P. 1
9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (eski programa göre)

9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Plan (eski programa göre)

|Views: 5,397|Likes:
Yayınlayan: Kimya Bilimi
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9. Sınıf Kimya Dersinde yeni program uygulanmaya başlamıştır. Sitemizde yeni programa uygun 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneği de vardır.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneğidir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9. Sınıf Kimya Dersinde yeni program uygulanmaya başlamıştır. Sitemizde yeni programa uygun 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 9. Sınıf Kimya Dersi yıllık plan örneği de vardır.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Bilimi on Oct 04, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

1

SINIRKENT LĠSESĠ
2012 – 2013 EĞĠTĠM – ÖĞRETĠM YILI
9. SINIFLAR KĠMYA DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI

SÜRE
ÜNĠTE I: KĠMYANIN GELİŞİMİ
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
Ulaşma Düzeyi)
E
Y
L
Ü
L

1
.
H
A
F
T
A

------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- ------------------------ -------------------------- -------------------
2
.
H
A
F
T
A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- --------------------
3
.
H
A
F
T
A

1


1

Ġnsanların maddeye bakıĢının tarihsel geliĢimini kavratılması

Öğrencilere müfredat
programının tanıtılması

Simyadan Kimyaya

Eski çağlarda keĢfedilen
maddeler
Simya

2

4
.
H
A
F
T
A

1


1

Kazanımlar
1. Eski çağ insanlarının, sınama-yanılma yoluyla yararını keĢfettiği
maddelere örnekler verir.
2. Simyanın uğraĢ alanını geçmiĢ zaman insanının hayali ile
iliĢkilendirir.
3. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini
örneklerle açıklar.
4. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal
element” kavramını karĢılaĢtırır.
5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüĢmeme”
temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir.
6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.

Element kavramının tarihi
geliĢimi

Element fikrinin doğuĢu


Atom kavramı
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
KaynaklarSÜRE
ÜNĠTE II: BĠLEġĠKLER
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
Ulaşma Düzeyi)
E
K
Ġ
M

1
.
H
A
F
T
A

1

1
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması
Kazanımlar 1. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin
yorumu ile baĢladığını fark eder.
2. Kimyasal olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.
3. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında iliĢki kurar.
4. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl
tahmin edildiğini açıklar.
Kimyanın Temel Kanunları
Kütlenin Korunumu Kanunu
Sabit Oranlar Kanunu
Katlı oranlar Kanunu
Dalton Atom Teorisi
BirleĢen Hacim Oranlar
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

2
.
H
A
F
T
A

1
1
Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması
Kazanımlar 1. Gaz haldeki elementlerin birleĢen hacim oranlarını
açıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalıĢına örnekler verir.
2.BirleĢen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı
elementlerin moleküllerden oluĢtuğu çıkarımını yapar.
3. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaĢılmasındaki önemini
fark eder.
4. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin
oluĢturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.
Avagadro Hipotezi
Kimyasal Bağ Kavramının
GeliĢimi
Maddenin halleri ve
kimyasal bağlar
Elektriksel çekme ve itme
kuvvetleri
Ġyonlar Arası Bağ
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

3

3
.
H
A
F
T
A

11
Kimyasal bağ kavramının kavratılması
Kazanımlar 1. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma
olgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler.
2. Maddenin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası
bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar.
3. Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları
arasında iliĢki kurar.
4. Kimyasal bağları elektriksel çekme-itme kuvvetleriyle iliĢkilendirir.
Kimyasal bağ kavramının
geliĢimi


Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

4
.
H
A
F
T
A

11
Elektron dizilimi, iyon yükünün kavratılması
Kazanımlar 1. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini
kullanarak, elementlerin elektron alma-verme ortaklaĢma eğilimlerini,
asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler.
2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini
iliĢkilendirir.
3. Ġyon yükü ve yükseltgenme.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur
özdeyiĢini açıklama
BileĢikler nasıl oluĢur
Katman elektron diziliĢi
Okted kuralı
Elementlerin elektron alma
verme ve ortaklaĢma
eğilimleri
Metalik Özellik
Ametallik Özellik 29 EKĠM
CUMHURĠYET BAYRAMI
Atatürk'ün "Bilim ve Teknik
Ġçin Sınır Yoktur" özdeyiĢi
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

SÜRE
ÜNĠTE II: BĠLEġĠKLER
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
4

