P. 1
fen ve teknoloji 7 ogretmen-1. ünite

fen ve teknoloji 7 ogretmen-1. ünite

|Views: 16,506|Likes:
Yayınlayan: ser

More info:

Published by: ser on Aug 12, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

‹LKÖ⁄RET‹M

FEN VE TEKNOLOJİ
www.sbsfenci.com

Ö ⁄ R E T M E N K I L A V U Z K ‹ T A B I

YAZARLAR
Dr. Tuncay TUNÇ Necati BA⁄CI Nuray YÖRÜK Nihal GÜRSOY KÖRO⁄LU Ülya ÇELT‹KL‹ ALTUNO⁄LU Güzide BAfiDA⁄ Özgül KELEfi ‹nciser ‹PEK Elif BAKAR

DEVLET K‹TAPLARI ‹K‹NC‹ BASKI ..................... - Ankara, 2008

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI................................................................................: 4417 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹ .....................................................................................................: 1257 08.06.Y.0002.3602

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

ED‹TÖR Prof. Dr. Bilal GÜNEfi D‹L UZMANI Sedat KANSU ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Nuray OKAN GÖRSEL TASARIM N. Özgür ÜNAL Ahmet Rasim KARS Emel TOKER ‹hsan TÜRK REHBERL‹K UZMANI Hüseyin MÜRSEL PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY KATKIDA BULUNAN Hatice Kübra AKÇAM

ISBN - 978-975-11-2943-7

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 19.04.2007 gün ve 94 say›l› kararı ile öğrenci çalışma kitab› olarak kabul edilmifl olup Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤›n›n 19.03.2008 gün ve 1092 say›l› yaz›s› ile ikinci defa 32.500 adet bas›lm›flt›r.

MUSTAFA KEMAL ATATURK

..

.................................... foto çekleflt flt›¤›m›z birç k rfl›la nas›l ger Konula r 7 ......................13 m......................................................9-26 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI KAZANIMLARI ‹LE EfiLEfiEN ATATÜRKÇÜLÜK ‹LE ‹LG‹L‹ KONULAR TABLOSU ........................................ nden ler ü içm a ve evd min bah erke d bizimki Sütüm imi hızl Konula r 2.............. i fırçaladımis dişlerim tfak dım ve rlardı......................... yüzüm beni bek ımı ı elime ............................................................. Mısır’ın baş metredir an 2........9-1 “FEN-TEKNOLOJ‹-TOPLUM-ÇEVRE” KAZANIMLARI ...............9-29 Ö⁄RETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN ORGAN‹ZASYON fiEMASI ..................9-27 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI 7.............9-25 “TUTUM VE DEĞER” KAZANIMLARI .........000’a i Dünya’n ......... 10 1..............................9-26 FEN VE TEKNOLOJ‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMI KAZANIMLARI ‹LE EfiLEfiEN ARA D‹S‹PL‹N ALAN KAZANIMLARI TABLOSU .................................................... en çıktım...............................50 yapının ps Piramid 138 i’dir anıl i bir it Piramid in yüksekliği ımında kull üklüktek Oysaki Keo ve bas ücü mid kir bu büy i yap Konula r 3...................................................İÇİNDEKİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN TANITIMI........... i ¤raftak ok i¤ini.... ps r Keo tek ese nan bu ulaşan a bulu e ümüze lası’nd yüksekliğin da gün Giza Yay 0 binan›n her biri 2-7 biri olupınlarındaki ından katlı bir taşın yak i harikas ti Kahire uzunluk elli yakın blok zde ın yed ken (Bu günümü 0.............................................................................99-b 3......................................................... Ünite: Kuvvet ve Hareket ......... Ünite: Vücudumuzda Sistemler .......................................................... Ünite: Yaflam›m›zdaki Elektrik ............................................................................................9-28 GÜVENL‹⁄‹M‹Z ‹Ç‹N .................................................. 65-› 2.... SINIF ÖĞRENME ALANLARI...........................................9-24 “B‹L‹MSEL SÜREÇ BECER‹” KAZANIMLARI .......... Elim için Kahvalt bardağ uyandım kahvaltı ek için geri çektim...................................... Mu ğımda ü yıka liyo aldı i.......................................... ÜN‹TELER ve ÖNER‹LEN SÜRELER ....................................................................................

....... Ünite: Günefl Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi .... atomu olufl ›....................... r etkileflt ›kla e... da Uz ay araştır lmuş uzay ol ar ak am a bu ı ve nu ili da ızlar or um ve duğu yıld uzay er le ilg bi lm iy irir i ol tis e Mars lleşt ge nl belir ğu nu Benc nkü güze Ge ze ol uş tu ayı ker............... ıp ine çık iz zlerim lim............... al ede rinin ızı hay hayal hangile attığım lerden olduğumuzu ............... Çü yo k. 313 KAYNAKÇA . yeflil ve inlikle k›rm n der iminin nizleri ›z bir alanda e etkilefl aks ruz........ i Geçmifl n Öz ›......... Anlad›m r›n varl›¤›n i....................... ad› veri ve bile Bileflik Element iriyle... 129-b 4.... flt› birb klar da Konula r 5...... k.............. ve da Ha ze ge i se l r Konula r EKLER......................... Nur top flikler............................................................... As gi di Benc yaşa fik rim ’a ırdım lar....... De ddeyl yafl›yo uçsuz buc ›fl›¤›n ma rini esi nyada nan renkle görülm bir dü kadar uza amda ort klerin renk ne ks›z bir Bu ren Rengâ l ökyüzü Konula r 6....... Ünite: Ifl›k ..................................................... 314 8 .... 278 SÖZLÜK ............................. Atomu en flapkam ›............ üne..............4........... 193-b 5............ i.................................... : ve er i ge nl şam ge ze a ya rs’d şam yd ım r Ma a ya ol sa otla rs’d için yo r tron e Ma mak : .................................................... uz yo i çe fl›nda na sıl bence en atim in 12 ya ok sij dikk rim nl er zar................. Ünite: Maddenin Yap›s› ve Özellikleri ....... kap›s›n Ç›kar›rk araban›n turan Açarken ................... 225-b 6..... yeryüz rinden ›z›........ Atomla fl gerçekleflt Parçac maddey Al›fl veri u gibi yeni ldi............... mizi kap uz ses a elim gözleri Duyduğum bir ormand söyley klarını ruz? di de Konula r 7................................................................ Ünite: ‹nsan ve Çevre ............................................................................... 249-e 7..................................... Gö doğal.......

Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nın küçültülmüş nüshalarını da içinde barındıran bu kitapta her ünite. Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda da aynı başlıkla verilmiştir. “Atatürk’ten Bizlere. Eğlenceli Satırlar bölümlerini içerir.ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI’NIN TANITIMI Bu kitap. ünitedeki konuların sıralanma düzeni ve her bir konu için önerilen süreler yer almaktadır. Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları. Kavram Haritası. Ünite ile ilgili düzenlenebilecek gezi önerileri “Önerilen Geziler ile İlgili Ön Hazırlık” başlığı altında sunulmuştur. o ünitede verilen kazanımların diğer sınıflardaki fen kavram ve becerileriyle nasıl bir ilişkisi olduğunun görülmesi amacıyla Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndan alınmıştır. Ünite Konuları. Bizlerden Geleceğe. Ayrıca ünitede yer alan performans ödevi ile ilgili bilgi de bu bölümde verilmektedir. Bu bölümle ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra. Üçüncü bölümde ise 7. “Rehberlik Köşesi”nde ihtiyaç duyulduğunda kullanılması için rehberlikle ilgili etkinlikler verilmiştir. görüşlerine ve anılarına yer verilmiştir. Konu Biterken Kitabın organizasyon şemasında bu başlıkların içeriğiyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. 11. 5. “Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları” bölümünde. Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler. Ünite konularının anlatımı da kendi içinde bir sistematiğe sahip olup şu başlıkları içermektedir: 1. 9-1 . 4. 6. 3. “Üniteye Genel Bakış” bölümü. ünitede yer alan her bir konu “5E modeli” esas alınarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. “Kavram Haritası” bölümünde. Bu bölümde öğrencilerin fen. fen ve teknoloji dersi öğretmenlerine kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anlamalarını. 10. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı) ölçme ve değerlendirmeye bakış açısı ve bu konuyla ilgili olarak vurguladığı noktalar üzerinde durulmuştur. Hayatımızın Neresinde?. Ders Kitabı’nın bir bölümü olan “Hayatımızın Neresinde?” ile ilgili açıklamalar. “Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler” bölümünde. bunların birbirlerini nasıl etkilediğini. Atatürk’ün eğitim. Üniteye Hazırlık. Rehberlik Köşesi. Kitabın sonunda ölçme ve değerlendirme ile ilgili ekler. 7. sözlük ve Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın yazımında yararlanılan kaynakların yer aldığı kaynakça bulunmaktadır. Atatürk’ten Bizlere. Ünitelerle ilgili açıklamalara geçilmeden önce kitabın tanıtımının birinci bölümünde öğrencilerin bilgilerinin tazelenmesi ve onlara yeni bilgiler verilebilmesi için fennin doğası ve işleyişi ile ilgili konular kısaca anlatılmıştır. İkinci bölümde kitabın temel aldığı öğrenme yaklaşımı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Bu bölümün dikkatli şekilde incelenmesi kitabın daha kullanışlı ve anlaşılır hâle gelmesini sağlayacaktır. Son olarak “Eğlenceli Satırlar” bölümünde eğitici ve eğlendirici bilgilere yer verilmiştir. Üniteye Genel Bakış. Öğrenciler Neredeler. bilim ve teknolojiyle ilgili sözlerine. “Ünite Giriş Sayfalarının İncelenmesi” ve “Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği” olmak üzere iki alt başlıktan meydana gelmektedir. Konuya Başlarken 2. Nereye Gelecekler? 3. Ünitemizi Özetleyelim. teknoloji. Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’ndaki değerlendirme sorularının cevapları verilerek bu bölümlerle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. ünitede yer alan kavramlar ve bunların birbiriyle ilişkisi öğretim programından alınan kavram haritası aracılığıyla verilmiştir. 1. sınıf fen ve teknoloji kitaplarının (Ders Kitabı. 2. “Üniteye Hazırlık” bölümü. Ünite konularının bitiminden sonra “Ünitemizi Özetleyelim” bölümünde Ders Kitabı’ndaki ünite özetiyle ilgili öğrencilere yaptırılacak çalışmaların açıklamaları bulunmaktadır. Bizlerden Geleceğe” bölümünde. nasıl geliştiğini ve insanların hayat şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavramalarını sağlamak amacıyla gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ders Kitabı’ndaki Bölümlerin 5E Modeline Göre Aşamalandırılması: • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Keşif Aşaması • Açıklama Aşaması • Genişletme Aşaması • Değerlendirme Aşaması 4. 8. 9.

• Problem çözmedir. deney yapmak ve muhakeme etmek kavramları kullanılarak fennin bir tanımı yapılabilir. Bazı bilim insanları teorik çalışmaya yönelirken bazıları deneysel uygulamalara ağırlık verir. Bilim insanları. Fakat bunların ötesinde. seminer veya sempozyumlarda sunulur ya da bilimsel dergilerde yayımlanır. Bilimsel raporlar toplumla paylaşılmadan önce aynı alanda çalışan meslektaşlar tarafından dikkatlice incelemeye tabi tutularak ürünün paylaşılması yönünde bir karara varılır. Bilim insanlarının izledikleri genel sürecin anlama. Fen. ardından fikirlerini destekleyen kaynaklar toplar. bilim insanlarının hepsi çalışmalarında bilimsel bir süreç izler. açıklamak ve uygulamak anahtar kavramlarının yanı sıra gözlem yapmak. yasalar ve teoriler oluşur. Fen. • Evrenin araştırılmasıdır. Görme duyumuzu kullanarak her şeyi görmemiz. • Mantıksal muhakemedir. Bunların yanı sıra bazı bilim insanları teknolojik tasarımlarla daha fazla ilgilenir. kuşların göç etme nedenlerinden. kalp atışlarımızdan. Daha sonra raporlar bilimsel toplantı. yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur. • Gerçekleri teorilerle organize etmektir. • Bir keşfetme metodudur. doğayı araştırarak onu anlamaya çalışmaktır. meydana gelen veya gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında gözlemlere dayalı çıkarımlar yapabilir veya henüz aydınlatılmamış gerçekler hakkında teoriler oluşturabiliriz. Unutmamak gerekir ki yayımlanmış çalışmalar bilimsel çevreler tarafından tekrar incelenebilir ve ürün hakkında yeni eleştiriler yapılabilir. Bilim insanları. gözlem ve deneye dayanması ve insanların gözlem yapma yeteneklerinin sınırlı olmasıdır. gözlem. gözlemler-deneyler yapar ve alternatif çözümler üretirler. Fen. • Gerçekleri gözlemlemek ve tanımlamaktır. Bunun sebebi. işitme 9-2 . Bu anahtar kavramlar. ilkeler. kavramlar. fenne yabancı bir kişi onu bilimsel bilgi topluluğu olarak görebilir. Bunların yanı sıra bilimsel çalışmanın vazgeçilmez bir kuralı olan bilimsel çalışma etiğine uymak bilim insanlarının önemli bir özelliğidir. yıldızların parlaklığına kadar uzanan geniş bir yelpazede doğayı ve evreni insanlar için anlamlı hâle getirmeye çalışırlar. farklı şekillerde çalışarak evrenle ilgili henüz açıklığa kavuşmamış olguları aydınlatmaya çalışırlar. bir bilim insanı fenni hipotezlerin denenmesi için geliştirilen yöntem veya araştırma yolu şeklinde tanımlayabilir. • Organize edilmiş bilgi topluluğudur.” Dahası fen. Öncelikle neyi aradıklarına karar verirler. Bu tanımlama bir fizikçi olan Edward Teller (Edvırd Telır)’ın ifadeleri ile paralellik göstermektedir: “Bir bilim insanının üç tane sorumluluğu vardır: İlki anlamak. diğeri anladığını açıklamak ve sonuncusu ise anladıklarının sonuçlarını uygulamaktır. BÖLÜM FEN VE TEKNOLOJİNİN DOĞASI Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak için öncelikle onlara fen ve teknolojinin doğası hakkında bilgi verilmelidir. kendisine fennin ne olduğu sorulunca bir fen ve teknoloji öğretmeni aşağıdaki ifadelere öncelik verebilmelidir: • Doğayı keşfetmektir. Anlamak. Sonuç olarak değişik metot ve süreçler izlenerek elde edilen bazı bilimsel bilgilerin zamanla değişebileceğinin bilinmesinde fayda vardır. Tüm bu bakış açılarının fen ile bir bağlantısı vardır fakat her biri tek başına fenni tarif etmek için yeterli değildir. ortaya çıkardıkları yeni ürünleri raporlaştırarak çeşitli iletişim süreç ve araçları ile diğer insanlarla paylaşır. Bu bilgiler ışığında bilim insanları. Örneğin atomun yapısını açıklamak için tarih boyunca birçok teori ortaya atılmıştır ve hâlâ bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. fenni bilginin doğruluğunu sorgulama yöntemi olarak dikkate alabilir ya da çoğunlukla kabul gören bir tanımla fenni bilginin tabiatını düşünme. Bu sayede günümüzde karşılaştığımız problemleri çözebilir. deneysel kanıtlara ve bilimsel teorik bir çatıya dayandırılamayan açıklamalar fennin bir parçası değildir. • Doğruyu bulmaktır. Bu farklılıklara karşın. Fen. gözlem ve deneylere dayanan veri temelli açıklamalarla sınırlıdır. açıklama ve uygulama basamakları sonucunda bilimsel bilgi içeriği veya bilimsel ürünler olarak adlandırılan olgular. Bu nedenle. bireysel olarak farklı tanımlanabilecek geniş kapsamlı bir süreçtir. bir felsefeci ise. Bu bölümde öğretmenlerin fennin doğası ve işleyişi konularındaki bilgilerini tazelemek ve öğrencilerine bilgi verebilmelerini sağlamak amacıyla bu konulara kısaca değinilecektir. fen ve teknoloji derslerinin planlanmasında ve öğretilmesinde önemli bir yere sahiptir.1. bilimsel bilgilerin. Ancak bunların hepsi bir araya gelince fennin resmi ortaya çıkmaya başlar. mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme süreci olarak açıklayabilir. deney ve nedene dayanır. toplumda etkisi ve uygulanabilirliği olan organize edilmiş bilgi topluluğu oluşturmaktır. Örneğin.

bu temaların neler olduğunu göstermektedir. insanların düşünme becerilerini kullanarak ortaya attığı ve bilimsel olarak kabul edilen bazı fikir. radar vb. merakları. fennin doğasına ait bir özelliktir. Bu deneyimler fen öğretimi ile ilgili size neler kazandırdı? Öğrencilerinizin konular hakkındaki fikirlerini aldınız mı? Öğretmeye çalıştığınız olguların ve bunlarla ilgili fikirlerin nasıl ortaya çıktığını öğrencilerinize fark ettirdiniz mi? Buluşlar. olgular hakkındaki bildiklerini daha ileriye taşımak için neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışır. şüphecilikleri ve hayal güçleri hangi olguları neden araştırmaları gerektiği konusunda referans noktası olmuştur. 9-3 . toplum.) gelişen gözlem yapma olanaklarımız sayesinde farklı bulgulara ulaşılması kaçınılmazdır. Bazen tümdengelim bazen de tümevarım yolunu seçerler. Ancak bu sayede anlamlı bir fen eğitimi gerçekleşebilir. inandıklarının gerçek olabileceğini araştırır ve genellikle kontrol edilemez şekilde meraklı görünür. Herhangi bir olgu ile ilgili neden-sonuç arasındaki kavramsal ilişkinin ortaya çıkarılması. Fennin amacı evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmak iken teknolojinin amacı insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır. teleskop. Bu yüzden bütün bilimsel bilgilere “mutlak doğru” şeklinde yaklaşmak sakıncalıdır. Bu nedenle teknolojideki temel kaygı. balık vermektense ona balığın nasıl yakalanacağını öğretmeyi tercih etmemizle özdeşleştirmek pek de yanlış olmaz. Dikkat edilirse fennin “bilgi topluluğu” teması daha çok göze çarpmaktadır. Bu temalar fen eğitiminin planlanmasında. Teknolojide her zaman birçok olası çözüm ve kaçınılmaz olan birçok ihtiyaç. Bilim insanları doğadaki olguları açıklamak için çeşitli akıl yürütme yöntemleri dener. olgunun işleyiş mekanizması hakkında da bilgi edinmeye yardımcı olur. Tümevarımda ise tümdengelimin aksine bir işleyiş vardır. Bu yüzden gözlemlenemeyen olaylar hakkında o ana kadar sahip olunan bilgiler. bir kişiye. Tümdengelim yönteminde makro düzeyden mikro düzeye doğru bir açıklama yolu tercih edilir. deneyler ve bunların dayandırıldığı kural ve teorileri öğrencilerinizin Düşünme Yöntemi Olarak Fen tartışmasına fırsat tanıdınız mı? Yoksa öğretim süreciniz sonunda. ekonomi ve çevre açısından maliyet ve yarar dengesini gözeten en ideal çözümleri geliştirmektir. bilim insanları ve mühendislerin hayal gücüne dayanmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda hayal gücü onlar için daha anlamlıdır. çeşitli kademelerdeki fen eğitimi için bir gösterge olabilir. Toplum ve Çevre ile İlişkisi ve bunları öğrencilerinize fark ettirmekle mümkün olabilecektir. öğrencileriniz fenni sadece bir bilgi topluluğu Sorgulama Yöntemi Olarak Fen olarak mı algıladı? Bizce okullarda verilen fen ve teknoloji dersleri teknik bilginin aktarılmasından öteye gitmelidir. Einstein (Aynştayn) der ki: “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. olguları sorgularken zihinsel işlevlerini araştırmalarına yansıtırlar. fen gibi dünyadaki bütün kültürlerde uzun bir tarihî geçmişi olan yaratıcı bir faaliyettir. Teknoloji. Fenin Temaları Bu kısımda bilim insanları ve fen öğreticilerinin hâlihazırda farkında olduğu ve yararlı olarak kabul ettiği fennin diğer temalarına değineceğiz. uygulanmasında ve analiz edilmesinde kullanılır.duyumuzu kullanarak her türlü sesi duymamız ve dokunma duyumuz ile her şeyi hissetmemiz mümkün değildir. Çoğu bilim insanı. Çoğu zaman bilim insanlarının inançları. Bilim insanları. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak (mikroskop. Diğer kısımları okumaya başlamadan önce fen ve teknoloji derslerinizdeki deneyimlerinizi düşünün. Aslında buraya kadar anlatılanları. Her ikisi de birbirinin ürünlerini kullanır ve birinde meydana gelen bir gelişme diğerinin de gelişmesini sağlar. model ve teoriler zamanla değişebilir.” Dolayısıyla bilimsel bilginin ve teknolojik tasarımların çoğu. Neden–sonuç ilişkisini araştırmak modern fennin temelidir. Fen ile teknoloji arasında çok yakın bir ilişki vardır. • Düşünme Yöntemi Olarak Fen Bilim insanları. Yani öğrencilerimiz bir bilim insanına benzer tutum ve Bilgi Topluluğu Olarak Fen davranışlar sergilemek yolunda küçük yaşlardan itibaren adım atmaya başlamalıdır. amaç ve kısıtlama vardır. Aşağıdaki şekil. Bu ise ancak birazdan aşağıda ifade edilecek temaların öneminin farkında olmak Fen ve Fennin Teknoloji. Bu. Fennin bu temaları.

Eğer geleceğin bilim insanları olabilecek olan öğrencilerimiz bilimsel bilgiyi üretme yollarını iyi öğrenirlerse ve bilimsel süreç becerilerini istenilen düzeyde geliştirebilirlerse hem bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini anlayabilirler hem de kendileri ilgili alanda orijinal bilgileri keşfederek fenin gelişimine katkıda bulunabilirler. uzun bir sürecin ardından hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak şekilde evrenselleşir ve bir bilimsel gerçek şekline dönüşürse kanun hâlini alır. görme duyusuna dayansa da duyma. Tüm bu süreçler içerisinde modellerin önemini de unutmamak gerekir. Birbirlerinden ayrı öğretildiklerinde. Dolayısıyla teknoloji. Bazen alternatif yollar da denerler. kimya. prensipler. araştırmalar sonucunda birçok bilgi elde edilmiştir. • Sorgulama Yöntemi Olarak Fen Bilimsel bilgiler yeni düşüncelerin ortaya atılıp denenmesi sonucu gelişebilir ve değişebilir. ortaya koyma ve bunları deneyimlerine uyarlama fırsatı bulabilirlerse istenilen fen öğretiminin temelleri atılmış olur. koklama ve tat alma gibi duyuların kullanıldığı gözlemler de vardır. kültür vb. • Fen ve Fennin Teknoloji.) elde edilen kavram ve becerileri kullanan bir bilgi türüdür hem de materyalleri. Teknoloji. Toplum ve Çevre ile İlişkisi Fen-Teknoloji İlişkisi Fen alanında edinilen bilgilerin. deney yapma. Fen ve teknolojiyi birbirinden ayıran en önemli özellik. Adams (Edıms) ve Le Verier (Lö Veriye). bilimsel deneyimlerin ve modern fennin gelişiminin temelini oluşturur. yer çekimi kavramını içeren bir modele dayanarak güneşe olan uzaklığa göre 8. yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve değiştirildiği bir süreçtir. Hipotez. model oluşturma. bir ihtiyacı karşılamak veya gündelik hayatı kolaylaştırıcı bir konfora dönüştürmek için kullanıldığı her yerde ilkel veya modern bir teknoloji uygulaması ortaya çıkar. Gözlem ise fennin köşe taşlarından biridir. dokunma. insanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek için araçlar. Gözlem ile birlikte deney. fizik. Yapılan çalışmalar hipotezi destekliyorsa hipotezin yeterliliği ve geçerliliği artar. Bununla beraber bilim insanları bilimsel araştırmalarda her zaman aynı yolu takip etmezler. Bilimsel bilgilerin test edilmesinde ve yeni bilgilerin üretilmesinde hipotez kurma. Örneğin. gözlem yapma. araştırmacının fikirlerini açıklamasına ve test edebilmesine yardımcı olan bir sorgulama aracıdır. 9-4 .Eğer öğrenciler de okullarda bilimsel bilgiyi edinme ve üretme yolunda bilim insanları gibi zihinsel faaliyetlerini harekete geçirme. Kavramlar. Eğer başka hipotezlerle de desteklenirse hipotez teoriye dönüşür. amaçlarının farklı olmasıdır. Bu alanların araştırmaları sonucunda birçok bilgi içeren sistematik bilgi topluluğu meydana gelir. astronomi. hipotez ve fikirler test edilir. Fennin amacı doğal dünyayı anlayarak açıklamaya çalışmak. hipotezler. Pek çok gözlem. enerjiyi ve araçları kullanarak belirlenen bir ihtiyacı gidermek veya belirli bir problemi çözmek için bu bilginin insanlık hizmetine sunulmasıdır. Yani. Çoğu durumda bilim insanları. Deneylerle. bilim insanlarının her zaman iç içe oldukları yöntemlerdir. Bu nedenle fennin içeriği ve metotları birbirinden ayrılmaz. teoriler ve modeller fennin gelişiminde kullanılır. Her ikisinde de benzer beceriler ve zihinsel alışkanlıklar kullanılır. Modelleme olarak tanımlanan bu işlem fen içerisinde oldukça yaygın kullanıma sahiptir. bilimde bir süreklilik ilkesi vardır. sadece bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve bunların çeşitli uygulamaları değildir. öğrencinin fennin doğasını algılayışı zorlaşır. prensip ve kanunlar ortaya koyma. Doğal ve fiziksel dünya. teknolojinin amacı ise insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal dünyada değişiklikler yapmaktır. Tahmin yapıldıktan kısa bir süre sonra da yapılan gözlemler sonucunda Uranüs’ün varlığı kesinleştirilmiştir. jeoloji gibi birçok alandaki sayısız bilimsel ürünün birleşimi ile açıklanabilir. • Bilgi Topluluğu Olarak Fen Yüzyıllar boyunca. fen içerisinde kendilerini ifade edebilir ve fen ile ilgili olumlu tutumlar geliştirebilirler. Fen ve teknolojinin birçok ortak yönü vardır. Çünkü bu sayede öğrenciler. Teori. tanıdık olan olgularla (kaynak) açıklamaya teşebbüs eder. biyoloji. teori geliştirme. tanıdık olmayan olguları (hedef). Teknoloji hem diğer disiplinlerden (fen. kanunlar. matematik. gezegen olan Uranüs’ün varlığını tahmin edebilmiştir.

yararları ve eldeki seçenekleri dikkate alarak karar vermede ve yeni bilgi üretmede daha etkin bireylerdir. öğrencilere yol göstermek ve onların fen ve teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu kitapta fen ve teknoloji. bilimin ve bilimsel bilginin doğasını. Kısaca günümüz insanının. problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmelerini. değer. söz konusu topluma ve çevreye özgü değerlerin de hesaba katılması gereklidir. Böylece. 9-5 . fen. fen ve teknolojinin doğasını. demokratik bir toplumda fen okuryazarlığına ulaşmak için çok önemli bir gerekçedir. Bu. doğalarına ve temalarına dikkat edilerek verilmeye çalışılmıştır. ilkelerini. Fen ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi. araştırmaların sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yönlendirildiği bir alan olan endüstride çalışmaktadır. Fen ve teknoloji okuryazarı bireyler. öğrencilere fennin gündelik hayatta kullanımına ilişkin problemler üzerinde düşünme alıştırmaları sunmaları ve onların çeşitli teknolojik tasarımlar geliştirmelerine fırsat tanımaları gerekir. Fen. temel fen kavramlarını. nasıl geliştiğini ve insanların yaşam şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavrarlar. fen ve teknoloji derslerinde öğretmenlerin fennin teknolojiye-topluma-çevreye yansıdığı durumlara sık sık örnekler vermeleri. toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anladıklarında. fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında olası riskleri. bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir. teknoloji. bilgiye ulaşmada ve kullanmada. teknoloji. tutum. Fenciler. Fen ve Teknoloji Hakkında Öğrenmek: Öğrenciler. çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmelerini sağlayan fenle ilgili beceri. teknoloji.Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Fen ve teknoloji okuryazarlığı. Fen ve Teknolojiye Nasıl Katkıda Bulunacağını Öğrenmek: Öğrenciler. fen. Bu sorunlar politik gündemde gittikçe daha fazla yer almaktadır. toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi öğrenmelidir. teknoloji. eleştirel düşünme. Bu nedenledir ki öğrencilerimizden fen ve teknoloji ile ilgili beklentilerimiz aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir: • • • Fen ve Teknolojiyi Öğrenmek: Öğrenciler. etkilemeye devam etmektedir. Öğrenciler fen. fen ve teknoloji ile ilgili konular hakkında karar vermede toplumu bilinçlendirir ve desteklerler. bunların birbirlerini nasıl etkilediğini. Fen ve teknoloji öğretmenlerimize bu süreçte düşen görev. problemleri çözmede. Bu sebeple. bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirir. Bu etkileşimlerin anlaşılması için fenne özgü değerler yanında. bireylerin araştırma-sorgulama. teknoloji. anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. Birçok teknolojik çözüm aynı zamanda karmaşık toplumsal ve çevresel sorunların da kaynağıdır. bunlar arasındaki ilişkiyi ve bunları gerçek yaşamları ile nasıl özdeşleştirebileceklerini öğrenmelidir. toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar. toplumları ve çevreyi etkilemiştir. Bilimsel ve teknolojik ürünler ve sistemler insanların yaşama şekillerini. yasalarını ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır. toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlamak için bilimsel bilgi gereklidir fakat bu tek başına yeterli değildir. bireyler bilimin değerini anlar. hayatın her safhasını etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için temel bir fen ve teknoloji genel kültürü eğitiminden geçirilmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir. bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilmeyi öğrenmelidir. Fen ve Teknolojinin Toplum ve Çevre ile İlişkisi Fen ile teknoloji arasındaki etkileşimlerin bir sonucu olarak bilim insanlarının çoğu. yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını. toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerini merakla izler. ona karşı pozitif bir tutum geliştirir teknolojinin toplum hayatı üzerindeki etkisini görür ve en önemlisi fen. bilimsel ürünleri ve teknolojik tasarımları. problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanır.

Bilgi ve beceriler. öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde edindikleri bilgilerin kalıcı olmadığını. öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında etkin biçimde kullanmadıklarını göstermektedir. yaşa bağlı bir süreç olarak kabul eden zihinsel gelişim kuramına dayalı olarak açıklamıştır. bilgilerin çoğunun öğrencilerde eksik ya da yanlış anlaşıldığını. yakından uzağa doğru aşamalı olarak yapılmalıdır. öğrendiği yeni bilgileri zihninde etkin olarak kendisinin yeniden yapılandırdığını savunan “Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı” ön plana çıkmıştır. bilginin yanı sıra bilginin elde ediliş yöntemlerinin de öğrencilere kazandırılmasına yöneliktir (A. Ausubel’in öğrenme teorisi.” cümlesi ile ifade edilebilir. Son olarak öğrenme metotlarının belirli özelliklerini bir çatı altında toplayan. Peki. “Öğrenme nedir?”. Fen ve Teknoloji Dersi En İyi Nasıl İşlenmelidir? Öğrencilere En Uygun Öğrenme Ortamı Nasıl Sağlanmalıdır? Öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamak için pek çok teori ortaya atılmakla birlikte. bireylerin araştırma-sorgulama. beceri. “Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları. BÖLÜM KİTABIN ÖĞRENME YAKLAŞIMI Fen ve teknoloji dersinin vizyonu. bu bilgilerin öğrenciler tarafından sadece sınavlar için ezberlenip daha sonra hızla unutulduğunu. öğrenmeyi. öğrenme-öğretme deneyimlerini anlama ve yorumlamada da oldukça başarılıdır. her fen ve teknoloji öğretmeni ile fen eğitimine gönül vermiş her araştırmacının kafasını kurcalayan sorulardır. öğrenciler tarafından yapılandırılırken ne gibi değişiklikler olur?” gibi sorular. Piaget. problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri. daha etkili öğretim yaklaşımları geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda önemli ipuçları vermektedir. 2003). Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının ortaya koyduğu ilkeler. Jean Piaget (Jan Piyaje). İşte bu bağlamda. tanımı. fen öğretiminin temelini oluşturan teoriler. özellikleri ve kavramla ilgili örnek adımların izlenmesi gerektiğini savunur. öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz.2. “Fendeki bilgiler öğrencilerin beyninde nasıl yapılanır ve yerleşir?”. Bu yaklaşım bilginin nasıl elde edildiğine ilişkin bir teori olmasına karşın. Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı.A. Gagné’ye göre öğretim basitten karmaşığa. Bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan ve olduğu gibi aktarılamayacağını. yeni öğrendiği konu veya kavramla ilişkili hazır zihin yapılarını harekete geçirdiğini.. eleştirel düşünme.S. fen öğretimine “kavram öğretimi” ve “buluş yoluyla öğretim” olmak üzere iki önemli katkı sağlayarak kavram öğretimi sürecinde kavramın adı. “Öğrencilerin önceki bilgileri ile çelişen yeni bilgiler. en iyi şekilde nasıl öğrenilir/öğretilir?”. Jerome Bruner (Jerom Bruner). Robert Gagné (Rabırt Ganye) ve David Ausubel (Deyvit Ozobel) tarafından geliştirilen teorilerdir. Bu soruların paralelinde yapılan araştırmalar. Bruner. çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili bilgi. somuttan soyuta. “Fen öğrenmeyi/öğretmeyi etkileyen faktörler nelerdir?”. bireyin bilgi edinmeye başlarken boş bir zihinle yola çıkmadığını. Bu nedenle günümüzün modern eğitim anlayışı. 9-6 . bir konunun öğrenilmesi için ders amaçlarının öğrencilerde meydana gelecek davranış değişiklikleri cinsinden yazılmasını savunmasıdır. Öğrenme teorilerindeki bu değişime rağmen gerçek olan bir şey var ki bu da öğrencilere bir bilim dalındaki bilgilerin tümünü vermemizin mümkün olmadığıdır. “Öğrenme ve öğretme aynı şeyler midir?” . tutum ve değerlerin bir bileşimidir. Bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlanmalıdır. öğrencinin kendisi tarafından etkin bir şekilde yeniden yapılandırılıp yeni bir formata dönüştürüldüğünü ileri süren bu yaklaşım ana hatları ile şöyle özetlenebilir: • Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal değildir. kendi bildikleri ile ilişkilendirilebilen hususları özellikle seçip öğrenmeye yatkın olduğunu. bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.A. “Fen ve teknoloji. Fen ve teknoloji okuryazarlığı.

Aynı zamanda bu tablo her aşamada öğrenci ve öğretmenin neler yapabileceklerini özetlemektedir. bilgilerini arkadaşları ile paylaşarak içselleştirebilirler. mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya bu kavramların genişletilmesi olmayıp bunların köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Sonraki sayfada yer alan “1. Tablo”da da görüldüğü üzere. 5E MODELİ NEDİR? BU MODEL KİTABA NASIL YANSITILMIŞTIR? 5E modeli yapılandırıcı yaklaşımın ilkeleri üzerine kurulmuş bir modeldir. dil ve sosyal etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında ortak yönler vardır. Tüm bu ilkelere rağmen yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının ilköğretim fen ve teknoloji eğitiminde çok yaygın olarak kullanılmamasının nedeni. Ancak ortak fiziksel deneyimlerde. öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel ön bilgi. inanç. • Değerlendirme (Evaluation) olarak ifade edilebilir. • Genişletme (Elaboration).• • • • • • Öğrencilerin. Bu aşamaların sırasının değişmemesi. Bilgi ve anlayışlar. • Keşif (Exploration). her birey tarafından kişisel ve sosyal olarak yapılandırılır. Bu öğrenciler. 5E modeli bilimsel bilgilerin öğrenilmesi için birçok süreci içerir. Bu ders kitabı ünite genelinde ve konu bazında 5E (bazen 7E) modelinin ilkelerine bağlı kalmaya özen göstermiştir. 4E. düzenler veya reddedebilirler. her bir aşama ayrı ayrı temel ilkeler içermektedir. sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. bu teorinin sınırlarını belirlemek ve bu teoriye dayalı somut örnekler geliştirmek için “Öğrenme Halkası” adı verilen 3E. tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler. • Açıklama (Explanation). farklı öğrenme metotları ile öğrenebilir. Bilimde bilimsel sorgulama her zaman öğrencilerin kendi deneyimlerini açıklayabilmeleri için önemli bir yoldur. dünyayı anlamlandırmaya çalışırken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirerek özümler. • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement). Bu nedenle fen araştırmacıları. görüş. öğretim sürecinin çoğunlukla “öğrenci merkezli” olması gerektiği genel kabul görmüş bir gerçektir. 9-7 . 5E ve 7E öğrenme modellerini geliştirmişlerdir. Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren etkin. 5E modeli bir çerçeve olup her aşamasında farklı öğrenim/öğretim metotları kullanılabilir. Öğrenme. öğrenme yaklaşımlarının temel anlayışı açısından önemlidir. öğretmenlerin bu yaklaşımın çerçevesini ve uygulamalarını belirsiz ve zor bulmalarıdır. Modelin aşamaları. İnsanlar. Bu yüzden. Sınıfta farklı şekilde öğrenmeye ihtiyacı olan öğrenciler vardır.

açıklama. • Öğretmen mümkün olan en az yardımla öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik eder.. alarak açıklamalar ve tanımlamalar yapar.. “. • “Niçin bu şekilde düşündün?. Kavram ya da becerileri edindiğini kanıtlar/ • Öğrencilerin kendi öğrendiklerini ve akranlarını gösterir. açıklamaları ve tanımlamaları önceden edindikleriyle kullanmalarını bekler. • Arkadaşlarının açıklamalarını eleştirel bir şekilde konuşmaları için onlara izin verir. • Olay hakkında tahminlerde bulunup hipotezler kurarak bunları test eder. • Arkadaşları arasında her şeyin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol eder... maları ve tanımlamaları için cesaretlendirir.hakkında ne biliyorsun?”. Keşif (Exploration) • Öğretmeniyle etkileşim içinde bulunarak grup tartışmaları yaparak ve çeşitli bilgi kaynaklarını kullanarak seçilen kavramların açıklamalarını ve tanımlamalarını yapmaya çalışır.. Önceden kabul ettiği açıklamaları. değiştirmediklerini araştırır. • Öğrencileri yeni durumlara kavram ve becerileri uygulamaları için teşvik eder/cesaretlendirir. • İlgi çeker/yaratır.nasıl açıklarsın?” şeklinde açık uçlu sorular sorar. Açıklama ( Explanation) • Yeni tanımlamaları. • Merak uyandırır. Kendi bilgi ve gelişimini değerlendirir. Tablo: 5E Modelinin Aşamaları ve Temel İlkeleri 9-8 .. anlamaya çalışır. • Önceki etkinliklere atıfta bulunur. nedir?”. değerlendirmelerine izin verir. • Birbirleriyle etkileşim içindeyken onları gözlemler ve dinler. “Daha önceki mevcut bilgi birikiminizle neler yapabilirsiniz?” şeklinde sorular sorar. Genişletme (Elaboration) Değerlendirme ( Evaluation) • • • • • Yeni kavram ve becerileri uygulayan öğrencileri gözlemler. • Öğrencilerden açıklamalar ve deliller ister. yeni • Öğretmeninin sunduğu açıklamaları dinler ve kavramlar ortaya atar. • Elde ettiği bulgulardan makul sonuçlar çıkarır. ve bulguları kullanarak açık uçlu sorulara cevap • Öğrencilerin davranış ve düşüncelerini değiştirip verir. • Problem hakkında çalışabilmeleri için öğrencilere yeterli zamanı sağlar... hakkında ne düşünüyorsunuz?”. dinler. • Gözlemlerini ve ileri sürdüğü fikirleri kaydeder. • Açıklamalarını ve gözlemlerini kaydeder. • Gerektiğinde öğrencilere araştırmalarını daha farklı duruma çekmek ve tekrarlamaları için geniş kapsamlı sorular sorar. açıklamaları ve becerileri benzer yeni durumlara uygular. yapılan çıkarımlar ve tasarlanan deneyler için önceki bilgilerini kullanır.. gözlemleri • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirir. • Öğrencilere gerekli olan delillere ve verilere sahip olduklarını hatırlatır. “. • İstenen sorular. • Etkinliğin sınırları içerisinde özgürce düşünür. • “Bu konu ile ilgili daha önce neler biliyordunuz?”. • Arkadaşlarının açıklamalarını sorgular. 1.“. • Olayı araştırmak ve keşfetmek için sorgulama yöntemini kullanır....• Öğrencilerin daha önceki deneyimlerini dikkate lar hakkında sorular sorar. “Bu konu hakkında daha önce neler öğrendiniz?” . • Başka alternatif açıklamaların da olabileceğine dair fikir verir. • Olası çözümleri ya da cevapları diğerlerine • Öğrencileri. Öğretmen Ne Yapar? • Öğrencilerin yeni kavram veya konu hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarmaya çalışır. beklenen cevaplar. • Alternatif deneyler yapar ve arkadaşları ile tartışır.5E Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement) • • • • Öğrenci Ne Yapar? “Bu konu hakkında neler biliyorum?” “Bu niçin/nasıl oldu?” “Bu konu hakkında neler öğrenebilirim?” “Gerçekten bu konuyla ilgili ne bulabilirim?” sorularını sorar ve konu üzerinde düşünmeye başlar. “ Bunun için delilin Daha ileri araştırmalar için ilgili sorular sorar. • Sorular sorar. kavramları kendi ifadeleriyle açıklaaçıklar. • Yeni tahminlerde bulunur ve yeni hipotezler oluşturur. • Öğrencilerin kavramları. • Kolaylaştırıcı olarak/danışman olarak görev yapar. • Bilimsel açıklamalarında her zaman kaydettiği verileri kullanır...

