İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

bugünkü yayılma alanları. Statik. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Dr. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Lâiklik. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Doç. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. ve İnk. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Fikir ve bilgi bakımından. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Genel Problemler.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Vektörel Hesaba Giriş. Eylemsizlik Momentleri. Regresyon analizi. hatch komutları . Giriş (2+1+0) Yrd. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Bilimsellik ve Akılcılık. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. 2 . Kuvâ-yi. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. resmi yazılar). çeşitleri. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Sağlık Hizmetleri. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Türk İnkılâbının nitelikleri. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. Ekonomik Alanda Gelişmeler. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. kökler ve ekler sistemi. Olasılık teorisi. Kablolar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Doç. Programlama dilleri. devirleri. Gerber Kirişler. Dr. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Örnekleme dağılımları. Mühendislikteki Uygulamalar. Doç. Banu YAĞCI Giriş.Üç boyutlu cisimler. Bazı temel kavramların tanımı. Devletçilik. Zarfların ve edatların kullanılışı. Programlamaya giriş. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. hikaye vs. Türkçe’nin şekil yapısı. AIT1001 Atatürk İlk. Dr. Milliyetçilik. İmla noktalama bakımından. Çizim komutları ve uygulaması. örnekler. Virtüel İş Yöntemi. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Dil-kültür münasebeti. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. Block and Xref komutları. dilekçe. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. Mudanya’dan Lozan’a. Yazma çalışmaları. Halkçılık. Haberleşme yazıları (mektup. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Ölçülendirme Komutları. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Mühendislikte istatistiğin önemi.). Sürtünme. İnkılâpçılık. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Dr. Ölçülendirme. Yazı Komutları. Anlatım türleri (makale. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. deneme. Yazı düzeltme komutları. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Ülke Bütünlüğü. Millî Mücadele’de İlk Adım. Millî Bağımsızlık. Çizdirme (Plot) Komutları. uygulama çalışmaları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. ITB1208 Bilgisayar Prog. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Türk dilinin tarihi gelişmesi. tarihçesi ve gelişimi. Temel mantıksal ilişkiler. Ağırlık Merkezleri. Tar. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Atatürk ve Gençlik. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. Kafes Sistemler. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Millîye ve Misak-ı Millî. Millî Birlik ve Beraberlik.

Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Unit 10: The Present Continuous Tense too. Lineer diferansiyel denklemler. Unit 9: Request questions Can.) Days of the week. can’t. Unit 2: Singular. Açısal Momentum.. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. (2+1+0) Yrd.-Tarih ve Saatler. don’t have to obligations and lack of obligation. Newton’un Çekim Kanunu. While sentences in Present Tenses. İş ve Enerji. Kesme Kuvveti. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. ordinal numbers (first. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. Unit 3: Possessive (‘s) .Dr. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Revision test. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. giriş-çıkış deyimleri. kontrol (yönetim) deyimleri. Kütle ve İvme. Unit 4: Telling the time.. Atama deyimleri. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Zamanlar. İmpuls ve Momentum.. Unit 23: Giving directions. Bernoulli diferansiyel denklemi. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Cümle Türleri. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. Plural nouns this. ones as a pronoun Which questions.Pronomen. So do I How often. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Potansiyel Enerji. those . 3 . Legendre lineer diferansiyel denklemi. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd.Prepositions of place at-in-on.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler .YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. How long questions. AdjektivVergleichungssötze. Örnek programlar. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Dr. ordering sentences with firstthen. Doç. Unit 20: Making suggestions Let’s. Unit 18: Composition writing. likes. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Unit 12: Neither do I. second etc. Bağlaçlar ve Kullanımları . İç Kuvvetler. Tip bildiri deyimleri. Non-progressive verbs. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. One.have. Permission. Unit 22: Have to. Değişkenler. uncountable. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Frequency adverbs. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. these. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Unit 5:There is. Uygulamalar. Object pronouns Articles a-an-the. possibility can. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Why don’t we. Edilgen cümleler. Dönme. How much questions. Açıklamalı cümleler. Unit 6: Can. There are. either. Euler diferansiyel denklemi. Unit 11: The Simple Present Tense. a-an-some-any. Possessive pronouns. Subject pronouns. Prog. Gerilme. Tam diferansiyel denklemler. There were. Eksenel Kuvvet. Unit 7: Imperatives. Burulma Momenti. possessive adjectives.Numerale-Datum und Tageszeiten. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Die Zeiten. Diferansiyel denklem sistemleri. İfadeler. Sabitler. Sayılar.How many. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Dr. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. Mekanik Titreşimler (Sönümlü).. Doç. Edat ve Kulanımları. dislikes. mustn’t. Zarflar ve çekimleri. Would like. Zamir. Katı Cisim Kinematiği. When. Clairaut diferansiyel denklemi. Sayısal integrasyon. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. How many.fewlittle-many-much.. There was. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. Obligations must. Adverbs und Konjugationen. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. What. Quantifiers some-any-a lot of. Fonksiyonlar ve altprogramlar.. Unit 8: Nouns countable.. Ötelenme. Where. Unit 19: Question forms. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme.after that-next-finally. Boyutlandırma Problemleri.. prepositions across-along-through-up-down-into. Eğilme Momenti.. Some phrasal verbs. Fiil-Türleri . Boyutlandırma. How old in-from-at prepositions. Passivsötze.Doç. Riccati diferansiyel denklemi. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. mustn’t. Die Pröpositonen. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd.Dir Satzarten. has got. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı.Verb-Verbarten und Konjugationen. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. Mehmet TERZİ Hata analizi. habits. that. Kinetik:Kuvvet. Zarf ve tekil integraller. Dr. months. Şekil Değiştirme. must.

Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. çimento deneyleri). Fourier serileri ve integralleri. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. özgül ağırlık. Su. fiziksel ve mekanik özellikleri. Sertleşmiş betonun özellikleri. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . geçirimlilik. İç yapı özellikleri. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. Doç. Mekanik. ataçmanları . Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. kırılma ve kırılma işi. Düşey açıların ölçülmesi). Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . çeşitleri ve kullanım alanları. Kuvvet Makinaları . Laplace dönüşümleri. Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. Beton türleri. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Doç. tutucu tipleri . İntegral denklemler. Poligon Nivelman Uygulaması. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. aşınma. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. Akışkan özellikleri. Dr. Dönüşüm yöntemleri. gevşeme. Damperli kamyon . Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Yatay ölçü yöntemi. hidrolik kepçeleri. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Enerji Yöntemleri. Grayder. kireç. Hidrolik Sistemler. kazıcıve kazıyıcı . Traktörler. Nivelman Hesapları. Ekskavatör . Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. Başlangıç değer problemi.Uygulama. bulldozer . Kapalı poligon hesabı. Delecler . traktörlü ve traktörsüz. Grafik hesap şekli. emniyet kavramı. kimyasal yapısı. Doç. Frenler . Sıkıştırıcılar. Planimetre ile alan hesabı). Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Koordinatlara göre alan hesapları. Doç. Dozerler.Transmisyon. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı.Tork Konverter . Malzemelerin Termal Özellikleri. Lastik tekerlek . Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. kılcal su emme. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. paletli ve yürüyüş takımı. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Çimento Karıştırıcıları. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. Asfalt hazırlama tesisleri . Dr. Kutupsal koordinat yöntemi). Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Kırılma Teorileri. Mohr Daireleri. Malzemelerin Akustik Özellikleri. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. çarpma mukavemeti. çimentolar (üretimi. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Hatalar-Ölçü birimleri. Elastik Stabilite. Taze beton özellikleri.Hava kompresörleri. Dalga denklemi. Hata sınırları). Dr. Yatay açıların ölçülmesi. Dr. Mobil asfalt finişeri .Kırıcılar. angledozer. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Kesit Taşıma Momentleri. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Nirengi. viskozite. porozite. tiltdozer . Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Loderler. su emme. Kesin Çözüm Yöntemleri. vagonet. Dr. benzin ve dizel motorları . sertlik ve türleri. kampana ve diskli frenler . kompasite.Scraper. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Eğik Eğilme. Dr. Açık poligon hesabı). Takeometrik Alım. Limit Analiz. kimyasal. Beton üretimi. Karışım hesabı. doygunluk. Dikkoordinat yöntemi. Cerler . Agregalar: Özellikler ve deneyler. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. yorulma. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. kinetik ve diğer konularda örnekler. Sınır değer problemi. Basit ölçü aletleri. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Isı iletimi denklemi. Elastik Eğri. Dr. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). sünme. puzolanlar. Dr. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık.Makina Elemanları.