K
A
S
I
M

1
.
H
A
F
T
A

1
1
Ġyonlardan bileĢiklerin oluĢumunun kavratılması
Yükseltgenme basamağının kavratılması
Kazanımlar
1. Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron
sayıları ve bir bileĢikteki yükseltgenme basamakları arasında iliĢki
kurar.
2. Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değiĢken oluĢu ile
elektron dizilimi arasında iliĢki kurar
Kazanımlar
1. Ana grup elementlerinin katyon ve anyonlarının muhtemel
yüklerini belirtir.
2. GeçiĢ elementlerinin ve ametallerin farklı pozitif yüklere sahip
olabileceğini fark eder.
3. Basit iyonik bileĢikleri değerlik elektronları ile simgelendirerek
gösterir.
4. Bazı iyonik bileĢiklerde atom gruplarının anyon ve/veya katyon
olabileceğini fark eder.
5. Nötrallik ilkesinden yararlanarak iyonik bileĢiklerin adları ile
formülleri arasında eĢleme yapar.

Ġyon, Ġyon Yükü
Yükseltgenme BasamağıĠyonik BileĢikler
Formüller ve adlandırma
Ġyonlardan bileĢik oluĢumuAnlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
kaynaklar
ÖDEV
KONULARININ
DAĞITIMI
2
.
H
A
F
T
A

1
1
Ġyonik bileĢiklerin örgü yapısının kavratılması
Kazanımlar
1. Ġyonik yapılı bileĢiklerin çeĢitli tiplerde ve düzenli örgüler
oluĢturduğunu modeller üzerinde gösterir.
2. Ġyonik bileĢiklerin moleküllerinin olmayıĢını, örgü yapısı ile
iliĢkilendirir.
3. Ġyonik bileĢiklerin neden hep katı olduğunu açıklar.
4. Ġyonik bileĢiklerin suda çözünmelerini örneklerle açıklar.

Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." özdeyişinin bilimin
hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemini kavratma.

Ġyonik BileĢiklerin Örgü
Yapısı
Kovalent yapılı bileĢikler
(Molekül)

KURBAN BAYRAMI
(6–9 KASIM)

10 KASIM ATATÜRK'Ü
ANMA
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

3
.
H
A
F
T
A

1

Örneklerle konuya açıklık getirir.
Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki
MürĢit Ġlimdir" özdeyiĢi

Örnekleme
5

4
.
H
A
F
T
A

1
1
Kovalent bileĢiklerin oluĢumunun kavratılması
Kazanımlar 1. Ġki atom arasındaki kovalent bağı ortaklaĢılmıĢ
elektron çiftleri temelinde gösterir.2. Kovalent bileĢiklerin genelde
ametallerden oluĢtuğunu fark eder.3. Moleküllerin bağ yapısını
değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir(Lewis
formülleri)Kovalent bileĢiklerin oluĢumunun kavratılması
Kazanımlar
1. Bazı kovalent bileĢiklerin ikili ve üçlü bağ içerdiğini hazır
örnekleri inceleyerek fark eder
2. Basit kovalent bileĢiklerin formülleri ve adları arasında
eĢleĢtirme yapar.
3. Kovalent bileĢiklerin çoğunun neden bağımsız birimlerden
(molekül) oluĢtuğunu açıklar.
4. Atatürk'ün Bilim ve Teknik için sınır yoktur özdeyişinin
günümüzdeki uzay çalışmalarını örnek vererek açıklama.
Ölçme ve Değerlendirme

Kovalent BileĢiklerin oluĢumu
Molekül oluĢumunun Lewis
yapısı.
Ġkili Bağ
Üçlü Bağ
24 KASIM ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
ATATÜRK’ÜN "HAYATTA
EN HAKĠKĠ MÜRġĠT
ĠLĠMDĠR FENDĠR" özdeyiĢi
1.YAZILI YOKLAMA
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

1.YAZILI
YOKLAMA
SÜRE
ÜNĠTE III: KĠMYASAL DEĞĠġĠMLER
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
A
R
A
L
I
K

1
.
H
A
F
T
A


1


1

Kovalent bağlarda polarlığın kavratılması
Kazanımlar
1. BaĢlıca ametalleri, bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri
sırasına dizer.
2. Ġki atomlu basit moleküllerde pozitif ve negatif uçları tahmin
eder.
3. Basit molekülleri polarlık bakımından irdeler.
4. Moleküllerin polarlığı ile moleküller arası etkileĢimi
iliĢkilendirir.
Kovalent Bağlarda Polarlık

Polar ve apolar moleküller

Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

6

2
.
H
A
F
T
A

1
1

Organik ve Anorganik bileĢik kavramının kavratılması
Kazanımlar
1. Organik ve anorganik bileĢikleri formüllerinden ayırt eder.
2. Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileĢiklerin açık
formüllerini yazar ve adlandırır.