Öğrencilerin meraklarını uyandırmak ve başarılı bir katılım sağlamak için öğrencilerin bir problemle karşılaşması. Aşama: Keşif (Exploration) “Hiçbir şey keşfetmeksizin bütün meseleleri uzun uzadıya konuşmak yerine. etkinliği olan “Nereden. “Biliyorum ki hiçbir olağanüstü yeteneğim yoktur. beceri ve tutumlarla gelir. Bir etkinlik süresince öğrenciler. Bu kitapta keşif aşamasında sunulan etkinlikler yedi farklı şekilde düzenlenmiştir: 1. öğrencilerin ünitenin başında ve sonunda kendi durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır. Nereye. Etkinliği her zaman öğretmen başlatır ve öğrencilere objeleri. Buluş-Keşif 3. Sorgulama-Araştırma 4. hatta küçük bir şey keşfetseydim. nesneleri. işlevsel ya da davranışsal olabilir. Oyun Oynama 9-9 . başka etkinlikler ve düşünce yolları göstererek ya da öğrencilerin kafasını karıştırmayacak çeşitli ipuçları vererek öğrencileri yönlendirebilir. bana özgün düşüncelerimi getiren özelliklerimdir!” (Albert Einstein) İkinci olarak öğrencilerde merak uyandırarak onların üniteye/konuya katılımını sağlamalısınız. Aynı zamanda olayları. Fen ve teknoloji öğretmeni ilk olarak öğrencilerin mevcut bilgi birikimlerini ve ünite/konu hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını ölçecek şekilde giriş etkinlikleri gerçekleştirmelidir. Ayrıca. Bu etkinlikte amaç. Yani öğrenciler hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif olmalıdır. Her öğrenci fen ve teknoloji dersine edindiği bir takım ön bilgi. keşke bir tek olgu. Biz etkinlik kavramını hem bilişsel hem de davranışsal bir anlamda kullanıyoruz. Öğretmen. iş birlikli öğrenmeyi geliştirmek için her zaman en mükemmel zamanı sunar. durumları sorgulaması için zaman verir.1. bu etkinlikle hatırlatıldıktan sonra Çalışma Kitabı’nın her üniteye ait 2.” (Galileo Galilei) Bu aşamada yapılan etkinliklerin amacı. Aynı zamanda öğrenciler. bir kavramı. yönetici ve rehber durumudur. 2. çaba. Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinlikler de bu amaçla öğrencinin neler bildiğini yoklayan etkinliklerdir. Hipotez Test Etme 5. öğretmene. Öğrencilerin üniteye olan ilgilerini artırmak ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan ünitenin genel anlamda incelenmesi tamamlandıktan sonra ünite kapağına. öğrencilerin ilgileri. soru sorarak. beceri ve tutumlar onların öğrenmelerinde etkilidir. üniteyle ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler. örnekleri gözlemleyerek değişkenleri belirleyecekler ve sorgulayacaklardır. Öğretmenin bu aşamadaki rolü sadece bir kolaylaştırıcı. beceri ve tutumları ise konunun öğrenilmesi için yeterli olmayabilir. direnme. ünite kapağı ile ilgili çeşitli sorular sorularak ünitedeki konulara çekilmeye çalışılır. Nasıl Geldim?” etkinliğine geçilir. nesneleri. Merak. hazırlanan giriş metinlerine ve Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklere dikkat çekilir. Bu bölümde yapılan etkinlikler her zaman geçmiş ve gelecek etkinliklere referans olmalıdır. Öğrenci bir probleme bir duruma ve bir olaya zihinsel olarak odaklanmalıdır. Bu bilgi. çeşitli kavram yanılgılarını içerebilir. Çünkü öğrencilerin ön bilgileri. materyalleri. olayları ya da durumları keşfederken. Gözlem-İnceleme 2. bir kelimeyi ya da yeteneği daha sonra açıklayabilme imkânı sağlamaktır. Problem Çözme 6. bir dolu da öz eleştiri. Keşif süreci. etkinliklere zihinsel ve fiziksel katılımları sonucunda da eski ve yeni kavramlar arasında ilişki kuracaklardır. kafalarının karışması ve aynı zamanda aktif olarak öğrenmeye motive olmaları gerekir. Bu bağlar kavramsal. Model Oluşturma 7. Öğrencilerin geçmişte öğrendikleri. Aşama: Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma (Engagement) Öğrencilerin zihinleri “Boş Sayfa (Tabula Rasa)” değildir.

Araştırma yoluyla öğretimde ise önceden planlanan ve belirlenen bilimsel araştırmalar ve çözüm yolları bulunmamaktadır. 9-10 . belirlenen bir problemi incelemektir. doğru bir çözüme ulaşmaktan öte. Keşfedelim Buluş-keşif etkinlikleri. Yan sayfada yer alan 1. Fen ve teknoloji derslerindeki etkinlikler. gözlemle başlayan ve ömür boyu süren bir etkinliktir. Açık uçlu etkinliklerden olan hipotez test etme etkinlikleri. • Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları belirlemelerini. öğretmenin rehberliğinde bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak istenilen hedeflerin ya da konuların öğrenildiği bir problem çözme modelidir. Araştıralım Sorgulama-araştırma etkinlikleri temel olarak yine bir problem çözme yöntemidir. düşünce ve tecrübelere dayalı test edilebilir ifadelerdir. doğru olduğu düşünülen. Gerçekte. öğrencilerin bilimsel araştırmanın metodolojisini anlamalarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunur. dikkatle (konsantre olarak) ve sistemli bir şekilde bakmaktır. Gözlem sonuçları değerlendirilirken belirli bir araştırma veya problemin içeriğiyle ilgili olan sonuçların ilgisiz olanlardan ayırt edilmesi önemlidir. farklı öğrenciler farklı stratejiler kullanarak problemle ilgili bilgileri farklı yollardan toplayabilir ve problemi çözmeye çalışabilir. Duyu organlarıyla veya duyu organlarının hassasiyetini artıran araç ve gereçlerle objelerin veya olayların incelenmesidir. Hipotezi oluştururken öğrenci. Etkili bir gözlem. Bu etkinlikler konunun yapısal düzenini kapsamalıdır. 2. Ders Kitabı’nda yer alan “Gözlemleyelim. Ama öğrenci seviyesine göre araştırma problemi için öneriler sunulabilir. Bu yöntemin ana hedefi.1. Sorgulayalım. 2. Araştırma yoluyla öğretim modeli bir problemin çözümüyle ilgili olmakla beraber bu modelde incelenen probleme çözüm bulmak zorunluluğu veya şartı yoktur. Bulalım.2. buluş yoluyla öğretim modelinde planlanan ve belirlenen bilimsel araştırmalar ve etkinlikler. Öğretilecek konu bir bütün olarak planlanmalı. • Gözlem için gerekli uygun araç-gereci seçip bunları beceriyle kullanmalarını. • Gözlem sonuçlarını değerlendirip bunlardan eldeki soruna ilişkin olanlarını seçip ayırmalarını. • Bir dizi gözlem sonucu elde edilen bulgulardan ilişkileri ve ardıllıkları bulmalarını amaçlamaktadır. Her ikisi de bilimsel bir problem çözme modeli türü olmakla birlikte. 2. denetlenmeli ve öğretim sırasında bilimsel araştırma yöntemi kullanılmalıdır. Gözlemleyelim. tam geliştirilmemiş ve test edilebilir bir ifadede bulunur.4. Hipotezi Test Edelim Hipotez. konunun yapısal düzeni dikkate alınarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak tümdengelim yöntemine göre kapalı uçlu ve tümevarım yöntemine göre açık uçlu hazırlanabilir. Buluş–keşif etkinliklerinde önceden belirlenen ve izlenmesi gereken bir plan bulunurken bu etkinliklerde önceden belirlenen ve izlenmesi gereken bir plan bulunmamaktadır. öğrencilerin sıra ile yapacağı etkinlikler hâlinde düzenlemelidir. yalnızca bakmak değil belirli bir amaçla. Öğretmen yeni öğrenilecek konuyu. İnceleyelim” etkinlikleri öğrencilerin. “Hipotez” ne yazıktır ki birçok öğrenci tarafından sakınılan bir kelimedir. Belki de bunun sebebi kulağa çok bilimsel gelmesidir. İnceleyelim Bilim.Şimdi Ders Kitabı’nda yer alan bu etkinlik örneklerini kısaca açıklayalım. Gözlem aynı zamanda zihinsel bir etkinliktir. Şekil’de hipotez test etme etkinliklerinin işlem basamakları görülmektedir. 2. Buluş ve araştırma yoluyla öğretim modelleri birbiriyle karıştırılmaktadır.3.

Araştırma Sorusu Araştırılacak problemi üretmek Hipotez Kurma Sınanacak bir hipotez kurmak (İhtiyaç varsa) Sonuç Çıkarma Oluşturulan tablolardan veya çizilen grafikten yola çıkarak bir sonuca varmak (Hipotezini kabul veya reddetme) Değişkenleri Belirleme Deneydeki bağımlı. bağımsız ve sabit tutulan değişkenleri belirlemek Grafik Çizme Elde edilen verilerden yola çıkarak gerekiyorsa grafik çizmek Deney Tasarlama Hipotezi test edecek. kontrollü bir deney/etkinlik tasarlamak Verileri Toplama ve Kaydetme Verileri düzenli bir şekilde tablolar oluşturarak kaydetmek Tahminlerde Bulunma Deneyi/etkinliği yaparken verilerden yola çıkarak tahminlerde bulunmak Şekil-1: Hipotez Test Etme Etkinliklerinin İşlem Basamakları 9-11 .

bilgiyi nasıl kullanacaklarına karar verirler.7. öğrencilere sınıflarda modellerin ve modelleme işleminin tabiatını anlamalarına ve bunları bireysel çalışmalar ya da grup çalışmaları şeklinde uygulamalarına imkân sağlanmalıdır. Öğrenci. konunun ayrıntısına da inerler. hangi bilgiye ne kadar ihtiyacı olduğuna. 2. Öğrenci rol yaparken kendini başkalarının yerine koyar. bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmaları şeklinde tanımlanabilir. roller paylaşılmalıdır. farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanır. öğrencinin bir güçlüğün farkına varması. 2. Problem çözme yönteminin avantajları şunlardır: • • • • • • Öğrencilerin aktif katılımını. Öğrenciler problem çözme stratejilerini öğrenerek basit uygulamalardan daha karmaşık ve zor problemlere doğru ilerleyerek problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Model Oluşturalım Model ve modelleme fen ve teknoloji öğretiminin ayrılmaz bileşenleridir. yaşayarak ve zevk alarak öğrenmesine yöneliktir. Rol oynama etkinliklerinin avantajları. probleme bir çözüm önermesi ve sonuca varması gibi etkinliklere dayalı bir öğretim modelidir. ortam ayarlanmalı. öğrencilerin öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay. Rol oynama. • Ders Kitabı’nda yer alan bu tür etkinliklerin temelinde. Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. problem çözme becerisi için de geçerlidir. 9-12 . soyut kavramlar gibi bazı somut kavramların da öğrenciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir yapılması oldukça güç olabilmektedir. bilgiye nasıl ulaşacaklarına. Ders Kitabı’nda. İzleyiciler yalnızca olayın oluşumunu izlemekle kalmaz. duygu. “Oyun Oynama” etkinliği olarak ifade edilen bu tür etkinlikler. şiir. öğrenci ya da öğretmen tarafından belirlenen bir problemi öğrencilerin doğrudan sürece katılarak çözmeye çalışması yatmaktadır. Rol yaparak öğrenme. Katılımın çoğaltılması ve sözlü tartışmalarda daha çok katılım sağlanarak sonuca ulaşılması. Özellikle. sorumluluk almasını. Öğrenciler gelecekte karşılaşacağı durumlar hakkında ön fikir edinme ve uyum sağlama şansına sahip olur.6. bilginin kalıcı olmasını sağlar. Ancak. Öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırmasına imkân sağlar. fen bilimlerinin soyut tabiatı. Üst düzey öğrenmeler (analiz. fen sınıflarında model kullanım alanlarını ve işlevlerini genişletmektedir. bu. Bu etkinlikler. Bir becerinin tekrar edilmesi. motive edilmesi olarak özetlenebilir. Problem çözme. sorun. Öğrencileri hayata hazırlar. Oyun Oynayalım İlköğretimdeki fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağlayacak etkinliklerden biri de rol oynama etkinlikleridir. • • • Öğrenme sürecine tüm öğrencilerin aktif olarak katılması.2. değerlendirme) için uygundur. oynanacak roller. canlı ve cansız varlıkların ya da bir durumun izleyiciler önünde canlandırılmasıdır. rollerin genel özellikleri ve bu rollerin oynanma şekilleri belirlenmeli. yapılan etkinliklerde her modelin paylaşılan ve paylaşılamayan özellikleri belirtilmeli ve her modelin zamanla yerini yeni bir modele bırakacağı vurgulanmalıdır. böylece kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir. Öğrencileri derse karşı güdüler. Öğrenciler günlük okul yaşamlarında bir problemle karşılaşınca geçmiş deneyimlerine dayalı olarak problemi çözmeye çalışırlar. o becerinin edinilmesi için yararlıdır. problem çözme yöntemiyle. öğrencilerin çeşitli roller alarak. fikir. Çekingen ve hazırlıksız öğrenciyi açığa çıkarması ve doğal sosyal baskı uygulanılarak başka şekilde motive edilmeyen öğrencilerin. problemi belirlemesi. Dolayısıyla problem çözme. Problem Çözelim Öğrenciler. Fen öğretiminin temel felsefesi öğrencilere bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini kazandırmak olduğuna göre. Roller oynandıktan sonra öğrenciler oynanan bu rolleri değerlendirirler (önce kendilerini. Bu deneyimler daha önce çözülmüş benzer bir problemden sınıfta işlenen bir konuyla ilgili eve verilen alıştırmalara kadar uzanabilir. Uygulanması esnasında hangi sorun ya da olayın canlandırılacağına karar verilmeli.5. Her öğrenci rolünü iyi öğrenmelidir. bir olay. öğrencilerin derse olan ilgisini artırır ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirilmesine katkı sağlar. Algılama ve akılda tutmada daha etkilidir. İzleyicilerde gözlem yeteneğini geliştirir. sonra arkadaşlarını). Fen öğretiminde. derse ilgisinin artmasını ve güdülenmesini sağlar. öykü. sentez.

duygusal şapkadır. • Kırmızı şapka. Bunu sağlayabilmek için öğrencilerin daima aynı rengi (düşünce tarzını) ifade eden grupta bulunmaları önlenmelidir. Karbon ve kükürt gazları. atmosfer vb. Araştırmalar sonunda ortaya konulmuş olan bilimsel bilgileri aktarır. Canlılara saygılıdır. Altı Düşünme Şapkası. Midemizi de bu pis sular bozar. ünitede geçen temel bir kavramı haritanın ortasına yerleştirip bu ana kavrama bağlı olan alt kavramların yazılacağı kutucukları ve bağlantı kelimelerini verip öğrencinin bunları tamamlamasını isteyebilirsiniz. Kurulan bu cümlelerin baş harfleri alfabetik sıralamayı takip eder ve alt alta yazılır. Güneşin zararlı ışınları. Her harfin bir cümle ile temsil edilmesi şart değildir. Bu şapkada “Konuyla ilgili hangi bilgilere sahibiz? Hangi bilgiler eksik?” sorularına cevap aranır. iyimser şapkadır. Ele alınan kavramla ilgili olarak cümleler kurulur. bir problemin çözülmesi. Betonlara dünyamızı hapsetmez. Örneğin. A’dan Z’ye etkinliği. Şapkaların renklerine göre anlamları şöyledir. değerlendirme amaçlı kullanılır. kötümser şapkadır. Lağım suları pis sulardır. ekolojik dengeyi bozmamak için atıklarını arıtmalıdır. hava kirliliğine sebep olmaktadır. A’dan Z’ye. Konu ile ilgili eksik kalan yönleri ifade eder.Ders Kitabı’nda yer alan bu yedi farklı etkinlik formatına ilave olarak Kavram Haritaları. Etkinlik sonunda tartışılan konuyla ilgili durum analiz edilir. alfabenin tüm harfleri kullanılarak analiz edilmesini sağlar. Bu yolla öğrenciler bir konu hakkında çok yönlü ve sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünme yeteneği geliştirirler. canlının yaşam alanına verilen isimdir.) zarar verir. Bu şapkada “Konunun gelecekteki ve şimdiki riskleri nelerdir?” sorusunun cevabı aranır. Ekolojik dengeyi korur. İnsanların bilinçsiz davranışları çevre kirliliğini arttırmaktadır. Ormanlar dünyamızın akciğerleridir ve havayı temizler. Konunun geçmişteki. 9-13 . çevremizi. Kavram haritalarının Türkçenin yapısına uymadığı yönünde eleştiriler mevcut olmakla beraber iyi bir planlama ve düzenleme ile Türkçenin yapısına uygun kavram haritaları oluşturmak mümkündür. Konuyla ilgili orijinal ve o ana kadar ortaya konulmayan fikirler ifade edilir. • Sarı şapka. Böylece belirlenen bir konu hakkında sistematik tartışmaların yapılması sağlanabilir. bir bilgi biriminin ya da bir kavramın. Hiçbir dayanağı olmayan kişisel duyguları dile getirir. • Siyah şapka. • Mavi şapka. Çevreye duyarlıdır. Konuya ilişkin avantajların ortaya konduğu şapkadır. Toplantının sonuçları ortaya konur ve analiz edilir. Bu etkinlik sınıf panoları kullanılarak zenginleştirilebilir. şimdiki ve gelecekteki durumu ifade edilmeye çalışılır. Bu şapkada “Bu konudaki değişik önerilerimiz nelerdir?” sorusu ele alınır. Şapkanın rengi öğrencilere söylenerek konu ile ilgili temsil ettiği renge/düşünme tarzına göre öğrencilerden fikir üretmeleri istenir. çevre kirliliğinin büyük kentlerdeki bir türüdür. “kutuplardaki erime”. tarafsızlık şapkasıdır. Kavram Haritalarını öğretim etkinlikleri esnasında kullanabileceğiniz gibi öğretimin değerlendirilmesi aşamasında da kullanabilirsiniz. “hayvan soylarının yok oluşu”. çevreyi kirletmez. Altı Düşünme Şapkası. Işık kirliliği. Habitat. Akrostiş Tekniği vb. Çevre kirliliğine ilişkin bir A’dan Z’ye etkinliği örnek olması için aşağıda sunulmuştur: Akıllı insan. • Beyaz şapka. harfi temsil eden ve kavramla ilgili olan bir kelime kullanılıp alttaki harfle de ilişkilendirilebilir. belirli bir düşüncenin görüşülmesi. ozon tabakasının incelmesi ile dünyaya iner. etkinliklere yeri geldiğinde Ders Kitabı. Bu şapkada “Konunun avantajları nelerdir?” sorusu cevaplanır. Bu şapkada “Konuyla ilgili neler hissediyorum?” sorusuna cevap aranır. içme suyumuzu kirletir. “çevre kirliliği”. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kitabı’nda yer verilmiştir. Dünyayı temiz tutar. belli bir konuda karar verilmesi ve fikirlerin bir düzen içinde sunulması amacıyla kullanılır. bakteri üretir. Fabrikalar. Zararları ortaya koyar. “teknolojinin yaşamımız üzerindeki etkileri” gibi konuların her biri altı düşünme şapkası ile ele alınabilir. Nüfus artışının düzensiz oluşu çevremizdeki kaynaklara (su. Jeotermal enerji çevreci bir enerji türüdür. Örneğin. • Yeşil şapka. üretken şapkadır.

Ülkemizde TEMA. Burada siz öğretmenlere düşen en önemli görev. karşıdakinin ne kadar anladığı önemlidir. bir durumu. genellikle kavram analizi ve kavram öğretimi sırasında kullanılır. Bu aşamada öğrencilerin zihinsel yapılanma süreci devam eder. Bunun sonunda öğrenciler keşif aşamasında edindikleri deneyimlerini öğretmenle aynı bilimsel kavramları kullanarak açıklayabilirler. herkesin çevre kirliliği ve doğanın dengesini koruma çalışmalarında üstüne düşeni yapmasıdır. öğrencilerin yeni öğrendikleri kavramlarla ilgili yeni deneyimler yaşamaları ve günlük hayattaki uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinmeleri için bu aşamaya kadar öğrendikleri kavramların doğruluğunu yeniden düşünmelerini ve kavramları daha anlaşılır hâle getirmelerini hedefler. Zehirli gazlar (egzoz. etkinlikte kazandırılmaya çalışılan kavramların tanıtımı yapılarak ilgili kavram hakkında açıklamalar verilmiştir. Aşama: Açıklama (Explanation) “Ne kadar anlattığımız değil. sadece yapılan etkinlik için öğrenmiş olabilir. kükürt. Evreni koruyalım. Sanayi atıkları ve suların kirlenmesi tüm canlıları olumsuz etkiler. kutu. filtreler aracılığıyla en aza indirilebilir. akrostiş tekniğiyle şu şekilde verilebilir: Çöpleri. Böylece. çevremizin korunmasını da içerir. dikkatini katılım ve keşif deneyimlerindeki bir takım yönlere çeker. Bu açıklama süreci öğretmeni ve öğrencileri ortak bir kavramsallaştırma etrafında birleştirir. Etrafımıza değil. Öğretmenler genellikle sözlü anlatımları kullansalar da okuma. 4. Örneğin. Plastik eşyalar ve piller doğada çok uzun zaman içinde yok olur. Aşama: Genişletme (Elaboration) Bu aşama. Bu etkinlik. Akrostiş yoluyla öğrenciler. Fakat bunu öğrencilerin hemen yapması beklenemez. video gösterimi.” Bu aşamada öğrencilere sunulacak bu kavramların açık ve anlaşılabilir bir hâle getirilmesi ve bunun anlatılmasıdır. sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre. bu kuruluşlara üye olalım. Açıklama aşamasında öğrencilere kendi kavramsal anlatımlarını kullanabilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Varillere atalım. jilet ve poşetlerin geri dönüşümlü olanlarını kullanırsak çevremiz için iyi bir iş yapmış oluruz. Şişe. Açıklamalar her zaman deneyimleri sıraya koyma ve anlatmayı içerir. Ultraviyole ışınları cilt kanserlerine neden olur. kavramlara ilgi ve merakla ulaşabilirler. ders sürecinde ya da bitiminde oyunla açıklanmasıdır. Bazı durumlarda öğrenci hâlâ bazı şeyleri yanlış biliyor ya da sadece bir kavramı. ikinci olarak öğretmen bilimsel ve teknolojik açıklamaları doğrudan ve formal bir şekilde yapar. AÇEV gibi sivil kuruluşlar çevre kirliliği ile mücadele etmektedir. öğrenciye hem daha çok zaman hem de öğrenmeye katkı sağlayacak daha çok deneyim sunmaktadır. Vatanımızı korumak. kâğıt. Bu aşamada öğretmen öğrencileri yönlendirir. vb. film ve eğitim araçları gibi farklı yöntemler de vardır. Rahat nefes alalım. Akrostiş. kavram veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanmasıdır. karbon monoksit. Yaşam alanlarını (habitatları) çevre kirliliği tehdit eder. Genişletme aşaması. Akrostiş etkinliği ise bir ünite ya da konunun öğrenciye sürpriz kavram veya kavramlarla. kurşun. fen ve teknoloji dersinde “çevre” kavramı. İlk olarak öğrencilerden kendi açıklamalarını yapmaları istenir. Bu aşamada yönlendiren veya açıklamayı yapan öğretmen olabileceği gibi Ders Kitabı ya da kullanılacak herhangi bir materyal de olabilir. Bu 9-14 . öğrendikleri kavramların hangi kavramlarla ilişkili olduğunu sorgulayarak bu kavramları yaşamlarına geçirebilirler. Radyasyon yayan maddeler radyoaktif kirlilik yaratır. öğrencilerin bu kavramları tartışmalarını sağlamak ve kendi ifadeleri ile açıklamalarına rehberlik etmektir.Önemli olan.). Ders Kitabı’ndaki etkinliklerin hemen ardından. 3. çünkü öğrenme zaman alan bir süreçtir. Tabiattaki tüm canlıların doğal bir denge içinde sağlıklı yaşama hakkı vardır.

Bu aşamada öğretmenler testler verebilir. öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu süreci bir araç olarak kullanma yoluna gidilmiştir.aşamada öğrenciler. performans değerlendirmesi için etkinlikler yaptırabilirler. Grup tartışması sırasında öğrenciler kendi yaklaşımlarını ortaya koyarlar ve bunları savunurlar. Öğrenciler kendi açıklamalarının yeterliliğini sorgularlar. geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını içerir. Böylece. Ders Kitabı’nda her konunun sonunda konuyla ilgili. Aşama : Değerlendirme (Evaluation) 5E modelinin son aşamasıdır. Öğretmenler de çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak. öğrencileri edindikleri kavramları ve becerileri yeni durumlara uygulamaları için teşvik etmek ve öğrencilerimizden bunları daha önceki mevcut bilgi birikimleri ile ilişkilendirmelerini istemektir. Bu aşamada öğrencilerin daha önce bildikleri şeylere ait kavramsal anlamlandırmaları daha da genişletmek amaçlanır. öğretmenden. Bu etkinlikler. yazılı materyallerden. öğrendikleri ifadeleri kullanmak ve kendi anlama seviyelerini göstermek için bir imkân bulmuş olur. 9-15 . Bu yeni anlayışa göre öğrenci değil süreç değerlendirilir. elektronik veri bankalarından ve kendi yaptıkları deneylerden bilgi elde edebilirler. tartışarak birbirlerini etkilerler. öğrencilerin yeni durumlar ve benzer açıklamalar gerektiren yeni problemlerle karşılaşıp bunlara bir çözüm bulmalarını gerektirir ve öğrencilerin kavramsal anlayışlarını yeteneklerini değiştirerek genişletir. Resmî olmayan değerlendirme daha dersin başından itibaren yapılabilir. her ünitenin sonunda da üniteyle ilgili ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yer almaktadır. Siz öğretmenlerden öncelikle beklenen. uzmanlardan. Değerlendirme neticesinde öğrenme modelinin değişik aşamalarını tekrarlamak gerekebilir. Öğrenciler bu çalışmalarında her zaman diğer arkadaşlarından. Ancak öğretmen resmî değerlendirmeyi genişletme aşamasının bitmesinden sonra yapabilir. bu aşama için Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Çalışma Kitabı’na genişletme etkinlikleri konmuştur. Ayrıca bu aşama. öğrencilerin kendi edindiklerini ve akranlarını değerlendirmeleri için fırsat sunarlar. Ders Kitabı’nda ilgili kavramların açıklamalarından sonra yeni kavramlara ve farklı durumlara geçiş yapılmış ve günlük hayattan örnekler verilmiştir. Ayrıca. öğrencilerin kendi anlama seviyelerini değerlendirmeleri açısından önemlidir. Bu aşama. değerlendirme sürecini. 5. Ayrıca öğrenciler de kendi yeteneklerini geliştirmek.

gözlemlerden sonuca ulaşma. Eğitimde önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği. Grafik ya da tablo hâlinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma. iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile değerlendirme Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme 2. eleştirme. Öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için zaman zaman öğrencileri yazılı ve sözlü olarak sınamanın yanında. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan öğrenme veya ölçme 9-16 . İlköğretimde değerlendirmenin amaçları içinde. Bu doğrultuda 7. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak. tartışma. öğrenci başarısının değerlendirilmesinden önce gelir. parçalı bilgileri değerlendirme Bilimsel bilgiyi değerlendirme Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri Sadece öğretmenin değerlendirmesi Daha Çok Vurgu Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğrenme ve öğretmenin bir parçası olan değerlendirme Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirine bağlı. Daha Az Vurgu Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme Ezber veya kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirinden bağımsız. Öğrendikleri ile gerçek hayat arasında ilişki kurma gibi becerilerin önemi artmıştır. analiz etme ve bir sonuca ulaşma. Tablo). öz değerlendirme. Tablo. Bu amaçla sadece öğrenme ürünü değil öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. BÖLÜM KİTABIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Bu noktalardan hareketle Ders Kitabı. Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme. sergi. Bu becerilerin öneminin artmasının sebebi. rutin problemleri çözebilme. beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çok yönlü değerlendirme fırsatları sunulması gerektiğini vurgulamasıdır. Araştırma yapma. Ölçme araçlarından elde edilen verilerle yapılan değerlendirmeler. eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri güçleştirdiği bilinen bir gerçektir. öğrenme-öğretme sürecine katkıda bulunmaktır. öçme araçlarıyla değerlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın ölçme ve değerlendirmeye bakış açısı ve vurguladığı noktalar. Bilgi toplama. • • • • • • • Gözlem yapma. yorumlama. sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı. sunum. gözlem. bireyin kendine özgü özelliklerini ön plana çıkararak herkesin sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren. Başka bir deyişle değerlendirme öğrenmenin bir parçasıdır. görüşme. Okuduğunu anlama. derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme.Fen ve Teknoloji Dersi Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Açısından Vurgular Ders Kitabı’nın ölçme ve değerlendirme yaklaşımında. ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmışken. öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan. öğretmen ve program için dönüt olarak kullanılabilir. öğrenci ürün dosyası. Bu değerlendirmelerin amacı. bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının. programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkararak gerekli düzenlemeleri yapmak hedeflenir. öğrenci. öğrenme eksiklerinin belirlenmesi. ölçme ve değerlendirme uygulamalarında da öğrencilere bilgi. yeni hazırlanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Kılavuzu’ndaki vurgulara paralel olarak yapılandırılmıştır (2. Bu ölçme araçları verilen hâliyle veya amaca uygun olarak yeniden düzenlenerek uygun yerlerde ve zamanlarda uygulanmalıdır.3. proje. eksikliklerini belirlemek. deney. akran değerlendirme vb.

bir kelime veya bir cümle ile cevaplayabilecekleri sorulara denir. değişkenler de puana karışır. karar verme. sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Yazılı sınavların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. ülkemizde çok tanınan ve sıkça kullanılan bir sınav türüdür. 9-17 . Şans başarısından etkilenme ihtimali çok düşüktür. puanlama işleminde hataya sebep olur. anlatımın akıcılığı. Öğrenciden.Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Aşağıda fen ve teknoloji dersinde kullanılabilecek bazı ölçme araç ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur. soruların öğrencilere yazılı olarak verilip soruları bütün öğrencilerin aynı süre içinde cevaplama durumunda oldukları bir sınav türüdür. eleştirel düşünme. Hangi değerlendirme araç ve yöntemini kullanacağınıza karar vermek için bu yöntemlerin birbirlerine göre üstün yanlarını ve sınırlılıklarını bilmenizde yarar vardır. yazılı sınav sorularının güçlük derecesini tayin etmek de zordur. problem çözme. Yazılı sınavlar farklı türde soruların tek başına ve birlikte kullanılmasıyla oluşturulabilir. Cevaplama işlemi cevaplayıcının. “Klasik sınav” ya da “essey tipi sınav” olarak da bilinir. Soru sayısının sınırlı olması.etkinliklerinde. yazılı sınavların geçerliliğini ve güvenilirliğini düşüren bir etkendir. belli konulardaki görüşünü. Cevaplama işi çok az zaman alır. Cevabı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız. analiz. Bu nedenle. yazının güzelliği vb. afiş Gösteri Drama Kendi kendini değerlendirme Grup ve/veya akran değerlendirmesi Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 3 Tablo. Bu nedenle. Bu nedenle çok sayıda konudan soru sorulabilir. Yazılı Sınavlar Yazılı sınavlar. Yazılı sınavlarda cevapları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Yazılı sınavlar. Puanlamada puanlayıcı kanaati. Doğru-yanlış ve boşluk doldurma türü sorular bu sınıfa girer. Ancak farklı soru türlerinin bir arada kullanıldığı yazılı sınavlar daha sağlıklı bir değerlendirmeye olanak sağlar. Yani ölçme ve değerlendirme sürecinde. bu tür sorular olgusal bilgileri ölçmek için daha uygundur. Öğrencilerin yaratıcı düşünme. öğrencinin daha aktif olacağı etkinliklere yer verilerek ölçme ve değerlendirmenin öğrenme sürecinin doğal bir parçası olması gerektiği vurgulanmıştır. aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Çünkü cevaplaması ve cevap kaydı basittir. sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilen açık uçlu sorular da yazılı sınavlar içinde yer almaktadır. Ancak. Ayrıca araştırmalar bu türde hazırlanmış sınavların öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yönelttiğini göstermektedir. Ayrıca. üst düzey becerilerin ölçülmesine elverişli değildir. geleneksel ölçme ve değerlendirme anlayışından daha çok alternatif ölçme ve değerlendirmeye vurgu yapılarak öğrenci merkezli bir anlayış benimsenmiştir. Her eğitim düzeyindeki öğrencilere uygulanabilir. Geleneksel Teknikler Doğru-yanlış soruları Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Eşleştirme soruları Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Soru -cevap Alternatif Teknikler Tanılayıcı dallanmış ağaç Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Kelime ilişkilendirme Yazılı raporlar Görüşme Poster. Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü. yazılı anlatım becerisini. puanların geçerliliği ve güvenilirliği yüksektir. Yazılı sınavlarda aşağıdaki soru türleri tek başına ve bir arada kullanılabilir: a) Kısa Cevaplı Sorular: Öğrencilerin bir sayı. ilgi ve tutumunu ölçmede bu sınav türü kullanışlıdır. Kitap setindeki öğrenme veya ölçme etkinliklerinde kullanılan geleneksel ve alternatif ölçmedeğerlendirme teknikleri.

