Tar k Ba r yan k nTechnoLog u( ubat 2006 dan beri) 276giri , 64.

138 sözcük, 242 sayfa, 332 resim

3D Web Sitesi Tasar m (blender ile)31 Mart 2011
Bu sabah akl ma ³Neden blender ile site tasar m yapmayal m?´ diye bir fikir geldi. Her ne kadar web tasar m nda Dreamweaver ve Photoshop gibi programlar standart olarak görülseler de, amaç sitemizin güzel görünmesi ise ³blender 3d´ bizim i imize yarayabilir. ³Web 2 modas nda genel olarak 3 boyut efektleri var. Kabar k, yuvarlak, gölgeli ve dolgulu dü meler özellikle seviliyor. Bunlar 3D tasar m program ile tasarlamak daha iyi bir seçim olabilir. Çünkü modelleme programlar ile ³gerçek´ gibi yap labiliyor. çinde haz r olarak gelen ³Compositing´ ile son sahne üzerine güzel filtreler uygulayabiliriz. Bu filtrelerin kalitesinin Adobe Photoshop ile yar abilece ine eminim. Sonuç png resmini örne in Adobe Fireworks program ile dilimleyerek üzerlerine etkile imli dü meler eklenebilir. Dreamweaver ile ablon haline getirilebilir veya istenirse ASP.NET içinde ³master page´ yap labilir. 3D tasar mda dü me, içerik gibi k s mlar tek tek de tasarlayabiliriz, yani tümünü tek parçada yapmam za gerek yoktur. Tasar m ve sonuç resimleri (örnek çal ma 1,5 saat içinde yap lm , blender 2.56kullan lm t r): k, gölge ve dokular 3D

ActionScript 3 ile Kod Yaz m 19 Mart 2011
Adobe Flash CS5 ile basit kod yaz m örnekleri verece im. ActionScript 3 eski ActionScript 1-2 e göre daha rahat ve h zl çal yor. AS3 ö renen asl nda AS2 ye de kolayl kla adapte olarak kullanabilir. lk kez ö renenler için bu iç rahatlat c olabilir. Ba lang ç olarak en önemli konu; bir nesnenin t klanma, fare bas m gibi olaylar n nas l yaz laca d r. Fare, klavye ve sahne olaylar vard r. (Detaylar:http://edutechwiki.unige.ch/en/ActionScript_3_event_handling_tutorial) 1

Örne in Instance Name olarak kutu verilen bir dikdörtgenin t klanma olay u ekilde yaz labilir. Önce bir dikdörtgen çizin, sonra F8 ile Movie Clip yap n. Properties den ismini kutu olarak de i tirin. F9 k sa yolu ile aç lan Actions panelinde bir uyar kar m za geliyor. K saca Kodlar direkt olarak nesnelere yerle tirilemez. diyor. Sahnede bo bir alan t klay p tekrar F9 tu una basal m. Layer1 üzerine a a daki gibi bir kod blo u yazal m.
kutu.addEventListener(MouseEvent.CLICK,islem); function islem(e:MouseEvent){ trace(kutu.x + " " + kutu.y); } //output ekran na ç k al n r

Kutu nesnesi t kland nda böcek ay klama penceresine o anki koordinat bilgisi yans t l yor. MouseEvent d nda en fazla kullan lanlar KeyboardEvent (özellikle metin kutular için) ve sahne yüklenmesidir (stage Events). AS kod yaz m kurallar Javascript ile ayn d r. De er atama, de i ken türleri, e er, döngü yap m a a daki gibi özetlenebilir. Sat r sonlar nda ; (noktal virgül) kullanmak zorunlu de ildir. Çok sat rda { } süslü parantez ile blok yap labilir. Aç klama sat rlar // iki bölü karakteri ile çok sat rl aç klamalar ise /**/ y ld zlar aras na yap labilir.
var a:int=500; a=1000; //hem tamsay de i ken olu turup hem de ilk de er atama //yeni de eri 1000

if (a>500) trace(³500¶den Büyüktür´) else trace(³500¶den küçük veya e ittir´) for(a=1;a<5;a++) trace(a + " döngü" )

Output ekran na a a daki gibi yazar:
500¶den Büyüktür 1 döngü 2 döngü 3 döngü 4 döngü

Flash n nesne özelliklerinden bahsetmek gerekirse, MovieClip nesnelerinin x, y, width, height gibi büyüklük ve yer de erlerinin yan nda alpha, color, mouseX, rotation, scaleX gibi ilginç özellikler de var. AS3 ile nesneleri dinamik olarak olu turabilir ve onlara kod ile Tween Transition (geçi ) animasyon özelliklerini ayarlayabilirsiniz. (Detay: http://www.zedia.net/actionscript-3-tweens-tutorial/) Mesela kutu sahne ilk aç ld nda sa a do ru hareket edecek:
import fl.transitions.Tween; import fl.transitions.easing.*; //gerekli kütüphaneleri ekledik

var myTween:Tween = new Tween (kutu, "x", Strong.easeOut, 0, 300, 3, true); //yatayda 300 pixel kay

Nesnelerin yer ve büyüklü üne animasyon vererek daha zengin uygulamalar yap labilir. Gördü ünüz gibi zaman çizgisinde uzun zaman geçirmek yerine bir iki sat r kod yazmak daha kolay. Hatta AS ile veritaban eri imi (XML), d ar dan resim, video ve ses yükleme pratik say l r.http://www.flafolder.com/resource/ adresindeki örnekleri inceleyiniz.

ASP.NET (VB) Sayfa Veri Al veri Yöntemleri11 Mart 2011
ASP.NET web projelerinde bir sayfa içinde veya ba ka bir sayfaya geçi te veri transferi yöntemleri k saca unlard r: GET, POST, SESSION, APPLICATION, COOKIE, VIEWSTATE, PREVIOUSPAGE ve CONTEXT
Online C# ve VB kod çevrimi için tavsiye link : http://www.carlosag.net/Tools/CodeTranslator

2

Örnek projenin indirme adresi: http://cidd0b01df58868413e.office.live.com/self.aspx/Ortak/ornekler/ASPNETdataTransfer.rar GET: adres çubu undan gönderilir, 2 KB boyut s n r vard r ve güvenlik gerektirmeyen durumlarda (arama yaparken) kullan labilir.

Gönderirken: Response.Redirect("sayfa2.aspx?yontem1=123qwe") Okurken: Label1.Text = Request.Qu eryString("yontem1")
POST: arka plandan gönderilir, üye giri i gibi durumlarda kullan labilir.

Gönderirken: Sayfan n kayna ndaki Form1 in method özelli i post seçilir. Gönder dü mesinin PostBackUrl si hedef sayfa olarak de i tirilir. <form id="form1" runa t="server" method=" post"> <asp:TextBox ID="yontem2" runat="server">qwe123</asp:TextBox> <asp:Button ID="Button2" runat="server" PostBackUrl ="~/sayfa2.aspx" Text="Gönder" /> </form> Okurken: Label2.Text = Request("yontem2")
SESSION: web taray c s kapanana kadar oturum içinde veri saklan r. Genelde üye giri i sonras bilgi tutmak için kullan l r. çinde metin, say , tarih saklanabildi i gibi dizi de tutulabilir.

Gönderirken: Session("yontem3") = "12qw3" Response.Redirect("~/sayfa2.aspx") Okurken: Label3.Text = Session("yontem3")
APPLICATION : sunucu kapanana kadar veri saklan r. Ziyaretçi sayac , sohbet gibi özellikler için kullan labilir.

Gönderirken: Application("yontem4") = "1qw23" Response.Redirect("~/sayfa2.aspx") Okurken: Label4.Text = Application("yont em4")
COOKIE: istemci yani yereldeki bir çerez (metin dosyas ) içinde saklanan veri. çine güvenlik gerektiren bilgiler yaz lmamal d r ve çerezlerin taray c ayarlar ndan kapat labilece i unutulmamal d r. Genelde kullan c ad n n hat rlanmas gibi durumlarda kullan labilir.

Gönderirken: Dim cerez As New HttpCookie("cerezo") cerez.Values.Add("yontem5", "qwe123c") cerez.Expires = DateTime.Now.AddDays(1) Response.Cookies.Add(cerez) Response.Redirect("~/sayfa2.aspx")

Okurken:
Label5.Text = Request.Cookies("ce rezo")("yontem5")
VIEWSTATE: sayfadaki nesneler veya bir de i keni yollayabiliriz, bilgiyi sadece gönderen sayfa içinde kullanabiliriz. Di er sayfalar için kal c de ildir.

Gönderirken: ViewState("yontem6") = "qwe123v" Server.Transfer("~/sayfa2.aspx") 3

Ok rk : Label6.Text = ViewState("yontem6") PREVIOUSPAGE: b r önc k s y d k b r d yenilendi inde veri silinir. r v y nesne özelli ini b k ile elde edebiliriz. Ok y n s y

Gönderirken: Önceki s y d y ntem7 ad nda bir metin k tusu olmas yeterlidir. Dü me içine: Server.Transfer("~/sayfa2.aspx") Okurken: Dim gelenMetinKutusu s TextBox = CType(PreviousPage.FindControl("yontem7"), TextBox) Label7.Text = String.Format("{0}", gelenMetinKutusu.Text)

Gönderirken: Context.Items. dd("yontem8", "qwe123cont") Server.Transfer("~/sayfa2.aspx") Okurken: Label8.Text = Context.Items("yontem8")

Birkaç gün önce blender 3d ( .blender.org) ile nas l bir proje yapsam diye dü ünürken bu ar akl ma geldi. aç Nerede ise 1 y ld r blender 2.5 ç kacak diye bekliyoruz. Ama hala yeni ve önceki sürümlerden çok farkl olan sürümü stabil olmad . u anda kulland m sürümü2 56a b ta x64 http: cid d0b01df58868413e.office.live.com/play.asp /Ortak/hakasu?ref=1 adresinde ise internetteki buldu um benzer (gerçek veya prototip) araçlar n resim galerisi var. Benim tasar m ma en fazla benzeyeni YEE Concept Car. Benzeme nedeni arka tekerleklerin hem karada hareket için tekerlek hem havada yükselmek için pervane görevi alabilmesi. Bizim hakasu (hava-kara-su) arac m z imdilik sadece blender içinde bir sa a a aç olacak. Gerçek hayatta denemek için önce maketini yapmak ve denemek gerek. Maket yap m pahal olabilir ve o kadar da yetenekli de ilim.

4

$

$

4 3 2

' 

0

" ! 

&

%%%  

Ha a, 

a a

u da Ha

k t d

aç (Hakasu)13 02 2011 

CONTEXT: bir say adan di erine geçici olarak veri göndermenin bir di er yoludur. Veri okunduktan sonra silinir yani say a yenilendi inde kal c olmaz.

¥¦ ¥

¥ § 

§ ©¨ §

# 

¥ ¤ £¤ ¤ §

£ £ ¥ ¥¦ ¥ £ ¤  

¨ ¥ ¥¦ ¥

£ 

) 

1

¢¡   ((

Ba lang ç olarak görünüm buna benziyor.Sar renkli tekerlekler asl nda bisiklet tekerle i gibi ince olabilir. ç k sm böyle kat olmayacak, 3 veya 4 hareketli panel (rotor) olacak. Paneller de suda gidebilme veya havada yükselebilmek için yard mc olacak. Çift motor sayesinde her ortamda sa ve sola dönebilecek. Denizde sa ve sola daha kolay dönülebilmesi için arkada bir dümen olabilir. Karada giderken ön tarafta yere sürtmeyi engellemek için küçük bir serbest dönen tekerlekcik olabilir. Havalan rken veya inerken yere çarpmamak için de arkaya 2 tekercik daha eklenebilir. Bu ekstra nesneler duruma (moda) göre ana gövdeye girebilir veya ç kabilir. Zamanla di er detaylar yapabiliriz ve denemek için de bir oy n ortam yapabiliriz. Da lar, a açlar, göller, gökyüzü, yeryüzüne de birkaç ev filan ekledik mi, arac m z bu mekanda çal abilir. Oyun denilince akla vurdulu k rd l , yok etme görevi gibi eyler geliyor. Ama sila eklemeyi sonra dü ünürüz. Askeri bir araç yapma amac m z yok. Ta ma ve kurtarma için geli tirilebilir. Tek ki ilik veya daha geni uzun gövde yap labilir. 4. bir mod da deniz di ine dalma olabilir. Deniz alt nda ilerleyebilir. Karl da lar (kayak), çöller (kuma gömülmemesi), batakl k ve ba ka mekanlar için modifiye edilebilir. Tabii kaza durumunda, mesela ters dönünce, yan devrilince ne olacak bilmiyorum. Segway deki gibi jiros op deste i ile yalpalama ve devrilmeye önlem almak gerekebilir. 2 motor ele tri ile çal acak. Dönü ümleri (transformasyon) sa layan kollar da idroli olabilir. Enerji sistemi sadece elektrik akl ma geliyor. Güne enerjisi destek olabilir. Akülerin arj olmas , a rl k etkeni, denge durumu gibi dü ünülmesi gerekenler var. Araca binmek için arkas nda yukar aç lan kap olabilir. Arac n alt k sm da dayan kl cam (fiber) ile kapl olmas sayesinde havadan yere, denizde de deniz alt görülebilir. Fi er gibi hafif ve dayan kl gövde olabilir. Ama su alt as nc nedeni ile çok derine inilemeyebilir. Çok yüksekte de s cakl n dü ece i unutulmamal . Ama insans z araç dü ünüldü ünde de baz özellikler ona göre düzenlenebilir.

Stic yNotes Template Benzeri Site Yap m 23-1-2011
Hakan Ak hocam zdan gördü üm sticky notes html ablonu benzerini yapt m. Orijinal sitesi: http://www.openwebdesign.org/design/3735/stickynotes/ Bizim yapt m z dosyan n indirme ba lant s : t kla Sitenin genel görünümü :

5

7

8

6

5

8

6

7

7

8

8

PHP-MySQL Uyg lamam z12-1-2011
Bu y l da bir veritaban örne i yapt k. 1 ayl k bir emek sonras nda http://tbagriyanik.xtreemhost.com/t12c2 1 adresinde çal an halini deneyebilirsiniz. Bu basit örnek ile üyelik sistemi, profil güncelleme, arama, kurulum ve hata sayfalar n yapt k. Daha sonra da geli mi profil (avatar resmi), makale ekleme, yorum ekleme, oy verme ve yönetim panellerini yapaca z.

Kaynak dosyan n indirme adresi : http://cid-d b 1df58868413e.office.live.com/self.aspx/Ortak/ornekler/t12c2 1 %5E_1.rar

CSS Yatay/Di ey Menü ve Sprite Örne i20-12-2010
@ @ A@

CSS

llanara di ey menü yap m örne i :

Kod k sm ndaki k rm z renkli sat rlar inceleyiniz.

<!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 -transitional.dtd "> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml "> <head> <meta http -equiv="Content -Type" cont ent="text/html; charset=iso -8859-9" /> <title>Div Dikey Menü</title> <style type="text/css"> #menu { float: left; width: 147px; background -color: #CF3; } #menu ul { list-style-type: none; 6

9 9

9 9

@

9 9

margin: 0px; padding: 0px; } #menu ul li { width: 145px; } #menu ul li a { border: 1px solid #999; display: block; width: 141px; text-decoration: none; padding: 2px; text-align: center; } #menu ul li a:hover { background -color: #6C0; } </style> </head> <body> <div id="menu"> <ul> <li><a href=" index.html">Ana Sayfa</a></li> <li><a href="link1.html">Link 1</a></li> <li><a href="link2.html">Link 2</a></li> <li><a href="link3.html">Link 3</a></li> </ul> </div> </body> </html>

Yatay menü yap m örne i:
Kod k sm dikey menü ile çok benzer, tek fark mor olarak belirtilenfloat:left; komutudur.

<!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/D TD/xhtml1 -transitional.dtd "> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml "> <head> <meta http -equiv="Content -Type" content="text/html; charset=iso -8859-9" /> <title>Div Yatay Menü</title> <style type="text/css"> #menu { float: left; width: 580px; background -color: #CF3; } #menu ul { list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; } #menu ul li { width: 145px; float:left; } #menu ul li a { border: 1px solid #999; display: block; width: 141px; 7

text-decoration: none; padding: 2px; text-align: center; } #menu ul li a:hover { background -color: #6C0; } </style> </head> <body> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.html">Ana Sayfa</a></li> <li><a href="link1.html">Link 1</a></li> <li><a href="link2.html">Link 2</a></li> <li><a href="link3.html">Link 3</a></li> </ul> </div> </body> </html>

Sprite K llan m ile ilgili asit ir örne :
Gerekli resim dosyas sprite.png, kod k sm nda ye il olarak belirtilen yerlere dikkat ediniz.

<!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 -transitional.dtd "> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml "> <head> <meta http -equiv="Content -Type" content="text/html; charset=i so-8859-9" /> <title>Css le Dü me Yap m </title> <style type="text/css"> .dugme1 { background -image: url(sprite.png); background -repeat: no -repeat; height: 28px; width: 66px; display:inline -block; background -position: -1px -1px; font-size: 12px; text-align: center; padding-top: 13px; text-decoration: none; } .dugme1:hover { background -image: url(sprite.png); 8

D

C

C

B

background-repeat: no-repeat; height: 28px; width: 66px; display:inline-block; background-position: -71px -1px; color: #333; } .nesne { background-image: url(sprite.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -2px -48px; display: inline-block; height: 55px; width: 155px; padding-left:60px; } </style> </head> <body> <a href="Googlehttp://www.google.com">Google</a ><a href="Yahoohttp://www.yahoo.com">Yahoo</a Dü me görünümlü köprü...<br /> > <span> esimli Yaz , arkaplan nda bir resim var</span><br /> <br /> <img src="sprite.png" align="absmidd le" border="1"/> Orijinal esim </body> </html>

DIV ve CSS 3 (H M 5 ve float)
G F

-

-

1. Ad m: Önce sitenin ba l k içerik menü ve benzeri katmanlar çerçeve olarak olu turuyoruz. <!DOCTYPE html> <html lang="tr"> <head> <meta charset="iso -8859-9" /> <title>HTML5 Site ablonu</title> </head> <body> <div> <header> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </header> <aside> <nav> 9

E

H H H P PI I I

Q

Q

E

<p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </nav> </aside> <article> <section>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</section> <p>i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&cc edil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik &ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik </p> </article> <aside> <p>Arama</p> <p>Reklamlar</p> <p>Son Haberler</p> <p> statistikler</p> </aside> <footer> <p>Webmaster ve di er ileti im bilgileri buradad r.</p> </footer> </div> </body> </html> Bu hali ile taray c da düz bir halde içerik gelir. Art k CSS ile ad m ad m düzenlemeler yapal m. 2. Ad m: Tüm sayfay apsayan ve a l

<style type="text/css"> body { font-family:Verdana, Geneva, sans -serif; margin:0px; } #kapsayici{ background -color:#999; margin: 10px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding:10px; width:800px; } header{ padding:10px; background -color:#06C; text-align:center; } </style> Banner kapsay c n n içini tamamen kapl yor, rengi mavi ve metin ortal olarak ayarlanm t r. 3. Ad m: Menü, içerik ve sa k s m kolonlara ayr lacakt r. #menu { margin-top:10px; padding:10px; background -color:#0C3; width:150px; float:left; } Menü sol tarafa yap t r ld . Geni li i 15 piksel ve ye il bir renk verilir. 10

R

T

S

R

olan en üstteki katman n CSS lerini düzenleyelim.

4. Ad m: Sayfa içeri inin olaca

katman ortada olacak ekilde düzenlenir.

article { margin-top:10px; margin-left:10px; padding:10px; background -color:#C93; width:400px; float:left; } 5. Ad m: Sa tarafa reklam, arama ve benzeri i ler için alan kazand ral m. #sagAlan { margin-top:10px; padding:10px; background -color:#F96; width:170px; float:right; } Reklam alan sa a dayal , 17 piksel geni liktedir. 6. Ad m: Son olarak sitenin hakk nda k sm için önce bir temizleyici ve en alta bir katman ekleyelim ve tüm kodu birlikte görelim. HTML5 imdilik Safari ve Chrome ile düzgün görüntüleniyor. Internet Explorer 9 ve Firefox 4 ile HTML5 daha rahat çal abilecektir. Önümüzdeki 5 y l içinde birçok site art k HTML5 ile yap lacakt r. imdilik Adobe Dreamweaver CS5 yeni dosya yaparken HTML5 türü seçmemize izin verse de, kod k sm nda yard mc olam yor ve önizleme (Design ve Live View) tam çal m yor. <!DOCTYPE html> <html lang="tr"> <head> <meta charset="iso -8859-9" /> <title>HTML5 Site ablonu</title> <style type="text/css"> body { font-family:Verdana, Geneva, sans -serif; margin:0px; } #kapsayici { background -color:#999; margin: 10px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding:10px; width:800px; } header { padding:10px; background -color:#06C; text-align:center; } #menu { margin-top:10px; padding:10px; background-color:#0C3; width:150px; float:left; } article { 11

U

margin-top:10px; margin-left:10px; padding:10px; background -color:#C93; width:400px; float:left; } #sagAlan { margin-top:10px; padding:10px; background -color:#F96; width:170px; float:right; } .temizleyici { clear:both; } footer { margin-top:10px; padding:1px; background -color:#F9C; text-align:center; } </style> </head> <body> <div id="kapsayici"> <header> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </header> <aside id="menu"> <nav> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </nav> </aside> <article> <section>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</section> <p>i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik &ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik </p> </article> <aside id="sagAlan"> <p>Arama</p> <p>Reklamlar</p> <p>Son Haberler</p> <p> statistikler</p> </aside> <div class="temizleyici" ></div> <footer> <p>Webmaster ve di er ileti im bilgileri buradad r.</p> </footer> </div> </body> </html>

12

D

ve CSS 2 (position özelli i ile) 11-12-2010

The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

1. Ad m: Önce sitenin içerik, menü ve benzeri katmanlar kapsayan bir ana katman olu turuyoruz. K saca kapsayan DIV in sa ve solu otomatik uzakl kta (sayfaya ortal ), rengi gri, geni li i 8 pikseldir. Padding 1 piksel de eri ile içteki katmanlara bo luk verilecektir. Tüm doküman ise piksellik marj ve bo luk ayar na sahip. 2. Ad m: Logo ve slogan metninin olaca en üstteki katman ekleyelim. #banner { padding:10px; background -color:#06C; text-align:center; position:static; } Banner kapsay c n n içini tamamen kapl yor, rengi mavi ve metin ortal olarak ayarlanm t r. 3. Ad m: Yine bir kapsay c m z var. icerikKapsar ile menü, içerik ve sa k s m kolonlara ayr lacakt r. Sonra da menü için bir katman eklenir. #icerikKapsar{ position:relative; margin -top:10px; } #menu { padding:10px; background -color:#0C3; width:150px; position:absolute; } Menü sol tarafa yap t r ld . Geni li i 15 piksel ve ye il bir renk verilir. 4. Ad m: Sayfa içeri inin olaca katman ortada olacak ekilde düzenlenir. #icerik { padding:10px; background -color:#C93; width:400px; position:absolute; left:180px; } 5. Ad m: Sa tarafa reklam, arama ve benzeri i ler için alan kazand ral m. #sagAlan { padding:10px; background -color:#F96; width:170px; position:absolute; right:0px; } Reklam alan sa a dayal , 17 piksel geni liktedir. 6. Ad m: Son olarak sitenin hakk nda k sm için en alta bir katman ekleyelim ve tüm kodu birlikte görelim. Hakk nda k sm nda margin-top ile göz karar a a indirmek zorunda kald k. Bu problem d nda sitemiz haz rd r. <!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/x html1/DTD/xhtml1 -transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http -equiv="Content -Type" content="text/html; charset=iso -8859-9" /> <title>CSS Position</title> <style type="text/css"> body { margin:0px; padding:0px; font-family:Verdana, Geneva, sans -serif; } #kapsayici { background -color:#999; margin:10px; 13

VV

V

W

W

V

margin-left:auto; margin-right:auto; padding:10px; width:800px; position:static; } #banner { padding:10px; background -color:#06C; text-align:center; position:static; } #icerikKapsar { position:relative; margin-top:10px; } #menu { padding:10px; background -color:#0C3; width:150px; position:absolute; } #icerik { padding:10px; background -color:#C93; width:400px; position:absolute; left:180px; } #sagAlan { padding:10px; background -color:#F96; width:170px; position:absolute; right:0px; } #hakkinda { padding:1px; background -color:#F9C; text-align:center; position:static; margin-top: 300px; } </style> </head> <body> <div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Me tni</p> </div> <div id="icerikKapsar"> <div id="menu"> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </div> <div id="icerik"> <p>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</p> <p>i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i& ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik &ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik </p> </div> <div id=" sagAlan"> <p>Arama</p> 14

<p> eklamlar</p> <p>Son Haberler</p> <p> statistikler</p> </div> </div> <div id="hakkinda"> <p>Webmaster ve di er ileti im bilgileri buradad r.</p> </div> </div> </body> </html>

DIV ve CSS 1 (float özelli i ile) 10-12-2010

1. Ad m: Önce sitenin içerik menü ve benzeri katmanlar kapsaya bir ana katman olu turuyoruz. Kod: <style type="text/css"> #kapsayici{ background-color:#999; margin:10px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding:10px; width:800px; } </style> <div id="kapsayici"> </div> K saca kapsayan DIV in sa ve solu otomatik uzakl kta (sayfaya ortal ) rengi gri, geni li i 800 pikseldir. Padding 10 piksel de eri ile içteki katmanlara bo luk verilecektir. 2. Ad m: Logo ve slogan metninin olaca #banner { padding:10px; background-color:#06C; text-align:center; } <!-- Stilin etiketini kapatmay 1 en üstteki katman ekleyelim.

unutmay n -->

c

a

`

b

Y

X

<div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Met ni</p></div> </div> Banner kapsay c n n içini tamamen kapl yor, rengi mavi ve metin ortal olarak ayarlanm t r. 3. Ad m: Sol tarafa menü ve benzeri k s mlar için bir katman eklenir. Ayr ca banner ve menü aras na temizleyici bir katman eklenir. .temizleyici { clear:both; } #menu { padding:10px; background -color:#0C3; width:150px; margin-top:10px; float:left; } <!-- Stil ve body etiketine dikkat ediniz <div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </div> <div></div> <div id="menu"> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </div> </div> Menü sol tarafa yap t r ld ve üstten 1 piksel a a 4. Ad m: Sayfa içeri inin olaca

-->

indirilir. Geni li i 15 piksel ve ye il bir renk verilir.

katman ortada olacak ekilde düzenlenir.

#icerik { padding:10px; background -color:#C93; width:400px; margin-top:10px; margin-left:10px; float:left; } <div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </div> <div></div> <div id="menu"> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </div> <div id="icerik"> <p>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</p> <p>i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik &ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&cce dil;erik i&ccedil;erik </p> </div> </div> 16

d

d

5. Ad m: Sa tarafa reklam, arama ve benzeri i ler için alan kazand ral m. #sagAlan { padding:10px; background -color:#F96; width:170px; margin-top:10px; float:right; } <div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </div> <div></div> <div id="menu"> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </div> <div id="icerik"> <p>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</p > <p>i&ccedil;erik ierik l;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik </p> </div> <div id="sagAlan"> <p>Arama</p> <p>Reklamlar</p> <p>Son Haberler</p> <p> statistikler</p> </div> <div></div> </div> Reklam alan sa a dayal , 17 piksel geni liktedir. Bu katman n alt na da temizleyicimizi ekledik. 6. Ad m: Son olarak sitenin hakk nda k sm için en alta bir katman ekleyelim ve tüm kodu birlikte görelim. Banner ve hakk nda k sm birbirine benziyor, sadece padding 1 pikseldir. <!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 -transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http -equiv="Content -Type" content="text/html; charset=iso -8859-9" /> <title>DIV ve CSS</title> <style type="text/css"> #kapsayici { background -color:#999; margin:10px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding:10px; width:800px; } #banner { padding:10px; background -color:#06C; text-align:center; } .temizleyici { clear:both; } #menu { 17

e

padding:10px; background -color:#0C3; width:150px; margin-top:10px; float:left; } #icerik { padding:10px; background -color:#C93; width:400px; margin-top:10px; margin-left:10px; float:left; } #sagAlan { padding:10px; background -color:#F96; width:170px; margin-top:10px; float:right; } #hakkinda { padding:1px; background -color:#F9C; margin-top:10px; text-align:center; } </style> </head> <body> <div id="kapsayici"> <div id="banner"> <p>Logo ve Slogan Metni</p> </div> <div></div> <div id="menu"> <p>Ana Sayfa</p> <p>Resimler</p> <p>Videolar</p> </div> <div id="icerik"> <p>Burada resimler, yaz lar, bilgiler verilecek...</p> <p>i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i& ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&cced il;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;e rik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik i&ccedil;erik </p> </div> <div id="sagAlan"> <p>Arama</p> <p>Reklamlar</p> <p>Son Haberler</p> <p> statistikler</p> </div> 18

<div></div> <div id="hakkinda"> <p>Webmaster ve di er ileti im bilgileri buradad r.</p> </div> </div> </body> </html>

Harici Disk in Raw Olmas

24-11-2010

160 GB¶lik Philips diskim bir anda RAW¶a dönü tü. Defalarca geri takma, ayr ca elektrik kablosu takma ve ba ka bilgisayarda denemelerim de bo una 1 saatten fazla zaman m ald . Eski Slax ve Knoppix sürümleri ile aç p da denemelerim de bo a gitti. 2003 model Linux¶lar ve 2005 model ERD¶de de bilgisayar aç l bile yapamad . Son umut olarak Ubuntu 10.04 Netbook sürümünü CD¶ye yazd rd m ve uzun bir aç l beklemesinden sonra masaüstüne geldik. GParted program diski görme (Ctrl+R) denememde biraz nazland . Ama Ubuntu¶nun bu sürümü gerçekten güzel, görünüm ve kullan m olarak çok basit. Çocuklar bile kullanabilir. Neyse, GParted ile zorla da olsa diski gördükten sonra ³Yeni Bölüm´ açma çabalar m ba lad . NTFS olarak ba aramasam da FAT32 olarak tüm diski biçimlendirmeyi ba ard m! çi bo haldeki disk ile fazla zaman geçirmeden Windows¶a gelerek NTFS¶e çevirdim. 2-3 saatlik zaman kayb ve 100 GB silinen bilgiye ra men, garanti ile u ra mak istemeyenlere Linux tavsiye edilir. Bu arada 2GB¶lik RAW Flash bellek kurtar lmay bekliyor. GetDataBack ve EaseUs gibi ücretsiz programlarla denemelerim i e yaramad . Bu bellek inatla RAW¶da kald .

Sams ng ES73 Foto raf Ma inas 19 Kas m 2010
Carrefour dan 229 TL ye Samsung ES73 model foro raf makinesi ald m. Önceki kamerann (Casper 8.1 MPixel) bataryas 3 y lda art k dolmaz hale gelmi ti.

Kameran n teknik detaylar : http://www.samsung.com/uk/consumer/camera-camcorder/digital-cameras/compact/ECES73ZZBPBGB/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification

19

lk ho uma giden özelli i hafif olmas (126 gr). Ayr ca 12.2 MPixel, 5x zoom da var. H zl aç l yor, menülerde dola ma ve resim kaydetme h z da iyi. Paketten çizilmeyi önleyen bir kapak ç kt , ayr ca televizyona tak p kullanabilmek için de S-Video kablosu var. TV ye tak nca kendi ekran kapan yor, böylece fazla pil harcam yor. Video çözünürlü ü ve FPS si 64 ×48 ve 3 . Karanl k bir ortamda fazla kalite belli olmayabilir. 38 saniyesi 6 MB tuttu. Mikrofon kalitesi iyi, üzerindeki hoparlör ile çekilen video sesli olarak önizleme yap labilir.

USB kablo ile hem veri aktar m hem de arj i lemi yap labiliyor. Tek USB noktas ndan elektrik, veri aktar m ve TV ç k yap lmas güzel. Menülerinde Türkçe deste i var. Ba lang ç resmi, ses ve müzik seçenekleri var. lk aç ld nda tarih bilgisini geçmeyip, do ru zaman girin, bu sayede çekilen foto raf n tarihi gerçek zaman gösterecek tir. Resimlere bakmak için ille de POWER dü mesine basmak gerekmiyor, sol alttaki dü me ile h zl bir aç l ile resimler videolar görülebilir. Resimlerin üzerinde basit düzenlemeler yap labilir, çözünürlük de i tirme, karta kopyalama, k rm z göz giderme, renk açma gibi. Menüleri karma k de il.

23.1 .2 1

Taray c lar n Ajax H z Testi
http://ajax.sys-con.com/node/352578adresindeki Ajax test kodunu kopyalay p, güncel taray c lar n n h z n görebilirsiniz:
<html> <head> <title>Object Creation Test</title> <script> function benchmark(func) { var date = new Date(); var start = date.getTime(); // run func func(); // end func date = new Date(); var end = date.getTime(); alert(end-start); } var testFunc = function() { for (var i = 0; i < 100000; i++) { var Obj = new Object(); }

20

f

Kötü olan taraflar da; menü dü melerinin plastik olmas , üzerindeki simgelerin kolayca anla lmamas diyebiliriz. Yandaki USB giri i biraz HDMI ç k na benziyor, aldanmay n. Kutudan k l f ç km yor, dahili bellek 1 MB çok yetersiz.

f

f

f

f

f f f

} </script> </head> <body> <input type="button" value="Run Test" onclick="benchmark(testFunc);"/> </body> </html>

Bendeki sonuçlar: 1. Google Chrome 7.0.517 : 6-9 mili saniye 2. Safari 5.0.2: 12-17 mili saniye 3. Mozilla Firefox 3.6.11 : 16-21 mili saniye 4. Opera 10.63 : 22-28 mili saniye 5. Internet Explorer 8 : 70-85 mili saniye aras Chrome ampiyon, Firefox ve Safari yak n 2. ve sonuncu ise her zamanki gibi Internet Explorer« Yahoo'nun web tasar m için tavsiyeleri de buradan okunabilir : http://developer.yahoo.com/performance/rules.html IBM in AJAX optimizasyon fikirleri : http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-ajjsajaxperf/index.html Google web tasar m araçlar : http://code.google.com/speed/tools.html Ba ka bir yaz daha : http://goranmitev.com/2 1 / 2/13/5-jquery-performance-tips/

16.1 .2 1

Connectify
Windows 7 çok geli ti ama, bir a payla m yapmak hala i kence gibi. Kablosuz a m evdeki ba ka bir bilgisayara payla t rabilmek için 1 saat zaman geçirdiysem de 169 ile ba layan IP d nda ba aramad m. Google dan http://www.google.com.tr/search?client=opera&rls=tr&q=windows+7+wireless+a%C4%9F+payla%C5%9F%C 4%B1m&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 diye arad mda bu program n tavsiye edildi ini gördüm. 2 MB boyutundaki bu küçük ücretsiz program pürüzsüz bir ekilde çal arak güvenli payla m sa lad . Sihirbaz menüsü çok kolay. Art k evdeki kablolu ADSL modemi dizüstünün kablosuz özelli i ile ba ka bir dizüstüne payla t k. Olee!

21

gg g

g g g

13. 9.2 1

eOgr ve Moodle Kar la t rmas
eOgr - eö renme projesinin (http://eogr.googlecode.com) son durumunu görmek için moodle ile kar la t rma tablosunu yapt m. leride buradaki de erler de i ebilir, çünkü geli tirme devam ediyor. Moodle özelliklerini inceleyerek "bir e itim sisteminde neler olabilir?" sorusuna daha rahat cevap bulabiliriz. Moodle da eOgr gibi stabil hale gelebilme için yol al yor. O kadar çok seçenekleri var ki, bir iki saatte içinden ç kam yoruz. Nerede ise 2 milyon sat r kod var. eOgr'dan 7 kat daha büyük. Ama bizim de geli tirme grubumuz 1 üzerinde olsa idi bu oranlar azalacakt .
Özellik Tablo say s Dosya say s S k t r lm RAR boyut Programc Say s Ohloh programc say s tahmini Ohloh de eri $ SCORM deste i letim Sistemi deste i Eklenti deste i Dil deste i say s , dil paketi Tema deste i / paketi Fiyat PHP kod yüzdesi CSS, Javascript kod yüzdesi PHP sat r say s CSS, JS ve HTML sat r say s Lisans Tasar m Süresi Y l S nav, sohbet, dosya payla m , RSS eOgr 123d 17 383 611 3 7 412000 yok tümü yok 2 var aç k kaynak 40 60 17000 22000 GNU Lesser 2 var moodle 1.9.9 198 5332 13181 160 279 15400000 var tümü var 70 var aç k kaynak 61 31 1041000 700000 GNU General 7 var 3,5 1,5 0,5 61,2 31,8 35,0 Kat Fazla 11,6 13,9 21,6 53,3 39,9 37,4

22

ii

i

h h

h

Forum, sözlük, gazete, mesaj tahtas , wiki, anket Üniversite ve di er kurumlarda kullan m Pedagojik destek Kendi sitesinde alan sa lama Kurs içeri i yerelden internete ta ma Veritaban türleri Kurulum ad m say s Kay tl site say s Yard m, kitap, destek servisleri

yok yok yok yok var MySQL 2 4 yard m

var var var var var MySQL Oracle 15 50000 tümü 7,5 12500,0

Roller

yönetici ö retmen ö renci misafir

yönetici kurs yap mc s ö retmen yard mc ö retmen ö renci misafir

Adobe Flash, mp3 deste i WYSIWYG HTML editör deste i Site yönetimi Çevrimiçi sürüm denetleme Dinamik rol ve sayfa eri imi Site bölümlerinin özelle tirilebilmesi Site güvenlik kurallar Olay takvimi Kurs durum takibi (gradebook) Eposta onayl üyelik Kullan c ya özel zaman dilimi Derse ö renci atama/kapatma Dersi düz dosya olarak kaydetme Haftal k olarak ders düzenleme Ö renci aktivite raporlar Ücretli kurs yap m

Flash sadece ders basit yok yok var orta var var yok yok var var yok var yok

tümü ço u metinler geli mi var var var geli mi var var var var var var var var var

Soru türleri

k sa cevap 6 seçenekli test 6 seçenekli çoktan seçmeli do ru yanl (testlerde cevaplar rastgeleyer de i ir)

k sa cevap 6 seçenekli test 6 seçenekli çoktan seçmeli do ru yanl E le tirme Rastgele soru K s tl say giri i gömülü cevaplar

K s tlamalar

kilitleme zaman k s tlama çal ma adeti

kilitleme zaman k s tlama çal ma adeti soru kar t rma cevap deneme do ru cevap yard m

23

Ö rencilerin klasör açma hakk , s k t rma hakk Çal ma alan açma (workshop) Sunu yap m Veritaban bak m ve yedekleme W3 standartlar na uyum Yap lan i lemlerde IP ve zaman saklanmas Etkinliklerin grafik olarak gösterilmesi Bir sunucuda birden fazla kurs yap m Javascript kapal yken çal abilme

yok yok var var var var var var yok

var var yok var var var var var var

6. 9.2 1

Windows kullan c n za güvenlik nedeni ile muhakkak ifre atam s n zd r. Ama kameran z varsa; elle ifre girme yerine yüzünüzü kullanabilirsiniz. Önce http://luxand.com/ sitesine gidelim. 64 bit deste i de olan u program (1 MB) indirelim: http://luxand.com/blink/download/ Kurulum sonras nda küçük bir sihirbaz ile kendinizi ve kullan c ad n z tan t yorsunuz. Bu kadar. Görev çubu undaki simgesinden seçenekleri inceleyebilirsiniz:

Oturum açma pencerenize kamera görüntüsü ekleniyor. Gördü ü yüzleri ye il bir kare içine alarak bize yard m ediyor. E er tan rsa sizin yerinize giri i lemini tamaml yor. Devaml arka planda çal an program n RAM'den yakla k 5 MB kulland n unutmayal m. 23. 8.2 1

We Projeleri i in Öneriler
Web tasar m ve programlama ile ilgilenenler devaml kendilerini güncel tutmalar , yeniliklere aç k olmalar gereklidir. Kitap okumal , belli siteleri takip edilmelidir: Tavsiye kitap ve siteler: Teknoloji Kimin Umurunda - Mehmet Do an http://www.altiustutasarim.com/tku/ Web'de Eri ebilirlik - Numan Pekgöz http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=1 463 24

v

y y

s

s

u

s s

t

q r s

L

and - Yüz Tan ma ile Login

p p

p p

y y y y y y y

Don't Make Me Think! - Steve Krug http://www.sensible.com/ Bulletproof Ajax - Jeremy Keith http://bulletproofajax.com/ http://www.bildirgec.org/ http://www.webrazzi.com/ http://www.e-siber.com/ http://www.smashingmagazine.com/ www.w3schools.com, www.kodaman.org, www.cozumpark.com ve www.php.org.tr Ahmet Ertem'e te ekkürler! y l ndaki ilk sitemden http://www.angelfire.com/biz5/tbagriyanik/ bu yana deneyimlerinden size aktarmak 2 istiyorum:

y y y y y y y y y y y

y y y y

y y y y y y y y y y y 25

xx

y

www

Javascript ve Flash temelli sitelerin %95 kullan labilir oldu unu unutmay n. %5 mobil ve eski taray c (lynx, konqueror, internet explorer 6) kullananlar sitenizden faydalanamayacak. Ço u ki i h zl internet olan ADSL ve 3G kullanmas na ra men resim ve animasyonlar n 3 KB gibi belli bir boyuttan büyük olmamalar na dikkat edin. XHTML ve CSS'in nimetlerinden maksimum faydalan n. Bunun için en iyisi "Adobe Dreamweaver CS" kullanmak. Sitenizi daha do rusu projenizi www.hotscripts.com ve www.gezginler.net gibi sitelerde tan t n. Projenizin güncel halini elde etmeleri için SVN'sini yay nlay n. code.google.com ve www.github.com gibi. Güvenlik aç klar n bulup gidermek için Acunetix ile test edin. www.acunetix.com . Acunetix'in önerilerini dinleyin. Projenizin sadece Windows de il di er platformlara da kurulabilmesi ve çal mas n sa lay n. Mesela PHP için birçok bedava hosting sitesi var : http://www.agilityhoster.com/ ve http://www.xtreemhost.com/ gibi Projenizin kodlar n satabilirsiniz ama en iyisi kaliteli "destek" sa lanmas . Satt ktan sonra terk etmek zalimlik. nsanlar kopya yaz l ma yönlendirmek yerine mü teriye göre esnek çözüm üretmek yerinizi sa lamla t r r. Projenizin renk ve font seçimini (mesela düz font, 1 -14 büyüklük iyidir) kafan za göre yapmay n. http://www.colorcombos.com/ ve http://www.colortools.net/ POST, GET, SESSION, COOKIE ve benzeri alanlardan gelen bilgilere güvenmeyin, temizleme fonksiyonuna -source.html gönderin. http://www.typo3.jp/fileadmin/typo3api_4.2.1/html/d3/dbb/RemoveXSS_8php Veritaban na belki temizleyerek bilgileri at yor olabilirsiniz, ama okurken de temizlemeyi unutmay n. Özellikle do rudan ekrana yazd r rken ve "include/require" deyimlerine eklerken. Mesela echo $_GET["deneme"]; ve include $_GET["deneme"].".php"; tehlikelidir. Haz r kütüphane kullanmak iyidir, tekrar Amerika'y ke fetmeye gerek yok. http://jquery.com/ ve http://www.phpclasses.org/ Sitenizdeki tüm giri lerin ba ka site veya yereldeki bir HTML formu ile bile doldurulabilece ini unutmay n. Bu sayede sitenize sel yani flood sald r lar yap labilir. check_source() gibi bir alt program ile kaynak siteyi test edin. Her sayfada currentFileCheck() gibi bir alt program ile sayfa ad n test edin. Veritaban nda örne in parola gibi önemli bilgileri SHA veya MD5 ile kar t rmay unutmay n, tabii buna sonradan karar vermek bak m gerektirecek, üye bilgilerinde kayba neden olabilecektir. Ba tan tasar m n z iyi dü ünün. Sitenizi bu i ten anlayan birilerinin de inceleyebilece ini dü ünerek, aç klama sat rlar ekleyin, yol gösterin. HTML, CSS ve PHP kod parçalar nda nas l aç klama sat rlar yap l r ö renin. Sitenizin kolay kurulabilmesine, kolay ta nabilmesine, verilerin kolay yedeklenmesi ve geri yüklenebilmesine dikkat edin. Site kurulum ayarlar n n tek dosyadan yap labilmesine dikkat edin. Bilmeyen programc lara destek olun. Site içi yard m sayfas , aç klamal hata sayfas ve bulunulan sayfa hakk nda bilgi veriniz. Di er insanlar n sitenizi nas l kulland n gözlemleyin, hatalar n z kabul edip, yeni fikirlere aç k olun. Dosya gönderilen klasörleri htaccess ile güvenlik alt na al n, kod çal t r lmas na izin vermeyin. S k yazd n z kodlar Dreamweaver'in "Create New Snippet" komutu ile yaz m n kolayla t rabilirsiniz, hatta bir de bu koda klavye k sayolu atad n z m , çok güzel olur. PHP ve Javascript'te TRY ile güvenmedi iniz ölümcül hatalar olan kod bloklar n denetleyiniz. Projenizin "sosyal" hale gelmesi için u ra n z. Yorum ekleme, oy verme, tavsiye etme ve abone olma gibi... statistiksel bilgilerin do ru olmas n sa lay n, hatal ve yanl bilgilendirme güvenirli inizi azalt r. Ki isel bilgileri gizleyin, üyelerin tüm bilgilerin herkese aç k olmas yanl bir tutumdur.

30.07.2010

Navking, Tomtom derken 220 TL 4.3 inch ekran diye görünce Piranha'n n reva modelini ald m, Bimeks'ten. Detayl bilgi: http://www.teknomarketim.com/asp/show_stock.asp?product=8698720983813 En iyi GPS cihaz tabii ki T t . Kullan m basit ve h zl . 2 y l 8 kere güncelleme var. Ekran kaliteli. Ama müzik, film izleme özellikleri yok. Breva'da olmayan özellikler: y Bluetooth y Radyo (verici) y Av giri i (kamera takmak için) Temel özellikler: Mikro SD, USB2 giri ve kulakl k giri i var. WinCE 6 sürümü kurulmu . Harita versiyonu Ba arsoft 2010 Q3. 2 GB Flash bellek, 128 MB DDR bellek. 149 gram a rl k. 480 272 pixel çözünürlük. Destekledi i dosyalar: avi, mp3, txt, jpg, gif, png, wma, wmv, asf, 3gp 2GB bellek çabucak film ve mp3 ile dolacakt r. O sebeple 23 TL'lik 4 GB SD bellek de ald k. Cihaza tak l iken bilgisayarda 2 disk göründü. Ama veri aktar m çok yava . En iyisi kart do rudan bilgisayara tak n, dosya i lemlerini yap n. Ald m zda hemen arabaya takt k ve kullanmaya ba lad k. GPS alg lad ve yolu harita üzerinden de görebildik, h z m z ve trafik i aretlerini de. lk kez kad n sesi ile bir ey dedi inde anlamad k. Me er "hz limitini" a t m zda uyar veriyormu . Oturdu umuz mahallenin ve soka n ad n rahatça gördük. Hedef belirleyerek istedi imiz yerin ad n sanal klavye ile rahatça yazd k. Mesafe hesaplamada k sa, ekonomik, h zl gibi seçenekleri denedik. H zl ve detaylgibi geldi bana. Bir iki kere kilitlenme oldu, o zaman da arkas ndaki "reset" dü mesine kalemi ile basarak yeniden açt k. Tabii saat ve tarihi tekrar girmek gerekti. Tarih bilgisi zaten uydudan da al nabiliyor. www.naviextras.com sitesine üye olarak ek harita ve yaz l m yüklenebilir, aktive edilebilir. Toolbox diye 12 MB'l k bir yaz l m ile de i lemlerinizi rahatl kla yapabilirsiniz. Win7 64 bit'e kurulumda problem ç kmad . Hem üyeli iniz, hem de USB'den cihaz USB modunda takt n zda yedekleme, güncelleme yap labilir. Kitapç k ile gelen ka tlar okumadan güncellemeye gitmeyin, garantisi bozulabilir. GPS'in sa l kl ba lant s olmas için uydu simgesinin etraf nda dönen sar simgelerin say s en az 3 olmal . Ev içinde ba lanamayabilir. 3D binalar ise sadece ABD'de belli yerlerin varm . Yani Google Earth gibi etraf yükseltili olarak göremiyoruz. 3D olabilen ey arac n z. Ekran çözünürlü ü cep telefonundan daha pütürlü. Film seyrederken bu biraz iyi olmuyor. E e bir de kitap r okuyaca m derseniz, sadece text deste i var. Zaten küçük ekranda yaz veya kitap okumak zor. MP3 veya MP4 çal c için 100-200 TL vermek yerine GPS al c almak daha iyi fikir. ster arabada isterseniz yaya ba ka yerlerde de kullanabilirsiniz .

10.06.2010

2

“”

“”“

Unity -

yun ap

Progra



‡

†

…

‰ˆ ‰ˆ



„

ƒ

Pira ha reva

avigasy

Ciha

’

‚

‘



€

Yeni Blender 2.5 sürümü ile ilgili bir eyler ararken u site ile kar la t m: http://erendev.blogspot.com/search/label/Unity%2 Oyun%2 Motoru Ücretsiz olan Unity ile yar oyunu, aksiyon (FPS - first person shooter) gibi oyunlar yap labiliyormu . 166 MB program indirebilirsiniz: http://unity3d.com/#freeunity Ayr ca 3MB'l k web player eklentisi ile yay mlanan oyunlar internet sayfas içinden de oynama imkân n z var. Site içindeki örneklerden baz lar : y http://unity3d.com/gallery/live-demos/index.html#tropical-paradise y http://unity3d.com/gallery/live-demos/index.html#shadows Javascript ve C# kod deste i var. Network (multiplayer) deste i ve ses deste i haz r. Ki isel kullan m izni ile oyununuzu web sitesi olarak veya exe dosya olarak derleyebilirsiniz. Dokümantasyon sayfas adresi : http://unity3d.com/support/documentation/. Bu sayfalarda örnek bir araba yar ve FPS yap m var. Video dersler ve forum deste i var. Resimler:

Kurulum s ras ndaki "Ücretsiz - Free" kay t ad m

lk aç l ekran

27

•

•

Örnek uygulama

Hakk nda penceresi 7. 6.2 1

Fallo t 3
"Fallout 3" 2 8 model bir oyun olsa da yenilenmi 3d tasar m ile saatlerce oynanabilecek bir oyun. Eski sürümleri Diablo gibi izometrik (t kla oyna) idi. imdiki sürümde zaman durdurarak dü man yenme imkan m z var. Grafik ve sesler çok güzel. Biraz hava olarak kasvetli ama atom bombas n n her eyi yok etti i bir dünya bu kadar olabilir. Mutasyona u ram canl ve insanlar, y k k binalar, bozuk tren ve araçlar, radyasyonlu nehir ve göller... Zaman gerçek dünyadaki gibi ilerliyor, sabah oluyor, gece olunca insanlar evlerinde dinleniyor. Ço u insan ile konu abiliyor, görev alabiliyor, yard m edebiliyoruz. Karman z iyilik seviyeniz olarak de i iyor. Silahlar ve tuzaklar zengin. Tamir, geli tirme gibi i lemler sizin yeteneklerinize ba l . Perk denen bir sistem ile seviye olarak ilerledikçe kendinize ekstralar kazand rabilirsiniz. PipBoy denen kol bilgisayar n z ileride belki de cep telefonu i letim sistemlerinin geli mesi gibi görsel olabilir. imdilik DOS gibi metin tabanl görünümü var. Di er bilgisayarlar da komut isteminde çal yormu gibi görünüyor. çlerinde bazen gizli oyunlar da olabiliyor. 1 y l önceki "Deus Ex " ve "System Shock 2" oyunu gibi olan Fallout 3'de serbest olarak gezerek "çöp" topluyoruz. Hemen her kutu ve dolapta bir e ya gizli. Tabi öldürdü ünüz canl lardan da bir eyler ç k yor. Lin : http://www.pcgamertop1 Resimler:

28

˜˜

˜˜

– –
.com : "Deus Ex" 1., "Fallout 3" 10., "System Shock 2" 16., "Diablo 2" 43. s rada...

—

™

– – ˜

2 . 5.2 1

Panasonic TX - P42S20E TV
MediaMarkt'ta DVD player hediyeli olan TX-P42S2 E modelini ald k. Lcd ve Led TV dururken neden plazma derseniz, "görüntü kalitesi" sebebi ile diyebilirim. LCD ince, hafif ve az enerji tüketen televizyonlar ve bu konuda en iyi marka Sams ng. Plazmada ise Panasonic daha fazla öne ç k yor. Önce televizyonun e si lerini s ralayal m: y y y y y y 275 Watt nominal güç tüketimi (11 Wat ortalama) USB giri yok Bluetooth, Wireless ve ethernet yok 25 KG a rl k Uydu al c yok 3D deste i yok

Varolan özelliklerden gördü üm ve duydu um kadar ile görüntü, renk ve ses iyi. Bence ses sistemi almaya gerek yok. Görüntü "dinamik" ayarda iken çok güzel. Geni aç dan seyirde kararma meydana gelmiyor. PC ba lant s ile 192 *1 8 olan FullHD çözünürlü ü elde edebilirsiniz. Oyun ve film denemeleri verimli geçti. PC modunda dizüstü 6 Hz ile ç k verebilmesi maksimum çözünürlükte netli i bozuyor. Daha dü ük çözünürlüklerde problem yok. HDMI kablonun alt n uçlu olmas veya Scart' n alt n olmas bence gereksiz. Yay n kalitesi as l kaliteyi belirleyen. Baz kanallar çok net iken baz kanallarda bulan k ve çizgi çizgi tarama meydana geliyor. Ama yüksek çözünürlüklü yay n imdilik yok. Geni leyen 4:3 oranl yay nlarda insanlarda tombulla ma pek göremedim. Ve en fazla istedi im kayan altyaz larda gözü yormadan okunmas . LCD'lerin hiçbirinde TV yay nlar ndaki kayan yaz larda bulan kla ma düzelmemi . LCD'de ayr ca kö egen (çapraz) geometrilerde kareler olu urken, plazmada bu problem yok. Kontrast, renk, tarama h z gibi özelliklerde rakam olarak LCD televizyonlardan en az 6 kat daha iyi oldu u anla l yor. LCD daha canl gibi görülse de, plazma uzun süre seyirde ba a r tm yor. Ömür olarak da 1 bin saat yeterli. LCD'lerin ömrü ise daha az. P42S2 E modelinin kumandas büyük ve kullan l . Dökümantasyon tamamen Türkçe ve detayl . Kurulum ise 1 15 dakika gibi bir zamanda tamamland .

29

i

ii

f

e

h

i i

g g

i

i

d d

i

dd

Daha kaliteli ç k için HDMI kablo deste i olan bir uydu al c kullan lmas n tavsiye ederim. E er sehpa kullan yorsan z, tablan n bir vida da olsa sabitlenmesi baz tehlikeleri önleyecektir. Tablan n çok geni , sallanmayan ve sa lam durdu unu söylemeliyim. Pütürlü (k sa sert çizgiler) yüzey ile çizilmeleri en aza indirgemi ler. Lin ler: y y y y http://www.ucuzu.com/crt-lcd-plazma-tv-c3164/panasonic/viera-tx-p42s2 e-p411732 5/ http://plazmarehberi.blogcu.com/ : Kar la t rma ve yönlendirme http://www.testfreaks.co.uk/tvs/panasonic-tx-p42s2 e/ : Test puan 8.9 http://panasonic.net/avc/viera/eu2 1 /product/s_plasma.html : Official site

5. 5.2 1

PHP ile Stored Proced re (Sa l Prosedür)
MySQL her ne kadar MS-SQL kadar yetenekli olsa da, yard mc bir araç olan eski sürüm phpmyadmin ile ileri seviye i lemler yapmak istedi inizde can n z s k labilir. Ve mecburen mysql.exe ile ba lanarak komut yazman z gerekebilir. Xampp kullan yorsan z mysql.exe'yi "c:\xampp\mysql\bin" klasöründe bulabilirsiniz. Komut isteminde gerekli parametreleri a a daki gibi girebilirsiniz. Linux'ta da hemen hemen ayn komut vard r. c:\xampp\mysql\bin>mysql.exe -h localhost -u root -p Sonra da parolan z bo ise Enter ile geçebilirsiniz. "mysql>" ile SQL komutlar girilebilir. Stored Procedure (sakl prosedür) yapabilmek için a a daki örnek kodlar girebilirsiniz. Silme, ekleme, güncelleme gibi i lemlerinizi bu sayede k saltarak PHP'deki yaz m rahatlatm olacaks n z. USE veritabaninizinAdi; DELIMITER / / CREATE PROCEDURE sil(in prm int) BEGIN delete FROM ogrenci where kimlik= prm; END // DELIMITER ; DELIMITER // CREATE PROCEDURE ekle(in prm1 varchar(50),in prm2 varchar(50),in prm3 varchar(50),in prm4 varchar(50) ) BEGIN insert into ogrenci set adSoy ad=prm1, numara=prm2, eposta= prm3, adres=prm4; END // DELIMITER ; Olu an sil ve ekle alt programlar n phpmyadmin listeliyor ve silme i lemini yapabiliyor, ama düzenleyemiyor. (3.2.4'den eski sürümlerinde denedi imizde).

SP'lerimiz az r! imdi art k PHP'de "sil ve ekle" komutlar n di er sorgular n çal t r ld gibi (mysql_query ile) çal t ral m:

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form3")) { $ekleSQL = sprintf(" call ekle(%s, %s, %s, %s)", 30

k

k

p

l

m m

o

n

m m

j

m m

GetSQLValueString($_POS T['adSoyad'], "text"), GetSQLValueString($_POST['numara'], "text"), GetSQLValueString($_POST['eposta'], "text"), GetSQLValueString($_POST['adres'], "text")); $Result1 = mysql_query($ekleSQL, $baglanti) or die(mysql_error()); } if (isset($_POST["sil2 "])) { $silSQL = sprintf(" call sil(%s)", GetSQLValueString($_POST['sil'], "text")); $Result1 = mysql_query($silSQL, $baglanti) or die(mysql_error()); } call komutu ile çok k sa olarak i lem yapt k. Insert ve Update gibi komutlar için çok uygun bir kullan m. Ama select komutunda sonuç çok sat rl olabildi i için eski yönteme devam edebilirsiniz. 3 . 4.2 1

Avatar ve "J st Ca se 2" oy nlar
FarCry2 ve "RedFaction Guerilla" ile al t m z özgürce dola ve kendini geli tir türü oyunlara Avatar ve "Just Cause 2" ile devam ediyoruz. Art k oynan süresi hile yap lmaz ise 1 saat civar nda olabiliyor. JC2'nin resimleri ve videolar n inceledi inizde grafiklerin ve yeni fikirlerin çok güzel oldu unu göreceksiniz. Panau adas nda "örümcek adam" gibi bir oraya bir buraya z playabiliyorsunuz. Binalar n tepesine ç kmak kaçmak için kolay bir yol. Jet uça veya bir helikoptere bile atlayabilirsiniz. Para üt ve elinizden f rlayan çelik kablo s n rs z say da. Tecrübeniz artt kça de i ik hareketleri kolayca yapmaya ba l yorsunuz. Resimleri için t klat n z. Avatar ile ise ekran kart n çok zorlamadan güzel ortamlar olu turmay ba arm lar. Yine "ada"da olaylar geçece ine ba ka bir gezegende geçiyor. Filmi ile nerede ise paralel gidiyor. Bir yerden sonra insan ile avatar taraf n seçerek oyun hikayesi devam ediyor. Avatar Resimleri:

31

qq

r

r

r

q q

qq

18. 4.2 1

lk ald mdan beri dizüstünün (dell studio 1557 - vatan computer - ubat 2 1 ) i lemci s s 55o C civar nda geziyordu. Özellikle a r bir i lemde (oyun oynama, film oynat m ...) fan sesi artsa da kendi so utmas yeterli de ildi. Eliniz ile kasan n alt n kontrol etti inizde biraz fazla s nd n hissedebilirsiniz. MediaMarkt'tan ald m MS-Z3C2 so utucu s n n 45o C-48o C gibi olmas n sa lad . Ya da en az ndan dizüstünü biraz daha yükselterek (ayaklar katlanabilir) hava ak m n destekledi ve s nma sorunu nerede ise bitti. Kauçuk yüzey dizüstünün a a ya kaymas n engelliyor. PC kasas kadar olmasa da biraz gürültülü. Normal çal mada istenirse sessize almak için USB kablosunu ç kar labilirsiniz. USB portunu 4 adete ç karabilen ço alt c alman z da tavsiye ederim. Normalde 3 port idare edebilir. Ama klavye, fare, yaz c , so utucu derken 3 port yetmiyor. lerisini dü ünerek 15 TL'lik HDMI kablosu da ald m. 1.5 metre LCD televizyona ba lamak için yeterli mesafe. Dizüstünün çözünürlü ü en fazla 1366*768. Öyleyse televizyon al rken 192 *1 8 gibi çözünürlük deste i olmas na dikkat etmek gerek. Her ne kadar her zaman TV'yi bilgisayar ekran olarak kullanmayacaksak da oyunlarda önemli olabilir. 22" monitörler 35 ile 5 TL aras nda. TV özellikli olan baz monitörler de var. Ama so utucu sayesinde ekran göz hizas na geldi i için imdilik monitör alma fikrinden vazgeçtim. Çözünürlükteki 768 de erine pek al amad m. Uzun süre yaz yazan veya internette gezinen ki iler için sa ve soldaki bo luklar faydal de il. S rf 16:9 oran nda film seyredece iz diye bu yönteme geçilmesi sinir bozucu. Eskiden olan 4:3 görüntü oran hiç fena de ildi. Linkler: y http://www.teknosa.com/Cultures/trTR/Products/urundetay.htm?CS_ProductID=125 41582&CS_Category=_NOTEBOOK_AKSESUARLARI99 &CS_Catalog=_BILGISAYAR http://www.notebookcheck-tr.com/Dell-Studio-1557.24289. .html

y 32

u u

u u

u

w

t t t v

Microsoft Z3C-00002 Dizüstü So

uuuu

uu

u

s s

v

s

t c

5. 4.2 1

Canl ders ayd (Camtasia 6)
Birkaç haftad r "Web Tasar m (ASPNET)" ve "Grafik Animasyon (Flash)" derslerinde ders anlat m ile ekran n kayd n yap yoruz. Ö rencilerimizden Umut Yürür'ün fikri idi. Önce webiner nas l yap labilir diye ararken, en iyisinin dersin önemli anlar n kaydedip, sonra da payla mak oldu unu ke fettik. Videolar n uzun ve i lenmesi (decode) uzun sürece inden korksam da Camtasia'n n TSCC format kaliteli ve az yer kapl yor. Mesela tam ekran görüntü olmak üzere (1 24*768) 1 dakikas 1 MB gibi. Ses kayd yok. Yapt y m z videolar (baz lar n ben, baz lar n da Onur Köse adl ö rencim yapt ): We Tasar m ve Programlama: o Master Page o Sayfa Parçalar (User Controls - WebZone) o Üyelik sistemi (Login) o Döngüler o Sayfa haberle mesi 1 o Sayfa haberle mesi 2 o Sohbet o Misafir Defteri Grafi ve Animasyon: o Menü yap m (AS2) o Deniz dalgalanma efekti o Büyüteç efekti : izlehttp://www.youtube.com/watch?v=D-1HEI4XZmI o Ya hesaplama (AS2) : izle http://www.youtube.com/watch?v=k-h-gPUp1R4 o Resim galerisi yap m o Resim geçi efekti Verita an o Tablo ili kilendirme yöntemleri

y

y

Videolar n toplam boyutu 45 MB ve 6,5 saatlik süresi oldu.http://www.vimeo.com/tbagriyanik/albums adresinde videolar seyredebilirsiniz. Youtube 1 dakika s n r koymu . Sadece 2 videoyu örnek olsun diye gönderdim. PHP dersinde blogçu uygulamas n kaydetmek isterdim, ama geç kald k. 3 . 3.2 1

http://tbagriyanik.xtreemhost.com/blogcu adresinde basit bir blog uygulamas var. Örnek ald ki www.blogcu.com.

Üyelik, profil, giri ekran , yaz girme, listeleme ve silme gibi ana özelliklerimiz var. Bunlar al p soru-cevap veya geli mi misafir defteri yap labilirsiniz. Haz r kütüphane olarak securimage ve ckeditor kulland k. CKEditor baya geli mi , ama içinde çok fazla dosya var. Gereksiz dosyalar ay klad ktan sonra proje 1 MB civar na indi. S k t r ld nda 4 KB oldu. 9. sürümü indirme adresi : http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/blogcu9.rar Veritaban ayarlar "baglanti.php" yapt ktan sonra, "kur.php" ile veritaban ve tablo olu turulabilir. E ran Görüntüsü:

33

~~

~ ~

€

€

€

blog

PHP yg lamas
m z site ise tabii

z

~

z

y

}

z

|

{

~

x x ~ ~

x x ~~ 

22. 3.2 1

Flas Örne leri
Okulda yapt m z örneklerden baz lar için http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 /school.html adresini ziyaret edebilirsiniz. (5 örnek) http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 sayfas n biraz daha düzenledim. (5 örnek + 2 etkile imli sayfa) E er kodlar indirmek isterseniz baz örneklerin adresleri: y y y flashPHP : http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/flashPHP.rar 5 örnek galeri 2 1 : http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/FlashOrnekler1.rar 5 örnek okul : http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/FlashCS4%5E_OrneklerHafta6.rar

HTML5 ile CSS3 (ya da Web3 diyelim) piyasaya girdi inde Flash (pratik ve yayg n - aç k kayna a do ru gidiliyor) ve Silverlight (çok kullan l de il ve yayg n de il) büyük darbe yiyebilir. "Adobe Air" ile masaüstü deste ini sa lamaya çabalasa da bence yanl yoldalar. Adobe masaüstü yaz l m tasar m nda çok geride. Java Applet'leri ise nerede ise hiç kullan lm yor. VRML de yerini rahatl kla WebGL veya Google' n o3d teknolojisine b rakabilir. Bakal m neler olacak? Visual Studio 2 1 Beta 2 testlerinde VS pek gözüme giremedi. ASP.NET projeleri art k do rudan master page ve üyelik sistemi ile geliyor. Sürpriz olarak script k sm nda jquery'i görmek oldu. http://www.asp.net/ajax/ hala beta'dan kurtulamad ( 911 sürümü de bir eyleri hat rlat yor). Bunu al p VS2 1 içine eklemediler. 6 MB dosyan n 2 GB içinde yeri hissedilemez bile oysa ki. M$ (Microsoft) bizi çöp teknolojiler ile oyalamaya çal yor. Zamana ayak uydurmaya çal rken olan "programc "lara oluyor. Her versiyon da bir öncekini inkar eden bir sistemi var MS'in. Ben hala VS'nin Delphi 7'den bile daha kötü bir IDE ve böcek ay klay c s oldu una inan yorum. Elimin alt nda güzel bir yard m ve örnek altyap s olmad sürece VB.NET, ASP.NET ve C# bana göre buzdolab nda ya amak gibi olacak. Okul için zorunda olmasam VS'yi silip; yerine PHP (ve mysql), Flash (action script) ve blender (python) kullanmaya devam ederim. 21. 3.2 1

o lo .net
http://www.ohloh.net/accounts/tbagriyanik profil adresim ve http://www.ohloh.net/p/eogr proje sayfas ohloh ile aç k kaynak olan projelerinizi tan tabilirsiniz. Asl nda eogr' buraya ben eklemedim. Ama yönetimini eklendikten 5 ay sonra ald m. Neyse, bu sitenin as l ilgi çeken k sm kodlar n z n analiz edilmesi ve de erinin hesaplanmas . 34

… …

ˆ ˆ

… …

† †

‡ ‡

ˆ

ˆ ˆ

„

‡ ‡

ˆ ˆ

‚ ‚ ˆ ˆ

‰

ƒ

‚ ˆ

‰

http://www.ohloh.net/p/yunus adresinde de 1 ay önce eklenmi olan yunus ana proje sitem var. eogr' n googlecode'daki SVN adresini ekledikten sonra projede 12bin PHP (%4 ), 19bin HTML (%6 ) kodu oldu unu görüyoruz. Kod analizi: http://www.ohloh.net/p/eogr/analyses/latest Projenin 3 kod, 3 de tasar mc n n çal aca dü ünülerek de erinin 3 55bin$ olabilirmi . Ayda 7 milyar TL ediyor. :) 2 . 3.2 1

bin$ olabilece i görülüyor. Maa lar

Dizüstünde Oy n Testi Resimleri
2 9'da zaten bitirdi imiz oyunu tekrar "Dell Studio 1557" de deniyoruz. Ekran görüntülerinden anla laca net ve tatmin edici.

Manzaraya dal p etraftaki dü manlar unuttu umuz anlar bile oluyor. Ke ke bu tür oyunlar n say s artsa. Mesela "RedFaction Guerilla" da uzun soluklu bir oyundu. Özgürce etrafta dola arak, dinlenerek oynamak tam istedi imiz gibi, gerçekçi. Çözünürlük ve kalite orta iken FPS 7 'e yakla yor. Ama kalite isterim derseniz 25 civar nda kal yor. Ayr ca VMware 7'deki DirectX destekli oyun denemesinde de FPS yar ya dü se de oynanabiliyor. Sanal makineye XP kurarak eski programlar çal t r yoruz, d ar da ise Windows 7 64 Bit Ultimate var. Microsoft'un XP Mode'unu denemedim. "Virtual PC" VirtualBox veya VMware ile yar am yor. Özellikle VirtualBox' n bir özelli i var ki süper: içteki i letim sistemi d ar daki ile iç içe geçebiliyor (Seamless Mode - Tam Uyum Kipi). Mesela içte Ubuntu d ar da XP var diyelim, her ikisinin ba lat/görev menüsü ayn anda önünüzde aç labiliyor. Bu gibi ekstra özellikler için Tools (Guest Additions - Misafir eklentileri) kurulmal d r.

Windows 2

3 ve Windows 7 ayn anda (2 ba lat menüsü)...

Bu resmi masaüstü resmi olarak kullan yorum: 35

Š

Š

ŠŠ

Š

ŒŒ

Œ

‹

Š Š
gibi

ŠŠ ŒŒ

8. 3.2 1

Flas ile PHP Haberle mesi Örne i
http://tbagriyanik.xtreemhost.com/flashPHP/ adresinde basit bir Flash PHP çal mas örne imiz var. Girilen metni "config_flash.php" ile de erlendirerek, tekrar swf dosya içine de er dönderiliyor. 2 say y toplayan basit örnek bu adresten http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/flashPHP.rar indirilebilir. Bu örnekte PHP servisleri (http://www.amfphp.org/), eski ActionScript 2 kodlamas veya XML kullan lmam t r. Örnek çal ma a a daki adresten al nm t r, Türkçe karakter deste i sa lanm t r: http://www.developphp.com/Flash_tutorials/show_tutorial.php?tid=39 = buradaki örnek indirilebilir ve video olarak ö renilebilir ActionScript Kodlar : submit_btn. addEventListener (MouseEvent.CLICK, btnDown); function btnDown(event:MouseEvent):void { var variables:URLVariables = new URLVariables(); var varSend:URLRequest = new URLRequest(" http://localhost/ornek/config_flash.php "); varSend.method = URLRequestMethod.POST; varSend.data = variables; var varLoader:URLLoader = new URLLoader ; varLoader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIA BLES; varLoader.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler); variables.uname = uname_txt.text; variables.sendRequest = "parse"; varLoader.load(varSend); function completeHandler(event:Event):void { var phpVar1 = event.target.data.var1; result1_txt.text = phpVar1; } } PHP Kodlar (config_flash.php): <?php include "code.php"; //temizle fonksiyonu ile istenmeyen kodlar silinir if ($_POST['sendRequest'] == "parse") { $uname = iconv( "UTF-8","ISO-8859-9",temizle($_POST['uname'])); print iconv( "ISO-8859-9", "UTF-8", "var1=\"$uname\" i lenerek PHP taraf ndan gönderildi."); } ?> 25. 2.2 1

Javascript ve Flas K llan m
http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 /etkili.html adresindeki örnek çal mada, HTML sayfa içindeki Flash (swf) dosyas na de er gönderebiliyor ve okuyabiliyoruz. Ayn ekilde istersek Flash içinden de d ar de er at labiliyor ve d ar daki bir de er içeri al nabiliyor. Bu örnek ile Ajax benzeri bir mant k sayesinde farkl türde olan dünyalar bir araya getirmi olduk. Yani Adobe Flash ile ba ka bir web programlama dilini birle tirebiliriz. 36

“ “

’

‘

   

Ž

 

  

VB.NET Örne Uyg lamalar m z dosyas nda 2

Flash ile animasyon deste i katarak www.sanalika.com gibi oyunlar yap labilir. Genelde Flash bu tür oyun, e lence gibi eyler için tasarlan yor. 21. 2.2 1

Kü ü bir masaüstü - Flas ile
Yine içerisinde tüm örneklerimin bulundu u adrese küçük bir masa üstü yap m ekledim. Bu örnekte simgeler tek t klanarak pencere açabiliyor. Pencereler ta nabiliyor/sürüklenebiliyor. Kapat dü meleri var. Pencere aç l nca masaüstü karararak, bulan kla yor. Böylece kullan c pencereye odaklanarak çal abiliyor. Arada geçi efektleri yok ve masaüstü simgeleri t klan r halde her zaman. http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 / : buradaki altta bulunan 4 simgeli örnek yenidir. A a daki haberi inceler iseniz, CSS ile de benzer çal malar n yap labildi ini görebilirsiniz: http://www.bildirgec.org/yazi/css3-ile-neler-yapilabilir Bu yaz daki baz konular ayn mant k ile yap lm : metine sahne 14. 2.2 1 efekti, mac dock gibi.

Dell St dio 1557
2. dizüstümüz de yine Dell. Önceki Dell Inspiron 16 Önce var olmayan özellikler: y y y y Nümerik klavye k sm Pause dü mesi Windows 7 (Ocak 2 1 'da bedava geçi bitmi ), elimizdekinde vista 64bit tr Home kurulu... Parmak izi okuyucu

Var olan özellikleri: y y y y y y y y y y y y y y Core i7 72 4 GB 1333 DDR3 (2 kanal) 5 GB 72 15.6 Led ekran glossy ExpressCard, kart okuyucu, eSata (1 USB ile ortak) 3 USB, 1 iEEE 1394a VGA ve HDMI 1.3b ç k lar 2 adet 4 watt hoparlör ve 1 subwoofer Ati 457 512 DDR3 Bluetooth, WLan b/g/n, sim kart giri i 2 mikrofon, 2 kulakl k (5+1 ses deste i) Multitouch mousepad 2.8 Kg, 6 hücreli pil ile 2 Mpixel kamera (yüz tan ma)

Görünüm çok sade. Ama ergonomik. Mesela CD sürücü slot. Fazla ç k nt s yok. Kapatma açma dü mesi güzel. Kapak ve klavye kenarlar parlak. Çok iz kalabilir. Ke ke ekran kart Nvidia 24 M 1 GB gibi olsayd , mükemmel olabilirdi. Ekran / aero için Windows Vista puan 5. lemci, RAM ve disk puanlar 5.9. Windows 7'yi kaç rd k. Ama normalde 2 milyar olan dizüstünü Vatan Computer'den 1.73 milyara ald k. Çanta hediye, 4 dvd sürücü ve arj aleti. 37

––

––

– –

™

› ›

Ÿ

•



œ

ž

”

8 y l nda VB.NET ile Flash kullan m yapm t k.



