aokastre hrlo kullaolm kllavuzu

9620/

Llitfen once bu kilavuzu okuyun !

Degerli Mu§terimiz,

Modern tesislerde uretilen ve titiz kalite kontrolunden gec;irilmi§ olan urununuzun size en iyi verimi sunrnasiru istiyoruz.

Bunun loin, bu ktavuzun tamarruru, urununuzu kullanmadan once dikkatle okumamzi ve bir basvuru kaynagl olarak saklarnaruz: rica ederiz.

Bu kullamm kilavuzu ...

Bu kilavuz, clhazin bir parcasrdir, Verilen talimatlar, cihazi hizh ve guvenli bir sekllde cahstirrnamza yardimci olacaktir.

• Teslim arunda lutten clhazm hasarh olup olrnadiqiru kontrol edin. Herhangi bir tasuna hasan qorurseniz, lutfen derhal cihazi satin aldiquuz sans noktasiyla irtibat kurun ve cihazi cahsnrrnaym:

• Cihaz baqlantilanru yapmadan ve clhazi cahsnrrnadan once, lutfen bu kilavuzu ve beraberindeki, dokumanlan okuyun. l.utfen guvenlik talimatlanna ozellikle dikkat edin.

• Tum dokurnanlan saklaym ve ileride bilgi qerektiqinde bunlara basvurun, l.utfen herhangi bir garanti lslernl olasihqina karst makbuzunuzu saklaym.

• Cihazi bir baskasma verecek olursaruz, lutten cihazla birlikte turn dokumanlan da verin.

(E

ic;rindekiler

[I URUNUNUZ 4

Genel qorunurn .4

Teknik veriler 5

Aksesuarlar 6

EJ UYARILAR 7

Guvenlik sernbolu aciklarnalan 7

Genel guvenlik 7

Qocuklar icin quvenlik 8

Elektrikle ilgili cahsrnalarda quvenlik 8

Kullarurn arnaci 8

Enerji tasarrufu icin yapumasi gerekenler .8

Orunun anlrnasi 9

Ambalaj malzemesi 9

Eski ekipmanlar 9

Gelecekteki tasima islernleri. 9

51 KURULUM 10

Hazirhklar 10

Kurulum ve baqlantilar 11

ilk cahstirma 13

Orunun ilk kez temizlenmesi 13

ilk rsrtrna 13

9 FIRININ KULLANILMASI 14

Fmnda pisirme, kizartrna ve izqara

hakkinda genel bilgiler 14

Elektrikli fmrun kullarulrnasi 14

Qall~ma modlan 15

Pisirme surelerl tablosu 16

Izgaranm cahstmlrnasi 17

Izgara pisirrne sureleri tablosu 17

~ BAKIM VE TEMizLiK 18

Genel bilgiler 18

Kontrol panosunun temizlenmesi 18

Firmin temizlenmesi 18

Finn kapaqirun sokulrnesi 18

Finn lambasmm degi~tirilmesi. 19

Sorun giderme 20

t!J TUKETici HizMETLERi... 21

[J GARANTi KONUSUNOA

MU~TERiNiN OiKKAT ETMESi

GEREKENLER 22

t!1 FIRIN MONTAJ BiLGiLENOiRME

FORMU 24

31TR

gORONONOZ

Genel gorunum

7 6

8

9

1 Kontrol paneli 6 Raflar
2 Tel izqara 7 Ost ISltlCI
3 Tepsi 8 Lamba
4 Tutamak 9 Fan motoru (sac arkasmda)
5 Kapak 1 Fonksiyon dOgmesi

2 Srcaklik dOgmesi

41TR

2

3

3 Srcakhk lambast

Teknik veriler

Voltaj/frekans 220-240 V-50 Hz
Toplam elektrik tUketimi 2.4 kW
Kullanllaeak sigorta min. 16 A
Kablo tipi/kesiti H05W-FG 3 x 1,5 rnrn"
Kablo boyu max. 2 m
DIl;; boyutlar (yOkseklikigenil;;liklderinlik) 595 mm/594 mm/567 mm
Kurulum boyutlan (yOkseklikigenil;;liklderinlik) **590 veya 600 mm/560 mm/min. 550
mm
Finn Multifonksiyon firm
Enerji verimlilik struft" A
ie; aydmlatrna 15/25 W
Izgara gOe; tOketimi 2.2 kW
ff . . .. .. Esas. Ev tipi elektnkh fmnlarda, eneru etiketl bilqllerl EN 50304 standardma gore verilmistir, Degerler, standart yOk ile alt-ust rsrtict veya fan destekli rsrtrna (var ise) fonksiyonlannda saptarur.

Enerji verimlilik srrufmm belirlenmesi; ilgili fonksiyonlann urunde bulunrnasi durumuna bagll olarak, asaqidakl oneeliklendirme sirasma gore yapihr, 1-Eko - fanh pislrrne, 2- Turbo yavas pisirme, 3- Turbo pisirme, 4- Fan destekli alt/ust isrtma, 5-0st ve alt rsrtma,

Bkz. KURULUM, sayfa 10.

51TR

Aksesuarlar

~ Onemli

~ OrOn modeline gore, verilen aksesuar cesidi degiliimektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan turn aksesuarlar OrOnOnOzde bulunmayabilir.

Firm tepsisi

Hamur isleri, donrnus gldalar ve bOyOk klzartmalar ic;in kullanllabilir .

.....................................................................

Derin tepsi

Hamur isleri, bOyOk kizartmalar, sulu yiyecekler icin veya izqara yaparken akan yaglann toplanmasi lcln kullamlabilir.

Pasta tepsisi

Kurabiye, biskOvi gibi hamur isleri icin

kullarulrnast edilir.

Kucyuk fmn tepsisi

KOc;Ok porsiyonlar icin kullarulabllir. Bu finn tepsisi tel izqaranm OstOne yerleliitirilir.

Tel izqara

Krzartma yapmak icin ya da fmnlanacak, kizartilacak ve gOvec;te pislrllecek yiyeceklerin istenilen rafa yerlestirilrnesi icin kullamlabilir.

Teleskobik sistem

Teleskobik raylar sayesinde tepsiler veya tel raf, kolayca takihp cikanlabilir.

61TR

EJUYARILAR

Guvenlik sembolu aC;lklamalan

Bu kilavuzda a~agldaki tOrden gOvenlik talimatlan ve bilgileri verllrnlstlr, Bunlar simge ve ilk uyan sozcuqune gore ayirt edilebilir.

4, GOVENLiK UYARISI ~ YOksek yaralanma riski.

Uyulmamasi durumunda, ciddi yaralanmalara veya olurnlere neden olabilir veya olacaktir.

,. OiKKAT

~ Yaralanma riski.

Uyulmamasi durumunda, k090k ve orta yaralanmalara veya olurnlere neden olabilir veya olacaktir,

NOT

Maddi hasar riski. Uyulmamasi durumunda, OrOn

veya diger nesneler Ozerinde hasara yol acabilir veya acacaktir,

~ Onemli

~ Kuliamci igin pOt noktalan OrOnOn nasi! kullarulacaqma iliskin yararh bilgiler. Yaralanma riski tasirnaz.

Genel guvenlik

• Oretici firma OrOn kalitesini artirmak icin, onceden haber vermeksizin, teknik ozelliklerde degi~iklik yapma hakkiru sakh tutar. Bu kilavuz igerisinde yer alan sekiller sernatlk olup OrOnOnOzle bire bir uyum i9inde olmayabilir. OrOnOn Ozerinde bulunan isaretlernelerde veya OrOnle birlikte

veri len diger basil I dokOmanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortarrunda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, OrOnOn kullarurn ve ortam sartlanna gore degi~ebilir.

• Bu OrOn, yanlannda gOvenliklerinden sorumlu olacak veya OrOnOn kullarurmyla ilgili gerekli talimatlan verecek bir klsl bulunrnadiqi sOrece; fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kistler (cocuklar dahil) tarafmdan kullarurn lcln tasarlanrnarrusnr.

Qocuklar denetlenerek OrOnle oynamalan onlenmelidir.

• OrOn bozuksa veya gozle gorOIOr bir hasan varsa, OrOnO cahsnrrnaym.

• OrOn Ozerinde hicblr onanm veya degi~iklik yaprnaym. Ancak, bazi anzalan halledebilirsiniz; bkz. Sorun giderme, sayfa 20.

• Yemeklerinizde alkol kullanacaksaruz dikkat edin. QOnkO; alkol, yOksek srcakhkda buharlasir ve steak yOzeylerle temas ettiginde, alev alarak yanqm cikmasma sebep olabilir.

• Kapah konserve kutulanru ve cam kavanozlan isrtrnaym. Kavanoz igerisinde olusabilecek basmc, kavanozun patlarnasma neden olabilir.

• OrO nOn cahsrnasi srrasinda kenarlan steak olacaqmdan, yakiruna, yaruci maddeler konulrnarnahdir,

• Fmnlarna tepsilerini, tabaklan ya da alOminyum folyoyu dogrudan fmrun tabaruna koyrnaym. lSI birikimi fmrun tabaruna zarar verebilir.

71TR

• Urun, kullarurn sirasmda steak olabilir.

Asia; steak ocaklara, fmrun ic;: kisimlarma, isrtrna elemanlanna vs. dokunmaym. yocuklan, urunden uzak tutun!

• Steak firma yemek yerlestirirken, yemegi cikartirken vs. daima isrya dayarukh finn eldivenleri kullarun,

• Finn cahsirken arka yuzeyl rsirur. Gaz / Elektrik baqlantrs: arka yuze temas etmemelidir, baqlantuar zarar qorebilir, Baglantl kablolanru srcak finn kapisma sikrsnrmaym. Baglantl kablolanru steak yuzeylerin uzerinden gec;:irmeyin. Bu durumlar kablo yalrnrmru eriterek fmrun kisa devre yaprnasma ve yangm cikrnasma sebep olabilir.

• Her kullarurndan sonra urunun dugmelerinin kapah konumda olup olmadlgml kontrol ediniz.

r;-,Onemli

~ Kullamlacak urunun kurulumu icin yetkili servisi araym, Bu islernden sonra, garanti suresi baslatihr,

C;ocuklar i«;in guvenlik

• Urun kullammdayken ve kullarurn sonrasmda soquyana kadar urunun aciktaki kisrmlan ismacaktrr; cocuklar uzak tutulmahdir.

• Ambalaj malzemeleri cocuklar lcin tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini, cocuklann ulasarnayacaklan bir yerde muhafaza edin veya atik talimatlanna uygun bir sekilde tasnif ederek cope atm.

• Kapak acikken, uzerine herhangi aglr bir nesne koymaYIn veya cocuklann kapaqm uzerine oturmasma izin vermeyin. Bu, fmrun devrilmesine ya da kapak rnenteselerlnln hasar gormesine yol acabilir,

Elektrikle ilgili eahsrnalarda guvenlik

• Elektrikli ekipmanlar ve sistemler uzerinde yapilacak her tUrlu cahsrna, yetkili ve ehliyetli kisiler tarafindan qerceklestirll mel id i r.

• Finn kapah olsa bile, soqutrna tarn cahsrnaya devam eder.

• Herhangi bir hasar durumunda, urunu kapatm ve elektrik baqlantrsiru kesin. Bunun icin, evinizin siqortasiru kapatm,

• Sigorta akrrrurun urun akirruyla uyumlu olduqundan emin olun.

Kullamm amaci

Bu urun, yalruzca evde kullarurn icindir, Ticari amaclarla kullarnrruna izin verilmemektedir.

Orun, ismrna arnaci ile kullarulmarnahdir, Oretici, hatah kullarum veya tasirna hatalan nedeniyle olusan herhangi bir zarardan dolayi sorumlu degildir.

Enerji tasarrufu ic;in yapllmasl gerekenler

A~agldaki ipuclan, urununuzu, ekolojik bir sekilde ve enerji tasarrufu saqlayarak kullanrnaruza yardimci olacaktir:

• Fmnda, ISIYI daha iyi ileteceqinden dolayi, koyu renkli veya emaye kaph kaplar kullarurnz.

• Yiyeceklerinizi pislrlrken, tarifte veya kullarum kilavuzundaki tabloda on rsrtrna yapilrnasi soyleniyorsa, urununuzu onceden rsrtrruz.

• Pislrrne suresince, finn kapaqiru sik sik acrnayrruz.

81TR

• Fmnda ayru anda birden fazla yemek pislrmeye cahsimz. (Tel rafm uzerine iki pisirme kabi koyarak ayru anda pisirebilirsiniz). Birden fazla yemegi pespese plslrmeniz uygun olur. Finn henuz steak olacaktrr,

• Donrnus gldalan, fmnda pisirmeden once cozunrnesini saqlaynuz,

• Fmrumzi plslrrne suresinden birkac dakika once kapatarak (finn kapaqim acrnarnak kaydryla) enerji tasarrufu saqlayablllrslnlz,

Orunun atilmasl

Ambalaj malzemesi

GOVENLiK UYARISI

Ambalaj malzemeleri ile bogulma tehlikesi!

Qocuklan ambalaj malzemelerinden uzak tutun.

Ambalaj malzemesi ve tasima kilitleri cevreye zararh olmayan maddelerden yapilrrusnr, Lutfen, ambalaj malzemelerinin turn parcalanru cevre standartlanna uygun bir sekilde atm. Bu, cevre acismdan faydahdir ve degerli hammadde tasarrufu saqlamaktadir.

Eski ekipmanlar

Bu urunun uzerinde, elektrikli ve elektronik ekipman atiklanrun ayn olarak toplanmasi gerektigini gosteren bir simge (WEEE)

bulunrnaktadir, Bu, eklprnarun cevre uzerindeki etkisini en aza indirmek arnaciyla geri donusturrnek veya parcalara ayirmak icin 2002/96/EC AB Yonerqesi'ne uygun olarak ele ahnrnasi gerektigi anlarruna gelir. Daha fazla bilgi icin lutfen yerel ve bolqesel makamlara basvurun,

Kontrollu atik toplama lslemine tabi tutulmayan elektronik urunler: zararh madde lcerlkleri nedeniyle, gerek cevre gerekse insan sagllgl acismdan potansiyel tehlike olustururlar,

Gelecekteki tasima i!1lemleri

NOT

Orunun uzerine baska esya koyrnaym, Urun, dik olarak tasmrnahdir,

Orunun orijinal kutusunu saklaym ve urunu orijinal kartonu icinde tasiym. Karton uzerinde yazrh olan kilavuz isaretlere uyun.

~ Onemli

~ Tasima sirasmda meydana qelrnis olabilecek her turlu hasara karst urununuzun genel qoruntusum; kontrol edin.

Finn icindeki tel izqara ve tepsinin finn kapaqma zarar vermesini engellemek icin finn kapaqrrun i9 tarafma, bu tepsilerle ayru hizaya gelecek sekilde bir karton serit yerlestirin. Finn kapaqim yan duvarlara bantlaym,

Orijinal karton yoksa

Orunu, balon kabarcikh ambalaja veya kahn bir rnukavvaya sann ve tasmrna esnasmda hasar gormesini engellemek lcln bantla sikica yapistmn.

91TR

BKURULUM

Hazlrhklar

OrOn piyasadan temin edilen mutfak tezgahlanna kurulacak sekilde tasarlanrrustrr, OrOn ile mutfak duvarlan ve rnobilyast arasmda gOvenli bir mesafe btrakrlrnahdtr. $ekile bakm (degerler mm cinsindendir).

• Kullarulan yOzeyler, sentetik laminatlar ve yapistmcilar rsiya dayarukh olrnahdir (minimum 100°C).

• Mutfak dolaplan ayru seviyede olmah ve sabitlenmelidir.

• Fmrun altrnda bir c;:ekmece varsa, fmnla c;:ekmece arasma bir raf konulmahdir.

min.

10lTR

595

570

*

min.

NOT

Maddi hasar!

OrOnO kaldirrnak veya tastrnak icin on kapak tutarnaqi kullarulrnamahdir.

• OrO nun kurulumunda, elektrik veya gaz ile ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulrnahdtr,

• OrOnO en az iki kisiyle tasiym.

• OrOnO tasimak icin, her iki tarafta bulunan yuvalan veya tel kolian kullarun.

11 I TR

NOT

OrOnOn tel kollan varsa, OrOnO tasidiktan sonra kollan geriye, yan duvarlann lcine itin.

~ebeke beslemesi baglantlsl

~ Onemli

~ Orunun mutlaka toprakh bir hat ile kullamlmasi gerekir! Topraklama hatti yaprlrnadan kullarulrnast halinde olusacak hasarlardan, Oretici firma sorumlu olrnayacaktir.

GOVENLiK UYARISI

Profesyonel olmayan ki§ilerin yaptlgl kurulumlardan kaynaklanan elektrik garpmasl, kisa devre veya yangln tehlikesi! OrOnOn sebeke elektriqine baglantlsl yalruzca yetkili ve ehliyetli bir ki~i tarafmdan yapilablllr ve urunun garantisi yalruzca doqru kurulumdan sonra baslar.

GOVENLiK UYARISI

Elektrik kablosu hasanndan kaynaklanan elektrik garpmasl, krsa devre veya yangln tehlikesi! Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanrnarnah ya da srkistmlmarnah veya OrOnOn steak parcalanna temas etmemelidir.

Eger elektrik kablosu hasarlarursa, ehliyetli bir elektrlkcl tarafmdan degi~tirilmelidir.

• ~ebeke besleme verileri Onitenin tip etiketinde belirtilen verilerle ayru olrnahdir, Tip etiketi, on kapak acilarak gorOlebilir.

• OrOnOn baglantl kablosu teknik ozelliklerle ve elektrik tOketimiyle uyumlu olrnahdir; bkz. Teknik veriler, sayfa 5.

Onemli

Kurulumdan sonra fi~ kolay erisilebilir bir konumda olrnahdtr (ancak ocaklann Ozerinde bir yere gelmemelidir).

Elektrik kablosunu prize takm,

A\ ~1~~~:L!~r~!:=II:~hlikeSi!

Elektrik tesisati Ozerinde herhangi bir cahsrnaya baslarnadan once, IOtfen OrO nun elektrik baqlantrsrru kesin.

Kurulum

1. Elektrik kablosunun koprnarnasma ve sikrsrnarnasma dikkat ederek, fmru, kabin deligine kaydmn, hizalaym ve sabitleyin.

Flnmmzl, ~ekildeki gibi 2 vidayla sabitleyin. ~ Onemli

~ Farkll deliklere baglantl yapilmasr, gaz ve elektrik sistemine zarar vereblleceqinden gOvenlik acismdan sakmcahdir.

Son kontrol

1. Elektrik kablosunu prize takm ve cihazm siqortasnu etklnlestlrin.

2. Fonksiyonlan kontrol edin.

121TR

Sogutma fanh cihazlar igin

1 Sogutma faru

2 Kontrol paneli

3 Kapak

Orune takrh soqutrna tarn hem ankastre dolabrru hem de urunun on krsrruru soqutur,

NOT

Sogutma faru, finn kapatrldiktan sonra (yaklasrk) 20-30 dakika kadar daha cahsrnaya devam eder.

Orunun ilk kez temizlenmesi

NOT

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri yuzeye zarar verebilir. Asmdmct deterjanlan, temizleme tozlanm/kremlerini ya da keskin nesneleri kullanmaym.

1. Tum ambalaj malzemelerini cikarm.

2. Orunun yuzeylerlnl islak bez veya sunqerle silin ve bir bezle kurulaym,

ilk rsrtma

UYARI

Sicak yuzeyler yamklara neden olabilir!

Onitenin steak yuzeylerine dokunmaym. Qocuklan urunden uzak tutun ve finn eldiveni kullarun,

Onemli

ilk rsrtrna sirasmda koku ve duman olusur, iyi bir havalandirma saqlaym,

Her tOrlu uretirn artiklan veya kalrrus katmanlar ilk kullarurndan once yakilmahdtr, Orunu yaklasik 30 dakika isrtm ve sonra kapatm,

Elektrikli finn

1. Tum fmnlama tepsilerini ve tel izqaravr fmndan cikann.

2. Firmin kapaqim kapatm,

3. Fonksiyon dugmesiyle ust ve alt rsrtrnalan secin,

4. Sicakhk dugmesiyle en yuksek slcakhgl secin: bkz. Elektrikli tmnm kullamlmasJ, sayfa 14.

5. Yaklasik 30 dakika cahstmn,

6. Fmmruzi kapatm; bkz.Elektrikli fmnm kullamlmasJ, sayfa 14

Izgarah finn

1. Tum fmnlarna tepsilerini ve tel izqarayt fmndan cikann.

2. Firmin kapaqim kapatm,

3. Izgaramn en yuksek gucunu secin: bkz.

Izgaranm c;;aIJ!;tmlmasJ, sayfa 17.

4. Yaklasik 30 dakika cahstmn,

5. lzqararuzi kapatm; bkz. Izgaranm c;;aIJ!;tmlmasJ, sayfa 17

131 TR

II FIRININ KULLANILMASI

Flrlnda pi!lirme. klzartma ve Izgara hakkmda genel bilgiler

GOVENLiK UYARISI

Sicak buhardan yanma tehlikesi!

Finn cahsirken veya kapatildrktan kisa sure sonra, steak buhann crkrnasi icin kapaq: biraz aralaym,

Flrmda pislrrne ile ilgili ipuc;rlan

• Yapismayan kaplarnah, uygun metal tabaklar veya alurnlnyurn kaplar ya da isrya direncli silikon kaliplar kullarun,

• Raf uzerindeki alaru en iyi sekilde kullarun,

• Fmnda; pisirme kahbiru, rafm ortasma

yerlestirrneniz tavsiye edilir.

• Finn kapaquu kapah tutun. Klzartmayla ilgili ipuclan

• Butun tavuk, hindi ve buyuk parca et pisirirken: limon suyu ve karabiber ile terbiye ederek pisirrnenlz, pisirrne performansrru arnracaktir,

• Kemikli etlerin kizartilarak pisirilrnesi, kemiksiz etlerin kizartilarak pisirilrnesinden 15 ila 30 dakika daha fazla surer.

• Et kahnhqmm her santimetresi lcln a~agl yukan 4 ila 5 dakika pisirme suresi hesaplarnahsrruz.

• Pisirme suresi dolduktan sonra eti finn lclnde yaklasik 10 dakika bekletin. Etin suyu, kizartilrrus ete daha iyi dagllir ve et kesildigi zaman disan crkrnaz,

• Balik, aleve dayarukh bir tabak uzerindekl orta veya alt seviyedeki raf uzerine konulmahdir,

Izgarayla ilgili lpuclan

Kirrruzt et, bahk ve kurnes hayvaru etleri izqara yaplldlglnda cabucak kahverenqlleslr, quzel bir kabuk tutar ve kurumaz. Fileto etler, sislik etler ve sosisler/sucuklar ve ayru

zamanda sulu sebzeler (or. domates, sogan) ozellikle izqara icin uygundur.

• Izgara yapilacak parcalan tel izqara uzerine ya da tel izqarah tepsi uzerine ISltlCI boyutlanru gec;meyecek sekilde, dagltarak yerlestirin,

• Izgara teli veya finn tepsisini, finn lclnde istenilen seviyeye surun, Tel rzqara uzerinde izqara yapiyorsaruz, yaglann toplanmasi icin alta finn tepsisi surun,

• Finn tepsisi lclne biraz su koyarsaruz, kolayca temizlenebilir.

Elektrikli flrmm kullamimasl

1 Fonksiyon dugmesi

2 Sicakhk dugmesi

Elektrikli fmrun cahsrna modlan fonksiyon dugmesi ile secilir, Sicakhk ayan sicakhk dugmesi ile yapihr,

Tum finn fonksiyonlan, ilgili dugme kapah (ust) konuma getirilerek kapatihr.

Sicakhk ve c;rahl1ma modunun sec;rilmesi

1. Srcakhk dugmesini istenilen sicakhqa getirin.

2. Fonksiyon dugmesini istenilen cahsrna

moduna getirin.

» Finn, ayarlanan sicakhqa kadar rsimr ve bunu korur. lsmrna sirasmda sicakhk lambast yanar.

141 TR

Eleldrikli fmrun kapattlmast

Fonksiyon di.igmesini ve sicakhk di.igmesini kapah (i.ist) konumuna getirin.

5 4 3 2

Raf konurnlan (Modele bagh)

En iyi pislrrne sonucunu elde etmek lcln; tel izqarayr figi.irde gosterildigi gibi, tel rafm arasma girecek sekilde yerlestirin,

<;ah§ma modlan

Burada gosterilen cahsrna rnodlanrun srralarnasi, i.iri.ini.ini.izdeki di.izenlemeye gore farklihk qosterebilir,

Firm lambasi

Finn rsrtilrnaz. Yalruzca finn lambast yanar

Muhtemelen dl~ soqutrna tarn da bolrnelerin rsmmasrru engellemek icin cahsir,

Ost ve alt rsrtrna

Ost ve alt rsrtrna acik, Yiyecekler, i.istten ve alttan ayru anda rsrnhr,

Orneqin; kekler, borekler veya pisirrne kahplanndaki kekler ve quvecler icin uygundur.

Fan destekli altlust rsrtma

Ost ve alt rsitrnalar ile (arka duvardaki) fan acik, Steak hava, fan vasrtasiyla fmrun her yerine esit oranda ve hizh bir sekilde dagltlhr.

Buz crozme/sogutma

Finn isrtrlrnaz, Yalruzca (arka duvardaki) fan cahstr, Donrnus yiyecekler oda sicakhqmda yavas yavas

c;:ozi.ili.ir, pisrnls yiyecekler soqutulur,

Fan destekli buyuk Izgara

00

151TR

Bi.iyi.ik rzqara (finn tavarurun altinda) c;:ah~lr. Daha fazla miktarda izqara et yap maya uygundur.

• Izgara yapmak lcln bi.iyi.ik veya orta bi.iyi.ikli.ikteki porsiyonlan izqara rsrtrcismm altmdaki dogru raf konumuna yerlestirin,

• Sicakhgi maksimuma getirin.

• Izgara si.iresinin yansmda, yiyecegi cevirin,

Pi!1irme surelerl tablosu

Onemli

Belirtilen degerler laboratuvarda saptanrmstir. Size uygun degerler bu degerlerden farkh olabilir.

