P. 1
Dogumunun100.yil.NihalAtsiz

Dogumunun100.yil.NihalAtsiz

|Views: 87|Likes:
Yayınlayan: mkaan

More info:

Published by: mkaan on Oct 03, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Sections

  • YEN TÜRK YE CUMHUR YET
  • TÜRKÇÜLÜ ÜN DO U UNDA ETK L OLAN FAKTÖRLER
  • ATSIZ’IN TÜRKÇÜLÜ Ü
  • ATSIZ VE TÜRK DÜNYASI

Do umunun 100.

Yılında N HÂL ATSIZ

Hazırlayan
Yücel HACALO LU

Do umunun 100.Yılında H.N HAL ATSIZ
Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

ubat 2005 Basıldı ı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA

1

(0312) 384 73 51

2

3

Ç NDEK LER Açı Konu ması Türk Ülküsü Atsız Nihâl Atsız’ın Türkçülü ü ve Türk Dünyasına Bakı ı Atsız’ın Romanlarında “A K”’ın Anlamı Üzerine Tanıdı ım Atsız Oturum Ba kanı Prof. Ahmet Bican Ercilasun’un De erlendirmesi 1 7 33 73 85 99 4 . Dr.

Türk dünyası ile bütünle en. Avrasya Türk Metal çileri Federasyonu ve Türk Metal Sendikası Genel Ba kanı. büyük Türkçü Nihâl Atsız’ı do umunun 100. millî de erlerimize her platformda sahip çıkan. düzenledi imiz bu paneli sizlere sunabilmemiz için her türlü fedakârlı ı sa layan.yılında anmak için tertip etti imiz toplantımıza ho geldiniz der. ∗ Türk Ocakları Ankara ubesi Ba kanı 5 . Sayın Doç. hepinizi saygıyla selamlarım. Öncelikle. Tataristanlı bir Tatar Türkü olan Profesör Sadri Maksudî Arsal’ın kızı büyükelçi rahmetli Adile Ayda. Sayın Prof. saygılar sunuyorum. brahim ahin ve Sayın Altan Deliorman’a te ekkür ediyor. Türkmen a ası Sayın Mustafa Özbek ve Genel Mâlî Sekreter Sayın Mecit Hazır. Dr. de erli görü ve dü ünceleri ile bizleri aydınlatacak olan oturum ba kanımız Sayın Prof. Ahmet Bican Ercilasun’a. Aziz Türk Ocaklılar.AÇI KONU MASI Türkân HACALO LU∗ Sayın Dâvetliler. millî uur âbidesi. Dr. Sayın Ömer Özcan. Dr.” Evet. ve hizmeti geçenlere. Dursun Yıldırım’a. Atsız’ı öyle tarif eder: “Siz yüzyıllar geçtikten sonra bile ilham kayna ı olacak bir millî uur âbidesisiniz.

Duygulu bir airdi. tarih romanlarında canlandırdı ı “yılmaz. milletin hislerine tercüman olan ki iler ortaya çıkarak mücadeleye atılmı lar ve savundukları dâvânın bayraktarları. yi bir dil bilginiydi. bir takım dayatmalarla 6 . yanılmaz. yenilmez. “Türk bir vazife için yaratılmı tır. gerekse memuriyet hayatının çileli yolculu unu 11 Aralık 1975 yılında yine stanbul’da mütevazi evinde tamamlayarak uçma a vardı. Hayatta olsaydı ne yapardı? Sovyetler da ıldı. milletimizin yeti tirdi i en hudut tanımaz idealist bir fikir adamı idi. Bu noktada Atsız. bu cesur.Sayın davetliler. Atsız çok yönlü bir ki iydi. bir fırtına gibi esmi . vatanperver” yi itlerin ya ayan timsali olmu tur. Birle ik Türk Cumhuriyetleri devletler toplulu unun nasıl olu aca ı hakkında görü lerini dile getirirdi. gerek tahsil hayatının. bir bora ve tayfun gibi gelip geçmi . o vazife kâinat güzelle ti i zaman biter” diyen Atsız. mert ve korkusuz mücadele kahramanı. 12 Ocak 1905 tarihinde stanbul’da dünyaya gelen. Bugün “Globalle me” veya AB’ye girme vaadi ile Ege ve Kıbrıs konusunda hergün yeni artlar ileri sürüp millî onurumuzu zedeleyenlerin. Ölümünden bu yana (30 sene içinde) dünyada ve Türk dünyasında birçok olaylar gerçekle ti. Türk tarihine bakıldı ında. neferleri olmu lardır. Çok kuvvetli tarihçiydi. Türk cumhuriyetlerinin ba ımsızlı ını ilan etmelerini kutlar. Ama bunların hepsinin üstünde ülkü adamıydı. anne ve baba tarafından asker bir aileye mensup olan Atsız. ba ımsız Türk devletleri kuruldu.

gerekse sivil toplumun gösterdi i tepkileri yetersiz bulurdu. Türk dü manlarına kar ı iddetli polemikçi ve taviz vermeyen sert tavırları. iirleri. romanları ve makaleleriyle O' Türk Milliyetnu çili i ile bütünle tirmi lerdir. Millî mücadele ile kovdu umuz milletlerin torunlarının millî sınırlarımız içerisinde tekrar aynı bölgelerde toprak satın alarak demografik yapımızı bozmaya çalı anlara kar ı çıkardı. Hiçbir ki i. O' ölümsüz eserlerini okuı nun yanlar. parçalanmasına yol açabilecek bir takım tavizleri vermeye yeltenenleri. Atatürk. Günümüzde de Türkçülerin. Millî egemenli imizin devri anlamına gelen her türlü anla mayı reddederdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ba ımsızlık ilkesini gölgeleyici bu ve benzer dayatmalar kar ısında kayıtsız artsız millete ait olan egemenlik hakkının AB’ye devredilmesine kar ı çıkardı. belli odaklar tarafından toplum dı ına itilmeye çalı ılan Türkçüler. Türkçüleri her zaman etkilemi ve hâlâ etkilemektedir. bu yüzden ortaya çıkacak olayların ba sorumlusu sayar. “Hâkimiyet bilâ kayd-u art Türk milletindir” diyerek egemenlik hakkını Türk milletine bıraktı ını söyler. kurum hatta devlet tarafından dahi önemsenmeyip.ülkemizdeki millî birli in bölünmesindeki giri imlerini reddederdi. Atsız’ı milliyetçi duygularına tercüman olan ki i olarak görmektedirler. hep 1944 yılındaki Türkçülük dâvâsından hatırlar. uyarısını yapardı. Atsız’ın. Kültürel haklar veya Anadolu mozai i adı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının bozulmasına. Bugün AB’nin millî onurumuzu zedeleyici. Atsız’a yönelik duyguları çok güçlüdür. Atsız' tanıyanlar. Ülkemizde gerek basının. 7 .

Son yüzyılda. çevresi ile ilgilidir. Hayali olmayan insanın ülküsü de yoktur. ülküsü vardı: 8 . Bu ahsiyetler arasında. Çünkü bundan 60 yıl önce söyledikleri bir bir gerçekle iyor. Izdıraba aldırmaz. O. bütün yollarda ızdırapla bo u ur. Zaferin sarho lu u Atsız’ın saadetidir. zaferle bo ar. Atsız’ı ve Atsız gibileri hayalci olarak küçümsemek. hatta suçlamak isteyenler çıkmı tır. ba ımsız ve hür bir hayat ya amasını amaçlayan ülkünün adıdır. ta an efsanesindeyim”. Türkçülük. gelece i ile ilgilidir. Yüce Türk milletinin ülküsüdür. Atsız' adı. Atsız' özel ve seçkin ın bir yeri vardır. “Bilsin cihan ki ben bu cihânın nesindeyim. o ahsiyetlerin omuzlarında daha da yükselir. Bir ülkünün mehâbetinin zirvesindeyim. Herkesin bir hayali vardır. Devletimizin kurulu a amasında ba ta Mustafa Kemal olmak üzere Türk milletinin bir hayali vardı. Bu sebepledir ki. Türkçülük büyük bir ülküdür. bu ızdıraplara kar ı dimdik ayakta durur. Onu. onun ba rından büyük ahsiyetler çıkmı tır. Büyük ülküler. Dünya denen mezellete dalsın her isteyen. imdi onların Atsız ve Atsız gibi dü ünenlerden özür dilemeleri gerekiyor. Türk milletinin dünyada lâyık oldu u yere gelmesini. büyük ahsiyetler yeti tirir ve büyük ülküler. Ben ırkımın eref. Atsız’ın hayali gelecekteki muhte em Türklü ün hayali idi. Türkçülü ün ın binlerce yıllık gelece inde bir yıldız gibi parlayacaktır. dolayısıyla hayali toplumların ülküsü de yoktur ülküsüz toplumlar ise mânâsız bir kalabalıktır.Atsız.

Taht kurdun gönüllerde. Bozkurtların önünde. Atsız’ın Türklü e olan derin sevgisi ve yaptı ı hizmetlerin. Kar ılıksız bir sevgi ile Türklü e ömrü boyunca hizmet eden Atsız... sözlerimi.. Kerkük’te yapılan zulmü kavrayacaktır. milletimiz tarafından gün geçtikçe daha iyi kavranaca ı kanaatindeyim.. Bu millî ülkü çerçevesinde dü ünen Türk milleti Kıbrıs’ta oynanan oyunları. Türkçülük bayra ını asla yere dü ürmeyece inize inanıyor. Mekânı cennet olsun. tu ların gölgesinde Seni Tanrı Da ında Kür ad a ırlayacak. O zaman toplu atıyordu yürekler. Bu oyunları ve zulmü ciddiye almayanlara faturayı a ır ödeteceklerine inanıyorum. Türk milliyetçili ine hizmet edenleri kendilerine örnek alan genç nesiller: Türk milliyetçili i yolunda giderek artan bir gayretle çalı aca ınıza. Millî ülküye do ru yürüyen Türk milleti Atatürk’ün dedi i gibi “Millî birlik ve beraberlik ile bütün güçlükleri yenmesini bilmi ” ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmu tur. gelecekte de bütün Türkçülerin yüreindeki yeri koruyacaktır. Elbet tarih seni de bir gün alkı layacak Bir gönül ülkesinde saltanat sürüp tahtsız.ba ımsız bir Türk devleti kurmak. 9 . destan airimiz Niyazi Yıldırım Gençosmano lu’nun Atsız’a sesleni i ile bitiriyorum: Fanili in bitti i sınırın ötesinde. âbide oldun ATSIZ.

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN!!! 10 .

kitap biçiminde kendini ilk kez. sonraki baskılarında daha da zengin ve Türk ülküsüne gönül veren ülkü erlerine bu yolu açıklayıcı bir dü ünce programı seçkisi hüviyeti kazanır.Dursun YILDIRIM* Türk ülküsü Atsız’dan söz etmek demek. tarih içinde istedi i anda zamanları. sözün inceli ine dikkat etmem gerekiyor.TÜRK ÜLKÜSÜ ATSIZ Prof. Bilirsiniz. Seçki.Artık bu seçki. Atsız Be üzerine günlerce konu ulabilir. Türk ülküsü Atsız hakkında konu manın. Böyle birinden söz etmek. Fakat. Hangi sözün onu do ru anlataca ını. konu urum da. ellili yıllarda gösterir. ben burada. Atsız’ın a ızdan çıkan sözlerinin.Dr. Anma günü de olsa. yazıya geçen dü üncelerinin bir seçkisidir. son biçiminde tam bir Türk ülküsü Atsız olma sürecini tamamlamı tır. hangi sözün onu incitece ini iyi seçmek gerekiyor. yüzyılları a ıp istedi i ça da yolculuk yapan birinden söz etmek. bana göre. 11 . * Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi. zamanla sınırlı olmanın zorlu undan söz ediyorum.Türk ülküsünü anlatan bir makaleler dizisi olan bu seçki. Türk ülküsü. bunu ben de biliyorum. demektir. benim için çok kolay bir i de ildir.

Sebebi: Atsız. bizi bile tanımıyor ” dedi. hocanın odasına kadar refakat ettim. Atsız’ı yahut Türk ülküsünü anlatırken söz seçiminde incelik ve sorumluluk burada ba lıyor. imdi onlar. anmak üzere toplandı ımız ahsiyeti övecek de ilim. Bundan dolayı sözümü seçmede sakınıyorum. övülmekten nefret eder” [Türk ülküsü. rahmetli hocam Ahmed Cafero lu’yu ziyarete geldi inde..3]. birgün. ben bir kahve içimi yanlarında oturdum. stanbul. a ırdım. kimseye metelik vermez. Burada onu yapmıyaca ım. kendisiyle tesadüfen Fakülte kapısında kar ıla tım. hocanın odasını sordu. Bundan dolayı. Bana. onun okula geldi i hiç duyulmamı tı.O sırada Cafero lu hoca bana öyle sordu : “ Bu adamı iyi bilir misin? Kendi ba ına kendi cumhuriyetinde ya ar.Bugün burada.1956. 12 . Atsız Be ’in rahmetli hocam Ahmed Cafero lu’ya birgün yapmı oldu u ziyaretten ve tanık olu umdan ve geçen muhavereden söz ederek konu mama ba layaca ım. birlikte merdivenleri çıktık ve kendisine. sözün de hakkını vermek. ki iyi övmeden açıklamak ama. Atsız hakkında sözlerime ya adı ım bir anektod ile ba lamak istiyorum. bir sözba ı yazan ülkü yolda ı smet Tümtürk. bir zamanlar onun etrafında pervane idi. Cafero lu bir süre beni de yanlarında alakoydu. sh. Sözün zorlu u da bu gerçekte yatmaktadır. bakınız Atsız için ne diyor: “Atsız hakkında gönüller dolusu konu mak mümkündür. yani Türk Ülküsü’nün ilk baskısına o sıralarda. Etrafta gördü ün pek çok insan.Selamla tık.Seçkinin. Onu oraya götürebilece imi söyledim. Do ruyu. ikimize kahve ısmarladı. Atsız Be . herkes kabul ederki zor bir i tir.

Ben.Zaman içinde yalnızlı ın ve ızdırabın mahiyetini ö rendikçe. Tarihin denizinde tarihî Türk co rafyasında hükûmran dola anların. Atsız. hocam Cafero lu’nun bana söylemi oldu u sözleri böyle anlamı tım. genç Türkçülere yarının türkülerini ö reten adam. Türk dü manları ile sava mak üzere. geçmi in ve nizâm-ı âlem efendisi oldu umuz zamanların özlemini duydukça sevdası derinle en. Atsız. bizim için aslında pek de yeni bir durum sayılmazdı. zaman zaman bu cumhuriyetin sınırları dı ına kalemiyle akınlar düzenliyor ve çetin mücadelelere giri iyordu. onu anlarken de. Bizlere.Bir süre bu çerçevede konu uldu. Atsız Be ’in kendi cumhuriyetinde ya ayan bir insan oldu u efsanesi de o sıralarda zâten ö rencilerin ve çevremizdekilerin dillerinde dola ıyordu. onun nasıl bir mücadele içinde yürüdü ünü daha iyi anlıyor. bildi i gibi ya ar. hususî görü meleri oldu unu dü ünerek daha fazla oturup kalmak istemedim ve müsaade isteyip yanlarından ayrıldım. yalnız ve tekba ına kendisi için kurdu u cumhuriyet içinde ya ar. ça ımızda bugün ya anan çirkinliklerle sava anların. altmı lı yıllarda. kendine kurdu u cumhuriyetin sınırları içinde tek ba ına ya ıyordu. Bu kısa anıyı niye mi aktardım? unun için efendim: Cafero lu hoca bana diyordu ki. belki o. kendi küçük serencamımı daha iyi kavrıyordum. dirili in çok uzaklarda oldu unu 13 .tarihî Türk yurtları co rafyası üzerinde kurdu u ve zihninde ya attı ı Türk Cumhuriyeti sınırları içine çekilip ya ayan bir insandı. sevdası derinle tikçe otaçısı olmayan bir tutkuydu. Benim bu küçük serencamım belki tam tanımlanamaz. orada kendi ba ına bulunur ve kimseye boyun e mez.

ızdırabı. Bu esir yurtların. övünmek bo i lerle u ra maktan ba ka bir ey de ildir. bu yalnızlı ı dindirmez. bütün ömrü boyunca acı bir yalnızlı a sarılı kaldı. Atsız’ı ya adı ı bu büyük yalnızlı ın ve ızdırabın insanı olarak tanımlar : “Atsız kendini yüzde yüz samimi bir Türklük sevgisine verdi. hepsi bu büyük yalnızlı ın ve ızdırabın dinmek bilmez kaynaklarıydı.1956.[Türk ülküsü. Macarların bir Turan kavmi olarak o günlerde kızıl rejime 14 .görmelerinden dolayı duydu u yalnızlık duygusu. yürek a rısı çekerdi.. Türk ülküsü Atsız’ın yalnızlı ı. bu dünyada onun için. ba ımsız ya anmaz. yalnızlık ızdırabı. Batı Trakya. dayanılması a ır bir yüktür. çinde ya adı ı cumhuriyetin ba ımsızlı ı.Türk milleti yeniden nizâm-ı âlem’i kurup tarihe hız kazandırmadıkça.onun ya adı ı yıllar Türk milletinin zulüm gördü ü. sh. Ülkü eri övünmeden.Kerkük. Övünmekle yol alınmaz.3]..Atsız Be . çevresindekilerden bamba ka bir duygu ve dü ünce aleminde ya adı. ama. Türk co rafyası ba ımsız olmadıkça. Er ki iye övünmek de yara maz. ne övülecek bir i . yazdı ı sözba ında onu övmez. garipsendi. Bundan dolayı. Balkanlar. görevini yapıyor demektir. garipsedi. ülkü yolunda ölesiye kalasıya ömür tüketiyor ise. o. Macarlar için de. yabancı milletlerin zulmü altında imha ediliyordu. stanbul.”. Atsız’ın ülkü yolda ı smet Tümtürk. Kafkasya. ya adı ı ça da budur. ne bir ki i ve ne de bir zafer vardır. esir Türklerin yalnızlı ı ve ızdırabıdır. yani milletin üçte ikisi. Sovyet cehennemi. bahtının karanlık oldu u yıllardı. Adalar Denizi. Kıbrıs. Çin cehennemi. bu ızdırabı.Türkiye dı ındaki Türkler. Güney Azerbaycan ve ötesi pek çok cehennemler.

Kızıllar. bizim çaresizli imiz. stanbul. Dü ünüyorum da. Türk ülküsü Atsız’ı anlatmam istendi. Bugün.Bütün bunlar kar ısında. içerde ve dı arda. kimse ses çıkarmıyor. biraz biz dı ına dü enlerden söz edeyim. bugün. bizim yalnızlı ımız.6-7].Türk milletinin yalnızlı ı ve ızdırabı. kâh yaslı ve bedbin gösterdi” [Türk ülküsü. biraz kendimden.1956. Bu büyük ızdırabın do urdu u tepkiler Atsız’ı kâh hırçın ve isyankâr. beynine ve yüre ine yerle ip Atsız Be ile zaman içinde yürüyordu. yürek sızısı duyardı. içeride de Türk milletinin mukaddesatına saldırıyordu. ülkede her eye saldırıyor. hiç zorlanmadı ım kadar zorlandı ım bir görev. Daha acısı. kâh münzevî ve insanlardan kaçar.kar ı verdi i anlı mücadeleye de alkı tutar. böyle bir insandan söz etmem istendi. sırtına tarihin yükledi i bir yük gibi. Atsız bütün ömrü boyunca bunları görmenin ve bilmenin ve elinde bunları de i tirecek bir kudret olmadı ını hissetmenin ızdırabı içinde ya adı. Gelin. sh. bu yolda ömür tüketmeyi hayat tarzı seçmi ler 15 . kendimizi unutmu lu umuz nedeniyle a ır bir sancı gibi. nönü’lü yıllarda gemi azıya alıp kızıllar. biraz Atsız’dan. herkes gibi susuyordu. Bu benim için zor bir i . o günlerde ülkeyi yönetenlerden cesaret alıyordu. Tümtürk. bunlar. Türk ülküsüne gönül vermi . devlet. büyük kitleler uursuz ve iradesiz görünüyordu. o sıralarda Atsız Be ’in durumunu öyle tasvir eder : “Türk’ü türk yapan bütün mukaddesat tahrip ediliyordu. biraz bizden. Atsız’ın ta ıdı ı sadece dı arının yarattı ı yalnızlı ın ve ızdırabın a ır yükü müydü? Hayır! Ona. Türk ülküsü Atsız’ın bütününden söz etmeyeyim. ben sizlere bugün. Bugün benden burada.içerisi de ızdırap vermekteydi.

bu tehlikeleri bile bile yürür. en mukaddes varlı ımızdır. yolu da bilir. nizâm-i âlemi yeniden kurma a kı.Burada bulunan ülkü erleri. kar ılık beklemeden bu u urda sava an erlerin yoludur. ahlâkta.Yanılırız. ya ayarak ve duyarak at binerler. ülkü yolunda ömür tüketiriz. Türkçülük.arasında aynı ızdırabı ve yalnızlı ı duymayan var mıdır? Türk ülküsü yolunda yürüyenlerden ihanete u ramayan kaç ki i vardır? Mansıp ve makam ardında ko anların. aldatıldı ımız zamanlarımız da olmu tur. medeniyette ileri gitmektir. Türkçülük budur. Sevdamız sevda. Türkçülük. bizim a kımız. yarı yolda yalnız bırakanların da yolu de ildir. yanıldı ımız. Türkçülük. yalnız da olsa yürürüz. kalasıya kar ılık beklemeksizin ölünceye dek çalı maktır. bugün ve belki de yarın ve yarınlarda bu hep böyle olacaktır. tüm ihanetlere gö üs gerip Türk ülküsü yolunda kararlılıkla yürümektir. Türkçülük. ne döneriz. ama ne yoruluruz. 16 . bu yolda yalnızlı ı bilerek. ızdırabı katık yapar. Türklük a kı. Bilimde. Türk milleti ve Türk vatanı a kı. Bu bir sevdadır. Yolda ını ardından vuranların. Ülkü erleri yolu. Türk milletinin yeniden nizâm-ı âlem kurması u runa verilecek mücadelenin adı. Türk ülküsüne gönüllü tutsaklıktır. ders alırız. bunu da inkâr etmek do ru olmaz. bu varlı ın ebedî saadeti ve yeniden nizâm-ı âlem efendisi olması u runa ölesiye. Tutsaklı ı yaratan ve ya atan a k. kar ılıksız a kımız a k. bu ya anmı gerçe i iyi bilirler. teknikte. Fakat. eri de bilir. öyleyim demekle ya anır bir sevda de ildir. hepimiz fani varlıklarız.Bir kere bu yola at binenler. Kutlu ve çetin yolun ülkü erleri. Türk ülküsüne gönül verenleri arkadan vuru larına hep tanık olmu uzdur. Dün.

türküsü budur. il bilir. Ben. göz ya ı dökmeden bu yolda bir ülkü eri olarak dü man ile vuru mak. nizâm-i âlemi yeniden tesis için bu u urda çalı ıp ömür tüketmektir. Çomak dedi im. onu.Türkçülerin a kı budur. bu dünya mezelletine mahkûm de iliz. Atsız Be i.Biz hesabımızı önce yüce Tanrıya. dü üncedir. sırtlan da. Ne ilin içinden çıkan kuduz itten. Ama o ça larımda Atsız. Beni masal denizinden tarih ça ına çekip çıkardı ında.beni Köktürk yi itleriyle tanı tırıp onlarla birlikte sefere çıkartan insandı. hesabını görürüz. benim için. kuduz it de dalar. Bu yolda bizi. geldi imiz yerlere döneriz. Altmı lı yıllar. ne elin içinden çıkıp saldıracak sırtlandan korkumuz vardır. önce romanlarından tanı-dım.milleti ve vatanı savunmak. O tarihlerde ben. El bilir. Çine sefer yapan ordulara karı tıran. ardından gökala atlara biner. devleti. O benim kim oldu umdan elbet haberdar de ildi. Türkçü de ildir. kuduz ite kar ı ülkü erlerinin çomakları daima ellerindedir. vecd halinde sevmektir. bizden de ildir. ülküsü budur. büyük ülkü eri Atsız Be ile tanı tı ım yıllardır. sonra tarihimize veririz.Kim bu sevda için nefes almıyor ve ya amıyor ise.Kim bu yolda dünya mezelletine dalmı ise. 17 . Biliniz. Bıkmadan usanmadan. Feridun Fazıl’ın Akdeniz’e Türk leventleri ile sefere çıkarttı ı zamanlardan geri döndürüp. dü manı bilir. Atsız idi. yürektir.Bu duygular içinde altmı lı yıllara eri tim. onun tanımadı ı nice büyük ve küçük okuyucularından biriydim. ihanete. kalemdir.Bunlara aldırı etmeyiz. Türk ülküsünün eri de ildir. Beni. benim için onunla. yazdı ı tarihî romanlarından tanıdım.

