P. 1
İlhan Arsel-Kuran eleştirisi 2

İlhan Arsel-Kuran eleştirisi 2

|Views: 918|Likes:
Yayınlayan: Hamit Bşgl

More info:

Published by: Hamit Bşgl on Sep 11, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

http://www.

İÇİNDEKİLER

KUR'AN'IN ELEŞTİRİSİ II
BÖLÜM III: KUR'AN'IN BİLİMSELLİK AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ Kur'an'ın Bilimsellik Açısından Eleştirisi I. Kur'an'daki Sonu Gelmez Tekrarlamalar ve Bundan Doğma Sakıncalar II. Kur'an'daki Uyumsuzluklar, Tutarsızlıklar, Kapalılıklar ve Anlaşılmazlıklar Hakkında ("Apaçık" Olduğu Söylenen Kur'an'ın "Apaçık" Olmayan Yönleri) III. "Apaçık" ve "Anlaşılır" Şekilde Gönderildiği Söylenen Kur'an, İster "Biçim", İster "Kapsam" ve İster "İçeriklik" Bakımından Olsun, Her Yönüyle "Apaçık" Olmaktan, "Anlaşılırlıktan" Uzaktır IV. Kur'an'ı "Apaçık" Olmak Üzere İndirdiğini Söyleyen Tanrı, Çoğu Zaman Onu Anlaşılamaz Nitelikte Kılmakta, Hatta Bazı Hallerde Anlaşılmamasından Yana Olmakta V. Kullarını İnanç Bocalamasında Bırakmamak İçin Tanrı, Bazı Ayetleri Anlaşılamaz Nitelikte Kılmış! VI. "Apaçık" Olduğu Söylenen Kur'an'ın, "Apaçık" Olmayan Yönlerinden Diğer Bazı Örnekler! (Devam) VII. Kur'an'daki "Anlaşılmazlıkların Nedeni, Sadece Ayetlerin "Apaçık" Olmayışı ile Değil, Gelişigüzel ve Karmakarışık Şekilde Sıralanmalarıyla da İlgilidir VIII. Kur'an'daki Anlaşılmazlıkların Diğer Nedenleri Hakkında (Devam) IX. Kur'an'daki Biçimsel Uyumsuzluklar ve Tutarsızlıklar Hakkında (Devam) X. İçeriklik ve Biçimsellik Bakımından, Kur'an'daki Tutarsızlıklar, Uyumsuzluklar ve Bilimselliğe Aykırılıklar (Devam) XI. "Kur'an Ayetlerinde Takdim-Tehir Vardır" Diyerek, Tutarsızlıkları, Uyumsuzlukları ve Anlamsızlıkları Göz Ardı Etme Çabalan XII. Kur'an'daki Kıssalar (Hikayeler, Masallar) Bölük Pörçük, Çoğu Kez Kopuk, Başı Sonu Belirsiz Şekilde Anlatılır

KUR'AN'IN ELEŞTİRİSİ
BÖLÜM III: KUR'AN'IN BİLİMSELLİK AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ KUR'AN'IN BİLİMSELLİK AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ
19. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın en geri kalmış iki ülkesinden biri Çarlık Rusya'sı, diğeri ise Osmanlı imparatorluğu idi. O dönemin ünlü bir düşünürü, bu iki ülkenin geleceğe yönelik durumlarını bilimselliğe vurarak şu kıyaslamada bulunmaktaydı: "Rusya muhtemelen gelişme sürecine girecek ve içinde bulunduğu atalet'ten sıyrılabilecektir; fakat Osmanlı İmparatorluğu için böyle bir ihtimal söz konusu olamaz; çünkü, Osmanlı Kur'an'a bağlıdır." Tarihi gelişme göstermiştir ki, bu sözlerde "kehanet" değil, gerçek yatmaktaydı. Nitekim, bilindiği gibi Rusya, 20. yüzyılda yeryüzünün iki "Süper Devletinden biri kertesine erişmiş, Osmanlı Devleti ise, bütün reform çabalarına rağmen, Kur'an'a saplanmışlık nedeniyle, yok olup gitmiştir. Atatürk'ün yarattığı Cumhuriyet, Kur'an rehberliği yerine, akıl rehberliğine dayalı olduğu içindir ki, yeryüzünde mevcut bütün İslam ülkelerinin önüne geçmiş, siyasal ve sosyal alanlarda uygarlık sürecine girmiş ve işte bugün Avrupa Birliği'ne üye olma şansına erişmiştir. Bu örnek, bir kez daha şu gerçeği ortaya vurmuştur ki, Kur'an'a dayalı olarak hiçbir toplum için siyasal, sosyal, ekonomik ve daha doğrusu fikirsel ve bilimsel yönde gelişme olasılığı yoktur. Nitekim, l400 yıllık İslam tarihi bunun böyle olduğunun kanıtıdır. Birçok yayınımızda değindiğimiz gibi, her ne kadar iki yüzyıl gibi kısa sürelik bir İslam uygarlığından söz edilirse de, bu uygarlık Kur'an'dan kaynaklanmış değildir; Eski Yunan bilimlerinden kaynaklanmış ve bu kaynaklardan koptuğu an son bulmuştur. Ne yazık ki, tarihsel gerçeğin bu olduğundan habersiz aydınlarımız ve onlara mihmandarlık eden mollalarımız, İslam vahyi demek olan "Kur'an" ile "akıl" arasında uzlaşmazlık bulunmadığını, Kur'an'ın akla hitap ettiğini ve onu kendisine "rakip" ya da "muhalif görmediğini söylemekten ve genellikle vahyi aklın önüne geçirme heveslerinden kendilerini alamazlar. Oysa İslam vahyi, akla önem ve değer vermez; vermek şöyle dursun ve fakat aklı, her hususta kendisine baş eğmekle görevli bir robot bilir. İslamda "vahiy" ile "akıl" arasında uzlaşma diye bir şey yoktur ve olamaz; çünkü, "vahiy" Tanrı'nın (yani "Yaratan"ın) iradesi, "akıl" ise insanın (yani "Yaratılan "in) iradesini yapan şey olarak kabul edilir. Tanrı'nın her şeyi bildiği, insanın ise hiçbir şey bilmediği faraziyesinden hareketle, vahyin akla rehberlik etmesi beklenir.

Rûm Suresi.) Ve hele hiç. Nahl Suresi. ayet Vs." şeklindeki ayetler (bkz. akıl. Nitekim. ayet 28-29 vs. kadını aşağılayan hükümlerle dolu! Kadını aklen ve dinen eksik olarak tanımlamaktan. aşağılık bir yaratık sayan vahiyler içermekte. "Allah. 30 vs. Saff Suresi.) yanında.( Bu konuda bkz. ayet 5) diye ayetler var. oturup kalkmasına. Kur'an'da.) şeklinde ayetler var. Kur'an'ı gözden geçirdiğimizde tanık olduğumuz ilk şey. Ağustos 1997. yeniden düzenlenmiş ve gözden geçirilmiş on beşinci' basım. Kaynak Yayınları. hiçbir şeye gücü yetmeyen.. Bu hususlardan bir kısmına daha önceki çalışmalarımızla değinmiştik.. İlhan Arsel. ne deney ve eleştiriye. köleliği insan şahsiyetinin haysiyetine aykırı bulur. vahiy ile aklın her konuda çatıştığıdır. ne de aklın özgür ve serbest işleyişine olanak tanır. giyinmesine.. Kaynak Yayınlan. Oysa İslam vahyi. tez-antitez gibi "diyalog" usullerine dayalı olarak senteze ulaşabilmesiyle. Arabın ünlü ve güçlü . Şeriat ve Kaçtın. böylece köleliği İslamın temel kuruluşlarından biri haline getirmek hususunda kendinden örnekler vermiştir. köle almış. O kendisini. ayet 51-52. sokağa çıkmasına. Yine aynı şekilde Kur'an. doğa olaylarındaki "sebep" ve "illet" ilişkilerini akılcı yoldan ortaya vurabilmesiyle. "olay" ile "sonuç" arasında değerlendirme yapabilmesiyle elde edilebilen bir şeydir. kölelik.. Şeriat ve Kölelik. sesinin tonunu ayarlamasına. Mart 1997. aşağılayan daha nice ayet var. çünkü. ne "sebep ve illet" ilişkilerinin incelenmesine. aklın bağımsız olarak iş görebilmesiyle. akılcı verilerle bağdaşabilir nitelikte şeylerdir. Toplumsal Geriliklerimizin Sorumlu/arı Din Adamları. şahitlikte ya da miras paylaşmasında yarım saymaktan tutunuz da. ayet 28. Müslümanlığı kabul etmemelerinin cezası olarak "cizye" (kafa parası) vermeye zorlayan. gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiş üçüncü basını. ayet 3) içerir. Bu tür ayetlere dayalı olaraktır ki. Kur'an'da. Bu çatışma. fakat. yaşamı boyunca köleler edinmiş. Kur'an'da Yahudileri ve Hıristiyanları. Bu ayetler l 400 yıl boyunca benimsenmiş ve uygulanmış şeyler. Yine bu yüzdendir ki. Nisa Suresi. başkasının malı olmuş bir köle ile. ayet 113). Kur'an'daki bu tür vahiyleri akıl ile uzlaştırmak mümkün değildir. insan sorunları alanında olduğu :adar evren ve doğayı kapsayan tüm sorunlar bakımından kendini belli der. Mart 1999. sonra onları cezalandırmak için cehenneme attığını düşünmek mümkün müdür? (Örneğin. Kur'an'da "İslamdan başka bir ne yönelenler sapıktırlar" (Al-i İmran Suresi. "müspet ilim" denen şey. birinci basım. Kur'an'da. ayet 29). İslama Göre Diğer Dinler. köleleri kendi hizmetinde çalıştırmış. kadını. Muhammed. akıl.). köle satmış. Şimdi soralım: Hiç bu tür ayetlerin sağlam bir akılla uzlaşabileceğini düşünmek mümkün olur mu? Hiç farklı inançtaki insanları birbirlerine düşman kılan. Bunlar hiç eşit olurlar mı?. ne de "evren" anlayışı. 57-60. Aralık 1996. yanılmazlığın işareti ve "mutlak gerçeğin" ta kendisi olarak her şeyin üstünde görür. ne "insan" anlayışı. ana baba ve kardeş gibi yakın akraba dahi olsalar "müşriklere". vahyin rehberliğine tabi kılındığı an müspet ilim yapamaz durumda kalır. ayet 28. bütün İslam ülkelerinde l 400 yıl boyunca doğal bir kuruluş olarak benimsenmiş ve ancak uygar ülkelerin baskıları sonucunda resmen uygulanmaktan çıkarılmıştır. ödemedikleri takdirde onlara karşı savaş açılmasını gören ayetler var (Tevbe Suresi. aklın vahiy ile uzlaşamaz olduğu hususundaki sayısız örnekten şu birkaçını tekrar anımsatalım ki. Tanrı'nın insanları kafir yapıp. Hiç bu tür vahiylerin akıl tarafından benimsenmesi mümkün müdür? Yine bunun gibi Kur'an'da. İlhan Arsel. ayet 85. ayet 125. yeni eklemelerle. İslamdan başka inançta olanlarla dost olmayı ya da onlara karşı sevgi ve saygı beslemeyi yasaklayan ayetler var (Al-i İmran Suresi.( Bu konuda bkz. Ekim 1997). başka bir deyimle Kur'an'ın ne "Tanrı" anlayışı.. konuşmasına. erkeklerin diledikleri kadar cariye (köle kadın) edinebileceklerine dair hükümleri (örneğin. çünkü. köleliği Tanrısal bir kuruluş olarak doğal bilir ve örneğin. Kaynak Yayınları. ne tartışma usullerine. İstanbul. birbirlerine boğazlatan vahiyleri akılcı temele oturtmak düşünülebilir mi? (Bu konuda bkz. Aydın ve "Aydın". Kur'an'da. Enam Suresi. İlhan Arsel. bir kısmına da yeni yayınlarımızla ayrıca değineceğiz. farklı inançta olanları kötüleyen. üçüncü basım. bu nedenle hiçbir konuda akıl ile uzlaşma gereği hissetmez. Kaynak Yayınları. Mide Suresi. deney ve eleştirilere girişebilmesiyle. ayet 75. Kaynak Yayınlan.) Yine bunun gibi Kur'an. "Müşrikleri öldürünüz" "Tevbe Suresi... kocasının seks ihtiyacını kusursuzca karşılamasına ya da kocası tarafından dövülmesine varıncaya kadar her hususta özgürlükten yoksun. katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık harcayan (hür) bir kimseyi örnek verir.Ne var ki. bazı kişilerin gönüllerini İslama ısındırabilmek için Tanrı'nın maddi çıkarlar sağladığına dair ayetler vardır ki (örneğin Tevbe Suresi. "kafirlere" mağfiret dilenmemesini öngören ayetler var (Tevbe Suresi.) Söylemeye gerek yoktur ki. ayet 60). Bakara Suresi. birinci basım.

Görüldüğü gibi. bunlara karşı her an isyan edercesine muhtemelen şu sorulan sorma ihtiyacındadır: İslamdan başka din ve inançtadırlar diye neden insanlar öldürülsün? Neden onlara karşı düşmanlık beslensin? Neden ana baba ya da kardeşler için. o Tanrı'dır ki. "O.). Çünkü.. Muhammed'e karşı önce kafa tutan Ebu Süfyan ya da Avf oğlu Malik. tıpkı insanlar gibi. sırf gözü kapalı şekilde boyun eğsinler diye. 1990.. Enfal Suresi. ayet 21). Hişam oğlu Amr vs. kenarından başlamakla dilinin yanmayacağını ve çünkü çanağın kenarlarının orta kısma nazaran daha ılık olduğunu deneysel ve biçimsel mantık yoluyla bellemiş olsa. insanlığa yararlı olmak. Böylece yaşamını ve davranışlarını akıl ve mantık rehberliğiyle ayarlamak ve fikren gelişmek olasılığını bulur. değil midir? İslamdan başka din ve inançta bulunan. Rahman Suresi. deney ve diyalektik usullerine dayalıdır.) Söylemeye gerek yoktur ki. ayet 3). Turan Dursun. kenarından başlayın" der ve ekler: "Çünkü Tanrı 'nın inayeti çanağın kenarında toplanmış olup. İstanbul. Yani. Fakat. hiçbir şeyi akılcı yoldan ortaya vurmaz. "olay" ile "sonuç" arasındaki nedensel ilişkilere dayalı olarak değerlendirmez. erkek kullarına "memeleri yeni sertleşmiş ceylan gözlü güzel kızlar".. Yine aynı şekilde Kur'an'da Tanrı'nın. Sad Suresi. "Çorba içerken ya da yemek yerken çanağın ortasından değil. dağlan da birer çivi (evtad) yapmadık mı ? " (Nebe1 Suresi. Habisoğlu Akra. İslamcıların "ilim" diye tanımladıkları her şey akla ve bilimsel araştırmalara ters düşer nitelikte şeylerdir. ayet 30. fakat onlardan çok daha büyük bir ustalıkla hile yaptığına. Yeri döşek yapıp uzattığını ve dağlan da çivi (kazık) olarak çaktığını söylemekle Tanrı ne demek . Yunus Suresi. Tanrı fikrindeki kutsallığa inanmış bir akıl için. onlara ganimetten pay ayırmak ya da güzel kadınlar sağlamak gibi usullere başvursun? Öte yandan vahiy. vaat ettiği yazılıdır ki (örneğin. belirtirken bu yasağı.. anasına doğru azalır. Akla hitap etmediği için akılcı nitelikteki bir gerekçeye yönelmez. ayet 6-7. Nazik Suresi. farklı inançtandırlar diye mağfiret dilenmesin? Önemli olan şey. Vahyin ortaya vurduğu verilerde "sebep" ve "illet" ilişkisi ya da "olay" ile "sonuç" arasında nedensel değerlendirme diye bir şey söz konusu olmaz. örneğin çorbayı içerken çanağın ortasından değil. Yine bunun gibi vahiy. Örneğin vahiy. gelişmiş bir aklın ciddiye alamayacağı şeylerdir. ayet 32). dürüst. Nice örnekten biri olarak şunu verelim: Kur'an'a göre Tanrı. Yine Kur'an'da Tanrı'nın. saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu tür vahiylerle aklın uzlaşabileceğini düşünmek güçtür. Kişi yaşam kurallarının mantıksal anlamını ve amacını akılcı düşünce yoluyla öğrenmiş olsa. insansever kimselere karşı neden sevgi beslenmesin? Neden Tanrı. Kaynak Yayınlan. Aksine akıl.74. iyi. Kuşku edilemez ki. s. Tabu Can Çekişiyor: Din Bu I.( Ki. yer'i uzatıp döşemiştir ve onda yerleşik dağlar yapmıştır. iyiliksever olmak vs. uzatıp döşemiş ve dağları da birer çivi (ya da "kazık") olarak çakmış ve şöyle demiş: "Biz yeri bir döşek. ayet 46-78. ayet 49-52 vs. aralarında. (Bu konuda bkz. Tanrı'nın bu tür yollara başvurarak iş görebileceğini kabul edemez.. aksi takdirde şeytan gelir onları yer" der. insanlar arasında köle olanlar ve olmayanlar diye ayrım yapsın ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan bu tür bir eşitsizliğe yer vermekle övünsün? Neden Tanrı kadını aşağılasın ve kadını aşağılamanın bütün insanlığı aşağılamak olduğundan habersiz bulunsun? Neden Tanrı insanların gönüllerini açıp onları dilediği gibi Müslüman yapmak gücüne sahip olduğu halde." (Rad Suresi... akıl. yeryüzünü (arz'ı) bir döşek yapmış. tuzak kurduğuna dair ayetler var ki (örneğin." Yine vahiy.) Tanrı fikrine saygılı bir akıl için kabul edilemeyecek nitelikte şeylerdir. gibi kimseler vardır. düşünme gücüne ve yaratıcı zekaya yönelmekte güçlük çekmez. Al-i İmran Suresi. "Yemek yerken örtüye dökülen kırıntıları yiyin. asla geçerli olamaz. vahyin yaptırım gücü cehennem ateşiyle ya da cinler ve şeytanlarla korkutmalara dayalıdır ki. aklın yaptırım gücü. "Altın ve gümüş kaplarda yiyip içenlerin karınlarında cehennem ateşi kaynayacaktır" der. Öte yandan vahiylerden oluştuğu söylenen Kur'an'da. altın ve gümüş kapta yiyip içmenin günah olup yasaklandığını belirtmek ister..kişilerini (Müellefetü'l-Kulub) İslama kazandırmak maksadıyla konmuştur ve Taberi gibi yorumcuların açıklamalarına göre "rüşvet" anlamına gelir. dürüst olmak. ayet 54. 232.

ayet 31. Tevrat'a göre. 1979. ayet 78).. tarih içerisinde "İbrahim Peygamber" diye bir kimse mevcut olmadığı halde. ayet 37-41. deniz onu kıyıya atsın . Enbiya Suresi. sarsılmasın diye üzerine dağlan çivi gibi çaktım. ayet 61. Kur'an'da şöyle yazılı: "(Allah) daha nice alametler (yarattı). Graham. Kur'an'ın çeşitli surelerinde. "Abarama" şekline sokulmuştur ki. güya bu çiftçinin ahfadından biri ilk "tek Tanrı" fikrine sahip olarak Haran 'a ve oradan da Ken'an denen yere gitmiş ve İbranice "Abraham" olarak tanınmıştır. yeryüzünün (ve içindekilerin) sallanmasını. ayet 10. sarsılmasını önlemiştir: "Tanrı. yerleşik dağlar koydu. akılcı düşünceye yer verir şeylermiş gibi! Yine bunun gibi Kur'an ayetlerinin büyük bir kısmı. sonra onu denize (Nil Nehri'ne) bırak. deprem olmasın ve deprem yüzünden insanlar sarsıntıya ve sefalete uğramasın diye.110 vd. kere: yaratıcı olan ben mi üstünüm. ayet 7. yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?" (Nahl Suresi. Is the Holy Bible Holy? Is it The Word of God?. "ilim" olsun diye sarf edilmiş değil. Hintlilerin "Yaratıcı" diye bildikleri şeydir. Bunun gibi daha nice alametler yarattım. ayet 10. ayet 15). Örneğin. Babilonya esatirinde (mitolojisinde) ise. aklın bilimsel ve deneysel yollarla cerh ettiği şeylerdir. Deceptions and Myths of the Bibler.. İbrahim Yahudi ırkının babası olarak kabul edildiği halde. Turan Dursun. eski çağların esatirinden esinlenmiş bir şey. her ne olursa olsun gerçek anlamda İbrahim diye tarihi bir şahsiyetten söz etmek mümkün değil: gerek Tevrat'ta ve gerek Kur'an'da adı geçen "İbrahim". Muhammed onu "hanif. kullarıyla adeta alay edercesine. Fussilet Suresi. ayet 131-132). "Kötülük Tanrısı" (ya da "Karanlıklar diyarının hükümdarı" anlamındadır.. age. Tevrat'a göre. ayet 68-70). Şu bakımdan ki.. Tanrı. Musa'nın yaşam hikayesiyle ilgili pek çok ayet var: Güya Tanrı. uydurma olaylarla ve hayali nitelikteki kahramanlarla doldurulmuştur. ayet 161). Saffat Suresi. Bunun nedenini Tanrı. dağlan. İbrahim'in ilk adı "Abram1 'dır. yoksa yaratma gücünden yoksun olan putlar mı?" Üstelik de üstünlüğüyle putlara meydan okuyan bu Tanrı. hani sanki şöyle der gibidir: "Ben yeryüzünü yarattım. Bu ad. Nitekim. New York. üstünlüğünü anlatmak için. Kur'an'da Tanrı'nın İbrahim'e "Müslim ol" dediği ve onun da "Müslim oldum" dediği (Bakara Suresi. ayet 67. aklı dışlayan efsane niteliğindeki hikaye ve masallardan oluşur. Muhammed'in Tanrı tarafından onun dinine eriştirildiği (Nisa Suresi. İbrahim'in ne Yahudi ne de Hıristiyan olmayıp "ilk Müslüman" ve "Müslümanların babası" olduğu (Al-i İmran Suresi. yakılmak üzere ateşe atıldığı halde ateşin onu yakmadığı (Enbiya Suresi." (Nahl Suresi. ayet 101-111). ve sonra oğlu İsmail’i kurban olarak sunuşu hikaye edilir (Saffat Suresi. ya da buna benzer hususlar belirtildikten sonra evlilik yaşamı ve çocukları (İshak ve İsmail) hakkında bilgi verilir (İbrahim Suresi. ayet 101-113). Mısır'da firavunların zulmü altında yaşayan Yahudileri kurtarmak istemiş ve yeni doğan Musa'nın anasına. sizi sallayıp çalkalamasın diye. bu konuda bkz. ne var ki. eski Hint efsanelerinden yararlanarak kendi kafalarından İbrahim'i yaratmışlardır. Lokman Suresi.232) Anlaşılan o ki. dağlan çivi gibi çakmakla. Bu hikayelerin ve masalların hemen tümü. s. Şimdi düşünün bir. Kaf Suresi. Söylemeye gerek yoktur ki. Aksine bütün bunlar. ayet 27. "çiftçi" anlamındadır. s. "vahiy" diye öne sürülen bu yukarıdaki sözler. Hint dilindeki "Brama"dan gelir. O halde yaratan (Allah). Nitekim. Neml Suresi. Tevrat'tan almış ve bazı değişikliklerle Kur'an'a sokmuştur. Kur'an'ın başka yerlerine serpiştirmiş bulunduğunu ayetlerle bildiriyor ve diyor ki. Oysa İbrahim'le ilgili hikayeyi Muhammed. yeryüzüne birer çivi gibi çakıvermiştir. Mürselat Suresi. Enam Suresi. ayet 16-17) Dikkat edileceği gibi Tanrı. Fakat. Lloyd M. tarihi verilere göre "İbrahim" diye bir kimse yok.istemiştir? Belli değil.) Yine bunun gibi Musa ve onunla ilgili haberler konusunda da aynı şeyleri söylemek mümkün. Ancak. Tevrat'ı hazırlayanlar. ayet 125.( Aynı doğrultudaki sözler için ayrıca bkz. Kitabı Mukaddes yorumcularının uydurmasına göre.(Bu konuda pek çok yapıt var. Hac Suresi. Üstelik bir de şu var ki. fakat sadece Tanrı'yı putlardan daha güçlü imiş gibi göstermek için Muhammed tarafından Kur'an'a konmuş şeylerdir. "müslim" olarak Müslümanların isim babası saymıştır. bu sözlerde akılcı bilime yatkın hiçbir şey yok. "Musa'yı sandığa koy. yeryüzüne. "Hala düşünmüyor musunuz?" diye sormakta! Sanki bu yukarıdaki anlatımlar. Geniş bilgi için bkz. Hintçe kökeni "Parabrahm" iken Farsçaya "Ahriman" olarak girmiştir ki.

. mağaraya sığınmış gençlerin ve köpeklerinin 309 yıl boyunca uykuda kalmalarına. "sudan çıkartılmış kişi" anlamına gelir. ayet 157) vs. gemiden denize atılan Yunus'un bir balık tarafından yutulduktan sonra. ayet 36-37. ayet 53. Musa hikayesini de. Ve işte Muhammed. Tanrı’nın günde elli vakit namaz kılınmasını emredip. Tevrat vahyedilmiştir (Bakara Suresi. Kur'an'daki Musa ile ilgili hikayenin aslı Tevrat'ın "Çıkış" başlıklı kitabında bulunmakta. güya Musa büyüdükten sonra İsrailoğullarını Mısır firavunlarının zulmünden kurtarıp. günlerce balığın karnında yaşayıp Tanrı'ya dualar etmesine ve sonra Tanrı tarafından kurtarılmasına. denizlerin. Ve göreceğiz ki. Musa adındaki bir kahin. 1849-1860). Musa ile ilgili olarak Mısır tarihinden çaldıkları bir hikayeyi kendi milli gereksinimlerine mal etmişlerdir. Musa büyüdükten sonra. ya da saymakla bitmeyecek bu tür anlatımlara varıncaya kadar aklı dışlayan ne varsa her şeyi Kur’an’da bulmak mümkündür. Ala Suresi.. taş fırlatan fillere. cin ve meleklerin vs. Fakat. yeniden canlandırılmasına. cumartesi yasağına riayet etmeyen Yahudilerin maymun ya da sıçan şekline dönüştürülmüş olmalarına. cinlerin Müslüman oluşlarına. dağların. bu Eski Mısır hikayesini. ayet 38 vd. ayet 10-67). insanın. ayet 48. Turan Dursun. Mısır dışında bir bölgeye götürüp yerleştirmiştir. ayet 1-28). kesilen ineğin bir parçasıyla vurulan ölünün dirilmesine. bilimsel gerçek şu ki. Süleyman'ın karınca diliyle karıncalara. Denkmaler aus Agypten und Athiopien (Mısır ve Habeşistan Mezar Taşları) adlı 12 ciltlik yapıtında geniş bilgiler var (Berlin.( Bu konuda. 28. yeni doğan üç aylık çocuğunu sazdan bir sepet içine koyup ırmağa bırakır. Şeriat'tan Kıssa'lar ve Şeriat'tan Kıssalar 2 adlı kitapları. Firavun'lar döneminde Mısırlı bir kahinin adıdır. yüzyılın ünlü bilim adamlarından Karl Richard Lepsius. "Çıkış". kendi hayal güçlerine göre şekillendirmişler. tarihi kazılar ve araştırmalar sonucu şunu kanıtlamıştır ki. Semud kavmine gönderilen Salih'in duası üzerine kaya parçasının içinden dişi deve çıkmasına. Bunun böyle olduğunu bilimsel araştırmalar ortaya vurmuştur." demiş ve sonra güya.. büyücülükle suçlandırılmıştır (Yunus Suresi. Yahudi din adamları tarafından Eski Mısır esatirinden esinlenerek. Firavun'un karısı onu sudan çıkarıp sarayda yetiştirmiştir (Taha Suresi. Eski Mısır dilinde "Musa" sözcüğü. kendi kavimleri için bir tarih başlangıcı yapmışlardır. Yahudi kaynaklarında (örneğin. Neml Suresi. Tevrat ve Haggada gibi kitaplarda) Musa diye adı geçen kişinin aslı yok. ayet 78. sonra bu emrini Musa’nın Muhammed aracılığı ile yaptığı tavsiyeye uyarak günde beş vakit namaz şeklinde indirmesine (miraç hikayesine). Bunu duyan bir Yahudi. göklerin. (Bu konuda bkz.) . güya kendisine İslami esasları kapsayan bir kitap. Tevrat'ın ikinci kitabını (yani "Çıkış" adlı kitabı) yazan Yahudi din adamları. Mısır'da. Yahudi din adanılan. "Sudan çıkarılmış" anlamına gelen Musa adına uygun düşecek şekilde düzenledikleri hikayenin çok kısaltılmış şekli şöyle: İsrailoğullarını zulüm altında tutan Mısır Kralı.ve benim düşmanını ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Gerçekten de. Kasas Suresi. O sırada Firavun'un kızı ırmakta yıkanmaktadır. bir grup cüzamlı insanı peşine takmış. Muhammed'in selefi ve örnek bir Müslüman diye gösterilen Musa. 19. Bap 1-40). İlerideki bölümlerde Kur'an'ın bu tür hikaye ve masallarından başkaca örnekler vereceğiz. güya kavmini putlara tapmaktan vazgeçirmek istemiş ve bu yüzden kötülenmiş. her ne olarsa olsun. Üzeyr'in eşe-ğiyle birlikte yüz yıl ölü kılınıp. İlhan Arsel. Süleyman'ın mührünü ele geçiren şeytanın marifetlerine. "Çünkü onu sulardan çıkardım" der. yaratılmasından tutunuz da. diğer hikaye ve masallar gibi. Yahudi adı da değil. Tabu Can Çekişiyor: Din Bu adlı yapıtlarına bakınız. Enbiya Suresi. Yahudi kaynaklarından aktarmış ve aktarırken de kendine göre değişiklikler yapmıştır. hayal ürünü olmak üzere Tevrat'a geçirilen böyle bir Musa'dır. Yahudiler onu kendi peygamberleri olarak bilirler. ayet 19). her doğan erkek çocuğunun öldürülmesini emreder. Esasen Musa adı. Tanrı'nın yardımlarıyla Yahudileri Firavun'un egemenliğinden kurtarır ve yine Tanrı tarafından belli edilen ülkeye götürüp yerleştirir (Tevrat. Ve işte Kur'an'da.. Nuh'un tufan masalına.( Bu konularda Karl Richard Lepsius'un. firavunlar döneminde. Tanrı'nın belli ettiği ülkeye götürmüştür (Şuara Suresi. ayet 13. Tanrı'nın şeytan aracılığıyla Eyüb'ü denemesine ve hile-i seriye yolunu seçmesine. Araf Suresi. yerin. güya Muhammed'in peygamber olarak geleceğini müjdelemiştir (Şura Suresi. Tanrı'nın Müslüman yapmak istediği Ümeyye'nin şeytanlar tarafından Müslümanlıktan uzak kılınmasına. günahkar olarak cennetten kovulmalarına.) Ademle eşinin. kuş diliyle kuşlara hitap etmesine. 19). Sepetteki çocuğu kendisine evlat edinir ve adını "Musa" koyup.

Ahkaf Suresi'nin 2. bunun dışında "furkan". Kaynak Yayınları. "hikmetliliği" ve "yüceliği" dile getirilmiştir. fakat insan yapısı bir kitap olduğu kanısını pekiştirecek nitelikte şeylerdir. batıl inançların. İslam dinbilirlerini ve Kur'an yorumcularını birbirlerine katmaya yeterlidir. ayetlerinde aynen tekrarlanmakta! Yine bunun gibi Mümin Suresi'nde. "bilginliği". belirtilirken de Tanrı'nın "güçlülüğü". güçlü ve hikmetli Tanrı katındandır. Hemen belirtelim ki. bölük pörçük şekilde farklı surelere dağıtılmış olarak anlatılmıştır. Vakıa Suresi'nde Tanrı. bazen birkaç ayet arayla ya da aynı surenin ya da farklı surelerin çeşitli yerlerinde sıralanmış olarak yer almıştır. anlamlarını dahi bilmeden Kur'an'ın orasına burasına serpiştirmişlerdir. Kur'an Ansiklopedisi. hemen hiçbir konuyu sistemli. Kur'an'ın Tanrı yapısı değil. bu gereksiz tekrarlamaların büyük bir rolü olduğu muhakkaktır.s. ayet 80). "Kitabın (Kur'an'ın) indirilmesi. Eğer bu tekrarlamalar ayıklanmış olsa. efsane ve hurafe türünden hikaye ve masalların. c. ayet 49-50. ayet 13-14. hiçbir bilimsel tasnife ve tertibe bağlı olmaksızın bir araya getirilmiş olup birbirleriyle ilgisi bulunmayan konular ve olaylar şeklinde ardı ardına dizilivermişlerdir. ayet 37-39 vs. . Turan Dursun. İsra Suresi. Çoğu konulan Yahudilerin ve Hıristiyanların "kutsal" bildikleri kitaplardan (Tevrat'tan ve İncil'den) aktarırlarken.) Hemen hepsinde Kur'an'ın Tanrı'dan gelme olduğu konusu. benzeri deyimlerle belirtilmiştir. uyumlu (istikrarlı) ve melodik bir şekilde işlemiş değillerdir. ayet 1-2) deniyor. Kasas Suresi. tümüyle akılcı düşünceye meydan okuyan verilerin varlığına tanık olmakla hayal kırıklığına uğrarız. Her şeyden önce şuna işaret edelim ki.. hukuk ya da ekonomik sorunları kapsayan hükümlerle birlikte. dünyaların efendisinin (alemlerin Rabbi'nin) indirmesidir" (Vakıa Suresi. Ve şu da muhakkaktır ki. Aynı dinsel olaylar ve aynı masallar. Kitapta yer alan tekrarların tümünü buraya sıkıştırmaya imkan olmadığı için. " (Mümin Suresi. Ne zaman ve nerede söylendiği belli olmayan sözler. "zikr" ya da "kitap" deyimleriyle de Kur'an'dan söz edilir. Çoğu ayetler pek belirsiz değişikliklerle farklı yerlerde sonu gelmezcesine tekrarlanmıştır. insan zekasının ve düşünme gücünün yıpranmassında. "efendiliği". fakat bir de anlamları üzerinde anlaşılmazlıklar ve anlamsızlıklar vardır ki. Bakara Suresi.. Örneğin. Ayetlerin birbirleriyle çelişki halinde bulunmaları bir yana. kitabın hacmi muhtemelen üçte bire inecektir. Bu kotluda bkz. ibadetle ilgili hükümler. İstanbul. Casiye Suresi'nin 2.7. bu tekrarlamalar. 1994.( Fakat. Örneğin.233 vd. ayetlerde 70 kez geçer. Bu aynı sözler Şuara Suresi'nin 192. sonu gelmez ve gereksiz tekrarlamaların. ayrıca da "kitap" sözcüğü şeklinde 75 kez yer alır ve bu ayetler en fazla tekrar olunan ayetlerdir. ayetlerinde aynen bulmaktayız.) gerek biçimsellik yönünden ve gerek içeriklik (muhteva) açısından tam manasıyla akılcı düşünceye meydan okur nitelikte bir kitaptır. Bütün bu hususları aşağıda kısaca ele alacağız. Bizlere "Tanrı'dan başka hiç kimsenin bir benzerini ortaya koyamayacağı mükemmelliyette yapıt" olarak tanımlanan Kur'an (Örneğin bkz. ayet 88. iç içe geçmiş olarak karşınıza dikiliverir. Aynı sözleri Zümer Suresi'nin L. uyumsuzlukların. Kur'an sözcüğü. Kur'an'ı derleyenler. sure ve ayetlerdeki düzensizliklerin. Hud Suresi. çelişki niteliğindeki tutarsızlıkların. Kur'an'ı akılcı usullerle incelemeye kalkıştığımızda. birkaç örnekle yetineceğiz. Yunus Suresi.. çoğu zaman hiç gereği ve yeri olmadan. yeminler ederek şöyle der: "Andolsun ki (Kur'an). ayet 23-24. KUR'AN'DAKİ SONU GELMEZ TEKRARLAMALAR VE BUNDAN DOĞMA SAKINCALAR Kur'an bitmeyen ve bilimselliğe ters düşen tekrarlamalarla doludur: çoğu zaman aynı sözcükler ve aynı tümceler.*** Daha önceki bölümlerde de değindiğimiz gibi.. Hakka Suresi'nin 43.

. hemen hemen aynı ve bazen ufak değişikliklerle tekrarlanarak sürüp gider (bkz. Vakıa Suresi. O var eden (halik). ayet 1). Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur.236. O acıyıcı olandır (rahmandır). ( İbid. Faraza işitseler bile size cevap vermezler.) Bunlardan birçoğunda." (İbrahim Suresi. onun ömründen azaltılması da mutlaka kitaptadır. Kasas Suresi. söyler durur: "O görüleni de görülmeyeni de bilen. Yönelirken kendi kendisine "hamd" eyler. alemlerin Rabbi'nin indirdiğidir. "Kur'an.. Yüceliğini insanlara karşı da ilan ederek şöyle der: "Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz.. melekleri ikişer. diri. Fussilet Suresi. anlatırken kendi kendini övmek için yine yücelik tekrarlamalarına yönelir. ayet 43. " (Nur Suresi. Sayısız denecek kadar çok ayetlerle bu şekilde övünen Tanrı. ayet 23.. onu tespih ederler.). Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler" (Fatır Suresi." (Bakara Suresi... bundan dolayı Tanrı tarafından cezalandırıldıkları. merhametli olan Allah katından indirilmedir". ulu olan (mütekebbir) Allah'tır. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. ayrıca bkz. ayrıca bkz.. ayet 11. ayet 12 vd. Bu arada putlarla rekabet halinde görünür ve kullarının kendisinden başkasına tapmamalarını.. buyruğunu her şeye geçiren (cebbar). peygamberlerini yalanladıkları. esenlik veren (selam). övülmeye layık olandır" (Hac Suresi.. İnsan Suresi. hakimdir (hikmetlidir). ayet 48-50 vd. Ya da şöyle ekler: "AIIah sizi (önce) topraktan. ayet 37-39 vd. ayet 1-3.. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır" (Fatır Suresi. çok kutsal (kııddûs). kendisinden başka . Secde Suresi.... Bu tema. geceyi gündüze kattığını. ayrıca bkz. Mümin Suresi. fakat bazı kimselerin ve kavimlerin Muhammed'i ve Kur'an'ı inkara kalkıştıkları. bunların tıpkı eskiler gibi cehennemlik oldukları. Tanrı'nın kendi kendine övünmesi ya da Muhammed'i övmesiyle ilgili ayetler sonu gelmez şekilde tekrarlanmıştır: "Doğrusu Allah. acıyandır (rahmidir). güçlü (aziz).. s. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. ayet 16). göklerde ve yerde olan her şeyden haberli olduğunu. Muhammed'in Tanrı tarafından "son peygamber" olarak seçildiği.. ayet 64)." (Haşr Suresi. Gelmiş ve geçmiş halkların Tanrı'yı ve peygamberlerini . dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. Bu arada putların güçsüz olduklarını anlatmaya çalışır: "Eğer (putları) çağırırsanız. ayet 9. Hac Suresi..AIIah güç ve hikmet sahibidir. ayet 35). ayet 255). kayyûmdur (uyumaz). "Bu kitabın indirilmesi güçlü ve hakim olan Allah katındandır".. kendisinden başka Tanrı olmayan. neden dolayı övülmeye layık olduğunu kanıtlamak üzere hep aynı şeyleri tekrarlayarak konuşur: gökleri ve yeri ve her şeyi yoktan var ettiğini. ayet 1-2. örneğin şöyle der: "Gökleri ve yeri yaratan. geçmişte olanı ve gelecekte olacakları bildiğini vs. ".. güzel yaratan (barı). "Kuşku yok ki Kur'an'ı biz indirdik. "Allah. Yunus Suresi. Tanrı olmayan Allah'tır. Şuara Suresi.. güçlüdür. Bunlara benzer nice tekrarlamalar vardır. kendisine Arapça Kur'an verildiği.. Zengin ve övülmeye layık olan ancak odur" (Fatır Suresi. göklerden su indirip yeri yemyeşil yaptığını. Fatır Suresi. 74. sizin çağırmanızı işitmezler. ayet 23. görüp gözeten (muheymin). hükümran (melik). Yasin Suresi.. ayet 61-66. yarattıklarına şekil veren (musavvir) en güzel adlar kendisinden olan Allah'tır. kendisinden başka Tanrı olmayan. 15)." (Fatır Suresi.".. Neml Suresi. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. ayet 22-24.Kur'an'ın uydurulmuş bir kitap olmadığı ve bir benzerinin insanlar tarafından yapılamayacağı hemen hemen aynı sözcüklerle tekrarlanmıştır (örneğin Secde Suresi. özellikle Mekke döneminde indiği kabul edilen ayetlerin hepsinde bu minval üzere tekrarlanır: Zümer Suresi'nden (sure sırası 39) Ahkaf Suresi'ne (sure sırası 46) kadar olan surelere şöyle bir göz atmakla bunun böyle olduğunu anlamak mümkündür. ayet 4). merhamet eden. 76). "Bu kitap. Göklerde ve yerde olanlar. fakat bu ümmetlerin anlaşamayıp ayrılığa düştükleri. ayet 1-3. Tanrı'nın daha önce başka ümmetlere (örneğin İsrailoğullarına) kitap gönderdiği.. Tanrı'ya ve Muhammed'e kulluk edenlerin cennete gidecekleri vs... O. İsra Suresi. sonra meniden yarattı. 11.. güvenlik veren (mümin). üçer. 70.. anlatılmıştır. O. 13. Bir canlıya ömür verilmesi de.)." şeklindeki ayetler her sure'de. ayet 88. Yine aynı biçimde. ayet 1-2. tapacak olurlarsa dünyanın sonunun geleceğini anlatır. ayet 6. "Allah göklerin ve yerin nurudur. her şeyin kendisine ait olduğunu.. ayet 14)..

. devamlı şekilde tekrarlanır.. İsra (ayet 61) surelerinde ve diğerlerinde. dalgıçlık yapan şeytanları onun buyruğu altına verdik. Beni inkar etmek nasıl olur?" (Sebe1 Suresi. ayet 17). "Şüphesiz. Sad (ayet 71-75).. Yahudi olanlar. insanlar vardır" (Hac Suresi." (Sad Suresi. Kimleri de saptırırsa. Çünkü. ayetinde aynen tekrarlanmıştır. ayet 3). güç ve hikmet sahibidir" (İbrahim Suresi. hemen hemen aynı ibarelerle tekrarlanarak anlatılır.. iki ayet sonra aynı sözcüklerle tekrarlanır (bkz. ayet 75-76). . kafir yaptığını söyler. sık sık tekrarlanan şeylerdendir. özellikle Mekki ayetlerde.. ayet 4) diye yazılıdır ve sanki "keyfilik". 32. sanki bu tür bir keyfilik yetmiyormuş gibi. çoğu kez tekrarlanan şeylerdendir ki. daha sonraki Saffat Suresi'nin 75. Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin karındadır. bir iki sözcük farkıyla Maide Suresi'nin 69. ayet 36-38).. bil ki. Kehf (ayet 50) Araf (ayet 11-18). daha sonra Sad Suresi'nde ufak bir değişiklikle karşımızdadır: "Davud'u an. Onunla beraber tespih eden dağlan. Bunları biz yapmıştık. Bakara Suresi'nin 62.. içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyar" (Hac Suresi. Nitekim Enam Suresi'nde Tanrı. ayet 4). ayet 25-36). "Müslüman" ya da "kafir" yaptığı hususu da.. Kehf Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse hak yoldadır.." (Enbiya Suresi. ayetindeki. bunun sonucu olarak Tanrı tarafından kovulması Kur'an'ın Bakara (ayet 34 vd. o.. "Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı.. ayet 45). dilediği kişinin gönlünü açıp Müslüman yaptığını ve dilediğinin gönlünü daraltıp saptırdığını. ayet 14. Kamer Suresi'nin birçok ayetinde aynı sözcüklerle şu vardır: "Andolsun biz Kur'an'ı. 23) şeklindeki ayetlerin. Sebe' Suresi. O halde düşünüp öğüt alan yok mudur?" (Kamer Suresi. ayet 62) şeklindeki ayet. Yine Nuh Suresi'ndeki. Adem'in ise çamurdan yapıldığını ve dolayısıyla ondan üstün olduğunu söyleyerek Tanrı ile tartışmaya girişmesi.. Dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. ayet 36) şeklindeki ayet. dilediğini de doğru yola iletir. Kur'an'ın bir öğüt olmak üzere gönderildiği hususu.istediği yere (Süleyman'ın) buyruğu ile kolayca giden rüzgarı.. Hac Suresi'nde birkaç ayet ara ve bir iki sözcüğün yer değiştirmesi suretiyle aynı şeyler şu şekilde tekrarlanmıştır: "Allah hakkında bilmeden tartışan. ayet 39). duasına ne güzel icabet etmiştik. az arayla tekrarı vardır. inananlar. Sebe' Suresi'nde yer alan. Aynı surenin biraz daha aşağısında. ayet 18-19). kuşları. Sad Suresi'nde şu şekilde karşımıza çıkar: ".. artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın" (Kehf Suresi. "Nuh da.yalanladıkları konusu da... onlardan öncekiler de yalanlan-mıslardı. bil ki. büyük sıkıntıdan kurtardık" (Enbiya Suresi. insanları tam bir keyfilikle dilediği gibi doğru yola soktuğu ya da saptırdığı. bir iki örneği şöyledir: "Kendilerinden önce gelenler de yalanlamışlardı. fakat bu emre karşı iblisin kafa tutup kendisinin ateşten yaratıldığını. "Davud'la beraber tespih etsinler diye. Allah hakkında tartışan vardır" (Hac Suresi. ayetindeki. "De ki! Rabbim rızkı dilediğine genişletir ve bir ölçüye göre verir" (Sebe' Suresi. Hicr (ayet 31-34). ". ayetlerinde karşımıza tekrar çıkar: "Nuh bize seslenmişti de. 22. Rızkın Tanrı'dan gelme olduğu sık sık tekrarlanan şeylerdendir. 40). Fakat. ayet 76) şeklindeki söyleniş. Enam Suresi. Enbiya Suresi'nin 76. Tanrı'nın Adem'i yarattıktan sonra meleklerini ona secde ettirmek istemesi ve meleklerin hep birden secde etmeleri.. Onlar için artık korku yoktur. onun buyruğu altına vermiştik" (Sad Suresi. Tanrı'nın.). onun buyruğuna verdik.. güç ve hikmet sahibi olmanın bir gereğiymiş gibi tanımlanmıştır. anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Beni inkar etmek nasıl olur?" (Fatır Suresi. İsra Suresi'nin 97.. örneğin.. "Bilmeden." (Nuh Suresi.. ayet 8)..Allah dilediğini saptırır.. "Doğrusu Allah. kendisini ve ailesini. ayet 79) şeklindeki sözler. ve 76. Örneğin. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık" (Saffat Suresi. inananları ve yararlı işler işleyenleri.. bize yalvarmıştı. Yine Nuh Suresi'ndeki. dağlan ve kuşları buyruk altına aldık. ayet 125).. İbrahim Suresi'nde... onun duasını kabul edip. ayeti de aynı nitelikte ve yazılıştadır. ayet 17. ayet 81-82) şeklindeki satırlar. "Seni yalanlıyorlarsa.. "Eğer seni yalancı sayıyorlarsa. Onlar üzülmeyeceklerdir" (Bakara Suresi. senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştır" (Fatır Suresi. bir de kafir kıldıklarını cehennemlerde yaktığını anlatarak "yüceliği"nin sınırsızlığını çizgilemiş gibidir (örneğin.. Taha (ayet 116).

aynı olayın hiç yeri yokken şu şekilde tekrarlandığını görürsünüz: "İbrahim'in yanına girdiklerinde selam vermişlerdi.. inkar edenlerin başına belalar geldiği sık sık tekrarlanan şeylerdendir. temelli kalacakları firdevs cennetine varis olan mirasçılardır" (Müminun Suresi. yüzünü kapayarak 'Kısır bir kocakarı' dedi. Her tekrar edilişte Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını. ayet 57-58. ayet 23-50. Hud Suresi'ndeki hikaye Hicr Suresi'nde pek ufak bir değişiklikle yer almıştır. Örneğin Hud Suresi'nde. Hemen ailesine giderek semir bir buzağı getirmiş..' dediler. 'Korkma. çeşitli surelerde aynı sözcüklerle tekrarlanmıştır: "Onlar. bu şekilde devamlı tekrarlamalar halindedir. ardından Ya'kııb'u müjdeleriz. o. Bu sınırları aşmak isteyenler. ayet 4-7. kocam da ihtiyar olmuşken nasıl doğurabilirim? Doğrusu bu şaşılacak bir şey' dedi. Muhammed'in unutkanlıklarında ya da Yahudilerden. umutsuzlardan olma' demişlerdi. ve 36. ayetleriyle aynen tekrarlandığını görmekteyiz.'dediler. ayet 6-11). Zuhruf Suresi. Onlar. 'Selam sana' dediler..). ibrahim de 'Selam size' demişti. Melekler. bunun üzerine karısı hayretle seslenerek geldi. Yemediklerini görünce onlardan endişeye düştü.. Mümin Suresi. Muhammed'den önceki peygamberlerin." (Hud Suresi. kendi unutkanlığının bilincine sahip . 'Doğrusu biz sizden korkuyoruz!' demişti de. Örneğin.. insanlar binsin diye gemiler ve hayvanlar ihsan ettiğini ya da buna benzer şeyler söyleyerek övündüğü görülür (bkz. ve 55. Bu nedenleri.. 'Korkma!' dediler ve ona bilgin bir oğul sahibi olacağım müjdelediler. Yukarıdaki ayetin Mearic Suresi'nin 29. ayet 69-74) diye yazılıdır. ayet 38 vd. Şimdi 36 sürelik bir atlama yapalım ve Zariyat Suresi'nde aynı şeyleri tekrarlayan şu satırları okuyalım: "Onlar İbrahim'in yanına girip 'Selam sana' demişlerdi. ayetlerine göz atalım. 'Ey evin hanımı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olmuşken. 'Korkma. doğrusu o... farklı surelerde ele alınmış ve aynı olaylar şeklinde tekrarlanmıştır (bkz. ayet 25-32). iç içe girmiş olarak. yolda yürünsün diye yollar yaptığını. Şimdi üç sure sonraki Hicr Suresi'nin 52. Enam Suresi. Nahl Suresi. eşleri ve cariyeleri dışında. ayet 103 vd. Bu arada ibrahim'in ayakta duran karısı gülünce 'Ona İshak'ı.. Namazlarına riayet ederler. Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Kasas Suresi. 'Bu böyledir.." (Zariyat Suresi. 17-25. kendi kavimleri tarafından alaya alınıp inkar edildikleri.Hikaye ve masallar da. 'Ben kocamışken bana müjde mi veriyorsunuz? Neye dayanarak müjdeliyorsunuz?' deyince. onların önüne sürüp 'yemez misiniz?' demişti.)." (Hicr Suresi.. araya sadece "Şahitliklerini gereği gibi yaparlar" tümcesi sıkıştırılıvermiştir.. Hıristiyan-lardan farklı zamanlarda ve farklı kişilerden olmak üzere öğrendiklerini bölük pörçük şekilde Kur'an'a sokmasında veya tekrarlamaların insan beyni üzerinde uyuşturucu etki yaptığını ve bu yoldan insanlara baş eğdirtmenin kolay olduğunu bilmiş olmasında aramak mümkündür. Gerçekten de İslam kaynaklarının bildirmesine göre. 16-17. İşte onlar... "Andolsun ki. Muhammed. işte bunlar aşırı gidenlerdir. 63 vd... *** Kur'an'da yer alan tekrarlamaların nedenleri pek çeşitlidir. İbrahim'in karısına bir oğlu olacağının müjdelenmesi olayı çeşitli surelerde aynı şekilde ve çoğu zaman aynı sözcüklerle tekrarlanmıştır. gökten su indirdiğini. 'Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı. 'Seni gerçekten müjdeliyoruz. 9-15. Duhan Suresi. mahrem yerlerini herkesten korurlar. hep kesik kesik olmak suretiyle. hakim olandır. ayet 6-8. Bazen ibadetle ve hukukla ilgili ayetler. biz saha bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik' demişlerdi. elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler. Doğrusu bunlar yerilemezler. Rabbin söylemiştir. ayet 52-55). Görülüyor ki. nasıl Allah'ın işine şaşarsın?' (dediler). Musa ile Firavun hikayesi.. biz Lût milletine gönderildik' dediler.

ayet 61). sırada yer almıştır. c." (Nur Suresi. bu iki sure. aynı bir olay vesilesiyle Kur'an'ın Ankebut ve Lokman adlı iki ayrı suresine. Nitekim. Fakat. Ankebut Suresi'nin nüzul sırası ise 85'tir. kafiyeli konuşmaların ve ahenkli tekrarlamaların (velevki gereksiz ve bıktırıcı nitelikte olsun). Bu sözcükleri tekrar etmekteki amacı da ifade etmek mümkün. bu iki sure arasında 28 sürelik bir zaman farkı bulunmakta! Pek muhtemeldir ki. Görülüyor ki. takattan düşer.. dilersen yeme. Hemen belirtelim ki. sırada... Nice örneklerden bir ikisini belirtelim: Nur Suresi'nin 61. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı." (Ankebut Suresi.Evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya kahyası olup anahtarları elinizde olan evlerde veya dostlarınızın evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur. sekiz kez "veya" sözcüğü yer almış bulunmakta.. ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Beyzavi gibi Kur'an yorumcularının söylemesine göre. yukarıdaki benzeri ayetlerin iki ayrı surede yer alması. Ankebut Suresi." (Lokman Suresi.. sen de benim yüzümden: 'Hey anasının katili!'diye bed nam olursun. Sa'd İbn-i Ebi Vakkas'tan öğrenerek Ankebût Suresi'ne koyduklarını unutup. Ve işte bu nedenledir ki Muhammed. iki gün iki gece yemez. baba körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarda. Öte yandan Muhammed. açlık grevine son verir ve yemek yemeye başlar. baba seni. nihayet ölürüm. ayetinde "yemek yemek" için kimlerin evine izinsiz olarak gidileceği şöyle anlatılmıştır: ". her daim yanında gençlerden birini bulundurur ve ona olayları kaydettirirdi. ayet 8). emredilen1 şeyleri yapmaya terk edeceklerini de bilirdi. "Ana. "evlerinde" ve "veya" sözcükleri. Lokman Suresi ise 31. Kur'an'da 29. Elmalılı Hamdi Yazır. aynı olaya başka bir surede devam etmesi ve ederken de tekrarlamalara başvurması. Bunu böyle yapmış olmasına rağmen yersiz tekrarlamalara yönelmekten kurtulamazdı.." Oğlunun bu tutumu karşısında Hamne. bu zaman farkı. Kısaca fikir edinebilmek için Vakkas olayını özetleyelim: Ankebût ve Lokman surelerinde hemen hemen aynı sözcükler ve tümceler halinde yer alan iki ayet bulunuyor: Ankebût Suresi'ndeki ayet şöyledir: "Biz insana.olduğu için.pek muhtemelen bu kadar katı yürekli bir çocuk için ölmenin yersiz olduğunu anlamış olmalıdır ki. Ancak. bir başka vesileyle Lokman Suresi'nde tekrarlaması ya da bir olayı anlatırken yanda kesip. onlara itaat etme. baba seni.. istanbul. Ana. onlara itaat etme. ayet 14-15)." şeklindeki ayetleri. tekrarlama yoluyla serpiştiriverir. her ne olursa olsun. bilesin ki vallahi yüz canın olsa da birer birer çıksa. Bu sureden iki sure sonraki Lokman Suresi'nde yukarıdaki sözler. ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. şu olay vesilesiyledir: Sa'd İbn-i Ebi Vakkas'ın Müslüman olduğunu duyan anası Hamne. yani putperestliğe dönmesini ister. Yani.5. körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa. . anasına çok düşkün olmasına rağmen. Ana. sonu gelmez bu tekrarlamalar içerisinde düşünme gücünden yoksun kalıp. eğer sen bu yeni dini bırakmazsan (yemin ederim ki) ben yemem. " (Bkz. bu hususta verilebilecek nice örneklerdendir... bu yapılacak olursa . körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa. fena halde üzülür ve oğlunun İslamdan çıkıp eski dinine. Kişilerin.. Bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de sorumluluk yoktur. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bu ayetler Sa'd'ı öylesine etkiler ki. Hak Bini Kur'an Dili. Ankebut Suresi. süresidir. Bedir Yayınevi. birbirinin aynı nitelikte ayetler koymuştur. şöyle der: "Ya Sa'd! Sen ne yaptın. artık dilersen (yemek) ye. Kur'an'ın yukarıdaki surelerine. araya bazı tümceler sıkıştırılmak suretiyle aynen tekrar edilmiş ve şu şekle getirilmiştir: "Biz insana.) Ve dediği gibi yapar. zira Lokman Suresi'nin nüzul (iniş) sırası 57. Kur'an'ın 29. içmez.. s. durum şu ki. 1993... Dönünceye kadar yemek yemeyip aç kalacağını söyler.. onun aç kalarak ölmesine razı olduğunu anlatmak için şöyle der: "Anneciğim. birbirlerinden çok farklı zamanlarda inmiş olarak bilinirler. kendilerini.3844. insan beyninde uyuşturucu etkiler yarattığını bilirdi. sekiz tümcelik bir tek ayet içinde on iki kez "evlerinde". içmem. Muhammed. unutkanlık yaratıp. ayetin yarısını kapsayacak şekilde gereksiz olarak tekrarlanmıştır. onlara itaat etme. yukarıdaki iki benzen ayetin Kur'an'da "tekrarlama" şeklinde yer almasına vesile olmuştur.

tekrarlamaları yok edip. " "Öyleyken. aralarında bir engel vardır. Rabbinin varlığı bakidir. Söylemeye gerek yok ki.Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" (Bu tümceyi şu şekilde de okumak mümkün: "Şimdi Rabbinizin hangi eltafina dersiniz yalan ?") diye bir tümce vardır ki.. Rahman Suresi'nde. yukarıdaki ayette belli kişilerin evlerinde izinsiz olarak yemek yemenin sorumluluk doğurmadığı bildirilmekte. Örneğin. "erkek kardeşlerinizin veya kız kardeşlerinizin evlerinde yemek yemekte size sorumluluk yok" deniyor. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Omlarda (cennetlerde).. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. işin sihirli yönü kaybolmuş oluyor.." "Öyleyken. sözcüklerle birlikte tümcelerin de aynı şekilde tekrarlandığı görülür.. annelerinizin evlerinde. amcalarınızın. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Çadırlar içinde ceylan gözlüler vardır. evlerinde yemek yenebilecek olan akraba ve dostları. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar. yapraklı taneler. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Onun emriyle denizde yürüyen dağlar gibi gemiler onundur." "Öyleyken. bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş (bakire) eşler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Onlar yakut ve mercan gibidirler. batılarının Rabbidir. aynı sözcükleri tekrarlamakta yarar görülmüştür! Öte yandan bir de şu var ki. halazadeler vs. güzel kokulu otlar vardır. kız kardeşlerinizin.. Amaç. belli bir sınırlama konmak isteniyormuş kanısı yaratılmakta: örneğin." "Ey insanlar ve cinler! Öyleyken..yukarıdaki ayet şu şekli alır: ". Daha başka bir deyimle ayette yer alan sıralama. Kısaca bir fikir edinmiş olmak için surenin birkaç ayetini örnek verelim: "Allah." "Öyleyken. 31 kez karşınızdadır. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "O. Cinleri de öz ateşten yaratmıştır. annelerinizin.. bunu anlatmak için daha bilimsel ve genel bir ifade kullanmak uygun olurdu." "Öyleyken. konuya açıklık değil. bunların çocuklarının (örneğin. onların evinde yenmeyecek mi? Yine aynı şekilde. dostlarınızın evlerinde veya kahyası olup anahtarları elinizde olan evlerde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur.. Yukarıdaki hüküm. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Allah insanı. Şu bakımdan ki. 78 ayetten oluşan Rahman Suresi'ndeki bu tümce.. evlerinde izinsiz yemek yemekte sorumluluk yok" deniyor.. erkek kardeşlerinizin. bu şekilde sayıp sıralamanın bilimsel ve anlamlı bir yönü yok. yeri insanlar için meydana getirmiştir. hemen her iki satırda bir ve her bir ayetten sonra tekrarlanmıştır.. ama "büyükbaba" ya da "büyükanne" zikredilmemiş. Erkek kardeşin ya da kız kardeşin çocuklarının evlerinde yemek yenirse ne olacak? Aynı şekilde ".Evlerinizde veya babalarınızın. amacı ifade etmekten çok uzak.. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir. dinleyenleri sihirlemek olduğuna göre. Bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de sorumluluk yoktur." "Öyleyken." . güneş ve ayın doğularının Rabbidir. anlamsızlık ve anlaşılmazlık getirmekte. Pek iyi. izinsiz yemek yemenizde sorumluluk yok" deniyor.. ".amcalarınızın." Ancak.) evinde izinsiz yemek yemek sorumluluk mu doğuracak? Belli değil! Buna benzer nice sorulara yanıt verebilecek nitelikte değil yukarıdaki ayetler! Öte yandan bazı surelerde. amcazadeler." "Öyleyken. salkımlı hurma ağaçlan. halalarınızın veya dayılarınızın veya teyzelerinizin. halalarınızın veya dayılarınızın veya teyzelerinizin. kimlerin evinde izinsiz yemek yenebileceği sıralanırken. Fakat. birbirine geçip karışmazlar. ancak yüce." "Öyleyken. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Oralarda (cennetlerde) iyi huylu güzel kadınlar vardır.. pişmiş çamura benzeyen kum balçıktan yaratmıştır. " "Öyleyken. ayeti bu şekle sokmakla. "babalarınızın. orada meyveler...

Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" şeklinde tekrarlanan tümcelerin arasına sıkıştırılmış diğer tümcelerin birçoğunu anlamak ya da değerlendirmek mümkün değil! Örneğin. bu ırmağın Dicle mi. cinleri ise asil bir malzeme sayılan ateşten yarattığına dair şöyle bir tümce var: ". kendisini.. anlaşılmazlık giderilmiş değildir. gözü kapalı şekilde onlara. ayet 13-78).Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir" şeklindeki bir tümcenin Rahman Suresi'nde hiç yeri ve gereği yoktur. cinleri asil nitelikte sayılan öz ateşten var etsin? Kuşkusuz ki. Rahman Suresi'nin 13." "Öyleyken. Yerleştirdiği dini. böyle bir amaç insan varlığının gelişmesini engellemek bakımından sakıncalıdır. "Ey Muhammed! Şüphesiz. yani insanı aşağılık bir malzemeden yarattığını açıklayan Tanrı. Kur'an'ı okuyan (ya da dinleyen) kişi. Kuşkusuz ki.Allah insanı. Tanrı'ya ve onun "peygamberi"ne minnettar kalıp. "."Öyleyken. bir bakıma bundandır. ayetinden 78.Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir" deniyor. aynı zamanda kendisine baş eğdirtmiş. itaat zorunluluğunda bulur ve mutlak şekilde "teslimiyet" halinde bulunur. yukarıdaki eleştirileri geçersiz kılmak isteyeceklerdir.. Allah 'a baş eğip el vermiş sayılırlar" (Fetih Suresi. yakut ve mercan gibi bakire dilberleri. "Her kitapta tekrarlamalar olur" diyerek. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve • harikulade işlemeli döşeklere yaslanırlar." Ve bunu söyleyen. yukarıda ". her ne olursa olsun.. Ne demektir bu? "İki deniz" deyimiyle ne kastediliyor? Belli değil! Her ne kadar Kur'an'ın Fatır (ayet 12). yani aklen ve ruhen onları teslimiyet halinde tutabilmiştir. cin de dokunmamıştır. bir de soruyor: "Öyleyken. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Onlara daha önce insan da.Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" tümcesi yüzünden. .... Tanrı'nın insanları çamur gibi pis bir nesneden. Tanrı'dan geldiği söylenen "nimetler"dir." "Öyleyken. ". okuyucuyu ya da dinleyiciyi akılcı düşünceden yoksun kılıp gökten inme buyrukların kölesi haline sokmak ise. . bayağı. her iki satırda bir karşısına çıkan. aklında kalan tek şey. Arapları. *** Pek muhtemeldir ki. Tanrı'ya baş eğdirtirken. ayet 10) ya da "Allah ve peygamberine kim boyun eğerse Allah onu bu cennetlere kor" (Nisa Suresi.. sevgili erkek kullarına vereceğini bildirmekte! "Hiç "yüce" bir Tanrı'nın yapacağı şeyler midir bu?" diye düşünmek mümkün. pişmiş çamura benzeyen kuru balçıktan yaratmıştır. bu tekrarlamalar arasına sıkıştırılan sözlerin anlamsızlığını. bütün bir sure boyunca sürüp gitmekte! Dikkat ediniz. tıpkı her sanat yapıtında olduğu gibi. Yine bunun gibi yukarıdaki ayetlerde. Kendisine vaat edilen bu nimetler nedeniyle. Görüldüğü gibi aynı sözleri içeren tümcelerden oluşma bu tekrarlamalar.. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" Neden Tanrı insanları kötü. cennetteki ceylan gözlü. olumsuzluğunu ya da Tanrı'nın yüceliğini rencide edici yönlerini fark etmez. sana baş eğerek ellerini verenler.. Ancak. kişi. Kur'an'a koyduğu. yukarıdaki ayetlerde cennetlerden ve bu cen-netlerdeki güzel kızlardan söz edilmekte! "Yüce" ve "cömert" olduğunu söyleyen Tanrı.. aşağılık nitelikte sayılan kuru kokmuş balçıktan yaratsın da. Muhammed'in de amacı esasen budur. Cinleri de yalınlı bir alevden (öz ateşten) yaratmıştır. diğerininkinin tuzlu ve acı olduğu belirtilmekteyse de. insan şahsiyetinin haysiyetini rencide etmek bakımından olumsuz bir tümce bu! Yine aynı şekilde. "teslimiyet" anlamına gelmek üzere "İslamiyet" diye adlandırması da. her kitapta tekrarlamalar olur.. Fakat. yoksa Nil mi olduğu da ayrıca tartışmalıdır! Fakat. İslamcılar. ayet 13-14) şeklindeki ayetler sayesinde. Furkan (ayet 53) ve Neml (ayet 61) surelerinde iki deniz ile bu iki denizin arasına konmuş olan engelden söz edilmekte ve bu denizlerden birinin suyunun tatlı. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" "Büyük ve pek cömert olan Rabbinin adı ne yücedir" (Rahman Suresi. Yorumcular arasında iki denizden birinin "deniz" değil ırmak olduğunu söyleyenler vardır. kişiyi "teslimiyet" içerisinde tutup itaatkar kılabilmesinde bu yukarıdakilere benzer tekrarlamaların etkisi sınırsızdır. ayetine kadar bu min'al üzere. eğer tekrarlamaların amacı.

İslamcıları güç durumda kılmaya yeterlidir. Kur'an'daki tutarsızlıkları ve uyumsuzlukları yeniden ele almakla beraber asıl kapalılıklar konusuna eğileceğiz. birbirlerine yardımcı olarak. ayet 82. insanlar tarafından yapılamayacak kadar mükemmel ve mucizevi nitelikte bir yapıt olduğunu anlatmak için.) Ancak. "yanılgı" vs. Oysa Tanrı'nın. hem de anlam. kişileri gözü kapalı şekilde boyun eğer durumda kılmak bakımından da sakıncalıdır.. asla kusur etmeyen bir Yaratan olduğu öne sürülüyor. bu kitapta birbirini tutmamazlık ve aykırılık olmadığı iddia olunur ve Tanrı'nın şöyle dediği örnek verilir: ". insan yapısı kitaplarda olduğu gibi. herkesin anlayabileceği şekilde.. o da Kur'an'da tutarsızlık. Şu bakımdan ki. Kur'an'daki tekrarlamaları "olası" saymak da doğru değildir. yersiz ve gereksiz tekrarlamalar olmazdı! II KUR'AN'DAKİ UYUMSUZLUKLAR. her şeyi en iyi bilen ve en mükemmel şekliyle var eden. "apaçık" olduğu söylenen Kur'an. İslamcıları ya-lanlayıcı nitelikte bir sonuç yaratabilir ki. anlaşılmazlıklar ve anlamsızlıklarla dolu yönleri vardır ki. Hatta Muhammed'in söylemesine göre Tanrı. anlaşılmazlıklarla doludur. uyumsuzluk ya da anlamsızlık gibi olumsuzlukların bulunması halinde bu kitabın Tanrı yapısı olmadığı sonucunun doğmasıdır. insana özgü şeylerdir.Öte yandan "tekrarlamaların" her kitap bakımından söz konusu olabileceğini öne sürerek.." (İsra Suresi.) Ve yine Kur'an'ın. ayet 88.. eğer bu söylenenler gerçekten doğru olsaydı... fakat kitapta "hikmet" yatıyormuş kanısını yaratarak. sadece düşünme gücünü yıpratmak açısından değil. KAPALILIKLAR VE ANLAŞILMAZLIKLAR HAKKINDA ("APAÇIK" OLDUĞU SÖYLENEN KUR'AN'IN "APAÇIK" OLMAYAN YÖNLERİ) Kur'an'ın hem ifade ve anlatış gücü itibariyle. yine de benzerini ortaya koyamazlar'. onda birçok tutarsızlık (aykırılık) bulurlardı" (Nisa Suresi. haberler ve gerçekleri ortaya vurmak bakımından tam bir tutarlılık. "kusur". andolsun ki. yine de benzerini ortaya koyamazlar. ancak ve ancak Tanrı'dan gelebileceği söylenir. Kitabımızın bu bölümünde. Ve göreceğiz ki. fakat insan yapısı bir kitap olduğu sonucunu doğurur.. birbirine yardımcı olarak. Bundan önceki bölümlerde Kur'an'ın çelişkilerle. bütünlük ve uyumluluk arz ettiği. emsalsizlik örneği olduğu öne sürülür ve böylesine mükemmel bir yapıtın insanlar tarafından meydana getirilemeyeceği. Kur'an'ın bir de kapalılıklarla. bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler.. tutarsızlıklarla ve uyumsuzluklarla dolu olan bazı yönlerine değindik. mucizevi nitelikte olmak üzere verdiği Kur'an'ın bir benzerinin hiç kimseler tarafından getirilemeyeceğini anlatmak maksadıyla yeminler etmiş şöyle demiştir: "İnsanlar ve cin'ler. Böyle bir kıyaslama. apaçık olmaktan uzak olup. ayet 88. her kitapta (velev ki. "İnsanlar ve cinler. Ve bu anlaşılmazlıklar. Bu nedenle insan yapısı her yapıtta. kusur ya da yanlış niteliğindeki şeylerin (örneğin. TUTARSIZLIKLAR. Kur'an'ın Tanrı yapısı değil.Eğer o (Kur'an) Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı. ne var ki. . "eksiklik". yersiz ve gereksiz tekrarlamaların) bulunması doğaldır. gibi şeyler. bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler." (İsra Suresi. hüküm. böyle bir gerekçe. Fakat.) Söylemeye gerek yoktur ki. Bunun kanıtı olmak üzere Tanrı'nın şöyle konuştuğu belirtilir: "(Ey Muhammed!) De ki. Kur'an'da. andolsun ki. bu takdirde. mükemmel nitelikte sayılsın).

Yusuf Suresi.Muhammed'in söylemesine göre. Şeriat'tan Kıssalar 2. bunun böyle olduğunu anlatmak üzere. ayet 49). biz. Tanrı. ayet 2. ayet 18. Olur ki (Mekke pııtataparlan) korkarlar artık. "Elif. Kur'an'ın "elkitabi'l-mübin" (yani "apaçık bir kitap") olduğu anlatılmıştır. 37 ayet 1. Böylece buyruklarının anlaşılabilmesini. Nisa Suresi. "Mubin" sözcüğü. Bu ayetlerde. Kur'an'ın bu nitelikte olduğunu belirten ayetlerin bir kısmında. Ya da onlara bir öğüt oluşturur" (Taha Suresi. ayet 1.. Nur Suresi. ayet 1-4). gönderirken de şöyle demiştir: "Kendilerine. o kavim içinden peygamberler ve onların dilinden "kitap"lar göndermiştir.. sayıları iki düzineyi bulur. sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir kitaptır" (Hud Suresi. "besbelli". ayet 99). "Ey Muhammed. 82. apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi diliyle gönder(dik). çeşitli Arap kabilelerinin telaffuzla-rıyla. Neml Suresi. Bunlar çeşitli ayetlerde şöyle sıralanmıştır: “İşte biz Kur'an'ı böylece Arapça olarak indirdik ve onda. Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık" (Duhan Suresi. ayet 59.. ayet 61. kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yerleşen apaçık ayetlerdir" (Ankebut Suresi. kendi içlerinden birini (Muhammed'i) seçtiğini ve onların anlayabilecekleri dilde. 75. Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabi olarak indirdik. sadece Arapça ve sadece Arabın çeşitli lehçelerinde (yani yedi lehçede) olarak değil. yani Arapça olmak üzere Kur'an'ı gönderdiğini bildirmiştir. Bunlar işte ayetleridir sana o mübin kitabın. ayet 195. "Apaçık olan kitaba andolsun ki. ayet 2-3). "Kur'an.183 vd. "apaçık Kur'an" deyimi geçer. ayet 46). Kur'an'a ayetler koymuştur ki. ayet 2-3). 103. Örneğin. ayet 54.. Kur'an'ın iyice ve kolaylıkla "anlaşılabilir" ve "akledilebilir" olmasını sağlayabilmek için. Kaynak Yayınlan. Muhammed. Ra. ayet 4). bütün Araplar. s. "apaçık Arapça" olarak. Üstelik de Kur'an'ı. korku konusu olanları ("vaidleri") sergiledik. Hud Suresi." (İbrahim Suresi. ilhan Arsel. akledesiniz diye Kur'an'ı Arapça okunan bir kitap kılmışızdır" (Zuhruf Suresi. 92. yani her Arabın anlayabileceği şekilde indirdiğini bildirmiştir.) istemiştir ki. (Benzeri diğer ayetler için bkz. "Andolsun ki.. "kendini anlatmaya kendi yeterli" demektir. Şuara Suresi. bir kısmında Kur'an'ın "apaçık Arapça" olduğu anlatılmıştır. Nisan 1997. Yasin Suresi.... Yusuf Suresi'nin ilk ayetinde. onu. Nahl Suresi. "(Ey Muhammed!) Andolsun ki. "ne olduğu açık"." (Nur Suresi. ayet 35. Ankebut Suresi. ayet 2). bu kitabı kendi bildikleri ve konuştukları dil ve lehçede dinlesinler. hem de ayetlerini "uzun uzadıya açıklayarak". "Bunlar apaçık kitabın ayetleridir" (Kasas Suresi. Maide Suresi. ayet 12. 69. "Apaçık kitaba andolsun ki. Enam Suresi. onun nimetlerine erişsinler!" Ve yine Muhammed'in söylemesine göre. sadece Arapça olarak değil. Teğabün Suresi. uygulanmasını sağlamak istemiştir! Yine Muhammed'in söylemesine göre. sana apaçık ayetler indirdik" (Bakara Suresi. Araplara da.( Bkz. ayet 113). daha doğrusu yedi lehçede olmak üzere gönderdiğini söylemiştir. ayet 15.. gerek ki akıl erdiresiniz!" diye yazılıdır. ayet 17. ayet 174. Tanrı. "Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış. İstanbul. " (Duhan Suresi. Bakara Suresi. Hicr Suresi.. Lam. bilmediklerinizi size açık seçik bildiren ayetler indirdik. Yunus Suresi. her kavme. ayet 6. Tanrı. ayet 58-59). biz onu kutlu bir gecede indirdik. öğrensinler ve rehber edinsinler ve böylece "doğru yola" girsinler de "Tanrı'ya kulluk etsinler. ayet l.)( Bu konuda .

seçik ve eksiksiz" bir şekilde hazırlamış oluyor Tanrı! Ve yine bu aynı Tanrı.9. "Biz onların dillerinden anlamıyoruz. hangi cinsten olursa olsun "fasih olmayan". Kur'an'ı yedi lehçeyle göndermenin daha iyi olacağını. "Acem dinine mensup olan". Hintli. c.299. çünkü ancak bu suretle bütün Araplar tarafından anlaşılacağını fark etmiştir. iyice anlaşılabilmesini sağlamak üzere. Tanrı istemiştir ki. hem de ayetlerini "apaçık" nitelikte olmak üzere gönderdiğini söylemiştir. ilk başta Kur'an'ı tek bir okunuş üzere. ayet 38). tüm ihtiyaçları karşılayan eksiksiz ve "apaçık" bir kitap olsun ve bütün Araplar tarafından iyice anlaşılsın. Fakat.5.".) söylenir mi?" diye kafa tutacaklar ve "Bize anlamadığımız dilde bir kitap yolladın" deyip sorumluluktan sıyrılmak için fırsat ve bahane arayacaklardır..27-28) Görülüyor ki.. Kur'an'ı. Arapların tümü anlayabilsin diye Kur'an'ı. "Arapçanın başka bir dil". Ey Muhammed de ki.. bunları inkar edenlere alçaltıcı azap vardır" (Mücadele Suresi. Yusuf Suresi. 'Bu inananlara. biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik' demeyesiniz diye. " (En'am Suresi.”( Bkz... ayet 1-2) diye konuşurken düşünmüştür ki. Ben de durmadan bunun anması (ve Arabın bundan başka okuyuşlarıyla da okunmasını) istedim. Yahut. Ve işte Araplara bu fırsatı bırakmamak için. "Arabın başkası.. age. 'Kitap. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi. bu kitabı anlamak istemeyenlere ya da anlaşılmasını dilemeyenlere ihtarda bulunmuş ve aşağıda örneklerini vereceğimiz bazı ayetlerde şöyle demiştir: "Size apaçık ayetler indirimsizdir. Ya da Tevrat'ın ve İncil'in Arapça olmayan dillerde indiğini öne sürerek. Elmalılı Hamdi Yazır.Bana uyun ve Allah'tan korkun ki. Öte yandan Tanrı. Muhammed'in söylemesine göre. ayet 2-3. "Apaçık kitaba andolsun ki. Her talebim Tanrı tarafından is'af olundu. s. kitabı "açık. indirirken." (Fussilet Suresi. "cahiliyet ortadan kalksın ve karanlık batsın!" Bundan dolayıdır ki. 1331. Buhari'nin İbn-i Abbas'tan rivayetine göre. Kur'an'ı yedi lehçeyle ve "apaçık ayetler" şeklinde indirirken. Fars. şöyle konuştuğu yazılıdır: "." (En'am Suresi.. ayet 44). Bir kere En'am Suresi'nde Tanrı'nın..2. "hiçbir eksiği olmayan". size merhamet etsin. daha doğrusu Kureyş lehçesiyle. hem de öylesine iyi anlaşılsın ki. yine Muhammed'in söylemesine göre. Turan Dursun. akledesiniz diye Kur'an'ı Arapça okunan bir kitap kılmışızdır" (Zuhruf Suresi. Muhammed'in yukarıdaki şekilde ısrarlı hatırlatmasından sonradır ki. gibi anlamlara geldiği konusunda bkz. Türk." diyebileceklerdir. farklı lehçelerle Arapça konuşan kabilelerin bu bir tek okunuştan pek bir şey anlayamayacaklarını düşünememiştir. Ancak. hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Muhammed.) Öte yandan Kur'an.bkz. "Bir Araba. Arapların çeşitli lehçelerine göre ve daha doğrusu yedi türlü okunuşta yapmıştır. ayrıca bkz. Yani Muhammed'in söylemesine göre. onların anlayabilecekleri Arapça ile. c. 'Ayetleri uzun açıklamalı değil miydi? Bir Araba yabancı bir dille söylenir mi?' derlerdi. Kur'an Ansiklopedisi. c. Tanrı. "iyi söylenmeyen". yalnız bizden önceki iki topluluğa (Yahudilere ve Hıristiyanlara) indirildi. ayet 155-157). ayet .. Bunun böyle olduğunu yine Kur'an'dan anlamaktayız. 'Bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk' demeyesiniz diye size (Kur'an'ı indirdik)...4211. s. bu konuda şöyle demiştir: "Bana Cibril Kur'an'ı bir okunuş üzerine okuttu. Yine bunun gibi Fussilet Suresi'nde Tanrı'nın Araplara hitaben şöyle dediği anlaşılıyor: "Eğer biz bu Kur'an'ı yabancı bir dille (yani Arapçadan başka bir dille) ortaya koysaydık. Ta yedi türlü okunuşa erişinceye kadar bu dileğimde ısrar ettim. Kaynak Yayınlan. Hadis No. Tanrı. bu sefer Araplar kendisine. Kur'an.. yabancı bir dille söylenir mi?" ya da "Bir Araba Acemce ("Acemce" deyiminin... eğer Kur'an'ı Arapça olarak indirmeyecek olursa. yani sadece Kureyşlilerin anlayabilecekleri lehçeyle indirmiştir. doğruluk rehberidir'. s. yine biraz önce değindiğimiz gibi. tüm ihtiyaçları karşılayabilecek "mükemmeliyette" bir kitaptır ve güya Tanrı şöyle konuşmuştur: "Kitapta biz.

bunları yalanlamak ya da anlamaz görünmek için "sağır". Gerekçe olarak İslamın. bir dilden kitap gönderseydim. Araptan olmayan kavimler Tanrı'ya şöyle diyebilirler: "Kur'an Arapçadır. İSTER "KAPSAM" VE İSTER "İÇERİKLİK" BAKIMINDAN OLSUN. yaşam düzenini ve ibadetini bunlara göre sürdürebileceğini ve esasen Kur'an'ın "apaçık" bir kitap olduğunu söylerler. ilk ve son . zalimlerdir" (En'am Suresi. sen Araplara. öğüt almaları için bu Kur'an'da bunları türlü türlü açıkladık. anlayabileceğiniz Arapça ile kitap indirdim' şeklinde bir gerekçe buldun. çünkü. o halde bu aynı gerekçeyi bizim bakımlınızdan da uygulamalıydın. herkesin Tanrı ve "peygamber buyruklarını" (örneğin. ne düzen ne de içeriklik bakımından "apaçık" değil. Oysa. "ANLAŞILIRLIKTAN" UZAKTIR İslamcılar. Muhammed'in Arapça ve apaçık olmak üzere gönderildiğini söylediği Kur'an Araplar bakımından dahi. 39. Kur'an ile kendilerini sorumlu tutmamaları gerekir.. Tanrı ile kul arasında aracı kabul etmediğini. andolsun ki. Fakat. ayet 41. kendi başlarına Tanrı ve "peygamber" buyruklarını okuyup an-lanmalarına imkan yoktur. Surelerin ya da ayetlerin sayısının ne olduğu. güya ayetler. İslamda kişilerin. Tanrı'nın hiçbir diyeceği olamayacaktır.. Yani. Türklerin). anlamadığımız bir dildir. Araptan olmayan ve Arapça konuşmayan kavimlerin (örneğin. öylesine "apaçık" ve öylesine "anlaşılır" şekilde gönderilmiştir ki. Neml Suresi. "Biz. çünkü. Bu vesileyle şu hususu belirtmekte yarar vardır ki. "Ayetlerimizi yalanlayanlar. Aşağıda bunu kanıtlayan bazı örnekler yer almıştır. Bu nedenle ben size. ayrıca bkz. Araplara hitaben Arapça ve "apaçık" olarak gönderdiğini söylediği Kur'an'ın. ayet 3. sağır ve dilsizlerdir. kuşkusuz ki. ne biçim. buyruklarımı anlayamayacağınız için. her yönüyle "apaçık" ve "anlaşılır" olmaktan çok uzak bir kitaptır. "İslamda din adamına gerek yoktur" derler. Mademki. Daha doğrusu. Arapça bilmeyen kavimler tarafından anlatamayacağın. 21.5). 'Eğer size anlayamayacağınız. kendinizi böyle bir kitapla sorumlu tutmazdınız. HER YÖNÜYLE "APAÇIK" OLMAKTAN. Arapça ise bizim bilmediğimiz. bir de şu var ki. hiçbir din. Kur'an. "Kur'an'ı") öğrenip. Çünkü. Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği bu yukarıdaki (ve benzeri) hükümler karşısında. III "APAÇIK" VE "ANLAŞILIR" ŞEKİLDE GÖNDERİLDİĞİ SÖYLENEN KUR'AN. "apaçık" olmaktan çok uzak. kapalı ve genellikle anlaşılamaz hükümlerle dolu bir kitaptır. bütün bu hususlar bir yana. bizim dilimizde ve bizim anlayabileceğimiz nitelikte bir kitap vermen gerekirdi! " Böyle bir itiraz karşısında. söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yoktur. anlayarak onlara da anlayacaklar. ne anlam. onların bildikleri ve anladıkları dilde olmak üzere Kur'an'ı gönderirken. aksine hemen her yönüyle kapalılıklarla. anlaşılmazlıklarla doludur. "dilsiz" yada "zalim" olmak gerekir. ayet 82-85). İsra Suresi. Şu bakımdan ki. İslam kadar Tanrı ile kul arasında aracılık yapacak bir sınıfa gereksinim duymaz. İSTER "BİÇİM". ayet 41).. kendi dillerinde kitap indirmekten başka yapacak bir şey bulamayacaktır! Fakat. bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır" (İsra Suresi. Yani bizi sorumlu tutabilmen için..

"Kadir" gecesi. surelerin başında bulunan başlangıç harflerinin ne olduğu.) ve bu nedenle Batınilerin akidelerine itibar edilmemiştir. "apaçık" olmaktan uzak hükümler ve deyimlerle karşı karşıya bulursunuz. ayet 2-3). kimileri "Arami". ayet 1-5).. Kur'an'ın "Kadir" Suresi'nde anlatılmıştır: güya bu gece. Bakara ve Kadir surelerinde şöyle yazılıdır: "Ramazan ayı. ne zaman. Kur'an bilimcileri arasında. bir aylık bir süreyi kapsayan "Ramazan" ayının bir gecesi olduğuna göre. "toplamak". hangi ayetin Mekke'de ve hangilerinin Medine'de indiği vb. fakat bu "mübarek" gecenin ne olduğunu bildirmeyen ayet de var ki. Kadir gecesinin "mübarek" oluşu. daha doğrusu köken ve anlam bakımından tartışmalı bulunuşundan başlar. Kur'an'ı okurken. gibi dini zorunluluklar yok farz edilmişti. Ancak. Kur'an'ın Ne Zaman. "bin aydan hayırlıdır". Bundan dolayıdır ki. Batıniye inanışına göre Kur'an Allah'ın değil. Kur'an ayetlerinin ne anlama geldiği konusundaki görüş ayrılıkları günümüze dek süregelmiştir. Kur'an'ın "apaçık" olduğu iddiasıyla zıtlık arz eder. durumun Kur'an bakımından da böyle olduğunu söylemişlerdir. "Kur'an" sözcüğünün ne anlama geldiği de ayrıca tartışma konusudur: "Yazılı bir şeyi okıımak'tan tutunuz da. nasıl ve ne şekilde indiği hakkında da açıklık yoktur: "Ramazan" ayında indiğini belirleyen ayete karşılık (bkz. ortaya farklı bir Kur'an uygulaması çıkaracağı korkusunu yaratmış(O kadar ki. Yine bunun gibi ibadetin anlamını öğrenmiş kimseler için. İslam takviminde dokuzuncu ay olan Ramazan ayının son on gününün gecelerinden biri "kadir" .. "Kadir gecesi"nin hangi gece olduğu pek bilinmez. Mim. "beraet" gecesi ise. yoksa "beraet" gecesi mi olduğu hususunda tartışırlar. Yorumcular. Anlamı. esenlik doludur ve bu gecede "Tanrı'nın izniyle melekler ve Cebrail her iş için iner dururlar" (Kadir Suresi. Şaban ayının on beşinci gecesidir. "Kur'an" sözcüğünün "apaçık" olmamasından. Oysa ki. Kur'an'ı kadir gecesinde indirmişizdir.. Kökeninin ne olduğu bir yana.. Fakat. bu iki ayetteki açıklama dışında "mübarek bir gecede" indiğini içeren. " (Duhan Suresi.. kimileri de "İbranidir" diye direnirler. "uyum içinde olmak" ya da "birbirine eklemek" gibi anlamlara varıncaya kadar çeşitli açıklamalara başvurulur. her ikisi de "mübarek" gecelerden sayılır. Çünkü. ayetlerinin ne kadarının indirildikten sonra kaldırıldığı (nesholunduğu). Kur'an'ın bir ayda mı. Kur'an'ın indirildiği aydır. "tevil" yoluyla iş görmenin. Şu balamdan ki. namaz kılmak vd. biz. derin görüş ayrılıkları doğmuştur." (Bakara Suresi. hep "apaçık" nitelikten uzak olup. Bu "mübarek" gecenin.. Kadir Suresi. Ne Şekilde İndiği Konusundaki Anlaşmazlıklar ve Tartışmalar Kur'an'ın "apaçık" olmaktan uzaklığı. Bakara Suresi. Apaçık kitaba andolsun ki. hem "kadir gecesi" hem de "beraet gecesi". hangi gece olduğu belirtilmiyor. Daha doğrusu.. Bununla beraber. bu sözcüğün nereden geldiği ve esas anlamının ne olduğu belli değildir. Muhammed'in sözü olarak benimsenmişti. Kısaca fikir edinebilmek için bazı örneklerle yetinelim ve önce "Kur'an" sözcüğünden başlayalım: A) "Kur'an" Sözcüğünün Kökeni. daha ilk anlardan itibaren Kur'an ayetleriyle ilgili hemen her hususta. Hatta bazıları. ayet 185)." (Kadir Suresi.. bir kere "Kur'an" sözcüğünün Arapça değil. daha ilk surenin ilk ayetlerinden itibaren kendinizi. "kadir gecesi" Ramazan ayının kesin olarak bilinmeyen bir gecesidir.. "ezberden okumak".. ayet 1-5). (örneğin Batıniye mensupları) Kur'an'ın ancak "tevil" yoluyla (yani okunuşundan ya da bilinen anlamından farklı anlama sokularak) anlaşılabileceğini öne sürmüşlerdir. buna karşılık bir de gizli olan iç görünüşü olduğunu.. Hatırlatalım ki. "kadir" gecesi indiğine işaret eden ayetler de vardır (bkz. gibi daha nice sorunlar bir yana. Şu bakımdan ki. "mübarek" gecenin "kadir" gecesi mi. biz onu (Kur'an'ı) mübarek (kutsal) bir gecede indirdik. "bildirmek". ayet 1-5). yabancı kökenli olduğu kabul edilir. her şeyin meydanda olan bir dış görünüşü. şöyledir: "Ha. ayetlerin büyük bir çoğunluğunun ne anlamlara geldiği hususu.ayetin hangisi olduğu. Kur'an'ın. yoksa bir tek gecede mi indiği belli değil! Öte yandan.. ayet 185). "Doğrusu. kökeninin ne olduğu tartışmalıdır: kimileri "Süryanidir" der.

bunun İslamiyetle bağdaşmadığını söylerler. kadir gecesine tapmaya kalkışacaklarını. Bundan dolayıdır ki.7. Söylendiğine göre. s. (Ömer Rıza Doğrul. . ayet 1) şeklindeki sözlerin. "mübarek gecede" ya da "kadir gecesinde" inmiş olması ne demektir? İniş süresi 23 yılı bulan bir kitap. bu işi yapmak için göklerin alt katına inme zorunluluğunda kaldığını anlamak kuşkusuz kolay değil! Fakat. Kur'an'daki "Biz Kur'an'ı kadir gecesi indirdik" (Kadir Suresi. tartışma yaratacak bir ortam var. s. Hanefiye'ye göre yirmi yedinci gece. bu kitabın ne zaman indirildiğinin "apaçık" bir şekilde açıklanması yok! Açıklama şöyle dursun. Muhammed. oysa ki. Bu nedenle ortaya çeşitli yorumlar çıkmakta. Neden dolayı "yüce" ve her şeye kadir bir Tanrı'nın. bu geceyi Müslümanlar "taat" ("Taat" sözcüğü "Tanrı buyruklarına uymak" anlamındadır. göklerin üst katından ses-lenemediğini. Tanrı'nın. Bu nedenle bazıları bunun on yedinci ya da on dokuzuncu gece olduğunu iddia ederler. Kur'an Ansiklopedisi. "Onu ayın son on günlerinde tek rakamlı gecelerinde araştırınız" diye yanıt vermiş. durum bu olunca. kadir gecesinde dünya göğünün birinci katına toptan inmiş (ya da inmeye başlamış) olup.) Biraz ileride belirteceğimiz gibi.) ve "ibadet" ile geçirirler ve günahlarının Tanrı tarafından bağışlandığına inanırlar. 1994. kadir gecesinin hangi gece olduğunun gizli tutulmak istendiğini. Ebu Said Hudri'ye ve Şafii'ye göre yirmi birinci gece. Bunlardan bir kısmı da. her ne olursa olsun. İmamiye'ye göre on dokuzuncu. akıl sahiplerini kandırdıklarını sanırlar. "Bu iki mübarek geceden hangisinde Kur'an inmiştir?" diye sormak doğaldır. bu kargaşalığı bertaraf etmek amacıyla. "Kur'an'ın ilk ayetleri kadir gecesi nazil olmuştur" diyerek. bu "beraet" gecesinde. bu takdirde Kur'an'ın "Ramazan ayında". c. "rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla" demektir. zaman ve olayların gereğine ve Tanrı'nın dilemesine göre ayetler halinde Muhammed'e bildirilmiştir. Kur'an'ın "kadir gecesi" indiğini benimseyenler çoğunlukta görünür. "apaçık" olduğu söylenen Kur'an'da bulmak mümkün değil. oradan insanları çağırdığını ve çağırmakla onların günahlarını bağışlamak istediğini bildirmiştir. İslamcılar.688-689. Söylemeye gerek yoktur ki. İnkılap ve Aka Kitabeyi. her yaratığa veren Allah" anlamına gelir. mantık kurallarını zorlayıp. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis hükmüne göre.244. Nitekim. durum. İstanbul 1980. çünkü aksi takdirde (yani kadir gecesinin hangi gece olduğunun belirtilmiş olması halinde) Müslümanların ifrata kaçarak. kitabın indirilişi konusunda işin içinden pek çıkamazlar. ayetler halinde ve parça parça inmiştir. bir tek gecede ya da bir ayda nasıl inmiş olabilir? Bu sorunun yanıtını. yorumcular. kendisine "kadir gecesi hangi gecedir?" diye sorulduğunda. yirmi birinci ya da yirmi üçüncü gecelerden birinin kadir gecesi olması gerekir. "apaçık bir kitaptır" dediği Kur'an'da. Ramazan'ın on beşinden sonraki tek gecelerden birinin "kadir" gecesi olduğunu söylerler. diğer ayetlerinin başka gecede indiğini anlatmış olurlar. soru sorma ihtiyacını gerektiren şöyle bir durum var: Muhammed'in söylemesine göre Kur'an. Kur'an'da yer alan "sure'ler ve "ayet'ler için dahi. hiç de "apaçık" nitelik taşımamasından doğmuştur. (Bu konuda bkz. "Rahim" sözcüğü ise. İstanbul. Turan Dursun. Tanrı Buyruğu. s. Bunlardan biri şöyle: güya Kur'an. Bu iniş 23 yıl sürmüştür! Eğer bu böyle ise. Ömer Rıza Doğrul.) Beraet gecesine gelince. bu gecenin açıklanmamasında hikmet yattığını. "Rahman" sözcüğü "yeryüzünde nimetini herkese. Kur'an Ansiklopedisi. göklerin alt katına indiğini.( Bkz. birinci dipnot. Ramazan ayında. "apaçık" olmaktan uzaklık bakımından aynıdır. age. Söylerken de. İstanbul. İslam takviminde sekizinci ay olan Şaban ayının on beşinci gecesidir.53. bu konuda hadislere başvurmak gerekiyor. böylece işin içinden çıkılmaz bir durum yaratmıştır.) Görülüyor ki. bütün bu kargaşalıklar. Tanrı'nın yeminler ederek. oradan. Kaynak Yayınlan. bilindiği gibi bu gece. İslam yazarları. Ve öylesine "mübarek" sayılır ki. Muhammed. ( Bu konularda bkz.) B) Kur'an'ın Başlangıç Sözcükleri Olan "Besmele"nin “Ayet” Olup Olmadığı ve Namazda Sesli Okunup Okunmayacağı Konusundaki Anlaşmazlık Kur'an'ın başında yer alan "el-Fatiha" Suresi "BismillahirrahmAnirrahim" sözcüğü ile başlar ki. Turan Dursun. 1994. Yine bunun gibi.gecesidir. "Besmele" diye bilinir. "Kur'an" ve "Ayet" maddeleri.

onlara göre. namazda sesli olarak okunmaması gerekir. Ra" ya da "Elif. Daha sonra on üçüncü Rad Suresi'nde. Buna karşılık İmam Şafi'nin başını çektiği bir başka grup. İslama soktuklarını ahirete alıp nimetlere boğmakta.. "kesik" ya da "kesilmiş" demek olduğuna göre' yukarıdaki "elhurûfu'l-mukattaat" deyimini Türkçeye "kesik kesik harfler" şeklinde çevirmek mümkündür. namazdayken besmelenin sesli okunup okunmaması konusunda anlaşmazlık vardır. "Him". Yahudileri ve Hıristiyanları. on ikinci sure olan Yusuf sureleri'nde. Mim" ya da "Elif. Mim" ya da "Ha. Lam. Kur'an'daki Tanrı'nın söylemesine göre İslamdan başka gerçek bir din olmadığına göre. Namaz kılmak da "ibadet" şeklinde bir "iş" olduğuna göre. insanları "Müslüman" ya da "kafir" yapan doğrudan doğruya Tanrı'nın kendisidir. ortaya namaz sırasında besmele okuma sorunu çıkar. "Kaf". Söylemeye gerek yoktur ki. besmelenin "ayet" niteliğini taşıyıp taşımadığına dair mevcut olan diğer bir anlaşmazlıktır. Mim. 1993. "Besmele ile başlamayan her iş güdüktür" demiştir. anlaşılması olanaksız bir sonuç yaratmaktadır ki. Anlaşmazlığı yaratan şey. Anlaşılan o ki.3. kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Buna karşılık Nem! Suresi'nin 30. Mim. "Lam". yani "müşrik"leri (putataparları). Bu aynı Tanrı. hep "gazaba uğramışlar"dan. Ancak. 1994. Mim. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan. s. sapmışlar"dan saymış. Lam. fakat. Mim. c. Tanrı'nın. bilinmez! C) Kur'an'daki "Elif". "Ha". İmanı Ebu Hanife'nin başında bulunduğu fıkıhçılara göre durum budur. Çünkü. "Nün" Şeklindeki "Başlangıç Harfleri"nin Ne Anlama Geldiği Bilinmez! Kur'an'daki çoğu surelerin başında. surelerin başında yer alan besmele. hem kişiyi kafirliğe sürüklemesi hem de kafirdir diye cezalandırmasıdır. besmelenin "ayet" olup olmadığı. Ayrı. "rahim" sözcüğünün karşılığının "ahirette sadece Müslümanlara nimet veren Allah" şeklinde anlaşılması gerekir.8. Kur'an'ın her suresinin başında yer almıştır: bunun tek istisnası Tevbe Suresi'dir. Gerçekten de bu harfler. besmeleyi ayet niteliğinde sayıp namazda sesli olarak okunması gerektiğini savunurlar. çeşitli şekillerde olmak üzere. ayet değildir. Muhammed'in Tanrısı. çünkü. Ha" ya da "Ta. Allah inanmayanları küfür bataklığında bırakır" (En'am Suresi. çelişkili olup. Harfler. "Ra". Sad" ya da "Ta. Öte yandan. Arapçada buna "el-hurûfu'l-mukattaat" adı verilmiştir. Neml Suresi'ne ayet şeklinde girmiştir. namazda sesli olarak okunup okunamayacağı konusu da tartışmalıdır.288. "Ta". Ha. "Mim". Lam. besmelenin. Lam. bu sözler. "Elif. buna karşılık diğerlerini. Him" ya da "Ha. Sonra yine .. "Mukattaat" sözcüğü. Bu nedenle. on birinci sure Hud. bilinmez! Fakat. Ra" olur. "Elif. Ra" şeklini alır. "Tanrı'ya inanmış olan kişi" demektir. o da. Mim Sad" şeklinde tekrar karşımıza çıkar. "Mümin" demek. Örneğin. yani Müslümanları üstün saymış ve onlara ahirette "özel" işlem yapmayı. cezalandırılmaya layık bulmuştur. On dördüncü İbrahim ve on beşinci Hicr surelerinde "Elif. Lam. Mim. anlaşılamaz nitelikte birtakım harfler yer almıştır ki. "Sad". Örneğin. Lam. Kaf ya da "Nün" şeklinde yer almış bulunmaktadır. Sad" ya da "Elif. bilinen şu ki. ayetinde geçen besmele ayettir. Örneğin. Sin. Muhammed. daha bu ilk sözleriyle insan aklını içinden çıkılmaz anlaşılmazlıklara sürüklemiş görünmektedir. Sonra tekrar kaybolur ve onuncu sure olan Yûnus. Ra" ya da "Kaf. Çünkü. Fıkıh mezheplerinden ve fıkıh bilginlerinden bazılarına göre. Neden dolayı Tevbe Suresi'nin başına konmamıştır da. nimetler vermeyi kararlaştırmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki. İstanbul. yedinci sure olan A'raf Suresi'nin başında "Elif." Bu sureleri izleyen dört sure boyunca bu harflere rastlanmaz. Müslümanlar için her işe besmeleyle başlamak koşuldur. Ankara. Ayn. bir kere besmele. neden dolayı "besmele" şeklindeki ilk sözleriyle apaçık olmaktan uzak ve tartışma yaratıcı durumlara vesile olmuştur. (Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Bakara ve Al-i İmran surelerinde bu harfler şöyledir: "Elif. "Bismilllahirrahmanirrahim" sözcüğünden hemen sonra. bu kullarından kendisine inananları. "Elif. kimi de saptırmak isterse. bu keyfiliğini ortaya koymuştur. ayet 125) şeklinde konuşmak suretiyle. "Bismillahirrahmanirrahim" şeklinde olmak üzere. Ra" şeklini alır. "Sin". sadece Neml Suresi'nin 30. Lam. fakat. Sin. Kaynak Yayınları.) Kur'an'da her şeyin "apaçık" kılındığını söyleyen Tanrı. Lam. "Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. ayetinin içinde besmele yer almıştır. Ya. "Mim". Tanrı. çeşitli surelerin başında. Kur'an Ansiklopedisi. insanları yaratmış ve onlara yeryüzünde nimetler vermiştir. saptırdıklarını küfür bataklığında bırakmaktadır. Turan Dursun. Lam."ahirette nimetlerini sadece müminlere veren Allah" anlamındadır. s.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. apaçık kitabın ayetleridir" (Yusuf Suresi. bunu yaparken. Nedir bu harflerin anlamı? Neden bazı surelerin başında yer almışlardır da. s. yüzyıl dinbilirlerinden Bakıllani'nin İ'cazu'l-Kur'an) Kimine göre bunlar "öğrenmenin harflerle başladığına işarettir". otuzuncu Rûm. Ya. Kaf". güya Tanrı. s. kırkıncı Mümin ve kırk birinci Fussilet surelerinde "Ha. bunu izleyen ve Kur'an'ın sonuncu suresi olan yüz on dördüncü Nas Suresi'ne kadar artık bu tür harflere rastlanmaz. söz konusu harfler konusunda. bir yandan Kur'an'ın "apaçık" (mübin) bir kitap olduğunu söylerlerken. "Apaçık" . Mim". Kimi yorumculara göre bunlar. otuz ikinci Secde surelerinin başında. Ankara. Lam. "Mim" harfi ise en üstten çıkan harftir. Kur'an'daki her şeyi. yirmi dokuzuncu Ankebut. Söylemeye gerek yoktur ki. Sonra yirmi üç sure boyunca. Ayrıca bkz. "Ta. kırk ikinci Şûra Suresi'nde "Ha. yirmi sekizinci Kasas Suresi'nde yine "Ta.59. sonra onu açmak daha fazla ilgi uyandırır(Bu konuda bkz. Yirminci Ta-Ha Suresi'nde. l. Muhammed. "Bunlar Tanrı'ya ait bir sır olup. anlamlan hakkında bir şey söylenemez" deyip işin içinden çıkarlar. otuz birinci Lokman. yüceliğini anlatmak istemiştir! Ya da Elif. hani sanki bu harfler "apaçık" şeylermiş gibi. "Elif. "apaçık" olmaktan çok uzak bu harflerinin anlamım çözmek mümkün olamamıştır. 11. Sin. Sin. Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Bunlar.. Ayn. Tanrı'ya özgü adlarının birer ifadesidir: örneğin. "Lam"ın karşılığı "Cebrail" ve "Mim"in karşılığı da "Muhammed"dir. Altı sure boyunca kaybolur ve yirmi altıncı Şuara Suresi'nde "Ta. bugüne değin. "Buyrun siz de benzerini yapın!" diyerek. D) Kur'an'daki Ayetlerin Sayısı. Ve güya bu harfler. kırk üçüncü Zuhruf Suresi'nde ve kırk dördüncü Duhan surelerinde "Ha. Ha" şeklini alır. Kur'an'ın gizli "hikmetler" kaynağı olduğu kanısını yaratmak istemişlerdir. Kimi yorumcular. dikkatleri toplamaya yararlı "bir edebi sanattır". diğer yandan bu söylediklerini yalanlarcasına. bu tür bilinmezliklerle. Mim" olarak görünür. Gibi Konular. Mim". tıpkı insanların başvurdukları kurnazlıklarla iş gören bir varlıktır! Evet. Bütün Arap dili bu iki harf arasında doğup. söz konusu bu harfler konusunda akla yatkın ve kesin bir şey söyleyememiştir! O kadar ki. Kur'an'ın bizzat kendisi. yani l 400 yıl boyunca hiç kimse. Lam. Sin". okuyanları şaşkınlığa uğratır. ayet l) diyerek. "söze üstü kapalı olarak başlamak. Sad" olarak belirir. "Elifin karşılığı "Allah". Fakat. Anlamı bilinemeyen bir şeyi "apaçık" olarak tanımlamak. Kimi yorumculara göre bu harfler surelerin adıdır. "Elif. Sin. Gölpınarlı. başta Süyuti olmak üzere. Kur'an'da bunu açıklayıcı bir şey yok! Aksine. Mim" şeklinde görünür. "Allah" ile "Muhammed'i" aynılaştırmıştır! Kimine göre "Elif harfi. kırk beşinci Casiye ve kırk altıncı Ahkaf surelerinde "Ha.. oluşmuştur! (Bu konuda bkz. anlaşılması imkansız bu tür harflere yer vermek yoluyla (ya da Kur'an'ı derleyenler). Bundan dolayıdır ki. çünkü. kişileri bir tür büyüleme yoluyla etkilemeye ("esrar'lı bir tarzda teshire) çalışmışlar. aslında karşısındakilere alay etmekten başka bir şey değildir. Mi/n". Ha.. Kur'an sözcüklerinin bu harflerden oluştuğunu anlatmak ve insanlar tarafından bir benzerinin yapılamayacağını kanıtlamak için konmuştur. hiç akıl süzgecinden geçirmeden ve düşünmeden kabul alışkanlığını pekiştirmişlerdir. "apaçık" olduğu iddia olunan Kur'an'ın. Altmış sekizinci sırada bulunan Kalem Suresi'nde "Nün" olarak tekrar ortaya çıkar. bunlar birer bilmece niteliğinde şeyler olarak kalmışlardır! Pek muhtemeldir ki. istanbul. İslam bilgini olarak tanınan nice ünlüler. bazılarında almamışlardır? Kimse bilmez! Bilgin geçinen herkes.. A. şeklindeki bu harfler.kaybolur ve on dokuzuncu Meryem Suresi'nde. Lam. Mim vd. 1993. kendi anlayışına göre kafadan bir şeyler uydurur. Ra. insan hançeresinde en alttan. İniş (Nüzul) Sırası ve Zamanı. Ayn. 1958. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan. Mim".) Hani sanki Tanrı. işi biraz daha anlaşılamaz duruma getirmişlerdir. "Kaf. Mim. yirmi yedinci Neml Suresi'nde "Ta. Kimine göre de bunlar. Daha sonra. bu tür başlangıç harflerine rastlanmaz. bu başlangıç harflerinin anlamının sadece Tanrı tarafından bilindiğini söyleyerek.

birbirine yardımcı olarak. daha doğrusu 114 sureden ibaret olan Kur'an'da 96. Kur'an'ın sonlarında yer alan surelerden biridir. bir kere. Bunları söyleyen bir Tanrı'dan. Oysa ki. Bu sure ise. ayetidir ki. Muhammed'in ölümünden sonra Kur'an'ı derleyenlerden gelmedir.. "Kalk ve (insanları) korkut (uyar)!" şeklindeki bir ikinci ayetle tamamlanır. mantıken güçtür. Kimine göre "ayet" sayılan şey. Karmakarışık bir sıra izlenmiştir. Fatiha Suresi. ayet 88).Bu itibarla Kur'an. Mekkeliler). doğal olarak Kur'an'ın en başında yer alması ve diğer ayetlerin de iniş sırasına göre ve nihayet en son inen ayetin de Kur'an'ın sonuna konması gerekirken. Hem de öyle bir Tanrı ki.. ayetleri karmakarışık düzende bir kitap ineceğine elbetteki ihtimal verilemez! Pek muhtemeldir ki. Kur'an'daki tanıma göre "Mütekebbir" ("ulu" ve "yüce").Kalk ve (insanları) korkut (uyar)!" şeklinde hitap eden ayetlerden önce indirilmiş olmasını kabul etmek. "Oku.. Kimilerine göre ise ilk inen ayetler "Fatiha" Suresi'ndedir ki. Kimi yorumculara göre en son inen ayet." ya da ".) Öte yandan. bir günden sakının" ." (Alak Suresi. böyle de yapılmamıştır. Bu şekilde hazırlanmış olmasının nedenlerine dair. Yine bunun gibi hangi surenin hangi ayetinin en son gelen ayet olduğunu bilen yoktur. "ayet" deyiminden ne anlaşılması gerektiğinin bildirilmemesinden. Muhammed'e. sure olarak yer almıştır. . "hakim" (hikmetli). Medineliler) ya da 6 216 olduğunu öne sürenler (örneğin. Müddessir Suresi'nin. Üstelik bir de şu var ki. yine belli bir sıraya ve düzene göre yerleşmiş olmaları gerekirken. Alak Suresi. Şamlılar) vardır. andolsunki.( Bu konudaki görüşler için bkz. Eğer gerçekten inanıyorsanız halen mevcut faiz alacaklarınızı terk edin" (Bakara Suresi. s. 6210 olduğunu söyleyenler (örneğin. sırada yer alan bir suredir. "riba ayeti" diye bilinir. iniş sırası (nüzul sırası) itibariyle altıncı sırada yer almıştır. Kur'an'da ikinci sırada yer alan Bakara Suresi'nin 278. Eğer bu ayetler "konu" esasına göre indirilmiş olsa.. Genellikle bu sayının 6 666 olduğu kabul edilir. Fakat. Basralılar) yanında. c. ayetidir ki. anlaşılması mümkün olmayan bir düzende derlenmiştir." diye başlayan ayetidir ki. bu konu tartışmalıdır.. fakat Kur'an'da ("mushaf tertibi"ne göre) 96. böyle yapılmamıştır. yine de benzerini ortaya koyamazlar" (İsra Suresi. daha doğrusu "ayet" tanımındaki kararsızlıktan doğmadır. Kimine göre Kur'an'ın birinci ayeti. bu düzensizlik. Kur'an'ın bir benzerini hiç kimselerin yapamayacağını anlatmak amacıyla. Hep Tartışmalı! Kur'an'daki ayetlerin sayısının gerçek olarak ne olduğu kesin olarak bilinmez: bu sayının 6 204 olduğunu söyleyenler (örneğin. yine Bakara Suresi'nin 281. Kur'an'ın başına alınmıştır. "alim" (her şeyi en iyi bilen) olan bir Tanrı'nın. "Allah'a döndürüleceğiniz. Turan Dursun. şöyledir: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. hangi surenin hangi ayetinin ilkönce. Muhammed'e şöyle hitap etmekte: "De ki: 'insanlar ve cinler. çeşitli konularla ilgili ayetler karmakarışık şekilde dizilmiştir. yani "mushaf tertibi "ne göre birinci sıradadır.. sırada yer almıştır. bu surenin. bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler. age. Muhammed'e "oku" emrinin verildiği Alak Suresi'nin şu ayetidir: "(Ey Muhammed) Tanrı'nın adıyla oku. şöyledir. bunların. "aziz" (güçlü).Olmaktan Çok Uzak. Kimine göre en son ayet. 149. ayet 278). "Ey bürünüp sarınan (Resulüm). sıra ve düzeni olmayan. Kimine göre ilk inen ayet. sonra da her şahsa hak ettiği eksiksiz verileceği. Ayet sayısı konusundaki anlaşmazlık. ayet 1-2).. 6214 ile 6217 arasında olduğunu söyleyenler (örneğin. bilimsellikle bağdaşmayan bir kitap göndereceğini düşünmek güçtür.. Kur'an'da (mushaf tertibine göre) 74.3. kimine göre "ayet" değildir. hangisinin en son olarak indiği bilinmez. Tanrı'dan geldiği söylenen ilk ayetin. sure ve. Yani "nüzul" sırası itibariyle birinci.. bu da tartışmalıdır.. Kur'an'da bir açıklık da yoktur. Gerçekten de.

ayetlerinin son gelen ayetler meyanında gösterilmesine akıl erdirmek kolay değil. İslam dininin bütün buyruklarını. Fakat. üçüncü ayeti olarak görünmektedir. Kur'an'ın sonunda değil. süresidir ki. bu sure.1568-1569. son söz olarak şöyle dediği yazılıdır: ". her şeyi en iyi şekilde düzenleyen bir Tanrı.(Elmalılı H. baştan üçüncü sıradaki Al-i İmran Suresi'nde (ayet 130). s. örneğin.. ayetleri olduğunu söyleyenler de vardır. Ve güya bu en son gelen ayet (yani Maide Suresi'nin 3. Kur'an'da (Fatiha Suresi'nden sonra) baştan ikinci sırada yer alan bir suredir.(Bakara Suresi. mirasla ilgili olarak Nisa Suresi'nde yer alan 127. başlarında. Yazır. ve 176. ayet 3). 102 vd..." şeklinde olan ve "en son gelen ayet" diye bilinen bu sözler.. "faiz" gibi önemli bir konuyu düzenli olarak belirtmesin de. en son ayet olarak Kur'an'ın en son suresinin en sonunda yer almalıydı. Öte yandan söz konusu ayetler miras sorunlarından sadece bir kısmını kapsamaktadır. c. age. daha sonraki surelerde "faiz" anlamına gelen "riba" ile ilgili daha birçok ayet var. Kur'an'ın en sonunda değil. Oysa Nisa Suresi. Maide Suresi'nin son ayeti olarak bile değil. söz konusu ayetin inişinden seksen gün kadar sonra Muhammed ölmüştür ve bu süre içerisinde Tanrı ne yeni bir ayet indirmiş ne de evvelce indirmiş olduğu ayetlerden herhangi birini "nehyetmiştir" (kaldırmıştır).Bugün size dininizi ikmal ettim. Elmalılı Hamdi Yazır. Oysa bu ayet. s. sosyal kanunların en mükemmelini ve her şeyi gönderdiğini. dokuzuncu sırada olmak üzere yer almıştır.. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim.( Turan Dursun. ve 129. inen iki ayeti. haramlar.146. beşinci sırada olan bir suredir. 11. Görülüyor ki. bu takdirde şunu düşünmek doğaldır ki.2. ve 8. bazı yorumculara göre. Muhammed'in "peygamberlik" görevinin artık sona ermiş olduğunun kanıtı sayılmıştır. başkaca verilecek bir şey kalmadığını. Kur'an'ın Maide Suresi'nin üçüncü ayetinde.. Hadid Suresi'nin 10. ve 176.Bugün size dininizi ikmal ettim. bununla beraber iniş sırası itibariyle 112. ayeti). böylece Müslüman kullarına İslamın tamamını verdiğini.) İniş sırası (nüzul" tertibine göre sırası) itibariyle 87. Oysa.. Kur'an'ın "nüzul tertibi"ne (iniş sırasına) göre 113. ayetin inişi sırasında Ebu Bekir ağlamaya başlamış ve sebebi sorulduğunda. dördüncü sıradaki Nisa Suresi'nde (ayet 161) ve Otuzuncu sıradaki Rûm Suresi'nde (ayet 39) "faiz" konusunu hükme bağlayan ayetler bulunmakta.. Hemen hatırlatalım ki." (Maide Suresi. "Bu ayet Resulullahın vefatı takarrüb ettiğine delalet ediyor" (diğer bir deyimle. Ancak. 54) Eğer bu ayet. suredir. zira ". Muhammed'in Medine'ye hicretinden sonra (yani kendisini "peygamber" olarak ilan edişinden on ya da on üç yıl sonra) ilk "nazil" olan sure olarak kabul edilir. Kur'an'ın orasına burasına serpiştirdiği ayetlerle anlatmaya çalışsın?! Ve bunu yaparken en son olarak indirdiğini söylediği bir ayeti. imanın ve ahlakın bütün esaslarını. Al-i İmran Suresi'nin 180. l. Maide Suresi'nin baştan üçüncü ayeti olmuştur.) Hiç düşünülebilir mi ki. s. son inen ayetlerin. c. Kur'an'ın başında yer almış olmakla beraber. Ve yine bu yorumculara göre. başlarında. ayetleri olarak düzenlenmişlerdir. Çünkü. bu Bakara Suresi.3. hiç yeri ve gereği olmadan.Tanrı elçisinin ölümü zamanının yaklaştığını gösteriyor") demiştir. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim.(Bu hususta bkz. yasaklar konusuyla ilgili bir . ayetler olduğunu söylerler. "en son gelen ayet" diye gösterilen bir ayet. Kur'an'ın en başına geçirsin?! Yine bunun gibi kimi yorumcular.. age. s. c. Şu durumda en son surenin. Tanrı. age. Miras sorunları konusunda daha pek çok ayet vardır ki. ve 12. Fakat bu arada. "Bu ayet. Tevbe Suresi. sondan bir önceki sure demektir. 126 ve c. ayet 281).. Tanrı'nın. sure olarak indiği kabul edilir. en son. Kur'an'daki sıraya göre. Kur'an'ın en başlarında. sure olarak kabul edilir. En son inen ayetlerin Tevbe Suresi'nin 128. Kur'an'ın en başlarına (yani beşinci sıraya) oturtulmuş. Kur'an'da. Miras sorunlarının sadece belli bir kesimini hükme bağlayan Nisa Suresi'nin 127. başlarına konmuş demektir. Bu satırların açıklamasını yapanlara göre..5. Kur'an'ın en sonuna değil. gerçekten Tanrı'nın en son indirdiği ayet ise. Nisa Suresi'nin 7. başkaca "tebligat" da olmayacağını ve koymuş olduğu hükümlerin artık asla kaldırılamayacağını bildirmiştir. iş bununla bitmiş değil. Maide Suresi ise. dördüncü sırada yer almış olan bir suredir ve 92.