Doç. Dr. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. Zeminlerde plastik denge durumları. Gerber Kirişler. yapılma ve sona erdirme koşulları. Manning-Strickler denklemi. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. uygulamalar. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. Zemin gerilmeleri. Dr. ücretli tatiller. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. işçi. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Pi teoremi. İmpuls-Momentum denklemi. En uygun kesit. hacim hesaplama yöntemleri. Rankine toprak basıncı teorisi. Enkesit değişimleri.Zemini tutan yapılar. türleri. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Çizim hesap yöntemleri. Grafik hesap yöntemleri. Çıkmalı Kirişler. Eksantrik yüklü temeller. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Uygulamalar. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Su yüzeyi Profilleri. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Dr. Oturmalar ve konsalidasyon. Dr. işveren vekili. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Zeminde gerilme dağılışı. Dr. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Ücret kavramı ve çeşitleri. 5 . Ahşap ve çelik elemanların (çekme. Kuvvet Yöntemi. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. Alan-hacim hesapları Uygulaması. Brükner diyagramı. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. Doç. çalışma süreleri. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. alt işveren ve işyeri kavramları. Kompaksiyon. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Konsol Kirişler. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. kaynak) ve tasarim kuralları. hacimler. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. ara dinlenmeler.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. Emel İRTEM Boyut analizi. Dr.Aktif ve pasif toprak basınçları. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Nehir ve sel rejimleri. başınç elemanları. bulon. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. tutkal. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Şev ve şevlerin stabilitesi. kama. Alan hesapları. Kıvam limitleri.Dr. Hidrolik sıçrama. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. haftalık çalışma. vida) ve tasarım kurralları. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. Zemin sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. iş sözleşmesi kavramı. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Arazi uygulamaları. bulon. Kitleler diyagramı. Çok hazneli boru şebekeleri. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Dr. Uygulamalar. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Doç. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Kazık temeller. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Zeminlerin kayma direnci. eğilme (basit ve eğik) elemanları.Toprak işleri ve uygulamaları. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. Doç. Kollektif iş hukuku. iş hukuku.yöntemleri. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. fazla çalışma. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. işveren.

Akarsularda katı madde hareketi.. Moment katsayıları yöntemi. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Haznelerin sınıflandırılması.Doç. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. Sabit bağlamalar. Su alma yapıları. kiriş kesit hesapları. hidrolik hesabı . Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini.Talep Piyasası.Dr. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Dr. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. Kirişsiz döşemeler.Arz Piyasası.Maliyet Kavramı. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. merdiven detayı. Şerif SAYLAN-Yrd. Suların iletilmesi (İletim hatları).İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. hazne kotunun tayini . Taşkın kontrolü. menba sularının derlenmesi . Mehmet TERZİ Beton. Dr. Doç. Dr. temel planı.Doç. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. Bağlamalar. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. tekil temel. Dr. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Doç. teşkili ve hesapları . Doç. yapı güvenliği ve mukavemeti. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. Deprem hesapları.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. iletim hatlarının sınıflandırılması. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. bağ kirişleri. burulmaya göre analiz ve tasarımı. Plak Teorisi. Doç. TS 500’e göre güvenlik koşulları. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. Dr. Dr. Şartname ve tasarım kodları. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. kuyu hidrolik hesapları . para çeşitleri.Dr. Akarsu morfolojisi. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. dişli döşemeler. Mehmet TERZİ-Yrd. ayrık ve birleşik sistemler. yolların kapasitesi.Paranın fonksiyonları ve tanımları. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. karayolu trafiğinin genel özellikleri.Dr.para politikaları. betonarmenin tanımı. Nüfus tahmin metotları . kiriş detayları. Su ihtiyaçlarının tesbiti . Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. geçki etüdü ve plan. Doç.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. İçme suyu şebekeleri. bir yönde ve iki yönde sürekli temel.Tam Rekabet Piyasası. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi.. Doç. Barajlar. Şerif SAYLAN-Yrd. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Plak (radye) temel. Su kaynakları. merdiven hesabı. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. Dr. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. yol geometrik standartlarının seçimi. tipleri. hazne hacimleri. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli.Dr.Doç. Temellerde konstrüktif kurallar. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. Akma çizgisi teorisi. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. Kuyulardan su temini. kısa kolonlar. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. taşıt hareketleri. faydalı yükler. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Baraj hazneleri. Dr. Şerif SAYLAN – Yrd. Dr. Firma Dengesi. Tüketici ve Üretici Rantı. Arın YILMAZYrd. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler.Hasan ELÇİ-Yrd. Çizimler: kat kalıp planları. kolon kesit hesapları. yükler. yangın suyu hacimleri. iki doğrultuda çalışan döşemeler. hazne boyutları.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları.Tekel.Esneklik. temel hesapları. Nuray GEDİK Giriş. 6 . Doç. elastik zemine oturan kiriş modeli. kolon aplikasyon planı.DoçDr. Hareketli bağlamalar. Dr.Gelir dağılımı politikaları.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri.

IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. Model Teorik Yöntemler. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Kolon-kolon birleşimleri. Dr. Heyelanlar. Trafik kontrol araçları Hacim hız. kiriş-kiriş birleşimleri. çevre geotekniği. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. proje trafiği (30. Dr. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. şişen zemin. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Gerilme Analiz Yöntemleri. yıllık ortalama haftalık trafik. 7 . Deprem Dalgaları. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Doç. Şev Kayma Tipleri. Trafik akım parametreleri. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. Doç. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. Geotekstiller. Kısa konsol birleşimleri. Trafik akım modelleri. saatlik trafik). Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. planlama.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Kazıklı temeller. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Episantr. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Zeminlerin stabilizasyonu. tahmin ve modelleme. Ulaşım planlama işlemi. model kalibrasyonları. Erdal İRTEM .seyahat süresi. kolon-kiriş birleşimleri. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Doç. gecikme. Deprem bölgesi. Kavşak düzenlemesi. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Limit Denge Yöntemleri. E. Altyapının teknik planlama kriterleri. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Şev Güvenlik Katsayısı. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. karar verme. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Betonarme Binalar. Dr. Kentdışı yolların. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Dr. kolon-temel birleşimleri. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Temellerin oturmaları. Kiriş-Aşık Birleşimleri. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Tasarım Felsefesi. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Dr. donatılı zemin. Yıllık ortalama günlük trafik. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri.Yrd. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. çöken zemin. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. Dr. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Dr. Hacim. Hiposantr. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Teknik altyapı tesisleri. Ayak ve keson temeller. Çökmenin Nedenleri. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. ankrajlar. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Doç. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Dr.

Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. beklenen yağış debisi. Dayanma (istinat) duvarları. Belçika Yöntemi. Deprem Yükleri İçin Hesap. Altyapıyı koruma tesisleri. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Varyasyonel metotlar. Kıvrımların etkisi. Güvenlik Kavramı. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. kafa hendeği. köprü. Kalkan Yöntemi. Dr. Mononobe Okabe yöntemi. Tünel açma yöntemleri. menfezler ve tasarım özellikleri. Limit Durumlar. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Fayların etkisi. Kaya patlamaları. Tabakaların etkisi. kagir istinad duvarı. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. Plastik Taşıma Momenti. E. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Hesap Kontrol Teknikleri. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). S. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. viyadük. paranejler. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Tünellerde havalandırma. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). kar tüneli. Sacit Oğuz Yöntemi. Dr. kagir malzemesi. özellikleri. Dr. Montaj Durumu. Teoremler. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. Uygulamalar. Rankine teorisi. Uygulamalar. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. Temeller. Genel ulaşım yapıları. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Culmann yöntemi. Mekanizmalar. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Dr. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Cuolomb kama teorisi. Prefabrikasyonun Tanımı. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. Dr. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. Mesnetlenme Durumları. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Altyapının görevleri ve özellikleri. Kazı kaplamaları (iksalar). dalga enerjisi. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. mahmuzlar ve jetler. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar.Dr. tünel türleri. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Ana İlkeler. Doç. Palplanş perdeleri. kavalye ve çimleme. Konstrüktif Esaslar. Virtüel İş Yöntemi. Doğrusal Programlama. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Menfez. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Yeni Avusturya yöntemi. Dr. Birleşim Bölgeleri.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. Doç. Koruyucu kıyı yapıları. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. şütler. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. Dr. dizayn ve inşaat esasları. sifonlar. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. kar ve çığlara karşı korunma. dizayn esasları. Elastik ve Plastik Analiz. Hesap Teknikleri.

Betonarme kesitlerin analizi. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması.Dr. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd.Dr.Doç. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi. Deprem talebi (deplasman.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. priz süresi. betonu oluşturan malzemeler. deprem tehlike seviyeleri.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi.Doç.Doç. performans hedefleri. Oyulma. kesit ve eleman hasar tanımları.Su altı betonu dökümü. Nuray GEDİK Giriş. sertleşmiş betonun dayanıklılığı. Katı madde miktarının ölçümü. kiriş. Katı madde ve akım. Deprem performansı kavramı. Katı madde taşınım formülleri.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. 9 . lifli betonlar. bina performans düzeyleri.Yol Yüzey Özellikleri.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi. deniz suyunun etkisi.Beton yol Özellikleri. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. betonun bakımı.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Dr. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. genel onarım prensipleri.Doç.Püskürtme beton. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd. sülfat etkisi.Doç. Moment.Ağır betonlar. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). segregasyon.Kalite Kontrol Deneyleri. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. taze beton deneyleri. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. kolon.Tasarım ve Projelendirme. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd.Beton Yol Yapımı.Dr.Ara Sınav. döşeme.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma. Yapısal hasarın tayini.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. perde ve temel hasarı.Yeni Yol Yapım Teknolojiler. Mehmet TERZİ Giriş. karbonatlaşma. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi.Beton Yol Elemanları.Hava katkılı betonlar.Beton Yol Malzemeleri.Yüksek dayanımlı betonlar.Kendiliğinden yerleşen beton.Dr.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış. işlenebilme ve kıvam. sıcak hava koşullarında beton yapımı. taze betonun üretimi.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Bakım ve Onarım. deprem hasar türleri. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Tasarım ve Projelendirme. taşınması.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Yapıların analizinde genel uygulamalar.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları.Doç.Hafif betonlar. Taban şekillerini oluşumu.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri.Polimer içeren betonlar. terleme.Vakum betonu. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. Katı madde özellikleri. soğuk hava koşullarında beton yapımı. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. kiriş-kolon birleşim bölgesi.Yeni gelişen beton malzemeleri. asit etkisi. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd.Doç. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş.Dr. duvar.Dr.

Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri.Biro Metodu). Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Döşeme sistemlerinin seçimi. Dolu Gövdeli Sistemler. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. Enleme Kirişi Hesabı.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar.Doç. akiferler. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri).Doç. Ana Kirişler. korozyon hasarı ve onarım. Travers Hesabı. Boylama Hesabı. Perde sistemler. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Kentiçi ulaştırma sistemleri. Kenar ve Orta Ayaklar. Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Hidrolojik çevrim. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Betonarme Köprüler. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri).Dr. Yüzeysel akış.Dr. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. yeraltı suyu hidroliği. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Enleme Hesabı. Dr. Buruşma Hesabı. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. Dr. Betonarme yüksek yapılarda sünme. Kat planı üzerine. Tasarım Aşamaları. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Dr. Yeraltı suyu. onarım ve güçlendirme malzemeleri.perde çerçeve sistemler). Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. özellikleri ve performansları. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. Güçlendirme 10 .Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Yağışın ölçülmesi. Kolonlar. ölçümlerin analizi. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. Yapı sisteminin seçimi. Sızma. Birim hidrograf teorisi. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. epoksi reçinesi. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı.Doç. Döşeme Hesapları. Hidrograf analizi. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi).Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler.Dr. önemi ve metotları. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Dr. Kalite kontrol deneyleri.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. püskürtme beton. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Darcy kanunu. Aktarma kirişleri.Dr. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Yapı sisteminin seçimi. Kuyu hidroliği. genel güçlendirme prensipleri. Perde. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı.

mineral katkılar. yüksek fırın curufları.Dever tasarımı. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 . güzergah planı.Sanat yapılarının projelendirilmesi.Dr. pozolanlar. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri.Dr. sıfır poligonu çalışması. beton özellikleri ve katkı kullanımı.Hacimler tablosu.Dr.Enkesit alan hesapları. tasarım yer hareketi kavramı.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar.Enkesit alan hesapları. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. yapay pozolanlar.Brückner diyagramı. Cebrik yöntem uygulaması. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Kolonların ek detayının tasarımı.elemanlarının tasarımı. zemin davranış analizleri. Rüzgar yüklerinin hesabı.Boykesit çizimi. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. katkı çeşitleri.Drenaj projelendirilmesi. süper akışkanlaştırıcılar. bu parametreleri tahmin yöntemleri.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. Milimetrik kağıt yöntemi. Kolonların tasarımı. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Doç. beton katkılarının faydaları. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması.Geçki ekseni hazırlanması. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı. perde ve temellerin güçlendirilmesi. hava sürükleyici katkılar. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri.Sıfır poligonu çizimi.Enkesit çizimleri. doğal pozolanlar. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri.Cross yöntemi uygulaması. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi. uçucu küller. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri. Aşıkların analiz ve tasarımı. Arın YILMAZ Giriş.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. Merkezi çelik çaprazların tasarımı. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof. betonarme uygulama örnekleri. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi. Stabilite elemanlarının tasarımı. Planimetre yöntemi uygulaması. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. kolon mantolaması. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı.Doç. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. su azaltıcı katkılar. silis dumanları. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. özel katkılar.Doç. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri. Proje Çizimlerinin hazırlanması. priz kontrol katkıları.Düşey kurp hesabı.Dr.Karayolu projesi uygulama adımları. Dr. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı.Brückhner diyagramı.Boykesit çizimi. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. katkıların beton özelliklerine etkileri.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları.Dr. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. Toprak dağıtım tablosu.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü.Doç. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. taşıyıcı sistem iyileştirmesi. tras.

Çelik Kuleler.Betonarme Silolar.Dr.Aplikasyon. zemin profillerinin çıkartılması.Tanım .Kenar Ayaklar. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı. oturma analizleri.İstinat Duvarları.(Proje Paftası.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd.(Proje Paftası). Yaklaşım Dolguları. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof. Gabari ve Hat Sayısı. zeminde gerilme yayılışı.Dr.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.Çelik Silolar.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı.Diğer Köprü Elemanları.Bacalar.Arıtma Tesisleri. Servis Yolları. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler. bilgisayar programları ile analiz.Dairesel Sıvı Depoları.Köprü Yükleri.Betonarme Dikdörtgen Depolar. Sandık Kiriş Analojisi.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri).Orta Ayaklar.Tabliye.Betonarme Kuleler. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü. kazık ve kazık gruplarının analizi.Dr. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri. yüzeysel temellerin analizi. geoteknik parametrelerin tayini.Proje Uygulamaları.Köprü Tipleri.Alt.Ana Kirişler.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 .Doç. Sınıflandırma ve Güzergah. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful