HUA AN PAT KASI

Çinde anghi eyaletindeki Chian ehrinin 120 km. do usunda bulunan yaya yolu dünyan n en tehlikeli yoludur.. Hua an be kutsal da dan biri ve en sevilen turistik yerlerden biridir..

Muhte em do al görünümü ve eski tao mabetleri çok çekicidir.. fakat o daha çok zirvesine ç kan tehlikeli yol ile ünlüdür..

Hua an da n n be tepesi vard r. Belli bir aç dan bak ld nda da bir çiçe e benziyor.. Cesaretiniz ve tepeye eri ecek kadar ans n z varsa da l k bölgenin tümüne hakim inan lmaz güzellikte bir görüntü ile ödüllendirilirsiniz..

Bu uzun ve zahmetli yolun riskini göze alanlar, genelde bu f rsat güya becerilerini göstermek için kullanan ate li gençlerdir.. Zira pek ço u ölümcül kazalara kurban gidiyorlar.. Hua an yolunda y lda yakla k yüz kadar ölümcül kaza oldu u tahmin ediliyor, ama çin sansürü sayesinde bu kazalara ili kin resmi bir belge bulunmuyor..

Hua an yolunun en tehlikeli bölümü 4 metre uzunlu unda 30 cm. geni li inde diklemesine Hangong zhandao yar d r ki, yanl bir ad m uçurumun dibine gitmek için yeterlidir..

Hua an maceras n n bu korkunç deneyiminden kaç nmak istiyorsan z tabii ki, kuzey tepesine kadar ç kan teleferikten yararlanabilirsiniz ve muhte em manzaray gözlemlersiniz.. Ama o zaman da dünyan n en tehlikeli yolunu fethetmi olmakla övünemeyeceksiniz.. Foto raflara bak nca insan sormadan edemiyor, bu yolu nas l in a ettiler, yol yap m nda çal anlar n ba lar na kim bilir, neler geldi ?..