Yine tekrar edelim ki. İmam Ebu Hanife gibi fıkıh bilginlerine göre. sadece Neml Suresi’nde yer aldığı şekliyle ayet olarak kabul edilir. Daha önceki satırlarla. kan. fakat açlık halinde bunları yiyebilirsiniz" şeklindeki sözlerle bitirmiş olsun? Hani sanki insanlara en son olarak söylenecek başkaca bir şey bulanamazmış gibi! Kaldı ki haram ve yasaklarla ilgili olarak Kur'an'ın diğer birçok yerinde ayetler bulunmakta (örneğin bkz. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim. Böylece Tanrı'dan "en son" geldiği söylenen sözler.. haram ve haram yeme hallerinin ne olduğunu anlatan iki fikrin) arasına ". A'raf Suresi. Ve bu tür tartışmalar. Bu bildirildikten sonra. eğer ayet ayet sayılmıyorsa. putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız. domuz eti vs.. Kur'an için hiç de son nitelikte olamayacak sözlerle karma yapılıvermiştir. diğer surelerin başında yer alan "besmele" deyiminin -ki "Bismillahirrahmanirahim". leş. leş. sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Nahl Suresi. ayet 93. Dikkat edileceği gibi.. bu. kafirlerin İslam dinine kötülük yapamayacakları anlatılmakta ve Müslümanların kafirlerden değil. "alim" ve "bilgi sahibi" bir Tanrı. başka bir vesileyle. "apaçık" olduğu söylenen Kur'an'ı. 160-161. "kutsal" diye insanlara gönderdiği Kur'an gibi bir kitabı. daha önceki ve daha sonraki satırlarla hiçbir ilgisi yok. Müslümanlara olan nimetini tamamladığı ve din olarak onlara İslamı seçtiği bildirilmekte. Yok. yani "rahman ve rahim olan Tanrı'nın adıyla" sözcüklerinden ibarettirbaşlı başına bir ayet olup olmadığı da tartışmalıdır. size haram kılındı. namazda sesli olarak okunması gerekir. 144-146.Bugün size dininizi ikmal ettim. kan. Al-i İmran Suresi. Tevbe Süresi hariç. ayet 33.. . Şu bakımdan ki. boğulmuş. kan. domuz eti. Tanrı'dan korkmaları gerektiği vurgulanmakta. her hususta "apaçık" olmaktan çok uzak kılmaktadır. Bugün kafirler. ayet 3). Bu yapıldıktan sonra birdenbire Tanrı'nın İslam dinini "ikmal ettiği" (kemale yetirdiği). 150-151. ayet 172-173. Artık onlardan korkmayın. gibi şeylerin ya da belli bir şekilde öldürülmemiş hayvan etlerinin yenilmesi yasak kılınmakta.. yine birdenbire haram ve yasaklar konusuna dönülmekte ve açlık halinde haram etlerden yenebileceği eklenmekte. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim. Verilecek bir başka örnek. Öte yandan “ayet” sayılıp sayılmaması Kur’an’daki ayet sayılarının saptanması bakımından da önemlidir. yukarıda altını çizdiğimiz satırların.. çünkü düşünülebilir mi ki. tekrar döneceğiz.. Kur'an'daki "besmele" sözcüğüyle ilgili olarak şöyledir: Biraz önce değindiğimiz gibi. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir" (Maide Suresi. gibi şeyleri sizlere yasak kıldım. Çünkü.. boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar. En'am Suresi.ayetin tam ortasına oturtulmuştur. Oysa ki İmam Şafi’nin başında bulunduğu fıkıhçılara göre besmele gerek Fatiha Suresi’nin gerekse diğer surelerin ilk ayetidir. eğer bu deyim başlı başına bir ayet sayılacak olursa. ayet 119. "Ey Müslümanlar. ilerideki bölümlerde.. ayet 50. Allah'tan başkası adına boğazlanan. Bakara Suresi. eleştiriyi sürdürdükçe işin içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkmakta! Bu konuya. başlı başına bir ayet sayılmaz. hem de önemli sonuçlar doğuracak kertede tartışmalıdır. domuz eti vs. Daha başka bir deyimle birbirini tamamlayan iki fikrin (yani. Bugün size dininizi ikmal ettim. benden korkun. "Hiç de son nitelikte olamayacak sözler" diyoruz. Nisa Suresi. 138-140.. Görülüyor ki. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Kur'an'ın ilk ya da en son suresinin (ya da ayetinin) ne olduğu konusundaki tartışmalar bitmiş değildir. Bunlar yoldan çıkmaktır. ayet 116). Gerçekten de Maide Suresi'nin üçüncü ayeti aynen şöyle: "Leş." şeklindeki satırlar konuvermiştir. namazda sesli okunmaz..

yukarıdaki ayette söz konusu edilen kişilerin. onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler. sanki bunları hiç söylememiş gibi çıkı verir ve bu kez Kur'an'ın anlaşılmasını istemediğini ya da bazı ayetleri "muhkem" (kesin) ve bazılarını da "müteşabih" (çeşitli anlamlara gelecek) şekilde indirdiğini bildirir. doğru olanı söylemiş olmazlar. İsra. En'am Suresi'nin 125. onların kulaklarını ve gönüllerini açması beklenmez mi? .. Örneğin. ayet 27. bazı kişilerin Kur'an'ı anlamalarına engel olduğunu söylüyor ve biraz daha şaşırtıcı bir ifadeyle şunu ekliyor: "Ayetlerimizi yalanlayanlar. insanların kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduğunu anlatmakta. 39). Bu böyle olduğuna göre. bir de "muhkem" (kesin) nitelikte gönderdiği ayetleri anlaşılması imkansız kılmak yanında. ayet 25. Daha önce de değindiğimiz gibi. Kur'an ayetlerini dinlemek istemeyenlerin kalplerini örtecek ya da kulaklarına ağırlık koyacak yerde aksini yapması. Bunlardan bazı örnekleri ilerideki sayfalarda göreceğiz.. eğer bu ayetlerde sözü edilen kişiler "puta tapan". HATTA BAZI HALLERDE ANLAŞILMAMASINDAN YANA OLMAKTA! Biraz yukarıda Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğunu belirleyen hükümlerden bazılarına değindik ve dedik ki. Fakat. Hatta o kafirler sana geldiklerinde. Bu yetmiyormuş gibi. Muhammed'in anlatmasına göre. bu hükümlere göre Tanrı. onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. hem de ayetleri anlamıyorlar diye onlara "sağır ve dilsizler" diyerek çatmaktadır! Her ne kadar Kur'an yorumcuları. fakat şimdilik şunu belirtelim ki. Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde. ve 111. kulaklarına da ağırlık verdik. ÇOĞU ZAMAN ONU ANLAŞILAMAZ NİTELİKTE KILMAKTA. kulaklarına ağırlık koyduğunu söylerlerse de. Tanrı.IV KUR'AN'I "APAÇIK" OLMAK ÜZERE İNDİRDİĞİNİ SÖYLEYEN TANRI.Onlardan seni (okuduğun Kur'an'ı) dinleyenler de vardır. 'Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir' diyerek seninle tartışırlar" (En'am Suresi. En'am. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile. Kur'an'ı anlaşılmaz kılmak için insanların kalplerine örtüler. Görülüyor ki. ayet 46. seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyin bir örtü çekeriz. ayet 57). hem Kur'an'ı anlamasınlar diye. Yani Kur'an'daki Tanrı. ayet 45-46)).( İsra Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Biz Kur'an'ı okuduğun zaman. Allah'a karşı gelen. Kur'an ayetlerini dinlemek istemeyen kimseler olduklarını ve Tanrı'nın bu yüzden kalplerini örttüğünü. doğru yola sokanın ya da dar ve sıkıntılı kılıp saptıranın Tanrı olduğu yazılıdır. karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir" (En'am Suresi. ayet 107) denmiştir. Tanrı. "Allah dileseydi puta tapmazlardı" (En'am Suresi. Sen. birçok halde Kur'an'ın anlaşılmasını engellemek istediğini açıkça bildirmiştir. ve Kehf gibi bazı surelerde. Yine aynı surenin 107. İsra Suresi. Kur'an'da (örneğin. Araplar iyice arılayabilsinler diye Kur'an'ı Arapça olarak ve "apaçık" şekilde indirmiştir. gerisin geri dönüp giderler" (İsra Suresi. gözlerine perdeler ve kulaklarına ağırlıklar koyduğu anlatılmıştır: ". onlar. gönülleri dilediği gibi açan ya da kapayan Tanrı'ya ait olması gerekmez mi? Ve esasen Kur'an'ı dinleyip anlamak için kulağın "kulak" olması ve "açık bir kalp" bulunması şart değil mi? Şu durumda Tanrı'nın. Kur'an'ı anlaşılsın diye "apaçık" ve "Arapça" olarak gönderdiğini söyleyen Tanrı. bunun sorumluluğunun. ayetlerinde "inanmanın" Allah'ın izni ve istemesiyle olacağı belirtilirken. canları sıkılmış vaziyette. Ancak. birdenbire karşımıza. Kehf Suresi. Tanrı'nın. "imansız" ya da "sapık" oldukları için Kur'an'ı dinlemek istemiyor iseler. pek çok ayeti de hiç kimsenin anlayamayacağı bir şekilde gönderdiğini ekleyiverir. ayetinde) insanların gönlünü dilediği gibi açıp onları Müslüman yapanın. Ayrıca. yine de ona inanmazlar. yine Muhammed'in söylemesine göre.

(Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki."açık ve seçik" ya da "kesin" anlamlı). kişileri İslam yapamamanın sorumluluğundan kurtulmaya çalışmıştır. Bunun da sebebi. kulaklarına da ağırlık koyduk" (En'am Suresi. Fakat. "Anlamı ve yorumu bilinen. net olan". Din bilginleri. Kur'an'ı anlarlar diye. " (Al-i İmran Suresi. 'Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım' diye benden kesin söz çıkmıştır" (Secde Suresi. başarısızlık damgasını yemekten sıyrılmak istemiştir. V KULLARINI İNANÇ BOCALAMASINDA BIRAKMAMAK İÇİN TANRI. İslamdan başka dinlere rağbet edenler tam bir sapıklık ve ziyan içindedirler" (Al-i İmran Suresi. Ve bunu şu sözleriyle açığa vurmuştur: "(Ey Muhammed!) Sana (Kur'an'ı) indiren O'dıır.Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağını" (Hud Suresi. ayet 19 ve 85) şeklindeki . bazılarını da "müteşabih" (yani. ayet 25. "anlamı tam olarak anlaşılamayan "ya da "çeşitli anlamlı") nitelikte kılmaktan geri kalmamıştır. Diğerleri de müteşabihtir.. "yalnızca tek anlamı olan" şeklinde tanımlarlar. ayet 57) şeklinde konuşmuş olarak göstermekle de aynı taktiği izlemiştir. açıklamaları sağlam. herkese "hidayetini" vermek olasılığına sahip olduğu halde vermiyor. Secde Suresi'nde Tanrı'nın şöyle dediği yazılıdır: "Biz dilesek. cehennemi insanlarla dolduracağına dair kendi kendisine söz vermiş olmasıdır.Fakat.. BAZI AYETLERİ ANLAŞILAMAZ NİTELİKTE KILMIŞ! Muhammed'in söylemesine göre. "Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Kehf Suresi. Daha başka bir deyimle Tanrı. kitabın bazı ayetlerini "muhkem" (yani. örneğin Al-i İmran Suresi'nin. elbette herkese hidayetini verirdik.. bazı kişilerin kalplerini daraltmak suretiyle. Tanrı. her ne kadar Kur'an'ı "apaçık" olmak üzere gönderdiğini bildirmekle beraber. "kesin anlamlı olan". Tanrı. "Onlardan seni dinleyenler vardır.. bunlar kitabın esasıdır. Bu nedenle. ayet 13). Daha başka bir deyimle onların kafir olmalarını ya da kafir olarak kalmalarını istemiştir. Muhammed'in söylemesine göre. "kanıtlıkları kesin. Bu tanımlamalara göre. kişilerin İslamı kabul etmemelerinin sorumluluğunun kendisinde değil.. dilemiş olsa. Tanrı'da olduğunu anlatarak. çünkü cehennemi insanlarla (ve cinlerle) dolduracağına dair kendi kendine yeminler etmiştir.. "Kesin olarak Tanrı katında (gerçek) din yalnızca İslamdır. ayet 118) dediği ve ". İsra Suresi. insanları "ihtilafa" düşürtüyor ve dilediklerini cehenneme atmak suretiyle kendi kendine vermiş olduğu sözü yerine getirmiş oluyor! Hemen belirtelim ki. Yine bunun gibi Hud Suresi'nde Tanrı'nın. ayet 46. yine Muhammed'in söylemesine göre. Tanrı'yı. Kur'an'ın onlar tarafından anlaşılmasına engel olmuştur. "muhkem" sözcüğünü. Muhammed bu tür ayetleri Kur'an'a koymakla.. "hükmü geçerli olan" (yani ortadan kaldırılmamış olan). Örneğin. ayet 7). anlaşılır olan". (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler." (Hud Suresi.. Yani. ayet 119) diye eklediği bildiriliyor. kalplerine örtüler.

Müslüman kullarının gücü konusunda kararsız ya da fikir değiştirmiş gibidir.. Onu izleyen 66. s. c. Kur'an'ın "Tanrı katında itibarlı bir elçinin getirdiği söz" olduğu bildiriliyor.. Yine bunun gibi Enfal Suresi'nin 65.. "Bunların anlamım sadece Tanrı bilir" diyerek. geçerlidir. Tekvin Suresi'nin 19. namaz kılmaya kalkanların. diğer bir ayette yüz Müslümanın iki yüz kafiri haklayabileceğin söylemektedir.." (Maide Suresi.ne anlama geldiği. ayetin geçerli olup olmadığı belli değil! Hiç değilse tartışmalı! Çünkü.. güçlendikleri dönem için 66. tekrar kısaca değinelim ki. kesin ve anlaşılır (muhkem) ayetler yanında. Kimi yorumculara göre 65. "İç kesim" sayıldığı zaman. Kurtubi. "Müteşabih" sözcüğüne gelince. "birden çok anlama gelebilen" ya da "hükmü yürürlükten kaldırılmış olan" şeklinde anlarlar. o da şöyledir: Tanrı. Bu iki ayet arasında çelişki olduğu için. Nesefi. Süyuti gibi din bilginleri.Eğer cünüp oldunuz ise. bu gerekçelerin her ikisi de ve aklı çileden çıkarır nitelikte şeylerdir. Müslümanlardan yüz kişinin. ayeti. bunların yorumlanmalarına. Müslümanlardan yirmi kişinin. Turan Dursun.. ayette ise. ayetleri çeşitli ve farklı anlamlara gelebilir şekilde göndermekle. bir Müslümanın iki kafiri haklayacağı) belirtiliyor. Bu gerekçelerden biri şudur: güya Tanrı. 62) Hemen belirtelim ki. Lam. "Dış kesim" sayıldığı zaman. Hakka Suresi'nin 40. bir Müslümanın on kafiri haklayacağı) yazılıdır. ayeti koymayı düşünmüştür. s. Çünkü. bu ayetlerde geçen "elçi" sözcüğünün.. Şu bakımdan ki.cünüpseniz tastamam yıkanın. kafirlerden iki yüz kişiye galip gelecekleri (yani. Sad" vd.. yutmadıkça. *** Konuyu daha önceki bölümlerde ele almış olmakla beraber. (Cerrahoğlu. anlaşılsın diye Kur'an'ı "apaçık" olarak indirdiğini ısrarla söyleyen ve bu söylediğini Kur'an boyunca . yüzlerini.3.. bu da güya fikir özgürlüğünü oluşturmak içindir. Müslümanların zayıf oldukları dönemler için 65. ayet ile ortadan kaldırılmıştır. şeklindeki harflerin -ki "el-hurüfu'l-mu-kattaat" diye tanımlanıyor." Fakat. c. 140. ayet 6) diye ekleniyor. s. ayetinde Kur'an'ın ". Bununla beraber "ağız" kısmı.) Öte yandan biraz önce belirttiğimiz gibi. bazı çevirilerde şöyledir: ". her ikisi de "müteşabih" sayılıyor. her ikisi de "müteşabih" nitelikte ayetler sayılıyor. böylece çeşitli durum ve ihtiyaçlara uydurulmalarına olanak sağlamak istemiştir ki. Biraz ileride göreceğiz ki. 65. ayetlerinde de. "anlamım hiç kimsenin bilemeyeceği". yoksa "Muhammed" için mi kullanıldığı belli değil. Kur'an'ın "muhkem" ve "müteşabih" ayetlerden oluşmasını bazı İslamcılar iki gerekçeye dayatırlar.. gönderdiği bütün ayetler herkes tarafından anlaşılmasın. "Cebrail" için mi.) Örneğin. bazen de "iç kesim"e giriyor. acaba cünüpken şart olacak mı? Yorumculardan bir kısmı "boy aptesi" deyimini "vücudun dış kesimi" olarak tanımlamakta. ". age. Maide Suresi'nde. ayetinde. Hani sanki Tanrı. Yine bunun gibi. "boy aptesinden" ya da "tastamam yıkanın" deyiminden ne anlaşılması gerektiği bildirilmiyor. Kimi yorumculara göre ise Tanrı. age. fakat. bazen "dış kesim"e. boy aptesi alın. tükürük orucu bozmuş olmuyor! Şu durumda "cünüp"ken ağzı yıkamak gerekli. daha sonraki 66. Turan Dursun. l 400 yıl boyunca da bilinemediği içindir ki.. dirseklerine kadar ellerini. savaşta iki yüz kafire galip geleceği (yani. bunu. Muhyiddin İbn Arabi gibi kaynaklardan aktaran bkz. "şüphe" uyandıracak nitelikte (müteşabih) ayetler de göndermekle istemiştir ki. orucu bozmuyor. bu takdirde cahil Araplara o anda akıllarının alamayacağı şeyleri söylemiş ve dolayısıyla onları tereddüt ve inanç bocalaması içinde bırakmış olurmuş! İkinci gerekçeye gelince.. ama diğer hallerde yıkamak aptes için gerekli değil gibi! (Bu konuda bkz. ve 20. surelerin en başında yer alan "Elif. namaz aptesinde ağzı yıkamak şart değil. ağza alınan bir şey. kesin ve apaçık anlamlı ayetlerdendir.3.ayeti. Fahruddin Razi.( Taberi. "çeşitli anlamlı". Ayetin bu kısmı. başlarını ve topuklarına kadar ayaklarını yıkamaları emredilirken. ne için konduğu bilinmez. ayet kaldırılmamıştır. 138. zira bir ayette yirmi Müslümanın iki yüz kafiri tepeleyeceğini söylerken. "anlamı hiçbir yolla bilinemeyen". ayet. bu konuyu "çözümsüz" bir "çözüme"bağlayıvermiştir. Örneğin.. eğer her şeyi anlaşılır şekilde açıklamış olsaymış.çok şerefli bir elçinin sözü" olduğu yazılıdır. Bu nedenle 65. Görülüyor ki.. 17 vd. age. Mim.

(Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. elbetteki apaçık bir şekilde ortaya koyar ve aklın üstünlüğünü.. Şu bakımdan ki. age. Görülüyor ki Tanrı. onlarla uğraşır dururlar. hafifçe dövebilirler" şeklinde yorumlayabilirsiniz." (Nisa Suresi.. öfkesine hakim olamayarak kadını aşırı bir şekilde dövmesi. hem de insan haklarına ters bir nitelik taşımaktadır.157. yorum yoluna başvurmanın anlamı ve faydası olur mu? Örneğin. yaralamadan. Fikir özgürlüğüne taraftar olan bir Tanrı. onlara neden anlayış gücü vermesin? Ve neden ayetlerin tümünün anlaşılmasını sağlamasın? İkinci gerekçenin mantıksızlığı daha da bariz bir şekilde ortadadır: fikir özgürlüğünü sağlamak isteyen bir Tanrı'nın. Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir" şeklinde okurlar.. Öte yandan ayette dayak cezasının ne nitelikte olacağı da belli edilmemiştir. Turan Dursun. "müteşabih" nitelikteki ayetleri. kendisinden başka hiç kimsenin bilemeyeceği ayetler koyduğunu bildirmiştir. Hepsi Rabbimiz tarafındandır' derler.. s. Kur'an'a. aklın kabul edemeyeceği bir şeydir. ceza verme hakkını tanımakta! Yani. "ilimde derinleşmiş" olanlar bile habersizdirler. fikir özgürlüğünü sağlamak amacıyla öngörmüştür. bu da ortaya dinsel bir "oligarşi" ya da İran'dakine benzer "mollalar hükümeti" sistemini çıkarır. yani henüz ortada suç diye bir şey yokken. Malik İbn Enes vs. göndermenin anlamı nedir? Bazı yorumculara göre Tanrı... Bütün bunlar bir yana. "müteşabih" ayetlerle uğraşmanın ve bu ayetleri yorumlamanın dahi "fitne" çıkarmak olduğunu bildirmekte! Gerçekten de yukarıdaki ayetin bununla ilgili satırları şöyledir: ". "çeşitli anlamlı (müteşabih) ayetleri. ayet 34) diye ayet var. Kur'an'da. kalkıp da bu işi. yani felaket demektir. eğer bu görüşü geçerli sayacak olursak. herkesin anlamasını istediği Kur'an'a. s.. böyle yapmak yerine. aklın vahye üstünlüğü demektir. akılcı düşünce yoluyla oluşan bir şeydir ki. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınlan. (Bu konuda bkz. Ancak. bu takdirde "müteşabih" ayetlerin yorumu işinin. çeşitli anlamlı (müteşabih) ayetleri hiç kimse anlamasın diye indirmiştir ve bunların yorumunu kendisine saklamıştır. koca. istanbul. gibi kaynaklara göre. değil halktan kişiler. "Serkeşliğinden endişe ettiğiniz karınızı dövün. Daha başka bir deyimle. ". Bu durumda kocanın. "Tanrı sözleri"dir diye kabul edilen Kur'an hükümlerini ortadan kaldırmak. fakat ortadan kaldıramazsınız. dinde "ulema" olanlardır. hem hukuk anlayışına. İlimde yüksek payeye erişenler ise. 'Ona imindik. yukarıdaki ayeti.49. ayet 7). Evet. karısını dövebilecektir. Eğer bunların yorumunu sadece kendisi biliyor ise. bir an için diyelim ki. sırf endişeye kapıldığı için. Ayşe. kocaya. İşte kalplerinde eğrilik olanlar. ama "fikir özgürlüğü" denen şey.3. belki laf cambazlığıyla (ya da hadislere başvurarak). Bu ayet. rehberliğini temel kılardı. karısının serkeşliğinden (itaatsizliğinden) kuşkuya düştüğü an. anlaşılması olanaksız ya da kullarını (örneğin yorumcuları) birbirlerine düşürtecek nitelikte "müteşabih" ayetler koymak suretiyle yapması.. Nitekim. Bu ayeti. Tanrı. Oysa ki.tekrar eden bir Tanrı. ayette geçen "ve'r-rasihûne" sözcüğünün başındaki "vav" harfini "atıf edatı" kabul edip. 1991. İbn Abbas. (Bu inceliği) ancak akliselim sahipleri düşünüp anlar" (Al-i İmran Suresi. "din" anlamında olduğuna göre. Bunların anlamından ve yorumundan.) Burada geçen "ilim" sözcüğü.Halbuki onun (yani müteşabih ayetlerin) tevilini (yorumunu) ancak Allah bilir. "yüksek payeye erişenler"den maksat... çünkü kaldırmaya kalktığınız takdirde Tanrı'dan geldiği söylenen bir hükmü . her şeyi yapmaya kadir bir Tanrı olarak. fitne çıkarmak ve onu tevil etmek (kendilerine göre yorumlamak) için ondaki müteşabih ayetlere yapışıp. orasını burasını kırması mümkün. kuşku üzerine ceza yoluna başvurmayı kabul etmez. Oysa hukuk. c.) Bazıları ise." demek suretiyle. hem bir yandan "müteşabih" nitelikte ayetler gönderdiğini söylüyor hem de bunların yorumunun sadece kendisine ait olduğunu ekliyor. Halbuki onun tevilini (yorumunu) ancak Allah bilir. Muhammed'in Tanrısı. yukarıdaki ayetin okunuşu. bunu kapalı ifadelerle değil. esas itibariyle "yorum" sistemini getirmek. ancak Tanrı'nın dinde yüksek payeye eriştirdiği kimselere ait olması gerektiğini kabul gerekir ki. akla ters düşen konulan reddetmek anlamına gelir. yerlerine yenilerini koymak mümkün sayılamadı-ğına göre. "kocalar kanlarını. anlaşılması mümkün olmayan hükümleri niye koysun? Eğer bazı insanların anlayış gücünden yoksun olduklarını ve bu nedenle "tereddüt ve inanç bocalaması" içerisinde kalacaklarını düşünüyor ise. "çeşitli anlamlı (müteşabih) ayetlerin anlam ve yorumunu Tanrı'dan başkası bilemez" şeklinde olması gerekir.

Kur'an'ın "müteşabih" nitelikteki ayetlerinin. ayetinde. kör bir inanca saplanmak bakımından cahil halk yığınlarına örnek teşkil etmiş olmazlar mı? Yoksa. Hepsi Rabbimiz tarafındandır' dediler" şeklinde konuşmanın da pek anlaşılır bir yönü yoktur. şöyle demiştir: ". her alanda. şeriatçıların. İlimde yüksek payeye erişenler.. ayet onlara bunu emretmiş. "müteşabih" ayetlere takılanların "kalplerinde eğrilik bulunanlar" olduğu bildiriliyor! Daha başka bir deyimle. ayetleri "muhkem" ve "müteşabih" olmak üzere ikiye ayıran bu yukarıdaki ayet. içeriğini anlamadıkları halde. Bunun böyle olduğunu anlamak için. daha doğrusu Tanrı'ya karşı gelmiş. ayet 125. çıkamamışlardır.. Aklın "özgür" ve dolayısıyla "yaratıcı" nitelikte oluşabilmesi için. Bunun böyle olduğunu biraz aşağıda vereceğimiz bazı örneklerle tekrar göreceğiz. hem de buna takılanları kalplerinde eğrilik vardır diye kötülüyor! Olacak şey midir bu?! Fakat. Görülüyor ki. Kur'an'ı.. körü körüne kendisine inanmaya sürüklemek mi istemiştir? Bu soruların yanıtını yine Muhammed'in günlük siyasetinde bulmak mümkündür.) "Öte yandan. Fakat. anlamı tanı olarak anlaşılamayan bu ayetlere inandık. İlimde derinleşmiş olduklarını öne sürmekle beraber. kafirlerdendir" diye yapıyor ise. her ne olursa olsun.. ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. çeşitli nedenler yanında.yok etmiş sayılırsınız. ayet 7).. aslında pek anlaşılır gibi değil! Gerçekten de kendilerini ilimde yüksek payeye erişmiş gibi görenler ve "müteşabih (çeşitli anlamlı) ayetleri Allah ve bilgide derinleşmiş olanlar ancak bilir" diyenler dahi. onu.İlimde yüksek payeye erişenler ise.." (Al-i İmran Suresi. Bu tür çabalar aklın Kur'an'a teslimiyeti sonucunu doğurur ki. Tanrı onları bu şekilde konuşturmakla. yani çeşitli anlamlara gelsin ya da kimse anlamasın diye koyuyor. dilediğimin gönlünü kapar onu kafir yapanın!" şeklinde konuşan yine Tanrı değil midir? (Örneğin bkz. Bu örnekler. ". "apaçık" olduğu söylenen Kur'an'ın.'İlimde yüksek payeye erişenler. dinsel ya da fikirsel birtakım cambazlıklarla. en hafif şekliyle dahi olsa. her türlü eleştiriden uzak kılmaya çalışmalarının ya da olumsuzlukları "olumlu" imiş gibi göstermeye uğraşmalarının yararlı hiçbir yönü yoktur. özgür düşünce ve fikirsel gelişme açısından ne kerte sakıncalı olduğu hususunda bize kısaca bir fikir verecektir. anlayışla ve iyilikle eğitildiği bir çağda. bunu ilerideki sayfalarda kısaca özetleyeceğiz ve göreceğiz ki. . "apaçık olmayan" yönlerinden bazı örnekleri gözden geçirmeye devam etmemiz gerekecektir. acaba cahil halk yığınlarını. "bu kişiler inanmayanlardandır.. hepsi de Tanrı'dandır" diyecek olurlarsa. akılcı düşünce ürünü olan fikir özgürlüğüne yer veren bir yönü yoktur. anlaşılsın diye gönderdiği ayetlerden bazılarının anlaşılmasını istemez? Ve neden bazı kişilerin kulaklarına "ağırlıklar". *** Bu vesileyle üzerinde durulması gereken diğer bir husus da şu: Al-i İmran Suresi'nin yukarıdaki incelediğimiz 7. Çoğu yayımlarımda değindiğim gibi. kadınları -hafif şekilde de olsa-dövülmeye layık saymak mümkün olamaz. şimdilik tekrar şu somlara dönmekte yarar var: Neden acaba Tanrı. dilediği gibi onların kalplerini daraltan. koyar: sırf bu bazı ayetleri anlamasınlar diye! Eğer bunu. "Ben dilediğimin kalbini açar onu Müslüman yaparım. ona savaş açmış duruma düşersiniz. Hele hayvanların bile dayakla değil. çoğu ayetlerin içinden çıkamazlar. hem bazı ayetleri "müteşabih". böyle bir teslimiyetten kurtarmak şarttır. Kur'an eğitiminin. En'am Suresi. Hepsi Rabbimiz tarafındandır' derler. ayetinde) olduğu gibi. şu muhakkak ki. özellikle fikirsel alanda gelişmezlik yaratır. Tanrı. bu "müteşabih" ayetlerin Tanrı'dan geldiğini kabul etmekle yetinirler. 'Ona (yani müteşabih ayetlere) inandık. Oysa. Kur'an'da "kesin anlamlı" ve "çeşitli anlamlı" hükümler olduğunu belirten bu yukarıdaki ayet dahi. "dayak" denen şey. insan şahsiyetinin (özellikle kadın şahsiyetinin) haysiyetine aykırı bir şeydir. çeşitli anlamlı (nıüteşabih) ayetlere inandık. "çeşitli anlamlı" ayetlerin anlamının ne olduğunu bilmeden "Biz. çünkü. bir de Kur'an'daki çelişmeleri ve tutarsızlıkları göz ardı etmek için konmuştur. gözlerine "perdeler" vs. yukarıdaki ayette (yani Al-i İmran Suresi'nin 7.. kulaklarını kapatan ve onları kafir yapan zaten kendisi değil midir?! Örneğin.

Ahzab Suresi'nde şöyle yazılıdır: . ayette geçen "sözüdür"ün başına. s. surelerde geçen "resul" ("elçi") sözcüğünün gerçek anlamda "Cebrail"i mi.( Abdülbaki Gölpınarlı. Kimine göre ise "elçi" sözcüğünden maksat "Muhammed"dir. Kitabü't-Tefsirü'l Kebir. istanbul.. Ancak. "Cebrail". Buradaki resul ile Cebrail'in amaçlandığını savunanlar ". . bu ayette yer alan ve "elçi" demek olan "resul" sözcüğüyle "Cebrail'in mi. yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı anlaşılmayan yönleri pek çoktur." (Hakka Suresi.. onurlu (keremli) bir resulün (elçinin) sözüdür kesinlikle" anlamına gelmektedir.) Büyük din bilgini Turan Dursun'un görüşüne göre. alıp halka ilettiği için de Muhammed'in sözüdür" (Fahruddin Razi. düzenini kurduğu için Tanrı'nın sözüdür. yoksa "Muhammed'in mi amaçlandığı tartışmalı olduğu içindir ki. başkasının değil. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin" (Ahzab Suresi. şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.Kur'an. dizgisini. Güya." Bu sözler. yorum yoluyla düzeltilmek istenmiştir. ayet 19-21). Örneğin. "getirdiği" biçiminde bir ekleme yapmak gelenek olmuştur. Tekvir Suresi.. "APAÇIK" OLMAYAN YÖNLERİNDEN DİĞER BAZI ÖRNEKLER! (DEVAM) Kur'an'ın anlam bakımından açık olmayan. Kimine göre bu sözcükten anlaşılması gereken şey "Cebrail"dir. kapalı ya da çeşitli anlam taşıyan. Kur'an'a koyduğu ayetlerle. o (Kur'an).VI "APAÇIK" OLDUĞU SÖYLENEN KUR'AN'IN. ayet 56). güçlü. 30/117). çünkü güya Hakka Suresi'nin 41.( Bu satırlar. Bunların tümünü burada ele almaya imkan yok.. Kur'an'ın. Tanrı'nın sözü olduğuna ters düşen bir anlatım. Muhammed. Kur'an-ı Kerim ve Meali. arşın sahibi katında değerli.CXII. sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözüdür" (Tekvir Suresi. "Kuşku yok ki. "Üstat" diye bilinen İslamcıların dahi tartıştıkları ve farklı şekilde yorumladıkları ayetlerden bazı örneklerle yetineceğiz: "Hakka" ve "Tekvir" Surelerinde Geçen "Elçi" Sözcüğünün Muhammed'i mi Yoksa Cebrail'i mi Kastettiği Bilinmez (Hakka Suresi. göklerden yere indirdiği için Cebrail'in sözüdür. "Kur'an. Remzi Kitabevi.. kendisine "salavat" getirir durumda göstermiştir. Turan Dursun'un ilhan Arsel'e yazmış olduğu 16 Temmuz 1988 günlü mektubundan alıntıdır. "Allah ve melekleri. Levh-i Mahfuz'a yazdığı. ve 43. Fahruddin Razi'nin yorumu şöyledir: .. Peygamber'e (Muhammed'e) çok salavat getirirler. Ve bu. ayetlerinde Kur'an'ın "şair" ya da "kahin" sözü olmadığı ve Tanrı'dan indiği yazılı olduğu için bunu böyle kabul etmenin daha doğru olduğu anlatılmıştır. yoksa "Muhammed"i mi öngördüğü pek bilinmez. Bu ayetlerde yer alan ve anlaşılmazlık yaratan deyimin Arapçası aynen şöyledir: "İnneû le kavlu resûlin kerim. "Bu Kur'an. Ayet 40. Ayet 19-21) Konuya daha önce değinmiş olmakla beraber burada tekrar şu hususları belirtmekte yarar vardır: ". 1958. ayet 40). Tanrı'dan aldığı vahyi Muhammed'e tebliğ etmiştir.getirdiği sözdür" diye anlam verirler.) Öte yandan şuna işaret etmemiz gerekir ki. Tanrı'yı bile. "Kur'an'ın namusunu kurtarma çabasından doğan bir yorumdur.

çünkü.2. Tanrı'nın.Fakat o dünyada meyletti ve hevesine uydu. s. Abu'l-Farac. s. c.Tanrı'yı kendisine "salavat" getiriyormuş gibi gösteren ve müminleri de kendisine "tam bir teslimiyetle selam verir" duruma getiren Muhammed'in.) Bazıları da bunun Yahudilerden Bel'am b. c. Bunların münafıklar olduğunu söyleyenlerin yanında Yahudiler olduğunu söyleyenler de vardır.Muhammed gazaya çıktığı zamanlarda. fakat Muhammed'in savaştan dönüp geldiği zamanlar özür beyan edip.73-74. Beyzavi. ayet 7879) diye yazılıdır.39. ayet 176). Hadis No. Tevrat'tan alıntı yapılırken dikkatli davranılmamış olması nedenindendir.l01). s. sakın onların azaptan kurtulacaklarım sanma..38-39.) A'raf Suresi'nde Geçen. Vakidi ya da al-Agani gibi kaynaklara göre.. Yahudi ulemasından ya da .. s.) Ayetlerin "apaçık" olmaması. Zemahşeri. zalimdiler..ll.. Taberi.. İbn Kutayba vs. alaya. s.312.. 187. bir kısım münafıkların arkada kaldıkları.. (Onun) Durumu. Muhammed'i şiirleriyle kınayan. c. c. ayet 188). ayette sözü edilen kavim "Süayb" kavmidir.) Fakat. biz de onların cezalarını vererek öç aldık. (İslam Ansiklopedisi. Buradaki. Baûra adında biri olup...(Sahih-i. ayetlerinde...129 ve c. Celaleddin.. bu ayetle ilgili iki hadis var ki. Buhari'de.( Ömer Rıza Doğrul. Bununla beraber bunların Medyen halkı olup olmadıkları konusunda anlaşmazlık vardır. bu kavmin oturduğu yerler ormanlıktır... s. bunlardan birinde -ki Ebu Said-i Hudri'nin rivayetidir. islam Ansiklopedisi. ayette söz konusu edilen kimselerin Yahudiler olup. Bazı yorumculara göre bu kişi.dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir" sözleriyle kimin kastedildiği kesin olarak bilinmez. Ayetinin Ne Vesileyle indiği Konusunda Anlaşmazlık Var (Al-i İmran Suresi. 4 Sahih-i. ve 176. gibi kaynaklara göre yukarıdaki ayetlerde sözü geçen kişi." (Al-i İmran Suresi. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin durumu böyledir" (A'raf Suresi. İbn-i Abbas'ın rivayetine dayalı diğer hadise göre ise. dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. s. 1688. ayetin onlar hakkında "nazil" olduğu ve şu hale göre Müslümanlara -velev ki münafıklar olsunuygulanmayacağı anlatılmıştır.. s. burada sözü edilen kimse Abu Amir b al-Nu'man adında bir rahiptir. c. ". al-Agani. Razi. Al-i İmran Suresi'nin 188. Burada sözü edilen kişilerin kimler olduğu pek bilinmez. ayrıca bkz. muhakkak ki. Ebi's-Salt hakkında inmiştir. Abi'I-Şalt olarak ya da Ümeyye bin Essalts şeklinde de yazılmaktadır).. 1689. (Sahih-i. c. l0.. Hicr Suresi'nde Geçen "Ormanlık Yerde Oturanlar" Deyiminin "Medyen" Halkına Ait Olup Olmadığı Konusunda Anlaşmazlık Var (Hicr Suresi. c. bazı Kur'an çevirilerinde "Medyen yakınındaki ormanlık yerde" deyimi. Tanrı Buyruğu. 10. işlemedikleri bir iş için kendilerine övgü yağdırılmasını istedikleri yazılıdır. gazaba gelmiş olarak şöyle konuştuğu yazılıdır: ". Örneğin.4. Ayet 188) "Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmeyi sevenlerin. Bunların ikisi de hala işlek yollar üzerindedirler.." (Hicr Suresi.. Ayetin "apaçık"olmaması nedeniyle.. "Dilini Sarkıtıp Soluyan Köpek" (A'raf Suresi.. bazı çevirilerde ise bunun yerine "Eyke halkı" deyimleri geçer. alan Arap şairlerinden Ümeyye b. Ayet 175-177) Sözlerinin Kime Yönelik Olduğu Kesin Olarak Bilinmez A'raf Suresi'nin 175. s.3. Ebi's-Salt'tır (bu ad Ümeyye b.464.al-Sa'labi gibi kaynaklara göre..74-75.13. Baûra adında biri olduğunu söylerler. Ayet 78-99) Kur'an'ın Hicr Suresi'nde..(Sahih-i. Yorumculara göre.. "apaçık" olması gereken yukarıdaki ayetler "apaçık" olmaktan uzaktır.l l. Hadis No. Kur'an'ı kendi sözleri olarak tanımlamasında şaşılacak bir şey olabilir mi? Fakat her ne olursa olsun durum şu ki. yukarıdaki ayetler Ümeyye b. Bel'am b. "Ormanlık yerde oturanlar da. çoğu kez evlerinde oturup keyif çattıkları.

fakat o "Onları melekler koruyor.315 vd.Yemen veya Kenan diyarlanndandır. 'Andolsunki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım' sözü yerini buldu" (Hud Suresi.). Anlamlardan biri şudur: "Zaten Rabbin onları bunun için.(Elmalılı . her şeyden önce adalet duygusuyla bağdaşmayan bir tutumdur. age. ayetlerinde geçen kişinin ve bu kişi ile ilgili olayın kesin olarak ne olduğunu bilmez.Elmalılı Hamdi Yazır'ın yorumu için ayrıca bkz. ve 176. Razi'nin Mafatih (Kahire. buna rağmen. bu ayetler Tanrı'nın "yüceliği" ve "adaleti" fikriyle de bağdaşmaz nitelikte şeylerdir. bizim ayetlerimizden (sadece) Kehf ve Rakım sahiplerinin ibrete şayan olduklarım mı sandın?" (Kehf Suresi. Bazılarına göre bu mağaranın bulunduğu dağ ya da vadidir. Ayet 9) Kur'an'ın Kehf Suresi'nde "mağaralı uyurlar'la ilgili bir masal var. ayette geçen.464-465. ayet 118-119).293. kendisine rüşvet verilmesi üzerine istenileni yapmıştır. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Turan Dursun. Güya halk. Surenin 9. Rabbinin. Fakat.2.(İslam Ansiklopedisi. Öte yandan. Kur'an-ı Kerim.) Dikkat edileceği gibi. "kitabe" (yani. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı.4.4. c. s.36 vd. ayrıca bkz. Hud Suresi'nin 118. ve 119 ayetleriyle ilgili olarak bkz. Öte yandan. Ayette yer alan "Bunun için" deyiminin. Arapçada "li-zalike" sözlerinin karşılığı olduğu öne sürülür ve yorumcular bu sözlere iki anlam verirler. Çünkü. yani rahmetine nail olmaları için yarattı”( Hud Suresi'nin 118. c. Kehf Suresi'nde Geçen "Al-Rakim" Sözcüğünün Ne Olduğunu Kimse Bilmez (Kehf Suresi. yine de Kur'an'ın "apaçık" bir kitap olduğundan kuşku etmez.( Bu konuda bkz. tümüyle açıklıktan uzak olmak yanında bir de adalet duygularını incitici niteliktedir. Bunlardan hangisine itibar edileceği bilinmez. s. "yazılı taş" ya da "maden" gibi şeylerden yapılan "levha"} demektir. "Zaten Rabbin onları bunun için yarattı" sözleri anlaşılmaktan uzaktır. " Diğer anlam ise şudur: "Zaten Rabbin onları bunun için. Bel'am.) Bel'am ile ilgili olmak üzere daha birçok rivayet mevcuttur. Diyanet Vakfı açıklamasına. ayet 9). c. daha sonra "itikatsızlığa" düşmüştür (c. s.8. Esasen yorumcular bu ayetleri açıklamaya çalışırlarken. Dikkatlice okunacak olunursa.) Bazılarına göre ise. Bazılarına göre mağarada bulunan kişilerin adlarının yazılı bulunduğu kitabedir. ortada birbirinden çok farklı ve birbirine ters sonuç yaratan iki yorum ve iki uygulama var demektir. ayetinde şu yazılıdır: "(Resulüm)! Yoksa sen. birbirini izleyen bu iki ayet. Fakat. Bazılarına göre mağaradakilerden başka üç kişilik bir topluluktur. yani ihtilafa düşmeleri için yarattı. Ayetlerinde Geçen "Bunun için" Deyiminin Anlamı Üzerinde Anlaşmazlık Var "Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. bir kere Tanrı'nın bütün insanları bir tek millet yapmak varken yapmayıp. s. daha da anlaşılamaz şekle sokarlar. s. daha önce de işaret ettiğimiz gibi. age.2835-2838. "Kehf sözcüğünün "Dağda bulunan büyük mağara" anlamına geldiği kabul edilmekle beraber "rakım" sözcüğünün ne ifade ettiği belli değildir. hiç kimse Kur'an'ın A'raf Suresi'nin 175. onlara karşı nasıl lanet edebilirim?" diyerek bunu yapmak istememiştir. 1308) adlı kitabında yazılanlara göre. kendisinden Musa Peygamber'e ve İsrailoğullarına küfür ve lanet etmesini istemiş. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları. onları ihtilafa düşmüş olarak bırakması ve sonra da cehenneme atması. güya Tanrı tarafından bilgi ile donatılmış ve Tanrı'nın dinini iyice öğrenmiş olmasına rağmen. Her ne olursa olsun gerçek şu ki. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. ve 119.

3225. Putataparlardan değildi. bazı ayetlerde "kitab ehli olanların (yani. . din bilginleri arasında en fazla tartışılan sözcüklerden biridir. sadece Muhammed'in alacağı kadınların sayısını sınırlandırdığını öne sürerler. s. İbrahim (Peygamber'in) putataparlardan olmayıp.. O putataparlardan değildi. dosdoğru bir Müslüman olduğu anlatılmakta: "Yahudiler ve Hıristiyanlar (Müslümanlara)'. Ayetinde Yer Alan Hükmün Kaldırılıp Kaldırılmadığı Belli Değil (Ahzab Suresi. İslamın gelişinden sonra da sürdürülmüştür. Turan Dursun. ne Yahudi ne de Hıristiyan olmayıp "hanif bir Müslüman olduğu yazılıdır: "Ey ehl-i kitab! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. hanif bir müslimdi." (Al-i İmran Suresi. ayetin inmesinin nedeni.) Kur'an'ın Pek Çok Ayetinde Geçen "Hanif" Sözcüğünün Esas Anlamının Ne Olduğu Bilinmez Kur'an'ın "anahtar sözcük'lerden sayılan "hanif (çoğulu hunafa) sözcüğü." (Bakara Suresi. söz konusu ayetin konmasının nedenini. Ahzab Suresi'nin 52. ayet 65-67). gibi ünlülerin yapıtlarına ve Turan Dursun’un Kulleteyn adlı kitabına bakınız. Ayet 52) Ahzab Suresi'nde şöyle bir ayet var: "Ey Muhammed! Bundan sonra sana hiçbir kadın. (Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi). bazı ayetlerde "puta tapanlara karşı" olmak. İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyan idi.Hamdi Yazır. batıla inanmışlıktan ya da kötülüğe kapılmışlıktan kurtularak.. 'Hayır. Ya'kûbi gibi kaynaklar "hunafa" sözcüğünü Saul ile Davud'a karşı savaşan Filistililer için kullanmışlardır.. Cahiliye geleneğinde. Bakara Suresi'nde "hanif sözcüğü. Yahudilerin. Al-i "İmran Suresi'nde. Burada gecen "hanif bir muslini" deyimini. iki erkeğin birbirleriyle karı değiştirmeleri usulü vardı ve bu usul. "gerçek ve asli din" sahibi olmak. Müslüman kişilere dörde kadar kadın alma hakkı tanınmışken. Nisa Suresi'nde İbrahim'in milletinin.4. Tevrat ve İncil'in İbrahim'den sonra indirildiği ve bu itibarla İbrahim'in. De ki. bu usulün yasaklanması için olduğunu söylerler. Zemahşeri sun'un Kulleteyn adlı kitabına bakınız. doğru olana. bu sözcüğün Süryanice "hanifa" sözcüğünün Arapçalaştırılmış şekli olduğunu öne sürerler. "kendisini Tanrı'ya veren bir hanif: dosdoğru bir Müslüman" şeklinde ya da "Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman" olarak anlayanlar var. age. hiçbirini boşayıp başka bir eşle değiştirmen helal değildir" (Ahzab Suresi. Bazı yorumcular.) Muhammed'in Eş Değiştirmesiyle İlgili Olarak. Hıristiyanların) kısmen saptırılmış dinlerine karşıt olan dinden olmak" gibi anlamlarda olmak üzere kullanılmıştır. ayet 135). c. biz. Muhammed'in o sıralarda 9 kadınla evli olduğunu.. esas kaynağının ve gerçek anlamının ne olduğu pek bilinmez. Celaleddin Süyuti. kendisini Tanrı'ya veren bir hanif.( Bu konuda bkz. yanılmışlıktan. Örneğin. "Tek Tanrı'ya inanır" anlamına gelmekte. Bununla beraber Mas'udi gibi kaynaklar. güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin. cariyelerin bir yana. farklı görüşte olanlar ayetin kaldırılmayıp. 'Yahudi ya da Hıristiyan olun ki doğru yolu bulaşınız' dediler. Yorumculardan birçoğuna göre bu sözcük. Tanrı'nın onu bu sayıyla sınırlandırmak istediğini söylerler. o tarihten sonra yapacağı evliliklerini "cahiliye" geleneği gereğince yapabilmesi için. Bazı yorumcular Muhammed'in. ayet 52).. bu ayetin konduğunu belirtirler.(Beyzavi. "dosdoğru". ayet 125). Tanrı ibrahim'i dost edinmişti" (Nisa Suresi.. Her ne kadar bu ayetin kaldırılmış olduğunu söyleyenler varsa da. age c 5) Arami ve İbrani dillerinde de aşağı yukarı aynı anlamda kullanıldığı söylenir. "Hanef mastarından çıkma olup. yani dininin "haniflik" olduğu bildirilmekte: "İyilik yaparak kendini Tanrı 'ya veren ve hanif olarak İbrahim 'in milletine (dinine) uyan kimseden daha güzel dinli kim olabilir. hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. fakat o. Allah'ın fıtratına kavuşmak gibi anlamlara geldiği söylenir. Kur'an'ın bazı ayetlerinde "hanif sözcüğü. Hak'ka. Bazı yorumcular.

böylesine kapalı ve böylesine bilinmezliklerle dolu satırlara yer vermesi. çeşitli surelerin çeşitli ayetlerinde geçen "hanif sözcüğü kesinlik arz etmiyor. hanif olarak yönelt. Aşağıdaki ayetlerde bu konuyla ilgili şunlar yazılıdır: "Allah doğru söylemiştir. (Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde. Her ikisi de.3824. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza (epeyce) sıkıntı geldi' dedi. iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Ayet 60-64) Daha önce değindiğimiz Kehf Suresi'ndeki Musa ile balık masalına tekrar göz atalım. bu kaynaklara dayalı olarak farklı görüşler belirtirler." (Rûm Suresi. ayet 30). "(Resulüm) Sen yüzünü hanif olarak dine. dine ve Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtratına çevir. Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir.. bulunan ve oradan Kur'an'a aktarılan bir masalla ilgilidir.. Dosdoğru olan dine. Öyleyse İbrahim'in dinine uyun. ayet 95). 'Kuşkusuz. "Apaçık" olduğu kabul edilen Kur'an'ın.Ey Muhammed! 'İbrahim'in milletine (dinine) hanif olarak uy! İbrahim putataparlardan değildi' diye sana vahyettik" (Nahl Suresi. anası babası Yahudi ya da Hıristiyan (ya da Mecusi) yapar.. ( Elmalılı Hamdi Yazır. s. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı'. Bu itibarla dine "hanif olarak tutunmak.. Buhari ve Zemahşeri gibi ünlülerin bulunduğu yorumcular.. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler" (Kehf Suresi. Masalın ilk kısmında şöyle deniyor: "Bir vakit Musa genç adamına demişti ki. ta ki. "Yüzünü dine. ayet 161). şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. aslı Tevrat'ta. Neden Musa böyle konuşmuştur? Neden genç bir adamla iki denizin birleştiği yere gitme kararındadır? Kimdir bu genç adam? Sözü edilen iki deniz hangi denizlerdir? Sözü edilen balık nereden çıkmıştır? Balığın denizde deliğe doğru yola koyulması ne demektir? Şeytan balığın varlığını neden unutturmuştur? Evet.5. Aralarından Beyzavi. O. Kur'an'ı "apaçık" olmak üzere gönderdiğini söyleyen Tanrı. onu. İbrahim'in dinine. Musa. age. ayet 123).) Görüldüğü gibi. iki denizin birleştiği yere varacağım." (Rûm Suresi. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İbrahim putataparlardan değildi" (Al-i İmran Suresi.. Öyleyken. Arabın anlayabileceği bir dil kullanmak şöyle dursun.. hep çeşitli yorumlarla çözüme bağlanmak durumunda. Muhammed'in söylemesine göre. her doğan çocuk "fıtrat" üzere. yani Allah'ın yarattığı "hanif olan din"de doğar. ". her şey belirsiz ve şaşkınlık yaratıcı! Yukarıdaki ayetler. Allah'ın fıtratına sarılmak gerekir. O putataparlardan değildi" (En'am Suresi. Tanrını beni doğru yola iletti. Musa genç adamına. ayet 105). İbrahim'in dinine (milletine) uyan kimsenin hanif olduğu anlatılmakta. Sakın putataparlardan olma" (Yunus Suresi. Hanif olarak. "Yüzünü hanif olarak. İşte dosdoğru din budur. denizde bir deliğe doğru yola koyulmuştu.Daha başka bir deyimle.. kuşkusuz ki. Balık. (Genç adam) 'Gördün mü!' dedi. ayet 30). 'kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. ayet 60-64). 'Kuşluk yemeğimizi getir bize. İslam din-bilirlerini dahi birbirlerine düşürtecek tarzda konuşmakta! İki Denizin Birleştiği Yerde Balıklarını Unutan Musa'nın Hikayesi (Kehf Suresi. "De ki. c. şaşırtıcıdır. 'Durup dinlenmeyeceğim. 'İşte aradığımız o idi' dedi. yahut senelerce yürüyeceğim. . Hanif olarak.

ayet 71). ayet 65). Yine yola koyulurlar ve bir kasabaya varırlar. Fakat. neden dolayı erkek çocuğunu öldürdüğünü. geminin kral tarafından gasbedilmesi ihtimalini ortadan kaldırmış. "Eğer sana bir daha soru sorarsam beni terk e mekte haklısın" şeklinde bir şeyler söyler (Kehf Suresi. ayet 65-70). Bu masalın yorumcular tarafından açıklanmasını Şeriat'tan Kıssa'lar (bkz. Gemiyi batırmak istemesinin nedenini şöyle anlatır: "Gemi var ya. eğer kendi kendinize. İstanbul. kabul edecektir. Musa bu kez. biner binmez kul (Hızır) gemiyi delmeye başlar. ayet 72-76). Hızır öfkelenir ve "Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim nü?" der. . o. gemiyi delip batırmakla. Bakınız neden: Musa'nın yukarıdaki teklifini Hızır şu şartla kabul eder: yapacağı işler hakkında Musa kendisine hiçbir suretle soru sormayacak. Tanrı kulundan (Hızır'dan) kendisine doğru yolu göstermesini ister. Bu sırada kasabada yıkılmak üzere bulunan bir duvar görürler. diğerinin ise "batın aleminin" denizi diye kabul edilen Hızır olduğunu söylerler. gemide delik açılacak olursa sular dolacak ve gemi batacaktır. Bazıları bunun Nil Nehri'nin Sudan'daki iki kolu olan "Beyaz Nil" ile "Mavi Nil" olduğunu ifade ederler. denizde çalışan yoksul kimselerindi. Ayetleri okumaya devam edecek olursanız. şimdi Musa. bir gemiye bindiklerini okuyoruz. gücümün yetmediği şeyden beni sorumlu tutma!" diye karşılık verir (Kehf Suresi. Bazı yorumcular da bu iki denizden birinin. Ve bu işleri hep Tanrı'nın dileği ve emri olarak yaptığını ekler (Kehf Suresi. anlam ve sonuç bakımından bağlantısızdır. Şu bakımdan ki. ancak. Onu kusurlu kılmak istedim. "Evet. Bunu duyan arkadaşı. Kur'an'da şöyle yazılıdır: "Yine gittiler. burada kısaca ekleyelim ki. Musa. (Çünkü) onların arkasında. cevapsız kalacak daha birçok soru sorma ihtiyacını duyarsınız. Musa bu şartı kabul eder (Kehf Suresi. Yani güya gemi. her yaptığını benimseyip. her (sağlam) gemiyi gasbetmekte olan bir kral vardı" (Kehf Suresi. buna karşı bir ücret alabilirdin" der. Ağustos 1996) adlı kitabımızda belirttik. neden dolayı kasabanın duvarını doğrulttuğunu anlatır (Kehf Suresi. "Masum bir cana kıydın. (Hızır) hemen onu öldürdü. Kaynak Yayınları. Musa şaşırır ve korkar. ikinci basım. nereye gittikleri belli değil! Fakat. dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatacağım" diyerek neden dolayı gemide delik açmak istediğini.Ayette geçen "genç adam" sözcüğü ile kimin kastedildiği belli olmamakla beraber. böylece bu fakirlere yardım etmiştir. çünkü. ama Tanrı esasen Musa'ya kutsal kitabı verip doğru yolu göstermiş değil mi? Nasıl olur da. Musa'nın arkadaşı duvarı düzeltir. Musa'ya hizmet eden ve ondan "ilim" öğrenen Yûşa b. Neden Tanrı Hızır'a ilim vermiştir de.. ayet 79). Musa. sorunuzun karşılığını bulamazsınız. Bu nedenle dayanamaz ve "Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir şey yaptın!" der (Kehf Suresi. Nün adında biri olduğunu söylerler. ayet 82). "İşte bu. güya bu kuluna "rahmet ve ilim" ihsan etmiştir. "fakir denizcilerin" gemisidir ve Hızır. ayet 72-76). Bazı yorumcular bu "iki deniz" deyiminden Hazar Denizi ile ve Karadeniz'in kastedildiğini söylerler. Tanrı. Bu konuşmadan sonra gemiden çıkıp yola koyulmuş olmalılar ki. Fakat. Fakat Musa dayanamaz ve Hızır'a. ayet 77-82). her ne kadar masalın devamı gibi görünürse de. Hızır yine öfkelenir ve Musa'ya şartını hatırlatır. Musa da arkadaşına. Şimdi bu satırları okurken. balığın yokluğunu fark edince geri dönerler ve yolda birisine rastlarlar. "Unuttuğum için bana çıkışma. "Dileseydin. seninle benim ayrılmamızı gerektiriyor. Bu rastladıkları kişinin adı yazılı değil.. sanki kendisine kitap verilmemiş gibi. Musa ondan ilim öğrenmek ister. Bununla beraber yorumcuların söylemesine göre bu Tanrı kulu. Macma'al-Bahreyn'e doğru yola çıktıkları söylenen Musa ile "genç adam". Bu anlaşma üzerine yola koyulurlar. bazı yorumcular bunun. Dolayısıyla herkes yok olacaktır. doğrusu kötü bir şey yaptın!" diye çıkışır. sadece "kul" diye belirtiliyor (Kehf Suresi. Hızır'dan 'Bana doğru yolu göster!' diye dilekte bulunur?" diye soracak olursanız. ayet 71-73) ve bir daha soru sormayacağını anlatır. yukarıdaki ayetleri izleyen ayetler. çok sevgili ve değerli Musa'sına vermemiştir? Kur'an'da yazılı değil! Fakat." (Kehf Suresi. Aynı ayette yer alan "iki deniz" deyimi ile ne anlatılmak istendiği ve bu iki denizin hangi denizler olduğu bilinmez. sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. "zahir aleminin" denizi olduğu Musa. Kasaba halkı onları misafir ' etmek istemez. Hızır "Peygamber"dir.

" (Kehf Suresi." Onların bu sorusuna Muhammed. Bazılarına göre ise Yahudilerdir.. "O kimdir?" diye sormuş. çocuğun yapacağı şeyi söylemiştir. onları zengin edecek şekilde yapamaz mıydı acaba? Örneğin. bu kişinin kim olduğu konusunda yorumcular arasında tam bir keşmekeş hüküm sürer. Zü'l-Karneyn'e "her şeyin yolunu göstermiş"tir. onlara iyilik etmek için gemiyi batırmak niye? Ve sonra kralın gasbedeceği ihtimaline dayanarak gemiyi batırmakla. insandaki düşünme gücünü ve fikirsel gelişme olasılığını yıpratmış olmuyor mu? Kehf Suresi'nde Sözü Edilen "Zü'I-Karneyn" Konusunda (Kehf Suresi. Şu halde çocuğu öldürmek niye? Ana ve babasını "azgınlığa". Şimdi bakalım bize bir peygamberden haber ver ki. Allah. asıl güçlük. Ayet 83-84) Yine Kehf Suresi'nde. "Zü'1-Karneyn" hakkındaki soruyu kimlerin sordukları belli değil! Fakat. ama bir insan. güya Yahudilerden birtakım kişiler gelip Muhammed'e şöyle demişlerdir: "Ya Muhammed.-naklar göre ise. "nankörlüğe" sürükleyen çocuk mu suçludur. Kimler Muhammed'e soruyor bu soruyu? Belli değil!. Kur'an'ın bu satırlarını anlamak. "açık" olmaktan uzak yönlerini yansıtmaktadır. yani "vahiy ve peygamberlik" vermiştir (Kehf Suresi. yoksa çocuğunun söylediklerine kanarak "azgınlığa" ve "nankörlüğe"kapılan mı? Söylemeye gerek yoktur ki. onu Tevrat'ta ancak bir yerden başka zikretmemiştir. mümin kimselerdi. En'am Suresi. daha başka bir deyimle. Cemşid adında biri olduğunu belirtirler. Eski Yunan fatihi ve cihan egemeni Büyük İskender olduğunu söylerler. ondan çok daha eski dönemlerde. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk" (Kehf Suresi. Zü'1-Karneyn. Çünkü. Evet. ayet 65). yani Müslüman olan ana ve babasını "azgınlığa" ve "nankörlüğe" sürüklemesinden korktuğu için onu boğazlamıştır. 'Onu size anlatacağım' de. çocuğu öldürmüştür. Buna karşılık Abul-fida gibi yorumcular bunun. Tanrı. "(Ey Muhammed) Sana Zü'1-Karneyn 'i sorarlar. Bir kere ayet. Esfiyan b. bazı yorumculara göre bunlar Mekke'deki Kureyşli "müşrik'lerdir (puta tapanlardır).. Ze-mahşeri.. Her ne kadar Zü'1-Kameyn'in Tanrı'ya inanan (mümin) bir kimse olduğunda görüş ayrılığı yoksa da.. Doğrusu biz onu yeryüzüne yerleştirmiş ve her şeyin yolunu ona göstermiştik. Hızır'a "rahmet".Gelin de şimdi siz bu yukarıdaki sözlerle ne anlatılmak istendiğini anlayın! Eğer gemi. İbn-i Abbas gibi kay. yukarıdaki masalı takiben. ayet 80). onlar da "Zü'I-Karneyn" demişlermiş! Görülüyor ki. "Zü'I-Karneyn" sözcüğünde! Ayetlerden anlaşılan o ki. erkek çocuğunu öldürmesinin nedenini şöyle anlatmakta: "Erkek çocuğa gelince. Bu ayetler "apaçık" olmaktan çok uzak. sen ancak İbrahim'i. biraz daha güçleşiyor. O da. Beyzavi ve Süyuti gibi yorumcular. Tanrı'nın kitabına sahip kılınmış iyi bir "mümin"dir (inananlardandır). bunun. ayet 125). fakir denizcilerin sahip oldukları tek varlıktan yoksun kılmış olmuyor mu Hızır? Gemiyi batıracak yerde kralın onu gasbetmesine engel olsa. dilediği kimseyi "Müslüman" ve dilediğini "kafir" yapabileceğini bildirmemiş midir? (bkz. gemiyi delip batıracak yerde. fakir denizcilerin gemisi idiyse. fakir denizcileri sahip oldukları gemiden yoksun bırakacak yerde." diye başlamakta. bir başka insanı farklı bir inanca sürükleyecektir diye öldürür mü? Üstelik de Tanrı. Büyük İskender olmayıp.. daha iyi olmaz mıydı acaba? Mademki Tanrı. geminin kral tarafından "gasbedilmesini" sağlayamaz mıydı? Öte yandan Hızır. çünkü onların haberlerini bizden işittin. yine muhtemelen Tanrı'nın emri gereğince. Ancak burada geçen Zü'l-Karneyn'in kim olduğunu bilen yok. Daha doğrusu Tanrı kendisine. "(Ey Muhammed) Sana Zül-Karneyn'i sorarlar. anlatılana göre Hızır. o halde Hızır bu işi. bu Yemen . Hiç de "apaçık" olmayan bu yönler. ayet 83-84) diye yazılıdır. Hızır'ın belirttiği gerekçeler "apaçık" olması gereken bir kitabın. onun ana babası. İsa'yı ve bazı peygamberleri zikrediyorsun. daha doğrusu İbrahim "Peygamber" zamanında yaşamış ve fetihleriyle ün yapmış olan Acem hükümdarlarından Afri-dun b.. Kur'an herhangi bir açıklama getirmiyor. erkek çocuğun kötü bir iş yapmasından. görüldüğü gibi. Musa'yı.

ve 88. s. Ancak. kuşkusuz ki. Abdullah b. kalabalık meydana getirmeleri nedeniyle bu adın kullanıldığını öne sürerler. Kur'an'ın hoşlanmadığı bir işi yapmak olur. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi. kendisine Tanrı'nın kitabı verildiğine göre.hükümdarlarından biridir. bazı yorumculara göre. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun" (Maide Suresi. Muhammed. yoksa Medine'de mi indiği bilinmediği gibi. Kadın vs. sayılan fazla olan meleklerin yere inip. Bazıları ise bu gecenin "asrı saadet"te bulunduğunu belirtirler. ile 27. Gibi Şeylerden Mahrum Kılmamalarını Sağlamak İçin mi İndiği Konusunda Anlaşmazlık Var Maide Suresi'nin 87. Bazılarına göreyse "helal" kılınan şeyler arasında "Mut'a" evliliğine izin de vardır. "(Sahih-i. ücret karşılığında.92. erkeğin mal satın alır gibi. yukarıda belirttiğimiz ayeti okur: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın..5964 vd) Bazı yorumcular. Mes'ud'dan rivayetine göre. Bu nedenle yorumcular. c. kadir gecesi konusunda Kur'an'da açıklık bulunmamasıdır. 82) Görülüyor ki.( Elmalılı Hamdi Yazır. söz konusu ayet. Kur'an'ın "kadir" gecesi vahyolunduğuna ve kadir gecesinde ibadet etmenin kutsal bir şey sayıldığına delil olduğunu ve bu nedenle bu adın verildiğini söylerler.. Muhammed. Buhari'nin Abdullah b. Bununla beraber. belli bir süre için kadın alabilmesi ve bu sürenin sonunda kadını terk edebilmesidir.3279. çoğu yorumcular.8.. Öte yandan Kur'an'da. kadın ihtiyacı içerisinde kıvrandıklarına ve kendisinden. gazaya (savaşa) çıktığı günlerden birinde. Bundan sonra (muayyen bir zaman için) elbise (gibi ücret mukabilinde) kadın eş almamıza izin verdi. Bazı yorumculara göre "helal" kılınan şeyler.) Kadir Suresi'ndeki "Kadr" Sözcüğünün Anlamı Belli Değil! Kur'an'ın 97. geceleri arasında seçim yapmak üzere birbirleriyle dalaşırlar. askerlerin.. ayet 87-88). s. Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen bir kuldur.II. bunun böyle olmadığını ve İslamda "müt'a evliliğe" yer bulunmadığını söylerler. s. "Ya Resulullah! Erkekliklerimizi çıkarıp hadım olalım mı?" şeklinde istekte bulunduklarına tanık olur. Ayetlerinin. Maide Suresi'nin 87.. age.. age. Bu ayetlerle "helal" kılınan şeylerin ne olduğu belli değil. Dalaşmalarının nedeni.. Onların iddialarına göre. c. Muhammed'in damadı Ali'ye göre Zü'1-Karneyn. Bazıları "Kadr" sözcüğünün Arapçada "sıkışmak" anlamına geldiğini ve o gece. Yorumculardan bir kısmına göre ise "Zü'l-Karneyn"nin kim olduğunu araştırmaya kalkışmak. Bilindiği gibi "Mut'a evlilik" ' denen şey. "müt'a evliliğe" izin verildiğine kanıt olmak üzere inmiştir. güya "(kadir gecesini) ayın son on günlerinde tek rakamlı gecelerinde araştırınız" demiştir. kadir gecesinin. Ramazan'ın 15.. ayetleri şöyle: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın.( Elmalılı Hamdi Yazır. " Okuduktan sonra askerlere "müt'a evlilik" için izin verir. Yoksa Müslümanların Kendilerini Et.. Ve askerlerin şehvet gailesini gidermek ve böylece hadım olmalarım önlemek üzere. Ramazan'ın hangi gecesine isabet eder olduğunu belirten bir işaret de yoktur. bu başlığı taşıyan sureye neden dolayı "Kadir" dendiği de pek bilinmez. gibi şeylerdir.. ve 88. Mes'ud şöyle diyor: "Resulullah bizi iğdişlenmekten nehyetti.4.. suresi olan "Kadir Suresi'nin Mekke'de mi. "et yemek" ya da "kadınlara yanaşmak" vs. yukarıdaki ayetlerin inmesine neden olan olay şudur: . c. Tanrı'dan vahiy indiğini söyleyerek. "Mut'a" Evliliğini "Helal" Kılmak İçin mi. 1697. Zü'1Karneyn'in Büyük İskender'den önce gelmiş "peygamberlerden" biri olduğuna inananlar da çoktur. Hadis No.

günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. benim yolumdan çıkan benden değildir. Maide Suresi'nin 42. "kıyamet"'ve "ahiret"ten söz eder. meğerki ayetle ilgili olaylar hakkında fikir edinilmiş olsun. Sana gelirlerse. isterse hükme bağlayacak. ". ayetiyle 49." Bunları söyledikten sonra Tanrı'dan yukarıda söz konusu ettiğimiz ayetlerin indiğini ekler. bu ikincisinde. Öte yandan yine ayette yer alan.) Görülüyor ki "Kur'an'ın "apaçık" olmaması nedeniyle. bu aynı Maide Suresi'nin 49.Sohbetlerinden birinde Muhammed. Muhammed'i. Haber Muhammed'in kulağına gider. ister aralarında hüküm ver. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. fakat aynı zamanda orucunuzu açıp yiyin ve uyuyun. Yani Muhammed. ". Muhammed. bu konuda farklı yorumlar ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi. Diyanet Vakfı'nın Kur'an çevirisi. ayeti. "hakem"'ya da "hakini" olarak çözüme bağlamak konusunda serbest bırakmakta." (Maide Suresi. Kitaplılar (özellikle. "(Ey Muhammed! Sana şu talimatı verdik) Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma. ister onlardan yüz çevir.bir araya gelerek gündüzleri devamlı şekilde oruç tutmak. ayet "apaçık" olmaktan çok uzak.49) Maide Suresi'nin 42." şeklindeki sözlerden anlaşılmaktadır ki. Eğer (hükümden) yüz çevirirlerse bil ki (bununla) Allah ancak.... Osman b. hüküm verip vermemekte dilediği gibi davranabiliyor. eski püskü elbiselerle dolaşmak ve geri kalan ömürlerini bu şekilde geçirmek üzere karar alırlar. Kitaplıları (özellikle Yahudileri) Muhammed'in hakimlik ve hakemliğini kabul edip etmemekte serbest bırakmış gibidir. Hatta kendilerini kısırlaştırmak sevdasına kapılırlar. fakat. Dikkat edileceği gibi burada. Ayet 42. Ancak. Daha doğrusu bu ayeti bu şekliyle anlamak mümkün değil. ayet 42).. ayetinde Yahudilerin yalana kulak verip haram yedikleri belirtiliyor ve eğer herhangi bir konuda Muhammed'e danışacak olurlarsa. Maz'ûn gibi tanınmış kimseler vardır. yukarıda sözünü ettiğimiz serbestiden yoksun kılacak nitelikte olmak üzere şöyledir: "(Ey Muhammed! Sana şu talimatı verdik) Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma. Ben. Üzerinde durduğumuz konu bakımından." diye bir deyim var ki. yukarıdaki ayette yer alan. et yerim ve kadınlarıma yaklaşırım. ayetiyle 49. ayet 49). Kitaplılar arasındaki anlaşmazlıklar hakkında hüküm vermek bakımından serbest değildir. ister aralarında hüküm ver. çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler.. isterse bağlamayabilecektir. hüküm vermekle yükümlüdür.Sana gelirlerse. ikincisinde ise hüküm vermek zorunluluğunda! Buna karşılık.. durmadan haram yerler. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır" (Maide Suresi. kadınlarla yatmamak. Abdullah b." diye bir buyruk var ki. Görülüyor ki.Sana gelirlerse. ister onlardan yüz çevir.. et yememek. İşte bütün bu . bu olayları burada açıklamaya gerek yok. Bu sözlerden fazlasıyla etkilenen "sahabe "lerden bir kısmı -ki aralarında Ali. Kur'an'ın "apaçık" olmaması nedeniyle. onun verdiği hükmü kabul edip etmemekte serbest olduklarına dair bir şey yok. oruç tutar ve iftar ederim.. Kitaplıların (örneğin Yahudilerin). Muhammed'in hüküm verip vermemekte serbest olduğu bildiriliyor: "Hep yalana kulak verir. nasıl giderileceği bilinmez! Gerçekten de. ona başvurup başvurmamakta.. geceleri uyumadan namaz kılmak. oruç tutup namaz kılın. kendisine başvuran Yahudiler arasındaki anlaşmazlığı. Mes'ud.. Ve eğer hüküm verirsen adaletle ver. Maide Suresi'nin 42.. ayeti çatışmakta: birisinde Muhammed. Eğer onlardan yüz. Muhammed'i. Kitaplılar'ın Anlaşmazlıkları Konusunda Muhammed'in Hüküm Verip Veremeyeceği Konusundaki Anlaşılmazlık (Maide Suresi.( Bu hususlar için bkz. namaz kılar ve uyurum. ayeti arasındaki uyumsuzluktan doğma bir durum vardır ki. Bunun üzerine Muhammed onlara böyle yapmamalarını söyleyerek şöyle der: "Vücut ve nefislerinizin sizde hakkı vardır. Mikdad. o tarihte Medine'deki Yahudiler) arasındaki anlaşmazlıkları..

Tanrı bunu neden apaçık bir şekilde belirtmesin ve örneğin. ileride bileceksiniz. 114. Öte yandan yukarıdaki ilk ayette. ayetin 49. ayetlerin iniş nedeni şöyle: Beni abdi menafi (Ali Menafoğulları) ile Beni eshm (Eshmoğulları). Maide Suresi'nin 42. Sayım yapılır ve yarışmada "Menafoğulları"nın çoğunluk olduğu anlaşılır.. Bir kere bu ayetlerin Mekke'de indiğini söyleyenler yanında. "Eshmoğulları" buna itiraz ederler ve sayımın tekrar yapılmasını isterler. Maide Suresi'nin 42. Bir kısım yorumcular 42.) Görülüyor ki. bu şekilde konuşacak olan bir Tanrı'ya. bir de şunu sormak gerekiyor. ayet ile şu emri vermiştik. nihayet kabirleri ziyaret ettiniz." diye yazılı. bütün bunlar bir yana.8. ziyaret edişinize kadar kabirleri. s. burada sözü edilen "İbrahim'in makamı"nın ne olduğu bilinmez. ayeti geçersiz kılıp.. 3) Öyle değil. "çoğunluk" anlamındadır. hiçbir şekilde yanılmaz olduğunu söylersin! O halde nasıl oluyor da şimdi. age..( Bu surenin Elmalılı tarafından çevirisi şöyle: "I) Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri. "Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki. ayet l. Burada "çokluk kuruntusu" (ya da "çoğunluk olmak iddianız") deyimiyle ne anlatılmak isteniyor? Kimi yorumculara göre bu deyim. ortada Tanrı'nın yanılgıya düşmüş olması diye bir şey yok! Sadece söz konusu ayetlerin. 49. ayet ile "neshedilmiş" (kaldırılmış) olduğunu söylemişlerdir.( Diyanet Vakfı'nın.. kabirlerdeki ölülerin de göz .. s. İbrahim'in makamını namazgah edinin. Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz. bu takdirde ". c.6040. Kimi yorumculara göre.. 6) Kasem olsun o eahimi çaresiz göreceksiniz. 5) Öyle değil. Elmalılı Hamdi Yazır. Muhammed'in günlük siyasetinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla konmuş olması var. Kimi yorumculara göre burası. ama sen her şeyi bilen. ayetiyle ilgili açıklamasına bakınız. "Pek güzel. bu ayetlerdeki sözcüklerin hemen hepsi üzerinde tartışırlar. Yine tekrar edelim ki. Fakat. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üzerine çıktığı bir taştır ya da halkı hacca davet ederken üzerinde durduğu taştır. Bkz.' 8). Kur'an'ın "apaçık" olmaktan uzak yönleri. Elmalılı. *** Bakara Suresi'nin 125. ilmelyakın bilseniz. kimine göre "soy sop". ayetl-8). fakat anlaşamadıkları için iki farklı uzlaştırma şekline yönelmişlerdir. ayeti yerleştirmiştir. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz" (Tekasür Suresi. Yahudiler arasında hüküm verip vermemekte serbest bulunduğunu ya da onların kendisini hakim ve hakem seçmekte serbest olduklarını öngören ayeti).) Dikkat ediniz ayetler baştan aşağı anlaşılmazlıklarla dolu. henüz Medine'deki Yahudilere baş eğdirebilecek kadar güçlü olmadığı zamanlar koymuştur. ayeti. Kur'an'ın Maide Suresi'nin 42. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. bu ayeti kaldırıp şimdi falanca ayeti koyduk" demesin? Söylemeye gerek yok ki. ancak sayım yapılırken.41. Medine'de indiğini söyleyenler var. " diye yazılıdır.kapalılıklar ve anlaşılmazlıklar karşısında. "Hangimiz daha çoğuz?" diyerek birbirleriyle övünme yarışına girişirler. mülk çokluğu" olarak anlaşılmakta. age. kimine göre ise "mal. 8) Sonra kasem olsun o gün o naimden muhakkak sorulacaksınız" (Tekasür Suresi.ancak Allah'ın indirdiği vahiy ile hükmedecektir" derler. bir ayeti kaldırıp yerine başkasını koyuyor ve böylece yanılmış olduğunu ortaya vuruyorsun?" diye soracaklar ve muhtemelen cevapsız kalacaklardır. her şeyi önceden ve en iyi şekilde gören bir Tanrı'sın. fakat eğer Muhammed hüküm vermeyi tercih edecek olursa. c. Fakat. ayetiyle "neshedildi" (kaldırıldı) ise.?) Ta. Kur'an'ın uygulanmasını bile engellemeye yetmektedir. Kimileri de bunu Kabe'yi kıble edinmek anlamına alırlar. s. Fakat. birbiriyle çatışan bu iki ayeti uzlaştırmak için çözüm yolu aramışlar. Yorumcular. ayetinde.l. Hamdi Yazır. bu sefer kendi kulları.) *** Kur'an'ın Tekasür Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki. "Biz Kabe'yi insanlar için ziyaret yeri yaptık. ileride bileceksiniz. yorumcular ne yapacaklarını şaşırmışlardır. hüküm verip vermemekteki özgürlük) kaldırılmamıştır. age. onu emin bir yer kıldık. 4) Sonra öyle değil. 7) Sonra kasem olsun onu çaresiz aynelyakin göreceksiniz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Kimileri bunu tüm Kabe olarak kabul eder. Muhammed. onlara Kur'an ile hükmetme yetkisine sahip olduğunu öne sürerek 49. "Biz Muhammed'e falanca. Bu nedenle.. 42.493.( 21 Ömer Rıza Doğrul. Güçlendikten sonra. ayetini (yani. ama şimdi bundan vazgeçtik. Kimi yorumculara göre burası"hac" görevini yerine getirirken ziyaret olunan yerlerden biridir. Bir kısım yorumcular ise. Şu bakımdan ki. dipnot. "Muhammed'e tanınmış olan seçim hakkı" (yani.

"zaman". haydin kabirlere gidelim.. "şeklinde okunması gerekir. inkarcı kavimleri yok ettiğini anlatmak üzere. Sayım buna göre yapılır ve bu kez sayımda Eshmoğulları çok gelir. age. bu takdirde yukarıdaki ayetlerin Mekke döneminde indikleri öne sürülmekte. acayip bir vadi olduğunu..( Elmalılı H. Görülüyor ki. "Bizde fülan ve fülan gibiler var" diyerek övünmeye başlamışlardır. ayetler.8. Res'in. insan gerçekten ziyan içindedir. Ve işte bunun üzerine yukarıdaki ayetler inmiş olur. (Beyzavi'nin yorumu böyle. c. "Allah dilediğini saptır/r." (Fatır Suresi. Bazı yorumculara göre ayetin. c. "Dirilerle övünmek olmaz." diyerek konuşmaya başlamakta! Ancak.) Bazılarına göre yemin "asr" itibariyle yapılmıştır ve bu nedenle ayetin. Tanrı..3587 vd. vaktiyle peygamberlerini öldüren Semûd kavminden kalanlar olduğunu. Hep birlikte kabirlere giderler ve kabirlere işaret ederek.( Sureyle ilgili olarak farklı görüşler için bkz. ayrıca bkz. "meyvenin suyunu çıkarmak". "Asra yemin ederim ki.. s. Tanrı'nın bu anlamda olmak üzere yemin ettiğini söylerler.. ayet 8) diye konuşan ve buna benzer nice ayetler koyan Tanrı değil mi? Şu durumda "Asra yemin ederim ki.) *** A'raf Suresi'nin 159. age. Elmalılı Hamdi Yazır. burada geçen "Keşliler" sözcüğünün ne olduğunu.. Semûd milletleri ile Reşitleri ve bunların arasında birçok nesli de yerle bir ettik" (Furkan Suresi. Güya Beni Haris kabilesinden kişiler. Yazır. Fakat. birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır" (Asr Suresi. bunun ne olduğu pek bilinmiyor.. Bunu Şuayb'ın kavmi olarak ya da Yemame civarında bir köyün adı olarak kabul edenler yanında. s. c. hem ölmüş bulunanlarımızı sayılalım" derler. ayet 38) diye konuştuğu yazılıdır. "Ad..) Bu rivayete göre ayetlerin Medine'de indiği anlaşılmakta! Surenin geri kalan ayetleri hep farklı görüşlere vesile yaratacak nitelikte şeyler. ayet 1-2) şeklinde okunması gerekir.5.8.6041 vd. "vergi vermek" ya da "bir şeyin vakti mahsusu" gibi anlamlara gelmekte. Antakya taraflarında ya da Hazramut'ta bulunan bir kuyunun sahipleri olduğunu söyleyenler vardır. Elmalılı Hamdi Yazır. ayet 13). Buna karşılık diğerleri. insan gerçekten ziyan içindedir. ama insanları doğru yola sokan ya da doğru yoldan saptıran yine kendisi değil mi? Örneğin. age. "ikindi vaktine andolsun ki.6067 vd. c. Eğer bu rivayet kabul edilecek olunursa. yukarıdaki farklı anlamlardan hiçbirini hedef edinemeyip hepsine birden yemin etmiştir.önünde tutulmasını şart koşarlar: "Haydin hem sağ olanlarımızı.. s.. Elmalılı Hamdi Yazır.. Medine'de Ensar kabilelerinden Beni Haris ile Beni Hars kabileleri arasındaki çekişmeden dolayı inmiştir.( Diyanetin anlayışı böyle. kimleri ifade ettiğini kimse bilmez." diye yemin etmenin anlamı kalır mı? *** Furkan Suresi'nde Tanrı'nın. yorumculara göre Hud Peygamber'in kavmidir.ikindi vakti". Tanrı.) Asr Suresi'nde Tanrı'nın yeminler ederek şöyle konuştuğu yazılıdır: "Asra yemin ederim ki. hatta insan cinsinin yaratılış zamanını andırdığını öne sürerek. age. ayetinde şu yazılıdır: . "asr" sözcüğü çeşitli anlamları içeren bir sözcük: "Yüzyıl" demek olduğu gibi. "Asra yemin ederim ki. Bu itibarla Tanrı'nın bu yeminini neye göre yaptığı pek belli değil. "Reslilere" gelince. sayımı ölüleri de göz önünde tutarak yapalım" şeklinde konuşurlar.. Her ne kadar "Res" sözcüğünün "örülmedik kuyu" ya da "pek acayip bir vadi" demek olduğu kabul edilirse de. s. alınan cevaplara göre sayım yapılır. "Sizde fülan ve fülan gibiler var mı?" diye sorarlar.6041-6065. bu vadide pek çeşitli balıklar bulunduğunu ya da bunun "Belascan" Sahrası'na doğru çıkan bir nehir ve bu nehrin çevresindeki köyler olduğunu öne sürenler de vardır... Medyen civarında.8. bir başka rivayete göre.(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi çevirisi böyle) Bazıları da yemini sadece "zaman" itibariyle yapılmış kabul ederler.. ikindi namazının özel bir fazileti olduğunu. Burada geçen "Ad" kavmi. Mukatil ve Katade gibi yorumcular.( Gölpınarlı'nın çevirisi böyle) İbn-i Cerir gibi yorumculara göre. insan hiç şüphesiz hüsran içindedir..( Çeşitli görüşler için bkz." (Asr Suresi.) Öte yandan Tanrı. "Semûd" kavmi de "Salih" Peygamber'in kavmi sayılıyor. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler. insan gerçekten ziyan içindedir. bu yeminini. insanın "ziyan" içerisinde olduğunu ve ancak doğru yola yönelmiş olanların bunlar dışında kaldığını bildirmek üzere yapıyor! Pek güzel. dilediğini de doğru yola eriştirir.

Elmalılı Hamdi Yazır. mutlaka azap vereceğine ve buna kimsenin engel olamayacağına dair yemin etmekte ve yeminini. ayrıca bkz. Burada yer alan "fetih" sözcüğünün "Hudeybiye" zaferi ile mi.. gerçekten de biz insanı. s.( Elmalılı Hamdi Yazır.6.. Muhammed'e iman eden bazı Yahudiler olduğunu öne sürenler de var. Müseylime'nin kavmi Beni Hanife olduğunu söylerler. *** Tin Suresi'nin ilk ayetinde Tanrı'nın şu şekilde yeminler ettiği yazılıdır: "Andolsun Tin'e ve zeytine ve Sina Dağı'na ve bu emin şehre. ayette geçen sözcüğün. "bir kavim" (ya da "bir millet") olması ve ayetin Hudeybiye Seferi'nden geri kalanların savaşa çağrılmalarıyla ilgili olması nedeniyle bu iddianın geçerli bir yönü olmadığını eklerler. suresi "Fetih Suresi" başlığını taşır ve "(Ey Muhammed!) Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Beyt-i Ma'mûr'a. sonra da onu döndürdük. "kavimler" (ya da "milletler") değil. aşağıların en aşağısına attık" (Tin Suresi. yoksa Muhammed'e verilen Kur'an mı. ayet 1-8). Ona engel olacak hiçbir şey yoktur" (Tür Suresi... yemininde. Levh-i Mahfuz'da. Tanrı'nın bu topluluğu oymaklar halinde on iki kabileye ayırdığı ve Musa'ya "Vur asan ile taşa" dediği ve Musa'nın vuruşu üzerine o taştan on iki pınar fışkırdığı yazılı. age. c. yoksa Tanrı nezdinde bulunduğu söylenen Levh-i Mahfuz mu (yani. ayet 4) yanında Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'un bir kopyası olmadığını savunanlarda var. c. Turan Dursun. diğerleri ise Mekke fethini öngörürler.. ayet 159). onlar Müslüman olana kadar savaşmaya çağrılacaksınız'. Bu ayette sözü geçen "güçlü bir millet" deyimlerinin Rumları mı Acemleri mi yoksa Muhammed'in rakiplerini mi kastettiği konusunda görüş ayrılıkları var. dolu denize andolsun ki. c. halkı doğru yola getirmek isteyenler olduğunu söyleyenler yanında. birçok şeye dayatma ihtiyacında! Ancak. s. bu kitabın Tevrat olduğunu söylerler. kuvvetli bir kavme karşı. ana kitap mı?) olduğu konusunda yorumcular farklı görüşlere sarılmışlardır.. Musa'nın Tanrı sözlerini işittiği dağ olduğunu göz önünde tutanlar. ayetinde şu ayet vardır: "Ey Muhammed! Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki. 'Güçlü.23. Beyzavi'ye göre ise ikinci ihtimal galip gelir. s. Hudeybiye zaferidir. Bunu izleyen ayetlerde. ayet 16).4551. ". Zuhruf Suresi. ayet 1-5). *** Tür Suresi'nin baştan ilk sekiz ayetinde Tanrı. yükseltilmiş tavana. başta Tur Dağı olmak üzere."Musa'nın kavminden Hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır" (A'raf Suresi." (Tür Suresi. Bazılarına göre bu kavmin.yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş kitaba. Musa zamanında. fakat. Bunların. Tanrı. " (Fetih Suresi. Bazı yorumcular yukarıdaki ayetle hem Rumların hem de Acemlerin hedef alındığını iddia ederlerse de. andolsun ki. age.( Bu konuda bkz. " (Fetih Suresi....8. Beyzavi'ye göre kastedilen şey. yoksa "Mekke'nin fethedileceği haberi ile mi" ilgili olduğu konusunda tartışma vardır. Fakat. Aynı surenin 16.. bunun henüz tanınmadık bir başka kitap olduğunu iddia edenler de vardır. Ancak.. var olan her şeyin Kur'an'da bulunduğunu ve bu nedenle Kur'an'ın diğer bütün "kutsal" kitapların hükümlerini ortadan kaldırdığını söyleyenler (bkz.) *** Kur'an'ın 48.) . burada geçen "topluluk" sözcüğünün kimlere taalluk ettiği belli değil. Tür Dağı'nın. çeşitli şeyler üzerine yeminler ederek şöyle konuşmakta: "Tûr'a. age. Görülüyor ki. ayet 1-8) diye bir tümce var.6. Celaleddin'e göre birinci.( Gölpınarlı'nın çevirisi böyle. bu kitabın hangi kitap olduğu belli değil! Bunun Musa'ya verilen Tevrat mı.4550 vd. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. en güzel bir surete sahip olarak yarattık.) Öte yandan. yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba.. ayet 1) ayetiyle başlar.

en güzel bir surete sahip olarak yarattık. 38. İbn-i Cerir gibi yorumcular.Ayetin ilk satırında yer alan "tin" sözcüğü "incir" ya da "dağ" adıdır. daha doğrusu "Musa şeriatını". suresi "Bürûc" başlığını taşır ve Tanrı'nın "burçlar" üzerine yemin etmesiyle başlar. ayetteki. yararlı yiyeceklerden sayılan "zeytin" ve "incir" için mi. ayetinde. incirin "Museviliği". *** Fecr Suresi'nin ilk ayetlerinde. "Kur'an" mı yoksa "kıyamet" mi olduğu tartışmalıdır." (Fecr Suresi. ayet 4-7) şeklinde ayetler var.. bu konuyu açıklığa kavuşturamamışlardır. Hem öyle hem de böyle olduğunu ileri sürenler vardır. Kur'an'ın bir başka yerinde. "Ruh" diyenler. ayet 1-4) diye yazılıdır. 92) *** Kur'an'ın 85. dirilme haberini mi?" (Nebe Suresi. rahmanın izin verdiklerinden başka orada bulunanlar hiç konuşmazlar. diğer bazı yorumcular bunun "köşkler" ya da "kasırlar".. ayet 1)." (Bürûc Suresi. ". ilk ayeti şöyledir: "İçinde burçları bulunan göğe andolsun. Buradaki "sabah" sözcüğünün hangi sabah olduğu bilinmez.. "akıl azlığı" ya da "bunaklık" anlamlarından birine geldiğini söyleyenler yanında. "ilk on gece "den "arefe" günü mü. Burada geçen "haber" sözcüğünün. Yine aynı surenin 38. yoksa bunların ağaçlarıyla dolu olan iki dağ için mi söylendiği belli değildir. Buradaki "şahit" sözcüğünün "Muhammed" mi.. ayetinde. her şeyin çiftine de tekine de andolsun... bazıları "gökyüzündeki meleklerin bekçi olarak bekledikleri kaleler".. "..) Nebe Suresi'nin ilk ayetlerinde. yoksa Ramazan ayının son gecesi mi olduğu tartışmalıdır. Her ne kadar "bürûc" sözcüğü güneş dönencesindeki on iki burç anlamına gelirse de. "Andolsun ağaran sabaha. meleklerin de öylece sıralanacaklarını söylerler." (Hicr Suresi. ateşle doldurarak onun çevresinde oturup. zeytinin ise "İslamiyeti" temsil ettiğini ve bunun böyle olduğunu bilmeden yukarıdaki ayeti anlamanın mümkün bulunmadığını öne sürenler vardır. Bunların Eski Akif'teki "Daniel" kitabında sözü edilen bazı kişiler olduğunu söyleyenler yanında. böyle olmayıp bunların Hıristiyan kişiler olduğunu belirtenler de vardır.. "Neyi soruşturuyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri. age.hazırladıkları hendekleri. Daha sonraki ayette yer alan. yoksa İslam dininin saygın kişileri mi. sonra da onu döndürdük. hacı olma töreni bu aydadır. ayet 3) diye yazılıdır. Burada geçen "hendek kazıp ateş yakanların" kimler oldukları tartışmalıdır. 5. yukarıdaki sözlerin.( Gölpınarlı.. Hatta bütün bu değişik yorumları geçerli saymayıp.." (Bürûc Suresi.her şeyin çiftine de tekine de.. "Cebrail ve melekler dizi dizi olup durdukları gün. Burada geçen "Cebrail" sözcüğünün "ruh" anlamına gelip gelmediği tartışmalıdır. bazıları "semanın kapıları". Beyzavi ve Yahya gibi ünlü yorumcular bu konuda anlaşamazlar." sözlerinden "erkek-dişi. age. Yine bu aynı surede. yoksa kıyameti gören veya onda şahitlik edecek olan herhangi bir kimse mi olduğu tartışmalıdır. ayet 16). "aşağılık" sözcüğünün "kocalık".o günde şahitlik edecek ve hakkında şehadet edecek olanlara andolsun ki.. ayet 38) diye yazılıdır.) Yine aynı şekilde... yoksa melekler mi.( Ömer Rıza Doğrul'un çevirisine bakınız) Yine aynı ayetin. Öte yandan. on iki burçtan söz ederlerken..( Gölpınarlı'nın yorumlan için bkz... Konuşan da doğruyu söyler" (Nebe Suresi. s.CXVI.. aşağıların en aşağısına attık" şeklindeki satırlarında. bu sözcüğün "cehennem" olarak anlaşılması gerektiğini belirtenler de vardır. bu sözcüğü "kafirler" şeklinde ele alanlar da bulunur. yoksa kurban bayramı gününün sabahı mı. Bu ayın onuncu günü kurban bayramı olarak kutlanır. Tanrı'nın burada ne anlamda olmak üzere yemin ettiği kesin olarak bilinmez. Hicr Suresi'nde "burç" sözcüğüyle anlatılmak istenen şeyin "yıldızlar" olduğunu öne sürerek şu ayeti örnek verirler: "Gökte burçlar meydana getirdik.( "Zilhicce". bazıları da "burçlar kuşağı" (zodyak) olduğunu söylerler. Beyzavi ve Zemahşeri gibi yorumcular. "Burçlar" sözcüğünün "yıldızlar" anlamına geldiğini öne sürenler." (Bürûc Suresi. s. Buna karşı ruhun meleklerden oluştuğunu iddia edenler ya da "Hayır ruh değil. Arabi ayların on ikincisidir. "biz insanı.. Cebrail'dir" diye ısrar edenler vardır. ". bu yorumu kabul etmeyip .CXXIV. ayet 1-3) diye yazılıdır.. onları bakanlar için donattık. bütün yaratıklar" anlamını çıkaranlar yanında. "her günün sabahı" olduğunu söyleyenler yanında "Zilhicce'nin sabahıdır" diyenler vardır. Bu itibarla.. kıyamet günü saf halinde dizilecek olan ruhlar yanında. Zilhicce ayının ilk on gecesine andolsun. Yine Bürûc Suresi'nin 3.

Ve nihayet "çift" sözcüğünün "Bütün günlerdeki geceler" demek olduğunu ve "tek"ten de artık gecesi bulunmayan.ve bir validle veledine ki hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık.O kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor. "kıyamet günü"nün kastedildiğini ekleyenler çoktur. kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?" (Beled Suresi. harem-i amin olan bu beldede senin hakkına hürmet edilmiyor. Bu değişik anlamların. İnsanoğlunu. Onu bir gören olmadı mı sanıyor?" (Beled Suresi. 104.5825 vd.. "tek" sözcüğünün ise arefe gününe işaret olduğunu söyleyenler vardır. Surenin son kısmında yer alan.( Elmalılı Hamdi Yazır..7. ". Yorumcular. bir diğer anlamının. Üstelik bu satırların dahi iki anlam taşıdığı belirtilir ki.... burada geçen deyimlerin ne olduğu kesin olarak bilinmez. zorluklara katlanacak şekilde yarattık" şeklindeki sözleri. Onu bir gören olmadı mı sanıyor?" sözlerinde sözü geçen kişinin kim olduğu belli değil. kimi yorumcular "... Kimi yorumculara göre. ikinci ayette geçen "hil" sözcüğünden doğduğu öne sürülür. ". dilediğini yapmak sana helal olacak" olduğunu söylerler.Ve sen onun içinde oturmuşsun" şeklinde anlayanlar var. kimi yorumculara göre ise İbrahim'i ve ondan gelme kuşakları içermekte. s. yahut gece kılınan üç nafile "rekat" olduğuna değinenler bulunur.". ".. Bütün bu yorumları yanlış sayıp "tek" sözcüğünün "Adem Peygamber" anlamına geldiğini belirtenler ve "zevcesiyle çifttir" diyenler de vardır...7. Surede geçen "validle veledine" deyiminin İbrahim ile oğlu İsmail demek olduğu söylenir.( Elmalılı Hamdi Yazır. baştaki "sen hıll iken" deyiminin birçok anlama geldiğini ve örneğin bunlardan birinin... Öte yandan "çift" sözcüğünün bayram gününe. "babaya ve ondan gelen çocuğa" ya da "atayı ve onun getirdiği oğlu. age. ayet 1-7) . c.. Bu ayetlerin diğer bir çevirisi şöyle: "Bu beldeye yemin ederim -ki sen bu beldede oturmuşsun." şeklinde ya da "Atayı ve onun getirdiği oğlu şahit tutarım ki. sana saldırı helal sayılıyor)." şeklinde anlayanlar vardır. age. bir başka anlamının.. doğurana ve doğurduğuna andolsun ki..) Yukarıdaki çevirinin ikinci şekline göz atalım: Surenin ilk ayetinde yer alan..) Zira ikinci ayette geçen.(Turan Dursun.sen bu beldede oturmuşsun" sözlerini. bunu Ad'ın büyükbabasının adı ya da onun yaşadığı şehrin adı olduğunu kabul edenler de vardır. "Buradan çıkıp da sonra feth ile gireceğin zaman". Yukarıdaki ayetlerin her iki şeklini incelediğimizde görürüz ki..İnsanoğlunu. söylenenleri anlamak için müneccim olmak gerekir. kendisine kimsenin güç yetiştiremeyeceğini mi sanıyor?. "İnsanın bu . Mekke'nin ileride fetholunacağına kanıt olduğunu söyler..." şeklindeki sözleri. "Doğuran ve doğurduğuna andolsun ki. c. *** Beled Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Yo! Kasem ederim bu beldeye -sen hıll iken bu beldede. Üçüncü ayette geçen ". hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?" (Fecr Suresi. "Sen ki hıllsın bu beldede" (yani. s. zorluklara katlanacak şekilde yarattık. "Sen bu beldede bulunurken". "doğuran ve doğurduğuna. Fakat. burada bir ava bile saldırı haram iken... ayet 7). 'Ben yığın yığın mal tele ettim' diyor. ayetinde şöyle yazılıdır: "Ey Muhammed! Rabbinin..Babaya ve ondan gelen çocuğa yemin ederim ki.5822 vd. 'Yığın yığın mal tüketmişimdir' diyor.. harcamadığı halde harcadım diyor" anlamındadır. İnsanoğlu. olduğunu kabul edenler vardır.8.. "Sen bu beldede bir an için hıll halinde olacaksın. O kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor. ) Bazıları bunu. s. gösteriş yapışını Allah görmüştür ve cezasını verecektir". Yine Fecr Suresi'nin 7. Burada geçen "İrem" sözcüğünün bir "boy" adı olduğunu söyleyenler yanında.. ayet 1-7).insanı (yüz yüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık" şeklinde ele alıp. bunlardan birincisi "Onun mağrur edalarını. age." sözleri Adem ile ondan gelme kuşakları ifade etmekte. diğerinin."çift" sözcüğünün gece kılınan iki "rekat nafile namaz" ve "tek" sözcüğünün ise bir "rekat". "Sen bu beldeye helal iken" ya da ". ikincisi ise "O yalan söylüyor. O.'Ben yığın yığın mal teleettim' diyor. c..

Ancak. "acımasız" imiş gibi görünmekten geri kalmamaktadır! Fakat. Bu sözler Yunus Suresi'nde şöyle tekrarlanmaktadır: "(Resulüm) Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. Tanrı'nın bu tutumu hem çelişkili." Söylemeye gerek yoktur ki. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. ayet 99). çünkü insanlardan bir kısmını cehennemde yakmak için kendi kendime söz vermiştim.. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devanı edecekler. Tanrı. ister "ihtilafa düşmeleri" için. "Bildin mi tarik ne?" ("Tankın ne olduğunu nereden bileceksin?") diye sormakta. bütün insanları bir tek millet ("Müslüman") yapabilecekken yapmadığını. Görüldüğü gibi. hem bir yandan çelişkili şekilde konuşmaktan. ayetleri daha da anlaşılamaz şekle sokmakta.. bu ayetlerin tümü hem çelişkili tümcelerle dolu hem de "apaçık" olmaktan uzak. Muhammed'e muhalefet etmiş olan kimselere atıf olduğunu belirterek." Diğer bir kısım yorumculara göre ise yukarıdaki deyimin anlamı şudur: "Zaten Rabbin onları bunun için. ayet 118-119). Nitekim. bu deyime birbirinden farklı iki anlam verirler.dünyadaki hayatı. bir kısmını da cehennemlik bilmesinin nedeni olarak şunu belirtiyor ki. Celde olduğunu söylerler. Muhammed'e düşmanlık besleyen Velid b. Bildin mi tarik ne? O necmi sakıb.deyimi üzerinde anlaşamazlar. *** Hud Suresi'nin 118. ". Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. ". kalkıp da.(Rabbin) onları bunun için yarattı" diye bir tümce var ki. Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır: "Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. ve 119 ayetlerinde. hem açıklıktan ve anlaşılmaktan uzak..) Beyzavi gibi kimi yorumcular ise. Kureyşlilerden zulüm gören Muhammed'i teselli etmek için bu sözleri söylemiştir. ayet 1-3). Beled Suresi'nin yukarıda söz konusu ettiğimiz ayetlerin-deki anlaşılmazlığı gidermiş olmazlar. ama yapmadım. Zemahşeri gibi yorumculara göre bu kişi. Bununla beraber.İnsanoğlu. insanlar arasında "merhamet ettiklerinin" bulunduğunu ve onları "ihtilafa düşmekten müstesna" kıldığını söylüyor. ayetler birbirleriyle çelişkilidir.Bunlar (Muhammed'e) muhalefet için nice nice servetler yok ettikten sonra Peygamber'in muzaffer olduğunu görecekler ve o zaman bu servetleri boşuna harcettiklerini anlayacaklardır" şeklinde konuşurlar. bu sözlerin. 'Yığın yığın mal tüketmişimdir' diyor. burada geçen "tarik" ve "necmi sakıb" deyimlerinin ne anlama geldiği pek belli değil. yani rahmetine nail olmaları için yarattı. Bazı yorumcular.." (Tarık Suresi. Muğire'dir.. Kimine göre bu deyim şu anlamdadır: "Zaten Rabbin onları bunun için. "Tarik" sözcüğünün "tark" aslından . ve işte doğru yola sokmadıklarımı şimdi cehenneme atmaktayım" şeklinde konuşur mu? Tarik Suresi'nde Tanrı'nın gökyüzüne ve "tarık"a yeminler ederek şöyle konuştuğu yazılıdır: "Kasem olsun o semaya ve tanka.. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz" (Yunus Suresi. yani ihtilafa düşmeleri için yarattı. "cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağına" dair kendi kendine söz vermiştir! Daha başka bir deyimle Tanrı (tabii Muhammed'in söylemesine göre). isterse "rahmetine nail olmaları" için yaratmış olsun. Rabbinin.onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler" diye de ekliyor. O. hem de cehennemi insanlarla doldurmak için kendi kendisine söz verdiğini söyleyerek. onları "ihtilaf (çatışma) halinde bıraktığını bildiriyor: ".41 Fakat. Tanrı tarafından Muhammed için sarf edildiğini söylerler: güya Tanrı.. Daha önce de konuya değindiğimiz gibi.. 'Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağını' sözü yerini buldu" (Hud Suresi. Nitekim Kur'an yorumcuları. Hiç "yüce" ve "adil" olduğu söylenen bir Tanrı. "Ben dileseydim bütün insanları hidayete eriştirir. Beyzavi gibi yorumcular ise bunun Abu'l Esad b. yukarıdaki satırların. kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?" şeklindeki sözlerle kastedilen kişinin kim olduğu tartışmalıdır. tekrar belirtelim ki. ne yaparlarsa yapsınlar. bir kısmına "merhamet" etmesinin. hem de pek insafsız bir nitelik taşımaktadır. dikkat edileceği gibi... ". inananlardan yapardım. İnsanların tümünü doğru yola sokmayıp. kendisine kimsenin güç yetiştiremeyeceğini mi sanıyor?. ayete göre Tanrı bile. Hiçbir büyük maksat veya gayeye müşkilleri bertaraf etmeden varılamaz" diye açıklarlar. yukarıdaki ayette bir de. Surenin geri kalan ayetlerindeki.. ayetteki "bunun için" -ki Arapçası "li-zalike" olarak geçmektedir.( Ömer Rıza Doğrul çevirisinden.. Konuya daha önce de değinmiş olmakla beraber. müşküllerle savaşmak ile geçer.

"pek parlak. Ne demektir bu? Kur'an gündüz okunmayacak mı?( Bu konudaki tartışmalar için bkz. Kimisi. Öte yandan." şeklinde azarlaması olduğunu öne sürerler.. "vahiy" geldiği zaman Muhammed'in Cebrail'den korktuğunu ve yorgana büründüğünü söyler. ışık" anlamlarına gelmekte. c. "sabah yıldızı" ya da geceleyin gökyüzünde doğan herhangi bir parlak yıldızın göze çarpması halinde. sebep olarak da. kalemi yaratıp ona "yaz!" demiş ve kalem kıyamete kadar olacak şeyleri yazmıştır. istersen biraz önce" derken. istersen biraz önce. s.. Kimisi.) Güya Tanrı. Volkanlardan etrafa sıçrayan şeylerden dağlar olmuş ve bu dağlar birer çivi işini görerek yerkürenin sarsılmasına engel yaratmıştır! Ve bunun böyle olduğunu da . "Şüphesiz gece kalkışı tam bir uyuma ve sağlam" bir kıraata daha elverişlidir. ayetteki ". age. Muhammed'in. "apaçık" olarak gönderdiğini söylediği Kur'an'da.. Elmalılı Hamdi Yazır.”( "Necm" deyimi yıldız anlamında. "tarik" sözcüğünün. Zira gündüz vakti.( Elmalılı Hamdi Yazır. Tanrı.. yorganına bürünmüş uyumakta olduğunu ekler. "sakıb" sözcüğü ise.gelme olduğu ve bunun da "tokmak vurur gibi şiddetle vuran". belli değil. bundan habersiz olarak. "Nün" her taraftan nefes alamayacak şekilde sıkıştırıldığı için deprenmeye başlamış ve volkanların oluşmasına sebep olmuş. Bu yazdığı şeylere göre Tanrı. deli değilsin" (Kalem Suresi. "Ey örtünüp bürünen Muhammed" sözlerindeki örtünüp bürünmenin neye delalet ettiğini bilmezler. Hiç Tanrı böylesine kapalı konuşur mu? Konuşur ise ne maksatla konuşur? Öte yandan bu emrin Muhammed'e Kur'an okuması için verildiği yazılı. age. vahiy indiği sırada.. Müslüman yazarlar Muhammed'in bu yönüne hiç değinmezler." sözleri neyi ifade ediyor.( Abdülbaki Gölpınarlı. Yukarıdaki ayette yer alan "o necini sakıb. s. ayet 1-2). bunu Tanrı adlarından biri olarak kabul edenler yanında "kalem" ya da "balık" olduğunu öne sürenler vardır. belli değil.7. s..) Kalem Suresi'nin ilk iki ayetinde Tanrı.) Yabancı yazarlardan bazıları Muhammed'in "sara" nöbeti geçirdiği için yorgan altına bürünmüş olduğunu söylerler. ışığın şuurumuza çarparak "maddiyatımızı delip gönüllerimize sinmesi ve bizi imana getirmesi" gibi manevi bir anlamı olduğunu söyleyenler de vardır. ne demek istemiştir? Gecenin yarısından az ya da çok olan kısmını mı? Dörtte üçünü mü? Dörtte birini mi. bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku" (Müzzemmil Suresi. "Bir yandan bir yana delen". "geceleyin gelip kapı çalan".5699-5700. age.( Beyzavi'nin görüşleri bu doğrultuda. c. Ancak. Acaba Tanrı Muhammed'in gece yarısı uykudan uyanmasını mı istemiştir? "İstersen biraz sonra.5425 vd... hiçbiri üzerinde anlaşamazlar. yine yeminler ederek şöyle konuşmakta: "Nün! Kalem ve onunla yazılanlara andolsun ki. Daha önce de gördüğümüz gibi. yorumcular buradaki sözlerin. c." (Müzzemmil Suresi. Kimisi vahiy indiği sırada yorganına bürünmüş olarak dua etmekte olduğunu ve hatta Ayşe'nin dahi (yorganın geri kalan kısmına sanlı olarak) onun yanında yatar bulunduğunu bildirirler. ayet 1-4).(Elmalılı Hamd: Yazır.. Fakat. s. istersen biraz sonra.CXl. yerkürenin kabuğunu "Nün" üzerine döşemiş ve böylece ortaya yerküre çıkmıştır. bir müddet için kalk. niye zayıf davranıyorsun? Kalk!. Zira burada geçen "Nün" sözcüğünün ne anlama geldiğini kimseler bilmez.7.) Kimisi bunun bir balama Tanrı'nın Muhammed'i "intibaha" (pişmanlık duygusuna) çağırması ya da "Niye gizleniyorsun... ey Muhammed! Sen Rabbinin nimetine uğramış bir kimsesin. bunun "kuş yukarı yükseldi" karşılığı olarak "yüksek yıldız". age.) Her ne hikmetse. "ışıklarının gücüyle zulmeti deliyor gibi görünen her yıldız" karşılığı olabileceği gibi. yeminler etmesi bu ayetleri açıklığa kavuşturmuyor.5421 vd.. bizleri yorumcuların insafına terk etmiş gibidir! *** Müzzemmil Suresi'nin ilk dört ayeti şöyledir: "Ey örtünüp bürünen Muhammed! Gecenin yarısında. burada geçen deyimlerin hiçbiri açık ve seçik nitelikte değil.) sözlerine bakarak. sana uzun bir meşguliyet var. istersen biraz önce. istersen biraz sonra. "delip geçen". "gönül hoplatan ziyaretçi" ya da "sabaha karşı doğan yıldız" anlamlarına geldiği anlaşılmaktadır..7. ayet 6-7) deniyor. Denilebilir ki.Gecenin yarısında.

. diğeri Mekkeli müşrikleri temsil etmektedir.(Abdülbaki Gölpınarlı. Taberi gibi ünlü yorumcular dahi işin içinden çıkamamışlardır. Abdullah olduğunu söylerler. Fakat. Ayrıca bkz. İki ayet atlama ile karşımıza şu ayet çıkıyor: "İsa belgeleri getirdiği zaman demişti ki. "bahçe" sahiplerinden ve onların bahçelerinin Tanrı tarafından ateşe verildiğinden söz eden on altı ayet var ki.. Yemen'de Savran denilen yerde yaşayan bir kimse imiş. Mohammad et le Fin du Monde.. ayette geçen "şu iki adam" deyimiyle "Mahzum" kabilesinden Mekkeli iki kardeş kastedilmiştir. Nihayet bazı yorumcular ise bunların genel anlamda "iyiliği" ve "kötülüğü" temsil eden zihniyetin karşılığı olduğunu ileri sürerler. ayrıca bkz. ayet 43) şeklindeki sözlerin.. ama kimdir bu "o"? Belki bunun ne olduğunu öğreniriz diye okumaya devam ediyoruz.) . bunlardan biri Muhammed olup. aralarına da ekinler bitirmiştik" (Kehf Suresi. ayet 63). 1911. s.5278vd. bahçesinin ürünlerini fakirlere dağıtırmış. o cennet gibi bağ sabaha kadar sırıma dönüvermiş! Güzel. Paul Casanova. adam ölünce oğulları bu geleneği değiştirmek istemişler.. "O gün işin dehşetinden baldırlar açılır. Celaleddin Süyuti gibi yorumcular bunu. age. Ayetin bir başka şekli şöyle: "O. s. burada geçen hikayenin ne olduğunu açıklamıyor." Dikkat edileceği gibi. sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) dev gireceklerine yemin etmişlerdi. Bu yüzden Tanrı bahçelerini helak etmiş. Kalem Suresi'nin yukarıdaki ayetindeki "Nün" sözcüğünü "hokka" olarak ya da "yazı yazacak divit" olarak anlarlar.. ama bahçeyi helak edecek yerde Tanrı. Bana itaat edin" (Zuhruf Suresi.Tanrı. c. ayet 17-33). bazılarına göre ise İsa'ya atıftır. ondan Allah'ın hakkını verirmiş.7. s. ayetin başında "o" diye bir sözcük var. Diyanet Vakfı çevirisinde Kehf Suresi'nin bu ayetindeki iki kişinin kim olduğu hususu ile ilgili açıklama) *** Zuhruf Suresi'nin 61. Fakat. Bazı yorumcular..) Yine bu Kalem Suresi'nin 43. saat için bir ilimdir. Ölünce çocukları onun bu geleneğini devam ettirmeyip. Bazılarına göre. ayetinde.(Elmalılı Hamdi Yazır. ayette sözü edilen iki kişinin. Pek güzel. age. onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir afet (ateş) bahçeyi sarıverdi de bahçe kapkara kesildi.) Yorumculardan bazılarına göre bağ sahibi olan bu adam. s. o sınırsız kudretiyle bu kişilerin kalplerini değiştirse daha iyi olmaz mıydı? Ya da bu güzelim bağı.87. onun için sakın o saatin geleceğinden şekk etmeyin (şüphe etmeyin) de bana tabi olun (bana uyun) ve işte bu yegane doğru yoldur" (Zuhruf Suresi. "Onlara şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş.... İsrailoğullarından olduğunu bildirirler. bağına iyi bakar. Onlar istisna da etmiyorlardı. Beyzavi gibi kaynakların bildirmesine göre. ayetlerin anlamını keşfedebilmek için yorumculara muhtacız. kimlerden söz ettiği bilinmez. dağlan da birer çivi (evtad) yapmadık mı?" (Nebe' Suresi.( Beyzavi'nin Anvar al-tanzil ve asrar al-tavü adlı yapıtına bakınız. " (Kalem Suresi. ayet 61) diye yazılı. Beyzavi ise zıt görüştedir. ayetinde yer alan. Bazı yorumculara göre ayetteki "o" sözcüğü "Kur'an" anlamındadır.. Hani onlar (bahçe sahipleri)." (Kalem Suresi. s. Ayetler şöyle başlıyor: "Biz vaktiyle 'bahçe sahiplerine' bela verdiğimiz gibi. anlaşılamaz nitelikte. Beyzavi gibi bazı yorumcular bu iki kişinin El-Esved Andul Eshed adındaki bir "kafır" ile Ümmü Seleme'nin ilk kocası Abu Selman b.( Ömer Rıza Doğrul. her ikisinin de etrafım hurmalarla donatmış. bu doğru yoldur. Yine bu aynı Kalem Suresi'nde. onlara da bela verdik.4279 vd. halkı bu bağın hayrından yoksun kılmışlarmış... "Ve hakikat o. 'Size hikmetle ayrılığa: düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak üzere geldim. Bu nedenle Tanrı bela vermiş ve bağı kökünden yakıp yıkmış..634. ayet 6-7) diyerek kanıtlamıştır. o saatin geleceğinden şüphe etmeyin. kıyametin kopacağını bildirir. halka ihsan etse daha hayırlı bir iş yapmış olmaz mıydı? Kehf Suresi'nde. ayet 32) diye başlayan ve on iki ayeti içine alan bir kısım var ki. secdeye çağırılırlar.5. "kıyamet günü"nün kesin kanıtı sayarlar. age. yoksa "ölüm zamanını mı?" kastettiği konusunda anlaşmazlık vardır.LXXXI. Yazır. "Apaçık" olduğu söylenen Kur'an. Bazı yorumcular. güya yardımsever . c. ayrıca bkz. ama buna güçleri yetmez. Bazılarına göre bunlar İsrailoğullarından iki kardeştir. Bana uyun.. bir adam. Paris. Kimine göre. age. "kıyamet gününü mü?". Elmalılı H. "Biz yeri (arzı) bir döşek.

. güya bu sayededir ki. Kur'an'da. Al-i İmran ve Enfal surelerinde. sure olarak. Bilindiği gibi Bedir Savaşı. Tanrı'nın çeşitli yardımlarından biri. ayet 9). Enfal Suresi'ndeki bu ayetten hemen sonraki ayete göre.. Fakat. eğer sabrederseniz ve Tanrı'ya karşı gelmekten sakınırsanız. bu surenin 88. Al-i İmran Suresi'nin ise 89. bilinmez.. meleklerin sayısı farklı olarak şöyledir: "Hani Tanrı'nızın yardımına sığınıyordunuz da. sure olmak üzere indikleri kabul edilir. Tanrı'nız size. Bedir Savaşı için. düşman sayısını Muhammed'e az olarak göstermiş ve şöyle demiştir: "Tanrı.. farklı ve yanıltıcı bilgiler vermiş gibidir! Öte yandan bir de şu var ki. kafirleri kaçırtmak için Müslüman ordusunun sayısını onların gözünde iki misli göstermiştir: "Karsı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Bütün işler dönüp Allah'a varır. Ancak. aynı konuya değinen Enfal Suresi'nde. damgalı (bel konulmuş) beş bin melekle yardım edecektir" (Al-i İmran Suresi. ayet 44). Muhammed'in söylemesine göre. Bedir'de Tanrı size yardım etti. Muhammed'in Mekkelileri (Ku-reyş'le) yapmış olduğu bir savaştır. bundan kendilerinin iki katı olarak gözleriyle gören inkarcı topluluğudur. Fakat. O size. birbiri ardından bin melek göndererek yardım edeceğim' diye karşılık vermişti. çünkü. Allah dilediğini yardımıyla destekler. 123-125). onları (düşmanları) uykunda (rüyanda) az gösterdi. Bu savaşta Müslümanların dört yüz civarında ve buna karşılık Kureyş ordusunun binden fazla olduğu söylenir. Hicret'in ikinci yılında. anlaşılmazlık (muğlaklık) bakımından da şaşkınlık yaratan ayetler yer almıştır. Kur'an'ın Al-i İmran ve Enfal surelerinde. Ve (savaşa) ilişkin çekişmeye (tartışmaya) başlayacaktınız. Bir diğer ayete göre ise. Ama Tanrı sizi kurtardı. " (Enfal Suresi. bu meleklerin sayısının üç bin olduğu ve gerekirse beş bin olacağı yazıldığı halde. Enfal Suresi ise sekizinci sıradadır. yani Enfal Suresi Al-i İmran Suresi'nden sonraya konmuştur. Al-i İmran Suresi üçüncü. nüzul (iniş) sırası itibariyle. Müslümanlar sayıca çok olan Kureyş ordusuna karşı zafer sağlamışlardır. farklı zaman ve sırada indirdiği sure ve ayetlerle. Hani sen şöyle diyordun inanırlara: 'Tanrınızın size gönderilmiş üç bin melekle size yardım etmesi. Gerçekten de Al-i İmran Suresi'ndeki ayet şöyledir: "Andolsun ki. Enfal Suresi daha önde gelir. "kafirlerin" sayısının Müslümanlara "azlık" olarak gösterildiği ve Müslümanların sayısının ise "kafirlerin" gözünde azaltıldığı bildirilmiştir: "Karşılaştığınızda.. size yetmiyor mu?' Evet." (Enfal Suresi. diğeri. ayet 43). Ayetlerden birine göre. güya Tanrı. onlar da üzerinize hemen gelirlerse. onları gözlerinize azlık gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. Onları sana çok göstermiş olsaydı korkacaktınız. Daha başka bir deyimle. Neden Al-i İmran Suresi'nde Müslümanlara yardım için Tanrı'nın göndereceği meleklerin sayısı üç bin ve beş bin olarak belirtilmiştir de.. Tanrı. Fakat. Tanrı. Tanrı. Enfal Suresi'nde sadece "bin" olarak zikredilmiştir. 'Ben size. daha doğrusu anlaşılmış değil! Yine Bedir Savaşı'yla ilgili olarak.. ayetiyle az göstermiştir: korkmayıp savaşa gitsinler diye! Ancak. melekler göndermek suretiyle olmuştur." (Enfal Suresi.Bedir Savaşı ile ilgili olarak. . Oysa o sırada siz güçsüz durumdaydınız. biri Allah yolunda savaşanlardır. Kur'an'daki sıraya göre. güya Tanrı. olacak işi oldurmak için.. Muhammed'e ve Müslümanlara çeşitli yollardan yardım sağlayacağını bildirmiştir." (Al-i İmran Suresi. Müslümanlara. Kureyş ordusunun sayısını Enfal Suresi'nin 43. ayet.. birbirleriyle çelişkili olmak bir yana.. Enfal Suresi'nde sadece bin olduğu anlatılmıştır. Al-i İmran Suresi'nde. iki ordunun mevcudunun Tanrı tarafından farklı şekillerde gösterildiğine ve böylece savaşın Müslümanlar lehine sonuçlandırıldığına dair iki farklı ayet var. ayet 13).

Kureyş ile karşılaşmak üzere Bedir'e yakın bir yere konduğunda. ölümü göze alırcasına çarpışmaktan başka çare olmadığının farkındaydılar. "Bir gün 9. Tanrı'nın Müslüman ordusunu azlıkta göstermesinin de söz konusu olmaması gerekir. Eski Ahit'te bu hikaye 42 bap halinde ve belli bir silsile esasına göre anlatılır. dalkavukluk etmeden doğru olanı açıkça söylemesi ve örneğin. çeşitli yollardan açıklığa kavuşturulmak istenir. "Ne için benimle .Görüldüğü gibi. hadislere ya da Tevrat'taki anlatılış şekline göre. bu kaynaklara başvurarak anlamak güçtür. hiç yeri olmadığı halde yeniden Eyub hikayesine dönülür. Tanrı'nın bu duayı kabul edip. Kureyş'in sayısını Tanrı'dan değil.2. *** Biraz yukarıda Kur'an'da yer alan kıssalardan (masallardan) bir iki örnek verdik ve bunlarla ilgili anlamsızlıklara ve anlaşılmazlıklara değindik. Örneğin. Şeriat'tan Kıssa'lar adlı kitabımızda da değindiğimiz gibi. onu zenginliklere kavuşturduğu yazılıdır (Enbiya Suresi. gerçek bu değil. Buna karşılık Müslümanlar. onun sayesinde ele geçirdikten sonra. Müslümanların sayısını "kafirlere" çok göstermiş ve böylece "kafirlerin" korkup kaçmalarını sağlamıştır. Neden dolayı şeytan Eyub'a yorgunluk ve azap vermiştir. güya Muhammed'e. yine de görüş ayrılıklarına saparak. çünkü. bilindiği gibi Bedir Savaşı. savaş başladıktan sonra. anlaşılamaz şekle sokulmuştur. Bu çelişmeyi açıklamak üzere. köleyi sorguya çeker ve Kureyş'in sayısını sorar. kafirlerin gözünde hem "iki kat" çokluk (Enfal Suresi.. Kureyş'i bu kararından vazgeçirecek değildi. ayet 41-44) diye sözlerini bitirip başka konuya geçer. Hikayenin ana teması. çünkü. yorumcular gerekçe uydurmakta birbirleriyle yarışırlar. ayet 83-84). age. "kafirler" Müslümanların sayısının çok olduğunu sanarak savaştan kaçmasınlar. hem de Tanrı'nın kendilerine melekleriyle yardımda bulunduğuna dair sözleriyle şevke getirmek istemiştir. Muhammed. s. Eyüb'ün Tanrı'ya. Görüldüğü gibi. bunlar bildirilmez. "Ey Eyub! Eline bir demet sap alıp onunla vur. Bedir kuyularının bulunduğu yere adam göndermiştir. kendilerinin az sayıda olduklarını bilerek.260. Müslüman ordusunun sayısının azlığı ya da çokluğu. Muhammed bunları. Muhammed'i kesin şekilde hezimete uğratıp tehlike olmaktan çıkarmaya kararlıydı. "Eline bir demet sap alıp onunla vur. "Kulumuz Eyüb'ü da an. bilinmez. Şam'dan dönmekte olan zengin Mekke kervanına karşı Muhammed'in saldın tertiplemesi ve bunu öğrenen Kureyş'in harekete geçmesi sonucu olmuştur. fakat sokarken çoğu zaman anlaşılamayacak nitelikte kılmıştır. Yahudi kaynaklarından. daha doğrusu Eski Ahit'in (Ahd-i Atiyk'in) "Eyub" adlı kitabından alınmakla beraber. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki. yani 38. masalı farklı sonuç doğuracak tarzda anlatırlar." diye emredilmiştir. Rabbine 'Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi' diye seslenmişti. sana sığındım. Tanrı. Kureyş'in sayısının 900 ile l 000 arasında olması gerektiğini anlar ve taraftarlarına açıklar. savaş başlamadan önce ele geçirilen"bir kölenin söylediklerinden öğrenmiştir. Eyub'la ilgili hikaye. İlerideki bölümlerde başkaca örnekler vereceğiz. çoğunlukla Tevrat'tan (ve Eski Ahit'in diğer kitaplarından) ve İncil'den aktarılan kıssaları (masalları). Tanrı. Fakat. Müslümanların sayısını "kafirlere" az sayıda göstermiştir. 278. Bütün bunlar Kur'an yorumcuları tarafından. Kureyş ordusunun Bedir mevkiine gelmiş olmasının nedeni de buydu. hem ganimet vaatleri. işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su' dedik" diye hitap eder ve Eyub'a bol miktarda varlık verdiğini ekleyerek. sürekli şekilde Mekke kervanlarına karşı çete saldırılarında bulunmasından bıkmış olarak Kureyş. kesilen develerin sayısına göre. ayet 44) göstermiş olmaktadır. Kureyş tarafından su almak için bu kuyulara gönderilen bir köleyi. güya savaş başlamadan önce. Muhammed'in. Müslümanların az sayıda olduklarını düşünüp savaşa girişsinler. yeminini bozma. zira bu sayıları "tahmin" şeklinde olmak üzere ortaya atan bizzat Muhammed'dir. Nice örnekten biri şu: Enbiya Suresi'nde Eyüb'ün. Savaşı kaybetmelerinin nedeni savaş taktiği konusunda anlaşmazlığa düşmeleridir. Savaşı kaybetmelerinin nedeni de.. hem de azlık olarak (Enfal Suresi. (Biz de ona) 'Ayağım yere vur.. yorumcular. Medine'ye hicret ettikten sonra. " (Sad Suresi. bilinmez. Eyüb'ün bağına gelen bela nedir ve neden gelmiştir. kendi günlük siyasetine uygun olmak üzere birtakım değişikliklere sokmuştur. Beyzavi ve Celaleddin gibi yazarlara göre.. c. Buna karşılık. Bunun üzerine köleye Kureyş'in günde kaç deve kestiğini sorar. Neden dolayı ve ne için Eyub'a. bir diğer gün 10 deve keserler" diye cevap verince. Köle bilmediğini söyler. ayet 13).( Taberi. Üstelik de.. Fakat. Muhammed onları hem cennet. Tanrı. daha başka bir deyimle. Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısını.. Köle. Gerçekten de bu hikaye. istemiştir ki. başka konuya geçilir." diyerek Tanrı'ya "nida" ettiği. yine açıklığa kavuşturulmuş değildir. Muhammed. "Başıma bir bela geldi. 104) Öte yandan Kureyş'i savaşa sokmak amacıyla. 1966. Nitekim. on yedi sure sonra. sure olan Sad Suresi'nde. bu sayının az ya da çok olduğunu düşünmelerinden doğmuş değildir. Oysa. yeminini bozma demiştik.

Kur'an'daki hikaye burada bitiyor ve başka konuya geçiliyor.. "Sayılar" (Bap 19) ve "Tesniye" (Bap 21. Neden dolayı Eyub. Bu sözlerin anlamının ne olduğunu Kur'an açıklamıyor. niyaz ederim.'Ayağını vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su' dedik" (Sad Suresi... o da belli değil! Fakat. sure olarak inmiş kabul edilir. sure olan Sad Suresi'nde Tanrı. fakat yine yarım yamalak şekilde.323. Sad Suresi ise 38.( Turan Dursun. Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. s. daima Allah'a yönelirdi" (Sad Suresi.. Sale. ayet 42) şeklindeki konuşmasıdır. "Bir demet sap ile" kime vurulacak? Ve neden dolayı vurulacak? Bozulmaması istenilen yemin nedir? Bu soruların hiçbirine cevap yok. 38. Sana sığındım. "Eyub". Ve neden daha önce. yukarıdaki ayeti takiben. Açıklamak şöyle dursun. işin daha da anlaşılmaz yönü. çünkü. nüzul (iniş) sırası itibariyle. Kur'an'ın 21. nimetlere kavuşturmuştur. kusursuz. açıklığa kavuşmak mümkün değil! Hikaye Tevrat'tan alınmış. Bu sözler. alacasız. Benim fesadımı arıyorsun ve suçumu araştırıyorsun.5. ayet 43). aralarında 35 sure vardır. Bu ayetleri okuyup. Senin ellerin her yanımdan bana şekil verdi. Rabbine. G. Sen merhametlilerin merhametlisisin' diye Rabbine nida etmişti. "Eyub da! 'Başıma bir bela geldi. Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk. sure olarak. Sad Suresi ise 38. Enbiya Suresi 73. Fakat. kimisi "13 yıl". 'Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi' diye seslenmişti" (Sad Suresi. ". sure olan Enbiya Suresi'nde değil de.96-97.'Tanrı'ya sığınmıştır? Başına gelen bela nedir? Neden dolayı Tanrı onun duasını kabul etmiş. hiç kimsenin anlayamayacağı bu tür ayetlerle doludur. Ve yine sen beni helak etmektesin. Ne iyi kuldu. fakat anlaşılamayacak şekle sokulmuş gibidir. ayet 45). ona aile ve geçmiş olanlarla bir mislini daha vermiştik" (Enbiya Suresi. Kaldı ki. Fakat. Kur'an yorumcuları anlaşılması mümkün olmayan bu ayetleri anlaşılır kılmak için birbirleriyle yarışırlar. kimisi de "7 yıl. Gaddarlık ediyorsun. Bap 10 ve 42).çekişiyorsun.. bilinmiyor. Enbiya Suresi'nde. şu ayetle karşımızdadır: "Ey Muhammed! Kulumuz Eyüb'ü da an. Eyüb'ün başına gelen felaketlerin kaç yıl sürdüğü konusunda farklı görüşler belirtirler: kimisi "18 yıl sürmüştür" der. age. ben kötü değilim. Örneğin. Enbiya ve Sad surelerine) serpiştirmiştir. açıklanmış değildir. biraz önce dediğimiz gibi.. Musa'nın Yahudilere. 7 ay ve 7 saat sürmüştür" diye kesinlik arz eder." şeklinde konuşması ve Tanrı'nın da onu bu açık sözlülüğü yüzünden takdir ederek mükafatlara kavuşturması şeklindedir (bkz. müteakib ayetle anlaşılmazlığı daha da pekiştiriyor: "Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere. sen balçık gibi bana şekil verdin. Muhammed bu hikayeyi değiştirerek ve bölük pörçük şekilde olmak üzere Kur'an'ın orasına burasına (örneğin. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak olmak üzere. Enbiya Suresi. Ahd-i Atiyk. Hatırla. bu kez kendi aralarında anlaşmazlığa düşerler. Bilirsin ki. Fakat. ne de pek körpe. ayrıca bkz. 21. ne pek kart. bilinmez! Olayla ilgili diğer konu. sırasında yer alan surelerdir. daha sonra inmiş olan Enbiya Suresi'ne göre anlatılmaya başlanır: Konu. s. bana bildir. Ve kıssanın anlatılışı. yarışırken. daha önce. başına gelen beladan dolayı. The Koran. ayet 83-84) şeklindeki iki ayet ile birdenbire karşımıza çıkar ve orada kesilir. "Apaçık" ve herkes tarafından anlaşılması için gönderildiği söylenen Kur'an. ona tekrar aile ve geçmiş olanlarla bir mislini daha vermiştik" (Sad Suresi. burada tekrar etmenin anlamı nedir. ikisi ortası bir sığır olması gerektiğini ve boğazladıkları bu sığırın bir parçası ile kimin tarafından öldürüldüğü bilinmeyen bir kimsenin cesedine vurmalarının emredildiğini bildirdiği yazılıdır (Bakara Suresi. bunu izleyen ayet daha da şaşırtıcı: "Ey Eyub! 'Eline bir demet sap alıp onunla vur. c. beni yarattın. ayet 67-73). Yani iki sure.) Yine bunun gibi Kur'an'ın Bakara Suresi'nde. -17 sure ara ile Kur'an'da yer almışlardır. Muhammed'e bu hatırlatmayı yapmaktadır. 17 sure sonra. Şeytan ne sebeple ve ne şekilde Eyub'a yorgunluk ve azap vermiştir. Tanrı'nın. yemini bozma' demiştik.. Sad Suresi ile. 1-9) adlı kitaplarda ayrı ayrı ve farklı sonuçlar yaratacak şekilde . "Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor" dediği ve boğazlanacak sığırın parlak sarı renkli. Enbiya Suresi'nde zaten söylenmişti. ayet 41). Tevrat'ta bu hikaye.

Tafsil-al-Tabari. Bunu. Tanrı tarafından sınanmışlardır. sonra tekrar dirilttik)" der. suresi olan A'raf Suresi'nde cumartesi yasaklarına uymayan bir kasaba halkından söz edilir ki. daha doğrusu Esavoğullarıdır (bkz. Adamcağız ne bilsin! Fakat. görüş ayrılığı içerisinde işlerler. eşeğine binmiş olarak geçtiği bu yıkık ve harabe yerin neresi olduğu bilinmez. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. 'Aşağılık birer maymun olunuz' dedik. Bu ayette geçen kişinin kim olduğu. harabeye dönüşmüş bu kasabanın sokaklarındaki ölüleri gören bu kişi. kendi kudret ve azametini kişiye ispat etmiş olur (Bakara Suresi. "Tesniye". nüzul (iniş) sırasına göre. Ancak. "Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba?" diye konuştuğu için. Tanrı balıklara.. Tanrı'dan Tevrat'ı almış ve Yahudilere Tevrat'ı öğretmek için çaba sarf etmiştir. Bap 2: 8). Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Kur'an yorumcuları bu ayetleri. o da şu: Biraz yukarıda gördüğümüz gibi. Tevrat'ın bildirmesine göre. Alınırken de. burada geçen topluluğun kim olduğu ve neden dolayı maymuna dönüştürüldükleri belli değil. Sonra da ölü eşeğin kemiklerine et giydirir ve kişinin gözleri önünde eşeği diriltir. haftanın diğer günleri inmemelerini emretmiştir.. hangi denizin hangi kasabasıdır? Sürüyle gelen balıklar neden cumartesi gelirler de. haftanın diğer günlerinde gelmezler? "Onlar" diyerek yoldan çıktığı söylenen kişiler kimlerdir?" Bütün bunlar birer muamma! Bu muammayı ancak Tevrat sayesinde çözmek mümkün. Güya bunlar cumartesi yasağına riayet etmedikleri için. çünkü. Güya. fakat Kur'an'daki şekliyle anlaşılmasına imkan yok. "Ey Muhammed! Onlara. ve 66. Onlara. bazı kullarını maymuna dönüştürdüğüne dair şu ayetler vardır: "İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz.. eşeğine binmiş giderken yıkık ve harap olmuş bir kasabaya uğrayan bir kişiden söz edilir ki. bu sözlerden bir şey anlamaya yine imkan yok! "Deniz kıyısındaki kasaba". Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ders olsun diye yaptık" (Bakara Suresi. ayetlerinde. Kur'an'ın 7. Cumartesileri balıklar sürüyle geliyor.Eşeğine de bak. muhtemelen Yahudi din adamlarından duymuş ve Üzeyr'in adını zikretmeden. deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor.. yoldan çıkmaları sebebiyle böylece deniyorduk" (A'raf Suresi.. sure olarak... 'Aşağılık birer maymun olunuz'. ayet 65-66). güya Bakara Suresi'nin yukarıdaki ayetlerinde belirtilen topluluktur ve şöyledir: "Ey Muhammed! Onlara." diye yazılı. Yahudilerin "Nehemya" diye bildikleri kitapta Üzeyr ile ilgili olarak geçen hikayeyi Muhammed. c. Masala göre." şeklindeki sorunun anlamı kalmamakta! *** Bakara Suresi'nin 259. Şu durumda ". s. Tanrı'yı cevapsız bırakmamak için.anlatılmıştır. yüz sene (ölü) kaldın.5. "İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. sadece cumartesi günü bu kıyılara inmelerini. yiyeceğine ve içeceğine bak. Kur'an'ın 7. deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor. ayet 163). henüz bozulmamıştır. çünkü Bakara Suresi'nin nüzul sırası 87'dir. Ancak. Kur'an yorumcularının Tevrat'a başvurarak anlattıklarına göre. Bakara Suresi'nde öncelik kazanıyor. Açıklamadığı için Kur'an yorumcuları birbirleriyle tartışırlar. Şu bakımdan ki. ayetinde. Üzeyr... Biz onları. Bazı yorumcular bu kişinin kafirlerden biri olduğunu söyler. "Hayır. bilinmez! Fakat. cumartesi günü yasağına aldırmadan balık tutmaya devam etmiş ve bu yüzden Tanrı tarafından maymuna çevrilmişlerdir. 110) ve Süyuti gibi bazı yorumcular ise.Onlara. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk. Tanrı ona. Kur'an'a yukarıdaki .. başka günler geliniyorlardı. Cumartesi günü azgınlık edilen şey nedir? Edenler kimlerdir? Neden bu kişiler Tanrı tarafından maymuna çevrilmişlerdir. söz konusu kasaba Kızıldeniz kıyılarında bulunan "Eyle" kasabasıdır ve bu kasabada yaşayanlar balıkçılıkla geçinen bir Yahudi kabilesi." denmekte. Böylece Tanrı. Taberi (Taberi. ayet 259). Kasaba halkı aç kalmamak için. aklı şaşırtan masallardan bir diğeridir. A'raf Suresi 39.. Bu da Tevrat'tan alınmış bir hikaye. Kur'an'da ikinci sırada yer alan Bakara Suresi'nin biraz önce belirttiğimiz 65. Bu vesileyle eklenmesi gereken bir husus var ki. Tanrı onu ve eşeğini öldürür. deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Tevrat. Onlara.. Kur'an bunu açıklamamıştır. Bundan dolayıdır ki.439 vd. Fakat. "Bir gün yahut daha az" diye karşılık verir. 1295 basımı. sırasında yer alan A'raf Suresi'nde pek kapalı olarak ele alınmakta. bunun Üzeyr olduğunu söylerler. Bu hususlar. Yine Bakara Suresi'nde Tanrı'nın. Kişiyi yüz yıl ölü bıraktıktan sonra diriltir ve ona ne kadar süre ölü kaldığını sorar.

kimisine göre bunlar Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın bir kesimidir. Hasan ve Hüseyin'i de abasının altına alarak. Muhammed'in ev halkını ifade eder. Fakat. 'Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz' dediler. onun yüz yıl boyunca ölü kaldığına kim tanıklık edebilir?! İnsan ömrü. o yalancı ve şımarığın biridir (dediler)'. age. onları arıt. Burada "ehl-i beyt" diye bir deyim geçmekte! Ne demektir bu.. Yazır. Üzeyr'i öldürüp yüz yıl sonra diriltecek yerde. Arkam oğlu Zeyd'e göre de "ehl-i beyt". hurafelerle dolu olup. Fatıma'yı ve Hasan ile Hüseyin'i kapsar. Sonra bunlardan bir kişi deveyi kılıcıyla kesiyor. hepsine birden "Al-i Muhammed" denmektedir. zekat ve sadaka almaları haram olan Ukayl. tanık bulup bunu kanıtlamak bile kolay olmasa gerektir. ayetine kadar olan kısmında. Kur'an'ın bu hükmünü. Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur. Ali'yi. tüm insanları mutluluk içerisinde yaşatmış olsa. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Kur'an çevirisi. Bu sözler. Muhammed'in eşlerini içerir. Tanrı için. bunlar ehl-i beytimdir.( Diyanet Vakfı'nın yorumuna göre. bu deve ile suyu paylaşmalarını istediği yazılıdır. Örneğin. Güya bir gün Fatıma. Bazılarına göre bu deyim. Çünkü. bunların "ehl-i kitab"dan olduğunu kabul edenler de vardır. sonra tekrar dirilttik)" diyerek iş görmesinde ne fayda vardır ki?! "Yüce'liğini ve "güçlü'"lüğünü ortaya koymak isteyen bir Tanrı. c. Gerçekten de.. Fakat. kitab ehli olduklarını söylediği bu kimselerin kestiklerinin yenilebileceğini ve onların kadınlarıyla evlenilebileceğini savunur. torunları olan Hasan. Kimi yorumcular bunun hiçbir dini olmayanları içerdiğini söyler. ortada olaya tanık olabilecek kimse de yok demektir. soyumdur. kudret ve azamet gösterisinde bulunmak amacıyla onu öldürüp yüz yıl ölü bırakmasının. eşleri.. "peygamber" olarak gönderen bir Tanrı'nın. Tanrı'nın. torunları olan Hasan ile Hüseyin'i ve damadı Ali'yi kapsar. peygamberlerini yalanlayan Semûd kavmini sınamak üzere. sadece Muhammed'i. anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. tertemiz et" demiştir.şekilde geçirmiştir..eşlerini. ayetinde. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?" (Kamer Suresi. genellikle kısa olduğuna. ayetinde. Kimisine göre bu isim meleklere tapanlara verilmiştir. babası Muhammed'in yanına gelmiş ve Muhammed de onu siyah abasının altına almış. Daha sonra gelen Ali.Ey ehl-i beyt! Allah sizden. İkrime.. Üzeyr'i. Şu durumda. ". Mukaatil ve İbn-i Abbas'ın rivayetlerine dayalı olarak Cübeyr oğlu Said bu görüştedir. ayetinde de var. aramızdan ona mı verildi? Hayır. sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" diye yazılı. sözcükten ne anlaşılması gerektiği hususunda Kur'an yorumcuları arasında görüş ayrılığı vardır. ayrıca bkz. Ca'fer.." (Kamer Suresi. yani onun evlatlarını. Ehl-i Beyt'i teşkil ederler. Tanrı'nın onlara dişi bir deve gönderdiği.( 60 Bu konuda bkz. Abbas ve Ali ile bunların soyudur ki. yorumculara göre "ehl-i beyt" deyimi. aklı şaşkın hale sokmaya yeterli niteliktedir. ayet 32) diye konuştuğu yazılıdır. sen onlardan pisliği gider. Hüseyin ve damadı Ali. . daha doğrusu yüz yıl boyunca yaşayan pek olmadığına göre." diye yazılıdır. Geçirirken. Bir kere ölü olan bir kimse. daha hayırlı bir iş görmüş olmaz mıydı? Ahzab Suresi'nin 33. söz konusu ayet anlaşılmazlık yaratacak niteliktedir. s. Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife. kimisine göre de bunlar yıldızlara tapanlardır. bu konuda "en uygun görüş" şudur: "Allah Resulünün evlatları. Kimi yorumculara göre "ehl-i beyt" deyimi. bunu gören Tanrı onu kuru ota dönüştürüyor: "Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı. Elmalılı H. aynı zamanda aklı şaşırtıcı nitelikte kılmıştır. Örneğin. kişiyi yüz yıl ölü bıraktıktan sonra diriltip.5. "Andolsun biz Kur'an'ı. ayetinden 32. sonra onun gözleri önünde ölü eşeğini canlandırmasının anlamı yoktur.. aynı sure'de yer alan ve anlaşılması mümkün olmayan dişi deve hikayesiyle ilgili olmak üzere söylenmiştir! Bu öyle bir hikayedir ki. *** Kur'an'ın Maide Suresi'nin 69.Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk.") Kimi. sadece "apaçık" olmaktan uzak değil. Hac Suresi'nin 17. "İman edenler ile Yahudiler.3892) Her ne olursa olsun. Kamer Suresi'nin 23. "Allah'ım. Burada geçen "Sabiiler" deyimi. ayet 23-25). ". yüz yıl boyunca ölü kaldığını nasıl bilebilir?! Yaşamayan bir kimse yaşamadığını nasıl bilir?! Öte yandan. 'Vahiy.. Kanıtlamak söz konusu olamayacağına göre." *** Kamer Suresi'nde Tanrı'nın. belli değil! Daha doğrusu bunun ne olduğu hususunda anlaşmazlık var.

hem bir yandan Kur'an'ı anlaşılsın ve öğüt alınsın diye kolaylaştırdığına dair yeminler etmekte.. Sen onları gözetle ve sabret. devenin Semûd halkı tarafından boğazlanarak öldürüldüğü bildiriliyor (İsra Suresi. ayet 52) diye yazılıdır ki.. devenin. "Arkadaşlarını çağırdılar. Buna karşılık. Sanki orada hiç oturmamışlardı." (Hûd Suresi. Şuara Suresi. Görülüyor ki. ayet 11. Burada geçen "zulmedenler" deyimiyle kimin kastedildiği yazılı değil. suyun aralarında paylaştırıldığı-nı haber ver. o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti" (Kamer Suresi. Bu farklı anlatılışlardan hangisi doğru ve hangisi geçerli. devenin öldürülmesinden sonra. İsra Suresi'nde ise. hem de Semûd kavmini sınamak için yaptıklarını. bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Örneğin. Semûd kavminin bu tutumuna karşı." (Zariyat Suresi. ayet 44). hemen her sure'de Kur'an'ın "apaçık" olup. Tanrı tarafından kendilerine gönderildiği söylenen "peygamber"e karşı isyankar tutumu ve bu yüzden uğradıkları felaketler. anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. bildirilmiyor. Yorumcuların açıklamalarına göre. Kamer Suresi. Yorumculara göre bu Semûd-lular arasında yaşayan. Hûd Suresi. bir gün de Semûd halkı. Zariyat Suresi. burada söz konusu edilen kimse. A'raf Suresi'nde şöyle deniyor: "Bunun üzerine onları o (gürültülü) sarsıntı yakaladı da y larında dizüstü donakaldılar" (A'raf Suresi. ayet 141-159. Semûd halkını korkunç bir sesin yakaladığı ve yurtlarından dizüstü çökekaldıkları bildirilmekte: "Zulmedenleri de korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çökekaldılar. ayet 28). ayet 32). ayet 59. fakat. karışıklık ve anlaşılmazlıklar bununla da bitmiş olmuyor! Çünkü. ayet 73-79. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış. ayet 4-5. farklı cezaların uygulandığı yazılıdır.. ayet 43-45. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deve gönderen biziz. Onlara. Şems Suresi.. Ancak. ayet 67-68). Kamer Suresi'nin dişi devenin kesilmesiyle ilgili ayetlerini şu sözler tamamlıyor: "Andolsun ki. Ancak. aynı hikayeden söz eden A'raf Suresi'nde.) Buna rağmen.( Bazı örnekler şunlar: A'raf Suresi. Zariyat Suresi'nde ise. ayet 24-29. ayet 26-28). "işte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri!. onlara yıldırım çarptığı bildirilmekte: "Rablerinin emrine karşı geldiler. bilemiyoruz! Bazı ayetlerde Tanrı'nın gönderdiği ve Semûdluların öldürdükleri devenin "dişi" olduğu yazılı! Neden erkek deve değil de dişi deve?! Anlaşılmazlıklar bununla da bitmiyor! Kamer Suresi'ndeki ayetlere göre. Semûd halkı tarafından ayaklan kesilmek suretiyle öldürüldüğü yazılıdır (A'raf Suresi. yardım edenleri de olmamıştı. Tanrı Salih'e şöyle der: "Yarın onlar. Bu yüzden. Tanrı'nın Semûd kavmini (iman edenler hariç) "kuru ot" şekline soktuğu yazılıdır: "(Bu azgınlara) azabım ve uyanlarım nasıl oldu! Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. bunların Salih'e karşı gelenler oldukları söyleniyor. bir gün deve su içecek. ayet 77). aynı hikayenin bölük pörçük anlatılmış olduğu diğer surelerde. Her biri kendi içme sırasında gelsin" (Kamer Suresi. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?" (Kamer Suresi. Hakka Suresi. Yine bunun gibi Neml Suresi'nde. Salif adında biridir. yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.. Tanrı. Semûd kavminden olan "Salih Peygamber"dır. ayet 61-68. Bunun üzerine Semûd halkı. Tanrı bunu güya "ilahi bir paylaştırma" örneği olarak yapmakta: hani sanki akla yatkın başkaca bir örnek verilemezmiş gibi. Örneğin. fakat Araplardan olmayan Kudar b. Kur'an'ın çeşitli surelerinin çeşitli ayetlerinde farklı şekillerde ele alınmıştır. Hûd Suresi'nde ise.Yorumcuların açıklamalarına göre. Kur'an'ın çeşitli surelerine . Tanrı'nın Semûd halkının bulunduğu yeri zelzeleye tuttuğunu anlatmaktadır. biz Kur'an'ı. Ayette "arkadaşları" sözcüğü ile anılan kişi kim. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler" (Kamer Suresi. ayet 59)." (Neml Suresi. tutarsızlıklar kapsamadığı yazılıdır. bir kişi tarafından değil. İsra Suresi. ayet 31). çelişkiler. ayet 78). Semûd halkının.

arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı" (İsra Suresi. Ayetin iniş nedenini belirtmek üzere söylenenler şu: güya Ebu Cehl'in oğlu İkrime. "Hak yol.. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit. kendi üstünlüğünü pekiştirmek üzere "onları" karaya çıkararak kurtardığını ekliyor Tanrı. içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. ". o takdirde bu ilahlar. ancak nankör hainler bilerek inkar ederler" diyerek sözlerini bitirip. İslam kaynaklarına göre. dini tamamen Allah'a has kılarak (ihlasla) ona yalvarırlar. ayetlerde "apaçık" olan bir nitelik yok! . ibret sağlamak şöyle dursun. ve 32. gemilerin denizde yüzdüğü örneğinden başka bir şey bulunamazmış gibi! Öte yandan. onların ayetleri inkar etmelerinden nasıl yakınabilir bu aynı Tanrı? Bütün bunlar bir yana. kurtulduğu takdirde Müslüman olacağına dair Tanrı'ya söz vermiş ve Tanrı da onu kurtarmıştır. ve 32. bu şaşkınlık içinde yaptıklarından pişmanlık duyarak. sıkıntı anında Allah verdiği söze sadakat göstermek" şeklinde anlaşılması gerekir. ayetinde şöyle yazılıdır: "De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı. güya "çok sabreden" ve "çok şükreden" kimselere ibret olsun diye söylenmiştir. Evet. deniz yoluyla kaçmaya çalışmış. Bunun üzerine İkrime..Arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı" sözleri. Mekke'nin fethi sırasında.( Diyanet Vakfı'nın Lokman Suresi'nin 31. ama insanları dilediği gibi doğru yola sokup Müslüman yaptığını söyleyen Tanrı. yukarıdaki ayetlerde "onlar" diye söz konusu edilenlerin kimler olduğu belli değil. Muhammed'in yanına varıp af dileyerek Müslüman olduğunu bildirmiş ve bundan sonra ömrünün sonuna kadar Müslümanların safında cihat etmiştir. bu aynı Tanrı değil mi? Dilediğini "kafir" ve "putperest" yapan yine o değil mi? O halde. arsın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Ancak. çok şükreden herkes için ibretler var. Zaten bizim ayetlerimizi. ancak nankör hainler bilerek inkar ederler" (Lokman Suresi.. fakat yolda şiddetli bir fırtınaya tutulunca ne yapacağını şaşırmıştır. Bir kısım yorumculara göre ise.. ayetinin yorumuna bakınız." Diğer anlam ise şöyledir: ". diriyor ve ".Zaten bizim ayetlerimizi.. bu ayetin son kısmı olan. yani iman üzere kalma. Yine bunun gibi ayette geçen "orta yolu tutar" sözleriyle anlatılmak istenen şey nedir. ayet 31-32).) Görülüyor ki. ululuğunu ve kudretini bildikleri arşın sahibi olan Allah'a yakınlaşmak ve ona itaat etmek için çareler arayacaklardı”( Diyanet Vakfı'nın Kur'an çevirisinde İsra Suresi'nin 42. Tanrı.O takdirde onlar. başka bir konuya geçiyor. Dikkat edileceği gibi bu sözler. okuyanları şaşkınlığa uğratacak niteliktedir. yüceliğini kanıtladığını anlatmaktadır.. bu yukarıdaki "ibret" örneğine ne gerek var? Ya da "..Zaten bizim ayetlerimizi. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman. ayetleri.) *** İsra Suresi'nin 42.. sonra da bu kurtardıklarından bir kısmının "orta yolu" tuttuklarını bil-. Bunlardan biri şöyledir: ". ayetleriyle ilgili açıklamasından. gemilerin kendi izniyle denizde yüzdüğünü örnek vererek. Hani sanki böyle bir iddiayı desteklemek için..yerleştirdiği ayetlerle bölük pörçük.O takdirde onlar.. birbirinden farklı iki anlama gelmekte. "apaçık" olduğu sanılan Kur'an'ın. "nankör ve hain" yapan yine kendisiyken. ayet 42). hiç de "apaçık" olmadığının yeni bir kanıtıdır: "Size varlığının delillerini göstermesi için. anlaşılmazlıklarla dolu olduğu için. "iman sahibi olmak" ile "putperest olmak" arasında bir şey. hiç anlaşılamaz bir şekilde belirtmekte! *** Lokman Suresi'nin 31. çok sabreden. ancak nankör hainler bilerek inkar ederler" demek niye? Kişileri sapıtan. o da belli değil! Bir kısım yorumculara göre "orta yol"dan maksat. Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda.

Ve bu durumda ayetin ilk tümcesini iki ayrı şekilde anlamak mümkün. yorumculara göre. ayet 1-4). onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin buyurdu" (Kureyş Suresi. Örneğin. Görülüyor ki. esas itibariyle "ülfet etmek" ya da "alıştırmak" anlamına gelmekle beraber. nihayet bilgisayar sayesinde bir çözüm sağlandığını iddia ederler. "19" sayısında "mucizevi" bir anlam yattığını. fakat bir türlü gerçeğe varamadıklarını. hiçbir şey bırakmaz'. ayette geçen 19 sayısının sırrı. Yazır'ın Kur'an çevirisindeki açıklamasına bakınız.. Süyuti'nin yapıtlarında belirtildiği gibi. Tanrı. 113 ya da 116 olduğunun öne sürüldüğünü düşünmezler. Bu ayetlerde yer alan "ilaf" sözcüğü. itilaf etmesi veya ettirilmesi" anlamındadır. ayet 26-30). olduğu gibi) ya da iki "kunut" duasını Kur'an'dan sayıp. Kur'an'daki ayet sayısına gelince. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki. ahitleşmeleri için. imansızları da sınava çekmek istemiştir: "Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Sen biliyor musun sekar nedir? Hem 'bütün bedeni helak eder. Ka'b'ın Mushafında olduğu gibi) vardır. Felak Suresi ile Nas Suresi'ni Kur'an'dan saymayıp. sure sayısının 112 olduğunu öne sürenler (İbn Mes'ud'un Mushafında. iman edenlerin imanını artırsın. sureler sayısının kesinlik arz etmediğini ve nitekim bu sayının 112. hem de müminler şüpheye düşmesinler. Diğeri ise. Daha sonraki bir ayetten anlaşıldığına göre. gerçek anlamda anlatılmak istenen şeyin ne olduğu konusunda kesin bir sonuca varamıyoruz. ısındırmak" ya da "Kureyş'in alıştırılması." (Müddessir Suresi. Kur'an'da 114 sure olduğunu ve bunun "19" sayısının tam katından oluştuğunu öne sürerlerken.. *** Müddessir Suresi'nde. antlaşması. Enfal ve Berae (Tevbe) surelerini bir sayarak Kur'an'da 113 sure olduğunu söyleyenler yanında. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de. hem kendilerine kitap verilenler. Bunlardan biri "Kureyş'i alıştırmak. Arapçanın elastikiyetinden doğma anlam farkı Kur'an'a egemen olmuş gibidir. Nitekim. (Kureyş Suresi ile ilgili olarak. bunları birer süre olarak ekleyerek Kur'an'ın 116 sureden oluştuğunu söyleyenler (Übey b. Gerçekten de. hem 'eski hale getirip tekrar azap etmekten' vazgeçmez o. bir de akılcı düşünceden ne kadar nasipsiz olduklarını ortaya koymuş olurlar." Diğer şekil de şöyle: "Kış ve yaz seferi hakkında etraf ile ülfet ederek anlaşıp antlaşmaları. Elmalılı H. ayet 31).*** Kur'an'da 106. 'AIIah bu misalle ne demek istemiştir ki?'desinler. hiç olmazsa onun için kulluk etsinler Rabbine bu Beyt'in (Kabe'nin) ki. Zira ayetleri okuduğumuzda. Gerçekten de. melekler sayısının neden dolayı 19 olarak tutulduğu bildirilmiyor. Üzerinde 19 'muhafız melek' vardır. İnsanın derisini kavurur. yüzyıllar boyunca insanların bu "19" sayısı konusunda tartıştıklarını. Bir şekli şöyle: "Kureyş'in kış ve yaz seferde vardıkları yerlerde ülfet ve ünsiyete mazhar edilmeleri için. alışması" anlamındadır. 1400 yıl boyunca bir türlü keşfedilememiştir. Tanrı sözleri olduğunun kanıtlandığını söylerler. kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin.. "19" sayısının tam katı olmakla ilgisi yoktur.... "Kureyş'in birbiriyle ya da başkalarıyla ahitleşmesi. bunun da altı bin olduğunu söyleyenler yanında 6 666 olduğunu söyleyenler de vardır ki. çünkü bununla Kur'an'ın.. cehennemdeki "muhafız melekler" sayısının Tanrı tarafından "19" olarak saptandığı bildirilmektedir: "Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. sefere ilafları yazın-kışın." (Müddesir Suresi. Kimi saf kişiler. böylelikle. Örneğin. Söylerken de. cehenneme 19 melek seçmekle imanlı olanların imanını artırmak. karışıklık yaratacak şekilde kullanılmıştır. sırada yer alan Kureyş Suresi şöyledir: "İlafi için Kureyş'in. Bu yüzden karışıklık ortaya çıkıyor. Ancak. bu ayette yer alan "ilafı" sözcüğü iki anlama gelmektedir. anlaşması.. Kur'an'ın içeriğinden habersizlik bir yana. Kur'an'da 114 sure olduğunu ve bunun "19" sayısının tam katı olduğunu belirtirler.)Görülüyor ki. ya da Kur'an'daki bazı deyimlerin "19" sayısı ile eşdeğer sağladığını söylerler. .

yoksa pirinç madeninden mi yapılmıştır?" diye sormuş.." (Maide Suresi. fakat o belli kişi. Yazır. Tanrı'yı yüceltmek üzere "suphanallah" diyor. Fakat onu unuttu. Rebia. Yani. Muhammed'e vahiy indirildiğini duyunca ağlamaya başlamışlar ve hemen Müslüman olmuşlardır! Evet. Yazır. ayet 13). güya Muhammed adamlarından birini göndererek belli bir kişiyi Müslüman yapmak istemiş. bu ayetlerin o dönemdeki Medine Yahudilerini kapsadığını söylerler. Melekler de onun heybetinden dolayı tespih ederler. Fakat. Mekke müşrikleri arkalarından bir heyet gönderip Necaşi'yi onlar aleyhine kışkırtmışlardır. gönderdiği bir meleğin kanadıyla çarpıp yere devirtmiş ve veba hastalığına yakalatıp öldürtmüş. Ebu Talib.. Beyzavi gibi kaynaklar.. s. aralarında anlaşıp Muhammed'i öldürmek üzere yanına gitmişler ve konuşmaya başladıkları zaman Muhammed işi anlayıp Tanrı'ya dua etmiş. Bu nedenle iki farklı şekilde yazılabilir ki. Kimine göre bunlar Habeş Hükümdarının Muhammed'e gönderdiği 30 ya da 70 kadar kişidir ki. Derler ki." (Rad Suresi. Yani ayete göre kimi kişiler. G. ikinci dipnot. onu da.1796 vd. bu arada. Bu soruya Cafer b. o. başka bir hikaye naklederler: Güya Amr b. Necaşi ağlamaya başlamış.241. Kimine göre ayette sözü edilenler.4. ama ayette geçen "onlar" deyimiyle kimler anlatılmak istenmiştir? Bu kişiler. bir buzağı heykeli yaptığına. Bunun üzerine bu kişiler def olup gitmişler.3967. "Sizin kitabınızda Hazreti Meryem'in zikri var mıdır?" diye sormuştur. Musa ile Harun'un hak dininden uzaklaştırdığına dair bir hikaye var. Allah hakkında mücadele edip dururken. adamlarıyla birlikte Müslüman olmuştur. ayet 88). Necaşi. age. Musa'nın da Tanrısıdır'. *** Maide Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Resule indirileni duydukları zaman tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığım görürsün. ayrıca bkz.. 'İşte' dediler. age. ama kimdir bunu söyleyenler? Neden dolayı Muhammed'e indirilene . Ebu Talib'in başkanlığında Habeşistan'a hicret ettikten sonra. onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Tanrı'ya ne yapmışlardır da Tanrı yıldırımlar gönderip onları çarpmıştır? Bütün bu hususlarda yorumcular farklı yanıtta bulunurlar. s.( Elmalılı H. Hikayenin bir yerinde şöyle bir ayet geçiyor: "Bu adam. ". Örneğin. Abul-fida. Bazı yorumcular ise..( Elmalılı H. kendisine gelen kimseyle alay ederek. Amr'a gelince. bunun üzerine Tanrı gazaba gelerek o kimseyi yıldırımla vurmuş! Bununla beraber. Yorumculara göre.. age. Bunun üzerine.-"Evet vardır" deyince." (Ta-Ha Suresi. gümüşten mi. sonra bu heykeli halka "Tanrı" olarak tanıttığına ve böylece halkı. Celaleddin gibi kaynaklara başvurunca farklı yorumlarla karşılaşıyoruz. bir yaz günü yıldırım indirmiş. ruhbanların da katıldığı bir toplantıya Müslümanları ve müşrikleri de çağırmış ve konuşma sırasında.. 'Rabbimiz! iman ettik. Güya Müslümanlardan bir kısmı Cafer b. ayetin. Habeş Hükümdarı "Necaşi" ile bazı papazlardır. bunlardan biri şöyle: . bizi (Hak'ka) şahit olanlarla beraber yaz'. Tüfeyl ile Erbed b. yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. gök gürültüsü. Talabi. c. 'bu.) *** Rad Suresi'nde şu ayet var var: "Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tespih eder. Tanrı Erbed'in tepesine. Fakat. s. İsrailoğullarının Samire kabilesine mensup Samiri adında birinin.Fakat onu unuttu" şeklindeki tümcesi iki farklı anlam taşıyor. ayet 83). melekler de Tanrı'nın heybeti karşısında aynı şeyi yapıyorlar. Celaleddin gibi kaynakların bildirmesine göre.2.bilgisayar ilmi dahi Kur'an'ın anlaşılmazlığını gidermeye yeterli olmamaktadır..) *** Ta-Ha Suresi'nde. c.. "Tanrı hakkında mücadele edenler" vardır ve bu yüzden Tanrı onları bir yıldırımla çarpmaktadır! Pek güzel. Sale.tanış çıktıktan sonra gözlerinden yaşlar boşanmıştır? Beyzavi. Fakat. sizin de. Muhammed'i dinledikten sonra ağlaşmışlar ve Müslüman olmuşlardır. Onlar. "Kimdir bu resul? Tanrı dediğin şey nedir? Altından mı..

Müzzemmil ve Müddessir surelerinin indiği kabul edilir.CXIV. Hira Dağı'nda "tevekkül" ederken Cebrail'in geldiğini görmüş ve derhal karısı Hatice'nin yanına dönerek üstüne bir örtü örtmesini istemiş ve işte bundan sonra güya Cebrail kendisine vahiyler getirmeye başlamıştır. Kur'an'ın en başında ikinci sırada yer almıştır. " Bu şekliyle ayetin anlatmak istediği şey. bir de surelerin ve ayetlerin ne zaman. fakat bu sure Kur'an'ın 73. bir kere hangi surenin ya da hangi ayetin önce. Bu sure Kur'an'ın 74. c. sure olarak inmiş olduğu halde.CXIII." şeklindeki ayetiyle başlayan birinci suresi. süresidir. s." (bkz... SADECE AYETLERİN "APAÇIK" OLMAYIŞI İLE DEĞİL. Kur'an'ın en başına oturtulmuştur. İddia olunur ki. Kur'an'ın yine sonlarına doğru.) dahi bu konuda birbirlerine girerler. kalk da uyar.3. Kur'an'ın 74. sıradadır. Tanrı'nın ilk olarak indirdiği şeylerdir. başta Beyzavi ya da Süyuti olmak üzere en ünlü yorumcular. "(Ey Muhammed) Tanrı'nın adıyla oku!" (Alak Suresi. "ilimde yüksek derecelere erişmiş kimseler" diye bilinirler. Biraz ileride ayrıca belirteceğimiz gibi. Alak. Kur'an üstatları (Bunlar Kur'an'daki tanıma göre. Beyzavi'nin yapıtlarına ve ayrıca Gölpınarlı'nın Kur'an çevirisi. ayrıca bkz. ilk indiği söylenen Alak Suresi. Her ne kadar ilk vahyin Fatiha Suresi olduğunu söyleyenler varsa da. Kur'an'ın başında değil. merhametli olan. birbirinden farklı ve birbirine ters düşen iki yorumla karşı karşıyayız. Diğer yorumculara göre ise söz konusu tümcenin şöyle olması gerekir: "İşte Samiri. sırada yer almıştır. Tanrı tarafından üçüncü sure olarak indirildiği öne sürülür. sırasına konmuştur. sırada yer alan bir suredir. nerede ve niçin indiği kesin olarak bilinmez. sonlarında. Mekke döneminde. Samiri'nin Tanrı'dan ve Musa aracılığıyla tebliğ edilen hak dinden yüz çevirdiğidir. Kur'an'ın en sonlarında. age.( Kur'an'ın Diyanet Vakfı çevirisindeki açıklama böyle!) Görülüyor ki. Fatiha Suresi. c. Yukarıda belirttiğimiz örneklere benzer daha birçok örnek var ki.. bu sure Kur'an'ın en sonlarında. Kur'an'ın "apaçık" bir kitap olduğuna dair iddiaları çürütmeye fazlasıyla yeter. 73: 1. iniş ("nüzul") sırası itibariyle birinci sure değil.. Muhammed. Öte yandan Kur'an'ın. Müddessir Suresi. fakat bu sure. sırada yer almıştır.) Alak Suresi ise. 125. Fatiha Suresi adını taşır ve yedi ayetten oluşur. Örneğin.. ayet 1) şeklindeki birinci ayeti olduğunu söyleyenler de vardır. age. Allah'ı unuttu. fakat. bu buzağının Tanrı olduğunu unuttu. Müzzemmil Suresi'nin. Oysa. 68. Fatiha Suresi'nden önce. İkinci olarak Kalem Suresi'nin indiği ("nazil" olduğu) söylenir. GELİŞİGÜZEL VE KARMAKARIŞIK ŞEKİLDE SIRALANMALARIYLA DA İLGİLİDİR Kur'an'daki ayetlerin ne anlamlara geldiği konusu bir yana. Kur'an'da Fatiha Suresi'ni izleyen Bakara Suresi ise. suresi olarak görünür.. olarak indiği söylenen sure olduğu halde.5943.) Bununla beraber ilk vahyin Alak Suresi'nin. 96. hangi ayetin sonra "indiği". sırasındadır. VII KUR'AN'DAKİ "ANLAŞILMAZLIKLARIN NEDENİ." Bu şekliyle tümce Musa'nın Allah'ı başka yerde aramaya kalktığını anlatmakta ve bunu söyleyenlerin de Samiriler olduğunu kanıtlamakta. s."Fakat Musa. Fatiha Suresi 5. en son indiği söylenen Nasr Suresi. Alak Suresi.(Bkz. s. 96. 96. Kalem.( Turan Dursun. hangi ayetin ya da surenin ilk ya da en son olarak indiği dahi belli değil. nerede ve ne amaçla indiğini bilmek olası değil. İlk indiği sanılan ayetler ve sureler kitabın başında yer alacak yerde sonlarına atılmıştır. 87. 74:1. çok yıllar sonra Medine döneminde. Buna karşılık. alemlerin Rabbi. biraz önce dediğimiz gibi. s. beşinci suredir. ayet 1-2) diye başlayan Müddessir Suresi olduğunu söylerler. Elmalılı Hamdi Yazır. Daha önce de değinmiş olmakla beraber tekrar hatırlatalım ki.8. ilk inen surenin. sonradan indiği söylenenler ise Kur'an'ın başla-rındadır. "Ey örtüye bürünen Muhammed. Kur'an'ın sonuna değil. . 110. dördüncü olarak inen sure olduğu halde. Çünkü. din gününün sahibi Allah'a mahsustur. Müddessir Suresi. Tanrı'nın indirdiği ilk sure olarak kabul edilir. "Hamd. Ve sanılır ki bu sure ve bu ayetler.

.Öte yandan. az daha onlara meyledecektin" (İsra Suresi. 73. ayetinde. güya Sakif kabilesi.. sırada yer alan Tekasür Suresi. ilk indiği söylenen sureler ve ayetler Kur'an'ın baş kısmında değil. Sakif kabilesinin bu isteklerine uyduğu takdirde. 13. bu satırlar.Bugün size dininizi ikmal ettim. Kur'an'ın en sonunda değil. Eğer putları ziyaret edip saygı izharı yoluyla bu işi yapacak olursa. 32. sure olan Beyyine Suresi için de söz konusudur. Kur'an'da 102. bu takdirde. aksine ilk başlarında. bu surede Muhammed'in bir gece vakti Mekke'den Kudüs'e gidişi (yani miraç olayı) anlatıldığı için. Fakat. ayetlerinin medeni olduğunu ileri sürenler vardır. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim. "O takdirde sana. Onlara göre. İçinde İsrailoğullarına ait olaylar geçtiği için.. fakat. hangi ayetin hangi ayetle yürürlükten kaldırıldığı hususunu çıkmaza sokmaya yeterlidir. en son indiği kabul edilenler Kur'an'ın başlarında yer almıştır. Tanrı'nın Müslümanlara tüm buyrukları vermiş olduğu kanısını yaratmak bakımından en son ayet olma niteliğini taşır. sonlarında. Yine bunun gibi hangi surenin ya da hangi ayetin. Maide Suresi 120 ayetten oluşuyor. Bu surenin bazı ayetlerinin (örneğin. Kur'an'ın başlarında yer alan 120 ayetlik Maide Suresi'nin 3. ayetlerinin Mekke döneminde inmiş sayılması gerekir. O zaman seni dost edinirler" (İsra Suresi. "nüzul" (iniş) bakımından. bu surenin adının "Beni İsrail" olduğunu Öne sürenler var. Prof. Bu durum. İsra Suresi'nin 73. 33. 111 ayetten oluşan bu surenin tümünün Mekke'de nazil olduğunu söyleyenler yanında. 5. Çünkü. bir hayli tereddüde düşer. ayet 74). ayet 73). Mekke döneminde ve hangilerinin Medine döneminde indiği kesin olarak bilinmez. Ve işte bu düşünceyle isteğinden vazgeçer ve Kur'an'a İsra Suresi'nin söz konusu şu ayetlerini koyar: "Ey Muhammed! Seni. Aynı tartışma. Bu imtiyazlar arasında zekat verme zorunluluğunun dışında tutulmak. ayetinin satırları arasında görünmektedir. buna karşılık Beyzavi ve Celaleddin gibi bazı yorumcular farklı bir hikAyeye yer verirler. ". buna karşılık bazıları. ayete kadar olan kısmının Medine'de indiğini ya da sadece 26. söyleyeceklerini söylemiş. sure olarak bilinen Maide Suresi'nin 3. Hele Kur'an'da İsra Suresi adıyla yer alan bir sure vardır ki. onların putlarına saygı gösterecek olursa. Zira. bütün buyruklarını kullarına bildirmiş ve artık söyleyecek bir sözü kalmamıştır. Maide Suresi'nin 3. bu surenin "İsra Suresi" olarak mı. ve 75. Zira. Kureyşlilerin bu istekleri karşısında Muhammed. Öte yandan. onların koruması altındadır. Muhammed'den bazı imtiyazlar sağlamak istemiş ve eğer dilekleri yerine getirilecek olursa kendisine boyun eğeceklerini bildirmişlerdir. İşte yukarıdaki hikayeyi benimseyenlere nazaran. Kara Taş. ayetten 80. Bu ayetlerin Mekke döneminde indiğini iddia edenlere göre hikaye şudur: Kabe'de bulunan Hacer-i Esved'e (Kara Taş'a) kavuşmak ve onu öpmek ihtiyacıyla Muhammed Kureyşlilerden. bu satırları okurken sanırsınız ki. Tanrı. bazılarına (örneğin. kendisine bağlanmaya hazır diğer kabileleri kaybedebileceğini ya da onlara da aynı imtiyazları tanımak gerekeceğini düşünen Muhammed. Fakat. Gölpınarlı'ya) göre ise. Nice örneklerden bir ikisini belirtmek gerekirse.. ayetinin içine sıkıştırılmıştır. "Seni pekiştirmemiş olsaydık. buna karşılık.. hayatın da ölümün de kat kat azabını tattırırdık " (İsra Suresi. 56. sureye "geceleyin yol yürümek" anlamına gelen İsra adının verildiğini söylerler.. ayet 75).. daha önce belirttiğimiz gibi. kendi taraftarlarına karşı güç durumda kalacak ve muhtemelen onları kaybedecektir.. din bilgini diye yüceltilen ve Kur'an'ı hatmetmiş görünen kimselerin dahi içinden çıkamayacakları anlaşılmazlıklarla doludur. ve 75. Kureyşliler ona bu izni vermeye hazırdırlar.. bilinmez! Bütün bunlar göstermektedir ki. ayetlerin) Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indiği hususu ayrıca önemli tartışmalara konu olmuştur. yoksa "Beni İsrail Suresi" olarak mı adlandırılması gerektiği hususunda da anlaşmazlık bulunmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı'na) göre mekkidir. bazılarına (örneğin. Kur'an'ın en sonunda ve son ayeti olarak yer alması gerektiği aşikardır. medenidir. sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi bize karşı uydurman için uğraşırlar." (Maide Suresi. ayet 3) şeklinde satırlar vardır ki. ve 78. izin almak ister. 98. Lat adlı putu muhafaza edebilmek ve günün belli saatlerinde ibadet külfetinden kurtulmak gibi şeyler vardır. Oysa. izin vermek için Muhammed'in kendi putlarına saygı göstermesini isterler. Böyle olunca da bu satırların. Neden dolayı en son surenin en sonuna konulması gereken bu satırlar. bu . kendisine dilediği kolaylığı göstereceklerini bildirirler. kuşkusuz ki.

"mucizevi" bir olay olarak ay'ın yarılmasıyla (Şakku'l-Kamer) ilgili ayetler vardır ki. A) Günlük Siyaset Gereği Olarak ya da Bilgi Yetersizliği Nedeniyle Ortaya Çıkan Anlamsızlıklar Kur'an'ın pek çok ayetinin "muhkem" olmayıp "müteşabih" nitelikte olmasının Muhammed'e çok yararlı yönleri olmuştur. sure ya da ayetlerin inişi ve iniş yeri. yoksa "ilerideki bir tarih itibariyle mi?" bölünecektir. Muhammed'in günlük siyasetinin gereksinimleriyle. adeta büyülemek kolaylığını bulmuştur. bazı yorumculara göre bu ayet Medine döneminde inmiştir. yukarıdaki ayetler Medine döneminde inmiştir. kendi heveslerine uyarlar. onlar (inkarcılar) bir delil görünce hala yüz çevirirler ve 'süregelen bir sihir' derler. ayetteki ifadeleri açıklıktan uzak. şöyledir: "Kıyamet yaklaş/r. Aşağıda bu nedenlerden bazılarının özetini bulacaksınız. hoşgörüsüzlükleriyle. esas yazılışa göre "ay". çünkü Muhammed'i Mekke'den çıkarmaya zorlayan Kureyşlilerdir. Anlaşılması güç ya da olanaksız sözler ve hükümler sayesinde. bilgi yetersizlikleriyle. bu ayeti Kur'an'a koyarken. Kur'an'daki ayetlerin "anlaşılmaz" ve "kapalı" nitelikte oluşunun nedenleri. Beyzavi gibi yorumculara göre ayet Mekke'de inmiştir. bazılarına göre de "ay yarılır" yazılıştadır ki. O da onlardan Bedir Savaşı sırasında ilk intikamını almıştır. Arapçanın özelliklerinden biri olduğu için. eğer gerçekten peygamber ise Suriye'ye gitmesi gerektiğine dair öğüt vermişler ve bu ısrarlı öğütler üzerine Muhammed Suriye'ye gidip gelmiştir. Ve işte bundan dolayıdır ki. ayet 1-3). ayetle anlatılan eylemin gerçekten ne olduğu . Ve işte bu hikayeye itibar edenlere göre. Her ne kadar bazı Kur'an nüshalarında "Vakad inşakka'l Kamaru" (yani. farklı yorumlara sebep olmuş gibidir. Ay yarılır. yanı "nıüteşabih" nitelikte kılmıştır: nitekim. VIII KUR'AN'DAKİ ANLAŞILMAZLIKLARIN DİĞER NEDENLERİ HAKKINDA (DEVAM) Eğer akılcı bir eleştiriye başvuracak olursak görürüz ki.istekleri reddeder ve yukarıdaki ayetleri Kur'an'a yerleştirir. ama her işin bir sonucu vardır" (Kamer Suresi. Fakat. Ancak. bazı yorumculara göre ayet "ay yarıldı". ayet 76). kişileri duygusal bakımdan etkilemek. muhaliflerini susturma hırsıyla ya da buna benzer tutum ve davranışlarıyla bağlantılıdır. her iki şekliyle de oldukça muğlak nitelik taşır. Görülüyor ki. Suriye'nin peygamberler ülkesi olduğunu söylemişler. ayetinin Mekke'de mi. "ay ikiye bölündü") deyimi yer almakla beraber. yoksa Medine'de mi indiğini tartışanlar için farklı hikayeler iş görür. Yine aynı şekilde İsra Suresi'nin 76. Muhammed. Yahudilerden öç almış. Yalanlarlar da. Tanrı'nın niyetleriyle değil. O takdirde senin ardından onlar da pek az kalabilirler" (İsra Suresi. Ayet şöyle: "Memleketinden çıkarmak için seni zorladılar. Muhammed'in "vuruşu ile mi?" ikiye bölünmüştür. çünkü güya Medine'deki Yahudiler Muhammed'e. Beni Nadir ve Beni Kureyza kabilelerini kılıçtan geçirmiştir. Örneğin: Kur'an'ın Kamer Suresi'nin ilk başında. belli değildir! "Zaman" kavramını gizleyici ya da belirsiz kılıcı nitelikte anlamlar yaratmak.

Zü'1-Karneyn'in kim olduğu açıklanacaktır. Oysa daha sonraki ayetlerde böyle bir açıklama yok. bazı yorumcular bu ayeti. Aslında sözlüklerde Zü'l-Karneyn sözcüğünün "iki boynuzlu" anlamına geldiği. İslam kaynakları ise bunun mucizevi bir olay olduğunu ve mucizeyi "mucize" olarak benimseyip bilime uydurmaya gerek olmadığını kabul ederler.LXXXII. s. Bundan dolayıdır ki." Hemen ekleyelim ki.4621 vd…) Söylemeye gerek yoktur ki.( Elmalılı H. age. Zü'l-Karneyn adının gerçek anlamını bilemediği ve çeşitli rivayetlere yer verdiği içindir ki. Bazılarına göre ise. sonra da Muhammed'e ". s. yol gösterildiği belirtilmekte ve sonra güneşin battığı bir yerde yaşayan bir millete azap etmesi için emir verildiği." şeklinde anlarlar. Elmalılı H. c. s.oğlu sayıldığı için. Pek çok örnekten sadece birkaçını özetleyelim: Kur'an yorumcuları arasında en fazla anlaşmazlık ve görüş ayrılığı yaratan şeylerden biri. age. Turan Dursun. Muhammed.90. Turan Dursun. ne Beyzavi.29. ay'ın bir vuruşta ikiye bölündüğünü ya da ay'ın ileride ikiye bölüneceğini anlatır bir dil kullanmak suretiyle. Yazır. Ayeti okuyanlar sanırlar ki. Bundan dolayıdır ki. ay'ın bu görünüşü yüzünden hayrette kalarak bunu "büyü" şeklinde değerlendirmişlerdir. Öte yandan çoğu konularda yeterli bilgilere sahip olmamak nedeniyle de Muhammed. ay'ın. ayet 57). age.kesinlikle bilinememektedir. Batı'yı ve Doğu'yu fetheden bir peygamberdir. ne Celaleddin ne de diğer ünlü yorumcuların hiçbiri. Yazır'ın çevirisi için bkz.89. age. Kimine göre Zü'1-Karneyn denen bu kişi Büyük İskender'dir. kendisinden mucize bekler olanları tatmin edebileceğini düşünmüştür. yani ikiye bölüneceği anlatılmak istenmiştir. yarıldı kamer (ay). Zü'l-Karneyn'in kim olduğu belli edilmemiştir. bütün bu karışıklıkları yaratan şey.. s. ayet 83) diye yazılıdır. diğeri de öbür yanma ya da üstüne düşmüştür. "Ey Muhammed! Sana Zü'lKameyn'i sorarlar.. Muhammed'in Arapça dilindeki esneklikten yararlanmak istemesidir.. Tanrı. Görülüyor ki. ayrıca bkz. günlük siyasetinin gereksinimi olmak üzere yararlı bulmuştur. Mekke döneminde Mekkelilerin kendisinden mucize istemeleri üzerine parmağıyla ay'a işaret etmiş ve ay ikiye ayrılmış. Ve güya Mekkeli müşrikler. bölünmüş olan ay'ın parçaları arasına girdiğine kanıttır. söz konusu ayet ile ay'ın geleceğe muzaf olmak üzere yarılacağı. yukarıdaki yorumu kabul edenler vardır. bunun kim olduğunu keşfedememişlerdir. s. Muhammed. ayetinin anlamı konusunda bkz. Çünkü.6.) Anlaşılan odur ki. nasıl olur da onları sorumlu tutabilir? Kuşkusuz ki.Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler" diye yakınıyor! Evet. "Yaklaştı saat (kıyamet). Gölpınarlı. iyi adalet dağıtan bir padişahtır. ne Zemahşeri.(Fahruddin Razi'nin Tefsir'inde (c. kendisinden mucize bekleyenleri yanıtlamış olmak istemiştir. fakat Muhammed'den gelme olduğuna verilecek örneklerden biri. bu ayetleri "müteşabih" nitelikte kılmayı. Buna karşılık Beyzavi ve Zemahşeri gibi yorumcular göre. Fakat. Sadece Zü'1-Karneyn'in Tanrı tarafından yeryüzüne yerleştirildiği. Sen onları doğru yola çağırsan da. Tanrı iradesinde değil. c. ayetinde.28) yer alan bu görüşler için bkz. Muhammed'in vuruşu ile ikiye bölündüğüne ve hatta Hira Dağı'nın. Kamer Suresi'nin yukarıdaki ayetlerini kendisinden mucize bekleyen ve bu yoldan peygamberliğini kanıtlamasını isteyenleri susturmak için Kur'an'a koymuştur: koyarken. parçalardan biri Hira Dağı'nın bir yanına.( Kehf Suresi'nin 83. Bu surenin 83. yukarıdaki ayeti anlaşılamaz nitelikte kılmıştır. Kehf Suresi'nde geçen "Zü'l-Karneyn" ile ilgilidir. Daha başka bir deyimle. ama bir yandan kişilerin kalplerine örtü ve kulaklarına ağırlık koymak suretiyle Kur'an'ı anlamalarına engel olan bir Tanrı. Bununla beraber kimi yorumculara göre Zü'l-Karneyn. bazı kimselerin Kur'an'ı anlamalarını istemiyor ve bu nedenle onların kulaklarını ve kalplerini kapatıyor. yukarıdaki ayetin Kur'an'a girişini. c. İskender de "Zevs Amon"un -ki Koç adındaki bir ilahın adıdır.. ayetlerin anlaşılamaz niteliklere bürünmesine sebep olmuştur. 'Onu size anlatacağım' de" (Kehf Suresi. fakat Muhammed'in günlük . daha sonra güneşin doğduğu bölgelerdeki iki dağ arasında yaşayan ve hiç laf anlamayan bir milletin dileği üzerine onlarla Ye'cûc ve Me'cûc'ler arasında set çekmesi istendiği bildirilmektedir.3. asla doğru yola gelmezler" (Kehf Suresi. söylendiğine göre. Bu sayededir ki.3. Kur'an'daki anlaşılmazlıkların Tanrı'dan değil. Kehf Suresi'nin şu ayetidir: "(Ey Muhammed!) Kur'an'ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduk.) İbn-i Mes'ud'a göre bu ayet.

Ancak. Bunun bazı örneklerine yukarıda değindik." şeklindeki bir ayetle Tanrı'nın keyfiliğine dayatmıştır.siyasetinde aramak gerekir. "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" (İsra Suresi. kimi de saptırmak isterse. Kur'an'a. özellikle Tevrat'tan ya da incil'den aktarılma şeyler olduğu bilinen bir gerçektir. pek olası bir şey değil. Muhammed. Ebu Talib'i Müslüman yapamamış olma başarısızlığından uzak kılabilmiştir. Örneğin. bu tür ayetleri Muhammed. atalarımın dininde öleceğim" diyerek müşrik (putperest) olarak ölmüştür. kalbini iyice daraltır. bu kişilerden biri kendisini bir baba gibi yetiştirmiş olan Ebu Ta-lib'dir. ayet 40).. Kureyşlilerin direnmesiyle karşılaşmıştır. Kureyş'in en ileri gelenlerinden biridir ve eğer onu Müslüman yapacak olursa. Tanrı'nın bu kişileri Kur'an'ı anlamaktan alıkoyduğunu söylemiş ve Kur'an'a. anlam bakımından anlaşılamaz niteliktedir. Arapçada devenin çeşitlerini belirleyen pek çok deyim var. En'am Suresi'nin 125. Örneğin. ayet 41) diyerek ayartmaya çalışmışlardır. Şu balamdan ki. ifade bakımından anlaşılır olmakla beraber. B) Yabancı Kaynaklardan Yapılan Aktarmalardan Doğma Anlamsızlık ve Anlaşılmazlıklar Muhammed'in Kur'an'a koyduğu ayetlerin birçoğunun yabancı kaynaklardan alınma. Çoğu yayınlarımızda belirttiğimiz gibi. bu isteğinde bir türlü başarılı olamamıştır: Ebu Talib. Kur'an'a koyduğu ayetlerle onun Müslüman olmamasının nedenini. ama bunu yaparken. bir de onun sözlerine inananları inançlarından uzaklaştırmak için.. Suçluları böyle cezalandırırız. Ve işte alıntıların ya da aktarmaların. cemel (erkek deve) iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete de giremezler.. "AIIah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslama açar. keyfi olarak kişileri "kafır" yapıp. Müslüman yapmak isteyip de yapamadığı kişiler vesilesiyle koymuştur ki.. Her ne kadar bu ayet. "cemel" olarak) ayete alındığını bilmek için muhtemelen "müneccim" olmak gerekiyor! Çünkü. Yine bunun gibi Kur'an'ın pek çok yerinde Tanrı'nın. "Neden bu adamlar Kur'an'a inanmıyorlar? Sen peygamber olduğun halde neden onları Kur'an'a inandıramıyorsun?" diye soru sorabilecek taraftarlarına karşı. "peygamberliğini ilan ettiği zaman. ayeti şöyle: "Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslama açar. Muhammed. Şöyle ki: İslam kaynaklarının bildirmesine göre. ölüm döşeğinde Muhammed'in teklifini geri çevirmiş ve "Ben Müslüman olmak istemiyorum. dilediği gibi insanların gönüllerini açıp onları Müslüman yaptığı. adil ve hakkaniyete yer verdiği kabul edilen bir Tanrı'nın. "Tanrı onların kalplerini ve kulaklarım tıkadığı için Kur'an'ı anlayamıyorlar!" şeklinde yanıt verme kolaylığını sağlamıştır. sanki suç onlardaymış gibi cehennemde yaktığını bildirmesi. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir" (En'am Suresi. İşte bu gibi kişileri etkisiz kılmak amacıyla Muhammed. ayeti şöyle der: "Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp. Böylece kendisine. sonra da. neden dolayı "erkek deve" şeklinde (yani. ayet 125). kalbini iyice daraltır. Böylece taraftarlarına karşı kendisini... "dişi deve" için "nake" ya da "bedene" sözcükleri kullanılır. çünkü Ebu Talib. bununla kalmamışlar. ayet 57) şeklinde ayetler koymuştur. Fakat."(A'raf Suresi. akla ters düşen ve anlaşılması mümkün olmayan ayetlerden birini daha eklemiştir. Ebu Talib'i Müslüman yapmak için çok uğraşmıştır. birkaç örnek daha vermekle yetinelim: Kur'an'ın A'raf Suresi'nin 40. Fakat. "erkek deve" demektir! "Deve" sözcüğünün. Müşriklerin yerinin cehennem olduğunu söyleyen Muhammed. onun sayesinde diğer birçok kişiyi İslama sokmak kolaylaşacaktır. Dikkat edileceği gibi. dilediklerinin gönüllerini kapatıp "kafir" kıldığı ve "kafir" kıldıklarını da cehenneme attığı yazılıdır. onlara karşı büyüklük tas-layanlara göğün kapıları açılmaz. "Kur'an'ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduk. aslına uygun tarzda yapılmamış olmasından dolayı da Kur'an. "kulağı yarık deve" için "bahire" . ayette "cemel" deyimi geçiyor ki.. anlamsız ya da anlaşılamaz ayetleri kapsar olmuştur. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler" (Kehf Suresi.. kimi de saptırmak isterse. çoğu kişiler onu yalancılıkla ve Kur'an'ı kendi kafasından uydurmuş olmakla suçlamışlardır.

Gerçekten de İncil'in "Mattaya Göre". dişi ya da kulağı yarık oluşuna göre tanımlamanın hiçbir anlamı yoktur. "melekler ve ruhlar alemi" anlamındadır. İsa'nın. yani bütün mal ve varlıklarını fakirlerle paylaşmaya sürüklemeyi düşünmemiştir. farklı bir amaca yönelik olmak üzere. Suçluları böyle cezalandırırız" (A'raf Suresi.." diye yazılıdır. Aslında İncil'den aldığı tümcenin yeri burası olmadığı halde. zenginin Allah'ın melekûtuna girmesinden daha kolaydır" şeklindeki sözleri." Fakat karşısındakinin tereddüt ettiğini görünce şöyle ekler: "Serveti olanlar. "Markosa Göre". c. ebedi hayata kavuşabilmenin koşullarını sayar ve varlıklı olan kişiye şöyle der: "Zina etmeyesin. incil'deki "devenin iğne deliğinden geçmesi. muhtemelen kaybedeceğini bildiği içindir ki. hem "erkek deve" hem de aynı zamanda "urgan ve halat" (cü-mel=cüml=cümül) anlamına geldiğini bildirirler. ayet 40). Fakat. farklı bir şekle sokup. c. "Mattaya Göre". sahip bulunulan varlığı tümüyle terk edip fakirlere dağıtmak). gelişigüzel bunu buraya koyuvermiştir. çalmayasın. Muhammed. yukarıdaki ayet hükmünün İncil'den yapılan bir alıntıya dayatılmış olmasındandır. katletmeyesin. Nen varsa sat. 176 vd. Devenin iğne deliğine girmesi mümkün olmadığı için. "kalın ip") sözcüğünü tercih ederler. zenginin Allah'ın melekûtuna girmesinden daha kolaydır" (İncil.3.. "deve" sözcüğü yerine "halat" (yani. . bir de "deve" ile "iğne deliği" arasında ilişki bulunmadığını. fakat buna rağmen yapılması gerekir. Ayeti tekrar okuyalım: "Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp. Böyle bir şey yaptığı takdirde. hiçbir zaman onları. yalan şehadet etmeyesin.( Turan Dursun. Allah'ın melekûtuna ("Melekût" deyimi. age.2161..) ne kadar güçlükle girerler. Yani anlatmak ister ki. İsa şöyle ekler: "Bir eksiğin daha var. anlatılmak istenen şey "güçlüğü yenmek" olduğuna göre. Ayette yer alan Arapça sözcük "el-cemel" olduğu için. Sadece kendisine karşı direnenlerin ve Kur'an ayetlerini yalanlayanların cennete giremeyeceklerini hatırlatmak için sokmuştur. " Bu yanıta karşı. o. age. göğün kapıları açılmaz.4.deyimi var. Fakat. Bu bir yana. " İsa'nın bu sözlerini dinleyen varlıklı kişi. Bu konuşmasında İsa. Dikkat edileceği gibi. Bap: 19: 24. çok varlıklı birisiyle konuşması yer almıştır. yukarıda belirttiğimiz 40. her ne kadar varlıklı olan kimseleri. "Lukaya Göre".( Elmalılı H. Kur'an'ın A'raf Suresi'nin. fakirlere dağıt.. Söz konusu amaç. çünkü devenin iğne deliğinden geçmesi.. onlara karşı büyüklük tas-layanlara.. İncil'deki sözleri Kur'an'a bu şekilde sokarken. her ne olursa olsun. s.. "Markosa Göre" ve "Lukaya Göre" adlı kitaplarında. Yazır. "Adak" diye kıra salınmış deve için "şaibe". söz konusu anlaşılmazlık. s. bu şekliyle ayetin anlam taşımadığını öne süren yorumcular. İşte "devenin iğne deliğinden geçmesi" şeklinde incil'de yer alan sözleri Muhammed. fazilet niteliğindeki bazı davranışlarda bulunmak (örneğin. sekiz aylık yüklü deve için "uşra" vs.) Hemen belirtelim ki. "deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremezler. ta-raftarları arasında varlıklı olan kişileri (ya da cihada katılıp yağma ve talan yoluyla varlık sahibi olmuş olanları) tedirgin edeceğini. babana ve anana hürmet et. fakirlere yardımda bulunmaya çağırmakla beraber. kendisine şu yanıtı verir: "Bütün bunları çocukluğumdan beri zaten yaparım. cemel (erkek deve) iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete de giremezler. devenin iğne deliğinden geçmesi kadar güç bir şeydir. çevirinin "erkek deve" olarak yapılması gerektiği söylenir. inkarcıların cennete asla giremeyeceklerini anlatmak istemiştir. Bazı çevirilerde. adları var. kişileri Kur'an ayetlerini kabule zorlamaktır. muhtemelen erkek deveden söz etmenin daha etkili olabileceği düşüncesiyle "elcemel" deyimini seçmiştir. ayetine sokmuştur. varlıklı kişileri İsa'nın öngördüğü fedakarlıklara çağırır şekilde sokmamıştır. Muhammed.. Bap 18:25). Bap: 10: 25.) Bu böyleyken yukarıdaki ayette neden dolayı sadece "cemel" (erkek deve) örneğine yer verildiğini anlamak güç. Bunu yaparlarken "el-cemel" sözcüğünün. iğne deliğinden geçme eylemini devenin erkek. İsa'nın dediği şekilde davranmaya. göklerde hazinen olacaktır. Çünkü.

ve sizden yüz kişi on bin kişiyi kovalayacak. Eğer sizden yüz kişi olursa. savaşa girmiş olan her bir Yahudinin 20 ya da 100 düşmana bedel olduğunu ve düşmana karşı onlara yardımda bulunmak üzere cenk edeceğini bildirmekte! Ve işte bütün bunları Muhammed. yükünüzü hafifletti. biraz önce değindiğimiz gibi. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa. ve 66. "kalın ip") deyiminin kullanılması gerektiğini öne sürerler. Gerçekten de Tevrat'ın "Levililer" kitabında şu yazılıdır: "Ve düşmanlarınızı kovalayacaksınız. 100 Müslümanın kafirlerden l 000 kişiye ya da 100 Müslümanın 200 kafire galip geleceği bildirilmiştir: "Ey. iki yüze (kafire) galip gelirler. "Yeşu". sizde zayıflık olduğunu bildi. ayrıca bkz. Çünkü. daha doğrusu Tevrat'ın "Levililer" (Bap 26: 8) ile "Yeşu" (Bap 23: 10) adlı kitaplarından esinlenerek koymuştur. Üstelik de "el-cemel" deyimini kullanmak suretiyle bu anlamsızlığı pekiştirmiştir." (Enfal Suresi. O halde sizden sabırlı yüz kişi . Ve sizden beş kişi. yükünüzü hafifletti. Görülüyor ki. Bundan dolayıdır ki. Bunu yaparken. Ve eğer sizden bin kişi olursa. Daha başka bir deyimle Yahudilerin Tanrısı. Bap 26: 7-9). size söylediği gibi. ama diğer deve cinsleri geçebilir" şeklinde bir anlam taşırmış ve inkarcılara göz kırparmış gibi bir anlam taşıyabilmektedir. age. yüz kişiyi kovalayacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi.asla giremeyeceklerini anlatmak istemiştir.sadece Kur'an ayetlerini yalanlayanlara hasretmiş ve bu gibi kişilerin cennete.) Yine bunun gibi. ayetler olarak) yerleştirmiştir. ayetlerden biri şöyledir: "Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et.. Yazır. ayet 66). Eğer sizden yüz kişi olursa.( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nce yapılan çevirideki açıklamaya bakınız." (Enfal Suresi. bazı yorumcular. diğer yandan 20 yerine bu kez 100 Müslüman askerin 200 kafire bedel olduğunu bildirmenin çelişki ve anlamsızlık yaratmaktan başka bir sonucu olamaz. Elmalılı H. ve sizi çoğaltacağım. Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Söz konusu çelişki. bunu izleyen 66. ve önünüzde kılıçla düşecekler. iki yüze (kafire) galip gelirler.. ayette biraz farklı bir ölçü kullanılmaktadır: "Şimdi Allah. c.. Ve yüzümü size çevireceğim ve sizi semereli edeceğim. "Şimdi Allah. O halde sizden sabırlı 'yüz kişi bulunursa (onlardan) iki yüz kişiye galip gelir. ayete göre l Müslüman 10 kafire bedel gösterilmekte. ve sizinle ahdimi sabit kılacağım" (Tevrat. Fakat. s. ayet 65). sizde zayıflık olduğunu bildi." (Enfal Suresi.. ayetlerinde. sizin için cenk eden odur" (Tevrat. Kur'an'ın Enfal Suresi'nin 65. "el-cemel" sözcüğü. Bap 23: 10).. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa. 20 Müslüman askerinin 200 kafire. biraz önce belirttiğimiz gibi "deve" ile "iğne deliği" arasında ilişki bulunmadığını ve bu itibarla "deve" sözcüğü yerine "halat" (yani. kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. çünkü Allah'ınız Rab. birbirini izleyen iki ayet halinde (65. "Levililer". hani sanki "erkek deve iğne deliğinden geçemez.. Söylemeye gerek yoktur ki. Bu şekliyle ayet. Arapçada "erkek deve" için kullanılan bir sözcüktür. Allah'ın izniyle (onlardan) iki bin kişiye galip gelir. kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. ve 66. bu sözlerin. ve düşmanlarınız önünüzde kılıçla düşecekler. İncil'deki içeriğini yitirmiş ve adeta anlamsız kılmıştır. "Yeşu" adlı kitapta da şu yazılıdır: "Sizden bir kişi bin kişiyi kovalayacaktır. Muhammed (ya da Kur'an'ı derleyenler) tarafından yanlış anlaşılmasından doğmuştur.3.. Birbirleriyle karşılaştırılınca anlamlarını yitiren yukarıdaki ayetleri Muhammed. ayet 65). kendi günlük siyaseti bakımından yararlı bulmuş ve Kur'an'ın Enfal Suresi'ne. bu kitaplarda anlatılanların.2161 vd. bir yandan 20 Müslüman askerinin 200 kafire bedel olduğunu öne sürerken.. Yahudilerin Tevrat'ında.

ayetin. 184. ayetin. ayet l -3) unutur görünmüştür. ilk zamanlarda.) Ve şunu eklerler ki. "sevgili Müslüman kullarına". Ve işte bütün bu olumsuzlukları örtbas edebilmek içindir ki. Bundan dolayıdır ki. Tanrı'nın. bazı yorumcular 65. onların yükünü azaltmak için l Müslümanı 2 "kafir"e galip gelebilecek şekilde güçlendirdiğini söylerler. Muhammed Kur'an'a. ayet ile ortadan kaldırıldığını söyleyip işin içinden çıkmak isterler. ancak iki ya da üç misli fazla olan bir kuvvetle uğraşabilecek durumda olduğunu. Bunu yaparken. Bundan dolayıdır ki. Dikkat edileceği gibi. olumsuz ayetler gönderebileceğini. . çünkü.226. s. işte bu durumu göz önünde tutan Tanrı'nın. onların yükünü azaltıp l Müslümanın 2 "Kafir"le savaşmasını emrettiğini söylerler.. Ve eğer sizden bin kişi olursa.. kendisine verilen bilgileri günlük siyasetinin gereksinimlerine oturtarak değerlendirmiştir. isabetli olmayan bir ayeti koyup. ayetin daha önce. Biraz ileride göreceğiz ki. Kur'an. sayı esasına bakmadan yardımda bulunması gerekmez miydi? Ya da herkesi hidayete eriştirip. Kur'an'ın. Muhammed'in "katib" olarak kullandığı kimseler.. ayet 66). "Kur'an'da yabancı sözcük yoktur" diye ısrar ederler ve yabancı kökenli görünen sözcükleri birtakım gülünç mantık oyunlarıyla yabancı sözcük değilmiş gibi göstermeye çalışırlarsa da. diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar. daha sonra yanıldığını düşünerek onu ortadan kaldırdığını kabul etmek gerekir ki. daha sonraları İslam ordusu güçlendiği ve on misli düşmanla savaşabilecek duruma girdiği için. "Bir ayetin yerine diğer bir ayeti koyarız" şeklinde konuştuğunu öne sürmüştür. Kur'an ayetlerinin anlaşılması için "uzun uzadıya açıklanmış olarak" gönderilmiş olduğuna dair söylediklerini (örneğin. Her ne kadar bazı yorumcular. l Müslümanın 2 "kafire" galip geleceğine dair bulunan 66. Hûd Suresi. Öte yandan Muhammed. Buna karşılık bazı yorumcular. Tevrat'tan ve incil'den çeviri yaparlarken. Bu durumda 65. 1993. Evet. İbraniceden. bu ayette. bu takdirde 66.. bu nedenle bir Müslüman askerinin on düşman ile savaşmak zorunda bulunduğunu. ama eğer bu mantık doğru ise. Tanrı'nın yanılmazlığıyla bağdaştırmak güçtür. yukarıdaki mantığı tersyüz ederek. Tevrat ve İncil hükümlerinin içerikliklerine nüfuz edilemeden yapılan aktarmalardır ve anlaşılmazlıkları (ya da çelişkili nitelikte bulunmaları) da bundandır. bu örnekler şunu göstermektedir ki. ayet 7) şeklinde ayetler eklemiştir. s. Tanrı. Tevrat ve İncil'den aktarılan çoğu ayetler. Ankara. 1980. çünkü. Tanrı Buyruğu. ayet tarafından ortadan kaldırılmış olması gerekir. ya da Muhammed. belli değil! Kuşkusuz ki. bir Müslüman askerinin 10 "kafir"e. Bedir Savaşı sırasında konduğunu. her şeyi mükemmel ve kusursuz şekilde var kılan ve asla hata yapmaz olan bir Tanrı'nın. kesin anlamlı ayetler vardır. Çelişkili ya da anlaşılamaz nitelikteki hükümlerin varlığını meşru kılabilmek için. 103. Öte yandan bazı yorumcular. fakat daha sonra Müslümanların sayısı artınca.) gayretleri boşadır. nasıl olur da yanılgıya düşüp. bir önceki ayette. sonra bu hatasını düzeltmek amacıyla bir ayeti bir başka ayetle değiştirebileceğini ya da koyduğu bir ayeti (hani sanki yanlış bir şey yapmış gibi) tüm olarak ortadan kaldırabileceğini açıklamamıştır. yani 65. " (Enfal Suresi. ayet olarak inmesi gerekirdi. bunu yaparken.) Evet. muğlak ve yarım yamalak çevirilerde bulunmuşlardır. "Kur'an'da. halkı sinirleyebilmek ve Kur'an'ın "hikmet ve derin anlamlarla" dolu olduğu kanısını yaratabilmek amacıyla başkaca yollar da denemiştir. bu kez bir Müslüman askerinin on misli fazla sayıda "kafir"e galip geleceğine dair 65.İstanbul. örneğin Bedir Savaşı'nda. ortada bir çelişki var. ayetlerin anlaşılamaz ya da çelişkili nitelik taşımalarının başkaca nedenlerin de rolü olmuştur. ayetin 66. Tanrı'nın ayrıca. gerçek şudur ki. çünkü o tarihte İslam ordusunun henüz zayıf durumda bulunduğunu.( Ömer Rıza Doğrul. Oysa. yoksa 10 kafire mi bedel. Müslümanların sayısının az olduğunu. ayeti göndermiştir. ama her şeye kadir olan bir Tanrı'nın. 66. sırf Araplar iyice adayabilsinler diye. Fakat. hiç kimselerin anlayamayacağı nitelikte şeyler olmuştur.bulunursa (onlardan) iki yüz kişiye galip gelir. karşı galip geleceği bildirilmişti! l Müslüman askeri 2 kafire mi. orantılı olarak bir Müslümanın iki "kafir"e galip geleceği bildirilmekte. savaş denen şeyi ortadan kaldırması uygun olmaz mıydı? Bu yukarıdakilere benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Muhtemeldir ki. " (Al-i İmran Suresi. "Arapça" ve "apaçık" olarak indiğini söylemekle beraber. Bedir Savaşı daha önceki bir tarihe rastlamakta. yani 65. (onlardan) iki bin kişiye galip gelir. Allah'ın izniyle . İnkılap ve Aka Kitabevi... ayette. bunu. (Kur'an'daki yabancı sözcükler konusundaki görüş ayrılıkları için bkz Sahih-i c 4 s. Bu yollardan biri yabancı kökenli sözcüklere yer vermektir. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı. Bu takdirde de Tanrı'nın.( Diyanet Vakfı Tercümesi'ne bakınız.

