‹LKÖ⁄RET‹M

FEN VE TEKNOLOJİ
www.sbsfenci.com

Ö ⁄ R E T M E N K I L A V U Z K ‹ T A B I

YAZARLAR
Dr. Tuncay TUNÇ Necati BA⁄CI Nuray YÖRÜK Nihal GÜRSOY KÖRO⁄LU Ülya ÇELT‹KL‹ ALTUNO⁄LU Güzide BAfiDA⁄ Özgül KELEfi ‹nciser ‹PEK Elif BAKAR

DEVLET K‹TAPLARI ‹K‹NC‹ BASKI ..................... - Ankara, 2008

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI................................................................................: 4417 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹ .....................................................................................................: 1257 08.06.Y.0002.3602

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

ED‹TÖR Prof. Dr. Bilal GÜNEfi D‹L UZMANI Sedat KANSU ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Nuray OKAN GÖRSEL TASARIM N. Özgür ÜNAL Ahmet Rasim KARS Emel TOKER ‹hsan TÜRK REHBERL‹K UZMANI Hüseyin MÜRSEL PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY KATKIDA BULUNAN Hatice Kübra AKÇAM

ISBN - 978-975-11-2943-7

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 19.04.2007 gün ve 94 say›l› kararı ile öğrenci çalışma kitab› olarak kabul edilmifl olup Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤›n›n 19.03.2008 gün ve 1092 say›l› yaz›s› ile ikinci defa 32.500 adet bas›lm›flt›r.

MUSTAFA KEMAL ATATURK

..

...................................................................... Mısır’ın baş metredir an 2..........................................................................................9-27 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI 7.............. ÜN‹TELER ve ÖNER‹LEN SÜRELER .......000’a i Dünya’n ..........9-26 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI KAZANIMLARI ‹LE EfiLEfiEN ATATÜRKÇÜLÜK ‹LE ‹LG‹L‹ KONULAR TABLOSU .....9-1 “FEN-TEKNOLOJ‹-TOPLUM-ÇEVRE” KAZANIMLARI ................. Elim için Kahvalt bardağ uyandım kahvaltı ek için geri çektim..... 10 1........... foto çekleflt flt›¤›m›z birç k rfl›la nas›l ger Konula r 7 .................................................................................... Ünite: Vücudumuzda Sistemler ....9-28 GÜVENL‹⁄‹M‹Z ‹Ç‹N ................................. en çıktım........................................... yüzüm beni bek ımı ı elime .......................................................................................99-b 3.......................... Ünite: Kuvvet ve Hareket ........................................9-26 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI KAZANIMLARI ‹LE EfiLEfiEN ARA D‹S‹PL‹N ALAN KAZANIMLARI TABLOSU .....................9-25 “TUTUM VE DEĞER” KAZANIMLARI .......................................... SINIF ÖĞRENME ALANLARI.......... i fırçaladımis dişlerim tfak dım ve rlardı............................ nden ler ü içm a ve evd min bah erke d bizimki Sütüm imi hızl Konula r 2.................................... Mu ğımda ü yıka liyo aldı i...................................................................... 65-› 2.................................9-29 Ö⁄RETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN ORGAN‹ZASYON fiEMASI ............................................9-24 “B‹L‹MSEL SÜREÇ BECER‹” KAZANIMLARI ............................... i ¤raftak ok i¤ini......................................................................................................... Ünite: Yaflam›m›zdaki Elektrik ................................13 m.......................50 yapının ps Piramid 138 i’dir anıl i bir it Piramid in yüksekliği ımında kull üklüktek Oysaki Keo ve bas ücü mid kir bu büy i yap Konula r 3...............İÇİNDEKİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN TANITIMI....... ps r Keo tek ese nan bu ulaşan a bulu e ümüze lası’nd yüksekliğin da gün Giza Yay 0 binan›n her biri 2-7 biri olupınlarındaki ından katlı bir taşın yak i harikas ti Kahire uzunluk elli yakın blok zde ın yed ken (Bu günümü 0........................

........................... Ünite: Maddenin Yap›s› ve Özellikleri ... al ede rinin ızı hay hayal hangile attığım lerden olduğumuzu ... Atomla fl gerçekleflt Parçac maddey Al›fl veri u gibi yeni ldi.................................................................. k.................................. Nur top flikler.................................................... 313 KAYNAKÇA ................. da Uz ay araştır lmuş uzay ol ar ak am a bu ı ve nu ili da ızlar or um ve duğu yıld uzay er le ilg bi lm iy irir i ol tis e Mars lleşt ge nl belir ğu nu Benc nkü güze Ge ze ol uş tu ayı ker..... ad› veri ve bile Bileflik Element iriyle............... 193-b 5....................... kap›s›n Ç›kar›rk araban›n turan Açarken .... i Geçmifl n Öz ›......... As gi di Benc yaşa fik rim ’a ırdım lar................................................ mizi kap uz ses a elim gözleri Duyduğum bir ormand söyley klarını ruz? di de Konula r 7....................... 129-b 4............. De ddeyl yafl›yo uçsuz buc ›fl›¤›n ma rini esi nyada nan renkle görülm bir dü kadar uza amda ort klerin renk ne ks›z bir Bu ren Rengâ l ökyüzü Konula r 6............................................. ıp ine çık iz zlerim lim...................................................... Atomu en flapkam ›........... Anlad›m r›n varl›¤›n i............. yeryüz rinden ›z›.. flt› birb klar da Konula r 5................................... yeflil ve inlikle k›rm n der iminin nizleri ›z bir alanda e etkilefl aks ruz.....4.... r etkileflt ›kla e.................................................... 278 SÖZLÜK ................................... : ve er i ge nl şam ge ze a ya rs’d şam yd ım r Ma a ya ol sa otla rs’d için yo r tron e Ma mak : ...... Ünite: ‹nsan ve Çevre ... i... 249-e 7............... atomu olufl ›......... Ünite: Ifl›k ........ ve da Ha ze ge i se l r Konula r EKLER..... Çü yo k........ üne.......... uz yo i çe fl›nda na sıl bence en atim in 12 ya ok sij dikk rim nl er zar.... Gö doğal................ 314 8 .......... Ünite: Günefl Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ........................ 225-b 6...............

Ayrıca ünitede yer alan performans ödevi ile ilgili bilgi de bu bölümde verilmektedir. fen ve teknoloji dersi öğretmenlerine kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. 2. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı) ölçme ve değerlendirmeye bakış açısı ve bu konuyla ilgili olarak vurguladığı noktalar üzerinde durulmuştur. Ünite konularının bitiminden sonra “Ünitemizi Özetleyelim” bölümünde Ders Kitabı’ndaki ünite özetiyle ilgili öğrencilere yaptırılacak çalışmaların açıklamaları bulunmaktadır. “Ünite Giriş Sayfalarının İncelenmesi” ve “Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği” olmak üzere iki alt başlıktan meydana gelmektedir. Ünite konularının anlatımı da kendi içinde bir sistematiğe sahip olup şu başlıkları içermektedir: 1. Üçüncü bölümde ise 7. ünitedeki konuların sıralanma düzeni ve her bir konu için önerilen süreler yer almaktadır. Atatürk’ten Bizlere. Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’ndaki değerlendirme sorularının cevapları verilerek bu bölümlerle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Hayatımızın Neresinde?. Bizlerden Geleceğe” bölümünde. Ders Kitabı’ndaki Bölümlerin 5E Modeline Göre Aşamalandırılması: • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Keşif Aşaması • Açıklama Aşaması • Genişletme Aşaması • Değerlendirme Aşaması 4. Rehberlik Köşesi. Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler. sözlük ve Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın yazımında yararlanılan kaynakların yer aldığı kaynakça bulunmaktadır. “Üniteye Genel Bakış” bölümü. bilim ve teknolojiyle ilgili sözlerine. Eğlenceli Satırlar bölümlerini içerir. “Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler” bölümünde. Üniteye Genel Bakış. “Üniteye Hazırlık” bölümü. “Rehberlik Köşesi”nde ihtiyaç duyulduğunda kullanılması için rehberlikle ilgili etkinlikler verilmiştir. ünitede yer alan her bir konu “5E modeli” esas alınarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Ünite ile ilgili düzenlenebilecek gezi önerileri “Önerilen Geziler ile İlgili Ön Hazırlık” başlığı altında sunulmuştur. 6. Bu bölümle ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra. toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anlamalarını. Konuya Başlarken 2. 3. Ders Kitabı’nın bir bölümü olan “Hayatımızın Neresinde?” ile ilgili açıklamalar. sınıf fen ve teknoloji kitaplarının (Ders Kitabı. nasıl geliştiğini ve insanların hayat şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavramalarını sağlamak amacıyla gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kitabın sonunda ölçme ve değerlendirme ile ilgili ekler. ünitede yer alan kavramlar ve bunların birbiriyle ilişkisi öğretim programından alınan kavram haritası aracılığıyla verilmiştir. Bu bölümde öğrencilerin fen. Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları. Nereye Gelecekler? 3. “Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları” bölümünde. Kavram Haritası. teknoloji. Üniteye Hazırlık. Son olarak “Eğlenceli Satırlar” bölümünde eğitici ve eğlendirici bilgilere yer verilmiştir. Öğrenciler Neredeler. 11. 5. 9. Ünitemizi Özetleyelim. Atatürk’ün eğitim. Ünitelerle ilgili açıklamalara geçilmeden önce kitabın tanıtımının birinci bölümünde öğrencilerin bilgilerinin tazelenmesi ve onlara yeni bilgiler verilebilmesi için fennin doğası ve işleyişi ile ilgili konular kısaca anlatılmıştır. görüşlerine ve anılarına yer verilmiştir. 9-1 . “Kavram Haritası” bölümünde. Konu Biterken Kitabın organizasyon şemasında bu başlıkların içeriğiyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. 1. Bu bölümün dikkatli şekilde incelenmesi kitabın daha kullanışlı ve anlaşılır hâle gelmesini sağlayacaktır.ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI’NIN TANITIMI Bu kitap. “Atatürk’ten Bizlere. Bizlerden Geleceğe. Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda da aynı başlıkla verilmiştir. 8. 4. Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nın küçültülmüş nüshalarını da içinde barındıran bu kitapta her ünite. 10. bunların birbirlerini nasıl etkilediğini. o ünitede verilen kazanımların diğer sınıflardaki fen kavram ve becerileriyle nasıl bir ilişkisi olduğunun görülmesi amacıyla Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndan alınmıştır. İkinci bölümde kitabın temel aldığı öğrenme yaklaşımı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Ünite Konuları. 7.

Öncelikle neyi aradıklarına karar verirler. • Bir keşfetme metodudur. Daha sonra raporlar bilimsel toplantı. kavramlar. Ancak bunların hepsi bir araya gelince fennin resmi ortaya çıkmaya başlar. deney ve nedene dayanır. Bunların yanı sıra bazı bilim insanları teknolojik tasarımlarla daha fazla ilgilenir. Bilim insanları. yasalar ve teoriler oluşur. fenne yabancı bir kişi onu bilimsel bilgi topluluğu olarak görebilir. Sonuç olarak değişik metot ve süreçler izlenerek elde edilen bazı bilimsel bilgilerin zamanla değişebileceğinin bilinmesinde fayda vardır. açıklamak ve uygulamak anahtar kavramlarının yanı sıra gözlem yapmak. Fen. Örneğin. kalp atışlarımızdan. ilkeler. Tüm bu bakış açılarının fen ile bir bağlantısı vardır fakat her biri tek başına fenni tarif etmek için yeterli değildir. Fen. gözlem ve deneylere dayanan veri temelli açıklamalarla sınırlıdır. Bunların yanı sıra bilimsel çalışmanın vazgeçilmez bir kuralı olan bilimsel çalışma etiğine uymak bilim insanlarının önemli bir özelliğidir. Bu nedenle. BÖLÜM FEN VE TEKNOLOJİNİN DOĞASI Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak için öncelikle onlara fen ve teknolojinin doğası hakkında bilgi verilmelidir. Fakat bunların ötesinde. • Problem çözmedir. farklı şekillerde çalışarak evrenle ilgili henüz açıklığa kavuşmamış olguları aydınlatmaya çalışırlar. meydana gelen veya gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında gözlemlere dayalı çıkarımlar yapabilir veya henüz aydınlatılmamış gerçekler hakkında teoriler oluşturabiliriz. Anlamak. Görme duyumuzu kullanarak her şeyi görmemiz. bir felsefeci ise. Bu bölümde öğretmenlerin fennin doğası ve işleyişi konularındaki bilgilerini tazelemek ve öğrencilerine bilgi verebilmelerini sağlamak amacıyla bu konulara kısaca değinilecektir. Bilim insanlarının izledikleri genel sürecin anlama. Fen. diğeri anladığını açıklamak ve sonuncusu ise anladıklarının sonuçlarını uygulamaktır. Örneğin atomun yapısını açıklamak için tarih boyunca birçok teori ortaya atılmıştır ve hâlâ bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. yıldızların parlaklığına kadar uzanan geniş bir yelpazede doğayı ve evreni insanlar için anlamlı hâle getirmeye çalışırlar. toplumda etkisi ve uygulanabilirliği olan organize edilmiş bilgi topluluğu oluşturmaktır. Fen. bilim insanlarının hepsi çalışmalarında bilimsel bir süreç izler. açıklama ve uygulama basamakları sonucunda bilimsel bilgi içeriği veya bilimsel ürünler olarak adlandırılan olgular. Bu anahtar kavramlar. fenni bilginin doğruluğunu sorgulama yöntemi olarak dikkate alabilir ya da çoğunlukla kabul gören bir tanımla fenni bilginin tabiatını düşünme. • Organize edilmiş bilgi topluluğudur. Bilim insanları. kuşların göç etme nedenlerinden. • Evrenin araştırılmasıdır. seminer veya sempozyumlarda sunulur ya da bilimsel dergilerde yayımlanır. fen ve teknoloji derslerinin planlanmasında ve öğretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu sayede günümüzde karşılaştığımız problemleri çözebilir. • Gerçekleri gözlemlemek ve tanımlamaktır. deney yapmak ve muhakeme etmek kavramları kullanılarak fennin bir tanımı yapılabilir. ardından fikirlerini destekleyen kaynaklar toplar. bilimsel bilgilerin. Bu tanımlama bir fizikçi olan Edward Teller (Edvırd Telır)’ın ifadeleri ile paralellik göstermektedir: “Bir bilim insanının üç tane sorumluluğu vardır: İlki anlamak. kendisine fennin ne olduğu sorulunca bir fen ve teknoloji öğretmeni aşağıdaki ifadelere öncelik verebilmelidir: • Doğayı keşfetmektir.” Dahası fen. ortaya çıkardıkları yeni ürünleri raporlaştırarak çeşitli iletişim süreç ve araçları ile diğer insanlarla paylaşır. bir bilim insanı fenni hipotezlerin denenmesi için geliştirilen yöntem veya araştırma yolu şeklinde tanımlayabilir. Bu farklılıklara karşın. • Doğruyu bulmaktır. Bilimsel raporlar toplumla paylaşılmadan önce aynı alanda çalışan meslektaşlar tarafından dikkatlice incelemeye tabi tutularak ürünün paylaşılması yönünde bir karara varılır. yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur. bireysel olarak farklı tanımlanabilecek geniş kapsamlı bir süreçtir. gözlemler-deneyler yapar ve alternatif çözümler üretirler. Bazı bilim insanları teorik çalışmaya yönelirken bazıları deneysel uygulamalara ağırlık verir.1. Bu bilgiler ışığında bilim insanları. doğayı araştırarak onu anlamaya çalışmaktır. • Gerçekleri teorilerle organize etmektir. Bunun sebebi. Unutmamak gerekir ki yayımlanmış çalışmalar bilimsel çevreler tarafından tekrar incelenebilir ve ürün hakkında yeni eleştiriler yapılabilir. deneysel kanıtlara ve bilimsel teorik bir çatıya dayandırılamayan açıklamalar fennin bir parçası değildir. • Mantıksal muhakemedir. mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme süreci olarak açıklayabilir. gözlem ve deneye dayanması ve insanların gözlem yapma yeteneklerinin sınırlı olmasıdır. işitme 9-2 . gözlem.

radar vb. deneyler ve bunların dayandırıldığı kural ve teorileri öğrencilerinizin Düşünme Yöntemi Olarak Fen tartışmasına fırsat tanıdınız mı? Yoksa öğretim süreciniz sonunda. Her ikisi de birbirinin ürünlerini kullanır ve birinde meydana gelen bir gelişme diğerinin de gelişmesini sağlar. Bu yüzden gözlemlenemeyen olaylar hakkında o ana kadar sahip olunan bilgiler. Yani öğrencilerimiz bir bilim insanına benzer tutum ve Bilgi Topluluğu Olarak Fen davranışlar sergilemek yolunda küçük yaşlardan itibaren adım atmaya başlamalıdır. fennin doğasına ait bir özelliktir. olgular hakkındaki bildiklerini daha ileriye taşımak için neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışır. Ayrıca bazı durumlarda hayal gücü onlar için daha anlamlıdır. merakları. • Düşünme Yöntemi Olarak Fen Bilim insanları. çeşitli kademelerdeki fen eğitimi için bir gösterge olabilir. teleskop. Ancak bu sayede anlamlı bir fen eğitimi gerçekleşebilir. inandıklarının gerçek olabileceğini araştırır ve genellikle kontrol edilemez şekilde meraklı görünür. Bu deneyimler fen öğretimi ile ilgili size neler kazandırdı? Öğrencilerinizin konular hakkındaki fikirlerini aldınız mı? Öğretmeye çalıştığınız olguların ve bunlarla ilgili fikirlerin nasıl ortaya çıktığını öğrencilerinize fark ettirdiniz mi? Buluşlar. Toplum ve Çevre ile İlişkisi ve bunları öğrencilerinize fark ettirmekle mümkün olabilecektir. Tümevarımda ise tümdengelimin aksine bir işleyiş vardır. öğrencileriniz fenni sadece bir bilgi topluluğu Sorgulama Yöntemi Olarak Fen olarak mı algıladı? Bizce okullarda verilen fen ve teknoloji dersleri teknik bilginin aktarılmasından öteye gitmelidir. Bu ise ancak birazdan aşağıda ifade edilecek temaların öneminin farkında olmak Fen ve Fennin Teknoloji. Teknoloji. Fennin amacı evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmak iken teknolojinin amacı insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır. Herhangi bir olgu ile ilgili neden-sonuç arasındaki kavramsal ilişkinin ortaya çıkarılması. şüphecilikleri ve hayal güçleri hangi olguları neden araştırmaları gerektiği konusunda referans noktası olmuştur.” Dolayısıyla bilimsel bilginin ve teknolojik tasarımların çoğu. Einstein (Aynştayn) der ki: “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. insanların düşünme becerilerini kullanarak ortaya attığı ve bilimsel olarak kabul edilen bazı fikir. bir kişiye. Diğer kısımları okumaya başlamadan önce fen ve teknoloji derslerinizdeki deneyimlerinizi düşünün. Aslında buraya kadar anlatılanları. olguları sorgularken zihinsel işlevlerini araştırmalarına yansıtırlar.duyumuzu kullanarak her türlü sesi duymamız ve dokunma duyumuz ile her şeyi hissetmemiz mümkün değildir. Bazen tümdengelim bazen de tümevarım yolunu seçerler. toplum. Bu. Çoğu zaman bilim insanlarının inançları. Fenin Temaları Bu kısımda bilim insanları ve fen öğreticilerinin hâlihazırda farkında olduğu ve yararlı olarak kabul ettiği fennin diğer temalarına değineceğiz. Aşağıdaki şekil. Fennin bu temaları. olgunun işleyiş mekanizması hakkında da bilgi edinmeye yardımcı olur. bu temaların neler olduğunu göstermektedir. Bu temalar fen eğitiminin planlanmasında. 9-3 . ekonomi ve çevre açısından maliyet ve yarar dengesini gözeten en ideal çözümleri geliştirmektir. amaç ve kısıtlama vardır. Neden–sonuç ilişkisini araştırmak modern fennin temelidir. Bu yüzden bütün bilimsel bilgilere “mutlak doğru” şeklinde yaklaşmak sakıncalıdır. bilim insanları ve mühendislerin hayal gücüne dayanmaktadır. Çoğu bilim insanı. Dikkat edilirse fennin “bilgi topluluğu” teması daha çok göze çarpmaktadır. model ve teoriler zamanla değişebilir. Bilim insanları doğadaki olguları açıklamak için çeşitli akıl yürütme yöntemleri dener. Tümdengelim yönteminde makro düzeyden mikro düzeye doğru bir açıklama yolu tercih edilir. Bilim insanları. Bu nedenle teknolojideki temel kaygı.) gelişen gözlem yapma olanaklarımız sayesinde farklı bulgulara ulaşılması kaçınılmazdır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak (mikroskop. fen gibi dünyadaki bütün kültürlerde uzun bir tarihî geçmişi olan yaratıcı bir faaliyettir. balık vermektense ona balığın nasıl yakalanacağını öğretmeyi tercih etmemizle özdeşleştirmek pek de yanlış olmaz. Teknolojide her zaman birçok olası çözüm ve kaçınılmaz olan birçok ihtiyaç. Fen ile teknoloji arasında çok yakın bir ilişki vardır. uygulanmasında ve analiz edilmesinde kullanılır.

Gözlem ise fennin köşe taşlarından biridir. prensip ve kanunlar ortaya koyma. sadece bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve bunların çeşitli uygulamaları değildir. 9-4 . amaçlarının farklı olmasıdır. Yapılan çalışmalar hipotezi destekliyorsa hipotezin yeterliliği ve geçerliliği artar. Teknoloji. • Fen ve Fennin Teknoloji. biyoloji. ortaya koyma ve bunları deneyimlerine uyarlama fırsatı bulabilirlerse istenilen fen öğretiminin temelleri atılmış olur. fen içerisinde kendilerini ifade edebilir ve fen ile ilgili olumlu tutumlar geliştirebilirler. tanıdık olmayan olguları (hedef). bilim insanlarının her zaman iç içe oldukları yöntemlerdir. • Sorgulama Yöntemi Olarak Fen Bilimsel bilgiler yeni düşüncelerin ortaya atılıp denenmesi sonucu gelişebilir ve değişebilir. araştırmacının fikirlerini açıklamasına ve test edebilmesine yardımcı olan bir sorgulama aracıdır. kimya. teknolojinin amacı ise insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal dünyada değişiklikler yapmaktır. deney yapma. Deneylerle. tanıdık olan olgularla (kaynak) açıklamaya teşebbüs eder. Çünkü bu sayede öğrenciler. Tahmin yapıldıktan kısa bir süre sonra da yapılan gözlemler sonucunda Uranüs’ün varlığı kesinleştirilmiştir. uzun bir sürecin ardından hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak şekilde evrenselleşir ve bir bilimsel gerçek şekline dönüşürse kanun hâlini alır.) elde edilen kavram ve becerileri kullanan bir bilgi türüdür hem de materyalleri. matematik. Modelleme olarak tanımlanan bu işlem fen içerisinde oldukça yaygın kullanıma sahiptir. görme duyusuna dayansa da duyma. gezegen olan Uranüs’ün varlığını tahmin edebilmiştir. teori geliştirme. Bununla beraber bilim insanları bilimsel araştırmalarda her zaman aynı yolu takip etmezler. Hipotez. Bu nedenle fennin içeriği ve metotları birbirinden ayrılmaz. kanunlar. yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve değiştirildiği bir süreçtir. jeoloji gibi birçok alandaki sayısız bilimsel ürünün birleşimi ile açıklanabilir. bir ihtiyacı karşılamak veya gündelik hayatı kolaylaştırıcı bir konfora dönüştürmek için kullanıldığı her yerde ilkel veya modern bir teknoloji uygulaması ortaya çıkar. Eğer geleceğin bilim insanları olabilecek olan öğrencilerimiz bilimsel bilgiyi üretme yollarını iyi öğrenirlerse ve bilimsel süreç becerilerini istenilen düzeyde geliştirebilirlerse hem bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini anlayabilirler hem de kendileri ilgili alanda orijinal bilgileri keşfederek fenin gelişimine katkıda bulunabilirler. araştırmalar sonucunda birçok bilgi elde edilmiştir. Dolayısıyla teknoloji. Eğer başka hipotezlerle de desteklenirse hipotez teoriye dönüşür. Adams (Edıms) ve Le Verier (Lö Veriye). Kavramlar. Örneğin. Tüm bu süreçler içerisinde modellerin önemini de unutmamak gerekir. Yani. Teori. koklama ve tat alma gibi duyuların kullanıldığı gözlemler de vardır. Pek çok gözlem. • Bilgi Topluluğu Olarak Fen Yüzyıllar boyunca. hipotezler. Çoğu durumda bilim insanları. Bilimsel bilgilerin test edilmesinde ve yeni bilgilerin üretilmesinde hipotez kurma. Birbirlerinden ayrı öğretildiklerinde. astronomi. bilimde bir süreklilik ilkesi vardır. teoriler ve modeller fennin gelişiminde kullanılır. Bu alanların araştırmaları sonucunda birçok bilgi içeren sistematik bilgi topluluğu meydana gelir. kültür vb. Fen ve teknolojiyi birbirinden ayıran en önemli özellik. gözlem yapma. yer çekimi kavramını içeren bir modele dayanarak güneşe olan uzaklığa göre 8. Doğal ve fiziksel dünya. insanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek için araçlar. Toplum ve Çevre ile İlişkisi Fen-Teknoloji İlişkisi Fen alanında edinilen bilgilerin.Eğer öğrenciler de okullarda bilimsel bilgiyi edinme ve üretme yolunda bilim insanları gibi zihinsel faaliyetlerini harekete geçirme. Her ikisinde de benzer beceriler ve zihinsel alışkanlıklar kullanılır. model oluşturma. fizik. Bazen alternatif yollar da denerler. Fennin amacı doğal dünyayı anlayarak açıklamaya çalışmak. bilimsel deneyimlerin ve modern fennin gelişiminin temelini oluşturur. öğrencinin fennin doğasını algılayışı zorlaşır. enerjiyi ve araçları kullanarak belirlenen bir ihtiyacı gidermek veya belirli bir problemi çözmek için bu bilginin insanlık hizmetine sunulmasıdır. Gözlem ile birlikte deney. Teknoloji hem diğer disiplinlerden (fen. Fen ve teknolojinin birçok ortak yönü vardır. hipotez ve fikirler test edilir. prensipler. dokunma.

öğrencilere fennin gündelik hayatta kullanımına ilişkin problemler üzerinde düşünme alıştırmaları sunmaları ve onların çeşitli teknolojik tasarımlar geliştirmelerine fırsat tanımaları gerekir. bireyler bilimin değerini anlar. Bu etkileşimlerin anlaşılması için fenne özgü değerler yanında. Bilimsel ve teknolojik ürünler ve sistemler insanların yaşama şekillerini. bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirir. hayatın her safhasını etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için temel bir fen ve teknoloji genel kültürü eğitiminden geçirilmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir. toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi öğrenmelidir. Fen ve Teknoloji Hakkında Öğrenmek: Öğrenciler. eleştirel düşünme. tutum. Kısaca günümüz insanının. öğrencilere yol göstermek ve onların fen ve teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktır. toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anladıklarında. doğalarına ve temalarına dikkat edilerek verilmeye çalışılmıştır. Fen. toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar. Fenciler. yararları ve eldeki seçenekleri dikkate alarak karar vermede ve yeni bilgi üretmede daha etkin bireylerdir. Bu sebeple. ilkelerini. teknoloji. teknoloji. çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmelerini sağlayan fenle ilgili beceri. Bu kitapta fen ve teknoloji. yasalarını ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır. problemleri çözmede. araştırmaların sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yönlendirildiği bir alan olan endüstride çalışmaktadır. yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını. fen ve teknoloji ile ilgili konular hakkında karar vermede toplumu bilinçlendirir ve desteklerler. teknoloji. Böylece. 9-5 . problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmelerini. fen. Fen ve Teknolojiye Nasıl Katkıda Bulunacağını Öğrenmek: Öğrenciler. bunlar arasındaki ilişkiyi ve bunları gerçek yaşamları ile nasıl özdeşleştirebileceklerini öğrenmelidir. Bu sorunlar politik gündemde gittikçe daha fazla yer almaktadır. bunların birbirlerini nasıl etkilediğini. bilgiye ulaşmada ve kullanmada. Bu nedenledir ki öğrencilerimizden fen ve teknoloji ile ilgili beklentilerimiz aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir: • • • Fen ve Teknolojiyi Öğrenmek: Öğrenciler. bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilmeyi öğrenmelidir. bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir. teknoloji. fen ve teknolojinin doğasını. ona karşı pozitif bir tutum geliştirir teknolojinin toplum hayatı üzerindeki etkisini görür ve en önemlisi fen. teknoloji. değer. toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerini merakla izler. Bu. Birçok teknolojik çözüm aynı zamanda karmaşık toplumsal ve çevresel sorunların da kaynağıdır. söz konusu topluma ve çevreye özgü değerlerin de hesaba katılması gereklidir. toplumları ve çevreyi etkilemiştir.Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Fen ve teknoloji okuryazarlığı. anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. Fen ve Teknolojinin Toplum ve Çevre ile İlişkisi Fen ile teknoloji arasındaki etkileşimlerin bir sonucu olarak bilim insanlarının çoğu. fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında olası riskleri. temel fen kavramlarını. Öğrenciler fen. bireylerin araştırma-sorgulama. etkilemeye devam etmektedir. bilimsel ürünleri ve teknolojik tasarımları. fen. demokratik bir toplumda fen okuryazarlığına ulaşmak için çok önemli bir gerekçedir. Fen ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi. toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlamak için bilimsel bilgi gereklidir fakat bu tek başına yeterli değildir. Fen ve teknoloji öğretmenlerimize bu süreçte düşen görev. problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanır. Fen ve teknoloji okuryazarı bireyler. fen ve teknoloji derslerinde öğretmenlerin fennin teknolojiye-topluma-çevreye yansıdığı durumlara sık sık örnekler vermeleri. nasıl geliştiğini ve insanların yaşam şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavrarlar. bilimin ve bilimsel bilginin doğasını.

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının ortaya koyduğu ilkeler. beceri. özellikleri ve kavramla ilgili örnek adımların izlenmesi gerektiğini savunur. Peki. 9-6 . Öğrenme teorilerindeki bu değişime rağmen gerçek olan bir şey var ki bu da öğrencilere bir bilim dalındaki bilgilerin tümünü vermemizin mümkün olmadığıdır. Bu nedenle günümüzün modern eğitim anlayışı. “Öğrenme nedir?”. öğrenmeyi. Bu soruların paralelinde yapılan araştırmalar. fen öğretiminin temelini oluşturan teoriler. somuttan soyuta. Bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlanmalıdır. İşte bu bağlamda. Bu yaklaşım bilginin nasıl elde edildiğine ilişkin bir teori olmasına karşın. daha etkili öğretim yaklaşımları geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda önemli ipuçları vermektedir.A. problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri. bu bilgilerin öğrenciler tarafından sadece sınavlar için ezberlenip daha sonra hızla unutulduğunu. kendi bildikleri ile ilişkilendirilebilen hususları özellikle seçip öğrenmeye yatkın olduğunu. “Öğrenme ve öğretme aynı şeyler midir?” . “Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bilgi ve beceriler. bir konunun öğrenilmesi için ders amaçlarının öğrencilerde meydana gelecek davranış değişiklikleri cinsinden yazılmasını savunmasıdır. öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde edindikleri bilgilerin kalıcı olmadığını. Bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan ve olduğu gibi aktarılamayacağını. Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı. yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları.2. tanımı. Jerome Bruner (Jerom Bruner). yeni öğrendiği konu veya kavramla ilişkili hazır zihin yapılarını harekete geçirdiğini. öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz. fen öğretimine “kavram öğretimi” ve “buluş yoluyla öğretim” olmak üzere iki önemli katkı sağlayarak kavram öğretimi sürecinde kavramın adı. BÖLÜM KİTABIN ÖĞRENME YAKLAŞIMI Fen ve teknoloji dersinin vizyonu. Son olarak öğrenme metotlarının belirli özelliklerini bir çatı altında toplayan. öğrencinin kendisi tarafından etkin bir şekilde yeniden yapılandırılıp yeni bir formata dönüştürüldüğünü ileri süren bu yaklaşım ana hatları ile şöyle özetlenebilir: • Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal değildir. yaşa bağlı bir süreç olarak kabul eden zihinsel gelişim kuramına dayalı olarak açıklamıştır. en iyi şekilde nasıl öğrenilir/öğretilir?”. Ausubel’in öğrenme teorisi. 2003). Fen ve teknoloji okuryazarlığı. bilginin yanı sıra bilginin elde ediliş yöntemlerinin de öğrencilere kazandırılmasına yöneliktir (A.A.. bilgilerin çoğunun öğrencilerde eksik ya da yanlış anlaşıldığını. Robert Gagné (Rabırt Ganye) ve David Ausubel (Deyvit Ozobel) tarafından geliştirilen teorilerdir. bireyin bilgi edinmeye başlarken boş bir zihinle yola çıkmadığını. Bruner. öğrenme-öğretme deneyimlerini anlama ve yorumlamada da oldukça başarılıdır.” cümlesi ile ifade edilebilir. bireylerin araştırma-sorgulama. öğrendiği yeni bilgileri zihninde etkin olarak kendisinin yeniden yapılandırdığını savunan “Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı” ön plana çıkmıştır. her fen ve teknoloji öğretmeni ile fen eğitimine gönül vermiş her araştırmacının kafasını kurcalayan sorulardır. “Fen ve teknoloji. çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili bilgi. tutum ve değerlerin bir bileşimidir. yakından uzağa doğru aşamalı olarak yapılmalıdır. “Fen öğrenmeyi/öğretmeyi etkileyen faktörler nelerdir?”. “Fendeki bilgiler öğrencilerin beyninde nasıl yapılanır ve yerleşir?”. öğrenciler tarafından yapılandırılırken ne gibi değişiklikler olur?” gibi sorular. “Öğrencilerin önceki bilgileri ile çelişen yeni bilgiler. Piaget.S. Gagné’ye göre öğretim basitten karmaşığa. Jean Piaget (Jan Piyaje). bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen ve Teknoloji Dersi En İyi Nasıl İşlenmelidir? Öğrencilere En Uygun Öğrenme Ortamı Nasıl Sağlanmalıdır? Öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamak için pek çok teori ortaya atılmakla birlikte. öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında etkin biçimde kullanmadıklarını göstermektedir. eleştirel düşünme.

Tüm bu ilkelere rağmen yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının ilköğretim fen ve teknoloji eğitiminde çok yaygın olarak kullanılmamasının nedeni. öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel ön bilgi. Tablo”da da görüldüğü üzere. Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren etkin. 5E ve 7E öğrenme modellerini geliştirmişlerdir. Aynı zamanda bu tablo her aşamada öğrenci ve öğretmenin neler yapabileceklerini özetlemektedir. • Açıklama (Explanation). inanç. Sonraki sayfada yer alan “1. • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement). dünyayı anlamlandırmaya çalışırken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirerek özümler. tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler. İnsanlar. mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya bu kavramların genişletilmesi olmayıp bunların köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Bilgi ve anlayışlar. Bilimde bilimsel sorgulama her zaman öğrencilerin kendi deneyimlerini açıklayabilmeleri için önemli bir yoldur. Sınıfta farklı şekilde öğrenmeye ihtiyacı olan öğrenciler vardır. bilgilerini arkadaşları ile paylaşarak içselleştirebilirler. bu teorinin sınırlarını belirlemek ve bu teoriye dayalı somut örnekler geliştirmek için “Öğrenme Halkası” adı verilen 3E. 5E modeli bilimsel bilgilerin öğrenilmesi için birçok süreci içerir. Bu ders kitabı ünite genelinde ve konu bazında 5E (bazen 7E) modelinin ilkelerine bağlı kalmaya özen göstermiştir. her bir aşama ayrı ayrı temel ilkeler içermektedir. Öğrenme. 9-7 . • Genişletme (Elaboration). öğretim sürecinin çoğunlukla “öğrenci merkezli” olması gerektiği genel kabul görmüş bir gerçektir. her birey tarafından kişisel ve sosyal olarak yapılandırılır. Bu aşamaların sırasının değişmemesi. görüş. Bu öğrenciler. • Değerlendirme (Evaluation) olarak ifade edilebilir. Ancak ortak fiziksel deneyimlerde.• • • • • • Öğrencilerin. Modelin aşamaları. dil ve sosyal etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında ortak yönler vardır. öğrenme yaklaşımlarının temel anlayışı açısından önemlidir. sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. 4E. öğretmenlerin bu yaklaşımın çerçevesini ve uygulamalarını belirsiz ve zor bulmalarıdır. 5E modeli bir çerçeve olup her aşamasında farklı öğrenim/öğretim metotları kullanılabilir. Bu yüzden. • Keşif (Exploration). Bu nedenle fen araştırmacıları. farklı öğrenme metotları ile öğrenebilir. 5E MODELİ NEDİR? BU MODEL KİTABA NASIL YANSITILMIŞTIR? 5E modeli yapılandırıcı yaklaşımın ilkeleri üzerine kurulmuş bir modeldir. düzenler veya reddedebilirler.

• Sorular sorar. değerlendirmelerine izin verir. Kavram ya da becerileri edindiğini kanıtlar/ • Öğrencilerin kendi öğrendiklerini ve akranlarını gösterir. • Öğretmen mümkün olan en az yardımla öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik eder. • Yeni tahminlerde bulunur ve yeni hipotezler oluşturur. ve bulguları kullanarak açık uçlu sorulara cevap • Öğrencilerin davranış ve düşüncelerini değiştirip verir. • Olası çözümleri ya da cevapları diğerlerine • Öğrencileri. • “Bu konu ile ilgili daha önce neler biliyordunuz?”. • Olayı araştırmak ve keşfetmek için sorgulama yöntemini kullanır. • Başka alternatif açıklamaların da olabileceğine dair fikir verir. • Birbirleriyle etkileşim içindeyken onları gözlemler ve dinler.. kavramları kendi ifadeleriyle açıklaaçıklar. • Öğrencilerin kavramları.. değiştirmediklerini araştırır. Tablo: 5E Modelinin Aşamaları ve Temel İlkeleri 9-8 .5E Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement) • • • • Öğrenci Ne Yapar? “Bu konu hakkında neler biliyorum?” “Bu niçin/nasıl oldu?” “Bu konu hakkında neler öğrenebilirim?” “Gerçekten bu konuyla ilgili ne bulabilirim?” sorularını sorar ve konu üzerinde düşünmeye başlar. • İlgi çeker/yaratır.. • Öğrencilere gerekli olan delillere ve verilere sahip olduklarını hatırlatır.. yapılan çıkarımlar ve tasarlanan deneyler için önceki bilgilerini kullanır.. nedir?”. Öğretmen Ne Yapar? • Öğrencilerin yeni kavram veya konu hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarmaya çalışır.. hakkında ne düşünüyorsunuz?”.. “. • Açıklamalarını ve gözlemlerini kaydeder. • Alternatif deneyler yapar ve arkadaşları ile tartışır. 1. gözlemleri • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirir. açıklamaları ve tanımlamaları önceden edindikleriyle kullanmalarını bekler.• Öğrencilerin daha önceki deneyimlerini dikkate lar hakkında sorular sorar. • Öğrencileri yeni durumlara kavram ve becerileri uygulamaları için teşvik eder/cesaretlendirir. anlamaya çalışır. • Arkadaşları arasında her şeyin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol eder. • Etkinliğin sınırları içerisinde özgürce düşünür.“. maları ve tanımlamaları için cesaretlendirir. “ Bunun için delilin Daha ileri araştırmalar için ilgili sorular sorar.... • Problem hakkında çalışabilmeleri için öğrencilere yeterli zamanı sağlar. • Elde ettiği bulgulardan makul sonuçlar çıkarır.. Genişletme (Elaboration) Değerlendirme ( Evaluation) • • • • • Yeni kavram ve becerileri uygulayan öğrencileri gözlemler. açıklamaları ve becerileri benzer yeni durumlara uygular.. dinler...hakkında ne biliyorsun?”. • Bilimsel açıklamalarında her zaman kaydettiği verileri kullanır. • Arkadaşlarının açıklamalarını sorgular. yeni • Öğretmeninin sunduğu açıklamaları dinler ve kavramlar ortaya atar. • Öğrencilerden açıklamalar ve deliller ister. Açıklama ( Explanation) • Yeni tanımlamaları. • Arkadaşlarının açıklamalarını eleştirel bir şekilde konuşmaları için onlara izin verir. alarak açıklamalar ve tanımlamalar yapar. • Olay hakkında tahminlerde bulunup hipotezler kurarak bunları test eder. “Bu konu hakkında daha önce neler öğrendiniz?” . • Gerektiğinde öğrencilere araştırmalarını daha farklı duruma çekmek ve tekrarlamaları için geniş kapsamlı sorular sorar. Önceden kabul ettiği açıklamaları. • “Niçin bu şekilde düşündün?. beklenen cevaplar. Kendi bilgi ve gelişimini değerlendirir. • Gözlemlerini ve ileri sürdüğü fikirleri kaydeder. • Önceki etkinliklere atıfta bulunur. açıklama. “Daha önceki mevcut bilgi birikiminizle neler yapabilirsiniz?” şeklinde sorular sorar. “. • İstenen sorular.nasıl açıklarsın?” şeklinde açık uçlu sorular sorar. Keşif (Exploration) • Öğretmeniyle etkileşim içinde bulunarak grup tartışmaları yaparak ve çeşitli bilgi kaynaklarını kullanarak seçilen kavramların açıklamalarını ve tanımlamalarını yapmaya çalışır. • Merak uyandırır. • Kolaylaştırıcı olarak/danışman olarak görev yapar.

Bir etkinlik süresince öğrenciler. Problem Çözme 6. Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinlikler de bu amaçla öğrencinin neler bildiğini yoklayan etkinliklerdir. beceri ve tutumları ise konunun öğrenilmesi için yeterli olmayabilir. Öğretmen. Öğrencilerin meraklarını uyandırmak ve başarılı bir katılım sağlamak için öğrencilerin bir problemle karşılaşması. Biz etkinlik kavramını hem bilişsel hem de davranışsal bir anlamda kullanıyoruz. Bu bağlar kavramsal. bana özgün düşüncelerimi getiren özelliklerimdir!” (Albert Einstein) İkinci olarak öğrencilerde merak uyandırarak onların üniteye/konuya katılımını sağlamalısınız. hatta küçük bir şey keşfetseydim. direnme. keşke bir tek olgu. Öğrencilerin üniteye olan ilgilerini artırmak ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan ünitenin genel anlamda incelenmesi tamamlandıktan sonra ünite kapağına. Her öğrenci fen ve teknoloji dersine edindiği bir takım ön bilgi. nesneleri. yönetici ve rehber durumudur. Yani öğrenciler hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif olmalıdır. beceri ve tutumlar onların öğrenmelerinde etkilidir. Merak. ünite kapağı ile ilgili çeşitli sorular sorularak ünitedeki konulara çekilmeye çalışılır. Nasıl Geldim?” etkinliğine geçilir. etkinliği olan “Nereden. bir kavramı. Aynı zamanda öğrenciler. hazırlanan giriş metinlerine ve Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklere dikkat çekilir. bir kelimeyi ya da yeteneği daha sonra açıklayabilme imkânı sağlamaktır. 2. Aşama: Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement) Öğrencilerin zihinleri “Boş Sayfa (Tabula Rasa)” değildir. öğretmene. olayları ya da durumları keşfederken. Oyun Oynama 9-9 . öğrencilerin ünitenin başında ve sonunda kendi durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu bölümde yapılan etkinlikler her zaman geçmiş ve gelecek etkinliklere referans olmalıdır. örnekleri gözlemleyerek değişkenleri belirleyecekler ve sorgulayacaklardır. soru sorarak. Bu kitapta keşif aşamasında sunulan etkinlikler yedi farklı şekilde düzenlenmiştir: 1. etkinliklere zihinsel ve fiziksel katılımları sonucunda da eski ve yeni kavramlar arasında ilişki kuracaklardır. Aşama: Keşif (Exploration) “Hiçbir şey keşfetmeksizin bütün meseleleri uzun uzadıya konuşmak yerine. beceri ve tutumlarla gelir. Ayrıca. materyalleri. bu etkinlikle hatırlatıldıktan sonra Çalışma Kitabı’nın her üniteye ait 2. Aynı zamanda olayları. bir dolu da öz eleştiri. Keşif süreci. Nereye. Fen ve teknoloji öğretmeni ilk olarak öğrencilerin mevcut bilgi birikimlerini ve ünite/konu hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını ölçecek şekilde giriş etkinlikleri gerçekleştirmelidir. üniteyle ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler. Model Oluşturma 7. iş birlikli öğrenmeyi geliştirmek için her zaman en mükemmel zamanı sunar. öğrencilerin ilgileri. kafalarının karışması ve aynı zamanda aktif olarak öğrenmeye motive olmaları gerekir.1. işlevsel ya da davranışsal olabilir. Bu etkinlikte amaç. Öğrencilerin geçmişte öğrendikleri. durumları sorgulaması için zaman verir. çeşitli kavram yanılgılarını içerebilir.” (Galileo Galilei) Bu aşamada yapılan etkinliklerin amacı. başka etkinlikler ve düşünce yolları göstererek ya da öğrencilerin kafasını karıştırmayacak çeşitli ipuçları vererek öğrencileri yönlendirebilir. “Biliyorum ki hiçbir olağanüstü yeteneğim yoktur. Öğrenci bir probleme bir duruma ve bir olaya zihinsel olarak odaklanmalıdır. nesneleri. Gözlem-İnceleme 2. çaba. Bu bilgi. Sorgulama-Araştırma 4. Etkinliği her zaman öğretmen başlatır ve öğrencilere objeleri. Öğretmenin bu aşamadaki rolü sadece bir kolaylaştırıcı. Çünkü öğrencilerin ön bilgileri. Buluş-Keşif 3. Hipotez Test Etme 5.

Bu etkinlikler konunun yapısal düzenini kapsamalıdır. Gözlem aynı zamanda zihinsel bir etkinliktir. Hipotezi oluştururken öğrenci. Açık uçlu etkinliklerden olan hipotez test etme etkinlikleri.3. 2. Şekil’de hipotez test etme etkinliklerinin işlem basamakları görülmektedir. öğrencilerin bilimsel araştırmanın metodolojisini anlamalarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunur. düşünce ve tecrübelere dayalı test edilebilir ifadelerdir. • Gözlem için gerekli uygun araç-gereci seçip bunları beceriyle kullanmalarını. İnceleyelim” etkinlikleri öğrencilerin. Buluş ve araştırma yoluyla öğretim modelleri birbiriyle karıştırılmaktadır. Öğretilecek konu bir bütün olarak planlanmalı. Ders Kitabı’nda yer alan “Gözlemleyelim. Bulalım. öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak tümdengelim yöntemine göre kapalı uçlu ve tümevarım yöntemine göre açık uçlu hazırlanabilir.2. Gerçekte. Gözlemleyelim. konunun yapısal düzeni dikkate alınarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 9-10 . Keşfedelim Buluş-keşif etkinlikleri. doğru olduğu düşünülen. • Gözlem sonuçlarını değerlendirip bunlardan eldeki soruna ilişkin olanlarını seçip ayırmalarını. buluş yoluyla öğretim modelinde planlanan ve belirlenen bilimsel araştırmalar ve etkinlikler. dikkatle (konsantre olarak) ve sistemli bir şekilde bakmaktır. Araştıralım Sorgulama-araştırma etkinlikleri temel olarak yine bir problem çözme yöntemidir. Hipotezi Test Edelim Hipotez. Araştırma yoluyla öğretim modeli bir problemin çözümüyle ilgili olmakla beraber bu modelde incelenen probleme çözüm bulmak zorunluluğu veya şartı yoktur. • Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları belirlemelerini. “Hipotez” ne yazıktır ki birçok öğrenci tarafından sakınılan bir kelimedir.Şimdi Ders Kitabı’nda yer alan bu etkinlik örneklerini kısaca açıklayalım. öğrencilerin sıra ile yapacağı etkinlikler hâlinde düzenlemelidir. Etkili bir gözlem. Sorgulayalım. Gözlem sonuçları değerlendirilirken belirli bir araştırma veya problemin içeriğiyle ilgili olan sonuçların ilgisiz olanlardan ayırt edilmesi önemlidir. tam geliştirilmemiş ve test edilebilir bir ifadede bulunur. 2. • Bir dizi gözlem sonucu elde edilen bulgulardan ilişkileri ve ardıllıkları bulmalarını amaçlamaktadır. denetlenmeli ve öğretim sırasında bilimsel araştırma yöntemi kullanılmalıdır. 2. doğru bir çözüme ulaşmaktan öte. Duyu organlarıyla veya duyu organlarının hassasiyetini artıran araç ve gereçlerle objelerin veya olayların incelenmesidir. Ama öğrenci seviyesine göre araştırma problemi için öneriler sunulabilir. Öğretmen yeni öğrenilecek konuyu. Buluş–keşif etkinliklerinde önceden belirlenen ve izlenmesi gereken bir plan bulunurken bu etkinliklerde önceden belirlenen ve izlenmesi gereken bir plan bulunmamaktadır.1. Bu yöntemin ana hedefi. Yan sayfada yer alan 1. öğretmenin rehberliğinde bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak istenilen hedeflerin ya da konuların öğrenildiği bir problem çözme modelidir. 2. Belki de bunun sebebi kulağa çok bilimsel gelmesidir.4. Her ikisi de bilimsel bir problem çözme modeli türü olmakla birlikte. gözlemle başlayan ve ömür boyu süren bir etkinliktir. yalnızca bakmak değil belirli bir amaçla. Fen ve teknoloji derslerindeki etkinlikler. farklı öğrenciler farklı stratejiler kullanarak problemle ilgili bilgileri farklı yollardan toplayabilir ve problemi çözmeye çalışabilir. belirlenen bir problemi incelemektir. Araştırma yoluyla öğretimde ise önceden planlanan ve belirlenen bilimsel araştırmalar ve çözüm yolları bulunmamaktadır. İnceleyelim Bilim.

bağımsız ve sabit tutulan değişkenleri belirlemek Grafik Çizme Elde edilen verilerden yola çıkarak gerekiyorsa grafik çizmek Deney Tasarlama Hipotezi test edecek.Araştırma Sorusu Araştırılacak problemi üretmek Hipotez Kurma Sınanacak bir hipotez kurmak (İhtiyaç varsa) Sonuç Çıkarma Oluşturulan tablolardan veya çizilen grafikten yola çıkarak bir sonuca varmak (Hipotezini kabul veya reddetme) Değişkenleri Belirleme Deneydeki bağımlı. kontrollü bir deney/etkinlik tasarlamak Verileri Toplama ve Kaydetme Verileri düzenli bir şekilde tablolar oluşturarak kaydetmek Tahminlerde Bulunma Deneyi/etkinliği yaparken verilerden yola çıkarak tahminlerde bulunmak Şekil-1: Hipotez Test Etme Etkinliklerinin İşlem Basamakları 9-11 .

Üst düzey öğrenmeler (analiz. öğrencinin bir güçlüğün farkına varması.2. böylece kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir. derse ilgisinin artmasını ve güdülenmesini sağlar. duygu. fen sınıflarında model kullanım alanlarını ve işlevlerini genişletmektedir. hangi bilgiye ne kadar ihtiyacı olduğuna. Öğrenciler günlük okul yaşamlarında bir problemle karşılaşınca geçmiş deneyimlerine dayalı olarak problemi çözmeye çalışırlar. İzleyicilerde gözlem yeteneğini geliştirir. fikir.5. soyut kavramlar gibi bazı somut kavramların da öğrenciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir yapılması oldukça güç olabilmektedir. Öğrencileri derse karşı güdüler. Fen öğretiminin temel felsefesi öğrencilere bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini kazandırmak olduğuna göre. bilginin kalıcı olmasını sağlar. Ders Kitabı’nda. sentez. farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanır. Rol oynama. öğrencilerin öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay. rollerin genel özellikleri ve bu rollerin oynanma şekilleri belirlenmeli. Problem çözme. motive edilmesi olarak özetlenebilir. Bu etkinlikler. değerlendirme) için uygundur. problem çözme becerisi için de geçerlidir.7. Öğrenci. bilgiyi nasıl kullanacaklarına karar verirler. Problem çözme yönteminin avantajları şunlardır: • • • • • • Öğrencilerin aktif katılımını. sorun. Öğrenciler problem çözme stratejilerini öğrenerek basit uygulamalardan daha karmaşık ve zor problemlere doğru ilerleyerek problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Her öğrenci rolünü iyi öğrenmelidir. öğrencilere sınıflarda modellerin ve modelleme işleminin tabiatını anlamalarına ve bunları bireysel çalışmalar ya da grup çalışmaları şeklinde uygulamalarına imkân sağlanmalıdır. Oyun Oynayalım İlköğretimdeki fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağlayacak etkinliklerden biri de rol oynama etkinlikleridir. Problem Çözelim Öğrenciler. o becerinin edinilmesi için yararlıdır. öğrenci ya da öğretmen tarafından belirlenen bir problemi öğrencilerin doğrudan sürece katılarak çözmeye çalışması yatmaktadır. canlı ve cansız varlıkların ya da bir durumun izleyiciler önünde canlandırılmasıdır. problem çözme yöntemiyle. Uygulanması esnasında hangi sorun ya da olayın canlandırılacağına karar verilmeli. • Ders Kitabı’nda yer alan bu tür etkinliklerin temelinde. • • • Öğrenme sürecine tüm öğrencilerin aktif olarak katılması. sorumluluk almasını. Dolayısıyla problem çözme. Çekingen ve hazırlıksız öğrenciyi açığa çıkarması ve doğal sosyal baskı uygulanılarak başka şekilde motive edilmeyen öğrencilerin. Fen öğretiminde. öykü. “Oyun Oynama” etkinliği olarak ifade edilen bu tür etkinlikler. Öğrencileri hayata hazırlar. Bu deneyimler daha önce çözülmüş benzer bir problemden sınıfta işlenen bir konuyla ilgili eve verilen alıştırmalara kadar uzanabilir. fen bilimlerinin soyut tabiatı. Model Oluşturalım Model ve modelleme fen ve teknoloji öğretiminin ayrılmaz bileşenleridir. Öğrenci rol yaparken kendini başkalarının yerine koyar. Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırmasına imkân sağlar. Öğrenciler gelecekte karşılaşacağı durumlar hakkında ön fikir edinme ve uyum sağlama şansına sahip olur. roller paylaşılmalıdır. bilgiye nasıl ulaşacaklarına. öğrencilerin derse olan ilgisini artırır ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirilmesine katkı sağlar. problemi belirlemesi. bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmaları şeklinde tanımlanabilir. öğrencilerin çeşitli roller alarak. sonra arkadaşlarını). probleme bir çözüm önermesi ve sonuca varması gibi etkinliklere dayalı bir öğretim modelidir. İzleyiciler yalnızca olayın oluşumunu izlemekle kalmaz. oynanacak roller. 9-12 . Rol oynama etkinliklerinin avantajları. Bir becerinin tekrar edilmesi. Rol yaparak öğrenme. yapılan etkinliklerde her modelin paylaşılan ve paylaşılamayan özellikleri belirtilmeli ve her modelin zamanla yerini yeni bir modele bırakacağı vurgulanmalıdır. bu. Algılama ve akılda tutmada daha etkilidir. Özellikle. şiir. ortam ayarlanmalı. yaşayarak ve zevk alarak öğrenmesine yöneliktir. Katılımın çoğaltılması ve sözlü tartışmalarda daha çok katılım sağlanarak sonuca ulaşılması. 2.6. 2. konunun ayrıntısına da inerler. Roller oynandıktan sonra öğrenciler oynanan bu rolleri değerlendirirler (önce kendilerini. bir olay. Ancak.

üretken şapkadır. iyimser şapkadır. İnsanların bilinçsiz davranışları çevre kirliliğini arttırmaktadır. Habitat. • Beyaz şapka. Konuya ilişkin avantajların ortaya konduğu şapkadır. alfabenin tüm harfleri kullanılarak analiz edilmesini sağlar. Şapkanın rengi öğrencilere söylenerek konu ile ilgili temsil ettiği renge/düşünme tarzına göre öğrencilerden fikir üretmeleri istenir. harfi temsil eden ve kavramla ilgili olan bir kelime kullanılıp alttaki harfle de ilişkilendirilebilir. • Sarı şapka. “hayvan soylarının yok oluşu”. Bu etkinlik sınıf panoları kullanılarak zenginleştirilebilir. Fabrikalar. etkinliklere yeri geldiğinde Ders Kitabı. ünitede geçen temel bir kavramı haritanın ortasına yerleştirip bu ana kavrama bağlı olan alt kavramların yazılacağı kutucukları ve bağlantı kelimelerini verip öğrencinin bunları tamamlamasını isteyebilirsiniz. çevremizi. ekolojik dengeyi bozmamak için atıklarını arıtmalıdır. Ele alınan kavramla ilgili olarak cümleler kurulur. belli bir konuda karar verilmesi ve fikirlerin bir düzen içinde sunulması amacıyla kullanılır. çevre kirliliğinin büyük kentlerdeki bir türüdür. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kitabı’nda yer verilmiştir. Araştırmalar sonunda ortaya konulmuş olan bilimsel bilgileri aktarır. Hiçbir dayanağı olmayan kişisel duyguları dile getirir. Kavram Haritalarını öğretim etkinlikleri esnasında kullanabileceğiniz gibi öğretimin değerlendirilmesi aşamasında da kullanabilirsiniz. Jeotermal enerji çevreci bir enerji türüdür. “kutuplardaki erime”. “çevre kirliliği”. Işık kirliliği. Güneşin zararlı ışınları. Konuyla ilgili orijinal ve o ana kadar ortaya konulmayan fikirler ifade edilir.Ders Kitabı’nda yer alan bu yedi farklı etkinlik formatına ilave olarak Kavram Haritaları. A’dan Z’ye. tarafsızlık şapkasıdır. Çevreye duyarlıdır. Bu şapkada “Konunun gelecekteki ve şimdiki riskleri nelerdir?” sorusunun cevabı aranır. Ormanlar dünyamızın akciğerleridir ve havayı temizler. kötümser şapkadır. • Siyah şapka. Böylece belirlenen bir konu hakkında sistematik tartışmaların yapılması sağlanabilir. bir problemin çözülmesi. Bunu sağlayabilmek için öğrencilerin daima aynı rengi (düşünce tarzını) ifade eden grupta bulunmaları önlenmelidir. şimdiki ve gelecekteki durumu ifade edilmeye çalışılır. atmosfer vb. Nüfus artışının düzensiz oluşu çevremizdeki kaynaklara (su. duygusal şapkadır.) zarar verir. Örneğin. Altı Düşünme Şapkası. A’dan Z’ye etkinliği. Zararları ortaya koyar. Bu şapkada “Konunun avantajları nelerdir?” sorusu cevaplanır. değerlendirme amaçlı kullanılır. Bu şapkada “Konuyla ilgili hangi bilgilere sahibiz? Hangi bilgiler eksik?” sorularına cevap aranır. • Yeşil şapka. bakteri üretir. Örneğin. Şapkaların renklerine göre anlamları şöyledir. Karbon ve kükürt gazları. belirli bir düşüncenin görüşülmesi. Dünyayı temiz tutar. Bu şapkada “Konuyla ilgili neler hissediyorum?” sorusuna cevap aranır. Her harfin bir cümle ile temsil edilmesi şart değildir. Bu şapkada “Bu konudaki değişik önerilerimiz nelerdir?” sorusu ele alınır. canlının yaşam alanına verilen isimdir. Altı Düşünme Şapkası. Ekolojik dengeyi korur. Midemizi de bu pis sular bozar. çevreyi kirletmez. Etkinlik sonunda tartışılan konuyla ilgili durum analiz edilir. • Mavi şapka. Çevre kirliliğine ilişkin bir A’dan Z’ye etkinliği örnek olması için aşağıda sunulmuştur: Akıllı insan. “teknolojinin yaşamımız üzerindeki etkileri” gibi konuların her biri altı düşünme şapkası ile ele alınabilir. içme suyumuzu kirletir. Lağım suları pis sulardır. ozon tabakasının incelmesi ile dünyaya iner. Bu yolla öğrenciler bir konu hakkında çok yönlü ve sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünme yeteneği geliştirirler. Kavram haritalarının Türkçenin yapısına uymadığı yönünde eleştiriler mevcut olmakla beraber iyi bir planlama ve düzenleme ile Türkçenin yapısına uygun kavram haritaları oluşturmak mümkündür. 9-13 . Konunun geçmişteki. bir bilgi biriminin ya da bir kavramın. Betonlara dünyamızı hapsetmez. Canlılara saygılıdır. Konu ile ilgili eksik kalan yönleri ifade eder. Toplantının sonuçları ortaya konur ve analiz edilir. • Kırmızı şapka. hava kirliliğine sebep olmaktadır. Kurulan bu cümlelerin baş harfleri alfabetik sıralamayı takip eder ve alt alta yazılır. Akrostiş Tekniği vb.