Atsız’ın bu eserlerini okuyan her birimiz. bir gün Açlık yazıda. romanlarında yakalama hırsım. Ba kası olamazdı. Köktürk ça ını görüp ya amı ve oradan yüzyılları delip kendini yirminci yüzyılda bulan bir Türk beyi. bir gün Kür ad. olanları ba kası böylesine bilemezdi.bir gün ‘Kurtkaya. O. Türklük a kı ile karı ıp damarlarımda dola tı ı ça da. birgün Urungu oldu um. bu olayların hangi kahramanıydı da.Her Türkçü genç gibi. Ve henüz kendisi ile tanı mayı da hayal edemiyordum.Bu yıllar. Kara Ka anlara öfke ve nefret kustu um zamanlar. üçbin yılın ve belki daha uzak bir geçmi in içinden çıkıp gelmi .O. bir gün Çine akına çıkan gözü pek çeri. önce Atsız Be ’i yakından tanıyan gençler ile tanı mama imkân verdi. sonsuz dinginlik için ölen sevdi i kadını e erinde tutup uçuruma at salan yi itli i dü ünerek ızdırap çekip hayâl kurdu um.Yakamda ta ıdı ım bozkurt rozeti. bu eserlerde anlatılanları mutlaka o ça da ya ayıp görmü ve bize. birgün Bögü Alp. eminim buna benzer eyler hissetmi ve ya amı ızdır. Bozkurtların ölümü adlı örste. O günlerde ben onu. altmı lı yıllarda. Bu yüzden romanlarını döne döne okuyup. Yalnızlı ın ve ızdırabın. rûhum. O zamanlar. öylece yürekten anlatıyordu. böyle bir çerçevede tasavvur ediyordum. bana öyle geliyordu ki. Kür ad’ın Çin sarayı baskınından sa kurtulan yi idiydi. Orkun’un adını duydu um yıllar. kendini okuyucuya kar ı neden ustaca gizliyordu? Atsız’ı ke fetme. Af in adına düzenlenen yarı maya katıldı ım yıllar. hangi kahraman oldu u-nu 18 . bir yerde onu bulup ortaya çıkaraca ımı dü ünüyordum. Bozkurtlar Diriliyor adlı çekiçle dö ülüp duruyordu. Atsız.

izan sahipleri benim Türklük duygusundan ve millî gururdan ba ka hiçbir duyguya ve prensibe ba lı olmadı ımı anlarlar. Ay ı ı ında.yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimseme e tenezzül etmiyecek kadar millî uur ve gurura malik bir Türküm.. Çin sarayına baskını inceliyordum. bir ip ucu bulurmuyum derdiyle. çimi tarifi imkânsız bir heyecan sarar. Kendimi ço u zaman. Bize kimin dost. Taçam mı ? Her gece bunları okur dü ünür ama i in içinden bir türlü çıkamazdım.Siyasî. Acaba Üço ul muydu. hepsinin toplandı ı ve ça ımızda tecessüm etti i bir Türk ulusu Atsız idi. acaba Altaydaki demirci kam usta mıydı? Altay’daki demircinin yaptı ı bıça a deli olurdum. hangisiydi. Bozkır yaylalarında sefere çıkanlar arasında bulurdum.Bu kanaatimi.Selim Pusat idi. Diyebilirim ki her günüm 27 asrın içinde geçiyor.bulma merakım o yıllarda.Türk tarihinin içinde yüzüyorum. hayır..6768]. Onun için de hiçbir yabancı milleti sevmiyorum. O. Atsız.kimin dü man oldu unu biliyorum. onun. o. yoksa Bögü Alp mi? Kimdi o zaman Atsız. ST. içtimâî mezhebim Türkçülüktür “[EN S NS TEHL KE. her iki eseri döne döne okumamı sa ladı.1943 yılında bir yazısında okudu um u sözleri de peki tiriyordu : “Ben yalnız Türkçüyüm. Her gece. 19 . kahramanların hepsi.sh.. Ben. hangi yi it idi? Atsız’ın sırrını yıllar sonra Rûh Adam ile anlayacaktım.1992. Urungu mu. Börikayı idi.. Bögü Alp’ın ‘ta yerinde a ırdır Ka an’ sözüne bayılırdım. O yıllarda bilemedim Atsız.Türk ülküsünün ta kendisiydi. kendimi olayların içinde tasavvur ederdim.Türklü ün. ya da gün batımına yakın sırrına vakıf olunabilir bir bıçaktı.

1905 yılını gösteriyordu. bilime ve ö retmenli e sarıldı. buydu. Türk tarihinin yeniden dirili e geçece i zamanlara geri dönüyordu.Bu dünyanın kiriyle elini asla kirletmedi. Sava meydanında Türklük dü manlarıyla.Yıkımlar içinde bedenlenip büyüdü. ölesiye kalasıya tam ercesine mücadele etti. tabutlukları. dönülmez Türk ülküsü seferine çıktı. Ço u zaman yalnızlı ı ve ızdırabı. Hayat ve ölüm arasında.Dirili in daha anlı. fikri mücadele planında amansız mücadelelere girerdi. Atsız. Çünki onlar.Tam. Atsız için de. bu dünyada sadece. sönmeye yüz tutan Türk ocaklarının ate ini yeniden yakıp giden Türklü ün e siz süvarisi Atsız idi. stanbul ehrinde. ömür tüketirler. O. yüz yılları delip zamanımıza gelip çıktı ında tarih. 27 yüzyılı delip geçerek. varılacak ölüm de güzeldir. ne yakındı. geçmi ten daha muhte em olması için. çocuklara anlatır. Kuvây-ı Milliye ate i ile çelikle ti. Do ruları u runa u radı ı sürgünleri. geçmi ten gelece e zamanları delip geçen. Türk ülküsünün kendinde tecessüm eden. acı çekti. diri diri mezara konu ları gö üsledi. sonunda kim oldu unu. ne a ladı. bir tercih yapılacaksa. Türklü ün a kı üzerine nefes alır. O. Dünyada Türk ülküsü için ya ayan erlere dünya kiri bula maz. ya amak yerine anlı Türk ülküsü u runa ölümü seçer. Türkün. ülkü eri. Türklük için açtı ı anlı sava ın bir seferi gibi ya adı. Bu a k u runa ya anacak hayat da. nereden gelip nereye gitti ini ö renmi tim. 12 Ocak.Türklük dü manlarıyla. Türkçülük mücadelesinde bir enerji kayna ı gibi kullandı.istedi i ça da mola verip yoluna devam eden. Her sürgünü. askerli e sarıldı. anlı tarihi bilgeliiyle gençlere. Atsız. yegâne hayat yolu budur: 20 . âirli i hep seferden sefere rastlar.Evet. rütbe tenzillerini. ızdırap çekti.

çay ısmarlamasıdır. Sohbet sırasında. söz. Bu nasibimizi almadan önceki kısa rüya âleminde kendimizi ölüm kadar ebedi bir fikre vermek ve fikir u runda harcamak gibi yüksek bir ülküye kaptırmaktan erefli ne olabilir? Bu ölüm.bizi. Kerkük’ün Türkiye’ye nasıl katılaca ı üzerinde geldi dayandı.” demi ti. Yıl. Atsız Be . Soruyu sanırım Kerküklü arkada lardan biri sormu tu.1995. Hatırladı ım. stanbul. gerçe i anlamaya da yardım edecektir” [Türk ülküsü.109-110]. sh. Tabii bunu. Büyük ve esrarlı kâinatın ba rında yatmak. gayemize. imdi tam hatırlıyamıyorum . Öteki bir rüya kadar geçici ve aldatıcıdır. öfkesinden. Süleymaniye’ye Ahmet ile ziyaretine gidip tanı tım. içki ve ehvet içindeki hayatın çirkinli ini dü ünmek. Bu ölümün güzelli i ile.. altmı dört olsa gerek. Türklü ün kalp sızısını dindire21 . O sıralarda Kerküklü genç ö renci arkada ların dertleri ile u ra ıyorduk.”Hayat ve ölüm. Ben. bir tahta masa ve vakur bir adamın bizi büyük adam yerine koyup misafir etmesi. haklı çıkarıyor. konu ması. tarih onu bu öfkesinden dolayı bugün de utandırmıyor.Yanımızda onlardan Suphi veya bir ba kası vardı. dünya kirine ba lanmı bir hayat yerine. büyük bir ciddiyetle: “Bu i in en kolay halledilme yolu. Türk ülküsü u runa mücadele ederek ölüme uzanan hayatı tercih eden Atsız Be ile. ilk kez Süleymaniye’de çalı tı ı sıralarda tanı tım. Do rusu.Bunların ikisi de güzeldir. Fakat esas ve ebedî olan ölümdür. Tanrı Da ı’nda bekleyen ataların rûhuna ve Tanrı’ya kavu turacak ânlı ve güzel bir ölümdür.. yazık! Atsız’ın. Kerkük’ün Türkiye’yi kendine katmasıdır. Türkiye’yi yönetenlerin duyarsızlı ından dolayı kinaye olarak söylemi ti. te bizim nasibimiz budur.

Türkün acısını. o ülkenin geleceinden korkmak gerekir! Öyle bir ülkenin adı ya ar olsa. sizi pek hatırlamıyorlar. kanaat getirirse ölümün gelip dayandı ına. Türkmeniz” diyorsunuz. Bundan dolayı. koruyacak yi itler yok mu dersiniz? Ama ne derseniz deyiniz. bize “biz Türküz. Türkiye Kerkük Türklerini kurtaramaz!. Biliyorum. ahırımızdan. Kerküklüm. diyorum. bugün neyiz. yanacaksa 22 . bilesin!.. Geçmi imizi yitirdik. tarihlerinden habersizdir.. Elden medet umarak yola çıkanların bizi gelip çıkardı ı çıkmaza bakın!. gelece imizi kararttık. i yine Allah’a kalmı tır beyler. beni bu utançla tarih içinde yer almaktan kurtarmaz. sonu tarih mezarlı ı olur. inanın ya amaz. yarın ba ı-mıza neler gelecek bilmiyoruz. ızdırap içinde. vay o ülkenin gelece ine. böyle bir duruma getirilmek istenen ülke.. dünyanın gözleri önünde bo azlanmaya bırakılmı . bugün Kerkük yalnız. sonunda kurtulur ve ya ar veya hayatın sonu olur. Burada insanların kimli ini.cek yi itler dönülmez seferlere çıkmı !. zor zamanda. bilmiyoruz diyenler var. Kimileri diyorlar. Bu ülkede Türkün hakkını satacak ebekeler var da. kasabı palazlatan yüzlerin yüzsüzlü üne bakın!. Bugün. Türk milleti. yalnızlı ını dindirecek yi itlerimiz ülkeyi sahipsiz bırakmı lar sanki!. bilincini ve aklını çalmı lar. yi idim. sızısını. ve o ülkeyi kollayıp koruyacaklar izinde ise. Biz dün kimdik. inanın. Do ru demi ti Atsız. Türk ülkesi. Böyle bir durumda. bilmedi imiz insanlar yüzünden ekme imizden. Ama. miraslarından. küllerinden kıvılcım çıkarır. Siz. dar zamanda. bunlar sizi bo azlanmaktan. biz sizden miyiz. rahatımızdan olamayız. Bir ülkenin ufuklarından ülkü ve erdem göç etmi ise. insanlar cedlerinden. yaman ça ımdayım.

olur. dosta dost.Sorunun cevabını sordum. Sanmayın bu dünyada bu kirli ihanet ça ı kapanmaz. dost ve müttefik varsayıp algılattırıldı ımız ülkelerin akıl almaz. bitirir. diyen bir yi it varsa beri gelsin. artık yoktur. yeniden bir Türk dirili i olur. 23 . dünya var olmaya devam edecekse. Atatürk’ün kurdu u tam ba ımsız bir Türk Cumhuriyeti de. bugün Türk vatanında. hiçbir kitaba sı maz dü manlı ıdır. Türk cumhuriyetinin bugün ba ımsız varlı ını bize ve dünyaya kanıtlasın! Bizi ele güne güldürmeden. Ülkeyi idare edenlerin de. Heyhaat. dünyanın kaderi buraya kadar der. unların Türkiye’ye kar ı kurdu u gizli ve sinsi yıkım planlarına bakın! Bunları bilip bilmezden gele gele bugüne gelip dayandık! Yeter artık. ne M. bize bugün nasıl bir ba ımsızlı a sahip oldu umuzu anlatsın! Alev Alatlı sanırım. soru turdum: Orda da. hangi makamda olur ise olsun. Bu küstahlıklara ya asaydı. Her ikisi de artık bu ülkede her ba lamda mevcut de ildir. bu cihanda. hepimizi derinden yaralayan. dü mana dü manlı ının bedelini ödetirlerdi. tarihi bitirir. Ya adı ımız ve gördü ümüz bu ça da.” Ba ımsızlık benim karekterimdir’ diyen Atatürk’ün tam ba ımsızlık mücadelesi terk edilmi tir. Belki soru ba kasınındı. ‘Orda kimse yok mu?’ diye soruyordu. dü mana dü man olalım. ne Atsız Be cevap vermezlik ederdi. edeceklerin de adam gibi dik durma zamanıdır. bu meydanda yüce bilgeli ini kanıtlasın. buyursun meydana gelsin. tam hatırlamıyorum. Türk için bir daha dirili olmaz. Gelin elbirli iyle bu zamanı bo a tüketmeyelim.cihanı yakar bitirir. Dosta dostluk gösterir. Buradan açıkça ça rıyorum: Vardır.Kemâl Atatürk.

soruyorum. Atsız da. bir imparatorluk. Benim soruma verilen cevap bu ülkede bir gerçek mi.Kemâl Atatürk. bu ülkede. Bunları hatırlıyor musunuz? Peki. ça ımızda devlet adamı geçinen. Hino lu hinler tezgâhı kurarlar. kanatıyor ve ızdırap veriyor. reformlara devam et derler.Ülküsüz yürünmez. Atatürk de.burda da kimse yok! Adam arama. M. ya siz kimlerin ahfadısınız ve neyin bekçisisiniz? Evini korumaktan. Bu gerçek yüre imi acıtıyor. daha ne kadar zaman bu aldatmacalara Türk milleti katlanacak. adam mı derler. ne büyüksün derler. bu ırkın ya aması için ömür tüketti. imparatorlu u yıktılar. Türk milleti bu filmi gördü.Toprak da aldılar. sonunda sözlerinde durmadılar. o günün AB’sine alınma artıydı. aslansın. tıpkı bugünki gibi. emanet sahipleri geride bırakmı tı. Zamanı dünyanın kiri u runa satanlara kahroluyorum. Ardına. Bilir misiniz. Ellerinizle palazlandır24 . hepsi kaybolmu ortadan. Bu cehennemin reklamı daha ne kadar sürecek. Derler. kâbustan kurtulalım.’Yıldırımlar Yaratan bir ırkın ahfadıyız’ diyenlerin oca ındandır. ülkesi yıkılacak olanlara derler. Atatürk. o günün Avrupa ülkelerinin yaptırttı ı reformlar ile. diyorlar. bilmiyorum. bir kötü rivayetten ibaret mi. Kurtulduk derken yıkılı ını seyrettirirler. ya adı ve canını di ine takıp ölümden kurtuldu. millî hedefsiz yol alınmaz. Bu gerçe i unutmayalım. birileri bir cevap versin. adam yok. O zaman da bu reformlar. ama aldıklarıyla doymadılar. lem tamam. ona çeki düzen vermek-ten aciz insana. tam ba ımsız Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en üstün medeniyetine çıkaracak mirasçılar. sürü olunur. Islahat Fermanı ile yıkıma götürüldü. adamı alırlar aralarına. Türk ırkının ahfadıydı ve Atsız da öyle.

25 . beyler! Orda kuduz itler etrafa salıverilmi . dergisinde yazdı ı açık mektuplar ile zamanında devleti uyarmı tı. bundan senelerce evvel. ta lar ba lanmı . dünyadan habersiz. Bilir misiniz. uyan ey halkım. gözünü aç artık!. eli kolu ba lanmı gibi melûl melûl bakan bir bekçi.Allah serencamımızı o akibetten korusun!. nasıl çaresiz kalmasın? Bu durumda onlar kime dert yansın! Ben. bu tehlikeyi yazdı diye Atsız’ı hapse attınız. bütün bunları o köye yaptırana bezirganlık eden bir çerçi var! Varın böyle bir köy dü ünün! Bu durumda o köyde ahali kimden medet umsun.. gelece i dizayn ediyor. Aç gözünü artık. yazık. eli bö ründe efendisine muntazır el buyru u bekleyen bir muhtar. Bilir misiniz. uyan Türkiyem. Atsız Be . hem içerde hem dı arda teröristler ile i birli i yapıyor. bir durup dü ünen ba görmedim. hergün uyuyan çaresiz bir köy kâhyası. o gidi . her köyü böyle mum etmeyi planlamı !. Ey bu ülkeye bir zaman hükumran olanlar. olanlara de i im diye çanak tutan dellal. Bu gidi . memlekette ba gösteren gizli siyasî Kürtçülük tehlikesine kar ı.dı ınız a iret a aları meydan okuyor.. köpeklerin sahibi ile ülfete dalmı bir vekilharç. onlara ba ka kim sahip çıkıyor.. Dünya teröristi meydan okuyor. O köyde. eyvah. Dü ünün böyle köylerden bir köy. Bir köy dü ünün hanımlar. böyle bir köye. Dost ve muttefik dedi iniz. haklarını kim koruyor bu ülkede? Analarından ba ka. çok yazık!. insanlar çaresiz!. bu ülkede kim onların hesabını soracak yüre e sahip? Bir aldıran. bu gerçe i imdi hatırlıyor musunuz? imdi vatan u runa ölen Türk ehitlerine sadece arkada kalan anaları a lıyor? Söyleyin.

bu ne yapaca ını bilmez duruma gelmi köylülere ve onların gelece ine acırım!. birlik kurma ça ındayız. Türk milleti. Dü ünceler birle meli. zor zamanda. bu gerçe e dönmelidir. Bu karanlık bitecek. ulu yurdumun boylarından umudum var. dü ünmeyeyim. Atatürk devrinde.Türk co rafyasında böyle bir Türk yurdu görmek. Ben öleyim. buna imanım var. Ancak. böyle bir Türk yurdu görmeyeyim.servet. yaman ça dayız. eyvallah. bu dünyada nizâm-ı âlemi ihdas eden bir ırkın çocu uyum. bugün yine yaratmaya muktedirdir. yine ihtiyaç duydu u liderlere muhtaçtır. zafere eri irler. dü ünmek sadece bir bitmez ızdırap kayna ı olur. Atsız diyorki: “Millî uur ve gurura mâlik liderlerin en büyük faydası. toplumu a a ılık duygusuna dü mekten korumaktır. bunları dün yarattı. Bu millet. dar zamanda. Ben bu cihanda. Bir olanlar. Türk milleti nüfus. bir olma. zihinler aynı hedefe kitlenmeli ve dünden çok çalı malıyız. Bir millet büyük i yapabilmek için. teknik ve kültür bakımından bugüne göre çok geride olmasına ra men. Kendilerine de.beyler! Yaman ça ımızda. bu gerçe i bilmeliler. kendisinin büyük millet oldu u inancını duymalıdır. dik duranlar. mânevî güç bakımından kudretliydi ve onun 26 . yarın mutlaka aydınlık olacaktır. nefes almak imkânsız. Benim. yürekler birle meli. Hanımlar. Kuvây-ı Milliyeyi yaratan. Böyle bir köyde ya amak zor. bu ülkeye de yarın daha büyük acılar çektirmeye hakları yoktur. Ortaya çıkanlar. ham hayaller pe inde ko mamalıdır.

içindir ki, kendisinde her tehlikeyi yenebilmek inanç ve kuvveti buluyordu” [Türk ülküsü. stanbul,1995.sh.116]. imdi, bugün, çekilen ızdırabın kayna ını daha iyi anladı ınıza üphem yoktur. Dik duran bir öndere susamı lı ımız var. Millî uura ve gurura mâlik önderlere ihtiyacımız var. Hedefi ve kudreti nasıl kullanaca ını bilmeyenlerin, bir ülkede giri ece i kalkınma ba arılı olamaz, zafere eri emez. Böyle liderlerin elinde bir ülke ancak ba kalarına u ak olur. A a ılık duygusuna tutsak önderlerle bir yere varılamaz.Çünki : “ önderlerde ve aydınlarda a a ılık duy-gusu olursa, o milletin kalkınmasına imkân yoktur. Çünkü kalkınma hamlelerinin bo una olaca ı kuruntusu rûhlara i lenmi , gönüller ümitsizlikle dolmu tur. Zafer hiçbir zaman, mahvolduklarını sananlar tarafından kazanılamaz”[Türk ülküsü. stanbul,1995,sh.116]. Türk vatanında, Türk varlı ına ve kudretine inancı olan önderler kalkınmayı ba arabilir. Bu bilince sahip önderler hangi siyasî anlayı a sahip olursa olsun, yeterki Türk varlı ına ve kudretine inancı tam ve eksiksiz olsun. O zaman görün bu kalkınma hamlesi nasıl olacak ve zafere eri ecektir: “Türk milletinin kalkınması derken, bu harekete, gönülleri heyecanla çarpı tıracak ve yurtta ları fedâkârlı a ve hattâ kahramanlı a sürükleyecek bir anlam vermek.. birinci arttır. Kültürü, bilimi, tekni i ile birlikte, ahlâkı ve erdemi ile de ileri ve üstün olacak Türkiye.. Yoksa, sadece refah ve zenginlik için yapılacak hamlenin, bir ticaretevi hareketinden farkı yoktur” [Türk ülküsü. stanbul, 1995; sh.117]. 27

Biz, bu güzellikleri bunca zaman tatmadık, ezdirildik, tekmelendik, a a ılandık, çuval giydirilip ba ımıza horlandık, insanlarımızın ömrü geçim derdiyle tükettirildi, onları dü ünemez hale getirildik. ehitlerin neden ehit dü tü üne, kimin ve neyin u runa hayatlarını yitirdi ine yüreklerimiz yanmaz, beyinlerimiz bir cevap veremez, dü ünemez sürülere dönü tük; yazık, eyvaah, biz nereye gidiyoruz beyler, haberi olan var mı? Atsız, ülküsünü, ızdırabını ve yalnızlı ını derin a kı ile birle tirerek, sadece 27 yüzyıllık tarihin içinde dola maz, aynı zamanda bu süreç içinde dü manları ile hiç bir eyden korkmaksızın vuru up durur. Toptan tanktan daha korkutucu bir kalemi, bir sözü vardır. Türklü e her saldırıyı anında cevaplamaz ise, gündüz rahat etmez, gece uyuyamaz bir ülkü eridir. Atsız’ın ilk büyük isyanı, Türk tarihçili inin dünya çapında yeti mi bilgini Zeki Velidi Togan’a kar ı yapılan haksızlı a kar ı çıkı ıdır. Mükafatı, Üniversite’den alınıp Malatya Ortaokuluna tenzili rütbe ile sürülme olmu tur. Bilimi savunmanın cezası budur. Atsız, hocası gibi, tarih bilimi dendi inde bilimden zerre taviz vermez. Orada duyguya, tarafgirli e yer tanımaz. Orada hileye, kayırmaya, ideolojik bakı a tahammülü yoktur. Tarih, gerçe in ta kendisine ı ık tutmalıdır. Bu yönüyle Atsız, hocası Togan’ı titizlikle izler. Dünya tarihçili inde saygınlıkları, onların bu taviz tanımaz tarih bilimine olan saygı ve ba lılıklarıdır. Ülkeyi ve devleti, vatan hainlerine kar ı savunmanın bedeli ise, Atsız ve yolda ları için, nönü’nün 1944 yılında açtırtmı oldu u ‘Irkçılık ve Turancılık davası’ denen ‘Tabutluk’ olayı olmu tur. in ilginç yanı, o tarihlere kadar okulların bir kısmına ö renciler, Türk ırkı 28

esasına göre alınmakta ve bu durum, o günün gazetelerinde ilân edilmektedir. Atatürk’ün mirası da, o ça da bu ekilde, kısmen de olsa, bir kısım mekteplerde devam etmektedir.Fakat, zavallıların korku ve yetersizliklerine mahkûm ya adı ı bu ça da, Atsız, nönü’nün sayesinde, komünistlere kar ı tek ba ına savundu u devletinin mahkemeleri tarafından, neden hainlere saldırıyorsun,diye yargılanıyordu. Atsız, 9 Mayıs 1944 yılında tevkif edildi, nönü’nün ve yolda larının zulmüne u radı, ı ıksız çukurlarda irade talimine tabi tutuldu. Uydurmadan bir tiyatro kuruldu ve mahkemeye çıkarıldı. Bir tarih aheseri olan savunmasında yer alan sözlerden bir kaçı: “..Kimseden haksız bir ey talep etmiyoruz. Atalarımızdan kalan mirasın, mefahirimizin gömülü oldu u toprakların bizim olması ülküsünü kalbimizde ta ıyoruz. Oraları unutmamak istiyoruz. Ben bunları ahsım için istemiyorum. Oralarda çiftlik veya apartman yapacak de ilim... Kimin hain kimin vatanperver oldu unu tarih tayin edecektir. Hatta etmi tir bile... Kimsenin görüp bilmedi i vasiyetnamemde,bazı ahısları sevmedi im için beni hiçbir kanun,hiçbir mahkeme mahkûm edemez. Ben herkesin sevdi i insanları sevme e mecbur de ilim..... Bütün didinmelerden sonra büyük kâinat manzumesinde meçhul bir zerre olaca ımızı dü ünüyor ve bu kadar bo bir neticeye varmadan önceki u kısa misafirlikte, insanların hamakatını gösterenlere vicdanına karı mak acıyorum... Hiçbir hakiki bahtiyarlı ın bulunmadı ına kani oldu um dünyada tek vazife ve teselli bildi im ülkü, ahıslardan sıyrılmı yüksek bir duygu ve düüncedir. O, çirkin yüzlü ölümü bile güzelle tirip bir 29

Mazide ve istikbalde ya ıyarak. mutlaka do acaktır. stanbul. Türkçüler beraat etti.Yürürüm.” [Türk ülküsü. Acıların önünde bizi granit heykeller gibi susturur. sh.. akı ını sürdürecektir.. inleme. Ben görmesem. çalı ırım.ses çıkarmadan a ın/ bir damla da olsa. kutlu olsun zafer. Çünki.Türk ordusu pa alarının ananevi eref ve celadetine uygun karar verdi ve ‘ırkçılık’ diye bir suç olamayaca ına. emanetçi gelinceye dek. Ebedî ve ezelî zamana karı ıp yeni bir serencamı ya arız. acizliktir göz ya ın. Ben bu yola Çin sarayını vuranların ça ında çıktım. gücüm yetti ince yürürüm. Tanrı bize gösterdi ki.1956.. Izdırap çek. Ben de bu yolun üzerindeyim. tiyatrovari kararı bozdu.. kuduz itlerin salıverildi i. insanlar özgürlü üne kavu acak. ne mücadeleden dönerim. dünya durur.1415]. Biliniz er geç bir gün. de i mez! Eminim. ta lar çözülecek. Biliniz bu dünyada. medeniyet yürüyecek ve tarih. do maz ise. onlar: ‘Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız’ diyen bir oca ın pa alarıydı.Yürümeye çalı ırım bu yol üstünde. De meden dün30 . Türk afa ı yeniden. Bunu hangi Türk pa ası unutabilir! Unutana ben Türk pa ası mı derim!. Hayatın zehir zemberek kasırgalarını ruhumuzda Nisan rüzgârı gibi estirir. medeniyet yürümez. bunun Türk milliyetçili inin tabii bir unsuru ve her Türk’ün hakkı oldu unu açıkça belirtip. sözünü dü ünürüm. elbet Tanrıda ında rûhlar olur bahtiyar. tarihin yüce kanunu budur. sen görmesen ne çıkar. Temyiz.. bu gidi in sonunda: Köpekler ba lanacak. Bu yolda u ra verenlere. inlemem! Ne diz çökerim. fakat bugünden i renerek bu yolun üzerindeyim. Do acaktır.sevgili gibi ba rımıza bastırır. ta ların ba landı ı ça sürüp gitmez.

