P. 1
KİMYA-11-MÜFREDATI2010-2011-den-itibaren-uygulanacaktır

KİMYA-11-MÜFREDATI2010-2011-den-itibaren-uygulanacaktır

|Views: 522|Likes:
Yayınlayan: egeutku

More info:

Published by: egeutku on Oct 02, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

T.C.

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ORTAÖĞRETĐM 11. SI IF KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI

A KARA 2008

ORTAÖĞRETĐM 11. SI IF KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV ALA LAR

KOMĐSYO ÜYELERĐ Prof. Dr. Hamza YILMAZ Prof. Dr. Đzzet TOR Prof. Dr. Bahri ÜLKÜSEVEN Dr. Merih EGE Zerrin GÖRGÜN Orhan ERCAN

Katkıda Bulunan Uzmanlar Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme : Hayriye ARGUN : Seher ULUTAŞ

2

Đçindekiler
A. PROGRAMI TEMELLERĐ………………………………...……………………4 1. AMAÇLAR ……………………………………………………………………..5 1.1 Türk Millî Eğitiminin Amaçları………...………………………………5 1.2 Kimya Dersinin Genel Amaçları………..………………........................5 2. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI A GĐRĐŞ....………………….……6 2.1 Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi…......…….……….………6 2.2 Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme...……...……............7 2.3 Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri…...……………............8 3. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI I VĐZYO U………………........8 4. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI I TEMEL YAPISI…….......…10 4.1. Programın Tasnif Anlayışı…………………………...………................10 4.2. Programın Organizasyonu………………...…………………….……...10 4.3. Program Uygulayıcılarına Önemli otlar……...………………...……11 5. PROGRAMI Ö GÖRDÜĞÜ EĞĐTĐM/ÖĞRETĐM KAZA IMLARI…12 5.1.Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)…………...……………....………….…12 5.2.Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ)......………..…13 5.3.Đletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (ĐTD)……………………...…..13 6. PROGRAMI ÖLÇME ve DEĞERLE DĐRME YAKLAŞIMI...……….…14 7. SEÇĐLMĐŞ KAY AKLAR.……………..………………...……….……...……18 B. Ü ĐTELER………………………………….…………………………………...…..19 ZAMA A ALĐZĐ ………………………………………………………..….….…20 KĐTAP FORMA SAYILARI ………..…………………………………………..…20 1. Ü ĐTE: KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ.....…….….21 2. Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE …... 31 3. Ü ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE ….………………………..….45 4. Ü ĐTE: ELEKTROKĐMYA .………………………………...…… 58 5. Ü ĐTE: ÇEKĐRDEK KĐMYASI .………………..…………….......70

3

PROGRAMI TEMELLERĐ 4 .KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI Ortaöğretim 11. Sınıf A.

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. ahlak. Türk milletinin millî. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi. yapıcı. ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında. insan haklarına saygılı. insani. Türk Millî Eğitiminin genel amacı. ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi. AMAÇLAR 1. 1. deney. çevresine. gerekli bilgi. ahlaki. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı. öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi. geniş bir dünya görüşüne sahip. bu kavramların tarihsel gelişimi. zihin. kişilik ve teşebbüse değer veren. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. 2. ailesini. beceri. 1. bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. kendine. 5 .1. sosyal. Đlgi. 2. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinme. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma becerisi tesisini amaçlar. yaratıcı. 1. koruyan ve geliştiren. hür ve bilimsel düşünme gücüne. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek. seçkin bir ortağı yapmaktır. bireysel. Beden. insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. 3. Böylece. vatanını. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. 3. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. gözlem. veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı. Türk milletinin bütün fertlerini.1.2. topluma karşı sorumluluk duyan. TÜRK MĐLLÎ EĞĐTĐMĐ Đ AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: Madde 2. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu. KĐMYA DERSĐ Đ GE EL AMAÇLARI Bu öğretim programı.

Kimya 3. Bu dersin içeriği. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI A GĐRĐŞ 2. 1930’da yürürlüğe giren ortaokul 2 ve 3. ülkemizdeki kimya endüstrisini ve kimyanın günlük hayata yansıyan ürünlerini tanıtıcı metinlere yer verilmiştir. devlet öncülüğü ile yazılan ders kitapları tarafından kısmen de olsa kapatıldığı düşünülebilir. 1971’deki eğitim öğretime bakış açısı hâkim görünmektedir. sınıflar için yeni öğretim programları hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Bunda. Đleri Kimya 1 ve Đleri Kimya 2 seçmeli dersleri için ayrı ayrı programlar yürürlüğe konulmuştur(10). kimyasal savaş maddeleri ile ilgili bölüm programdan çıkarılmış. Her iki programda da bugünkü programcılık anlayışı ile bakıldığında eksik olan.9). 1985’te modern fen. 1960’da gözden geçirilen kimya programı da 1956 metni ile hemen hemen aynıdır(4). 1938’de yürürlüğe giren lise kimya programlarında da bir yandan o zamanların kimyası kuş bakışı taranmakta. lise 1. Bu programlarla. zamanımıza göre çok daha içerikli ve ağır bir bilgi/beceri bütününün öngörüldüğü anlaşılmaktadır(1). sınıf kimya programlarında yer verilen konu başlıklarına bakıldığında.1. Ortaöğretim derslerinin eğitim/öğretim programları için ilk ciddi adımlar 1930’larda atılmıştır. Bu eksiklerin. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk çeyrek yüzyılı içinde başarıyla organize edildiği. 1971’de ülke çapında 100 lisede uygulanacak şekilde yaygınlaştırılmış. 1948 ilköğretim programının genel vizyonunun da bir etkisinin olduğu düşünülebilir. 1956’da yürürlüğe giren lise kimya programlarında.klasik fen ayırımı kaldırılmış. bir yandan da zamanın şartları öyle gerektirdiği için. 1956 programına benzeyen. yine bu dönemde ‘kredili sistem’ uygulaması başlatılarak Kimya 1. lise 1. fizik ve biyoloji konularını birleştiren Fen Bilimleri 1 ve Fen Bilimleri 2 dersleri 1991’de ve 1993’te yeniden ihdas edilmiş(8. Kimya ve Fizik derslerinin geleneksel zengin konu içeriğinden farklı şekilde. sınıfta. 6 . Kimya ve Fizik dersleri yerine. Bu programlarda. temel eğitimi yaygınlaştırmak ve ülkemiz insanının okur-yazarlık oranını yükseltmek olmuştur. önemli ölçüde içerik değişimine gidildiği görülmektedir(3). 2 ve 3.2. 1971’de benimsenen “sınırlı sayıda konu üzerinde derinleşme” ve “öğrencilerin kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi” yaklaşımı kısmen terk edilmiş. 1964’ de Fen Liselerinde başlatılan bir uygulama. sınıflar için. kimya. Okumayazma ve aritmetik alanında bilgi ve becerilerin yer aldığı eğitim öğretim süreçlerinin. genel kabul gören bir gerçektir. belli alanlarda derinleşme ve öğrencilerin kendi gözlem ve deneylerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi temeline dayandırılmıştır(5). kimyasal savaşta kullanılan maddelerin tanıtımı ve bunlardan korunma yolları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır(2). zamanımızdaki karşılıklarına göre daha “dolu” ve “ağır” bir görüntü vermesi dikkat çekicidir. Lise 1. Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinin başlıca başarılarından biri. Bu dönem programlarının. içeriklerde yer alan odak konuların işlenişi hakkında ipuçlarının bulunmaması ve bir zaman analizinin yer almamasıdır. fakat Modern Fen Bilgisi kapsamındaki deneyleri kısmen içeren bir müfredat yürürlüğe konmuştur(7). Kimya 2. Örneğin. Modern Fen Bilgisi üzerine tek yıllık bir kimya dersi olarak düşünülen Modern Kimya programı da (1973) aynı eğitim öğretim yaklaşımı ile hazırlanmıştır(6). Đkinci Dünya Savaşının sona ermiş olması yanında. Modern Fen Bilgisi dersi konmuştur.

Ülkemizde. birçok deneyimden sonuca giden yollar dolaylı olabilir ve bu dolayımlar öğretmence iyi vurgulanamazsa. bu eğilimler zamanla ülkemize de yansımış.2. kimya endüstrisi ile ilgili okuma metinleri öngörülmüştür. bir yandan da herkesin bilim insanı olması gerektiği anlayışı öncelik almış olacaktır. herkesin kendi gözlem ve deneyimleri ile öğrenmesi ilkesi genelleştirildiğinde. 1990’ların başında yeniden 1970’lerin yaklaşımı denenmiş. bir vakit kaybına dönüşebilir. 2007 yılına kadar yürürlükte olan programlar geçerlik kazanmıştır.Ders geçme ve kredi sistemi uygulamasına 1995. Bireyin bizzat ‘dokunmasının’ ve ‘yaşamasının’ öğrenme sürecine yapacağı olumlu katkı inkâr edilemez. sınıf içi etkinlikler. 1970’lerde yaşanan program tecrübesi bir bakıma yukarıdaki açıdan değerlendirilebilir. iyi yönlendirilmezse. ilke olarak itiraz edilmesi zor bir slogan olmakla beraber. 1964’de başlayan ve 1971’de yaygınlaşan Modern Fen Bilgisi programının tetikleyicisi de bu gelişme olmuştur. fen alanı için zorunlu dersler hâline gelmiştir(11).1984 kimya ve fizik programlarının ve kitaplarının yenilenmesi sürecini başlatmıştır. bunun yanısıra dönemin koşullarını yansıtır şekilde düzenlendiği bilinmektedir. Başka bir deyişle. 1938 lise kimya programı. her deneyiminden doğru çıkarımlara varabileceği imasını da taşıdığı için. 1950’lerin sonunda SSCB ilk uzay aracı Soyuz 1’i yörüngeye yerleştirince. “Ne olacak şimdi?” türünden soruların hem öğrenciler hem de veliler tarafından yaygın sorulduğu bir dönem yaşandı. Ülkemiz 1973 Kimya programlarında “Yerin. 1980’lerdeki program geliştirme çalışmalarında da zamana ve tahmin edilebilir yakın geleceğe çözüm olabilir yeni bir anlayış oluşturulamamış. ülke gençlerinin fen alanında geri kaldığı endişesi uç vermiş. o dönemde güncel olan uzaya ilgiyi yansıtmaktadır. bu deneyimden bir çıkarıma gidemeyebilir veya yanlış çıkarımlar yapabilir. önce 1957 program yaklaşımına benzer bir yol izlenmiş. Ancak. Örneğin. sivil nüfusu kimyasal savaştan korunma amaçlı bir bölüm içerirken. ülkemizde. yer yer. “Lise Kimya Öğretim Programı” veya benzer adlar altında bugüne kadar geliştirilip yürürlüğe konmuş belgelerin hepsi. 2. Kabul etmek gerekir ki. zamanlama ve ölçme değerlendirme gibi 7 . bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme. kimya 2 ve kimya 3 dersleri. bir yandan. 1990’lardaki kısa ömürlü ardışık denemelerden sonra 1996’da. buradan hareketle yeni fen programları geliştirme ve deneme süreci başlamış. o dönemdeki endüstrileşme atılımlarını yansıtır biçimde. deneyim. Liselerin 2005 yılında 4 yıla çıkarılması sonucunda da. herkesin doğru çıkarımlar yapabileceği varsayılmış. Doğrudan keşif. 1983.1996 döneminde son verilerek yeniden sınıf geçme sistemine dönülmüş. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen öğrenme aktiviteleri. ABD’de. işleniş derinliği. programa uyumlu insan kaynaklarının yetersizliğine bağlamak gereken bu endişeler. Gezegenlerin ve Yıldızların Kimyası” konusuna yer verilmesi de. Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme Fen kolu derslerinin ve bu arada kimya programlarının diğer ülkelerdeki program örneklerinden etkilendiği. sözü geçen 3 dersin müfredatı dörde bölünmüş ve böylece 3 yılın konuları 4 yıla dağıtılmıştır. savaştan sonraki 1957 programında bu konu terk edilmiş. deneyimle öğrenme sürecinden geçen bir birey. Şunu da belirtmek gerekir ki. her bireyin. konu başlıklarını zikretmekle yetinmiş. 1992’de programları hazırlanan seçmeli kimya 1. çıkarımı özetleyen öz bilgi ile birleştirilemediği için. zaman içinde bu yaklaşım taraftar kaybetmiş gibi görünmektedir. Programın kalitesinden ziyade.

konu başlıkları ile ilgili işleniş derinliklerini belirlemek için parantez içi kısa ifadelere yer verilmişken(2). 1957 ve daha sonraki programlarda bu kısa açıklamalar bile terk edilmiştir. 2. bir öğretim programında aranan temel unsurlarla donatılmış bir kimya programına ihtiyaç vardır.3. Bu kitaplar. astronomi ve jeoloji ile “fen bilimleri” bütününü oluşturduğunu. 2005 yılında yürürlüğe giren lise “matematik” programı ve 2007 yılında geliştirilme çalışmaları başlatılan “fizik” ve “biyoloji” programları ile kimya programları arasında bir ahenk kurulması ihtiyacı vardır. • 2004 yılında yürürlüğe giren ilköğretim “fen ve teknoloji” ve “matematik” programları ile 2007 yılında yürürlüğe giren 9. kimyayı ilgilendiren yönleri ile programda yer alması gereği doğmuştur. bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde. toplumun yararına sunulmuş ürünlerin kimyasal yapı-işlev bağlantısı. • MEB . gündelik hayatta kullanıma sunduğu nanoteknoloji ve mikro elektronik ürünlerinin. teknolojiye dönüşmüş kimyanın çevreye ve hayatımıza getirdiği olumlu/olumsuz etkiler ve bu 8 . önemli yeni bir bilgi ve beceri alt yapısı oluşturmaktadır. Đlginçtir ki 1938 programında. son yarım asırda gelişmiş teori ve yaklaşımların kimya programlarına da olabildiğince yansıtılması gerekmektedir. • Gelişen teknolojinin. Türk Millî Eğitiminin ana amaçları çerçevesinde. programdaki konu başlıkları. biyoloji. ancak bu kitabın yazılmasından sonra anlam kazanmıştır. Sonuç olarak. programın yürürlüğe girişini izleyen dönemde MEB adına bir kimya kitabı hazırlanmış. bu programlara göre yazılan ilk kitaplara bırakılmıştır. Ayrıca. 3. aynı programa göre yazılacak başka kitapların eksiklerini ve fazlalarını belirlemede ölçüt olarak kullanılmıştır. Çoğu zaman. değer ve tutumları açıkça ifade edilmiş. maharet.Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED) tarafından 1998 ve 2001 yıllarında kimya öğretmenleri arasında yapılmış Kimya Dersi Programı Đhtiyaç Analizi(12) ve Fen Liseleri Kimya Dersi Đhtiyaç Belirleme Analizi(13) raporlarında belirtilen program ıslah talepleri de bu programla karşılanmaktadır. zaman dağılım planlaması yapılmış. madde-enerji ilişkileri. içerik işleniş derinliği belirli. Kimya dersi programının bu alt yapıya uyarlanması gerekmektedir. kimyanın. Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri Lise kimya dersi öğretim programlarının geliştirilme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir: • Millî Eğitim Temel Kanunu ikinci maddesinde ifadesini bulan genel amaçlarla ilintili beceri. maddeler arası etkileşimler.önemli program girdileri. Bu hedefi gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar yol gösterici olarak düşünülebilir: • Bu program. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI I VĐZYO U Ortaöğretim kimya programları. ölçme değerlendirme bakımından da ipuçları içeren bir kimya öğretim programı hâlen mevcut değildir ve acil bir ihtiyaçtır. düşünme aracı olarak da matematiği kullandığını kabul eder. Bu program da anılan ihtiyacı karşılamak için bir teşebbüs sayılmalıdır. fizik. Maddenin yapısı. Sınıf Kimya Programı. kendi hayatını etkileyen kimyasal kavram ve ilkelerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. • “Öğrenme”de zihinsel süreçlere dikkat çekip nasıl öğrendiğimiz konusuna yoğunlaşan.

bilimsel kavramları sadece bir “kimya kültürü” düzeyinde ele alırken. yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır. Bu program. programın ana girdileri olacaktır. formüller) olan bir disiplindir. Kimya. Kimya konuları işlenirken bir yandan bilgi ve beceriler edinen öğrencilerin. 9 . bilimin tabiatı. kimyaya özgü ilke. kavramları ve kodlama sistemi (semboller. bilimi. fen bilimleri alanına yönelmiş öğrenciler için hazırlanmıştır ve bu yönüyle. Đlke ve kavramlarının birleştirilip üst düzey kazanımlara dönüştürülmesinde de matematiği kullanır. tutum ve değerleri edinmesi beklenir. bilim-teknoloji-çevre ilişkileri. durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak görür. Ortaöğretim 10-12. gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan. kendine özgü ilkeleri. kimya ile gündelik hayatı ilişkilendirmeyi ön planda tutup. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programları (2008). 9. Bilimsel yöntem. Bir matematik problemi düzenlemek için kimyasal kavram ve ilkeleri araç olarak kullanmak eğiliminden kaçınılmıştır. kavram ve kodlama sistemi üçlüsünü ön planda tutup matematiği bir araç olarak görme temelinde hazırlanmıştır. gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen. Ortaöğretim kimya programı. Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya. 9. çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği. sınıf programı. bilim insanlarına yakışır değerlendirme itiyadı. 10-12. bir yandan da bilimin yöntemini sezerek kavrayıp kullanması ve yine bu süreç içinde. deneyim ve uygulamalarla zaman içinde gelişen ve oluşan kavrayışlardır.• • • bağlamlar ekseninde bilimsel düşünme yönteminin niteliği ve üstünlükleri ile bireysel ve toplumsal olumlu tutum ve değerler. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programından (2007) farklıdır. sınıf programları kavramsal örgüyü ve kimyaya özgü kodlama ve sorgulama yöntemlerini esas alıp kavramların hayatla ilişkisini bir pekiştirme ve destek aracı olarak mütalaa etmektedir.

gözlemleme. analiz ve sentez düzeyinde kazanımlardır. Kazanımlar genelde gruplar hâlinde verilmiş olup her kazanım grubu. hem “davranışçı” hem de “yapılandırmacı (inşacı. genel olarak. tek tek örnekler üzerinden öğrencilerin. kazanım terimi tercih edilmiştir. 15. 18.2. yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülebilir kazanımlardır. ana yol göstericiler gibi düşünülmelidir. bilgi. Ancak. Programın Tasnif Anlayışı Bu programda. belki de bu tür tereddütlerdir. Zaten bu iki yaklaşım birbirini tamamen dışlayıcı da değildir(14. 2004-2005 yıllarında yenilenen ilköğretim programlarının kullandığı tasnif benimsenmiş ve eğitim-öğretim çıktıları genel olarak “kazanım” şeklinde ifade edilmiştir. ilke. o konudan ve doğrudan edinilmesi beklenen. bu esneklik. ortak bir cümle giriş ibaresi ile bütün bir önermeye dönüşmektedir. • Bilimsel Süreç Becerileri (BSB). hedef ve davranış terimleri terk edilmiş. constructivist)” yaklaşımları benimsemiştir. etkinlikler ve ölçme değerlendirme ögeleriyle kimya programı yer yer. bilgiyi uygulama. kazanımın açık ve anlaşılır düzeyde işlenmesi için gerekli ise. o kavram veya bilgi de kazanımın bir parçası olarak düşünülebilir. kimya biliminin kavram. birer ‘davranış’ olarak nitelendirilmesi tartışmaya açık bir konudur. oluşturmacı. onlar yerine. 16. 17. o kazanımla ilgili açıklama ve sınırlamalar da kazanımlar çizelgesinde yer almaktadır. kazanımlardan bazılarının. kimya eğitiminin bireyde bir özgüven oluşmasına katkı sağlaması gerektiği aşikârdır. örneğin tutumlar ve değerler ile ilgili eğitim çıktılarının. Örneğin. Buna benzer tasnif sorunlarına çözüm için. eski programların öncelediği paradigmalardan bütünüyle ayrıldığı sonucuna gidilmemelidir. kavrama. Programın Organizasyonu Ortaöğretim kimya programında kimya eğitiminden umulan çıktılar dört ana grupta mütalaa edilmiştir: • Kimya Đçerik Kazanımları. Aynı kazanım için. KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI I TEMEL YAPISI 4. Öğrenme/öğretme yöntemleri. Eski programlardaki “hedef” önermeleri yerine. içerik kazanımları temelinde hazırlanacağı varsayılmıştır.1.4. farklı öğretmen veya kitap yazarı tarafından ortaya konulacak işleniş tarz ve derinliğinin. kestirme (sınırlı veriye ve/veya işleme dayalı tahmin). ölçme. yorumlama. içerik kazanımları temelinde düzenlenmiş sınavlar için bir sorun olmayacağı düşünülmüştür. 4. işlenen odak konu ekseninde. sunma ve 10 . ders işleme senaryolarında ve kitaplarda. 19). Tasnif tercihlerine bakılarak bu programın. Özellikle ülke genelinde yapılan seçme sınavlarının. Bu kazanımlar. Kimya içerik kazanımları. Ancak. Özgüvenin tekil bir davranış olmayıp pekçok davranış üzerinden değerlendirilen bir üst düzey kazanım olduğu da tartışmasızdır. kazanım grupları giriş ibarelerinin. kimya programlarında. kendi zihinsel ve psikomotor koordinasyonlarıyla oluşturmaları beklenen düşünme. Kazanım metninde adı geçmeyen bir kavram. belli konularda aşırı zaman kaybı ve ayrıntıdan kaçınılmalıdır. herkesin kendi açısından önemli gördüğü konuları kimya öğretiminin merkezine koyması anlamına gelecek tarzda algılanmamalı. betim ve problem çözme örgüsü içinde. “davranış” önermelerinin yerine de “kazanımlar”ın geçtiği söylenebilir. Kazanım içeriğinin çok farklı derinliklerde düşünülebileceği hâllerde. Davranışçı eğitim yaklaşımının kurumsal etkilerinin zaman içinde kısmen azalmasının önemli sebeplerinden biri. kimya dersi içeriğini belirleyen.