3. akrostiş tekniğiyle şu şekilde verilebilir: Çöpleri. Açıklama aşamasında öğrencilere kendi kavramsal anlatımlarını kullanabilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Bu 9-14 . kutu. Bunun sonunda öğrenciler keşif aşamasında edindikleri deneyimlerini öğretmenle aynı bilimsel kavramları kullanarak açıklayabilirler. çünkü öğrenme zaman alan bir süreçtir. Öğretmenler genellikle sözlü anlatımları kullansalar da okuma. karbon monoksit. fen ve teknoloji dersinde “çevre” kavramı. kavramlara ilgi ve merakla ulaşabilirler. öğrenciye hem daha çok zaman hem de öğrenmeye katkı sağlayacak daha çok deneyim sunmaktadır. video gösterimi. herkesin çevre kirliliği ve doğanın dengesini koruma çalışmalarında üstüne düşeni yapmasıdır. sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre. Akrostiş yoluyla öğrenciler. ikinci olarak öğretmen bilimsel ve teknolojik açıklamaları doğrudan ve formal bir şekilde yapar. Bu aşamada yönlendiren veya açıklamayı yapan öğretmen olabileceği gibi Ders Kitabı ya da kullanılacak herhangi bir materyal de olabilir. Genişletme aşaması. dikkatini katılım ve keşif deneyimlerindeki bir takım yönlere çeker. Fakat bunu öğrencilerin hemen yapması beklenemez. Plastik eşyalar ve piller doğada çok uzun zaman içinde yok olur. Evreni koruyalım. öğrencilerin bu kavramları tartışmalarını sağlamak ve kendi ifadeleri ile açıklamalarına rehberlik etmektir. etkinlikte kazandırılmaya çalışılan kavramların tanıtımı yapılarak ilgili kavram hakkında açıklamalar verilmiştir. öğrencilerin yeni öğrendikleri kavramlarla ilgili yeni deneyimler yaşamaları ve günlük hayattaki uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinmeleri için bu aşamaya kadar öğrendikleri kavramların doğruluğunu yeniden düşünmelerini ve kavramları daha anlaşılır hâle getirmelerini hedefler. Bu etkinlik. öğrendikleri kavramların hangi kavramlarla ilişkili olduğunu sorgulayarak bu kavramları yaşamlarına geçirebilirler. Aşama: Açıklama (Explanation) “Ne kadar anlattığımız değil. Sanayi atıkları ve suların kirlenmesi tüm canlıları olumsuz etkiler. AÇEV gibi sivil kuruluşlar çevre kirliliği ile mücadele etmektedir. ders sürecinde ya da bitiminde oyunla açıklanmasıdır. Vatanımızı korumak. jilet ve poşetlerin geri dönüşümlü olanlarını kullanırsak çevremiz için iyi bir iş yapmış oluruz. Varillere atalım. film ve eğitim araçları gibi farklı yöntemler de vardır. bu kuruluşlara üye olalım. Akrostiş etkinliği ise bir ünite ya da konunun öğrenciye sürpriz kavram veya kavramlarla. Aşama: Genişletme (Elaboration) Bu aşama. Rahat nefes alalım. Zehirli gazlar (egzoz. Böylece. Bu aşamada öğrencilerin zihinsel yapılanma süreci devam eder. Tabiattaki tüm canlıların doğal bir denge içinde sağlıklı yaşama hakkı vardır. Ülkemizde TEMA. Bu aşamada öğretmen öğrencileri yönlendirir. 4. bir durumu. Açıklamalar her zaman deneyimleri sıraya koyma ve anlatmayı içerir. sadece yapılan etkinlik için öğrenmiş olabilir. Ultraviyole ışınları cilt kanserlerine neden olur. çevremizin korunmasını da içerir. Şişe. kurşun. Burada siz öğretmenlere düşen en önemli görev. vb. kükürt. İlk olarak öğrencilerden kendi açıklamalarını yapmaları istenir. Etrafımıza değil. Yaşam alanlarını (habitatları) çevre kirliliği tehdit eder. Ders Kitabı’ndaki etkinliklerin hemen ardından. Radyasyon yayan maddeler radyoaktif kirlilik yaratır. genellikle kavram analizi ve kavram öğretimi sırasında kullanılır. Bazı durumlarda öğrenci hâlâ bazı şeyleri yanlış biliyor ya da sadece bir kavramı. karşıdakinin ne kadar anladığı önemlidir. filtreler aracılığıyla en aza indirilebilir.). kâğıt.Önemli olan. kavram veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanmasıdır. Örneğin. Akrostiş.” Bu aşamada öğrencilere sunulacak bu kavramların açık ve anlaşılabilir bir hâle getirilmesi ve bunun anlatılmasıdır. Bu açıklama süreci öğretmeni ve öğrencileri ortak bir kavramsallaştırma etrafında birleştirir.

performans değerlendirmesi için etkinlikler yaptırabilirler. geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını içerir. bu aşama için Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Çalışma Kitabı’na genişletme etkinlikleri konmuştur. Bu yeni anlayışa göre öğrenci değil süreç değerlendirilir. Ders Kitabı’nda her konunun sonunda konuyla ilgili. Öğrenciler kendi açıklamalarının yeterliliğini sorgularlar. öğrencilerin kendi anlama seviyelerini değerlendirmeleri açısından önemlidir. Ancak öğretmen resmî değerlendirmeyi genişletme aşamasının bitmesinden sonra yapabilir. Ayrıca öğrenciler de kendi yeteneklerini geliştirmek.aşamada öğrenciler. Öğrenciler bu çalışmalarında her zaman diğer arkadaşlarından. Öğretmenler de çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak. Ayrıca. Ders Kitabı’nda ilgili kavramların açıklamalarından sonra yeni kavramlara ve farklı durumlara geçiş yapılmış ve günlük hayattan örnekler verilmiştir. Aşama : Değerlendirme (Evaluation) 5E modelinin son aşamasıdır. Bu aşamada öğrencilerin daha önce bildikleri şeylere ait kavramsal anlamlandırmaları daha da genişletmek amaçlanır. öğrencileri edindikleri kavramları ve becerileri yeni durumlara uygulamaları için teşvik etmek ve öğrencilerimizden bunları daha önceki mevcut bilgi birikimleri ile ilişkilendirmelerini istemektir. Bu aşamada öğretmenler testler verebilir. 5. öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu süreci bir araç olarak kullanma yoluna gidilmiştir. elektronik veri bankalarından ve kendi yaptıkları deneylerden bilgi elde edebilirler. Grup tartışması sırasında öğrenciler kendi yaklaşımlarını ortaya koyarlar ve bunları savunurlar. değerlendirme sürecini. öğrencilerin yeni durumlar ve benzer açıklamalar gerektiren yeni problemlerle karşılaşıp bunlara bir çözüm bulmalarını gerektirir ve öğrencilerin kavramsal anlayışlarını yeteneklerini değiştirerek genişletir. her ünitenin sonunda da üniteyle ilgili ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yer almaktadır. öğrendikleri ifadeleri kullanmak ve kendi anlama seviyelerini göstermek için bir imkân bulmuş olur. Bu etkinlikler. Siz öğretmenlerden öncelikle beklenen. öğrencilerin kendi edindiklerini ve akranlarını değerlendirmeleri için fırsat sunarlar. Böylece. Bu aşama. uzmanlardan. Değerlendirme neticesinde öğrenme modelinin değişik aşamalarını tekrarlamak gerekebilir. tartışarak birbirlerini etkilerler. öğretmenden. Resmî olmayan değerlendirme daha dersin başından itibaren yapılabilir. 9-15 . Ayrıca bu aşama. yazılı materyallerden.

öğrenci. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler. ölçme ve değerlendirme uygulamalarında da öğrencilere bilgi. İlköğretimde değerlendirmenin amaçları içinde. iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile değerlendirme Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme 2. rutin problemleri çözebilme. • • • • • • • Gözlem yapma. proje. eksikliklerini belirlemek. Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme. Bu değerlendirmelerin amacı.Fen ve Teknoloji Dersi Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Açısından Vurgular Ders Kitabı’nın ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. öğrenme-öğretme sürecine katkıda bulunmaktır. Bilgi toplama. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan öğrenme veya ölçme 9-16 . öçme araçlarıyla değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı ve sözlü olarak sınamanın yanında. Bu amaçla sadece öğrenme ürünü değil öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. akran değerlendirme vb. görüşme. yorumlama. öz değerlendirme. gözlemlerden sonuca ulaşma. Bu noktalardan hareketle Ders Kitabı. yeni hazırlanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Kılavuzu’ndaki vurgulara paralel olarak yapılandırılmıştır (2. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri güçleştirdiği bilinen bir gerçektir. bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının. Eğitimde önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. Öğrendikleri ile gerçek hayat arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. Grafik ya da tablo hâlinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma. Bu ölçme araçları verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır. tartışma. Tablo. gözlem. öğrenci başarısının değerlendirilmesinden önce gelir.3. analiz etme ve bir sonuca ulaşma. öğrenme eksiklerinin belirlenmesi. Tablo). sunum. Bu becerilerin öneminin artmasının sebebi. BÖLÜM KİTABIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Daha Az Vurgu Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme Ezber veya kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirinden bağımsız. deney. parçalı bilgileri değerlendirme Bilimsel bilgiyi değerlendirme Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri Sadece öğretmenin değerlendirmesi Daha Çok Vurgu Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğrenme ve öğretmenin bir parçası olan değerlendirme Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirine bağlı. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. bireyin kendine özgü özelliklerini ön plana çıkararak herkesin sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren. öğrenci ürün dosyası. eleştirme. Araştırma yapma. sergi. sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı. Başka bir deyişle değerlendirme öğrenmenin bir parçasıdır. beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çok yönlü değerlendirme fırsatları sunulması gerektiğini vurgulamasıdır. Okuduğunu anlama. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkararak gerekli düzenlemeleri yapmak hedeflenir. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın ölçme ve değerlendirmeye bakış açısı ve vurguladığı noktalar. öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan. Bu doğrultuda 7.

sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Yazılı sınavlar. Cevabı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız. soruların öğrencilere yazılı olarak verilip soruları bütün öğrencilerin aynı süre içinde cevaplama durumunda oldukları bir sınav türüdür. öğrencinin daha aktif olacağı etkinliklere yer verilerek ölçme ve değerlendirmenin öğrenme sürecinin doğal bir parçası olması gerektiği vurgulanmıştır. Geleneksel Teknikler Doğru-yanlış soruları Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Eşleştirme soruları Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Soru -cevap Alternatif Teknikler Tanılayıcı dallanmış ağaç Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Kelime ilişkilendirme Yazılı raporlar Görüşme Poster. Yazılı sınavlarda aşağıdaki soru türleri tek başına ve bir arada kullanılabilir: a) Kısa Cevaplı Sorular: Öğrencilerin bir sayı. üst düzey becerilerin ölçülmesine elverişli değildir. puanların geçerliliği ve güvenilirliği yüksektir. Çünkü cevaplaması ve cevap kaydı basittir. Kitap setindeki öğrenme veya ölçme etkinliklerinde kullanılan geleneksel ve alternatif ölçmedeğerlendirme teknikleri. Ayrıca. Doğru-yanlış ve boşluk doldurma türü sorular bu sınıfa girer. Bu nedenle. Soru sayısının sınırlı olması. bir kelime veya bir cümle ile cevaplayabilecekleri sorulara denir. Öğrenciden. Şans başarısından etkilenme ihtimali çok düşüktür. anlatımın akıcılığı. Öğrencilerin yaratıcı düşünme. eleştirel düşünme. Cevaplama işi çok az zaman alır. Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur. Ayrıca araştırmalar bu türde hazırlanmış sınavların öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yönelttiğini göstermektedir. ülkemizde çok tanınan ve sıkça kullanılan bir sınav türüdür.etkinliklerinde. değişkenler de puana karışır. yazılı anlatım becerisini. Yazılı sınavlarda cevapları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Bu nedenle. Bu nedenle çok sayıda konudan soru sorulabilir. Yazılı sınavlar farklı türde soruların tek başına ve birlikte kullanılmasıyla oluşturulabilir. Cevaplama işlemi cevaplayıcının. yazılı sınav sorularının güçlük derecesini tayin etmek de zordur. bu tür sorular olgusal bilgileri ölçmek için daha uygundur. Yazılı sınavların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Her eğitim düzeyindeki öğrencilere uygulanabilir. “Klasik sınav” ya da “essey tipi sınav” olarak da bilinir. Ancak farklı soru türlerinin bir arada kullanıldığı yazılı sınavlar daha sağlıklı bir değerlendirmeye olanak sağlar. ilgi ve tutumunu ölçmede bu sınav türü kullanışlıdır. puanlama işleminde hataya sebep olur. Puanlamada puanlayıcı kanaati. Ancak. Hangi değerlendirme araç ve yöntemini kullanacağınıza karar vermek için bu yöntemlerin birbirlerine göre üstün yanlarını ve sınırlılıklarını bilmenizde yarar vardır. afiş Gösteri Drama Kendi kendini değerlendirme Grup ve/veya akran değerlendirmesi Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 3 Tablo. karar verme. yazılı sınavların geçerliliğini ve güvenilirliğini düşüren bir etkendir. Yani ölçme ve değerlendirme sürecinde. problem çözme. geleneksel ölçme ve değerlendirme anlayışından daha çok alternatif ölçme ve değerlendirmeye vurgu yapılarak öğrenci merkezli bir anlayış benimsenmiştir. 9-17 . yazının güzelliği vb. aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yazılı Sınavlar Yazılı sınavlar. belli konulardaki görüşünü. sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilen açık uçlu sorular da yazılı sınavlar içinde yer almaktadır.Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Aşağıda fen ve teknoloji dersinde kullanılabilecek bazı ölçme araç ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. analiz. puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü.

“Kim. Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını. c) Eşleştirmeli Sorular: İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin.. genellikle gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. bu çalışmaları karmaşık bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi. cevabın içeriği. öğrenmeyle ilgili verdiği görevlere ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi edinilmesini sağlar.. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi. öğrencilerin çalışmaları ve konuları nasıl anladıkları hakkında anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Bu tür sorular. . • Öğretmenler. yaptıkları deneyleri. Ayrıca bu tür sorular şans başarısı faktörünü de ortadan kaldırır. Türkçe dersi gibi alanlarda öğrencilerin tutumlarını ve sosyal becerilerini gözlemlemek için de kullanabilirler. Bir soru. Seçenekler ise kökteki soruya verilen muhtemel cevaplardır. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenmelidir. sınırlı cevaplı ve açık uçlu olmak üzere iki türdür: • Sınırlı Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda verilecek cevabın niteliğine. Öğretmenler. bu yöntemle öğrencilerin.. Çoktan seçmeli soruların puanlanması kolay ve objektiftir. Bütün öğrenciler için aynı ölçütler kullanılmalıdır. ürün ya da etkinlikler onların performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardır. Her öğrenci değişik özelliklere. sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenek sayısının artırılması ve güçlü çeldiriciler kullanılmasıyla tahminle doğru cevabı bulma olasılığı en aza indirilebilir. Seçeneklerden sadece bir tanesi doğru ya da en doğru cevaptır. öğrencinin doğru cevabı tahminle bulma olasılığının olması. Bununla birlikte. Test sorularının tekrar kullanılabilirliği düşünüldüğünde bu testler ekonomiktir. 4. Çoktan seçmeli testler ile kısa sürede çok sayıda bilgi ve beceri ölçülebilir. Ayrıca çoktan seçmeli sorular. üç neden belirleyiniz. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Görüşme . Kök. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun bir araçtır. problem çözmelerini. verdikleri kararları. Performansı Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap. öğrencilerin düşüncelerini organize etmesine ve yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak sağlar. 3. bu testlerin olumsuz yönleridir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlar. çoktan seçmeli testlerin hazırlanmasının uzun zaman alması ve uzmanlık gerektirmesi. • • • • Soru ve önerilerine verilen cevapları. Gözlemler.verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri. uzunluğuna ve yapılandırılmasına ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . niteliği ve uzunluğu açısından serbest bırakılır. kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur. yaratıcı düşünme gibi becerileri ölçmek için uygun değildir. • Açık Uçlu Sorular: Bu tür sorularda cevaplayıcı. sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. Doğru cevap dışında kalan seçeneklere ise çeldirici denir. arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını.Gözlem Öğrencilerle yapılan görüşmeler. ne. Sözlü sunum öğrencilerin hatırlama. Sözlü sunumda kontrol listeleri. Uzun cevaplı sorular.. 9-18 . verilen seçenekler arasından bulmayı gerektiren test türüdür. 2. konuşma. becerilere ve davranışlara göre değerlendirilmelidir. oluşturacakları durumlar . Her öğrenci birkaç kez gözlemlenmelidir. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. dil eğitimi. Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını. yazma.b) Uzun Cevaplı Sorular: “Klasik” ve “kompozisyon” dediğimiz sınavlar da verilen bu tip sorularda öğrencilere bir ya da birkaç soru verilir. Öğretme. d) Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun cevabını. Görüşme ve gözlemler sırasında öğretmenin önceden belirlenmiş ölçütleri içeren formlar kullanması ve öğrencinin mümkün olduğunca ölçütlerden haberdar edilmesi sağlıklı bir değerlendirmeye olanak sağlar. Öğretmen. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Bu tür çalışmalar. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde eşleştirmeli sorular daha kullanışlıdır. Sözlü Sunum Sözlü sunum. Gözlemler ise çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda oldukça önemlidir. iki benzerlik yazınız vb). onlardan sorunun cevabını yazmaları beklenir.

Bu nedenle değerlendirme iyi tanımlanmış ölçütlerle yapılmalıdır. planlama. Bu amaçla kontrol listeleri. Performansı belirlemek için performans görevleri ve öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. değerlendirme sürecinde kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. olsaydı. olsaydı. a) Performans Görevleri: Bu görevler. yapma. neler farklı olurdu?” tarzındaki soruları cevaplama. arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmesine yardım etmek • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek • Aile ile iletişimi sağlamak • Ürünü ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamasını sağlamak • Programın amaçlarının değerlendirmesini yapmak • Öğrencilerin katılımlarını sağlamak • Öğrencileri çalışmaya teşvik etmek • Yazma.. • Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme. Öğrenciler ödevle birlikte bu ödev için hazırlanmış form ve formları alırlar. dereceli puanlama anahtarları. Böylece öğrenciler. Araştırmalar. • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme.. akran ve grup değerlendirme formları gibi araçlar kullanılabilir. amaç yönelimli bir değerlendirme etkinliğidir. öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da görevden oluşur. ne olurdu?”. gözlem ve görüşme.ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Ön söz. öz. geçirdiği evreleri gösteren çalışmalarının koleksiyonudur. afiş vb. b) Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. Günlükler 6. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Poster. Performans görevi. Öğrencilerin ödevleri (taslak ya da bitmiş hâlleri) 5. • Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma. olsaydı. Öğrenci ürün dosyasının amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve ona kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla daha sağlıklı izleyebilmek • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek • Öğrencilerin. ne yapardın?”. “Eğer . Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen. özet ya da öz geçmiş (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. harcadığı çabayı. • Bir makale yazma. Sınıf içi etkinliklerden öğrencinin seçtiklerinin bir araya getirilip yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Tek bir cevabı olmayan bu tür çalışmalarda.. zamana bağlı değildir ve öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. • Bir deney düzenleme. öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. Dosyanın “içindekiler” bölümü 2. hazırlama. Öğrencinin gelişimini. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı kurmak • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak ve onların çalışmasını teşvik etmek Öğrenci ürün dosyasının içinde olması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Performans görevi.. öğrencilerin bilgi ve becerilerini. • Önceden belirlenen bir konuya ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme. Derste. • “Eğer . Önceden yapılandırılmış değerlendirme aracı öğrenciler için bir yol haritasına dönüşür.. sonuçları tartışma vb. bir çok konu öğrencileri değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar 4.. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.Bu çalışmalar süreç içine yayılmıştır. kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma. “Eğer . Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) 3. problemler ve stratejiler • 9-19 .

Bunlardan yola çıkarak kendiniz de bu tür ödevler ile bunların değerlendirme ölçeklerini hazırlayabilirsiniz. uzun. araştırma. • Proje çalışması. iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. yeni bir uygulama olduğu için bir dönemde 4–5 üründen fazlasını dosyaya koydurmak işinizi güçleştirir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Öğretmen anekdotları 11. 9-20 . fotoğraflar. Örneğin. Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (Öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu ve kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlayan rehber) 14. izlenecek yolları. bu ödevler. yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. kendi performanslarını en iyi yansıttığını düşündükleri ya da en çok beğendikleri ürünleri seçerek asıl değerlendirme amaçlı kullanılacak olan ürün dosyalarına koyarlar. kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılacak olası durumları önceden planlar. • Öğrencilerin ürünlerini periyodik aralıklarla seçmeleri için tarihler belirleyiniz. projeler. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri 15. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Ayrıca öğrencilerin seçtikleri ürünlerin dışında önemli gördüğünüz konuları ya da becerileri içeren bir çalışmayı öğrencilerinize yaptırarak tüm öğrencilerin bunu dosyalarına koymalarını isteyebilirsiniz. öğrencilerin yeteneklerini. Diyagramlar. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar Öğrenci ürün dosyası hazırlama sürecinde bir öğretmen olarak yapabilecekleriniz aşağıda sıralanmıştır: • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. daha geniş içerikli ve uzun süreli. Öğretmen kontrol listeleri 12. öğrenciler. Elinizde bir örnek varsa bunu öğrencilerinize gösteriniz. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşım olup öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Proje geliştirme süreci. • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için. Proje konusu öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öz değerlendirme. Ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Çalışma dosyasında toplanan ürünlerden. Kitapta verilen bu çalışmalar öneri niteliğindedir.) 13. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz. öğrencilerin yaratıcılık. Projeler Proje. Bu sebeple dosyaya alınacak çalışmaları sınırlayınız. • Öğrencilerinize. • Öğrenci ürün dosyası çalışması. inceleyerek bilgi kazanırlar. • Öğrenciler belli bir dönemde (3-4 hafta) yaptıkları çalışmaların yer aldığı bir ürün dosyası oluştururlar. öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Grup ödevleri ve projeler 10. Videokaset. ses kasetleri ya da CD’ler 9. resimler 8. öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. öğrenciler proje konularında yaparak. daha fazla yaratıcılık yani üst düzey beceri gerektiren çalışmalardır. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulununuz. Öz Değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç. Öğrenci projenin amacını. yaşayarak. Dosyaya seçilerek konulan her ürünün dosyaya konulmasının gerekçeleri ve öğrencinin kendisi ile ilgili görüşleri belirten notlar (Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Bu nedenle. öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. • Proje süreci.). • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. Proje ve performansı belirlemeye yönelik çalışmalarda süreci takip edebilmeniz için bazı hatırlatmalar verilmiştir. değerlendirme ölçekleri. karmaşık ve zorlu bir süreç olacağından. yazılar vb.7. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz.

öğrencilerin kendi kendilerine dönüt almalarını sağlamaktır. Bu bölümdeki sorularla öğrenciye. Dersin tüm amaçlarına öğrencilerin ulaşmış olduğu belirlenirse öğrenciler o dersten muaf tutulabilir. Bu ölçme ve değerlendirmenin asıl amacı. kendini değerlendirme fırsatı verildiğinden öğrenci. biten konunun kazanımlarını karşılayacak şekilde farklı tekniklerde hazırlanmıştır. konuların içinde “Araştıralım. Biçimlendirme-Yetiştirme Amaçlı Ölçme ve Değerlendirme Bir ders saati. Bu amaçla Ders Kitabı’nın konu sonlarında “Kendimizi Değerlendirelim”. 2. araştırma. Bu ölçme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak not verme ya da başka amaçlarla öğrenci başarısını değerlendirme yoluna gidilmemelidir. Ayrıca bölüm sorularını önceden yapan 9-21 . Kendimizi Değerlendirelim Bu bölüm. öğrencilerde giriş davranışları açısından yetersizlik tespit edilirse bir telafi eğitimi planlanır. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. arkadaşlarının hazırladığı ödev. Eğitim-öğretim sürecinde yaptırılacak olan öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmaları öğrencilere not vermek için değil etkili öğrenme için önerilir. öğretim ve öğrenmenin verimliliğini artırmaktır. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere önceden verilmesi yararlı olur. Başlangıçta değerlendirme sırasında deneyimsizliklerinden dolayı yanılmalar olsa da deneyim kazandıkça daha doğru değerlendirmeler yapılacaktır. birbirini izleyen diğer ünitelerde de yetersiz öğrenmeyle hatta öğrenme yokluğuyla sonuçlanır.) dönüt alarak kendilerini yenileme. Bölüm soruları. Eğitimde ölçme ve değerlendirme etkinlikleri tanıma-yerleştirme. bir ünite ya da bölüm sonunda öğrencilerin o ders ya da ünitedeki öğrenme eksikliklerini bulmak amacıyla kullanılan ölçme ve değerlendirmedir. Bu amaçlar ve amaçlara yönelik yazılan bölümlerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir: 1. Böyle olduğunda. biçimlendirme-yetiştirme ve değer biçme amaçlarıyla yapılır. öğretmene. her konunun sonunda verilmiştir. Hazırlanalım”. çalışmaları değerlendirmesidir. Akran değerlendirme. Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nın ünite sonlarında “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları”. 2. Derste kazandırılacak davranışlardan bazılarının öğrencilerce önceden edinildiği tespit edilirse bu davranışlar dersin amaçları arasından çıkarılabilir. Akran ve Grup Değerlendirme Öğrencilerin.1.• • • • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için ölçüt koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde onlara fırsat verir. Bu bölümün amacı. öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Öğrenciler bunların bir kısmı ile ilgili kitaptan bir kısmı ile ilgili ise öğretmenden (Cevaplar Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda verilmiştir. Böylece öğretim ve öğrenmenin verimliliği artar. Tanıma-Yerleştirme Amaçlı Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmeleri için gerekli ön bilgilere sahip olup olmadıklarını belirleme ve öğrencilerin belirli bir özelliğini tanıma ve sınıflandırma amacıyla kullanılan ölçme ve değerlendirmedir. Akran değerlendirmede. Öğretmenin ilk ünitenin ilk konusundan önce bu bölümle ilgili gerekli açıklamaları yapması ve bu bölümün kendilerine ne kazandıracağını belirtmesi gerekir. Öğrenciler kendi performanslarını değerlendirirken çoğu kez nesnel davranamayabilirler. Bu amaçla hazırlanmış bir ölçme ve değerlendirme sonucunda. rapor vb. Kendini değerlendiren öğrenci. ilk ünitedeki öğrenme yetersizliği. sürecin bir parçası olduğunu hisseder. Bir dersin üniteleri arasında öğrenme bakımından öncelik-sonralık ilişkisi veya bir aşamalılık varsa ilk ünite veya ünitelerdeki öğrenmenin derecesi sonraki ünite ya da ünitelerdeki öğrenmeyi belirler. Arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri de gelişir. konuyla ilgili neyi bilip neyi bilmediğini anlar ve eksiklerini tamamlaması için ne yapması gerektiğini öğrenir. eksiklerini giderme imkânı bulacaklardır. Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. proje. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda “Performans Görevleri” bölümlerine yer verilmiştir. Öz değerlendirme yapan öğrencilerin kendilerine dışarıdan bakma yetisi gelişir.

Bu durumda öğretmen. Üniteler için hazırlanmış olan bu görevlerden dört tanesi Çalışma Kitabı’nda dört tanesi ise Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda verilmiştir.öğrencilerin cevapları bir sonraki fen ve teknoloji dersinde kontrol edilmeli ve tüm sınıfla birlikte sorular tekrar sınıfta cevaplanmalıdır. 2. İstiyorsa öğrencinin ödevini ürün dosyasına koyabileceği belirtilmelidir. dereceli puanlama anahtarı kullanılarak öğrencinin önünde puanlanmalıdır. zaman belirlenirken dikkate alınmalıdır. Araştıralım. 9-22 . öğrencilerin araştırma yapma. Her ünite için hazırlanmış performans görevi vardır. 2. Bu bölümde öğrencilere araştırma konusunu belirtip “Haydi bu araştırmayı yapın.4. 3. yaratıcılık gibi üst düzey becerilerini eğitim-öğretim süreci içinde gözlemektir. Verilen sürenin sonunda hazırlanan ödev. Hazırlanalım Bu bölümün hazırlanmasındaki amaç. Her sorunun temsil ettiği bir ders kazanımı vardır. Değer Biçme Amaçlı Ölçme Değerlendirme Genellikle öğretim devresi sonunda. Burada verilen görevler öneri niteliğinde olup çevre koşullarına göre belirlenen başka bir konu da performans görevi olarak verilebilir. Her performans görevinin belirli bir süresi vardır. öğrenilemeyen kazanım için gerekli önlemi alır. öğretmen ve programa yönelik yargılarda bulunmak amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirmedir. çözüm değildir. Bu soruların yapılması sonrasında öğretmen öğrencilerle birlikte bu soruları sınıfta cevaplar ve hangi öğrencinin hangi sorularda yanlış yaptığını belirler. Öğrencinin. Performans görevini yapmak isteyen öğrenciler belirlenen süre içinde belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. ara sıra öğretim devresi içinde. Bu süre sınıfın durumuna ya da bölge şartlarına göre değiştirilebilir.” demek. Her performans görevinin dereceli puanlama anahtarı. performans görevi ile birlikte panoya asılarak ünite boyunca panoda asılı tutulmalıdır. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Bu bölümde yer alan sorular farklı tekniklerle yazılmış sorulardır. programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci.2. Öğretmenler. Verilen süre sonunda. öğrencinin hangi kazanımı öğrenemediğini anlatır. Her kontrol için öğrencilerden beklenenler açık olarak belirtilmelidir. Performans Görevi Bu ödevler hazırlanırken her ünitenin kazanımlarını mümkün olduğu kadar kapsaması sağlanmaya çalışılmıştır. Yanlış cevaplanmış soru. Okulun şartları. Bu bölümde öğretmenler ve öğrencileri teşvik etmeli ve araştırma için zamanı belirlemelidir. iletişim kurma. 3. yaptığı çalışmanın kontrol edileceğini ve emeği karşısında bir şeylerle değerlendirileceğinin farkında olması ödevi hazırlarken onun daha kontrollü olmasını sağlayacaktır. araştırmalarını hazırlayan öğrencilerin ödevleri. 2. kontrol listesi ve/veya formları. her ünitenin başında bu görevleri sınıfı için çoğaltarak sınıf panosuna asmalı ve öğrencilerin bu görevlerden istediklerini yapabileceklerini belirtmelidirler. ekler bölümündeki dereceli puanlama anahtarlarıyla veya öğretmenin kendisinin oluşturacağı bir anahtar/form ile değerlendirilerek öğrencilere dönüt verilmelidir.

ii. bilgisayar vb. Öğrencileri hazırlar. notlandırmak ve öğrenme zorluklarını tanılamak için yapılabilir. Tarama sonucunda istediğiniz materyali bulamazsanız bulduğunuz bir materyali değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz. Konuya Devam Ederken Değerlendirme: Dönüt vermek. siz öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecini planlarken dikkate alması gereken önemli noktalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. 9-23 . c. slaytlar. gözlemlenebilir davranışlar ve fiiller kullanarak. öğrenci merkezli. ölçülebilir. 5. Ortamı hazırlar. araçlar olabilir. ortamı ve teknolojiyi planlayarak daha verimli bir öğrenmeyi oluşturabilmeleri için literatürde “ASSURE Modeli” olarak bilinen modelin ilkeleri doğrultusunda hazırlanmaya çalışılan bu kitapta. i. e. sosyo ekonomik durumları. Bu konuda kaynakların taranması ve hangi kriterlere göre materyallerin seçileceğinin belirlenmesi gereklidir. Medya ve Materyalleri Kullanmak Aşağıdaki beş adım dikkate alındığında karşılaşacağınız problemlerin çoğu çözülecektir. 6. üç boyutlu modeller vb. motivasyonları. arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dönüt verilen bütün metotlar anlamlı öğrenmeyi sağlar. b. Öğrencinin özelliklerine. ses ve müzik. d.Öğretmene Notlar Ders kitapları. Öğrencileri Değerlendirmek: Öğrencileri konuya başlamadan önce. Öğrenci Katılımını Sağlamak Öğrenciler öğrenirken hem genellikle fiziksel hem de her zaman zihinsel bakımdan aktif olmalıdırlar. zamana ve şartlara göre sürekli farklı metotlar kullanmak idealdir. anlama zorluklarını ve kavram yanılgılarını tespit etmek için yapılabilir. sizin mesleki gelişiminiz açısından da önemlidir. Öğrencileri Analiz Etmek a. Materyalleri gözden geçirir. yazılar. Materyalleri kullanıma hazır hâle getirir. öğrenme tercihleri vb. öğrencinin öğrenirken öğrenmenin bir parçası olarak ölçülmesidir. hazır bulunuşluklarını ölçmek ve öğrenme tercihlerini anlamak için yapılabilir. beceri ve tutumları göz önünde bulundurma c. Giriş Yeterlilikleri: Ön bilgi. 4. Öğrenme Türleri: Öğrencilerin farklı uyarıcıları nasıl algıladıklarını ve bunlara nasıl tepki verdiklerini dikkate alma (kaygıları. Öğretmenlerin dersi. b. Medya Formatını Seçme: Medya formatları. Metot ve Medyayı Değerlendirmek ve Geliştirmek: Bu yıl kullandığınız metot ve medyayı değerlendirip geliştirerek ileriki yıllarda kullanmak üzere dosyalamanız. bir programın soyut hedeflerinin somut yansıması olduğu gibi sınıf içi öğretimi büyük ölçüde belirleyen ve yönlendiren bir öğretim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Metodu. Planlanan şekilde öğrenme deneyimlerini uygular. Böylece öğrenme çıktıları ile beraber sürecin değerlendirilmesi sağlanır. sınıfı. duyuşsal ve motor becerileri yönünden değerlendirmek. davranışların sergilendiği ortamları açıklayarak ve bu davranış ve fiilleri hangi derecede yaptığı zaman başarılı sayılacağını belirterek açıklamak gerekir. 3. nereye varılmak istendiğini. b. doğal yetenekleri. iii. c. Konu Sonunda Değerlendirme: Dönüt vermek. resimler. öğrenmenin en önemli parçasıdır. Materyalleri Seçmek: Çevrenizde medya ve teknoloji uzmanı varsa materyalleri (slayt sunuları. Değerlendirmek ve Geliştirmek a. video. Medyayı ve Materyalleri Seçmek a. Önemli olan. Bunu sağlamak anlamlı öğrenmenin en önemli parçasıdır. sınıfı. kazanımlara.) 2. Beklenilen Kazanımları Belirtmek Nereden başlayıp. Bunlar olmadığı zaman öğrenme değil ezber vardır. a. kültürleri dikkate alma b. İdeali herhangi birini sürekli kullanmak değil mümkün olduğu kadar farklı medya formatları kullanmaktır. konu devam ederken ve konu sonunda bilişsel. Öğrencileri aktif kılmak da kendi başına yeterli değildir. öğrencilere anlamlı dönüt vermek ve yönlendirmektir. onlarda kavramsal değişimi amaçlayan. Metodu Seçme: Öğrencileri fiziksel ve zihinsel bakımdan aktif kılan. Konuya Başlamadan Önce Değerlendirme: Gruplara ayırmak.) seçmede onlardan faydalanabilirsiniz. Genel Karakterleri: Yaşı. simülasyonlar. En ideal ölçme.

7. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak. Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalışan kişilere (kadın ve erkek). Teknolojinin kendi başına ne iyi ne de kötü olduğunu ancak ürünlerin ve sistemlerin kullanımı hakkındaki kararların istendik veya istenmedik sonuçlara yol açabileceğini fark eder ve örneklerle açıklar. Bilimsel bilginin. 21. şartlara göre doğal ürünlerin de olumsuz etkisinin olabileceğini anlar. 32. Teknoloji ürünleri geliştirmede hayal gücü. açılardan hiçbir teknolojik tasarımın mükemmel olmadığını. Çevreyi ve yabani hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu bilir. model ve simülasyondan faydalanmak. ön tasarım ve iş bölümü yapmak. 8. doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı ne olursa olsun başlangıçta tamamen ilişkisiz görünebilen bilgi. canlılar ve habitatların (yaşam alanlarının) nasıl korunabileceğini ve çeşitli ürün ve sistemlerin kullanımından kaynaklanan zararlı atıkların nasıl azaltılabileceğini açıklar. Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun. kullanılan materyallerin özelliklerinin ve doğa kanunlarının teknoloji ürünlerini sınırlandırdığını anlar. Modern teknolojik sistemlerle küresel çevre problemleri arasındaki bağlantıları belirler ve çevre problemlerini çözmek için önerilerde bulunur. Farklı tarihsel ve kültürel geçmişleri olan insan topluluklarının bilimsel düşüncelerin gelişimine yaptıkları katkıları örneklerle açıklar. ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve olası çözüm yollarını ve sonuçlarını tartışır. çoğu zaman bütünü oluşturan parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların zaman içinde dış etkenlerle veya birbirleriyle etkileşimleri sonucu aşındığını veya tahribata uğradığını fark eder. İnceledikleri doğal olaylar hakkında geçmişte ve günümüzde ortaya atılmış ve kabul görmüş olan düşünceleri ve teorileri belirler ve karşılaştırır. 5. 33. meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar. 37. Yerel. Teknolojik ürün ve sistemleri kullanarak doğal kaynaklar. 9. 10. 11. güvenlik. 9-24 . 13. 20. Kadınların ve erkeklerin kuramsal ve uygulamalı fen bilimlerini meslek olarak seçip alanlarında yükselebildiklerini anlar. 23. 18. İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişimin bireye.“FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE” KAZANIMLARI 1. Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bilir. olabildiğince kendi yakınları veya tanıdıkları arasından örnek verir. İşlev. gereç ve malzemeler ile dayanıklı tüketim mallarına karşı bir fayda. 30. ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar. 3. 4. kültür ve gelenekler. 36. delil toplar. deneme üretimi ve ürünün değerlendirilmesi gibi çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç olduğunu anlar. bilimsel araştırmaları ilerleten. 35. gereksinim veya talepleri karşılamak amacıyla geliştirilebileceğini. estetik ve çevresel etkiler vb.) çevreye verebileceği zararları önlemek için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini. değişim geçirdiğini ve yeni geliştirilen teknoloji ürünlerinin öncekilerden izler taşıdığını fark eder ve bu durumu örneklerle açıklar. Bireyin teknoloji geliştirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine. 24. maliyet. Ulusal ve uluslararası kalite tescil kuruluşlarının görevlerini bilir ve bunların ürünler üzerinde kullanılan sembollerini tanır. teknolojinin gelişmesine. kalite ve maliyet anlayışı geliştirir. metaller vb. topluma.) yönetiminin önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlar. Bilimsel bilginin gelişiminde deney yapar. Teknolojik ürünlerin. yaratıcı düşünme. 38. öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle açıklar. 17. Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve önemini bilir. 34. 15. 19. yeni kanıtlar ortaya çıkması durumunda nasıl değişip geliştiğine örnekler verir. Kendi alanlarında dünya çapında üne sahip Türk bilim insanlarına ve bilime katkılarına örnekler verir. 22. plâstikler. Geçmişten günümüze geliştirilen teknolojilerin insanların bireysel ve toplumsal yaşam ve çalışma tarzlarını ve çevreyle etkileşimlerini nasıl değiştirdiğini örneklerle açıklar. 29. Bilimsel araştırmalarda kullanılan. Atıkların (ev ve sanayi atıkları ile tıbbi ve kurumsal atıklar vb. Gıdalar. 14. olgu ve malzemeleri bir teknolojik ürün yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar. Çevre koruma il ilgili faaliyetlerin öneminin bilincine varır ve bu faaliyetlere katılır. olaylar ve kavramlar arasında ilişki kurar. 26. 31. destekleyen veya mümkün kılan teknolojilere örnek verir. toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar. çevreye ve yasalara karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar. teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir. Teknolojinin aynı konuda tarih içinde farklılıklar gösterdiğini. Çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır. Fen ve teknoloji uygulamalarının birey. Bilimdeki gelişmelerin. 12. topluma ve çevreye olumlu veya olumsuz. Bilim ile uğraşanların tek tip insanlar olmadığını anlar. teknolojik sistemlerin oluşturduğu atıkların (kimyasallar. 16. 28. toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder. Çevrede sadece yapay ürünlerin değil. evde ve okulda günlük kullanılan araç. matematiksel bilgi. Fen ve teknolojinin olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki gelişmelerle önlem almanın olası olduğunu. 2. 27. Farklı kültürlerden birçok kadın ve erkeğin fen ve teknolojiye geçmişte ve günümüzde katkıda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini fark eder. 25. olası açıklamalar önerir ve hayal gücünün rolünü tanımlar ve örneklerle açıklar. Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel. Teknolojik tasarımın tasarım özelliklerini belirlemek. böylece bu etkilerin azaltılabileceğini veya giderilebileceğini anlar. 6.

Gözlem. 2. Bir cismin şekil. harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar. Verilen bir olaydaki kontrol edilen değişkenleri belirler. 8. zaman. GÖZLEM KARŞILAŞTIRMA-SINIFLAMA ÇIKARIM YAPMA TAHMİN KESTİRME DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME HİPOTEZ KURMA DENEY TASARLAMA DENEY MALZEMELERİNİ. Olay ve nesnelere yönelik kütle. Grafik çizmeyle ilgili kuralları uygular. büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler. Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler. 20. sınıfta gözlem ve deney yaparak fotoğraf. resim. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkeni belirler. araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır. Cetvel.“BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ” KAZANIMLARI BECERİLER BECERİYE YÖNELİK KAZANIM 1. gereci seçip bunları beceriyle kullanır. 14. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar. 29. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır. 16. Değişkenlerin birden fazla anlama gelebileceği. 4. 11. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme şeklinde ifade eder. 31. 13. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede. Verilen malzemeleri kullanarak kurduğu hipotezi sınamaya yönelik tasarladığı deneyi gerçekleştireceği bir düzenek kurar. çubuk grafik. Gözlem için uygun ve gerekli araç. 18. 15. Nesneleri (cisim. Verilen bir olaydaki bağımlı değişkeni belirler. yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır. ARAÇ VE GEREÇLERİNİ TANIMA VE KULLANMA DENEY DÜZENEĞİ KURMA DEĞİŞKENLERİ KONTROL ETME VE DEĞİŞTİRME İŞLEVSEL TANIMLAMA ÖLÇME BİLGİ VE VERİ TOPLAMA VERİLERİ KAYDETME VERİ İŞLEME VE MODEL OLUŞTURMA YORUMLAMA VE SONUÇ ÇIKARMA SUNMA 9-25 . Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar. 30. 9. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler. sınırları tam çizilmemiş durumlarda araştırmanın amacına (hipotez) uygun değişkenleri kesin olarak ve ölçme kriteri ile birlikte tanımlar. 24. 21. çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer. 7. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade. birimleri ile ifade eder. Büyüklükleri. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı. varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler. Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir. renk. uygun ölçme araçları kullanarak belirler. 3. termometre. 27. kitap. Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik nitel veya nicel veriler toplar. 19. tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir. sıcaklık ve adet gibi nicelikler için uygun birimleri de belirterek yaklaşık değerler hakkında fikirler öne sürer. 28. 25. 26. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar. Basit araştırmalarda gerekli malzeme. uzunluk. tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder. Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir veya birkaç değişkeni belirler. 32. 17. tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır. 22. 6. 23. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. 5. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt-gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. 10. Büyüklükleri. 12. Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değişkenleri sabit tutar.

her şeyi zamanında yapar. • Sorumluluklarını yerine getirmeye gayret eder. • İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri ve kişileri takdir eder.” gibi) örnekler verilmelidir (Açıklama). • Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır. • Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder. • Kendisine ve çevresine karşı ilgi ve merak duyar. • Ön yargıları yoktur. başkalarının hakkını çiğnemez. ALGILAMA (Dikkatini vermesi ve sabit tutması) TUTUM VE DEĞERLER • Kendini vererek dinler. Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1. Fiziksel Olaylar/ Kuvvet ve Hareket 2) Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme AÇIKLAMA • Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir. • Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz. • Açık fikirlidir.12 Atatürk’ ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir (FTTÇ – 23.). • Mantığa. tutarlıdır. 9-26 . hiçbir dogma. sistematik planlamanın önemini kabul eder. samimidir. SINIF ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE 7 1) Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme. TD-2. 27. • Bilim ile ilgili meslek ve hobi edinmeye ilgi duyar.). âdil ve dürüsttür. • Demokratik süreçlere güven duyar.). titizdir. zayıf ve güçlü yönlerini bilir. • Kendisini tanır ve kendisine güvenir (Öz güvenlidir.).6 Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine ( “Ben manevî miras olarak hiçbir âyet. çevresine zarar vermez. hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.“TUTUM VE DEĞER” KAZANIMLARI DÜZEY TD-1. DEĞER VERME (Hareketlere. • İş birliği yapar. • Görevleri isteyerek gönüllü olarak yapar. Dikkatlidir.). AÇIKLAMA • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem verdiği belirtilerek Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir. • Kendisi ve çevresi için güvenlik önlemleri alır. barış ve mutluluğa hizmet için olduğunu fark eder. • Her şeyin sevgi. YAŞAM TARZI GELİŞTİRME (Değer sisteminin hareketleri uzun zaman kontrol etmesi sonucunda hayat stili geliştirmesi) FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU DERS KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR 3 . TD – 4). • Çevresinde olayları/etkinlikleri takip eder. • Öğrenmeye ve anlamaya isteklidir. • Öz disiplinlidir (Otokontrollüdür. hareketlerinin doğurduğu sorumlulukları kabul eder. • Kendisini ve çevresini sürekli sorgular. bilime ve teknolojiye güven duyar. TEPKİDE BULUNMA (Karşılık vermesi ve bundan tatmin olması) TD-3. olaylara ve nesnelere önem ve değer vermesi) TD-4. • Kendi başına fikir üretir. • Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını devam ettirir. • Sorumluluklarını yerine getirir. kendini değerlendirir. • Olayların sonucunu göz önüne alarak hareket eder. • Problemlerin çözümünde. ÖRGÜTLEME (Tutarlı bir değer sistemi oluşturması) TD-5. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.

İhmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan orman yangınlarının çıkış nedenlerini örneklendirir.Ülkemizdeki ve dünyada çevre sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır. etkisini araştırır ve sunar. Orman yangınlarını önlemek için yapılan çalışmalara katılmaya istekli olur. Uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. 5. sunar ve sonuçlarını tartışır. Heyelan sonrasında yapılması gerekenleri açıklar. Kendini. Sağlık sorunu olan bireylere anlayışlı olmaya sergilememeye özen gösterir. olduğunu kavrar.FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM ALANI KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1. Sellerden korunmak için yapabileceklerini belirtir. Bağımlılık yaratan maddelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini saptar. Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl 18. 1.11. 4. 1. Akran baskısına karşı koymak için iletişim bece5. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir hak etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 10. 10. SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI SAĞLIK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ Vücudumuzdaki Sistemler 5. 1. Çığ tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri sıralar. 14. vererek tartışır. Sel sonrasında oluşabilecek tehlikelere karşı alınabilecek önlemlere örnekler sunar. 1. dayalı çözümler önerir.2. Organ bağışının önemini vurgular. 7 Fiziksel Olaylar / Yaşamımızdaki Elektrik SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ALANI KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1.10. 17. görme ve işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler 9. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar. önem verir. Heyelan belirtilerini sıralar. Sel sırasında yapılması gerekenleri örneklerle açıklar. Orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıklar. 2. nedenleriyle açıklar.7. Ülkemizdeki çevre sorunlarına yönelik işbirliğine 11. Heyelan oluşumunun nedenlerini sorgular.Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere rilerini kullanır.4.Yıldırımdan korunma yollarını sıralar. Orman yangını olduğunda yapabileceklerini listeler. 13. 12. 9-27 . sunar ve sonuçlarını tartışır.12. 4. 7 Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE 7 Canlılar ve Hayat/ Vücudumuzdaki Sistemler FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI 9.3.12. 16. 1. 15. 9. 8. Heyelan sırasında kapalı ve açık alanda yapılması gerekenleri.Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunları hakkında bilgi toplar.6 Ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar.2. 3. Organ bağışının toplumsal önemini kavrar. Engelli arkadaşlarına karşı ayrımcı bir tavır 5. 23.7.

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Toplam 2.8 11. SINIF ÖĞRENME ALANLARI. Işık Toplam 7. ÜNİTELER ve ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTELER KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ* 30 16 46 36 36 16 16 29 92 27 27 204 16 48 14 14 144 ORANI (%) 1.1 33. . Kuvvet ve Hareket 3.3 9. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Toplam Genel Toplam 32 31 46 46 39 12 27 20. İnsan ve Çevre Toplam 4.1 11. Vücudumuzda Sistemler 6.7 100 ÖĞRENME ALANI CANLILAR VE HAYAT MADDE VE DEĞİŞİM FİZİKSEL OLAYLAR DÜNYA VE EVREN * Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%10 oranında değiştirilerek uygulanabilir.7 9.1 32 25 5 11.1 11.9-28 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. Yaşamımızdaki Elektrik 5.

rımızı temiz ve düzenli bırakmayı unutmayalım. Güvenlik Rehberimiz Etkinlik sırasında eldive n kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. Bu amaçla öğretmenlerin aşağıda sıralanan hususlara dikkat etmesi yararlı olacaktır. Burada tüpü kendimizden ve arkadaşlarımızdan uzağ a doğru eğelim. Kesici ve delici aletle rin kullanıldığı durumlarda dikkat edilm esi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. Kitabımızdaki etkinlikler de aşağıdaki güvenlik bir ya da birkaçını göre rehberinde açıklamas ı verilen uyarı işaretlerin ceğiz. İlk yardım seti Yangın söndürücü Kum kovası Koruyucu gözlükler Önlük Isıya dayanıklı eldiven Kimyasal maddelerden koruyucu eldiven Güvenli¤imiz ‹çin Bilimsel araştırmalar hem eğlenceli hem de sebebi dikkatsizliğimiz güvenli olmalıdır. Kablosu yıpranmış malz emeleri kullanmayalım. Öğrencilerin sergileyeceği uygun davranışlar ve güvenli alışkanlıklar sayesinde bilim laboratuvarında yapılacak çalışmalar da çok daha güvenli ve eğlenceli hale gelir. etkinlikleri yaparken Çalışmalarımızı tamamlad gerekli uyarıları dikka ıktan sonra laboratuva te alalım. 5. Keskin ve Sivri Uçlu Cisimler : Bıçakları ve diğer keskin araçları kullanırken dikkatli olalım . 6. Gözler için tehlike olduğ unu gösteren bu uyarı işareti görüldüğü nde koruyucu gözlük takılmalıdır. Etkinlik sırasında korun mak amacıyla koruyucu elbise veya önlük giyilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. • Laboratuvarın her zaman temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde öğrenciler bu uyarıları dikkate almayabilirler. Cam Malzemeler : Kullanmadan önce tüm cam malzemeleri kontrol edelim. 1. Bu işaretlere göre den . 3. etkinliklerde zamanı uygun kullanarak çalışmaları sağlanmalıdır. Çalışmalar sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. etkinlik alanı ve günlük hayatta güvenliğe ilişkin hususların farkında olmaları. : Isıtma işlemi yaparken en fazla 1/3’üne kada r doldurduğumuz deney tüpünü maşa ile tutalım. bilinçli bir şekilde hareket etmeleri ve bu konuda zihinsel alışkanlık kazanmaları önemlidir. Kimyasal maddeleri asla tatmayalı m ve bu maddelerin sebe p olduğu gaz ve kokuları solumayalım. • Öğrencilerin. • Kimyasal maddelerin dökülüp sıçramalarına ve yangınlara karşı alınacak önlemler ile ilk yardım kuralları öğrencilerin görebileceği bir yere asılmalı. • Öğrencilerin sağlık durumları öğrenilmeli ve çeşitli kimyasal maddelerden etkilenen öğrenciler varsa. 4. öğrencilerin bu kuralları öğrenerek gerekli önlemleri almaları sağlanmalıdır. Isıtma işlemi için mümkünse ateş yerine elektrikli ısıtıc ı kullanalım. ısıya dayanıklı eldiven ve önlük giyelim. 7. • Öğrencilerin. sürekli olarak kendilerinin ve çevresindekilerin güvenliğini gözetmesi sağlanmalıdır. Sıcak cam malzemelere soğumadan dokunmay alım. onların o etkinlikler için izleyici olması sağlanmalıdır.GÜVENL‹Ğ‹M‹Z ‹Ç‹N Öğrencilerin sınıf. : Kimyasal maddelerle ve ateflle çalışırken gözle rimizi korumak için gözlük takalım. Elektrik 11 9-29 . Laboratuvar kazalarının temel sebebi dikkatsizlik ve uygunsuz davranışlardır. Isıtm işleminde kullanılacak a cam malzemelerin ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olması gerektiğin i unutmayalım. Kimyasal Maddeler Isı : Elektrikli aletleri kulla nırken ellerimizin kuru olmasına dikkat edelim. beceri ve zihinsel alışkanlıklarını kazanmaları ve daha sonraki hayatlarında güvenliklerine önem vermeleri için özen gösterilmelidir. Gözlerimizle temas eden kimyasal madde olursa gözlerimizi bol suyla yıkayalım ve bu durumu hemen öğretmenimize bildirelim. uz sürece laboratuvarda daha Göz Güvenliği : Kimyasal maddeler le ve ateşle çalışırken koruyucu gözlük kullanalım. öğrencilere güvenlik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalıdır. Kurallara uydu¤um l güvenli çal›fl›r›z. • Öğrencilerin. • Ders Kitabı’nda etkinliklerde verilen uyarı işaretlerine dikkat edilerek gerekli işlemler yapılmalı ve öğrencilere örnek olunmalıdır. • Aşağıdaki malzemeler laboratuvarda herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalı ve öğrencilere nasıl kullanacakları öğretilmelidir. elektrik ve su tesisatları kontrol edilmelidir. laboratuvar. Ateşten korunmak için tedbir alınması gerektiğini gösteren uyarı işaretidir. Etkinliklerde kullanılacak cam malzemelerin kırılab Çalışmalar sırasında ellerimizi yıkamamız gereken durumların bulun duğunu hatırlatan uyarı işaretidir. Koruyucu gözlük kullanmadan kimy asal maddelere ve ateşe yaklaşan arkad aşlarımızı öğretmenimize bildirelim. Çatlamış veya kırılm ış cam malzemeleri kullanmayarak bunları hemen öğretmenimize bildirelim. Öğrencilerin fen ve teknoloji etkinliklerini laboratuvarda ya da sınıfta güvenli bir şekilde yapabilmeleri. ileceğini gösteren uyarı işaretidir. bilgi. Elektrikli araçlar kullan ılırken dikkat edilmesi gerektiğini gösteren uyarı işaretidir. Ders Kitabı’nda yer alan “Güvenliğimiz İçin” bölümünü dikkatle okumaları ve etkinlikler sırasında burada yapılan uyarıları dikkate almaları sağlanmalıdır. Labo ve kurallara uymay›fl›m ratuvar kazalarının teme ›zd›r. • Çalışmalar tamamlandıktan sonra laboratuvarın bütün gaz. Elektrikli aletlerle işimiz bittiğinde aracın düğmesini kapatıp fişini prizden çekelim. Öğretmenler. 2.

..... Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler Konu Başlıkları 1..... balon.... Ödev.... burada yer alan ifade ve sorularla ilgili fikirlerini sözlü olarak açıklamaları sağlanır.. düğme. iki farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış... SO2 ve LiF bileşiklerinin hangi elementlerden oluştuğunu.3 puan Orta . 7..2 puan Geliştirilmeli . Tercih ettiğiniz malzemelerle modellerinizi oluşturunuz... Etkinlik : Haritay› Doldural›m “Madde” konusu ile ilgili akl›m›za gelen kavramlar›n her birini afla¤›daki kutulara yazal›m.. ödevinizi hazırlamanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. Kullanabileceğiniz araçlar: Verilen bileşikleri dikkate alarak oluşturacağınız modeller. NEREYE Bu Üniteyle I.. Elementlere ait atomların elektron dizilimlerini inceleyerek bu atomlar arasında hangi kimyasal bağların oluşabileceğini açıklayan (iki sayfayı geçmeyecek) bir rapor hazırlayınız... Yazd›¤›m›z kavramlar›n aç›klamas›n› madde ile iliflkilendirerek kutular›n içine yazal›m.... 11.............. .. Bunun için öğrencilerin Çalışma Kitabı’nın 1. 65-› 65 Üniteye Hazırlık Bu bölümde iki alt başlık vardır..... element ve bileşik kavramları arasında ilişki kuracak ve atomlar arasında hangi bağların olduğunu elektron dizilimlerinden yararlanarak belirleyebileceklerdir. Ünite giriş sayfası.... Daha sonra öğrenciler fiziksel anlamda “iş”i tanımlayacak ve daha önce varlığını sezdiği enerjiyi. modeller üzerine doğru olarak yazılmış. 131 Performans Görevi: Bileşikler ve Elementler Öğrencilere çalışma konuları verilir..... Performans Görevi Çalışma Kitabı ya da Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan performans görevleriyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.... Üniteye Hazırlık • Ünite Giriş Sayfasının İncelenmesi Tüm ünite.. Aşağıda verilmiş görevleri zamanında yapmanız.... Su moleküllerini oluşturan atomlara dikkat çekilerek gerçekte atomların küreye benzeyip benzemediği sorgulanır ve yan taraftaki mavi noktalı gösterimle ilişkilendirmeleri sağlanır. Kar›fl›m› nelerin oluflturdu¤unu..... Malzeme Kullanımı ve Malzemelerin Birbiriyle Uyumu Modellerdeki malzemelerin hepsi konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler arasında tam bir uyum var. Gruplar belirlenirken öğrenci seviyeleri dikkate alınarak her grupta farklı seviyede öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. boncuk.. Üniteye genel bakışta ünitede kazandırılacak kazanımların diğer sınıflardaki fen kavram ve becerileriyle nasıl ilişkili olduğu belirtilmiştir. İş ve Enerji 3... Bu kavram haritası... malzemelerden oluşabilir. hangi soruları zihnimde oluşturdu? Öğrendiğim hangilerini konulardan daha iyi biliyorum? Öğrendiğim konulardan tekrar bakmam hangilerine gerekiyor? 80 130 131 Çalışma Kitabı Çalışma Kitabı’ndaki etkinlikler cevaplarıyla birlikte verilmiştir... 8... ansiklopedi......... Sayfanın alt köşesindeki sayfa numaraları ünite renginde verilerek ünitelerin kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanmıştır.... Karışımlar • • • • Atomun Öz Geçmifli Ç›kar›rken flapkam›. tartışma.. Açarken araban›n kap›s›n›..... Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların çoğu doğru modellenmiş...4 puan ‹yi ...... Kar›flt› birbiriyle... Öğrenciler bu çalışmayı yaptıktan sonra atom. Atomlar etkileflti. modeller üzerine doğru olarak yazılmış. Özgünlük Çok ‹yi ... iş yapabilme yeteneği olarak nitelendirecektir....... Etkinlik : Sevgili Öğrenciler... Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmış. bu tahminleri test etmeleri.. Ödev.. Sizlerden NH3. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmamış.. Uygulama olarak da bir dinamometre yapmaya çalışacaklardır.. Modellerdeki malzemelerin çoğu konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler genel anlamda uyumlu. molekül.. Kimyasal Bağ 5... Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların sadece bir tanesi gösterilmiş.... ünitenin başındaki ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmeleri amacıyla “Nereden. 1...... Etkinlik : MADDE . kuvvetin ölçülmesi... Etkinlik’teki çizelgeyi defterlerine çizmeleri sağlanır.. öğrenciler tarafından kısaca incelendikten sonra ünite giriş sayfasına dönülür.. yaya kuvvet uygulandığında yayın davranışını keşfedeceklerdir.1 puan Ödev. • Ünite giriş sayfasında bulunan resimde neler görüyorsunuz? • Ünite giriş sayfasındaki resimler size ne ifade ediyor? • Konu başlıklarına göz attığımızda bu ünitenin içeriğinin ne olacağını düşünüyorsunuz? • Ünite giriş sayfasında bulunan resimlerle konu başlıklarını nasıl ilişkilendirirsiniz? Ünite giriş sayfasında bulunan şelale resminde suyun makroskobik ve mikroskobik boyutu bir arada verilmiştir. 2 82. öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir... ünitesinde yer alan “Nereden. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4.... ikinci başlık ise ön bilgileri yoklamak amacıyla yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamaları içermektedir.. raporunuzu ve modelinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size bilgi vermektedir.. Bunun için öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır... bu etkinlikle ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler.. Sınıf ‹çerik Maddenin Yapısı ve Özellikleri Beklenen Performans Araştırma Becerisi Yaratıcılık Becerisi Süre 4 hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı Ad-Soyad: Sınıf-Numara: Performans Düzeyi Dereceli Puanlama Anahtarı (Rapor ve Model Oluşturma) Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı..3 puan Orta ..4 puan ‹yi .. • Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin madde kavramıyla ilgili 7.. sürtünme kuvvetinin kinetik enerjide meydana getireceği azalmayı enerji dönüşümleri ile açıklayacaktır.... Rapor. Yayları Tanıyalım 2.. çizelgenin II..... Öğrencilerden..... Modellerinizi doğru yapıp yapmadığınızı kontrol ediniz..... atomlar arasında hangi bağların meydana geldiğini araştırarak bir rapor hazırlamanız ve bu bileşikleri oluşturan en küçük birimlerin modellerini yapmanız beklenmektedir.. CD vb...... Performans ödevinizin son teslim tarihi öğretmeniniz tarafından size belirtilecektir.. ip. Nereye. enerji dönüşümlerini ve korunumunu öğrenecek düzeye erişmiş bulunmaktadır....1 puan Çok ‹yi ....... Ünite girişindeki başlıklar kolay görülmesi için bütün ünitelerde mor bir şerit içinde verilmiştir....) Çok ‹yi ...... Daha sonra öğrencilere. özgün ve yaratıcı değil... 81 82 II..... kitap.... BÖLÜM Neler biliyorum? Neleri öğrenmek Cevaplar›m istiyorum? Öğrenmek istediklerimi ve nasıl öğrenebilirim? nereden Neler öğrendim? Öğrendiklerimi hayatımın alanında kullanabilirim? hangi Öğrendiklerimden hangilerini ilginç buldum? Öğrendiklerimle artık neleri daha farklı yapabilirim? Öğrendiklerim.. Etkinlik yaptırılır...... sınıfta öğrenmişlerdi.. Öğrenciler geçen yıl atomun küreye benzediğini öğrenmişlerdi. 9....... Nasıl Geldim? Konular 1... Oluflan yeni maddeye. konuyu hiç açıklamıyor. Bu etkinlikleri yaparken öğrencilerin çeşitli tahminlerde bulunmaları. / . Her gruptan kendi içlerinde görev dağılımı yapmaları istenir. Nasıl Geldim?” adlı 2. Modellerin yapımında kullanılan malzemeler özgün ancak yaratıcı değil... Etkinlik : Nereden. Bileşikler ve Formülleri 6.... sınıfa kadar neler öğrendiklerini ve geçmiş tecrübelerinden getirdikleri ön bilgilerini ölçmek için öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Haritayı Dolduralım” adlı 1. Bu başlık kolay anlaşılması açısından görsel olarak Çalışma Kitabı’nda kullanıldığı renk ve yazı tipiyle verilmiştir...... sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir... Nereye...2 puan Geliştirilmeli . 5. kuvvetlerin yönlü doğru parçaları ile gösterimi..... element.. Her bir modelin hangi bileşiğin en küçük birimini temsil ettiğini üzerlerine yazarak belirtiniz. ip .... konuyu yeterince açıklayamıyor.. .... Öğrenciler atom........ Etkinlik: Haritayı Dolduralım Bu etkinlikte öğrencilerden madde kavramı ile atom.3 puan Orta . bir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış ya da kaynakça bölümünde kullanılan kaynaklar gösterilmemiş.... Öğrencilere metinde yer alan soruların cevaplarını ünite içerisinde bulabileceğimiz belirtilir.. molekül... Raporunuz ve modelleriniz.. sayfasında yer alan çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları oradaki açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım.... .... Yeni maddelerin nas›l olufltu¤unu.... Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Ünitelerin Çalışma Kitabı’ndaki birinci ve ikinci etkinlikleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır...... merak uyandırma... Üniteye Başladığımız NEREDEN Tarih: ... 130 Ders Kitabı Ders Kitabı’nın küçültülmüş sayfaları verilmiştir. ..... esneklik sınırının aşılması durumlarını.. Ayrıca teknolojinin doğası ve insanlık için önemi... Merak ediyorsan›z Anlad›m ki varl›klar da Atomu hangi parçac›klar›n oluflturdu¤unu. Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların birkaçı doğru modellenmiş... 1..... sarmal yayların esneklik özelliği ile ilgili olarak gerilme ve sıkışmayı. / .. Atomların ait olduğu elementlerin bütün sembolleri. BÖLÜM NASIL GELD‹M? Üniteyi Bitirdiğimiz Tarih: ..... Bu sebeple öğrencilerin yazdıkları kavramlarla ilgili temel bilgiler kontrol edilmeli ve gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır... üniteye ilişkin beklenti oluşturma. Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların hepsi yanlış modellenmiş... neyi.. Ayrıca iki temel enerji formu olan kinetik ve potansiyel enerjiyi ve bu enerjilerin nelere bağlı olduğunu fark edeceklerdir.... üç farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış....... Fakat rapor.. Modellerdeki malzemelerden birkaçı konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler birbirleriyle fazla uyumlu değil. konuyu yeterince açıklayamıyor. molekül.... M addenin Yap›s› ve Özellikleri 2. Ünitedeki konu başlıkları sıralanarak konular için önerilen süreler verilmiştir. ‹çerik Çok ‹yi .Ünite fen ve teknoloji karışım kavramlarını 6.. Ünite giriş sayfasındaki şiir öğrencilere okutulur. ... ...... 1........ çalışmalarınızın değerlendirilmesi için hazırlanmıştır......2 puan Geliştirilmeli . Olufltu böylece. 3.. atomu oluflturan Parçac›klar›n varl›¤›n›.. Modellerin yapımında kullanılan malzemelerin bir kısmı özgün ve yaratıcı.. Ancak konu ile ilgili değil.. / .. Performans Görevi: Bileflikler ve Elementler Görevi: Sınıf 7....... Atomların ait olduğu elementlerin sembollerin birkaç›.. Etkinlik: Nereden. bu kavramlarla uğraşmanın gerektirdiği becerileri kazanmıştı........... Elementler ve Sembolleri 2. Raporda bir başlık var.. Bu ünitede öğrenciler. bileşik ve . ilgili etkinliklerin özünü oluşturmaktadır....... 3..... 4..... Üniteyle ilgili düzenlenebilecek gezi önerileri de yeri geldiğinde burada sunulmuştur.4 puan ‹yi ... çeşit ve örneklerini.1 puan Modellerin yapımında kullanılan malzemelerin tamamı özgün ve yaratıcı.... s... ne duruyorsunuz... Rapor. Raporda başlık yok... Element ve bileflikler..... Araştırmalarınız sırasında kolaylık olması açısından her element için ayrı bir dosya kullanınız. Enerji ve Sürtünme Kuvveti Önerilen Süreler 3 Ders Saati 5 Ders Saati 5 Ders Saati 3 Ders Saati Kavram Haritası Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. ön bilgileri yoklama ve zihinlerdeki “Neler öğreneceğiz?” sorularını ortaya çıkarma amacıyla incelenerek öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.... Modellerin yapımında kullanılan malzemeler. Etkinlik yaptırılır... Çalışma Kitabı’nın 81...Ö⁄RETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN Ünite Girişleri 2...... Atomların ait olduğu elementlerin sembollerinden ço¤u. Ünitede öğrencilerin sarmal yayları ve basit makineleri tanımalarına yönelik etkinlik örnekleri verilmiştir.... Öğretmenler fiziki şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. en az dört farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış.......... 2..... Konular sarmal olduğu için bu ünitede aynı konulara daha ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir........ Ünitedeki kavramlar ve bunların birbiriyle ilişkisi kavram haritası aracılığıyla verilmiştir. bileşik... sınıfta sürat.. Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların sadece iki tanesi gösterilmiş.. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmış. bölümündeki soruları da öğrendiklerinin farkına varmaları. 4.. Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların tamamı gösterilmiş....... Daha sonra.. Modellerdeki malzemelerin hiçbiri konuyu destekler nitelikte değil ve bu malzemeler arasında hiç uyum yok... ‹lgili... . Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklerle ilgili açıklamaların başlığı görsel açıdan kolaylıkla fark edilmesi için Çalışma Kitabı’ndaki yazı tipi kullanılarak verilmiştir...... dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.... konunun bütün yönlerini aç›kl›yor... Raporun bafll›¤› konunun ana fikri hakk›nda bilgi veriyor. Al›flverifl gerçekleflti.. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı. Ünite Kuvvet ve Hareket Üniteye Genel Bakış Öğrenciler 6..... 12.... Etkinliklerin kenarında uzanan noktalı şeritler ise etkinlikle ilgili açıklamaların nerede başlayıp nerede bittiğini göstermektedir.. Anlad›m. element..4 puan ‹yi ... oyun hamuru vb. çizelgenin I. 2. bu ünite hakkında bildiklerimizi. s. Bileflik ad› verildi. ağırlık-kütle farkı ve kuvvetlerin dengesi hakkında bilgi ve deneyim edinmiş.. Bu elementler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplayınız. Atomlar›n nas›l bir arada durdu¤unu... Raporunuzda belirttiğiniz açıklamalara uygun olarak modelini yapacağınız bileşiklerin en küçük birimlerini belirleyiniz. Rapor. / ..1 puan - Ö¤renci cevaplar› de¤erlendirilir. Bu anahtar... Öğrenciler. 10 . Öğrenciler kutulara ilk önce akıllarına gelen temel kavramları yazacaklar.. Atomların ait olduğu elementlerin sembolleri modeller üzerine yazılmamış.. Ödev.. dergi.3 puan Orta . modeller üzerine doğru olarak yazılmış..... balon.. iyon.. Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler 4. Nasıl Geldim?” adlı 2.. Her element için ulaştığınız bilgileri kullanarak bu elementlere ait atomların elektron dizilişlerini bir çizimle gösteriniz.3 puan Orta ...... fen ile ilişkisi hayatımıza getirdikleri hakkında öğrencileri eleştirel düşünmeye yöneltmek ve bu konuları tanıtarak içselleştirmeleri için olanaklar sunmak..... Çok ‹yi . sayfasındaki Dereceli Puanlama Anahtarı’nda yer alan ölçütler öğrencilere bildirilir.................... bölümündeki soruları öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için üniteye başlamadan önce..1 puan Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan bütün atomlar doğru modellenmiş..... daha sonra bu kavramları madde ile nasıl ilişkilendirdiklerini bir cümle ile açıklayacaklardır.2 puan Geliştirilmeli .. Bu aşamadan sonra öğrenciler kuvvetle hareketin buluşma noktası olan enerji... basit makineleri tanıyacaklar ve sürtünme kuvvetinin enerji kaybına yol açacağını sezeceklerdir. Nereye.. 6.. 10. Bu çalışma için “Bileşikler ve Elementler” adlı konu verilmiştir. 4.. Öğrencilerin. Bunun için Çalışma Kitabı’mızın 13.). karışım kavramlarını ve öğrendikleri diğer kavramları ilişkilendirmeleri beklenmektedir.. 1 82...... doğru ölçümler yapmaları ve sonuç çıkarmaları sağlanarak alt sınıflarda edindikleri bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.. Nereye. ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir... Her ünite için Ders Kitabı’ndaki ünite rengi kullanılmıştır. Bununla birlikte sarmal yayları.. Öğrenciler bu ünitede son olarak basit makinelerin özelliklerini..... Modellerinizi ve raporunuzu önceden belirlenmiş olan tarihlerde öğretmeninize inceletiniz. Kaynak Kullanımı (‹nternet.. Oluşturduğunuz modelinizin üzerine o atom modeline ait elementin sembolünü yazınız....... Bu tarihte raporunuzun ve modellerinizin son hâlleri ile sınıfınızda hazır bulununuz... Çekim potansiyel enerjisini ve yayları tanıyan öğrenciler esneklik potansiyel enerjisini de keşfedecektir. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu bazı modellere yansıtılmış. Alınan Puan: Tarih: Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Raporun ‹çeri¤i Raporun bafll›¤› konunun ana fikri hakk›nda bilgi veriyor. Atomun Yapısı 3.... çevirin sayfalar›........2 puan Geliştirilmeli .4 puan ‹yi ..... bu elementlerin elektron dizilişlerinin nasıl olduğunu... Belirlediğiniz birimleri modellemeniz için gerekli malzemeleri temin ediniz (oyun hamuru. . Birinci başlık ünite giriş sayfalarının incelenmesi ile ilgili gerekli açıklamaları...... Şiirde ve metinde ünite içeriğinde bulunan tüm konulara değinilmeye çalışılmıştır. Verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu belirleyiniz..

anlayış.... onları oluşturan tanecikleri defterimize hazırlayacağımız kutucuklara çizelim.. Her element için.. Ancak günlük hayatımızda çok sık kullandığımız başka makineler de vardır....... Elementler ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenciler. küçük çarkın çapının 4 katı olacaktır. FTTÇ. Öğrencilere bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. Bu bölüm sarı bir zemin üzerinde verilerek kolay fark edilmesi sağlanmıştır. Bu konuyla bağlantılı olarak altın gibi elementlerin neden çok pahalı olduğu konusu tartışmaya açılabilir.. 287-212): 21. bulmaca” benzeri oyunlar. Archimedes’in dikkat çeken bir özelliği çok yönlü bir araştırmacı olmasıydı.... Olduk hepimiz farklı element. .. ‹nsanoğlu..... gibi bileşikler hangi elementlerden oluşmuştur? Bu elementlerin sembolleri nedir? KAZANIMLAR Araflt›ral›m..... sınıflarda neleri öğrendikleri ve 7.. çok değişik tipte mancınıklar yapmış ve ağır yükleri kaldırmak için makaralar ve kaldıraç sistemlerini bulmuştur. toprak ve atefl neden element olarak kabul edilmemifltir? “Simya” adı altında sürdürülen çalışmaların kimya bilimine dönüşmesi 18.. Çarkın çapı büyüdükçe diş sayısı da artar... 1. O.. Birinci basamakta konu sonunda konunun toparlanması için ilgili açıklamalara yer verilmiş... Tablonun açıklamalar satırında ise sınırlamalar.. Bu kavramın tanımı.. Hazırlanan öğrencilerin sunum yapmaları sağlanmalıdır....... doğduğu şehrin (Syracuse) savunmasında askerlerce başarıyla kullanılmıştır. .. kuvvetin büyüklüğünü artırıp yönünü değiştiren ve bu sayede iş kolaylığı sağlayan birçok makine yapmayı öğrendiler.. insanoğlunun kullandığı ilk basit makine ne olabilir? Belki büyük ağırlıkları hareket ettirmek için kullanılan uzun çubuklar... Örneğin......1). öğrencilerin Ders Kitabı’nda yer verilmeyen basit makineleri de tanımalarını sağlamaktır... formül kutusuna da formülleri yerleştirelim.. Etkinlik : 2 4 1 Yukarıdaki resimlerde.... bunların sembollerini ve bu elementlerin kullanım alanlarını öğrenmişlerdir.... donanmamızı karadan Haliç’e indirmek için basit makinelerden yararlanmıştır.. bir hatırlatma olarak düşünülmelidir. kavram yanılgısı.... Etkinlik : Li-Lityum Sn-Kalay Ca-Kalsiyum Si-Silisyum Cl-Klor N-Azot 1.... batıl inançların kol gezdiği bir yerdi. aynı atomların bir araya gelerek elementi oluşturduğunu bilmektedirler....... Bu bölümde öğrencilerin anahtar kavramlara tekrar dönmeleri ve bu kavramlar hakkında yazdıklarını gözden geçirmeleri sağlanır.... Günümüzde kabul edilen element kavram›na ulafl›ncaya kadar pek çok aflamadan geçilmifltir. 1... Bu bölümde yapılması gereken çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.. ad› yoksa sembolü kullanılabilir. civa ve iyot yaygın elementlerin başlıcalarıdır... ders içi ilişkilendirme... ..... HCl. Adresimiz belli. flekillerle gösterim.. Sümerler tarafından icat edilmiş olan tekerlek. yuvarlak kütüklerden yararlandılar. Bu dört elementi yukar›da görülen farkl› biçimlerde çizilmifl üçgenlerle göstermifllerdi... s........ Etkinlik : Baflka Basit Makineler 2 3 24. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet...... Ca...... tarihteki en önemli buluş sayılan tekerleğin icadının ilk adımıdır. üç farklı elemente ait tanecikleri çizelim.... Kısalttık adımızı sembolle. Kendimizi De¤erlendirelim Aşa¤ıdaki soruları defterimize sırasıyla cevaplayalım. Hazırlanalım Araştıralım.. sadece yük taşımada değil.. Romalıların iki yıllık kuşatmaları sırasında..3 Yaygın kullanılan elementlerin isimlerinden sembollerinin türetilmesine örnekler verilir.. eğimli olarak dönen halka boru şeklinde olup genellikle gemiden suyu çıkarmak için kullanılır.... vida gibi diğer basit makineleri tanıması için “Başka Basit Makineler” adlı 23. Milattan önce başlayan bu düşünce Orta Çağ sonuna kadar hüküm sürdü. .6). ikinci basamakta ise bir sonraki ders için yapılacak hazırlıklar belirtilmiştir..3 Demir. ilk çağlardan beri kendi kuvvetinin çok üzerinde işler yapmak için u¤raflm›fl ve bunu da başarmıştır.. bakır. doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin “hava. 9. dönen tekerlek de halatı harekete geçirerek yükün yukarı çekilmesini sağlamıştır...... Anahtar Kavramlar element sembol formül 87... Etkinlik : • Kendimizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları 1. gümüş. 22. Palanga Ağır yükleri az kuvvetle kaldırmak 3..... zamanla. Not: Seçilen harfle bafllayan element adı. Günümüzde kabul edilen element kavramını pekiştirmek amacıyla di¤er sayfadaki etkinliği yapalım. Oluştu yeni ve saf bir madde..... yaptıkları etkinliklerle yaygın elementleri ve periyodik tablodaki ilk 20 elementi. onlara ne gibi kolayl›klar sa¤lam›fl olabilir? Bu dört elementin farklı şekillerde bir araya gelmesi sonucu farklı maddeleri oluflturdu¤unu düşünüyorlardı. İkinci basamakta.. Bu vinçte.. demir. kurşun. 23.. Archimedes adlı bir mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. değil mi? ‹nsanlar.. AÇIKLAMALAR 8. bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder (BSB. Biz de önemli gördü¤ümüz baz› olaylar› tarih fleridinde belirtelim. sınıfta neler öğrenecekleri belirtilmiştir.. Dünya`yı yerinden oynatayım” dediğine ilişkindir. oksijen. Elementin Dilinden Bilim insanlar›. 5 ve 6. • • C.....5. H (Hidrojen) Cl2 Cl (Klor) . falcıların...4...2 Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer (BSB-5....... belki de hayvanların derilerini yüzmek için kullanılan keskin uçlu taşlar ilk basit makineler olabilir. Element sembollerinin bellekte yerleşimi için bu dönem öğrencilerinin yaşı uygundur. Farklıydı di¤erinden.... K Bu elementlerin sembollerle gösterilmesinin önemi nedir? Bu elementlerden hangilerinin adlarını günlük hayatımızda sıkça duyarız? 143 • Kendimizi Değerlendirelim Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır........ sınıfta maddeleri oluşturan en küçük birimin atom veya molekül olduğunu.. Syracuse’a döndükten sonra tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara verdi...... Değerlendirme Aşaması Herkes anlasın diye her dilde.. Ö¤renci cevaplar› de¤erlendirilir. diğer derslerle ilişkilendirme.... 1. Şu ana kadar kaldıraç.. Günümüzden 5000 yıl önce.... o ünitede öğrencilere kazandırılacak bilgi. Bu dönem... Bulduğumuz element isimlerini hazırlayacağımız bir çizelgeye kaydedelim... Bugün bile hala kullanılan pratik keşiflerinden biri Archimedes vidasıdır... ile gösterilirken suyu oluşturan hidrojen elementi H sembolü ile. su...... NaC l NaO CO 2 H Na LiF CaCO K Zn H 2 3 Au O 2 2.3.. bakır.. 11.... s.. Arşimet hakkındaki diğer bir söylenti ise onun “Bana bir dayanak noktası gösterin.... Li. Bu etkinlikte model oluşturarak elementlerin benzerlik ve farklılıklarını belirtelim.......... Birinci basamakta verilen tablonun kazanımlar satırında.. Konuya Başlarken Elementler ve Sembolleri • Konuya Başlarken 1... yapılarda kullanacakları büyük taşları.. 1. saf madde ve karışım kavramları 6..7... Öğrenciler bu konuda periyodik tablodaki ilk 20 element ile yaygın olan 10 elementi.... Bu aşamada herhangi bir yargıda bulunulmaz.. dönemin bilim merkezi olan İskenderiye’de tamamladı. H2O formülü 10 Elementler ve Sembolleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bu bölümün başlığı Ders Kitabı’ndaki şekliyle verilmiştir.... ... Hazırlanalım” konuları incelenerek gerekli yönlendirmeler yapılır ve zamanı geldikçe sunmaları sağlanır.. fizikçisi ve mühendisi olan. Element Bu etkinli¤i arkadafllar›m›zla birlikte gerçeklefltirelim......... hidrojen...... ‹stedi¤imiz harfi seçelim ve çizelgedeki ilgili boflluklar› doldurmak için süre tutal›m. element... öğrencilerin konuyla ilgili 4... ‹nsanların bu kadar büyük işleri başarabilmiş olmalarının sebebi. N. CaCO3 Ca (Kalsiyum)...... ÖRNEK: Harf A C Şehir Ankara Cenevre Nehir Aras Ceyhan Element Adı Azot - Elementin Sembolü Cu Bitki Armut Can eriği 1 2 3 4... Si. Yukarıdaki şekilde kaç farklı tanecik bulunmaktadır? • Bu taneciklerden hangileri elemente ait olabilir? • Çizdi¤imiz element modeli atomlarının benzer ve farklı yönlerini yazalım..... Ayrıca iyot. Araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz başka basit makineler olursa defterlerimize basit makinelerin fleklini çizelim....2. O (Oksijen) NaOH Na (Sodyum)... Sembol ve formül kavramları arasındaki fark vurgulanmalıdır. Etkinlik : Sembol. 10. Mg. Ö¤renci çizimleri de¤erlendirilir... Nereye Gelecekler? Öğrenciler 6.... magnezyum... 23 55. ......... çinko. Sizce hava. Etkinlik : Başka Basit Makineler Bu etkinliğin amacı. dünyan›n pek çok yerinde özellikle Avrupa’da büyücülerin. Bu dönemdeki araştırmalar sonucunda birçok yeni element keşfedilmiş ve günümüzde bilinen element kavramının temeli oluşturulmuştur......... afla¤›daki sembol kutusuna sembolleri........ oksijen elementi de O sembolü ile gösterilir.... Yandaki resim..... Konunun bu kısmında Archimedes basit makinelerle ilgili çalışmalarından bahsedilebilir. • Kutuda yedi farklı tanecik bulunmaktadır. Archimedes (M.... . büyük çarktaki diş sayısı 52. Haz›rlanal›m Evimizde kullandığımız gıda maddelerinin....... Bu silahların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı... Mağaralardan çıkıp yaşamaya elverişli yapılar inşa etmeye başladıklarında..ORGAN‹ZASYON fiEMASI Her konunun girişi iki alt basamaktan oluşmaktadır. Elementler ve Sembolleri Bileşikler formüllerle ifade edilmektedir.1 Atom..... Seçilen harfle boflluklar› en k›sa sürede dolduran arkadafl›m›z oyunu kazan›r... Ar. fiziksel ve kimyasal olayların tanıtımından sonra “kendinden daha basit maddelere ayrışmama” esasına göre verilecektir.. Babası tanınmış bir astronomdu........... Çevremizi dikkatle gözlemleyerek bunların hangi makineler olduklarını ve nerelerde kullanıldıklarını anlamaya çalışalım.... Kuyudan su çıkarmak Balta Ağaç ürünlerini kesmek 2.... ilaç kutularının ve temizlik malzemelerinin ambalajlarını inceleyerek ürünlerin bildi¤imiz hangi elementleri içerdi¤ini bulalım....... B.... Formül kutusu B) Formüllerin hangi elementlerden oluştuğunu ve bu elementlerin sembollerini afla¤›daki noktal› yerlere yazal›m. Sizce.. 1453 y›l›nda gerçekleflen bu olay› anlatmaktad›r. . 2.. Formül Afla¤›da baz› semboller ve formüller kar›fl›k olarak verilmifltir. Etkinlik : 1.... Baz› insanlar bu dönemde simya olarak adlandırılan uğraşılarla tüm maddeleri altına dönüştürmeye çalışmışlardı. toprak ve ateş” olduğuna inanırlardı...Ö.. küçük çarktaki diş sayısı 13 olan bir bisiklet düşünelim..... 10.. makaralar kullanılarak yükün a¤›rl›¤› birçok halata bölünmüştür..1 Element kavramının ilk tanıtımının....... Al..... İlgi alanı kuramsal matematikten uygulamalı fizik ve savaş mühendisliğine uzanan çeşitli alanları kapsıyordu........ küresel modeller üzerinde ve atomların özdeşliği temelinde sezdirilmesi amaçlanmıştır.... 3........ Bu vida..... Etkinlik : S Samsun Seyhan Sodyum So¤an • Dünyada farklı alfabe kullanan toplulukların da ortak sembolleri kullanması sonucunda anlaşılması kolay ortak bilim dili oluşturulmaktadır...... Buna göre Fatih Sultan Mehmet.. Etkinlik : 143 5E’nin Aşamaları Ders Kitabı için ünite genelinde ve konu bazında 5E (bazen 7E) modelinin ilkelerine bağlı kalınmaya özen gösterilmiştir.. molekül.... Örneğin.. Konu Biterken Her konu bitiminde iki alt basamaktan oluşan “Konu Biterken” bölümü verilmiştir.. Kenarında bulunan kendi rengindeki noktalı şeritle açıklamanın nerede başlayıp nerede bittiği vurgulanmıştır. • 132 2.. kükürt.. altın. 7.... makara.. eski çağlarda.. 1... Aynı atomlar toplanınca. Hazırlanalım Öğrenciler bu araştırma ödevini yapabilmek için gıdalarda ve evlerinde kullandıkları malzemelerde hangi elementlerin bulunduğunu araştırarak onlarda en çok hangi elementlerin kullanıldığını tespit edebilirler... hidrojen..... Nehir.. Etkinlik : 10..5 İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini. Etkinlik : fiehir. tutum ve değerler verilmiştir. Helyum... Etkinlik : A) Buna göre.. Yerleştik hepimiz bir çizelgeye. Au.. Etkinlik : Dişli çarklar. Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere bu kavramlar ile ilgili ne bildikleri sorularak her bir anahtar kavramla ilgili düşündüklerini defterlerine yazmaları söylenir ve yazdıkları okutulur. Adı Kullanılma Amacı Çıkrık 1......... O’nun icatları..... Sınırlamalar 1.....3 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler (BSB-1. Ders İçi İlişkilendirme 1. Çince. bu elementlerin tanecikli yapısını ve bu elementlerin sembollerini öğreneceklerdir.. atom numarası kavramına bir hazırlıktır.. Araştıralım.. F (Flor) H2 H (Hidrojen) NaCl Na (sodyum) ve Cl (Klor) .... Batan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin doğasını keşfi ile tanınır ve de çok yetenekli bir mucit olarak bilinir... C-Karbon B-Bor Fe-Demir Na-Sodyum Al-Alüminyum Ar-Argon Ne-Neon K-Potasyum H-Hidrojen Mg-Magnezyum Cu-Bakır Au-Altın S-Kükürt P-Fosfor Maddenin Yap›s› ve Özellikleri 9.. Basit makineler hakkında araştırma yaparak resimdeki makinelerin hangi amaçlar için kullanıldıklarını afla¤›daki boflluklara yazalım. Öğrenimini.. makinelerde de kullanılmıştır. Genişletme ve Değerlendirme Aşamaları”nın Ders Kitabı’ndaki hangi kısımlara denk geldiği belirtilmiştir... Etkinlik : Farkl› Elementlerin Tanecikleri Aşağıdaki kutulara örnekteki gibi. Mg..28)......... Çizimlerimizi s›n›fta arkadafllar›m›za sunal›m........ Biz kısaca Cl.. Çünkü her birimizin atomları. balta. isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.. eğik düzlem ve dişliler gibi basit makineleri öğrendik......... S... makaralar yardımıyla çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklarla çok uzaklara fırlatılıyordu. Yani pedalı çevirdiğimizde zincire bağlı büyük çark bir kez dönerken küçük çark 4 kez dönecektir.. Aşa¤ıda sembolleri verilen elementlerin adlarını defterimize yazalım. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Yükün yukarı çekilebilmesi için de sisteme. Açıklama.......1 Model üzerinde.. Bu durum. şehir.. C (Karbon). Sn... Kütükler sayesinde.... ‹nsanlar bu tekerleğin içinde yürüyerek tekerleği döndürmüş. 55 90 11 ....... onların kendi kuvvetlerinin yanı sıra hayvan ve makineleri de kullanmış olmalarıdır.4 Rusça.... Na.. • 5 farklı element oluşturulabilir.. Örneğin.3 Elementlerin numaralandırılması. Bu durumda bisikletteki büyük çarkın çapı. ‹stanbul’u fethederken.... altın... Öğrencilerin çıkrık.. kullanım amaçlarına göre farklı büyüklükte imal edilir.. Keşif.. Etkinliğin tamamlanmasından sonra basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları ve tarihî gelişimini vurgulamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki metin okutulur ve resimler inceletilir...6........ donanmay› Haliç’e indirmek için hangi basit makinelerden yararlanm›flt›r? Atatürk Diyor ki... H. Formülleri verilen NaCl.. 1. Cu.. Etkinlik yaptırılır.. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. • Kalsiyum.. Okuma Parçası Siz ya da öğrencileriniz için ilave bir metin olarak düşünülmüştür. Sizce.... istedikleri yere daha kolay taşıdılar. 86 Konu Biterken Maddenin Yap›s› ve Özellikleri 8. bir dairenin çevresinin çapına oranını (pi sayısını) tam olarak hesaplamış. 90 23.... İlk kez. Fe. P.. Bunun için aşağıdaki metinden yararlanılabilir... bir bileşik olan su.. silindir ve diğer geometrik şekillerin alan ve hacimlerinin nasıl hesaplandığını göstermiştir. Ayrıca “Araştıralım. demir de. [!] Uyarılar 1.... CO2...... Burada 5E modelinin aşamalarından biri olan “Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması” verilmiştir. Etkinlik : 132 11..4 Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder (FTTÇ.. kalay. bakır. içinde insanların yürüyebileceği tarzda bir tekerlek yerleştirilmiştir. “İsim. 5E modeli bir çerçeve olup her aşamasında farklı öğrenim/öğretim metotları kullanılabilir.. hidrojen ve oksijen elementlerinin atomik ve moleküler yapısını bilmektedirler. beceri. Vida Cisimleri birbirine tutturmak için 4... demir..... 1... O....... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir.. Fe Ama sen bana uzun uzun Klor... O (Oksijen). bu bağlamda çok yararlıdır..... Roma generali Marcellus (Marselus)..... Etkinlik : • Öğrenciler Neredeler......... Sicilya’nın Syracuse (Siraküz) kentinde doğdu.. Böyle bir ortamda Robert Boyle (Rabırt Boyl).. palanga.... ara disiplinlerle ilişkilendirme ve uyarılar verilmiştir. Ne.... Na Sembol kutusu K Au Zn CaCO3 NaCl NaOH LiF H2 Cl2 Öğrenciler.... ağır bir cismin. İkinci konuda bulunan etkinlikler incelenerek gerekli olan malzemelerin temin edilmesi sağlanır.. Bu doğrultuda Öğretmen Kılavuz Kitabı boyunca kırmızı şeritler içerisinde 5E’nin aşamaları olan “Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma.. Farklı alfabeleri kullananların neden aynı sembolleri seçtiği irdelenir. Archimedes.. 1.. LiF Li (Lityum).. Archimedes belki de çağının en büyük bilim adamıydı. Tarih fleridinde geçmiflten günümüze kadar yapt›¤›m›z yolculukta bilimsel ve sosyal alanda önemli baz› olaylara yer verilmifltir. HI.. ağırlık merkezine uygulanacak bir kuvvetle yerinden oynatılabileceğini savunmuştur. elementi “daha basit maddelere ayrılamayan madde” olarak tanımlamış ve dört temel element kavramının yanlış olduğunu savunmuştu..... Öğrencilerin konuyu birbirleriyle tartışmaları sağlanır. Syracuse’yı kuşattığında..... metinlerde kimyasal sembollerin aynı olduğu metin örnekleriyle gösterilir. Koyduk adımızı..4). sınıfta edinilmiş olup bu kazanım... derste öğrendiklerimizin dışındaki basit makinelerden baz›lar› görülmektedir. Öğrencilerden buldukları oran ile bu elementlerin yeryüzünde bulunma miktarlarını karşılaştırmaları istenebilir. Cl.. su. Japonca vb........... Etkinlik Bir Yunan matematikçisi.. bileşik. Yandaki resimde çok eski dönemlerde kullanılmış bir vinç görülmektedir.

.................. 2........................ Öğrencilere kolaylık olması için şu örneği verebilirsiniz: GARSON BEDENSEL Uzun süre ayakta durabilme Görme ve işitme duyularının sağlam olması Ellerin sağlam olması ZİHİNSEL Sayılarla dört işlem yapabilme Söyleneni anlayabilme Söylenenleri akılda tutabilme Dikkati güçlü olma DUYUŞSAL Güler yüzlülük Nezaket Duyguları anlayabilme Hızlı çalışabilme Yukarıda verilen davranışlardan hangisi ya da hangileri çevre sorunlarını çözmek amacıyla yapılabilir? A) I-IV B) II-III-IV C) I-III-IV D) I-II-III-IV 5...... Sınıf d.................. atmosferdeki karbondiokist miktarı üzerinde etkili olacağından dünyanın sera etkisi ile aşırı ısınmasına sebep olabilir.. asit yağmurlarının oluşmasını engellemez. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım................................ D 3. Atatürk’ün çevre sevgisini gösteren çal›flmalar› nelerdir? Örnekler verelim........................ Alternatif Etkinlik’e yönlendirilebilirler. otçul otçul 1... Daha sonra iflaretlerle size yol göstererek teleskopu gökadan›n bulundu¤u tarafa çevirmenizi sa¤l›yor........ Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir bölgedir...... biri de duyuşsal özellik gerektirmelidir................... Y (Aynı türler bir araya gelerek bir populasyonu oluşturur..... ................... Y (...... enerji alabilmeniz için sevmediğiniz bir yemeği yemenizi istediğinde bitkiler gibi olabilmeyi dilediniz mi? Sevmediğimiz şeyleri yemek yerine bitkiler gibi güneş enerjisini depolayabilseydik keşke! Bilim insanları.... E¤lenceli Satırlar Bilim Doğadan Esinleniyor Bitkilerin ve diğer hayvanların yapamadığı pek çok şeyi yapabiliriz............... Orkide VII........ belki de Ay’dan bize mesajlar yollayacaktır................... Maki bitki örtüsü....... Bu büyük çapta bir kayıp olursa iklim bundan etkilenecektir...... biri zihinsel.... 1.................... . görüşlerine........ GEZEGENLER 17.. Y (Yağmur ormanlarının tahribi.......... Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin........................... y›ld›zlar....... f) su kirliliği 8.............. Kavram 1........................ ................... • İleride bu alanda başka ne tür araçlar üretilebilir? ........................ Etkinlik:Etkinlik : Öğrendiklerimizi Hatırlayalım Bu etkinliğin amacı......... • Bu tür araçların üretilmesinin olumsuz yönleri olabilir mi? ..... T............... Göktafl›...... Biyosfer II’nin içerisindeki havanın........... inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur........ “Hayatımızın Neresinde?” bölümüyle ilgili olarak “Uzay Teknolojileri” adlı 5... Kutularda yer alan soruların cevaplarını..... Neptün .. b 2...... 8....... Günefl... Y (.............................. D Aşağıdaki soruların cevabı olduğunu düşündüğümüz seçeneğin harfini defterimize yazalım.............................................. zeytin ve defne ağaçları gibi bitkilerle deniz kaplumbağası.. fındık.................................... Teknoloji birçok alanda hızla gelişmektedir.................... Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... .... akla ve gerçeklere uygun olarak göremez.... daha sağlam malzemeler................. Y (Bir ekosistemde birden fazla habitat bulunabilir.. önceden güneş sistemininde dokuz gezegen olduğu bilinirken yapılan araştırmalarla Plüton gezegen sınıfından çıkarılarak güneş sisteminde sekiz gezegenin bulunduğu ispatlanmıştır.................... almaktad›r. I..... KUYRUKLU YILDIZLAR ...) 4........ Etkinlik : Gözlem için kullanılan araçlar hangileridir? .... kırsal kalkınma projeleri. bir papatya ya da bir böcek gördünüz mü hiç? Bir de tersini düşünelim......) 3............ oradaki biyolojik çeşitliliği etkiler............. Okul b.... besin zincirinin 5................. Dolayısıyla küresel ısınma gibi çevre sorunları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterecektir... gök adas›nda yer ..... çölleşme 4..) 5..... 3.. turunçgiller.................................. asit yağmurlarının oluşmasını engeller........ Fakat Biyosfer II... Hayatımızın Neresinde? Ünitemizi Özetleyelim Uzay Araflt›rmalar› Hayat›m›z›n Neresinde? Uzayda Yaflam Biyosfer II Konu Biterken Konunun bitiminde öğrenciler “Anahtar Kavramlar” bölümüne dönerek bu konunun başındaki ve sonundaki konu ile ilgili bilgilerini..... Ö¤renci c..... 1....Ünitelerdeki konularla ilgili önemli kavramların ve kilit noktaların özetini içeren açıklamalar verilmiştir.... Mesleğin Gerektirdiği Niteliklere Sahip Miyim? 1.................... Ağaç dikiminin hızlandırılması IV.............. ‹zmit ve ‹zmir Körfezleri ile Marmara Denizi’nde ........... Avustralya’da meydana gelen orman yangını oradaki ormanların yok olmasına sebep olacaktır.... C Aşağıdaki soruların cevabı olduğunu düşündüğümüz seçeneğin harfini daire içine alalım.... ......... denir...........) Rehberlik Köflesi Aşağıdaki rehberlik etkinliğini amacına uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda sınıfınıza uygulayabilirsiniz. Edirne ili Süloğlu ilçesi.. Fakat Mars’ın yapısı insan hayatı için elverişli değil.. görülmektedir........... teleskop .... 1.... menekfle............ belki de hiç olmaz...... 16......... Gök cisimlerinin yap›s›nda bulunan donmufl hâldeki gaz ve tozlardan oluflurlar.................................. 247 Rehberlik Köşesi Bu bölümde ihtiyaç duyulduğunda sınıfta uygulanması amacıyla rehberlik etkinliklerine yer verilmiştir.. 2....... Aşağıda verilen canlılardan hangisi.................) 7.............. 1 Milyon Fidan Kampanyası............................................. Bu kavramların anlamlarını kendi cümlelerimizle açıklayalım.... hava.... kazanımları gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek öneri niteliğinde etkinlikler olup yapılması zorunlu değildir..... Habitat 3......... Sokaktaki sahipsiz köpekler için bakımevleri oluşturulmalıdır.............................. habitattan daha fazlasını içermektedir....................... c 4...... küçük bir teleskop ve elektronik bilgi bankas›ndan olufluyor............ uzay çalışmalarını nasıl etkileyebilir? 3............................. Kutup ayısı III....... Kuyruklu y›ld›z.... ekosistemdeki canlı çeşitliliğini belirleyen önemli cansız faktörlerden biridir. vard›r....... Dünya’nın sera etkisiyle aşırı ısınmasını önler..................... ünite sırasında not alınabilmesi amacıyla bırakılmıştır................................. • Üretilen gözlem aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? . deniz kaplumbağası.... Hayatımızın Neresinde? etkilenebilir............. büyük bir cam ve metal yapıdır. nesli tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r? A) Asya fili B) Anadolu leopar› C) Akdeniz foku D) Deve Eğlenceli Satırlar Bu bölüm öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığı zamanlarda dersin eğlenceli hâle getirilebilmesi için konulmuştur...... canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından ne gibi farklar› vard›r? 2................ Bizlerden Gelece¤e “Bir gün insanoğlu da göklerde yürüyecek.. Enerji kullanımının ve atık üretiminin azaltılması B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler harflendirilmifltir..... 1...... Düşleyip de yapamadığımız pek çok şeyi doğadaki kimi canlılar kolayca yapabiliyorlar........ Nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilerden biri ........... D 2.........) 8. ülkemizi nasıl etkiler? Açıklayalım.............. 1....gov.. Aksine yükselmiş................. ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.. Yabani hayvan avı III......... g) ekosistem C.. TEMA Vakfı’nın çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Yılan V.. .... B E..) 2...C Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı...................................................... birden fazla habitat bulundurmaz.................. Bu şekilde öğrenciler uzayla ilgili çalışmaların teknolojik ürünleri... 6...... b D...... .... uzaya gönderilmedi. D 7................ üniteyi özetlemek amacıyla kullanılabileceği gibi öğrencilere ev ödevi olarak da verilebilir. kardelen.................... İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur....... Biyolojik çeşitlilikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Biyolojik çeşitlili¤i korumak her ülkenin ortak hedeflerinden biridir..... Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur...... Uzay teknolojisi sayesinde hangi araçlar geliştirilmiştir? .. Öğrenciler bu bölümde verilen metni okurlar ve “Eleştirel Düşünme” başlığının altındaki soruları cevaplarlar... besin ağını oluşturur........... Bizlerden Geleceğe” adlı bölümdeki örnek bu sorunun cevabı olarak verilebilir....... yiyecek ve uygun sıcaklığı içermesi gerekir.................... bakış açılarını karşılaştırırlar...... Notlarım ve Düşüncelerim 18........ Bu sistemdeki gezegenler nasıl hareket ediyor? Günefl merkezde olmak ... su kirlili¤i........ Anneniz..... Bizlerden Geleceğe Gerekli zamanlarda yararlanılması amacıyla bu bölümde. Dünya çapında etkili çevre sorunlarından biri......... 4.......... 1. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur....... ............................ Teleskop.......................................... 5..................................................... Bu kavram haritası öğrencilere inceletilir. Bir ekosistemdeki canlıların tür ve sayısının zenginliğine ............. ..... GÜNEŞ S‹STEM‹ Günefl sisteminde neler var? Günefl sisteminde Günefl........... sizin konumunuzu alg›layarak dünya üzerinde bulundu¤unuz yer ve saate göre Andromeda’n›n gökyüzünün neresinde olaca¤›n› hesapl›yor................ Büyüklüğü diğer yıldızlara göre nasıldır? ........ 7...... Akkök...............) 3................ çeltik gibi tarım ürünleri yetiştirilir............. Besin zincirleri.......................... ............... ‹ki farklı tür...... gezegenlerin aras›nda hareket ....................... ç) çöl ekosistemi 5......... okuyabilen........... besin ağı 2.............................. e 6. belirli bir yaşam alanından ve orada yaşayan canlılardan oluşur....... Bu küçük teleskop............................................... Ekosistem 2... Dürbün...................... gezegenlere gidecek............ Jüpiter............... suyun ve sıcaklığın kontrolü bilgisayarlarla yapılmıştır.. Tür Kelime a... canlılar olarak adlandırılır.............. biyolojik çeşitlilik.. a 2........ Uzay mekikleri........ • Böyle bir araca sahip olmak ister miydiniz? ........... d 5... Biyosfer II.. ........................ toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anlamalarını..... habitatı oluşturur................. insanların Dünya’yı ve doğal kaynakları koruma yollarını öğrenmelerine yardımcı olabilir............................. Gelecekte başka bir gezegende yaşamak ister miydiniz? Hangi gezegeni tercih ederdiniz? Neden? 271 270 Atatürk’ten Bizlere........... nasıl geliştiğini ve insanların hayat şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavramalarını sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalarla ilgili açıklamalar verilmiştir.. her ne kadar uzaya gönderilmeyecek olsa da uzay araştırmacılarının önemli sorulara cevap bulmaları için işe yarayabilir. bulunmaktad›r............... 2............................ ... 5......... Uzay konusunda sahip olduğumuz bugünkü bilgiler ileride bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişebilir............... Bu gelişmeler uzay teknolojisini de hızlandırmıştır.................... neresi olabilir? 2........... Günefl’in etraf›nda ............... 1......... GÖK TAŞLARI........ ekosistem............... Afla¤›da verilen canl›lardan hangisi... Gebze Ağaçlandırma Projesi........ araştırmacıların uzay şartlarını dikkate alarak hazırladıkları bir yapıdır.............. Atatürk’ün eğitim. (1996) İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı). soruların altındaki bölümlere yazalım. oluşturur................. bir populasyon oluşturur..... ekosisteminde görülür....... atmosferine girdi¤inde ›s›narak ince bir çizgi ... Dünya’da bu tür yapıların oluşturulması.. Bir ekosistem..... pamuk.......... D (.................................... 163 270 271 Notlarım ve Düşüncelerim Sarı bir zeminle verilen boşluklar....... . Y (... dönen gezegenler.... y›ld›z de¤ildir.......... Ünitemizi Özetleyelim Öğrencilerin fen........ gibi olaylar sebep olabilmektedir... Her ülkenin çevre sorunu sadece kendi üzerinde etkilidir.. dönerler.. Bu amaçla öğrenciler Çalışma Kitabı’nda yer alan 2.. Alternatif Etkinlik: Uzay Teknolojileri Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayalım......... Van kedisi............... Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize yazalım.. nükleer kirlilik............ D) Populasyondaki birey sayısının fazlalığı biyolojik çeşitliliğin zenginliğini gösterir.................... Organik tarımın uygulanması II.. bilgisayar oyunu oynayabilen................ B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri do¤ru bir cümle olacak flekilde kutu içinde verilen uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayal›m.. 1......................... Yaklafl›k 400 dolar civar›nda sat›fla sunulan bu harika gözlem arac›n›n fiyat›n›n daha düflmesi ve ülkemize gelmesi ne kadar sürer belli de¤il...... .................. 4......) 6.. Deve II..........” M... Dünya’daki farklı habitatlardan örnekler içermektedir......... Etkinlik’e yönlendirilir.... Canlılar kapalı bir ortamda uzun süre sağlıklı olarak kalabilir mi? 4...... Aşağıda bir besin zinciriyle ilgili olarak verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? A) Bitki-solucan-köstebek-tilki B) Tilki-köstebek-solucan-bitki C) Solucan-bitki-tilki-köstebek D) Köstebek-bitki-solucan-tilki 3.............................. Canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileşim hâlinde bulunduğu yere . Sınıf mevcudu ç................. Akdeniz ile Karadeniz Bölgeleri’ndeki ekosistemlerin.. Y (Bir ülkedeki çevre sorunu dolaylı olarak tüm dünyayı etkileyecektir... Öğrenciler etkinlikteki soruların cevaplarını ilgili kutucuğa yazarlar..... Y (Organik tarım............dir.... GÜNEŞ . Çünkü buras› çok soğuk ve burada insanlar›n yaflamas› için gerekli olan oksijen ve su yok..... Öğrencilerden girmeyi düşündükleri mesleğin gerektirdiği 3 özelliği yazmaları istenir..................................... Buna karşın Karadeniz Bölgesi’nde her mevsim yağışlıdır...... su...... Samanyolu .......... Çevre sorunlar›na ..................... Günefl’ten daha büyük .. www........ Kemal ATATÜRK 1936 – Eskişehir Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz...) 7........... Kaktüs IV. ama insan› heyecanland›rd›¤› kesin.. içerisinde tatlı ve tuzlu su habitatlar›na ek olarak çöl.. eğitim çalışmaları ve uluslararası çalışmalardır... Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayalım......... f 7.. Bir y›ld›zd›r . ve küçük y›ld›zlar ........... Populasyon 4.. eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden........ Kertenkele A) Yalnız V B) III...... kışlar ılık ve yağışlı geçer........ Kiflisel gözlemevi olarak nitelendirilen ayg›t...... Biyosfer II........ 3. Bize düşen görev ise Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir....... Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor.... Bu şekilde öğrencilerin tüm ünite boyunca öğrendikleri kavramları hatırlamaları ve bu kavramlar hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır........... ............................. Aşırı otlatma ya da ağaç kesimi gibi durumlar ............... Etkinlik’e yönlendirilir............. uzay şartlarına uygun olarak geliştirilen ilk yapıdır... çevre bilinci... ....... Bir ekosistem............ Balıkçılık ön plandadır.. Evimizin bahçesinde yaşayan solucanlar............... Doğal bitki örtüsü ormandır........ .................................. Konuşabilen.. .............. uydular›......... Ayrıca öğrenciler verecekleri cevaplarla uzay araştırmalarını farklı bakış açılarıyla değerlendirmiş olacaklardır........... 2........... D (............. Organik tarım. ç 3... METEORLAR...............meb...... Dünya’da bu kirliliğin yok edilmesi için yeterli çalışma ve düzenlemeler yapılmazsa canlıların yaşamı tehlikeye girebilir... amatör gökyüzü gözlemcilerini çok mutlu edecek....... Ankara Kartal Hatıra Ormanı.............. sebep olur................................ İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler........... uzay sondalar›.... 3. Alternatif Etkinlik: Uzay Teknolojileri Bu etkinliğin amacı....... 1..... ....... teknolojik ürünlerin de uzayla ilgili çalışmaları geliştirdiğini kavrayacaklardır........................ Yağmur ormanlarının tahribi.............. Bu çalışmaları yapan bilim dalına da “biyomimikri” deniyor.. D 4............... Kavramın numarası ile eşleştirdiğimiz kelimenin harfini defterimize yazalım... ..................... Bir besin zincirini oluflturan afla¤›daki canl›lardan hangisi bu zincirin ilk halkas›n› oluflturabilir? A) Serçe B) Dut yaprağı C) Tırtıl D) Kedi C Aşağıdaki verilen kavramları benzerlikleri yönünden uygun kelimelerle efllefltirelim..... Bu canlılardan hangisi ya da hangileri yağmur ormanlarında yaşayan canlılardandır? I....... D (... çöl ekosistemi.......... Merkür..................... Bu mesleklerden biri bedensel................. Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitabı Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› A.... muz....................... Sera etkisi ........................... Atatürk’ten Bizlere............. ç 4....... Sizce Biyosfer I..... Her bir boşluğa kutu içinde verilen bir sözcük veya ifade yerlefltirerek cümleleri anlamlı hâle getirmemiz gerekmektedir...... Hemen bu ürünü çal›flt›r›yor ve tan›ml› gökcisimleri menüsünden Andromeda’y› seçiyorsunuz. ve ›fl›ldayan bir gaz .............. Daha sonra öğrenciler Çalışma Kitabı’ndaki “Öğrendiklerimizi Hatırlayalım” adlı 18. atmosfere girerek yeryüzüne ulaflabilen meteorlard›r... bilim ve teknolojiyle ilgili sözlerine................ 2.......... Şırnak ili Akçay köyü Erozyon Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi.................... Bu yüzden değişen iklim de küresel boyutta etkili olacaktır.... b›rak›r.... bu konularda akıllıca davranıyorlar ve yukarıda sözünü ettiklerimize benzer sorunlara çözümler bulmak üzere doğayı inceliyorlar............... habitat a 1..........) 6.............. Örneğin......... Maymun VI............ Çay...... tir.......... kirliliğinin bir sonucudur...tr Günefl Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 5... Bu yapının içinde iki yıl boyunca kalmışlardır............................................. Uzayda insanlar nelere ihtiyaç duyarlar? 5..... kuyruklu y›ld›zlardan kopan toz tanecikleri ve kaya parçac›klar›n›n Dünya ........ Ekosistemlerin zenginliği biyolojik çeşitliliğin bir sonucudur... uzay . Dünya........... bunların birbirlerini nasıl etkilediğini...... besin zinciri............. Bir grup araştırmacı böyle bir yapıyı çoktan inşa ettiler.. Ö¤retmen masası E Aşağıdaki soruları defterimize cevaplayalım........... 12 .............. D (.................. Bir ekosistem içerisinde yer alan tüm besin zincirleri birleşerek ................................. Hiç su üzerinde yürümeyi istediğiniz oldu mu? Bunu yapabilen pek çok böcek var........ A 4........ Ders Kitab› Ünite Sonu Değerlendirme Sorular› Çal›flma Kitabı Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru... D 2........................... Çevre sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunan TEMA Vakfı üyelerinin faaliyetleri nelerdir? Araştırarak açıklayalım... Öğrencilerin kendilerindeki belirgin farklılığı görmeleri onların konuya olan ilgilerinin artmasını sağlayacaktır... c) orman tahribi 4. c 3.................. hangilerinin yanlış olduğunu noktal› yerlere yazal›m. Burada yazlar sıcak ve kurak......... Çanakkale 10.... s.....) 2........... Gök tafl› 18 163....... Avustralya’da meydana gelen orman yangınları............... A............ Ankara........ Dünya’da Arizona Çölü’nde durmaktadır ve ismi Biyosfer II’dir............ ............ hayatı..... .................. Ünitemizi Özetleyelim Eleştirel Düşünme Bu bölümde ünitenin özetini içeren bir kavram haritası yer almaktadır......... ................... Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir? A) Aslan B) Kardelen C) Su samuru D) Orkide 4............ orman tahribi. C) Bir ülkedeki ekosistem çeşitliliği... Türler.. Bu yapın›n insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan hava.... a) hava 2... Satürn..... meteorlar da .. 10 Köy-Mera Islah Projesi gibi çeşitli çalışma ve projeler de TEMA Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir. 3..... Nesli tükenen canlılar biyolojik çeşitliliğin azalmas›na yol açar..................... Alternatif Etkinlik Çalışma Kitabı’ndaki etkinliklerle burada verilen alternatif etkinlikler. d) kardelen 6....................... C 5........ Kendi yiyeceklerini kendileri üretmiş ve atıklarının geri dönüşümünü kendileri sağlamışlardır. Bunlardan bazıları ağaçlandırma projeleri. b) biyolojik çeşitlilik 3...... yer verilmiştir..... Etkinlik : Ö¤rendiklerimizi Hat›rlayal›m Aşağıda... teknoloji........................................ ikinci basama¤›n› oluflturur. Biyosfer II......) 5........... hangilerinin yanlış olduğunu belirleyelim........................ mısır.... populasyonları oluşturur... Ya da tavanda yürüyebilmeyi? Gekolar (kertenkele çeşidi)................................ Bu gelişmelere bağlı olarak da eskiden sahip olduğumuz bilgiler gelişip değişmektedir....... Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümüyle ilgili doğru bir uygulama değildir? A) ‹nsanların tüketme alışkanlıklarını değiştirmek B) Ağaç dikimini hızlandırmak C) Endüstriyel tesislerin sebep olduğu kirliliği önlemek D) Tarımda kimyasal maddeleri kullanmak 4....V-VI C) I-II-III-IV D) I-IV-V-VII 3.. Günefl’in etraf›nda ... Uranüs........ 18..... Gökyüzü Avucunuzda Bir süredir fuarlarda sergilenen gözlem ürünü nihayet sat›fla ç›kard›................... Çünkü sekiz araştırmacı...... ‹klim.... Venüs. D 6....... 1...................................... g 8.. öğrencilerin gelişen teknolojinin gök bilimi alanındaki çalışmaları hızlandırdığını fark etmelerini sağlamaktır.... Biyosfer II Bu bölümde üniteyle ilgili önemli bir teknolojik gelişmeye yer verilmiştir............ Çevre kirliliğini önlemek için besin tüketimini art›rmal›y›z.................. e) nükleer kirlilik 7.. üzere di¤er gezegenler ......... Aşağıda farklı ekosistemlerde yaşayan canlılara yer verilmiştir...... Temiz bir çevrede yaşamak için çevre bilincine sahip bireyler yetiştirilmelidir..................... Doğayı taklit ederek daha sağlam yapıştırıcılar......... ............ Otla beslenen hayvanlar .................................................. bisiklet sürebilen bir solucan............zonguldak........... ........ ................................... Bu mucizenin tahakkuku için iki bin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır........... 4.................. Dilerseniz gözlemledi¤iniz gökcismi hakk›nda yaz›l› ve sesli bilgi de alabiliyorsunuz......... Y (Türler...... ..... Çünkü ormanlar yağışların oluşmasında etkili olur... anılarına vb......... öğrencilerin tüm ünite boyunca öğrendiklerini tekrarlamalarını sağlamaktır.... ................ bulunduğu ekosistem bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kırkayak B) Palamut C) Solucan D) Örümcek 2....) 1..... ...... Biyosfer II’nin içinde yaşamakta ve çalışmaktadır... besin ağı.. bu ünitede öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmemizi sağlayacak sorulara yer verilmiştir.. populasyon oluşturur.... Y (Besin tüketiminin artırılması çevre kirliliğini önlemez. Bu etkinlik....... D B............ Mini bir Dünya olarak tasarlanan Biyosfer II.. Diyelim ki bir gece bahçeye ç›kt›n›z ve Andromeda gökadas›n›n nerede oldu¤unu merak ediyorsunuz........................ Zamanın yeterli olması durumunda öğrenciler...... İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız............ yağmur ormanı ve çayır bulunmaktadır........ 1......... kara ekosistemi............. istasyonlar›. Cümleleri istenilen flekilde tamamlayarak harfleri ve yerleştirdiğimiz sözcük veya ifadeleri defterimize yazalım.. D 4.. “Atatürk’ten Bizlere......... akdeniz foku gibi hayvanlar yaşar... bu konuda oldukça usta.... ‹nsanların bu elverişsiz şartları aşarak Mars’ta yaşayabilmelerinin bir yolu ancak koruyucu bir yapının içinde kalmaları olabilir. bulundu¤unuz konumu alg›layan bir küresel konumland›r›c›.. Örneğin.... Meteor......... bu gezegenlerin ........................... F....................... Zamanın uygun olması hâlinde öğrencilerin de ünitenin tamamını içeren bir kavram haritası hazırlamaları sağlanır. Sadece bitkilerle beslenen hayvanlar .... Uzayda Neler Var? ‹nsanlar diğer gezegenlerde yaşamayı başarabilecekler mi? Belki bir gün Mars’ta uzay kolonilerinin olufltu¤unu görece¤iz. çölleşme..... 247 148 246 Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nda yer alan değerlendirme soruları cevaplarıyla birlikte verilmiştir. ............ 246 Çal›flma Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin doğru....... Akdeniz Bölgesi........................... kuyruklu ............................................................... ............ İstenenleri yazdıktan sonra öğrencilerinizden üçer veya dörder kişilik gruplar oluşturmalarını ve yazdıklarını tartışmalarını isteyin............ Biyolojik çeşitlilik en az ..... Mars............................... Biyosfer II...... Yıl TEMA Hatıra Ormanı... nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardandır........... UZAY ÇALIŞMALARI Uzayda yeri nerededir? Günefl çok büyük ...... D 5................ daha verimli elektrik kaynakları ve doğayla dost plastikler elde etmeye çalışıyorlar..... Bu yapıda uzayda hayatın nasıl devam ettirilebileceğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır........ adı verilir........ Bu sorulara verecekleri cevaplar öğrencilerin uzayla yaşam arasındaki ilişkiyi görmelerini ve yaşamın uzayın bir parçası olduğunu algılamalarını sağlayacaktır........ B) Bir yerdeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin tümü biyolojik çeşitliliktir.... topudur.. C 3............................... Fakat bu yap›........

Duyu Organlarımız 5. bitki ve hayvanlardaki sistemler konusuna temel oluşturması açısından da önemlidir. tartışma gibi farklı öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir.com Vücudumuzda Sistemler Üniteye Genel Bakış Öğrenciler 5.1. solunum sistemleri ile bu sistemlerin sağlığı ve teknolojinin sistemlerin sağlığına etkisi işlenmişti. vücudumuzdaki sistemlerin birbirleriyle ilişkili olarak çalıştığı belirtilecektir. daha sonra öğrencilerin konu sonunda bilişsel yapısında meydana gelen değişiklikleri gözlemlemesi. 4-7. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. duyu organları ve bu sistemlerin sağlığı. Öğretmenler fiziki şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. sistemlerle ilgili sağlık sorunlarının giderilmesinde teknolojik gelişmelerin etkisi. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 4. besinleri ve dengeli beslenmenin önemini öğrenmişlerdi. Ünitede her sistem ile ilgili konunun başındaki öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan ve öğretim esnasında dikkate alan bir tarzda yapılması. sistem kavramına girmeden. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı 6 Ders Saati 6 Ders Saati 7 Ders Saati 7 Ders Saati 4 Ders Saati Kavram Haritası Aşağıdaki kavram haritasında. sindirim ve boşaltımda görevli yapı ve organların yerlerini ve genel hatları ile işlevlerini. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 2. dolaşım. Ünite www.sbsfenci. 13 . Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler Konu Başlıkları Önerilen Süreler 1. Bu kavram haritası sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir. 6. öğrencinin öğrendiğinin farkına varması açısından önemlidir. Konular işlenirken kavram ve becerilerin günlük hayatla ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. sınıf fen ve teknoloji dersinde. ünitenin sınırlarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. Öğrenmenin anlamlı hâle gelmesi amacı ile ünitede deney yapma. sınıflarda işlenen vücudumuz ile ilgili konular orta öğretim seviyesinde. Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan teknolojinin sistemlerle ilişkisi ile ilgili organ nakilleri ve tıbbi teknoloji ürünlerine örnekler verilerek konuların hayatla bağlantısı kurulmalıdır. sınıfta da destek ve hareket. Sindirim ve boşaltım sistemi ile başlayan bu ünitede ise denetleyici ve düzenleyici sistemlerde görevli yapı ve organlar.