š

– – – –
'dü. imdikinin özellikleri k saca öyle:

˜ —

– –

arj cihaz biraz daha zay flam . Ama çantay omuzda ta mak hala uzun sürede a r ya neden olacak. PC devri kapanarak art k laptop dönemine giriyoruz. Lin leri:

y

7. 2.2 1

Flas Örne lerine Devam
Galeri 2 1 örne inden sonra yine ayn http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 adreste di er örnekleri görebilirsiniz. Örneklerin fla halleri (kaynak dosya) indirme adresi : http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/FlashOrnekler1.rar Hemen hepsinde ufak tefek problemler görülebilir. Ama ilk kez ö rendi imiz için ba y y y y y Resim Galerisi 2 1 - etkile imli resim geçi leri ve slayt gösterisi 5 adet Logo - animasyonlu 2 adet menü örne i - Mac benzeri ve gölgeli menü Güzel bir yaz kutusu Büyüteç - Gazeteye büyüteçle bak labilir veya kapat labilir

2. 2.2 1

Flas CS4 ve ActionScript 3 ile resim galerisi
http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/galeriFlashCS4%5E_AS3.rar adresinde Adobe Flash CS4 ile yapt m proje ve kayna var. (Boyut : 379 KB) Yakla k 2 sat r ActionScript 3 kodu var. Önizlemek için t klat n z : http://tbagriyanik.xtreemhost.com/galeri2 1 Özetle y y y y özelliklerini s ralayal m: Arkaplan animasyonu var, renk geçi i ile Kontrol paneli var, sol tarafta Sunu geçi süresi ve resim geçi animasyonu seçilebilir Resim geçi animasyonu 2 adet, rasgele de i iyor (bazen yar da kal yor geçi ler ama sonraki resimde düzelebiliyor) y Resimler imdilik sabit, PHP veya ba ka bir dil ile dosya listesi gönderimi olabilir, ileride (kodu var, tamamlanmad ). y Klavye k sayollar ile resimler ileri geri dola labiliyor y Ana dosya yüklenirken ilerleme ve resim yüklenirken ilerleme gösterimi y Resimler "images" klasöründe, ama PHP gibi bir dil ile istenen klasöre geçi yap labilir y Resmin alt ndaki "Click here to view" ile taray c da aç lan tam ekran resim deste i var y Klavyeden bo luk tu una basarak resim gösterisi ba lat labilir veya durdurulabilir y JPG, PNG d nda SWF türündeki dosyalar da istenirse yüklenebilir Resmi:

38

¥ ¥

§ §

¡

y

http://www.vatanbilgisayar.com/dell-1557-bq72p4-studio-1557-core-i7-72 qm-1.6ghz-4gb-5 cam-dvdrw-512mb-hd457 -bt-vpr64/productdetails.aspx?I_ID=41252 http://www1.euro.dell.com/tr/tr/ev/Dizüstü/laptop-studio-1555/pd.aspx?refid=laptop-studio1555&s=dhs&cs=trdhs1

lars n z art k.

¡¡

¡

¦ ¦

¤

§ §

§§

¥ ¥ £

¢ ¢

§ §

¨

¥ ¥

 

gb-15,6-

¢ ¢ § §

11. 1.2 1

AB Projeleri
Aral k 2 9'dan beri www.tuzlaatl.k12.tr okulumuz olarak AB e itim projelerine kat lmaya karar verdik. AB Hareketlilik ve benzeri konularda bilgi almak için www.ua.gov.tr adresine bakabilirsiniz. Comenius, Leonardo, Gruntvig gibi çe itli projeler var. 2 4 y l nda da bir giri imimiz yar da kalm t . Ortak bulmak ve niyet mektubu elde etmek ilk problem. Bunun için 2 ana site var: www.etwinning.net ve www.globalgateway.org . Ö retmen olarak okulunuzu ekledikten sonra "proje orta - partner" arama çal malar ba l yor. Ülke ve meslek olarak eledikten sonra istedi iniz ki ileri listenize ekliyor, projeler teklif ediliyor. Etwinning - eE le tirme sitesinde http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home eö renme ile yayg nla t rma bile var. Genelde sosyal içerikli olan projeler için çok fazla kod/tasar m gibi detaylar yok. Bunun yerine internet formlar n n dikkatli doldurulmas gerekiyor. Türk ö retmenlerinin özellikle ilkokul ve ingilizce ö retmenlerinin ilgisini çeken bu projelerde, meslek liselerinin pay az gibi görünüyor. http://tuzlaldv.googlegroups.com adresinde ise grubumuz var. Birkaç günde etwinning ile 4 arkada ve 4 proje açt m. Bunlardan Makedon, Yugoslav olan kabul edildi. Bulgar olan 2 orta n onay n bekliyoruz. Konular: web tasar m ve programlama, online s nav, online ö renme ve programlama temelleri. Yeni bir partner daha eklendi inde blender kursu projesi eklemeyi dü ünüyorum. Projeler (ortak ve ard ndan NSS - Ulusal Ajans) kabul edildikten sonra ö retmen ve ö renciler TwinSpace denen bir sitede biraraya gelip çal abiliyorlar. Bu sitede dosya gönderme ve mesajla ma öne ç k yor. Takvim içine aktiviteler ekleniyor.

39

ªª

© ©

ªª

©

29.12.2

Y n s ve eOgr S n lar
Yunus Programlama Dili Projesini belki www.eDreamFatih.com yar mas na katabiliriz. Bununla ilgili sunu ve Yunus'un Delphi2 7 ile revizyona girmi sürümünü a a daki linklerden indirebilirsiniz. "eOgr - kolay eÖ renme" projesi ise http://etogm.meb.gov.tr beceri yar mas nda sunmay dü ünüyoruz. eOgr' n sunusu a a dad r: http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/eOgr%2 %e2%8 %93%2 kolay%2 e%c3%96%c4%9fr enme.rar : eOgr sunu http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/yunus%2 %2 T%c3%bcrk%c3%a7e%2 G%c3%b6rsel%2 Programlama%2 Dili.rar: Yunus sunu http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/yunus2 72.rar : Yunus 3.5 sürümü 22.12.2 9

Beceri Yar malar
1998'den beri yapt m (genelde tek ba na) ama bo a giden çöp projelerim: (http://yunus.sf.net adresinde ço u var) 1- Okul Haftal k Ders Program (Delphi - bitirme brojemiz 1998) 2- Yunus Türkçe Görsel Programlama Dili (Delphi - 2 4'te terk edildi) 3- S nav Projesi (PHP - okul sitesinde pasif kalan bir proje daha 2 4-2 6) 4- eOgr (PHP 2 8-2 9) 5- Lisp - Pascal Yorumlay c (2 7 - Delphi , Lisp Türkiyede nerede ise hiç ilgi görmüyor) 6- 3D okul tan t m (2 5 - VRML ile okul gezintisi) 7- NetPazar (PHP 2. el e ya duyurusu ekleme ) 8- Turnuvar (PHP maç sonuçlar ve puan tablosu - Fikstür Yönetim de maç tarihlerine göre haz rl k) 9- yilik Yap Herkes Bilsin (ASP.NET) 1 -H zl Doldur (eokul not giri i), Ekran Çiz ve Sanal T k (Ö retmene yard mc programlar) 11-Ara ve Düzenle (Delphi ile dosya arama ve görüntüleme) 12-blender 3D 6 adet örnek çal ma 13-Labirent, Trafik Lambalar ve Elektronik Bord simülasyon denemeleri (Flash ActionScript) 14-Resim Galerisi (Ajax- PHP Mysql) 15-Kütüphane Projesi (kitap ekleme, ö renci üyeli i, kitap teslim kontrolü - PHP ve Access) 16-Adwize Ürün sat n alma sihirbaz (PHP) 17- Winlines, C ile Grafik ekran, CD program , Petrol Ofisi Projesi 18-EvKon (ASP ile ev kontrolü) 19-Sözlükler, mini oyunlar, ekran koruyucular ... Ke keler: 1- Webden 3D sohbet ve video seyretme 2- Oyun yap m , yapay zeka, çizgi animasyon 40

­

­

­

­­

­

­­

­

­­

­

­­

­

­­

­

¬ ¬

­­

­­

­­

­­

­

­ ­

­ ­

«« ­­

9

¬ ¬ ­

­ ­

­

3- Dilek Kutusu (PHP ve Flash) 4- Laboratuvar Yönetim Program (Netop School gibi) 12 y lda 1 bin sat r çe itli dillerde 4 'dan fazla proje... %9 'dan fazlas çöp...

Aç k kaynak kod oldu undan isteyene fikir veriyor. Özellikle üniversitede bitirme tezlerine çok istekte bulundular. Bu s ralarda da eö renme ile ilgili SiPro kurulumu ile ilgili sorular geliyor. Ama nerede ise hiçbir zaman proje yaparken istedi im düzeyde yard m ve destek bulamad m. imdiye kadar yar lamara da kat lmam t m. Bakal m neler olacak... http://etogm.meb.gov.tr adresinde 2 72 8'de Kocaeli ilinde 2. olan bir projede ad m referans gösterilmi . "Bil Kazan" diye bir test s nav çal mas . Ekran görüntüsü göremedi im için bizim SiPro veya eOgr diyemem. Adresi: http://etogm.meb.gov.tr/?sayfa_id=12 &konu=ptby_islemleri&sayfa=genel_detay&id=2896

18.12.2

9

Ho dini?
blender program n ö renmek için indirdi im videolardan; www.geneome.net adresinde anlat lanlar ho uma gitti. Anlatan net görüntü ve ses ile anlat yor. sitesinde sadece blender de il, 3D bilgisayar grafi i hakk nda bilgiler veriyor. Siteden yanl indirdi im bir videoda blender yerine ba ka program görünce bo a indirdi im için kendime k zd m. Program ara t rd mda ise Houdini ile kar la t m. lk kez duydu um www.sidefx.com Houdini 1 ile yap lan animasyonlar daha etkileyici. Ama arayüzü çözmem yine 1 ay sürecek gibi geliyor. Sitesinde 16 MB boyutunda ücretsiz (3 günde bir lisans yenileme) 32bit indirilebilir. 64 bit olan ve Linux sürümleri de var. E ran Görüntüsü

13.12.2

9

Blender'a Is nma Hare etleri
41

®®

®

®

°

°

®

²

°

®®

®®

°°

¯

®® ±

Fireworks CS3'de bir eyler yapmaya ba lay nca, tekrar eskiden çal t m www.blender.org program geldi. ndirdi im videolar tekrar izlemeye ve yeniliklere al maya çal yorum. Belki ileride basit bir çizgi film veya basit bir oyun yapabiliriz. 2.45'den bu yana çok de i iklik göremedim imdilik. 2.49.2 var. 2.5 Alpha sürümünde çok de i iklikler olacak, menüleri tekrar ke fetmek gerekecek. Her sürümde yeniden ö renmek gerekiyor. Bazen çok büyük de i imler yap yorlar. 11 MB'l k bir program için çok güçlü, 3DMax ve Maya ile kar la t r labilir. Örne lerden bir a :

May n (duplivert)

Piyon (extrude komutu)

Suzan (gradient - colorband renk)

Yine suzan (doku - multires)

42

³

µ ´

´

Zümrüt (spot

k - buffered shadow)

Ok animasyonu (path takibi)

1.12.2

Bilgisayar konusunda baz tak ld

Me erse : CD sürücülerinde kulakl k ç k ve ses seviye dü mesi olmas ... Eski CD sürücülerinde vard , kimsenin kullanmad özellikler art k yok. Linux'da exe dosyalar çal mazm ... Wine biraz i e yarayabilir, ba ka bir i letim sisteminin ba ka bir sistemi desteklemesi iyi bir ey. Windows bunu yapam yor. Mavi ölüm ekran çok kötü bir ey, uyar ym . Asl nda PC'nin kilitlenmesi en sinir bozucu olan . Mavi ekran genelde donan m ar zalar nda ç k yor. Kasadaki güç kayna elektrik dalgalanmalar na hassasm . UPS veya özel prizler becerebiliyor, ama güç kayna neden düzeltemiyor? CRT monitörlerde degauss ile renk bozulmalar n düzeltebiliyoruz, LCD'de bu otomatik. Ama LCD'deki bölgesel bulan kl k her zaman düzeltilemeyebilir. Her üretici klavyede ortadaki Enter' farkl biçimde yap yor. Ba ka bilgisayara geçince insan n eli aya na dolan yor. Özellikle dizüstündeki klavyelerin ço u bu konuda kötü. Z playan fare imlecine çözüm yok mu? Toplu farelerdeki bu sorun asl nda optik/lazer farelerde devam ediyor. Fare alt n toz ve tüyden temizlemekten b kt k. Cep telefonlar n n genelde 1 hafta pil süresi olmas na ra men dizüstü bilgisayarlar n pil süreleri çok kötü. Y llard r çözülemedi. CD ve DVD sürücüler çok gürültülü çal yor. Hatta baz sürücüler CD'ye zarar veriyor, çizerek çal amaz hale getiriyor. Dokunmatik (touchscreen) hala hayal, çok pahal . Cep telefonlar ndaki ekranlar küçük oldu u için parmak ile dokununca istenmeyen yerler de t klan yor. Üreticiler yava yava piyasaya sürerek kazanç elde ediyorlar. Mesela 512MB ve 1 GB bellek vard , sonra 2 ve 4 GB sürüldü, sonra 8 ve 16 GB sürüldü. Acaba hepsi ayn görünümde oldu u halde çok mu zordur, tek parça içine istenen belle i yerle tirmek, teknoloji ayn de il mi? Harici disk sürücülerinin baz lar ayr ca elektrik beslemesi istiyor. Bu diskler hem a r, hem de ta nabilir mant na ters. Kablo salatas ... 43

¹

¸·

Yo yo
·

¶¶

9

sor n bende...
m noktalar... Pek de a rt c gelmeyebilir, ama bana göre tuhaf (g c k)...

"Donan m Güvenli Kald r" ile bellek ç kar lsa bile bozulmamas garanti de il. Buna daha iyi bir çözüm bulunabilir. Kasada güç dü mesi var ama reset dü mesi neden art k yok? Reset ile kilitlenme durumunda aç p kapamak çok daha iyi. Mürekkep püskürtmeli yaz c lar n kartu bitme ve kuruma sorununu halledebilen var m ? Lazer yaz c m alal m? (HP ColorSphere 16 , memnunum) MP3 çalarlara neden iPod diyoruz? Ha, selpak mendil demek gibi yani. Bu arada genelde mp3çalar n radyo özelli i olsa bile ses kalitesi kötü. Buna da bir çözüm olmal . iPod neden iPhone ile ayn arayüze sahip, madem ayn kasa olacak birle tirin bari. Dizüstü bilgisayarlarda neden sa l k yönünden de test de erleri söylenmiyor (geri dönü ümlü malzeme), performans de erleri (sadece Vista ve 7 için basit bir puanlama var) gizleniyor? Dizüstü bilgisayarlarda anakart önemli de il mi? Tüm parçalar listelenirken, anakart atlan yor. Oysa en önemli parça budur. Yasakl sitelerde girmek DNS ayar ile kolayca a labiliyor. O zaman neden yasaklan yor? Gerçekten kapat lacaksa ba ka yol bilmiyorlar m , ya da kapatmas nlar. Virüs, truva at veya spam gibi istenmeyen eyler için kullan c m önlem almal yoksa i letim sistemi mi daha sa lam olmal ? CSS ve Javascript ile çok güzel eyler yap labiliyor, ama neden tüm taray c larda ayn sonuç üretilemiyor? 1998'de Delphi programlama dilinde çok rahat bir IDE ve kodlama varken, hala neden di er programlama dilleri bu seviyeye gelemedi? mIRC'dan ICQ'ya, Messenger'dan Facebook'a insanlar sadece chat için mi interneti kullan yor? Çok fazla sanal arkada edinmek sosyal olmak m d r? Neresi zevkli bunun? Dizüstü madem özgürlük sa l yorsa, neden etrafta çay rda çimende dizüstü kullanan göremiyorum? Demek ki o kadar ta nabilirlik yok. Dizüstü çantalar pratik de il. El ve omuz a r s na neden oluyor. Birde çantada bir sürü (fare, adaptör, a kablosu, v r z v r) ta mak, toplamak, priz aramak, a aramak rahat de il. Teknolojiyi takip etmek hep son sürüm/ç kan eyi al p kullanmak de il ki. Harcanan paraya bo a. Zaten son olan alsan z bile hemen ertesinde daha iyisini ç kar yorlar. Bu hareketlili i seyretmek bile sinir bozucu. Televizyon nas l çabucak aç l yor ve kapanabiliyor ise, bilgisayarlar da h zl aç lmal ve kapat denince bekletmemelidir. "Haz rda beklet" geli tirilebilir. Bilgisayarda uzun yaz lar okumak nedense zor geliyor. Mesela haber siteleri gibi. Bir de aralara bol reklam ekleyip, okunamaz hale getiriyorlar. nternet habercili i daha fazla geli meli. (Bu yaz da fazla uzun oldu.) nternetten bir eyleri "ö renmek" kolay ise neden bu amaçla kullan m az? nterneti kendimizi istedi imiz bir konuda geli tirmek için daha fazla kullanal m. Demek ki teknoloji asl nda o kadar da süper bir yerde de il. Bu arada "Teknoloji Kimin Umurunda" kitab n okuman z tavsiye ederim.

22.11.2

9

i inci vt - 2
http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/ikincivt2.rar adresinde PHP ve MySQL ile yapt m z örnek ö renci projesi var.

Tasar m: Tar k Ba r yan k Tarih: 22.11.2 9 Site: http://yunus.sf.net Te ekkür: Yakup Aras ve Tuzlaatl T12C s n f (Fatih Yurdagül, Kadir Ku , Erdal Hano lu, Ali Aslan, Burak Ad yaman) ) 1) 2) 3) 4) Apache ve MySQL sunucular çal t r n z. MySQL içine conf.php'de belirtti imiz " okul " veritaban olu turunuz. " conf.php " ayarlar giriniz. Daha sonra " http://localhost/ikincivt2 " adresini çal t r n z. Yönetici ad ve parolas admin:123 .

u Anki Sürümde: - Ö renci tablosunda listeleme, sayfalama, s ralama, arama, ekleme, güncelleme ve silme i lemleri yap labiliyor. 44

¿

O

beni dosyas i i:

ºº

¼¼

¼ ¼

ºº

¾½

»

¼

Yap labilecekler: - Resim ekleme (veritaban içine) - Güvenlik önlemleri (SQL/code injection, flood, xss, session, cookie) - Di er tablolar n düzenlenmeleri (Ders ve Notlar, Yonet tablosuna yeni yönetici ekleme gibi) - Aç l r kutu, liste kutular , onay kutular gibi form nesnelerinin kullan lmas - Yerinde Ajax kullan m Bu projeden gerekli kod k s mlar de i tirilerek Haber, Kütüphane, Müzik, iir, Tarih, Biyografi, Yemek Tarifleri gibi siteler yap labilir. Sohbet, yorum ekleme, puan verilmesi, üyelik sistemi gibi eklentiler olabilir.

17.11.2

9

PHP ve MySQL Örne Uyg lama
http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/ikincivt.rar lk veritaban n PHP ve Access 2 3 ile yapm t k. imdiki örne i ise PHP ve MySQL ile yapt k. Kurulumu kolay. MySQL içine o l veritaban n açman z yeterli. Tablolar ister phpmyadmin isterseniz http://local ost/i incivt adresinden kurabilirsiniz. Buradaki örnek ile listeleme, sayfalama, ekleme, arama, düzenleme ve silme i lemleri ö renilebilir. leride s ralama, resim ekleme, kullan c giri i ve güvenlik önlemleri gibi eklentileri yapabiliriz. E ran Görüntüsü:

45

À

-

Kullan c oturum açma ve yetkilendirme vard r. admin ve 123 olarak ilk kurulumda yönetici vard r. .htaccess ile güvenlik ile ilgili baz ayarlar bulunuyor. (4 4 sayfa bulunamad gibi) Ö renci eklemede jquery ile say giri i ve eposta kontrolü vard r. Adres alan nda metin editörü var. (Internet Explorer ile tam uyum var)

Â

ÃÃ

ÅÄ

Á

Ä

à à Æ

ÀÀ

Ä

1 .11.2

SQL Örne leri
A a daki örnekleri genel olarak eOgr projemden ald m. K sa bir göz atma ile ne i e yarad klar n siz de anlayabilirsiniz: 1 SELECT*, IF(konuAdi LIKE'%a%', 'var','yok') ASvarMi FROMeo_4konu //tüm kay t ve alanlar listelenirken, varMi ad nda bir sütuna da kar la t rma sonucu geliyor 2 SHOWTABLESIN $mysql_database LIKE 'eo_%' //veritaban ndaki eo_ ile ba layan tablolar getirir 3 SELECTDISTINCTeo_3ders.dersAdi AS dersAdi FROM eo_3ders,eo_4konu WHERE eo_4konu.dersID=eo_3ders.id ORDERBY eo_4konu.id //2 tablo aras nda geçici olarak ili ki kurar, derslerdeki konular id lerine göre s ranarak gelir, ada göre gruplan r 4 SELECT id FROM eo_5sayfa WHEREUPPER(cevap)=UPPER('$cevap') AND id='$id' LIMIT ,1 //girilen cevap ile veri büyük harfe dönü türülerek kar la t r l r, i lemi 1 kay t ile s n rland r l r //LIMIT 5 OFFSET 3 denirse 3,4,5,6,7. kay tlar gelir (OFFSET PostgreSQL uyumlulu u içindir) 5 SELECTCOUNT(*) ASToplam,AVG(value) AS Ortalama FROMeo_rating WHEREkonuID=$konuID //belli bir konudaki oy toplam n ve ortalamas n getirir 6 SELECT eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, eo_2sinif.sinifAdi AS sinifAdi, eo_1okul.okulAdi AS okulAdi FROM eo_4konu INNERJOIN eo_3ders ON eo_4konu.dersID=eo_3ders.id INNERJOIN eo_2sinif ON eo_2sinif.id=eo_3ders.sinifID INNERJOIN eo_1okul ON eo_1okul.id=eo_2sinif.okulID WHERE eo_4konu.id=$id //belli bir konudan id ler ile konu; ders, s n f ve okul tablolar na ba lan r (yetim kay tlar gelmez), gerekli alanlar gösterilir 7 SELECT DATE_FORMAT(bitisTarihi, '%d-%m-%Y') asbitisTarihi , oncekiKonuID, konuyuKilitle, calismaSuresiDakika, calismaHakSayisi, sadeceKayitlilarGorebilir, sinifaDahilKullaniciGorebilir FROM eo_4konu WHERE id=$id //belli bir konunun k s tlama bilgilerini getirir, tarih biçimini gün, ay ve y l olarak dönü türür 8 SELECT eo_4konu.id ASid, eo_4konu.konuAdi ASkonuAdi, COUNT(*) as toplam FROM eo_4konu,eo_userworks 46

È

ÇÇ

É

Ç

9

WHERE eo_4konu.id = eo_userworks.konuID GROUPBY konuAdi ORDERBY toplam DESC, konuAdi //konular getirirken konu ad na göre gruplan r, toplam alan na azalan ve konu ad na göre artan s ralan r, böylece en fazla çal lan konular getirilmi olur 9 SELECT eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, eo_4konu.konuAdi AS konuAdi, eo_2sinif.sinifAdi AS sinifAdi, eo_1okul.okulAdi AS okulAdi, SUM(eo_userworks.toplamZaman) AS toplam FROM eo_1okul, eo_2sinif, eo_3ders, eo_4konu, eo_userworks, eo_users WHERE eo_4konu.id = eo_userworks.konuIDAND eo_users.id = eo_userworks.userID AND eo_3ders.id = eo_4konu.dersID AND eo_2sinif.id = eo_3ders.sinifID AND eo_1okul.id = eo_2sinif.okulID AND eo_users.id = $userID GROUPBY dersAdi ORDERBY toplam DESC //belli bir kullan c n n çal t derslerin ad na göre gruplar, toplam çal ma zaman na göre azalan s ralar, k saca kullan c n n bitirdi i dersleri listeler 1 SELECT eo_5sayfa.konuID AS idsi, eo_4konu.konuAdi AS kadi, eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, MAX (eo_5sayfa.eklenmeTarihi) AS tarih FROM eo_5sayfa, eo_4konu, eo_3ders WHERE eo_5sayfa.konuID=eo_4konu.id AND eo_4konu.dersID=eo_3ders.id GROUPBY kadi ORDERBY tarih DESC,kadi //son güncellenen konular getirilir, MAX ile gruplanan bilgilerdeki alt bilgilerin en büyü ü istenir 11 SELECTeo_4konu.id ASidsi, eo_4konu.konuAdi ASkadi, AVG(eo_rating.value) ASortalama, COUNT(eo_rating.value) AStoplam FROMeo_rating, eo_4konu WHEREeo_rating.konuID=eo_4konu.id GROUPBYkadi ORDERBYortalama DESC,kadi //en fazla oy verilen dersler getirilir 12 UPDATE eo_users SET userPassword=SHA1($a) WHERE id=$id //belli bir kullan c n n parolas güncellenir, SHA1 ile dönü türülür 13 SELECTCOUNT(*) AS say FROM eo_5sayfa LEFTOUTERJOIN eo_users ON eo_5sayfa.ekleyenID = eo_users.id WHERE eo_users.userType> AND eo_users.id = $id //belli bir kullan c n n ekledi i sayfa say s bulunur, sayfalarda sonuç NULL dönse bile ili ki kurulur 14 SHOW TABLE STATUS LIKE'$tableN' //bir tablonun durum bilgilerini getirir, kay t say s , dosya boyutu, dili 15 SELECT eo_3ders.id FROM eo_3ders LEFTOUTERJOIN eo_2sinif ON eo_2sinif.id = eo_3ders.sinifID WHERE eo_2sinif.sinifAdi ISNULL //s n flar içinde ders ile ba lant s kopmu (yetim) kay tlar getirir 6.11.2 9

Firewor s CS3 Çal malar m
Pek grafik ve animasyon çal mam olmad daha önce. Eskiden blender (www.blender.org) ile 3D çal mam z olmas na ra men 2D'de vektörel çal mam hiç olmad . En iyisi 2 boyutlu çal malara al t ktan sonra 3. boyuta geçmektir. 47

Ê

Ë

ÊÊ

Ê

Ê

http://www.adobe.com/devnet/fireworks/ adresindeki dersler ve Türkçe olarak www.fireworkstr.com sitesinden genel ipuçlar elde edebiliyoruz. Kendi al malar ndan örne ler:

Çizgi kahramanlar her zaman popüler!

Parlak bir dosya (klasör)

48

Í

Ì

Dü meler güzel de il mi? Web 3 dü meleri nas l olacak acaba? 05.11.2009

http://www.css3.info/selectors-test/test.html adresinden taray c n z n CSS3 deste ini test edebilirsiniz. Bendeki sonuçlar: I 8.0.6001 : From the 43 selectors 21 have passed, 2 are buggy and 20 are unsupported (Passed 348 out of 578tests) Taray ar (Safari 4.0.3, FireFox 3.5.4, Opera 10.01, Google Chrome 3.0.195): Di er T From the 43 selectors 43 have passed, 0 are buggy and 0 are unsupported (Passed 578 out of 578 tests)

http://www.smashingmagazine.com/2009/11/04/website -maintenance-tips-for-front-end-developers/

04.11.2009

ilkvt PHP rne i
http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/ilkvt.rar adresinde bugün okulda yapt ve Access ile çal an örnek site uygulamas var. m PHP

"ilkvt" projesinde "PHP" ile "MS Access" veritaban kullanarak "kisi" tablosundanveri listeleme, s ralama, arama, ekleme, d enleme ve silme i lemleri yapmay ö reniyoruz. Yap m süresi 6 saat, toplam kod sat r 463. "a.mdb" nin parolas 123123 . Güvenlik aç klar ( S/SQL injection, flood, yönetici/kullan c /misafir k s tlamalar ...) kapat lmam t r. Ayr ca OLE nesnesi türünde olan "Resim" alan içine resim ekleme ve düzenleme yoktur. Resim/video eklenmesi gereken klasörlerde 777 hakl olan dizinler kullan lmas tavsiye edilmez. leride istenirse Tarih/Saat ve "Arama Sihirbaz " türündeki alanlar eklenebilir. Veritaban olarak y kullan m tavsiye edilir. Office 2007 de olsa Access veritaban zamanla bak m gerektirir, güvenli de ildir. Baz yerlerde de ax kullan labilir (form kontrolleri, jquery, nicEdit, facebox gibi). C ile arayüz daha fazla iyile tirilebilir, görselle tirilebilir. k ran Görüntüsü:

49

Ò

Û

ÚÙ

×Ð

Ø

ÝÜ Õ

Ö

Õ

Tavsiye

aka e:

ÔÒÓÒ

Ô

ÑÐ

ÎÎ

C

3 Testi

ÙÙ

Ï

Ï

3 .1 .2

Yeni Yard mc Programlar
Tavsiye etti im programlara yenileri ekledim: Ad Muncher v4.8 : Tüm web taray c lar ndaki reklam k s mlar n kapat r/göstermez Advanced System Optimizer : Disk, güvenlik, kay t defteri gibi birçok hatay gideriyor, donan m sürücülerini de güncelleyebiliyor Artisteer : HTML, ASP ve PHP ablon üretici Calibrize : LCD ekran parlakl k de erini düzenler ve Windows aç l nda bu ayar geri yükler CCleaner : Ücretsiz Windows temizlik program Free Download Manager : Yeni ücretsiz indirme program m, kolay kullan m, Türkçe arayüz Frontlines - Fuel of War : Kaliteli grafikler, ilginç uzaktan kumandal helikopter/mini tank benzeri sava ma Pop Peeper v3.5 : Ücretsiz mail okuma/gönderme program Process Explorer : Ücretsiz geli mi görev yöneticisi Red Faction Guerilla : FarCry 2 tarz nda güzel bir oyun Revo Uninstaller : Ücretsiz yaz l m kald rma program , program kal nt lar n siler Slax : Flash bellek içine dosyalar silmeden kurulabilen Linux sürümü (2 MB) SpyBot S&D : 66 bin üzerinde yaramaz yaz l m/kay t defteri hatas /truva at bulabiliyor Totoise SVN : Windows Gezgini'ne entegre olan proje kod versiyon yönetim program WinSCP : FTP ve SFTP destekli, dosya senkronizasyon yaz l m 18.1 .2 9

eOgr SVN
eOgr aç k kaynak projemiz http://eogr.googlecode.com adresinde takip edilebilir. Önerdi i için Selman Tunç arkada m za te ekkür ederim. SVN güncellemesini de ilk kez uygulam oldum. Tortoise SVN ile dosyalar n z rahatça gönderebilirsiniz. http://tortoisesvn.net/downloads : 19 MB, sayfan n biraz a a s nda Türkçe sürümü var. "Google Code" içinde hem kodlar n z k t r lm dosya olarak gönderebilirsiniz (Download sekmesinde), isterseniz de SVN olarak da (Source sekmesinde) gösterebilirsiniz. Viki ve kod tak m (di er kodlamac lar ekleyerek) olu turmak kolay. Issue k sm nda yap lmas gereken i ler ve eksikler ile ilgili mesajlar olu turabilirsiniz. 50

ßß

ß

ÞÞ Þ Þ ßß ß

9

SourceForge içinde de bu imkan var, ama nedense hiç incelemedim. Google ise sanki daha h zl ve basit gibi geldi bana. Hem belki arama bulmada da yard mc olur. 14.1 .2

yi i Bilgisayar Ö retmeniyim
yi ki Bilgisayar ö retmeniyim. Yoksa teneffüslerde can m s k l rd , imdi ise bir oraya bir buraya ko uyorum.. Çay m ? Ne çay içmeye f rsat bulam yorum.. Hem çay zaten zararl diyorlar mutlu oluyorum.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Ö rencilerimi tan maya f rsat m da olmuyor, Haftada 4 dk görüyorum.. Simalar hafif tan d k gelse yetiyor.. Ö renciler dersimi de ciddiye alm yorlar.. Çünkü ben not falan vermiyorum.. Hem ciddiyet notla m olur ne gere i var diyorlar,susuyorum.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Bazen beni okuldan eve geldi imde de ça rd klar oluyor, Yürüyerek gidersem spor oluyor, Otobüse binersem de i iklik diyorum.. Hem ne yapaca m evde gidip yine sorun çözüyorum.. nternet ba lant s n n yava l n n da sorumlusu benim ya, Eyvallah deyip geçiyorum.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Bu arada 1 parmak klavye kullan yorum, darenin yaz lar n yazd kça klavyem de müthi h zland .. Hee, bir de öyle kendimi geli tirdim ki, E itim fakültesinde ö renmedi im, Projeksiyon sökme takma i lerini de bu sayede ö rendim.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Ço u bana selam bile vermeyen ö retmenleri, leri dü tü ünde tan ma f rsat m oluyor.. Ne olacak can m yapsam i lerini elime mi yap acak, yap yorum.. Yapt klar m için te ekkür almasam da, Yapamad klar m için ald klar surat ifadesi ho uma gidiyor.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Bazen okuldan saat ak am 5 gibi ç ksam da, Çok ükür ek ders alm yorum.. Maa kar l n müzik dersi ile dolduruyorum.. Bir de ekders alsam ay n ba nda gidip bir de, Bankamatik s ralar nda beklemekten korkuyorum.. yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Hep foto rafç l kla u ra mak istemi imdir. Törenlerde o i de bana kal yor.. En büyük hobim oluyor çekti im foto raflar.. Web sayfas na koymak ak amlar vaktimi al yor ama; Ben koskoca bilgisayar ö retmeniyim.. Ço u zamanda dersim bölünüyor, Ezik bir ses hocam bir bakar m s n z diye ça yor.. Ne yapay m bilgisayar ö retmeniyim ya k zam yorum.. 51

â

â

àà à á

9

Ya yaz c ya ka t s k m oluyor, ya kopmu bir internet ba lant s .. Bazense durumu abart p cep telefonum niye çekmiyor diyen de oluyor.. Eee malum koskoca bilgisayar ö retmeniyim ya, Olacak o kadar diyorum k zam yorum.. Yanl anla lmas n, Bunlar için egzersiz vs. ücret alm yorum. Eee ne olacak can m, Koskoca bilgisayar ö retmeniyim ben yi ki Bilgisayar ö retmeniyim.. Sürçi lisan ettiysek ne mutlu.. Hakan YANDIM-BilgisayarBilisim.Net Üyesi 4.1 .2

eOgr %90 bitti
Önceki yaz mda "k rm z " olarak belitti im 3 eksi i de giderdim. u anda www.tuzlaatl.k12.tr/eogr ve www.tbagriyanik.xtreemhost.com/eogr adreslerinde son halleri çal yor. ndirme adresi: http://cidd b 1df58868413e.skydrive.live.com/browse.aspx/Ortak/eogr SiPro (S nav Projesi www.tuzlaatl.k12.tr/sinav ) tamamen tarihe gömüldü. Kurulumu zor ve teknoloji olarak geri kald . Tavsiye etmiyorum. eOgr'da Ajax kullan m nda iyi hale geldim say l r. Ama hala OOP ve Flash entegrasyonu ile pek ilgilenmedim. PHP'de prosedürel programlamaya devam ettim. sat r oldu. Bu da Yunus projesinin (2 y ll k eOgr bir y ll k çal ma süresinde sona yakla rken 36 saat ve 15. emek) 6 saat 24. sat r halinin yar s gibi. Yunus 1. projem ise eOgr da 2. oldu bu sayede. Delphi ve PHP d nda ileride 3. bir dilde bu kadar çok zaman harcayabilece imi pek dü ünemiyorum. C#, Python veya Java hep heves olarak ilgi bekliyor. ActionScript ve SilverLight da çok iyi yerlere geldi. VRML'den ise umut yok. Ancak www.blender.org ve Google SketchUp ile biraz oyalan labilir. 1. Delphi 5 . sat rdan fazla toplam kod sat rdan fazla toplam kod 2. PHP 35. sat r tahmini... 3. Basic projeleri 15. CMS (Content Management System) veya LMS (Learning Management System) diye yola ç kt k, elimden geleni yapt m. Ama gelecek Web3 "yapay zeka - zeki web - semantic web" a rl kl olacak. u anki mant a Web2'ye yeni al maya ba lam t k. E ran görüntüsü:

52

äää

ä

ää ä

äää

äää äää ä

ää

ãã ã

ä ä

å

ã

9

15. 9.2

SiPro ve eOgr D r m Kar la t rmas - 2
Aktif olan üyeleri simge ile belirtme Animasyon ve video derste i Ba lang ç ve biti aras ndaki zaman Belli bir kursa/s n fa ö renci ve ö retmen atama Demo kullan c giri i Ders ve konular n gruplanabilmesi Dil deste inin otomatik seçimi Dipnot ve ders sayfas nda yönetilebilir parçalar Dosya gönderimi Favorilere ekle Flood korumas Forum

yok (ö retmen her s nav yok düzenleyebilir) var yok yok yok yok var var (taray c dili tespit edilerek) yok

var (resim, ppt, swf sunu yok (imageshack ile ders gönderimi) resim gönderimi) yok yok var (üyelik, parola tekrar yok önleme) var (sonradan kuruluyor yok Punbb) yok çok iyi, CSS ve Ajax ile daha modern görünüm gerekmez (777 istenen klasör yok) var (RSS olarak) var (nicEdit ile konu

Geli mi site seçenekleri (süre yok gözard et, varsay lan de erler) Görünüm Grafik Deste i Güvenli Klasörler Haber deste i HTML Düzenleyici 53 iyi, Frame eski yöntem yok yok var (FCKEditor ile soru

éé

2 y l, 2

4-2

6 aras

var sadece ö renci için var var (önceki ba ml konu ve s n f) var (taray c dili tespit edilerek) var yok (imageshack ile resim gönderimi) var var (üyelik, parola tekrar önleme) yok olmayacak var çok iyi, CSS ve Ajax ile daha modern görünüm gerekmez (777 istenen klasör yok) var (RSS olarak) ve ana sayfada listeleme var (nicEdit ile konu

éé

éé é

éé

éé

éé

è

Özelli

ç ç

ææ

æ

9

SiPro 137a

eOgr 51

eOgr 97

var yok (swf dersler var)

yok

yok olmayacak

var (flv, swf...) var (flv, swf...) 8 ay Kas m 2 8-Haziran 1 ay Kas m 2 8-Eylül 2 9 2 9

düzenleme) ngilizce ve Türkçe Dil deste i statistik bilgileri payla m var var (ba ar ve ders puan de erleri) yok

düzenleme) var (%5 ngilizce) yok (ana sayfada birkaç say m var) var yok yok var (tüm veritaban i lemleri) var yok

düzenleme) var (%85 ngilizce) var (ana sayfa ve giri sayfas nda) var var var var (tüm veritaban i lemleri) var var, giri sayfas nda eposta gönderimi CS4, Notepad++, Artisteer, Xampp yok yap lacak yok (ders içeri inde olabilir) yok olmayacak, yorum/anket/oy VAR var eposta ile yeni parola PHP 5.3 MySQL 5.1 35 KB yok olmayacak var yok cevaplar Kar t r labilir var yok yap lacak, otomatik süre

Kolay kurulum için sihirbaz Konu bitirme yüzdesi ve süresini yok saklama Kullan c ad n n hat rlat lmas var (Beni Hat rla) yok (sadece giri ler Kullan c hareketlerini izleme kaydoluyor) Kullan c hesab n pasif hale var getirebilme Kullan c lar n birbirine offline var mesaj gönderebilmesi CS3, Crimson Editor, Kullan lan programlar PHPTriad, Xampp Online olarak s nav yap m var Oyun Ö rencinin soru tavsiye edebilmesi Ö retmen kullan c s n ö renci yapabilme Parola hat rlatma Programlama Dili ve veritaban Projenin dosya boyutu Rehberlik sayfas S nav sorular veya ders kilitleme S nav sorular n ve cevaplar n kar t rabilme S nava girme say s k s tlamas S navlarda zaman k s tlamas Sohbet Sorular n yaz c önizlemesi Sunucunun durumunu ping ile görme Tablo ili ki hatalar n ve tablo boyutlar n gösterme Tablolarda s ralama, arama ve sayfalama Tema deste i Toplam kod sat r Toplam tasar m süresi Tüm taray c lar ve i letim sistemlerinde çal abilme

CS4, Notepad++, Artisteer, Xampp yok yok (ders içeri inde var (satranç, WebChess) olabilir) var (onay gerektirir) var (yanl ba vurular için) eposta ile gönderim PHP 4 MySQL 4 713 KB var var yok var eposta ile yeni parola PHP 5 MySQL 5 385 KB yok yok

var (s nav öncesinde iptal yok edilebilir) yok yok yok yok

var (sonradan kuruluyor var (Wtag, oda destekli) var (Wtag, oda destekli) X7Chat, oda destekli) var yok var yok yok var yok yok var yok 72 sat r 2 5 saat evet (Ajax destekli olmal ) var (sadece ö renciler için geçerli) yok database.php (içinde ba ka kod yok) var var var var var 1155 sat r 315 saat evet (Ajax, JS ve Cookie destekli olmal ) var (sadece ö renciler için geçerli) yok (sadece uye adlar gözüküyor) database.php (içinde ba ka kod yok) yönetim panelinde

54

ê

êê

ê

var 7 sat r 2 saat evet (Frame destekli olmal ) var (sadece ö renci için Üyeli in an nda ba lamas geçerli) Üyenin kendi bilgilerini var (kullan c ad hariç gizleyebilmesi görüntülenmez) conf.php (içinde Veritaban ayarlar n n dosyas fonksiyonlar da var) Veritaban yamalamak için sayfa yok

ê

ê

êê êêê

export/import/repair var Veritaban yede i alma/geri yükleme Veritaban nda parola bilgilerini ifreleme Veritaban n sql olarak kurabilme XSS, SQL enjeksiyon, kod enjeksiyon önlemleri XTML, CSS ve RSS validasyon testleri durumu Yard m sayfas Yeni üyelikte yöneticiye eposta Yönetici say s Yöneticilerin üyelere eposta atabilmesi Yönetim Paneli Ziyaretçi sayac var* yok* di er toplam 14. 9.2 var yok var var hatalar var yok var 1 adet var var (kullan c ve üye düzenleme) var 3 2 12 62 var (Geri yükleme yok) var yok, install.php ile kurulum var var orta yok var birçok say da olabilir var var (ço u tablo düzenlenebilir) yok 21 28 13 62 var var yok, install.php ile kurulum var var çok az hata/uyar var var birçok say da olabilir var var (ço u tablo düzenlenebilir) var - iz say s 37 11 14 62

9

www.xtreemhost.com ile http://tbagriyanik.xtreemhost.com/eogr projemi deniyorum. Bu 1 ayda 3. sunucu ta nmas oldu. Okul sitemiz (www.tuzlaatl.k12.tr/eogr) ve ilk sunucum (www.tbagriyanik.no-ip.com) çal maya ara verince, mecburen ba ka yere projemi atmak zorunda kald m. K s tlama fazla yok gibi gözüküyor, reklam yok, rar dosya deste i yok, h z orta. lk kay t ba vurusunda www.co.cc 'den adres al nmas zorunlu tutuluyor. Bu adres ile xtreemhost'u ili kilendirmemiz zorunlu mu bilmiyorum. Sunucu özellikleri: 5.5 GB alan 2 GB bant geni li i (ayl k) php mail deste i Nerede ise tüm haz r CMS kurulumlar tek t k ile kurulabilir (drupal, joomla, wordpress...) Reklams z GD destekli PHP5.2 phpMyAdmin 3.1.1 ve dosya yöneticisi FTP deste i vistaPanel kontrol paneli 5 alt alan izni 5 MySQL5 veritaban (5 MB kapasite) statistikler (dosya kullan m ve günlük t klanma) 2. 9.2 9

Windows 7
Bugün nihayet Windows 7 kurma f rsat m oldu. 2.3 GB'lik iso DVD'den yakla k 2 dakikada kuruldu. Bu arada XPSP3'de aç l menüsünde yerini ald .

55

ï

ï

î î î î

xtreem ost ücretsiz PHP s n c s
í ì

ë ë

ï

ëë ïï

ë

ï ï

ïï ï ï

XP ve Vista'ya göre kurulum h zl , aç l h zl , kapan h zl , uykuya geçme h zl , uykudan aç l h zl ... Genel kullan m s ras nda tak lmalar yok. Paint, Write ve hesap makinesi de i tirilmi olsa da Windows Gezgini'ne Vista'da oldu u gibi sevemedim. Arama k sm da pek h zl de il. Masaüstüne ba ms z parçalar halinde "Araçlar" eklenebilirken, "yap kan notlar" eklemeyi unutmu lar. Ayr ca program olarak çal t rd ktan sonra "yap kan notlar" görev çubu unda yer kapl yor. Sa alt kö edeki "masaüstünü göster" de i ikli i iyi fikir. Yanl l kla k sayolu silinebiliyordu. Görev çubu unun normal yükseklikten 2 kat daha yüksek olmas garip. Ba lat simgesi de i ince eski sevimlili i kalmam . Eski klasik menü türü art k yok. Bu da can s k c bir durum. Ben hala Win95 stilinde olan günleri özlüyorum! l resimler:

Vista RAM'i be enmeyip 5.4 puan verirken, W7'de Diski be enmeyip puan m z 5.9 yapt ! 28. 8.2

Taray c lar i in Acid1 2 ve 3 Testleri
Mart 2 8'de bir test yapm t m. O zaman 3 taray c Acid3 testinde %5 sonucunu zor buluyordu (IE 7, Opera 9.2, FireFox 2). Taray c lar sürünüyordu ama u anki sonuçlar ise rahatlat c . Safari birinci olarak ç karken iken MS-IE hala düzelememi . HTML5 için Acid4 testi adresini elde edemedim. Daha yap lmam . Bekliyoruz. CSS3 hala tasar m a amas nda. imdi tekrar test http://acid3.acidtests.org/ adresinde denedi imde u sonuçlar ç kt : Safari 4. .3 : %1 ! (süper h zl ) Opera 1 : %1 (güzel) Google Chrome 2. .172.43 : %1 ! (Linktest Fail dedi sadece) FireFox 3.5.2 : %93 Opera 9.64 : %85 IE 8. .6 1.187 2 : %2 (uzun sürdü, sendeledi)

56

ñ

ññ

ó

ñ

ññ

ñ

ò

ññ

ñ

ññ ñ

ññ

ñ ñ

ññ

ñ

ð

9

(Safari'nin Ekran Görüntüsü) Acid 2 Test Sonuçlar da öyle: www.webstandards.org/action/acid2 Tam: Safari, Opera Yava : FireFox ve Chrome (gözlerde biraz tak ld ), IE (en yava sonuç) Geçemeyen: yok

Acid1 adresimiz: http://www.w3.org/Style/CSS/Test/CSS1/current/test5526c.htm Sonuç: Acid1 için %1 CSS1 ve HTML4 uyumu tüm taray c larda var. Hala cep telefonu (mobil browser) için olan taray c lar bu standarda eri emedi.

26. 8.2

9

Yeni Xampp Ço Yetene li!
http://www.apachefriends.org/en/ adresinden Windows, Linux, Solaris ve Mac sürümleri indilebilir. 44MB olan sürümü Basic Package ve 26MB olan Lite sürümü var. 1.7.2 sürümünde PHP'nin yan nda Perl (önceden de vard zaten) ve ASP'de çal abiliyor. Hatta ASP.NET 2. ' küçük bir eklenti ile çal t rabilirsiniz. Tomcat 6. eklentisi ile de "Java Server Pages" çal t rabilirsiniz. .NET 2. deste i için 33 KB boyutundaki mod_aspdotnet-2.2. .2 6-setup-r2.msi dosyas n indirmek ve kurmak gerekli. Kurulum için yard m u siteden edinebilirsiniz: http://mschat.net/forum/index.php?topic=574. imdilik MSSQL ile çal an eski ASP.NET ve ASP projelerimi çal t ramad m. Hatta ilk kurulumda PHP projem eOgr çal mad . Phpmyadmin çal rken eOgr'a ne olmu tu? Biraz u ra t ktan sonra sorunun yeni PHP 5.3 sürümünde gelen D:\xampp\php\php.ini içindeki bir ayardan kaynakland n buldum: short_open_tag = Off php.ini'deki aç klamada; y llar içinde <? ?> aras na yanl kod ve metinlerin girdi ini ve bunun güvenlik aç klar na neden oldu u yaz yor. Bu sebeple <?php ?> eklinde kod yaz m na al mak gerek. Ço u yerde zaten böyle yazm olsam da tekrar tüm projedeki bu sorunu gidermek sinir bozucu oldu. Bu gibi durumlar da herhalde programc l n amele taraf ... 57

ö

ö

öö ö

ö

õ

ö

õ

ôô

ôô

ö

ô

Xampp ile bilgisayar n zdan tek porttan (8 numaral ) HTML, PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PL dillerini destekleyen siteler yay mlayabilir, FTP ve mail deste i verebilirsiniz. Neredeyse tüm veritaban türlerini destekliyor. Kontrol panel program çok daha iyile tirilmi . "Setup" dü mesine basarak aç lan DOS penceresinde 2. seçenek ile portable (sürücüden ba ms z) ayarlar seçebilirsiniz. IPv6 ve SSL (https) deste i ayarlar de i tirilebilir. Resimde görüldü ü gibi "Svc" onay kutular n seçerek Apache ve MySQL'i arkaplanda çal an servislere dönü türebilirsiniz. Tavsiye ederim. Türkçe arayüzü olmasa da bundan iyi olan web paketi bilmiyorum!

(Exit ile program kapatman z çal an programlar kapatmaz.) 23. 8.2

9

Memi Yan 'tan Bir Al nt ... (Yor ms z)

Programc lar n Hay rsever Hocas n n Son Fetvas na tiraz md r(*)
Hocam programc lar için elinizden geldi ince hay r i lemeyi adet eyledi inize bütün programc camias ahittir. Binlerce programc ya uzaktan alg lama teknikleri ile Ankara n n tepelerinden yapt n z yard mlar herkesin malumudur. Ama hocam son fetvan zla elimizi kolumuzu ba lad n z. Muhterem hocam bir k sm n a a da arz etti im dertlerimizle ilgilenirseniz bütün programc lar size minnettar kalacaklard r. Dert 1: Hocam bu elin gavurlar önce Windows diye bir i letim sistemi ç kard lar. Sonra da insanlar sürükle b rak tekni i ile bir eyleri bir yerlerden ba ka bir yere sürükleyerek ta maya al t rd lar. Yani bu gavurlar insan m z tembel yapt lar. Eskiden yani Windows yokken DOS veya Unix yüklü bilgisayarlarda ne güzel Copy gibi komutlarla dosya kopyal yorduk, CD komutuyla klasörlerin yani dizinlerin aras nda keyfimizce dola yorduk. Hocam tembelli e meyilli milletimiz muhasebe gibi programlarda bile her eyi sürükleyip b rakarak yapmaya ba lad . Sizden feyz alm programc lar bu mecburiyetten dolay sürükle b rak tekni ini her yerde kullanmaya ba lad lar. Hocam son fetvan zda gavurlar n drag-drop ad n verdikleri sürükle-b rak tekni ini kullanmaktan biz programc lar men etmi siniz. Hocam ne yapaca m z a rd k. Gavurlar bu i i o kadar kolayla t rm lar ki sürükle b rak i lemi için 3 sat r kod yazmak kolay m za geldi i için birçok yerde kullan yoruz. Hocam son fetvan zda sürükle b rak tekni inden yararlanma hakkn sadece bir programc ya vermi siniz. Hocam elinizi aya n z öperiz ne olur sürükle b rak tekni i olmasa bile bari yaln zca sürükleme i lemini serbest b raksan z olmaz m ?

58

ù

ù

÷

ø

÷÷ ø

÷

Dert 2: Son fetvan zda Selection Sort algoritmas ile s ralama yap l rken kullan lan i ve j gibi de i kenleri kullanman n caiz olmad n , suç te kil etti ini beyan etmi siniz. Ama hocam Microsoft ürünü Visual Studio da kod penceresinde iken for yaz p tab tu una bas ld nda otomatik olarak haz rlanan for kal b nda döngü de i kenin i oldu u varsay lmaktad r. Muhterem hocam bu durumda her seferinde i yerine ba ka bir harfi kullanmak zaman israf olmaz m ? Hocam bu konuda lütfen bize bir güzellik yap n. En az ndan Microsoft taki dostlar n z vas tas ile for döngüsündeki i yerine ba ka bir de i kenin yaz lmas n sa layabilirsiniz. Hiç olmazsa geçerli kullan c n n ad döngü de i keni ad yap labilir. Hocam Microsoft a bir mail göndermeniz yeterli olur. Onlar için yama ç karmak çocuk oyunca gibi bir eydir. Hocam ta FORTRAN IV günlerinden bildi iniz Selection Sort algoritmas ile s ralama yap l rken iç içe 2 for döngüsü kullan lmaktad r. Haydi ilk döngünün kontrol de i kenine i dedik ama ikinciye j, üçüncüye k ad n verme al kanl n insanlara a layan sizler de il misiniz? Yoksa bu de i kenleri kullanmak ö renciler için serbest mi? Hocam hiç olmazsa askerli ini henüz yapmayanlara, 2 den fazla çocu u olanlara i ve j de i kenlerini kullanmay serbest b raksan z. Dert 3: Hocam Microsoft un ba m za bela etti i .NET Framework ile gelip ADO.NET ad alt nda gruplanan OleDbDataadapter ve SqlDataAdapter s n flar n n Fill() ad nda bir metodu vard r. Bu metot, söz konusu xxxDataAdapter nesnesinin SelectCommand özelli ine ad aktar lan Command nesnesinin SQL kodunu i letip çekti i verileri kendisine parametre olarak verilen Dataset veya Datatable nesnesine aktarmaktad r. Hocam fetvan za göre Fill() metodunu kullanmak caiz olmad için kara kara dü ünmeye ba lad k. Kendim xxxDataAdapter benzeri bir s n f haz rlamak istedim ama Microsoft un programc lar n n haz rlay p .NET Framework ile birlikte ücretsiz verdikleri s n f kadar sa lam olmad . Bu durumda ne yapmam önerirsiniz? Bir taraftan fetvan za uymak istiyorum bir taraftan da veritabanlar ndan Dataset lere zahmetsiz veri çekmek istiyorum. Hocam lütfen bu derdimize bir çare. Dert 4: Hocam biliyorsunuz Visual Studio ve Delphi gibi programc lar tembelli e al t ran IDE ler programc lar n s k kulland klar dü meler, Metin Kutular ve Liste Kutular için metot haz rlamay kolayla t rmaktad r. Her ne kadar sizler derslerinizde IDE kullanmay n kodunuzu kendiniz yaz n diye bizlere ak l vermi olsan z bile baz lar m z gösterdi iniz do ru yoldan sap p Toolbox denilen araçtan yararlan p Button lar , Textbox lar bana m s n demeden formlara, sayfalara yerle tirdik. Ke ke program yazmak eskiden Cobol ile Pascal ile kod yazd m z günlerdeki gibi olsa. Neyse hocam ba n z daha fazla a r tmayay m son fetvan zda Microsoft ürünü Visual Studio kullananlar k nam s n z ve demi siniz ki tembellik edip forma Button nesnesi yerle tiriyorsunuz sonra da bu nesnelere ad seçerken bile tembellik yap p basit isimler veriyorsunuz. Hocam Button, ListBox gibi nesnelere ad seçmeyi airane bir faaliyet olarak görme temenninizi bütün programc lar takdir ediyor. Macar notasyonu gibi gavur icad yerine Hay rsever Hocan n kodlama prensiplerini kendimize rehber etmeliyiz. Ama hocam ne olur fetvan zdaki bu emri hemen uygulamaya koymasan z. Bilakis Button nesnelerine Button1, Button2; TextBox lara TextBox1, TextBox2 gibi adlar vermeye al m biz programc lar n nesnelere hemen airane isimler bulmalar kolay de ildir. Dert 5: Hocam malumunuz oldu u üzere SQL Server gibi veritabanlar nda SQL kodlar n Stored Procedure olarak saklamak adeti bulunmaktad r. Tabii bu Stored Procedure lerin ço u veritaban ndan veri çekmek amac y la kullan l yor olsa bile baz kendini bilmez programc lar veritaban ndaki tablolara kay t girerken kulland klar SQL kodu içinde INSERT INTO deyimine yer verip sonra da bu SQL kodunu Stored Procedure olarak veritaban na kaydediyorlar. Hocam fetvan za göre Stored Procedure ler sayesinde tablolara kay t girmeyi yasaklad n z için ne yapaca m z a rd k. Hocam hiç olmazsa bu fetvaya geçici madde koysan z.. Hani sürücüler trafik suçu i lediklerinde ceza puan al rlar ve puanlar 1 oldu unda ehliyetlerine bir süreli ine el konulur ya; fetvan z n Stored Procedure ler ilgili bendine böyle bir ekleme yapsan z olmaz m ? En az ndan Stored Procedure kullan p tablolara kay t girme illetinden kurtulana kadar arada s rada kullanabilsek daha iyi olmaz m ? Dert 6: Hocam bilirsiniz Microsoft ne yap p edip neredeyse her bilgisayara Word ve Excel programlar n n kurulmas na muvaffak oldu. Bu nedenledir ki kullan c lar bazen verilerini Excel tablosuna aktarmak, bazen de Excel tablosundaki bilgileri uygulama programlar içinde kullanmak istiyorlar. Her ne kadar bu i lemi programc lar ODBC sürücüleri ile y llard r yapabiliyor olsalar bile Microsoft a ait Microsoft.Office.Interop.Excel adl namespace teki Application s n f ile yapmak zahmetsizdir. Ne var ki hocam bu Class programc lar tembelli e gark eyledi i taraf n zdan fark edilmi tir. Hocam programc lara hitabeden verdi iniz son fetvan zda .NET uyumlu programlar dahilinde Microsoft.Office.Interop.Excel deki Application s n f n n örne ini al p Excel i ba lat p çal ma kitab haz rlaman n memleketin hayr na olmayaca n dü ünerek yasaklam s n z. Hocam hiç olmazsa fetvan z n bu maddesi daha önce yaz lm programlar kapsamas n ve 2 9 y l n n 3.çeyre inden itibaren geçerli olsun. Dert 7: Hocam biz programc larda dert çok. Ba n z fazla a r tmamak i in son bir derdimi arz etmek istiyorum. Hocam malumunuz oldu u üzere Japon mali hesap makinelerinde önce 5 sonra bölü(/) devam nda tu una 59

ú

úú

úú

bas ld nda hesap makinesi Casio olsa bile ekran na Error yaz yor. Yani k sa boylu Japonlar n yapt hesap makinesi tek haneli bile olsa bir say y s f ra bölemiyor. Hocam elin gavurunun yapt hesap makinesi bir yana bilgisayar programlar n n güçleri say lar s f ra bölmeye yetmiyor ve benden bu kadar deyip çal mas n sona erdiriyorlar. Bu durumda hocam sizin taktiklerinize sar l p kullan c n n say lar s f ra bölmesinin önüne geçmeye çal yoruz. Ama hocam son fetvan zda programc lar n s f ra bölme hatas n n önüne geçmek için hata yakalama blo u haz rlamalar na icazet vermemi siniz. Hocam bu fetvan z elimizi kolumuzu ba lad . Bir süre önce Microsoft ve Intel firmalar na mailler gönderip bu derdimize çare bulmalar n talep ettim ama henüz bir netice alamad m. Elinizi öpüp aya n za kap ld m hay rsever hocam insafa gelip fetvan z az c k gev etseniz de say lar s f ra olmasa bile en az ndan a bölmemize izin verseniz? * Bu metinde geçen her ey hayalidir, gerçek ki i ve kurumlarla bir ilgisi yoktur. Orijinal Adres: http://memikyanik.blogspot.com/2 12. 8.2

9

10 Y l Önce i Programlar
te Palm Treo 65 içinde çal t rabildi im baz program ve oyunlar:

dbase 3, ekrana s mamas d nda sorunsuz...

WarCraft 1, sessiz, yava , fare istedi im gibi t klam yor (elemanlar seçemiyor)

60

û ûû

ûû

9/ 7/programclarn-hayrsever-hocasnn-son.html

ý ü

ûû

û

Windows 98/95 Kur, bu ekranda kald ...

Mario, çok yava , zaten normalde de oynayamam t m :)

QBasic, çal yor, çal t r yor, dosya kaydediyor, dosya aç yor...

Norton Commander, Fonksiyon tu lar n kullanamad m, bulsam iyi olurdu

C dilinde kendi program m, fare istenen yere t klatam yor ama görüntü tam s m 11. 8.2

DOSBOX Çal t !
PalmDOSBOX ile Palm Treo 65 içine sanal bir MS-DOS ortam ekledim. Adresler: 61

ÿ

þþ

þ

9

http://palmdosbox.sourceforge.net/ : Biraz eski, güncellemiyorlar, PalmDOSBox.prc dosyas n indirin (ücretsiz)(http://sourceforge.net/projects/palmdosbox/files/palmdosbox/PalmDOSBox%20test/PalmDOSBox.prc /download) http://www.palmpowerups.com/ : UDMH program bellek yetersizli ini gideriyor (ücretli) http://www.dosbox.com/wiki/Dosbox.conf : SD belle in kök dizinine "dosbox.conf" yapmam z gerek. Site fazla detayl . Benim ayar m a a daki site ile ayn . http://theopoon.rinnovative.com/cgi-bin/viewpost.cgi?p=20061018122325;desc=PalmDOSBox_ -_dosbox.conf Telefon özelli ini kapatarak daha fazla RAM ve i lemci deste i alabiliriz. UDMH de aktif edildikten sonra, karta/telefona yükledi imiz PalmDOSBOX program n çal t r yoruz. SD kart üzerinde DOS programlar m z atabilece imiz bir CDRIVE gibi bir klasör olu turuyor ve dosbox.conf dosyas nda c sürücüsü olarak buna (mount) ba lan yoruz. lk denemelerimde üniversitede staj projem olan PTT Ariza (Pascal dilinde) proje çal t . QBasic kendisi ve Basic'te derlenmi ba ka bir program exe'si de çal t . imdilik Windows95, Windos3.1 ve eski DOS oyunlar denemedim. Bakal m ne olacak. Klavyede tüm tu lar olmad için : " gibi gere tu lar basam yoruz. Yön tu lar telefonun navigasyon kli dü meleri ile çal yor, ayn dü meler joystick ve s mayan ekran kayd rmak için de kullan labiliyor. Klavye ve dokunmatik ekran n s mamas biraz can s ksa da, zaten amac m z devaml kullan m de l. i Tekrar telefon özelli ine geri dönmek için c: > komut isteminde exityazman z yeterli
 

07.08.2009
¤

ihayet Palm Treo 650 de inux
£ ¢

http://trlinux.org/2007/12/06/palm-treo-650-uzerinde-linux/ adresindeki 30 MB dosyay indirip, sitede anlat lan ad mlar takip ederek bir amac m za daha ula yoruz. DOSBOX ile de Windows 95 kurabilirsem ileride ondan da bahsederim. Ama linux çok daha güzel ve uyumlu. Aç l h z iyi gibi, daha tam kullan m n kar t rmad m ama çok ho uma gitti. Masaüstü çok güzel... Türkçe deste imiz yok ve linux aç kken telefon özelli i kapan yor. olsun...

62

¡

31. 7.2

Windows Scripting Host'u kullanarak bir klasör içindeki belli metin dosya türünde dosyalardaki sat r say s n bulan program yazal m: Const ForReading = 1 dim baslangic dim toplam dim sayisi on error resume next baslangic = Inputbox("Folder Name","Choose","D:\xampp\htdocs\eogr") uzanti = Inputbox("File Extension","Choose","php") tekrarli = Msgbox("Include SubFolders", vbYesNo) 'bir hata meydana gelirse ekrana mesaj ç kmaz function tekrar (ByVal p) dim objFSO dim objFile dim s dim dizin dim altdizin dim dosya Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set dizin = objFSO.GetFolder(p) for each dosya in dizin.Files if ucase(right(dosya.name,3))=ucase(uzanti) and dosya.name<> ""then sayisi = sayisi + 1 Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile(dizin &"\" & dosya.name, ForReading) objTextFile.ReadAll toplam = toplam + objTextFile.Line end if next if tekrarli=vbYes then for each altdizin in dizin.subfolders s=s & tekrar (altdizin) next 63

¦

VBS ile Basit Bir Gere

¥¥

¥

9

end if tekrar = s 'sonuc döner end function tekrar(baslangic) Wscript.Echo"Number of lines: "& toplam &" in "& sayisi Yap m ad mlar k saca öyle: Not defteri içine kodlar kopyalay n z Kaydederken uzant s n vbs olarak de i tiriniz Kaydetti iniz dosyaya çift t klat n z (WSH aktif olmas gerekli) Önce hangi dizine bak laca sorulur Hangi uzant incelenecek sorulur Alt klasörlere bak l p bak lmayaca sorulur lem ba lar ve ekrana kaç dosyada toplam kaç sat r oldu u bilgisi verilir! 28. 7.2
§§ §

9

PHP ile Nesne Türetme
2. OOP (Object Oriented Programming - Nesne Tabanl Programlama) örne imizi bir PHP dosyas na yazal m: <? class canli{ private $_tur; private $_adi; public function __construct($tur, $adi) { $this->_tur = $tur; $this->_adi = $adi; } public function __get($ozellik) { switch ($ozellik) { case "tur": return $this->_tur;break; case "adi": return $this->_adi;break; } } } class insan extends canli { public function bacakSayisi() { return 2; } } $birKisi = new insan("insan","ali veli"); echo $birKisi->adi , " isimli ki inin bacak say s : " , $birKisi->bacakSayisi(); echo "<br/>Bu canl n n nesne türü: " , $birKisi->tur; ?> EKRAN ÇIKTISI ali veli isimli ki inin bacak say s : 2 Bu canl n n nesne türü: insan Basit k sa bir örnek ile canli s n f ndan insan s n f n türetere (extends), yeni s n fa bacakSayisi metodunu ekledik. private (özel) olan bir de i ken (alan - field)'a d ar dan de er gönderilemez/okunamaz. Ama $this->_adi diyerek s n f içinde atama yap labilir. Kendi içinde k s tlama yoktur. Ayn örnekte r c (constr ctor) fonksiyon ve getter fonksiyonlar da var. C#' n 4. sürümünde bu setter ve getter daha k salt l yor. 64
¨ © © © ©¨

Bu yaz n n Ingilizce kayna : http://reinholdweber.com/php/php-vs-python-vs-ruby-oop-style-syntax/ 23. 7.2 


9

Al nt Bir Yaz
"B L M ÇA INDA ASLA YAPILMAYACAKLAR

ve D KKATLE YAPILMASI GEREKENLER A a daki yaz , bundan y llar sonra belki de bugün yapt klar ndan pi man olabilecek gençlere atfen kaleme al nm t r. Yaz da geçen birçok dü ünce ve uyar herhangi bir bilimsel kayg olmadan, sadece ahs ma aittir. Çok uluslu bili im irketlerinin ç karlar na dokunacak ve belki de hukuki sorunlar do uracak fikirlerimi gençlerin dikkatle okumas n ve Bili im Ça yutturtmalar na dikkatle yakla mas n dilerim. Ayr ca yaz da gençler için gerçek anlamda Bili im Ça gereklerine de de inilmeye çal lm t r. stanbul, 2 Temmuz 2 


9

3G veya 3N'i bo verin; siz cep telefonunu az kullan n, kanser riskini artt rmay n! Temmuz sonu itibar ile Türkiye'de dü ün dernek ba layacak 3G (3N) yutturmalar na kanmay n. Bo verin; siz hiç meraklanmay n, cep telefonu az kullan n, kanser riskine dikkat edin. Bugünkü sa l k bakan m z b çak s rt sigara yasa konusunda, Çernobil facias ndan sonra "Bak n ben de çay içiyorum hiçbir ey olmuyor," diyecek kadar etik d söylemler içinde olan seleflerine göre tarihe geçecek kararl l k göstermi tir. Kendisini sayg ile alk l yor ve cep telefonlar konusunda da benzer duyarl l k göstermesini bekliyoruz. Amerika k tas nda sigaran n zararlar n n 4 sene saklanm oldu unu ö rendi imizde hepimiz a rm t k. Evet, belki bugünkü teknoloji ve etik kuramlar ile GSM ebekelerinin zararlar pek söz edilemiyor. unu bilmelisiniz; ne kadar aksi söylense de, tüm elektro manyetik dalga n mlar vücudunuzun moleküler hücre yap s n de i tirir ve kanser riskini artt r r. Cep telefonlar n sadece birkaç on saniye kullan n, öyle yaya yaya rahat konu may n. Yatarken yatak ucunda tutmay n, hatta evde iken tamamen kapat n. Bir elektro manyetik önleyici kafes etkisi yaratt ndan, cep telefonunun ileti im kurabilmesi için gücünün otomatik olarak yükseltece i otomobil içinde cep telefonu kullanmay n. Özellikle çocuklar n ve gençlerin (onlar n kanser etkisini görebilecekleri daha çok ya anacak y llar var) cep telefonu kullan m n s n rland r n. http://www.nedendir.com/blog/genel/elektromanyetik-radyasyon.html Wifi, Wi-Max veya Bluetooth Telsiz hiçbir ey kullanmay n, kanser riskine dikkat! Tüm elektromanyetik yay l mlar kanser riski do urur. Sizlere "Zaten her yerde televizyon, radyo..vs birçok yay n var!" diyecekler. nanmay n! Kanser riski elektromanyetik yay l m yapan cihaz n (verici halindeki radyo dalgas Watt yay n telsiz yay l m ) size yak nl ile orant l d r. Yani kula n za götürdü ünüz bir cep telefonunun 5. yapan ama belki de 1 km uzaktaki bir televizyon vericisi ile kar la t r lmas ve "sorunsuz" bulunmas yutturmacad r. Bu sebeple evinizde, yatak odan zda WiFi, WiMax, telsiz telefon dâhil hiçbir yay n cihaz bulundurmay n. Bluetooth kulakl k ile sürekli tak p dola may n. Kanser etkisi telsiz cihaz n n beyninize ve di er organlar n za yak nl ve maruz kald n z süre ile de orant l d r. Bu sebeple gençlerin ve çocuklar n riski daha fazlad r. Bugün 5 -55 ya ndakiler, u ana kadar maksimum 15-2 sene bu yay l m ald lar ve belki de 8 ya na kadar ya ad klar nda vücutlar nda kansere yakalanacak kadar radyasyona maruz kalm ve bozulmu moleküller pek olu mayacak ama bugün 2-3 ya ndan beri radyasyona maruz kalan günümüz çocuklar için ben korkuyorum. Bundan 4 sene sonra "Evet biz bunu biliyorduk ama saklad k," dediklerinde "vah, vah.." çekmekten ba ka yapabilecek hiç bir ey kalmaz. Bilgisayar kullan m n s n rland r n, "Ye il" ve markal ürünleri tercih edin Kore ve uzak do uda evinden hiç ç kmadan ya ayan gençler gibi olmay n. Bilgisayar gerçek ihtiyaçlar n z için özellikle e itim ve ara t rma amaçl kullan n. Anlams z Chat odalar veya forumlar yerine Wiki veya Google ile zaman geçirin. Günümüzde yüksek okul mezunu olman n bile meslek sahibi olmak anlam na gelmedi inin bilincinde olun. 65 
   

Kendiniz lise e itiminden itibaren yeti tirin, meslek sahibi olmak için yüzlerce, binlerce imkân internet üzerinde bulabilirsiniz. Ancak unu bilin ki bilgisayar da elektromanyetik yay l m yapar. Bu sebeple en az ndan geceleri Torrent sitelerine eri meyi b rak p bilgisayar n z kapat n. Bildi iniz gibi 3 May s tarihinden itibaren elektrikli ve elektronik e yalarda baz zararl maddelerin kullan m n n s n rland r lmas (RoHS, kur unsuz üretim) yönetmeli i yürürlü e girmi tir. Bili im sektöründe özellikle Çin'den yap lan ithalatlarda baz ürünlerin bu yönetmeli e uymad n görmekteyiz. Bu sebeple özellikle "Ye il" ürünleri, üzerinde RoHS damgas bulunan ürünleri tercih edin. Türkiye'ye has övündü ümüz bili im markalar bulunmaktad r. Bunlardan ayr olarak Çin'de üretilen ve hiçbir standarda uymayan, elektriksel özellikleri ve güvenlik kriterleri çok kötü Türkiye'de markalanm ucuz ürünleri tercih etmeyin. Bunlar hem RoHs ve EMI aç s ndan hem de di er elektriksel özelliklerinden dolay güvenli olmayabilir. "Ama dedelerimizin kulland her donan m kur un veya bak rd ?" palavralar na kanmay n, dedelerimizin hücreleri bu kadar yo un radyo dalgas n m na maruz kalm yorlard . Televizyonunuz da dâhil tüm elektrik ve elektronik cihazlar n kullanmad Enerji üretmek için do ay kirletti imizi hiç unutmay n. ngilizce, Almanca, Frans zca hangisini ö renmeliyim? Bu da, ça m z n ÖSS aldatmacas ndan sonraki en büyük palavras d r. Siz Türkçeyi ö renin. En önemli dil kendi dilinizdir. Gençlerin fare yerine klavyeyi daha çok kullanabildi i günleri görmek isterdim. Klavye kullanmak üretmektir; t klamak ise tüketmek. Almanca, Frans zca, Rusça veya Çince hepsi bo tur. Art k yabanc dil bilmek diye bir konu kalmad . Dünya'da sadece iki dil var. Birincisi anadiliniz ve di eri ngilizce. Bili im ça nda di er dilleri "ö reniyorum" diye çabalamak anlams zd r. "Çok büyük Alman irketlerinde çal rs n," önermesi tam anlam yla palavrad r. Bu irketlerde çal an insanlar ayn zamanda ngilizce de bilirler. Uluslar aras hukuk..vs. Siz sadece Frans zca yaz lm herhangi bir uluslar aras anla ma biliyor musunuz? ngilizceyi internet üzerinden ö renebilirsiniz. Yeter ki gayret edin ve çal n. Ö renmeyi iar edinin. nternette E-Posta ve benzeri ileti imlerinizde özgün bir form geli tirin nternet üzerindeki tüm yaz malar n zda kendinize özgü bir form geli tirin. Hiçbir zaman hiçbir ortamda anlams z avatar veya nick name kullanmay n. nternet üzerinde kendi imzan zla hiçbir anlams z resim, bilgi sözcük b rakmay n, yar n bunlar dönüp sizi bulacakt r. nternet üzerinde düzgün Türkçe ve do ru imla kurallar ile yaz n. Mutlaka mektupla ma kurallar na uyun. nternetin gevezelik edilen, ufak tefek çat malar n ya and , bo laflar n, dü üncelerin bol keseden konu uldu u bir ortam oldu unu sanmay n. FaceBook'a yükledi iniz her içeri in bile yar n bir ba ka ortamda önünüze gelece ini bilin. IP adresleri ve MAC Adresleri (Ethernet kart n n fiziksel adresi) ile Dünya'n n neresinde olursa olsun kim oldu unuzun bulunabilece ini bilin. nternet farkl bir ya am biçimidir, aynen gerçek hayattaki gibi orada da bir benli iniz vard r. Yüksek okul mezunu gençlerin yaz malarda cümle kuramamalar , bazen isim soyad bile belirtmeden mesaj göndermeleri gerçekten üzücüdür. Bilgisayar n ba na oturdu unuz Dünya'n n sizin etraf n zda döndü ü san s na kap lmay n. Yaz malar n zda önünüzdeki tu lar ile sadece bilgisayarla konu tu unuzu sanmay n. Bu mesaj okuyacak kar n zdaki bir insand r. Üstelik mimiklerinizi, yüzünüzdeki anlam göremeyece inizden sizi anlamas da daha zordur. Öncelikle alçak gönüllü olun, hiçbir ekilde kendinizi abartmay n, mesaj gönderdi iniz insan n okuyabilece i uzunlukta aç k seçik ve net anlat n. nternette hikâye anlatman z belki sizi mutlu eder ama gerçekte mesaj n z n de erinizi dü ürür. Kesinlikle nazik olun ve kar n zdakini küçümsemeyin. Hakaret etmeyin; bir insan n yüzüne do rudan söyleyemeyece iniz hiç bir eyi yazmay n. nternet eri imi vazgeçilmezdir, mutlaka e-posta kapasitenizin yüksek olmas n (her mesaj için en az 1 MB) sa lay n. E-Posta adreslerinizi s k s k de i tirmeyin ve mutlaka tüm epostalar n za bak n. E er her gün veya en az ndan iki günde bir bakamayaca n z adres varsa bunu mutlaka kapat n. Bazen i ilanlar m za bir hafta sonra cevap veren gençleri görüyor ve üzülüyorum. nternet ortam nda güven ve itibar; Sosyal A lar ahmet.saki@hotmail.com gibi isim ve soyad n zla aç k ve net e-posta adreslerinden internet ortam na eri erek öncelikle insanlar üzerinde güven yarat n. nternet ortamlar nda güven ve itibar biriktirin. Yar n bunlar size laz m olacakt r. E er mesle inizi seçmeye yak nsan z mümkün oldu unca çabuk yarat c Alan Ad (Domain 66 


n z zaman stand-by de il kapal tutun.

Name) bulun ve sat n al n. Örne in www.anneyiz.biz sizce de çok yarat c de il mi? Hiç olmad ; www.ahmetsaki.com gibi isminiz ve soyad n z ile alan ad sat n al n. Web 2. ile internetin art k konservatif kapal bir kutu olmaktan kurtuldu una dikkat edin. Bu ak m ile daha da yayg nla acak sosyal a lar n ileti im ve etkile imi üst düzeye ç karmas n , inan lmaz bir potansiyel güç te kil etmesini göz önüne al n. Gelecekte içinde bulunabilece iniz etkili kurumsal ileti im için sosyal a lar n kullan m ve halkla ili kilerin ya ad de i im sürecini izleyin. Sosyal A larda özgün bir mevki edinmeye çal n. Bilgi ve becerilerinizi dogmatik fikirlerden ar nd rarak payla n. nsanlara yol gösterin ve kar l ks z yard mc olun. Unutmay n teknoloji kendimizden yaratt m z bir do ad r. "Bilmiyorum" kelimesini unutun Çal t rd m elemanlara ilk ö retti im kurald r. Onlara "Ben size ameliyat yapacaks n z bile desem, cevap olarak bana "bilmiyorum- diyemezsiniz," eklinde ö ütler veririm. Ça m zda "bilmiyorum" demek bence "Evet ben aptal m, ö renemem" demek gibi bir cevap. En az ndan "ö renmeye çal r m" cevab n seçin. Günümüzde neyi kimin ve ne kadar bildi ini hayal bile edemezsiniz. Ö renmeyi ö renin. Bili im ça nda mutlak bilginin de eri gittikçe dü mekte, ihtisasla m insanlar n derin bilgi ve tecrübesi bunun yerini almaktad r. Önemli olan mesle inizde kazand n z gerçek bilgi ve tecrübedir. "Yüksek okul mezunlar i bulam yor," gerçek bir yutturmacad r. Do rusu "Biz o kadar çok yüksek okul aç yoruz ki, seviyeyi tutturam yoruz. Buradan mezun olanlar i bulam yorlar," olmas n? Bu sektörde birçok i sahibi i letmeci dostum ve arkada m var, hemen hepsi bir ekilde eleman bulman n zorlu undan bahsetmi lerdir ve halen sürekli benden "iyi eleman" talep ederler. Nas l oluyor? Kendinizi yeti tirmeniz esast r. Donan m ve yaz l m için http://www.darkhardware.com veya http://www.hardwaremania.com internet sitelerini http://www.chip.com.trgibi bili im dergilerini takip edin. Dünyan n en iyi mühendislik üniversitelerinden Berkley'in 2 y l ndan beri tüm gerçek derslerinin videolar na ko ulsuz eri ilebildi ine inanabiliyor musunuz? ahs ma ve çal t m STK'lara ait internet sitelerinde bile 53. sayfa bilgi, 35 -4 e itim videosu, sesli/videolu ders sunumlar , simülatörler... vs var. En önemlisi ve bence ki inin ziyaret etti i e itim sitelerimize bugün art k sadece asl nda ac kl s bundan 2 y l önce günde 12. ki i giriyor. günde 8. Okuyun! Kitap okuyun, okuyan insan konu mas n ö renir, okuyan insan yazmas n ö renir, üretmesini ö renir. En önemlisi okuyan insan dü ünmesini ö renir. Dogmatik dü üncelere kar n analitik dü ünme; ça m z n en önemli çeli kisi. Teknolojiye gereksiz yat r m yapmay n 28 senedir bu sektörde asl nda genellikle "sat c " rolünde gözükmeme ra men insanlara "Hay r bunu sat n almay n, bu kadar para harcamay n," demekten dilimde tüy bitti. Hep ayn örne i vermi imdir; bundan 1 sene önce 4.3GB bir hard diskin MB (Mega Byte) ba na fiyat 9 centti. Bugün bundan 232 kez büyük bir Tera Byte hard diskin MB ba na fiyat 18 kez daha azd r. Herkes size 18 ayda bir, yongadaki yar iletken bile enlerin say s n n 2 kat na ç kaca n öngören anl Moore Kanunundan bahseder. te bu da benim kanunum; bili im sektöründe 18 ayda bir teknolojik ürünlerin fiyat yar ya iner. Siz sadece o gün ihtiyac n z olan kapasitede ve performansta teknolojik ürünler sat n al n; paran z soka a atmay n, nas l olsa belki de sadece bir sene sonra yar fiyat na hem daha h zl s n hem de yenisini alabilirsiniz. BKM'ye inanmay n, siz herkese banka ifrenizi verin! (Güvenlik) Bu yaz y okuyan gençlerimizin yüzeysel BKM reklamlar na nas l güldüklerini biliyorum. Gençlerimizden hiçbiri bunu yapacak kadar aptal de ildir. Güvenli konusu bu de ildir, gençlere hitap etmeyen "güvenlikten" de il, ben size biraz gerçek Bili im Güvenli inden bahsedece im. Merak etmeyin size virüslerden, kurtçuklardan, Truva atlar ndan veya arka kap lardan bahsedemem. Bu konuda ihtisas sahibi de ilim. Öncelikle Bili im Güvenli inin ne oldu unu daha iyi kavrayabilmek için bunlar n hepsini bu dokümandan ö renin. http://www.tbd.org.tr/webler/kamubiby/diger/BG2-2 6.doc Benim önerilerim daha güncel ve basit. Öncelikle DEL tu una basarak bir eyleri gerçekten sildi inizi ummay n. Çöp kutusunu bo altsan z bile birçok bilgi istendi inde geri kazan labilir. Bili im ça nda istenmeden elde etti imiz spam mesajlar n siz silseniz bile bazen bilgisayar n zda kalabilece ini bilin. letim sistemleri ve hard diskler bilgileri 67 
    

kay t ederken ve silerken kulland klar mekanizmalara tüm eski veri byte'lar n n tek tek s f rlanmas anlam nda de ildir. Bunu gerçekten böyle yapan, yani her bir hücreyi s f r veya bo lukla doldurarak gerçekten silen (kaz mak da denilebilir) özel programlar vard r. En olmad ; siz s k s k olmasa da arada bir hard diskinizde defragmantasyon (yeniden biçimlendirme) yap n. Bu i lem hard diskinizde rastgele silinen dosyalar n olu turdu u bütünlü ü tamamlayacak (tabii ki at k dosyalar da bir miktar silecek) ve sizi h zland racakt r. e-Postalar n birço u resimleri mesaj ile birlikte göndermemekte, mesaj aç l nca bir sunucudan resimlerin yüklenmesi seçene ini içermektedir. Kurumlarda, sunucu üzerinden eri ilen internet ortamlar nda, spam epostalar n bile sistem odan zdan sizin anlams z sitelere girdi iniz eklinde bir izlenim yaratabilece ini bilin ve sistemden sorumlu yöneticileri siz uyar n. Spam mesajlar n size kadar gelmemesini sa lamak onlar n sorumlulu undad r. STK'lar n tüm kar ç kmalar na ra men internet ortam nda yap lan yay nlar n düzenlenmesi ve bu yay nlar yoluyla i lenen suçlarla mücadele edilmesi hakk ndaki ç kan 5651 http://bt-stk.org.tr/k5651.html nolu kanunu mutlaka dikkatle okuyun. "Ben amatör bir kullan c y m, beni ne ilgilendirir," demeyin. Örne in bir blog siteniz var ve bir blogcu olarak internette içerik üretiyorsan z bu sizi kanunda bahsedilen ekilde içerik sa lay c yapar ve kimli inizi gizleyemezseniz, gizlerseniz 2. .- TL'den den 1 . .- TL'ye kadar para cezas na çarpt r labilirsiniz. Madde aç k " çerik, yer ve eri im sa lay c lar , yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tan t c bilgilerini kendilerine ait internet ortam nda kullan c lar n ula abilece i ekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür." Yine 5651 nolu yasaya göre irketler kullan c lar n n yasakl sitelere girmesini engelleyecek tedbirleri almas gerekiyor. Meali udur; küçücük i letmenize bir misafir geldi, Wireless eri imi sa lad n z ö ünerek, makinesini açt ve yasakl bir siteden kendisine spam bir mesaj geldi. E er siz kendi iç a n zda (Wireless eri imini siz sa lad n z; unutmay n) her bilgisayar n MAC adresi ile hangi tarih-saat aral nda hangi IP adresine sahip oldu u bilgisini tutmaz iseniz, polis Baykal' n oförüne gösterdi i tolerans size göstermeyebilir. 5651 numaral yasay ve ele tirileri okuyun. P2P, Peer-to-peer ileti ime dikkat edin. Asl nda bilgisayarlar savunmas k lan en kötü durum P2P yaz l mlard r. ten zordur. Gençlerin bunun bilince olduklar na eminim. nternet üzerinde %1 güvenlikten bahsetmek gerçek Ancak bir yandan da tehlikelerin büyük bir ço unlu unu bertaraf etmek de bir o kadar kolayd r. Bili im Ça nda gençlerin banka ifreleri girerken neden tu tak m n kullanmamalar gerekti ini, herhangi bir siteyi gezerken aktiveX süreçlerini, internet üzerinden gördü ü her dosyay yüklememeleri gerekti ini bildiklerine eminim. Veri korunmas ve ki isel bilgilerin gizlili i yan nda sizlere telif haklar n n korunmas ndan da bir miktar bahsetmek istiyorum. Her be eniniz foto raf kendi sitenize almay n. Telif hakk üzerine odaklanm ve bunu bir gelir kap s olarak gören çe itli "hukuk" bürolar ahsen beni bile her sene en az 2-3 kez savc l a ta maktad r. Telif hakk olabilecek her foto raf kendi bilgisayar n zda tekrar i leyin ve foto raf içeri i içine gömülen bilgileri mutlaka gözden geçirin. Nas l m yapacaks n z? "Bilmiyorum" diyorsan z tüm okuduklar n z unutun. Niyazi SARAL stanbul, 2 Temmuz 2 
  

9"

Üstteki mailde yazanlar n ço una kat l yorum. Okumas biraz zor geldi ise internette http://www.maxicep.com/bilim-ve-teknoloji/bilisim-caginda-asla-yapilmayacaklar-ve-dikkatle-yapilmasigerekenler-235591.html adresinde daha okunakl hali var. 16. 7.2 


9 

PHP'de S n f Atlama

Klasik alt program yazarak yap lan bir PHP kodunu OOP (Object Oriented Programming - Nesne Tabanl Programlama) mant na göre yeniden yazal m: 3 dosyam z var. index.php, gereklilerKlasik.php ve gereklilerOOP.php ... gereklilerKlasik.php içinde bildi imiz alt program (function ve global de i kenler) yazarak haz rlad kütüphane dosyam z var. Bu dosya require veya include komutlar ile index.php'ye dahil edilir. 68 mz

<? $_host = "localhos"; //bilerek son harf silindi $_username = "root"; $_password = ""; function temizle($metin) { $metin = str_replace("\'", "`", $metin); $metin = str_replace("\"", "`", $metin); $metin = trim(htmlspecialchars($metin,ENT_QUOTES,'UTF-8')); return $metin; } function baglan() { global $_host; global $_username; global $_password; return @mysql_connect($_host, $_username, $_password); } function newPassw($sonu) { $seed=""; for ($i = 1; $i <= $sonu; $i++) $seed .= substr(' 123456789abcdefghijklmnoprstuvyz', rand(1,32), 1); return ($seed); } function emailIsValid ($email) { if (eregi("^[a-z -9._-]+@[a-z -9._-]+.[a-z]{2,6}$", $email)) return TRUE; else return FALSE; } ?> gereklilerOOP.php dosyas ayn i levleri sa layan 2. sürüm kütüphane dosyam z. Bu dosya da require veya include ile index.php'ye ba lan r. <? class gerekli { var $_host = "localhos"; var $_username = "root"; var $_password = ""; public function temizle($metin) { $metin = str_replace("\'", "`", $metin); $metin = str_replace("\"", "`", $metin); $metin = trim(htmlspecialchars($metin,ENT_QUOTES,'UTF-8')); return $metin; } public function baglan() { return mysql_connect($this->_host, $this->_username, $this->_password); } public function newPassw($sonu) { $seed=""; for ($i = 1; $i <= $sonu; $i++) $seed .= substr(' 123456789abcdefghijklmnoprstuvyz', rand(1,32), 1); return ($seed); } public function emailIsValid ($email) { if (eregi("^[a-z -9._-]+@[a-z -9._-]+.[a-z]{2,6}$", $email)) return TRUE; else return FALSE; 69 
  

} } ?> Ana dosyam z olan index.php'nin kodlar : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" /> <title>PHP ile OOP</title> </head> <body> <h2>Eski Klasik (Prosedürel) yöntem ile kütüphane kullan m :</h2> <? require("gereklilerKlasik.php"); $yol = baglan(); if($yol) echo "Ba lant var."; else echo "Ba lant hatas : [", mysql_error(),"]"; echo "<br/>"; $temizlenen = temizle(" <a href='test'>Test</a> "); echo "Temiz Bilgi: [".$temizlenen."]"; echo "<br/>"; echo "Bir Parola Üret: ".newPassw(6) ; echo "<br/>"; echo "'abc@asd.com' do ru bir eposta adres midir? ".(emailIsValid("abc@asd.com")?"Evet":"Hay r"); ?> <h2>Yeni Nesne Tabanl (Object Oriented) yöntem ile kütüphane kullan m :</h2> <? require("gereklilerOOP.php"); $nesnemiz = new gerekli(); $yol2 = $nesnemiz->baglan(); if($yol2==TRUE) echo "Ba lant var."; else echo "Ba lant hatas : [". $yol2."]"; echo "<br/>"; $temizlenen = $nesnemiz->temizle(" <script>alert('a');</script> "); echo "Temiz Bilgi: [".$temizlenen."]"; echo "<br/>"; echo "Bir Parola Üret: ".$nesnemiz->newPassw(1 ) ; echo "<br/>"; echo "'abc@asd.com' do ru bir eposta adres midir? ".($nesnemiz>emailIsValid("abc@asd.com")?"Evet":"Hay r"); ?> </body> </html> Class yazarak projenizdeki istedi iniz metod, de i ken veya ba ka s n f n izinlerini (public, private...) düzenleyebilir, daha portatif daha ta nabilir kod yaz m na geçersiniz. H z bak m ndan ise bir fark yok imdilik. Kod güvenli i art r l yor. 14. 7.2 9

http://www.poppeeper.com/ program ile Mynet, Hotmail, Gmail ve Yahoo email adreslerinizi masaüstü uygulamas olarak kontrol edebilirsiniz. Ücretsiz program m z okunan mailleri sunucudan da silerek, birikmeleri engelliyor. Gönderilen maillerimizi de belgelerim klasörüde sakl yor. Ekleri açabiliyor ve yeni mail'de ek dosya gönderebiliyor. Mail okunurken HTML, zengin metin ve düz metin görünümü aras nda geçi yap labiliyor.

70

"!

POP Mail O

ma

Eklenti deste i var. Türkçe dil deste i var. Mail geldi inde sesli ve görsel uyar verebiliyor. K sayollar Outlook Express ile ayn d r.

7. 7.2

MEGEP Modüler E itim
lk görev olarak Ocak 2 6'da 1 haftal k bir seminer alm t k. O haftadan itibaren 2 7 y l nda 1 . s n flarda uygulanacak yeni sistem MEGEP'in temelleri at lm oldu. (Daha önceki y llarda pilot uygulamalar da var) Orada bize (4 ki i civar nda alan uzman ) modül bilgi sayfalar ve modül yaz m ile ilgili bilgiler verildi. Biz de eski sistemde yeti en ö retmenler olarak, bu sistemi anlamakta zorland k ve bocalad k. Uzun konu ma ve tart malardan sonra mecburen yava yava i in içine girdik. Bu önemli süreçte bize yard m edebilen kimse yoktu. Modül yaz m nda görevli veya ba ka i ler için görevlendirme alan arkada lara anlad m z kadar ile MEGEP'in ne için yap ld n anlatmaya çal t k. Maalesef Bili im alan olarak görev alan ~1 ki iye tam anlatamad k. Zaten okula geri döndü ümüzde kendi arkada lar m z bile bizim ne yapt m z anlamam lard . Daha önceki y l ise, 2 5'di galiba, "Bili im Ö retmeni" diye tüm Türkiye'den 3 ö retmen seçilmi ve Tuzla Meslek Lisesi'nde 3 günlük bir seminer verilmi ti. Bu seminer asl na MEGEP ile ilgili de ildi, ama BilgeAdam, Cisco gibi piyasada sözü geçen firma temsilcileri gelip s ra ile bize bir eyler anlatt lar. Genel olarak kendi sistemlerini övdüler. (Daha sonra bilindi i gibi 2 7'de Pardus ve CCNA/ITE kurslar bu ö retmenlere verildi.) Her iki seminerden de kafam z kar m , amac m z n ne oldu unu tam anlayamadan, bizden ne istendi ini anlamadan ç kt k. Ocak 2 6'daki seminerde bize birçok ey anlat lsa da o curcunadan akl mda kalan en önemli ve yap m zor olan ey: modüllerin marka/firmadan ba ms z olmalar gerekti i idi. Mesela bir modül b rak n 1 sayfay 3 sayfa bile olmamal idi. Yani modülde ana ba l klar (alan uzmanlar taraf ndan yaz lan ve güncellenen bilgi sayfalar ndan gelen) ve o konunun "uygulamal " olarak ad m ad m bölünmü i basamaklar olacakt . Bak n, bilgi ve teori denilmiyor. Ayr ca mesela "kelime i lemci" program modülü diyelim, içinde "Microsoft Word" geçmemelidir. Konu ad mlamas istenen herhangi bir ofis paket yaz m program ile uyguland nda ayn sonucu verebilmelidir. Ya da "Grafik ve Animasyon" modülünde Fireworks menüleri ve k sayollar anlat lmas yerine i lem basamaklar olmal , böylece eskiden de tart lan Photoshop mu Fireworks mü ortadan kalk yordu. Biz modüllerin altyap s n elimizden geldi ince sa lam yerlerden alsak da, modül yaz m nda maalesef modüller istenen seviye ve biçime ula amam , binlerce güncellenmesi zor, modül sayfalar yaz lm t r. O s rada tek dayana m z "Türkiye"de Türkçe Kaynak çok az olmas ve bari ö renci modülden ö rensin mant idi. Ço u 71
$ $$ $$ $$ $ $$ $$ $ $ $$ $$

##

#

#

9

konuda internetteki siteler yetersiz, kitaplar yetersiz. Ço u modül yazar da ngilizce bilmiyor, hatta o konuda pek de bilgili bile de ildi. Modül yazarlar n n uzmanl k art bunun üstüne yazarl k durumlar pek olgun de ildi. Bir x konusunda y firmas dünyada tek ise modülünde marka ad ve o markan n menüleri/ekran görüntüleri kullan lmas normal olabilir. Mesela "sunucu i letim sistemi" Microsoft Server'dan ba ka yok. Ayn ekilde "eposta sunucu" denilince Exchange Server akla gelir. C# m olsun VB mi olsun konusunda bol bol tart ma olaca na konular esnek bir alt yap içinde, ister Delphi, ister C++, ister Java da olabilirdi. Burada akla gelen "Mesleki Yeterlik S nav "nda sorulacak soru C# m olacak VB mi olacak? denilebilir. Olu turulan soru havuzunda sorular haz rlayan ki i, daha iyi dü ünülebilir. ÖSS'de bile soru hatas olabiliyor, ama yine de titiz olunursa bu problem a labilir. Önemli olan 1 modülde 1 "yeterlik"in ö renciye kazand r lmas d r. Piyasada, okuldakinden farkl bir konuda i yap lmas istenirse, ona da uyum sa layabilir. Yani ben bundan anlamam dedi inde, kap d ar edilmemesi için ö rencinin yeteneklerini daha ba ms z dü ünebilecek ekle sokmak gerekti idir. Tabi önce ö retmenlerin e itimi önemlidir. Binlerce meslek lisesinde çal an ö retmen yeni sisteme daha kolay nas l adapte olabilir? Her y l de i irse, tam ö rendim derken, hop art k bu ders yok denilirse, ö retmenin de motivasyonu kalmaz. Bir arkada m z neden Aç k Kaynak ta sadece Pardus var, Macintosh neden yok demi ti. Belki firmadan ba ms z az sayfal modüller olsayd , o ö retmen elindeki imkânlar ile daha fazla ö retebilirdi. nan lmas ve yap lmas zor (çok emek isteyen) eyler: 1- Modül sayfalar n n bilgi'den kurtar lmas , sayfa say s n n çok çok azalmas 2- Ara t rma, i lem basamaklar (modül faaliyetleri)nin göstermelik de il gerçekten i e yaramalar 3- Konuyu sadece bir ürüne ba l anlatmamak (menü ve k sayol ezberletmemek) 4- Ö rencinin ve ö retmenin zamana (ça a) uygun olarak bilgiler edinmesi (kim u ra acak?) 5- Dersler sadece mesela AKK haftada 3 saat içinde bitmez, 1 modül için 4 saatlik çal ma gerekti i, u 16/4 , 32/4 mant 6- Ö renci daha önceden yap lm proje ve konu anlat mlar getirerek ö retmenin gözünü boyamamas 7- Uygulamal e itime geçi (zaten teorik diye ders yok, ö renci haz rl kl gelecek) 8- Ders saatlerinin 1 , 11 ve 12. s n flara uygun ekilde da t m (her hafta bir sürü modüle haz rlanmak ö renci için b kt r c olabilir) 4. 7.2 9
% % % %% % % & % &

scribd
Geçen ay www.scribd.com sitesinde CCNA sorular n bulunca bu site ilgimi çekti. Ayr ca google'da arama yaparken kendi kitab m n (Uygulamal Genel Programlama) eklendi ini görmek bana gurur verdi. Do an Tuncer arkada m za te ekkür ederim. http://www.scribd.com/doc/16 52 3 /Uygulamal-Genel-Programlama Kendi ekledi im kitaplar m için: http://www.scribd.com/tbagriyanik PDF ve DOC dosya atabiliyoruz. Ayr ca "tam ekran" kitap okuma ve kitap içinde arama özellikleri çok güzel. Üye oldu unuzda döküman PDF olarak indirme imkân n z oluyor. 4. 7.2
&& & & &

9

eÖ renme ve MEGEP
eÖ renme'ye uyumlu modüller tüm alanlar için geçerli olmal . Sadece Bili im için de il. Özellikle Cisco'n n e itim stratejisi örnek al nabilir. Çevrimiçi ö renme yöntemleri ile binlerce insan yeti tirilebilir. Kalifiye hale getirilebilir. çerik ve deneme s navlar çevrimd çal maya müsait olmal d r. "eÖ renme ile ö renci 135 modül 8 sayfa okumaktan kurtulacak ve basit çevrimiçi test yöntemi ile sertifika kazanacaklard r" demiyorum. Yine ö renci okumak ara t rmak ve uygulamak zorundad r. Ö retmen de yönlendiricidir. Ö renciyi denetler. Yani ö retmenin fonksiyonu 1 saat ders anlatmak olmamal d r. "eÖ renme 72
& &&&

ile ö retmensiz e itim olabilir" de demiyorum. Ö retmen veya usta ö retici sayesinde ö renci körelmez, ba ka konulara dalmadan, çizgisini bozmadan yoluna devam etmesi sa lan r. Modüller elden geçirilirken veya yeniden yaz l rken tüm modüller için bir stil olu turulabilir. Modüllerin okunmas n kolayla t r c , anla lmas n h zland r c olacak ekilde profesyönel yakla lmal d r. Modüllerin indeks ve fihrist özellikleri yap lmal d r. Piyasada kitap yazan ö retmenlerimiz, tabii ki destek olabilirler. Ama burada amac m z n, ö renciyi bilgi veya terimlerle bo mak olmad unutulmamal d r. ngilizce çevrimlere dikkat etmeli, Türkçe kar l olmayan terimlere uygun kar l klar aranmal d r. Orijinal ismi dipnot olarak verilmelidir. çerik olu turulurken sadece ö retmen de il piyasadaki uzmanlardan destek al nmal d r. çerik haz rlanmas bitince, "e itim ve ö retime" uygunluk aç s ndan test edilip, düzeltilmesi gereklidir. Türkçe yaz m hatalar ve grafik, tablo hatalar elden geçirilmelidir. Bu i lemler aceleye getirilmeden yap lmal , disiplinli bir ekilde ince eleyip s k dokuyarak yap lmal d r. çerik olu urma ve onaylama a amalar birkaç ki iye b rak lmamal , kalite artmas için daha fazla insan n gözden geçirmesine izin verilmelidir. De i iklik ve iptallerin an nda ö renci ve okula bildirilmesi için bu sisteme uygun bir web uygulamas gereklidir. Bunu da en iyi eÖ renme araçlar sa layabilir. Etkile imli ve geri dönü ümlü olan "web" euygulamalar , insanlar biraraya getirmek için güzel bir f rsatt r. Türkiye'de çok fazla ziyaret edilen sitelere bak lacak olursa (facebook, yonja, blogcu, frmfr, ek i sözlük, haberler, dosya indirme siteleri...) insanlar m z uzaktan e itim altyap s n sa layan siteleri, ders almadan rahatça ö renip kullanabilir. http://xhami.blogspot.com/2 9/ 6/turkiyenin-en-cok-girdigi-siteler.html eÖ renme yöntemi: - http://www.infinityteknoloji.com/icerik/e-ogrenme-ne-tur-avantajlar-saglar.html - http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=686 - http://www.enocta.com/web2/ShowSinglePages.asp?PageName=danismanlik&T=2 - http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzaktan_e itim_ile_yüzyüze_ö renme_aras ndaki_farklar,_avantaj,_dezavantajlar Uzaktan e itim yönteminin 17 'lü y llara dayand n , eö renme (mobil ö renme) yönetminin temellerinin de 197 'l y llara dayand n biliyoruz. 199 'l y llarda CCNA ve MCSE sertifikalar bu yöntem ile verilmeye ba lad . MEGEP temel olarak eski e itim sisteminin yenilenip, 3 y l ayn konular n tekrar tekrar anlat lmas de il, ça a uygun ileri bir e itim sistemi amaçlar. Ki isel amaçlar m zdan daha önemli olan çocuklar m z n gelece inin parlak olmas d r. Ne kadar fazla dallara ayr l r ve kaliteyi dü ürmez isek o kadar fazla i siz insan m za gelecek sa lanacakt r. Bili im sadece LCD TV, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar tüketimi de ildir. Yaz l m ve donan m olarak Türkiye'nin de pay vard r. Borsa'da Bili im'in i lem hacmine bir bak n. %1 bile de ildir. 15. 6.2 9
' '' ' ' ' ' '' ' ''

"Sinav Projesi" ve "eOgr Projesi" Kar
SiPro ve eOgr projelerim için ay rd
(

Kar ya
te kar la t rma tablosu:

m zaman ve kod sat r nerede ise ayn hale geldi.
SiPro 137a eOgr51

Özelli

yok yok var var (taray c dili tespit edilerek) yok (imageshack ile resim gönderimi) var (üyelik, parola tekrar önleme)

Dosya gönderimi Flood korumas 73

))

))

))

))

Aktif olan üyeleri simge ile belirtme Animasyon ve video derste i Ba lang ç ve biti aras ndaki zaman Belli bir kursa ö renci ve ö retmen atama Demo kullan c giri i Ders ve konular n gruplanabilmesi Dil deste inin otomatik seçimi

var yok (swf dersler var) 2 y l, 2 4-2 6 aras yok (ö retmen her s nav düzenleyebilir) var yok yok var (resim, ppt, swf sunu ders gönderimi) yok

yok var (flv, swf...) 8 ay Kas m 2 8-Haziran 2

9

Forum Görünüm Grafik Deste i

var (sonradan kuruluyor Punbb)

yok var (tüm veritaban i lemleri) var yok CS4, Notepad++, Artisteer, Xampp yok ( imdilik) yok (ders içeri inde olabilir) yok var eposta ile PHP 5 MySQL 5 385 KB yok yok yok yok yok var (Wtag, oda destekli) yok var yok 72 sat r 2 5 saat evet (Ajax destekli olmal ) var (sadece ö renciler için geçerli) yok database.php (içinde ba ka kod yok) var var (Geri yükleme yok) var yok, install.php ile kurulum var var var birçok say da olabilir var var (ço u tablo düzenlenebilir) yok
00 0

74

0

Güvenli Klasörler Haber deste i HTML Düzenleyici ngilizce ve Türkçe Dil deste i statistik bilgileri payla m Kolay kurulum için sihirbaz Kullan c ad n n hat rlat lmas (Beni var Hat rla) Kullan c hareketlerini izleme yok (sadece giri ler kaydoluyor) Kullan c hesab n pasif hale getirebilme var Kullan c lar n birbirine offline mesaj var gönderebilmesi CS3, Crimson Editor, PHPTriad, Kullan lan programlar Xampp Online olarak s nav yap m var Oyun var (satranç, WebChess) Ö rencinin soru tavsiye edebilmesi var (onay gerektirir) Ö retmen kullan c s n ö renci var (yanl ba vurular için) yapabilme Parola hat rlatma eposta ile Programlama Dili ve veritaban PHP 4 MySQL 4 Projenin dosya boyutu 713 KB Rehberlik sayfas var S nav sorular veya ders kilitleme var S nav sorular n ve cevaplar n var (s nav öncesinde iptal edilebilir) kar t rabilme S nava girme say s k s tlamas yok S navlarda zaman k s tlamas yok (sadece ders kilitleme var) var (sonradan kuruluyor X7Chat, Sohbet oda destekli) Sorular n yaz c önizlemesi var Tablolarda s ralama, arama ve var sayfalama Tema deste i var Toplam kod sat r 7 sat r Toplam tasar m süresi 2 saat Tüm taray c lar ve i letim sistemlerinde evet (Frame destekli olmal ) çal abilme Üyeli in an nda ba lamas var (sadece ö renci için geçerli) var (kullan c ad hariç Üyenin kendi bilgilerini gizleyebilmesi görüntülenmez) conf.php (içinde fonksiyonlar da Veritaban ayarlar n n dosyas var) Veritaban yamalamak için sayfa yok Veritaban yede i alma/geri yükleme var Veritaban nda bilgileri ifreleme yok Veritaban n sql olarak kurabilme var XSS, SQL enjeksiyon, kod enjeksiyon var önlemleri Yeni üyelikte yöneticiye eposta var Yönetici say s 1 adet Yöneticilerin üyelere eposta atabilmesi var Yönetim Paneli var (kullan c ve üye düzenleme) Ziyaretçi sayac var
000 00

yok çok iyi, CSS ve Ajax ile daha iyi, Frame eski yöntem modern görünüm yok gerekmez (777 istenen klasör yok) yok var (RSS olarak) var (FCKEditor ile soru düzenleme) var (nicEdit ile konu düzenleme) var var (%5 ngilizce) var (ba ar ve ders puan de erleri) yok (ana sayfada birkaç say m var) yok var

Projelerin çal r hallerini incelemek için http://tbagriyanik.no-ip.com adresini ziyaret edebilirsiniz. SiPro indirme adresi: http://downloads.sourceforge.net/yunus/sinav136c.zip?use_mirror=osdn eOgr indirme adresi: http://cid-d b 1df58868413e.skydrive.live.com/browse.aspx/Ortak/eogr 13. 6.2 9
1 1 11 22 1

Yeniden XP!
Geçenlerde PerfectXPSP3'ü görmü tüm. Tek CD'de Office, bir sürü program var. Nihayet dün bilgisayar ma kurdum. Önce sanal makinede denemi tim. Çok be endim. Kuruluma ak am saat 9'da ba lad m. 12:3 'da hemen hemen bilgisayara i letim sistemi kurulumu ve program kurulumunu bitirdim. Tek sorun; C:'deki Vista üzerine format atmadan kurdu umdan, IE8'nin çal mamas oldu. IE'nin "program files" klasöründeki eski hali yeni kurulumu reddediyor. Bu nedenle klasörün ad n de i tirerek tekrar IExplorer kurdum. Biraz nazland ktan sonra IE kendine geldi. MSN Messenger da nedense aç lm yordu. Unistall ve reinstall, reset derken çal maya ba lad . Bu sefer de çok sevdi im bir özellik olan hotmail'in messenger'dan t klanarak aç lmas çal mad . http://en.kioskea.net/forum/affich-8 53-messenger-2 9-won-t-open-emaillink adresindeki çözüm ile problemi düzelttim. Ayr ca Eset, Office2 3 (Access yok) ve birçok gereksiz program silip, Avira, Tam sürüm Office, programlar kurdum. CD kurulum ekran nda PartitionMagic, Acronis ve Ghost seçenekleri de vard . Acronis ile laptoplardaki kurtarma tu u gibi isterseniz siz de PC'niz için kurtarma noktas ekleyebiliyorsunuz. 3 program da Teknik servis elemanlar n n temel programlar d r. Performans olarak Vista aç l yava , kapan h zl iken, XP aç l h zl , kapan orta h zda. XP baz programlar rahatça açabilirken, Vista seçici davran yordu. Uygulamalar imdi istedi im gibi çal t rabilece im. Zaten kurdu um Vista'n n görünümünü ayn XP gibi yap yordum. Görüntü olarak asl nda hala Windows 95/98'u özledi imi söyleyebilirim. Mesela Windows Gezgini ve Dosya Arama eskisi kadar iyi de il, eskiden daha h zl çal yordu sanki. Tavsiye Programlar: Everthing : http://www.voidtools.com/ Avafind'dan daha sade ve h zl arama program Internet Download Manager: http://www.internetdownloadmanager.com dosya indirme program SpyBot S&D ve Avira: Virüs ve truva at koruma Xp AntiSpy: http://www.xp-antispy.org/ ince ayar program KMPlayer: http://www.kmplayer.com medya oynat c Foxit Reader: Adobe Acrobat Reader yerine geçti Notepad++: http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm yetenekli not defterim 3 . 5.2
2 2 22 22 22 2

9

50 bin ziyaret
Genel olarak baz de i iklikler var. 'i a t . Ayn ekilde http://yunus.sf.net 'in de ziyaretçi sayac 55 u anda günlü ümün ziyaretçi say s 5 bin'den fazla. Toplam dosya download' 26 GB. http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=16476 &ugn=yunus&type=prdownload&mode=alltim e&package_id=0 eOgr yani eö renme projem 47. beta sürümüne geldi. http://tbagriyanik.no-ip.com adresinde inceleyebilirsiniz. Cisco'nun 2007 CCNA1 kursundan sonra yine bu ay kursa kat ld k. IT Essentials 4.0 ve CCNA Discovery kurslar n al yoruz. Okul derslerini tamamlad k. Web tasar m ve programlama dersindeki örnekleri göndermek isterdim ama 30 MB. Aradan gereksizleri ay klamak gibi bir i e de kalk amad mdan galiba sizinle payla amayaca m. çinde 16 haftada i ledi imiz yakla k 40 örnek ASP.NET çal mas var. 28.05.2009
2 222 2

Vi i Vandall
75
3

A a daki yaz ile tr.wiki'de ba ma gelen bir olay anlat yorum, buyrun okuyun: Yenilenen wiki sayfa adreslerim: http://apps.sourceforge.net/mediawiki/yunus/index.php?title=SiPro_S%C4%B1nav_Proj si e http://apps.sourceforge.net/mediawiki/yunus/index.php?title=Yunus

Viki'deki maddelerimi silen arkada ile arada geçen diyalog:

== Yunus Programlama Dili ve S nav Projesi silinmesi == Yunus programlama dili 2006 y l ndan beri durdu u halde 25 may s 2009'da silindi. SiPro - S nav Projesi eö renme ile ilgili bir aç k kaynak projedir. Daha yaz m bitmeden silindi. Silmek yerine uyar konulabilirdi. Vandalizm yapt m zannetmiyorum. Ansiklopedik bilgi olarak y llard r birçok site buradaki Yunus "Türkçe Görsel programlama dili" bilgisini alarak kullanm lard . Faydas z olmas n anlayamad m. Türkçe yaz l m projelerinin desteklenmesi gerekli. Bu projelerin dökümantasyonunu Wiki ile yapmak garipsenmemelidir. Bu sayede daha fazla tan nma imkan vard r. Ticari yaz l m olmad klar için gönüllü yap lan i lerin desteklenmesi gerekti ine inan yorum ve bu ekilde silinen maddelerin as l silinme nedeni [vandalizm] oldu una inan yorum! En iyisi benim maddelerimi (eme imi) bana geri verin, ben ba ka yerde yay nlamak istiyorum. Art k tr.wiki ile i im olmaz. [http://tr.wi ipedia.org/wi i/K llan c :Tbagriyani
5 4 4 4

Tar k Ba r yan k]

Silinen maddelerim: * [http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunus_(programlama_dili) Yunus Projesi] * [http://tr.wi ipedia.org/wi i/SiPro_ -_S nav_Projesi S nav Projesi ve eÖ renme] Arkada n cevab : "Vikipedi sizin deyiminizle "tan t m" yapabilece iniz bir yer de ildir.Vikipedi bir blog veya forum sitesi de de ildir.Vikipedi bir ansiklopedidir.Dolay s yla sadece belirli ansiklopedik kriterlere sahip bilgiler yer alabilir.Aç lan her maddeyi an nda kontrol etmemiz imkans z.Sonuç olarak kriterlere uymad görüldü ü an madde silindi" * Ben zaten buras n n blog veya forum oldu u hiç dü ünmemi tim. Ingilizce Wiki'ye sayg duyuyorum. * Zaten buradaki (TR) ço u makale Ingilizce wiki'nin yan nda çok basit ve içeri i faydas z geliyor. * "3 y ld r okumam z, imdi gördük sildik" çok basit bir kaç yöntemi! * Silinmesi gereken makaleler vard r muhakkak. Ama bir uyar bir süre verip sonra silinse, bilgilerimizi kurtarmam z için f rsat olur! Ba ka siteler de var yay m yapabilece imiz. * Asl nda ço u makale tabii ki bir eyi tan tmak için yaz l r. Ansiklopedi deyince akla salt bilgi olacak, y llara göre geli imi yaz lacak filan m zannediliyor? Suya sabuna dokunmayacak... * Yabanc kaynakl ürünler hemen onaylan rken, Türk yap m bir ürün olunca, geri ad m at larak, desteklenmiyor. * Yunus ve SiPro ücretsiz ve aç k kaynak projelerdir. Ben bu projelerden para kazanmad m. '''Ti ari''' c olmad klar n tekrar söyleyeyim. Bu cevaba cevap olarak baz '''linkler''' verece im, ''bu linkler zaten cevap olacakt r'' (Ansiklopedik bilgi de erleri yok, hemen silinsinler !?!, eminim bir tanesine dokunup silmiyecek, hatta ne var ki çok güzel makaleler, çok gerekliler diye onlar savunacaks n z...:( ) : * * * * * [http://tr.wikipedia.org/wiki/GIMP Gimp Program ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile Windows Mobile] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Paint_Shop_Pro PShopPro Program ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Pascal_programlama_dili Pascal programlama dili] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Google Google sitesi]
4 4

76

* * * * * * * *

[http://tr.wikipedia.org/wiki/Casper_(firma) Casper firma tan t m ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Emrehan_Hal%C4%B1c%C4%B1 Emreha Hal c Ki isel tan t m] n [http://tr.wikipedia.org/wiki/Matroska Matroska video s k t rma] [http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_yaz%C4%B1l%C4%B1m Özgür Yaz l m] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Has_%C3%9Cniversitesi Kadir Has Ün. tan t m ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Netcad Netcad program ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/Blender Blender program ] [http://tr.wikipedia.org/wiki/REXX Rexx programlama dili]

16.05.2009

200. Giri
Nihayet Nisan 2006'dan beri devam etti im günlü ümün 200. giri ine geldik! u anda bu site 160 sayfal k bir belge olarak da görülebilir ve 45.000 üzerinde kelimeden olu uyor. 250 civar nda resim payla m var. www.brinkster.com sitesinden edinece iniz sitede a a daki basit örne i deneyebilir geli tirebilirsiniz. Çal an hali için http://tbagriyanik3.brinkster.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Örne ASPNET veritaban deneme dosyas : http://cidd0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/aspnetDenemeBrinkster.rar
6

14.05.2009

2. K s m
Sub veriGetir(ByVal obj AsObject, ByVal e As EventArgs) Dim DBConnection As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbCommand Dim dbreader As OleDbDataReader Dim SQLString AsString Dim baglantiMetni AsString = "provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;data source="&Server.MapPath("db\guestbook.mdb") Try DBConnection = New OleDbConnection(baglantiMetni) DBConnection.Open() SQLString = "select * from tablo where kimlik = " + degKim.Text DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection) dbreader = DBCommand.ExecuteReader dbreader.Read() degAd.Text = dbreader(1).ToString 77

degTel.Text = dbreader(2).ToString dbreader.Close() DBConnection.Close() Catch ex As Exception Response.Write(" <font color=green class='hata'>" + ex.Message + "</font><br>") End Try End Sub Sub guncelle(ByVal obj AsObject, ByVal e As EventArgs) Dim DBConnection As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbCommand Dim SQLString AsString Dim baglantiMetni AsString = "provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;data source="& Server.MapPath("db\guestbook.mdb") If passw.Text = "PAROLANIZ"Then Try DBConnection = New OleDbConnection(baglantiMetni) DBConnection.Open() SQLString = "update tablo set ad='" + degAd.Text + "' ,tel='" + degTel.Text + "' where kimlik=" + degKim.Text DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection) If (DBCommand.ExecuteNonQuery() > 0) Then Response.Write("<font color=blue>Islem Tamam, sayfay tazeleyiniz.</font>") Else Response.Write("<font color=red>Olmadi!</font>" + SQLString) End If DBConnection.Close() Catch ex As Exception Response.Write(" <font color=green class='hata'>" + ex.Message + "</font><br>") End Try Else Response.Write("<font color=red class='hata'>Parola girilmesi gereklidir veya parola hataldr.</font>") End If End Sub </script> <styletype="text/css"> 78

<!-.parola { color: #F00; } body ,td,th { font-family: TrebuchetMS,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #600; } body { background-color: #CF9; } .hata { color: #FF0000; background-color: #FFFFCC; padding: 1px; margin: 2px; display: block; } --> </style> </head> <body> <h1>Tarik's ASP.NET Demo Page - ASP.NET 1.1</h1> <formid="Form1"runat="server"> <h2>Veri Listeleme (tablo)</h2> <asp:datagridID="datagrid1" runat="server" BackColor="White" BorderColor="#DEDFDE" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="4" ForeColor="Black" GridLines="Vertical" AllowPaging="True" AllowSorting="True" ShowFooter="True" style="text-align: center"> <FooterStyleBackColor="#CCCC99" /> <SelectedItemStyleBackColor="#CE5D5A" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <PagerStyleBackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" Mode="NumericPages" /> 79

<AlternatingItemStyle BackColor="White"/> <ItemStyleBackColor="#F7F7DE" /> <HeaderStyleBackColor="#6B696B" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> </asp:DataGrid> <h2>Veri Arama (ad icinde parcali)</h2> <p><asp:TextBoxID="arama"Text=""runat="server"MaxLength="15"/> &nbsp;<asp:Buttonid="aramak" runat="server" Text="Arama (search)"/>&nbsp;Bo arama ile tm kaytlar getirilebilir. </p> <h2>Veri Ekleme</h2> <p>Ad:<asp:TextBoxID="ad"Text=""runat="server"MaxLength="15"/><br/> Tel: <asp:TextBoxID="tel" Text="" runat="server" MaxLength="15"/></p> <p> <asp:Buttonid="ekleme" runat="server" Text="Kayit Ekle (insert)" OnClick="ekle"/> </p> <h2>Veri Guncelleme</h2> <p> Deitirilecek Kimlik No: <asp:TextBoxID="degKim" Text="" runat="server" MaxLength="15"/><asp:Buttonid="veriGetirir" runat="server" Text="Getir" OnClick="veriGetir"/><br/> Ad: <asp:TextBoxID="degAd" Text="" runat="server" MaxLength="15"/><br/> Tel: <asp:TextBoxID="degTel" Text="" runat="server" MaxLength="15"/></p> <p> <asp:Buttonid="Button1" runat="server" Text="Kayit Guncelle (update)" OnClick="guncelle"/> </p> <h2> Veri Silme </h2> <p>Silinecek Kayt Kimlik No: 80

<asp:TextBoxID="kimlik" Text="" runat="server" MaxLength="15"/> &nbsp;<asp:Buttonid="silme" runat="server" Text="Kayit Sil (delete)" OnClick="sil"/></p> <hr> <p><spanclass="parola">Kayt eklemek/silmek iin parola giriniz: <asp:TextBoxid="passw" TextMode="Password" runat="server" MaxLength="15" /> </span></p> </form> </body> </html> 23:44 | Sabit Ba lant | Bloga al

Brin ster ile ASP.NET Denemesi
30 MB reklams z ASP ve ASPNET MDB destekli bir sitemiz var. Arayüzü kullan l . A a daki kodlar yeniden üye oldu um www.brinkster.com sitesinde denedim. Benim adresim http://tbagriyanik3.brinkster.net/ . 1. BÖLÜM
7

<%@ PageLanguage="VB" ContentType="text/html" %> <%@ importnamespace = "system.data" %> <%@ importnamespace = "system.data.oledb" %> <!DOCTYPEhtmlPUBLIC"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/> <title>ASP.NET</title> <scriptrunat="server"> Dim baglanti AsNew OleDbConnection Function kayitSayisiGetir() AsString 'istatistik bilgisi iin kayitSayisiGetir = "-" Dim DBConnection As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbCommand Dim DBReader As OleDbDataReader Dim SQLString AsString Dim baglantiMetni AsString = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="& Server.MapPath("db\guestbook.mdb") 81

Try DBConnection = New OleDbConnection(baglantiMetni) DBConnection.Open() If arama.Text = ""Then SQLString = "SELECT count(*) FROM tablo" Else SQLString = "SELECT count(*) FROM tablo where ad like '%" + arama.Text + "%'" End If DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection) DBReader = DBCommand.ExecuteReader DBReader.Read() kayitSayisiGetir = DBReader(0).ToString DBReader.Close() DBConnection.Close() Catch ex As Exception Response.Write(" <font color=green class='hata'>" + ex.Message + "</font><br>") End Try End Function Sub page_load(ByVal obj AsObject, ByVal e As EventArgs) baglanti.ConnectionString = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & Server.MapPath("db\guestbook.mdb") baglanti.Open() Dim komut AsNew OleDbCommand komut.Connection = baglanti If arama.Text = ""Then komut.CommandText = "select * from tablo" Else komut.CommandText = "select * from tablo where ad like '%" + arama.Text + "%'" End If 82

Dim adaptor AsNew OleDbDataAdapter adaptor.SelectCommand = komut Dim ds AsNew DataSet adaptor.Fill(ds, "tablo") datagrid1.DataSource = ds datagrid1.DataBind() If kayitSayisiGetir() = "0"Then Response.Write("<font color=red class='hata'>" + arama.Text + " bulunamad!</font><br>") Else Response.Write("<font color=blue>Kayt says=" + kayitSayisiGetir() + "</font><br>") End If baglanti.Close() End Sub Sub ekle(ByVal obj AsObject, ByVal e As EventArgs) Dim DBConnection As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbCommand Dim SQLString AsString Dim baglantiMetni AsString = "provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;data source="& Server.MapPath("db\guestbook.mdb") If passw.Text = "PAROLANIZ"Then Try DBConnection = New OleDbConnection(baglantiMetni) DBConnection.Open() SQLString = "Insert into tablo (ad,tel) values ('" + ad.Text + "','" + tel.Text + "')" DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection) If (DBCommand.ExecuteNonQuery() > 0) Then Response.Write("<font color=blue>Islem Tamam, yeni veriyi grmek iin sayfay tazeleyiniz.</font>") Else Response.Write("<font color=red class='hata'>Olmad!</font>") End If 83

DBConnection.Close() Catch ex As Exception Response.Write(" <font color=green class='hata'>" + ex.Message + "</font><br>") End Try Else Response.Write("<font color=red>Parola girilmesi gereklidir veya parola hataldr.</font>") End If End Sub Sub sil(ByVal obj AsObject, ByVal e As EventArgs) Dim DBConnection As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbCommand Dim SQLString AsString Dim baglantiMetni AsString = "provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;data source="& Server.MapPath("db\guestbook.mdb") If passw.Text = "PAROLANIZ"Then Try DBConnection = New OleDbConnection(baglantiMetni) DBConnection.Open() SQLString = "delete from tablo where kimlik=" + kimlik.Text DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection) If (DBCommand.ExecuteNonQuery() > 0) Then Response.Write("<font color=blue>Islem Tamam, sayfay tazeleyiniz.</font>") Else Response.Write("<font color=red class='hata'>Olmadi!</font>") End If DBConnection.Close() Catch ex As Exception Response.Write(" <font color=green>" + ex.Message + "</font><br>") End Try Else Response.Write("<font color=red class='hata'>Parola girilmesi gereklidir veya parola hataldr.</font>") End If 84

End Sub 06.05.2009

Artisteer ile Site ablon Üretme
www.mayonez.net sitesinde aras ra güzel programlar bulunuyor. Mesela www.Artisteer.com program hem ASP.Net, hem PHP hem de HTML için s n rs z!?! say da ablon üretebiliyor. Hemen http://yunus.sf.net ve http://tbagriyanik.no-ip.com sitelerimin eskimi arayüzlerini de i tirdim. ablon üretmesi 1 dakika, içeri in toparlanmas da en fazla 30 dakika diyebilirim. nternetteki ücretsiz ablonlar özelle tirmek tam bir i kence. Artisteer program nda ise Word 2007 kullanmay bilen herkes site yapabilir. "Suggest" menüsü ile kendisi rasgele ama uyumlu ablonlar yap yor. HTML ve CSS problemsiz. Türkçe dil deste i yok ama %20 civar nda Türkçele tirdim. XML Dosyas için t kat n z.
8

06.05.2009

ASP.NET 3.5 ile WebUserControl WebParts ve Linq
Arad m zda http://www.google.com/search?hl=tr&client=opera&rls=tr&hs=Mt6&q=aspnet+linq&btnG=Ara&lr= kar m za gelen sitelerden Microsoft'un kendi www.ASP.Net sitesinde birçok ö renme kayna var. Mesela http://www.asp.net/guidedtour2/ adresindeki dersler özet halinde tan t m için yeterli. WebUserControl ve WebParts dotnet2.0'da da olabilir. Daha önceleri dikkatimi çekmemi ti. www.google.com.tr/ig adresindeki gibi sitenizde parçalar halinde "bölgeler - zone" yapmak isterseniz, ASP.NET'in WebParts nesneleri i inizi görebilir. Web parçalar n da genellikle WebUserControl ile yapmak gerekli. Bir sitede birden fazla programc çal yor ise sitenin içindeki bölgeleri ayr olarak tasarlamak iyi olabilir. PHP de ise bunu include veya require komutu ile yap yoruz.
9

85

Linq sadece veritaban nesneleri üzerine de il diziler ve benzeri veri y nlar üzerine de uygulanabiliyor. Küçük diziler için pek kullan l olmayabilir ama binlerce oldu unda SQL, i lemleri h zland r r ve pratikle tirir. http://www.ntfs.com/winfs_arch.htm adresinde yeni dosya sisteminin de SQL ile desteklendi i görülüyor.

ProtectedSub Button1_Click(ByVal sender AsObject, ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click Try If TextBox1.Text <>""Then Dim db AsNew DataClasses1DataContext Dim snc = (From k In db.Kategorilers Where k.KategoriNo = TextBox1.Text Select k).Single 'Select KategoriAdi From Kategorile Where KategoriNo = 'TextBox1.Text' 'gibi ama daha ilevsel MsgBox(snc.KategoriAdi) EndIf Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message) EndTry EndSub snc de i kenine .Single ile sadece 1 sonuç al yoruz. Birden fazla sonuc döndü ünde For Each ile pe pe e gelen bilgileri de erlendirebiliriz. MsgBox ile göstermek yerine dönen bilgileri GridView içine doldurabiliriz. Kullanmak istedi iniz nesne size kalm . 06.05.2009

Pard s Kabuk Programlama Örne i
"Kabuk Programlama" sadece Linux'da yok, tüm i letim sistemlerinde var. Örne in Windows için ücretsiz PowerShell'i tavsiye ederim. A a daki kodu kate program ile menu.sh ad nda kaydedelim. Çal t rmak için sh menu.sh yazabilirsiniz. b=$1 if [ $# -eq 0 ] then b=0 #e er parametre girilmemi ise 0 olsun fi while [ $b -lt 4 ] #4'den küçük oldu u sürece DÖN do case $b in 0) echo "0 m ?" ;; 1) clear ;; 2) ls ;; 3) echo "program m z kulland date exit ;; *) 86
@

n z için te ekkürler..."

echo "hata" ;; esac #menü yap m echo "'sh menu.sh 2' gibi yazarak da kullanabilirsiniz..." echo "Sistem Menüsü" echo "1- ekran sil" echo "2- dosya listele" echo "3- ç k " echo "$b seçtiniz" echo -n "Secenegi giriniz : " read b done # 6-may s-2009 Linkler: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/default.mspx http://www.google.com/search?hl=tr&client=opera&rls=tr&hs=6s6&q=kabuk+programlama&btnG=Ara&lr=

02.05.2009 Sorular http://groups.google.com/group/megepbilisim deki bir konu üzerine: "veritaban programc l " dal n n ad nda ne sorun var, neden insanlar bu kadar dü ündürdü pek anlamad m. Ona bakarsak tüm alan ve dallar n adlar n da tart mam z gerek. Amaç havanda su dövmek ise, de i tirelim. Ama öyle eyler konu ulsa, bu güzel revizyon f rsat de erlendirilse daha iyi olmaz m ? · Mesela SQL 2008 yenilikleri modüllere entegre edilsin, (.NET Linq kullan m ) · Veritaban dersi nas l programlama dilleri ile proje tabanl kullanabiliriz, · Bilgi i leme ve güncel tutma için pratik ipuçlar neler olabilir... · Elimizdeki modüller yetersiz ise ne gibi kaynak olu turulabilir? · Programlama dersleri neden yetersiz veya ö renci nas l daha iyi program yapabilir? · Basit ve uzun olmayan kodlar ile örnekler/ipuçlar /dökümanlar bir sitede payla ma aç labilir mi? · Türkçe kaynak yetersiz ise nas l içerik geli tirebiliriz? · Üniversitede Oracle ve Java gibi daha üst seviyeye ç k labilece i dü ünüldü ünde, elimizdeki ücretsiz (SQL Express, MySQL) programlar daha etkin nas l kullanabiliriz? · Büyük proje içine girilmeden önce parçalar halinde nas l modüler programlama yap labilir? · Tak m çal mas ile program/site uygulamalar nas l yap l yor? · "Dil" tak nt m z nas l a abiliriz? Yani VB mi C# m , C mi, hadi bi de Delphi olsun ... · ngilizce dilini modüller içine daha anla l r ekilde eklemek nas l olabilir? 87

· Örnek çal ma dökümanlar nda hem VB hem de C# ile kodlar yanyana yazmak zor mudur? Böylece ö retmen istedi inden ayn konuyu devam edemez mi? · Aç k kaynak denilince sadece Pardus ve OpenOffice mi akl m za geliyor? Hadi Pardus aç k ise hiç kodlar n de i tirme veya ilerletme isteyen birileri var m ? · Windows ve Web programlar aç k kaynak olamaz m ? · Öncelik "para kazanmak" odakl ise bili ime doymam piyasaya hemen projeler ile girilmeli mi? O projeler ne kadar (ne zamana kadar) faydal olabilir? · E itimde kaliteyi art rmak sadece maddi olarak geli meye mi ba l ? Okullara bol bol bilgisayar atelyeleri açmakla biter mi? · Ak ll s n f ve tahtalar gerçekten "ak ll " m ? · Türkiye sadece donan m üreterek mi dünyaya ihraç edilecek ürünler yapabiir? l · Türkiye yaz l m üssü haline nas l getirilebilir? Teknopark'lar kurarak bu sorun biter mi? · HomeOffice Türkiyede yayg nla amaz m ? Önyarg lardan nas l kurtulabiliriz? · "Oyun Programc l " gülünüp geçilecek bir DAL m d r? Oyun yazan programc zeka olarak da daha geli mi hale gelmez mi, kendine güveni artmaz m ? · Haz r site kurulumu yap p, "sen art k webci oldun" demek ne kadar do rudur? (forum, blog sitelerini ö rencilerimiz kendileri kod yazarak yapamaz m ?) · "Rich Internet Application - RIA http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application" uzak durulacak bir konu mu? · "Güvenlik algoritmalar "n yazacak zekâda ö rencilerimiz (programc lar m z) yok mu? · "Eö renme" deyince sadece Flash ve Wiki ile yap lm siteler mi olabilir? http://skoool.meb.gov.tr www.ttnetvitamin.com.tr · Neden önce ba kalar ke feder sonra biz de onu tüketim amac ile kullan r z? · Bizde patent ve haklar koruyacak birimler yok mu? Devlet yaz l m ve donan m üretimine ne gibi destekte bulunuyor? · Devlet sadece ceza vererek mi (siteleri kapatma, hapis ve para cezalar ) bili im suçlar n n üstüne gidebilir? 14.04.2009

Microsoft Sertifikasyon Oyunu
https://www.microsoft.com/click/areyoucertifiable/default.aspx adresinde ingilizce bir silverlight oyunu var. IT Professional ve Developer aras nda seçim yapt ktan sonra 20 soru geliyor. Joker haklar zamanla kazanabiliyorsunuz. Developer olarak 8/20 4714 puan alabildim, ilk denemede. Genelde sorular att m, çok az n biliyordum. ans i te. Sadece iyi ingilizce yetmiyor, web ve windows uygulamalar ile ilgili bilgilerimiz de iyi olmas gerek. Siz de deneyin:

04.04.2009

H zl Doldur Projesi
88

Bu y l notlar eOkul sitesine giriyoruz. http://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx Fakat not giri i biraz çetrefilli. Hem de zaman doluyor. Her sayfada 10 dakika içinde not giri i bitmesi gerek. E o zaman VB.NET 2008'de notlar bizim için dolduran "h zl " bir program yazal m dedik. Notlar genelde Excel'de sakl yoruz. Daha sonra da eokul sitesinde elle not giri ekran nda giriliyor. Haz r zaten girilmi notlar tekrar ba ka yere girmek zor gelebilir. Bu projede SendKeys ile tu bas m gönderiliyor. Ctrl+Alt+H global k sayolu ile i lem ba lat l yor. Tabii önce notlar n H zl Doldur program içine aktarl mas gerekiyor. Aktar ld ktan sonra sat r ve sütun say s yani ö renci ve s nav say s n belirliyoruz veya düzenliyoruz. 30 ö rencinin notunu 1-2 saniye içinde web sayfas ndaki metin kutular na otomatik aktar yor. Daha önceki "sanalt klama", "ekrançiz" ve "modül takip projesi" gibi yard mc programlar m pek tutulmam t . Belki bu "fikstür haz rlama" projemi geçer. Tüm projelerimi http://yunus.sf.net sitemden inceleyebilirsiniz. Web programlama ile fazla ilgilenince masaüstü yaz l mc l biraz garip hissettirdi beni. Delphi ile de yapabilirdim ama VB.NET de de her arad m buldum. Internette güzel kaynaklar var: www.codeproject.com http://msdn.microsoft.com www.dotnetslackers.com www.tech-archive.net www.eggheadcafe.com http://vbcity.com Daha "setup" yapmad m. DotnetFX35 gerekli. Kodlar indirebilirsiniz Ekran Görüntüsü:

Kodlar n bir k sm (250 sat r 15 saat emek): Public Class Form1 Dim bekleme As Integer = 0 Dim yerX As Integer Public Enum HotKeyModifiers As Integer MOD_ALT = &H1 MOD_CONTROL = &H2 MOD_SHIFT = &H4 MOD_WIN = &H8 End Enum Private Const WM_HOTKEY As Integer = &H312 Public Declare Auto Function RegisterHotKey Lib "user32" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal id As Integer, ByVal fsModifiers As Integer, ByVal vk As Integer) As Boolean Public Declare Auto Function UnregisterHotKey Lib "user32" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal id As Integer) As Boolean Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing 'kapan rken ayarlar kaydedilir, global k sayol silinir UnregisterHotKey(Me.Handle, 1020) My.Settings.Hiz = ComboBox1.SelectedIndex My.Settings.Sutun = ComboBox2.SelectedIndex My.Settings.Sure = NumericUpDown1.Value 89
A

My.Settings.Ses = CheckBox1.Checked End Sub Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'aç l rken ayarlar okunur, global k sayol atan r RegisterHotKey(Me.Handle, 1020, HotKeyModifiers.MOD_ALT Or HotKeyModifiers.MOD_CONTROL, Keys.H) ComboBox1.SelectedIndex = My.Settings.Hiz ComboBox2.SelectedIndex = My.Settings.Sutun NumericUpDown1.Value = My.Settings.Sure CheckBox1.Checked = My.Settings.Ses Timer1.Enabled = False RegisterHotKey(Me.Handle, 1, 4, 118) End Sub Sub islem() 'timer1 tetiklenir, ilk hücreye konumlan l r yerX = -1 Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick ' zgaradaki bir sonraki hücre okunur ve sanal tu bas m yap l r yerX += 1 ToolStripProgressBar1.Value += 1 If yerX = DataGridView1.RowCount Then ToolStripProgressBar1.Value = 0 ToolStripProgressBar1.Visible = False Timer1.Enabled = False NotifyIcon1.ShowBalloonTip(2000, "H zl Doldur", " lem Tamamland !", ToolTipIcon.Info) Exit Sub End If For i As Integer = 0 To 4 If DataGridView1.Columns(i).Visible = False Then Exit Sub SendKeys.Send("^a") SendKeys.Send("{DEL}") SendKeys.Send(DataGridView1.Item(i, yerX).Value) If i < 4 Then If yerX = DataGridView1.RowCount - 1 And DataGridView1.Columns(i + 1).Visible = False Then Exit Sub Else If yerX = DataGridView1.RowCount - 1 Then Exit Sub End If SendKeys.Send("{TAB}") Next End Sub Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 'i lem h z ayar Select Case ComboBox1.SelectedIndex Case 0 Timer1.Interval = 50 Case 1 Timer1.Interval = 300 Case 2 Timer1.Interval = 600 End Select End Sub 90

Private Sub Ç k ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Ç k ToolStripMenuItem.Click 'ç k End End Sub Private Sub Hakk ndaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Hakk ndaToolStripMenuItem.Click 'hakk nda: 15 saat emek :) MessageBox.Show("Yap m: Tar k BA RIYANIK" & vbCrLf & "Te ekkürler: Tuzla Teknik Okullar - Bili im Ö retmenleri" & vbCrLf & "Nisan 2009" & vbCrLf & vbCrLf & "http://yunus.sourceforge.net", "H zl Doldur", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'AKTARMA BA LIYOR! bekleme = 0 ToolStripProgressBar1.Value = 0 ToolStripProgressBar1.Visible = True Timer2.Enabled = True End Sub Private Sub NotAktarmayaBa laToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NotAktarmayaBa laToolStripMenuItem.Click 'AKTARMA BA LIYOR! bekleme = 0 ToolStripProgressBar1.Value = 0 ToolStripProgressBar1.Visible = True Timer2.Enabled = True End Sub Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message) 'Ctrl Alt H'nin ba l oldu u olay MyBase.WndProc(m) If (m.Msg = WM_HOTKEY) Then Dim hotKeyId As Integer = m.WParam.ToInt32() If hotKeyId = 1020 Then bekleme = 0 ToolStripProgressBar1.Value = 0 ToolStripProgressBar1.Visible = True Timer2.Enabled = True End If End If End Sub Private Sub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox2.SelectedIndexChanged 'kaç sütun olacak burada belirlenir DataGridView1.Columns(1).Visible = ComboBox2.SelectedIndex > 0 DataGridView1.Columns(2).Visible = ComboBox2.SelectedIndex > 1 DataGridView1.Columns(3).Visible = ComboBox2.SelectedIndex > 2 DataGridView1.Columns(4).Visible = ComboBox2.SelectedIndex > 3 End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click, TemizleToolStripMenuItem.Click ' zgaray temizler DataGridView1.Rows.Clear() End Sub Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click, Yap t rToolStripMenuItem.Click 91

'panodan bilgileri yap t r r Dim s As String = Clipboard.GetText() If Not Clipboard.ContainsText Then Exit Sub If s.Length > 2 Then If s(s.Length - 2) = ControlChars.Cr And s(s.Length - 1) = ControlChars.Lf Then s = s.Remove(s.Length - 2) 'Excel sonuna CRLF ekleyince fazla sat r ekliyordu End If End If Dim rows() As String = s.Split(ControlChars.NewLine) Dim i, j As Integer DataGridView1.Rows.Clear() Try For i = 0 To rows.Length - 1 If DataGridView1.Rows.Count < rows.Length Then DataGridView1.Rows.Add() End If Dim bufferCell() As String = rows(i).Split(ControlChars.Tab) For j = 0 To bufferCell.Length - 1 If bufferCell(j).ToString.Contains(ControlChars.Lf) Then bufferCell(j) = bufferCell(j).ToString.Replace(ControlChars.Lf, "") End If DataGridView1.Item(j, i).Value = bufferCell(j) Next Next Catch MessageBox.Show("Yap t rma Hatas " & ControlChars.NewLine & _ "5 sütundan fazla bilgi olamaz!", "H zl Doldur", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click, KopyalaToolStripMenuItem.Click 'tüm zgaray kopyalar If DataGridView1.SelectedCells.Count <= 0 Then Exit Sub DataGridView1.ClipboardCopyMode = DataGridViewClipboardCopyMode.EnableWithoutHeaderText DataGridView1.SelectAll() Clipboard.SetDataObject(DataGridView1.GetClipboardContent()) End Sub Private Sub SeçimiKopyalaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SeçimiKopyalaToolStripMenuItem.Click 'seçili bölgeyi kopyalar If DataGridView1.SelectedCells.Count <= 0 Then Exit Sub DataGridView1.ClipboardCopyMode = DataGridViewClipboardCopyMode.EnableWithoutHeaderText Clipboard.SetDataObject(DataGridView1.GetClipboardContent()) End Sub Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick 'bekleme zaman için çal an timer2, timer1'i tetikler, kendini kapat r Me.WindowState = FormWindowState.Minimized If CheckBox1.Checked Then System.Media.SystemSounds.Beep.Play() bekleme += 1 If NumericUpDown1.Value.ToString = "" Then NumericUpDown1.Value = 3 If bekleme >= NumericUpDown1.Value Then Timer2.Enabled = False islem() End If 92

End Sub End Class 28.03.2009

Palm Treo 650 ile nternet Ba lant s
BlueTooth ba lant s arac l yla internete kendi bilgisayar n zdan cep telefonunuz ile ba lanabilirsiniz. Asl nda zaten GPRS ile ba lant var. Ama h z yava ve pahal . Oysa zaten evde ba lant n z (ADSL) varken, bu ba lant y kullanarak cepten de ba lanabilirsiniz. Nerelere bakal m: http://www.yorummerkezi.com/yorumlar/telefon/cep-telefonu-yorumlarii/cep-bilgisayarii-(pda)-telefonlar/palmtreo-650-cep-b%DDlg%DDsayari/detaylar.html http://www.palminfocenter.com/news/8567/howto-bluetooth-internet-with-windows-xp/ http://www.wgcompex.com/Downloads/ adresinden http://www.wgcompex.com/Downloads/mRouter3Installer.exe indiriniz. M-Router program n kurduktan sonra bilgisayar m z yeniden ba latal m. PC ile Palm'deki bluetooth tan mlamalar n bitirdikten sonra internete ba lanmak çok kolay. Gizmo ile MSN, mail okuma gönderme, Opera Mini ile nette sörf fena de il. 100 metre içinde yani evinizin ba ka odas ndan da ba lanabilirsiniz. PC devaml aç k olmal , bluetooth ba lant s nda parola olmal d r. Küçük bir klavyeye devaml basmaktan parmaklar n z a r yabilir veya gözleriniz küçük yaz lar okumaktan yorulabilir. Telefondan Resimler:

93

26.03.2009

php ve ajax ile resim galerisi yap m
Okulda u ra rken böyle bir proje ortaya ç kt : Resim Galerisi v3 Chip dergisinin sitesinde http://www.chip.com.tr/galeri k sm var. Orada tüm sayfa tazelenmesine gerek kalmadan resimleri yükleyebilirler. Biz de bu sorunu a a daki kodlar ile çözdük. Çok görsel de il ama iyile tirilebilir, geli tirilebilir.
B

PHP Kodlar n indirmek i in (fazla dü ünülmeden h zla yap ld
B

ndan güvenlik a klar olabilir):

http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/galeri3.rar Çal r halinin resmi:

19.03.2009

Türkçe Aç k Kaynak Projeler
http://kaan.basesistem.com/?cat=5 yaz s n görünce u fikirlerimi payla mak istedim: Yunus Türkçe Programlama dilini tasarlamaya ba lama nedenim, Delphi nin çok esnek olmas ve bol kaynak (www.delphiturk.com) olmas yd . 2001-2003 y llar nda hemen her ay bir sürüm ç kard m. Ama zamanla klasik programlama mant ile tasarlad m için spagetti koda dönü tü. 2.8 sürümünden sonra terketmeye karar verdim. Zaten kimsenin de umurunda de ildi, o s ralarda. Son birkaç y ld r ise, üniversite ö rencileri proje konusu olarak dil yaz m n seçmi , benden yard m istemi lerdir. Aradan geçen zamandan sonra tekrar Delphi ye dönüp, kodlar düzenlemek bile a r geliyor art k. Bunun d nda ticari program üreten bir yaz l mc arkada da Türkçe script dili ile basit ERP uygulamalar ile ilgili haberle ti. Çekirdekde assembly ve C# gibi diller kullan larak, basit form/rapor/sorgu pencerelerinde Türkçe dil kullan lmas , programlamac l n Türkiye de daha fazla yay lmas na neden olabilir. Lise ve üniversitedeki ö rencilerin baz lar (%5) gerçekten iyi programc lar. Ama ço u içiçe if veya for yazam yor, dizi de i keni yapam yor. Ke ke herkesin rahatça kendi dilinde program yazabilece i bir altyap olsa. Basic dilinin en basit programlama dili oldu u zannediliyor. Baz üst seviye programc lar basit olmas ndan dolay dil bile demiyorlar. Oysa Lisp ve Ruby gibi daha basit ve nesne tabanl diller var. Meslek lisesi y llar nda ö renciler bu diller ile programlamaya ba lamal d r. Özellikle Basic de Goto gibi birçok tembelle tirici al kanl k kazand r l yor. Kodlar n okunakl l ve ta nabilirli i önemlidir. 94

Aç k kaynak denilince sadece Pardus ve Linux akla geliyor. Türkiye de kodlar aç k olan projeler yayg n de il. Olsa bile kimse kodlar al p, daha iyisini yapmaya çal m yor, ya da bilen programc en ba tan kendisi yazmay tercih ediyor. Kodlar s n f veya kütüphane eklinde yazmaya al mak gereklidir. Di er programclar n kendi projelerinde kullanabilmeleri için. Modüler programlama zor de ildir. Daha derli toplu kod yaz l r.

10.03.2009

Tarik's Log 5
187 giri say s na ula t k. Son aylarda yava lad k. Bu sefer 30 yerine 18 girdi yapm z. Eski girdileri pdf olarak okumak için : http://tbagriyanik.googlepages.com eOgr projesi 39 sürümüne geldi ve 5000 sat r 150 saat eme e dönü tü. 2 ay sonunda tamamlamay -3 dü ünüyorum. ndirme adresi: http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/browse.aspx/Ortak/eogr Çevrimiçi tan t m: tbagriyanik.no-ip.com 06.03.2009

MEGEP Bili im Grup
Ziyaret ediniz: http://groups.google.com.tr/group/megepbilisim veya http://groups.google.com.tr/group/megep_bilisim 2006 y l nda "Veritaban " dal ndaki Görsel, Veritaban , Nesne Tabanl programlama derslerinin altyap lar n haz rlad m. 10. s n f BTT'deki 5 programlama modülünü ve Veritaban dersindeki 6 Access modüllerini de yazd m. O zamanlar VS2005 ve Office 2003 vard . imdi VS2008 ve Office 2007 var art k. Gelecek y lda ise daha yeni programlar ç kacak. 10. s n ftaki "programlama modülleri"nin ço u okullarda gösterilmiyor. Ö retmen kendince ba ka örnekler veya ba ka kitaptan ders anlat yor. Geçen y llarda "Tuzla Meslek Lisesi"nde QBasic anlat l yordu. Daha sonra VB.NET'e bu y l geçildi. QBasic yerine konsol uygulamalar ile örnek yap l yor. Ke ke 10.s n ftaki bu programlama konular Visio, Crocodille veya FlowChart program n n daha geli mi olan programlar ile gösterilebilse. Hatta yap labilse do rudan Nesne Tabanl programlama anlat lsa. Yurtd nda ortaokul çocuklar nesne tabanl programlama görüyorlar. Bizde lisede klasik programlama a lan yor. Klasik programlama "prosedürel" oldu undan kodlar spagetti haline geliyor. Kötü al kanl klar kazan l yor. Diziler, dosyalar ve algoritma örnekleri tamamen atlan yor. 10. s n f seviyesinde olmad dü ünülüyor. 11. s n f Web ve VT'ciler ise bu konular 11 ve 12. s n f ders modüllerinde k saca gördükleri için yine de pek anlad klar n göremedim. 30 ki iden 2-3 ki i programlamada iyi. Özellikle HTML'den ASP.NET'e geçerken çocuklar afall yorlar. PHP'de de çok parlak olduklar n zannetmiyorum. VB modülleri genelde iyi olsa da bazen alakas z veya çok uzun, çok k sa geçilen yerler var. Bak m yap lmas veya konu s ralar tekrar gözden geçirilerek kontrol edilmeleri gerekiyor. SQL ve C# modülleri ise en zor en üst seviye modüller. Bu dersi anlat rken sadece modüle bakarak gidebiliyorum. Baz konular gereksiz uzun tutulmu veya örnekleri az olabiliyor. Ama ö retmen kendince www.verivizyon.com gibi sitelerden veya ba ka kitaplardan bol örnek üretebiliyor. SQL tek ba na nas l anlat labilir diye dü ülüyor. Soru i aretleri var. Management Studio olmasa idi, mecburen bir programlama dili ile proje geli tirerek konular anlat lmal idi. Mesela VB, ASP veya C# gibi... Delphi, Java, Photoshop, Oracle modülleri yaz m olsa ke ke. Ama yaz lan modülleri sertifika (MCSE, Cisco, Adobe...) ile paralel yap lmas gereklidir. Mesela bizdeki ASP.NET ile Microsoft'un kendi e itimi farkl d r. En büyük problemlerden biri d ar ya uyumluluktur. Ya da modüllerin statik pdf halinde de il de web tabanl olmas güncel olmalar n sa layabilir. Hatalar düzeltildi i anda netten son halleri indirilebilir. Bu ekilde altyap sa layan bir site yap labilir. Binlerce sayfa resimleri, 95

yaz lar , bilgileri de i tirildi inde hemen yans tman n yolu böyle olabilir. 6 ayda bir de güncelleme yap ld diye okullar bilgilendirilebilir. "Yeni" olan veya iptal edilen eyler çerçeve ö retime eklenir. Web programc l nda Web tasar m ve programlama ile Grafik Animasyon derslerini gösterdim. 1. dönem WebTasvePr HTML ve DW ile hemen hemen iyi say l r. JS'yi kaçak olarak anlatmaya çal yorduk, basit örnekler ile. DW'da baz konular fazla uzun veya basit geçilmesi d nda iyi. 2. dönem WebTasvePr ASP.NET ile çocuklar tamamen abondone oluyor. Ne güzel tasar m yaparken, birden algoritma ve kod yaz m ok edici oluyor. En ba ar l ö renci bu derste o kadar parlak olam yor. ilk iki modül fena de il ama di er ikisi biraz a r. XML ve s n flar... Veritaban uygulamalar n da elimizden geldi ince basitce göstermeye çal yoruz, ama yeterli de iller. Grafik ve Animasyon modülleri iyi, örnekleri daha günümüzden (web 2...) olabilir. Görseldeki ya ad m z problem ile ASP.NET'teki problem ayn . Ö renciler program yap m na gelince dökülüyor. çiçe if, for, döngü... ve diziler gibi temel eyleri yapmak o kadar zor geliyor ki. Kendi mant klar nca bir ey yazan tek tük var tabi. Bence programlama ile ilgili tüm modüller, "örnek" uygulama tabanl olmal . Bilgi tabanl olmamal , pratik, güvenilir ve sade olmal . Program örnekleri denenmi ve sa lam halleri konmal . http://www.verivizyon.com daki SQL dersi gibi, internette denenebilen yerler yap lmal . Dinamik site yap m nda bir "proje" parça parça gösterilebilir. Üye ekleme, üye giri i, arama, yorum ekleme, yönetim... gibi k s mlar olmal . Web tabanl uygulamalarda daha görsel olunmas için "tasar m" prensipleri gösterilmeli. Programlama sanatt r, ama web ve masaüstü programlar n tasar m da "sanat" gibidir. Tasar m ho olan ve program k sm sa lam yap lan yaz l mlara ihityaç var.Belki de lise seviyesinde "program" yaz m beklenmedik bir konu da olabilir. 15-19 ya ndaki insanlardan bunlar istemek fazla olabilir. Çünkü biz üniversitede bile bunlar n ço unu görmemi tik. Yapt m z projeler bu isteklerimizin yan nda çok basit say l r. Modüller 100 sayfa olmamal , en fazla 50 sayfa olmal d r. Teknik terimler ile "okuyan" s k lmamal d r. Ö rencilerin gittikçe geli enbili im teknolojilerine uyumu sa lanmal , "geri eski düzene" yönlendirilmemelidir. Ders geçme sistemi düzenlenmelidir.