Fmnlama ve kizartma

~ Onemli

~ Firmin 1. raf en alt raftir,

Yiyecek Pi'lirme seviyesi Raf konumu Sicakhk ee} Pi'lirme siiresi
saYlsl (dk.)
Tepside kek Tekseviye 3 175 25 ... 30
Kahpta kek Tekseviye 2 175 40 ... 50
Kagltta kek Tek seviye 3 175 25 ... 30
Pandispanya Tekseviye 3 200 5 ... 10
Kurabiye Tekseviye 3 175 25 ... 30
Yufka b6regi Tek seviye 2 200 30 ... 40
Poga9a Tekseviye 2 200 25 ... 35
Mayah hamur Tekseviye 2 200 35 ... 45
Lazanya Tekseviye 2-3 200 30 ... 40
Pizza Tekseviye 2 200 ... 220 15 ... 20
Biftek (bUtiln)/ Tekseviye ~ 3 25 dk. 250 sonra 100 ... 120
Rosto 180 ... 190
Kuzu budu Tekseviye ~ 3 25 dk. 220 sonra 70 ... 90
(9ilve9) 180 ... 190
Pili9 kizartrna Tekseviye ~ 2 15 dk. 250 sonra 55 ... 65
180 ... 190
Hindi (5.5 kg) Tekseviye ~ 1 25 dk. 250 sonra 150 ... 210
180 ... 190
Balik Tekseviye .;(1 3 200 20 ... 30
.. - Kek pisirrnenin pUf noktalan 1. Kek cok kuruysa;

» Sleakhgi 1 DOG kadar arttmn ve pisirme sureslni kisaltm,

2. Kek nemliyse;

» Az SIVI kullarun ya da sleakllgl 1 DOG kadar azaltm,

3. Kekin ustLl yanrrussa:

» Daha alt rafa koyun, sleakhgl dusurun ve pisirrne suresini artmn,

4. ie;:i iyi pisrnis fa kat dl~1 yapiskanlrysa; » Az SIVI kullarun, slcakhgl azaltm ve pisirrne suresi artmn,

Borek pisirrnenin pUf noktalan 1. Borek cok kuruysa;

» Sicakhgi 1 DOG kadar arttmn ve pisirrne suresini kisaltin,

» Yufka aralanru: sut, yag, yumurta, ve yogurt kansirmndan olusan bir sos ile rslatm,

2. Borek gee;: pisiyor ise;

» Hazirlarrus olduqunuz boregin kalmhqmm; tepsi derinliqini gee;:memesine, tepsi hizasmda kalrnasma ozen gosterin.

3. Boregin ustu kizanyor fakat alti

pisrniyorsa:

» Borek icin kullanacaqiruz sos rniktanrun, boregin alt kisrmnda fazla olrnarnasma ozen gosterin. E~it bir kizarma lcln: sosu, yufka aralanna ve uzerine esit yaymaya cahsm,

» Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum ve sicakhkta pisirin, Alt kisrru yine de az kizanyorsa; bir dahaki pisirrnede bir alt rata yerlestirlnlz.

161TR

Sebze yemegi plslrrnenln pOf noktalan

1. Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa;

» Pisirme lcln kapakh bir kap kullarurru, yerneqin suyunu muhafaza edeceqinden,

Izgaramn c;ah§tlrlimasl

UYARI

Sicak yOzeyler yamklara neden olabilir!

Izgara sirasmda fmrun kapaqiru kapatm,

Izgaramn acumast

1. Fonksiyon dOgmesini sececeqlnlz izqara simgesinin OstOne getirin.

Izgara plslrme surelerl tablosu

Elektrikli Izgarayla Izgara yapma

sebze yemeginizi tepsi yerine kapakh kapta plsirln.

2. Sebze yemegi pisrniyorsa;

» Sebzeleri onceden haslayip ya da konserve kivarrunda hazirlayip firma sOrOn.

2. Gerekirse, yaklasik 5 dakika kadar on rsrtrna yapm.

3. Sonra, istenilen izqara sicakhqma

ayarlaym,

» Sicakhk larnbasi yanar.

Izgaramn kapatilmast

1. Fonksiyon dOgmesini kapah (ust) konumuna getirin.

Yiyecek Raf konumu Izgara suresl
Balik 4 ... 5 20 ... 25 dk. #
Parcah tavu k 4 ... 5 25 ... 35 dk.
Kuzu plrzolasi 4 ... 5 20 ... 25 dk.
Biftek 4 ... 5 25 ... 30 dk.
Dana pirzolasi 4 ... 5 25 ... 30 dk .
• kahnhga baghdlr 171TR

II BAKIM VE TEMizLiK

Genel bilgiler

4, GOVENLiK UYARISI

.. Elektrik ~arpmasl tehlikesi!

Temizllqe baslamadan once elektrik carprna tehlikesinden sakinmak icin urunun elektrik baqlantrsim kesin.

GOVENLiK UYARISI

Sicak yOzeyler yamklara neden olabilir!

Orunu temizlemeden once urunun soqumasiru bekleyin.

NOT

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri yuzeye zarar verebilir.

Asmdmct deterjanlan, temizleme tozlanru/krernlerlnl ya da keskin nesneleri kullanrnaym,

Orun, her kullarurndan sonra iyice temizlenmelidir; bu sekilde yiyecek artiklanru kolayca cikarmak ve urun daha sonra tekrar kullaruldiqmda bu artiklann yanmasim onlernek rnurnkundur.

Orunun ternizliqi icin hicbir ozel temizleme maddesi gerekli degildir. Bulasik deterjaru ve ihk su ile yurnusak bir bez ya da sunqer yarduruyla temizlenmesi, kuru bir bez ile kurulanrnasi tavsiye edilir.

Al?lndirici temizlik malzemeleri kullanmayuuz!

~ Onemli

~ Temizlik icin buharh temizleme urunlerlni kullanrnaym.

Kontrol panosunun temizlenmesi NOT

Kontrol panosu hasar gorebilir! Kontrol panosunu temizlemek icin kontrol dugmelerini sokmeyln,

Kontrol panosunu ve kontrol dugmelerini temizleyin.

Finn," temizlenmesi

Fmru temizlemek icin herhangi bir finn temizleyicisine ya da diger ozel temizleme maddelerine ihtiyac yoktur. Fmrun, henuz ihkken islak bir bezle silinmesi tavsiye edilir.

Finn kapaglnln temizlenmesi

Fmrun kapaqim temizlemek icin sert asmdmci temizlik maddeleri veya metal kaziyicrlar kullanrnaym; bu maddeler, yuzeyi cizebilir ve cama zarar verebilir.

Finn kapag,"," sokUlmesi

1. On kapaq: acimz,

2. $ekilde goruldugu gibi, saqda ve solda bulunan on kapak mentsse yuvasmdaki klipsleri a~aglya doqru bastirarak acrruz,

1 On kapak

2 Mentese

3 Finn

181TR

1 On kapak

2 Mentese

3 Finn

3. On kapagl yanm acik pozisyona getiriniz.

4. Bosa cikan kapagl, sag ve sol rnenteselerden kurtarmak icin , yukan doqru c;:ekerek cikanruz,

NOT

Kapaqm yeniden takrlmasi icin; sokurn sirasmda yapilan lslernler, strasi ile sondan basa dogru (4,3,2,1 no'lu adirnlar) ters yonde yapilmahdir, Kapagl tekrar takarken; rnentese yuvasmdaki klipsleri kapatrnayi unutmayiruz.

Finn lambaslnln degi§tirilmesi GOVENLiK UYARISI

Sicak yuzeyler yamklara neden olabilir!

Finn lambasrru degil?tirmeden once elektrik carpmasi riskini ortadan kaldirmak lcln, elektrik baqlantrsnu kesin ve soqumasim bekleyin.

Finn larnbasi 300°C isrya dayarukh ozel bir elektrikli arnpuldur; bkz. Teknik veriler, sayfa 5. Finn lambalan yetkili servislerden temin edilebilir.

1. Elektrik akmum kesin.

2. Cam kapaq: c;:evirerek cikann,

3. Finn lambasiru c;:evirerek cikann ve yenisiyle degil?tirin.

4. Cam kapaq: tekrar yerine takm,

191TR

Sorun giderme

GOVENLiK UYARISI

Profesyonel olmayan klsllerfn yaptlgl onanmlardan kaynaklanan elektrik ~arpmasl, krsa devre veya yangln tehlikesi!

Orun uzerindeki onanmlar teknik servis veya ehliyetli bir elektrik teknisyeni tarafmdan yapilrnahdir,

Elektrikli ekipman

Normal ~ah§ma kosullan

• ilk kullarurn sirasmda birkac saat icin duman ve koku gelebilir.

• Qahsrna sirasmda buhar cikrnasi normaldir.

• Metal parcalar ISlndlgl zaman

qenleserek ses crkarabillr

A§agldaki sorunlan kendi basimza cozebilirsiniz. Teknik servisi aramadan once, IOtfen a§agldaki noktalan kontrol edin.

Anza/sorun Olasl neden Tavsiye/~ozOm
Orun cahsrmyor. Sigorta bozuk veya atrrus, Sigorta kutusundaki
sigortalan kontrol edin.
Gerekirse, bunlan degi§tirin
veya yeniden devreye
sokun.
Urunun fi§i (toprakh) prize Fi§in prize takrhp
takilmarrus. takumadiqrru kontrol ediniz.
Finn 1§lgl yanrruyor, Finn lambast bozuk. Finn lambastru degi§tirin.
Akirn yok. Sigorta kutusundaki
sigortalan kontrol edin.
Gerekirse, bunlan degi§tirin
veya yeniden devreye
sokun.
Finn ismrmyor. Fonksiyon dugmesi ve/veya Fonksiyon dugmesini ve
sicakhk dugmesi sicakhk dugmesini ayarlaym,
ayarlanmarrus,
Saatli modelierde; saat Zarnaru ayarlaym,
ayarlanrnarrus.
Akim yok. $ebeke elektriqini ve sigorta
kutusunu kontrol edin. Sorun cozurnlenernezse:

1. Orunun §ebeke elektrik baqlantrsrru kesin (salter] kapatm veya siqortayi sokun),

2. Teknik servisi araym,

20 I TR

m TOKETici HizMETLERi

Degerli Mu§terimiz,

Sizlere iyi i.iri.in vermek kadar, iyi hizmet vermenin de onernine lnaruyoruz, Bu nedenle siz bllincli ti.iketicilere 90k geni§ kapsamll yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Arcelik Qagn Merkezi de haftarnn 7 gi.ini.i 08:00-24:00 saatleri arasmda yeni telefon numarasi olan 4440888 ile canh olarak hizmet vermeye basladr, Dogrudan bu nurnarayi cevirerek Arcellk Qagn Merkezi'ne basvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz. Qagn merkezimize aynca; www.arcelik.com.tradresindekiTi.iketiciHizmetleriboli.imi.inde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak, ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz.

Yazih basvurular icin adresimiz: Arcelik Qagn Merkezi, Ankara Asfalti Yam, 81719 TuzlaiiSTANBUL

Argelik Qagn Merkezi 4440888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlanndan alan kodu cevlrrneden) Diger Numara

0.216. 585 88 88

Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi i.izerinden, cep telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi i.izerinden i.icretlendirme yaptlrnaktadir.

A§agldaki onerilere uymamzl rica ederiz.

1. Uri.ini.ini.izi.i aldlglnlzda Garanti belgesini Yetkili Satrcimza onaylattmruz,

2. Uri.ini.ini.izi.i kullarurn klavuzu esaslanna gore kullaruruz,

3. Urununuzle ilgili hizmet talebiniz olduqunda yukandaki telefon numaralanndan Qagn Merkezimize basvurunuz,

4. Hizmet icin gelen teknisyene "Teknisyen kimlik kartr''ru sorunuz.

5. lsiniz bittlqinde servis teknisyeninden "HizMET Fi$i" istemeyi unutrnayrruz.

Alacaqiruz hizmet fi§i, ilerde urununuzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saqlayacaktir.

6. Kullarurn omri.i:10 Ylldlr.(Uri.ini.in fonksiyonunu yerine getirebilmesi lcin gerekli yedek parca bulundurma si.iresi).

.arcelik

21 I TR

o GARANTi KONUSUNOA MO~TERiNiN OiKKAT ETMESi GEREKENLER

7 YIL GARANTi Oegerli Mu§terimiz,

A§aglda belirtilen urun gruplanndan herhangi birini satin almrssamz, mevcut garanti suresini isterseniz belli bir ucret kar§lhglnda 7 Ylla glkarabilirsiniz.

EK Garanti uygulamaslnln esaslan a§aglda bellrtllrnlstk,

EK garantiden yararlanabilmeniz icin, satin alma ve montaj yaplldlgl tarihten itibaren en ge9 3 ay igerisinde bu basvuru formunu doldurarak yetkili servise basvurmaruz yeterli olacaktir. Bu surenin asrlmasi durumunda EK garanti satin alma basvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, adirnza duzenleyeceql tahsilat makbuzunun tarafirnzdan saklanrnasi gerekmekted i r.

EK garanti, urunun 3 yilhk garanti suresinin bltis tarihinden itibaren baslar ve tercih ettiginiz surenin sonunda biter.

EK garanti uyqulamasi Argelik markall; buzdolabi (mini ve tezgah seviyesi buzdolaplan harte), camasir makinesi, bulasik makinesi, finn (mini, midi ve mikrodalga finnlar harte) satin alan tUketiciler lcln gegerli olacaktir,

EK garanti uyqularnasmm guncel tutanru, Argelik yetkili satrcilanndan, Yetkili servislerinden veya 444 0 888 nolu Argelik Hizmet Merkezinden 6grenebilirsiniz.