Öğrenciler burada yer alan sorularla ilgili fikirlerini ifade ederken konu dışına çıkmamalarına özen gösterilir. Ünite kapağı. Öğrencilere. . Bu ünite boyunca sindirim ve boşaltım sistemlerimizle denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizi öğrenmiş olacağız. Bunun için aşağıda verilmiş görevleri zamanında yapmanız. 11. Her rol için grubunuzdan bir öğrenci görev alsın. sayfasında yer alan “Vücudumuz” adlı performans görevi verilir. “Niçin böyle ifade ettin?” şeklindeki sorularla geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerden ödev için hazırlanırken Çalışma Kitabı’nın 11.Öğrencilerin konuların önemli noktalarını belirlemeleri için onlardan konuların sonunda yer alan “Kendimizi Değerlendirelim” bölümündeki soruları incelemeleri istenir. Gruplar belirlenirken öğrenci seviyeleri dikkate alınır ve her grupta farklı seviyede öğrencilerin yer almasına özen gösterilir.Her bir fotoğraf ya da resim size üniteyle ilgili neyi ifade ediyor? . ‹çerisinde bu cevaplar›n da yer ald›¤› bir oyun metni yaz›n›z. Seçtiğiniz sistemle ilgili olarak aşağıdaki soruların cevaplarını farklı kaynaklardan araştırınız ve araştırmalarınızı grubunuza ait olan bir dosya içinde saklayınız. Öğrencilere oyunlarını sunduktan sonra. sistemin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek etmenleri. Oyununuzu öğretmeninizin belirlediği tarih ve saatte sınıfta sergileyiniz. 4. Performans görevi olarak “Vücudumuz” konusu verilir. 1. ünitede kazandırılmak istenenlerden ne kadarını öğrenip uygulamaya geçirebildiklerini tespit etmektir. Söz konusu sistemlerle birlikte duyu organları. 7. 10. Performans Görevi: İçerik Vücudumuzda Sistemler Vücudumuz Süre 4 hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı Beklenen Performans Araştırma Becerisi. Her sistemin kendine özgü görevlerinin yanında diğer sistemlerle birlikte yaptığı görevler de vardır. konularda geçen kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları için onlardan konu başlarında yer alan “Anahtar Kavramlar”ı incelemeleri istenir. Bunun için öğrenciler en fazla sekizer kişilik gruplara ayrılır. Oyununuzu hatasız oynayıncaya kadar prova ediniz. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı Konular Performans Görevi: Vücudumuz Bu görevin amacı öğrencilerin. 10 14 . Ödevin değerlendirilmesi hem öğretmen hem de akran değerlendirmesi şeklinde yapılır. ödevin hazırlanması için yapılması gerekenleri tespit ederek görev dağılımını gerçekleştirmeleri istenir. Bu performans görevi tavsiye niteliğinde olup farklı bir konu da verilebilir. Ünite. sınıf V ücudumuzda Sistemler 1. . Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. ünitede yer alan sistemlerden birini seçerler.Öğrencilerin. 6. bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeleri ve sistemin diğer sistemlerle birlikte çalışma şeklini araştırarak bir oyun yazmaları ve bu oyunu sınıfta oynamaları beklenmektedir. Öğrencilerin çalışmaları belirli aralıklarla kontrol edilir. varsa okulunuzdaki uygun bir salonu veya hava iyi ise okul bahçesini kullanabilirsiniz. Sevgili Öğrenciler. Duyu Organlarımız 5. üniteye ilişkin beklenti yaratmak. 9. öğrencilerden ünite kapağına geri dönmeleri istenir. Her gruptan. organ bağışı ve bağımlılık gibi konular hakkında da bilgi sahibi olacağız.Öğrencilere. bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeleri ve sistemin diğer sistemlerle birlikte çalışma şeklini araştırarak bir oyun yazmanız ve yazd›¤›n›z bu oyunu sınıfta oynamanız beklenmektedir. Ünite fen ve teknoloji 14 Sınıf 7. Oyununuz öğretmeniniz tarafından dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. sayfasında verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı (Rol Oynama)”ndan faydalanmaları istenir. performans görevini nasıl yapacakları ve değerlendirecekleri ile ilgili olarak Çalışma Kitabı’nın 10. sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek etmenleri. Bu ödevler sınıf panosunda. Bu eşleştirmeyi yaparken nelere dikkat ettiniz? Ünite kapağında yer alan metin öğrencilere okutulur. kendi yanlışlarını kendilerinin düzeltmeleri sağlanır. Gruplardan bu ödevin sunumu için rol oynama ve model oluşturma tekniklerini seçmeleri istenir. 2. kapak hakkında tartışarak ön bilgilerini ortaya çıkarmak ve öğrencilerde “Bu konuları niçin öğreneceğiz?” sorusunu oluşturmak amacıyla inceletilir. Grubunuza bir isim veriniz. Bu ödev için öğrenciler. ödevinizi hazırlamanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. Sizlerden vücudumuzdaki sistemlerin işleyişini dikkate alarak sınıfınızda en fazla sekizer kişilik gruplar oluşturmanız ve grup olarak ortak bir sistemi seçmeniz istenmektedir. 8. . Grubunuzla birlikte vücudumuzdaki sistemlerden birini seçiniz. Prova için derslerden sonra sınıfınızı. Grubunuzla birlikte. ünitelerin içeriğini fark ettirmek için ünite kapağında yer alan resimler inceletilerek öğrencilerden resimlere ait soruları cevaplamaları istenir. Öğrencilerden seçtikleri bu sistemin görevi. En fazla sekiz kişilik bir grup oluşturunuz. Seçtiğiniz sistemin vücudumuzda gerçekleştirdiği görevi. okul panosunda ve sene sonu sergisinde sergilenebilir. 3. bu sistemde görülebilecek rahatsızlıkları. Bu amaçla öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: . merak uyandırmak. Hazırlanan ödevler öğrencilerin ürün dosyalarında saklanabilir.Öğrencilerin üniteye odaklanmaları için onlardan ünitelerin içeriğini görsel açıdan destekleyen resim ve tabloları incelemeleri istenir. yukarıdaki araştırma sorularına ayrıntılı cevaplar verin ve cevaplar›n›z› okuyun. bu sistemde görülebilecek rahatsızlıkları. Metindeki roller sisteminizde yer alan yapı ve organların isimleri olabilir. . Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 4.Konu başlıkları ile kapaktaki resimleri ve fotoğrafları eşleştiriniz. Sisteminizin vücudumuzda gerçekleştirdiği görev nedir? Sisteminizde hangi yapı ve organlar bulunmaktadır? Sisteminizin çalışma şekli nasıldır? Sisteminiz hangi sistemlerle ortaklaşa çalışmaktadır? Sisteminizin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler nelerdir? Sisteminizde görülebilecek rahatsızlıklar nelerdir? Bu rahatsızlıkların belirtileri nelerdir? Bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeler nelerdir? Sisteminiz için organ bağışının önemi nedir? Bağımlılığa neden olan maddelerin sisteminiz üzerindeki etkileri nelerdir? Sisteminizle ilgili sağlık sorunu bulunan ve toplumumuzdaki görevlerini devam ettiren bireyler için neler yapılmalıdır? 5.Üniteye Hazırlık Anlamlı öğrenmenin sağlanması için ünitelere başlarken ve ünite incelemelerinde aşağıdaki basamaklara dikkat edilir. Yaratıcılık Becerisi Vücudumuz farklı ama birbiriyle uyum içinde çalışan birçok sistemden meydana gelmiştir. Ünitenin genel çerçevesini oluşturmak için kapakta yer alan konu başlıkları öğrencilerin zihninde ünitenin genel çerçevesini oluşturmak için onlara okutulur. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 2. 1. öğrenciler tarafından ayrıntıya girilmeden incelendikten sonra. Görevlerinize uygun kostümler hazırlayınız. görülen eksiklikleri ve yanlışları ile ilgili olarak “Neden böyle düşündün?”.

8. bölümündeki soruları üniteye başlamadan cevaplamaları istenir. Kahvaltımı tamamlayarak tuvalete gittim. zihnimde hangi soruları oluşturdu? Öğrendiğim konulardan hangilerini daha iyi biliyorum? Öğrendiğim konulardan hangilerine tekrar bakmam gerekiyor? 13 A E L K U L A K O D ‹ L 11 12 15 . Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların hepsi doğru. . 10. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların çoğu doğru.4 puan ‹yi . Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların hepsi yanlış. Sütümü içmek için bardağı elime aldığımda bardağın çok sıcak olduğunu fark ettim ve elimi hızla geri çektim. rollere uygun değil.• Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Bulmacayı Çözelim” adlı 1.3 puan Orta . Cevaplarımızdan emin olmadığımız durumlarda ilgili konuyu tekrar ederek konuyla ilgili etkinlikleri gözden geçirelim. Nereye. Grup Bütünlüğü Çok ‹yi . Vücudumuzun dışını tamamen kaplayan organımızdır. Bu etkinlikle öğrencilerin geçmiş bilgileri hatırlatıldıktan sonra Çalışma Kitabı’ndaki “Nereden. Bu sebeple ilgili bölümdeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplayalım. Etkinlik yaptırılır.Özlem’in sa¤l›k sorunu.” dedim. Evet. 4. s.4 puan ‹yi .. Etkinlik : Nereden. Ayr›ca vücudumuzdaki sistemlerin sa¤l›¤›n› 2 korumak için yapmam›z gerekenleri ve sa¤l›k sorunlar›m›z›n giderilmesi için kullan›lan teknolojik geliflmelerin neler oldu¤unu da yine bu ünitede araflt›r›p ö¤renece¤iz. Gruptaki öğrencilerin çoğu canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor. Sa¤l›k sorunlar›yla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireylere nas›l davranmam›z gerekir? 1 Bu ünitede sindirim ve boflalt›m sistemimiz ile denetleyici ve düzenleyici 12. 5. bölümündeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir. Mutfağa girdiğimde bizimkiler kahvaltı için beni bekliyorlardı. rollerine uygun. Kapıda beni bekleyen arkadaşıma işaret dilimizi kullanarak “Günaydın. Bugün de her gün oynadığım sessizlik oyununa başladım. Sağlığımıza zarar veren bir maddedir. 4. NASIL GELD‹M? Üniteye Başladığımız Tarih: . 15 2. 2. Sadece birkaç öğrencinin rollerini canlandırırken kullandığı dil. ödev konusunu ve amacını yansıtmakta. Bunun için aşağıdaki çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım. Çoğu öğrencinin rollerini canlandırırken kullandığı dil.. NEREYE.Özlem. Annemin.. Etkinlik : Bulmacay› Çözelim 2. Etkinlik: Nereden.4 puan ‹yi . Grup bütünlüğü kısmen etkili. 6. Doğru ve yanlış cevaplarını gördükten sonra bu cevaplarla ilgili bilgi ve fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. Gruptaki öğrencilerin hiçbiri canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil edemiyor. Üniteyi Bitirdiğimiz Tarih: .3 puan Orta . ünite hakkında bildiklerimizi. öğrencilerin ünitenin başındaki bilgileri ile ünitenin sonundaki bilgilerini karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır. Çoğu karakterin kostümü. Bu sebeple. ayn› bölümdeki soruları.. üniteye başlamadan önce cevaplayalım. öğrenme sürecimizi anlamlı ve sistematik hâle getirmektir. Grubun Adı: Alınan Puan: Grubun Ödevi Sunduğu Tarih: Performans Düzeyi Çok ‹yi .2 puan Geliştirilmeli . rollerine uygun. Vücudumuzun ihtiyac› olan enerjiyi üretmek için kulland›¤› maddelerdir. rollerine uygun. hazırladığınız çalışman›z› değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bütün cevaplar kontrol edildikten sonra öğrenciler kitaplarını geri alırlar. Bütün besinlerde bulunan ve vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan maddelerdir. ödev konusunu ve amacını yansıtmamakta. Daha sonra onlardan. Etkinlik yapılır. Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayalım. aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları maddelere verilen genel isimdir. Çalışma Kitabı’nda yer alan 1. rollerine uygun. ödev konusunu ve amacını yansıtmakta. neyi. Nasıl Geldim? Bu etkinliğin amacı. sistemimizin ve duyu organlar›m›z›n vücudumuzdaki görevlerini nas›l gerçeklefltirdiklerini ö¤renece¤iz. Etkinlik: Bulmacayı Çözelim Öğrencilerin. Tat almanın yanı sıra konuşmamızda rol oynayan bir organımızdır. Nereye.2 puan Geliştirilmeli . Yukarıda Özlem adlı bir arkadaşımızın güne başlarken yaşadıkları anlatılmaktadır.1 puan Çok ‹yi . Boşaltımda görevli bir organımızdır. Nasıl Geldim?” adlı 2.. Etkinlik yaptırılır. BÖLÜM Neler biliyorum? D E R ‹ S ‹ B E S ‹ N G Ö Z B M M ‹ N E R A L D E Neleri öğrenmek istiyorum? Öğrenmek istediklerimi nereden ve nasıl öğrenebilirim? Neler öğrendim? Öğrendiklerimi hayatımın hangi alanında kullanabilirim? Öğrendiklerimden hangilerini ilginç buldum? Öğrendiklerimle artık neleri daha farklı yapabilirim? Öğrendiklerim. Grup bütünlüğü oldukça etkili. Bu etkinlikte öğrenciler aynı zamanda. arabaların sesini duymadım. 5 ve 6. / . Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda cevaplarımızı tekrar yazalım. Hiçbir karakterin kostümü. Etkinlikteki soruların cevaplanması işlemi bittikten sonra öğrencilerin Çalışma Kitaplarını birbirleriyle değiştirmeleri sağlanır. Nereye. / . Mutfak mis gibi kızarmış ekmek kokuyordu. Elimi.. babamın. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı. Bu anahtar.1 puan Gruptaki herkes canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor. Oyun ve Sunum Çok ‹yi . Oyunda yer alan rollerin hiçbiri. 13. Etrafımızdaki kokuları algılamamızı sağlayan organımızdır. 9. 1. Ben de eğitimimi tamamlayarak herkes gibi bir meslek sahibi olmak istiyorum. ödev konusunu ve amacını tamamen yansıtmakta. Gruptaki öğrencilerin birkaçı canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor.3 puan Orta . evden çıkıncaya kadar gerçekleştirdiği olaylarda hangi organ veya sistemlerini kullanmıştır? . Cevaplarımızı arkadaşlarımızla tartışalım. 1. s. sınıflarda öğrenmiş oldukları konuları ne kadar hatırladıklarını tespit etmek amacıyla. Aşağıdaki tanımlara karşılık gelen kavramları bulmacadaki yerlerine yerleştirelim. ben bir işitme engelliyim. • Bu Üniteyle ‹lgili. neyi. herkes arkadaşının cevaplarını kontrol eder. ‹şitme engelliler okulunda eğitimime devam ediyorum. / .. onun hayata bakış açısını nasıl etkilemiştir? Bunu metindeki hangi ifadelerden anlayabiliriz? Toplumumuzda çeflitli sa¤l›k sorunlar› yaflayan birçok insan vard›r. Oyunda yer alan rollerin birkaçı. Bunun için etkinlikteki çizelgeyi defterlerine çizmeleri istenir.4 puan ‹yi . 3. ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla tablonun II. Hiçbir öğrencinin rolünü canlandırırken kullandığı dil. Oyunda yer alan rollerin çoğunluğu.. Öğrencilerden öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için çizelgenin I.1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Rollerin ‹çeriği Oyunda yer alan rollerin hepsi. Kostüm Bütün karakterlerin kostümleri... rollerine uygun. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların birkaçı doğru. Peki bu kiflilerin yaflad›klar› sa¤l›k sorunlar›ndan hangilerini biliyorsunuz? Örnekler verelim. Okula gitmek için hazırlandım ve evden çıktım. Birkaç karakterin kostümü. • Birinci bölümdeki soruları cevaplamaktaki amacımız. BÖLÜM II.2 puan Geliştirilmeli . öğrendiklerinin farkına varmaları. Sabah erkenden uyandım. Böylece öğrencilerin ön bilgilerindeki eksiklikleri tamamlayarak yanlışlarını düzeltmeleri sağlanır. NEREDEN. Öğrencilerin hepsinin rollerini canlandırırken kullandıkları dil. Vücudumuzda Sistemler Dereceli Puanlama Anahtar› Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı.1 puan Grup bir bütün olarak etkili. ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirleyeceklerdir. ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmek ve öğrendiklerimizi hayatla ilişkilendirmektir..2 puan Geliştirilmeli . Etrafımızda olup bitenleri görmemizi sağlayan organımızdır. öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir. rolüne uygun değil. yüzümü yıkadım ve dişlerimi fırçaladım. Cevaplar›m B U R U N I. Sa¤l›k sorunumla yaşamayı öğrendim.. Doğru cevaplar tahtaya yazıldıktan sonra. Tanımlar 1. Besinlerin sindiriminde görevli bir organımızdır. Etrafımızdaki sesleri duymamızı sağlayan organımızdır. Grup bütünlüğü yok. 11.3 puan Orta . ‹kinci bölümdeki soruları cevaplamaktaki amacımız ise öğrendiklerimizin farkına varmak. 7. kuşların. / . rollerine uygun.

..................................................... .................................. besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılarak vücutta kan yolu ile taşındığı.............. ....3............................. enerji Protein peynir ............ 1......................... Gelin................................. düzenleyici yapar.... ........................................... Etkinlik yaptırılır.............. ... .................. ....6.... ........ Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır.... ... örnek olarak verilebilir................................. ....................... taşınd›¤›n› anlatan ... olarak görev ..... ??? Kavram Yanılgıları • 1.......... dengesiz ve yetersiz beslenme vb..................7.............. Ancak.............. tarafından salgılanan ..................... .. .......... sindirime yardımcı organların görevlerini açıklamaları beklenir.. ... • 1..............7................................... Öyle anlafl›l›yor ki P›nar’›n en sevdi¤i yiyecek sandviç......... ...........3............................ ........ Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler..... Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler....... Vücudumuzu hastalıklardan korur ve ........2. ....................... gereksinim duyduğumuz enerjiyi sağlayan besin içeriğidir...........6........... ........ • 1. hikâyeler kabul edilir.............. Vitamin portakal ......her yerine kanla vücudumuzun ............ . sindirimde ve boşaltımda görevli yapı ve organların yeri ve görevleri ön bilgilerine sahiptirler.. . 1.... • Derya.......................... Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları.. olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres..... enzimlerin kimyasal sindirimdeki işlevini.................. biber . . Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar................ Peki............................. model.... Nereye Gelecekler? Öğrenciler canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için besinlere ihtiyaç duydukları............ ........1............... . Daha sonra besinler kana geçer ........ elma vücudumuzda .. fıstık ...................................................................................................... ....... .............2.... ....................... 32)... ......... .......... tablodaki eksik k›s›mlar› tamamlayarak Derya’ya yard›mc› olal›m............ .....3.. ekmek ......................4....... Diğer Derslerle İlişkilendirme • 1............ 27.... ..... yumurta görev yapar........................................... ........ ..................... s...... . Etkinlik : Besin ‹çerikleri • Öğrenciler Neredeler.......................... .......... Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir..... sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki “Besinlerin Sindirimi” ve “Besin İçerikleri ve Görevleri” konularıyla ilişkilendirilir............... Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder..... ............. ...................... 1.............5..... .. .... . ................... tabloda baz› bölümleri eksik b›rakm›flt›r...7................................... ...... ........... Ayrıca sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğradığını.. ...... ayrılır.... ............... 5.................................. ............................ ...... olarak Bütün besinler Su ve Mineraller Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Besin İçerikleri” adlı 3........... Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› KAZANIMLAR Anahtar Kavramlar fiziksel sindirim kimyasal sindirim enzim emilim 3 14............ [!] Uyarılar • Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.. ....... Bu işlemler sırasında vücudumuz .............çeşitli sıvılar kullanılır....... Sindirim sistemimizin sağlığını korumam›z için neler yapmam›z gerekti¤ini söyleyebilir misiniz? ‹flte bu konuda sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların görevlerini ve sindirim sistemimizin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek etkenlerin neler olduğunu öğreneceğiz.................. Öğrencilerden besin içeriklerinin hangi besinlerde bulundukları ve bunların vücudumuzdaki görevlerini 14 Yediğimiz besinler sindirim sisteminde küçük parçalara ........ levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ–4).. patates ...... 1................. 16 3... ...... ............... ... Sindirim sistemi sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek etkenleri özetleyerek tartışmaları beklenmektedir.. .. ........................... ......... ........ ............. geçebilecek hâle getirilir............. ................................ Besin İçeriği Vücudumuzdaki Görevi Bulunduğu Besinler Makarna .........4.................. Sınırlamalar • 1.................. Vücudumuzda düzenleyici görev yapar. vücudumuz yiyecekleri kullanabilecek hâle nas›l getirir? Sindirim sistemimizi oluşturan organlar›n neler oldu¤unu biliyor musunuz? Sindirim sistemi ile ilgili bildiğimiz sa¤l›k sorunlar›na örnekler verelim............... Ya¤ .. ..... ...................................... . 1...................... ............. dengeli beslenme.. Değişik işlemlerden geçen bu parçalar kana ............... • Afla¤›ya vücudumuzun besin içeriklerini. ............................. ...........................................1.... ............................ sizin en sevdi¤iniz yiyecek hangisi? Acaba niçin yemek yeriz? Sadece ac›kt›¤›m›z için mi? AÇIKLAMALAR Bir yiyecek yenildikten sonra vücudumuzda ne gibi değişikliklere uğrar? Peki. . Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak .. Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir....... kimyasal sindirim denklemlerine girilmez........... et Karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kaldığında............... .. Karbonhidrat Karbonhidratlar vücudumuzun ......... 1......... P›nar ifltahla sandviçinden kocaman bir parça ›s›rd›...... .. ...... .......................... Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler............ ............... kaynağıdır................................ nas›l kullanabilecek hâle getirdi¤ini aç›klayan bir hikâye yazal›m...... ............... Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar..Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı • Konuya Başlarken 1........................................ ......... zeytin .... ............................................................ ....................................... ....... ......ve ................... Etkinlik: Besin ‹çerikleri Bu etkinliğin amacı öğrencilere konuya ilişkin ön bilgilerini hatırlatarak konuyla ilgili eksiklerini fark ettirip bu eksiklerini gidermelerini sağlamaktır................................................. 1.... ............................ 3............ Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB–25... ....... Ders İçi İlişkilendirme • 1.. ................................................... ................... ... Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.. kazanımı.... ........................................................................ besin içeriklerinin vücuttaki görevi............................................................ Kimyasal ve fiziksel sindirim tanımları verilir... Bu konuda öğrencilerden sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstermeleri beklenir........ ............................................... besin içeriklerinin vücudumuzdaki görevlerini ve bulundu¤u besinleri belirten afla¤›daki tabloyu haz›rlam›flt›r................................................ Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez...... ................ 1.................................... yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir....................... 16 .......................... • 1....

belirtmeleri beklenir. Etkinlik Gözlemleyelim. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrenciler Ders Kitabı’ndaki anahtar kavramlar bölümüne yönlendirilir. etkinlikte yer alan çizelgeden yararlanarak yediğimiz besinlerin vücudumuzda nas›l bir de¤iflim geçirdi¤ini açıklayalım.Is›rd›¤›m›z bir parça bisküvi vücudumuzda nas›l bir de¤iflimden geçer? Gelin bu de¤iflimlerin neler oldu¤unu afla¤›daki etkinli¤i yaparak bulmaya çal›flal›m. Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. • Konuya Giriş Öğrencilere konu girişindeki metin okutulur ve metin içindeki soruların cevapları sınıfta tartışılır. Çorabı alt kısmından keselim. ♦ geniflçe bir kap 3. mineral ve su bulunduğu. ♦ çorap 2. bu malzemelerin sindirim sistemimizde karşılık geldiği yap› ya da organlarla eşleştirerek dolduralım. • Bu etkinlikteki gözlemlerimize dayanarak yediğimiz besinlerin bu şekilde değişime uğramasının sebebini açıklayalım. 17 Keşif Aşaması 1. Bu işlemleri sindirim sırasında gerçekleşen hangi olaylarla eşleştirebileceğimizi yazalım ve bu olayların gerçekleşme sebeplerini açıklayan ifadeleri çizelgedeki boşluklara yazalım. Bu işlemleri gerçekleştirirken yaptığımız ♦ plastik torba gözlemlere dayalı aç›klamalar›m›z› Çalışma Kitabı’mızdaki ♦ makas 4. ellerimizle befl dakika boyunca ovuşturalım. Ders Kitabı’nın 17. ince bağırsak. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece¤i kadar küçük moleküllere parçalanmas› gerekir. Besinlerin. bisküvi ♦ bir bardak su • Aşağıda verilen her bir basamaktaki işlemleri gerçekleştirelim. su ve mineraller olarak grupland›r›ld›¤›n› biliyoruz.) Bu etkinliğin amacı. Etkinlik öncesinde yer alan sorular için öğrencilerin tahminleri alınır. enzim ad› verilen baz› salg›lar yard›m›yla parçalanmas›na ise kimyasal sindirim denir. Leğenin üzerinde. protein. 4. Öğrencilerden yenilen besinlerin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğradıkları sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. ‹nceleyelim Yediğimiz Besinlere Ne Olur? 4 15. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki “Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri” konusunda. s. mide. Etkinlik Çalışma Kitabı’ndaki aynı adlı etkinlikle birlikte yaptırılır. Buna göre besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız. anahtar kavramları okumaları ve her bir kavramın anlamını tahmin etmeleri istenir. 1. Bu şekilde sınıfın ortak doğru cevaba ulaşması sağlanır. Bisküvileri plastik torbaya çiğneme koyma ve ellerimizle ezme besinleri ufak parçalara ayırma besinleri yumuşatma tükürük Plastik torbaya su ekleme Torbayı ellerimizle 5 dakika gevşeyerek besinleri boyunca ovuşturma parçalaması mide kaslarının kasılıp besinleri daha küçük parçalara ayırmak besinlerin sindirimine Plastik torbayı sıkarak besinlerin mideden ince bisküviyi torbadan çoraba bağırsağa. Besinler sindirim sistemimizde nas›l bir de¤iflim geçirir? Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat. Kesilen kısmın ağzına çorabı geçirelim. besinlerin içerisinde karbonhidrat. Besinlerin. yemek borusu ve anüs olduğu vurgulanır. Öğrencilerden yediğimiz besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız. mide. protein. Etkinlikte verilmeyen diğer yapıların yutak. vitamin. Vücudumuz besin maddelerini yediğimiz şekilde kullanabilir mi? Yedi¤imiz bir bisküvinin yaklafl›k 12 saat sonra vücudumuz taraf›ndan kullan›lacak hâle geldi¤ini biliyor muydunuz? Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğraması gerekir. etkinlikte yer alan çizelgelere kaydedelim. Kullandığımız Malzemeler Sindirim Sistemimizde Karşılık Geldiği Yapı veya Organ plastik torba çorap kâğıt havlu ağız. sıramızın kirlenmesini önlemek için geniflçe ♦ üç-dört adet bir kab›n içinde yapalım. yemek borusu. Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Yediğimiz Besinlere Ne Olur?” adlı 1. Çorab› s›karak içindekileri leğene boşaltalım. ince ba¤›rsak. ince ve kalın bağırsak olduğu sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. sayfasındaki aynı isimli 1. Bunlar› Yapal›m Ara ve ereçler • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. Etkinlik : Yedi¤imiz Besinlere Ne Olur? Aşağıdaki çizelgeyi.ince ve kal›n bağırsakta geçirme tan kal›n ba¤›rsa¤a geçişi devam edilmesi Çorabı sıkarak içindekileri anüsten vücut le¤ene aktarma dışına atılması Kâğıt havlunun ıslanması sindirim atıklarının sindirim atıklarını vücuttan uzaklaştırmak sindirilmiş besinlerin sindirilmiş besinlerin kan hücrelerimiz tarafından damarlarına geçişi kullanımını sağlamak 15 17 . Öğrenciler cevaplarını nedenleri ile tartışırlar. Çorabın etrafını kâğıt havlu ile saralım. Araçç-GGereçler • Etkinliğimizi. Torbanın içindeki havayı boşaltarak torbanın ağzını ♦ plastik eldiven kapatalım. bu besin içeriklerinin vücudumuzda enerji üretmek. yutak. öğrencilerin yediğimiz besinlerin vücudumuzda ne gibi değişikliklere uğradığını kavramalarını sağlamaktır. yapımonarım için ve düzenleyici olarak kullanıldığı hatırlatılır. kalın bağırsak ve anüs olduğu açıklanır. mide ince bağırsak. Öğrencilerin “Vücudumuz bu besin içeriklerini kullanabileceği hâle nasıl getirir?” sorusu ile öğrencilerin besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmeleri için değişime uğramaları gerektiğini tahmin etmeleri ve besin enerji ilişkisine ulaşmaları amaçlanmıştır. Yedi¤imiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim ifllemi sonucunda gelir. Aynı plastik torbaya su ekleyelim. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. plastik torbanın alt köflelerinden birini makasla keserek torbada küçük bir delik açal›m. Gerçekleştirdiğimiz Işlemler Sindirim Sırasında Gerçekleşen Olaylar Bu Olayların Gerçekleşme Sebepleri Açıklama Aşaması Öğrencilerin 5. Etkinlik: Yediğimiz Besinlere Ne Olur? Bu etkinlikte öğrencilerden. • Anahtar Kavramlar Öğrencilerden. vitamin. çi¤neme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayr›lmas› fiziksel (mekanik) sindirimdir. plastik torbaya koyalım ve ellerimizle ezelim. ya¤. Etkinlik: Yediğimiz Besinlere Ne Olur? (Önerilen süre: 30 dk. kalın bağırsak damarlar 4. Vücudumuzda Sistemler 4. Etkinlik’ten faydalanarak verilen çizelgeleri doldurmaları beklenmektedir. ♦ kâğıt havlu 1. yağ. Besin içeriklerinin büyük moleküller olduğu vurgulanarak “Vücudumuz bu besin içeriklerini kullanabileceği kadar küçük moleküllere nasıl dönüştürür?” sorusu. Plastik torbayı sıkarak içindekileri çoraba boflaltal›m. Öyleyse vücudumuzda sindirim nas›l gerçekleflir? Sindirim çi¤nemeyle bafllar. etkinliğimizin her aşamasında kullandığımız malzemeleri. 6. Etkinlik sonrasında öğrencilerin yine aynı soruları cevaplamaları istenir. 5. Torbayı. Aşağıdaki çizelgede. etkinliğimizde gerçekleştirdiğimiz işlemler verilmiştir. öğrencilerin konuya ilgilerini arttırmak amacıyla sorulur ve sınıfta tartışma ortamı açılır. Sonuca Varal›m • Çalışma Kitabı’mızdaki 4. Bisküvileri.

............... Yutak Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar............ Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Afla¤›daki flekli inceleyerek.................................. öğrencilerin sindirim sırasında gerçekleşen olaylar ile verilen sindirim çeşitlerini eşleştirmelerini sağlamaktır... Resimdeki kişinin sorduğu sorunun cevabını aşağıdaki boşluğa yazalım................................ Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir............. Öğrencilere “Besinlerin sindirim sistemimizin hangi bölümlerinde fiziksel ve kimyasal sindirime uğradığını söyleyebilir misiniz?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur..................... Etkinlik yaptırılır....................................................... Etkinlik: Elmanın Değişimi Bu etkinliğin amacı.................... s......... Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Eşleştirelim’ adlı 6......... sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların neler olduğunu ve bunlar›n görevlerini belirleyelim. sindirim sisteminde ilerlerken geçirdiği değişimi ve bu değişimin gerçekleştiği yerleri anlatan bir hikâye yazmalarını sağlamaktır........... enzim adı verilen salgılar yardımıyla parçalanmasına da kimyasal sindirim adı verildiği belirtilir... .............................. Sindirim Çeflitleri Fiziksel Sindirim Sindirim Olay› Çiğneme ile yiyeceklerin parçalanmas› Tükürük salg›s› ile karbonhidratlar›n parçalanmas› Kimyasal Sindirim X X X X Midenin kas›l›p gevflemesi ile yiyeceklerin parçalanmas› Midede sindirim enzimleri ile karbonhidratlar›n ve proteinlerin parçalanmas› 16 18 ......... midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder............ .................... kimyasal sindiriminin ise ağız................ ............. Besinler ince bağırsakta kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanır....... Öğrencilerden gelen uygun yanıtlar kabul edilir.... Etkinlik yaptırılır..................... fiekildeki oklar› takip ederek yedi¤imiz besinlerin sindirim sistemimizde izledi¤i yolu belirtelim............................ öğrencilerin verilen şekilden faydalanarak elmanın vücutta değişime uğramasının sebebini..................... Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir....... Yemek Borusu Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.. Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Görevim Nedir?” adlı 7..... Resimdeki kişinin yediği elma......... içeriklerinin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için . Elmayı ısırdım ve dişlerimle çiğnemeye başladım................. Besinlerin fiziksel (mekanik) sindiriminin ağız ve midede.............. sayfasında yer alan “Sindirime Yardımcı Organlar” bölümünün resimleri ve açıklamaları öğrencilere okutulur ve sindirime yardımcı olan organların karaciğer ve pankreas olduğu belirtilir....... ......... ‹nce Bağırsak ‹nce bağırsak........ hangi organlarda kimyasal sindirime u¤rad›¤›n› söyleyebilir misiniz? 5..... Böylece. Öğrencilerden şekildeki sindirim sistemi yapı ve organlarına ait açıklamaları ağız.......................................................................... anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır............ Ders Kitabı’nın 19........... Şemadan faydalanarak öğrencilere... Her bir sindirim olayı sırasında gerçekleflen sindirim çeşidini belirleyelim... Ağız Besinlerin fiziksel sindirimi çiğneme ile bafllar........................................... Karbonhidratların kimyasal sindirimi tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde gerçekleflir................................. “Sindirimde Enzimlerin Besin İçeriklerine Etkisi” başlığı altında yer alan şema öğrencilere inceletilerek öğrencilerin kimyasal sindirimde enzimlerin besin içeriklerini küçük moleküllere parçaladığını belirtmeleri beklenir..... Ayrıca ince bağırsakta yer alan villusların sindirilmiş besinlerin emilim ile kana geçmesini sağladığı vurgulanmalıdır............................... 6......... ... mide..... de¤iflime u¤rar................................ Belirlediğimiz sindirim çeşidine ait kutucuğa “X” işareti koyalım........................ mide ve ince bağırsaklarda gerçekleştiğine öğrencilerin dikkati çekilir.................................... Peki........................... Mide Besinlerin fiziksel sindirimi. 5.................... besinlerin sindirimde görevli hangi organlarda fiziksel.. Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Elmanın Değişimi” adlı 5.......................................................... Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına fiziksel sindirim..... besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur....... ince bağırsak.. ‹nce ba¤›rsaklarda yer alan villus ad› verilen yap›lar......... 18 5 16.. ....... yemek borusu........... kalın bağırsak ve anüs sıralamasına uygun olarak okumaları istenir..................... Yediğimiz elmanın sindirim sistemimizde ilerlerken geçirdiği değişimleri ve bu değişimlerin gerçekleştiği yerlerin nereler olduğunu anlatan bir hikâye yazalım...................... Etkinlik : Elman›n De¤iflimi Yediğim elma vücudumda niçin değişime uğrar? 6....................................... Etkinlik : Efllefltirelim Aşağıda sindirim sırasında gerçekleşen bazı olaylar ve sindirim çeşitleri verilmiştir.... içindeki besin ...... Etkinlik yaptırılır...................... Etkinlik: Eşleştirelim Bu etkinliğin amacı.................. Kalın Bağırsak Besinler içerisinde kalan su ve mineraller kalın bağırsakta emilir............ sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür...................... Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar........ Bu moleküller ince bağırsaktan emilim ile kana geçer.Öğrencilere sayfada yer alan sindirim sistemi yapı ve organlarına ilişkin şekil inceletilir..... yutak..................... .............. ............ Yağların kimyasal sindirimi burada başlar.......... Anüs Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü. besinlerin emilim ile kana geçmesini sa¤lar... sindirimin sadece midede gerçekleşmediği vurgulanır.. Karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır...........

.......................................... ‹nce Ba¤›rsak:............ ........ 6 16........ Pankreas: ............................... Kasılıp Mide: ......... Karaci¤er ve pankreas sindirime yard›mc› organlard›r................... Ayrıca besin içeriklerinden karbonhidrat.... vücuttan uzaklaflt›r›r.... Sindirimde Enzimlerin Besin ‹çeriklerine Etkisi Afla¤›daki flemay› inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirimdeki ifllevini aç›klayabilir misiniz? Besinlerin kimyasal olarak sindirildi¤i yer 7 17.....................................Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Sindirime Yardımcı Organlar Afla¤›daki flekilden yararlanarak karaci¤er ve pankreas›n sindirim sistemindeki görevlerinin neler oldu¤unu belirleyelim.............................. a¤›zdan yemek . sindirim sonucu oluşan ürünlerin kana geçişi ve bunların kan yolu ile hücrelere taşınması şemada açıklanmıştır................................. gerçekleştiği ................................. 19 Sindirim Sistemi Organları Vücudumuzda Sistemler Süre (Yaklaşık değerler) 20 s 10 s 2-6 h 5h 24 h 7........ “Yediğimiz elma midemizde kaç saat kalır?” gibi sorular sorulup tahminleri alınarak konuyu öğrencilerin vücutlarında gerçekleşen sindirim olayıyla ilişkilendirmeleri sağlanır........... Sindirim sisteminin her bir organında besinlerin kalma süresini belirten aşağıdaki çizelge ile ilgili “Bir besini ağzımızda kaç saniye çiğneriz?”..................... Safra s›v›s› büyük ya¤ damlalar›n› daha küçük parçalara ay›rarak yağların sindirimine yard›mc› olur.... Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanmadığı vurgulanmalıdır......................... organdır........... Yemek Borusu:............ ....... .................. Besinleri Yutak: ........................................ Besinlerin vücudumuz ......................................................... ...................................... Pankreas Pankreas öz suyunu salgılar........................................ anüse gönderilir... yağ ve proteinlerin sindirime uğradığı ve ince bağırsaktan emilerek kana geçtiği belirtilir........ s......................................... Proteinlerin... Etkinlik : Görevim Nedir? Ağız Yemek borusu Besinlerin A¤›z: ....................................... Mide İnce bağırsak Kalın bağırsak Çiğneme sonrasında .................. ............ ................. Sindirim sisteminde besin içeriklerinin geçirdiği değişimi gösteren şema öğrencilere inceletilir ve şemaya ait soruları cevaplamaları sağlanır.......... ..... gevşeyerek besinleri ...... ve kimyasal sindirim ....................................... yağların fiziksel ............ karbonhidratların ve .............. s..... Etkinlik: Görevim Nedir? Bu etkinliğin amacı.. küçük parçalara ay›r›r .. Öğrencilere “Sindirim sistemimizde besinlerin ne kadar sürede sindirildiğini biliyor musunuz?” sorusu sorulur.................... karbonhidratların ve yağların sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir............. üzere ince bağırsağa gönderir.............. karbonhidratlar›n ....... a¤›zda bafllar......... Karaciğer Safra adı verilen bir salgı üretir.................... gerçekleştiren pankreas özsuyunu .. parçalara kadar ............................................. iletir............................ taraf›ndan ......... Karaci¤er: Ürettiği ............... Bu yap› ve organlar›n sindirimdeki görevlerini ilgili yerlere yazal›m....................................................... kimyasal sindirimi ....................................... Besinlerin en küçük ............ öğrencilerin sindirim sistemi yapı ve organlarına ait olan resimlerin altındaki boşluklara bu yapı ve organların sindirimdeki görevlerini yazmalarını sağlamaktır............................... sindirimini ................................................... proteinlerin................. fiziksel sindirimle ......... gerçekleştirmek ... besinleri mideye . safra salgısını ......... ................................. fiziksel sindirimi ve ........ yağların sindirimini .............................. .......... Aşağıda sindirimde görevli organ ve yapılar görülmektedir................. bölümünü at›k olarak ........... Besinlerin içerisinde .... At›k maddeler .......................... borusuna iletir......................... kullan›lmayan ................................ Kal›n Ba¤›rsak: .... mineraller emilir......................................................... Besin içeriklerinin vücudumuzda sindirildiği yer ve sindirim sonucu oluşan küçük moleküller.................................... . Anüs: . 7...... kalan su ve ..... vitamin ve minerallerin sindirime uğramadan kalın bağırsaktan emildikleri ve kana karıştıklarına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.. Pankreas öz suyu............................................ 17 19 .............................................. Su................................................ ayrıldığı ve emilimin ............................ salgılar............... ................... Bu organlar ürettikleri safra salgısı ve pankreas öz suyunu besin içeriklerinin sindirimini tamamlamak üzere birer kanalla ince bağırsağa aktar›r....................... ile küçük moleküller hâline getirir.....................

kandan vücut hücrelerine geçifli görülmektedir. büyümek. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. Ardından vücudumuzun bu molekülleri. 2. Sindirilmeyen besinler niçin kana geçemez? Sindirilen Besin ‹çeriklerine Ne Olur? 8. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. sayfasında yer alan karikatürleri inceleyerek bu soruyu cevaplayabilecekleri söylenir. öğrencilerin sayfanın üst kısmında verilen şemayı inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirimdeki işlevi ile besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirime uğramasının sebebini açıklamalarını ve sayfanın altında verilen resimden faydalanarak besin içeriklerinin yolculuğunu sembollerle göstermelerini sağlamaktır. sindirim çeşidi. Organlar Salgılanan/ Bulunan Sıvı Fiziksel Sindirim Kimyasal Sindirim Sindirilen Besin İçeriği Sindirim Sistemi Organları ince bağırsak safra salgısı pankreas özsuyu - + protein yağ karbonhidrat Yardımcı Organlar 20 . “Peki. Besin içeriklerinin her biri. Öğrencilere. Ardından öğrencilere “Sindirilen Besin İçeriklerine Ne Olur?” başlığı altında yer alan şema da inceletilir ve öğrencilerden şemadan faydalanarak hangi besin içeriklerinin ince bağırsaktan hangi besin içeriklerinin ise kalın bağırsaktan kana geçtiğini bulmaları istenir. enerji üretmek. sindirilen besin içeriği ve emilim olayı ile ilgili bilgilerini pekiştirmelerini sağlamaktır. Enzimler. Ders Kitabı’nın 21. Besin içeriklerinin hangilerinin ince ba¤›rsak. Öğrencilere “Besinlerin Uzun Yolculuğu” adlı 1. 1. 1. Öğrencilere. sayfasında yer alan enzimlerin besin içeriklerine etkisini açıklayan şema inceletilir ve şemayla ilgili sorular cevaplatılır. Yandaki flemada sindirim sistemimizde besin içeriklerinin kimyasal sindirim s›ras›nda geçirdikleri de¤iflim görülmektedir. fiemay› inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplayal›m.Yağların ince bağırsakta sindirildikten lenf damarına verildiği daha sonra lenf damarından kan dolaşımına karışarak hücrelere taşındığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir. s. öğrencilerin sindirim sistemini oluşturan organlar sindirim sistemine yardımcı organlar. hücrelerimize kadar taşınan bu besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olaylar için kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusu sorulur. Ardından öğrencilere “Araştıralım. Besin içerikleri hangi organlardan kana geçer? 3. Alternatif Etkinlik: Besinlerin Uzun Yolculuğu Bu etkinlikte amaç. hangilerinin kal›n ba¤›rsaktan kana geçti¤ini söyleyebilir misiniz? 1. 20 8 18. Öğrencilere proteinlerin vücudumuzda öncelikle yapım ve onarım için kullanıldığı.Öğrencilere Ders Kitabı’nın 20. Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır. bu organlarda salgılanan ya da bulunan sıvı. sindirim s›ras›nda nas›l bir de¤iflime u¤rar? Genişletme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz?’ adlı 8. Çizelgedeki sütun başlıklarını dikkate alarak boşlukları verilen örneğe uygun olarak dolduralım. Etkinlik: Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz? Bu etkinliğin amacı. gerektiğinde enerji elde etmek için de kullanılabileceği belirtilmelidir. Bir sonraki derste öğrencilerin verdikleri cevaplar kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Alternatif Etkinlik: Besinlerin Uzun Yolculu¤u Sindirim sistemimiz ile ilgili aşağıda verilen çizelgeyi inceleyelim. Afla¤›daki flemada sindirime u¤rayan besinlerin emilim ile ba¤›rsaklardan kana. Kana geçen besin içeriklerine ne olur? 4. büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönüfltürmekle görevlidir. onarım ve hastalıklarla savaş için kullandığı vurgulanmalıdır.

......... Gıdaların hazırlanış şekli ve saklanma koşulları: ................................................................................ Besinler........................................ Gruplar oluşturarak bu hastalıklardan iki tanesini seçelim...... ‹pucu içinde gizlenmiş hastalık isimlerini bulalım.......... .. Kal›n ba¤›rsak Bu cevapların yanısıra....... Buradaki sorular sınıfta cevaplandırılacaktır....................... Etkinlik Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz? Etkinlik : : “Besinler................. fiziksel ve kimyasal ........Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Araştıralım........................................... sağlığımızı olumlu etkiler...... mineraller kana geçer........ Seçtiğimiz hastalığın özellikleri hakkında araştırma yapalım........................... Bu sorununu çözmek için sorgulayıcı ve araflt›r›c› özelliğini kullanarak aşağıdaki sorulara cevap aramaya başlar........................ bu soruların cevaplarını bulabilmesi için yardım edelim...... vitaminler ve .................................................. .. ................... kullan›m› sindirim .................................................... Sindirim ürünlerinin hangi organlardan kanımıza geçtiğini aşağıya yazalım........... Dengeli ve .............. ............................................. Karbonhidrat....................................................... ‹nce bağırsakta karbonhidratlar.................................. İpucunda yer alan hastalıklar................... Sindirim Sistemimizin Sağlığını Etkileyen Faktörler Mide Zararl› al›flkanl›klar: ........ c.............. sürede tüketmeliyiz......... sindirim sisteminin hangi bölümünde bafllad›¤›n› ve tamamland›¤›n› flema üzerinde gösterelim................................................ Kalınbağırsakta su.......... bağırsaklarımızın ...................... ................. ..... d.. kabızlık........................ darbelerden korumak ve enerji sağlamak için gereklidir...................................................................................................................................................................................... Bu etkinliğin amacı....... gaz şişkinliği.......................................................................... büyümemiz ve geliflmemiz için çok önemlidir............................... sayfasında yer alan “Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak” başlıklı konu okutulur............. Yüksek stres ........ Dedektifimizin sizin için aşağıya bıraktığı ipucunda.......................... büyük molekülleri küçük ............................................ öğlenleri açlığını bastırmak için ayaküstü bir şeyler atıştırır...... Ayrıca sindirim sistemi sağlığını korumak için alkolden ve sigaradan uzak durulması gerektiğine dikkat çekilerek alkol ve sigaranın zararlarından bahsedilir................. proteinler ve yağlar kanımıza geçer................................ ...........................................Rahatsızlığım için hastanenin hangi bölümüne gitmeliyim? .............................. 18 ‹nce ba¤›rsak A¤›z Besinleri tüketim flekli ve beslenme al›flkanl›klar›m›z: Lokmaları çiğnemeden ve ............. sindirim sistemi hastalıklarının isimleri saklıdır.. Her bir besin içeri¤inin sindiriminin.............................Rahatsızlanmama.............. yaraların onarımı ve hastalıklara karşı savaş için proteinler gere klidir.................................. Öğrencilerin konuyu pekiştirmesini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak İçin” adlı 9..................... reflü ve safra kesesi şikâyetleridir.................................................... s................... Sigara ve alkol ................................................................... ‹ş arkadaşları onu spor yapmaya çağırdıklarında... Enzimler..... karın ağrısı... düzeyi sağlığımızı .. sindirim sistemi sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen etkenleri kavramaları amaçlanmıştır.............. karbonhidratlar gere Yağlar.... Besinleri serin ve kuru ....... Meyve ve sebzeleri ........................... a............................................................ vücudumuzu sıcak tutmak........................ .................................... sindirim sistemimizin sa¤l›¤›n› korumak için neler yapmam›z gerekir? Araflt›ral›m................................................. Ald›¤›m›z besinler: .... hızlı bir şekilde tüketmek ...................................................................... sağlar............................... Bu faktörlerin..... sindirim sistemi organlar›m›zda fiziksel ve kimyasal sindirime uğrar.................. Araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza sunalım..............Rahatsızlığım ne olabilir? ........ Besinlerin Kimyasal Olarak Sindirildi¤i Yer 9........... Kahvaltıda simit yemeyi tercih eden dedektifimiz............................ vitamin ve su yandaki sembollerle temsil edilmektedir............................................................................... ........” Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki maddelerde bizden istenilenleri yapal›m................................. Lifli besinler tüketmek ............................. beslenme alışkanlıklarımdaki ve yaşam tarzımdaki hangi özellikler yol açmış olabilir? . mide rahatsızlıklarına .............. 9................... 8...... ..................... .... ............. Haz›rlanal›m Dedektif Gastro’nun stresli bir hayatı vardır...................... ............... Peki................. düzenli beslenme alışkanlığı .................... ve dengeli beslenmek .............. ....................................... sindirim sistemimizin sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini düşünerek konuyla ilgili bildiklerimizi noktalı yerlere k›saca yazalım............ olumlu etkiler.................... hıçkırık............. öğrencilerin sindirim sistemi sağlığını etkileyen faktörlerin olumlu ve olumsuz etkilerini birkaç cümle ile yazmalarını sağlamaktır.................................... hemen bir mazeret uydurur..... Sindirim sisteminin sağlığını korumak için doğru beslenmenin gerekli olduğu belirtilerek sindirim sisteminin sağlığını korumak için yapılması gereken diğer şeyler açıklanır........................... .. Peki.......................... ......................................... mide yanması. Akşamları ise sindirimi zor olan ağır ve yağlı yiyecekleri tercih ettiği için televizyonun karşısında uyuyakalır..... b.................... ........................................ ...................... sindirime uğrayarak küçük ........................................... Etkinlik: Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak ‹çin 21 9 19......... Öğrencilere “Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız?” sorusu sorulur ve konu sınıfta tartışmaya açılır...... ................................................... Yaptığımız aktiviteler .... Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak Sindirim sistemimizin sa¤l›¤›n› korumak..................................... öğrencilerden gelen uygun cevaplar da kabul edilir......... ......................................... Büyüme...........................Sağlığımı korumak için hayatımda neleri değiştirmeliyim? Dedektif Gastro’ya..... ............................................. sindirim sistemi sağlığını ..... .................. ve egzersizler ................................................ yağ..... sindirim sistemimizin sağlığını etkileyen faktörler verilmiştir.... Besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirime uğramasının sebebini aç›klayal›m.......................... ................................................... Enerji sağlamak için klidir................................Bu şekilde yaşamaya devam edersem ileride ne tür rahatsızlıklarla karşılaşabilirim? ....................... hücrelerimize kadar tafl›nan bu besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olaylar için kullan›ld›¤›n› biliyor musunuz? Afla¤›daki karikatürleri inceleyerek bu soruyu cevaplayal›m............. sorunsuz çalışmasını ............. gastrit. protein....... moleküllere parçalar............ ................................... mineral................................. ishal............... .. Yukarıdaki şemayı inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirim s›ras›ndaki işlevlerini açıklayan bir cümle yazalım.......... Şifre: AECGASTR‹TCDGAZŞ‹ŞK‹NL‹Ğ‹FVLHIÇKIRIKKDR‹SHALÜYKABIZLIKGÜZD KARINAĞRISIZGRKUSMALFBKM‹DEYANMASIMSTÖFREFLÜKBRASAFRAK ESES‹Ş‹KÂYETLER‹NHLSNR 9......... kısa ........................................... Dedektif Gastro son zamanlarda artan mide ağrıları ve hazımsızlık sebebiyle hastaneye gitmeye karar verir................... ......................... ..... .. Öğrencilerden gruplara ayrılarak dedektifin bıraktığı ipuçlarında yer alan sindirim sistemi hastalıklarından iki tanesini seçmeleri ve bu hastalıkların özelliklerini farklı kaynaklardan araştırmaları istenir.......... Yaşamımızdaki stres düzeyi: .. sebep olabilir......................................... Hazırlanalım Bu bölümde öğrencilerin........................ ................... sistemi rahats›zl›klar›na .......... olumsuz etkiler........... ........... Yaptığımız aktivite ve egzersizler: ......................................... yerlerde saklamalıyız.......................... Vücudumuzda Sistemler 8.... kusma... Etkinlik : Etkinlik : Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤›n› Korumak ‹çin Aşağıda.......................... Ders Kitabı’nın 21......................... .... Etkinlik yaptırılır.......................................... yıkamadan yememeliyiz........... Elinden hiç düşürmediği bir fincan kahvesini de unutmamak gerekir. sebep olabilir....... moleküllere kadar parçalanır.............................. 19 21 ......................................................

......... Etkinlik: Sa¤l›kl› Beslenelim Bu etkinliğin amacı........... Alkolden ve Sigaradan Uzak Durmak: Alkol..... Sigara içme alışkanlığı da benzer sorunlara yol açar.................. Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır............... yağlar...... karaciğer için önemli bir tehdit oluşturur... dengeli ve yeterli beslenmek niçin bu kadar önemlidir? Vücudumuzun günlük enerji gereksinimini karfl›layabilmemiz.............. Doğru Beslenmeyi Öğrenmek Dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekti¤ini uzmanlardan ve büyüklerimizden s›kça duyar›z...........mide e.... ........ • Vücut ısısının düzenlenmesi için gereklidir........... Sindirim sistemimiz............ • Besinlerin hücrelerde kullanılması sonucu oluşan besin atıklarının atılmasını kolaylaştırır... Kimyasal sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız....... Fiziksel sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız ve mide. Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız..........ince bağırsak g...... Kabak...... Etkinlik öğrencilere yaptırılır...... Yağlar: • En çok enerji veren besin içeri¤idir ve başlıca enerji depomuzdur.. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir..... • Vücudumuzun düzenli çalışmasında etkili olan bazı hormonların yapımında görevlidir.. dolaşım sistemimiz aracılığıyla hücrelerimize kadar taşınır.C.. Alkolün uzun süre kullanılması özellikle B vitaminlerinin ve diğer besinlerin emilimini engelleyebilir. 2... .......... Ayrıca yüksek miktarda tüketilen alkol. Su: • Besinlerin sindirimini kolaylaştırır... 10.. • Kanın ve sitoplazmanın dengede tutulmasını sağlar.... E vitaminleri vücut hücrelerinin hasarını önleyerek normal işlevlerini sürdürmeleri ve zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında yardımcıdırlar......... enzimler yardımıyla parçalanır......... Besin içeriklerinin ihtiyacımız olan miktardan daha az veya fazla alınması durumunda doğabilecek sorunlar nelerdir? Açıklayalım..... • D vitamini. • Bazıları savunma sisteminde kullanılır........ Besin içerikleri sindirilerek kana geçtikten sonra vücudumuz tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılır... yağ ve proteinden enerji üretirler ve yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olurlar. Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için: • Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz........................ besin içeriklerinin dokulara taşınmasını sağlar..... ihtiyacımızı karşılayacak oranda ve birlikte tüketilmesidir...... Bunu sağlayan ise sindirim sistemimizdir.. • Vücudumuzun çalışmasını düzenleyen enzimlerin yap›s›nda yer alan mineraller vardır........... Günlük enerji ihtiyacımızın çoğu karbonhidratlardan sağlanır..T..... 20 22 ..ağız b.. Midenin üst bölümüyle yemek borusunun alt bölümünde küçük yırtıklara sebep olabilir.. Yemek yemek temel ihtiyaçlarımızdandır.. ..... • Gerektiğinde vücudumuzda enerji kaynağı olarak da kullanılır... Vitaminler: • B grubu vitaminler: Besinlerle aldığımız karbonhidrat...karaciğer d........ Öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirilir........ • • • • Yemek sırasında ve yemekten hemen sonra fazla miktarda su içmemeliyiz. C...yemek borusu ç.. Proteinler.... vitaminler ve su ile ilgili bilgilerin yer aldığı Çalışma Kitabı’ndaki “Sağlıklı Beslenelim” adlı 10..... Mineraller: • ‹skelet ve dişlerin yapısına katılır....pankreas f.. 22 10........ lahana gibi lifli besinleri tüketmek ve dengeli ve yeterli beslenmek ise sindirim sisteminin sağlığını olumlu yönde etkiler.... sindirim sistemi sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.......... Öğrencilerin... Ancak vücudumuz besinlerin ihtiyacımızdan fazla olan kısmını harcayamaz ve bunları yağa dönüştürerek depolar. Vücudumuz........ Sindirim sistemimiz olmasaydı besinler sindirilemez ve vücudumuz için gerekli olan besin içerikleri hücrelerimiz tarafından kullanılamazdı. yapım ve onarımını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini düzenlemek için kullanır..... ........ besin içerikleri olan protein. sınıf seviyesi dikkate alınarak öğrencilerin besin içerikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır...... • Deri altı yağı vücut ısısının kaybını önler... mineral ve suyun..................... • Vücudumuzun savunma sistemleri ile vücut çalışmasını düzenleyen enzimler ve bazı hormonlar›n yap›s›nda bulunur... Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmeleri için değişime uğramaları gerekmektedir............. Stres ile dengesiz ve yetersiz beslenme......... Karbonhidratlar: • Vücudumuzun başlıca enerji kaynağıdır..... vitamin..... • Demir minerali vücutta besin içeriklerinden enerji oluşması için zorunlu olan oksijenin taşınmasında gereklidir..kalın bağırsak h.......... Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz........ s.. karbonhidrat....anüs 2...... D B E C 3..... • Sofradan sindirim sistemimizi yoracak kadar çok yemeden kalkmal›y›z.... karbonhidratlar.......... • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1........... midenin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite ve kusmaya yol açabilir..... Sindirim sonucu oluşan küçük moleküller..... Fiziksel sindirimde besinler çiğneme ve kas hareketleri ile kimyasal sindirimde ise besinler... • A................ mineraller.... Her bir besin içeriğinin vücudumuzda gerçekleşmesini sağladığı olaylara birer örnek verelim.... Bu okuma metninde besin gruplarının yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin vücudumuzun ve sindirim sistemimizin sağlığı için önemi belirtilmektedir. • Vitaminlerin bir bölümü vücuda ancak ya¤›n içinde çözünmüfl hâlde alınır....... • Kanda buluna su...yutak c... yediğimiz besinlerin sindirilmesini ve bu besinlerin ince bağırsak tarafından emilerek kanımıza geçmesini sağlar... Yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamalıyız. • Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz... Öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirilir.......... büyümemiz ve geliflmemizin sa¤l›kl› olabilmesi için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir...... Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ile Hacettepe Üniversitesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) tarafından hazırlanan “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nden derlenmiş olan “Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi” başlıklı Öğretmen Kitabı’nın 65-f ve 65-g sayfalarında yer alan okuma metni öğrencilere çoğaltılarak dağıtılabilir... • ‹htiyacım›zdan fazla aldığımız besin içerikleri vücudumuzda yağa dönüşerek depolandığından sa¤l›¤›m›z için zararlıdır. besin gruplarından sağlar..... bu önemli görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu besin içeriklerini.. yağ.. A K 10 20.. a. Depolanan yağlar ise zamanla şişmanlığa sebep olur............ Etkinlik : Sa¤l›kl› Beslenelim Besinlerin içeri¤i hakk›nda aşağıda yer alan metinleri okuyal›m ve metinle ilgili sorular› cevapland›ral›m............. Peki................... kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve dişlerde yerleşmesine yard›mc› olur. mide ve ince bağırsak...... Proteinler: • Hücrelerin yapısını oluşturur. Vücudumuz besinlerin içeri¤ini enerji üretmek... Dengeli ve yeterli beslenme........... 1............... besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olayları gerçekleştirmek için kullanıldığını fark ederek sağlıklı beslenmenin önemini kavramaları sağlanır. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.............

..... Bu organlarda emilim gerçekleştiği için sindirilen besin içeriklerinin kana geçişi kolaylaşır. Öğrencilerden sindirim sistemi bilgilerini defterlerine kendi cümleleriyle yazmaları istenir..................... b a c ç d e f g h 1.......... hangi organlarda ve nasıl gerçekleşir? 7...... Etkinlik için atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplamaları istenir.................. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler nelerdir? 23 11......................... • • • Bir sonraki derste kullanılmak üzere............. ..................................... Etkinlik : 5............. Boşaltım sistemine ait levha......................... Mide ve pankreas öz suyu ile tükürük içinde yer alan sindirim enzimlerinin karbonhidrat......... lokmaları iyice çiğnemek... öğrencilerden gelecek farklı şekillerdeki doğru şemalar kabul edilir............. ....... Notlarım ve Düşüncelerim Konu Biterken .. Sindirime yardımcı organlar hangileridir? Bu organların sindirimdeki görevleri nelerdir? 6.................. 6. ok ile gösterilen yapı ve organların isimleri nelerdir? 2... sofradan sindirim sistemimizi yormayacak kadar yiyerek kalkmak....... 4................ Sindirime yardımcı organlar karaciğer ve pankreastır... hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir? Bu organlardaki sindirimin farklı şekilde gerçekleşmesinin sebebi nedir? 3..... Sindirim sisteminin sağlığını olumlu etkileyen etkenler: Yeterli ve dengeli beslenmek.....................Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m.................................. Pankreasın görevi: Ürettiği pankreas öz suyu içerisinde proteinlerin. 7...... yağ ve proteinler üzerinde nas›l bir etkisi vard›r? Bir şema çizerek aç›klayal›m.......................... Öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır?” adlı 2....... alkol ve sigaradan uzak durmak...... 23 ..... Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi ince ve kalın bağırsakta gerçekleşir.... yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmek......... yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamaktır..... yemek sırasında ve yemekten sonra gereğinden fazla miktarda su içmektir.............. Öğrencilerden aşağıdakine benzer bir şema hazırlamaları beklenir....... sigara ve alkol kullanmak.......................................... Şekildeki organlardan hangilerinde fiziksel........................ çok sıcak ve çok soğuk şeyler yemek veya içmek.. Karaciğerin görevi: Ürettiği safra salgısını yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderir. Şekilde............................. .......... enzimlerin büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönüştürdüğünü ifade etmeleri yeterlidir... model ya da şemalar hazır bulundurulur....................................................................... ............................................................ ...................... Sindirim sistemimizin çalışması niçin gereklidir? Sindirim sistemimiz çalışmasaydı ne olurdu? 4....... Öğrencilerin hazırlayacakları şemalarda................ Yazılan özetlerden birkaçı okutularak öğrencilerin eksikleri giderilir.......... Sindirim sisteminin sağlığını olumsuz etkileyen etkenler: Yetersiz ve dengesiz beslenmek.. Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi.................... 5............. karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içeren pankreas özsuyunu salgılar................

..... böbrek yetmezliği tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böbreklerimizin vücudumuzdaki görevi ve önemi hakkında ne söyleyebiliriz? Böbrek nakli.. Bu cümlelerdeki boşluklara hangi yap› veya organ isimlerinin gelmesi gerektiğini seçeneklerden bulalım... Bulduğumuz yap› veya organlar›n isimlerini yukarıda yer alan şeklin uygun yerlerine yazalım.. Haftada en az üç gün dört saat boyunca.. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar. • • • • • Aşağıdaki soruları.. . ‹drarı vücuttan dışarı... 2... Bu hastalar.... sadece kanlarının süzülerek temizlenmesi sağlanmaktadır. Böbrek yetmezliği hastalığının tam olarak tedavi edilebilmesi için böbrek nakli yapılması gerekmektedir..... ....... boşaltımda atık 10......... Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları..... kazanımı..................... yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.................. 1..4.. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi “Zararlı Maddelerin Boşaltımı” konusu ile ilişkilendirilir.................... • Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmek amacıyla Ders Kitabı’nın 24.......... Boşaltımda görevli yap› ve organlar› gösteren aşağıdaki şekli inceleyelim.... Diğer Derslerle İlişkilendirme • 2.. 21 24 .............. böbreklerin görevini yerine getiren diyaliz cihazlarına bağlanır.... Sınırlamalar 2..4. A) ‹drar kesesi B) Üreter C) Üretra D) Kalın bağırsak B... boşaltım sistemi sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin farkına varmaları ve bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri beklenmektedir......... AÇIKLAMALAR 11 21.. Vücudumuzda Sistemler 11. Böbrek nakli olabilmek umuduyla hayatlarını sürdürmeye çalışan bu hastalardan yılda yaklafl›k 600’ü bu imkâna kavuşuyor.. Ders İçi İlişkilendirme • 2.. s...........1-2....... 32). Günde iki litre su içmek... böbreklerin boşaltım sistemindeki görevini ve önemini açıklamaları... Boflalt›mda görevli yap› ve organlar›n isimlerini yanlar›ndaki ilgili alana yazal›m.... ‹drar..2.. 17............... Bu tedavi ile hastalar tam olarak iyileşememekte...........) ile ilişkilendirilir.. Böbreklerimizin sağlığını korumak için neler yapıyoruz? Listeleyelim. vücuttan maddelerin dışarı atılmasını sağlayan yapı ve organları.................... yukarıdaki metni dikkate alarak tartışalım: Çevrenizde böbrek yetmezliği hastası var mı? Böbrek yetmezliği bu hastaların günlük hayatlarını nasıl etkiliyor? Diyaliz cihazı..... böbrekler vasıtasıyla süzülmesi gereken maddelerin bir kısmı kana karışır.......... Böbrek yetmezliği ile ilgili paragraf okutulur ve metnin altında yer alan soruların cevapları sınıfta tartışılır. Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı....... ‹drarı...............2......... organ nakli yapılamadığından..... Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ–5..... “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 (Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder......... 30.. A) ‹drar kesesinde C) Böbrekte D) Böbrek B) Böbrek toplardamarında D) Üreterde 4.. diyaliz. A) Akciğer B) Pankreas C) ‹nce bağırsak 2.......... 3. boşaltım organlarının görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan zararlı maddelerin Etkinlik : dışarı atılması olduğu..... Böbrek yetmezliği... Böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak.. • 24 KAZANIMLAR nefron diyaliz Ben bir böbrek hastasıyım.................. arındırır... 2...3. Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır.. model... Nereye Gelecekler? Öğrenciler boşaltımda görevli organ ve yapıların yeri. A) Böbrek atardamarı B) Böbrek toplardamarı C) Üreter D) Sperm kanalı 3. sayfasında yer alan fotoğraf inceletilir.. Öğrencilerden. ... ..... Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.. Ancak diyaliz cihazına bağlanmak geçici bir çözümdür....2............... [!] Uyarılar • 2. akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır............4.. Sosyal Bilgiler dersi 6... Böbrek Üreter (‹drar borusu) ‹drar kesesi Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere nefron ve diyaliz anahtar kavramlarıyla ilgili neler bildikleri sorulur... 4.. ..Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r • Konuya Başlarken Anahtar Kavramlar 2... 5... 29.. Bu konuda öğrencilerden boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstermeleri..... 2.1... .. atar. Boşaltımda deri.............. anahtar kavramlar hakkındaki düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri beklenir.. teknolojik gelişmelere de bağlı olarak başka hangi tedavi yöntemleri geliştirilebilir? • Öğrenciler Neredeler...... cevaplar kabul edilir.. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır.............. sınıf “Bilim..2................... Kişisel temizliğe dikkat etmek.. vb................ böbrek nakli.. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler. levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ–4). Etkinlik : Boflalt›mda Görevli Yap› ve Organlar A..... • 2. toplan›r...... Ülkemizdeki böbrek yetmezliği hastalarının toplam sayısının 30 000 olduğu bilinmektedir.. ... Üretra Aşağıdaki tamamlanmam›fl cümleler boşaltımda görevli yap› ve organların görevleriyle ilgilidir. Böbrekleri çalışmayan ya da yetersiz çalışan bu hastalar için diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanır. yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir. 2..taflır. 2.. böbrek yetmezliği hastalarının hayatları açısından nasıl bir öneme sahiptir? Böbrek yetmezliği hastaları için. Böbrek yetmezliği olan hastaların vücutlarında...... böbrekten idrar kesesine ........ 1... yani ayda yaklaşık 48 saat diyaliz cihazına bağlı olarak yaşıyorum. böbrek taşı...... böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği ön bilgilerine sahiptirler... Kanı süzerek zararlı maddelerden.....

.... İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde öğrencilerden bu sayfadaki şekli incelemeleri........ Etkinlik: Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar Bu etkinliğin amacı.. öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgilerini yoklamaktır.. .. Bu atık maddeler vücudumuzdan boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından uzaklaştırılır. vücudumuzdan sadece idrar yoluyla mı uzaklaştırılır? Araştırma Sorusu: Vücudumuzdan atık maddeler hangi organlarla ve nasıl uzaklaştırılır? Bunlar› Yapal›m • Vücudumuzdan hangi atık maddeler uzaklaştırılır? Bu atık maddelerin hangi organlar tarafından uzaklaştırıldığını yazal›m..... .. Öğrencilerden oluşturmaları beklenen çizelge aşağıdaki gibidir. ..... bu görevleri gerçekleştiren yapı ve organların isimlerini şekil üzerine doğru olarak yerleştirmeleri beklenir.. hücrelerimizin kullanabilece¤i kadar küçük moleküller hâline getirdi¤ini ö¤rendik.. .. Peki... “Bu besin içerikleri vücudumuzda kullanıldıktan sonra ne olur?” soruları sorulur. Etkinlik yaptırılır... Aşağıdaki etkinliği yaparak atık maddeleri ve bunların vücudumuzdan nasıl uzaklaştır›ldığını keşfedelim....... böbrek yetmezliği gibi hastalıkların meydana gelebileceği ve bu hastalıklara bağlı olarak da başka hastalıkların (örneğin...... karaciğer......... Atık maddeler Organlar Keşif Aşaması Üre ‹drar .. böbrek yetmezliğine bağlı olarak vücudun su tutması. 25 ...... At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organların ve at›k maddelerin adlarını bu çizelgeye yazalım.. Bu sırada vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddeler de oluşur. Etkinlik Sorgulayal›m.. İkinci bölümde ise öğrencilerden böbreklerin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri listelemeleri beklenmektedir........ .... idrar ve dışkı yoluyla uzaklaştırdığı...... yüksek tansiyon....... uzaklaştırdıkları atık madde veya maddelerle eşleştirelim.. solunum... kemik erimesi gibi hastalıklar) oluşabileceği sonucuna araştırarak ulaşmaları beklenir....... “Sindirim Sistemimiz” konusunda öğrenmiş oldukları yediğimiz yiyeceklerin sindirim sistemimizde besin içeriklerine kadar parçalandığı ve bu besin içeriklerinin hücrelerimize kadar kanımızla taşındığı bilgisi hatırlatılır..... Etkinlik yaptırılır.............. Etkinlik: Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır? (Önerilen süre: 20 dk.. Sindirim sistemimizin büyük moleküllü besin içeriklerini......... Eşleştirdiğimiz organın hangi atık maddeyi veya maddeleri uzaklaştırdığını “+” işaretini kullanarak gösterelim. akciğerler......... kansızlık.. Öğrencilerin etkinlik sonunda atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organların böbrekler...... Sonuca Varal›m • At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organlar ve bu organlar›n uzaklaflt›rd›klar› atık maddeler nelerdir? • Bu atık maddeler. • 25 Öğrencilere Ders Kitabı’nın 25.......... • Topladığımız bilgilerden faydalanarak defterimizde aşağıdaki çizelgeye benzer bir çizelge hazırlayalım... Vücudumuz için gerekli besin içerikleri............. yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır... atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılamaması durumunda bağırsak problemleri.... 11.. . üre ve besin atıkları olduğunu belirlemeleri ve bunları çizelgeye kaydetmeleri beklenmektedir.................................. .) Öğrenciler vücudumuzdan uzaklaştırılan atık maddelerin neler olduğunu ve bu atık maddelerin vücudumuzdan hangi organlarla uzaklaştırıldığını araştırmaya yönlendirilir.. Ayrıca bu etkinlikle öğrencilerin araştırma yaparken bilgi ve veri toplama ile verileri kaydetme bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri de amaçlanmaktadır.... günde bir buçuk litre idrar üretir. Bu atık maddelerin neler olduğunun ve bunların vücudumuzdan hangi organlarla uzaklaştırıldığının öğrenciler tarafından araştırılması amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır?” adlı 2............ görevleri verilen yapı ve organları seçeneklerden bularak boşluklara yazmaları.... Öğrencilerden besin içeriklerinin sindiriminden sonra vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddelerin oluştuğunu belirtmeleri beklenir... 2... 2. Araflt›ral›m At›k Maddeler Vücudumuzdan Nas›l Uzaklaşt›r›l›r? Bir günde kaç kez tuvalete gidiyorsunuz? Yetişkin bir insan....... Öğrencilere “Vücudumuz besin içeriklerini ne için kullanır?”...... Karaci¤er + Bu organları..... vücudumuzdan uzaklaştırılamazsa ne gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkar? • Böbreklerimiz görevini yerine getiremedi¤inde vücudumuz bundan nasıl etkilenir? Arkadaşlarımızla tartışalım... deri ve kalın bağırsak olduğunu belirterek bu organların vücudumuzdan uzaklaştırdığı atık maddelerin suyun ve tuzun fazlası ile karbon dioksit.......... enerji üretimi için.. sayfasında yer alan paragraf okutulur...... Boşaltımda görevli organlar Atık maddeler İdrar + Su + + + + Tuz + + Karbon Besin dioksit Atıkları Üre Böbrekler Deri Akciğerler Kalın Bağırsak Karaciğer + + + Etkinliğin sonunda öğrencilerin vücudumuzun atık maddeleri terleme... Bu besin içeriklerinin hücrelerimize kadar kanımızla taşındığını biliyoruz......Öğrencilere Çalışma Kitabı’nda yer alan “Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar” adlı 11... atık maddeler.

........ soluk verirken ........... Etkinlik : Hangi Organ Daha Önemli? At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organların her biri...... karbon dioksidi ... Oyunumuzu arkadaşlarımıza sunalım.... siz kendinizi kandırıyorsunuz....... etkinlikler yaptırılır.......... Öğrencilere bu organların hepsinin aynı öneme sahip olduğu..... Hadi oradan....... Bunun için bu organların böbrekler. Hayır.... maddelerden temizleriz ...... akciğerler....... 12 22..... vücudumuz için en önemli organın kendisi olduğunu iddia ediyor.... idrar kesesinin ve üretranın) görevini benzetme yoluyla öğrenmelerini sağlamaktır (Etkinlikte boşaltım sistemi arıtma tesisine benzetilmiştir... Ben var ya zehirli bir atığı ben .......... Kalın bağırsak Su..... 12. üreter.......... At›k maddeler vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmad›klar› takdirde zehirleyici olabilir............ üreye dönüştürerek ... Öğrencilerin bu konuyla ilgili farklı bir uygulama yapmalarını sağlamak için “Hangi Organ Daha Önemli?” adlı 12... kanı süzerek atık ......... atıklarının vücuttan .. eksiklerini giderip yanlışlarını düzeltmeleri için yönlendirilirler.......... Bu organlar at›k maddeleri idrar....Açıklama Aşaması Etkinliğin tamamlanmasından sonra öğrenciler yaptıkları araştırma sonucunda hazırladıkları çizelgeyi “Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar” şemasını inceleyerek kontrol etmeleri.......... Etkinlik: Böbreklerimiz Kanımızı Nasıl Temizler? Bu etkinlik öğrencilerin böbreklerimizin kanımızı süzme işlemini nasıl gerçekleştirdiğini düşünerek yaratıcı çalışmalar üretmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır............. Etkinlik: Vücudumuzun Arıtma Tesisi Etkinliğin amacı öğrencilerin boşaltım sistemi organlarının (böbreklerin............. Akciğerler Kan içindeki karbon dioksidi ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar....... Bu etkinlikle........ öğrencilerin atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar ve bunların görevleri hakkındaki bilgilerini eğlenceli bir şekilde tekrar etmelerini sağlamaktır. Ardından öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki 13 ve 14.............. Ha ha ha! Siz öyle sanın..... solunum.. 14................. sana katılmıyorum.......... atılmasını sağlarım............. üreter............................. ATIK MADDELER‹ UZAKLAfiTIRAN ORGANLAR Karaciğer Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi......... 26 ..... terleme ve d›flk› yoluyla atar... Afla¤›daki flemay› inceleyelim ve bu organlar›n uzaklaflt›rd›klar› at›k maddelerin neler oldu¤unu belirleyelim. deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organlard›r..... Etkinlik öğrencilere yaptırılabilir. Çünkü ................. fazlasını atamazsın........ Öğrencilerin boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model... .. Öğrenciler boşaltımda görevli yapı ve organları 5.......... Her şey bende sonlanıyor..... su................. s. .... Üre ve karbon dioksit ile suyun ve tuzun fazlas› vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmas› gereken at›k maddelerdir.................... daha az zararlı olan üreye dönüştürür...............................................).. Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar Hangi organlar›m›z vücudumuzdaki at›k maddeleri uzaklaflt›r›r? Vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmas› gereken at›k maddeler nelerdir? Böbrekler. Ders Kitabı’nın 27............. Deri Vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla d›flar› atar.............. levha ve/veya şema sınıfa getirilir.................. safra ve besin .. Bu etkinliğin ardından “Vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştıran organlar hangileridir?” sorusu yöneltilir........ En önemli organlar biziz............ karaciğer......... idrar kesesi ve üretradan oluştuğu belirtilebilir....... terleyerek vücudundan ...... sınıftaki “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinin “Zararlı Maddelerin Boşaltımı” konusunda öğrenmişlerdir... Bu yüzden tartışmaya bafll›yorlar..... levha ve/veya şema üzerinde göstermeleri amacıyla boşaltım sisteminin yapı ve organlarını gösteren model... ............... Birçok sistemle ilgim var.... 13..................... ......... 22 Öğrencilerden gelen uygun cevaplar değerlendirilir... Aranızda en büyük benim... safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar........ herhangi birinde oluşacak aksaklığın vücudumuzun tümünü olumsuz etkileyeceği belirtilmelidir.. vücudu korurum. suyun ve tuzun . sayfasında yer alan boşaltım sistemi şeması öğrencilere inceletilerek boşaltım sistemi organlarının neler olduğu sorulur.. uzaklaştırırım... onların boşaltımdaki önemlerini belirtecek şekilde tamamlayarak bir oyun hazırlayalım............. Öğrencilerin böbreklerimizin kanımızı süzerek atıkları idrar şeklinde uzaklaştırdığını anlamaları için şemanın yanında yer alan açıklamayı okumaları sağlanır...... Böbrekler Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır.. Bunun sonucu olarak vücudumuzdaki organlar görevlerini yerine getiremez....... Etkinlik: Hangi Organ Daha Önemli? Bu etkinliğin amacı................ vücudumuzdan at›k maddeleri uzaklaflt›ran organları ve bunların vücudumuzdan hangi atık maddeleri uzaklaştırdığını araştırdık.......... Organların konuşmalarındaki eksik bölümleri....... Öğrencilerden hazırladıkları çalışmaları birlikte değerlendirerek geliştirmeleri istenebilir.. böbreğimizin temel birimi olan nefronlar tarafından süzülerek temizlendiği vurgulanmalıdır.... ..... Bu çalışmalar sene sonunda sergilenebilir........... Öğrencilerin böbreklerin boşaltımdaki görevini ve önemini açıklayabilmeleri için kanımızın..... Ben olmasam . 26 12........... ve idrarı oluştururuz...

...... Ö¤rencilerin kanımızdaki atık maddeler böbreklerimizde .. ........... Bunun da hayatımız boyunca ortalama 45 000 litre idrar ürettiğimiz anlamına geldiğini biliyor muydunuz? 27 Vücudumuzda Sistemler 2................ Resim. şiir.. ... vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri kanımızdan süzerek uzaklaştırır..... 2....... Böylece kan›m›z zararl› at›klar ve üreden temizlenmifl Nefron.............. yapabiliriz....... Bir hikâye................. atıklar içinde yer alan zararlı maddeler arıtılarak zararsız hâle getirilir........................................ c............ Alternatif Etkinlik: Böbrek Boşaltım Sistemi Modeli Hazırlayalım Üreter (idrar borusu) ‹drar kesesi Üretra 13 23................................. Öğrenciler modeli yaparken etkinlikteki yönergeye uygun olarak yönlendirilebilir ya da Öğretmen Kitabı’nın 65-c ve 65-ç sayfalarında verilen resimleri kullanarak modeli kendilerinin oluşturmaları sağlanabilir...... 3...................... s........ Araç-Gereçler Araç ve Gereçler ♦ makas ♦ yap›flt›r›c› 13............. yaklaşık bir milyon nefron bulunur....... ......................................... Öğrencilerden böbrek ve sağ üreter resimleri üzerinde bulunan bu rakamları eşleştirerek yapıştırmaları istenir......... ‹drar........... 2........... Bu işlem günde 100-150 defa tekrar edilir.............. Kanımızda at›k maddelerin yanı sıra karbonhidratların........ Bir kâğıt fabrikasında....... Süzülme sırasında kan içindeki yararlı maddeler nefronlarda geri emilir ve yeninden kana geçer........... • Öğrencilerden sol böbrek ve sol üreteri de aynı şekilde kesmeleri istenir................ poster vb.............. kan›m›z›n için.... Etkinlik : Vücudumuzun Ar›tma Tesisi 1....................... Bunlar› Biliyor muydunuz ? Böbreklerimiz her 10-20 dakikada bir vücudumuzdaki kanı süzer..... Bir deney düzeneği tasarlay›p kurabiliriz.... Afla¤›daki flekli inceleyerek boflalt›m sistemimizi oluflturan yap› ve organlar›n neler oldu¤unu belirleyelim. Bir günde yaklaşık 500 litre kan böbreklerimiz tarafından süzülerek 1................. böbreklerimizin kanımızı süzerken kanımızın içindeki yararlı maddeleri koruyup atık maddeleri uzaklaştırması gerekir... Peki.... Bu bölümde....................... Her bir grubun boşaltım sistemi modeli hazırlayabilmeleri için verilen resimler çoğaltılır....................... . şarkı vb... 4...................... ...................... deki zararl› at›klar› ve üreyi süzerek temizler........ 5...... Bu organın görevini nasıl yaptığını açıklayalım........ böbreklerimizin idrar› nas›l oluflturdu¤unu biliyor musunuz? 1..... At›k maddelerle kirlenmifl kan›n vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce temizlenmesi gerekir........... Bu bölümde böbreklerimizin çalışma sistemi..... Peki........ böbrekler bunu nas›l gerçeklefltirir? Her bir böbrekte. Öğrencilere boşaltım sistemimizi oluşturan yapı ve organlar arasındaki bağlantıyı kavramaları amacıyla “Boşaltım Sistemi Modeli Hazırlayalım” adlı 2.. Böylece çevremiz korunmuş olur.................................... 6...................Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Besin içeriklerinin hücrelerimiz taraf›ndan kullan›lmas› sonucunda at›k maddeler oluflur.................. üretra ile vücuttan dışarı atılır.................... kâğıt üretilirken atık maddeler de oluşur. Kan... İdrar kesesi üzerindeki üç rakamı sağ üreterin alt bölümündeki üç rakamı ile bir araya getirilerek yapıştırılır................................. Öğrencilerden böbreklerimizin görevini ve önemini açıklayan ilginç bilgileri içeren başka bir “Bunları Biliyor muydunuz?” köşesi hazırlamaları istenebilir.. Bu at›k maddeler vücudumuzdan boflalt›m yoluyla uzaklaflt›r›l›r........... Aynı şekilde sol üreter için dört rakamlı bölümler de bir araya getirilir.......................... Oluşan idrar.................. Bu modeli hazırlayabilmek için Öğretmen Kitabı’ nın 65-c ve 65-ç sayfalarında verilen resimleri kullanabilirsiniz.................................. oyun...... sayısal veriler kullanılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır......... Öyleyse.... Kandaki zararl› maddelerle birlikte yararl› maddeler de nefronlarda süzülür.......................olur................ böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir.... idrarı oluşturur.. Öğrencilere “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü okutulur. model.. üreter ile idrar kesesine tafl›n›r ve burada toplan›r... 23 27 .. Alternatif Etkinlik’i yaptırabilirsiniz................. Böbrek ....... • Öğrencilere sağ böbrek ve sağ üreteri kesmeleri söylenir.................. Üretilen kâğıtlar kullanılacakları yere ulaştırılırken oluşan atık maddeler de arıtma bölümüne gönderilir.. Öğrenciler modeli hazırladıktan sonra bu yapı ve organların görevini modelin üzerine yazabilir veya modeli boyayabilirler...... s.................................... b.. • Ardından öğrencilerden üretra yazan parçayı keserek idrar kesesi üzerindeki beş rakamı yazılan bölüme yapıştırmaları istenir........ Bu fabrikada oldu¤u gibi vücudumuzda kanım›z›n içinde bulunan zararlı maddeleri arıtan organımızın adı nedir? Afla¤›ya yazal›m......... a......................... Oluflan bu at›k maddeler hücrelerimizden kan›m›za geçer.... yağların ve proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan küçük moleküller ile vitamin ve su gibi yararlı maddeler de bulunur. • Sınıfta beş grup oluşturulur....... Öğrencilerden gelen uygun çalışmalar değerlendirilir....... bulunan nefronlar tarafından süzülerek temizlendiğini ifade eden açıklamaları kabul edilir........ 2.................. Etkinlik : Böbreklerimiz Kan›m›z› Nas›l Temizler? Böbreklerimizin süzme işlemini nasıl gerçekleştirdiğini gösterebileceğimiz yaratıcı bir çalışma hazırlayalım.. Nefronlar boşaltım maddelerini kandan süzer ve idrar› oluşturur.... Alternatif Etkinlik: Boflalt›m Sistemi Modeli Haz›rlayal›m Aşağıda verilen adımları izleyerek bir boşaltım sistemi modeli hazırlatabilirsiniz......... ........................... Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre....... Böbreklerimiz... 14 23.. 14..... Bunlar da üzerlerindeki iki rakamları eşleştirilerek bir araya getirilip yapıştırılır........... Süzülerek temizlenen bu kan. böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar... ...........5 litre idrar üretilir....... Bunun için.......... • Öğrencilerin dikkatleri sağ böbrek ve sağ üreter üzerindeki bir rakamına çekilir... • Öğrencilerden idrar kesesi resmini kesmeleri istenir... yazabiliriz............

Adım: Araştırmamız sonucunda elde etiğimiz bilgileri haz›rlayaca¤›m›z bir çizelgeye kaydedelim. Etkinlik Sorgulayal›m. boşaltım sistemi ile ilgili bir rahatsızlık geçiren oldu mu?”. Çizelgeyi hazırlarken boşaltım sistemi rahatsızlıklarını. Soğuk terler dökmeye başladım. öğrencilerin boşaltım sisteminin sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin farkına varmalarını sağlamaktır. diğerinin de röportajı yapan gazeteciyi temsil etmesi sağlanır. Araflt›ral›m Her ‹flin Bafl› Sağl›k “Belimin yan tarafından sırtıma doğru keskin bir ağrı saplandı. Bu amaçla “Vücudumuz açısından bu kadar önemli olan boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı öğrencilerle tartışılır. Öğrenciler boşaltım sistemi rahatsızlıkları ve bunlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında araştırma yapmaya yönlendirilir. Üçüncü adımda öğrenciler araştırma sonuçlarını bir çizelge hazırlayarak kaydeder.” Araştırma Sorusu Yukarıda anlatılan rahatsızlık ne olabilir? Bunlar› Yapal›m Bu araştırma sorusunu çözmek için araştırma grupları oluşturalım ve aşağıdaki adımları izleyelim. Adım: Aşağıdaki soruları arkadaşlarımızla tartışalım. boşaltım sistemi ile ilgili bir rahatsızlık geçiren oldu mu? Bu kişinin hastalığı esnasında neler yaşadığını gözlemlediniz mi? • Boşaltım sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde.. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür rahats›zlıklardan korunma yollarını belirtelim. bu durumdan sonra neler yapmış olabilir? • Çevrenizde. bu rahatsızlığa yakalanmamak için neler yapmalıydı?”. Bu hastalıkların tedavilerinin ihmal edilmesi durumunda kalıcı böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecekleri belirtilir. Bir sonraki sayfada yer alan ve boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili bilgiler içeren röportajı birlikte okuyalım. Ardından öğrencilere “Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız?” sorusu sorulur ve konu sınıfta tartışmaya açılır. Ardından ikinci adıma geçilir. sayfasında yer alan ve boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili bilgileri içeren “Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz” başlıklı röportaj okutulur. bu rahatsızlıkların sebeplerini. Bütün bunlar yetmezmiş gibi idrarımı yaparken kasıklarımda dayanılmaz bir sancı hissediyordum. “Çevrenizde. 3. Ardından Ders Kitabı’ndaki “Her İşin Başı Sağlık” adlı 3. “Yukarıda anlatılan rahatsızlık ne olabilir?” araştırma sorusu öğrencilere yöneltilir. “Hasta.) Bu etkinlik için etkinliğin girişinde yer alan yazı öğrencilere okutulur. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklardan korunma yollarını sınıflandırarak ve sunarak bilimsel süreç becerilerini geliştirirler. belirtilerini. hangi yöntemlerin kullanıldığını biliyorsunuz?”. belirtilerini. Sonuca Varalım • Yukarıda anlatılan rahatsızlık nedir? Bu rahatsızlığın tedavisi için hangi teknolojik gelişmelerden faydalanılabilir? • Boşaltım sistemi rahatsızlığı olanlar. Çizelgemizde boşaltım sistemi rahatsızlıklarını. • Hasta. “Boşaltım sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde. Öğrencilerin bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri de bölümün amaçlarındandır. bu rahatsızlıkların sebeplerini. Röportajın okunması sırasında öğrencilerin birinin doktoru. “Bu kişinin hastalığı esnasında neler yaşadığını gözlemlediniz?”. Grupların etkinliğin birinci adımında yer alan: “Hasta.Genişletme Aşaması Bu bölümün amacı. belirtilerini. ‹drarımda kan görünce korktum ve. Adım: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları ve bunlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi toplayalım. bu durumdan sonra neler yapmış olabilir?”. Diş çürüklerinin ve boğaz iltihaplanmasının en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiği ayrıca vurgulanır. Etkinlik yaptırılır. 1. Böbrek hastalıklarının tedavi yöntemlerinden biri olan ve böbrek taşlarını kırmak için kullanılan taş kırma cihazının ve diyaliz makinesinin teknolojik birer ürün olduğu belirtilerek öğrencilerden bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri istenir. Vücudumuz için bu kadar önemli olan boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapabiliriz? 3. Araştırmamızı yaparken bu rahatsızlıkların sebeplerini. Bunalmıştım. Ağrım giderek arttı ve dayanılmaz bir hâl aldı. hangi yöntemlerin kullanıldığını biliyor musunuz? • Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz? 2. Etkinlik: Her ‹şin Başı Sağlık (Önerilen süre: 20 dk. Öğrenciler bu soruya cevap bulmak için araştırma grupları oluşturur. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklara yakalanmamak için alınabilecek önlemleri göz önünde bulunduralım. “Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz?” sorularının cevaplarını tartışmaları sağlanır. hangi tedavi yöntemlerinden ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilirler? • Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için alabileceğimiz önlemler nelerdir? 3. 28 28 . Etkinliğin ardından öğrencilere Ders Kitabı’nın 29.. Midem bulanıyordu ve sık sık az miktarda idrar yapıyordum.

Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Dr. ‹drar yolları iltihabı gibi bazı böbrek hastalıklarında böbrek taşı oluşması kolaylaşır.tr). Tartışmamızdan sonra aşağıdaki açıklamayı okuyarak tahminlerimizin doğruluğunu kontrol edelim. kandaki bu zararlı maddeleri süzerek kanın temizlenmesini sağlar.istanbulsaglik. günlük egzersizleri düzenli yapmak gerekir. Ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Bu tahlil özellikle idrar yolları hastalıklarını teşhis etmek için önemlidir. Bu miktarı sıcak ve kuru havalarda artırmalıyız. Besinlerle alınan fazla kalsiyum ve D vitamini taş oluşumuna sebep olabilir. Ülkemizde bugüne kadar toplam 8340 böbrek nakli yapılmıştır. Sağlıklı Günler: Diyaliz tedavisi nasıl gerçekleşir? Dr. Diş çürükleri en kısa sürede tedavi edilmeli.Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Vücudumuzda Sistemler Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz Nefroloji uzmanı Dr. 29 . Alternatif Etkinlik: ‹drar Tahlili “Hastalandığımız zaman niçin idrar tahlili istenir?” sorusunu tartışalım. Sağlıklı Günler: Böbrek taşının oluşmasının sebepleri nelerdir? Taş Böbrek tafl›n›n oluşumunu önlemek için üretere geçifli neler yapabiliriz? Dr. Böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedavi yarıda kesilmemeli. Bunun için yüksek enerjili ses dalgalar›. 29 3. Bu hastalıkların tedavisinin ihmali. Aydın: Böbrek taşının tedavi yöntemlerinden biri de taş kırmadır. idrar torbası ve idrar yolları iltihabı ile böbrek yetmezliği şeklinde sıralanabilir. Hastalıkların bir kısmını idrar tahlili ile anlamak mümkündür. Sağlıklı Günler: Böbrek yetmezliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Dr. Sağlıklı Günler: Böbrek taşı nasıl tedavi edilir? Dr. Hazırlanalım” bölümündeki sorular öğrencilere araştırma konusu olarak verilebilir. Alternatif Araştıralım. Diğer organları etkileyen hastalıklar da idrar tahlili ile tespit edilebilir. Alternatif Etkinlik: ‹drar Tahlili Bu etkinlik için öğrencilerin “Hastalandığımız zaman niçin idrar tahlili istenir?” sorusunun cevabını tartışmaları sağlanır. Ayrıca beyin ölümü geçekleşmiş bağışçının böbreğinin alınarak ihtiyacı olan bir kişiye verilmesi yoluyla da gerçekleşir. Yeterli sayıda organ bağışı yapılmadığından böbrek nakli ihtiyacı karşılanamamaktadır (Sağlık Bakanlığı verileri 2005 yılı sonuna kadar http://www. Aylin Aydın’a boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgili sizlerden gelen soruları sorduk. Hazırlanalım • Ülkemizde böbrek nakli ihtiyacı karşılanabiliyor mu? • Hastalara böbrek nakli nasıl yapılıyor? sorularının cevaplarını araştıralım. Diyaliz cihazı. Geliştirilen yeni sistemlerle idrar tahlilinin yapılması oldukça kolaydır ve günümüzde rutin sağlık kontrolünün bir parçasıdır. Günde en az iki litre su içmeliyiz. Örneğin mikrobik sarılık ve şeker hastalığının teşhis edilebilmesi için idrar tahlili kullanılır. Sa¤l›kl› böbrekler için günde iki litre su için! “Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz” adlı bölüm okunduktan sonra öğrencilerin bu konuyu günlük hayatla ilişkilendirmeleri için “İdrar Tahlili” adlı 3. Aydın: Böbrek iltihabı. idrarla atılması gereken üre gibi bazı zararlı maddeler atılamaz ve kanda birikir. Aydın: Oluşan taşların sebebi bazen tam olarak bilinemez. şeker hastalığına ve yüksek tansiyona bağlı böbrek rahatsızlıkları. boğaz iltihaplanmasında doktorun verdiği tedavi yarıda kesilmemelidir. Böbrek yetmezliği ilerler ve kalıcı hâle gelirse başka tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Öğrencilerin bu araştırma sonucunda aşağıdaki bilgilere ulaşmaları sağlanır. gov. • Yaşayan bir insanın böbreklerinden birinin nakil ihtiyacı olan bir başkasına ameliyatla nakledilmesi şeklinde yapılır. Bu yöntemle kalıcı tedavi sağlanamadığından hastalarımız cihaza bağımlı yaşamaktadır. Bunlar. kalıcı böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. cilde ve iç organlara zarar vermeden böbreklere gönderilerek böbrek tafllar› k›r›l›yor. Aşağıda yer alan “Alternatif Araştıralım. • Sağlık Bakanlığı 2004 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 30 bin kronik böbrek yetmezliği hastası vardır. Aydın: Böbrek fonksiyonlarındaki kalıcı bozukluk nedeniyle böbrekle atılması gereken zararlı maddelerin atılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Aydın: Sağlımızı korumanın temel şartı olan temizliğe özen göstermeliyiz. Taş oluşumunu önlemek için. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız. Tafl k›rma cihaz› 3. Sa¤l›kl› Günler dergisi olarak kendisi ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi sunuyoruz. Böylece taşların idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanıyor. doktorun verdiği ilaçlar tam olarak kullanılmalı ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gidilmelidir. Aydın: Böbrekler yeterince çalışmadığı zaman. böbrek taşı. Çok büyük taşlar ise ameliyatla alınmaktadır. süt ürünlerinin ve tuzun aşırı miktarda tüketilmesinden uzak durmak. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları nelerdir? Dr. günde en az iki litre su içmek. Tahminler alındıktan sonra açıklama bölümü öğrencilere okutularak onlardan cevaplarının doğruluğunu kontrol etmeleri istenir. diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir. Bu yüzden “böbrek nakli” daha da önem kazanmaktadır.

................ a) Bu paragrafa göre Ali’nin rahatsızlığın›n neler olabileceğini listeleyelim.................................................. 2...... Mert’in sıra arkadaşı Ali okula gelmedi............................ Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir............... 4.... ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurmak................ D) ‹drar oluşumu ile kandaki atıkları uzaklaflt›r›r...................................... ........................................ 1 2 3 4 Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayal›m............................. b) Listemizdeki her bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek verelim. • Ders Kitabı’ndaki “Bir Dakika ” adlı 4................. ......... İdrar kesesi: Böbreklerde oluşan idrar burada toplanır................................ ......... 30 .............. idrar torbası ve idrar yolları iltihabı veya böbrek yetmezliği olabilir......... Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim ................................................. 3.. hastalıkların tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek olarak verilebilir.................................. Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir....... 3........................ 30 Kendimizi De¤erlendirelim 1...... böbrek......... Ali’nin ablası doktorların teşhis koyabilmek için araştırmalarına devam ettiklerini söyledi........................................ Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde verilen organlar›n tamam› vücudumuzdan at›k maddeleri uzaklaflt›r›r? A) Böbrekler-Karaciğer-Akciğer-Deri-Kalınbağırsak B) Mide-Böbrekler-‹nce bağırsak-Kalınbağırsak-Akciğer C) Akciğer-Deri-Kalınbağırsak-Mide-‹ncebağırsak D) Deri-‹nce bağırsak-Böbrekler-Kalınbağırsak-Karaciğer 2... böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedaviyi tamamlamak ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gitmek.. ... b) İlaçlar.......... ....... B) Kan içindeki karbon dioksidi uzaklaştır›r ve temizler.Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri amacıyla konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır............... 2....... a) 1.............. Üreter: İdrarı...... günde en az iki litre su içmek................................... a) Ali’nin rahatsızlığı böbrek taşı............ Üretra: İdrarın vücuttan dışarı atıldığı bölümdür.... anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendikleri bilgilerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır........... Boşaltım sistemi organların›n sağlığını korumak için alınabilecek önlemler nelerdir? Defterimize yazalım... Etkinliğin yapılabilmesi için her grubun saate ihtiyacı vardır.................................. ....... 3 ve 4 numaralı yapı ve organların isimleri ve görevleri nelerdir? b) 1 numaralı organın görevi ve önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Üreyi oluşturarak uzaklaflt›r›r............. a) 1.... Gruplara saat getirmeleri gerektiği hatırlatılır.............. 4... 2.. taş kırma cihazı ve diyaliz cihazı vb................ temizliğe özen göstermek..................... Mert......... böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak........................................ Etkinliğin öğrenciler tarafından dersten önce okunması yararlı olacaktır... Etkinlik grup etkinliğidir..... Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir........ C) Taş oluşmasını önleyerek sa¤l›¤›m›z› korur........ ........... Mert Ali’nin ne tür bir böbrek rahatsızlığı olduğunu sordu.......................... b) Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir... 4.... Böbrekler: Kanı süzerek temizler ve idrarı oluşturur..... Ablasından Ali’nin böbreklerinden rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu öğrendi........................... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir......................... 3........................... • Öğrencilerin konu sonunda........................ telefonla arkadaşını aradı................... Diş çürümesi ve boğaz iltihaplanması durumlarında en kısa sürede tedavi olmak.. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1... idrar kesesine taşır...

.......................3................................ Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (uyuşturucu. büyüme hormonu......5.......... Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması 15.... • Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmek amacıyla denetlemek ve düzenlemek kelimelerinin ne anlama geldiği sorulur ve öğrencilerden soruyu cevaplamaları istenir................. Acıktığımızı.....2...... • Öğrenciler Neredeler...............................................................2........ 3.. ............................. 3................................................ Bunlar bizim sonradan öğrendiğimiz işler değildir......... hesap yapma gibi daha birçok şeyi ise sonradan öğreniyoruz................... İç salgı bezleri olarak hipofiz.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Anahtar Kavramlar sinir hücresi salgı bezi hormon 15 24............. üzülüyor....5.... yabancı dillerdeki kelimeleri.. eşyaların adını................................... glukagon........... Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir............... Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler...... ...... Yazma...... çarpım tablosunu................................... uyumayı ya da ağlamayı doğduğumuz andan itibaren kolaylıkla yapabiliyoruz.................. model....... insülin..................... 3.. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir............. solunum sistemleri ile bu sistemlerin sağlığı ve teknolojinin bu sistemlerin sağlığına olan etkisi işlenmiştir................................ Sınırlamalar 3..... sınıfta ise destek ve hareket... • Konuya Başlarken 3................. yapılarına girilmez.. Nereye Gelecekler? Öğrenciler bu konuyla ilgili daha önceki sınıflara ait ön bilgilere sahip değillerdir. Bu olaylardan birini seçelim.......... .. ........ .................. omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir...... heyecanlanıyoruz..... Konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği hatırlatılır............ tiroit..................................... susadığımızı ve yorulduğumuzu hissediyor............... levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).......................................... salgı bezi........ sevdiğimiz bir şarkının sözlerini hafızamıza kaydediyor ve gerektiğinde kullanıyoruz. ........................ s......... Vücudumuzun bu olay› nas›l gerçekleştirdi¤ini anlatal›m................................... Böylece öğrencilerin denetleyici ve 16.........) verilir... Öğrenciler 4 ve 5............ Etkinlik: Nasıl Gerçekleşir? Bu etkinliğin amacı... ....... Öğrencilerin resimden yararlanarak vücudumuzda ............... okuma.... yemek yemek gibi).................. 3........ bizim özel bir çaba harcamam›za gerek kalmadan kendili¤inden gerçekleflir... ................. pankreas.......... Arkadaşlarımızın isimlerini...............1................. ............... ............ merkezî (beyin.... Sinir sisteminin bölümlerini....... gülüyor........... Peki.................... [!] Uyarılar • 3.. • Anahtar Kavramlar Öğrencilere sinir hücresi.... öğrencilerin vücudumuzdaki olayların nasıl gerçekleştiğini düşündükleriyle ilgili ön bilgilerini açığa çıkarmaktır.... bir dakikada kaç kere nefes alırız? Kalbimiz kaç kere atar? Gözlerimizi kaç kere kırparız? Vücudumuzda gerçekleflen birçok olay..... hormon anahtar kavramlarının ne anlama geldiği sorulur ve bu kavramlarla ilgili düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri söylenir........... dolaşım..................... model.......... Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin.. Etkinlik : Nas›l Gerçekleflir? Bir gün içinde gerçekleştirdiğimiz olaylar› düşünelim (ders çalışmak.....1....... Niçin ve nas›l büyüdü¤ümüzü hiç düflündünüz mü? Konu boyunca bu ve benzeri sorular›m›za cevap arayal›m. alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.............5................... Sinir sisteminin bölümleri........ yönetildiğini belirtmeleri beklenmektedir......... gerçekleşen olayların beynimiz tarafından ........... 3............... 31 15..... yutmayı...... Etkinlikte yer alan basketbol oynayan kişinin beyninin vücudunda gerçekleşen olayları yönettiğini anlatmak için öğrencilere ipucu olarak verilen resmin incelenmesi sağlanır.. basketbol oynamak...... İç salgı bezlerini...... • 3.......................... • 3................................................... Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).............. Bu şekilde öğrencilerin konuya ilgileri çekildikten sonra Ders Kitabı’ndaki “Anahtar Kavramlar” bölümüne geçilir..... Bu konuda ise öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemlerde görevli yapı ve organları ile bu sistemin vücudumuzdaki diğer sistemler ile düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını anlamaları sağlanacaktır................................ besinler ve dengeli beslenmenin önemini öğrenmişler 6................. yapılarına girilmez.. böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir. Etkinlik : AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR 31 ........................ Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar..... levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4)... • Nefes almayı......... adrenalin vb.... bisiklet sürmek. sınıflarda “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde sindirim ve boşaltımda görevli yapı ve organların yerlerini ve işlevlerini (genel hatları ile)..........4.............. .......

Sizce vücudumuzda gerçekleflen olayların düzenli ve birbiriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan fley nedir? Bu sorunun cevab›n› “Bir Dakika” adl› etkinli¤imizi yaparak ö¤renelim. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilerden “Stroop (Sıtrup) etkisi”nin cinsiyet ve yaşa göre değişip değişmediğini ve farklı duyular için de geçerli olup olmadığını belirlemeleri istenir. Gruplar. Belirledikleri olayları defterlerine liste hâlinde yazsınlar. bir saat ile zamanı takip etsin. Ard›ndan gruptaki bütün üyelerin belirledikleri olaylar› içeren yeni bir liste oluşturalım. Öğrencilerden gruplar oluşturmaları istenir. beyincik. Gruplar sinir sisteminin merkezî ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluştuğunu ve merkezî sinir sisteminin vücudumuzun yönetim ve denetim merkezi olduğunu belirtirler. sayfasında yer alan fotoğraflarla ilgili olarak “Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?”. bir dakikada gerçekleşebilecek olay sayısı sadece belirlediğimiz kadar mıdır? Tartışalım. çizelgeyi daha kolay okuduklarını göreceklerdir. Ardından Ders Kitabı’nın 31. Bütün bu olaylar›n böylesine uyumlu ve kontrollü gerçekleflmesini sa¤layan nedir? Bir saat veya bir gün içerisinde vücudumuzda gerçekleşen olay sayısını tahmin edebilir misiniz? Duyuları algılamak. Etkinliğin ardından öğrencilerin Ders Kitabı’nın 33. sayfaları okutularak. Öğrencilerin bunları incelemeleri sağlanır. “Sizce bütün bu olayların vücudumuzda gerçekleşmesini sağlayan nedir?” vb. düşünmek. 4. birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını. Peki afla¤›daki eflitli¤e göre bu sistemle ilgili ne söyleyebiliriz? Açıklama Aşaması 32 Denetleyici ve Düzenleyici Sistem = Sinir Sistemi + ‹ç Salgı Bezleri Öğrencilerin sinir sisteminin bölümlerini model. fark edebileceğimiz kaç olay gerçekleşir?” sorusuna grup hâlinde cevap bulmaları sağlanır. ‹nceleyelim Bir Dakika Keşif Aşaması (Önerilen süre: 15 dk. oyun başlıyor! • Aşağıdaki kelimeleri yüksek sesle ve hızlı bir şekilde okuyun. sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini belirleyerek açıklamaları istenir. ♦ kâğıt Bunlar› Yapal›m • Üç-dört kişilik gruplar oluşturalım. Öğrenciler grup içinde tartışarak merkezî sinir sistemini oluşturan organlarının beyin. 4. sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. sayfasında yer alan sinir hücresi (nöron) resmini incelemeleri sağlanır. Etkinlik Gözlemleyelim. Etkinlik : ‹ki ‹fli Bir Arada Yapabilir misin? 15. vücudumuzda meydana gelen çok sayıdaki ve karmaşık olayların sistemlerimiz tarafından gerçekleştirildiğini. Sonuca Varal›m • Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde kaç olay meydana gelmektedir? • Vücudumuzda ve çevremizde. • Hazırladığımız listeden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım. Konu kapağındaki paragraf okutulur ve metnin sonunda yer alan sorular sınıfta tartışılır. birbirini engellemeden nasıl gerçekleşebiliyor? Vücudumuzda. yürümek. Etkinlik : Beynimizin ilginç özelliklerinden birini keflfetmek için afla¤›daki eğlenceli oyunu oynamaya ne dersiniz? Öyleyse haydi. kırmızı turuncu mavi turuncu siyah yeşil mavi mavi siyah mavi turuncu kırmızı turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı mavi siyah kırmızı kırmızı yeşil mavi siyah 16. Diğer grup üyeleri de bir dakika içerisinde vücutlarında veya çevrelerinde kaç olay gerçekleştiğini belirlesinler. bu sorunun cevabını bulmaları için etkinlikteki işlemleri gerçekleştirmeye yönlendirilir. Öğrenciler birkaç alıştırmadan sonra 2. öğrencilerin “Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde.düzenleyici sistem kavramının anlamlandırması sağlanmış olur. sorular sorulur. uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını. bir dakika içerisinde. omurilik ve omurilik soğanı olduğunu belirtir ve bu organların görevlerini açıklarlar. Etkinlik : Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde. Bu amaçla. Bunun öğrenmenin sonucu olduğu belirtilmelidir. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin. Araç-Gereçler fark edebileceğimiz kaç olay gerçekleşir? Araç ve Gereçler Bu sorunun cevabını bulmak için aşağıdaki işlemleri ♦ saat yapalım. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli. Öğrencilerin beynimizin ilginç özelliklerinden birini eğlenceli bir oyunla keşfetmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ ndaki “ İki İşi Bir Arada Yapabilir misin?” adlı 16. levha ve şema üzerinde göstermelerini sağlamak amacıyla sinir sisteminin yapı ve organlarını gösteren model. Öğrenciler bu düşünceden hareketle beynimizin çok sayıdaki olayı birbirine karıştırmadan yönetebileceğini anlayabilirler. Etkinlik yaptırılır. Etkinlik yaptırılır. Öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemimizin nasıl çalıştığını keşfetmeleri amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan “Bir Dakika” adlı 4. Öğrencilerin sinirlerin vücutlarının içerisinde olduğunu fark etmeleri amacıyla Ders Kitabı’nın 34. Etkinlik: ‹ki ‹şi Bir Arada Yapabilir misin? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin vücudumuzun yönetim merkezi olan beynimizin vücudumuzdaki olayları gerçekleştirirken farklı bölümlerinin çalıştığını fark etmelerini sağlamaktır. • Listelerimizi sırayla okuyalım. 24 16. 16.) Bu etkinliğin amacı. konuşmak gibi birçok olay aynı anda ve birlikte gerçekleşir. Etkinlik: Bir Dakika 15. denetleyici ve düzenleyici sistemimizin gerçekleştirdiğini bulmalarını sağlamaktır. sayfasında yer alan çevresel sinir sistemi şeması inceletilir. denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladığını kavramalarıdır. • Vücudumuzdaki bu olayların her biri. Ardından Ders Kitabı’nın 33 ve 34. vücudumuzdaki sistemlerin düzenli. • Grup üyelerimizden biri. hangi sistem veya sistemler tarafından gerçekleştirilir? • Bu olayları gerçekleştiren sistemler. Resimden yola çıkarak sinir hücrelerinin bulundukları yere ve görevlerine göre farklı şekil ve büyüklüklerde olabileceği açıklanabilir. levha ve/veya şema sınıfa getirilir. birbirlerinden bağımsız olarak mı çalışır? • Vücudumuzda bu kadar çok sayıda olay. Etkinlik : 32 .

Her bir rakam. mavi kelimesinin yeşil renkle yazılm›fl olduğunu gördünüz. • Solunum. kırmızı turuncu mavi turuncu siyah yeşil mavi mavi siyah mavi turuncu kırmızı turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı mavi siyah kırmızı kırmızı yeşil mavi siyah Vücudumuzda bulunan bütün sinirlerin sinir sistemimizi oluşturduğu açıklanır. A¤ustos 2003 say›s›ndan yararlan›larak düzenlenmifltir. hafıza ve yönetim merkezidir. yoksa yetişkinlerde mi? Kızlarda mı daha s›k görülür. sadece onlar›n hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söyleyeceksiniz! Bunu yaparken yine hızlı olmaya çalışın. kelimeleri okumayacak. Son denemenizdeyse yan yana dizilmifl anlams›z harflerin renklerini söylemekte zorlanmadınız. • • • • • Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. Daha sonra. baflka bir bölgeyse renkleri çözümlemek için uğraşır. “Sizce. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Öğrencilere bulmaca çözerek. değil mi? Tüm bu yaşadıklarınızın sebebi ne olabilir? Birinci çizelgedeki kelimeleri kolayca okudunuz. Siz. Yandaki flemada görüldü¤ü gibi. yazı yazarak. Bu sinirleri. Bu iki bölgeden gelen mesajlar çarpışınca beynimiz ikileme düşer. Kırmızı kelimesini okurken mavi rengi görünce bir çatışma yaşamadınız mı? Bilim insanlarına göre bu durum gayet normal. hapşırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Merkezî sinir sistemini oluşturan organların sinirlerden oluştuğu vurgulanır. ‹kinci çizelgeyi okurken sanki diliniz tutuldu. Bu testi. Nöron 33 Ö¤rencilerin Stroop etkisinin baflka duyular için de söz konusu olup olmad›¤›na dair yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri arkadafllar› ile paylaflmalar› sa¤lan›r. Dikkat ettiyseniz bir yanıltmaca var. beynin bölümleridir. Ne dersiniz? ‹nceleyin. omuriliğimizin ise omurgamızı oluşturan kemiklerin içinde bulunduğu belirtilir. hiçbir rakam tekrarlanmasın ve eksik kalmasın. Çünkü beyninizin farklı tipteki bilgileri işleyen özelleşmiş bölgeleri var. Sinir sistemimizin merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak iki bölümden oluştuğu tekrarlandıktan sonra öğrencilere “Merkezî sinir sistemimizi oluşturan organlar nelerdir?” sorusu sorulur. nefes alma. Çünkü etkinlik s›ras›nda yaflam›fl oldu¤unuz bu durumu. bu olayı “Stroop (Sıtrup) etkisi” olarak adlandırır.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Sinir Sistemimiz Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden ald›¤› bilgileri de¤erlendirir. Omurilik Soğanı: Beyin ve di¤er vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. 2 1 7 6 8 5 4 2 8 1 3 8 5 7 6 2 4 9 1 6 7 5 2 3 3 4 • Ne oldu? Zorlandınız mı? Neden acaba? Son olarak da aşağıdaki anlamsız kelimelerin renklerini söyleyin. Bazı rakamlar bulmacaya zaten yerleştirilmiş olacaktır.” şeklindedir. Dikkat edin. SUDOKU Nasıl Oynanır? Toplamda 9x9=81 kare olan kümelere birden dokuza kadar rakamlar yerleştirilir. dolaşım. değil mi? Şimdi de aşağıdaki kelimelerin hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söyleyin. susama. Konuyu pekiştirmek amacıyla öğrencilere “Merkezî sinir sistemi vücudumuzda gerçekleşen olayların hangilerini kontrol eder?” sorusu sorulur. s. bu olayların merkezî sinir sistemine ait hangi organlar tarafından kontrol edildiğinin belirtilmesi istenir. Öğrencilerden cevaplarını tahtaya listelemeleri istenir. bunlara uygun cevaplar oluflturur ve böylece vücudumuzun düzenli ve uyumlu bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lar. 25 Çözüm 2 4 5 7 8 6 9 3 9 5 2 4 6 7 1 8 6 7 9 3 1 4 2 5 8 1 6 9 4 2 3 7 3 2 1 8 5 9 4 6 4 9 3 2 7 5 8 1 1 6 4 5 3 8 7 9 7 3 8 6 9 1 5 2 5 8 7 1 2 3 6 4 33 . Bu rakamlar ne kadar artarsa bulmaca o kadar kolaylaşır. Her bir rakam her bir satırda ve her bir sütunda sadece bir kez kullanılabilir. omurgamız içerisinde yer alan bir sinir kordonudur. öksürme. Beyincik: Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. öğrenme. bir kelimeyi okurken beyninizdeki bölgelerden biri harfleri kodlayarak oluşacak kelimenin anlamını kavramaya çalışır. Merkezî sinir sistemimizdeki diğer organların yardımıyla organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Şimdi gelin. bunun sebebi ne olabilir?” sorusuna öğrencilerden beklenen cevap. Merkezî Sinir Sistemi Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluflur.. boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmalarını düzenler. omurgam›z› oluflturan kemiklerin içerisinde bulunur. Yandaki flekilde görüldü¤ü gibi omurili¤imiz. Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 33. Bunu yapmak için okuma yazma bilmek yeterli. Merkezî sinir sistemini oluşturan organlardan beynin. Bakalım onlar iki işi bir arada yapabiliyorlar mı? Siz de “Stroop etkisi”nin başka duyular (örneğin işitme) için de söz konusu olup olmad›¤›n› araflt›r›p araflt›rma sonuçlar›n› s›n›f›n›zda arkadafllar›n›zla paylafl›n. sayfasında yer alan merkezî sinir sistemi şemasını inceleyerek bu soruyu cevaplamaları sağlanır. • Nefes alma. Birer renk ad› olan bu kelimelerin hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söylemeye çal›flt›¤›n›zda. “Bu durum merkezî sinir sistemi organlarının dışarıdan gelebilecek darbelerden korunmasını sağlar. araştırma yaparak. kitap okuyarak. vücudumuzu ağ gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir.. şeklinde olmalıdır. Öğrenciler boş zamanlarında buna benzer zekâ gücünü geliştirici oyunlara yönlendirilebilir. yandaki resimde görülen binlerce sinir hücresi (nöron) oluşturur. Bunun sebebi ne olabilir? Bilim insanlar›. Buna örnek olarak aşağıdaki oyun öğrencilerle oynanabilir. yutma. Şimdi keşif sırası sizde. Omurilik: Omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzan›r. Refleks davranışlarımızı gerçekleştirir. arkadaşlarınıza ve ailenizdekilere uygulayın. Bulmacayı tamamlamak için tabloyu öyle bir şekilde doldurmalısınız ki dokuz karede oluşan her satır. Beyin: Vücudumuzun öğrenme. 1930’lu yıllarda psikolog Ridley Stroop (Ridli S›trup) keşfetmifltir. kasların kontrolü. 3x3=9 kareden oluşan bloklarda da sadece bir kez kullanılabilir. • • Beyinle di¤er organlar›n arasındaki bilgi iletimini sağlar. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Omurilik Sinir sistemimiz. bu sistemin bölümlerini ve görevlerini daha yakından inceleyelim. her sütun ve her blok birden dokuza kadar bütün rakamları içersin. Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. ngf hnım bvfdu adsk zdjk pyutr mnbnm dgfg tkto übğ lduf jıop şpfşü kdsk lpğj klgo mvui bhyuk skhk bknbi nbçö bcmvb şlçön dcçlk Bu kez daha kolay oldu. Acaba “Stroop etkisi” çocuklarda mı daha çok görülür. • Kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmas›n› düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. çiğneme. sinir sistemimiz iki bölümden oluflur. Cevaplar. • Vücudumuzda Sistemler Çok basit. örne¤in “kırmızı” kelimesinin mavi renkle. Sinir Sistemi Merkezî Sinir Sistemi Çevresel Sinir Sistemi 16 24. Omurilik. Beyincik ve omurilik so¤an›. TÜB‹TAK Bilim Çocuk Dergisi. kafatasının içinde. beyninizi şaşırtmak için bilerek yapıldı. satranç oynayarak beyin jimnastiği yapabilecekleri söylenir. iste¤imiz d›fl›nda çalışan iç organlarımızın kontrol merkezidir. yoksa erkeklerde mi? Belki de arada fark yoktur. uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler. kalbin atışı vb. Omurilik soğanı. Acıkma. Bu.

............ B............... onların 6. Bu cevap mesajını sinir görevini yerine getiren öğrenciler elden ele taşır ve “kas veya organ” temsil eden arkadaşlarına iletir... ............................ “Kas veya organ”ı temsil eden öğrenci beyinden gelen mesajı okur ve uygular. 1 5.. Peki......... Uyar›lar duyular›m›zda bulunan özel hücrelerle al›n›r. 26............. D............................... 4... Birinci öğrencinin eline mesaj yazılı kâğıt verilir............ öğretmen uyarı mesajı olan “burnun kaşınması” mesajını “sinir”i temsil eden öğrenciye verir.... .... Sinirler beyin ve omurilikten çıkarak deri................... Bu bölüm öğrencilere okutulur ve sinirlerle elektrik kabloları arasındaki benzerliğe dikkat çekilir.... Çevresel sinir sistemimizin vücudumuzun neresinde bulundu¤unu söyleyebilir misiniz? Merkezî sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinir............................... Öğrencilerden mesajla ilgili görevlerini yerine getirmeleri istenir................... gözler.. cevap.................. 1 Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı bir cevap oluşur......... Bu iletiflimin nas›l gerçekleflti¤ini anlamak için afla¤›daki flemay› inceleyelim........ uyartı mesajı.... flekil III........ C....... Gruplardaki öğrenciler etkinlikte yer alan şemadan yararlanarak belirledikleri organların isimlerini kartlara yazar ve bu kartları yakalarına takarak daire oluşturacak şekilde yerleşirler. Etkinlik yaptırılır.............. Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümündeki resimler inceletilir.. çevresel sinir sistemini oluşturur......... hafıza ve yönetim merkezidir.......... Sinirleri.......... tat....................... “Beyin” görevini yerine getiren bu öğrenci gelen mesajı alarak yorumlar ve bu mesaja bir cevap yazar.....Beyin: Vücudumuzun öğrenme..........) Bu etkinliğin amacı.......) başlar... basınç gibi vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan etkilere uyarı denir...... 2...................... kaslar......... Bunun için öğrencilerin şemada belirtilen görevleri yerine getirecek olan A. Öğrencilerin bu kavramları sayfada yer alan resimleri inceleyerek ve “Mesajımız Var” oyununu oynayarak öğrenmeleri sağlanır.....Beyincik: Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir... Mesaj “beyin”i temsil eden öğrencide durur........ tepki kavramlarını öğrenmeleri gerekir.... öğrencilerin sinir sistemini oluşturan merkezî sinir sistemi ile çevresel sinir sistemini ayırt etmelerini çevresel sinir sistemini oluşturan organ ve yapıların görevlerini açıklamalarını sağlamaktır................................................ telefon kablolarına benzetebiliriz. Beklenen cevaplar yandaki sayfada yer alan çizelgedeki gibidir. sınıf “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde öğrendikleri elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili ön bilgilerinden yararlanarak sinirlerdeki iletimin elektrik kablolarındaki elektrik enerjisinin iletimi ile benzer olduğunu anlamaları sağlanır................. .... 3 Genişletme Aşaması “Sinirlerde mesaj iletimi nasıl gerçekleşir?” sorusu öğrencilere sorularak tahminleri alınır. II.............. 4 34 17... merkezî sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlar....... merkezî sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağladığı belirtilir....... 3. ....... Etkinlik : Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Afla¤›da verilen resimleri inceleyerek her bir maddede bizden istenilenleri maddelerin alt›ndaki boflluklara yazal›m... Etkinlik: Mesajımız Var (Önerilen süre: 20 dk. 4........................ Telefon kabloları gibi sinirler de bilgi taşıyarak vücudumuzdaki iletişimi sağlar....... çiçek kokusu vb...Omurilik Soğanı: ‹ç organlarımızın çalışmasını kontrol eder................................... 17 Yandaki resimde merkezî sinir sistemi ile birlikte çevresel sinir sistemimiz ve onu oluflturan sinirler görülmektedir................... 3.... yürü.. “Sinir”i temsil eden öğrenciler. mesajı elden ele taşırlar (sinirsel iletimin simülasyonu)... ............ Ses.......................... Çevresel sinir sisteminin.............. 2 Beynimizde oluşan bu cevap yine sinirler arac›l›¤›yla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki verilir. koku.................................. E harfli organ ve yapıların isimlerini belirlemeleri sağlanır............................ Etkinlik: Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Bu etkinliğin amacı.... Örneğin........... şekilde görülen organ ve yapılar hangi sistemde yer al›r? Merkezî sinir sistemi ....... şekilde sinir sisteminin hangi bölümleri görülmektedir? Merkezî ve çevresel sinir sistemi .... öğrencilerin sinirlerdeki mesaj iletiminin nasıl gerçekleştiğini bir oyunla kavramalarını sağlamaktır........Omurilik: Refleks yönetim merkezidir ve beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.... bu iletiflim nasıl gerçekleşir? Sinirlerin bilgi taşıma özelliği sayesinde.. şekilde görülen yapının ismi ve görevi nedir? Sinir hücresi: Vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri beynimize iletir........... saçını tara..... flekil I................................. Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz” adlı 17.. “sinir” görevindeki öğrenciler uyartı 26 3 2 4 II................ ışık. Sinirlerin bu mesajları nasıl taşıdığını anlayabilmeleri için öğrencilerin uyarı............................................ sinirler ile merkezî sinir sistemine uyartı mesajı fleklinde taşınır........................ çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen değişimler hakkında h›zl› bir flekilde bilgi ediniriz. 1................. 2. III........ flekil 1..... II........ I.... Çevresel Sinir Sistemi Öğrencilere “Basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin taşınmasını sağlayan nedir?” sorusu sorularak..... dişler ve kemiklerin içi dâhil olmak 17.... Oyun bir kâğıda yazacağınız basit mesajla (burnunu kaşı.............. s.. şekilde numarlarla gösterilmifl yapı ve organlar›n adlar›n› ve görevlerini yazalım...... Uyarı.......Merkezî sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinirin çevresel sinir sistemini oluşturduğu vurgulanır..... 34 .. Çevresel sinir sistemi........

Mes C birini seçelim. M es e¤ o j› d saj› sa Me me ap cev Duyularımızda bulunan özel hücreler Uyarı mesajını alır. E Tepki olufluturur.). • Oyunumuz için sınıf arkadaşA A Mesaj› al›r. dışında ise bir kılıf bulunur. E organ veya yapılarının isimleri ve görevleri nelerdir? • Bu organ ve yapılardan hangileri merkezî sinir sistemimize. Etkinlik : Öğrencilerin yeni şemalarında A. mesajını elden ele taşır ve cevap mesajını oluşturacak olan “beyin”e iletir. Sonuca Varal›m • A. Sinirin içinde vücudumuza ait elektrik enerjisinin iletilmesini sağlayan sinir hücreleri. yap› ve organlar› canland›ran arkadaşlarının hareketlerine bakarak tahmin etsin. B ve D organ veya yapıların› canland›rmak için de birkaç kişiyi görevlendirelim. Bir sinirin yapısı da buna benzer. dışında ise kauçuk veya plastikten yapılmış bir tür k›l›f bulunur. omurilik ve omurilik soğanının merkezi sinir sistemine. “Sonuca Varalım” bölümünün sorularına verilmesi beklenen cevaplar aşağıdaki gibidir. hangileri çevresel sinir sistemimize aittir? • Öğretmenimizin oyundaki rolü nedir? • Yeni bir şema oluşturarak bu yapı ve organlar ile bunlar›n görevlerini şemamıza yerleştirelim. • Ö¤retmenimizden ald›¤›m›z D C Mesaj› cevapland›r›r. mesaj› gerçeklefltirmek üzere D Cevab› tafl›r. 35 18.” şeklinde cevap yazar. C. • Gözlemci arkadafl›m›z. C. Cevap tepki o mesa rgan j›n› ›na t afl ›r. B. Cevap oluşturur. C. beyincik. Daha da inanılmaz olan ise bu işlemin neredeyse ışık hızına yakın bir sürede gerçekleşiyor olmasıdır. aj› al›r. Bir arkadaşımızı da gözlemci olarak seçelim (A. Tepki oluşturur.C. “Sinir” görevindeki öğrenciler cevap mesajını elden ele taşır ve tepki organına (bu mesaj için burun ve kaslar) iletir ve “kas veya organ”ı temsil eden öğrenciler burunlarını kaşır. “Burnunu kaşı. B. • Öğrencilerin beyin.E organların› canland›rmak için birer kişi. B. sinirlerin ise çevresel sinir sistemine ait olduğunu belirlemeleri beklenmektedir. D ve E harfli organ ve yapılar› er listeleyelim. D. kaslar veya organlar 35 . larımızdan 11 kişilik gruplar oluşturalım. k⤛da bir mesaj yazmas›yla bafllar. len B d lu flt irip ›r. • Öğrencilerin öğretmenin vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan etki (uyarı) olduğunu belirtmeleri beklenmektedir. “Beyin”i temsil eden öğrenci bu mesaja. Elektrik kablosu Sinir hücresi Sinir Vücudumuzda sinirsel iletimin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamak için “Mesajımız Var” oyununu oynayalım. D ve E yapı ve organları için yukarıdaki çizelgede görünen eşleştirmeleri yapmaları beklenmektedir. ur tafl • Bu organ veya yapılardan ur aj› . öğretmenimizin yazdığı mesajın ne olduğunu. A B C D E Duyularımızda bulunan özel hücreler Sinirler Beyin Sinirler Tepki yapısı. • Not: Aşağıdaki şemada uyartı mesajını alan “Duyularımızda bulunan özel hücreler”i temsil eden öğrencilerin görevi belirtilmemiştir. • Oyunumuzun kurallarını E Cevap mesaj›na ö¤retmenimizin tepki oluflturur yandaki şemada bulunan .Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Bunlar› Biliyor muydunuz ? Elektrik kablosunun içinde elektrik enerjisinin geçtiği bakır bir tel. “Beyin” görevini yerine getiren öğrenci yazdığı bu mesajı “sinir”i temsil eden öğrencilere verir. B Mesaj› tafl›r. okları takip ederek öğrenelim. Seçtiğimiz organ veya yapının ismini renkli kalemle kâğıda yazarak kendimize bir yaka kartı hazırlayalım. Bu öğrencilerin de oyuna katılacabilecekleri mesajlar yazılmalıdır. Vücudumuzdaki sinirsel iletimin elektrik enerjisi şeklinde taşınıyor olması inanılmaz gelebilir. Cevabı taşır. Sinirler Beyin Sinirler Kaslar veya organlar Uyartı mesajını taşır. • Organ veya Yapıların İsimleri A B C D E 5. Etkinlik Oyun Oynayal›m Mesaj›m›z Var Görevleri Bunlar› Yapal›m Oyun. flemada belirtilen görevleri yerine getirecek olan A.

Deney sırasında öğrencilerin kendilerine ve birbirlerine zarar verici davranışlarda bulunmamalarına dikkat edilir. Öğrenciler önce az ışıkta. Çalışmamızı tamamladıktan sonra deney sonuçlarımızı diğer gruplara anlatalım. hapşırmak. Etkinlik’i yapmaları istenir. Öğrencilerin deneyleri için hazırlayacakları çizelgeler aşağıdaki örneğe benzer şekilde olabilir. öksürmek. Öğrencilerin deneylerini hazırlarken etkinlikte yer alan çizelgeyi defterlerine çizerek doldurmaları istenmelidir..) Bu etkinliğin amacı öğrencilerin refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlamalarını sağlamaktır. Öğrencilere etkinlik resmi inceletilir ve etkinliğin girişindeki soru yöneltilir. sonra güneş ışığında daha sonra da çok ışıkta İşlem basamakları birbirlerinin göz bebeklerini dikkatle incelerler. • Günlük hayatta düşünmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz olayları listeleyelim. göz bebeğimizin ışıkta küçülüp karanlıkta büyümesi. • Sunumlarımızın ardından “Deney sırasında gözlemlediğimiz olaylar niçin gerçekleşiyor olabilir?” sorusunun cevab›n› tartışalım. Gözümüze ışık tutulduğunda ne olur? Gözümüze ışık tutulursa göz bebeğimiz Hipotezi büyür. Deneyimin Araştırma sorusu Hipotezi Ba¤›ms›z de¤iflkeni Ba¤›ml› de¤iflkeni Kontrol edilen de¤iflkeni Araç ve gereci ‹şlem basamakları Gözlemleri Sonucu • • Deneyimizi farklı arkadaşlarımızla tekrarlayalım. Öğrencilerin fikirlerini gruplarıyla paylaşmaları sağlanır. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen uyarılar. Deneyimin Araştırma sorusu 6. • Deneyimizi hazırlarken aşağıdaki çizelgeden yararlanalım. • Bu olaylardan birini seçelim. vücudumuzda her zaman bu şekilde tepki oluşturmaz. Yüksek sesten ürkmek. Keflfedelim Uyar› . Göz bebeğinin az ışıkta büyük. yanan parmağın geri çekilmesi.Tepki (Önerilen süre: 20 dk. Yemek yerken yutkunuruz. Bunlar gibi birçok olay. göz kapaklarının açılıp kapanması gibi düşünmemize bile gerek kalmadan hatta isteğimiz dışında yaptığımız bazı hareketlerin de olduğu belirtilir ve öğrencilerin buna benzer başka olayları keşfetmelerini sağlamak amacıyla “Uyarı-Tepki” adlı 6. Söyledikleri olaylardan refleks olanlar ve olmayanlar bir başlık atılmadan tahtanın ayrı yerlerine listelenir. Refleks davranışların neler olduğu öğrencilere hissettirilmeden her grubun bu refleks davranışlardan birini seçmesi sağlanır. Öğrencilerin deney yaparak gözlemleyebilecekleri refleks davranışlar şunlar olabilir. çok ışıkta ise küçük olduğu gözlemlenir.. Elimizi sivri bir cisme değdirdiğimizde hemen geri çekeriz. güneş Gözlemleri ışığında normal. Hatta isteğimiz dışında yaptığımız bazı hareketler bizi tehlikelere karşı korur. 6. Bunlar neler olabilir? Bunlar› Yapal›m • Üç-beş kişilik gruplar oluşturalım. Göz kapaklarımız gün boyu defalarca açılıp kapanır.Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen uyarıların vücudumuzda her zaman bu şekilde tepki oluşturmadığı belirtilerek yutkunmak. • Grup arkadaşlarımızla birlikte bu olayı gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlayalım. Etkinlik Bulal›m. Bağımlı değişken Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi Bağımsız değişken Işık şiddeti (az ışık-güneş ışığı-çok ışık) Kontrol edilen değişken Öğrencilerin gözleri Araç ve gereci Az ışık için perde. Öğrencilerden tartışma sonunda bu olayların vücudumuzun tehlikelere karşı korunması veya dışarıdan gelen uyarılara hızlı bir şekilde tepki verebilmesi için gerçekleştiğini belirtmeleri beklenir. Bu deney sonunda hipotez reddedilSonucu miştir. limon görünce ağzımızın sulanması vb. 36 17. Sonuca Varal›m • Yaptığımız deneyleri ve bu deneylerin sonuçlarını sınıf arkadaşlarımıza rapor hâlinde sunalım. Aşağıdaki etkinlikte düşünmeden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz benzer olayları keşfedeceğiz. Etkinlik: Uyarı-Tepki Araflt›rma Sorusu Elimizi yanan bir muma değdirdiğimizde düşünmeden hemen geri çekeriz. düşünmemize bile gerek kalmadan gerçekleşir. Günlük hayatımızda böyle düşünmeden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz başka olaylar da vardır. Etkinlik : 36 .

...... Bu etkinliği öğrencilerinizle birlikte yapabilir ve onları.... ..... 11........ . omurilik tarafından gerçekleştirilmesine rağmen beynimiz tarafından kontrol edilir.......... 27 7........ 9 Dans etmek 10 Nefes almak 11 Kan bas›nc›n› düzenlemek 12 Konuflmak Notlarım ve Düşüncelerim ........... Loş bir ortama girdiğimizde göz bebeklerimiz hemen büyürken ışığa bakınca aniden küçülür..... . Bu hareketleri niçin düflünmeden yap›yor olabiliriz? Peki bunlar vücudumuzda nereden kontrol ediliyor olabilir? Vücut sıcaklığımız biraz yükselince terlemeye başlarız...... 9 ........................................................................... sürekli ve hızlı bir biçimde gerçekleşir ve bu sayede vücudumuzun kendini savunmasını sağlar............... 12 ............. Kontrolümüz d›fl›nda gerçekleflen bu hareket elimizin zarar görmesini engeller........... Etkinlik: Nerede Gerçekleşir? Bu etkinliğin amacı vücudumuzda gerçekleşen olayların sinir sistemimizin hangi organları tarafından gerçekleştirildiğini ve bu olaylardan hangilerinin refleks olduğunu belirtmelerini sağlamaktır............ Ardından refleks çeşitlerinin neler olduğu örnekleri ile açıklanır ve sayfada yer alan fotoğraflar öğrencilere inceletilir......................... 1........................... Etkinliği tamamladıktan sonra öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “İç Salgı Bezlerimiz” konusunun “Araştıralım................................................................................. 4................................................................ öksürmek................ sayfasında yer alan şekil öğrencilere inceletilir ve öğrencilerin bu şekli yorumlayabilmeleri için “Resimde gördüğümüz yapılar nelerdir?”....................................................... Etkinlik yaptırılır. s........ ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir..... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri beynimizin kontrolünde gerçekleştirilir? 2.................... 37 18 27............................................... Gözümüze doğru gelen bir cisim karşısında gözlerimizi farkında olmadan kapatırız....................................... Etkinlik : Nerede Gerçekleflir? Konu Biterken • • 3 Afla¤›da vücudumuzla ilgili baz› olaylar verilmifltir. yutkunmak gibi hareketleri düşünmeden gerçeklefltirdi¤imizi fark ettiniz mi? Göz bebe¤imizin ›fl›kta küçülüp karanl›kta büyümesi de düflünmeden gerçeklefltirdi¤imiz hareketlerdendir.... Vücudumuzda Sistemler 18................................................................................................................................... 3.... Bu hareketleri ise tekrarlayarak ö¤reniriz................................................”................. 6......................................... Çalışma Kitabı’ndaki “Nerede Gerçekleşir?” adlı 18......... Vücudumuzun dışarıdan gelen ›fl›k........ yüksek sesten ürkmek.... Refleks hareketlerimiz.............................. hapşırmak...................................................................................................... omuriliğin de hemen kaslarımızın kasılarak elimizin çekilmesini sağladığı sonucuna varılır.................................... dans etmek.............................. 4. Omurilik Etkinlik tamamlandıktan sonra Ders Kitabı’nın 37.. ... Yandaki şekilde görüldüğü gibi elimizi yanan bir muma yaklaştırdığımızda derimizdeki acı hissini alan sinirler bunu omuriliğe iletir..... Sizce bu farkl›l›klar›n sebebi nedir? Yeni doğan bebeğin emme hareketi................................. “Resimde gördüğünüz olayı anlatalım............................ soruları cevaplarken yönlendirebilirsiniz................. Öğrencilerden farklı örnekler vererek kendi cümleleri ile refleksi tanımlamaları istenir.............. kaslarımızın hemen kasılarak elimizin çekilmesini sağlar......................................... Bunlar› bir kez ö¤rendikten sonra bir daha unutmaz ve düşünmeden gerçekleştiririz....... Resme ait açıklama öğrencilere okutulur ve açıklamamın altında yer alan refleks örneklerine ve bu hareketlerin isteğimiz dışında gerçekleştiğine öğrencilerin dikkatleri çekilir......... Değerlendirme Aşaması 18................................................................................ ...................................... .................. Hazırlanalım” bölümüyle ilgili araştırma yapmaları istenir............. Omurilik................... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri omuriliğimizin kontrolünde gerçekleştirilir? ..... Bu olaylar›n bulundu¤u kutucuk numaralar›n› kullanarak afla¤›daki sorular› cevaplayal›m....... Öğrencilerin refleks hareketlere örnek vermeleri istenir............. .... yanan bir mumdan parmağın hızla geri çekilmesi........ örgü örmek............................ Bu hareketler isteğimiz dışında gerçekleşir ve vücudumuzun kendisini korumas›n› sa¤lar....... yüzmek.......... 5............... 8 .. Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek gerekli dönütler verilir ve düzeltmeler yapılır..Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Refleks Nedir? Yanda yer alan foto¤raflardaki farkl›l›klar› belirleyelim..................... (Refleksler) 3. Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri beyinci¤imizin kontrolünde gerçekleştirilir? ............................. 37 .... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri omurilik soğanım›z›n kontrolünde gerçekleştirilir? 1.................. Refleksler. limon görünce ağzımızın sulanması gibi hareketler de reflekstir..................... siz de refleks hareketlerimize farklı örnekler verebilir misiniz? Araba ve bisiklet sürmek............................................................................ 6.............................. 2................................ Böylece elimizi yanan bir muma yaklaştırdığımızda derimizdeki acı hissini alan sinirlerin bunu omuriliğe ilettikleri.. 1 Yutkunmak 2 Acıkmak Gürültüden irkilmek 4 Yüzmek 7 ‹p üstünde yürümek 5 Örgü örmek 8 Besinleri sindirmek 6 Sistemlerin çal›flmas›n› düzenlemek Öğrencilerin sinir sisteminin bölümlerini ve görevlerini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir.................................. Peki..... “Kaslarımıza elimizin çekilmesi emrini vücudumuzdaki hangi yapı verir?” gibi yönlendirici sorular sorulur............ .......... 7. 1.................................................................................. .........

. Vücudumuzda büyümemizi kontrol eden nedir? 3............................. Öğrenciler birbirlerinin yaptıkları eşleştirmeleri kontrol ederler.. uçaklarıyla havada tehlikeli taklalar atarken bizler de büyük bir coşkuyla onları alkışlıyorduk.. Hormonun görevi :..................... Açıklama Aşaması Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 39......... Organ ve sistemlerimizin çalışmasının denetlenmesi ve düzenlemesi genellikle sinir sistemimiz ile iç salgı bezlerimizin birlikte çalışması sonucunda gerçekleşir............ Araştıralım....... Etkinlik : ‹ç Salg› Bezlerimiz Aşağıdaki şekillerde dişi ve erkek bireylere ait iç salgı bezleri görülmektedir..................... İç Salgı Bezlerimiz TÜRK YILDIZLARI’nın Zafer Bayramı’nda sesten bile daha süratli uçaklarla yaptıkları muhteşem gösteriyi izlerken çok heyecanlandım.............. hazırladıkları iç salgı bezlerini içeren modelleri kitapta verilen bilgilerle karşılaştırarak kontrol etmeleri sağlanır............................................................ Dişiye özgü özelliklerin ve Hormonun görevi :...... Öğrenciler bu çalışmayı gruplar oluşturarak yapabilirler.........Keşif Aşaması Öğrencilerin “İç Salgı Bezlerimiz” başlığı altındaki resmi incelemeleri ve resme ilişkin metni okumaları sağlanır............... Çevremdeki insanlar da en az benim kadar heyecanlı görünüyordu..... Etkinlik: ‹ç Salgı Bezlerimiz Bu etkinlik için öğrencilerin insan modelleri üzerinde iç salgı bezlerini renkli kalemlerle boyamaları sağlanır...... Hormonun görevi :.... Her geçen gün biraz daha büyüyoruz............ Ellerim terliyordu.... Şekillerin yanındaki kutucuklara ortak olan iç salgı bezlerinin bir kere yazılacağı belirtilebilir.... yumurtanın oluşmasını sağlar........... Diğer iç salgı bezlerinin de buna benzer şekilde salgıladıkları hormonları kan damarlarına verdikleri söylenir.... Kan şekerini düzenler.................................................. Öğrenciler dişi ve erkek bireylerde ortak bulunan bezlerin aynı renklerde boyanması için yönlendirilir........ Etkinlik: Hormonların Kontrolü Bu etkinliğin amacı iç salgı bezleri ile görevlerini eşleştirerek konunun pekiştirilmesini sağlamaktır. Heyecanlanmamıza ve korkmamıza sebep olan nedir? Vücudumuzun doku ve organları arasındaki işleyişi denetlemek ve düzenlemek sadece sinir sistemimizin görevi değildir................................................ Öğrenciler tabloyu inceleyerek iç salgı bezlerini ve görevlerini okurlar. Erkeğe özgü özelliklerin Hormonun görevi :........... ....................... Tiroit Bezin adı :........ ............................................................... 38 Araflt›ral›m.......... Ben onları izlerken bile bu kadar heyecanlandığıma göre acaba pilotlar neler hissediyorlardı? Gösteriyi izlerken yaşadıklarımın sebebini merak ettim ve aşağıdaki soruların cevaplarını araştırmaya karar verdim.......... Hormonun görevi :........................................................................ insülin ........... ....... Testis Bezin adı :........ Hazırlanalım Bu bölümün amacı......... (Glukagon kan şekerini artırır............ öğrencilere iç salgı bezlerimizin vücudumuzdaki doku ve organlar arasındaki işleyişi denetleyip düzenlediğini kavratmaktır....... ................... Bu bölümde yer alan sorular sınıfta cevaplandırılır................. Öğrencilerin araştırmaları sonucunda edindikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “İç Salgı Bezlerimiz” adlı 19............................................... levha ve/veya şema üzerinde göstererek bunların görevlerini açıklamaları amacıyla “Araştıralım...... Haz›rlanal›m Afla¤›daki sorular›n cevab›n› araflt›ral›m..... edindikleri bilgileri bir insan modeli hazırlayarak üzerinde gösterebilirler. cevapları birlikte araştıralım mı? 19....................................... Araştırmalarının sonucunda.......... model................ Böbreküstü bezleri Bezin adı :...... Korku ve heyecan durumunda metabolizmayı hızlandırır............ Etkinlik öğrencilere yaptırılır..... Öğrencilere hipofiz bezini ve kan damarlarını gösteren resim inceletilir.............. 20............... Eşeysel hormonlar Salgıladığı hormon :.................... Daha sonra onların............................ Şemada görülen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonlara örnek verildiği. İç salgı bezlerinin görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirdikleri vurgulanmalıdır.. salgıladıkları hormonu kutucuklardaki noktal› yerlere yazalım... Ne dersiniz.................. Etkinlik öğrencilere yaptırılır.. Eşeysel hormonlar Salgıladığı hormon :..... Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu.................... 19....... Büyüme Hormonu* Salgıladığı hormon :............ ...... vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler............. Konu bitiminde Çalışma Kitabı’ndaki “Hormonların Kontrolü” adlı 20.......... Hipofiz Bezin adı :................... Pankreas Bezin adı :.... düşürür).... Büyümeyi sağlar..................................... 28 * Birçok hormon salgılayarak denetleyici ve düzenleyici sistemin çalışmasını düzenler.............. Yumurtalıklar 38 ................ Hipofiz bezinin salgıladığı hormonları kan damarlarına verdiği belirtilir. Adrenalin Salgıladığı hormon :..... Nefesimi tuttum................ Ardından öğrencilerin iç salgı bezlerini............................................... Bir an gökyüzündeki uçaklardan birinin pilotu olduğumu hayal ettim............... sayfasında yer alan şema üzerindeki iç salgı bezlerini göstermeleri istenir.................. Büyüme. içimde bir şeylerin yükseldiğini hissetim............... Pilotlarımız..... ‹ç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler ve denetler.. Her iki bireyde ortak olan iç salg› bezlerini ayn› renkte boyamaya dikkat edelim....... ve spermin oluşmasını sağlar............ Bezin adı :.............................. ergenlik dönemini tamamlayana kadar büyümemiz devam edecek.. 1.. gelişme ve Hormonun görevi :....... Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır...... Tiroksin Hormonu Salgıladığı hormon :..... iç salgı bezlerinin bunlardan başka hormonlar da salgıladıkları belirtilebilir......... ‹nsülin-Glukagon Salgıladığı hormon :.... Bu iç salgı bezlerini boyayarak bunlar›n adlar›n› ve görevlerini........................... Korktuğumuzda ya da heyecanlandığımızda vücudumuzda ne gibi değişimler olur? Bunun sebebi nedir? 2...

Dişiye özgü özellikleri ortaya çıkaran ve dişideki üreme olaylarını düzenleyen iç salgı bezidir. • Erkek üreme hücrelerinin (sperm) oluşmasını sağlar. Herhangi bir salgı bezinde meydana gelen aksaklık vücudumuzda pek çok yapıyı olumsuz etkiler. Öğrencilerin vücudumuzdaki sistemlerle ilgili öğrendikleri ile denetleyici ve düzenleyici sistemimizin görevi olan vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve uyum içinde çalıştığı düşüncesini pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” adlı 21. Etkinlik : Kavramlar Eklem Böbrek Efleysel bezler Çevresel Beyincik Karaci¤er Hipofiz Beyin Dolafl›m Böbreküstü Fiziksel Omurilik so¤an› Omurilik Vücudumuzdaki Sistemler Afla¤›da görülen kavram haritas›nda eksik b›rak›lm›fl olan boflluklara. Kan damar› Hipofiz bezi Denetleyici ve düzenleyici sistemimizde görülen hastalıkları ve bu sistemimizin sağlığını korumak için alabileceğimiz önlemleri araştıralım. İç salgı bezlerimiz birbirinden bağımsız çalışmaz. Pankreas Salg›lad›¤› Hormonlar ve Görevleri: ‹nsülin: Kan şekerini düflürür. 1. Glukagon: Kan şekerini art›r›r. dişiye özgü özelliklerin oluşmasını sağlar. az hormon salgılaması ise cücelik. büyüme ve gelişmede etkili tiroksin hormonunu salgılayan iç salgı bezidir. 21. Tiroit 4. Hipofiz Salg›lad›¤› Hormon: Büyüme hormonu Görevleri: • ‹ç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. Örneğin. Aşağıdaki flemada. gelişmeyi ve vücudumuzdaki diğer kimyasal olayları düzenler. Alternatif Araştıralım Hazırlanalım ‹ç salgı bezlerimiz. Her bir hormon. Sinir hücreleri kendilerini yenileyemedikleri için darbe ve çarpmalar sonucunda sinir sisteminde kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir. Pankreas 3. b. Salgıladığı adrenalin hormonuyla heyecan ve korku anlarında kalp atışını ve solunumu hızlandıran iç salgı bezidir. Etkinlik : Hormonlar›n Kontrolü Aşağıda verilen iç salgı bezleri ile görevlerini efllefltirerek çizelgeyi doldurunuz. Fiziksel Böbrek Hipofiz Böbreküstü Çevresel Beyincik Omurilik so¤an› Beyin Eşeysel bezler Omurilik 29 39 . Hipofiz 21. ‹ç salgı bezlerimiz. ‹ç Salg› Bezi ‹ç salg› bezi Görevi a. denetleme ve düzenleme görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirir. 20. Testis Görev 1 2 3 4 5 6 c e d ç b a 2. pankreasın insülin hormonu salgılayamaması ise şeker hastalığına sebep olur. hipofiz bezinin fazla hormon salgılaması devlik.). erkeğe özgü özelliklerin oluşmasını sağlar. Eğer vücudumuzda iyot eksikliği olursa tiroksin hormonunun salgılanması azalır ve dış guatr. 19 28. Tiroit Salg›lad›¤› Hormon: Tiroksin hormonu Görevi: • Büyümeyi. • ‹ç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. verilen kavramlardan uygun olanlar› yerlefltirelim. s. Öğrencilerin ünite boyunca öğrendikleri kavramları oyun oynayarak eğlenceli bir şekilde tekrar etmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Sinir Sistemimiz ve İç Salgı Bezlerimizi Oynayarak Öğrenelim” adlı 22. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin elde edeceği bilgiler aşağıdaki gibi olabilir (Bu metin öğrencilere araştırma yaptırmadan okunarak da kullanılabilir. bazı iç salgı bezlerimiz ile bunların salgıladıkları hormonlara örnek verilmifltir. 39 Vücudumuzda Sistemler 20. kuduz ve çocuk felci sinir sistemi hastalıklarındandır. Testis 21 29. ç. Fazla çalıştığında guatr hastalığına sebep olan. ‹ç salgı bezlerinin ürettiği hormonlar. d. s. fiemay› inceleyerek difli ve erkek iç salgı bezlerinin üretti¤i hormonlar› ve bu hormonların görevlerini belirleyelim. Salg›lad›¤› Hormon: Eşeysel hormonlar Görevleri: • Ergenlik döneminde.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Genişletme Aşaması Bu konuyla ilgili öğrencilere “Alternatif Araştıralım. Erkeğe özgü özellikleri ortaya çıkaran ve erkekteki üreme olaylarını düzenleyen iç salgı bezidir. Sinir sistemimizi bu hastalıklardan korumak için aşılar kullanılmaktadır. heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır. görevini düzenleyecekleri organlara. tiroid bezinin çok çalışarak fazla tiroksin hormonu üretmesi durumunda ise iç guatr oluşur. Tüm iç salgı bezlerini denetleyen ve düzenleyen iç salgı bezidir. Etkinlik yaptırılır. kan yoluyla taşınır. Sinir sistemimiz ise çok hızlı ve kısa süreli bir şekilde çalışır. denetleyici ve düzenleyici görevlerini uzun sürede ve sürekli olarak gerçekleştirir. Böbreküstü 6. coşku. Böbreküstü Salg›lad›¤› Hormon: Adrenalin hormonu Görevi: • Korku. farklı etkilere sahiptir. Yandaki flekilde hipofiz bezi ve kan damarlar› görülmektedir. Etkinlik yaptırılır. • Büyümeyi sağlar. • Dişi üreme hücrelerinin (yumurta) oluşmasını sağlar. 20 29. Öğrenciler bu etkinliği bitirdikten sonra “Vücudumuzdaki Sistemler” kavram haritası doldurulmuş hâliyle tahtaya yansıtılarak veya çizilerek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır. Yumurtalık Salg›lad›¤› Hormon: Eşeysel hormonlar Görevleri: • Ergenlik döneminde. c. Hazırlanalım” konusu ev ödevi olarak verilebilir. s. Yumurtalık 5. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimizin Sağlığı Menenjit. e. Etkinlik: Vücudumuzdaki Sistemler Bu etkinlikle öğrenciler verilen kavramlar arasında anlamlı bağlantılar kurarlar. Kan şekeri düştüğünde kan şekerini artıran glukagon ve kan şekeri yükseldiğinde kan şekerini düşüren insülin hormonlarını salgılar.

flekil 1. Konu Biterken 4. Çizdi¤imiz veya fotokopisini çekti¤imiz k⤛d›. flekilde görüldüğü gibi diğer yönde katlayalım. Gruplar uzun bir cetvel veya cetvel şeklinde bölmelendirilmiş uzun bir kâğıt hazırlar. Pankreas 6. tuzlu¤u söylenen sayı kadar açıp kapatır. sigara ve uyuşturucu) ile ilgili örnekler verilir. Bunun için sinir sistemi ve iç salgı bezlerimiz birbiriyle etkileşim içerisindedir. Bu sistemimizin sağlığını korumak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Tuzluğumuzu tamamladık. Tuzluğu elinde tutan oyuncu. Böbreküstü bezi 5. A öğrencisi haber vermeden kâğıdı veya cetveli bırakır. flekil 2. Bu işlem 3. Bu oyun öğrencilerle birlikte oynanarak öğrencilerin her bir kavramla ilgili soruları birbirlerine yöneltmeleri sağlanır. c) Vücudumuzda gerçekleşen olayların denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Ortasından katladığımız kâğıdı açalım ve 4. üzerinde sadece flekil kalacak biçimde kenarlar›ndan keselim. a) A ve B şekillerinde gösterilenler nelerdir? b) A ve B şekilleri birlikte çalışarak vücudumuzun hangi sistemini oluşturur? c) Bu sistemin vücudumuz için önemi nedir? d) A ve B şekillerindeki numaralandırılmış bölümlerin isimlerini yazalım ve görevlerini açıklayalım. 40 22. Oluşan ceplere parmaklarımızı yerleştirerek oyunumuza başlayalım. Diğer oyuncuya bu kavramla ilgili bir soru sorar (Pankreas nedir? Pankreasın görevi nedir? vb. flekilde olduğu gibi ortasından katlayalım. farklı görev ve yapıdaki organların ve sistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlar. Etkinlik: Sinir Sistemimiz ve ‹ç Salg› Bezlerimizi Oynayarak Ö¤renelim 22 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve düzenleyici sistemiz. Refleks olarak adlandırdığımız hareketlerden birini seçelim. Sinir sistemimize zarar verebilecek ağır sporlardan. flekil MERKEZÎ S‹N‹R S‹STEM‹ • Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır. Değerlendirme Aşaması 22. Aşağıdaki şekli çizerek veya fotokopisini çekerek çoğaltalım. Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m. Kâğıdımızı köşelerinden 1. 1. sayfasını fotokopi ile çoğaltabilirsiniz. • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. açık kalan cebin iç yüzündeki kavramı okur. 9. Denetleyici ve düzenleyici sistemimizi olumsuz etkileyecek alkol. Cevaplayamazsa sıra di¤er oyuncuya geçer. 30. sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmal›y›z. Afla¤›daki ifllemleri ad›m ad›m yaparak tuzlu¤umuzu haz›rlayal›m. 3. Tiroit 4.4 kez tekrarlanır ve ortalaması alınır. flekilde olduğu gibi. Bu kelimeler hakk›nda da birbirimize sorular yöneltebiliriz. 1 2 1 3 4 2 3 4 5 6 Şekil A Şekil B • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. B öğrencisi kâğıdı tutar. Kâğıdın köşelerini foto¤raftaki gibi ortada birleştirelim. Beyin 2. B öğrencisi ise alt ucu 0 (sıfır) noktası hizasında başparmağı ve işaret parmağı ile tutacak şekilde bekler. Testis 3. Diğer oyunculardan biri tuzlu¤un bir cebini iflaret ederek 1 ile 10 arasında herhangi bir sayı söyler. yazılı yüzü bize bakacak biçimde tekrar çevirelim. Aşağıda. Beyincik 3. 30 40 . Yumurtalık 1. 4. Öğrenciler etkinlik içindeki adımları doğru sıra ile takip ederek bu sayfayı katladıklarında üzerinde kavramların yazılı olduğu bir tuzluk elde edeceklerdir. 5. Öğrencilerin refleks davranışları gözlemlemek için gerçekleştirdikleri deneyler kabul edilir. a) Şekil A: Sinir sistemi. Aşağıdaki soruları A ve B şekillerini kullanarak cevaplayalım. Ard›ndan k⤛d›m›z› 3.Denetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığını olumsuz etkileyen etkenler (alkol. Oyunumuz böylece devam eder. köşelerinden bir daha katlayalım. flekil’de görüldüğü gibi katlayalım.). flekil 3. Köşelerinden katlamış olduğumuz kâğıdı. Oyunda bir kişi tuzlu¤u açıp kapatmakla görevlidir. yazılı yüzü altta kalacak biçimde ters çevirelim. Etkinlik : Sinir Sistemimizi ve ‹ç Salg› Bezlerimizi Oynayarak Ö¤renelim 2. refleks davranışı gözlemek için yapılan bir deney örnek olarak verilmiştir. Kâğıdımızı. 2. Etkinlik için Çalışma Kitabı’nın 30. B öğrencisinin kâğıdı veya cetveli kaçıncı bölmeden tuttuğu kaydedilir. 7. A öğrencisi kâğıdı veya cetveli üst ucundan tutar. 2. s. Çevresel sinirler Şekil B için: 1. Söylenen sayıya geldiğinde. Not: Tuzlu¤umuzu haz›rlarken katlamalar sonucunda görünmeyen kelimeler olacakt›r. 2. d) Şekil A için: 1. Deney: Kim Daha Hızlı? Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. 8. Şekil B: İç salgı bezleri b) Denetleyici ve düzenleyici sistemimizi oluşturur. Her bir grubun sonuçlarını diğerleriyle karşılaştırmaları sağlanır. Hipofiz 2. Omurilik 4. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. Sayıy› söyleyen öğrenci bu soruyu cevaplamaya çal›fl›r. Öğrenciler ölçüm sonuçlarına göre birbirlerinin refleksleri arasındaki farkı karşılaştırabilirler. çarpma ve darbelerden kaçınmal›y›z. Seçtiğimiz refleksi gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlayalım. ani hareketlerden. 6.

......... %90’ını hatırlarız................................... Hemen kucaklaşıyorsunuz........... vb....3. Teknolojik örnek olarak lens............................. ............. biraz ilerideki pastanenin bahçesinde dondurma yemeye davet ediyor........... gözlük... burunda koku.................... %20’sini..... ........... ............ • Öğrenciler Neredeler........... Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir..................... Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler. %80’ini............. ............ Size seslenen uzun zamandır görmediğiniz ve çok sevdiğiniz bir arkadaşınız.......9) • 4........ Diğerleri öğrencilerden beklenir.... kornea nakli vb................... Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur................ Ara Disiplinlerle İlişkilendirme • İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4........ cevaplar değerlendirilir........... Söylediklerimizin .......... işitme cihazı.... duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı ......... ........... Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1)..................... model üzerinde açıklamaları................... Hem söyleyip hem de davranışa dönüştürdüklerimizin ....................................... Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder...... 4.......1....3........................ Parkı kuşların sesi ve çiçeklerin kokusu sarmış.............. ........7–4............................. s..............cevap verme süreci açıklanır............................ kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır.... • 4...................................... gözde ışık............................................ Arkadaşınız sizi. Nereye Gelecekler? Öğrenciler önceki sınıflarda duyu organlarının çevreyi algılamamızdaki önemi hakkında bilgi sahibi olmuşlardı.5........... görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3)......5... Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ-31................................................................ Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir......... Aşağıdaki resmi inceleyelim....................... .... Öğrencilere “Paragrafta yer alan eylemleri yaparken hangi duyularınızı kullandınız?” sorusu yöneltilerek sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur.... bu organlar hakk›ndaki bildiklerimizi anlatan fliir....................................... Öğrencilerden gelen uygun ............ 4................................. Öğrencilere anahtar kavramlarla ilgili düşüncelerini listeleyerek bunları birbirlerine açıklamaları söylenir...... teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına ve duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler vermeleri beklenmektedir......... 32).............. 4.............................4.............. Sınırlamalar • 4.............................. belirtilir.. Etkinlik yaptırılır......... Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir.............. öğrencilerin çevrelerindeki uyarıları algılamada duyu organlarının rolünü fark etmeleri...........................7.............. yazal›m.. Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.... Hem görüp hem duyduklarımızın ................................ sıcaklık.............................. ................ %10’unu................. kulak göz burun dil deri 2.............. • Konuya Giriş Öğrencilere Ders Kitabı’nın 41...... 4............. dokunma...................... 4.............. ...2.6......5................................................. Aşağıdaki duyu organlar› resimlerinin yanlar›nda yer alan noktal› yerlere.. .... ................................................... basınç............ .................. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar... Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları............ Kendini görme işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır..... 31 AÇIKLAMALAR 41 ... Defterlerindeki boş bir sayfayı açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir..................... 23.......... Etkinlik : Organlar›n Ad› Ne? 1............ • 4................................. 9..................... Birden arkanızdan birinin size seslendiğini duyuyorsunuz... Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4)......Duyu Organlarımız Duyu Organlar›m›z • Konuya Başlarken Anahtar Kavramlar almaç uyart› Güneşli bir bahar sabahında parkta yürüyüşe çıkıyorsunuz................. %30’unu... Kutucukların içine ilgili duyu organlar›n›n adlar›n› yazalım......... .... Bu konuda... duyularınız ne kadar etkili olabilir? Bunlar› Biliyor muydunuz ? Okuduklarımızın .............. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği hatırlatılır.......................... sayfasındaki resimler inceletilerek resimlere ilişkin paragraf okutulur............................ duyu organlarının yapılarını şekil. Engelli arkadaşlarına karşı ayırımcı bir tavır sergilememeye özen gösterir...................... Gördüklerimizin . 4.. • 4................. Duyduklarımızın ............ Yukarıda anlatılan olayları alg›layabilmek için hangi duyularınızı kullanırsınız? Çevrenizdeki uyarıları algılamanızda............... Ayrıca duyu organlarındaki aksaklıklara................... [!] Uyarılar • 4.... 4..... Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride KAZANIMLAR 41 Vücudumuzda Sistemler 23 31......7.... Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Organların Adı Ne?” adlı 23...................................... Kendini...3...... Birbirinizi özlemişsiniz... %50’sini.............................................................................. tekerleme............. Birlikte oturup hafif bahar rüzgârının esintisini derinizde hissederek birer dondurma yiyorsunuz.... .................................................................................... 4........................... acı....... duyu organlarının hangi uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklamaları beklenmektedir...................... dilde tat......... Her bölüme bu iki anahtar kavramdan birisi yazılır.... Bunların yanı sıra öğrencilerin kendilerini....................................... Resimlerin altında yer alan sorular ile resim arasında ilişkilendirme sağlanır..................... görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışmaları beklenmektedir............................

. Alınan notlardan birkaç tanesi okutularak Çalışma Kitabı’ndaki “Gözün Dış Yapısı’ adlı 24. sertliğini. armut vb.........) Bu etkinliğin amacı. Duyu organlarımızı kullanarak yaptığımız işlerin neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Aşağıdaki etkinliği yaparak duyu organlarımızın çevremizdeki uyarıları algılamamızda nasıl bir rol oynadığını fark etmeye çal›flal›m..... öğrencilerin arkadaşlarının gözlerini büyüteçle incelemelerini ve gözün dış yapısı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Duyu almaçları sayesinde uyartıların. ‹nceleyelim Duyu Organlar›m Keşif Aşaması Öğrencilere.... Farklı duyu organlarımız için farklı almaçların olduğu belirtilir.. Öğrencilerden iki aşamadan oluşan etkinliğin birinci aşamasında resimdeki kutucuklara ilgili duyu organının adını. Arkadaşımızın gözlerini açalım ve tahminlerinin doğruluğunu kontrol edelim. elma. flemalar›n altlarında bulunan noktal› yerlere yazalım. bas›nç.... öğrencilere duyu organları hakkındaki bilgilerini hatırlatmaktır... 7. Etkinlik: Gözün Dış Yapısı Bu etkinliğin amacı... Etkinlik yaptırılır....... Sert tabaka . hangilerini tanımak daha zor oldu? Sebebini arkadaşlarımızla tartışalım..... rengini. a¤r›... 24. Etkinlik: Duyu Organlarım (Önerilen süre: 15 dk... • Hangi arkadaşımız ya da arkadaşlarımız meyveleri en kolay tanıdı? Neden? Çevremizdeki cisimlerin sesini.. öğrencilerin duyu organlarının çevremizdeki uyarıları algılamada nasıl bir rol oynadığını fark etmelerini sağlamaktır.. Gözlem sonuçlar›m›z› aşağıdaki göz modellerinin üzerinde çizimle gösterelim... öğrenciler tarafından cevaplanır... özelliklerini duyu organlarımız sayesinde hissederiz.23. kulakta ses.. rengini. “Duyu organlarımızı kullanarak yaptığımız işlerin neler olduğunu söyleyebilir misiniz?” sorusu sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. • Üçüncü gönüllü arkadaşımızın gözlerini bağlamayal›m. 7..... Peki bu organlar›m›z nas›l çal›fl›r? Duyu organlar›m›zda çevremizdeki uyarıları dış ortamdan alan ve duyu sinirlerine aktaran özel hücrelere duyu almaçları adı verilir.) • Kesilen meyve parçalar›n›n her birini ayrı tabaklara ♦ meyve bıçağı k koyal›m.. 42 . Etkinlik : Az Ifl›k.. Etkinlik Gözlemleyelim. Araç ve Gereçler • Getirdiğimiz meyveleri gönüllü arkadafllar›m›z›n ♦ üç çeşit meyve görmeyece¤i bir yerde aynı şekil ve büyüklükteki üç (portakal... 24...... Çok Ifl›k Arkadaşımızın gözlerini önce az ışıklı daha sonra çok ›fl›kl› bir ortamda inceleyelim.. duyu organlarımızın beraber çalışması durumunda algılamamızın daha kolay ve doğru olacağı açıklanır.. Etkinlik : Gözün Bölümleri Aşağıdaki göz şemaların›n üzerlerinde yer alan kırmızı bölümlerin adlar›nı.. duyu organlarının yapısında bulunduğu vurgulanarak sayfada yer alan duyu almaçlarına ilişkin resimler öğrencilere inceletilebilir. Gördüklerimizi aşağıdaki boş göz modelinin içerisine çizelim.. dokunma uyar›lar›n› al›r. Tahminlerini kaydedelim... Duyu merkezleri kendilerine ulaşan uyarıy› değerlendirir ve oluflturdu¤u cevabı vücudun ilgili bölümlerine gönderir. Arkadaşımızın gözlerini açalım ve tahminlerinin doğruluğunu kontrol edelim.. Tüm duyu organlar›ndaki duyu almaçları uyar›lar› duyu-sinir yolu ile beyindeki özel duyu merkezlerine iletilir. parçaya keserek ay›ral›m. ikinci aşamasında ise şekilleri verilen duyu organlarının yanındaki boşluklara o organ hakkında bildiklerini yazmaları istenir....... 32 Damar tabaka . Öğrencilerden...... kokusunu... Beyindeki ilgili merkezin kendisine ulaşan uyartı mesajını değerlendirip mesajın gerektirdiği komutları vücudun ilgili bölümlerine verdiği ve bu bölümlerin verilen komutları yerine getirmesini kontrol ettiği bilgisi verilir. meyveleri keserken dikkatli olmaları hususunda uyarılır. Duyu almaçlarının. sertliğini vb. kulak...... Az ›fl›k Çok ›fl›k 26. Böylece dış ortamdan gelen uyarıların algılanmasının sağlanmış olduğu vurgulanır.. ♦ üç adet plastik taba • Birinci gönüllü arkadaşımızın gözlerini bağlayalım ♦ gözleri bağlamak ve verilen üç meyveyi sadece koklayarak tanımasını için kumaş parçası isteyelim. Ardından Ders Kitabı’ndaki “Duyu Organlarım” adlı 7. Yandaki şekilde beyindeki duyu merkezleri gösterilmiştir..... Çevremizi algılamamız› sa¤layan göz.. • ‹kinci gönüllü arkadaşımızın da gözlerini bağlayalım ve aynı işlemleri dokunarak yapmasını isteyelim... burunda koku.. Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızdan gönüllü üç arkadaşımızı seçelim. Bu arkadafl›m›zdan da üç ayrı meyveyi dokunarak.... Öğrenciler. dil ve deri duyu organlarımızdır... Etkinliğin sonunda öğrencilerden etkinlik yapıldıktan sonra keskin kokulu meyveleri tanımanın daha kolay olduğu ve gözleri bağlanmayan öğrencinin meyveleri dokunarak koklayarak ve görerek daha iyi tanıdığı sonucuna ulaşmaları beklenir. burun. Çevremizdeki cisimlerin sesini. yumuşaklığını.. Etkinlik : Gözün D›fl Yap›s› Arkadaşımızın gözünü büyüteçle inceleyelim.. Arkadaşımızın tahminlerini kaydedip bu tahminlerin doğruluğunu kontrol edelim.. A¤ tabaka ........ Arkadaşımızın tahminlerini kaydedelim. Duyu almaçlar› gözde ›fl›k. kokusunu. Dış ortamdan duyu organlarımız ile aldığımız uyarıları sinirlere aktaran özel hücrelere “duyu almaçları” adı verildiği söylenir.. duyu organlarımızdan biri olan göz hakkında neler bildiklerini defterlerine not etmeleri istenir... deride s›cakl›k. Etkinliğin sonundaki sorular... sayfasında yer alan beyindeki duyu merkezlerine ilişkin resmi incelemeleri sağlanır. Etkinlik: Organların Adı Ne? Bu etkinliğin amacı.. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir.. Sonuca Varal›m • Gözlemlerimizden yola ç›karak hangi meyveleri tanımak daha kolay. 42 Tat alma Dokunma ‹flitme Koku alma Görme Açıklama Aşaması Öğrencilere.... sıcaklığını vb.. 25. Öğrencilere “Gözlerim Beni Yanıltabilir mi?” adlı 4. koklayarak ve görerek tanımasını isteyelim.. Etkinlik yaptırılır... Bu bölümlerin cevabın gerektirdi¤i ifllemi yerine getirip getirmedi¤ini de duyu merkezleri kontrol eder.. duyu organlarımız sayesinde hissettiğimiz vurgulanır. duyu-sinir yolu ile beyindeki duyu merkezlerine iletildiği bilgisi verilirken öğrencilerin Ders Kitabı’nın 42. dilde tat.....

çevremizden aldığı ışık sayesinde görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Çok Işık’ adlı 25. Gözümüzde bulunan bu yap›lar›n görmemizi nas›l sa¤lad›¤›n› inceleyelim. öğrencilerin ışık şiddetinin fazla olduğu ortamlarda göz bebeğinin daraldığını. ‹ris. damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç bölümden oluşur. şeması ya da maketi üzerinde görme olayı açıklanır. Bademler hareket ediyor mu? Kim yukarıda. Saydam tabaka önce saydam tabakaya gelir Sar› leke ve burada kırılır. Görme kusurları bazen çocuğun kendisi. sert tabaka. Göz bebeğinden gelen ışınlar. Bu etkinlik için kullanılacak resimler Öğretmen Kitabı’nın 65-d ve 65-e sayfalarında bulunmaktadır. kaşlar. Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak öğrencilere “Göz Tarama Testi (Snellen Testi)” yapılabilir. kim aşağıda? Yukarıdaki resimde yer alan kişilerden hangilerinin yukarıda. Gözün görmemizi sağlayan duyu organımız olduğu belirtilir. 2. s.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler 4. Gelin bu bölümlerde bulunan yap›lar›n görevlerini inceleyelim. öğrencilerin göz şemaları üzerinde kırmızı ile gösterilen kısımların isimlerini yazarak gözün görmeyi sağlayan bölümleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleridir. gözümüze gelen ışığın şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daraltır. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları. Ifl›¤a duyarl› almaçlar›n bulundu¤u ağ tabakada yer alan sarı leke Göz sinirleri Göz merce¤i üzerinde ters bir görüntü oluşur. Ters görüntü. göz kapakları. Öğrencinin öğrenimini yerine getirebilmesi için iyi görmesi gerekir. Alternatif Etkinlik: Gözlerim Beni Yanıltabilir mi? Bu etkinliğin amacı. Görüntü Oluşan görüntü buradaki görme almaçları tarafından algılanır. 4. aile çevresinde televizyon ve bilgisayar gibi göze ve kulağa hitap eden araçların yaygınlaşması çocuğun görme yeteneğini daha çok kullanmasını gerektirmektedir. Çok Işık Bu etkinliğin amacı. 26 32. Bu bölümlerin görevleri açıklanır. Ders Kitabı’ndaki şekil ya da laboratuvarda bulunan göz modeli. damar tabaka ve ağ tabaka olduğu belirtilir. “Bu göz kusurları nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak konu sınıfta tartışmaya açılır. 28. Etkinlik : Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 43. Böylece görme gerçekleşir. Etkinlik: Gözün Bölümleri Bu etkinliğin amacı. Gözün kaşlar. Etkinlik: Az Işık. Yandaki foto¤raf› inceleyerek gözümüzü koruyan ve görme iflinde görevli olan yap›lar›n neler oldu¤unu söyleyebilir misiniz? Göz. İrisin gözümüze gelen ışığın şiddeti fazla olduğu zaman göz bebeğini daralttığı. Bunun için laboratuvarda bulunan göz modeli. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır. Gözümüzü koruyan yapılar. Etkinlik : Aşağıda inceleyelim. Sert Tabaka: Gözün dışında bulunan beyaz renkli kısımdır ve gözü dış etkilerden korur. 43 25. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyümesine sebep olduğu bilgisi verildikten sonra öğrenciler. s. Görme Organımız Göz 24 32. Ağ Tabaka (Retina): Duyu almaçlar›ndan gelen sinirlerin birleşerek göz yuvarlağının arka tarafından çıkıp beyne gitti¤i kör nokta a¤ tabakada bulunur. şeması ya da maketi de kullanılabilir. Modern eğitimde kullanılan eğitim araçlarının çokluğu. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Gözün Bölümleri’ adlı 26. 4. kirpikler ve gözyaşı bezleri ile göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan ve bunların hareketini sağlayan kaslardan oluştuğu belirtilir. beyindeki görme merkezinde düz olarak algılanır. öğrencilerin gözlerin ve beynin görmeyi sağlamak için birlikte çalıştıkları hâlde bazen gözlerin beyne oyun oynayarak gördüklerini yanlış yorumlamasına veya karıştırmasına yol açabileceğini fark etmelerini sağlamaktır. Öğrencilere “Bildiğiniz göz kusurları hangileridir?”. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyümesini sağlar. Ayr›ca gözyafl› bezleri gözümüzün sürekli nemli kalmas›n› sa¤lar ve toz gibi zararl› etkilere karfl› gözümüzü korur. Ders Kitabı’nın 43. Sert tabaka Göz merce¤i Saydam tabaka (Kornea) Göz bebe¤i ‹ris A¤ tabaka Damar tabaka Sar› leke Göz sinirleri Kör nokta 25 32. Gözün bölümlerinin sert tabaka. s. hangilerinin aşağıda olduğunu söyleyebilirsiniz? 43 . 27. Sayfada yer alan “Göz Kusurları ve Bu Kusurların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar ve tablo öğrencilere okutulur. Göz. göz kapakları ve kirpiklerdir. göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabaka üzerine düşer. Damar Tabaka: Sert tabakanın altında yer alır ve gözün beslenmesini sağlayan damarlardan oluşur. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyüdüğünü fark etmelerini sağlamaktır. Hareketli bademler Yukarıdaki resmi soldan sağa doğru yavaşça inceleyelim. Etkinlik’e yönlendirilir. Kırılan ışın göz Cisim Ifl›k ›fl›nlar› bebeğine gelir. Yani gözümüzle de¤il. beynimizle görürüz. Bu olayın “göz yanılması” olarak adlandırıldığı açıklanır. sayfasında yer alan “Nasıl Görürüz?” başlığı altındaki şekil inceletilir. görme sinirleri vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Alternatif Etkinlik: Gözlerim Beni Yan›ltabilir mi? göz yanılmaları ile ilgili verilen iki örneği 26. Çalışma Kitabı’ndaki “Az Işık. gözümüzde hangi yap›lar›n bulundu¤unu belirtelim. Nasıl Görürüz? A¤ tabaka 1. Aşağıdaki göz yuvarla¤› şeklini inceleyerek. sayfasında yer alan göz şekli inceletilerek öğrencilerin gözün görmeyi sağlayan bölümleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Algılanan görüntü. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. Göz bebe¤i 3.

. Bu test 22 x 55 cm ebatlarında standart bir kart hâlinde basılmıştır....... Ameliyatla düzeltilebilir................................. Bu kart “E” harfinin değişik boyda ve değişik pozisyonda sıralanmasından meydana gelen bir tablodur................................................. Göz merceğinin içindeki sıvının ya da göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda görüntü sarı lekeye düşmez.. Göz Kusurlar› Görüntünün Oluflumu ve Tedavi Yollar› Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. beyindeki görme Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri merkezinde düz olarak algılanır...................... ..................... konusu : kullanılmak üzere sınıfa büyüteç ve fener getirilir....... ameliyatla giderilebilir........................................................................................................................................................................................................ görme sinirleri vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir....... Etkinlik : Vücudumuzda Sistemler 27......................................................................... 44 25................ .......................... 26................................... ışın göz bebeğine gelir.. Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’nda yer alan “Nasıl Görüyorum?” adlı 27................................ ....... Göz Kusurları ve Bu Kusurların Tedavi Yolları Gözlük ya da lens kullan›yor musunuz? Bildi¤iniz göz kusurlar› nelerdir? Doğuştan olan bazı göz kusurlar› flunlard›r: Renk körlüğü (Daltonizm): Yanda renk körlüğünün belirlenmesinde kullanılan flekillerden biri görülmektedir................................................. buradaki görme almaçları tarafından algılanır................ ................................................... Görme Kusurları Tarama Fişi ve Görme Kusurları Taraması İzleme Fişi........ Kırılan . s............................ Mercekle düzeltilir......... bildikleri göz kusurlarını ve bu kusurların tedavi yollarını açıklamaları da istenir............. Böylece görme gerçekleşir.......................................... Göz bebeğinden geçen ışınlar................ ............... Tedavisi yoktur............... Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır............ebeveyni veya öğretmeni tarafından anlaşılabilir.......... Uzağı iyi görür........................................ Etkinlik : 44 ..... ............................ kırılarak ağ tabaka üzerine düşer..... Etkinlik yaptırılır................... Ters görüntü... Etkinlik : Nas›l Görüyorum? Aşağıdaki göz şeması üzerinde........................................................................... ................................... Aşağıdaki çizelgede sonradan oluşan bazı göz kusurları yer almaktad›r......... Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın 65......... Öğrencilerden ayrıca........................................... ............................ Mercekle düzeltilir........... Notlarım ve Düşüncelerim Konu Biterken Gözlük ve kontak lensler.............................. Şaşılık: Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu sonucunda oluşur...................................................... ......... ........ göz merceğinde tekrar . .................................... Algılanan görüntü........................... 27 33................ 25..... Şemadan faydalanarak görme olayının nas›l gerçekleflti¤ini açıklayalım........... 27.................................................................................................. bazı göz kusurlarının tedavisinde kullanılan teknolojik araçlardandır....................................................................... yakını göremez................................. uygulanması......... Göz merceği yüzeyinin pürüzlü bir hâl alması ya da korneanın kavislenmesi sonucunda görüntü sarı lekeye bulanık ve şekli bozuk olarak düşer............................... Çizelgeyi inceleyerek bu kusurlara sahip kişilerin nasıl gördükleri ve bu göz kusurlar›n›n tedavi yolların› belirleyelim.............. Etkinlik : 26......................................................... Genellikle kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilemediği bir göz kusurudur.......... .......... Miyopluk Hipermetropluk Görüntü........... cisimlerden yansıyan ışığın gözde takip ettiği yol gösterilmiştir......... Ayr›ca teknolojik geliflmeler sayesinde gözün bozuk olan korneas› da kornea nakli ile de¤ifltirilebilmektedir..................................... uzağı göremez................... Öğrenciler bunun için basit bir göz şeması çizerek görme olayını bu şema üzerinde açıklayabilirler............ sarı lekenin arkasında oluşur.. Etkinlik: Nasıl Görüyorum? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin verilen göz şemasından ve cisimlerden yansıyan ışığın gözde takip ettiği yoldan faydalanarak görme olayını açıklamalarını sağlamaktır........................ 65a ve 65b sayfalarında verilmiştir............................................. .............. ................ Astigmatizm 24..................................................................................................... Bu testin hazırlanması......................................................... Etkinlik : Katarakt • Öğrencilerden gözün görmeyi sağlayan bölümlerini ve görmenin nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir................. Mercekle düzeltilir.................................. Kontak lens İşitme Organımız Kulak fiu anda etraf›m›zdan duydu¤umuz sesler nelerdir? Bu sesleri duymam›z› sa¤layan kula¤›m›z›n yap›s›n› ve nas›l iflitti¤imizi hiç merak ettiniz mi? Yan sayfadaki flekli inceleyerek kulağın bölümlerini ve kula¤›m›zda bulunan yap›lar›n neler oldu¤unu belirleyelim... Bu durum öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller................................ Yakını iyi görür....................... Snellen Testi öğrencilerin görme kusurlarını taramak için kullanılan pratik bir testtir.. Sarı leke üzerinde ters bir görüntü oluşur ve .......................................................... Etkinlik : Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır............ Etkinlik : ............ Ancak çoğu zaman görme probleminden ne kendisi ne ailesi ne de öğretmeni haberdardır................................................................... ....... • Bir sonraki dersin Etkinlik olan “İşitme Organımız Kulak” konusunda 24... 28....

.............. Kulak zar› Çekiç Örs Üzengi Oval pencere Östaki borusu 28 33......... ile ti r..... 8... “C”.................... “2”........... “C”......... Yukar›daki resmi inceleyerek d›fl. iletir............ “D” harflerinin doğru şekilde eşleştirmeleri sağlanır. vücudumuzun dengesi ile ilgili bilgileri beyinciğe iletir......... eksik olarak verilmiş cümlelerdeki boşlukları doldurmaları istenir... . Kulağın bölümlerini ve bu bölümlerin görevlerini çizelgeye yazmaları söylenir......................... Ayrıca görme ve duyma olayları arasındaki farklılık için öğrencilerin gözde ışık uyarısının görme almaçlarıyla... Etkinlik öğrencilere ev ödevi olarak verilir..... kulak yoluna iletilir.... Daha sonra kulak modelindeki “1”... Orta kulak ..... üzengi kemikleri ile kulak .............. Kulak kepçesi Kulak yolu ‹flitme sinirleri ‹flitme almaçlar›ndan ald›¤› bilgiyi beyine iletir................................ gelen ses dalgalarını işitme sinirleri ile beyne .................... .............. ....... ve ....... öğrencilerin kulağın bölümleri hakkındaki bilgilerinin pekiştirilmesini sağlamaktır. Etkinlik: Nas›l ‹flitiriz? 45 ......... 8............ şeması ya da maketi üzerinde kulağın bölümleri açıklanır.. ..... Öğrencilerin birbirlerinin kulaklarını büyüteç ve fener yardımıyla inceleyerek gözlem sonuçlarını defterlerine kaydetmeleri istenir...... .................. örs Ç e k iç em ik le r i e ng i k şi m in i üz it re s e s t .................. “C”............... D ve ...................... C k Ses dalg aları................................................. Kula¤›n Bölümleri Bölümlerin Görevleri .............. ............................. Laboratuvarda bulunan kulak modeli... 28............ Bu uyarıların beyinde algılandığı vurgulanmalıdır........... . “D” cümlelerini efllefltirerek iflitmenin nas›l gerçekleflti¤ini bulal›m............................................ kulakta ses uyarısının duyma almaçlarıyla alındığını belirtmeleri beklenir.. Salyangoz.. “3”.... a ile kul ak zar ın ce i l e t i l i r... D›fl kulakta kulak kepçesiyle ses dalgalar› toplanarak Dış kulak ........ Bu cümlelerdeki eksik bölümleri tamamlayal›m............. 3 1 2 B Se s...... ... ......... örs... “D” şeklinde harflendirilen..................... “B”.. verilen kulak şeması üzerinde kulağın bölümlerini göstermeleri istenir.... Orta kulak D›fl kulak ‹ç kulak Yar›m daire kanallar› Vücudumuzun dengesi ile ilgili bilgileri beyinci¤e iletir.................................. ... Öğrencilerden 3-5 kişilik gruplar oluşturmaları istenir..... “4” numaraları ile “A”.......................... s a l yangozdak i ............ geçe r............... Ayrıca yarım daire kanalları...... Cevap: 1-C (kulak yolu) 2-D (oval pencere) 3-A (salyangoza) 4-B (işitme almaçları) Etkinliğin sonucunda öğrencilerin işitme olayını kendi cümleleriyle açıklamaları.... 33 (Önerilen süre: 15 dk................... Keşif Aşaması Öğrencilerden gözlerini bir süreliğine kapatarak duydukları sesleri tanımlamaları istenir. zarının titreşimleri oval pencereye iletilir.... Görme ve duyma arasındaki benzerlik için alınan bu uyarıların görme ve duyma sinirleri ile beyine iletildiğini belirtmeleri beklenir.................. Öğrencilerden. ..... Yandaki şekil üzerinde kulağın bölümlerini gösterelim..... Öğrencilerin çalışmalarından birkaçı sınıfta okutulur............................... ......... Sonuca Varal›m • Ses dalgas› iflitme sinirine ulaflt›ktan sonra gerçekleflecek olay› aç›klayal›m....... A O v a l pe nce re de n ge le n t i t reşi m le r ......... • Resim üzerinde görülen numaralarla kar›fl›k hâlde verilmifl olan “A”........ Böy l e kula k zarı titreşir........ ‹nceleyelim Nas›l ‹flitiriz? 4 Bunlar› Yapal›m • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım.................. Etkinlik : Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri Genişletme Aşaması Öğrenciler Ders Kitabı’nın 45.................. tarafından algılanır ve işitme sinirleri aracılığı ile beyinde ki işi tme merkezine iletilir............. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. • Afla¤›da nas›l iflitti¤imizi aç›klayan cümleler kar›fl›k olarak verilmifltir... Salyangoz Ses dalgaları iflitme almaçlar› arac›l›¤› ile işitme sinirlerine iletir............ sayfasında “Nasıl İşitiriz?” adlı etkinliğe yönlendirilir ve işitme olayının nasıl gerçekleştiği öğrencilere açıklatırılır........ ..... ..... “B”................ ............ . Açıklama Aşaması Kulaklarımızın işitmemizi ve dengemizi sağlayan duyu organımız olduğu vurgulanarak Ders Kitabı’nın 45......... Oval pencereden gelen ses dalgaları salyangoza iletilir......... ‹ç kulak ..... ses dalgasının işitme almaçları ile işitme sinirlerinin iletildikten sonra beyindeki duyma merkezine iletildiğini belirtmeleri beklenmektedir......... ... 45 28.......Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilere “Çevremizdeki sesleri nasıl algılarız?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur... ‹şitme ve dengemizi sağlayan duyu organımız olan kulak d›fl kulak....... Etkinlik Gözlemleyelim.............. • Görme ve duyma aras›ndaki benzerli¤i ve farkl›l›¤› belirtelim................... ........ kula r kepçesi ile top lanı ...... orta ve iç kulakta bulunan yap›lar›n neler oldu¤unu belirleyelim.. Burada bulunan çekiç.......... ............. Bu bölümlerin adlar›n› ve görevlerini afla¤›da verilen çizelgeye yazalım..... Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Kulağın Bölümleri ve Görevleri” adlı 28...................... öğrencilerin etkinlikte yer alan kulak modeli üzerinde verilen numaralar ile işitme olayının nasıl gerçekleştiğini anlatan cümlelerdeki harfleri eşleştirmelerini sağlamaktır........ s..... sayfasındaki kulak şekli öğrencilere inceletilir............... orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluflur........... .. • Yandaki resmi inceleyerek bir ses dalgas›n›n kulak içinde nas›l ilerledi¤i gözlemleyelim..... Grup üyelerden tartışarak işitme olayını anlatan “A”............................) Bu etkinliğin amacı...... “B”...... Etkinlik: Kulağın Bölümleri ve Görevleri Bu etkinliğin amacı.....

. parmaklarına ve bacaklarına hafifçe bastırır... örs. 4.. salyangozun üst kısmındaki dalız yapar. • Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır. → . 6... kulak yolundaki kıllar ile birlikte kulağa giren toz vb. • Diğer öğrenci bazen bir tek kalemi. Etkinlik: Nasıl Duyuyorum? Bu etkinliğin amacı. “Bu işitme bozuklukları nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak konu sınıfta tartışmaya açılır. Öğrencilerden beklenen cevap deride bulunan özel almaçlar ile uyarıların beyne iletildiği şeklinde olmalıdır.. Etkinlik ev ödevi olarak verilir.... Kan damarlar› Ter bezi K›l kaslar› Üst Deri: Derinin alt bölümlerini d›fl etkenlerden koruyan tabakadır. Bunlar› Biliyor muydunuz ? • Kula¤›m›z.. • Öğrencilerden kulağın bölümlerini gösteren basit bir kulak şeması çizmeleri ve işitme olayını bu şema üzerinde açıklamaları istenir. Etkinlik ve “Nasıl Duyuyorum?’ adlı 30... 29. Y D Y Y D D Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilerin konu girişindeki soruları cevaplamaları sağlanır.. Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Doğru mu. Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü öğrencilere okutulur. orta kulakta kemik kaynaması ve iç kulaktaki zedelenmeler iflitme kayb›na neden olan doğuştan gelen bozukluklard›r. 1... Alt deride yer alan ter bezleri. Yanlış mı?’ adlı 29. Açıklama Aşaması Öğrencilere “Niçin gıdıklanırız veya elimiz kesildiğinde acıyı nasıl hissederiz?” sorusu yöneltilir. Sayfada yer alan “İşitme Bozuklukları ve Bunların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur. K›l kökü Alt Deri: En altta bulunan yağ tabakası vücudumuzu çarpmalara karşı korur. ‹flitme kayb› olan insanlar yandaki foto¤rafta gördü¤ümüz arkadafl›m›z gibi iflitme cihaz› kullanabilir..... öğrencilerin karışık olarak verilen işitme olayı basamaklarını doğru biçimde sıralamalarını sağlamaktır. Kulak yolu. 3. 29 34. → . Aşağıdaki şekli inceleyerek derinin bölümlerinin ve bu bölümlerin görevlerinin neler oldu¤unu belirtelim. Etkinlik : Nas›l Duyuyorum? Aşağıda işitme olayının gerçekleşme basamakları karışık olarak verilmiştir. 30 34. → . → . • Başka bir öğrenci arkadaşının ne zaman iki kalem. 30. Bir hastalık ya da yüksek şiddetteki ses. ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir çizelgeye işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır.. eliniz kesildi¤inde ac›y› nas›l hissetti¤inizi hiç düflündünüz mü? Sizce derimizin görevleri nelerdir? Deri. Etkinlik : Do¤ru mu. öğrencilerin kulak ile ilgili olarak verilen cümlelerin doğruluğunu ve yanlışlığını fark etmelerini sağlamaktır. Yanlış mı? Bu etkinliğin amacı.. 30. → .. Bu basamaklar› do¤ru flekilde sıralayal›m. Konu Biterken Derimiz vücudumuzun ısısını ayarlar.. Keşif Aşaması Öğrencilere aşağıdakiler yaptırılabilir: • Öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır. ‹şitme cihazları işitme bozukluklarını tedavi etmez. yanlış olanların karşısına “Y” harfini yazalım. ‹flitme sinirleri salyangozdad›r.... 46 29..Öğrencilere “Bildiğiniz işitme bozuklukları hangileridir?”. ‹şitme Bozuklukları ve Bunların Tedavi Yolları ‹flitme bozukluklar›n›n sebebi ne olabilir? Kulak zarı sertleşmesi..... cisimlerin s›cakl›¤›n› veya so¤uklu¤unu. → .. Yanl›fl m›? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına “D”.. Ya¤ tabakas› Duyu Almaçlar›: Derimizde dokunmaya. maddelerin kulak zarına ulaşmasını engelleyen bir s›v› salg›lar.. → . 2.. 29.... Vücudumuzun dengesinin bozulup bozulmadığını beyinciğe bildirme işini.. • Östaki borusu orta kulaktan yutağa aç›l›r ve orta kulak ile d›fl ortam aras›ndaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engellemiş olur....... Orta kulakta çekiç... “Derinin görevi nedir?” sorusu sorulur ve tartışma ortamı oluşturulur. Öğrencilere derinin vücudun dışını tamamen kaplayan en büyük duyu organımız olduğu bilgisi verilir. Ayrıca öğrencilerden bildikleri işitme kusurlarını ve bu kusurların tedavi yollarını belirtmeleri de istenir. Yüksek şiddetli sesler kulaklara zarar vermez. Duyu almaçlar› çevremimizi alg›lamam›z› sa¤lar. Ayr›ca vücudumuzun ısı kaybını önler. solunuma ve boşaltıma yardımcı olur ve vücudumuzu dış etkilerden korur. kollarına.. üzengi kemikle ri h Kulak zarı Do¤ru s›ralama: c a h g ç e › b f d → . Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır..... Derimizin rengini üst deride bulunan özel hücreler belirler.. Öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Dokunma Organımız Deri Niçin g›d›kland›¤›n›z›. örs. → . kulağa zarar verip işitme kaybına sebep olabilir. a Kulak yolu b Duyu sinirleri c Kulak ke pçesi ç Oval pencere d Ses dalgaları e f Salyangoz Beyindeki işitme merkezi i Duyu almaçları g Çekiç.... a¤r›ya.. üzengi kemikleri ile östaki borusu ve oval pencere bulunur. 5. bazen de iki kalemi bir araya getirerek kalemlerin arka tarafını arkadaşının dudaklarına. Etkinlik: Doğru mu. terleme ile boşaltıma yardımcı olur... s. Derinin görevinin vücut 34 46 .. bas›nca. Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. s›cak ve so¤u¤a tepki veren milyonlarca duyu almac› vard›r.. en büyük duyu organımızdır ve vücudumuzun dışını tamamen kaplar. s. kulak kepçesini iç kulağa bağlayan bir kanaldır..

.............. Ayr›ca ............. kıl kökleri .... sayfasında yer alan “Deri Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur...... öğrencilerin deride oluşabilecek parazitlerin sebep olduğu hastalıkların neler olduğunu ve derilerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için almaları gereken önlemleri araştırarak konunun günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamaktır..... domates.......... solunuma ve boşaltıma yardımcı olmak.... “Derimizde ayrıca sıcak. Araflt›ral›m........ 31......... sayfasında yer alan resim inceletilir... ........... Etkinlik’te kullanılmak üzere çiğ patates..................”............. ter bezleri........ Ders Kitabı’nın 47........ ezici cisimler ile kimyasal maddelerin verdi¤i zararlardan oluflabildi¤i gibi parazitler sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir.. Bildikleri deri hastalıklarını ve bu hastalıkların tedavi yollarını açıklamaları da söylenir................ Bazı deri hastalıklarının teşhisinde dermatoskop adı verilen cihaz kullanılır....... kıl kasları..... Bu bölümün en altında Alt deri ............ soğuk... basıncı................ Bu kiflilerin derilerindeki güneş lekeleri ve benler yanda görüldü¤ü gibi dermatoskop ile incelenir........ 47 ................... vücudu dış etkilerden korumak olduğu söylenir...”... Ders Kitabı’nın 46.. Etkinlik: Derinin Bölümleri Bu etkinliğin amacı öğrencilerin verilen şekil üzerinde derinin bölümlerini göstermelerini ve şeklin yanındaki çizelgeye bu bölümlerin görevlerini yazmalarını sağlamaktır... basınç gibi duyuları da hissederiz.... ve duyu almaçları alt deride yer alır.. “Bu hastalıklar nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur... Öğrencilerden beklenen cevaplar söyledir: “Elimizi kestiğimizde derideki acı duyusunu alan almaçlar duyu sinirleri ile acı uyarısını beyine iletir..... ile boşaltıma yardımcı olur. Özellikle vücudumuzun belirli bölgelerinde daha fazla buruşma olur. Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır....... Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 47............... Bu bölümlerin adlar›n› ve görevlerini afla¤›da verilen çizelgeye yazalım. parmaklarımızın ve avuçlarımızın iç kısımları ile ayak parmaklarımızın altları ve tabanlarımızdır........... Beyindeki dokunma duyu merkezinde acı duyusu algılanır.... Bu bölgeler.. • Elimizi kesti¤imizde ac›y› nas›l hissederiz? • Ac› duyusuna vücudumuzun neresinde cevap oluflur? • Ac› duyusu d›fl›nda derimizle hangi tür duyular› al›r›z? Derinin her yerinde aynı miktarda duyu almacı olmad›¤›ndan duyular› derimizin her bölgesinde ayn› oranda alg›layamay›z... .........Etkinlik : 31 Derinin Bölümleri Yandaki şekil üzerinde derinin bölümlerini gösterelim............. Değerlendirme Aşaması Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Derinin Bölümleri’ adlı 31...................................... vücudumuzun ısı kaybını önler.......... sıcaklığını ayarlamak.... 31 35..........” Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü öğrencilere okutulur...... dokunma........... Bazı mikroorganizmalar da derideki herhangi bir yaranın üzerine yerleflerek deri iltihaplanmalarına yol açabilir....... Haz›rlanal›m Afla¤›daki sorular›n cevab›n› araflt›ral›m............................................ 32.. sinirler... Açık tene sahip ve vücudunda çok sayıda ben bulunan kimseler ile daha önce aile üyelerinden biri deri kanserine yakalanmış kişilerin cilt kanseri olma olas›l›¤› yüksektir......... sayfasında yer alan deri şekli öğrencilere inceletilir ve derinin bölümleri açıklanır... elma.. sıcağı vb.............................. meyve bıçağı......... soğan.... tabakası vücudumuzu çarpmalara .... 47 Vücudumuzda Sistemler 31.......... belirleyen hücreler de ... Bu yüzden suyun içinde uzun süre bekleyen cilt suyu emerek şişer. ....... yağ bezleri...... Derimizi güneflin zararl› ›fl›nlar›ndan nas›l koruyabiliriz? Deri Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi Yolları Deri hastalıkları....... 1.... ........ ağrıyı.................. Resim ile ilgili sorular öğrencilere yöneltilir........Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Yandaki resmi inceleyerek afla¤›daki sorulara cevap arayal›m............ Ölü derinin yapısında canlı deride bulunduğu kadar su bulunmaz....... Alerjik deri hastalıkları arasında ise kurdeşen ve egzama sayılabilir... gözleri bağlamak için kumaş parçası ve dört adet tabak getirmeleri istenir... ise yağ tabakası bulunur. Etkinlik : Konu Biterken • Öğrencilerden derinin bölümlerini ve deride hissetmenin nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir...... ............................... s. Araştıralım... Üst ............. Derinin Bölümleri Bölümlerin Görevleri Derinin alt bölümlerini ... .. vardır. “Acı duyusuna beyinde cevap oluşur... Bu durumda kapladığı alana sığmakta zorlanan fliflen deri buruşur.... terleme ... ........ Etkinlik öğrencilere yaptırılır. Öğrencilere “Araştıralım........... Parmak uçları ve dudaklar gibi bölgelerde algılama daha fazladır..... Üst deri deride ayrıca derinin rengini .... Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır................................... ... Araflt›rma sonuçlar›m›z› bir sunumla arkadafllar›m›zla paylaflal›m................ • Öğrencilerden bir sonraki derste yapılacak olan Ders Kitabı’ndaki “Tadı Nasıl?” adlı 9.............. kesici.. Kan damarları... Yağ ....................... Derinin üzerinde dokunmayı.......... ağrı................... ................. Öğrencilere “Bildiğiniz deri hastalıkları hangileridir?”............. Burada yer alan ter bezleri.. Hazırlanalım Bu araştırmanın amacı.. Parazitlerin sebep oldu¤u deri hastal›klar› nelerdir? 2. ve vurmalara karşı korur... koruyan tabakadır................ Bunlar› Biliyor muydunuz ? “Suda Çok Kaldığımızda Derimiz Neden Buruşur?” Derimizin dış katmanı ölü deri hücrelerinden oluşur....... ........................................................ duyuları algılayan almaçların olduğu vurgulanır.........................

48 .Keşif Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Tadı Nasıl?’ adlı 9. kalem. Koku Ağacı Orta boydaki bir kovanın içine kum doldurulur. bu düzeneği sınıfta kendilerinin tasarlayacakları bir oyunda kullanmaları istenir.) yaklaştırılır. öğrenci 2. için ♦ gözleri bağlamak • Gözleri bağlanan arkadaşlarımızdan yarısı burunlarını kumaş parçası kapatsın. Öğrenciler. 1..Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilerin konuya ilgilerini çekmek amacıyla “Nezle olduğumuzda kokuları algılayabiliyor muyuz?”. Dilimiz bir besinin tadın›. Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için burnumuzun ve dilimizin birlikte görev yapması gerekir. Kokusu Nasıl? Gönüllü bir öğrencinin gözleri bağlanır. “Peki.. Öğrencilerden. elmayı ve domatesi eşit ♦ soğan büyüklüklerde keselim ve kestiğimiz parçaları ayrı ♦ elma tabaklara koyalım. diş macunu. tabaklardaki yiyeceklerden birer parça alsınlar ve gözleri bağlı olan arkadaşlarına bu yiyecekleri tatmaları için yardımcı olsunlar. soğanı. Ardından yiyecekleri tadan arkadaşlarına tattıklarının hangi yiyecek olduğunu sorsunlar.. Öğrencilerden bunları koklaması ve bunların hangi malzemeye ait olduğunu tahmin etmesi istenir. burnumuz da kokusunu algılar.. Burunları açık öğrenciler 1. Yiyecek Patates Soğan Elma Domates Burunları kapalı öğrenciler 1. • Bir çizelge hazırlayarak verilen cevapları bu çizelgeye kaydedelim. nezle olduğumuzda kokuları tam olarak alamadığımız için besinlerin tadını da tam olarak alamayız. ♦ dört adet tabak • Gözleri açık olan arkadaşlarımız. kekik. ♦ domates • Grubumuzdan seçtiğimiz bir arkadaşımız. Değişik baharatlar (karabiber. Sonuca Varal›m • Arkadaşlarımız yiyeceklerin tatlarını birbirlerinden farklı mı algıladılar? Farklı algıladılarsa bunun sebebi nedir? • Yaptığımız etkinlikten. yanlış algılayan ya da algılayamayan öğrenciler için “-” işareti koyalım. Öğrencilerden. kimyon. Büyük bir dal (yapraksız) kum dolu kovanın içine yerleştirilir. 29. tarçın vb. tat alma ile koku alma arasında nasıl bir ilişki olduğu sonucunu çıkarabiliriz? Arkadaşlarımızla tartışalım. nezleyken yiyeceklerin tadını algılayabiliyor muyuz?” soruları sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. öğrencilerin koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Koku ve Tat Alma Arasında Bir İlişki Olabilir mi? Nezle olduğumuzda kokuları ve yiyeceklerin tad›n› algılayabiliyor muyuz? Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek için afla¤›daki etkinliği yapalım. Bu bohçalar iplerle dalın farklı bölgelerine bağlanır. patates vb. Etkinlik: Tadı Nasıl? (Önerilen süre: 15 dk. Etkinlik Gözlemleyelim. ♦ çiğ patates • Patatesi. Bu etkinliğin sonucunda burunları kapalı olan öğrencilerin yiyeceklerin tatlarını almadıkları ve kokusu iyi alınamayan besinlerin tatlarının da iyi alınamayacağı sonucuna ulaşılması beklenir.. Etkinlik : Öğrencilerin konuya ilgilerini artırmak amacıyla aşağıdaki etkinliklerden biri ya da birkaçı onlara yaptırılabilir. Çizelgede yiyeceğin tadını doğru algılayan öğrenciler için “+”.. yiyecekleri keserken dikkatli olmaları hususunda uyarılır. 9. gruptaki ♦ meyve bıçağı diğer arkadaşlarımızın gözlerini bağlasın. 48 Koku ve tat alma organlarımız birbiriyle uyumlu olarak çalışır.) önceden hazırlanmış küçük bez bohçalara konur. öğrenci . Bu öğrencinin burnuna çeşitli malzemeler (silgi. Etkinlik : Bunlar› Yapal›m Araç ve Gereçler • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. 2. öğrenci 2. aşağıdaki çizelgeye benzer bir çizelge hazırlamaları beklenir. 30.. ‹nceleyelim Tad› Nas›l? 9. Örneğin. Etkinlik yaptırılır.) Bu etkinliğin amacı. öğrenci .

32. sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünerek koku almaçlarını uyarır. Saman Nezlesi: Saman nezlesi bir alerjidir. limon kabuğu vb. Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 49. Burnun yapısı ve bölümleri Ders Kitabı’nın 49. s. kemik ve kıkırdakla destekl enen bir Araçorg anımız dır. Burun kanamalar›n› durdurmak için yapılacak ilk yardımda hasta oturtulur. sayfasında yer alan “Bir çiçeğin kokusunu nasıl algılarız?” sorusu yöneltilir ve soruyla ilgili şekil inceletilir. 35 49 . nemlendirilmesinde ve kokusunun algılanmasında rol oynadığı açıklanır. Bazı Burun Hastalıkları Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanmasına sinüzit denir. 31.) bez parçası yapıştırıcı kalem kâğıt • • • • Konu Biterken • Öğrencilerden burnun bölümlerini ve kokuyu algılamanın burunda nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir. Etkinlik yaptırılır. Ancak ortama farkl› bir koku geldiğinde bu yeni kokuyu fark ederiz. Etkinlik: Kimin Burnu Daha ‹yi Koku Alıyor? Bu etkinliğin amacı. bölümlerini aşağıdaki şekil üzerinde inceleyelim. Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Bir çiçe¤in kokusunu nas›l alg›lar›z? Yandaki flekli inceleyerek bu soruyu cevaplayal›m. levha ya da şema üzerinde gösterilir. • Ders Kitabı’ndaki “Sofrayı Kur” adlı 10. ‹lkbahar ve yaz aylarında polenler rüzgârlara kapılarak geniş alanlara yayılır. Koklama Organımız Burun Etraf›m›zdaki kokular› nas›l alg›lar›z? Burnumuz sadece koku almaya m› yarar? Burnun yapısını. • Bir sonraki dersin keşif aşamasında yapılacak olan etkinlikte kullanılmak üzere öğrencilerden kâğıt mendil ve kesme şeker getirmeleri istenir. Bu sırada da ağızdan nefes almas› ve yutkunması söylenir. soludu¤umuz havanın temizlenmesini. Sinüs Koku almaçlar› Burun bofllu¤u Sinüs Burun. nemlendirilmesini ve çevremizdeki kokular›n algılanmasını sağlar. Ders Kitabı’ndaki şekil ya da laboratuvarda bulunan burun modeli. Etkinlik : Bunlar› Biliyor muydunuz ? Bir süre aynı kokuyu alacak olursak bir müddet sonra bu kokuyu hissedemeyiz. Ayrıca kokuları algılayabilmemiz için kokulu cisimlerden buharlaşarak havaya karışan taneciklerin burnumuza ulaştığı sonucuna varmaları beklenir. Sar› bölge Burun boşluğunun üst tarafında koku almaçların›n yoğunlaştığı sarı bölge bulunur. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin kokuların algılanmasında kişiden kişiye değişen farklılıkların olabileceğini fark etmeleri beklenmektedir. bardak vb. burun kanatlar›na bafl ve iflaret parma¤› ile befl . ısıtılmasını. Aldığımız nefesle burnumuza yerleşen polenler şiddetli hapşırıklar eşliğinde burnun suya benzer bir akıntı salgılamasına sebep olur. Araç ve Gereçler • • on adet kavanoz (kapaksız) on adet değişik kokulu madde (karabiber. laboratuvarda bulunan model. 32. Bu r un boşluğu nun du varları . Etkinlik’te kullanılmak üzere öğrencilerden çeşitli mutfak malzemeleri (tabak. • Kokuları algılamamızda burnumuzun ne kadar önemli bir görevi olduğunu göz önünde bulundurarak kokuları nasıl algıladığımızı açıklayalım. Burun. burnun nemli kalmasını sağlaya n mukus salgısını üre te n muk oz a Gereçler tabaka sıyla kaplıdır. iki kafl aras›na buz konulur. • Her bir kavanoza birer kokulu madde yerleştirelim. • Grubumuzdan bir kişi diğer arkadaşlarının gözlerini kapatsın. ısıtılmasında. Aynı sayfada yer alan “Bazı Burun Hastalıkları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur. öğrencilerin kokuların algılanmasında burnun önemini ve buna bağlı olarak kokuların nasıl algılandığını açıklamalarını sağlamaktır. ‹laçlarla ya da aşı yapılarak tedavi edilebilir.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Açıklama Aşaması Öğrencilere “Etrafımızdaki kokuları nasıl algılarız?” sorusu yöneltilir. sayfasındaki burun şeması üzerinde. • Arkadafllar›m›z koklad›klar› maddelerin isimlerini tahmin etsin. şeması veya maketi üzerinde burnun kokuyu nasıl algıladığı öğrencilere açıklatılır. Burun Kanaması: Ergenlik döneminde büyümeye ba¤l› olarak orta yafllarda ise tansiyon yüksekli¤inden kaynaklanan burun kanamalar› görülebilir. Sonuca Varalım • Kaç arkadaşımız bütün maddelerin isimlerini do¤ru tahmin etti? Sebebini tart›flal›m. başı hafifçe öne doğru eğilir. Öğrencilerden bildikleri burun hastalıklarını açıklamaları istenir. Öğrencilere “Bildiğiniz burun hastalıkları hangileridir?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. 32 35. Etkinlik : Kimin Burnu Daha ‹yi Koku Al›yor? Bunlar› Yapal›m • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. Kokulu cisimlerden buharlaşarak havaya karışan tanecikler. Ardından koku alma ve solunum organı olan burnumuzun alınan havanın temizlenmesinde. kaşık.on dakika kadar devaml› bask› yap›l›r. peynir. 49 Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki ‘Kimin Burnu Daha İyi Koku Alıyor?’ adlı 32.) getirmeleri istenir. Doktorun tavsiye edeceği ilaçlarla tedavi edilebilir. nane. Kokunun alg›lanmas› için bundan sonra gerçekleflen olaylar nelerdir? Aç›klayal›m. • Yerleştirdiğimiz maddelerin isimlerini birer kâğıda yazal›m ve bu k⤛tlar› içlerindeki maddelerle uyumlu olacak biçimde kavanozlar›n üzerlerine yap›flt›ral›m. • Gözleri açık olan arkadaşımız kavanozdaki maddeleri sırayla arkadaşlarına koklatsın.

...... düşüncelerini anlayıp hissetmeyi hiç denediniz mi? Aşağıdaki etkinlikle kendimizi görme veya iflitme engelli birinin yerine koyarak onları anlamaya çalışacağız... ................ Etkinlik: Nasıl Tat Alırız? Bu etkinliğin amacı...... tat duyusu algılanır........... Tat Alma Tomurcu¤u Dilimizin ucunda...... alma sinirlerine iletir. sayfasında yer alan dil şekli öğrencilere inceletilir ve dilin ucunda......... 3.... Aşağıda verilen harf tablosunda duyu organları ile ilgili kavramlar gizlenmiştir. Tükürükte çözünen maddeler.. aldıkları uyarıları tat . ekşi öğrendim Dilimin görevini nasıl gerçekleştirdiğini... Tat alma tomurcukları görevlerini yapt›lar........ Taşıdılar beynime aldıkları bilgiyi.......... Tat alma sinirleri beyindeki tat ..................... 50 33............. Bazı Dil Hastalıkları Tat Körlüğü: ‹nsanların bir kısmı bazı maddelerin tatlarını alamazlar... .... “Bu yiyeceği niye seviyorsunuz?” vb.. Ardından öğrencilere sayfada yer alan “Dilimin Görevi” adlı şiir okutularak... tuzlu....... Tat alma tomurcuklarında tatları algılamaya yarayan almaçların yer aldığı bilgisi verilir.... yutma ve konuşmaya yardımcı olduğu söylenir...... sorularla...) kesinlikle yardım etmeyelim........ dil iltihab›n›n bafll›ca sebebidir......... Kendinizi.... Etkinlik öğrencilere yaptırılır................. diş eti iltihab›....... • Bu arkadaşlarımızdan aşağıdaki görevleri yerine getirmelerini isteyelim........... Etkinlik Oyun Oynayal›m Sofray› Kur Açıklama Aşaması Öğrencilere dilin tat alma......... Tatma Organımız Dil ac› Yiyeceklerin baz›lar›n›n tad›n› severken................ Etkinlik yaptırılır... Etkinlik : Tatlı = = = Nas›l Tat Al›r›z? Afla¤›daki dil şekli üzerinde yer alan tat alma bölgelerini renkli kalemlerle boyayalım......................... • Dillerinin üzerine kesme şeker koymaları istenir......... ....... Görme Engelli Rolündeki Arkadaşımızın Görevi: Tahtanın önüne koyaca¤›n›z sıra üzerinde yığılı biçimde duran malzemeleri kullanarak beş dakika içinde düzgün bir sofra hazırlamak. bardak. • Öğrencilerden temiz bir kâğıt mendil ile dillerinin üstünü kurutmaları istenir. Etkinlik sırasında onlara kaşık vb.. Ekşi Acı Tuzlu = 1.... Öğrencilerin yazdıkları okutularak “Dilin görevi nedir?” sorusu sorulur ve sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur............ Uyarıyı alınca tat alma sinirleri...... sigara içmek..... ♦ çeşitli mutfak malz meleri (tabak................... Ders Kitabı’nın 50....... öğrencilerin verilen dil şekli üzerindeki tat alma bölgelerini göstermelerini ve tat alma olayını açıklamalarını sağlamaktır........... Biberin ac›. Listede verilen bu kavramlar› bulabilecek misiniz? S B F N Ö Ğ R K Ö K D C F A N Ç A A Ü Z A L T D E R ‹ U N M K Ç L Ü K ‹ M L H P K A L U K S T Ç Y R D Z F E L T B V R Ö L K ‹ Ş A C T L T S ‹ M Z U R M R P A S N D Ü ‹ O V C Ü B N U Y O Ş F G G Ö Z P I H K M O P Z Y F Ç U Z O H E L Ö L H K N U ‹ A V T N P Z Y N Y Ğ V T T V M Z Ş D Ö K Ç F U G A Z A O M ‹ Y O ‹ Ö H Ö Z ‹ R ‹ S K K N R A K L ‹ L B Ş R H Z L D R K N Ü S T D E R ‹ A U C V E T S K T R H R K I N M B D T R Ş F T Z D Y O Ğ E Ş F Ö O V ‹ 36 50 .................... limonun ekfli. 10....... Kalıtsal olan bu duruma tat körlüğü denir.. Etkinlik : Kavramlar Göz ‹ris Kör Nokta Miyop Kulak Üzengi Salyangoz Dil Burun Deri Alt Deri Üst Deri Bulmacay› Çözelim 33.... Dilimin Görevi Çeşit çeşit tatlar...... Ardından Çalışma Kitabı’ndaki “Nasıl Tat Alırız?’ adlı 33. alma merkezini uyarır ve . 33 Afla¤›daki fliiri okuyal›m ve fliirden yararlanarak nas›l tat ald›¤›m›z› kendi cümlelerimizle ifade edelim.......................... “Tat alabildiniz mi?” sorusu öğrencilere tekrar yöneltilir ve sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur.......................... Öğrencilerin kendilerini görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışmalarını sağlamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Sofrayı Kur” adlı 10.............................. Sayfada yer alan “Bazı Dil Hastalıkları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur.. tat alma sürecini öğrencilerin kendi cümleleri ile ifade etmeleri sağlanmalıdır........... • Öğrencilerden dillerini ağızlarının içine almaları istenir.......................... yanlarında ve arkasında tatları algılamaya yarayan tat alma tomurcukları bulunur... Dilimizin her bölgesi her tadı alabilir fakat baz› bölgelerde farkl› tatlar› alabilen tat tomurcuklar› daha yo¤undur......... s...... ekfli ekfli tuzlu tatl› tuzlu Keşif Aşaması Öğrencilere aşağıdakiler yaptırılabilir.... .............. baz›lar›n›n tad›n› ise sevmeyiz............... tat tomurcuklarındaki almaçları ... 2... tatlı. Bunlar› Yapal›m Araç ve Gereçler • Sınıfımızdan görme veya işitme engelli rolünü eoynamak isteyen gönüllü iki öğrenci seçelim.......... Bu etkinliğin sonucunda öğrencilerin maddelerin tadının alınabilmesi için bu maddelerin tükürükte çözünmesi gerektiği sonucuna ulaşmaları beklenmektedir..... Tat tomurcuklar› içinde duyu hücreleri bulunur......... yanlarında ve arkasında tatları algılamaya yarayan tat alma tomurcuklarının bulunduğu vurgulanır.... çikolatan›n ise tatl› oldu¤unu nas›l ay›rt etti¤imizi aç›klayabilir misiniz? Dilin yapısını ve hangi bölgelerinin hangi tatlar› ald›¤›n› yandaki şekil üzerinde inceleyerek belirleyelim........ Genişletme Aşaması Öğrencilere laboratuvarda bulunan dil modeli....... Öğrencilerden dil hakkında bildiklerini defterlerine yazmaları istenir.. ..... 34. 36...... Dil ‹ltihabı: Çürük dişler....... şeması ya da maketi üzerinde dilin tadı algılama olayı ve tat alma bölgeleri açıklanır...... ........ çok sıcak veya çok soğuk yiyecekleri yemeyi alışkanlık hâline getirmek. Bu esnada öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusu yöneltilir.... Maddelerin tadının alınabilmesi için bu maddelerin tükürükte çözünmesi gerektiği açıklanır. Öğrencilere “Bildiğiniz dil hastalıkları hangileridir?” sorusu sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur............. Dilim bunu nasıl algılar? Tükürükte çözününce yiyecekler.... uyarır....... .. • Nasıl tat aldığımızı açıklayalım............ görme veya işitme engelli birinin yerine koyarak onların duygularını.. Acı.................. Almaçlar.Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrenciler “En sevdiğiniz yiyecek hangisi?”.. tatma organı olan dilin önemini fark etmelerini sağlayacak şekilde yönlendirilir............

• Gözlerinizin bağlı olması sizde nasıl bir duygu yarattı? 36. kaşığı tabağın içine koy vb. Görme engelliler.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler 10. İşitme engelliler için geliştirilen işaret dilinin ve görme engelliler için hazırlanmış Braille (Breyıl) alfabesinin bu amaçla kullanıldığı açıklanır.Gerçekten görme veya işitme engelli olsaydın neler hissederdin? . ‹şaret dili. çevremizde bulunan engelli kişilere karşı daima anlayışlı olmalıyız. Ayrıca bu etkinlikte öğrencilerin engelli kişilerle karşılaştıklarında onlara nasıl davranmaları gerektiğini kavramaları da amaçlanmıştır.Arkadaşlarının sana nasıl davranmalarını isterdin? Sonuca Varal›m • Görme veya işitme engelliler hangi iflleri yaparken zorluk yaşıyorlar? Bu zorlukları aşmalarında onlara nasıl yardımcı olabiliriz? • Bir günümüzü görme veya işitme engelli bir insan olarak geçirmek zorunda olduğumuzu düşünelim ve afla¤›daki sorular› arkadafllar›m›zla tart›flal›m. Bu dil. Etkinlik : • Sofrayı hazırlamaya çalışırken neler hissettiniz? • Grup arkadaşlarınızın davranışları sizi nasıl etkiledi? Sonuca Varalım 1. Etkinlik: Bulmacayı Çözelim Bu etkinliğin amacı. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. Sayfada yer alan konuya ilişkin resim ve fotoğraflar inceletilir. beş duyu organı hakkındaki bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Bulmacayı Çözelim” adlı 34.Neleri yapabilir. (Önerilen süre: 30 dk. 51 . . görme engelli rolünü oynamak isteyen gönüllü bir öğrenciyi sınıftan dışarı çıkartalım. Ona yardımcı olacaklar (sözel olarak).Çevremizdeki insanların bize nasıl davranmasını isterdik? • Görme veya işitme engelli olsaydınız işlerinizi yardımsız yapabilmek için evinizde. Onun işini zorlaştıracaklar (sözel olarak). Üçüncü grup: Arkadaşlarını teşvik edecekler. • Her gruptan. ister işitme engelli olsun. Engelli bir insanla karşılaştığımızda ona nasıl davranmamız gerekir? 34. Görme engelliler için kullanılan Braille (Breyıl) alfabesinde. Öğrencilere “Görme ve işitme organlarınız olmadan dış dünyanın bilgisini nasıl elde edersiniz?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. 5.) sofrayı beş dakika içinde toplamak. Alternatif Etkinlik: Görme Engelliyim Bu etkinliğin amacı. yalnızca dudak hareketleriyle verilen talimatlarla (bardakları topla. GÖREV: Beş dakika içinde. kabartma noktalardan oluşan karakterler kullanılmaktadır. kendi grup arkadaşı içeri girdiğinde aşağıdaki davranışları göstersin. Alternatif Etkinlik: Görme Engelliyim Etkinlik : Bunları Yapalım • Üç adet dörder kişilik gruplar oluşturalım. . Ancak bu defa onlara yardım edelim. • Arkadaşlarımızdan görevlerini ikinci kez yerine getirmelerini isteyelim. kendilerini görme ve işitme engelli birinin yerine koyarak onların duygularını ve düşüncelerini anlayıp hissedebilmelerini sağlamaktır. Birinci grup: Arkadaşları ile alay edecekler. gözleri bağlanarak ve görevleri bildirilerek içeriye alınsın. • Her grup. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Öğrencilere “Görme Engelliyim” adlı 5. aşağıdaki soruları yöneltelim. Gözleri bağlanan üç arkadaşımıza görevlerini bitirdikten sonra. Diğer arkadaşlarımız nasıl daha başarılı olabilirlerdi? 3. sınıfın önüne koyduğunuz bir sıra ya da öğretmen masasının üzerinde yığılı biçimde bulunan malzemelerle düzgün bir sofra hazırlamaktır. Duyu organlarımızın sağlığını korumak amacıyla günlük hayatımızda ne tür önlemler alabiliriz? Braille alfabesi ile yaz›lm›fl bir yaz› 51 35. parmaklarının uçlarını kullanarak bu alfabeyle yazılmış yazıları okuyabilmektedir. Etkinlik: Sofrayı Kur ‹flitme Engelli Rolündeki Arkadaşımızın Görevi: Konuşmadan. En başarılı olan arkadaşımız hangisi? Niçin? 2. öğrencilerin duyu organları hakkındaki öğrendiği kavramları hatırlamalarını sağlamaktır. • Görevler tamamlandıktan sonra görme ve işitme engelli rollerini oynayan arkadaşlarımıza aşağıdaki soruları yöneltelim.Görevini yerine getirirken neler hissettin? . işitme ve konuşmanın yerini tam olarak almasa da iflitme engellilerin iletiflim sorununu büyük oranda çözmektedir. neleri yapamazdık? . s. Görme ve işitme organlarımızı kullanmadan dış dünyadaki bilgileri nasıl elde edebilir ve edindi¤imiz bilgileri başkalarına nasıl iletebiliriz? ‹şitme engellilerin dış dünya ile iletişimlerini S sağlamak için bir dil gelifltirildi¤ini biliyor muydunuz? D ‹flitme engelliler. okulunuzda ve sokaklarda ne gibi düzenlemeler yapılmasını isterdiniz? ‹ster görme engelli. Öğrencilerin. öğrencilerin kendilerini görme engelli birinin yerine koyarak engelli kişilerin karşılaştıkları sorunların farkına varmalarını sağlamaktır. 5.Günlük faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ne gibi zorluklar yaşardık? . Etkinliğin sonunda öğrencilerden yakın çevrelerinde bulunan engelli insanlara karşı daha anlayışlı davranmaları ve onları yaptıkları işlerde teşvik etmeleri gerektiği sonuçlarına ulaşmaları beklenmektedir. harfleri veya C kelimeleri anlatmak için sadece ellerin kullanıldığı bir dildir. İkinci grup: Herhangi bir müdahale ve yardımda bulunmayacaklar. çevreleriyle iletiflim kurmak için iflaret dilini kullan›rlar.) Bu etkinliğin amacı öğrencilerin. ‹flaret dili 34 36. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. Engelli kişileri yaptıkları işlerde destekleyerek onların kendilerine olan güvenlerinin artmas›n› sağlamalıyız. • Dışarıya çıkardığımız arkadaşlarımız sırayla. Yakın çevremizde engelli insanlar var mı? Onlara nasıl davranıyoruz? 4.

... • Öğrencilerden Ders Kitabı’nın 55.. Kulak sağlığımız için kulaklarımızı temiz tutmalı. g .... 5.... .. Her grubun bir görev seçmesi ve grupların görevleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmaları istenir. .. deri kanseri ve parazit ısırmaları sonucu oluşan hastalıklar. . . duyu almaçları c... c c ç d e Duyu organları . a Çevremizdeki uyarıları algılamamızda . 52 Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m. ne olduğu bilinmeyen ya da kokusu keskin olan maddeler koklanmamalı. .. ve beyindeki ilgili merkezdir.. ses f.. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.. Ardından Ders Kitabı’nın 52. orta kulakta kemik kaynaması.. Bazı işitme bozuklukları: işitme kaybı. sert cisimlerle karıştırılmamalı. oluşan basıncın kulak zarımıza zarar vermesini engellemek için ağzımızı açmalıyız. Etkinlik için gruplar oluşturmaları istenir. Afla¤›daki cümlelerde bofl b›rak›lan yerleri uygun ifadelerle tamamlayal›m. başkalarına ait havlu ve gözlükleri kullanmamalıyız... Hazırlanalım” bölümü için bağımlılığa sebep olan maddeler hakkında araştırma yapmaları istenir ve sınıfa konu ile ilgili uzman bir kişinin davet edilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması sağlanır. astigmatlık. 5. 3. Çiğneme yoluyla bir besinin tadı alınırken burun da o besinin kokusunu algılar. sertlik b. sinirler 2.. . burun akıntısı.. ağız temizliğine önem verilmeli. katarakt.. 4... Öğrencilerin yazdıkları özetler kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Deri sağlığımız için derimizi ezilme.... soğuktan ve dış darbelerden korumalıyız. okuma sırasında göz ile kitap arasındaki uzaklığın yaklaşık 35 cm olmasına dikkat edilmeli. duyu organları ç. Bazı burun hastalıkları: sinüzit. burun kanaması ve burun tıkanması. Televizyonu uzun süre ve yakından izlememeli. saman nezlesi.Öğrencilerden duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatlarından örnekler vermeleri istenir. çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalı. hipermetropluk. 3.. gözler aşırı ışıktan korunmalı. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalı. sayfasında yer alan “Araştıralım. kesilme ve yaralanmalardan korunmalı. Bunun için derimizin üstündeki kirleri ve ölü hücreleri. Burun sa¤l›¤›m›z için burnumuzu kar›flt›rmamal› ve burun k›llar›m›z› koparmamal›y›z..... Burun sağlığı için.. Duyu Organlarımızın Sağlığı Göz sağlığımız için gözlerimizi temiz tutmalı. gibi uyarıları dış ortamdan alır. Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınmalı. sayfasında yer alan “Duyu Organlarımızın Sağlığı” başlığı altındaki açıklamalar okutulur. Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için burun ve dilin birlikte görev yapması gerekir. • Öğrencilere bu konuda öğrendiklerini defterlerine özetlemeleri istenir..... sırasıyla. dış darbelerden korunmalıdır. 4...... kesilme ve yanmalardan korumalıy›z.. kulak zarı sertleşmesi... • • • • 2... A vitamini içeren besinler yenmeli.... Bazı deri hastalıkları: mantar hastalıkları. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. Bazı göz kusurları: miyopluk... Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız.. Göz sağlığı için. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir.... burun karıştırılmamalı... . • Öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “Görevimizi Seçelim” adlı 11. Gözlerimizin görme yeteneğini artırmak için A vitamini içeren besinler yemeliyiz. iç kulaktaki zedelenmeler.. deri üstündeki kirler ve ölü hücreler sık sık yıkanarak vücuttan uzaklaştırılmalı.. görevlidir. Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır. televizyon uzun süre yakından izlenmemeli.. Ayrıca yüksek sesli ortamlarda bulunulmamalı. burun kılları koparılmamalı... ışık h. Ne oldu¤unu bilmedi¤imiz ya da kokusu keskin olan maddeleri koklamamal› ve sigara içmemeliyiz...... tat g... patlama sesi gibi şiddetli seslerin olduğu ortamlarda. Güneşte fazla kalınmamalı. Dil sağlığı için.. sigara içilmemeli. alkol ve sigara kullanmamalı ve dilimize zarar verebilecek bazı kimyasal maddelerden uzak durmalıyız. . okuma sırasında gözlerimiz ile kitap arasındaki uzaklığın yaklafl›k 35 cm olmasına dikkat etmeliyiz.. Öğrencilerden gelen uygun cevaplar kabul edilir. soğuktan korunmalı. gözü dış etkilerden korur... Deri sağlığı için.. Bu organ görevini yerine getiremezse hayatımız bundan nasıl etkilenir? Aç›klayal›m. b Gözün dışında bulunan beyaz renkli .. Bazı dil hastalıkları: tat körlüğü. Vücudumuzu temiz tutarak derimizin üzerinde mikropların üremesine engel olmalıyız. koku e.. . deri ezilme. dil iltihabı ve dil yaraları... f Dışarıdan gelen uyarıların duyu organlarında izlediği yol. Güneflte fazla kalmamal›y›z.... sık sık yıkanarak vücudumuzdan uzaklaştırmalıyız... sert tabaka d.. sert cisimlerle karıştırmamalı. a. Dil sağlığımız için ağız temizliğine önem vermeliyiz.. başkalarına ait havlu ve gözlükler kullanılmamalı.. Konu Biterken 52 . Koku alma ve tat alma arasındaki ilişki nas›ld›r? Duyu organlarında meydana gelen hastalıklar nelerdir? Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Duyu organlarımızdan herhangi birini seçelim. renk körlüğü ve şaşılık. alkol ve sigara kullanılmamalı ve zararlı kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır.... kulaklar temiz tutulmalı. Kendimizi De¤erlendirelim 1. Kulak sağlığı için... Koku ve tat alma organları birbirleriyle uyum içerisinde çalışır...

Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur. Omletinizin yanında içtiğiniz bir bardak sütün kemiklerinizin gelişmesine ve büyümenize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. 32).1. sınıfta ve bu ünitede üreme.2. 5. Ara Disiplinlerle İlişkilendirme • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5. • Konuya Giriş Öğrencilere Ders Kitabı’nın 53. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar (BSB-25. Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır. solunum. kazanımı. Her bölüme iki anahtar kavramdan birisi yazılır. Resimlerin altındaki paragraf okutulur. bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini ve organ bağışının önemini açıklamaları beklenmektedir.Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› • Konuya Başlarken 5. Organ bağışının önemini vurgular. öğrencilerin vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını. 27. 29. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir. Konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği belirtilir. FTTÇ-28. Bağımlılığa sebep olan maddeler 5.2. Defterlerindeki boş bir sayfayı açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir.3. Nereye Gelecekler? Öğrenciler 6. 5. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 (Araştırma Yapma). dolaşım. annenizin hazırladığı omletin kokusunu alabilir.3-23) • İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5.2. Acıktığınızı hissetmenize sebep olan nedir? Kahvaltıdan kalkıp dişlerinizi fırçalamaya giderken hangi sistemleriniz devreye girer? Yediğiniz besinlerden sindirilenlere ve sindirilmeyenlere ne olur? Bütün bunları sağlayan sistem ve yapılarımız nelerdir? • • Bu sistemler birbirinden bağımsız olarak mı çalışır? Sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddeler sistemlerimizin çalışmasını nasıl etkiler? Diğer Derslerle İlişkilendirme • 5. denetleyici ve düzenleyici sistem ile duyu organları hakkında bilgi sahibi olmuşlardı.4 -15) • Öğrenciler Neredeler.3. • 5.2. “Konuşma” öğrenme alanı. Sayfanın altında yer alan sorular öğrencilere yöneltilir. [!] Uyarılar • 5. Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenciler. 32. sindirim. 5. Anahtar Kavramlar ba¤›ml›l›k organ nakli Destek ve hareket sistemi Dolafl›m sistemi AÇIKLAMALAR 53 Sinir sistemi KAZANIMLAR ‹ç salg› bezleri Sindirim sistemi Boflalt›m sistemi Üreme sistemi Solunum sistemi Sabah okula gitmek için ayarladığınız çalar saatin sesi ile uyandığınız zaman. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3). Ders İçi İlişkilendirme • 5. 53 .2-10. destek ve hareket. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Sigara ve Alkol ile ilişkilendirilir. 5. Öğrencilere anahtar kavramlarla ilgili düşündüklerini listeleyerek bunları birbirlerine açıklamaları söylenir. Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir. sayfasında yer alan vücudumuzdaki sistemlere ilişkin resimler inceletilir. boşaltım. Rehberlik Araştırma Merkezi. 3 (Kendini yazılı olarak ifade etme) ile ilişkilendirilir. Bu konuda. “Yazma” öğrenme alanı amaç 1 (Yazmaya hazırlık yapma). Öğrencilerin bu konuda ayrıca sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir etme ve anlayışlı olma davranışlarını kazanmaları beklenmektedir. 2 (Yazma kurallarını uygulama). yoldan geçen aracın gürültüsünü ya da kuş seslerini duyabilirsiniz.2-22.4. 5.11) • Sağlık Kültürü Eğitimi (5.

Keşif Aşaması
Öğrencilere Ders Kitabı’nda yer alan “Sistemlerin Uyumu” adlı 11. Etkinlik yaptırılır.
Aşağıdaki etkinliği yaparak vücudumuzdaki sistemlerin birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birlikte ve uyum içinde mi çalıştığına karar verelim.

11. Etkinlik: Sistemlerin Uyumu
(Önerilen süre: 15 dk.) Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin vücudumuzdaki tüm sistemlerin birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birlikte ve uyum içerisinde mi çalıştıklarına karar vermelerini sağlamaktır. Etkinlikte yer alan okuma metni öğrencilere okutulur. Öğrencilerden bu metinde gerçekleşen olayları ve bu olayları gerçekleştiren sistemlerin neler olduğunu defterlerine listelemeleri istenir. Etkinliğin sonundaki sorular, öğrenciler tarafından cevaplanır. Öğrencilerin etkinlik yapıldıktan sonra vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve uyumlu çalıştıkları sonucuna ulaşmaları beklenir.

11. Etkinlik
Bulal›m, Keflfedelim

Sistemlerin Uyumu

Afla¤›daki metni okuyalım. Yaklaşık dört yıldır yüzüyorum. ‹yi bir yüzücü olabilmek için çok çalışmam gerekiyor. Günde yaklafl›k altı saat antrenman yapıyorum. Havuza girmeden önce vücudumu hazırlamak için ısınma hareketleri yapıyorum. Yüzerken nefesimi çok iyi ayarlamalıyım. Başımı suya sokmadan önce nefesimi tutmam, suda nefesimi vermem ve birkaç kulaç sonra başımı sudan çıkararak tekrar nefes almam gerekiyor. Kol ve bacak kaslarımın da birbiri ile uyum içinde çalışması gerekiyor. ‹yi bir yüzücü olabilmek için çok çalışmanın yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmeliyim. Sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmalı ve yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmeliyim. Tabi, sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan zararl› alışkanlıklardan da uzak durmalıyım. Yüzmek beni çok mutlu ediyor. Beni en çok heyecanlandıran yüzerken nefes almak için başımı sudan çıkardığımda seyircilerden duyduğum alkış sesleri. • Metinde gerçekleşen olayları ve bu olayları gerçekleştiren sistemlerin neler olduğunu defterimizde listeleyelim. Sonuca Varal›m • Yüzücünün vücudundaki sistemlerin, tüm bu olayları gerçekleştirebilmesi için nasıl çalışması gerektiğini açıklayalım. • Bir spor dalı seçerek, bu sporu yaparken vücudumuzdaki sistemlerin nasıl çalıştığını anlatan bir metin yazalım. Yazdığımız metni sınıf arkadaşlarımıza okuyalım.

Açıklama Aşaması
Öğrencilere vücudumuzda gerçekleşen her olayın ve yaptığımız her işin vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyum içerisinde çalışması ile gerçekleştiği bilgisi verilir. Sistemlerimizden herhangi birinin çalışmaması durumunda diğer sistemlerimizin de bundan etkileneceği vurgulanır. Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Görevimizi Seçelim” adlı 12. Etkinlik yaptırılır. Ayrıca bunun dışında öğrencilere “Hastalıkların Sistemlere Etkisi” adlı 6. Alternatif Etkinlik de yaptırılabilir.
54

Vücudumuzda gerçekleşen her olay ve yaptığımız her iş, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması ile gerçekleşmektedir. Vücudumuzun, üreme, destek ve hareket, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, denetleyici ve düzenleyici sistem ile duyu organlarından oluştuğunu biliyoruz. Sistemlerimizden birinin çalışmasında herhangi bir aksaklık olursa bu durumdan diğer sistemlerimiz de etkilenir. Örneğin, denetleyici ve düzenleyici sistemdeki bir aksaklık kasları ve dolayısıyla hareket sistemini etkilemektedir.

6. Alternatif Etkinlik:

Hastal›klar›n Sistemlere Etkisi

6. Alternatif Etkinlik: Hastalıkların Sistemlere Etkisi
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin vücutlarındaki tüm sistemlerin birlikte ve uyum içerisinde çalıştıklarını anlamalarını sağlamaktır. Bunun için aşağıdaki örnekten yararlanılabilir. Öğrencilere araştırma konuları için yeterli süre verilir. Bu süre sonunda bütün öğrenciler yaptıkları çalışmaları karşılaştırırlar.
Yetersiz ve dengesiz beslenme Yeterli ve dengeli beslenmek Stresten uzak durmak

33. Etkinlik : Bir hastalık seçerek bu hastalığın etkilediği sistemleri,
oluşma sebeplerini ve bu hastalıktan korunma yollarını araştıralım. Araştırma sonuçlarımıza göre aşağıda verilen kutucukları dolduralım.

Hastalığın Adı Grip

Sebepleri
Soğuk algınlığı Stres Grip mikrobunun bulaşması

34. Etkinlik :

Hastalığın Adı

Aşı olmak

Korunma Yolları
Destek ve hareket sistemi Dolaşım sistemi Solunum sistemi Sindirim sistemi Boşaltım sistemi Denetleyici sistem ve düzenleyici

Sebepleri

Etkilediği Sistemler

Korunma Yolları

Etkilediği Sistemler

54

Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler

12. Etkinlik: Görevimizi Seçelim
(Önerilen süre: 25 dk.) Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasına olumsuz etkilerini kavramalarını sağlamaktır. Gruplardan, önceden seçtikleri ve hazırladıkları ödevleri sınıfta arkadaşlarına sunmaları istenir. Öğrencilerden etkinliğin sonundaki soruları cevaplamaları istenir. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin, bağımlılığa sebep olan maddelerin başta kanser olmak üzere vücudumuzdaki sistemleri ve duyu organlarımızı etkileyen birçok hastalığa sebep olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden bağımlılığa sebep olan maddeleri kullanan kişileri uyarmaları ve bu maddelerin kullanılmamasına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarına katılmaları gerektiğinin farkında olmaları beklenir. Öğrencilere etkinliğin altında yer alan paragraflar okutularak bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında bilgi verilir. Çalışma Kitabı’ndaki “Doğru Karar” adlı 35. Etkinlik öğrencilere yaptırılır.

Sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddeler, sistemlerimizin çalışmasını nasıl etkiler? Bu sorunun cevabını bularak aşağıdaki etkinliği yapalım.

12. Etkinlik
Sorgulayal›m, Araflt›ral›m

Görevimizi Seçelim

Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızda üç grup oluşturalım. • Her bir grup aşağıdaki görevlerden birini seçsin. • Grubumuz içinde iş bölümü yaparak bize düflen görevi yerine getirelim. I. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi” konusu ile ilgili bir araştırma yapalım. II. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi” konusunda görsel materyallerden yararlanarak resim, poster, grafik vb. hazırlayalım. III. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin bireyin ruhsal ve sosyal yaşamı üzerindeki etkileri” ile ilgili radyo, televizyon, gazete vb. iletişim araçlarından yararlanarak gazete, radyo, televizyon veya ‹nternet haberleri hazırlayalım. • Seçtiğimiz görevle ilgili hazırlıklarım›z›, sınıftaki arkadaşlarımıza sunalım. Sonuca Varal›m • Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi nedir? • Bağımlılığa sebep olan maddelere karşı çevrenizi bilinçlendirmek için neler yapabilirsiniz? Bu konuyu arkadafllar›n›zla tart›fl›n.
S‹GARA VEYA SA⁄LIK Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelerin, sindirim bozuklukları, bağırsak, böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıkları, gırtlak ve akciğer kanseri gibi birçok hastalığa sebep olduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Ayrıca bu alışkanlıklar, görme bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olduğu için çeflitli kazalar ortaya çıkmaktad›r. Bu tür alışkanlıklar, merak, özenti ve arkadaşlar tarafından SA⁄LI⁄I SEÇ‹N kabul görülebilme duyguları ile başlamaktadır. Hepimiz, arkadaşlarımız›n olmas›n› ve bu arkadafllar›m›z›n bizi sevmesini isteriz. Onların ilgisini çekmek için zaman zaman kendimizi olduğumuzdan farklı gösterme yanlışlığına da düşebiliriz. Bu yanlışlığa düşmemek için kendimize güvenmeyi ve bize zarar verecek konularda “hayır” demeyi öğrenmemiz gerekir. Neyi yapmamam›z gerekti¤ini ve neyin bize zarar vereceğini bilirsek bu tip konularda daha az hata yapar›z. Bu tür alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamak için spor, sanat ve bilim gibi uğraşlar edinelim. Çeşitli spor dallarıyla uğraşalım, gitar çalalım, resim yapalım, çeşitli kulüplere üye olup onların etkinliklerine katılalım, ne dersiniz?

35
37. s.

35. Etkinlik: Doğru Karar
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin kendilerine zarar verecek konularda “Hayır!” diyebilmeleri gerektiğinin farkına varmalarını sağlamaktır. Öğrencilere etkinlikte yer alan okuma metni okutulur. Öğrencilerden metnin altında yer alan soruları cevaplamaları istenir.
55

Araflt›ral›m, Haz›rlanal›m
Bağımlılığa sebep olan maddeler ve bunlar›n zararları hakkında çeflitli kaynaklardan bilgi toplayal›m. Toplad›¤›m›z bilgileri bir rapor hâlinde arkadafllar›m›za sunal›m. Konu hakk›nda daha fazla bilgi alabilmek için sınıfımıza uzman bir kişi davet edelim. Uzmana bu konu ile ilgili merak ettiğimiz soruları yöneltelim.

Vücudumuzda Sistemler

Öğrencilere “Araştıralım, Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır. Araştıralım, Hazırlanalım Bu bölümün amacı, öğrencilerin bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında daha fazla bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşmalarını ve konu hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını uzman (Kızılay, Yeşilay görevlileri, doktor vb.) bir kişiden alarak konunun ciddiyetinin farkına varmalarını sağlamaktır. Bunun için öğrencilerin bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplamaları ve sınıfa konuyla ilgili bir uzman davet etmeleri sağlanır. Öğrencilerden uzmana konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltmeleri istenir.

35. Etkinlik :

Do¤ru Karar

Aşağıdaki metni okuyarak bu metnin alt›nda bulunan soruları cevaplayalım. “Mert o gün eve arkadaşlarıyla yürüyerek gitmeye karar verdi. Bir süre sohbet ederek yürüdüler. Okuldan yeterince uzaklaştıktan sonra gruptaki arkadaşlarından biri cebindeki sigara paketini çıkararak herkese sigara dağıtmaya başladı. Bir tane de Mert’e uzattı. Mert biraz şaşkın, biraz da çekinerek istemediğini söyledi. Fakat arkadaşı “Hadi Mert, m›z›kç›l›k yapma. Yak bir tane.” diyerek ısrar etmeye başladı. Mert, çok zor durumdaydı. Kafası iyice karışmıştı. Ne yapacağını bilemedi. Bir yanda sevdiği arkadaşları, diğer yanda ise sa¤l›¤› vardı.”

Öğrencilerden gelen uygun yanıtlar kabul edilir.

1. Bu durumda Mert sizce ne yapmalı? Neden? ........................................................................................................................................ 2. Sizin başınıza benzer bir durum geldi mi? Geldiyse ne yaptınız? ........................................................................................................................................ 3. Mert’in, arkadaşlarının baskısına karşı koyması geleceğini nasıl etkileyecektir? ........................................................................................................................................ 4. Mert, arkadaşlarının baskısına karşı koymaması durumunda gelecekte neler yaflayabilir? ........................................................................................................................................ 5. Diğer insanlar, bizi yanlış davranışlarda bulunmaya zorlad›klar›nda nasıl davranmamız gerekir? ........................................................................................................................................

36. Etkinlik :

55

Öğrencilerin organ bağışının önemini anlayabilmeleri için aşağıdaki metin okunarak konuya başlanır. Bir yakınınız geçirdiği bir kaza sonucu görme duyusunu kaybetti. Doktorların yaptıkları tetkikler sonucunda yakınınızın tekrar görme duyusunu kazanabilmesi için kornea nakline ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Doktorlar hastanıza nakledilecek bir kornea olmadığı için beklemekten başka bir çarenizin olmadığını söyledi. Uzun bir bekleyişten sonra aranan kornea bulunarak yakınınıza nakledildi. Yakınınız bir süre sonra yeniden görme duyusunu kazandı. Bu olay ailenizde bir bayram havası yarattı. Yaşadığınız bu olay size organ bağışının ne kadar önemli olduğunu öğretti. Böyle bir tecrübe yaşamayan insanların bu kadar önemli olan organ bağışı konusuna ilgisiz kalmalarını önlemek ve organ bağışı bekleyen insanların ve yakınlarının sizinle aynı mutluluğu yaşamaları için ne yapabileceğinizi düşünmeye başladınız. Bu konuyu arkadaşlarınıza anlatıp onlarla birlikte organ bağışını arttırmak ve önemini vurgulamak için bir kampanya düzenlemeye karar verdiniz. Şimdi sizlerin en az iki hafta sürecek bir kampanya planlamanız gerekiyor. Kampanyanızı hazırlamak için öncelikle çalışma grupları oluşturmalısınız. Bu çalışma için öğrencilerinize kampanyalarını hazırlarken yardımcı olması amacıyla aşağıda yer alan Dereceli Puanlama Anahtarı öğrencilerin görebileceği bir yere asılır. Öğrenciler kendi çalışmalarını değerlendirmek için Dereceli Puanlama Anahtarı’nı ve Kontrol Listesi’ni kullanabilir. Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 56. sayfasında yer alan gazete haberlerini okuyarak bu haberler hakkındaki düşüncelerini paylaşmaları sağlanır. Haberler okunduktan sonra öğrenciler, organ bağışının önemini vurgulamaları amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Haberleri Tartışalım” adlı 13. Etkinlik’e yönlendirilir.
Organ Bağışının Önemi
Aşağıdaki gazete haberlerini okuyarak haberler hakkındaki düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.

ORGAN NAKL‹NDE ÇIĞIR
YAPAY ORGAN NAKL‹
Organ naklinde çığır açacak bir gelişme kaydedildi. Uzmanlar, laboratuvar ortamında üretilen yapay bir organı insan vücuduna naklederek bir ilke imza attı. Uzun süredir insana ait dokuları üretebilen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ilk kez tamamen laboratuvar ortamında bir organ üretebildi. YAPAY ORGAN NASIL YAPILDI? Boston Çocuk Hastanesi doktorları tarafından idrar keselerinde doğuştan sorun bulunan 7 çocuğun önce idrar keselerinden hücre örnekleri alındı. Ardından bu hücrelerden laboratuvarda idrar keseleri üretildi. Yaklaşık iki ayın ardından üretilen idrar keseleri de hücre örnekleri alınan aynı hastalara takıldı. Doktorlar organların hastalara 4 yıl önce takıldığını ve geçen süre boyunca incelenen hastaların bir sorun yaşamadığını belirtti. SIRADA DAMAR, BÖBREK, KARAC‹ĞER VE KALP VAR Aynı ekibin şimdi de yapay damar, böbrek, karaciğer ve kalp üretmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Ekibin bu organları yapmayı başarması hâlinde bu durum organ nakli bekleyen yüz binlerce insan için yeni bir umut olacak.
Böbrek

‹drar yolu

‹drar kesesi

Eski idrar kesesinin üzerinde “çarp› iflareti” fleklinde bir kesik aç›l›yor. Yeni kese bu kesik üzerinden eski keseyle birlefliyor.

AÇIKLANDI e göre 5 SONUÇLARI ŞTIRMASI 200 lerin sayıları ve iller N BAĞIŞI ARA ışında bulunan kişi çları açıklandı. TÜRK‹YE ORGA elinde organ bağ ası 2005”in sonu Türkiye gen an Bağışı Araştırm lık Bakanlığınca, sa ili ilk sırada Sağ “Türkiye Org 2 kişi ile Bur amacıyla yapılan da bulunurken, 195 dağılımının tespiti 4 kişi organ bağışın de İstanbul izledi. 2005 yılında 622 genelinde Aydın, 386 kişi ile Türkiye genelinde, alya, 477 kişi ile e ediliyor. Türkiye ilini 589 kişi ile Ant ları yüz binlerle ifad çları, organ n kişilerin sayı yer aldı. Bursa . Araştırma sonu e organ bağışı yapa ğunu bağışında bulundu Gelişmiş ülkelerd ışının temini” oldu 13 343 kişi organ “organ ve doku bağ rı arasında toplam 2002 - 2005 yılla en önemli sorunun etlerinde yaşanan ve doku nakli hizm gösteriyor.

ORGAN BAĞIŞI ARTMAZSA ÖLÜMLER ARTACAK 7 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Belek’teki Organ Bağışı ve Kullanımı Sempozyumu’nda, bağış yetersizliği nedeniyle her yıl diyaliz hastalarının yüzde 10’unun hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda ülkemizde organ bağışının yetersiz

olduğu açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Ünitesi Başkanı Doç. Dr. Alper Demirbaş, beş yıl içinde yeterli organ bağışı gerçekleşmediği takdirde, diyalize mahkûm yaşayan 30 000 böbrek hastasının büyük bölümünün hayatını kaybedeceğini belirtti. Bunları da sırasıyla karaciğer, kalp, pankreas ve akciğer hastalarının izleyeceğini açıkladı.

56

DERECEL‹ PUANLAMA ANAHTARI (Kampanya Hazırlama)
Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerinizin planladıkları kampanyaları değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda değerlendirme yaparken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda da size bilgi verecektir. Grubun Adı: Grubun Ödevi Sunduğu Tarih:
Performans Düzeyi Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Kampanya Adı Kampanyanın adı, konuyu ve amacını tam olarak yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını genel anlamda yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını az yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını hiç yansıtmıyor. Slogan Kampanyayı bütünüyle ifade eden uygun bir slogan var. Kampanyanın büyük bir kısmını ifade eden uygun bir slogan var. Kampanyanın çok az bir kısmını ifade eden ve yeteri kadar uygun olmayan bir slogan var. Kampanyayı ifade etmeyen bir slogan var. ‹çerik Kampanyanın içeriği tamamen konu ile ilgili. Kampanyanın içeriğinin büyük bir bölümü konu ile ilgili. Kampanyanın içeriğinin küçük bir bölümü konu ile ilgili. Kampanyanın içeriği konu ile ilgili değil. Kampanyada Kullanılan Yazılı ve Görsel Materyaller Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin tamamı konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum var. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin çoğu konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyallerin çoğu birbiriyle uyumlu. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin çok azı konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyallerin çok azı birbiriyle uyumlu. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin hiçbiri konuyla ilgili değil. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum yok. Kampanyanın Hayata Geçirilmesi Grup üyeleri işbirliği ile kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların hepsini titizlikle sürdürdü. Grup üyeleri işbirliği ile kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların çoğunu titizlikle sürdürdü. Gruptaki birkaç kişi kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların çok azını titizlikle sürdürdü. Bazı zamanlarda kampanya ile ilgili sorunlar yaşandı. Gruptaki birkaç kişi kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaları sürdürmeye çalıştı ve kampanya amacına ulaşmadan bitti.

Alınan Puan:

56

13.Etkinlik: Haberleri Tartışalım (Önerilen süre: 20 dk. Öğrenciler haberlerde yer Yeşil şapka: Yenilikçi ve yaratıcı şapkadır. Öğrenciler haberlerde yer alan durumları özetler. Tarafsızız. duyguları ifade edecek şekilde yönlendirilir. Yaratıcı fikirlerimizden konumuza uygun olduğunu düşündüğümüz bir tanesini kampanyamızda kullanmaya karar verdik.) Bu etkinliğin amacı organ bağışının önemi konusunu öğrencilerin altı farklı bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır. bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını ortaya koyacak şekilde yönlendirilir. Grubun Adı: alan tehlikeleri ve riskleri açıklayacak. Bu listeyi. Kampanyada hazırladık. kullanacağımız görsel materyalleri Kampanyada kullandığımız yazılı ve görsel materyalleri okulumuzun uygun yerlerine astık. Öğrenciler şapkaların renginin ifade ettiği bakış açısına uygun olarak okudukları haberler hakkında tartışırlar. Kırmızı şapka: ‹yimseriz. Araflt›ral›m Haberleri Tart›flal›m Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızda altı grup oluşturalım. aşağıdaki etkinliği yaparak arkadaşlarımızla paylaşalım. Kampanya planımıza bağlı kalarak titizlikle çalıştık. 57 Sarı şapka: şapka: Beyaz şapka: KONTROL LİSTESİ (Kampanya Hazırlama) Aşağıdaki kontrol listesi. Duygusalız. 13. Grup arkadaşlarımızla kampanyamızı uygulayabileceğimiz bir plan hazırladık. Bu liste aynı zamanda kampanyanızı planlarken ve hayata geçirirken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Siyah şapka: Kötümser şapkadır. Kampanyayı ifade edecek uygun bir slogan bulduk. Kampanyada kullanacağımız yazılı materyalleri hazırladık. araştırmaları ve kanıtlamış verileri ortaya koyarız. Öğrenciler okudukları haberlerdeki organ bağışı ile ilgili net bilgileri. Haberlerde yer alan durumları özetler. hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Okudu¤umuz haberlerin olumlu taraf›n› görürüz. “Organ bağışının toplumsal önemi nedir?” sorusunun cevabı üzerinde sınıfta bir tartışma ortamı yaratılır. bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını ortaya koyarız. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmeden Türkiye’de ve dünyada organ bağışını artırmak için yapılabilecek yaratıcı fikirleri ortaya koyarız. Öğrenciler okudukları haberlerde yer alan avantajları ve yararları açıklarlar. öfke. Mavi şapka: Derleyip toparlayıcı şapkadır. araştırmaları ve kanıtlanmış verileri ortaya koyacak şekilde yönlendirilirler. hazırladıkları posterleri sınıf ve okul panolarında sunmaları sağlanır. Öğrenciler gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmeden Türkiye’de ve dünyada organ bağışını artırmak için yapılabilecek yaratıcı fikirleri ortaya koyacak şekilde yönlendirilir. Öğrencilerin fikirlerini ifade etmeleri için cesaretlendirilmelerine özen gösterilir. • Okuduğumuz haberleri flapkamızın renginin ifade ettiği bakış açısına uygun olarak tartışalım. Yenilikçi ve yaratıcıyız. ÖLÇÜTLER Kampanyamızın adını belirledik. Haberlerde yer alan tehlikeleri ve riskleri açıklar. 57 . Etkinlik Sorgulayal›m. Sonuca Varal›m • Organ bağışının Türkiye’deki durumunu araflt›ral›m. Tarafsız şapkadır. merak. Araştırmalarımızdan elde arkadaşlarımızla paylaştık. öfke. üzüntü gibi duyguları anlatırız. Kampanyamız için konuyla ilgili araştırma yaptık. kampanyanızı yaptıktan sonra grubunuz için (X) işareti koyarak doldurunuz. haberlerin olumsuz taraflarını ele alacak şekilde yönlendirilir. • Tartışmamız›n sonucu ulaştığımız görüş ve önerilerimizi rapor hâline getirelim.Genişletme Aşaması Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler Okuduğumuz gazete haberleri ile ilgili düşüncelerimizi. Derleyip toparlarız. üzüntü vb. • Organ bağışının toplumsal önemi nedir? • Organ bağışının önemini vurgulayan. Etkinlik sonucunda öğrencilerin. İyimser şapkadır. haberlerin kötümser taraflarını ele alırız. Öğrenciler düşüncelerini okudukları haberlerin kendilerinde uyandırdığı sevinç. organ bağışına yönlendirici slogan ve poster hazırlayarak bunlar› okul panosunda sergileyelim. merak. Okuduğumuz haberdeki organ bağışı ile ilgili net bilgileri. • Ulaştığımız sonuçları aram›zdan bir sözcü seçerek arkadafllar›m›zla paylaşalım. Kötümseriz. • Aşağıdaki şapkalardan birini seçelim. Okuduğumuz haberlerin bizde uyandırdığı sevinç. Duygusal şapkadır. ettiğimiz bilgileri grup Evet Hayır Kampanyamızın çok sayıda kişiye ulaşması için yaratıcı fikirler öne sürdük.

... Hangi Organlar Bağışlanabilir? Sağlıklı her organ bağışlanabilir...... Muvaffak olamaz ise o millet ölmüş demektir.. sayfasında yer alan organ bağışı ile ilgili bazı soruları ve cevaplarını içeren bölümü okuyarak bulabiliriz. Bu da yakınlarının acısını azaltır............................................ akciğer..............’ye minnet duyuyorlardır........ “Hayata Yeniden Merhaba Diyemezsiniz Ama Dedirtebilirsiniz” başlıklı bölüm okutulur...C...... Yukarıdaki haber metnini F.......... F... Organ Bağışını Kimler Yapabilir? Organ bağışı ile ilgili yasa gereği..... .............. Öğrencilerin organ bağışının önemini fark edebilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Organ Bağışının Önemi” adlı 36. 36..... Etkinlik : 35........... kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedir..........................................nin organları............. görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar................. Milletimizin toplumsal ba¤lar›n›n güçlenmesini sağlar.................... yaşatıyor........ 33.. Organ bağışı bekleyen hastalar için: Sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan ..nin böbreği ile karaciğeri iki hastaya nakledilirken diğer böbreği ile korneaları ise nakledilecek hastaları bekliyor............................. varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa muvaffak olmaması mümkün değildir... Bunun için etkinlikte yer alan metin öğrencilere okutulur ve metne ait soruları tartışarak cevaplamaları sağlanır.... Organ bağışı konusu ile Atatürk’ ün millî birlik ve beraberliğe ve toplumsal dayanışmaya verdiği önem farklı örneklerle ilişkilendirilir..... Ve şunu kati olarak söyleyeyim ki bir millet..... Organ bağışında bulunmak isteyen kişi yanda görülen “Doku ve Organ Bağış Belge”sini doldurur ve bu belgeyi bir kimlik gibi sürekli yanında bulundurur.... 37 günlere kavuşturduğu için mutlulardır......... C.......... Organ bağışı da toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya en güzel örnektir. organ bağışı yapılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir............... C......... böbrek... Etkinlik : 58 36 37........... organ bağışı bekleyen hastaların ve hasta yakınlarının yaşadıklarını düşünerek organ bağışının önemini vurgulayan cümlelerle tamamlayalım....................................... kalp. Aşağıda doku ve organ bağışı belgesi bu konuyla ilgilenen öğrencilere daha yakından inceletilebilir...... Organ Bağışı Nedir? Kişinin hayatta iken kendi iradesi ile ölümünden sonra doku ve organlarının başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.................. Sayfada yer alan “Doku ve Organ Bağış Belge”si öğrencilere inceletilir.. canlı veya beyin ölümü gerçeklemiş kişilerden alınan organlarla yapılır.............nin yakınlarının.. kalp kapağı... Organ Nakli Nedir? Görev yapmayacak durumda olan veya hastalık sonucu bedenimize zararlı hâle gelen bir organın yerine sağlam bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli denir... 58 .......... F................... .......... Etkinlik: Organ Bağışının Önemi Bu etkinliğin amacı..... ölümünden sonra befl kişiye can verdi....... öğrencilerin organ bağışının önemini vurgulamalarını sağlamaktır............ Etkinlik : 34. 36.......C.................C............... Ülkemizde....................... öldü ama organları başka insanları F.... organ nakli bekleyen beş kişiyi daha hayata bağlayacak.............. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz...C............” sözünde de belirttiği gibi toplumun bütün fertlerinin daima dayanışma içinde olmaları gerekir. Bir toplumun ilerleyip gelişebilmesi ve sağlıklı olarak ayakta durabilmesi için bu kaçınılmaz bir şarttır................Etkinlik sonrasında Ders Kitabı’nın 58........ HAYATA YEN‹DEN MERHABA D‹YEMEZS‹N‹Z AMA DED‹RTEB‹L‹RS‹N‹Z Organ nakline ihtiyacı olan insanların yeniden hayata dönmesini sağlayan organ bağışı ile ilgili bazı soruların cevaplarını aşağıdaki bölümü okuyarak bulabiliriz........... Şu hâlde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça muvaffak olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz......... F. karaciğer ve pankreas gibi organlar......C.. gözün kornea tabakası............ Etkinlik’i yapmaları sağlanır.... birlik hâlinde millet var.. Öğrencilerden gazete veya dergilerden organ bağışının önemini vurgulayan farklı haberler bularak sınıf panosunda arkadaşları ile paylaşmaları istenebilir.... Atatürk’ün “Millet ve biz yok. Etkinlik : Organ Ba¤›fl›n›n Önemi F................. Elbette muvaffak olur....................... organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak flekilde gerçeklefltirilir.......nin yakınları için: ......... Organ nakli.. s...... Dayanışma ve yardımlaşma milli birlik ve beraberli¤in güçlenmesi için gereklidir...... F......... Canlı kişilerden organ nakli...... Bu olay onları sevdikleriyle yeniden sağlıklı Hasta yakınları için: .. .......... Organ bağışı.... Bu isteğin tanıklar huzurunda sözlü ve yaz›l› olarak yapılması ve ayrıca bunun doktor tarafından onaylanması gerekir...................

.................................. 1965 yılında özel bir kanunla Âşık Veysel’e “Ana dilimize ve millî kültürümüze yaptığı katkılar” sebebiyle 500 lira maaş bağlar.............. Yunus Emre.......... 21 Mart 1973 tarihinde...................... Veysel’i.......... Sazımdan Sesler (1950) ve Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplanmış ve eserleri............ Veysel............................. öğrencilerin sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren insanlar hakkındaki düşüncelerini kendi cümleleri ile ifade etmelerini sağlamaktır......................................... Bütün Şiirleri adıyla yeniden yayımlanmıştır......... Bu olaydan sonra Anadolu’yu şehir şehir dolaşır ve şiirlerini sazıyla seslendirmeye devam eder........... şiirinde ne anlatmak istemektedir?” sorusu öğrencilere sorulur. 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelir.................................. O yıllarda Sivas yöresinde.......... “Âşık Veysel............... Zamanla türkü yorumunda ve saz çalmakta ustalaşır........ kendilerine ait olan Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal konulu şiirleri söylerler...... ........................................ destanını Atatürk’e okumak hevesiyle gitmiştir..... Dadaloğlu gibi halk şairlerinden etkilenir....... Bu etkinlik Veysel’in hayatında bir dönüm noktası olur... ....... Şiirleri........................... Ankara’ya kendisi gitmek ister ve arkadaşı ‹brahim ile birlikte üç ay boyunca yürüyerek Ankara’ya ulafl›r..... Alternatif Etkinlik: Duyarl›l›k Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılmış bölümleri kendi cümlelerimizle tamamlayalım.......... Veysel................ Veysel’in iki kız kardeşi de hayatlarını bu hastalık sebebiyle kaybetmiştir... sonradan adına müze olarak düzenlenmiş evde hayata gözlerini yumar... ............... Sen gümüşsün ben sac mıyım? ....................... 7.............. Deyişler (1944)..“ Böyle kişilere nasıl davranmamız gerekir?” vb............................. Yaflanan bu olay....... Pir Sultan Abdal................................................... Destanı. sayfasında yer alan fotoğraf inceletilir ve “Kardeşim” adlı şiir okutulur..................... Âşık Veysel’in adına Şarkışla’da her yıl bir şenlik düzenlenmektedir..... Veysel’in babası şiire meraklıdır.............................................. ............ • Sağlık sorunlarıyla birlikte yaşayan insanları takdir ederim çünkü ... ..................................... Etkinlik öğrencilere yaptırılır.......... ........................ o güne kadar usta Kardeflim Beni hor görme kardeşim........................“Yaşadıkları sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren böyle bireyler için neler düşüyorsunuz?”......................... köy enstitülerinde saz ve halk türküleri dersleri verir......... ..Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler Sağlık Sorunlarıyla Birlikte Yaşamak şairlerin şiirlerini çalıp söylemiştir............. Öğrencilere Ders Kitabı’nın 59.................................................................................. Ancak bu fırsatı elde edemez............. Sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz........ ölümünden sonra............................. Âfl›k Veysel (Veysel fiATIRO⁄LU) Âşık Veysel....... Ankara’ya.......... Burada ise Halk Şairleri Bayramı’na katılan bütün şairler...................... 59 7............. çiçek hastalığı çok yaygındır.......... bir uğraşı olması için saz çalmayı öğrenmeye başlar...................................... doğduğu köy olan Sivrialan’da.... Âşık Veysel................. Veysel’in bu destanını çok beğenir ve Ankara’ya göndermeyi düşünür............................ . .... Âşık Veysel..................... Hâkimiyet-i Millîye (Ulus) gazetesinde yayımlanır............ Alternatif Etkinlik öğrencilere yaptırılabilir. .................................................................... Sonunda Veysel......... ilk saz derslerini arkadaşı Âşık Alâ’dan alır..................... Âşık Veysel. sorular sorularak öğrencilerin konuya ilgisi çekilir. ...................... Tartışmanın ardından “Duyarlılık” adlı 7........................ • Sağlık sorunlarıyla birlikte yaşayan insanlara karşı anlayışlı olurum çünkü. bütün aileyi üzerken Veysel de gittikçe içine kapan›r.. Sivas Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşları Halk Şairleri Bayramı’nı düzenler................ Kendisini bu işe iyice verir........ 1931 yılında................... ............................. Türkiye Büyük Millet Meclisi.... Sivrialan’ın bağlı olduğu Ağacakışla kazası müdürü Ali Rıza Bey...... Veysel de bu hastal›¤a yakalanarak yedi yafl›nda gözlerini kaybeder.. ona halk ozanlarından şiirler okuyup ezberleterek avutmaya çalışır.. “Çevrenizdeki insanların sağlık sorunları nelerdir?”................... ................................... Emrah.......................... ...... Saz sayesinde körlüğünü biraz olsun unutur........... Alternatif Etkinlik: Duyarlılık Bu etkinliğin amacı.. Yörenin ozanları da zaman zaman onların evine uğrayıp saz çalmaktadırlar....... Ardından Âşık Veysel’in hayat hikâyesini anlatan yazı okutulur ve metinle ilgili aşağıdaki sorular öğrencilere sorulabilir: • Âşık Veysel bu sağlık sorunu ile nasıl mücadele etmiştir? • Âşık Veysel’in toplum için yaptığı çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaları niçin yapmış olabilir? • Âşık Veysel’in hayat hikâyesinden neler öğrenebiliriz? Öğrencilerin sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyleri takdir etmelerini ve anlayışlı olmalarını sağlamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Ben de Olabilirdim” adlı 14.............. Âşık Veysel’in gün ışığına çıkan ilk şiiri de burada söylediği “Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası” dizesiyle başlayan şiir olur................................ Karacaoğlan... “Çevrenizde sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyler var mı?”....................................... ..... 59 ...........

.. Sunumların ardından “Sonuca Varalım” bölümünde yer alan sorular tüm sınıfın katılımıyla tartışılır........... Etkinlik yaptırılır......... 60 37. On sekiz aylık oluncaya kadar da ciddi bir sağlık problemi yaşamadı..... Geçirdiği hastalık onu konuşma..... Biz de sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bir kişinin hayatını anlatan bir yazı hazırlayalım. fiziksel engeli veya kalıtsal hastalıkları olan insanlar sağlık sorunlarıyla yaşamaktadır. Yaşanacak üç gününüz kaldığını düşünün........ Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir..... Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler sindirim bozuklukları......... Ancak iki yaşını doldurmasına birkaç ay kala ateşli bir hastalık geçirdi....... Konu: Âşık Veysel görme engeline yenilmemiş ve çalışmaya üretmeye ömrü boyunca devam etmiştir... inancı.............. bağırsak..... yaşamaya devam edecek..... Senatör Lister Hill (Lister Hil)’in şu sözleri Helen Keller’› çok güzel tanımlıyor: “O ölmedi. henüz yirmi yaşında olan Anne Sullivan (En Salivın)’dan ders almaya başlamasıyla birlikte yeniden değişmeye başladı.... Etkinliğin ardından Çalışma Kitabı’ndaki “Okuma Parçası ”adlı 37.. Helen Keller’ın. parmak uçlarıyla hissederek yaşarken fiziksel engelleri olmadığı hâlde “görmeden ve duymadan” yaşayanlara şöyle sesleniyordu: “Yalnız üç gün daha görebileceğinizi düşünün......... etkinlikleri ve çalışmaları sebebiyle defalarca üstün hizmet ödülü ve çeşitli üniversitelerden fahri doktora aldı..... Bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerin yap›lmas›na çal›flmal›y›z... Görme engeli olan insanlara yaşama sevinci aşılamak cesaretle ve inanarak 3...... Etkinlik: Okuma Parçası “Helen Keller’ın Örnek Alınası Yaşam Öyküsü” başlıklı parça öğrencilere okutulur...... Bir yandan yazılarını yazarken bir yandan da Amerika Görme Engelliler Derneği ve Dünya Körler Birliği adına ülke ülke dolaşarak konferanslara katıldı...... Bağımlılık yapan maddeler........ Parçaya ait sorular öğrencilere cevaplatılır.. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1..... yaşama sevinci. Öğrencilerinizin yakın çevrelerinde sağlık sorunlarına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyler varsa onlardan izin alarak röportaj yapmaları ve bu kişinin hayat hikâyesini anlatan bir yazı hazırlamaları istenebilir........... sorular sorulabilir.... Konu: Yakın çevremizdeki bireylerde görülen sağlık sorunlarının çeşitleri. “Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren kişilere onları takdir ettiğimizi nasıl belirtebiliriz?” sorusu öğrencilere sorularak tartışmaları sağlanır... Bütün ayrıntıları nasıl gördüğünüzü anlayacaksınız.” Nuray Bartoschek.... Bu kuruluşlar için yardım topladı...... sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini yerine getiren insanlara güzel bir örnektir... 14... 3. Öğretmen Anna Sullivan.... hiç ölmemek üzere doğmuş... cesaret ve inancın sınırları olmadığını gösteren bu kadının kitapları okunduğu. Öğrenciler bu soru için farklı çizelge ve/veya grafikler hazırlayabilir.......... sağlık sorunlarına rağmen başarılı bir hayat geçirmiş olmasının altında yatan engelleri nedir? sebep aşabileceklerini göstermek için yapmış olabilir....... Helen Keller neden topluma yönelik çal›flmalar yapm›fl olabilir? isteği. Helen Keller........ Alfabeyi kısa sürede öğrendi........ Herhangi bir sağlık sorunu oldu¤u hâlde toplumsal görevlerini yerine getiren kişilere... Helen’›n hayatı....... .......... asla yılmıyordu..... Yenilgiyi kabul etmiyor ve öğrenmek için büyük bir gayret sarf ediyordu. karaciğer.. öğrenme isteği.... • Aşağıdaki konulardan birini seçerek hazırlanalım... Bizler..) Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız. yedi yaşına girmek üzere olan Helen’a önce harfleri öğretti............ Öğrencilerin verdiği uygun yanıtlar kabul edilir.. 2............. Etkinlik : Okuma Parças› Helen Keller’in Örnek Al›nas› Yaflam Öyküsü Değerlendirme Aşaması • Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır... Araştırmalarını yaparak hazırlanan gruplara sunumları yaptırılır.... 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. AIDS... Norveç’te yaşayan işitme ve görme engelli bir kızın konuşmayı başardığını öğrendi. kalp ve damar hastalıklarına....................... Helen Keller (Helın Kelır). Bu kitap elliden fazla dile çevrildi............... Bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için ne gibi toplumsal düzenlemeler yapılabileceği tartışılır......... “2005 yılında en fazla sayıda kişinin bağış beklediği organ hangisidir?” vb...... Bu hastalığın sonunda hayati tehlikeyi atlatmış ancak yaşamı tümüyle değişmişti...... Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini yerine getiren bu kişilere yardımcı olmalı ve onlara hak ettikleri anlayışı göstermeliyiz....... lösemi ve böbrek hastal›¤ı........ ... Öğrenme 2... gayreti ve yaşama sevinci ile aşmıştır........ Bu grafik ve çizelgeleri öğrencilerin okumasını sağlamak için “En çok organ bağışı hangi yıl yapılmıştır?”. AIDS......... Sonunda edebiyat fakültesine girerek buradan mezun oldu. 38 Öğrencilerden gelen farklı ve uygun cevaplar kabul edilir......... Helen’in hayat hikâyesinden neler ö¤renebiliriz? 4... 2.. Ardından elini kullanarak yazmaya ve görme engelliler için hazırlanmış yazıları okumaya başladı.. Beş kıtada otuz beş ülkeyi dolaştı ve gittiği yerlerdeki milyonlarca görme engelliye yaşama sevinci götürdü......... Helen Keller sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele etmiştir? Bu sorunlar› ne ile aflm›flt›r? .. görülme sıklığı ve bu sorunlara sahip kişilerin yaş grupları hakkında araştırma yapalım... 3..... ölümsüz isimlerden birisidir............. Üniversitede okumayı çok istiyordu.... Bu çocukta müthiş bir öğrenme isteği vardı. görme ve işitme engelli yapmıştı. O.. 1..... Araflt›ral›m Ben de Olabilirdim Bunlar› Yapal›m • Gruplar oluşturalım...... Hayat hikâyesini “Benim Yaşam Öyküm” adını verdiği kitabında anlattı. Başarabileceğine inancı ve yılmadan çalışarak mücadele etmiştir..... .....) Bu etkinlik için öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun etkinlikteki bir konuyu seçerek hazırlanmaları sağlanır... 37 38..... Bunu kendisinin de başarabileceğine olan inancı sebebiyle Bayan Sarah Fuller (Sera Foler)’den konuşma dersleri aldı ve bir süre sonra konuşmaya başladı. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini yerine getiren bu kişilere yardımcı olmamız ve onlara hak ettikleri anlayışı göstermemiz gerektiği vurgulanır. Örnek çizelge ve sütun grafikleri yanda verilmiştir.... makale ve biyografi yazan Helen Keller.. lösemi ve böbrek hastal›¤› veya fiziksel engelliler vb.. fiziksel engelliler veya kalıtsal hastalıkları olan insanlar sağlık sorunlarıyla yaşadığı ve onların da toplumdaki diğer insanlarla birlikte rahatça çalışabilme ve toplumsal hayata katılmaya haklarının olduğu vurgulanmalıdır.. 3... Bütün bu mücadeleleri sırasında görme engelli olmayanların da çoğu zaman “görmeden” yaşadıklarını fark etti. anlayışlı olduğumuzu nasıl gösterebiliriz? • Sağlık sorunu olan bireylere kişisel ve toplumsal olarak ne gibi yardımlarda bulunulabilir? 37.. Konu: Ülkemizde ve yaşadığımız çevrede sağlık sorunları bulunan insanlar için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Araştıralım ve araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza sunalım.. az rastlanan........ özlemle yaşadığınızı hissedeceksiniz.. 4... s.... Bütün Dünya Dergisi (Yeniden düzenlenmiştir. onların da toplumdaki diğer insanlarla birlikte rahatça çalışabilme ve toplumsal hayata katılma haklarının olduğunu bilmeliyiz..... 60 ......... Âşık Veysel’in hayat hikâyesi.... yılmaması. görme bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olabilir... 1..........) ra¤men toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir ettiğimizi onlara nasıl gösterebiliriz? • Kişisel ve toplumsal olarak böyle bireylere.... lösemi ve böbrek hastaları... Hayatınızın tüm saniyelerini... Toplumumuzda Âşık Veysel gibi sağlık sorunlarıyla birlikte görevlerini devam ettiren birçok insan vardır. Şimdi onun önünde yeni bir hedef vardı................ öyküleri anlatıldığı sürece o yaşayacak...... On yaşına geldiğinde.” Birçok kitap...... her bir notanın nasıl özlemle ruhunuza dolduğunu fark edeceksiniz.14... Bizler de “Ben de Olabilirdim” etkinliğini yaparak sağlık sorunları bulunan insanların hayatlarını anlamaya çalışalım.Etkinlik: Ben de Olabilirdim (Önerilen süre: 20 dk...... Öğrencilerin vücudumuzda gerçekleşen herhangi bir olayı seçerek bu olayın gerçekleşmesi için hangi sistemlerimizin birlikte ve uyumlu çalıştığını belirtmeleri yeterlidir.. Araştırma sonuçlarımızı tablo veya grafik kullanarak sunalım..... Üç gün daha işitebileceğinizi düşünün...................... 1887 yılının mart ayında. 2............ Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir...... onları takdir ettiğimizi her zaman göstermeliyiz. gırtlak ve akciğer kanserine. böbrek. Cesareti................. 1............. Sonuca Varal›m • Sağlık sorunlarına (AIDS............ Helen...... Yılmadan ve gayretle çalışırsak aşılamayacak engel yoktur..... Her bir sesin.. sistemlerimizin sağlığını dolayısıyla sağlığımızı etkiler..... gayreti. Tüm dünyaya... 1880 yılında ABD’nin Tuscumbia (Taskambiya) şehrinde doğduğu zaman son derece sağlıklı bir bebekti. Etkinlik Sorgulayal›m.

................................................ ilçemizde... “Organ nakli çalışmalarında verimliliği artırmak ve adaletli dağıtımı sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde çalışıyorsunuz...................... 4. Bilgisayarda şarkı besteleyip resim çizen T....... 191 kişinin kalp...... ..................T................................................. • 2005 y›l›nda organ bağışı bekleyen toplam kaç kişi vardır? • 2005 y›l›nda organlarını bağışlayan kaç kişi vardır? Bu sayı hastaların organ ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? b......................................... hastane personelinden en son haberler.......... .. ........................................................ T.................................... 1073 984 ...............nin hayat hikâyesinden ç›karabilece¤imiz dersler nelerdir? b........................... ...... T............................................ 1.............. gibi sağlık sorunları ile hayat›n› sürdüren bireyler için... b....... .................. 65 kişinin pankreas..................... Birey olarak biz neler yapılabiliriz? 2..nin son çalışması ise “Pirinç Boyu” adını verdiği dergi oldu............... Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir............ Sizden ülkemizde organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışını arttırmak için ekibinizle bir kampanya düzenlemeniz istendi..... ................................... duvar yazıları..............T.............nin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor..... Organ ba¤›fl›n›n önemini vurgulayan bir slogan haz›rlayal›m..... kalp kapağı kemik iliği 3635 karaciğer pankreas 64 65 kalp 191 277 351 Organlar Yıllar 2002 2003 2004 2005 Toplam: Organ bağışlayan kişi sayısı Organ Bağışlayan Kişi Sayısı 1073 984 5062 6224 13 343 6224 5062 kornea böbrek ...... Yıl 2002 2003 2004 2005 61 .... c) Öğrencilerin hazırladığı uygun sloganlar kabul edilir................. Bu durumda organ bağışı bekleyen bir kişi olsaydınız neler hissederdiniz? c............................. ..004 kişi vardır.... 277 kişinin kemik iliği nakli için beklediğini ve Türkiye genelinde 2002 yılında 1073............ üç parmağıyla bilgisayarda harikalar yaratıyor..........................Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler a) 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam 11.............. 64 kişinin kalp kapağı.. yemek yiyemiyor...... b) Bu soruya her öğrencinin cevabı farklı olacaktır....... son iki yıldır yataktan kalkam›yor........... Hastalığına meydan okuyan T...................................... Çizelgedeki bilgilere göre afla¤›daki sorular› cevaplayal›m.... okulumuzda............................... Bağımlılığa sebep olan maddeler vücudumuzdaki sistemleri nasıl etkiler? Aç›klayal›m............nin eli....... sağlık sorunu nedeniyle yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir. Dergiyi bastıran belediye başkanı “Hastalığı sebebiyle engelli durumuna düşmüş bir insanın üç parmağıyla neler yapabileceğini gördük................... Konuşamıyor....... .................... .. ayağı ve tüm dünyası...................................................... 2004 y›l›nda 5062................. T........ 1) Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren böyle kişilere onları takdir ettiğimizi göstermeli...T... Bilgisayarı.... Yaptığınız araştırmalar sonucunda 2005 y›l›nda Türkiye’de 6501 kişinin böbrek..........T. Öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır ve sorular sınıfta cevaplanarak eksiği olan öğrencilerin cevaplarını düzeltmeleri sağlanır.. a..................... ..................................................T....................................... Vücudumuzdaki tüm sistemler birlikte ve uyumlu olarak nas›l çalış›r? Bir örnek vererek açıklayalım........ 3...... 2) Öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir........ a..” Yukarıdaki sayısal verilere uygun bir çizelge haz›rlayal›m....................T............................... 2003 yılında 984.................... Mizahi bir dil kullandığı dergide....... Yakın çevremizde............... resim.... T................................................. Bu soru öğrencilerin kendilerini organ bağışı bekleyen bir kişinin yerine koyabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır........................ fıkra........ ilimizde ve ülkemizde neler yapılabilir? 61 Bağışı Beklenen Organlar böbrek kornea karaciğer kalp kalp kapağı pankreas kemik iliği Toplam: Bağış bekleyen kişi sayısı 2005 Yılında Organ Bağışı Bekleyen Kişi Sayısı 6501 3635 351 191 64 65 277 11 004 Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır............. halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 15 yaşındaki T............. bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerle ilgili elimizden gelen yardımı yapmalıyız........ 3635 kişinin kornea. 2005 yılında toplam 6224 kişi organlarını bağışlamıştır....... Bu sayı hastaların organ nakil ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir................................ Çalışma Kitabı’nda yer alan “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları” ev ödevi olarak verilir........ güzel sözler ve hikâyeler yer alıyor......................... Hastalığa iki yaşında yakalanan ve okula alt›nc› sınıfta ara vermek zorunda kalan T.................... 4.... 2............................. Solunum cihazına bağlı olarak yaş›yor ve midesine bağlanan hortumla besleniyor.... T............................. Çizelgedeki verilerden yararlanarak bir grafik çizelim....... T....................................” dedi.. şiir. kolu....................................... 15 aydır tedavi gördü¤ü hastanenin sevgilisi oldu..................... 351 kişinin karaciğer........................... a.............................T......................... 1....... yalnızca sağ elinin üç parmağını kullanabiliyor. 2005 y›l›nda 6224 kifli olmak üzere toplam 13 343 kişinin organlarını bağışladığını belirlediniz................................................... Üç Parmağ› ile Harikalar Yaratan Çocuk ‹zmir’de..... Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m.... Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim 6501 ...................... yürüyemiyor....... ................. Sloganlar sınıf ve okul panolarında sergilenebilir.

Ünitemizi Özetleyelim Sindirim Sistemi Sindirim Çeflitleri Fiziksel Besinlerin. duyu organlar›nda bulunan almaçlar sayesinde. Sinir Sistemi Çevresel Merkezî Beyin Sinir hücreleri Pankreas Hipofiz Beyincik Omurilik so¤an› Böbrek üstü Tiroit Efleysel bezler Hormon Enzim ‹ç Salg› Bezleri Vücudumuzdaki sistemlerin. Öğrencilerin hazırladıkları özetler kontrol edilerek gereken düzeltmeler yapılır. oyun vb. At›klar› Vücudumuzdan Uzaklaflt›ran Organlar Deri Akci¤er Böbrek Karaci¤er Kal›n ba¤›rsak Hastal›klar› Böbrek yetmezli¤i Tedavisi: Diyaliz. 62 62 . birbiriyle Omurilik Duyu Organlar› Göz Kulak Deri Dil Burun Lens ‹flitme Cihaz› Teknolojiye örnektir. şarkı. çevresel sinir sistemimizdeki sinirlerimiz arac›l›¤› ile beynimizdeki duyu merkezlerine iletilir. } D›flar›dan gelen uyar›lar. böbrek nakli Böbrek tafl› Tedavisi: Tafl k›rma V Ü C U D U M U Z D A Üretra Denetleyici ve Düzenleyici Sistem uyumlu ve sorunsuz çal›flmas›n› sa¤lar. hücrelerimiz taraf›ndan kullan›labilecek kadar küçük parçalara bölünerek kana geçiflini sa¤lar. Öğrenciler özetlerini farklı şekillerde hazırlamaya yönlendirilebilir.Ünitemizi Özetleyelim Ünite bitiminde Ders Kitabı’ndaki “Ünitemizi Özetleyelim” bölümü öğrencilere inceletilerek öğrencilerin üniteye ait kavramlar arasındaki ilişkileri genel hatlarıyla görmeleri sağlanır. Beğenilen özetler sınıf panosunda sergilenir. Organlar› A¤›z Yutak Yemek borusu Mide ‹nce ba¤›rsak Enzim Sa¤l›¤› Hastal›klar› Gastrit Reflü Ba¤›rsak flikâyetleri Do¤ru beslenmek Alkolden ve sigaradan uzak durmak S ‹ S T E M L E R Kimyasal Sindirime Yard›mc› Organlar Karaci¤er Pankreas Kal›n ba¤›rsak Anüs Boflalt›m Sistemi Organlar› Böbrek Üreter ‹drar Kesesi Vücudumuzda oluflan at›k maddeleri kan›m›zdan süzerek uzaklaflt›r›r. Bazı öğrenciler özetlerini yazılı olarak ifade ederken bazıları üniteyle ilgili resim. hazırlayabilirler. hikâye. Daha sonra öğrencilere ünite için kendilerinin de bir özet hazırlamaları söylenir.

................ 2) Öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir. 4...................... 2..................................................... gibi sağlık sorunları ile hayat›n› sürdüren bireyler için.................. 2004 y›l›nda 5062... Bu sayı hastaların organ nakil ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir...........................nin son çalışması ise “Pirinç Boyu” adını verdiği dergi oldu.........................T................ 1) Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren böyle kişilere onları takdir ettiğimizi göstermeli......................................... T................. ............ 4.................... Yıl 2002 2003 2004 2005 61 ........... • 2005 y›l›nda organ bağışı bekleyen toplam kaç kişi vardır? • 2005 y›l›nda organlarını bağışlayan kaç kişi vardır? Bu sayı hastaların organ ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? b............................ a............ b) Bu soruya her öğrencinin cevabı farklı olacaktır.................... ilimizde ve ülkemizde neler yapılabilir? 61 Bağışı Beklenen Organlar böbrek kornea karaciğer kalp kalp kapağı pankreas kemik iliği Toplam: Bağış bekleyen kişi sayısı 2005 Yılında Organ Bağışı Bekleyen Kişi Sayısı 6501 3635 351 191 64 65 277 11 004 Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır............T.... .nin hayat hikâyesinden ç›karabilece¤imiz dersler nelerdir? b.. Mizahi bir dil kullandığı dergide.... fıkra... 1............................. a. Sizden ülkemizde organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışını arttırmak için ekibinizle bir kampanya düzenlemeniz istendi........ ayağı ve tüm dünyası.................... T..... T....... Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim 6501 .......................................... kalp kapağı kemik iliği 3635 karaciğer pankreas 64 65 kalp 191 277 351 Organlar Yıllar 2002 2003 2004 2005 Toplam: Organ bağışlayan kişi sayısı Organ Bağışlayan Kişi Sayısı 1073 984 5062 6224 13 343 6224 5062 kornea böbrek ................................................. 2003 yılında 984....... Çizelgedeki verilerden yararlanarak bir grafik çizelim........ Yakın çevremizde............................... ..... Konuşamıyor............... 2005 yılında toplam 6224 kişi organlarını bağışlamıştır............. 65 kişinin pankreas.........T............... T........ Dergiyi bastıran belediye başkanı “Hastalığı sebebiyle engelli durumuna düşmüş bir insanın üç parmağıyla neler yapabileceğini gördük..........................T..nin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor........... ........ Öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır ve sorular sınıfta cevaplanarak eksiği olan öğrencilerin cevaplarını düzeltmeleri sağlanır................ T.... ................ Çizelgedeki bilgilere göre afla¤›daki sorular› cevaplayal›m........... .............. 15 aydır tedavi gördü¤ü hastanenin sevgilisi oldu................................. güzel sözler ve hikâyeler yer alıyor....... Organ ba¤›fl›n›n önemini vurgulayan bir slogan haz›rlayal›m................................................ Bu soru öğrencilerin kendilerini organ bağışı bekleyen bir kişinin yerine koyabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. hastane personelinden en son haberler................................. .............T..... Solunum cihazına bağlı olarak yaş›yor ve midesine bağlanan hortumla besleniyor.......... 1.. Hastalığa iki yaşında yakalanan ve okula alt›nc› sınıfta ara vermek zorunda kalan T......................................................... 351 kişinin karaciğer............ Yaptığınız araştırmalar sonucunda 2005 y›l›nda Türkiye’de 6501 kişinin böbrek......................... 277 kişinin kemik iliği nakli için beklediğini ve Türkiye genelinde 2002 yılında 1073.............. ... yemek yiyemiyor....................... Sloganlar sınıf ve okul panolarında sergilenebilir............ üç parmağıyla bilgisayarda harikalar yaratıyor..... Bilgisayarda şarkı besteleyip resim çizen T........... 1073 984 ...............................004 kişi vardır..................... son iki yıldır yataktan kalkam›yor. 2005 y›l›nda 6224 kifli olmak üzere toplam 13 343 kişinin organlarını bağışladığını belirlediniz...... yalnızca sağ elinin üç parmağını kullanabiliyor... halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 15 yaşındaki T....................... yürüyemiyor... 3635 kişinin kornea. 64 kişinin kalp kapağı......................... resim... duvar yazıları........ kolu............... okulumuzda..................................... ....................... b................. a..................” dedi........ bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerle ilgili elimizden gelen yardımı yapmalıyız.................................. c) Öğrencilerin hazırladığı uygun sloganlar kabul edilir............ “Organ nakli çalışmalarında verimliliği artırmak ve adaletli dağıtımı sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde çalışıyorsunuz........ Üç Parmağ› ile Harikalar Yaratan Çocuk ‹zmir’de.........nin eli........ Hastalığına meydan okuyan T............. Bilgisayarı...... .............................................................................. sağlık sorunu nedeniyle yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir........ ilçemizde.. Bu durumda organ bağışı bekleyen bir kişi olsaydınız neler hissederdiniz? c...................................................T.. Bağımlılığa sebep olan maddeler vücudumuzdaki sistemleri nasıl etkiler? Aç›klayal›m............ 3.......... T..... Çalışma Kitabı’nda yer alan “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları” ev ödevi olarak verilir............ 191 kişinin kalp..... Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m..........” Yukarıdaki sayısal verilere uygun bir çizelge haz›rlayal›m...........................................T................ Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir...................................................... şiir............ Vücudumuzdaki tüm sistemler birlikte ve uyumlu olarak nas›l çalış›r? Bir örnek vererek açıklayalım............... Birey olarak biz neler yapılabiliriz? 2...... ..Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler a) 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam 11............

.. tarafından emilir.. Vücudumuzun düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan 2..... L‹KMUR‹O sistemdir.. Böbrekler ç. e........... kan içindeki atık maddeleri vücudumuzdan solunum. hafıza.. safra. Diyaliz g... ince bağırsak. ince ba¤›rsa¤a gönderir. ağ tabaka.. 1. Beyin d. Görme olayında görüntü . beyincik......... karaci¤er 2......... ‹fadeler c 1.. g 8. 3.. akciğerler.. sar› leke... Uyartı e........ vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çal›flmalar›n› sağlar. Proteinlerin.. Refleks hareketlerimizi . Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım...... sar› leke.... omurilik. Büyüme... mide. ince bağırsak. f..... 3.. denetim Kavramlar a.) Y (Tanım organ naklini anlatmaktadır. damar tabaka... Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda görev almaz? A) Karaciğer B) Akciğer C) Pankreas D) Kalın bağırsak 39 64 . e 6.... a D... 1.. D Y (Böbrekler atık maddeleri idrar şeklinde uzaklaştırır. Pankreas b... 4.. sert tabaka. sarı bölge.. karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimb leri .. uygun kavramlarla kelimelerle efllefltirelim.. Besinlerin kimyasal sindirimi .... mide. Ya¤lar›n sindirime yard›mc› olmak için ürettiği safra salgısını . ‹ç salgı bezleri c.. 5. Sinir sistemi e.. Kan flekerini düzenleyen hormonlar ... E¤lenceli Satırlar Sözcük Yakalamaca Afla¤›daki kutucuklar›n üzerinde kar›fl›k s›rayla duran harfleri s›ralayarak do¤ru sözcükleri oluflturun.. Y‹NBEC‹K gerçekleşir. Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormondur.. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir d tepkiye neden olan fiziksel. ..... b 4.. Ağ tabaka f... Cümleleri istenilen flekilde tamamlayarak harfleri ve yerleştirdiğimiz sözcük veya ifadeleri defterimize yazalım.. C 2.. a.. ağız.. karaciğer. saydam tabaka... Kalın bağırsak b.. kan şekerimizi düzenler. 3... yutak...yönetir. ve . uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktar›r.. beyin 37.. b... Boşaltım sistemi merkezidir.. 1.. 2.. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır... Yağların sindirimini ve kan şekerimizin düzenlenmesini sağlar. A 5..... pankreas. Burun boşluğunun üst tarafında bulunan ve koku almaçlarının yoğunlaştığı bölgeye f . üzerinde oluşur....... Tan›m Kavram a... süzerek temizler.... Gözde ışığa karşı duyarlı almaçların bulunduğu kısıma .. süzerek idrar şeklinde uzaklaştır›r. tiroksin 2.. Hormon salg›layan yap›lard›r.. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar.. Merkezî sinir sistemi.. kalın bağırsak ve anüstür.... Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.. gelişme ve vücudumuzdaki bütün kimyasal c. Pankreas özsuyu c.... d... Beyin f.. ince bağırsak 5... B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler harflendirilmifltir. A 64 Aşağıda verilen tan›mlar›... denir. B 4.... mide 1. c 5. ağız.. fiziksel.. beyin..... 2. beyin.. idrar ve dışkı şeklinde atar.... Tan›m›n numaras› ile eşleştirdiğimiz kavram›n harfini defterimize yazalım. kör nokta.... 1.. Adrenalin ç. b 4. sinir hücresi... kalın bağırsak... B... c 3.... Etkinlik : Çal›flma Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri do¤ru bir cümle olacak flekilde kutu içinde verilen uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayal›m.... içerir.. Denetleyici ve düzenleyici sistem. ağ tabaka... 1..... . Böbreklerimiz.. e 2........ 7. enzimler.... 4......... adrenalin olayları düzenleyen hormondur... pankreas öz suyu. beyincik 4. RENÖ⁄ME C Afla¤›daki sorular›n cevab› oldu¤unu düflündü¤ümüz seçene¤in harfini daire içine alal›m. öğrenme vb... B 3... Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır..... omurilik. d 3.... 5.......) D Y (Dış ortamdan uyarıları duyu almaçları alınır. sar› leke 4.. safra kesesi. ince bağırsak.... böbrekler.. Her bir boşluğa kutu içinde verilen bir sözcük veya ifade yerlefltirerek cümleleri anlamlı hâle getirmemiz gerekmektedir.. 2..... Duyu organlar›. pankreas a 1. B Aşağıda yer alan ifadeleri doğru kavramlarla eşleştirelim. omurilik ç. Sarı bölge g.. taraf›ndan salg›lan›r... Böbrek yetmezliği hastaları için kalıcı tedaviyi sağlar.) Ders Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D)... uyku.. uyartı.. pankreas. e 2.. ç 4. kalın bağırsak. uyarı.. tükürük. Vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucu oluflan atık maddeleri bulunduran kanı böbrekler . omurilik 6... 3.. pankreas 3. kimyasal veya biyolojik etkilere .. ‹ç salgı bezlerimizden . 5. 5. karaci¤er... d 3. hangilerinin yanlış (Y) olduğunu belirleyelim....... Görev yapamayacak durumda olan veya hastalık sonucu bedenimize zararlı hâle gelen bir organın yerine sağlam bir organ yerlefltirilmesi işine diyaliz denir.. Vücudumuzun refleks yönetim merkezidir. Sindirilen besinlerin içerisinde geriye kalan su.. ve omurilikten oluşur..... f 6. 1..... yemek borusu. denir. Organ nakli d.. . Pankreas C.... a 5.. böbrekler a¤›z mide ince ba¤›rsakta 1..Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› A.. denir.. Vücudumuzda zekâ.. Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi ..

” şeklinde açıklaması yapılır. Daha sonra Snellen kartı gösterilerek “Burada “E”ye benzeyen büyüklü küçüklü ve değişik yönlere bakan birçok şekil var” denilir. Afla¤›dakilerden hangisi boflalt›m sistemimizin sağlığın› koruma yollar›ndan biri de¤ildir? A) Günde en az iki litre su içmesi B) Çok sıcak ve çok soğuk şeylerin yenilmemesi ve içilmemesi C) Bo¤az iltihaplanmalar›nda tedavimizin tamamlanmas› D) Böbreklerimizin ve idrar yollar›m›z›n so¤uktan korunmas› 3. Karttan itibaren 6 metre uzaklık ölçülür ve tebeşirle öğrencilerin ayakları sığacak büyüklükte dikdörtgen veya kare şeklinde bir çerçeve çizilir. Afla¤›daki şekillerde sarı renk ile işaretli bölgeler. B) Astigmatlık göz kusuru değildir. Yumurta ve sperm üretimini sağlar. 6 ve 7 ile birlikte çal›fl›r. Aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz? A) Miyop göz kusuru olan insanlar yakını net göremezler. Teste önce sağ gözden başlanır. Üretra A) Yalnız I B) II ve IV C) III ve IV D) I ve IV 4.) ile teste alınan öğrenci arasında 6 metre uzaklık olması gerekir. En son görme yeri bulunur ve bu sıradaki şekillerin sağında da kaç fit yazıyorsa öğrencinin göz tarama fişinden adı bulunarak sağ göz sütununa o gözün görme fiti yazılır. Sistemlerin birbirleriyle iliflkileri. Metabolizmayı hızlandırır. Çocuk felci II. Ayrıca 15 fitlik şekilleri bazı öğrencilerin görememeleri normaldir. 2. Çünkü grubun teker teker sol gözleri tutularak sağ gözün görme durumu belirlenecektir. Afla¤›da vücudumuzdaki sistemlerin her birine bir numara verilmifltir. Hangi seçenekte doğru eşleştirme yapılmıştır? Tiroit Böbreküstü Metabolizmayı hızlandırır. pencereye) kimin gözü kapalı ise o arkadaşınız cevap verecektir. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? A) Ağız B) Kulak C) Göz D) Deri 7. SNELLEN TESTİNİN UYGULANIŞI : Önce amaç belirtilir. parlayacak şekilde ışığın doğrudan kart üzerine düşmemesine. 30 fit ve yukarısını seçemeyen öğrencinin sağ veya sol gözünde görme kusurundan söz edilir. 65 65 2. Kaslar A) I. B) 5 numaral› sistem1. 4. sadece 3 ve 6 ile birlikte çal›fl›r. Sindirim sistemimizde meydana gelen aksaklıklar boşaltım sistemimizi etkilemez. II ve IV 9. Buna göre. Sindirim hastalıkları A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I. Kimyasal olayları düzenler. Grubun tamamı için aynı işlem yapılır. 3. Pankreas Kan şekerini ayarlar. Organ bağışlayabilmek için bağışta bulunacak kişinin hayatta olması gerekir. İlk önce kartın en üstündeki “E” harfinin yönü sorularak başlanır. Sınıflarda da bu öğrencilerin ön sıralara oturtulmaları gerekir. Metabolizmayı hızlandırır. Hangi seçenekte yap›lan efllefltirme do¤rudur? Solunum sistemi Üreme sistemi Denetleyici ve düzenleyici sistem 1 3 5 Sindirim sistemi A) 2 numaral› sistem. Bu sıralardan iki veya üç şekil sorulur. pencereye tutarak pencereye baktığını. Öğrenciler uygun bir şekilde sıraya dizilir. bu numaralarla afla¤›daki seçeneklerde efllefltirilmifltir. Sağ göz görme ölçümü belirlenen öğrenciler hemen grubun sonuna geçer ve tekrar sırasının gelmesini bekler. 3. Özellikle testi uygulayacak kişi kendi gölgesini test üzerine düşürmemelidir. hangi tatları almamıza yardımcı olur? I Tatlı Tatlı Ekşi Ekşi II Ekşi Tuzlu Tuzlu Acı III Tuzlu Ekşi Acı Tuzlu IV Acı Acı Tatlı Tatlı Dolafl›m sistemi Destek ve hareket sistemi Boflalt›m sistemi 7 2 4 6 Aşağıdaki test okul rehberlik servisi veya rehberlik araştırma merkezinden destek alınarak yapılmalıdır. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir? A) ‹nce bağırsak B) Yutak C) Mide D) Kalın bağırsak 2. aşağıya tutarak aşağıya baktığını belirtir. aşağı. Akciğer III. A) B) C) D) I II III IV 5. Kalp ve damar hastalıkları IV. Vücudumuzda gerçekleşen her olay sistemlerimizin birlikte ve uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. yardımcı bir “E” şeklinden yararlanılarak öğrencilere açıklama yapılır. Deri IV. Yumurta ve sperm üretimini sağlar. Omurilik II. Afla¤›dakilerden hangisi ya da hangileri merkezî sinir sisteminde yer al›r? I. Kimyasal olayları düzenler. Öğrenciler teker teker bu kareye gelerek Snellen kartına bakacaklardır.) Sağ gözünün görme durumu ölçülen öğrenci sıranın sonuna geçer. Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır? A) Problem çözmek B) Yazı yazmayı öğrenmek C) Bıçakla meyve soymak D) Denge sa¤lamak 8. vücuttan uzaklaşmasını sağlamas› 5. Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrar oluşumunu sağlamas› B) Kan içindeki karbon dioksit ve suyu vücut dışına atmas› C) Karbonhidratların kimyasal sindiriminde görevli olmas› D) Safran›n. Bilirse bir aşağıya inilir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda sebep olduğu hastalıklardan değildir? I. GÖZ TARAMA FİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILACAK İŞLER : Tarama fişine bakılarak 30 fitlik ve yukarı mesafeleri göremeyen öğrenciler doktora sevk edilir. Doktora gitmesi gereken öğrencilerin velilerine bilgi verilir. yerine oturmaz. 4. Beyin IV. Kan şekerini ayarlar. 2. Şeklin ağzını yukarıya doğru tutar ve şeklin ağzının tavana baktığını. Afla¤›dakilerden hangisi ya da hangileri boşaltım sisteminde yer alır? I. Öğrenci şeklin yönünü işaretle de belirtebilir. Büyümeyi sağlar. Bu işlemler yapılarak testin en iyi şekilde görülmesi sağlanmalıdır. C) Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır. sadece 3 ve 4 ile birlikte çal›fl›r. Kimyasal olayları düzenler. Büyümeyi sağlar.Snellen kartı çocuklar ayakta durduklarında göz hizasında olacak şekilde duvara altından ve üstünden bant ile yapıştırılır veya asılır. Böylece yönleri kavratılır. Kan şekerini ayarlar. II ve III B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV 3.Rehberlik Köflesi D Aşağıdaki soruların cevaplar›ndan doğru olduğunu düşündüğümüz seçeneği defterimize yazalım. “Ben size hangisini gösterirsem o şeklin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını (yukarı. Bunun için önce sol göz tutulur. I.Snellen Testinin uygulanması için testin asıldığı yer (duvar. Sinirler III. (Örneğin 20 fit ise 20 fit yazılır. dildeki tat tomurcuklarının yoğun olarak bulunduğu bölgeleri göstermektedir. Kart daha önce açıklanan kurallara uyularak sınıfta uygun olan yere asılır. Bir şekil sorulunca tesadüfî tutturulabilir. Kan şekerini ayarlar. Aynı anda öğrencinin iki gözüne bakılmamasının amacı bir gözü tutulurken göz aniden açılırsa gözde kararma olabileceğinden ölçümü olumsuz yönde etkileyebilir. Gırtlak kanseri III. III. 4. Öğretmen kart üzerinde bir çubuktan yararlanılarak değişik istikamette olan “E” ye benzeyen şekillerin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını sorar. Büyümeyi sağlar. Öğrenci şeklin yönlerini bilemez ise yukarıya çıkılır. 1. Aşağıda iç salgı bezleri ve görevleri ile ilgili bir çizelge verilmiştir. C) 1 numaral› sistem. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 40 65 .Test alanı olacak yerin yeteri kadar ışık alması gerekir. A) B) C) D) Kimyasal olayları düzenler. D) 7 numaral› sistem. II. Bunlara işlem yapılmaz. Sabah ve öğleden sonra pencerelerden gelen ışık değişimleri kontrol edilmelidir. sadece 4 ve 5 ile birlikte çal›fl›r. Metabolizmayı hızlandırır. Bu arada kare içine gelen arkadaşlarının gözlerini kapamak üzere bir öğrenci görevlendirilir. kapıya tutarak kapıya baktığını. SNELLEN (SİNELLEN) TESTİ SNELLEN TESTİNİN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞI : 1. AÇIKLAMA: “E” şekli öğrencilere gösterilir. Hipofiz Büyümeyi sağlar. yazı tahtası. vb. Böbrek II. Eşeysel hormon Yumurta ve sperm üretimini sağlar. 20 fiti göremeyen öğrenciler ön sıralarda oturtulur. kartın karanlıkta kalmamasına dikkat edilir. D) Hipermetrop göz kusuru olan insanlar uzağı net göremezler.Snellen kartı yakınında dikkati çekecek başka eşyalar bulunmamasına. numaraland›r›lm›fl şekillerdeki bölgeler. Bu yerin tam 90 derece kartın karşısında olması gerekir. Yumurta ve sperm üretimini sağlar. kapıya.

Görme Kusurları Tarama Fişi OKULUN ADI : SINIF-ŞUBE : SINIF MEVCUDU : TEST TARİHİ: TESTİ UYGULAYAN : Sıra no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Öğrencinin Adı-Soyadı Cinsiyeti Görme Kusurları Gözlüklü Sağ Göz Sol Göz İki Göz Sağ Göz Gözlüksüz Sol Göz İki Göz Düşünceler 65-a .

11 Sınıf-Şube:. Düşünceler 65-b .. 32 Okulda yapılacak iş Hiçbir şey yapılamadı. 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 Görme Kusurları Taraması İzleme Fişi (Kusurlu öğrenciler yazılır) İlaç alındı.. Maddi yetersizlikten bir şey yapıla.. Gözlük verildi.. Bozukluk yok......... 34 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıra no Öğrencinin Adı-Soyadı 33 Sınıf-Şube Doğrudan doktora yollandı. Son Durum Gözlük alındı..... Velisine haber verildi..... 30 31 Doktor Teşhisi İlaç ve tedbir önerildi. yapılamadı.... Gözlüğü yeterli görüldü.

1 2 SA⁄ BÖBREK SOL BÖBREK 5 3 5 4 ‹DRAR KESES‹ ÜRETRA 65-c .

1 SA⁄ ÜRETER 2 SOL ÜRETER 3 4 65-ç .

65-d .

65-e .

ET. fındık. • Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sağlığında görev alan besin içerikleri en çok bu grupta bulunur. yumurta ve kurubaklagil grubundan günde iki porsiyon alınmalıdır. • Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. yandaki dört yapraklı yonca şekli üzerinde gösterilmiştir.DENGEL‹ VE YETERL‹ BESLENMEN‹N ÖNEM‹ Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi. peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. Her bir besin grubu ve bunların vücudumuz için önemi aşağıda belirtilmiştir. 50-60 g (iki ızgara köfte kadar) . balık vb. yağ ve karbonhidrat içerir. Yetişkinlerin günde iki. tavuk. • Kan yapımında görevli önemli besin içeriklerini sağlar. Bu besinler kalsiyum minerali ve yağ içerir. mineral. • Hücrelerimizin çalışmasında önemli rol oynar. ishal tedavisinde hayati önem taşır. Vücudumuz ‹çin Önemi • Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum. yumurta. nohut. • Yoğurt yemek ve tuzlu ayran içmek. Bu besinler protein. çocukların ve gençlerin ise üç-dört porsiyon süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekir (Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir bir porsiyondur. her gün alınması gereken temel besinler. Rehberde. YUMURTA VE KURU BAKLAG‹L GRUBU Et. Yoncanın her bir yaprağı bir besin grubunu göstermektedir. fıstık gibi yağlı tohumlu besinler bu grupta yer alır. vitamin. SÜT GRUBU Süt. balık. 65-f .).Kurubaklagiller 90 g (bir çay bardağının alabileceği kadar) . ceviz.Yumurta haftada üç-dört adet Vücudumuz ‹çin Önemi • Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. kuru fasulye. vatandaşlarımızın beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”ni hazırlamıştır. mercimek. kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlıklı gelişmesini sağlar. yoğurt.Et. Et. tavuk. Bu besinlerin her gün tüketilmesi gereken miktarları şöyledir: .

• Hastalıklara karşı direncimizi artıran besin içeriklerini sağlar.Hacettepe Üniversitesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi” 65-g . EKMEK VE TAHIL GRUBU Buğday. T. çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler bu grup içinde yer alır.). protein. Sebze ve meyvelerin içeriklerinin önemli bir kısmın› su oluflturmaktad›r. vücutta o besin içeriğinin görevi yerine getirilemez. Vücudumuz ‹çin Önemi • Vücudumuzun enerji kaynağıdır. Sağlığımızı korumanın ve hastalıkları önlemenin temel şartı yeterli ve dengeli beslenmektir. • Büyümemize ve gelişmemize yardım eder. portakal veya iki fincan pişmiş sebze bir porsiyondur. Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) . muz. bu gruptaki besin içeriklerinin alınması önemlidir. • Çavdar ve yulaf gibi lif içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi. Besin gruplarında yer alan herhangi bir besin içeriğinin yetersiz alınması durumunda. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farklı besin grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz. • Deri ve göz sağlığımız için önemlidir.C. • Vücuda zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. SEBZE VE MEYVE GRUBU Bitkilerin yenebilen her türlü kısmı.) sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Tahıl ürünleri günde altı porsiyon tüketilebilir (Bir dilim ekmek veya dört yemek kaşığı pilav bir porsiyondur. Bu besinler vitamin. pirinç. sebze ve meyve grubu altında toplanır. Bunun yanında mineral ve vitamin bakımından zengindir. bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar. yağ ve karbonhidrat içerir. Günde en az beş porsiyon (Bir orta boy elma. • Diş ve diş eti sağlığımızı korur. • Hastalıklara karşı direncimizi artırır. mısır. • Bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda da vücudun çalışması aksar ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. • Kalp-damar hastalıklarının ve bazı kanser türlerinin oluşma ihtimalini azaltır. Vücudumuz ‹çin Önemi • Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. • Özellikle protein ihtiyacının arttığı bebeklik ve çocukluk dönemlerinde. mineral.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... .............................................................................................. ................................................................................................... ....... ................................................................................................. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................... .................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................. .................................................................................................... .......................................................................................................................... 65-h 74 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... ................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................... ................................. .............................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................Notlarım ve Düşüncelerim ......................................................................................... ................................................................................................................ .................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... .................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ......................................... ...............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful