İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. Doç. Türk dilinin tarihi gelişmesi. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Tar. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Lâiklik. Programlama dilleri. Vektörel Hesaba Giriş. Yazı Komutları. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Eylemsizlik Momentleri. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. hatch komutları . uygulama çalışmaları.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. devirleri. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Sürtünme. ITB1208 Bilgisayar Prog. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Bazı temel kavramların tanımı. Zarfların ve edatların kullanılışı. Virtüel İş Yöntemi. Banu YAĞCI Giriş. Statik. Yazı düzeltme komutları. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Haberleşme yazıları (mektup. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Mudanya’dan Lozan’a. Gerber Kirişler. Milliyetçilik. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. Sağlık Hizmetleri. Genel Problemler. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Regresyon analizi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Millî Bağımsızlık. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Giriş (2+1+0) Yrd. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. tarihçesi ve gelişimi. Olasılık teorisi. 2 . IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. Halkçılık. Programlamaya giriş.). Çizdirme (Plot) Komutları. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Ağırlık Merkezleri. Dr. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Türk İnkılâbının nitelikleri. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. hikaye vs. İnkılâpçılık. çeşitleri. Dr. Bilimsellik ve Akılcılık. Dr. örnekler. Atatürk ve Gençlik. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. Çizim komutları ve uygulaması. resmi yazılar). Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Kuvâ-yi. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Fikir ve bilgi bakımından. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Mühendislikteki Uygulamalar. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. AIT1001 Atatürk İlk. Örnekleme dağılımları. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Doç. Ölçülendirme Komutları. Millî Birlik ve Beraberlik. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. İmla noktalama bakımından. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Millî Mücadele’de İlk Adım. Ölçülendirme. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. Devletçilik. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Block and Xref komutları. Dil-kültür münasebeti. Türkçe’nin şekil yapısı. Anlatım türleri (makale. Mühendislikte istatistiğin önemi. Doç. dilekçe. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Kelimelerin kullanılışı bakımından. ve İnk. deneme. bugünkü yayılma alanları. Dr. Yazma çalışmaları. kökler ve ekler sistemi. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri.Üç boyutlu cisimler. Temel mantıksal ilişkiler. Millîye ve Misak-ı Millî. Kablolar. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Kafes Sistemler. Ülke Bütünlüğü.

Mehmet TERZİ Hata analizi. can’t (ability) Linking words and-but-so-because..Doç. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Unit 4: Telling the time. Edat ve Kulanımları. Doç. While sentences in Present Tenses. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Edilgen cümleler. Lineer diferansiyel denklemler. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Prog. Zamanlar. Some phrasal verbs. How much questions. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. When. Object pronouns Articles a-an-the. ordering sentences with firstthen. Unit 9: Request questions Can. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. Newton’un Çekim Kanunu. How old in-from-at prepositions. those . dislikes. Dr. uncountable. Unit 10: The Present Continuous Tense too.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. Unit 6: Can. Unit 8: Nouns countable. Adverbs und Konjugationen.. 3 . Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. likes.. possibility can. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. So do I How often. Kesit Etkileri ve Diyagramlar.. Possessive pronouns. Ötelenme. Değişkenler. İç Kuvvetler. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Die Zeiten. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Obligations must. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. There were.. must. Bernoulli diferansiyel denklemi.Dir Satzarten. Gerilme. Unit 18: Composition writing. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Burulma Momenti.-Tarih ve Saatler. Unit 23: Giving directions. Kesme Kuvveti.. What. How many. Eğilme Momenti.Verb-Verbarten und Konjugationen. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı.) Days of the week. Diferansiyel denklem sistemleri. Zamir. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Euler diferansiyel denklemi. Sabitler. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). habits. Permission. Unit 20: Making suggestions Let’s. Fonksiyonlar ve altprogramlar. Sayısal integrasyon. Unit 19: Question forms. Boyutlandırma Problemleri. Where. Fiil-Türleri . Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. prepositions across-along-through-up-down-into. Açısal Momentum. Why don’t we. months.have. Unit 12: Neither do I. Atama deyimleri.Numerale-Datum und Tageszeiten. (2+1+0) Yrd. Unit 22: Have to. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Tam diferansiyel denklemler. Cümle Türleri. İfadeler. Clairaut diferansiyel denklemi. Uygulamalar. can’t.Prepositions of place at-in-on. Potansiyel Enerji. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. a-an-some-any. Unit 2: Singular. Dr. giriş-çıkış deyimleri. Plural nouns this. possessive adjectives.How many. mustn’t. İş ve Enerji. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi.. One. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Non-progressive verbs. Unit 3: Possessive (‘s) .fewlittle-many-much. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. Tip bildiri deyimleri. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. There are. Kinetik:Kuvvet. has got. Zarf ve tekil integraller. Would like. Bağlaçlar ve Kullanımları .. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Revision test. Doç. Frequency adverbs.Dr. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Passivsötze.. Açıklamalı cümleler. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Quantifiers some-any-a lot of. İmpuls ve Momentum. Subject pronouns. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. Eksenel Kuvvet. second etc. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Sayılar. Riccati diferansiyel denklemi. Die Pröpositonen. Dönme. kontrol (yönetim) deyimleri. Boyutlandırma. Unit 7: Imperatives. Zarflar ve çekimleri.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. Unit 11: The Simple Present Tense. that. mustn’t. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. ordinal numbers (first. Dr. Kütle ve İvme. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. Örnek programlar. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. Unit 5:There is. Katı Cisim Kinematiği. How long questions. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Şekil Değiştirme. There was. ones as a pronoun Which questions.Pronomen. these.after that-next-finally. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. either. AdjektivVergleichungssötze. don’t have to obligations and lack of obligation.

bulldozer . Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. vagonet. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. kampana ve diskli frenler . Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. Dalga denklemi. sertlik ve türleri.Makina Elemanları. Isı iletimi denklemi. Hatalar-Ölçü birimleri. Kuvvet Makinaları . Dr. İç yapı özellikleri. Takeometrik Alım. Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. Basit ölçü aletleri. Dr. çimento deneyleri). Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. Çimento Karıştırıcıları. Kutupsal koordinat yöntemi). kireç. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. kompasite. kılcal su emme. Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . Akışkan özellikleri. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. emniyet kavramı. Asfalt hazırlama tesisleri . Agregalar: Özellikler ve deneyler. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme.Tork Konverter . sünme. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. kırılma ve kırılma işi. Limit Analiz. Cerler . Eğik Eğilme. Sertleşmiş betonun özellikleri. Malzemelerin Termal Özellikleri. puzolanlar.Uygulama. Hata sınırları). Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Kesit Taşıma Momentleri. Kırılma Teorileri. Malzemelerin Akustik Özellikleri. Frenler . Grafik hesap şekli. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Doç. Fourier serileri ve integralleri. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Grayder. Poligon Nivelman Uygulaması. Laplace dönüşümleri. paletli ve yürüyüş takımı. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Dr. Hidrolik Sistemler. Doç. su emme. Dr. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Dr. geçirimlilik. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. angledozer. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. hidrolik kepçeleri. Traktörler. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı.Transmisyon. kimyasal yapısı.Scraper. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). kinetik ve diğer konularda örnekler. Mekanik. Açık poligon hesabı). Dozerler. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. kimyasal. Kapalı poligon hesabı. Taze beton özellikleri. Yatay ölçü yöntemi. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Başlangıç değer problemi. fiziksel ve mekanik özellikleri. Enerji Yöntemleri. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. tiltdozer . Beton türleri. İntegral denklemler. Nirengi. Dr. viskozite. Düşey açıların ölçülmesi). Sınır değer problemi. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Doç. Nivelman Hesapları. Doç. Kesin Çözüm Yöntemleri. benzin ve dizel motorları . Dikkoordinat yöntemi. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. çimentolar (üretimi. Su. Elastik Eğri. Mobil asfalt finişeri . Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı.Kırıcılar. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. Ekskavatör . tutucu tipleri . Sıkıştırıcılar. gevşeme. çarpma mukavemeti. Karışım hesabı. özgül ağırlık. Loderler. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . Lastik tekerlek . kazıcıve kazıyıcı . Dönüşüm yöntemleri. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler.Hava kompresörleri. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. çeşitleri ve kullanım alanları. Damperli kamyon . Mohr Daireleri. yorulma. doygunluk. Delecler . aşınma. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. Dr. Yatay açıların ölçülmesi. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. ataçmanları . Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Beton üretimi. Dr. Planimetre ile alan hesabı). porozite. Koordinatlara göre alan hesapları. traktörlü ve traktörsüz. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Elastik Stabilite.

Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. işveren. hacimler. Enkesit değişimleri. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. bulon. Kitleler diyagramı. vida) ve tasarım kurralları. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. Rankine toprak basıncı teorisi. Pi teoremi. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. başınç elemanları. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Dr. bulon. çalışma süreleri. işçi. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. tutkal. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. alt işveren ve işyeri kavramları. hacim hesaplama yöntemleri. Emel İRTEM Boyut analizi. 5 .Aktif ve pasif toprak basınçları. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. kama. kaynak) ve tasarim kuralları. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. haftalık çalışma. Dr. Doç. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Eksantrik yüklü temeller. ücretli tatiller. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. Zeminlerin kayma direnci. ara dinlenmeler. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. Alan hesapları. Çıkmalı Kirişler. Oturmalar ve konsalidasyon. En uygun kesit. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. Uygulamalar. Gerber Kirişler. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd.Toprak işleri ve uygulamaları. Doç.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. Dr. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. Kuvvet Yöntemi. iş hukuku. Doç. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Zeminde gerilme dağılışı. Manning-Strickler denklemi. Zeminlerde plastik denge durumları.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. Çizim hesap yöntemleri. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Kazık temeller. Hidrolik sıçrama. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. Çok hazneli boru şebekeleri. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Dr.yöntemleri. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. uygulamalar. Kompaksiyon. Zemin sınıflandırma sistemleri. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Grafik hesap yöntemleri. Uygulamalar. Alan-hacim hesapları Uygulaması. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. Kollektif iş hukuku. Doç. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. Konsol Kirişler. Brükner diyagramı. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Arazi uygulamaları. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). fazla çalışma.Zemini tutan yapılar. iş sözleşmesi kavramı. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Zemin gerilmeleri. yapılma ve sona erdirme koşulları. eğilme (basit ve eğik) elemanları. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Dr. türleri. Nehir ve sel rejimleri. işveren vekili. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Ücret kavramı ve çeşitleri. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Şev ve şevlerin stabilitesi. Dr. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. İmpuls-Momentum denklemi. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. Dr. Su yüzeyi Profilleri. Kıvam limitleri.Dr.

Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. Çizimler: kat kalıp planları. iletim hatlarının sınıflandırılması. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. karayolu trafiğinin genel özellikleri.Dr.Tekel. bağ kirişleri. Baraj hazneleri. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. Şerif SAYLAN-Yrd. Dr. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları.Doç. kısa kolonlar. bir yönde ve iki yönde sürekli temel.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. Suların iletilmesi (İletim hatları). Nuray GEDİK Giriş. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Doç. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Mehmet TERZİ-Yrd.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. İçme suyu şebekeleri..DoçDr. Temellerde konstrüktif kurallar. Dr. iki doğrultuda çalışan döşemeler. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. elastik zemine oturan kiriş modeli. yükler. Dr. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. hidrolik hesabı . Doç. Şerif SAYLAN-Yrd. Kirişsiz döşemeler. Sabit bağlamalar. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. TS 500’e göre güvenlik koşulları. betonarmenin tanımı. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. Nüfus tahmin metotları .Dr. Şartname ve tasarım kodları. Şerif SAYLAN – Yrd. 6 .Gelir dağılımı politikaları. Dr. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Dr. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Dr. Su kaynakları. yapı güvenliği ve mukavemeti. tipleri. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd.Esneklik. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. hazne boyutları.Maliyet Kavramı. Deprem hesapları.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. Doç.Hasan ELÇİ-Yrd. Plak Teorisi.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. merdiven hesabı.para politikaları. Akarsularda katı madde hareketi.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. Dr. faydalı yükler. Firma Dengesi. Dr. Arın YILMAZYrd. hazne hacimleri.Doç. kolon aplikasyon planı.. yangın suyu hacimleri. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları.Doç. Doç. Kuyulardan su temini. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. Akma çizgisi teorisi. temel hesapları. Akarsu morfolojisi. dişli döşemeler. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.Dr. Moment katsayıları yöntemi. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. kiriş kesit hesapları. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri.Paranın fonksiyonları ve tanımları. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. Bağlamalar. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. Doç. Haznelerin sınıflandırılması. yol geometrik standartlarının seçimi. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. Su ihtiyaçlarının tesbiti . Plak (radye) temel. Tüketici ve Üretici Rantı. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. Dr. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. temel planı. teşkili ve hesapları . Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler.Dr. menba sularının derlenmesi . Barajlar. hazne kotunun tayini . Doç. Taşkın kontrolü. ayrık ve birleşik sistemler. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. yolların kapasitesi. para çeşitleri. kiriş detayları. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. tekil temel. kuyu hidrolik hesapları . IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. burulmaya göre analiz ve tasarımı.Talep Piyasası.Arz Piyasası.Tam Rekabet Piyasası. Doç. geçki etüdü ve plan. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Dr. kolon kesit hesapları. merdiven detayı. taşıt hareketleri. Mehmet TERZİ Beton. Su alma yapıları. Hareketli bağlamalar.

Yrd. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. planlama. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Dr. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. şişen zemin. Dr. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Trafik akım modelleri. Deprem Dalgaları. Dr. donatılı zemin. Doç.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Dr. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Deprem bölgesi. Hacim. Kentdışı yolların. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Teknik altyapı tesisleri. 7 . Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. kiriş-kiriş birleşimleri. Kiriş-Aşık Birleşimleri. Doç. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. karar verme. gecikme. Dr. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Ulaşım planlama işlemi. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. ankrajlar. çevre geotekniği.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Zeminlerin stabilizasyonu. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. Şev Kayma Tipleri. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. Trafik akım parametreleri. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Kazıklı temeller. kolon-temel birleşimleri. Altyapının teknik planlama kriterleri. model kalibrasyonları. Dr. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. saatlik trafik). tahmin ve modelleme. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Şev Güvenlik Katsayısı. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Tasarım Felsefesi. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. proje trafiği (30. Ayak ve keson temeller. E. Model Teorik Yöntemler. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. yıllık ortalama haftalık trafik. Betonarme Binalar.seyahat süresi. Dr. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Çökmenin Nedenleri. çöken zemin. Hiposantr. Dr. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Geotekstiller. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Gerilme Analiz Yöntemleri. Erdal İRTEM . Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. Episantr. Kolon-kolon birleşimleri. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Yıllık ortalama günlük trafik. Doç. Temellerin oturmaları. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Heyelanlar. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Limit Denge Yöntemleri. Doç. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. kolon-kiriş birleşimleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Kavşak düzenlemesi. Kısa konsol birleşimleri. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi.

Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. Deprem Yükleri İçin Hesap. Culmann yöntemi. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. Doğrusal Programlama. kagir istinad duvarı. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Mekanizmalar. E. Kazı kaplamaları (iksalar). Koruyucu kıyı yapıları.Dr. dizayn ve inşaat esasları. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. menfezler ve tasarım özellikleri. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. Altyapının görevleri ve özellikleri. Dr. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. kar tüneli. Kıvrımların etkisi. Rankine teorisi. Yeni Avusturya yöntemi. Hesap Teknikleri. şütler. dalga enerjisi. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Fayların etkisi. dizayn esasları. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Dr. Menfez. Mononobe Okabe yöntemi. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Varyasyonel metotlar. beklenen yağış debisi. Virtüel İş Yöntemi. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Montaj Durumu. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. Sacit Oğuz Yöntemi. S. Ana İlkeler. Tünellerde havalandırma.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Dr. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Plastik Taşıma Momenti. Dr. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. Uygulamalar. Kaya patlamaları. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Genel ulaşım yapıları. kagir malzemesi. Belçika Yöntemi. Doç. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Temeller. Teoremler. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Kalkan Yöntemi. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Dr. mahmuzlar ve jetler. Birleşim Bölgeleri. Tabakaların etkisi. Uygulamalar. Güvenlik Kavramı. Mesnetlenme Durumları. Limit Durumlar. Dr.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). kafa hendeği. kavalye ve çimleme. Hesap Kontrol Teknikleri. viyadük. Prefabrikasyonun Tanımı. Elastik ve Plastik Analiz. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. tünel türleri. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. paranejler. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Konstrüktif Esaslar. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. kar ve çığlara karşı korunma. Doç. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. sifonlar. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Palplanş perdeleri. Dr. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Altyapıyı koruma tesisleri.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. Cuolomb kama teorisi. köprü. Tünel açma yöntemleri. Dayanma (istinat) duvarları. özellikleri.

betonun bakımı. sıcak hava koşullarında beton yapımı. asit etkisi.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi. deprem tehlike seviyeleri.Hava katkılı betonlar.Beton Yol Yapımı.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı). Nuray GEDİK Giriş. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd.Yeni Yol Yapım Teknolojiler. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler.Dr. Mehmet TERZİ Giriş. perde ve temel hasarı. kolon. terleme. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı).Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Vakum betonu.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma.Püskürtme beton.Yol Yüzey Özellikleri.Doç.Dr. kiriş. taşınması. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd.Kendiliğinden yerleşen beton. Katı madde özellikleri.Yüksek dayanımlı betonlar. taze betonun üretimi.Beton yol Özellikleri. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması.Doç.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri.Kalite Kontrol Deneyleri.Tasarım ve Projelendirme.Dr. Betonarme kesitlerin analizi.Dr. sertleşmiş betonun dayanıklılığı. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. deniz suyunun etkisi.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Bakım ve Onarım. bina performans düzeyleri. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması.Doç. işlenebilme ve kıvam.Tasarım ve Projelendirme. kesit ve eleman hasar tanımları. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi. döşeme. genel onarım prensipleri.Polimer içeren betonlar. taze beton deneyleri. lifli betonlar. deprem hasar türleri. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. priz süresi.Dr. Deprem performansı kavramı.Yapıların analizinde genel uygulamalar. 9 . Deprem talebi (deplasman. segregasyon. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı.Hafif betonlar.Su altı betonu dökümü.Ara Sınav. Katı madde ve akım. duvar. performans hedefleri.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri.Beton Yol Malzemeleri.Doç. Taban şekillerini oluşumu. Moment. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi.Dr. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd.Doç. Oyulma. karbonatlaşma. soğuk hava koşullarında beton yapımı. betonu oluşturan malzemeler. kiriş-kolon birleşim bölgesi.Beton Yol Elemanları.Ağır betonlar. Katı madde miktarının ölçümü. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi.Doç. Katı madde taşınım formülleri.Yeni gelişen beton malzemeleri. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. sülfat etkisi.Doç.Dr.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi. Yapısal hasarın tayini.

Doç. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler. Hidrolojik çevrim. Enleme Hesabı. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Betonarme yüksek yapılarda sünme. Enleme Kirişi Hesabı. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof.Doç. Tasarım Aşamaları.Dr. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı. Aktarma kirişleri. Döşeme sistemlerinin seçimi. Yüzeysel akış. ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. Dolu Gövdeli Sistemler. akiferler. Kolonlar.Dr. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri). Dr. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Buruşma Hesabı. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Yapı sisteminin seçimi.Biro Metodu). Yapının bütünü ve deprem üzerine.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları. genel güçlendirme prensipleri. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. özellikleri ve performansları. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. Kat planı üzerine. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Darcy kanunu. Dr.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması. Güçlendirme 10 . PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . epoksi reçinesi. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Dr. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Yeraltı suyu.perde çerçeve sistemler). Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı.Doç. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Perde sistemler. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler.Dr. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. onarım ve güçlendirme malzemeleri. Betonarme Köprüler. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Döşeme Hesapları. ölçümlerin analizi. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Sızma. Perde. Yağışın ölçülmesi. Birim hidrograf teorisi. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Kuyu hidroliği. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. Travers Hesabı. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. püskürtme beton. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Kentiçi ulaştırma sistemleri. yeraltı suyu hidroliği.Dr. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. Ana Kirişler. Hidrograf analizi. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Boylama Hesabı. Kenar ve Orta Ayaklar. önemi ve metotları.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. Dr. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. korozyon hasarı ve onarım. Yapı sisteminin seçimi. Kalite kontrol deneyleri.

perde ve temellerin güçlendirilmesi. Kolonların ek detayının tasarımı. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. güzergah planı.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof.Karayolu projesi uygulama adımları.Hacimler tablosu.Drenaj projelendirilmesi. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. Dr.Dr. beton katkılarının faydaları. silis dumanları. Planimetre yöntemi uygulaması.Brückner diyagramı. yüksek fırın curufları.Boykesit çizimi. su azaltıcı katkılar. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri.Doç.Dr. Stabilite elemanlarının tasarımı.Dr.Enkesit çizimleri.Doç. Arın YILMAZ Giriş. katkıların beton özelliklerine etkileri. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd. beton özellikleri ve katkı kullanımı. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. Cebrik yöntem uygulaması. zemin davranış analizleri. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi.Doç. pozolanlar.Sıfır poligonu çizimi.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi. süper akışkanlaştırıcılar.Brückhner diyagramı. doğal pozolanlar. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. mineral katkılar.Enkesit alan hesapları. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar.Sanat yapılarının projelendirilmesi. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı. Rüzgar yüklerinin hesabı.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. sıfır poligonu çalışması. uçucu küller. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. Milimetrik kağıt yöntemi.Dr. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. kolon mantolaması. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji.elemanlarının tasarımı.Dever tasarımı.Geçki ekseni hazırlanması. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı.Doç. betonarme uygulama örnekleri. Merkezi çelik çaprazların tasarımı.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları. tasarım yer hareketi kavramı.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. priz kontrol katkıları. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof. özel katkılar. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler.Dr.Enkesit alan hesapları. bu parametreleri tahmin yöntemleri. hava sürükleyici katkılar. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Aşıkların analiz ve tasarımı. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd.Cross yöntemi uygulaması.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. Kolonların tasarımı. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. Toprak dağıtım tablosu. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 . Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi. Proje Çizimlerinin hazırlanması. taşıyıcı sistem iyileştirmesi.Düşey kurp hesabı. tras.Boykesit çizimi. yapay pozolanlar. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. katkı çeşitleri. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi.

Yaklaşım Dolguları.Köprü Tipleri.Köprü Yükleri.Proje Uygulamaları.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri).Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı.Dairesel Sıvı Depoları. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.Kenar Ayaklar.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi.Tabliye. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü.Dr. Servis Yolları.Betonarme Silolar. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.Çelik Kuleler.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri. bilgisayar programları ile analiz. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.Diğer Köprü Elemanları.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd.Alt. Gabari ve Hat Sayısı. zemin profillerinin çıkartılması.Betonarme Kuleler.Çelik Silolar.Dr.Bacalar. zeminde gerilme yayılışı.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 . oturma analizleri.Arıtma Tesisleri.Orta Ayaklar.Tanım .(Proje Paftası.Doç.İstinat Duvarları.(Proje Paftası). yüzeysel temellerin analizi.Betonarme Dikdörtgen Depolar. Sınıflandırma ve Güzergah.Dr. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler. Sandık Kiriş Analojisi. geoteknik parametrelerin tayini. kazık ve kazık gruplarının analizi. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.Ana Kirişler.Aplikasyon.