one'yi babaları daha çocukken nişanlamışlar di.Oreithyia. üç büyük tragedya yazarı birçok oyunla­ rında Orestes'e baş rolü ya da çok önemli bir rol vermişlerdir. Orion. İlkçağda ünü orfizm denilen mistik . Orestes çıldırır ve Erinyslerden kurtulmak için oradan oraya atar kendini. Kraliçe sevincinden tanrılara sunıılar sunmaya gitmişken Orestes kendini Eleklra'ya tanıtır ve Klytaimestra ile Aigisthos'un öldürülmesini birlikte planlarlar. Elektra maddesinde belirtildiği gi-i. Orestes efsanesi de başlıca buı kaynaklara dayanır. Sonunda Atina'nın Oreopagos mahkemesi onu suçundan arındırır. Orastesles Tauris'e gider ve orada kız kardeşi İphigeneia İ l e buluşur. Orestes d( Hermione'yle evienir. Aulis'te İkinci sefere hazırlanan Akha ordusuna gel­ . Kan davası da burada biter. İ k i kardeş -birbirlerini tanırlar. Orion. Bkz. yarasını ancak Akhilleus'un iyi edebileceğini öğrenince. İr­ mak kıyısında oynarken rüzgâr tanrı Boreas tarafından Trakya'ya kaçırılır. ama tanrı lanetini de kendi dramıyla so­ na erdirir. Klytaimestra'ya Phokis'ten gelme iki haberci olduklarını. A i gisthos kırdan döner. b u rahibe d e İphigeneia'dır. Orpheus. Orestes ora­ da büyür. Tauris dönüşünde Orestes nişanlısını kaçırmaya kalkar. almış ve böylece istediğini elde etmişti (Telephos). B e r a a t ı n d a n sonra Orestes Apollontanrıya ne yapması gerektiğini sorar. Orion yıldızının Akrep burcundan her zaman u/.ak laşması bundandır. Bir casus olarak yakalanmak üzerey---ı orada bulunan küçük Orestes'i rehin ola­ rak. Orestes. sonra da karanlıktan ansızın güneşe bakmasıyla gözlerinin yeni­ den açılmasıyla sonuçlanır. Khrysothemis'in kardeşi (Tab. Troya savaşından sonra Agamemnon yur­ duna döner dönmez öldürülünce. ya da bir avcı kızına ya­ naşmak istemesidir. ken­ disine Orestes'in öldüğünü bildirmeye geldik­ lerini söylerler. Artemis de akrebi bir burç. Artemis Orion'un üstü ne bir akrep salar. Bütün devler gibi Toprak'tan dog­ ma olduğu söylenir. Kalais veZetes). Argos'a kral olur ve çok uzun bir ömür sürer. Kalais'le Z e tes'il doğurur (Boreas. Tanrıça sevgilisi­ ni Delos'a götürür. Orpheus dillere destan olmuş b i l ozandır. Orman Perileri. ama Troya savaşından sonra Menelaos ki zmı Neoptolemos'a verir. dev bir avcıdır. İphigeneia. Troya savaşı efsanesinde Orestes'in adı Akhaların Mysia'ya ilk çıkışları ve Telephos'la Ilgili olarak geçer: Telephos Akhilleus'un elinden yaralanıp. İlkin Side adlı çok güzel bir kız­ la evlenmiş.

seni de yok eden. Haykırdı Eurydike: "Bu ne. gönlüne yenildi döndü baktı arkasına. Orpheus birden bir çılgınlık etti. ve Orpheus göremedi bir daha ruhlara tutunup dil dökmeye çalışan Eurydike'yi. hep seni.bir a k ı m y a r a t a c a k k a d a r ç o k yayılmış. Orpheus. kaçırılınca karısı. boş bulundu. unutup duruverdi. görmedi boylu çimen ler yüzünden oralara sinen zehirli yaratığı. Avernus batağından. artık senin olmayan güçsüz ellerimi". İşte biranda bütün çabalar oracıkta uçtu gitti. ezgisiyle ö l ü m ü bile alt e d e n b u o z a n ı biz b u r a d a kuru k u r u a n l a t m a k i s t e m e d i k . ve kendisine geri verilen Eurydike. başladılar bir ağızdan. ve görüntüleri çıkageldi ışıktan 230 . b ö l ü m ü n d e Aristaios'Ia ilgilidir. büyük bir suç. insan yakarışlarıyla yumuşamayah yüreklerin dikildi karşısına. Ömrü o kadarmış kadının. gitti karşıt yöne doğru. L a ­ t i n şairi Vergilius'un " G e o r g i c a " adlı eserin­ d e n alınmış bir parçayla t a n ı t a l ı m dedik. kişiliği ü s t ü n e a n l a t ı l a n masallar h e r t ü r d e n sanatçıyı esinlemişti. yüksek kapılarının oraya yeraltı tanrısı Dis'in.. gidiyordu işte. bindirecek de. oyuk kaplumbağa kabuğundan sazıyla yaslı sevgisini avuttu durdu. ölü ruhların ve titreten kralların karşısına dikildi. buz kesilmiş. an ye­ t i ş t i r m e k t e o l a n Aristaios O r p h e u s ' u n eşi E u r y d i k e ' n i n ö l ü m ü n e s e b e p o l m u ş t u (Aristaios. tanrıları nasıl? Eurydike. geri dönüyordu. Ve Erebus konutlarının en kuytu yerlerinden hafif ruhlar çıkageldi. Artık Orpheus. dedi ve birdenbire bir duman gibi karıştı hafif yellere. kara bahtlı. onunla baş haşaydın ya hani yalnız kıyılarda. kaçarken bir uçuruma atar gibi kendini tepetaklak. hem de üç kez. girdi kapkara bir korkuyla gölgelenmiş ormana. görünmez oldu. kader engel olamazsa. gecenin ya da kasırganın dağlardan savurduğu kuşlar kadar çok. Aşa­ ğıdaki A. dağ perileri. bir anda kopuverdi amansız zorbayla yapılan anlaşmalar. Yabana atılmaz yoksun olanların. onun ezgileriyle sarsılan. Proserpina 'mn koştuğu şarta uyarak kocasının ardından yürüye yürüye havanın daha yüksek katlarına doğru. Ya Orpheus ne oldu?Derler ki onun için: Issız Strymon ırmağı kıyısında ağlamış tam yedi ay. K a d i r ' i n Türkçeleştirdigi p a r ç a kita­ bın IV.. Çalgısı vahşi hayvanları büyüle­ y e n . dolanıverdi bacaklarına korkunç bir yılan. yapraklar arasında saklanan kuşlar kadar çoktular. havada asılı bir kayanın altında ağlamış. bir suç işledin sen. zavallı beni de? işte gene geri çağırır beni zalim kader. bağışlanır bir çılgınlıktı bu: Eurydike'si ışığın altına tam çıktı çıkacakken. en yüce dağları çığlıklarıyla doldurdular. uyku kapatır kararan gözlerimi. gelmekteyken. dört yanımı saran gece götürür beni. Yaşıtları. gün batar seni. Irmak boyu palas pandıras kaçarken senden o kadın. Bir daha ölü ruhları nasıl yumuşatırdı. tatlı eşi. bir gümbürtüdür yükseldi. bu ne? Bu ne çılgınlık böyle. Eurydike). Yeraltı sandalcısı da aradaki bataklığı bir daha komadı geçsin. elveda! Giderim İşte uzata uzata ellerimi sana. bütün belalardan kurtulmuş. Gitti sokuldu Taenarius dağının boğazlarına kadar. kudurdu. Ne yapsmdı? Nereye gitsindi? Kime başvursundu? İkinci kez kaçırılmıştı karıcığı. Hep seni söylerdi. Deliye döndü Orpheus. bir tanrı öfkelenmiş kovalar seni. ölüm tanrıları bağışlamasını bilseler. Orpheus. Styks sandahyla uçuyordu uzaklara. gün doğar seni söylerdi. şimdi senin üstüne bindirmeye çalışır o belayı. çekersin bugün onun cezasını: Bir belaya çattıydı Orpheus.