bütün alanlardaki eğitim gayretlerinin ortak ürünleri olması beklenen. B. her kazanımın içerik belirleyiciliğini netleştiren “Konunun Đşleniş Derinliği/Etkinlik Örnekleri” ve “Açıklamalar” sütunlarıyla eğitim öğretime nelerin dâhil edileceği ve nelerin dışarıda tutulacağı belirtilmiştir. kimya eğitiminin bütünü içinde gelişecek kazanımlar olup sınıf içi her bir etkinlikle bunlar arasında bire bir ilişki mümkün olmayabilir. içerik kazanımlarıyla bilimsel süreç becerileri arasında tekil ilişkiler kurmak veya aramak gereksizdir. kimya içerik kazanımlarının her biri. 2. KTTÇ ve ĐTD kazanımları.ÜNĐTELER ) altında organize edilmiştir: Bu ünitelerden her biri için. “Kimya Đçerik Kazanımları” yanında. Ancak. Programda öngörülen ünite adları. gerçekte içerik kazanımlarından daha karmaşık. işleniş derinliği ve açıklamalar sütununda verilen sınırlama ve uyarılar bağlayıcıdır. Ünitelerde kazanımların işleniş sırası belirlenirken. Aynı ünite içinde yeniden kazanım organizasyonu yapılması hâlinde. kimya içerik kazanımları ünite başlıkları (Sayfa-19. öz güven. tek başına kimya eğitimi ile ilgili olmayıp. kimya içerik kazanımları yanında ikincil çıktılar gibi düşünülmemelidir. hiyerarşik açıdan onlara göre daha yüksek ve onlardan daha önemli kazanımlardır. kimya eğitiminin farklı yönlerinin birleşerek ortaya çıkaracağı varsayılan. metinler. ünite bir bütün olarak düşünülmeli. bu kazanımları da birlikte getirir. fakat öğrencinin edineceği genel kimya kültürü. ülke çapında değerlendirme sınavlarında paralellik gereği. BSB. hayatın da kimyaya etkisi. Bu kazanımların her biri için. Ünitelerin işleniş sırası da. • Đletişim. çoğu zaman dolaylı. Sonuç olarak. bu kazanım türleri. kimyanın hayata. sözle veya vurgu ile tek hamlede edinilebilir eğitim çıktıları olmayıp içerik kazanımlarının bütünü ile oluşan kimya kültürü temelinde diğer derslerin içerik kazanımlarıyla da birleşerek11 . bu etkilerin yine kimya kullanılarak azaltımı. aile/millet/vatan sevgisi gibi sosyal tutum ve değerlerle kendini ifade. Kimya içerik kazanımları. gündelik hayata girmiş kimyasalların kullanım ve işlev bilinci gibi hususlara ilişkin. Sınıf Kimya Programında. Program Uygulayıcılarına Önemli otlar 1. konu başlıkları önerilmiş. bir bakıma programın özü sayılabilir kazanımlardır. düşünce ve hislerini paylaşma arzusu gibi iletişime gönüllülük anlamı taşıyan olumlu eğilimlerdir. Bu kazanımlar. saygı. nitelikleri gereği.irdeleme yetilerini ifade eden önermelerdir. sadece birer öneri olup takdir hakkı kitap yazarına ve dersi işleyen öğretmene aittir. kazanımların üniteler arasında yer değiştirmesinden kaçınılmalıdır.okul içi etkinlikler. değiştirilmemelidir. Bu sıra ve üniteyle ilgili konu başlıkları ile sınıf. 4. kimyasal faaliyetler sonucu çevrede ortaya çıkan etkiler.3. tolerans. Bu kazanımlar. • Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Đlişkisi Kazanımları (KTTÇ). içerik kazanımları. işlenen konular içinde belli bir yer bulunamayabilir. Başka bir deyişle. hem eğitim öğretim kolaylığı hem de kimyanın sistematik akışı gözetilmeye çalışılmıştır. odak konular işlenirken özel olarak vurgulanmayıp genel kimya kültürü ile ortaya çıkması öngörülen kazanımlardır. Tutum ve Değer Becerileri (ĐTD). birlikte yaşama iradesi. sınıf içi etkinlikler ve eğitim araç-gereçleri için belirleyici olan. Ortaöğretim 10-12. bilimsel süreç becerilerine az veya çok katkıda bulunur.

ilişki ve ilkelerin. deney. 2. kimya içerik kazanımları gerçekleşmişse. hem de bu süreçte. öğrencilerin konuyla ilgili zihin alt yapılarına göre konuya başlama düzeyi belirlenip yeni kavram. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder. görsel öge veya etkinlikle birden çok kazanımın gerçekleşmesi doğaldır. önce bu kazanım grubuyla ilgili öğrenci ön bilgilerinin yoklanması için. Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar. deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder. KTTÇ ve ĐTD kazanımı olarak verilen arzulanır insan tipi niteliklerinin tamamlanmasını sağlamaz. 12 .” önermesi. sınıf içi ders işleme sürecinden sonra öğrencinin bu beceriyi edinmiş olacağını kasteder. BSB.1. alet ve cihazları tanır. Kitaplarda ve sınıf içi ders işleme süreçlerinde. “Bir veri çizelgesinden nasıl bilgi çıkarımı yapılır?”. 7. Böyle kazanım gruplarının çoğu zaman ortak bir başlık altında işlenmesi beklenir. hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır. içerik kazanımı olarak verilen her önerme. Đçerik kazanımı olarak verilen önermeler. Bu sebeple. “Öğrenci bir molekülün polar olup olmadığını kestirir. Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç. BSB. “Kimyanın çevreye olumsuz etkileri nelerdir?”. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 1. 3. bu sistemi ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır. çizelge ve grafikleri yorumlar. Teori ve modelleri. ders kitabı metninde ve ders işleniş sürecinde kavram ve ilkeler açısından yeterli işlenmeli. 9. 5. “Uygarlığın gelişmesi kimyanın gelişmesini nasıl etkiler?”. fiziksel olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır. bu zihin alt yapısı üzerine inşa edilmesi sağlanmalıdır. 3. kitap metinlerinde ve sınıf ortamında ders işlenirken. mümkün olan her yerde gündelik hayatla ilişkilendirme yapılmalıdır. Gözlem. söz konusu ünite işlendikten sonra öğrencilerin edinmiş olması beklenen kazanımlar olup söz gelişi. Başka bir deyişle.edinilecek becerilerdir. hayat deneyimleri ve insan ilişkileriyle ömür boyu gelişecek kalitelerdir. söz gelişi. Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder. araç-gereç. hatta ortaöğretimin bütünü. 4. görsel öge veya bir güncel olay/durum hatırlatması ile hem bir motivasyon ve ilgi odaklama yoluna gidilmeli. 6. “Ailemizi/milletimizi/vatanımızı nasıl severiz?” gibi konular üzerinde yazılı veya sözlü vurguların bu kazanımlara hissedilir bir katkı yapacağı düşünülmemelidir. Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar. Gerçekte. 4. Đçerik önermelerinin aynı giriş ibaresiyle başlayan gruplarının topluca işlenmesi ve gereken yerlerde aynı gözlem. ortaöğretim kimya eğitimi. Kimyada kullanılan kodlama sistemini tanır. daha sonraki öğrenim. Dolayısıyla. KTTÇ ve ĐTD kazanımları da dolaylı yoldan gerçekleşmiş olacaktır. PROGRAMI Ö GÖRDÜĞÜ EĞĐTĐM/ÖĞRETĐM KAZA IMLARI 5. 8. Deney yapabilme becerisi kazanır. 11. Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar. 5. 10. Bu kazanımlarla öngörülen nitelikler. Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar. “Deney sonuçları nasıl yorumlanır?”.

8. politik ve moral değerlere etkisini yorumlar. Evreni ve hayatı anlamada bilimin yol göstericiliğini özümser. öğrenmenin kendisini bir ödül sayar ve ömür boyu öğrenmeye isteklidir. 2. 10. 6. 3. 5. Đletişim. Bilim ve teknoloji üzerine çalışma yapmanın önemini sorgular. ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır. Bilime ve onun bir parçası olan kimyaya ilgi duyar. endüstriyel süreçleri ve çevre problemlerini açıklamada öğrendiklerini kullanır. 7. sosyal. kendini ifade eder. 5. genel kabul görür temellere dayanarak talep ve iddia öne sürer. 6. Đş birliği yaparak çalışmaya gönüllüdür. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir. 4. Doğal olguları (fenomenleri). Dünyayı yorumlamada bilimsel yaklaşımın ve sorgulayıcı düşünmenin önemini kavrar. 2. Kimyadaki gelişmelerin ekonomik. Toplumsal yaşamında kimyanın uygulamalarını fark eder. demokrasinin öncelik aldığı durumlardan ayırt eder. 13 .2. Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ) 1. Kimyanın sosyal ve ekonomik alanlara uygulanabilirliğini irdeler.3. bilimin öncelik aldığı durumları. Bilmediği maddelerle iştigal ederken dikkatlidir. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 7. 4. Tutum ve Değer Kazanımları (ĐTD) 1. 3. Sükûnetle dinler.5. Bilimsel gelişmelerin toplumsal ve sosyal maliyetini irdeler. Kimyanın sosyal. 9. Öğrenmek için ödül beklemez. 5.

Böylece öğrenciler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri. düşünülebilir. arkadaşları ile iş birliği içindeki çalışmalarını. Performans değerlendirme süreci. değerlendirme süreci de amaçlar çerçevesinde devam etmelidir. Öğretmenler. Bu araçların yanında performans değerlendirme temelli araç ve yöntemler de kullanılır. öğretim etkinlikleri ile eş zamanlı yürütülmelidir. kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilirler ve kabul edilebilir bir performans görevinin hangi ölçütleri karşılaması gerektiğini anlarlar. kimyanın günlük hayatımızdaki yerini örneklerle açıklayan bir makale yazma. bilgi toplama. sorgulama yapma. Dereceli puanlama anahtarları ile. bazıları sözlü sunumda. öğrencilerin öğrenme süreçlerini izlemeyi ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinliklerini değiştirmeyi öngörür. Performans değerlendirme. örneğin. soruları içeren değerlendirme tekniklerinin yanında performans değerlendirme amaçlı gözlem-takip formu. çalışmanın. öğrencinin bilgiyi bizzat yapılandırmasını sağlamak bakımından bir fırsattır. öğretmenin öğrencilerden beklentileri somut ve anlaşılır hâle gelir. poster. Bu tür becerilerin yalnızca geleneksel ölçme araç ve yöntemleriyle değerlendirilmesi zordur. Öğrencilerin akademik bilgiyi gerçek-yaşam problemlerine uyarlama yetisi. öğrendikleri ile günlük yaşam arasında ilişki kurma. çoktan seçmeli. Bu görevlerin değerlendirilmesi için öğretmenler değerlendirme ölçütlerini önceden hazırlar ve öğrencilere görev verirken bu ölçütleri de onlarla paylaşırlar. poster. doğru-yanlış tipi. gözlemleri değerlendirme. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını tespit etmek. Bireysel farklılıklarına göre bazı öğrenciler tartışmada. Öğrencilerin yaptığı görevin. eksikliklerini belirlemek. proje. bir deney yapma. araştırma yapma. ya da etkinliğin çeşitli aşamalarını ve/veya niteliklerini ve her bir aşamanın/niteliğin puan değerini belirten listeler dereceli puanlama anahtarlarıdır. uzun cevaplı. Yani eğitim öğretim süreci yürürken. bir tip grafiği başka bir tipe dönüştürme vb.6. olabildiğince. Öğrencilerin performansını ölçmek için performans görevleri. kısa cevaplı. broşür vb. gözlem yapma. yani kimya kazanımlarını gerçek yaşama aktarabilme yetileri yoklanır. Öğrencinin performansı değerlendirilirken her bir ölçüt için ayrı bir puan 14 . grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama. eğitim öğretim sürecinde edindiği bilgi ve becerileriyle uygun çözüm yolları üretebilme. beceri ve tutumlarıyla ilgili değerlendirme yaparken geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri. Bu program. öğrencilerin başarısını değerlendirmede farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması önemlidir. günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme. bir yöredeki kimyasal kirlenmeye dikkati çekecek bir broşür hazırlama. problem çözmelerini. eşleştirmeli vb. kendini ve arkadaşlarını değerlendirme gibi) değerlendirilmeye çalışılır. tablo. Kimya dersinde yapılacak değerlendirmede. bunu problem çözerken bizzat gösterebilmesi performans değerlendirmesi anlayışının özüdür. Yapılacak olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak. verdikleri kararları. yorumlama. öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma. bazıları da yazarak kendilerini daha iyi ifade ederler. yaptıkları deneyleri. öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. Bu derste yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri de (okuduğunu anlama. Bu nedenle. öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara. kimya dersinde öğrencilerin bilgi. görüşme. Performans görevi olarak. ölçme/değerlendirme çalışmalarıyla. hazırlatılabilir. PROGRAMI ÖLÇME ve DEĞERLE DĐRME YAKLAŞIMI Ölçme ve değerlendirme. analiz etme ve irdeleme. eleştirme. projeler verilebilir. sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. performans görevi gibi araçları da kullanırlar.

Gerekli durumlarda arkadaşlarıyla iş birliği yaptı. Araştırma raporunu makul zamanda teslim etti. Araştırma raporunu çok geç teslim etti. Kaynakların çoğunluğu konuyla ilişkiliydi. ………… 15 Puan Performans Düzeyleri 3 . bu ölçütlere ilişkin açıklamalardan hangisinin öğrencinin performansını tam olarak yansıttığı düşünülüyorsa. Araştırma raporunu teslim tarihinden epey sonra teslim etti. Arkadaşlarıyla pek fazla iş birliği yapmadı. olgu ve prensipleri kullanırken bazı hatalar yaptı. Tamamen kitaptan aldıklarını aktardı.…………… 1. Arkadaşlarını kendi araştırmaları konusunda teşvik etti. Kullandığı kaynaklar ders kitabı ile sınırlıydı. 4. Kaynaklardan edindiği bilgileri hiçbir yorum katmadan olduğu gibi aktardı. Konuya ilişkin kavram. Aşağıda kimya dersinde yaptırılabilecek bir araştırma için kullanılabilecek bir dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. arkadaşlarından ve etrafındaki diğer kişilerden yardım istedi. bu dereceli puanlama anahtarındaki ölçütleri. Konuya kendi yorumlarını da kattı. Kaynaklardaki bilgileri aktarırken bazı hatalar yaptı. Yorumlarının bazılarını uygun kanıtlarla destekledi. arkadaşlarıyla iş birliğinde bulunmadı. puan sütununa yazılır. 22. Yapmış olduğu plana çoğunlukla uydu. 2. Bazı yerlerde kendi yorumlarını kattı. Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden yardım istedi. Kaynaklardaki bilgileri doğru şekilde kullandı. Öğretmen isterse. olgu ve prensipleri doğru ve yerinde kullandı. sayısını artırabilir ya da azaltabilir. Đş birliği Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden. o açıklamaya ilişkin rakam. Kavrama Konuya ilişkin kavram. 4. Gerekli olduğunda arkadaşlarıyla iş birliği yaptı. Araştırma öncesinde araştırma sürecine ilişkin plan yaptı. olgu ve prensipleri kullanırken ciddi hatalar yaptı. 23) . Yapmış olduğu plana tam anlamıyla uydu. Kaynak kullanımı 3. Ancak. Konuyla ilgili olarak yeteri kadar kaynak kullanmadı. Konuya ilişkin kavram. DERECELĐ PUA LAMA A AHTARI 4 Ölçütler Araştırma öncesinde araştırma sürecini etkili şekilde planladı ve planını öğretmeniyle paylaştı. Ciddi ve çok sayıda dil ve yazım kuralı hatası yaptı. olgu ve prensipleri doğru şekilde kullandı. Konuya ilişkin kavram. raporda daha çok kaynaktaki bilgilere bağlı kaldı. 2 1 Araştırma süreci öncesinde bir plan yapmadı. 1. Kanıt kullanımı Araştırma Raporu 3. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı örneği öğrencinin bir konuda araştırma yaparken göstermiş olduğu performansa ilişkin gözlemlerin kaydedilmesi için hazırlanmıştır. Konuya ilişkin kaynak kullandı. Dil ve yazım kurallarını kullanırken az sayıda önemsiz hata yaptı. Farklı kaynaklardan edinilen bilgileri organize etme problemi yaşadı. Bilgileri oldukça iyi sıraladı. Araştırma sürecine ilişkin planlama yaptı. Araştırma raporunu tam zamanında teslim etti. ancak plana tam anlamıyla uymadı. Dil ve yazım kurallarını kullanırken bazı ciddi hatalar yaptı. Dil ve yazım kurallarını doğru ve tam olarak kullandı. Topladığı kaynakları verimli kullanarak edindiği bilgileri organize etti. Konuya ilişkin çok fazla ve çeşitli kaynaklar kullandı. Plan oluşturma ve uygulama Araştırma Süreci 2. Konuya ilişkin yeterli sayıda kaynak kullandı. Araştırma sürecinde sadece bir iki kez öğretmeninden yardım istedi. Ölçme ve değerlendirmede geleneksel ve yeni yaklaşımların bu programla da ilişkilendirilen özellikleri çeşitli kaynaklarda bulunabilir(20. Mevcut ölçütleri okuduktan sonra. 21. Farklı kaynaklardan elde edilmiş bilgileri organize etme gayreti hiç olmadı. Araştırma sürecinde hiç kimseden yardım istemedi ve kimi zaman gerekmesine rağmen. çalışmanın amacına göre değiştirebilir. Yapmış olduğu yorumları ve çıkarımları uygun kaynaklardaki kanıtlarla destekledi.takdir edilir ve buna göre toplam puan elde edilir. ancak kaynaklardan bir kısmı konuyla tam anlamıyla ilişkili değildi. Dil kullanımı Kaynaklardaki bilgileri doğru bir şekilde sundu. Kullandığı kaynaklar konuyla doğrudan ilişkiliydi.

Deney için uygun malzemeleri seçti. Seçtiği malzemelerin ve çalıştığı mekânın temizliğini kontrol etti. Deney sonuçlarını doğru yorumladı. Deney sonuçlarını kaydetti. Örneğin. Ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirme ölçütlerinin programın temel amaçlarına hizmet eder nitelikte olması ve hedeflenen becerileri kapsaması önemlidir. Formlar ve formlarda yer alan ölçütler. kısa yanıtlı sorular vb. Deney için uygun düzeneği kurdu. öğrencinin bir görev veya proje esnasında sırasıyla yapması gereken iş ve işlem basamakları listelenmiş olup her iş veya işlem için var veya yok. eşleştirme.) ile performansa dayalı değerlendirme araçlarını birlikte ve dengeli kullanması öğrenci kazanımlarının daha etkili değerlendirilmesini sağlayacaktır. 3. ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri. Puanlama ise kümülatif yapılır. Deney sonunda çalıştığı mekânı temiz bıraktı. • Öğrencinin bilgi altyapısı yetersiz olduğu için deneyi bilinçsizce yaptı. deney yapma gibi bir dizi hareketi gerektiren davranışlar. Eşdeğer işlevli başka formlar da geliştirilebilir. evet veya hayır anlamına gelen bir işaret veya ifade ile o işlem basamağının gerçekleşip gerçekleşmediği not edilir. … … Düşünceler Hayır Örnek düşünceler: • Öğrencinin deneydeki dikkati ve kavrayışı çok iyiydi. Bu programda yer alan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin formlar sadece birer örnektir. daha geçerli ve güvenilir değerlendirme yapmalarına katkı sağlayacaktır: 1. Kontrol listelerinde. Öğretmenlerin. dersin işleniş yöntemi. sınıf mevcudu. KO TROL LĐSTESĐ Gözlenen Davranışlar Evet Deneyle ilgili bilgi altyapısı yeterlidir. süre vb. faktörler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir. Seçilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ders programında hedeflenen kazanımlara uygun olmalıdır. 16 . Çalışırken kendisinin ve arkadaşlarının güvenliğine dikkat etti. çevre ve sınıf imkânları. 2. doğru/ yanlış. • Öğrencinin bu etkinliği tekrarlaması gerekiyor.Öğrencilerin performanslarını değerlendirirken kontrol listeleri de kullanılabilir. Öğretmenlerin geleneksel değerlendirme araçları (çoktan seçmeli. kontrol listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir.

Birincisinde. Ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrencilerde sınav kaygısı yaratılmamalı. transfer etmeleri. gruptaki öğrenci sayısı kadar alt bölüme ayrılarak her öğrenciye bir alt görev yüklenir. 8. analiz etmeleri. bu sürecin öğrencinin gelişimine ilişkin bilgi toplama çalışması olduğu unutulmamalıdır. elde ettikleri bilgileri. bunları gidermek için ilave etkinlikler yapılabilir veya kullanılan yöntem ve teknikler değiştirilebilir. öğrencilerin -varsa. Đkinci tip grup çalışmalarında ise her öğrenciye eşit puan takdir edilir. Öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamak ve performanslarını değerlendirmek için yapılacak grup çalışmalarında iki yol izlenebilir. derecelendirme ölçeği vb) biri ile değerlendirilmesi ve puanlanması esastır. çıkarımda bulunmaları. 5. Birinci tip grup çalışmaları değerlendirilirken. Öğrencilerin performansına ilişkin değerlendirme sonuçlarının mümkün olduğunca kısa sürede öğrencilere bildirilmesi esastır.eksiklikleri tespit edilir. her grup üyesinin görev takibi de grupça yapılır. bir grubun tüm üyeleri aynı puanı alır.4. 6. yorumlamaları. Bu süreç sonunda. grup iş bölümünü kendisi yapar. elde edilen bilgilerle öğrenciler ve veliler bilgilendirilir. Sınıfta yapılan her türlü etkinliğin değerlendirilerek bir puanlama yapılması zorunlu değildir. verilen görev veya proje. 17 . değerlendirme yapmaları. 7. daha önceden hazırlanmış ölçütlerden oluşan değerlendirme araçlarından (dereceli puanlama anahtarı. Başka bir deyişle. Đkincisinde ise söz konusu görev veya proje grubun tamamına verilir. Performansa dayalı değerlendirme yapmak için verilen performans görevlerinde öğrencilerin performansının. önemlidir. Yapılan değerlendirme çalışmasıyla öğrencilerin gelişim süreci izlenir. Verilen yıllık ödevler veya performans görevlerinde öğrencilerin bir kaynaktan bilgileri aynen aktarmaları yerine. tablo veya grafiğe dönüştürmeleri vb. görev ve proje sunum aşamalarında her öğrenci kendi hazırladığı bölümden sorumludur ve her öğrencinin performansı ayrı değerlendirilir.

G. 17. New York. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori Ve Yaklaşımlar. 1999. TC Kültür Bakanlığı. 2000. Von Glasersfeld. 1. P. Lise Kimya Programları. Ankara. 8. Fen Bilimleri 1 Programı. TC Maarif Vekâleti. Tebliğler Dergisi. 1991. Ankara. J. Ankara. Brooks.. D. 1998. 23. E. M. New York: McGraw Hill. New York. J. Ankara. 16. Ausebel. Educational testing and measurement: Classroom application and practic. “Constructivism in Education”. Bloom. M. New Jersey. Ankara.. Lise Müfredat Programı (1956). 6. 1995. Devlet Matbaası Đstanbul. 1978. Cognitive Domain. 20. in “Constructivism and Education”. Maarif Basımevi. 1996. UK. Ortaöğretim Đkinci Devre 1. 1993. D. 22.. Cambridge.. 23-29. 7.10. Lise Müfredat Programı(1960). Ahmet Saban. S.. 1960. Needham: Allyn & Bacon. Ankara. John Wiley & Sons. Ankara. Inc. NY: Holt. “In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms” Association for Supervision and Curriculum Development. Kimya) Taslak Programı.” David McKay Inc. L. J. Tebliğler Dergisi. 1956. F. B. Fen Bilimleri 2 Programı. Steffe.. Borich. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara. Baskı). 3 Programları. 2. Seçmeli Kimya 1. 9. Ankara. W. J. & Garrison. 10. Devlet Basımevi. 1938. Novak. & Hanesian.. Fen Liseleri Kimya Dersi Đhtiyaç Belirleme Analizi. Ankara. Baskı. 1998. Turgut. Lise Programı (1938). 12. 13. 1971. 18.. Saydam Matbaacılık. TC Maarif Vekâleti. 2. Cambridge University Press. MEB. & Brooks. Tebliğler Dergisi. Kubiszyn. Tebliğler Dergisi. 1973. and Gale. 18 . Educational Psychology – A Cognitive View (2. Airasian. 2003. Sınıf Fen Bilgisi (Fizik. 1992. J. 14.P. “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I. Modern Kimya Programı Amaçları ve Açıklamalar. Nobel Yayınları. 21. N. T. 2001. 1956. by Larochelle.. Popham. 5. Classroom Assessment. W.Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarının 9. Second Edition. Maarif Basımevi. Đstanbul. Modern Educational Measurement. Kimya Dersi Programı Đhtiyaç Analiz Raporu.. 4. Ankara. & Bednarz.SEÇĐLMĐŞ KAY AKLAR Orta Mektep Müfredatı (1930). Ankara. H. Lawrence Erlbaum. 1985. 11. New York. USA. 5.11 ve 12. Ankara. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri. TC Maarif Vekâleti. G. (Editör). J. 3.. 15. MEB-EARGED. 1930. “Why Constructivism Must Be Radical?”. USA. 1987. Tebliğler Dergisi. Rinehart and Winston. Tebliğler Dergisi. 19. P. Tebliğler Dergisi. 2002. 1994. MEB-EARGED.

sınıf B.KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI Ortaöğretim 11. Ü ĐTELER 19 .