Köktürk ulusu Atsız. Atsız.yanın kiri üzerime. ama varaca ız. Ve yine Köktürk çerilerinin arasına karı ıp Tanrıkulu yolda ı bulurum. Bir an araya girdim. yirmiyedi yüzyılı bir rûhta cem edip bedeninde ta ıyan adamdı. 31 . Bilge Tonu Ak A a’yı erlere tarihten konu urken dinlerim. Ben anlatırım çadırın önündeki ate in kar ısında. evet. Orhun ırma ı kıyılarına . Bir zaman. yakın mı? Tanrı’nın biçti i zamanı kim bilebilir? Atsız Be i. Atsız Be ’in Türk yurtlarında arkada bıraktı ı macerayı. Bu fikir. ya adı ı zamanda ya ayanlara Atsız diye görünmü tü. bilemediler ve fakat. olanı biteni anlatırım. bütün zamanlar içinde var olan Türklü ün ta kendisiydi. Bildiler.Ben de. benim için menzil uzak mı.ben de onlar gibi bir rûh adam olsam. Böyle bir diyara henüz varmadık. onun nereden gelip nereye gitti ini o zaman anlamı tım. O. bende Rûh Adam’ı okudu umda yerini buldu. sözü de i tirdim. Atsız buydu. Do ru dü ünmü üm.a ız açarsak. Köktürk çerileri arasında bize de söz dü er.Bu obalardan birinde. kendisini orada yakalamama izin vermi ti.Hangi rûh bundan bahtiyar olmaz. Söz nerede kalmı tı. Türk ülküsüne dönü mü . yani Türk ülküsünü anlatmaya çalı ıyorum aklımca. Çin sarayı vurulanda gördü üm Karaozan kopuzun tellerinde sözüme e lik eder. dedim. Bilmiyorum. Orhun ırma ı kıyılarına yayılmı obalar arasına karı ırım. yarın için söylenmi türkülerin avazesini birlikte cihana salarız. diyordum ya. Tanrıya sı ınırım ve gökalaya atlayıp sürerim Tanrı da larına. O. atımı sürer. Ve bu büyük ölenin erleriyle yeni ve gerçek bir zafere at sürmek üzere. Sözün zorlu unu a mak istedim. dertle irim. karı sam aralarına.N’ola.

milletleri ileriye. Türk ülküsü bayra ını. Ama o. kuvvetli ile sava ı göze alan yaratık. Türk ülkü-sünün bizatihi kendisidir. Oysa Atsız. ete kemi e bürünmü ve ça ımızda cihana Atsız diye görünmü tür. Türk büyüklü ü ve Türk kudreti iste i ve inancıdır. 1995. Türk ülküsü diye ya ayacaktır. kendine. ülküyü. stanbul. kendi devletinde kendini bilmezler. onu fikren öldürmek. Atsız Be ’e bırakmak gerekiyor : ”Türk ülküsü. güçlendiren ve asille tiren bu duygu ve dü üncedir” [Atsız. birlikte hareket etmeye sevk edecek aralarında ortak bir hedef. hiç yılmamı tır. Onları birle tirecek.Türk ülküsü.8-9].. Dini inancı da içine almı olan millî ülkü. bugün ya ıyor ve bilinen tarihî ya ı ile tam yedibin yüz ya ındadır. Milli bir ülkü olmadıktan sonra. ancak ülkücü insandır. mahkûm etmek isteyenler. Türklü e kar ı açılmı her haçlı seferini..Dolayısıyla. Türk Ülküsü. onu. bir Türk ulusu gibi. gelece e ba arıyla hareket ettiren yegâne güç kayna ı görür.diye. tarihin öte-lerinden kopup gelmi bu ulu ki inin bedeniyle bedenlenmi . Ülküsü olmayan toplumlar. önünde sonunda da ılma a. O.. bir milleti her türlü tehlike ve zayıflıklardan kurtaracak tek çıkı yoludur. Atsız. ıztıraptan kaçmayan. Türk ülküsü nedir. mahkumiyetle tecziye etmi lerdir.Burada sözü sahibine.Kemâl Atatürk’ün bıraktı ı yerden eline alıp tek ba ına korumaya yüceltmeye çalı mı tır. M. milletler. her iç kalkı mayı if a ettikçe. insanın hayvandan ne farkı kalır? Ölümden korkmayan. Bu yurtta Türkler yok olmadıkça nice yüzyıllar Atsız. Türk 32 . yok olmaya mahkumdur. benim için Atsız. O zaman sormak gerekir. bugün çukurlarında unutulmu tur. bir ulvi ba yoktur. Dün. insanları sürükleyen.sh. O bugün burada ya ıyor. Atsız.

gözleri kararmı papazlarından hesap sormaları gerekir. Hanımefendi ırkına yara anı yapıyordu. bir ku bakı ı”. yüzyılların zavallılarına Atalarımızın medeniyetinden bir serencam gösterip. kör bırakan aydınlarından. bu sözleri atalarının medeniyeti üzerine bir Türk hanımefendisi söylüyordu. bugün bize tepeden bakanların yer-yüzünde olmadı ı ça da. farklı bir millet. bilemiyorum. bu gerçe i yüzyıllar boyu kendilerinden saklayan. yâni devlet adamları. bir zamanlar nizâm-ı âlem efendisi olan milletimiz ile ilgili bir haber vardı.yetkin bir ‘nizâm-ı âlem‘ efendisi olur. Londra’da sergilenen Türk medeniyetini yaratan Türk’ten elin cahillerine söz ediyordu: “Farklı bir ırk. Fakat. millet. tarihe hız. yöneticiler bu gerçe i görüp ona göre hareket ettikleri zaman. Dünya üzerinde Türk medeniyetinin bin yılına bir ku bakı ı sergi açılmı Londra’da. sözünün eri bir ki i idi. cevabı size bırakıyorum. Dün bir kanalda. gönüllerden. bizi. eri kin. yüreklerden. gelece in tarihine ta ıyacak yegâne yürütücü. tarihten geldi imiz gibi. manen ve madde-ten istenen olgunlu a eri ir. u cehaletin katmerlisine bakınız! Nihâyet ‘dank’ etmi cahil Avrupa halklarının beynine! Tabii onların. Binlerce alkı .ülküsü. aksini söyleyen. herkes a kınlıkla seyrediyormu ! Yirmi birinci yüzyıl Avrupasında. yaratıcı enerji kayna ımızdır. kendi halkını bu ku bakı ı tarih serencamından bile habersiz. atalarımız dünyaya düzen. Uzaktan bir ku bakı ı. Evet. Sergiyi hazırlayanlar arasında bir bilge Türk hanımefendisi vardı. Cahillere. Kahramanlar. Avrupanın zavallı halkını aydınlatıyordu! Evet. uursuz bırakanlara ne denir. Bin yıl ötesinden bir bakı . 33 .

ya arken. dü ünen.Fâni bedeni. Bir kere insan Türk ülküsüne inanmı ve rûhu bu istekle dolu ise. Böyle bir insan. bu milletin çocuklarının gerçek anlamda yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkaracak bir millî e itime ihtiyacı vardır. çâre arayan var mı? Ecdadının yaptıklarını ö renip onlara yenilerini ve daha muhte emlerini koyacak nesilleri ye tirmeliyiz. bir araya gelmemize yol açan ‘nizâm-ı âlem’ erlerinden rahmetli Atsız Be ’dir. teknoloji üretmez de ne yapar? Elbet ömrü bu yollarda tükenecektir. çok sevdi i Kür ad’ın ordusundan bir günlü üne izin alıp gelerek aramızda varlı ını hissettiriyor. ba kalarına kul olacak nesiller de il. Türk ülküsünün gerçekle mesi yolunda.medeniyet dünyasına yaratıcılık nedir diye ö retiyordu. nerelerde helâk olmaktalar. tarih 12 Aralık 1975’i gösteriyordu. imdi kula ıma öyle diyor: ”Biliyorum. bu vatan. Bunu u anda hissediyorum. gözünü kırpmadan ölüme gider. Ama. Bu devletin. Evet. yaratıcı ve çalı kan. torunlarına ne oldu. tarihini bilen. sözü 34 . ter dökmez. gelece in ihti amını yaratacak. bilim yapmaz. yine nizâm-ı âlem efendisi olacak nesiller yeti tirmeliyiz. rûhu aramızda dola ıyor. anılmaktan kim. bilen var mı? Soran var mı. Osmana a camii avlusundan u urlanıp rûhu Gökala atına binip Tanrı Da ı eteklerine do ru yol aldı ında. Bugün. bugün burada konu mamıza. böyle bir insanın ömrü bu yollarda tükendi. Bu muhte em tarihin çocuklarına. bu bayrak ve bu millet için gerekti inde dü ünmeden. Dursun. diyor. Kendine güvenen. Geçmi le övünüp kalacak. büyüme iste i ile dolu. hangi rûh ho lanmaz. hedefi belli Türk ülküsüne inanmı nesiller yeti tirecek bir millî e itime ihtiyaç vardır. O insan.

Türk ülküsü Atsız ebedî vatanında ebediyen ya ayacaktır. 35 . buyruk var ben Tanrı Da ı eteklerine dönece im” diyor ve burada sözü bırakıp: Türk milleti bu dünyada var oldukça. diyorum.uzatma. artık burada dur.

N HAL ATSIZ’IN TÜRKÇÜLÜ Ü VE TÜRK DÜNYASINA BAKI I ÖMER ÖZCAN (*) 36 .

stanbul 2000 4 Yücel Hacalo lu . Haz.Sertkaya) .Cumhuriyet dönemi Türk dü ünce hayatında iz bırakan önemli isimlerin ba ında gelen Atsız hakkında öhretine mütenasip ara tırmaların yapıldı ını söylemek oldukça zordur. Cahit Telci.Güngör . Tanıdı ım Atsız . 2.F.Yıl Türkçülük Arma anı . 3 Mayıs Tükçüler Günü Antolojisi . Kur.3 Oldukça geni olan çevresine yazdı ı mektupların ancak bir kısmı toplanabilmi . bazı sebeplerle sonuçlanamayan çalı ma maalesef yıllar sonra basılma imkanı bulabilmi tir. Mustafa Turan . Ankara 1967 . stanbul 2001 37 . 1 Ölümünün ikinci yıldönümünde hakkında bir kitap çıkarılması tasarlanmı . Orkun Yayınları .N. zmir 1994 . Türk Milliyetçiler Birli i Ankara Oca ı Yayınları . Orkun Yayınları . E. stanbul 1976 2 Türkçülerin Kaleminden Atsız . Türk Dünyası Ara tırmaları Vakfı yayını . Nihal Atsız ve Nejdet Sançar Arma anı . Birinci Cilt . Baskı . hocası hakkındaki hatıralarını önce Orta Do u gazetesinde tefrika halinde ne rettikten sonra kitap haline getirmi tir. M. smail Aka. Yay. (Haz. Turan Akkoyunlu. stanbul 2000. Cansever Tanyeri. smail Aka . Vefatından sonraki ilk yıllarda çıkarılan hatıra kitabı hakkındaki en derli toplu çalı madır. 3 Altan Deliorman . Atsız’ın Mektupları . Adeta efsanele tirilen ismi yüzünden birçok ara tırmacı yapacakları ilmi mesainin ileride sıkıntı do uraca ı ve husumet çekmeme dü üncesiyle ondan uzak durmayı tercih etmi lerdir .4 (*) Millî E itim Bakanlı ı Talim Terbiye Kurulu Üyesi 1 Atsız Arma anı .Hacıemino lu. yakın arkada larından yazılar derlenmi .Kafalı . Afyon 1995 .Refet Körüklü-Cengiz Yavan) . Atsız ve Türkçülük hareketi hakkında bazı makale topluları ne redilmi tir : 3 Mayıs 1944 50. Medrese Kitapevi . O.(Haz . Turan Akkoyun.2 Ö rencisi Deliorman. bazıları Orkun dergisinde ne redildikten sonra kitap olarak basılmı tır. M.

Ruh Adam’daki Gerçek Kahramanlar .5 O tarihlerde Türk Dili ve Edebiyat bölümünde. Türk Dili Ragıp Hulusi Özdem. Rescher 6.Yek=Osman Re er . sayısında ‘Darülfünunun Kara . Altan Deliorman . lk. 1926 yılında stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümüne ve stanbul Üniversitesi‘nin yatılı kısmı olan yüksek Muallim Mektebi’ne yazılmı tır. Alman Yahudisi oldu unu . Ankara 1987 . 1932 yılında Atsız Mecmua’nın 17.Türkçeyi iyi konu amadı ını . tecil talebinin kabul edilmemesi üzerine askerli ini 9 ay olarak (28 Etim 1926-28 Temmuz 1927) stanbul’da Ta kı la’da 5. eserlerini yalnız yetmi nüsha bastırıp . çtimaiyat s- Osman F. Ekim 1999 . Bir hafta sonra askere ça rılmı . Garb edebiyatı Yusuf erif Bey.Dr. s. Nihal Atsız .piyade alayında er olarak yapmı tır. Orkun . Askeri Tıbbıye’nin üçüncü sınıfından 1925 yılında tard cezası ile uzakla tırılmı tır.verdi i Arap Edebiyatı Tarihi dersinin Arap airleri Biyografisi mahiyetinde oldu unu . s. büyük Türkçü. ran Edebiyatı Tarihi Ferit Kam. Namık Kemal’in o lu erhü’l-mütûn Ali Ekrem Bolayır. yalnız muayyen kütüphane ve bayilerle mübadele etti ini . Türk Tarihi Zeki Velidi Togan. bir vazifesinin de nadide yazma kitapları toplayıp Almanya’ya göndermek oldu unu belirtmi tir .4 Atsız . Arap Edebiyatı O.25 6 5 38 .(bk. orta ve lise ö renimlerini stanbul’da muhtelif okullarda yapmı tır. sayı 20 . Atsız’ın fizik ve moral tarifinin yapılabilmesi için öncelikle yeti ti i e itim ortamlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Daha Do rusu Bir Tabirle Yüz Kızartacak Listesi ‘ isimli yazısında bu hocasının portresini çizmi tir . edip Ahmet Hikmet Müftüo lu hakkındaki eserinin giri inde önce onun fizik ve moral tarifini yapmı tır. Sertkaya . Fethi Teveto lu.

34 . Ya mur Atsız.2.9 Lisede Boratav’la aynı sınıfta okuyan Niyazi Berkes.. Yeniyüzyıl .10 Bu isimlerin gelecekte Türk tarih.Dr. s.g. s. Pertev Naili Boratav’ın Gençlik Döneminden Bazı Özellikler . ükrü Güllüo lu.Ankara 1998 .34 11 Ya mur Atsız . Tahsin Banguo lu.18 9 Mete Çetik . Orhan Okay . yıl 34 . edebiyat. 27.Metin Turan . felsefeci. 10 Çetik.11 Bu ki iler. daha ö rencilik yıllarında sahip oldukları ahsi kabiliyetleri. Ocak 2005 . edebiyat tarihi ve folklor alanlarının ünlü otoriteleri olmalarında yukarıda adlarını saydı ımız zamanın tanınmı hocalarından ders görmelerinin büyük tesirinin bulundu u muhakkaktır. yani Ediz Hun’un annesi). Dünya Güzeli ‘Sarı ın’ Ne vet (Ne vet Teyze.mail Hakkı Baltacıo lu ve Türk Edebiyatı Tarihi Fuat Köprülü tarafından okutuluyordu. bildikleri yabancı dillerle dünya çapında tanınan Fuat Köprülü’ye çalı malarında yardımcı olmu lardır.Yılında Nihad Sami Banarlı .13 8 Prof. Ziya Karamuk.sayı 1 . sa cılık-solculuk hikayeleri ve yolların ayrılmasından önce.Pertev Naili Boratav’a Arma an . stanbul 1995 .a.m.1998 7 39 . Yeni ve Ötesi . bir yıl Hukuk okuduktan sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe ubesi’ne girmi tir. Orhan Veli’nin müstakbel Büyük A kı Nahit Hanım’ın bulundu unu belirtmi tir.7 Atsız’ın yüksek hayatı boyunca gece gündüz birlikte oldu u okul arkada ları arasında Orhan aik Gökyay. Seçme Makaleler 1 . Kültür Bakanlı ı yayını . Abdülbaki Gölpınarlı 8. Mecdut Mansuro lu bulunmaktadır. s. Vefatının 30.Kubbealtı Akademi Mecmuası . Orhan Amca . babasının bulundu u ‘Yüksek Muallim Mektebi’ grubunda Ahmet Hamdi Tanpınar . Pertev Naili Boratav. Hz. Eski. Oldukça elveri li bir e itim ortamında yeti en Atsız ve Gökyay’ın tarih ve edebiyat alanı Orhan aik Gökyay . Nihad Sami Banarlı.s.

12 Togan’ın memleketi Ba kurdistan’da ne redilen bir kitapta 1928 yılında alınmı bir grup foto rafında Köprülü . yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ya adı ı güçlüklerin. Ülkenin ve o ülkenin bir ferdinin dünyaya bakı ında önemli olan bu unsurlar hakkında çok tafsilatlı olarak durulabilir. Ragıp Hulusi Özdem . Gökyay . M. Di er isimlerin Atsız’ın Türkçülük fikrini kazanmasında do rudan tesirlerinin bulundu u söylenemez. Abdülkadir nan . Yolda baev . Izveztnıy Neızvestnıy Zaki Valıdı .tefriki yapmadan her iki dalda da önemli eserler vermelerinin temelinde bu çevrenin tesiri büyüktür. önemli alan dersleri tarih ve edebiyatın. Kısaca bunlar üzerinde durmak gerekir . bize kar ı hasmane tutumları a ikar olan kom ularımızın niyetlerinin belli oranlarda hisseleri bulunmaktadır. 40 . dil Ural bölgesinde do up yeti mesi sebebiyle di erlerine göre farklı bir ortamdan gelmi ti. Atsız . Avrupa’nın belli ba lı emperyalist devletleriyle.12 simlerini belirtti imiz ö retim üyelerinden sadece Togan. Ufa 2000 . Boratav bulunmaktadır . Köprülü. Atsız’ın düünce evreninin te ekkülünde aldı ı e itimin. telif etti i Türk Edebiyatında lk Mutasavvıflar isimli büyük eserinden dolayı Türk Kültürü’nün Türkistan ba lantısına vakıftı.A.

iktisat ve askeri alanda gerçekle tirdi i büyük geli melere ayak uyduramaması sonucunda sürekli gerileyip toprak kaybına u ramı tır. Karde inin Irak’ta vazife almasına ra men airimiz Ahmet Ha im Türkiye’de kalmı tır. Devlet.YEN TÜRK YE CUMHUR YET Cumhuriyetimizin uzun süre Osmanlı mirasına sıcak bakmadı ı. 41 . Yeni devlet asker ve sivil bürokrasisini olu tururken milli mücadeleye dü manlıklarını açık olarak gösteren az sayıda insanı dı lamı geriye kalanların tamamını istihdam etmi tir . ayrılıkçı duygularla yeti mi münevverlere sahip olan egemenli imiz altındaki gruplar Avrupa’nın deste i sonucunda teker teker ana unsurdan kopmu lardır. Avrupa’nın ilim. adeta reddi miras etti i bir gerçektir . Osmanlıdan kalan asker ve sivil erkandan bir kısmı da etrafımızda yeni kurulan devletlerde çalı mayı tercih etmi . Osmanlı devleti bünyesinde çok farklı milletleri barındırmı tır. oralarda devlet ba kanlı ı. Milletle me sürecine erken giren. ba bakanlık makamlarına kadar yükselmi lerdir. Ba ta devletimizin banisi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkada ları ve sivil bürokrasinin tamamına yakını Osmanlı döneminin mekteplerinden mezun olmu lardır. 1789 Fransız ihtilali ile dünyada milliyetçilik dü üncesi yayılmaya ba lamı tır.

Devletin da ılma sürecinde yeti en Türk münevverlerinin bu kötü gidi ten etkilenmi ler.168 13 42 . I. Bu sebeple bizatihi kendisi azınlık mensubu olan ara tırmacının çalı malarının bütünü tahlil edildi inde tarafsız kalamadı ı açıkça görülür. Bu dönemle ilgili olarak yapılan çalı malarda ilmi tarafsızlı ın korundu unu söylemek zordur. yüzyılda do mu ba ımsız ulus-devletlerin kurulu unu hedefleyerek önce Avrupa’da. sayı 98 . ki sava arasındaki dönemde çevremizdeki ülkelerin ço unlu unda tek partilerin otoriter veya fa ist. çözüm yolları üretmeye çalı maları kaçınılmaz olmu tur.13 1930 yıllarda çıkarılan yeni kanunlar ve talimat-namelerde Türk kavramına vurgu yapıldı ı ve öne Soner Ça atay. Türk milliyetçili inin de i ik evreleri üzerine çok sayıda eser yayınlanmı olmasına ra men. Güz 2003 . gururu incinmi bir ülke durumuna dü ürülmü tür. Türkiye. Kim Türk kim vatanda ? Erken Cumhuriyet dönemi vatanda lık rejimi üzerine bir çalı ma . ve II. Dünya Sava ları arasındaki dönemle alakalı çalı malar azdır. Türklerin anlı bir devlet oldu u fikrinin önem kazandı ı bu dönemde Ankara’nın kati bir Türkiye vizyonu vardı. s. baskıcı rejimlerinin varlı ı görülmektedir. Toplum ve Bilim . daha sonra dünyaya yayılmı tır. Milliyetçilik bir dü ünce akımı olarak 19. geçmi teki imparatorluktan geriye kalan topraklarla yetinmek durumunda kalmı . 1930 lu yıllarda Türkiye’ye benzeyen bir çok ülkede milliyetçilik akımı güç kazanmı tır. Bu artlar Cumhuriyet döneminde ulus-devletin kurulmasından çok önce Türk milliyetçili inin temellerinin atılmasına zemin hazırlamı tır . Çalı maların çounlu u azınlıklar üzerinde ki baskıların ortaya konulması ekseni üzerine oturtulmu tur.

Türk vatanda larının sahip oldu u irketlerin gümrük vergilerinden muaf olmalarını sa layan bir kanunu kabul etti. Babasının 14 Ça aptay . 1936 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanunu etnik ve dini azınlık gruplarını temsil eden derneklerin kurulmasını yasaklamı tı. Yabancı okullardan diploma almı Türk olan doktorların Türkiye’de doktorluk yapabilmeleri için doktorluk derecelerinin Sa lık Bakanlı ı tarafından kabul edilmesi yeterliydi.. Dü ünce dünyasının olu umunun ana hatlarını çizmeye çalı tı ımız Atsız’da Osmanlının da ılma döneminde do an. Bu ortam içinde yeti en aydınların etkilenmediklerini söylemek güçtür . ebeler ve hem ireler de Türk olmak zorundaydı. 1931 yılında çıkan Matbuat Kanunu’na göre ancak Türk olanlar dergi ve gazete sahibi olabileceklerdi. 11 Nisan 1928 tarihinde kabul edilen ‘Tababet ve uabatı San’atlarının Tarzı crasına Dair Kanun‘ ile ülkedeki doktorların stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve Türk olmaları artı getirildi. ke aflık. 14 15 Mart 1926 tarihinde kabul edilen Memurin Kanunu’nda memur olabilmek için Türk olmak gereklidir artı vardı. Bu gibi örnekleri ço altmak mümkündür .m.s. 1924 yılında TBMM.çıkarıldı ı görülür. 12 Mayıs 19287de 1246 sayılı Kanun yürürlü e girdi. devletin sonrada kaybetti i geni toprak parçasının bir ucunca babasının memuriyeti sebebiyle kısa bir müddet olsa da ya amı bir insandır.168-169 43 .g. boyskavntik veya di er herhangi nam ve unvan altında izcilik te kilatı olu turma hakkı münhasıran Türk vatanda larına verildi. a. Bu kanunla Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek mekteplerde gerek mektep haricinde izcilik. Di çiler.

14. I.2005 15 44 . bazılarına göre ise tamamladı ı Türk tarihi ile alakalı eserinin gün ı ı ına çıkmaması ayrı bir üzüntü ve merak kayna ıdır . edebiyat tahsili yaptı ı halde ilk planda tarihi ele alması sebebiyle umumiyetle tarihçi olarak bilinir.15 Ziya Gökalp. onun da 1950’lerden kalma ve ileride kaleme alınması mutasavver bir Türk tarihine dair son derece kabataslak bir yazım planı oldu unu belirtmektedir : ‘Zaruri Bir Açıklama ‘ . Takdirini kazandı ı. lk gençlik yıllarında da ılmanın acı veren tesirlerini.Genç Kalemler. gelece i geni ekilde etkileyecek ekilde ne riyat yaptıkları bir dergidir. O lu Ya mur Atsız . Onun hayatının son yıllarında kaleme almakta oldu u. babasının ölümünden sonra annesi ve karde iyle bütün evrak-ı metrukesini titizlikle aradıklarını fakat yazıldı ı söylenen tarih kitabı ile ilgili metne ait tek bir ize rastladıklarını . Tercüman . az sayıda yazarın. Türk Tarih Kongresi’nde Maarif Vekili Esat Bey.1. sava ın sıkıntılarını bizatihi ya amı tır . I. mü külpesent ve irdeleyici bir karaktere sahip olan bnülemin Mahmut Kemal nal‘atlıyı atından indirecek derecede iddetli yazılar yazdı ını ifade etmi tir Atsız. Hakkındaki biyografi yazılarında ahsiyeti üzerinde kısa de erlendirmeler yapılmı tır.Kızıldeniz’de bulunan Malatya gambotunun süvarisi olması. Bu etki sadece ttihat ve Terakki ile sınırlı kalmamı . Bu dü üncesini Genç Kalemler’de ne redilen bir konferansında dile getirmi tir . Süvey ’te talyan çocuklarıyla sürtü melerinin ruhunda derin izler bırakması muhtemeldir.Dünya Sava ı öncesinde manevi vatan duygusunun güçlendirilmesi amacıyla bir kahramanlık tarihinin icat edilmesi gerekti ini yazmı tı. Cumhuriyet döneminde de devam etmi tir.

Dursun Dilek . s. Bu anlayı ın temelinde u ra ılan bilim dalının faydalı oldu una dair genel kabul görmesi için gerekçeler olu turulması dü üncesi yatmaktadır. Doç. memleket gençli ine ve hatta bütün vatanda lara ö retmek ve milli ve medeni vasıflarımızı. bireyin vatanda lık e itiminde bir araç olarak algılana gelmi tir. Tarihin vatanda lık e itimi kapsamında milli duyguların geli mesine . Tarih tedrisinde birinci vazifemiz milli tezin mahfuziyetidir. Milli tezimizi çürütecek mevzulardan uzak kalmak her birimiz için. Tarih. kabiliyetlerimizi kendilerinde milli mefkure.2004 17 Yrd. Milliyet Popüler Kültür . di er herhangi bir vatanda tan farklı olarak bu tarihi hakikatleri yalnız ö renmek ve bilmek de il ellerimize teslim edilmi olan memleket çocuklarına. Cumhuriyet tarihçili i .Dr. 31 45 . 9.17 Tarihe gelece in toplumunu hazırlamada bir misyon yüklendi i takdirde . insan hakları demokrasi ve kültürel haklara saygı . muallim için. tarihin geçmi ten toplanan verilerle gelece i ekillendirmede bize dersler veren ve 16 Murat Belge .Biz muallimler ve mürebbiler. kültürel kimli in geli tirilmesi gibi bir çok ö eyi seçilmi olay ve olgularla besledi i dü ünülmektedir . talebe için milli ve vatani bir mükellefiyettir ‘demi tir. milli uur halinde ya atmak ve yükseltmek gibi mukaddes bir vazifeyi ve mesuliyeti omuzlarında ta ıyan kimseleriz.16 Bilime pozitivist yakla ımlar bilimin do rudan veya dolaylı olarak toplum hayatına katkısı oldu u görü ünü savunurlar.Ankara 2001 .5. Tarih Derslerinde Ö renme .

Böyle bir projenin amacı hukuk. Tarih ö retimi yoluyla ö rencilerin ki ilik geli imi. ö retim programında yer alan di er derslerin pratik anlamda faydalı olması kaygısından kaynaklanmı tır. Bu olaylar ve tarihi ki ilikler ancak devrinin kültürel ve tarihi özellikleri göz önünde bulundurularak anla ılabilir. Tarih e itimi vatanda lı duygusu. Tarih dersinin bir sosyalle me aracı olarak kullanılması. Bu olaylar özel artlarda meydana gelmi lerdir ve tarihi olarak her biri ayrı bir vakıadır. Tarihi olayların her biri tek ve tekrarlanamaz olarak kabul edilir.ilmi açıdan genellemeler ve teoriler üreten bir disiplin olaca ı dü ünülebilir . moral ve kültürel de erleri a ılamak açısından Türk toplumunun 46 . Bu amaçla hazırlanan programların temelinde milli ba ımsızlı ımızın ve demokrasinin de erini kavratmak. Mesela okullarda okutulan tarih dersinin ö rencilerin moral geli imine katkıda bulunması dü üncesinden hareketle Amerikalı ara tırmacılar tarihin önemli olaylarının ö retimi yoluyla insan davranı ının nedenlerini anlama kabiliyetini ö rencilerde geli tirmeyi hedeflediler . ahlak ve vatanda lık e itimine katkıda bulunacaktır. milli çıkarlarımızı ve demokrasiyi üstün tutma uurunu ve davranı ını kazandırmak amacı bulunmaktadır . sosyal bilgiler derslerinin amaçları üzerine ilmi ara tırmalar yapılmı tır. Bu sebeple tarih ö retiminin kapsamı demokrasi ve moral e itimini de içine alacak ekilde geni letilmi tir. Bunlar belli bir zaman diliminde ya ayan tarihi ki iliklerin meydana getirdi i olaylardır. sosyalle me ve vatanda lık e itimi ne katkıda bulunma amaçlanmaktadır. yurt ve millet bütünlü ümüzü korumak. Okullarımızda okutulan tarih.

bütün e itim kurumları sistematik olarak Milli E itim Bakanlı ı’nın kontrolü altında toplandı. dei im ve süreklilik gibi kavramları kazandırması gerekti i dü ünülmekte . kronolojiyi bilme. tarihçiler gibi çalı ma. Sosyal bilgiler e itimi programının tarih kısmı. 1.Cumhuriyet dönemi radikal hareketler (1923-1948) 2. Tarih ö retiminin ö rencilere tarihi duyarlılık. 1924 sonrasında e itim politikasında yapılan yenilikler üç döneme ayrılmaktadır . siyasi ve sosyal de iimle iç içedir. Türkiye’nin milli mücadele dönemi sonrası. Cumhuriyetin ilanının hemen sonrasında Maarif Vekili smail Safa Özler’in ilan etti i Maarif Misak-ı’nın genel amacı ‘Türk Milleti’ni medeniyet safında en ileri götür47 . ö rencileri kendi milli kimlik. sosyal bilimci ve tarihçi gibi geçmi i yorumlayarak ve yapısını ayrı tırarak yeniden yaratması gerekmektedir . tarih ö retiminin geçmi i aynen yansıtmak yerine. Hükümetlerin siyasi hedefleri e itim politikalarını do rudan etkilemeye ba ladı .Ço ulcu Toplum (1960-1970) lk dönemlerde toplumun do ulu ve dini yapısını laik ve batılı anlamda de i tirmek amaçlanmı tır. ilmi yakla ım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte. kültürel miras ve Türk toplumunun de erlerinin farkına varmaları açısından milli tarihin önemli olaylarını kapsamaktadır.ihtiyaçlarını kar ılamak üzere düzenlenmi tir. üniter yapıda bir ulus devlet anlayı ına sahip olmasının ardından.Demokrat Parti (1948-1960) 3. E itim anlayı ının de i imi. Ö rencilerin ula aca ı bu farkındalı ın demokratik toplum içinde sosyal geli imin süreklili ine yardımcı olaca ı dü ünülmektedir .

bir ülkenin geçmi inin özel bir yorumuna dayandırılan –ulus devletin yükseli i. 1936 yılından itibaren ilkokul programının amaçları tamamıyla milliyetçi ve devrimci bir nitelik kazanmı olan CHP’nin milli e itim programına dayandırılmı tır . sosyal ve kültürel geli im atılımını ihtiva etmektedir . halkçı. Modern e itim süreci iki temele dayandırılmalıdır. Ço ulcu toplum olarak nitelendirilen son dönem . laik Cumhuriyet vatanda ları yeti tirmek ‘ifadesi yer almaktadır. Gökalp. Gökalp Türk milletinin modern hayatının Türklerin kültür. inkılapçı. Klasik milliyetçili in yükseli i sıkı bir ekilde yaygın e itim sistemiyle ba lantılıdır.laik devlet yapısı içinde kültürel ço ulculu u i aret etmektedir . Türk olmak haysiyetinin gerekli kıldı ı bu amaca en kısa zamanda varmayı mümkün kılacak irade ve kudrette yeti tirmektir ‘ eklindedir . gelenek ve de erlerinden çıkarılması gerekti ine inanmı tır. milli kimli in yorumuyla birlikte ifade edilen ve dü sel bir toplum vaat eden klasik milliyetçilik fikrine sahipti. Demokrat Parti döneminin sosyal politikası laik demokratik devlet yapısı içinde dini ve milli kültür deerlerine dayalı ekonomik. Klasik milliyetçilikte e itim özellikle milli tarihin oynadı ı rol ile birlikte insanlara kendilerinin aynı milli toplulu a ait oldukları dü üncesini vermeyi sa layacaktır 48 . Maarif Misak-ı nın özel amaçları arasında ‘Milliyetçi. Bunlar milli e itim ve uluslar arası veya evrensel ö retimdir.mek ve yeni nesilleri.

19 Tarih Ö retimi ve Ders Kitapları . Türkiye’nin entelektüel ve e itim anlamında ça da la masında önemli yere sahiptir.20 Sosyal ilimler elbette her türlü konu ile ilgilenecektir. Bahar 2004 . milli kültür ve e itim konularında ki görü lerini. Bu çalı malar yapılırken ilmi tarafsızlıktan taviz verilmemesi. Haz. E itim sistemimizde milliyetçilik fikri ulus-devlet ideolojisinde ifadesini buldu.Ankara 1961 . kısa tarihçeleri ile birlikte bir rapor haline getirmi tir. ilmi tarafsızlı ı bir kenara koyması sebebiyle sathi kalmı . oldukça yanlı sonuçlara ula mı . Salih Özbaran . Toplum ve Bilim . s. akademik hayatının ilk merdivenlerini çıkmakta olan genç bir ara tırma görevlisi incelemi . 1960 yılında toplanan Milli E itim urası’na sunulmak üzere. Dr.19 Cumhuriyetin en azından tek parti dönemine ele tirel yaklaımlarda fikirlerini açık olarak belirten ara tırmacı son derece azdır. ki ilere ve hadiselere pe in hükümlerle yakla ılmaması gerekmektedir .18 Cumhuriyet dönemi dü ünce akımları. Ahmet Temir . de i melerin sebepleri ilmi tenkit süzgecinden geçirilmelidir. Tarih Vakfı Yurt Yayınları .Sosyal yapılandırmacı olarak Gökalp . Toplum hayatımızın geçirdi i evreler.100-124 18 49 . Milliyet Ülküsü çinde Bilim ve E itim . Bu yolda en fazla ele tiriye muhatap olanların ba ında Atsız gelmektedir. Ülkücü Hareketin Bilinçaltı Olarak Nihal Atsız . stanbul 1995 . Cumhuriyetin banisi Atatürk’ü tartı maktan çekinenler sistemli olarak bazı fikir adamları üzerinden sisteme ele tirilerini yöneltmenin kendileri için daha hayırlı oldu unu dü ünmektedirler. e itim uygulamaları üzerine genel ele tiriler yapılmaktadır. sayı 100 . hareketin siyasi önderi ile Atsız arasındaki gerilimin boyutlarına bile nüfuz edememi tir : Cenk Saraço lu . Temir. Yay. 1994 Buca Sempozyumu . 20 Atsız’ın siyasi bir hareket olan ‘Ülkücülük’ üzerinde etkisini .

s. orta boylu.24 En mühim hususiyeti ahsiyetinin tam bir bütünlük arzetmesidir. 24 Deliorman .22 Ö rencisinin tarifiyle..s. affedi i ve müsamahası hep bir düz hat takip ederdi. çok geni . üste do ru çıkıkça bir alna sahip. Be endi i bir hareketi. Hatıraların I ı ında . alkı ı. ailesine ba lı bir erkektir. saçları sa yandan ayrılmı .12. öfkesi.Tanıdı ım Atsız . Nihal Atsız . stanbul 2000 . kafa ve fikir yapısında herhangi bir bo luk. sessizli i ve yalnızlı ı tercih eden. azarlaması. stanbul 1984 .16 22 21 50 . gözleri ate parçası gibidir.36 Güven Bakırezer . dolgunca.e. kim Mehmet Çınarlı .352 23 Altan Deliorman .Sabahattin Ali . aradan birkaç ay geçtikten sonra Emniyet Müdürlü ü’nde önüne konan foto rafın hesabını vermek durumunda kalmı tır . 1944 yılında Orhun dergisinde dönemin ba bakanına hitaben yayınladı ı açık mektuplarda kendisine hakaret etti ini ileri sürerek Atsız’ı mahkemeye vermi ti. sevinci takdiri. Duru manın yapıldı ı gün mahkemeye dinleyici olarak giden Siyasal Bilgiler Okulu ö rencisi Mehmet Çınarlı adliyeden sonra Atsız ve arkada larıyla Gençlik Parkı’nda foto rafçılara poz vermi . mecbur kalmadıkça kalabalı a girmez. saldırgan ve provokatif üslubu yüzünden yönetici elitlerin hı mına u ramı bir dava adamıdır. burnu hafif kavisli. a.21 Atsız’ın Türk dü ünce hayatındaki yerine i aret etmeden önce karakter yapısının ve haleti ruhiyesinin bilinmesi gerekmektedir .g. 2002 . eksiklik yahut çeli ki yoktu.Orkun Yayınları .23 Kalabalıktan ve sıkı ık yerlerden ho lanmaz. Bir ara tırmacıya göre Atsız. Ruh. Tepkileri. stanbul . s.Cilt 4 . Modern Türkiye’de Siyasi Dü ünce : Milliyetçilik . Atsız’la resim çektirmek bazı ö rencilerin geleceklerini karartmaya vesile olacaktır .11. s.

Bo aziçi . Aralık 1988 . Ben iki hocanın pe ine dü mü tüm.28 So uk bir kı günü kurban bayramında Osmana a Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra safta duranlardan Fethi Gemuhluo lu. Hangi sınıftan olursa olsun. akalarına kendisiyle istihza edecek bir çe ni vermekten çekinmezdi. aceleci ve teheyyüci bir ruh yapısına sahipti. Mehmet Uzun (Babao lu) . sayı 15 . Biri Nihal Atsız. Türk Edebiyatı .16 28 Sınıf arkada ı olup .26 Atsız’ın dü ünce çizgisine pek yakın olmayan ba ka bir ö rencisi de. Mart 1999 . çok akacıydı . Bir Yi it Adam . çok heyecanlıydı. s.133-138 25 51 . seminerlerinde Türkçülü e davet eder tarzda konu urdu. sayı 77 . takdirle. Nihal Bey. Müteferrika . kılınçlı. senatörlük ve Milli E itim Bakanlı ı yapan Tahsin Banguo lu ile yıllardır görü medi i ve haberle medi i .6 27 Be ir Ayvazo lu . Necmeddin Hacıemino lu . dö ü lü hikayeleri ve romanları okumaktan ho lanırdı. çocukların var mı sorularının tevcih edilmesinden anla ılmaktadır . isteyen istedi i seminere gidebiliyordu. sayı 305 .’demektedir. yakın dostları ve arkada larının ikbal günlerinde bile bu tavrını devam ettirmi tir.10 26 Muzaffer Eri . M. Hüseyin Nihal Atsız’dan Tahsin Banguo lu’na . milletvekilli i . s. do ru bulmadı ı bir hareketi de nereden gelirse gelsin öfkeyle kar ılardı.5. s.konu maları ve mektuplarında bu yönü bariz bir ekilde görülür. kendisine evli misin . Aralık 1988 .yaparsa yapsın.27 Devlet yöneticilerinden uzakta kalmı . Ugur Derman Anlatıyor :Ben ki Nesil Arasında Köprü Oldum . Yaz 1999 .Atsız’dan Hatıralar . s.25 Dava ve hapishane arkada ı Eri ’e göre. sayı 77. Bo aziçi . ‘Liselerin dört yıla çıkarılmasıyla olu an bo luklar seminer denilen serbest saatlerle doldurulur ve sözü sohbeti çekilen hocalar seminer saati tertip ederlerdi. di eri Mahir z.

Bu arzusu devlet gelene imizde en eski kurum olan ordunun belkemi ini te kil eden genç subay adaylarıyla do rudan muhatap olmaktan kaynaklanmı olmalıdır. Tarihi roman ve Atsız’ın tarihi romanları üzerine dü ünceler . s . çok yakınında bulunanların aktarımlarına göre imkan oldu unda tek arzusunun Harbiye’de ö retmenlik oldu unu dile getirmi tir. Ö retmenlik mesle ini çok sevmesine ra men ö rencileriyle ba ba a dersanede kalabildi i yıllar oldukça sınırlıdır. yıl :33 . Emin I ık . fakat kendine mahsus bir tarzda yazılmı olan Ruh Adam. Tonyukuk ve Urungu’yu. milli uurla yo rulmu .tezkiye yapıldıktan sonra yanındakilere ‘Allah’a ükür. s. lmi birikimi ve mizacı sanatta tarihi romancılı a yönelmesinin ba lıca saikidir. sayı 4 . Dü üncelerinin tebli inde ikinci bir yol olarak sanatı seçmi tir. Bu yolda ö retmenli i bir vasıta olarak görmü tür. Atsız Arma anı . Delikurt’ta Murad’ı zaman zaman kendi mizacının unsurları ile bezemi tir. Edebi türde.29 Atsız. Bir Er Ki inin Ardından . zengin bir muhayyileye sahip olması gerekir. Askerli i çok sevdi i ve temel bir meslek olarak gördü ü için bu yolda hizmet vermeyi dü ünüyordu. Ekim 2004 . Atsız’ın 29 Dr. Var olan küçüklük ve çirkinliklerden mazinin epik ve muhte em devirlerine kaçmaya e ilimli bir mizaçta olmalıdır. engin ve co kun bir ruha.30 Bozkurtlar’da Bö ü Alp. 1922’de Askeri Tıbbiye’ye girmi ti. Tural . Tarihi roman yazarı. gerçek anlamda bir er ki inin namazını kıldık‘ demi tir . Kubbealtı Akademi Mecmuası . stanbul 1976 . Kür ad. Elbette dü ünen bir kafa olarak birikimlerini gençlere ve topluma aktarmak istemi tir. 20 30 Sadık K. Zaten lise tahsilini tamamladıktan sonra. CVII 52 .

sayı 18. 31 lk baskısı 1972 yılında yapılan romanın konusunun. Osmanlı hanedanının soyu O uz Han’a dayandırıldı. Türklerde milliyet uuru slamiyetin kabulünden sonrada uzun bir süre ya amı tır. Atsız’ın ö retmenlikten alınıp 1952 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’nde görevlendirilmesinden sonra kafasında ekillenmeye ba ladı ı. Osmanlılarda II. Basım yılına kadar üzerinde 15 yıldan fazla çalı tı ı anla ılmaktadır. Atsız romanının kahramanlarını önemsiz birkaç tip dı ında. Romanın asıl kahramanı Selim Pusat Atsız’ın kendisidir. s. hayattan ve kendi çevresinden seçmi tir. Mahmud döneminde Re id-el Din Tarihi’nin Türk boylarının ilk tarihini ele alan birinci kitabı Farsçadan Türkçeye çevrildi. Ka garlı Mahmut’un Divan-ı Lügat’ında milliyet uurunun izleri açıkça görülmektedir. Ay e Hocanım.28 53 . A ustos 1999 .romanları arasında müstesna bir yer i gal eder. Ruh Adam’da de i ik tipler ve karakterler canlandırılmı tır. Deliorman’ın onunla yaptı ı görü melere göre 1956-57’lerde ise henüz tam eklini almadı ı tahmin edilmektedir. 31 Altan Deliorman . Orkun . TÜRKÇÜLÜ ÜN DO U UNDA ETK L OLAN FAKTÖRLER Tarihte milliyetçili i devlet siyasetinde temel yapan ilk devlet adamı Asya Hun mparatorlarından Çiçi’dir. Ruh Adam’daki Gerçek Kahramanlar . e i Bedriye Atsız’dır. Dü ünce tarihimizde millet fikrinin ortaya çıkması ve bu fikre dayalı olarak milliyetçilik Türkçülü ün tekamülüne ba lı olarak ortaya çıkmı tır .

Batıda Fransa ve ngiltere kapitülasyonlar ve yeni sömürgeler kazanmada birbiriyle amansız yarı a giri mi lerdir. Osmanlı yönetimi ça da la ma hareketleriyle devleti ayakta tutmaya çalı mı . Osmanlı devleti.19. hızla Balkanlara inmi tir. Ortodoks milleti vardı. 1783 yılında Kırım’ı i gal etmi . Bu sistem içinde Rum toplumu de il. Giderek sırasıyla Rum. Bu sistemde millet tabiri etnik de il. Bu mezhep içinde bir çok etnik grup yer almı tı. II. dini grupları belirtmek üzere cemaat kar ılı ı olarak kullanılıyordu. Ayırt edici çizgiler milli de il. toprak kayıpları bir çok gerçeklerin anla ılmasına sebep olmu tur. milliyetçilik hareketleri öncesinde bünyesinde bulunan çok sayıda etnik grup ve toplumu millet sistemi adı verilen bir yapı içinde te kilatlandırmı tır. 19. ilerleyen süreç içinde devamlı toprak kazanmı tır. diniydi. Batı dünyasındaki Türkiyat çalı malarının Türk aydınları üzerinde büyük etkisi olmu tur. Ezeli dü man Rusya büyümek için Osmanlıyı kendisine hedef seçmi . Türkiye dı ındaki Türk gruplarında 54 . yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk olmayan Müslüman unsurlar arasında da milliyetçilik hareketleri yayılmaya ba ladı. 1774 Küçük Kaynarca Antla ması ile Ortodoks teb’anın koruyuculu unu üstlenmi tir. Araplarda dı etkilerle genellikle milliyetçilik hareketi aydın kesimine münhasır olarak kaldı. Abdülhamid’in slamcılık siyaseti ayrılıkçı hareketleri geciktirmi tir. Kafkaslarda aleyhimize büyümeye ba lamı bo azlara ve stanbul’a gözünü dikmi tir. yüzyılda Osmanlı devletinin genel durumu. 1856 Islahat Fermanı’yla gayri müslim teb’alar birçok haklar kazanarak millet olma yolunda bir zemin temin etmi lerdir. denge siyaseti ile varlı ını devam ettirmeye gayret etmi tir . Ermeni ve Musevi cemaatlerine millet nizamnamesi verildi.

Cedit hareketinin Azerbaycan’da güçlü izleyicileri olmu tur. Daha önce Türkçülük siyasi bir akım haline getiril55 . Sadece Rusya Türkleri içinde de il bütün Türk dünyası üzerinde büyük tesir yaratan smail Gaspıralı e itim yoluyla modernle menin temellerini atmı tır. Millet hayatında din kadar önemli olan ikinci faktör olan milliyet duygusu da önem kazanmaya ba lamı tır. Me rutiyet öncesinde dil. Nasiri tarafından yürütülen milli uyanı hareketi giderek büyük bir e itim reformu do urmu tur. Ali Suavi dil ve tarih alanında Türkçülü e özen gösteren ilk isimlerdir . E itimi halk arasında yayılması için herkesin anlayabilece i bir ekilde yazı dilinin sadele tirilmesi çalı maları konu ma ve yazı dili ikili ini ortadan kaldırmayı hedeflemi tir. Onlar arasından yeti en A ao lu Ahmet Osmanlılarda Türkçülü ün tebli inde önemli bir görev ifa etmi tir. Yine ba ka bir Azerbaycanlı Hüseyinzade Ali Bey. Ne retti i Tercüman gazetesi zaman zaman yasaklanmasına ra men Osmanlı topraklarında bile dikkatle izlenmi tir. Milli kültürün in a edilmesine öncelik verilmi tir. slamcılık ve Türkçülük bu dönemde görülen belli ba lı fikir akımlarıdır. Türk milliyetçili inin II. Süleyman Pa a.geli en Türkçülük hareketi bilhassa Rusya’da ilk olarak dil Ural merkezli olarak ortaya çıkmı tır.Türkiye’de etkili olmu tur . Hüseyin Feyizhani. Batıcılık. Me rutiyet döneminde fikir akımları ve tartı maları belirginle meye ba lamı tır. Tanzimat döneminde Türkçülük kültürel milliyetçilik çerçevesinde sade bir dil yaratma gayreti olarak ortaya çıkmı tır. Dil ve edebiyat alanında görülen ilk Türkçülük hareketinin önderi Ahmet Vefik Pa a’dır. II. tarih ve edebiyat sahalarında ki çalı malarla kültürel temelleri atılmı tır. Kursavi. Mercani.