21.02.2009

"FarCry 2" ve "Call of Duty-World at War"
FC2 ve CoDWaW oyunlar n n bol övgüsünü duyunca sab rs zl kla beklemeye ba lam t m. Nihayet bir iki gündür oynuyorum. FC rol oynama oyunlar ndaki gibi bir ki ilik seçip, gittikçe yeteneklerini geli tiriyoruz. Afrikada bol bol araç de i tirerek kilometrelerce geziyoruz. silahlar n bozulmas , araçlar n ar zalanmas , tamir, tedavi... arkada edinme, yard m etme çok gerçekçi hale gelmi ... Zaten görüntü de mükemmel... Manzaralar, hayvanlar, su (nehir) ve ate (patlama) efektleri tad nda. Havan n zaman zaman ya murlu, sisli olmas da do al. Zaman geçmesi yani gece gündüz de i imi de güzel. Bizi iyice GPS kullanmaya al t r yorlar. Saçmal klara gelirsek: elmas arama. Elmas orda burda saklanan çantalardarda. Oysa bir ara bir sürü alt n külçesi bulduk. Hiç birini al p kullanamad k. Anlamak zor. Ana karakterin yemek yeme ihtiyac yok. Su içiyor sadece, ve uyuyor. Hasta olmas bazen olmad k yerde zor durumda b rakabilir. Al veri k sm da daha iyi olabilirdi. Yayan olarak uzun mesafe yürünemiyor. CoD ise bazen biraz gereksiz olarak zor ve yapay zeka FC'ye göre daha zay f. Zamanla durmadan adam öldürmek s k c olabiliyor. Eski tad pek yok. Grafik ve ses kalitesi çok iyi. Silahlar zamanla birbirinden farks z hale geliyor. Yok dürbünlü yok makineli derken silah geçi leri ve mermi bulma döngüsü içinde kal yorsunuz. te ekran görüntüleri:

96

Efektler maksimumda de il ama yine de çok iyi bir sahne...

Nehirde bal klar yok, timsah eklenebilirdi...

Modelleme,

k, gölge, renkler....

11.01.2009 97

Nesne Tabanl Programlama
ubat 2008'de derledi im bir yaz y günlü üme eklemeyi unutmu um. Laz m oldu, zor buldum. http://forevertrust.blogspot.com/2008/02/nesne-tabanl-programlama.html http://www.uyducumuz.com/nesne-tabanli-programlama-temelleri Object Oriented: Nesneye Dayal Run-Time Type Information RTTI ara t r n z Genel: Yaz l m projelerinin %84 zaman nda bitmez %30 u asla tamamlanamaz Ço u yaz l m böceklidir, güvensizdir ve dayan kl de ildir Devam ettirilmesi güçtür Yap m Ad mlar : modelleme (UML ara t r n z) Gereksinimleri belirleme Analiz ve tasar m Program yaz m Test Gerçekler: Dünya büyük ve karma kt r Çok eyler var ama: Bir i in küçük bir bölümünü yapar nsan hatalar n düzeltemez Yüksek bir ö renme e risi var Çal mas için bir yap ya ihtiyaç duyar Hatalar pahal sonuçlara neden olur Öneriler: Planl çal n Küçük sürümler yap n (hata bulmak ve gidermek kolay) Basit tasar m (google örne in) Birden fazla ki i test etsin Kodlama standard olu turun Entegre edilebilir program (gerekli kod parçalar n alt programlara bölün) Tekrarlanan kodlara engel olun Yapt n z geçici de i iklikleri silin Parametreli metotlar kullan n Aç klama sat rlar ile dokümantasyon yap n Platforma ba ml kalmay n Exception (nadir durumlar) kullan n Programlama Araçlar : Visual Studio .NET Borland Sun Java Eclipse Python Ruby

98

Ba lang ç: Bir bisiklet ald n zda kitapç n m önce okursunuz yoksa üstüne binip sürer misiniz? Programlama dilini kavramak için önce ö renmek için çabalay n, daha sonra kendi programlar n z yazabilirsiniz Ekrana basit bir mesaj ç karan program yap n z (merhaba dünya!) Hikaye: Bilgisayar bir uzayl olarak dü ünün Açs n z ve uzayl sizin dilinizi bilmiyor, ama ona bir süre sonra baz kelimeleri ö rettiniz Resim çizerek anla maya çal yorsunuz Omzunuza ç k p bir hindistan cevizi alabilir Ama uzayl bir ey anlamad Onun bak aç s ile dü ünmelisiniz Temeller: Class: S n fDünya; hayvan, bitki gibi s n flardan olu ur Object: Nesne Bitki s n f ndaki hindistan cevizi a ac gibi Hayvan s n f ndaki fil nesnesi gibi Property: ÖzellikHayvan s n f ndaki fil nesnesinin a rl k özelli i (2 ton) gibi Event: OlayHer zaman olaylar olu ur. Ac kmak gibi.Filin rahats zlanma olay tetiklenebilir, böylece bize yard mc olur Method: YöntemOlay n nas l gerçekle ece ini ad m ad m belirtiriz. Mesela hindistan cevizini indirme : Kayan n arkas na saklan K zg n fil yakla nca kaçmaya ba la A aca çarpacak, sersemleyecek Gittikten sonra cevizleri topla ve sonucu bildir Örnek: "Uzayl " ad nda bir s n f (class) var Algy uzayl s n f na ait nesne (object) sim, kulak ekli, TVseyretmeyiSever gibi özellikleri (properties) var KurtarmaTiminiGönder ad nda bir yöntemi (method) var Ne yapaca z: Biz (insan) bir dil ö renip OOP yöntemi ile nesneleri tan mlayaca z Bilgisayara programlama dilini kurarak bizimle anla mas n sa lamak Özet: Etraf m zdaki dünya s n flara bölünebilir. Mesela kediler, evler ve a açlar gibi S n flar n içinde alakal nesneler vard r.Mesela kö edeki sar bina; ev s n f n n bir objesidir. Objelerin özellikleri vard r. Böylece nesne daha iyi tan mlan r. Türkçe dilinde s fatlara benzetebiliriz.Renk, a rl k ve boy gibi Olan eylere olay deriz. Rüzgar n esmesi gibi. Bilgisayarda ise fare t klanmas , tu bas m gibi Aksiyon ise olay n içindeki bir ad md r. Mesela dü me t klan nca ekrana mavi daire çizme komutu gibi. Metot ise olay n içindeki ad m ad m çal an kodlard r. Yemek tarifi gibi. SINIF Okuldaki ö renciler ya gruplar na göre s n flara ayr l rlar, böylece benzer ekilde muamele görürler, benzer eyleri ö renirler, benzer ekilde test edilirler. S n ftaki herkes ayn özellik de erlerine sahip de ildirler.

Basic dilinde s n f: Class Hayvan End Class NESNE S n f içinde baz eyler farkl l k gösterir. 99

Mesela ad Tekir olan kedi, hayvan s n f ndand r. Tekir bir hayvand r. Bunu Basic te u ekilde tan mlar z: Dim Tekir As HayvanTekir = New Hayvan()

Tekir in ne anlama geldi ini bilgisayar anlamaz. Ama hayvan oldu unu bilir. lk sat rda Hayvan s n f n program tarar, varsa problem yok. Deklare (bildirmek) ettik. kinci sat rda Tekir için bellekte Hayvan s n f ndaki özelliklere göre yer ay r r. Gerçek bir objeye dönü ür. ÖZELL KLER Alanlar, onlar n türleri ve de erlerMesela kedinin; türü, yüksekli i, a rl , bacak say s , kuyru u var m gibi Baz de erler say sal (number), baz lar da metin (string), baz lar da ikiliktir (boolean). Say lar üzerinde hesap yap labilirken, metinlere harf harf eri ilebilir. Mant k de erleri ise sadece True ve False olabilir. Class Hayvan Dim hayvanTuru As String Dim ismi As String End Class Kullan rken: Dim Tekir As Hayvan Tekir = New Hayvan() Tekir.hayvanTuru = "Kedi" Tekir.ismi = "Tekir"

Public: Herhangi bir s n f ula abilir Private: Sadece kendi s n f içinde kullan l r Protected: Yak n s n flar kullanabilir

Class Hayvan Public hayvanTuru As String Public ismi As String Protected memeli As Boolean Private dogruYazili As Boolean End Class

Class HayvanatBahcesi Dim a As Hayvan = New Hayvan() a.hayvanTuru = "Kangaru" a.memeli = False a.dogruYazili = True End Class METHOD Nesnenin i yapabilmesi içindir Ekrana yazmak, hesap yapmak ve foto raf n rengini açmak gibi Metotlar bildi imiz Sub End Sub aras na yazd m z alt programlar gibidir. Public, Private ve Protected özellikleri vard r.

Class Kisi Public adi As String Public soyadi As String 100

Public Sub AdSoyadGoster () 'içinde parametre olabilirdi Console. WriteLine("Adi " & Me.adi & " " & Me.soyadi) End Sub End Class Kullan m : Dim Mehmet As Kisi = New Kisi() Mehmet.adi = "Mehmet" Mehmet.soyadi = "Çilli" Mehmet.AdSoyadGoster () Al nt : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb330926(VS.80).aspx 01.01.2009

eOgr Özet
18-9-2008'de ilk fikir olarak akl ma geldi inden bu yana http://tbagriyanik.spaces.live.com/blog/cns!D0B01DF58868413E!866.entry (nerede ise 4 ayd r) PHP dili ile eOgr projesini geli tiriyorum. Projenin çal an haline http://85.153.28.48/~tarik adresinden bakabilirsiniz. Bu sitede 6 projemi test ediyorum. Di erlerini de inceleyebiliriniz. 2004'den beri yapt m PHP projelerinden edindi im tecrübe ile bu projeyi elimden geldi ince i levsel ve sade yapmaya çal yorum. Tabii ki ö rencek çok ey var. PHP'nin nesne tabanl (OOP) k sm n hiç kullanmad m. AJAX ile de görselle tirme i lerini yapabiliriz. Kendime 6 ay daha süre veriyorum. imdiden 3000 sat r kod ve 90 saat emek oldu bile. Özellikleri: Daha ders ekleme ve derse kat lma k sm yok, sohbet ve video deste i de ileride olacak Site bu hali ile temel bir "web uygulamas "nda gereken altyap y sa l yor Kullan c yönetimi (ekle, sil, düzenle) çal yor Kullan c hareketleri izleniyor (IP ve zaman olarak) Parola hat rlatma i lemi eposta ile yap l yor Yeni üyeler an nda sitede çal maya ba l yorlar Türkçe dili ve ngilizce dili taray c dilinden otomatik olarak elde ediliyor ve bir k sm ngilizce olarak ç k yor Birkaç sürüm önce sitenin tema deste i vard , sonra vazgeçip mavi ton olan sabitledim Güvenlik ile ilgili aç klar de i ik yöntemlerle kapat yoruz, kodlar inceleyiniz Veritaban kurulu de il ise otomatik kurulum yap labiliyor (install.php) Dil ayarlar , veritaban ayarlar ve di er site ayarlar tek dosyalardan halledilebiliyor Grafik ve resim say s az tutularak çal arak h z elde ediliyor Xampp 1.6.8, Adobe Dreamweaver, Flash ve Fireworks CS4 programlar ile tasar m devam ediyor Sürümleri SkyDrive içinde yay nl yorum http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/browse.aspx/Ortak/eogr Resmi:

01.12.2008 101

Div'li Site Kal b Yap m

Dreamweaver program n kullanarak daha önce Table etiketini kullanmadan site yapmam t m. DIV etiketi ile yap m da pek de zor de ilmi . Yine de tamamen problemsiz diyemem. Yüksekli in dinamik olmamas ve taray c uyumu problemi biraz rahats z ediyor. A a daki kodlar yeni bir html sayfa içine yap t r n z: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml "> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title> lk DIV'Li Çal mam!</title> <style type="text/css"> <!-#kapsar { position:relative; width:830px; z-index:1; color: #666; background-color: #99FFFF; margin: auto; height: 680px; } #menu { position:absolute; width:210px; height:300px; z-index:auto; background-color: #9999FF; color: #FF0; margin-right: auto; margin-left: auto; top: 70px; left: 5px; } #icerik { position:absolute; left:220px; top:70px; width:600px; height:600px; z-index:auto; background-color: #CCCC66; color: #000; margin: auto; padding: 2px; float: none; clear: both; } body { background-color: #060; font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; } #menu a:link,#menu a:visited { color: navy; display: block; height: 30px; text-align: left; 102

border: thin outset #666; list-style-type: none; padding-top: 8px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; text-decoration: none; margin: 0px; } #menu a:hover { color: blue; height: 29px; text-align: left; border: thin inset #666; list-style-type: none; background-color: #C96; text-decoration: none; padding-top: 8px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; } ul { list-style-type: none; position: static; margin: 0px; padding: 0px; } hr { border: thin solid #ccc; width: 80%; } --> </style> </head> <body> <div id="kapsar"> <h1><em>kapsay c </em> div (menu ve içeri i kapsar)</h1><div id="menu"> <p><em>menu</em></p> <ul> <li><a href="divli.html">konu 1</a></li> <li><a href="divli.html">konu 2</a></li> <li><a href="divli.html">konu 3</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </div> <div id="icerik"> <h1><em>içerik</em> k sm </h1> <p>Bu örnek içinde TABLE etiketi <u>kullan lmam t r</u>.</p> <p>DIV ve UL etiketleri stiller ile düzenlenmi , grafik zenginle tirilmesi yap lmam t r.</p> <hr noshade="noshade" /> <p>DIV'in iç içe olmas kopuk görüntüyü iptal ediyor, ba ms z hareket etmiyorlar.</p> <p>&quot;Margin&quot; ayarlar ile hep ortal hale geliyor. Bunu &quot;auto&quot; ile hallediyoruz.</p> <p>&quot;Position&quot; de erlerini de içtekiler için &quot;absolute&quot;, kapsay c DIV için &quot;relative&quot; yap yoruz.</p> <hr noshade="noshade" /> <p>UL sayesinde A etiketi hizal , kutu (dü me) benzeri çal yor. Liste simgesi &quot;list-style-type: none&quot; ile iptal edilmi tir. </p> <p>A etiketinin &quot;hover&quot; alt özelli i animasyon etkisi sa l yor.</p> <p><strong>Problemler:</strong></p> <p>Height sabit oldu undan içerik s n rl kal yor. <br /> 103

Baz taray c larda tam IE7 gibi gösterilemiyor.</p> <p><em>Bu sayfan n yap m yakla k 2 saat olarak CS4 ile yap lm t r.</em></p> </div> </div> </body> </html> 14.11.2008
eOgr
http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/browse.aspx/Ortak/eogr

adresinde eö renme ile ilgili projemin sürümleri var. Xampp 1.6.8 ve Dreamweaver CS4 Beta ile yap yorum. www.phpclasses.org sitesinden de güvenlik ile ilgili örnekleri inceliyorum. Be endiklerimi eOgr içine entegre edebilirim. PHP'de güvenlik ile ilgili bir yaz :
http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-php-secure-apps/

Test adresi: www.tuzlaatl.k12.tr/eogr

09.11.2008
Google Spreadsheets

Notlar:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pD4iunBS7edOmEzjcTJf-Ng&hl=tr

adresinde girdi im derslerin 8 s n fa ait notlar var. Notunu merak eden ö renci bu adresi inceleyebilir. 07.11.2008
#?*@! DelphiForPHP

PHP'yi bir programlama arayüzü içinde daha kolayca yazabilece imi dü ünmü tüm. Ama a a daki nedenlerden DelphiForPHP'den vazgeçiyorum: Devaml hata veriyor. A r yava . Kendi içinde Apache var ama debug etme program araya girince... Pencere tasar m k sm hatalarla dolu (devaml Ctrl+Shift+F12 ile tazemem gerekiyor) Proje yay mland nda 5MB'dan fazla 300'e yak n dosya ile doluyor, bo una alan kapl yor Türkiye'de ve dünyada bu program kullanan programc say s çok az Kurulum ile gelen yard m ve örnekler pek i e yaramaz, zaten web forumu da yetersiz 1 ayd r sadece 5 sayfa tamamlayabildim, oysa 1 hafta bile sürmemesi gerekli idi bana göre. 50 saat çöpe gitti Table, Query ve Grid süper nesneler ama hala olgunla amam . Kod deste i genelde pek fakir. Bir türlü basit eyleri yapmak kolayca olamad (paginator'u bir türlü çözemedim). Stil deste i berbat. Ayn sayfada birden fazla form eklemeyi ba aramad m Submit dü mesi ve TAB tu u istedi im gibi çal mad , her yere fare ile t klama yorucu uzatmaya daha fazla gerek yok... Zorlamak gereksiz Benzer eyleri Web Developer Express ASP.NET ile de ya ad m ama, bu kadar da dikenli de ildi. DelphiForPHP program , Visual Web Developer' n yar s etmiyor...

104

Karar m 2000 y l ndan beri yine ayn : "Dreamweaver" en iyi web tasar m program . Bakal m CS4'tene yenilikler var? Bu sitede IDE olarak not defterinin geli mi sürümleri kar la t r l yor: (Zend ve Eclipse tabi bundan öte, PHPDesigner program da fena de il)
http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-php-ide/index.html

01.11.2008
Deflax

Aç k kaynak e-ö renme projemize devam etmeye çal yorum. Daha emekleme döneminde. Ücretsiz, kolay ve arayüzü basit... Temel ilkeler bunlar. Kullan c giri i, kullan c ekleme, düzenleme gibi özellikleri var. Dersleri takip etme (Flash destekli) k sm na gelemedik. Adobe Flash CS4 kullanmaya çal aca m. Hem bu program hem de DelphiforPHP program n proje yaparak ö reniyoruz. Kurmak için PHP ve MySQL gerekli. Kullan c lar için imdilik Flash desteki taray c d nda bir zorunluluk yok.
Projenin birkaç ekran görüntüsü:

30.10.2008
R ID0 Göçtü

2 ay bile dayanamadan RAID0 kümesi gümledi. Vista mavi ekran ile kapanm t en son, ertesi gün açt diskler "Offline" hale gelmi ti. Ve RAID'i silerek Vista kurdum. 3 saattir yeni adam oldu. Programlar kur, güncelle derken.

deflax projesi de çöpe gitti. Birçok döküman yeniden toparlamam gerekecek. Art k diskler ayr oldu u için C: (500 GB) bozulsa bile rahatça D: sürücüsünü kullanabilirim. Tek sevindi im RAM (5.5) haricinde Vista 5.9 puan verdi her eye. Vista da fena de il bu halde de. Bir de KMPlayer kapan rken 3 hata ile kapan yordu. O da gitti, imdi tam çal yor. Nedense hep aksilikler ayn anda ba m za geliyor... 05.10.2008
road om

Asus 22" VK221S modelini Kad köy PCGold'dan ald m. Ölü pixel testi yapmama izin verdiler sa olsunlar. Temiz ç kt . lk görü te monitör baya büyük göründü bana. LG 360 YTL ve Samsung 380 YTL idi o s rada. Böylece PC toplama i i tamamland . 340 YTL'lik ek ran da ekleyince toplam 1410+340=1750 YTL... Monitörün webcam ve hoparlörleri de var. Hoparlör sesi yeterli gelmedi, zaten Creative 4+1 ses sistemim iyi. Webcam ise 1.3, flas s z oldu undan gece kullan m haricinde iyi. Ekran parlakl çok iyi, 1680 1050 çözünürlük... Film ve oyun denemeleri süper... Ekran geni olunca akl ma "ekran bölme" programlar geldi. 2 pencere aras nda Alt Tab basmak yerine ekran n -3 kenar nda dö eli pencereler daha iyi olabilir... Acer GridVista: Bölünen bölüme istenen pencere sürüklenerek dö enebiliyor, transparan pencere deste i var, fena de il oturmu yazl m, ücretsiz 10
C H

G

sus 22 ve

D

D

F

D

eta

E

mda

E

lueTooth

GridMove: Ba bekleme huyu rahats z edici. Pencere orta tu ile istenen ekran karesine dö eniyor. Al mak gerek..., ücretsiz Broadcom Bluetooth ayg t n sisteme CD'siz olarak da XP/Vista'ya tan tabilirsiniz: http://yedda.com/questions/Need_Vista_Driver_Bluetooth_v2_0_6276610721532/ denedim ve i e yarad ... CD'si küçük ve yan duran okuyucuda okunam yordu. Asl nda CD ba ka makinede de çal mad . Mecburen internetteki ana sitesinden (http://www.broadcom.com/ ) sürücü arad m. O da sadece XP için var. Site:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=10&l2=89&l3=675&l4=0&model=2150&modelmenu=1 http://www.tio.com.tr/Asus -Lcd-Monitor-Vk221s/FiyatDegisim.aspx?id=335634

: monitörün ana sitesi : Burada fiyat de i imi görülebilir, 25

Eylül'de büyük bir dü ü var... 28.09.2008
DeFlax - Delphi for PHP ve Flash Otomasyonu Projesi

Asl nda ortada bir proje filan yok imdilik. Delphi, PHP ve Flash ile bir uygulama yapmak istemi imdir hep... DeFlax' n konusu "internet tabanl ö renim/e itim sitesi"... Önce eski dostum Delphi7 ile XML tabanl bir ders düzenleme program yapmak istedim. Ama art k D7 çok eski ve yapt XML ile Flash' n XML okuma ekli farkl . stesem biraz daha debelenip Flash'a Delphi'nin bildi i XML dosyalar okutabilirdim bu arada... Sonra yine önceden ke fetti imiz ama kullanmad m z "Delphi for PHP (DfPHP) http://www.codegear.com/products/delphi/php " program akl ma geldi. Yeni sürümü olan 2.0' indirdim. http://www.qadr am.com/vcl4php 'un yapt aç k kaynak "VCL for PHP" as l çekirdek. Örnekleri güzel. Hani Windows programlama (RAD) ne kadar çok basit kodlama ve görsel olarak çok ileri ise, biz de Web programlar nda bu imkânlar istiyoruz. DfPHP ile ders düzenleme ve kullan c yönetimi k s mlar n yapmay dü ünüyorum. Flash ile de veritaban ndan okunan ders ve s nav bilgilerini h zl , animasyonlu ve süslü bir ekilde sunumu yap labilir. Ders sonlar nda ö renci ö renme durumunu da takip edebilecek. idea e-learning (http://ideaelearning.com/sayfalar/index.asp) gibi... Bir de CISCO'nun mükemmel altyap s na da g pta ile bak yoruz (http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html). 9 10 saat arabirimine al ma ve basit bir örnek yapmak için yetti bana. MySQL'den bir tabloyu okuma/yazma/arama/sayfalama yapt m. Toplam yazd m 40 sat r bile de il. Delphi içinde PHP yazmak ilk ba ta kafa kar t r c . Yani kendinizi Pascal yazarken bulabilirsiniz. Ama PHP kodlaman z gerek... Bir de dosyalar n nereden yay nland konusunda kafa kar abiliyor. "Tools*Deployment Wizard" ile istenen yere sitenizi ve gerekli kütüphaneleri kaydediyor. Bu klasörü istedi iniz web sunucusunda sorunsuz olarak yay nlayabilirsiniz. Fakat her F9'a bast n zda javascript hatalar gösteriyor ise, projeniz ve DfPHP ayr yerlerde bulunmas ndan kaynaklan yordur. Yani projenizi DfPHP'nin tavsiye etti i yerlere kaydedin. Mesela "c:\Program Files\CodeGear\Delphi for PHP\2.0\apache2\htdocs" olabilir. Bende belki Vista yüzündendir, "C:\Users\me\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\CodeGear\Delphi for PHP\2.0\apache2\htdocs\" gibi bir adreste. DfPHP içinde Apache2 ve PHP5 var. MySQL yok ama InterBase kurulumu install içinde var. SQL Server, Oracle ve ADO deste i de sa lanm . "Data Explorer" ile Visual Studio'daki gibi veritaban ba lant s haz rlay p, sürükle b rak ile form üzerinde grid olu mas var. Zend nesneleri ile kullan c lar ifreli olarak girebilir ve yetki verilen i lemleri yapabilir. Her kullan c için sayfadaki nesnelere yetki atanabiliyor. Ajax, CSS ve dinamik grafik yap m gibi özellikler ise art k daha fazla kullan l . lerledikçe webçi olmak daha zevkli olmaya ba l yor...
Örnek Kodlar:

public $sayfaNo = 0; function Unit1Create($sender, $params) {//Kaç nc bloktay z global $sayfaNo; $sayfaNo = 0; } function Unit1BeforeShow($sender, $params) {//Label2'yi güncel tutal m global $sayfaNo; 106

$this->Label2->Caption= "Toplam:".$this->Query1->Fields["toplam"]."<br>LStart:" .$this->tbcountries1->LimitStart.", LCount:".$this->tbcountries1->LimitCount."<br>Sayfa:".$sayfaNo ; } function DBPaginator1Click($sender, $params) {//Paginator biraz tuhaf çal yor... ?? global $sayfaNo; $sayfa = $_GET["DBPaginator1"]; if($sayfa=="first") $sayfa=0; else if($sayfa=="last") $sayfa=round(($this->Query1->Fields["toplam"]-$this->tbcountries1->LimitCount) / $this->tbcountries1->LimitCount); else if($sayfa=="prev") $sayfa=$sayfaNo-1; else if($sayfa=="next") $sayfa=$sayfaNo+1; $sayfaNo=$sayfa; $this->tbcountries1->LimitStart=$sayfa*$this->tbcountries1->LimitCount; redirect("unit1.php"); } function Button1Click($sender, $params) {//filter ile arama yap m $this->tbcountries1->LimitStart=0; $this->tbcountries1->LimitCount=($this->Query1->Fields["toplam"]); $this->tbcountries1->Filter="countries_name LIKE '%".$this->Edit1->Text."%'"; $this->DBPaginator1->Visible=false; redirect("unit1.php"); echo "Arama yap ld !"; } function Button2Click($sender, $params) {//tüm kay tlar göster $this->tbcountries1->LimitStart=0; $this->tbcountries1->LimitCount=10; $this->tbcountries1->Filter=""; $this->DBPaginator1->Visible=true; redirect("unit1.php"); } Örnek Uygulaman n Resimleri:

24.09.2008
Pardus 2008.1
www.pardus.org.tr sitesinden edindi imiz i letim sistemini VMWare 5.5'da denedi imde çok iyile ti ini gördüm. lk sürümlerde paket deste i ve donan m deste i çok fakirdi. imdi çok iyi hale gelmi ... Pisi ile rahatl kla apache, mysql-server, mod_php ve wine kurdum. Bildi iniz gibi wine ile windows için yap lan birçok program linux içinde çal abiliyor. Bazen tak lsa da çal nca insan bir tuhaf oluyor. :) Exe dosyalar sa t klay p "Wine ile aç" diyoruz. Apache ve mysql'i ba lang çta da çal eklinde ayarlad n z m art k PHP destekli sunucunuz var demektir. (Pardus*Tasma*Sistem Seçenekleri*Servis Yöneticisi)

107

Hatta klavyedeki windows tu unu da çal r hale getirebiliriz: Pardus*Tasma*Çevre Birimleri*Klavye K sayollar ( emadan Windows seçilebilir) Zip ve di er s k t rma programlar için ve müzik film için program kurmaya gerek yok. Sa t klad n zda muhakkak uygun program n seçenekleri geliyor. OpenOffice 2.4 TR de zaten ofis paketi olarak yeter de artar bile...

22.09.2008
eXe
http://www.e-learningtalks.com/index.php/2006/05/07/e -ogrenme-standartlarinin-ozellikleri-ve-turleri/

adresindeki yaz y okurken "eLearning araçlar " k sm nda Exe Learning projesi ile kar la t m. ndirme ve inceleme adresi: http://exelearning.org/ Kendimce PHP+Flash ve XML tabanl bir plan m var. eXe de benimle ayn fikir ile hareket ediyor. Bir tasar m program ile dersler haz rlan p, yay na haz r hale getiriliyor. Firefox var içinde. XHTML tabanl ve tasarlanan ders istenirse ziplenip tek dosya halinde paketlenebiliyor. Veya bir klasör içine gerekli resim ve benzeri dosyalar ile html olarak at l yor. Bu klasor sunucuya at larak ders yay n na ba lanabilir. Arayüz 6 de i ik stil ile zenginle tirilmi . Garden, kahurangi, seamist gibi... Ders içine eklenebilen sayfa türleri: durum çal mas , yak n aktivite, d site, serbest yaz , resim galerisi, java applet, kl soru,çok seçimli soru, bilgi sayfalar , RSS, okuma aktiviteleri, SCORM s nav , do ru yanl sorular ve Wiki makalesi... Türkçe deste i fazla de il. Bu engele ra men fikir olarak basit ve yeterli. Powerpoint kullanmas n bilen herkes ders haz rlayabilir. Ö renciler indirdikleri dersleri veya internetten takip ederek çal t klar dersi, daha sonra gerçek s nav ile peki tiriyorlar. e yaramas gerek.

108

18.09.2008
e-ö renme

PHP ve Flash ile çal an bir uygulama örne i ararken, asl nda arad farkettim.

m eyin "e-learning - e-ö renme" oldu unu

Asl nda CMS (Content/course Management System), LMS (Learning Management System) CRM (Customer Relationship Management) de hep merak etti im projelerdendir. Daha önceden s nav projesini yaparken (SiPro http://www.tuzlaatl.k12.tr/sinav ) ve ders haz rlama (Adobe Captivate) ile ilgili ara t rmalar mda u ücretsiz projeleri bulmu tum: Moodle : http://moodle.org/ PHP tabanl Türkçe destekli, tonla modül destekli, SCORM (http://en.wikipedia.org/wiki/SCORM) OLAT : http://www.olat.org/ Java ve Ajax tabanl , SCORM Atutor : http://www.atutor.ca/ PHP tabanl , SCORM Flash ile yap lan bir örnek de Adobe'un kendi sitesinde var:
http://www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/dreamweaver_flash_prototype.html PHP ile Flash, güzel Zaten Flash içinde de template olarak quiz var (s nav sonuçlar n sunucuya gönderebiliyor)

Yeni buldu um aç k kaynak projeler: : PHP tabanl kurs sistemi : ASP tabanl ö renme sistemi http://sourceforge.net/projects/cce-interact : PHP tabanl ö renme sistemi
http://www.dokeos.com/ http://www.openelms.org

http://extensions.joomla.org/

stenirse Joomla gibi genelde forum amaçl kurulan haz r sistemlere de quiz gibi modül eklenebilir : ya da do rudan http://www.joomlalms.com/
http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=4

LMS kar la t rma sitesi ve güncellemeleri takip etmek için:

100'ün üzerinde proje var. Genelde çok pahal ve desteklenen özellikler zay f. Kullan mlar ve kurulumlar kar k. Yeni bir sürüm ç k nca eski sürümü güncellemek problem ç karabiliyor. Online ders sistemi Türkiye'de Aç k Ö retim ve Uzaktan e itim ile mezun veren üniversitelerimizde var. Çok geni döküman ve video gibi deste i bulunan Aç k Ö retim (http://www.aof.anadolu.edu.tr/eogrenme.htm ) sistemi incelendi inde daha yolun ba nda oldu umuz görülüyor.
http://uzak.mersin.edu.tr/ ve http://www2.yesevi.net/ ise online olsa bile, gerçek s navlar yüzyüze e itim ile yap labiliyor. Belki y l içinde okula gitmekten kurtulunsa bile s nav zamanlar 1 ay Mersin'e gidilmesi gerekiyor.

109

MEGEP (http://www.megep.meb.gov.tr/ ) ile de liselerde okula gitmeden meslek edinme için altyap olu turulsa birçok insan için yeni kap lar aç labilir. Buradaki en büyük eksik veya yanl anlama: "internet üzerinden modül/kitap" indiren insan hemen o indirdi i konuyu ö renebilir gibi bir anlay t r. Okulda e itim alan insan ile yar m yamalak okuyan biri e it ö renemez. Nadir de olsa her okudu unu ö renen ama okula gitmemi insanlar m z var. Okulda da ö rencilerin ço unlu u ö retmenini dinlememesi nedeni ile bo gelip bo gidiyorlar. Belki i disiplini edinmeleri, i te çal maya ba lad klar nda faydal oluyor olabilir. Ama i in tuhaf okul ortam ö renme için uygun iken ö rencinin ö renmemek için direnmesi... Akl n kullanmas n bilen ö renci ise okulda alamad bilgiyi ve beceriyi, internette buldu u güzel sitelerden ediniyor, kitap sat n al p okuyor, tan d klar na dan yor. 10 ö rencide 1 bulunan bu tür ö renciler için yol hep aç k... Bu yazd klar mdan sonra buldu um bir site her eyi özetliyor: http://buro.aof.anadolu.edu.tr/aeozkul/aeozkul.htm. Bu sitedeki sonuç: "Teknolojideki geli meler ve dünyadaki uygulamalara k yasla, Türkiye de e-ö renme konusunda beklenen geli me ve yayg nl k sa lanamam t r." Resim (DokeOS):

09.09.2008
Bilgisayarc mam

Bu kainat n öyle bir donan mc s vard r ki, bütün mevcudat ve onlar n içinde yeryüzünü create etmi ,güne i bir power source,ay' bir sistem clock yapm . O power source'dur ki kesintiye u ramaz.Ve o system clock'tur ki a rmaz.O donan mc n n ilminin ve sanat n n nihayetsizli ini gösterir. Ayni zamanda öyle yüce bir programc d r ki, u muazzam dünya üzerinde çal acak ekilde koca hayat program n yazm ,yüz binlerce y ldan fazlad r, error verilmeden crash ettirmeden çal t r yor. E er onun ne kadar iyi bir oyuncu oldu unu anlamak istersen ,önce kendine bak.Gözünle göremedi in küçücük bir hücrene bütün kodunu save etmi ve yine o küçücük hücreden execute ettiriyor. Madem ki DNA'n n bir program oldu u apaç kt r ve bir program programc s z olamaz demek ki senin programc l n o büyük zat n programc l na ancak bir ayna hükmündedir. Yine seni hücrelerden olu turdu u network'ün içinde sinirsiz protokollerle hücrelerini birbiriyle konu turdu u gibi, senin de di er insanlarla türlü dillerde ve protokollerde konu abilmen için gerekli donan m yan na vermi tir, öylece de gördürüyor, konu turuyor ve dinletiyor. 110

Ve sen, etraf ndaki bütün cisimlerden haber alas n diye k, ses gibi türlü media haz rlam kulland r yor ve sen bunlar ke feder kullan r fakat bir yenisini ekleyemezsin. O halde öyle büyük bir network uzman vard r ki senin her türlü ihtiyac n bilir, ona göre teçhizat n verir. Senin network'çülügün O'nun sonsuz ilminden sana verdi i bir küçük parça ve bir büyük nimettir. Arkada aldanma! u güzel dünya hayat program bir s n rl süreli bir trial versiyondur, görüyorsun ki elde etti in mali mülkü hiç bir surette save edemiyorsun. Öyle ise, bu kainat yaz l m n yazan tan . Hem hiç mümkün müdür ki bir programc bu kadar güzel bir program yaps n ve yapt programda about bölümü koyup kendini tan tmas n. Öyle ise bu kainat n en büyük donan mc s , programc s , metworkçüsü ve system administrator' olan zat n heryere i ledi i about bölümlerini gör, ö ren, full versiyonu kazanmak için çal . Unutma ki hiç bir hareketin atlanmadan çok dikkatli loglar tutuluyor.... (Altan Hocam za te ekkürler) 23.08.2008
Vista Tr Service Pack 1

DX10'u Devil May Cry 4 ve Crysis üzerinde denedim. Ayarlar maksimuma getirdim. Maalesef DX9'dan daha kötü oldu performans. Ya da tam bir DX10 oyunu bulmam gerek. Crysis'de biraz deniz efekti güzel geldi o kadar. Çok tak lma var. 30-60 fps... 80 güncelleme ve SP1 yükleme sonras nda Vista aktivasyon istedi. biraz t rmaladad ktan sonra onu da hallettik. Ami BIOS May s 2008 sürümü vard , Asus'un sitesinden 2 sürüm (Haziran 2008) daha ilerledi ini 1004 sürümüne geldi ini gördüm. 1MB'l k Flash BIOS güncellemesi 5 dakika sürmedi. Bunun faydas oldu. Aç l h zland ve BIOS menülerinde ba ka seçenekler de geldi. (bu yaz y yazarken 1104 ç kt ...) BIOS aç l ekran 20 saniyede geçiliyor imdi. lk halinde ise SATA disk aramas yüzünden çok yava aç l yordu. Bu arada 667 olan bellek h z n 800 ve 1066 olarak da de i tirdim. 1066'da aç l olsa da bir süre sonra BIOS göçtü, tekrar aç l ta varsay lan ayarlara döndü. Ben de 800'de imdilik b rakt m. BIOS ve Vista güncelemeleri sonucunda PC'miz toplam 1 dakikada aç l yor ve çal ma h z bence XP ile ayn . Yani Vista iyi gibi imdilik. Daha yaz l m kurmalar m bitmedi. n allah bozulmadan üç be y l kullan r z. Resimde dikkat ederseniz RAM 4 GB diyor. Yani 3.3 GB de il. Ama bu aldat c . Gerçek 4 GB de il Vistan n gördü ü miktar. SP1 düzeltmesi ke ke i e yarasayd . "SMBUS sürücüsü bulunamad " gibi bir hatan z varsa, gidermek için Intel'in sitesinden "INF update utility" indirip kurmak gerekli.

Linkler: 111

http://www.vistaokulu.com/vista-service-pack-1-indir.html

: buradaki yaz y okuyun, Türkçe sürümde de anlat lanlar i e : SP1 sonras tekrar aktivasyon gerekecek. bu

yarad ...
http://www.torrentz.com/3ec4c7163adb522779533a987fb8332ab7ed60d5

da çözümü
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us http://www.megepbilisim.com http://www.pcnet.com.tr/forum/yazilim/86306-sm-bus-denetleyici-nedir.html

: ASUS anakart download sayfas : SM BUS sürücü : MEGEP bili im alan ndaki tüm modüller ve bilgiler

20.08.2008
Yeni PC'miz!

Vatan Bilgisayardan a a daki gibi bir toplama PC yapt m nihayet. Monitor yok, para yetmedi! Bu bilgisayara "Vista 32 bit Tr" Windows Deneyimi Dizini (!?!) 5.7 puan verdi. Tüm bile enler 5.9 yani maksimumda. Sadece RAM 5.5... INTEL C2QUAD Q6600 2.4GHz 1066MHz 8MB 64BIT 775p 245 TL - 45nm olsa idi ke ke, fan pek kaliteli de il ASUSTEK ASUS P5Q PRO P45 DDR2 GLAN+SATA2 16X 187 TL - ba ra ba ra 'OverClock yapim mi abi' diyo OCZ OCZ Fatal1ty Serisi 2GB 1066MHz DDR2 Dual Kit Bellek 2 Adet 86*2=172 TL - 667 Mhz olarak çal yo ?!? , 4GB Windows için fazla SEAGATE 500 SEAGATE 7200 NCQ SATA2 32MB ST3500320AS 115*2=232 TL - RAID 0' n faydas yok gibi PALIT PALIT 9600GT Sonic 512MB 256 Bit DDR3 SLI HDMI 16x 182 TL - 1GB bellek ve 9800 olsa idi fena olmazd , fan gürültülü say l r LG LG GSA H20-N 20X8X20X DVD-RW 20X DVDRAM SATA SIYAH 31 TL - BlueRay için hala erken AOPEN AOPEN QF50-G02 ATX KASA PFC SiYAH/GUMUS 350W 63 TL - USB ön kapa gereksiz, PSU'nun kapatma dü mesi olsa iyi olurdu LABTEC LABTEC Q KLAVYE PS/2 S YAH 10 TL - çok hafif tu lar var, idare eder LOGITECH LOGITECH MX400 PERFORMANS LAZER MOUSE 31 TL - Lazer olmas pek fark yokmu , ama tombullu u güzel SonicGear Morro 2.1 HOPARLOR 27 TL - i renç, maalesef al rken gücünü sormam m, 1 W * 2... SONY 1.44 MB SONY DiSKET SURUCU SiYAH 7 TL - RAID disketi için gerekti, ama ta liseden kalan disketlerim hep bozulmu ... Kart Okuyucu USB'li 8 TL - USB bozuk, h z dü ük KDV'li olarak 1410 YTL (1200$ gibi). 12 saatlik 2 Windows kurulum denemem oldu. Nihayet son olarak Vista 32 bit sorunsuz olarak çal r halde (50 güncelleme sonras ). 4 GB s n r yüzünden XP 64 Eng kurulumuna ba lad m. Önce disket ile SATA RAID 0 sürücüsü haz rlad m. Anakart DVD'si bootable oldu u için bu DVD'den disketi haz rlad m. Maalesef XP 64 bit sürümü biraz eskimi . 2005 model. 40 güncelleme yapt msa da as l Servis Paketini (350 MB) indirmek zor geldi. Daha fazla zaman kaybetmeden Vista kurulumuna geçtim. 2007 model oldu undan kurulum pürüzsüz geçti. Nereden ise mükemmel diyebilirim. RAM 3.3 GB olarak görülse de ileride yeni Windows'ta böyle bir saçma s n rland rma olmaz diye dü ünüyorum. Ofis 2003 kurulumunda XP, SP kurmad m için, Vista ise bilemene.inf yetkilendirme hatas sebebiyle kurulamad . Administrator'un Linux'daki root gibi yetkili olmas gerekirken, Vista'da SYSTEM her eye yetkili. Oyunlar için DirectX 10 denemedim. HL2 ve TimeShift eski PC'm ile ayn performansta çal t . Yani temelde ekran kart iyi olunca oyunlar problem ç karm yor demek ki. Linkler: = puan sistemi = Güzel bir site, "PC toplama yard mc s " i e yarad http://www.hepsiburada.com/ = Türkiye'deki en iyi al veri sitelerinden biri http://www.newegg.com/ = Yurtd ndaki en iyi al veri sitelerinden biri
http://www.microsoft.com/windows/windows -vista/get/experience-index.aspx http://www.sanalmarketim.com/

112

http://www.vistax64.com/microsoft -office/52821-ms-office-2003-error-1913-mapisvc-inf.html http://www.emlakkulisi.com/dogumgunu.asp

= Ofis kurulum hatas

= bir bak n

16.08.2008
Tarik's Log 4
http://tbagriyanik.googlepages.com

sitemde 4. dosyay okuyabilirsiniz. 38 giri var.

23.07.2008
LasP 2.0

LasP 2.0: http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/lasp2.0+src.rar Arayüz için Türkçe (%70 oran nda) ve ngilizce dil deste i Yard m menüsüne kaynak siteler eklendi Baz hatalar giderildi, arayüzde düzeltmeler yap ld
http://yunus.sourceforge.net

sitemde de art k dosyalar bulunuyor.

Ama sürüm de i iklikleri, günlük sitemden http://tbagriyanik.spaces.live.com takip edebilirsiniz.

19.07.2008
LasP 1.9

te

kaynak kodlar

ile LasP' n son sürümü. :)

Delphi için gereken nesne kurulumlar n okubeni dosyas ndaki adreslerden edinebilirsiniz. Sa tu menüleri eklendi Lisp kodlar ço u çal r halde Düzenleyici seçenekleri ve otomatik düzeltme eklendi (baz de erleri settings.ini dosyas nda saklayabiliyoruz)
http://gyh3lq.bay.livefilestore.com/y1pS9XLrmYY_HHzu7sQRs5UdzFB2pPo3Hvq9QX5n16nC4KAlXiHXaMKlg2uubXIdrn H_jkmhc8sxio/ lasp1.9%2Bsrc.rar?download

Ekran Görüntüsü:

18.07.2008
LasP 1.8

LasP 1.8: PSScript için böcek ay klama k sm na de i ken izleme eklendi. infLisp sayesinde basit de olsa Lisp kodlar çal t rabiliyoruz art k. Arayüzde baz yerlere yararl ipuçlar eklendi. Art k proje ismi Lasp de il LasP... A Simple Lisp/Pascal Interpreter... 113

Düzenleyicinin k sayollar özelle tirilebiliyor Immediate penceresinde Lisp kodlar çal t r labilir Output penceresine sa tu menüsü yap ld 17.07.2008
Lasp 1.7

Lasp 1.7: PSScript ile i im bitti diyebilirim. Error ve Output k s mlar n iyile tirdim. Font de i tirme seçene i ekledim. Durak noktalar için Delphi'deki gibi k rm z noktalar ekledim. Art k Lasp ile ilgili derleme i lemine ba layabiliriz. Yine arayüzdeki minik hatalar düzeltmeye devam edece im. 16.07.2008
Lasp 1.6

Lasp 1.6: PasScript art k daha kullan l ; breakpoint, decompile, output ve ad m ad m çal t rma var. Lasp kodlama k sm na ise yak nda ba layaca m...
Örnek bir pascal program : (ad mlamay deneyin...)

Program IFSTest; // compile the demo application, minimize delphi and run this. function FindWindow(C1, C2: PChar): Longint; external 'FindWindowA@user32.dll stdcall'; function ShowWindow(hWnd, nCmdShow: Longint): Integer; external 'ShowWindow@user32.dll stdcall'; function SetWindowText(hWnd: Longint; Text: PChar): Longint; external 'SetWindowTextA@user32.dll stdcall'; var i: Longint; wnd: Longint; Begin wnd := Findwindow('', self.caption); SetWindowText(Wnd, 'This is DLL demo, it calls some windows user32 routines. This will hide this window for a few seconds'); for i := 0 to 200000 do begin end; ShowWindow(Wnd, 0); // hide it for i := 0 to 200000 do begin end; SetWindowText(Wnd, 'Wasn''t that nice?'); ShowWindow(Wnd, 5); // show it for i := 0 to 200000 do begin end; SetWindowText(Wnd, self.caption); End. 13.07.2008
Lasp 1.5 Beta

Lasp 1.5: PasScript ile art k Pascal kodlar çal yor, çal ma önceli i (thread priority) de i tirilebiliyor Bu sürümde ilk kez kod çal t rabiliyoruz. Pascal da olsa farketmez. Dil de i tirilebiliyor. 12.07.2008
Lasp1.4

Lasp 1.4: çal ma için ilerleme simgesi, çal man n thread sayesinde istenen zamanda kesilebilmesi, immediate penceresi 10.07.2008
Lasp Prototip 1.3

Lasp'a eklediklerim: splash, readme, son aç lan dosyalar, sat ra git, kelime kayd r, ufak tefek görüntü ayarlar . Editör k sm olgunla mak üzere. Yak nda kod çal t rma i ine girece im. 2.0 sürümüne kadar kaynak kod vermeyi dü ünmüyorum. 2.0 ile birlikte muhtemelen Lasp ile proje geli tirmeye ba layabiliriz. 114

Pozitif (Birkan Kuyumcu) ile benzerlik var. Mant k ayn . Metin editör k sm nda kod yaz, çal t r, ç kt y incele...
ndir: http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/lasp1.3.rar

08.07.2008
RAID 0 ve Tomb RAIDer Anniversary

PC toplamaya yava tan girdik. Kadiköyde 2 saatlik tarama sonunda Eksen bilgisayar firmas ndan 2 disk ve bir ekran kart ald m (494 YTL) 2 Disk (93$ x 2): Seagate Barracuda 500 Sata 2 32 MB NCQ 3Gb/s
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=c89ef141e7f43110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&locale=en-US

Ekran Kart (148$): Palit 9600GT 512MB TRA oyunu hediye http://www.gigatek.com.tr/urun.php?id=2252 Montaj eski bilgisayar m n içinde yapt m için biraz zorland m. Gigabyte 8i945GME anakart m var. Upgrade için hiç elveri li olmad n gördüm. Dezavantajlar : 2 RAM slotu 677 Mhz 4 çekirdek i lemci deste i yok Ekran kart köprüleme (SLI veya CrossFireX) yok RAID deste i yok Ofic PC'si için ideal, oyun ve performans altyap s yok Asus kasa kaliteli olmas na ra men 3 disk'i monte ederken terledim. Kasa içi hiç ferah de il. 3.5 inçlik yuvalalar çok disk takmak için yap lmam gibi. 3 disk tak l iken pek ses yok diyelim. SCSI diskler gürültülü imi diye duydum. SATA ise dönü h z 7200 olsa da hep i imizi görmü tür. Is nma ve güç harcama ölçemedim. Ama imdilik iyi gidiyor. Madem RAID donan m olarak yok biz de XP'nin disk yönetimi ile yaz l m RAID yapal m dedik. Ad m ad m resimleri a a dad r. Performans olarak %50 art beklesem de Aida32 ve System Info programlar ile ayn de erleri gördüm. 100MB ile 140MB aras nda okuma yazma h z var. Windows'u bu diskler üzerinden çal t rmay dü ünüyorum. 500 + 500 GB ~1TB etti. Tepe tepe kullan r m. Eri im h z n n da 10ms'den 6 ms'ye dü mesi gerekiyordu. O da ayn . Galiba M$ Windows ile de il de yeni anakart n RAID arayüzü ile yapsam iyi olacak. imdilik yapacak bir ey yok... Bir de RAID 0'da güvenlik yok diye basbas ba r yorlar.http://en.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks
http://www.ibeast.com/content/tools/RaidCalc/RaidCalc.asp

adresinde basit bir hesap makinesi var. Deneyebilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/314343 adresindeki Türkçe RAID aç klamalar n anlamam yar m saatimi ald . Ayr lm , basit birim, yay lm , erit, yans lt lm ... Çok kafa kar t r c .

Ekran kart performans n bir iki oyunda denedim. Crysis ve Tomb Raider Anniversary tüm ayarlar aç kken ortalama performans verdi. Yani önceki Ati X1300'den 10 kat daha iyi ama, mükemmel de il. Yine tak lma ve dalgalanmalar var. Hatta bir iki yerde fena çuvallad Palit. Fan sessiz diyebiliriz. Kitapç k ç ksa daha iyi olurdu. Kablolar n ne i e yarad klar n tahmin ederek takt m. DVI ç k var. Dönü türücü gerekmez. Ama VGA için HDMI dönü türücü kutuda var. lk aç l ta fan çok gürültülü idi. Zaten kat elime al nca Fan a r büyük gibi göründü. Bu gürültülü çal maya neden olmuyor. 6 pinli güç kablosu fan h z n dengeliyormu .
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2 253&page=12

Overclock yaz l m haz r geldi, denemedim. VDOTOOL diye yard mc program var. Fan h z ve i lemci h z rahatça de i tirilebiliyor. Fan sesi istenirse azalt labilir böylece. Bellek ve GPU ise bence anormal de erlere ç kan ayarlara ula abiliyor.

115

Lasp 1.2 indirme adresi (kaynak kodu 2.0 sürümüne kadar vermemeyi dü ünüyorum):
http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/Lasp1.2.rar

07.07.2008
Lasp Prototip 1 1
I

Delphi7 sürümüne kadar çal abilen http://www.augos.com/software/inflisp.html program ndan esinlenerek daha yeni ve görsel bir aç k kaynak projem var: Lasp: bizim insan m z yine ismine takacak Yunus'da oldu u gibi, ama bir anlam olmasa da art k ismi bu. Lisp dilini and ran bir isim i te. Anlams z komik isim takmaca: Laz programlama dili, Gasp (gaz, iç geçirmek), Lisp ASP (asp ile ilgili de il)... Bunlar projenin ismi DE LD R... Last yani "devam etmek, son, sürmek, dayanmak" anlam da hissedilebilir... lgisi olmayan siteler:
http://lasp.colorado.edu/ http://www.lasp.org/ http://lasp.sourceforge.net/

neyse Delphi 2007 dili ile Lisp çal t r c bir proje yap yorum. imdilik; editör k sm sadece çal yor ve daha genel olmas için ngilizce arayüzü var. Do um günü 5 Temmuz 2008 Cumartesi. Çok basit bir arayüz ile nesne tabanl projeler yapabilece iz. Yunus (http://prdownloads.sourceforge.net/yunus/yunus2006.zip?download) script dilini hat rlarsan z, statik prosedürel bir dildi. XP'ye destek uzun bir süre daha devam edece ine göre Win dows programlama dilini tercih ettim. PHP, Ajax, Adobe Flash ve ASP.NET de seçeneklerim aras nda idi. Bildi iniz gibi hala Delphi kadar konforlu bir IDE'ye rastlamad m. Lasp ise Lisp dilinin basitli i ile görsel bir arabilirimi birle tiriyor. Programlama renmek isteyen ö renci ve ö di er hevesli insanlar kolayca adapte olabilmesi için u ra yorum. Delphi için SynEdit nesnesi kulland m. Ücretsiz bir metin kutusu bile enidir.http://synedit.sourceforge.net/ Ba ka bir nesne kullanmad m. Exe'yi s k t rmak (%50 gibi) için UPX Compressor kulland m. Bu program da ücretsizdir.
http://upxshell.sourceforge.net/ kran Görüntüsü:
P

116

ndirmek için (kaynak imdilik dahil de ildir): http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/lasp1.1.rar

04.07.2008
Google'da Aramay n!

Tavsiye siteler: TV'de ne var? http://www.tvdenevar.com RapidShare'de dosya arama: http://totme.com Çocuklar için videolar: http://www.totlol.com Multimedia yard mc programlar: http://www.audiovideosoft.com En ucuz fiyat nerede? http://www.teknofiyat.com Garantili al veri : http://www.hepsiburada.com Günlük okuma ve içerik arama: http://www.blograzzi.com 30.06.2008
Lisp Örnekleri

Lovinglisp - LispBook.pdf den al t : http://www.woodpecker.org.cn:9081/doc/lisp/lovinglisp

(defvar *kedi* "cat") ; global bir string tan mlama (format t "~%~%test result is ~A~%~%" (toplam x y)) ;ekrana biçimlendirilmi olarak göstermek ~% alt sat r ~A de er (setq dizi (make-array '(3))) ;#(NIL NIL NIL) 3 elemanl bir dizi açar (aref dizi 2) ; ekrana 3. eleman getirir (diziler 0 tabanl d r) (setf (aref dizi 1) "this is a test") ; dizinin 2. eleman na de er atama, setq ile yap lamaz (defvar |a symbol with Space Characters| 3.14159) 117

;sembol ad nda | simgesi ile bo luk kullan labilir (defvar s1 "the cat ran up the tree") ;bir string (concatenate 'string s1 " up the tree") ;s1 ve space metinleri ile up the hill birle tirildi (search "ran" s1) ; string içinde arama yap ld r 8 dönü de eri olur (subseq s1 8 11) ; s1 stringi içinden 3 karakter al r (string-upcase "The dog bit the cat.") ; THE DOG BIT THE CAT." Büyük harfe çevirir (string-downcase "The boy said WOW!") ; "the boy said wow!" küçük harfe çevirir (char s1 0) ; ilk harfi döndürür #\t yazar (defun test (a &optional b (c 123)) (format t "a=~A b=~A c=~A~%" a b c)) ;b ve c parametreleri opsiyoneldir (test 1) ;ekrana a=1 b=NIL c=123 (test 1 2) ;ekrana a=1 b=2 c=123 (funcall '+ 1 2) ;ekrana 3 yazar, funcall ilk parametresi i lem sonras i lem parametreleridir (dolist (x '("the" "cat" "bit" "the" "rat")) (print x)) ;döngü yap yoruz "the" "cat" "bit" "the" "rat" NIL yazar (dotimes (i 3 "all-done-with-test-dotimes-loop") (print i)) ;ekrana 0 1 2 "all-done-with-test-dotimes-loop" yazar 118

(do ((i 0 (1+ i))) ((> i 3) "value-of-do-loop") (print i)) ; 0 1 2 3 "value-of-do-loop" yazar

(defun DosyaOkumaTesti () "read a maximum of 1000 expressions from the file 'test.dat'" (with-open-file (input-stream "test.dat" :direction :input) (dotimes (i 1000) (let ((x (read input-stream nil nil))) (if (null x) (return)) ;; break out of the 'dotimes' loop (format t "next expression in file: ~S~%" x)))))

(defun DosyaYazmaTesti() (with-open-file (out-stream "test1.dat" :direction :output :if-exists :supersede) (print "the cat ran down the road" out-stream) (format out-stream "1 + 2 is: ~A~%" (+ 1 2)) (princ "Stoking!!" out-stream) (terpri out-stream)))

28.06.2008
Lisp ve VB.NET Kar la t rmas 6 ve Örnekler

Tüm listeyi bir dosya haline getirece im daha sonra. Bu arada Delphi3'de yap lm bir Lisp çal t r c s u adrestedir:
http://www.augos.com/software/inflisp.html

` karakteri gibi ama içi çal abilir

(setf isim Ahmet) > `(,isim en çok kullan lanlardand r.) ;ekrana Ahmet en çok kullan lanlardand r. yazar

String.Format gibi

119

Kod derlemek

(defun ornekFunc (n) (dotimes (i n) (if (> (* i i) n) (return i)))) (compile ornekFunc) ;~30 kat h zl çal r DefMacro

Build*Build Application

Makro yapmak

C dilindeki #define gibi

Örnekler:

(/ 120 3 5) ;120/3=40 ve 40/5=8 sonuç '((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH)) ;iç içe listeler (length '(nil nil)) ;ekrana 2 yazar, nil de liste eleman d r (first (rest '((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH)))) ; (GREEN GRASS) yani ikinci eleman (car (cdr '((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH)))) ; (GREEN GRASS) yani ikinci eleman (cons 'hello '(dr jones)) ;(HELLO DR JONES) birle erek yeni liste olu tu (list '(good morning) '(dr jones)) ;((GOOD MORNING) (DR JONES)) yeni liste (cons '(good evening) (rest (list '(good morning) '(dr jones)))) ;((GOOD EVENING) (DR JONES)) ilk eleman de i tirdi '(A B C . A) ;liste nil ile bitmiyor, A ile bitiyor, asl nda liste sonlar nda . Nil vard r '((A . B) (C . D)) ;noktal çiftler (eval '(/ 120 3 5)) 120

;ekrana 8 yazar pi ;3.1415926535897931 sabit (list 3 karesi (* 3 3)) ; (3 KARESI 9) do rudan hesaplama yap l yor (defun swaps (x) (list (second x) (first x))) ; Basic deki Swap gibi (swaps (dancing bear)) ;(BEAR DANCING) yazar (quote (hello world)) ;(HELLO WORLD) tek t rnak yerine quote kullan labilir (defun my-abs (x) (if (< x 0) (- x) x)) kendi abs fonksiyonumuz (my-abs -5) ;5 yazar

27.06.2008
Netten Al veri Yapmak

Fazlamesaideki bu (http://www.fazlamesai.net/index.php?a=article&sid=5039) haberden sonra gitti im siteden 3 kitap ald m. https://dukkan.acikakademi.com/ de kitaplarda %50 indirim var. lk kez netten al veri yapt m. Verilen hesap numaras na havale göndermek yeterli. Üyelik de kredi kart da gerekmiyor. Asl nda uzun süredir fatura ödeme, havale, EFT yapma ve yat r m (döviz, fon) i lemlerini bankan n kendi arayüzü içinde yap yordum. Ama bunlar al veri say lmaz. Ayn ilde MNG kargo ile gelen kitaplar sipari verdi im andan 20 saat sonra kap mda idi. a rd m bu kadar çabuk gelmesine. Temiz i ... Ama her zaman böyle h zl ve güvenli olur mu bilemem. Hatal ürün ç kma ihtimali var. Geri ödeme, iade... Gelen kitaplar güzel çeviri yap lm . Tavsiye ederim.
Lisp ve VB.NET Kar la t rmas 5 24.6.2008

Dosya okuma yazma Listeye de er eklemek çekmek

Döngü komutlar Döngüden ç kmak Kod tamamlanma 121

With-Open-File :direction :output ;kaydetme parametresi (setf bula k nil) ;bo bir y n (push tabak1 bula k) ;bula k y n na tabak ekler (pop bula k) ;son ekleneni y ndan siler (Dotimes|Dolist (indeks-de i keni n [sonuç-formu]) kodlar) Return (Time fonksiyonAdi())

FileStream FileOpen DirectX komutlar nda Push ve Pop vard r

For, Do Loop, While Exit For

süresi De i ken tipi sorgulama

Yap Dizi yap m ve elemanlar na ula ma Metinlerde karakterlere ula ma Özellik (property)

(Typep de i ken tür) (Typep 3 integer) ;ekrana T yazar (Type-of de i ken) (Type-of deneme ) ;ekrana String yazar (Describe|Inspect de i ken) DefStruct (setf diziAdi #(deneme müzik 440 a)) (aref diziAdi elemanNo) (setf isim Tekir ) (setf (aref isim 0) #\B) isim ;ekrana Bekir yazar (setf (get adam ya ) 23) (symbol-plist adam) ; (SYSTEM:PNAME "ADAM" YA 23) (get adam ya ) ;ekrana 23 yazar (describe adam) ;ekrana adam n özellikleri gelir (remProp adam ya ) ;ya özelli i silinir (setf ya 10) (incf ya ) ;11 (decf ya ) ;10

TypeOf de i ken Is tür

C# struct Dim diziAdi(4) diziAdi(2) Dim isim As [String] = "Tekir" isim = isim.Replace("T"c, "B"c) MsgBox(isim) S n f konusu

De er art rmak azaltmak 23.06.2008

Dim ya as integer = 10 ya +=1 ya -=1

Lisp ve VB.NET Kar la t rmas - 4

Tabloda arama

(setf sayi ( (1 . bir) (2 . iki) (3 . üç) )) (assoc 2 sayi) ;ekrana (2 . iki) yazar (rassoc iki sayi) ;ekrana (2 . iki) yazar (defun karesi (n) (* n n)) (mapcar # karesi (3 8 -3 5 2 10)) ;ekrana (9 64 9 25 4 100) yazar (reduce # + (10 9 8 7 6)) ;ekrana toplam olan 40 yazar (trace fonksiyonAdi) ;fonksiyon bir sonraki çal t rmada ad mlan r (untrace fonksiyonAdi) (defun sayYukari (n) (say 1 n)) (defun say (sayac n) (cond ((> sayac n) nil)

Array.Find(dizi, bulunma)

Çok de er i leme

Çok de eri tek yapmak Ad m ad m izlemek (kodu test etmek)

Debug*Step Into F11

Döngü yapmak

Sub sayYukari (n as integer) Dim i as integer For i = 1 to N Console.Writeline(i)

122

(t (cons sayac (say (+ sayac 1) n) ))))

Next i End Sub

Metinlerde alt sat r Metin içinde de i ken

(sayYukari 4) ;ekrana 1 2 3 4 yazar (format t "Zaman~%su gibi ak yor") (format t "Yol ~S den ~S e ~S dakika sürer" kadiköy (tuzla sahil) 50) (setf degisken (read)) ;klavyeden bilgi bekler (dribble dosya.log ) ;kay t ba lar (dribble) ;kay t biter (setf *bardak* 0) ;global de i ken (defun sat (n) (setf *bardak* (+ *bardak* n)) (format t "~S toplam sat " *bardak*) )

sayYukari(4) MsgBox( Zaman & vbCrLf & su gibi ak yor ) MsgBox(String.Format("Yol {0:s} den {1:s} e {2:d} sürer", "kad köy", "tuzla sahil", 50))

Klavyeden veri girmek Konsolu kaydetmek

degisken = Console.Readline()

Global de i ken

Dim bardak as integer = 0 Sub sat (n as integer) bardak += n MsgBox(String.Format( {0:d} toplam sat , bardak)) End Sub

(sat 3) ;ekrana 3 toplam sat yazar sat(3):sat(4) (sat 4) ;ekrana 7 toplam sat yazar 21.06.2008
Lisp ve VB.NET Kar la t rmas - 3

Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7, lisp-cs334-notes.pdf

Liste elemanlar na ula mak Dizi birle tirmek Diziyi ters çevirmek Kay tl bir program açmak simsiz geçici fonksiyon yapmak Ad m ad m çal t rma (kodu test etmek) De i ken yapmak Rasgele de er üretmek 123

(setq dizi ( a

b

c ))

Dim dizi() as string ={ a , b , c } Sonuc = dizi (2) Dizi1.CopyTo(Dizi2, indeksLong) Array.Reverse(dizi) File*Open Project

(nth 2 dizi) ;ekrana c yazar (append (1 2 3) (4 5 6)) ; sonuç (1 2 3 4 5 6) (reverse (a b (c d))) ;sonuç ((C D) B A) (load "dosyaAdi.lisp") ((lambda (x) (+ x 2)) 4) ;ekrana 6 yazar (step (if (oddp 5) tek çift)) ;her ad mda

Debug*Step Into F11

(setf trChr (ç ü ö)) ;yerel bir de i ken (random 10) ;tamsay 9 gibi (random 10.0) ;ondal kl 9.7542323 gibi

Dim trChr() as Char = { ç , , ö } Sonuc = Cint(Rnd() * 10) Sonuc = Rnd() * 10

, ü,

,

Listeden eleman silmek Dizi içinde arama

(remove a (m a r m a r a)) ;ekrana mrmr yazar (setq isimler (ali zeynep mahmut)) (member ali isimler) ;bulunca listeler, yoksa NIL

metin = "marmara" metin = metin.Replace("a", "") metin = ali zeynep mahmut Sonuc= metin.Contains("ali") bulursa True döner Nerede= metin.IndexOf("ali") ;bulursa yeri döner yoksa -1 döner Grafik nesnelerinde Intersection komutu bulunuyor

Kesi im

(intersection (a s d f g) (v w s r a)) ;a ve s döner

20.06.2008
Technosat Al c s na Biss key Girme

u linkleri inceleyiniz:
http://www.turkeyforum.com/satforum/archive/index.php/t -202661.html http://www.uydudoktoru.com/forum/diger-uydu-alici-cihazlari-other-receivers/5632-technosat-18000-serisi-share-yazilimi.html

EMU diye bi ey varm , 2. linkten bunu aç lmas n ö reniyoruz. 1. linkten de ATV kanal aç k iken BISS girme yerini ö reniyoruz. Al c y kapat p aç yoruz ve TE OLDU!!! 10 ytl vermekten kurtulduk... H rvatlar elemek kald bize de... 19.06.2008
Lisp ve VB.NET Kar la t rmas - 2

Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7

ç içe fonksiyon

(defun ikiKat (n) (* n 2) ) (defun dortKat (n) (ikiKat (ikiKat n)) ) (exit) (quit) tek t rnak ile ba lar metinler çift t rnak içine yaz labilir (defun yaz () (princ Merhaba Dünya ) )

Function ikiKat (n as integer) as integer Return n * 2 End Function Function dortKat (n as integer) as integer Return ikiKat(ikiKat(n)) End Function End Application.Exit() çift t rnak içine yaz l r

Program Kapatmak

Verileri ay rt etmek

Parametresiz fonksiyon

Function deneme() MsgBox("Merhaba Dünya") Return True End Function

(yaz) ;ekrana Merhaba Dünya yazar 124

deneme()

lem uygulamak

(apply # + (2 3)) ; ekrana 5 yazar

E er komutu

(if (oddp 1) tek çift) (if t Mutlu)

if 1 mod 2 = 1 then sonuc= tek else sonuc= çift if True then sonuc= Mutlu Function karsilastir(x As Integer) As String Dim sonuc As String =

Çoklu Kar la t rma

(defun karsilastir (x) (cond ((equal x 1) bir) ((equal x 2) iki)

Select Case (x) ((equal x 3) üç) Case 1 : sonuc = bir (t bilinmiyor) k sm d r ) ) ;t False Case 2 : sonuc = iki Case 3 : sonuc = üç Case Else: sonuc = bilinmiyor End Select (karsilastir 3) ;ekrana üç yazar Return sonuc End Function (True And False And False) False (True Or False Or False) True

Mant ksal

lemler

(and nil t t) ;ekrana nil yazar (or nil t t) ;ekrana t yazar

Lisp ile VB.Net Kar la t rmas 1 18.06.2008

Lisp (List Processing

Liste

leme)Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7

Matematik i lemler

+-*/ abs sqrt eval (eval (+ 2 3)) ;eval=evaluate T Nil NumberP SymbolP ZeroP OddP EvenP ListP <> = EqualP Not (> (* 2 5) 9) ;T döner ; (noktal virgül) (format t Merhaba Lisp ) (princ Selam ) (de er1 de er2 de er3)

+-*/ Math.Abs Math.Sqrt a=2+3 True False isNumeric isArray isNot <> = Not ((2*5) > 9) True döner (tek t rnak) Console.WriteLine( Merhaba VB )

Mant ksal sembol Belirleyici Kar la t rma

Aç klama yazmak için Yaz yazmak

Diziler veya listeler 125

Dim a(2) as de i kenTürü

ç içe listeler

;de erlerin ayn türde olmas gerekli de ildir ((1 mehmet) (2 zehra) (3 ahmet)) (setq listemiz (2 3 4)) ;setq = sequential assignment (Length listemiz) ;3 yazar () Nil (setq listemiz Nil) First Second Third Rest Last Car Cdr Caddr (first listemiz) ;(1 mehmet) yazar Cons ;construct List (defun ortalama (a b) (/ (+ a b) 2.0)

Dim b(,) as String = {{ 1 , mehmet },{ 2 , zehra },{ 3 , ahmet }} b.Length b.Clear()

Liste Uzunlu u Listeyi Silmek

Liste elemanlar na ula mak

Array.IndexOf tek boyutlu dizilerde Array.LastIndexOf(b, "zehra") b(1,1) zehra yazar Array.Copy

Listeleri birle tirmek

Fonksiyon yazmak

Function ortalama ( a as integer, b as integer) as double Return (a+b)/2

) ;defun = define function End Function

(ortalama 3 4) ; 3.5 yazar Sonuc= ortalama (3, 4)
Analog ATV15.06.2008

Uydudan ATV izlemek için ifre girilmesi gerekiyor. Ama Teknosat uydu al c s nda menüyü bulamad m. Uydu al c s n k rmak için 10 ytl istiyorlarm . Haks zl k... 2. maç m zda akl ma eski Fly TV kart m oldu u geldi. Kenara att m kart hemen takt m, kablolar n ayarlad m. Neyse ki ilk gollerimizi att m z 2. yar y bilgisayardan seyretmeyi ba ard k.
yuncular m za gönülden ba ar lar dileriz...

Analog yay n çok güzel de il, iyi bir masa anteni almak gerek.Görüntü kar ncal ve ses h rt l ... Neyse hiç yoktan iyidir:

Lisp e Gel! 14.06.2008

Geçenlerde Paul Graham' n "Hackers & Painters" kitab n ald m. Türkçe'ye güzel çevrilmi . Tam programlama merakl lar için bir kitap... 126

R

Q

Kitap arka kapa nda son cümlede "Sizi Lisp dilinde programc l a ba lamaya dahi te vik edebilir." yaz yor. Öff yine bir dil daha m ö renece iz diye s klabilirsiniz. Ruby, Java ve Python gibi dilleri aras ra ziyaret etti imize göre Lisp neden olmas n? Yapay zeka programc lar ve nesne tabanl programlama için yap lm bir dil Lisp. Okudukça, ara t rd kça pek kar k görünmedi bana. AutoCAD kullananlar asl nda AutoLisp ile makro yaz yorlar.
http://www.ileriseviye.org/Makale/lisperati-tr/ : Çok ho bir Lisp hikayesi, çok sürükleyici... Bu oyunu Delphi veya PHP'de yapmak istesem herhalde 100 sat r yerine 1000 sat r kod yazmak gerekirdi.

E kodlar nas l deneyece iz diyorsan z a a daki programlar indirebilirsiniz, biri yeter tabii: http://www.newlisp.org/ : Tk ile arayüz yap lm editör ve çal t rma ortam, arayüz biraz daha iyile tirilmeli... 1 MB
NewLisp http://clisp.cons.org/ : konsol arayüzlü, Türkçe karakter sorunu var, o amdan simgesi de ne? 4 MB Common Lisp http://www.gnu.org/software/gcl/ : konsol arayüzlü, Türkçe karakter sorunu yok. 10 MB GNU Common Lisp

Lisp ile ilgili birçok PDF, video ve örnek bulabilirsiniz. Nas l olsa 50 y ll k bir dil. Nerede ise yaz lan ilk programlama dili.
http://oreilly.com/pub/a/oreilly/news/languageposter_0504.html http://www.levenez.com/lang/history.html http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html ise 16. s rada gözüküyor. Çok az kullanan var. Neyse

biraz daha bakal m, bo durmayal m...

3D

yun Grafik

Önce bi okuyunuz:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines http://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics_software http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_first-person_shooters http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_games http://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter_engine

Buralarda gezinirken Visual3D.NET ve Sauerbraten dikkatimi çekti. ndirme adresleri:
http://sauerbraten.org/ : Ücretsiz, 220 MB, FPS odakl , grafik ve oynan http://www.visual3d.net/ : Ücretli, 270 MB, çok modern, çok sevdim http://www.ogre3d.org/ : Ücretsiz, daha önce bahsetmi tim, orta kalite http://retribengine.sourceforge.net/ : Ücretsiz, 50 MB, orta kalite

127

T

S

otorlar 09.06.2008

güzel

VB.NET Örnek Uygulamalar m z 06.06.2008
http://downloads.sourceforge.net/yunus/GorselOrnekUygulamalar20072008.rar?use_mirror=osdn

adresinde, okulda yapt

m z 20 örnek uygulamay indirebilirsiniz.

çinde ne gibi uygulamalar var?

Flash swf kullan m , paint, notepad, web taray c , nesne tabanl programlama, oyunlar, OLEDB, SQL database, veri ta ma, yedekleme, dönü türme, XML or text dosyalar... 22:32 | Yorum ekle | leti gönder | Sabit Ba lant | zleme notlar n görüntüle (0) | Bloga al | Bilgisayarlar ve Internet
WPF 04.06.2008
http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=384 adresinde WPF XAML (Silverlight) ile ilgili güzel videolar var. Bu sitede ayr ca bilgisayar ile ilgili 30 bin video daha var. Ücretli üyelik ile örneklere ve tüm e itici videolara ula labilir.

Best of my projects06.05.2008
http://yunus.sf.net

sitemdeki Nisan 2006'dan beri olan 2 y ll k download özeti: (13.000 toplam indirme=17 GB) Boyut
96923 175143 2726620

Proje Ad
1 2 3 fix5.zip CD.zip yunus2006.zip ORGUN13.zip yunus2005.zip NufusSayimFormu.zip araveduzenle.zip yunus31.exe blenderWorks1.rar kutuphane.zip

ndirmeYüzde
3019 1327 1081 26 11 9

4 5 6 7 8 9 10

877462 2709040 22831 824990 1772858 1611244 265582

531 392 360 355 317 297 266

5 3 3 3 3 3 2

Sadece ilk 10 s ray ekledim. 40'dan fazla proje var bu sitede. lgimi çeken ey; fikstür projesinin en üstte yer i gal etmesi. Ayr ca CD ve Nüfus say m formu da nerede ise hiç u ra mad m (tutaca n bilmedi imden) projelerim. 128

www.tuzlaatl.k12.tr/turnuvar adresinde fikstür projesinin PHP&MySQL sürümünü haz rl yorum. Online olarak maç yönetimi ve yorum ekleme deste i olacak. Access'te yapt m fikstürün haz rlanmas n da eklemeye çal aca m. Ya as n PHP ve SQL... n allah bu da sevilir.

Kendi Kartvizitimizi Yapmak26.04.2008

Kartvizit tasar m denemem 5 saatimi ald . Fireworks ve Word kulland m. Word ile bir A4 ka t içine 3X3 hücre haz rlad m. Hücre kenarlar na soluk bir renk vererek yaz c dan ç kt ald m. Elimdeki di er kartlar ile boyutu kar la t rarak birkaç denemede 8 cm X 5 cm ölçülerini yakalad m. Fireworks içinde yaz ve resimleri düzenledim. Ki isel kartvizitim oldu undan kendi yapt m i lerden örnek resimler ekledim. Kartivizit.rar dosyas n indirmek için:
http://gyh3lq.bay.livefilestore.com/y1pk2zvFKvRrYcqD5Wib5EqcpeO5K8BrXZaP7S6wMbVxwltDkRrHvNMGbzbDAqugg1u1Ny3nbLM6ULaMGo4d7scA/kartvizit.rar?download

Citroen C4 Türkçe Oyun 26.04.2008

250 MB ücretsiz, üyelik zorunlulu u olmayan bir oyunumuz var. Hem de Türk yap m . (Mevlit Dinç'i duydunuz mu?) stanbul Bo az köprüsünde kendiniz ile yar n. Asl nda üye olunca rekor listesine süreniz gönderiliyor. Ben 223. oldum, imdilik 4:30 ile. Adresi: http://77.92.136.179/setupfiles/c4robot_kur.exe Ana Site: http://www.c4robot.com
L O S T 12.04.2008

Birkaç haftad r LOST dizisini seyretmekten ba ka i yapamaz olduk ailecek. Neyse ki bitti... 4 sezondaki toplam 80 diziyi seyrettik. 50 saatin üzerinde zaman demek bu. Payla m sitelerinde ve forumlar nda indirme linkleri var. Veya LimeWire gibi programlarda rahatca bulabilirsiniz. Altyaz deste ini de sa lad k m tek eksik evde bir sinema sisteminin olmamas ... :) 2 sistem seçene i var: projeksiyon ve LCD/Plazma TV... yi ses sistemi ve DVD sürücü de laz m. Filmde hatalar var. Ama genellikle yazarlar çok iyi ba lam lar. Zincirleme her dizi birbiri ile ba lant l . Bazen kafa kar t rsa da sonradan anla l yor. Yüzüklerin Efendisi ve Matrix'den sonra benim favorim bu art k. CNBCE'deki Heros, Battlestar Galactica, Avatar (Son hava bükücü) de çok güzel ama devaml izleyemedi imizden kopuk kopuk... Sezonlar halinde saatlerce süren bu dizileri diskte saklamak DVD'de saklamak nerede ise çok zor. Ar ivleme yetmez. Gelecekte video siteleri internet ba lant kapasitesini çok zorlayaca dü ünülüyor. Hem kalite artmal hem de h z... Linkler: http://abc.go.com/primetime/lost/index?pn=index : Ana sitesi, Amerikadakiler tüm dizileri siteden seyredebilirler, oyunlar var, sonraki bölüm için kaç saat kald bak labilir... 129

http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_(TV_series) : Wiki sayfas http://www.yuzsekiz.com/ : ilk kar m za ç kan Türkçe site http://www.lostfan.net/ : iyi içerik

Taray c Testi 30.03.2008
http://acid3.acidtests.org adresinde varsay lan taray c n z n uyumlulu unu test edebilirsiniz.
Benim PC'de (XPSP2) ç kan sonuçlar: IExplore 7.0.5730.11: 12 / 100 (s n fta kald , acaba IE6 kaç puan alabilir?) Opera 9.26.8835: Firefox 2.0.0.13: 36 / 100 ( a rd m!?!, daha iyi olmal yd , bir de 36.s nda kilitlendi) 53 / 100 (iyi)

Web sitesi içine MSN sohbeti ekleme 21.03.2008
Bu sitemin alt nda gördü ünüz k s mda MSN penceresi bulunuyor. E er aktif ise benimle sayfa içinden sohbet edebilirsiniz. Siz de kendi sitenize bu özelli i eklemek için u adresten "Messenger Durumunuzu Web'de Göster" seçene ini aktif ediniz: http://settings.messenger.live.com/Applications/WebSettings.aspx Sonra da http://settings.messenger.live.com/Applications/CreateHtml.aspx HTML kodunu istedi iniz site içine ekleyiniz.

VB.NET'de Plug in Yap m 21.03.2008 http://www.aboutmydot.net/index.php/compile-and-execute-code-at-runtime adresinde çal ma zaman nda kod derleme örne i var. Çok basit ve i e yarar. Kod indirilebilir de il. Ayr ca bir arkada da u ekilde bir örnek yapm . Geli mi de il ama bu da çok ho uma gitti: http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=678 örnek uygulamay indirip deneyin. Ama u örne i çal t ramad m: http://www.bilgininadresi.net/Madde/12819/Runtime-Compiling-Uygulamasi kod indirilebilir de il.
yilik Yap, Herkes Bilsin! 15.03.2008
http://aspspider.info/tbagriyanik/

adresindeki basit uygulama k sm n geli tirerek " yilik Yap, Herkes Bilsin" sitesine çevirdim. Umar m hepiniz seversiniz.. :) Aç k kaynak kod olarak http://downloads.sourceforge.net/yunus/iyilikYap.rar?use_mirror=osdn adresinden indirebilirsiniz. Yönetici olarak girmek için "admin:123" kullanabilirsiniz. IIS veya web developer'in içinde çal t r n z.

130

Microsoft Yönetim Konsolunu evcille tirmek8.03.2008
http://cid-d0b01df58868413e.skydrive.live.com/self.aspx/Ortak/servisler.rar

Haz rlad m bu videoda servis konsolunu özelle tirmeyi anlatt m. Genelde konsol uygulamalar n n ilk aç ld ndaki halini korumas yani özelle tirsek bile kapan nca unutmas nedeni ile yapt m. Not: XP ve Vista için ayn ad mlar geçerlidir.

Aç k Kaynak Projeler17.02.2008
http://www.grupthink.com/topic/821 sitesinde buldu um ilgimi çeken baz projeleri yazay m: TinyMCE = http://tinymce.moxiecode.com Art k Javascript tabanl bu çevrimiçi editör FCKEditor yerine geçer... CoLinux = http://www.colinux.org/ Windows üzerinde baz Linux da t mlar n rahatça çal t rabilirsiniz MediaCoder = http://sourceforge.net/projects/mediacoder/ Video ve ses dönü türmek için...

analiz 17.02.2008
http://www.personaldna.com/report.php?k=ZHFmERWLEXnpFhV-MF-AACAA-a76c&u=da946f4767fc

adresinde ki ilik testi

sonucum var. Ba ka bir testte de a a daki gibi bir grafik vard :

Tarik's Log 310.02.2008

131

http://tbagriyanik.googlepages.com/TarikLog3.pdf

(35 giri , 2.3 MB, 6 ayl k)

Öncekiler giri ler için:

http://tbagriyanik.googlepages.com

video dersler09.02.2008
http://wikivid.com

güzel bir video site derlemesi

bir çeviri ve derleme 05.02.2008
http://forevertrust.blogspot.com/2008/02/nesne-tabanl-programlama.html

17 y ll k eyler 01.02.2008
1991 d en 2008 e kadar yap lanlar : Programlama ile ilgili ö rendiklerim ve yapt http://yunus.sf.net 1) 1991 - 1993
U U

m projelerden baz örnekler, birço unu sitemde bulabilirsiniz :

* * * * *

Bal kesir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi GWBasic ile basit programlar 83.4 not ortalamas ile liseden mezun oldum 1993 te üniversite s nav n kazand m Casio Fx 880P ile basit uygulamalar: çark felek, shell programlama dili, batak oyunu (kodlar kay p)

2) 1993-1998

* Marmara üniversitesinde ( ngilizce Bilgisayar ve Kontrol Ö retmenli i) ana olarak QBasic, Pascal, C, dbase ve mikrokontrolcü dersleri ald m * lk bilgisayar m Nisan 1996 da P133mmx * 1997 - Stajda Pascal7 dilinde Ar za 121 program yapt m (1 ay sürdü, 1500 sat r) * Bitirme projemiz Okul Ders Program Delphi3 dilinde yapt k (1 y l, 11000 sat r) , 2005 de Delphi7 dilinde güncellemeler yapt m
http://sourceforge.net/project/mirror_picker.php?height=350&width=300&group_id=164760&use_mirror=mesh&filename=okul3d. zip

* 74 not ortalamas ile üniversiteden mezun oldum
3) 1998-2000

* * * * *

kinci bilgisayar m 1999 PII 350 Nisan 2000 den önce Access ve Delphi ile uygulamalar geli tirdim, ö retmen olarak nternete giri yapt mda HTML ile site tasarlad m (http://www.angelfire.com/biz5/tbagriyanik ve geocities) Yerelde ise Perl CGI kulland m (mail formu) ASP ve MDB ile basit uygulamalar yapt m (misafir defteri, 500 sat r)

http://downloads.sourceforge.net/yunus/myasp1.zip?modtime=1144602709&big_mirror=0

* Ankara Hava Kuvvetlerindeki OBI subay görevimde VRML, Access ve VB6 ile basit uygulamalar yapt m (Winlines, 4 ay 1500 sat r; meraba ekran koruyucu, 1 gün 500 sat r) * Askerde PIII 533 ald m
4) 2001-2003

* Haziran 2001 de Uygulamal Genel Programlama isimli kitap yazd m http://downloads.sourceforge.net/yunus/WordUGP.rar?modtime=1201888152&big_mirror=0 * 350 sayfa içinde de i ik dillerde 10000 sat r kod var
http://downloads.sourceforge.net/yunus/WordUGP.rar?use_mirror=osdn

* * * * *

Ekim 2001 Tercüman program , sesli okuma ve cümle çevirme denemesi Kas m 2001 de Half Life oyunu için birkaç harita yapt m Aral k 2001 de Delphi3 de Yunus programlama dili yap m na ba lad m 2002 de tayin oldum ve evlendim, ikiz bebeklerimiz var 2003 te Yunus bitti inde 2.8 sürümü 24000 sat rdan fazla idi.

http://downloads.sourceforge.net/yunus/yunus28.zip?modtime=1144510828&big_mirror=0

* Mart 2003 de BlueDream projesi (6000 sat r)
http://downloads.sourceforge.net/yunus/bd.zip?modtime=1144601425&big_mirror=0 5) 2004-2005

* Kas m 2004 te ASP.NET ile telefon rehberi yap m , ilk kez MSSQL veritaban kulland m
http://downloads.sourceforge.net/yunus/wa2.zip?modtime=1144600130&big_mirror=0

* Kas m 2004 C dilinde grafik ekran kullan m (600 sat r)
http://downloads.sourceforge.net/yunus/grafikli.zip?modtime=1144601557&big_mirror=0

132

* Flash Action Script ile myboard, labirent ve trafik uygulamalar n n yap m (1500 sat r) * 2004-2005 te PHP ve MySQL ile; kütüphane (5 ay, 5000 sat r), s nav projesi (1 y l, 7000 sat r) ve netpazar (30 saat, 1500 sat r) gibi programlar yapt m * Haziran 2005 VRML 3d okul yap m
http://downloads.sourceforge.net/yunus/okul3d.zip?modtime=1144603033&big_mirror=0

* Ekim 2005 te PIC programlama (Basic ve Assembler) kap otomati i
http://sourceforge.net/project/mirror_picker.php?height=350&width=300&group_id=164760&use_mirror=mesh&filename=mb.zip

* Ekim 2005 te Dell Inspron ilk dizüstü bilgisayar m * Kas m 2005 evkon VB, MDB ve ASP projesi
http://downloads.sourceforge.net/yunus/evkon2.zip?modtime=1144503607&big_mirror=0

* Delphi de asansör, tikla, cd, ekranciz gibi küçük projeler
6) 2006-2007

* 2006 y l nda MEGEP için bili im teknolojileri 12 modül yaz m (programlama temelleri ve Access veritaban , 1.5 y l, 750 sayfa kaynak) * Nisan 2006 dan itibaren tbagriyanik.spaces.live.com adresinde günlük tutmaya ba lad m ve yunus.sourceforge.net de projelerimi yay nlad m * Ayn zamanda http://tbagriyanik.googlepages.com sitemi de açt m * A ustos 2006 Adwize ad nda PHP ile uygulama geli tirdim (20 saat, 2600 satr) http://yunus.sf.net/adwize * Eylül 2006 Python ile basit programlar
http://downloads.sourceforge.net/yunus/pythonExamples_Tutorial.zip?modtime=1161132028&big_mirror=0

* Kas m 2006 Modül Takip Projesi (ASP ve MDB, 2 ay 3000 sat r) etogm2.meb.gov.tr/modul * Aral k 2006 Access ile fikstür program
http://downloads.sourceforge.net/yunus/fix5.zip?modtime=1167944638&big_mirror=0

* Mart 2007 Delphi7 de Ara ve Düzenle program (2000 sat r)
http://downloads.sourceforge.net/yunus/araveduzenle.zip?modtime=1172877299&big_mirror=0

* Nisan 2007 ASP.NET ve Ajax ile uygulama geli tirme
http://downloads.sourceforge.net/yunus/AJAXEnabledWebSite1.rar?modtime=1176408011&big_mirror=0 7) 2007-2008

* * * * *

May s 2007 CCNA 1 Instructor kursunu bitirdim Haziran 2007 de okul için Corel ile dergi yapt k Eylül 2007 e counter harita örne im var (de_tuzlaatl) http://tbagriyanik.googlepages.com/de_tuzlaatl.zip Aral k 2007 de blender 3d tasar m program ile çal maya ba lad m Ocak 2008 de http://yunus.sourceforge.net/blender dersleri ekledim

K rm z ile belirtti im isimler benim için dönüm noktalar . Basic, Delphi, internet, Yunus, PHP, MEGEP ve blender... 100.000 sat ra yak n kod ve 1.000 sayfa doküman... DOS programc l , Görsel programlama, internet programc l Ne oldum de il ne olaca m demek gerekirse...
Kullan c Hesab Denetimi 31.01.2008

ve 3d tasar m... Sonrakini tahmin edemiyorum.

Vistada devaml ç kan bu uyar lardan kurtulmak için regedit ile u anahtar 0 yap n z: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System içinde EnableLUA de eri Bilgisayar yeniden ba lat n. sterseniz denetim masas nda, kullan c hesaplar ndan "Kullan c Hesab Denetimi'ni aç veya kapat" denilebilir. Çal t rdan "secpol.msc" ile daha ileri seviye ayarlara ula abilirsiniz. "Yerel lkeler*Güvenlik Seçenekleri*Kullan c Hesab Denetimi:Yerle ik Yönetici hesab için Yönetici Onay Modu -> Devre d " Böylece biraz daha h zl bir Vista elde edece iz. Güvenlik için Comodo Firewall, Antivir ve SpyBot gibi programlar kullanabilirsiniz. Link:
www.howtogeek.com/howto/windows -vista/disable-user-account-control-uac-the-easy-way-on-windows-vista

blender ö reticiler28.01.2008

133

http://yunus.sourceforge.net/blender

adresinde blender ö renmek isteyenler için basit bir giri sayfas yapt m.

Umar m daha da geli tiririm...
Win32.Partizan 25.01.2008

Dün "SpyBot S&D" ile bilgisayar tararken bu virus ç kt . Saat 19:00 da farkettim ve gece 23:00'a kadar WindowsXP'yi silmeden virus ile u ra t m. Bugün de sabahtan açt mda kendini devaml resetleyen bir bilgisayarla kar la t m. 14:00'dan 23:00'a kadar yine windows kurma ve kurtarma harekat devam etti. Yani toplam 13 saatim bo a gitti. XP'li diskin Norton Ghost ile yede ini alm t m. Ama 2 yedek de art k çok eskimi . Nerede ise 2 y ll klar. O sebeple art k Vista zaman dedim. Zaten 2-3 yere daha Vista kurmu tuk, demek ki kullan m olarak yayg nla yor. Vista üzerine s f rdan bir sürü program kurmak zorunda kald m. Neyse ki baz programlar D:'ye kurulu oldu u yerden install's z çal t . Yine baz programlar güvenlik ve uyumsuzluk gibi problemlerden dolay art k kullan lamaz halde. in ilginci, Vista Visual Studio 2005'in de uyumsuz oldu u uyar s n verdi. Neyse ki blender msvcr71.dll hatas d nda problemsiz, hatta çal mas daha h zl gibi geldi bana. Yeni Windows Gezgini çok aptalca. Yeni bir gezgin aray m pek de iyi geçmedi. Ücretsiz XPlorer ve A43 pek de i görmeyecek galiba. Hem v r z v rla doldurmak istemiyorum hem de kendimce sevid im programlar n da bulunmas n istiyorum. Ke ke ço u program "portable" mant ile çal abilse. Donan m olarak 2006 model bilgisayar mda problem ç kmad . Windows deneyiminde 4.2 puanda kald k. Ekran kart yine Aero'ya uyumlu de ilmi . lk aç l ta 100MB civar nda güncelleme yapt Vista. Ama hala içim rahat de il. Güvenlik XP'ye göre sadece sinir bozucu uyar lar ile halledilmeye çal lm . Bu uyar lar iptal edecek yeri bulmam laz m. Kalkan simgesini gördü ünüz yerlerde "yönetici" olarak çal t rman z iyi olur. Mesela bir setup.exe de bu küçük kalkan simgesi var diyelim, sa t klad n zda "Yönetici olarak çal t r" demeniz gerek. Winamp, Winzip, resim gösterici, CD yazma program gibi baz programlar art k kurulmasa da olur. PDF ve rar'lar için hala program gerek. Paint ve notepad en az ndan daha geli mi olabilirdi. Art k bu internetten günlük olay da s kmaya ba lad . 125 giri yapt m. Ama kar l nda ne elime geçiyor ki. Bu siteme genelde www.google.com dan gelen var. Arama kelimeleri de hiç beklemedi im eyler nedense. Mesela "nüfus say m formu" gibi. Bilgisayar veya bili im ile olan ilgi hala tüketici seviyesinde. Ke ke programlama ve benzeri bili im konular nda insanlarla tan sa idim. Yava yava internet tabanl bu sanal hayattan elimi çekiyorum. MSN'de bile art k hep offline' m. Facebook'u kapatt m gibi. Ki isel bilgileri yayman n alemi yok. Ki zaten do rudan bana yap lan küfürlü yaz larla da kar la t m.
Tavsiye RSS Kaynaklar11.01.2008
Not (telefon sap klar ndan kurt lmak i in): Numaras gözükmeyen aramalar cep telefonunuzda istemiyor iseniz *253# yaz p aray n. Avea ve Turkcell'de çal http://www.blendertr.com/Joomla/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/ http://www.bildirgec.org/rss.xml http://feeds.feedburner.com/biltec http://feeds.feedburner.com/TEAkolik http://feeds.feedburner.com/Blendernation http://digg.com/rss/indexprogramming.xml http://www.fazlamesai.net/backend.php http://www.tekn oblog.com/feed/ http://www.teknoportal.gen.tr/rss.asp?tur= e knoloji%20Haberleri http://freebie.ovh.org/?feed=rss2 : Bu ve a a daki sitelerde kopya yaz l m bulunabilir http://cehennem.org/node/feed http://www.dosyalistesi.com/feed http://www.downtr.org/indir/rss.xml http://www.massrush.com/programlar_applications/rss.xml http://www.turk3.org/rss.xml http://www.somurgen.com/rss.php
X W V

yor.

Ö retmenler ne i yapar? 05.01.2008 134

1- Toplant lara kat l nacak, 2- Y ll k plan yap lacak 3- Günlük plan yap lacak 4- OGYE çal mas na kat l nacak 5- TKY çal malar nda bulunulacak 6- Nöbet tutulacak 7- S n flar düzenlenip panolar haz rlanacak 8- Toplant lar hafta sonlar veya ders saatleri d nda yap lacak 9- Kurumlar n açt s navlara ucuz i gücü olarak gidilecek, 10- Seçimlerde zorunlu olarak sand k ba kan olunacak 11- Envai çe it tören, kutlama vb. pro rama kat l nacak. 12- Her hafta tüm ö renciler için ve tüm derslerde de erlendirme formlar doldurulacak. 13- Ki isel dosyalar her dönem sonunda doldurulacak. 14- Ö renci tan ma fi leri doldurulacak. 15- Portfolyo dosyalar na hiçbir çal ma getirmeyen ö rencilere çal malar n getirmeleri için yalvar lacak. 16- Ö retmenli i ö retmenlerden iyi bilen velilere dert anlat lacak. 17- Sosyal kulüp çal malar ve toplant lar yap lacak. 18- Rehberlik çal malar , anketleri yap lacak ve raporlar tutulacak 19- Ders i lemek yerine internetteki ve kitaplardaki bilgileri bize okuyarak "bak okuyan toplumuz" imaj veren insanlar n zorunlu seminerlerine kat l nacak. 20- Pansiyonda nöbet esnas nda ö rencilerin yemek etüt, uyku, banyo, hastal k, can s k nt s , aileden ayr l k sendromu, ko u ve oda düzeni durumlar na bire-bir müdahil olunacak. 21- S n rs z sorumluluk, ö renci tak l p dü tü ünde polise ifade verilecek. Hiçbir dayana olmaks z n dayakç ö retmen olmakla suçlan lacak. 22- Ö rencilere çal ma kâ d haz rlanacak 23- Ö rencilere yar n ne gibi etkinlikler yapt rabilirim diye dü ünülecek 24- Velilerle görü ülecek 25- Teneffüslerde çocuklar n ikâyetleri dinlenecek 26- Panolara as lan eyler belli aral klarla dosyalanacak 27- Her hafta rehberlik ve sosyal etkinlikler dersi için tutanak tutulacak 28- Toplum hizmeti için zaman yarat lacak 29- 40 dk içinde yüz kere ö retmenim diyen bücürlere efendim denilecek 30- Kavga edenler ay rt edilecek, kafas gözü yar lanlara pansuman yap lacak, 31- De erlendirme testleri haz rlanacak 32- De erlendirme testleri evde de erlendirilecek, 33- Üstüne sald ran veliler ikna edilecek, 34- Bilgi yar malar na ö renci haz rlanacak, 35- Ö rencilerin evlerine gidilip hal hat r sorulacak, 36- Saha çal mas yap p okula gelmeyen ö rencileri toplayacak ve okula getirecek, 37- Temizlik, spor, fotokopi, demirba , sabun, tuvalet ka d için para toplan lacak, 38- Ta mal ö rencileri sabah servisten inerken say p kontrol edilecek, 39- Ö le yeme inde listeden ça r p s raya koyulacak, 40- Okul ç k ö renciler servislerine bindirilecek. 41- Belirli Gün ve Haftalarla ilgili program haz rlanacak, 42- Ö rencilere kat l m için yalvar lacak, 43- Belirli günler ile ilgili pano haz rlanacak, 44- Panolar için yaz ve iirler, bulunacak ya da kontrol edilecek. 45- Veliler okulda bilgilendirilip, e itilecek 46- Kanuni hak olan sevk ve izin istenirken mahcup, hafif ve ince bir sesle rica edilecek ve sevk dersin olmad bir zamana denk getirilecek, hasta hasta derslere girilecek, baz yerlerde muayene saati sevke yazd r lacak (di er çal anlara da mesai d nda m sevk al n deniliyor acaba). 47- Veli toplant lar yap lacak. 48- Okul aile birli i toplant lar na kat l n p velilerin kah rlar dinlenecek. 49- Her dönem ve gerekti inde zümre toplant lar yap l p tutanak haz rlanacak. 50- Yeni müfredat konusunda veliler bilgilendirilecek. 51- Gözlem dosyalar tutulacak 52- Etkinlik yapt r lacak(yapmayanlara bir ey yap lmayacak) 53- S n f ba kan , kitapl k görevlisi, temizlik ba kan seçilip görevlerini yap p yapmad klar günlük olarak takip edilecek. 54- Hizmetlilere ya da idareye bildirilen temizlik, tamirat ve görü ler bu ki iler taraf ndan dikkate al nmayacak. 135

55- Gelen giden evrak defteri doldurulacak 56- Laboratuar düzenlenecek, temizlenecek 57- Müdür ve müdür yard mc lar n n yapmak istemedikleri görevler yap lacak 58- Çocuklar n elbise, saç, t rnak temizli i ile ilgilenilecek. 59- Deneyler, gözlemler, etkinlikler için haz rl k yap lacak. 60- Beslenme saatinde beslenme yapt r lacak. 61- Ba ar s zl n sebebi ara t r lacak. 62- Mahallede kavga edenlerin aileleri okulda dinlenecek. 63- Müdür Beye hesap verilecek. 65- Dersi bo olan, derslerine bran ö retmenleri giren (özellikle s n f ö retmenleri) ö retmenler, '' lerim var u bo s n fa derse giriver'' diyen idarecilerin derslerine girilecek. 66- Birilerine ek ders ücreti verebilmek için aç lan seminer, hizmet içi e itim vb. eylere gerçekten ihtiyac olup olmad n bilmeden, sormadan zorunlu olarak ders saatleri d nda kat lmak zorunda kal nacak. 67- Sorumlulu u çok yüksek olan nöbetçilikler yap lacak. 68- Son zamanlarda art k iyice raydan ç kan e itim sisteminde ö retmenlikten çok dad l k yap lacak. 69- Müdür ve müdür yard mc lar n n imal ve i neli sözlerine kulak as lmayacak, duymazl ktan gelinecek. 70- Spor paras toplanacak. 71- Yakacak ve ihtiyaçlar için aidat toplanacak hatta vermeleri için yalvar lacak 72- Onur kurulu ve disiplin kurulu toplant lar na kat l nacak 73- Nöbet günü ve di er günler ö rencilerin k l k k yafet kontrolü yap lacak 74- Nöbet defterine gelmeyen ö retmen yaz lacak ve s n f defteri imzalanacak. 75- Zaman zaman ö renci çantalar na arama yap lacak 76- Okula getirilmesi yasak olan e yalar için tutanak tutulacak ve bu e yalar ailelerine teslim edilecek. 77- Aidat toplanacak hatta vermeleri için yalvar lacak 78- Nöbetlerde m nt ka temizli i yapt r lacak. 79- Ünitelendirilmi Y ll k Plan Yap lan Aç klamalar 80- Günü Takvimi 81- Ünite Süre Çizelgesi 82- Y ll k Çal ma Program 83- Haftal k Ders Program 84- Ünite Çal ma Dosyas 85- S n f Ders Defteri 86- Deney defteri Raporu 87- Gezi Plan 88- Ö renci Ki isel Rob ayan 89- Ö retmen Not Defteri 90- Kitapl k ve Defteri 91- Çevre ncelemesi 92- Tebli ler Dergisi Fihristi 93- S n f Demirba Listesi 94- Ders D Etkinlik Dosyas 95- Yaz l Ka t ve Cevaplar 96- Ödev Listesi-Ödevler 97- Dershane Araçlar 98- Koordinasyon Kurulu Karar 99-?????????????????????

blender ile neler yap labilir?04.01.2008
www.blender.org sitesinden indirebilece iniz program ile 3D tasar mlar yap labiliyor. sterseniz www.python.org programlama dili ile de oyun programlama ve geli mi i lemleri gerçekle tirebilirsiniz.

blender gibi bir programda ustala mak için 6 ay en az çal mak gerek. Ben 30 günde yakla k 50 örnek haz rlad m. Tabii birkaç tanesi hariç kalan önceden de belirtti im internet sayfalar ndan yapt m. PDF, video ve htm içerik ile çok ho , basit i lemler yap labilir. En çok zorland m ey ise arayüzdeki birçok seçenek... Ne i e yarad klar n ö renmem daha çok uzun sürecek gibi. blender tek ba na birçok özelli i bir arayüzde sa l yor. Ama daha geli mi i ler için Photoshop, Video editör, bol RAM'li bilgisayar istiyor. Sab rl olursan z 3D'de yap labilecek birçok animasyon, oyun, logo yap m yap labilir. Bunlar 3DMax, Maya, Lightwave ile de yap labilir. Ama blender' n ba ml l k yapan bir arayüzü var. Eliniz al t m 136

ba ka programlarda da o tu lara basmaya ba l yorsunuz... Klavyedeki tüm tu lar ve farenin tüm hareketleri bir komut yerine geçiyor. Böylece her iki el çal t için, uzun süre bilekleriniz a r madan çal abiliyorsunuz. Örneklerle neler yapabiliriz: Bump mapping: Kabar k harita yüzeyler Alev, ate , duman, bulut yap m Lens flare, k yans malar , gölgeler Ayna ve cam yap m S v efektleri Yerçekimi ve rüzgâr gibi efektler F rt na, dalga, deniz ve gökyüzü yap m Hayali veya gerçek mekân tasar mlar I k efektleri Doku ve çok doku efektleri Nesne iskeletleri ve nesnelere hareket imkân verme 3 boyutlu logo tasar m Renk de i tirme, alpha - görünürlük, boyut, konum, dönme, kamera hareketleri gibi zaman çizgisi etkileri Jpg, PNG, avi, mov, VRML gibi bilinen dosya uzant lar na destek Araba, ev, hayvan, insan modelleme Path animasyonu - yol takibi Nesne dizileri Yaz efektleri Depth of Field - derinlik, Blur filtresi Ba ka blender dosyalar ndan istenen k s mlar n import edilebilmesi Materyal ve obje kütüphaneleri yapabilme Arayüzün büyük bir oranda özelle tirilebilmesi (renkler, yerler, boyutlar, simgeler) Yafray ve Povray gibi ba ka programlar ile uyumluluk A deste i ile render (harman) edebilme

Blender çal malar m24.12.2007

Yapt

m 15 günlük çal malar m film haline getirdim. Bu arada di er filmlerimi de a a da izleyebilirsiniz. sitemden indirebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=fWJxVJzp68s

Blender dosyalar m da

http://yunus.sourceforge.net

Blender ile ilgili faydal siteler: : Tam bir blender kazan : Örnekler http://www.blenderart.org : Ücretsiz dergi http://blenderartists.org : Örnekler http://blenderunderground.com : Örnekler http://walkercreations.org/blender.html : Videolar http://ocw.tufts.edu/Course/28/Coursehome : Üniversitedeki animasyon dersleri
http://www.blendernation.com http://blendernewbies.blogspot.com

Yenka Ücretsiz PIC simulatörü 14.12.2007
http://www.yenka.com sitesinden 24 MB boyutundaki Yenka eklentisi(!) indirin ve üye olun. nternet ba lant l kullan c lar aktivasyon bilgisini girince hemen tasar mlar na ba layabilirler.

137

VB.NET ile ilgili M$' n sitesinden yakla k toplam olarak 300 MB'l k film indirebilir ve çal abilirsiniz:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vbasic/bb466226.aspx

Türkçe video ö reticiler isterseniz :

http://www.kariyervideo.com/ tek dosya halinde

Bu arada Blender'da animasyon ve oyun yap m ile ilgili ilk çal malar m (deniz feneri) görüntü a a dad r. Blender ile ilgili ö retici siteler:
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro : http://users.bigpond.net.au/blendage/index.html

veriyorum. Bir örnek

official site : biraz eski sürüm anlat l yorsa da güzel, basit örnekler http://www.biorust.com/tutorials/browse/8/added/desc/1/ : güzel örnekler var

Call of Duty 4 (Modern Warfare)05.12.2007

3 gün gibi k sa zamanda tükettim (kolay seviyede). 100 üzerinden 99 puan veriyorum. Oyunun grafik, ses, oynan , zeka gibi özellikleri çok güzel. Tavsiye ederim. DepthofField, Bumpmapping, kland rma, gerçekçi su efekti, duman efekti, ate efekti, yang n efekti... Multiplayer ve tek oyuncu deste i var ama çok oyuncu ortam n deneyemedim. Haretketli bir oyun. Tam bir aksiyon filmi gibi. Tüm yük sizin s rt n zda de il. Genelde seyretmek için durmak zorunda kal yorum. Kolay seviyede bile baz yerler zorlay c . Köpek ve el bombalar ndan çok öldüm. Ama normal silahlardan çok az öldüm. Sa l k biraz dinlenince kendili inden art yor. Sadece iki silah ta mak gerekse de gerçekçilik için bu feda edilebilir. Arkada lar, hava deste i ve di er yard mc elemanlar bizi yaln zl k hissinden kurtar yor. Rus ve Arap dili baz oyunlardaki gibi atmasyon de il, gerçek konu ma ve yazma dili kullan lm . 138

Kele ve MP4 gibi sevdi im silahlar bu oyunda çok berbat, hiç vurulam yor. Tabanca hiç kullanmad m. Sniper tüfekleri çok güzel. Bu oyunu ordu kullanabilir asl nda. Çok oyuncu deste i ile tatbikat yap labilir. Yeni haritalar yapmak gerek tabi. Oyunun sonundaki jenerikte Türk programc ismi göremedim. n allah Crytek-Crysis oyununda rahat ederiz. Türkçe ile.
Resimler: (232 görüntü alm m, size birkaç tanesini gösterece im)

139

Ye enlerin PC'si 02.12.2007

Geçen hafta ye enlerime önerdi im PC konfigürasyonuna göre kendileri parçalar alm lar. Sa olsunlar kendileri parçalar birkaç problem d nda güzelce birle tirmi ler. Eski bilgisayarlar n ise 5 y ld r kullan yorlar. (PC Gold ve Eksen Kad köy - toplam KDV'li fiyat 1000 $): Asus kasa (TA serisi, siyah) Asus anakart (P5K SE) Asus ekran kart (GeForce 8500T, fans z) lemci, Intel Core2 Duo 2.66 GHz Samsung DVD DL RAM SATA 48X Samsung sabit disk 400 GB SATA Kingston 2 GB DDR2 Logitec kablosuz fare ve klavye seti (Microsoft set de olabilirdi) Ekran YOK (Eski 17" CRT Benq ölmü durumda) UPS YOK Modem YOK (SpeedCom USB 4 Port var) Ses düzeni YOK (önceki PC'nin ses düzeni)
Parça Listesi

140

Ald klar ndan beri bir PC için teknik servis desteksiz 15 saat harcad k. Hem donan m hem de yaz l m olarak problemler meydana geldi. En son halinde tek sorun "Attansic L1 Gigabit" ethernet kart çal mayan bir kasam z var. BIOS update i e yaramad . Çünkü daha yenisi ç kmam . Ses kart tan mama nedeni ile 3-4 kere XP kurma denemeleri ve sonunda "Vista TR 32Bit" sürümüne geçmek zorunda kald k. "Realtek 883 High Definition Audio" 8 kanal destekli.Güzel ses ç kar yor... S/PDIF(Coaxial) ç k hiç denemedim... Ben de u anda kendime bu tür ayarlara sahip PC al rd m. Ama kasa ve anakartta devrim niteli inde farkl l klar var. Mesela kasada ergonomi daha ileri seviyede, CD ve diskler için yuvalar ho yap lm . Fan ise hayret verici olarak çok büyümü 1 adet aspiratör fan gibi... Ama sessiz... 2000 devir iyi. Disk ve DVD hiç problem ç karmad . Ayn ekilde RAM ve i lemcide de problem yoktu.

Fakat anakart konusunda pek güzel eyler ba m za gelmedi. En ba ta birçokstandart port yerinde yoktu. Ki asl nda "paralel port yok, seri port eklenti gerekli, fare için PS2 yok ve EIDE tek say da, disket sürücüsü ise d lanm takmad k bile" zaten pek de kullanm yorduk. 10'dan fazla USB port var. 4 önde 8 arkada galiba. Ayn ekilde 3 adet PCI-E var. Hiç kullan lmayacak asl nda. D SATA sürücüsü (SATA On the Go) de kullan lmayacak bence. Anakart overclock yapmam z için sanki yönlendiriyor bizi. Ama bunu hiç denemeyece im.
Vista kullanmak ho uma gitti bu makinede. 4.4 puan verip, yine Aero'yu göremesek de olsun. XP k dar a performansl . Bir de içinde Linux'da oldu u gibi küçük bir ofis seti olabilir. Neden olmas n ki? Size bir tavsiyem var: Vista kurulurken Business sürümünü seçmeyin, Ultimate sürümünü seçin. Belki iyi olur zannettim ama de ilmi ... http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/default.mspx Bu sürüm saçmal da insan deli ediyor. Sana ne karde im, istedi imi kurar istedim program silerim ben, p rogram kald rdan.

Maalesef "Need For Speed ProStreet" ve "Call of Duty Modern Warfare" oyunlar berbat çal t . Tüm görsel ö eleri minimuma getirdim ama hala tak lmalar vard . Berbat. DirectX'in 10 sürümüne 1 ad m daha yakla t k ama ekran kart bize engel oldu. Bence ekran kart na 100 verip de bu kötü performans almamam z gerekirdi.
da art k arabalar zarar görebiliyor! Bu iyi de, son model PC'miz bile Bu iki oyunda gerçekçilik daha da artm . döküldü. Art k su so utmal bir overclock ortam na m gir ek... Hiç sevedim bu overclock i ini... s
Y cba `

Yani son günlerde ya ad klar mdan sonra Allah'a çok ükrediyorum :"Çal an bir PC m var..."
Yine lender...26.11.2007
c d

Son zamanlarda Ajax+ASP.NET mi, yoksa PHP+Flash ile mi u ra sam derken, akl ma Blender program n biraz daha kurcalamak geldi. ASP.NET incelemek isterdim ama "Visual Web Developer 2008 Express" sürümünü daha indirmedim. Ne gibi de i iklikler var bilmiyorum. PHP+Flash ile de SanalDerslik gibi bir eyler yapmak isterdim. Neyse uzun i ler... 3D ile olan ilgim her zaman vard . Animasyon ve oyunlara hep g pta ile bakar m bilirsiniz. Biz de bunu yapabiliriz diye dü ünürüm. Temiz grafikler, kolay bir 3D editör ve basit b programlama dili ile oyun veya ba ka bir 3D ir ürün ortaya koymak olmayacak i de il. Adamlar ta ~10 y l önde DOS'ta güzel 3D oyunlar yap yorlard . imdiki PC'ler süper güçlü say l r. Blender ö renme ile ilgili buldu um birkaç güzel site var: www.nystics.com : Bir çocuk bize Youtube'a att videolar ile ders veriyor... http://www.3blender.com : Türkçe basit bir iki sayfal k ö retici www.blender.org : Kendi sitelerindeki birkaç video ve viki sayfalar http://danielsefton.com/tutorials/blender/beginner/blendersinterface/index.php : Güzel ö retici sayfalar

141

Daha bir eyler yapmad m. Hat rlarsan z 1 y l önce youtube'a basit bir örnek atm t m:
http://www.youtube.com/watch?v=vasO57lXaug

Bir de birkaç gün önce de_tuzlaatl haritam ile ilgili film yay nlad m:http://www.youtube.com/watch?v=luLn6hX4yiA Blender asl nda Python dili deste i ile etkile imli ortamlar yap labiliyor. VRML pek tutmad ama belki bu tutar. Güzel bir uygulama yapar z.
Bildirgeç ten ilginç siteler20.11.2007
http://www.bildirgec.org/ sitesinden buldu um ilgi çekici ve faydal siteler: http://www.kirupa.com/ : Özellikle Flash ile ilgili ipuçlar http://www.codeide.com/ : Pascal, basic, c++, asm, perl, javascript, html, flex, mysql, prolog, lisp ve math dillerinde
e

internet sayfas ndan program yaz m ve derlenmesi http://bisorusor.com/ : Soru cevaplamak yerine soru sorun... http://templora.com/ : Web yöneticileri için güzel template'ler http://masqot.com/ : Ö renci sosyal a http://www.filestube.com/ : Dosya arama ve indirme http://www.htmlcenter.com : HTML ö retici http://piepmatzel.de/ : 150 üzerinde faydal site http://www.dezinerfolio.com/ : Güzel tasar m temalar http://www.redesignme.org : Ürünler hakk nda kullan c önerileri http://www.vandelaydesign.com/blog/design/web-20-design/ : Web2 ile ilgili güzel siteler http://www.pipebytes.com/ : Dosya payla m http://www.songza.com/ : Online mp3 çalar http://www.gotoandlearn.com/ : Online web dersleri http://greatdb.com/ : Sitenizin istatistikleri http://speeddemosarchive.com/ : Oyun bitirme filmleri ve rekor süreleri

Ca3D ngine14.11.2007
http://www.ca3d-engine.de/c_Features.php adresinde "Multi-Player, Multi-Platform, Real-Time 3D Action" olarak tan mlanan ücretsiz bir program var. Program n 7.07 sürümü 250 MB s k t r lm olarak indirilebilir. lk dikkatimi çeken nokta grafik efektlerinin bana FarCry oyununu hat rlatmas . Ama FarCry kadar güzel bir oynan yok ve sesler nerede ise berbat. Linux ve Mac deste i de var.

Di er ilginç konumuz eski WorldCraft oyun editörünün kopyas n n burada bulunmas . Elimiz WorldCraft'a al k n oldu unua göre pek zorluk çekmeyiz belki. Nedense yeni hali hiç de geli mi gibi gelmedi bana. Onun yerine HalfLife 2 editörü olsa idi belki i imizi görürdü. Bu program multiplayer oyun yap m için haz r bir platform sunuyor. DirectX10'u imdilik yayg n olarak kullanmad m z için hala DX9 ile idare etmemiz gerek. Youtube'da Crysis oyununun DX10 ve DX9 kar lat rmal videolar var. Onlar incelerseniz DX10'un asl nda bir devrim oldu unu görürsünüz. Arkaplanda Lua programlama dili tercih edilmi . Oyun, simulasyon ve e itim amaçl 3d yaz l m geli tirilebilir.

142

f

Bir de FaceBook ç kt 8.11.2007

Bir haftad r FaceBook'a üyeyim. Taa lise ve üniversiteden sevdi im arkada lar m buldum daha do rusu onlar beni buldu. Sevindim yani. Çok iyi bir fikir, in allah geli meye devam eder bu site. Nerede ise 20 y l önceki arkada lar m bile bulunabilmesi güzel bir nimet... Fotograflar spaces.live.com'dan daha h zl aktar l yor ve düzenleme seçenekleri daha fazla... Okuldaki bilgisayalarlara "NetOpSchool 5" kurdum. Tam arad m özellikler var. 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Kurulum ayarlar biraz kar k. Bir de ba lant sorunlar meydana geliyor. Mesela 5 dk ekran broadcasting sonras nda ba lant lar kopuyor. Belki de a kald ram yor. Ama e er tam çal sa SÜPER bir program diyece im. Online olarak s nav ve test yapabiliyoruz. Sorular haz rlay p ö rencilere gönderiyoruz ve belli bir süre sonra da s nav sonuçlar anl k olarak beliriyor. Birçok güzel özellik var. Policy ayarlar nda site ve program yasaklama var. Dosya transfer ve gezgini güzel. Ekran kilitleme ve komut çal t rma yeterli güzellikler.

Laboratuvar Yönetimi4.11.2007

"Remote Administration" ara t rmamda yeni eyler buldum. Mesela "Hidden Administator 1.9" diye ücretsiz 1.2 MB program buldum. Programlama atölyesinde denedi imde birkaç problem d nda fena de il diyebilirim. En büyük problemi tüm PC'lerin ekran n ayn anda görememe ve ö rencilerin program rahat farketmeleri... Orta kalite. Bunun d nda internet kafeler için yap lm birkaç Türkçe program da inceledim. Ama pek i imi görmüyor. Genelde para k sm ile ilgili yapm lar; ödeme, adisyon, sipari filan... Delphi programlama dili ile yap ld klar belli. Uzaktan eri im için 4 çe it yöntem ve amaç kullan l yor gördü üm kadar ile: 1- Uzaktan yard m, Help Desk , VNC türü programlar (tightVNC ve RealVNC - sadece ekrandan yönetim) 2- Truva at ile hack (Prorat, Pinch, Bandook - yönetici programlar çoklu görüntüleme deste i zay f - hem de etik de il) 3- Okulda ö renci ve i yeri çal anlar n gözetleme (IntelliAdmin, networkmonitor, NetOpSchool, NetSupport lisans problemi) 4- nternet kafede ücret takibi (EasyCafe, HandyCafe, Ak nSoft, CafeMatik - bunlar sanki birbirinin kopyas gibiler, ya da bir yabanc program Türkçele tirilmesi de olabilirler) Kendi Delphi çal malar m da ise Windows Hizmet (service) yap m ve TCP Socket projelerim devam ediyor. nternette buldu um en iyi kaynak http://delphi.about.com/ oldu. Buradaki ScreenThief ve basit TCP sohbet yap lmas kolay. Özellikle Delphi7 sürümünde daha iyi çal yor örnekleri. Delphi2007'de ise bir eyler de i mi . Art k örneklerdeki nesneleri bulam yorum. Indy nesnelerini 1998'den beri hiç ellememi tim. imdi belki ö renmem gerek. TCPServer ve TCPClient nesneleri pek güzel de il. Çok basitler... WinINet kütüphanesinde de 143

biraz tedirgin ediyor beni. Vista ve tüm sistemler ile uyumlu mu? WinSock çal r m ? Bizim atelyede bir sorun ç kmaz. DelphiTurk sitesi çok bak ms z kalm . Örnek programlara ula amad m. Zaten oradaki bir yaz da "trojan devri kapand m " eklinde bir soru var. 2005'de bu sorulmaya ba land na göre bu i ler biraz ya . MS tabanl ile program n z n ileride çal mas ihtimali azal yor. En dandik antivirüs program bile truva atlar ve benzeri hareketleri yakal yor art k. Web tabanl olsa desek PHP yeterli olmaz gibi geliyor bana. Birkaç site gördüm ama onlar "uzaktan donan m de i kliklerini tarama" amaçl yap lm . Timbuktu ToGo gibi. gotomypc.com ise internet tabanl . Bazen internetin h z iyi olmuyor. Bu da LAN tabanl olma zorunlulu unu getiriyor.
Yapmak istedi im projede:

Ö retmen ekran n ö rencilere broadcast yapmak Ö rencilerin istenmeyen program ve sitelere girmemesini sa lamak Ekranlar n görmek, çal an programlar n listesini almak S n fa ekrandan soru veya s nav göndererek an nda ba ar durumunu anlamak Ekran kilitleyerek ö rencilerin dinleme durumuna geçmelerini sa lamak Alt bilgisayarlardaki çekirdek program n kolay kapat lmamas n sa lamak, ifreli koruma eklemek Yönetim arayüzünü basit tutmak Dosya/ekran/mesaj payla m sa lamak Kapat/yeniden ba lat gibi komut göndermek Ekran kalitesini ve tazeleme h z n a yormamas için de i ken yapmak
Linkler: http://delphi.about.com/od/internetintranet/l/aa012004a.htm http://delphi.about.com/od/adptips2005/qt/udpvstcp.htm

- ScreenThief - UDP vs TCP

Remote Administration 24.10.2007

Okul atelyemizde NetOpSchool kurmu tum 2 y l önce. Ama a düzgün yap lmad

için hiç deneyememi tik.

Asl nda ta lisede iken ö retmenimiz DOS tabanl bir arayüzde BroadCast yapabiliyor, ortak ders gösterebiliyordu. stedi i bilgisayara mesaj atabiliyordu. Belki de Netware'in bir numaras da olabilir ama, ö retmen kontrolü bence yeterli idi. Ekran görme, kilitleme gibi tek ekrandan yönetim yapmay hep istemi imdir. Tabii test, s nav gibi i lemleri de bu ekilde yapmak çok iyi olabilir. IP ve port tabanl çal an "truva atlar " da bu ekilde tu , ekran ve ifre çal yorlar. Girilen siteleri ve çal t r lan programlar kaydediyorlar. Ço u truva at belli bir portu açarak istenildi i gibi komut çal t r lmas na izin verirler. Antivirus ve güvenlik duvar programlar bu tür istekleri genelde yakalarlar. Delphi ile zaten bu tür truva at benzeri projeler rahatl kla yap labiliyor. Belki de Delphi bu sebeple Türkiye'de çok tutuluyor. Mesela Prorat muhtemelen Delphi dilinde yap lm ... Belki ben de basitçe ekran görüntülerini ana makineye belli aral klar ile atan program yapar m. Program k s tlama, site k s tlama, uzaktan komut çal t rma gibi eyler olabilir. Yaramaz ö rencilerin bilgisayar n kapatmak ilginç olabilir. Uyan k ö renciler de ayn eyi banka ifrelerini çalmak veya s nav sorular n çalmak gibi eylerde kullanabilir. Genelde msconfig gibi yard mc programlar ile sistem aç l nda ba layan programlar silinebiliyor. Flash bellekten bula an (daha do rusu eposta ile) bula an virüsler biraz u ra nca silinebiliyor. Rootkit ve servis olarak kurulan "h rs z" programlar ile biraz daha zorlay c . Aras ra bilgisayar n z MS OneCare ve McAfee Stinger ile tarat n. HijackThis de i e yarar. Koruma ve tarama programlar n z n eskimedi inden de emin olun. Sitelerinden yeni sürümlerini indirin. NetOpSchool d nda ba ka basit ve ücretsiz program var m diye biraz ara t rma yapt m. Maalesef ücretsiz yok. Tümünde yönetici ifresi ile korunma var. stenirse görev çubu undaki simge gizlenip, k sayol ile program ça r labiliyor. (DeepFreeze gibi) DameWare Utilities_20v6.6.0.7 (23 MB): Çok profesyönel SpectorPro 6.0 (3.4 MB): Güzele benziyor Network Monitor for Employees 3.4.9 (9 MB): Delphi Server / Client mant ile yap lm IntelliAdmin Remote Control Internet Edition v2.7.0.1 (1.4 MB): Küçük ve ekran yakalama h z iyi 144

cs reborn 2007 13.10.2007

2001 y l nda Half Life oyununda harita yapm t m 5 - 6 tane. de_tersane, de_yunus, cs_beyoglu, de_kirilgan gibi... Eski CD'den tekrar HL oyununu ve Counter Strike eklentisini kurdum. 3-4 gündür eski bilgilerimi tazelemekle u ra yorum. Harita yap m kayna olarak tavsiye siteler: http://www.countermap2.com/ ve
http://www.cstr ikeplanet.com/tutorials/mapping

Program ise WorldCraft 3.3 sürümü. Bilgi için

http://en.wikipedia.org/wiki/Valve_Hammer_Editor

Ek olarak sab r ve aile deste i gerek. Hatalar ve düzeltmeler çok zaman al yor. Basit görünen bir altgeçit yap m yakla k 4-5 saatimi ald . Hala da düzeltmeler devam ediyorum. Bu sebeple yapt m "de_tuzlaatl" haritas imdilik indirilebilir de il. Araba kullan m , saydam nesneler, cam, k r lgan nesneler, kap , dü me, gökyüzü gibi bilgilerimi birle tirdim. Kamera, asansör ve daha do al (gerçekçi) çevre tasar m yap labilir. Akl ma geldikçe ve zaman m oldukça biraz daha bakaca m. VRML ve harita yap m programlar haricinde di er 3D animasyon programlar tek ba na ö renilmesi çok zor. 3DSMax, TrueSpace, Lightwave... gibi. Aynen Photoshop ve Autocad ile ilgilenmemem gibi. Bilgisayarda yap lan ey çok uzun zaman almadan derlenebilmeli. Mesela etkile imli bir dünya yapmak için y llarca u ra amamam gerek. Ke ke "oyun" benzeri ama, vah i (insan öldürme) olmayan bir yaz l m olsa idi. Adrenalin dolu geçen zaman... Oynanabillirli i de PotBot ile deniyorum.
http://podbotmm.bots-united.com/main_pb_page/index.htm

Harita bitince botlarla eksikleri bulmaya çal yorum ama botlar insan gibi de il, onlar hatalar ba ka olunca tam istedi im gibi test olmuyor. Bazen bir yerde çok tak l p kal yorlar. Gerçi bende eski sürümü var. Yenisi daha iyidir tabii ki. 6-7 y l önce Level dergisinin modunu kullan yordum asl nda. Her ey Türkçele tirmi lerdi sa olsunlar. Bot sohbetleri, menüler, sesler, arkaplan resimleri... Kurtlar vadisi modunu buldum. Eh çok basit ama güzel. HL 2 için ise editör var olsa bile kimsenin HL multiplayer oynad n duymad m. Condition Zero ve CS-Source'da sadece grafikleri iyile mi ti. Eski tad yoktu. CS 1.5 en sa lam sürümdü galiba. Ke ke Valve, hafif, az yer kaplayan, ama grafikleri güzel olan bir online oyun yapsa idi.
Resimler:

145

ntos.exefirüsü 10.10.2007

Son bir iki haftad r bilgisayar aç l rken Antivir http://www.free-av.com/ ntos.exe virusünü buluyor ve uyar veriyordu. Tabii sil diyordum, ama biraz üstüne gidince asl nda silinmedi ini gördüm. SpyBot S&D http://www.safer-networking.org/ wsnpoem ve audio.dll, video.dll diye bir eyi bir türlü silemiyordu bu arada. Me erse çok zarar vermeyen bir virus bula m . Bir iki sitede dola t ktan sonra temizlik için bilgisayar F8 ile aç p dosyalar temelli silmek istedim. Aksilikler yeni ba l yordu. Administator ifremi hat rlam yordum. Windows CD'sinden recovery i e yaramad , yani açamad m. E ne olacakt , format m ? En sevmedi im i ... *Bu s rada sistemi kapatmadan önce "sistem geri yüklemeyi" iptal etmeyi unutmayal m. Winternals ERD CD'm (art k MS alm ) den açarak o dosyalara ula t m. Bu da benim 1,5 saat u ra tan sonra geldi im nokta oldu. "ntos.exe, wsnpoem klasörü, audio.dll ve video.dll" dosyalar n sildim. *Attrib komutu ile -r yapmay unutmay n silebilmek için. Her ne kadar Antivirüsünüz güncel olsa da, güvenlik duvar ve zararl program temizleme program n z olsa da demek ki bilgisayar n za virus bula abilir. Hemen Linux'cular gülmü türler bu halimize. Ama eminim ki %50 Linux, %50 Windows piyasada olsa idi Linux/Mac için de binlerce virus yaz labilirdi. Ki bence her i letim sisteminde aç klar vard r. Güncel ve uyan k olmaktan ba ka çare yok. Baz basit uyar lar gözard etmeyin. Viruslerle birlikte ya anmaz...
Daha iyi not defterleri 22.09.2007

PHP ve Java programlama dillerini isterseniz not defteri, hatta DOS ortam nda "edit" program ile düzenleyebilirsiniz. Ama kod yazma ve deneme ortam olarak a a daki 2 program kullanabiliriz: PHP için: phpDesigner2007 (shareware 17 MB - http://www.mpsoftwareweb.com/ ) Java için: JCreator (ücretsiz 4 MB - http://www.jcreator.com/ ) Sistemdeki varolan düzenleme programlar kod renklendirmesi, otomatik tamamlama, hatal sat r belirtme gibi birçok eksi i vard r. Bu arada Linux'daki KWrite gibi programlar asl nda Windows'daki WordPad'den daha yetenekli. Programc lar ço u kez kod yaz m nda yard mc olan programlar daha çok severler. Asl nda s k yap lan i lemlerin basitle tirilmesini her kullan c ister. Mesela if komutunu kendili inden bloklar n açan bir düzenleyici gibi. Hatta 146

kod güzelle tirici ile sat rlar n otomatik olarak yaz m n n toparlanmas gibi. (code beautifier) (Bu özelli i ilk kez Flash Action Script'te görmü tüm. Dandik VB ise bunu otomatik yap yor.) Java ve PHP'nin DOC klasörleri belirtilerek yaz m s ras nda kod yard m da sa lan yor. Böylece örne in bir fonksiyonun yaz m n ö renmek için internetten arama yapmaya gerek kalm yor. Hangi sürüm kurulu ise o klasörün ayarlarda belirtilmesi yeterli... Ayn arabirimden FTP i lemi yapmak, phpMyAdmin'e ba lanmak, export etmek, bir projede birden fazla dosya ile ilgilenebilmek gibi di er ekstralar unutulmamal . Crimson Editor (http://www.crimsoneditor.com/ ), Notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/) ve Metapad (http://www.liquidninja.com/metapad/ ) de unutulmamal .

Adwize22.09.2007

K sa sürede bitirdi im basit bir PHP dili tabanl bir proje bu Adwize. Adwize kelimesini "Advice, Wizard ve Wise" kelimelerinden türettim. ndirme adresi:
http://yunus.sourceforge.net/download.html

Proje aynen geçen y llarda okul aç lmadan önce akl ma gelen NetPazar gibi hem küçük hem de fazla zaman m almad . www.tuzlaatl.k12.tr/pazar adresinde inceleyebilirsiniz. Adwize Projesi'nin deneme adresi: http://yunus.sourceforge.net/adwize ndirip kendiniz geli tirmeye devam edebilirsiniz. Xampp gibi bir paket kurabilirsiniz. adresinden indirilebilir.

http://www.apachefriends.org/en/index.html

Bu projede yöneticiler ürün, soru ve kategori düzenlemesini yap yorlar. Siteye gelen ki iler de üye olmadan, ürünler hakk nda bilgi al p, kendine uygun olan seçiyorlar.

147

Genelde insanlar bir ürünü sat n almak istediklerinde yabanc kelimeler ve karma k terimler yüzünden kafalar kar yor. Buradaki amac m z kullan c ya sorular sorarak ona uygun olan ürünün listelenmesini sa lamak. Bu fikir istenirse okullarda meslek seçimi Rehberlik, oyun yap m gibi konularda yard mc olabilir. Arayüz olarak ngilizce dili olsa da istenirse Türkçe veya ba ka dile çevrilebilir. Zaten sadece 2 sayfadan olu uyor. 2600 sat r kod ve 20 saatlik bir emek...

KMPLayer18.09.2007
http://www.kmplayer.com/b eta/KMPlayer.zip

adresinden beta sürümü indirilebilir. Ücretsiz, kullan l ve her format

tan yor. (15 MB) Oynatabildi i dosya türleri: swf, flv, avi, mp4, wmv, mp3, ogg... Böylece her uzant için ayr program kurmak gerekmeyecek! At n çöpe Winamp, Media Player, BSPlayer, ... Player programlar n ... DVD deste i de iyi, alt yaz ve görüntü kalitesi çok ho . Bol ayar ile ses ve görüntüyü daha da iyile tirebilirsiniz. Ekran aynen Winamp gibi oldu u için hiç yabanc l k çekmezsiniz. Media Player Classic kullananlar da k sayollar na hemen al acaklard r. (Bu arada Linux için olan kmplayer https://garage.maemo.org/frs/?group_id=42 program farkl galiba, bu Delphi2007 ile yap lm )

148

Teknoloji ve Çocuklar15.09.2007

Çocuklar[1][2], büyükler gibi çevrelerinden etkilenirler ve ki ilik yap lar hamur gibi esnek iken zamanla oturur. Yap lan bir hata istenmeden de ki ilikte izler b rak r, kalan hayat nda insanlar o etkiler sebebi ile davran lar n belirlerler.

Teknoloji ister istemez özellikle son 100 y lda çok büyük bir h zla geli iyor. Bu h zl geli menin ana nedenleri ileti im e olan ihtiyaç, bilgi nin zaman nda taze olarak hedefine ula mas ve ülkelerin di er ülkelere üstünlük kurma istekleridir.

Günümüzü sadece 10 y l öncesine bile bakt m zda, bir anl na kendi neslimizin imdiki nesle göre çok geride kald m z dü ünebiliriz. Zaman n neler getirebilece ini bilim adamlar bile kestirmekte güçlük çekiyorlar. Örne in her 18 ayda bir bilgisayar sistemleri nerede ise tamamen yenileniyor. (Moore yasas [3]) letim sistemleri bir sonraki sürümlerinde nerede ise tan namaz hale geliyor.

Devaml bir e itim ve ö retim süreci içinde olunmaz ise, yeni sistem ve sonra gelen de i ime ayak uydurmak iyice zorla m t r. Çocuklar bu konuda daha fazla f rsata sahiptir. Yeni bir beyin yenilikleri daha iyi kavrar. Çünkü eski sistemle yeti tirilmi insanlar eski düzen üzerine yeni düzen kurmakta zorlan rlar.

Zararl içeri e sahip internet ortam korkulacak bir konu de ildir. Yaz l m firmalar bu konuda kanunlara uygun çözümler geli tirerek yasad , istenmeyen içeri e kolayca ula lmas n engelliyorlar. Güvenlik art k ilk dü ünülen ve çözüme kavu turulmas gereken sorundur.

149

Bir yandan da çocuklar ve büyükler istedikleri bilgiye, içeri e daha fazla yollardan ula abiliyorlar. Mesela ilk cep telefonlar nda k sa mesajlar ile ileti im yayg nla m t . imdi ise hemen her evde internet var ve an nda flash destekli animasyonlar, okumas kolay kitaplar, sesli ve görüntülü ileti im, oyunlar, forumlar, haber siteleri sayesinde özgür olarak artan payla m sa lan yor.

Çocuklar için özel olarak e itime gerek kalmadan kolayca bilgisayar kullanabiliyorlar, aynen cep telefonlar n herkesin rahatça ö renmesi gibi. Fare kullanmas n bilen birey oyun, sohbet gibi etkinliklere sanal gibi gözüken bir ortama kat l r. Gerçekte ise uluslar aras olan internet a nda yeni arkada l klar edinerek daha fazla sosyalle mektedir.

Çocuklar için özel haz rlanan internet sayfalar ve yaz l mlar ile ö renme daha etkili bir ekilde gerçekle mektedir. Bunun televizyon ile gerçekle mesi mümkün olsa da etkile im olmamas nedeni ile e itim yar m kalm say l r.

Yeni teknolojiler yeni hastal klar n ortaya ç kmas na neden olmu lard r. Uzun süre bilgisayar ba nda duran insanlarda boyun, göz, bilek ve bel rahats zl klar meydana gelebilir. Bir mp3 çalar n yüksek sesle uzun süre dinlenmesi kulakta geçici veya kal c hasarlar olu mas na sebep olabilir. Çabuk s k lan, rahats z, sald rgan ki ilikler olabilirler. Çocuk ve ebeveyn aras ndaki bo luk daha da artar.

Bir yandan da teknoloji insanlara fayda sa larken fazlas zarar verebilmektedir. Aileler çocuklar n tamamen k s tlamalar yerine daha güzel çözümler üreterek, kar l kl güven ile sorunlar büyümeden a abilirler. Bozulmu bir eyi tamir ile u ra mak yerine, ba tan önlemler ve kurallar belirleyerek zarar en aza indirilebilir.

Teknoloji fobi olarak alg lanmamal d r. Teknoloji, gençleri psikolojik ve sosyal aç dan suçlulara çevirmez. yi taraflar ve kötü taraflar ile dijital dünya çocuklar n geli imini h zland r r.

[1]http://www.technewsworld.com/story/52677.html [2]http://www.cnn.com/TECH/computing/9806/10/kids.idg/index.html [3]http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

Otobüs Oyunu 14.09.2007

Otobüs oförü olmak ister miydiniz? Baya zor i mi me erse, sinyal ver, arabalara çarpma, erit ihlal etme, dura sterseniz u adresten indirin, deneyin:
http://busdriver.topware.pl/

tam ortala...

(Polonyal lar taraf ndan yap m ve ingilizce deste i yok. Grafik ve müzik ho , oynan ise fena de il.)

150

www.ijji.com 'da da Warrock veya Counter Strike oyununa benzeyen "Soldier Front" ücretsiz üyelikli online sava oyunu var. Ayn sitede araba, kart oyunlar da var. Grafikler pek geli mi de il, hatta sesler çok dandik say l r. Çok h rsl Tayvanl lara göre bir yer. Oyun manyaklar için yani.

04.09.2007
YouTube'den Programlama Dersleri

"programming" diye arad

mda 6000 üzerinde video buldum. www.metacafe.com ise pek fakir bu konuda.

Orbit Download Manager ile Grab++ programc ile filmleri seyretmeden indirdim. Yakla k 250 MB etti. Maalesef 320*240 çözünürlük yaz lar n okunaks z olmas na neden oluyor. Neyse... Genelde kay tta Camtasia program n kullanm lar. Youtube'nin s n rlamas tabi. Size birkaç ders linki: : Merhaba Dünya örne i, Java dilinde (5 dk) : Alpha 5, Php ile Asp dilleri kar la t r l yor (15 dk) http://www.youtube.com/watch?v=NC5s__B6WVQ : C# çok sade bir dil ile anlat l yor, Joe Grip (7 dk)
http://www.youtube.com/wa tch?v=KheL6umdW-s http://www.youtube.com/watch?v=fpEVnkMgLP4

151

: C++ ile konsol uygulamalar (9 dk) : Delphi 2007 ile ilk GUI uygulamas (42 dk) http://www.youtube.com/watch?v=SIrhLdyeOh0 : Hack araçlar tan t m (10 dk) http://www.youtube.com/watch?v=oWDTElTnSDk : Java Creator program komik!?! ekilde anlat l yor, program çal yor (11 dk) http://www.youtube.com/watch?v=jo2acEXxbSM : Visual Studio ile XAML uygulamas (9 dk) http://www.youtube.com/watch?v=rhV4L3T3BMc : BAT dosya yap m (11 dk) http://www.youtube.com/watch?v=PXpwC1o5AcI : Linux'da Ruby/GTK programc l (10 dk) http://www.youtube.com/watch?v=KyLqUf4cdwc : Microsoft Vista Speech Recognition Tested - Perl Scripting KOM K.... (10 dk) http://www.youtube.com/watch?v=7j7qgrLxvmM : Prometheus ilginç bir programlama arabirimi, C++ ve Java destekli (4 dk) http://www.youtube.com/watch?v=NlK_f39eXCE : Python'a giri (paytan diye okunuyormu ...) (8 dk) http://www.youtube.com/watch?v=Gzj723LkRJY : "Ruby on Rails" tan t m (16 dk)
http://www.youtube.com/watch?v=nziy2_U5JQI http://www.youtube.com/watch?v=6K1VxF13L80

Ayr ca CodeGear sitesinde de EuroDev günlerinden ö retici video var: http://dn.codegear.com/article/34187 CodeGear ayr ca PHP'den sonra Ruby için de IDE yap m na ba lam . MS nerede? 04.09.2007
PC dergilerini art k alm yorum!

( PC deyince art k Linux/Mac/Mobil dergileri alaca m demiyorum. ) lk PC dergimi 1995'de alm t m. Yakla k 12 y ld r her ay en az bir dergi ald m. Ama son 2-3 y ld r PC dergilerinin içeri i çok s hale geldi. Byte dergisi haricinde elimdeki tüm dergileri okula verdim. 300 derginin ta mas kolay olmad . :) Baz aylar 4 dergi birden al rd m da... Byte' elimde tutmam n nedeni Jerry Pournelle ve Hakk Öcal. S rf onlar okumak için Byte al yorum. Belki Jerry gibi ya amak istedi im için... Bir de eskiden Delphi, VB, PHP dersleri veriyorlard . Hatta küçük kitapc klar n hala okuyanlar vard r. Chip de sonraki iyi dergi diyebilirim. Tam bir donan m (hardware) dergisi. Ama boyut olarak çok büyük idi. DVD'si ise kaliteli. Almancadan çeviri olmas biraz kötü ama yine de tamamen Türk olan dergilerden iyi içerikleri var. PC Magazine, PC Life (Eski Byte), PCNet, PC World ve di erleri birbirinin kopyas . PCMag biraz farkl idi ama yazarlar gidince geriye bir ey kalmad . 5-6 y l önce oyun dergilerini de al rd m. Level ve Game Pro esprili ve güzeldiler. Ama DVD içerikleri i e yaramaz... Dergileri son y llardaki en büyük hatas her ay benzer ürünleri reklam etmeleri. Eskiden di çi, doktorlar için yaz lan Türk yaz l mlar n bile reklam ederlerken, imdi sadece yabanc yaz l mlar tan t yorlar. Hem Türk yaz l m na olan destek gitti hem de donan m haberleri dergileri kaplad . lk ç kan CD'lerin içi daha dolu idi sanki. DVD'lerde ise dolgu malzemesi olarak film ve müzik gibi i e yaramaz eyler var. Eskiden CD ve dergi incelemem çok daha uzun sürerdi. imdi ise en fazla 2-3 saat... E okumayacak isem ben de almam karde im. Hem de evde CD ve dergileri koyacak yer de pek yok. (yerim dar, oynayam yorum... ) Online dergiler ise fena de il. http://www.pdfdergi.com/ ve http://pozitifpc.com/ iyiler. n allah çal malar na devam ederler. Blog ve forum gibi online içerikleri takip etmek dergi okumaktan daha iyi. Asl nda bilgisayardan bir ey okuyup ö renmek çok zor. Mesela yaz lan eylerin yar s n ancak ö renebiliyoruz. Ama ayn yaz n n yaz c ç kt s n inceledi imde okumad m ve anlamad m birçok yeri farkediyorum. O sebeple gerçekten bir ey ö renecek iseniz bas l olan tercih ederim. Ama magazin türü "hemen ö ren hemen unut" eyler için internet daha iyi. Birçok ki i haber sitelerini gazete almaya tercih ediyor. Çok normal. Çünkü internetteki haber daha güncel. TV'deki haber bile ço u zaman bir önceki günün haberi. 152

Ö rencilerin dergi almalar n tavsiye ederdim ama art k internet var. Türk sitelerinin içerikleri daha zenginle tikçe bilgi bulma imkan daha da artacak... 02.09.2007
AdresAt.com

Google yerine kendi adresinizi adres çubu una girseniz neler olabilir, i te size örnek denemeler: Tek tek adresleri uydurdum. Hani belki böyle de arama olabilir diye ama... sonuç pek bekledi im gibi olmad :) sitesini bo una TIKLAMAYINIZ... : daha kimse almam http://www.delphi.com/ : delphi ile alakas olmayan bir site http://www.csharp.com/ : c# ile alakas olmayan bir site http://www.vb.com/ : visual basic ile alakas z bir türk sitesi http://www.webprogramlama.com/ : üüf hala alaka yok www.yazilim.com : ba ka bir alakas z adrese yönlendirilmi http://www.emlak.com/ : emlak ile ilgili de il http://www.home.com/ : yine ev ile ilgili de il http://www.guvenlik.com/ : hiç böyle bir site yok http://www.indir.com/ : biri kapm ama i levsel de il http://www.kutuphane.com/ : böyle site yok http://www.okul.com/ : pes, yine alaka yok http://www.lise.com/ : bo sayfa http://www.meslek.com/ : öff, yok i te http://www.kariyer.com/ : yok http://www.megep.com/ : bo ... daha fazla deneme gereksiz. 100 adres daha denesek istedi imiz siteye sadece .com uzant l "adres" ile ula amay z. Bu mit de Busted.... (Discovery Channel'de bir dizi var da ondaki laf i te...)
www.adresat.com http://www.programmer.com/

Bu linkleri ve

30.08.2007
Hangi Programlama Dili?

FazlaMesai'den Squeak ile ilgili bir yaz okurken ö rendim: SmallTalk... Hayatta hiç görmedi im bir dil ya neyse:

http://zekus.metkoi.com/

http://www.bbspot.com/News/2006/08/language_quiz_all.html

sitesine gittim. Oradan da adresindeki quiz'i yapt m ve hangi dil bana yak nm

Which Programming Language are You?

Which OS are You?

Which File Extension are You?

27.08.2007 153

Yapt

m

lerden Özet

A ustos ay ndaki haberlerim: www.tuzlaatl.k12.tr/kutuphane art k biraz canl hale geldi. Login k sm n daha MySQL'e aktarmad m. www.tuzlaatl.k12.tr/sinav mesajla ma modülü ekledim. Hep Email arabirimlerini merak etmi imdir zaten. http://yunus.sf.net/cv.html dosyama not bilgilerimi de ekledim. Ayr ca download sayfas na projelerimin küçük resimlerini de ekledim: http://yunus.sourceforge.net/screenshots.html ve özet olarak da
http://yunus.sourceforge.net/prj.html

Marmara üniversitesine gidip diplomam n asl n ald m. En sevdi im hocam Erbil Akbay' da gördüm. Yunus projesi ile ilgilenen bir vatanda vard . www.forumaxitr. com sitesini yönetmekten pek ilgilenemedi ama... :) 2007-2008 e itim y l Y ll k plan ve zümre haz rl yoruz. www.hakanbabac.com 'dan modüllerin baz lar n indirebilirsiniz. 23 gün sonunda PCGold'daki ekran kart m geri ald m. Bir defada ekran kart m çal r hale geldi. Kart n 512 MB HyperMemory deste i varm me erse.