• 20 .0 11. Öğretmen kılavuz kitabı için herhangi bir hacim sınırlaması öngörülmemiştir. gerekli görüldüğü hâllerde ±%20 artırma/eksiltme yapılabilir. sınıf kimya ders kitabının hacmi.8 25.2 27. Her üniteye tahsis edilecek sayfa sayısı. zaman tahsis çizelgesinde belirlenmiş yüzde zaman oranlarına uygun olmalıdır.9 22. 17-19 forma olarak öngörülmüştür. KĐTAP FORMA SAYILARI • • Ortaöğretim 11. SI IF Ü ĐTELERĐ VE Ö ERĐLE SÜRELER Ü ĐTE Ü ĐTE ĐSMĐ UMARASI 1 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR VE ENERJĐ 2 REAKSĐYON HIZLARI VE KĐMYASAL DENGE 3 ÇÖZELTĐLERDE DENGE 4 5 ELEKTROKĐMYA ÇEKĐRDEK KĐMYASI Toplam KAZA IM SÜRE/DERS YÜZDE ORA (zaman bakımından) SAYISI SAATĐ* 18 24 31 15 18 106 15 24 30 27 12 108 13.1 100.0 * Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%20 oranında değiştirilerek uygulanabilir. bu oranlar esas alınarak bulunan sayfa sayılarında. A4 boyutlu kâğıda. Ancak.ZAMA A ALĐZĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI 11.

ve 10. sınıf Kimya dersinde pekiştirmiştir. “termodinamiğin 3.Sınıf Öğretim Programı 1. lise 9. enerjinin korunumu hakkındaki “ termodinamiğin 1. olayın gerçekleştiği sistem ve sistemin yer aldığı ortam ile ilgili ilk kavrayışlar sağlanmakta. kanunu Termodinamiğin 3. kanunu” anlamlandırılmakta. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları 1. entalpi kavramı ile birlikte sunulmakta. kanunu Entalpi Oluşum entalpisi Đstemli/ istemsiz değişim Termodinamiğin 2. fiziksel ve kimyasal olaylara eşlik eden enerji değişimlerini ele almak için. Sistemlerde Entalpi Değişimi 3. Sistemler ve Enerji Türleri 2. Bu ünitede.Kimya Dersi 11. Ayrıca. Ünite Önerilen Süre A. kanunu” ile ünite bitmektedir. B. Đstemlilik C. Ünitenin Amacı Öğrenciler. istemli / istemsiz değişimleri ayırt etmek için gerekli entropi kavramına giriş yapılarak “termodinamiğin 2. kanunu Entropi Gibbs serbest enerjisi : KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ : 15 Ders Saati 21 . kanunu” . Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sistem Ortam Açık sistem Kapalı sistem Đzole sistem Đzotermal sistem Ekzotermik değişim Endotermik değişim Đç enerji Termodinamik Termodinamiğin 1. Hess Kanunu ve ona ilişkin uygulamalar işlenmektedir. farklı enerji türlerini ve enerji birimlerini ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde öğrenmiş. Gibbs Serbest Enerjisi üzerinden istemlilik tartışmaları verilmekte.

3. 1. iç enerji değişimini ısı alışverişi ve mekanik enerji ile ilişkilendirir. [!] 1. Ü ĐTE: KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR 1. Sistemleri. Bir sistemin iç enerjisini atom/molekül temelinde açıklar.6.4. KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Buzun erimesi. ↸ Kimyasal değişimlerin maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin diziliş ve düzeninin değişimi ile gerçekleştiği.1. 1. alınan veya verilen ısının sistemde nasıl depolandığı sorgulaması üzerinden.4). ısı alış-verişi. Bu değişimlerde sisteme giren veya sistemde çıkan ısının dönüştüğü enerji türleri irdelenir. [!] 1. izotermal. kapalı. Qv = ∆U QP = ∆U + w Qp ≠ Qv ilişkileri. sistem ve ortam kavramları kullanılarak anlamlarının derinleşmesi sağlanır. 1.3.6).2. iç enerjiye katkıda bulunan mikro düzeyde enerji türleri tartışılır. 1. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı : Sınırlamalar 22 . Termodinamiğin günlük hayattaki uygulama alanlarına örnekler verir.3 Đç enerjiye katkı yapan enerji türlerinden. ↸ Sabit hacimde ve sabit basınçta gerçekleşen basit fiziksel değişim örnekleri üzerinden mekanik iş kavramı anlamlandırılır.4. tek atomlu asal gazlar ve 2. işaretleme sistemi kullanımını gerektiren uygulamaları ile ilgili örnekler çözülür.Sınıf Öğretim Programı 1. Termodinamiğin 1.2 Açık. V bağıntısına girilmeyecektir. her hareketin bir enerji alış-verişi ile birlikte yürüdüğü. 1. ısı alış-verişi ile mekanik iş ve iç enerji değişimi arasındaki matematik ilişkiler türetilir. ısı-iç enerji dönüşümünün olduğu sabit hacimdeki değişimlere örnekler verilecektir. moleküllerin öteleme. Bu irdelemeler sırasında. 1. ısı-mekanik enerji-iç enerji değişimi üçlüsü dışındaki enerji dönüşümlerine ve mekanik işin hesaplanmasında kullanılan w = P. dönme ve potansiyel enerjileri ile atomların çekirdek ve elektronik enerjileri irdelenecek. sabit basınçlı ve sabit hacimli sistem kavramları örneklerle tanıtılacaktır. sıcaklık. böyle sistemlerin tanımı. Đncelenen makro düzeyde değişimlerin gerçekleştiği sistemler ve ortamlar sorgulanarak ele alınan sistemlerin açık-kapalı. kanununu ifade eder. iç enerji değişimi ve mekanik iş sembolleri tanıtılıp. (-) işaretlenmesi ile sisteme giriş-sistemden çıkış arasındaki ilişki verilir.1. Bu tartışmada.5 Q ve w niceliklerinin (+). sabit hacimli-sabit basınçlı olma nitelikleri gözden geçirilir. 1. 1. mutlak anlamda yasaklanmış bir ısı alış-verişi gibi algılanmamalı. C + ½ O2 → CO + Q1. Sistemler ve enerji türleri ile ilgili olarak öğrenciler.4. derişik H2SO4 çözeltisinin seyrelmesi gibi maddesel değişimlerde ısı-iç enerji dönüşümü irdelenir. uygun örnekler üzerinden verilir. 1. izole-izotermal.3). [!] 1. Bu reaksiyonlara eşlik eden enerji değişimleri vurgulanarak termodinamik bilim dalı.5 “Madde-enerji dönüşümü”.4.5. Sistem ve ortam arasındaki ilişkinin önemini fark eder.2 “Đzole sistem” kavramı. Qp ≠ Qv ilişkisinin nedeni irdelenir (1. olayın gerçekleştiği süre içinde ortamla ısı alış-verişinin ihmal edilebilir düzeyde olması temelinde verilmelidir. gibi reaksiyonlar kullanılabilir. basınç ve hacim değişkenlerine göre sınıflandırır. [!] 1.6 Termodinamiğin buharlı makinenin gelişimi ve sanayi devrimi ile tarihsel ilişkilerini konu edinen bir okuma metni verilebilir. 4 atomlu çizgisel ve açılı moleküller için mikro düzeyde enerji türleri irdelenir (1. QP = ∆U + w bağıntısının. titreşim. [!] 1. bu bakımdan kimyasal değişmelerde de enerji alındığı veya verildiği gerçeğine örnek olarak.Kimya Dersi 11. uğraş alanları üzerinden tanımlanır (1. Sabit hacimli ve sabit basınçlı sistemlerde. Mg(k) + ½ O2 (g) → MgO + hν CO + ½ O2 → CO2 + Q2 3/2 O2(g) + hν → O3(g) AÇIKLAMALAR [!] 1.4 Isı değişimi. KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ 1. 1. Her iki hâl için. izole. Farklı değişim örneklerinde bu ilişkilerden hangisinin geçerli olacağı konusunda yönlendirilmiş bir beyin fırtınası yapılır. Ekzotermik ve endotermik değişimlerde.1-1.

2).Sınıf Öğretim Programı 1.Kimya Dersi 11. Hess kanunu bağlamında tartışılır (2.Σ∆Hof girenler) bağıntısı kullanılarak örnek problemler çözülür (2. tam yanma için gerekli eşdeğer miktardan az hava ile yakılmasının neden akılcı olmayacağı. ara basamakların entalpi değişimleri ile ilişkilendirir. standart oluşum entalpilerinin kullanımından kaynaklanan bir alışkanlıkla. Bir reaksiyonun entalpi değişimini. ↸ Yaygın maddelerin oluşum entalpileri çizelgesi incelenerek ∆H f değerlerinin işaretleri. Basit tepkimelere ilişkin entalpi değişimlerinin oluşum entalpileri ile hesaplanmasına dair ∆H = (Σ∆Hof ürünler . gaz basıncı sabitken (piston sürtünmesiz hareketli) verilmesi gereken ısıdan farklı olmasının nedenleri sorgulanır. [!] 2.3. “1 mol bağı standart şartlarda kırmak için gerekli enerji” şeklinde tanımlandığı için. Kimyasal reaksiyondaki entalpi değişimi ile bağ enerjileri arasında ilişki kurar.3). Hess kanunun sözlü ifadesi irdelenir. o AÇIKLAMALAR 2. Sabit hacimde verilen ısının iç enerji değişimine eşit olup olmadığı tartışıldıktan sonra. toplu reaksiyonun ∆H değeri ile karşılaştırılır. [!] 2. “bağ kırılma entalpisi” adı ile de verilebilir.1). ürünlerin bağ enerjileri toplamından girenlerinkini çıkarma yanılgısı oldukça yaygındır.2. CO2 gibi bileşiklerin. oluşum tepkimelerinin ekzotermik-endotermik oluşu ile ilişkilendirilir. Buradan. ??? 2. bu bileşiklerin oluşum entalpileri olarak tanımlanır. Entalpi değişimini (∆H). ekzotermik olduğu bilinen örnek tepkimeler üzerinde entalpi değişimi hesaplanarak giderilebilir.2 H2O.4 Bağ enerjileri. Ü ĐTE: KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir silindir içine kapatılmış 1 mol gazın sıcaklığını 1 oC artırmak için. Örnek tepkimeler üzerinde. ∆H = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 + … bağıntısının uygulamasına ilişkin problemler çözülür. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 23 . Sistemlerde entalpi değişimi ile ilgili olarak öğrenciler.4). mekanik iş hesabı kapsam dışı tutulacak. 2. [!] 2.2 Standart şartlar ve normal şartlar kavramlarının anlamları verilir. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların. H = U + P. V bağıntısı yerine H = U + w bağıntısı kullanılacaktır. ∆H = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 + … bağıntısı türetilir. girenlerin bağ entalpileri toplamından ürünlerin bağ entalpileri toplamını çıkarmak gerektiği unutulmamalıdır. Bu büyüklük reaksiyon entalpisi hesabında kullanılırken. ↸ Yaygın ve basit bileşiklerdeki ortalama bağ enerjilerini veren tablolardan yararlanılarak kimyasal reaksiyonda alınan ya da verilen ısı hesaplanır. Standart şartlarda birden çok allotropu olan elementlerin en kararlı allotropları esas alınır. sabit basınçta (piston hareketli iken) verilen ısının (Qp) entalpi ile ilişkisi irdelenir. 2. ↸ Çok basamaklı örnek tepkimelerin her basamağına ilişkin ∆H değerleri. Isı alış-verişinin mekanik iş alış-verişi ile sonuçlandığı değişimlerde Qp’nin ∆H’a eşit olduğu belirtilir (2.1. reaksiyon ısısı (Qp) ile açıklar. gaz hacmi sabitken (piston hareketsiz) verilmesi gereken ısının. standart koşullardaki elementlerinden elde edilişlerine ilişkin tepkimelerdeki entalpi değişimleri. KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ 2. [!] 2. Bağ enerjisinin tanımı ile ilgili olan bu yanılgı. Reaksiyon entalpi değişimleri ile bağ enerjilerini ilişkilendiren örnek problemler çözülür (2.1 Mutlak entalpi kavramına girilmeyecek.4 Bağ enerjilerinden reaksiyon entalpileri hesaplanırken. Reaksiyon entalpi değişimlerini “standart oluşum entalpi değişimleri” ile ilişkilendirir. 2. 2.4.1 Elementlerin standart koşullardaki oluşum entalpilerinin ‘0’ kabul edildiği belirtilir.

(Örneğin. sıcaklık sabitken. böyle bir sistemin termal enerjisinin “kullanılamayan termal enerji” olduğu. Đstemlilik ile minimum enerjiye yönelme eğilimi arasındaki paralellik. ile ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı 24 . Ayrıca. 1 mol He’ un sıkışmış ve genleşmiş hâllerinin. Böyle olaylarda minimum enerji eğiliminden daha etkili bir başka eğilim olması gerektiği sonucuna götürecek yönlendirilmiş bir tartışma açılır (3. ↸ Đstemli olduğu deneyimlerle bilinen endotermik tepkime örnekleri incelenir. Minimum enerji uymayan istemli örnekler verir. mürekkep moleküllerinin farklı konumlarda bulunma olasılıklarının artması temelinde tartışılır. bir bardak suya bir damla mürekkep damlatılarak mürekkebin su içinde dağılımı gözlemlenir. ok yönündeki olayın kendiliğinden yürümesi. düzen ve rastgelelik kavramları üzerinden verilir. alçının suda çözünmemesi entropi artışı temelinde tartışılırken. [!] 3. “kullanılamayan enerji yaklaşımı” na yeterli ağırlık verilmelidir. incelenen örnek tepkimelerle keşfedilir (3. ↸ Đki nuçe erlenmayerine konulmuş. Örneğin. Bu nedenle entropiyi açıklamada.Kimya Dersi 11. eşit kütleli iki su örneğinden oluşan sistemlerin buhar çıkış uçlarına birer rüzgârgülü tutularak hangisinden mekanik iş elde edildiği tartışılır. Mürekkebin neden dağıldığı.) [!] 3. Entropi değişimleri (∆S) istemlilik arasında ilişki kurar.1).2). ters yöndeki olayın özel önlemler alınmadıkça meydana gelmemesi temelinde tartışılır (3. 3. sadece CaSO4 tuzunun entropi değişimini düşünmek yetmez. evrendeki doğal olayların olumsuz bir sona doğru gittiği yanılgısını getirebilir. entropileri karşılaştırılabilir. 3.5 Entropi üzerinden istemlilik irdelemeleri yapılan sistemlerin olabildiğince izole olması önerilir. Đstemli/istemsiz kavramlarını irdeler.1. değişim ↸ Đstemli tepkimelerin çoğu zaman ekzotermik olduğunu gösteren örnekler gözden geçirilir. entropinin olasılık temelinde de ifade edilebileceği sonucuna varılır. Entropinin arttığı istemli olaylara örnekler verilir (3.3.Sınıf Öğretim Programı 1. Đstemli değişimlerde minimum enerjiye yöneliş eğilimini örnekler üzerinde gösterir.5 Entropi kavramını sadece düzensizlik meyli temelinde vermek. “kullanılamayan termal enerji” ve “olasılık” temelinde açıklar. 3. eğilimine değişimlere [!] 3. Olayın ekzotermik oluşu ile sistemin iç enerji değişimi arasındaki ilişki irdelenir. iş elde edilirken kullanılabilir/kullanılamayan termal enerjinin artması-eksilmesi irdelenir.3). Çözünme sırasında su moleküllerinin entropi değişimlerini de hesaba katmak gerekir. 3. istemli olaylarda kullanılamayan termal enerjinin genelde arttığı. Entropi. AÇIKLAMALAR KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ 3. sıcaklıkları ve hacimleri eşit farklı miktarlarda He örneklerinin. Đstemli olaylarda kullanılamayan enerjinin değişme eğilimi tartışılır. Dağılan mürekkebin kendiliğinden (istemli olarak) yeniden damla boyutuna dönüp dönmeyeceği irdelenir. bu deney üzerinden irdelenir. 3. kullanılamayan termal enerjiyi temsil ettiği hususları açıklanır. Bu etkinlik üzerinden.4. 3. tek yönlü basit tepkimelerde. Ü ĐTE: KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Đstemlilik ve istemsizlik kavramları.5. biri kaynama sıcaklığında tutulan. entropinin. Bu tepkimelerde iç enerjinin değişim yönü tartışılır. Entropinin olasılık temelinde sezilmesi için.2. Mekanik iş elde edilebilen düzenekte. Kullanılamayan termal enerji (işe dönüşmeyen ısı enerjisi) kavramının anlamı. entropinin olasılık temelinde anlamı. Đstemli olaylarda entropinin artacağı (∆S > 0) sonucuna götürecek bir beyin fırtınası yapılır. aynı maddenin sıvı ve gaz hâllerinin vb. Entropi kavramını. diğeri oda sıcaklığında. “kullanılamayan termal enerjinin ölçüsü” olarak tanımlanır.4. Değişimlerde istemlilik ile ilgili olarak öğrenciler.4. 3.5). Farklı şartlardaki benzer sistemlerin entropileri basit örneklerle karşılaştırılır.4 Bulunduğu ortamla aynı sıcaklıkta olan bir sistemin termal enerjisinin mekanik işe (faydalı işe) dönüştürülemeyeceği.

T∆S ifadesinde ∆H teriminin alınan verilen ısıyı. öteleme hareketlerinin tamamen durması ile ilişkilendirilir. Evrenin toplam entropi değişiminin bu olayda da pozitif olduğu belirlendikten sonra.8). entropi azalması olmaz. kanunu için. kanunu için.7. 0 oC da 1 mol sıvı su için tekrarlanır. 3. 3. kanunlarını yorumlar.7 Gibbs serbest enerjisi tanımlandıktan sonra. toplam entropi değişiminin pozitif olduğu gösterilir.6. Mutlak sıfır noktasında. ortamın entropi değişiminin negatif. ve 3. bir ifade de verilir. sadece standart şartlarda yapılır. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 25 . [!] 3.8 ∆G = ∆H . kanunu bazı mükemmel kristal maddeler için geçerli olmayıp bu maddelerin 0 K sıcaklıktaki mutlak entropileri. Buzun erimesi olayında sistemin entropi değişiminin pozitif. ∆G = 0 olması hâlinin tersinir olaylara (dengeye) karşı geldiği sonucuna götürecek bir tartışma yapılır (3. Ü ĐTE: KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ o AÇIKLAMALAR [!] 3.8 ∆G teriminin işareti yanında. bu değerlerin sıfır sayılması da fazla bir hata getirmediği için. Örneğin. Kimyasal reaksiyonların istemliliğini Gibbs Serbest Enerjisi üzerinden irdeler.6. 0 C sıcaklıktaki 1 mol buzun erimesi gibi basit bir olay alınarak sistemin ve ortamın entropi değişimleri hesaplanabilir.5 kJ/mol bulunan bir tepkimenin sağa istemli fakat dengeye yakın olduğu irdelemesi yapılmalıdır. mutlak değeri de bir tepkimenin dengeden uzak ve istemli veya dengeye yakın fakat istemli olduğunu irdelemede önemlidir. ↸ Oda ortamına konulan. Termodinamiğin 3. sıfırdan büyüktür. ∆S0 değerleri bulunur. Ele alınan örnek olaylarda.7). ∆G0 bulunup bu değerin işareti üzerinden istemlilik. moleküllerin dağılma olasılığının artması. ∆G0 = -0. KĐMYASAL REAKSĐYO LAR VE E ERJĐ 3. [!] 3.Kimya Dersi 11. ∆H . Sistemin ve evrenin toplam entropi değişimi üzerinden “Gibbs Serbest Enerjisi” ni tanımlar. T∆S teriminin kullanılamayan termal enerjiyi ifade ettiği belirtilerek. 3. ↸ Standart mutlak entropiler (S0) bir çizelge hâlinde verilir. ??? 3.8 Mutlak entropilerin nasıl hesaplandığı konusuna girilmez. termodinamiğin 2.” ve “Evren zaman geçtikçe bir denge hâline yaklaşır. Standart oluşum entalpileri (∆Hof) ile hesaplanan reaksiyon ∆Ho değerleri ve ∆So ile. kanununun anlamı irdelenir. “Enerji değişimi olmayan hiçbir istemli olayda. ∆G teriminin neden kullanılabilir (serbest) enerji olduğu irdelenir. örnek reaksiyonlar için. 3. mutlak entropinin ‘sıfır’ oluşu.6 Termodinamiğin 3. [!] 3. [!] 3. ∆G’nin işareti ile ilişkilendirilir. “Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar.8. Bu çizelge kullanılarak.T∆S < 0 sonucuna ulaşılır. bütün maddeler için geçerli sayılması ciddi bir problem getirmez. sadece entropi artışı dolayısıyla istemli olay örneği olarak kullanılır. termodinamiğin 2.8 Kimyasal reaksiyonlarda istemlilik tartışmaları. 3. mutlak entropilerin de bilinemeyeceği yanılgısı. kanunun.istemsizliktersinirlik irdelemesi yapılır (3. sıcaklığı -20 oC olan bir odaya konmuş. istemli olaylarda bu iki terim toplamının > 0 olması gerçeğinden. Bu olayda her iki gazın hacminin de büyümesi.” anlamında 3. Buradan Gibbs serbest enerjisi (∆G) tanımına geçilerek istemlilik.6 Termodinamiğin 2.” ifadeleri uygundur. sistemin entropi değişimi ∆S ve ortamın entropi değişimi (-∆H/T) ile gösterilip. Gazların karışması. Termodinamiğin 2. mutlak entropiler (S0) çizelgesine dikkat çekilerek düzeltilebilir. Benzer bir hesaplama. kanununun ifadesi irdelenir. bu da entropinin büyümesi şeklinde yorumlanır.Sınıf Öğretim Programı 1. 3. Ancak.8 Mutlak entalpilerin genelde bilinmez büyüklükler olmasına benzetilerek.