Organik ve Anorganik
BileĢikler
Organik bileĢiklerin
formülleri.

Basit organik moleküller
Oksijenli organik moleküller
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

3
.
H
A
F
T
A


11

ARALIK
Organik ve Anorganik bileĢik kavramının kavratılması
Kazanımlar
3. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümlerini gösterir.
4. Polarlığın çözünmedeki rolünü, tanıdığı organik bileĢikleri kolay
çözündüğü çözücülerle eĢleĢtirerek açıklar.
Doğal organik moleküller
Hidrokarbonlar ve yaygın
organik bileĢikler
Propantriol ve etanoik asit
Hidrofil-Hidrofob gruplar.
Çözünmenin moleküler
açıklaması
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

4
.
H
A
F
T
A

1
1

Kimyasal tepkimelerin betimlenmesinin kavratılması
Kazanımlar
1. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimlik özelliklerinin
değiĢtiğini Dalton atom teorisi ile iliĢkilendirerek açıklar.
2. Kimyasal özelliklerin kimyasal değiĢmeler ile ortaya çıktığını
fark eder.

Kimyasal DeğiĢimler ve
Bağlar

Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

5
.
H
A
F
T
A

1
1
Kimyasal tepkimelerdeki bazı özelliklerin kavratılması
Kazanımlar
1. Yanıcılık, asitlik-bazlık, asallık gibi kimyasal özelliklere temel
olan örnek tepkimelerin denklemlerini yazar.
2. Kimyasal değiĢmelere enerji değiĢmelerinin de eĢlik ettiğini
örneklerle gösterir.
Reaksiyon Nedir?
Fiziksen ve Kimyasal
özellikler Kimyasal tepkimeler
Yanma Tepkimeleri
Çözünme-Çökelme
tepkimeleri
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar


SÜRE
ÜNĠTE III: KĠMYASAL DEĞĠġĠMLER
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
Ulaşma Düzeyi)
7
O
C
A
K

1

H
A
F
T
A


1

1Farklı kimyasal tepkime tiplerinin kavratılması
Kazanımlar
1. Basit çözünme-çökelme tepkimelerinin denklemlerini yazar.
2. NötralleĢme tepkimelerinin genel özelliğini açıklar
3. Çözünme-çökelme ile NötralleĢme tepkimelerinin ortak
özelliğini belirtir.Endotermik ve ekzotermik
reaksiyonlar
Isı alıĢ veriĢleri
Reaksiyon Tipleri
Çözünme-Çökelme
NötralleĢme
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

2
.
H
A
F
T
A1
1


OCAK
Farklı kimyasal tepkime tiplerinin kavratılması
Kazanımlar
1. Elektron alıĢ veriĢi ile yürüyen değiĢmelerde indirgeni ve
yükseltgeni belirler.
2. Yaygın yükseltgen ve indirgen maddelere, kullanım alanları ile
birlikte örnekler verir.
Ölçme ve Değerlendirme
Asit-baz tepkimeleri
Redoks (Ġndirgeme-
Yükseltgeme)II. Yazılı Yoklama
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

I1.YAZILI
YOKLAMA
3
.
H
A
F
T
A


1
1

PolimerleĢme olayının kavratılması

Kazanımlar
1. Verilen basit polimerleĢme tepkimelerinde monomer, dimer,
polimer türlerini gösterir.

PolimerleĢme ve HidrolizPolimerleĢme, Monomer
Dimer, Polimer
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
KaynaklarSÜRE
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
8


O
C
A
K

4
.
H
A
F
T
A
1


1

Hidroliz olayının kavratılması


Kazanımlar
1. Farklı polimerleĢme tepkimelerine örnekler verir.
2. Bazı büyük moleküllerin su molekülü katılması ile
parçalanmasına örnekler verir.