22.08.2007
Avea GRPS - cepten MSN

Avea ücreti belli oldu. 3 YTL'cik. Yani 1 haftal k cepten MSN kullan m 3.11 YTL. 4 ile çarparsak 13 YTL olur ayl k. Eh çok messenger kullananlar için belki makul fiyat olabilir. Zaten evdeki PC varken bir de cepten mi online olacaz derseniz tabi, siz bilirsiniz. (PalmOS için ücretsiz Gizmo Project bu i için yap lm t , hat rlarsan z.) 21.08.2007
Vista Disassembled
FazlaMesai'den al nt :

154

18.08.2007
Tarik's Log 2
http://tbagriyanik.googlepages.com/TarikLog2.pdf

adresinden ikinci parça olarak Blog giri lerimi okuyabilirsiniz. Bunda

da yakla k 30 giri var. 09.08.2007
Yeni Programlar

RSS olarak takip etti im sitelerden baz güzel programlar buldum. Önce takip etti im RSS adreslerini yazal m:
http://cehennem.org/node/feed http://www.downtr.org/indir/rss.xml http://www.fazlamesai.net/backend.php http://www.somurgen.com/rss.php

Real Desktop (7 MB - shareware) ile masaüstünüz 3D hale geçiyor ve simgeler cam gibi efekte sahip oluyor. Dr Hardware (2.2 MB - shareware) ise Delphi'de yap lm güzel bir benchmark ve analiz program . USB to Ethernet Connector (3.3 MB - shareware) ise PC'nizdeki bir USB cihaz a da kullan lmak üzere payla ma aç yor. Snarfer (400 KB - freeware) ise simge halinde çal an RSS okuyucudur. Comodo (8.6 MB - freeware) yaz l msal güvenlik duvar , art k ZoneAlarm' uninstall edebiliriz... Orbit Downloader (2 MB - freeware) ücretsiz indirme yöneticisi, Türkçe, art k FlashGet'i uninstall edebiliriz... 155

08.08.2007
Ar zalar

9 y ll k bir bilgisayar ö retmeni olarak, sanmay n ki bilgisayar olarak hiç problem ya am yorum. Donan m ve yaz l m olarak hemen her gün bir sorunla kar la yorum. Bazen çözmesi haftalar sürüyor. 10 y l önceki PC mde (Pentium 133) ilk ses kart ve CDROM takmada baya zorlanm t m. CD de sorun ç kmad ama ses kart n (Yamaha idi galiba) Win95 e bir türlü tan tamad m. Tan tt m sand mda bir iki basit ses ç kart p, tekrar bilgisayar aç ld nda donan m görmüyordu. 2 hafta didindim ve sonunda ald m yere geri iade ettim. SoundBlaster 16 alt m ve bir kerede tan tt m. 10 y l önce ilk evde PC toplama denememde her eyi toparlad m halde sabit diski bir türlü tan tamad m. Asl nda 3 saat bo una u ra m m. Önce Diski FDISK ile bölümlendirmem gerekiyormu Ben ise do rudan format atmay deniyordum ve tabii ki yapamad m. Ba ka bir bilgisayar uzman na sorduktan sonra sorun kalmad 156

Win95 ve 98 de çok s k mavi ekran görürdük. Yani nerede ise her ay Windows u yeniden kurard k. Çok naz ik i letim sistemleri vard . Linux un grafik arayüzlü hali ise o zamanlar pek daha yeni yeni kendini gösteriyordu. Mesela fare, ses ve VGA tan t m çok çileli idi, bana göre tabii 10 GB disk alm t m yeni. Ama bir türlü üzerine Windows kuramad m. Me er üzerinde bad sector ler varm . Geri iade ettikten 2 hafta sonra Quatum yerine ba ka bir marka disk ile yoluma devam ettim. 2 haftal k disksiz PC zaman mda ne yapt m bilin bakal m: Disketten PC yi aç p CD den sanal belle e oyun yükleyerek zaman geçirdim. Bir ayar dosyas n de i tirerek sanal disk alan n art rm t m. CD den kurulum gerektiren DOS oyunlar n oraya kurdum. Tabi kilitlenme olursa kurulum uçuyordu lk internet ba lant lar mda (1999 gibi) TurkNoktaNet ayl k ba lant al yordum. Modem ayarlar filan derken bir türlü ba lanamay nca, adamlara telefon ettim. Kullan c ad n me erse yanl yaz yoru um. TurkNoktaNet yetkilisi telefonda ad m tekrar ederken, hatam fark ettim: NOKTA kelimesi yerine normal . bas yormu um Turk.Net gibi yani lk FAT32 ye geçi imde diske bir defrag yapay m dedim. Bilin bakal m ne kadar sürdü: nerede ise 10 saat. FAT16 olan dosyalar FAT32 ye dönü ünce binlerce parçaya ayr lm lard . Hem de performans hiç artmam t . Fazla virüsler ba ma bela olmad desem de 10 y lda 10 kere felaket ya ad m diyebilirim. CIH virüsü GigaByte anakart n BIOS unu sildi. 10$ BIOS yazma paras Oyun CD sinden bula an bir virüs vard . Fprot o zamanlar favori antivirüsümdü. lk kez internete girdi imizde MIRC dan bula an bir Truva at . u anda da crack sitelerinden bula an virüsler hala var. 500 bin dosya var bilgisayar mda ve silemedi im virüsler duruyor. Yine 1999 y l civar nda ilk CD yaz c m olan 300$ l k Ricoh sürücümü ald m. Ama ba ma bela sarm t m. CD lerin 3 te birini yak yordu. 40 dakika süren CD yazma oturumunda %100 olacakken CD ç kamay p yan yordu. renç bir CD yaz c idi. O zamanlar bo CD ler de çok ucuz de ildi. 2000 y l nda ben askerde iken evi su basm t . Bizimkiler de yerde duran yaz c y yerden al p kurutmak için saç kurutma makinesi ile baya u ra m lar. Çal yordu. 5 6 y l önce ald m Fly TV kart n nerede ise hiç kullanmad m için bugün söküp rafa kald rd m. Bunda kimsenin hatas yok. Ama Tuzla daki sat c ile ilk al veri te birkaç sorun ç km t . Uzaktan kumanda için gereken k z lötesi kablo kutudan ç kmam t . 1 hafta s k takipten sonra kablo geldi. Adama kutudan eksik ç kt na inand rmak baya zor oldu nedense. Hevesle ald m birçok oyunu bitiremeyip hile yap yorum. Baz oyunlarda hileyi kendim de buldu um oldu. Mesela BattleZone diye bir robot oyununda Edit/Düzenleme modunu bulmu tum. E dü manlar öldürmek o kadar kolay oldu ki Pentium 2 350 MHz olan PC mi yaz l m olarak overclock etmi ve 385 MHz ile uzun bir süre çal m t m. Bir problem olmad . Ama sonraki bilgisayarlar mda ekran kart ve i lemci overclock etmeye pek hevesim kalmad . Zaten yeterince güçlüler bence. lk ald m 512 MB Flash belle im ani ç karma sebebi ile bozulmu tu. Bozuk olan sektörü tahmini olarak belirleyip disk bölme program ile ikiye ay rd m. Yani bozuk bitleri olan k sm hiç kullanmadan 100 MB lik bir sa lam flash belle im olmu tu. kinci el olarak ald m Dell Inspiron dizüstü tabii ki problemleri olan bir dizüstü. CD okuyucusu CD leri çiziyor. Bir arkada m içine kâ t s k t rd . Böylece CD ile okuma kafas aras nda biraz bo luk meydana geldi. Art k çizmese de okuma h z ve yazma h z berbat. Ekran koyu ve 1 adet ölü nokta sahibi. Pil süresi 2 saat civar nda. Ekran kart oldukça zay f. 1.6 GHz i lemci gücü az. Wireless ba lant lar pek performansl de il. Samsung LCD ekran mda tam ortada bir k rm z canl nokta vard . Ald m gün Bimeks i aray p, iade etmek istedim. Adamlar inanmad tabi. Tek hatal nokta onlara göre önemli de ilmi . 3 gün do rudan u ra arak yeni LCD me kavu tum. Teknik servislerinde yak ndan takip ettim. Yenisini vermek istemediler nedense. Ben de param geri istedim. E onu da vermek istemediler. Neyse sonunda geri yenisini verdiler. Samsung dan memnunum ama ald n z yerlerin servisi de kaliteli olmal 1 y l önce PCGold dan ald m toplama PC de ekran kart problemi oldu. 2 3 gün önce çal an makine art k ekran kart n göremiyordu. 4 kere Windows yeniden kurmama ra men ayn hata devam etti. Kasay Kad köy e ta d k tabi. 1 saat teknik servis eleman inceledikten sonra hakl oldu um ortaya ç kt . 2 hafta sonra firma sonucu belirleyecek. Bakal m yenileyecekler mi?

07.08.2007
CodeGear Delphi 2007

Haftaya Delphi Hizmetiçi kursum var. Bu sebeple biraz eski bilgilerimi tazeleyeyim dedim ve Borland' n sitesini incelemeye ba lad m. Tabi Delphi'nin yeni bir sürümü vard . Delphi 2007'nin kurulumu 1 günümü alsa da Delphi 2005 ve 2006'ya göre gözle görülür farklar var. Kurulum dosyalar tek tek indirildi. Yakla k 400 MB yer kapl yor. Tek dosya olarak verseler daha iyi olurdu tabi. 15 gün k s tlamal bu Delphi'de eski projeler rahatl kla aç labiliyor ve derlenebiliyor. 157

Yunus'u en son geçen y l bu zamanlarda Delphi 2006 ile derlemi tim. Ayn SynEdit'in kurulumunda zorlansam da kurmay ba ard m.

ekilde rahatl kla 2007'de de aç ld .

Delphi 2007 önceki sürümlerine göre daha h zl aç l yor ve çal yor. Fazla kafa kar t r c de il. Ezbere olarak elimin gitti i menüler hala ayn yerde. Güzel... Sanki .NET art k unutulmaya ba lanm ... nceledikçe size detaylar aktar r m. 2 ay süren tadilat yüzünden yapmak istedi im eylere zaman ay ramad m. S nav Projesi ile ilgili dü üncelerim var ama yapmaya zaman m olmad . Yak nda okullar aç l yor (~1 ay var) Bakal m... Bozulan ekran kart m da PC Gold'a verdim. 15 gün sonra sonuç belli olacak. Muhtemelen yenisini verecekler. Overclock filan da yapmad m ama, belki havalar çok s cakt , kasa yeterince so utamad . Bir de üstüne fanlar kaplayan toz eklenince problem oldu galiba. Onboard Intel ekran kart da fena say lmazm . Sürücülerini yükleyince OpenGL deste i bile sa l yor. Bir iki oyun ve film denemesinde bulundum. Orta halli bir PC kullan c s için onboard ekran kart yeter. Ayn ekilde art k a ve ses kart na da onboard olarak al t k biliyorsunuz.

01.08.2007
Telefon Fantazileri

- Alooo iyi günler - yi günler .. -Ben remzullah beyle görü ecektim .. - Yanl numara burda öyle biri yok beyfendi -Alla alla nas l olur han mefendi Remzullah ben hergün bu numaradan ar yorum .. -Bugün bulam yorsunuz i te çünkü yanl - oras 6548751 2456 2165895 de il mi? Naber lan y...mmmm nap yosun höt lalesi seni lale u an yok mesaj n varsa aliyim ben babas y m o ipnenin çocu una söle on milyon borç alm t geçen hafta versin geri olur söylerim (:

- uan üstünde ne var hayat m +76 cm Hg Bas nc (: ahaauha - merhaba han mefendi ee eey ben yanl numaray aram t m oras m ac ba + evet buras yanl yer, do ru yeri arad n z - peki o zaman kusura bakmay n yanl oldu + mühim de il tekrar araman z bekleriz -noldu lan imdi (: -alo iyi günler biz belediyeden ar yoruz +buyrun efendim -evinizde çama r makineniz var m han mefendi +evet var -o zaman lütfen kokmu çoraplar n z y kar m s n z - alo hayvanat bahçesi mi? + evet 158

-zebra orda m ? + burda - versene bi ! + arkada m kafan alm yo heralde.. yeter.. arama art k ! - maymun sen misin? +la havle vela kuvvete - ohaa müslüman maymun ... (: -alo ask m -ben sana küsüm -ama ask m dün neden kapad m bilionmu -nerden biliim be -telefonda r l die bi arkada m vard ..... -eeeeeeeee - r l r l a l yodu -hade bheee -yhaa -ay can m seni sewiim bn o saman -sew be.....d t d t d t d t -kapatt gene o....... -alo ükufe han mla görü ecektim -buyrun benim - nass yani -ne nass yani -gerçekten ükufemisiniz -evet de ben tan yamad m sizi -telefon kapan r +alooo meraba aysel ordam -hay r yanl numara +peki canan ordam -hay r karde im yanl numara dedik ya +peki ramazan verin o zaman -yahu yanl diyorum anlam yomusun +pakizeyle görü eyim o halde -delimisin yahu git i ine +e benim i im bu abla i imizi yap yoruz 30.07.2007
Tadilat

11 Hazirandan beri evi tadilata verdik. Yak n bir yerden "dekorasyon"cu bulduk. Ev nihayet 50 gün sonra biraz toplarland . Normalde 15-20 günde temel eyler bitecekti ama bir sürü aksilik oldu. Boya, kartonpiyer, kap lar, banyo tesisat , mutfak... lk anla t m zda 5.5 milyar idi, sonradan unutulan eyler eklenince 10 milyar a t . Bu arada olan sinir bozucu eylerin bir özetini size yazay m: leti im, telefonla ustaya eri menin çok zor oldu u anlar oldu 50 gün içinde en az 10 gün çal lmayan gün vard , tatil olan pazar günlerini eklemedim burada Söz verilen zamanlarda ustalar gelmedi, hep savsaklad lar Yap lan i lerin ço unda eksik eyler kald Baz anlarda 100 ytl lik i için 300 ytl istendi... Mutfak fayans özentisiz oldu, aceleye geldi Kap lar rötü için beklemek çok kötü idi, hala düzeltmeleri bekliyoruz Katalogdan be enilen mal elimizde yok diye verilmedi ya da u ra lmad , aranmad K r lan kendi e yalar m z n tutar bizden ç kar lmaya çal ld Toz ve pislik hala temizli i bitmedi

159

Bunlardan ç kar lacak ders: Ev tadilat bir bela...

çok berbat bir i , tavsiye etmiyorum ...

Özellikle de " usta"larla u ramak tam

Bizim insan m z n ne kadar kolaya kaçan, tembel, savsaklayan, bir kuru daha fazla alma pe inde, kazanc ndan memnun olmayan, b kk n, yalanc , dürüst olmayan oldu unu daha fazla gördüm. Zaten ö retmen oldu um için bu özellikleri ö rencilerde görüyorum. Ama demek ki 15-45 ya aras hala ayn özellikler devam ediyor.
Bir i i dört dörtlük de il de "dört üçlük" yapmak tam biz Türklere özgü galiba.

Son gelen Irak'l Elektrik mühendisi usta, 1 günde 5 Türk ustan n yapaca i i yapt gitti. Allah raz olsun. Adam görüntüde "müslüman" de il... Onu gördükten sonra bizimkilere "usta" demek bile garip geliyor. Benim gibi i ten anlamayan birinin yapaca i kalitesi ile ayn seviyede i yap yorlar. Oysa usta dedi in i inin ehli oland r. Bilgisayar mdan uzak kald m sürede laptop'da biraz SiPro ile ilgili program geli tirdim. Ama ev kadar rahat yok tabii. PalmOS için yaz lm "Gizmo Project"; msn messenger program n buldum. Avea - GPRS ile internet ba lant s kurarak chat yapt m. Tahminimce 2-3 milyon tutabilir en fazla. Miktar size yazar m. Bu arada bilgisayar mdaki Ati ekran kart n nda problemler oldu. Her aç l ta "Yeni donan m bulundu" diyor, bir türlü tan tamad m. Oysa önceden çal yordu. CD'sinden de kuramad m, netten indirdi im yeni sürücü de i e yaramad . Napcam bilmiyorum... 17.06.2007

Nap yom ben...
Son zamanlarda yap t m i leri özetlersem:

SiPro'yu 2 y ld r güncellememi tim. Biraz de i iklikler yap yorum: www.tuzlaatl.k12.tr/sinav Okulun 2. dergisi için CorelDraw12 ö rendik. 1 haftada dergiyi haz rlad k. Yak nda okul sitesinden bakabilirsiniz. Evi badana boyaya veriyoruz. 2 hafta ev darmada n olacak. Daha sonra in allah ev güzel ve ferah olacak. CV'mi güncelledim ve ekillendirdim. http://yunus.sf.net/cv.html den bakabilirsiniz. u anda yaz tatilinde yapmak için bir proje kafamda yok. Ama PHP+Ajax+MySQL ile güzel bir eyler olabilir. SiPro'ya Flash ile yap lm dersler yapabilirim. swf ile PHP haberle mesini yapmam gerek. Ruby ve PalmOS için programlama çal malar aral kl olarak devam edecek. Bu günlükteki giri leri daha önceden pdf http://tbagriyanik.googlepages.com/TarikLog1.pdf olarak vermi tim. Yak nda 2. pdf sürümünü de verebilirim. u anda 92. giri imi yap yorum. Önceki sürümde 66 giri yapm m. Bu say n n 2 kat na ula mam aylar sürecek... :) 08.06.2007

Sanal da olsa Vista
Nihayet Vista'y gördük. Okuldaki bilgisayar 3 y l eski de olsa 512 MB ve onboard ekran kart ile güzel çal t . Aero efekti olmasa da çok ho umuza gitti. Kurulum ise 15 dakika zaman ald . Evde ise Virtual PC üzerine Vista 32 bit TR kurulumunu yapt m. Maalesef oldukça yava kuruldu. Ama PC'mdeki XP TR Professional ve XP 64 Bit sürümleri yer kapl yorlar. Yeni bir boot menüsüne yer yok. Zaten disk olarak da hangisine kuracakt m ki. Partition Magic ile diskten bir alan açmaya çal mam bo a gitti. Asl nda Linuxcular hemen "Ubuntu Beryl" gibi yeni masaüstü efektleri ile dolu sürümleri önerebilirler. Ama biliyorsunuz ki Microsoft ürünleri piyasada daha fazla hakim. Biz de f rsat buldukça onlar didikliyoruz. Ve ho umuza gidiyor... Vista'n n Avantajlar : Kurulum kolayl , art k ço u PC'de DVD var. H zl ca kurulum yap l yor. Fazla tantana etmiyor. Masaüstü kullan l l , masaüstü zaten bildi imiz XP'nin süslü hali. Eliniz hemen al yor. Ama benim kötü bir al kanl m var. Hala Win95 görünümünü tercih ediyorum. Efektleri minimuma getirip, i ime bak yorum. :) Yeni eklenen programlar ve güvenlik ayarlar . Güzel. Tabi linuxun herhangi bir sürümünde daha fazla program var. Hatta içinde Office bile geliyor. M$'da ise sadece i letim sistemi var. Diskte 10 GB yer kapl yor. Bu da art k öok büyük bir alan de il. lle de XP kullanaca m ama görünümü güzel olsun dersenin skinler var XP için... onlar deneyin. 160

lk ba ta arabirim kar k gelse de önemli de il. Süper... imdi izninizle biraz m nc klayal m bu mereti...

06.06.2007

"Visual Programming Language" on Wiki

161

http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming sitesinde görsel programlama dillerinin bir listesi var. Burada müzik, elektronik ve robotikle ilgili özel yaz lm kolay yaz l m yapma ortamlar var. Aralar nda "Alice" en çok dikkatimi çekeni oldu.

Alice (118 MB): Java dili ile yap lm "kod yazmadan" programlama ortam sa layan güzel bir program Pure Data (56 MB): Daha incelemedim Scratch (36 MB): Squeak tabanl oyun yap m için kullan lan bir dil OutSystems (31 MB): Daha incelemedim, SQL Server'e ba l olarak çal an bir ortam... Lava (3 MB): Java'n n basitle tirilmi hali diyebiliriz. Editörü ve örnekleri iyi. Mindscript (2 MB): Ak emas çizer gibi program yap m Microsoft Visual Programming Language: Daha önceki yaz lar mda yorumlar m okuyabilirsiniz.

Bu arada www.cehennem.org d nda birkaç tane daha download sitesi buldum. RSS olarak Opera'dan takip ediyorum. Az da olsa i e yarar program bulunabiliyor. Mesela Worms Armageddon, Norton Utilities 2006, Nitro PDF gibi... Rapidshare temelli olduklar n unutmay n. Kötü içerik yok.
www.somurgen.com www.downtr.org www.ddl2.com (ingilizce,

RSS yok, istenmeyen içerik olabilir.)

30.05.2007

Arama Motorlar
Arama motorlar nda www.google.com tabii ki birincidir. Birçok ek özelli i ve sadeli i ile aramalarda hep tercih edilmi tir. Asl nda gerçek "ara t rmac ve bilgi derleyici" insanlar sadece tek bir arama motorunun sonuçlar ile yetinmezler. Bu sebeple biz de di er arama motorlar n deneyebiliriz. Kullan mlar n ö renmeliyiz. "link: site: intitle: inurl:" gibi komut eklentileri ile daha etkin arama yap labilir. Asl nda arama motoru olarak alternatif aramak da çok do ald r. Ya google her eyi bulam yor ise veya tarafl bir ekilde eleyip de gösteriyor ise? Di er arama motorlar da ayn ekilde tamamen tarafs z ve filtrelenmemi göstermiyor tabii ki. Ya da çok ziyaret edilen siteler Mynet gibi mesela, gidip Google' n arama yöntemi ile arama yap yor. Nerede ise her yerde google var. Adsense ve benzeri araçlarla da kendi kullan m oranlar n art r yorlar. E er Gmail'e giri yapt iseniz, google bundan sonra yapt n z her arama kelimesini de hesab n za kaydediyor. Her yapt n z n kaydedilmesi insan huyland rm yor de il... 162

Sadece belli amaçlara hizmet eden arama motorlar da var. Mesela al veri için kullanabilece imiz www.pricegrabber.com ve program aramak için www.download.com gibi.
www.dogpile.com

: Birçok arama motorunu (Google, Yahoo, LookSmart, AskJeeves/Teoma, MSN) birle tirerek

arama : Genellikle Mail ve Messenger özelli i kulland m z geni bir arama motoru : MS'in arama motoru, nerede ise hiç kullanmad m, sade olabilir ama fazla sonuç döndürmüyor www.av.com : Eski ama hala iyi bir arama motoru. BabelFish ile çeviri özelli i de var. www.clusty.com : Yeni ke fetti im cluster (küme) halinde arama motoru swicki.eurekster.com : Kendi e itilebilir arama sonuçlar n z olu turun (etiket bulutlar gibi) www.ask.com : ngilizce soru sorarak arama yapabilirsiniz searchenginewatch.com : Arama motorlar n n incelendi i yer www.searchengines.com : nternette bulunabilirli inizi art rma yöntemlerini ö renin www.surfwax.com : Birçok arama motorunu kullan yor, önizleme imkan veriyor. Snapping gibi garip özelli i var. Sözlük gibi... www.copernic.com : Eski bir meta arama motoru. Çok fazla sonuç dönderemiyor. www.freefind.com : Kendi siteniz içinde arama sonuçlar ekleyin, kontrol paneli biraz ilkel.
www.yahoo.com www.live.com

23.05.2007

Adobe CS3
Macromedia firmas n n "Dreamweaver, Flash ve Fireworks" ürünleri art k Adobe firmas na ait. Son sürümlerinde sadece arabirimleri geli tirilmemi , hep beklenen birçok yenilik de entegre edilmi . MX'den sonraki 8 numaral sürümleri biraraya getirseniz 1 CD'nin yar s zor ederken, Adobe kurulumlar n her birinin en az 400 MB olmas n sa lam . Her program diskte 1 GB alan istiyor. Vista DVD olarak art k da t ld na göre büyük boyuttaki kurulumlara al mam z gerekiyor galiba. Bari Delphi'de oldu u gibi eski sürümleri ücretsiz olarak bu kuruluma dâhil etselerdi. Yava yava 2007 model yaz l mlara geçiyoruz. Ama Office 2007 ve Vista TR için biraz daha bekleyece im. Bu sebeple ilk kez tan anlar için boyut pek önemli olmasa da, sanki yepyeni sürümlermi gibi zannedilmemeli. Device Central, Bridge, Extension Manager gibi yeni programlar da var. CS3 (9. sürümler) ad verilen bu sürümlerde DW için ilk dikkati çeken ey "Spry" ad verilen yeni nesneler. Bunlar sayesinde AJAX kullanarak profesyönel web uygulamalar yap labilir. Yenilenen "Create New" formu ile çok daha fazla dosya türü destekleniyor. Çok fazla Flash ve Fireworks ile u ra mad m için imdilik DW gönlümde yer edindi. Hatta Photoshop bile pek ilgi alan m de il. Onlar ayr bir sanat dal bence. Zaten grafiker ve animasyoncu olarak yetene im de yok. Web ve görsel programlama daha fazla zevk veriyor bana.

163

20.05.2007

Rubi
Birkaç ay önce Python ile basit uygulamalar yazmaya çal m t k. imdi biraz Ruby kar t ral m dedim. Bu da fazla zaman m almayacak muhtemelen. Çünkü Python'dan bile daha kolay Ruby.
http://www.tiobe.com/tiobe_index/index.htm

ekilde yukar t rmand

de bakarsak May s 2007 ay istatistiklerinde Ruby dilinin çok belirgin bir n görüyoruz. Bu y l ilk 10 dil aras na girmi oluyor.

Basic ve C (Pascal) bilen programc lar için Ruby zaten çok tan d k denilebilir. Hem ö renmek hem de bu dili denemek için tryruby.hobix.com adresini tavsiye ederim. Ba lang ç seviyesinde program yaz m nda SciTE editörü bence di er programlama editörlerinden çok daha yard msever ve pratik. Kod renklendirmesi ve output (çal ma ekran ) ayn anda gözükmesi gibi. Hala Türkçe karakter problemi var. F5 çal t rma k sayolu. Hakk nda k sm nda bir Türk ismi de var: Tahir Karaca.
http://www.ruby -lang.org/ programlama dilini indirebilirsiniz. ruby186-25 23MB boyutunda. Daha önceleri InstantRails indirmi tim. http://instantrails.rubyforge.org/wiki/wiki.pl adresinden indirebilirsiniz. Bu pakette Apache, MySQL ve PHP de var. (60 MB boyut) Yani *.rb uzant s web uygulamalar nda da çal t r labilir. Asl nda Tk ve CygWin ile de görsel k sm halloluyor.

Bence kolayl k s ras OOP dillerinde u ekilde:
Java > C++ (C#) > Python > Ruby

Japonlar n icad olan bu dil ile ilk kez programlama ile tan anlar hiç zorluk çekmezler. Az kod yazarak karma k i lemler kolayca yap labilir.

164

http://www.ikinoktayazilim.com/wordpress/2007/01/19/screencast-netsinav-2/ buradaki projenin geli imini Film olarak seyredebilirsiniz. Asl nda Ruby ile ilgilenmeme bu proje ba latt . Hem zaten PHP+MySQL ile daha önceden SiPro (Sinav Projesi) yapm t m. Ama PHP'yi bildi imiz prosedürel diller gibi kulland mdan geli tirilme imkân daha azalm t , ilerledikçe. Ruby ise daha esnek ve basit. Filmleri muhakkak izleyin, göreceksiniz. Pardus üzerinde geli tirme yap yor Murat Arif ÇEL KER.

Bir de tabii birkaç ay önce Access ile programlama dillerinin kullan m nda bir adet Ruby örne i yazm t m. Onu da tabii internetten bulup da geli tirmi tim. 9 dil (Php, ASP, ASP.NET, Delphi, VB6, VB.NET, Python, Java, Ruby) içinde en az kod yaz m ile dikkati çekiyor. Cezbedici...
Ruby ile ilgili linkler: http://www.ruby -doc.org/downloads http://tryruby.hobix.com http://pine.fm/LearnToProgram/?Chapter=11 http://technorati.com/search/railsconf

16.04.2007

Bili im Teknolojileri
Son 10 y lda hemen herkesin fark edece i kadar h zla geli en Bili im sektörü, Türkiye ve tüm dünyada vazgeçilmez bir alan haline gelmi tir. Hem internetin yayg nla mas , hem de bilgisayar fiyatlar n n ucuzlamas sayesinde nerede ise her evde bir (hatta birden fazla bilgisayar) vard r. Küçük ya tan itibaren birçok insan m z bilgisayar kullanabilmektedir. Ayn geli meler cep telefonundaki h zl yayg nla maya da benzer. Temelde talep ileti im ihtiyac ndan kaynaklanmaktad r. Art k sohbet (chat), virüs, hack, forum sitesi, internet sayfas , elektronik posta (e-mail), flash bellek, DVD, yaz c , modem gibi terimleri kimse garipsemiyor. Yabanc dillerde bile art k sözlüklere giren ve internet taray c s n n aç l sayfalar haline gelen Google, google lamak fiil olarak art k Türkçe ye de yerle mi tir. Birçok ki inin MSN Messenger adresi vard r ve düzenli olarak sohbet ederler. Her mahalledeki internet kafelerde çok oyunculu oyunlar oynanabiliyor. Her ne kadar güvenlik nedeni ile ifre gerektiren sitelere kafelerden girilmesi tavsiye edilmese de birçok insan bunu pek önemsemeden yap yor. Bankac l k i lemlerinin internet üzerinden yap lmas , al veri (kitap, yiyecek, giyim gibi) ve ula m (otobüs, uçak, deniz ula m için yer ay rma) gittikçe yayg nla maktad r. 165

Bilgisayar n s k bozulan cihazlar olmas , yedek parçalar n n uyumsuzluklar gibi problemler vard r. nternetten ve ta nabilir belleklerden bula ana virüsler de cabas . Ö renilmesi zor olmas , karma k terimlerin ak lda tutulmas bizin ona olan ilgimizi azaltamaz, ba m z koparmaz. Bili im di er üretim sektörleri gibi bir yat r m ve imalat alan d r. Yani donan m, yaz l m ve yan tüketim malzemeleri ülkemizde üretilebilir haldedir. Microsoft Windows ve Linux i letim sistemleri üzerinde çal abilen çok say da yaz l m firmas n n programlar piyasada kullan lmaktad r. Hatta Tübitak n destekledi i Pardus projesi (http://www.pardus.org.tr), ulusal i letim sistemi olma yolunda ilerlemektedir. Donan m alan nda en büyük yat r m Vestel (http://www.vestel.com.tr) dizüstü bilgisayar üretimi ile kendini belli etmi tir. nsanlar m z n birçok benzersiz özelli i oldu u kadar, maalesef gözle görülebilir baz kötü yanlar vard r. Mesela kitap okuma düzeyinin çok az olmas , kütüphane kullanma al kanl n n az olmas , çocuk ve gençlerin interneti sadece sohbet ve bilgisayar oyun oynamak için kullanmas , insanlar n sosyal faaliyetlere yeterince kat lmamas gibi. Bunlar n as l sebeplerine inilmek istenirse, rahatl kla görülebilir ki, insanlar m z n e itim seviyesinin dü ük olmas ; sa l k, kültürel, güvenlik alanlar ndaki yetersizlik ve pahal l k say labilir. Türkçe sitelerdeki bilgilerin ne denli s oldu unu fark etmi sinizdir. Gereksiz yere uzayan forum siteleri zamanla çöplü e dönmektedir. Bili imin gerçek anlamda kullan labilmesi ve üretken olunabilmesi için, ilkokul döneminden itibaren çocuklar n Türkçe, ngilizce, matematik, sosyal ve fen derslerine olan ilgilerini art rmakt r. Verilen ara t rma ödevleri ve projeler hem sosyal aç dan ö rencinin geli mesine yard mc olmal , hem de ara t rma geli tirme yetene ini art rmal d r. Zekâ ve beden olarak daha fazla geli tikçe gençlerimiz ülke ekonomisine ve gelece ine daha faydal hale gelecektir. Meslek liselerinde MEGEP (www.megep.meb.gov.tr) ad ile 2006 2007 e itim ve ö retim y l ndan itibaren müfredat güncellenmesine ba lanm t r. E itimdeki bu yenilenmenin amac , bir yandan üniversite ümidi daha az olan meslek liselerine olan ilgisizli i biraz olsun art rmak içindir. Di er sebep Avrupa Birli i ne giri için gereken artlardan birinin daha yerine getirilmesidir. Birçok alanda yenilikler yap l rken Bilgisayar bölümleri Bili im Teknolojileri alan olarak yepyeni hale gelmi tir. Aç lan 4 yeni dal (A letmenli i, Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Taban Programc l ve Web Programc l ) ki inin belli konularda uzmanla mas için alt yap sunmaktad r. Hindistan n Bili im de elde ettikleri üstünlükleri gibi, biz de k sa zaman içinde Bili im alan nda söz sahibi ülkeler içine girece iz. Bunun için; zaman n ve imkânlar n de erlendirmesini iyi bilen, birbirini ezerek yükselen de il tak m çal mas n bilen, bilgisini payla an ve binan n yükselmesi için bir tu la ekleyen insanlara ihtiyac m z vard r. 15.04.2007

"CCNA1 v3.1.1 Modülleri" ve "Delphi for PHP"
CCNA1'in modülleri ile A temellerini ö renebilirsiniz. Yakla k 300 sayfa ngilizce döküman. Çok güzel anlat lm . Belki MEGEP için yaz lan modüller de buna benzer olmal idi. Anla l r, sade, yerinde ve öz... Uygulamal olarak http://cisco.netacad.com adresinde ö renilebiliyor. Flash ve PDF deste i ile ak c bir online e itim veriyorlar. Ses ve animasyonlar nerede ise mükemmel. Navigasyon çok rahat.
http://cnap.maltepe.edu.tr/cnap/cnap.htm

adresinden de ifresiz olarak do rudan 4 dönemlik derse girebilirsiniz.

Normal kurs ücreti 300 YTL. A temelleri benim en fazla eksi im oldu u konumdu. Elektronik, Mikroi lemci, Mikrodenetleyici de eksik oldu um dersler. Windows programc l ve web programc l bilgilerimi imdiye kadar yeterli seviyeye getirdim. Ali Tan hocam z n Delphi for PHP oldu undan haberdar etmesi sonucunda http://www.borland.com/us/products/ide.html sitesinden gidip indirdim. Hiç fena de ilmi . Kendi server (Apache 2.0.52, PHP 5.1.3.3, Json, PHP Debugger) ve MySQL sunucusu var. Arabirimi bildi imiz Delphi. Biraz kurcalayal m bakal m neler ç kacak! RAD (Rapid Application Development - H zl Uygulama Geli tirme) ate imi biraz olsun "Web Developer 2005" ile söndürmü tüm. Delphi ve web biraraya gelince yine bu sefer de .NET'in tozunu att racak m ? PHP nesne tabanl hale geldikten sonra art k daha profesyönel programlama yap s na ula t . E bir de görsel tasar m arabirimi oldu mu, kim tutar PHP'yi! 166

Ama hep heyecan hep heyecan... Bu i in sonu ne olacak?

12.04.2007 AJAXEnabledWebSite 10. oturumda (~60 saat, 200 sat r program) ASP ve AJAX projemiz iyi bir yere geldi. Asl nda daha yapmay istedi im çok ey var. Ama pek zaman harcamak da istemiyorum ASP ile. Mesela; yüklenme penceresi, modal mesaj formu, dil seçimi, sayfada küçük dinamik pencereler (yerini hat rlayan), stil özellikleri daha güzel ayarlanabilen nesneler kullanmak, daha ho arkaplanlar, daha ho tablo tasar mlar ... "Visual Web Developer 2005" iyi bir konuma gelmi , ama hala beni fazlaca sinir ediyor. Onunla program yapmaktan pek zevk alamad m. çimde bir burukluk var. "Neden daha güzel bir arabirim ve yard msever bir tasar m yapmam lar?" M$'dan nefret edilecek bir ba ka konu... PHP ise çook evcil ve insan incitmiyor. Birkaç Not: Maalesef email ayarlar n yapamad m z için parola hat rlatma çal mayacak. AdRotator nesnesi ile rasgele ç kan reklam yap yoruz. reklam.xml içinden veriler okunup, images klasöründeki resimlerden istenenler gösteriliyor. Nesneleri grupland rmak için Panel nesnesi kullanabiliriz. Böylece istedi imiz anlarda visible - görünürlük özelli i ile oynayarak nesneleri gizleyebiliriz. Ajax uzant lar ndan UpdatePanel bize tüm sayfan n de il belli bir yerin tazelenmesi imkan n verdi inden, ekranda devaml bir yüklenme efekti olu mad . Tema deste imiz var. Tema bilgisini oturumda (session) sakl yoruz. Projenin son halini http://yunus.sourceforge.net sitemden indirebilirsiniz.

01.04.2007 167

1 Nisaaan!
unlara inan r m s n z?

"Yer : Kayseri Kayseri ehirler aras otobüs terminalinde 38 AS 991 plakal yolcu otobüsüne mazot alan muavin Z. T. Deponun tam dolup dolmad ndan emin olmak için çakmak çakarak kontrol etmek ister. Sonuç; Buharla an mazotun parlamas ve muavinin yan k tedavisi için hastaneye kald r lmas . Yer : Diyarbakir Lunaparkta gece bekçisi iki kafadar (zincirlerin ucuna baglanmis salincaklardan olusan) uçan sandalyelere biner ve mekanizmayi çalistirirlar. Ancak sandelyelerin merkezkaç kuvveti ile dönerek açilmasindan dolayi durdurmak için saltere ulasamazlar ve sabaha kadar kimseye seslerini duyuramazlar... Bu bekçilerden biri hayatini kaybetmis, digeri ise gördügü uzun tedavilere ragmen eski sagligina kavusamamistir. Yer : Karabük Siz demir çelik haddehanesinde çalisan bir isçinin, sigarasini yakmak için 600 tonluk preslerin arasindan emekleyerek geçtigini ve 2.450 santigrad dercedeki firina ulasmaya çalisirken son sigarasini yaktigini duydunuzmu? Yer : Giresun Siz hiç birisinin, dis agrisindan kurtulmak için çenesine kursun siktigini ve beynini dagittigini duydunuzmu?. Yer : Istanbul, Sultanbeyli Yuttugu sinegi öldürmek için agzina Shelltox sikip, zehirlenerek kendiside ölen zamane uyanigini ..... Yer : Erzurum Birçok ülkede insanlar berbere gidip tras olurlar, ama hiçbir berber, masaj amaciyla müsterisinin kafasini saga sola çevirirken boynunu kirmaz. Yer : Bozcaada Bankamatikten para çekerken baska bir ülkede elektrik çaprmasindan ölmezsiniz. Türkiye'de ö lürsünüz. Yer : Adapazari Siz hiç arabasi ile yolda giderken radyoda duydugu göbek havasiyla cosup, göbek atmak için aracini kenara çeken ve otoyolda göbek atarken arkadan gelen aracin altinda kalip ölen duydunuzmu. Sözkonusu olay TEM otoyolu Sapanca mevkiinde cereyan etmistir. Yer : Konya Ayni isyerinde, biri gündüz biri gece vardiyasinda çalisan ve ikisi de isine motasiklet ile giden baba-ogulun, yolda karsilasmalari normaldir, ama birbirlerine selam vermek için ellerini sallarken, kaza yapip ölmesi sadece bizde vaka-i adiyedendir. Yer : Kocaeli, Dilovasi Hangi ülkede bir gemi mühendisi, kontrol etmek için gemi kazanina girdiginde, biri baskasi gelip kazan kapisini kapatir ve kazani atesleyip GÜVEN IYIDIR AMA KONTROL DAHA IYIDIR (ALMAN ATASÖZÜ) GÜVEN IYIDIR AMA KONTROL GEREKMEZ (TÜRK MENTALITESI) Yer : Rize Hangi ülkede; elektrik diregine yaslanip, ayakkabisina giren tasi çikarmak için ayakkabisini silkeleyen birisi, yoldan geçen bir baskasi tarafindan (cereyana kapildigi zannedilerek, kurtarmak amaciyla temas etmeden) kürekle vurularak kurtarilmaya çalisilir? Yer : Trabzon Siz hiç baska bir ülkede, bir insanin, tuttugu futbol takiminin maçi,ya da siyasî partinin seçimi kazanip kazanmayacagi hakkinda bir "uzvu" üzerine iddiaya girdigini, "eger kazanamazsak, ben de bunu keserim" dedigini, iddiayi kaybedince Besmele ile abdest alip, iki rekat namaz kildiktan sonra "onu" kestigi ve kan kaybindan öldügünü duydunuzmu? Yer: Afyon Siz hiç kahvehanede Okey oynanirken, Insanlarin ve okey masasinin üzerine inek düstügünü, duydunuzmu ? Toprak damlardan olusan tipik anadolu mimarisi, sineklenen ve panige kapilarak nereye bastigini bilemeyen Sarikiz'in agirligina dayanamamistir" 31.03.2007

ASP.NET+Ajax Uygulamas
ASP.NET 2.0 ve Ajax Toolkit nesneleri ile basit ama i levsel, ö retici bir site haz rl yorum. Her ikisi de ücretsiz olan "Visual Web Developer 2005" ile "Ajax Extensions" kolayca bir web uygulamas yap labiliyor. IIS ve "SQL Server Express" da bize gerekli. Veritabans z olmaz. 168

Sitenin sayfalar n olu tururken "nas l" i lemler yapt

m da içinde anlat yorum. Ana sayfadan bir al nt yapal m:

ASP.NET projemizi "Visual Web Developer 2005 Express Edition" ile haz rlad k. Sayfalar n ortak görünüm kazanmas için "MasterPage" özelli ini kulland k. "Solution Explorer"dan "Add Item" komutu ile bu özelli i ekleyebilirsiniz. Bu sayfan n düzenlenmesi uzun sürebilir. Fakat tek noktadan bütün siteye hakim olmak çok güzel bir özellik. De i ik bölgelerde istenen yaz ve resim nesneleri düzgün görünmesi için "Layout*Insert Table" komutunu veriyoruz. "MasterPage" nesnesinde sol yan taraf ve üst taraf 2 tablodur. "Defaultxx.aspx" eklinde isimlendirilen alt sayfalarda da ortadaki beyaz renkli k s m tablodur. Fazla grafik kullanm yoruz. Sayfada genellikle *.gif, *.jpg ve *.png dosya türleri kullanaca z. Projemizi belli aral klar ile Opera ve Firefox taray c lar ile de deniyoruz. Her ne kadar XHTML uyumu olsa da baz küçük de i iklikler yap labilir. Bunu "Target Schema for Validation" ile yapabilirsiniz. Üst sa tarafta ç kan "Tarih" k sm ndaki canl saat araç kutusundaki "Ajax Extensions*Timer" nesnesi ile güncelleniyor. Timer1'in kod k sm sadece 1 sat rd r. Protected Sub Timer1_Tick Label1.Text = Date.Now End Sub Ajax nesnelerinin çal abilmesi için de ScriptManager nesnesi sayfada bulunmal d r. Arama nesnesi olarak "HTML*Text" nesnesi kulland k. Stil ve resim deste i ile süsledik. çine girildi inde bir JavaScript kodu ile temizliyoruz. Kaynak kod k sm nda onfocus olay olarak unu yazabiliriz: <input id="Text1" runat="server" onfocus="this.value='';" name="Text1" /> Arama kutusunun bo b rak lmas halinde, "Validation*RequiredFieldValidator" nesnesi ile "Bo giri yap ld ..." uyar mesaj m z ç kmas n sa layabiliriz. RequiredFieldValidator1 nesnesinin "ErrorMessage" özelli ine uyar metni girilir. Menü ve gezinme linkleri yap m ise kolay. Bu iki nesneyi "Navigation" nesnelerinden haz rlayabilirsiniz. "Web.sitemap" dosyas n eklemeyi unutmay n. Bu dosyan n içeri ini siz elle yazabilirsiniz. Örnek olarak: <siteMapNode url="~/default.aspx" title="Ana Sayfa" description="ASP Ö renelim"> <siteMapNode url="~/default2.aspx" title="Misafir Defteri" description="Misafir Defteri" /> <siteMapNode url="~/default3.aspx"" title="Sohbet" description="Sohbet" /> </siteMapNode>
Not: Her ne kadar "Web Developer" web tasar m nda yard mc olsa da ana sayfa görünümü için 1 gün zaman harcamam gerekti. Yani bir web tasar mc s ve grafik tasar mc için hâlâ imkanlar fazla de il. Nesne özelliklerine ve kod yazmada da ayn ekil e biraz d cimrilik var. Dar bir ekranda devaml oraya buraya t klamak yorucu.

Ileride uygulamam n s k t r lm halini size verece im ve di er i lemlerden yine bahsedece im. te birkaç ekran görüntüsü:

27.03.2007 Palm OS 5 için çal an programlar 169

www.palmgear.com (ücretsiz üyelik) sitesinde 1997'den bu yana yap lm 5.000'in üzerinde ücretsiz uygulama var. 32.000 adet toplam program.

Maalesef CASL hariç hala tam arad m programlama ortam yok. PDAToolbox (ticari), waba, PocketC, Java ve iziBasic (ticari) benzeri ortamlar da var. Makinenin arayüzünden program yapmak ise hiç konforlu de il ve derlenmeyen program kim ne yaps n. J2ME'de kendi emulatöründe yapt pek ho uma gitmedi. n z MIDP programlar Nokia arabiriminde deneyebilirsiniz. Çok eski, o da

Palm uygulamalar n "Palm Emulator" (ticari) simule edebiliyor. "Palm OS Desktop Emulator" eski de olsa kolay bir ekilde *.prc uygulamalar n z görüp deneyebilirsiniz. Böylece Palm'inize devaml HotSync yapman z ve makinenizi riske atman z gerekmez. Ama galiba VS2005'deki smart device (ak ll ayg t) uygulamalar gibi kaliteli olamaz. Yani Windows CE veya Pocket PC grafik ve seçenek olarak çoooook daha iyi. Önceki verdi im listeye devam ederek, (toplam 560 MB, ~500 uygulama) deneyip de be endi im baz lar unlar: iSpin: sürpriz, palm arayüzü aynen Windows XP gibi ve çal yor. Çok Ho ! Butler: WeekUp deneme sürümü bitince bu alarm program na geçtim. SuperUtility: Ticari bir program açma, bilgilendirme ve düzenleme program . (ticari) VoiceLauncher: Ses komutlar n tan yabilir art k el bilgisayar n z. (ticari sürüm) BrightCam: Parlakl k ayarlar n yapmak CrazyOffice: Bu oyunda ofiste deli gibi sa a sola ko up görevleri yerine getirin. FileProg: Dosya gezgini, eh i te GoogleMaps: Google Earth' n palm sürümü (bol bant geni li i ve cache laz m, unutmay n) HellFire: 3D güzel bir oyun Mosquito: Sivrisinek kovmak için özel ses frekans üretir :) MusicInHand: Güzel bir müzik yapma program NewPen: Graffiti (karakter tan ma program ) kadar kaliteli olmasa da denenebilir NinerJot: Resim çizme NoahPro: ngilizce - ngilizce sözlük Nono: Kare karala oyunu OpenChess: Satranç oyunu, hem de ö retici seçenekli Palm Bio: Bio grafi iniz, çok profil açarak kar la t rma yapabiliyor Palmasaurus: Palm ile ilgili bilgiler edinme PalmPaint: Resim çizme PalmVNC: Bilgisayar n za ba lan n ve ekran görüntüsünden i lemler yap n! pDraft: Elektronik devre çizme PocketCity: Minik SimCity PocketC, PToolBox, PluaRT ve WabaVM: Bu tür programlar çal t rmak için gereken kütüphaneler PPShell: PalmOS Pascal derleyicisi Rats & Spears: Ho grafikler, sanki flash oyunu gibi SkyForce: 2D'de daha ne yap labilir ki... SlovoEd: ngilizce - ngilizce sözlük ViziBasic: Ticari bir "Visual Basic" benzeri palm'de çal an programlama dili 5 ay önceki sayaç girdimi imdiki bilgiler ile güncelleyelim ve kar la t ral m. Asl nda birileri "Neden AdSense gibi eyler ile para kazanm yorsun?" dedi, ama pek böyle eylerle ilgilenmiyorum. Sanki çok hitim var... - Blog gelen say s : 15.839 (6 Ay önce 5.000 imi ) - YouTube görüntülenme say s : 5434 (6 Ay önce 660 imi ) - SF ana sitem: 21.000 web hit, 4040 download, 2636 rank, 11.000 sayfa görüntüleme, 6.6 GB download (6 Ay önce 10.000 web hit, 2200 download, 2100 rank, 8.200 sayfa görüntüleme, 4.5 GB download) 170

18.03.2007 Oradan Buradan
-1-

Daha önceleri övdü üm http://www.newtondynamics.com/ 3D ücretsiz oyun motoruna bir yenisi daha eklendi: http://www.continuousphysics.com/Bullet/ örnekleri inceleyin... Daha fazla h z ve daha zengin görsellik...
-2-

Modül yaz mlar m bitti, çok ükür! 12 e itim modülü. Ücretsiz olarak Temmuz 2007 gibi MEGEP sitesinden indirilebilecek. http://yunus.sf.net sitemde zaten bulabilirsiniz. Özeti: Önceki alt ayl k özetin bir tekrar : Sözcü M1 M2 M3 M4 M5 Toplam 9.318 9.555 6.856 4.960 5.781 36.470 esim Sayfa 58 62 47 39 43 249 50 Boyut (MB) 3.907 2.758 2.676 2.915 1.609 13,54 2.773
g

70 33 38 33 29 203 41

Ortalama7.294

Yeni alt ayl k modül yaz m n n özeti: Sözcük M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Toplam 4.379 6.003 4.883 7.532 4.420 3.879 3.429 34.525 Resim 34 75 82 135 50 79 76 531 76 Sayfa 36 61 52 76 44 47 48 364 52 oyut (MB) 2.453 4.524
i

Ortalama4.932

Resim say s 2 kat artarken, kelime say s yar ya dü mü ... Yani bol resim az yaz ... Access program n n menü, uyar ve pencerelerinin 500 resmini çektim. Nerede ise tüm menüler kitaba eklendi diyebiliriz. 1 y lda 750 sayfa üzerinde döküman haz rlad m. Bu da Bili im alan ndaki yaz lan 135 modülün %8'i yap yor :)
-3-

Palm Treo 650 için indirdi im 170 dosyadan ço unu eledim. Kala kala 20 adet filan kald . CASL ile programla yapmak kolay. Yak nda bir iki örnek yapar m. imdilik zaman bulamad m. Basite nesneler ile form haz rlad m, ama kod yazmad m. Java Midlet daha beklemede. Yapacak çok i var. Palm 650'nin özelliklerini 10 y l önceki bilgisayarlar ile kar la t rabiliriz. 1 GB sabit disk, 300 Mhz i lemci, 32 MB Bellek, 640*480 web cam, basit ses kart , dü ük ekran çözünürlü ü, dü ük internet ba lant s , basit 2 boyutlu oyunlar... Yenilik olarak BlueTooth var, onu da pek kullanmayaca m, h z dü ük geldi bana. IR-K z l ötesi ise zaten kullan lmayan bir özellik. Palm OS 6 versiyonu ile art k devam edilmeyecekmi . Windows CE 6 yeni kullan lacak i letim sistemi. Tek tek almak gerekse; iyi bir forograf makinesi, iyi bir MP3 ve video oynat c , telefon, oyun makinesi, kitap okuma ayg t ... sat n almak hem maddi olarak pahal , hem de bu bir sürü kablo, pil, adaptör içine bo ulmak demek. Basitlik, ta nabilirlik, geni leyebilirlik, kullan l l k hep aranan özellikler. Palm bu konuda sizi bir kaç y l oyalayabilir. Baz tavsiye etti im güzel programlar n listesi: 171

h

3.299 5.128 2.859 2.675 2.839 23,22 3.397

3xcom ve FileZ: dosya gezginleri, kalite orta, eh i te Graffiti: El yaz s tan ma program , çok kullan l , ama hala K, ve T harflerinde zorlan yorum. Unit to Unit Conversion Tool: çevrim program SmallBasic: basic programlama, hiç küçümsemeyin, Basic daha geli tirilmi , ba lang ç için çok iyi. WeekUp: haftal k alarm program , istedi iniz günlerde alarm çals n... Opera Mini: Kurulumu kolay ama bir türlü sayfalarda dola amad m. Kilitleniyor. PalmPDF: Kitap okumak güç i ... Ben baya zorland m da. QuaranReader: Yaz m okunakl . yi. TCPMP: Süper bir media player, AVI, MP3, 3GP, JPG... Oyunlar: Arcade Reality: Kamera ile telefonu çevirdikçe etraftaki canavarlar öldürün. lginç fikir. Bike or Dike: Pardus'ta gördü ümüz bir 2D oyun ile ayn tür oyun. Bisiklet sürme yetene inizi art r n. Enigma: Koridorlarda 3D imi gibi dola n. Biraz kullan l de ilse de, iyi fikir diyelim. Mozart: Piyano oyunu, nota ö renmek için Prison: DXBall gibi bir oyun BlueTooth kulakl tan tt m bu arada, ama MP3 dinleme deste i yokmu ... peh :(

Bu giri ile 80. giri de yap lm oldu. Yenilikleri bildirmeye devam! 06.03.2007

Palm Treo 650 - Avuç içi (El) Bilgisayar m
En sonunda cep telefonu aray m bitti. Hemen hemen istedi im gibi diyebilirim sonuç:
http://www.palm.com/us/products/smartphone s/treo650/

Palm el bilgisayar ... Eh belki de y llard r bekledi im ey bu idi. El bilgisayar ile heryerde istedi imi yapmak (programlama, internet, müzik, döküman okuma, yazma, film kaydetme ...) Teknosa'n n kampanyas nda BlueTooth kulakl k hediye olarak 499 YTL. Dolar de il bu fiyat. Normalde 500 700 YTL aras nda SonyEricsson W serisinden almay dü ünürken bu çok iyi. Ergonomi güzel. Hem yaz l m hem de donan m olarak. Y llar n deneyimi fark ediliyor. Fakat %100 mükemmel de il. Yak nda kurdu um programlardan bir demet size sunar m... Hatta belki de yapt m programlar da olabilir. in allah...
Özellikleri:

Operating system Palm OS® 5.4 (Garnet) Memory 32MB (23MB user accessible) nonvolatile Processor Intel® PXA270 312MHz processor Screen 320 x 320 color TFT touchscreen display 16-bit color Wireless GSM/GPRS model: 850/900/1800/1900 MHz world phone Bluetooth® 1.1 wireless support Digital camera VGA with 640x480 (0.3 megapixels) resolution Automatic light balancing 2x digital zoom Integrated self-portrait mirror Video capture Audio 2.5mm headset jack is stereo headset 172

23 MB yetmez, fotograf makinemin 1 GB SD belle ini takt m Asl nda uygulamalar n ço u en fazla 300 KB H zl Ayd nl k, biraz alg lama problemli ya da ben zorlan yorum Avea problemsiz GPRS ve EDGE destekli Verilen kulakl tan tamad m Orta kalite çekim, biraz karanl k

e yaramaz Videolar fena kalite de il Ses hoparlorlerden pek ç kmak istemiyor gibi, orta

compatible requires a stereo headset adapter, sold separately, for use with standard stereo headphones Speaker Realplayer included - requires SD card Polyphonic MIDI ringtones

kalite ve ç z rt l bazen

Kart ve hat takma ç karma yuvalar çok rahat, Real Player sade ve iyi ses veriyor MP3 zil deste i verilebiliyor
http://www.palmclubturkiye.com/programlar/

External ringer on/off switch w/ vibrate mode Keyboard Full QWERTY key layout with backlighting Integrated number dial pad Keyguard feature expansion slot Battery Removable, rechargeable lithium-ion battery Talk time: up to 6 hrs on GSM/GPRS model Standby: up to 300 hrs on GSM/GPRS model Size 59mm W x 113mm H x 23mm D Weight 178 grams

Titre im güzel, ses kapama dü mesi iyi fikir sevdim Mercimek boyutunda sert ayd nlatmal dü meler, h m dokunmas güzel ama harfleri bulmakta zorlan yorum. PC klavyesi gibi gözükse de kullan l l k o kadar de il Mavi renkli k s m gözlerimi a yap yor, kar k geldi bana Pil çok m nc klay nca hemen azal yor, normalde 10 gün gitmesi gerek 1 y lda toplam sadece 30 saat konu an biriyim Önden bak nca küçük ama yandan tombul A r Cepte zor duruyo, dü ürme ihtimali çok. K l f almam gerek

Baz güzel internet siteleri: http://www.palmpowerups.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2 www.palminfocenter.com/news/8436/must-have-treo-freeware-applications/ www.palmgear.com https://pdn.palm.com/regac/pdn/auth/index.jsp www.mobilefan.net www.freewarepa lm.com www.palmloyal.com http://www.palmclubturkiye.com/programlar/ Telefonun Resmi:

06.03.2007

Second Life
www.secondlife.com ile sanal dünyada ya amay deneyebilirsiniz. Üye olduktan sonra 30 MB boyutunda bir kurulumu bilgisayar n za indirmeniz ve kurman z gerekli.

H zl bir internet ba lant s ile sohbet, avatar geli tirme, etraftaki e yalar kar t rma filan yapabilirsiniz. lk ba ta ilginç geldi ama, fazla duramad m, s k ld m yani. Belki sizin ho unuza gider... (genellikle ingilizce menü ve sohbetler var) 173

Çok önceden VRML ile yap lm bir iki deneme daha görmü tüm. Burada grafik, etkile im ve ses olarak biraz daha iyi. www.cybertown.com gibi...
Görüntüler:

05.03.2007

Doom!
www.SourceForge.Net de dola rken ilginç bir program buldum. Eski oyunlar n yeni donan mlar ile çal mas sa lanarak çok kaliteli oyun oynanabiliyor. (Doom, Hexen ve Heretic çe itleri) Di er indirdiklerim:

ActionCube (18 MB): Al n size Counter Strike oyunu benzeri ve editörü... Ares_FPS (6 MB): IrrLicht grafik motoru, i renç olsa da fikir verebilir basic256 (3 MB): Çocuklar için Basic dili, metin ve grafik arabirim ayn pencere içinde. Kodlama zaten kolay... crystalspace (46 MB): uzay sava yapmak için C++ kaynak kodu gpe (40 MB): hat rlayamad m ne oldu unu Java'da bir ey... :) SimpleGroupware (7 MB): Ad ndan anla ld gibi PHP tabanl yönetim (CMS) program WatiN (2 MB): .NET için 50'den fazla haz r s n f paketi webERP (2 MB): Ba ka bir PHP tabanl yönetim (CMS) program wxLua (5 MB): wxWidget ile desteklenmi C tabanl bir script dili ve editörü, fena de il... DoomsDay program (http://www.doomsdayhq.com/ ) kurulumu 7 MB. Linux ve Mac sürümü de var. E bir de bize ne laz m? Doom oyunu... Google'da k sa bir arama ile 2 MB'lik bir demo buluyoruz. Bir adres örne i: http://www.dosgames.com/g_3d.php DenG (DoomsDay Engine) penceresi çok basit. WAD uzant l dosyan z göstermeniz ve birkaç grafik ayar yap n. "Play" dü mesine bas p eski günleri hat rlay n. Ben Doom'un bu sürümünü 1 saatte bitirdim. Oysa 10 y l önce (1997 y llar ) oyunu sonuna kadar hiç oynayam t m. (DukeNukem ve Blood bence Doom'dan daha güzeldi) Grafik ve seslerin
Görüntüler: "yeni"

hali çok ho unuza gidecek!

174

03.03.2007

"Ara ve Düzenle" Program ve Oyun Ekran Görüntülerim
Modül yaz m ndan kalan zaman mda hobi olarak yazd m bir Delphi 7 projem vard . "Ara ve Düzenle" ad nda 2000 sat rl k 40 saatlik bir u ra n sonunda basit ama i levsel bir yard mc program m z oldu. ngilizce dil deste i var. Klasör menüsülerine, masaüstüne, ba lang ç menüsüne eklenebiliyor. Arama h z Windows'un arama h z ndan biraz daha iyi. Bellekte çok yer kaplam yor. ndeksleme ve cache gibi dosyalar olu turmuyor. Aç k kaynak kod olarak http://yunus.sf.net sitemden indirilebilir. Bu arada SourceForge'nin MySQL deste ini ke fettim. PhpMyAdmin ile veritaban olu turabilirsiniz. Zaten PHP deste i vard . imdik tam oldu. Sizce? ndirme Adresi:
http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=yunus&filename=araveduzenle.zip&use_mirror=osdn

Dosya arama ve metin dosyalar düzenlemek temel amaç. u ekilde bir senaryo üzerine bu program n kullan m daha rahat anla labilir:
"Bir web programc s arkada m z yo un bir ekilde PHP/ASP/HTM/SQL türündeki çok say da dosya üzerinde u ra maktad r. Farkl konumlarda bulunan birçok dosya içinde bo u maktad r. Hem dosyalar liste olarak elinin alt nda olmal , hem de basit bir editör yard m ile düzenleme i lemi yap lmal d r. Ayn zamanda resim(PNG, GIF, PSD...) ve müzik (WAV, MP3, SWF, AVI, WMV...) gibi multimedya ö eleri de h zl bir ekilde "önizlenebilmelidir." Projemiz bu anlamda tüm ihtiyaçlar giderebilmektedir."

175

http://tbagriyanik.spaces.live.com/photos/ Ekran Görüntüleri:

Bu arada JTF (Joint Task Force) ve Warrock'tan yeni foto galerileri olu turdum. Foto raflar k sm ndan bak labilir.

176

27.02.2007

Xp'yi USB belle e kurmak
Duymu sunuzdur, "XP USB Stick Edition" diye internette bulabilece iniz dosyalar var. ndiririp belle ime (512 MB Kingston DTI) kurmaya çal t mda ba aramam t m. (Almanca oldu u için hata mesajlar n çözemedim.) Düne kadar... Birkaç ay önce de Slax Linux'u belle e at p, bilgisayar n Linux ile aç lmas n sa lam t k. Tabii belle in boot özelli i haricinde hedef bilgisayar n da USB-HDD ile aç lma seçene i bulunmal d r. Aç l ta F8 veya F12 gibi boot menüsü k sayollar n deneyebilirsiniz. Art k yeni bilgisayarlar USB destekli, pek problem ya amazs n z.
Gerekli programlar:

XP kurulum CD'si PEBuilder (http://www.nu2.nu/pebuilder/ ) - Türkçe deste i var. PeToUSB (http://sourceforge.net/projects/petousb/ ) lemler çok basit. PEBuilder ile XP CD'sinden çekirdek k sm n al yoruz. Yakla k 200 MB yer kaplayan bu dosyalar PeToUSB program ile USB belle imize at yoruz. Bu kadar... Do rudan USB'den çal an programlar belle e atabilirsiniz. Portable Mozilla, Open Office gibi... PEBuilder' n ayarlar na bakarsan z "Program Ekle/Kald r" seçene ini görebilirsiniz.
Fikirlerim: Aç l h z yeterince h zl de il. E er Türkçe XP'den kurulumu yapt iseniz klavye ve menülerde uyumsuzluklar var. NuMenu ho unuza gitmeyebilir, ki benim en büyük hayal k r kl m bu oldu. Dandik bir ba lat menüsü ile ne yap labilir ki?

Sadece dosya kurtarmak için faydal gibi. Ke ke Linux gibi biraz daha geli mi olsa idi. Mesela a ba lant lar çok g c k. Zaten IExplore bile yok. Bu problemleri halledebilirseniz, belki USB belle iniz daha faydal olabilir.

24.02.2007

3D ehirler
177

http://maps.live.com/?wip=51

Microsoft'un Google Earth gibi ama IExplorer içinde aç lan sürümü. ehirler 3 boyutlu olarak görüntülenebiliyor. Küçük bir eklenti yüklenerek MS Virtual Earth ile dünyada gezebilirsiniz. Türkiye pek ayr nt l de il ama, Amerikadaki ehirlerden merak ettiklerinizi gezmek mümkün.

18.02.2007

Uydu Al c ve Cep Telefonu aray lar m
Uzun bir süredir hangi uydu al c s alsam diye dü ünüyordum. Sonunda dün (17 -2-2007) dayanamay p birini ald m. Tuzlada çok dola t m. Birçok marka ve fiyat aral gördüm. Hyundai, NextStar, Goldmaster, Onwa, Trident... 100 ile 250 aras nda sadece al c k sm . 140 YTL'lik kartl Goldmaster alacakt m fakat yolda son u rad m yerde ba ka bir markaya 160 YTL verdim.
Technosat 18400 sci yaz l m ver 2.0. K saca TS diyece im burada.

Kanal geçi leri her gördü üm al c da çok yava . Telefunken mesela insan deli ediyor. 2 saniye geçikmeli. H z en önemli kriterimdi. TS süper! Boyut küçük olmal idi. Televizyon sehpas n n alt nda fazla yer kaplamamal . TS minik... Kumandas kullan l ve özelliklere kolay eri ilmeli. TS türkçe ve kolay menülü. Kart deste inde karars zd m. Ne i ime yarar ki. Kartl uydu al c lar daha h zl imi dedi birileri. TS 2 kart destekli... SCART ile daha net görüntü deste i veriyor. Görüntü DVD kalitesinde gibi. Biraz bozulma uydudan kaynaklan yor. Merkezi sistem ne de olsa buras . (Laptop'tan TV ba lant s n S video ile yapm ve hiç sevmemi tim.) Garanti ve servis iyi gibi (in allah sorun ç kmaz, forumlarda ÖVÜLÜYOR) Çin yap m de ilmi , Kore imi . Tam olarak ne anlama gelir bilmem sizin için. Araplar için üretilmi , ama irket batm , eldekiler iç pazara yönlendirilmi . (Ezan okunmas ve arap kanallar haz r yüklü) Tek problem kumandadan kapat p aç nca, sinyal yok demesi. Oysa elektrik olarak kapat p aç nca sinyal var. Anlamad m. Technosat Özellikleri:
http://hemalhemsat.ekolay.net/main/auctiondetail/1526803.php TECHNOSAT TS 18400 S CI Ç FT MODÜL G R L DAH L S M KART OKUYUCULU D G TAL KARTLI UYDU ALICISI

100 Uydu ve 1300 Transponder kay t etme imkan Toplam 5000 kanal haf zas . Double Memory ( Bilgilerin saklamas ve geri yüklenmesi.) Otomatik DiSEqC seçimi (dayzek dedikleri böyle mi yaz l yormu !!) Dahili SIM Kart Okuyucu ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve di erleri içintam uyumlu ) MultiPicture ( Çoklu Resim ) NEC lemci ile Mükemmel kanal geçi h z SHARP Tuner H zl uydu tarama Ekranda 256 renkli grafikler Düzenlenebilir 8 adet favori listesi Elektrik kesintilerinde haf zan n korunmas

178

leri düzeyde menü i levleri Güçlü kanal düzenleme DISEpC 1.2 uyumlu Oyun (Tetris, Hexa, May n) Zoom Ekran yak nla t rma Pause Ekran dondurma Teletext (Tv nizde teletext özelli i olmasa bile) Favori kanal özelli i Son kanal haf zada tutabilme De i ik görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9) EPG Kanal yay n bilgilerinin gösterimi Uydu ve kanal taraf ndan destekleniyorsa çok dilde yay n alabilme Uydu al c s ndan uydu al c s na veri ve yaz l m aktarabilme Bilgisayar üzerinden yaz l m güncelleme (RS 232) Her bir menüye yada kanala kilit koyabilme Çok çe itli türlerde kanal listesini s ralama Gerekli olan her yerde sinyal gösterge çubu u Merkezi sistemlere mükemmel uyum 2 Mb Flash bellek 2 Adet PCM CI modul giri i ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve di erleri içintam uyumlu ) Programlanabilir Zamanlay c . Günlük,Haftal k otomatik Aç lma ve kapanma özelli i. Birden fazla menü lisan deste i (Türkçe, ngilizce, talyan, Arapça vb.) Kanal geçi efektleri. ( Donarak. Sönerek. Siyah Ekran ) Çoklu Uydu Arama Sadece 18000 serisi için Ezan SaatLerinde Ezan Okuma Özelli i... 2 YIL GARANT

Cep telefonunda ise Sony Ericsson'un (ad na SE diyelim) W serisi güzel. Benzer i levlere sahip di er markalar Samsung ve Nokia ikinci planda. Samsung ekran kalitesinde iyi ama di er özelliklerde baz eksikleri var. Nokia ise oturmu ve kaliteli. Fakat o da SE'dan pahal ve boyut olarak büyük. Tasar mda Samsung ve Nokia bazen fazla uçuyor. Daha telefon almad m. En çok sat lan ve incelenen ürünlerde SE W810 üst s ralarda. Fiyat 520-580 YTL aras nda. Ek olarak 2 GB Memory stick almak isteyebilirsiniz. Yanlar nda verilen 256 ve 512 MB bellekler bence çok yetersiz. 2 megapixel'in fotograf ve video çekimi yeter gibi. Ama çekilen eylerin bir de PC'deki hallerini görmek isterdim. Sürgülü W850i de dikkat çekici. Ama hareketli k s mlar zamanla zarar görür diyenler var. Yok ben telefomunu iyi kullan r m hem de havam atar m diyebilirsiniz. :) W850 ve W900 1 Milyar YTL'lik telefonlar imdilik. 3G ve bol haf zal telefonlar. Yok dokunmatik ekran filan nerede ise 1000 $ cep telefonuna harcanmaya de er mi? Treo gibi palm el bilgisayar al r m o kadar param olsa. SE'nin sitesi (flash arabirimi çok i levsel buldum - There is a lot to load, but it's worth the wait...):
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=tr&lc=tr&ver=4000&template=pp1&zone=pp#view=phones&cdl=0&detail=0&cmp=0&a cc_cid=0&cid=148&b1&acc_pid=0&pid=0

11.02.2007

Joint Task Force - JTF
JTF (Joint Task Force) oyun tan t m Strateji oyunlar n eskiden çok severdim. Uzun zamand r oynamam t m. te yeni oyunumuz JTF.

Grafikler çok iyi, ses iyi, konu iyi, tu lar biraz zorlansam da normal zorlukta... Zorluk seviyesi 12 ya ve üzeri. Diskte kaplanan alan 3.6 GB! Sistem ihtiyaçlar buna ra men fazla de il. Ö retici ve sinematikler güzel. Elim "wsad" tu lar na gitmiyor de il! :) Oynan eliniz al nca ve kendinizi kapt r nca çok ho . Kahramanlarla i yapmak çok moral verici. Yani elemanlar n z n yetenekleri siz oyunda ilerledikçe geli iyor. Zaman kullan m , para kazanma, yetenek ekleme i i daha zevkli hale getiriyor. Oyundaki araçlar birinci ki i gözünden oynayam yoruz. Helikopter, tank, uçak kendili inden yapaca i i biliyor. Doktor çevresindekileri iyile tiriyor ve ayn zamanda da sava yor. Tamir ekibi hem mühimmat hem de araç tamirini yap yor. 179

p

Günümüz teknolojisinin sava araçlar n kullanmak da iyi. Çünkü çok eski silahlar veya gelecekteki silahlar etkileri ve efektleri gerçekçi gözükmüyor bana. Ya da canavarlar öldürmek veya Alman askerleri temizlemek art k s k c . Bu tavsiye edilir bir oyun!
Resimler:

08.02.2007

A-patch
MSN Messenger'deki baz fazlal klar sizi de rahats z ediyor ise http://apatch.org/ sitesinden yama program n (133KB) indirin. Messenger o kadar sade oldu ki taa eskiden Windows içinde zaten kurulu gelen messenger gibi oldu. R eklamlar, arama çubu u, tablar, kamera sat n al linki... (50'ye yak n özellik) silinebiliyor. Ba ka bir dikkat çeken özellik Winamp' n ayn Media player'da oldu u gibi desteklenmesi, istenirse. Çoklu Messenger deste i de var. Bu program Türkçe JMSNBot (otomatik cevap üreten program - 440KB) program ndan sonra gördü üm en i e yarar MSN Messenger program . stedi iniz zaman yapt n z de i iklikleri geri alabilirsiniz. Kullan m kolay. (maalesef ingilizce) 07.02.2007

Garanti Al veri
180

Hedef sitemiz: www.garantialisveris.com Ne i e yarar: Kendi ma azan z açmak istemez misiniz?
www.garantialisveris.com/yunus ad nda bir yaz l m ma azas açt m. Ama imdilik daha aktif de il. Neyse. Ciddi olarak ma aza açmak, mü terilerine ürün satmak, taksit yapmak, indirim belirlemek, kategoriler halinde ürün sunmak, içinde arama yapmak, al veri sepeti sa lamak... isterseniz i te bu i inizi görecektir.