öğrenmeyle ilgili verdiği görevlere ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler.Gözlem Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Görüşme . Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Bütün öğrenciler için aynı ölçütler kullanılmalıdır. sorunun sorulduğu kısımdır.verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri. Test sorularının tekrar kullanılabilirliği düşünüldüğünde bu testler ekonomiktir. Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını.. Her öğrenci değişik özelliklere. Bir soru. problem çözmelerini. ne. Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenmelidir. ürün ya da etkinlikler onların performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardır. Kök. Gözlemler. öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi edinilmesini sağlar. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. çoktan seçmeli testlerin hazırlanmasının uzun zaman alması ve uzmanlık gerektirmesi.b) Uzun Cevaplı Sorular: “Klasik” ve “kompozisyon” dediğimiz sınavlar da verilen bu tip sorularda öğrencilere bir ya da birkaç soru verilir. cevabın içeriği. iki benzerlik yazınız vb). d) Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun cevabını. Sözlü sunum öğrencilerin hatırlama. sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. genellikle gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. sınırlı cevaplı ve açık uçlu olmak üzere iki türdür: • Sınırlı Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda verilecek cevabın niteliğine. uzunluğuna ve yapılandırılmasına ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( . c) Eşleştirmeli Sorular: İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin. öğrencilerin düşüncelerini organize etmesine ve yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak sağlar. Çoktan seçmeli testler ile kısa sürede çok sayıda bilgi ve beceri ölçülebilir. verdikleri kararları. Sözlü sunumda kontrol listeleri. Ayrıca çoktan seçmeli sorular. Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını. niteliği ve uzunluğu açısından serbest bırakılır.. • Açık Uçlu Sorular: Bu tür sorularda cevaplayıcı. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi. • • • • Soru ve önerilerine verilen cevapları. Seçenek sayısının artırılması ve güçlü çeldiriciler kullanılmasıyla tahminle doğru cevabı bulma olasılığı en aza indirilebilir. Bu tür çalışmalar. Doğru cevap dışında kalan seçeneklere ise çeldirici denir. Öğretmen. yaratıcı düşünme gibi becerileri ölçmek için uygun değildir. 3. 4. bu yöntemle öğrencilerin. Sözlü Sunum Sözlü sunum. arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. yaptıkları deneyleri. becerilere ve davranışlara göre değerlendirilmelidir. Bununla birlikte. üç neden belirleyiniz. Uzun cevaplı sorular. bu testlerin olumsuz yönleridir. verilen seçenekler arasından bulmayı gerektiren test türüdür. Öğretmenler. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde eşleştirmeli sorular daha kullanışlıdır. Performansı Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap. oluşturacakları durumlar . Öğretme. Ayrıca bu tür sorular şans başarısı faktörünü de ortadan kaldırır. onlardan sorunun cevabını yazmaları beklenir. konuşma. Görüşme ve gözlemler sırasında öğretmenin önceden belirlenmiş ölçütleri içeren formlar kullanması ve öğrencinin mümkün olduğunca ölçütlerden haberdar edilmesi sağlıklı bir değerlendirmeye olanak sağlar. dil eğitimi.. 2. yazma. Seçenekler ise kökteki soruya verilen muhtemel cevaplardır. . “Kim. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Her öğrenci birkaç kez gözlemlenmelidir. Çoktan seçmeli soruların puanlanması kolay ve objektiftir. bu çalışmaları karmaşık bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi. • Öğretmenler. Gözlemler ise çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda oldukça önemlidir. Bu tür sorular. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun bir araçtır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlar. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur.. Seçeneklerden sadece bir tanesi doğru ya da en doğru cevaptır. 9-18 . Türkçe dersi gibi alanlarda öğrencilerin tutumlarını ve sosyal becerilerini gözlemlemek için de kullanabilirler. öğrencinin doğru cevabı tahminle bulma olasılığının olması. öğrencilerin çalışmaları ve konuları nasıl anladıkları hakkında anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder.

amaç yönelimli bir değerlendirme etkinliğidir. dereceli puanlama anahtarları. • Bir makale yazma. öğrencilerin bilgi ve becerilerini. harcadığı çabayı. öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Öğrenciler ödevle birlikte bu ödev için hazırlanmış form ve formları alırlar. gözlem ve görüşme. gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. • Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme. Bu amaçla kontrol listeleri. Öğrencinin gelişimini. Böylece öğrenciler. Dosyanın “içindekiler” bölümü 2. okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı kurmak • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak ve onların çalışmasını teşvik etmek Öğrenci ürün dosyasının içinde olması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. olsaydı. • “Eğer ..ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır.Bu çalışmalar süreç içine yayılmıştır. Performans görevi. öz. Derste... Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) 3. zamana bağlı değildir ve öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Ön söz. • Önceden belirlenen bir konuya ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme. “Eğer .. Günlükler 6. geçirdiği evreleri gösteren çalışmalarının koleksiyonudur. hazırlama. Performans görevi. özet ya da öz geçmiş (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. akran ve grup değerlendirme formları gibi araçlar kullanılabilir. b) Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. ne yapardın?”. Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen. a) Performans Görevleri: Bu görevler. neler farklı olurdu?” tarzındaki soruları cevaplama. arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmesine yardım etmek • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek • Aile ile iletişimi sağlamak • Ürünü ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamasını sağlamak • Programın amaçlarının değerlendirmesini yapmak • Öğrencilerin katılımlarını sağlamak • Öğrencileri çalışmaya teşvik etmek • Yazma. Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar 4. • Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma. Öğrencilerin ödevleri (taslak ya da bitmiş hâlleri) 5. yapma. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da görevden oluşur. Bu nedenle değerlendirme iyi tanımlanmış ölçütlerle yapılmalıdır. Öğrenci ürün dosyasının amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve ona kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla daha sağlıklı izleyebilmek • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek • Öğrencilerin. kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma. • Tek bir cevabı olmayan bu tür çalışmalarda. • Poster. “Eğer . ne olurdu?”. Önceden yapılandırılmış değerlendirme aracı öğrenciler için bir yol haritasına dönüşür. Sınıf içi etkinliklerden öğrencinin seçtiklerinin bir araya getirilip yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası. • Bir deney düzenleme.. olsaydı. • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme. problemler ve stratejiler • 9-19 . olsaydı. planlama. bir çok konu öğrencileri değerlendirme amaçlı kullanılabilir. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. sonuçları tartışma vb. Performansı belirlemek için performans görevleri ve öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir.. Araştırmalar. afiş vb. değerlendirme sürecinde kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.

kendi performanslarını en iyi yansıttığını düşündükleri ya da en çok beğendikleri ürünleri seçerek asıl değerlendirme amaçlı kullanılacak olan ürün dosyalarına koyarlar.) 13. 9-20 . öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. Proje konusu öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Diyagramlar. güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz.). • Öğrenciler belli bir dönemde (3-4 hafta) yaptıkları çalışmaların yer aldığı bir ürün dosyası oluştururlar. Elinizde bir örnek varsa bunu öğrencilerinize gösteriniz. • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulununuz. inceleyerek bilgi kazanırlar. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz. fotoğraflar. yeni bir uygulama olduğu için bir dönemde 4–5 üründen fazlasını dosyaya koydurmak işinizi güçleştirir. projeler. • Öğrencilerinize. yazılar vb. • Öğrencilerin ürünlerini periyodik aralıklarla seçmeleri için tarihler belirleyiniz.7. kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar Öğrenci ürün dosyası hazırlama sürecinde bir öğretmen olarak yapabilecekleriniz aşağıda sıralanmıştır: • Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Öğretmen kontrol listeleri 12. Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. Videokaset. Öz Değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşım olup öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Ayrıca öğrencilerin seçtikleri ürünlerin dışında önemli gördüğünüz konuları ya da becerileri içeren bir çalışmayı öğrencilerinize yaptırarak tüm öğrencilerin bunu dosyalarına koymalarını isteyebilirsiniz. Projeler Proje. kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılacak olası durumları önceden planlar. Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri 15. • Proje çalışması. Örneğin. karmaşık ve zorlu bir süreç olacağından. daha fazla yaratıcılık yani üst düzey beceri gerektiren çalışmalardır. öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Bu nedenle. Grup ödevleri ve projeler 10. resimler 8. izlenecek yolları. öğrencilerin yeteneklerini. • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar. bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Dosyaya seçilerek konulan her ürünün dosyaya konulmasının gerekçeleri ve öğrencinin kendisi ile ilgili görüşleri belirten notlar (Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı. öğrenciler. Proje ve performansı belirlemeye yönelik çalışmalarda süreci takip edebilmeniz için bazı hatırlatmalar verilmiştir. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. Kitapta verilen bu çalışmalar öneri niteliğindedir. daha geniş içerikli ve uzun süreli. Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Proje geliştirme süreci. Öğretmen anekdotları 11. Öz değerlendirme. uzun. Çalışma dosyasında toplanan ürünlerden. • Proje süreci. öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. araştırma. Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (Öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu ve kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlayan rehber) 14. Bunlardan yola çıkarak kendiniz de bu tür ödevler ile bunların değerlendirme ölçeklerini hazırlayabilirsiniz. değerlendirme ölçekleri. ses kasetleri ya da CD’ler 9. bu ödevler. Öğrenci projenin amacını. • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için. • Öğrenci ürün dosyası çalışması. yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. öğrenciler proje konularında yaparak. iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. öğrencilerin yaratıcılık. Bu sebeple dosyaya alınacak çalışmaları sınırlayınız. yaşayarak.

Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda “Performans Görevleri” bölümlerine yer verilmiştir. Bu amaçlar ve amaçlara yönelik yazılan bölümlerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir: 1. Eğitim-öğretim sürecinde yaptırılacak olan öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmaları öğrencilere not vermek için değil etkili öğrenme için önerilir. Kendimizi Değerlendirelim Bu bölüm. Öğretmenin ilk ünitenin ilk konusundan önce bu bölümle ilgili gerekli açıklamaları yapması ve bu bölümün kendilerine ne kazandıracağını belirtmesi gerekir. 2. Bölüm soruları. Derste kazandırılacak davranışlardan bazılarının öğrencilerce önceden edinildiği tespit edilirse bu davranışlar dersin amaçları arasından çıkarılabilir. birbirini izleyen diğer ünitelerde de yetersiz öğrenmeyle hatta öğrenme yokluğuyla sonuçlanır. Akran değerlendirmede. proje. Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. arkadaşlarının hazırladığı ödev. Ayrıca bölüm sorularını önceden yapan 9-21 . 2. çalışmaları değerlendirmesidir. Biçimlendirme-Yetiştirme Amaçlı Ölçme ve Değerlendirme Bir ders saati. öğrencilerin kendi kendilerine dönüt almalarını sağlamaktır. Bu ölçme ve değerlendirmenin asıl amacı. Bu bölümün amacı. Bu amaçla Ders Kitabı’nın konu sonlarında “Kendimizi Değerlendirelim”.) dönüt alarak kendilerini yenileme. Bu bölümdeki sorularla öğrenciye. Bu ölçme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak not verme ya da başka amaçlarla öğrenci başarısını değerlendirme yoluna gidilmemelidir. konuyla ilgili neyi bilip neyi bilmediğini anlar ve eksiklerini tamamlaması için ne yapması gerektiğini öğrenir.1. öğrencilerde giriş davranışları açısından yetersizlik tespit edilirse bir telafi eğitimi planlanır. araştırma. konuların içinde “Araştıralım. Akran değerlendirme. biten konunun kazanımlarını karşılayacak şekilde farklı tekniklerde hazırlanmıştır. biçimlendirme-yetiştirme ve değer biçme amaçlarıyla yapılır. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere önceden verilmesi yararlı olur. eksiklerini giderme imkânı bulacaklardır. her konunun sonunda verilmiştir. ilk ünitedeki öğrenme yetersizliği. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. öğretmene. Başlangıçta değerlendirme sırasında deneyimsizliklerinden dolayı yanılmalar olsa da deneyim kazandıkça daha doğru değerlendirmeler yapılacaktır. öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Hazırlanalım”. Öğrenciler bunların bir kısmı ile ilgili kitaptan bir kısmı ile ilgili ise öğretmenden (Cevaplar Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda verilmiştir. sürecin bir parçası olduğunu hisseder. Öz değerlendirme yapan öğrencilerin kendilerine dışarıdan bakma yetisi gelişir. Arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri de gelişir. Öğrenciler kendi performanslarını değerlendirirken çoğu kez nesnel davranamayabilirler. Tanıma-Yerleştirme Amaçlı Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmeleri için gerekli ön bilgilere sahip olup olmadıklarını belirleme ve öğrencilerin belirli bir özelliğini tanıma ve sınıflandırma amacıyla kullanılan ölçme ve değerlendirmedir. Böyle olduğunda. bir ünite ya da bölüm sonunda öğrencilerin o ders ya da ünitedeki öğrenme eksikliklerini bulmak amacıyla kullanılan ölçme ve değerlendirmedir. Kendini değerlendiren öğrenci. öğretim ve öğrenmenin verimliliğini artırmaktır. Bu amaçla hazırlanmış bir ölçme ve değerlendirme sonucunda.• • • • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için ölçüt koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde onlara fırsat verir. Akran ve Grup Değerlendirme Öğrencilerin. Bir dersin üniteleri arasında öğrenme bakımından öncelik-sonralık ilişkisi veya bir aşamalılık varsa ilk ünite veya ünitelerdeki öğrenmenin derecesi sonraki ünite ya da ünitelerdeki öğrenmeyi belirler. Böylece öğretim ve öğrenmenin verimliliği artar. Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nın ünite sonlarında “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları”. Dersin tüm amaçlarına öğrencilerin ulaşmış olduğu belirlenirse öğrenciler o dersten muaf tutulabilir. Eğitimde ölçme ve değerlendirme etkinlikleri tanıma-yerleştirme. kendini değerlendirme fırsatı verildiğinden öğrenci. rapor vb.

çözüm değildir. performans görevi ile birlikte panoya asılarak ünite boyunca panoda asılı tutulmalıdır. Değer Biçme Amaçlı Ölçme Değerlendirme Genellikle öğretim devresi sonunda. Bu süre sınıfın durumuna ya da bölge şartlarına göre değiştirilebilir. Üniteler için hazırlanmış olan bu görevlerden dört tanesi Çalışma Kitabı’nda dört tanesi ise Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda verilmiştir.2.4. araştırmalarını hazırlayan öğrencilerin ödevleri. 2. Her kontrol için öğrencilerden beklenenler açık olarak belirtilmelidir. Her performans görevinin dereceli puanlama anahtarı. İstiyorsa öğrencinin ödevini ürün dosyasına koyabileceği belirtilmelidir. Araştıralım. ara sıra öğretim devresi içinde. Bu bölümde öğrencilere araştırma konusunu belirtip “Haydi bu araştırmayı yapın. Bu bölümde öğretmenler ve öğrencileri teşvik etmeli ve araştırma için zamanı belirlemelidir. her ünitenin başında bu görevleri sınıfı için çoğaltarak sınıf panosuna asmalı ve öğrencilerin bu görevlerden istediklerini yapabileceklerini belirtmelidirler. Her sorunun temsil ettiği bir ders kazanımı vardır. yaptığı çalışmanın kontrol edileceğini ve emeği karşısında bir şeylerle değerlendirileceğinin farkında olması ödevi hazırlarken onun daha kontrollü olmasını sağlayacaktır. ekler bölümündeki dereceli puanlama anahtarlarıyla veya öğretmenin kendisinin oluşturacağı bir anahtar/form ile değerlendirilerek öğrencilere dönüt verilmelidir. iletişim kurma. Performans Görevi Bu ödevler hazırlanırken her ünitenin kazanımlarını mümkün olduğu kadar kapsaması sağlanmaya çalışılmıştır. kontrol listesi ve/veya formları. 3. öğrencilerin araştırma yapma.” demek. Her ünite için hazırlanmış performans görevi vardır. 9-22 . Öğretmenler. Yanlış cevaplanmış soru. Bu soruların yapılması sonrasında öğretmen öğrencilerle birlikte bu soruları sınıfta cevaplar ve hangi öğrencinin hangi sorularda yanlış yaptığını belirler. Performans görevini yapmak isteyen öğrenciler belirlenen süre içinde belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Verilen sürenin sonunda hazırlanan ödev. Her performans görevinin belirli bir süresi vardır. 2. Burada verilen görevler öneri niteliğinde olup çevre koşullarına göre belirlenen başka bir konu da performans görevi olarak verilebilir.öğrencilerin cevapları bir sonraki fen ve teknoloji dersinde kontrol edilmeli ve tüm sınıfla birlikte sorular tekrar sınıfta cevaplanmalıdır. dereceli puanlama anahtarı kullanılarak öğrencinin önünde puanlanmalıdır. Bu durumda öğretmen. Verilen süre sonunda. öğretmen ve programa yönelik yargılarda bulunmak amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirmedir. yaratıcılık gibi üst düzey becerilerini eğitim-öğretim süreci içinde gözlemektir. öğrenilemeyen kazanım için gerekli önlemi alır. Hazırlanalım Bu bölümün hazırlanmasındaki amaç. 3. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Bu bölümde yer alan sorular farklı tekniklerle yazılmış sorulardır. Okulun şartları. zaman belirlenirken dikkate alınmalıdır. Öğrencinin. programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci. öğrencinin hangi kazanımı öğrenemediğini anlatır. 2.

Öğrencileri Değerlendirmek: Öğrencileri konuya başlamadan önce. zamana ve şartlara göre sürekli farklı metotlar kullanmak idealdir. araçlar olabilir. İdeali herhangi birini sürekli kullanmak değil mümkün olduğu kadar farklı medya formatları kullanmaktır. duyuşsal ve motor becerileri yönünden değerlendirmek. öğrencinin öğrenirken öğrenmenin bir parçası olarak ölçülmesidir. 3. Beklenilen Kazanımları Belirtmek Nereden başlayıp. Genel Karakterleri: Yaşı. a. Önemli olan. Ortamı hazırlar. davranışların sergilendiği ortamları açıklayarak ve bu davranış ve fiilleri hangi derecede yaptığı zaman başarılı sayılacağını belirterek açıklamak gerekir. Bunu sağlamak anlamlı öğrenmenin en önemli parçasıdır. Öğrencileri hazırlar. öğrenme tercihleri vb. bilgisayar vb. beceri ve tutumları göz önünde bulundurma c. yazılar. notlandırmak ve öğrenme zorluklarını tanılamak için yapılabilir. c. e. Materyalleri gözden geçirir. iii. 5. sınıfı. Tarama sonucunda istediğiniz materyali bulamazsanız bulduğunuz bir materyali değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz. öğrencilere anlamlı dönüt vermek ve yönlendirmektir. gözlemlenebilir davranışlar ve fiiller kullanarak. Planlanan şekilde öğrenme deneyimlerini uygular. Metot ve Medyayı Değerlendirmek ve Geliştirmek: Bu yıl kullandığınız metot ve medyayı değerlendirip geliştirerek ileriki yıllarda kullanmak üzere dosyalamanız. Materyalleri Seçmek: Çevrenizde medya ve teknoloji uzmanı varsa materyalleri (slayt sunuları. nereye varılmak istendiğini. siz öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecini planlarken dikkate alması gereken önemli noktalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. simülasyonlar. ses ve müzik. bir programın soyut hedeflerinin somut yansıması olduğu gibi sınıf içi öğretimi büyük ölçüde belirleyen ve yönlendiren bir öğretim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. sınıfı. 6. ortamı ve teknolojiyi planlayarak daha verimli bir öğrenmeyi oluşturabilmeleri için literatürde “ASSURE Modeli” olarak bilinen modelin ilkeleri doğrultusunda hazırlanmaya çalışılan bu kitapta. ölçülebilir. doğal yetenekleri. Öğrencinin özelliklerine. d.) 2. Bunlar olmadığı zaman öğrenme değil ezber vardır. c. onlarda kavramsal değişimi amaçlayan. b. ii. arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dönüt verilen bütün metotlar anlamlı öğrenmeyi sağlar. öğrenci merkezli. Bu konuda kaynakların taranması ve hangi kriterlere göre materyallerin seçileceğinin belirlenmesi gereklidir.) seçmede onlardan faydalanabilirsiniz. kültürleri dikkate alma b. Metodu. öğrenmenin en önemli parçasıdır. Metodu Seçme: Öğrencileri fiziksel ve zihinsel bakımdan aktif kılan. video. sosyo ekonomik durumları. Öğrenme Türleri: Öğrencilerin farklı uyarıcıları nasıl algıladıklarını ve bunlara nasıl tepki verdiklerini dikkate alma (kaygıları. En ideal ölçme. hazır bulunuşluklarını ölçmek ve öğrenme tercihlerini anlamak için yapılabilir. Öğretmenlerin dersi. üç boyutlu modeller vb. Materyalleri kullanıma hazır hâle getirir. b. Giriş Yeterlilikleri: Ön bilgi. i. Medya Formatını Seçme: Medya formatları. Medya ve Materyalleri Kullanmak Aşağıdaki beş adım dikkate alındığında karşılaşacağınız problemlerin çoğu çözülecektir. anlama zorluklarını ve kavram yanılgılarını tespit etmek için yapılabilir. Konuya Başlamadan Önce Değerlendirme: Gruplara ayırmak. konu devam ederken ve konu sonunda bilişsel. Öğrencileri Analiz Etmek a. sizin mesleki gelişiminiz açısından da önemlidir. motivasyonları. Böylece öğrenme çıktıları ile beraber sürecin değerlendirilmesi sağlanır. slaytlar. Değerlendirmek ve Geliştirmek a. Öğrenci Katılımını Sağlamak Öğrenciler öğrenirken hem genellikle fiziksel hem de her zaman zihinsel bakımdan aktif olmalıdırlar. 4. kazanımlara. Medyayı ve Materyalleri Seçmek a. Konu Sonunda Değerlendirme: Dönüt vermek. Öğrencileri aktif kılmak da kendi başına yeterli değildir. b. resimler. Konuya Devam Ederken Değerlendirme: Dönüt vermek. 9-23 .Öğretmene Notlar Ders kitapları.

ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar. 26. Teknolojik ürünlerin. Yerel. 8. 4. 14. Fen ve teknolojinin olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki gelişmelerle önlem almanın olası olduğunu. kültür ve gelenekler. topluma ve çevreye olumlu veya olumsuz. 27. estetik ve çevresel etkiler vb. yeni kanıtlar ortaya çıkması durumunda nasıl değişip geliştiğine örnekler verir.) yönetiminin önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlar. açılardan hiçbir teknolojik tasarımın mükemmel olmadığını. matematiksel bilgi. Kadınların ve erkeklerin kuramsal ve uygulamalı fen bilimlerini meslek olarak seçip alanlarında yükselebildiklerini anlar. Kendi alanlarında dünya çapında üne sahip Türk bilim insanlarına ve bilime katkılarına örnekler verir. şartlara göre doğal ürünlerin de olumsuz etkisinin olabileceğini anlar. Modern teknolojik sistemlerle küresel çevre problemleri arasındaki bağlantıları belirler ve çevre problemlerini çözmek için önerilerde bulunur. Bireyin teknoloji geliştirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine. Farklı tarihsel ve kültürel geçmişleri olan insan topluluklarının bilimsel düşüncelerin gelişimine yaptıkları katkıları örneklerle açıklar. 34. Bilimsel araştırmalarda kullanılan. 15. olabildiğince kendi yakınları veya tanıdıkları arasından örnek verir. İnceledikleri doğal olaylar hakkında geçmişte ve günümüzde ortaya atılmış ve kabul görmüş olan düşünceleri ve teorileri belirler ve karşılaştırır. Çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır. toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar. 17. Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve önemini bilir. Çevreyi ve yabani hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu bilir. Teknolojik ürün ve sistemleri kullanarak doğal kaynaklar. plâstikler. 22.“FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE” KAZANIMLARI 1. Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalışan kişilere (kadın ve erkek). böylece bu etkilerin azaltılabileceğini veya giderilebileceğini anlar.) çevreye verebileceği zararları önlemek için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini. Bilimsel bilginin gelişiminde deney yapar. Bilimdeki gelişmelerin. destekleyen veya mümkün kılan teknolojilere örnek verir. Farklı kültürlerden birçok kadın ve erkeğin fen ve teknolojiye geçmişte ve günümüzde katkıda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini fark eder. olgu ve malzemeleri bir teknolojik ürün yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar. Bilim ile uğraşanların tek tip insanlar olmadığını anlar. Geçmişten günümüze geliştirilen teknolojilerin insanların bireysel ve toplumsal yaşam ve çalışma tarzlarını ve çevreyle etkileşimlerini nasıl değiştirdiğini örneklerle açıklar. metaller vb. 19. teknolojinin gelişmesine. 36. 28. deneme üretimi ve ürünün değerlendirilmesi gibi çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç olduğunu anlar. 35. 38. model ve simülasyondan faydalanmak. ön tasarım ve iş bölümü yapmak. Teknoloji ürünleri geliştirmede hayal gücü. 18. kullanılan materyallerin özelliklerinin ve doğa kanunlarının teknoloji ürünlerini sınırlandırdığını anlar. delil toplar. Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel. 24. yaratıcı düşünme. Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun. 3. 16. 9-24 . teknolojik sistemlerin oluşturduğu atıkların (kimyasallar. İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişimin bireye. evde ve okulda günlük kullanılan araç. Teknolojinin kendi başına ne iyi ne de kötü olduğunu ancak ürünlerin ve sistemlerin kullanımı hakkındaki kararların istendik veya istenmedik sonuçlara yol açabileceğini fark eder ve örneklerle açıklar. 2. 7. çoğu zaman bütünü oluşturan parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların zaman içinde dış etkenlerle veya birbirleriyle etkileşimleri sonucu aşındığını veya tahribata uğradığını fark eder. öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle açıklar. toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder. 6. 29. Teknolojinin aynı konuda tarih içinde farklılıklar gösterdiğini. Teknolojik tasarımın tasarım özelliklerini belirlemek. 12. Atıkların (ev ve sanayi atıkları ile tıbbi ve kurumsal atıklar vb. güvenlik. olası açıklamalar önerir ve hayal gücünün rolünü tanımlar ve örneklerle açıklar. Ulusal ve uluslararası kalite tescil kuruluşlarının görevlerini bilir ve bunların ürünler üzerinde kullanılan sembollerini tanır. meslektaşlarla sürekli iletişim içinde bulunmak) anlar. Çevrede sadece yapay ürünlerin değil. 5. canlılar ve habitatların (yaşam alanlarının) nasıl korunabileceğini ve çeşitli ürün ve sistemlerin kullanımından kaynaklanan zararlı atıkların nasıl azaltılabileceğini açıklar. gereç ve malzemeler ile dayanıklı tüketim mallarına karşı bir fayda. Bilimsel bilginin. İşlev. 10. 25. 33. 31. kalite ve maliyet anlayışı geliştirir. topluma. 9. 23. 32. değişim geçirdiğini ve yeni geliştirilen teknoloji ürünlerinin öncekilerden izler taşıdığını fark eder ve bu durumu örneklerle açıklar. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen yalnız ve bazen birlikte çalışmak. ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve olası çözüm yollarını ve sonuçlarını tartışır. 20. doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı ne olursa olsun başlangıçta tamamen ilişkisiz görünebilen bilgi. Gıdalar. olaylar ve kavramlar arasında ilişki kurar. 30. Çevre koruma il ilgili faaliyetlerin öneminin bilincine varır ve bu faaliyetlere katılır. bilimsel araştırmaları ilerleten. Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bilir. 37. gereksinim veya talepleri karşılamak amacıyla geliştirilebileceğini. 13. 21. Fen ve teknoloji uygulamalarının birey. çevreye ve yasalara karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar. teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir. 11. maliyet.

Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı. 22. 6. uygun ölçme araçları kullanarak belirler. 25. 10. 32. 16. büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler. Gözlem. sınırları tam çizilmemiş durumlarda araştırmanın amacına (hipotez) uygun değişkenleri kesin olarak ve ölçme kriteri ile birlikte tanımlar. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar. çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer. Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir. Verilen bir olaydaki kontrol edilen değişkenleri belirler. tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkeni belirler. Olay ve nesnelere yönelik kütle. Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik nitel veya nicel veriler toplar. Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değişkenleri sabit tutar. çubuk grafik. Büyüklükleri. Gözlem için uygun ve gerekli araç. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır. 5. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt-gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar. resim. Bir cismin şekil. 30. 4. 20. birimleri ile ifade eder. 15. Büyüklükleri. 8. 12. sınıfta gözlem ve deney yaparak fotoğraf. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü. 29. araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır. Nesneleri (cisim. 24. termometre. harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar. 31. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme şeklinde ifade eder. 13. kitap. Değişkenlerin birden fazla anlama gelebileceği. Basit araştırmalarda gerekli malzeme. 17. 11. Verilen bir olaydaki bağımlı değişkeni belirler. uzunluk. GÖZLEM KARŞILAŞTIRMA-SINIFLAMA ÇIKARIM YAPMA TAHMİN KESTİRME DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME HİPOTEZ KURMA DENEY TASARLAMA DENEY MALZEMELERİNİ. 28. gereci seçip bunları beceriyle kullanır. 19. zaman. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade. 23. sıcaklık ve adet gibi nicelikler için uygun birimleri de belirterek yaklaşık değerler hakkında fikirler öne sürer. Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler. 7. 2. varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler. Cetvel. Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir veya birkaç değişkeni belirler. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar. 14.“BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ” KAZANIMLARI BECERİLER BECERİYE YÖNELİK KAZANIM 1. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. 27. 26. 21. yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır. Grafik çizmeyle ilgili kuralları uygular. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede. 18. 3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler. renk. tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir. tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder. ARAÇ VE GEREÇLERİNİ TANIMA VE KULLANMA DENEY DÜZENEĞİ KURMA DEĞİŞKENLERİ KONTROL ETME VE DEĞİŞTİRME İŞLEVSEL TANIMLAMA ÖLÇME BİLGİ VE VERİ TOPLAMA VERİLERİ KAYDETME VERİ İŞLEME VE MODEL OLUŞTURMA YORUMLAMA VE SONUÇ ÇIKARMA SUNMA 9-25 . Verilen malzemeleri kullanarak kurduğu hipotezi sınamaya yönelik tasarladığı deneyi gerçekleştireceği bir düzenek kurar. 9.

• Ön yargıları yoktur. • Kendisini ve çevresini sürekli sorgular. • Her şeyin sevgi. • Sorumluluklarını yerine getirmeye gayret eder. hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. • Açık fikirlidir. • Kendisi ve çevresi için güvenlik önlemleri alır. olaylara ve nesnelere önem ve değer vermesi) TD-4.). • Öğrenmeye ve anlamaya isteklidir. DEĞER VERME (Hareketlere.6 Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine ( “Ben manevî miras olarak hiçbir âyet. sistematik planlamanın önemini kabul eder. • Problemlerin çözümünde.12 Atatürk’ ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir (FTTÇ – 23. 27. • Kendisini tanır ve kendisine güvenir (Öz güvenlidir. her şeyi zamanında yapar. kendini değerlendirir. hiçbir dogma. TD-2. • Çevresinde olayları/etkinlikleri takip eder. SINIF ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE 7 1) Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme. • Görevleri isteyerek gönüllü olarak yapar. titizdir. • Öz disiplinlidir (Otokontrollüdür.). ÖRGÜTLEME (Tutarlı bir değer sistemi oluşturması) TD-5. YAŞAM TARZI GELİŞTİRME (Değer sisteminin hareketleri uzun zaman kontrol etmesi sonucunda hayat stili geliştirmesi) FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU DERS KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR 3 . TD – 4). başkalarının hakkını çiğnemez. • Demokratik süreçlere güven duyar. barış ve mutluluğa hizmet için olduğunu fark eder. çevresine zarar vermez. Dikkatlidir. • Bilim ile ilgili meslek ve hobi edinmeye ilgi duyar. • Sorumluluklarını yerine getirir. • Kendi başına fikir üretir. • Olayların sonucunu göz önüne alarak hareket eder.). • Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz. âdil ve dürüsttür. • İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri ve kişileri takdir eder. ALGILAMA (Dikkatini vermesi ve sabit tutması) TUTUM VE DEĞERLER • Kendini vererek dinler. TEPKİDE BULUNMA (Karşılık vermesi ve bundan tatmin olması) TD-3.). • Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder. • İş birliği yapar. • Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır. hareketlerinin doğurduğu sorumlulukları kabul eder.“TUTUM VE DEĞER” KAZANIMLARI DÜZEY TD-1. • Mantığa.). • Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını devam ettirir. bilime ve teknolojiye güven duyar. Fiziksel Olaylar/ Kuvvet ve Hareket 2) Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme AÇIKLAMA • Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir. Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1. • Kendisine ve çevresine karşı ilgi ve merak duyar. samimidir. 9-26 . Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. tutarlıdır.” gibi) örnekler verilmelidir (Açıklama). AÇIKLAMA • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem verdiği belirtilerek Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir. zayıf ve güçlü yönlerini bilir.

2. 23. Bağımlılık yaratan maddelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini saptar. Ülkemizdeki çevre sorunlarına yönelik işbirliğine 11. Sağlık sorunu olan bireylere anlayışlı olmaya sergilememeye özen gösterir.4. 1. 9-27 . Orman yangını olduğunda yapabileceklerini listeler. 8.Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunları hakkında bilgi toplar.FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM ALANI KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1. Sel sonrasında oluşabilecek tehlikelere karşı alınabilecek önlemlere örnekler sunar. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir hak etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 12. Organ bağışının toplumsal önemini kavrar. 1. Heyelan sırasında kapalı ve açık alanda yapılması gerekenleri. olduğunu kavrar. SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI SAĞLIK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ Vücudumuzdaki Sistemler 5. dayalı çözümler önerir. Organ bağışının önemini vurgular.Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere rilerini kullanır. Engelli arkadaşlarına karşı ayrımcı bir tavır 5. 5. etkisini araştırır ve sunar.12.3. Kendini.2. nedenleriyle açıklar. Heyelan belirtilerini sıralar. Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl 18. Sel sırasında yapılması gerekenleri örneklerle açıklar.6 Ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar. Uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. 13. 16. 9. önem verir. vererek tartışır.12. 15. 14. 4. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler 9. İhmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan orman yangınlarının çıkış nedenlerini örneklendirir. Çığ tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri sıralar.Yıldırımdan korunma yollarını sıralar.7. Orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıklar.2. Heyelan sonrasında yapılması gerekenleri açıklar. 10. 4. Heyelan oluşumunun nedenlerini sorgular.7. 10. sunar ve sonuçlarını tartışır. 7 Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE 7 Canlılar ve Hayat/ Vücudumuzdaki Sistemler FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI 9. Sellerden korunmak için yapabileceklerini belirtir.11. 1. 1.Ülkemizdeki ve dünyada çevre sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.10. 3. Akran baskısına karşı koymak için iletişim bece5. sunar ve sonuçlarını tartışır. Orman yangınlarını önlemek için yapılan çalışmalara katılmaya istekli olur. 7 Fiziksel Olaylar / Yaşamımızdaki Elektrik SINIFI / ÖĞRENME ALANI/ ÜNİTE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ALANI KAZANIMLARI 7 Canlılar ve Hayat/ İnsan ve Çevre 1. görme ve işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır. 1. 17.

Işık Toplam 7. İnsan ve Çevre Toplam 4.3 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI. Maddenin Yapısı ve Özellikleri Toplam 2. . Yaşamımızdaki Elektrik 5.8 11.1 11.1 33.9-28 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. Vücudumuzda Sistemler 6.7 100 ÖĞRENME ALANI CANLILAR VE HAYAT MADDE VE DEĞİŞİM FİZİKSEL OLAYLAR DÜNYA VE EVREN * Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%10 oranında değiştirilerek uygulanabilir.1 11.7 9.1 32 25 5 11. Kuvvet ve Hareket 3. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Toplam Genel Toplam 32 31 46 46 39 12 27 20. ÜNİTELER ve ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTELER KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ* 30 16 46 36 36 16 16 29 92 27 27 204 16 48 14 14 144 ORANI (%) 1.

6. • Öğrencilerin. rımızı temiz ve düzenli bırakmayı unutmayalım. bilinçli bir şekilde hareket etmeleri ve bu konuda zihinsel alışkanlık kazanmaları önemlidir. Isıtm işleminde kullanılacak a cam malzemelerin ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olması gerektiğin i unutmayalım. 7. : Kimyasal maddelerle ve ateflle çalışırken gözle rimizi korumak için gözlük takalım. Kablosu yıpranmış malz emeleri kullanmayalım. elektrik ve su tesisatları kontrol edilmelidir. Elektrikli aletlerle işimiz bittiğinde aracın düğmesini kapatıp fişini prizden çekelim. 5. Çalışmalar sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. Elektrik 11 9-29 . • Ders Kitabı’nda etkinliklerde verilen uyarı işaretlerine dikkat edilerek gerekli işlemler yapılmalı ve öğrencilere örnek olunmalıdır. Aksi halde öğrenciler bu uyarıları dikkate almayabilirler. Ders Kitabı’nda yer alan “Güvenliğimiz İçin” bölümünü dikkatle okumaları ve etkinlikler sırasında burada yapılan uyarıları dikkate almaları sağlanmalıdır. Gözler için tehlike olduğ unu gösteren bu uyarı işareti görüldüğü nde koruyucu gözlük takılmalıdır. Cam Malzemeler : Kullanmadan önce tüm cam malzemeleri kontrol edelim. Kimyasal Maddeler Isı : Elektrikli aletleri kulla nırken ellerimizin kuru olmasına dikkat edelim. Öğrencilerin sergileyeceği uygun davranışlar ve güvenli alışkanlıklar sayesinde bilim laboratuvarında yapılacak çalışmalar da çok daha güvenli ve eğlenceli hale gelir. • Kimyasal maddelerin dökülüp sıçramalarına ve yangınlara karşı alınacak önlemler ile ilk yardım kuralları öğrencilerin görebileceği bir yere asılmalı. Öğretmenler. Isıtma işlemi için mümkünse ateş yerine elektrikli ısıtıc ı kullanalım. uz sürece laboratuvarda daha Göz Güvenliği : Kimyasal maddeler le ve ateşle çalışırken koruyucu gözlük kullanalım. bilgi. Kesici ve delici aletle rin kullanıldığı durumlarda dikkat edilm esi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. etkinlik alanı ve günlük hayatta güvenliğe ilişkin hususların farkında olmaları. Laboratuvar kazalarının temel sebebi dikkatsizlik ve uygunsuz davranışlardır. Koruyucu gözlük kullanmadan kimy asal maddelere ve ateşe yaklaşan arkad aşlarımızı öğretmenimize bildirelim. 4. 1. Çatlamış veya kırılm ış cam malzemeleri kullanmayarak bunları hemen öğretmenimize bildirelim.GÜVENL‹Ğ‹M‹Z ‹Ç‹N Öğrencilerin sınıf. Etkinliklerde kullanılacak cam malzemelerin kırılab Çalışmalar sırasında ellerimizi yıkamamız gereken durumların bulun duğunu hatırlatan uyarı işaretidir. Sıcak cam malzemelere soğumadan dokunmay alım. sürekli olarak kendilerinin ve çevresindekilerin güvenliğini gözetmesi sağlanmalıdır. Gözlerimizle temas eden kimyasal madde olursa gözlerimizi bol suyla yıkayalım ve bu durumu hemen öğretmenimize bildirelim. • Öğrencilerin. Burada tüpü kendimizden ve arkadaşlarımızdan uzağ a doğru eğelim. Kurallara uydu¤um l güvenli çal›fl›r›z. laboratuvar. 2. Bu amaçla öğretmenlerin aşağıda sıralanan hususlara dikkat etmesi yararlı olacaktır. onların o etkinlikler için izleyici olması sağlanmalıdır. etkinliklerde zamanı uygun kullanarak çalışmaları sağlanmalıdır. ileceğini gösteren uyarı işaretidir. • Aşağıdaki malzemeler laboratuvarda herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalı ve öğrencilere nasıl kullanacakları öğretilmelidir. öğrencilerin bu kuralları öğrenerek gerekli önlemleri almaları sağlanmalıdır. İlk yardım seti Yangın söndürücü Kum kovası Koruyucu gözlükler Önlük Isıya dayanıklı eldiven Kimyasal maddelerden koruyucu eldiven Güvenli¤imiz ‹çin Bilimsel araştırmalar hem eğlenceli hem de sebebi dikkatsizliğimiz güvenli olmalıdır. Etkinlik sırasında korun mak amacıyla koruyucu elbise veya önlük giyilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. etkinlikleri yaparken Çalışmalarımızı tamamlad gerekli uyarıları dikka ıktan sonra laboratuva te alalım. beceri ve zihinsel alışkanlıklarını kazanmaları ve daha sonraki hayatlarında güvenliklerine önem vermeleri için özen gösterilmelidir. Güvenlik Rehberimiz Etkinlik sırasında eldive n kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. • Laboratuvarın her zaman temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir. Labo ve kurallara uymay›fl›m ratuvar kazalarının teme ›zd›r. 3. Kitabımızdaki etkinlikler de aşağıdaki güvenlik bir ya da birkaçını göre rehberinde açıklamas ı verilen uyarı işaretlerin ceğiz. : Isıtma işlemi yaparken en fazla 1/3’üne kada r doldurduğumuz deney tüpünü maşa ile tutalım. • Öğrencilerin sağlık durumları öğrenilmeli ve çeşitli kimyasal maddelerden etkilenen öğrenciler varsa. Kimyasal maddeleri asla tatmayalı m ve bu maddelerin sebe p olduğu gaz ve kokuları solumayalım. Keskin ve Sivri Uçlu Cisimler : Bıçakları ve diğer keskin araçları kullanırken dikkatli olalım . Öğrencilerin fen ve teknoloji etkinliklerini laboratuvarda ya da sınıfta güvenli bir şekilde yapabilmeleri. Ateşten korunmak için tedbir alınması gerektiğini gösteren uyarı işaretidir. • Çalışmalar tamamlandıktan sonra laboratuvarın bütün gaz. ısıya dayanıklı eldiven ve önlük giyelim. • Öğrencilerin. öğrencilere güvenlik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalıdır. Elektrikli araçlar kullan ılırken dikkat edilmesi gerektiğini gösteren uyarı işaretidir. Bu işaretlere göre den .