PolimerleĢme ve Hidroliz
1.YARIYIL SONU


Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar1I.YARIYIL
ÜNĠTE: IV KARIġIMLAR

3
.
H
A
F
T
A


1
1

KarıĢım ve karıĢım çeĢitlerinin kavratılması
Kazanımlar
1. Heterojen ve homojen karıĢımları ayırt eder.
2.Heterojen ve homojen karıĢımlara örnekler verir.
KarıĢımların Sınıflandırılması
Homojen KarıĢımlar
Heterojen KarıĢımlar
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

4
.
H
A
F
T
A11


Çözünürlüğün kavratılması
Kazanımlar
Çözücü, çözelti, çözünürlük kavramlarını iliĢkilendirerek açıklar.
Çözelti ve Çözünürlük
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar9

SÜRE
ÜNĠTE IV: KARIġIMLAR
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
M
A
R
T

1
.
H
A
F
T
A

1


1

Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılması
Kazanımlar
1. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar
2. Basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar.

Çözünürlüğe Etki eden
faktörler.

Sıcaklık
Basınç
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

2
.
H
A
F
T
A


11

Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılması
Kazanımlar
1. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karĢılaĢtırarak çözünürlüğün
maddenin kimlik özelliklerinden olduğunu fark eder.
2. KarıĢımların bileĢimleri değiĢtikçe bazı fiziksel özelliklerinin
değiĢtiğini deneyerek fark eder.
Çözünürlük hesaplamaları
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

3
.
H
A
F
T
A


11


Tanecik boyutuna göre KarıĢımların ayrılmasının kavratılması
Kazanımlar
1. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliĢtirilen ayırma
yöntemlerini açıklar.

2. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluĢlarının,0'nun
Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı
olduğu ve bunların önemi

KarıĢımların AyrıĢtırılması
Ayıklama, Eleme,

Süzme, Kromatografi,
Diyaliz Yöntemi

18 MART ÇANAKKALE
ZAFERĠ Atatürk zamanında
kurulan Fabrikalar ve fen
kuruluĢları
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

4
.
H
A
F
T
A


11


Yoğunluk farkına göre KarıĢımların ayrılmasının kavratılması
Kazanımlar
1. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından
yararlanan yöntemleri
keĢfeder.

Çöktürme,
Aktarma (Dekantasyon)


Yoğunluk farkı.
Yüzdürme (Flotasyon)

Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon,
Deney-Etkinlik
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

10

5
.
H
A
F
T
A


1


1

Çözünürlük farkına göre KarıĢımların ayrılmasının kavratılması
Kazanımlar
Çözünürlük farklarının maddeleri ayırmada kullanılabildiğini fark
eder.
Çözünürlük Farkıyla


AyrıĢtırma
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar


SÜRE
ÜNĠTE V: HAYATIMIZDA KĠMYA
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
Ulaşma Düzeyi)
N
i
s
a
n

1
.
H
A
F
T
A

1
1

Kaynama noktası farkına göre KarıĢımların ayrılmasının
kavratılması
Kazanımlar
1. Kaynama noktası farkından yararlanarak karıĢımların
ayrılmasına örnekler verir.
2. Verilen karıĢımlar için uygun ayırma yöntemleri önerir.
3. Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
Kristallendirme
Ekstraksiyon
Damıtma ve Ayrımsal
damıtma

I.Yazılı Yoklama

Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar
I.Yazılı
Yoklama
2
.
H
A
F
T
A

1


1
Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılması


Kazanımlar
1. ÇamaĢır sodasının kir çıkarma özelliğini açıklar.
2. ÇamaĢır suyunun ağartıcı özelliğini yapısı ile iliĢkilendirir.
Temizlik maddeleri.ÇamaĢır sodası.
ÇamaĢır suyu

Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar
ÖDEVLERĠN
TESLĠM
ALINMASI

3
.
H
A
F
T
A

1


1
NĠSAN
Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılması


Kazanımlar
Deterjan ve sabunların kir çıkarma özelliğini açıklar.Yaygın Malzemeler

BulaĢık ve lavabo
temizleyiciler
Deterjanlar

23 NĠSAN ULUSAL
EGEMENLĠK VE ÇOCUK
BAYRAMI
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

11

4
.
H
A
F
T
A

1


1

BaĢlıca yapı malzemelerinin kimyasının kavratılması

Kazanımlar
1. SönmemiĢ ve sönmüĢ kirecin elde ediliĢ sürecini betimler.
2. Harcın yapısını ve sertleĢme sürecini açıklar.