Görsel olarak seçenekleri yeterli. Biraz eski gibi geldi bana. Bir de kontrol paneli sadece IE6 ile çal mas garip geldi bana. Biraz güncellemeleri gerek. Ajax, Flash filan da koysalar kendilerine daha fazla ilgi çekebilirler. Azc k tasar m yönünden kabal k ve sertlik var sitelerinde. Tebrikler Garanti bankas bu hizmetiniz için... (Sayfalar n alt nda 2001 tarihi görmek de hiç motive edici de il.) Bu arada bir orkide de MS'e: http://onecare.live.com pek be endim :) Modül 6 (Veritaban nda Kaynak Dosyalar) yaz m na ba lad m. Tam sürümü: www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/megep/vtCD
Örnek bir ma azan n (kendi deneme sitem) Ekran Görüntüleri:

04.02.2007

yaz l m marketi
Tan taca m z site yine Microsoft'tan:
www.windowsmarketplace.com

MS bu sitesinde eskiden rakip olarak gördü ü firmalar n ürünlerini bile art k satmaya çal yor. Ama ücretsiz birçok program var. 181

lk ba ta biraz Vista ve Office 2007 satmak için ç rp nsa da birkaç sayfa sonra binlerce uygulama tan t mlar ile birlikte size sunuluyor. Sitede dola mak biraz yava olsa da örnek proje ve kod arayanlar sabredebilir. Örnek sayfa: http://www.windowsmarketplace.com/results.aspx?bcatid=856&sortby=price&order=a#sort
ndirdi im baz ücretsiz programlar:

DXStudioAdvancedSetup.exe (32 MB): DirectX ile basit bir ekilde oyun yapmak VISUAL BASIC 2005 DATABASE PROJECTS (215KB): Örnek uygulamalar Basic4ppcDesktop-Unregistered.zip (997KB): Cep telefonlar için program yazmak CW2.0Setup.exe (1.5MB): Clan Worlds ile multiplayer oyun eysi :) Super AntiSpyware (5.5MB): Casus temizlemek VistaStartMenu_Setup_2_1_freeware_en.exe (1MB): Vista Ba lat menüsü Watch-TV-Online-Free.exe (900KB): TV izlemek RegpairSetup.exe (800KB): Kay t defteri bak m yapmak free_vws.mxp (41KB): Dreamweaver için ses tan ma eklentisi Rapid-Website setup.zip (10MB): Word belgelerinden web sitesi yapmak JavaExe.zip (1.5MB): Java projelerini Windows exe'si yapmak AspxFormsGenExpSetUp.msi (346KB): ASP.NET projelerini yay mlamak goscript2.zip (262KB): JavaScript ve HTML kodlama yard mc s

02.02.2007

Ne desem...
Asl nda bir sürü söyleyecek eyim var. Ama imdi çok uzatmay istemiyorum. Son bir y ld r günlük tutuyorum. 60'dan fazla yapt m giri lerde dikkat ederseniz hitap etti im bir kitle yok. Yani kar mda bir "duvar" varm gibi kendi kendime bir eyler say kl yorum. Neden buraya birileri geliyor onu "istatistik" k sm nda görebiliyorum. Google aramalar sayesinde gelenlerin arad klar na bak nca garip ve ilginç eylerle kar la yorum. Mesela uzun süre "kantIr" kelimesi ile gelenler oldu. Oysa CounterStrike ile ilgili bir ey yok burada. Son zamanlarda "fikstür" kelimesi ile gelenler var. Eh i te. Gürkan Yeniçeri (www.analystdeveloper.com/blogs/gurkan) gibi birkaç sad k okuyucum var asl nda. Baz anlarda fazla dolup kendimi ifade etti imde genelde kendimi "yanl z" kalm gibi hissederim. Mesela bunda birkaç ay önce yönetti im megep2006 (http://groups.google.com/group/megep2006) sitesinde ekders ücretlerleri ilgili bir tepkimi yazm t m. Baya k r c kelimelerle kar land m. Ba ka bir örnek de okulun sitesinde açt m z (http://www.tuzlaatl.k12.tr/sinav/punbb/upload/index.php) forum sitesinde olanlar. Ö renci veya eski mezunlardan baz lar iyi niyetle aç lan forumu nerede ise talan etmi lerdi. Ne kadar anlatmaya çal sam da pek takan olmay nca kapatt k. Emek harcay p da bozguna u ray nca insan kendini kötü hissediyor. Daha önce de modüller ile ilgili sözetmi tim size. Son bir y ld r özellikle çok say ca modül ve proje ile u ra t m. Derse girmedi imiz için bir konuya odakland m zda ortaya iyi eyler ç k yordu. MEGEP (www.megep.meb.gov.tr ) görevimiz Nisana kadar devam ediyor (istifadan ses ç kmad hâla). Birkaç ö retmen ve ö renci "a, iyi yapm s n z, faydal " dedi o kadar. Yani bendeki de sab rs zl k. Çünkü hemen etraf "programc lar" kaplayacak filan zannediyorum. 70 milyonda internete devaml ba l , bilgisayar sahibi bir sürü (1.5 milyon gibi) insan var. Kendilerini ara t rma ve geli tirmeye verenler ise belki iyimser tahminle 100 bin desek. u anda tüm dünyada kullan lan 100 bin Türkiye kaynakl yaz l m olmal demek bence. Piyasaya bakarsak birkaç muhasebe program , 10 parmak yazma, sözlük, çeviri gibi konularda program var, tutulan, sevilen. Bir de bilgisayar m za bakal m neler Türkiye'de yap lm : Office, Windows, MSNMessenger, 182

Winamp, Zonealarm, Antivir, Leechget, Spybot S&D, Nero, Filezilla, Opera, Firefox, eMule, EasyCleaner, oyunlar (Warrock, Carom3D, Swat 4...), Visual Studio, Delphi, Macromedia ürünleri, Acdsee, IZArc, Vopt, .... aa amma do çok Türk program var be. AMA DelphiTurk Kodbankas burada ne ar yor? Kendi yapt m programlar ise birileri bir ey sorunca kaynak olarak sunuyorum. Haz r proje istekleri gelince yani. Bir SiPro (www.tuzlaatl.k12.tr/sinav ) var ara s ra ö rencilerin girdi i o kadar. Binlerce "Bili im" ad na çal an insan m z ne üretiyor, kime sat yor acaba. MoreMotion (www.moryazilim.com.tr), Model Bilgii lem (www.mbi.com.tr), CryTek (www.crytek.com ), Pardus (www.uludag.org.tr ) unutulur mu? Bir sürü de internet sitesi var. Ama ne kadar içerik olarak ne kadar zenginler tart l r. Üye say lar n n yüzbinler olmas n n önemi yok. Etraf eskiden tayvan ve japon mallar ile dolu idi. imdi üzerinde "Made in China" yaz l görmedi imiz ürün yok. Adamlar bence kendi i letim sistemini (Kylin) yapmaktan sonra yaz l m platformuna da el atarlarsa hiç garipsenmemeli. ran bile kendi i lemcisini (TACHARA) üretebiliyor. E bizde de Aselsan, Vestel ve Tübitak bir eyler yap yor diyebilirsiniz. Bence donan mda çook geç kal nm t r, ama yaz l mda her an güncel olunabilir. Son sürüm windows ve office elde edelim demiyorum. nternetiniz (binlerce sayfa döküman ve örnek kod) var, bilgisayar n z (çok süper olmas na gerek yok) var, zaman n z var... E ne duruyorsunuz? Sohbet, oyun, hack ile mi zaman geçireceksiniz? Bu hep böyle mi gidecek? Biraz ben de bir katk da bulunay m deseniz? Ben (biz) de bir eyler "üretebilirim" diyemiyor musunuz? Hack, crack gibi yasal olmayan eyleri demiyorum. Bunlarla u ra an mesle ine ihanet etmi demektir. Bili im eti ine uygun de ildir. www.zone-h.org de bulunan Türk isimleri ho de il. Acaba yine mi bir duvarla konu uyorum? 28.01.2007

Windows Güncellemek
Ku adas nda görevde iken bir arkada Windows'un lisansl hale gelmesi ile ilgili bir program verdi. Dizüstünde güzelce çal t n görünce evdeki bilgisayarda da denedim. (legal xp.exe) Art k SP2'li Windows'umuz daha güncel hale geldi. Bu i lemler biraz kar k da gelebilir. Legal XP kullan m kolay olsa da yakla k 1 saatim gitti. A ile ilgili problemler, KeyChanger' n düzgün çal mamas filan... Antivirüs de bu arada virüslü sand baz dosyalar . Neyse. Art k atlatt k. Baz Microsoft programlar lisansl sürüme ancak kurulabildi inden bu yönteme ba vurdum. Güncellemeler 18 kritik maddeden olu uyor. Dizüstümde güncellemenin de güncellemesi yap ld ndan 3-4 kere resetleme sonras nda tam güncel hale geldi. Belki de 1 y ld r geçerli olan aç klar yeni kapatm olduk. bir web sayfas aktif iken IExplorer adres çubu una u kodu yaz n: (al nt http://cehennem.org/hacker_olmak_istiyenler)
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0

art k düzenleme modunuz aktfi oldu. Sayfay düzenleyip arkada lar n z hava atabilirsiniz! Engellenen içeri e ula abilirsiniz. Bu giri ten önceki tüm Blog giri lerimi PDF olarak indirebilirsiniz: http://tbagriyanik.googlepages.com sitemi güncelledim.
http://tbagriyanik.googlepages.com/TarikLog1.pdf

Bili im'deki 4 dala kar l k 1 adet daha dal eklemeyi dü ünüyoruz. Ticaret ve K z Meslek liseleri için güç olan elektronik a rl kl baz dersleri 10. s n ftan 11'e gönderip, "Bilgi lem Eleman " ad nda yeni bir dal olabilir. Bu 5. dalda di er 4 daldan esintiler var. Daha sonra size ayr nt lar ndan bahsedece im. Bu fikri Serkan Ayd n (http://www.gps.egitimi.com ) dü ündü, ben de biraz ekillendirdim. Modülleri daha rahat düzenleyebilmek için basit bir program tasarlad m. Delphi 7 kodlar da dahil burada:
www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/megep/mtp1.zip

183

1/19/2007

Visual Web Designer 2005 Express Edition
Son projelerimden (ASP, Access, Excel, MS Robotics Studio) de anlad M$' n ürünlerine nerede ise tamamen bel ba lad k. n z gibi art k bükemedi imiz el olan

Microsoft ofis ve i letim sistemindeki üstünlü ü sayesinde Linux ve aç k kaynak ürünlere göz açt rm yor. Kullan l l k ve az msanmayacak kadar bol olan program deste i ile bir pc tabanl linux sisteminden çok daha fazla tercih ediliyor ülkemizde. Az nl ktaki Mac ve Linux kullan c lar ise oyun, Win destekli program kullanmad klar için pek önemsemiyorlar bunu. ASP.NET olmasa idi; 5 y l önce rakipsiz Delphi iken, yak n zamanda da PHP+MySQL benim ideal proje dilimdi. Yani bir masaüstü uygulamas istendi inde elim Delphi'ye gitmiyor da de il. Ancak çok uzun zamand r bilgisayar ma Delphi7 kurmad m. Web içeri i olu turma yolunda da hemen akl ma haz r php paketi olan ücretsiz XAMPP gelir. Ya durup dü ünüyorum da çok da sinir bozucu: ASP.NET'de 10 dk'da biten veritaban tablo yap m , ba lat , listeleme, s ralama, düzenleme, filtreleme ASP/PHP'de 1 ay süren kod yaz m na kar l k geliyor. Hani benim y llard r bekledi im Web RAD (Rapid Application Development)' m? (10 dk oldu unu msdn'deki bir ders videosu ile kan tlayabilirim. http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vwd/learning/default.aspx ) Bu sebeple programc ya tasar m ve yenilik için daha fazla zaman kal yor. Kod içinde bo ulup kalm yorsunuz ve beyin m nc klamas geçirmiyorsunuz. Öte yandan PHP'de bir de i iklik yap lmas gerekti inde sadece bir düzenleyici ve FTP program yeterli. Eski DOS günlerindeki gibi. Windows programlar ise çok alan kapl yor ve yava çal yorlar. DOS'ta ise programlama tamamen kodlama yetene inize ba l iken Windows'ta süslü bir tasar m yaparak, çok az kod yazarak proje geli tirebiliyorsunuz. Windows projelerinin haz rlanmas kolayl nihayet Web için de geçerli olmaya ba lad . ASP.NET'te akl ma gelen ilk problem "yay nlama - deployment". u anda elimde ASP.NET (+SQL Server 2005) destekli bir alan da yok. Kendi bilgisayar mda yazd m proje ba ka bir bilgisayarda nas l çal acak? VS2005'de "Web Setup" gibi bir ey gördüm, bakal m ne olacak. ASP.NET tasar m için program ararken, bir dergi CD'sinden kurdu um "Microsoft Expression Web Designer (Beta)" beni çok heyecanland rd . Fakat beta olmas , server portunun devaml rasgele de i mesi, *.aspx dosyalar düzenlemek d nda proje olu turulamamas ba ka bir program aramaya itti beni. O program n ad da ücretsiz bir sürüm olan "Visual Web Designer 2005 Express Edition". Pek a rt c olmasa da iki programda birbirinin dosyalar n görüp tasarlayabilirsiniz. MSDN sitesinde biraz t rmalad ktan sonra 450 MB'lik iso dosyas n bulup indirdim. lk izlenim güzel, çok ho bir mor stil ile aç lan IDE. PHP için ücretsiz görsel arabirim bulamam t m desem PHP'ciler bana k zabilir. (ZEND Studio filan demeyin)
Linkler:

184

www.msdn.com www.asp.net http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vwd/learning/default.aspx Resimler:

1/17/2007

Nüfus Say m Formu
Excel'de makro (VBA) kullanarak form yap m ile ilgili bir örne imiz var. Bu program www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/download/NufusSayimFormu.zip adresinden indirebilirsiniz. Amaç; Excel'deki hücreleri k s tlamak ve fazla bilgi girilmesini engellemek. Bunu yapmak için Excel'in yard m ndan faydaland m. Yard mdaki kod örnekleri de güzel.
Kodlardan baz k s mlar:

Private Sub Workbook_Open() ' te onKEY sayesinde tu lar yakalayabiliyoruz!! ilginç de il mi? Sayfa1.Cells(5, 4).Activate Application.onKey "{RETURN}", "tusIlerle" ' istenen tu bir prosedür ismine ba lan yor Application.onKey "{ENTER}", "tusIlerle" Application.onKey "{DOWN}", "tusIlerle" Application.onKey "{RIGHT}", "tusIlerle" Application.onKey "{TAB}", "tusIlerle" ' shift a a ok tu u etkisiz hale getiriliyor Application.onKey "+{DOWN}", "" Application.onKey "+{UP}", "" Application.onKey "+{LEFT}", "" Application.onKey "+{RIGHT}", "" Application.onKey "+{RETURN}", "tusGerile" Application.onKey "+{ENTER}", "tusGerile" 185

Application.onKey "+{TAB}", "tusGerile" Application.onKey "{UP}", "tusGerile" Application.onKey "{LEFT}", "tusGerile" End Sub Sub tusIlerle() yerX = ActiveCell.Column yerY = ActiveCell.Row If yerY <= 9 Then kisi = 0 ElseIf yerY <= 16 Then kisi = 7 ElseIf yerY <= 23 Then kisi = 14 ElseIf yerY <= 30 Then kisi = 21 ElseIf yerY <= 37 Then kisi = 28 ElseIf yerY <= 44 Then kisi = 35 ElseIf yerY <= 51 Then kisi = 42 ElseIf yerY <= 58 Then kisi = 49 ElseIf yerY <= 65 Then kisi = 56 ElseIf yerY <= 72 Then kisi = 63 End If ' özel bir tul bas ld nda istenen hücreye z plan yor

' mod gibi bir durum var burada (10 adet ki i bilgisi var)

If (yerY = 5 + kisi) And yerX = 4 Then Sayfa1.Cells(8 + kisi, 4).Activate ElseIf yerY = 8 + kisi And yerX = 4 Then Sayfa1.Cells(7 + kisi, 6).Activate ElseIf yerY = 7 + kisi And yerX = 6 Then Sayfa1.Cells(7 + kisi, 7).Activate ElseIf yerY = 7 + kisi And yerX = 7 Then Sayfa1.Cells(7 + kisi, 8).Activate ......... End If End Sub

Select Case yerX 'Baz hücrelerde 1 basamak girilebilir, bunun için hata mesaj haz rl yoruz, ilk karakteri al yoruz Case 6 To 16 If (yerY = 7 + kisi) And Len(Sayfa1.Cells(yerY, yerX).Value) > 1 Then Sayfa1.Cells(yerY, yerX).Value = Mid(Sayfa1.Cells(yerY, yerX).Value, 1, 1) MsgBox "Bu hücreye bir basamaktan fazla bilgi girilmemelidir!" & vbCrLf & vbCrLf & "( lk karakter geçerli say lm t r.)" ' hatal hücreye düzeltilmesi için geri dönülüyor SendKeys "+{ENTER 1}" End If End Select If ((yerY = 5 + kisi) Or (yerY = 8 + kisi)) And yerX = 20 Then If Len(Sayfa1.Cells(yerY, yerX).Value) > 1 Then Sayfa1.Cells(yerY, yerX).Value = "X" 186

MsgBox "Bu hücreye bir basamaktan fazla bilgi girilmemelidir!" & vbCrLf & vbCrLf & "( lk karakter geçerli say lm t r.)" SendKeys "+{ENTER 1}" End If End If
Konu ile ilgili olmayan linkler: http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/default.aspx ASP.NET çocuk oyunca , (PHP'ye mecbur kalmad kça

kullanamam art k)
http://www.asp.net/guidedtour/ Video e itimleri ve örnekler çok güzel Program ile ilgili resimler:

1/9/2007

Microsoft Visual Programming Language
Son zamanlarda kendimce yeni bir proje dü ünüyordum. Tabii bir i le u ra madan önce internette iyi ara t rma yapmak gerek. Di er insanlar n fikirleri size yol gösterebilir. Flash (muhtemelen; maalesef Java dili ile bana göre zor) ile basit bir framework (çat ) üzerinde nesnelerin dinamik olarak etkili im içinde olmalar . Yani bildi imiz oyun, ders anlat m , yapay zeka gibi konulara denk geliyor. Nesnelerin birbirleri ile haberle meleri için soket gibi parametreli de erlere sahip olmalar n dü ünüyordum. Ama a a da anlatt m program tam da dü ündü ümü yap yor. Resimlerde de görülebilece i gibi ak emas mant ile program yap l yor. Crocodile Technology gibi... Microsoft'un sitesini inceledi imizde "Microsoft Robotics Studio (1.0)" ad nda ücretsiz bir uygulama dikkatimizi çekiyor. DotnetFx3, DirectX, Ageia, XNA gibi birçok teknolojinin birle mesi ile basit bir arabirimde robot projeleri yap l yor. GPS ve TexttoSpeech gibi ilginç eklentileri var. MSVPL kurulumu 47 MB. Fakat directx SDK (30 MB), dotnetfx3 de ayr ca indirilip (50 MB) kurmal s n z. Biraz uzun sürse de iyi bir ba lant ve iyi bir bilgisayar ile tasar ma ba layabilirsiniz. LineRider (www.linerider.com ) ise MIT'nin Sketching projesinin çok kaba halinin Flash oyunu. (2 MB) Kayak yapan vatanda a çizim yaparak yol gösteriyorsunuz.
Linkler: http://www.microsoft.com http://www.linerider.com http://msdn.microsoft.com/robotics/learn/default.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language Resimler:

187

1/4/2007

Fikstür Yönetim Program
"Fikstür Yönetim Program "n bir iki hafta önce okulumuzdaki Altan hocam z istedi. Maçlar o düzenliyor. Baya internette arad ktan sonra ücretsiz bir program buldum. "Match Generator" ad nda basit bir program. 8-10-12 veya 16 tak m için haftal k fikstür haz rl yor. Ama bizim istedi imiz "en az 2 tak m veya istedi imiz kadar" idi. Yani tek veya çift adet farketmeden... Sitelerinde uzun aramalardan sonra bir Türk forum (galatasaray tak m n n) sitesinde "fikstür haz rlama mant n " anlatan yaz buldum. Ondan sonras kolay oldu. Normalde algoritmas çok kar k geldi. (Link: http://www.cimbom.org/forum/viewtopic.php?p=49099&sid=b08d0cf876c6c654905decfb7dd94fd9 ) yunus.sf.net sitemde program n "Microsoft Access" ile yap lm hali vard r. Masa tenisi, futbol, basketbol farketmeden istenildi i kadar tak m yap labiliyor. Maçlar ve sonuçlar takip edilebiliyor. imdilik "puanlama" k sm yok. Onu da siz halledersiniz.
www.fixturelist.com sitesinde ise ücretsiz olarak fikstür haz rlama var. 4-32 tak m aras için i inizi görebilir.

te kendi yapt

m Basic dilindeki ana program:

Private Sub Komut8_Click() Dim kacOyuncuSecili, oynayacaklar, turu, grubu, filtreDeyimi, i, j, k If Me.Dirty Then Me.Dirty = False turu = Me.OyunTuru grubu = Me.OyuncununGrubu filtreDeyimi = "[secili]=True and [oyunturu]='" & turu & "' and [oyuncunungrubu]=" & grubu 188

kacOyuncuSecili = DCount("*", "oyuncular", filtreDeyimi) oynayacaklar = kacOyuncuSecili If kacOyuncuSecili Mod 2 = 1 Then oynayacaklar = oynayacaklar + 1 If kacOyuncuSecili > 1 Then If MsgBox(kacOyuncuSecili & " Oyuncu/tak m Seçilidir. " & vbCrLf & vbCrLf & "Fikstür Haz rlans n M ?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Fisktür") = vbYes Then Dim rs, rs2 As DAO.Recordset Dim haftaMacSayisi, haftaSayisi, joker, sayac As Integer Dim oyuncuListesi() As String Dim macListesi(), jokerinListesi(), macSiraListesi() Dim MacTuru, oyuncuListesif As String ReDim oyuncuListesi(oynayacaklar, 3) Set rs = CurrentDb().OpenRecordset("oyuncular", dbOpenDynaset) Set rs2 = CurrentDb().OpenRecordset("maclar", dbOpenDynaset) With rs .FindFirst filtreDeyimi For i = 1 To kacOyuncuSecili oyuncuListesi(i, 1) = i oyuncuListesi(i, 2) = 0 oyuncuListesi(i, 3) = rs![OyuncuAdiVeyaTakimAdi] MacTuru = rs![OyunTuru] oyuncuListesif = oyuncuListesif & vbCrLf & i & ". " & oyuncuListesi(i, 3) .FindNext filtreDeyimi Next End With If kacOyuncuSecili Mod 2 = 1 Then oyuncuListesi(oynayacaklar, 1) = oynayacaklar oyuncuListesi(oynayacaklar, 2) = 0 oyuncuListesi(oynayacaklar, 3) = "silinecek" 'oyuncuListesif = oyuncuListesif & vbCrLf & oynayacaklar & ". " & oyuncuListesi(oynayacaklar, 3) End If rs.Close If oynayacaklar Mod 2 = 0 Then haftaSayisi = oynayacaklar - 1 Else haftaSayisi = oynayacaklar If oynayacaklar Mod 2 = 0 Then haftaMacSayisi = oynayacaklar \ 2 Else haftaMacSayisi = (oynayacaklar - 1) \ 2 MsgBox "Fikstür Tamamland !" & vbCrLf & vbCrLf & "Oynayacaklar n Listesi:" & vbCrLf & oyuncuListesif & vbCrLf & vbCrLf & "Oynanacak Hafta Say s : " & haftaSayisi & vbCrLf & vbCrLf & "Bir Haftadaki Maç Say s : " & haftaMacSayisi & vbCrLf & vbCrLf & "Toplam Yap lacak Maç Say s : " & (haftaSayisi * haftaMacSayisi) ReDim macListesi(haftaSayisi, haftaSayisi, 2) ' maçlar n dizisi ReDim macSiraListesi(oynayacaklar - 1, oynayacaklar - 1) ' maç s ra listesi ReDim jokerinListesi(oynayacaklar - 1) joker = Int(oyuncuListesi(oynayacaklar, 1)) sayac = 0 For i = 1 To oynayacaklar - 1 ' jokerin maçlar tekler If i Mod 2 = 1 Then sayac = sayac + 1 jokerinListesi(i) = sayac End If Next i For i = 1 To oynayacaklar - 1 ' jokerin maçlar çiftler If i Mod 2 = 0 Then sayac = sayac + 1 jokerinListesi(i) = sayac End If Next i sayac = 0 Dim yeri ' oyuncu s ralar na göre maç listesi For j = 1 To haftaSayisi ' sat r döngüsü 189

For k = 1 To haftaSayisi If k = j Then yeri = k: Exit For End If Next k For i = 1 To haftaSayisi ' sütun döngüsü If i + sayac <= haftaSayisi Then If i = yeri Then macSiraListesi(j, i + sayac) = joker 'joker ile oynarsa Else macSiraListesi(j, i + sayac) = i End If Else If i = yeri Then macSiraListesi(j, ((i + sayac) Mod joker) + 1) = joker 'joker ile oynarsa Else macSiraListesi(j, ((i + sayac) Mod joker) + 1) = i End If End If Next i sayac = sayac + 1 Next j For i = 1 To haftaSayisi ' 6 ki i için 5 hafta maç For j = 1 To haftaSayisi ' 5 X 5 liste If i < macSiraListesi(i, j) Then macListesi(j, i, 1) = i macListesi(j, i, 2) = macSiraListesi(i, j) End If Next j Next i For j = 1 To haftaSayisi ' maclar tablosuna kay t For i = 1 To haftaSayisi If macListesi(j, i, 1) <> "" Then If oyuncuListesi(macListesi(j, i, 1), 3) <> "silinecek" Then If oyuncuListesi(macListesi(j, i, 2), 3) <> "silinecek" Then rs2.AddNew rs2![IlkOyuncuVeyaTakim] = oyuncuListesi(macListesi(j, i, 1), 3) rs2![IkinciOyuncuVeyaTakim] = oyuncuListesi(macListesi(j, i, 2), 3) rs2![MacHaftasi] = j rs2![MacTuru] = MacTuru rs2.Update End If End If End If Next i Next j rs2.Close Set rs = Nothing Set rs2 = Nothing End If ' vbYes Set rs = Nothing End If ' oynayacaklar > 1 End Sub
Link: www.fixturelist.com http://downloads.sourceforge.net/yunus/fix5.zip?use_mirror=osdn

190

http://www.cimbom.org/forum/viewtopic.php?p=49099&sid=b08d0cf876c6c654905decfb7dd94fd9

12/13/2006

maynak bi ey bu runaware!
Ya inanamad m, web'den i letim sistemi youos'dan sonra 2. oku da; Win64bit/Office 2007 Beta sürümlerini kar t r rkene bir sitede yine buldum.
www.runaware.com sitesinde birçok örnek e itim içeri i var. Hemi de online (bilgisayara bir ey kurmadan, pencere içinde) deneme imkan sunarak. Mesela: https://www.runaware.com/microsoft/en-us/2007office/td/launch adresinde Office 2007 e itimi var.

H zl ve t pk "bilgisayar" gibi bir pencereden çal yor. Acep arkaplanda bir PC'ye mi ba lan yoruz bilemiyorum. Hani "uzaktan masaüstü" diye bir ey var. O olabilir mi? Windows aç l müzi i çal yor baz uygulamalarda. Çok k s tl bir windows sürümü var. Filemaker, SAP ve benzeri birçok program haz r sizin ö renmeniz için bekliyor... Belki de Java/ActiveX (Citrix diye bir ey) ile yap lan bir numara da olabilir. Ama çok kaliteli bir site/uygulama runaware... TEBR KLER, gözüme girdiniz...

191

192

12/11/2006

lets war rock!
www.download.com da en çok indirilen programlara bakarken, ücretsiz bir online sava oyunu buldum. Nerede

ise arad

m gibi. (counter strike gibi favorim olamad bir anda)

"War Rock" yakla k 386 MB. Kurulumu 760 MB yer kapl yor. Oynan ve seslendirme orta üstü kalitede. Grafikler de ortalaman n biraz üstü. Bu zamanda daha güzel efektler bekliyoruz. 3 ana oyun türü var. 16 - 24 ve 32 ki iyi bulan bölümler var. Küçük haritalarda 8 ki i (4'e 4 ki i) üstü s k c oluyor bence. Büyük haritalarda da tek çareniz helikopter, uçak, bot veya ba ka bir kara arac OLAB L R. gerçekten de bu çok iyi. Tek asker olarak silah seçenekleriniz çok az gelebilir. ama çevredeki ula m ve sava araçlar ile de zevkle sava abilirsiniz. Hala uçak ve helikopter kullanam yorum. Ama tank ve cip fena de il. Dedi im gibi HL-CS hem oynan , hem grafik olarak çok daha iyi hala. "War Rock" ise biraz kopya gibi. Adamlar n haraketleri tam yap lamam . Silahlar n etkileri garip. Nedense kar l kl olarak ölme ihtimali çok var. Bence ho vakit geçirmek için iyi bir oyun. Ayr ca çocuklara göre de bir oyunumuz var:
http://walaber.com/index.php?action=showitem&id=7

"Stunt Playground"... Fena de il... Bu linkte bir sürü ufak oyun da var...

193

12/4/2006

ne os?
www.youos.com (biraz daha sade) ve desktoptwo.com (1 GB alan) ile basit webden i letim sistemi denemeleri yapabilirsiniz. Aral k Chip dergisinde daha fazla ayr nt l i lenmi .

ilk bak ta desktoptwo göz al c . güzel ve h zl çal yor. al mas ise çok kolay. Linux kullan c lar için arabirim hiç sorun de il. imdilik emekleme dönemleri oldu u için, Alfa ve Beta gibi sürümleri biraz güven vermese de, gelecekteki NC (network computer) türünün alt yap s buna benzer olabilir. Ajax, Flash ve Java biraraya gelerek h zl aç lan ve her yerde ayn ekilde aç lan sistemler yap labilir. Bilgisayar n z n bol disk ve bellek miktar na sahip olmas gerekmiyor. ekran, klavye ve modem (a kart ) ile çal an sistemler Unix sayesinde taa 80'li y llada bile vard . bu sayd m z donan mlar art k cep telefonlar nda bile var. Oyun konsollar da bu gidi ten nasibini al yor. Google' n liderli inde belki de Vista M$'in son i letim sistemi olabilir. * kilitlenen veya donan programlarda Ctrl+Alt+Del basmay n z !

194

11/26/2006

web Güvenlik
En basit dil olan ASP ile site çal mas yapmak zorunda kal nca (http://etogm2.meb.gov.tr ) biraz güvenlik konusuna e ileyim dedim. Asl nda kullan lan dilden çok, sunucu ve veritaban nda zay fl klar var. XP tabanl bir sunucu hem performansl de il hem de göçmesi an meselesi. MySQL ve MSSQL d ndaki metin tabanl (XML, txt, csv) ve MDB ile de veritaban çözümü, kabaran veritaban n n yava lamas ve indirilmesinin kolay olmas gibi sorunlara neden oluyor. Kod k sm nda ise upload (dosya gönderme), ifrelenmemi post (veri gönderme, en az ndan MD5 olmal ), SQL ve JavaScript kod çal t r lmas n engelleme gibi konularda basit önlemler ile "web uygulamalar " güvenli hale getirilebiliyor. Captcha http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha ve resim uploadlar nda kod çal mas n engelleme di er önlemler. XSS http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_site_scripting ile de sitenizin ele geçmemesi için önlemler almal s n z. Linux+PHP+MyQL en çok kullan lan web sunucu alt yap s (en çok sald r lan da tabii www.zone-h.org). Win200x+ASPNET+MSSQL ise ikinci planda, bildi iniz gibi. E itim siteleri çok amatörce oldu undan en çok edu siteleri kullan l yor. Piyasada web güvenli i ile ilgili Türkçe bir iki tane kitap var. Kevin Mitnick'in "Aldatma Sanat " kitab ve .. hat rlam yorum. Kevin http://www.muratyildirimoglu.com/makaleler/kevinmitnick.htm asl nda kitab nda u program ile hack yap l r diye hiç bir eyden bahsetmiyor. Onun yerine irkette çal an cahil ve habersiz çal an kullanarak sunucuyu ele geçiriyor. imdilerde de eposta ve sohbet arac l ile insanlar kand r larak bilgisayarlar ele geçiriliyor. Vandalizm ile dosyalar çal n yor, siliniyor, de i tiriyor. Varolmayan "süper kullan c " yetkili kullan c aç l yor, eposta adreslerine eri iliyor... Oturum ve cerezler çal n yor... irket veya ki i için önemli olan payla lmam "bilgi" payla ma aç l yor. Bili im ile ilgili suçlar n cezalar iç in bak n z: http://www.iem.gov.tr/iem/?m=4&s=51 Haz r forum sitesi kodlar n n aç klar www.google.com da rahatl kla edinilebiliyor. Versiyonuna göre hangi aç var ise sald r yap l r. Kullan c lar n bilgisayarlar na ve hesaplar na çok basit ifre belirlemeleri de ekmeklerine ya sürüyor. K sa ifreler (123, 111, 1010, 1q2w gibi), sözlükte rahatca bulunabilen kelimeler (admin, root, guest gibi), klavyedeki yanyana tu lara (qwe, asd ...) basmak gibi... Gizli sorular n kolayca tahmin edilebilmeleri de var tabi. Bazen de baz bankalar n yapt gibi "güvenlik" a r önemsenerek kullan c n n b kmas na neden olabilir. Antivirus ve güvenlik duvarlar insanlar n kendilerinin yapt önem vermedi i hareketler ile k r l yor. Mesela msn messenger'da gelen mesaj n hemen onaylanmamas gerekir. Dosya uzant lar görünür halde olmal d r. letim sistemi ve antivirus güncel olmal d r. ifreler basit ve her yerde ve hesapta tekrarlanarak kullan lmamal d r. nternette asla görmedi iniz ama samimiyet kurdu unuz her insana inanmamal s n z, özellikle PAROLA konusunda... irket veya kamu binas ndaki a da snif (koklanan) bilgilere kar önlemler al nmal d r. Her kullan c istedi i yerden istedi i sunucuy eri memelidir. Bankac l k i lemleri her bilgisayardan yap lmamal d r. Bilgisayarda farkedilmeden kurulmu "Keylogger ve trojan" olabilece i unutulmamal d r. Flash bellekleri virus taramas ndan geçirerek kullanmal d r. Emule 'de ise bir iki tane daha kaynak buldum: McGraw-Hill - HackNotes Web Security Pocket Reference.pdf OReilly Web Security & Commerce.pdf Web.Security.&.Commerce.pdf Programming- design(ebook - CHM) MS PRESS - Writing Secure Code.chm Hacking The Code - Asp Net Web Application Security Cookbook (2004).chm Microsoft.Press.The.Security.Development.Lifecycle.Jun.2006.chm Writing Secure Code, 2nd Edition (2003).chm Wrox.ASP.NET.2.0.MVP.Hacks.and.Tips.May.2006.chm 195

Son y llarda siteler daha etkile imli ve kullan c n n özelle tirebilece i hale geldi i için "güvenlik" daha da önemli hale geliyor. Hangi dil ve yard mc arac kullan rsan z kullan n kötü niyetli ki ilerin birkaç ad mda sizden faydalanmalar na engel olun.
Linkler: http://etogm2.meb.gov.tr http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_site_scripting http://www.iem.gov.tr/iem/?m=4&s=51 http://www.zone-h.org http://www.muratyildirimogl u.com/makaleler/kevinmitnick.htm

11/16/2006

10 parmakta 10 dil...
Bir çok birbirinden farkl dili bilmemiz asl nda bir tuhafl kt r, olmazd r. Dü ünsenize, meslek lisesinde ve üniversitede 3 farkl dil (basic, pascal, c) gösteriliyor, hani millet i buldu unda "a ben o dili bilmiyorum" diye a k n ekilde kalmas n diye. dealde "bir" dilde ustala mak çok daha iyi, yar m yamalak bilinen bir programlama dili ile yap lan projeden pek hay r gelmiyor. Belki o sebeple imdiye kadar yapt m bir sürü proje "çöp proje" ... 1. Pascal (Delphi, DLL) 2. Basic (GWBasic, QBasic, VB6, ASP, ActiveX, VBA, VBS ... amma uzad be!!) 3. C (C#) 4. Flash (Action Script) 5. ASP.NET 6. PHP 7. HTML (asl nda burada yard mc teknolojiler diyelim - XML, VRML, Javascript, DHTML, CGI) 8. Python (burada da "hani öyle bir kar t rd m" diller diyelim - Ruby, UML, Java) 9. PIC Assembly (üniversitede 8051, 8088 ve PLC görmü tük) 10. Access (veritaban programlama - MySQL, MSSQL, dbase) Baz lar di eri olmadan bir i e yaramad do ru. Mesela PHP, veritaban olmadan ne i e yarar ki...

Asl nda hala içimde kalan "yapay zeka" ve 3 boyutlu mekan tasar m yap m var. Ara s ra depre erek VRML'ye, Blender, Google Sketchup gibi programlara sar l yorum, ama arad m "arabirimi (GUI) ve dili" hala bulamad m. "Ne kadar maa al yorsun?" diye sorarsan z: 960 YTL (Kas m 2006) ... ükretmek laz m; de il mi?
Link: http://yunus.sourceforge.net

11/10/2006

Modül Takip Projesi (MTP)
Programlama dili olarak ASP ve veritaban olarak MDB kullan yorum.
http://etogm2.meb.gov.tr/ adresi geçici olarak bu projeye ayr ld . Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü deste i ile ileride Modül Takip Projesi (MTP) kullan labilir. www.brinkster.com daki canl destek çok iyi. Ücretsiz 30 MB asp mdb destekli site sunuyorlar ve çok az reklam

ç k yor. "Misafir defteri" projemin yan nda kurdu um bu projenin, çal an di er halini burada görebilirsiniz:
http://www16.brinkster.com/tbagriyanik/modul

"Modül Takip Projesi" sayesinde www.megep.meb.gov.tr den daha kullan l olarak e itim modüllerine ula abileceksiniz. Belki de megep için etkile imli "portal" alt yap s olarak dü ünülebilir.

196

http://www.pablosoftwaresolutions.com adresinde bulabilece iniz "Baby Web Server" minicik asp sunucu program . IIS'ye biraz g c k oldu umdan bunu kulland m.

Tasarlad m 2 bilgisayarda da session da problem ya ad m. Yani sadece 1 sayfada oturum geçerli oluyor. Alt sayfalara geçince oturum siliniyor. Ben de VMWare'den kurulu Ubuntu Linux'da adresi yazarak giri yapt mda session problem olmad . Laptop ve di er ki ilerin bilgisiyar nda hiç sorun ç kmad . Sadece ngilizce windows kullanan birinde TR "veriler (web html içeri i de il)" de i ik göründü. yerine S gibi... Bili im yerine Bilisim gibi... Kar la t m 2 dandik ASP durumu bu oldu. ASP neden derseniz, ETOGM'in serveri yüzünden diyebilirim. Access de do al olarak ASP'nin yan nda. PHP+MySQL deste i de var ama PHP dosya çal may nca ASP+MySQL mi sorusu ortaya ç kt . Ama imdilik MDB'deki sorgu ile ilgili güzel an lar m oldu u için MDB'yi b rakmak istemedim. Tablolar ili kilendirerek, s ralama, filtreleme, bulma çok basitçe hallediliyor. Birkaç günde bir ablon kullarak görünümü alt yap y haz rlad m. Daha sonra da public olan herkesin görebilece i yerleri tasarlad m. Herkes modülleri listeleyebiliyor, arayabiliyor ve yorum ekleyebiliyor. Yönetim k sm na yak nda girip, "alan önderleri"nin kullan m na açaca z. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki MEGEP önderi giri yaparak modüllerin güncellenmesini sa layabilecek. Uzaktan destek verebilecek. Yorumlar inceleyerek güncellemeler yapabilecek.
Resimler:

10/28/2006

my state counter
1998 y l ndan beri internet kullan c s y m. Daha önce bir mesaj mda da belirtti im gibi birçok yere üye olduk. Genelde site tasar m ile u ra t m için bu zamana (ekim 2006) kadar olan "sayaç" bilgilerini u ekilde listeledim: Muhtemelen hiçbiri sizin ilginizi çekmez, yine de elimin alt nda bulunsun diye... 197

Sourceforge: (http://yunus.sf.net ) Date Rank Pages Oct 2006 3098 555 Sep 2006 2141 1134 Aug 2006 2119 1089 Jul 2006 1841 1331 Jun 2006 1707 1532 Mayis 06 1973 1412 Apr 2006 55286 1185 Total/Ave 2147 8238

bu siteden nisandan beri 4.5 GB toplam download yap lm . Downl Web hits 203 1333 527 2149 426 1348 337 1278 403 1855 272 2681 62 96 2230 10740

(buras ) Total page views: 5017 ubat 2006'dan beri 9 ayd r günlük dolduruyorum. Genellikle haftada bir giri yapar m.
Blog

youtube üyeli im daha çok yenidir:
youtube

18 clips

Total View 663

Gariban geocities üyeliklerim:
geocities/tbagriyanik

total views: 529

geocities/tbagriyanik2

total views: 3883
geocities/tbagriyanik3

total views: 69114 rekor! yakla k 6 y ld r aktif bir site, art k yunus.sf.net'e yönlendirdim.
geocities/tbagriyanik4

total views: 6441 kazanma yenilme 15/11/2004 895 668
carom1

% 57 % 61 % 56

Puan 30102 Puan 21378 Puan 10349

toplam oyun 1563 toplam oyun 825 toplam oyun 641 carom toplam 3029 kazanma yenilme 1756 1273 % 58

carom2 kazanma yenilme 16/02/2005 500 325 carom3 kazanma yenilme 28/05/2005 361 280

carom3d online oynanan bir bilardo oyunudur. gördü ünüz gibi 3000 oyunda 1750 galibiyetim var. oran m iyi. 3 kupam var.
delphiturk

Gönderi Say s 817 226 xxnt03 559 muharremyildiz 339 Site Yöneticisi 320 tbagriyanik 226 delphiturk sitesi art k demode oldu. gönderi olarak giri gönderi Rumuz

Üyelik Tarihi 20-Tem-03 26-Mar-02 31-Tem-00 13-Mar-01 4. s raday m. 40.000 üyeleri var.

198

10/22/2006

rapidshare temelli siteler
Asl nda hack ve crack ile u ra mam. lgi alan m de il. Ama www.cehennem.org gibi rapidshare temelli siteler, çoluk çocuk için tam bir bulunmaz kaynak... Genelde pek uzun ömürlü olam yorlar, bir süre sonra kapat l yorlar. Nedense bu tür sitelerdeki yaz lara bak nca 12-18 ya aras çocuklar n yaz lar oldu u görülüyor. Neyse, windows, office, macromedia, adobe, autocad... d nda linuxdan da bahsediliyor. Linuxda çal an programlar genelde paral olmad ndan galiba bu tür sitelerde bahsedilmiyor. Bir de verilen linkler k sa süre içinde yok olup gitmi oldu undan çal m yor. Ya da seri numaralar art k çal m yor, rar'lar neden bir de ifre koyarlar bilmem tabii. lginç programlardan örnekler: Citysurf - Türkçe 3d ehir planlama projesi, Google Earth ile çok benzer, ama bu ise 3 MB... cokluoturum.exe - 5 KB, çok oturumlu messenger Advanced.WindowsCare - bol detayl windows iyile tirme program , güzel Rapidsearch.rar - 14 KB, rapidshare içinde arama, alakas z eyler bulsa da rapidharvest.zip - 1 MB, rapid linkleri yönetim program , idare eder CrackDownloader.rar - 500 KB, Craagle gibi, daha detayl ... iyi Power Data Recovery - 3 MB, yava çal yor, belki laz m olur aascripter20.exe - 2.6 MB, s k c javascript numaralar java3000.zip - 6 MB, öf hala millet javascript ile mi u ra yor, 10 y l oldu... mspass.zip - 45 KB, kay tl messenger ifreleri geliyor jeffvv41-vdj33 - 40 MB, danceejay gibi zannettim, bo una indirmi im, dj program bir sürü ebook ve pdf - okumak istediklerinizi indirin bck.rar - 11 MB, crack için gereken programlar bir yere toplam , bir gün laz m olur Windows_Updates_Downloader - 126 KB, aha bu çok i gördü, 70 yama indirdi (90 MB), tek tek kurmak 1 saat sürdü ama WinXP USB StickEdition - 60 MB, h m boot olmad , yard m da yok... çal sa baya hava atard k, ama slax kadar yetenekli de il Driver Magic - 6 MB, sürücülerin güncel olup olmad na bak yor, iyi Driver Genius - ? daha bakmad m, sistemde kurulu driverlar bir dosya haline getiriyormu ... 199

Link:
www.cehennem.org

Resim:

10/20/2006

slax man
slax canl kurulumumda kar la t $apache restart m baz durumlar ile ilgili ipuçlar :

==>güzel, sunucuyu istedi im zaman yeniden ba latabiliyorum

/etc/apache/httpd.conf =>h m, www'nin kök dizinini ayarlayabiliriz, flash'daki /rootcopy dizininde bu saklanabilir... $configsave /mnt/sdb1_removable/slaxconf.mo =>i te ayarlar sakland (masaüstü ayarlar , program ayarlar ...) (slaxconf.mo dosyas belle in kök dizininde olursa otomatik olarak aç l ve kapan ta ayar kayd soruluyor) (slaxconf.mo dosyas n /modules klasörüne koyarsan z her aç l ta ayarlar direkt yüklenir) root:slax webconfig:xxxx => i e yaramaz, ayarlar n z internette saklar (~3MB dosya), xxx çok özel bir ifre olmal , di er kullan c lar nki ile kar mas n diye Baz modüller ve ba ar durumlar : (481 MB 22 mo dosyas download) wine , koffice , nvu , türkçe dil paketleri , python (development module) , KDevelop Kylix , VMware , MySQL , phpmyadmin root: slax vga=normal, acpi=off $xorgconf =>pek i e yaramaz, ekran yine 640x480... , OOffice ,

==>i renç, yine bir i e yaramaz 640x480...

/etc/X11/xorg.conf =>bu dosyada subsection "Display" içine Modes "800x600" "640x480" yazsam da i e yaramad f:\syslinux.cfg ==>içine unlar yazd m, ekran problemi kalmad , "root toor startx" yazmaktan kurtulduk: label slax kernel vmlinuz 200

append vga=769 changes=slaxsave.....ayn s , Böyle yazmay n..... ramdisk_size=4444 root=/dev/ram0 rw autoexec=startx quiet f:\splash.cfg ==>içine unlar yazd m :) Welcome to TakOS 2006 (based on Slax Server). Hit Enter or press F1 for help. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*TakOS 2006'ya Hosgeldiniz... $mysqld_safe ==>i te MySQL tökezleyerek çal t ... netpazar ve sipro bellekte çal r hale geldi phpmyadmin_2_7.mo =>dosyas n slax içinde extract ederek www klasörü içine att m, o da art k çal r hale geldi...
Link: www.slax.org/forum http://www.geocities.com/slaxfansite/ http://www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/megep/diger/ISO/slax/ (indirilebilir sürümümüz - takOS2006.iso ve modul dosyalar )

10/18/2006

Slaxmania
Flash belle imdeki Slax Server sürümünü özelle tirdikçe Linux daha da ho uma gidiyor. Y llard r yapamad Linux etkinliklerini imdi bir ç rp da yap yorum: m

1- Kendi Linux sürümü/da t m m yapabiliyorum. Masaüstü resmi, KDE dili, ba lang ç seçeneklerini (bir sürü v r z v r ayar) de i tirdim. 2- Kylix (Delphi3 gibi) çal t rd m nihayet, y llar sonra... Python modülünü de tan t m ayn yöntemle. 3- Yaz labilir oldu u için Flash belle e son de i iklikleri kaydedip, sonra kald m yerden devam edebiliyorum (configsave...) 4- PHP, Apache, MySQL sorunsuz, pürüzsüz... htdocs klasörü ile ilgili ayarlama rootcopy yöntemi ile hallolabilir. 5- Modül (program paketleri) kurmak silmek çok kolay, çünkü modules klasöründen kendili inden aç l yorlar... (deli olcam) 6- Wine ile %50 oran nda Windows32 programlar n çal t r yorum. lginçtir Office 2003, Macromedia... güzel çal abilir. Biraz tökezleme olsa da... Windows sürümü olan ACDsee, Flash Player, Opera rahatça sisteme kuruldu. Hangi program denemek istiyor iseniz o program n kur dosyalar gerekebiliyor. Linux içinde sanal bir Windows var. Ona tan tmak için baz dll ve ocx gibi dosyalar kur içinde bulunur. 7- slax' n sitesinde 1300 adet üzerinde modül sizi bekliyor. (http://www.slax.org/modules.php ) 8- Türkçe deste i sa lanabiliyor (KDE ve bölgesel ayar için) 9- Donan m sürücüleri de eklenebiliyor, Ofis de OpenOffice ve KOffice seçenekleriniz var. CAD, Blender... 10- Çek vatanda Tomas Matejicek tek ba na proje lideri, ona çok ey borçluyuz... Tek sorun baz ekran kartlar n tan may p, bazen kapanmas . xorgconf demeyin... Bir de, 512 MB bellek yak nda yetmeyecek... Link:
www.slax.org

Alakas z bir link (kendi yapt 10/16/2006

m video klip - slax ile ilgisi yok):

http://www.youtube.com/watch?v=LMCEhOR4jtw

MEGEP Bili im alan na 2 yeni dal daha m ?
Bili im alan nda varolan 4 dalda (web prog, veritaban prog, teknik servis, a ) bir türlü yerini bulamad eyler vard . Bu sebeple "kendimce" yeni dallar olu turdum: 201 m baz

5. dal: Oyun Programc l

Amaç: Reklam, sinema ve oyun gibi animasyon yap m ndaki eleman yeti tirmek. Bir oyun motorunun yap m nda gereken programlar kullanabilmek.
6. dal: Sistem Programc l

Amaç: Donan m ile yaz l m aras ndaki güvenlik, yedekleme, bak m, ar za giderme ve kontrol yaz l mlar n yazan ve uygun yaz l m kullanabilen eleman yeti tirmek. Mobil (cep telefonu, PDA) donan mlar n programlayabilen elemanlar yeti tirmek. Kablosuz ileti im altyap s n programlayabilmek. (SMS, VoIP, web cam, uydu, GPS) Canl veri ak (TV ve radyo) ve uzaktan yard m (mü teri destek) kullan m yapabilmek.
Sistem Programc l 11. S n f : 12. S n f

Sistem programlama dilleri; 6 saat (Assembly dili, C) Güvenlik ve leti im programlama; 6 saat (Antivirüs, ifreleme, ifre çözme, a güvenli i, yedekleme, bak m, sistem geri yükleme, sürücüler) E itim ve Destek programlar ; 4 saat (Captivate, Toolbook, Visio, internet yay nc l , uzaktan eri im) Karakter tan ma programc l ; 4 saat (Yaz , yüz, ses, parmak izi tan ma) A Temelleri; 4 saat
Oyun Programc l 11. S n f :

Nesne Tabanl Programlama; 5 saat (C++)

12. S n f

3 Boyutlu Tasar m Program ; 8 saat (3DMax, Blender, DirectX ve OpenGL) Ses ve Grafik Tasar m Program ; 6 saat (SoundForge, Photoshop) Yapay Zeka Programlama Dilleri; 6 saat (Lisp, Prolog, Ruby, Python, XML veritaban ) A Temelleri; 4 saat

Nesne Tabanl Programlama; 5 saat (C++, Java)

Research of Microsoft
Microsoft'un geli tiriciler için yapt
http://research.microsoft.com

ürünleri burada bulabilirsiniz.

lginç projeler var. Mesela Python'un rakibi F# gibi. dotNet destekli AsmL ve CamWebSIM projelerini ve di er 101 projeyi muhakkak inceleyiniz... 10/13/2006 202

Siz kimsiniz?
Al nt : penguen dergisi www.penguen.com/yazilar.asp?gun=20060913

"Çatal b çak ka k üçlüsünden en samimi ka kt r. Ka k bizdendir. Ka n eli boldur. Ka k hep dolu dolu verir. Eli hep cebindendir. Cömerttir. Sömürmeyeceksin ama. Sömürürsen çok sinirlenir. Kepçe olur, beynine iner. Ölçüyü kaç rmayacaks n. Ka k ölçü kaç rmaz. Onun ölçüsü bellidir. Ölçü ile. Onun bir ölçüsü var, o ölçü üzerinden.
Çatal asla ka k gibi de ildir. O verme konusunda gönülsüzdür. Ka k gibi bol kepçeden de il de tad ml k verir. Elittir. nceden biraz da sinsidir. Nezihin yan ndad r. So uktur insana. Öyle pek cana yak n de ildir. Misal bak n, salatay ka kla yediniz mi hiç, yediniz de il mi. Ne kadar tatl geldi de il mi? Peki ayn salatay çatalla yedi inizde ne oldu? Bir so ukluk oldu de il mi? Ka kla dalmamak, salatay olancas yla a z na götürmemek için kendinizi zor tuttunuz de il mi? te bu da ka n ne kadar topra m, çatal n ne kadar gayr oldu unun en büyük ispat d r. Çatal so uktur. yi de ildir. Çatal tad m z kaç r r. B ça a gelince, kendisi yaverdir. Çataldan ka ktan f rsat bulup da ön plana ç kamaz hiçbir zaman. Eziktir. En fazla et keser, ekme imize ya çalar. Kesinlikle bizimle direkt muhatap olmaz. Olmak istemez. Eti keser, çatala teslim eder. Ekme imize ya çalar, geri plana çekilir. Direkt bir ili ki içerisine hiçbir zaman girmez bizimle. Girmek istemez.

Ha unu yapm yor muyuz: Diyelim ekme imize sarelle sürdük. Do al olarak da o sarellenin biraz b ça n üstünde kald . E er insan içinde de ilsek, o b ça yalam yor muyuz? Yal yoruz. Bence yanl yap yoruz. Çatal belki bunu kendine dert edinmeyebilir. Ka k hiç umursamaz. Ama b ça n zoruna gider. O ki, sizden kö e bucak kaç yor. Siz onu yaln z kald n zda yal yorsunuz. Olacak i de il."

TakOS 2006 ve pozitifPC.com
Bu hafta www.pozitifpc.com dan indirdi im 7 dergiyi okuyorum. O kadar "ufkum" geni ledi ki... Sa olsunlar devaml penguenlerle ilgileniyorlar. Asl nda "penguen" çok sevimli bir hayvanc k. Onunla oynamak çok zevkli... Aç k kaynak kodlu veya ücretsiz birçok uygulaman n da fark na vard m: Scribus(masaüstü yay mc l k), KBasic(visual basic), Nvu(web tasar m ), Blender(3D animasyon), Python(programlama dili) ve niceleri... Bu dergi sayesinde ö rendi im bir linux sürümünü size aktaray m: Nihayet 512'lik flash belle ime linux kurdum. Yakla n 200 MB'lik www.slax.org dan indirdi im server sürümünü Myslax Creator (http://myslax.bonsonno.org) sayesinde çok kolayca yükledim. Hem koca bir CD imaj de il hem de çok h zl çal an bir sürüm bu. çinde PHP, MySQL ve Apache de kurulu. nternet ba lant s , ekran (KDE) ve benzeri sorunlar yok. Özelle tirilebilmesi için modülleri var sitesinde. Sonuçta 5-10 dakkada siz de kendi linux sürümünüzü yapabilirsiniz. Mesela ben "TakOS 2006 server edition" ad n verdim. Siz de benzer ekilde masaüstü resmi de i mi , uygulamalar de i mi linux yapabilirsiniz. Çocuk oyunca ...
Linkler: www.pozitifpc.com www.slax.org http://myslax.bonsonno.org Resimler:

203

10/10/2006

piton ile metin dosyalama
te metin dosyalama ile ilgili çal mam. Asl nda klasik programlamadan kalan bilgilerim daha çok yard mc oldu. Yani belki de QBasic veya Pascal ile yap lan bir dosyalamadan fark yok bana göre. Baz konular garip gelse de uyum sa lamam pek zor olmad 2 günde. Alt program, döngü, dizi... kolay bir dil. # -*- coding: cp1254 -*def listele(): "verileri ekrana biçimleyerek listeliyoruz" print "\nDosya aç l yor\n","*-"*30 f=open('isimler.txt','r') #r=okuma modu i=0 satirlar=[] print "%5s\t%s"%('S ra No',' simler\n'),'_'*30 for line in f: print "%5d)\t%s"%(i,line), satirlar.append(line) i=i+1 print "\n(Listeleme i lemi bitti.)" f.close() return satirlar def satir_ekle(satirlar): "istenen bir metni belge sonuna ekliyoruz" f=open('isimler.txt','a') #a=ekleme modu eklenecek=raw_input('Eklenecek ismi giriniz: (Enter ile devam)') sonuc=False if eklenecek!='': sonuc=True f.write(eklenecek+'\n') #Dosya sonuna 1 sat r yaz print "\n(Sat r ekleme i lemi bitti.)" 204

f.close() return sonuc def satir_sil(satirlar): "istenen sat r metin dosyadan siliyoruz, dizi kullarak" satirsil=-1 cevap=raw_input('Bir sat r silmek ister misiniz? (e/E)') if cevap in ('e','E'): satirsil=int(raw_input('Hangi satir silinecek=')) if satirsil>=0 and satirsil<len(satirlar): del satirlar[int(satirsil)] k=open('isimler.txt','w') #w=yazma modu i=0 while i<len(satirlar): k.write(satirlar[i]) i=i+1 print "\n(Sat r silme i lemi bitti.)" k.close() ## ANA PROGRAM ## satirlar=listele() if satir_ekle(satirlar):satirlar=listele() satir_sil(satirlar) ## Bitti ##
Ekran görüntüsü:

Dosya aç l yor *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*S ra No simler ______________________________ 0) ow (Listeleme i lemi bitti.) Eklenecek ismi giriniz: (Enter ile devam)er (Sat r ekleme i lemi bitti.) Dosya aç l yor *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*S ra No simler ______________________________ 0) ow 1) er (Listeleme i lemi bitti.) Bir sat r silmek ister misiniz? (e/E)e Hangi satir silinecek=0 (Sat r silme i lemi bitti.) Bu örnek d nda bir de TKinter ile basit bir onay giri i örne imiz var, bu örne i "hello world" örne i olan python doküman ndan geli tirdim. from Tkinter import * def onay_al(onay_metni, defa=4): "kendi alt programimiz normal döngü ile" while True: sonuc=raw_input(onay_metni) if sonuc in ('e','E','evet','Evet','EVET'): return 1 else: defa=defa-1 print "Kalan Hak: ",defa if defa==1: print "Hayir hakkiniz dolmus..." return 0 205

def onay_al2(sayac): "kendi alt programimiz d döngü ile" sonuc=raw_input("Cevabiniz (e/h):") if sonuc in ('e','E','evet','Evet','EVET'): return -1 else: print "Kalan Hak: ",sayac return sayac - 1 class Application(Frame): def say_hi(self): onay_al("Cevabiniz (e/h):") def say_hi2(self): sayac=3 while sayac: sayac=onay_al2(sayac) if sayac==-1: break elif sayac==0: print "Hakkiniz doldu!" def createWidgets(self): self.hi_there = Button(self) self.hi_there["text"] = "Onay1", self.hi_there["command"] = self.say_hi self.hi_there.pack({"side": "left"}) self.dumge3 = Button(self) self.dumge3["text"] = "Onay2", self.dumge3["command"] = self.say_hi2 self.dumge3.pack({"side": "left"}) self.QUIT = Button(self) self.QUIT["text"] = "Kapat" self.QUIT["fg"] = "red" self.QUIT["width"] = 15 self.QUIT["command"] = self.quit self.QUIT.pack({"side": "left"}) def __init__(self, master=None): Frame.__init__(self, master) self.pack() self.createWidgets() root = Tk() app = Application(master=root) app.mainloop() root.destroy()
Son örne in ekran görüntüsü:

10/9/2006

kendi rss'm ve boyun tutulmam

206

RSS çok basit bir XML tabanl haberle me yöntemi. Sitenizde belli bir yere "rss.xml" gibi bir dosya haz rlad n zda kanal n za insanlar n abone olmas n sa layabilir, sitede bir geli me oldu unda an nda haberdar olmalar n sa layabilirsiniz. Sadece not defteri yeterli, HTML bilenler için. Asl nda öyle bir program olsa idi ne güzel olurdu: "Haber ekle ve Siteme Gönder"... Siz xml dosyan n son halini elle sunucunuza atman z gerekli. CuteFTP'de do rudan sunucuya ba lan p kaydetme de var. Opera ve IE7 do al olarak RSS okuma deste i var. Firefox'da göremedim. Eklenti olarak var galiba.
Kendi örnek dosyam:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Tarik&apos;s RSS</title> <description>programming educational books</description> <link>http://yunus.sourceforge.net</link> <copyright>October 2006</copyright> <docs>http://yunus.sourceforge.net</docs> <lastBuildDate>Sun, 8 Oct 2006 21:48:08 +0300</lastBuildDate> <pubDate>Sun, 8 Oct 2006 21:47:18 +0300</pubDate> <webMaster>tbagriyanik@mynet.com</webMaster> <item> <title>Database Module 4 - Forms and Reports</title> <description>Writing educational computer related documents. "Forms and Reports" for Access is updated </description> <link>http://prdownloads.sourceforge.net/yunus/modul4veritabanindaFormlarveRaporlar.zip?download</link> <pubDate>Sun, 8 Oct 2006 21:47:18 +0300</pubDate> </item> <item> <title>Yunus 2006</title> <description>Yunus visual programming language is migrated to Delphi 2006.</description> <link>http://prdownloads.sourceforge.net/yunus/yunus2006.zip?download</ link> <pubDate>Sun, 8 Oct 2006 21:44:31 +0300</pubDate> </item> </channel> </rss>
Link: yunus.sourceforge.net/rss.xml (benim kanal m) www.petefreitag.com/item/465.cfm www.feedforall.com (deneme sürümü, ilk ba lang ç için yeterli) www.google.com/reader/view/user/05324011784812826084/label/turk (güzel bir Blog derlemesi)

4 gündür boynum fena tutuldu. Eczaneye dan t mda bir hap önerdi. A r y kesse de pek geçmedi hala. Ali Tan hoca ile okulun sitesini yenilemeye çal yorduk. Hep yandan onun bilgisayar na 3-4 saat bak nca boynum tutuldu. Asl nda MEGEP yüzünden son 10 ayd r her ay boynum tutuluyor. Acaba kal c bir problem mi var?
Link: www.tuzlaatl.k12.tr/demo

10/9/2006

Sanki bir "piton" gördüm!
Birkaç gündür Ruby mi Python mu derken, Python ile u ra maya ba lad m. Bugün de Ubuntu 6.06 ve XP'de birkaç deneme yapt m ve çok güzel çal t . Resimlerde de görülece i gibi örnek "hello world" program hem linux hem de windows'ta çok benzer ekilde çal t . TKinter sayesinde i letim sisteminden ba ms z görsel programlama yap labiliyor. 207

PHP'den sonra devam etti im "global" dil aray lar ma Python da eklendi. Global deyince her yerde, her zaman ayn ekilde çal an kolay programlanan, ücretsiz "programlama dilleri"ni kastediyorum. Görüntüsü .NET'in yan nda çok ilkel kalabilir ama kütüphaneleri hiç fena de il. Hem de Java'dan daha kolay C ve Basic kar m yetenekli bir dil... lk yazd m script (kar k komut denemeleri): def fib(n): #"n'e kadar fibonaci serisi" fonksiyonu a, b = 0, 1 while b < n: print b, a, b = b, a+b #dizi ve donguler a=["aa","bb","cc","dd"]*2 #8 elemanli dizi b=0 #dongu sayaci icin yardimci print "\nIlk piton programim 9-10-2006" print "-"*20 #adet belirtmek print range(3,5) #aralik belirtmek print a #dizi yazilir pass #bos satir if b==0: print "b sifir" else: print "b sifir degil" for i in a: b=b+1 print b,"- ",i fib(5) #el yapimi fonksiyonu cagirdik ok = raw_input("Program bitti, Enter ile cikis")
Ekran görüntüsü:

Ilk piton programim 9-10-2006 -------------------[3, 4] ['aa', 'bb', 'cc', 'dd', 'aa', 'bb', 'cc', 'dd'] b sifir 1 - aa 2 - bb 3 - cc 4 - dd 5 - aa 6 - bb 7 - cc 8 - dd 1123
Linkler: http://www.python.org (resmi site) http://tr.wikipedia.org/wiki/Python_programlama_dili http://www.geocities.com/dinceraydin/python/indextr.html (Türkçe dökümantasyon) http://www.activestate.com/store/activepython/download (editör) Resimler:

208

10/8/2006

ko [dingo bal

] ko ...

Türkçe yapay zeka oyunu olan www.dingobeta.com güzel bir programlama örne i. Üyelik sonras oynamaya ba layabilirsiniz. lk sordu um 3 nesne rahatl kla bulundu. Ö rendiklerine göre bir sonraki tahminde daha tutarl oluyor galiba. Genellikle ilk 25 soruda sizin nesnenizi buluyor. Tahmininde ba ar l olamazsa bir 10 soru daha soruyor. Yani 35 soruda muhakkak "biliyor". Takdir edilecek bir çal ma... Siteden al nt : " 16.11.2005 -4 ayda 6400+ üye 14000+ deney oldu -dingobeta'ya nas l destek olabilirsiniz?onu yayarak :) -nas l yayabilirim? msn'den veya email ile arkadaslar n za haber verebilirsiniz. msn durumunuza/nickinize http://www.dingobeta.com yazabilirsiniz. blogunuzda/sitenizde/forumlarda tan tabilirsiniz. "

Unutulan üyelikler ve ifreler
1999 y l ndan beri üye oldu um siteleri bir elden geçireyim dedim, öyle bir liste ortaya ç kt :
Servis Amac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 209

Wiki araba.com aracara.com TÜB TAK ataonline.com everyone.net Mynet Yahoo Hotmail Gmail/Google pozitifpc.com kariyer.net kockariyer.com yenibiris.com Carom AceFTP

ansiklopedi araç sat araç sat arbis arge borsa email servisi eposta eposta eposta blog eposta site forum dergi kariyer kariyer kariyer oyun program

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

analog maxim-ic Crocodile Clips macromedia.com tucows.com www.picaxe.co.uk inndir.com OLDeYe.CoM abriasoft.com borland.com csharpnedir.com delphiturk.com htsoft.com picproje.org windocs.org yaz-ar.com netvibes.com StatCounter.com geocities.com sourceforge.net tripod.com brinkster.com freefind.com icq.com driverguide.com youtube.com b4.to cjb.net no-ip.com Yonlendir

program program program program program program programlama programlama programlama programlama programlama programlama programlama programlama programlama rss sayaç site site site site site bulma servisi sohbet sürücü video share yönlendirme yönlendirme yönlendirme yönlendirme m birçok site daha var. Ama

Bu sitelerin ço una devaml giri yapm yorum. Bunlar n d nda hat rlamad dedi im gibi devaml girmedi im için zamanla unutulup gidiyorlar.

Ki isel sitelerden çok art k "wiki, blog, dosya sunucular , payla m siteleri" tercih ediliyor. Ücretsiz olan bu servisler zamanla (2-3 y lda bir) yenileniyorlar. Eski üyelikler genelde haber verilmeden siliniyor. Yani çok daha uzun bir süre "ki isel bilgi payla m " bir yerden yap lam yor. Para verip kendi sitenizi ve adresinizi alsan z da bir süre sonra onlar n da zaman doluyor veya kullan lamaz hale geliyor. Yani günümüzde kal c olarak kalabilen çok az hizmet var. Geocities, hotmail, mynet, ICQ ve Tripod gibi. 2000 y l ndan beri 100'e yak n edinilen üyeliklerin ço u bir daha ziyaret edilmeyen site veya hizmet. Nerede ise 10 adet site, 10 adet de mail adresi. Ne adresler ak lda kal yor ne de ifreleri... S k nt verici bir durum. 10/5/2006

Firewall Filmi
Harrison Ford'un oynad "Firewall" filmi biz "bilgisayarc "lar ilgilendirir diye hevesle seyrettim. Ama baz gariplikler gözden kaçmad de il, her zamanki gibi... Aksiyon a rl kl oldu undan o bunu öldürüyo, o onu koval yo filan. Her bilgisayar ekran n gördü ümde filmin o k sm n kare kare tekrar izledim. gördü üm kadar ile art k Microsoft XP masaüstü, ba lat, bul, Outlook (tek elle mail yazma) gibi hiç çekinmeden, de i tirmeden (modifiye etmeden) gösterebiliyorlar. Pepsi, Dell, otomobil markalar (ad n bilmiyorum maalesef), kameral Nokia cep telefonlar ,küçük el oyun konsollar bol bol reklam ediliyor. Linux ve Mac yine de az da olsa vard . Sunucularda Linux konsolu var iken, zavall Mac'den geriye iPod kalm t . Hatta sabit diskli iPod ile hack bilem yap ld . 210

Filmdeki tek orijinallik olan bu hack ilgi çekici idi. Sunucu odas ndaki tek terminalin ekran Faks makinesinden ç kar lm taray c ile taranarak resim olarak iPod'a, hesap bilgileri aktar l yor. Faks parças ile iPod nas l birbirini gördü? Olur mu acaba? DOS ekran frekans ile taray c nas l senkrol çal t da kocaa bir resim dosyas olarak at ld ? Hemi de o resim dosyas DVD'ye 5 saniyede nas l at ld . OCR program ile hesap bilgileri taranarak, milyonlarca dolar kötü adam n offshore hesaplar na gitti. Mesela resim dosya boyutu 5 GB (binlerce kay t tabii) ise bir katmanl DVD'ye 2-3 dk gibi sürede at l r. Bunu Windows'un kendi CD yakma program baya geç yazmas laz msa da, küçük bir laptop bunu WC'de 5 saniyede yaz n gözlerimle gördüm !?! Kötü adam el üstü bilgisayar kaba bir ekilde s rt na kemeri aras na t kt sonra. Ford'da iPod'u cebine atarak kalan kablo ve parçalar çöpe att . Uzaktan kumandal araban n video sinyallerinde gürültü yapmas da ilginç. Bir dü mesine bas nca kötü adamlar n tüm kamera sistemleri c z rt l oluverdi. Bu kadar geni alanda basit bir uzaktan kumanda nas l etkili olabilir? Hani sadece televisyona yakla nca tv görüntüsü bozuluyordu? ondan merak ettim. Bu kadar u ra t ktan sonra izleyici s k lmas n diye, Ford bir hava liman nda banka terminalinden paralar 2 dakkada geri ald . Yuf yani. Madem bu kadar kolayd neden ba tan beri oyalad n bizi Ford? Tabi kötü adamlar n birbirini rahatça öldürmeleri, bol ihanet, sadece iyilerin canl kalmas hep ayn Hollywood mant klar . Ford kapana k s ld kça siz de stres oluyorsunuz. Ford biraz ihtiyarlam , kavgalarda pek etkin de ildi. Filmi tekrar seyredilebilir bulmad m. Aynen çöpe... lgili linkler:
http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(movie ) http://firewallmovie.warnerbros.com (Netscape simgesine dikkat!?!) Resimler:

211

10/3/2006

11 ve 12.s n f modülleri
MEGEP Bili im Teknolojileri ile ilgili Veritaban dal nda 11 ve 12. s n fta okutulacak Görsel Programlama ve Nesne Tabanl Programlama modüllerini imdiden inceleyebilirsiniz: 8 modül Görsel (VB.NET): http://www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/megep/digerModuller/gorsel 6 modül Nesne (C#): http://www.tuzlaatl.k12.tr/yunus/megep/digerModuller/nesne Sunucu Veritaban (MSSQL - 6 modül) ve Veritaban (Access - 7 modül) ise Haziran 2007 sonunda bitmi olacak.