Habeşçeden, Süryaniceden, Acemceden, Rumcadan ve diğer yabancı dillerden alınmış sözcükler ve kavramlarla doludur.( Bu konuda geniş bilgi için bkz. Turan Dursun, age, c.7, s.267 vd.3) Daha önce değindiğimiz gibi, Kur'an sözcüğü bile Arapça değildir; "Arami" kökenlidir ya da "Süryanice" olduğu söylenir.( Bu konudaki görüşler için bkz. Turan Dursun, age, c.7, s.226-227.) Yine aynı şekilde "Kur'an" karşılığı olarak kullanılan "furkan" sözcüğü de "Arami" kökenlidir; "Kefaret" anlamına geldiği halde, Muhammed onu Arapçadaki "frk" sözcüğü ile karıştırmış ve "vahiy" anlamında kullanmıştır. Öte yandan, İbranicede "Tanrı" anlamına gelen "Elyon" sözcüğünü "İlliyim" şeklinde Kur'an'a aktarmış, örneğin Mutaffifin Suresi'nde "İlliyim cenneti" olarak kullanmıştır. Yine bunun gibi "rahman" sözcüğü İbranice olup, Yahudiler tarafından "Tanrı" olarak değil, Tanrı'nın bir adı olarak kullanılırken, Muhammed onu, "Tanrı" kavramının karşılığı yapmıştır. Yine bunun gibi "havariyun", "maide", "şeytan" gibi sözcüklerin kökeni Habeşçe olup, muhtemelen Tevrat'ın (Ahd-i Atiyk'm) Habeşistan'da uygulanan metninden gelmiştir.( Bu konuda geniş bilgi için bkz. Nöldeke, Sketch From Eastern History; London 1892, s.37vd...)

IX KUR'AN'DAKİ BİÇİMSEL UYUMSUZLUKLAR VE TUTARSIZLIKLAR HAKKINDA (DEVAM)
Muhammed'in söylemesine göre, Kur'an, Tanrı tarafından "dosdoğru bir hakim" olmak üzere indirilmiş kitaptır ki, içinde ne "biçimsellik" ve ne de "içeriklik" bakımından hiçbir tutarsızlık, uyumsuzluk, dolambaçlı-lık, çarpıklık, yalan ve yanlış yoktur. Tanrı, bunun böyle olduğunu özellikle Kehf Suresi'nin ilk ayetleriyle bildirmiş ve şöyle demiştir: "Hamdolsun Allah'a ki... kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı indirdi" (Kehf Suresi, ayet 1-4). Yine Muhammed'in söylediklerine bakılırsa, Kur'an'daki her surenin ve her ayetin yeri, ayetlerin hangi surenin neresine gireceği hususu, Cibril tarafından bildirilmiştir; yani güya Tanrı, Kur'an'daki sure ve ayetlerin düzenlenmesi işini ("tertibi"ni) bizzat kendisi üstlenmiş ve Cibril aracılığıyla uygulamıştır. İbn-i Abbas'ın rivayetine göre, güya Cibril, Ra-.mazan'da her gece gelip, Muhammed'le birlikte oturur, Kur'an konusunda konuşurmuş; böylece Kur'an'ın Özel bir itina ile düzenlenmesini sağlamış imiş!( Bu konuda bkz. Sahih-i.... c.7, s.316, 319.) Muhammed'in kızı Fatıma'nın söylemesine göre, Muhammed, bir defasında Cibril'in, bu iş için, yılda iki kez geldiğini bildirmiş ve bunun sebebinin kendi eceliyle ilgili olduğunu eklemiş imiş!( Fatıma'nın rivayetine göre Muhammed şöyle konuşuyor: "(Her sene Cibril Kur'an'ı benimle mukabele ederdi. Bu sene ise iki defa arz ve mukabele eni. Herhalde ecelim yaklaştı zan ediyorum" (Sahih-i..., c.7, s.319).) Eğer bütün bu söylenenler doğru ise ve eğer Tanrı gerçekten "her şeyi hikmetle yapan ve her şeyi hakkıyla bilen " ise (-ki Kur'an'a göre böyle-bkz. En'am Suresi, ayet 83), bu takdirde Kur'an'ın bilimsel ve mantıki bir düzene dayalı, uyumlu, tutarlı ve her türlü çelişkiden uzak bir kitap olması gerekirdi. Ancak, Kur'an'ı, eleştirel akıl yoluyla şöyle dikkatlice okuyanlar, bu kitabın, hem şekil hem de içeriklik (muhteva) bakımından tertipsizliklerle, çelişkilerle, uyumsuzluklarla, tutarsızlıklarla, kopukluklarla dolu olduğunu görerek, Tanrı'nın böylesine bilimselliğe ters ve üstelik birtakım çarpıklıkları ve yanlışları kapsayan bir kitap meydana getirebildiğini kavramakta güçlük çekerler. Her ne kadar şeriatçılar, Kur'an'ın başlı başına "ilim" demek olduğunu iddia ederek, bu iddialarını Kur'an'dan alınma ayetlerle kanıtlanmaya çalışırlarsa da, bu çabaları, Kur'an'ın bilimselliğe aykırılığını gidermeye yeterli değildir. Kur'an'daki çelişkiler konusunu ayrı bir bölüm olarak incelediğimiz için, şimdi burada kısaca, Kur'an'ın, şekil ve içeriklik (muhteva) bakımından eleştiri konusu yapılabilecek

diğer yönlerine göz atalım. A) Kur'an'daki Kronolojik Tutarsızlıklar (Tertipsizlikler) Kur'an'ı okurken sanırsınız ki, Cibril (yani Tanrı emirlerini Muhammed'e ilettiği söylenen elçi), "kronolojik" kavramdan habersizdir. Şu bakımdan ki, bir kere anlattığı şeyleri tarih ve zaman sırasına göre düzenlemeyi bilmez. Örneğin, evrenin yaratılışı, göklerin ve yerin oluşumu ya da milletlerin ve "peygamber" diye tanımlanan kimselerin yaşamları açısından tarihsel bir sıra esasını izleme gereğini duymaz. Bakarsınız, "peygamberlerden" söz ederken, hangisinin önce, hangisinin sonra gelmiş olduğuna aldırış etmez. Pek çok örnekten bir ikisini görelim: En'am Suresi'nin 84. ve 86. ayetlerinde şöyle yazılıdır: "Biz ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik, ikisini de doğru yola ilettik. Ondan önce Nuh'u doğru yola götürdük. Onun hürriyetinden (soyundan) Davud'a, Süleyman'a, Eyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a hidayet verdik. İyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da hidayet verdik. Bunların her biri doğru dürüst olanlardandı. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lût'a da hidayet verdik. Hepsini de alemlere üstün kıldık" (En'am Suresi, ayet 84-86). Bu ayetlerde adı geçen "peygamberler", tarih sırası itibariyle zikredilmiş değillerdir. Ayetteki sıra tamamen tertipsiz ve daha doğrusu yanlıştır. Çünkü, bir kere İbrahim'in Tanrı tarafından doğru yola sokulduğu ve ona İshak ile Yakub'un bağışlandığı yazılı. Oysa, İbrahim'in ilk oğlu İsmail'dir; İshak ise daha sonra doğmuş olan oğludur. Bu nedenle sıranın "İsmail ve İshak" şeklinde olması gerekirken, İsmail listenin sonuna bırakılmıştır. Ayetlerde yer alan diğer adlar da, tarihi sıra esasına bağlı olmayarak belirtilmiştir. Üstelik de İsa -ki diğerlerinden sonra gelmiştir-, Yahya ile İsmail, Elyesa, Yunus ve Lût arasına alınmıştır. Kronolojik bir sıra gözetilmiş olsaydı, bu ayetlerde Nuh'un ilk sırayı, İsa'nın ise son sırayı işgal etmesi gerekirdi. Yukarıda sözü geçen ayetlerde yer alan bu tertipsizliği göz ardı edebilmek için, İslamcılar, her zamanki yanıltma usullerine başvururlar ve örneğin, "peygamberlerin" tarih sırasıyla zikredilmemiş olmasının nedenini, bunların kendilerine özgü bazı niteliklerde olduğunu söylerler. Bu söyledikleri şeyin yalan olduğunu anlamak için, Kur'an'ın, baştan aşağı bu tür tertipsizliklerle dolu olduğunu onlara anlatmak gerekir. Nitekim sadece "peygamberlerin" ya da geçmiş dönem olaylarının tarih sırasıyla belirtilmediğini değil, bunlar kadar önemli sayılan diğer konuların, örneğin evrenin ve insanın (Adem ile eşinin) yaratılışı, onların soyundan gelen kavimlerin ve milletlerin yaşamlarıyla ilgili olayların ya da "kıssa" şeklinde anlatılan olayların da tam bir tertipsizlik içerisinde Kur'an'da yer aldığını görmekteyiz. Oysa, böyle bir kitabın, her şeyden önce bu konuları ele alması ve tarih sırası itibariyle anlatılması gerekirdi. Böyle olsaydı, Kur'an'ın ilk başında, sırasıyla, arşın, göklerin, yerin, gece ve gündüzlerin, hayvanların ve insanın vd... yaratılışları yer alırdı. Oysa Kur'an bütün konulan, tıpkı diğer konular gibi, bölük pörçük ve anlaşılmaz bir şekilde, çeşitli surelerin çeşitli ayetleriyle, çoğu kez tutarsızlıklar, uyumsuzluklar içerisinde sergilemiştir. Konuya daha önce değinmiş olmakla beraber tekrar hatırlatalım ki, Kur'an'ı okumaya başladığımız zaman, karşımıza ilk çıkan şey yedi ayetlik Fatiha Suresi'dir ki, "açış yapan" ya da "açan" anlamına gelir. Ancak, "açış yapan" satırlar, daha ilk andan itibaren aklı şaşırtıcı ve çelişki yaratıcı nitelikte şeylerdir. Örneğin, surede, "(Allah) ceza gününün malikidir. (Rabbimiz)... Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların yolunu değil..." diye yazılıdır (Fatiha Suresi, ayet 6-7). Dikkat edileceği gibi, Tanrı'ya yalvarıda bulunan kimseler, Tanrı tarafından lütuf ve ikramda bulunulmuş olan kimselerin yolunun kendilerine gösterilmesini istemektedirler. Daha başka bir deyimle, Kur'an'ı okumaya başlayan kişi, ilk olarak karşısında Tanrı'nın keyfiliğini dile getiren bir surenin hükümlerini bulmakta! Ancak, yorumculardan, bu surenin Tanrı'dan gelen ilk sure olmadığını öğrenmekle şaşırmakta. Çünkü, "açış yapan" anlamına gelen ve Kur'an'ın en başına konan bu Fatiha Suresi, Tanrı tarafından birinci sure olarak gönderilmiş değil; "nüzul" (iniş) sırası itibariyle 5. sure olarak gönderilmiş kabul edilmekte! Kur'an'ın birinci suresinin Alak Suresi olduğu söylenir.( Her ne kadar Fatiha Suresi'nin daha önce indiğini söyleyenler varsa da, genellikle kabul edilen şudur ki, Alak Suresi, ilk "nazil" olan suredir. Bu konuda bkz. Elmalılı H. Yazır, age, c.8. s.5943 vd...) Eğer, Kur'an bilimcilerinin dedikleri gibi, Fatiha Suresi, Kur'an'ın diğer surelerinin aslı ve kaynağı, yani "kökü ve

tohumu" olarak, daha doğrusu Kur'an'ın özü olarak anlam taşısaydı ve "açış suresi" olarak gönderilmiş olsaydı, (Elmalılı'nın deyişi şöyle: "Çünkü bu sure (Fatiha Suresi), diğer süver-i Kur'an'ın aslı ve menşei, yani kökü ve tohumu gibidir. Fatiha Kur'an'ın mebde ve maada müteallik, hikemi nazariyesini, ahkamı ameliyesini ve makasidi esasiye ve mulıteviyatı asliyesini tazamun eden ... bir ıınmuzecidir" (Elmalılı H. Yazır, age, c.l, s.6).) ilk gönderilen sure olurdu. Oysa bu sure, her ne hikmetse 5. sure olarak inmiş kabul ediliyor. Öte yandan, Fatiha Suresi'nin Müddessir Suresi'nden sonra indiği söylenir. Daha doğrusu Müddessir Suresi'nin 4. sure olarak, Fatiha Suresi'nin ise 5. sure olarak indiği öne sürülür. Ancak, Müddessir Suresi'nden sonra indiği söylenen Fatiha Suresi, biraz önce belirttiğimiz, gibi, Kur'an'ın en başına konduğu halde Müddessir Suresi Kur'an'da 74. sıradadır.( Diyanet Vakfı. Kur'an yorumu.) Daha başka bir deyimle, Tanrı'nın ardı ardına gönderdiği iki sure, yani Müddessir Suresi (iniş sırasıyla 4) ile Fatiha Suresi (iniş sırasıyla 5) Kur'an'da birbirlerinden 74 sure arayla yer almışlardır. Fakat, iş bununla bitmiş değil; şu bakımdan ki, Kur'an'da birinci sırada yer alan Fatiha Suresi'ni, Kur'an'ın ikinci suresi olarak Bakara Suresi izlemekte. Ancak, Bakara Suresi, 87. sure olarak inmiş ("nazil" olmuş) olarak kabul edilmekte. Yani, Fatiha Suresi'nin inişi ile Bakara Suresi'nin inişi arasında 82 sure yer almış oluyor; ama bu iki sure, Kur'an'da birinci ve ikinci sure olarak arka arkaya sıralanmışlardır. Öte yandan Fatiha Suresi'nin Mekke döneminde, Müddessir Suresi'nin ise Medine döneminde indikleri kabul edilir. Oysa, Mekke döneminin başlangıcı ile Medine döneminin başlangıcı arasında en azından 10 ya da 13 yıllık bir zaman farkı var! Böyle olduğu halde, bu iki sure, Kur'an'da, arka arkaya yer almış bulunmakta. Üstelik Bakara Suresi, hicretten sonra ilk inen sure olduğu halde, Kur'an'ın en son inmiş olan bir ayetini kapsamaktadır. (Elmalılı H. Yazır, age, c.l,s.146.) Bakara Suresi, içeriklik ve kapsadığı konular itibariyle, Kur'an'ın baştan ikinci sırasına konacak bir sure değildir. Surenin ilk başlarında, Kur'an'a inananların hidayet üzere oldukları, inanmayanların ise hidayete karşılık dalaleti satın aldıkları vs... belirtildikten ve Tanrı'nın azabından kurtulmak için ona kulluk etmeleri gerektiği belirtildikten (bkz. Bakara Suresi, ayet 1-21) sonra, "yer" ve "gök" sözcüklerinin ilk kez yer aldığı şu ayete geçilir; "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan, yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın" (Bakara Suresi, ayet 22). Görüldüğü gibi, bu ayetlerde "gök"ten, "yerküresi"nden, ''ürünler''den ve "su"dan söz edilmekte; ama bunların nasıl, ne zaman ve ne gibi bir sıraya göre yaratıldıklarına dair bir şey söylenmemekte! Oysa ki, Tanrı, göklerin ve yerin yaratılması olayının insanların yaratılmasından daha büyük bir olay olduğunu, başka bir surede, yani Kur'an'da kırkıncı sırada yer alan Mü'min Suresi'nde bildirmekte (Mü'min Suresi, ayet 57).7 Denecektir ki, Mü'min Suresi'nin "nüzul" (iniş) sırası 60'tır, yani Bakara Suresi'nden daha önce inmiştir (zira Bakara Suresi'nin nüzul sırası 87'dir). Yani belirtilmek istenecektir ki, yer, gök vs... konusunda Bakara Suresi'nde yer alan hususlar, daha önce inmiş olan Mü'min Suresi'nde açıklanmıştır. Böyle bir itiraza karşı verilecek yanıt, biraz yukarıda belirttiğimiz gibi surelerin nüzul sırasına göre değil, Kur'an'daki sıra esasına göre okunmakta olduğudur. Fakat, her ne olursa olsun söylemek istediğimiz şudur ki, Bakara Suresi'nde "gök"ün, "yerküresi"nın, "ürünler"in, "su"yun vs... oluşumuna ya da evrenin (kainatın) yaratılışına değinilmemiştir. Gerçekten de surenin yukarıdaki 22. ayetinden hemen sonra, gök ve yer konusuyla ilgili olmayan ayetlere geçiliyor; örneğin, Kur'an'a ve Tanrı'ya inanmak gerektiği, inanmayanların kafir olarak azaba çekilecekleri vs... tekrar ediliyor (Bakara Suresi, ayet 23-28). Böyle bir atlamadan sonra, 29. ayetle "gök" konusuna dönülüyor ve Tanrı'nın semaya yöneldiği ve onu "yedi kat" olarak yaratıp düzenlediği bildiriliyor: "O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir" (Bakara Suresi, ayet 29).

Tanrı'nın gökleri yedi kat olarak yarattığı konusunda karşımıza çıkan ilk ayet oluyor.)Böyle olunca. bunu. Örneğin. Mü'minûn Suresi'nin 17. dikkat edileceği gibi. ne de kronolojik bir sıraya göre . ayet 4). tersi yapılmış. altı günde yaratmıştır" (A'raf Suresi. elli bin yıl uzunluğunda olan bir günde yükselerek" ulaşacakları yazılıdır (Mearic Suresi. ayette Tanrı'nın her ikisini huzuruna çağırdığı yazılıydı. ayet 47. ayet 9-12). Meryem Suresi'nin 26. aşağı yukarı aynı nitelikte olmak üzere diğer surelerde de belirtilmekte (örneğin bkz. sırasında. yani kronolojik ilkelere bağlı olmayarak. Ancak. hem de "elli bin yıl"ın karşılığıdır! Fakat.. 12. merdivenleri. 'Ben rahmana oruç adadım! Bugün (el yevm) kesinlikle. "gün" denen şey. Mülk Suresi'nin 3. yedi kat gök ile yerküre! Çünkü." (Fussilet Suresi. Mearic Suresi'nde. bin yıl karşılığı olduğunun yazılı bulunduğunu söylerler (bkz. süsleri vs. Bu anlamsızlığı gidermek gayretkeşliğiyle çözüm bulmaya çalışan yorumcular.. ayet 26). Belirtmediğine göre. 177. Bir kere Kur'an'da yedinci sırada bulunan A'raf Suresi'nde. Tanrı'ya göre "gün". ne bilimsel bir esasa. meleklerin ve ruhun ".. yerkürenin kendi mihferi (ekseni) etrafında bir kez dönmesinden oluşan zamandan ibarettir ki. sırasında. bütün bu deyimler. Mü'minûn Suresi 40. "gün" kavramından ne anladığını açıklamak için farklı olayların çıkmasını beklediğini kabul etmek gerekir ki. Mülk Suresi 67. Şu durumda Tanrı'nın. ayet 54). Şimdi 12. "Ben gökleri ve yeri altı günde yarattım" şeklinde konuşmasının bir anlamı kalmıyor demektir. Kur'an'da bu surelerden çok daha önceki sırada yer alan A'raf. ve 11. "gün" kavramının Tanrı'ya göre değişik anlamlar taşıdığını öne sürerler ve örneğin... ayette şöyle dediği yazılıdır: "Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. var mıdır? Bunlar Bakara Suresi'nde değil. Tanrı'nın söylemesine göre. Kur'an'ın 65. Secde Suresi. Aslında böyle bir tutum şu soruyu cevapsız bırakmaya yeterli görünmekte: "Eğer Tanrı gün kavramından bin yıllık bir zamanı kast ediyor idiyse. sırasında yer almışlardır. göğü ve yeri huzuruna çağırdığı belirtildikten sonra. ayetinde yer alan yukarıdaki sözler. üzerine dağlar oturttuğu ve dört günde bereketler yağdırdığı. Daha doğrusu. Turan Dursun. ayet 4). sırasında.. Daha başka bir deyimle...( Meryem Suresi'nde Tanrı'nın Meryem'e şöyle seslendiği yazılı: "Ye. Kur'an'a göre Tanrı bir tek günü." diye konuşmakta! Görüldüğü gibi işin içinden çıkmak kolay değil! Fakat. yedi kat gök ile yerin iki günde yaratıldığı bildirilmekte. Aynı sözler. Fakat. yukarıdaki ayetleri okurken. Nebe' Suresi 78.. Bu konuda ayrıca bkz. ayetinde geçen "el yevm" deyimi bunun karşılığıdır). daha önceki 11. hem "gece ve gündüzün toplamı" olan zamandır. yerküreyi iki günde yaratıp. Yunus Suresi. Ve işte çeşitli zamanlarda inmiş ve Kur'an'ın pek çeşitli yerlerine serpiştirilmiş sureler ve ayetlerle göklerin yaratıldığından söz edilmekte. kronolojik yanlış bakımından ortada yeni bir örnek var demektir. kronolojik sıraya ters düşecek şekilde dizilmiş. ayetin bu iki tümcesi dahi. sure olan Fussilet Suresi'nde. "gün" deyiminden ne anladığını belirtmiyor. ayetlerinde. Semanın yedi kat üzerine yaratıldığına dair Bakara Suresi'nin 29. kandilleri. ayet 7.Ona. ayetleriyle birlikte tekrarlanacaktır. Nebe' Suresi'nin 12. Evet.Bu ayet. ama bu nasıl bir göktür? Ne kadar zamanda yaratılmıştır? Kapılan. hem "bin yıl"lık bir zamandır. ayette ise. gökleri ve yeri. yerkürenin yaratılmasından önce "gün" diye bir şey olmadığını düşünmemiş görünüyor! Zira. ayet 3. bacaları. duman halindeki göğe yöneldiği. Kur'an'ın daha sonraki çeşitli surelerinin çeşitli ayetleriyle belirtilecektir. yerkürenin yaratılmasından önce "gün" diye bir şey olmadığını kabul etmek gerekir. Tanrı'nın. sadece Hac ve Secde surelerinde değil. Yunus ve Hûd süreleriyle ortaya vurmalı değil miydi?" Kaldı ki. c.5. surenin 9. s. "gece" ile "gündüz"ün toplamı olan zamanı kapsar (örneğin bkz. age. Hûd Suresi.. hiçbir insanla konuşmayacağım" (Meryem Suresi. bazen "elli bin yıl" olarak hesaplamıştır. Hac Suresi. sonra bu gök içerisine yerleştirilen yerden söz edilmesi gerekirken.. Talak Suresi'nin 12. Olmadığına göre. ayet 5). "Böylece onları. 41. Hac ve Secde süreleriyle Tanrı katınca bir günün. sadece "bin yıl" olarak değil. direkleri. ve 13. aklımızı çelen bir husus daha var ki. Hadid Suresi. Tanrı'nın. Önce göklerin ne şekilde düzenlendiği belirtilip. göğün yedi kat olduğu ve yerküreyle birlikte 6 günde yaratıldıkları yazılıdır: "Sizin Tanrınız O Tanrı'dır ki. bilindiği gibi. burçları. Oysa Talak Suresi. zaman ve sıra esasına. o da şu: göklerin ve yerkürenin altı günde yaratıldığını söyleyen Tanrı. Burada geçen "onları" sözcüğü. iki günde yedi gök olarak yarattı. ve 4. iç. güzün aydın olsun! Herhangi bir insan görecek olursan.

sonra göğe yöneldiği. ona ve yerküreye. Fakat. Çağırdıktan sonra da.. şöyle denmişti: "(Tanrı) yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. aziz ve alim Allah'ın takdiridir" (Fussilet Suresi. ayet 3. yeri ve 'ikisinin arasındakileri altı günde yaratan. geceyi ve gündüzü. ayrıca bkz. diğer bazı surelerde. A'raf Suresi. aynı sözleri 18 sure sonra.. ayet 2). gökleri yarattıktan sonra arşa "istiva" ettiğini (hükmettiğini). Bakara Suresi'nde Tanrı'nın yeri ve yerde ne varsa her şeyi yaratıp. " (Rad Suresi. ayette şu yazılıdır: "Sonra (Allah) duman halinde olan göğe yöneldi. onu yedi kat olarak yaratıp düzenlediği yazılıydı. Sonra semaya yöneldi. ayetiyle şöyle tekrarlamakta: "(Allah).). Ancak.. burada. sizi sarsmasın diye yere de dağlar koydu . iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. ayet 9-10). o da gökler ile yer arasında olanlarla ve arş ile ilgilidir! Örneğin. yeryüzünü yaratmak için iki gününü harcayan Tanrı. Daha başka bir deyimle. bozulmaktan da koruduk. anlaşılan. yakın göğü kandillerle donattık. Böylece altı gün dolmuş oluyor. göklerin ve yerin yaratılışının altı günde olduğu yazılıydı (bkz. "duman" halinde bulunan göğe yönelerek onu ve yerküreyi huzuruna çağırıyor. Hûd Suresi. ayet 11-12). ayı ve yıldızları yarattığını söylemekte ve böylece kronolojik sıra esasına değer ve yer vermediğini 145 bir kez daha ortaya koymakta. Hadid Suresi. Evet. Fakat. A'raf Suresi'nin 54. sonra yaratılmış olduğu başka surelerde bildirilmekte! Bu konuyu ayrıca ele alacağız. Böylece onları. ayet 59. Ve biz. orada bereketler yarattığı ve tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir ettiği yazılıdır (Fussilet Suresi. dört gününü de oraya dağlar yerleştirmek ve bereketler yağdırmakla geçiriyor. Bunun üzerine her ikisi de isteyerek huzura çıkıyorlar. onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. Yunus Suresi. ayet 29). Görüldüğü gibi Tanrı. Bu ayetlerde Tanrı'nın yerküreyi iki günde yarattığı. Tanrı. biraz önce bahsettiğimiz gibi. arşın göklerden önce değil. Tanrı'nın "yer" ile "gök"ü huzuruna çağırdığı bildiriliyor. Allah'tır. göklerin direksiz olduğunu bildiriyor: "Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten. ayetiyle. Ancak.) Fakat. ayet 11-12). ve 10. Fussilet Suresi'nde. ama nasıl iştir bu ki. Secde Suresi. ayet 4. sure olan Rad Suresi'nde. Oysa daha önce. Ve bu. Çünkü.kullanılmıştır. O her şeyi hakkıyla bilendir!" (Bakara Suresi. yedi kat gök ile yerkürenin iki günde yaratıldıkları bildiriliyor! Oysa. Nitekim. Tanrı. yeryüzünde sabit dağlar yerleştirdiği. yoksa direksiz mi olduklarının merak edilebileceğini düşünerek.. ayet 4 vd. "onları" iki günde yedi kat gök olarak yarattığı ekleniyor (Fussilet Suresi. Kaf Suresi. bundan sonraki iki ayetle işler biraz daha karışmakta. suresi olan Lokman Suresi'nin 10. "onları" huzuruna çağırdıktan sonra yaratmıştır? Öte yandan dikkat edileceği gibi. Buna karşılık. ayet 54. bu göklerin direkli mi. yine de Tanrı. 11. ayetlerine tekrar göz atalım. ayet 7. daha önceki surelerde. gökleri ve yerküreyi altı günde yarattığını söyleyen Tanrı. Kur'an'ın 31. Görülüyor ki.. güneşi. bu sözlere bir eklemede bulunuyor ki. şimdilik göklerin ve yerin altı günde yaratıldığına dair yukarıdaki ayetler üzerinde biraz daha duralım ve değindiğimiz Fussilet Suresi'nin 9. isteseler de istemeseler de gelmelerini emrediyor. Yine bunun gibi. 13.. 'isteyerek veya istemeyerek gelin!' dedi. gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. İkisi de 'İsteyerek geldik' dediler.. sonra arşa istiva eden (hükmeden) rahmandır. göğün duman halinde oluşundan bahsedilmiyordu. Furkan Suresi'nde şöyle deniyor: "Gökleri. yedi kat göklerin ve yerkürenin yaratılış şeklini tam olarak anlatmış değil. ayet 38 vd.. Bunu bir bilene sor" (Furkan Suresi. gökleri direksiz yarattığına dair söylediklerini pekiştirmek ihtiyacını duymuş olmalı ki.

. 70. Bundan dolayıdır ki. ayet 41." (Zariyat Suresi.155. göklerin ve yerkürenin kayıp gitmemeleri için göğü ve yeri tutanın kendisi olduğunu bildirir: "Kuşkusuz Tanrı tutmaktadır gökleri ve yeri. Göğü de. Fakat. sure olan Mearic Suresi'nde şu yazılıdır: "Merdivenler sahibi Tanrı'dandır. ta ki maksatlarına ulaşsınlar!" (Enbiya Suresi.. dirmekle beraber." (Enbiya Suresi.. ayet 6) diyerek övünmelerine devam eder.. bazı yorumcular . Hani sanki Tanrı bunu belirtmeyi unutmuş gibi. kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. göklerle yerin önce bitişik olduğunu. ayet 47) ya da "Onlar. 13 sure atlama yaparak. ayet 45)..)( Turan Dursun'un çevirisi için bkz. her ne kadar göğü direksiz ve yedi kat olarak yarattığını bil-. O hilm'li ve bağışlayandır" (Fatır Suresi. ayet 70). onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya. orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik" (Lokman Suresi. göğün yer üzerine düşmeyeceğini ekler: "Görmedin mi.göğü de size bina yaptı" (Bakara Suresi. gök kapılarının nereye açıldığını burada belli etmiyor. üstlerindeki göğü nasıl yapmışız. yorumcuların bu tür kehanetlerine bıraksın? Esasen Tanrı'nın aklından çekim kanunu diye bir şey geçmemiş olmalı ki. neden dolayı çekim kanununu insanlara açıklamasın da. bu kapılardan Tanrı katına.5. Allah yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri silin hizmetinize verdi. Şu durumda anlaşılan o ki. 32). ayrıca bkz. sadece Kur'an'daki sıra itibariyle değil. göğün merdivenleri vardır ve bunlar Tanrı'dandır. Enbiya Suresi'nde.. yorumcular.. s. Rad Suresi'nin iniş sırası 96. nüzul (iniş) sırası itibariyle de çelişmeli. yeryüzündeki yollan yapanın da Tanrı değil.. o Tanrı'dır ki. kendi izni olmadıkça." (A'raf Suresi. neden dolayı direksiz yarattığını henüz bildirmiş değil. elbetteki kapıları da olacak. ayet 22) derken ve "Göğü korunmuş bir tavan yaptık. cennetlere ve cehennemlere girilmekte. yeri size döşek. bunu "bina" olarak yaptığını söylemekten geri kalmaz: "(Tanrı). işte onlara gök kapıları açılmayacak. bu söylediğini biraz daha pekiştirmek amacıyla. "merdiven" gerek." (Hac Suresi. her ne kadar gökleri ve yerküreyi ayrı olarak yarattığını bildirmekle beraber. göğü de size bina yaptı" (Bakara Suresi. bina olduğuna göre. süslemişiz. Lokman Suresi'nin iniş sırası ise 57'dir. ayet 10). yeryüzündeki dağların. bir günde yükselip çıkarlar ki. ama Kur'an'ı anlaşılsın diye apaçık gönderdiğini bildiren bir Tanrı. Örneğin. onun uzaklığı elli bin yıllıktır" (Mearic Suresi. c.. Yine çeşitli surelerin çeşitli ayetlerine göz atmak suretiyle keşfedebiliyoruz ki. Bu söylediklerinin arasına da "Onları sarsmasın diye yeryüzünde birtakım dağlar diktik. Bununla beraber. Fatır Suresi'nde. ayetine sıkıştırdığı bir tümceyle şöyle der: "Ayetlerimizi yalanlayıp da. ayet 32)der. ayet 40). age. her ne kadar gökleri direksiz yarattığını bildirmekle beraber. Ve ilginç olan şu ki. Biz gökyüzünden su indirip. Orada geniş yollar açtık. gök katlarına ve onun kapılarına erişebilmek için. "gök" denilen şeyi şimdi tavanı olan bir "bina" olarak tanımlamakta. ayet 22) dedikten sonra. Bu arada "Göğü ellerimizle biz yaptık. ayet 32) diye eklerken. Tanrı..( Diyanet Vakfı Kur'an yorumu (Fussilet Suresi'nin 10.. Bu ikisi kayıp gitmiş (yok olmuş) olsalar. eşyayı ve denizde yüzen gemileri insanların hizmetine verdiğini söyleyerek övünürken. pek muhtemelen. "göğü korunmuş bir tavan yaptık. gökleri tutup onların birbirlerine çarpmalarını önleyen görünmez manevi bir direğin bulunduğu sonucunu çıkarırlar ve bu direğin "çekim kanunu" olduğu kehanetinde bulunurlar.. ayet 65." (Enbiya Suresi.ve orada her çeşit canlıyı yaydı. ayetinin yorumuna bakınız). insanlar olduğu ortada! Tanrı. onları birbirlerinden koparıp ayırdığını söyler ve hemen ardından gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptığını anlatır (Enbiya Suresi. Bu ikisi kayıp gitmesinler diye. Tanrı.( Surenin başlığı olan "mearic" sözcüğüne. ayet 30. Tanrı'dan başka kimse bu ikisini artık tutamaz andolsun. Oysa. ayet 31) diye konuşur. Evet. bir bakmazlar mı?" (Kaf Suresi. çünkü.. Ona melekler ve ruh.) Tanrı. Fatır Suresi.. Görülüyor ki. bu iki suredeki ifadeler. bir başka sure olan A'raf Suresi'nin 40. ". göklerin görülür bir direği olmaksızın yaratılmasından. zelzele sarsıntısı sırasında insanları koruduğu görülmediği gibi. Oysa.

hatta bu ayetlerin birbirleriyle ilgisi bulunmayan tümceleriyle. Fakat. Nitekim. göklerin hepsinden de büyük olduğu anlaşılan arş'ın yaratılışıyla ilgilidir! Şu bakımdan ki. s. Anlaşılan. ayet 54) diye yazılıdır. Göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığı ise. "Odur ki. gökleri. ayetiyle anlatılmıştı. 'Ölümden sonra muhakkak dirileceksiniz' desen. Hanginizin daha güzel iş yaptığım denesin diye (yarattı). yorumcuları birbirlerine katmaya yeter bir karışıklık içerisinde düzenlenmiş bulunmakta. ayet 7. sonra arşa istiva eden(dir). arş'ın. ". durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten. ayet 7). birbirleriyle ilgisi bulunmayan surelerin. Burada geçen "istiva" sözcüğü. Fakat. yorumcuların elinde "egemen olma" niteliğine bürünmüş ve "Tanrı'nın arşa egemen olması" şeklini almıştır. ".. Tanrı. ölümden sonra dirilme olacağına inanmayacaklar ve ". ne de burada bunu anlatırken. fakat yaratırken dahi şundan emindir ki. Yunus Suresi. Örneğin. age. gökleri ve yeri yarattıktan sonra mı arşa egemen olmuş (ya da yaslanmış) oluyor? Öte yandan burada.) Ancak. ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. "peygamberlere" özgü bir mucize oluyor ve bu da Tanrı'nın iznine bağlanıyor. "O (Tanrı) odur ki. güneşi. "Şüphesiz ki Rabbiniz. ne orada. ayetinde de.." (Hûd Suresi. Hûd Suresi. Örneğin.. Pek iyi... ayette su ele alınmış oluyor? Yine bunun gibi. Yemin ederim ki (Resulüm!).31. bu sözcüğü "merdivenler" karşılığı olarak kullanmak gerektiği.) Altıncı sure olan En'am Suresi'nde. "yaslanma". fakat her ne olursa olsun. sure olan Tür Suresi'nin 38. aklı durgunluğa sokacak şekillerde anlatılmıştır. sırf kullarını sınamak için arşı su üzerinde yarattığını belirtmek üzere şöyle devam ediyor: "O (Tanrı). gökleri ve yeri altı günde yaratan. bu surelerin sayısı yirmi dördü bulmaktadır. ayet 3. yerin ve suyun yaratılış-lanyla ilgili ayetler. ayette sudan söz edilmemişken. çünkü bunun "mirac"ın çoğulu olduğu ve nitekim Zuhruf Suresi'nin 33. Hûd Suresi'nin ilk ayetlerinde Tanrı. Turan Dursun. c. onlara bir mucize getiresin.. başkaca bir şeyden söz edilmemekte. age.30. Biraz önce değindiğimiz gibi. sonra da güneşi. o da bütün varlıkları ve yaratıkları kuşatan.. ilkönceleri su üzerinde olmasıdır. su. Kafir olanlar derhal. altı günde yaratıldığı belirtilen gökler ve yerküresi dışında.3. ayı ve yıldızları yarattığım ekliyor! Bu karışıklığı pekiştiren diğer bir husus da arşın. ayet 35) diye konuştuğu görülmekte.göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki. sure olan Hûd Suresi'nde." (Hûd Suresi. ama neden daha önceki 7. gökleri ve yeri altı günde yarattı. Tanrı..) Dikkat edileceği gibi. göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili hususlar.3. "yerler-makamlar" anlamının verildiği. Anlaşılan o ki. arş'ın ve göklerin yaratılışı hikayesi. geceyi.( Bu sureler ve ayetler için bkz. 52." (A'raf Suresi.." (En'am Suresi. age..Ben size. ayetinde de "mirac"ın "merdiven" anlamına geldiği hususunda bkz. c. Onun arşı su üzerindeydi. ayet 4 vd. Tanrı'nın Muhammed'e. gökleri ve yeri 6 günde yarattığını bildirdikten sonra. Bu husus. bu karmaşıklığı artıran bir husus daha var ki. s. insanlara evrenin oluşumu hakkında bilimsel bir bilgi vermek için konuşmuyor Tanrı! Sadece kullarını sınamak ve Muhammed'e boyun eğdirtmek için bunları yapmış görünmekte. ayet 1-4) şeklinde konuşmasını emrettikten sonra. ayet 7) deniyor. göklerden ve yerden önce yaratılmış bulunmakta. daha önce A'raf Suresi'nin 54. onun tarafından müjdelenmek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!. ayetinde. Buna karşılık 11. yeri ve her şeyi kapsadığı anlaşılan arşa egemen olduğunu (ya da yaşlandığını) belirtiyor.5. arşı yaratmıştır. hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerindeyken.. yine birbirleriyle ilgisi bulunmayan ayetleriyle. Kur'an'ın çeşitli surelerinde arş'ın sahibinin ve ona hükmedenin Tanrı olduğu yazılıdır.. ayet 7) şeklindeki sözler bunu anlatmakta. Anlaşılan o ki. merdiven aramak.. diğer birçok surede belirtilmişti (örneğin..) Pek güzel. bu 11..Bu açık bir ." (A'raf Suresi. oysa bunun doğru olmayıp. bu kullar. Turan Dursun. 165. "dayanma" anlamında olmakla beraber. 'Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir' derler" (Hûd Suresi. gökleri ve yeri altı günde yaratan. inkarcılara merdiven sahibi olup olmadıklarını sormakta ve merdivenleri var ise delil getirmelerini istemekte! Dikkat edileceği gibi. Hadid Suresi. Turan Dursun. Tanrı.. pek karmaşık bir şekilde anlatılmakta. ama Tanrı.( Bu konuda bkz.. A'raf Suresi'nin 54.tarafından "dereceler". bilimsellik bir yana. Onun arşı su üzerindeydi. gökleri ve yeri altı günde yaratandır. yedinci sure olan A'raf Suresi'nde. ayet 54) deniyor. s. göklerin. "Şüphesiz ki Rabbiniz." (Hûd Suresi. sonra arşa istiva eden. kendi kullarını sınava çekmek amacıyla. c. gökleri ve yeri altı günde yarattı.. Muhammed'e.

Saffat Suresi'nde (ayet l -4. Örneğin. içlerinde arşı yüklenenler olduğunu (Mü'min Suresi. bilemiyoruz!. bu aynı Bakara Suresi'nin ilk 30 ayeti boyunca. melekler endişeye kapılırlar ve Tanrı'ya şöyle derler: ". ilk olarak karşımıza çıkan şey. Enbiya Suresi'nde (ayet 19-20). insanları sınava çekmek için bu kadar zahmetlere girişecek yerde. Her şeyden önce. yeryüzünde fesat çıkaracak. iman etmezler. ayet 26-27)... insanı yaratmadan önce melekleri yaratmıştır. bu sözleriyle melekler. kronolojik düzensizlik içerisinde ve müspet ilme ters düşer şekilde anlatılmıştır. Kur'an'ı okurken şu kanıya varmaktayız ki. İnsanı nasıl ve ne gibi bir malzemeden yarattığını bu Bakara Suresi'nde değil.. "inanç" sorununa el atmış olmaktadır." (Bakara Suresi. "kafirlerin" ise cehennemlik olacaklarını anlatmakla konuşmaya başlamıştır. meleklere hitaben. Daha doğrusu. kendi iradesi sınırları içerisinde hareket edecek olan bir halife yapacağını söylemekte. ayet 7) söyleyecektir. Fakat. ama arşı. meleklere. üçer. bu bilgileri pek dağınık ve hiçbir sıra esasına bağlı olmadan daha sonraki çeşitli surelerin çeşitli ayetleriyle belirtecektir. Tanrı. onları doğru yola soksa. hiç yeri ve ilgisi olmadığı halde. daha "insan" denen varlık yaratılmadan. ayet 30). Pek güzel. Fakat." (Hicr Suresi. hem de onları "kafirdirler" diye cehennemlik sayıyor! Ve konuşmasını. Görülüyor ki.. Kur'an'ın baştan ikinci sırasında yer alan Bakara Suresi'nde Tanrı. melekleri kendisine kulluk etsinler diye yarattığını Nahl Suresi'nde (ayet 49). ayet 50) ve bu meleklerden "hayır meleklerini" şerefli kılmak için seçtiğini (Enbiya Suresi. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürletniştir. anlatırken. fesatçı ve kan dökücü bir yaratık olacağını bilmişlerdir! Nereden bilmişlerdir. ayet 6-7) Yani Tanrı. hem kişilerin kalplerini ve kulaklarını mühürleyip onların "kafir" olmalarına sebep oluyor. Kur'an'da bunun tersi yapılmıştır.. yani ortalıklarda "insan" diye bir varlık bulunmadan önce." diyeceklerdir. " Bu sözleri söylemesiyle birlikte. kalplerine "iman" koysa ve ölümden sonra dirilme olacağı inancını koysa daha iyi olmaz mıydı? *** İnsanın yaratılışı da. kor-kutmasan da onlar için birdir. Tanrı. "Ben. Bakara Suresi'ndeki şu sözlerine dönelim: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım. "inanan"lar ile "kafir'ler ayrımıdır. anlaşılan o ki. kafir olanları (azap ile) korkutsan da. orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?. Pek güzel. melekler. insanın kötü.. ne şekilde ve ne gibi bir nesneden yaratmış olduğunu bildirmeden önce. onları ve insanı ne zaman. insanın yaratılış hikayesinin anlatılması ve sonra onun nitelikleri ve yaşam sorunlarının ele alınması gerekirken. ayet 1). hangi malzemeyle ve ne amaçla yarattığını burada bildirmez. fakat anladığımız o ki. kendisi olduğunu bildirmekten geri kalmamaktadır: "Gerçek şu ki. "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım (halife tayin edeceğim). 164-166) ve diğer surelerde bildirecektir. Bundan anlaşılıyor ki. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır" (Bakara Suresi. onları ikişer. Ancak.. yerleri ve her şeyi dilediği gibi yaratabilen bir Tanrı. ama "inanan'lar ve "kAfir'ler "insan" olarak nasıl ve ne şekilde yaratılmışlardır. henüz insanı nasıl ve ne gibi bir malzemeden yaratmış olduğunu açıklamadan. balçıktan.. "insan" denilen yaratığı. dörder kanatlı "peygamberler" yaptığını (Fatır Suresi. nasıl.Bizler hamdinle seni tespih ve takdis edip dururken.. Bildirdikten sonra. bu doğrultuda olmak üzere sürdürür.. işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağını. birdenbire.. ayet 28-29) dediği görülmekte. Onların bu . 13 sure sonraki Hicr Suresi'nde belli edecektir. gözlerine de bir çeşit perde çekenin. kalplerini ve kulaklarını mühürle-yip. ayet 30) diye bildiride bulunur! Buradaki "yapacağım" sözcüğünün "halk edeceğim" (yaratacağım) karşılığı olup olmadığı tartışmalı. geliniz tekrar Tanrı'nın. yeryüzünde kendisini tem-silen. meleklerin kendisinden korkar olduklarını ekleyecek (Nahl Suresi. "kafir"rin. gökleri. Bu otuzuncu ayette. şöyle ki: Kur'an'ı okumaya başladığımızda. Kur'an'da." (Bakara Suresi. Gerçekten de. belli değil! Zira. "inananların" hidayete ve kurtuluşa erişeceklerini. Şimdi. Hicr Suresi'nde Tanrı'nın. hani sanki her şeyi Tanrı'dan daha iyi bildiklerini ortaya koymuş gibidirler.büyüden başka bir şey değildir.

. ayet 31). gözler ve yürekler verdi. diğer surelerde de.) Bu ayetten anlıyoruz ki.Sizin bilemeyeceğinizi . insanı "pişmiş çamur gibi kuru balçıktan" (Rahman Suresi. Öte yandan. belli bir sıra ve düzenle anlatılmış değil. sonra onları meleklere gösterip.. ayet . Tanrı. Adem'i yaratmaya başladığını anlatırken. ". Dikkat edileceği gibi. sözlerini tamamlamadan başka konulara geçiyor ve 43 sure indirdikten sonra. Tanrı'nın Adem'i çamurdan yaratmaya başladığı yazılıdır: ". ayet 71. yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökülmesine sebep olacaktır ve Tanrı. bu iki surenin indiği tarihler arasında 43 sure inmiş bulunmakta.... Hicr Suresi'nde -ki 15. ". Bakara Suresi'nden 30 sure sonraki Secde Suresi'nde -ki Kur'an'ın 32. insanı bir "nutfeden -ki "meni" anlamındadır.. ne zaman ve ne şekilde yaratılmış belli değil! Bu hususlar çok daha sonraki surelerde ele alınacak. Daha başka bir deyimle melekler Tanrı'ya." (Bakara Suresi. Tanrı Adem'i çamurdan yaratmaya başlıyor. Secde Suresi 38. Sonra ona (yani Adem'e) biçim (adam biçimi) verdi. ayet 28-29). Rahman Suresi'nde. Örneğin. ayet 6-9). Yani Tanrı'nın Adem'i yaratırken. ayet 75)... yoksa üfürmesiyle mi yaptığını belli etmiyor.. orada kan dökecek. herhalde ben bilirim" (Bakara Suresi.. fakat nasıl yarattığını bildirmiyor.(Tanrı) insanı (yani Adem'i) yaratmaya çamurdan başladı.konuşmaları üzerine Tanrı. birbirini tutmaz şekilde sürmekte. ayet 11-12) diyor." (Sad Suresi.. insanı süzme çamurdan yarattık" (Mü'minûn Suresi.. Bir başka sure olan En'am Suresi'nde. Örneğin. ileride olabilecek şeyleri Tanrı'dan daha isabetli bir şekilde görmüşlerdir.yarattığını bildiriyor ve bu söylediğini Kur'an'ın 12 suresinde tekrarlıyor.. her şeyin isimlerini öğretti. 'Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin' dedi" (Bakara Suresi. Kur'an'ın daha sonraki surelerinde anlatılanlardan öğrenmekteyiz ki. O benim iki elimle (bizzat) yarattığıma secde etmene ne mani oldu sana?.. Ve ruhundan üfürdü. altı sürelik bir atlama daha yapmamız gerekmekte. Tanrı'nın .. Saffat Suresi'nde. kendisi de bundan yakınacaktır. (Bunlar şöyle: Nah] Suresi. insanı mı halife kılıyorsun?. Rûm Suresi'nde ". işlenebilen kara topraktan" bir insan yaratacağını bildirmekte (Hicr Suresi. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an çevirisinden. ayet 14) yarattığını söylüyor. Kehf Suresi. Sonra onun soyundan gelenleri aşağılık bir özsudan yarattı. ayet 20) diyor. Allah! 'Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?'. "Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim" (Bakara Suresi. Ancak.. ". ama nasıl.(Tanrı) sizi topraktan yaratmıştır" (Rûm Suresi...(Tanrı) sizi çamurdan yarattı. ayet 4. Tanrı'nın. çeşitli malzeme kullanarak yaratmıştır.( Sad Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Ey iblis!.. ayet 30) derlerken. hiçbir şey. Ancak. bu işi iki eliyle yaptığını bildiriyor! Görüldüğü gibi."(Sad Suresi.yeryüzünde fesat çıkaracak. Tanrı'nın yarattığı insan." (Secde Suresi. Görüldüğü gibi Adem burada yaratılmış durumda! Evet.iki eli vardır ve Adem'i. ayet 30) dediğini belirten ayetten hemen sonra şu geliyor: "Allah Adem'e. 75). Tanrı'nın. "Andolsun ki. bu iki eliyle çamurdan yaratmıştır. süresidir-. onu yaratmaya başladığını bildiren Secde Suresi'nden daha sonra indiği kabul edilen Sad Suresi'nde bildiriliyor. suresi olan Sad Suresi'nde. sırada olan bir suredir ve Bakara Suresi'nden 12 sure sonra gelir-Tanrı "balçıktan. çünkü.. Bunu anlamak için. kulak. 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım'. Adem'i çamurdan yarattığı ve yaratırken de iki elini kullandığı anlaşılmakta: "Rabbin meleklere demişti ki. yani Secde Suresi'nden sonraki bir tarih itibariyle inmiş görünüyor. ayet 12) diyor. ayet 30) diye karşılık verir.. buna karşılık Sad Suresi 75. sure olarak nazil olmuş (indirilmiş) sayılıyor.. Bu konudaki anlaşılmazlık ve düzensizlik. iki elini kullanmış olduğu hususu. ayet 2) diye bildiriyor. Nitekim Secde Suresi'nden altı sure sonra. meleklerin dediği gibi.. yukarıdaki şekilde. Yasin Suresi'nde.Biz (insanı) yapışkan (ya da cıvık) çamurdan yarattık" (Saffat Suresi. Daha başka bir deyimle. "insan" gerçekten fesat çıkaran ve kan döken bir yaratık olmuştur! Öte yandan. sure olarak. Bunlara göz attığımızda fark ediyoruz ki. Tanrı insanı sadece çamurdan değil. Mü'minûn Suresi'nde. Ve size." (En'am Suresi. yani bu işi eliyle mi. yani Kur'an'ın 38. ".

Ondan da iki eşi.Değil miydi bir nutfe dökülen meniden. Kıyamet Suresi.( Çeviri şu şekilde de olabilir: ". Nice örnekten biri. Pek güzel. yukarıdaki ayette. Dikkat edileceği gibi. ayet 5-8). Hani sanki insanı nasıl ve neden yarattığını kendisi de bilmiyor gibidir! Hele Kıyamet Suresi'ne yerleştirdiği bir ayet var ki. insanın yaratılışında kullanılan malzeme. erkeğin "erkeklik tohumu". burada "döl yatağına akıtılan meni"den söz edilmekte. ayet 5.. Dikkat edileceği gibi.. bilimselliğe ters düşmüyor mu? Bu soruya karşı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. Öte yandan Muhammed'in yaşamı ile ilgili olaylar da. kadının rahmi değil mi? Şu durumda. 119. Bazı ayetlerde döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfenin aşılanmış yumurta olduğunu ve bundan insan biçiminde yaratık şekillendirdiğini söylüyor! İlginç olan bir konu daha var ki. ayet 49). sonra nutfeden. "Kur'an'da takdim-tehir vardır" denecek olursa. çamur" deyimi yer almakta. Mü'minûn Suresi. yani "dölsuyu". çamurdan yaratıp "nutfe" (meni) şekline dönüştürüldüğü ve "nutfe"nin de "kan pıhtısı" kılındığı belirtiliyor. ayet 77. age.. sonra da Tanrı'nın insanı yaratıp onu şekillendirdiği belirtilmekte! Kur'an'daki sıra esasına göre anlatılanlar. döl yatağından ve döl suyundan söz edilmekte. başka bir yerde kullanılan çamurun "süzme çamur" olduğu bildirilmekte. Kur'an'ın çeşitli surelerinin çeşitli ayetlerinde. ayet 2. ayet 19. yani erkek ve dişiyi var etmiştir" (Kıyamet Suresi. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir" (Tarik Suresi.. cıvık. Kur'an'da gelişigüzel ve karmakarışık olarak sıralanmıştır."dölyatağı" denen şey de. alaka (aşılanmış yumurta) olmuş. ayet 11.. bu konuda ayrıca bkz. ama "meni" ("meniyy") denen şey. döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfenin (spermin) aşılanmış yumurta olduğunu ve bunu insan biçiminde yaratıp şekillendirdiğini bildiriyor (Kıyamet Suresi. sudan yarattığı yazılıdır ve bu su. Bazı ayetlerde "toprak" deniyor. Mü'min Suresi. "döl suyu"ndan ve "döl yatağı"ndan söz edebilmesi için. kan pıhtısını da "bir çiğnem et" kıldığını (Mü'minûn Suresi. Bazı ayetlerde "çamur"dan söz edilmekte. Bazı ayetlerde insanın bir çiğnem et haline getirildiği. bu ayette. Evet. birdenbire başka bir dönemle ilgili . (erkeğin) sırt omurgası {sulb) ile (kadının) göğüs kemikleri arasından çıkar" (Tarik Suresi. Turan Dursun. Hicret'in 9. erkeğin ve kadının zaten yaratılmış olması gerekmez mi? Oysa. Daha başka bir deyimle. gerçekten şaşırtıcı nitelikte: "İnsan.") Ve bu meninin içinden bir nutfeyi Tanrı insan biçiminde yaratıyor.) Kıyamet Suresi'nde. Abese Suresi. yılında cereyan eden Tebûk Seferi ile ilgili olarak şöyle: Tebûk Seferi vesilesiyle indiği söylenen ayetler sıralanırken ve örneğin cehennemi inkar etti diye Cidd bin Kays adındaki kişi yerilirken (bkz. sonra onu nutfe (meni) yaparak sağlam bir yere yerleştirdiğini. o da şu: Kur'an'ın Tarik Suresi'nde şöyle yazılıdır: "İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. bilimselliğe meydan okur bir mantıkla anlatmaya çalışmış gibidir. Adem'in ve dolayısıyla insanın yaratılışını. bu itirazın geçersizliğini ilerideki sayfalarda ele alacağız. insan Suresi. Necm Suresi. c. Mü'minûn Suresi'nde. sonra nutfeyi "kan pıhtısı" yaptığını. ayet 12-16) bildiriyor.37. Fatır Suresi. sonra pıhtılaşmış kandan. ama Adem'i yarattığı zaman ortada kadın (yani. kronolojik sıra şöyle dursun. getirilirken de. Bazı çevirilerde ayet şöyle okunuyor: "(İnsan) atılarak dökülen bir sudan yaratılmıştır. daha ortada insan denen yaratık olmadığı halde. insanı topraktan. ayet 37). Yasin Suresi. (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? Sonra bu. başka bir surede "yapışkan. ayet 13-14. Tanrı'nın insanı çamurdan filan değil. onun eşi Havva) yoktu ki! Görülüyor ki. insanı "süzme çamur"dan yaratıp. sonra da "hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten" yarattığını belirtiyor (Hac Suresi. ayet 67. ayet 46. ayet 5). ayet 36-39).6. s. farklı şekillerde belirtilmekte. derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmiştir. erkeğin sırt omurgasından (sulbundan) ve kadının göğüs kemikleri arasından çıkan bir sudur. Kur'an'da izlediği sıra esasına göre. ayet 37. Muhammed'in Tanrısı. Hac Suresi.. ayet 5-8). Bazı ayetlerde "pişmiş çamur" ya da "kum çamur" söz konusu oluyor. O su. Hac Suresi'nde. Tevbe Suresi. birbirini tutmaz ifadelerle.

kendi kullarına İslam dinini seçmiş olduğunu. Kur'an'ın başında birinci sure olarak yer alan "Fatiha Suresi'nin. Muhammed'in seksen gün kadar yaşadığı ve bu süre boyunca şeriat "ahkamında" (hükümlerinde) ne bir "ziyade" (fazlalık) ne de bir "nesh" (hükümsüz kılınmış ayet) bulunmadığı bildirilmekte.. sureler ve bu sureleri oluşturan ayetler. Muhammed aleyhinde söylenilenleri yermek üzere Tanrı'nın gazaba geldiği belirtilmiş (Tevbe Suresi.. bu iki fikir arasına. Görüldüğü gibi.1568-1569. Muhammed'in söylemesine göre. tamamlanmış olan din buyrukları gereğince hareket etmelerini bildirmiştir. parça parça olmak üzere ve bir kısmı Mekke döneminde. Çünkü. Ayetler için de durum bu! Bütün bunlar. (taş.) ayet sayısının ise 6666 olduğu söylenir. Daha nice benzeri örnekler vermek mümkündür ki.Bugün size dininizi ikmal ettim.288 vd. Artık onlardan korkmayın.. B) Zaman ve Anlam Bakımından Farklı Dönemlere Ait Olması Gereken Hükümlerin Düzenlenmesindeki Tutarsızlıklar ve Uyumsuzluklar Daha önce de değindiğimiz gibi. Allah'tan başkası adına boğazlanan. zaman ve anlam bakımından farklı dönemlere ait olması gereken deyimler. Esasen. ayet 3). sure olmak üzere indiği söylenir. yan yana ve iç içe yer almış gibidir. önce belirttiğimiz ve ilerideki sayfalarda tekrar belirteceğimiz gibi. Örneğin. Kur'an'ın açıklıktan yoksun ve çoğu kez anlaşılamaz oluşunda rol oynamaktadır. bilimselliğe ters düşer olacak şekilde ve tam bir düzensizlik. Tanrı'dan 87. ilerideki sayfalarda bunlardan bazılarına değineceğiz. bu ayetin inişinden sonra.. sureler ve ayetler "nüzul" (iniş) sırasına göre. genellikle sure sayısının 114. "Fatiha Suresi'nden sonra. bunlar yoldan çıkmaktır. bu ayetler 23 yılda. yasaklamanın istisnalarını belirten fikir. domuzeti. İslam dini ile . ayet 61). İbn Mes'ud'un Mushafında sure sayısının 112 olduğunu bildirenler de vardır. biraz yukarıda değindiğimiz gibi. daha doğrusu Hevazinlerden alınan ganimetin paylaşılması hikaye edilmiştir (bkz. ile) vurulup öldürülmüş. Bugün . boğulmuş. karışıklık içerisinde sıralanmıştır. çünkü. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim.. Nitekim. bu satırlar. Tevbe Suresi.7. c..) Güya. bir kısmı da Medine döneminde inmiştir. Bunun ardından. Yazır. Ancak. Ayet aynen şöyledir: "Leş.. bu yasaklara uyulmayabileceği hususunu belirten hükümle sona eriyor. benden korkun. Turan Dursun. hiç ilgisi ve yeri olmadığı halde. üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim. Tanrı'dan beşinci sure olmak üzere indiği kabul edilir. bunların "nüzul" sırasıyla Kur'an'daki sıraları birbirinden çok farklıdır. yukarıdan yuvarlanıp ölmüş. Bugün kafirler. Fakat. Kur'an'a alınmamışlardır. Medine döneminde inen ayetlere de "medeni" adı verilmiştir. Mekke döneminde inen ayetlere "mekki". bu din gereğince bütün nimetlerini vermiş olduğunu ve artık Müslümanların başkaca "tebligat" beklemeyip. bunların iniş sırası ve zamanı konusunda tartışma vardır. Kur'an'ın 5. sırasında yer alan Maide Suresi'nin 3. ayet. birtakım yiyecekleri ve işleri yasaklayan emirlerle başlıyor ve açlık ya da dara düşme hallerinde." şeklindeki satırlar sıkıştırılmış. Öte yandan. s.) Hani sanki Tanrı. ağaç vb.2. dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. age. Yani ayetin başında ve sonunda iki fikir yer almakta: birisi yiyeceklerle ilgili bazı hususlarda yasaklamayı öngören fikir. Kur'an'ı oluşturan surelerin ve ayetlerin sayısının ne olduğu kesin olarak bilinmez. ayet 60). diğer bazı konulara atlandıktan sonra 20 ayet arayla tekrar Tebûk Seferi'yle ilgili konuya dönülmüştür (Tevbe Suresi. Kim. sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Bu satırların. ayet 81). size dininizi ikmal ettim.(Bununla beraber "Enfal" ve "Tevbe" surelerini bir tek sure sayarak surelerin adedinin 113 olduğunu söyleyenler yanında. s. ayetinde. Kur'an'ın ikinci sırasında yer alan "Bakara Suresi'nin. Nice örneklerden bir ikisini inceleyelim: Yine daha önce değindiğimiz gibi. Tanrı burada. ayetin ana teması ile ilgili hiçbir yönü yok. age. kan. yılında olmuş bir olaya..konuya geçilmiş ve Hicret'in 8. Tanrı'nın Müslümanlar için gönderdiği buyrukları tamamladığı ve artık başkaca bir diyeceği kalmadığı kanısını yaratmakta. c. gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haranı etlerden yiyebilir).( Elmalılı H. ". Ve nitekim. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir" (Maide Suresi. seçmiş olduğu bu dini tamamlamış bulunduğunu. diğeri ise. boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar) ile canavarların yediği hayvanlar. (Ayet sayısının esas itibariyle altı bin olduğu ve bundan fazlasının tartışmalı bulunduğu hususunda bkz.

namaz kılma emri Mekke döneminde. Mekke döneminde geldiğini belirtmişlerdir. topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Bundan dolayıdır ki. Tanrı'nın son sözleri olarak Kur'an'ın en sonunda.3. age. s." (Maide Suresi. s. Daha başka bir deyimle. kendisinden önce indiği kabul edilen Cum'a Suresi'nden önceki bir sırada yer almıştır. Örneğin. yani "mushaf" tertibine göre 110. Çünkü. 128. 114. dirseklerinize kadar ellerinizi. Buna karşılık. yüzlerinizi. aptes ayetinin Medine'de indiğini. neden aklı şaşırtıcı böyle bir is yapsın?" diye sormamıştır." (Cum'a Suresi. sonra 200 ayetle Al-i İmran Suresi. Fakat. 129 ayetle Tevbe vd. yedi ayetten oluşur... kısa surelerin sona bırakıldığını öne sürerler. yılları arasında. "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman. aptessiz kılındığını kabul gibi bir durum ortaya çıkmaktadır ki. ve 7. Aptessiz namaz olamayacağına göre. Kur'an'daki surelerin sıralanışındaki tertipsizliği göz ardı etmek ve gerçeği saklamak amacıyla. 6 ayeti kapsar. hükmünü sonraya bıraksın? Neden Kur'an ayetlerini belli bir sıra esasına göre değil de. İlk sure olan Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. karışıklık yaratmaktadır. . l. Tanrı. Tanrı. "Fatiha" Suresi'dir ki. birbirlerinden 56 sure ile ayrılmıştır.. İslamın en önemli "amerlerinden olmak üzere yerleştirmiştir. Kur'an'da en sondan beşinci sırayı işgal eder. 227 ayetle Şuara Suresi. bu sözler. Kur'an'ın 5. Muhammed'in söylemesine göre. yiyecekler konusundaki yasak ve haramları öngören bir ayetin sözleri arasına sıkıştırılmış bulunmakta. en kısa sure olan Nasr Suresi'nin (3 ayetten ibarettir) Kur'an'ın en sonuna konması gerekirdi. Yani. 165 ayetle En'am. yılları . tamamen keyfi olarak ve genellikle tersyüz edilerek dizilmiştir. Kur'an'ın en başında. sırada yer almıştır. her ne kadar Mekke döneminde namazın farz olduğunu bildirmekle beraber. Oysa. arasında indirdiği Maide Suresi'nin 6. tutarsız ve uyumsuz bir şekilde göndersin? Her şeyi akla en yatkın şekilde yaptığını söylediğiniz bir Tanrı. aptes alma usulüyle) birlikte bildirilmesi beklenirdi. içinden çıkılmaz güçlükler içerisinde kalmışlardır. Hicret'in 5. aptes alma emri ise yıllarca sonra. en fazla ayet sayısıyla ilk sırada yer alan Bakara Suresi'ni -ki 286 ayettir-. Karışıklığı gidermek amacıyla. "Neden Tanrı ayetin kendisini göndersin de. 176 ayetle Nisa. yorumcular. oysa yalandır. başlarınızı meshedip. ayet 6) demiştir. aptesten söz etmemiştir. ayet 9) derken dahi.. Gerçekten de... izlemesi gerekirdi. Yine bunun gibi. Kur'an'da yer alan sureler. Kur'an'ın en son suresi. Cum'a Suresi ise. ve 7. Maide Suresi'nin bu ayetinin indiği tarihe gelinceye kadar (yani Hicret'in 5. asıl şaşılacak husus şudur ki. 112. en son ayet olarak konması gerekirken. ) Aptessiz namaz söz konusu olamayacağına göre. ve 7. bu satırlar. en başlarında. surelerin ayet sayısına göre ayarlandığını ve uzun surelerin başa alınıp.( Bu konuda bkz. yıllarına kadar) kılınan namazların. Turan Dursun. aptes alınması hususunda herhangi bir buyrukta bulunmamıştır. bütün bu karışıklığın. sure olarak en son sırada yer alır. iki sure. *** Şeriatçılar. sırada yer alan Nas Suresi'dir ki. suresinde yer alan bir ayettir. Bir diğer örnek de şudur: Muhammed'in söylemesine göre. Kur'an'da yer alan hükümlere göre. Ancak. Maide Suresi. "vahyin" iniş sırasına. bazı yasaklar getiren buyruklar arasına atılmış olarak Kur'an'da yer almıştır. 206 ayetle A'raf. yılında cuma namazından söz ederken ve örneğin. Medine döneminde verilmiş görünmektedir. bir kere surelerin sıralanmasında ayetlerin sayısı esas tutulmamıştır. sonra 206 ayetle A'raf-Suresi. "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman. sure olarak indiği söylendiği halde. fakat hükmünün daha önce. Kur'an'da 114. Hicret'in 5. Maide Suresi.. 120 ayetle Maide. ayetiyle belirtmiş. 75 ayetle Enfal. Yine bunun gibi. Kur'an'da 62. bu sure Kur'an'ın sondan beşinci sırasına konmuştur. Hatta Hicret'in 1. sonra da 165 ayetle En'am Suresi vd. Onu izleyen Bakara Suresi'nde ise 286 ayet vardır. eğer uzun surelerden kısa surelere geçilerek hareket edilseydi. Daha sonra 200 ayetle Al-i İmran. 21. başlı başına bir ayet olarak değil. "birinci sure" olarak yer alan sure. Nas Suresi. sıradadır. örneğin. hemen Allah'ı anmaya koşun. Öte yandan Nasr Suresi..20 ve c. Oysa ki. Kur'an'daki tertipsizlikten doğduğunu kabul etmek gerekiyor. namazla ilgili emrin. çok daha sonra. gelir.ilgili olarak bütün söyleyeceklerini söylemiştir ve başkaca söyleyecek bir şeyi kalmamıştır! Daha başka bir deyimle. sure olarak indiği kabul edildiği halde. c. en son inen sure olarak kabul edildiği halde. Kimse de kendilerine. Şu hale göre. namaz kılmak ve aptes almak gibi ibadet usullerini. Eğer uzunluk ve kısalık öğesine riayet edilmiş olsaydı. zamanına ya da uzunluk ve kısalık esasına göre değil. Aptes konusunu. namaza kalkındığında ne yapılması gerektiğine dair hükümlerle (örneğin.

Kur'an'ın baştan beşinci sırasında bulunmaktadır. sırada yer almış bulunmakta. bu surenin sadece ilk 5 ayeti ilk olarak inmiştir. Dinin temel esaslarını kapsadığı. Rabbinin adıyla oku. ayet 3) şeklinde bir ayet var ki. biraz yukarıda değindiğimiz gibi.. din olarak sizin için İslamiyeti beğendim. ayet 1). Bazılarına göre Müddessir Suresi. Rûm Suresi'nin 39. ilk olarak gönderilmiş suredir. Öte yandan bir de şu var ki. bu sure Kur'an'da 68. Kur'an'ın baş kısmında bulunması gerekirken böyle yapılmamış. Kur'an'ın en son suresi olarak kitabın en sonuna atılmıştır. bu surenin ilk ayetlerinde. Bazı yorumculara göre." şeklindeki bu ayetinin. bu da Tanrı'nın Muhammed'i uyarma işiyle görevlendirdiği anlamına gelmekte. Maide Suresi'nin üçüncü ayeti olarak yer almıştır. her ne hikmetse. Kur'an'daki sıra itibariyle ondan önceki yeri işgal eder. Alak Suresi'nin. bu sure Kur'an'ın 96. 19 ayetten oluşan Alak Suresi'nin ilk inen (nazil olan) sure olduğu söylenirse de. çünkü. ayetler olduğunu söyleyenler yanında. Oysa bu ayet. Muhammed'in. Kur'an'ın başında değil. sonlarına konmuş. Medine döneminde indiğini ileri sürenler ve hatta hem Mekke hem de Medine'de indiğini söyleyenler vardır. ilk indiği kabul edilen sureler ve ayetler. en son inen sure olmadığı halde. Biraz yukarıda değindiğimiz gibi. Oysa Müddessir Suresi. sure. diye de adlandırıldığı söylenir. . en sonlarında..) Ancak. her buyruğunu gönderdiği ve artık başkaca söyleyecek bir şeyi kalmadığı kanısını yaratmakta. ". Şu hale göre.. Her ne kadar Fatiha Suresi.Mekke döneminde indiğini söyleyenlerin yanında. Daha önce dediğimiz gibi. iniş (nüzul) sırası olarak dördüncü sırayı işgal etmektedir... yine biraz önce değindiğimiz gibi.." şeklindeki ayetiyle bir arada bulunması uygun olurdu. bu ayetin inişinden sonra 80 ya da 81 gün yaşamış ve bu sure boyunca Tanrı'dan başkaca vahiy gelmemiştir. Örneğin. güya Tanrı Muhammed'e ayetlerini göndermeye başladığını bildirerek "Oku!" diye hitap etmekte! Şu durumda böyle bir ayetin Kur'an'ın başlangıç ya da açış kısmında olması gerekir diye düşünmek doğaldır. Rabbini yücelt. "Ey Muhammed!.. çünkü. Müddessir Suresi Kur'an'da 74. ve 276. Kur'an'ın en sonunda değil.Bugün size.." (Maide Suresi. ve 279. "Açış yapan" ya da "açan" anla-rmnda olmak üzere "Fatiha" denilmiş ve Kur'an'ın en başına alınmıştır. sure olarak Tanrı'dan indiği kabul edilir... Müddessir Suresi'nin. Tanrı'dan ilkönce inmiş ayetler değildir. hangi surenin hangi ayetinin ilk olarak ya da önce gönderildiği pek bilinmez. "Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da uyar. Maide Suresi'nin bu üçüncü ayetinin.. bu surede yer alan ayetler. Muhammed. en son gelen ayetin Bakara Suresi'nde "faiz" (riba) ile ilgili 275. birinci sure olarak Kur'an'ın en başına konmuş olmakla beraber. ayet 1-2) diye bildirilmiştir ki. Oysa bu ayet. sırada yer alan bir suredir. dininizi bü-tünlediın. üzerinize olan nimeti tamamladım. ana hatlarıyla İslamı anlattığı ya da birçok esası taşıdığı için "el-Esas". Kur'an'ın başına değil. fakat 112. 278. Rabbinin adıyla oku." (Müddessir Suresi. Tanrı'nın İslam diniyle ilgili ne varsa her şeyi söylediği.Şu durumda. Mekke dönemi boyunca (yani. yorumculara göre. Kur'an'da 74. kendisini "peygamber" olarak ilan ettiği ve Medine'ye göç edeceği zamana kadar yaşadığı süre boyunca) indiği kabul edilen sureler. Müddessir Suresi'nden sonra indiği halde.. iniş (nüzul) sırası itibariyle beşinci suredir. Rabbini yücelt. Bununla beraber Maide Suresi'nde. Maide Suresi 120 ayetten oluşup. Alak Suresi'nde şöyle bir ayet var: "Ey Muhammed!. buna karşılık Tanrı'dan en son geldiği söylenen sureler ve ayetler de Kur'an'ın ilk başlarına oturtulmuştur.. Yani kendisinden önce indiği kabul edilen beş sureden öne alınmak suretiyle Kur'an'ın başına konmuştur. Daha başka bir deyimle.. Yani.. Yine bunun gibi. sure olarak yer almıştır. İslam kaynaklarının bildirmesine göre. Her ne kadar. Buna karşılık "Nas" adını taşıyan 114.. Al-i İmran Suresi'nin 30. ayetleri olduğunu öne sürenler vardır. "el-Kafiye" vs. başlarında.. Tanrı'dan geldiği söylenen ayetlerin en sonuncusunun ne olduğu bilinmez. Alak Suresi'nde yer almıştır.. sırasında bulunmaktadır..( Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan Kur'an'ın "Fatiha Suresi" yorumuna bkz. aksine. Tanrı'dan gelen en son ayet olarak Kur'an'ın en sonunda yer alması beklenirdi. Görülüyor ki. "Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da uyar. "el-Vasfiye". Nisa Suresi'nin 161. Daha önce de değindiğimiz gibi." (Alak Suresi. Bazı yorumculara göre ise ilk inen sure Kalem Suresi'dir.

"De ki! Hak geldi.. Allah atmıştı" sözleri Hicret'ten önceki döneme. Ancak. genellikle Hicret'in dokuzuncu yılında indiği kabul edilen bir suredir. bu surenin içinde. sure olan İhlas Suresi'ne kadar olan 11 sure.bu suredeki ayetlerin büyük çoğunluğu. Örneğin. Kur'an'ın en sonuna yerleştirilmişlerdir. içinde sadece iki adet mekki ayet bulunduğunu söylerler. Muhammed'in Hicret'ten önceki dört yıl boyunca -ki Mekke döneminin sonlarına rastlaryerleştirdiği ayetler de vardır. Oysa Hicret'in ikinci yılı ile dokuzuncu yılı arasında indiği söylenen birçok ayet. yani sekiz dokuz yıl önceki zamanlara rastlar. . Güya. Yine bunun gibi.Mekke'nin fethinden önce mi. geri kalanları "mekki"dir. İsra Suresi adını taşıyan on yedinci surenin içinde. Bazılarına göre bu surenin sadece son. bir ayetin bazı tümceleri Mekke döneminde. ". ayet.genellikle Medine döneminde (yani. Oysa ki. Buna karşılık. bu surenin otuz dört ayetinin Mekke'de ve sadece bir tek ayetinin -ki o da 10. 101. yani "Onları siz öldürmediniz.. Bedir Savaşı'nı Müslümanların lehine sonuçlandırdığını ve müşrikleri de öldürdüğünü söylemektedir. her ne olursa olsun. Allah öldürdü. Kur'an'ın en sonlarında yer almıştır: örneğin. bu ayetten önceki 73. Buna karşılık. ayettirMedine'de indiğini söyleyenler vardır. yoksa sonra mı ya da Veda Haccı sırasında mı indiği bilinmez. otuz beş ayetten oluşan Ahkaf Suresi'nin. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği tarihten sonra) indiği söylenen surelerin önüne geçirilmiştir. Nasr Suresi'nin ilk üç ayetinin -ki zafer günü insanların akın akın İslama gireceklerini bildirir bu ayetler. bu surenin ayetleri arasında. başkaca sureler ve ayetler yerleştirmiş Kur'an'a! Kur'an'ın on üçüncü sırasında bulunan Rad Suresi. Tipik örneklerden biri şöyle: Enfal Suresi'nin 17. Muhammed'in henüz şiddet yoluna başvurmadığı döneme ait sayılması gerekir.. Allah atmıştı. ayetin diğer tümcesi. Bu ayetin ilk tümcesi. ayetinin metninde. genellikle yumuşak nitelikte olup.. Yine bunun gibi. sureler olarak peşi peşinedirler. Tanrı. belli bir ayetin bir kısım sözleri Mekke'de. ayet 81) şeklindeki 81." (Enfal Suresi. zaten batıl ortadan kalkmaya mahkûmdur" (İsra Suresi. tartışmalıdır. Hicret'ten önce inmiş olanlar da vardır. Kur'an'ın ilk başlarında yer almıştır. Mekke dönemine ait ayetlerle Medine dönemine ait ayetler. batıl ortadan kalktı.Onları siz öldürmediniz. Hicret'in ikinci yılında "nazil" olduğu söylenen ayetleri içerir. Tevbe Suresi. ve 110. bu on beş yıllık süre boyunca. Daha başka bir deyimle. Kur'an'da 109. Kur'an'ın başka yerlerine serpiştirilmişlerdir. Kureyşlilere ödün (taviz) vermekten vazgeçtiği sıralarda yerleştirdiği Kafırûn Suresi ile. 75. Yine bunun gibi. Hemen ekleyelim ki. Oysa ki. lütufta bulunmak için yapmıştı. hepsi de ilk Mekke dönemine ait olmalarına rağmen. Mekke döneminde indiği söylenen sureler -ki ilk inen surelerdir-. Hicret'ten önce inenlerle iç içe konmuştur. Allah bunu inananlara . Yani. tüm olarak Mekke'de indiğini söyleyenlerin yanında. ayet 17) diye yazılıdır. adeta harman edilmiş gibidir. ancak.. ilk Mekke döneminde. Hicret'in dokuzuncu yılında indiği söylenen Tevbe Suresi izler. Allah öldürdü" sözleri Bedir Savaşı ile ilgilidir ve Hicretten sonraki döneme.. bu nedenle bunları "mekki" olarak kabul etmek daha doğru olur. Hatta. on beş yıl arayla indiğini söylediği iki sure. bazılarına göre sadece Yahudilerle ilgili kırk ayet "medeni"dır. birçok sure vardır ki. yani "Attığın zaman da sen atmamıştın. Mekke dönemine aittir ve Muhammed'e karşı bazı kişilerin tertipledikleri suikast ile ilgilidir. farklı tarihlerde indiği kabul edilen ayetler. daha doğrusu Medine dönemine aittir. Muhammed'in Medine'ye yeni hicret ettiği tarihlere. Kur'an'ın ikinci sırasında yer alan sureden. Fakat. ayetlerle anlatılanlar. Kur'an'da yan yana yer almıştır. ve 80. Fakat. Attığın zaman da sen atmamıştın. üç ayeti "medeni". bazı yorumculara göre Mekke'de inmiştir. fakat içinde Medine dönemine ait ayetler vardır. Mekke'nin fethinden sonra konmuştur. Hicret'in ikinci yılında indiği söylenen Enfal Suresi'ni. dokuzuncu sırasındaki sureye kadar olan ilk yedi sure -ki en fazla sayıda ayeti kapsayan surelerdir-. diğer kısmı ise Medine'de inmiş görünmektedir. Örneğin. sure olan Karia Suresi'nden 112. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği tarihten sonra inmiş olmalarına rağmen. bu tarihten on beş yıl sonra Medine'de indiğini söylediği Nasr Suresi. on yıl ara ile indiği kabul edilen ayetler yan yana yer almışlardır. Bu sureleri Medine döneminde inen iki sure izler. Öte yandan. sekizinci sure olan Enfal Suresi. Örneğin.. bazı tümceleri de Medine döneminde inmiş olarak iç içe geçmiş durumdadır. bazıları da aksi görüştedirler: bu surenin Medine dönemine ait olup. Muhammed'in. çoğu zaman yan yana sıralanmışlardır ya da Hicret'ten sonra inen ayetler.

Kur'an'ın son kısımlarında yer alan bazı sureler, örneğin, Tekasür (ki 102. suredir), Karia (ki 101. suredir), Adiyat (ki 100. suredir) ve Zilzal (ki 99. suredir) sureleri, bazı yorumculara göre mekki, kimine göre ise medenidir.( Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bunlar Mekke'de, din bilgini sayılan Gölpınarlı'ya göre ise Medine döneminde inmiştir.) Fakat, bu sureler Kur'an'ın en sonuna alınmışlardır; oysa ki, bunlardan sonra indiği kabul edilen sureler ve ayetler vardır. Yine aynı şekilde, İnsan Suresi adını taşıyan yetmiş altıncı surenin tümünün "mekki" olduğunu söyleyenler yanında, "medeni" olduğunu söyleyenler de vardır. Fakat, bu surenin 23. ayetinin "medeni" olup, gerisinin "mekki" olduğunu söyleyenler ya da sadece 24. ayetin "mekki" olduğunu öne sürenler de bulunmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak kolay. Bütün bunların ortaya koyduğu gerçek şu ki, elimizdeki Kur'an'ın sureleri ve ayetleri, bilimsel bir sıra esasına göre düzenlenmemiştir; aksine karmakarışık bir sıra esasına tabi tutulmuştur. C) Surelerin ve Ayetlerin Bilimselliğe Ters Düzende Yer Almalarının Yarattığı Olumsuzluklar Konusunda Görülüyor ki, "apaçık" ve "bilimsel" olduğu söylenen Kur'an'daki ayetlerin ve surelerin iniş (nüzul) zamanı ve sırası pek karışıktır; çoğu kez bilinmemektedir. Oysa, bunun bilinmesi birçok bakımdan önem taşıyor: bir kere, ayetlerin "geçerli" yada "geçersiz"olmaları bakımından önemli. Ayetlerden bazılarının "mensuh" (kaldırılmış, geçersiz) sayılması gerektiği öne sürülmekte. Ancak, bir hüküm, ancak kendisinden önce gelmiş olan bir hükmü geçersiz kalabileceğine göre, hangi ayetin önce, hangi ayetin sonra "indiğinin" bilinmesi koşuldur.26 Öte yandan, olayların, masalların ve bunlarla ilgili "nedenler"in anlaşılabilmesi için de, ayetlerin ve surelerin iniş sıralarının, Kur'an'a alınış zamanlarının önemi vardır. Surelerin sıralanmasında, ayet sayısını göz önünde tutmanın anlamı yoktur; çünkü, önemli olan şey sayı değil, sure ve ayetler arasındaki ilişki, uyum ve tutarlılıktır. Bu hususa riayet edilmediği içindir ki, Kur'an'daki olaylar ve hikayeler kopuk kopuk ve anlaşılamaz şekilde birbirleri üzerine yığılmıştır. Verilecek nice örneklerden biri, Ahkaf Suresi'nin onuncu ayetiyle ilgilidir: Otuz beş ayetten oluşan Ahkaf Suresi'nin tamamının Mekke'de indiğini söyleyenler varsa da, bu surenin 10. ayetinin Mekke'de değil, Medine'de indiğini öne sürenler de vardır. Bu ayetin Mekke'de ya da Medine'de inmiş olduğunun kabulü halinde, ortaya farklı anlamlar çıkmaktadır. Ahkaf Suresi'nin 10. ayetinde şu yazılıdır: "De ki, 'Şuna vicdanınızda bir rey (kanaat) edindiniz mi, eğer bu Allah tarafından da siz ona küfrettinizse ve Beni İsrail'den bir şahit onun misline şehadet edip iman getirdi de siz kibretmek istedinizse, şüphe yok ki Allah zalimleri doğru yola çıkarmaz!'..." (Ahkaf Suresi, ayet 10).( Yukarıdaki çeviri için bkz. Elmalılı H. Yazır. Diyanet Vakfı çevirisinde şöyle yazılı: "De ki. Hiç düşündünüz mü? Şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz AIIah, zalim/er topluluğunu doğru yola iletmez" (Ahkaf Suresi, ayet 10).) Bu ayetin, "...israil'den bir şahit onun misline şehadet edip iman getirdi... " şeklindeki tümcesinde yer alan, "İsrail'den bir şahit" deyimi ile "onun" deyiminin hangi anlama geldiği pek bilinmez. Eğer ayetin Mekke'de indiği kabul edilecek olursa, bu deyimlerin "Kur'an'ın Tevrat gibi Allah'ın kitabı olduğuna..." ve "Muhammed'in Musa gibi bir peygamber olduğuna..." şeklinde anlam taşıyacağının, "şahit" sözcüğünün "Musa"ya atıf olduğunun kabulü gerekir. Yok, eğer ayetin Medine'de indiği kabul edilecek olursa, bu takdirde "şahit" sözcüğünün Medine'deki Yahudilerden biri olan Abdullah b. Selam'a ve onun Müslüman olmasıyla ilgili bir olaya atıf olduğunu kabul gerekecektir. Bakınız neden: Yukarıdaki ayetin Medine'de indiğini kabul edenlerin, ayetle ilgili açıklamaları şöyle: Medine Yahudilerinin "alim"lerinden olan Abdullah b. Selam, İslama girmek ister ve Muhammed'e giderek,

onun "peygamber"liğine inandığını, Yahudilerin dahi onu Tevrat'ta yazılı olarak bulduklarını söyler. Eğer İslamı kabul ettiğinin diğer Yahudiler tarafından bilinmesi sağlanacak olunursa, onların da İslama gireceklerinin muhakkak olduğunu ekler ve şöyle bir plan teklif eder: "Beni evinde gizle ve Yahudilere adam gönderip onları bir araya topla ve benim hakkımda sor; çünkü onlar sana benim kendilerinin en alimi olduğumu söyleyeceklerdir; ben de o vakit çıkarım ve senin Resulullah olduğuna, bunun Tevrat'ta yazılı bulunduğuna, senin hidayet ve hak diniyle gönderildiğine şehadet ettiğimi bildiririm. " Bu teklifi pek uygun bulan Muhammed, Abdullah b. Selam'ı evinde gizler, Yahudileri çağırtır ve onlara sorar: "Sizin içinizde Abdullah b. Selam nedir?" Yahudiler cevap verirler: "Abdullah b. Selam alimlerimizdendir. Babası da öyledir!" Muhammed tekrar sorar: "O halde o Müslüman olduysa ne dersiniz?" Bunu işiten Yahudiler, "Olamaz!" derler ve dediklerini üç kez tekrarlarlar. Bunun üzerine Muhammed, evinde gizlediği Abdullah'ı çağırır; o da çıkar ve Muhammed'in "Resulullah" olduğuna tanıklık eder ve şöyle der: "...Muhammed'i Resulullah bilirim. (Ey Yahudi cemaati, size de) bildiririm ki, Allah'tan başka yoktur tapacak. Yine bilirim, bildiririm, Allah'ın elçisidir Mııhammed...”( Buhari'nin Enes'ten rivayeti için bkz. Sahih-i..., c.9, s.77 vd., Hadis No. 1368.) Bunu söylerken pek muhtemeldir ki, daha önce söylediklerini de tekrar etmiştir: "Musa'ya nazil olan Tevrat'ı Allah kelamı olarak kabul edip de, Muhammed'i ve ona nazil olan Kur'an'ı inkar etmek zulümdür." Fakat Yahudiler kendisine çatarcasına, "Ey Abdullah b. Selam! Biz senden bunu beklemezdik" derler ve "O bizim şeririmizdir, şeririmizin de oğludur" şeklinde küfürler ederek oradan uzaklaşırlar. Ve işte güya yukarıdaki ayet, bu olay dolayısıyla ve Abdullah b. Selam hakkında inmiş olur. Fakat, bazı yorumcular, söz konusu ayetin, Abdullah b. Selam hakkında "nazil" olmadığını, çünkü Abdullah'ın Medine'de Müslüman olduğunu, oysa ayetin Mekke döneminde indiğini söylerler. Daha doğrusu bu ayetin, esas itibariyle Muhammed'in, kendi kavmine (yani, Mekke'deki Araplara) karşı "ihticacı" (yani, "kanıtı") niteliğinde bulunduğunu, yani Tanrı'nın Kureyş müşriklerine karşı azarlaması olduğunu belirtirler; ayette yer alan, "Tevrat Kur'an gibi, Musa da Muhammed gibidir. Onlar Tevrat'a ve peygamberlerine iman ettiler de, siz inkar ettiniz" şeklindeki sözlerin bunu anlatmak istediğini eklerler. Yani güya Tanrı, Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar eden Kureyşlilere bir bakıma şöyle demek istemiştir: "Biz vaktiyle Yahudilere Tevrat'ı kitap olarak, Musa'yı da peygamber olarak gönderdik ve onlar Tevrat'a ve peygamberlerine iman ettiler; şimdi de size Tevrat'ın misli Kur'an'ı ve Musa'nın misli bir peygamber olarak Muhammed'i gönderdik, ama siz Kur'an'a ve Muhammed'e küfretmektesiniz.”( Bu konuda Buhari'nin Sa'd İbn-i Vakkas'tan rivayeti için bkz. Sahih-i..., c. 10, s.23 vd., Hadis No. 1533). Yine Buhari'nin Enes b. Malik'ten rivayeti için bkz. Sahih-i..., c.9, s.79 vd.. Hadis No. 1368; ayrıca bkz. Elmalılı H. Yazır'ın. Ahkaf Suresi'nin 10. ayetiyle ilgili açıklaması için bkz. age, c.6, s.4336 vd..) Ayetin "medeni" olduğunu söyleyenlere göre ayet hükmü, Muhammed'in Medine'deki Yahudileri Müslüman yapmaya çalışmasıyla ilgili bir anlam taşımakta! Oysa, biraz önce belirttiğimiz gibi, ayetin "mekki" olduğunu söyleyenlere göre, ayet hükmü, Muhammed'in Mekke'deki Arapları Müslüman yapma çabalarıyla ve onların inkarcılıklarıyla ilgilidir.

İÇERİKLİK VE BİÇİMSELLİK BAKIMINDAN, KUR'AN'DAKİ TUTARSIZLIKLAR, UYUMSUZLUKLAR VE BİLİMSELLİĞE

AYKIRILIKLAR (DEVAM)
Çağdaş zihniyette görünmek hevesiyle İslamcılardan bir kısmı, Kur'an'ı olduğundan farklı şekilde tanımlamaktan ve örneğin hüküm ayetlerinin yaşam şartlarına göre biçimlendirilebileceği iddialarına sarılmaktan geri kalmazlar. Güya, Kur'an'daki hüküm ayetleri "inanç", "ibadet" ve "muamelat" hükümleri olarak üç grupta toplanmıştır. Ve güya bunlardan "inanç" ve "ibadet" hükümleri evrensel olarak değişmezlik vasfı taşırlar; bunlar İslamiyetin ilk gününden beri geçerli olmuşlardır ve ebediyetler boyunca da geçerli olacaklardır. Üçüncü grup-laki hüküm ayetleri ise hukukla ilgili ayetlerdir (örneğin, ceza hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, devletler hukuku vd...). Güya, bunlar yoruma dayalı ayetler olup, yaşam şartlarına göre ve kamu yararı düşünülerek yeniden biçimlendirilebilirler; yani, Kur'an bu bakımdan değiştirilebilir; Kur'an'ın değiştirilmezliğinin ileri sürülmesi, Kur'an'ın mantığına ve mesajına da aykırıdır.( Muğla Üniversitesi rektörü olan bir ilahiyat profesörünün bu doğrultudaki görüşleri için bkz. Hürriyet gazetesi, 12 Eylül 1999, s.8.) Oysa, bu söylenenler baştan aşağı yanılgıya dayalı şeylerdir. Kur'an'ın hiçbir yerinde, Tanrı sözlerinin şu veya bu şekilde biçimlendirilebileceğini, değiştirilebileceğini öngören Bir hüküm yoktur. Aksine, Tanrı sözlerinin beşer iradesiyle, insan yapısı özlerle değiştirilemeyeceği bildirilmiştir. Konuya daha önce değinmiş ve örneğin Maide Suresi'nin üçüncü ayetinde yer alan, "...Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim..." şeklindeki sözlerin ya da Kur'an'daki ayetlerin bir benzerinin insanlar tarafından ortaya atılamayacağına dair hükmün (Yunus Suresi, ayet 37-38) ya da bu doğrultudaki diğer buyrukların Kur'an bakımından değişmezlik işaretleri olduğunu görmüştük. Bu itibarla bunları burada tekrar etmeyeceğiz. Fakat, yukarıdaki iddiaların diğer yönüne değineceğiz ki, o da, Kur'an'daki ayetlerin içeriklik bakımından bilimsel bir nitelikte olmadığı hususuyla ilgilidir. Her şeyden önce şunu tekrar edelim ki, 114 sureden ve bu surelerin çeşitli sayıdaki ayetlerinden oluşan Kur'an, hem biçim (şekil) hem de içeriklik (muhteva) bakımından tam bir uyumsuzluk, tutarsızlık ve insicamsızlık örneği bir kitaptır. Bir kere, sureler, bilimsel bir sıralamaya tabi kılınmış değildir; uzunluk ya da kısalık bakımından tam bir tertipsizlik içerisinde dizilmişlerdir: kimi sureler, ölçüsüz şekilde uzun, kimisi de ölçüsüz şekilde kısadır. Örneğin, Bakara Suresi'nde 286 ayet, A'raf Suresi'nde 206, Al-i İmran Suresi'nde 200, Saffat Suresi'nde 182, En'am Suresi'nde 165 ayet bulunur; buna karşılık Asr, Kevser ve Nasr sureleri sadece üçer ayetten ibarettir; İhlas ile Kureyş sureleri dörder ayetten meydana gelmişlerdir. Uzunluk ve kısalık bu minval üzere gider. Daha önce değindiğimiz gibi, her ne hikmetse, çok sayıda ayeti kapsayan sureler, kitabın baş tarafına alınmış, az sayıda ayeti kapsayan sureler ise son tarafa konmuştur. Bunun tek istisnası, Kur'an'ın ilk başına konan sure Fatiha Suresi'dir. Bu sure yedi ayetten oluşur. Fakat, Fatiha Suresi'ni izleyen Bakara Suresi 286 ayetten oluşur; bunu izleyen Al-i İmran Suresi 195 ayeti kapsar. Beşinci sure olan Maide Suresi 120, altıncı sure olan En'am Suresi 165, yedinci sure olan A'raf Suresi 206, sekizinci sure olan Enfal Suresi 75 ayetten, dokuzuncu sure olan Tevbe Suresi 129 ayetten oluşur. Bu şekilde devam edecek olursak görürüz ki, surelerdeki ayetlerin sayısı, kitabın sonlarına gidildikçe azalmaya başlar; fakat bu azalma yine de tertipli bir sıraya göre değildir. Örneğin, 108. sure olan Kevser Suresi ile 110. sure olan Nasr Suresi her biri üçer ayetten oluşur. 112. sure olan İhlas Suresi 4 ayetten, daha sonraki Felak Suresi 5 ayetten ve nihayet en son sure olan Nas Suresi ise altı kısa ayetten oluşur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğer surelerin ve ayetlerin "iniş" tarihleri kıstas olarak alınmış olsaydı, kuşkusuz ki, ilkönce indiği kabul edilen surenin ya da ayetin başa alınması ve zaman esasına göre sıralama yapılması gerekirdi. Oysa ki,böyle bir yola gidilmemiştir. Eğer surelerdeki ayet sayısının azlığına ya da çokluğuna göre bir düzenleme düşünülmüş olsaydı, bu takdirde, en kısa sureler (örneğin, Asr, Kevser) başa konur ve diğer sureler, ayet sayısı esasına göre dizilir ve en fazla ayeti kapsayan Bakara Suresi en sona konurdu. Eğer konu esasına dayalı bir düzenleme yapılmak işlenseydi, bu takdirde her konuya ve soruna ait

Bkz.) Fakat. s. Müşriklerden ve Yahudilerden söz edilirken. ayet 176). namaz ile aptes sorunlarını içeren hükümlerin bir arada. Eğer cünüp iseniz.. Mağaradaki gençlerin masalı anlatılırken. age. ayet 216-251). oradan Yahudilerle Hıristiyanların peygamberlerine geçilir (Nisa Suresi. Fıkıh bilginlerine göre namaz kılmak aptesle olur. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Maide Suresi'nin altıncı ayeti olarak Kur'an'a koymuştur: "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman. aptes almakla ilgili herhangi bir hüküm koymuş değildir. Oysa.. uyumsuz ve tutarsız tarzda kitabın orasına burasına oturtulmuştur.. ayet 28-32). yani aptes ile ilgili ayetler. ilgili ayetler başka bir bölümde olurdu. konu tamamlamadan fuhuş sorunlarına. "İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?" diye bir ayet belirir ki. birbirleriyle hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan konulara ait ayetler iç içedir. bakarsınız karşınıza boşanma konusunda bir ayet çıkıverir (Ahzab Suresi. bazen bir ayetin içinde. birbiriyle ilgisi bulunmayan konulara ait tümceler yer almıştır. Müslümanlar bakımından. buna karşın Buharı gibi kaynaklar. gelişigüzel.4951. Örneğin.( Ayetin mekki olduğu İbn Yesar'dan rivayet olunmakta. hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Medine'de indiğini söyleyenler de vardır.6. birdenbire masal yarıda kesilir ve "İnşallah" demeden konuşmamak gerektiği hatırlatılır (Kehf Suresi. Tanrı'dan son olarak indiği söylenen beş sureden biridir. "iman"dan sonra en önemli bir görevdi. namazla ilgili ayetlerden daha sonra konulmak suretiyle: Muhammed. bütün bunlar tamamıyla keyfilik esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.ayetlerin bir araya getirilmesi ve surelerin de buna göre düzenlenmesi gerekirdi. Elmalılı H. aptessiz namaz kılınmaz. Muhammed. Süleyman "Peygamber'in hikayesi anlatılırken. yetimlerden ya da evlilik ve boşanmadan söz edilirken." şeklindeki bir anlatıma geçilir ve hemen sonra Musa'ya ve ehl-i kitab'a dair konuşmaya atlanır (Bakara Suresi. yüzlerinizi. Yazır.. bir bölümde. bu hususlar Kur'an'da.aptes. burada şimdilik bir iki örnekle yetinelim. İbrahim "Peygamber"in çok yaşlı olan karısının çocuk edinmesi olayıyla ilgilidir (Zariyat Suresi. hukukla ilgili ayetler belli bir düzende olmak üzere. bakarsınız karşınızda. Ona göre "namaz". topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. "Seher vaktinde istiğfar edenler"den ve Tanrı'nın kişilere semada rızık verdiğinden söz edilirken. bakarsınız birdenbire şarap ve kumarın fayda ve zararlarına. sure olup. c. ayrı ayrı ve farklı surelerin farklı ayetleri şeklinde olmak üzere ele alınmıştır. "namaz" ve "aptes" konularıyla ilgili ayetleri inceleyelim. düzensiz. Oysa ki. Muhammed. Mekke döneminde Kur'an'a. çünkü. şu muhakkak ki. ". mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Mekke'de namazla beraber farz kılınmış" derlerse de yanlıştır. Mekke döneminde aptes konusunu hükme bağlayan bir ayet yoktur.. evlilik ve boşanma konusuna dönülür (Bakara Suresi. Birbiriyle ilgisi olmayan sorunlar ve olaylar karmakarışık bir şekilde ve hiçbir bilimsel kıstasa dayanılmaksızın. Her ne kadar İslamcılar. namaz kılmanın imandan sonra ilk görev olduğunu daha Mekke döneminde bildirmişti. boy aptesi alın. bilimselliğe yer veren hiçbir şey dikkate alınmamış. Bu kitapta belli bir konunun biteviye işlenmesi ya da bir olayın mantıki bir silsile esasına göre. Şu durumda. Namazın en önemli şeklinin cuma namazı olduğunu şu ayetle belirtmişti: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman. Örneğin. Hem de öylesine ki. "Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak. ayet 910). Bu ayetin Mekke'de indiğini söyleyenler yanında. ayet 12) ve altmış dört ayetlik bir atlamadan sonra "ana baba bir" ve "baba bir" kardeşlerin miras haklan konusuna dönülür (Nisa Suresi. ibadetle ya da ahlakilikle ya da kıssalarla vd." . ayet 23-24). dirseklerinize kadar ellerinizi." (Cum'a Suresi. hem de tersyüz edilmiş olarak. ayet 15-37). kesintisiz bir şekilde anlatılması diye bir şey yoktur. ayet 102-106). "Geceleri pek az uyuyanlar"dan. Kur'an'daki ayetlerin ve surelerin düzenlenmesinde. başlarınızı meshedip. Bunlara benzer örneklerin ortaya koyduğu gerçek şu ki.. ana bir kardeşlerin miras durumları belirtilirken.. sonra tekrar yetimlere.. her ne olursa olsun.. oradan savaşın Müslümanlara farz kılındığına geçilir. Medine'ye hicret ettikten çok sonra.. Her ne kadar ilerideki sayfalarda bununla ilgili örnekler vereceksek de. Cum'a Suresi... birdenbire. nüzul (iniş) sırası itibariyle 110. aptesle ilgili ayeti. yan yana ve peşi peşine olmaları gerekirdi. bu ayetin Medine'de indiğini rivayet ederler...

. bölüm başlığı ile ilgisiz hükümlerden ve olaylardan oluşmuştur.. Gerçekten de. Man" şeklindeki anlaşılması imkansız bir ayetle başlar. "nüzul" (iniş) sırası itibariyle 112. öldürülmesi takdir edilmiş olanlar. bu sure İmran ailesiyle ilgili bilgiler verecektir. s. aptes ayetini koymaya niye gerek görülsün ?" Ancak. c. ayet 154. ölümleri yazılmış olan Müslümanlar. Kur'an'daki sureler ve ayetler. Uhud Savaşı'na çıkmayıp. Turan Dursun. buradaki amaç. "Bize uysalardı öldürülmezlerdi" şeklindeki yakınmanın asıl karşılığı.. İçinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekini temizlemek için (böyle yaptı). ve 35. Bölüm işini gören sureler. Tanrı'dan geldiği söylenen en son üç sureden biridir. İmran ailesinini konu edinmiş olarak söze başlamaz. "İmran" adı sadece 33. "aptes ayeti" diye bilinen Maide Suresi'nin bu ayetini. tertipsiz ve dağınık olarak Al-i İmran Suresi'ne serpiştirilmiştir (Al-i İmran Suresi.l. çünkü Tanrı aptes işini yerleştirmek. 168). ayetinde. her ne suretle olursa olsun öleceklerdi. neden bu iki şeyi birlikte "apaçık" olmak üzere belli etmesin ve neden Mekke döneminde namazı. *** Öte yandan. namazı "ibadet" aracı yapmak değil. c. "İmran ailesi"nden söz eden ayetleri kapsadığı için.( Dürer gibi kaynaklardan çıkma bu iddialar için bkz.l. ayetlerde geçer.. Al-i İmran Suresi'nin 168. age. sure "Al-i İmran" adını taşır ve iki yüz ayetten oluşur.( Süyuti'nin El İtkan Fi Ulûm'l-Kıır'an adlı yapıtından aktarma için bkz. Nice örnekten birisi şudur: Kur'an'ın üçüncü suresinin başlığı Al-i İmran'dır. 1208. ayet 6).) Pek güzel. Hemen ekleyelim ki." (Al-i İmran Suresi. güya Tanrı. benimsetip sağlamlaştırmak için böyle yapmıştır" şeklinde konuşurlar. aptes almadan namaz kılmışlardır! Gerek bu doğrultudaki düşünceleri ve gerek Kur'an'daki bilimselliğe ters düşen bu acayipliği gidermek amacıyla yorumcular.Bize itaat etselerdi. diğerini (aptes işini) daha sonraya bırakır mı? Mademki ibadet için namazı ve onunla birlikte aptesi "iman"dan sonra en önemli görev saymıştır. 'Bize itaat etselerdi. öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. bu iddiaya karşı şu söylenebilir: "Eğer aptes ile ilgili hüküm daha önce geldi ise. "namaz" ve "aptes" konularıyla ilgili acayip bir durum var. evlerinde kalmış olsalar bile. buna da yanıt bulurlar ve "Ayet gelmiştir. Bu ayetler. "Al-i İmran" Suresi.21.20. yıllarca sonra Medine döneminde aptes konusunu ele alsın? Bir başka örnek olmak üzere Uhud Savaşı ile ilgili ayetlere göz atalım. s. insanları ana rahminde dilediği gibi şekillendirdiğine.. Yani. ayet 154). sonra Tanrı'nın yüceliğine. ama her şeyi en iyi bilen bir Tanrı. "Elif. s. hem de önce gelmesi gereken ayetler sonraya bırakılmak suretiyle." diye yakındıkları yazılı. birini (namazı) öne alıp. Görülüyor ki. Her ne kadar ayetin devamı. ayetindeki. Al-i İmran Suresi'nin daha önceki 154.. ölmezlerdi. ayeti) ininceye kadar. onları sınamak için öldürtecekti. bilimsel bir kıstas içerisinde bölümlere ve kesimlere ayrılmış da değildir. O halde.2. yakınmadan söz edilmeden yakınmanın karşılığı verilmiştir. c.'Eğer doğru sözlü insanlar iseniz. Çünkü. Yazır. "Hükmü önce gelip kendisi sonra inen ayetler"den sayarlar. age. ". hani sanki Muhammed zamanında Müslümanlar. Al-i İmran Suresi'nin 168.) Kuşkusuz ki. Yorumcuların bildirmelerine göre. ölmezlerdi" şeklindeki yakınmaların karşılığı. Allah. Maide Suresi'nin bu ayetinde "namaza kalkış" değil. canlarınızı ölümden kurtarın bakalım' de" ise de. fikir ya da olay silsilesine göre düzenlenmiş değildir. bu işleri daha önce hep birlikte yapacak yerde. Maide Suresi ise. Oysa sure. şeriatçılar öylesine kurnazdırlar ki. Başlığa bakarak sanırsınız ki. Lam. Maide Suresi'nin 6. age. 157. ". ayetle karşılanmış olmaktadır. sure olup. baştan otuz iki ayet "İmran'la ilgisi olmayan hususları kapsar. ayetinde bulunmaktadır: "Evlerinizde kalmış olsaydınız bile. Turan Dursun. Örneğin. "aptes ayeti" (yani. . Kur'an'ı indirdiğine. daha önceki 154.(Maide Suresi.. "minareyi çalan kılıfını hazırlar" tekerlemesi gereğince.( Elmalılı H.. Yani. güya Tanrı demektedir ki. aptesin nasıl olacağını anlatmaktır.) Görüldüğü gibi. Uhud Seferi'ne katılıp da ölenlerin ailelerinin "(Evlerinde) oturup da kardeşleri hakkında. sadece "aptes" söz konusu edilmiştir. ortada.

ayete gelince.. ayet 31-35) diyerek dua ettiği. Meryem Suresi 44. yukarıda görüldüğü gibi. Zira orada. Musa'nın. "Al-i İmran Suresi'nde adı geçen "İmran". Kur'an'da Meryem'in babası olarak belirtilen İmran. her ne kadar Nisa Suresi'nde.. Firavun'un yaptıklarına. bu itibarla İsa'nın anası ile bir yakınlığı yoktur. sure olarak bilinir. karşımıza." (Al-i İmran Suresi. Bundan sonra Meryem'in İsa'yı doğurmasıyla ve ayrıca İsa ile ilgili haberlere geçilir (Al-i İmran Suresi. Adem'i. sıralarında yer alan bu surelerin nüzul (iniş) sırası daha da şaşırtıcıdır. kadınlarla ilgili bazı . anlatır.. ayet 12) diye yazılıdır. inkarcıları lanetlediğine dair ayetler yanında. her iki İmran ve her iki Meryem." (Al-i İmran Suresi.. sonra 33 sürelik yeni bir atlama ile Tahrim Suresi'nin 12. Nuh'u. Kur'an'ın çeşitli surelerinin çeşitli ayetlerine dağılmış olarak ve karmakarışık bir şekilde anlatılmış bulunmaktadır. Kur'an'ın pek çok yerinde Harun. l 700 yıllık bir zaman aralığıyla yaşamış olan kimselerdir.. birbirleriyle karıştırılmış gibidir.. Oysa böyle değil. Kur'an'daki sıraya göre. Ve Kur'an'ın." diyerek karşılık verdiği yazılıdır (bkz. 49-50. Öte yandan. O gönülden itaat edenlerdendi" (Tahrim Suresi. ayet 33-35). bunlar dışında 11 ayet. ibrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. onu işimde bana ortak yap. Ve onların babaları olan İmran ile. ayet 42-45. Meryem hakkında biraz daha bilgi edinebilmek için. 19. İbrahim'in torunlarından olup. 16 sürelik bir atlama ile Meryem Suresi'ne geçmemiz ve orada Meryem'in İsa'yı nasıl doğurmuş olduğuna dair olan ilk 29 ayeti okumamız. Yahudilerin "kötülükleri"ni. "AIIah birbirinden gelme bir nesil olarak. Ta-Ha Suresi'nde. "Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi. Harun'un ve Meryem'in babalarıdır. Oysa "İmran ailesi" ile ilgili yukarıdaki ayette (yani. 200 ayetlik Al-i İmran Suresi'nde.( Her ne kadar yorumcular. Daha başka bir deyimle. ayetinde) "İbrahim ailesi" de zikredilmiştir. Aksine. ayet 28) diye bir ayet çıkmakta. hem Musa'nın hem de Meryem'in kardeşi olarak belirtilmiştir. annen de iffetsiz değildi" (Meryem Suresi. Uhud'dan önce olmuş Bedir Savaşı'nı vd. Al-i İmran Suresi 89. ibrahim'in torunlarından olan İmran'ın kızıdır.. Oysa Harun. Görülüyor ki. Her ne kadar Kur'an'da dördüncü sure olarak yer almış ise de. sırada bulunmaktadır. Al-i İmran Suresi'nde yer alan 200 ayetten sadece dördü İmran"dan ve karısından söz eder (Al-i İmran Suresi.. Bedir Sava-şı'na. aynı zamanda Musa'nın da kız kardeşi olup. 92-94). surelerin "nüzul" sırasına göre okuyacak olursanız. "Nisa" sözcüğü. İsa'nın anası olan Meryem'in kardeşi olarak gösterirlerse de. "kadınlar" demek anlamına geldiği için. bir kere Meryem Suresi'nde. ama Kur'an'da bu ayrıma yer verilmez ve hangi İmran ailesinden söz edildiği belli edilmez.ayetleri "muhkem"ya da "müteşabih" olmak üzere nitelendirdiğine. İmran'ın karısından olma Meryem ile ve Meryem'in İsa'yı doğurmasıyla ilgilidir (Al-i İmran Suresi. Çünkü. İsa'nın anası Meryem'den söz eden ayetleri okurken. ayetine göz atmamız gerekir. ve 66. bunları belli konular ve bilimsel bir sıra esasına göre hükme bağlayacaktır. Musa'nın Tanrı'ya. Al-i İmran Suresi'nin 33. Fakat. İsa'nın büyükbabası sayılır ve İsa'yı doğuran Meryem'in anası Hanna'nın -ki Faruz'un kızı olarak bilinir. birdenbire.kocasıdır. Ta-Ha Suresi.. her ne olursa olsun. ".Biz ona (İmran kızı Meryem'e) ruhumuzdan üfledik ve (o) Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. burada geçen Harun'u. Daha başka bir deyimle. sırada ve Tahrim Suresi 107. Musa'nın kardeşi olup. "imran'ın karısı şöyle demişti: 'Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım.) Nitekim. "İmran ailesi" denince akla ilk gelen şey Musa'nın babası olan İmran'ın oluşturduğu ailedir. ayet 36-60). ayet 35) şeklindeki bir ayet izler. Musa'nın değil.. Örneğin. Adadığımı kabul buyur. Harun'un kız kardeşi olan Meryem. Yukarıda değindiğimiz ayetleri. Tanrı'nın bu duayı kabul ettiği ve "(Ey Musa) Haydi sen ve kardeşin (Harun) gidin ayetlerimle. 33. Hıristiyan inanışına göre. "İmran ailesi" konusu. "Al-i İmran"dan sonra gelen dördüncü sure "Nisa" başlığını taşır. Kitaplıların (Yahudilerin ve Hıristiyanların) sapıklıklarına ve bunlar gibi birbiriyle ilgisi olmayan hususlara değinerek devam eder.. hukuksal ve sosyal bakımdan durumlarını ele alacak. Tevrat'taki anlatışa ve Yahudi inanışlarına göre İmran. İkiniz de beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İbrahim'in torunu diye bilinen İmran'ın çocuklarından biridir. sırada. nüzul (iniş) sırasına göre 92. Meryem'den söz edilmekle beraber. biraz önce değindiğimiz gibi. İmran'la ilgili olarak doğru dürüst bir bilgi edinmek mümkün değildir. yalandır. ayet 36-48). Bunu. 3. çünkü. Müslümanların durumunu ve Uhud Savaşı'nda Kureyşlilere karşı tutumunu. daha da anlaşılamaz durumlarla karşı karşıya kalırsınız." (Ta-Ha Suresi. Bunlar dışında kalan ayetler. "Ailemden kardeşim Harun'u da bana yardımcı olarak ver" ya da "Harun'la beni güçlendir.. sanılır ki bu sure kadınların kişisel. Muhammed'in Yahudilerle olan ilişkilerini.. ayet 33-34) der. onunla ilgili hususlar burada tamamlanmış değildir.

ayetler bulunmakla beraber, bunlar, bilimsel bir düzenleme ile konmuş olmadıktan başka, kadın sorunlarını yeterince ve gereğince kapsar nitelikte şeyler de değildir. Kadınlarla ilgili önemli sorunlar, Kur'an'ın diğer surelerinin çeşitli ayetleri arasında yer almıştır. Gerçekten de, 176 ayetten oluşan Nisa Suresi'nin ilk 36 ayetinde, kadın sorunları konusunda bir şey yoktur. 36 ayet boyunca, Tanrı'nın insanı "bir tek nefisten" ve eşini de ondan yarattığı; insanların Allah'a ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakınmaları gerektiği; yetimlere haksızlık edilmemesi; erkeklerin dörde kadar kadın ve diledikleri sayıda cariye alabilecekleri; kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla vermeleri gerektiği; evlilik çağına gelen yetimlere mallarının verilmesi; miras mallarının paylaşılmasında, kadınlara, erkeklere oranla yarım pay verilmesi; fuhuş yapmanın sonuçlan; boşama hakkının erkeklere ait olduğu; erkekler için haram sayılan kadınların kimler oldukları gibi hususlar belirtilmiştir. Geri kalan 140 ayet, başka konulara ve sorunlara ayrılmıştır. Kadınlarla ilgili hükümlerin pek çoğu, Kur'an'ın başka surelerine dağıtılmıştır. Örneğin, gebe kadınlar hakkında Talak Suresi'nin 4. ve 6. ayetlerinde; çocuk doğurmuş olan kadınlar hakkında Bakara Suresi'nin 233. ayetinde; aybaşılı kadınlar hakkında Bakara Suresi'nin 22. ayetinde; hiç aybaşı görmemiş ya da aybaşından kesilmiş kadınlar hakkında, Talak Suresi'nin 4. ayetinde; evde kalmış kadınlar hakkında Nur Suresi'nin 60. ayetinde; kısır kadınlar hakkında, Al-i İmran (ayet 40), Meryem (ayet 5, 8), Zariyat (ayet 29) surelerinde; dul kadınlar hakkında Tahrim Suresi'nin 5. ayetinde; kızlar hakkında Tahrim (ayet 5) ve Vakıa (ayet 37) surelerinde; kötü kadınlar hakkında, Nur Suresi'nin 26. ayetinde; güzel huylu kadınlar hakkında, Rahman Suresi'nin 70. ayetinde; iyiliksever ve Tanrı'yı anar kadınlar hakkında Ahzab Suresi'nin 29. ve 35. ayetlerinde; tevbe eden ve kocalarının mallarını koruyan kadınlar hakkında, Tahrim Suresi'nin 5. ayetinde; hırsız kadınlar hakkında Maide Suresi'nin 38. ayetinde hükümler vardır.8 Görülüyor ki, kadınlarla ilgili sorunlar, pek dağınık bir şekilde Kur'an'ın orasına burasına serpiştirilmiş bulunmakta. Nisa Suresi'nde bu sorunların pek az bir kısmı bulunmakta. Bu itibarla, surenin "kadınlar" (Nisa) anlamına gelen başlığı ile içeriği arasında pek büyük bir ilişki yok! Al-i İmran ve Nisa surelerini biraz ileride tekrar ele alacağımız için, burada şimdilik şunu belirtmekle yetinelim ki, Kur'an'ın her suresinde, surenin başlığı ile içeriği arasında uyumsuzluklar bir yana, bir de anlatış bakımından kopukluklar, hiç yeri yokken bir konudan bir başka konuya atlamalar, birbiriyle hiç ilgisi olmayan sorunlara dalmalar, bir olayı anlatırken anlatılanı yarıda kesip bir başka olaya sıçramalar, hukukla ilgili bir kural yanında, ibadetle ya da hurafe ile ilgili kurallara atlamalar görülür. Belli bir konuda düzenli olarak bilgi vermek diye bir şey yoktur: örneğin, dünyevi nitelikte hüküm konurken, bu iş daha tamamlanmadan, uhrevi nitelikte ya da batıl inanç doğrultusundaki hususlara ve o bitmeden bir başka masala geçilir; oradan ticaretle ilgili sorunlara el atılır; bu arada kadınlarla ilgili bazı hususlara değinilir, oradan cennetin ceylan gözlü hurilerine ya da cehennem tehditlerine, oradan da şiddet ve savaş yollarına sapılır; kısacası, karmakarışık usullerle Tanrı'nın söylemek istedikleri anlatılır. *** Evet, Kur'an, bütünü itibariyle, karşımıza tutarsızlıklarla, uyumsuzluklarla ve anlaşılmazlıklarla dolu içerikte (muhtevada) olarak çıkmakta. Bunun böyle olduğunu anlatmaya ciltler dolusu kitap yetmez. Biz burada, sadece birkaç örnekle yetineceğiz: Kur'an'ın ilk başlarında ikinci sure olarak yer alan Bakara Suresi, "Elif, Lam, Mim" şeklindeki bir ayet ile başlar; bununla ne anlatılmak istenmiştir, bilinmez! Daha önce de değindiğimiz gibi, Kur'an'ın çoğu surelerinin başında "el-hurûful-mukatta" adı verilen bu tür "harfler" vardır ki, anlamı açık olmadığı için, yorumculardan bazılarına göre "müteşabih" ayetlerden sayılır ve bunların gerçek anlamının sadece Tanrı tarafından bilindiği anlatılır. Pek güzel, ama "Eğer sadece kendi bilecek idiyse Tanrı bu ayetleri ne için koymuştur?" diye sormak mümkün! Fakat, muhtemelen böyle bir sorunun dinsizlik demek olacağı düşünüldüğü için, yorumculardan bir kısmı, bu harflere birtakım anlamlar vermeye çalışırlar; ancak bu çabalarıyla işi biraz daha anlaşılmaz kılarlar. Çünkü, onlara göre, güya Tanrı bu harfleri, dikkatleri toplamak için koymuştur! Ya da güya öğrenmenin harflerle başladığını anlatmak için koymuştur! Yine güzel, ama eğer maksat bu ise, neden Tanrı bu maksadını açıkça ortaya koymaz ve kullarını tartışmaya sürükleyip birbirine katar! Bakara Suresi'nin bu anlaşılması mümkün olmayan birinci ayetinden sonra, Kur'an'ın "şüphe" götürmeyen bir kitap olduğunu ve "müttakilere" (yani, Tanrı'nın azabından korkan ve onun

buyruklarına karşı gelmekten sakınanlara) "yol gösterici" nitelikte olduğunu bildiren ikinci ayet gelir. Bunu da üçüncü ayet izler: "Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar" (Bakara Suresi, ayet 3). Burada geçen "onlar" deyimi, Kur'an'a inanmış olup, onun buyruklarına uyanlar için kullanılmıştır. "Gayba inanırlar" deyimi "görülmeyene inanırlar" demektir ki, burada, "Tanrı'ya inanırlar" anlamına gelmektedir. Ayetin geri kalan kısmı, "namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar" şeklinde. Görülüyor ki, burada söz konusu edilen şey, "namaz" ile "zekaf'tir. Daha ilk başlarda yer alan bu ayeti okurken, sanırsınız ki, İslam bu iki temel üzerine oturtulmuştur. Oysa, İslamın, "gayba iman"dan sonra beş temel şartı vardır ki, bunlar, "kelime-i şahadet, namaz, zekat, oruç ve hac" olarak tanımlanır. Ancak, Bakara Suresi'nin üçüncü ayetinde, bu beş temel şarttan sadece ikisi, yani sadece "namaz" ile "zekat" zikredilmiştir. Diğer üç temel şart, Kur'an'ın başka yerlerinde yer alacaktır. Örneğin, hac göreviyle ilgili olarak "...insanları hacca çağır..." şeklindeki sözleri kapsayan ayet, Kur'an'ın 22. suresi olan "Hac" Suresi'nin 27. ayeti olarak yer almıştır. Kabe'yi "hac" biçiminde ziyaret etmenin, Müslümanlar için bir görev olduğu, "Al-i İmran" Suresi'nin 97. ayetiyle belirtilmiştir. Hac aylarının ne olduğu, Bakara Suresi'nin 189. ve 197. ayetlerinde; hac sırasında "Safa" ile "Merve" tepeleri arasında koşmak gerektiği, Bakara Suresi'nin 235. ayetinde; Mi-na'daki ibadetin iki günde bitirilmesi, Bakara Suresi'nin 203. ayetinde; Hac sırasında ihramdayken avlanmanın haram ya da sevap olduğu Maide Suresi'nin l. ve 2. ayetlerinde; haccın üç temelinin ne olduğu Maide Suresi'nin 95. ve 97. ayetlerinde; "büyük hac günü"nün ne olduğu, Tevbe Suresi'nin 1. ve 3. ayetlerinde bildirilmiştir. Görüldüğü gibi, hacla ilgili sorunlar, çeşitli surelerin çeşitli ayetlerinde ve kopuk kopuk olmak üzere ele alınmış bulunuyor. "Oruç" konusunda da aynı kopukluk söz konusu! Kur'an, İslamın bu diğer temel şartına, Bakara Suresi'nin 183. ayetinde değinerek şöyle demektedir: "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelmiş geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılınmıştır. Umulur ki, korunursunuz. Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı)..." (Bakara Suresi, ayet 183-185). Oruç gecesinde, kadınlara yaklaşmanın "helal" olduğu, sabah aydınlığının gece karanlığından ayırt edilmesine kadar yemek yiyip, sonra akşama kadar orucu tamamlamanın gerekli bulunduğu, yine Bakara Suresi'nin 187. ayetinde belirtiliyor. Dikkat edileceği gibi, Kur'an'ın daha bu ilk başlangıcında, İslamın temel beş şartı konusunda göze batar nitelikteki kopukluklar ve anlaşılmazlıklarla karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi, yukarıda kaldığımız yerden devam edelim ve Bakara Suresi'nin 4. ayetine geçelim: burada, Tanrı'nın Muhammed'e şöyle dediği yazılıdır: "Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar" (Bakara Suresi, ayet 4). Görülüyor ki, ayet, Muhammed'e "indirilen" şey ile -ki bu "Kur'an" oluyor-, Muhammed'den önce "indirilen" şeyden söz etmekte. Pek iyi, ama nedir bu "önce indirilen" şey? Bunu anlamak için, yine Kur'an'ın başka yerlerine göz atmak gerekiyor. O zaman öğreniyoruz ki, Tanrı, daha önce Yahudilerden Musa'ya Tevrat'ı, Davud'a Zebur'u ve İsa aracılığıyla Hıristiyanlara da İncil'i vermiştir. Örneğin, Kur'an'ın 28. sırasında yer alan Kasas Suresi'nde, "Andolsun biz... Musa'ya... o kitabı (Tevrat'ı) vermişizdir" (Kasas Suresi, ayet 43) diye yazılı. Beşinci sure olan Maide Suresi'nde de, "Onların ardından... Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik..." deniyor (Maide Suresi, ayet 46). Pek güzel, ama acaba Tanrı, Bakara Suresi'nin 4. ayetinde, "Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler..." derken, neyi kastetmiştir? Kur'an'a uymak gerektiği gibi, Tevrat'a, Zebur'a, ve İncil'e de uyulmasını mı emretmiştir? Eğer bu böyle ise, Kur'an'dan daha önce gönderilmiş

olan kitapların, yani Tevrat ile İncil'in tahrif edilmiş olduklarına ve bu nedenle Kur'an'dan başka uyulacak kitap bulunmadığına dair ayetlere ne demeli? Gerçekten de, Kur'an'ın birçok yerinde, Yahudilerin ve Hıristiyanların, kendilerine verilen kitapları tahrif ettikleri (örneğin, Al-i İmran Suresi, ayet 78, 187-188) ve bu nedenle Kur'an'dan başka uygulanacak kitap olmadığı bildirilmektedir. Yani, Müslümanlar gibi Yahudilerin ve Hıristiyanların da uygulayacakları tek kitap Kur'an olmaktadır. Nitekim, Nisa Suresi'nde, "Ey ehl-i kitab! Size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz (Kur'an'a) iman edin. Allah'ın emri mutlaka y erine gelecektir" (Nisa Suresi, ayet 47; ayrıca bkz. Beyyine Suresi, ayet 1-4). Bu böyleyken, yani daha önceki kitaplar (Tevrat ve İncil) tahrif edilmişken, Bakara Suresi'nin bu 4. ayetinde yer alan, "Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar" (Bakara Suresi, ayet 4) şeklindeki sözlerin anlamı olur mu? Bu hususlarla ilgili örnekleri çoğaltmak kolay; fakat, anlatmak istediğimiz şudur ki, Bakara Suresi'nin 2. ayetinde, Muhammed'e indirilmiş olan Kur'an'a uymak gerektiği bildirilmişken, bir ayet atlama ile, yani Bakara Suresi'nin 4. ayetiyle, Muhammed'den önce indirilmiş kitaplara Tevrat ile İncil'e iman etmek gerektiği emredilmekte! Bu çelişkiyi çözebilmek için, Kur'an'ın daha sonra gelen surelerini ya da ayetlerim önceden okuyup bilmek gerekiyor! Daha başka bir deyimle, Kur'an'ı baştan sona doğru değil, sondan ya da orta kısımlardan başlayıp başa doğru gelmek, yani Bakara Suresi'nin bu ilk ayetlerini okumak gerekiyor. Bunları yapınca şu anlaşılıyor ki, daha önceki kitaplar (Tevrat ve İncil) değiştirilmiş, tahrif edilmiş olduğu için, Yahudiler ve Hıristiyanlar bakımından uygulanması gereken tek bir kitap vardır, o da Kur'an'dır. Bakara Suresi'nin yukarıda değindiğimiz ayetlerinden sonrakileri okumaya devam edecek olursak, konular ve sorunlar bakımından aynı uyumsuzluklara, kopukluklara, çelişki ve anlaşılmazlıklara tanık oluruz. Gerçekten de, bu surenin ilk 29 ayeti boyunca, Tanrı'dan başka "Tanrı" olmayışından, "iman"dan, "kafir'lerden, "münafik"lardan, vb... söz edilirken (Bakara Suresi, ayet 2-29), birdenbire Tanrı'nın meleklere hitaben, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım..." (Bakara Suresi, ayet 30) dediği görülür! Hemen bir ayet sonra, "Allah Adem'e bütün isimleri öğretti..." (Bakara Suresi, ayet 30) diye yazılı! Ama ortada henüz Adem yok! Daha başka bir deyimle, Tanrı, daha evreni, evrendeki varlıkları, bu arada Adem'i (yani, insanı) nasıl ve ne şekilde yarattığım anlatmaya başlamadan önce, "inanan'lardan ya da "inanmayan" insanlardan söz etmekte! Oysa, mantıken ve bilimsel olarak yapılması gereken şey, önce evrenin, varlıkların ve insanın (Adem'in) yaratılışını, yaratılıştan sonra insanların ne yaptıkları, tutum ve davranışlarını anlatmaktı. Oysa, böyle yapacak yerde Tanrı, Kur'an'ın baştan ikinci sırasında yer alan Bakara Suresi'nin en başına, bunlarla ilgisi bulunmayan 29 ayet koyuyor ve sonra 30. ayetle meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" (Bakara Suresi, ayet 30) diye sesleniyor. Buna karşı melekler de ona, "...Bizler hamdinle seni tespih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?" diye soruyorlar. Tanrı da onlara, "Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim" (Bakara Suresi, ayet 30) diye karşılık veriyor. Bunu izleyen ayette, Tanrı'nın Adem'e, eşyanın ve her şeyin adını öğrettiği ve meleklere dönerek, "...Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin" dediği yazılı (Bakara Suresi, ayet 31). Güya, bu soruyu sormakla melekleri sınamakta ve onların Adem'e nazaran daha aşağı durumda olduklarını kanıtlamaya çalışmaktadır Tanrı! Ancak, Adem kimdir; Tanrı onu ne zaman, nasıl ve neden yaratmıştır; peygamber midir; eşi var mıdır; var ise o nasıl ve neden yaratılmıştır, bunlar burada belli edilmiyor! Bu konularda fikir edinebilmek için, Kur'an'ın başka surelerine atlamak, başka ayetlerine başvurmak gerek. Örneğin, Secde Suresi'nde -ki Kur'an'ın 32. sırasında yer almıştır-, Adem'in çamurdan yaratıldığı (Secde Suresi, ayet 6-9); Al-i İmran Suresi'nde Tanrı'nın Adem'i seçtiği (Al-i İmran Suresi, ayet 33); Zümer Suresi'nde Adem'i ve Adem'den de eşini yarattığı (Zümer Suresi, ayet 6); A'raf Suresi'nde -ki 7. suredir-, Adem'in eşiyle birlikte şeytan tarafından kandırıldığı ve bunun üzerine her ikisinin de cennetten atıldıkları yazılıdır (A'raf Suresi, ayet 19-22, 24-25). Görüldüğü gibi, her şey kopuk kopuk anlatılmakta. Eğer Adem'le ilgili yukarıdaki hususları, surelerin ve ayetlerin nüzul (iniş) sırasına göre bellemeye kalkışacak olursak, konunun biraz daha anlaşılamaz şekle girdiğine tanık oluruz; çünkü, Bakara Suresi 87. sırada, Secde Suresi 75. sırada, Al-i İmran Suresi 89. sırada, A'raf Suresi 39. sırada olmak üzere inmiş sayılırlar.

Şimdi, biraz önce kaldığımız yere dönelim ve Tanrı'nın, "...Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerim bana bildirin" (Bakara Suresi, ayet 31) diyerek sorduğu soruyu ele alalım. Melekler bu soruyu bir türlü cevaplandıramazlar; cevaplandıramayınca, Tanrı Adem'e emreder; "Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat... " Pek güzel, ama "eşyanın isimleri" derken, Tanrı neyi kastediyor, belli değil! Bu konuda yorumcular çeşitli şeyler rivayet ederler. Kimine göre bu isimler insanların birbirleriyle tanışmalarına, anlaşmalarına sebep olan isimlerdir; örneğin, insan, hayvan, yerküre, deniz, dağ vd... gibi her şeyin ismi. Kimine göre duygular, nitelikler, keyfiyetler...'' Fakat, her ne olursa olsun, Tanrı, bu şekilde buyurduktan hemen sonra, melekleri ve cinleri Adem'e secde ettirmeye çalışır (Bakara Suresi, ayet 3233). Sonra da, "Ey Adem! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın... " (Bakara Suresi, ayet 35) der. Fakat, şeytan Adem'le eşinin ayaklarını kaydırıp, onların cennetten atılmalarına sebep olur (Bakara Suresi, ayet 36-39). Dikkat edileceği gibi, bu anlatılanların hepsi de anlaşılmazlıklar ve kopukluklarla dolu: Şeytan ne yapmıştır, Adem ile eşine neler vaat etmiş ve onların ayaklarını ne şekilde kaydırmıştır, belli değil! Adem'in eşi nereden çıktı, adı nedir, bunlar burada anlatılmıyor! Çünkü, Adem'le ilgili hikaye burada birdenbire kesiliyor ve karşımıza bambaşka bir konu çıkıveriyor ki, o da İsrailoğullarının tarihi ile ilgili! Şöyle başlar: "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun" (Bakara Suresi, ayet 40). Ve bu söylenenler de, tıpkı diğerleri gibi, bilinmeyen ve anlaşılamayan şeylerle dolu: bir kere kimdir bu İsrailoğulları? Nereden türemişlerdir? Tanrı'nın onlara verdiği nimetler nedir ki, hatırlatmada bulunuluyor? Onlardan aldığı söz nedir ki, "bana verdiğiniz sözü yerine getirin" diyor? Sözlerini yerine getirdikleri takdirde onlara vereceğini söylediği vaat nedir? Hiçbir şey belli değil! Çünkü, daha önceki ayetlerde bu hususlar hiç belirtilmemiş! Ve Tanrı devam ediyor: - "Elinizdeki (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın! Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benim azabımdan . korkun" (Bakara Suresi, ayet 41). Yine anlaşılmazlıklarla karşı karşıyayız! Neden dolayı Tanrı, İsrailoğullarına Tevrat yerine Kur'an'a iman etmelerini söylemekte? Neden dolayı, "...Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın!" diye onları ikaz etmekte, belli değil! Ve bunları belli etmeden Tanrı İsrailoğullarına namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrediyor (Bakara Suresi, ayet 43-46) ve sonra, "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın" (Bakara Suresi, ayet 47) diyerek, birkaç ayet önce yapmış olduğu hatırlatmayı, "...sizi (bir zamanlar) cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın", eklemesiyle yineliyor. Yeryüzünde birçok ümmet varken, neden dolayı İsrailoğullarını üstün kılıp onlara nimetler vermiştir ve neden dolayı şimdi onlardan şikayetçidir, belli değil! Bunlar belli değilken, konuşmasına şöyle devam ediyor Tanrı: "Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü, onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar; yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar (fenalık için), kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı (Bakara Suresi, ayet 49). Yine bilinmezlikler içindeyiz! Neden dolayı Firavun taraftarları, İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarını kesip kızları bırakıyorlardı da, Tanrı İsrailoğullarını onlardan kurtarmıştır? Bu ayeti 50. ayet izliyor: "Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un taraftarlarını da, siz bakıp dururken denizde boğduk" (Bakara Suresi, ayet 50). Neden dolayı deniz yanlıyor ve yarılan bu deniz hangi denizdir, belli değil! Bu ayetten sonra karşımıza

. ayet 225-238). ayet 51). Öldürülen adam kimdir? Neden dolayı öldürülmüştür? Bunlar belirtilmeden. ayet 106-121). "Cumartesi günü azgınlık" ettikleri için. sonra Süleyman'ın hükümdarlığına geçer (Bakara Suresi.. ayet 124) diyerek." diye kadınlarla cinsi münasebet usullerinden söz eder ve cinsi münasebet sırasında onlara "arka organlarından" temas edilmemesi gerektiğini belirtir (Bakara Suresi. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (Tanrı) edindiniz" (Bakara Suresi. onlara. Ve sonra İbrahim hikayesine geçer: "Bir zamanlar. ayet 102).)." (Bakara Suresi. İsrailoğullarının "aşağılık maymunlar" şekline dönüştürüldükleri bildiriliyor (Bakara Suresi. ayet 88-91) ve sonra Muhammed'e hitaben. olayları tersyüz ederek. daha önceki Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?' deyiver" der (Bakara Suresi. ayeti çıkıyor: "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun" dediği ve "Böylece Allah.. Daha sonra. 'Ben seni insanlara önder yapacağım' demişti. Kimdir bu Musa? Babası kimdir? Kimden doğmuştur? Kimler tarafından yetiştirilmiştir? Buzağının İsrailoğulları tarafından "Tanrı" edinilmesi nasıl olmuş.. "Birbirinizin mallarını yemeyin. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. ayet 189). ayet 192-221) kadınların özel durumlarına (örneğin. Ve işte hukukla ilgili bu kuralları belirtirken (Bakara Suresi. ayet 125 vd. ayet 105).(Ey Muhammed). daha önce birçok kez söylemiş olduğu hatırlatmayı aynen yineler. Bu arada. ayet 191). hemen peşinden "(müşrikleri) bulduğunuz her yerde öldürün!.. ayet 17-183). hayz durumlarına) atlar (Bakara Suresi. sonra iman edenlere buyruklar indirir (Bakara Suresi. Ve onu Ruhül Kudüs ile destekledik. İsa'dan vd. "Evlere arka tarafından değil. Ondan sonra art arda peygamberler gönderdik. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız. ayet 238-239). ayet 223). ayet 73). hiçbir şey belli değil! Daha sonraki ayetlerde Musa ile kavmi arasındaki 'çekişmeler ele alınmış. namaz kılma usullerine ve bununla ilgili kurallara) döner (Bakara Suresi. Yine birdenbire Yahudilere. birdenbire bundan vaz geçer ve yine hiç yeri ve gereği olmadığı halde. Ve işte Tanrı. Ve yine birdenbire. ayet 87) şeklindeki bir konuşma ile Tanrı. tarlanızdır. ayet 122) diyerek. biz Musa'ya kitabı verdik. ". ayet 67-71). Rabbi İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış. onun hakkında birbirinizle alışmıştınız. ayet 91). Oysa ki. böylece. ayet 74-86).. ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini gösterir" diye eklediği görülmekte (Bakara Suresi. ayet 164-167).) sonra "kısas" ve "vasiyet" gibi ceza ve hukuk konularına değinir (Bakara Suresi. yine Musa ile Yahudiler arasındaki çekişmelere ve Kur'an'ın Muhammed'e indirilmesine değinir (Bakara Suresi. 'Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz.. hiç ilgisi olmadığı halde. O halde (ön organ olan) tarlanıza ne şekilde isterseniz o şekilde varın. İsrailoğullarının Tanrı emirlerine başkaldırmaları.). ayet 103-104) ve Yahudilerden ve Hıristiyanlardan Müslümanlara hayır gelmeyeceğini bildirir (Bakara Suresi.. adet. Yahudilerle Hıristiyanların çekişmelerinden ya da kafirliklerinden söz eder (Bakara Suresi.. sonra "haramlar" konusuna geçer (Bakara Suresi. ayet 222). ibadetle ilgili bir konuya (örneğin. Bunu izleyen ayetlerde. Tanrı'nın. "Kadınlarınız sizin ekin alanınız. ayet 188) ve hemen ardından haccın ifası için yeni doğan aylardan söz eder. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. haram aylardan. hukukla ilgili konulara atlamış olur. hukuk dışı konulardan. fakat. "Andolsun ki.. sonra dinle ilgili olarak oruç konusuna yer verir (Bakara Suresi. ayet 188 vd. Tanrı ile çekişmeleri belirtiliyor (Bakara Suresi. İsrailoğullarına yeniden sitem etmeye başlar. ayet 6566). bir süre bu şekilde konuştuktan sonra. bu konuyu .. "Hani siz bir adam öldürmüştünüz de. onun İsmail ile birlikte Kabe'nin yapımı işine başlayışını anlatır (Bakara Suresi. Allah yolunda harcamalardan. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır" (Bakara Suresi. ayet 72) diye devam ediyor. Ve sonra Tanrı. bir kısmım da öldürdünüz" (Bakara Suresi. hacdan söz ederek (Bakara Suresi. ve sonra fitneden. "Haydi şimdi (öldürülen) adama. tekrar "Tanrı'nın tek oluşu" konusuna döner (Bakara Suresi. cinsi münasebetle (seksle) ilgili bu emirlerden hemen sonra... kavmine bir sığır kesmelerini emrettiği. Musa'nın. Süleyman'dan. Bu arada onları Kur'an'a ve Muhammed'e inanmamakla suçlar (Bakara Suresi.51. İbrahim. Sonra. Musa'dan.. fakat kavminin kendisini alaya aldığı ekleniyor (Bakara Suresi.. çok önce yaşamıştır. ayet 168 vd. tekrar hukuk sorunlarını ele alır ve boşanma konusuna değinir (Bakara Suresi. ön kapısından girin" diye ekler (Bakara Suresi. ederken. "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın" (Bakara Suresi. hemen sonra. "boşanma" ve "hülle" konularını hükme bağlar. sonra. onları tam olarak yerine getirince. rüşvetle hakimlere koşmayın" der (Bakara Suresi. ayet 92-101)." diye emirler verir (Bakara Suresi. ayet 240-242).

Tevrat ile İncil'in tahrif edilmiş oldukları ve bu nedenle Kur'an'dan başka uygulanacak kitap bulunmadığı. "Allah kimi doğru yola sokmak isterse. ayet 29).. daha önce Bakara Suresi'nde yer alan ve Tanrı'nın kendi yüceliğiyle övünmesini belirten 255. surenin başlığı ile içeriği arasında pek az ilişki vardır. kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir" (Fussilet Suresi. ayet 3-4). hiç kimseler tarafından anlaşılmış değildir. belli değil! Aynı konu.işlemeden ve yine hiç yeri gelmemişken. onun kalbini İslamiyete açar. Al-i İmran Suresi'nin dördüncü ayetinden hemen sonra. sırada olarak yer alan Al-i İmran Suresi'nde de aynı düzensizlikleri görmekteyiz: Sure. İsa'nın anası Meryem'in babasının mensup bulunduğu "İmran'ın ailesinden söz eden ayetleri kapsadığı için. ayet 106) şeklinde olanları vardır. Mim" şeklindeki harflerle başlar. " diye başlayan ve Tanrı'nın "güç ve hikmet sahibi" olduğunu bildiren ayet izliyor (Al-i İmran Suresi. Yahudilerin ve Hıristiyanların dahi Kur'an'la bağlı bulundukları bildirilmiştir. Böylece. Hatta. İncil'i ve Furkan'ı (Kur'an'ı) indirmiş olduğunu. ilk birinci ayet. çünkü. Tanrı'nın. Ancak. ayet 2) şeklindeki ikinci ayet izler ki. ayet 275-284). Al-i İmran Suresi'ne şöyle bir göz atacak olursak." (İnsan Suresi. Talût'un ya da Calût'un kim olduklarını bildirmez! Neden insanları birbirlerine boğazlatmadan iş göremediğini de belirlemez! Az geçmeden."Kim doğru yolu bulmuşsa. biraz önce değindiğimiz gibi. " (En'am Suresi. ayetin kısaltılmış şeklidir. daha başka bir deyimle. ayet 125). "Al-i İmran Suresi" adını taşır. "Allah dileseydi puta tapmazlardı. kalbini dar ve sıkıntılı kılar. ayetinde).. " (Tekvir Suresi. sadece şekli ve biçimi mi. Yine bunun gibi. "zekat" ve "sadaka" konularını ele alır (Bakara Suresi. her insanın irade özgürlüğüne sahip ve kendi kaderine egemen olduğu sanılır. aynı tutarsızlıklarla. "Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. İsra Suresi. Fakat. hiç yeri ve ilgisi olmadığı halde borçlar hukukunun. Lam.. ayet 285) ve hemen sonra kişiye takatinden fazla yük yüklemediğini bildirir (Bakara Suresi. bu Bakara Suresi. ayet 7) şeklinde ayetler var. kimi de saptırmak isterse. ayet 6). "Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir. Üstelik de sure "İmran ailesi" konusunu ele alan ayetlerle başlamaz. özgür iradeyi yok eden ve insan kaderinin daha ana karnındayken Tanrı tarafından çizildiğini bildiren nice hükümler yer almıştır ki. ayet 30). Bunu. ayet 286). irade özgürlüğünü hem var sayan hem de yok kılan ayetler. ancak ve ancak insanları birbirleriyle dövüştürtmek suretiyle sağlayabileceğinden söz eder (Bakara Suresi. Talût ve Calût ordularının bozguna uğratıldığından söz eder ve yeryüzü düzenini. bunlar ilgili olarak yeterince fikir vermeden. Bunu.. "Hayy ve kayyum olan.. Tanrı'nın insanlara doğru yolu göstermek üzere. İsra Suresi'nde. 200 ayetten oluşan bu surenin.. birinden diğerine atlayarak Bakara Suresi'ni sona erdirir! Yine hatırlatalım ki. Tanrı'dan indiği söylenen surelerin seksen yedincisidir. bunlar arasında. bu aynı Kur'an'da. surelerin Kur'an'daki sıralarına göre değil de. ayet 273-274). yoksa aynı zamanda kaderi de mi Tanrı tarafından keyfi olarak şekillendirilmiştir. ayet 5). kendilerine "ilim" (Tevrat ve İncil) geldikten sonra ayrılığa düştükleri yazılıdır.. kim yoldan sapmışsa kendisi sapıtmıştır ve b kişi başkasının yükünü yüklenmez" (İsra Suresi. ayet 15) diye yazılıdır. her gizli olan şeyi bildiği yazılıdır (Al-i İmran Suresi. Fakat. Hıristiyanları ve Müslümanları bağlar mı? Bu soruyu sormak ihtiyacını duyarız. Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde. ayet 46. ancak kendisi için bulmuştur.. bazen peşi peşine sıralanmışlardır. Henüz. kendi kaderini kendi çizdiğine. Tevrat'ı. görürüz ki. pek az bir kısmı bu konuya ayrılmıştır. birbiriyle ilgisi olmayan konulara ve sorunlara değinerek. Bunları okurken. . 3. aynı karışıklıklarla. Bunlara bakarak. aynı uyumsuzluklarla ve aynı çelişmelerle karşılaşırız. Kur'an'da baştan ikinci sırada yer almakla beraber. Ve yukarıda değindiğimiz sorunları ve konuları. Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde de çelişkili şekilde tanımlanmıştır: kimi yerde kişinin.. Kur'an'da. Ya da Fussilet Suresi'nde. "Elif.." (En'am Suresi. Kur'an'ın önceki kitapları onayladığını ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin azaba uğrayacaklarını bildiren iki ayet izler (Al-i İmran Suresi. "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Örneğin. cihada (savaşa) çıkma gereğine değinir ve vaktiyle İsrailoğullarına savaş farz kıldığından. 12 ayet sonra (yani. surelerin iniş sırasına göre incelemeye kalkışacak olursak. kimi yerde de bu kaderin Tanrı tarafından çizildiğine dair ayetler var. "Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. akabinde yeryüzüne gönderdiği "peygamberler" arasında ayrım yapmadığını belirtir (Bakara Suresi. kendi kendimize soru sormak ihtiyacını duyarız: Tevrat ve İncil'de yer alan ayetler geçerli mi? Yahudileri. Allah'tan başka ilah yoktur" (Al-i İmran Suresi. Tanrı indinde İslamdan başka bir din olmadığı ve Yahudilerle Hıristiyanların. faiz ve ticaret sorunlarına geçer (Bakara Suresi... Burada geçen "dilediği gibi şekillendiren" deyiminden anlaşılması gereken nedir? İnsan denen varlığın. Bakara Suresi'nden sonra. Bunu. Al-i İmran Suresi'nin 19. ayet 244-252).

hükmü yürürlükten kaldırılmış olan ayettir. ister kapalı anlamlı olsun. Bize tarafından rahmet bağışla. onun tevilini ancak Allah bilir." diye yazılı. "muhkem ayet" demek. hiç kimse için mümkün olamayan ayettir. "müteşabih" deyimi ise.. En'am Suresi'nin sadece üç ayetidir ki. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar" (Al-i İmran Suresi... Nitekim. "müteşabih ayet" ise. İlimde yüksek payeye erişenler ise. birden çok anlama gelebilen ayetler için kullanılması gerekir!( Turan Dursun. Bu . çelişki sorununu çözümlermiş gibi görünen bu ayet.. "Ona inandık. doğru yola yönelmek ya da sapıtmak hususunda irade özgürlüğünden yoksun bulunduğuna öylesine inanmıştır ki. ayet 7). insanları doğru yola ileten ve ilettikten sonra kalpleri eğriltebilen Tanrı'dır. Razi gibi yorumculara göre "muhkem" ayet. Dikkat edileceği gibi. faydası ne? Eğer anlamı bilinmeden bellenmek üzere kondu ise. yani "anlamı anlaşılamaz" nitelikte olduğuna dair ayet koyma gereğini duymuştur. hepsi de Rabbimiz tarafindandır" demek durumundalar! İrade ve fikir özgürlüğü ile bu nasıl bağdaştırılabilir? Bütün bu hususlar. Nitekim. sadece tek bir anlamı olan ayetler için. Taberi'ye göre "muhkem ayet". hepsi de Rabbimiz tarafindandır' derler. anlamı ve yorumu bilinen. Al-i İmran Suresi'nin şimdi üzerinde durduğumuz ayetinin anlaşılmazlığı karşısında. Bu tür çelişkiler ve bu tür tutarsızlıklar.İlimde yüksek payeye erişenler ise." (Kıyamet Suresi. yani "anlamı açık ve seçik". ayet dikiliverir karşımıza: "Sana kitabı indiren odur. 137 vd. ister açık. "anlamı anlaşılabilen bir hükme ve sonuca varılabilen" ayettir. ayeti ile askıya alınmışa benzer. hükmü geçerli olan ayettir. Bize tarafından rahmet bağışla. Anlaşılan o ki.. age. Bununla beraber. kişi Tanrı'dan öğüt alabilir. Diğerleri de müteşabihtir. sadece Tanrı tarafından bilinmek üzere Kur'an'a kondu ise." (Al-i İmran Suresi. Kıyamet Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Dileyen (düşünüp Tanrı'dan) öğüt alır. ne yapacağımızı şaşırmışken. Ancak. "müteşabih" ayetlerin yorumunun sadece Tanrı tarafından bilindiği anlatılmakta! Daha önce de dediğimiz gibi. ". s. 'Ona inançtık. Al-i İmran Suresi'nin şimdi üzerinde durduğumuz 7. "muhkem" ve "müteşabih" ayetler konusuna doğru dürüst bir açıklama getirilmiş değil. Bir kere. Örneğin. ve 152. "ilimde yüksek payeye erişenler" dahi. "müteşabih" ayet ise.. her hususta ve her konuda olmak üzere Kur'an'ın tüm surelerinde ve ayetlerinde yer etmiştir.. 192) Öte yandan. bazı ayetlerin ise "müteşabih". bunların ne olduğu ve bu sözcüklere ne anlam verilmesi gerektiği hususunda. bunlar.. Kur'an'ın bazı ayetlerinin "muhkem". Tanrı'nın insanlara verdiği bilgi yollarından herhangi bir yolla anlamının öğrenilip bilinmesi. c. ama alabilmesi için. Kur-tubi gibi yorumculara göre.3.. ayetlerdir. Yine Razi'ye göre "muhkem" ayetler. ayet 55-56).. Tanrı'ya şu şekilde yalvarma durumundadır: "Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Kimine göre "muhkem" deyimi. anlaşılır olan ayet demektir. 'Ona inandık.. Bundan dolayıdır ki. anlamı sadece Tanrı'nın bildiği ayetleri körü körüne kabul edip. 151. Yani. bir başka çelişki yaratacak nitelikte olmak üzere şöyledir: "(Onlar şöyle yakarırlar) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. yorumcular arasında görüş ayrılıkları vardır. fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. anlamı hiçbir yolla bilinemeyen ayettir. eğer bu ayetler. Muhtemelen bunun fark edileceğini bildiği içindir ki. 150. ayet 8). "müteşabih" ayet ise. Halbuki. ayet 8)." (Al-i İmran Suresi. Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki. bizzat kendi içinde çelişkilidir. Tanrı'nın bunu dilemesi koşul! Ve yine Kur'an'a göre kişi. bu takdirde kulların düşünme gücünden yoksun kalmaları sonucunu doğurmaz mı? Yukarıdaki ayette. hepsi de Rabbimiz tarafındandır' derler.. bazı ayetlerin "muhkem" ve bazılarının "müteşabih" olduklarına dair 7. bunlar kitabın esasıdır. Muhammed.Örneğin. daha sonraki ayet. Kalplerinde eğrilik olanlar. Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar..

yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz ki.88 vd. ama şöyle bir düşünelim: eğer insanı doğru yola sokan ya da doğru yoldan çıkaran Tanrı ise. Kur'an'ın "apaçık"oluşuyla da bağdaşmaz. dilediği gibi insanların kalplerini açıp Müslüman yaptığı ya da kapayıp kafir kıldığı yazılı (En'am Suresi. öyle değil.7. buradaki anlatış öylesine yetersiz ki.) sıkıştırılmış 150'den fazla ayeti (ayrıca da. çünkü bu Piskopos'un Muhammed'i "peygamber" olarak kabul ettiği halde. burada konuşanlar Tanrı'nın kullarıdır ve konuşmalarından şunu anlıyoruz ki. Nedir anlatılmak istenen şey? Neden mallar ve oğullar Allah huzurunda inkarcılara fayda sağlamayacaktır? Neden sadece "matlar" ve "oğullar" anlamına gelen "evlatlar" zikredilmiştir de. ".Allah asla sözünden dönmez" diyerek kıyametin zamanı konusunda şüphe etmediklerinden söz edilmekte (Al-i İmran Suresi. "kızlar" ya da başkaca şeyler belirtilmemiştir? Ve ne sebeple inmiştir bu ayet? Bazı yorumcular bu ayetin Necran Piskoposu vesilesiyle indiğini. Lokman Suresi. Turan Dursun.. pek çeşitli deyimlerle (Kur'an'ın bazı yerinde "yevmııl-kıyame" (kıyamet günü). bazı yerinde "şaet" (gelecek olan an ya da saat). Tanrı bize kıyamet hakkında yeterince bilgi verecektir. s. sayısız denecek kadar çok hadis hükümlerini) incelemek gerekir ki.. Surenin başlığına bakarak sanılır ki. c. Bu itibarla.doğrultuda. Kur'an'ın başka yerlerine atlamalar yapmamız gerekiyor. ayet 34. Turan Dursun.( Kıyametle ilgili olarak Kur'an'da yer alan bu ayetler hakkında bkz. "el. De ki. Tanrı'nın. Kur'an'ın.. kıyametin saatinin sadece Tanrı tarafından bilindiğine dair şu var: "Ey Muhammed! Kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.7. s.. bkz. surelerin nüzul sırasına göre incelemeye kalkışacak olursak... Onuncu ayet şöyledir: "Bilinmelidir ki. kıyametin ne olduğunu. Kur'an'da pek çok ayet var. kıyamet hakkında gelişigüzel bir fikir edinebilmek için. örneğin Kıyamet Suresi'nde. Rum krallarından edindiği malları elinden kaçırmamak için Müslüman olmaktan kaçındığını söylerler. Allah asla sözünden dönmez" (Al-i İmran Suresi. Kur'an'da kıyametle ilgili olarak çeşitli surelere dağıtılmış 150'den fazla ayet bulunduğuna göre. gözümüz. .) nasıl bir ameliye ile karşı karşıya kaldığımız ortadadır. Dikkat edileceği gibi. inkar edenlerin ne malları ne de evlatları (oğullan) Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır." (A'raf Suresi. Görülüyor ki. Hatta bu konuda öylesine habersizdirler ki.. A'raf Suresi'nde. ikide bir Muhammed'e. ayet 9). Pek güzel. Kur'an'ın diğer sureleri içerisine. ayeti) hakkında fikir edinebilmek için. ayet 55-56). Kur'an'ın başka bir yerinde. kıyametin yalanlandığından (Kıyamet Suresi. Tanrı'nın. 'Onu ancak Rabbim bilir. bu takdirde onları mükafatlandırmanın ya da cezalandırmanın ne anlamı olabilir? Bu soruyu sorarken. c. ayet sadece "ma/"lardan değil. deyimleri geçer. ölümden sonra diriltilip hesaba çekileceklerini anlatmakta. En'am Suresi'nde..age. sırasında bulunan ve "Kıyamet" başlığını taşıyan sure. Eğer. Kur'an'ı karıştırmamız ve muhtemelen 72 sürelik bir atlama yapıp. Al-i İmran Suresi'ni. haşr (toplanma günü). ayet 10).karia" (gürültüsü ile felaket kapısını çalacak olan gün).Oysa. Al-i İmran Suresi'nin 9.. "Kıyamet gününe yemin ederim" sözleriyle başlamakta ve insanların. ayet 42-46). Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. ama "gelmesinden şüphe edilemeyen gün" nedir ve Tanrı'nın kulları bunu nereden bilmişlerdir! Eğer bu gelecek olan günden maksat "kıyamet" ise. gelmesinden şüphe edilemeyecek olan bir gün vardır ve o gün Tanrı insanları toplayacaktır! Pek iyi. bazı yerinde "el-vakıa" ya da "el-hakke" (gerçekten gelecek olan gün). öyle değil. işin içinden hiç çıkamayız! Ve ilginç olan husus şu ki. İşte onlar cehennemin yakıtıdır" (Al-i İmran Suresi. ayet 9). Naziat Suresi. bazı ayetlerinde de yalanlayanların. ayet 187. şimdi üzerinde durduğumuz ayet (yani. insanların kıyameti yalanladıkları ve "kıyamet günü ne zamanmış?" diye sordukları yazılıdır (Kıyamet Süresi. çünkü. Örneğin. daha sonra gelen ve bir öncekiyle ilişkisi bulunmayan ayete ilişmekte: "Rabbimiz! Gelmesinden şüphe edilmeyen bir günde. kaldığımız yerden okumaya devam edelim. düzensizlik bir yana. Kur'an'ın bazı ayetlerinde. kıyametin ne zaman geleceği hakkında Muhammed'in de pek bilgisi yoktur. aynı zamanda "evlatlardan söz ediyor (ki "veled" karşılığı "oğullar" demektir). bu 150 ayeti. ayetin anlamı hakkında bir fikir öne sürebilmek için. Örneğin. ayet 55-56). ne zaman geleceğini sormaktan geri kalmazlar. Oysa. 75. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. age. Fakat. insanları mutlaka toplayacak olan sensin. ayet 125). çünkü.88 vd. Daha başka bir deyimle..

. ticaret yoluyla büyük servet edinmiş bir kimsedir. geliniz şimdi bu surenin. ." (Müddessir Suresi. çünkü. yine başladığımız noktaya. ama eğer bu böyle ise. ayet 10-16.. Yorumculara göre bu ayet. onu varlık sahibi yapan Tanrı'dır. söylendiğine göre. yani 110 ayet öncesine dönmüş olmaktayız. kendisine bol bol mal. ayet 11-14. ayet 116). Ayetin bir başka okunuşu şöyledir: "Ey bürünen (Müddessir) .." (Müddessir Suresi. Yeni bir örnek olarak. Bu minval üzere devam ederek.. s.( Bu yorumlar için bkz Elmalılı H. evladından. Yahudilerin ve Hıristiyanların kafirliklerinden söz eden 116. Bundan çıkan bir diğer sonuç da şu olmaktadır ki. Pek güzel. Kur'an'a) inanmayacak olursa. ayete geldiğimizde karşımıza şu çıkıyor: "İnkar edenler var ya. cezasını ben vereyim. yarım yamalak dahi olsa. "Bilinmelidir ki.. Tek olarak yaratıp. kendi yarattığı kullarını doğru yola sokan ya da saptıran o değil midir? Görülüyor ki.. bizim ayetlerimize karşı son derece inatçıdır. bu aynı Al-i İmran Suresi'nin biraz önce incelediğimiz 10. Hem göz önünde oğullar. Sadece servetinin çokluğu ile değil. Yazır. çünkü o. içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşmaktayız! Al-i İmran Suresi'nde kaldığımız yerden devam edecek olursak. age. Hayır. ayetlerinin açıklanmasına bakınız. Tanrı'nın buyruklarına (örneğin. "Muhammed bir sihirbazdır. birbiriyle ilişkisi olmayan hükümlerini okumaya devam ederek biraz daha ilerideki ayetlerine göz atalım. oğul sahibi olmayı. 121.26). kişiyi ailesinden. Şimdi bu ayeti. Velid b. işte onlar cehennemliklerdir.ve 26. dilediği kişileri. ayrıca Diyanet Vakfı Kur'an çevirisinde Müddessir Suresi'nin 11 . Şu bakımdan ki. ayet 10). Bundan dolayıdır ki. yeğeni Ebu Cehil'in kışkırtması üzerine Muhammed hakkında olumsuz şeyler söylemiş. aynı uyumsuzluklarla. bundan dolayıdır ki. Bir de verdiğim nimetten artırmamı umar. onların malları da evlatları (oğulları) da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. çünkü o bizim ayetlerimize karşı inat kesildi. c. iman etmeyenlere şunu hatırlatmaktadır ki. Karşımıza birdenbire ve hiç beklenmedik yerde. oğullarının sayısının çokluğu ile de ün salmıştı. Çünkü. Sonra da tama eder ki... Müşriklerin kötülüklerinden. oğullar verdiğim ve nimetleri yaydıkça yaydığım o kimseyi bana bırak. Ayetten anlaşılmaktadır ki. Muğire'nin tutum ve davranışı vesilesiyle inmiştir. İşte onlar cehennemin yakıtıdır" (Al-i İmran Suresi. kendisine bir döşetiş döşedim. inkar edenlerin ne mallan ne de evlatları (oğulları) Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır.) Velid. örneğin. aynı anlaşılmazlıklarla. İslam olmaya ve Muhammed'i "peygamber" olarak kabule eğilimliyken. aynı kopukluklarla karşılaşırız. orada da şu satırlar yer almıştı. kişi.... ayete gelelim. Mekke ile Taif arasında mal ve arazileri ve ayrıca Taifte yaz kış meyveleri eksik olmayan bostanı vardı. mallara (ya da oğullara) sahip olmanın hiçbir hayrını görmeyecektir.Müddessir Suresi'nin 11.. "her şeyi bilen" ve "ileriyi gören" değil midir? Üstelik de. Tanrı. bol miktarda mal ve oğullar vermek suretiyle nimetlendirmektedir. on ya da on üç oğlu vardı. ayetleri üzerinde durmamız gerekiyor. mallara ve oğullara sahip olmanın kendilerine sağlayabileceği bir fayda yoktur. Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak! Hem uzun boylu mal verdim. eğer kişi. orada şöyle deniyor: "Ey Muhammed!. 26). fikir edinmek şöyle dursun. kölesinden ayırıyor" şeklinde konuşmuştur. Al-i İmran Suresi'nin söz konusu ettiğimiz bu onuncu ayeti hakkında. İşte bu adamı yakıcı bir ateşe yaslayacağım. Velid. çünkü. daha artı rayım. Hayır. ayetiyle karşılaştıralım! Dikkat ediniz. Fakat. onlar orada ebedi kalacaklardır" (Al-i İmran Suresi.7.. hayır.. Hem. Kureyş'in ileri gelenlerinden olup. Tanrı onu neden mal ve oğul sahibi yapmıştır? Tanrı. kendi çalışmasıyla ve kendi alnının teriyle varlık edinemez..5456 vd. ve 29. mallara ve arazilere sahip olmak kadar önemli saymaktadır. ateşe atılmaktan kurtulamayacaktır.. yaslayacağım onu sekara (cehenneme).

184). sonra Tanrı'nın ehl-i kitab'a (Yahudilere ve Hıristiyanlara). eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın. Tanrı hakkında olumsuz şey konuşanlara. her ne olursa olsun. Yorumculardan ve Muhammed'in Kur'an olmayarak bıraktığı verilerden (hadislerden) öğreniyoruz ki. kafirlerden bir kısmının kökünü kesmek amacıyla. kimine göre "münafıklar" hakkında. yine hiç yeri ve gereği olmadan. Bedir Savaşı örneği veriliyor. sizler güçsüz olduğunuz halde.Allah hakkıyla işiten ve bilendir" (Al-i İmran Suresi. Yine dikkat edileceği gibi. bilemiyoruz! Daha sonraki ayette. "Eğer siz bir yara aldıysanız. ayet 124). ayet 125-126).. ne sebeple ve kimler arasında çıktığı bildirilmiyor.. fakat onların buna kulak asmayıp. bunu onların gönlünü rahatlatmak için yapacağı yazılıdır (Al-i İmran Suresi. ayet 121). Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler" (Al-i İmran Suresi. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. ayet 176177). ayet 180). onu gizlemeyeceksiniz" diyerek. ayet 187)." (Al-i İmran Suresi. "onu az bir dünyalığa değiştirdikleri" belirtiliyor -ki yorumcuların söylemesine göre burada. "İşte o şeytan. sonra insanların hasisliğine değinilerek "cimri"lik konusuna atlanıyor ve cimri olanların kıyamet gününde cezaya uğrayacakları anlatılıyor (Al-i İmran Suresi. sonra "Her canlı ölümü tadacaktır." denilerek. ama bununla hangi savaş anlatılmak isteniyor. sonra. sonra Tanrı'nın inkarcılara süre verip onların günahlarının artmasını istediğine (Al-i İmran Suresi.. eğer Müslümanlar sabır gösterecek ve Tanrı'dan sakınacak olurlarsa.. kimine göre ise Yahudiler hakkında inmiştir. Allah. ekonomi ile ilgili bir konu. ayetin kimler hakkında indiği tartışmalı: kimine göre ayet Medine'deki Müslümanları korkutmak amacıyla Mekkelilerin gönderdikleri Nuaym adındaki kişi vesilesiyle ve "Küffarı Kureyş" hakkında. ayet 185). Bedir'de de size yardım etmişti.. . yorumculara göre bunlar Yahudilerdir (Al-i İmran Suresi. örneğin. Fakat." diye konu edilen savaşın ne olduğu. kendi dostlarını korkutur.. Tanrı'nın onlara "nişanlı beş bin melek"le yardımcı olacağı. fakat. ayette söz konusu olan savaş. bu ayetten sonra. Kureyş'ten korkarak İslamı terk eden bir kavim hakkında. Daha sonraki ayette. 121. sabreden kimselerin iyi bir iş yapmış olacakları hatırlatılıyor (Al-i İmran Suresi. Ölümle karşılaşmadan önce onu biliyordunuz" (ayet 141-144) diye devam olunuyor. fakat "Hani sen (Ey Muhammed!).. onlardan söz aldığı. sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın.mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.. ". ayet 186).. Şu halde. ayet 178). inkarcıların Allah'a zarar veremeyeceklerine (Al-i İmran Suresi. birdenbire. belli değil! Bunu izleyen ayetlerden de bir şey anlamak mümkün değil! Nitekim bir sonraki ayet şöyledir: "O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Sonra kişilere Tanrı'yı anmaları için öğütler veriliyor (ayet 131-140) ve sonra tekrar Uhud Savaşı olaylarına dönülerek." (Al-i İmran Suresi. ve bir konudan bir başkasına sıçraya sıçraya Al-i İmran Suresi sona erdiriliyor! .. biz ise zenginiz" diyen ve peygamberlerini haksız yere öldürenlere ve Müslüman olmamak için bahane ileri sürenlere değiniliyor ki. ne zaman. ayet 122). Uhud Savaşı'dır. sonra Tanrı'ya itaat görevi hatırlatılıyor (ayet 149-152) ve sonra tekrar Uhud Savaşı'na dönülüyor (ayet 153-174). ayet 130). Tanrı'nın Müslümanlara yardımda bulunduğu eklenmekte (Al-i İmran Suresi..... Fakat. Nedir burada sözü geçen "iki bölük"ten maksat.. akabinde Muhammed'in "Ancak bir peygamber" olduğu söyleniyor (ayet 144-148)." denilerek cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulanların kurtuluşa ermiş olacakları anlatılıyor (Al-i İmran Suresi. ayet 181. ayet 123) deniyor ve Tanrı'nın Bedir Savaşı'nda Müslümanlara üç bin melekle yardım ettiği ekleniyor (Al-i İmran Suresi. "Andolsun. "Gerçekten Allah fakir.. daha sonra. Tevrat ve İncil sahiplerinin bu kitaplardaki bazı şeyleri gizledikleri ve bu kitapları tahrif ettikleri açıklanmaktadır.(Al-i İmran Suresi. faiz konusu çıkıveriyor ve şöyle emrediliyor: "Ey inananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin.. benden korkun" (ayet 175) şeklindeki bir ayetle başka bir konuya atlanıyor ki. Ve işte bu ayetleri okurken karşımıza.onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız.savaşla ilgili şöyle bir ayet çıkıveriyor: "Hani sen (Ey Muhammed!). Bir sonraki ayette. ". bu konu tamamlanmadan. sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Pek güzel. kimine göre "küffardan" Müslüman olup da. şüphesiz o topluluk da benzeri bir yara almıştır. ayet 127-128)..

Üstelik bu ayetler. bu. Tevrat. Oysa. "Dılı" sözcüğü kaburga kemiklerinden biri olduğuna göre. bunlar yetimlerle. Bap I: 27 ve Bap II: 21). ayetinde. onların mallanın kendi mallarınıza katarak yemeyin. surenin orasına burasına serpiştirilmiş olarak. ikişer. bu surenin başında. hiçbir bilimsel esasa ve sıraya bakılmaksızın sıralanmışlardır. Her ne kadar Nisa Suresi'nin birinci ayetinde. bu surede hem mekki hem de medeni ayetler bulunduğu kabul edilir. İkinci ayet "yetim" deyiminden ne anlaşılmak gerektiğini dahi açıklamadan. Oysa. haramlarla. esas itibariyle kadın sorunlarıyla.. gusletme ve namaz kılma gibi durumlarla." (Nisa Suresi. yetimlerle evlenip de. ayetine gelecek olursak. kadının yaratılış itibariyle hiç de övünülecek bir durumu olmadığı daha bu ilk ayetten belli olmakta. mirasla. orada Tanrı'nın insanlardan bir kısmını. Medine'de indiği sanılırsa da. Yunus'a. münafıkların. Lam. Kur'an'ın sonlarında değil. bu sure. Şu bakımdan ki. onların haklarına riayet edememekten korkan erkeklerin dörde kadar kadın almaya. kadın sorunlarını kapsayan ayetler. yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Surenin başlığı olan Nisa sözcüğü. "Yetimlere mallarını verin. Bunu okurken. karısını dövme hakkına sahip olduğunu belirten bir hüküm buluyoruz. daha önce Bakara Suresi'nin 228. fakat yine kopukluklara boğulmuştur. Bakara Suresi. 176 ya da 177 olduğunu öne sürenler de vardır. belli değil! Hani sanki Tanrı onun adını zikretmeye bile gerek görmemiş gibi! Zira. beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan. eğer onlara karşı da adil davranamayacağını düşünürse.. "kadınlar" anlamına geldiği için sanılır ki. Şimdi burada Adem'den de eşinin yaratıldığı bildiriliyor. kadına hak ve eşitlik sağlayan hükümleri kapsamaktan çok uzaktır. "kadın"denen yaratık. kadının yaratılışında pek öyle iç açıcı bir durum yok gibi! Çünkü. üçer. yani başka konularla ilgili ayetler arasında yer almış olarak karşımıza çıkar. çünkü. Öte yandan evlilik . Ayetlerin sayısının 175 olduğunu söyleyenlerin yanında.. dörder alın. İshak'a. Yakub ve torunlarına. aklı şaşkınlığa sürükleyici ne varsa yaparlar. temizi pis olanla değişmeyin.. Havva'yı yaptığı yazılıdır (bkz. daha önceki surelerde. Öte yandan. yani. dördüncü sırada olmak üzere yer almıştır. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. kadın haklarıyla ve kadının özgürlükleriyle ilgili hususları işlemektedir. Yorumcular ayete açıklık getirmek için. diğer ayetler başka konulara ayrılmıştır ki. Kadının durumu konusundaki bu kopukluk. kadının ne şekilde ve Adem'in neresinden yaratıldığı belirtilmemiş ise de. Davud'a) Tanrı tarafından verilenlerle ilgili olup. söylendiğine göre aslında Tanrı'nın indirdiği surelerin doksan ikincisidir! Ama her ne hikmetse. her hususta olduğu gibi. İsa'ya. kadınlarla ilgili olan ayetlerinin sayısı on ya da on beşi geçmez. Nedir Adem'in eşinin adı. Rabbinizden sakının. 176 ayetlik bu surenin. Adem'in adını anarak ve onu meleklere üstün kılarak konuştuğu halde. Mim vs. "Adem'in bir dılından yaratılmıştır". Harun'a. Fakat.. bu takdirde bir tek kadın ve dilediği sayıda cariye edinmeye hakları olduğunu açıklamakta (Nisa Suresi. Görülüyor ki. cihada çıkmakla. yetimlerin durumu ele alınmış. Muhammed'in kaynak edindiği Tevrat'ta. erkeklerin kadınlar üzerinde üstün dereceleri olduğunu bildiren hükmünü hatırlamak gerekiyor. Yahudilerin ve Hıristiyanların tutum ve davranışlarıyla. ayet 1) diye yazılıdır. Adem'in eşinin adını ağzına bile almamış. bu sure. büyük ve küçük günahlarla.Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan. Eyub'a. Fakat. ayet 3). ayet 2) diyor. bunun. diğerlerine üstün kıldığını ve bu doğrultuda olmak üzere. bu ayette. Mekke'de (daha doğrusu Medine'ye hicret sırasında) indiğini iddia edenler de vardır. büyük bir günahtır" (Nisa Suresi. Muhammed'in Kur'an olmadan koyduğu hükümlerden öğrenmekteyiz ki. İsmail'e. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır" (Nisa Suresi. erkeğin "evvel" ve kadının "tali" (ikinci derecede) olduğunu anlatmakta. örneğin Bakara Suresi'nde. İbrahim'e. en başlarında. biraz sabredip Nisa Suresi'nin daha sonraki 34. bu ifade. Nisa Suresi'nde de 34 ayet arayla ele alınmıştır. yetimlerin (öksüzlerin) haklarına riayet edememekten korkarsanız. aslında Nisa Suresi'nin daha ikinci ayetiyle kendisini belli etmektedir. Bir kere ne demektir "yetimlerin haklarına riayet etmekten korkarsanız"? Buna bir cevap bulmak hususunda yorumcular bir hayli bocalarlar. Süleyman'a.) şeklinde işaretler bulunmamakta. Nuh'a ve daha sonraki "peygamber"lere (örneğin. Tanrı'nın Adem'i yarattığı ve Adem'in kaburga kemiğinden de eşini. Tanrı'nın Adem'i yarattığı bildirilmişti (örneğin. bu hususta da. Adem ile eşinin yaratılışı ve onların birbirleri karşısındaki durumları üç sure arayla. daha ilk birinci ayette. erkeğin kadın üzerinde egemenliği bulunduğunu. aptes alma. müşriklerin. Çünkü. ayet 30-31).. iman edenlerin inkarcılara üstün olmalarıyla. Fakat.18 Daha önceki surelerden farklı olarak.. bunu izleyen ayet. Elif. ". hurafat (örneğin. Örneğin.Kur'an'ın dördüncü suresi olan Nisa Suresi'ne göz atalım: Daha önce de değindiğimiz gibi. ayet 3): "Eğer (Kendileriyle evlendiğiniz takdirde). Ayetten anlam çıkarmak her bakımdan olanaksız. "Tekvin"..

genellikle kadınlar için de kullanılmış sayılır. yahut sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin." (Nisa Suresi. burada "beyinsizler" ya da "sefihler" diye deyimler yer almıştır ki. bu kızlarla evlenmekle haksızlık yapacağını sanıyor ise. Diyanet Vakfı çevirisi şöyle: "Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (vermeyin). o mallarla onları besleyin. ayet 7).21 Evet. başkaca kadın alamayacak mı? Yorumculara göre bu ayet. ayet 11). Ayetin inişi konusunda İkrime ve Fahruddin Razi gibi diğer bazı yorumcular da farklı görüşteler: güya. öksüzün malı. Kureyş'ten bir adamın birçok kadını. üçer ya da dörder kadın alsın? Eğer bu suretle adalet yapamayacağından endişe ederse. neden ikişer. bunlarda yapacağınız tasarruf ile onları besleyin. öksüz kızların hakkım korumak amacıyla bu ayet inmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra inmiştir. Nisa Suresi'nin ayetini izleyen ayet. savaş yüzünden kadınların sayısının. giydirin. Ve işte yine güya. Nisa Suresi'nin bu aynı üçüncü ayeti.. neden yetim sahibi olup olmamakla ilgili kılınsın? Yetimlerin haklarına riayet etmekten korkan erkek. Kimi yorumculara göre bu ayet. onu gören bir başkası. adalet öğesine konu edinilmemiştir? Bu sorulardan hiçbirine mantıklı bir karşılık bulamazsınız! Ayetin ne vesile ve maksatla indiği bile yorumcular arasında tartışmalı. derken. " (Nisa Suresi. miras paylaşımıyla ilgili hükümlere geçiliyor. Bir sonraki ayet ise şöyledir: "Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı beyinsizlere vermeyin.. ayet 8-10). ama ayetin böyle bir olasılık sağlayan yönü yok. verirken de. Bu ayetten hemen sonra. neden bir tane ile yetinsin ya da dilediği sayıda cariye alabilsin? Cariye insandan değil midir ki. Zira. henüz evlenme sorunlarına yer verilmeden. "sefihler" deyimi "aklı ve dini dûn (eksik)" olanlar için kullanılmıştır. ayet 12). başka kadın alamayacak mı? Sadece bir yetimle mi evli kalacak? Öte yandan. ayet 3). Muhammed kadınları "aklen ve dinen dûn yaratıklar" olarak tanımlamıştır. güya Uhud Savaşı'nda 700 Müslümandan yetmiş kadar kişi şehit edilmiş ve onların kanlan dul. kadınlara mehir verme konusuyla ilgili (Nisa Suresi. erkeklere ve kadınlara paylar olduğu (Nisa Suresi. "Ben de filan gibi niye birçok kadınla evlenmeyeyim?" demişmiş! Ve işte yukarıdaki ayet bu nedenlerle inmiş imiş! Görülüyor ki.. Bundan sonra. Yani. ayeti bilimsel bir açıklamaya oturtmak. giydirin.. yetimlerin haklarına riayet etmekten korkmuyor ise. bu takdirde onlarla evlenmeyip. eşlerin çocuk bırakmadan ya da bırakmış olarak ölmeleri halinde mirasın ne olacağı belirtiliyor. başka kadınlardan dörde kadar alabilecektir! Güzel. Daha başka bir deyimle. çocuklar hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar pay ayrılacağı (Nisa Suresi.. .. paylaşma sırasında yetimlere.denen şey. çünkü. ayet 5)) Dikkat edileceği gibi. ayet 5) (Çeviri Elmalılı'nındır. ayet 5). ayet 6) denmekte. eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen inallarını kendilerine verin. kendilerim bunların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin" (Nisa Suresi.. "Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin. çocukları da öksüz kalmışlardır. öksüzle evlenen. düşkünlere ve yakınlara pay bulunduğu (Nisa Suresi. öksüzle kim evlenir? Velev ki. eğer bir erkek. ayrıca da yetimleri varmış. tekrar yetim konusuna dönülerek." (Nisa Suresi." (Nisa Suresi. ayet 4).. ama dört kadın almak varken. kendi malı tükendiği için. parası olsun! Öte yandan.. Bu arada anaları bir olan kardeşlerin paylarının ne olacağı da hükme bağlanmıştır (Nisa Suresi. sınırsız sayıda kadın almak olasılığım ortadan kaldırmıştır. Çünkü. her ikisi de aynı anlama gelmekte. miras konulan ele alınmış oluyor. erkeklerin sayısından çok olmasını da göz önünde tutmuş ve erkeklere dörde kadar kadın alma hakkını vermiştir. çünkü. yetimlerin malına yönelmiş imiş! Yine bunun gibi bir başka adam on kadar kadınla evli imiş. kadınların hak ve özgürlükleriyle bağdaştırmak ya da adalet duygusuna oturtmak mümkün değil.. Bu ayeti şöyle okumak mümkün: "Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı sefihlere vermeyin de. yetimlerle olan ilişki esasına mı bağlanmış oluyor bu ayetle? Yetim sahibi olmayanlar ne yapacak? Eğer bir erkek. Daha sonra ana babanın bıraktıklarından. evlenmek.Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. erkeklere sayısız cariye ile birlikte yaşama hakkını tanımakta: ". daha doğrusu "reşit olmayanlar" için olduğu kadar.

bir başka sureye. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa. her ne olursa olsun. ayeti okumamız gerekiyor. ayet 38). ayetlerine göz atmak gerekir. bir sonraki ayette. sırasında yer alan Nur Suresi'nin ikinci ayeti ile kaldırıldığını söylerler. Nur Suresi'nin ikinci ayetinde ise. Bu bildirildikten . Turan Dursun.( Yorumcuların bu konudaki görüşleri için bkz. ayet 13-14). Bütün bunlar. Muhammed'in uygulaması böyle olmuştur. Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir" (Nisa Suresi. eğer tevbe eder. Bu karışıklığı gidermek için yorumcular birbirleriyle sürtüşürler. zina eden erkekler için uygulanır. ayet 15). evli bir erkek ve kadın zina etmişlerse.. bu ayetlerin. onlar. Oysa. o da tekrar medeni hukuk sorunlarıyla ilgili evlenme konusudur. çünkü. Eğer. miras konusu burada tamamlanmış ye miras paylaşımıyla ilgili sorunlar çözüme bağlanmıştır. Yani. bu kez evlenme işleriyle ilgili hükümlere (Nisa Suresi.. Bu ayet. Çünkü. "inallarını insanlara gösteriş için sarf edip Allah'a inanmayanlar" ele alınır (Nisa Suresi. ayet 2) diye yazılıdır. bir de mirasın gerçek sahibinin kim olduğu hususu var ki. örneğin. kadının "tabiliğine" değinilir. yukarıdaki ayetlerden birincisinin evlilerin zinası. Allah onu devamlı kalacağı ateşe sokar. Hemen sonra ve yine hiç yeri yokken. göklerin ve yerin mirasının Allah olduğu.8.. fuhuş konusu da tamamlanmadan başka bir konuya geçilmiştir ki. medeni hukuk alanına giren mirasla ilgili konular tamamlanmadan.. ayet 16) diye yazılıdır:Dikkat edileceği gibi.) Fakat. Kur'an'ın 23. uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Nisa Suresi'ndeki hükümleri okurken görüyoruz ki. Yine yorumcuların söylemesine-göre. Nisa Suresi'nin en son ayeti olan 176. her ümmete kendi içinden "peygamberler" seçildiği ve Araplara da Muhammed'in "peygamber" olarak gönderildiği bildirilir (Nisa Suresi. Zira. " (Nur Suresi. ayet 36). 164 ayetlik bir atlama yaparak. bundan sonra kadınların fuhuşu ve fuhuş yapan iki tarafa verilecek cezalar konusuna geçilmiştir.Bu on ikinci ayeti şu ayet izler: "Bunlar Allah'ın (koyduğu) sınırlardır. birincisinde fuhuş yapan kadınların ölünceye kadar eve kapatılmalarından söz edilirken. Her ne kadar fuhuş yapan kadınlara ceza verilmesi böylece öngörülmüş olmakla beraber. iki ayet birbiriyle çatışmakta. "Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun.Görülüyor ki. bu ayette öngörülen ceza. s. Ve işte onların miras paylarının ne olduğunu anlamak için. uslanma yolunu tutmakla cezadan kurtulacağı hükme bağlanmakta. ikincisinde fuhuş yapan her iki tarafın tevbe edip. Sanırsınız ki. Bir kısım yorumcular ise.. aslında mirasla ilgili hususlar tamamlanmış değildir. Bir kısım yorumcular. . bu fikre karşıdırlar. ayeti ile Hadid Suresi'nin 10.. bunlar anlatılırken. Evlenme konusu işlenirken. evlilikte erkeğin üstünlüğüne. o kadınları ölüm alıp götürün-ceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar. yukarıdaki ayetlerle. ayet 40).266. Nisa Suresi'nin ilk başlarındaki mirasla ilgili hükümler. çünkü. evlerde kapatın (Nisa Suresi. ayet 20-25) yer verilmiştir. "Senden (miras paylaşması hakkında) fetva isterler. age." (Nisa Suresi. örneğin Al-i İmran Suresi'nin 180. yer ve gök halklarının tümüyle yok olmaları üzerine Tanrı'nın bütün bunlara mirasçı olacağı açıklanmakta. anaları bir olan kardeşlerin miras payları hükme bağlanmış olduğu halde. bunu anlamak için de. ana baba bir ve baba bir kardeşlerin miras paylarının ne olacağı belirtilmemiştir.. aksine içinden çıkılmaz bir şekle sokulmuş! Fakat her ne olursa olsun.. ana baba bir ve baba bir kardeşlerin miras paylarının ne olacağını hükme bağlamakta. Bununla beraber." şeklinde başlayarak. doğru dürüst bir sonuca varamazlar. onlara "recm" (taşlayarak öldürme) cezası uygulanır. Bu zikrettiğimiz son iki surede. ikincisinin ise bekarların zinası hakkında konduğunu söylerler. "İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer şahitlik ederlerse. "fuhuş" konusuna geçilmiştir: "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. birdenbire başka bir konuya atlanır ve Tanrı'nın "kafirlere aşağılık bir azap" hazırladığı hatırlatılır (Nisa Suresi. "medeni hukuk" kuralları niteliğinde şeylerdir. fakat. Nisa Suresi'nin bu yukarıdaki ayetleriyle "fuhuş" (zina) konusu kesin hükümlere bağlanmış değil. miras sorunlarını tam bir çözüme bağlamış değilken. Bu söylenirken. ceza hukukuna dahil olan fuhuş konusuna atlanılmıştır. c.

esas itibariyle hukukla ilgili bir hüküm niteliğindedir. Bu vesileyle şunu da ekleyelim ki. "cünüb" iken ya da "gusledene" kadar namaza yaklaşılmaması (Nisa Suresi. ayet 102-103). kulluk edeceksin" ya da "benim uğrumda cihat edeceksin" ya da "benim önümde yerlere serilecek. hukuk devletinin en önemli hususiyetini teşkil eder. yiyecek içecek vd.. suredir.. çünkü. 120 ayetten oluşuyor. sure olarak bilinir ve biraz önce değindiğimiz gibi. kişiler ya da kişilerle toplum-devlet arasındaki akdi ilişkilerin niteliği belirtilecektir. yani 164 ayet arayla.( Nitekim Elmalılı H. başkasına yönelik olarak kendini bağlaması ya da karşılıklı olarak bağlanması demektir. c. Yazır'ın görüşü böyle.." (Maide Suresi. yaratırken "bana baş eğeceksin. ayetin bu ilk tümcesi vesilesiyle. 12. Oysa. "İman etmiş kimseler işenil Allah'tan korkun" diyerek Tanrı'dan bir sofra indirmesini istemesi nedeniyledir (Maide Suresi. "akit" denen şey. Oysa. ayetlerinden 11. yukarıda belirttiğimiz hükümler (örneğin. toprakla "teyemmüm" edilmesi (toprakla. daha ilk başlangıçta ele alınan miras hükümlerinden birinin tekrarlanmasıyla sona ermiş olur (Nisa Suresi. Yazır. ve 14. s. ayet 42) ve hemen sonra su bulunmadığı zamanlar. Konuşmasını cehennem korkutmalarına ve cennet vaatlerine dayatarak iş görmüştür.. Bunların arasına da. evlilik ya da miras vs. ibadet edeceksin. Tanrı'nın en son indirdiği sureler arasında yer almıştır. s. Çünkü. İslam. hiç de böyle bir şey yok! Her ne kadar bazı yorumcular "iman"ın dahi bir akit olduğunu. Nisa Suresi'nin 7. asli lügatte sıkı bağlanmak ve düğümlenmek. donatılmış bir sofra indirebilir mi?" diye soru sormaları ve İsa'nın da onlara.( Maide Suresi'nin birinci ayetinin Diyanet Vakfı'na göre açıklanması böyle. ayet 45-101). bir kısım yorumcular. toplum menfaatlerini kişi menfaatlerine tercih etmek. diğerleri Hicret'in altıncı yılında Medine'de inmiştir.. nüzul (iniş) sırası itibariyle 112. c. Bundan sonra yine bunlarla ilgisi olmayan konulara atlanır (Nisa Suresi. ayete sıçranarak. "yemek sofrası" konusuyla ilgili olarak başlamaz. birbirleriyle ilgili olmayan.. ayetlerine atlanarak ve oradan 176. sonra aniden yine ibadet ve namaz usullerine dönülür (Nisa Suresi. bu surede. aptes alınması) (Nisa Suresi. çünkü dinin özetinin Allah ve kullarla sağlam birtakım "Uhud ve mukavelat akdetmek" ve akdedilen akitlerin hükümlerini yerine getirmek olduğunu söylerlerse de. ayet 176). Çünkü. sahibidir. Rabbin bize gökten. Her ne kadar. gibi hususlarla ilgili hükümler). Şu durumda.2. birbirleriyle uyumsuz olan konulara ait ayetler doldurulmuştur. sadece. 1546). ayet 104105). Maide Suresi..) Ki bir bakıma taraflar arasında. ve 114. bkz. "Akitlere riayet.. fakat her halükarda keyfilik yerine kanunun üstünlüğü ilkesini sağlamak olduğunu söylerler. onu "kul" olarak yaratmıştır.. bütün bu süre boyunca. age. her ne kadar "itikat" ile ilgili "akitleri" kapsar ise de. sure. hukukun temel konularından biri olan "akit" konusu ele alınıp. mirasla ilgili sorunlar. İslama göre. ayet 112-114).. hem kişinin hem de toplumun hak ve menfaatlerini gözetmek ve gerektiğinde.Ya'ni akıd. . Ancak ne var ki. Tanrı insanın efendisidir. "Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. seni ben bunun için yarattım" vs. ayet 1) diye başlar ki. asıp kesmelerden söz edilir (Nisa Suresi. evlenme. "devlet" denen kuruluşun başlıca görevinin.( Elmalılı H. söylendiğine göre bir tek ayeti Mekke'de inmiş olup -ki 3.. kendi kendisini "peygamber" olarak ilan ettiği tarihten 13 ya da 14 yıl sonra) inmiş kabul edilir.. Böyle olunca sanılır ki. "Ey Meryem oğlu ha. Fakat. gibi konularla ilgilidir. Nitekim. İslamın gelişinden çok sonra konmuş demektir. muhkem bağ ve düğüm demek olııb bundan naklen bir kimsenin bir sey'i iltizam veya ahare ilzam ederek kendini veya diğerini bağlamasına veya mütekabilen bağlanmalarına akıl tesmiye olunmuştur. irade ve istek yoluyla karşılıklı olarak anlaşma anlamına gelir.1547-1548. ayet 33) belirtilir ve sonra Mekke'de kalıp da hicret etmeyenlerden ve inkarcılardan ya da Yahudilere karşı saldırılardan. Tanrı ile "insanlar" arasında herhangi bir anlaşmaya yer vermiş değildir..) bu söyledikleri İslamın temel ilkeleriyle pek bağdaşmaz. "Maide" sözcüğü. miras vs. "ayettir-. şeklinde konuşmuştur. bu sureye "Maide" başlığının verilmesi 112.. Elmalılı H. gibi toplum yaşamı bakımından son derece önemli konularda ayet göndermeyi düşünmemiş gibi! Şimdi geliniz. daha doğrusu kopuk kopuk bir şekilde olmak suretiyle düzenlenmiş olur. ve 8." diyerek. ayet 106-175) ve nihayet koskoca bir Nisa Suresi. age. Kur'an'ın beşinci sırasında yer alan Maide Suresi'ne geçelim.. Hani sanki Tanrı." (bkz. ayetlerde havarilerin İsa'ya. anlam olarak (ve hatta onların tanımına göre dahi) bir kimsenin bir şeyi kendi için gerekli sayması. Nisa Suresi.. Medine döneminde (ve daha doğrusu Muhammed'in. Yazır'ın söylemesi şöyle: ". Böylece. Kur'an'ın baştan beşinci sırasında yer almış olmakla beraber.2. Bu sure.. cihada çıkmalardan.hemen sonra. "yemekli sofra" anlamına gelir. "sarhoş" halde. sonra tekrar "kafirlere ve inkarcılara" karşı savaş konusu ele alınır (Nisa Suresi. nüzul (iniş) sırası itibariyle 92.) Ve sanırsınız ki. hiç değilse geniş hatlarıyla işlenecek ve örneğin.

o da "kafirlerden korkmamak gerektiğini" içeren bir tümcedir ve şöyledir: ". benden korkun. Kur'an ile birlikte. Maide Suresi'nin birinci ayetinin tümü şöyle: "Ey iman edenler! Akitleri(n) gereğini yerine getiriniz. bunlardan hemen sonra." (Maide Suresi.. Tanrı. Oysa. ayetinde. yine hiç yeri ve ilgisi olmadan ve çok daha şaşırtıcı bir şekilde şöyle der: ". bu nedenle Tanrı tarafından lanetlendikleri anlatılır (Maide Suresi. kan. ihramdan çıkınca avlanma olasılığından söz etmekte! Görülüyor ki. topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Allah onlara şöyle demişti. fakat onların da sözlerini tutmadıkları belirtilir ve Muhammed'in. Tanrı'nın. Yani ortada Tanrı ile insan arasında serbest irade esasına dayalı bir akit yoktur. domuz eti"nin haram olduğunu. Daha sonraki ikinci ayet. Fakat. üzerinize nimetimi tamamladım. sizin için helal kılındı... birdenbire Musa ile kavmi arasındaki ilişkilere yer verilir.. Fakat bir an için İslamcıların söylediklerini kabul ederek "iman"ın dahi "akit" olduğunu kabul etsek. yine "haram" ve "helal" olan şeyler konusunda iki ayet izlemekte. . ayet 6). ayet 12-13). başka bir konuyla ilgili bir ayet. Yahudilerin namaz kılmak. Maide Suresi'nin 12. ehl-i kitab'a (Yahudilere ve Hıristiyanlara) gönderilmiş olduğu belirtilir (Maide Suresi. Yahudilere ve Hıristiyanlara çattığı ve onları lanetlediği anlatılır. (Kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik. yönelmiş kimselere saygı gösterilmesini bildirirken. hem hukukla hem de ilahiyatla ilgili tümceleri içermektedir. "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman. İnsan." Bu tümceyi okurken sanırsınız ki. Böylece "ilahiyat" ve "hukuk" kuralları. iradesini tek taraflı olarak kabul ettirmiştir. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar. Kur'an'ın baştan beşinci suresinin üçüncü ayetinin içinde bulunan tümceler arasına sıkıştırılmıştır! Maide Suresi'nin bu üçüncü ayetini. Örneğin. Bu ayet. ağaç vb. yani böyle bir ayetin.. hemen sonra ve birdenbire. İslam dinini tek din olarak seçmiş ve bu dinle ilgili her şeyi.Bugün size dininizi ikmal ettim. boğazlanarak öldürülmeleri gerektiğini. ayet 8). fakat.Bugün kafirler. Kur'an'ın en sonudur. Dikkat edileceği gibi ayet... ayet l). Sonra. dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanların haram olduğunu ve bunun gibi fal oklarıyla kısmet aramanın haram kılındığını belirtir.. Tanrı buyruklarına gözü kapalı şekilde baş eğmek zorunluluğunda bırakılmıştır. yani kendi içerisinde bilimsellikten yoksundur. Bu minval üzere giderken. ve sizin için din olarak İslamı beğendim. daha doğrusu şehadette bulunurken "adaletle" hareket etmek gerektiğine dair bir ayet izler (Maide Suresi. "akit"lere bağlılıktan. ayet 12) diyerek. başlarınızı meshedip. zekat vermek. en sonuncu ayet olarak konması gerekirdi. Fakat. bunu belirtirken Tanrı. ile vurularak değil. Allah'ın koyduğu helal ve haram şeylerle ve kurban kesimiyle ilgili bir tümceyle başlar: örneğin.. Kur'an'a. dirseklerinize kadar ellerinizi. birbiriyle iç içe yerleştirilmiş olarak karşımıza çıkar. birdenbire konuyla hiç ilgisi bulunmayan bir tümceye geçer ki. Hıristiyanlardan da aynı şekilde "söz alındığı". Artık onlardan korkmayın. Allah dilediğine hükmeder" (Maide Suresi. "ihramlı" iken avlanmaktan... olduğunu öne sürmek. İbadetle ilgili bu ayeti. Tanrı'nın üstünlüğünü inkar etmek olur. görüldüğü gibi. Şu bakımdan ki. "helal" ve "haram"lardan söz etmekte. ayet 15). ayet. ayet 17). Allah.Daha doğrusu. Kuşkusuz ki.. bu nedenle artık başkaca söyleyeceği bir şey kalmamıştır. Şimdi bu ikinci ayeti izleyen üçüncü ayete gelelim. yüzlerinizi.. peygambere inanmak gibi hususlarda vermiş oldukları sözü tutmadıkları." diye başlayan hükme yer veriliyor (Maide Suresi. sonra İsa'yı. namaz kılmanın kurallarına geçiliyor ve örneğin. yine de değişen bir şey yok. haram aya ya da Beyt-i Haram'a vs. böyle bir tümcenin yeri burası değil. "Leş. "Allah" yerine koyanlara lanet edilir (Maide Suresi. kurban edilecek hayvanların boğularak ya da taş. sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir.." Fakat bunu söyler söylemez Tanrı. her buyruğu kullarına açıklamıştır. "Andolsun ki. İsrailoğııllarından söz almıştı.

Kur'an'ın diğer bazı surelerinin çeşitli ayetlerindeki hükümlerle anlatılmıştır. çünkü. Ancak. ayet 85-86). "Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh ile desteklemiştim. Kur'an'ın Fetih Suresi'nin 18.. 41. Geri kalan yetmiş üç ayetin Medine döneminde indiği kabul edilir. ganimet mallarının Tanrı'ya ve Muhammed'e ait olduğunu anlatmak üzere şöyledir: "Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. surelerini bilmek gerek. Enfal Suresi. Güya. Enfal Suresi'nin birinci ayeti. Muhammed'e soru sor-malarıyla ve Muhammed'in de onlara verdiği cevapla ilgilidir. ayetlerdir. kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. ayet 87-88). oradan içki ve kumara (Maide Suresi. vasiyetname yapmaya ve yaparken tanık gösterme usullerine yer verilir (Maide Suresi. ganimet konusu ile ilgili sadece bir iki husus hükme bağlanmıştır.. Tanrı'nın İsa'ya. bunlardan on ya da on beş yıl sonra Medine'de indiği söylenen ayetlerin gerisine atılmıştır. savaşlarda elde edilen "ganimet mallar" karşılığı olduğu kabul edilir. Allah'tan başka iki Tanrı bilin1 diye sen mi dedin?. Yani. ye 36. bunlar 30. ayet 104-105). Nisa Suresi'nin 94. Böyle bir soru cevaplandırılırken. Enfal . İsa'nın Tanrı'dan bir sofra indirmesini istediği (Maide Suresi. savaşa katılanlara sevap kazandırmaktadır ve savaşta elde edilen ganimet de. "Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. "nefel'in çoğulu olduğu ve "nefel" sözcüğünün de "fazla" ya da "ziyade" şey demek olduğu söylenir ve buradaki anlamının. sonra Tanrı'ya ve peygamberine itaat gereğine geçilir (Maide Suresi. surenin ilk ayeti. ayet 68-84) birdenbire cennet ve cehennem konularına atlanır (Maide Suresi. Enfal Suresi'ne geçelim. ayet 94-96). Surenin başlığını ve bu birinci ayetini okurken." (Maide Suresi. Tanrı'nın İsa'ya. ve 21. Nitekim. bu sevaba ek nitelikte. ayet 120). bu Enfal Suresi. şimdi birkaç sürelik atlama yaparak. Her şeyi önceden. Bu sure. Surenin başlığı olan "enfal" sözcüğünün. "Göklerin. Allah ve Resulüne itaat edin " (Enfal Suresi. Haşr Suresi'nin 5. ayetlerinden başka. Tevrat ve incil'i öğretmiştim. yemek yeme işine (Maide Suresi. en iyi şekliyle öngören ve Kur'an'ın bilimsel bir yapıt olduğunu söylemekten geri kalmayan bir Tanrı'dan bu beklenirdi. sonra avlanma konusundaki hükümlere dönülür (Maide Suresi. savaşlarda ele geçirilen mal ve esirlerin durumundan. Yahudilerden. Enfal Suresi'nin 1. ayet 89).. ayet 1). Maide Suresi'nin başındaki ilk beş ayetle bu ele alınmıştı!). böyle değil. ayet 116-119) ve sure bu tür uyumsuzluklarla ve tutarsızlıklarla sürdürülüp götürüldükten sonra. bu konu ile ilgili sorunlarla ilgili ayetleri koyacak. Bu yetmiş beş ayetin iki ayetinin. Hıristiyanlardan söz edilirken (Maide Suresi. De ki. ayet 106-108). ayet 101). sen beşikte iken de yetişkin çağında insanlarla konuşuyordun. görüldüğü gibi ayet. sonra miras konusuna.. ve 7. Diğer hususlar. 'Ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. her ne suretle olursa olsun. ayet 94-96) (oysa. ganimet konusunda fikir edinebilmek için. Enfal Suresi'nde. aranızı düzeltin. her şey hakkıyla kadirdir" şeklindeki ayetle sona erdirilir (Maide Suresi. Tevrat'tan. Kur'an surelerinin tamamını burada ele alıp anlatmak ve bütün bunları bir tek cilde sığ-. hikmeti. sanırsınız ki. Benim iznimle çamurdan. yerin ve içindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır. sonra soru sorma yasaklarına (Maide Suresi." diye başlamaktadır (Enfal Suresi. "Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara. yetmiş beş ayetten oluşur. 'Beni ve anamı. ganimetlerin bölüştürülmesi konusunda hoşnutsuzluk gösteren Müslümanların. Örneğin. O. Uyumsuzluk. yani fazladan edinilmiş bir kazançtır. ele geçirilecek olan savaş ganimetlerinin kimlere ait olacağı ve kimler arasında bölüştürüleceği. hemen sonra İsa ve Meryem olaylarına geçilir. Mekke döneminde indiği söylenen ayetler. ne miktar bölüştürüleceği hususlarının hükme bağlanması gerekirdi. daha sonra yemin ve yemin keffaretine (Maide Suresi. bunların paylaşımından söz edecektir.. hemen sonra. biraz önce gördüğümüz gibi. Nitekim." diyerek çıkıştığı ve İsa'nın da ona böyle bir şey yapmadığını bildirdiği anlatılır (Maide Suresi.. Oysa.. ayet 114). dırtmak mümkün değil! Bu nedenle. ve nihayet. ayet 1). Sana kitabı (okuyup yazmayı). ayet 110) şeklinde konuştuğu belirtilir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah'tan korkun.. Kur'an'da baştan sekizinci sırada olmakla beraber. Tanrı'dan seksen sekizinci sure olarak inmiş kabul edilir. ayet 90-91).Daha sonra. sonra Kur'an'a uymak istemeyenlerin durumuna (Maide Suresi.. ve 69. Mekke dönemine ait olduğu söylenir ki. tutarsızlık ve kopukluk konusunda. İslam adına girişilen savaşlar. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. ganimet konusunu ele alacak..

fitneden sakınmaları gerektiği bildirilmekte. yetimlere. "O vakitsiz. Muhammed. Bedir Savaşı'na ait bazı hususlara değinilmekte.2407. Enfal Suresi'nde savaş verilerek alınan ganimetler dışında. ayetin Bedir Savaşı'nda indiğine dair görüşün ağır bastığı söylenebilir. Görülüyor ki. " (Enfal Suresi. onun akrabalarına. Enfal Suresi'nin 41. onun akrabalarına. ganimet mallarının ne şekilde paylaştırılacağıyla ilgili bu ayet. bu husus başka bir surede. kimine göre ise Bedir'den bir ay üç gün sonra Beni Kaynuka "gazvesinde" (savaşında) inmiştir. gerçek müminlerin Tanrı'ya ve peygambere baş eğmeleri. 59. süvarileri de tam sizden aşağıda idiniz. ayet 41).Suresi'nin bu birinci ayetinde. ganimet mallarının ne şekilde paylaştırılacağını da bildirmekten geri kalmamıştır.. Ve işte birbirinden kırk ayet arayla yazılmış hu satırları okuduktan sonra. Allah her şeye hakkıyla kadirdir" (Enfal Suresi. Bunlar anlatılırken 41.. bu konuda farklı görüş belirtirler.. Bedir Savaşı'nda ele geçirilen ganimetin paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine sorulmuştur. Enfal Suresi'nin ganimetle ilgili 1. ayete gelince. Çünkü. ama iki ordunun birbiriyle çarpıştığı gün hangi gündür ya da hangi savaştır.) Bununla beraber. buna rağmen. fakat.. Pek güzel.3. daha sonraki iki ayette yer alan..O vakit AIIah sana onları rüyanda az gösteriyordu. yoksullara ve yolcuya aittir. age. 'Ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. belli değil! Yorumcular. bilin ki. eğer sana çok gösterseydi korkacaktınız. orada şu yazılıdır: ". yetimlere. vuruşmasız savaş yoluyla ele geçirilmiştir.. ayet 42-43) şeklindeki sözlere bakarak. Resulüne.( Elmalılı H. ". iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız. sure olan Haşr Suresi'nde (ayet 6) ele alınıp hükme bağlanacaktır. c. "iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün" indirilmiştir. Oysa.. bambaşka konulara yönelik bulunmakta: örneğin.bilin ki. De ki. bu husus.. onlarsa öte yamacında. Yani. ayeti ile 41. ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a. ayetini okumamız gerekir. kimine göre ayet Bedir Savaşı'nda inmiştir. Yazır. bu husus burada belli edilmemiş. tekrar ganimet konusuna dönülmekte ve ganimet mallarının paylaşılmasının nasıl olacağı belirtilmekte: "Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün. Ancak. kırk ayetlik bir atlama yapıp.. Örneğin. yani hiç savaş yapmaksızın da ele geçirilebilir. ganimetler kime ait olacak ya da nasıl paylaşılacak. vuruş-malı savaş yoluyla ele geçirilebileceği gibi vuruşmasız şekilde. Resulüne." (Enfal Suresi. ganimetten kendilerine düşecek miktarın ne olacağını merak etmektedirler. Muhammed'e sorulan yukarıdaki sorunun temelini teşkil etmektedir.. ne kadarlık bir miktarı Tanrı ile Muhammed'e. esas itibariyle Tanrı'ya ve Muhammed'e ait olmakla beraber. yoksullara ve yolculara aittir. Bu gibi hallerde. Nadiroğullarına ait olan araziler ve mallar. vadinin beri yamacında idiniz. ne kadarlık miktarının savaşa katılanlara ait olacağı hakkında bir şey söylenmiyor. soru. ganimet. ganimetlerin nasıl bir usule göre paylaştırılacağı. ayet 2-3). namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine verilen rızkı Allah yolunda harcayan kimselerin gerçek mümin sayıldıkları (Enfal Suresi. şimdi anlıyoruz ki. bunu bilebilmek için. s. ayeti arasında yer alan ayetler. çünkü söylendiğine göre. . ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a. ganimetle ilgili sorunun sadece bir kısmı cevaplandırılıyor ki. savaş ganimetleri. ayet 41). bu husus burada yazılı değil.. bunların. o da ganimetin Tanrı'ya ve Muhammed'e ait bulunduğudur: "Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. geri kalan da savaşa katılan müminler arasında dağıtılacaktır.". onların sorusuna karşı yukarıdaki ayeti okumakla beraber. savaşa katılanlar arasında paylaşılması gerekir ve paylaşma sırasında bunların beşte biri Tanrı'nın ve Muhammed'in payı olarak ayrılacak." (Enfal Suresi. savaşsız olarak fethedilen yerlerden alınan ganimetlerin ne olacağı belli edilmediği için ne yapılacağı belli değil! Birazdan göreceğimiz gibi. ve kumanda da nizaa düşecektiniz ve lakin Allah selamete bağladı. ganimet konusu yine de çözüme bağlanmış değildir.. Muhammed'e bu soruyu soranlar. ayet 1). Kureyzaoğullanyla olan savaştan söz edilmekte ve diğer konulara yer verilmekte.

. Üstelik de. yani Mekke'nin fethinden bir yıl sonra indiği kabul edilir. Tanrı. vuruşmasız savaş yoluyla. ayetle yine ganimet konusuna dönülüyor ve şu söyleniyor: "Ganimetten elde ettiklerinizi 'helal' ve 'temiz' olarak yiyin. surenin en sonuncu iki ayetinde. ayet 18-21. Hicret'in dokuzuncu yılında. Tanrı'ya ait beşte bir payın Muhammed'e ve onun "akrabalarına. Enfal Suresi... Nisa Suresi. daha geniş bilgi edinebilmek için. miskinlere ve yolda kalmışlara" dağıtılacağı bildirilirken. (Ey Muhammed) Yüz çevirirlerse de ki: 'AIIah bana yeter. ne miktarının yetimlere. nüzul (iniş) sırası itibariyle 113. sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Medine'ye iki mil kadar uzakta yaşayan Beni Nadir adındaki Yahudi kabilesine karşı giriştiği savaş vesilesiyle koymuştur Kur'an'a.) Muhammed'e ait sayılmış ve o da bu ganimetlerin büyük kısmını kendisinin ve ailesinin geçimine tahsis etmiş bir kısmını da ashaptan bazı kişilere vermiştir: sırf onları hoşnut edip kendisine iyice baş eğdirtebilmek için. Kur'an'da böyle bir şey yok.. vs. Kur'an'da dokuzuncu sırada yer almış olmakla beraber. Bütün bunlar gösteriyor ki. Kur'an dışı kaynaklara gitmek zorunluluğu var! Dokuzuncu sure olan Tevbe Suresi. yetimlere. daha sonraki bir tarih itibariyle inmiş olan ayetlerin en sonuna konmuştur. Eğer bu böyle ise. Muhammed'in peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkışından 18 ya da 19 yıl sonraya rastlıyor demektir. 69. Bu tertipsizlik. kuşkusuz bağışlayan ve acıyandır" (Enfal Suresi. surenin inişi. ayetler). Ben sadece ona güvenip dayanırım'. Bu ayeti Muhammed. ganimet mallarının paylaşımıyla ilgili yukarıdaki ayet açıklıktan uzak. sıradadır. yani 128. Her ne kadar yorumcular beşte bir miktar ganimetin sırf Allah için olup bunun beşe bölünmesi ve bu bölümlerden her birinin. bunların miktarının ne olacağı bildirilmemiştir. Kur'an'daki tertipsizlikler bakımından nice örneklerden bir diğeridir. Tevbe Suresi'nin en sonuncu ayetleri olan 128. ayetinden sonra yine araya başka hususlar giriyor ve 69. ve 129. ayet hükmüne göre ganimetin beşte biri "Tanrı"ya ve "peygamber"e (ve onun akrabalarına. Allah. Kur'an. onlardan (mallardan) peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Kur'an'ın. Muhammed'in Tanrı tarafından Araplara "peygamber" olarak gönderildiğini bildiren şu sözler var: "Andolsun. ayet 128-129). yukarıda zikrettiğimiz ayetler vuruşmalı şekilde cereyan eden savaşlarda elde edilen ganimet mallarının paylaşımıyla ilgili. . miskinlere ve yolda kalmışlara verileceği belirtilmemiştir. Haşr Suresi. ayet 6). 69. Daha başka bir deyimle. yetimlere. ayet 5-7) göz atmak gerek. daha önceki bir tarih itibariyle indiği söylenen ayetler (örneğin. size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki. 129 ayetten oluşan bu surenin. Yaya olarak çıkılan bu sefer sonucu çarpışma olmadan ele geçirilen ganimetler (araziler vs. ayet 69)...). Fakat. her konuda olduğu gibi ganimet konusundaki hükümler bakımından da sistemli bir şekilde düzenlenmiş değildir. her ne olursa olsun. Bununla beraber ganimet konusu yine tamamlanmış değil. Enfal Suresi'nin şimdi söz konusu ettiğimiz 41.Fakat. Çünkü. bu husus başka bir surede. yani zaman itibariyle birbirinden ayrı dönemlere ait ayetlerin. Ancak. onun yalçınlarına. Nitekim. miskinlere ve yolda kalmışlara verilmesi gerektiğini söylerlerse de. yani savaş verilmeden ele geçirilen ganimetin ne olacağı ele alınmamıştır! Biraz önce değindiğimiz gibi. her şeyden önce Mekke döneminde inen ayetlerle Medine döneminde indiği kabul edilen ayetlerin. gereksiz yere bir araya getirilmesiyle ilgilidir. ayet 41.. yetimlere. Bu dahi yeterli değil. Gerçekten de. Yani Tanrı ve Peygamber payı olarak ayrılan beşte bir miktarındaki ganimetin ne miktarının Muhammed'e. sırasıyla Muhammed'e. ayet 94. Fetih Suresi. Ondan başka ilah yoktur. ayetlerinde. Tanrı'ya karşı gelmekten korkup sakının. ayete kadar sürüp gidiyor. daha doğrusu Enfal Suresi'nden 52 sure sonraki sırada yer alan Haşr Suresinde şu şekilde ele alınıyor: "Allah'ın. ve 129. birbirinden farklı surelerine ve hatta bu surelerin birbirinden farklı ayetlerine (örneğin. Ganimetle ilgili bilgi edinmek için. geri kalan beşte dördü de "gazilere" ayrılacaktır. yani en son iki sureden biridir. Oysa. çünkü." (Tevbe Suresi.. peygamberini dilediği kimselere karşı üstün kılar" (Haşr Suresi.

ayet 38-57). ayların sayısının "on iki" olduğu. 94.cehennemlik oldukları hatırlatılır (Tevbe Suresi. 109 ayetlik bu surede. İşte Tevbe Suresi'nin 60. mezarı başında da durma! Çünkü. fasik olarak öldüler" (Tevbe Suresi. 1-127 ayetler) çok daha sonra Medine'de inmiş olmaktadır ve Mekke döneminde inen ayetler. ayetlerdir-. yani Tebûk Seferi'ne katılmaktan kaçınanlarla ilgilidir. daha doğrusu 17 ya da 18 yıl öncesinde. bunları söylerken. surenin başlarında söz konusu edilenlerle. ayeti bununla ilgilidir. Bunlar. Bundan sonra münafıklar konusu ele alınmış ve "Onlardan ölenlerin namazını sakın kılma. Sonra tekrar "müşrik"lere dönülür (Tevbe Suresi. onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler. onlara bol ganimet mallan ve hatta "sarışın kadınlar" vaat ettiği halde. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir" şeklindeki bir tümce ile başlar ki. Ümeyye oğlu Safvan. çünkü. Avf oğlu Malik vd. birdenbire başka bir konuya geçer ki. surenin başlığı "Yunus" olduğu için sanılır ki. ayet 118). Muhammed. 128. surenin daha önceki l'den 127'e kadar olan ayetleriyle ilişkilidir. Örneğin. bu arada Tebûk Seferi'yle ilgili olaylara da doku-nulmuştur.Bu iki ayetin Mekke döneminde indiği kabul edilir. ayet 84) diye hükme bağlanmıştır." diye başlayan hükümler koyar (Tevbe Suresi. bu ayetlerden hemen sonra. ne iniş ("nazil oluş"). kısaca belirtelim ki. "Yunus Suresi" başlığını taşır. ayet 115-117). ayettir. daha sonra Yahudiler ve Hıristiyanlar konusunda hükümler getirilir (Tevbe Suresi. surenin başlarında yer alan ayetler... Sonra tekrar Tebûk Seferi'yle ilgili konuya dönülür ve savaştan kaçan üç kişiden söz edilir (Tevbe Suresi. Bundan sonra yine değişik sorunlara değine değine. Kur'an'da onuncu sırada bulunmakla beraber. üç ayet sonra. iki ayet sonra. Böylece. ayet 117). İşte bu gibi kimseler konusunda Muhammed. içlerinde Ebu Süfyan. Oysa. kardeşi sayılacakları (Tevbe Suresi. ayet 114). anlamını hiç kimseler çözmüş değildir. hemen sonra Tanrı'nın dilediği kimseleri doğru yola sokup. Bu ünlü kişilerden yararlanmak amacıyladır. tekrar Yahudilerle Hıristiyanlar ele alınır ve aşağılatılır (Tevbe Suresi. geri kalan kısmının Mekke'de indiği söylenir. ayet 58-59). hiç gereği ve yeri olmadan Medine döneminin ayetleriyle bir araya getirilmiştir. ve nihayet 127 ayet boyunca anlatılanlarla hiç ilgisi olmayan ayetlere gelinir ki. 109 ayetten oluşan bu surenin dört ayetinin Medine'de -ki bunlar 40. Yunus Peygamber'le ilgili şeyler anlatılacaktır. ayet 3637). Tanrı'dan elli birinci sure olarak inmiş kabul edilir. sonra bedevilerin kötülüğüne değinilir (Tevbe Suresi. "Elif. Kur'an'ın onuncu suresi. ayet 1-11). Diğer ayetler pek çeşitli ve birbirleriyle ilgisi olmayan konulara yönelik şeylerdir. Daha önce başka bir vesileyle belirttiğimiz gibi. Fakat. ayet 12). Hevazin Savaşı'nda elde edilen ganimetlerden onlara bol pay vermiştir. "İçlerinden bir adama. birdenbire müşriklerin (puta tapan Arapların). bunlar. kendileriyle antlaşma yapılan müşriklere dört ay süre verildiğini belirtmekle başlar. Tebûk Seferi konusunda halk hiç istekli görünmemiştir. Muhammed'in Araplara "peygamber" olarak gönderildiğini bildiren. Muhammed. "müellefetü'l-kulub" diye bilinen kimselerdir ki. ayet 30-33). Tevbe Suresi'nde Mekke'nin fethi. ayet 29-32). Tevbe Suresi'nin sadece iki ayeti (yani. ne de konu itibariyle. dilediklerini saptırdığı tekrarlanır (Tevbe Suresi. ayet 34-35). ve 129. ayetine. geri kalan 127 ayeti (yani. ayete gelinir. Oysa. bunlardan dördünün hürmetli aylar olduğu ve bu aylar çıkınca putperestlerle savaşmak gerektiği tekrarlanır (Tevbe Suresi. müşriklerin (putataparların) öldürülmeleri gerektiği.. o da 98. ve 129. bu son iki ayet. ayetleri) Mekke'de.. "Ey inananlar! Size ne oldu ki 'AIIah yolunda savaşa çıkın' dendiği zaman yere çöküp kaldınız. aynı konu 31 ayet arayla yine karşımıza çıkarılmıştır. Fakat. ayet 113). 'İnsanları . Bunu. ki. her nerede olursa olsun. Yunus konusunda sadece bir tek ayet bulunur ki. "Hürmetli" aylar çıkınca. fakat birdenbire Tebûk Seferi'ne katılmak istemeyenlerle ilgili hükümlere geçilir. Bu vesileyle. gibi önemli kişiler vardır. Bu ayet. Lam. Kureyş'in yenilgiye uğratılması. Tevbe Suresi'nin 38. ayet 60). Mekkelilerin İslam olmaya zorlanmaları ile ilgili olaylar. "kalpleri Müslümanlığa ısındırılacak olanlara" zekat verileceğinden söz edilir ki (Tevbe Suresi. İslamı kabul edecek olurlarsa din. Sure. 95 ve 96. ayet 120).. Bundan sonra yine değişik konulara değinilerek 81. yani Mekke döneminin ilk başlarında indiği kabul edilen ayetlerdendir. o da sadaka konusunda kendisini eleştirenleri azarlamaya yönelik hükümlerdir (Tevbe Suresi. sonra Muhacirlerle Ensar'dan kişilerin tevbelerinin. Tanrı tarafından kabul edildiğine değinilir (Tevbe Suresi. Şu hale göre. İbrahim'in bu yüzden babasından uzaklaştığı anlatılır (Tevbe Suresi. içlerinden gitmeyip evlerinde kalanlar olmuştur. "müşrikler''e ve "ehl-i kitab"a (Yahudilere ve Hıristiyanlara) uygulanacak esaslar ele alınmıştır. Bütün bunlar bölük pörçük olmak üzere sıralanmıştır. biraz önce değindiğimiz gibi. İslama dil uzatacak olurlarsa onları öldürmek gerektiği bildirilir (Tevbe Suresi. Tebûk Seferi Hicret'in sekizinci yılına rastlar. Ra.. 128. -akraba bile olsalar. ayetlerdir. Ancak. bunlar.

öyle mi? De ki." şeklindeki uyarıya yer verilir (Hûd Suresi. "iman" edenlerin "mükafat"a erişecekleri. bununla ilgili haberler belirtilir (Hûd Suresi. az sonra tekrar. zaman ve mekan itibariyle birbirleriyle ilişkisi olmayan hikayeler ve konular anlatılır. sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır" deniyor (Yunus Suresi.. Allah'tır. Örneğin. "Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. ".. "bir tek sure" kıstasını yeterli bulmayıp. "bu adam "dan kasıt Muhammed'dir. Tanrı'nın. yukarıdaki hususlar anlatılırken. zira bir sonraki ayetle. ayet 3) diye son buluyor. sonra da işleri yerli yerine idare edecek arşa istiva eden Allah'tır. O halde ona kulluk edin. ayet 77 vd. Muhammed tarafından uydurulma-dığını anlatmak üzere Tanrı'nın şöyle konuştuğu bildirilir: "Bu Kur'an. ayet 37-38). Kur'an'ın on birinci suresi olan Hûd Suresi'nde aynı söyleyişle. aynı meydan okuma.). Kur'an'ın bir benzerinin insanlar tarafından yapılamayacağını anlatmak için birbiriyle uyumsuz kıyaslama yapmakta. ama neyi düşünelim? Düşünmekle ayeti açıklığa kavuşturmak mümkün değil ki! Çünkü.). sonra Lût'a (Hûd Suresi. ayet 50 vd. ayet 96 vd. ayet 13). Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele' diye vahyetmemiz. Görülüyor ki. Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Tanrı güya insanlara meydan okuyarak. Ancak bu kez. Bu minval üzere devam eden ayetlerde Tanrı'nın. o kafirler.. ve 85. Fakat. Hala düşünmüyor musunuz?" (Yunus Suresi." diye başlıyor ve hemen sonra. Fakat. 'Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin.. "on sure" esasını benimsemiş olarak şöyle konuşur: "(Ey Muhammed) Senin için. sonra İbrahim ile karısına (Hûd Suresi. '(Kur'an'ı) uydurdu' diyorlar. 111 .. de ki. Oysa öyle değil." (Yunus Suresi.).. 'Bu elbette apaçık bir sihirbazdır' dediler!" (Yunus Suresi. ayet 71 vd... ayetlerinde zaten değinilmişti-. ayet 2) şeklindeki ikinci ayet izler. çünkü. ayetin son tümcesi.. insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki. birdenbire Nuh ile ilgili olaylara geçilir.... iddianızda samimi iseniz.uyar ve iman edenlere. Kur'an'ın "emsalsiz" ve insanlar tarafından benzeri yapılamayacak bir kitap olduğunu.. iddianızda samimi iseniz. ayet 36 vd.. Şimdi yine bir atlama yaparak. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.34 Bu ayeti okurken sanılır ki. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın'. Kimdir ayette geçen "Bu adam"? Kimlere hitaben konuşmaktadır... kafir olanların ise "kaynar sudan bir içki içecekleri" ve elem verici bir azaba uğrayacakları bildiriliyor (Yunus Suresi.). bütün insanların dönüşünün "ona" olacağı belirtildikten sonra. bundan sonraki ayet. gökleri ve yeri altı günde yaratan.. 'Onun surelerine benzer bir sure meydana getirin. aynı sözcüklerle yine karşınıza çıkacaktır. Diğer bir yerde "On surenin benzerini yapın da göreyim" diyor! Öte yandan bu aynı Hûd Suresi'nde. sonra Medyen halkına gönderilen Şuayb'a dair bölük pörçük haberler verilir -ki daha önce A'raf Suresi'nin 84. bir yerde "tek bir surenin benzerini yapın da göreyim" diyor.. ayet 5-6). Kur'an'ın on yedinci suresi olan İsra Suresi'ne geçelim. 'Onu uydurdu' diyorlar. Muhammed'in Tanrı tarafından "peygamber" olarak seçilmesine şaşmışlar ve Allah'ın insanlardan bilgisiz bir kişiye vahiy vermesini. ikinci tümcesi ise Tanrı'nın izni olmadan hiç kimsenin şefaatçi olamayacağını bildirmekte! Ne ilgisi var bu iki tümcenin! Ve iş bununla bitmiş değil. "Kur'an'ın bir tek suresine benzer bir sure meydana getirin de. "Şüphesiz Rabbiniz. ayı da parlak kıldığı. Çünkü. Görüldüğü gibi. ayet 4). ayetin ilk tümcesi göklerin altı günde yaratılmasından söz etmekte. "Kur'an'ın bir tek suresine benzer bir sure meydana getirin de göreyim sizi" şeklinde konuşurken.Hala düşünmüyor musunuz?" şeklindeki bir soruyu kapsıyor! Evet. insanlara insandan bir peygamber göndermesini Allah'a yakıştırmamışlar ve Muhammed'i sihirbazlıkla suçlamışlardır.) atlanarak. örneğin. sonra Firavun'un yaptıklarına (Hûd Suresi. İşte o Rabbiniz. Tanrı sanki fikir değiştirmiş gibidir.. bu konuda bilgi verilecektir. Hemen sonra tekrar Nuh olayına dönülür ve onun nasıl gemi inşa ettiği anlatılır (Hûd Suresi. ayet 35). yılların sayısı bilinsin diye aya menziller takdir ettiği söyleniyor ve "Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde. evvelce. Bu ayeti izleyen beşinci ayette. insanlarla "güç" yarışmasına giriştiği ve kendisinin her hususta insanlara üstün olduğunu tekrar ettiği görülür. öyle mi? De ki. bu sure. "Ey Muhammed! Sana 'Kur'an'ı uydurdu' derler.. daha sonra Ad milletine kardeşleri Hûd'un gönderildiği bildirilerek. şimdi. güya Kureyşliler. belli değil! Yorumcuların açıklamalarından öğreniyoruz ki. göreyim sizi" der gibi konuşmaktadır." (Hûd Suresi.. Ey Muhammed! Senin için.. Tanrı. güneşi ışıklı.

ayet 2). Muhammed bu hayvanın sırtına binmiş olarak Mekke'den Kudüs'e gelir. Musa bunu da çok bulur. 53. bu "göğe dayalı bir merdiven"dir. İslamın "miraç mucizesi" olarak benimsediği en önemli olaylarından biridir. gerek yaya olarak. Tekrar Tanrı'nın yanına çıkar ve beş vakit daha indirim yaptırtır. ayet 8-10). derken iki yay tutrağı (gibi) oldu ya da daha da yaklaştı. altıncı katta Musa ve yedinci katta da İbrahim ile buluşup selamlaşır. dördüncü katta İdris. "miraç mucizesi" denen bu olay. Musa'nın hatırlatmasıyladır ki. ayet 1).. Muhammed de bunu düşünememiştir. Tanrı. meleğin gidebildiği yere kadar gider ve orada Tanrı'dan günde elli vakit namaz emrini alır. Ve işte İsra Suresi'nin bu birinci ayetinin anlamı bu hikayede yatıyor. bununla hiç ilgisi olmayan bir ayet izler ki. sadece o değil. sınırın sonunda (Sidre-i Münteha'da). çok daha sonra Medine'de indiği söylenir. İsra Suresi'nde bildirilmiyor. İsra ve Necm surelerinde. Görülüyor ki. bir başka surede. orada geçmiş peygamberlerden birine rastlar. Musa'nın ısrarlarına uyarak. Musa'nın yanına geldiği zaman Musa bunu da çok bulur. 32. Muhammed'in. bu husus. Musa'dan çok önceki bir döneme atlayıp Nuh'la ilgili bir hususa yer veriyor: .. İsra Suresi'nin bu ikinci ayetini izleyen üçüncü ayet ise. Tanrı'nın İsrailoğullarına. Muhammed Cebrail'i. Ve bu ayetten anlaşılan o ki."-(Necm Suresi. Musa. ayetlerdir-. Yine Necm Suresi'nde. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. o da. günde 50 vakit namazın aşırı bir şey olduğunu ve kullarının buna tahammül yetiştiremeyeceğini takdir edememiştir. derken sarktı. Orada kendisini Cebrail (Cibril) karşılar. beşinci katta Harun. Tanrı'nın yanına gidip gelerek nihayet Tanrı'yı günde beş vakit namaza razı kılar. ikinci katta Yusufla. ancak. Fakat bu sure'de. "Benden başkasına dayanılıp güvenilen bir Rab aramayın" diyerek.. Ey inkarcılar! Onun gördüğü şey hakkında kendisiyle tartışır mısınız? Andolsun ki. Kur'an olmayarak söylemesine göre. '33. Surenin ilk birinci ayetinde. yedinci katın sonuna kadar. gerek at üzerinde "gece yürüyüşü" anlamına gelir. bu konu Kur'an'ın diğer surelerinde sayısız kez tekrarlanmıştır. surenin Mekke'de "nazil" olduğu. 73. Tanrı'nın Muhammed'e yaklaştığı yazılıdır: "Sonra yaklaştı. Muhammed tekrar Tanrı katına çıkar ve namaz sayısını günde 40 vakit namaza çevirtir.57. Muhammed emri alıp Musa'nın yanına gelince. Oysa.ayetten oluşur. Musa bunun da çok olduğunu söyler. fakat bu 111 ayetten on bir ayetin -ki bunlar... o engin bilgisine ve ileri görüşlülüğüne rağmen. İlk katta Adem'le. bu olay. bunun böyle olduğuna. Tanrı beş vakit indirme ile günde 45 vakit namaz emrini verir. Muhammed'in nasıl ve ne şekilde bu gece yürüyüşüne çıkarıldığı-. Sonra gök katlarını dolaşa dolaşa inerek Musa'nın katına gelir. ayet 11-18). Muhammed. Sonra kendisine miraç getirilir ki. Musa'ya bir kitap verdiğini ve bu kitabı hidayet rehberi kıldığım bildirmekte (İsra Suresi. Oysa. Orada şöyle deniyor: "Muhammed'in gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.. Tanrı. Derken kuluna vahyedeceğini vahyetti" (Necm Suresi. Sonra. "Ümmetin bunun altından kalkamaz. "İsra" deyimi. Buna göre Muhammed. Tanrı tarafından Mescid-i Haram'dan (Mekke'den) Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götürüldüğü yazılıdır: "Bir gece. Cebrail'in kanadına yaslanmış olarak gök katlarını dolaşa dolaşa birinci kat gökten. Bunu biraz olsun anlaşılabilir şekle sokmak üzere hadisler öne sürülür. İsra Suresi'nin miraçla ilgili olan birinci ayetini." (İsra Suresi. başka bir inişte de görmüştür. hem dağınık hem de hiç anlaşılamaz şekilde anlatılmakta. 26.. elli vakit namaz emrinden vazgeçip namaz sayısını beş vakit olarak insaflı ve ölçülü bir ibadet şekline sokmuştur. kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan. her gök katına geldikçe. Muhammed bu merdiven ile göklerin yedinci katına çıkar.. Fakat. Bunun üzerine Muhammed Tanrı'ya döner ve ricada bulunarak elli vakit namazdan indirim yapmasını ister. bu yürüyüş sırasında neler yaptığı bildirilmiyor. Tanrı. üçüncü katta Yahya ve İsa ile. cennetten "Burak" adında katır ile eşek arası büyüklükte bir hayvan göndermiştir. daha doğrusu "Sidre-i Münteha" denen son sınıra kadar çıkar.kendisine. . ve 80. Fakat. Tanrı'ya git ve bunun azaltılmasını iste" der. sure olan Necm Suresi'nde atıf var. bir döşek üzerinde. Muhammed'in.

hep birbiriyle ilgisi olmayan konulara değinilmekte: müşriklerin kınanmış olduklarına (İsra Suresi. geçim endişesiyle çocukların öldürülmemelerine (İsra Suresi. yine bu aynı Tanrı. İşte biz. Kur'an'ın niteliğine değiniliyor ve kişilerin sorumluluklarıyla ilgili bir ayete geçiliyor: "Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. "servet. " (İsra Suresi. Bu suretle. ayet 23-26). ayet 44). ayet 30) diye ekleyerek bu keyfiliğini belli etmiş değil mi? Belli ederken. Bu husus birkaç ayetle işlendikten sonra. ayet 4). ayet 55). Tanrı'nın övülmeye değer bulunduğuna (İsra Suresi. onlar kötülük işlerler. konu yarım yamalak ele alınmışken. Muhammed'i inkar eden kişilerin durumlarına (İsra Suresi. her şeyi açık açık anlattık" (İsra Suresi. müşriklerin olumsuz davranışlarına (İsra Suresi. çok şükreden bir kul idi" (İsra Suresi. birdenbire gece ile gündüzün yaratılmasına atlanıyor: "Biz. kullarına yeryüzünde eşitlik sağlamaktan aciz olduğunu anlatmış olmuyor mu? Daha sonraki ayetlerde.İşte biz. dilediğini varlıklı ve dilediğini varlıksız kılan ya da dilediğini doğru yola sokan ve dilediğini de saptıran bir Tanrı değil miydi? Nitekim. ayet 29). birdenbire Tanrı'nın keyfiliğine yönelik bir husus belirtilmekte: "Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde. ana ve babaya karşı iyi davranmak ve onlara Tanrı'dan rahmet dilenmek gerektiğine (İsra Suresi. Nuh ile gemide taşınan kişiler kim? Ve bunların nesli nedir? Hiçbir şey belli değil! Ve belli edilmeden. Görüldüğü gibi. ayet 37). " (İsra Suresi. Kur'an'ın okunmasını anlamasınlar diye. peygamberlerden bazılarının üstün kılındığına (İsra Suresi. kitapta İsrailoğullarına. Evet. bu yukarıdaki sözlerden hemen sonra. müşriklerin kalplerine Tanrı tarafından kapalılık getirildiğine ve kulaklarına ağırlık verildiğine (İsra Suresi. böylece o ülke helake müstahak olur" (İsra Suresi."(Ey) Nuh ile. Güzel... ayet 33). her şeyi açık açık anlattık" diye yazılı ise de. biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır!. o ülkenin varlıklı ve şımarmış kişilerini çoğaltırız. Sonra. ayet 21) diyerek ve birkaç ayet atlama ile "Rabbin dilediğine bol verir. eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdi. ayet 34). ayet 59). dilediğine daraltır. ayet 3). sağlık ve yaşayış güzelliği bakımından. İsra Suresi'nin 20. haklı bir sebep olmadan cana kıyılmamasına ve kısasa (İsra Suresi. dördüncü ayet ile yine İsrailoğulları konusuna dönülüyor: "Biz. Semûd kavmine mucize olmak üzere dişi bir deve verildiğine ve onların bu deveyi boğazlayıp bu yüzden zalim olduklarına (İsra Suresi.. bölük pörçük de olsa ele alınmamış mıydı? Öte yandan. ayet 16). her ne kadar ayetin sonunda. birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki. ayet 46-47). iyi davranışlarda bulunan müminlere. ama bunları söyleyen Tanrı. ilahi takdirin bir gereği olduğunu. kişinin kaderiyle ilgili birkaç ayet izlemekte (İsra Suresi. 'Sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız' diye bildirdik" (İsra Suresi. geceyi ve gündüzü birer ayet (delil) olarak yarattık. ama burada Nuh'a seslenmenin alemi var mı? Konu zaten başka surelerde. insanlar arasındaki farkların. ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine. ". kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler" (İsra Suresi.. açık ve anlaşılır olan hiçbir şey yok! Bunu. Nuh.) Ortaya koyarken de. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız. . ayet 40-42). ayetleriyle ilgili açıklamasına bakınız. mevki. ayet 48-54). dolayısıyla bu dünyada mutlak eşitliğin imkansızlığını" ortaya koymuş olmuyor mu?( Diyanet Vakfı'nın. ayet 31). fakat. ayet 12). o bütün yüceliğine ve gücüne rağmen. ayet 9-11). "Baksana. sıkı elli ya da açık elli olmanın kötülüğüne (İsra Suresi. ayet 32). ayet 13-16).. böbürlenmenin kötü bir şey olduğuna (İsra Suresi.. ve 21. zinanın hayasızlık olduğuna (İsra Suresi. ayet 35). ayet 22). yetimin mallarına en güzel bir şekilde yanaşılmasına (İsra Suresi. tartılacak şeyleri doğru terazi ile tartmak gerektiğine (İsra Suresi.

Fakat yorumculara göre. belli değil! Fakat. sure bu konu ile ilgili olarak inmiştir ya da hiç değilse bu konu ile başlamaktadır. "mağara arkadaşları") ve diğeri ise bunların hasımlarıdır. Rablerine inanmış gençlerdi. Muhammed'in Tanrı sayesinde sapıklığa yönelmekten kurtulduğuna (İsra Suresi. mağaradaki gençlerin hikayesini anlatacağını bildirmek üzere Muhammed'e şöyle der: "(Ey Muhammed!) Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Burada yer alan "rakım sahipleri" deyiminden ne anlaşılması gerektiğini bilen yok. bizim ayetlerimizden (sadece) kehf ve rakim sahiplerininin ibrete sayan olduklarını mı sandın?" (Kehf Suresi. ayetin Medine'de indiği söylenir. insanı şaşırtıcı bilinmezliklerle dolu bir başlangıcı vardır. zira.Muhammed'e gösterilen görüntülerin ve Kur'an'da lanetlenen ağacın Tanrı tarafından insanları sınamak için meydana getirildiğine (İsra Suresi.37 Öte yandan. Biz de onların hidayetini artırdık. her ne olursa olsun. bir sonraki ayet daha şaşırtıcı. burada sözü edilen "mağara" neyin nesidir ve nerededir.. çünkü. denizlerdeki gemilerin Tanrı tarafından yüzdürüldüğüne. Görüldüğü gibi. 110 ayetten oluşan Kehf Suresi'nin "mağaraya sığınanlar"la ilgili ayetlerinin sayısı sadece 2l'dir -ki bunlar 9. Bundan hemen sonra Tanrı Muhammed'e. amel defteri sağdan verilen kulların haksızlığa uğramayacaklarına (İsra Suresi. Bir kere. ayet 9) der. ayet 13). bilen yok! Yorumcular görüş ayrılığı içerisinde bocalarlar. surenin baştan ilk sekiz ayetinde. ayet 71). 110 ayetten oluşur. ayetleri içine alır. bununla beraber 28. yukarıdaki ayette sözü edilen "O yiğit gençler" kimlerdir? Sayıları nedir? Neden dolayı mağaraya sığınmışlar ve kurtulmak için Tanrı'ya yalvarıda bulunmaktadırlar. ayet 60). Meleklerin Adem'e secde ettiklerine ve sadece iblisin bunu yapmaktan kaçındığına ve Tanrı'ya kafa tuttuğuna (İsra Suresi. Ebu Hayyam'a göre. Evet. surenin sonuna kadar bu tutarsızlıklar içerisinde sürüp gider. ayet 11). "mağaraya sığınanlar'la ilgili hikayenin başlangıcı sayılır. "sığınma" anlamına gelir. Kehf sözcüğü. ayet 61-63). ayet 66-70). "(Resulüm)! Yoksa sen. ve 26. Ancak. "O yiğit (gençler) mağaraya sığınmışlar ve 'Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla' demişlerdi" (Kehf Suresi.38 Fakat. hiç öyle değil. Bu ayeti. Oysa. Evet. kimisi "Endülüs'te.söz edildiği için. mağaranın bulunduğu şehir "Dekinos" adıyla bilinen bir yerdir. ayet 10) şeklindeki ayet izler ki. ayet 73-75). "Allah oğul edindi" diyenleri uyarmak üzere Muhammed'e Kur'an'ı indirdiği ve yeryüzündeki her şeyi kupkuru toprak yapacağı yazılıdır. " (Kehf Suresi. burada iki gruptan söz edilmekte! Neyin nesidir bu gruplar? Ve hesap edilmesi gereken "süre" nedir? Hiçbir şey belli değil! Yorumcuların söylemesine göre bu gruplardan biri "Ashab-ı Kehf (yani. hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık" (Kehf Suresi. ayet 76-78) dair ayetler. bu anlamıyla sureye "Mağara Suresi" demek mümkün. Hakikaten onlar. burada Tanrı şöyle konuşmakta: "Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk (uykuya daldırdık)" (Kehf Suresi. Fakat. sureye bu başlık verilmiştir. "mağara". Kur'an'ın on sekizinci sırasında yer alan surenin başlığı Kehftir: Mekke'de indiği ve nüzul (iniş) sırasının altmış dokuz olduğu kabul edilir. Tanrı şöyle diyor: "Sonra da iki gruptan. Tanrı'nın. bunları söyledikten sonra Tanrı. surede "Ashab-ı Kehf'ten -ki "mağaraya sığınanlar" ya da "mağara arkadaşları" anlamındadır. Tanrı'nın lütfuna nail olmaları için. Onların kalplerini metin kıldık. Muhammed'i Mekke'den çıkaranların Mekke'de kalamayacaklarına (İsra Suresi. insanoğlunun çok nankör olduğuna (İsra Suresi. kimi yorumcular bunun "Şam"da. ayet 12). bu hikaye ile başlamaz. insanlara azap haberini verdiği. ama eğer bu gençler "Rablerine inanmış" kişiler idiyseler ve Tanrı onların kalplerini metin kıldı . hikayenin. bunun Endülüs'teki "Dekyus" şehri olup olmadığı tartışmalıdır.Başlık bu olduğu için sanılır ki. İbn Cebir'in İbn-i İshak'tan rivayetine göre. Ve üstelik Kehf Suresi. kendisinden rahmet isteyen bu kişilerin kulaklarına perde koyuyor? Yine belli değil! Bir sonraki ayeti okumaya devam ediyoruz. kimisi "Rum"da olduğunu söylerler. ama neden Tanrı..

ayetine kadar olan kısım "Ashab-ı Kehf" ile ilgili olarak yukarıdaki hususları kapsamaktadır. Öyle ise Ashab-ı Kehf hakkında delillerin dışında acık olması haricinde bir münakaşaya girişine ve onlar hakkında (ileri geri konuşanların) hiçbirinden malumat isteme" (Kehf Suresi. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. çünkü. bununla ilgisi bulunmayan bir başka hikayeye geçilmiştir. 'Onlar yedi kişidir. (İnsanların kimi). ayet 15)... Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve 'Umarım Rabbini beni.." (Kehf Suresi. Gök/erin ve yerin gizli bilgisi ona aittir." (Kehf Suresi. kendisinin her şeyi bilir. birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde karşımıza Muhammed'in "inşallah" demeden iş görmesiyle ilgili şu iki ayet çıkıyor: "(Ey Muhammed!) Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşallah demedikçe) hiçbir şey için. dördüncüleri de köpekleridir' diyecekler. 'Bizim Rabbimiz. De ki. 'Onlar üç kişidir.. Haris onun arkasından halka. sırasında bulunan bir başka surede.. Yahudilerin "enbiya ilmi"nden ("peygamberler" tarihinden) haberli olduklarını düşünürlermiş.." (Kehf Suresi. ayet 23-24). Hikayesi şöyledir: Güya Muhammed. ayetinden 22. Bu ayetlerin "mağara" hikayemizle hiçbir ilgisi yok. "Şu üç soruyu Muhammed'e sorun. mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilaveten dokuz yıl kalmışlardır. Nadr b. Görüldüğü gibi "mağara" hikayesi anlatılırken. bilsinler. sekizincisi köpekleridir' derler. "(Ey Muhammed!) Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşallah demedikçe) hiçbir şey için. şu iki adamı misal olarak anlat. ayet 32) ayetiyle başka bir hikaye anlatılır. (Kimileri de). "Onlara. Ve iki ayetlik bu saptırmadan sonra. Tanrı. Müayt ile birlikte Medine'deki Yahudilere gönderip Muhammed'in "peygamberliğini" sınamak amacıyla onlardan bilgi almak isterler. Bunun.. Tanrı sözünü dinlemeyenlerin başına gelen kötülükleri Kureyşlilere anlatmaya çalıştığı zamanlar. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez" (Kehf Suresi. ".. Hani onlar aralarında Ashab-ı Kehf in durumunu tartışıyorlardı. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. geliniz size onun anlattıklarından daha güzelini anlatayım" der ve başkalarından öğrendiği masalları anlatırmış.. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz'. bilinmezliklerle ve anlaşılmazlıklarla dolu bu hikaye tamamlanmadan. 'Beş kişidir: altıncıları köpekleridir' diyecekler. Utbe b. tekrar mağara hikayesine dönülür: "Onlar. eğer bu . Kur'an'ın 93. göklerin ve yerin Rabbidir. Yahudiler kendisine. Bunu izleyen ayette Tanrı. 'Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir'. Ancak. yukarıdaki "mağaraya sığınan" ve orada "üç yüzyıl ve ayrıca dokuz yıl" uyudukları anlatılan gençlerle ilgili ayetlerin arasına sıkıştırılan. Yine. ayet 23-24) şeklindeki ayetlere. Bu ayetleri okurken anlıyoruz ki. doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletti'' de" (Kehf Suresi. Nadr b. bilemiyoruz! Bir sonraki ayette bu gençler. neden kalkıp onların kulaklarına perde koyduğunu (Kehf Suresi.. Fakat. Burada sözü geçen "hükümdar" kimdir. "Vallahi ben (Muhammed'den) daha güzel konuşunun. Allah'ın vadinin hak olduğunu. tekrar göz atalım. Kureyşliler onu bir gün. Kehf Suresi'nin 9. fakat kullarının hiçbir şey bilmez olduklarını anlatmak ihtiyacındadır. 'Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. hikaye burada sona ermiş değil. Kur'an'da bu ayetin neden ve ne vesileyle indiğine dair bir şey yok. kendi mensup oldukları kavmin Allah'tan başka Tanrılara tapmakta olduklarını söyleyerek yakınmaktalar (Kehf Suresi..ise. ayette. Zira. Muhammed'in "inşallah" demeden iş görmüş olmasıyla ilgili bir başka hikayeye aittir ki. hikayenin tam bu kısmında. Şimdi geliniz. Yukarıdaki satırlarla hikaye sona erdirilerek. Yorumcuların söylemelerine göre bu ayetler.. 'Bunu yarın yapacağını' deme. ayet 11) söyler? Daha sonraki 14. ayet 14).. üzerine Nadr Medine'ye giderek Yahudilerle görüşür. Duha Suresi'nde ele alınmıştır. 'Bunu yarın yapacağım' deme. ayet 25-26). bunlar. Haris adında Kureyşli birinin Muhammed'i huzursuz kılması nedeniyle inmiştir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. (Ey Muhammed!) De ki. başka bir konuya geçilir ve birkaç ayet sonra. mağa-radakilerin sayısının ne olduğu konusundaki tartışmalara değinmekte: "Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki. ayet 21-22).O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki..

geceye) yeminler ederek Muhammed'e darılmadığını bildirmekte! Ancak. pek muhtemelen. Kur'an'ın 18. ayet 23-24). Tanrı'dan 102. çünkü. Fakat. Tanrı'nın sözlerinin bitmesinden önce denizlerin tükeneceğine değinilerek ve "(Ey Muhammed) De ki.3218. inkarcılara. biraz önce dediğimiz gibi. karanlığın çöktüğü. Ancak. yukarıda anlatılan iki hikaye. fakat bu konuda doğru dürüst bir bilgi verilmeden kıyamet gününe. sure olarak indiği kabul edilir. Görülüyor ki. anlaşılması mümkün değildir. Ve nihayet onlara verecek cevaplan elde eder. sanılır ki bu sure. 'Bunu yarın yapacağım' deme." (Kehf Suresi. kimi kişiler. Bedir Savaşı'ndan söz edilir (Kehf Suresi. on beş gün boyunca verecek cevap bulamaz. sureyi oluşturan altmış dört ayet içerisinde sadece bir ayet Tanrı'yı göklerin ve yerin nuru olarak tanımlamaktadır: . sorular hakkında bilgi edinememesindendir. Yazır. sırasında bulunan Duha Suresi'nin "nüzul" (iniş) sırasının 11. Muhammed.. Şimdi birkaç sürelik bir atlama ile Kur'an'ın yirmi dördüncü suresine göz atalım. Başlık bu olduğuna göre. birbirlerinden çok farklı olan surelerdir. şimdi incelediğimiz Kehf Suresi'nde değil. Ve bunu. s. sıra olduğu söylenir.) Daha başka bir deyimle. Tanrı "kuşluk vaktine" (yani. yalnızca sizin gibi bir beşerim'. age. Kimileri de "Tanrı Muhammed'i terk etti. Bu vesileyle hatırlatalım ki. "Muhammed bize ('sorduklarınızı yarın haber veririm') dedi. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı" (Duha Suresi. kafirlerin durumuna. hep bu tür kopukluklar ve tutarsızlıklarla dolu. doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir' de" (Kehf Suresi. 'Ben. fakat Muhammed cevap veremez: "Sorduklarınızı yarın haber veririm" der. cevap verirken her şeyden önce Tanrı'nın kendisine gücenmediğini. ayet 60-82). Ancak.4. ayet 1-3). ayet 52-59). açık ve anlaşılır nitelikte şeyler değildir. Kur'an'ın 93. genç arkadaşlarıyla birlikte iki denizin birleştiği bir yerde balıklarını unuttuğuna dair olan "kıssa" anlatılır ki (Kehf Suresi. ayet 83-98). c. Kur'an'ın en sonlarında. anlatılanların hiçbiri. kendisine soru soranlara "Sorduklarınızı inşallah yarın haber veririm" diyecek yerde. Her ne kadar Kur'an'da yirmi dördüncü sırada ise de. darılmadığını anlatmak üzere Kur'an'a şu ayeti koyar: "Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki. Fakat..soruları yanıtlayabilirse onun peygamberliğine inanın" şeklinde konuşurlar. karmakarışık ve hiç de anlaşılamaz bir şekilde bu surelerin ayetleri içerisine sokulmuştur. yukarıda belirttiğimiz gibi. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve 'Umarım Rabbim beni. halbuki bugün on beş gün (oluyor) sorduğumuza cevap vermiyor" diye dedikoduya başlarlar. halk arasında ileri geri konuşanlar olur. "nur" sözcüğünün kapsamıyla ilgili hükümleri ele alacaktır. Bu üç soru Muhammed'e sorulur. o da Kehf Suresi'ndeki şu ayetleri kapsar: "(Ey Muhammed!) Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşallah demedikçe) hiçbir şey için. sadece "Sorduklarınızı yarın haber veririm" dediği için (yani. Örneğin. fakat ö bunu. sessizliğin bastığı. ertesi gün şöyle dursun.( Elmalılı H. sonra birdenbire Musa ile ilgili masallara geçilir ve Musa'nın. daha doğrusu doksan üçüncü sırasında bulunan Duha Suresi'nde yer almış bulunmakta! Fakat. hiç yeri yokken. "Tanrı'dan vahiy gelmedi" diyerek anlatmaya çalışır. ayet 110) şeklindeki ayet ile sure sona erdirilir. sure olarak indiği kabul edilir. "inşallah" sözcüğünü kullanmadığı için) vahyin geciktiğini söylemektedir. sırasında yer alan Kehf Suresi'nin Tanrı'dan 69. Kehf Suresi'ndeki "mağaraya sığınanlar" hikayesiyle ilgili ayetlerin araşma sıkıştırıvermiştir. Verememesinin nedeni. Muhammed'in cevap vermekte gecikmiş olmasının sebebi. Kehf Suresi'nin bundan sonraki ayetleri de. bu ayetler. Bu sure "Nur Suresi" başlığını taşır ve 64 ayetten oluşur.. "inşallah" demeden iş görmüş olmasına bağlanmıştır ki.. Oysa surenin başlığı ile içeriği arasında hemen hemen hiçbir ilişki yok gibidir. "Kehf Suresi" ile "Duha Suresi". Mekkeli inkarcılardan söz edilirken ve Kur'an'ı anlamasınlar diye Tanrı'nın bu inkarcıların kalplerine ve kulaklarına ağırlıklar koyduğu belirtilirken. Buna karşılık. Bu sözler Muhammed'i oldukça rahatsız eder. güneşin parlayıp yükselmeye başladığı zamana) ve "sükûna erdiğinde geceye" (yani. ona darıldı" diye konuşurlar. Daha sonra "Zülkarneyn" masalına atlanır (Kehf Suresi. Dikkat edileceği gibi. düzenli. gerek Kur'an'daki sıra ve gerek iniş sırası itibariyle.

Kimi yorumculara göre Allah. "Kur'an" anlamında olmak üzere şöyledir: ".( Bu konuda bkz. bu ayet "göklerin ve yerin nuru" olarak tanımlanmıştır. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik" (Nur Suresi. o da anlaşılması güç tümcelerle dolu! Üstelik bu sure. yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur.2. Zümer Suresi'nde "nur" sözcüğü "adalet" anlamında olmak üzere şöyledir: "Yeryüzü. kimi yerde "gündüzün aydınlığı". Onlara asla zulmedilmez" (Zümer Suresi. Tevbe ve Saff surelerinde "nur"sözcüğü "islam" karşılığı olmak üzere kullanılmıştır: "Onlar (kafirler) ağızlarıyla Allah'ın nurunu (İslamı) söndürmek istiyorlar. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi. göklerin ve yerin nurudur. Tevbe Suresi. Rabbinin nuru ile aydınlanır. O lamba kristal bir fanus içindedir. (Bu) nur üstüne nurdur. . Örneğin. " (Bakara Suresi. A'raf Suresi'nde "nur" sözcüğü. Fakat.) Ancak. bu nedenle Tanrı'ya "mır" denebileceğini ileri sürerler. kimi yerde "iman". o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki. neredeyse. "ışık" (yani. kimi yerde "ayın aydınlığı". bu arada Tanrı'nın niteliği olarak da kullanılmıştır. bu hususlar. Furkan Suresi'nde "nur" sözcüğü. "nur".. kafirler istemeseler de Allah nurunu (İslamı) tamamlayacaktır" (Saff Suresi. gökyüzündeki "ay" için kullanılmıştır: "Gökte burçları var eden. "nur" sözcüğünü içeren ya da ilgilendiren bir ayetle dahi başlamıyor.O Peygamber'e inanıp ona saygı gösteren. nur sözcüğü ile ilgili bir tek ayet bulunmakta. Turan Dursun."Allah. onları zulümattan nura çıkarır. iman edenlerin velisidir. ayet 8. "aydınlık") anlamına gelen "nur" sözcüğü ile tanımlanamaz. ayet 69). doğuya da. Yukarıdaki birkaç örnekten anlaşılıyor ki.. ayet 257). onları nurdan zulümata çıkarırlar. Bakara Suresi'nde "nur" sözcüğü "iman" karşılığı olarak şöyle yer almıştır: "Allah.121. şimdi üzerinde durduğumuz "Nur Suresi'nde ele alınmış değil. kimi yerde "hidayet" kimi yerde "peygamber".. Kur'an'ın. olarak anlam taşır. surenin ilk ayeti aynen şöyledir: "(Bu) Bizim inzal ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir suredir. "mır" sözcüğünün "yol gösterici" anlamına geldiğini. c. altmış dört ayetlik koskoca "Nur Suresi'nde. onların içinden bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah.. O'nun nurunun temsili. işte kurtuluşa erenler onlardır" (A'raf Suresi. Onun yağı.( Nur Suresi'nin 35. s. kitap konulur. ayet 35). ayetinin Diyanet Vakfı çevirisindeki yorumuna bakınız." (Nur Suresi. age. ayrıca bkz.) Örneğin. "nur" sözcüğü Kur'an'da pek çeşitli anlamlarda olmak üzere yer almış bulunmaktadır. Razi gibi yorumculara göre Tanrı. peygam-berler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. ayet 157). Kur'an'ın diğer surelerinde "nur" sözcüğünün farklı anlamlarda kullanıldığı görülür. "Allah göklerin ve yerin ışığıdır" demekten geri kalmazlar. batıya da nispet edilemeyen bir ağaçtan.. İbnü'l-Cevzi gibi bazı yorumcular ise. ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura (Kur'an'a) uyanlar var ya. Buna karşılık yorumculardan bir kısmı. kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Halbuki.. bütün alemin ve alemdeki bütün duygusal nurların ve "idrak edici güçlerin" aydınlığa çıkarıcısı olduğu için. kimi yerde "Kur'an" vs. Tanrı'ya "mır" denip denemeyeceği konusunda tartışırlar. Zira. küfredenlerin ise velileri tağuttur. bir bakıma "cisim"dir ve Allah'ı "cisim" şeklinde düşünmek mümkün değildir.. Bununla beraber yorumcular.. ayet 32). ayet 61). yüceler yücesidir" (Furkan Suresi. Örneğin. içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. kimi yerde "islam" demektir. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. ayet 1). çünkü.

zina eden erkeklerden her birine yüz sopa vurulmasını öngören ayetler izlemekte (Nur Suresi. yaptığınızı bilir" (Nur Suresi. sakınmaları gereken kimselerden söz ediliyor ve şöyle deniyor." (Nur Suresi." (Nur Suresi. ayet 30). size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. başka bir konuya geçilerek Muhammed'in eşlerinden biri hakkında iftirada bulunanlarla ilgili hususlara atlanıyor (Nur Suresi.) Oysa. "(Bu) Bizim inzal ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir suredir. bütün Müslüman hanımlara uygulanmak üzere konduğu kabul edilir... Bütün bu karışıklıklara ve tutarsızlıklara rağmen sanırsınız ki. ayet 60). Kur'an'ın 33. yani 31... sonra. Tanrı. Nur Suresi'nin nüzul (iniş) sırası 102 olup. ayet 36).. ayet 33). kadınların örtünmeleri ve süslerini gizlemeleri. 31. 29 ayet atlama ile (yani. bekarların ve cariyelerin evlendirilmelerinden (Nur Suresi. "(Kadınlar) süslerini. kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğullan veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. zira. sizin açığa vurduğunuzu da. Tanrı'nın dilediği kişileri nura kavuşturacağından (Nur Suresi. sonra.Dikkat edileceği gibi burada Tanrı. başkalarının evine girerken selam vermek gerektiğine değiniliyor. ayet 11-26). Zira. gizlediğinizi de bilir" (Nur Suresi. erkeklere karşı tutum ve davranışları konusunda görüşlerini belirtmiş. birazdan göreceğimiz gibi. ayetle) tekrar ele alınmış bulunmakta. erkeklerin kadınlara ve kadınların da erkeklere gözlerini dikmemeleri bildiriliyor (Nur Suresi. Nur Suresi'nden dokuz sürelik bir atlama yaptıktan sonra. örtünme konusu. Ayet bu kişilerinin kimler olduğunu belirtmiş ve konu böylece bir sonuca bağlanmıştır. ayette karşınıza yine birdenbire kadınların örtünmeleri ve süslerini gizlemeleri gerektiğini öngören şu hüküm çıkar: "Evlenme ümidi kalmayan. kadınlar. böyle değil.. Allah. ayet 33). hemen sonra "mümin" kadınların iffetlerini korumaları. ayet 35). açılıp saçılma-maları. 'Geri dönün' denilirse. zira. Nur Suresi ile Ahzab Suresi. başka konular hükme bağlanmakta. sadece Nur Suresi'nin başına böyle bir ayet konmuştur?! Nur Suresi'nin bu sözünü ettiğimiz birinci ayetini. ayete kadar sıralanmıştır. Tanrı'ya inananların mükafata ulaşacaklarından (Nur Suresi. örtünmeleri ve süslerini gizlemeleri belirtiliyor. ayet 37) vd. ayete kadar olan ayetlerle. tutum ve davranışlarıyla ilgili hükümler çıkacaktır. süslerini açığa vurmamak şartıyla. Fakat. ihtiyarlayıp oturmuş kadınlara. ayeti şöyledir: "Evlerinizde oturun. Ancak. ayet 31). zina eden kadınlarla. insanların Tanrı'yı daima tespih ettiklerinden (Nur Suresi. birbirleriyle hiç ilgisi bulunmayan hususlar ve konular ardı ardına bu şekilde 60. Ahzab Suresi'nin 33. Oysa. yine kadınların örtünmeleriyle.( Bu hükmün sadece Muhammed'in eşleri için değil.. ama Kur'an'ın diğer sureleri. çünkü. hiç de öyle değil. sonra. 60. Örneğin. daha doğrusu. birbirlerinden çok farklı zamanlarda ve on iki sürelik bir ara ile inmiş görünmekte. Allah. sonra "(O evde) hiç kimse bulamadınızsa.. söyleyeceklerini söylemiştir. cariyelerin fuhuşa zorlanmamalarından (Nur Suresi. bu arada. Tanrı'nın indirdiği ve hükümlerini insanlara farz kıldığı şeyler değil midir ki. eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. ayet 33). Bu satırları okurken sanırsınız ki. belli kişiler dışında hiç kimselere süslerini göstermemekle emredilmişlerdir. sırasında yer alan) Ahzab Suresi'nde karşınıza. ayet 28) ya da "İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. söz edilmiştir. (yani. Pek güzel." (Ahzab Suresi. ayeti izleyen ayetlerde. dış esvaplarını çıkarmaktan ötürü sorumluluk yoktur. ama sakınmaları kendileri için daha iyi olur. hemen dönün. ayet 2-10)." diye konuşmakta. ayet 32). Ahzab Suresi'nin nüzul sırası 90'dır: . Eğer size. ayet 29) şeklindeki öğütlere yer veriliyor. Fakat... 60. ayetten 60. bedel vermek isteyen kölelerin bedellerinin kabul edilmesi gereğinden (Nur Suresi.

birdenbire Musa ile Firavun masalını anlatmaya başlar ve Firavun'u nasıl denizin dibine yolladığını söyler. Fakat. Ancak. belli değil! Kimi yorumculara göre bununla şu anlatılmak istenmiştir ki.. iş bununla bitmiş olmuyor: İbrahim olayları anlatıldıktan sonra Nuh . "Bunlar. çünkü. ayet 62-63). "müşrik"lerin alaylarına ve saldırılarına karşı korumak amacıyla konuşmaktadır: "(Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaktın. Ahzab Suresi'nin 56. hani sanki bu birinci ayetle çelişme olsun diye. ayet 70-104). ayetinin açıklanmasına bakınız. Muhammed'le toplantı yapacak olanların. ve 227. Görülüyor ki. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. ayet 5-9). Öte yandan bir de "kör". İbrahim olaylarını. Söylemeye gerek yoktur ki.4. Yazır. Evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya kahyası olup anahtarları elinizde olan evlerde veya dostlarınızın evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur. ayet 3-4) diyerek onu teselli ederken. Dikkat edileceği gibi. Şuara Suresi. apaçık kitab/n ayetleridir" (Şuara Suresi. Muhammed'i yüceltmek için sarf edilmesi gereken sözler bile. belki hoşlanmazlar diye çekinmesin istenmiştir. Topal için bir sorumluluk yoktur.( Elmalılı H. Kur'an'ın yirmi altıncı sırasında bulunan Şuara Suresi'ne geçelim. ayet. kimlerin evinde izinsiz yemek yeneceği hususlarını hükme bağlayan bir "adab-ı muaşeret" kuralı geliverir: "Kör için bir sorumluluk yoktur. ayet 10-68). topal ve hasta gibi kimselerle ya da bunların evlerinde oturup yemek yemekte sakınca yoktur. Mim" şeklindeki harfleri içeren ayetle başlar. ayet 69) der ve İbrahim'in kendi babası ve kavmi ile olan sürtüşmelerini anlatmaya başlar (Şuara Suresi. anlamlan hiç kimselerce bilinmeyen "Ta. bu kişilerden her biri için aynı tümceyi kullanıyor. Musa.. İbrahim'in torunlarının torunudur. Musa ile ilgili hikayeleri anlayabilmek için. kız kardeşlerinizin vd.3540. Ve eğer uyum sağlamak amacıyla belli bir sıra izlemek isteniyor ise. Şimdi. Kadınlara süslerini açığa vurmamalarını ve örtünmelerini emreden hükmün hemen arkasından. erkek kardeşlerinizin. Güya Tanrı.) Hemen ekleyelim ki. kimlerin evinde izinsiz olarak yemek yenebileceğini sıralamakta. Yorumcuların söylemelerine göre anlatılmak istenmiştir ki. Biz dilesek. "müşriklere" tehditler savurmaktadır (Şuara Suresi. "Habibullah" ya da "Efendimiz" şeklinde bir şeyler koymak gerekir. ona boyunları eğilip kalır.. Bunu bitirince bu sefer. birbirinden altı ayet ara ile belirtilmiştir. "Sallallahu aleyhi ve sellem" (yani.Şimdi tekrar Nur Suresi'nde kaldığımız yere dönelim. Sin. adının başına. Bunu.. analarınızın. Fakat. Resul". evlerinde izinsiz yemek yiyebilirsiniz" şeklinde kural koyacak yerde. fakat sıralarken "babalarınızın. kör." (Şuara Suresi. kimlerin evinde izinsiz yemek yenebileceği hususu laf kalabalığına boğulmuş ve yine anlaşılmazlığa sokulmuştur.) Fakat. Bu surenin Tanrı'dan 47. Bununla beraber. onu yüceltici nitelikte olmak üzere "Nebi".(Diyanet Vakfı çevirisinde. Bu anlattıklarının müşriklere aktarılmasını ister (Şuara Suresi. bunu izleyen iki ayet. böyle yapılmayıp. Şu bakımdan ki." (Nur Suresi. olayların tersinden başlanmıştır. bir arada değil. Ancak. Ahzab Suresi'nin daha önceki bir ayetinde (ayet 56) şu bildirilmiştir ki. sure olarak Mekke döneminde indiği söylenir. "Re-sullullah". Muhammed'in adı söylenince bütün Müslümanların. c. 227 ayetlik bu surenin dört ayeti Medine döneminde inmiştir -ki bunlar 224. toplantıyı izinsiz olarak terk etmelerini engellemek ya da Muhammed'e saygı izharında bulunmayı sağlamak amacıyla konmuştur (Nur Suresi. "Bismillahirrahmanirrahim" şeklindeki "besmele"yi müteakip. Muhammed'i. Ya da bir kimse. Muhammed'i sadece adıyla çağırmak doğru değildir. Bunların arasına birbirleriyle ilgisiz hususlar yerleştirilmiştir. Bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de sorumluluk yoktur.. Musa olaylarından önce anlatmak gerekirdi. ayet 2) şeklindeki bir ayet izler ve sure. s. Musa'nın yaşadığı dönemden çok önceye rastlar.. İbrahim dönemi. "topal" ve "hasta" ki-. age. "Allah'ın salat ve selamı onu üzerine olsun") demeleri gerekir. "(Ey Muhammed!) Onlara İbrahim'in haberini de naklet" (Şuara Suresi. hiç de "apaçık" olmayan ayetlerle devam edip gider. ayetlerdir-. İbrahim dönemini daha öne almak gerekirdi. ayet 62). bu gibi kimseleri kendi evinden başka akrabadan birinin evine yemeğe götürecek olsa. siler bakımından "sorumluluk yoktur" diyor! Ne demektir bu. onların üzerine gökten bir mucize indiririz de.

daha önce. Neden orada Şuayb'dan bahis yok? Öte yandan. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. tıpkı Nuh'un karısı gibi. orada. bir kocakarı müstesna. Lût'un karısı da. oysa bunlar da İbrahim'in zürriyetindendirler. ayetinde "kocakarı" diye geçen deyim bu kadınla ilgili oluyor! Ve her ne kadar Lût Tanrı'dan. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın " (Şuara Suresi. bu aynı hüküm. "Eyke" adı. Lût'un karısının. Oysa benzeri bir ayet. Tevrat'ın bildirmesine göre İbrahim. Şuara Suresi'nin 105. Ve bu tertipsizlik bu şekilde devam edip gider. şimdi burada.) Fakat her ne olursa olsun. ayet 153-175). "sık ve birbirine karışmış ağaçlarla dolu bir tür orman" anlamına geldiği için. ayet 105) diyerek. bozgunculukla ilgili hükümler arasına sıkıştırılmıştır: ". Şuara Suresi'nde Lût'la ilgili bu hikaye anlatılırken..( Diyanet Vakfı'nın. güya Nuh'un karısı. Kur'an'ın 66. kocasına ihanet eden bir kadın olduğu yazılıdır: "Allah. Lût. Şuayb'ın yukarıdaki şekilde konuştuğundan söz edilirken. kimi yorumculara göre Şuayb. On bir sürelik bir arayla. zira. ayet 80-81. Evet. burada yerleşik bulunan halka "Eyke halkı" dendiği anlaşılmakta. Doğru terazi ile tartın. Lût'tan ve eski peygamberlerin kendi halkları tarafından inkar edilişlerinden söz edilmektedir (Şuara Suresi. kocalarına karşı "hain". belli değil! Anlamak için kırk sure atlama yaparak. yani Şuara Suresi'nde. daha önce İsra Suresi'nde de.( Elmalılı H." (Şuara Suresi. ayet 35) diye geçmişti. Burada sözü edilen "kocakarı" kimdir. Ancak. Tanrı onun bu yalvarışını kabul ederek şöyle konuşur: "Bunun üzerine onu (Lût'u) ve bütün ailesini kurtardık. ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim" diyerek. "Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. İbrahim'le ilgili olaylardan önce ele alınması gerekirdi. Oysa ki. Tanrı onun karısını helak etmiş olmaktadır. ama Nuh'un ve Lût'un karıları ne yapmışlardır da. kendi kavmi ile olan ilişkilerini anlatır (Şuara Suresi. güya Muhammed'e. ayet 181-182). Onlara. "Eyke halkı da gerçekten zalimdiler" (Hicr Suresi. Hûd Suresi. "Eyke" halkının da peygamberleri yalancılıkla suçladığı ve Şuayb'ın onlara. ayetine başvurmak gerek. ayet 178-180) dediği bildiriliyor.. bir aralık Lût'un. kocasını ziyaret etmek üzere Sodom şehrinden gelen cinsel sapıkları haber vermek için gece ateş yakıp gündüzleri de duman çıkarmıştır. on beşinci sure olan Hicr Suresi'nde.. ayet 74-81. bunu izleyen ayetlerde Salih'ten. Nuh'un torunlarından biridir ve şu hale göre. bildirilmiyor! Beyzavi ve Celaleddin gibi yorumcuların söylemelerine göre. Nuh ile ilgili olayların.. ve 79. ancak alemlerin Rabbidir" (Şuara Suresi. Kur'an'ın bildirmesine göre. Kimdir bu Eyke halkı? Ve Eyke halkının Şuayb'la ne ilişkisi var. Zira. "Bilin ki. Hicr Suresi'nin 78. inkar edenlere. ayet 170-171). ayet 106-122). İbrahim'in kardeşinin oğludur ve güya Tanrı onu. Buna karşı sizden hiç bir ücret istemiyorum. ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. belli değil! Hatırlatalım ki. ayet 54-55).. "Eyke" sözcüğü. Hemen belirtelim ki. "suçlu" durumuna düşmüşlerdir. "Doğrusu. ayetiyle ilgili yorumuna bakınız. iken onlara hainlik ettiler. Neml Suresi. kendi kavminden Tanrı'ya şikayette bulunduğu ve "Rabbim! Beni ve ailemi. Şuara Suresi'nin 176. ayet 168-169).. kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında . Bu ikisi. ayetinde Tanrı. "Nuh'u cin tuttu" şeklinde konuşmuştur. sırasında yer alan Tahrim Suresi'nin 10." (İsra Suresi.olaylarına geçiliyor. ayetleriyle ilgili yorumuna bakınız. Yazır'ın. ona Nuh'un. ayet 78) diye geçmişti. Zira. Ancak. "Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar" (Şuara Suresi. . onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar" diye yal-vardığı görülür (Şuara Suresi. ateşe girenlerle beraber siz de girin' denildi" (Tahrim Suresi. Ve işte Şuara Suresi'nin 171. burada yerleşik halktan çıkmış sayıldığı halde. birdenbire alışveriş sırasında doğru terazi kullanılmasıyla ilgili bir ayet çıkmakta karşımıza: "Ölçüyü tastamam yapın. ayet 183).. ayet 10). "Beni ve bütün ailemi onların yapageldiklerinden kurtar!" diye yal-varıda bulunmuş ise de. Öte yandan bu surede. Benim ücretimi verecek olan....) kimi yorumculara göre Ey-keli değildir. 'Haydi. O geride kalanlardan (oldu)" (Şuara Suresi. İbrahim ile birlikte aynı topluma peygamber olarak göndermiştir (A'raf Suresi.

"Kur'an"a gönderme yapmak üzere konmuş ise. başka bir anlam. "Ben dilediğimin gönlünü açar. ayet 197) diye bir ayet sıkıştın verir! İsrail bilginlerinin Kur'an'ı bilmiş olmaları neden ve kimler için "delil" oluyor! Ve ayette geçen "onlar" sözcüğü kimlere atıftır? Araplara mı. Bunu söyleyebilen bir Tanrı. bu aynı Tanrı. bu sözler biraz şaşırtıcı! Şu bakımdan ki. apaçık Arapça diliyle. konuyla ilgisi olmayan ayetler izler ki. Bu aynı surede.) Kur'an'ın Muhammed'e verildiğinden ve orada yazılı olanların. tartışmalıdır. biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Kur'an Arapça bilmeyen birine ya da bir yabancıya indirilmiş olması halinde.Buna karşı halk Şuayb'a. Fakat. şöyle ekler: "Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de. şüphesiz. Salih ve Lût'tan sonra peygamber olarak gönderildiği bildirilmekte.. Şuayb'la ilgili hikayeye. onu Müslüman yapabilirim. bu ayetlerden hemen sonra. Böylece karışıklık biraz daha göze batmaktadır. ayet 125). başka bir anlam taşır. Tanrı. 29. Mekke döneminin ortalarında indiği söylenen Şuara Suresi'nde (ki Kur'an'da 26.( Elmalılı H." diye yazılı. Şu nedenle ki. yoksa İsrailoğullarına mı? Bazı yorumculara göre Beni İsrail ulemasından bir kısmı." "Kur'an'ı kendi dilleriyle indirdik.( Çünkü Şuayb'la ilgili olarak Mekke döneminin sonlarında "nazil" olduğu söylenen Hûd Suresi'nde (ki 11. anlamım kalplerine iyice soktuk. ve 201. (Hicr). 11. örneğin 7. ayet 200-201) diye bir ayet geliyor ki. (Kehf). bunlar Kur'an'ın "Arapça" ve "apaçık" bir kitap olarak indirildiğini bildirmektedir: "Muhakkak ki. Görülüyor ki. 15. ayetleriyle ilgili yorumuna bakınız.. Şuayb'la ilgili hususlar bu ayetlerle tamamlanmış değildir.. Muhammed'in söylemesine göre. Şayet doğru sözlülerden ise.. Şuayb'ın. bu halkı helak ediyor (Şuara Suresi." (Şuara Suresi. bölük pörçük bir şekilde değinilmiştir. Kur'an'daki Tanrı.5.. (Hûd). Onun için. sırada bulunmakta). Bundan dolayıdır ki. Şuayb'ı yalancı saydıkları için. Amacı. acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler" (Şuara Suresi. ayet 198-199). ". (Ankebût) ve 50. "Medyen'e de kardeşleri Şııayb'ı gönderdik. o (Kur'an) alemlerin Rabbinin indirmesidir. her iki yorum da Tanrı'yı kendi kendisiyle çelişmeli durumuna sokmakta. (A'raf). suredir). senin kalbine indirmiştir..3645. dilediğim kimsenin de gönlünü kapar kafir yaparım" şeklinde konuşmuştur (örneğin bkz. eğer kalkar da. bunu onlara okusaydı. O. uyarıcılardan olasın diye. "Kur'an'ı kendi dilleriyle indirdik. üstümüze gökten azap yağdır" (Şuara Suresi. Ancak. azabı açıkça görmeden imana gelmezler. ayet 192-196). (Kaf) surelerinde.) Ancak. okuyucu bakımından içinden çıkılmaz bir durum yaratmaya yeterli. 18. (Resulüm!) Onu (Cebrail).”( Diyanet Vakfı'nın Şuara Suresi'nin 200..) Öte yandan. Bil ki. bununla . Ayette yer alan "onu" sözcüğü. c. "Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. ne anlam taşıdığı pek bilinmez. 16. anlamını kalplerine iyice soktuk. Kur'an'ın daha önceki ve daha sonraki surelerinde. ayet 185-186) diye yanıt veriyor.Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Ancak. onlar için bir delil değil midir?" (Şuara Suresi. çünkü. Buna karşılık. yorumcular bu ayeti iki şekilde anlatmaya çalışırlar: "Kendi günahları yüzünden soktuğumuz küfür öyle yerleşmiştir ki. burada geçen "onu" zamirinin neye atıf olduğu. (Nahl). "Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi. yine de azabı görmeden iman etmezler" der ise. "küfür"e gönderme yapmak amacıyla konmuş ise. Tevrat ve incil'de Muhammed'in adının ve niteliklerinin zikredikliğini söylemekteydiler. yukarıdaki sözlerinin arasına. Kur'an'ın Arapça olarak Araplara gönderildiğini açıklamak olmalı ki. Tanrı şimdi Şuayb'la ilgili hususları tamamlamadan. yukarıda belirtilen hususlar yer almakta. Şuayb'la ilgili olarak şimdi üzerinde durduğumuz Şuara Suresi'nin yukarıdaki ayetlerini. ayet 188-189). En'am Suresi. Çünkü. yine de azabı görmeden iman etmezler. elbette ki Araplar için onu anlamak ve dolayısıyla ona inanmak olanağı bulunmayacaktı. age. ve işte Kureyş'ten kişiler gidip onlardan bu haberi öğrenmişlerdir. başka bir konuya atlamıştır. bunu söylemek için Tanrı mı olmak gerekir? Bütün bunlar bir yana... Hûd. yine ona iman etmezlerdi" (Şuara Suresi. Yazır. s. daha önceki milletlere verilen kitaplarda da bulunduğundan söz etmektedir.

"(Önce) en yakın akrabanı uyar" (Şuara Suresi. Ve işte Şuara Suresi bu ayetlerle sona erer.. Sa'd b.. Beyzavi'nin bildirmesine göre. daha önceki ayetlerle. kendisini övüp yücelten şairleri." (Şuara Suresi. bu aczin ifadesi olmaz mı? Fakat. Kur'anda açıklama yok.Mekke'de indiği.. yeminler ederek şunu anlatır ki. bu ayet. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak.. birdenbire çocuklar ile ana baba arasındaki ilişkilere geçer. Ayeti okurken. ama yine de onu Müslüman yapamadık!" derse. iman edip iyi iş görenlerin kötülüklerinin örtüleceğinden söz ederken (Ankebût Suresi. fakat yorumcuların açıklamalarına göre burada anlatılmak istenen şey. birdenbire başka bir konuya geçilerek. "Allah dileseydi puta tapmazlardı. şairlerin halkı etkileme gücüne sahip olduklarını bildiği için. Muhammed'in yaşamı ile ilgili olarak.. genel olarak şairleri yalancı ve sapık kimseler olarak ilan etmiş. ama müşrikliğe (putataparlığa) izin veren ya da dilediğinin kalbini kapayıp saptıran kim? Tanrı değil mi? Örneğin. onlara itaat etme." (En'am Suresi. "Allah dilediğinin gönlünü açar onu Müslüman yapar.. Tanrı'ya ve dolayısıyla kendisine boyun eğen. Çünkü. ve 227. "Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola sokar" (İbrahim Suresi. gönlünü kapar kafir yapar" (En'am Suresi. İnsanların sınavdan geçirileceklerinden. ayet 224) diye başlar ve Muhammed'in daha sonraki yaşamıyla ilgili olmak üzere "iyi" şairlerle "kötü" şairler arasındaki farklı durumu konu edinir. ayet 224-227). Mekke'de bir taşın üstüne çıkıp.. hiçbir şekilde uyumlu değil. buna karşılık." (Ankebût Suresi.. anası ona darılmış. onlara itaat etme. iman edip iyi işler yapanlar. Bu dört ayet.. Kur'an'da. ayet 214) diye başlayan bir ayet çıkmakta ki. başkadır. ayetleri kapsar ki. Nuh'un hikayesinden söz edilir. 224. hiç kalkıp da. fakat bu ayetlerden dördünün Medine dönemine ait bulunduğu söylenir. surenin bu kısmında karşınıza. Güzel. çocuklar ile ana babanın arasını açmak. Muhammed. kötülük yapanların ceza göreceklerinden. ayet 8). daha henüz Muhammed'in "peygamberliğini" ilan etmediği bir tarihe aittir ki. onları birbirlerine düşman yapmak niye? Ankebût Suresi'nin kafirlikten söz eden yukarıdaki ayetlerinden sonra..Eğer (anan baban) seni. aynı zamanda aczini itiraf etmiş olmaz mı? Dilediğini Müslüman ve dilediğini kafır yapabilen bir Tanrı. Daha doğrusu. neden dolayı böyle bir ayet koyma ihtiyacı duyulduğunu kendi kendimize sorma ihtiyacını duyarız. şairler tarafından hicvedilmenin kendisi bakımından nasıl bir tehlike yaratabileceğinden haberdardı.. bu tanımlamanın dışında kılmıştır." (Ankebût Suresi. onlara da sapıklar uyarlar" (Şuara Suresi..sadece çelişmeye düşmüş değil.. 227 ayetten oluşan Şuara Suresi'nin . ne mekan. yakınlarını ve halkı etrafına toplamaya çalıştığı dönemle ilgilidir! Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Yirmi dokuzuncu sure olan Ankebût Suresi bir başka ilginç örnek. onu bundan vazgeçirtmek için açlık grevine başlamış.Eğer (anan-baban) seni. Vakkas ile anası arasında geçen bir olaydır. Tanrı'dan geldi diyerek yukarıdaki ayeti Kur'an'a koymuş: ". fakat üç gün sonra vazgeçmiş. dilediğinin de. güya İbn Vakkas Müslümanlığı kabul ettiği zaman. ayet 1-7). hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zırlarlarsa. İslamdan başka bir inanca bağlı olan ana babaya itaat etmemek gerektiğini bildirir ve şöyle der: ". ayet 8). Nuh'u kavmine göndermiştir ve onu 950 yıl yaşatmıştır: .. İslam adına cihat edenlerin ancak kendileri adına cihat etmiş olacaklarından.. İşte bunun üzerine Muhammed. ayet 107). Allah'ı çok ananlar. ne zaman ne de anlam bakımından. "Biz falancayı Müslüman yapmak üzere Kur'an'ı kalbine iyice soktuk. şairlerle ilgilidir ve "Şairlere (gelince). onlara da sapıklar uyarlar. Bu vesileyle Tanrı'nın şöyle konuştuğunu söyler: "Şairlere (gelince). ayet 14). ayet 125) diye yazılı değil mi? Eğer puta tapanları "putatapar" yapan ya da "kafir'leri "kafir" kılan Tanrı ise. önemli bir haber verecekmiş gibi. hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa. Tanrı. oğlu eski dinine dönünceye kadar buna devam edeceğini bildirmiş.. Bu nedenle.

yine de açıklığa kavuşmuş olamıyoruz!. "Lat" nereden çıktı ve ne oldu da İbrahim'e iman etti." (Ankebût Suresi. hep zulmediyorlardı" (Ankebût Suresi.. bu konu tamamlanmadan Lût'tan söz eden ayete geçiliyor ve "Bunun üzerine Lat ona iman etti ve (İbrahim). Lût'un İbrahim'e ilk iman edenlerden olduğunu öğrenmekle beraber. ille de "bin" sayısını onların gözlerine kakmak ve ". Acem krallarından Ahaşveroş'un veziridir. burada Nuh'un yaşamıyla ilgili olarak. Burada geçen "Haman" ile ilgili sözler Kur'an'ın Mü'min (ayet 23-24). belli değil! Yorumculara göre. Haman. İshak. 950 yıllık bir yaşamın. belli değil! Fikir edinebilmek için. Tevrat'la anlatılan Musa.. "Siz Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapıyor. ". on birinci sırasında bulunan Hûd Suresi'nin 74. Kur'an'daki bu yanlışlık. Yazır'ın yorumuna bakınız) Anlaşılan Tanrı insanları öylesine beyinsiz görmektedir ki. ayet 17) şeklindeki sözlerle. "cemaat". "elli yılı müstesna bin sene durdu" denmiştir. tarihsel açıdan Haman ile Firavun arasında. derken onları tufan yakalayıverdi..) Bu arada bir yanılgıya saplanılıyor ki. Tekrarlanırken de. ayet 26) deniyor. bu sizin için daha hayırlıdır" (Ankebût Suresi." (Ankebût Suresi. Eğer bilmiş olsanız. ayet 38). ayet 16-18). "topluluk".elli yılı müstesna bin sene durdu" deniyor.. İbrahim'le ilgili olaylar anlatılacak. Firavun ve Haman ile ilgili hikayelerin. Görüldüğü gibi. gibi anlamlara gelir. Ancak. Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Sonra yine İbrahim masalına dönülüyor ve bırakıldığı yerden devam ediliyor (Ankebût Suresi. Kasas Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Ve o yerde onları hakim kılmak: Firavun ile Haman'a ve ordularına onlardan (İsrailoğullarından gelecek diye) korktukları şeyi göstermek (istiyorduk)" (Kasas Suresi. ayet 36) ve bu konuda A'raf ve Şuara surelerinde söylenmiş olanlar tekrarlanıyor. Yukarıdaki ayetten hemen sonra. Şimdi. sonra tekrar İbrahim'e dönülüyor (Ankebût Suresi. "Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere ibret yaptık" (Ankebût Suresi. sadece... Fakat. Kur'an'ın otuz üçüncü sırasındaki Ahzab Suresi'ne geçelim: "Ahzab" sözcüğü. Üstelik Musa ve Haman farklı dönemlerde yaşamışlardır.. Oysa. Musa onlara apaçık deliller getirmişti de. Yakub ve Lût olaylarına geçiliyor (Ankebût Suresi.... sonra Şuayb'ın Medyen'e gönderildiğine dair hikayeye geçiliyor (Ankebût Suresi. hiçbir ilişki yoktur."Ve celalim hakkı için. ve 81. Ona karşı gelmekten sakının. müşriklerin uyarılmasına geçiliyor (Ankebût Suresi. asılsız sözler uyduruyorsunuz. Firavun'un adamı (muhtemelen veziri) olarak tanımlanmıştır. onlar yeryüzünde büyüklük taşlamışlardı. ve 83. ". Konuyu ileride ayrıca ele alacağız. çok uzun bir zamanı kapsar okluğunu anlatmak için. 950 yıllık sürenin uzunluğunu anlatmak için böyle konuşmuştur!( Elmalılı H. birbirleriyle karıştırılmış olarak alınmış olmasından doğmuştur. ayet 39). 11. Sanılır ki.. ayetlerini.. 'Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum'. ayetlerini ve yirmi yedinci sırasında bulunan Neml Suresi'nin 54. ayetlerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Haman ve Musa ile ilgili masallara gidiliyor (Ankebût Suresi. . ayet 14).. ayet 39 vd.. Andolsun ki. ayet 2730). Kur'an'ın yedinci sırasında bulunan A'raf Suresi'nin 80. ayet 18-23).. Mısır hükümdarı Firavun'un veziri (ya da adamı) olarak gösterilmesiyle ilgili.. Haman Firavun'un değil. Örneğin. bunu yapmakla. ve 55. ne zaman ne de mekan itibariyle. çünkü. "grup" vd.. ayet 24-25). fakat burada kısaca belirtelim ki. ve Kasas (ayet 5-6) surelerinde de tekrarlanmıştır.elli yılı müstesna bin sene durdu" şeklinde konuşmak gerektiğini düşünmüştür? Fakat. ayet 6). ayetten sonra. oradan da atlana atlana Firavun. her ne kadar Lût ile İbrahim'in kardeş çocukları olduklarını. "İbrahim'i de gönderdik. Oysa. "birkaç kişilik takım" demek olan "hızb"ın çoğunluğu olup. Hemen sonra Ad ve Semûd aşiretleriyle ilgili masallara (Ankebût Suresi. o da Haman'ın. Nuh'u kavmine gönderdik de içlerinde elli yılı müstesna bin sene durdu. şimdi üzerinde durduğumuz Ankebût Suresi'nde söyle yazılıdır: "Karun'u..O kavmine şöyle demişti: 'Allah'a kulluk edin." diye başlayan bir ayetle İbrahim ele alınıyor (Ankebût Suresi. ayet 16) denilmekte! Bundan sonra. ayet 15) diye konuştuğunu belirten bir ayet var! Nerden çıktı bu gemi ve kimdir gemidekiler? Bunlardan hiç söz edilmeden birdenbire. Tanrı. Neden "950 sene durdu" denmemiştir de. Tanrı'nın Nuh'u ve gemidekileri kurtardığına dair. ayet 31) ve onunla ilgili olarak on sekiz sure önce (yani. sure olan Hûd Suresi'nde) söylenmiş şeyler tekrarlanıyor." (Ankebût Suresi.

bu aynı surenin daha sonraki ayetlerinde.Tanrı'dır. Görülüyor ki. Ancak. ayetlerle ele alınacak ve yarım yamalak anlatılacaktır. "Kafirlerin. ve Sad Suresi'nin 112... evlatlık edinme. Yazır. Bunun dışında kalan ayetler. kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Öte yandan "ahzab" sözcüğü. kadınların örtünmeleriyle ilgili hükümler. Kur'an'da yazılanlara göre.3868. Zeyd ve Zeyneb olayını göz önünde tutmuştur. "Sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç ve 'Onlar menfaat sağlayabilir. Lam. konu Handak Savaşı'dır. Örneğin. Ahzab Savaşı ile ilgili bulunmayan ve hepsi de birbirinden farklı konuları kapsayan hükümlerden oluşur. ve 40. s. birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan konuları kapsar: bunlar arasında İslam adabına ait hükümler. Hicret'in beşinci yılında Medine'yi kuşatan ve "Handak" (Hendek) Savaşı'na vesile olan Kureyş cemaati için de kullanılmıştır (bu savaşa "Handak" Gazası dendiği gibi "Ahzab" Gazası da denir). kAfirlerin ve münafıkların söylediklerine aldırış edilmemesini. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. miras. orada bulunan Müslümanlar buna öfkelenip onları öldürmek istemişlerdir. gibi hususlar bulunmaktadır. bu olayın dedikodu konusu olması ihtimali olduğu için. Rabbinden sana vahyedilene uy. yetmiş üç ayetten oluşan bu sure. münafıkların reisi Abdullah b." (Ahzab Suresi. c. Surenin başlığına bakıldığında sanılır ki. 'zıhar' yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve evlatlarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. zıhar. Vekil olarak Allah yeter" (Ahzab Suresi. zıhar yaptığınız eşlerinizi. biz de seni Rabbinle baş başa bırakalım" şeklinde konuşmuşlardır (ya da "bizi kendi inançlarımızla serbest bırak. bu ayetlerle ilgisi olmayan şu iki ayet dikilir: "Allah. Fakat. Tanrı Muhammed'e. Uhud Savaşı'ndan sonra birtakım müşriklerin Medine'ye gelip. Muhammed'e saygı vd. Elmalılı H. kendi oğulluğu olan Zeyd'in karısı Zeyneb'e aşık olmuş.l. Fakat. age. Ahzab Gazası ile başlamamakla beraber. "Ey peygamber! Allah'tan kork. onun Zeyneb'le evlenmesini isteyen .270) Biraz önce bahsettiğimiz gibi Ahzab Suresi'ndeki ayetlerin büyük çoğunluğu. Meryem Suresi'nin 37. bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi. Bilindiği gibi Muhammed. Oysa. Ümeyyioğullarını. Muhammed'e karşı savaşmak üzere. ayet 4-5). Muğireoğullarını ve Ebu Talha ailesini anlatmak için kullanılmıştır. Bu ad. Übey'in evine misafir olduktan sonra Muhammed ile konuşmalarıyla ilgilidir. bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp edindiğiniz kimseler olarak kabul edin. ayetlerinde geçen "ahzab" sözcüğü. hiç kimseye iki kalp vermemiştir. Mim" şeklindeki harflerden sonra. olay vesilesiyle münafıkların başvuracakları iftira ve yalanların hükmü olmayacağını.. bu görüşme sırasında Kureyşliler. senin inançlarında serbest bırakalım" demişlerdir).. evlatlarınızı da oğullarınız gibi tutmanızı meşru kılmamıştır!" Evet. evlenmekle ilgili hükümler. Çünkü. Allah'a güven. Onları (evlat edindiklerinizi) başkalarına nispet ederek çağırın. Kimine göre Tanrı. Turan Dursun. bunlar 8-29 ayetlerdir. ama birbirleriyle ilişiği olmayan bu hükümlerden ne anlaşılmak gerekiyor? Bazı . Bir kere sure. Zeyneb olayı. ayetlerinde ise "Hıristiyanlar" (Nasara) anlamındadır.) Hemen ekleyelim ki. Tanrı.. ve Zuhruf Suresi'nin 65. bu üçüncü ayetten sonra karşınıza. sana vahyoluna uy" demek ister şekilde yukarıdaki ayetleri göndermişti. s. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. anlaşmazlık bununla bitmiş değil. Zeyd bunu anlayınca Zeyneb'i boşamış ve böylece Muhammed Zeyneb'le evlenmiştir. Bu savaşla ilgili hususlar anlatılacaktır. besmeleden ve "Elif. yukarıdaki şekilde Muhammed'e hitap ederken. Fakat.. bu savaşla ilgili olarak sadece yirmi bir ayet içerir ki. şefaat edebilir' de.( Bu tür yorumlar için bkz. Güya. Bu ayetlerin ne anlam taşıdığı pek bilinmez. münafıkların sözlerine kulak verme. Kur'an'ın diğer surelerinin ayetlerinde de on bir kez olmak üzere yer almış olup. Muhammed ile barış içerisinde yaşamak üzere ona. yorumcular farklı görüşler belirtirler. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız. peygamber kanları. Allah yanında en doğrusu budur. biz de seni. anneleriniz gibi kendinize haram saymanız için yaratmamıştır. Ra'd Suresi'nin 36. Muhammed'e. ayet 1-3) şeklindeki ayetlerle başlar.5. yorumcuların söylemelerine göre Hûd Suresi'nin 17.. bu nedenle onların yaygaralarına aldırış etmemek gerektiğini anlatmak üzere. farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bu ayetlerin özeti şu: "Allah. onlara boyun eğilinmemesini bildirmiştir. age. daha doğrusu 36. c. Arap geleneklerine göre oğullukların eşleriyle evlenmek haram sayıldığından. Ve işte güya bunun üzerinedir ki.Silah ve savaş araçlarına sahip insanlara ya da "toprağı katı ve kalın olan yere" de bu ad verilir. Ahzab Suresi'nin ilk üç ayetinin anlamı üzerinde anlaşmazlık var.. Diğer bazı yorumculara göre Ahzab Suresi'nin ilk üç başlangıç ayeti..( Bu konuda bkz.

. lerine ya da izin vermelerine değil. çok öncelere. ve 40. Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. hakkın birliğinin tanığıdır! "Bu o/masa insan kendini tanıyamazdı. Eğer. ayetini okumaya devam edelim: . ama evlatlıkların.. Hicret'in beşinci yılında konmuştur. miras hususunda. Yani. Ayetin bu ilk tümcesini şu tümce izlemekte: "Onun eşleri onların anneleridir. bir insanda iki kalp bir arada bulunamayacağı gibi. Müslümanlar için birer "anne" durumundadırlar. aynı bir surenin birbirinden 47 ayet aralıklı iki ayeti ile (yani. görüldüğü gibi bu fikrini. Evet. yani "Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Muhammed'in eşleri. o kadın ona kendi anası gibi sayılır ve artık o kimse karısına yanaşamaz. Tebûk Seferi'yle ilgilidir. o da "zıhar". başka soydan evlatlık ile gerçek evlatlık vasfı birleşemiyor idiyse. yani 53. Bu kitapta yazılı bulunmaktadır" (Azhab Suresi. Muhammed Tebûk Savaşı'na hazırlanırken ve taraftarlarını kendi peşinden sürüklemek amacıyla sarf etmiştir. "Müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir" şeklindeki bu sözleri. kıskançlık denen şeyi "fazilet" olarak tanımladığı içindir ki. ayet 53). onun eşlerine saygı göstermek şarttır.. Yani artık onu boşamış olur. hem annelik hem de zevcelik ya da hem başka soydan evlatlık hem de gerçek evlatlık vasfı birleşemez. ayetlerine sıkıştırdığı tümcelerle) açığa vurmuştur. kendilerinden daha yakın. yukarıdaki hükümleri koymuştur. ayetlerini izleyen 6. Zira. Muhammed'in müminlere. Dikkat edileceği gibi bu ayet. Şimdi Ahzab Suresi'nin 6. yorumcuların bildirmelerine göre. birbiriyle uyuşmayan tümcelerden oluşmuştur ve birazdan göreceğimiz gibi. bu aynı surenin daha sonraki bir yerine. Bu hususu biraz daha açıklığa kavuşturmak amacıyla. yukarıdaki ayetin ilk tümcesini. Ahzab Suresi'nin 6. Hemen belirtelim ki. Tanrı bu işi daha önce. hiç kimse Muhammed'in boşadığı ya da ölümünden sonra geride bırakacağı eşleriyle evlenemez. Çünkü. ayetine şu hükmü koymuştur: ". boşadığı ya da ölümünden sonra geride bırakacağı eşlerinin başka erkeklerle nikahlanmalarını önlemek amacıyla. evlatlıkların eşleriyle evlenme geleneği kötü bir şey idiyse. bu geleneği ortadan kaldırmak için Tanrı'nın Muhammed'i Zeyneb'e aşık kılıp onunla evlendirmesi mi gerekirdi? Söz konusu ayetlerdeki bütün bu karışıklıklar ve anlaşılmazlıklar Muhammed'in günlük siyasetinin gereksinimlerinden doğma şeylerdir! Ahzab Suresi'nin 4. sadece şunu anlatmaktadır ki. Muhammed. Ahzab Suresi'nin oğulluklarla ilgili bu ayeti. biraz önce değindiğimiz gibi." Bu tümcenin. Muhammed. daha sevgili olduğunu anlatmaktadır ki.Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz. Ve işte onları sefere sokabilmek içindir ki. Oysa Muhammed'in Zeyd'i evlat edinmesi. Daha doğrusu anlatmak istemiştir ki. kendi evlatlığı olan Zeyd'in karısı Zey-neb'e aşık olup onunla evlendikten sonra kaldırmıştır ki.. Müslümanlar için "peygamber". "Analarımızdan ve babalarımızdan izin isteyelim" demişlerdir. onun eşleri onların anneleridir. Fakat. akraba olanlar.. ayet.. fakat. Muhammed'in eşlerinin "nikahları haram. ne daha önceki ne de daha sonraki tümceyle ilgisi var. ana ve babadan daha önemlidir ve ana babanın söz-. bir kimse kendi karısına. Tanrı insanlara iki kalp vermediği için. yani Mekke döneminde hükme bağlamalı değil miydi? Öte yandan. Bütün bunlar bir yana. yine bambaşka bir konuda şu hükmü sevk eder: "Müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir. ayetleriyle ele alınmıştır. ta'zimleri (saygın tutulmaları) farzdır". Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. birinci tümcenin anlattığı şudur ki. Doğrusu bu Allah katında büyük bir şeydir (bir günahtır)" (Ahzab Suresi. Daha başka bir deyimle." şeklindeki sözleri kullanmıştır. Bir kere ilk tümce. gerçek evlat sayılmasıyla ilgili geleneğin kaldırılmasını öngören bu ayetin yeri burası değil ki! Çünkü. bir de şu var ki. ayet 6). ve 53. hiçbir kimseye iki vicdan verilmemiştir ve hiçbir kimse kalbinde bire iki demez. "Sen bana anamın sırtı gibisin" şeklinde konuştuğu an. bu geleneği Muhammed. Tebûk Seferi'ne çıkılmasını emrettiği zaman." Diğer bazı yorumculara göre yukarıdaki ayet Araplar arasında yerleşik bir gelenekle ilgilidir ki. olay.yorumculara göre. Muhammed'in Medine'ye hicretinden çok sonra. Güya. Ahzab Suresi'nin daha sonraki 36. Bu geleneğe göre. birbiriyle ilgisi olmayan konulan kapsamaktadır. ve 5. bazı kimseler gelip kendisine. "Peygamber'in emirlerine uymak gerekir". ne de onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. çünkü kalp. yani Mekke dönemine rastlar.

Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber'e herhangi bir vebal yoktur.. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.. yine başka bir konuya geçilir ki. Bu kitapta yazılı bulunmaktadır" (Ahzab Suresi. ayrıca da Tanrı'nın ve "peygamberinin" buyruklarına karşı gelenlerin sapıklığa düşmüş olacakları bildiriliyor (Ahzab Suresi. senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye. Allah'tan kork!' diyordun. giderek büyüyen tedirginliği önlemek amacıyla yukarıdaki hükmü koymuş. eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. eşlerini boşama-sıyla.Zeyd diye adı geçen kişi kimdir? Tanrı ona ne nimet vermiş ve Muhammed ona nasıl bir iyilikte bulunmuştur? "O kadın" diye sözü edilen kişi kimdir? Neden Tanrı oğullukların karılarını. ayeti. o da Handak (Hendek) Savaşı'yla ilgilidir (Ahzab Suresi. Bu ayetleri.Akraba olanlar. İbrahim. ayet 7-8). Genellikle yoksul durumda bulunan muhacirler. tutarsızlıklarla dolu bu 6. ayet 36). örneğin. onların miras haklarına dokunmuş ve tedirginlik yaratmıştı. "Zeyd" adım içeren şu ayetler çıkıyor: "(Resulüm) Hani Allah'ın nimet verdiği. iki ayet sonra. ayet 6). bir başka tutarsızlık izler ki. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. oğul edinmiş olan kimselere helal kılmakta? Oğul edinenlerin. miras hususunda. asıl korkmana layık olan Allah'tır. birbiriyle ne kerte tutarsız şekilde düzenlenmiş olduğunu anlamış oluruz." (Ahzab Suresi. Fakat. Bu konuda doğru dürüst fikir verilmeden. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın adeti böyle idi. Ahzab Suresi'nin bu üzerinde durduğumuz ayetlerinin (özellikle 6. ayet 3435). ayetler. Bu hususlar uyumsuz şekilde anlatıldıktan sonra. iki ayetten oluşur (Ahzab Suresi.. Tanrı Muhammed'i. biz onu sana nikahladık ki. Ey peygamber hanımları! Siz. Muhammed'in Beni Kureyza adındaki Yahudi kabilesi üzerine saldırıya geçişiyle ilgili konuya geçilir ki. yazılmış bir kaderdir" (Ahzab Suresi. tam bu noktada karşımıza şimdi. Muhammed. Medine'ye hicret ettiği zaman. böylece akraba olan kimselerin mirasçılık durumlarının eski hale dönmesini sağlamıştır. kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. kendi oğulluklarının kanlarıyla evlenmeleri bu kadar önemli ve ahlaki bir şey midir ki. ayet 26-27).. iş bununla bitmiyor.. Fakat. ayet 37-38).. çünkü. her bir satırı bilinmeyen şeylerle dolu. çünkü. eşlerinin tutum ve davranışlarıyla. kanlarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. birdenbire başka bir konuya atlanır ki. yine hiç yeri ve ilgisi olmadan miras konusuna değinen bir tümce girmiş ayetin içine! Bu tümcelerin anlamını kavramak için şunu bilmek gerek: Muhammed. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilecek. bu sayede En-sar'dan kişilerin mirasçısı olmuşlardır. ayetinin). o da Muhammed'in eşleriyle olan ilişkileriyle ilgilidir. akraba olan kimseleri etkilemiş. Evlerinizde oturun. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın. yukarıdaki şekliyle anlamak imkansız. örtünmeleri ve konuşurken seslerini ayarlamaları ile ilgilidir: "Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: 'Eğer dünya diriliğini ve süsünü istiyorsanız.din kardeşi yapmış ve onları birbirlerine varis kılmıştı. Medine'deki Müslümanlarla -ki "Ensar" diye adlandırılmışlardı. geliniz size boşanma bedellerinizi vereyim de. Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. Allah'ın açığa vuracağı şeyi. başka bir konuya atlanıyor ve Tanrı'nın "mağfiret ve büyük mükafat" hazırladığı Müslüman kişilerin tanımı yapılıyor (Ahzab Suresi. evlatlıkları. Musa ve İsa ile toplantı yapıp. zira. ayet 32-33). kendisiyle birlikte hicret eden Müslümanları -ki "muhacirler" diye adlandırılmışlardı-. Zeyd'in karısıyla evlendirme gereğini duymuştur? Daha önce gelip geçenler . sizi güzellikle salıvereyim. Zeyd. kadının giyinip kuşanmasına ve "edalı" şekilde konuşmasına varıncaya kadar. 'Eşini yanında tut. Fakat. o da Tanrı'nın vaktiyle Nuh. bu durum. insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Görülüyor ki. sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. ayet 9-26). o kadından ilişiğini kesince. onlardan söz aldığına dair olan sözleriyle başlayan ayetlerdir (Ahzab Suresi. Görülüyor ki. Kuşkusuz ki. Bir kere Muhammed'in "çekinerek" içinde gizlediği şey nedir?. İşte bundan dolayıdır ki. Şimdi bütün bu söylediklerimizi tekrar gözden geçirecek olursak. çeşitli çete saldırıları ye savaşlar sayesinde elde ettiği ganimet mallarından muhacirlere paylar vermek suretiyle onları Ensar'a muhtaç olmaktan kurtarmıştı.". Bunu yapmakta güçlük çekmemiştir... Oysa. her türlü özgürlüğünü kısıtlamakta! Bu kısıtlamadan sonra.

Harise olarak eski şekline dönüştürmüş ve yukarıdaki ayeti koymuştur. kendilerine oğul edindikleri kimselerin kanlarıyla evlenebilsinler! Bu yukarıdaki iki ayetten hemen sonra. yine ne olduğu belli değil! Kur'an dışı kaynaklardan öğrenmekteyiz ki. Zeyd adındaki kişi. Zeyd'in kendi oğlu olmadığını anlatmak istemiş ve onun adını Zeyd b. ayet 50-52). sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. kardeşlerinin.arasında Tanrı'nın uyguladığı "adet" nedir? Eğer. Muhammed'in Zeyneb'le evlenmesini kolaylaştırmak için konmuştur. İslama ilk girenlerden olduğu için azat edip kendisine oğul edinmiş. Tanrı istemiştir ki. Zeyd'in karısı ile evlenmek Muhammed'in yazılmış bir kaderi idiyse. ayet 39). Bütün bu ayetleri okurken. Hadislere başvurmak suretiyle de. kardeş oğullarının vd. yukarıdaki ayetler sonu gelmez sorulara olanak yaratmakta. Fakat. kendi oğulluklarının eşleriyle evlendirir nü?" şeklinde sorular sormak ihtiyacını duyarız. Bu söylendikten sonra. o halde neden Tanrı bu işi Zeyd'in yuvasını yıktırmak sureliyle yapmıştır? Görülüyor ki. bu noktada hukuk konuları yanda kesilir. oğullukların eşleriyle evlenmenin haram olduğunu öngören Arap geleneği değişsin. herkes tarafından Zeyd b. Hatice tarafından Muhammed'e hediye edilen bir köledir ve Muhammed onu. O halde onları (bir bağış ile) memnun edin ve güzel bir şekilde serbest bırakın" (Ahzab Suresi. Fakat. şunu öğrenmekteyiz ki.. oğul edindikleri kimselerin karısıyla evleneme-dikleri için. Ve sonra. "peygamber'lerin Tanrı emirlerini uygulayan kimseler olup. O andan itibaren Zeyd. yine birdenbire nikah ve boşanma sorunlarına geçilir: "Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da. ayet 55). bu sorulan sorarken. Bu sefer İslam adabıyla ilgili konuya geçilir ve örneğin davet edilmeden Muhammed'in evine yemeğe gidilmemesi emredilir. Davet edilip de gidildiğinde fazla sohbete dalın-mayıp hemen dağılmak gerektiği.. ayet 56). Tanrı'dan başka kimseden korkmaz olduklarını vurgulayan bir ayet gelmekte (Ahzab Suresi.. Muhammed'in eşlerinin yakınları. birdenbire bambaşka bir konuya atlanır ki. ayet 42-48). ayet 40) şeklinde bir ayet var ki. Zira Muhammed. "Biz de mi perde arkasından konuşacağız?" diye sordukları anlaşılıyor. sonra da kendi halasının kızı Zeyneb ile evlendirmiştir. Zeyneb'e olan aşkının su yüzüne çıkması ve bu yüzden Zeyd'in Zeyneb'i boşaması üzerine onunla evlenmiştir. henüz zifafa girmeden onları boşarsanız. meleklerle birlikte Muhammed'e salavat getirdiğidir: "Allah ve melekler. Böylece Zeyd'i kendi oğlu durumundan çıkarmakla. Bu bir uyarıdır ve bu uyarıyı izleyen yedi ayet Tanrı'nın Muhammed'i yüceltici sözlerini yansıtır (Ahzab Suresi. bu engeli yıkmak üzere Muhammed. Peygamber'e çok salavat getirirler. Hemen sonra evlenme ve boşanma konusunda Muhammed'e tanınmış olan ayrıcalıklar belirtilir. hemen sonra. onun boşadığı Zeyneb'i haremine katma olasılığını sağlamıştır. Muhammed'in hanımlarından bir şey istendiğinde. ayet 41). Muhammed (Muhammed'in oğlu) yapmıştır. bunun perde arkasından istenmesi eklenir ve Muhammed'in ölümünden sonra onun kanlarıyla nikahlanmanın hiçbir Müslüman erkek için caiz olmadığı bildirilir (Ahzab Suresi. Fakat. yani Müslümanlar. Muhammed (Muhammed'in oğlu Zeyd) olarak çağrılmıştır. doyurucu bir sonuca erişmek mümkün değilse de. ayet 53). kendi kendimize. Bunu açıklığa kavuşturmak için. "Hiç Tanrı böyle bir şey yapar mı? Oğul edinen kimseleri. bu yasağa dahil olmadıkları anlatılır (Ahzab Suresi. Fakat. karşımıza. Kimlerin perde arkasından isteyecekleri belirtilmediği için. Dikkat edileceği gibi. o da Tanrı'nın. onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. oğullarının. azat etmiş olduğu Zeyd'i kendisine oğul edinmiş ve ona kendi adını vermişti. "Muhammed. Medine'ye hicret ettikten sonra. bu ayet. Eski Arap geleneklerine göre." (Ahzab Suresi. oğul edinenler. ayet 49). böyle yapmayanların Muhammed'in üzülmesine sebep oldukları belirtilir. onu Zeyneb'le evlendiren Tanrı'dır. Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. çünkü. Fakat o. adını da Zeyd b. Bu soruların yanıtını Kur'an'da bul-s maya imkan yok. . peygamber kadınlarının babalarının. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin" (Ahzab Suresi. biraz önce belirttiğimiz ayetlerle ilgisiz şu ayet çıkıverir: "Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin" (Ahzab Suresi.. bunlar bir bakıma medeni hukukla ilgili konulardır (Ahzab Suresi.

inanan kadın ve erkeklerin tevbelerini kabul edeceği anlatılarak.. "Yuh oldu iki eli Leheb'in. beş ayetten oluşan bu sure. şehirde kötü haber yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse. beddua ederek. Tanrı'nın münafık ve müşrik olanlara azap edeceği. ama hiç "Yüce" olduğu söylenen bir Tanrı bunları yapar mı? . Tanrı'nın "kahrolası" şeklinde beddua etmesinin karşılığı olmaktadır. insanları kendisine taptırmak ve salavat getirmek için yarattığını Kur'an boyunca her vesile ile tekrarlayan bir Tanrı. sure bu uyumsuzluklar. şimdi karşımıza. Pek güzel. Ebu Leheb. Ebu Leheb.. bozgunculuk yapanlara ölüm saçan sözleri çıkar: "Andolsun.. çok cahil olduğu" vurgulanır. Sonra Musa'ya eziyet edenlerin kötülükleri. tapar mı?" Bu şaşkınlığımız geçmeden. İslamın gelişmesini önlemeye çalışmış imiş! Karısı da ona bu konuda yardımcı olmuş imiş! Ve işte bundan dolayıdır ki. Hemen sonra din konusunda soru soranlara. "insan" denen yaratığın "Doğrusu çok zalim. bunu "yuf olmak" ya da "yuh olmak" ("yuh sana. Tanrı'nın "emaneti" göklere ve dağlara teklif ettiği. Kur'an'ın daha önceki ya da daha sonraki surelerinde de bilgi verilmiyor bu konuda. "Ben size şu dağın arkasından birtakım atlar çıkacak diye haber versem. Tanrı'nın Ebu Leheb'i lanetlemesiyle ilgilidir ve şöyledir: "Ebu Leheb'in iki eli kurusun. yukarıdaki ayette görüldüğü şekilde. sırada bulunan Tebbet Suresi'nden başlayalım. kalplerinde hastalık bulunanlar (fuhuş düşüncesi taşıyanlar).. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek)" (Tebbet Suresi. seni onlara musallat ederiz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz). "Yuh sana. halkı uyarmak için ilk başlarda Safa'ya çıkıp avazı çıktığı kadar. Muhammed'e salavat getiren bir varlık imiş gibi çıkmaktadır! Bunları okurken kendi kendimize sorarız: "Hiç yüce ve bir eşi bulunmayan bir Tanrı. beni tasdik eder misiniz?" diye bağırdığı zaman. "Tebbet" sözcüğü. Kur'an dışı kaynaklara." şeklinde okurlar. insanın onu yüklendiği açıklanır. "elinde avucunda bir şey kalmasın". Tanrı ona ve karısına. kendi de yuh. fitnecilere lanetler yağdıran. O alevli bir ateşte yanacak. tutum ve davranışlarıyla Muhammed'e karşı gelen. Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse. Bu yapılınca anlaşılıyor ki. çünkü.Kuşkusuz ki.. bizi bunun için mi çağırdın?" diye onunla alay etmiş imiş! Bununla da kalmamış. gibi anlamlara gelir ki.. ayet 60-61).. Nitekim. fakat onların bunu yüklenmekten ve sorumluluk altına girmekten çekindikleri. güya Tanrı ona. Yorumcular bunu "eli kurusun". "tebab" aslından gelme olup. Tanrı'nın Musa'yı temize çıkardığı anlatılır. yakalanır ve mutlaka öldürülürler" (Ahzab Suresi. Kimi yorumcular ayetin ilk tümcesini. örneğin hadislere başvurmak gerekiyor. Kurudu da! Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.. kul diye yarattığı Muhammed'e salavat getirir mi. Şimdi yine atlamalar yaparak. Oysa "apaçık" bir Kur'an'ın bunları belirtmesi gerekmez miydi? Surede anlatılmak istenen şeyin ne olduğunu bilebilmek için. Tanrı'nın bedduasına uğramışlardır? Hiç "yüce" bir Tanrı "yuh olsun!" şeklinde bir dil kullanır mı? Bu soruların hiçbirine yanıt bulamıyoruz. hatta "Yuh!" diyerek karşılık vermiş olmaktadır. ayet 62-73). aslında Muhammed'in amcalarından biridir ve esas adı Abdül'uzza'dır. Muhammed'e ve İslama karşı ateş püskürtmek isteyip de kendini cehenneme atmış olan kafirlerin temsilcisidir! Çünkü. karşımıza bu kez Tanrı'nın. ama bu surenin burada işi ne? Ve nedir anlatılmak istenen şey? Kimdir Ebu Leheb? Kimdir onun "odun taşıyıcı" karısı? Ne yapmışlardır da. kişinin hüsrana uğraması. Kur'an'ın en sonlarında yer almış birkaç sureyi gözden geçirelim ve örneğin 111. ayet 1-5). "alev babası" demek olan Ebu Leheb adını takmış ve bununla anlatmak istemiştir ki. ikiyüzlüler. bir de Muhammed'e her bakımdan karşı koymuş. Bunları okurken sormaktan kendimizi alamıyoruz: Evet. Ebu Leheb. Tanrı'nın bu şekilde konuşması şaşırtıcıdır. söylendiğine göre Muhammed. bu tutarsızlıklar ve bu anlaşılmazlıklarla sona erdirilir (Ahzab Suresi. ") şeklinde beddua olarak kullanmak mümkündür. Fakat. emeğin helak olması (boşa gitmesi). "her tuttuğu boşa çıksın" ya da "yuh olsun" şekline sokarak anlatmaya çalışırlar ki. onu yalancılıkla suçlayan bir kimsedir. inkarcılara çatılır. Bununla beraber.

Nasreddin Hoca'nın sözleri gelmekte: "Allah yoktur diyeceğim ama ağzım varmıyor!" Fakat. sırada bulunan surenin başlığı "İhlas"tır ki. Kur'an. Dört ayetten oluşan sure aynen şöyledir: "(Ey Muhammed!) De ki. Söylendiğine göre. Ebu Leheb'i ve karısını Müslüman kılmış olsa daha iyi bir iş görmüş olmaz mıydı? Tebbet Suresi'nden sonra gelen ve Kur'an'da 112. "düğümlere üfürük yapan üfürükçülerin şerrinden". "dine içtenlikle sarılmak" gibi anlamlara gelir. Tanrı konusundaki bu surenin yerinin burası olmaması gerekirdi. denginin bulunmadığını anlatan bu satırları okurken. "Tefrid Suresi". iyileşmiş imiş! Ve işte yukarıdaki sureler bu olay nedeniyle inmiş imiş! Görülüyor ki.Hiç "Yuh olsun sana!" der gibi konuşur mu? Öte yandan insanların gönüllerini açıp dilediği gibi Müslüman yapabilen bir Tanrı (örneğin bkz. Mekke'de. "Allah'ın nesebini bize anlat" derlermiş. 'O. Tanrı tarafından Hıristiyanların bu sorularını karşılamak için inmiş imiş! Fakat. "Rabbim bir şeyden değildir. "Tecrid Suresi". daha önce değindiğimiz gibi "Muavvizeteyn sureleri" adıyla bilinir ve batıl inançlara yer verir nitelikte şeylerdir. Allah'ın "nesebden münezzeh" (arı) olduğunu bildirirmiş ve sure. senin için filan kuyuda şöyle şöyle birtakım (düğümler dövdü)" demiş. ayet 125). ne cevherden(dir)?" derlermiş. Şimdi gelelim 113. "kıskanç kişinin şerrinden". "gecenin şerrinden". En'am Suresi. Bu ayetlere göre Tanrı. Ve işte yukarıdaki sure. Tanrı'nın kendisiyle ilgili nice ayetler. Kur'an'ın çeşitli surelerine darmadağınık bir şekilde serpiştirilmiştir. Bunun üzerine Muhammed adamlarını gönderip kuyudaki düğümü çıkartmış ve çıkartır çıkartmaz dizbağından çözülmüş gibi ayağa kalkmış. Tanrı'nın hiçbir şeye muhtaç olmayıp. "insanların kalplerine vesvese sokan cin ve şeytanların şerrinden" Tanrı'ya sığınmasını bildirmektedir.. "Sana (Yahudilerden cahil bir adam) sihir yaptı. "samimi olmak". Söylemeye gerek yoktur ki. Burada geçen "samed" sözcüğünden. güya Yahudiler. O. doğurmadığını. müşrikler (puta tapan Araplar) gelip Muhammed'e sık sık. Yahudilerin sorularını karşılamak için inmiş imiş! Çünkü. bu yukarıda belirtilenler. Ve işte onların bu sorularını karşılamak içindir ki. aksine her şeyin ona muhtaç olduğu anlaşılmakta. Onun yaratılıştaki hali nedir? Bazusu. sureler olarak Kur'an'ın en sonuna konmuş olan Felak ve Nas başlıklı surelere! Kimi yorumculara göre. o eşyanın halikıdır" der ve ayrıca Meryem gibi doğurmadığını ve İsa gibi doğurulmadığını eklermiş. Muhammed'e sihir ve büyü yapılmasıyla ilgili imiş! Bir rivayete göre Lebid b. bu surenin ne vesileyle indiği konusunda yorumcular tartışırlar. sadece uyumsuzluk ve anlamsızlık değil. doğurmamış ve doğmamıştır. Muhammed de onlara. Muhammed'e sihir yapmış ve Muhammed bu yüzden hastalanmış. bir de sure ve ayetlerin "nüzul" (iniş) sırasına göre aynı incelemeyi . batıl inançlara böylesine yer veren sure ve ayetlerle sona ermekte. dahi denildiği anlaşılmakta. bunun üzerine Cebrail gelip Muhammed'e. Onun hiçbir dengi yoktur" (İhlas Suresi. yukarıdaki sure inmiş imiş! Diğer bazı yorumculara göre ise. aynı zamanda aklı dışlar nitelikteki hususlardır. Bununla beraber bu sureye. yukarıdaki şekilde beddua edecek yerde. diğeri altı ayetten oluşan bu sureler. O. Tanrı tarafından müşriklere yanıt olmak üzere inmiş imiş! Kimi yorumculara göre bu sure. örnek olmak üzere verdiğimiz bütün bu yukarıdaki sure ve ayetlerde söz konusu olan şey. ikide bir gelip Muhammed'e sorarlarmış: "Bize Rabbini vasfet. "Tevhid Suresi". A'sam adında bir Yahudi. rahatsızlandığı zamanlar her gece yatağına yatacağı sırada bu sureleri okuyup ellerine üfleyerek başını ve vücudunu mesheder ve bunu üç kez tekrarlarmış. kolu var mıdır?). akla. Yine yorumcuların söylemelerine göre. Şimdi geliniz. "Velayet Suresi" vs. Muhammed'i uyarmakta ve ona. Allah sameddir. Muhammed. çünkü. Kimi yorumculara göre. Ancak. ne şeyden. Allah birdir. Muhammed'e bu tür sorulan soranlar Hıristiyanlarmış! Onlar da gelip. Muhammed de onlara. Yine tekrar edelim ki. ve 114. "Bize Tanrı'nın niteliklerini anlat. ayet 1-4). bu surelerin inmesine sebep olan olay. "Necat Suresi".. kimilerine göre Medine'de "nazil" olduğu (indiği) söylenen ve biri beş. bunda şaşılacak bir şey yoktur. Onun hilkati nasıl? Bazusu nasıl? Kolu nasıl?" (bize Tanrı'nın niteliklerini anlat. Tanrı'nın doğmadığını. sure ve ayetlerin Kur'an'daki sıralarına göre belirtilmiştir.

". fazla uzatmamak için. Alak Suresi. . ilk surenin ayetleri olarak yerleştiriyor! Olacak şey midir bu!? Tanrı'dan en son olarak nazil olduğu söylenen ve nüzul (iniş) sırası itibariyle 114. Tanrı'nın Muhammed'e yardım ederek ona fetihler (özellikle Mekke fethini) sağlayacağı haber verilmekte. surede. Dikkat edileceği gibi. İlk beş ayet. o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvayı emrediyorsa! Ne desin o (men eden Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! (Bu adam) Allah'ın (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi? Hayır. " Yani.. Ebu Cehil'e tehditler savuruyor. nüzul sırası itibariyle genellikle birinci sure olarak kabul edilmekle beraber. İslamcılar. Biz de zebanileri çağıracağız.. sure sayılmakla beraber Kur'an'da 110. sırayı işgal eder. her vesileyle onu yalanlayan bir kimse hakkında Tanrı'nın gazabını dile getirir.. insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek onu tespih et ve ondan mağfiret dile. "Oku" dediği şey. Hani sanki Ebu Cehil kendisinin akranı imiş gibi! ". sadece Tanrı'dan ilk "nazil" olduğu (indiği) kabul edilen Alak Suresi ile en son son indiği söylenen Nasr Suresi'ne göz atalım. surenin inişi ile ayetlerin inişi farklı tarihlerde olmuş oluyor! Açıklamayı anlamak biraz güç! Çünkü.derhal onu alnından (perçeminden). adeta onunla sürtüşüyor! Ve bütün bunları. o yalancı. sonra inmiş gibi kabul etmek gerekiyor. Fakat. Çünkü. tev-beleri çok kabul edendir" (Nasr Suresi. Konuyu daha önce incelediğimiz için burada durmayacağız. Bu ayetlerde Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır: ". sure itibariyle Kur'an'ın en son nazil olanıdır. Beyzavi gibi kaynakların bildirmesine göre. nüzul sırası itibariyle en son. ayet 6-19). fakat bu ayetlerden çok sonra indiği kabul edilen on dört ayet. derhal onu alnından (perçeminden). Nasr Suresi esasen üç yetten ibaret. yani 114.Namaz kılarken bir kulu (Muhammed'i namazdan) men edeni gördün mü? Ne dersin. Tanrı'dan ilk olarak indiği söylenen ve on dokuz ayetten oluşan Alak Suresi'nin ilk beş ayeti ile geri kalan on dört ayeti. Mekke'nin fethinden önce inmiştir. Yorumcuların söylemesine göre. O. onu namaz kılmaktan alıkoyan. Daha önce değindiğimiz gibi.. Mekke'nin fethi Hicret'in sekizinci yılma rastladığına göre. sure bomboş bir şekilde mi en son olarak inmiş oluyor? Görülüyor ki. ayet itibariyle değil." diyerek. İslamcılar şöyle derler: "(Nasr Suresi). bu ayetlere göre Tanrı. Oysa. o yalancı. hem konu bakımından. sıradadır. Öte yandan İbn Ömer'den gelen rivayete göre. sırada yer alan Nasr Suresi'ne gelince! Her ne kadar en son nazil olduğu söylenirse de. Nasr Suresi'ni Mekke'nin fethinden önce değil. Mekke'nin fethi tarihinden Muhammed'in ölümü tarihine kadar üç ya da dört yıllık bir süre var ki. hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Fakat. bu üç dört yıllık süre boyunca Tanrı'dan hiçbir sure gelmemiş gibi bir durum var demektir. bu sure indikten seksen gün sonra Muhammed ölmüştür. eve (yalnızca ona) yaklaş" (Alak Suresi. ona indirdiği vahiydir. hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Şu hale göre. ayet 1-3). bir tutarsızlığı. hem zaman bakımından birbirlerinden çok farklı nitelikte şeylerdir. sadece şunu hatırlatalım ki. günahkar alından (perçeminden) yakalarız (cehenneme atarız)" diyerek korkutuyor. bir başka tutarsızlıkla giderme çabasındalar. insanların tümüne gönderdiğini söylediği Kur'an'a. Nasr Suresi'nin en son nazil olan sure şeklinde kabul edilmesi anlaşılmaz gibi görünüyor. Biz de zebanileri çağıracağız. Muhammed'e kafa tutan. günahkar alından (perçeminden) yakalarız (cehenneme atam). hayır! Eğer vazgeçmezse.. burada sözü edilen kişi Ebu Cehil'dir. Bu tutarsızlığı geçiştirmek amacıyla. yukarıdaki konu ile hiçbir ilgisi olmayan şeylerdir ki. Kur'an'da 96. bu ilk beş ayeti izleyen. Tanrı'nın Muhammed'e. Çünkü.. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et. Gerçekten de üç ayetten oluşan bu sure aynen şöyledir: "Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de. Eğer bu ayetler farklı bir tarihte indi ise. "Oku" diye hitap etmesiyle ilgili.O. o.yapalım. eğer Nasr Suresi en son sure olarak Hicret'in sekizinci yılından önce inmiş ise. Nasr Suresi ise...

Kur'an'daki uyumsuzlukları ve tutarsızlıkları göz ardı edebilmek için. Muhammed'e şunu demek istemiştir: "Ya Muhammed! Seni gönderen. gerek "nüzul" (iniş) sırasına göre dizili surelerden gelişigüzel seçilmiş bazı örneklerdir. Kur'an'daki sıraya) göre tertiplenmiş olan surelerden ilk beşine göz atalım: 1. Yani demek isterler ki. Muhammed'in ölümünden seksen gün önce inmiş olması söz konusu olamaz. İbn Ömer'in dediği gibi. Tanrı'dan iniş (nüzul) sırasına göre Kur'an'a alınmamışlardır. bir araya getirilmiştir ve bunda bir "hikmet" vardır. tutarsızlıklar. Öte yandan. surelerin iniş sırasına göre tertibi ile Kur'an'a alınış sırası (mushaf tertibi) birbirinden farklıdır. TUTARSIZLIKLARI. Kimi yorumculara göre sureden anlaşılması gereken şey. kendilerine özgü bir mantıkla "Kur'an ayetlerinde tak-dim-tehir vardır" derler. Bakara Suresi (nüzul sırası 87). Mekke'de ve Medine'de inen sure ve ayetler. aynı olumsuz sonucu doğurmaktadır. Bilindiği gibi. Sırf bir fikir edinmek için mushaf sırasına (yani. "nüzul" (iniş) sırası gözetilmeyip. sureleri "mushaf sırasına (yani. tutarsızlık. Bu konuda başkaca görüş öne sürenler de vardır. sureler ve ayetler. her iki okunuş da. "nüzul" sırasına göre ele almak arasında. Güya. Fakat. anlam ilişkisine göre "mezc" edilmemişlerdir. bir kere sureler. XI "KUR'AN AYETLERİNDE TAKDİM-TEHİR VARDIR" DİYEREK. " Şu durumda Nasr Suresi'nin. uyumsuzluk ve anlamsızlık bakımından hiçbir fark yoktur. bu örnekleri daha fazla çoğaltmaya gerek yok. sure. Kur'an'daki sıra esasına). . uyumsuzluklar ve anlaşılmazlıklar Kur'an'ın bütün sureleri ve bütün ayetleri için hep bu doğrultudadır. Kur'an'ın gerek sure ve gerek ayet tertibinde. Fatiha Suresi (nüzul sırası 5). Yani İslamcıların söylemelerine göre. yukarıda gördüklerimiz. Çünkü. Bu itibarla. sure. surelerin sayısının 114 olduğu kabul edilmekte. Bunun böyle olduğunu anlamak için. sure ve ayetlerin "takdim-tehir" esasına göre tertiplenmesinde "hikmet" yattığını öne sürmek yanlıştır. Tanrı'nın sadece Kureyş'e ya da Araplara karşı yardımda bulunacağını bildirmesi ve Mekke fethinin özelliklerini açıklaması ya da hatta tüm fetihleri haber vermesi değil. zira. bu ayetlerle Tanrı. tutarsızlık. düzensizlikler. ne "mushaf tertibi" ne de "nüzul sırası" bakımından. uyumsuzluk diye bir şey görülmeyecektir! Bu iddialarının geçerli olan hiçbir yönü yoktur. "takdim-te-hir" esası uygulanmıştır. UYUMSUZLUKLARI VE ANLAMSIZLIKLARI GÖZ ARDI ETME ÇABALARI İslamcılar. 2. gerçek şu ki. Kur'an'daki sıraya) göre ele almakla. aynı zamanda kalplerin "iman ve İslama fethi" demektir. "nüzul" sırasına göre incelemek yeterlidir. eğer Kur'an'ı okurken surelerin "mushaf sırasına göre tertibi ile nüzul (iniş) sırasına göre tertibini göz önünde bulunduracak olursak. senin yegane mabudun olan Allah'ın nusreti (yardımı) ile fetih gelecek.Kimi yorumculara göre. bütün bunlar Kur'an'ı bilimsellikle uzlaşmaz nitelikte kılmaya yeter şeylerdir. sureleri "mushaf sırasına göre inceledikten sonra. gerek mushaf tertibine (yani. anlam ilişkisine göre "mezc" edilip. hem sen nasın Allah dinine fevç fevç girmeye başladıklarını göreceksin.

olarak indiği kabul edilen sure Alak Suresi (Kur'an'da 96. sırada). burada da Tanrı. Bakınız nasıl: Kur'an'ın yedinci sırasında yer alan A'raf Suresi'nin 157.. söz konusu sure ve ayetlerde sadece tutarsızlık ve uyumsuzluk değil. iki ayrı tertibe göre karşımızda farklı sureler bulunmakta. sure Ankebût Suresi. sure. sure Kıyamet Suresi. burada bir iki örneği gözden geçirmek yararlı olacaktır. "Oku" diye emretmektedir. sırasında yer alan Alak Suresi'nde Tanrı. Ancak. iman edin. olarak indiği kabul edilen sure Kalem Suresi (Kur'an'da 68. kendi kullarına. Eğer Kur'an. O halde biz onu okuduğumuz zaman. Muhammed'in "ümmi" olduğunu açık ve seçik bir deyişle bildirmektedir. bu yukarıdaki sure ve ayetlerle söylediklerini unutmuşçasına Muhammed'e.. Al-i İmran Suresi (nüzul sırası 89).. Yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz ki. Bütün bu surelerdeki ayetlerde Tanrı. sırada). Kur'an'ın 96. sırada). Yani Tanrı. tutarsızlık ve anlaşılmazlık bakımından hiçbir fark bulunmadığını ve hele anlam itibariyle hiçbir şeyin "mezc"edilmediğini göreceksinizdir." (A'raf Suresi. Nisa Suresi (nüzul sırası 92). işte o peygamber onlara iyiliği emreder. 75. o ümmi peygambere uyanlar (var ya). sonra da nüzul sırasına göre inceleyelim. ayetle Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır: "(Ey Muhammed!) De ki. Nitekim. ona göndermiş olduğu vahiylerin okunmasını kendi üstüne almıştır. Bunları kendi aralarındaki ilişkiye göre inceleyecek olursanız. Fakat. Muhammed'in okumasız olduğunu bildirmekte. Öyle ise Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne. hani sanki okuma bilirmiş gibi. ayet 47-48. Muhammed'in "ümmi" (okumasız) oluşunu sergileyen sure ve ayetler Kur'an'da şu sırada bulunmaktadır: 7. sen onun . sırada). 5. Daha başka bir deyimle Tanrı. olarak indiği kabul edilen sure Müzzemmil Suresi (Kur'an'da 73. olarak indiği kabul edilen sure Fatiha Suresi (Kur'an'da 1. Bu ayeti izleyen 158.. Tanrı. daha önce. ayet 157). 4. göklerin yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim." (A'raf Suresi.. okumasız olarak tanımladığı Muhammed'e. olarak indiği kabul edilen sure Müddessir Suresi (Kur'an'da 74. aynı zamanda Tanrı fikrini zedeleyici hususlar olduğunu ortaya koymaktadır. surelerin nüzul (iniş) sırasına göre düzenlenmiş olsaydı ilk beş sure şöyle olacaktı: 1. sure.. Muhammed'in okuma yazma bilmeyen bir "peygamber" olduğunu tekrarlamakta. 29. Bunlardan biri olarak Muhammed'in okumasız oluşu konusundaki ayetlerin bulunduğu surelere şöyle bir göz atalım ve bu sureleri önce mushaf sırasına. 5. Burada geçen "ümmi peygamber" deyimiyle. Muhammed'in okuma yazma bilmediği anlatılmak isteniyor. 'Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize.. 3. ayetinde Muhammed'in "ümmi" (okumasız) oluşu ile ilgili olarak şu ayet yazılıdır: "Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye.. Maide Suresi (nüzul sırası 112). 4. Kıssalarla ilgili olarak biraz ilerideki bölümde bu hususları ayrıca ele alacağız. Kur'an'ın yetmiş beşinci sırasında bulunan Kıyamet Suresi'nde şöyle yazılıdır: "(Ey Muhammed!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Görülüyor ki. Görülüyor ki. "Oku" diye hitap etmektedir! Bütün bunlar. ayet 158. ayet 16-18. sure. sırada). Şüphesiz onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okumak bize aittir.3. ayet 158). 2. Muhammed'in okumasız olduğunu bildiği için. sure A'raf Suresi.

Muhammed'in "ümmi" (okumasız) olduğunu açıkça söylüyor ve "ümmi" oluşunun hikmetini insanlara bildiriyor. Muhammed kendisi bile.okunuşunu takip et. "(Ey Peygamber'im!) İşte böylece sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Hadis No. daha doğrusu Alak Suresi'nde.. vahyi okumanın kendisine (yani Tanrı'ya) ait bir iş olduğunu tekrarlarmış. Şeriat'tan Kıssa'lar. Muhammed'in okuma bilmez olduğunu belirtmektedir. bu vahyi aceleyle tekrarlamaya çalışır olduğu için. şimdi ona "Oku!" diye emretmektedir! Okuması olmayan bir insana "Oku!" diye emredilir mi? Ve nitekim İslam kaynaklarının bildirmesine göre.(Elmalılı H.3. bu konu hakkında ayrıca bkz. sırasındaki Ankebût ve 75. Kur'an'ın 7. insana bilmediği şeyleri öğretti. ayet 1-5).. O..) Bu satırları okurken. okuması varmış gibi göstermekten geri kalmıyor. okuma bilenler sayesinde bilgi edinmek ve kitaplarda yazılanları öğrenmek kadar doğal ve kolay ne vardır ki! Nitekim Muhammed." (Alak Suresi. Yorumcuların açıklamalarına göre. bu surelerdeki ayetlerle Tanrı. insana bilmediğini bildiren Rabbin. Muhammed'in okumasız olduğunu tekrar bildiriyor ve neden dolayı onu okumasız kıldığını ekliyor: "(Ey Muhammed!) Sen bundan önce ne bir yazı okur.. ne de elinle onu yazardın. Hani sanki şu ya da bu konuda ya da kitaplarda yazılanlar hakkında bilgi edinmek için okuma yazma bilmeye gerek varmış gibi! Okumasız olup da. Ancak. 'Sahih-i.İstanbul) . ayet 48). "Ben okumak bilmem ki ne okuyayım?!" deyince. Kur'an'ın daha önceki surelerinde Muhammed'in okumasız olduğunu ve böyle olmasında hikmet bulunduğunu bildiren Tanrı. Muhammed'i." (Kıyamet Suresi. "Ben okuma bilmem!" diye konuştuğunda. melek üçüncü kez onu sıkıştırıp." (Alak Suresi. eğer Muhammed okuma yazma bilmiş olsaydı. "(Ey Muhammed!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. ayet 47) dedikten sonra. sırasındaki Kıyamet surelerindeki ayetlere göre Tanrı. inkarcılar onun hakkında." dermiş. Kalem ile öğreten de. Tanrı Muhammed'in "ümmi" olmasını istemiştir. "Bu Kur'an 'ı Muhammed uydurdu. Yorumcuların açıklamalarına göre Tanrı.. Bunun böyle olduğunu anlamak için. çünkü insan muhakkak tuğyan (azgınlık) eder.. En sonunda Muhammed. henüz kendisine okunup bitirilmeden önce. melek Tanrı'nın vahyini. en büyük kerem sahibidir. Oku! O keremine nihayet olmayan Rabbindir. güya melek ona sarılıp takati kesilinceye kadar sıkıştırmış ve "Oku" emrini tekrarlamıştır? Bunun üzerine Muhammed.l. batıla uyanlar kuşku duyarlardı" (Ankebût Suresi. Ve derken de. şimdi geliniz Kur'an'ın 96. Görülüyor ki. çünkü.. Şimdi geçelim Kur'an'ın yirmi dokuzuncu sırasında yer alan Ankebût Suresi'ne.. Öyle olsaydı. Bu surede Tanrı. yine aynı şekilde. Muhammed'e bizzat kendisi okumuştur!( Buhari'nin Ayşe'den rivayeti için bkz.. Muhammed'in "ümmi" (okumasız) olduğunu yukarıdaki şekilde açıklayan Tanrı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çevirisi şöyle: "Ey Muhammed! Yaratan. Ve işte bu tür konuşmalara fırsat bırakmamak içindir ki. Kaynak Yayınları.. Tanrı ona. Tevrat'ı ve İncil'i bilenlerden yararlanmamış mıdır? Bu böyle olduğuna göre hiç Tanrı kalkıp da yukarıdaki şekilde konuşur mu? Görülüyor ki." (Ankebût Suresi. sırasında yer alan ve yukarıdaki ayetlerle taban taban zıt nitelik taşıyan Alak Suresi'nin şu ilk beş ayetini beraberce okuyalım: "(Ey Muhammed!) Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı bir alaktan yarattı. neden dolayı Muhammed'i okumasız (ümmi) yaptığını anlatmakta. Diyanet Yayınları. güya Muhammed. Sakın okumamazlık etme. Yazır'ın çevirisinden.. ayet 16-18). ayet 1-5). ne okuyayım?" diye cevap vermiştir! Ve "Ben okumak bilmem ki ne okuyayım?" dediği zaman. ya da Tevrat ve İncil gibi kitaplardan çaldı" şeklinde iftiralarda bulunacaklardır. "Oku!" diye ısrar etmiştir. şaşırıp kalıyoruz. insanı pıhtılaşmış kandan yaratan Rabbinin adıyla oku. gelen vahyi unutmamak için. Kur'an'ın daha sonraki bir suresinde. Gerçekten de bu surenin 47.. s. sırasındaki A'raf ve 29. Oku! Kalemle öğreten. bu ayetle şunu anlatmak istemiştir ki. 3... Tanrı'nın bu şekildeki emrine karşı: "Ben okuma bilmem ki. c. ayetinde Tanrı.

sanki okuması varmış. fakat buna rağmen ona. sure Kıyamet Suresi. Tanrı'nın kendi kendisiyle çelişkiye düştüğüne tanık olmaktayız. gibi "Oku!" diye emretmiştir. çünkü. Kur'an'daki sıraya göre şöyledir: 7.. "tutarsızlık" yokmuş gibi göstermek amacıyla. "nüzul" (iniş) sırasına göre inceleyelim. hiç Muhammed'in okumasız olduğunu bilmez midir ki. biraz yukarıda Muhammed'in okumasızlığı konusunda verdiğimiz örnek vesilesiyle değindiğimiz sure ve ayetleri ele alıp.Görülüyor ki. Biraz önce belirttiğimiz gibi. isterse diğer bakımlardan olsun. Bununla anlatmak isterler ki. sureleri şu sıraya koymamız gerekiyor: Alak Suresi. ilkönce Muhammed'i "okumasız" imiş gibi göstermiş. Tanrı fikrini zedelemiş olmuyor mu? Hemen ekleyelim ki. hiç de farklı bir sonuca varmayız. Ankebût. gerekse sure tertibinde "nüzul" (iniş) sırası gözetilmeyip. ayet 1-5). Şimdi geliniz. Kur'an'ın "tertipsizmiş" ya da "kopukmuş" ve "tutarsızmış" . nüzul (iniş) sırasına ya da anlam ilişkisine göre okumaya kalkışacak olursak. gibi görünen yönlerini. sure Ankebût Suresi. A'raf Suresi. bunları "nüzul" esasına göre inceleyecek olursak. bunun böyle olduğunu anlarız. Ankebût Suresi. insana bilmediği şeyleri öğretti. 96. ayet 47-48. yukarıdaki sure ve ayetleri. Şimdi bu sıraya göre konumuzla ilgili ayetleri okuyalım. daha sonraki surelerde aksini söylüyor ve Muhammed'i sanki okuma bilirmiş gibi gösteriyor. ona "Oku!"diye emretmiştir? Ve Kur'an'daki bu anlatım. Nitekim. nüzul sırası l (mushaf sırası 96). fakat Alak Suresi'nde ona "Oku!" diye emretmiştir.. Kalem ile öğreten de. "takdim-tehir" esası uygulanmıştır ve bunda bir hikmet vardır. Çünkü. nüzul sırası 39 (mushaf sırası 7). ayet 158. "anlaşılmazlıklar". A'raf. nüzul sırası 31 (mushaf sırası 75). Az yukanda değindiğimiz gibi. insanı bir alaktan pıhtılaşmış kandan yaratan Rabbinin adıyla oku! Oku! Kalemle öğreten. Kur'an'ın gerek ayet. hep aynı olumsuz sonucu doğuracak niteliktedir. en büyük kerem sahibidir. Kıyamet sureleri ile).. ister "kronolojik". İslamcılar. Kur'an'daki sıraya göre değil de. bütün bu "olumsuzluklarda". yukarıdaki ilk üç sıradaki surelerle (yani. 75. süre ve ayetleri Kur'an'daki sıraya göre okuduğumuz zaman. o keremine nihayet olmayan Rabbindir. O.. Bunu yapacak olursak. Kıyamet Suresi." . Her şeyi bilir diye kendini tanımlayan bir Tanrı. Yani derler ki.. Kur'an'da buna benzer daha nice örnekler var ki. Birinci olarak nazil olan Alak Suresi'nde.. İslamcıların bu iddialarının ciddiye alınacak bir yönü yoktur.. ayet 16-18. sure A'lak Suresi. 29. surelerin ve ayetlerin Kur'an'daki sırasına göre Tanrı. Tanrı'nın Muhammed'e "Oku!" diye emrettiği görülüyor: "Ey Muhammed! Yaratan. önceki sure ve ayetlerde Muhammed'in okumasız olduğunu söylerken. nüzul sırası 85 (mushaf sırası 29). varacağımız sonuç yine aynı şekilde "tutarsızlıklar". sure ve ayetlerin "nüzul" (iniş) sırasına bakarak çözümlememiz gerekir! Tekrar belirtelim ki. Kur'an'da "takdim-tehir" olduğunu öne sürerler." (Alak Suresi. Oku. sureleri ve ayetleri. Bu ayetin bir başka okunuşu şöyledir: "(Ey Muhammed!) Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı bir alaktan yarattı. sure A'raf Suresi. "anlamsızlıklar" ve Tanrı fikrini "yozlaştırmaklıklar" olacaktır. Tanrı. Muhammed'i "okumasız" imiş gibi göstermiş. mushaf tertibine (yani Kur'an'daki sıraya) göre değil de. ayet 1-5. insana bilmediğini bildiren Rabbin. "olumsuzluk". bu konudaki sureler.

Kimileri de bunun "aşk ve muhabbet" demek olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ve bundan sonra Tanrı. Gar-ı Hira diye bilinen mağarada bulunduğu bir sırada "Oku!" diye emretmiştir. gizli ve bilinmeyen her şeyi bilen bir Tanrı'nın bu şekilde konuşmasında şaşılacak bir şey olmamak gerekir. ne okuyayım?" demesi üzerine melek onu yakalayıp takati kesilinceye kadar sıkıştırmış ve "Oku!" emrini tekrarlamış ve Muhammed yine "Ben okuma bilmem" diye konuşmuştur.. "insanı pıhtılaşmış kandan yaratan. asıl ilginç olan husus şu ki. ayet 11. ne okuyayım?" diye karşılık vermiştir.. Mü'minûn Suresi. ayet 77.. ama eğer Tanrı.( Yukarıdaki çeviri Elmalılı H.. Muhammed'e "Oku!" diyerek hitap etmekte ve ona indirmiş olduğu vahyin onun tarafından okunmasını istemektedir. şimdi farklı şekilde konuşmaktadır? Acaba Muhammed okumasızdır da Tanrı'nın bundan haberi mi yoktur? Bunları düşünürken. kaynaklara göre Tanrı Muhammed'e. c. Tanrı'nın. En'am Suresi.. Çünkü. "Ben okumak bilmem ki. Alak Suresi Tanrı'dan "nazil olan" (inen) birinci sure olarak bilinmekte. Muhammed'in okumasız olduğunu biliyor idiyse. "İnsanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. sen onun okunuşunu takip et. Necm Suresi. "İnsanı alaktan yaram" deyimi. çünkü. "atılarak dökülen bir su"dan. Görüldüğü gibi Tanrı. uyuşuk kan". Öyle ise Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne. Mü'min Suresi.. Diyanet Başkanlığı'nın çevirisinde ise. O halde biz onu okuduğumuz zaman. Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde insanın "toprak"tan." (Kıyamet Suresi. Bunun üzerine melek üçüncü kez Muhammed'i sıkıştırıp "Oku!" diye ısrar etmiş ve Muhammed yine aynı şekilde. sen onun okunuşunu takip et. ayet 34-40. Müddessir Suresi.. Esasen." (A'raf Suresi. hani sanki Muhammed'in. Muhammed'in okuma bildiğini düşünmüş olmalıdır. İnsan Suresi. "bulaşan-yapışan (lazib) çamur"dan. ayet 14. "pişmiş çamur"dan. Ancak. Fakat Muhammed'in "Ben okumak bilmem ki. iki bakımdan şaşırtıcı bir iş görmekte.... ayet 5-7. "bir çiğnem et"ten. Muhammed'e "Oku!" diye emrederken insanı "alak"tan yarattığını eklemekte. burada Tanrı. ayet 2 vd. Şüphesiz onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. Abese Suresi. 'Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize. ayet 11-12.. Yazır'ın.l. Tarık Suresi. daha önce neden ona "Oku!" diye emretmiştir? Bu soruyu sorarken. burada Tanrı Muhammed'in "ümmi" (okumasız) bir "peygamber" olduğunu açıkça bildirmektedir. Alak Suresi'nden sonra bu konuda indirdiği Kıyamet Suresi'nde Muhammed'in okuma bilmez olduğu yazılıdır: "(Ey Muhammed!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.. 3).) Daha önce Alak Suresi'ndeki ayetlerle ona "Oku!" diye emir vermiş değil miydi! Bu verdiği "Oku!" emrine ne oldu da..) Fakat.. Tanrı'nın kalkıp da ona "Oku!" diye emretmesi söz konusu olmayacaktı. Bazı yorumcular bunu "ilişken ve yapışkan nesne". yaratılmış olduğu yazılıdır. "Ben okumak bilmem ki. ne okuyayım?" şeklindeki konuşmasından sonra. ayet 158). Bu satırları okurken şaşkınlığımız artıyor. Hadis No. "nutfe"den. bir kere "alak" deyiminin ne demek olduğu belli değil. Yasin Suresi.( Örneğin bkz. Hac Suresi.3." şeklindedir... ayet 12-16. Bu satırları okurken ve kendi kendimize soruyoruz: Nasıl oluyor da Tanrı burada. Tekrar hatırlatalım ki. ayet 11-2. Sahih-i. "pıhtılaşmış kan" şeklinde anlamışlardır.. "kırmızı. O halde biz onu okuduğumuz zaman. Evet. ayet 67. eğer Muhammed okumasız olmuş olsa. Diyanet Vakfı'nın çevirisinde.) Fakat.onu okutmak bize aittir. ayet 16-18). Şu bakımdan ki. Rahman Suresi. Çeviride geçen. ayet 5.. onun gerçekten okumasız olduğunu öğrenmiş gibi davranmış ve Muhammed'i hep "okumasız peygamber" olarak anımsayagelmiştir! (Bkz. iman edin.. "Oku!" diye emrettiğine göre. Bunun üzerine melek yukarıdaki ayeti Muhammed'e kendisi okumuştur. ". Fatır Suresi.Alak Suresi'nin geri kalan on dört ayeti başka bir konuya ayrılmış ve başka bir zamanda inmiş bulunmakta. Tanrı'nın bu konuda Kıyamet Suresi'nden sonra indirdiği A'raf Suresi'nin şu ayetleriyle karşılaşıyoruz: "(Ey Muhammed!) De ki.. ayet 17-23. Saffat Suresi. s..." olarak geçiyor. Bunu yaparken." diye konuşabiliyor? (Daha önce de belirttiğimiz gibi. ayet 45-46. göklerin yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. yine bu konuda A'raf Suresi'nden sonra indiği kabul edilen Ankebût Suresi'nin şu ayetlerine takılıyoruz: ..

Tanrı. Biz de ona cevap verip. Söylemek gereksizdir ki. öfkelenerek giderken kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. *** Kur'an'ın sure ve ayetlerinde tutarsızlık olmayıp. burada Tanrı. fakat bu söyledikleriyle çelişkiye düşercesine ona "Oku!" diye emretmektedir. farklı şekiller altında aynı kalmaktadır. Tanrı fikri aynı şekilde hırpalanmaktadır. önce Muhammed'e "Oku!" diye emir vermek suretiyle onun okuma bilir olduğunu anlatmakta. okuma yazma bilenlerin aracılığıyla başka kitaplarda (örneğin. anlamsızlıkları ve Tanrı anlayışındaki hırpalanmaları. Kur'an'ın daha önceki surelerinde bu konuda söylenmiş pek bir şey yok. sen münezzehsin. ama Tanrı." diye buyrukta bulunmakta! Tanrı'nın Zünnûn hakkında söyledikleri nedir. Ve anlatmasına göre bu "hikmet" şudur ki. Muhammed'in okumasız olduğunu bildiğini iyice ortaya koymaktadır. sureleri "mushaf tertibine göre" (yani. Yunus'un kavminin Tanrı'ya inanmak sayesinde azaptan kurtulduğuna dair bir tek ayet (Yunus Suresi. kendisine vahiy indirilen bir kimse olduğu yazılıdır (Nisa Suresi. Tevrat ve İncil'de) olan şeyleri öğrenebileceğini düşünemez miydi ki. Görülüyor ki. böylesine bir gerekçe öne sürmüştür? Muhammed'in okumasızlığı konusundaki sure ve ayetlerle ilgili olarak. ayet 47-48). çünkü. üstelik de. inkarcılar Kur'an'ın onun tarafından uydurulduğunu ya da başka kitaplardan aşırma yaparak Kur'an'ı hazırladığını sanacaklardı. ayet 87-88). o kadar. acaba okuması olmayan bir kimsenin. sırasında bulunan Enbiya Suresi'nin 87. Kur'an'daki sıraya göre) okumakla. tutarsızlıkları. bunlardaki tutarsızlık ve anlaşılmazlıklar. ne de elinle onu yazardın. Daha başka bir deyimle. batıla uyanlar kuşku duyarlardı" (Ankebût Suresi. örneğimizdeki birinci halde (yani sure ve ayetleri Kur'an'daki sıraya göre okuduğumuzda).. doğrusu ben haksızlık edenlerdenim' diye seslenmişti. eğer Muhammed'i okuma bilir olarak yaratmış olsa idi. "nüzul" (iniş) sırasına göre okumak arasında. Nitekim. belli değil! Neden "karanlıklar" içinde Tanrı'nın tekliğine inanmış olduğunu söylemiş ve bu sayede kurtuluşa ermiştir. İkinci halde ise (yani sure ve ayetleri nüzul sırasına göre okuduğumuzda) Tanrı. sadece Kur'an'ın başlarında. (Ey Muhammed!) Sen bundan önce ne bir yazı okur. İnananları böyle kurtarırız" (Enbiya Suresi. "takdim-tehir" nedeniyle tutarsızlık varmış kanısının doğduğunu söyleyen İslamcıların verdikleri örneklerden bir diğeri. dördüncü sırasında bulunan Nisa Suresi'nde.. onu üzüntüden kurtarmıştık. yukarıda söylediklerimizi özetleyecek olursak görürüz ki. Nisa ve . fakat daha sonra onun okumasız olduğunu görünce. Muhammed'i önce okumasız imiş gibi göstermekte. Ve işte bundan dolayıdır ki. ayet 98) var. sure ve ayetleri hangi sıraya göre okursak okuyalım.. bilemiyoruz. ayetlerinde şunlar yazılı: "(Ey Muhammed!) Zünnûn hakkında söylediğimizi de an.. tıpkı diğer peygamberler gibi. Görülüyor ki. gözden geçirilmeye değer: Kur'an'ın 21. olumsuz bir sonuca varmak bakımından pek fark yoktur. İslamcıların öne sürdükleri "takdim-tehir" usulleriyle göz ardı etmek mümkün değildir. O. 'Senden başka Tanrı yoktur. Bir de Kur'an'ın onuncu suresi olan Yunus Suresi'nde. onun okumasız olmasını sağladığını ve bunda bir "hikmet" yattığını anlatmaktadır. Öyle olsaydı. ayet 163). Yunus'un. onun okumasızlığında "hikmet" yatar olduğunu bildirmekte. belli değil! Ve bütün bu belirsizlikler yanında bir de Tanrı Muhammed'e. "Zünnûn hakkında söylediğimizi de an. önce söylemiş olduklarını göz ardı edip bu kez onu okumasız bir "peygamber" olarak tanıtmakta ve okumasızlığında bir hikmet yattığını anlatmaktadır. ve 88."(Ey Peygamberim!) İşte böylece sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Kur'an'daki Yunus kıssası ile ilgili ayetlerdir ki. Muhammed'in "ümmi" olmasını istemiştir Tanrı! Pek güzel. Bu satırlardan hiçbir şey anlamak mümkün değil! "Zünnûn" diye geçen şey nedir? Neden Tanrı'nın kendisine güç yetiremeyeceğini sanarak öfkelenmiştir ve nereye gitmektedir. fakat sonunda karanlıklar içinde.

. Saffat ve Enbiya surelerinde "takdim-tehir" olduğunu söyleyerek derler ki. canlı kalmıştır. 73. Tanrı'nın da onları bir süreye kadar geçindirdiği yazılıdır: "Doğrusu Yunus da peygamberlerdendir.Zünnûn hakkında söylediğimizi de an. Sonunda ona inandılar. Yenilgiye uğramışken. 56.. Bundan dolayıdır ki. Bu itibarla. bir de surelerin ve ayetlerin "nüzul" sırasının ne olduğunu . bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar geçindirdik" (Saffat Suresi. oysa böyle bir şey yok. Saffat Suresi. yani sureleri "nüzul" sırasına göre göre okumak. Kur'an'daki sıraya göre) okurken rastlayacağımız çeşitli karışıklık ve uyumsuzluk yanında. Kur'an ayetlerinde "takdim-tehir" söz konusu olduğu içindir ki. Yunus kıssası (masalı) ile ilgili ayetleri. Eğer Allah'ı tespih edenlerden olmasaydı. "takdim-tehir" vardır diyerek. sırayı işgal etmekte ise de. Ve esasen İslamcıların söylemelerine göre. her ne kadar Kur'an'da 21. bir kitabı (örneğin. sırayı işgal ederse de. onu bir balık yutmuştu. bu takdirde "tutarsızlık" olmadığı ortaya çıkacaktır.. sözü edilen gemi nedir? Yunus bu gemiye nasıl ve neden binmiştir? Kimlerle beraberdir ve beraber bulunduğu bu kimselerle neden kura çekmiştir? Kura sonucunda neden denize atılmıştır? Denizde bir balık tarafından yutulunca nasıl ölmemiş. "nüzul" (iniş) sırası 73'tür. sure olarak "nazil" olmuştur (inmiştir). Çünkü. kendi kendisine şunu sorması gerekiyor: "Pek iyi. bunu açıkça bildirir ve örneğin derdi ki. İslamcılara göre. İslamcıların bu iddialarının geçerli ve bilimsel nitelikte hiçbir yönü yoktur. denizde bir balık tarafından yutulduğu ve balığın karnındayken Tanrı'ya inandığını açıkladığı için. Enbiya Suresi'nin. "Surelerde ve ayetlerde takdim-tehir vardır. Kur'an'ı) okurken. düzenleyen bizzat Tanrı'dır ve Tanrı bu sırayı. "(Ey Muhammed!) Zünnûn hakkında söylediğimizi de an. "nüzul" (iniş) sırasına göre okuyup anlamak gerekir. "(Ey Muhammed!) Zünnûn hakkında söylediğimizi de an. Yani. Kur'an'da belirtilen sıra dışında okumak ve bu doğrultuda bir değerleme yoluna sapmak. her ne kadar Kur'an'da 37. bu soruların hiçbirinin cevabı yok! Buna rağmen İslamcılar. Tanrı tarafından balığın karnından dışarıya "halsiz bir halde" çıkarıldığı. Muhammed'in söylediği gibi. ama Tanrı Yunus'la ilgili ne demişti ki. sonra Tanrı'nın ona geniş yapraklı bir bitki yetiştirdiği. Eğer surelerin ve ayetlerin nüzul (iniş) sırasına göre okunmalarını istemiş olsaydı." şeklindeki sözlerinin açıklamasıdır. bunun dışında bir yol aramak. gemide "onlarla" karşılıklı kura çektiği ve yenildiği için denize atıldığı. Bu yapılacak olursa ve örneğin Enbiya Suresi'nden daha önce nazil olmuş olan (inen) Saffat Suresi'nin Yunus'la ilgili ayetlerini okuduktan sonra. çünkü. bir kere. surelerin Kur'an'daki sırasına göre değil. "(Ey Muhammed!) Zünnûn hakkında söylediğimizi de an. ayetleri "mushaf sırasına göre" (yani. ayet 139-149). Yunus'un "peygamberlerden biri olduğu. Saffat Suresi'nin bu ayetleri.. Tanrı tarafından balığın karnından çıkarıldıktan sonra. orada. Enbiya Suresi'nden daha önce inmiştir: Saffat Suresi. buradaki her bir tümce. onu sondan ya da orta kısımdan başlayıp başa doğru okumayız! Kitaptaki sıraya göre okur ve okuduklarımızı bu sıraya göre değerlendiririz. Kur'an'ı.' diye buyurmaktadır?" Bu soruyu yanıtlayabilmek için. okuyucunun. tekrar diriltilecek güne kadar dirilmemek üzere balığın karnında ölmüş olacaktı. Enbiya Suresi'ndeki aynı konu ile ilgili ayetler okunacak olursa. şimdi Muhammed'e '. bilinemeyen. Kur'an'daki surelerin ve ayetlerin nüzul sırası konusunda kesinlik olmadığı söylenir.. Tanrı'ya karşı gelmek olmaz mı? Bundan çıkan sonuç şu ki. Suresi ise. Enbiya. sure olarak "nazil olmuştur" (inmiştir). hangi surenin ve hangi ayetin ne zaman ve nerede indiği hususu tartışmalıdır. Üstelik bir de şu var ki. Çünkü. biraz yukarıda belirttiğimiz Enbiya Suresi'nin. Eğer. Onun için geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik.. onu yüz bin ve daha çok kişilik bir kavme peygamber olarak gönderdiği. kitabı surelerin ve ayetlerin nüzul sırasına göre okuyun".. Bu sebeple denize atılmıştı. Kur'an'daki surelerin ve ayetlerin sırasını saptayan. Bu itibarla. Gemide onlarla karşılıklı kura çekmişlerdi de yenilenlerden olmuştu. Kur'an'ın 37. İslamcılara göre dahi Tanrı'nın iradesine aykırılık demektir. Onu yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik... Dikkat edileceği gibi. bu kavmin ona inandığı. Halsiz haldeyken kendisini dışarıya çıkardık." şeklindeki satırlarını açıklamaya yeterli değil." tümcesinin anlatmak istediği şey kolaylıkla anlaşılmış olacaktır! Hemen belirtelim ki. sırasında bulunan Saffat Suresi'ne atlamamız gerekiyor. surelerin ve ayetlerin Kur'an'daki sıralarını düzenleyen ve Kur'an'ın buna göre okunmasını emreden bizzat Tanrı ise. neden Tanrı Yunus için geniş yapraklı bir bitki yetiştirmiştir? Ve sonra Tanrı onu hangi kavme peygamber olarak göndermiştir? Evet.Yunus surelerindeki bu ayetler.. Enbiya Suresi'nin. Çünkü. ayetlerin nüzul (iniş) sırasına göre ayarlamamıştır. anlaşılamayan şeylerle dolu: örneğin.

Çünkü. Nisa Suresi 76. Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı.. Bildirirken de. ayeti." (Kalem Suresi.. ayetleri. ayetleri. ona. kendisini fazaya (yani. öfkeliyken Tanrı'ya dua edip yalvardığını (nida ettiğini) söylüyor. Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Saffat Suresi 56. Pek güzel..araştırmaya kalkışacak olursak. ne de daha önceki Alak Suresi'nde bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ve nihayet Tanrı'nın onu seçtiğini. balık sahibi Yunus gibi olma. sure olarak inmiştir. Bakınız neden: Yunus'la ilgili sure ve ayetlerin "mushaf tertibine" (yani.) Yani. Kur'an'daki yerlerine) göre sıraları şöyle: 4. ayet 48-50). tutarsızlığına ve anlamsızlığına tanık olur. Yukardaki sure ve ayetleri. sıradaki Kalem Suresi'nin 48. "çıkarıldığı açıklığa") atılmış bulacaktı" diye ekliyor. bir kere "sahibi hut" (sahib-ül-hut) diye birisinden söz edilmekte! Ne demektir "sahibi hut" ve kimdir bu "sahibi hut"? Tanrı daha önce bir şey bildirmemiş ki bilelim! Bu ayetlerde "hut" sözcüğü "balık" karşılığı olarak kullanılmış oluyor ki. 49. "ıssız bir diyara". . Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasa idi. elbette o fazaya fena bir halde atılacaktı. Şimdi geliniz.. 49. sıradaki Nisa Suresi'nin 163. 10. nüzul (iniş) sırasına göre yan yana dizerek inceleyecek olursak durum şu olur: Kalem Suresi 2. ama kimdir bu "balık sahibi" denen kişi ve neden dolayı ona bu lakap uygun bulunmuştur? Bilmemize imkan yok. sıradaki Yunus Suresi'nin 98. 21. Fakat Rabbi ona istifa buyurdu da salihinden kıldı. sure olarak inmiştir.( Elmalılı H. sure olarak inmiştir. çünkü. sıradaki Enbiya Suresi'nin 87. ve 50. 68. bu şekliyle "sahibi hut" deyimi "balık sahibi" anlamına geliyor. ayetlerinde şöyle yazılıdır: "(Ey Muhammed!) O halde sabret Rabbinin hükmüne de sahibi hut gibi olma. pek üzgün olarak Rabbine seslenmişti. Muhammed'e sabretmesini ve "sahibi hut" gibi olmamasını bildiriyor. ayet 48-50). bu ayetler. "sahibi hut"un öfkeye boğulduğunu. yine de Yunus kıssası ile ilgili hükümlerin tertipsizliğine. sure olarak inmiştir. o zaman tam anlamıyla işin içinden çıkılmaz bir durum yaratmış olmaz mıyız? Bütün bunlar bir yana. bu ayetlere göre Tanrı. sure olarak inmiştir. İslamcıların sözünü ettikleri "takdim-tehir" esasına. 37. ona vahiy verdiğini ve onu "salihlerden" (iyilerden) kıldığını anlatıyor! Görülüyor ki. Ne bu surede. bu kıssa hakkında doğru dürüst bir fikir edinme olasılığını bulamayız."(Kalem Suresi. ve 50. hani öfkeye boğulmuştu da nida etmişti. kınanmış olarak sahile atılacaktı. "Eğer Tanrı 'dan bir nimet yetişmemiş olsaydı. Tanrı'nın Alak Suresi'nden sonra ikinci sure olarak indirdiği Kalem Suresi'nin ayetleridir. daha doğrusu bu ayetlerin Yunus'la ilgili olduğunu bilemiyoruz. sıradaki Saffat Suresi'nin 147 vd.. Enbiya Suresi 73. o. Yunus Suresi 51.. Tanrı'dan ikinci sure olarak "nazil" olduğu (indiği) söylenen Kalem Suresi'nin 48. bir an için İslamcıların dedikleri şekilde yapsak ve Kur'an'daki ayetleri "takdim-tehir" esasına göre okumuş olsak dahi. Yazır'ın çevirisinden. daha doğrusu surelerin ve ayetlerin "nüzul" (iniş) sırasına göre "Yunus" ve "Yunus kıssası" hakkındaki hükümlerden fikir edinmeye çalışalım. Diyanet'in çevirisi şöyle: "Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret. ayeti. ayeti. Tanrı'dan ikinci sırada olmak üzere nazil olduğu (indiği) söylenen Kalem Suresi'nin ilgili bu ayetlerini okumakla hiçbir şey anlayamıyoruz.. dediğimiz gibi.

bilemiyoruz! Çünkü. pek muhtemelen bu anlatılanların yetersiz olduğunu düşünmüş olmalıdır ki. yine de yeterli bir bilgi vermiş değil! Sadece iki ayetlik bir değinmeyle yetinmiş! Enbiya Suresi'nin 87. bütün bunlar hurafe niteliğinde şeyler. Yunus. daha sonra inmiş olduğu kabul edilen sureleri incelememiz gerekiyor. Görüldüğü gibi. Tanrı'nın." demektedir. Ve üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. kaybedenlerden oldu. ama neden dolayı Tanrı. sıradadır. Bu--rada Yunus kıssası anlatılmak isteniyor.. kıssa olabilecek yeterlilikte bile değil! Nitekim. Yunus. Tanrı'dan gelecek azabı hissedince pişman olup Tanrı'ya yalvarıda bulunmuş ve Tanrı da onları bağışlamıştır. sırada nazil olduğu (indiği) kabul edilen Saffat Suresi'nde -ki bu sure Kur'an'da 37. Okuyalım ayetleri: "Hani o (Yunus). fakat. Ve işte şimdi Yunus'un bir peygamber olarak iş gördüğünü anlıyoruz. Tanrı'nın da onu seçtiği ve "salihlerden" kıldığı yazılı. Tanrı. kavmi.Tanrı'nın. Bunu yaptığımız zaman yarım yamalak şunu anlıyoruz ki. nüzul sırası itibariyle 51. Yunus'un balığın karnının içinde kaldığını ifade etmektedir. Eğer Allah'ı tespih edenlerden olmasaydı. Konuya Yunus Suresi'nin 98. Yunus Suresi'nde bulunmakta. Bunu izleyen sekiz ayet Yunus kıssasından söz etmekte. dünya hayatında rezilliği gerektiren azabı onlardan kaldırdık ve onları bir süre daha bu dünyada geçindirdik" (Yunus Suresi. dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Oysa hiç de öyle değil! Çünkü. ayet 139) dediği yazılıdır. o da 98. belli değil! Bu sorulara yanıt bulabilmek için. Hemen belirtelim ki. inandığı zaman. ama yetersiz bırakılıyor. surenin başlığına bakılarak sanılır ki. Daha başka bir deyimle. bu deyim. "Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. sıradadır). Gerçekten de. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. bu sure. kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirmiştir? Ve nihayet onu kimlere peygamber olarak göndermiştir? Evet. " (Saffat Suresi. tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Onu. İyi. sırada olmak üzere indirdiği Enbiya Suresi'nde. Yunus kendini kınayıp dururken. imanları kendilerine fayda versin! İşte Yunus'un milleti. Kalem Suresi'nin yukarıdaki ayetlerinden sonra 49 sürelik bir atlama ile Yunus Suresi'ni indirmiş. ayet 140-148). fakat bu 49 sure boyunca Yunus kıssasına değinmemiştir.. ayettir: "Bir kasaba halkı inanmalı değil miydi ki. bu kişinin "Yunus" olduğunu açıklamaz da. Ne olmuş da Yunus "dolu" bir gemiye binip kaçmıştır? Neden dolayı gemidekilerle kura çekmiştir? Neden dolayı kendini kınamıştır ve nasıl olmuş da kendini kınarken balık tarafından yutulmuştur? Balığın karnında ne kadar kalmıştır? Ve nasıl olmuş da balığın karnında canlı kalabilmiştir? Ve neden Tanrı. bu satırlardan anlam çıkarmak mümkün değil. bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. onu balığın karnından "halsiz" olarak çıkardıktan sonra. ancak pek yetersiz bir şekilde. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. bir süre balığın karnında kalmış ve sonra Tanrı tarafından kurtarılmıştır. burada Yunus hakkında bilgi verilecek ya da Yunus kıssası anlatılacaktır. Sonunda da ona iman ettiler. kendi kavmi tarafından inkar edildiği için öfkelenerek aralarından ayrılmıştır. 109 ayetten oluşan Yunus Suresi'nin sadece bir tek ayeti Yunus'la ilgilidir ki. ayet 98). yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Tanrı daha önce bununla ilgili bir şey söylemiş değil! Bütün bu bilemediğimiz şeyler hakkında fikir edinebilmemiz için. fakat. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de. ve bundan dolayıdır ki. Tanrı'nın daha sonra indirdiği sureleri ve ayetleri okumamız gerekecektir. niyaz ettiği. Gerçekten de 56. Pek iyi. yukarıdaki ayetlerde "sahibi hut"un öfkeye kapılıp Tanrı'ya seslendiği. ayetiyle yer vermiştir. ayetleri şöyledir: . yine Yunus konusuna değinmiş bulunmakta (bu sure Kur'an'da 21. O zaman anlayacağız ki. onu "sahibi hut" diye tanımlar? Ve neden "sahibi hut" diye tanımladığı Yunus hakkında herhangi bir bilgi vermez? Yine bunun gibi. Görüldüğü gibi burada karşımıza Yunus ve Yunus'un milleti çıkmakta! Ancak kimdir bu Yunus ve kimlerdir Yunus'un milleti? Ne yapmışlardır da azaba sokulmuşlar ve sonra azaptan kurtarılmışlardır. daha sonra 73. ama neden Yunus öfkelenmiştir ve neden Tanrı Muhammed'e.Yorumcuların söylemesine göre. Kalem Suresi'nde geçen "sahib-ül-hut" deyimiyle anlatılmak istenen kişi "Yunus Peygamber'dir. Tanrı onu bu yukarıdaki surede "sahibi hut" olarak çağırmıştır ki.. sırayı işgal etmekte. onu bir balık yuttu. ve 88. bir gemide giderken denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuş. "Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi" (Saffat Suresi. Kalem Suresi'nden sonra Yunus kıssası ile ilgili olarak indirdiği ayetler.. Tanrı.

balığın karnındayken (karanlıklar içindeyken) Tanrı'ya dua ettiğini ve "Ben haksızlık edenlerdenim" dediğini.10 Şu hale göre. Bunun üzerine gemidekiler." Fakat Yunus. isterse nüzul (iniş) sırasına göre ele alalım. Görüldüğü gibi ayet. kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Eyub'dan. Şimdi geliniz. yorumcuların söylemesine göre "büyük balık" anlamındadır. Tevrat'ın (Ahd-i Atiyk'in) "Yunus" başlığını taşıyan kitabında anlatılan Yunus kıssasını kısaca özetleyelim: Tanrı. Ve işte yukarıdaki ayetler. Eyub'a. Gemidekiler telaşa kapılırlar ve kendilerine hafiflik olsun diye gemide bulunan birçok şeyi denize atarlar! Yunus ise geminin dip ambarında derin bir uykuya dalmış olarak yatmaktadır. Yunus'la ilgili hususları içermek bakımından. Nisa Suresi ise 76. Yunus onlara anlatır ki. Yunus kıssası hakkında fikir edinmemiz mümkün değil. Nisa Suresi Kur'an'da dördüncü sıradadır). bu surede Yunus kıssasıyla ilgili herhangi bir açıklama yok! Sadece Yunus'un adı var. Öte yandan. Gemidekiler . bu başlarına gelen bela hakkında Yunus'tan bilgi edinmek isterler. esbata (torunlara). "Zünnün" deyimi "balık sahibi" demek oluyor. fikir silsilesi dairesinde anlatılmıştır. Bazı yorumcular Yunus'u yutan balığın "ennûn" adında bir balık olduğunu söylerler. "nüzul" sırasına göre Enbiya Suresi 73. sıralamada en sonda olması gerekirken ortaya alınmış. Tunus'tan. Muhtemelen denecektir ki. Nineve 'ye. İsa. doğrusu ben haksızlık edenlerdenim' diye seslenmişti. onlardan öne alınmış. Bütün bu yukarıda belirttiklerimizden anlaşılıyor ki. anlatılanlar hep bölük pörçük bir şekilde ve başı sona. Kura çekerler ve kura Yunus'a isabet eder. Harun'dan. Geminin kaptanı Yunus'u uyandırır ve "Kalk. konu hakkında fikir edinmek için Kur'an ayetleriyle birlikte hadisleri de göz önünde tutmak gerekir. onu üzüntüden kurtarmıştık. Ve (nitekim) İbrahim'e. Bu kıssa orada. Dikkat edileceği gibi. Harun'a ve Süleyman'a vahyettik."(Ey Muhammed!) Zünnün hakkında söylediğimizi de an. belki Allah bizi anar da helak olmayız" der. fakat sonunda karanlıklar içinde. 'Senden başka Tanrı yoktur. ama kimdir bu "Zünnün"? Bunun kim olduğunu anlamaya çalıştığımız zaman görüyoruz ki. Yunus'un. o büyük şehre git ve ona karşı çağır. sureleri. Enbiya Suresi'nden sonra "nazil" olan (inen) sure Nisa Suresi'dir. "peygamber'lerin adlarını karmakarışık bir şekilde sıralamış: örneğin. ayet 87-88). Bunu gören Tanrı. İsa'nın adı. Tanrı'nın bu emrini duymamazlıktan gelip Yafa'ya kaçar ve orada Tarşiş'e giden bir gemiye biner. denizin -kabarması. bu halkı yola getirmek için Amitay'ın oğlu Yunus'a emreder: "Kalk. sonra büyük bir balık tarafından yutulduğunu. "Zünnün" deyimi "Zün" ile "Nün" sözcüklerinden oluşmuş bir deyimdir. sırada. burada "Zünnün" deyimi geçiyor ve "Zün-nûn"un öfkelenerek gittiği. kendi Allah'ını çağır. Öte yandan gemide bulunanlar birbirlerine. O. fırtınanın şiddetinden gemi sallanmaya başlar. bu sözcüklerle anlatılmak istenen kişi Yunus'tur. Neredeyse sarsıntıdan batacaktır. Davud'a da Zebur'u verdik" (Nisa Suresi. kendisinin Tanrı'dan kaçmak istemesi yüzündendir. Zira. Yunus'a. ama bunu dahi yapmış olsak ve örneğin Sahih-i Buhari'ye ya da Abu İshak al-Şa'labi'nin Ara'is al-macalis ya da Tafsir al-Tabari ve ayrıca Tarih al-Tabari gibi kaynaklara göz atsak bile yine de olumlu bir sonuç almamız mümkün değil. İsmail'e. Enbiya Suresi'nin bu ayetleri. Yakub'a. sonra Tanrı tarafından üzüntüden kurtarıldığını bildirmiş olmakta! Ancak. Süleyman'dan ve Davud'dan sonra anılması gerekirken. kendi kavminden öfkelenerek uzaklaştığını. "Gelin de kura çekelim ve bilelim kimin yüzünden bu bela başımıza geldi" derler. karanlıklar içinde Tanrı'ya seslenerek pişmanlık gösterdiği. Tanrı'nın da onu üzüntüden kurtardığı anlatılmakta! Pek güzel. ister mushaf sırasına (Kur'an'daki sıraya) göre. inananları böyle kurtarırız" (Enbiya Suresi. Nineve (Musul'daki bir şehir) denen büyük bir kentin halkının kötülüklerinden haberdar olur. İshak'a. öfkelenerek giderken. Biz de ona cevap verip. Yani. İsa'ya. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi. denizin üzerine büyük bir rüzgar gönderir. Nisa Suresi'ndeki ayet şöyledir: "Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. sonu başa geçirilmiş olarak anlatılmıştır. Yunus kıssası hakkında yine de doğru dürüst bir fikir vermiş değil. Evet. ayet 163). çünkü onların kötülüğü benim önüme kadar geldi. Yunus kıssası konusunda da fikir edinebilmek için Yahudilerin Tevrat'ına başvurmamız gerekir. "Zün"'sözcüğü "sahip" demektir. sen münezzehsin. "Nün" ise. daha başka bir deyimle. sıradadır (bilindiği gibi.

Tanrı'ya yalvarırlar: "Ah ya Rab. Nineve için." Ve sonra Yunus'u yakalayıp denize atarlar. Çünkü.. bu adamın (Yunus'un) canından ötürü helak olmayalım ve suçsuz kanı üzerimize yükleme. birçok da hayvan var”( Tevrat.. "Yunus". karnındaki Yunus'u kusup karaya bırakır. Tanrı. nice örneklerden biri olarak vermesi bundandır. kendisine bir çardak yapar. Bap I: 1-17) ve kaldığı süre boyunca yalvarıp yakarın Tanrı'dan başka "Tanrı" olmadığını. hemen kalkar. Ve işte Tevrat'ta anlatılan bu hikayeyi Muhammed. Bunu görünce Tanrı'dan korkmaya başlarlar. Yani bölük pörçük bir şekilde Tevrat'ın orasına. Bunun üzerine Tanrı. az geçmeden Yunus'un kavmi. onun haber verdiği azabın geleceğini anlayıp pişmanlık duyuyor ve Tanrı'ya yalvarıyorlar. Yunus'un başına gölge olsun diye bir asmakabağı hazırlar. Bunu duyan halk. Bap 3: 1-10. ona öfkelenmekte haklı olmadığını anlatmak için şöyle der: "Sen emeğini çekmediğin ve büyütmediğin asmakabağma acıyorsun. mantığa ve Tanrı'nın yüceliği fikrine ters düşen ve hurafe niteliğinden ileri geçemeyen şeyler olmakla beraber. "Benim için ölmek. Tevrat'ta anlatılanları aynen almış olmamak için. Ancak.) Mekke döneminde henüz güçlü olmadığı ve kılıç yoluyla iş göremeyeceğini bildiği için Muhammed.. çevresindekileri etkileyebileceğini düşünmüştür. Yazır. . o büyük şehir için. Ya ben. Yunus. sokarken de tutarsızlıklar ve anlaşılmazlıklar yaratmıştır. kentin doğu kısmında bir yere gider. Bap 2: 1-10) Ve Tanrı tekrar Yunus'a emrederek. Yunus alınganlık gösterir ve Tanrı'ya. Tanrı'nın dediği gibi yapar ve Nineve'ye giderek halkı uyarır: "Daha kırk gün var ve Nineve yıkılacak" der.. Bu yalvarılardan hoşnut olan Tanrı. Yunus'u kötü halinden kurtarmak için bir plan düşünür: bu plan gereğince. Tevrat'taki hikayeye göre Yunus. balığın karnında üç gün üç gece kalır (Tevrat (Eski Ahit). Şimdi sorulacak olan soru şudur: Neden dolayı Muhammed Tevrat'taki Yunus kıssasına özenmiş ve bu hikayeyi Kur'an'a aktarmak istemiştir? Sebep şu: Yukarıda belirttiğimiz gibi. "Allah Ebu Talib'in yetiminden (Muhammed'den) başka bir resul bulamadı mı?" diye konuşmaktaydılar. "Kalk. büyük bir balık hazırlar. "Ya Rab. Tanrı ona. öfkelenmenin iyi bir şey olmadığını hatırlatır. balığa buyrukta bulunur ve balık. Mekkeliler kendi aralarında. Yunus. öfkelenip. Tanrı'ya inandıklarını söylerler ve oruç ilan ederler. Nineve'ye. "Yunus". Ve sonra bir fermanla halkı kötülüklerden ve zorbalıklardan vazgeçmeye çağırır: "Kim bilir? Belki Allah.. acımayayım mı ? O şehir ki. Oysa. "peygamberlik" gibi bir görevi ona yakıştıramamış. kaftanını çıkarıp çula sarınarak kül üzerine oturur. yaşamaktan iyidir" diyerek kendisi için ölüm diler. fakat kavmi onu inkar ediyor ve o da kızarak aralarından ayrılıyor. "Yunus". Ancak. Yunus buna çok sevinir. ertesi gün sabah olurken bir ağaç kurdu gönderir ve kurt asmakabağını kemirip kurutur. s. Bap 4: 1-11. kendi kavmini putataparlılıktan kurtarmak ve Tanrı'ya inandırmak istiyor. kendisini Mekke'de "peygamber" olarak ilan ettiği zaman kendi kavminin insanları. burasına dağıtılmamış. anlatılanlar akla.) Ancak. "Ya Rab! Niyaz ederim canımı benden al" der. o kabak ki. Gölgesiz kalan Yunus. Kur'an'da durum çok farklı. Fakat. Yunus kentten çıkıp. onu alaya almışlardı." Ve Allah. nadim olur ve kızgın öfkesinden döner de.( Elmalılı H. hemen kurban kesip adak adarlar. birbirleriyle ilişkisiz çeşitli ayetleri arasına hiçbir suretle anlaşılamayacak şekilde sıkıştırılmış bulunmakta.661 vd. bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu. yalvarıyoruz.) Tevrat'taki Yunus hikayesi burada bitiyor. yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğini belirterek. zira biraz yukarıda gördüğümüz gibi. Tanrı. Kur'an'ın çeşitli surelerinin. görüldüğü gibi.4. Tevrat'taki Yunus masalını. ben daha memleketimdeyken bunları söylemedim mi?" diye yakınır. Yunus hikayesi. daha önceki "peygamberlerin" kendi kavimleriyle olan ilişkilerini örnek vermek suretiyle. amacı Yunus'u bu balığa yutturmaktır. o büyük şehre git ve sana söyleyeceğim sözleri ona çağır" der. "Yunus". hiç değilse başı sonu belli ve masal şeklinde okunup geçilecek şekilde anlatılmış. yok olmayız. yukarıda belirttiğimiz şekle sokmuş. Bütün bu olan bitenlerden haberdar olan Nineve Kralı. orada sağını solunu seçemeyen yüz yirmi binden ziyade insan var. Böylece kente ne olacağını uzaktan görebilecektir.( Tevrat.( Tevrat. Nineve halkının doğru yola girdiğini anlayınca.. attıkları an denizin kudurması yatışır. güneşin kavurucu sıcağı ve Tanrı'nın ayrıca gönderdiği yakıcı "doğu yeli" yüzünden bayılır. kurban kesip adak adayacağını anlatır. kendi içinde bulunduğu durumu göz önünde tutarak Kur'an'a almıştır. Fakat. age. Tanrı. nadim olur ve onları bağışlar. c. Tanrı da onlardan azabı kaldırıyor.

Verilebilecek örnekler pek çok. Adem ile eşinin hikayesine değinilir. fakat hayvanların en hilekarı olan yılanın Havva'yı kandırıp ona bahçedeki yasak ağacın meyvelerinden yedirttiği. "Tek-vin"de bu hikaye bir dizi şeklinde ve okuyucu tarafından kolaylıkla anlaşılır olmak üzere anlatıldığı halde. anlatan ayetlerle . ister surelerin ve ayetlerin Kur'an'daki sırasına göre. Herhangi bir olayın ya da hikayenin başı ve sonu belli değildir. çoğu kez başı sona ve sonu başa gelecek şekilde. "Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye.. başı sona alınmış ya da çeşitli surelerin çeşitli konuları arasına dağınık olarak dağıtılmıştır. hiç değilse okuyucuya. BAŞI SONU BELİRSİZ ŞEKİLDE ANLATILIR Biraz yukarıda gördük ki. bu aynı hikaye Kur'an'a.. tutarsız. çeşitli surelerin çeşitli ayetleri arasına atılmış olarak anlatılmıştır. ve sonra Adem'in kaburga kemiğinden birini alıp etle sardığı ve böylece Adem'e eş olarak Havva'yı verdiği. nasıl yaratıldığını. Leyl (ayet 3). bir şeyler bellettiği ortadadır. fark etmez. çünkü. bundan sonra Tanrı'nın Adem ile eşini yaratıp cennete koyduğu belirtilmiş. Sad (ayet 75-83) gibi surelerin çeşitli ayetlerinde. Adem ve eşi ile ilgili hikaye hakkında doğru dürüst bir fikir edinmek mümkün değildir. cennetteki yaşamları ve şeytan tarafından kandırılmaları ele alınmış. Kıyamet (ayet 39). isterse "takdim-tehir" esasına göre okunsun. Adem'in kim olduğunu. birbiriyle ilgisi olmayan konuların uyumsuz ve tutarsız şekilde yan yana ya da iç içe getirilmiş olarak yer aldığı bir kitap görünümündedir. hayali nitelikte dahi olsa. 117-123). Necm (ayet 45). bu ağacı "iyilik ve kötülüğü bilme" ağacı olarak adlandırdığı ve sonra Adem'e. Her ne kadar bu anlatılanların bilimsel ve deneysel bir değeri olmamakla beraber. çoğu kez hikayenin sonu başa. Kur'an. daha sonra Adem'in eşinin şeytan tarafından kandırılmasına dönülmüş ve bunun sonucu olmak üzere onun Adem'le birlikte yasak emrini çiğnemeleri sergilenmiş ve böylece Adem hikayesi ne başı. Fakat. Fakat sure.. her ne şekilde okunursa okunsun. Kur'an'da karmakarışık bir şekilde. Al-i İmran (ayet 33). Tevrat'ta Tanrı'nın. anlaşılması olanaksız şekillere sokulmuştur. A'raf (ayet 19-25). hep düzenli ve anlaşılır şekilde anlatılmıştır. ne de sonu belli olmaz bir şekle sokulmuştur. Fakat.XII KUR'AN'DAKİ KISSALAR (HİKAYELER. onun burnuna hayat nefesi üflediği ve onu Aden bahçesine yerleştirdiği. hiçbirinde bu hikaye tamam olarak ve anlaşılır şekilde ele alınmış değildir. Havva'nın teklifi üzerine Adem'in dahi yasak ağaçtan yediği. bu bahçenin ortasına güzel bir ağaç diktiği. neyle emrolunduğunu. Kur'an'ın baştan ikinci sırasında yer alan Bakara Suresi'yle ilk kez karşımıza çıkar. bundan başka bir de şu var ki. Bakara (ayet 30). Oysa ki. Hucurat (ayet 13). çeşitli surelerde yarım yamalak tekrarlanmalarla ele alınmıştır. Örneğin. fakat bu suçlarının Tanrı tarafından keşfedilmesi üzerine her ikisinin de cennet bahçesinden çıkarılıp yeryüzüne kondukları ve daha sonra Adem'in zürriyetinden gelen kuşakların oluştuğu vd. Secde (ayet 6-9). Ta-Ha (ayet. Örneğin. Üstelik de. ÇOĞU KEZ KOPUK. Bunlardan birkaçı şöyle: Kur'an'ın en önemli kıssalarından biri olan Adem ile eşinin hikayesini Muhammed. ilk insan sayılan Adem'in (ve eşinin) yaratılışları anlatılmadan önce. aynı uyumsuzluk ve tutarsızlık içerisinde. Ancak. yeri ve bütün evreni oluşturduktan sonra Adem'i topraktan yaptığı. çeşitli surelerin ayetleri arasına gelişigüzel serpiştirilmiş olarak anlatılmıştır. ya da olaylar çeşitli surelerde ve hiç gereği olmayan yerlerde bölük pörçük anlatılmıştır. bazı değişikliklerle.. Bakınız neden: Adem'le ilgili hikaye. edinebilmek için Tevrat'ı incelemek gerekir. ondan yediğin günde mutlaka ölürsün" dediği. fakat iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Adem hikayesi. MASALLAR) BÖLÜK PÖRÇÜK. daha sonra Adem'in Tanrı tarafından peygamber olarak seçilmesi anlatılmış. Gerçekten de. gökleri. Tevrat'ın "Tekvin" kitabından almıştır. "kıssa" şeklinde anlatılan masallar ve efsanevi hikayeler de. fakat tam anlamıyla uyumsuz.

belli değil! Bazı yorumculara göre böyle görünmekte!( ". ikinci sırada bulunmakla beraber. c. Öte yandan. "vekil" ya da "temsilci" anlatılarına gelmekte. Ayette geçen "yapacağım" sözcüğünün "halkedeceğim" ("yaratacağım") anlamına gelip gelmediği tartışmalıdır. adının ne olduğu açıklanmıyor. Kur'an'da bu ad'a yer verilmemiş." (Bakara Suresi.. eğer ayetteki deyimin "halife yaratacağım" şeklinde anlaşılması gerekiyorsa. biraz ileride göreceğimiz gibi. "Halife yapacağım" ile "halife yaratacağım" şeklindeki ifadeler birbirinden farklı sonuç yaratacak nitelikte deyimlerdir. Evet. insanın yaratılışıyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Tanrı'nın Adem'i "halife yapacağı anlatılmakta! Pek güzel. yoksa aynı zamanda Tanrı'nın gücünü maddi şekilde ortaya koymak mıdır. bu şekilde konuşurken ne demek istediği pek belli değil. oysa daha önce inmiş olan sure ve ayetlerde insanın yaratılışı hikaye edilmiştir! Bu itibarla sure ve ayetleri "takdim-tehir" esasına vurmak gerekir! Daha önce de değindiğimiz gibi.299. bu takdirde insanın yaratılışının anlatılmasına geçilmesi gerekirdi ki.. ayet 30) şeklindeki ayetin yorumu için bkz. age. "Halife" sözcüğü. Nitekim. age. 30. ama bu melekler neyin ne-sidir? Ne zaman. ayetinde Tanrı. l. o bana izafeten ve bana niyabeten bütün yaratıklar üzerine birtakım eylem ve işlemlerde bulunacaktır. ayete gelinceye kadar anlatılanlar. Birazdan be-lirteceğimiz gibi. biraz yukarıda kaldığımız yerden devam edelim: Bakara Suresi'nin 30. yani. Ancak. nüzul (iniş) sırası itibariyle 87. "Kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı salahiyetler (yetkiler) vereceğim ve o bana izafeten. ayetleri "takdim-tehir" yoluyla inceleyip anlamaya dahi olanak yoktur. bu deyimle Tanrı. ama Tanrı..başlamaz. benim bir naibim. Adem'le ilgili hikayeye.. çünkü. Kur'an'ın daha sonraki surelerinden öğrenmekteyiz ki. s. Şimdi bu anlaşılmazlıkları ve bu tutarsızlıkları göz ardı edebilmek için İslamcılar muhtemelen diyeceklerdir ki. ne şekilde ve ne maksatla yaratılmışlardır? Görevleri sadece Tanrı emirlerini "tebliğ" etmek midir. bütün bunlar Kur'an'ın diğer yerlerinde bölük pörçük ele alınmıştır. her ne kadar Kur'an'ın başında. hiç yeri ve ilgisi yokken. Bakara Suresi. ama bu Adem nereden çıktı? Ne şekilde yaratıldı? Adem'in eşi var mıdır. Kur'an'ın dördüncü sırasında bulunan Nisa ve 39. "Ben yeryüzünde bir halife ya-ratacağım" diye konuşmakta! Ancak. yine belli değil Bunlar daha önce anlatılmak gerekirken. bu kitabın arka ya da orta sayfalarından başlayarak okumak diye bir şey olamayacağına göre. "Yarattığım halifeye (yani insana) kendi irademden. yani savaş hallerinde Tanrı'nın orduları olarak iş görmekteler Görülüyor ki. suredir. ama insanın nasıl ve neden yaratıldığı hakkında fikir vermiş değildir! Bakara Suresi'nin 30. Evet. Çünkü. bu iddiayı ciddiye alamayız. Bakara Suresi'nin 30. oysa. fakat ona verdiğim yetkileri kendine özgü şeyler olarak kullanmayacaktır. benim kanunlarımı uygulayacaktır. Surenin ilk başlarında yer alan otuz ayet boyunca.) demek istemiş olur. "halife yapacağım" deyimi. nasıl bir "vekil" ya da nasıl bir "temsilci" yaratmak niyetindedir? Yaratacağı "halife" ne gibi yetkilere sahip olacaktır? Acaba bu şekilde konuşurken Tanrı.. daha sonraya bırakılmış. 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Adem'in eşinin Adem'den yapıldığı yazılı. ayet 30). benim emirlerimi. "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım" diyerek Adem'den söz ettiği görülür (Bakara Suresi. daha ilk takdim şekliyle anlaşılmazlık ve tutarsızlıklarla dolu görünmekte. Kur'an'a inananların kurtuluşa çıkacaklarından. bir kalfam olarak tasarrufta bulunacak. ayet 31) şeklindeki bir ayet izler. kudret ve sıfatımdan bazı yetkiler ve-receğim. kafirlerin azaba sokulacaklarından söz edilir. Kur'an'ın "şüphe" götürmeyen ve "müttaki"ler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için yol gösterici bir kitap olduğundan. ayetinde. Yazır. insanın yaratılmış olduğunun kabulü gerekir. sadece "Adem'in . Öte yandan. sırasında yer alan Zümer surelerine atlamamız gerekiyor. yok mudur? Eşi varsa o ne şekilde yaratılmıştır? Adı nedir? Hiçbir şey belli değil. c.. sonra onun arakasından gelenler ve ona halef olarak görev yapanlar bulunacak" mı demek is-temiştir. bu hususlar hiç anlatılmadan. Yazır. “(Elmalılı H. s. Bunu. Eğer bu böyle ise.l. bana niyabeten nıahlukatım (yaratıklarım) üzerinde birtakım tasarrufata sahip olacak(tır). sadece benim iradelerimi." (Bakara Suresi.299-301) Fakat anlaşılan o ki. ayetiyle başlanır.Rabbin meleklere. Adem'in eşi hakkında bilgi edinebilmek için. Adem'le ilgili hikaye. Oysa Tevrat'ta Adem'in eşinin Havva adını taşıdığı bildirilmiştir. fakat. Elmalılı H. yaratılmış olan bir kişiye halifelik görevinin verilmesi anlamını taşır.. daha önceki ayetlerde.. Daha başka bir deyimle. eşyanın isimlerini meleklere anlat. insan sorunlarıyla ilgilidir. Zira orada. "Ey Adem. o da yok! Böylece. Tanrı'nın birdenbire bütün meleklere hitaben. Bunun böyle olduğunu anlamak için. Tanrı. melekler hem Tanrı'nın vahiylerini gelip "peygamberlere" bildirmekte. Adem'i (insanı) yaratmadan önce melekleri ya-ratmıştır. Örneğin. herhangi bir kitabı okurken. hem de "cihat". yukarıdaki ayette onlara hitaben "Yeryüzünde bir halife yapacağım" diyerek konuşmaktadır.

ayet 7-9. pişirilmiş çamurdan. çeşitli topraktan. Tanrı'nın yarattığı insan. Adem'in ne zaman. Müddessir Suresi. Daha başka bir deyimle Kur'an'daki Adem hikayesi. ayet 30). çamur sülalesinden. ayet 26) deyiverir. insanı yaratırken.. nutfeden. yukarıdaki konuşmadan sonra beklenir ki. Ona şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman. Kur'an'ın 15. bunu izleyen ayette Adem'in yaratılması olayıyla ilgili bir şey yok. Öte yandan. Dikkat edileceği gibi. rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdiğinden. on üç sürelik bir atlama ile Hicr Suresi'ne geçmemiz gerekiyor. ayet 454-456. "kadın" denen yaratığın "kötülük" kaynağı ve ikinci sınıf bir yaratık olduğu düşünülerek böyle yapılmıştır. ayet 34-40. Çünkü. "inkarcı 'lardan söz ederek konuşmaya başlar. meleklerin tahmin ettikleri gibi. Alınırken. Hicr Suresi'nin ortalarına doğru. yani bir konudan bir başka konuya atlayarak konuşurken. ayet 17-23 vd. Fatır Suresi. Bu hususu birazdan tekrar ele alacağız. bir çiğnem etten. daha sonraki surelerde (örneğin. ayet 30).Bizler hamdinle seni tespih ve seni takdis edip dururken. sudan ve suyun süzülmüşünden) yarattığını bildirmiştir (örneğin bkz. Oysa. malzeme olarak "kupkuru çamur" ve "kara balçık" kullandığını söylüyor. hiç yeri yokken orada ele alınmış olmakta. Tanrı'nın insandan "halife" yapmasını istemezler. kemikten. anlatılan konularla uyum sağlamak diye bir şey söz konusu değil! Hicr Suresi'nde Tanrı.. belli değil! Bunu söyledikten sonra. Hicr Suresi. şekillenmiş kara balçıktan yarattık" (Hicr Suresi. orada kan dökecek insanı muhalife kılıyorsun?" (Bakara Suresi. Mü'min Suresi. Adem'in nasıl ve neden yaratıldığı hakkında bir fikir edinebilmek için. akıtılan bir meni damlasından. ayet 67. Alak Suresi. anlatılanlarda bilimsel sıra ya da bilimsel nitelik diye bir şey yok. şimdilik yukarıda kaldığımız yere dönelim. pişmiş topraktan. yeryüzünde bir halife yapmak hususunda kararlı olduğunu bildiriyor.. daha önce meleklere insanı çamurdan ve balçıktan yaratacağını bildirmiş olduğunu belirtir: "Hani Rabbin meleklere demişti ki. sırada bulunan bir suredir. " (Hicr Suresi. ayet 1-29). birdenbire insanı nasıl yarattığı konusuna geçer ve "Andolsun biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan. şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. gökte yarattığı burçlardan. Hac Suresi. siz hemen onun için secdeye kapanın'. sırada yer alan. ayet 2. rızık sağladığından. Görülüyor ki. bu şekilde konuşmaktadırlar? Ve bu şekilde konuşmakla Tanrı'yı bilgisiz bir duruma sokmuş olmuyorlar mı?" Fakat. "Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim" demekle yetiniyor (Bakara Suresi. En'am Suresi. Mü'minûn Suresi. anlaşılan o ki. ayet 28). pıhtılaşmış kandan. Kur'an'da 15. ayet 27).. yukarıdaki ayete göre Tanrı. kıyamet günü insanları toplayacağından söz ederken (Hicr Suresi. Bunu dedikten sonra. suçluların kalplerine inkarcılık denen şeyi soktuğundan. insanın fesat çıkaracağını. "Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim" diyen Tanrı yanılmış olacaktır! Fakat. birazdan göreceğiz ki.. 'Ben kupkuru bir çamurdan. Tanrı onlara bunu sormuyor. Fakat. Secde Suresi. sadece yarım yamalak bir şekilde anlatılmaya başlanmıştır. pek çeşitli malzemeden (örneğin. nasıl ve şekilde yaratıldığı belirtilmeden.eşi" denmiştir: muhtemelen.. Ancak. ayet 2. Şimdi geliniz . fakat nüzul (iniş) sırası itibariyle 54. ayet 5.). ayet 12-16. Necm Suresi. yeryüzünde fesat çıkaracak. insanı yaratmadan önce cinleri yaratmıştır (Hicr Suresi. ayet 30) demesi üzerine melekler direnirler. yani. sadece. insanları diriltip öldürdüğünden. fesat çıkaracak ve meleklere hitaben. ayet 11. cin denilen şey nedir? Cinleri ne şekilde yaratmıştır. sırasındaki Hicr Suresi'nde ve diğer surelerde) ele alınmıştır. ayet 14. yeri uzatıp yaydığından. Evvelce göndermiş olduğu peygamberlerden. Abese Suresi. cinlerden söz eder. kulak hırsızlığı yapanlar müstesna belli bir kişinin peşine açık bir alev sütunu düşürdüğünden. Rahman Suresi. Tanrı Adem'i nasıl ve ne şekilde yarattığını açıklasın! Oysa. Bu satırları okurken kendi kendimize soruyoruz: "Melekler insan denen yaratığın fesat çıkaracağım nereden ve nasıl bilmişlerdir? Geçmişi ve geleceği bilen bir Tanrı insanların fesat çıkaracaklarını bilmez mi? Melekler Tanrı'dan daha mı ileriyi görmüşlerdir ki. Kur'an'ın diğer yerlerinde insanı. yeryüzünü kana bulayacağını düşünürler ve düşündüklerini Tanrı'ya bildirirler: ". fakat. Ve işte Adem'in yaratılışı hikayesi. Tanrı'nın "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" (Bakara Suresi. Kur'an'ın baştan ikinci sırasına yerleştirilen Bakara Suresi'nde belirtilmesi gereken hususlar.

Bu arada da Adem'e. İblis hariç hepsi secde ettiler. bu isimleri o nereden öğrenmiştir. Tanrı'nın sorusunu karşılayıcı bir yanıt da bulamazlar. Çık! Çünkü. Tevrat'ta ("Tekvin" kitabında). İblis büyüklük taslayıp inkar edenlerden. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin" diye cevap verirler (Bakara Suresi. Görülüyor ki. Fakat. bütün bu hususların. "Hani biz meleklere (ve cinlere). ayet 14-15). Adem'in de bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına isim koyduğu yazılıdır (Tevrat. hiç yoktan Adem'in eşi çıkıverdi! Tanrı. "Bana (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver" diyecek ve her ne hikmetse Tanrı ona bu mühleti verecektir (A'raf Suresi. yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara Suresi. Tanrı'nın emrini dinlemediği için "kafir" olmuş sayılıyor! Kimine göre sadece Tanrı'nın emrine karşı kafa tutması değil.Adem hikayesine ilk kez değinen Bakara Suresi'nde kaldığımız yere tekrar dönelim: Tanrı. çünkü beni ateşten yarattın. "Ey Adem! Onlara isimlerini söyle" şekline sokmuştur. Bakara Suresi'nde anlatılması gerekirken. ". ben de onları saptırmak için senin doğru yolun üstüne oturacağım" (A'raf Suresi. fakat kibredip onu beğenmemesi nedeniyle de kafir olmuştur! Kimine göre. ayet 17). şu ağaca yaklaşmayın. hile yoluyla Adem'i ve eşini aldatacak. "Tekvin". ayet 34). Kur'an'ın dördüncü suresi olan Nisa Suresi ile otuz dokuzuncu suresi olan Zümer Suresi'ne atlamamız gerekiyor: . kafirlerden olur (Bakara Suresi. Dikkat edileceği gibi burada birdenbire karşımıza. yine anlaşılmazlıklar içerisindeyiz! Zira. Adem'e dönerek. Yorumculardan kimine göre iblis. diledikleri gibi yiyip içmelerini. Bunun üzerine Tanrı.. ayet 34) diye konuştuğu bildiriliyor. ayet 16) diyecek. ayet 19) diyerek uyaracaktır. Şimdi geliniz. Bap 2: 20). ayet 13) diye emredecek ve iblis Tanrı'dan. Fakat. Bakara Suresi'nin biraz önce kaldığımız ayetine dönelim ve oradan devam edelim: Meleklerin Adem'e secde etmeleri üzerine Tanrı. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. biraz daha küstahlaşarak. onların Tanrı tarafından cennetten atılmalarına sebep olacaktır (A'raf Suresi. "Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin.Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. şanların isimlerini bana bildirin" der (Bakara Suresi.İblis hariç bütün melekler Adem'e secde ederler. Ve işte Muhammed. "Öyleyse beni azdırmana karşılık. "Ey Adem! Onlara isimlerini söyle" diye emreder (Bakara Suresi. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. "Öyleyse in oradan. ayet 33). bunun üzerine Tanrı onu yeniden kovacak. Böylece hikayenin bu noktasında yeni bir kopukluk yaratılmış oluyor. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. iblisin bu "küstah" tutumu karşısında Tanrı'nın ne yaptığı burada belli edilmiyor. sadece belli bir ağaçtan yememelerini bildirir: "Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal.. daha henüz Adem'i yaratmadığı halde. belli değil! Adem isimleri sayarak. ayet 12) diyecektir.. Oradan öğreneceğiz ki. bu kopukluk. bu sefer Tanrı meleklere. bir başka surede. "Ben (Adem'den) daha üstünüm. Sadece. ayet 32). ileride. "Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?" diye soracak ve iblis de Tanrı'ya. Arapçaya başka dilden girmiş. "Eğer siz sözünüzde sadık iseniz. Adem ile eşine cennette kalmalarını. iblisin Adem'e secde etmemesi üzerine Tanrı. senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. onu çamurdan yarattın" (A'raf Suresi. sen aşağılıklardansın" (A'raf Suresi. beş sürelik bir atlamayla A'raf Suresi'nde anlatılmış oluyor. "Adem'e secde edin" diye emreder. Görülüyor ki. iblis. Ancak.bütün isimleri" Adem'e öğretmiş gibi yapar ve sonra isimlendirdiği bu şeyleri meleklere gösterip. Tanrı'nın emri gereğince Adem isimleri söyler (Bakara Suresi. fakat ona kıyamete kadar yaşamak ve insanları kandırmak fırsatını tanıyacaktır. Sonra zalimlerden olursunuz" (A'raf Suresi. Bunun üzerine melekler.. böylece kafirlerden oldu" (Bakara Suresi. Tanrı'nın Adem'e hitaben. insanları nasıl kandıracağını bildirecek (A'raf Suresi. onu ne zaman ve neden yaratmıştır? Adını ne olarak koymuştur? Belli değil! Bunu anlamak için. ayet 35). "İsimlerini söyle" dediği şey nedir. Evet. 'Adem'e secde edin' demiştik. orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. ". Tanrı'nın emrini yerine getirince. ama iblis neyin nesidir? Arapçada "iblis" diye bir sözcük yok. ayet 33). Yani. Bunun üzerine Tanrı ona. Tevrat'ta anlatılan bu hususları Kur'an'a alırken. Allah'ı inkar etmediği halde ona karşı kafa tuttu diye kafır olmuş sayılıyor! Fakat. Tanrı'nın her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptığı ve onlara isim koyma işini Adem'e bıraktığı. daha doğrusu Kur'an'ın yedinci sırasında bulunan A'raf Suresi'nde ve Adem olayının tekrarı sırasında ele alınıp giderilecektir. ayet 31). Tanrı'nın iznine karşılık iblis. ayet 20-28). and içerim ki. belli değil! Oysa ki.

ayet 35) dediğidir. "şu ağaç" deyimiyle neyi anlatmak istediğim açıklamıyor! Bu nasıl bir ağaçtır? Kur'an'da sözü geçen yirmi dört ya da yirmi beş ağaçtan hangisidir bu ağaç?8 Bu konuda yorumcular.orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. Adem'in bir dılından (eğe kemiğinden) yaratıldı" şeklinde haberler bırakmakla bunun böyle olduğunu bildirmiştir. Adem'den yarattığını söylüyor. bu hususlar Kur'an'a alınmamıştır. göğüs kemiğine dayalı kemiklerdir ki.. yani erkeği. ayetlerde Adem'in "nefis" olarak yaratıldığı ve ondan da eşinin yapıldığı çok açık bir şekilde belirtilmekte.(Elmalılı H. farklı görüşlere sarılırlar: Vehb b. yani ne Adem'i.. Havva. s. "AIIah sizi bir tek nefisten (Adem'den) yarattı. üzüm ise şarap üzümüdür. Ancak. bu bahçeye görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan ağaçlar yerleştirir. "eşi" deyiminden de "Havva"nın kastedildiği hususunda ittifak ederler. biraz önce işaret ettiğimiz gibi. Çünkü. Sadece "sizi bir nefisten. Adem'i de bu bahçenin bakımı işiyle görevlendirir. sonra da ondan eşini yarattı" diyor. birbirleriyle çalışmaktalar. erkeklerin kadınlara üstün. yani kadın olamayacağını ve bu nedenle Kur'an'da kadının erkekten yaratıldığına dair hüküm bulunmadığını öne sürerlerse de. Adem'in "eğe kemiği"nden yapılmıştır. Tanrı bunu . Kur'an yorumcularına göre (Elmalılı H. Ancak. ". daha başka bir deyimle. Muhammed. yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara Suresi. "Kadın eğe kemiği gibidir. c. "Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Zümer Suresi'nin 39. İbn Abbas bunun "sümbül" ağacı. "Allah sizi bir tek nefisten yarattı" derken. Tanrı.4115. dikkat edileceği gibi. kendi hayal güçlerine göre. Adem'e şu buyrukta bulunuyor: "Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal. Çünkü. sayılan yedidir.. Yazır. orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. sersemlik verir).. "iyilik ve kötülüğü bilme" ağacını göstererek. eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak”(Buhari ile Müslim'in Ebu Hüreyre'den rivayeti için bkz. yenilmek için değil. yorumcular kendi hayal güçlerine göre açıklamaya çalışırlarken.2. Ve herhalde bir humarı vardır (baş ağrısı. Kur'an'ın açıklamadığı bir şeyi.119. Oysa. Ye-mani gibi yorumcular bunun "sığır yüreği" büyüklüğünde "bir cennet buğdayı" olup. Bunu yaptıktan sonra.2. İhya-i Ulumi'd Dm. İmam Gazali. bu ayetlerde geçen "bir tek nefis" deyiminden Adem'in. 4127. tahdit ve ubudiyet için (sınırlamak ve baş eğdirtmek için) konulmuştur" derler. bu hususları hiç açıklamadan. neresinden yarattığını ve adının ne olduğunu da bildirmiyor. İstanbul.7 Bilindiği gibi "dıl" (yani "eğe") kemiği denen şey. incir ise kurtlu bir incirdir. kaymaktan lezzetli ve baldan tatlı bir şey olduğunu söylerler. Tanrı Adem'in eşini. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara Suresi. Kur'an bilginleri.) "nefis" denen şey. 1273). age. İbn Mes'ud "asma" ya da "üzüm ağacı" ve diğerleri de incir ağacı olduğunu öne sürerler. Adem'in göğüs kemiğinden yaratılmış olmaktadır. ayet 6) diye yazılı. bu ayetlerde geçen "bir tek nefis" deyiminin "erkek" anlamına alınamayacağını. Zümer Suresi'nde de." (Zümer Suresi. "Eğer bu buğday ise delice bir buğdaydır. Adem'i yarattıktan sonra ona. Tevrat'tan öğrenmekteyiz ki. Çünkü. ayetinde geçen "sizi bir tek nefisten yaratan" sözleriyle "bir tek nefis"ten üretildiği bildirilen varlığın Adem'in eşi. ama Adem'in nesinden. ne de eşini nasıl ve ne şekilde yarattığını bildirmeden. Gerçekten de Tevrat'ın "Tekvin" adlı kitabına göre Tanrı.) ya da "Havva. Kur'an'da belirten husus. Fakat.. Adem'i. "beden" mukabili olarak ruh anlamına da gelir ve özellikle "ruhi emri" denilen "nefsi natıkaya" (düşünüp söyleme niteliğine) karşılık tutulur.. Adem'i "bir tek nefisten" yaratmış ve ondan da eşini yapmış oluyor. s. Adem'i topraktan yaptıktan sonra "Aden" denilen yerde bir bahçe diker. "Bu ağaca dokunma" demiş ve sonra onun kaburga kemiklerinden birini alıp etle kapatarak eşini yaratmıştır.Nisa Suresi'nde. görevlendirirken de. Nitekim. sonra ondan da eşini yarattı. c. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Görülüyor ki. Onu doğrultmak istersen kırarsın. kadınların erkeklere tabi (boyun eğer) olmalarını anlatmak amacıyla böyle konuşmuştur. "Tekvin". Bap 2: 15-17).. bunu derken Tanrı. 1975. Bakara Suresi'nde Tanrı. Bazıları da "Biz bu ağacı tayin edemeyiz" deyip işin içinden sıyrılmak isterler. Ve o humar aklı alır ve Allah'ı unutturur. Cennette bu. bahçenin tam ortasına hayat ağacını oturtur ve ayrıca da "iyiliği ve kötülüğü bilme" ağacını yerden bitirir." (Nisa Suresi.10 Görülüyor ki. Tanrı'nın Adem'e ve eşine.) Muhammed'in bu konudaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi. age. ayet 35). Şu durumda Havva. fakat iyilik ve kötülük biline ağacından yemeyeceksin" der (Tevrat.( Çağdaş görünmek isteyen bazı mollalarımız.. c.Anlaşılan o ki. "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan. ayet 1) diye yazılı..9 Bununla beraber. Tanrı. hem "beden" hem de "ruh" olmak üzere yarattığını anlatmaktadır.. Bedir Yayınevi. Yazır. bu itibarla Nisa Suresi'nin 1. geçersizdir. s. Kur'an bilginlerinin söylemelerine göre.5.

Yer yemez "ayıp" yerleri kendilerine görünür (A'raf Suresi. nasıl ve ne gibi bir şeyden yaratıldığı. Şeytan tarafından kandırılan ve bu nedenle yasak emrine aykırı davranan Adem ile eşi. zira. ayet 22 vd. nasıl kaydırttığı burada yazılı değil. Fakat. onları birbirlerine . "Ben. dördüncü sırasındaki Nisa. Bu kopukluk. her ikisinde de Adem'in "bir tek nefis"ten ve eşinin de Adem'den yaratıldığı bildirilmekte: ". Havva'nın.. ayet 6). Hicr (nüzul sırası 54)..). bu eşin ne zaman. Zümer Suresi'nin altıncı ayetleriyle giderilecektir ki. yani arada otuz beş sure var. cennet bahçesinde yaşarlarken. Adem'le ilgili yukarıdaki verileri. Fakat. Bakara Suresi'nde anlatılması gereken şeyler. Şeytan ne yaptı ve Adem ile eşine ne dedi ki. bu ayetler. Ama konu Kur'an'da. Şimdi yukarıdaki hususlarla ilgili ayetleri bu sıraya göre okumaya kalkınız ve nasıl içinden çıkılamayacak bir durumda kalacağınızı anlayınız! Şimdi geliniz yine dönelim Adem'in eşi konusuna! Daha önce işaret ettiğimiz gibi. bölük pörçük tekrar ele alınıp anlatılacaktır. gerçekten size öğüt verenlerdenim" diye yeminler eder (A'raf Suresi. Ta-Ha. fakat şimdi yine Bakara Suresi'ndeki hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Kur'an'ın ilk başında yer alan Bakara Suresi'nde Adem'in bir eşi olduğu belirtiliyor. Bakara Suresi'nin yukarıdaki ayetlerinden hemen sonra şöyle deniyor: "Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı" (Bakara Suresi. birbirinden ayrı ve farklı surelere dağıtılmış olarak ve anlaşılamaz şekle sokulmuş olarak anlatılmaktadır! Yine. "Tekvin". Örneğin. Nisa Suresi'nin birinci. ondan eşini yarattı. Tanrı bunu fark ederek Adem ile eşine. yedinci sırasındaki A'raf. on beşinci sırasındaki Hicr ve otuz dokuzuncu sırasındaki Zümer surelerinde yer alan ayetlerle anlatılmaktadır. Zümer (nüzul sırası 59).. Eğer. ondan da eşini ya-ratan. yukarıda belirttiğimiz hususlar.. Sad ve Zümer surelerinde) Adem hikAyesinin tekrarlanması sırasında ele alınacaktır. Daha sonraki surelerde. onların ayaklarını kaydırtıp cennetten çıkarttı. sistematik bir şekilde değil." (Nisa Suresi. Yine görülüyor ki. ayet 20-21). ".. dikkat edileceği gibi. Kur'an'ın ikinci sırasındaki Bakara. biraz önce belirttiğimiz gibi. hile ile aldatmış olur.. ayet 22). adının ne olduğu anlatılmıyor? Bakara Suresi'nin bu ayetlerinde bir açıklama yok. Bakara Suresi'nde kaldığımız yere dönelim: Tanrı'dan yasak emrini alan Adem ve eşi. Nisa Suresi Kur'an'ın dördüncü sırasında. cennetten atılırlar. Neden Tanrı otuz beş sure ara ile aynı şeyleri söyler. bilinmez! Fakat. Zümer Suresi ise otuz dokuzuncu sırasında yer alıyor. Evet... fakat. Bap 2: 22). " Bu şekilde konuşan şeytan.sizi bir tek nefisten (Adem'den) yaratan. Bunlara birazdan değineceğiz. ardından her ikisini birbirlerine düşman ederek cennetten kovar (A'raf Suresi. Bütün bu olan bitenleri seyreden Tanrı da. Bu sözler üzerine Adem ile eşi yasak ağacın meyvesinden yerler. "Ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi?" diye azarlar.demekle Adem'e (ve eşine). yine tekrarlayalım ki... şu sıraya göre ele almamız gerecek: A'raf (nüzul sırası 39). fakat. altı sure sonraki A'raf Suresi'nde anlatılmıştır. cennette çok büyük bir özgürlük vermiştir.. A'raf. şeytan her ikisinin de ayağını kaydırtır. ama nedir bu sınır? Bu bile belli değil! Fakat. A'raf Suresi'nde şöyle yazılıdır: "Derken şeytan. " (Zümer Suresi.(AIIah) sizi bir fek nefisten (Adem'den) yarattı. verdiği özgürlüğün sınırsız olmadığını ve eğer bu sınırı aşacak olurlarsa günah işlemiş olacaklarını bildirmiştir. Nisa (nüzul sırası 92). belli değil! Bu kopukluk daha sonraki surelerde (örneğin. "takdim-tehir" yoluna başvuracak olur ve bu sureleri "nüzul" (iniş) sırasına koyacak olursak.. Bakara (nüzul sırası 87). ayet 36). Böylece iblis onları. ayet I). Adem'den yaratılmış olduğuna dair Tevrat'ta yer alan hükmün Kur'an'a alınmış şeklidir (Tevrat. birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve 'Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı'.

ayet 11). Bu nedenle yorumcular Tanrı ile Adem arasında geçen konuşmayı. Sad ve Zümer surelerine atlamamız gerekir ki. Bakara Suresi'nde tutarsız bir şekilde anlatılan ve yarım bırakılan Adem hikayesine. Çünkü. belli değil. neden cennetten çıkarmıştır? Ve üstelik çıkarırken. Daha sonra bu hikaye. Adem hikayesinden ilk kez söz eden Bakara Suresi (ki 2. A'raf. "Hepiniz cennetten inin. Evet. Görüldüğü gibi.( Elmalılı H. s. sen beni yine cennetine irca eder misin?" Bu soruya da Tanrı "Evet" der. Tanrı'ya şöyle der: "Ya Rab.. onun sorduklarına hep "Evet" diyerek ve adeta ona hep hak vererek konuşmaktadır. Kur'an'ın dördüncü suresi olan Nisa Suresi'nde. Çünkü." (Bakara Suresi. ayet 38) diyerek. sizi yarattık. Adem'in yaratılışıyla ilgili Hicr Suresi (ki 15.I. suredir) Medine'de inmiştir. sonra şekil verdik." (Nisa Suresi. Adem yine sorar: "Ya Rab senin rahmetin (merhametin) gadabını sebketmiş (öfkeni aşmış) değil inidir?" Tanrı buna da "Evet" diye karşılık verir. Adem'in ve eşinin yaratılışı ile ilgili Zümer Suresi (ki 39. daha önce Bakara Suresi'nde de buna yakın deyimlerle anlatılmış ve iblisin Tanrı emrine aykırı olarak Adem'e secde etmediği bildirilmişti. oralarda da birtakım tekrarlamalarla ve anlaşılmazlıklarla ele alınmıştır. Adem'e yaptığı gibi eşine de "ilham" yağdırmamıştır. Fakat kılarken şöyle der: ". eşiyle düşman durumda kılmıştır? Öte yandan Adem'in eşi ne olmuştur? O da tevbe etmiş midir? Etmiş ise. Bakara Suresi'nin bundan sonraki ayetleri başka konulara (örneğin. ben tevbe eder ve ıslahı hal eyler isem (huylarımı düzeltirsem). sonra meleklere: 'Adem'e secde edin' dedik. kimisi Mekke'de. Adem. tevbesi neden kabul edilmemiştir? Neden Tanrı. ayet 36). Tanrı da onun tevbesini kabul eder. c.) Görülüyor ki..) geçer ve birbiriyle ilgisiz sorunlara atlayarak sürüp gider. "Ey inananlar! Sizi bir fek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan. suredir) Mekke'de. neden onu. Örneğin. Kıyamet. "Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz" derken ve "bir kısmınız" deyimini kullanırken neyi kastetmiştir. ama Tanrı burada sadece Adem ile eşine hitap etmekte. Secde. güya Tanrı yeminler ederek şöyle demektedir: "Andolsun ki. suredir) Mekke'de. suredir) yine Medine'de. Böylece Adem hikayesiyle ilgili ayetler. Rabbinden birtakım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Anımsanacağı gibi bu husus. suredir) Medine'de inmiştir. "Evet" demekle beraber. melekler tarafından secde edilişi ve iblisin secde etmeyişiyle ilgili hususların tekrarı niteliğindeki Sad Suresi (ki 38. Bu sefer Adem. Adem'in Tanrı'dan aldığı "ilhamların" ne olduğu bil-dirilmiyor. o secde edenlerden olmadı" (A'raf Suresi. Kur'an'ın ilerideki surelerine. TaHa. Kur'an'ın 7. on birinci ayetle tekrar karşımıza çıkar. Adem'in yaratılışı... Tanrı'nın İsrailoğullarına söylediklerine. "Ya Rab. kimisi Medine'de inmiş olmak üzere. sen beni kendi elinle halk etmedin nü?" Tanrı bu soruya. Kur'an'ın "ruhuna" dayalı olarak anlatmaya çalışırlar. hem de şaşkınlık yaratıcı bir şekilde. hiç yeri ve gereği yokken. "Evet" diye yanıt verir. anlaşılmazlıklarla dolu olarak anlatılmıştır. fakat Adem'in Tanrı tarafından ikaz edilmesi ve şeytan tarafından kandırılmasının tekrarıyla ilgili Ta-Ha Suresi (ki 20. ayet 37). Ancak. Kur'an'ın baştan ikinci suresi olan Bakara Suresi'nde yarım yamalak bir şekilde. Tanrı burada. suresi olan A'raf Suresi'nde. suredir) çok daha sonra Medine'de. yine Tanrı'dan birtakım "ilhamlar" alır ve derhal tevbe eder. Adem hikayesi. hani sanki Adem'den ders alır gibidir. age. dediğini unutmuşçasına. yani "zaman" esasına göre de tutarsız bir anlatılışla okuyucuya sunulmuştur.325. Belli olmayan bir şey daha var ki o da şu: Bakara Suresi'nin 37. ayet 1) diye değinilir. Hikayenin eksik kalan ve kopuk bırakılan kısımlarını öğrenebilmemiz için. Kur'an'da şöyle yazılıdır: "Bu durum devam ederken Adem.. Bu vesileyle hatırlatalım ki. Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır" (Bakara Suresi.düşman ederek yeryüzünde yaşamaya mahkûm talar. Ancak. iblisin bu itaatsizliğine . Çünkü. ayetine göre. burada bunlarla ilgili bir şey yazılı değil.. İbn Abbas'ın rivayetine göre Adem. kopukluklarla. onları cennetten kovar ve yeryüzüne indirir. sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır" (Bakara Suresi.Bir kısmımı diğerine düşman olarak ininiz. Adem'in sorduklarına "Evet" diyecek idiyse. bilinmez! Daha doğrusu. Aynı konunun tekrarı ile ilgili A'raf Suresi (ki 7. Tanrı'nın bu emri üzerine. Yazır.. Al-i İmran. Fakat. Bu böyle olduğuna göre.. iblisten başka hepsi secde etti. zira. örneğin.

bize merhamet etmezsen biz kayedenlerden oluruz" (A'raf Suresi. sadece küfürler ederek huzurundan kovduğuna. ayet 23) diyerek yalvar yakar olurlar. "Sen erteye bırakılanlardansın" (A'raf Suresi. Görüldüğü gibi iblis. seni secdeden alıkoyan nedir?" (A'raf Suresi. ben ondan üstünüm" (A'raf Suresi. Orada. Bakara Suresi'nde anlatılanlar. ayet 16-17).. ayet 19) demekten geri kalmaz. ayet 37). bu düşüncelerini ortayca koymaktan kaçınmamaktadır. küfürler savurarak kükrer: "İn oradan. siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. ayet 26-27). Muhtemelen kullarını merakta bırakmak için! Ancak. asıl merak uyandıran husus. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerine ayıp yerleri göründü. Bununla beraber Adem'e dönerek. onları bulundukları yerden çıkardı" (Bakara Suresi. andolsun ki. ayet 12). sadece öfkesini belli ederek. "Ey Adem! Sen ve esin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin. senin doğru yolun üzerinde olanlara karşı duracağım. insanları Tanrı'ya karşı itaatsizliğe ve düşmanlığa sürüklemekte kararlıdır. merhamet sahibi olduğu söylenen Tanrı'nın. daha önceki Bakara Suresi'nde böyle bir şey yok. artlarından. insanlara hitap ederek ayıp yerlerini örtmelerini. Buna rağmen Tanrı. Tanrı iblise sorar: "Sana emrettiğim halde. sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım. "insanların tekrar dirilecekleri güne kadar beni ertele" diyerek Tanrı'dan dilekte bulunur (A'raf Suresi. ayet 14). Bu tutumuyla şu kanıyı yaratmış olur ki. Fakat iblis. Tanrı'nın ne yaptığı orada yazılmamıştı. kendisine ve insanlara zararı dokunacağını bildiği iblisi neden dolayı yok etmeyip.. bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz" (A'raf Suresi. def ol. ayet 13) der. ayet 18) der. hemen hemen aynı deyimlerle ve aynı şekilde. Hemen ekleyelim ki. bu durum devam ederken Adem'in. Ancak. İblis cevap verir: "Beni ateşten. Dikkat edileceği gibi. şimdi burada. Ve sonra Tanrı. Adem ile eşini ne şekilde kandırdığına dair olan kısımdır. Her ne hikmetse Tanrı. andolsun ki. yasak kıldığı ağacın ne olduğunu burada da belirtmemiştir. Rableri onlara. Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim. biraz daha kısa olmak üzere tekrarlanacaktır (Sad Suresi. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Oysa. insanları hile yoluyla kandırma fırsatını sağlamış olur. çoğunu sana şükreder bulamayacaksın" (A'raf Suresi. ' Böylece onların yanılmalarını sağladı. inanmayanlara dost kılarız" (A'raf Suresi. Şimdi A'raf Suresi'nde şunlar ekleniyor: "Şeytan. Bu eklemelerden biri. ". ayet 27) diyerek biraz daha şaşkınlık yaratır. insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi. sure olan Sad Suresi'nde. şeytan tarafından kandırılan Adem ile eşinin. hepinizi cehenneme dolduracağım" (A'raf Suresi. yani A'raf Suresi'nde yeniden tekrarlanmıştır. Bakara Suresi'nde sadece.karşı. onların pişmanlığına aldırış etmeyip. iblisin kabadayılığı karşısında. ayet 23) dedikleri yazılı! Üstelik. sonra da ona kötülük yapabilmesi için mühlet tanıdığına. "Biz şeytanları. tanık olmak. İşte şimdi A'raf Suresi'nde bu kopukluk giderilmek istenmiş olmalıdır ki. ayet 36) denmişti. şeytanları (iblisleri) yok etmemesinin . 'Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?' diye seslendi" (A'raf Suresi. şeytana kanmamalarını söyler (A'raf Suresi. Oysa. Tanrı'nın bir şey yapmaması ya da yapamamasıdır. ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: 'Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. sen alçağın birisin" (A'raf Suresi. ayet 22).. Tanrı'dan ilhamlar alarak tevbe ettiği ve tevbesinin kabul edildiği yazılıydı (Bakara Suresi. orada büyüklenmek sana düşmez. Orada yaşar. omdan def ol. çok farklı olarak Adem ile eşinin Tanrı'ya yalvardıkları ve ". ayet 12). ufak tefek değişiklikler ve eklemelerle burada. yoksa zalimlerden olursunuz" (A'raf Suresi. iblisin. Kur'an'ın yedinci suresi olan A'raf Suresi'nde anlatılan şeyler. Her şeye kadir olduğu kabul edilen "güçlü" ve "yüce" bir Tanrı'nın. "Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı. Böylece ona. iblise karşı bir şey yapmaz. İblisin bu sözlerine fena halde öfkelenen Tanrı. bir hayli şaşırtıcıdır! Fakat.. onu çamurdan yarattın. ayet 71-83). iblisin yapmış olduğu kötülüğü ve daha da yapabileceği kötülükleri bildiği halde. cennet yapraklarından oralarına örtmeye koyuldular. Tanrı'nın bu sözlerine karşı iblis biraz daha küstahlaşır ve ona kafa tutarcasına şöyle der: "Beni azdırdığın için. yani A'raf Suresi'nde. bunları söyledikten hemen sonra. "Birbirinize düşman olarak inin. sonra önlerinden. ayet 36). orada ölür ve orada dirilirsiniz" (A'raf Suresi.yerilmiş ve kovulmuşsun. birbirlerine düşman olarak cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderildikleri (Bakara Suresi. Bunun üzerine Adem ile eşi pişmanlık gösterip özür dilerler ve "Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. ayet 24-25) dediği anlatılmakta. 38. ayet 15) diyerek onun dileğini kabul eder.

ayet 34-35) dediği yazılı. sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım. senin doğru yolun üzerinde olanlara karşı duracağım. Bu mühleti aldıktan sonra iblis.. ayet 16-17). Tanrı'dan kıyamet gününe kadar mühlet ister ve Tanrı ona bu mühleti tanır (Hicr Suresi. bunun üzerine Tanrı'nın ona. ayet 28-29) şeklindeki . A'raf Suresi'nde Tanrı'nın iblise cevabı şöyle idi: "Haydi. Hicr Suresi'ndeki Adem hikayesi. dilediğini de "kafir" yapan ya da dilediğini putperest bırakıp dilediğini de doğru yola sokan kendisidir. ayet 9. ayet 41-42). beni ateşten yarattın. kalbini dar ve sıkıntılı kılar. İsrailoğullarına verilen öğütler hatırlatılır (Ta-Ha Suresi. andolsun ki. Samiri'nin onları saptırdığına ve . Oysa. şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. kimi de saptırmak isterse. Ona şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman. onlardan ihlaslı kulların müstesna" (Hicr Suresi.39-40). sizin hepinizi cehenneme dolduracağım" (A'raf Suresi. onları "inanmayanlarla" dost kılmak içindir. buradaki konuşmasında. onlardan kim sana uyarsa. şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim" dediği görülür (Hicr Suresi." (En'am Suresi. ayet . doğru dürüst anlatılmadan ve tamamlanmadan bu nokta da kesikliğe uğrar ve İbrahim'le ilgili hikayeye geçilir.. pek çok ayetiyle Tanrı bizzat kendi ağzıyla şunu bildirmiştir ki. "Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun. 15. ayet 125). ayet 36-37). Meleklerin Adem'e secde ettikleri. bunu derken. İblisin. Gerçekten de bu surede Musa'nın başına gelenler anlatılırken (Ta-Ha Suresi. onu çamurdan yarattın" (A'raf Suresi.. Tanrı'nın. Çünkü. daha önceki surelerde (örneğin. çünkü. "Ey iblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir?" diye sorduğu. daha önceki A'raf Suresi'nde iblis. ayet 12) diyerek secde etmeyişinin nedenini biraz daha açıklayarak bildirmişti. ayet 74-76) ve tekrar Musa hikayesine dönülür (Ta-Ha Suresi. "Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna" şeklinde bir ekleme yapmıştır. dikkat edileceği gibi.nedeni. sure olan Ta-Ha Suresi'ne geçersek. Fakat. Sadece Tanrı'nın iblise. iblisin "Ben kuru bir çamurdan. Şimdi beş sürelik bir atlama yaparak 20. çoğunu sana şükreder bulamayacaksın" (A'raf Suresi. biraz farklı bir şekle sokulmuş olarak ve "Hani Rabbin meleklere demişti ki: 'Ben kupkuru bir çamurdan. Bu açıklama burada eksik. Örneğin. Hicr Suresi'ndeki sözlerine karşı Tanrı'nın cevabı da. A'raf Suresi'ndeki konuşmasında böyle bir şey yok. ayet 80-85).. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur.. dilediğini "Müslüman". Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Bu sözler üzerine iblis. ayet 32-33). inanmayanları "inanmaz" yapan da yine bu aynı Tanrı'dır. Oysa. orada sadece şöyle demişti: "Beni azdırdığın için. ayet 77-79).. Muhakkak kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacak" (Hicr Suresi. Oysa. "kafır" yaptığı kimseleri "şeytanlarla" dost kılmasını anlamak biraz güçleşmiyor mu? Kur'an'ın ikinci suresi olan Bakara ve yedinci suresi olan A'raf surelerinde yer alan Adem hikayesi. sure olan Hicr Suresi'nde.12 Fakat. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir'. artlarından. Ancak.Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. En'am Suresi'nde Tanrı şöyle konuşmuştur: "Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. ayet 18). ayetlerle tekrar karşımızdadır. Ancak.. fakat iblisin Tanrı emrine karşı gelerek secde etmediği. sonra önlerinden. Adem hikayesini tekrar karşımızda buluruz. hem de hiç beklenmedik bir yerde.. siz hemen onun için secdeye kapanın" (Hicr Suresi. Bu böyle olduğuna göre. A'raf Suresi'nde) söylediğinden farklı bir şekilde konuşmuş olmaktadır iblis! Zira. çünkü.73). "Ben (Adem'den) daha üstünüm. Hicr Suresi'nde Tanrı iblise şöyle diyor: "(AIIah) şöyle buyurdu: 'İşte bana varan dosdoğru yol budur. Tanrı'ya şöyle der: ". yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki. cennete ve cehenneme gidecek olan insanlardan söz edilir (Ta-Ha Suresi. A'raf Suresi'ndekine nazaran biraz farklı." (Hicr Suresi.

Bunlar söylendikten hemen sonra birdenbire. iblisten başka hepsi secde etmiş. Bu yapıldığı takdirde görülür ki. ayet 85-98). ayet 30-39). şeytan. denemek' için bana yetki ver" demiş."! Ya da ne demektir. ayet 116-123). A'raf.. Oysa ki." şeklindeki sözler? Söylenenlerin ne demek olduğunu anlamak için Tevrat'tan kaynaklanma yorumlara başvurmak gerekir. sonra Muhammed'e verilen kitabın Arapça okunmak üzere indirildiği bildirilir (Ta-Ha Suresi. daha sonra. age.. Turan Dursun. bunlara biraz daha anlaşılmaz bir şekilde kısaca yer yerilir. 'Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde. ayet 99-115). bu olaylar Kur'an'ın daha önceki ve daha sonraki surelerinde birçok kere esasen tekrarlanmıştır. Rabbine. bunun üzerine Tanrı şeytana yetki vermiş ve şeytan aldığı bu yetkiyle Eyüb'ün başına belalar. ayet 17-26).( Bu yorumlar için bkz. Tanrı'nın Adem ile eşini. örneğin Nisa ve Enbiya surelerinde." (Ta-Ha Suresi. 'Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi' diye seslenmişti. yarım yamalak zaten söz edilmiştir. Bu vesileyle belirtelim ki. İshak'ı ve Yakub'u.. ayet 4-12). Eyüb'ün başına gelen belalardan. s. o çekinmişti.. "güçlü ve anlayışlı" kullarından İbrahim'i. Hicr ve Ta-Ha surelerinde anlatılan Adem hikayesi. kendisini bütün bu kötülüklerden kurtarması için Tanrı'ya yalvarmış. ayet 13-16). ayet 115) diyerek Adem hikayesine geçilir.. ayet 24-25). belli belirsiz değişikliklerle tekrarlanır ve hikaye. " (Ta-Ha Suresi.5. burada sadece dokuz ayetle yetinilir ve Eyub'a geçilir.. Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk. hemen sonra Muhammed'e kafa tutanlara karşı tehditlere atlanır (Sad Suresi. dediğimiz gibi bu hususlar Kur'an'da yok.Harun'un yaptıklarına değinilir (Ta-Ha Suresi.96-97. c. Muhammed'e Kur'an'ın "mübarek" olduğunu hatırlattığı ve aklı olanların ayetlerden öğüt almaları gereğini tekrarladığı görülür (Sad Suresi. otuz sekizinci sure olan Sad Suresi'yle... birbirlerine düşman olarak yeryüzüne indirdiğini bildiren şu ayetle sona erer: "(Sonra Rabbi. Tanrı'nın geçmiş dönemlerde inkarcıları yok ettiğini bildirmesiyle başlar (Sad Suresi. aynı olay. Elyesa'yı. sonra Nuh'tan itibaren "peygamber'leri yalanlayan milletlere atıflar yapılır (Sad Suresi. yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Hemen sonra.. ayet 45-49)." (Sad Suresi.. ayet 27) diyerek. ayet 1-3). daha önceki A'raf Suresi'nde Tanrı'nın. derken Davud'un yaşamına ve onunla ilgili olaylara el atılır (Sad Suresi. Bakara. inkar edenlerin sanısıdır. farklı surelerde bazı değişikliğe sokularak anlatılıvermiştir. daha önce Adem'e ahd vermiştik. kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz'. Görülüyor ki. Ey Eyub! 'Eline bir demet alıp onunla vur. Davud'a bahşedilen Süleyman'la ilgili olaylara atlanır (Sad Suresi. Orada yaşar. yemini bozma' demiştik. siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. Eyub ayağını yere vurunca yerden su fışkırmış ve nihayet Eyub bu sudan içince iyileşmiştir. "Andolsun ki. Adem ile eşini cennetten kovması şöyle idi: "Birbirinize düşman olarak inin. örneğin şöyle denir: "Ey Muhammed! Kulumuz Eyüb'ü da an. Bunun boşuna olduğu. "Eğer zengin olmamış olsa sana kulluk etmezdi. Geçildikten sonra. Ne iyi kuldu. Tanrı'ya karşı gelmekten sakınanların "Adn" cennetlerine alınacakları müjdelenir ve şöyle denir: . Eyub'la ilgili bu ayetlerden sonra Tanrı. ayet 41-44). Ne demektir "İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik. daima Allah'a yönelirdi.. bu arada Tanrı'nın. daha önceki surelerde Adem'le ilgili olarak anlatılanlar. daha önceki surelerde. Oysa. Kur'an'da sadece yukarıda belirttiğimiz ayetler var. Zülkifl'i anması için Muhammed'e emrettiği görülür (Sad Suresi. hastalıklar getirmiş ve bunun üzerine Eyub.. Vay ateşe uğrayacak olanların haline" (Sad Suresi.. "Ayağım yere vur!" demiş.) dedi ki. 'Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su' dedik. burada. "Ey Eyub! 'Eline bir demet alıp onunla vur. Tanrı da kendisine. ayet 29). Eyüb'ün zenginliğinden dolayı Tanrı'ya şikayette bulunmuş. 300) Fakat. yemini bozma'. Görüldüğü gibi bu satırlardan hiçbir şey anlaşılamıyor... Meleklere. yine hiç beklenmedik bir anda ve hiç gereği olmayan bir yerde yeniden karşımızda! Sure. "Göğü. İsmail'i. yani Sad Suresi'nde. 'Adem'e secde edin' demiştik. orada ölür ve orada dirilirsiniz" (A'raf Suresi..

Allah.' Bütün melekler toptan secde ettiler. Çünkü. çocukları ve torunları olur. ayet 50-54). anlaşılması mümkün olamayacak niteliktedir. toprağın yüzü üzerinden . onlardan Masa erdirilmiş kulların bir yana. ayet 55-64). gözlerini eşlerine dikmiş yaşıt güzeller vardır. zorbalıklar devam edip gitmektedir.. esas itibariyle "peygamber" sayılmadığı halde. O kadar ki. ne şekilde anlatılırsa anlatılsın. Kendi taraftarlarından (yani Müslümanlardan) pek çoğunun. onların Müslüman olmayan hısım ve yakınlarıyla savaştırmanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini düşünmüştür. 'Çık oradan (cennetten). Saffat. Allah. Bundan sonra cehenneme atılacaklardan söz edilir (Sad Suresi. dünya yaşanamayacak bir yer haline dönmüştür.. hikayenin Tevrat'ta (Tevrat'ın "Tekvin" kitabında) anlatılmış şeklini bilmek gerekir ki. 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. İblis. "Ey Muhammed! De ki. İblis. ayet 71-83). Onu tamamlayıp. Hûd. Allah'tan başka Tanrı yoktur" diye hitap edilerek. Öte yandan Tevrat'ta. Nuh'un hikayesi açık. ceza gününe kadar lanetim senin üzerindedir!' buyurdu.. hepsim mutlaka azdıracağım'dedi. Böylece yeryüzü.. "kafir" olarak ilan ettiği Kureyşlileri hısım ve akrabalıkları vardı. Çünkü. düzenli ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı halde. Şuara. yine de Adem ve eşi ile ilgili hikayenin oluşumu hakkında doğru dürüst bir fikir edinmek mümkün değil! Edinebilmek için Tevrat'a başvurmak gerek. Şûra. Her ne kadar Tanrı onu cezalandırmakla beraber. Ve işte bu noktada birdenbire karşınıza hiç beklenmedik bir şekilde ve geçmiş su-relerdekinin tekrarı niteliğinde olmak üzere. Mücadele ve Nuh surelerine dağıtılmış olarak. Sad. Bunu gören Tanrı. Kain'in. yoksa yücelerden misin?' dedi. Tevrat'la Nuh'un karısı ve oğlu kafirlerden sayılmadığı halde. tıpkı diğer hikayeler gibi. Bu nedenle insanlar arasında cinayetler. Müslümanlığı kabul etmiş olan kendi taraftarlarını. Dikkat edileceği gibi. Bu arada Adem ile Havva'nın başkaca oğullan olur. çoğu kez tersyüz edilerek ya da özetlenerek anlatılır. fakat kendi günlük siyasetine uygun düşecek şekle sokmuş. kendi yalanlan olan babalarına ya da oğullarına karşı savaşmalarını sağlayabilmiştir. başı sona. anlaşılır olmaktan çıkarmıştır.. Muhammed hikayeyi bölük pörçük. Tanrı bu iki kardeşten Habil'e daha yakınlık gösterdiği için Kain öfkelenir ve kıskançılığa kapılarak Habil'i öldürür. Kain evlenir. Kur'an'ın A'raf. başkaları tarafından öldürülmesini önler ve onu Aden'in doğusunda bulunan Nod diyarında yaşamaya bırakır. 'Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver' dedi. daha sonraki kuşaklara da bulaşıp geçmiştir. bunlar Doğu'ya ve Batı'ya göç ederek çoğalırlar. Ancak. iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi. Habil'i öldürmüş olması nedeniyle "kötülük" denen şey. özetle şöyle: Cennetten kovularak yeryüzüne yerleşen Adem ve Havva'nın iki oğulları olur: Kain ile Habil. Yanlarında. 'Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın. Tanrı'nın büyüklüğü dile getirilir (Sad Suresi. 'Senin mutlak kudretine andolsun ki. İblis. 'Ben sadece bir uyarıcıyım. sürünenleri ve göklerin kuşlarını. Bunun böyle olduğunu anlamak için. Adem'i yaratmış olduğuna nadim olur ve yeryüzündeki bütün insanları ve yaratıkları yok etmek üzere kendi kendine şöyle der: "Yarattığını adamı ve hayvanları. 'Haydi sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin' buyurdu. onu çamurdan yarattın' dedi. Adem'in zürriyetiyle dolmaya başlar. Sen artık kovulmuş birisin. daha önceki surelerde söylenenler hemen hemen aynen tekrarlanarak sunulmakta. Kamer. " (Sad Suresi. Allah.. Fakat. Muhammed bu hikayeyi. Muhammed onu ilk peygamberlerden biri olarak göstermiştir. Muhammed onları kafirlerden sayıp Tufan'da boğulanlar arasına katmıştır. Nitekim. adeta anlaşılamaz yapmıştır. Tevrat'tan almış."Orada tahtlara yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler. Ankebût. ayet 65-70)." (Sad Suresi. her ne şekilde sunulmuş olursa olsun. hırsızlıklar. Yalnız iblis secde etmedi. içine ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Mü'minûn. İşte bu hesap günü için size söz verilenlerdir. Fakat. Nuh kıssası. 'Ey iblis. Ve işte bu sıhriyet ve akrabalığın Tanrı katında değeri olmadığını Nuh örneği ile ortaya koymak istemiş ve böylece Bedir Savaşı'nda birçok sahabenin. Tevrat'a göre Nuh. Tevbe. Bedir Savaşı bunun ilginç örneklerinden biridir. sonu başa gelecek şekle sokmuş. Adem hikayesi çıkıverir: "Rabbin meleklere demişti ki. Hemen sonra Muhammed'e. *** Konumuzla ilgili olarak bir başka örnek verelim ve Kur'an'daki Nuh'la ilgili kıssayı inceleyelim.

). Bu büyüklükteki bir geminin tahtadan yapılmasına imkan olmamakla beraber. babasının çıplaklığını görüp dışarıya çıkar ve durumu diğer iki kardeşine. yani suçu ve günahı olmayan ilerideki bir kuşağa lanet etmiştir. Bap 6: 6-7). "Tekvin". ayrıca da bu şeylerden nasıl yararlanacaklarını belirtir (Tevrat. Sam ile Yafet'in . Bununla beraber yedi gün daha bekler ve güvercini tekrar gönderir. Bundan sonra Nuh. Fakat. bu kez güvercin. "Tekvin". (Gerisin geriye girmelerinin nedeni. yeryüzünü doldurmaya başlar (Tevrat. "Tekvin". adı Nuh'tur. yağmur yağdıracağını ve yeryüzünde her yaşayan şeyi öldüreceğini söyler. bu nedenle Ham adındaki bu oğlunu evinden kovar.) Ellerindeki esvabı babalarına giydirirler. Bap 8: 1-22). Kovmakla da kalmaz. Bu öylesine bir tufandır ki. Nuh geminin örtüsünü kaldırır ve bakar ki toprak kurumuştur. Ham ve Yafet." Nuh'un bu şekilde konuştuğunu gören Tanrı hoşnut olur ve lanetlemeye katılır. Bu kez güvercin geri gelmez. Böylece Nuh. Tam bu sırada Tanrı. Nuh. "Tekvin". Sonra. "Tekvin".sileceğim.. Söylendiğine göre. Tanrı'yı hoşnut etmek amacıyla. Nuh. Nuh'a seslenerek. "Semereli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun " der ve yeryüzünde hareket eden ne varsa her şeyi onların emrine verdiğini bildirir. Kardeşlerine kullar kulu olacaktır. Nuh. oğullan ve oğullarının karıları olmak üzere gemideki bütün canlıları alarak dışarı çıkmasını ve yeryüzünde çoğalmalarını emreder. "Tekvin".. O sırada Nuh'un yanında bulunan küçük oğlu Ham. kendisiyle beraber karısı. oğullarının karılarını ve hayvanları ve' kuşları alarak gemiye girer ve kapıları kapar. Gemi yedinci ayın on yedinci gününde Ararat dağlan üzerine oturur. güvercin ayağını basacak bir yer bulamadığı için geri gelir. Fakat. yani şarabından ayrılır. Nuh tekrar güvercini gönderir. bilemiyoruz! Fakat. Ham kovulduktan sonra Afrika'ya göç eder ve oradaki zenci ırkının atası olmuş olur. Bunun üzerine Tanrı yağmur yağdırtmaya başlar. oğullarını. "gofer" ağacından bir gemi yapmasını. çünkü onları yarattığıma nadim oldum" (Tevrat. Neden Tanrı ona bunu haber vermemiştir. Bap 10 vd. gemiden çıkar çıkmaz ilk iş olarak Tanrı'ya bir mezbah yapar ve her temiz hayvandan ve her temiz kuştan alarak mezbah üzerinde yakılan takdimeler arz eder. Nuh geminin pencerelerini açar ve suların azalıp azalmadığını anlamak için yanındaki güvercini gönderir. bu nedenle bütün insanları ve canlı yaratıkları (beşeri). Bunun üzerine Tanrı Nuh'a yeryüzündeki temiz olmayan hayvanlardan erkek ve dişi olarak ikişer ve her teiniz hayvandan ve ayrıca göklerin kuşlarından erkek ve dişi olarak yedişer tane almasını ve çünkü yedinci günden sonra yeryüzü üzerinde kırk gün kırk gece. ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağı ile geri gelir. oğullarını. babalarının çıplaklığını görmemek içindir. Bununla beraber. Bap. Nuh'un oğulları Sam. Ham ve Yafet'in zürriyetleri. Ham'ın ahfadına. üç oğlu ile birlikte işe koyulur ve Tanrı'nın emrettiği şekilde bir gemi yapar. Sam ile Yafet. Nuh'u ve oğullarını mübarek kılarak. 9: 18-29). Bap 7: 1-24). gemiyi yaptıktan sonra kendi karısını. bilinmez! Nuh. Tanrı'nın inayetini kazanmış bir kişi bulunmaktadır ki. Nuh'un üç oğlu vardır: Sam. gökler altındaki bütün yüksek dağlar sularla örtülür ve yeryüzünde ne kadar canlı insan ve hayvan varsa hepsi ölür. elli arşın genişlikte ve otuz arşın yükseklikte olmasını. sular henüz azalmamıştır! Aradan yedi gün daha geçince. yerine getirir. Neden dolayı Tanrı. Tanrı'nın emrettiği gibi yapar: kendi karısını. sular yükselir ve gemi yüzmeye başlar. ihtiyar babalarının bu durumuna üzülürler ve bir esvap alıp gerisin geriye çadıra girerler. tufandan sonra 350 yıl daha yaşar ve 950 yaşındayken ölür (Tevrat. Suların yükselmesi yüz elli gün devam eder ve sonra Tanrı yağmurları sona erdirir Ve yerin üzerinden bir rüzgar geçirterek suların yükselmesini durdurur. Ve zamanla bu lanetlemeyi gerçekleştirir. çiftçiliğe başlar ve bir bağ diker. Sadece Nuh ve kendisiyle beraber gemide olanlar kurtulmuş olur (Tevrat. artık bir daha insanlar yüzünden toprağı tekrar lanetlemeyeceğine ve yaşayan şeyleri tekrar vurmayacağına dair kendi kendine söz verir (Tevrat. yeryüzünün. suların yeryüzünden eksilmiş olduğunu anlar. Fakat. muhtemelen babasının sarhoşluğu ve çıplaklığı ile alay etmiştir. çünkü onun kendisine kötülük yaptığını düşünür. Tanrı bundan pek hoşlanmış olmalı ki.. yer üzerinde kırk gün tufan olur. bir de onun ahfadı olacak olan Kenan'a lanetler eder: "Kenan lanetli olsun. geminin üç yüz arşın uzunlukta. küçük oğlu Ham'a karşı kin beslemekten kurtulamaz. Günlerden bir gün Tanrı Nuh'u karşısına alır ve ona. yeryüzü ile beraber yok etmeye karar verdiğini söyler ve kendisine . oğullarının kanlarını ve ayrıca yeryüzünde yaşayan her cins canlıdan erkek ve dişi ikişer yaratığı alarak gemiye girmesini emreder. Anlaşılan o ki. Bap 9: 1-17). Bundan sonra Nuh şarap içmeyi bırakır. yani Sam ile Yafet'e anlatır. zorbalıklarla dolduğunu.. bir gün fazlaca şarap içerek sarhoş olur ve çadırının içinde çıplak olarak dolaşmaya başlar.

ayet 61-62). Mücadele ve Nuh surelerine dağıtılmış olarak ve birbirlerinden farklı şekillerde. biraz önce belirttiğimiz gibi. zira. onlara Tanrı'dan başka "Tanrı" olmadığını anlatmış. Tevbe. Fakat. kendi kavmi olan Kureyş'i Tanrı'ya kulluk etmeye çağırmış. Fakat. Şuara. fakat tutarsız ve belli bir fikir silsilesine yer vermeyerek.. suresi olan Nuh Suresi'dir. Çünkü. Doğrusu ben. Ve işte Tevrat'a. Nuh efsanesi hakkında fikir edinilemez. Şûra. Nuh'la ilgili hikaye. fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. ne için gönderildiği belli edilmemiştir. Sad. her ne kadar "Nuh" başlığım taşıyan bir sure var ise de. akıl dışılıklarla dolu olmakla beraber. kendi kavmini Tanrı'ya kulluk etmeye çağırmak ve korkutmak üzere gönderilmiştir. biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. İkincisi de." (A'raf Suresi. hangi kavme mensup bulunduğu. Ancak. Ancak. biraz önce değindiğimiz gibi. Nuh başlığını taşıyan sure. sapıklıkla suçlamışlardır. ilk olarak Kur'an'ın yedinci suresi olan A'raf Suresi'nde rastlanır. Ve işte onları korkutmak için Muhammed. ne maksatla ve ne şekilde yapıldığını belirtmemiştir. Kur'an'da. Nuh'un hikayesinin özeti budur. daha önceki surelerde. Bunun üzerine Tanrı. hiç değilse belli bir düzen ve silsile ile ve anlaşılır şekilde anlatılmıştır. Bunu . yeryüzünün diğer milletlerini oluştururlar. tersyüz edilmiş olarak sıralanmış gibidir. Kur'an'ın baştan yedinci sırasında bulunan A'raf Suresi'nin. Hikayeden bahseden son sure ise. Ankebût. bu birkaç ayetle Nuh hikayesini. Fakat söz dinletemez. bütün bu sureler. Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Ancak. kavminin ileri gelenleri Nuh'u dinlemezler ve onu sapıklıkla suçlarlar. yani Mekke dönemindeyken. Ve işte bu efsaneyi Muhammed. içinde bulunduğu kendi durumuna göre ayarlamış gibidir. onlar kör bir kavimdi" (A'raf Suresi. kendisini "peygamber" olarak ilan ettikten sonra. üstünüze gelecek. Kur'an'ı okumakla Nuh kıssası hakkında doğru dürüst bir fikir edinmek mümkün değildir. Nuh'u ve onunla beraber gemide bulunanları kurtarıp. Bu vesileyle ekleyelim ki. ayarlarken Nuh'un gemisinin ne olduğunu. Sadece şu belirtilmiştir ki. Kur'an'da yetmiş birinci sırada yer almıştır. Zira. kendisine iman etmediler diye terk etmiş gibi tanımlamıştır. Kamer. hem Kur'an'ın son kısımlarına atılmış. Fakat. Nuh hikayesine sarılmıştır. hem de diğer surelerde anlatılanlara göre eksiklikler ve değişikliklerle ele alınmıştır: Nuh hikayesine.zürriyetleri. Nuh'u gemiye binerken karısını ve oğullarından birini. Nuh'u "peygamber" olarak göstermektir. Kur'an'ın 71. Daha başka bir deyimle. bu iki sure arasında. Saffat. Nuh hikayesi. alırken kendi günlük siyasetinin gereksinimlerine göre değiştirmiş. Tevrat'ı bilenlerden öğrenip almış. yalanlayanları suda boğduğunu bildirir: "(Nuh'u) yalanladılar. Mü'minûn. örneğin A'raf. Ve kavmine şöyle der: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. fakat Kureyş ileri gelenleri. ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk! Çünkü. ayet 59) şeklindeki ayetle başlandığı görülür. Size Rab-bim'in vahyettiklerini duyuruyorum. bazan tersyüz ederek Kur'an'a koymuştur. size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan (gelen vahiy ile) biliyorum" (A'raf Suresi. Muhammed. Hûd. kavminin ileri gelenleri onu yine yalanlarlar. burada sözü edilen gemi nereden çıkmıştır? Gemiyi kim inşa etmiştir? Ne sebeple inşa etmiştir? Geminin içinde bulunanlar kimlerdir? Suda boğulan kavim hangi kavimdir? Bunlar hiç belli. Sarılırken de. ayet 64). göre. büyük bir günün azabından korkuyorum" (A'raf Suresi. aynı hikaye ile ilgili diğer sureler yer almıştır. Oysa. sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Onların bu suçlamaları üzerine Nuh şunları söyler: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. hikayeyi kendi içinde bulunduğu duruma göre ayarlamıştır. henüz Medine'ye hicret etmeden önce.. edilmeden Ad ve Semûd kavimleriyle ilgili hikayelere geçilir. Gerçekten de. Bir kere Nuh Suresi. "Andolsun ki. Görüldüğü gibi hikaye. hemen ekleyelim ki. Nuh'un kim olduğu. Nuh. ayet 59). Yapmış olduğu değişikliklerden biri. altı ayetlik bir anlatışla yarım yamalak bırakılmış ve başka konulara atlanmıştır. çoğu kez tekrarlamalarla anlatılmıştır: Nuh hikayesine. onu yalancılıkla. bu sureyi okumakla.

. 'Her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları (iman edenleri) gemiye bindir' dedik. Ve Tanrı. Tanrı. Her ne kadar bu ayetlerde. biz Nuh'u kendi milletine gönderdik." (Hûd Suresi. sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap... O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden olmamam tavsiye ederim" (Hûd Suresi. bu çocuk Nuh'un oğullarından hangisidir. Milletinin inkara ileri gelenleri dediler ki.. Ancak. ". Görülüyor ki... bazı yorumcular.. Sizin bizden üstünlüğünüz de yoktur'.. Yani Muhammed. Tanrı'nın konuşması şöyledir: ". oğlunun kötü bir iş yaptığını ve ailesinden sayılamayacağını anlatır. bazı yorumcular. Ve ekler: ". ayet 42) diye seslendiği görülmekte. çocuk şöyle konuşur: "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. . Nuh'un gemiye binmeyen bir oğlu olduğu ve onu çağırdığı anlaşılıyor. birdenbire hikayeyi yanda keser ve başka bir konuya geçer ki. ayet 46). o da Kur'an'ın Muhammed tarafından uy-durulmadığıyla ilgilidir: "Ey Muhammed! Sana 'Kur'an 'ı kendiliğinden uydurdu derler'..Buyruğumuz gelip sular kaynamaya başlayınca. Tanrı. "Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır..." (Hûd Suresi. Bu surelerden biri. ayet 45)." (Hûd Suresi.. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Fakat.daha sonraki surelerde ele alacaktır. belli değil! Babasına iman etmediği için gemiye alınmadığı anlaşılıyor. "sular coşup yükselmeye başlayınca" deyimini "tandır kaynayınca" şeklinde anlayıp." (Hûd Suresi. ". "Ey yer suyunu tut! Ve ey gök (suyunu) tut" diye emreder. Tanrı'dan başka koruyucu olmadığını bildirir. Ve hatırlar ki. ayet 25-34). ayet 43). Çünkü.Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir.' dedi. yine Nuh hikayesine döner ve Nuh'a.. fakat tekrar ederken.. Nuh'un aklı. 'Yavrucuğum! (Sen de) bizimle beraber bin. bunun "vapurun ocağı yandı ve harekete hazır duruma getirildi" demek olduğunu öne sürmüşlerdir..gemiden uzakta bulunan oğluna. bunu Nuh dahi bilmemektedir. onun yaptığı kötü bir iştir. "buharlı bir vapur" olduğu sonucunu çıkarırlar.." sözlerinden. Bunun üzerine Tanrı. Tanrı'nın.. Tanrı ona. "O zalimler topluluğunun canı cehenneme" der (Hûd Suresi. Kur'an'ın 11.. çünkü. 'Ben sizin için apaçık bir uyanayım.. Tanrı ona. Bu nedenle Tanrı'ya şu yalvarıda bulunur: ". ayet 41) der ve gemi dağlar gibi dalgalar arasında gitmeye başlar." (Hûd Suresi. Haksızlık yapanlar için bana başvurma. gemiden uzakta kalıp dalgalarda boğulan oğlundadır. ayet 35).( Diyanet Vakfı'nın Hûd Suresi'nin 40. Senin vadin ise elbette haktır.Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir.. ayet 40).. de ki.. nasıl bir gemi yapılmasını istediği belirtilmemişse de. Sen hakimler hakimisin" (Hûd Suresi... Nuh'un gemisinin yelkenli bir gemi değil.. Hûd Suresi'nde Nuh'u kendi milletine göndererek milletini imana çağırttığını bildirir ve Nuh ile milleti arasındaki sürtüşmeyi belirtir: "Andolsun ki. Kur'an'ın "bilim" kaynağı olduğuna kanıt sayarlar! Fakat. Kur'an'daki hikayeye göre. çünkü onlar suda boğulacaklardır" (Hûd Suresi.Buyruğumuz gelip sular kaynamaya başlayınca.. zira.gözcülüğümüz altında. dört sure sonraki Hûd Suresi'nde tekrar ele almıştır. ayet 36-37) diye emrettiğini söyler.." Nuh da ona. sırasında yer alan Hûd Suresi'dir.. Nuh. kafirlerden olma'. A'raf Suresi'nde anlattıklarını. 'Uydurdumsa suçu bana aittir. Muhammed'in söylemesine göre. Nitekim. ". ayet 44). Nuh'un yukarıdaki şekilde çağrısına karşı. 'Senin ancak kendimiz gibi bir iman olduğunu görüyoruz. Böylece aralarına dalgalar girer ve Nuh'un oğlu boğulanlardan olur (Hûd Suresi. daha önceki A'raf Suresi'nde anlattıklarını burada tekrar etmekte. Pek az kişi onunla beraber inanmıştı. oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım'. ayetiyle ilgili açıklamasına göre.) Ve bunu. Ama nasıl "kötü bir iş" yapmıştır. Bu yersiz ve gereksiz saptırmadan sonra Tanrı. ayette Nuh'un. sular çekilir ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturur. ailesini kurtaracağına dair daha önce söz vermiştir. Ancak.

Bunun üzerine Tanrı Nuh'a gemidekilerle birlikte inmesini emreder ve şöyle der: "Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in! Kendilerini (dünyada) faydalandıracağımız. Gerçekten onlar fena bir kavim idi. İslamdan farklı bir inanca bağlı olanları (velev ki. sonrada bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. boğulmaktan kurtulan imanlı insanlardan bir kısmının "kafir" olacaklarını ve onlara elem verici azap hazırladığını bildirmekte. ancak bu suretle İslama girmiş olan kimseleri. En'am Suresi. bunlar ana. imandan çıkmaya kalkışanlara ders vermek istiyor idiyse. yani yirmi birinci sureye gelinceye kadar... on sure boyunca. ayet 76-77). daha önce değindiğimiz gibi. sırada olan Hûd Suresi'nde. bu takdirde. kardeşlerine ya da oğullarına karşı savaşmışlardır. bu yüzden topunu birden (suya) gömdük" diye yazılıdır (Enbiya Suresi. Ayetlerden birinde. ben ziyana uğrayanlardan olurum!" (Hûd Suresi.. ayette Tanrı'nın.. Onu. Tanrı onları helak etmişti. "Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. yukarıdaki ayetle sona erer ve başka konuya geçilir. Görülüyor ki.. sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır" (Hûd Suresi.( Diyanet Vakfı çevirisinde. ". ayet 77).. baba. ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. düşman saymak gerektiğini anlatmak istemiştir. ayetinin açıklamasına bakınız. hem de kötü işler yapmışlardı. Nuh'un daha önce dua ettiği ve duasının Tanrı tarafından kabul edildiği yazılı! Neydi bu dualar ve neydi Tanrı'nın sağladığı şeyler? Öte yandan Nuh'un ve yakınlarının sıkıntıdan kurtarıldığı. .(Ey Nuh) Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in!. bu nedenle. ümmetlerden söz edilmemekte. biz onun duasını kabul etmiştik... "Biz dilediğimizin gönlünü açar Müslüman yaparız. Bundan sonra.) Oysa on sure önce. Nuh'un kavmi hem Hak'kı yalanlamış. İslama girmemiş olan yakınlarına karşı yabancı kılabilecek ve savaştırabilecektir. Gerçekten onlar fena bir kavim idi.Onu. ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. yani Hûd Suresi'nde. Nuh'la ilgili iki ayet karşımıza çıkar. gemiye başka ümmetlerin de alındığı yazılıydı: ". yeryüzündeki yaratıklardan birer çift ile birlikte kendi ailesini ve "inananları" almasını emretmişti. ayet 48). Çünkü. Yirmi birinci sure olan Enbiya Suresi'nde. dilediğini de "kafir" yapıyor ise. yine anlaşılmazlıklar ve karışıklıklarla karşı karşıyayız. Yani gemide bulunanların Nuh ile yakınları olduğu bildirilmekte.Muhammed. Bedir Savaşı'na katılan Müslümanlar. dilediğimizin gönlünü kapar onu kafir yaparız" (örneğin. neden dolayı Nuh'a gemi yaptırıp tufan yaratsın ve nasıl olsa "kafir" olacaklarını bildiği insanları kurtarsın? Eğer bu böyle olacak idiyse. daha önceki ayetlere göre Tanrı. fakat ona inanmayan kavminin suya gömüldüğü yazılı. "seninle beraber olan ümmetlere bizden selam. çocuklar ya da hısım-akraba olsun) "kafir" bilip. Nuh'a. Böylece kendisini ve (iman eden) yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. ayet 47) diyerek Tanrı'dan özür diler. birden fazla ümmetler olduğu kanısını yaratacak nitelikte olmak üzere.. Nuh ile birlikte gemiye girip de. dilediğini "Müslüman". bu ayetleri Kur'an'a koymakla. Nuh efsanesine yer vermenin alemi var mı? Kur'an'da 11. Nuh'la ilgili hikayenin anlatılışı. Evet.. "İnananlar" bir tek ümmet olduğuna göre. ayet birtakım karışıklıklar yaratmakta! Bir kere. gemiye binerken. Nitekim. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen. ayet 125) demenin anlamı olur mu? Eğer Tanrı. Nuh'tan söz edilmez." (Hûd Suresi. ama eğer böyle bir durumun ortaya çıkacağını biliyor idiyse. ayet 48). Enbiya Suresi'nin 77. Ve işte bu yukarıdaki uyan üzerine Nuh. şimdi burada. " dediği yazılı! Yani Tanrı.Kendilerini (dünyada)faydalandıracağımız. "Daha önce Nuh da dua etmiş. Dikkat edileceği gibi. Tanrı. Daha doğrusu Nuh ve yakınları dışında olanların boğulduğu anlatılmakta: ".. bu yüzden topunu birden (suya) gömdük" (Enbiya Suresi." deyimi geçiyor! Öte yandan.Bir kere burada. en yakın olan babalarına. Nuh ve yakınlarından başka. bu takdirde tufandan önceki dönemde "imansız" olanları boğdurtmak niye? Eğer tufan yaratıp imansız kişileri boğdurtmak suretiyle. Bu ayetin yorumunu yapan Beyzavi'nin söylemesine göre.

Ve de ki. kafirlikten söz eder. Böylece aynı sure içinde elli ayetlik bir atlama ile tekrar Nuh'un gemisinden söz edilmektedir... insanları denemekteyiz. ayet 65).. Sizden üstün olmak istiyor'. daha önceki surelerde anlatılanlar ufak tefek değişikliklerle. 'Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun' de. "Doğrusu bunlarda dersler vardır. Kur'an'a iman eden ve etmeyenlerden. Nuh ile ilgili hikaye burada sona ermiştir. yanındakilerle birlikte gemiye Yerleştiğinde." (Ankebût Suresi. bu son sözlerden sonra. Mü'minûn Suresi'nden sonra. tufan kendilerini yakalayıverdi. kuşkusuz ki Nuh'un gemisidir. sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir.. dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Bunu. her an tutarsızlıklarla karşı karşıya bulunmaktayız. dünya yaşamının oyun olup ahiret yaşamının gerçek oluşundan vd. ayet 39-64). birdenbire iki ayetlik bir anlatımla Nuh hikayesine geçer: "Andolsun ki.. Biz şüphesiz. daha önce Nuh ile ilgili olarak anlatılan hikayenin özeti gibi bir şey. o bin yıldan elli yıl eksik bir şiire onların arasında kaldı. buyruğumuz gelip sular kaynayınca. Fakat. Sonra. Hûd Suresi'nden sonra. Kur'an'ın 23. Kur'an'ın indirilmesinden. biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de. Sure. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken.. ayet 30-31). Milletinin inkarcı ileri gelenleri... onları salimen karaya çıkarınca.. sırasında yer alan bir suredir. her cinsten birer çifti ve . Çünkü. Sonra. bir bakarsın ki. Nuh'un dua ve yalvarmalarına karşı Tanrı'nın ne yaptığı burada açıklanmıyor: yani. bu Kur'an'ın 29. yedi sure daha ileride olan Saffat Suresi'ne bakalım. ayet 14-15). Nuh'u milletine gönderdik. ayet 23). Ankebût Suresi'nden. Fakat. hiç yeri olmadan yine Nuh'la ilgili şöyle bir ayete geçilir: "Gemiye bindikleri zaman. biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık" (Ankebût Suresi. ayet 32-50). Bunu da yeterli bulmayıp bir de Nuh'u kendisine dua ettirir: "Sen. ayet 16) diye başlayan ve diğer peygamberlerin gönderi-lişleriyle ilgili. Allah'a kulluk edin. burada bildirilmiyor! Sadece. Tanrı'nın diğer ümmetlere gönderdiği peygamberlerden ve bu "peygamberlere" karşı halkların direnmesinden söz ettiği yazılı (Mü'minûn Suresi. altı sürelik bir atlama ile Ankebût Suresine geçelim. onlara. 'Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni gemiye al. Şimdi.. insanların sınavdan geçirileceklerini ve sadece "iman ettik" demekle kurtuluşa erişemeyeceklerini belirtmekle başlar ve on dört ayet boyunca imandan. ayet 24-27)... (Allah'a) ortak koymaktalar" (Ankebût Suresi. iki sürelik bir atlama ile Mü'minûn Suresi'nde tekrar ele alınmıştır.' dedi.. 'Ey milletim. 'Bu. Sen iskan edenlerin en hayırlısısın'. Bunların ardından başka nesiller var ettik" deniyor (Mü'minûn Suresi. yani Nuh ile ilgili olmayan ayetler (ve Firavun hikayesi) izler."(Mü'minûn Suresi. fakat yine de tam olmayarak burada ele alınmıştır. Görülüyor ki. Kur'an'ın 37. ayet 28-29). Bunu dedikten sonra. Dikkat edileceği gibi bu sözler.. Nuh'la ilgili hikaye. Burada Tanrı. Ancak. "Gözcülüğümüz altında. sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. "İbrahim'i de gönderdik.. bu sure. Bu sure. Şimdi geliniz. daha önce Hûd Suresi'nde söylediklerini tekrarlayarak Nuh hikayesine şöyle başlar: "Andolsun ki. gemi ne olmuştur? İçindekiler kurtulmuş mudur yoksa dalgalara kapılıp sularda boğulmuş mudur. sırasında yer almaktadır. söz edildikten sonra (Ankebût Suresi.Görüldüğü gibi. Sanırsınız ki."(Mü'minûn Suresi. Kur'an'ın apaçık oluşundan. Muhammed'in okumasızlığından. Burada sözü edilen gemi. sırasında yer alan bir suredir ve Tanrı'nın şu şekildeki yeminleriyle başlar: . Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır" diye emreder (Mü'minûn Suresi..

Bu durumda..... başka ümmetlerden iman etmiş olanlar da var. Bunu izleyen ayetlerde.Sana ve seninle beraber olan ümmetlere. Nuh'un . sure olarak inmiş olan bir suredir. Muhammed'e yapılan eziyetlerden.. ancak. "Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. iyileri böyle mükafatlandırırız. ben ziyana uğrayanlardan olurum!" (Hûd Suresi." deyimi kimi yorumculara göre. toplayıp sürenlere.. ilahınız birdir" (Saffat Suresi. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen. Nuh'un dışında olanların. zürriyet bırakmadan ölmelerini sağladıysa. "saf saf dizilmişlere.. Bu böyle olunca. Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. "Andolsun! Nuh bize yalvarıp yakardı.. Saffat Suresi'nde.Üstelik de Mü'minûn Suresi... Saffat Suresi. Nuh'un ne hususta yalvarıp yakardığı belli değil! Daha önceki surelerden birinde." derken neyi kastettiğini bildirmiyor. bizim inanmış kullarımızdan idi. ama gemide Nuh'un kendi ailesinin dışında. Tanrı'nın isteği üzerine şöyle bir yalvarıda bulunmuştu: "(Ey Nuh).. kafirlikten. bu anlatışta açıklık yok! Bir kere." şeklinde de olabilir ve bundan "cihat eden bütün ordular" ya da "bu ordulara kumanda edenler" şeklinde de anlaşılabilir. ayet 75) demesi biraz çelişmeli olmuyor mu?. ". Ölümden. buna karşılık Mü'minûn Suresi. bununla "melekler" ya da "beş vakit namazlarda bağlanan saflar" anlaşılabilir.. dirilikten. zikir okuyanlara yemin ederim ki. cehennemlerden vd. Yani Tanrı. Acaba şimdi burada. Hûd Suresi'nde.. Tanrı şöyle devam ediyor: "Biz yalnız Nuh 'un soyunu kalıcı kıldık.. ayet 75-76)... eğer Tanrı. Yetmiş dört ayet boyunca bu tür şeylerden söz edilirken. ".. ayet 28-29). Sen iskan. gemi dışında kalıp sulara gömülen oğlunun kurtarılması için yalvarmış." diye konuşurken. Görüldüğü gibi. Nuh bize yalvarıp yakardı.Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in. ayet 77-82).haykırıp sürenlere. Kendilerinden (dünyada) faydalandıracağımız. ayet 1-4). iniş sırası (nüzul sırası) itibariyle." (Mü'minûn Suresi. Nihayet ötekileri suda boğduk" (Saffat Suresi.." diyor! Evet. yani Saffat Suresi'nde buna mı gönderme yapılıyor? Yoksa Nuh'un Mü'minûn Suresi'ndeki yalvarışına mı gönderme yapılmakta? Anımsanacağı gibi. Zira o... Şu durumda Tanrı. "alimler" anlamına geldiği. söz edilir (Saffat Suresi. 74. ayet 48) demiş idi. Tanrı'nın. Dikkat edileceği gibi burada Tanrı.. Ve de ki. Nuh'la ilgili olarak bir surede. 'Rabbim! Beni bereketli bir yere indir." (Hûd Suresi. bir diğer surede ise bu söylediğini unutmuş görünerek."Saf saf dizilmişlere.. edenlerin en hayırlısının'. daha önceki bir surede.. yeryüzü ile gökler arasındakilerden. 56. "Zikir okuyanlar. "deyiminin. ayet 1-74). Onlar ne oldu? Bu ayet ile Tanrı. yaratma gücü itibariyle insanlara ve putlara üstün olduğundan. Saffat Suresi'ndeki bir ayetin. kendisinden başka "Tanrı" olmadığını anlatmak için yeminler ediyor. Mü'minûn Suresi'nde Nuh.. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. ayet 47) diye konuşmuştu. Saffat Suresi'ne göre. "Toplayıp sürenlere. "ruhlar". Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık" (Saffat Suresi. sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. ". ".. fakat Tanrı onun bu yalvarmasını kabul etmemiş ve bunun üzerine Nuh. Yorumculara göre.. "Kur'an okuyanlar". Tanrı'nın gökleri yıldızlarla süslediğinden. bütün bunların "gökcisimleri"." demektedir! Öte yandan.. İşte biz.Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Nuh'un zürriyetinden başka hiçbir soyu kalıcı kılmamış gibi görünmekte! Oysa." (Saffat Suresi.. Saffat Suresi'nden sonraki bir tarihe rastlamakta. kendisinden çok sonra indiği kabul edilen Mü'minûn Suresi'nin bir ayetine göndermede bulunacağını düşünmek abes olmaz mı? Nuh'tan yukarıdaki şekilde yalvarıda bulunmasını istedikten sonra. gökyüzünü "itaat dışına çıkan şeytanlardan" koruduğundan. sure olarak inmiş bulunmakta. "Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. birdenbire Nuh ile kavminin hikayesine geçilir: "Andolsun ki. "kudsi cevherler" ya da "Kur'an ayetleri" şeklinde anlaşılabileceğini söyleyenler vardır.. üzerine yemin ettiği şeylerin ne olduğu belli bile değil! Örneğin... cennetteki hurilerden.. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. acaba bu durumda bütün insanlar. örneğin Hûd Suresi'nde Tanrı Nuh'a.

kötülük yaptıkları için ümmetleri tufanda yok edip. "Allah kimi saptırırsa. bunun üzerine bu halk kuyunun sularında kalıp boğulmuştur.. Bunları okurken." şeklinde yapmış olduğu tavsiyeyi. Tanrı.. her ümmet kendi peygamberini (yakalayıp öldürmeye) azmetmişti. yeni bir ekleme yapılmış olduğunu sanırsınız. Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı. Saffat Suresi'nin yukarıdaki ayetinden sonra. Fakat. Şuayb o civarda oturan bir halka gönderilmiş. Nuh ile ilgili şu satırlarla pekiştirmiş olur: "Onlardan önce Nuh kavmi. Çünkü. "peygamberlere" karşı gelen ve Müslüman olmak istemeyen bir nesil olmuştur! Ancak. Semûd. bu getirdiği nesil. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler" (Zümer Suresi. fakat onları imana getirememiştir. ayet 38). ayet 13). ayet 12-13). aynı şekilde daha sonra İbrahim'e." (Kaf Suresi. İşte bunlar da (peygamberlere karşı) birleşen topluluklardır" (Sad Suresi.. Nuh'a. Burada geçen "Nuh kavmi". yani Saffat Suresi'nde. Kes halkını ve bunlar arasında daha birçok nesli de (inkarcılıklarından ötürü helak ettik" (Furkan Suresi. ayetiyle ilgili açıklaması. Bazılarına göre Medyen'deki bir kuyunun adıdır ki. hangi kavim? Tufandan önceki mi. "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat. iki sure sonra. Şûra Suresi'nde. Fakat. eğer insanları Müslüman ya da kafır yapan Tanrı ise.. daha önceki surelerde tamamlanmayan Nuh hikayesine burada. otuz bir ayet sonra. aynı konuda yakınmaktan geri kalmadığı görülüyor. kazıklar sahibi Firavun. Örneğin. ayet 12). ayet 5).. Bazılarına göre bu. bir sonraki surede Müslüman olmanın. Ad kavmi. Mü'min Suresi'nde Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır: "Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da (peygamberlerini)'engellemeye. ayet 83) şeklinde başlayan satırlarla." (Şûra Suresi. Lût kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. Hadramut'ta bulunan bir kuyudur ve ora halkı peygamberlerini öldürdükleri için helak edilmiştir. Sad Suresi'nde şöyle yazılıydı: "Onlardan önce Nuh kavmi. Şimdi. yoksa her ikisi de mi. Bir kez daha anlaşılıyor ki. ayetinde de şu şekilde yer almıştı: "Ad'ı.. Semûd kavminden kalanların oluşturduğu bir halktır. Musa'ya.. Tanrı'nın keyfine bağlı bir şey olduğu tekrar edilmekte: "Allah kimin gönlünü İslama açmışsa. En'am 125). belli değil! Öte yandan.. "Res halkı" deniyor! Kimlerdir bu halk? Yine belli değil! Bu deyim daha önce Furkan Suresi'nin 38. Yorumculardan bazıları Res halkının Şuayb kavmi olduğunu söylerler. o. ayet 44) der ve bunu demekle. peygamberlere karşı kafa tutan kavimlerin çıkmış olmasından dolayı yakınması gerekir mi? Buna rağmen. Ve unuttuğunu altı sure sonraki Kaf Suresi'nde. bu takdirde Tanrı'nın Nuh neslinden Ad. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. Lût vd. Bazılarına göre bu. bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur.. yerlerine.( Beyzavi ve Celaleddin gibi yorumcuların yapıtlarına bakınız.. insanları dilediği gibi Müslüman ya da kafir yapıp ayrılığa düşürenin bizzat kendisi olduğunu yine unutmuşa benzer. ayet 22. daha iyi olacaktır diye Nuh'un ve beraberindekilerin neslini getirmek bakımından yanılgıya düşmüştür.) Buna benzer ayetler pek çok (örneğin bkz. İsa'ya ve'Muhammed'e de yapacağını hatırlatır gibidir (Şûra Suresi.zürriyetinden mi sayılacaklardır? Bütün bunlar Kur'an yorumcuları arasında tartışma konusudur. Yemame Çayı üzerinde bulunan bir köyün adı olup. İbrahim hikayesine geçilir. Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Bu şekilde yakınan Tanrı.) . gibi. "Şüphesiz İbrahim de onun milletinden idi" (Saffat Suresi.. Tanrı'nın. Semûd. ayrıca bkz. kişi iradesine değil. sonraki mi. Semûd'u. işte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör!' (Mü'min Suresi. Diyanet Vakfı'nın Furkan Suresi'nin 38.

ayet 26). Kamer Suresi'nden dört sure sonra. ancak başarı sağlayamamıştır." (Saffat Suresi. Oysa hiç de öyle değil. bütün bu uyanlara. Dikkat edileceği gibi. diğer surelerdekinden biraz farklı burada. Mücadele Suresi'nde yine Nuh hikayesine değinme var. daha önceki Saffat Suresi'nde geçen. Ve (Nuh. Onlardan (insanlardan) kimi doğru yoldadır. 'Sakın ilahlarınızı bırakmayın. kafirlerden söz edilmekte ve birdenbire yine Nuh kıssasına yer verilerek şöyle denmekte: "Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. "Andolsun ki. ayet 1). daha önce bölük pörçük anlatılmış olan Nuh kıssası burada. içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır" (Mücadele Suresi. bana yardım et!' diyerek yalvardı" (Kamer Suresi. Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. ayet 13-16). Görülüyor ki. o da Nuh'un gemisinin tahtadan yapılmış ve çivilerle çakılmış olduğunu belirtmekte: "Nuh'u da tahtalardan yapılmış. mucizeye inanmayanlar kötülenmekte. Ayın ne zaman ve nasıl yarıldığı belirtilmeden. ayet 1). bir mükafat olmak üzere. davetten vazgeçmeye) zorlandı. ayet 11-12) diyerek yanıtlamakta. sırasındaki sure Nuh başlığını taşıyor. Semûd. yani Kur'an'ın 71. İnkar edilmiş olana (Nuh'a). Rabbine. çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. "Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Andolsun ki. yukarıdaki ayetten sonra. Fakat. Surenin ilk ayeti şöyledir: "Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik" (Nuh Suresi. Görülüyor ki. 'Ben yenik düştüm. Bunun üzerine. biz. peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik.Şimdi Kaf Suresi'nden dört sürelik bir atlama yapalım ve Kur'an'ın elli dördüncü suresi olan Kamer Suresi'ne gelelim. Bundan sonra Nuh'un kendi kavmine şunları söylediği görülür: "Allah'a kulluk edin. ay et 9-10). ayet 75) şeklindeki sözlerin açıklaması. Bu yalvarıyı Tanrı. Zira. Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. ayet 22.. takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti" (Kamer Suresi. Firavun hikayelerinin tekrarlamaları izliyor (Kamer Suresi. ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!" (Kamer Suresi. daha önceki surelerde çeşitli şekillerde anlatılan Nuh hikayesi. onu bir ibret olarak bıraktık. bu yüzden Tanrı'ya şu şekilde yakınmaktadır: "Rabbim! Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de. kavminin insanları kafa tutmuşlardır. (Ondan) öğüt alan yok mu?" (Kamer Suresi. 'O delirdi'dediler. malı ve çocuğu kendi ziyanım artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. ayet 17) diye bir ayet geliyor ve onu Ad. ayet 18-42) ve bunların arasına "Andolsun ki. Nuh bize yalvarıp yakardı. burada bir açıklama daha var ki. Kıyametin yaklaştığını haber veren birinci ayet ayın yarıklığını bildirmekte (Kalem Suresi. Bunlarda büyük hileler. Fakat. tufanın anlatılışı.. on yedi sure arayla burada yapılmış gibi bir durum var. "Andolsun. derli toplu ve anlaşılır bir şekilde sunulacaktır. 32). Yeryüzünde kaynaklar fişkırdı. Ve dediler ki. gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Onları ikna etmek için Nuh çok çalışmış. hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar edere. kısaca yeni baştan ele alınmış ve tamamlanmadan bırakılmıştır. ayet 24). hele . Mücadele Suresi'nden on üç sure sonraki. sanılır ki. Nuh'un söylemesinden öğreniyoruz ki. (Her iki) su. fakat sadece şöyle: "Andolsun ki. Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki. (Ondan) öğüt alan yok mu?" şeklindeki ayetler sıkıştırılıyor (Kamer Suresi. büyük desiseler kurdular. Başlık bu olduğuna göre. Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin (muaheze etmeden yaşatsın)" (Nuh Suresi.

. yok edilmiş değil miydi? Öte yandan.. Nuh Suresi. ayet 5-24). ama yeryüzündeki kafirler zaten suda boğulmuş. Muhammed. ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar" (Nuh Suresi. zira onunla ilgili olarak Kur'an'a. iş bununla da bitmiş görünmüyor. kafirleri "kafır" yapan esasen Tanrı değil iniydi? Fakat.soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine.. Görülüyor ki Nuh hikayesi. sanki ileriyi göremezmiş. Nuh'un kendi kavminin taptığı putlardır.Ved'den.. Suva. kendisine kafa tutanlar için bir örnek olması amacını gütmüştür.. daha önce pek söylenmeyen bir şey var ki. o da suda boğulanların ateşe sokulduklarıdır. kendi yarattıklarının ne yapacaklarını bilemezmiş de. Nuh'un Tanrı'ya şu şekildeki yalvarısıyla sona ermekte: "Rabbim! Beni. Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin'. Nuh'un uyarmasına muhtaç imiş gibi bir tanıma sokmaktadır. belli değil! Kimi yorumculara göre bunlar. Öte yandan Nuh Suresi'nin yukarıdaki ayetlerinde. bu ayetleri koyarken. Nuh Suresi'ndeki Nuh ile ilgili hikayemize. günahları yüzünden suda boğuldular. ". Nuh'un kavmini hile ve desise ile kandırıp saptıran kişilerden söz edilmekte! Bunların "malı ve çocuğu kendi ziyanım artırmaktan başka işe yaramayan" kimseler olduğu anlatılmakta! Kimdir bunlar. Yine dikkat edileceği gibi Nuh burada. daha sonraki dönemlerde Arapların taptıkları putlardır... kafirlerin yok edilmesini isterken sözlerini şöyle tamamlıyor: "Çünkü. Muğire gibi kimseleri göz önünde tutmuş ve hikayenin. belli değil! Muhtemel ki. Nuh'un yakınması üzerine Tanrı'nın şu şekilde konuştuğunu görmekteyiz: "Bunlar. kendi sorunlarını Nuh efsanesine bürüyerek günlük siyasetine çözüm yollan aramıştır. nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler)" (Nuh Suresi. yukarıda kaldığımız yerden devam edecek olursak.Rabbim!. Daha başka bir deyimle Muhammed. ana babamı. ayet 25). yalnız ahlaksız. ama ne Nuh'un gemisinin. Bir kere "evime girenleri. aksine burada. Bir kere burada. Kur'an'a göre. kendisine muhalefet eden Velid b. Pek güzel. ne suların taşmasından. bağışla" diye konuşmakta Nuh! .. mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme" (Kalem Suresi. daha önce belirtilmeyen şeylere değinilmiş olarak. yapılmasından. Tanrı'yı. Bu satırları okurken şaşırıp kalıyoruz. Kimi yorumculara göre de bunlar. Nuh'un Tanrı'ya şu dileğiyle devam edilir: ". hani sanki her şeyden habersizmiş. ayet 27). Ancak. iman etmiş olarak evime girenleri. tufandan öncekilerin olduğu kadar.. iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır" (Nuh Suresi.. daha önceki surelerde anlatılan Nuh hikayelerinde yer almayan şeylerdir bunlar. ne suların durulmasından. Fakat. ardından da ateşe sokuldular. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma!" (Nuh Suresi. Dikkat edilecek olursa burada. ayet 8-14) şeklinde ayetler koymuştur. sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. ayet 26). ne de geminin bir dağ üzerine oturmasından söz edilmiştir bu surede! Sadece "Bunlar.onları bırakırsan kullarını saptırırlar" derken. hikayeye. ayet 28). zalimlerin de ancak helakini artır" (Nuh Suresi. Ved. zira Nuh. ne tufandan. günahtan yüzünden suda boğuldular." demekle ye-tinilmiştir. Yeğûs.. hani sanki suda boğulma olayından önceye dönülmüş de yeniden başlanıyormuş gibi. ne gemiye alınanlardan. hiçbir şeyi düşünemezmiş ve gereken kararlan başkalarının tavsiyesi olmadan veremezmiş gibi bilgisiz bir durumda kılmış gibidir: ". Ye'ûk ve Nesr adındaki ilahlardan söz edilmekte! Neyin nesidir bu ilahlar. Yeğûs'tan. Tanrı'yı. (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. diğerlerinden de anlaşılamaz bir şekle sokulmuş bulunmakta. Suva'dan. yine doğru dürüst ve anlaşılır bir şekilde anlatılmış değil.

hep efsane olmaktan ileri gitmeyen anlatışlar olarak. şeytan aracılığıyla denemek ister ve onun başına felaketler yağdıran Bu felaketler ve haksızlıklar karşısında Eyub sabır gösterir. ailesini ve iman eden ümmetleri bir gemiye bindirtmiş ve yeryüzünü tufana boğup günahkarları yok etmiştir.Oysa. bunu da bölük pörçük ve anlaşılamayacak şekle sokmuştur. yani bölük pörçük bir şekilde. Arapları (daha sonra Yahudileri ve Hıristiyanları) kendisine itaatkar kılmaya çalışırken bu karışıklıklara sebep olmuştur. kendi buyruklarına ve elçisine karşı gelerek günah işleyenler gebersin ve onların yerine "Hak yolunu" seçen kuşaklar yetişsin. Bunlardan Eyüb'ü bir başka örnek olarak verelim. kimisi bunun manastır olduğundan söz eder! Evet. "deniyor? Yani. söz konusu olması gereken şey ev değil. İbrahim'den İsa'ya varıncaya kadar "peygamber" diye tanımlanan kişilerle ilgili hikaye ve masallar. saptırmalar ve anlaşılmazlıklarla anlatılmıştır.. burada kısaca tekrar ele alınmaya değer. *** Sadece Nuh hikayesi değil. Muhtemelen İslamcılar. Nuh'un gemisine giren "mümin'lerin dışında kalan "mümin'ler de var mıdır ki böyle deniyor?! Eğer böyle ise. Kur'an'da yer alan Nuh kıssası.. Nuh ile birlikte gemiden çıkacak olan ümmetlerden bir kısmının günah işleyeceklerini.iman etmiş olarak evime girenleri. yukarıda belirttiğimiz gibi.. ayet 48). kendi "peygamberlerine" kötülük yaptıklarını ve bu yüzden helak edildiklerini bu tür hikayelerle anlatarak. nüzul (iniş) sırasına göre incelemeye kalkışacak olursak. tutarsız ve çoğu zaman anlaşılamaz şekilde yer almıştır Kur'an'da. insanları putperest yapan. Fakat. başı ve sonu belli olmaksızın birbirinden farklı surelere dağıtılmış olarak anlatılan ve bu nedenle Kur'an'ı "apaçık" olmaktan uzak kılan hikayelerden bir diğeri 'Eyub'la ilgilidir ki. tufan olayına başvurmasının faydası ve anlamı ne? Ve sonra. kopukluk. gemiden inmesi için emir verirken şöyle demiştir: ". doğru yoldan saptıran yine bu aynı Tanrı değil mi? Bütün bu yukarıda söylediklerimizden kolaylıkla anlaşılacağı gibi. düzensizlik ve mantık ilkelerine terslik içerisinde. eğer Nuh kıssasını. ama eğer bunun böyle olacağını biliyor idiyse. çeşitli surelerin çeşitli ayetlerinde. Bundan dolayıdır ki. iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Ettikten sonra Nuh'a. özeti şudur: Tanrı. belli bir düzen ve silsile esasına göre anlatılır. doğru yoldan ayrılacaklarını. Ev nereden çıktı. tam bir uyumsuzluk. Eyub hikayesi. hiç olmadık tekrarlamalar. gemidir.Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in! Kendilerim (dünyada) faydalandıracağımız. Nuh'un kendi kavmi tarafından yalanlanması üzerine oluşturmuştur. neden doğru dürüst bir şekilde ele alınmıyor? Öte yandan bir de şu var: Kur'an'daki anlatışa göre. bu kez daha da içinden çıkılmaz tutarsızlıklarla ve anlaşılmazlıklarla karşılaşmış oluruz. her şeyden önce hikayenin Tevrat'ta (Eski Ahit'te) anlatılan şeklini kısaca özetleyelim. çünkü. 42 bap halinde. Gerçekten de. neden burada "ev" deniyor? Ve sonra başlığı "Nuh" olan bir surede.. yani kendilerine gönderilecek peygamberleri yalanlayacaklarını ve bu nedenle onları azaba sokacağını bildirmektedir! Evet. sure ve ayetlerin Kur'an'daki sıralarına göre değil de.. sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. bu ayrım nerden çıkıyor? Daha önceki surelerde yarım yamalak anlatılanlar. Tevrat'ta. tıpkı diğer hikayelerde yaptığı gibi. Görülüyor ki. yine sure ve ayetlerde "takdim-tehir" olduğundan söz edecekler ve yukarıdaki tutarsızlıkları bu kurnazlıklara dayalı olarak göz ardı edeceklerdir. Tanrı. daha önceki kavimlerin. Kur'an'daki diğer hikayeler gibi Nuh hikayesini de bu şekillere sokan Muhammed'dir.. fakat karısı ona şöyle der: "(Ey . çok iyi bir insan olan Eyüb'ü. Nuh ile ilgili hikaye anlatılırken." (Hûd Suresi. aktarırken. Muhammed hikayeyi Tevrat'tan aktarmış. sık sık tekrarladığımız gibi. Tanrı tufan denen şeyi. kafır kılan. yukarıdaki sayfalarda değinilmiş olmakla beraber.. belli değil! Yorumcular bu konuda kararsızdırlar.. Kimisi Nuh'un evinden maksadın "mescit" ya da "gemi" olduğunu bildirmekteler. istemiştir ki. Nuh'u. ama daha önceki surelerde "gemi" denirken. asıl önemli konu olan gemiden neden söz edilmiyor? Ve sonra neden ". Ancak.

. Tanrı'nın bu sözlerine karşı Eyub şöyle der: "Sen her şeyi yapabilirsin.. davamda beni Allah yıktı. yine pislik çukuruna beni batırırsın. bana anlat.. Eğer kar suyu ile yıkansın ve ellerimi kül suyu ile te-mizlesem. Hayatımdan canım bıktı. Allah'la davalaşayım. Ve beni ağı ile sardı... ben Kadir'e söyleyeyim. Eyüb'ün doğru sözlü oluşunu takdir ederek Temanlı Elifaza adındaki kuluna şöyle der: "Sana ve iki dostuna karşı öfkem alevlendi. Yardım diye bağırıyorum da. bilirim. Ve boşuna yaralarımı çoğaltıyor.. "Ahmak kanlardan biri nasıl söylerse sen öyle söylüyorsun.. sana sorayım da bana anlat: senin için kulaktan işitmiştim. Gerçek.. Ve hiçbir muradın al/konmaz. eğer o değilse kimdir?.. Bap 42: l-6). Eyub karısının bu sözlerini uygunsuz bulur ve ona. bu senin için iyi nü?. Eğer adalet için ise. Ve tozda ve külde tövbe eylemekteyim" (Tevrat. üç dostu ile konuşmaya giriştiğinde isyan edercesine Tanrı'ya kafa tutar ve onun adaletsizliğinden yakınır. " Bu sözleri işiten Tanrı kasırganın içinden Eyub'a seslenir: "Şimdi kuşağını beline vur. Ancak.. Birdenbire bela ölüm saçınca.... Günlerim az değil mi? Artık kes ve beni bırak da biraz ferah bulayım.. Bundan dolayı kendimi hor görmekteyim. Allah'a diyeyim: Beni mahkûm etme. Senin ellerin her yanımdan bana şekil verdi. Gerçek benim dudaklarım haksızlık söylemez. bana bildir. Benim fesadımı arıyorsun ve suçumu araştırıyorsun. Allah beni dinsizlere veriyor. ve bana cevap yok. O ki beni kasırga ile eziyor.. Bap 2: 1-10). ben değersiz bir şeyim.. beni bırakmıyor ki. Örneğin şöyle der: ". Bunu üzerine Tanrı. Yoluma çit çekti ve geçemiyorum. Eyüb'ün bu sözlerini dinleyen Tanrı cevap verir: "(Ey Eyub) Kadir'in (Yaratıcının) işini kötü gören onunla çekişir mi? AIIah ile davalaşan cevap versin. Allah gibi sende bazu var mı? Ve onun gibi bir sesle gürleyebilir misin? Şimdi azametle ve rıfatla süslen. Hükmümü de sen boşa mı çıkaracaksın. "Eyub".... Nasıl? Allah'tan iyilik kabul edelim de kötülük kabul etmeyelim mi?" (Tevrat. İşte.. "Eyub". Gaddarlık ediyorsun. "Eyub".. Evleri selamettedir.. Bununla beraber Eyub. Kim ona serteldi de selamet buldu?. kocuyorlar da kudretleri artıyor?. Öfkenin taşkınlıklarını boşalt. Allah öfkesini geri döndürmez. soluğumu alayım..Eyub!) Sen hala mı kemalini sıkı tutmaktasın? Allah'a lanet et de öl. Bap: 40: 1-34). Ve şimdi kendiniz için yedi boğa ve yedi koç alın ve kulum Eyub'a gidin. işte o kuvvetlidir. suçsuzların mihneti ile eğlenir. beni mi suçlu çıkarıyorsun. Takdiri bilgisizce karartan bu adam kim? Bundan ötürü anlamadığım şeyleri söyledim. Niyaz ederim.. ve izzet ve haşmet giy. Haklı çıkanlasın diye.. kendi ellerimin emeğini hor görüyorsun ve kötülerin niyetine ışık veriyorsun.' 'Ne yapıyorsun?' der." (Tevrat. Kötüler niçin yaşıyorlar." Bunun üzerine Eyub Tanrı'ya cevap verir: "İşte.. Kim ona. zorbalık diye feryat ediyorum. hakimlerinin gözlerini kapayan odur.. beni yarattı.. "Eyub". Allah'ın sopası da üzerlerinde değil... Eğer kuvvet için ise.. ne için benimle çekişiyorsun. Sana sorayım da. acılığa beni doyuruyor. ve kendiniz için . erkek gibi...." Fakat. Dünya kötülerin eline verilmiş. ve her kibirliye bakıp onu çökert ve oldukları yerde kötüleri ayak altında çiğne. dinle de. ben söyleyeyim. adalet yok. ona cevap veremez binde birine. sana ne cevap vereyim.. Hakkımı elimden çekip alan Allah'ın varlığı hakkı için. ve beni kötülerin eline atıyor.. Yine sen beni helak etmedesin. Şimdi ise seni gözüm görsün..Allah önünde insan nasıl haklı çıkabilir? Eğer onunla çekişmek istese. ve benim dilimden yalan çıkmaz. Ben kaygısızdım ve beni o paraladı." (Tevrat.. Bap: 3-39). Ve şimdi bildim ki. Ve iki kere söyledim ve artık etmem.. o der ki: Kim beni mahkemeye çağırır?.. Üzerimden izzetimi soydu. çünkü kulum Eyub gibi benim için doğru olanı söylemediniz.. ve isterim ki.

Oysa.. Kur'an'a (daha doğrusu Kur'an'ın Nisa. İdris'e. 'Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi' diye seslenmişti" (Sad Suresi. ve kulum Eyub sizin için dua etsin. Eyüb'ü. Oysa. Yusuf u. suresi olan Sad surelerine ve yine karmakarışık bir şekilde serpiştirilmiştir: Enbiya Suresi'nde İbrahim'le ilgili hikayeden Lût'a. Zünnûn'a. belli değil! Zira. Ne demektir bu? Ayağını yere vurmakla çıkaracağı su. ayet 41) şeklinde konuşmuş gibi görünmekte. ayet 84). Sad Suresi'nde belirlendirilmek istenmiştir. çünkü ona itibar ederim de size karşı ahmaklığınıza göre davranmayayım. suresi olan Enbiya ve 38. merhametlilerin en merhametlisisin'. Lût. ayet 42) diye konuşur.)... daha önceki Enbiya Suresi'nde Eyüb'ün Tanrı'ya. ayet 163).. bu ayetten hemen sonra şu var: . Sanılır ki. "Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere Eyub'a. Eyüb'ün. Hani Rabbine. bunu izleyen ayetler yeniden belirsizlikler yaratmakta. Bap 42: 7-16). Bu ayeti okurken kendi kendimize sorarız: "Eyub kimdir? Başına ne den gelmiştir ve hangi dertten dolayı Tanrı'ya niyazda bulunmuştur?" Bu sorulara cevap yok! Sadece Tanrı'nın Eyüb'ün duasını kabul ederek. Sen. Zira." (Enbiya Suresi. bilindiği gibi İbrahim'in kardeşinin oğlu olduğuna göre.. O. ayet 85 vd. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u. Oysa. Harun'a ve Süleyman'a vahyettik...yakılan takdime arz edin. Ancak. Tevrat'taki bilgilere göre. Süleyman'ı... bu iki ayette. En'am. Davud'a da Zebur'u verdik" (Nisa Suresi. Enbiya. Bundan sonra Tanrı Eyub'a nimetler yağdırır. "Eyub". Eyub'la ilgili hikaye'ye gelince. Eyüb'ün "peygamber" olarak gönderildiğini bildiren Nisa ve En'am surelerindeki ayetlerle başlar: "Biz Nuh'a. fakat İsa'dan. Enbiya Suresi'nde belirsiz olarak anlatılan bir husus. çünkü kulum Eyub gibi benim için doğru olanı söylemediniz. yarım yamalak bir anlatışla Eyub hikayesi böylece sona ermiştir. Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. örneğin. Eyüb'ün ". Yu-nus'tan.'Başıma bu dert geldi. Eyüb'ün dertlerini nasıl giderecektir? Bunlara cevap beklerken karşımıza.. Bu düzensizlik.. ismail'e. İbrahim'e. Zira. Zekeriyya'ya ait anımsamalara geçiliyor (Enbiya Suresi. yani. Tanrı'nın. merhametlilerin en merhametlisisin' diye niyaz etmişti" (Enbiya Suresi." (Tevrat. Nuh'un soyundan.. fakat bu kez çok farklı olarak. Süleyman'dan ve İsa'dan sonra değil. Sad surelerine) aktarmıştır. baş kısmını sona ve son kısmını başa geçirmiş olarak ve adeta anlaşılamayacak şekle sokarak. peygamberler. ". Eyub'la ilgili haberler. dertlerini ve sıkıntılarını giderdiği ve ailesiyle birlikte ona nimetler verdiği ekleniyor (Enbiya Suresi. Yakub'a. esbata (torunlara). İsmail'e. ayet 83) diye seslendiği yazılıdır. Yunus'a.şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi" demesi üzerine Tanrı. ayet 84).. Eyüb'ün peygamberler sıralamasında Davud'dan. ayet 83). Eyub'a. Eyub. önce belirtilmesi gerekirdi. Görülüyor ki.. Davud'dan ve Süleyman'dan sonra yaşamış gibi gösterilmiştir. 'Basıma bu dert geldi. "Biz ona (İbrahim'e) İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik. şöyle bir ayetle karşılaşılır: "(Ey Muhammed!) Eyüb'ü da (an). Anlaşılan o ki. burada Tanrı.. Zülkif'e. "(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyüb'ü da an. İshak'a. ayet 43) şeklindeki sözleri çıkmakta. sonra Davud'a ve Süleyman'a ve onlarla ilgili hikayelere değinildikten sonra (Enbiya Suresi. karmakarışık bir sıraya göre sıralanmış ve bu arada Eyub. sonra Nuh'a. Neden Tanrı Eyüb'ün duasını ve niyazlarını kabul etmiştir. Rabbine.. Eyub'la ilgili bu iki ayetten sonra." (En'am Suresi. Tevrat'taki bu hikayeyi Muhammed. hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık" (Sad Suresi. biraz yukarıda bahsettiğimiz gibi değiştirerek. tersyüz ederek. "Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su" (Sad Suresi. İsa'ya. ayet 51-82). Eyub 140 yıl daha yaşar ve günlerine doymuş olarak ölür. Sen. bu da Kur'an'ın 21. Harun'dan. on yedi sürelik bir atlama ile Sad Suresi'nde yine karşımızdadır. şeytan tarafından yorgunluk ve eziyet içerisinde bırakıldığına değinmekte. Esauoğullarından olup Amos ile Lût'un kızlarından birinin oğludur.

Çünkü. ayet 45 vd. age. böylesine sabırlı görünen Eyub. Bu örnekle Muhammed.. kendi kavmini putataparlıktan kurtarıp tek bir Allah'a taptırmak istemiş." (Enbiya Suresi. Gerçekten biz Eyüb'ü sabırlı (bir kul) bulmuştuk.. ayet 8. İsmail. 323. anlaşılması şöyle dursun. mal ve mülkünün yok olduğunu görür. Eyüb'ün başına gelen felaketlerin kaç yıl sürdüğü hususunda farklı görüşe saplıdırlar. fakat."Eline bir demet sap al da onunla vur. Yakub. her şeyin "takdiri ilahi" olduğuna inandığından. bir de kendi aralarında anlaşmazlığa düşerler. Elyesa. sağlığına kavuşunca karısına yüz değnek vuracağına dair daha önce yapmış olduğu yemini yerine getirmek gerektiğini düşünür. Kureyşlileri etkilemek istemiştir. Sale.). kendi içinde bulunduğu koşullara yatkın olmak üzere tanımladığı Salih örneğiyle. onlar deveyi öldürüp Tanrı'ya başkaldırmışlar. Turan Dursun. onunla vur.. Tanrı da ona acır ve hastalığını giderip eski haline sokar. G. şaşkınlık verici bu ayetle sona ermekte. yeminini böyle yerine getir. s. aynı tertipsizlikler ve kargaşalıklarla dolu olarak Kur'an'da yer almıştır. hiç kimsenin anlayamayacağı bu tür anlatımlarla doludur. Fakat. kocası için böylesine fedakarlık etmiş olan kadını koruyacak yerde.. Bütün bu anlaşılmazlıklar. buna karşılık kavminin zayıf ve fakir olan sınıfları ona inanmış ve nihayet Tanrı. c. Sen.. bir sebepten dolayı karısına kızar ve "Eğer bir gün iyileşir ve huzura kavuşursam. Bunun üzerine Eyub. ona dayak atmak hususunda yersiz ve haksız şekilde yemin eden Eyüb'ü üstün kılıp. eski bir Arap kavmi olan Semûd kavmine "peygamber" olarak gönderildiği söylenen Salih'le ilgili sure ve ayetlerdir ki.. Çünkü. varlıklı ve kalabalık bir aile sahibi. yorumcular birbirleriyle yansırlar. . Kur'an dışı kaynaklara (özellikle Tevrat'a) başvurulmak suretiyle yorumcular tarafından anlaşılabilir şekle sokulmak istendiğinde. buna da bir çözüm bulur ve yemini geçersiz kılmak için Eyub'a "hile-i şeriye" yolunu gösterir.' sana yüz değnek vuracağım" diye yemin eder. "yüce" olduğu söylenen bu Tanrı. yeminini böyle yerine getir. 7 ay ve 7 saat sürmüştür" diye kesinlik sağlamak ister. Hatta Tanrı'ya dua ve niyaz etmesini tavsiye eder. Bu yüzden Eyub. Örneğin. 96-97. Muhammed'in Kureyş ile olan ilişkilerine tıpatıp uymakta. Anlaşılması olanaksız hüküm ayetlerini anlaşılabilir kılmak için. onlardan kötü muamele görmüş. 'Basıma bu dert geldi. fakat. age. Ve işte Eyub'la ilgili hikaye. Eyüb'ü kandırması. biraz daha anlaşılamaz durumlar yaratmak bir yana. ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi" (Sad Suresi. Zira bundan sonraki ayetlerle İbrahim. taptırtabilmek için onlara Tanrı tarafından sağlanan nimetleri ve lütufları hatırlatmış. her bir satır. insanı şaşkınlığa sürüklemekte.(Bu konuda bkz. fakat ne yaparsa yapsın. halinden şikayet ediyor görünmek istemez. kimisi "13 yıl". Ve işte Tanrı. ayrıca bkz. buna rağmen karısı. evinin yıkıldığını ve ailesi efradından birçoğunun helak olduğunu. Tanrı onu sınamak ister. azap ve işkenceye sokması için iblise yetki verir. kimisi "18 yıl sürmüştür" der. s.(Ey Tanrım). bu iş için onlardan herhangi bir ücret istemediğini bildirmiş. işaret olarak ve sırf sınamak amacıyla Semûd kavmine bir dişi deve göndermiş ve onlara kendi sularından deveye su verilmesini emretmiş. Yarışırken. Eyub da yüz tane ekin sapından yapılmış bir demetle karısına yüz kez vurur. kimisi de "7 yıl. kavminin kudret ve varlık sahibi olanlarını inandıramamıştır. Zülkifl gibi kişilerin anılmasına ve başka konulara atlanmakta (Sad Suresi. Eyub. bu felaketli günleri sırasında ona büyük fedakarlıklarda bulunarak yardımcı olur. yıllarca süren hastalıklara uğrar. Üstelik de. Eyub'la ilgili hikayenin şu olması gerektiği ortaya çıkıyor: Eyub. Sınamayı iblis aracılığıyla yapmayı kararlaştırır. İshak. ". Fakat. O. Muhammed'in "peygamber'lik iddialarım pekiştirmeye yararlı nice örnekten biridir. bir demet sap ile ona karısını dövdürtmüş olur: hem de hile-i seriye yollarına başvurtarak! Anlaşılır şey midir bu! Yine görülüyor ki. kavmi tarafından alaya alınmıştır. ayet 44) der. dindar ve sabırlı bir kimsedir. ayet 44). Dikkat edileceği gibi. "Bir demet sap ile" kime vurulacak? Ve neden dolayı vurulacak? Bozulmaması istenilen yemin nedir? Bu soruların hiçbirine cevap yok. " (Sad Suresi.3) diye Tanrı'ya niyazda bulunur. malının bir mislini verir. 5. "Eline bir demet sap al. Ancak. Bunun üzerine Tanrı da onları helak etmiştir! Salih'le ilgili bütün bu veriler. Bu örnek. hiçbir yönüyle anlaşılamadan. bu nedenle Tanrı'dan herhangi bir dilekte bulunmaz. "Apaçık" olmak üzere gönderildiği söylenen Kur'an. merhametlilerin en merhametlisisin'. buna rağmen. güya Salih. Ancak. Daha başka bir deyimle.. bu satırların hiçbiri anlaşılır gibi değil..) Bu konuda verilebilecek bir başka örnek.

ve Şems Suresi'nin 12. ondan mağfiret isteyin. bunu sağlamak için Salih'le ilgili hikayeyi bir okuyuşla ve anlaşılır bir şekilde anlatmış değildir. Onu bırakın Allah'ın arzından yesin (içsin).. Tanrı'nın "mucize" olarak bir deve gönderdiğini ve devenin serbestçe otlamaya bırakılmasını emrettiğini söylemektedir. onlar da.. sure olarak inmiş kabul edilir) ve Zariyat Suresi ile son bulur (çünkü. ayetini okuyalım (Hûd Suresi'nin iniş sırası 52). ve 157. Sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Şimdi. "Şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız" diye yanıt verirler (A'raf Suresi. fakat Tanrı konusunda kuşku içerisinde olduklarını söylerler: . iniş (nüzul) sırası itibariyle 26. Oysa kendisinden mucize olarak deve isteyen olmamıştır. ayet 76-77).. Ve onlara.. bir de Salih'e meydan okurcasına. Tanrı'nın Semûd kavmine Salih'i gönderdiği ve Salih'in onlara şöyle dediği yazılıdır: ".yurtlarında dizüstü donakalırlar)" (A'raf Suresi. bunu dedikten sonra Salih. ayet 74). Bu sözler üzerine Semûdlular Salih'e çatarlar. zihni allak bullak edici bir durum vardır ortada. Şems Suresi. A'raf Suresi'nin 73. Zariyat Suresi 112. ve 44. Kur'an'ın.. Zira Tanrı.Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. bu sureler. sizin ondan başka Tanrınız yoktur.. ve 39. Semûd kavminin ileri gelenleri büyüklük taslarlar ve içlerinden zayıf gördükleri kimselere. kendilerini atalarının dininden uzaklaştırmak istediğini. Hûd Suresi'nin 61. suredir) son bulur. surelerin hem Kur'an'daki sıralarını. ayaklarını keserek öldürürler... tıpkı yukarıdaki diğer örneklerde olduğu gibi. ayetlerine. O halde.Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir" derler (A'raf Suresi. Daha başka bir deyimle. Kur'an'ın yedinci sırasında yer alan A'raf Suresi'nin 73.kendisi de. belli değil! Fakat.. Salih kıssası. size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Kur'an'ın bu ayetlerinin bulunduğu A'raf Suresi'nden dört sürelik bir atlama yaparak on birinci sure olan Hûd Suresi'nin 61. O sizi yerden (topraktan) yarattı.. ". ve 29. onun bu şekilde konuşmasına karşılık.7. Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakalar ve ". Bu konuda Kur'an'a koyduğu ayetler. Ancak. sonra sizi elem verici bir azap yakalar" (A'raf Suresi. Rabbim (kullarına) çok yakındır. Şems Suresi ile başlar (çünkü. Semûd kavminin uğradığı felaketlere uğrayacaklarını anlatmak amacındadır. çeşitli surelerin çeşitli ayetlerine. "Biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz" derler ve dişi deveyi. gerçekten içinden çıkılmaz bir duruma düşmüş olursunuz. surelerin Kur'an'daki sırasına (mushaf tertibine) göre ele alacağız.. Fakat yapmadan önce şunu belirtelim ki. Burada. bu yanıta karşı. hem de nüzul (iniş) sıralarını göz önünde tutmaya kalkışacak olursanız. Surelerin iniş sırasına (nüzul sırasına) göre inceleyecek olursak görürüz ki. Kamer Suresi'nin 24. Ancak. ayetinde. "Siz Salih'in.. Ve sizi orada yaşattı. Bununla da kalmazlar.. Kısaca fikir edinmek için. Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?" diye sorarlar. (dualarım) kabul eden-dir!" (Hûd Suresi. diğer kıssalar bakımından olduğu gibi. farklı şekillerde serpiştirilmiş olarak ve anlaşılamaz hale sokularak anlatılmıştır. yukarıda anlatılan olayın biraz değişik bir şekli var. İsra Suresi'nin 59. ona kötülük etmeyin. Dikkat edileceği gibi Salih. Bunun üzerine Salih onlardan yüz çevirir (A'raf Suresi. Fakat. Tanrı'nın Ad kavminden sonra Semûd kavmini yeryüzüne yerleştirmiş olduğunu. Hakka Suresi'nin 4. ayet 73). surelerdir. ayet 75). surelerin Kur'an'daki sıralarına göre A'raf Suresi ile (ki 7. ve 67.. sure olarak inmiş kabul edilmektedir). ve 7. 145. onlara nimetler verdiğini ve bu sayede onların evler ve saraylar yaptıklarını belirtir ve yeryüzünde "fesatçılar" olarak karışıklık çıkarmamalarını söyler (A'raf Suresi. O da.. kendi kavmi olan Kureyş'i putlardan uzak kılıp Tanrı'ya tapar duruma getirmek için aynı şeyleri yapmış görünmekte. 74.Ey Kavmim! Allah'a kulluk edin. sonra da ona tevbe edin. Tanrı'ya kul yapmak istediğini. Salih kıssası bakımından da. 26. Salih kıssası. belli bir düzen ve uyum içerisinde sıralanmış da değildir. Çünkü.. ayetlerini bir araya getirip incelemek (ayrıca hadislere göz atmak) gerekir. Hele konuyu incelerken. suredir) başlar ve Şems Suresi ile (ki 91. Büyüklük taslayanlar. ayet 79). Zariyat Suresi'nin 43. Şuara Suresi'nin 142. ayet 61). Semûd kavmine Salih'i gönderdiğini ve Salih'in onlara şöyle dediğini bildirmekte: ". Daha başka bir deyimle Salih kıssası. ayet 78). Bunlar hakkında fikir edinebilmek için. eğer putları bırakıp Tanrı'ya kulluk etmeyecek ve kendisini peygamber olarak kabul etmeyecek olurlarsa. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Biz burada Salih kıssasını. geliniz bunu birlikte yapalım. Neden dolayı deveyi işe karıştırmıştır. 62.

onun bir su içme hakkı vardır.. Salih de onlardan. belli bir günün içme hakkı da sizindir. iman edeceklerine dair söz aldıktan sonra namaz kılıp Allah'a dua etmiş ve bunun üzerine Allah büyük bir kayadan büyükçe bir deve çıkarmıştır. o kadar! (Zariyat Suresi. hikaye yeni baştan. ayet 63) der. yalancı ve şımarığın biridir" (Kamer Suresi. Salih'in konuşması ve halkın ona karşı tutumu. Şimdi geliniz.18 Ve işte güya bundan dolayıdır ki. deve ile ilgili husus biraz açıklığa kavuşturulmakta (Kamer Suresi'nin 37. bizi kendisine (kulluğa) çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz" (Hûd Suresi.. pınarların içinde. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Yine dikkat edileceği gibi.İşte (mucize) bu dişi devedir. salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? (Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Ona kötülük dokundurmayın.. Salih'in bu sözlerine karşı kavminin insanları. Semûd kavminin. (Şimdi) babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz.. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Daha önceki A'raf ve Hûd surelerinde. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. "Sen büyülenmişsin" diye konuştuğu yazılı idi. Halkın.o yalancı ve şımarığın biridir. suresine geçelim (surenin iniş sırası 112). A'raf ve Hûd surelerinde.. Eğer doğru söyleyenlerden ise. ayet 62). Görüldüğü gibi burada Salih olayı. Semûd kavminin Salih'ten açıkça mucize istediklerine dair bir kayıt yokken. Tanrı'nın var olup olmadığı konusunda kuşkulu olduklarını ortaya koymaktadırlar. "Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın devesi. ayet 23-25) dedikleri yazılı. Fakat. Siz burada bahçelerin. hani sanki onların seviyesine inmiş gibi şöyle konuşur: . Onu bırakın. o da Semûd kavminin Salih'ten açıkça bir mucize istemeleri! Salih de onlara. yirmi beş sure atlayarak Kur'an'ın Zariyat başlığını taşıyan 51. birbirinden farklı şekilde anlatılmakta! Şimdi yeniden bir atlama yaparak Kur'an'ın yirmi altıncı sırasında yer alan Şuara Suresi'ne geçelim (bu surenin iniş sırası 47). Salih hakkında ". olsa olsa iyice büyülenmiş birisin.. Hûd Suresi'nde Salih. burada yeni bir durum var ki."Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. ancak alemlerin Rabbidir. ayet 64) diye ekler. Görülüyor ki. Sonra bu deve kendisi gibi büyükçe bir yavru doğurmuştur.. Benim ecrimi verecek olan. haydi bize bir mucize getir" (Şuara Suresi." (Şuara Suresi. sonra sizi yakın bir azap yakalar" (Hûd Suresi. ayet 153-154). yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir" (Şuara Suresi.. yine farklı bir şekle sokulmuş olarak Salih'in şu sözleriyle başlıyor: "Semûd (kavmi) de peygamberleri yalanlamışlardı. Görülüyor ki. Her ne kadar burada yazılı değilse de. "Buna ne dersiniz?" (Hûd Suresi. Oysa daha önceki anlatımda halkın Salih'e. yani elli dördüncü sırada yer alan Kamer Suresi'nde. bunun "apaçık bir delil" olduğunu öne sürerek. burada. yani Şuara Suresi'nde... Kardeşleri Salih onlara söyle demişti: '(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş bir elçiyim. Allah'ın arzından yesin (içsin). ". ekinleri. Dikkat edileceği gibi. Burada. Üç sure sonra. sure olarak nazil olduğu söylenir). Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. yorumcuların söylemelerine göre. ayet 155-156) der. "Haydi bize mucize göster" diye konuştukları yazılı. ayet 141-152)." şeklinde konuşmasına kızan Tanrı tehditler savurur. "Sen büyülenmişsin" diyerek açıkça kendisinden mucize göstermesini isterler: "Sen. fakat farklı bir ifadeyle anlatılmakta. ayet 43-44). onları ikna etmek üzere. kendilerine gönderilen "uyarıcıları" yalanladıkları ve "Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır o. Semûd kavmi bu şekilde konuşmakla. Salih'ten mucize olarak kayadan deve çıkarmasını istemişlerdir. Orada aynı olay. farklı bir şekle sokulmuş olarak anlatılmakta. kendisine Tanrı tarafından "peygamberlik" verildiğini. Burada Salih olayına iki ayetle değinilmekte ve Semûd kavminin Tanrı emrine karşı geldiği ve bu yüzden yıldırıma çarptırıldığı bildirilmekte.

"Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü donakaldılar" (A'raf Suresi." demişti (Kamer Suresi. Semûd halkı olduğu yazılı idi. Onlara. bilinmiyor! Kur'an'da yazılı değil! Fakat. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında. Ve nihayet Kamer Suresi'nden yirmi iki sürelik bir atlama yapıp.( Diyanet Vakfı yorumu. Bunun üzerine Rableri. belli değil! Yorumcuların açıklamalarına göre bu. Burada olayımıza sadece bir satırla değinilmekte ki. bir önce konuştuğundan farklı konuşmakta! Olayla ilgili olarak Kamer Suresi'ndeki . Aynı surede şu yazılıdır: "Arkadaşlarım çağırdılar. (Allah bu şekilde azap etmenin) akıbetinden korkacak değil ya!" (Şems Suresi. o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti" (Kamer Suresi. ayet 31). burada Tanrı'nın ceza olarak Semûd halkı üzerine "korkunç bir ses" gönderdiği ve bu ses yüzünden onların "hayvan ağılına konan kuru ot gibi" oluverdikleri yazılı. ayet 27-28). doksan birinci sure olan Şems Suresi'nin."Yarın onlar.korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi olııverdiler" (Kamer Suresi. ayet 26). oysa daha önceki konuşmalarında Tanrı. 'Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın'' dedi. Bunun üzerine Tanrı. Burada geçen "arkadaşları" sözcüğü kime atıftır. Oysa daha önceki surelerde. Salih'ten mucize göstermesini isteyenlerin Semûd halkı olduğu yazılıydı. o da şöyle: "Semûd'a gelince: onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helak edildiler" (Hakka Suresi. onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. karşımızda yine tutarsız ve anlaşılması mümkün olmayan ayetler bulunmakta ve yine Tanrı..( Diyanet Vakfı yorumu. ayet 31). Kudar b. Şimdi otuz sekiz sürelik bir atlama yapalım ve Kur'an'ın altmış dokuzuncu sırasında yer alan Hakka adlı sureye gelelim (surenin iniş sırası 78). Öte yandan yine bu ayette. zira onlar Tanrı'ya aldırış etmeyip deveyi öldürmek hevesindedirler. Tanrı'nın emrine göre deve ile Semûd halkının suyu paylaşacakları anlaşılmakta: bir gün deve içecek.) Taksimin "ilahiliği" nedendir ve neden Tanrı ille de deve ile (hem de dişi deve ile) onları sınamak istemiştir. farklı bir ceza şeklini (örneğin. aynı konu ile (yani. "(Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu?" der ve azabının nasıl olduğunu belirler: "Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. ayet 5).. suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. ayet 78) diye yazılıdır. Semûd halkını sınamak için dişi deve gönderdiği yazılı.. Dikkat edilecek olursa burada Tanrı'nın. A'raf Suresi'nde. günahları sebebiyle. Ama onlar. Salif adında bir zorbadır ve deveyi öldüren de odur.. onları imtihan etmek için dişi deve gönderdiğini ekler: "Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. ayet 11-15). Dikkat edileceği gibi. ayet 29). Oysa. Semûd'la) ilgili şu ayetlerini okuyalım: "Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Sen onları gözetle ve sabret. Görülüyor ki. bir gün de Semûd kavmi içecektir sudan! Tanrı'nın söylemesine göre bu "ilahi" bir taksimdir. yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir" (Kamer Suresi. onu yalanladılar ve deveyi kestiler. deprem yaratma yolunu) seçmiş görünmekteydi. ". Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. ne yaparsa yapsın onları imana getiremiyor Tanrı. Her biri kendi içme sırasında gelsin" (Kamer Suresi. örneğin. daha önceki anlatımlarda deveyi öldürenin bir kişi değil. Allah'ın Resulü onlara. "sarsıntı "dan söz etmeyip. olayla ilgili olarak Kamer Suresi'ndeki konuşmasında Tanrı. Ve sonra.) Oysa ki.

o nakayı devirdiler. Kur’an’daki tertipsizliklere. sırasında yer alan Şems Suresi ile Salih kıssası sona etmekte. yine bu ayetlere göre Tanrı. bu sure ve ayetleri nüzul (iniş) sırasına göre incelemiş olsak. Salih kıssası gerçekten burada sona ermiş olmuyor. sadece kendisine iman etmeyip deveyi kesenleri değil. iniş (nüzul) sırası itibariyle Şems Suresi'nin 26. Öte yandan. . bu tutarsızlıklar ve anlamsızlıklar. Bütün bunlar.. "Arkadaşlarını çağırdılar.. yani Şems Suresi'nde deveyi kesenin "onlar" (yani. sure olarak Tanrı'dan geldiği kabul edilmekte. ayet 11-15) demektedir. Kur’an okuyucusunu “fikirsel silsile” ve “akılcı düşünce” doğrultusunda bocalamaya zorlayan ve bilimsel gelişme olasılığından yoksun kılan nedenlerden bir kısmıdır.. ayet 29) diyerek deveyi kesenin bir kişi olduğunu söylerken." (. Ancak. çocukları. *** Kıssalarla (hikaye ve masallarla) ilgili olmak üzere yukarıya aldığımız örnekler. Surelerin Tanrı'dan gelişine göre bu kıssanın Zariyat Suresi ile sona ermiş olması gerekir. çünkü Zariyat Suresi.onlar.5864) (Şems Suresi. Ve işte Kur'an'ın 92. suçu olmayan kimseleri (örneğin. hepsini birden helak ettiğini bildirmiştir. "Semûd kavmi") olduğunu bildirmekte ve ". tutarsızlıklara ve uyumsuzluklara verilebilecek nice örnekten birkaçı! Yine tekrar edelim ki. age. kadınları) dahi cezalandırmış.7. onu yalanladılar ve deveyi kestiler.. “yani takdim-tehir” öğesini göz önünde tutmuş olsak dahi aynı olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktan kurtulamayız.konuşmasında. vurup öldürdüler. şimdi burada.. Yazır. sure ve ayetlerin Kur’an’daki diziliş tarzınsda doğmuş değildir. o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti" (Kamer Suresi.. c. s..)( Elmalılı H.. Demek ki. yüz on ikinci sure olarak Tanrı'dan nazil olmuş (inmiş) kabul edilmektedir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->