. Böyle bir …………. hem buharlaşma/yoğuşma yoluyla su alış-verişine. Hacmi sabit (izokorik) ……………….. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.Sınıf Öğretim Programı D. Đnsan vücudu da hem madde hem de enerji alış-verişine açıktır. …………………. Madde alış-verişine kapalı.. enerji bilançolarını çıkarırken. açığa çıkan veya yutulan ısıya eşittir. hem de toprak ve hava ile ısı alış-verişine açıktır. enerji alış-verişine açık ……………… de olabilir. içinde bulundukları ………………. Örneğin. dış …………………… ile hiçbir madde ve enerji alış-verişi olmadan gerçekleşebilir. Örneğin. ısınmaya rağmen gaz basıncı değişmez. adını verir. ister istemez madde alış-verişine kapalıdır.” de denir. yarı kapalı veya kapalı olabilir. serbest ve sürtünmesiz hareket eden pistonun yer değiştirmesi (hacim büyümesi) ile telafi edilir. Tamamen yalıtılmış olduğu için böyle ………………. Bir bisiklet pompası içine hapsedilmiş hava ısıtılırsa. izobarik şeklinde de nitelenir... de.. göl suyu.6 Aşağıdaki metni dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere uygun düşen kelimeleri yazınız: TERMODĐNAMĐKTE SĐSTEMLER VE ORTAMLAR Fiziksel ve kimyasal değişimlere eşlik eden ısı ve mekanik iş alış-verişlerini inceleyen bilim dalına ……………………… denir. basınç ve hacim değişkenlerinin sabit olup olmamasına göre de farklı …………. Böyle bir …………. Örneğin. Bu bilim dalı. Örneğin böyle bir termosta. tanımlamak mümkündür. değişim olayının gerçekleştiği mekâna …………. ………… ile çok hızlı ısı alış-verişi olabildiği ve bu sayede ……………….. Madde ve enerji alış-verişinin yasaklı olmadığı ………………. Burada gerçekleşen olaylardaki iç enerji değişimi. Sıcaklık. madde alış-verişine kapalı. enerji alış-verişine açık olduğu için yarı kapalı bir ……………. ısınmaya bağlı basınç değişimi. Çünkü hacim değişmedikçe mekanik iş yapılamaz.. izotermal ……………….Kimya Dersi 11. bu mekânı kuşatan diğer evren parçasına da ……………. açıktır. ile madde ve enerji alış-verişi olup olmamasına göre açık.in kapalı olamayacağı aşikârdır. Çok iyi yalıtılmış ve ideal şekilde kapatılmış bir termos içindeki olaylar.lere “izole …………. buzun erimesi sağlanabilir..1-1. şişelenmiş su. gibi düşünülebilir. 26 ... sıcaklığının hep sabit kaldığı varsayılır.

Standart Serbest Enerji ( G0f) (kJ/mol) N2(g) H2(g) NH3(g) 0. 4. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) reaksiyonuna göre 68 g NH3 oluşurken standart serbest enerji değişimini hesaplayınız.393.8 kJ Tabloda verilen molar bağ kırılma entalpisi değerlerini kullanarak.Kimya Dersi 11. 2.5 kJ/ mol ve ∆Hof CO2 (g) = -393. 2.3.4. CaCO3(k) → CaO (k) + CO2 (g) reaksiyonu için standart entalpi değişimi 178. :2 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.000 0. ∆U ve w nedir? 2. 2.1. Aşağıda verilen bilgileri kullanarak asetilenin (C2H2) standart oluşum entalpisini hesaplayınız.2.82 kJ ısı açığa çıkmaktadır.5 kJ/mol olarak veriliyor.68 kJ olduğuna göre ∆H. sürtünmesiz hareket eden bir piston altında standart şartlarda yakılınca açığa çıkan ısı miktarı 240. 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(s) ∆Hof = -2243. 350 410 460 732 498 5.7 Standart şartlarda 1 mol hidrojenin sabit hacimli kapalı bir silindirde yanması sonucu su buharı oluşurken 241.4.5 kJ C(k) + O2(g) → CO2(g) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) ∆Hof = .6 kJ ∆Hof = . 2Al(k) + 3/2 O2(g) → Al2O3 (k) ∆Hof = -1670 kJ 2Fe(k) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(k) ∆Hof = -824 kJ verilerini kullanarak 2Al(k) + Fe2O3(k) → Al2O3(k) + 2Fe(k) reaksiyonu için entalpi değişimini bulunuz. Yine 1 mol hidrojen.66 27 .000 -16. 2.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme 1.1 kJ/mol ise CaCO3 için standart oluşum entalpisi kaç kJ/mol’dür? 3. 3. ∆Hof CaO (k) = -635. Tabloda verilen bilgileri kullanarak 298 K de. standart şartlarda 112 L metanın (CH4) yanma entalpisini hesaplayınız.285. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) Bağ Kırılma Entalpileri (kJ/mol) C ̶ C C ̶ H O ̶ H C=O O=O 6.

Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 3.4 Tabloda verilen madde çiftlerini sahip oldukları molar entropinin az veya çok oluşuna göre karşılaştırınız. Madde Çiftleri 0°C ve 1 atm de 1 mol CO2 0°C ve 1 atm de 3 mol CO2 25°C ve 1 atm de 2 mol He 25°C ve 3 atm de 2 mol He Standart şartlarda 1 mol Br2(s) Standart şartlarda 1 mol Br2(g) Entropinin azlığı/ çokluğu eden 28 . Yaptığınız karşılaştırmayı ve kararınızın nedenini tabloda ayrılan yere yazınız.

00 62.44 Standart Mutlak Entropi (So) (JK-1mol-1) 63. Aşağıda verilen reaksiyonların her biri için sistemin entropi değişiminin pozitif veya negatif olacağını tahmin ediniz.82 0.46 51.23 245. Aşağıdaki çizelgede.00 107.14 260. Tahmininizi ve nedenini yazınız.Kimya Dersi 11.32 0. brom.05 -285.91 69. Madde H2O(k) H2O(s) H2O(g) Br2(s) Br2(g) Na(k) Na(g) I2(k) I2(g) Oluşum Entalpisi ( H0f) (kJmol-1) -292.71 116.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :4 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 3. sıvı ve gaz hâllerin oluşum entalpilerinin ve mutlak entropilerinin neden farklı olduğunu açıklayınız.6 1. iyot ve sodyum için farklı fiziksel hâllerin standart oluşum entalpilerinin ve standart mutlak entropilerin farklı olduğu görülmektedir.69 29 .21 153.91 188.00 30.91 0.83 152. Katı. su. Tepkime Entropi değişiminin işareti ( S > 0) veya ( S < 0) eden H2O(s) → H2O(g) CaCO3(k) → CaO(k)+ CO2(g) Ag+(aq) + Cl-(aq)→ AgCl(k) 2.83 -241.

Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :5 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 3.70 192.60 So(JK-1mol-1) Reaksiyonlar N2(g)+ 3H2(g) → 2NH3(g) Yorum N2O4(g) → 2NO2(g) C2H4(g)+ H2(g) → C2H6(g) 30 .40 304.60 130.6 Tablodaki verileri kullanarak aşağıda verilen reaksiyonlar için standart entropiyi hesaplayıp sonucun işaretini yorumlayınız.Kimya Dersi 11.56 229. Standart Molar Entropi Değerleri (So) (JK-1mol-1) N2(g) H2(g) NH3(g) N2O4(g) NO2(g) C2H4(g) C2H6(g) 191.29 240.06 219.

B. denge sabitlerinin sıcaklıkla ilişkisi. Ünitenin Amacı Bu ünitede. kimyasal dengeyi etkileyen değişkenler irdelenerek. Ayrıca kimyasal reaksiyonlarda denge ifadesinin türetilmesi. 2. 3. Ünite Önerilen Süre : REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE : 24 Ders Saati A. reaksiyona giren maddelerin ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişimi irdelenerek anlık ve ortalama hız değerlerinin ayrımı. 5. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • Reaksiyon hızı Tek basamaklı reaksiyonlar Çok basamaklı reaksiyonlar Reaksiyon mertebesi Molekülerite Aktifleşme enerjisi Aktifleşmiş kompleks Katalizör Đnhibitör Osilasyonlu reaksiyonlar Briggs-Rauscher reaksiyonu Tersinir tepkime Kimyasal denge Denge sabiti Le Chatelier (Lö Şatölye) ilkesi % Verim 31 . reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenlerle birlikte tek ve çok basamaklı reaksiyonlarda hızın belirlenmesi işlenmektedir. bunların ürün verimine etkisi tartışılacaktır. 4.Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı 2. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları 1. Reaksiyon hızı Reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenler Kimyasal reaksiyonlardaki denge Kimyasal dengeyi etkileyen değişkenler Kimyasal tepkimelerde ürün verimi C.

Reaksiyon hızı kavramı ile ilgili olarak öğrenciler.1.4. 1. muhtelif tepkimelere ait konsantrasyon.zaman verileri değerlendirilir. 1.Kimya Dersi 11. [!]1.4 Patlama. ↸ H2(g)+ I2(g) → 2HI(g) gibi kapalı kapta ve gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin başlangıç anından itibaren.1. hızı” zaman kavramını temelinde 1. paslanma. “Reaksiyonun derişim ve tanımlar.Sınıf Öğretim Programı 2.3 Anlık hız tanımlanırken. REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE 1. Reaksiyon hızının anlık değeri ile ortalama değerini ayırt eder. 1. farklı türler cinsinden yazılan reaksiyon hızlarının sayısal değerlerinin eşit çıkması bakımından. farklı zaman aralıkları için ortalama hız hesapları yapılır. reaksiyon hızının zamanla değiştiği sonucuna gidilerek anlık hız ve ortalama hız tanımlanır. [!] 1. Belli reaksiyonlara ait konsantrasyon. ortalama hız için.3 Ortalama tepkime hızı hesabı için.zaman verilerinden.3 Tepkime hızı. r (t) = -dc(giren) /dt = dc(ürün) /dt eşitlikleri verilir. “reaksiyon hızı” olarak adlandırılır. Birim zamanda tepkimeye girecek molekül sayısının nelere bağlı olduğu tartışılarak girenlerin ve ürünün saniyedeki derişim değişimi. yanma ve nötürleşme türünden hızlı.2.1. Reaksiyona giren maddelerin ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişimini irdeler. tepkimeye giren maddelerin derişimlerinin zamanla nasıl değişeceği irdelenir. polimerleşme ve hidroliz gibi yavaş reaksiyonlar için örnekler verilir. Hızlı ve yavaş reaksiyonlara örnekler verir. r = -dc(H2) /3dt = -dc( 2) /dt = dc( H3) /2dt eşitliklerinin mantığı irdelenmelidir.3. matematik derslerinde henüz işlenmemiş olan türev ve diferansiyel kavramları kullanılmayacak.1-1. r ort = -∆c(giren) /∆t = ∆c(ürün) /∆t ∆ ∆ ∆ ve anlık hız için. “çok küçük bir zaman aralığı için tanımlanan hız” ifadesi.3). Ortalama hızın zamanla azaldığı hesap sonuçları ile doğrulanır (1.zaman eğrilerinden yararlanılarak. konsantrasyon-zaman grafiğindeki t yatay konumuna denk gelen grafik noktasındaki teğet ile ilişkilendirilecektir. nötürleşme.4). 1. 3H2(g) + N2(g) →2NH3(g) gibi bir tepkimede. birim zamandaki konsantrasyon değişimi şeklinde tanımlanıp derişim. Ayrıca. Girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin zamana karşı grafiklerinden. ↸ Doğal gazın (başlıca CH4) yanması. Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR [!] 1. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı : Sınırlamalar 32 . oto hava yastıklarındaki azotürlerin bozunması gibi hızlı ve demirin paslanması gibi yavaş tepkime örneklerinin hızları karşılaştırılır (1.

NH3 ve SO3 üretimi gibi endüstriyel açıdan önemli reaksiyon örnekleri alınarak bu reaksiyonların neden yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirildiği sorgulanır (2. Reaksiyon sıcaklığının hızı nasıl ve neden etkilediğini açıklar. Yan yana dizilmiş insanların elden ele tuğla taşıması gibi bir benzetim kullanılarak hız belirleyici basamak fikri içselleştirilir. ↸ 2NO(g) + Br2(g) → 2NOBr(g) tepkimesinin ara basamakları.Cn ile verilen genel hız denkleminde.3. bu kargaşayı önleyebilir. Her reaksiyon için k parametresinin sıcaklık arttıkça büyüdüğü sonucuna götürecek yönlendirilmiş bir tartışma yapılır..2. Bu tepkimelerde sabit olan derişimin hız ifadesinde yer alıp almayacağı. ↸ Gaz çıkışı veya renk değişimi temelli bir tepkime kullanılarak sıcaklık-reaksiyon hızı ilişkisi deneysel olarak gözlemlenir. 2. Toplam tepkime denklemleri üzerinden “molekülerite”. hız belirleyici basamak üzerinden de “reaksiyon mertebesi” kavramlarının anlamları irdelenerek bu iki kavram arasındaki fark tartışılır.3 Hız sabiti ve sıcaklık arasındaki ilişkinin kavranmasını kolaylaştırmak için bilinen bir reaksiyon sisteminin k ve T değerlerini içeren bir tablo verilir. Aktifleşme enerjisini (Ea) girenlerin ve ürünlerin potansiyel (iç) enerjileri ile ilişkilendirir. ??? 2. 2. sayısal olarak ifade edilebilir bir anlam verilmezse bir kavram kargaşası doğabilir. Çok basamaklı tepkimelerde hız belirleyici basamağı seçer. [!] 2.5 Aktivasyon enerjisinin tanımlanmasında kullanılan potansiyel enerji.1). 2. Reaksiyon mertebesi ile moleküleritenin aynı olup olmadığını ortaya koymak için deneysel verilerek kullanılarak uygulamalar yapılır (2. Bu grafiğin çarpışan iki molekül için çizildiği varsayılarak yatay ekseni zaman kabul etmek.4-2. Tepkime boyunca derişimi sabit kalan katı ve sıvı maddelerin tepkimelerine örnekler verilir. 2.4.2. X. EK-2. k sabitinin büyüklüğü bulunur ve birimi irdelenir. 2NO2(g) → N2O4(g) ve H2(g) + I2(g) → 2HI(g) Tepkimelerine ilişkin hız ve derişim ölçümlerini içeren bir tablo verilerek karşılaştırma yapılır. Giren maddelerin ve ürünlerin toplam potansiyel enerjilerini. Her iki yöndeki reaksiyonların hızı ile Ea değerleri arasındaki ilişkisi tartışılır. [!] 2. Bir denge reaksiyonu örnek alınarak. REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenler ile ilgili olarak öğrenciler. hızın büyüklüğünde başlıca etkin değişkenin k hız sabiti olduğu vurgusu tekrarlanarak belirtilir. gerçek reaksiyonlar kullanılarak düzenlenir. Đki tür arasında bir tepkime olması için esnek olmayan (yüksek enerjili) bir çarpışma gerektiği varsayımından çıkılarak etkin çarpışmalarla sıcaklık arasındaki ilişki tartışılır. bu grafik üzerinden açıklanır.4. 2.5). Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ 2NO2(g) → N2O4(g) gibi bir gaz fazı tepkimesi için Hız= k [NO2]2. Hız=k [H2] [I2] ifadelerinin ortak olan yönleri irdelenir.1 Deneysel verilerden reaksiyon mertebesi belirlendikten sonra. Yazılan hız ifadelerinde k sabitinin birimi belirlenir (2. Tersinir tepkimelerde ileri ve geri reaksiyonların Ea değerleri grafik üzerinde gösterilir. bu nedenle derişim artışı ile sağlanan hızdaki artışın sınırlı olduğu. aktiflenmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile karşılaştırmada kullanılan potansiyel enerji değişim grafikleri çizilip sıcaklığın moleküler düzeydeki anlamı ve hıza etkisi. yönlendirilmiş bir tartışma ile sorgulanır. “aktiflenmiş kompleks” olarak adlandırılır. girenlerin derişimleri cinsinden ifade eder. Tepkime hızının yeterince büyük olması gereğinin önem kazandığı. 2. 2. Esnek olmayan bir çarpışmanın sonucunda oluşan kısa ömürlü tür.Sınıf Öğretim Programı 2. [!]: Uyarı : Sınırlamalar AÇIKLAMALAR 2. Tepkimeye giren türlerin derişiminin tepkime hızını nasıl etkileyeceğine ilişkin sözlü bir kural ifadesinin nasıl yazılabileceği tartışılır. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı 33 . 2.reaksiyon koordinatı grafiğindeki reaksiyon koordinatı kavramına.1. bağıl hızlarıyla birlikte verilip hız belirleyici basamağın hangisi olacağı tartışılır. hangi terimin sıcaklıktan etkileniyor olabileceği tartışılır.3).Kimya Dersi 11.1 Tepkime mertebelerinin ve hız ifadelerinin denel yoldan belirlenmesi amaçlı problemler.5. r = k. Z gibi sanal türlerin yer aldığı sanal tepkimelerle problem düzenlenmemelidir. H2(g) + I2(g) → 2HI(g) tepkimesi için de.2 Derişimlerin artmasının hız sabitini değiştirmeyeceği. Derişim ile hız artışının büyüklüğünün kavranması için. Y. Tek basamaklı reaksiyonlarda hızı.1’de verilene benzer tepkimeler üzerinden. Reaksiyon mertebesi ve molekülerite kavramlarını ayırt eder. reaksiyon hızı ile aktifleşme enerjisi arasında ilişki kurulur. [!] 2.

Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE 2. 2. ↸ Homojen fazda katalizlenen bir reaksiyon örneği üzerinde mekanizma yazılarak katalizör derişimi arttıkça reaksiyon hızının artacağı sonucuna götürecek bir irdeleme yapılır. 2. Ayrıca biyolojik katalizörleri (enzimler) konu alan bir okuma parçası verilir. [!] 2. ↸ Katalizörlerin genel tanımı “reaksiyon hızını değiştiren. biyolojik tepkimeleri hızlandıran katalizörler” olduğu sonucuna götürecek şekilde. r = k. ancak reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin bileşimlerini değiştirmeyen maddeler” şeklinde yapılır. Geleneksel olarak. Heterojen kataliz mekanizmasına ve “adsorbsiyon” terimlerinin açıklamasına girilmemelidir. 2. kimya alanına yönelmeyi teşvik edebilir ilginç bir örnek olarak sınıfta gösteri deneyi hâlinde yapılabilir. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) tepkimesinde azot oksitlerinin katalizörlüğü örnek alınabilir.2’de verilmiştir. ??? 2.Cn bağıntısının hangi hâllerde r=k şekline indirgenebileceği. Bununla birlikte gerçek örnekler sadece homojen katalizör uygulamalarından seçilir. Bu reaksiyon. katalizörlerin işlevleri ile karşılaştırılır (2. k büyüklüğünün tane boyutu (derişimi sabit fazın yüzey alanı) ile ilişkisi sorgulanır. hiç tepkimeye girmeme anlamında yanlış yorumlanabilir ki. levha ve talaş hâlinde alüminyumun seyreltik HCl çözeltisi ile tepkimesinde deneysel gaz çıkış hızları karşılaştırılır (2.Sınıf Öğretim Programı 2.6. Biyolojik sistemlerde adı geçen enzimlerin işlevleri. 2.8. Heterojen faz reaksiyonlarında.8 Bazı özel reaksiyonlarda ürün. Katalizörleri işlevleri üzerinden tanımlar ve sınıflandırır. k ve C büyüklüklerinin nasıl değiştirilebileceği irdelenir.7 Lise 9. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Diğer Derslerle Đlişkilendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 34 . 2. uygun örneklerle bu yanılgı önlenmelidir. Tane boyutunun heterojen faz tepkime hızına etkisini gözlemlemek için. negatif katalizörler için “inhibitör” kavramının yaygın olarak kullanıldığı belirtilerek insan metabolizması ile ilgili inhibitör örnekleri verilir. Sulu ortamda kullanılan bir homojen faz katalizörünün tepkime hızına etkisi ile ilgili sınıf içi bir etkinlik EK-2. Bu amaçla. [!] 2.6 Pozitif ve negatif katalizörlere gerçek örnekler verilmelidir.6 Katalizörlerin tepkimelerden değişmeden çıkması. Briggs-Rauscher reaksiyonu buna tipik bir örnektir.6. CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) gibi bir heterojen faz tepkimesinde hızlandırma için neler yapılabileceği tartışılır. Homojen ve heterojen faz reaksiyonlarını hızlandırmak için alınabilir önlemleri irdeler. Katalizörlerin etki mekanizmasını aktivasyon enerjisi ile ilişkilendirir.7. yeni bir reaksiyonu katalizleyebildiği için.6 Katalizörlerin sınıflandırılması homojen (reaksiyondaki maddelerle aynı fazda bulunan) ve heterojen (farklı fazda bulunan) olarak yapılır. enzimlerin işlevleri ve adlandırılışı konusu ile ilişki kurulur.6.7).Kimya Dersi 11. birbiriyle yarışan iki reaksiyonun ardışık gerçekleştiği “osilasyonlu reaksiyonlar” gözlenebilir. 2. sınıf biyoloji dersi.8). Pozitif ve negatif katalizörlere gerçek örnekler verilir. “enzimlerin.

“Aktivite” kavramına girilmeyecektir. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) ve AÇIKLAMALAR [!] 3. Gerçek örnekler seçilerek derişimlere göre yazılan denge sabiti eşitliklerinin kullanıldığı sayısal örnekler yapılır (3.5. verilen derişimler kullanılıp bilinmeyen derişimler hesaplanır. REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Kimyasal reaksiyonlardaki denge ile ilgili olarak öğrenciler. dinamik mi olduğu irdelendikten sonra her iki yöndeki hız ifadeleri yazılıp denge sabiti bağıntısı türetilir: Đleri reaksiyon hızı = geri reaksiyon hızı k1 [A][B] = k2 [C][D] şeklinde gösterilerek.2-3.1 Girenlerin ve ürünlerin moleküleritelerinin farklı olduğu hâllerde.Sınıf Öğretim Programı 2.1. Tersinir tepkimelerde hız ifadeleri üzerinden denge ifadesini türetir. 3.5). üçüncü ve daha yüksek mertebe denklemleri gerektirmeyecek şekilde seçilecek. 2 2 3. gazların derişimleri ile kısmî basınçları arasındaki ilişki irdelenir. 2HI(g) H2(g) + I2(g) tepkimelerinde basınçlar cinsinden denge sabitleri (Kp) ile derişimler cinsinden denge sabitleri (KC) arasındaki ilişkide RT teriminin hangi durumlarda hesaba katılacağı irdelenir (3. Bu örnekler için denge sabitleri. Örneğin. KC denge sabitinin bir birimi olması gerektiği aşikârdır. 3. [!] 3. denge sabiti kullanılarak. ↸ Denkleştirilmiş denklemde girenlerin ve ürünlerin toplam molekül sayıları ayrı ayrı 2’yi aşmayacak şekilde seçilmiş örnek denge tepkimelerinde. k1/k2 = [C][D]/ [A][B] =Kdenge denge sabiti elde edilir (3. çift yönlü ok kullanmanın olası yanlışlıkları önleyeceği ve daha doğru olacağı için tercih edilmesi gerektiği vurgulanır. girenler ve ürünlerden ölçülebilir miktarlarda bulunduğu belirtilir. 3.2. 3. [!] 3. denge sabitine katılarak ifade basitleştirilmiştir.Kimya Dersi 11.5 Denge hesaplarında kısmî basınçlar kullanılmayacaktır.3). ↸ Saf katıların ve saf sıvıların yer aldığı kimyasal denge örneklerinde genel denge ifadesindeki saf maddelere ait derişimlerin. Kp = PCO ve K'C = [H2O]2 . Böyle reaksiyonların tek yönlü ok (→) ile ( ) gösterilmesinde bir sakınca bulunmadığı. denge ifadesi basınçlar cinsinden türetilir.3. Gaz reaksiyonları için derişimler ve kısmî basınçlar cinsinden denge ifadelerini karşılaştırır.5 Denge hesaplamalarında tepkimeler ve veriler. 3. kök bulma işlemlerinde ihmal ve yaklaştırma gerektirmeyen verilerle çalışılacaktır. Dengenin statik mi.4. 3. K'p = P2H O şeklinde yazılabilir. 3. 3. bu maddelerin derişimlerinin 1 birim olduğu yanılgısına yol açabilir. Derişimlerin kısmî basınçlarla orantılı olması gerçeğinden hareketle.4 Denge ifadelerinde saf katıların ve sıvıların derişimleri yerine “1” yazılması. bu bakımdan %100 tamamlanmanın teorik bakımdan mümkün olmadığı.1 Her reaksiyon için ileri ve geri reaksiyonların var olduğu. Sabit olan derişim değerleri denge sabitine katılarak yeni denge ifadesi tartışılır. ancak pratikte giren derişimlerinin ölçülemeyecek kadar az kaldığı hallerde tepkimenin “tamamlanmış” varsayıldığı belirtilir.4). Denge eşitliklerini kullanarak hesaplamalar yapar. Denge sabitlerinin sıcaklıkla ilişkisini irdeler. ↸ Kapalı kaplarda gerçekleştirilen gaz fazı reaksiyonlarında.4 Denge sabiti sadece molar derişim ve kısmî basınçlar ile ifade edilecektir. 1 mol/L’lik derişimi standart olarak alıp diğer derişimleri onun katları gibi düşünerek KC denge sabitinin birimsiz olacağı sonucuna varılabilir ve termodinamik hesaplamalarda “ln KC” gibi terimlerin kullanıldığı hatırlanırsa. [!]: Uyarı : Sınırlamalar ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı 35 .1). [!] 3.2. Kc’nin birimsiz olmasının zorunluluğu da anlaşılabilir. CaCO3(k) CaO(k) + CO2 (g) CuSO4⋅ 5H2O (k) CuSO4 ⋅ 3 H2O(k) + 2 H2O(g) gibi örnekler verilebilir. Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bazı kimyasal reaksiyonlarda reaksiyona giren maddelerin (reaktanlar) tamamen ürünlere dönüşmediği gerçek örnekler ile gösterilir. Heterojen ve homojen faz tepkimeleri için denge ifadelerini yazar. Böyle ifadelerde saf maddelerin derişimleri yerine ne yazmak gerektiği irdelenir (3. ??? 3. sabit sıcaklıkta değişip değişmeyeceği irdelenir. KC = [CO2] .4 Heterojen denge reaksiyonlarına. Gerçekte her saf maddenin derişimi 1’den farklı fakat sabittir ve sabit olan bu değerler. Ancak. Böyle reaksiyon dengelerinde.

her iki yöndeki tepkime hızlarına etkisi artma yönünde olup artış oranları farklıdır. ancak yeni kurulan dengedeki derişimlerin hesabına girilmeyecektir.1. 4. ??? 4. derişimlerinin ve sonuçta dengenin nasıl etkileneceği sorgulanır. 4. 4. Le Chatelier ilkesi kullanılarak muhtelif dış etkilere tepkisi anlamında örnekler alınarak nitel denge kayması irdelemeleri yapılır (4. madde ilavesi/uzaklaştırılması ve basınç/hacim değişimi ile. dengeye etki edecek faktörün.5 kJ reaksiyonunda ısı miktarı bir denge bileşeni gibi kabul edilerek Le Chatelier ilkesi temelinde irdeleme yapılabilir (4. sıcaklık sabit kaldığı sürece değişmez.1 Suyun erimesi.” genellemesi vurgulanıp örneklenerek bu yanılgı giderilebilir.5 Le Chatelier ilkesi.4 Sıcaklığın ve basıncın dengeye etkisi nitel anlamda irdelenecektir. Örneğin.1-4. Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde sıcaklık ile KC sabiti arasındaki nitel ilişki irdelenir.2. dengedeki sistemlerin her dış etkiye bir tepki vereceği şeklinde yanlış yorumlanabilir. ↸ Katalizörlerin dengeyi. Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Denge hâlindeki bir sistemi etkileyebilir (dengeyi bozabilir) dış etmenlerin neler olabileceği tartışmaya açılır. sözü geçen oranın sabit kalabileceği düşünülmediği için ortaya çıkar ve bu yanılgı düzeltilmelidir. örnek tepkimeler üzerinden alıştırmalar yapılarak giderilmelidir.4).Sınıf Öğretim Programı 2. Bu tartışma sırasında. ısı almanın sıcaklık düşmesi anlamına geldiği vurgulandıktan sonra sıcaklığın. sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta bir gaz fazı reaksiyonuna ait dengenin. 4. hız sabitleri oranı değişmez. her iki hız arttığı hâlde. Denge sabiti hız sabitlerinin oranı olduğu için. Çeşitli gaz reaksiyonlarının. seyrelmenin ve tek tek madde derişimlerindeki değişmenin dengeye etkisi gözlemlenir ve yorumlanır (4.3). ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar AÇIKLAMALAR [!] 4. Dolayısıyla denge sabiti. denge sabiti küçülür.3-4. ↸ Isı değişimlerinin yer aldığı denge ifadelerinde sisteme ısı verilmesi veya sistemden ısı alınması hâlinde dengenin hangi yöne kayacağı. ortama asal gaz basılarak bozulacağı yanılgısı çok yaygındır.5.2 Derişimlerdeki değişmenin denge hâlindeki sisteme etkisi tartışılırken. sıcaklık ve basınç değişimlerine sistemin tepkisi irdelenerek Le Chatelier ilkesinin fiziksel dengelere de uygulanabildiği vurgulanır. dolayısı ile dengede yer alan bileşen miktarlarını değiştirmediğini.3. ↸ Amonyak sentezi gibi gaz tepkimelerinde gazların kısmî basınçlarının kaç türlü değişebileceği tartışılır.2). “Hız sabiti değiştiğine göre denge sabiti de değişebilir” yanılgısı.5 Katalizörün her iki yöndeki tepkime hızını aynı oranlarda artırması nedeniyle.4. denge ifadesindeki büyüklüklerden herhangi birini veya daha fazlasını değiştiren faktör olması gerektiği sonucuna gidilir. ↸ Gerçek gaz tepkimesi örnekleri üzerinde. Sıcaklığın dengeye etkisini reaksiyon entalpisini kullanarak açıklar. Gaz ekleme/uzaklaştırma ve hacim değiştirme süreçleri sonunda gaz kısmî basınçlarının. girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin artması veya eksilmesi hâlinde. ekleme anındaki Q değeri hesaplanıp KC ile karşılaştırılacak ve buradan dengenin kayış yönü irdelenecek. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik 36 . K sabitinin ise sıcaklık ile değişebileceği vurgulanır. Bu etmenlerin etkilerini karşılamak üzere sistemin tepkisini özetleyen Le Chatelier ilkesi ifade edilir (4. EK-2. Derişimlerdeki değişimlerin dengedeki tepkimelere etkisini denge ifadeleri üzerinden tartışır.3’de verilene benzer örnek renk değişim tepkimelerine ait denge ifadelerinde. örneğin ekzotermik bir tepkimede. Sıcaklık yükselmesi/alçalması sonucu ekzotermik ve endotermik tepkimelerde hız ve denge irdelemelerinin aynı sonuca götüreceği yanılgısı.5). 4. 4. 4. ??? 4. Örneğin. sadece dengeye ulaşma süresini azalttığını gösterir örnekler incelenir (4. Katalizörlerin denge üzerine etkisini tartışır. Gaz reaksiyonlarında kısmî basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisini yorumlar.3 Sıcaklık artışının ekzotermik ve endotermik tepkimelere denge etkisi zıt yönlerde iken. Toplam basınç değiştiği hâlde tepkimede yer alan gazların kısmî basınçlarının değişmediği durumlara örnekler verilir. 4. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) + 91. Isı vermenin sıcaklık yükselmesi. sadece denge ifadesini etkileyen etkenlere cevap verir. buharın yoğuşması gibi basit dengeler üzerinde. Le Chatelier (Lö Şatölye) ilkesini ifade eder. Denge ifadesindeki derişimlerin. ??? 4. REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Kimyasal dengeyi etkileyen değişkenler ile ilgili olarak öğrenciler. Q < KC ve Q > KC hâllerinde dengenin kurulması için sistemin hangi yönde net tepkime vereceği (tepkimenin hangi yöne kayacağı) sorgulanır.1). denge ifadesindeki terimlerden hangisini değiştirdiği tartışılır. Le Chatelier ilkesi temelinde irdelenir. derişimler cinsinden yazılmış denge ifadesindeki kesrin değerinin (Q) nasıl değişeceği tartışılır. “Denge hâlindeki sistemler.Kimya Dersi 11.

Tepkimelerde girenlerin ürüne dönüşümünün tam olmayışının nedenlerini sorgular. ↸ Aynı şartlarda iki reaksiyonun birbiriyle yarıştığı ve denge tepkimesi olduğu için tamamlanmayan kimyasal olay örnekleri incelenir ve bu örneklerde ürün veriminin anlamı irdelendikten sonra. REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE 5. Verimin %100 olmayışının ürün maliyetlerine yansıması tartışılır (5.1. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapar.1 Reaksiyon verimlerinin %100’den düşük olmasını sadece denge kavramıyla ilişkilendirme yaygın bir yanılgıdır. Ü ĐTE: REAKSĐYO HIZLARI VE KĐMYASAL DE GE Ü ĐTE KAZA IMLAR 5. 5. 5.2.2 Verim hesaplamalarında molarite ve çözelti hacmi gerektiren problemler burada ele alınmayacak.Kimya Dersi 11.2). ??? 5. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme ???: Kavram Yanılgısı : Sınırlamalar 37 . KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR 5. 5. % 100 verime neden ulaşılamayacağı sorgulanır.1. örnekler üzerinden işlenmelidir. ünitede işlenen mol ve mol kütlesi kavramları hatırlatılır. sınıf 1. Çeşitli endüstriyel ürünlerin elde ediliş verimleri ile ilgili problemler çözülür.1. 5.2 Verim hesapları yapılırken kimya 10. Kimyasal tepkimelerde ürün verimi ile ilgili olarak öğrenciler. “Çözeltilerde Denge” konusuna ertelenecektir. Birden çok reaksiyonun birbiriyle yarışması ve birden çok ürünün oluşması olasılığı.Sınıf Öğretim Programı 2.

ZAMA (dakika) 0 39 80 140 210 [C12H22O11] (M) 0. a) Her ölçüm aralığı için reaksiyonun ortalama hız değerlerini b) Sakkaroz’un (C12H22O11 ) derişimine bağlı olarak reaksiyon mertebesini bulup tabloya yazınız. Söz konusu bu reaksiyon. Sakkarozun derişimine bağlı olarak.190 0. Ancak molekül yapıları farklıdır. 1.5 M HCl’de incelenmiş ve tabloda verilen zaman.1.2 Yaygın bir şeker olan sakkaroz (C12H22O11) seyreltik asit çözeltileri ile reaksiyona girerek yine basit şekerler olan glikoz ve fruktoza dönüşür. Bu reaksiyonun hızı 23°C’da ve 0.274 0. Her iki şekerin formülü de C6H12O6’dır. H+ C12H22O11(aq) + H2O(s) → C6H12O6(aq) + C6H12O6(aq) olarak veriliyor. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.derişim değerleri elde edilmiştir.316 0.Sınıf Öğretim Programı D.146 ORTALAMA HIZ DEĞERĐ REAKSĐYO MERTEBESĐ 38 .238 0.Kimya Dersi 11.

hız sabitinin değerini hesaplayınız.10 0.10 0.4 1.10 OBr’nin oluşum hızı (M/s) 12 24 48 108 a) b) c) d) e) 5. NOBr’nin oluşum hızı ile Br2’un tüketim hızı arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz.10 0.1. 273 °C’da gerçekleşen 2NO(g) + Br2(g) → 2NOBr(g) reaksiyonu için NO ve bromun farklı derişimleri ile 4 ayrı deney yapılmıştır.2.20 0.0 x 10-3 olduğuna göre. k.185 M alınırsa Br2’un tüketim hızı ne olur? H2(g) +Cl2(g) 2HCl(g) + enerji Reaksiyonu için.3. [NO] = 0.10 0. 4.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2. 25 M alınırsa NOBr’nin oluşum hızı ne olur? [NO] = 0. 6. Belli bir sıcaklıkta bir reaksiyon kabında 2. H2(g) + I2(g) → 2HI(g) reaksiyonu için K. 2. Deney 1 2 3 4 [ O] (M) 0.00 mol I2(g) etkileştirildiğinde dengede 3. Deneylerde elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.075 M ve [Br2] = 0. denge sabitini hesaplayınız. 39 . 25 °C’da. 4. b) Basınç azaltıldığında denge nasıl etkilenir? Tartışınız.15 M ve [Br2] = 0. a) Sıcaklık azaltıldığında reaksiyona girenler ve ürün derişimi nasıl değişir? Tartışınız.20 0. 3.6 x 10-2 mol/ L [H2] = 1. Bu verileri kullanarak.2 x 10-1 mol/L olarak verildiğine göre. K= 85 ve denge karışımındaki derişimler. Bu bilgileri kullanarak. N2O4(g) 2NO2(g) reaksiyonu için 25 °C’da denge sabiti. 3. [HI] = 1. 3.00 mol H2(g) ve 2. Reaksiyonun hız denklemini bulunuz.50 mol HI meydana geliyor. H2(g) + I2(g) 2HI(g) reaksiyonu için denge sabiti.Kimya Dersi 11. dengede [I2] nedir? 4. NO2(g) 1/2 N2O4(g) reaksiyonu için denge sabitini bulunuz.30 [Br2] (M) 0.5.

2 cm x 20 cm deney tüpü. tüpteki bileşiğin üst bölgesine yaklaştırılarak ısıtılır.4. Đstemlilik ile reaksiyon hızı arasındaki ilişki. 1 adet Amonyum dikromat [(NH4)2Cr2O7]. • Reaksiyon sonucunda hacimli yeşil bir kütle oluşur.1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2. 2. 3. 2. 1 adet Đkili bağlama parçası. 1 adet Bunzen beki (veya başka bir ısıtıcı kaynak). bu örnek tepkimenin potansiyel enerji diyagramı üzerinde irdelenecektir. • Bek alevi. 5. • Şiddetli bir alevlenme başlar ve tüpün dip kısmına doğru ilerleyerek tüm kütlenin kimyasal reaksiyona girmesini sağlar. (NH4)2Cr2O7 (k) → N2(g) + Cr2O3(k) + 4 H2O(g) ∆H= − 315 kJ/mol Kırmızı Yeşil ot: Rengin tamamen zeytin yeşiline dönmesi reaksiyonun tamamlandığını gösterir. 6.Kimya Dersi 11. 40 .Sınıf Öğretim Programı EK-2. 5 g Deneyin Yapılışı • Birkaç gram katı amonyum dikromat konmuş bir tüp bir destek çubuğu vasıtasıyla yatay ile 15-20o’lik bir açı yapacak şekilde sabitlenir. 1 adet Destek çubuğu. Araç-Gereç 1. 1 adet Bunzen kıskacı.5 AKTĐVASYO E ERJĐSĐ Amaç : Bir tepkimenin başlaması için bir eşik enerjisinin aşılması gerektiği ve istemli de olsa bazı reaksiyonların oda sıcaklığında kendiliğinden neden gerçekleşmediği tartışılacaktır. • Bu bölgede kırmızı dikromat bileşiği yeşile dönmeye başlayınca alev çekilir. 4.

Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı

Değerlendirme: Đncelenen tepkimeye ilişkin aktifleşme enerjisini ve reaksiyon entalpisini, aşağıdaki grafik üzerinde irdeleyiniz.

41

Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı

EK-2.2
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2.8

HOMOJE FAZ KATALĐZÖRLERĐ

Amaç : Bir homojen katalizörün tepkimeyi hızlandırmasını gözlemlemek; hız değişiminin katalizör konsantrasyonu ile değişip değişmediğini belirlemek. Đlke : Asidik ortamda H2O2 ile I− iyonu arasındaki I2 oluşum tepkimesi, nişasta ile I2’un oluşturduğu renklenmeden yararlanılarak görünürleştirilir. H2O2 + 2I− + 2 H+ I2 + 2 H2O

Bu tepkimenin gerçekleştiği ortama Fe2+ iyonu eklenirse, yukarıdaki tepkimeden daha hızlı yürüyen iki basamaklı bir seri tepkime hakim olur. 2 Fe2+ + H2O2 + 2 H+ 2 Fe3+ + 2 I− 2 Fe3+ + 2 H2O 2 Fe2+ + I2

Bu tepkimeler taraf tarafa toplanırsa ilk tepkime denkleminin aynısı ele geçer. Başka bir deyişle Fe2+ iyonu, tepkime sonunda değişmeden kalmakta, yani bir katalizör rolü üstlenmektedir. ot: Nişasta çözeltisi, mikroorganizma üremesine çok elverişli olduğu için birkaç gün içinde bozunup kullanılmaz hâle gelir. En iyisi deneyden hemen önce taze hazırlamak ve o gün kullanmaktır. Suda çözünmüş nişasta, bu tepkimede yer almamakla birlikte, açığa çıkan iyot ile mavi renkli bir kompleks oluşturduğu için, gözlemi kolaylaştırıcı olarak gereklidir. Tepkimeye girmemiş olsa bile, oluşan renk şiddeti nişasta derişimine bağlı olduğu için, her ortama aynı hacimde nişasta çözeltisi koymak önemlidir. Kullanılan nişastanın kaynağına bağlı olarak, oluşan renk, mavi-kahverengi arasında değişebilir.

42

Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı

Araç-Gereç: 1. Deney tüpü; büyük boy, 2 adet 2. Beherglas; 150 mL’lik, 3 adet 3. Dereceli silindir; 100 mL’lik, 1 adet 4. Pipet; taksimatlı; 10 mL’lik, 1 adet 5. Damlalık 6. KI çözeltisi; yaklaşık %5 lik; 50 mL 7. H2O2 çözeltisi; yaklaşık %1 lik; 50 mL 8. FeSO4 çözeltisi; yaklaşık 0,01 M; 25 mL (deney öncesinde hazırlanmalı) 9. Nişasta çözeltisi; taze hazırlanmış; 20 mL 10. H2SO4 çözeltisi; yaklaşık 0,01 M; 50 mL

Deneyin Yapılışı: • Su ile 4/5 oranında doldurulmuş 150 mL’lik iki beherin her birine, eşit hacimlerde olmak kaydıyla, 2-3 mL KI çözeltisi konulur. • Karışım 1’er mL seyreltik sülfürik asit ile asitlendirilir. • Bu karışımlara, eşit hacimlerde, 2,0 mL taze hazırlanmış nişasta çözeltisi ilave edilir. • Her iki karışıma 2,0 mL seyreltik H2O2 çözeltisi konup karıştırıldıktan hemen sonra beherlerden birine 1-2 damla FeSO4 çözeltisi eklenir. • Renk oluşumunun hangi beherde daha erken gerçekleştiği gözlemlenip kaydedilir. • Bu gözlem bittikten sonra, beherlere farklı hacimlerde FeSO4 eklemek kaydıyla, deney tekrarlanır; Fe2+ derişiminin tepkime hızını nasıl etkilediği tartışılır.

43

Koyu kırmızı renkte demir (III) tiyosiyanat meydana gelir. 1 adet NH4SCN çözeltisi.1 M.3 M. 400 mL’lik.2 KĐMYASAL DE GE Amaç : Denge reaksiyonlarında girenlerin ve ürünlerin konsantrasyonlarının denge üzerine etkisinin tartışılacak ve Fe3+ + SCN− tepkimesine ilişkin. • Daha sonra iki deney tüpünün her birine bu seyreltik çözeltiden 5‘er mL kadar alınır. • Tüplerden birine NH4SCN diğerine FeCl3 çözeltisi katılır. 100 mL’lik. • Her iki tüpteki renk değişimi gözlemlenip karşılaştırılır ve sonuç yorumlanır. yaklaşık 0.[SCN-] FeSCN2+ eşitliği temelinde seyrelmenin denge üzerine etkisi sayısal örneklerle açıklanacaktır.05 M Deneyin Yapılışı • 5 mL demir (III) klorür çözeltisi ile 5 mL amonyum tiyosiyanat çözeltisi deney tüpüne konup üzerine 1-2 mL seyreltik hidroklorik asit katılır.Kimya Dersi 11. 4. büyük boy. 3 adet Beher.3 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 4. yaklaşık 0. 6. 5. • Deney tüpündeki reaksiyon karışımı 400 mL’lik bir beher içine dökülüp koyu kırmızı renk soğan kabuğu rengine dönüşünceye kadar su ile seyreltilir. 44 . • Renk değişiminin sebebi tartışılır. 2. 50 mL FeCl3 çözeltisi. 50 mL HCl çözeltisi. yaklaşık 0. Deney tüpü. 1 adet Dereceli silindir. Araç-Gereç: 1. 3. [FeSCN2+] [Fe3+].Sınıf Öğretim Programı EK-2.

Ayrıca. suyun iyonlaşma dengesi üzerinden pH ve pOH kavramları açıklanarak asit ve bazların kuvvetleri ayrışma denge sabitleri ile ilişkilendirilecektir. Suyun otoiyonizasyonu Asitlerin ve bazların ayrışma dengeleri Nötralleşme reaksiyonları Çözünme-çökelme dengeleri Kompleks oluşma-ayrışma dengeleri Titrasyon : ÇÖZELTĐLERDE DE GE : 30 Ders Saati C. 6. Ünitenin Amacı Bu ünitede.çökelme olayları. B. 3. 5. Ünite Önerilen Süre A. 4. çözünme. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • Otoiyonizasyon Suyun Otoiyonizasyonu Suyun iyonlaşma dengesi pH/pOH Brønsted-Lowry asit/baz tanımı Eşlenik(konjuge) asit/baz çifti Zayıf asit Zayıf baz Kuvvetli asit Kuvvetli baz Nötralleşme reaksiyonu Eşdeğerlik noktası Tampon çözelti Çözünme-çökelme dengesi Dinamik süreç Doymuş çözelti 45 . çözünürlüğe etki eden etkenler ve kompleks oluşum dengeleri ve titrasyon konuları da bu ünite kapsamındadır. 2. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları 1.Sınıf Öğretim Programı 3.Kimya Dersi 11. Kuvvetli asit/ baz ve zayıf asit/ baz çözeltilerinin pH değerleri ve tampon çözeltilerin işlevleri ile tanıtımı da bu ünitede yer almaktadır.

Sınıf Öğretim Programı • • • • • • • • • • • Aşırı doymuş çözelti Çökelme şartı Kristallenme Ortak iyon etkisi Kompleks oluşma-ayrışma dengesi Lewis asiti/ bazı Kompleks oluşum sabiti Titrasyon Tesir değeri Eşdeğer kütle Eşdeğer sayısı 46 .Kimya Dersi 11.

1. Suyun otoiyonizasyonu ile ilgili olarak öğrenciler. 1. Sık karşılaşılan bir sorun olmamakla birlikte. Buradan.6) olduğu için KC yerine Ksu alma geleneğinin mantığı. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Diğer Derslerle Đlişkilendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 47 . sınıf fen ve teknoloji dersinde. iyon sembollerinde bu işaret olmasa bile aksi belirtilmedikçe iyonun bulunduğu ortamın su olduğunun anlaşılacağı vurgulanır.Sınıf Öğretim Programı 3.1-1. pH kavramı ile asitlik ve bazlık arasında ilişki kurulmuş. yalıtkan ↸ 12-24 Volt’luk bir güç kaynağı kullanılarak. protonun en az bir su molekülüne bağlanarak H3O+ (hidronyum) iyonu oluşturduğu. [OH¯] 1’den büyük olunca da pH > 14 olacaktır. ÇÖZELTĐLERDE DE GE 1. iletimin ancak iyonlarla mümkün olacağı sonucuna ulaşılarak suyun. Suyun iyonlaşma dengesi üzerinden pH ve pOH kavramlarını açıklar. Bu değer kullanılarak sudaki hidronyum ve hidroksit derişimleri hesaplanır. [H+] [OH¯] = 1. saf suyun elektrik akımını ilettiğini gösteren bir etkinlik yapılır.0×10-14 olduğu konuları işlenir. Bu derişimlerin sayıca değerlerinin logaritmik ifadelerinin daha pratik olup olmayacağı irdelendikten sonra pH ve pOH kavramları tanıtılır.2. ancak logaritmik anlamına girilmemiştir.3).1. Ü ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR AÇIKLAMALAR [!] 1. ??? 1.2.0×10-14 eşitliğinden çıkılarak pH + pOH = 14 olduğu çıkarımına ulaşılır. Suyun elektriği iletmesinin su içinde doğrudan elektron akışı ile mümkün olup olmayacağı. [!] 1.3 Đlköğretim 8.3 Su ortamında yalın H+ iyonu bulunamayacağı.3.3 Sulu çözeltilerde pH değerinin 0-14 aralığı dışına çıkamayacağı yanılgısı oldukça yaygındır.3 Su ortamında iyonların sembollerinin sağ altına “suda” (“aq”) işareti koymanın anlamı ve önemi belirtilir. ayrışma denge sabitinin sıcaklıkla değiştiği. Oda şartlarında sudaki hidronyum ve hidroksit derişimleri bulunduktan sonra pH ve pOH kavramları işlenir. Saf suyun iyonlaşma denge sabitinin oda şartlarındaki değeri verilir.2. 1. 25 oC’ta yaklaşık olarak Ksu = 1. tanım üzerinden düzeltmek önemlidir. Saf suyun mutlak bir olmayışının sebebini açıklar. Saf suyun pH ve pOH değerlerinin ne olacağı irdelenir. Saf suda.1-1. moleküldeki elektronların serbestliği-bağlılığı temelinde tartışılır. denge ifadesindeki [H2O] teriminin değeri sabit (yaklaşık 55. 1. 1. 1. yazım kolaylığı için kullanılan H+ sembolünün gerçekte H3O+ türüne karşılık geldiği vurgulanır. pH ve pOH değerlerinden H+ ve OH¯ derişimlerinin bulunması ile ilgili uygulamalar yapılır. Ksu değerinin sıcaklıkla değiştiği. bu ilkesel yanılgıyı. pH’nın logaritmik tanımı gereği. suyun otoiyonizasyon dengesi üzerinden açıklanır. Bu eşitliğin her tür sulu çözelti için geçerli olup olmayacağı irdelenir (1.Kimya Dersi 11. kendi kendine nasıl iyonlaşabileceği. Saf suyun iletkenliğini otoiyonizasyon ile ilişkilendirir. [H+] değerinin 1’den büyük olması hâlinde pH’ın 0’dan küçük olabileceği açıktır.3 Suyun çok az da olsa iyonlarına ayrıştığı. [!] 1.

1. Hidroksit tipi bazların kuvvet irdelemesi. bir zayıf bazın bazlık sabitinin. 2. Asit ve bazların kuvvetlerini ayrışma denge sabitleri ile ilişkilendirir. ayrışma olarak CO32HO¯ + NH4+ F¯ + HCN ÇÖZELTĐLERDE DE GE 2.4.3.1 Amfoterlik kavramı örnekleriyle açıklanır. Asitlik sabitinin büyüklüğü ile asitin ayrışma oranı arasındaki nitel ilişki irdelenir. 2. proton veren ve proton alan türler belirlenir. 2. Fe(OH)3 gibi bileşiklerin baz karakteri vurgulanıp Arrhenius tanımı hatırlatılır (2. Her eşlenik asit/baz çifti için KA × KB = 1. eşlenik asidin asitlik sabitinden yararlanılarak bulunması ile ilgili uygulamalar yapılıp asit kuvvetlendikçe eşlenik bazın kuvvetinin nasıl değişeceği irdelenir.1. her bazın da proton alınca bir aside dönüştüğü. Asitlerin ayrışma oranlarının asitlik sabiti (KA) ile değişimi irdelendikten sonra “asitlerin kuvveti” kavramı işlenir ve bir asidin KA sabiti ile kuvveti arasındaki ilişki tartışılır. Ayrışma oranlarının derişim arttıkça azalacağı sonucuna götürecek bir tartışma yapılır. eşlenik asit/baz çifti kavramının anlamı derinleştirilir. 2. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ↸ Aşağıdakilere benzer proton alış-veriş (protoliz) dengeleri üzerinde. 2.3. bu dengeler üzerinde uygulamaları da verilerek işlenir.4 Poliprotik asitlerin ve bazların ayrışma dengeleri toplu olarak yazılacak. ↸ Zayıf asitlerin ve bazların sudaki ayrışma dengeleri ve bu dengelere ilişkin matematik ifadeler yazılarak “asitlik sabiti” terimi tanıtılır. Asitlerin ve bazların dengeleri ile ilgili öğrenciler. H3PO4 + H2PO4¯ + HCO3¯ Brønsted-Lowry asit/baz tanımı.2.2). : Sınırlamalar [!] 2. Zayıf asit ve bazların ayrışma oranlarını hesaplar.3. Farklı derişimlerde örnek zayıf asit çözeltilerinin ayrışma oranları nicel olarak hesaplanır. KOH. Baz çözeltileri için aynı tartışma yapılarak bazın ayrışma oranı ile KB arasında ilişki kurulur. Her asidin proton verince bir baza. Brønsted-Lowry tanımına göre asitleri ve bazları ayırt eder. suda iyonlaşma dengesinin sağa veya sola kayması ile ilişkilendirilir (2. Đrdelenen örnekler üzerinden.Kimya Dersi 11. Ca(OH)2. 2. Mg(OH)2.0×10-14 bağıntısı bulunup. 2. Hidroksit iyonu verebilen bileşiklerin proton bağlama yetileri olduğu gerçeği üzerinden NaOH. 2.4 Asitlerin sudan başka çözücülerdeki kuvvetleri konusuna girilmeyecektir. ardışık protoliz basamakları gösterilmez.4). bileşiğin çözünme dengesi üzerinden karşılaştırılır ve bazın kuvveti.Sınıf Öğretim Programı 3. örnekleriyle irdelenir. H2O + NH3 HF + CN¯ 2. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı 48 . Eşlenik (konjuge) asit-baz çiftlerini ayrışma dengeleri üzerinde gösterir.

8 Zayıf asit ve bazların ayrışma dengelerinde. Çeşitli tuzların sulu çözeltilerinin asitliği/bazlığı. türedikleri bazın/asidin iyonlaşma dengesi kullanılarak irdelenir. çok seyreltik çözeltiler için geçerli ikinci derece denklemlerine girilmeyecektir.6. 2. ayrışmamış HA veya B (baz) türünün derişimi. HF.6). Kuvvetli asit ve baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.. Gerçekte. ayrışma dengelerinin pratikçe tamamen sağa kaymış olması gerçeğinden hareketle. CN¯.8 Asitlerin ve bazların sağlık açısından zararlarını kuvvetleri ile ilişkilendirmek gibi yaygın bir yanılgı vardır. ilgili asitlerin kuvveti temelinde irdelenir. Katyonların ve anyonların asitliği/bazlığı ilgili bazın/asidin kuvveti ile ilişkilendirilerek bu yanılgı önlenebilir. Verilen asit/baz serilerinde kuvvet karşılaştırması yapar.7. ↸ Derişimlerin yeterince büyük olduğu ve sudan gelen [H+] ve [OH¯] terimlerinin ihmal edilebileceği varsayılıp. HCl. 2. ↸ HF. PO43. HI serisinde bağın sağlamlığı. Al3+ gibi katyonların asit.7.7 Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltileri için pH hesabı yapılırken. HBr. 2. [!] 2.5.8).6 Her tuz çözeltisinin nötral olacağı yanılgısı oldukça yaygındır. ??? 2. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 49 .5. ??? 2. katyon ve anyon ayrı ayrı ele alınarak tartışılır. [H+] = (KA×CA)1/2 ve zayıf bazlar için [OH¯] = (KB×CB)1/2 bağıntıları türetilir. aktifliğin derişime eşit olduğu varsayılacaktır. F¯. asidin ve bazın derişimlerinin C » 10-6 M olduğu varsayılacak. iyonlaşmanın düşük oranda olması hesaba katılarak. sağlık açısından zarar ile kuvvet arasında bir ilişki kurmamak gerektiği belirtilmelidir.gibi anyonların baz olduğu çıkarımına ulaşılır (2.7. farklı halojenlerin aynı yükseltgenme basamağında olduğu okso asit serilerinde de merkez atomunun elektronegatifliği temelinde asitlik kuvvetleri karşılaştırılır. Bu tartışmalar sonucunda Fe3+. klorun okso asitleri serisinde merkez atomunun yükseltgenme basamağı. Bu bağıntılar kullanılarak sayısal uygulamalar yapılır (2. Katyonların ve anyonların asitliğini/ bazlığını irdeler. Katyonların asitliği ve anyonların bazlığı.8.Kimya Dersi 11. Ü ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ Ü ĐTE KAZA IMLAR AÇIKLAMALAR ÇÖZELTĐLERDE DE GE 2.5-2. Aynı varsayımlar ve denge ifadeleri kullanılarak.Sınıf Öğretim Programı 3. kuvvetli monoprotik bazlar için de [OH¯] = CB bağıntıları türetilir. 2. CO32. kuvvetli monoprotik asitler için [H+] = CA. zayıf asitler için. analitik derişime (CA veya CB) yaklaşık eşit kabul edilecektir. Bu asitlerin eşlenik bazlarının kuvvetleri de. CH3COOH gibi zayıf asitlerin derişik çözeltileri de çok tehlikeli maddelerdir ve özellikle tehlikeli böyle maddeler üzerinden.8 pH hesapları yapılırken aktivite katsayısı konusuna hiç girilmeyecek. 2. CH3COO¯. Zayıf asit ve baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 2. 2. 2. NO2¯ .

3 Zayıf asitlerin/bazların kuvvetli bazlar/asitler ile eşdeğer karışımlarında pH = 7 olacağı yanılgısı oldukça yaygın olup gösteri deneyleriyle. Kuvvetli asit/zayıf baz ve kuvvetli baz/zayıf asit karışımlarının eşdeğerlik noktasındaki asitliğini/bazlığını irdeler.2). Saf suyun ideal nötral ortam olması.4. Tampon çözeltileri işlevleriyle tanımlar ve örnekler verir.4 Tampon kapasitesi ve tamponlarda pH hesaplama konularına girilmeyecektir. Biyolojik sıvılarda tamponların işlevine ve tamponlayıcı maddelere örnekler verilir (3.1.3).1. Fenolftalein. Böyle bir eşdeğer karışım hazırlanarak universal pH kâğıdı ile pH değeri ölçülür. Kuvvetli asit ve baz karışımlarının eşdeğerlik noktasındaki pH’larını tahmin eder. 7’den büyük veya küçük olabileceği çıkarımı yapılır (3. ↸ Derişimi ve hacmi bilinen örnek bir zayıf asit çözeltisine eşdeğer miktarda kuvvetli baz eklendikten sonra ortamın pH değeri. reaksiyonları ile ilgili olarak ÇÖZELTĐLERDE DE GE 3. 3.Sınıf Öğretim Programı 3. Nötralliği pH temelinde açıklar. Bir zayıf baz çözeltisine eşdeğer miktarda kuvvetli asit katılarak aynı işlem ve irdelemeler tekrarlanır. taze kaynatılıp soğutulmuş saf suyun pH değeri ile karşılaştırılır.1-3. [!] 3. ↸ Konjuge bir asit/baz çiftinin asidini ve bazını birlikte ve birbirine yakın miktarlarda içeren bir ortama kuvvetli asit veya baz ilave edilince neler olabileceği irdelenir.4). 3. 3. duruma göre. Bir kuvvetli asidin kuvvetli baz ile eşdeğer miktarlarda karıştırılması halinde ortamda hangi iyonların bulunacağı ve bu iyonların ortamın pH değerini etkileyip etkilemeyeceği irdelenir. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE AÇIKLAMALAR KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Bir ortamın pH değerinin universal pH kâğıtlarıyla belirlenebileceğini göstermek için. asit veya baz ilavesiyle fazla değişmeyeceği çıkarımına ulaşıldıktan sonra “tampon çözelti” kavramı tanımlanır. H+ ve OH¯ derişimlerinin eşitliği temelinde açıklandıktan sonra pH değeri 7’ye yakın olan sulu çözeltilerin nötrale yakın çözeltiler olduğu belirtilir. Bulunan pH değerinin 7’den çok büyük çıkmasının sebebi irdelenir. Bu değer.Kimya Dersi 11. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 50 . ??? 3.3. olay sonu pH değerinin. Bu tip nötürleşme tepkimelerinin eşdeğerlik noktasının deneysel olarak nasıl bulunabileceği tartışılır (3. ötralleşme öğrenciler. 3. : Sınırlamalar 3. universal pH kağıdı ile ölçülür.2. Her iki olay “nötürleşme” adını almakla birlikte. Böyle karışımların pH değerlerinin. 3. Kuvvetli asitler ve bazlar arasındaki nötürleşme tepkimelerinin eşdeğerlik noktasındaki pH değeri için bir genelleme yapılır. çeşitli pH değerine sahip çözeltilere pH kâğıdı batırılır ve renkler incelenir. metil kırmızısı ve brom timol mavisi indikatörlerinin asidik/bazik ortamlardaki renk dönümlerini gözlemek için basit titrasyon deneyleri yapılır. eşdeğerlik noktasının nötral nokta anlamına gelmediği vurgulanmalıdır.4 pH ölçme yöntemleri ile ilgili bir okuma parçası verilerek pH indikatörleri ve pH metreler tanıtılır.

7 Çözünürlüğe ortak iyon etkisi ile ilgili problemlerde. Bu çözeltiye aynı tuzun küçük bir kristali atılarak hızlı kristallenme gözlemlenir. sınıf. Konu ile ilgili sayısal örnekler çözülür.4. Çözünürlük çarpımının (Kçç) matematik anlamı irdelenir. ilgi konusu tuzdan gelecek derişim yanında çok büyük seçilmeli. Çözeltilerden saf tuzlar elde etmek için soğutma ve buharlaştırmadan nasıl yararlanılabileceği tartışıldıktan sonra. ??? 4. Hidroksit tipi bileşiklerin çözünürlüklerinin pH değerine bağımlılığı irdelendikten sonra. Tuzların çözünürlüğünde ortak iyonun etkisini sayısal örneklerle açıklar. 4. Asitli yiyeceklerin dişleri aşındırması ve kireçli kayaçlarda sarkıt/dikit/traverten oluşumu bu konu ile ilişkilendirilir (4.Sınıf Öğretim Programı 3. çalışma sıcaklığına göre birkaç saat alabilir. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini çözünme entalpisi ile ilişkilendirir. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Doymuş NaCl çözeltisine kütlesi belli NaCl kristalleri (kaya tuzu) atılarak 1 saat kadar beklenip zaman içinde kristallerin biçimlerinin değişmesi fakat kütlelerinin sabit kalması gözlemlenir. denge anı ile değil. 4. NaCl çözünme dengesinde her iki yönde olayların durmadığı.4. Doymuş ve aşırı doymuş çözelti kavramlarını ayırt eder. denge sabiti ile ilgili bir büyüklüktür.6. basınç 4. kendi yapılarında var olan bir iyonu başka bir kaynaktan içeren çözeltilerdeki çözünürlüğünü. Gazların kısmi basınçları ile sudaki çözünürlükleri arasındaki bağıntıyı veren Henry kanunu kullanılarak dağcıların ve dalgıçların yaşadığı tehlikeler açıklanır (4.8). [!] 4.8. Çözünme-çökelme olaylarının dinamik bir süreç olduğunu fark eder. 4. Sıcaklık değişimi ve buharlaştırmaya bağlı kristallenme süreciyle ilgili problemleri çözer. Aşılama öncesi çözeltinin atılan tek bir kristali nasıl çoğaltabildiği tartışması ile aşırı doymuş çözelti kavramı işlenir.7. ↸ Tuzların.2 Aşırı doymuş çözeltilerden kristallenme temelinde çalışan ısıtma torbaları (yelekleri) ile ilgili bir okuma parçası verilir.6).3). Kullanılan tuzun çalışma sıcaklığındaki çözünürlüğü mol/L cinsinden ifade edilir. ↸ Çözünme ısısının birlikte gösterildiği denge ifadeleri üzerinde. Gazların çözünürlüğüne etkisini irdeler. Hız.1.4. ÇÖZELTĐLERDE DE GE 4.3. Ca3(PO4)2 gibi tuzların çözünürlüklerinin pH ile değişimi nitel olarak tartışılır. ortak iyonun ikincil kaynaktan gelen derişimi.3 Nitel anlamda çözünme ve çözünürlük kavramları 9.1. 4. Çözünme-çökelme dengeleri ile ilgili olarak öğrenciler.3 Çözünme hızı ile çözünürlük çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. 4. 4. Tuzların çözünürlüğünü ve çökelme şartını irdeler.Kimya Dersi 11.5. 4.5). saf sudaki çözünürlükleri ile karşılaştırmak için Le Chatelier ilkesi kullanılır.1 Doymuş çözeltilerde kristallerin şekil değişimi. gazoz gibi içeceklerin kapakları açıldığında gözlemlenen hafif patlamanın ve ardından gaz çıkışının nedeni irdelenir. pH etkisiyle çözünürlüğün değişmesine ilişkin tahminler yapar. ancak birbirini dengelediği çıkarımına gidilir. ↸ Maden suyu. gerçeği yansıtan problemler çözülür (4. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar AÇIKLAMALAR 4. 4.1. Yapılan deneyde fazladan çökelmenin nedeni tartışılarak çökelme şartı (Q > Kçç) türetilir (4.1. anyonu zayıf baz olan CaCO3. deniz suyundan NaCl ve göl sularından Na2SO4 üretimi gibi endüstriyel süreçlere ilişkin. ikinci ve daha büyük dereceden denklem çözümü gerektirecek problemlere girilmemelidir. derişim kavramı da 10.4. Le Chatelier ilkesi kullanılarak.2. Buradan.7. katı. 4. sıcak suda hazırlanan doymuş çözelti biraz soğutulur. Aşırı doymuş sodyum asetat çözeltisi hazırlamak için. dengeye daha çabuk ulaşma sonucunu getirirken çözünürlük. sınıf kimya dersinde işlenmiştir. 4. rlık 51 . sıvı ve gaz maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi irdelenir.3. Örneğin Li2SO4 tuzu sıcaklık arttıkça daha hızlı fakat daha az çözünür. [!] 4.

Ortak iyonun çözünürlüğü azaltması beklenirken artırmasının sebebi tartışılır.1. B-F ve N-H bağları ile karşılaştırılır. Kompleks oluşma-ayrışma dengeleri ile ilgili olarak öğrenciler.1.2). Koordinasyon bağlarına Cu2+-NH3. kompleks oluşumu üzerinden açıklanır (5.3. Lewis bazlarının da “ligand” adını aldığı. ↸ [PbI4]2.2 Komplekslerin IUPAC sistematik adlandırma sistemine girilmez.Sınıf Öğretim Programı 3. Kompleks oluşumunun çözünürlüğe etkisini örneklendirir. ↸ Solunum sürecinde oksijen molekülünün hemoglobindeki “hem” birimine bağlanması. Komplekslerde Lewis asitlerinin “merkez atomu”. 5. Lewis asitlerini ve üzerinde ayırt eder. 5.CN¯ gibi başka örnekler verildikten sonra “Lewis Asidi/ Lewis Bazı” kavramları açıklanır. bazlarını oluşma örnekler oluşum ↸ BF3 ile NH3 arasında oluşan koordinasyon bağı.3.Kimya Dersi 11. çeşitli kompleks örnekleri üzerinde merkez atomu ve ligand belirlenerek işlenir (5. 5. 5. Pb(NO3)2 çözeltisine KI çözeltisinin önce azı eklenerek PbI2 oluşturulur. 5. 5. merkez atomu koordinasyon sayısının açıklaması ve ligandlarda diş sayısı konularına girilmez. Koordinasyon bağlarının mekanizmasını açıklar. Komplekslerin kararlılıklarını sabitleri ile ilişkilendirir. Oluşan çökelek. metal zehirlenmelerinde yoğurdun sağaltım etkisi gibi örnekler. 5. karbon monoksit solumanın zehir etkisi. 5. Fe3+ .5.5 Ünite 2’de sözü geçen katalizörlerden enzimler konusu ilişkilendirilir.1.5. 5. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ AÇIKLAMALAR ÇÖZELTĐLERDE DE GE 5. 5. Kompleks oluşumu ile çözünme olaylarına başka örnekler verilir.. EK-3. KI çözeltisinin aşırısı ile çözülür.4).4. kompleksin geometrisi.1’de verilene benzer çözünme olaylarında kompleks oluşumunun etkisi irdelenir (5.4 Komplekslerde merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi.2.2. kovalent bağ ile koordinasyon bağı arasındaki tek farkın oluşum mekanizması olduğu çıkarımı yapılmalıdır.5). ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme [!]: Uyarı : Sınırlamalar rlık 52 . Đnsan vücudunda kompleks oluşumlarının rol oynadığı süreçlere örnekler verir. Bu karşılaştırma sonunda. [Cu(NH3)4]2+ gibi komplekslerin oluşum dengeleri yazılarak oluşum sabitlerinin büyüklüğü ile kompleksin kararlılığı arasında ilişki kurulur. özel ile 5.

eşdeğer kütle.1. pH değişimi ve çökelek oluşumu ile tepkimelerin sonlanma noktasının nasıl gözlenebileceği. ÇÖZELTĐLERDE DE GE Titrasyon öğrenciler. formül kullanarak kısa yoldan çözüm yerine. onun yerine denkleme dayalı stokiyometri mantığı ve molariteler kullanılacaktır. tesir değeri kavramı açıklanır. “tepkimeye giren türün yükü” ölçütlerinin esas alınması tartışılır. Tesir değeri. 6. Mol kütlesi. asit-baz tepkimeleri için. tepkimeye giren maddelerin mol sayıları ve eşdeğer sayıları irdelenir. (z1M1)V1 = (z2M2)V2 ve ayarlı bir çözelti ile miktarı bilinmeyen bir madde arasındaki tepkimeler için de m = M1z1V1(MA)2/z2 bağıntılarının türetileceği sonucuna varılır (6. çözünme çökelme tepkimeleri için de.1. Asit-baz titrasyonlarında pH indikatörlerinin renk değiştirmesine ilişkin öğrenci etkinlikleri yapılır. KMnO4 çözeltisi ile H2C2O4 (oksalik asit) titre edilerek dönüm noktası gözlemlenir (6. tesir değerinin işleme esas reaksiyona göre değiştiği fikri vurgulanmalıdır. Farklı hallere aşağıda örnekler verilmiştir: 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl Titrasyonlarda. Titrasyonlarla ilgili problemleri çözer. Bu problemlerde. “z” sembolü ile gösterilir. ile ilgili olarak 6. 6. Buradan.2). “eşdeğer kütle” ve “eşdeğer sayısı” kavramları örneklendirilir.3.3 Bir maddenin “tesir değeri” nin her durumda aynı kalacağı yanılgısı yaygındır. 6. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR AÇIKLAMALAR [!] 6. maddenin girdiği tepkimenin esas alınacağı vurgulanır (6. aşağıda verilenlere benzer örnekler alınır.1.1. ortama ilave edilen K2CrO4 ile Ag+ iyonunun. derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile Cl¯ iyonu titre edilirken. Böyle örneklerle. girenlerin eşdeğer sayılarının eşit olması ilkesinden çıkılarak problemler çözülür. mol sayısı ve eşdeğer sayısı kavramları kullanılarak. sınıf ortamında gösteri deneyi olarak yapılabilir. 3. “eşdeğer kütle” ve “eşdeğer sayısı” kavramlarını örnekler üzerinde açıklar. titrasyon sonunda kiremit rengi Ag2CrO4 çökeleği oluşturması. 6.6.1 Asit-baz. ↸ Renk değişimi. tesir değerini bulmak için. Çeşitli tepkimelerin sonlanma noktalarını gözlemleme yöntemlerini irdeler. Renk oluşumuna örnek olarak. redoks tepkimeleri için “alınan/verilen elektron sayısı”.1). H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl → KCl + MnCl2 + 5FeCl3 + 4H2O H2O2 + SO2 → H2SO4 Ag+ + Cl¯ → AgCl Bu örnekler üzerinde. “Tesir değeri”. ??? 6.6.6. NO çıkışına dayalı redoks reaksiyonlarında z = 3’tür. ↸ Bir örnek titrasyona esas olan reaksiyon denklemi yazılıp. Çeşitli maddelerin eşdeğer kütleleri bulunurken. Mol kütlesi ve tesir değeri kullanılarak “eşdeğer kütle” kavramı irdelenir.3).3 Titrasyonla ilgili problemlerde. derişimleri bilinen çözeltiler arasındaki tepkimeler için. “tesir değeri”. “reaksiyona girenlerin eşdeğer sayılarının eşitliği” ilkesinden çıkılıp bu formüllerin türetilmesine götüren mantıklar üzerinden düşünmek daha yararlıdır. redoks ve çözünme-çökelme tepkimelerine giren maddeler için. HNO3 bileşiği için asitbaz reaksiyonlarında z = 1 iken.Kimya Dersi 11. [!]: Uyarı : Sınırlamalar ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı rlık 53 . farklı haller için. örnekler üzerinde tartışılır.Sınıf Öğretim Programı ĐTE: ÇÖZELTĐLERDE DE GE KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Çeşitli tepkime tiplerine. Örneğin. 6.3 IUPAC tarafından terk edilmesi önerilen “normalite” kavramı kullanılmayacak. mol kütlesi ve eşdeğer kütle kavramları arasındaki farkın açıklamasına geçilir. “alınan/ verilen proton sayısı”.2.