3d donat m listesi
MEGEP Bili im Teknolojileri alan n n "Veritaban Programc l " dal nda, aç labilecek atelyelerin donat listesini haz r l yorum. Düz bir excel sayfas halinde kabaca di er ö retmen arkada lar ile dü ündük. Bu listenin bir k sm (yaz l m ile ilgili olan) u ekilde: Ofis - Office Professional (en güncel sürüm) Programlama dilleri (en güncel sürüm) Veritaban sunucusu - MS SQL Server letim Sistemi (en güncel sürüm) 30 Kullan c Lisansl - ( u anda 2003, OpenOffice 2 -ücretsiz-) Microsoft Academy Üyeli i (yeni ürünleri takip edebilme) 30 Kullan c - ( u anda Visual Studio 2005 ve Delphi 2006) 30 Kullan c - ( u anda sürüm 2005)

30 Kullan c - (64bit destekli XP Türkçe SP2 veya 2003 Türkçe SP1, Pardus, Ubuntu, MacOSXLeopard) Firewall yaz l m (ZoneAlarm -ücretsiz-, Norton SystemWorks - Norton Antivirüs ve ate duvar yaz l mlar Internet Security) Sanal Makine yaz l m (Virtual Vmware Workstation veya Virtual PC Machine) CD/DVD yazma program Nero Burning Rom Son sürüm olan Moodle, OLAT, Atutor gibi PHP veya Java tabanl site yönetim E itim (kurs) sitesi yaz l m programlar S&D Destroy, Opera, Firefox, Netscape, Adaware, Filezilla, dosya s k t rma Ücretsiz yard mc programlar programlar (zip ve rar) Ücretsiz yard mc programlar Bili im sözlü ü, Moonstar Sözlük, Crimson Editor, dosya indirme program Acrobat Reader, Internet Information Service (IIS), .NET Framework, Ücretsiz yard mc programlar SharpDevelop Elektronik devre çizim ve ISIS Proteus (Ares çizim program ), Crocodile Technology, Ak emas simülasyon program programlar (Flowchart Designer, MS Visio) Resim ve site düzenlemesi ile ilgili Macromedia (Fireworks, Dreamweaver, Flash, Captivate), Adobe Photoshop programlar CS2, CorelDraw X3 Java SDK, Qbasic, C, Pascal, Ruby, Python, MySQL, Apache, PHP, Ücretsiz programlama dilleri PHPMyAdmin, Dev-C++, JBuilder, LispWorks Yard m ve kurulum haz rlama programlar (HelpPad, CHM Help,InstallMaker, Ücretsiz programlama yard mc lar ShalomHelpMaker, Install Shield, Install Creator) Office, Windows, Linux, Macromedia, Adobe, Donan m, Multimedya, E itim ve ö retim CD'leri Programlama, ngilizce Ö renme Office, Windows, Linux, Macromedia, Adobe, Donan m, Multimedya, E itim ve ö retim Kitaplar Programlama, Ansiklopedi, ngilizce Sözlük Koruma kart veya koruma DeepFreeze Enterprise Configuration Administrator program veya her ö renci yaz l m bilgisayar için kart Donan m olarak da u ekilde: Sunucu bilgisayar Sunucu Dolab 212 Intel/AMD 64bit, 4 GB DDR2 RAM, 2X250 GB RAID Disk, DVD RW, 17" ekran, gigabit ethernet, sunucu kasas Sunucu, modem ve di er ayg tlar n düzgün kablo ba lant lar olacak ekilde, kilitlenebilir, so utma sistemi olan rafl dolap

Ö retmen Bilgisayar Ö renci Bilgisayar

Intel/AMD 64bit, 2 GB DDR2 RAM, 250 GB SATA2 Disk, 256 MB Ekran kart , DVD RW, 19" Flat ekran, ethernet ve ses onboard Intel/AMD 64bit, 1 GB DDR2 RAM, 250 GB SATA2 Disk, 256 MB Ekran kart , DVD RW, 17" Flat ekran, ethernet ve ses onboard

Liste bu ekilde yap l rken akl ma atelyenin üstten görünümünü çizmek geldi. Böylece ne eksik fazla görülebilecekti. Bunun için Flash MX'i kulland m. 2 saat gibi k sa sürede 3 tür atelye tasarlad m. Son ad m olarak 3 boyutlu olarak nas l yap labilece ini dü ünmek geldi. K sa bir ara t rma sonunda buldu um ücretsiz Google Sketchup (http://sketchup.google.com) kullanmaya ba lad m. 2 gün gibi k sa bir sürede okulumuzdaki bir s n f örnek alarak tasar m bitirdim. Download linki: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=9c4fc0413dd84aacf03b84224e6a47c1 lk kullan m tuhaf gelse de "Tutorial" k s mlar ndan h zl bir ekilde bir eyler kap p çiziminizi yapabilirsiniz. Çizgi film tad nda 3d grafikler yap labilir. Hiç 3d tasar m program bilmeyen bile k sa zamanda evini, arabas n çizebilir. Flash ile çizdi im bir s n f Sketchup'da tabana koyduktan sonra, üstten bakarak 3d nesneleri yapmaya çal t m. Kafamda canland rd m atelye ile hemen hemen yerleri ve boyutlar benzer oldu.
Resimler:

213

9/24/2006

nihayet "tüp"e de girdik :)
http://www.youtube.com/profile_videos?user=tbagriyanik

adresinde video örneklerim var. eskiler ama olsun, örnek deneme... Microsoftun QnA sitesi fena de il, çok da bilgilendirici de ilse de, incelenebilir:
http://qna.live.com/ShowUser.aspx?cid=-3409191977526738626

Google da da Answers diye k s m var:
http://answers.google.com/answers/

Ayr ca Google Analytics ile sitemi incelemeye ba lad m. Zaten sayaç firmas gelenler ile ilgili bilgi verse de...
http://www.google.com/analytics/ http://my.statcounter.com/project/standard/stats.php?project_id=1545128&guest=1

9/20/2006

ogg
mp3 yerine ogg müzik dinlemek için, google'da ilk buldu um link olan
http://www.vorbis.com

inceledi imde http://www.kahvi.org/ isimli site tavsiyeler aras nda idi. 4 GB civar nda "new age" mixleri var. ftp ile de indirilebilir. ( ftp://ftp.scene.org/pub/music/groups/kahvicollective/) Mp3 çalar mda ogg 44Khz, 284 Kbps yaz s n görünce ve dinleyince çok daha ho uma gitti. Bu müzikleri kaç rmay n... 9/18/2006

HP Photosmart M425 ve Keysmart enjoy 1 GB
HP Photosmart M425 (+1 GB SD kampanya) ve Keysmart enjoy 1 GB (+araç kiti 10 YTL) incelemem: HP: 133$ + 9 YTL bellek : 248 YTL Keysmart : 220 YTL Toplam : 468 YTL 17 Eylül 2006 pazar günü Maltepe Carrefour'da 2-3 saat t rmalad ktan sonra bunlar ald m. Asl nda telefoncular Sony Ericsson'un K750i modelini 600 YTL'lik (1 GB Bellek dahil) tavsiye ettiler. Tam alacakt m, kamera ve kapasite sorunu var diye vazgeçtim.
HP ile ilgili fikirlerim:

1. Makro çekimi çok iyi, çok net. 2. Menü tasar m yeterli (EXIT ile sadece ç k lmas biraz g c k, bir ESC tu u yok ki diyeceksiniz) 3. Açma kapama dü mesi biraz tuhaf, gizli gibi, t rnak veya parmak ucu ile bas l yor, zor bas m var. 214

4. El tutu u çok ho , hafif, biraz kaygan gibi, ama tek elle titremeden çekim kolay (aceleniz yok ise) 5. Gövdesi kal n, ön k sm (lens) biraz abart l ç k yor... Tahrik edici, ne ay p! 6. Pil 2 AA, arj için 5 V giri bir i e yaram yor, dock station ile arj varm . 7. 2100 mAh pil yeterli gibi... çinden ç kan 2 pil 20 foto sonra bitti, hop çöpe... 8. USB giri i 5 V giri ile yer de i tirilmesi daha iyi olurdu. USB ince ucu biraz zor giriyor. 9. Pil ve bellek tak lma yeri geni , aç nca piller pat diye dü ebiliyor, mandal daha ak ll ca olabilirdi 10. Film çekimi idare eder... Ke ke 640x480 25 fps olsa idi. Ama görüntü fena de il, güzel amatörler için. Mikrofonu iyi ses çekiyor. Ama parma n z onun önüne getirmeyin, dikkat! Video: MJPG 320x240 20.00fps Audio: PCM 22050Hz mono 352Kbps 11. Film çekme ve bitirme TEK tu , süper bence... 12. Deklansör 2 kademeli bas labiliyor, ilk ba ta g c k geldi ama al yor insan... 13. Auto mod da ilk bas ta biraz bekleyip, ayar tam olunca (ye il dikdörtgen), tam bas n z 14. Bilek kemeri biraz bol... Neyse sarar z biz de! 15. LCD küçük olabillir biraz, bana göre iyi parlakl var. Yeter ne olsun... 16. Dü meler ve joystick k sm tatl , ergonomik... 17. Çok az say da kontrol var. Karma k de il (bence) 18. Silme için konulan dü me iyi bir fikir, çektikten sonra bir süre silmek için f rsat veriyor 19. Yard msever menüler (gerçekten yard m k sm var), Türkçe deste i yok. Kitapç kta TR k s m var. 20. Pil durumu sadece biterken gösteriliyor, zaten o zaman da foto çekilmesine izin vermiyor 21. Gece veya karanl k ortamlarda fena de il. Hatta floresan kta rahat film çekilebiliyor 22. Makroda net görüntü var iken, manzaraya gelince pek istenen gibi de il, biraz pütürlü, siyah cisimlerde renkli noktalar var gibi 23. En iyi mod Auto Mod, di erlerinde pek iyi çekim yapamad m daha 24. 3X analog zoom kontrolü güzel. Yeterli. 200 mt ötedeki bir yaz normalde okunamaz iken, zoom ile kaliteli görüntülenebiliyor 25. Yan ndan gelen yaz l m kurmaya gerek yok. ACDSee 3 hala benim favorim, bellekten ta ma, k rpma gibi i lemleri onda hallediyorum 26. Foto çekiminden hemen sonra ses de eklenebiliyor, ama ne gerek var? 27. Ekranda bir eye bakarken birkaç saniye sonra birden ekran tamamen karar yor. ptal ayar n bulamad m. 28. TV out sadece dock k sm ile var. 29. 5 MP üstünde 480 adet foto, 5 MP ile 1110 foto çekebiliyor. Sadece film olarak 1 saat uzunluk destekli. Üzerindeki 16 MB yeterli de il tabii. 30. Resim ve film ön izlemeleri çok h zl Kay t isimlendirmesinde ba tan ba lam yor, resim silinse de numara öncekinden devam ediyor. 31. Red eye Flash ayar n kapat nca tekrar aktif etmek gerekiyor. 32. Foto üzerinde makinedeyken efekt ve k rm z göz düzeltmesi yap labiliyor. Bu i lemler uzun sürebilir ve istenen sonuç elde edilemeyebilir. 33. PC ye ba lan nca bellek olarak görülüyor. Fakat web cam olarak bir yerde ç karamad m. 34. 10 üzerinde 7 puan veriyorum, tavsiye ederim. Özellikle EKONOM ve KAL TE diyenlere.
Keysmart ile ilgili fikirlerim:

1. USB kablosu, ask ve kulakl k birbirine dolan yor, ne kadar dikkat etsem de (kablolardan nefret ederim) 2. USB de iken 1-2 saatte arj oluyor, en az 10 saat çal yor. 3. USB olarak tak l iken sadece arj oluyor, yani dinleme imkân yok, ama diskte düzeltmeler yapabilir, dosya i lemleri yapabilirsiniz 4. USB nin makineye tak lan ucu STANDART de il, daha küçük. Oysa standart olan HP nin kablosu ile kullanabilirdim 5. USB ucunu ilk kez takarken çok zorland m, yönü belli de il 6. MP3 kalitesine ba l olarak ses de iyi say l r (eski dijital kaset çalan AIWA walkman im çok daha kaliteli idi) 7. 44 KHz ve 128 Kbps fena de il, 22 KHz ise bo uk 8. Sennheisser (bo uk) ile Philips (biraz daha tiz, kulak içine oturuyor) kulakl lar denedi imde farklar göremedim. Belki kula tam kapatan kulakl k alsam iyi olur. 9. Boyuna as l iken kulakl kta makine sallan yor, devaml hareket edince de ses gidip geliyor, radyo h rt l çal yor 10. Üzerindeki mikrofonu çok kaliteli de il, bo uk kaydediyor. 17 saat MP3 olarak kay t yap labilir, ister radyodan ister d ar dan (line in), isterse 2. giri e mikrofon tak larak 11. Mikrofon makine ellendi inde p t rt lar kaydediyor, garip sesler duyulunca rahats zl k veriyor 12. Radyo çok kaliteli de il, çok h rt olu uyor, kay tta ses kalitesi daha kötüle iyor (Recording ayarlar 192 Kbps de olsa da) 13. Ana gövde çok hafif, sert plastik kaygan bir yüzeyi var, kalite hissi veriyor 215

14. Dü meler çok yak n, uzun süre u ra ld nda t rna m ac tt , 9 dü me 1 cm2 ye yerle tirilmi 15. Ekolayz r pek efektif de il, radyoda hiç etkili de il. 16. Açma kapama süresi idare eder. 17. lk kullan rken dosya gezgini ne girdi imde kilitlendi. Toplu i ne ile Reset leyerek kurtard m. Reset MP3 lerin silinmesine sebep olmuyor, ama radyo istasyon ayarlar gitti do al olarak 18. Dosya Gezgini yüzlerce ark da kullan l de il, çalma s ras modlar (repeat, preview ) var. Dosya silme komutu yok. 19. Kay t klasörleri ayr tutuluyor, FM ve VOICE olarak. Bu iyi. 20. Siyah beyaz tasar m göz al c de ilse de makinenin ufac k olmas a rt c 21. Çift kulakl k ç k nadir kullan labilir, yine de iyi bir özellik 22. Çift renk OLED ekran ayd nl k, menüler okunakl , dü meler biraz daha iyi dü ünülse idi fena olmazd 23. 4 sat r çok yeterli, tüm bilgiler ekranda tek kerede görülebiliyor 24. Tasarruf için ayarlar var, menü kontrast ve otomatik kapanma gibi. Ekran otomatik kapan nca makine aç k m kapal m anla lam yor. O sebeple arabada dinleyenler aç k unutup gidebilirler. Sabah da arj bitmi bir mp3 çalar görebilirler. 25. Tu kilidi, radyo için otomatik tarama, Stereo ve Mono geçi i var 26. USB 2.0 h zl dosya kopyalama. 27. 10 üzerinden 5 veriyorum maalesef (kötü seçim, Sony nin Sony NW-E003F/V 1 GB MP3 Player (Radyolu) modeli acaba nas ld ?)
Resimler:

Bili im modülleri yay nland
http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/10/bilisim/bilsim.htm adresinden indirilebilir

Programlama ile ilgili modülleri hat rlarsan z ben yazm t m. PDF'e çevirilirken resimler ve tablolar Word gibi olamam . Linkler de çal m yor. Oysa Adobe Acrobat 7 ile çok güzel PDF'ler yapm t m, boyut olarak bende toplam 9 MB iken megep'te 12 MB... Koca(?!?) MEGEP'in do ru düzgün pdf yapamamas kötü. Sayfalardan "tasarruf" etmek için resimlerin baz lar boyut olarak küçültülmü , ama baz yerlerde de fazladan bo sayfalar var... garip Benim PDF'lerim: 216

http://tbagriyanik.googlepages.com/home2

9/10/2006

Zavall m Türk Siteleri
Turk vs Yabanc Siteler MP3 çalar ve foto raf makinesi ararken yabanc ve Türk sitelerinin aras nda farklar oldu u daha çok dikkatimi çekti. www.CNet.com ve www.MP3.com gibi siteler ile bizim www.gold.com.tr ve www.mavibilgisayar.com gibi sitelerin çok farkl olduklar belli oluyor. Zamanla bizimkiler de geli tireceklerdir muhakkak ama ne zaman? Biz görebilecek miyiz? (www.hepsiburada.com fena de il, ama mü teriyi daha fazla sürede sitede tutam yorlar) Yabanc Donan m/Haber Siteleri: Çok okunakl yaz tipleri Renk ve grafik tasar mlar çok ho Reklam k s mlar rahats z etmiyor Yeni teknolojiler ile tasar m yap yorlar Televizyon ve ürün inceleme videolar var Editör fikirleri (tarafs z) ve okuyucu fikirleri var Derecelendirme de erleri var (*** eklinde) Ekrandaki yaz lar s k c ve uzun de il Bir üst konuya gitmek veya ana sayfaya ula mak kolay Firma, fiyat, kapasite gibi kriterlere göre ürünler filtrelenebiliyor, ki çok be endi im bir özellik Bir ürün ile kullan labilen di er ürünler ve tavsiyeler tüketiciyi rahats z etmeden görülebiliyor Türk Donan m/Haber Siteleri: Sat n al n taksit yapal m, kredi verelim ... derken sizin cebinizden para yürütmeye odakl siteler Forum k s mlar ndaki fikirler hiç yard mc de il ve güvenilir bilgiler yok (%80 bo ve gereksiz yaz larla dolu) Flash sadece atafatl reklam k s mlar nda var, oysa yabanc siteler "istenirse izlenebilen" Flash' videolar olarak kullan yor Hemen üye olunmas için bask kurulur Bir haz r site veya forum sitesi altyap s na s k s k ba l (php nuke gibi) Ürün detaylar çok zay f, terimler cafcafl , k saltmalar hatal Ürünün 3d ve bol fotograflar yok Sadece al veri tabanl 10 y l öncenin site tasar m görünümünde Aç lan menüler ve z playan animasyonlar ile dolu Arama kutular istenen sonuçlar vermiyor E posta genellikle "mailto" ile yap l r Mü teri destek ve garanti konular nda üphe duyuluyor, ürünün ele geçmesi istenen zaman aral nda sa lanam yor Sat lan ürünün renk ve aksesuar nda beklenmeyen istenmeyen eyler olabiliyor Ürün test edilmeden mü teriye verilip, geri iadede problemler ç kar l yor Bayilik vermek için ba vuru imkan sa lan yor (mü teri tabanl de iliz biz demek istiyorlar) nsan Kaynaklar ve leti im menüleri çok zay f, geri dönen bir cevap yok genelde "Sitemizdeki en iyi görüntü 1024x768 ve üstü çözünürlük ile saglanir" "Sitemizdeki tüm fiyatlar KDV hariç olarak verilmi tir." www.garantialisveris.com site altyap s olarak iyi destek veriyor
Resimler

217

9/8/2006

64 bit Windows
nihayet ingilizce x64 windows xp'yi emule'den 8 saatte indirdim. 550 MB... u anda güncelleme ve sürücü kurulumlar ile u ra yorum. Bu mesaj da xp'nin ilk aç l nda yazd m. Resimleri inceleyebilirsiniz. VMWare 5'de sanal olarak çal mad bu arada. Yeni sürümünde problem olmaz herhalde... 218

Eski XP TR 32 bit ile çift aç l ayarlad . Problem yok yani. Ubuntu'nun 64 bit'ini de sipari verdim ama 4-6 hafta aras nda gelecek CD'leri. (32, 64 ve Mac için) Acaba lisans süresi 120 gün mü? O zaman ne olacak bilmiyorum. M$ ücretsiz olarak kendi sitesinde de veriyor. Pek 64 bit uygulamam yok ama, intel'in sitesinden derleyiciler indirip bakabilirim. Böylece ilk kez 64 bit program yazm oluruz. Kurdu um yaz l mlar: Office 2007 Beta 2, Live Messenger 8, Windows Desktop SearcBar, IExplorer 7 RC Leechget, IZArc, SpyBot S&D, Acrobat 7, VoptXP, Opera, FireFox, CCleaner Nerede ise hiç yaz l m ve donan m sorunu yok. Pascal ve QBasic art k çal m yor :) Cebit Bili im fuar pek olumlu geçmedi. Çok gürültülü ve gereksiz kalabal kt . Ürünlerin fiyatlar yazm yordu. leti im ürünleri ön plandayd . Turkcell ve Avea bol hava att . GPS yayg nla t r lmaya çal yordu. Belediye ve kamu kurulu lar yer kapm lard . stedi im MP3 çalar ve foto raf makinesini bulamad m. Kitap stand bulamad m. PC sat yerine laptop tan t mlar vard . Dergi ve gazeteler vard ama pek umurumda de ildi. 2 saat gidi , 2 saat dönü gereksiz zaman kayb idi. Bo az trafi i berbat... Linux stand yogundu.

219

8/30/2006

çocuk dili
Bazen biz de çocuklar gibi konu uyoruz. Asl nda amac m z dalga geçmek de il onlar n daha yumu ak bir geçi ile gerçek hayata uymalar . Devaml do ru ekilde konu arak, konu malar ndaki hatal eylerin kal c olmamas sa lanabilir. Zavall çocuklar asl nda bir sürü kaza, hastal k gibi zor eylerle de ba etmek zorundalar. Do ru yürümek, dengeli ko mak, temiz yemek yemek... Çocuklar genelde "r" harfi yerine ba ka harf kullan yorlar, bu sebeple bize göre komik bir dil olu uyor: Onlar n Bizim 1 aaç a aç 2 aak alk 3 aamut armut 4 aane, anna anne 5 abala, abara araba 6 abbi abi 7 aksel asker 8 alak Allah 9 anya ayna 10 atatük Atatürk 11 ateç ate 12 baadak bardak 13 baakon balkon 14 babba baba 15 baklal, pakal bakkal 16 bakon balkon 17 bak a ba ka 18 bayyak, balak bayrak 19 b c b c banyo 20 bicim bizim 21 biiçayal bilgisayar 22 biyaç beyaz 23 bomma bomba 24 buj buz 25 büçek böcek 26 canaval canavar 27 çaat saat 28 çapka apka 29 ç f l s f r 30 çidi CD 220

31 çitti çiftlik 32 çolap çorap 33 denij deniz 34 der ders 35 di ek dilek 36 dokdok doktor 37 eema elma 38 emek ekmek 39 fale fare 40 gidiyoj gidiyoruz 41 gitçem gidece im 42 gözük, göcük gözlük 43 güüseyen gülseren 44 havav köpek 45 hay l hay r 46 helikop helikopter 47 holoz horoz 48 ç k k 49 kaanca kar nca 50 kaat ka t 51 keebek kelebek 52 k j k z 53 k m z k rm z 54 koc man kocaman 55 kokunç korkunç 56 kuuba kurba a 57 küjel güzel 58 mami mavi 59 motol motor 60 muj muz 61 müjik, mücik müzik 62 okuy okul 63 ooncak oyuncak 64 öcü, öcül özgür 65 öle diil öyle de il 66 öletmen ö retmen 67 peynil peynir 68 p yt ketçap, gaz 69 poli polis 70 püsküüt bisküvi 71 sabak sabah 72 sandale sandalye 73 silak silah 74 süpiz sürpriz 75 cak s cak 76 imiççi simitçi 77 inek sinek 78 ook so uk 79 o i sosis 80 ot ort 81 u su 82 üt süt 83 taa an tav an 84 takta tahta 85 talak tarak 86 tay k tar k 87 teefon telefon 88 telelek tekerlek 89 tevozon televizyon 90 tinen tren 91 ücüm üzüm 221

92 yaamur ya mur 93 yaj yaz 94 yal yar 95 ya t k yast k 96 yecem yiyece im 97 yetel yeter 98 y d z y ld z 99 y yan y lan 100 yüjük yüzük

Di er alakas z tavsiye linkler: Canl Meteoroloji görüntüleri
http://www.ydbae.mam.gov.tr/noaa/index.html

Deprem de erleri
http://www.ydbae.mam.gov.tr/webcam/dijital.html

8/26/2006

pisiler
1997'de ald m ilk bilgisayar ile imdiki bilgisayar kar la t r nca ilginç sonuçlar görüyoruz:
1997 2006 Farklar

Fiyat

1500$ (KDV dahil) P 133 Mhz MMX 0.35 µm lemci 116 MIPS RAM 16 MB EDO Anakart Gigabyte 430HX Ekran Kart 4 MB S3 Trio Monitör 14" Vestel (15 KG) 1.2 GB Seagate Sabit Disk 16 ms 6 MB/s CD 8X LG Ses Kart Sound Blaster 16 Ethernet Modem 56 K external Yaz c Lexmark Taray c Mustek Flatbed letim Sistemi Win 95 (200 MB alan) Ofis Office 95 Hoparlör 2 basit speaker Web Cam KGK 325VA AEG Kasa Mini ATX -

1000$ (KDV dahil) P Dual core 2.6 Ghz 90 nm 12480 MIPS 2 GB DDR2 Gigabyte GA 945 GME 256 MB Asus X1300 17" Samsung LCD (3 KG) 250 GB Western Digital 14 ms 60 MB/s 16X DVD DL LG on board GBit on board ADSL USR 4 port XP SP 2 (2 GB alan) Office 2003 4+1 Soundworks Fly 625VA Keysmart ATX

50% 20 kat 107 kat 128 kat ? 64 kat 20%

daha az daha h zl daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla

208 kat daha kapasiteli 8 kat ? ? 18 kat daha h zl daha kaliteli daha h zl daha h zl

10 kat

daha yer kapl yor

10 kat

daha fazla uzun süre

Tabii 9 y lda sadece 2 bilgisayar almad m. 5-6 adet galiba. Sonuçta nerede ise 100 kat h z ve kapasite art var gözüküyor. Fiyat ise çok farkl de il. O zamanki TL kuru ile imdikini kar la t r rsak da 200bin TL'den 1.45 YTL'ye yani %700 art var. Genelde temel elemanlar de i memi . Mesela taray c art k yok iken web cam var. lemci devrim ya am , 350 nano'dan 90 nano'ya Bellek ve disk kapasitesi müthi artm ... 128 ile 200 kat aras

222

- CD okuyucu yerine DVD yaz c standart olmu , ilk CD yaz c ma 300$ bay lm t m. 2x Ricoh. 40 dakikada CD "dolduramayan" uyuz nefret bir eydi. çok ucuz imdik, almayan dövüyolar - disk arabirimi IDE'den SATA'ya geçmi , ekran veri yolu PCI->AGP->PCI Express'e geçmi - USB destekli bir sürü ayg t var art k, fare, kamera, yaz c ... - VGA ç k yerine DVI gelmedi :) sonraki pisi de gari... - ama CRT'den LCD'ye geçtik - Hala SCSI diskim yok - Hala RAID yapmad m - Hala FireWire ve wireless standart de il - on board parçalara güven artm , ses ve a kart na ayr ca para vermek yok art k - Windows'a donan m tan tmak çocuk oyunca . Eskiden bu i ler tam bir tantana idi. - yaz c kartu u doldurmak çok normal imdi. eskiden yeni kartu al rd k... :( - Kurulan programlar kat kat daha fazla yer kapl yorlar, en az 10 kat daha fazla, demek ki programc lar "bellek tasarruf" önlemlerini art k alm yor. - multimedya gücü çok süper art k. oyunlar ve 3d çok daha h zl gerçek zamanl efektler ile oynanabiliyor. eskiden voodoo ve TNT ile ekstra oyun gücü verilmeye çal l rken, imdi tüm kartlarda oyun oynanabiliyor. - DOS tamamen yok olmu , Linux hala at l m n yapamam ... Türkçe Linux'lar nedense pek tutulmuyor - programlama dillerinde delphi yerini vbnet'e b rakm , web programlama dilinde php ampiyon olmu - art k laptop'lar ile PC'lerin fiyat fark yok. Ama performans fark nedeni ile PC'den vazgeçmem. Zaten Dell Inspiron 6000 laptobum da var. MEGEP'de kullanmak için sadece. 8/14/2006

Türkçe Bilgisayar S nav

S nav süresi: Süresiz
Tüm sorular e it a rl kl d r. 10ar gram. Bir do ru üç yanl SORULAR 0 veya 1'lerden olu an her duruma bilgisayar dünyas nda ne ad verilir? a) Hamam Böce i b) Karafatma c) Kene d) Bit e) Pire letim sistemi ne i yapar? a) Ne i olursa b) Muhasebe c) Yöneticilik d) Kap c l k e) Korsan radyoculuk 8 bit biraraya gelirse ne olur? a) Olay b) Sorun c) Kolera d) Tifo e) Byte A a dakilerden hangisi iç komuttur? a) Hakim b) Duru ma c) Celse d) Cls e) So an 223 götürür. (Yeme e).

A a dakilerden hangisi LOTUS menüsüne aittir? a) Worksheet b) *** c) t d) Bit e) Kibrit Dairesel grafik hangi LOTUS menüsüne aittir? a) Pergel b) Çay taba c) Hisse d) Pay e) Pie PASCAL'da de i kenler nerede tan mlan r? a) Çat kat b) Çat kat n n bir alt c) Çat kat n n iki alt d) Var e) Yok MD'nin anlam a a dakilerden hangisidir? a) Mevsimlik Domates b) Marlon Brando c) Naylon Branda d) Teknik Direktor e) Make Directory CPU bilgisayar n neresindedir? a) Handa b) Hamamda c) Sahanda d) Deplasmanda e) Hiçbiri Yeni al nm bir disketi kullanabilmek için ilk olarak ne i lem yap l r? a) Soru turma b) Kovu turma c) Buru turma d) Format e) Serbest b rak l r A a dakilerden hangisi dosya gizler? a) Sekreter Ayten b) KGB c) Attrib d) Dolap e) Hepsi A a dakilerden hangisi PASCAL'da ekran temizler? a) Bahar kokulu ACE b) Temizlikçi kad n ECE c) Klorlu V M d) Celur Siler e) Clrscr Disketten program silen komut hangisidir? a) GEL b) GELME 224

c) DEL d) DELME e) ster DEL ister DELME DOS komutlar n n birarada çal t a) mece b) Yat c) Batch d) F r nda portakall ördek e) Biri dosyalara ne ad verilir?

A a dakilerden hangisi COBOL'da de isken olamaz? a) Bukalemun b) Demirel c) Bulent Ersoy d) Mujgan e) 1.Selim "Ben bilgisayar n h zl , renkli ve ayn zamanda hard diskli olan n severim." sözü kime aittir? a) Bana b) Sana c) Rama d) Roma e) Paris A a dakilerden hangisi bilgisayar e itimi veren bir kurulu tur? a) Öz-Do an b) Öz- ahin c) Öz-Kargo d) As-Kargo e) Koska ekerleme A a dakilerden hangisi bilgisayar n çevresinde bulunur? a) Green Peace örgütü b) Yurtta Sulh Cihanda Bar c) Çevre Bakanl d) Do ancan Akyürek e) Programc "Macit beni bilgisayarland r." cümlesinin öznesi a a dakilerden hangisidir? a) Macit b) Biz c) Yaln z K zlar d) Ay e) Bütün Mahalle "Adam BATm , ....." noktal alana a a dakilerden hangisi gelmelidir? a) Batis o batis b) Batar batmaz batan çakal c) Dam üstünde HD disket d) Bo ulmu e) Kar s EXE 8/13/2006

oyun hatalar
"Brothers in Arms - Karde ler Tak m " BiA ve Ghost Recon oyunlar n gördükten sonra eski oyunlar ve hatalar akl ma geldi. BiA ve GR grafik ve oynan olarak nerede ise mükemmel! 225

Yine mükemmel sand m Tomb Raider'in ilk sürümlerinde bir iki tuhafl kla kar la m t m. Birinde Roma kal nt lar içinde suda yüzerken su içinde as l bir "fare" görmem ve uzun bir bölümün tam da sonunda görünmez bir duvar yüzünden bitirememem idi. Fare ölü de ildi ama k p rdam yordu. Muhtemelen sular çekildi inde aktif olacakt , ama unutulmu i te. Ama di er hata çok daha aptalca. Uzun u ra tan sonra, zehirli oklar, t rmanlar, z plamalardan sonra ç k a do ru yöneldi imde Lara burnunu görünmeyen bir duvara tosluyor, di er tarafa bir türlü geçmiyordu... Çözüm: Bölümü tekrar oyna! Tresspasser adl Jurassic Park filminin oyununda ise kad n bir türlü elinde silah düzgün tutam yordu... Zaten daha fazla ilerleyemeden CD'yi bir kenara att m. Ama unutamad m an ise u oldu: daha oyunun ilk sahnelerinde kocaman kocaman dinazorlar ovada dola rken görünce donup kalm , belki de YARIM saat onlar n hareketlerini izlemi tim. Her ad mlar nda e er yak n mda iseler yer sallan yordu... Ses ve görüntü çok ho idi. Galiba bir de 98 y llarda Fern isimli bir ekran koruyucuya da baya uzun bir süre bakakald yd m... Bir de (!?!) Winamp'in eklerinden birini olan garip grafik efektlerini tam ekran yap p müzik ile nas l enteresan figürler olu tu u da bakakalma olaylar nda say labilir... Carom da ise bazen yanl l kla Alt Tab veya ba ka tu a bast m ve oyuna geri döndü ümde ekranda garip uzamalar ve kararmalar meydana geliyor. Birkaç ekran kart nda da ayn sorun var Hiç düzeltmeye çal mad lar. . Live For Speed (LFS) en sevdi im araba yar lar ndan. Ama bazen araba basit bir engele çarpt nda süper havalan p taklalar at yor! Hasar alma özelli i ise güzel ama arabadan hiçbir parça kopup da ilm yor. Sa lam arabalar tabii. Seslendirme ve online k sm çok olgun. Carmageddon ise benim tek süper araba oyunum. Hala rakibi yok. Zaten oyun ba tan ba a saçmal k ve komiklikle dolu oldu undan anlatacak çok ey var. Arabaya verilen powerup'lar genelde çok komik. Z plama, ate atma, may n dö eme, yay gibi f rlatma, arkas ndan gürz ç kmas , turbo... Yar mak yerine istedi in gibi hareket etmek çok güzel. Need For Speed'de hala araç hasar yok... Modellemeler ise mükemmel olsa da arad m bulamad m. Baz oyunlar n demolar na kan p veya birinci sürümlerine inan p CD'sini ald mda fiyasko ç km lard : Age of Empires, Quake 2, Quake 3, Unreal Tournament 2003, Driver, Red Faction, Atlantis, Deus Ex 2, Soldier of Fortune 2, Rainbow Six 3, Halo, Blood 2, BattleZone 2, CSI... 1996 y l ndan beri bitirmek için hiç u ra mad m oyunlar: CSI, Atlantis, Mafia, Tomb Raider 6, F16, Apache Havoc, Command & Conquer Renegade, Operation Flashpoint, Heretic 2, Medal of Honour, Indiana Jones, Devastation, Halo, Counter Strike Condition Zero, Grand Theft Auto Vice City... Atlantis daha do ru düzgün 3D oyun yok iken panaromik gerçek gibi render edilmi sahneler ile 3D'msi bir oyun idi. Daha ilk sahnelerde bir eve girerken bir bulmacay bir türlü çözemedim ve öyle efsane olarak kald . lk 4 CD'li oyunumdu. Halo aptalca yapay zekas sayesinde CD'nin ortas nda bir yerde terk etmek zorunda kald m. Asl nda 4 çeker cipleri hiç fena de ildi. Ama dü man aptal olunca istedi i kadar grafik, ses ve oynan iyi olsun fark etmez... BattleZone ise çok ho tu. Hem di er elemanlara emir verip, hem de araç kullan yorsunuz. Hem de dü mana ate ediyorsunuz. Baya zor kontrol edilse de güzel bir oyundu. Strateji ile aksiyon bir arada... Tam istedi im gibi BiA ve GR'da nihayet 10 y l sonra bu piyasaya geldi. FarCry görüntü ve ses olarak mükemmel. Dü man ak ll . Fakat tek ki ilik ordu mant hiç gerçekçi de il. Araç simülasyonlar genelde gerçekçi de ildir. F16 uçak oyunu ve Apache helikopter oyunu bence berbatt . Hiçbir görevi bitiremedim. En zor araç galiba uçak kullanmas ... En kolay da tank... Tank yava ama sa lam. Armored Fist çok ho uma gitmi ti. Otlar ve çevre pek gerçekçi de ildi. Duman yap, ni an al, ate .... Oyunu yaparken birçok insan çal yor. Acaba kendileri de o oyunu oynay p test ediyorlar m ? Herhalde kimse anlamaz diye önemsemiyorlar. En ak lda kal c ö renme oyun ile sa lan yor. Asl nda e itim amaçl oyun isterdim. Ceebot'u incelemenizi tavsiye ederim. Oyun oynarken "programlama" ö renebilirsiniz. America's Army'deki gibi. Bölüm sonlar nda kl test bile vard . Bu oyunda tek tak ld m yer komado e itimi idi. Online oyun k sm ise yeterli. Bazen çok s k yerlerde dayanam p hile yapt m oldu. Ama hile sonras nda oyuna pek devam edemiyorum. Heves kalm yor. BattleZone'da editör k sayolunu buldu umda oyunun da sonu gelmi ti. Ctrl E ile oyun oynan rken düzenleme moduna geçiliyordu. Bu sayede "dü manlar " DEL ile silmek çocuk oyunca idi :) Ayn ey Devastation (Unreal motorlu)'da da oldu. Haritada "düzeltmeler" yaparak rahatça bölüm geçmi tim. u anda Carom'da yard ms z olarak oynama modu var. Ekranda yard m belirmedi i için oynamak çok zor asl nda. Ama monitörün orta noktas n kendiniz bir kalemle çizerseniz bol puan sizi bekliyor... :) 226

8/10/2006

megep davas
2/6/2006 tarihinde Türk E itim Sen Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar n n 42 alan/194 Dal na Ait Haftal k Ders Çizelgeleri ile Modüler Çerçeve Ö retim Programlar Yürütmenin durdurulmas ve iptali ile ilgili dava açt . meb'in davay pek takaca n zannetmem. lgili linkler:
http://www.memurlar.net/haber/50543/ http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php? name=Duyurular&op=viewarticle&artid=120

Dava içeri ini ilk kez okuyunca biraz abart lm gibi gözüküyor. ama dü ündükçe baz problemlerin do ru oldu u belli oluyor. E itim sendikas n n pusuda bekleyip megep resmi olarak duyurulur duyrulmaz dava açmalar pek pozitif ve yap c bir yakla m de il asl nda. K r p dökmek yerine kendi çözüm stratejilerini ve meslek liselerinin nas l daha iyi hale gelebilece i ile ilgili yard mc olunabilirdi. Sonuç: "...acele ve ani bir kararla geçti ini ve buna ili kin ayr nt l bir haz rl göstermektedir" DO RU n n ve planlamas n n bulunmad n

"..Ayr ca, 5.256 modülde takip edilmesi gereken programlar; bir proje deste inde yap lm , Talim ve Terbiye Kurulu taraf ndan gerekli inceleme yap lmaks z n kabul edilmi tir.." YANLI "...ders kitaplar ile e itim araç ve gereçlerini haz rlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu na sunmak görevi verildi i halde (Ek-3), ilgili e itim materyallerini haz rlayan ve sunan; MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Ba kanl yetkisizdir..." SORU ARET ", mevcut S n f Geçme ve S nav Yönetmeli i yürürlüktedir. Bu durum, bir karma aya yol açaca gibi ad geçen yönetmelik hükümlerine ayk r d r. Bu sistemde nas l not verilece i de bilinmemektedir. " HEM DO RU HEM YANLI "..2006-2007 ö retim y l na çok k sa bir süre kala ö renciye verilecek modüller haz rlanmam t r. Üyemiz bulunan ö retmenlere hiçbir bilgi verilmemi , program n uygulay c lar modüllerden habersizdir... " YET MES Ç N ÇABALANIYOR, B LG LEND RME TOPLANTILARI YAPILDI "...Talim ve Terbiye Kurulunun onay na sunulmas gerekirken bu güne kadar hiçbir modül onay için Kurul a sunulmu de ildir..." YANLI "...Farkl okullarda ayn alan ve ayn dalda farkl modüllerin uygulanmas , bu modüllere ba l olarak verilecek sertifikalar aras ndaki denkliklerde problemler ya anacakt r...." MODÜLER E T M N TEMEL ZATEN BUDUR, ÇIRAKLIK E T M LE DENKL K SA LANIR "... Milli E itim Bakanl DO RU Ders Kitaplar ve E itim Araçlar Yönetmeli i nde modül kavram mevcut de ildir ..."

"...pilot uygulama yap lmam t r. Özellikle, muhasebe, pazarlama gibi alanlarda modüler sistemin i leyi ine ili kin hiçbir uygulama, veri mevcut de ildir...." 2001'DEN BER P LOT UYGULAMALAR YAPILIYOR, YANLI "...Meslek derslerinde modül uygulamas , fen ve sosyal derslerinde ise ders kitaplar okutulmas sistemde karga aya neden olacak ve ö renciyi ikilemde b rakacakt r...." O DERSLER DE MODÜLER OLACAK 227

"...Bakanl k taraf ndan yap lan aç klamada, haz rlanacak modüllerde içerik ve de i iklikler konusunda ilgili okullara yetki verildi i belirtilmi tir. Bu durumda ayn alan ve dallarda farkl okullarda farkl uygulamalar olacakt r. ..." PEK MÜKEMMEL MODÜLLER S ZCE NASIL YAZILIR? HER ZAMAN KUSUR OLMASI KAÇINILMAZDIR Kendi fikirlerim: Asl nda kendi yazd m modüller de dahil e itime uygun olup olmad ndan süpheliyim. Bizi "uzman" olarak bu i e atad lar. Ama kar n toklu una (zaten normalde ald m z ek ders ücretini vererek) e itim sava nda mücadele ediyoruz. MEB'in mali imkanlar n n bu kadar zay f olmas tam bir hayal k r kl . K TAP yerine modül ismi verilerek, modül yazan ö retmenlere maddi destek verilmemi tir. Bu durumda yeti ecek çocuklar m z n vefas ve modülleri yazanlara yapacaklar dua d nda bir ey yok. Bunu zaten ba ndan beri biliyorduk, ona göre gözü kapal olarak gönülden çal arak verilen görevleri elimizden geldi ince güzelce yapmaya çal t k. Sektör ile birlikte MEGEP'in haz rland söylense de piyasa ile nerede ise hiç ba kurulmadan eski e itim sisteminin kafalar ile modüller yaz l yor. Asl nda sektör ile iyi ili kiler kurulsa idi hiçbir maddi s k nt olmaz AB'den hibe para al nmas na gerek kalmazd . Sektör ö retmen e itimine de destek olabilirdi. Ama siyasi nedenlerden galiba çok çekingenlik var. çi %90 bilgi ile dolu yüzlerce sayfa modül olacak. Birçok görevli ö retmen modül nas l yaz l r bilmeden modül yaz yor. Tek umudumuz hemen her y l modüllerin güncellenece idir. Ama dü ünün bir meslek ile ilgili onlarca modül kaç ki i taraf ndan kaç ayda güncellenecek? ve son halleri ö renciye nas l ula t r lacak? 5000 modülü yazan yüzlerce ö retmen kitap yaz m na elveri li olmayan WORD'ü kullanmay tam biliyor. Daha do rusu B LG SAYAR kullan m ne seviyede? Ö retmenler bunun için özel e itim almad lar. 5000 modülün hakk ile yaz ld n dü ünürsek bile okulun di er alt yap s o dallar açmaya uygun mu? Al nacak malzemeler yeterli olacak m ? MEGEP'in sitesi statik oldu u için yetersizdir, forum benzeri dosya upload download edilebilen bir sistem gerek. Ama bu Talim Terbiye ve bilgisayar düzeltmelerini atlamak anlam na geliyor. Bunun için MEGEP'e özel bir bili im sitesi üretilip, esnek ve haberle mesi kolay bir alt yap olu turulmal d r. Moodle gibi e itim siteleri olabilir. Kanunlar buna ne kadar uygun bilemem tabi. Hemen bunun için de dava açarlar. Okumay sevmeyen lise ö rencilerine y lda toplam ~3000 sayfal k modüller nas l okutturulup ö renim sa lanacak? Ö retmenler bile bu kadar okumaz kendini geli tirmez iken ö renci nas l çal acak? Ayr bir dert tabii.. Asl nda MEGEP iyi bir fikir. Ama alelacale yap lan bir i ten ne kadar hay r gelir, gelecek 5 y l sonunda görece iz. Meslek liselerinin oran liselere göre daha da artar ve ö retmen kalitesi de artar ise Türkiye'yi kimse tutamaz. Ö retmenin hizmetiçi e itimleri ve alacaklar ücretleri iyile tirilmelidir. Ö renci kendi kendine bilmedi i bir konuya bir iki y lda hakim olamaz. Ö renciye dayal bu e itimde ö renciyi yönledirecek Ö RETMEN oldu u için ö retmenlerin e itimi çok önemlidir.

defrag sevenlere...
Win 98 zaman nda Defrag program n seyretmeyi sevenlere VOPT programn tavsiye ediyorum. Pournelle 10 y ld r bu program tavsiye ediyordu, ben de bir bakay m dedim. Ayn eski Defrag gibi dosyalar birle tiriyor. Çok da h zl . Bu arada yeni bir bilgisayar ald m, u anda ilk kez onuna internete giriyorum. Daha oyun ve program testi yapmad m. Ayr ca baz parçalrdan üpheliyim, test program ile bakaca m, normalde a a daki gibi olmal : PCGold Kad köyden ald m: - P4 D820 2.88 2x1 MB 775 - Gigabyte i945 GME - Asus X1300 256 DDR2 - 2 x 1 GB Twinmos PC5400 533 228

- 250 GB WD 16 MB Sata2 7200 - LG DL DVD RW - Asus kasa F YAT: 1.133 YTL 1- PCGold sipari verdi im gibi siyah kasa yerine yine bej kasa vermi , kontrol etmeme izin vermediler maalesef, hemen kutulam lar. Oysa d ar nda 3 saat beklettiler beni. 2- DVD'nin cd'sini, audio kablosunu da vermediler. 3- Fiyat listelerine dikkatli bak nca sipari tekinden farkl oldu unu gördüm, mant k bulamad m... 4- Pe in paraya %15 indirim yapt lar... :) 7/27/2006

Ocak - Temmuz 2006 sonuç raporu
Ocak 2006 ile Temmuz 2006 aras nda MEGEP ile ilgili çal malar yapt k. Bili im bölümünün temeleri Tuzla Meslek Lisesi'nde at ld . Küçük odam zda birçok modül ve bilgi sayfas haz rlad k. 6 ayda 500 sayfal k katk m oldu. Saatlerin toplam nda 26 günüm saf olarak bu i e gitti. Yunus projesi için 2 y l harcad m enerjiyi, 6 ayda MEGEP için harcad m. K s tl zamanda birçok i yapmak zorunda kald k. - renç Word ile uzun saatler debelendik... Otomatik numaraland ma, tablolar, kayan metin kutular ve resimler... - 9 kere evimizden ayr kald k. Antalya, zmir, Ankara ve stanbul'da seminerler yap ld . - En kötü seminer yerleri stanbul ve Ankara oldu. Yemekler berbatt . En güzel yer ise Antalya idi... - 72 kilo ile ba lad k, nerede ise 80 kiloya vard m. Sonra kendimi toparlad m ve 75 kilo ile bu i i tamamlad m Göz, boyun, belimde ve el bile imde a r lar var . Aral ks z çal t k. - Kar l nda ne verdiler derseniz: Hiçbir ey!... - Alpi hocam z n Orhan Gencebay tutkusu sayesinde 6 ay defalarca tüm albümlerini dinledik... - 4000 modül için yüzlerce ö retmen emek harc yor. MEB kendi i gücü ile gelece e büyük bir yat r m yapm oldu. AB ve IMF para yard m olsa da içerik tamamen benzersiz olarak Türk i çili i oldu. - Önümüzdeki 1 y l sonunda 11 ve 12. s n flar n modülleri bitecek - Tüm dünyada Türkçe bilen insanlara modüller ücretsiz olarak verilecek. Bu da özverinin kan t d r. - aramada MEGEP iyi bir referans olacak. siz insanlar veya i ini de i tirmek isteyen insanlar ücretsiz olarak meslek sahibi olacaklar. UMARIM BEN DE ADAM G B B R BULAB L R M!!! - Modüller hemen her y l güncellenecek. Yeni i letim sistemi ve programlara uyum sa lanacak. 10. s n ftaki "Bili im Teknolojileri Temelleri"ndeki son 5 programlama modüllerinin özeti:
Sözcük Resim Sayfa Ara t r Link Örnek Süre (dk) Boyut (MB)

9318 9555 Modül 3 6856 Modül 4 4960 Modül 5 5781 Toplam 36470 Ortalama 7294
Modül 1 Modül 2

70 33 38 33 29 203 41

58 62 47 39 43 249 50

44 52 21 19 14 150 30

42 21 9 6 28 106 21

25 62 31 18 18 154 31

6000 6036 6448 6815 6911 22 6442

3.907 2.758 2.676 2.915 1.609 13,54 2.773

11 ve 12. s n fa ait Access Veritaban ile ilgili modüllerin özeti:
Sözcük Resim Sayfa Ara t r Link Örnek Süre (sa) Boyut (MB) Modül 1 Modül 2

4245 5985

32 75

36 60

25 37

15 7

5 2

35 50

2.450 4.549

Toplam

10230

Ortalama 5115

107 54

96 48

62 31

22 11

7 4

4 43

6,83 3.500

229

http://yunus.sourceforge.net sitesinden yazd m modülleri ve di er projelerimi indirebilirsiniz...

www.megep.meb.gov.tr

7/12/2006

Aha Yunus nerede?
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunus_Programlama_Dili adresinden Yunus Programlama Dili hakk nda Türkçe olarak

basit bir kaynak haz rlad m. Çok geni bilgi vermese de fazla uzun olmamas daha iyi.
www.wikipedia.com adresini tavsiye ederim, Türkçe k sm çok zay f. Belki siz de destek olmak istersiniz...

Umar m i inize yarar ve ilham kayna 7/3/2006

olur...

komik meslekler
1 - Yahu sen in aat mühendisiydin di mi? - Evet?? - Baksana bu bina y k l r m ? - Ne bileyim ben, bisürü testi var bu i in öyle karpuza vurur gibi anla lmaz bu i ler! - Ne biçim mühendissin lan sen? -....... 2 - Bölüm ne? - Makine mühendisli i - Kaç tane k z var lan sizde ?? -........ 3 - Ne ç kacan mezun olunca? - Gemi in aat muhendisi. - Ha, kaptan felan yani. - Yok ebe olacaz. 4 - Mesle in ne evlad m? - Kimya muhendisiyim amca. - Sabun, ampuan felan... - Yok amca öyle de il; daha bi zor. 5 - Abi senin bölüm bilgisayard di mi? - Evet? - Ya 6 haneli icq numaras nas aliyoruz? Ö retmi lerdir size.... (tabi tabi. okulda ders var ICQ101 diye) Ama, ö retmediler, bilmiyorum. 6 -Ne mühendisisin? -Endüstri mühendisi -Ne endüstrisi? 7 Arkeoloji bölümünde okuyan bir ki i taraf ndan, bilgisayar mühendisli inde okuyan bir ki iye yöneltilmi soru: Abi sen bilgisayar mühendisli inde okuyordun dimi? - Evet. - Size hacker lik yapmay ö retiyorlar m , böyle bir ders var m ? - Lan, siz de tarihi eser kaçakç l diye bir ders var m ? -?! 8 - Abi nerde okuyodun sen? - Makine mühendisli i - 4 y ll k m ? 9 - Ne mühendisisin? - Bilgisayar - Bu bilgisayarlar nas l çal yorlar kuzum? - çlerinde elektronik devreler var, ikili mant a göre... - ??! - Bo ver, sen tak fi i çal r onlar.. 10 - Ne mühendisisin? - Bilgisayar - Yav bizim oglana öyle iyi bi ey, oyunlu falan, toplasak kaça ç kar? 11 - Bilgisayar mühendisli ini kazand na göre çok zeki olmal s n. - Yok ya o kadar de il. - Salak m s n yani?

12 - Emre aslan m sen makine mühendisiydin de mi? - Evet mahmut amca. - Vallahi tebrik ederim seni.. ya bu arada bizim ofben bozuldu, müsait olduun bi zaman diyodum. 13 - Yavrum in aat mühendisi mi olacaks n sen? - Evet teyzecim. - Ayy canim benim peki i mi bulabilecek misin ç k nca, master yapacak m s n? master yapmadan da bir anlam yok art k. Mühendis kayn yor ortal k. ...Saol ya. Bunlar hat rlatt n ya huzura kavu tum imdi. Bozmasayd n ya u güzel ortam , daha iyi olmaz m yd ?

230

14 - Ne i yapars n sen? - Haberle me mühendisi - Yaw bu nokialarda radar n yeri tespit ediliyo mu. Nas l oluyo o ? - Benim bu telefona nerden müzik yüklenir ? - Sen imdi telefon felan yapabiliyon mu bana da yap - Bu uydu kanallar ifresiz felan nas l izleniyo onun bi aleti varm , var m sende 15 - Senin okudu un bölüm ne yienim? - Genetik mühendislii diyorlar teyzecim. - Vah vah t p fakültesi tutturamad n m yavrum, böyle genetik mühendisi olucan.? - Kandan cerahatten pek ho lanmam. 16 - Hmm yaz l m mühendisli i nas l oluyor o? - Bilgisayar yaz l m üzerine. - Yaz m yazyorsun yani bilgisayarda? - Evet yaz yaz yorum bilgisayarda. (la havle) 17 -Ahmet makina mühendisli i zor muydu? - Tabi olum. termo, mukavemet, ak kanlar.. bunlar geçene kadar arkamdaki k llar a ard . - Helal olsun valla. ya benim evdeki muslu a bi bak verse lan, damlat yo kaç gündür.. o da ak kan sonuçta. he ne dersin? - Allah belan versin derim ba ka bi ey demem. 18 - Sen imdi ne okuyodun? - Bilgisayar mühendisli i - Evlad m bo una okuyosunuz siz, imdiki çocuklar n hepsi bilgisayar kurdu, bizim o lan bütün gün internet cafede. - Tabii amca, anl yorum.. 19 I çilerin yeni girmi makine mühendisi hakk ndaki yorumlar : - Bak mesela u yeni giren mühendis var ya.. hee. - CNC nin "S" sinden bile anlam yo.. - CNC de "S" var m ki lan? - Neyse i te anlam yooo..

6/21/2006

Need For Speed
Most Wanted oyunu hiç fena de il, hala pek hasar k sm gerçekçi de il ama fantastik bir havada çevrede arabalar ile v n v n yapmak zevk veriyor. Polisler en ba ta çok zor gibi gözüküyordu, daha sonralar al nca en kolay onlar alt etmek oldu bana göre. Hatta en zevklisi polis kovalamacalar . Süper lk NFS gibi hala araba bir yere çarp nca felç olsa da bu sürümü fena de il. oynanabilir. Tavsiye ederim.

6/15/2006

nihayet 5 modül bitti
MEGEP için 5 ayd r u ra yoruz. (Ocak 2006-Haziran 2006)

231

lk 2 ay, modül bilgi sayfas (150 sayfa) haz rlad ktan sonra modül yaz m na geçmi tik. 220 sayfadan fazla da programlama modülü için emek harcad m. VBNET2005, C, Pascal, QBasic, C++, Yunus, Tupol, Java,... ak emalar ve sahte kod örnekleri ile dolu sayfalar. 100'e yak n örnek, 100'e yak n site ve 150 ara t rma sorusu bulunuyor. 33.000 üzerinde kelime ve 180 resim var. Bilek, göz, boyun ve s rt a r lar çektik. lk kez yap lan bir meslek için çok göz nuru döktük. 5 ay n saf olarak 1 ay bu i e gitti. Daha önce hiç bu kadar yo un çal mam t m. Dar zamanda p r l pr l p rlanta gibi çal malar yapt k. 20 ö retmen arkada tak m olduk. Neredeyse ayda bir Türkiye'de de i ik illere gittik. 1'er hafta beraber çal t k. (Antalya, Ankara, zmir ve stanbul) Daha önce hiç ya amad m z garip bir hayat ekline uyum sa lama ile aylar geçti. Maddi ve manevi de eri çok olan modüller yapt k. Yak nda www.megep.meb.gov.tr de modülleri görüp, indirebileceksiniz. Ama ben dayanamay p sitemde yay mlad m biliyorsunuz: http://yunus.sf.net (toplam 20 MB dosya) Sitemi %65 Türkler takip ediyor olsa da ngilizce sayfa yapt m. Zaten anla lmayacak bir dil kullanm yorum. Di er insanlar da takip edebilmeli bence. Programlama modüllerinde hem Microsoft hem de aç k kaynak kod destekli içerik haz rlamaya çal t m. Ne i yans n, ne de ... neydi... 6/8/2006

komik
KIYAMET KOPTUKTAN SONRA GAZETE BASLIKLARI >>> >>>Sabah : Biz Öldük! >>>Anadolu ajans : Kiyamet koptu ( A.A) >>>Zaman : Biz demi tik! böyle olaca belliydi! >>>Dünya Gazetesi : IMKB' de endeks bir daha yükselmeyecek. >>>Hafta Sonu : Ayhan I k ile Hülya Av ar gizlice bulu tular >>>Erkekçe : Ayin hurisi >>>Fanatik Gazetesi : Bu maç n galibi yok! >>>Cumhuriyet : Sonunda Ata'miza kavustuk. :) >>>Bilim Teknik : Evren hakk nda bütün bilmediklerimiz... >>>Oyun dergisi : Game Over :) >>>Elle : Yarg gününde an nda 10 kilo verin! >>>Para : K yametten kâr yapman n 100 yolu >>>Star Gazetesi : ok! Kand r ld k, eytan asl nda iyiymi ! >>>Aktüel : Mah er günü yan n zda olmas gereken 2 ey: Sevaplar ve Is ya dayan kl elbise >>>Auto Show : S rat köprüsünde saniyede 100 km ye ulasan son model arabalar >>>Arena U ur Dündar : Cennete rü vetle kaçak giren günahkarlar n tüyler ürperten dosyas >>>Hürriyet Ertu rul Özkök : yimserli i elden b rakmayal m, hiç olmazsa cehennemde s nmak için yak t paras yok! >>>Radikal : Yeni dosyay aç yoruz: Ye il itiraf ediyor. "Asl nda k yametten Susurluk çetesi sorumlu." >>>Show TV Reha Muhtar : Say n Zebani, kazanlar n yan nda terlemiyor musunuz? >>>Kanal 6 : zliyorsunuz say n seyirciler, kazanlar n içi bir volkan gibi, insanlar ba r ça r yan yor, k zar yor... >>>Ba bakanl k Bas n ve Halkla li kiler Dairesi Ba kanl : Devletimiz, bütün yaralar saracakt r. 5/31/2006

süper DVD
Bilim ve Teknik dergisinin Haziran 2006 say s nda eski say lar n n tümü DVD olarak veriliyor. DVD içinde pdf olarak 11.700 dosya var. 40 y ll k dergilerini 3.5 milyon liraya vermeleri çok iyi bir f rsat... 232

DVD'yi incelerken ilginç bir site tan t m buldum. Pencereleri k v rtman z sa layan bir eklenti... XP ve 2003 için
http://www.kmonos.net/lib/orimado.en.html

5/16/2006

moduller ve tikla programi
5 modulden ilk dördü hemen hemen haz r. Haziranda bitmek zorunda. Daha sonra Microsoft Access modullerini yazaca m, ama daha çok zaman m olacak.
1. 2. 3. 4. modul modul modul modul

(5.3 (3.2 (3.5 (1.5

MB MB MB MB

Programlama Temelleri) Ak Diyagramlar ) Sahte Kod) Veri Yap lar )

Otomatik sizin yerinize t klama program yapt m. Bir programa belli sürelerde devaml sol veya sa t k sinyali gönderiyor.
indir tikla program n 245 KB

4/19/2006

ilk yazd

m modül

lk programlama modülü (Programlama Temelleri) haz r. Yorumlar n z beklerim...
Sitemden indirebilirsiniz...

Bu arada sf.net te projem 55.000 den 2300 seviyesine ç kt k sa sürede, bakal m ilk 1000 e girebilecek miyiz?
sourceforge.net/projects/yunus

Internet Explorer 7 Beta, Opera ve Firefox dizüstü bilgisayar mda art k saçma sapan çal maya ba lay nca ben de k sa bir aramadan sonra Maxthon Browser ile kar la t m. Bence süper...
http://www.maxthon.com

4/9/2006

sourceforge
son 2 gündür sourceforge.net e olan üyelik ve dosya gönderme ile u ra yorum. 233

Önceden email onay bir türlü gelmedi inden üye olamam t m, nas l olduysa imdi üye oldum.
https://sourceforge.net/projects/yunus

Burada eski yunus sürümlerinden birkaç ve tüm örnek çal malar mdan seçmeler var. rahatl kla oradan indirilebilir art k. bir sürü ana bilgisayarlar var biliyorsunuz.
www.tuzlaatl.k12.tr/yunus

sitem maalesef her an aç k olam yor. bu sebeple sf.net daha iyi ve güvenli. Belki de dünyadaki di er yaz l mc lar n ilgisini çekmeyi ba ar r m. sf.net e olan üyelik i lem listesini u linkten (Gürkan Yeniçeri) edinebilirsiniz:
http://www.analystdeveloper.com/blogsf/cvssfak.htm

3/23/2006

eski oyunlar
Carom deyince, eski oyunlar da hat rlad m. ilk bilgisayar m 1996 y l nda alm t m. P133, 16 MB ram, 2 mb ekran kart . O zamanlar, hala da sevdi im, oyunlar Tomb Raider, Duke Nukem, Blood, warcraft ve NBA Live idi. Özellikle Tomb Raider bence bir efsanedir. Bulmacalar çok ak ll ca tasarlanm , ve çözümü emek istiyor. Grafik olarak ilerlemi olsa da eskiden neredeyse diskte yer kaplamadan kurulabiliyordu. Duke Nukem ise espirili ve ak c bir hikayeye sahipti, defalarca ayn bölümü oynad m z oldu. Gizli yer bulma uzman olduk neredeyse ... Carmageddon ise en sevdi im gerçekçi hasar alan arabalara sahip oyundu. En son 2000 var galiba. 6 y ld r yenisi ç kmad . Warcrafttan sonra ç kan, Starcraft o kadar sevemedim. Biraz so uk geldi. Eski oyunlarda nedense bir komiklik, tuhaf seslendirme vard . imdiki oyunlar ise çok ciddi. Belki de üzerlerinde hiç dü ünülmeden yap lmalar ndan. Baz oyunlar n demolar süperken, normal oyunlar berbat. Mesela Quake2'nin demosu bana çok ho gelmi ti. Hemen gidip CD'sini alm t m. Maalesef çok s k c bir oyunmu . Online oynad m da oldu, ilk "lag" kavram ile bu oyunda kar la t m zaten. Unreal Tournament de demo olarak süperken, tam CD'si i renç yava bir oyundu.

234

natla baz oyunlarda ilerlemeye devam etsem de art k oyun bitmeden, CD'yi bir kenara atar oldum. Halo gibi. Neredeyse bitirmek üzereydim ama, hep ayn samans etkinlikler beni bayd . Sonunda at kenara. Soldier of Fortune ve Red Faction da f rt na gibi geçip gitti. Nesnelerin parçalanmas gerçekçi gibi olsa da belli bir yerden sonra, zeka ile ilgili k s m kötü olunca hiç zevk vermemeye ba l yor. Half Life 2 biraz güzel olsa da baz mant k hatalar b kt r yor. Ölen adamlar n tekmeleyemiyorum mesela!?!... Oyun grafiklerinin iyile tirilmesi de il, yapay zekan n iyile tirilmesi gerek. Yoksa ayn tas ayn hamam, 10 y ld r hep ayn tür oyunlar yap l yor. 3/22/2006

carom3d
Carom3D www.carom3d.com sitesinden indirebilece iniz bedava online 3d bilardo oyunudur. Eylül 2004 den beri yakla k 2500 oyun oynad m. Süperim, diyemem, ama sa lam oyunucu (kar taraf için KORKUNÇ) diyebilirim kendime. 3 kimlik (id) sahibi oldum bu zaman içinde. %56 kazanma oran ... ans ve yetenek biraraya gelerek iyi oyuncu olunuyor. Birkaç numaray bilmek gerek. Her top deli e girecek diye bir kural yok. Bir sonraki hamleye haz rl k vuru u da yap labilir. Önce o anki at kurtar n, sonra di er toplar dü ünün. Hava ataca m derken h zl vurmak da pek iyi sonuç vermiyor. Farenizin türü optik ve temiz olsun ki rahat vuru yap n. Gerçek hayatta ise sadece 1-2 kere oynad m 8 top bilardo. Onlarda da hiç ho uma gitmedi. Zor tabi, bilgisayar sizin için ayarl yor her eyi... Belli bir noktaya gelip, tekrar yeni bir kimlik alarak ba tan ba lamak, biraz H LE de diyebiliriz. Millet sizi hiç oyun bilmeyen biri san p, oynamaya ba l yor, sonra bi bak yo, yenilmi , sürpriz... Sonradan tek id ile devam etmek daha iyi oldu una karar verdim. Çünkü o kadar oyundan sonra çoktan Gümü Kupam olurdu. imdilik 3 bronz kupam var. 150 adet de carom oyun kayd m var. Baz lar çok k sa, baz lar g c kl k i te ya, çok uzun süren maçlar... Baz oyunlarda da garip, beklenmedik vuru lar ile birden fazla topun deli e girmesi var. Her zaman da bu vuru lar yap lam yor. nternet üzerinden oynad m için genelde Brezilyal , israilli, alman ve türk ile kar la yorum. Tabi baz lar gerçek kimliklerini belli etmiyor. Mesela yabanc sand n adam, Türk ç k yo, sohbet de ediliyor tabi bu arada. Türk oyuncular n genelde ya lar 10-18 ya aras oldu u için, biraz savsak, biraz küfürbaz, biraz dalavereci oluyorlar. O sebeple Türk oyunculara kar Yunanl veya srailli ile birlikte oynad m çok oldu. Birçok arkada l k da edindim. Normalde oyun oynarken pek sohbet edilmiyor ama, bazen gerçekten iyi oyuncular ile kar la yorum. O zaman da ayr lmas zor oluyor. Eskiden CounterStrike ve Rainbow Six Rouge Spear oynard m. Bu oyunu görünce aksiyon oyunlar oynamay b rakt m. Live For Speed (grafikleri güzel, tavsiye ederim) diye bir de online araba yar da var. Pek s k oynam yorum asl nda. Nette oynanamayan oyunlardan uzak duruyorum, ara m aksiyon oyunu hala ç kmad ... hay rl s art k... 3/19/2006

sözler
Birkaç özlü sözüm var, kendi uydurdu um, ama hep de unutuyorum: Bir ey iyi çal yor ise, sak n kar t rma... Gelece i zaman belli bir otobüsü beklemek çok kolayd r, ama ne zaman gelece i belli de ilse... Biri size kötülük etmi ise, muhakkak daha sonra yine yapacakt r... En iyi yol, kendi bildi in yoldur... 235

Pahal olan bir ey, kaliteli oldu u anlam na gelmez; ama kaliteli bir ey, ço u zaman hakk n verir... Bilgi payla t kça ço al r, ama ço u zaman yok olup gider... Günümüzde etraf m z bilgi çöplü ü ile doldurulmu tur, önemli olan prensip: çabuk ö ren, çabuk unut... Maddi bir ürün veya bir insandan vefa beklemek aptall kt r, zaten vefal olan ey size kendili inden döner... nsanlar ö üt vererek adam edemezsiniz, adam olan zaten do u tan bellidir... Temiz olman n de erini, ancak temizlendi inizde anlars n z... Bu dünyada kafaya takacak hiçbir ey yoktur, kendinizi bo una bunaltmay n... Bilgisayarc sadece program yazan ve donan m üretendir. Web sayfas yapan, program kullanan ve bilgisayar toplayan insan "bilgisayarc " de ildir... Anlad n okumak de il, okudu unu anlamak önemlidir... 3/15/2006

stellarium
Google Earth ile dünyay (5 y l önceki) inceleyebilirken, uzay da incelemek, zamana göre simule etmek isteseniz stellarium tam arad n z program. Kullan m çok kolay... Y ld zlar, gezegenler, yak nla t r labiliyor, geçmiz zamana veya gelecek zamana al p, durumlar n inceleyebiliyorsunuz... Süper ve bedava (GPL)... Linkler:
earrh.google.com www.stellarium.org

3/14/2006

wikipedia
Birkaç gündür www.wikipedia.org sitesinden faydalan yorum. Ansiklopedi olarak ingilizce aramalarda güzel bilgiler geliyor. Ama imdilik Türkçe k s m çok s ... Belki zamanla konu ekleme ve güncellemesini ö renerek, katk da bulunabiliriz... Bir yerlerde bunu yar ma haline getirenler de varm diye duydum. iyi fikir. http://sozluk.sourtimes.org/ (Ek i Sözlük) da var ama imdilik C DD olmad için pek tutmad m. 3/11/2006

fazlamesai.net
www.fazlamesai.net sitesinde benim www.delphiturk.com de megep için yard m iste im yay nlanm . Asl nda tam da sevinecektim ki, millet Microsoft VBNET, MSSQL, Access ile ilgili ders ekledi imizi duyunca fena k zm lar.

Ama benim amac m aç k kaynak kod ve tekelci MS aras ndaki kar la t rma, hangisi üstün, tart mas de ildi ki... Uygun ekilde cevap yazd msa da, beni anlamad klar için art k fazlamesai.net e pek tak lmam. RSS ile haberleri gelse de pek umut ba lamayaca m. Hemen hemen ayn ey delphiturk için de geçerli. Oradan da pek ses ç kmad . Birkaç ki i delphi veya ba ka konuda yard m almak için arad . Binlerce ki inin ziyaret etti i bu yerlerde hiç mi adam gibi yap c bir fikir gelmeceyecek... (15 günde hemen sonuç beklememek laz m desek de, bizim zaman m z az.) Bu tür dan ma i lerini mail, telefon ve net üzerinden de il de do rudan firmaya giderek neden yapm yorsunuz derseniz: Zaten bu piyasa analizi 2-3 ay önce yap ld . Meslek dallar ç kar ld . Biz de bunlara bakarak konu ba l klar n ve modül altyap s n olu turuyoruz. Dünyada çok tutulan, yayg n olan konularda, serfitikaya uygun olacak ekilde bilgi topluyoruz.

236

Türk yap m yaz l mlar da modul olarak ekleme imkan m z var. Mesela MoreMotion ve Pardus gibi. Kendi yapt m Yunus Görsel Programlama Dilini de algoritma anlat rken bahsedece im. Ele tirmekte ne kadar ustay z! Ama bir el atal m da bir faydam z dokunsun diyen neredeyse yok. Linkler:
http://www.delphiturk.com/Replys.aspx?PostId=25728&ForumId=100 http://www.fazlamesai.net/index.php?a=article&sid=3804 www.megep.meb.gov.tr

3/5/2006

Knoppix on disk
Zor oldu ama, u anda vmware üzerinden knoppix4.0.2'yi kurduktan sonra, bu sat rlar yaz yorum. :) Me erse internetten canl cd indirmi im (694MB). Neyse ki "sudo knoppix-installer" komutu ile 3GB'l k sanal diske k sa sürede kuruldu. sudo yu unutmay n, yoksa kurulum yar m kal yor. Disk bölümlendirme ise qtpart ile çok kolay. Deneme yan lma ile 2.5 GB primary, 500 MB da linuxswap disk yapt m. Daha önceki günlerde 2 kere ubuntu kurmu tum bu arada. Kurulumu kolay. Dell Inspiron dizüstünde çok h zl çal abilirken, PC'm de ubuntu kötü çal t . Çok yava ... Knoppix ise çok atik, grafikleri ve programlar daha zengin. Türkçe klavye sorunu yok. Dizüstünde <> karakterlerini ç karamad m, diye çok k zd m asl nda. Ubuntuda unixODBC ile biraz "odbc.ini" üzerinde oynama ile MSAccess dosyal KüPro program m çal t rd m. Yani mdb dosyay okumay da ba ard m. 2-3 y ld r bunu yapam yorduk. Knoppixde eski de olsa Apache 1.3, php 4 ve mysql kurulu halde. sadece hizmetlerden onlar aktifle tirmek gerekti. Bir de a kart n göremediyse de knoppix'in ayarlar ndan onu da hallettim. (kurulu hali asl na Debian isimli, yani knoppix de il) Ubuntuda olmayan "wine" kurma çabalar m sonuçsuz kal nca, knoppixde zaten kurulu olan ile eski bir Delphi program m da çal t rd m. Hatta moonstar da çal t . Ho ... Bu i lemler(knoppix kurulumu) yakla k 5-6 saatimi ald . Suse 9, Gelecek Linux ve Pardus hata verdi i için kuramad m. :( Ama sonunda 3 günde, 3 i letim sistemi PC'mde, 4 i letim sistemi de dizüstünde kurulu oldu! Her iki i letim sisteminde ip'sini girerek ister Windows, ister linux üzerinden haberle me de yapt k. A kom ular nda birbirlerini gördüler. linux'da samba sayesinde windows ile dosya al veri i kolay hale gelmi .

3/2/2006

Geç de olsa Ke fettim
Demek istedi im, "VMware Worksitation" program n ke fetmem. http://www.vmware.com/ Kurduktan k sa süre sonra, "VM...*Capture Movie" menüsü ilgilimi çekti. Çok küçük ama kaliteli film halinde, kurdu unuz i letim sisteminin görüntülerini kaydedebiliyorsunuz. Nette bol olarak bulabilece iniz *.iso dosyalar n rahatl la, bir CD'ye aktarMADAN, kurma ve deneme imkan n z var. Sa alt kö edeki CD simgesine sa t klay p, "Edit..." diyerek "Use ISO image" seçin. Suse, ReactOS, Ubuntu, Pardus... emrinizde! ster live CD ister kurulum CD'si olsun makinenizi hiç aç p kapamadan, gönül rahatl ile i letim sistemleri deneyebilirsiniz. WindowsXP, 2000, 2003... üstüste birçok i letim sistemi de olabilir Onlar n üzerinden rahatl kla internet gezintisi, oyun, müzik dinleme i lemlerini yapabilirsiniz. Tek tu ile de silme imkan var. "VM...*Delete from disk" Nette i letim sistemini denemeniz için verilen "*.vmx" dosyalar n BEDAVA vmplayer ile çal t rabilisiniz. 237

Normal i letim sisteminiz ile network üzerinden payla lan klasörünüzden haberle ebilirsiniz. Copy, paste gibi i lemleri var

2/28/2006

Kommik resim
zavall lar

2/26/2006

Özgürlük an t
Windows Live Local

Özgürlük An t - Ku Bak Görmek için bu sayfadaki "bird's eye" ba n t klay n...

2/25/2006

Kommik
4512; "Merkez! Alet kontrol" Merkez; "Elinizdeki alet de il, cihaz". 4512; "Aletin cihaz oldu u anla ld merkez". öför; "Müdürüm, araç intikal etsin mi?" Müdür; "Etsin, ama içinde öförüde olsun". Merkez; "Camide son durum nedir?" 5436; "Cenazeler mezarl a seyir halindeler". 4536; "Merkez, orta kilolu, kara renkli, boynuzlu bir tosun kaybolmu ". Merkez; "Anla ld . stasyonlar not al n. Kaybolan tosun e kali veriyorum". 238

3370; "Bir minibüs at arabas na çarpm , at vefat etmi ". Merkez; "Ba n sa olsun evlad m. Merkez; "Anan n Yeri nde <lokanta> kavga ihbar var. Ekip intikal etsin". 7443; "Anla ld Merkez, Anan n Yeri ne ekibimle seyir halindeyiz". 5690; "Burada çekilmesi gereken bir araç var". 5491; "Efendim, ben sahilden intikal ediyorum". Merkez; "91, sen bulundu un yerde kal, 31 çeksin". 7553;"Kaçan arac takip halindeyiz". Merkez; "Anla ld . Mevkiiniz?" 7553;"Kaybolduk Merkez!..." Merkez;"Mevkiiniz?" 4566;"Cumhuriyet caddesi". Merkez;"Tam mevkiiniz?" 4566;"Arabaday z Merkez". 5452; "Bahse konu arac ald k, inceliyoruz, tamam" Merkez; "Araç alkollü mü?" 5452; "Olumsuz efendim, araç dizelmi ". 4512; "Merkez, h rs z kaç yor!" Merkez; "Anla ld , nereden nereye kaç yor?" 4512; " uraya do ru kaç yor". Merkez; "Biri 4512 den telsizi als n, adam gibi tarif etsin". 3345; "Yonca Evcimik konserindeki son durum nedir?" 6220; "Henüz Abone yi söylemedi amirim". 5433; "Caddede üpheli bir paket var." Merkez; "Anla ld , çevre güvenli ini al n, pakete dokunmay n. Uzman ekip seyir halinde 5433; <3 dakika sonra> "Uzman ekibe gerek yok. Paket bo ". Merkez; "Nereden anlad n z, Çevre güvenli ini al n demi tik". 5433; " Üzerinden kamyon geçti efendim". Merkez; 239

" skeledeki arac n belgelerini al n". 5426; "Araç feribota binmekte..." Merkez; "Belgeleri muhakkak al n". 5426; "Do rudur Merkez, ben de feribota biniyorum". 5426; <5 dakika sonra> "Arac n belgelerini ald m". Merkez; "Derhal merkez karakoluna intikal edin". 5426; "Olumsuz Merkez. Feribot hareket etti. Ben kar ya geçiyorum. 17.00 feribotu ile dönerim 2/23/2006

Microsoft Office Document Image Writer
Tesadüfen buldum: Office 2003'de bu dediklerimi deneyebilirsiniz. Hehangi bir programda "Yazd r" komutu ile yaz c y "Microsoft Office Document Image Writer " seçiniz... "Dosyaya yazd r" seçili olsun Dosyan n ad n yaz n Otomatik olarak "Microsoft Office Document Imaging" program aç l yor Fare ile istenen yer seçilip, "Araçlar*Metni OCR Kullanarak Tan ..." komutunu verin Art k yaz lar alabilirsiniz. Resim halinde ama içinde yaz olan bir dosyan z varsa, Abbyy Fine Reader gibi olmasa da %50 bu yaz lar alabiliyoruz. Kopyalama korumas olan dökümanlarda, yazd rma imkan hala varsa, bu sayede içinden yaz lar ç karabilirsiniz... 2/23/2006

Firefox sürprizi
www.mozilla.org sitesinden Firefox'un son versiyonunu indiriniz... (1.5.0.1) son, boyut 5MB Ayn siteden GreaseMonkey eklentisini indiriniz... (greasemonkey-0.6.4-fx.xpi) sürümü son u anda Platypus eklentisini indiriniz... (platypus.0.64.xpi) Son halinde Firefox'a yeni araç çubu u geliyor... Buradan istedi iniz sitedeki fazlal k k s mlar Remove, Cut... gibi i lemleri yapabilir,sayfan n bu halinin hep kullan lmas n sa layabilirsiniz... Mesela www.google.com 'un reklam logosunu silmek gibi... Geri alma olmad ndan sayfay kaydetmeden önce, Tazele diyerek eski haline alabilirsiniz... Kolay gelsin!

2/18/2006

Gerekli programlar 2
Macromedia Dreamweaver, Fireworks, Flash, Captivate - tasar m Office (Word, Excel, Outlook...) Nero Burning Rom - CD-DVD yazma ACDsee - Resim görüntüleme, k rpma, albüm olu turma Norton Ghost - sistem yedekleme Delphi ve Visual Studio - programlama MSSQL ve MySQL - veritaban ISIS Proteus - elektronik dijital deneyler yapma Java Runtime - java deste i (bedava) WinHTTrack - site kaydetme (bedava) CuteFTP - ftp ile dosya yollama alma Moonstar - Türkçe ingilizce sözlük (bedava) EasyCleaner - windows temizleme arac (bedava) 240

Craagle - crack arama program ASpack - exe kayna n s k t r r 2/17/2006

Tavsiye Programlar
Bedava güzel programlar: Winamp - mp3 dinlemek d nda internet radyolar da var Media Player Classic - windows'un media playerinin yerine geçti bile Messenger - imdilik bedava, ama ki i bulma ve profile bakma k sm kötü eMule - payla m program carom3d - online bilardo oyunu opera - baz ActiveX gerektiren siteler haricinde süper bir taray c delphiturk kodbank - maynak delphi kod kayna acrobat reader - pdf okuma için tek seçenek :) Antivir - güzel bir antivirus program Zonealarm - ate duvar program Spybot S&D - internet c v kl klar n siler CCleaner - windows temizleme arac Leechget - dosya indirme program aida32 - sistem bilgisi rechacker - baz programlar n menülerini de i tirmek için CrimsonEditor - not defterinin yerine geçti process explorer - görev yöneticisinin yerine geçti izarc - tüm s k t r lm dosyalar açar Centrino_Hardware_Control - dizüstü bilgisayarlara yard mc GoogleEarth - düynay tepeden inceleyin 2/12/2006

Bilgisayarc (!?!)
Önyarg l Meslek: Türkiye'de bilgisayarc denilince, bilgisayar n her eyini bilen adam demek akla geliyor. Oysa Bilgisayar çok geni bir konu, donan m ve yaz l m olarak. Bilgisayarc bilgisayar tamiri yapar, windows kurar, virus temizler, kart takar, internet sayfas yapar, program yapar, muhasabe program yapar, cep telefonlar n çözer, yaz c tan t r, Word'de 10 parmak yaz yazar, bir sürü garip kelimeler deyimler söyler, a kurar, kablo takar... Ama bir soru kar s nda, "ben onu yapamam" diyemez... Çünkü bilgisayarc çok zekidir. Hemen o problemi çözmelidir. Evindeki bilgisayar mükemmeldir, her türlü donan m vard r. Dijital kamera kullan m n hemen çözer. Sunu haz rlamak, Excel'de formullerle sayfa yapmak çocuk oyunca d r. YAPMALIDIR. Flim düzenlemek, AutoCad'de çizim yapmak, Flash yapmak, Photoshop yapmak ile bilgisayarc olan bir sürü insan var. Bunlar n hepsi B LG SAYARCI... Ben neyim o zaman. Bilgisayarda yaz yazan, bilgisayar toplayan, bir iki program yazan biri. Hayallerimde programlama ile geçinmek vard . Ama kendimce yapt m programlar bedava, aç k kaynak kod ile internette yay nlasam bile kimse adam yerine koymad . Son zamanlarda bir iki ki i, seni takip ediyorum, çal malar na sayg duyuyorum diye mail att . Saman alevi gibi tepki var. Galiba hiç programlama ile ilgili bir ortam m olamayacak!

destek kitap bulma
* nternette birçok konu ile ilgili yabanc kaynak var. Ama en iyisi Emule ile aramak, tabii türkçe kaynak bulmak yine de hala zor. * Genelde yabanc kitaplar çook pahal . * Bili im bölümü modullerinde genelde kendi tecrübelerimiz ve yapt m programlar kullanaca m. Bilgiye dayal de il de,programlaman n felsefesi üzerine durmaya çal aca m. Oyun ekran görüntülerini sayfalar aras na da t p, konu ile ilgili espirili yakla m olabilir. * Eski bir kitab m var. Hatas z Kodlama diye. o da çok ho bir kitap, normal programlama dilleri kitaplar gelece e yönelik de il. * çeri i olu tururken, uygulama sorular verebiliriz. Mesela "ak am annenize o günkü yeme i hangi ad mlar ile yapt n " sorabilir, bir i i ad mlara bölmeyi ö retebiliriz. Hemen her eyi analiz edebilme altyap s vermek gerek. * Bir dile ba ml kalmak demek 5 y l içinde çöpe giden bir müfredat demek, ama de i im kaç n lmaz. 241

* PC programlama yerini web programlamaya b rak yor. Muhtemelen 10-20 y l bu gider. Daha sonra zaten PC diye bir ey kalmaz. 2/6/2006

My abandonewares...
Yakla k son 10 y lda yapt m bedava ve aç k kaynak kodlu, AMA bir i e yaramayan projelerim: 1- UGP - Uygulamal Genel Programlama - 50 program kodu ve aç klamas 2- Yunus Projesi - Türkçe görsel programlama dili - 20.000 sat r kod bo a giden 2 y l 3- SiPro - Online S nav Projesi - aktivite o kadar dü ük ki... ölü proje de diyebiliriz... 4- KüPro - Online Kütüphane Program - Okul istedi ama imdi kullanm yorlar 5- Okul Ders Program - üniversite tezimiz - üniversite istedi ama Kullanm yorlar... :( Bu ve birçok küçük ilginç proje http://www.yunus.projesi.com sitemde... :) 2/4/2006

Bili im Bölümü
MEGEP ad alt nda görevliyiz, Bili im bölümünü haz rlamak bize dü tü. Bakal m neler yapaca z... Adresi: www.megep.meb.gov.tr

First Entry-ilk mesaj
hi, people i am about to be 8 years teacher. I teach pc programming like Delphi, C, Assembly

242

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.