Turan iirini ne retmesi Türk gençleri üzerinde derin tesirler yapmı tır. hem de bir gayedir‘ demi tir. Türk Yurdu Cemiyeti 1911 yılında kurulan ikinci Türkçü dernektir. Me rutiyetin ilanıyla Türkçü fikirler siyasi hayatta ye ermeye ba lamı tır. ilim. Türkçülük fikrinin ideologu ziya Gökalp Türkçülü ün Esasları eserini bu dönemde ölümünden bir yıl önce ne retmi tir. ttihat ve Terakki’nin merkezinde görevli bulunan Ziya Gökalp Ocak yönetiminde resmen görev almamı tır . iktisat. Fikri hayatta millete mürebbilik yapacak. Türkçülü ün resmi ideoloji oldu u anlamını ta ıyan ifadeler kullanıldı. kurucuları bilahare Türk Ocakları içinde yer almı tır .memi ti. Müstakil bir siyasi fırka kurmak için ba kanlık görevinden ayrılan Ahmet Ferit Tek’in yerine 1913’te Hamdullah Suphi’nin seçilmi tir. Türkçülük fikrini ta ıyanlar bütün bürokratik kademelere hakim olmu lardır. 1929 yılından sonra zirveden ini ba lamı tır. Türk Derne i’nin kurulması ve Genç Kalemler hareketi bu uygulamanın ilk örnekleridir.2. Yeni dil anlayı ını savunan Genç Kalemler hareketine Ziya Gökalp’in katılması. Fiili kurulu u 20 Haziran 1911 tarihinde gerçekle tirilen Türk Ocakları resmen 12 Mart 1912 tarihinde açılmı tır. Bazı ara tırmacılara göre 1923-1931 yılları arasında Türkçülük fikri devlette tek hakim ideolojidir. siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün hars sahalarında vatanda ları yeti tirmek için 56 . Atatürk 5. II. 1929 yılında çi leri Bakanı ükrü Kaya Elazı ’da ‘Türkçülük bizim için hem bir mesnet . Bu cemiyet Türk Ocaklarının kurulu çalı maları sırasında ortaya çıktı ı için fazla varlık gösterememi .1931 tarihinde ‘Türk Ocakları Cumhuriyet Halk Fırkası’nın hars ubeleridir.

pi valık edecektir. Onun tenkit oklarından Türk Ocakları reisi Hamdullah Suphi’de nasibini almı tır . liberal dü üncenin savunucusu olduklarını ileri sürmekle birlikte Nazım Hikmet’i himaye etmi . Ocak kurultayı 10 Nisan 1931 tarihinde toplanmı ve CHF’sına iltihak kararı almı tır . Bakanlık nezdinde tavassutta bulunarak yatılı okuması sebebiyle liselerde 8 yıl ö retmenlik yapmak mecburiyeti bulunmasına ra men 25 Ocak 1931 tarihinde kendisine asistan tayin ettirmi tir . Serteller. bilhassa Sabiha Sertel liberalizm kalkanı gerisinde yürüttü ü tahripkar faaliyetlerden sonra Türkiye’yi terk edip muhacir oldukları dönemde TKP’nin yönetici kadrosunda çalı mı tır. Atsız 15 Mayıs 57 . Atatürk daha sonra ‘Aynı cinsten olan kuvvetler birle melidir‘ diyerek Türk Ocakları’nın istikbali ile ilgili dü üncesini ortaya koymu tur. Nazım Hikmet’in tanınmı Türk fikir adamlarına kar ı tenkit dozunu a an karalama kampanyasına giri ti i dönemde kar ısında duracak kuvvetli bir kalem ve organize bir gençli in bulundu u söylenemez. Yalnız devlet kendisinin dı ındaki hareketlere fazla göz yummamı tır . Marksist fikirlerini propaganda etmesine zemin hazırlamı lardır. 1929 yılında Resimli Ay mecmuasında Nazım Hikmet ‘Putları Yıkıyoruz’ adı altında açtı ı geni bir kampanya ile Türk dü ünce hayatının sembol isimleri üzerinde süpekülatif fikirler ileri sürmü tür. Gayemiz çok faydalı oldu u kanaatimiz bulunan bu yol üzerinde bütün milleti hemahenk olarak beraber yürütmekten ibarettir‘ demi tir . Atsız 1930 yılında Üniversiteyi bitirmi tir. Türkçülük hareketi Ocak’ın kapatılmasıyla fazla sarsılmamı tır. Resimli Ay dergisini çıkaran Serteller. Hocası Köprülü.

Ülküler hakikatle hayalin karı masından do mu olan. ülkülerin milletlerin manevi gıdası. fikriyatının temel ilkelerinde de i me olmaması sebebiyle aynı yazıyı 21 yıl sonra çıkardı ı derginin ilk sayısına koymakta beis görmemi tir . Milletler ölebildikleri kadar ya ama hakkına maliktirler . Bu sebeple ana konumuz Türkçülü ü hakkında son dönemde çıkardı ı Ötüken dergisindeki yazılarına bakmak gerekir . milletlere hız veren ve u runda ölünen büyük dileklerdir. ATSIZ’IN TÜRKÇÜLÜ Ü Atsız hakkındaki ara tırmalarda fikri hayatı bir bütün halinde ele alınmı tır. Atsız’ın bu yazısı ilk olarak Orhun dergisinin 1 Ekim 1943 tarihinde çıkan 10. Makaleyi ülkü yazılarını toplayan kitabına da almı tır : Türk Ülküsü . Atsız . düne bakarak yarını arayan. Af in Yayınları 32 58 . Cumhuriyet devrinde Türkçülü ün öncüsü olmu tur.19-20 . Türkçülü ün bir ülkü. sayısında ne redilmi tir .1931’den itibaren 25 Eylül 1932’ye kadar Atsız Mecmua’yı 17 sayı halinde ne retti. Ba lı ının altında ‘Türkçü ve Köycü’ ibaresi bulunan dergide edebiyat ve tarih bilginlerinin bulundu u geni bir kadro yazmı tır. Aslında fikir dünyası bütünlük arzetmekle birlikte dünyanın ve Türkiye’nin geli imine paralel olarak bazı konularda hassasiyeti muhakkak farklı olmu tur.32Yazısına Türkçülü ün Türk Milliyetçili inin adı oldu unu belirterek ba lamı tır. ülküsüz milletlerin en talihlisinin nihayetsizlik ve sönük kalmaya mahkum oldu unu vurgulamı tır. Ocak 1964 de yayın hayatına giren Ötüken’in ilk sayısındaki yazısı ‘Türkçülük ‘ adını ta ımaktadır. Ankara 1966 . s.

Bundan dolayı da. 59 . Türkçülük. Devletimizin içindeki yabancı unsurların ihaneti dolayısıyla do an tepki . 2. Türklü ün geçmi teki haklarının mirasını istemek bakımından haklı . 3. bizde de tatbik olunması isteyen milliyetçilerin hareketi . Türkçülük. Tanzimat’tan sonra. Atsız’a gelmektedir: 1. Türk uru unun kayıtsız artsız hakimiyeti ve ba ımsızlı ı ile Türklü ün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür. Türkçüler’in. daha eski Türkçüler’e saygı göstermesi bunun için arttır . Türk soyunun ruhunda. 4. büyük Türk Eli’nde. Avrupa’da ki milliyetçiliklere benzeyen halkçı bir hareketin. kanında beyninde ya ayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmi bir eklidir.Türkçülük. 1962 yılında çıkmaya ba layan Orkun dergisinin birinci sayısında ‘Türk Milleti’ne Ça rı’ ba lı ı altında ne redilen yazısında. me ru ve tarihi bir davadır. Türkler’in 200 yıldan beri çektikleri büyük sıkıntılar ve geçirdikleri felaketlerin verdi i uyanıklık . 9 madde halinde özetlenen milli kalkınma programının ilki Türkçülüktür . göre Türkçülük dört kaynaktan Kökü çok eski olan ve Türk uru unun uuraltında asırlardan beri ya ayan milliyetçilik . ‘sıra’ ve ‘saygı’ esaslarını ihmal edemez.

ürken.ö reticilik i ini yaparsa. her Türkçüyüm diyen de Türkçü sayılmaz . yukarıdakiler de a a ının do ru ihtarlarına kızmazlarsa. ne dalkavukluk. Gerçekten Türkçü olma kolay de ildir.Bu dört kaynaktan gelen dü ünceler birbiriyle karı ıp yu rularak. Subay hiç yorulmadan altı saatlik talimini yaptırırsa. sapıtan milletleri tarih ba ı lamıyor. çok sa lam . Onun yorumuna göre : Bugün ülküler ve kahramanlar ça ında ya ıyoruz. görü me ve konu malarda ne ikiyüzlülü e kaçan nezaket.. ne de ilgisizlik olmadan bir ahenk kurulursa. her önüne gelen Türkçü olamayaca ı gibi. bütün kar ılıklı i lerde. ne gösteri . ö renci her eyden önce dersini bellemeye çalıırsa ve bütün vazifelerle rütbeler arasında ne caka. bugünkü Türkçülü ü ortaya çıkarmı tır. 60 .. a a ıdakiler yukarının buyru unu ukalalık saymaz. Çok güçlü. Türkçülük ülküsü bizden amansız bir görev ahlakı istiyor. çok sert. doktor her eyden önce yurtta ların sa lı ı ile ilgili olursa. hesapların görüldü ü günlerdeyiz. ne de kabalı a kaçan sertlik bulunmazsa vazifenin bizden istedi i ey yapılmı olur.. Geçmi haklara dayanılarak davaların öne atıldı ı. çok yürekli olmak gerekiyor. ö retmen bıkmadan . Bunun da bizim için birinci artı Türkçülük ülküsüne sıkı sıkıya yapı maktır. memur sinirlenmeden halka kolaylık göstermekte devam ederse. .Bugün ayakta kalabilmek için eskisi kadar sa lam olmak yeti miyor. a ıran.

daha çok yaygın olarak Milliyetçilik.33 Türkçülü ü sadece sözde ve gönülde kalmamı . Çalı ma hayatının Edirne Lisesi Edebiyat ö retmenli i döneminde iken Atsız Mecmua’nın devamı olarak Orhun dergisini çıkarmakta idi. resmi ve siyasi anlayı a göre bütün yurtta ların Türk milletini te kil etmekte oldu u belirtilir. Türk’ü ya atan manevi güçtür . stanbul . Pan Türkçü görü ü ihtiva etti ini iddia ederler. Türkçülük akımının Türklük anlayı ının imparatorlu un siyasi sınırlarının ötesinde ki öbür bölgelerde ya ayan geni bir akrabalık grubu anlamına geldi ini. Gök Börü ve Yeni Yazılar . Milliyetçilik Yolunda – Ergenekon. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkçülü ün Türk milliyetçili ine dönü tü ünü. Türkçülü e Giri . Türk Ocakları Türk Tarihi Tetkik Heyeti tarafından 1930 yılında Türk Tari33 Reha O uz Türkkan . Türkçülü e ele tirel yakla ımlarda. stanbul 1944 . Türkiye ve Türk aleminde.5-11 . Müftüo lu Yayınevi 61 . 1940 . Bu dönemde hala Cumhuriyet vatanda ları arasında ayrım yapılması. ‘Türkçülük ‘.Bugün. Bozkurtçu Yayını .Bozkurt. Cumhuriyetin büyük ölçüde Türk halkından meydana geldi ini. Türkçülük. Milliyetçilik. Cumhuriyet döneminde Türklük dar anlamıyla tanımlanmı ve siyasi milletle özde le mi tir. s. Ülkücülük isimlerinin kullanıldı ı gibi. Türk Milliyetçili i isimlerini kullanmaktayız. Atsız ile aynı yıllarda Türkçülük hareketinin fikriyatını yapan Reha O uz Türkkan’ın ‘Türkçülük’ anlayı ları arasında ki farklar eserlerinin mukayesesinden anla ılmaktadır. her türlü sıkıntıyı göze alarak do ruları söylemekte kararlı hale getirmi tir. bu akımın savunucularının benimsedi i millet anlayı ının yeni modern kavramın sınırlarını a tı ını ileri sürerler.

Re it Galip tarafından.1930 lu yıllarda ortaya atılan Türk Tarih Tezi ile modern Türkiye’yle köprü kurabilecek seküler bir altın ça (Orta Asya) tahayyül edilmi . Anadolu ve Ege kültürlerini yaratanların Türkler oldu u tezi öne sürülerek üç hedef düzeltilmi olmakta idi: 34 Nadir Özbek . Köprülü hadisenin gidi atından ürkerek kendisini üniversite hocalı ından çıkarmı tır . Türk Tarih Kongresi’nde ele tirilmi tir. hem de bu medeniyetin dünya tarihinin geli iminde kilit rolü bulundu u öne sürülerek batı’nın ana anlatısına daha sancısız dahil olunabilme denenmi tir. Bu tezler Atsız’ın hocası Togan tarafından 2 Temmuz 1932 tarihinde toplanan I.34 Togan’ın tenkitlerine cevap verilmemi . Eylül 1997 .hinin Ana Hatları kaleme alınmı ve yine bu anlayı temelinde dört ciltlik Tarih ders kitabı hazırlanmı tır. Ardından bu ilk kitabın bazı bölümlerinden olu turulan 74 sahifelik özet nitelikli Türk Tarihinin Ana Hatları-Medhal adlı risale hazırlanmı ve 1931 yılında otuz bin adet bastırılarak okullara da ıtılmı tır. Medeniyetin Orta Asya’da Türk kökenli topluluklarca meydana getirildi i ve dünyaya yayıldı ı. sayı 45 . s. Dr. Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılmasından sonra ba ımsızlık kazanmak üzere yapılan mücadeleler esnasındaki tartı malar gündeme getirilerek susturulmaya çalı ılmı tır. Togan görevli bulundu u stanbul Üniversitesi’nden ayrılarak yurtdı ına gitmek mecburiyetinde kalmı tır.20-27 62 . hocasına kar ı yapılan haksızlı a kar ı çıkmı . Atsız. bu sebeple kadim Mezopotamya. Toplumsal Tarih . Atsız Orhun’da liselerde okutulmak üzere çıkarılan dört ciltlik Tarih kitabının yanlı larını a ır bir ekilde tenkit etmi tir. Zeki Velidi Togan ve Türk Tarih Tezi .

Üretilen bu tarih tezleri. liseler için yazılan tarih kitaplarının da esasını olu turdu. 1. Bu tarih tezleri 30-40 yıl boyunca e itim müfredatının önemli bir parçasını olu turdu.Laisizmin vurgulanması ve yeni milli kimli i slamın dı ına ta ımak bakımından slam öncesi Türk tarihine (Orta Asya’ya) uzanmak 3. Milliyetçi Tarihyazımı ve ‘Azgeli mi lik Bilinci’ . Toplum ve Bilim .248 35 63 . Kı 2001-2002 .35 Pragmatik bir yakla ımla tarih yazıcılı ı. 3.Türkiye Cumhuriyeti’nin Anadolu üzerindeki varlı ını me rula tırmak 2. Açıkta olmanın uzaması hali ki inin açlıkla kar ı kar ıya kalması demektir. Atsız 9 ay vekalet emrinde kaldıktan sonra ba ka bir yerde görevine iade edilmi tir. Zamanın yönetimi bir lise ö retmeninin tek partinin tek ders kitabına yöneltti i tenkitleri tahammülle karılamamı . sayı 91 . s. Atsız’ın bu ele tirisi.Dünyadaki di er ça da ve egemen milletle e itler ili kisi içine girebilmek için bugünkü dünya uygarlı ının yaratıcıları arasına Türkleri de koyacak olan Orta Asya merkezli bir kültürel yayılım tezini savunmak . onu vekalet emrine almakla kalmayarak dergisini Bakanlar Kurulu kararı ile kapatmı tır. dönemin Türk Tarih Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy. yeni bir kimli in yaratılması ve benimsetilmesi sürecinde kullanılan bir amaç haline getirildi. O dönemde vekalet emrine alınmalar günümüzdeki benzeri uygulamalarla mukayese edilemez. Aslında bu tezler daha önce Enver Celalettin Pa a tarafından 1917 yılında teklif edilmi ve kamuoyunda pek ilgi uyandırmamı tı. 2.1.

sonradan laikli in biraz da mütecaviz yorumu. istidatlardan ho lanan bir tabiata sahipti. Atsız’ın Atatürk’ün çevresine girememesi. Müdafaa-i Hukuk Doktrini’nin. Atatürk’e Atsız’ın meclisine giremeyecek derecede sert tabiatli bir genç oldu unu söyleyip davetten vazgeçirmi tir. Atsız’ın Ardından . hem de fikirlerini rahat bir ortamda yayamaması bakımından son derece zararlı olmu tur. her devrin menkubu olmaz ve fikirlerini meydan muharebesi verip sertle tirmeye mecbur kalmaksızın yayabilirdi.25 64 . neden çünkü kendisi Türkçüdür. be enmi kendisiyle tanı mak istemi tir. çünkü onu yasaklamamı sadece toplumsallıktan bireyselli e çevirmi tir ki ‘medeni dünyanın‘ tavrı da budur. Atatürk bu hadiseye ehemmiyet bile vermemi . Bo aziçi . Atsız’la arasında bir ey geçmemi ti. 14. Atsız’ın kendisinden intikam alabilece i gibi bir vehme kapıldı ı için. Atatürk tarafından me rula tırılan ve üniversitedeki hayatı iade edilen bir Atsız. Ya mur Atsız’ın babasının gerçek iki dostundan biri oldu unu belirtti i 36 Yılmaz Öztuna’ya göre Köprülü.2005 Yılmaz Öztuna . Atsız’ın bundan sonraki yıllarda yazdıklarını okumu . s. Atsız’ın üniversiteden uzakla tırılması hem onun ilmi kariyeri. ba at karakteri Anti/emperyalizmi gizlemek isteyenlerce öne çıkarıl36 37 Ya mur Atsız . Aralık 1985 . o çevreden ve Atatürk’ten fikirler alamaması.37 Atatürk’ün Türkçü yönü yıllar sonra ba ka bir yazar tarafından da vurgulanmı tır: ’Kemalizm. Tercüman . Kemalizm dine kar ı olamaz. Türkçülü e kar ı olamaz. Atatürk.1.tezine kar ı yöneltilen kritiklerde nedense pek dikkate alınmamaktadır. sayı 42 . Zaruri Bir Açıklama . fikirlerini yayamaması Türk bilim hayatı bakımından fevkalade zararlı olmu tur.

sonra mü’min Türk halkına olan saygısına! ‘38 Atsız. Türkistanlıların temsilcisi olarak gördü ü Aksak Temir’i Kahpe Timur diye bahsetmesinden dolayı tenkit etmi tir. Mustafa Çokayo lu ile fikri tartı masına ileride temas edilecektir.2005 39 H. s. Gazi’nin Nokta-i Nazarı ! . Osman F.39 Fikriyatının temel ta larından biri olan Turan kavramına muhalif dü ünceler ta ıyan Anadolucu çizginin ilk önderlerini yakından tanımı tı. 1950 li yıllarda Nurettin Topçu’yu bu sebeple sert bir ekilde tenkit etmi tir. Bütün Türklerin dayana ı ve belkemi i olan Anadolu Türklerini her eyden önce dü ünmek. önce bilgisinin derinli ine a ıracaksınız. Anadolu’nun Sünni olmayan Türklerini milletten çıkaran.sayı 17 . ‘ . sayı 33 . Cumhuriyet .mı tır. ‘Vala Nurettin Beyden Bir Sual’. Ocak .s. Halifelik vs. Bu çizginin dı ında Anadolu’nun ötesinde kalan Türkleri defterden silmeyi hatta onlara kar ı dü manlık gütmeye kar ı durmu tur.Ak am . Dönemin kö e yazarlarından Vala Nurettin ile tartı maya giri ti i bilinmektedir. Farklı görü lerde kalem erbabı ile giri ti i polemikleri ilk gençlik yıllarından itibaren görülmektedir..2 . Nihal . 10. Atsız Mecmua . Türkçülük fikrinin gere i olarak munis mizacına ra men bazı tanınmı isimlerle sert polemikler yapmaktan geri kalmamı tır. Onlarla bu do rultuda polemi e girmemi tir.’.40 Attila lhan .1. yoksa okuyunuz Gazi’nin slamiyet. 1 Nisan 1957 . Felsefe Ö retmeninin Yanlı ları . hakkındaki konu malarını.’Ben dönek de ilim’ .15 Eylül 1932 .Nurettin’in cevabı . 17 Te rinievvel 1932 40 Atsız . onları kalkındırmak anlamında olan Anadoluculu u makul kar ılamı tır. Sertkaya’nın Nihal Atsız isimli monografisinde 38 65 .b.175 . Topçu’nun stanbul ve Rumeli Türkleriyle.

133 42 Son Havadis . a. dil.12.41 Bu ifadelerinden Türk tarihine bütüncü bir bakı açısına sahip oldu u açıkça görülmektedir . Atsız. Fakat biz ne beden ve ne ruh yapımız itibarı ile Orta Asyalı de iliz.. nevi ahsına münhasır bir milletiz.10.1961 66 .42 Atsız. ikinci keskin kalem tartı masını Ali Fuat Ba gil ile yapmı tır. üniversite arkada ı Banguo lu’na yazdı ı bir mektubunda Temir’den cennetmekan Aksak Temir olarak sözetmi tir.Temir’le Yıldırım’ın çarpı masını bir karde kavgasından..g. ırklar sentezi halinde kendi ba ına ya ayan . Hacalo lu . Atsız.1950 tarihli Zafer gazetesinde ne redilen ‘ deal Buhranı’ ki makaleler bibliyografyası oldukça eksik olup yukarıda zikretti imiz makalenin kaydı bulunmamaktadır : Ankara . Biz bilakis slam çenberiyle çevrilmi bir ülkede. 19. 7. 1987 . Gerçi dil elemanlarımız bakımından Orta Asya ile yakın bir hısımlı ımız var . . bu görü e kar ı ‘Sakarya bo u ması sırasında bizim için ‘Uzaktaki Karde ime’ diye iir yazan Kazak Ma can veya Kunuri ehitlerinin hatırasına mevlut okutarak a layan Japonya’daki Tatarlar benim milletimden de il midir ‘ sorusunu yöneltmi tir. s. 1961 yılında yapılan genel seçimlere AP senatör adayı olarak katılan Ba gil.m. son Havadis gazetesindeki bir yazısında ‘Biz Türkiye Türkleri. tarihi mukadderattan ba ka bir ey olmadı ı görü ünde olan Atsız. onun milliyetçilik aleyhtarlı ının çok öncelere kadar uzanan bir geçmi i oldu unu. muhtelif din. tarih ve ırktan birçok millet elemanlarının asırlar içinde ve slam kültürü kazanında kaynayıp hal ve hamur olmasından meydana gelmi mürekkep bir milletiz. Atsız’ın bibliyografyasını biraz geni letmi olmakla birlikte Topçu hakkındaki makaleyi kaydetmemi tir . 41 Mehmet Uzun(Babao lu) .’ eklinde bir görü ileri sürmü tür.

Bu ne riyat yüzünden dönemin Orkun dergisinde ‘Orkun’dan Sesler ‘ ba lıklı . Ülkü Yayınları Nu:1 67 .’ . dinleyiniz! Anlayınız! Türküz ve Müslümanız. Atsız’a bu hadiselerden dolayı cevap vermekte gecikmi olabilir.43 Ba gil..31. 1961 yılı sonbaharında yapılan seçimlerde . Türklü ümüzü uurumuzdan. tehditleri gö üsleyemeyerek istifa etmi ve yurtdı ına çıkmak mecburiyetinde kalmı tır. Bu yazıda stanbul gazetelerinden birinde yazdı ı yazıdan dolayı bir yazarın hücumuna u radı ını belirtmesinden Atsız’ın risalesinden haberdar oldu u anla ılmaktadır. stanbul . s.’Din namına fetva verenler. Küçükaydın Matbaası 44 Hayrani Ilgar . Aradan uzun bir süre geçtikten sonra 30 Kasım 1963 tarihli Yeni stanbul gazetesinde ‘Milliyetçilik Bahsi’ ba lıklı yazısında milliyetçilikle Müslümanlı ın ba da amayaca ını belirtmi tir. Atsız’ın bu risalesine uzun müddet cevap vermemi tir. 27 Mayıs ihtilalinden sonra parlamento seçimlerinin yapılmak suretiyle demokrasinin kurallarına göre uygulanması te ebbüslerine ra men Ba gil’in adaylık söylentisi bazı kesimlerce tepki ile kar ılanması üzerine.44 43 Atsız .. ‘Ordinaryus’un Fahi Yanlı ları-Ali Fuat Ba gil’e Cevap) 15 Ekim 1961 . Ba gil’in bu mealde yazıları ne redilmeye devam etti . imanımızı kalbimizden. AP mensuplarınca Cumhurba kanlı ına aday gösterilece i söylentileri hızla yayılmı tır. sizin sahte fetvalarınız hiçbir zaman söküp çıkaramıyacaktır! . Sözde ve Gerçek Milliyetçilik (Atsız-Ba gil Mücadelesinin ç Yüzü) .ba lıklı bir yazısından iktibas etti i bölümlerdeki fikirlerinden örneklerle göstermi tir. parlamentoya girmi . bu tutum ve görü ü protesto eden yazılar çıktı: ’Bu yazılarda. 1961 .Yeni stanbul’da. zmir 1964 .

Ötüken . mahkemeye verilmesi ve ceza alması. 8-29 Mart 1967 tarihleri arasında Do an Kılıç ıhhasanlı isimli bölücü bir gazetecinin ‘Barzani’nin Karargahında’ ba lıklı yazı dizisinin Yeni Gazete’de tefrika edilmesi. Kızıl Kürtlerin Yaygarası . sayı 43 . Nisan 1967 . Satılmı lar-Moskof U akları . Günümüzde ülkemizin büyük sıkıntılarının ba ında gelen etnik bölücülük hareketi 196O’lı yıllardan itibaren geni leme emaresi göstermi tir.1967 68 . Ötüken . sonra do u ve güneydo u bölgelerimizdeki bazı il ve ilçelerinde bölücü mitinglerin yapılması üzerine gelecekte ülkeyi bekleyen tehlikelere i aret eden makaleler ne retti.45 Makalelerinde ileri sürdü ü fikirler üzerinde tartı ma ve tedbir almak yerine CHP stanbul milletvekili Re it Ülker Millet Meclisi Ba kanlı ı’na bir sözlü soru önergesi vererek bu yazılar hakkında neden i lem yapılmadı ını sormu tur. Ülkenin siyasi ve kültürel konularında do ruları yazmaktan geri durmamı tır. Bitlis senatörü Ziya erefhano lu’nun Amerika’ya kaçarak Kürtlük davası için çalı malarda bulunması. Yargıtay tarafından cezasının onanması üzerine hapse konulması süreci ba lamı tır. sayı 48 . sayı 47 . Aralık 1967 .Dergilerde çıkan makalelerinin konularına bakılarak Türkiye’nin gündemini tespit etmek mümkündür. Temmuz 1967 . Atsız hakkında suç duyurusunda bulunan ve 6 dönem stanbul milletvekilli i yapan Ülker’in top doktoru olan 45 Konu malar I. Do u Mitinglerinde Perde Arkası . sayı 42 . Ötüken . sayı 40 . Eylül 1967 . Ötüken . 6. Ötüken . Bu önerge ile Atsız’ın.46 AP Diyarbakır senatörü Selahattin Cizrelio lu senatoda gündem dı ı konu ma yaparak aynı hususta görü belirtti. 46 Yeni stanbul . Kasım 1967 . Ba ımsız Kürt Devleti Propagandası . Ötüken . haziran 1967 . Mayıs 1967 . Konu malar III . Ötüken . sayı 41 . Konu malar II .7. . sayı 45 .

s. co rafyasına sanatçı gözüyle duygu dünyasında yakla mı . misyonerlik faaliyetine zemin hazırlayan faaliyetlere yıllar önce i aret etti:’Türk Milletinin kafası ve gönlü dini(!). Kasım 1968 . lk önce Türk dünyasına. Ötüken . s. Ötüken . Dr. ‘Bozulan Türkçe’ . Süreyya Ülker . mukaddesatsız. Yakın günlerde toplum gündemini i gal eden Türkiyelilik kavramının tehlikesine. milli (!). sosyal (!). ’16 Devlet masalı ve Uydurma Bayraklar’ . 3 .25-32 48 Atsız . sayı 90 . s. 3 47 69 . sayı 59 .38-44 .o lunun sonraki yıllarda ‘ stanbul Çerkezleri‘ ba lıklı seri yazıları dergilerde görülmü tür.49 ATSIZ VE TÜRK DÜNYASI Atsız’ın Türk dünyası ile alakasına de i ik bakı açılarından yakla ılabilir.3 49 Atsız .26-37 . sayı 8 (Eylül-Ekim-Kasım 1996) .eserlerinde tema olarak ele almı .terennüm etmi tir. safsatalar la doldurulursa o artık Türk milleti olmaktan çıkar ve bu yakınlarda sık sık tekrarlandı ı gibi ‘Türkiye milleti’ veya ‘Anadolu milleti’ haline gelir ki geçmi le ilgili kesilmi . Eski Doç .ubat 1996-1997) . stanbul Çerkezleri I . sayı 65 . stanbul Çerkezleri III . ‘Bu Yurdun Kutsal Yerleri ‘ . tekni i ileri olsa da kültürü ve ahlakı olmayan bir güney Amerika milletinden farkı kalmaz ‘. stanbul Çerkezleri II . Mayıs 1969 . s.48 Kutsi mefhumlar hakkında toplumda mevcut bilgiler üzerinde kaos yaratmak için giri ilen te ebbüsleri izah etmek üzere makaleler yayınladı. Ötüken . 47 Türkçenin özle tirilmesi gayretlerinin artması üzerine mücadeleye giri en Adnan Ötüken’in ‘Türk Dili çin Mücadele’ ba lı ı ile yayınladı ı iki risalenin tanıtımı için bir makale ne retti. sayı 7 (Haziran-Temmuz-A ustos 1996) . s. sayı 9 (Aralık-Ocak. Birle ik Kafkasya . s. Haziran 1971 .

20 yıla kadar Rusya’da bol evizmin bitece ini ve Rusya’nın parçalanaca ını yakın bir dostuna 1972 yılında gönderdi i mektubunda ileri sürmü tür. a.s. 50 Bir milletin 50 yıl zulüm altında ya ayıp. Gözlerime kan görünür! Bu ve buna benzer iirlerini kahramanlık günlerinde. efsanevi diyarlar oldular. evlerinin en mutena yerlerine koydular . Tercüman . 12. Ata yurdlarını topluma tanıtmı . Altaylar.. Bu davranı ın arkasında onun belirsiz silueti hep durdu . Rus’un adı her geçende. kültür bakımından ilerleyerek uyandıktan sonra onu eskisi gibi idare etme e imkan bulunmadı ını. heyecanlandık.yurdumuzu. Atsız . ne elendik. O diyarlar ki: Bir gün olur. Nasip olup ata topraklarına ilk gidenler Tanrı Da ları’ndan ta parçalarını kutsal bir emanet gibi Türkiye’ye ta ıdılar. ne var canda Yatarız taze çimende.. görkemli. hayalimizde pembe bulutlarla kaplı . milli gecelerimizde okuyarak..e. yılda .51 Atsız’ın tahmini 2 yıl sapma ile 50 51 Ya mur Atsız . Kurultay’da Ba ı börklü Han görünür ! Atsız der ki.g.2005 Hacalo lu . duygulandık.194 70 . Tanrı Da ları. Bütün ömrü boyunca uzak diyarlardaki esir Türklerin bir gün hürriyetlerine kavu acaklarını tahayyül etmi ti.ayda canda ? Bulu uruz hep Altay’da Güz ayında. sevdirmi tir.1.. evklendik.

Bundan dolayı bacana ım Atsız’la aramız eskiden beri açıktır. Macarlar.184 . Türkiye’nin fikir. Mo ollar. Samiha sen yaptı ını biliyor musun? Sen Ahmet Yesevi’nin yaptı ını biliyor musun’ 53 Namı yalnız Türkiye’de de il. 53 Namık Kemal Zeybek .S. Hocası Fuat Köprülü’nün temel eseri Türk Edebiyatında lk Mutasavvıflar’dan dolayı Ahmet Yesevi’yi inceledi i bir anekdottan anla ılmaktadır. Dergah Yayınları .do ru çıkmı 1990 yılında Sovyet sistemi da ılmı . ne ba ka milletler beni yakından alakadar eder. Hatta Türklerle akraba Turanlı kavimler (Finler. Tercüman . Turancılık dü üncesi yüzünden yakın akrabaları ile arası açılmı tır. Ne Rusya Türkleri. Bacana ı Mehmet Kaplan bu görü ayrılı ına i aret etmi tir: ‘Irkçı de ilim. Zeynep Kerman. ister Çerkes olsun Türkiye’ye zarar veren adam halisü’d-dem Türk olsa da onu sevemem. Bütün aydınların mümkünse yalnız Türkiye’yi dü ünmelerini temenni ediyorum. Türkiye içinde ya ayan ve Türk’e ihanet etmeyen. ster Arnavut. Ali’ye Mektuplar . s. bütün Türklük aleminde öhret bulmu tu. zeka kuvvetini Türkiye’nin dı ına çeviren adam bence Türkiye’ye ihanet ediyor demektir.Yesevi. Atsız. günümüzdeki Türk Cumhuriyetleri do mu tur . stanbul Bayezit’te Samiha Ayverdi ile kar ıla ır ve der ki:’Samiha. stanbul 1992 . A. ruh. Japonlar) dahi Mehmet Kaplan . N. Ayverdi ve Ba bu .2003 52 71 . 21. Türkiye’ye faydalı olan her insan bence iyidir. para.nci Enginün .6. ‘52 Türk dünyasının yeti tirdi i bütün dü ünürler hakkında malumat sahibi oldu u bilinmektedir.Atsız . Haz.

ho’cular ve Osman Batur . Irak’ta Kerkük’te Türkmenlere yapılan toplu katliamın 6. bunun Ya Türkistan’da tartı ma konusu oldu undan Ke mir’de söz edilmi tir. s. s. Çokayo lu Mustafa Beye son cevap . 55 Atsız . Kıbrıs. Ötüken . hocası Togan’ı müdafaa etmek için Mustafa Çokayo lu ile aralarında polemi e giri mi . Türkiye ve Kıbrıs . sayı 17 . Ocak 1970 . ran Türkleri . Türkçülerin Kalemin Atsız . sayı 73 . 57 Atsız. Türk dünyasının sıkıntılarını daima dile getirmi tir. Atsız Mecmua .55 Do u Türkistan. Atsız Be . 8 s. Kıbrıs’tan sonra Kerkük . Zeki Sofuo lu . stanbul 1933 . Ocak 1971 57 Hasan Oraltay . sayı 19 . ecnebi doktorlar sayesinde ya ayan Ya Türkistan Müdürü’ne .10 . önce bir makale 58.56 Do u Türkistan’ı terkederek Himalaya Da ları’nı a an Kazak kafilesinde bulunanlar Türkiye’ye geldikleri 1954 yılından önce Ke mir’de ilk defa adını duymu lardır. Ötüken . daha sonra bir risale ne retmi tir. Türkistan’ın göçebeleri ile Türkiye’nin köylüleridir’. elini-yüzünü öptükleri bilinmektedir . Hz. diye yazdı ı. Ttemmuz 1965 56 Atsız .54 Uzak Türk diyarlarından uzun yollardan geçerek Türkiye’ye gelen karde lerimizin O’nun kapısını çalarak arayıp sordukları.Refet Körüklü-Cengiz Yavan . Atsız Mecmua’da ‘Türk ırkının istiklalini kuracak ve koruyacak olanlar Türkistan’ın sart’ları ile Türkiye’nin ehirlileri de il. Türkçülerin Kaleminden Atsız. Ekim 1969 . yerli doktorlar bulamadı ı için ölen merhum Atsız Mecmua Müdürü’nden . sayı 70 . yıldönümünde Ötüken özel sayı olarak çıkmı kendiside bir makale ne retmi tir. Ötüken .163-164 59 H. Türk Dünyası Ara tırmaları Vakfı yayını . sayı 85 . s. Ötüken . Nihal.Atsız’ı bilirler ve tanırlardı. stanbul 2000 . ran Türklerinin meseleleri yazılarının ana konularıdır .Nihal Atsız . Büyük Türkçü’yü Anarken .59 Atsız. 54 72 . Sart ba ına cevap .31 58 H.15 Eylül 1932 .

Sadık Aran gibi Dı Türkler’in bazı ileri gelenleri hariç lider ve siyasi geçinen çıkarcı. Sovyet mezalimime maruz kalan Macarlara ve hür dünyada ya ayan temsilcilerine kar ı oldukça hassastı. Togan’ın ölümü kar ısında Türk Kültürü dergisinin kayıtsız kalmasından üzüldü ü bilinmektedir.60 Hep Dı Türklerin savunucusu olan Atsız’la. Aynı davada yargılananlar arasında karı koca iki Türkistanlı daha bulunmaktadır. Türk uruglarının Türkiye’deki temsilcileri arasında vücut bulan.62 1944 yılındaki me hur tutuklamalarda kader ve hapishane arkada lı ı yaptıkları arasında hocası Togan’da bulunmu tur. M.s32 Ötüken . Turani akrabalarımızdan.g.e. Abdülkadir Togan’ın birinci ölüm yıldönümünde Ötüken özel sayı olarak ne redilmi tir.61 nan. a. Hocası Atsız’ın.Yargılananlar arasında bulunan tek bayan olan Nuriiman Karada lı Do u Türkistanlı Uygur olan ilk e inden ayrıldıktan sonra Ahmet Karada lı ile evlenmi . Almanya Münih’te Sovyetler Birli ini Ö renme Enstitüsü’nün ne retti i Dergi’nin sahibi durumunda olan Kırımlı Edige Mustafa Kırımal ile münasebetinin bulundu unu biliyoruz. Ahmet ve Nuriiman Karada lı .g.s. Temmuz 1971 62 Oraltay .Genel Ba kanı oldu u Türkçüler Derne i’nin zmir ubesi ba kanlı ının ‘Altaylar’dan gelmi bir Kazak‘ tarafından deruhte edilmesinden memnuniyet duymu tur.e.33 73 . Türkiye’deki siyasi iktidarlardan menfaat bekleyenler pek ili ki kurmazlardı. a. Vatansız bir Macar mültecisi 60 61 Oraltay . Togan. sayı 91 ... ilmi temeli olmayan tamamen hissiyata dayanan kabilecilik cereyanından üzüntü duydu u. tanıyanların anlatımına göre oldukça süslü ve ilk evliliinden çok sayıda çocu u bulunan bir hanımdır.

Ekim 2001 .35 64 Kitabın tenkidi hk. s. sayı 46 . çok miktarda yazısının ne redilmesi temin edilmi . ‘Macarlar’a Sevgi’ ba lıklı bir iir yazarak Ötüken dergisinde ne retmi tir. Macar Turancıları hakkında ki bir kitapta dı arıda yürütülen mücadele görmezlikten gelinmi . kendisini yalnız karde Türkiye’de de il. stanbul 1973 . aynı zamanda kendi vatanında ve ılık kanı kadar öz bir karde nezdinde imi gibi hissetti ini vurgulamaktadır.ubat-Mart 2004) . Nihal Atsız . Ala -Türkistan Türklerinin Milli stiklal Parolası . Macar Turancıları . Takdimin sonuna do ru geçmi te yüksek ö renim için Türkiye’ye gelen ran’ın Hazar kıyılarında Sovyet sınırına biti ik Gümü Tepe bölgesinden be Türkmen hakkında verdi i kısa bilgiden Prof.65 Orta Asya Türk tarihi ile ilgili engin bilgisine dayanarak kısa takdim yazısında geni mesajlar vermi tir.59-62 65 Hasan Oraltay .olarak Türkiye’ye gelen mre von Taht onu ziyaret ettiinde. s. Dr.60-64 Literatürde Taht hakkındaki görebildi imiz tek yazı hk. 63 Uzun yıllar yalnız ba ına Türkiye’de ya ayan Taht’a Ötüken dergisinin sayfaları açılarak. mre von Taht . Türkçülerin Kaleminden Atsız . bk. Ömer Özcan . Emel’imiz Kırım .11-16 63 74 . uzun süre Türkiye’de ya ayan ve 18 Nisan 1982 tarihinde Ankara’da vefat eden Taht’tan söz edilmemi tir. sayı 94 . Ünsal Akta . bk. hür dünyada Macaristan’ın ba ımsızlı ı için mücadele eden te kilatlarla ilgili haberlere yine dergide yer verilmi tir.!Tarihi Turanlı –Hun TürkMacar Milletinin Ebediyen Ya ayacak Karde i ! . s.. Toplumsal Tarih .64 Kazak Türklerinden olan Hasan Oraltay’ın Ala isimli kitabına bir takdim yazısı yazmı tır. Macar Turancısı Bir övalyenin Son Yılları: mre Taht (Toth) . s. (Ocak. Atsız.

1977 68 Mehmet Orhun . Rusya’da do up Türkiye’ye geldikten yıllar sonra vatanda lı a kabul edilerek Erol Güney adını alan Musevi asıllı gazeteci 1955 yılında Bakanlar Kurulu 66 67 Oraltay .16 Hızır Bek Gayretullah .68 Atsız’ın hayatının sonuna kadar takipçisi oldu u Turan fikrinin Sovyetlerin da ılmasından sonra ba ımsızlı ını ilan eden Türk Cumhuriyetleri arasında gönül birli i olarak uygulama alanı bulmu tur. So uk sava döneminde milliyetçili e ve Turancılı a kar ı giri ilen sistemli saldırılar etkilenen eski bir vatanda ımız Sovyetler Birli i’ne seyahat imkanı elde ettiinde özellikle Türklerin ya adıkları bölgeleri görmek istemi tir. 67 29 ya ında iken edebiyat ö retmeni olarak tayin edildi i Edirne Lisesi’nde Türk Tarihi’nin ö retilmesindeki. Atsız .Türk co rafyasının bütün kesimlerinin temsilcileriyle irtibatının bulundu u anla ılmaktadır. Türkçülerin Kaleminden Atsız . önceden bir kitabından dolayı adını bildi i ve 1958 tanı tı ı Atsız’ın Türk’ün a ı ı oldu unu. s. tek bir milletin ba ına gelmi hanedan.12. a. Millet . derdine derman bulmak istedi ini ifade etmi tir.66 Himalayalar’ı a arak Türkiye’ye gelen ba ka bir Kazak Hızır Bek Gayretullah. Türk Tarihinin Tekamül Seyrinin Tespiti’ni yapmı tır. milletin ve yurdun tek oldu unu. nerede bir Türk varsa ona yakın olmak. 21. sülale ve ailelerin bulundu unu göstermi tir.e.s.g. istemi ve metodu ortaya koymu . Türk tarihinin bir bütün olarak ele alınması gerekti ini. Bu ülkelerin yöneticileri zaman zaman biraraya gelerek önemli konularda mü terek hareket edilmesi hususunda kararlar almaktadırlar. 43 75 .. Hocam Hüseyin Nihal Atsız Be . ayrı devletlerin bulunmadı ını.

Sovyetler’e Panturanizm hakkında inceleme yapmak için gitmek istedi ini . gezisi sonunda cumhuriyetlerin bir gün özgür olurlarsa Türkiye’yle sıkı kültürel ve ekonomik ba lar kurabileceklerini. daha sonra gazetecilik yapmaya ba lamı tır. Erol Güney’in Ke(n)disi –GöçmenCevirmen-Gazeteci-Sevgili . Bu küçük örnek verilen mücadelenin ve fikrin büyüklü ünü göstermektedir . Dönemin sola sempati duyan bütün aydınlarıyla oldukça sıkı fıkı olmu .Kararı ile yurt dı ına çıkarılmı tır.Dünya Sava ı yıllarında Milli E itim Bakanlı ı Tercüme Bürosu’nda çalı an Güney’in e i de Talim ve Terbiye Kurulu kütüphanesinde görev yapmı tır. Turancı kar ıtı dü üncelerinin uuraltındaki baskısından kaynaklanmı tır. ama asla bir tek devlet ya da federasyon kuramayacaklarını anlamı tır. s.257 76 . stanbul 2005. 69 Haluk Oral-M.69 Eski vatanda ımızın ula tı ı neticeden memnun oldu u görülüyor! Do du u Odessa ehrini bile görmek istemeden Türk illerine seyahat arzusu. eref Özsoy. II.

bir romanın bir tek ey söylüyor ∗ Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ö retim Üyesi. Bu yüzden klasik anlayı la yazılmı bir romana sorulabilecek sorularla. ayrıntılara girmeden her zaman sorabiliriz. hayat zamanı kayıptır!” Norman O. 77 .ATSIZ’IN ROMANLARINDA “A K”’IN ANLAMI ÜZER NE Doç. Çünkü roman okuyucusu.Ama genel bir ifadeyle bir edebi metnin ne/neler söyledi i sorusunu. Dr. Brown Bir romana sorulacak do ru sorunun ne oldu unu. brahim AH N∗ “Ölüme kar ı verilen sava .”Bu roman ne söylüyor” sorusu ço u zaman. ço u zaman romanın yapısı belirler. romana haksızlık etmek anlamına gelebilir. post-modern teknikle yazılmı bir ba ka romana sorulacak soru ya da sorular farklı olabilir. gelecekle ve geçmi le u ra ma biçimini alır ve imdiki zaman.

romanı daha de erli kılaca ını pe inen kabul eder. Bu yüzden Atsız’ın aradı ı ö eler. Halbuki her roman aslında. hiç üphe yok ki verilebilecek ilk cevaplar Türk’ün tarihi karakterine ili kindir. Bozkurtlar Diriliyor(1949). Türklerin Orta Asya co rafyasındaki kimlikleri vasıtasıyla yeniden in a edilmeye gayret edilmi tir. ikinci ve daha keskin bir dönü ümü de Atsız’ın eserleri ve siyasi mücadeleleriyle 78 . bize Türk’ün tarihi karakterine ili kin ayrıntılar. dostluk. bir ey söyler. ırk bilinci. Di er söylenenler veya romandan çıkarabilece imiz ba ka anlamlar. Aynı yazarın ba ka romanlarında da aynı çatı manın oldu unu söyleyebiliriz. veriler sa layacaktır. özgürlük tutkusu. daha sonra ise “neler” söyler sorularını hak etmektedir. Türkiye’nin geçirdi i siyasi ve sosyal yapı içerisinde bu de erlerin anlamı. Deli Kurt(1958) emsalsiz bir tarihi dekor içinde. tarihi Türk kimli inin a ındı ı gibi bir sonucu do urmu ve Tanzimat’ta ba layan kimlik in ası cumhuriyet senelerinde daha keskin bir anlam kazanmı tır. yüksek askeri disiplin ve tartı ılmaz derecede sa lam bir ahlaki yapı vs… Bunlar onun Ruh Adam(1972) da dahil dört romanı için de söylenebilir. Atsız’ın romanı/romanları neler söylüyor diye sorduumuzda. Kahramanlık. çok ey söylemenin.olabilmesinin yanlı oldu unu. O zaman bir roman önce “ne” söyler. Bozkurtların Ölümü (1946). bir kimli in in ası sürecidir. 1923 sonrası. fedakarlık. vatan ve millet sevgisi. Atsız’ın romanlarına konu olan tarihi devirle romanların kaleme alındı ı devir arasındaki tarihi süreç. romanlara vak’a zamanı açısından bakarsak. derinde bir yerde. temeldeki çatı manın üzerine in a edilmi hususlardır. Bu in a faaliyetinin ba langıç seneleri Tanzimat’a kadar iner ve ilk ciddi dönü ümü Gökalp’la.

daha evvel iki defa kar ıla tı ı Ay Hanım’a a ıktır.gerçekle tirir. Türk birli ini sa lamak amacıyla saldırır. daha çok sosyolojik bir inceleme gerektirdi inden ve söyleyeceklerimiz bilinenlerin tekrarı olaca ından. Çünkü. bu siyasi hareketin temelini ise Tarihi Türk kültürü te kil etmi tir. ona giydirilmeye çalı ılan elbisenin biçimine ili kin malzeme sa lanması gerekmektedir. Fakat Urungu. Atsız. Ay Hanım’ın öldü ünü ö renen Urungu. Atsız’la beraber Türkçülük siyasi bir aksiyon hareketine dönü mü . bu konuya de inmek istemiyoruz. Elbette bahsedilen elbiselerin “de erler” anlamına geldi ini biliyoruz. Ay Hanım’ı kuca ına alır. kültürel manzara böyle bir kimlik in asını me ru kılar mıydı? Bu sorulara verilecek cevap üphesiz “evet”tir. Çünkü. Deli Kurt ve Ruh Adam adlı eserlerinde geçen bir metaforik malzemenin ne anlama gelebilece i üzerinde durmaktır: Zaman/Ölüm Uçurumu Bozkurtlar Diriliyor adlı romanda öyle bir sahne vardır: Gök-Türk ordusu. bu malzemeyi tarihin derinliklerinde aramayı do ru bulmu tur. Ay Hanım liderli indeki. Atsız’ın romanlarındaki tarihi Türk kimli inin ana unsurları nereden kaynaklanmaktadır? 1940’lı yılların Türkiye’sinde. Dokuz O uzların yenildi i bu çarpı malar sırasında Ay Hanım da ölür. Bizim asıl meselemiz. Dokuz O uzlara. Atsız’ın Bozkurtların Ölümü. Ancak yine Ay Hanım’a a ık olan 79 . cemiyetin yeni do mu bebek muamelesi gördü ü bir devirde. Bozkurtlar Diriliyor. atına atlar ve “ölüm uçurumu”na do ru yola çıkar. Onun romanlarında sunulan de erler üzerinde durmak.

gönlünden gelerek kollarına giden gücünün bütün verimiyle onu kavrayarak meçhule do ru akıyordu.Ayın ilahi ı ıkları ve atların ahenkli nal sesi!”71 70 71 Bozkurtlar Diriliyor.”70 Taçam. bu destani manzaranın dekorunu u satırlarla ifade eder: “Ay yükselmi . ölmü olmasına ra men ka an kızı bunu duyuyordu..e.... Deli Ersegün ve Pars da onların pe indedir. Ba rına bastırdı ı sevgilisi sanki ölmemi de yaralıymı gibi atın üzerinde onu en iyi durumda tutuyor. Fakat o ardına bir kere bile bakmadan.g. s. A. ya lı binba ı Pars. stanbul. s. 80 . Pars’ın iki yi it o lu. kahraman ve ebedi Kür ad’ın o lu. Anlatıcı. büyük bir saygı da vardı ve muhakkak ki. 1998. babalarından aldıkları buyruk üzerine yan yana. rfan Yay. Yüzba ı Ezgene ile Onba ı Yula. Bozkırlıların keskin gözleri önlerindeki atın binicisiyle kuca ındaki ölünün gölgesini artık seçebiliyordu. onun o ulları Yula ve Ezgene ve onların yanında Urungu’nun ilk evlili inden olma o lu Taçam da Urungu’nun pe inden at sürerler: “Elli yıla yakın sert bir ya ayı tan. Tanrılar kadar güzel Ay Hanım’ın ancak ölüsüne kavu an Urungu. Ay Hanım’ı tutu unda yalnız sevgi ve efkat de il. belki kovalandı ını dahi bilmeden batıya do ru yolu almakta devam ediyordu. kuca ında sevgilisi oldu u halde batıya do ru mesafeleri a ıyordu.206-207. atba ı beraber oldukları halde yıldırım gibi uçuyorlardı. görülmedik çilelerden sonra. 209.onsekiz-ondokuz ya larındaki Deli Ersegün ba ta olmak üzere. Sonsuz bozkır!. gö ün ta tepesine gelmi ti.

Almıla ile birlikte Ötüken’i terk etmi ti. yeni bir yolculu a çıkacaktır. Yarı ın dibini görme e imkan yoktu. Ortaasya’da süreç tamamlanmı ve Türkler. artık seksen ya ındadır: “-‘ te Ölüm Uçurumu’ dedi. Belki elli adam boyunda olan yarık. Ötüken’de. htiyar adam dalgın gözlerle uçuruma bakıyor. O zaman. 107. Bu korkunç. hatta haykıran bir insanın sesine bile benziyordu. Bozkurtlar Diriliyor adlı romanda. eski hatıraları canlandırmak istiyordu.. Ötekiler burasını ilk defa görüyorlardı. Ölüm uçurumunun yanından geçerler ve ölüm uçurumu hakkında o ullarına bilgi verir.Paragrafın üslubu ve kullanılan metaforlar. atlıların dörtnal sürü üne. okuyucuda romanın tamamlandı ı gibi bir izlenim bırakıyor. birtakım garip biçimli kayalarla doluydu. Fakat roman henüz bitmemi tir. 81 . Binba ı Pars o ullarını alarak yıllar sonra Ötüken’e dönerken. s. bir sürü atın ki nemesine. Türk mitolojisinde “yol” anlamına gelmektedir. Batı. Bu sesler bir suyun akmasına. Binba ı Pars. Paragrafta batıya do ru gidildi i vurgulanmı ve tarihi temsil eden Binba ı Pars. “Ölüm uçurum”u zamandır. hatırlanaca ı üzere. Bozkurtların Ölümü’nde daha onba ıyken. Urungu’yu takip etmelerini söylemi tir. e. -‘Ölüm Uçurumu her yıl bir erkekle bir kadın alır’ dedi. Pars’ın demek istedi i. o ullarına. O zaman yirmili ya larda olan Pars. meçhul dipten tuhaf tuhaf sesler geliyordu. yırtıcı parsların ba ırmasına. g. Türklerin tarihi batı yolculu udur.”72 72 A. “Ölüm uçurumu”undan atlarken “elveda Ötüken” diye haykırır. Nitekim Urungu. Da ın yamacından oldu u gibi gözüken bu uçurum pek korkunç bir eydi.

babasının. orada. Binba ı Pars nasıl ki ölüm uçurumunun yanı ba ında geçmi i hatırlamı ve hatıralarına dönmü ise. stanbul. e. Çakır annesinin mezarını ziyarete gitti inde. Deli Kurt. Bala Hatun bitirdi: -Hayat ölümün ba langıcıdır. sa Be devam etti: -Hayat birkaç hatıradır. -Anıldıkça ya ıyor demektir… -‘Ya ıyor demektir…’”74 73 74 A. Atsız ‘da yirminci yüzyıl ortalarından ölüm uçurumuna bakmı tır. 1998. s. Ne için? Hatırlamak için… Hatırlamanın ne anlama geldi ini ise Deli Kurt romanından ö reniyoruz. “Ölüm Uçurumu” ile zaman yan yana kullanılmı tır. g.. Bu paragrafta. u Ölüm Uçurumu ne yaman bir ey!”73 diyecektir. 47-48. Babasıyla arasında u konu ma geçer: “-Asıl ölüm unutulmaktır. Amcası ilave etti: -Unutmak da ölmektir. annesinin. 108..nsan anıldıkça ya ıyor demektir. o ullarına bir takım hatıralarını anlattıktan sonra “Zamanı Tanrı yapıyor ve bütün yaratıklar ölüyor…Bakın . sa Bey’in ve sa Bey’in Hanımının (Bala Hatun) hayaletleriyle kar ıla ır.Aynı paragrafın devamında Binba ı Pars. O zaman be hayalet birden tekrarladılar: . rfan Yay. 82 . ss. Çakır farkına varmaksızın elindeki Kuran’ı açmı tı.

bu konuda hiçbir olumsuz cümle kullanmaz. sa Bey’in adamı Çakır bile.Atsız. Çünkü idealler topluma ili kindir. Çünkü kavu ma. 1940’ların Türkiye’sinden geçmi e baktı ında gördü ü “ölümü”dür. Bütün Türkler iyidir. Atsız’daki çeli ki idealleri ile ki isel hayatına dair çatı madır. ancak uçurum anlamına gelebilirdi. hem a k hem ölüm ‘iç’tir. yeni bir hayat hamlesi bulabilmek için döneriz ço u zaman. Edebi bakımdan hem batı. 83 . Dipsiz zaman. Burada “millet” sevgisini hatırlayalım. Bu toplum Türk milletidir ve milletin ya aması gerekir. Topyekün iç’te olmayı tercih eden Atsız. Tarihi bilgi bize Türklerin romanda bahsi geçen co rafyayı asırlar önce terk ederek ba ka bir co rafyaya batıya yöneldiklerini göstermektedir. Ya adı ımız zamandan geriye. fakat kar ıla aca ımız her zaman “ölüm” olacaktır. Olan olmu . Hayat ve ölüm çeli kisi…. Atsız’ın romanlarındaki derin yapı/çatı ma hayat ve ölüm çatı masıdır. Ba ka bir deyi le aslında Atsız bireysel anlamda. Deli Kurt romanında bu tercih. ehzadelerin kavgası ekline dönü mü . a k ki isel bir tercih oldu una göre. Üç romandaki a k hikayesinin de kötü sonuçla bitmesi bunu gösteriyor. milletin birli i için yok edebilirler. ölümü bir kurtulu gibi gören adamdır. iç’in kapısında ikiye ayrılır: Bireysel olarak ölüm toplumsal olarak hayat! Büyük a k/büyük ölüm budur. ancak Atsız. Romanda Deli Kurt’un emanet edildi i. hayatın tercih edildi i anlamına gelecekti. bu konuya dair hiçbir ele tiride bulunmamı tır. Ancak iç’in kapısında tereddüt etmesine yol açan di er husus cemiyet adına endi eleridir. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor ve Deli Kurt adlı romanlarında ırken Türk olan bir tek olumsuz kahraman yoktur. Milletin bekası adına ka anlar acımasız kararlar alabilir ve ba ka bir Türk boyunu.

e. Gözlerinden ye il bir ı ık saçmakta ve gözlerine bakan ölmektedir. 271. Deli Kurt’a geçelim: Hikayeyi herkesin bildi ini kabul ederek Gökçen’den ve onun gözlerinden bahsetmek istiyorum. bütün gözlerden silinerek kayboldu. g. Gökçen’i seven ve onun sevdi i birisi. Gökçen’e a ık olur ve onun gözlerine alı mak suretiyle bakmayı ö renir. kadın objesini yani a kı yani Ay Hanım’ı ve onun gözlerini. Gökçen bir yürük kızı. Bu meçhul Osmanlı ehzadesi. Deli Kurt. batıyı ve ölüm uçurumunu unutmadan. s. fırtınanın u uldadı ı bu yolda yalnız bir atın nal sesleri ve bir insanın hıçkırıkları i itiliyordu…”75 75 A. 84 . Fakat bu a kın sonunda da ölüm vardır. Artık hiçbir ey görünmüyor. Karanlık yava yava her yeri örttü ve ebedi yollarda kah “Allah” diye inleyerek. ancak kendisinin görebildi i ye il ı ıklar içinde. Güzelli i dillere destan.ölen ölmü tür.. di er romana. Bu satırlarda geçen üç önemli unsuru. Atsız’daki bu millet sevgisi. Bozkurtlar Diriliyor’da “ölüm uçurumu”na atlayarak ölen kahramanların yerine Deli Kurt’ta Gökçen kızı sel almı tır. bundan sonra yeni padi ahın hizmetindedir. Ancak. Romanın sonunda Deli Kurt’un nereye gitti i bilinmez: “Gece indi. kendisinden önce gelen ve gelecek olan sayısız Osmanlı ehzadesine tarihin mukadderatının çizdi i büyük ıstırap içinde. millet adına ideallerin ya atılması gerekti i eklinde tezahür eder ve Atsız bu noktada “hayat”ı tercih edecektir. kah “Gökçen” diye sayıklayarak giden yolcuyu kavradı. yine onun alı tırmasıyla gözlerine bakabilmektedir.

aynı zamanda hesapla ma mekanıdır. Deli Kurt da romanın sonunda iç’te olmayı tercih etmi tir. tıpkı Ay Hanım ve Gökçen kız konusunda oldu u gibi. 76 85 . ölüm uçurumundan atlayarak içte olmayı tercih etmi se. stanbul. Prof.. bu romanın onun hayatından izler ta ıdı ı söylenmekte. iç’te olma zamanıdır. 1991. herkesin bildi i ve roman kahramanı Selim Pusat’ın Güntülü’ye gönderdi i o Ömer Faruk Akün. Güntülü’nün gözlerine ili kin ifadeler. Bozkurtlar Diriliyor romanından aldıklarımızın yanına bu romandan alaca ımız Gökçen. Di er romanlardaki temel soru. Dr. Deli Kurt’un en romantik sahnesidir. Ömer Faruk Akün tarafından yazılmı tır. bu romanda çok daha açık olarak ortaya konmu . Ancak. Yani Atsız’ın ölümünden üç yıl önce. hatırlanacak olursa “gece”yle birlikte “iç”e geçildi ini. yukardan beri saydı ımız “iç” e ili kin metaforlara bir yenisini eklemi tir: Gece…Romantik edebiyatın en önemli malzemelerinden biri olan gece. Nasıl ki Bozkurtlar Diriliyor’un sonunda. slam Ansiklopedisi’nin Hüseyin Nihal Atsız maddesi. Geceyle birlikte insan kendi evrenine çekilir. temel çatı ma. 87-91. Atsız hakkında yazılan önemli bir biyografide. Güven ve huzur veren. Türkiye Diyanet Vakfı Yay. metnin bir çok yerinde geçmektedir. ss. C.Romanın sonundaki bu sahne. Urungu. 4.76 Metaforik anlamda Atsız’ın en zengin romanı diyebilece imiz Ruh Adam’ın bizim açımızdan önemli kahramanı Güntülü’dür. iç’e dönme zamanı. bütün aksesuarlarını kendimizin tayin etti i bir alem olarak gece.Deli Kurt’un son sahnesi için. göz ve ye il ı ık metaforlarını alalım ve Ruh Adam’a geçelim: Ruh Adam 1972 yılında yayınlanmı . Atsız. ve “gece”nin bizim hesapla ma mekanımız oldu unu söylemi tik.

. s. Her ey silinip kayboluyorken nazarımdan. 86 . Yalnız o ye il gözlerinin nuru görünse… Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakı ınla.285. Sen öldürüyorken de. yoksa o gözler mi alevden? Bilmem. gönül mülkü düzelsin. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Vur anlı silahınla. stanbul. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Gözlerle günah i lemenin zevkini tattım. Ey sen ki gönüller tutu ur her bakı ınla! Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince Çehren bana u runda ölüm hazzı verince Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım. Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse. ondan bu gönül zorla tutu tu… Gün senden bir ı ık alsa da bir renge bürünse.me hur iirin sadece gözlere ili kin kısmını almak istiyorum: “Ruhun mu ate . 2004. bu yanarda ne biçim korla tutu tu? Pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin. vururken de güzelsin!77 77 Ruh Adam. rfan yay.

di eri toplumsal olmak üzere iki yönü vardır: Önce toplumsal olanı söyleyelim: Ölüm mü hayat mı sorusunu. milletin mensuplarıdır. Atsız önce mensup oldu u milleti için sorar ve verdi i cevap “hayat”ı tercih do rultusundadır. kendi yaratılı gayesine ihanet etmi gibidir. batı’dır. iç a k’tır. a ık olmakla sanki. orta ya lı Yula ve Ezgene. Atsız’daki temel çatı manın biri ahsi. Mahkemedeki sorgulamanın ana konusu bireysel bir a ktır. iç ölüm’dür. Selim Pusat. Romanlarındaki a k hikayelerinin hiç birisi kavu mayla bitmez. acımasız bir hesapla madır. Onun arkasından gelenler. Onun romanlarındaki temel çatı manın ahsi yanına gelince: Atsız ahsi olarak iç’te olmayı istemektedir. Atsız’ın romancılı ının temelinde insan o lunun en temel korkusu.A k/Ölüm Gözlerine bakılamayan Ay Hanım. Öyleyse. Ya lı Pars. Ruh Adam’ın sonundaki mahkeme sahnesi. Bunu Türk destanlarında görebiliriz. Onun roman kahramanları a k’la ölüm’ü aynı düzlemde görmektedirler. Ruh Adam’daki ı ık kızlar. kendisi için ölümü seçer. çocuk denecek ya taki Taçam ve Deli Ersegün…Onlar batıya gidecekler ve hayat devam edecektir. Türk mitolojisinde batı da bilindi i gibi yol anlamına gelmektedir.Güntülü! Yani üç kadın bir a k ve ölüm… Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak. bir 87 . ç. roman kahramanı için onu iç’e ça ıran yol anlamına gelmektedir. I ık yol’dur. Milleti için hayatı. Urungu’nun Ay Hanım kuca ında oldu u halde “ölüm uçurum”undan atladı ı sahneyi tekrar hatırlayalım. yine gözlerine bakılamayan ve gözlerinden ye il ı ık saçan Gökçen kız ve gözleri en katı silahı olan-üstelik yine ye il.

Atsız’daki tarih tutkusu ise “ölümsüzlük” a kıyla anlatılabilir. Roman kahramanlarının romanların sonundaki yalnızlıkları.destan üslubuyla mitik bir hale dönü türülerek anlatılmı tır. Hayatı isterken ölümle yüz yüze gelmek….. 88 . Çünkü “hatırlanmak ya amak” demekti. bu gerçek kar ısındaki çaresizlikten ba ka bir ey de ildir. A k da öyle… Ancak her durumda kar ısına ölüm çıkmaktadır.

zaman sınırlaması olan böyle bir toplantıda elbette mümkün de il. Bu kayıp. Sevgiyle selâmlıyorum. Kıymetli arkada larım. takdirlerimi ayrıca ifade etmekten mutluluk duyuyorum. fakat bütün bunların ötesinde büyük bir ülkü ve mücadele adamı. romancı. Ben de. milletimize has bu iki haslete son zamanlarda gittikçe daha az rastlanır olmu tur. çok yönlü bir ahsiyet. Türkolog. Vefakârlık ve kadirbilirlik. çünkü Atsız gibi bir ahsıyetin aziz hâtırasını bir kere daha yâd etmek için bu salonu doldurdular. air. otuz yıl önce. Atsız Bey’in çe itli yönlerini liyakatla belirttiler. tarihçi. yazar. Bunu bir vefa ve kadirbilirlik örne i olarak telâkki ediyorum. Atsız. Atsız Bey. Sınırlı bir zaman dilimi içinde ancak bu kadarı yapılabiliyor. Bu bakımdan. Atsız hakkında genel bir de erlendirme yapmak ve bir hâtıramı nakletmekle yetinece im. Atsız’ın Talebesi 89 . E itimci.TANIDI IM ATSIZ Altan DEL ORMAN∗ De erli dinleyicilerimizi saygıyla ve sevgiyle selâmlıyorum. Onu bütün yönleriyle anlatmak ve anmak. 11 Aralık 1975’te gözlerini hayata kapamı tı. onu tanıyanların ve ∗ Yazar.

olmadık ızdıraplara katlanan. Atsız’ın dimdik ve dosdo ru ya anmı hayatında böyle bir lekenin zerresine rastlanmaz. zaman zaman ahlâk zafiyetiyle malûl duruma geliyorlar. Atsız’la aynı dönemde ya amamı olmalarına hayıflanacaklar veya onun kendi ça larında ya amı olmasını arzulayacaklardır. e ilip bükülmeye zorluyor. her türlü belâya mertçe gö üs geren. Kalabalıkların üzerine çöken bu me ’um gölge. sadece sava meydanlarından çıkmıyor. üphesiz ki takdire lâyıktır.Türkçülü e gönül verenlerin yüreklerinde hâlâ dinmeyen bir sızıdır. insanları sahte kahramanlara itaat etmeye. Günümüzün kahramanları. buzlar arasında donarak hayatını kaybeden kutup kâ ifi de. Bu davranı . fakat Atsız’ın aziz hâtırası gittikçe yücelecektir. Türk milletinin dünyada lâyık oldu u yere gelmesini. en tabiî hakları ellerinden alınanlar da birer kahramandır. Türkçülük. lerdeki Türk nesilleri. Türkçülü ün güçlenmesi. i irilmi öhretlere alkı tutmaya. Everest’e ilk tırmanan da cı da. Büyük ülkücüler. öhreti. mevki ve makamı elinin tersiyle itebilen. nançları yüzünden zindanlara atılanlar. sanıldı ından daha güçtür. serveti. kendi hayatlarını hiçe sayan kahramanlardır. bu vasıfların hepsini 70 yıllık hayatına sı dırmı tır. Atsız’ın bütün hayatı. Bu a ır ve görünmez baskıya direnmek. bütün hayatını Afrika’nın ücra bir kö esindeki insanların sa lık hizmetine vakfeden hem ire de birer kahramandır. geli mesi ve yayılması için çalı makla geçmi tir. ba ımsız ve müreffeh bir hayat sürmesini amaçlayan ülkünün adıdır. duyulan acılar da azalacak. Atsız. açlı a mahkûm edilenler. inançları u runa çile çeken. 90 . Ama. Toplumlar. Onu tanımı ve ona sevgiyle ba lanmı olanlar bu dünyadan yava yava ayrıldıkça.

Türkçülük dâvasında birlikte hapis yattıkları. daima tekdire mâruz kalmı tır. O saatlere mahsus telâ tan eser yoktu. Bu sebeple. Silâhlı Kuvvetler yönetime el koymu lardı. Türke ve 13 arkada ının sürgüne gönderilmesiyle sonuçlanmı tı. ona zindanları. Atsız. Millî Birlik Komitesi’nin dı ında kalmı olan Talat Aydemir Harp Okulu komutanıydı ve eski arkada larına oldu u kadar i ba ındaki hükûmete kar ı da mu ber durumdaydı. htilal kadrosu içinde. Türkçülü ün devlet katında lâyık oldu u yeri bulaca ını ümit ediyordu. Gece yarısına kadar çalı acaktım. Fakat. Millî Birlik Komitesi içindeki çeki meler. 91 . Yalnız bir ba ka heyecan yine de gizlenecek gibi de ildi. ebedî âleme. Atsız. iyi yeti mi bir kurmay subaydı. Türke . Fakat herkes eli-kolu ba lı oturuyordu. her ferdinin üzerinde hakkı olan toplumun. takdir beklemeyen Atsız.ne hazindir ki. Buna kar ılık. 27 Mayıs 1960’ta. Albay Alparslan Türke de yer alıyordu. Fakat. Onun bir harekete geçmesine muhakkak gözüyle bakılıyordu. ordu içinde onları destekleyen genç subayların varlı ı biliniyordu. içinden yeti ti i toplumun saadeti için bütün hayatını vermi tir. 22 ubat 1962 günü o zamanlar çalı tı ım Ak am gazetesine ö leden sonra gitmi tim. 1944 öncesinden beri tanıdı ı. Atsız’ın. yoklukları. mensup bulundu u toplumdan alacaklı olarak göçmü nadir ahsiyetlerden biridir. çe itli ba kentlerdeki büyükelçiliklere mü avir olarak tayin edilmi lerdi. sizlere kırk üç yıl öncesine ait bir hâtıramı nakletmek istiyorum. aynı toplum. Atsız üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Komiteden tasfiye edilenler. onun duruma hâkim olmasıyla. yoksunlukları reva görmü tür. Bu noktada. O. 14 Kasım 1960’ta.

bildiri veya haber bekliyorduk. Ankara’daki ve stanbul’daki milliyetçi genç subayların. stanbul. Nitekim oradaydı. Yollarda askerî araçlar. Hükûmet uyu ma yolları arıyormu . Demek ki durum vahimdi. Monte Carlo Radyosu. Taksim. onları do ruluyordu. inanılması mümkün gibi görünmekteydi. o da belli de ildi. 92 . Ayaklanan birlikler Ankara’ya hâkimmi . O bakımdan. Beyazıt. askerî harekâtı desteklemesi ihtimali galip görünüyordu. belli de il. her zamanki hayatını ya ar gibiydi. Tanklar ana yolları. Haber alamıyoruz. evvelki bilgilere uyuyor. Çatı ma olmu mu. Ara sıra da mar lar çalınıyordu.Anlattılar: – Ankara ile teleks ve telefon ba lantısı kesildi. Mecburen bekleyece iz. Ö rendi imize göre Ankara’da askerî birlikler ayaklanmı . Ba ta Albay Talât Aydemir varmı . Geç saatlere kadar çalı tı ını biliyordum. ehre do ru yürüyen tank birlikleri varmı . Böyle bir özet. Öyle yaptık. Radyonun ba ından ayrılmıyor. Az sonra radyoda siyasî parti liderlerinin konu maları yayınlanmaya ba landı. çıkıp ehri dola tım. Radyonun ba ından ayrılmıyordu. giri -çıkı ları tutmu . Aydemir’in Türke taraftarı oldu u biliniyormu . Ankara Radyosunun yayını ise zaman zaman kesiliyordu. Gazeteye döndüm. Aksaray. harekâtı dakika dakika veriyormu . üniformalı birlikler arayan gözlerim. Liderler. Bu durumda. Gece bastırınca merakımı yenemedim. Radyo kimin elinde. Eminönü gibi merkezî yerlerde ola anüstü hiçbir görünü yoktu. Harekâtın merkezini Harb Okulu ve Zırhlı Birlikler meydana getiriyormu . Kısaca özetledi. Ayhan Songar’ın Lâleli’deki muayenehanesine u radım. stanbul ise bu harekâta taraftar de ilmi . bunların hiçbirine rastlamıyordu.

smet Pa a konu maya ba ladıktan az sonra radyo susuverdi. Böyle tehlikeli bir ortamda. demokratik rejimin korunması gerekti inden dem vuruyorlardı. ister-istemez milliyetçilerin aleyhinde geli ebilirdi. Fakat. Bu da çatı ma oldu una veya en azından çeki menin devam etti ine açık bir i aretti. stanbul’da onlara kar ı giri ilecek bir ba ka hareket. meçhul er kuvvetlerinin Atsız’ı da hedef olarak almaları ihtimali yok muydu? Bize 93 . belli olan uydu ki. Ancak. Demek ki. Bir kıvılcım her eyi ate e verebilir ve stanbul. sonra yine mar lar. kimlerin ne yapaca ı pek belli olmazdı. yine yabancı radyolardan derlenme bazı haberler. yeni ipuçları verir gibiydi. milliyetçi kuvvetlerin elindeydi. Dokunulmaz sanılan smet Pa a’nın maruz kaldı ı bu muamele neye delâlet ederdi? Âkıbet ne olacaktı? Ayaklanmanın yönü ve rengi neydi? Bu soruları cevaplandıracak durumda de ildik. Bir araya geldi imizde. Yorumlara göre Ankara. milliyetçi veya 14’ler taraftarı subayların deste inde ise.ayaklanmayı tasvip etmiyorlar. Ankara’da bir bekleyi vardır. Anla ılan radyo tekrar el de i tirmi ti. stanbul ise onlara kar ı bir tavır takınmı tı. Yeni haber olup olmadı ını soruyorlardı. Ankara Radyosu hükümetin kontrolüne girmi ti. Türkiye’de ilk defa bir ba bakanın konu ması radyoda susturuluyordu. Beni arayan arkada larla bulu maya karar verdik. Böyle kritik zamanlarda. Merak içindeydiler. bunun dı ında kalamaz. E er Ankara’daki hareket. hele merkezî otorite de ortadan kalkmı sa. Bir süre sessizlik. Gündüz saatlerinden itibaren beni gazeteden arayan arkada ların telefonları artmı tı.

94 .) Di eri smail Hakkı Gökhun. (O sırada Teknik Okul’da -daha sonraki D. Manzara hem tuhafımıza gidiyor. Genç sayılacak bir ya ta vefat etti..M. O ak am erken yatmı tı. Kadıköy’den Kartal’a kalkan bir minibüsü zorlukla bulduk. So uk bir kı gecesiydi ama ya ı yoktu. Dönü te bir grupla Bostancı’da bulu acak. Gecenin karanlı ı. Ötekiler çe itli yönlere gittiler. Ankara Radyosu’ndan ses çıkmıyordu ki. u hâlde onu evden uzakla tırmak ve geceyi ba ka yerde geçirmesini sa lamak isabetli olacaktı. Kadıköy’e kalkan son vapura ancak yeti ebildik. biraz da heyecan.A. solgun sokak lâmbalarının ı ı ı ile yer yer aralanıyordu. O ak am da ajans vakti gelince radyoyu açmı . Biri Kıbrıs’lı bir genç olan brahim Cemalî idi.ö renciydi.30’u geçmi ti. Ne ya mur. sonra onlarla birlikte Üsküdar Araba Vapuru skelesine gidip bizi orada bekleyecek üçüncü grubu bulacaktık. Radyoda çok kere sadece haberleri dinlerdi. – Olup bitenlerden haberiniz var mı? – Hayır! Ne oldu? – Ankara’da yeni bir ayaklanma! Sonra bütün bildiklerimizi anlattık. aramızdan üç ki i ayrıldı.M. üçüncüsü de ben. çeri geçip oturduk. Bunu gerçekle tirmek için. Atsız’ın evine vardı ımızda saat 1. hem de heyecan veriyordu. Rum taarruzu sırasında Kıbrıs’a dönüp mücahit olarak çarpı tı. Lâkin içimizde tuhaf bir sıkıntı hissediyorduk. Ortalıktan el ayak çekilmi ti. Tabiî. haber alma imkânı olsun. Kapıyı vurarak Hoca’yı uyandırdık. Hava berraktı. Mühendis oldu. Sonraları. ne kar. ses gelmedi ini görünce üzerinde durmamı tı.göre vardı.

Gitmek lâzım. El çantasına bazı eyler koyuyordu. merdiven ba ındaydı. ellerimi yüzümü yıkamak ihtiyacını duydum. Divanın üzerinde oturuyordu. Siz u radyoya bir daha bakın. belki ambalajından yeni çıkmı bir gömlek. belki de sava a gidiyoruz. belki yeni bir haber vardır. Daha do rusu. fazla telâ a mı kapıldık? Hoca’yı lüzumsuz yere mi tedirgin etmekteyiz? Bizim hâlimize içinden gülüyor olmasın!” Az sonra ba ını kaldırdı: – Haklısınız. diyordum. Dü üne gider gibi giyinmek lâzım de il mi? Ben de güldüm. onu beraberce dü ünürüz. Yava ça çıktım. Tam o sırada masanın üzerinden. Yalnız ceketini giymemi ti. boynunda ık bir kıravat. Çocukları uyandırayım. Yukarı çıktı. hazırlansınlar Ben de giyineyim. – Bu ne.– Sizin burada yalnız kalmanızı mahzurlu gördük. uzunca bir ey aldı. Banyo yukarı katta. dedi. o zaman durum da aydınlanır. Atsız hemen hemen hazırlanmı tı. Üzerinde beyaz. kolalı. beze sarılı. Ortalık yatı sın. Ama imdi bu evi terk edelim. biliyor musun? 95 . – Ma allah hocam! Pek ık giyinmi siniz! Hafifçe gülümsedi: – Eee. – Nereye gidece iz? – Bilmiyoruz! Önce buradan çıkalım. Bir müddet geçince. hiçbir ey yoktu. Radyoda yeni bir ey yoktu. Kendi kendime: “Acaba. çantaya koydu. Kısa bir sessizlik oldu. Hiç olmazsa bu gece.

) stanbul’da görevli bazı genç subaylarla görü üp gelmi ti. aklımızı kurcalayan soruyu içimizden biri ortaya attı: – Nereye gidece iz? Öyle ya. Ciddî eserler verdi. Her ey hızla olup bitmi . Araba vapuruna bindik. Atsız: 96 .00 Hiçbir hazırlı ımız yok. de erli bir sosyolog ve ilim adamı oldu. Bombo salonda oturup çaylarımızı söyleyince. Durakta taksiler vardı. Biraz sonra evden çıkıp cadde tarafına yürüdük. Herhalde eskiden beri teklifsiz görü üyor olmalıydılar ki. Üsküdar’a varı ımız uzun sürmedi. Onlardan biriyle pazarlık edip bindik. Fındıko lu’nun asistanıydı. o sırada ktisat Fakültesi’nde Prof. A ır bir hastalık sonucu verimli ça ında kaybettik. vakit sabaha kar ı 3. Elimde olmadan sordum: – Ne yapacaksınız bunu? – Sava a silâhsız gidilir mi? Bizim de yanımızda hiç olmazsa bu bulunsun! Küçük o lu Bu ra ve evlâtlı ı Kâniye de hazır olmu lardı. (Eröz. Ötelerde ne olup bitti ini dahi bilmiyoruz. Atsız. Sözle ti imiz gibi. süs ve hâtıra olsun diye bulundurulan cinsten bir hançer. Sonra profesör. Bir vasıta bulup Bostancı’ya geldik. çocukları kom ulardan birine emanet etti. çlerinde Mustafa Kafalı ve Mehmet Eröz de vardı.30-4.– Hayır! Az evvel çantaya koydu u eyi çıkardı. üzerindeki bezi açtı. Elinde uzun bir hançer duruyordu. di er arkada lar da iskeledeydiler. bu kom u evine tereddütsüz yürümü tü. Kını ve kabzası i lemeli.

Ama. bir akıntıya kapılmı gibi süreklenmeye mi ba lamı tık? Kabata ’a inince Karaköy yönüne do ru yürümeye ba ladık. Sanki zaman dolsun. O saatlerde bu caddeden çok geçmi li im vardı. Ama hiçbirinde bu yolun. Demek ki evde “sava ” sözünü söylerken pek aka yapmıyordu. burada ötekiler hâkimse ve bunlar çatı maya giri mi lerse Türkiye ikiye ayrılmı demektir. Bir eye -bir taksiye. O takdirde biz. milliyetçilerin safına katılaca ız. bu kadar ciddî miydi? Bir türlü inanasım gelmiyordu. Ve ıslak bir sis. Veya bana öyle görünüyordu. Yolun yarısında. Sekiz-dokuz ki iydik. buzlu cam arkasından ı ır gibi. imdi Kabata ’a gidelim. Hele “Türkiye ikiye ayrılmı demektir” sözü bana pek dokunmu tu. Garip bir kafileydik. binelim. tül tül üzerimize inmeye ba ladı. Nerden gelerek hangi karanlık sona do ru? Bir ihtilâl sabahının alaca karanlı ında sokaklara dökülmü bu insanları bir araya getiren neydi? Savunma 97 . Yollarda hiç kimseler görünmüyordu. gazeteden çıkıp eve dönerken. Sabaha kar ı.binme lüzumunu duymamı tık. bu kadar tenha göründü ünü hatırlamıyordum.– E er Ankara’da milliyetçiler. rademizin dı ında. Yine böyle kimselerin olmadı ı saatlerde. Gerisini orada dü ünürüz. sabahın ilk aydınlı ı. Atsız’ın “Ya ayan Türkçülere A ıt” adlı iirinden bir beyti hatırlıyordum: Gitmekte bütün kafile. Mahalle aralarından tek tük bekçi düdükleri. meçhûle yönelmi . Acelemiz veya hedefimiz yoktu ki. sabah olsun diye.. Öylesine yürüyorduk.. önce bunun do ru olup olmadı ını iyice ö renmeliyiz. Onun için Ankara’ya gitmemiz lâzım gelecek.

hem bir eyler içeriz. Türk milliyetçili inin nice cefalara katlanmı önderi. Yüre imin bu duygu ile da landı ı çok zamanlar olmu tur. Ben gazeteye kadar çıkıp son haberleri ö renmek üzere aya a kalkmı tım ki. yoksa bir ülküye gönül vermi olmanın tabiî akı ı mı? Hangisi olursa olsun. vefa duygusu mu. Türklü e sevdalı. Eminönü’nden Bahçekapı’ya sapıp Sirkeci’ye yöneldik. hem dinleniriz. Salıpazarı’nı. Türklük için her eyini -canını bile.. Ü ümü ve yorulmu tuk. Hattâ imdi bile! Fındıklı’yı. Tophane’yi. imdi u ilerdeki kö eba ından çıkacak bir devriye postası hepimizi toparlayıp götürebilirdi. Karaköy Meydanı’nı geçtik..içgüdüsü mü. sabet! Camında “Meriç Muhallebicisi” yazılı bir salona girdik. bir hüzün çökmü tü. Meçhul dü manlara kar ı bizi koruyacak tek “silâh”! Dudaklarıma belki belli belirsiz bir tebessüm takılmı tı ama. Dumanı üstünde salepler hepimize canlılık getirmi ti. Memleket belki de bir dönüm noktasındaydı.seve seve adamı bu insanlar. içime de bir gariplik. Tek tük yayalar. ne kadar çaresizdik. birkaç vasıta. Köprü trafi e açılmı tı. ne kadar yalnız. yanında birkaç gençle stanbul sokaklarında sabahlamaktaydı. Hangi yöne akıp gitti i bilinmeyen bir ihtilâl ortamında derdimizi kime ve nasıl anlatabilirdik? O anda aklıma Atsız’ın çantasındaki hançer geldi. çimizden biri: – urada bir muhallebici var. Böyle kritik bir anda. O geceden önce ve sonra.. dedi. dı arda gazete müvezzilerinin 98 .. kendi vatanlarında niye böyle öksüz ve sahipsizdi? Türk milliyetçili ine ve milliyetçilerine yönelmi her menfî hareket. bende daima bu “vatanda gurbet” hissini uyandırmı tır.

isimlerimizi de zikrederek. konu tuk. bu olayı “Tanıdı ım Atsız” kitabımın ilk baskısında yazmı tım. Demek ki artık da ılabilir. bu romanında. Birkaçımız ayrıldı. Bize lâzım olan haber buydu. Aradan on be yıl geçtikten ve Atsız Bey vefat ettikten sonra. fakat komiteye girmemi olan Ertu rul Alatlı’nın kızıydı: Alev Alatlı. fakültedeki dostlardan birinin bo odasında bir-iki saat uyuduktan sonra kütüphanedeki i inin ba ına gidecekti. Kendisi. Alatlı. Sonraları kaleme aldı ı seri romanlarından biri “Okey Musti. lk baskılar yapılmı tı. oldu u gibi tasvir etmi . Ve biraz tafsilât. Zaten kitabımı da okumu tu. Geldi. bir romancı gözüyle de. Diyordu ki: “Türkiye’de bugüne kadar sürüp gelen fikir cereyanlarını inceledim. o ihtilâl gecesindeki durumumuz dramatik bir hâdise olarak görülmü . Sonraları çok sayıda roman yazarak ün yapmı tır. ••• 99 . Bu iki cereyanın da önder isimleri Nihâl Atsız ve Nâzım Hikmet.” Özetle anlattım. Ben sizden Atsız hakkında daha geni bilgi almak istiyorum. Birkaç gazete birden alıp döndüm. Bunların arasında Türkçülük ve Komünizm ba ta geliyor. O. Daha sonra 12 Eylül harekâtı oldu. 27 Mayısçılar arasında yer almı . i imize veya evimize gidebilirdik. Birkaç ay sonra bir hanım telefon ederek benimle görü mek istedi ini bildirdi. Hepsinin man etinde aynı haberin im ir harfleri haykırıyordu: “ htilâl bastırıldı!. Atsız’la Edebiyat Fakültesi’nin önünde vedala tık.haykırı ları çınladı. Yani. geri kalanlar Ca alo lu’ndan Beyazıt’a do ru yürümeye ba ladık. Bu i tamamdır” adını ta ıyordu. 22 ubat gecesi ya adıklarımızı.

çalı kanlı ı ve Türklük sevgisi sayesinde büyük bir Türkoloji bilgini olmanın henüz ilk adımlarını atarken. kabiliyeti. bu büyük ülkü ve inanç adamlarının ço unda ortak ve karakteristik bir vasıftır. Ama. Sadece üniversite açısından de il. Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki eski eserleri tasnif komisyonu uzmanlı ı ise on sekiz yıl devam etmi tir. Özel hayatında son derece nazik. Atsız. ahsımıza yapılmı bir hakareti ba ı layabilir veya yanlı bir davranı ı ho görebiliriz. Bu sürenin ancak yedi yılı resmî okullarda Türkçe ve edebiyat ö retmenli i ile geçmi tir. Edirne Erkek Lisesi’nde. üniversite dı ında da çalı malarına devam etmi . Ama. 100 . Atsız’ın. Bu açıdan bakıldı ında. onun görü leri dikkate alınması gereken bir dü ünür ve bilim adamı olmasını sa lamı tır. onu hapislere gönderdi i gibi açlık ve yoklu a mahkûm etmi tir. Türk tarihi ve Türk kültürü üzerine de erli eserler vermi tir. Yuca Ülkü ve Bo aziçi liselerinde olmak üzere. Kaybeden Atsız de ildir. akademik hayattan mahrum bırakılmı tır. olmamalıdır. üniversiteden ayrıldıktan sonra 1969’da emekli olana kadar 36 yıllık devlet hizmeti vardır. millî meselelerde aynı ölçüde sert ve ha in olması çok kimseye yadırgatıcı gelebilir. milletimiz ve bilim dünyamız için ciddî bir kayba yol açmı tır. Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’nda ve son olarak da Haydarpa a Lisesi’nde. Altı yıl da. cana yakın ve ho görülü olan Atsız’ın. ö retmenlik hayatı bakımından da devlet Atsız’a lâyık oldu u yeri vermekten daima kaçınmı tır. özel okullarda ö retmenlik yapmı tır. milletimize yönelmi bir kötü niyeti ba ı lama hakkımız yoktur. Demek ki geri kalan be yılda devlet Atsız’a görev vermemi . Malatya Ortaokulunda. Bu hata.Atsız. lmî faaliyeti.

milletimiz tarafından gün geçtikçe daha iyi kavranmaktadır. ölümünden otuz yıl sonra. 101 . Bu kadro içinde. yazı ve te kilâtçı kadrosuna borçludur. Atsız’ın hâtırasına en büyük saygıyı göstermi olacaklardır. Atsız’ı kendilerine örnek edinen genç nesiller yeti iyor. Gittikçe daha büyük ölçüde yapılması gerekir. Bu sebeple. kitaplar yayınlanıyor. O kadar ki. onun adını. Atsız. kendisinden sonraki nesillerin.Atsız’daki farklı ki ilikleri ve bu ki ilikler arasındaki tezadı daha iyi anlamak mümkündür. mâruz kaldı ı haksız muameleler ve fedakârlı ı. Türkçülük yolunda giderek artan bir gayretle çalı malarıdır. kırk yılı a kın bir süreyle Türkçülü ü temsil etmi tir. Türkçülük. Böyle bir eref her kula nasip olmaz. Atsız hakkında yazılar. hitabet kudreti. Atsız’ın Türklü e olan derin sevgisi ve yaptı ı hizmetler. Fakat. Bunların hepsi güzel ve yara ır i lerdir. Ya adı ı olaylar. Türk milletinin yükselmesi demektir. bitip tükenmek bilmeyen gayreti. bu kadro içinde ön plâna çıkarmı tır. “Atsız” adı. bugün bile Atsız adı Türkçülü ü. Türkçülük Atsız adını ça rı tırmaktadır. sabrı ve tahammülü ile müstesna bir yer tutar. onun ölüm yıldönümlerinde Türkiye’nin her tarafında aziz hâtırasını anmak için toplantılar düzenliyorlar. Atsız’ın ruhunu asıl ad edecek olan. i lek kalemi. Nesiller de i tikçe Türkçülük bayra ı el de i tirecek. azmi. fakat asla yere dü meyecektir. Ömürlerini bu yolda harcayanlar. Türkçülük bayra ının yükselmesi. Kadirbilir Türkçüler ve ülkücüler. geli mesini üphesiz çok de erli fikir.

Beni sabırla ve ilgiyle dinledi iniz için hepinize te ekkür ederim. onu her geçen gün daha fazla özlüyorlar. Atsız Bey. Art arda gelen hamlelerle Türkçülük yerinden do ruluyor. Onlardan biri de benim. 102 . bu dünyadan bir efsane gibi gelip geçti. Atsız’ı tanımı olup da imdi hayatlarının sonbaharını sürenler.Atsız’ın kaybından sonra Türkçülü ün üzerine serilmi atalet örtüsü yava yava kalkıyor. Ya asaydı e er. Atsız. sert ve emin adımlarla zafere do ru yürüyor. bu ahlanı tan gurur duyardı.

OTURUM BA KANI PROF.DR. AHMET B CAN ERC LASUN’UN DE ERLEND RMES ∗ Birkaç cümleyle bugünkü oturumu kapatmak istiyorum.Mücadeleli bir hayat ya ayan Atsız, o mizacı unutarak ba ka türlü hayat ya ayamazdı. 30’ların ba ında üniversiteden atılmasaydı daha kuvvetli eserler verecekti ve herhalde Atsız’ı Atsız yapan da o u radı ı haksızlıklar olmu tur.Haksızlıklara u ramasaydı, oradan oraya sürülmeseydi bugünkü Atsız olmayacaktı muhakkak.O, böyle bir ömrü, böyle bir çalı mayı kendisi için seçmi ti, öyle ya adı öyle öldü. Bugün bunun için Atsız' ı anıyoruz.Atsız’ın ruhunu da bugün kendisini burada anarak biraz eskitiyoruz, eski hale getiriyoruz.Atsız elbette ya adı ı zamandan, ya adı ı günden çok defa gayri memnundu ama Türklü e her zaman inanmı tı. Türklü ün genetik yüceliklerine, erdemlerine inanmı tı. Zaaflarını da biliyordu elbette. Milletimizin zaafları da vardı günümüzde. Bu zaaflar belki de en yüksek noktaya çıktı ama Türklü ün genetik erdemleri ve yücelikleri de vardı, onlara inanıyordu ve Türklü ün geçmi te oldu u gibi, gelecekte de mutlaka yücelece ini kabul ediyordu. Zaten

Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi

103

ba ka türlü dü ünülemez ba ka türlü dü ünen insan da ülkü sahibi olamaz yani gelece e inanmazsak gelece e inanmazsanız elbette sizin ülkünüz de olmaz.Atsız gelece e inanıyordu ve Türk milletine inanıyordu.Aslında Atsız 1930' yılların ba ından itibaren sivil Türk lu milliyetçili ini gayri resmî Türk milliyetçili ini temsil eden adamdır.1920 lerden 1930 ların ba ına kadar elbette Türkçü bir siyaset güden Atatürk devrinin iktidarı o türkçü siyaseti inkılapları yine Türkçü bir kurulu olan Türk Ocakları ile halka ula tırmaya çalı ıyordu yani Türk Ocakları bir bakıma iktidarla halk arasında ili kiyi kuran bir kurulu tu; ama 1931 de Türk Ocaklarının kapatılmasıyla Türkçülük sadece devlet katında resmî bir Türkçülük olarak kaldı. Yani siz dü ünebiliyor musunuz Atsız' ilk itirazını yaptı ı o telgrafını çekti i yer Türk ın Tarih Kurumu. Atatürk Tarih Kurumu ile ilgili ve Türk Tarih Kurumunun ba ında bir ba ka Türkçü var: Yusuf Akçura var Türk Tarih Kurumunun ba ında. Yusuf Akçura var yani devlet Türkçülük yapıyor. Tarih Kurumuyla Dil kurumuyla Türkçülük yapıyor ama Türk Ocakları ortadan kalkmı i te . Atsız bu bo lu u dolduran 1931 den itibaren bu bo lu u dolduran gayri resmî bir bakıma sivil Türkçülü ü temsil eden insan ve tabii mizacı gere i en imkânsız denilen dönemde itirazını yapabilen bir insan. Sonradan birtakım dönemler için ve birtakım insanlar için vakit geçtikten sonra ele tiriler yöneltmek çok kolaydır. Bugün o ele tirileri yönetenleri ele tirilerde hep de itibar etmemiz do ru olmaz. Atsız kendisine zarar verecek güçlerin, kuvvetlerin, kudretlerin iktidarda oldu u dönemde ele tirisini yöneltebilen ve dolayısıyla hayatının arkada larımız tarafından ifade edilen macerasını 104

ya ayabilen bir insan idi.1938 den sonra Türkçülük, Türk milliyetçili i devlet katında da parladı ve sivil bir millliyetçili e ihtiyaç vardı. 1938 den sonra devlet katından da Türkçülük kaldırıldı yine de bir Türk devleti anlayı ı vardı. Tabii burada onu ey yapmayalım ama Türkçülük devlet katından da uzakla tırıldı. te o zaman Atsız' 1931 den beri yürüttü ü sivil Türkçülü ün itiın razları gündeme geldi, üstelik 1940 larda bir ba ka hareket Türk devletini ve Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden bir ba ka hareket de ortaya çıkmı tı; dolayısıyla Atsız' ın etrafındaki Türkçüler o zamandan itibaren o harekete kar ı yani komünizme ve sosyalizme kar ı kendilerini göstermi lerdi. Maddî bir komünizm önemli de ildi. Orada önemli olan Sovyet yayılmacılı ıdır. O zaman ona kar ı bir mücadele gerekiyordu ve bunun bayraktarlı ını elbette Atsız ve etrafındaki gençler yapmı lardı ve bu mücadele Sovyetler da ılana kadar da Türk milliyetçileri tarafından yapılmı tır.Sovyetler da ılana kadar Sovyetler, Türkiye için bir tehdit idi. Bazen tarih yanılgısına dü üyoruz. Anakronizm deniyor buna, Tarih yanıltısı. imdi Sovyet tehdidi yok ya 1960 larda bo una mücadele etmi iz; bo una ölmü üz gibi tarih yanılgısına dü üyor insanlar. imdi yok Sovyetler birli i, o zaman vardı. O zaman vardı ve o tehdide kar ı mücadele etmek gerekiyordu. O mücadeleyi de Atsızlar Türk milliyetçileri yapmı lardır. 1960 larda da Türk milliyetçileri ve ülkücüler yapmı lardır gerek yok ama imdi yine yanılgıya dü üyoruz. Bence yine bir anakronizm, bir tarih yanılgısına dü üyoruz. Zannediyorum ki hâlâ Sovyet tehdidi var ve bir kısım arkada larımız yine enerjilerini o tarafa do ru yöneltiyorlar. Elbette potansiyel olarak bir Rusya tehlikesi 105

Herhalde Atsız ya asaydı Ba kanımızın ba langıçta ifade etti i gibi.Türkiye’nin ba ımsızlı ına kar ı birinci tehdidin nerden geldi i de u anda ortadadır. 106 . ama u anda Türkiye' nin ba ımsızlı ına kar ı birinci tehdidin Sovyetler olmadı ı veya Sovyetlerin devamı olan Rusya Federasyonu olmadı ı da ortadadır.. Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. bugün de mücadele azmini. oklarını. yani hiçbir ekilde tarih yanılgısına dü memek lâzım.her zaman var. fıkratında de i meyen bir cevher var ve herhalde o cevher bugün bizlerde kendini göstermez ise Türk milliyetçisiyiz diye dola ıyoruz diyen çoklarını da biliyoruz ama o cevher bizlerde ortaya çıkmaz ise bizden sonraki nesillerde mutlaka ortaya çıkacaktır ve Türklü ün ölece ine inanmıyorum Atsız bunun için ya adı.. Atsızın ömrü ve mücadelesi elbette unutulmayacaktır. en iddetli oklarını bu yeni dü manlara kar ı yöneltecekti ama karamsarlı a gerek yok Türk milletinin damarlarında Türk milletinin kanında. Türkiye için. O halde u anda Türkiye’nin ba ımsızlı ına kimler kastediyorsa bugünkü mücadelenin ona kar ı yapılması gerekiyor.

Haziran 2003 5. Aralık 2003 7. 56 sf. Mart 2003 4. Ankara ubesi 10. Aydınlarımız ve Avrupa Birli i. (Süleyman Demirel). Millî Devlet ve Büyük Ortado u Projesi. 32 sf. Türk Kültürü ve Do u Türkistan. Temmuz 2002 2. Hacı Bekta Veli.TÜRK OCAKLARI ANKARA UBES YAYINLARI 1. Temmuz 2004 12. Mart 2004 8. 92 sf. 44 sf. Ortado u ve Filistin. Millî Birlik ve Milliyetçilik. Nisan 2004 9. 63 sf. Mehmet Emin Resulzade’yi Anıyoruz. Abdülkadir Sezgin). Millî Kültür. 16 sf. Mayıs 2004 10. 66 sf. Mart 2003 3. A ustos 2004 107 . 40 sf. AB – Kıbrıs – Kuzey Irak. (Nevzat Köseo lu). (Kâmuran nan). Ate Altınday ız. (Dr. (Nuri Gürgür). 32 sf. Mozaik Kültürler ve Bölücülük. Haziran 2004 11. (Nuri Gürgür). Haziran 2003 6. Genel Kurul Raporu. 64 sf. 46 sf. 83 sf. Kuzey Irak – Kıbrıs.

ubat 2005 108 . Yılında Nihâl Atsız. Ziya Gökalp Yazı Yarı ması Töreni. Ses Bayra ımız: Türkçemiz.Dr.13. 117 sf. ubat 2005 15. (Prof. Do umunun 100. Aralık 2004 14. 103 sf. Orhan KAVUNCU). ubat 2005 16. 75 sf. Mar larımız ve Destanî iirlerimiz. (Yavuz Bülent Bakiler). 165 sf. Türk Dünyası ki Yüzyılın Arasında.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->