SönmemiĢ ve sönmüĢ kireç

Çimento
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar
SÜRE
ÜNĠTE V: HAYATIMIZDA KĠMYA
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
M
A
Y
I
S

1
.
H
A
F
T
A
11
Cam ve porselenin kimyasal yapısının kavratılması
Kazanımlar
1. Pencere camının nasıl üretildiğini açıklar.
2. Farklı cam türlerinin özgün özelliklerini kullanım alanları ile
iliĢkilendirir.
3. Porselen ve seramik arasındaki farkların kullanım alanlarını
nasıl belirlediğini açıklar.
Cam ve bileĢenleri
Camın tarihçesi Lamine Cam
Isıya dayanıklı Cam
Mercek Camı-Prizma Camı
Kristal Cam
Porselen-Seramik
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

2
.
H
A
F
T
A
11

Boya ve AlaĢımların kimyasal yapısının kavratılması
Kazanımlar
1. Boyaların bileĢenlerini ve kullanım alanlarını örneklerle açıklar.
2. AlaĢımların çeĢitli metallerin homojen karıĢımları olduğunu fark
eder.
3. Yaygın kullanılan alaĢımların bileĢimleri ile kullanım alanlarını
iliĢkilendirir.


Yaygın Malzemeler


Boyalar ve bileĢenleri
AlaĢımlar
Malgama
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

12

3
.
H
A
F
T
A
11
MAYISBiyolojik sistemlerdeki kimyasal olayların kavratılması
Kazanımlar
1. Biyolojik sistemlerde solunumun temel tepkimelerini gösterir.
2. Protein, niĢasta ve diğer karbonhidratların hidrolizi ile sindirim
olayı arasında iliĢki kurar.

3. Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne,
dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önemi
açıklama
Biyolojik sistemlerde kimya
Fotosentez ve solunum
Sindirim

Konu tarama testi
19 MAYIS GENÇLĠK VE
SPOR BAYRAMI
Atatürk'ün "Ġstikbal
Göklerdedir." sözünün anlamı
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

13

4
.
H
A
F
T
A

1
1

Protein oluĢumu ve fotosentezin olaylarının kavratılması
Kazanımlar
1. Amino asitlerden protein oluĢumunu bildiği tepkime türleri ile
iliĢkilendirir.
2. Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olaylarının
ekolojik denge için önemini fark eder.


Protein sindirimi,
Karbonhidrat sindirimiYağların sindirimi
Doğal denge
Karbondioksit
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

SÜRE
ÜNĠTE V: HAYATIMIZDA KĠMYA
A
Y

H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR KONULAR
ÖĞRENME-
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
KULLANILAN
EĞĠTĠM
TEKNOLOJĠLERĠ,
ARAÇ VE
GEREÇLERĠ
DEĞERLENDĠRME
(Kazanımlara
UlaĢma Düzeyi)
14

NOT: Bu yıllık plan Talim Terbiye Kurulu’nun 11.10.2007 tarih 9.Sınıf Kimya Dersi Öğretimi Programı, 2602 sayılı Tebliğler Dergisi, 2300 sayılı Ödev yönetmeliği,
2551 sayılı Tebliğler Dergisi (yıllık plan), 2488 sayılı Tebliğler Dergisi (Atatürkçülük konuları) dâhilinde hazırlanmıştır.

UYGUNDUR
SALĠH SĠNA TEVHĠD HALĠS MEHMET EFENDĠLER 14.09.2012
OKUL MÜDÜRÜ
KĠMYA ÖĞRETMENĠ KĠMYA ÖĞRETMENĠ KĠMYA ÖĞRETMENĠ
RASĠH HĠMMETOĞLU

H
A
Z
Ġ
R
A
N


1
.
H
A
F
T
A


11

Kimyasal maddelerin çevresel etkilerinin kavratılması
Kazanımlar
1. ÇeĢitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karĢılaĢtırır.
2. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir.
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
Çevre Kimyası
Sanayi ve çevre kirliliği
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
II. Yazılı Yoklama
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar
II. Yazılı
Yoklama

2
.
H
A
F
T
A

2
Kimyasal maddelerin çevresel etkilerinin kavratılması
Kazanımlar
1. Zararlı kimyasal maddeleri, kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar
bakımından sınıflandırır.
2. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler.
3. Ölçme ve Değerlendirme

Çevre sorunlarının çözümü
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

3
.
H
A
F
T
A

1
Çevre-endüstri-enerji iliĢkisinin kavratılması
Kazanımlar
Çevre-endüstri-enerji iliĢkilerini irdeler.
Çevre endüstri ve enerji
iliĢkileri
Anlatım, Soru- Cevap,
Örnekleme,
Tümevarım, Problem
Çözme, Kavram
Haritası, Animasyon
Ders Kitabı, Bilgisayar,
Projeksiyon, Eğitim
CD'leri, Yardımcı
Kaynaklar

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->