Athena. tarlalara. Ö. Phanes'i yutarak dün­ ya egemenliğini ele geçirdi. murta) el çekiş sayesinde olacaktır. yüzyılda Yunanls tan'a ve aşağı İtalya'ya geçti. Zeus bu yüreği yedi. onunla birleşerek Gaia (Toprak). Orphikçilerin Herhrus ırmağının ters akıntıları arasında öğretileri. Titanlk Ktkonlarm bütün kadınlarım hor gördü. inek ve boğa bi çiminde tanrıça ve tanrı motifleri de Hesio"Bir din hareketi olan Orphik. yu Eacchus'un. Yunan mibağırdı uçarken. Homeros'takl tanrıların dindiremedikleri bir ruh ihtiyacını karşılar. başlar yeniden ezgilerine yanık yanık. Trakya'da do gan bu hareket. yuvayı gözetleyen katı yürekli bir çiftçi n / r p götürmüştür yavruları daha kanatları çıkmadan. ti. ta uzaklara kadar. İnsan soyundan Titanların kötü. soğumuş diliyle çağırıp durdu Eurydike'yi. çevresindeki bazı tan­ Eurydike! Eurydikel Eurydikel" rısal varlıklar Yunan-Roma pantheon'una gir diye yankılandı durdu.Orphik dinin kurucusu sayılır. canı da "Ah kara bahtlı Eurydikel" diye Osirîs. giderir. m. yutulmuş Dionysos çocuğun tanrısal İyi huylan birleşti. kötülerse ölüler Ama Orpheus'un boynundan kopan hâkiminin karşısına çıkacaklar. unsurlardan temizlenmek ister. A t t i s . örneğin İsis (lsis). hem dişi olan Phanes. Ama Titanların külünden insan s o yu vücuda geldi. hırlı Tanais ırmağı kıyısında yürür . oradan VI.kahin dos'un Thegonia'sında ve İo Epaphos efsaı büyücü Orpheus'a bağlanır: Orpheus . Evrenden tanrı Phanes doğdu. buz gibi mağaralarda anlatmış durmuş başından geçeni. İnsandaki tanrısal ruh. Orphik e l i n i n myrhos'u şöy­ ledir: Başlangıçta Khronos (Zaman) evreni yarattı. ııufir gidermiş kuzeyin buzlarında bir başına. yıldırımlarının alevleriyle Titanları mahvetti. Khronos'un oğlu Zeus. "Ah kara bahtlı Eurydikel" Ama efsanesi ve kişiliği Yunan mythos'unu Ve ardından ırmağın bütün kıyıları etkilemekle kalmamış. Tartaros ba­ mermer gibi başı taklığına götürüleceklerdir. Osiris bir Mısır tanrısıdır. ayaklandırmış meşe ağaçlarını ezgileriyle. Ne bir tutku yumuşatmış Orpheus'un yüreğini. günahından temizlenmek üzere. lutar acıklı iniltileriyle dört bir yanı. İyileri saçtılar parçalarını ta uzaklara. Osiris efsanesi Akdeniz yöresine özgü bir doğa be­ Or phik (ya da Orfeizm. dürüst bir ya­ kutsal törenlerde ve gece şenliklerinde şayış. Bu konuda Behçet Necatlgll'ln Aphrodite. miş ve tutunmuştur. kavuşmaya çabalar. VI. Dionysik taraf. bir mezarda (sema) gibi hapistir. yutuldu. konar bir dala. kuşaklar arasında çarpışma...K y b e l e ve Demeter-Kore e f l00 Soruda Mitologya'sında çıkan özeti bu­ sanelerlyle benzerlikler gösterir. Bu bakımdan AdonlsTarikatı). kızı Persephone-Demeter'le birleşip Dionysos Zagreus'u yarattı. bülbül de bütün gece durmadan fır döner ağlar. mutlu bir öte dünya bekler. öte dünyaya O kadar bağlıydı ki Orpheus Eurydike'ye. Soylar ve raya almayı uygun gördük. filozof Pythagoras (İ. kışı hiç bitmeyen Ripha dağlarında ve y ü r ü r gidermiş dövüne dövüne sonra da Dionysos-Lyseus (Kurtarıcı)'u yaral Eurydike'nin kaçırılışına. Bunun için On lar da paramparça ettiler sonunda de ruh. kaplanları büyülemiş.. Dionysos-Zagreus.de bir evlilik bağı yumuşatmış. yani Orpheus reket efsanesidir. bir kauak ağacının gölgesinde bir bülbül vardır hani. Titanlar tarafından parçalandı. şarkıcı. Bunun üzeri ne Zeus. tolojisiyle doğrudan doğruya ilişkisi yoktur. Uranos (Gök) ve Khronos'u dünyaya getirdi. ı r m a ğ ı n bütün kıyıları baştan başa. yüz­ çalkalanıp giderken bile yılcın felsefesine derin bir etki yaptı". Orphik dionysik-mistik bir kurtuluş dinidir. bedende (soma) Dis'in boş armağanlarına dövüne dövüne. Zeus. canlıların verdikleri besinlerden (et.. parçalanan çocukun yüreğini kurtarmıştı. Arınma. arar durur kaybolan yavrularını içi yana yana. Nyks (Gece)'l doğurdu. bir­ delikanlıyı çok vücutlarda dolaşır. kırlara. H e m erkek.

onu Set'ten korumak için gizli­ ce büyütür. X I I I . Argos'a götürür eveririz seni. Kocası öldükten sonra fsis Nil deltasında H o rus'u doğurur. Haberi alan İsis ossaat sandığı aramaya çıkar ve uzun dolaşmalar­ dan sonra Fenike'nin Byblos kentinde bulur. ilkel bir katı yürekliliği dile getiren bu alayların hep Akhaların ağzından duyulduğu da ayrıca dik­ kati çeker. yakalar. Otos. Bu efsaneyi anlatırken yazar Plutarkhosl Set'in Yunanlıların Typhon'uyla bir tutulması gerektiğini bildirmiştir (Typhon). Ora kralı bu sandığı yaptırmakta olduğu sara­ yına tahta olarak kullanmaktadır. Hekim tanrı Thot her ikisini de iyi eder. Osiris de kız kar­ deşi ve eşi olan İsis'in yardımıyla bu görevi en iyi biçimde sürdürür: İnsanların iyiliği için çalışır. gidelim düşünelim şu evlenmeyi. 6)J Bu köpek Geryoneus'un öküzlerini beklerken? Herakles'in eliyle öldürülür (Herakles). yetiştirir. Bir gün şölene çağırır. buna karşılık şehri Akhalardan kurta. Elimiz çok açıktır çeyizden yana. Osiris de egemenliği oğluna bıraktıktan sonra Mutluları Ülkesine göçer.): Othryoneus. Set de Horus'un gözünü oyar. Orthos. onu on dört parça halinde dograyarak oraya buraya serper. öldürmeye karar verir. erkeklik uzvundan baş­ ka bütün parçalarını bir araya getirip başka tanrıların yardımıyla ilk mumyayı hazırlar. öldürdükten sonra da şöyle alay eder onunla ( İ l . onlara tarımı. Kral da kızı­ nı vereceğine ant içmişti. Atreus oğlunun güzellikte üstün kızını veririz sana.. E j d e r soyundan Ekhidna v e f Typhon'dan doğan bir köpeğin adı (Tab. Typhon) onu kıskanır. Horus da Set'le teke tek savaşa girişir. Ama biz de biliriz böyle söz tutmasını. Osiris ayrıca Mısır'da çok tutunmuş tanrı kral inancını ve insanın ölümünden sonra mumyalaşıp yaşamını sürdürdüğü görüşünü yansı­ tır.nelerinde rastlanan motif ve imgelerdir. Othryoneus. Bkz. tanrılar mahkeme kurar. düzenli llyon 'u gel bizimle yok et. Set bir kez daha Osiris'in göv­ desini ele geçirir. Ne var ki kardeşi Set (Yun. Bu yılan (adı Ura- eus'tur) krallık simgelerinden biridir. fsis sandı­ ğın kendisine geri verilmesini sağlar. Düşmanın ölüsüyle bu çeşitten alaya H o meros destanlarında sık sık rastlanır. Aloeusoğulları. tekmil ölümlüler arasında överim seni. onunla Mısır'a döner. Set'i Horus'a gözünü vermeye mahkûm ederler. bu dövüşmede düşmanının er­ kekliğini koparır.. denizleri aşan gemilerimize gidelim. Bun­ ların Mısır kaynaklı oldukları ve Yunan Mythos'una Fenike yoluyla girdikleri sanılır. Horus da gözü babası Osiris'e verir. I yerine getirirsen Priamos'a verdiğin sözü.\ racagını söz vermişti Priamos'a. ama düğün gerçek-1 leşmeden Akha yiğidi İdomeneus onu öldü-1 rür. babasının öcünü almak görevini yükler ona. o güzel kızı kendine almak için. İsis parçala­ rı toplamaya koyulur. 232 . kendisi de gözü­ nün yerine bir yılan koyar. bir sandığa kapatıp ırmağa atar. Çanakkale Boğazında olduğu? sanılan Kabesos şehrinin önderi Othryoneus Troya'ya Priamos kızı Kassandra'yı istemeye gelmiş. Efsanesi şöyle özetlenebilir: Krallık kurumu­ nun tipik bir simgesi olan tanrı Gebeb yetki­ lerini oğlu Osiris'e bırakır. bağcılığı ve çeşitli el sa­ natlarını öğretir. 374 yâ. gel hadi.

Ayrıca sayıları tanıttığı. O da dönüşte ölüyü bulur. Troya. Ama kurnaz yiğit savaşa gitmek niyetinde değildir. Palladion Troya şehrini koruyan. Bkz. Palinurus. Gece dümen­ deyken tanrılar Palinurus'un gözlerine uyku dökerler. Aeneas'ın dümencisidir. Palamedes düzeni anlar. Babası Nauplios Palamedes'in öcünü alır. ama buna karşılık her­ kesin kurtulacağını bildirmişti. Sefere katılır. Akhalar Palamedes'i linç eder­ ler. Mektubu Akha ordugâ­ hında bir yere atar. gömer ve o kıyıya Palinurus burnu adını verir. en büyük örtü hangisiyse. İno. ama o da korkunç biçimde ölür. sözde Priamos'un yazdığı bu mektuptan Palamedes'in Troyalılara casusluk teklifinde bulundu­ ğu anlaşılmaktadır. git doyumluk toplayan Athena'nın tapmağına. o var oldukça şehrin 233 . Nauplios'la Klymene'nin oğlu (Nauplios). Palladion daha sonraları ve özellikle Roma'nın kuruluş efsanelerinde rol oynar. hangi örtüye en çok değer veriyorsan al onu. ayrıca da Palamedes'in bir kölesini satın alarak. Odysseus da sabanı hemen durdurmakla deli olmadığı­ nı açığa vurmuş olur. Daha sonraki efsanelere göre.. efendisinin yatağı al­ tına bir torba altın koymasını sağlar. Asklepios. Pallas Athena'nın si­ hirli nitelikler taşıyan heykeline verilen addır.p Paian. Palamedes'in bu haksız ölümü dillere des­ tan olmuştur. Bu heykel arkaik sanatta örnekleri görülen bir ksoanon. dalarken bir dalga alır. Troya şehrinin tarihine sıkı sıkıya bağlı olan bu heykelin Homeros destanlarında adı geç­ mez. Odysseus şöyle öç alır: Ele geçirdiği bir Troyalıya zorla bir mektup yazdırır. bundan dolayı orada akan ve altın sürük­ lediği için Khrysorrhoas adını taşıyan dereye atmış kendini. götürür onu. ama Palamedes'e karşı korkunç bir öfke ve kin bağ­ lar. ayların süresini yıldız­ lara göre saptadığı. ört güzel saçlı Athene'nin dizlerine. dama oyununu ve zarları keşfettiği söylenir. Aeneas uyanır. Sonraları Aeneas yeraltına gittiğinde Palinurus'un ruhuna rast­ lar. Vergilius'un Aeneis destanında anlattığı­ na göre Troyalıların filosu Sicilya'dan İtal­ ya'ya doğru yol aldığında tanrıça Venüs bir tek adamın öleceğini.): Ama sen. Zeus'un oğlu ve Pelops'un dedesi olur. Her şeyi ortaya vurur. Homeros destanlarında adı geç­ mediği halde. Öte yandan kaynaklar Palamedes'in kurnaz Odysseus'tan daha yararlı. Bu çabalar sonuç vermeyip Akha ordusu hazırlık yapmaya başlayınca. para kullanmasını. dümencisinin yok olduğunu görür.. Menelaos'la bir­ likte Odysseus'u çağırmaya giderler. delilik taslar: Bir tarlada sabana bir öküzle bir eşek koşmuş. toprağa tuz ekmektedir. Odysseus'un gerçekten deli olup olmadığını denemek için oğlu küçük Telemakhos'u sabanın önüne atar. Günün birinde tanrıça Aphrodite'nin gizli t ö ­ renleri kutlanırken kendi kız kardeşini kirlet­ miş. bunun için de ölüsünün hangi kıyıya atıldığını bildirir Aeneas'a. daha değerli bir kişi olduğunu da belirtirler: Adı avuç. Alfabeyi Kadmos tanıtmış Yunanistan'a ama Palamedes kuşların uçuşuna bakarak Hellenlere özgü bir harf olan Y (üpsilon)'u bulmuş. el anla­ mına gelen palame'den türemiş olan Palame- des Yunan alfabesine birçok harfler katmış. Bu kin sonradan Palamedes'in ölümüne sebep olacaktır. Palladion. Palamedes. Evindeki en güzel. kadını ba­ rışçı yollarla geri almak için Troya'ya elçi gi­ der. Lydia'da akan Şart çayının tanrı­ sı. Palinurus. yani tahtadan yapılmış ayakta bir kadın heykeli olsa gerek. o günden sonra da bu dereye Paktolos denmiş.savaşı efsanelerinde önemli bir rol oynar: Helene kaçırılınca akra­ bası Menelaos'u avutmaya çalışır. Ölü dümenci gömülmek ister. Palaimon. Bkz. VI. Üzüntüsü büyüktür. Palladion. Ne var ki İlyada'da söz konusu olan Athena tapmagındaki heykel oturmuş olarak canlandırılır: Hektor savaş alanından ayrılıp anası Hekabe'ye Athena'ya sunular sunmasını söylemek için şehre geldiğinde şöyle konuşur (İl. 270 vd. elinde sunularla topla yaşlıları. Paktolos.

bir tanrıymış gibi tapınılırmış ona. sag elinde bir kargı. Troyalıların kâhini Helenos Palladion heykeli şehirde kaldıkça. (4) Attika efsanelerinde adı geçen bir dev. Başta Roma olmak üzere birçok şehirler Palladion'a sahip olduklarını ileri sür­ müşler. Athena Pallas'ı dövmek üzereymiş ki Zeus kızı için telaşlanıp aigis kal­ kanını Pallas'ın önüne dikmiş. (3) Vergilius'un Aeneis destanında adı ge­ çen Pallas Evandrus'un oğludur. Helena). Palladion heykeli Troya'da kalmış ve Troya yangınında Aineias 1da dağına sığındığında onu beraberinde gö türmüş. Başka bir anlatıma göre Atina mahkemesi Theseus'u beraat ettirir (Aigeus. Palladion orada kalmış. Sihirli hey­ kel böylece Roma'da Vesta tapınağına getiri­ lip bırakılmış. Roma'nın kutsal ateşini koru­ yan Vesta rahibeleri Palladion'a tapınmakla görevliydiler. tanrı da ö f kelenerek heykeli alıp Troya bölgesinde Ate tepesi denilen yere atmış (Elektra 2. Triton'un da Pallas adlı bir küçük kızı varmış. düşmüş ve öl­ müş. Bu efsaneyi anlatan mitograflar Palladion'un üç karış boyunda olduğunu. Roma'nın Palatinus tepesine adını veren bu Pallas'mış (Euandrus). Palladion). Aeneas'la birlikte îtalyalı Turnus'a karşı savaşmış ve onun elinden öldürülmüştür. Okeanos kızı Styks'le birleşir ve Zetos'la Nike'yi. Troyalıların bu kutsal yapıtın bir tıpkısı­ nı yaptıkları. (1) Titanlardan Krios'la Eurybie'nin oğlu. Palladion). Hesiodos'un Theogonia'sma göre Pallas. Bu adın Athena ile ilgisi üstüne efsaneler pek birbirini tutmaz (Athena. bunu protesto etmeye kalkarlar. Theseus elli amca oğlunu ve amcası Pallas'ı da öldürdüğü için bir yıl Troizen'de gönüllü sürgün olarak kalır. Atina'da da Palladion heykelinin Atina'ya geldiğini ileri süren bir efsane var­ dır. böyle bir hey­ kelin gökten düşmesi hayra yorulmuş. heykeli çalıp götürmüşler. Bunları şöyle özet­ leyebiliriz: Tanrıça Athena çocukken deniz tanrısı Triton'un yanında büyümüş (Tritogeneia adı bu­ nunla ilgili olabilir). Athena bu ya­ pıtı Olympos'ta Zeus'un yanı başında dikmiş. Pallantidai (Pallasoğullan). Tanrıça Athena bu devi öldürmüş ve derisini . ama Troizen'de büyüyen Theseus Atina'ya gelip babası Aigeus tarafından tanınınca. sonra İtalya'ya da almış. böylece Palladion adlı heykeller ç o ­ ğaldıkça kaynaklarını anlatan efsaneler de çoğalmış ve giriftleşmiştir. bu söze dayanarak da Odysseus'la Diomedes gece gizlice şehre gir­ mişler. Başka kaynaklara göre. bir de Kratos'la Bie'yi meydana getirir.düşmesini. Atinalılar Theseus'u kral seçince de babaları Pallas'la birlikte Theseus'a karşı savaş açarlar ve öldürülürler. Tanrıça Athena'nın adının başına ta­ kılan bir ad. Pallas 5'in oğulları. İlos o sırada kendi adını taşıyacak olan llion (Troya) şehrini kurmaktaymış. Kassandra'nın Troya yağmasında bu heykele sarılıp sığındığı ve Oileus oğlu Aias'ın onu oradan çekerek büyük bir günah işlediği anla­ tılır (Aias). iki kız çocuk savaş oyunları oynarmış. 4). Bu işte gü­ zel Helena Akhalı yiğitlere yardım etmiş (Helenos. Palladion Kassandra efsanesinde de geçer. O sırada pişmanlık duyan Athena arka­ daşına tıpatıp benzeyen bir heykel yapmış ve ona aigis kalkanını giydirmiş. Bir efsa­ neye göre bu Pallas kızını Troya kral soyu­ nun atası Dardanos'la evlendirmiş ve Palladion'u ona vermiş (Dardanos. Başka efsanelere göre Palladion'u Dardanos Semendirek adasından getirmiş ve kaynatası Teukros'a armağan etmiş (Dardanos). çalınmasın diye asıl Palladion'u tapınağın mahzenine kapatıp. Aigeus'un dölü olmadı­ ğını sanarak Atina tahtına talip olurlar. Pallas. (2) Arkadya kralı Lykao'nun oğlu. ama günün birinde birbir­ lerine darılmışlar. sahte heykeli dışarıya oturttukları da anlatılır. çocuk korku içinde donakalmış ve Athena'nın attığı kargı­ dan korunamayıp yaralanmış. Bir efsaneye göre. ta ki günün birinde Zeus'un ko­ valadığı Elektra heykele sarılmış. şehre getirilip Athena tapınağına yerleştirilmiş. sol elinde de bir öreke ile bir ig taşıdığını ya­ zarlar. Ate). Atina kralı Pandion'un torunları ve Aigeus'un yeğenleri. Theseus). düşman eline geçmesini önleyen bir tabudur. Astraios'la Perses'in kardeşi (Tab. Troya'nın alınama­ yacağını bildirmiş.

o sırada da Pandareos ve kız­ larının başına geleni anımsar ve anlatır (Od. oğullarıyla birlikte Theseus un elinden öldürülür (Theseus). Pan Çoban kavalını sever. Pandareos efsanesi Girit ve Anadolu ile ilgi­ li bir efsanedir. bu kızlara i y i bir kısmet bağışlamasını dilemişti. Derken Zeus ikisine de öfkelenerek. hırsızlık ettiği için Pandareos'u taşa çevirmiş.): Ulu canlı Troyalılar. Babası. bir feryat duyulmuş.): öy/e kaçılmamış m ı y d ı kasırgalar Pandareos'ıııı kızlarım? Daha önce tanrılar ana babalarını yok etmiştller ve öksüz bırakmıştılar kızları konaklarında. Pan. çobanların tanrısı. bu devin kanatlarını da ayaklarına bağlamış (Athena). Ama bir gün Aphrodite çıkmıştı koca Olympos'a. Tanrıların. Odysseia'da Penelope çok bu­ naldığı bir gece. Pandaros'u tanrı Apollon'un koruduğu yiği­ din Akha yiğidi Diomedes'e meydan okurken söylediği sözlerden belli (İl. karadan korkunç bir inilti. efsanesi ve kişiliği hakkında Behçet Necatigil'in "100 Soruda Mitologya" d. canını alsın diye tanrıça Arlemis'e yakarır. Tanrı P a n . Ida'nm ta dibinde. Plutarkhos. Gemi dümen­ cisinin adını söyleyen bu ses.yüzüp ona bürünmüş. Pandareos. i y i bir koca dilemişti yıldırım seven Zeus'tan. sonra­ dan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alıkonarak. Karkabos'un oğlu Lykaon'dur (Karkabos). beklenmedik gürültüler koparır.): Sonra Zeleia'da oturanlar gelir. 824 vd. Lydia'da Sipylos dağına gö­ türmüş ve Tantalos'a emanet etmiş. yalan yere yemin ettiği için de Tantalos'u Sipylos dağı­ nın altına tıkmış (Tantalos). tekmil kadınlara verdiğinden daha çok. dümenci aldığı bu haberi emredilen yerde karaya doğru sesle­ nince.a ki anlatımını aşağıya alıyoruz: "Dağlık Arkadia'da küçükbaş hayvanların. atları mahmu/. 102 vd. Pan'ın ölümünden ötürü tabiat yas tutmaya başlamıştı. Troya savaşına katılışı şöyle anlatılır (İl. Pan sözü Yunancada 'bütün' anlamına geldiğinden mistikler. (5) Gene Attika efsanesinde rol oynayan bir kişi Pandion'un oğludur ve Pallantidai adın­ da 50 tane oğlu vardır.lavan erler kalkın. II. Her--s'in oğludur. İnsanların. Atinalılar savaştan sonra tanrı Pan'a Akrppolis eteğinde bir tapınak yaptı­ lar. Pandaros. Bu haber imparator Tiberius (I. 1da dağının eteğinde bulunan Zeleia kentinden gelmiş ünlü bir okçudur Pandaros. o zaman tanrısal Apbrodite beslemişti onları. Keçi ayaklı P a n . dümenciye 'Ulu P'an öldü!' haberini vermiş. Başlarında Lykaon'unünlü oğlu Pandaros var. çokluk. Pandaros'un adı İlyada'da Troas bölgesine yerleşmiş Lykialılarm önderi olarak geçer. Apollon kendisi vermiştir Pandaros 'a yayını. Ulu Artemis bağışlamıştı boyu boşu. Kronos devrilip Zeus egemen olunca bu köpek Girit'teki Zeus tapınağına bırakılmış. Korfu'nun güneyinde sefer eden bir gemideki gemicilerin. işte o zaman Harpyalar gelip bu kızları kaçırdılar. azgın tekeler gibi güzel nymphaların peşine düşerdi. yüzü insan yüzü oldu. insan kılı-ında değil de hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi kafalıydı. Latin mitologyasında Pan'ın yerini tanrı Faunus tutar" (Faunus). 65 vd. 14-37) zamanında olmuştu. hizmet etsinler diye verdiler uğursuz Erinyslere. V. . Pandareos köpeği tapı­ naktan çalmış. bunlarla birlikte T h e seus'a karşı gelir. sonraları Pan'ı her şey yapabilir bir tanrı payesine çıkardılar. S. Here onlara güzellik ve akıl vermişti. Paksos adasından ge­ len bir ses duyduklarını anlatır. XX. hay­ ranların uyuduğu kızgın. Şöyle anlatılır: Rheia yeni do gan Zeus'u Kronos'tan kaçırmak için Gi­ rit'teki mağaraya kapatınca bekçi olarak başı na bir altın köpek dikmiş. ıssız yaz öğlelerinde birdenbire. Marathon savaşı gecesi Persleri bu şekilde paniğe uğrattığı için. Athene de öğretmişti güzel işler işlemeyi. Aisepos'un kara sularını i ç e n zengin Troyalılar. dört bir yana 'panik' korkular saçardı.

116 vd. Bir okla yaralar Menelaos'u. dedim. yaklaştırdı kirişi memesine. Yukarda adı geçen Pandion'un küçük torunu. Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser. güvenmiştim yayıma. tanrıça Athena'nın yönelttiği Diomedes'in kargısıyla canını alır Pandaros'un. Erekhtheus'un. gülümser dün­ ya görüşü a^ır basmış. Yurduna. Anadolulu tanrı Apollon'un tuttuğu bu yiğit Troya düşmanı tanrıların elinde bir oyuncak olur ama. Ölümünün nedeni olacak bu duruma şöyle yakınır (İl. dedim. Pandaros kargıyla vurur Diomedes'i. 193 vd. ilk kuzulardan. yüksek çatılı büyük evimi görürsem. Pandora. 216-280). üzerlerine. Ama Lykaon'un sarayında on bir araba durur. Hesiodos'un hem "Theogonia". arabası bulunmamasındandır. gelsin o gün koparsın başımı bir yabancı adam. Erikhthonios'un oğlu. asör bırakırdı sabanını ocak başında. karınlarını doyurmadan. kız gibi arabalar. hem de "İşler ve Günler" adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi Orta­ doğu ve özellikle Samî kaynaklı olsa gerek. (2) Pandion II. kendi yetiş-: tirdigi ünlü okçuyu feda etmekten başka çare bulamaz (İl. düşmanla kuşatılmış insanlar arasında yemsiz kalmasınlar. uçtu kalabalığa doğru. IV. çünkü ilk kadının yaratılışı. 236 . nitekim Hesiodos'tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır. ün salmış okçu Lykialı Apollon 'a. hiç atılmamış kanatlı bir ok çıkardı. kirişinden tuttu. T h e seus'un dedesi. Lykia'dan çıktığımda yola. her dert ve belanın başlangıcında gör­ mek Yunan görüşlerine pek uymaz. Bıraktım onları. kızlarının başına gelenlere üzüntüsünden öl­ müş (Aedon). öküzlerini. V. karımı.vuruldu işte Akhaların en yiğidi. V. karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığını da silip süpürmüş­ tür. örtüler serilmiş. Benimle boş yere gelmiş o. önderlik et zorlu savaşta Troyalılara. ak arpa yiyen atlar. Aşağıdaki anlatım. arabaya bin demişti. Ok atışı îlyada'nın ilk bölümünde tanrı Apollon'un Akha ordusuna veba salmak için ok atışını ne kadar andırır (İl. Oysa yayım hiç yaramayacakmış işime. gözerdi çiftini çubuğunu. Kirişin üzerine yerleştirdi yakıcı oku. demiri yaya. Athena Pandaros'u kış­ kırtır andı bozmaya. her araba önünde iki tane at. Oku arka kanatlarından. şu oku elimle kırıp atmazsam yanan ateşe. Paris'le Menelaos arasındaki teke tek savaş başlayıp. Pandion. Yusyuvarlak gerilince gıcırdadı koca yay. kara acılar kaynağıydı bu ok. Kiriş inledi. yepyeni. kızılca buğday. Yoksa insan bir gün çalışıp rızkını sağlar. "İşler ve Günler"deki an­ latımdır.): Kaldırdı okluğun kapağını Pandaros tam o sıra. gözlerimle görürsem toprağımı. Bu korkunç çarpışmada ise koruyucu Apollon Aineias'ı kurtarmak zorundadır. ne var ki Lykialı yiğidin kargısı delemez AkhaJının zırhını. tlyon'a yaya geldim. 24). Bir gün dönersem yurduma. sivri ok fırladı birden. Pandion iki Atina kralının adıdır (Tab. Prokne ve Philomela'nın babasıdır. Diomedes'le karşılaşmasının iyi sonuç vermemesi de bu ünlü okçunun Troya savaşı­ na yaya gelmiş olmasından. Pandora efsanesini buraya almayı uygun gördük. kutsalZeleie şehrine dönüşünde değerli kurbanlar kesmeyi adadı. Pandora ile Prometheus efsaneleri­ nin bir karışımını verir: Tanrılar yeraltına gizlemiş besinleri.): Atlarım. kargı atan yaşlı Lykaon demişti bana çıktığım gün derli toplu evinden. Kadını her kötü­ lüğün. Hesiodos'un yansıttığı akım başka çag ve ülkelerin sanatını etkilediği içindir ki. sonra bir yıl sırt üstü yatardı. Prokne'yi Trakya kralı Tereus'a o vermiş. atları düşündüm de dinlemedim onu -dinleseydim ne iyi olurdu edemezler. sanmam dayansın zorlu okuma bu adam. vınlaya vmlaya. öbür savaşçılar işe karış­ mamaya ant içince. (1) Pandion I. arabam da yok ki bineyim. atlara. Zeus'un oğlu gerçekten sürdüyse beni öne. yani Âdem'le Havva efsanesinin Yunan mythos'una akta­ rılmış bir kopyasına benzer. Aigeus'un babası.

böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus. s o n r a ç o c u ğ u Agelaos a d ı n d a k i bir ç o b a n b u l m u ş . Armağanı aldı ve alınca anladı başına bela aldığını. derin düşünceli Zeus ses vermedi onlara sessizce gelişlerini duymasın diye insanlar. Moiralarla bir tutulmuştur. bir dişi ayı gelip bebeği e m z i r m i ş . kaygılardan uzak yaşarlardı. dertleri. A t i n a kralı K e k r o p s ' u n ü ç k i z i n d a n biri (Aglauros. bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları. Namlı şanlı Hephaistos'u çağırdı hemen: Bir parça toprak al. s o n r a Y u n a n etkileri pekleşince R o m a l ı l a r üç P a r ç a o l d u ğ u n a . insan gücü koy. deniz bela dolu. b ü t ü n şehri y a n g ı n a v e r i y o r m u ş . d o ğ a c a k o l a n ç o c u k şehri yıkıma g ö t ü r e c e k d e m i ş l e r .. bir tilki huyu koy içine". ikincisinin e v l e n m e y e . alırsan. Hermeias doldurdu göğsüne yalanı dolanı. seviniyorsun ateşi çaldın. sakladı onu narthex kamışının içinde. İçine insan sesi koy. yararlılığıyla dikkati çekermiş. Epimetheus'a gönderdi Pandora'yı kılavuz tanrı Hermeias'la. Zeus gizledi besini insandan. topal tanrı hemen bir kız biçimine soktu toprağı. onlar da yaptılar dediğini: Koca Hephaistos. u z a k t a n gürleyen Zeus'un oluyordu isteği. R o m a dininde kader v e ö l ü m ü simgeleyen t a n r ı ç a l a r . vahşi hayvanlar h a k k ı n d a n gelir diye d ü ş ü n m ü ş . Horalar bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını. o n a . ü ç ü n c ü ­ sünün ölüme baktığına inanırlardı. Bedeni güzelim genç kızlara. P a r c a c ( P a r k a l a r ) . sürülerine çok İ y i baktığı İ ç i n . Tanrıların babası kurunca bu düzeni. Yüz gözlü devi öldüren Hermeias. Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık kapağı açılan dert kutusundan. Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı. sevmeye. sen de ona el işlerini öğret dedi. P a r i s ç o ­ banlar arasında güzelliği. sen de büyülerinle kuşat onu. 1 6 ) . Epimetheus unuttu Prometheus'un dediğini: Zeus'tan armağan alma demişti ona Prometheus. B e ­ bek d o ğ u n c a d a P r i a m o s o n u İda d a ğ ı n a bı­ r a k m a k ü z e r e bir uşağına vermiş. gündüzler dert dolu. beni aldattın diye. sen de bir köpek yüreği. A m a öyle o l m a m ı ş . Ses koydu içine o tanrılar kılavuzu Pandora adını taktı. O gün bugündür insanların başı dertte. P a r i s . biri­ n i n d o ğ u m a . Nur topu Aphrodite. sivri akıllı kişi. toprak bela doludur. Pandora açınca kutunun kapağını. Athena. geceler dert doludur. ama bil ki dert açtın kendi başına da: aldığın ateşe karşılık birbela öyle bir bela salacağım ki insanlara. dağıttı insanlara acıları. arzularla tutuştur gönlünü. Böyle dedi Zeus. Görüyorsun ya Zeus'un dilediğine karşı konmaz. Kraliçe o n u d o ğ u r m a d a n birkaç gün ö n c e u y k u s u n d a bir d ü ş g ö r m ü ş : K a r n ı n d a n ç ı k a n bir alev T r o y a surlarını sarı­ yor. Kızdı bulut devşiren Zeus. ölümlüleri derde sokarsın demişti. sakladı varını yoğunu insanlardan. U ş a k P a ­ ris'i d a ğ a b ı r a k m ı ş . okşamaya doymayacaklar bu \ belayı". istekler. Erikhtonios). Bir s ü r e bu böyle gitmiş. renk renk kumaşlar dokumasını öğret. O c a n ı m Kharitler ve o güzelim Peitho altın gerdanlıklar taktılar boynuna. Pandora demek bütün tanrıların armağanı demekti. Eskiden insanoğulları bu dünyada dertlerden. P a n d r o s o s . F o r u m ' d a b u l u n a n ü ç heykel (Tria F a t a ) o l a r a k simgelenirlerdi. İlk zamanları P a r ç a doğuma da b a k a n bir t a n r ı ç a sayılır. çünkü b ü t ü n Olymposlular insanların başına bela etmişti onu. suyla karıştır dedi. o gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu. Ama lapetos'un güçlü oğlu Prometheus çaldı Zeus'un ateşini insanlar için. T r o y a kralı P r i a m o s ' l a karısı H e k a b e ' n i n en küçük oğludur ( T a b . evine g ö t ü r m ü ş v e k e n d i çocuklarıyla bir a r a d a b ü y ü t m ü ş . P a r i s . ö b ü r adıyla A l e k s a n d r o s . Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline. bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin. Böyle dedi ve kah kah güldü insanların ve tanrıların babası. Falcılar b u düşü k ö t ü y e y o r u m l a m ı ş l a r . kendlnl aldatan o sivri akıllıya.Zeııs kızınca Prometheua'a. dedi ki ona: İapetos oğlu. belalar başıboş dolaşır sessizce ölümlülerin çevresinde.

Akhilleus'un ölümü Paris efsanesi­ nin son bölümüdür. bu yarışmaların ödülü İda dağında yetiştirilmiş bir boğadır. Paris her fırsatta kaçmak yolunu bulur (Hektor. Kız oglan kız anlamına gelen parthenos'tan türemiş olan adının kendisine anasının uzun yıllar evlenmediginden verildiği ileri sürülür. 21).): . kavga tanrıça Eris'in. Menoitios'un oğlu Patroklos Akhilleus'un can yoldaşı. Paris efsanesine burada Üç Güzeller masalı karışır. Aphrodite bu güzellik yarışmasına katılırlar. İkisi de Aktör ve Aigina'nın soyundan olmak­ la akraba sayılırlar (Tab. Aphrodite ise Spartalı Helena'nın aşkını veri­ rim demiş. korkak. ortaya bir altın elma atma­ sı. Paris boğa ile birlikte şehre gider ve yarışma­ lara katılıp birinci gelir. 83 vd. Thebai surları önünde öldürülür. çevik bir savaşçı olarak canlandırılır ve birçok Akhalan nasıl alt ettiği anlatılır. efsane bunu da açıklamaz. Helene). Bundan böyle Paris'in aklı fikri tanrıçanın verdiği sözün gerçekleşmesindedir. Priamos'la Hekabe ölü sandıkları oğullarını se­ vinçle kucaklarlar. Atalante ile Meleagros'un oğlu olduğu söylenir. o kadar. Patroklos'un ruhu nasıl bir adam öldüre­ rek Peleus'un yanına sığındığını İlyada'da şöyle anlatır (İl. Minotauros maddelerine bakınız. Bu konuda anlatılan efsane şöyledir: Troya'da yarışmalar düzenlenir. güzel silahlı. Kızları Pheidra ve Ariadne de anaları gibi talihsiz aşklara çarpılırlar. Athena sonsuz akıl ve başarı. Öyle olur: Akhilleus M e m non'u öldürür ve Troyalıları gene surların içne sığınmaya zorlar. Perses Aietes ve büyücü Kirke'nin kardeşidir (Tab 8). Troya sarayında yaşama­ ya başladıktan bir süre sonra Paris Yunanis­ tan'a gitmek üzere gemiler hazırlatır ve mu­ radına ermek için Sparta'ya varır. Üç büyük tanrıça. tam o sırada Paris'in at­ tığı bir ok Akha yiğidinin tek silah geçer yeri n e . Hera As­ ya krallığını. Can çe­ kişirken Oinone'yi çağırır. çağrıl­ madığına kızarak. tanrı Helios'la Perseis'in kızı. G e n e de yakısıklı. Priamos oğlunun alın yazısı bunu gerektiriyordu herhalde. tanrıçalar arasında en güzeli ol­ duğundan mı. X X I I I . ama Zeus her nedense kararı bir ölümlünün vermesini yeg görür ve tanrıçaları Hermes'le birlikte İda dağına gönderir. yiğit bir erkek olarak canlandirilir. Troya savaşı sırasında Paris'in tutum ve davranışı pek parlak değildir. yoksa Helena'nın aşkını her şeyden üstün tuttuğundan mı. Athena. Agabeysi onu ağır sözlerle azarladığı. Evlenmişler. orada kendini kral Priamos'a tanı­ tır. Girit kralına Poseidon'un bağışladığı boğa ile bir­ leşmesi ve Minotauros'u doğurması hakkında Mlnos. Pasiphae'nin Minos'la evlenmesi. Peleus'la Thetis'in Olympos'ta kutla­ nan düğününde. Ama Akhilleus öldükten hemen sonra da Paris Philoktetes'in bir okuyla kasığından vurulur. Paris altın elmayı Aphrodite'ye verir. Daidalos. bencil. P a t r o k l o s . Hektor ölmeden Akhilleus'a kendisinin de Apollon'un yardımıyla Pa ris'in elinden Öldürüleceği günün uzak olmdıgını bildirmişti. ama mutlulukları uzun sürmemiş (Oinone). Mene laos'la kozunu paylaşmak için teke tek sava­ şa kışkırttığı halde. İda'dan şehre iner. Boyu boslu. Hera. Güneş soylulardan Pasiphae kardeş­ leri ve yeğenleri (Hekate ve Medeia) gibi d o 3a dışı ya da doğa üstü güçlerden faydalanan gizemli bir kişidir. Thebai'ye karşı Yediler se­ ferine katılan önderlerden biri. en yakın arkadaşıdır. Bundan sonrası Helene başlığı altında anlatılmıştır. tembel ve sorumsuz bir insan olarak gösterilir. Pasiphae. Yarışmanın bir pazarlık konusu olduğu ayrıca dikkati çeker: Tanrıçaların üçü de elmaya karşılık Paris'e bir bağışta bulunmaya söz verirler. Bu göreve neden Paris'in seçildiği hiçbir efsane­ de belirtilmez. Hektor'un tam karşıtıdır. Girit kralı Minos'un karısı Pasi phae. ama arkadaşlık­ ları Patroklos'un Akhilleus'la birlikte Peleus'un sarayında büyümüş olmasından ileri ge­ lir. yani topuğuna saplanır. o sırada kendisini kıs­ kanan kardeşleri onu öldürmeye kalkarlar. yakışıklı. üstünde "en güzeline" diye yazılan bu el­ mayı kime vereceğini bilemediği için Zeus'un yargıç olarak Paris'i seçmesi İdalı çobanın hayatını altüst eder. İlyada'da zayıf. Dağda Oinone adlı bir nympha ile sevişmiş. Paris Zeus sunağına sığınır ve kız kardeşi bili­ ci Kassandra onun kim olduğunu anlar.koruyucu anlamına gelen Aleksandros adını takmışlar. Kadın geImeyince ölür Parthenopaios.

O sırada yi­ ğidin yası şöyle dile getirilir ( İ l . ama hiçbir şey tutamadı eliyle. onu sevgisiyle. Ünlü yiğidin yerine kendisi savaşacakIir. Pegasos.): Böyle dedi. bunların yapılması için de savaşa bir süre ara veriUr.Birlikti büyümemlş miydik. toprağın içine. Akhilleus'u kapkara bir yas bulutu kapladı. X V I . 94 vd. X V I I I .ama Patroklos bu nunla yetinmez.) Akhıl leus Hektor'u öldürmekle Patroklos'un öcü nü almış olur. öfkeye kapılmıştım aşık oynarken. Ilyada'da Patroklos her an Akhilleus'un ya­ nındadır. AkhiUeus Patroklos'un anısına yarışmalar düzenler. kirletti güzelim yüzünü.\ ayrılmış altın çanakta korunması gerektiğini bildirir. özene bezene büyütmüş. Thetis. Perseus kestiği zaman kafasını Khrysaor'la Pegasos çıkıverdi kanından.ter. Euryale ue bahtsız Medusa. Perseus ve Bellerophontes efsanele rinde önemli bir rol oynar. ruh kaçmıştı bir duman gibi yerin altına.. Pedasos. AkhiUeus barakasındadır. Gorgoları da doğuran Keto'dur. uzattı dost ellerini. ufaktım.. Böyle dedi. Aklıaların çok kötü duruma düştüğünü gö­ rünce. Akhalar bütün çabalarına karşın Patroklos'un ölüsünü Troy. bölümünde sayısız Troyalı öldürür. Medusa'nm kanından dogma ka natlı at. Akhilleus. O sırada Patroklos'un ölüsünü almak ve onun taşıdığı Akhilleus'un silahlarına sahip çıkmak için korkunç bir boğuşma başlar. İki eliyle aldı ocağın küllerini. öteki elinde altın kılıç tuttuğu için almışlardı Pegasos'la Khrysaor adlarını. At sürücüsü Peleus enine almıştı beni. Hesiodos Pega sos'un doğuşunu şöyle anlatır (Theog. sarılalım birbirimize. Biri Okeanos'un kaynaklarından doğduğu için. bu arada Zeus oğlu Sarpedon'un kaderi de Patroklos'un elinden can vermektir (Sarpedon).ılılara kaptırırlar. Sonra uzandı boylu boyunca tozun. Opotls'ten beni size Menoitios getirmişti. kemiklerinin arkadaşın. hadi yaklaş bana. savaş meydanında ı )lup bitenlerden haberi yoktur. Ksanthos ve Balios gibi. X X I I I . Zeus'un sarayında oturur şimdi şimşekle yıldırım taşıyıp onun adına. Akhilleus.): Phorkys'le birleşen Keto Graialan doğurdu. Adı. . slzin evde. Sthenno. döktü başının üstüne. dayanamaz. 270 vd. küskün arkada­ şının takındığı yakışıksız tavrı örtmeye çalışır. Hephaistos'a yeni silahlar yaptırmak için gitmeşini ister ve dileği yerine gelince savaşa ka­ tılır (Hephalstos. Patroklos onu yola geliı inek için boşuna uğraşır. 153 vd. seyis yapmıştı sana. ögütleriyle destek­ ler. at çeşmesini meydana getirdiği anlatılır (Medusa. 1 vd. Akhilleus'tan silahlarını ı .): Buraya ne geldin. yapmıştım bu deliliği istemeye istemeye. Sarpedon tara f m d a n öldürülür ( İ l . birancık da olsa ağlayalım doya doya. Patroklos son nefesini verirken I lektor'a ölümünün yakın olduğunu bildirir. Pegasos gökte bir burç haline getlrilmiştir. Yiğit öfkeyle savaştan ayrılıp bir daha d ö ­ vüşmek istemeyince. bütün bunları ne söylersin bana? Bilmiş ol. öIdürmüştüm Amphidamas'ın çocuğunu. Apollon Patroklos'un yaptığı bu kıyı­ ma son verir: Patroklos Hektor'la çarşıpır ve öldürülür. Akhilleus bir daha anası Thetis'i çağırır. .. tlyada'nın Patroklos'un yiğitliklerine ayrılm ı ş X V I . elleriyle çekip kopardı. Perseus. bir kaza çıkmıştı elimden. AkhiUeus da dostuna şöyle cevap ve­ rir ( İ l . Bir gün ayağını yere vurarak Helikon dağının eteğinde Hippokrene. Nestor'un oğlu Antilokhos acı haberi Akhilleus'a getirir. kaynak anlamına gelen Yunanca "pege" sözcüğünden türemiş sayılan Pegasos pı­ nar ve çeşme başlarında bulunmaktan hoşla nırmış. Bellerophontes). kirletti saçlarını.). Patroklos'un cenaze töre­ ninden sonradır ki Priamos Akhilleus'tan Hektor'un ölüsünü istemeye gider.. yapacağım her dediğini. Pegasos bırakıp davarlar anası toprağı havalandı gitti ölümsüzlere doğru. iki gözüm. Agamemnon'un gönderdiği elçileri kabul eder. ruhu Akhilleus'a görünüp gömülmek istediğini. ölüsünü de daha önce Troyalı ların elinden kurtarmıştı.. ıslık çala çala. Akhllle us'un ölümsüz atlarından biri..

14. getir aklına babanı. böylece Pelopsogullarının zincirleme suç ve ilenme sürecine karışır (Atreus. başka kaynaklara göre îkson'dan olan oğlu. Ama Peleus'un başına bir bela daha gelir: Kalydon avı sırasında kaynatasını istemeyerek öldürür ve gene yollara düşer. sonra gene yeryüzüne gönde­ rir ve kanatlı atlar armağan ederek Oinoma- . Zeus'la Niobe'den doğmuş olduğu söyle­ nilen Pelasgos da bu soyun atası olarak gös­ terilir (Niobe 2). ama Peleus. 15). belayı savacak kimsesi yoktur yanında. Hippodameia ile evlenir ve Theseus'un en yakın dostu olarak yiğidin bü­ tün serüvenlerine katılır (Hippodameia. Hektor'un ölüsünü ellerinden alabilmek için babasının anısını getirir gözlerinin önüne (İl. Nereus kızı önce Peleus'la evlenmemek için bin bir kılığa girer. Anasının Ege ırmaklarından Ksanthos. onun Yunanistan'a göçmesi uygarlığın Yunan yarımadasına Anadolu'dan geldiğini kanıtlayan bir belirtidir.Peirithoos. Nasıl büyütülüp krallık için kavgaya tutuştukları konusunda efsaneler birbirini tutmaz. 21). llyada'ya göre Dia'nın Zeus'tan olan. büyümüş­ tür. 22). Telamon'un kardeşi ve Akhilleus'un babasıdır (Tab. tanrı Zeus'un t o ­ runu. Aison'un oğlu îason'la da kozunu paylaşamaz ve İason'dan kurtulmak için onu Karadeniz'in Kolkhis ülkesine altın postu almaya gönderir. Düğün ya­ pılır. Akhilleus Troya'dan dönmez. pek uğurlu olmadığı hemen meydana çıkar (Akhilleus. Pelopeia. İason'un babasıj Aison'un üvey kardeşidir (Aison). der. Yunan efsanesinin en ilgi çekici kahra­ manlarından biridir (Tab. Şimdi olmalı o da benim yaşımda. Tantalos'un oğlu. ama Pelias'ın kardeşi Neleus'u tahttan attığı. Pelias. Kral onu suçundan arındırdığı gibi kızı Antigone'yi de ona karı olarak verir. Thyestes'in kızı (Tab. tanrıların hepsi bu korkunç oyu­ nun farkına varırlar. Bu kez folkos'ta kral Akastos'un sarayına gider. oğlum dönecek Troya'dan. Bu korkunç işlemden sonra Pelias'ın oğlu Akastos îason'la Medeia'yı lolkos'tan sürer (Argonaut'lar. Peleus Tesalya'ya Phthia kralı Eurytion'un yanına sı­ ğınır. Efsaneye göre tanrılarla haşır neşir olan Tantalos onları denemek için bir şölende on­ lara kesip doğradığı oğlu Pelops'u yiyecek olarak verir. Akdeniz yöresiyle Yunanistan'da oturan en eski soyun adı Pelasgoi. ya da Paktolos'un kızı olduğu ileri sürülür. Ömrü olaylarla dolu geçmiştir: Telamon'la birlikte üvey kardeşleri Phokos'u öldürdükleri için yurtlarından sürülürler (Aiakos). ünlü Lapith. Akastos). Ölümlü babası Kretheus olduğu için Pelias. X X I V . Pelias. Pelasglardı. Neleus'un ikiz kardeşi (Tab. Lapithlerle Kentaurlar sa­ vaşına katılır. Tryro ile Poseidon'un oğlu. Tyro tanrı­ dan gebe kaldığını saklamış ve-doğurduğu ikizleri dağa bırakmış. Theseus). Tanrı Poseidon P e lops'a gönül verir. Pelasgos. bir süre şarap sunucusu olarak kullanır. Belki çevresinde bugün komşuları üzer onu. 15). varmıştır uğursuz ihtiyarlığın eşiğine. 14. Paris). Karısı ölünce tanrılar onu Thetis'e koca ol­ mak için seçerler. ) . D e m e ter'in yediği omuz yerine de fildişinden bir omuz koyar Pelops'a. Aigisthos). Pclops. onun da göçüp Pylos'a yerleştiği anlatılır (Neleus). Tanrısal Akhilleus. Bilmeden babasıyla yatar ve Aigisthos'u d o ­ ğurur. ama orada da kralın karısıyla başı derde girer (Akastos). Zeus tanrı çocuğun bedenini yeni baştan yaratıp diriltir. 486 v d . lason. arkadaşı olan at adam Kheiron'un yardımıyla onun hakkından gelir. Pelops babası Tantalos gibi Anadolu'da doğmuş. Oysa. Sonradan Atreus'a karı olur. orada ölür. göreceğim onu. Ama duyar hiç olmazsa yaşadığını senin. ihtiyar Priamos da Akhilleus'u yumuşatmak. Peleus. Bir efsaneye göre Peleus'un Akhilleus Troya'dayken öldürdüğü Akastos'un oğulları onu tahtından atıp I s t a n . büyücü prenses Pelias'ın kızlarını babalarını sözde gençleştirmek amacıyla kesip bir kazana at­ maya kandırır.j köy adasına sürerler. Akhilleus Troya sa­ vaşına gittiği zaman Peleus Phthia'daki sara­ yında onu uzun zaman bekler. Aiakos'un oğlu Peleus. yalnız kızını yitirmiş ol­ manın acısıyla dalgın olan Demeter P e lops'un bir omzunu yer. bilindiği gibi. lason Medeia ile birlikte dönünce.

duyurur onlara bunu. Penelope Odysseus kadar kurnaz ve düzen­ bazdır. nesi yoksa hepsini sömürüp tüket­ mektedirler. Bu mutlu çiftin Telemakhos diye bir çocukları olur. ama ne olur. tatil umutlarla onları aldatır. 137 vd. Gündüzlerl ağlaya ağlaya tüketir kendini. Oysa ben. Bilindiği gibi Elis kralı Oinomaos kızı Hippodameia'yı ancak kendisini araba yarışında yenecek ola­ na vermeye ant içmişti. köylerden şehirle­ re kadar her yerin Penates tanrıları olmuştur. kanardı bu sözlere taşkın yürekleri. Roma'da yurdu ve aile ocağını ko­ ruyan tanrıdır. Olympos oyunlarını kurar ve Yunanistan'da bu yoldan büyük bir çığır açar. lalar). otuz yıl sürece başka kocaya varma­ mak için ayak diremesi. Homeros destanlarında adı P e nelopeia diye geçen İkarios'un kızı. Penelope. Akhalı kadınlar ne der sonra bana". komşu ülkelerin ileri gelenleri hep kocasız kalan güzel kadını almak isterler. yıllar yılı gündüz dokuyup gece söktüğü bez de dillere destan olmuştur. K a r ı n büyük bir sabırla bekler seni evindi'. bunun gerçekleşmesi için de babasına çeyiziyle bir­ likte geri verilmesini. gündüzleri dokuduğum koca bezi bir çerağ önünde sökerdim geceleri. bağırdılar. gün gelirde. evinden etmek istemez. Telemakhos da çocuk olduğundan karşı koyamadıkları için talipler saraya yerleşmişler.). kocaman bir tezgâh kurmuştum odamda. daha derin bir çığır açtığını açığa vurmaktadır. kült­ leri kamu alanına yayılmış. XI. ama Telemakhos daha kundakta bebekken babaası Troya savaşına gitmek zorunda kabr. Kandırdım onları işte böyle tam üç yıl. Penelopeia'nın bu kadar yıl sonra bir koca seçmesini ister talipler. Pemphredo. adanın. Üstelik de saray sahipsiz kaldığı. geldiler yakaladılar beni. çaresiz varacağım içinizden birine. bitsin bu dokuma. bir hizmetçi. Phorkys'le Keton'un kızı (Gra- Penates.karşı yarışa girişmeyi buyurur. çağırdılar. onu gerip ok atmayı kim başarırsa ona varacağı karar ını Odysseus'a . Böyle derdim. Mora yarımadasına adının verilmiş olması Ege'den gelme bu göçmenin efsanede gösterilen yerinden de daha büyük bir yer tuttuğunu. Odysseus'a sadık kalması o n u evlilikte vefa ve sevginin simgesi haline sokmuştur. bir geceleler geçirir ki düşman b o ş ı n a 4 Odyssela destanı başladığı sırada İthake sa rayının Penelope'ye taliplerle dolduğunu gö­ rürüz. saygısız bir köpek. Pelops yerli kahramanIardan ne kadar