Sınıf Öğretim Programı D.0x 10-7 1.18 M (KA=1. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.22 x 10-3 4 pH pOH Asidik/Bazik/Nötral 54 .4 x 10-12 3 [H+] (M) [OH-] (M) 4. Madde/ Derişimi Ca(OH)2 / ……… NaOH / ……… HCl / ……… KCl / ……… HNO3 / ……… CH3COOH / 0.7.Kimya Dersi 11. bilinen değerden yararlanarak tamamlayınız.1 Aşağıdaki tabloda verilen her satırı.3.8x10-5) 1. 3. 2.

Denge NH3(g) + H2O(s) CH3COOH(s) + H2O(s) H2CO3(s) + H2O(s) H2SO4 (s) + H2O(s) H2C2O4(aq) + NH3(aq) HClO4(s) + HF(s) NH4+(aq) + OH¯(aq) CH3COO¯(aq) + H3O+(aq) HCO3¯(aq) + H3O+(aq) HSO4¯(aq) + H3O+(aq) HC2O4¯(aq) + NH4+(aq) H2F+ + ClO4¯ Eşlenik Asit/Baz Çifti 1 Eşlenik Asit/Baz Çifti 2 55 .Kimya Dersi 11.2 Aşağıda verilen protoliz dengelerinin her biri için eşlenik (konjuge) asit/baz çiftlerini seçerek tabloda ilgili bölüme yazınız.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2.

4.3 25. 1. Aşağıdaki tabloda bakır (II) sülfat’ın (CuSO4.6 x 10-8 . Atom kütleleri: Pb: 207 Da.00 L Na2SO4 karıştırıldığında oluşan PbSO4 kütlesini hesaplayınız. 4. F:19 Da) 4.0 x 10-3 M KCl karıştırıldığında AgCl çökeleği oluşur mu? Neden? (AgCl için Kçç = 1.3 22. 0.001 M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünü. PbF2 için çözünürlük çarpımı.25 L Pb(NO3)2 ve 0.4. 2.5H2O) çeşitli sıcaklıklarda sudaki çözünürlüğünü gösteren veriler yer almaktadır. S: 32 Da.5H2O’ ın Çözünürlüğü [g / (100 g H2O)] 19. 0.5 Yorum 2. Bu değerlerden hareket ederek CuSO4’ın çözünmesinin endotermik mi yoksa ekzotermik mi olduğunu irdeleyiniz. 56 . Kçç = 3. Buna göre. Bu tuzun. O: 16 Da. 4.6 x 10-10) 5. 1. Na: 23 Da) 3.6 39. Na2SO4 ve Pb(NO3)2 tuzlarının sudaki çözeltileri oda şartlarında karıştırıldığında PbSO4 çöker. N: 14 Da.6 x 10-10) Gümüş klorürün (AgCl).0250 M. (Atom kütleleri: Pb: 207 Da.0050 M.7 x 10-8 olarak veriliyor. doymuş çözeltisinin 1 litresinde çözünmüş olarak bulunan her bir iyonun gram cinsinden miktarını hesaplayınız. a) Sudaki b) 0. 150 mL.3.Kimya Dersi 11.5 33.0 53. (AgCl için Kçç = 1.1. mol/L cinsinden hesaplayınız. (PbSO4 için Kçç = 1. Sıcaklık (°C) 15 25 30 50 60 80 CuSO4.1 x 10-2 M AgNO3 ve 450 mL.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 4.7 1.

3. Bunun için yaklaşık 3 mL amonyak çözeltisi yeterlidir. 5. 3.0 M. 100 mL’lik. 0. 1. 2 adet CuSO4 çözeltisi. NH3(aq) + H2O 2+ Cu (aq) + 2 OH−(aq) NH4+(aq) + OH−(aq) Cu(OH)2(k) Açık mavi çökelti • Amonyak katmaya devam edildiğinde çökelti koyu mavi renkli çözelti vermek üzere çözünür. Bu işlem sonucunda açık mavi renkli bir çökelti oluşur.Sınıf Öğretim Programı EK-3. 2 adet Damlalık. NH3(aq) + H2O NH4+(aq) + OH−(aq) dengesi gereği oluşan OH− iyonları ile Cu2+ iyonları arasında Cu(OH)2 bileşiğinin oluştuğunu ve bu bileşiğin amonyağın aşırısında [Cu(NH3)4]2+ kompleksini vererek çözündüğünü gösterip çökelme ve çözünme dengelerini incelemektir.10 M. Başlangıçta amonyak çözeltisinin 1 mL’yi (20 damla) geçmeyecek şekilde kontrollü katılması gerekir. 4.4 KOMPLEKS OLUŞUM DE GESĐ Amaç : Deneyin amacı. 50 mL Deneyin Yapılışı: • 5 mL bakır sülfat çözeltisi üzerine damla damla amonyak çözeltisi katılır. 1 adet Beher. 2.1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 5. sulu çözeltide. 2 cm x 20 cm. 5. Cu(OH)2(k) + 4 NH3(aq) [Cu(NH3)4]2+(aq) + 2 OH−(aq) Koyu mavi çözelti 57 . Araç-Gereç: 1. 25 mL NH3 çözeltisi.Kimya Dersi 11. Deney tüpü.

Madde-elektrik ilişkisi 2. Ünitenin Kavram Listesi Faraday elektroliz kanunları Redoks tepkimeleri Yükseltgenme Đndirgenme Yükseltgenme-indirgenme potansiyeli Standart elektrot potansiyeli Elektrot Yarı hücre(yarı pil) Galvanik hücre Elektrolitik hücre Elektroliz : ELEKTROKĐMYA : 27 Ders Saati • • • • • • • • • • • 58 . Ünitede Önerilen Konu Başlıkları 1. Standart elektrot potansiyelleri 3. B. Elektrokimyasal hücreler C. yaygın pillerin ve çok kullanımlık pillerin (akü) yaygın örneklerinin çalışma ilkeleri açıklanacaktır.Kimya Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı 4. Ünitenin Amacı Bu ünitede madde-elektrik ilişkisi irdelenerek elektrot potansiyellerinin derişim ve sıcaklıkla değişimi incelenecek. Ünite Önerilen Süre A.

[!] 1. sınıf 2. oksit. “alınan ve verilen elektron sayılarının eşitliği ilkesi” ve “yarı reaksiyon” kavramı kullanılır. ünite ile ilişkilendirilir. hidroksit. bunların yükünden yararlanılarak indirgenen/yükseltgenen türlerin nasıl bulunacağı irdelenir.2). alınan-verilen elektron sayısı. nitrat. siyanür.Kimya Dersi 11. karbonat. 1. elektronun yükü ve mol kavramından yararlanılıp nasıl türetileceği irdelenir. dikromat. Bu irdelemeler sırasında formüllerdeki katsayıların ve alt indislerin anlamları hatırlatılır.3. nitrür. nitrit. standart koşullarda gaz hacmi ve alınan-verilen elektronların toplam yükü kavramlarını içeren problemler çözülür (1. halojenlerin okso anyonları.4. Aşağıda birer örneği verilen redoks tepkime tiplerinin her birinde denkleştirmenin nasıl yapılacağı. 1. kromat.3 9. permanganat.5. NH4+ katyonları ve yaygın anyonlar hatırlatıldıktan sonra.1 Faraday kanunları konusu. Redoks denklemlerini denkleştirir. 1. Bu irdelemelerde.1. “Atomun Yapısı” ünitesinde (1. mol sayısı. Oksit/peroksit ve proton/hidrür çiftlerinin özel durumuna örnekler verilir. 10. FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4 Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O H2O2 + NaClO → NaClO3 + H2O H2O2 + FeS + HCl → FeCl3 + H2SO4 + H2O Nötr maddelerle denkleştirme örneklerinden sonra asidik ve bazik ortamlarda iyonik denklemlerin denkleştirilmesi örneklerle işlenir (1. Türetilen bağıntı kullanılarak ilgili problemler çözülür (1. ELEKTROKĐMYA 1. fosfür ve fosfat verilir. Faraday kanunlarının nicel ifadelerini açıklar ve kullanır. Redoks tepkimelerinin denklemleri üzerinde indirgenen ve yükseltgenen türleri belirler. sınıf . 1. 1. sülfit. ↸ Denkleştirilmiş redoks tepkimeleri temelinde.3 Yaygın anyonlardan halojenürler. atom kavramının tarihsel gelişimi bağlamında verilmiş olup gerekli hatırlatma yapılır. silikat.Sınıf Öğretim Programı 4. sülfür. sülfat. 59 .2. Yükseltgenme-indirgenme.5). Redoks tepkimeleri ile ilgili sayısal problemleri çözer. elektrik akımı ve maddesel değişim arasında ilişki kurar. örnek denklemler üzerinde. Ag+. Madde-Elektrik enerjisi ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler. . 1. kütle. 1. ayrı ayrı örnekler üzerinde irdelenir.3.1. ünite). ↸ Redoks olaylarında yükseltgenme basamağı/iyon yükü genelde değişmeyen IA ve IIA grubu katyonları ile Zn2+. Ü ĐTE: ELEKTROKĐMYA KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Faraday’ın deneysel yoldan bulduğu elektroliz kanunlarının matematik ifadeleri verilerek bu bağıntıların indirgenme/yükseltgenme. 1. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme [!]: Uyarı : Sınırlamalar Ü ĐTE KAZA IMLAR AÇIKLAMALAR 1.4).

2. Nernst denklemi ve bu denkleme göre elektrot potansiyellerinin yükseltgenmiş ve indirgenmiş tür derişimi ile değişimi irdelenir. yarı hücre (yarı pil).. ancak bu tercihin nedeni üzerinde durulmayacaktır. 2. ??? 2.2. Đncelenen hücredeki olayın tersine döndürülmesi için ne yapılabileceği tartışılır.1. ↸ Bir galvanik hücredeki redoks olayının istemliliğini bir başka galvanik hücreninki ile karşılaştırmak için. 2. Derişim pillerinin elektrik akımı üretme mekanizması açıklanır (2. Elektrot potansiyellerinin nelere bağlı olduğu tartışılır. Standart elektrot potansiyellerinin.1).4.3. 2. bu potansiyellerde. Elektrot potansiyellerinin derişim ve sıcaklıkla değiştiğini fark eder. Elektrokimyasal anlamda elektrot. indirgenme/yükseltgenme temelinde tanımlanır. Standart elektrot potansiyelleri ile ilgili olarak öğrenciler.4 Standart indirgenme potansiyelleri sırasının. 2.Kimya Dersi 11.1 “Elektrot” terimi. Elektrot potansiyellerinin sırası ile iyonlaşma enerjileri sırasının ilişkisi irdelenir ve aradaki farkın nereden kaynaklandığı açıklanır. Ü ĐTE: ELEKTROKĐMYA KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ CuSO4/Cu ve ZnSO4/Zn yarı hücrelerinden oluşan galvanik hücrenin şeması üzerinde çözeltilere daldırılan metal tel veya şeritlerin “elektrot”. standart hidrojen elektrodu ve bu elektrot kullanılarak ölçülen standart indirgenme potansiyellerini içeren çizelge incelenir.4). yarı hücre ve elektrot terimlerinin eşdeğer anlamda kullanımından kaynaklanan kavram kargaşasından kaçınılacaktır. standart hidrojen yarı hücresi temelinde açıklar.Sınıf Öğretim Programı 4. [!] 2. IUPAC geleneğine uygun olarak. ELEKTROKĐMYA ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı 60 . kafes veya levha” anlamında kullanılacak. “elektrokimyasal hücre” kavramı irdelenir (2. su ortamındaki çözünme entalpilerinin de katkısı olduğu vurgulanır.2-2. [!]: Uyarı : Sınırlamalar Ü ĐTE KAZA IMLAR AÇIKLAMALAR 2.2 Standart hidrojen yarı hücresi tanımlanırken elektrot olarak platin kullanıldığı belirtilecek. galvanik hücre ve elektrolitik hücre kavramlarını ayırt eder. yarı hücrelerin metalik iletken ve tuz köprüsüyle birleştirilmesinden oluşan bütünün “galvanik hücre” olduğu belirtilip bu sistemden nasıl elektrik akımı elde edildiği tartışılır. galvanik hücre elektrotları arasındaki potansiyel farkının bir ölçü olup olamayacağı irdelendikten sonra. sulu ortamdaki redoks olaylarının istemliliğini irdelemede nasıl kullanılacağı tartışılır. Elektrik enerjisi yardımıyla zorlamalı yürütülen redoks olaylarının gerçekleştiği sistemlere “elektrolitik hücre” dendiği belirtildikten sonra galvanik ve elektrolitik hücrelerin farkı tartışılır. Hücredeki redoks olayının istemliliği ile galvanik hücre arasında ilişki kurulur. iyonlaşma enerjileri sırasına uymadığı. Standart indirgenme potansiyellerini. her elektrotla daldırıldığı çözeltinin oluşturduğu sistemin “yarı hücre”. devrede bulunan bir ampulün yanması ile gösterilir. Cu/Zn pili oluşturularak elektrik enerjisi elde edilebildiği. Katot/anot. “çözeltiye batırılan metal tel. Redoks reaksiyonlarının istemliliğini elektrot potansiyelleri temelinde irdeler.

Elektrokimyasal hücreler ile ilgili olarak öğrenciler.5.Kimya Dersi 11.3 Đncelenen pil örneklerindeki kimyasal tepkimeler verilecektir. Elektroliz olayını.5). 3. ↸ Endüstride bakırın saflaştırılması. Katot ve anot kavramlarının yük temelinde değil gerçekleşen elektrokimyasal değişim temelinde adlandırılması gerçeğinden hareketle bu yanılgı giderilebilir.5 Katyon ve anyon terimlerinin katot ve anottan türemiş olması nedeniyle.1-3. [!]: Uyarı : Sınırlamalar AÇIKLAMALAR ??? 3. Diğer çok kullanımlık pillere örnekler verilir (3. Bir galvanik hücre şeması üzerinde. ELEKTROKĐMYA 3. [!] 3. 3. elektriksel büyüklüklerle mol sayıları ve kütleler arasındaki ilişkileri içeren problemler çözülür (3. Elektrolitik indirgeme yöntemiyle elde edilen ürünlerin neden pahallı olduğu irdelenir (3. Faraday bağıntısı doğrulanır (3. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ELEKTROKĐMYA 3. bu gazların kendiliğinden birleşerek su oluşturduğu gösterilerek elektrolizin istemsiz bir olay olduğu sonucuna gidilir.2. ↸ Faraday bağıntısı kullanılarak.6). 3. 3. Bu voltametre ile H2 ve O2 elde edilerek gaz hacimleri karşılaştırılır. ↸ Bir Zn-MnO2 pili açılarak yapısı incelenir. Pilin elektromotor kuvveti (pil potansiyeli) tanımlanıp nasıl hesaplanacağı irdelenir. Çok kullanımlık pillerin (akü) yaygın örneklerinin çalışma ilkelerini açıklar. örneğin bir anyonun katoda yaklaşamayacağı yanılgısı oldukça yaygındır. Halbuki bir anyon olan kromatın katotta indirgenerek Cr3+ veya metalik Cr oluşturabildiği de bilinmektedir. elektronların dış devrede hangi elektrottan çıkıp hangi elektroda girdiği. Bir pildeki redoks sistemlerinin (yarı hücrelerin) cinsinin ve pilin büyüklüğünün pilin hangi özelliklerini etkileyeceği tartışmaya açılır. Galvanik hücreden elektrik akımı çekildikçe yarı hücrelerin potansiyellerinin nasıl değişeceği tartışılır. KO U U ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Halk dilinde “pil" adını alan sistemlerin birer galvanik hücre olduğu belirtilir. hücredeki redoks olayı yürürken elektrotların çevresinde neden bir kutuplanmanın (polarizasyonun) ortaya çıktığı.3). katyonların katotta anyonların da anotta toplandığı. Elektrik akımı-zaman-değişen madde miktarı ilişkilerini kullanarak hesaplamalar yapar.1).3.5 Endüstriyel korozyon ve korozyon önleme teknikleri (alüminyum anotlama. lityum pillerinin ve kurşunlu akümülatörlerin çalışma ilkeleri şemalar üzerinde irdelenir.2. Suyun elektrolizi ve laboratuvarda bu iş için kullanılan Hoffmann voltametresi incelenir. elektrot uygulamalarına 3. [!] 3. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik ???: Kavram Yanılgısı 61 . Endüstriyel elektroliz örnekler verir. Pillerin elektrik enerjisi sağlama kapasitelerinin neden sınırlı olduğu ve yeniden doldurulabilir pillerin hangi özellikleri taşıması gerektiği irdelenir (3.6.3 Yakıt pilleri ile ilgili bir okuma metni verilir. [!] 3.4. nikel kaplama ve krom kaplama gibi elektroliz uygulamaları. tuz köprülerinin -veya yarı geçirgen zarların. standart potansiyelleri temelinde açıklar. Gaz hacimlerinden gaz kütleleri bulunur ve bulunan kütlelerle.kutuplanmayı nasıl önlediği tartışılır. temel reaksiyonları ile incelenir. ↸ Standart indirgenme potansiyelleri göz önüne alınınca istemsiz görünen redoks tepkimelerinin nasıl istemli hâle getirilebileceği tartışılır.Sınıf Öğretim Programı 4. Bu pilin çalışma ilkesi şema üzerinde açıklanır ve incelenen pil içerikleri şema ile ilişkilendirilir. Piyasada yaygın olan alkali pillerin. kurban anot kullanma gibi) ile ilgili bir okuma metni verilir.1. Galvanik hücrelerin çalışma ilkelerini açıklar. 3.4). Yaygın pillere örnekler verir.

Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.Sınıf Öğretim Programı D.(NH4)2CrO4 --------------. c) Redoks içeren basamak(lar)ı bir denklem şeklinde yazıp denkleştiriniz.3 Aşağıda verilen şemayı inceleyeniz. 62 .H2O FeSO4(aq)+H2SO4 -Fe2(SO4)3 -H2O CrO3 ----------.(NH4)2Cr2O7(aq) -----------------. a) Her bir basamakta krom (Cr) için yükseltgenme basamağını bulunuz. H2O+NH3(aq) H2SO4 -(NH4)2SO4 .Kimya Dersi 11. b) Şemadaki hangi basamak(lar) redoks reaksiyonu içerir? Belirleyiniz.Cr2(SO4)3 (Kırmızı kristal) (Sarı kristal) (Turuncu çözelti) (yeşil çözelti) Buna göre.

CN.Kimya Dersi 11. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 II.4 Aşağıda verilen reaksiyonları denkleştiriniz.+ H2C2O4 → Mn2+ + CO2 ( Asidik ortamda) III.+ MnO4. I.+ MnO2 (Bazik ortamda) 63 .→ CNO.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1. MnO4.

5 Da.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1. (Cu: 63. Hücreden kaç mol elektron geçer? Kaç gram gümüş oluşur? Aynı miktarda elektrik akımı. 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O reaksiyonu gereğince 0. (Reaksiyon veriminin % 100 olduğunu varsayınız. katot reaksiyonu. Ag+ + e¯ → Ag olan bir elektroliz hücresinden 300 dakika süre ile 10.5.6 1.7 amperlik bir akım geçiyor. NA = 6.02×1023) 64 .→ Cu olan bir hücreden geçtiğinde katotta kaç gram bakır metali toplanır? (Ag: 108 Da. Cu: 63. Metalik bakırı çözmek için gerekli olan derişik asit çözeltisinin hacmini litre cinsinden hesaplayınız.60× 10-19C.5 M derişik HNO3 çözeltisi. 3.Kimya Dersi 11. Katot reaksiyonu.) Buna göre. a) b) c) d) Elektrokimyasal hücreden geçen elektrik yükünü coulomb olarak hesaplayınız.5 Da) 2. 15. Cu2+ + 2e.100 kg bakır metali ile reaksiyona giriyor. elektron yükü: 1.

Cr2O72. Standart Elektrot Potansiyelleri (suda ve 25°C’ da) Đndirgenme Yarı Reaksiyonu Cr2O72.54 65 .+ 7H2O reaksiyonunun istemliliğini irdeleyiniz.Kimya Dersi 11.→ 2Cr3+ + 3I.→ 2IStandart Elektrot Potansiyeli (V) 1.4 Aşağıda verilen standart elektrot potansiyelleri verilerinden yararlanarak.+ 14H+ + 6e.+ 14H+ + 6I.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :4 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2.→ 2Cr3+ + 7H2O I2 + 2e.33 0.

Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :5 PROJE Sınıf Ünite Adı Kazanımlar 11 Elektrokimya 3. • • • • • • Seçtiğiniz endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye etkilerinin nedenleri. 2. burada verilen ölçütler size yol gösterici olacaktır. 1. kütüphaneler. 66 . yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan yararlanabilirsiniz.Kimya Dersi 11.3. 3. 3. Galvanik hücrelerin çalışma ilkelerini açıklar. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. standart elektrot potansiyelleri temelinde açıklar.. Bütün bunlar için. 5.5. Çok kullanımlık pillerin (akü) yaygın örneklerinin çalışma ilkelerini açıklar. Elektroliz olayını.dk. 3.1. grafikler vb. internet. Bir araştırma planı oluşturunuz. 3.’lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak hazırlayınız. Ayrıca projede. çevrenizdeki insanların. gerekiyorsa görevli kişileri ve çalışma takvimini belirtiniz. 2 ay Dereceli puanlama anahtarı Süre Puanlama Yöntemi Projeyi Hazırlama Süreci Endüstriyel elektroliz uygulamalarından bir örnek (pil. endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz etkilerine dikkatlerini çekecek bir poster hazırlanacaktır. Elektrolitik indirgeme yöntemi ile elde edilen ürünlerin pahalı oluşunun sebebi araştırılacak ve proje raporunda bu araştırmanın sonuçlarına yer verilecektir. tarihine kadar bitirmelisiniz. Bu projede.2. Endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek öneriler geliştirilecek ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde bu öneriler savunulacaktır. bu planda yapılacak işleri. Araştırmanızı en geç …….akü. 4. Yaygın pillere örnekler verir. Araştırmanıza konu olan endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye verdiği olumsuz etkilerini en aza indirgemek için neler yapılabileceği. çalışmalarla artırabilirsiniz. Seçtiğiniz endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaları. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu ……. Araştırma için dergiler. kaplamacılık) seçilerek bunun çevreye olumsuz etkilerinin araştırılmasını içeren bir proje hazırlanacaktır.4. 3. Proje çalışmasının hazırlama ve sunum aşamasında. Sunumun görselliğini resimlerle. Endüstriyel elektroliz uygulamalarına örnekler verir.

en düşük puan ise 21’dir.Sınıf Öğretim Programı PROJE VE SU U DEĞERLE DĐRME DERECELEME ÖLÇEĞĐ 4 3 2 1 BECERĐLER (Çok iyi) (Đyi) (Orta) (Zayıf) I.PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma III.PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi II. 67 .Kimya Dersi 11. Öğrencinin aldığı puanlar 100 üzerinden değerlendirilir.SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında özgüvene sahip olma Severek sunu yapma Genel Toplam Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84.

2 adet Damlalık . Mn+/ M çiftinin standart indirgenme potansiyelini standart hidrojen yarı hücresininki ile karşılaştırarak tahmin edilebilir. Bakır üzerine HNO3 etkisi incelenirken varsa bie çeker ocakta.Bu etkinlikte. yoksa açık pencere önünde çalışılmalı. metal-asit etkileşimlerini standart yarı hücre potansiyellerini kullanarak irdelemektir. 68 . bakır metalleri (granül halinde) Derişik HCl . % 63’lük Deneyin Yapılışı Güvenlik Uyarısı: Asitler damlalıkla çekilirken ağızla emmekten kesinlikle kaçınılmalı. Bakır metallerinden bir miktar konur.Sınıf Öğretim Programı EK. bu tepkimede açığa çıkan kahverengi. yukarıdaki tepkimeye göre protonu hidrojene indirgerler. asitlerle nH++ M → Mn++ n/2 H2 genel tepkimesini verip vermeyeceği.2. böyle tahminlerin doğruluğu denenecek. demir.1 Đlgili Olduğu Kazanımlar: 2.1. % 37’lik Derişik HNO3 . • 1. Genel olarak standart indirgenme potansiyeli negatif olan metaller. Çinko 2. beklenmedik şekilde metal çözünmesi gözlenince. tercihan puarlı Çinko. Bakır 4. Araç-Gereç: • • • • • • Deney tüpleri. Đlke : Bir metalin.4. Demir 3. tüplere seyreltik HCl konarak gözlem yapılır. 4 adet 100 mL beher. bu beklenmedik gözlemin sebebi irdelenecektir.4 Đ DĐRGE ME POTA SĐYELLERĐ SIRASI Amaç : Deneyin amacı.kırmızı dumanlar kesinlikle solunmamalıdır.Kimya Dersi 11. • 1-4 ile numaralanan tüplere 1. 2 ve 3.

NO3− + 4 H+ + 3e → NO + 2 H2O Cu2+ + 2e → Cu reaksiyonlarının toplamı olarak.76 volt EoFe2+/Fe= − 0.Kimya Dersi 11. HNO3 konur ve reaksiyon gözlenir. EoNO3¯/NO değeri 0.96 volt EoCu2+/Cu = + 0. ot: 4. 00 volt Beklenen toplam reaksiyonlar yazılarak redoks için Eo değerleri hesaplanır. NO3− + 4 H+ + 3 e → NO + 2 H2O yarım pil reaksiyonu için. tübe der.34 volt 69 . reaksiyonda çıkan azot monoksidin hava oksijeni ile hemen reaksiyona girmesi ile oluşan azotdioksitten ileri gelir. tüpteki reaksiyon. 4.Sınıf Öğretim Programı • Daha sonra 4. Cu Fe ve H2 için indirgenme potansiyelleri yarım pil reaksiyonları ile birlikte yazılır. hidrojen çıkışı reaksiyonu olmayıp burada indirgenen tür nitrattır. Zn2+ + Fe2+ + Cu2+ + 2 H+ + 2e 2e 2e 2e → Zn → Fe → Cu → H2 EoZn2+/Zn= − 0. indirgenme potansiyeli bu değerden daha küçük olan bütün metaller. 34 volt EoH+/H2 = 0.96 volt olduğundan. 44 volt EoCu2+/Cu= +0. 3 Cu + 2 NO3− + 8 H+ → 3 Cu2+ + 2 NO + 2 H2O veya 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 2 H2O şeklinde yazılır ve Eotoplam hesaplanarak sonuç yorumlanır. Bu renk. Cu + HCl reaksiyonunun negatif Eotoplam değeri nedeniyle gerçekleşmediği anlaşılır. Çözeltinin mavi rengi alması ile birlikte kırmızı kahve rengi gaz çıkışı gözlenir. Deneyin açıklaması ve yorumları Zn. NO çıkışı ile çözünür. NO(g) + 1/2 O(g) → NO2(g) renksiz kırmızı kahve rengi EoNO3¯/NO = + 0.

4. Ünitenin Amacı Bu ünitede çekirdeğin yapısı ve kararlığı irdelemesi. 3. Çekirdeğin yapısı ve kararlılık Yapay çekirdek reaksiyonları. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Atom altı tanecik Kuark ve Antikuark Lepton ve Antilepton Pozitron Elektron Doğal radyoaktiflik Kararlılık Kuşağı Çekirdek dönüşümü Fisyon Füzyon Nükleer enerji Radyoaktif ışın Radyoaktiflik Aktiflik Doz Etkin doz Absorblanmış doz Biyolojik eşdeğer doz Radyoaktif izotop 70 . fisyon ve füzyon Aktiflik.Sınıf Öğretim Programı 5. nükleer reaktörlerin işleyişi ve nükleer enerjinin sosyal ve ekonomik yönleri sorgulanacaktır.Kimya Dersi 11. 2. Ünite Önerilen Süre A. devamında fisyon ve füsyon tepkimeleri incelenecek. radyoaktif ışınların sayımı ve sağlığa etkisi Radyoaktif maddelerin kullanım alanları : ÇEKĐRDEK KĐMYASI : 12 Ders Saati C. B. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları 1. Radyoaktiflikten kaynaklanan tehlikelerden korunmak için alınacak tedbirler ve radyoaktif izotopların kullanım alanları bu ünitede irdelenecektir.

çekirdeklerin temel ve uyarılmış enerji düzeylerinden söz edilebileceği sonucuna götürecek yönlendirilmiş bir tartışma yapılır (1.4 Radyoaktif parçalanma serileri ile ilgili kütle numarası/atom numarası hesaplama uygulamalarında gerçek örnekler kullanılır. her kuarkın bir antikuarkı olduğu belirtilir. antileptonlardan ise pozitron tanıtılır.1. Proton ve nötron sayıları ile bulunan noktanın bu grafikteki yerine bakılarak çeşitli izotopların kararlı olup olmayacağı irdelenir. elektronların katman değiştirmesinden kaynaklanmadığı bilgisi kullanılarak. γ fotonlarının çekirdek tarafından yayılmış olmasından çıkılarak. leptonlar ve kuarklar ile ilgili kısmı özetlenir. Sınıf Fizik dersi 4. atom altı taneciklerin nasıl çarpıştırılabileceği ve halen başarılmış çarpıştırma deneylerinin sonuçları tartışılır.4. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Diğer Derslerle Đlişkilendirme [!]: Uyarı : Sınırlamalar 71 . pozitron yayma. nötron yakalama. tabiattaki temel kuvvetleri 9. Çekirdeğin yapısı ve kararlılık ile ilgili olarak öğrenciler. 1. ünitede ismen öğrenmişlerdir. fermionlar) konularına girilmez. katmanlı enerji ayrıntıları ile ÇEKĐRDEK KĐMYASI 1. Nükleonların (proton.2 Kuarklar ile leptonlardan elektron. Đzotop çekirdeklerinin yapısı ile kararlılığı arasında ilişki kurar. antilepton sayılarını belirtmekle yetinilir. Kuarkların yükleri ve ‘renk’ özellikleri açıklanır. 1. Kararsız izotopların kararlı hâle geçiş mekanizmalarını (doğal radyoaktifliği) açıklar.Kimya Dersi 11. 1.2. Yayılan ışın tiplerinin atom numarası ve kütle numarasında yol açtığı değişimler irdelenir. gluonlar ve spine göre sınıflandırma (hadronlar. ↸ Kararlılık kuşağının altında. Atom altı taneciklerin temel parçacık olup olmadıklarını sorgular.4. nasıl oluştukları sorgulanır. elektron yakalama ve alfa (α) ışıma yolu ile kararlı hâle geçişleri örnekleri ile işlenir. Öğrenciler. Bu deney sonuçlarından hareketle geliştirilen standart modelin. 1. hipotetik örnekler üzerinden ölçme-değerlendirme yapılmaz.3. 1.Sınıf Öğretim Programı 5.2). beta (β) ışıması. yükleri ve ‘renkleri’ incelenir.1). “zayıf nükleer kuvvetler” ile açıklanır (1. Nükleonların yapı taşlarını ve diğer temel parçacıkları sınıflandırır. çekirdekte proton ve nötronların yerleşimi sorgulanır (1. Yalnızca gama (γ) ışıması yaparak kararlı hale geçen radyoaktif izotop örneklerinin yaydıkları bu ışınların. ↸ Nükleonların hızlandırıcılarda çarpıştırılması deneylerinin sonuçları kısaca özetlendikten sonra bu sonuçları açıklamak için varlıkları teorik olarak ortaya konulan kuarkların ve leptonların. üstünde ve ötesinde yer alan çekirdeklerin. Bir çekirdeğin kararlılığı ile içerdiği proton ve nötron sayıları arasında ilişki bulunduğu sonucuna varıldıktan sonra. ↸ Kararlı doğal izotopların nötron sayıları proton sayılarına karşı grafiğe alınarak oluşturulan “kararlılık kuşağı” incelenir. [!] 1. [!] 1. nükleonların da elektronlar gibi belli enerji düzeylerine dağılmış olduğu.5). Antikuarklar. [!] 1. Protonun ve nötronun yapısını teşkil eden kuarkların tipleri ve yükleri irdelendikten sonra protondaki ve nötrondaki kuarkları bir arada tutan “güçlü nükleer kuvvetler” ve proton içi/nötron içi yük dağılımının asimetrik olmasından kaynaklanan “dipol” karakter ele alınarak bu parçacıkların çekirdekte bir arada bulunabilmelerinin sebebi. nötron) gerçekte temel parçacık sayılıp sayılamayacağı tartışılır (1. Atom çekirdeğindeki protonların ve nötronların farklı kuark tiplerinin bir araya gelmesi ile oluşumuna ilişkin çıkarımlar irdelenir. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇEKĐRDEK KĐMYASI AÇIKLAMALAR ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ “Maddenin bölünmez bir yapı taşı var mıdır?” sorusu esas alınarak.2 Elektron ve pozitron haricindeki leptonların isimlendirilmesine girilmez.4 Çekirdekteki düzeylerinin henüz bilinmediği vurgulanır.3). 1.

Yarı ömür kavramı çerçevesinde nükleer atıkların gelecek için tehlikeli bir kirletici sayılmasının nedeni tartışılır (2.6 Güneş ve yıldızların enerjilerini nasıl ürettikleri konusu hakkında bir okuma parçası verilir. U-238 izotopuna nötron difüzyonu sonucu ağır izotopların oluşması. 2.4).Kimya Dersi 11. Nükleer santrallerin hangi şartlarda kabul edilebilir bir çözüm olabileceği konusunda bir tartışma açılır. Nükleer reaktörlerde yakıtın ve moderatörün işlevi tartışılır. Çekirdek dönüşümünü açıklar ve örneklendirir. Geleceğin enerji kaynağı olarak füzyonu ve önemini açıklar. ↸ Nükleer enerji.5). Nükleer atıklardaki çeşitli radyoizotopların nasıl oluştuğu sorgulandıktan sonra yarı ömür kavramı irdelenir. Füzyon reaksiyonlarında birim kütle başına enerji kazanımı.2. Çekirdek fisyonunu örnek denklemlerle açıklar. Fisyon reaksiyonunun nasıl kontrol edilebileceği irdelenir.6. ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ ↸ Hafif izotop çekirdeklerinin nötron (n). [!] 2.5 Nükleer reaktörlerle ilgili bir okuma metni verilir.5.1. Reaktörün çalışma ilkeleri şekil üzerinde açıklanır.5 Yaygın kullanılan ve nükleer reaktörlerde oluşup atıklara karışan radyoizotopların yarı ömürleri ile ilgili bir çizelge verilir. Nükleer reaktörlerin enerji üretimi yanında yapay izotop elde etme işlevlerine örnekler verilir (2.4. ↸ U-235 ve Pu-239 izotoplarının nötron bombardımanıyla fisyona uğrama tepkimelerine örnek denklemler yazılır. Nükleer enerjiyi sosyal. 2. nükleer reaktörde oluşan yapay radyoizotoplar. uranyum izotoplarının birbirinden ayrılması. U-238 karışımı ve Pu239 yakıtlarını kullanan iki reaktörün stratejik açıdan neden farklı oldukları açıklanır.6). Çekirdek dönüşümü yoluyla doğada bulunmayan izotopların elde edilip edilemeyeceği tartışıldıktan sonra. Nükleer reaktörlerin işlevini ve çalışma ilkelerini açıklar.3.Sınıf Öğretim Programı 5. 2. uranyumun doğal izotopları. ekonomik ve çevre yönüyle sorgular. 2. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇEKĐRDEK KĐMYASI AÇIKLAMALAR 2. hipotetik örnekler üzerinden ölçmedeğerlendirme yapılmaz. Fisyon tepkimelerinin nasıl enerji açığa çıkardığı sorgulanır. Bu tepkimelere ilişkin denklemlerin nasıl denkleştirileceği tartışılır. 2. ÇEKĐRDEK KĐMYASI ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı : Sınırlamalar 72 . fisyon reaksiyonlarıyla karşılaştırılır.4. atıkların zararsız hâle getirilmesi. Zincir reaksiyonu kavramı açıklanır. teknesyum-99. proton (p) ve alfa (α) parçacıkları ile bombardımanı sonucu ortaya çıkan çekirdek dönüşümlerle ilgili Rudherford’un ilk deneyimi (1919) ve başka örnekler incelenir. talyum-201. Yaygın kullanılan yapay radyoaktif izotopların üretimini çekirdek dönüşümleriyle ilişkilendirir.3. Bu metinde. 2. Füzyon yoluyla enerji elde etmenin çevre ve sürdürülebilirlik açısından önemi tartışılır.1. ↸ Hafif çekirdeklerin kaynaşması (füzyon) örneklerle açıklanır. özellikle tıp alanında kullanılan iyot-131. [!] 2. Yapay çekirdek reaksiyonları. [!] 2. 2. maliyet. bu izotoplardan bazılarının atom bombası yapımında kullanılması ve bunların sonucu olarak U-235. Füzyon reaksiyonlarının oluşma şartları gözden geçirilerek güneşte süre giden bu olayların yeryüzünde neden henüz başarılamadığı irdelenir (2. fisyon ve füzyon ile ilgili olarak öğrenciler. kobalt-60 gibi yapay radyoizotopların elde ediliş yöntemlerine ilişkin denklemler incelenir (2. çevre ve sürdürülebilirlik açısından diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırılarak irdelenir. bu izotopların fisyon özellikleri. 2. 2.2).1 Çekirdek dönüşümleri ile ilgili kütle numarası/atom numarası hesaplama uygulamalarında gerçek örnekler kullanılır. 2.

3. radyoaktif ışınların sayımı ve sağlığa etkisi ile ilgili olarak öğrenciler. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı 73 .4).2). Radyoaktivite ile ilgili uyarı ve alarm işaretleri ile tehlike sembolleri tanıtılır (3. Bu özellikler ile radyoaktif maddelerin ambalajlarının nitelikleri ilişkilendirilir (3. radyoaktif ışınların zararlarından korunmak için alınabilir önlemler açıklanarak tartışılır. ışınların zararları ile ilişkilendirir. 3. radyoaktif maddelerle çalışanlar ve diğer vatandaşlar için öngörülen biyolojik eşdeğer doz sınırları ile ilgili açıklama ve çizelgeleri içeren bir okuma metni verilir.Sınıf Öğretim Programı 5. 3.1). Absorblanmış doz (soğurulmuş doz) kavramının anlamı tartışıldıktan sonra bu büyüklüğün birimi olan gray (Gy) tanımlanır. ↸ Radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların sayılmasının ve taşıdıkları enerjinin önemi tartışılır.2. Radyoaktiflik ile ilgili uyarı işaretlerini tanır.1.4. 3. Biyolojik eşdeğer doz [Birim: sievert (Sv)] ile absorblanmış doz arasındaki fark irdelenir (3. Radyoaktiflikten kaynaklanan tehlikelerden korunmak için alınacak tedbirleri sıralar. [!] 3.3. “absorblanmış doz”. 3. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇEKĐRDEK KĐMYASI AÇIKLAMALAR ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ 3. Aktiflik birimi olarak becquerel (Bq) tanıtılır. “biyolojik eşdeğer doz” kavramlarını ve bunların birimlerini.Kimya Dersi 11. 3. Aktiflik.2 Geiger-Müller yöntemini şekil üzerinde açıklayan ve ayrıca.1. ÇEKĐRDEK KĐMYASI Aktiflik. ↸ Radyoaktif ışınların çeşitli ortamlardaki giricilikleri ve iyonlaştırma özellikleri karşılaştırılır. 3. Radyoaktif ışınları giricilik ve iyonlaştırma özellikleri bakımından karşılaştırır. ↸ Đş güvenliği ve sivil savunma açısından.

Radyoizotopların tıptaki teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalarına örnekler verir. Radyoaktif maddelerin kullanım alanları ile ilgili olarak öğrenciler. ↸ Radyoaktif izotopların kullanım alanları sınıflandırıldıktan sonra. Ü Ü ĐTE KAZA IMLAR ĐTE: ÇEKĐRDEK KĐMYASI AÇIKLAMALAR ĐŞLE ĐŞ DERĐ LĐĞĐ/ETKĐ LĐK ÖR EKLERĐ [!] 4. Endüstride radyoizotopların kullanım ilkelerini açıklar.4 Örnek olarak alınan uygulamaların dayandığı ilkeler açıklanır.4.4. [!] 4. 4.2. izotop etiketleme yoluyla radyoaktif hâle getirilmiş moleküller kullanılarak bitki gelişiminin incelenmesi gibi bilimsel. Bilimsel araştırmalarda radyoaktif izotop kullanımına örnekler verir. özellikle tıptaki uygulamalarda hastanın maruz kaldığı dozun kalıcı etki bırakmayacak düzeyde seçildiği belirtilir. radyoaktiflik sayım yoluyla arkeolojik kalıntıların tarihlenmesi. Radyoaktif izotopların kullanım alanlarını sıralar.1.1-4. 4.3.2 Radyoizotop yöntemi ile Yerküre’nin yaşının belirlenmesi ve arkeolojik tarihleme yöntemleri işlenirken kabul edilen varsayımlar irdelenir.1. 4. ÇEKĐRDEK KĐMYASI 4. 4.3 Bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) yöntemleri ile görüntülemenin ilkeleri hakkında bir okuma metni verilebilir. Bu varsayımlar üzerine kurulu tarihleme ilkeleri açıklanır ve ölçme-değerlendirmede bu ilkeler esas alınır. Konu ile ilgili sayısal problemler ölçme-değerlendirmede kullanılmaz.Sınıf Öğretim Programı 5. teşhis ve tedavi amaçlı tıbbî ve ayrıca endüstriyel amaçlı radyoizotop uygulamalarına örnekler verilir (4.4).Kimya Dersi 11. ↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik [!]: Uyarı : Sınırlamalar 74 . [!] 4.

1 Aşağıdaki grafikte Uranyum.214 75 .214 c) Polonyum.238 izotopu ile başlayıp Kurşun.206 izotopu ile sonlanan bozunma serisi verilmiştir.226 b) Kurşun. sola aşağıya doğru çapraz oklar α ışımalarını göstermektedir.4.Sınıf Öğretim Programı D. a) Radyum.Kimya Dersi 11. Grafikte görülen sağa doğru yatay oklar β . Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 2. Grafiği kullanarak U-238 serisindeki aşağıda belirtilen izotopların tek basamaklı bozunmalarını gösteren çekirdek reaksiyonlarını yazarak sözle ifade ediniz.

Polonyum-212.60. tıpta ve endüstride herhangi bir kullanım alanı seçilerek bununla ilgili bir proje hazırlanacaktır. . 4.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 PROJE Sınıf Ünite Adı Kazanımlar 11 Çekirdek Kimyası 4.4.238. 4. 1. Bu projede. Araştırmanızı en geç …….1. Đyot-131. Radyoaktif izotopların kullanım alanlarını sıralar. Ayrıca projede radyoizotopların tıp veya endüstrideki kullanımları ile ilgili bir poster hazırlanacaktır. Sunumun görselliğini resimlerle.Kimya Dersi 11. gerekiyorsa görevli kişileri ve çalışma takvimini belirtiniz. Fosfor-32 gibi) bilimsel araştırmalarda. Radyoizotopların tıptaki teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalarına örnekler verir. çalışmalarla artırabilirsiniz. 3. Endüstride radyoizotopların kullanım ilkelerini açıklar. Radyoizotopların. 76 . • • • • • Seçilen alanda hangi radyoizotopların kullanıldığı.. Bilimsel araştırmalarda radyoaktif izotop kullanımına örnekler verir. Sözkonusu alanda kullanılan radyoizotopların uygulanma amacı. Proje çalışmasının hazırlama ve sunum aşamasında. internet. Uranyum. bu planda yapılacak işleri. yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan yararlanabilirsiniz. bilimsel araştırmalarda. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. burada verilen ölçütler size yol gösterici olacaktır.2. Bir araştırma planı oluşturunuz. 5.’lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak hazırlayınız. grafikler vb. tarihine kadar bitirmelisiniz. Süre Puanlama Yöntemi Projeyi Hazırlama Süreci Radyoizotopların (Kobalt. 4. Bütün bunlar için. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu …….3. Araştırmaya konu olan radyoizotopların kullanım ilkeleri. kütüphaneler. 2.dk. Araştırma için dergiler. 4. tıpta ve endüstride 2 ay Dereceli puanlama anahtarı kullanımları araştırılacak ve bu araştırmanın sonuçlarına proje raporunda yer verilecektir.

77 .Kimya Dersi 11. PROJE Đ ĐÇERĐĞĐ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma III.Sınıf Öğretim Programı PROJE VE SU U DEĞERLE DĐRME DERECELEME ÖLÇEĞĐ 4 3 2 1 (Đyi) (Orta) (Zayıf) (Çok BECERĐLER iyi) I. Öğrencinin aldığı puanlar 100 üzerinden değerlendirilir.SU U YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında özgüvene sahip olma Severek sunu yapma Genel Toplam Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84. en düşük puan ise 21’dir. PROJE HAZIRLAMA SÜRECĐ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Đhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi II.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->