ONEMLi NOT: Satin aldlglnlz ek garantinin gegerli olabilmesi ve gerektiginde ibraz edebilmeniz icin, Argelik A.$. tarafmdan g6nderilecek Ek Garanti Sertlfikasmm elinizde olmasi gerekmektedir. Ek garantiyi satin aldlglnlZ tarihten itibaren, en geg 2 ay igerisinde ek garanti sertifikamz, faturaruz ve musteri nurnararuz elinize Argelik A.$. tarafmdan ulastmlacaknr, S6z konusu belgeler, bu sure zarfmda elinize ulasrnaz ise, lutfen 444 0 888 nolu hattnruzdan Hizmet Merkezimizi arayarak bilgi ahruz,

OiKKAT! Ek garanti satl§1 sadece Argelik Yetkili Satlcllarl, Argelik Yetkili Servisleri ve 444 0 888 no.lu Argelik Hizmet Merkezi tarafmdan yapllmaktadlr. Bu birimler dl§lnda herhangi bir §ekilde ki§i veya kurumlardan Argelik markah urunler igin ek garanti satin almaytmz, Ahnmasl durumunda ise §irketimizin herhangi bir sorumluluqunun bulunmadijnm bilgilerinize sunanz.

221 TR

.arcelik

It

Ek garanti basvuru formu

Y. Servis Kodu/Adi :

Kase I imza

MU$teri Adl Soyadi :

Cep Tel:

OrCinCin Kullamldlgl Adres

EvD

DigerD l.utten digeri belirtiniz: .

Telefon : 0 ( ) .

Diger Telefon : 0 ( ) .

Adres : .

llcesi : iii: .

e-mail: @ .

:to Ek garanti suresi : 2 YII D

Orun seri no

3YII D 4yll D

Orun modeli/kodu : .

Ay/yll kodu

Servis Fi$ No

Yatmlan Tutar

T ari h : ./. ./. .

231 TR

m FIRIN MONTAJ BiLGiLENOiRME FORMU

1. Flrlnln elektrik bagiantisl yaplhrken dikkat edilmesi gerekenler;

» Fmrun fi~i toprakh prize takilrnahdir, aksi durumda elektrik e;:arpma riski vardir, Kontrol edildi.

o

» Evinizdeki slqortarun akirn degeri urununuzdek' tip etiketi degerine uygun olmahdir, Kontrol edildi.

o

» $ebeke kablosunu steak yuzeylere degmeyecek sskllde yerlestirinlz. Ocaklara yakm yerden gee;:irilmemesi ve finn kapaqma srkrstmlmamast hakkmda tOketiciye bilgi verildi.

o

2. Gaz hortumu rnontah sirasmda dikkat edilmesi gerekenler;

»Fmrun hangi gaz ile kullarulacaqi tOketiciye soruldu. LPG veya DG lcln tuketlci bilgilendirildi.

o

» Finn doqalqaz ile kullarulacaksa, dogalgaz baglantllannln uygunlugu kontrol edildi. Dogalgaza donusurn yapilarak tuketlci bilgilendirildi.

o

» LPG kullarum lcin: Tupun durus yerine gore finn arkasmdakl hortum ucu ile kortapa yer degi~tirilerek uygun konum see;:ildi. Gaz kae;:agl kontrolu hortumun baglantl ucuna bir miktar sabun kopurtulerek veya dedektor ile yaprldr, Gaz hortumunun fmrun steak yuzeylerine degmeyecek ve arkasrndan gee;:meyecek sekilde konumlandmlrnast gerekir. Ocaklara yakm yerden gee;:irilmemesi bilgisi verildi. Kontrol edildi.

o

» Finn LPG ile kullaruldrqrnda TSE onayll

300mmSS e;:lkl~ basmcmda detandorle kullarulacaqi bilgisi verilerek kontrol edildi.

o

» Tupun konulduqu yer kontrole dildi. Asm soquk ve steak ortamlara konulmamasi hakkinda tuketicl bilgilendirildi.

o

» Fmrun, LPG (tup) yada dogalgaz rnusluquna gaz sizdrrrnayacak sekllde baglantllan yapildr, Hortumun (TSE belgeli ve gaz dagltlm slrketi onayll) emniyet acismdan 125 cm.'den uzun olrnamas: gerektigi hatirlattldr. Yeni tup degi~tirildiginde ocaklann gee;: yanablleceqi bilgisi verildi.

o

» Gaz baglantlsl yapilan tmruruzi hortumun

izin vereceqi srrnrlar dismda hareket ettirilmemesi, zorlarnarun hortum baqlantilanru gev~eteceginden gaz kacaqma neden olabllsceql, bu nedenle finn altma tekerlekli tasiyrc: yerlestlrllrnemesl tavsiye edildi.

-~------------------ 0

3. Ilk kullarum oncesinde dikkat edilmesi gerekenler;

» Dijital saatli ftrmlarda, saatin; ilk kullarurnda veya elektrik kesintilerinden sonra mutlaka ayarlanrnast gerektigi, aksi hal de alt finn kisrru ve/veya elektrikli ocak krsrrurun devreye girmeyecegi konusunda tuketlcl bilgilendirilerek saat ayan yapildr. Manuel kullarurn tarif edildi. Saatin gosteresinin 22.00- 06.00 saatleri arasmda sonuk yanabileceqi anlatildr,

o

» Ocaklarda pislrrne yaparken yakinlarda

ortu ve perde olrnasr, emniyet acismdan tehlikelidir. Alev alabilir. Tuketlcl bilgilendirildi.

o

» Fmrurnzt ilk e;:all~tlrdlglnlzda izolasyon malzemeleri ve ISltlCI elemanlanndan kaynaklanan bir koku yayilacaktir. Kokuyu gidermek lcln nnrnruzi kullanmadan once maksimum sicakhk konumunda 45 dk. ie;:i bos olarak cahstmlrnasr, Daha sonra finn kapaqm: acarak havalandmlmas: gerektigi konusunda tuketicl bilgilendirildi.

241 TR

o

- - - - - -x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o

» Gunluk kullarurn kartr, kullanma kilavuzu, servis bilgileri ve ucretslz darusrna hatt: nurnarasi basvurulabilecek kaynaklardir, Tuketicl bilgilendirildi.

o

4. Finn krsmmda plslrme sirasmda dikkat edllecekler;

» Hazirladrqmtz yemegi finna yerlestlrrneden once sicakhk dugmesini plslrrne sicakhqma ayarlayarak fmruruza on isrtma uyqulayiruz (10 dakika kadar). Tuketlcl bilgilendirildi.

o

» Her yiyecegin plslrms sicakhgi ve suresl farkhdir, Kullamlan malzeme ve beklentilere gorede degi!,>ir.Tepsilerin raf konumlan ve pislrrne sicakhklan lcln mutlaka kullanma kilavuzunu ve turbo fmnlar lcin veri len "gunluk kullarurn karti''m okuyunuz.

o

» Pisirme sirasmda finn lclndeki diger tepsileri cikanruz. Tuketicl bilgilendirildi.

o

» Alt ve list rsmcilan kullanarak plslrme yapacaksanlzj Raflar fmmn alt krsmmdan baslayarak yukan dogru siralarur,

1- Yerneqinizi 2. veya 3. rafa surunuz, yok soslu hamur lslerlnde sos miktanna gore 1. raf ta kullarulablllr,

o

2- Sadece tek tepsi ile pisirme yapabilirsiniz.

o

3- Hamur malzemenin ust yuzu cok koyu oluyorsa bir alt rafa ahruz, alt yuzu cok koyu oluyorsa bir ust rafa ahruz, slcakhgl biraz du!,>urunuz, plslrrne silresl bir miktar uzayacaktir,

.. Turbo sistemi ile plslrme yapacaksanlzj

1- Tek yemek pisirrne durumunda 1. veya 3. raf, iki yemek plslrrne durumunda 1. ve 5. raflan, Oc;: yemek plsirrne durumunda 1, 3 ve 5. rattan kullaruruz.

o

2- Hamur i!,>i plsirirken kullanacaqirnz kabi margarin ile yaglamamz daha iyi sonuc verecektir.

o

3- Kabaran borek veya benzeri hamur lslerinde, hava dolasmurun engellenmemesi ve daha iyi sonuc alrnaruz lcin hamuru bicakla deliniz. Yagh kaglt kullaruyorsaruz hava dolasirruru engellememesi lcln kagldl tepsiye gore kesiniz.

o

4- Sos miktanna gore slcakhgl 10-20° dusurebllirslniz. Sure uzayacaktir. Enerji Wketiminde kesinlikle artma olmayacaktir.

o

» Pi!,>irme sursslnce finn ic;:i sicakhquun sabit tutulrnasi lcln kapaqm acrlrnamasi gerektigi hakkmda tUketici bilgilendirildi.

o

» Cam kaplan, hamur lslerini pislrrnek lcln kullanrnayrruz. Metal kaplar en uygun olanlardir,

o

5. Finn temizliginde dikkat edilecek noktalar;

» Kontrol panosu, yan duvarlar, alt kapak, bek tablasi gibi (boyah veya emayeli) parcalarda ve dugmelerin ternlzliqlnde, sert sunqer, ovma teli, partlkul lceren temizleyici malzemeler ile keskin cisimler kullarulmarnasi, aksi halde urunun yuzeyi c;:izilecegi tUketiciye anlanldr.

o

Tarih:

TOKETici BiLGiLERi Adl Soyadl:

imza:

251 TR

ankasfre nna

Arcelik tarajindan verilen bu garanti, Finn 'tn normalin disinda kullamlmastndan dogacak anzalann giderilmesini kapsamadigt gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarzndan meydana gelen hasar ve anzalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yukleme, bosaltma ve tastma sirasinda olusan hasar ve anzalar,

3. Voltaj dii~iikliigu veya fazlaligi; hatali elektrik tesisatt; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve anzalar,

4. Yangzn ve yildmm diismesi ile meydana gelecek anzalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma lalavuzlarznda yer alan hususlara ayktn kullantlmasmdan kaynaklanan anzalar.

Yukanda belirtilen anzalann giderilmesi iicret karsiltgmda yapilir.

Uriiniin kullantm yerine montaji ve nakliyesi ilriin jiyatzna dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satzn aldtgi satict, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigi, iiriin iizerindeki orijinal seri numarasi kaldinldigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti gecersizdir.

Uriiniiniiziin, standartlara uygunluk degerlendirmesi Arcelik A. (j.- ret tesislerinde yaptlmtstir:

Uriiniiniiz, ArgelikA.(j.- Pisirici Cihazlar Isletmesi, Yukan Soku K6yii Deliklitas Mevkii, Bolu - Tiirkiye adresinde iiretilmistir.

Uretici firma: Arcelik A.(j.

C;agrz Merkezi Telefon Hattimtz: Hergiin 08.00 - 24.00 arasznda hizmetinizdedir.

!fagr. Merkezi I Diger Numara I AR<;ELiK <;$1 Merkezi

AR<;ELiK AS. Ankara Asfaln Yam, 34950

4440888 0216585 8 888 TuzlaJiSTANBUL Fax:(0-216)4232353

aokastre hrlo

ARC;ELiK Finn 'in, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Arcelik'in yetkili ktldigi Servis elemanlart disindaki sahislar tarajindan baktm, onanm vrya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin parcalan dahil almak iizere tamami malzeme, iscilik ve iiretim hatalanna karst iiriiniin teslim tarihinden itibaren

3 (OC;) YIL SURE iLE GARANTi EDiLMi:jTiR.

Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse manta} hatalanndan dolayi anzalanmasi halinde yapilan islemler icin iscilik masraji, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda hicbir iicret talep edilmeyecektir: Garanti siiresi icinde yaptlacak onanmlarda gecen siire, garanti siiresine ilave edilir. Tamir siiresi 30 i~ giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili servis atolyelerimize, yetkili servis atolyelerimiz bulunmamasi durumunda Yetkili Sancilanmiza vrya Firmamiza bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriin anzastnin 15 i~ giinii icerisinde giderilememesi halinde Arr,;elikA.:j. iiriiniin tamiri tamamlanincaya kadar; benzer ozelliklere sahip baska bir iiriinii, miisterinin kullammina tahsis edecektir.

Artzantn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalann saptanmast tamamen firmamtza aittir. Artzantn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde vrya Yetkili Servis atolyelerinde yaptlabilir. Miisterimizin buna onayi sartur

Ancak;

Tiiketicinin onartm hakktm kullanmastna ragmen maim;

-Uriiniin teslim tarihinden itibaren garanti siiresi icinde kalmak kaydtyla bir ytl icerisinde, aynt anzayt ikidenJazla tekrarlamasi veyafarkli anzalann dortten fazla artaya akmasi vrya belirlenen garanti siiresi icersinde farkli anzalann toplamtntn altidan fazla olmastyla iiriinden yararlanamamantn siireklilik kazanmasi.

_ Tamiri icin gereken azami siirenin asilmasi

_ Yetkili Servis atolyelerince; mevcut olmamasi halinde strastyla Yetkili sauctmiz, bayi, acente temsilciligimizden birisinin bolgeye en yakin servis yetkilisiyle birlikte veya firmamiz yetkilisince diizenlenecek raporla anzantn tamirinin miimkiin bulunmadigtntn belirlenmesi durumunda, iicretsiz olarak degistirme bedel iadesi veya aytp orantnda indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak akabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanligt, Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmast Genel Miidiirliigii'ne basvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanilmasina 4077 saytli Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun'a dayantlarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Teblig uyannca T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanligt, Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmast Genel Miidiirliigii tarajindan izin verilmistir:

.J_. ~.l...L

U' ARl;ELiKA.$.

GENEL MUUUR GENEL MirDirR YRD.

SeriNo:

Tip: Adres:

Teslim Tarihi Yeri: ==~-------

Fatura Tarihi, No:

Tel-Faks:

Sattct Firma (Kase ve Imza):

Satici Firma Unvam:

Bu beige, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi'nm 54261 no'lu ve 24.06.2008 izin tarihli beige sine gore diizenlenmistir, Bn biiliimii, iiriinii aldigmiz Yetkili Saner imzalayacak ve kaseleyecektir

285.4401.31/R.AB/08.02.2010