.... konuyu yeterince açıklayamıyor. Öğretmenler fiziki şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.. Etkinlik : Haritay› Doldural›m “Madde” konusu ile ilgili akl›m›za gelen kavramlar›n her birini afla¤›daki kutulara yazal›m. / ........ . Etkinlik : MADDE . malzemelerden oluşabilir...3 puan Orta ... Çekim potansiyel enerjisini ve yayları tanıyan öğrenciler esneklik potansiyel enerjisini de keşfedecektir.. modeller üzerine doğru olarak yazılmış.. Sayfanın alt köşesindeki sayfa numaraları ünite renginde verilerek ünitelerin kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanmıştır... Raporun bafll›¤› konunun ana fikri hakk›nda bilgi veriyor. 130 Ders Kitabı Ders Kitabı’nın küçültülmüş sayfaları verilmiştir... karışım kavramlarını ve öğrendikleri diğer kavramları ilişkilendirmeleri beklenmektedir.. Yayları Tanıyalım 2... Atomların ait olduğu elementlerin sembolleri modeller üzerine yazılmamış. ön bilgileri yoklama ve zihinlerdeki “Neler öğreneceğiz?” sorularını ortaya çıkarma amacıyla incelenerek öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir. element. Birinci başlık ünite giriş sayfalarının incelenmesi ile ilgili gerekli açıklamaları.Ünite fen ve teknoloji karışım kavramlarını 6... 3.. çalışmalarınızın değerlendirilmesi için hazırlanmıştır... ... 6... Ayrıca teknolojinin doğası ve insanlık için önemi......3 puan Orta ...... Etkinlik: Nereden. Belirlediğiniz birimleri modellemeniz için gerekli malzemeleri temin ediniz (oyun hamuru..... modeller üzerine doğru olarak yazılmış... balon. 5. molekül... Elementlere ait atomların elektron dizilimlerini inceleyerek bu atomlar arasında hangi kimyasal bağların oluşabileceğini açıklayan (iki sayfayı geçmeyecek) bir rapor hazırlayınız. Ünite Kuvvet ve Hareket Üniteye Genel Bakış Öğrenciler 6.. merak uyandırma... NEREYE Bu Üniteyle I.. Modellerin yapımında kullanılan malzemeler özgün ancak yaratıcı değil. . atomu oluflturan Parçac›klar›n varl›¤›n›.. CD vb... bu tahminleri test etmeleri.. bu etkinlikle ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler. ne duruyorsunuz........ / .. sınıfta öğrenmişlerdi. 65-› 65 Üniteye Hazırlık Bu bölümde iki alt başlık vardır. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu bazı modellere yansıtılmış... Ünite giriş sayfasındaki şiir öğrencilere okutulur......4 puan ‹yi ... sınıfa kadar neler öğrendiklerini ve geçmiş tecrübelerinden getirdikleri ön bilgilerini ölçmek için öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Haritayı Dolduralım” adlı 1..2 puan Geliştirilmeli . M addenin Yap›s› ve Özellikleri 2.... s.. 12... Modellerinizi ve raporunuzu önceden belirlenmiş olan tarihlerde öğretmeninize inceletiniz.. 2. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmış...... Verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu belirleyiniz...... Olufltu böylece.. tartışma.. Sizlerden NH3. ödevinizi hazırlamanız açısından size kolaylık sağlayacaktır.... kitap. ansiklopedi.3 puan Orta ... molekül. 4.. üniteye ilişkin beklenti oluşturma. Kar›fl›m› nelerin oluflturdu¤unu.... Modellerdeki malzemelerin hiçbiri konuyu destekler nitelikte değil ve bu malzemeler arasında hiç uyum yok.. Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Ünitelerin Çalışma Kitabı’ndaki birinci ve ikinci etkinlikleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.. Bu ünitede öğrenciler. Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların sadece iki tanesi gösterilmiş.. Nereye..... 10 . Performans Görevi: Bileflikler ve Elementler Görevi: Sınıf 7.. Bu aşamadan sonra öğrenciler kuvvetle hareketin buluşma noktası olan enerji. Öğrencilerin.... iki farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış.3 puan Orta . 8. Bununla birlikte sarmal yayları........4 puan ‹yi .. raporunuzu ve modelinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size bilgi vermektedir...... bileşik.. burada yer alan ifade ve sorularla ilgili fikirlerini sözlü olarak açıklamaları sağlanır. konunun bütün yönlerini aç›kl›yor. fen ile ilişkisi hayatımıza getirdikleri hakkında öğrencileri eleştirel düşünmeye yöneltmek ve bu konuları tanıtarak içselleştirmeleri için olanaklar sunmak..... Ünite giriş sayfası.. Öğrencilere metinde yer alan soruların cevaplarını ünite içerisinde bulabileceğimiz belirtilir.... bu ünite hakkında bildiklerimizi..... 7. ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir.... Araştırmalarınız sırasında kolaylık olması açısından her element için ayrı bir dosya kullanınız............. üç farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış. Bu elementler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplayınız...... Konular sarmal olduğu için bu ünitede aynı konulara daha ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir....... Raporda bir başlık var. boncuk.4 puan ‹yi .. Bunun için öğrencilerin Çalışma Kitabı’nın 1. Bileflik ad› verildi. ağırlık-kütle farkı ve kuvvetlerin dengesi hakkında bilgi ve deneyim edinmiş..... Atomların ait olduğu elementlerin sembollerin birkaç›. Modellerin yapımında kullanılan malzemelerin bir kısmı özgün ve yaratıcı.. Ünite girişindeki başlıklar kolay görülmesi için bütün ünitelerde mor bir şerit içinde verilmiştir... • Ünite giriş sayfasında bulunan resimde neler görüyorsunuz? • Ünite giriş sayfasındaki resimler size ne ifade ediyor? • Konu başlıklarına göz attığımızda bu ünitenin içeriğinin ne olacağını düşünüyorsunuz? • Ünite giriş sayfasında bulunan resimlerle konu başlıklarını nasıl ilişkilendirirsiniz? Ünite giriş sayfasında bulunan şelale resminde suyun makroskobik ve mikroskobik boyutu bir arada verilmiştir... molekül.. Element ve bileflikler.. Bu tarihte raporunuzun ve modellerinizin son hâlleri ile sınıfınızda hazır bulununuz. Her bir modelin hangi bileşiğin en küçük birimini temsil ettiğini üzerlerine yazarak belirtiniz......... sınıfta sürat. Çalışma Kitabı’nın 81.... Elementler ve Sembolleri 2. Üniteye genel bakışta ünitede kazandırılacak kazanımların diğer sınıflardaki fen kavram ve becerileriyle nasıl ilişkili olduğu belirtilmiştir... Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklerle ilgili açıklamaların başlığı görsel açıdan kolaylıkla fark edilmesi için Çalışma Kitabı’ndaki yazı tipi kullanılarak verilmiştir.) Çok ‹yi .. Ödev.. Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların çoğu doğru modellenmiş. 4..... sayfasındaki Dereceli Puanlama Anahtarı’nda yer alan ölçütler öğrencilere bildirilir.. Anlad›m........ element ve bileşik kavramları arasında ilişki kuracak ve atomlar arasında hangi bağların olduğunu elektron dizilimlerinden yararlanarak belirleyebileceklerdir.... Sınıf ‹çerik Maddenin Yapısı ve Özellikleri Beklenen Performans Araştırma Becerisi Yaratıcılık Becerisi Süre 4 hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı Ad-Soyad: Sınıf-Numara: Performans Düzeyi Dereceli Puanlama Anahtarı (Rapor ve Model Oluşturma) Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı. modeller üzerine doğru olarak yazılmış...... dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.... Malzeme Kullanımı ve Malzemelerin Birbiriyle Uyumu Modellerdeki malzemelerin hepsi konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler arasında tam bir uyum var. 131 Performans Görevi: Bileşikler ve Elementler Öğrencilere çalışma konuları verilir... Atomlar›n nas›l bir arada durdu¤unu. Rapor.. Kar›flt› birbiriyle...... Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler Konu Başlıkları 1... Üniteye Başladığımız NEREDEN Tarih: ..... sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir.2 puan Geliştirilmeli .. bölümündeki soruları öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için üniteye başlamadan önce.... Etkinlik : Nereden..... Şiirde ve metinde ünite içeriğinde bulunan tüm konulara değinilmeye çalışılmıştır.. konuyu hiç açıklamıyor... Raporunuzda belirttiğiniz açıklamalara uygun olarak modelini yapacağınız bileşiklerin en küçük birimlerini belirleyiniz.. Etkinlik yaptırılır.1 puan Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan bütün atomlar doğru modellenmiş... s....... • Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin madde kavramıyla ilgili 7. Tercih ettiğiniz malzemelerle modellerinizi oluşturunuz..... Raporunuz ve modelleriniz. Oluflan yeni maddeye. Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların birkaçı doğru modellenmiş. Raporda başlık yok. neyi. Atomun Yapısı 3.. Bunun için Çalışma Kitabı’mızın 13. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmış. ...... Bu etkinlikleri yaparken öğrencilerin çeşitli tahminlerde bulunmaları... Performans ödevinizin son teslim tarihi öğretmeniniz tarafından size belirtilecektir.. öğrenciler tarafından kısaca incelendikten sonra ünite giriş sayfasına dönülür.. ip . çevirin sayfalar›. 2. Etkinlik : Sevgili Öğrenciler... Etkinlik’teki çizelgeyi defterlerine çizmeleri sağlanır...1 puan - Ö¤renci cevaplar› de¤erlendirilir.......... daha sonra bu kavramları madde ile nasıl ilişkilendirdiklerini bir cümle ile açıklayacaklardır. hangi soruları zihnimde oluşturdu? Öğrendiğim hangilerini konulardan daha iyi biliyorum? Öğrendiğim konulardan tekrar bakmam hangilerine gerekiyor? 80 130 131 Çalışma Kitabı Çalışma Kitabı’ndaki etkinlikler cevaplarıyla birlikte verilmiştir.. ikinci başlık ise ön bilgileri yoklamak amacıyla yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamaları içermektedir. Nereye. düğme.. Modellerdeki malzemelerden birkaçı konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler birbirleriyle fazla uyumlu değil.. Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların tamamı gösterilmiş..... / ... bu elementlerin elektron dizilişlerinin nasıl olduğunu. İş ve Enerji 3..... ‹çerik Çok ‹yi . 1 82.. Atomların ait olduğu elementlerin sembollerinden ço¤u...... Açarken araban›n kap›s›n›... balon. BÖLÜM NASIL GELD‹M? Üniteyi Bitirdiğimiz Tarih: ..... 1.... doğru ölçümler yapmaları ve sonuç çıkarmaları sağlanarak alt sınıflarda edindikleri bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.. Ödev.. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı......3 puan Orta .. en az dört farkl› kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış. konuyu yeterince açıklayamıyor.... Üniteye Hazırlık • Ünite Giriş Sayfasının İncelenmesi Tüm ünite.. Her element için ulaştığınız bilgileri kullanarak bu elementlere ait atomların elektron dizilişlerini bir çizimle gösteriniz. Daha sonra öğrenciler fiziksel anlamda “iş”i tanımlayacak ve daha önce varlığını sezdiği enerjiyi.. 81 82 II.. Her gruptan kendi içlerinde görev dağılımı yapmaları istenir... çeşit ve örneklerini........ Kullanabileceğiniz araçlar: Verilen bileşikleri dikkate alarak oluşturacağınız modeller... Etkinlik: Haritayı Dolduralım Bu etkinlikte öğrencilerden madde kavramı ile atom.............. Modellerdeki malzemelerin çoğu konuyu destekler nitelikte ve bu malzemeler genel anlamda uyumlu. . Gruplar belirlenirken öğrenci seviyeleri dikkate alınarak her grupta farklı seviyede öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. Nasıl Geldim? Konular 1... Etkinlik yaptırılır... Modellerinizi doğru yapıp yapmadığınızı kontrol ediniz.. kuvvetin ölçülmesi..4 puan ‹yi . Özgünlük Çok ‹yi . Bu sebeple öğrencilerin yazdıkları kavramlarla ilgili temel bilgiler kontrol edilmeli ve gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır. ....1 puan Modellerin yapımında kullanılan malzemelerin tamamı özgün ve yaratıcı.... ünitesinde yer alan “Nereden..... Modellerin yapımında kullanılan malzemeler.. Alınan Puan: Tarih: Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Raporun ‹çeri¤i Raporun bafll›¤› konunun ana fikri hakk›nda bilgi veriyor. çizelgenin II. Bunun için öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır. Bileşiklerin arasında hangi bağların bulunduğu modellere yansıtılmamış.. Ancak konu ile ilgili değil. 9.....1 puan Ödev...... SO2 ve LiF bileşiklerinin hangi elementlerden oluştuğunu. Ayrıca iki temel enerji formu olan kinetik ve potansiyel enerjiyi ve bu enerjilerin nelere bağlı olduğunu fark edeceklerdir............ Öğrenciler geçen yıl atomun küreye benzediğini öğrenmişlerdi.... bileşik ve .... Ünitede öğrencilerin sarmal yayları ve basit makineleri tanımalarına yönelik etkinlik örnekleri verilmiştir.. sayfasında yer alan çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları oradaki açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım......Ö⁄RETMEN KILAVUZ K‹TABI’NIN Ünite Girişleri 2. Bu kavram haritası...... atomlar arasında hangi bağların meydana geldiğini araştırarak bir rapor hazırlamanız ve bu bileşikleri oluşturan en küçük birimlerin modellerini yapmanız beklenmektedir..... Ünitedeki konu başlıkları sıralanarak konular için önerilen süreler verilmiştir. basit makineleri tanıyacaklar ve sürtünme kuvvetinin enerji kaybına yol açacağını sezeceklerdir. Bileşikler ve Formülleri 6..... 2 82... Atomların ait olduğu elementlerin bütün sembolleri. ilgili etkinliklerin özünü oluşturmaktadır.2 puan Geliştirilmeli .. Su moleküllerini oluşturan atomlara dikkat çekilerek gerçekte atomların küreye benzeyip benzemediği sorgulanır ve yan taraftaki mavi noktalı gösterimle ilişkilendirmeleri sağlanır. Yazd›¤›m›z kavramlar›n aç›klamas›n› madde ile iliflkilendirerek kutular›n içine yazal›m. Rapor.. Oluşturduğunuz modelinizin üzerine o atom modeline ait elementin sembolünü yazınız.1 puan Çok ‹yi ... bu kavramlarla uğraşmanın gerektirdiği becerileri kazanmıştı. Yeni maddelerin nas›l olufltu¤unu. 10...... 3.. oyun hamuru vb... kuvvetlerin yönlü doğru parçaları ile gösterimi... Nereye.. 11. Öğrencilerden.. bir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış ya da kaynakça bölümünde kullanılan kaynaklar gösterilmemiş. .. Atomlar etkileflti. Etkinliklerin kenarında uzanan noktalı şeritler ise etkinlikle ilgili açıklamaların nerede başlayıp nerede bittiğini göstermektedir... iyon. Daha sonra öğrencilere. Nasıl Geldim?” adlı 2..... Çok ‹yi ... Daha sonra. iş yapabilme yeteneği olarak nitelendirecektir. sürtünme kuvvetinin kinetik enerjide meydana getireceği azalmayı enerji dönüşümleri ile açıklayacaktır........ çizelgenin I... Öğrenciler. Üniteyle ilgili düzenlenebilecek gezi önerileri de yeri geldiğinde burada sunulmuştur. Fakat rapor... Ünitedeki kavramlar ve bunların birbiriyle ilişkisi kavram haritası aracılığıyla verilmiştir....... 1...2 puan Geliştirilmeli ... 4....... ip. / ... Nasıl Geldim?” adlı 2......... Bu başlık kolay anlaşılması açısından görsel olarak Çalışma Kitabı’nda kullanıldığı renk ve yazı tipiyle verilmiştir. yaya kuvvet uygulandığında yayın davranışını keşfedeceklerdir..... element... Her ünite için Ders Kitabı’ndaki ünite rengi kullanılmıştır.. Merak ediyorsan›z Anlad›m ki varl›klar da Atomu hangi parçac›klar›n oluflturdu¤unu. BÖLÜM Neler biliyorum? Neleri öğrenmek Cevaplar›m istiyorum? Öğrenmek istediklerimi ve nasıl öğrenebilirim? nereden Neler öğrendim? Öğrendiklerimi hayatımın alanında kullanabilirim? hangi Öğrendiklerimden hangilerini ilginç buldum? Öğrendiklerimle artık neleri daha farklı yapabilirim? Öğrendiklerim. Al›flverifl gerçekleflti.. Kaynakça bölümünde kullanılan kaynakların sadece bir tanesi gösterilmiş..... dergi.. Rapor.. Öğrenciler kutulara ilk önce akıllarına gelen temel kavramları yazacaklar. Öğrenciler atom. Enerji ve Sürtünme Kuvveti Önerilen Süreler 3 Ders Saati 5 Ders Saati 5 Ders Saati 3 Ders Saati Kavram Haritası Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır..... sarmal yayların esneklik özelliği ile ilgili olarak gerilme ve sıkışmayı.. 1.... Karışımlar • • • • Atomun Öz Geçmifli Ç›kar›rken flapkam›..2 puan Geliştirilmeli .. Ödev. Kimyasal Bağ 5.. Öğrenciler bu ünitede son olarak basit makinelerin özelliklerini... ‹lgili. öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir... Bileşiklerin en küçük birimlerini oluşturan atomların hepsi yanlış modellenmiş. bölümündeki soruları da öğrendiklerinin farkına varmaları.... ...... Bu anahtar.4 puan ‹yi .. Uygulama olarak da bir dinamometre yapmaya çalışacaklardır. Bu çalışma için “Bileşikler ve Elementler” adlı konu verilmiştir.).. Performans Görevi Çalışma Kitabı ya da Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan performans görevleriyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır... Nereye........ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4.. enerji dönüşümlerini ve korunumunu öğrenecek düzeye erişmiş bulunmaktadır... Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler 4......... özgün ve yaratıcı değil.. Öğrenciler bu çalışmayı yaptıktan sonra atom..... esneklik sınırının aşılması durumlarını.. ünitenin başındaki ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmeleri amacıyla “Nereden...... Aşağıda verilmiş görevleri zamanında yapmanız.. Kaynak Kullanımı (‹nternet.

... Bu vinçte.. sınıflarda neleri öğrendikleri ve 7... C-Karbon B-Bor Fe-Demir Na-Sodyum Al-Alüminyum Ar-Argon Ne-Neon K-Potasyum H-Hidrojen Mg-Magnezyum Cu-Bakır Au-Altın S-Kükürt P-Fosfor Maddenin Yap›s› ve Özellikleri 9. 287-212): 21. derste öğrendiklerimizin dışındaki basit makinelerden baz›lar› görülmektedir. Çünkü her birimizin atomları. Bu dört elementi yukar›da görülen farkl› biçimlerde çizilmifl üçgenlerle göstermifllerdi..... Günümüzde kabul edilen element kavramını pekiştirmek amacıyla di¤er sayfadaki etkinliği yapalım. toprak ve ateş” olduğuna inanırlardı. balta. Etkinlik : Dişli çarklar. İlk kez.. . Element sembollerinin bellekte yerleşimi için bu dönem öğrencilerinin yaşı uygundur. Vida Cisimleri birbirine tutturmak için 4. aynı atomların bir araya gelerek elementi oluşturduğunu bilmektedirler. gibi bileşikler hangi elementlerden oluşmuştur? Bu elementlerin sembolleri nedir? KAZANIMLAR Araflt›ral›m. Tarih fleridinde geçmiflten günümüze kadar yapt›¤›m›z yolculukta bilimsel ve sosyal alanda önemli baz› olaylara yer verilmifltir.. Romalıların iki yıllık kuşatmaları sırasında.. Haz›rlanal›m Evimizde kullandığımız gıda maddelerinin. 7. NaC l NaO CO 2 H Na LiF CaCO K Zn H 2 3 Au O 2 2... eğimli olarak dönen halka boru şeklinde olup genellikle gemiden suyu çıkarmak için kullanılır. donanmamızı karadan Haliç’e indirmek için basit makinelerden yararlanmıştır.. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet. gümüş. Öğrenciler bu konuda periyodik tablodaki ilk 20 element ile yaygın olan 10 elementi. Burada 5E modelinin aşamalarından biri olan “Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması” verilmiştir........... öğrencilerin Ders Kitabı’nda yer verilmeyen basit makineleri de tanımalarını sağlamaktır...2. Arşimet hakkındaki diğer bir söylenti ise onun “Bana bir dayanak noktası gösterin... Değerlendirme Aşaması Herkes anlasın diye her dilde. • Kutuda yedi farklı tanecik bulunmaktadır. Etkinlik : Baflka Basit Makineler 2 3 24.. anlayış.... FTTÇ. Çince.... su... ilk çağlardan beri kendi kuvvetinin çok üzerinde işler yapmak için u¤raflm›fl ve bunu da başarmıştır. Bu durumda bisikletteki büyük çarkın çapı. 86 Konu Biterken Maddenin Yap›s› ve Özellikleri 8...... Bu konuyla bağlantılı olarak altın gibi elementlerin neden çok pahalı olduğu konusu tartışmaya açılabilir....... Li. Buna göre Fatih Sultan Mehmet. flekillerle gösterim.. tutum ve değerler verilmiştir. eski çağlarda.. Sembol ve formül kavramları arasındaki fark vurgulanmalıdır. Fe Ama sen bana uzun uzun Klor.. makara. Okuma Parçası Siz ya da öğrencileriniz için ilave bir metin olarak düşünülmüştür.. kükürt. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.. oksijen..2 Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer (BSB-5.. Syracuse’yı kuşattığında... Palanga Ağır yükleri az kuvvetle kaldırmak 3.... makaralar yardımıyla çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklarla çok uzaklara fırlatılıyordu. Yandaki resimde çok eski dönemlerde kullanılmış bir vinç görülmektedir. [!] Uyarılar 1. 1.... Kenarında bulunan kendi rengindeki noktalı şeritle açıklamanın nerede başlayıp nerede bittiği vurgulanmıştır..... Mağaralardan çıkıp yaşamaya elverişli yapılar inşa etmeye başladıklarında.... Milattan önce başlayan bu düşünce Orta Çağ sonuna kadar hüküm sürdü.. Bu aşamada herhangi bir yargıda bulunulmaz...... Konuya Başlarken Elementler ve Sembolleri • Konuya Başlarken 1.5 İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini... dönen tekerlek de halatı harekete geçirerek yükün yukarı çekilmesini sağlamıştır.. yaptıkları etkinliklerle yaygın elementleri ve periyodik tablodaki ilk 20 elementi.5.. formül kutusuna da formülleri yerleştirelim... küresel modeller üzerinde ve atomların özdeşliği temelinde sezdirilmesi amaçlanmıştır. İkinci basamakta. sadece yük taşımada değil........ Etkinlik : 10. saf madde ve karışım kavramları 6...... Babası tanınmış bir astronomdu..3 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler (BSB-1.. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. diğer derslerle ilişkilendirme.. Sizce hava... Element Bu etkinli¤i arkadafllar›m›zla birlikte gerçeklefltirelim..... yuvarlak kütüklerden yararlandılar. küçük çarkın çapının 4 katı olacaktır.. ad› yoksa sembolü kullanılabilir..... 23 55. Etkinlik yaptırılır.... Etkinlik : 132 11... 9. O. 3.. doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin “hava. bakır. element..... o ünitede öğrencilere kazandırılacak bilgi.... Formül Afla¤›da baz› semboller ve formüller kar›fl›k olarak verilmifltir.. Hazırlanalım Araştıralım.1). eğik düzlem ve dişliler gibi basit makineleri öğrendik. Oluştu yeni ve saf bir madde.. Etkinlik : 1. 11... donanmay› Haliç’e indirmek için hangi basit makinelerden yararlanm›flt›r? Atatürk Diyor ki.... Yani pedalı çevirdiğimizde zincire bağlı büyük çark bir kez dönerken küçük çark 4 kez dönecektir. 1453 y›l›nda gerçekleflen bu olay› anlatmaktad›r.. Seçilen harfle boflluklar› en k›sa sürede dolduran arkadafl›m›z oyunu kazan›r..... insanoğlunun kullandığı ilk basit makine ne olabilir? Belki büyük ağırlıkları hareket ettirmek için kullanılan uzun çubuklar... Çevremizi dikkatle gözlemleyerek bunların hangi makineler olduklarını ve nerelerde kullanıldıklarını anlamaya çalışalım... • 5 farklı element oluşturulabilir. Öğrencilere bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır.... vida gibi diğer basit makineleri tanıması için “Başka Basit Makineler” adlı 23.. Böyle bir ortamda Robert Boyle (Rabırt Boyl).. içinde insanların yürüyebileceği tarzda bir tekerlek yerleştirilmiştir. Etkinlik : Farkl› Elementlerin Tanecikleri Aşağıdaki kutulara örnekteki gibi. Si... molekül...28). Ö¤renci çizimleri de¤erlendirilir..... Ayrıca iyot... Ca. hidrojen.... N. bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder (BSB. Farklıydı di¤erinden.. Sn. Bu durum.... • 132 2. Farklı alfabeleri kullananların neden aynı sembolleri seçtiği irdelenir..... sınıfta neler öğrenecekleri belirtilmiştir...4.3 Elementlerin numaralandırılması. Öğrencilerin çıkrık... . Archimedes’in dikkat çeken bir özelliği çok yönlü bir araştırmacı olmasıydı... Bu kavramın tanımı... Ayrıca “Araştıralım.. 5 ve 6. HCl... Batan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin doğasını keşfi ile tanınır ve de çok yetenekli bir mucit olarak bilinir. Etkinlik : fiehir.. demir de.. ile gösterilirken suyu oluşturan hidrojen elementi H sembolü ile. bakır... bu bağlamda çok yararlıdır.. ders içi ilişkilendirme... Örneğin. ‹stanbul’u fethederken. Konunun bu kısmında Archimedes basit makinelerle ilgili çalışmalarından bahsedilebilir. B... Bu bölümde yapılması gereken çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.. bir hatırlatma olarak düşünülmelidir. onları oluşturan tanecikleri defterimize hazırlayacağımız kutucuklara çizelim. doğduğu şehrin (Syracuse) savunmasında askerlerce başarıyla kullanılmıştır.. bunların sembollerini ve bu elementlerin kullanım alanlarını öğrenmişlerdir.1 Element kavramının ilk tanıtımının.......... Bugün bile hala kullanılan pratik keşiflerinden biri Archimedes vidasıdır. s...4).... 1...... çinko. Öğrencilerden buldukları oran ile bu elementlerin yeryüzünde bulunma miktarlarını karşılaştırmaları istenebilir. bu elementlerin tanecikli yapısını ve bu elementlerin sembollerini öğreneceklerdir.. Biz de önemli gördü¤ümüz baz› olaylar› tarih fleridinde belirtelim... Na Sembol kutusu K Au Zn CaCO3 NaCl NaOH LiF H2 Cl2 Öğrenciler.. kullanım amaçlarına göre farklı büyüklükte imal edilir....... Archimedes.. Bu dönemdeki araştırmalar sonucunda birçok yeni element keşfedilmiş ve günümüzde bilinen element kavramının temeli oluşturulmuştur. kavram yanılgısı.. Formül kutusu B) Formüllerin hangi elementlerden oluştuğunu ve bu elementlerin sembollerini afla¤›daki noktal› yerlere yazal›m. makaralar kullanılarak yükün a¤›rl›¤› birçok halata bölünmüştür........6... sınıfta maddeleri oluşturan en küçük birimin atom veya molekül olduğunu. Konu Biterken Her konu bitiminde iki alt basamaktan oluşan “Konu Biterken” bölümü verilmiştir. Kuyudan su çıkarmak Balta Ağaç ürünlerini kesmek 2. küçük çarktaki diş sayısı 13 olan bir bisiklet düşünelim...... O.. Örneğin. 55 90 11 . ... Olduk hepimiz farklı element. Yükün yukarı çekilebilmesi için de sisteme... hidrojen ve oksijen elementlerinin atomik ve moleküler yapısını bilmektedirler... 1.. Bulduğumuz element isimlerini hazırlayacağımız bir çizelgeye kaydedelim. Formülleri verilen NaCl.... bir dairenin çevresinin çapına oranını (pi sayısını) tam olarak hesaplamış.... değil mi? ‹nsanlar. Günümüzde kabul edilen element kavram›na ulafl›ncaya kadar pek çok aflamadan geçilmifltir... Şu ana kadar kaldıraç.... . Cu. demir.. Kendimizi De¤erlendirelim Aşa¤ıdaki soruları defterimize sırasıyla cevaplayalım.......3 Demir..... atom numarası kavramına bir hazırlıktır.. Etkinlik : • Kendimizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları 1........ Baz› insanlar bu dönemde simya olarak adlandırılan uğraşılarla tüm maddeleri altına dönüştürmeye çalışmışlardı............. ‹nsanlar bu tekerleğin içinde yürüyerek tekerleği döndürmüş........ Yandaki resim.. büyük çarktaki diş sayısı 52. bileşik... metinlerde kimyasal sembollerin aynı olduğu metin örnekleriyle gösterilir. Mg..... H... bulmaca” benzeri oyunlar..... kalay. Yukarıdaki şekilde kaç farklı tanecik bulunmaktadır? • Bu taneciklerden hangileri elemente ait olabilir? • Çizdi¤imiz element modeli atomlarının benzer ve farklı yönlerini yazalım...... demir. Adresimiz belli... silindir ve diğer geometrik şekillerin alan ve hacimlerinin nasıl hesaplandığını göstermiştir.1 Model üzerinde..... palanga.. Araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz başka basit makineler olursa defterlerimize basit makinelerin fleklini çizelim.... İkinci konuda bulunan etkinlikler incelenerek gerekli olan malzemelerin temin edilmesi sağlanır. onlara ne gibi kolayl›klar sa¤lam›fl olabilir? Bu dört elementin farklı şekillerde bir araya gelmesi sonucu farklı maddeleri oluflturdu¤unu düşünüyorlardı. Etkinlik : 2 4 1 Yukarıdaki resimlerde...... Bu bölümde öğrencilerin anahtar kavramlara tekrar dönmeleri ve bu kavramlar hakkında yazdıklarını gözden geçirmeleri sağlanır. Çarkın çapı büyüdükçe diş sayısı da artar. elementi “daha basit maddelere ayrılamayan madde” olarak tanımlamış ve dört temel element kavramının yanlış olduğunu savunmuştu. ‹nsanların bu kadar büyük işleri başarabilmiş olmalarının sebebi. altın.... O’nun icatları...4 Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder (FTTÇ..... 10... beceri. Hazırlanalım Öğrenciler bu araştırma ödevini yapabilmek için gıdalarda ve evlerinde kullandıkları malzemelerde hangi elementlerin bulunduğunu araştırarak onlarda en çok hangi elementlerin kullanıldığını tespit edebilirler... Genişletme ve Değerlendirme Aşamaları”nın Ders Kitabı’ndaki hangi kısımlara denk geldiği belirtilmiştir. Mg.. Bu silahların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı. Japonca vb.. Ders İçi İlişkilendirme 1.. belki de hayvanların derilerini yüzmek için kullanılan keskin uçlu taşlar ilk basit makineler olabilir..... kurşun........ kuvvetin büyüklüğünü artırıp yönünü değiştiren ve bu sayede iş kolaylığı sağlayan birçok makine yapmayı öğrendiler......ORGAN‹ZASYON fiEMASI Her konunun girişi iki alt basamaktan oluşmaktadır.. C (Karbon)... Archimedes (M..1 Atom..6)... Ne.......... Not: Seçilen harfle bafllayan element adı...7....... Bu dönem... P. Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere bu kavramlar ile ilgili ne bildikleri sorularak her bir anahtar kavramla ilgili düşündüklerini defterlerine yazmaları söylenir ve yazdıkları okutulur. Hazırlanan öğrencilerin sunum yapmaları sağlanmalıdır.. “İsim. H2O formülü 10 Elementler ve Sembolleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bu bölümün başlığı Ders Kitabı’ndaki şekliyle verilmiştir. s.. O (Oksijen).. oksijen elementi de O sembolü ile gösterilir... Al. Etkinlik : Sembol. Aynı atomlar toplanınca. ilaç kutularının ve temizlik malzemelerinin ambalajlarını inceleyerek ürünlerin bildi¤imiz hangi elementleri içerdi¤ini bulalım.. dönemin bilim merkezi olan İskenderiye’de tamamladı. Nehir. Etkinlik : Li-Lityum Sn-Kalay Ca-Kalsiyum Si-Silisyum Cl-Klor N-Azot 1.. ağır bir cismin.. ÖRNEK: Harf A C Şehir Ankara Cenevre Nehir Aras Ceyhan Element Adı Azot - Elementin Sembolü Cu Bitki Armut Can eriği 1 2 3 4.. Etkinlik Bir Yunan matematikçisi.... AÇIKLAMALAR 8.... Cl... falcıların.3 Yaygın kullanılan elementlerin isimlerinden sembollerinin türetilmesine örnekler verilir........ Birinci basamakta verilen tablonun kazanımlar satırında. çok değişik tipte mancınıklar yapmış ve ağır yükleri kaldırmak için makaralar ve kaldıraç sistemlerini bulmuştur....4 Rusça.. O (Oksijen) NaOH Na (Sodyum).......... ara disiplinlerle ilişkilendirme ve uyarılar verilmiştir. isimleri verildiğinde sembollerini belirtir. S.... Her element için. Nereye Gelecekler? Öğrenciler 6. Aşa¤ıda sembolleri verilen elementlerin adlarını defterimize yazalım............ ....... Kütükler sayesinde. 1.... ikinci basamakta ise bir sonraki ders için yapılacak hazırlıklar belirtilmiştir........ Etkinlik : 143 5E’nin Aşamaları Ders Kitabı için ünite genelinde ve konu bazında 5E (bazen 7E) modelinin ilkelerine bağlı kalınmaya özen gösterilmiştir. Birinci basamakta konu sonunda konunun toparlanması için ilgili açıklamalara yer verilmiş.. Elementler ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenciler.. Elementler ve Sembolleri Bileşikler formüllerle ifade edilmektedir. istedikleri yere daha kolay taşıdılar...... batıl inançların kol gezdiği bir yerdi......... H (Hidrojen) Cl2 Cl (Klor) ....... 5E modeli bir çerçeve olup her aşamasında farklı öğrenim/öğretim metotları kullanılabilir... toprak ve atefl neden element olarak kabul edilmemifltir? “Simya” adı altında sürdürülen çalışmaların kimya bilimine dönüşmesi 18.. Au.... tarihteki en önemli buluş sayılan tekerleğin icadının ilk adımıdır.. magnezyum.. Ö¤renci cevaplar› de¤erlendirilir.... onların kendi kuvvetlerinin yanı sıra hayvan ve makineleri de kullanmış olmalarıdır. yapılarda kullanacakları büyük taşları.. Ar.. Etkinlik : • Öğrenciler Neredeler.. Sümerler tarafından icat edilmiş olan tekerlek.... bir bileşik olan su. 2.. Etkinlik : S Samsun Seyhan Sodyum So¤an • Dünyada farklı alfabe kullanan toplulukların da ortak sembolleri kullanması sonucunda anlaşılması kolay ortak bilim dili oluşturulmaktadır.. .. Sizce. Tablonun açıklamalar satırında ise sınırlamalar....... Fe. Ancak günlük hayatımızda çok sık kullandığımız başka makineler de vardır.. Adı Kullanılma Amacı Çıkrık 1. Açıklama. • • C... İlgi alanı kuramsal matematikten uygulamalı fizik ve savaş mühendisliğine uzanan çeşitli alanları kapsıyordu..... LiF Li (Lityum). 1.... Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.3...... Etkinliğin tamamlanmasından sonra basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları ve tarihî gelişimini vurgulamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki metin okutulur ve resimler inceletilir....... üç farklı elemente ait tanecikleri çizelim....... sınıfta edinilmiş olup bu kazanım. Roma generali Marcellus (Marselus). Öğrenimini. 1..... CaCO3 Ca (Kalsiyum). Bunun için aşağıdaki metinden yararlanılabilir. şehir. Keşif..... hidrojen. Bu vida.. Sicilya’nın Syracuse (Siraküz) kentinde doğdu. fizikçisi ve mühendisi olan. 22. .. bakır.. Etkinlik : Başka Basit Makineler Bu etkinliğin amacı... Elementin Dilinden Bilim insanlar›... ‹nsanoğlu... Kısalttık adımızı sembolle....... • Kalsiyum. Syracuse’a döndükten sonra tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara verdi. .. dünyan›n pek çok yerinde özellikle Avrupa’da büyücülerin.... Bu doğrultuda Öğretmen Kılavuz Kitabı boyunca kırmızı şeritler içerisinde 5E’nin aşamaları olan “Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma... ağırlık merkezine uygulanacak bir kuvvetle yerinden oynatılabileceğini savunmuştur........ Dünya`yı yerinden oynatayım” dediğine ilişkindir. 1..... Archimedes belki de çağının en büyük bilim adamıydı...Ö. 10.. Bu etkinlikte model oluşturarak elementlerin benzerlik ve farklılıklarını belirtelim.. Sınırlamalar 1.... fiziksel ve kimyasal olayların tanıtımından sonra “kendinden daha basit maddelere ayrışmama” esasına göre verilecektir.. Günümüzden 5000 yıl önce.. F (Flor) H2 H (Hidrojen) NaCl Na (sodyum) ve Cl (Klor) ... Etkinlik : A) Buna göre. CO2. öğrencilerin konuyla ilgili 4.. civa ve iyot yaygın elementlerin başlıcalarıdır...... Hazırlanalım” konuları incelenerek gerekli yönlendirmeler yapılır ve zamanı geldikçe sunmaları sağlanır.. Bu bölüm sarı bir zemin üzerinde verilerek kolay fark edilmesi sağlanmıştır. afla¤›daki sembol kutusuna sembolleri.... HI. Helyum...... zamanla....... Yerleştik hepimiz bir çizelgeye..... makinelerde de kullanılmıştır.... Biz kısaca Cl. su. Araştıralım... 23... Öğrencilerin konuyu birbirleriyle tartışmaları sağlanır. Na.. 90 23. altın.. Koyduk adımızı. Çizimlerimizi s›n›fta arkadafllar›m›za sunal›m. 1.. Anahtar Kavramlar element sembol formül 87... K Bu elementlerin sembollerle gösterilmesinin önemi nedir? Bu elementlerden hangilerinin adlarını günlük hayatımızda sıkça duyarız? 143 • Kendimizi Değerlendirelim Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır. ‹stedi¤imiz harfi seçelim ve çizelgedeki ilgili boflluklar› doldurmak için süre tutal›m. Archimedes adlı bir mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. Sizce. Basit makineler hakkında araştırma yaparak resimdeki makinelerin hangi amaçlar için kullanıldıklarını afla¤›daki boflluklara yazalım. Örneğin..

eğitim çalışmaları ve uluslararası çalışmalardır. 3...... eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden............ 12 . .. Cümleleri istenilen flekilde tamamlayarak harfleri ve yerleştirdiğimiz sözcük veya ifadeleri defterimize yazalım... Çünkü ormanlar yağışların oluşmasında etkili olur.. www... bakış açılarını karşılaştırırlar.. Sizce Biyosfer I................. Dünya.. Zamanın yeterli olması durumunda öğrenciler........... Bir ekosistem.... ‹klim..... Öğrencilerin kendilerindeki belirgin farklılığı görmeleri onların konuya olan ilgilerinin artmasını sağlayacaktır..... 6... Diyelim ki bir gece bahçeye ç›kt›n›z ve Andromeda gökadas›n›n nerede oldu¤unu merak ediyorsunuz........... oradaki biyolojik çeşitliliği etkiler........ ......... Daha sonra iflaretlerle size yol göstererek teleskopu gökadan›n bulundu¤u tarafa çevirmenizi sa¤l›yor...... su kirlili¤i. 1.......... D (........................ GÜNEŞ S‹STEM‹ Günefl sisteminde neler var? Günefl sisteminde Günefl....... uzay sondalar›. ...... 2.................... 246 Çal›flma Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin doğru............................. Dünya’da Arizona Çölü’nde durmaktadır ve ismi Biyosfer II’dir......... okuyabilen............... Anneniz........... s.. Biyosfer II’nin içinde yaşamakta ve çalışmaktadır...... suyun ve sıcaklığın kontrolü bilgisayarlarla yapılmıştır.. Balıkçılık ön plandadır.................. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümüyle ilgili doğru bir uygulama değildir? A) ‹nsanların tüketme alışkanlıklarını değiştirmek B) Ağaç dikimini hızlandırmak C) Endüstriyel tesislerin sebep olduğu kirliliği önlemek D) Tarımda kimyasal maddeleri kullanmak 4...... C 3.. 4.. ........... Dünya’daki farklı habitatlardan örnekler içermektedir........ Gökyüzü Avucunuzda Bir süredir fuarlarda sergilenen gözlem ürünü nihayet sat›fla ç›kard›..... I........ Bu sorulara verecekleri cevaplar öğrencilerin uzayla yaşam arasındaki ilişkiyi görmelerini ve yaşamın uzayın bir parçası olduğunu algılamalarını sağlayacaktır..... nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardandır................ Besin zincirleri.. .............. belki de Ay’dan bize mesajlar yollayacaktır. habitattan daha fazlasını içermektedir......................... D Aşağıdaki soruların cevabı olduğunu düşündüğümüz seçeneğin harfini defterimize yazalım...... Y (Bir ülkedeki çevre sorunu dolaylı olarak tüm dünyayı etkileyecektir............... sizin konumunuzu alg›layarak dünya üzerinde bulundu¤unuz yer ve saate göre Andromeda’n›n gökyüzünün neresinde olaca¤›n› hesapl›yor........ bu gezegenlerin ...................... Ankara... E¤lenceli Satırlar Bilim Doğadan Esinleniyor Bitkilerin ve diğer hayvanların yapamadığı pek çok şeyi yapabiliriz..... gezegenlere gidecek.... ............ ........................ inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur............... Yabani hayvan avı III..................... Bunlardan bazıları ağaçlandırma projeleri....... Fakat bu yap›..................... Tür Kelime a............... 1 Milyon Fidan Kampanyası................ yer verilmiştir...... kışlar ılık ve yağışlı geçer.............. Uzay teknolojisi sayesinde hangi araçlar geliştirilmiştir? . Hiç su üzerinde yürümeyi istediğiniz oldu mu? Bunu yapabilen pek çok böcek var... Kemal ATATÜRK 1936 – Eskişehir Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz......... D (..... A 4................................ uzay ..... 5................................... D 6............................ • İleride bu alanda başka ne tür araçlar üretilebilir? ... ............... orman tahribi. Bizlerden Geleceğe” adlı bölümdeki örnek bu sorunun cevabı olarak verilebilir..................... Kutularda yer alan soruların cevaplarını..... canlılar olarak adlandırılır........ 163 270 271 Notlarım ve Düşüncelerim Sarı bir zeminle verilen boşluklar.... zeytin ve defne ağaçları gibi bitkilerle deniz kaplumbağası.............. Buna karşın Karadeniz Bölgesi’nde her mevsim yağışlıdır............. Afla¤›da verilen canl›lardan hangisi............. Biyosfer II.... Y (Türler........... KUYRUKLU YILDIZLAR ..... uzay şartlarına uygun olarak geliştirilen ilk yapıdır................... fındık.... teknoloji.............. gök adas›nda yer ........................ 3..................................... Zamanın uygun olması hâlinde öğrencilerin de ünitenin tamamını içeren bir kavram haritası hazırlamaları sağlanır........................................... Avustralya’da meydana gelen orman yangını oradaki ormanların yok olmasına sebep olacaktır.. küçük bir teleskop ve elektronik bilgi bankas›ndan olufluyor. D (........................................... çöl ekosistemi. c) orman tahribi 4........ Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım.......... öğrencilerin gelişen teknolojinin gök bilimi alanındaki çalışmaları hızlandırdığını fark etmelerini sağlamaktır....... Bir ekosistem içerisinde yer alan tüm besin zincirleri birleşerek ............dir...... Uzayda Neler Var? ‹nsanlar diğer gezegenlerde yaşamayı başarabilecekler mi? Belki bir gün Mars’ta uzay kolonilerinin olufltu¤unu görece¤iz. 1.......... .................... Akdeniz ile Karadeniz Bölgeleri’ndeki ekosistemlerin........ kuyruklu ...... Kaktüs IV.. enerji alabilmeniz için sevmediğiniz bir yemeği yemenizi istediğinde bitkiler gibi olabilmeyi dilediniz mi? Sevmediğimiz şeyleri yemek yerine bitkiler gibi güneş enerjisini depolayabilseydik keşke! Bilim insanları............... b) biyolojik çeşitlilik 3...... 2................... D 5.. asit yağmurlarının oluşmasını engellemez............ Dünya çapında etkili çevre sorunlarından biri.... atmosfere girerek yeryüzüne ulaflabilen meteorlard›r..... ülkemizi nasıl etkiler? Açıklayalım........... hangilerinin yanlış olduğunu noktal› yerlere yazal›m.. F................... amatör gökyüzü gözlemcilerini çok mutlu edecek....... c 3. Ders Kitab› Ünite Sonu Değerlendirme Sorular› Çal›flma Kitabı Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru.................. C) Bir ülkedeki ekosistem çeşitliliği........... b D......... Evimizin bahçesinde yaşayan solucanlar.......) 6...... Biyosfer II’nin içerisindeki havanın............” M.... bir papatya ya da bir böcek gördünüz mü hiç? Bir de tersini düşünelim...... Gök tafl› 18 163... dönerler................. denir........ Hayatımızın Neresinde? etkilenebilir................ menekfle.. Y (. kara ekosistemi............................... “Atatürk’ten Bizlere..................................... 1............ bu ünitede öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmemizi sağlayacak sorulara yer verilmiştir..... D 7. Mini bir Dünya olarak tasarlanan Biyosfer II.............. besin ağı.. atmosferine girdi¤inde ›s›narak ince bir çizgi .... ....... Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur.... Dolayısıyla küresel ısınma gibi çevre sorunları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterecektir.. besin zincirinin 5...) 6........... istasyonlar›.......... Doğal bitki örtüsü ormandır.... Bir ekosistem........... bisiklet sürebilen bir solucan....... Habitat 3...... Ağaç dikiminin hızlandırılması IV. Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin......... vard›r................................. Neptün . Kutup ayısı III....... uydular›.... kuyruklu y›ld›zlardan kopan toz tanecikleri ve kaya parçac›klar›n›n Dünya .. akdeniz foku gibi hayvanlar yaşar..................... Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir bölgedir...... D (............................ TEMA Vakfı’nın çeşitli çalışmaları bulunmaktadır........ teknolojik ürünlerin de uzayla ilgili çalışmaları geliştirdiğini kavrayacaklardır. soruların altındaki bölümlere yazalım........ Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir? A) Aslan B) Kardelen C) Su samuru D) Orkide 4.... ........ Etkinlik:Etkinlik : Öğrendiklerimizi Hatırlayalım Bu etkinliğin amacı......... Bu büyük çapta bir kayıp olursa iklim bundan etkilenecektir...... Ekosistem 2................ Biyolojik çeşitlilik en az .............. İstenenleri yazdıktan sonra öğrencilerinizden üçer veya dörder kişilik gruplar oluşturmalarını ve yazdıklarını tartışmalarını isteyin... 8.. g 8..... Populasyon 4..........................V-VI C) I-II-III-IV D) I-IV-V-VII 3...... ........ ......) 5................. uzaya gönderilmedi.............................. B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri do¤ru bir cümle olacak flekilde kutu içinde verilen uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayal›m.... Bu gelişmelere bağlı olarak da eskiden sahip olduğumuz bilgiler gelişip değişmektedir.. Dünya’da bu tür yapıların oluşturulması........... Aksine yükselmiş. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor.......... Sınıf mevcudu ç.. pamuk.... 16.................................... almaktad›r.. hava.. d) kardelen 6.... .................... Jüpiter.......... Doğayı taklit ederek daha sağlam yapıştırıcılar......... Maymun VI...... 18.......... Akkök. Biyosfer II................................... Avustralya’da meydana gelen orman yangınları......... besin ağı 2....... üzere di¤er gezegenler .................. • Üretilen gözlem aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? ..................C Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı...... Deve II....................... Orkide VII....... Uzay mekikleri..................................... Gebze Ağaçlandırma Projesi.......... Etkinlik : Gözlem için kullanılan araçlar hangileridir? ....................... GÖK TAŞLARI...... Nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilerden biri .............. bulunmaktad›r.. Okul b............... Bir besin zincirini oluflturan afla¤›daki canl›lardan hangisi bu zincirin ilk halkas›n› oluflturabilir? A) Serçe B) Dut yaprağı C) Tırtıl D) Kedi C Aşağıdaki verilen kavramları benzerlikleri yönünden uygun kelimelerle efllefltirelim....... araştırmacıların uzay şartlarını dikkate alarak hazırladıkları bir yapıdır.... uzay çalışmalarını nasıl etkileyebilir? 3........ her ne kadar uzaya gönderilmeyecek olsa da uzay araştırmacılarının önemli sorulara cevap bulmaları için işe yarayabilir.......... Atatürk’ün çevre sevgisini gösteren çal›flmalar› nelerdir? Örnekler verelim......... ç 3...... Samanyolu . GEZEGENLER 17........................ Bizlerden Geleceğe Gerekli zamanlarda yararlanılması amacıyla bu bölümde.................. su.. Akdeniz Bölgesi.. Sera etkisi .... Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız....... Ö¤retmen masası E Aşağıdaki soruları defterimize cevaplayalım.......... D 2......... Nesli tükenen canlılar biyolojik çeşitliliğin azalmas›na yol açar.. ama insan› heyecanland›rd›¤› kesin............. Ünitemizi Özetleyelim Eleştirel Düşünme Bu bölümde ünitenin özetini içeren bir kavram haritası yer almaktadır...... Gelecekte başka bir gezegende yaşamak ister miydiniz? Hangi gezegeni tercih ederdiniz? Neden? 271 270 Atatürk’ten Bizlere.............. bulunduğu ekosistem bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kırkayak B) Palamut C) Solucan D) Örümcek 2......... Kiflisel gözlemevi olarak nitelendirilen ayg›t..... Bu kavramların anlamlarını kendi cümlelerimizle açıklayalım.. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.................................. Çevre sorunlar›na .................... ..... Örneğin... neresi olabilir? 2... a) hava 2.. Y (Besin tüketiminin artırılması çevre kirliliğini önlemez............ gezegenlerin aras›nda hareket ..... Y (. canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından ne gibi farklar› vard›r? 2................................................. B E. c 4........ kırsal kalkınma projeleri...................... Bu yüzden değişen iklim de küresel boyutta etkili olacaktır...................................... görüşlerine..... D 3................. habitat a 1........ üniteyi özetlemek amacıyla kullanılabileceği gibi öğrencilere ev ödevi olarak da verilebilir.... Bu şekilde öğrenciler uzayla ilgili çalışmaların teknolojik ürünleri..... görülmektedir.... büyük bir cam ve metal yapıdır............ 1................. 1.. ve ›fl›ldayan bir gaz ..........gov.......................... D B.... D 4....... Aşağıda verilen canlılardan hangisi...... bu konularda akıllıca davranıyorlar ve yukarıda sözünü ettiklerimize benzer sorunlara çözümler bulmak üzere doğayı inceliyorlar..... Bir grup araştırmacı böyle bir yapıyı çoktan inşa ettiler................................................. Bu canlılardan hangisi ya da hangileri yağmur ormanlarında yaşayan canlılardandır? I... Uzayda insanlar nelere ihtiyaç duyarlar? 5.. anılarına vb.... T.. Aşağıda bir besin zinciriyle ilgili olarak verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? A) Bitki-solucan-köstebek-tilki B) Tilki-köstebek-solucan-bitki C) Solucan-bitki-tilki-köstebek D) Köstebek-bitki-solucan-tilki 3............. Öğrenciler etkinlikteki soruların cevaplarını ilgili kutucuğa yazarlar. Biyosfer II..... Bu küçük teleskop............ ç) çöl ekosistemi 5................ kardelen.. e 6.......... Dünya’da bu kirliliğin yok edilmesi için yeterli çalışma ve düzenlemeler yapılmazsa canlıların yaşamı tehlikeye girebilir.... nesli tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r? A) Asya fili B) Anadolu leopar› C) Akdeniz foku D) Deve Eğlenceli Satırlar Bu bölüm öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığı zamanlarda dersin eğlenceli hâle getirilebilmesi için konulmuştur................. Mars....................................................... Bu kavram haritası öğrencilere inceletilir......... Fakat Biyosfer II. Bir ekosistemdeki canlıların tür ve sayısının zenginliğine ................ öğrencilerin tüm ünite boyunca öğrendiklerini tekrarlamalarını sağlamaktır.............. 7..... ........ Öğrencilere kolaylık olması için şu örneği verebilirsiniz: GARSON BEDENSEL Uzun süre ayakta durabilme Görme ve işitme duyularının sağlam olması Ellerin sağlam olması ZİHİNSEL Sayılarla dört işlem yapabilme Söyleneni anlayabilme Söylenenleri akılda tutabilme Dikkati güçlü olma DUYUŞSAL Güler yüzlülük Nezaket Duyguları anlayabilme Hızlı çalışabilme Yukarıda verilen davranışlardan hangisi ya da hangileri çevre sorunlarını çözmek amacıyla yapılabilir? A) I-IV B) II-III-IV C) I-III-IV D) I-II-III-IV 5... Bu şekilde öğrencilerin tüm ünite boyunca öğrendikleri kavramları hatırlamaları ve bu kavramlar hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır. daha verimli elektrik kaynakları ve doğayla dost plastikler elde etmeye çalışıyorlar... y›ld›z de¤ildir......... gibi olaylar sebep olabilmektedir... sebep olur.....................meb................. meteorlar da .. . otçul otçul 1.. Bu yapının içinde iki yıl boyunca kalmışlardır.... 2.....tr Günefl Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 5... Ya da tavanda yürüyebilmeyi? Gekolar (kertenkele çeşidi)....................... birden fazla habitat bulundurmaz........... Teleskop....) 5..... Ö¤renci c.. Bu etkinlik. Ayrıca öğrenciler verecekleri cevaplarla uzay araştırmalarını farklı bakış açılarıyla değerlendirmiş olacaklardır.......................... biri zihinsel.................... Canlılar kapalı bir ortamda uzun süre sağlıklı olarak kalabilir mi? 4...... biri de duyuşsal özellik gerektirmelidir................................. mısır.... ekosistem.... Çanakkale 10...) 3.............. Bizlerden Gelece¤e “Bir gün insanoğlu da göklerde yürüyecek...................................... Örneğin.) Rehberlik Köflesi Aşağıdaki rehberlik etkinliğini amacına uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda sınıfınıza uygulayabilirsiniz.... GÜNEŞ ........... 3..... Bir y›ld›zd›r ..... 1.... D 4................. Kertenkele A) Yalnız V B) III.. Günefl’in etraf›nda .. Göktafl›.... b›rak›r................ Notlarım ve Düşüncelerim 18......... Alternatif Etkinlik: Uzay Teknolojileri Bu etkinliğin amacı. besin ağını oluşturur...... hayatı................................ Öğrencilerden girmeyi düşündükleri mesleğin gerektirdiği 3 özelliği yazmaları istenir.............................) 3............. Kuyruklu y›ld›z....... Ünitemizi Özetleyelim Öğrencilerin fen. Uranüs........... .. Bu çalışmaları yapan bilim dalına da “biyomimikri” deniyor... ç 4.. teleskop ................) 7.. Yılan V.... Çünkü sekiz araştırmacı.. f) su kirliliği 8............ kirliliğinin bir sonucudur...................................... ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız................ Alternatif Etkinlik’e yönlendirilebilirler.. Burada yazlar sıcak ve kurak.............. Yağmur ormanlarının tahribi........ İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler..................... Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur........... 1... 4................... . f 7.......... akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. D) Populasyondaki birey sayısının fazlalığı biyolojik çeşitliliğin zenginliğini gösterir..... Büyüklüğü diğer yıldızlara göre nasıldır? ............ Y (Bir ekosistemde birden fazla habitat bulunabilir.......... Bize düşen görev ise Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir..... 1........................................ Uzay konusunda sahip olduğumuz bugünkü bilgiler ileride bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişebilir.... atmosferdeki karbondiokist miktarı üzerinde etkili olacağından dünyanın sera etkisi ile aşırı ısınmasına sebep olabilir.... turunçgiller.............. Maki bitki örtüsü.. Bu yapıda uzayda hayatın nasıl devam ettirilebileceğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır... ekosistemdeki canlı çeşitliliğini belirleyen önemli cansız faktörlerden biridir....... Y (Yağmur ormanlarının tahribi....... 5......... Hemen bu ürünü çal›flt›r›yor ve tan›ml› gökcisimleri menüsünden Andromeda’y› seçiyorsunuz..... Etkinlik’e yönlendirilir.............. Ankara Kartal Hatıra Ormanı. UZAY ÇALIŞMALARI Uzayda yeri nerededir? Günefl çok büyük ... Teknoloji birçok alanda hızla gelişmektedir... Bu amaçla öğrenciler Çalışma Kitabı’nda yer alan 2.... Fakat Mars’ın yapısı insan hayatı için elverişli değil. Kendi yiyeceklerini kendileri üretmiş ve atıklarının geri dönüşümünü kendileri sağlamışlardır...... Bu mesleklerden biri bedensel...) 2................... (1996) İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı)............................. “Hayatımızın Neresinde?” bölümüyle ilgili olarak “Uzay Teknolojileri” adlı 5.. Atatürk’ten Bizlere.................... d 5....... İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız....................... METEORLAR... Çevre kirliliğini önlemek için besin tüketimini art›rmal›y›z........ içerisinde tatlı ve tuzlu su habitatlar›na ek olarak çöl....... bulundu¤unuz konumu alg›layan bir küresel konumland›r›c›. 3........................ bunların birbirlerini nasıl etkilediğini........ y›ld›zlar... Dünya’nın sera etkisiyle aşırı ısınmasını önler...... bir populasyon oluşturur..... Her bir boşluğa kutu içinde verilen bir sözcük veya ifade yerlefltirerek cümleleri anlamlı hâle getirmemiz gerekmektedir.. Organik tarım.......... Venüs... ekosisteminde görülür. Y (Aynı türler bir araya gelerek bir populasyonu oluşturur............. belirli bir yaşam alanından ve orada yaşayan canlılardan oluşur. Enerji kullanımının ve atık üretiminin azaltılması B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler harflendirilmifltir.................... 1.... nasıl geliştiğini ve insanların hayat şartlarını iyileştirmek için nasıl kullanıldığını kavramalarını sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalarla ilgili açıklamalar verilmiştir................................ Edirne ili Süloğlu ilçesi...................... Etkinlik’e yönlendirilir...... Bu mucizenin tahakkuku için iki bin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır......................... .......... Kavram 1.. Atatürk’ün eğitim...................... 247 Rehberlik Köşesi Bu bölümde ihtiyaç duyulduğunda sınıfta uygulanması amacıyla rehberlik etkinliklerine yer verilmiştir............ Türler.................. Y (Organik tarım.... Sınıf d.............................. Ekosistemlerin zenginliği biyolojik çeşitliliğin bir sonucudur........ insanların Dünya’yı ve doğal kaynakları koruma yollarını öğrenmelerine yardımcı olabilir........ Aşağıda farklı ekosistemlerde yaşayan canlılara yer verilmiştir........ Her ülkenin çevre sorunu sadece kendi üzerinde etkilidir................... Bu sistemdeki gezegenler nasıl hareket ediyor? Günefl merkezde olmak ....... daha sağlam malzemeler...................... Yıl TEMA Hatıra Ormanı....... a 2.......... 10 Köy-Mera Islah Projesi gibi çeşitli çalışma ve projeler de TEMA Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir................ b 2........... Mesleğin Gerektirdiği Niteliklere Sahip Miyim? 1...... çevre bilinci......... Yaklafl›k 400 dolar civar›nda sat›fla sunulan bu harika gözlem arac›n›n fiyat›n›n daha düflmesi ve ülkemize gelmesi ne kadar sürer belli de¤il..) 7....... Satürn..... Organik tarımın uygulanması II....... ..................... Çay................ 2............. adı verilir....... Konuşabilen.............. 4....... muz..................................... habitatı oluşturur. Gök cisimlerinin yap›s›nda bulunan donmufl hâldeki gaz ve tozlardan oluflurlar......... D 2............ toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anlamalarını.........) 1. Sadece bitkilerle beslenen hayvanlar ... e) nükleer kirlilik 7.............. asit yağmurlarının oluşmasını engeller............. ....... belki de hiç olmaz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize yazalım............. Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayalım......... ve küçük y›ld›zlar ... bilgisayar oyunu oynayabilen.) 4....... Öğrenciler bu bölümde verilen metni okurlar ve “Eleştirel Düşünme” başlığının altındaki soruları cevaplarlar..... ünite sırasında not alınabilmesi amacıyla bırakılmıştır. 247 148 246 Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı’nda yer alan değerlendirme soruları cevaplarıyla birlikte verilmiştir... 2... Aşırı otlatma ya da ağaç kesimi gibi durumlar ...... Canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileşim hâlinde bulunduğu yere . Biyosfer II..zonguldak... Dilerseniz gözlemledi¤iniz gökcismi hakk›nda yaz›l› ve sesli bilgi de alabiliyorsunuz............ ..... Y (................................... besin zinciri................. yiyecek ve uygun sıcaklığı içermesi gerekir................. C Aşağıdaki soruların cevabı olduğunu düşündüğümüz seçeneğin harfini daire içine alalım.......... Hayatımızın Neresinde? Ünitemizi Özetleyelim Uzay Araflt›rmalar› Hayat›m›z›n Neresinde? Uzayda Yaflam Biyosfer II Konu Biterken Konunun bitiminde öğrenciler “Anahtar Kavramlar” bölümüne dönerek bu konunun başındaki ve sonundaki konu ile ilgili bilgilerini..... ‹nsanların bu elverişsiz şartları aşarak Mars’ta yaşayabilmelerinin bir yolu ancak koruyucu bir yapının içinde kalmaları olabilir........................... topudur.. • Böyle bir araca sahip olmak ister miydiniz? ........... nükleer kirlilik................................ B) Bir yerdeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin tümü biyolojik çeşitliliktir......... bu konuda oldukça usta...................... g) ekosistem C..... çölleşme 4.......) 8....... ikinci basama¤›n› oluflturur.......... Çevre sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunan TEMA Vakfı üyelerinin faaliyetleri nelerdir? Araştırarak açıklayalım............... ..... Günefl...... Bu gelişmeler uzay teknolojisini de hızlandırmıştır.. Dürbün.... Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitabı Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› A......... Temiz bir çevrede yaşamak için çevre bilincine sahip bireyler yetiştirilmelidir..) 2........ dönen gezegenler...................... ................. populasyonları oluşturur.............................................. Biyosfer II Bu bölümde üniteyle ilgili önemli bir teknolojik gelişmeye yer verilmiştir... yağmur ormanı ve çayır bulunmaktadır................ populasyon oluşturur..... . • Bu tür araçların üretilmesinin olumsuz yönleri olabilir mi? .. Alternatif Etkinlik Çalışma Kitabı’ndaki etkinliklerle burada verilen alternatif etkinlikler.................. Bu yapın›n insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan hava.... Düşleyip de yapamadığımız pek çok şeyi doğadaki kimi canlılar kolayca yapabiliyorlar...... Van kedisi.......... Kavramın numarası ile eşleştirdiğimiz kelimenin harfini defterimize yazalım... kazanımları gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek öneri niteliğinde etkinlikler olup yapılması zorunlu değildir.... A.... çölleşme.... ‹zmit ve ‹zmir Körfezleri ile Marmara Denizi’nde ........ ............. çeltik gibi tarım ürünleri yetiştirilir....................... biyolojik çeşitlilik.............. bilim ve teknolojiyle ilgili sözlerine.. Günefl’in etraf›nda ... hangilerinin yanlış olduğunu belirleyelim. 1.... .... ... Günefl’ten daha büyük .............. Daha sonra öğrenciler Çalışma Kitabı’ndaki “Öğrendiklerimizi Hatırlayalım” adlı 18.... önceden güneş sistemininde dokuz gezegen olduğu bilinirken yapılan araştırmalarla Plüton gezegen sınıfından çıkarılarak güneş sisteminde sekiz gezegenin bulunduğu ispatlanmıştır............ deniz kaplumbağası............ 1............ Etkinlik : Ö¤rendiklerimizi Hat›rlayal›m Aşağıda............. Otla beslenen hayvanlar ...... . Meteor................ tir..... Çünkü buras› çok soğuk ve burada insanlar›n yaflamas› için gerekli olan oksijen ve su yok............. Sokaktaki sahipsiz köpekler için bakımevleri oluşturulmalıdır.......... Alternatif Etkinlik: Uzay Teknolojileri Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayalım.......................... ... Merkür... oluşturur....... C 5............. Şırnak ili Akçay köyü Erozyon Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi...Ünitelerdeki konularla ilgili önemli kavramların ve kilit noktaların özetini içeren açıklamalar verilmiştir......... ‹ki farklı tür........ Biyolojik çeşitlilikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Biyolojik çeşitlili¤i korumak her ülkenin ortak hedeflerinden biridir...

sınıf fen ve teknoloji dersinde. Konular işlenirken kavram ve becerilerin günlük hayatla ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. duyu organları ve bu sistemlerin sağlığı. Bu kavram haritası sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir. bitki ve hayvanlardaki sistemler konusuna temel oluşturması açısından da önemlidir. sistemlerle ilgili sağlık sorunlarının giderilmesinde teknolojik gelişmelerin etkisi. 13 . daha sonra öğrencilerin konu sonunda bilişsel yapısında meydana gelen değişiklikleri gözlemlemesi.1. sınıflarda işlenen vücudumuz ile ilgili konular orta öğretim seviyesinde. Öğrenmenin anlamlı hâle gelmesi amacı ile ünitede deney yapma. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 4. sindirim ve boşaltımda görevli yapı ve organların yerlerini ve genel hatları ile işlevlerini. ünitenin sınırlarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. Ünitede her sistem ile ilgili konunun başındaki öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan ve öğretim esnasında dikkate alan bir tarzda yapılması. öğrencinin öğrendiğinin farkına varması açısından önemlidir. 4-7. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı 6 Ders Saati 6 Ders Saati 7 Ders Saati 7 Ders Saati 4 Ders Saati Kavram Haritası Aşağıdaki kavram haritasında.com Vücudumuzda Sistemler Üniteye Genel Bakış Öğrenciler 5. dolaşım. 6. Sindirim ve boşaltım sistemi ile başlayan bu ünitede ise denetleyici ve düzenleyici sistemlerde görevli yapı ve organlar. besinleri ve dengeli beslenmenin önemini öğrenmişlerdi. Öğretmenler fiziki şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. vücudumuzdaki sistemlerin birbirleriyle ilişkili olarak çalıştığı belirtilecektir. Duyu Organlarımız 5. Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler Konu Başlıkları Önerilen Süreler 1. sistem kavramına girmeden. Ünite www. sınıfta da destek ve hareket.sbsfenci. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 2. solunum sistemleri ile bu sistemlerin sağlığı ve teknolojinin sistemlerin sağlığına etkisi işlenmişti. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan teknolojinin sistemlerle ilişkisi ile ilgili organ nakilleri ve tıbbi teknoloji ürünlerine örnekler verilerek konuların hayatla bağlantısı kurulmalıdır. tartışma gibi farklı öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir.

performans görevini nasıl yapacakları ve değerlendirecekleri ile ilgili olarak Çalışma Kitabı’nın 10. ödevin hazırlanması için yapılması gerekenleri tespit ederek görev dağılımını gerçekleştirmeleri istenir. . Hazırlanan ödevler öğrencilerin ürün dosyalarında saklanabilir. sayfasında yer alan “Vücudumuz” adlı performans görevi verilir. öğrenciler tarafından ayrıntıya girilmeden incelendikten sonra. Bu performans görevi tavsiye niteliğinde olup farklı bir konu da verilebilir. ünitede yer alan sistemlerden birini seçerler. Bu amaçla öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: . Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 2. Sisteminizin vücudumuzda gerçekleştirdiği görev nedir? Sisteminizde hangi yapı ve organlar bulunmaktadır? Sisteminizin çalışma şekli nasıldır? Sisteminiz hangi sistemlerle ortaklaşa çalışmaktadır? Sisteminizin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler nelerdir? Sisteminizde görülebilecek rahatsızlıklar nelerdir? Bu rahatsızlıkların belirtileri nelerdir? Bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeler nelerdir? Sisteminiz için organ bağışının önemi nedir? Bağımlılığa neden olan maddelerin sisteminiz üzerindeki etkileri nelerdir? Sisteminizle ilgili sağlık sorunu bulunan ve toplumumuzdaki görevlerini devam ettiren bireyler için neler yapılmalıdır? 5. Öğrencilerin çalışmaları belirli aralıklarla kontrol edilir. 2. Her sistemin kendine özgü görevlerinin yanında diğer sistemlerle birlikte yaptığı görevler de vardır. Gruplar belirlenirken öğrenci seviyeleri dikkate alınır ve her grupta farklı seviyede öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. Bu ödev için öğrenciler.Her bir fotoğraf ya da resim size üniteyle ilgili neyi ifade ediyor? . Sizlerden vücudumuzdaki sistemlerin işleyişini dikkate alarak sınıfınızda en fazla sekizer kişilik gruplar oluşturmanız ve grup olarak ortak bir sistemi seçmeniz istenmektedir. sınıf V ücudumuzda Sistemler 1. Oyununuzu hatasız oynayıncaya kadar prova ediniz. Öğrencilerden seçtikleri bu sistemin görevi. Öğrencilere. .Üniteye Hazırlık Anlamlı öğrenmenin sağlanması için ünitelere başlarken ve ünite incelemelerinde aşağıdaki basamaklara dikkat edilir. Oyununuzu öğretmeninizin belirlediği tarih ve saatte sınıfta sergileyiniz. üniteye ilişkin beklenti yaratmak. ‹çerisinde bu cevaplar›n da yer ald›¤› bir oyun metni yaz›n›z. sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek etmenleri. Bunun için öğrenciler en fazla sekizer kişilik gruplara ayrılır. 7. ünitede kazandırılmak istenenlerden ne kadarını öğrenip uygulamaya geçirebildiklerini tespit etmektir. Oyununuz öğretmeniniz tarafından dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. Öğrencilere oyunlarını sunduktan sonra. Metindeki roller sisteminizde yer alan yapı ve organların isimleri olabilir. Her rol için grubunuzdan bir öğrenci görev alsın. Söz konusu sistemlerle birlikte duyu organları. kendi yanlışlarını kendilerinin düzeltmeleri sağlanır. Ünite. Ünitenin genel çerçevesini oluşturmak için kapakta yer alan konu başlıkları öğrencilerin zihninde ünitenin genel çerçevesini oluşturmak için onlara okutulur. En fazla sekiz kişilik bir grup oluşturunuz. Seçtiğiniz sistemle ilgili olarak aşağıdaki soruların cevaplarını farklı kaynaklardan araştırınız ve araştırmalarınızı grubunuza ait olan bir dosya içinde saklayınız. bu sistemde görülebilecek rahatsızlıkları. merak uyandırmak. 8. bu sistemde görülebilecek rahatsızlıkları. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 4. okul panosunda ve sene sonu sergisinde sergilenebilir. Yaratıcılık Becerisi Vücudumuz farklı ama birbiriyle uyum içinde çalışan birçok sistemden meydana gelmiştir.Öğrencilerin konuların önemli noktalarını belirlemeleri için onlardan konuların sonunda yer alan “Kendimizi Değerlendirelim” bölümündeki soruları incelemeleri istenir. Öğrencilerden ödev için hazırlanırken Çalışma Kitabı’nın 11. Bunun için aşağıda verilmiş görevleri zamanında yapmanız. Performans görevi olarak “Vücudumuz” konusu verilir. konularda geçen kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları için onlardan konu başlarında yer alan “Anahtar Kavramlar”ı incelemeleri istenir. Sevgili Öğrenciler. Bu eşleştirmeyi yaparken nelere dikkat ettiniz? Ünite kapağında yer alan metin öğrencilere okutulur. Grubunuzla birlikte. Seçtiğiniz sistemin vücudumuzda gerçekleştirdiği görevi. bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeleri ve sistemin diğer sistemlerle birlikte çalışma şeklini araştırarak bir oyun yazmanız ve yazd›¤›n›z bu oyunu sınıfta oynamanız beklenmektedir. Ödevin değerlendirilmesi hem öğretmen hem de akran değerlendirmesi şeklinde yapılır. ödevinizi hazırlamanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. Gruplardan bu ödevin sunumu için rol oynama ve model oluşturma tekniklerini seçmeleri istenir. 9. “Niçin böyle ifade ettin?” şeklindeki sorularla geri bildirimde bulunulur. Grubunuzla birlikte vücudumuzdaki sistemlerden birini seçiniz. 11. Her gruptan. 4. yukarıdaki araştırma sorularına ayrıntılı cevaplar verin ve cevaplar›n›z› okuyun. varsa okulunuzdaki uygun bir salonu veya hava iyi ise okul bahçesini kullanabilirsiniz. Duyu Organlarımız 5.Öğrencilerin üniteye odaklanmaları için onlardan ünitelerin içeriğini görsel açıdan destekleyen resim ve tabloları incelemeleri istenir. sayfasında verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı (Rol Oynama)”ndan faydalanmaları istenir.Öğrencilere. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. 10. Bu ünite boyunca sindirim ve boşaltım sistemlerimizle denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizi öğrenmiş olacağız. görülen eksiklikleri ve yanlışları ile ilgili olarak “Neden böyle düşündün?”.Konu başlıkları ile kapaktaki resimleri ve fotoğrafları eşleştiriniz. 1. Görevlerinize uygun kostümler hazırlayınız. Öğrenciler burada yer alan sorularla ilgili fikirlerini ifade ederken konu dışına çıkmamalarına özen gösterilir. 10 14 . ünitelerin içeriğini fark ettirmek için ünite kapağında yer alan resimler inceletilerek öğrencilerden resimlere ait soruları cevaplamaları istenir. kapak hakkında tartışarak ön bilgilerini ortaya çıkarmak ve öğrencilerde “Bu konuları niçin öğreneceğiz?” sorusunu oluşturmak amacıyla inceletilir. 3.Öğrencilerin. Grubunuza bir isim veriniz. . bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek teknolojik gelişmeleri ve sistemin diğer sistemlerle birlikte çalışma şeklini araştırarak bir oyun yazmaları ve bu oyunu sınıfta oynamaları beklenmektedir. Performans Görevi: İçerik Vücudumuzda Sistemler Vücudumuz Süre 4 hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı Beklenen Performans Araştırma Becerisi. Prova için derslerden sonra sınıfınızı. 1. öğrencilerden ünite kapağına geri dönmeleri istenir. Ünite fen ve teknoloji 14 Sınıf 7. sistemin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek etmenleri. organ bağışı ve bağımlılık gibi konular hakkında da bilgi sahibi olacağız. 6. Ünite kapağı. Bu ödevler sınıf panosunda. . Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı Konular Performans Görevi: Vücudumuz Bu görevin amacı öğrencilerin.

Gruptaki öğrencilerin birkaçı canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor. rollerine uygun.. Bu anahtar. ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirleyeceklerdir. Etkinlikteki soruların cevaplanması işlemi bittikten sonra öğrencilerin Çalışma Kitaplarını birbirleriyle değiştirmeleri sağlanır. ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmek ve öğrendiklerimizi hayatla ilişkilendirmektir. s..3 puan Orta . Nereye. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda cevaplarımızı tekrar yazalım. Nasıl Geldim? Bu etkinliğin amacı. Bunun için aşağıdaki çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım. evden çıkıncaya kadar gerçekleştirdiği olaylarda hangi organ veya sistemlerini kullanmıştır? . Etkinlik: Nereden. bölümündeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir. babamın. 5 ve 6. Üniteyi Bitirdiğimiz Tarih: . Sütümü içmek için bardağı elime aldığımda bardağın çok sıcak olduğunu fark ettim ve elimi hızla geri çektim. 9. Etkinlik: Bulmacayı Çözelim Öğrencilerin. Sağlığımıza zarar veren bir maddedir. rollerine uygun. Hiçbir karakterin kostümü. onun hayata bakış açısını nasıl etkilemiştir? Bunu metindeki hangi ifadelerden anlayabiliriz? Toplumumuzda çeflitli sa¤l›k sorunlar› yaflayan birçok insan vard›r. • Bu Üniteyle ‹lgili.4 puan ‹yi . Bu sebeple ilgili bölümdeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplayalım. 11.. Aşağıdaki tanımlara karşılık gelen kavramları bulmacadaki yerlerine yerleştirelim. öğrenme sürecimizi anlamlı ve sistematik hâle getirmektir. Boşaltımda görevli bir organımızdır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları maddelere verilen genel isimdir. Hiçbir öğrencinin rolünü canlandırırken kullandığı dil. Mutfak mis gibi kızarmış ekmek kokuyordu. Annemin. ünite hakkında bildiklerimizi. Evet. Oyunda yer alan rollerin hiçbiri. / .4 puan ‹yi .2 puan Geliştirilmeli . sınıflarda öğrenmiş oldukları konuları ne kadar hatırladıklarını tespit etmek amacıyla.. rollerine uygun.” dedim. Kahvaltımı tamamlayarak tuvalete gittim. Öğrencilerden öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için çizelgenin I. Bu etkinlikle öğrencilerin geçmiş bilgileri hatırlatıldıktan sonra Çalışma Kitabı’ndaki “Nereden. Vücudumuzda Sistemler Dereceli Puanlama Anahtar› Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı. Gruptaki öğrencilerin çoğu canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor. / . neyi. Mutfağa girdiğimde bizimkiler kahvaltı için beni bekliyorlardı.4 puan ‹yi . Bugün de her gün oynadığım sessizlik oyununa başladım.1 puan Çok ‹yi .3 puan Orta . 4.3 puan Orta . Tanımlar 1. Birkaç karakterin kostümü. Çoğu öğrencinin rollerini canlandırırken kullandığı dil. rollerine uygun. ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla tablonun II. 6.• Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Bulmacayı Çözelim” adlı 1. rolüne uygun değil. Böylece öğrencilerin ön bilgilerindeki eksiklikleri tamamlayarak yanlışlarını düzeltmeleri sağlanır.4 puan ‹yi . Kostüm Bütün karakterlerin kostümleri. Öğrencilerin hepsinin rollerini canlandırırken kullandıkları dil. 15 2. öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir. Oyunda yer alan rollerin birkaçı. Oyun ve Sunum Çok ‹yi . ödev konusunu ve amacını yansıtmakta. Etkinlik : Bulmacay› Çözelim 2. Peki bu kiflilerin yaflad›klar› sa¤l›k sorunlar›ndan hangilerini biliyorsunuz? Örnekler verelim. . Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayalım. Nereye.3 puan Orta . NEREYE. Elimi. Etrafımızda olup bitenleri görmemizi sağlayan organımızdır. NEREDEN. Grup bütünlüğü kısmen etkili. Besinlerin sindiriminde görevli bir organımızdır. herkes arkadaşının cevaplarını kontrol eder. 3. 13. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların hepsi yanlış. öğrencilerin ünitenin başındaki bilgileri ile ünitenin sonundaki bilgilerini karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır. / . Ayr›ca vücudumuzdaki sistemlerin sa¤l›¤›n› 2 korumak için yapmam›z gerekenleri ve sa¤l›k sorunlar›m›z›n giderilmesi için kullan›lan teknolojik geliflmelerin neler oldu¤unu da yine bu ünitede araflt›r›p ö¤renece¤iz. Grup Bütünlüğü Çok ‹yi . aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Kapıda beni bekleyen arkadaşıma işaret dilimizi kullanarak “Günaydın. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların birkaçı doğru.. Bütün cevaplar kontrol edildikten sonra öğrenciler kitaplarını geri alırlar. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı. Etrafımızdaki kokuları algılamamızı sağlayan organımızdır. Doğru ve yanlış cevaplarını gördükten sonra bu cevaplarla ilgili bilgi ve fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. Daha sonra onlardan. Yukarıda Özlem adlı bir arkadaşımızın güne başlarken yaşadıkları anlatılmaktadır. s. zihnimde hangi soruları oluşturdu? Öğrendiğim konulardan hangilerini daha iyi biliyorum? Öğrendiğim konulardan hangilerine tekrar bakmam gerekiyor? 13 A E L K U L A K O D ‹ L 11 12 15 . Sa¤l›k sorunumla yaşamayı öğrendim. ödev konusunu ve amacını yansıtmakta. öğrendiklerinin farkına varmaları. Tat almanın yanı sıra konuşmamızda rol oynayan bir organımızdır. Grup bütünlüğü oldukça etkili. Etkinlik yaptırılır. Çoğu karakterin kostümü. rollerine uygun. NASIL GELD‹M? Üniteye Başladığımız Tarih: . Vücudumuzun ihtiyac› olan enerjiyi üretmek için kulland›¤› maddelerdir. Vücudumuzun dışını tamamen kaplayan organımızdır. 5. 1. 8. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların hepsi doğru. Bu sebeple. ayn› bölümdeki soruları.. Etkinlik : Nereden. yüzümü yıkadım ve dişlerimi fırçaladım.2 puan Geliştirilmeli .Özlem. 7. Bütün besinlerde bulunan ve vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan maddelerdir. Doğru cevaplar tahtaya yazıldıktan sonra.Özlem’in sa¤l›k sorunu.1 puan Grup bir bütün olarak etkili. Sa¤l›k sorunlar›yla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireylere nas›l davranmam›z gerekir? 1 Bu ünitede sindirim ve boflalt›m sistemimiz ile denetleyici ve düzenleyici 12.1 puan Gruptaki herkes canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil ediyor. bölümündeki soruları üniteye başlamadan cevaplamaları istenir.. 4. kuşların. Bu etkinlikte öğrenciler aynı zamanda. Grubun sorulan sorulara verdiği cevapların çoğu doğru. / . ödev konusunu ve amacını tamamen yansıtmakta. rollerine uygun. Etkinlik yaptırılır... Çalışma Kitabı’nda yer alan 1. Nasıl Geldim?” adlı 2. ‹kinci bölümdeki soruları cevaplamaktaki amacımız ise öğrendiklerimizin farkına varmak. Okula gitmek için hazırlandım ve evden çıktım. sistemimizin ve duyu organlar›m›z›n vücudumuzdaki görevlerini nas›l gerçeklefltirdiklerini ö¤renece¤iz. 1. Grup bütünlüğü yok. Sadece birkaç öğrencinin rollerini canlandırırken kullandığı dil. Bunun için etkinlikteki çizelgeyi defterlerine çizmeleri istenir. neyi. ben bir işitme engelliyim. Nereye. • Birinci bölümdeki soruları cevaplamaktaki amacımız. arabaların sesini duymadım.. hazırladığınız çalışman›z› değerlendirmek için hazırlanmıştır. rollere uygun değil. Grubun Adı: Alınan Puan: Grubun Ödevi Sunduğu Tarih: Performans Düzeyi Çok ‹yi . Oyunda yer alan rollerin çoğunluğu.2 puan Geliştirilmeli . Etkinlik yapılır..1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Rollerin ‹çeriği Oyunda yer alan rollerin hepsi. BÖLÜM II. Cevaplar›m B U R U N I. Sabah erkenden uyandım. BÖLÜM Neler biliyorum? D E R ‹ S ‹ B E S ‹ N G Ö Z B M M ‹ N E R A L D E Neleri öğrenmek istiyorum? Öğrenmek istediklerimi nereden ve nasıl öğrenebilirim? Neler öğrendim? Öğrendiklerimi hayatımın hangi alanında kullanabilirim? Öğrendiklerimden hangilerini ilginç buldum? Öğrendiklerimle artık neleri daha farklı yapabilirim? Öğrendiklerim. Etrafımızdaki sesleri duymamızı sağlayan organımızdır. Ben de eğitimimi tamamlayarak herkes gibi bir meslek sahibi olmak istiyorum. 10. üniteye başlamadan önce cevaplayalım. 2. ‹şitme engelliler okulunda eğitimime devam ediyorum. Cevaplarımızdan emin olmadığımız durumlarda ilgili konuyu tekrar ederek konuyla ilgili etkinlikleri gözden geçirelim. ödev konusunu ve amacını yansıtmamakta.2 puan Geliştirilmeli . Gruptaki öğrencilerin hiçbiri canlandırdığı rolün karakterini iyi temsil edemiyor. Cevaplarımızı arkadaşlarımızla tartışalım..

... enerji Protein peynir ............. .......... .. . olarak Bütün besinler Su ve Mineraller Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Besin İçerikleri” adlı 3................ Karbonhidrat Karbonhidratlar vücudumuzun ...................... 1........................................... Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar........................ Etkinlik yaptırılır............ Sınırlamalar • 1.............................. ...................... yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir........ besin içeriklerinin vücudumuzdaki görevlerini ve bulundu¤u besinleri belirten afla¤›daki tabloyu haz›rlam›flt›r......... .......... ..... • 1......... ... ..7...................... .. ........... Sindirim sistemimizin sağlığını korumam›z için neler yapmam›z gerekti¤ini söyleyebilir misiniz? ‹flte bu konuda sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların görevlerini ve sindirim sistemimizin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek etkenlerin neler olduğunu öğreneceğiz....... ... ................................ Daha sonra besinler kana geçer ............... .... ..... Etkinlik: Besin ‹çerikleri Bu etkinliğin amacı öğrencilere konuya ilişkin ön bilgilerini hatırlatarak konuyla ilgili eksiklerini fark ettirip bu eksiklerini gidermelerini sağlamaktır................................... 16 ............... .6. .................................. .........Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı • Konuya Başlarken 1............................................ ............ .................................... Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› KAZANIMLAR Anahtar Kavramlar fiziksel sindirim kimyasal sindirim enzim emilim 3 14.. 1................. ......... besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılarak vücutta kan yolu ile taşındığı................... ............ Diğer Derslerle İlişkilendirme • 1....... Vitamin portakal .......... Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır..... model................. sindirime yardımcı organların görevlerini açıklamaları beklenir. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları....... 1........... . .............................. 1......................... .... ....... Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler.................................................... ... 27......... levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ–4)........................1..... hikâyeler kabul edilir.................... Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir....................... ................her yerine kanla vücudumuzun ............................. ..................................................... ...................... 3............. Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.... ............. elma vücudumuzda ......... • 1............... fıstık ...................4. 32)........ 16 3.....3........................ Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.......... tarafından salgılanan ............................... ..3..... zeytin ................ 1........4................................... 1. ....................... s.. kaynağıdır.. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler. ......................... enzimlerin kimyasal sindirimdeki işlevini........................................................ . .................. sizin en sevdi¤iniz yiyecek hangisi? Acaba niçin yemek yeriz? Sadece ac›kt›¤›m›z için mi? AÇIKLAMALAR Bir yiyecek yenildikten sonra vücudumuzda ne gibi değişikliklere uğrar? Peki..... ............... sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki “Besinlerin Sindirimi” ve “Besin İçerikleri ve Görevleri” konularıyla ilişkilendirilir.......... yumurta görev yapar.çeşitli sıvılar kullanılır............................... ayrılır..........5..................... ....................... Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir............ ............. ... ......... Peki................. ..... Nereye Gelecekler? Öğrenciler canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için besinlere ihtiyaç duydukları.................. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar................. Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez........... ....... • Derya........................ ........... .. et Karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kaldığında... olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres...2...............ve .... tablodaki eksik k›s›mlar› tamamlayarak Derya’ya yard›mc› olal›m............. ......................................................... sindirimde ve boşaltımda görevli yapı ve organların yeri ve görevleri ön bilgilerine sahiptirler............ Ancak............ tabloda baz› bölümleri eksik b›rakm›flt›r.................... .. patates ...........7.................... ................................ Gelin........ kimyasal sindirim denklemlerine girilmez...... .... Etkinlik : Besin ‹çerikleri • Öğrenciler Neredeler......1.. • 1......... ........... 5...... . ....................... ??? Kavram Yanılgıları • 1.............. Besin İçeriği Vücudumuzdaki Görevi Bulunduğu Besinler Makarna ........... ... ........ dengesiz ve yetersiz beslenme vb....................7...6.... Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak ...... ................................................. vücudumuz yiyecekleri kullanabilecek hâle nas›l getirir? Sindirim sistemimizi oluşturan organlar›n neler oldu¤unu biliyor musunuz? Sindirim sistemi ile ilgili bildiğimiz sa¤l›k sorunlar›na örnekler verelim. ..................... dengeli beslenme...... ...... biber ............. .............. Ders İçi İlişkilendirme • 1.................. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.2... ... nas›l kullanabilecek hâle getirdi¤ini aç›klayan bir hikâye yazal›m..... ...................... ............... .. ekmek ........... ................... Öğrencilerden besin içeriklerinin hangi besinlerde bulundukları ve bunların vücudumuzdaki görevlerini 14 Yediğimiz besinler sindirim sisteminde küçük parçalara ... ...... ....................... 1....... Değişik işlemlerden geçen bu parçalar kana ....................................................... düzenleyici yapar.................................. .... .................... olarak görev .............................. . .............. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB–25............. Vücudumuzu hastalıklardan korur ve ................................ ................................................. besin içeriklerinin vücuttaki görevi... • Afla¤›ya vücudumuzun besin içeriklerini................ ........ Bu konuda öğrencilerden sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstermeleri beklenir................................... . . kazanımı...... ........................................... ........ Bu işlemler sırasında vücudumuz .............. Ya¤ .........................3. geçebilecek hâle getirilir.... .................... ................................... gereksinim duyduğumuz enerjiyi sağlayan besin içeriğidir........ .... ... P›nar ifltahla sandviçinden kocaman bir parça ›s›rd›........... Ayrıca sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğradığını.................... Kimyasal ve fiziksel sindirim tanımları verilir.. taşınd›¤›n› anlatan .............................. örnek olarak verilebilir..... ..................... Sindirim sistemi sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek etkenleri özetleyerek tartışmaları beklenmektedir.... [!] Uyarılar • Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.. ............ Öyle anlafl›l›yor ki P›nar’›n en sevdi¤i yiyecek sandviç.... ................................... Vücudumuzda düzenleyici görev yapar.... 1......................

ince ba¤›rsak. Etkinlik: Yediğimiz Besinlere Ne Olur? Bu etkinlikte öğrencilerden. yemek borusu ve anüs olduğu vurgulanır. vitamin. ellerimizle befl dakika boyunca ovuşturalım. Vücudumuzda Sistemler 4. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece¤i kadar küçük moleküllere parçalanmas› gerekir.) Bu etkinliğin amacı. Yedi¤imiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim ifllemi sonucunda gelir. kalın bağırsak ve anüs olduğu açıklanır. çi¤neme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayr›lmas› fiziksel (mekanik) sindirimdir. s. kalın bağırsak damarlar 4. Etkinlik’ten faydalanarak verilen çizelgeleri doldurmaları beklenmektedir. Etkinlik: Yediğimiz Besinlere Ne Olur? (Önerilen süre: 30 dk. öğrencilerin konuya ilgilerini arttırmak amacıyla sorulur ve sınıfta tartışma ortamı açılır. yutak. besinlerin içerisinde karbonhidrat. mineral ve su bulunduğu. Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Yediğimiz Besinlere Ne Olur?” adlı 1. Gerçekleştirdiğimiz Işlemler Sindirim Sırasında Gerçekleşen Olaylar Bu Olayların Gerçekleşme Sebepleri Açıklama Aşaması Öğrencilerin 5. ya¤. 4.ince ve kal›n bağırsakta geçirme tan kal›n ba¤›rsa¤a geçişi devam edilmesi Çorabı sıkarak içindekileri anüsten vücut le¤ene aktarma dışına atılması Kâğıt havlunun ıslanması sindirim atıklarının sindirim atıklarını vücuttan uzaklaştırmak sindirilmiş besinlerin sindirilmiş besinlerin kan hücrelerimiz tarafından damarlarına geçişi kullanımını sağlamak 15 17 . mide. Torbayı. Öğrencilerden yenilen besinlerin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğradıkları sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki “Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri” konusunda. Torbanın içindeki havayı boşaltarak torbanın ağzını ♦ plastik eldiven kapatalım. ♦ çorap 2. etkinlikte yer alan çizelgelere kaydedelim. su ve mineraller olarak grupland›r›ld›¤›n› biliyoruz. ‹nceleyelim Yediğimiz Besinlere Ne Olur? 4 15. plastik torbaya koyalım ve ellerimizle ezelim. belirtmeleri beklenir. Aynı plastik torbaya su ekleyelim. mide. yemek borusu. • Konuya Giriş Öğrencilere konu girişindeki metin okutulur ve metin içindeki soruların cevapları sınıfta tartışılır. ince ve kalın bağırsak olduğu sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Kesilen kısmın ağzına çorabı geçirelim. 6. Etkinlikte verilmeyen diğer yapıların yutak. Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. plastik torbanın alt köflelerinden birini makasla keserek torbada küçük bir delik açal›m. Besinler sindirim sistemimizde nas›l bir de¤iflim geçirir? Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat. • Bu etkinlikteki gözlemlerimize dayanarak yediğimiz besinlerin bu şekilde değişime uğramasının sebebini açıklayalım. Etkinlik öncesinde yer alan sorular için öğrencilerin tahminleri alınır. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrenciler Ders Kitabı’ndaki anahtar kavramlar bölümüne yönlendirilir. protein. 1. Bisküvileri plastik torbaya çiğneme koyma ve ellerimizle ezme besinleri ufak parçalara ayırma besinleri yumuşatma tükürük Plastik torbaya su ekleme Torbayı ellerimizle 5 dakika gevşeyerek besinleri boyunca ovuşturma parçalaması mide kaslarının kasılıp besinleri daha küçük parçalara ayırmak besinlerin sindirimine Plastik torbayı sıkarak besinlerin mideden ince bisküviyi torbadan çoraba bağırsağa. vitamin. etkinliğimizin her aşamasında kullandığımız malzemeleri. Etkinlik Çalışma Kitabı’ndaki aynı adlı etkinlikle birlikte yaptırılır. Araçç-GGereçler • Etkinliğimizi. • Anahtar Kavramlar Öğrencilerden. öğrencilerin yediğimiz besinlerin vücudumuzda ne gibi değişikliklere uğradığını kavramalarını sağlamaktır. yapımonarım için ve düzenleyici olarak kullanıldığı hatırlatılır. Bu işlemleri gerçekleştirirken yaptığımız ♦ plastik torba gözlemlere dayalı aç›klamalar›m›z› Çalışma Kitabı’mızdaki ♦ makas 4. yağ. Çorabın etrafını kâğıt havlu ile saralım. Aşağıdaki çizelgede. Öyleyse vücudumuzda sindirim nas›l gerçekleflir? Sindirim çi¤nemeyle bafllar. ♦ kâğıt havlu 1. Sonuca Varal›m • Çalışma Kitabı’mızdaki 4. Bu şekilde sınıfın ortak doğru cevaba ulaşması sağlanır. Öğrencilerin “Vücudumuz bu besin içeriklerini kullanabileceği hâle nasıl getirir?” sorusu ile öğrencilerin besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmeleri için değişime uğramaları gerektiğini tahmin etmeleri ve besin enerji ilişkisine ulaşmaları amaçlanmıştır. Besinlerin. Besinlerin. etkinlikte yer alan çizelgeden yararlanarak yediğimiz besinlerin vücudumuzda nas›l bir de¤iflim geçirdi¤ini açıklayalım. 5. bu besin içeriklerinin vücudumuzda enerji üretmek. Öğrencilerden yediğimiz besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız. enzim ad› verilen baz› salg›lar yard›m›yla parçalanmas›na ise kimyasal sindirim denir. Buna göre besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız. anahtar kavramları okumaları ve her bir kavramın anlamını tahmin etmeleri istenir.Is›rd›¤›m›z bir parça bisküvi vücudumuzda nas›l bir de¤iflimden geçer? Gelin bu de¤iflimlerin neler oldu¤unu afla¤›daki etkinli¤i yaparak bulmaya çal›flal›m. Bu işlemleri sindirim sırasında gerçekleşen hangi olaylarla eşleştirebileceğimizi yazalım ve bu olayların gerçekleşme sebeplerini açıklayan ifadeleri çizelgedeki boşluklara yazalım. Bisküvileri. Etkinlik Gözlemleyelim. Etkinlik sonrasında öğrencilerin yine aynı soruları cevaplamaları istenir. ♦ geniflçe bir kap 3. bu malzemelerin sindirim sistemimizde karşılık geldiği yap› ya da organlarla eşleştirerek dolduralım. mide ince bağırsak. sayfasındaki aynı isimli 1. Kullandığımız Malzemeler Sindirim Sistemimizde Karşılık Geldiği Yapı veya Organ plastik torba çorap kâğıt havlu ağız. Vücudumuz besin maddelerini yediğimiz şekilde kullanabilir mi? Yedi¤imiz bir bisküvinin yaklafl›k 12 saat sonra vücudumuz taraf›ndan kullan›lacak hâle geldi¤ini biliyor muydunuz? Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğraması gerekir. 17 Keşif Aşaması 1. sıramızın kirlenmesini önlemek için geniflçe ♦ üç-dört adet bir kab›n içinde yapalım. Besin içeriklerinin büyük moleküller olduğu vurgulanarak “Vücudumuz bu besin içeriklerini kullanabileceği kadar küçük moleküllere nasıl dönüştürür?” sorusu. etkinliğimizde gerçekleştirdiğimiz işlemler verilmiştir. Plastik torbayı sıkarak içindekileri çoraba boflaltal›m. Bunlar› Yapal›m Ara ve ereçler • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. Leğenin üzerinde. Öğrenciler cevaplarını nedenleri ile tartışırlar. ince bağırsak. Çorabı alt kısmından keselim. protein. Çorab› s›karak içindekileri leğene boşaltalım. Etkinlik : Yedi¤imiz Besinlere Ne Olur? Aşağıdaki çizelgeyi. Ders Kitabı’nın 17. bisküvi ♦ bir bardak su • Aşağıda verilen her bir basamaktaki işlemleri gerçekleştirelim.

...................... kalın bağırsak ve anüs sıralamasına uygun olarak okumaları istenir... Etkinlik: Eşleştirelim Bu etkinliğin amacı.. Ayrıca ince bağırsakta yer alan villusların sindirilmiş besinlerin emilim ile kana geçmesini sağladığı vurgulanmalıdır................................ Etkinlik yaptırılır.................. hangi organlarda kimyasal sindirime u¤rad›¤›n› söyleyebilir misiniz? 5............... Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Eşleştirelim’ adlı 6............ . 18 5 16.. Yutak Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.............. Böylece...... de¤iflime u¤rar............... ‹nce Bağırsak ‹nce bağırsak..................... Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Görevim Nedir?” adlı 7........ öğrencilerin sindirim sırasında gerçekleşen olaylar ile verilen sindirim çeşitlerini eşleştirmelerini sağlamaktır...........Öğrencilere sayfada yer alan sindirim sistemi yapı ve organlarına ilişkin şekil inceletilir.. Etkinlik yaptırılır.................... Ağız Besinlerin fiziksel sindirimi çiğneme ile bafllar........ mide ve ince bağırsaklarda gerçekleştiğine öğrencilerin dikkati çekilir.... sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür........... Peki..... ‹nce ba¤›rsaklarda yer alan villus ad› verilen yap›lar....................... Öğrencilerden şekildeki sindirim sistemi yapı ve organlarına ait açıklamaları ağız........................... .... Yediğimiz elmanın sindirim sistemimizde ilerlerken geçirdiği değişimleri ve bu değişimlerin gerçekleştiği yerlerin nereler olduğunu anlatan bir hikâye yazalım.... 6....................... Resimdeki kişinin yediği elma.. Bu moleküller ince bağırsaktan emilim ile kana geçer..................................................................................... ......... besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur.................. kimyasal sindiriminin ise ağız..................... yemek borusu........ Anüs Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü.................. Karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır............................... Mide Besinlerin fiziksel sindirimi..... Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Elmanın Değişimi” adlı 5... ........ Etkinlik : Efllefltirelim Aşağıda sindirim sırasında gerçekleşen bazı olaylar ve sindirim çeşitleri verilmiştir. fiekildeki oklar› takip ederek yedi¤imiz besinlerin sindirim sistemimizde izledi¤i yolu belirtelim... Kalın Bağırsak Besinler içerisinde kalan su ve mineraller kalın bağırsakta emilir..................................... mide........ Şemadan faydalanarak öğrencilere.............. Besinler ince bağırsakta kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanır................... Yağların kimyasal sindirimi burada başlar.. Etkinlik yaptırılır.................... 5............. Etkinlik: Elmanın Değişimi Bu etkinliğin amacı... Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar......... besinlerin sindirimde görevli hangi organlarda fiziksel....... Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Afla¤›daki flekli inceleyerek... enzim adı verilen salgılar yardımıyla parçalanmasına da kimyasal sindirim adı verildiği belirtilir......................... Belirlediğimiz sindirim çeşidine ait kutucuğa “X” işareti koyalım.. midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder............................. sindirim sisteminde ilerlerken geçirdiği değişimi ve bu değişimin gerçekleştiği yerleri anlatan bir hikâye yazmalarını sağlamaktır.. içindeki besin .... sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların neler olduğunu ve bunlar›n görevlerini belirleyelim.. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına fiziksel sindirim..................................... ince bağırsak...... s................... Resimdeki kişinin sorduğu sorunun cevabını aşağıdaki boşluğa yazalım. içeriklerinin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için .... “Sindirimde Enzimlerin Besin İçeriklerine Etkisi” başlığı altında yer alan şema öğrencilere inceletilerek öğrencilerin kimyasal sindirimde enzimlerin besin içeriklerini küçük moleküllere parçaladığını belirtmeleri beklenir................... Elmayı ısırdım ve dişlerimle çiğnemeye başladım...................... sindirimin sadece midede gerçekleşmediği vurgulanır.. ................................. anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır......................... ..................................... ...... Karbonhidratların kimyasal sindirimi tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde gerçekleflir............. Her bir sindirim olayı sırasında gerçekleflen sindirim çeşidini belirleyelim.... sayfasında yer alan “Sindirime Yardımcı Organlar” bölümünün resimleri ve açıklamaları öğrencilere okutulur ve sindirime yardımcı olan organların karaciğer ve pankreas olduğu belirtilir...... Etkinlik : Elman›n De¤iflimi Yediğim elma vücudumda niçin değişime uğrar? 6............ Yemek Borusu Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir...................... besinlerin emilim ile kana geçmesini sa¤lar. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir............. Öğrencilerden gelen uygun yanıtlar kabul edilir.............. yutak.............. Ders Kitabı’nın 19.................... Sindirim Çeflitleri Fiziksel Sindirim Sindirim Olay› Çiğneme ile yiyeceklerin parçalanmas› Tükürük salg›s› ile karbonhidratlar›n parçalanmas› Kimyasal Sindirim X X X X Midenin kas›l›p gevflemesi ile yiyeceklerin parçalanmas› Midede sindirim enzimleri ile karbonhidratlar›n ve proteinlerin parçalanmas› 16 18 .... Öğrencilere “Besinlerin sindirim sistemimizin hangi bölümlerinde fiziksel ve kimyasal sindirime uğradığını söyleyebilir misiniz?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur............ ................................................................................. öğrencilerin verilen şekilden faydalanarak elmanın vücutta değişime uğramasının sebebini............................. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir........... Besinlerin fiziksel (mekanik) sindiriminin ağız ve midede..........................................

....... Kasılıp Mide: ............................. ........... iletir................ küçük parçalara ay›r›r ......... Yemek Borusu:............. Besinleri Yutak: ........................................... borusuna iletir..... gerçekleştiği ....................... Karaci¤er ve pankreas sindirime yard›mc› organlard›r..... Safra s›v›s› büyük ya¤ damlalar›n› daha küçük parçalara ay›rarak yağların sindirimine yard›mc› olur..................................................................................................... “Yediğimiz elma midemizde kaç saat kalır?” gibi sorular sorulup tahminleri alınarak konuyu öğrencilerin vücutlarında gerçekleşen sindirim olayıyla ilişkilendirmeleri sağlanır..................... ile küçük moleküller hâline getirir........... mineraller emilir..... Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanmadığı vurgulanmalıdır.... anüse gönderilir............. taraf›ndan ................ fiziksel sindirimi ve ........... gerçekleştiren pankreas özsuyunu ................................................................................ Besinlerin içerisinde ................ Etkinlik : Görevim Nedir? Ağız Yemek borusu Besinlerin A¤›z: .......... ve kimyasal sindirim ................ Pankreas Pankreas öz suyunu salgılar. Karaci¤er: Ürettiği ......... 6 16. ........................................................... Besinlerin vücudumuz ................. karbonhidratlar›n ... organdır............. 7.... Sindirim sisteminin her bir organında besinlerin kalma süresini belirten aşağıdaki çizelge ile ilgili “Bir besini ağzımızda kaç saniye çiğneriz?”..................... ...................... Mide İnce bağırsak Kalın bağırsak Çiğneme sonrasında .............................. salgılar. ................................... Besinlerin en küçük ................. yağların fiziksel ............................ ‹nce Ba¤›rsak:.. a¤›zda bafllar....................... Sindirimde Enzimlerin Besin ‹çeriklerine Etkisi Afla¤›daki flemay› inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirimdeki ifllevini aç›klayabilir misiniz? Besinlerin kimyasal olarak sindirildi¤i yer 7 17..................... yağ ve proteinlerin sindirime uğradığı ve ince bağırsaktan emilerek kana geçtiği belirtilir................................ .. vitamin ve minerallerin sindirime uğramadan kalın bağırsaktan emildikleri ve kana karıştıklarına öğrencilerin dikkati çekilmelidir...................................... bölümünü at›k olarak ............................................... s..................................... Bu yap› ve organlar›n sindirimdeki görevlerini ilgili yerlere yazal›m....... parçalara kadar ................ gevşeyerek besinleri .................. a¤›zdan yemek .... Su..................... ..... Öğrencilere “Sindirim sistemimizde besinlerin ne kadar sürede sindirildiğini biliyor musunuz?” sorusu sorulur........ ayrıldığı ve emilimin ....... At›k maddeler ....................... kullan›lmayan .. s.............. üzere ince bağırsağa gönderir............................................................................. karbonhidratların ve .......................................... Karaciğer Safra adı verilen bir salgı üretir....... .............. kimyasal sindirimi ..................... ........ Sindirim sisteminde besin içeriklerinin geçirdiği değişimi gösteren şema öğrencilere inceletilir ve şemaya ait soruları cevaplamaları sağlanır............... . Besin içeriklerinin vücudumuzda sindirildiği yer ve sindirim sonucu oluşan küçük moleküller......................................... öğrencilerin sindirim sistemi yapı ve organlarına ait olan resimlerin altındaki boşluklara bu yapı ve organların sindirimdeki görevlerini yazmalarını sağlamaktır......... 19 Sindirim Sistemi Organları Vücudumuzda Sistemler Süre (Yaklaşık değerler) 20 s 10 s 2-6 h 5h 24 h 7.......... Proteinlerin............ besinleri mideye ... Kal›n Ba¤›rsak: ...................... Pankreas öz suyu...... kalan su ve ................. Bu organlar ürettikleri safra salgısı ve pankreas öz suyunu besin içeriklerinin sindirimini tamamlamak üzere birer kanalla ince bağırsağa aktar›r. sindirim sonucu oluşan ürünlerin kana geçişi ve bunların kan yolu ile hücrelere taşınması şemada açıklanmıştır.... karbonhidratların ve yağların sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir............ safra salgısını ....... ....... ........... Pankreas: .....................................Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Sindirime Yardımcı Organlar Afla¤›daki flekilden yararlanarak karaci¤er ve pankreas›n sindirim sistemindeki görevlerinin neler oldu¤unu belirleyelim.................... proteinlerin.......... Etkinlik: Görevim Nedir? Bu etkinliğin amacı...... vücuttan uzaklaflt›r›r.............. 17 19 ..... Ayrıca besin içeriklerinden karbonhidrat......... Anüs: .............................................................................................................. gerçekleştirmek ...................................................... yağların sindirimini ....... Aşağıda sindirimde görevli organ ve yapılar görülmektedir............................. fiziksel sindirimle .. sindirimini .........................................................

bu organlarda salgılanan ya da bulunan sıvı. Çizelgedeki sütun başlıklarını dikkate alarak boşlukları verilen örneğe uygun olarak dolduralım. sindirim çeşidi. Ders Kitabı’nın 21. 20 8 18. 2. Öğrencilere. Ardından öğrencilere “Araştıralım. büyümek. Öğrencilere proteinlerin vücudumuzda öncelikle yapım ve onarım için kullanıldığı. Organlar Salgılanan/ Bulunan Sıvı Fiziksel Sindirim Kimyasal Sindirim Sindirilen Besin İçeriği Sindirim Sistemi Organları ince bağırsak safra salgısı pankreas özsuyu - + protein yağ karbonhidrat Yardımcı Organlar 20 . “Peki. Bir sonraki derste öğrencilerin verdikleri cevaplar kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Afla¤›daki flemada sindirime u¤rayan besinlerin emilim ile ba¤›rsaklardan kana. Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır. s. kandan vücut hücrelerine geçifli görülmektedir. 1. Alternatif Etkinlik: Besinlerin Uzun Yolculu¤u Sindirim sistemimiz ile ilgili aşağıda verilen çizelgeyi inceleyelim. Öğrencilere. öğrencilerin sayfanın üst kısmında verilen şemayı inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirimdeki işlevi ile besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirime uğramasının sebebini açıklamalarını ve sayfanın altında verilen resimden faydalanarak besin içeriklerinin yolculuğunu sembollerle göstermelerini sağlamaktır. hangilerinin kal›n ba¤›rsaktan kana geçti¤ini söyleyebilir misiniz? 1. gerektiğinde enerji elde etmek için de kullanılabileceği belirtilmelidir. 1. Yandaki flemada sindirim sistemimizde besin içeriklerinin kimyasal sindirim s›ras›nda geçirdikleri de¤iflim görülmektedir. Besin içeriklerinin her biri. enerji üretmek. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. fiemay› inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplayal›m. büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönüfltürmekle görevlidir.Yağların ince bağırsakta sindirildikten lenf damarına verildiği daha sonra lenf damarından kan dolaşımına karışarak hücrelere taşındığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir. sayfasında yer alan enzimlerin besin içeriklerine etkisini açıklayan şema inceletilir ve şemayla ilgili sorular cevaplatılır. sayfasında yer alan karikatürleri inceleyerek bu soruyu cevaplayabilecekleri söylenir. Etkinlik: Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz? Bu etkinliğin amacı. Besin içerikleri hangi organlardan kana geçer? 3. Öğrencilere “Besinlerin Uzun Yolculuğu” adlı 1. hücrelerimize kadar taşınan bu besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olaylar için kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusu sorulur. sindirim s›ras›nda nas›l bir de¤iflime u¤rar? Genişletme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz?’ adlı 8. sindirilen besin içeriği ve emilim olayı ile ilgili bilgilerini pekiştirmelerini sağlamaktır. Enzimler. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. öğrencilerin sindirim sistemini oluşturan organlar sindirim sistemine yardımcı organlar. Kana geçen besin içeriklerine ne olur? 4. Ardından öğrencilere “Sindirilen Besin İçeriklerine Ne Olur?” başlığı altında yer alan şema da inceletilir ve öğrencilerden şemadan faydalanarak hangi besin içeriklerinin ince bağırsaktan hangi besin içeriklerinin ise kalın bağırsaktan kana geçtiğini bulmaları istenir. Sindirilmeyen besinler niçin kana geçemez? Sindirilen Besin ‹çeriklerine Ne Olur? 8. onarım ve hastalıklarla savaş için kullandığı vurgulanmalıdır. Alternatif Etkinlik: Besinlerin Uzun Yolculuğu Bu etkinlikte amaç. Besin içeriklerinin hangilerinin ince ba¤›rsak. Ardından vücudumuzun bu molekülleri.Öğrencilere Ders Kitabı’nın 20.

.................................................................... büyümemiz ve geliflmemiz için çok önemlidir..................................... Peki............ vitaminler ve ........... gastrit.................. Enzimler. 19 21 ....................................................................................................................... ................. sindirim sistemi sağlığını .......... kabızlık................ Yaptığımız aktivite ve egzersizler: ............................ Bu faktörlerin....... Kal›n ba¤›rsak Bu cevapların yanısıra........................................... Dedektifimizin sizin için aşağıya bıraktığı ipucunda.............. Büyüme............ protein................................. ................ . ve egzersizler ........... .................................. s................................... moleküllere parçalar................... öğrencilerin sindirim sistemi sağlığını etkileyen faktörlerin olumlu ve olumsuz etkilerini birkaç cümle ile yazmalarını sağlamaktır............................................................................................................................................... hızlı bir şekilde tüketmek ...... Dedektif Gastro son zamanlarda artan mide ağrıları ve hazımsızlık sebebiyle hastaneye gitmeye karar verir............................. Etkinlik yaptırılır.............................. Sindirim Sistemimizin Sağlığını Etkileyen Faktörler Mide Zararl› al›flkanl›klar: ....................... Peki........................ .......... Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak Sindirim sistemimizin sa¤l›¤›n› korumak... kısa ........................ İpucunda yer alan hastalıklar............ hücrelerimize kadar tafl›nan bu besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olaylar için kullan›ld›¤›n› biliyor musunuz? Afla¤›daki karikatürleri inceleyerek bu soruyu cevaplayal›m....................... Etkinlik Yiyecekleri Neden Sindiriyoruz? Etkinlik : : “Besinler............................................................................ ................................. olumsuz etkiler..... Besinleri serin ve kuru ........................ ............. 8................ Etkinlik: Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak ‹çin 21 9 19.............................................................. ‹ş arkadaşları onu spor yapmaya çağırdıklarında.......... Yaşamımızdaki stres düzeyi: ............... mide yanması... Meyve ve sebzeleri ..... . ................................... kusma.............................................. 9................ öğlenleri açlığını bastırmak için ayaküstü bir şeyler atıştırır......................... Öğrencilere “Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız?” sorusu sorulur ve konu sınıfta tartışmaya açılır............... Lifli besinler tüketmek . .... ishal. Besinlerin Kimyasal Olarak Sindirildi¤i Yer 9... beslenme alışkanlıklarımdaki ve yaşam tarzımdaki hangi özellikler yol açmış olabilir? ...................................................................................... vitamin ve su yandaki sembollerle temsil edilmektedir... Yaptığımız aktiviteler ............. sindirim sistemimizin sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini düşünerek konuyla ilgili bildiklerimizi noktalı yerlere k›saca yazalım....................... . ................................................................. sağlığımızı olumlu etkiler............. ................ Ders Kitabı’nın 21................. karın ağrısı........ sağlar... Besinler.... mide rahatsızlıklarına ........ Hazırlanalım Bu bölümde öğrencilerin................................... Kalınbağırsakta su........ d.............................. c.................... hıçkırık.......... Her bir besin içeri¤inin sindiriminin....................... sindirim sistemi hastalıklarının isimleri saklıdır............... Ald›¤›m›z besinler: ....................... mineral....................................... Haz›rlanal›m Dedektif Gastro’nun stresli bir hayatı vardır.......... ...........Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Araştıralım................................Rahatsızlığım için hastanenin hangi bölümüne gitmeliyim? .... Gruplar oluşturarak bu hastalıklardan iki tanesini seçelim.Sağlığımı korumak için hayatımda neleri değiştirmeliyim? Dedektif Gastro’ya.. a......................................................... .............................. sindirim sistemi sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen etkenleri kavramaları amaçlanmıştır..... sebep olabilir.................... Yüksek stres ........................................................... ........................ Sigara ve alkol ............................................................................................................................. proteinler ve yağlar kanımıza geçer... yerlerde saklamalıyız................................................................ moleküllere kadar parçalanır............... karbonhidratlar gere Yağlar....... .Bu şekilde yaşamaya devam edersem ileride ne tür rahatsızlıklarla karşılaşabilirim? ....................... ...... Dengeli ve .. vücudumuzu sıcak tutmak..................................... ........................................................................................ Kahvaltıda simit yemeyi tercih eden dedektifimiz.... Karbonhidrat.................... Enerji sağlamak için klidir.............................................................. ....................... olumlu etkiler........................................................................................... gaz şişkinliği........................... bu soruların cevaplarını bulabilmesi için yardım edelim...... kullan›m› sindirim ............................... sindirim sistemimizin sağlığını etkileyen faktörler verilmiştir................. . darbelerden korumak ve enerji sağlamak için gereklidir............................ Şifre: AECGASTR‹TCDGAZŞ‹ŞK‹NL‹Ğ‹FVLHIÇKIRIKKDR‹SHALÜYKABIZLIKGÜZD KARINAĞRISIZGRKUSMALFBKM‹DEYANMASIMSTÖFREFLÜKBRASAFRAK ESES‹Ş‹KÂYETLER‹NHLSNR 9............Rahatsızlanmama.................................. sindirim sisteminin hangi bölümünde bafllad›¤›n› ve tamamland›¤›n› flema üzerinde gösterelim............ Yukarıdaki şemayı inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirim s›ras›ndaki işlevlerini açıklayan bir cümle yazalım............. Ayrıca sindirim sistemi sağlığını korumak için alkolden ve sigaradan uzak durulması gerektiğine dikkat çekilerek alkol ve sigaranın zararlarından bahsedilir. .............................. düzeyi sağlığımızı ............... öğrencilerden gelen uygun cevaplar da kabul edilir............... sebep olabilir..” Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki maddelerde bizden istenilenleri yapal›m....... ........................................................... sürede tüketmeliyiz...... .......................................... Buradaki sorular sınıfta cevaplandırılacaktır.... . sindirim sistemi organlar›m›zda fiziksel ve kimyasal sindirime uğrar............................................................. Akşamları ise sindirimi zor olan ağır ve yağlı yiyecekleri tercih ettiği için televizyonun karşısında uyuyakalır................................ reflü ve safra kesesi şikâyetleridir.............. Araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza sunalım........ ............ Besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirime uğramasının sebebini aç›klayal›m.. 18 ‹nce ba¤›rsak A¤›z Besinleri tüketim flekli ve beslenme al›flkanl›klar›m›z: Lokmaları çiğnemeden ve .............. yaraların onarımı ve hastalıklara karşı savaş için proteinler gere klidir. bağırsaklarımızın ... ........................................................................................ Seçtiğimiz hastalığın özellikleri hakkında araştırma yapalım........................... hemen bir mazeret uydurur.. Vücudumuzda Sistemler 8............. ve dengeli beslenmek ............. yağ....................................... Gıdaların hazırlanış şekli ve saklanma koşulları: ... . yıkamadan yememeliyiz....................... sistemi rahats›zl›klar›na . ................ Öğrencilerden gruplara ayrılarak dedektifin bıraktığı ipuçlarında yer alan sindirim sistemi hastalıklarından iki tanesini seçmeleri ve bu hastalıkların özelliklerini farklı kaynaklardan araştırmaları istenir................ sindirim sistemimizin sa¤l›¤›n› korumak için neler yapmam›z gerekir? Araflt›ral›m...... Bu etkinliğin amacı................................................ sorunsuz çalışmasını .. sindirime uğrayarak küçük ..................Rahatsızlığım ne olabilir? ................. Öğrencilerin konuyu pekiştirmesini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak İçin” adlı 9........... Sindirim ürünlerinin hangi organlardan kanımıza geçtiğini aşağıya yazalım...................................... sayfasında yer alan “Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak” başlıklı konu okutulur.......................... ... düzenli beslenme alışkanlığı ...... ...................................................... mineraller kana geçer..... ‹nce bağırsakta karbonhidratlar............... fiziksel ve kimyasal ........... Elinden hiç düşürmediği bir fincan kahvesini de unutmamak gerekir............................................ b...... Bu sorununu çözmek için sorgulayıcı ve araflt›r›c› özelliğini kullanarak aşağıdaki sorulara cevap aramaya başlar.... Etkinlik : Etkinlik : Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤›n› Korumak ‹çin Aşağıda... ‹pucu içinde gizlenmiş hastalık isimlerini bulalım............................................. büyük molekülleri küçük ................ Sindirim sisteminin sağlığını korumak için doğru beslenmenin gerekli olduğu belirtilerek sindirim sisteminin sağlığını korumak için yapılması gereken diğer şeyler açıklanır.....

Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız....................ince bağırsak g....... Midenin üst bölümüyle yemek borusunun alt bölümünde küçük yırtıklara sebep olabilir. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküller..... Bunu sağlayan ise sindirim sistemimizdir.... • A... Besin içerikleri sindirilerek kana geçtikten sonra vücudumuz tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılır.... • Vücudumuzun savunma sistemleri ile vücut çalışmasını düzenleyen enzimler ve bazı hormonlar›n yap›s›nda bulunur.. ...... Doğru Beslenmeyi Öğrenmek Dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekti¤ini uzmanlardan ve büyüklerimizden s›kça duyar›z...... Sindirim sistemimiz olmasaydı besinler sindirilemez ve vücudumuz için gerekli olan besin içerikleri hücrelerimiz tarafından kullanılamazdı. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.. sindirim sistemi sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir... .. • Sofradan sindirim sistemimizi yoracak kadar çok yemeden kalkmal›y›z.ağız b... Her bir besin içeriğinin vücudumuzda gerçekleşmesini sağladığı olaylara birer örnek verelim.mide e... • Besinlerin hücrelerde kullanılması sonucu oluşan besin atıklarının atılmasını kolaylaştırır. • Demir minerali vücutta besin içeriklerinden enerji oluşması için zorunlu olan oksijenin taşınmasında gereklidir.. • Kanda buluna su.... dolaşım sistemimiz aracılığıyla hücrelerimize kadar taşınır.. karbonhidrat......... Fiziksel sindirimde besinler çiğneme ve kas hareketleri ile kimyasal sindirimde ise besinler..... Etkinlik : Sa¤l›kl› Beslenelim Besinlerin içeri¤i hakk›nda aşağıda yer alan metinleri okuyal›m ve metinle ilgili sorular› cevapland›ral›m................ • • • • Yemek sırasında ve yemekten hemen sonra fazla miktarda su içmemeliyiz. Bu okuma metninde besin gruplarının yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin vücudumuzun ve sindirim sistemimizin sağlığı için önemi belirtilmektedir.. Kimyasal sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız... a........ Sindirim sistemimiz.. Fiziksel sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız ve mide.......... Öğrencilerin..... Peki.C........... midenin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite ve kusmaya yol açabilir.... 20 22 ....... 1.. karaciğer için önemli bir tehdit oluşturur. Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz......... büyümemiz ve geliflmemizin sa¤l›kl› olabilmesi için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir.. yediğimiz besinlerin sindirilmesini ve bu besinlerin ince bağırsak tarafından emilerek kanımıza geçmesini sağlar.. Günlük enerji ihtiyacımızın çoğu karbonhidratlardan sağlanır... 10.... Kabak. • Vücudumuzun düzenli çalışmasında etkili olan bazı hormonların yapımında görevlidir........................... Karbonhidratlar: • Vücudumuzun başlıca enerji kaynağıdır........ A K 10 20..... • ‹htiyacım›zdan fazla aldığımız besin içerikleri vücudumuzda yağa dönüşerek depolandığından sa¤l›¤›m›z için zararlıdır...... • Vücudumuzun çalışmasını düzenleyen enzimlerin yap›s›nda yer alan mineraller vardır... Etkinlik: Sa¤l›kl› Beslenelim Bu etkinliğin amacı... Proteinler...... C..... Alkolün uzun süre kullanılması özellikle B vitaminlerinin ve diğer besinlerin emilimini engelleyebilir... 22 10.. besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olayları gerçekleştirmek için kullanıldığını fark ederek sağlıklı beslenmenin önemini kavramaları sağlanır.. vitaminler ve su ile ilgili bilgilerin yer aldığı Çalışma Kitabı’ndaki “Sağlıklı Beslenelim” adlı 10..kalın bağırsak h.T.. besin içeriklerinin dokulara taşınmasını sağlar... vitamin.. Vücudumuz besinlerin içeri¤ini enerji üretmek... Yağlar: • En çok enerji veren besin içeri¤idir ve başlıca enerji depomuzdur..... . Yemek yemek temel ihtiyaçlarımızdandır.. • Deri altı yağı vücut ısısının kaybını önler....... Ayrıca yüksek miktarda tüketilen alkol..... • Vitaminlerin bir bölümü vücuda ancak ya¤›n içinde çözünmüfl hâlde alınır................. Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır.. • Gerektiğinde vücudumuzda enerji kaynağı olarak da kullanılır........ yağ.................. Etkinlik öğrencilere yaptırılır.......... enzimler yardımıyla parçalanır..... .... Yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamalıyız...anüs 2....... • D vitamini. bu önemli görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu besin içeriklerini. kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve dişlerde yerleşmesine yard›mc› olur........................................ Ancak vücudumuz besinlerin ihtiyacımızdan fazla olan kısmını harcayamaz ve bunları yağa dönüştürerek depolar. Depolanan yağlar ise zamanla şişmanlığa sebep olur......................... • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1............. Alkolden ve Sigaradan Uzak Durmak: Alkol........... Stres ile dengesiz ve yetersiz beslenme.... Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ile Hacettepe Üniversitesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) tarafından hazırlanan “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nden derlenmiş olan “Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi” başlıklı Öğretmen Kitabı’nın 65-f ve 65-g sayfalarında yer alan okuma metni öğrencilere çoğaltılarak dağıtılabilir.. mineraller..................... • Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz.... Dengeli ve yeterli beslenme..... Su: • Besinlerin sindirimini kolaylaştırır.... s....... D B E C 3... E vitaminleri vücut hücrelerinin hasarını önleyerek normal işlevlerini sürdürmeleri ve zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında yardımcıdırlar.... Vitaminler: • B grubu vitaminler: Besinlerle aldığımız karbonhidrat... karbonhidratlar.........yutak c...pankreas f........... 2.... Proteinler: • Hücrelerin yapısını oluşturur... Mineraller: • ‹skelet ve dişlerin yapısına katılır..karaciğer d....... Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmeleri için değişime uğramaları gerekmektedir. yağ ve proteinden enerji üretirler ve yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olurlar. Öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirilir............. • Vücut ısısının düzenlenmesi için gereklidir. mineral ve suyun....... ihtiyacımızı karşılayacak oranda ve birlikte tüketilmesidir....... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir... Öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirilir.................. • Kanın ve sitoplazmanın dengede tutulmasını sağlar.... lahana gibi lifli besinleri tüketmek ve dengeli ve yeterli beslenmek ise sindirim sisteminin sağlığını olumlu yönde etkiler.. Besin içeriklerinin ihtiyacımız olan miktardan daha az veya fazla alınması durumunda doğabilecek sorunlar nelerdir? Açıklayalım.. yağlar... dengeli ve yeterli beslenmek niçin bu kadar önemlidir? Vücudumuzun günlük enerji gereksinimini karfl›layabilmemiz............ Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için: • Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz.......... Sigara içme alışkanlığı da benzer sorunlara yol açar..... sınıf seviyesi dikkate alınarak öğrencilerin besin içerikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır........ mide ve ince bağırsak... besin içerikleri olan protein..... Vücudumuz. besin gruplarından sağlar..... yapım ve onarımını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini düzenlemek için kullanır................................ • Bazıları savunma sisteminde kullanılır.yemek borusu ç..........

Karaciğerin görevi: Ürettiği safra salgısını yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderir...................................Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sa¤l›¤› Vücudumuzda Sistemler Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m.............................................. yemek sırasında ve yemekten sonra gereğinden fazla miktarda su içmektir................................................. Şekilde.... lokmaları iyice çiğnemek....................... Öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır?” adlı 2.................... ................................................... sofradan sindirim sistemimizi yormayacak kadar yiyerek kalkmak... 5.. 23 ..... Notlarım ve Düşüncelerim Konu Biterken ..................................................... yağ ve proteinler üzerinde nas›l bir etkisi vard›r? Bir şema çizerek aç›klayal›m............. alkol ve sigaradan uzak durmak..................... Mide ve pankreas öz suyu ile tükürük içinde yer alan sindirim enzimlerinin karbonhidrat... 4......... Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi ince ve kalın bağırsakta gerçekleşir. Boşaltım sistemine ait levha. enzimlerin büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönüştürdüğünü ifade etmeleri yeterlidir. yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamaktır........................ • • • Bir sonraki derste kullanılmak üzere. 6.................................... ok ile gösterilen yapı ve organların isimleri nelerdir? 2............ Pankreasın görevi: Ürettiği pankreas öz suyu içerisinde proteinlerin. Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi... Sindirim sistemimizin çalışması niçin gereklidir? Sindirim sistemimiz çalışmasaydı ne olurdu? 4........................ Etkinlik için atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplamaları istenir... 7.......... hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir? Bu organlardaki sindirimin farklı şekilde gerçekleşmesinin sebebi nedir? 3.. çok sıcak ve çok soğuk şeyler yemek veya içmek..................... ..................................................... Sindirime yardımcı organlar karaciğer ve pankreastır.. öğrencilerden gelecek farklı şekillerdeki doğru şemalar kabul edilir.... Bu organlarda emilim gerçekleştiği için sindirilen besin içeriklerinin kana geçişi kolaylaşır.............. ............. Sindirim sisteminin sağlığını olumsuz etkileyen etkenler: Yetersiz ve dengesiz beslenmek................. hangi organlarda ve nasıl gerçekleşir? 7.. yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmek............... Şekildeki organlardan hangilerinde fiziksel.... . karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içeren pankreas özsuyunu salgılar. .................. b a c ç d e f g h 1............. Öğrencilerden aşağıdakine benzer bir şema hazırlamaları beklenir.... Öğrencilerden sindirim sistemi bilgilerini defterlerine kendi cümleleriyle yazmaları istenir........ model ya da şemalar hazır bulundurulur............................ Öğrencilerin hazırlayacakları şemalarda...... Sindirim sisteminin sağlığını olumlu etkileyen etkenler: Yeterli ve dengeli beslenmek.............. Yazılan özetlerden birkaçı okutularak öğrencilerin eksikleri giderilir..... Etkinlik : 5..... sigara ve alkol kullanmak......................... Sindirime yardımcı organlar hangileridir? Bu organların sindirimdeki görevleri nelerdir? 6................. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler nelerdir? 23 11........

... Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar... Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır... diyaliz.......................... s.... 4..... • • • • • Aşağıdaki soruları......... 17..... model.. Diğer Derslerle İlişkilendirme • 2........... [!] Uyarılar • 2. levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ–4)....... sadece kanlarının süzülerek temizlenmesi sağlanmaktadır.... Boşaltımda görevli yap› ve organlar› gösteren aşağıdaki şekli inceleyelim.. 3.. 2........ A) Akciğer B) Pankreas C) ‹nce bağırsak 2.... Nereye Gelecekler? Öğrenciler boşaltımda görevli organ ve yapıların yeri... Ders İçi İlişkilendirme • 2............ Vücudumuzda Sistemler 11... böbrek yetmezliği tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böbreklerimizin vücudumuzdaki görevi ve önemi hakkında ne söyleyebiliriz? Böbrek nakli.... Ancak diyaliz cihazına bağlanmak geçici bir çözümdür.. Böbrek nakli olabilmek umuduyla hayatlarını sürdürmeye çalışan bu hastalardan yılda yaklafl›k 600’ü bu imkâna kavuşuyor.. A) ‹drar kesesinde C) Böbrekte D) Böbrek B) Böbrek toplardamarında D) Üreterde 4...... 30.... kazanımı.. yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir..........2............. A) Böbrek atardamarı B) Böbrek toplardamarı C) Üreter D) Sperm kanalı 3...... 5.. Kişisel temizliğe dikkat etmek... cevaplar kabul edilir.. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır. organ nakli yapılamadığından............. sayfasında yer alan fotoğraf inceletilir...... boşaltımda atık 10.. arındırır. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları.. vücuttan maddelerin dışarı atılmasını sağlayan yapı ve organları.... ... 32)... Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. Böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak...... teknolojik gelişmelere de bağlı olarak başka hangi tedavi yöntemleri geliştirilebilir? • Öğrenciler Neredeler...Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r • Konuya Başlarken Anahtar Kavramlar 2.... Böbrekleri çalışmayan ya da yetersiz çalışan bu hastalar için diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanır..... böbreklerin görevini yerine getiren diyaliz cihazlarına bağlanır... Bulduğumuz yap› veya organlar›n isimlerini yukarıda yer alan şeklin uygun yerlerine yazalım... Öğrencilerden. • 24 KAZANIMLAR nefron diyaliz Ben bir böbrek hastasıyım.. akciğer ve karaciğerin görevleri de vurgulanır..... Bu hastalar..... Günde iki litre su içmek............ Haftada en az üç gün dört saat boyunca. boşaltım sistemi sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin farkına varmaları ve bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri beklenmektedir...... yani ayda yaklaşık 48 saat diyaliz cihazına bağlı olarak yaşıyorum. böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği ön bilgilerine sahiptirler.... sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi “Zararlı Maddelerin Boşaltımı” konusu ile ilişkilendirilir..4...........taflır...................1-2. Böbrek yetmezliği ile ilgili paragraf okutulur ve metnin altında yer alan soruların cevapları sınıfta tartışılır......... boşaltım organlarının görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan zararlı maddelerin Etkinlik : dışarı atılması olduğu. böbrekler vasıtasıyla süzülmesi gereken maddelerin bir kısmı kana karışır... ... ........ 29..... Sosyal Bilgiler dersi 6........ ... Bu konuda öğrencilerden boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstermeleri.. Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı.. Böbrek yetmezliği olan hastaların vücutlarında..... 2. 21 24 .. • Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmek amacıyla Ders Kitabı’nın 24.................................... 2..... yukarıdaki metni dikkate alarak tartışalım: Çevrenizde böbrek yetmezliği hastası var mı? Böbrek yetmezliği bu hastaların günlük hayatlarını nasıl etkiliyor? Diyaliz cihazı........ ‹drarı vücuttan dışarı. Üretra Aşağıdaki tamamlanmam›fl cümleler boşaltımda görevli yap› ve organların görevleriyle ilgilidir. anahtar kavramlar hakkındaki düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri beklenir.... vb........ Böbrek yetmezliği hastalığının tam olarak tedavi edilebilmesi için böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Kanı süzerek zararlı maddelerden.) ile ilişkilendirilir....... 1. atar.. sınıf “Bilim..... Etkinlik : Boflalt›mda Görevli Yap› ve Organlar A... Boflalt›mda görevli yap› ve organlar›n isimlerini yanlar›ndaki ilgili alana yazal›m. böbrek taşı....2. böbreklerin boşaltım sistemindeki görevini ve önemini açıklamaları..... Boşaltımda deri... Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler...3. Ülkemizdeki böbrek yetmezliği hastalarının toplam sayısının 30 000 olduğu bilinmektedir.... 2...... ‹drarı... ... Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ–5..... • 2..........2... Bu cümlelerdeki boşluklara hangi yap› veya organ isimlerinin gelmesi gerektiğini seçeneklerden bulalım........2. Böbreklerimizin sağlığını korumak için neler yapıyoruz? Listeleyelim....... ......4... ..... Böbrek Üreter (‹drar borusu) ‹drar kesesi Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere nefron ve diyaliz anahtar kavramlarıyla ilgili neler bildikleri sorulur......4.... ‹drar.. toplan›r. Böbrek yetmezliği......1.... 1..... A) ‹drar kesesi B) Üreter C) Üretra D) Kalın bağırsak B......... Bu tedavi ile hastalar tam olarak iyileşememekte...... böbrek yetmezliği hastalarının hayatları açısından nasıl bir öneme sahiptir? Böbrek yetmezliği hastaları için... böbrek nakli...... 2. AÇIKLAMALAR 11 21.......... Sınırlamalar 2.... böbrekten idrar kesesine ...... yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır. “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 (Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder..

...... Eşleştirdiğimiz organın hangi atık maddeyi veya maddeleri uzaklaştırdığını “+” işaretini kullanarak gösterelim. görevleri verilen yapı ve organları seçeneklerden bularak boşluklara yazmaları...... Karaci¤er + Bu organları........ Sindirim sistemimizin büyük moleküllü besin içeriklerini... Etkinlik Sorgulayal›m.. sayfasında yer alan paragraf okutulur............. bu görevleri gerçekleştiren yapı ve organların isimlerini şekil üzerine doğru olarak yerleştirmeleri beklenir.Öğrencilere Çalışma Kitabı’nda yer alan “Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar” adlı 11. böbrek yetmezliği gibi hastalıkların meydana gelebileceği ve bu hastalıklara bağlı olarak da başka hastalıkların (örneğin. ............. Öğrencilerden besin içeriklerinin sindiriminden sonra vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddelerin oluştuğunu belirtmeleri beklenir. İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde öğrencilerden bu sayfadaki şekli incelemeleri... vücudumuzdan uzaklaştırılamazsa ne gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkar? • Böbreklerimiz görevini yerine getiremedi¤inde vücudumuz bundan nasıl etkilenir? Arkadaşlarımızla tartışalım...... yüksek tansiyon... atık maddeler.... Öğrencilerin etkinlik sonunda atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organların böbrekler............. karaciğer..... Araflt›ral›m At›k Maddeler Vücudumuzdan Nas›l Uzaklaşt›r›l›r? Bir günde kaç kez tuvalete gidiyorsunuz? Yetişkin bir insan. solunum. Vücudumuz için gerekli besin içerikleri..... Boşaltımda görevli organlar Atık maddeler İdrar + Su + + + + Tuz + + Karbon Besin dioksit Atıkları Üre Böbrekler Deri Akciğerler Kalın Bağırsak Karaciğer + + + Etkinliğin sonunda öğrencilerin vücudumuzun atık maddeleri terleme..... 2.... öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgilerini yoklamaktır. “Bu besin içerikleri vücudumuzda kullanıldıktan sonra ne olur?” soruları sorulur...... . . atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılamaması durumunda bağırsak problemleri.... 2..... • Topladığımız bilgilerden faydalanarak defterimizde aşağıdaki çizelgeye benzer bir çizelge hazırlayalım.... akciğerler.... günde bir buçuk litre idrar üretir....... “Sindirim Sistemimiz” konusunda öğrenmiş oldukları yediğimiz yiyeceklerin sindirim sistemimizde besin içeriklerine kadar parçalandığı ve bu besin içeriklerinin hücrelerimize kadar kanımızla taşındığı bilgisi hatırlatılır.. uzaklaştırdıkları atık madde veya maddelerle eşleştirelim. hücrelerimizin kullanabilece¤i kadar küçük moleküller hâline getirdi¤ini ö¤rendik.......... Ayrıca bu etkinlikle öğrencilerin araştırma yaparken bilgi ve veri toplama ile verileri kaydetme bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri de amaçlanmaktadır....... .... Peki. 25 . Öğrencilerden oluşturmaları beklenen çizelge aşağıdaki gibidir.. ...... vücudumuzdan sadece idrar yoluyla mı uzaklaştırılır? Araştırma Sorusu: Vücudumuzdan atık maddeler hangi organlarla ve nasıl uzaklaştırılır? Bunlar› Yapal›m • Vücudumuzdan hangi atık maddeler uzaklaştırılır? Bu atık maddelerin hangi organlar tarafından uzaklaştırıldığını yazal›m............ kemik erimesi gibi hastalıklar) oluşabileceği sonucuna araştırarak ulaşmaları beklenir................. Etkinlik: Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır? (Önerilen süre: 20 dk........) Öğrenciler vücudumuzdan uzaklaştırılan atık maddelerin neler olduğunu ve bu atık maddelerin vücudumuzdan hangi organlarla uzaklaştırıldığını araştırmaya yönlendirilir.... Bu atık maddeler vücudumuzdan boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından uzaklaştırılır... • 25 Öğrencilere Ders Kitabı’nın 25. Etkinlik yaptırılır........................... İkinci bölümde ise öğrencilerden böbreklerin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri listelemeleri beklenmektedir.. kansızlık. Etkinlik: Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar Bu etkinliğin amacı... yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır.. .... Atık maddeler Organlar Keşif Aşaması Üre ‹drar .. enerji üretimi için...... Öğrencilere “Vücudumuz besin içeriklerini ne için kullanır?”. böbrek yetmezliğine bağlı olarak vücudun su tutması...... idrar ve dışkı yoluyla uzaklaştırdığı. Bu atık maddelerin neler olduğunun ve bunların vücudumuzdan hangi organlarla uzaklaştırıldığının öğrenciler tarafından araştırılması amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Atık Maddeler Vücudumuzdan Nasıl Uzaklaştırılır?” adlı 2.. ... 11. üre ve besin atıkları olduğunu belirlemeleri ve bunları çizelgeye kaydetmeleri beklenmektedir.. Bu besin içeriklerinin hücrelerimize kadar kanımızla taşındığını biliyoruz... Sonuca Varal›m • At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organlar ve bu organlar›n uzaklaflt›rd›klar› atık maddeler nelerdir? • Bu atık maddeler.... At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organların ve at›k maddelerin adlarını bu çizelgeye yazalım. Aşağıdaki etkinliği yaparak atık maddeleri ve bunların vücudumuzdan nasıl uzaklaştır›ldığını keşfedelim. Bu sırada vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddeler de oluşur.. Etkinlik yaptırılır.......... deri ve kalın bağırsak olduğunu belirterek bu organların vücudumuzdan uzaklaştırdığı atık maddelerin suyun ve tuzun fazlası ile karbon dioksit..................

...... 26 12. Öğrencilerin bu konuyla ilgili farklı bir uygulama yapmalarını sağlamak için “Hangi Organ Daha Önemli?” adlı 12.. onların boşaltımdaki önemlerini belirtecek şekilde tamamlayarak bir oyun hazırlayalım....... Etkinlik öğrencilere yaptırılabilir........... . Öğrencilerin böbreklerin boşaltımdaki görevini ve önemini açıklayabilmeleri için kanımızın... 13.. Hayır......................... ve idrarı oluştururuz... Bu organlar at›k maddeleri idrar.... Ha ha ha! Siz öyle sanın..... safra ve besin ....... maddelerden temizleriz ........ terleyerek vücudundan ................. Bu yüzden tartışmaya bafll›yorlar............. atıklarının vücuttan . Ardından öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki 13 ve 14..... sınıftaki “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinin “Zararlı Maddelerin Boşaltımı” konusunda öğrenmişlerdir... Etkinlik : Hangi Organ Daha Önemli? At›k maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organların her biri..... Deri Vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla d›flar› atar............ .... idrar kesesinin ve üretranın) görevini benzetme yoluyla öğrenmelerini sağlamaktır (Etkinlikte boşaltım sistemi arıtma tesisine benzetilmiştir... Bunun için bu organların böbrekler.Açıklama Aşaması Etkinliğin tamamlanmasından sonra öğrenciler yaptıkları araştırma sonucunda hazırladıkları çizelgeyi “Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar” şemasını inceleyerek kontrol etmeleri......... deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaflt›ran organlard›r......................... s............. sana katılmıyorum......... ........ levha ve/veya şema sınıfa getirilir.................. Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar Hangi organlar›m›z vücudumuzdaki at›k maddeleri uzaklaflt›r›r? Vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmas› gereken at›k maddeler nelerdir? Böbrekler... idrar kesesi ve üretradan oluştuğu belirtilebilir...... Etkinlik: Vücudumuzun Arıtma Tesisi Etkinliğin amacı öğrencilerin boşaltım sistemi organlarının (böbreklerin........ ......... vücudu korurum.......... levha ve/veya şema üzerinde göstermeleri amacıyla boşaltım sisteminin yapı ve organlarını gösteren model.. uzaklaştırırım...... üreter... Ben var ya zehirli bir atığı ben ...... karbon dioksidi .. akciğerler................. karaciğer............................. Üre ve karbon dioksit ile suyun ve tuzun fazlas› vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmas› gereken at›k maddelerdir. vücudumuzdan at›k maddeleri uzaklaflt›ran organları ve bunların vücudumuzdan hangi atık maddeleri uzaklaştırdığını araştırdık............ daha az zararlı olan üreye dönüştürür................. 26 ..)............ Öğrencilere bu organların hepsinin aynı öneme sahip olduğu.... Etkinlik: Böbreklerimiz Kanımızı Nasıl Temizler? Bu etkinlik öğrencilerin böbreklerimizin kanımızı süzme işlemini nasıl gerçekleştirdiğini düşünerek yaratıcı çalışmalar üretmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlik: Hangi Organ Daha Önemli? Bu etkinliğin amacı....... 12 22.. eksiklerini giderip yanlışlarını düzeltmeleri için yönlendirilirler..... suyun ve tuzun ... Bu etkinliğin ardından “Vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştıran organlar hangileridir?” sorusu yöneltilir........... Öğrencilerin böbreklerimizin kanımızı süzerek atıkları idrar şeklinde uzaklaştırdığını anlamaları için şemanın yanında yer alan açıklamayı okumaları sağlanır......... 22 Öğrencilerden gelen uygun cevaplar değerlendirilir...... ATIK MADDELER‹ UZAKLAfiTIRAN ORGANLAR Karaciğer Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi.......... öğrencilerin atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar ve bunların görevleri hakkındaki bilgilerini eğlenceli bir şekilde tekrar etmelerini sağlamaktır......... herhangi birinde oluşacak aksaklığın vücudumuzun tümünü olumsuz etkileyeceği belirtilmelidir.. Hadi oradan..... kanı süzerek atık ... safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar......... Öğrenciler boşaltımda görevli yapı ve organları 5............ Öğrencilerin boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model.................. En önemli organlar biziz...... Bunun sonucu olarak vücudumuzdaki organlar görevlerini yerine getiremez.. ....... su... üreye dönüştürerek . Ben olmasam ..... Afla¤›daki flemay› inceleyelim ve bu organlar›n uzaklaflt›rd›klar› at›k maddelerin neler oldu¤unu belirleyelim...... Çünkü ... Oyunumuzu arkadaşlarımıza sunalım. Bu çalışmalar sene sonunda sergilenebilir............. Öğrencilerden hazırladıkları çalışmaları birlikte değerlendirerek geliştirmeleri istenebilir............. siz kendinizi kandırıyorsunuz...... 14.. terleme ve d›flk› yoluyla atar........... Bu etkinlikle..... Akciğerler Kan içindeki karbon dioksidi ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar... 12........... böbreğimizin temel birimi olan nefronlar tarafından süzülerek temizlendiği vurgulanmalıdır.... üreter... soluk verirken ...... Kalın bağırsak Su......... atılmasını sağlarım....... Aranızda en büyük benim....... Birçok sistemle ilgim var.................... At›k maddeler vücudumuzdan uzaklaflt›r›lmad›klar› takdirde zehirleyici olabilir......... Organların konuşmalarındaki eksik bölümleri............... Böbrekler Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır.......... solunum......... Her şey bende sonlanıyor.......... etkinlikler yaptırılır.... sayfasında yer alan boşaltım sistemi şeması öğrencilere inceletilerek boşaltım sistemi organlarının neler olduğu sorulur..... Ders Kitabı’nın 27.. fazlasını atamazsın........ vücudumuz için en önemli organın kendisi olduğunu iddia ediyor....................

.... Afla¤›daki flekli inceleyerek boflalt›m sistemimizi oluflturan yap› ve organlar›n neler oldu¤unu belirleyelim.................................... Böylece kan›m›z zararl› at›klar ve üreden temizlenmifl Nefron... Öğrenciler modeli hazırladıktan sonra bu yapı ve organların görevini modelin üzerine yazabilir veya modeli boyayabilirler... .............. Öğrencilere boşaltım sistemimizi oluşturan yapı ve organlar arasındaki bağlantıyı kavramaları amacıyla “Boşaltım Sistemi Modeli Hazırlayalım” adlı 2...................... Kan.. vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri kanımızdan süzerek uzaklaştırır.............. b..... Bir deney düzeneği tasarlay›p kurabiliriz................................. şarkı vb..................... ... s.. Bir günde yaklaşık 500 litre kan böbreklerimiz tarafından süzülerek 1............ Öğrencilerden böbreklerimizin görevini ve önemini açıklayan ilginç bilgileri içeren başka bir “Bunları Biliyor muydunuz?” köşesi hazırlamaları istenebilir..................... Bunun için.............. yaklaşık bir milyon nefron bulunur. Alternatif Etkinlik: Boflalt›m Sistemi Modeli Haz›rlayal›m Aşağıda verilen adımları izleyerek bir boşaltım sistemi modeli hazırlatabilirsiniz............... üreter ile idrar kesesine tafl›n›r ve burada toplan›r... Süzülerek temizlenen bu kan.. Bu bölümde böbreklerimizin çalışma sistemi.. 5... Böbreklerimiz....................... 14....................... Böylece çevremiz korunmuş olur...... Oluşan idrar........................ sayısal veriler kullanılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır....Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Besin içeriklerinin hücrelerimiz taraf›ndan kullan›lmas› sonucunda at›k maddeler oluflur....... yağların ve proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan küçük moleküller ile vitamin ve su gibi yararlı maddeler de bulunur.. Bu işlem günde 100-150 defa tekrar edilir............... Kanımızda at›k maddelerin yanı sıra karbonhidratların................. Etkinlik : Böbreklerimiz Kan›m›z› Nas›l Temizler? Böbreklerimizin süzme işlemini nasıl gerçekleştirdiğini gösterebileceğimiz yaratıcı bir çalışma hazırlayalım... Bu organın görevini nasıl yaptığını açıklayalım... atıklar içinde yer alan zararlı maddeler arıtılarak zararsız hâle getirilir..... üretra ile vücuttan dışarı atılır.... Oluflan bu at›k maddeler hücrelerimizden kan›m›za geçer........................................................................ model. ‹drar.. • Öğrencilerden sol böbrek ve sol üreteri de aynı şekilde kesmeleri istenir..................... Her bir grubun boşaltım sistemi modeli hazırlayabilmeleri için verilen resimler çoğaltılır................ 3.............................. poster vb.................................. • Öğrencilere sağ böbrek ve sağ üreteri kesmeleri söylenir... • Öğrencilerin dikkatleri sağ böbrek ve sağ üreter üzerindeki bir rakamına çekilir....... kan›m›z›n için..... Alternatif Etkinlik: Böbrek Boşaltım Sistemi Modeli Hazırlayalım Üreter (idrar borusu) ‹drar kesesi Üretra 13 23....... 14 23..... ...................... Araç-Gereçler Araç ve Gereçler ♦ makas ♦ yap›flt›r›c› 13.... bulunan nefronlar tarafından süzülerek temizlendiğini ifade eden açıklamaları kabul edilir.. s................ Öğrencilere “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü okutulur.. Alternatif Etkinlik’i yaptırabilirsiniz.... deki zararl› at›klar› ve üreyi süzerek temizler.................. 2...................... ................... • Ardından öğrencilerden üretra yazan parçayı keserek idrar kesesi üzerindeki beş rakamı yazılan bölüme yapıştırmaları istenir.......... Bu modeli hazırlayabilmek için Öğretmen Kitabı’ nın 65-c ve 65-ç sayfalarında verilen resimleri kullanabilirsiniz............... Öyleyse..... Bunlar da üzerlerindeki iki rakamları eşleştirilerek bir araya getirilip yapıştırılır..................5 litre idrar üretilir... oyun........ Bir kâğıt fabrikasında.... c............. a............. Bu fabrikada oldu¤u gibi vücudumuzda kanım›z›n içinde bulunan zararlı maddeleri arıtan organımızın adı nedir? Afla¤›ya yazal›m... Kandaki zararl› maddelerle birlikte yararl› maddeler de nefronlarda süzülür........... Bu at›k maddeler vücudumuzdan boflalt›m yoluyla uzaklaflt›r›l›r.. böbreklerimizin idrar› nas›l oluflturdu¤unu biliyor musunuz? 1............................. böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar...... Bunun da hayatımız boyunca ortalama 45 000 litre idrar ürettiğimiz anlamına geldiğini biliyor muydunuz? 27 Vücudumuzda Sistemler 2....................... şiir..... Süzülme sırasında kan içindeki yararlı maddeler nefronlarda geri emilir ve yeninden kana geçer... kâğıt üretilirken atık maddeler de oluşur....... yazabiliriz........ yapabiliriz.. Üretilen kâğıtlar kullanılacakları yere ulaştırılırken oluşan atık maddeler de arıtma bölümüne gönderilir...... 2........ At›k maddelerle kirlenmifl kan›n vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce temizlenmesi gerekir..... 6................ Öğrencilerden böbrek ve sağ üreter resimleri üzerinde bulunan bu rakamları eşleştirerek yapıştırmaları istenir... Bu bölümde.. 23 27 . Nefronlar boşaltım maddelerini kandan süzer ve idrar› oluşturur..... Böbrek ............... 4........ Bunlar› Biliyor muydunuz ? Böbreklerimiz her 10-20 dakikada bir vücudumuzdaki kanı süzer. böbreklerimizin kanımızı süzerken kanımızın içindeki yararlı maddeleri koruyup atık maddeleri uzaklaştırması gerekir.......... Bir hikâye......................... 2...olur........ • Sınıfta beş grup oluşturulur....... Ö¤rencilerin kanımızdaki atık maddeler böbreklerimizde ... İdrar kesesi üzerindeki üç rakamı sağ üreterin alt bölümündeki üç rakamı ile bir araya getirilerek yapıştırılır... Peki...... Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre..... .............. Peki.......................... böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir.............. Aynı şekilde sol üreter için dört rakamlı bölümler de bir araya getirilir..... . böbrekler bunu nas›l gerçeklefltirir? Her bir böbrekte.... . Etkinlik : Vücudumuzun Ar›tma Tesisi 1.... Resim....... Öğrencilerden gelen uygun çalışmalar değerlendirilir.......... Öğrenciler modeli yaparken etkinlikteki yönergeye uygun olarak yönlendirilebilir ya da Öğretmen Kitabı’nın 65-c ve 65-ç sayfalarında verilen resimleri kullanarak modeli kendilerinin oluşturmaları sağlanabilir. • Öğrencilerden idrar kesesi resmini kesmeleri istenir............................................... idrarı oluşturur..........................

Etkinlik yaptırılır. “Yukarıda anlatılan rahatsızlık ne olabilir?” araştırma sorusu öğrencilere yöneltilir. diğerinin de röportajı yapan gazeteciyi temsil etmesi sağlanır.” Araştırma Sorusu Yukarıda anlatılan rahatsızlık ne olabilir? Bunlar› Yapal›m Bu araştırma sorusunu çözmek için araştırma grupları oluşturalım ve aşağıdaki adımları izleyelim. Ardından Ders Kitabı’ndaki “Her İşin Başı Sağlık” adlı 3. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür rahats›zlıklardan korunma yollarını belirtelim. Adım: Aşağıdaki soruları arkadaşlarımızla tartışalım. • Hasta. ‹drarımda kan görünce korktum ve. Diş çürüklerinin ve boğaz iltihaplanmasının en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiği ayrıca vurgulanır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi idrarımı yaparken kasıklarımda dayanılmaz bir sancı hissediyordum. bu rahatsızlığa yakalanmamak için neler yapmalıydı?”. Ardından öğrencilere “Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız?” sorusu sorulur ve konu sınıfta tartışmaya açılır. “Hasta. Öğrencilerin bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri de bölümün amaçlarındandır.Genişletme Aşaması Bu bölümün amacı. Çizelgemizde boşaltım sistemi rahatsızlıklarını. “Bu kişinin hastalığı esnasında neler yaşadığını gözlemlediniz?”. hangi yöntemlerin kullanıldığını biliyorsunuz?”. Bunalmıştım. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklara yakalanmamak için alınabilecek önlemleri göz önünde bulunduralım. Röportajın okunması sırasında öğrencilerin birinin doktoru. Öğrenciler boşaltım sistemi rahatsızlıkları ve bunlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında araştırma yapmaya yönlendirilir. Ardından ikinci adıma geçilir. hangi tedavi yöntemlerinden ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilirler? • Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için alabileceğimiz önlemler nelerdir? 3. Bir sonraki sayfada yer alan ve boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili bilgiler içeren röportajı birlikte okuyalım. Üçüncü adımda öğrenciler araştırma sonuçlarını bir çizelge hazırlayarak kaydeder. tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklardan korunma yollarını sınıflandırarak ve sunarak bilimsel süreç becerilerini geliştirirler. Soğuk terler dökmeye başladım. Sonuca Varalım • Yukarıda anlatılan rahatsızlık nedir? Bu rahatsızlığın tedavisi için hangi teknolojik gelişmelerden faydalanılabilir? • Boşaltım sistemi rahatsızlığı olanlar. Bu amaçla “Vücudumuz açısından bu kadar önemli olan boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı öğrencilerle tartışılır. hangi yöntemlerin kullanıldığını biliyor musunuz? • Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz? 2. Etkinlik: Her ‹şin Başı Sağlık (Önerilen süre: 20 dk. 1.. Araştırmamızı yaparken bu rahatsızlıkların sebeplerini. Etkinlik Sorgulayal›m. Vücudumuz için bu kadar önemli olan boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapabiliriz? 3. Midem bulanıyordu ve sık sık az miktarda idrar yapıyordum. “Çevrenizde. Bu hastalıkların tedavilerinin ihmal edilmesi durumunda kalıcı böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecekleri belirtilir. bu rahatsızlıkların sebeplerini.. “Boşaltım sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde. 3. bu durumdan sonra neler yapmış olabilir? • Çevrenizde. bu durumdan sonra neler yapmış olabilir?”. Adım: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları ve bunlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi toplayalım. “Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz?” sorularının cevaplarını tartışmaları sağlanır. belirtilerini. Öğrenciler bu soruya cevap bulmak için araştırma grupları oluşturur. Araflt›ral›m Her ‹flin Bafl› Sağl›k “Belimin yan tarafından sırtıma doğru keskin bir ağrı saplandı. 28 28 . belirtilerini. boşaltım sistemi ile ilgili bir rahatsızlık geçiren oldu mu? Bu kişinin hastalığı esnasında neler yaşadığını gözlemlediniz mi? • Boşaltım sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde. boşaltım sistemi ile ilgili bir rahatsızlık geçiren oldu mu?”.) Bu etkinlik için etkinliğin girişinde yer alan yazı öğrencilere okutulur. Çizelgeyi hazırlarken boşaltım sistemi rahatsızlıklarını. Ağrım giderek arttı ve dayanılmaz bir hâl aldı. sayfasında yer alan ve boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili bilgileri içeren “Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz” başlıklı röportaj okutulur. Adım: Araştırmamız sonucunda elde etiğimiz bilgileri haz›rlayaca¤›m›z bir çizelgeye kaydedelim. Böbrek hastalıklarının tedavi yöntemlerinden biri olan ve böbrek taşlarını kırmak için kullanılan taş kırma cihazının ve diyaliz makinesinin teknolojik birer ürün olduğu belirtilerek öğrencilerden bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler vermeleri istenir. Grupların etkinliğin birinci adımında yer alan: “Hasta. Etkinliğin ardından öğrencilere Ders Kitabı’nın 29. bu rahatsızlıkların sebeplerini. belirtilerini. öğrencilerin boşaltım sisteminin sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin farkına varmalarını sağlamaktır.

‹drar yolları iltihabı gibi bazı böbrek hastalıklarında böbrek taşı oluşması kolaylaşır. Ayrıca beyin ölümü geçekleşmiş bağışçının böbreğinin alınarak ihtiyacı olan bir kişiye verilmesi yoluyla da gerçekleşir. Günde en az iki litre su içmeliyiz. Bu yüzden “böbrek nakli” daha da önem kazanmaktadır. Geliştirilen yeni sistemlerle idrar tahlilinin yapılması oldukça kolaydır ve günümüzde rutin sağlık kontrolünün bir parçasıdır. Bu miktarı sıcak ve kuru havalarda artırmalıyız. Aydın: Oluşan taşların sebebi bazen tam olarak bilinemez. kalıcı böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. günde en az iki litre su içmek. Alternatif Etkinlik: ‹drar Tahlili “Hastalandığımız zaman niçin idrar tahlili istenir?” sorusunu tartışalım. • Sağlık Bakanlığı 2004 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 30 bin kronik böbrek yetmezliği hastası vardır. Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları nelerdir? Dr. Bu hastalıkların tedavisinin ihmali. Örneğin mikrobik sarılık ve şeker hastalığının teşhis edilebilmesi için idrar tahlili kullanılır. Alternatif Araştıralım. Sağlıklı Günler: Diyaliz tedavisi nasıl gerçekleşir? Dr. Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Dr. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. Besinlerle alınan fazla kalsiyum ve D vitamini taş oluşumuna sebep olabilir. Aydın: Böbrek taşının tedavi yöntemlerinden biri de taş kırmadır. Çok büyük taşlar ise ameliyatla alınmaktadır. Sa¤l›kl› Günler dergisi olarak kendisi ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi sunuyoruz. Böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedavi yarıda kesilmemeli. gov. Öğrencilerin bu araştırma sonucunda aşağıdaki bilgilere ulaşmaları sağlanır.tr). Aydın: Böbrek iltihabı. Sa¤l›kl› böbrekler için günde iki litre su için! “Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz” adlı bölüm okunduktan sonra öğrencilerin bu konuyu günlük hayatla ilişkilendirmeleri için “İdrar Tahlili” adlı 3. Aydın: Böbrek fonksiyonlarındaki kalıcı bozukluk nedeniyle böbrekle atılması gereken zararlı maddelerin atılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Ülkemizde bugüne kadar toplam 8340 böbrek nakli yapılmıştır. boğaz iltihaplanmasında doktorun verdiği tedavi yarıda kesilmemelidir. Tafl k›rma cihaz› 3. Bu yöntemle kalıcı tedavi sağlanamadığından hastalarımız cihaza bağımlı yaşamaktadır. Bunun için yüksek enerjili ses dalgalar›. Sağlıklı Günler: Böbrek yetmezliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Dr. süt ürünlerinin ve tuzun aşırı miktarda tüketilmesinden uzak durmak. idrarla atılması gereken üre gibi bazı zararlı maddeler atılamaz ve kanda birikir. böbrek taşı. şeker hastalığına ve yüksek tansiyona bağlı böbrek rahatsızlıkları. • Yaşayan bir insanın böbreklerinden birinin nakil ihtiyacı olan bir başkasına ameliyatla nakledilmesi şeklinde yapılır. Aylin Aydın’a boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgili sizlerden gelen soruları sorduk. Böylece taşların idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanıyor. Tartışmamızdan sonra aşağıdaki açıklamayı okuyarak tahminlerimizin doğruluğunu kontrol edelim. Hazırlanalım • Ülkemizde böbrek nakli ihtiyacı karşılanabiliyor mu? • Hastalara böbrek nakli nasıl yapılıyor? sorularının cevaplarını araştıralım. Sağlıklı Günler: Böbrek taşı nasıl tedavi edilir? Dr. 29 3. Bu tahlil özellikle idrar yolları hastalıklarını teşhis etmek için önemlidir. 29 . doktorun verdiği ilaçlar tam olarak kullanılmalı ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gidilmelidir. Hastalıkların bir kısmını idrar tahlili ile anlamak mümkündür. Hazırlanalım” bölümündeki sorular öğrencilere araştırma konusu olarak verilebilir. Yeterli sayıda organ bağışı yapılmadığından böbrek nakli ihtiyacı karşılanamamaktadır (Sağlık Bakanlığı verileri 2005 yılı sonuna kadar http://www. kandaki bu zararlı maddeleri süzerek kanın temizlenmesini sağlar. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız.Boflalt›m Sistemimiz Vücudumuzdan At›klar› Uzaklaflt›r›r Vücudumuzda Sistemler Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz Nefroloji uzmanı Dr. Taş oluşumunu önlemek için. Alternatif Etkinlik: ‹drar Tahlili Bu etkinlik için öğrencilerin “Hastalandığımız zaman niçin idrar tahlili istenir?” sorusunun cevabını tartışmaları sağlanır. Tahminler alındıktan sonra açıklama bölümü öğrencilere okutularak onlardan cevaplarının doğruluğunu kontrol etmeleri istenir. günlük egzersizleri düzenli yapmak gerekir. Bunlar. Sağlıklı Günler: Böbrek taşının oluşmasının sebepleri nelerdir? Taş Böbrek tafl›n›n oluşumunu önlemek için üretere geçifli neler yapabiliriz? Dr. Böbrek yetmezliği ilerler ve kalıcı hâle gelirse başka tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Diş çürükleri en kısa sürede tedavi edilmeli. cilde ve iç organlara zarar vermeden böbreklere gönderilerek böbrek tafllar› k›r›l›yor. Diyaliz cihazı. idrar torbası ve idrar yolları iltihabı ile böbrek yetmezliği şeklinde sıralanabilir. Aşağıda yer alan “Alternatif Araştıralım. Diğer organları etkileyen hastalıklar da idrar tahlili ile tespit edilebilir. Aydın: Sağlımızı korumanın temel şartı olan temizliğe özen göstermeliyiz. Aydın: Böbrekler yeterince çalışmadığı zaman. diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir.istanbulsaglik.

..................... Ablasından Ali’nin böbreklerinden rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu öğrendi....... • Öğrencilerin konu sonunda............................. ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurmak............... 4........................ Etkinliğin öğrenciler tarafından dersten önce okunması yararlı olacaktır...... a) 1.. b) İlaçlar........... 4....... böbrek.................. taş kırma cihazı ve diyaliz cihazı vb.............................. C) Taş oluşmasını önleyerek sa¤l›¤›m›z› korur......... B) Kan içindeki karbon dioksidi uzaklaştır›r ve temizler............................... hastalıkların tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek olarak verilebilir.......... Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde verilen organlar›n tamam› vücudumuzdan at›k maddeleri uzaklaflt›r›r? A) Böbrekler-Karaciğer-Akciğer-Deri-Kalınbağırsak B) Mide-Böbrekler-‹nce bağırsak-Kalınbağırsak-Akciğer C) Akciğer-Deri-Kalınbağırsak-Mide-‹ncebağırsak D) Deri-‹nce bağırsak-Böbrekler-Kalınbağırsak-Karaciğer 2................................................. Üretra: İdrarın vücuttan dışarı atıldığı bölümdür. Etkinlik grup etkinliğidir..... idrar kesesine taşır............................... ..................... 3.......... Mert Ali’nin ne tür bir böbrek rahatsızlığı olduğunu sordu............................ D) ‹drar oluşumu ile kandaki atıkları uzaklaflt›r›r....... 2.................. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. ............................. 2........ böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedaviyi tamamlamak ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gitmek...... 1 2 3 4 Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayal›m.... 4............ a) 1............................... 30 Kendimizi De¤erlendirelim 1................ 3........ a) Ali’nin rahatsızlığı böbrek taşı........... Mert’in sıra arkadaşı Ali okula gelmedi.......................................................... temizliğe özen göstermek.................... Böbrekler: Kanı süzerek temizler ve idrarı oluşturur........ Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir.......... 30 ......... Mert.... Üreter: İdrarı... Boşaltım sistemi organların›n sağlığını korumak için alınabilecek önlemler nelerdir? Defterimize yazalım.. Gruplara saat getirmeleri gerektiği hatırlatılır. b) Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir........... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir.... Diş çürümesi ve boğaz iltihaplanması durumlarında en kısa sürede tedavi olmak............................... a) Bu paragrafa göre Ali’nin rahatsızlığın›n neler olabileceğini listeleyelim..... ................. anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendikleri bilgilerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır.................. telefonla arkadaşını aradı..... böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak.. idrar torbası ve idrar yolları iltihabı veya böbrek yetmezliği olabilir.................... • Ders Kitabı’ndaki “Bir Dakika ” adlı 4................ Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir................. günde en az iki litre su içmek........................... Etkinliğin yapılabilmesi için her grubun saate ihtiyacı vardır..... 3..... b) Listemizdeki her bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek verelim..................................... Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.................................... ... ........................ İdrar kesesi: Böbreklerde oluşan idrar burada toplanır..... 2.... 3 ve 4 numaralı yapı ve organların isimleri ve görevleri nelerdir? b) 1 numaralı organın görevi ve önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Üreyi oluşturarak uzaklaflt›r›r..... . ........Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri amacıyla konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır.... Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim ................. Ali’nin ablası doktorların teşhis koyabilmek için araştırmalarına devam ettiklerini söyledi.............................................

...... böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir....5... • Anahtar Kavramlar Öğrencilere sinir hücresi........... ...5............... yemek yemek gibi).......5...............2................. öğrencilerin vücudumuzdaki olayların nasıl gerçekleştiğini düşündükleriyle ilgili ön bilgilerini açığa çıkarmaktır.................. Sinir sisteminin bölümleri................. 3.............. omurilik) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir.................. Etkinlikte yer alan basketbol oynayan kişinin beyninin vücudunda gerçekleşen olayları yönettiğini anlatmak için öğrencilere ipucu olarak verilen resmin incelenmesi sağlanır....... Etkinlik: Nasıl Gerçekleşir? Bu etkinliğin amacı.... ............... Bu olaylardan birini seçelim... • Konuya Başlarken 3.........................1........................ bisiklet sürmek..... yapılarına girilmez.. uyumayı ya da ağlamayı doğduğumuz andan itibaren kolaylıkla yapabiliyoruz..... Etkinlik : AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR 31 ...... • 3.... Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir........... • Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmek amacıyla denetlemek ve düzenlemek kelimelerinin ne anlama geldiği sorulur ve öğrencilerden soruyu cevaplamaları istenir.. adrenalin vb............. alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir................ merkezî (beyin..... Konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği hatırlatılır.......... sınıfta ise destek ve hareket.... levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).................. İç salgı bezlerini.......... ... Acıktığımızı........................ pankreas. İç salgı bezleri olarak hipofiz..........................Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Anahtar Kavramlar sinir hücresi salgı bezi hormon 15 24...................... Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (uyuşturucu.. Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin.. glukagon.. sevdiğimiz bir şarkının sözlerini hafızamıza kaydediyor ve gerektiğinde kullanıyoruz.... Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir..3.......... Öğrencilerin resimden yararlanarak vücudumuzda ........... . büyüme hormonu.............. hesap yapma gibi daha birçok şeyi ise sonradan öğreniyoruz.... bizim özel bir çaba harcamam›za gerek kalmadan kendili¤inden gerçekleflir........... heyecanlanıyoruz....... bir dakikada kaç kere nefes alırız? Kalbimiz kaç kere atar? Gözlerimizi kaç kere kırparız? Vücudumuzda gerçekleflen birçok olay......... insülin................ Öğrenciler 4 ve 5..................... okuma.................................. 3...... basketbol oynamak....................................................................... 3............. • Öğrenciler Neredeler............ besinler ve dengeli beslenmenin önemini öğrenmişler 6...... yönetildiğini belirtmeleri beklenmektedir.... ........................ Arkadaşlarımızın isimlerini....................................... model...... ............................ Vücudumuzun bu olay› nas›l gerçekleştirdi¤ini anlatal›m.. Yazma.........................................................................4.......... hormon anahtar kavramlarının ne anlama geldiği sorulur ve bu kavramlarla ilgili düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri söylenir. gerçekleşen olayların beynimiz tarafından .............. Bu şekilde öğrencilerin konuya ilgileri çekildikten sonra Ders Kitabı’ndaki “Anahtar Kavramlar” bölümüne geçilir........................... 3.......................... 31 15.... Böylece öğrencilerin denetleyici ve 16................. Etkinlik : Nas›l Gerçekleflir? Bir gün içinde gerçekleştirdiğimiz olaylar› düşünelim (ders çalışmak..... model.... sınıflarda “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde sindirim ve boşaltımda görevli yapı ve organların yerlerini ve işlevlerini (genel hatları ile).................................... levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).. yapılarına girilmez............ • Nefes almayı............ Bunlar bizim sonradan öğrendiğimiz işler değildir.......... • 3...................... Niçin ve nas›l büyüdü¤ümüzü hiç düflündünüz mü? Konu boyunca bu ve benzeri sorular›m›za cevap arayal›m. eşyaların adını. ....... Sınırlamalar 3.. susadığımızı ve yorulduğumuzu hissediyor............... tiroit....................... Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler.............. gülüyor......................... çarpım tablosunu...... 3... ......... Peki................... .2.... Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması 15..) verilir...................1.... Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16)....... salgı bezi....................... dolaşım.... üzülüyor....... Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar............ yabancı dillerdeki kelimeleri......... Bu konuda ise öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemlerde görevli yapı ve organları ile bu sistemin vücudumuzdaki diğer sistemler ile düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını anlamaları sağlanacaktır............. Sinir sisteminin bölümlerini........ solunum sistemleri ile bu sistemlerin sağlığı ve teknolojinin bu sistemlerin sağlığına olan etkisi işlenmiştir..... ............................................. yutmayı.................. Nereye Gelecekler? Öğrenciler bu konuyla ilgili daha önceki sınıflara ait ön bilgilere sahip değillerdir...... [!] Uyarılar • 3....... s.......... ..

‹nceleyelim Bir Dakika Keşif Aşaması (Önerilen süre: 15 dk. Ardından Ders Kitabı’nın 33 ve 34. yürümek. vücudumuzda meydana gelen çok sayıdaki ve karmaşık olayların sistemlerimiz tarafından gerçekleştirildiğini. Gruplar. konuşmak gibi birçok olay aynı anda ve birlikte gerçekleşir. Gruplar sinir sisteminin merkezî ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluştuğunu ve merkezî sinir sisteminin vücudumuzun yönetim ve denetim merkezi olduğunu belirtirler. sorular sorulur. düşünmek. Bunun öğrenmenin sonucu olduğu belirtilmelidir. Konu kapağındaki paragraf okutulur ve metnin sonunda yer alan sorular sınıfta tartışılır. sayfasında yer alan sinir hücresi (nöron) resmini incelemeleri sağlanır. 4. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilerden “Stroop (Sıtrup) etkisi”nin cinsiyet ve yaşa göre değişip değişmediğini ve farklı duyular için de geçerli olup olmadığını belirlemeleri istenir. birbirlerinden bağımsız olarak mı çalışır? • Vücudumuzda bu kadar çok sayıda olay. Etkinlik: ‹ki ‹şi Bir Arada Yapabilir misin? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin vücudumuzun yönetim merkezi olan beynimizin vücudumuzdaki olayları gerçekleştirirken farklı bölümlerinin çalıştığını fark etmelerini sağlamaktır. fark edebileceğimiz kaç olay gerçekleşir?” sorusuna grup hâlinde cevap bulmaları sağlanır. sayfaları okutularak. kırmızı turuncu mavi turuncu siyah yeşil mavi mavi siyah mavi turuncu kırmızı turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı mavi siyah kırmızı kırmızı yeşil mavi siyah 16. Etkinlik : Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde. Resimden yola çıkarak sinir hücrelerinin bulundukları yere ve görevlerine göre farklı şekil ve büyüklüklerde olabileceği açıklanabilir. hangi sistem veya sistemler tarafından gerçekleştirilir? • Bu olayları gerçekleştiren sistemler. Etkinlik yaptırılır. Bütün bu olaylar›n böylesine uyumlu ve kontrollü gerçekleflmesini sa¤layan nedir? Bir saat veya bir gün içerisinde vücudumuzda gerçekleşen olay sayısını tahmin edebilir misiniz? Duyuları algılamak. Diğer grup üyeleri de bir dakika içerisinde vücutlarında veya çevrelerinde kaç olay gerçekleştiğini belirlesinler. Etkinlik yaptırılır. Etkinlik: Bir Dakika 15. öğrencilerin “Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin. Ardından Ders Kitabı’nın 31. bu sorunun cevabını bulmaları için etkinlikteki işlemleri gerçekleştirmeye yönlendirilir.düzenleyici sistem kavramının anlamlandırması sağlanmış olur. Etkinlik : ‹ki ‹fli Bir Arada Yapabilir misin? 15. omurilik ve omurilik soğanı olduğunu belirtir ve bu organların görevlerini açıklarlar. • Vücudumuzdaki bu olayların her biri. • Grup üyelerimizden biri. 4. 16. Öğrencilerin beynimizin ilginç özelliklerinden birini eğlenceli bir oyunla keşfetmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ ndaki “ İki İşi Bir Arada Yapabilir misin?” adlı 16. denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Peki afla¤›daki eflitli¤e göre bu sistemle ilgili ne söyleyebiliriz? Açıklama Aşaması 32 Denetleyici ve Düzenleyici Sistem = Sinir Sistemi + ‹ç Salgı Bezleri Öğrencilerin sinir sisteminin bölümlerini model. “Sizce bütün bu olayların vücudumuzda gerçekleşmesini sağlayan nedir?” vb. Belirledikleri olayları defterlerine liste hâlinde yazsınlar. Öğrenciler bu düşünceden hareketle beynimizin çok sayıdaki olayı birbirine karıştırmadan yönetebileceğini anlayabilirler. Sizce vücudumuzda gerçekleflen olayların düzenli ve birbiriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan fley nedir? Bu sorunun cevab›n› “Bir Dakika” adl› etkinli¤imizi yaparak ö¤renelim. levha ve/veya şema sınıfa getirilir. bir dakika içerisinde. Öğrencilerin sinirlerin vücutlarının içerisinde olduğunu fark etmeleri amacıyla Ders Kitabı’nın 34. • Hazırladığımız listeden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım. • Listelerimizi sırayla okuyalım. Etkinliğin ardından öğrencilerin Ders Kitabı’nın 33. sayfasında yer alan çevresel sinir sistemi şeması inceletilir. Öğrenciler grup içinde tartışarak merkezî sinir sistemini oluşturan organlarının beyin. Öğrencilerden gruplar oluşturmaları istenir. beyincik. ♦ kâğıt Bunlar› Yapal›m • Üç-dört kişilik gruplar oluşturalım. Bu amaçla. Öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemimizin nasıl çalıştığını keşfetmeleri amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan “Bir Dakika” adlı 4. Etkinlik Gözlemleyelim. vücudumuzdaki sistemlerin düzenli. bir dakikada gerçekleşebilecek olay sayısı sadece belirlediğimiz kadar mıdır? Tartışalım. Sonuca Varal›m • Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde kaç olay meydana gelmektedir? • Vücudumuzda ve çevremizde.) Bu etkinliğin amacı. Etkinlik : Beynimizin ilginç özelliklerinden birini keflfetmek için afla¤›daki eğlenceli oyunu oynamaya ne dersiniz? Öyleyse haydi. sayfasında yer alan fotoğraflarla ilgili olarak “Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?”. Etkinlik : 32 . sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini belirleyerek açıklamaları istenir. birbirini engellemeden nasıl gerçekleşebiliyor? Vücudumuzda. Öğrencilerin bunları incelemeleri sağlanır. denetleyici ve düzenleyici sistemimizin gerçekleştirdiğini bulmalarını sağlamaktır. 24 16. uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını. bir saat ile zamanı takip etsin. öğrencilerin denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladığını kavramalarıdır. Araç-Gereçler fark edebileceğimiz kaç olay gerçekleşir? Araç ve Gereçler Bu sorunun cevabını bulmak için aşağıdaki işlemleri ♦ saat yapalım. sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. oyun başlıyor! • Aşağıdaki kelimeleri yüksek sesle ve hızlı bir şekilde okuyun. Ard›ndan gruptaki bütün üyelerin belirledikleri olaylar› içeren yeni bir liste oluşturalım. birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını. levha ve şema üzerinde göstermelerini sağlamak amacıyla sinir sisteminin yapı ve organlarını gösteren model. çizelgeyi daha kolay okuduklarını göreceklerdir. Öğrenciler birkaç alıştırmadan sonra 2.

Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. şeklinde olmalıdır. kelimeleri okumayacak. satranç oynayarak beyin jimnastiği yapabilecekleri söylenir. değil mi? Şimdi de aşağıdaki kelimelerin hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söyleyin. sinir sistemimiz iki bölümden oluflur. beyninizi şaşırtmak için bilerek yapıldı. vücudumuzu ağ gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir. Dikkat edin. sadece onlar›n hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söyleyeceksiniz! Bunu yaparken yine hızlı olmaya çalışın. Bu iki bölgeden gelen mesajlar çarpışınca beynimiz ikileme düşer. Merkezî sinir sistemini oluşturan organlardan beynin. Bulmacayı tamamlamak için tabloyu öyle bir şekilde doldurmalısınız ki dokuz karede oluşan her satır. • Nefes alma. Merkezî sinir sistemimizdeki diğer organların yardımıyla organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. “Bu durum merkezî sinir sistemi organlarının dışarıdan gelebilecek darbelerden korunmasını sağlar. kitap okuyarak. • • • • • Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir.. Omurilik: Omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzan›r. Daha sonra. Birer renk ad› olan bu kelimelerin hangi renkte yaz›lm›fl olduklar›n› söylemeye çal›flt›¤›n›zda. Şimdi keşif sırası sizde. yutma. 1930’lu yıllarda psikolog Ridley Stroop (Ridli S›trup) keşfetmifltir. Beyin: Vücudumuzun öğrenme. s. öksürme. Her bir rakam her bir satırda ve her bir sütunda sadece bir kez kullanılabilir.” şeklindedir. Acaba “Stroop etkisi” çocuklarda mı daha çok görülür. Beyincik ve omurilik so¤an›. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Omurilik Sinir sistemimiz. kalbin atışı vb. baflka bir bölgeyse renkleri çözümlemek için uğraşır. öğrenme. Bazı rakamlar bulmacaya zaten yerleştirilmiş olacaktır. dolaşım. yoksa erkeklerde mi? Belki de arada fark yoktur. Bu testi. Dikkat ettiyseniz bir yanıltmaca var. TÜB‹TAK Bilim Çocuk Dergisi. 2 1 7 6 8 5 4 2 8 1 3 8 5 7 6 2 4 9 1 6 7 5 2 3 3 4 • Ne oldu? Zorlandınız mı? Neden acaba? Son olarak da aşağıdaki anlamsız kelimelerin renklerini söyleyin. bunun sebebi ne olabilir?” sorusuna öğrencilerden beklenen cevap. Ne dersiniz? ‹nceleyin. bir kelimeyi okurken beyninizdeki bölgelerden biri harfleri kodlayarak oluşacak kelimenin anlamını kavramaya çalışır. Merkezî Sinir Sistemi Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluflur. Cevaplar. Bu. omurgamız içerisinde yer alan bir sinir kordonudur. beynin bölümleridir. Çünkü etkinlik s›ras›nda yaflam›fl oldu¤unuz bu durumu. bu olayların merkezî sinir sistemine ait hangi organlar tarafından kontrol edildiğinin belirtilmesi istenir. Sinir sistemimizin merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak iki bölümden oluştuğu tekrarlandıktan sonra öğrencilere “Merkezî sinir sistemimizi oluşturan organlar nelerdir?” sorusu sorulur. • Kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmas›n› düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. omurgam›z› oluflturan kemiklerin içerisinde bulunur. Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 33. mavi kelimesinin yeşil renkle yazılm›fl olduğunu gördünüz. sayfasında yer alan merkezî sinir sistemi şemasını inceleyerek bu soruyu cevaplamaları sağlanır. A¤ustos 2003 say›s›ndan yararlan›larak düzenlenmifltir. ‹kinci çizelgeyi okurken sanki diliniz tutuldu. Nöron 33 Ö¤rencilerin Stroop etkisinin baflka duyular için de söz konusu olup olmad›¤›na dair yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri arkadafllar› ile paylaflmalar› sa¤lan›r. çiğneme. hapşırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Şimdi gelin. Omurilik soğanı. örne¤in “kırmızı” kelimesinin mavi renkle. Yandaki flekilde görüldü¤ü gibi omurili¤imiz. uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler. Omurilik Soğanı: Beyin ve di¤er vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Öğrencilere bulmaca çözerek. Merkezî sinir sistemini oluşturan organların sinirlerden oluştuğu vurgulanır. Çünkü beyninizin farklı tipteki bilgileri işleyen özelleşmiş bölgeleri var. iste¤imiz d›fl›nda çalışan iç organlarımızın kontrol merkezidir. Buna örnek olarak aşağıdaki oyun öğrencilerle oynanabilir. Bu rakamlar ne kadar artarsa bulmaca o kadar kolaylaşır. Bunu yapmak için okuma yazma bilmek yeterli. Siz. nefes alma. bunlara uygun cevaplar oluflturur ve böylece vücudumuzun düzenli ve uyumlu bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lar.. bu olayı “Stroop (Sıtrup) etkisi” olarak adlandırır. Bunun sebebi ne olabilir? Bilim insanlar›. susama. kasların kontrolü. Her bir rakam. kırmızı turuncu mavi turuncu siyah yeşil mavi mavi siyah mavi turuncu kırmızı turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı mavi siyah kırmızı kırmızı yeşil mavi siyah Vücudumuzda bulunan bütün sinirlerin sinir sistemimizi oluşturduğu açıklanır. omuriliğimizin ise omurgamızı oluşturan kemiklerin içinde bulunduğu belirtilir. hiçbir rakam tekrarlanmasın ve eksik kalmasın. arkadaşlarınıza ve ailenizdekilere uygulayın.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Sinir Sistemimiz Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden ald›¤› bilgileri de¤erlendirir. her sütun ve her blok birden dokuza kadar bütün rakamları içersin. Refleks davranışlarımızı gerçekleştirir. Sinir Sistemi Merkezî Sinir Sistemi Çevresel Sinir Sistemi 16 24. 25 Çözüm 2 4 5 7 8 6 9 3 9 5 2 4 6 7 1 8 6 7 9 3 1 4 2 5 8 1 6 9 4 2 3 7 3 2 1 8 5 9 4 6 4 9 3 2 7 5 8 1 1 6 4 5 3 8 7 9 7 3 8 6 9 1 5 2 5 8 7 1 2 3 6 4 33 . Bakalım onlar iki işi bir arada yapabiliyorlar mı? Siz de “Stroop etkisi”nin başka duyular (örneğin işitme) için de söz konusu olup olmad›¤›n› araflt›r›p araflt›rma sonuçlar›n› s›n›f›n›zda arkadafllar›n›zla paylafl›n. yandaki resimde görülen binlerce sinir hücresi (nöron) oluşturur. yazı yazarak. değil mi? Tüm bu yaşadıklarınızın sebebi ne olabilir? Birinci çizelgedeki kelimeleri kolayca okudunuz. hafıza ve yönetim merkezidir. boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmalarını düzenler. Acıkma. Öğrencilerden cevaplarını tahtaya listelemeleri istenir. ngf hnım bvfdu adsk zdjk pyutr mnbnm dgfg tkto übğ lduf jıop şpfşü kdsk lpğj klgo mvui bhyuk skhk bknbi nbçö bcmvb şlçön dcçlk Bu kez daha kolay oldu. Omurilik. • Vücudumuzda Sistemler Çok basit. Öğrenciler boş zamanlarında buna benzer zekâ gücünü geliştirici oyunlara yönlendirilebilir. Konuyu pekiştirmek amacıyla öğrencilere “Merkezî sinir sistemi vücudumuzda gerçekleşen olayların hangilerini kontrol eder?” sorusu sorulur. • • Beyinle di¤er organlar›n arasındaki bilgi iletimini sağlar. “Sizce. kafatasının içinde. Son denemenizdeyse yan yana dizilmifl anlams›z harflerin renklerini söylemekte zorlanmadınız. Beyincik: Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. SUDOKU Nasıl Oynanır? Toplamda 9x9=81 kare olan kümelere birden dokuza kadar rakamlar yerleştirilir. 3x3=9 kareden oluşan bloklarda da sadece bir kez kullanılabilir. Bu sinirleri. • Solunum. araştırma yaparak. yoksa yetişkinlerde mi? Kızlarda mı daha s›k görülür. bu sistemin bölümlerini ve görevlerini daha yakından inceleyelim. Kırmızı kelimesini okurken mavi rengi görünce bir çatışma yaşamadınız mı? Bilim insanlarına göre bu durum gayet normal. Yandaki flemada görüldü¤ü gibi.

.......... “Sinir”i temsil eden öğrenciler....... ışık............................ Bu cevap mesajını sinir görevini yerine getiren öğrenciler elden ele taşır ve “kas veya organ” temsil eden arkadaşlarına iletir..... 2. “Kas veya organ”ı temsil eden öğrenci beyinden gelen mesajı okur ve uygular........ Çevresel Sinir Sistemi Öğrencilere “Basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin taşınmasını sağlayan nedir?” sorusu sorularak.... şekilde görülen yapının ismi ve görevi nedir? Sinir hücresi: Vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri beynimize iletir.. 1 Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı bir cevap oluşur............................................................ I.. flekil 1........ II....... tat...) Bu etkinliğin amacı...... Uyarı.............. Etkinlik : Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Afla¤›da verilen resimleri inceleyerek her bir maddede bizden istenilenleri maddelerin alt›ndaki boflluklara yazal›m.. şekilde numarlarla gösterilmifl yapı ve organlar›n adlar›n› ve görevlerini yazalım.......Omurilik Soğanı: ‹ç organlarımızın çalışmasını kontrol eder... 26... uyartı mesajı.. ....... çevresel sinir sistemini oluşturur... Öğrencilerden mesajla ilgili görevlerini yerine getirmeleri istenir...........) başlar.. . 1 5............ saçını tara. Etkinlik: Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Bu etkinliğin amacı......... merkezî sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağladığı belirtilir..... 2....... 4 34 17. merkezî sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlar........ flekil I........... dişler ve kemiklerin içi dâhil olmak 17...... mesajı elden ele taşırlar (sinirsel iletimin simülasyonu).. Bunun için öğrencilerin şemada belirtilen görevleri yerine getirecek olan A. Öğrencilerin bu kavramları sayfada yer alan resimleri inceleyerek ve “Mesajımız Var” oyununu oynayarak öğrenmeleri sağlanır... Telefon kabloları gibi sinirler de bilgi taşıyarak vücudumuzdaki iletişimi sağlar...... 3.. .............................. II...... gözler..................................................... bu iletiflim nasıl gerçekleşir? Sinirlerin bilgi taşıma özelliği sayesinde......... ................................ sinirler ile merkezî sinir sistemine uyartı mesajı fleklinde taşınır... Peki........................... Beklenen cevaplar yandaki sayfada yer alan çizelgedeki gibidir.............. öğrencilerin sinirlerdeki mesaj iletiminin nasıl gerçekleştiğini bir oyunla kavramalarını sağlamaktır................... Çevresel sinir sistemimizin vücudumuzun neresinde bulundu¤unu söyleyebilir misiniz? Merkezî sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinir......... E harfli organ ve yapıların isimlerini belirlemeleri sağlanır............... Bu iletiflimin nas›l gerçekleflti¤ini anlamak için afla¤›daki flemay› inceleyelim..................... kaslar................. Gruplardaki öğrenciler etkinlikte yer alan şemadan yararlanarak belirledikleri organların isimlerini kartlara yazar ve bu kartları yakalarına takarak daire oluşturacak şekilde yerleşirler. 4.................. hafıza ve yönetim merkezidir..Beyin: Vücudumuzun öğrenme................. Sinirler beyin ve omurilikten çıkarak deri........ Uyar›lar duyular›m›zda bulunan özel hücrelerle al›n›r.................................................... Sinirlerin bu mesajları nasıl taşıdığını anlayabilmeleri için öğrencilerin uyarı................................... öğrencilerin sinir sistemini oluşturan merkezî sinir sistemi ile çevresel sinir sistemini ayırt etmelerini çevresel sinir sistemini oluşturan organ ve yapıların görevlerini açıklamalarını sağlamaktır. telefon kablolarına benzetebiliriz.... C. Oyun bir kâğıda yazacağınız basit mesajla (burnunu kaşı... Etkinlik: Mesajımız Var (Önerilen süre: 20 dk...... s... “Beyin” görevini yerine getiren bu öğrenci gelen mesajı alarak yorumlar ve bu mesaja bir cevap yazar......................... Çevresel sinir sisteminin....... onların 6... Mesaj “beyin”i temsil eden öğrencide durur............ şekilde sinir sisteminin hangi bölümleri görülmektedir? Merkezî ve çevresel sinir sistemi ..................... öğretmen uyarı mesajı olan “burnun kaşınması” mesajını “sinir”i temsil eden öğrenciye verir.............. sınıf “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde öğrendikleri elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili ön bilgilerinden yararlanarak sinirlerdeki iletimin elektrik kablolarındaki elektrik enerjisinin iletimi ile benzer olduğunu anlamaları sağlanır...... tepki kavramlarını öğrenmeleri gerekir......... 34 ......... flekil III. 3 Genişletme Aşaması “Sinirlerde mesaj iletimi nasıl gerçekleşir?” sorusu öğrencilere sorularak tahminleri alınır........... şekilde görülen organ ve yapılar hangi sistemde yer al›r? Merkezî sinir sistemi ...... Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz” adlı 17... 2 Beynimizde oluşan bu cevap yine sinirler arac›l›¤›yla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki verilir.................. D........ Çevresel sinir sistemi........... Örneğin. Etkinlik yaptırılır..................... cevap. Bu bölüm öğrencilere okutulur ve sinirlerle elektrik kabloları arasındaki benzerliğe dikkat çekilir........Omurilik: Refleks yönetim merkezidir ve beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.............................. 3............ Sinirleri.. çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen değişimler hakkında h›zl› bir flekilde bilgi ediniriz.. III..... basınç gibi vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan etkilere uyarı denir.......................Beyincik: Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. 1........... Ses. Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümündeki resimler inceletilir... yürü..Merkezî sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinirin çevresel sinir sistemini oluşturduğu vurgulanır. ... çiçek kokusu vb................ 17 Yandaki resimde merkezî sinir sistemi ile birlikte çevresel sinir sistemimiz ve onu oluflturan sinirler görülmektedir......... koku. Birinci öğrencinin eline mesaj yazılı kâğıt verilir. 4...... “sinir” görevindeki öğrenciler uyartı 26 3 2 4 II........ B...

“Beyin”i temsil eden öğrenci bu mesaja. 35 18. hangileri çevresel sinir sistemimize aittir? • Öğretmenimizin oyundaki rolü nedir? • Yeni bir şema oluşturarak bu yapı ve organlar ile bunlar›n görevlerini şemamıza yerleştirelim. • Gözlemci arkadafl›m›z. B.E organların› canland›rmak için birer kişi.” şeklinde cevap yazar. Etkinlik Oyun Oynayal›m Mesaj›m›z Var Görevleri Bunlar› Yapal›m Oyun. dışında ise kauçuk veya plastikten yapılmış bir tür k›l›f bulunur. mesaj› gerçeklefltirmek üzere D Cevab› tafl›r. Mes C birini seçelim. E Tepki olufluturur. aj› al›r. Cevabı taşır. B ve D organ veya yapıların› canland›rmak için de birkaç kişiyi görevlendirelim. “Burnunu kaşı. omurilik ve omurilik soğanının merkezi sinir sistemine. “Sonuca Varalım” bölümünün sorularına verilmesi beklenen cevaplar aşağıdaki gibidir. dışında ise bir kılıf bulunur. • Öğrencilerin öğretmenin vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan etki (uyarı) olduğunu belirtmeleri beklenmektedir. B. C. Seçtiğimiz organ veya yapının ismini renkli kalemle kâğıda yazarak kendimize bir yaka kartı hazırlayalım.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Bunlar› Biliyor muydunuz ? Elektrik kablosunun içinde elektrik enerjisinin geçtiği bakır bir tel. C. B Mesaj› tafl›r. Bu öğrencilerin de oyuna katılacabilecekleri mesajlar yazılmalıdır. A B C D E Duyularımızda bulunan özel hücreler Sinirler Beyin Sinirler Tepki yapısı. • Oyunumuz için sınıf arkadaşA A Mesaj› al›r. kaslar veya organlar 35 . sinirlerin ise çevresel sinir sistemine ait olduğunu belirlemeleri beklenmektedir. D ve E harfli organ ve yapılar› er listeleyelim. Bir sinirin yapısı da buna benzer. Etkinlik : Öğrencilerin yeni şemalarında A. M es e¤ o j› d saj› sa Me me ap cev Duyularımızda bulunan özel hücreler Uyarı mesajını alır. Vücudumuzdaki sinirsel iletimin elektrik enerjisi şeklinde taşınıyor olması inanılmaz gelebilir. Tepki oluşturur. • Organ veya Yapıların İsimleri A B C D E 5. beyincik. “Sinir” görevindeki öğrenciler cevap mesajını elden ele taşır ve tepki organına (bu mesaj için burun ve kaslar) iletir ve “kas veya organ”ı temsil eden öğrenciler burunlarını kaşır. okları takip ederek öğrenelim. B. • Oyunumuzun kurallarını E Cevap mesaj›na ö¤retmenimizin tepki oluflturur yandaki şemada bulunan . flemada belirtilen görevleri yerine getirecek olan A. öğretmenimizin yazdığı mesajın ne olduğunu. ur tafl • Bu organ veya yapılardan ur aj› . “Beyin” görevini yerine getiren öğrenci yazdığı bu mesajı “sinir”i temsil eden öğrencilere verir. len B d lu flt irip ›r. • Ö¤retmenimizden ald›¤›m›z D C Mesaj› cevapland›r›r. • Not: Aşağıdaki şemada uyartı mesajını alan “Duyularımızda bulunan özel hücreler”i temsil eden öğrencilerin görevi belirtilmemiştir.). D.C. mesajını elden ele taşır ve cevap mesajını oluşturacak olan “beyin”e iletir. k⤛da bir mesaj yazmas›yla bafllar. • Öğrencilerin beyin. Cevap tepki o mesa rgan j›n› ›na t afl ›r. Bir arkadaşımızı da gözlemci olarak seçelim (A. Elektrik kablosu Sinir hücresi Sinir Vücudumuzda sinirsel iletimin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamak için “Mesajımız Var” oyununu oynayalım. Sinirin içinde vücudumuza ait elektrik enerjisinin iletilmesini sağlayan sinir hücreleri. D ve E yapı ve organları için yukarıdaki çizelgede görünen eşleştirmeleri yapmaları beklenmektedir. Cevap oluşturur. Sinirler Beyin Sinirler Kaslar veya organlar Uyartı mesajını taşır. larımızdan 11 kişilik gruplar oluşturalım. yap› ve organlar› canland›ran arkadaşlarının hareketlerine bakarak tahmin etsin. Daha da inanılmaz olan ise bu işlemin neredeyse ışık hızına yakın bir sürede gerçekleşiyor olmasıdır. E organ veya yapılarının isimleri ve görevleri nelerdir? • Bu organ ve yapılardan hangileri merkezî sinir sistemimize. Sonuca Varal›m • A. C.

Göz kapaklarımız gün boyu defalarca açılıp kapanır. Öğrencilerin deneyleri için hazırlayacakları çizelgeler aşağıdaki örneğe benzer şekilde olabilir.Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen uyarıların vücudumuzda her zaman bu şekilde tepki oluşturmadığı belirtilerek yutkunmak.. • Grup arkadaşlarımızla birlikte bu olayı gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlayalım. öksürmek. Etkinlik : 36 . Çalışmamızı tamamladıktan sonra deney sonuçlarımızı diğer gruplara anlatalım.Tepki (Önerilen süre: 20 dk.. Günlük hayatımızda böyle düşünmeden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz başka olaylar da vardır.) Bu etkinliğin amacı öğrencilerin refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin deney yaparak gözlemleyebilecekleri refleks davranışlar şunlar olabilir. Aşağıdaki etkinlikte düşünmeden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz benzer olayları keşfedeceğiz. • Günlük hayatta düşünmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz olayları listeleyelim. yanan parmağın geri çekilmesi. Öğrencilerden tartışma sonunda bu olayların vücudumuzun tehlikelere karşı korunması veya dışarıdan gelen uyarılara hızlı bir şekilde tepki verebilmesi için gerçekleştiğini belirtmeleri beklenir. düşünmemize bile gerek kalmadan gerçekleşir. Hatta isteğimiz dışında yaptığımız bazı hareketler bizi tehlikelere karşı korur. Etkinlik: Uyarı-Tepki Araflt›rma Sorusu Elimizi yanan bir muma değdirdiğimizde düşünmeden hemen geri çekeriz. Etkinlik’i yapmaları istenir. güneş Gözlemleri ışığında normal. • Sunumlarımızın ardından “Deney sırasında gözlemlediğimiz olaylar niçin gerçekleşiyor olabilir?” sorusunun cevab›n› tartışalım. Bunlar neler olabilir? Bunlar› Yapal›m • Üç-beş kişilik gruplar oluşturalım. göz kapaklarının açılıp kapanması gibi düşünmemize bile gerek kalmadan hatta isteğimiz dışında yaptığımız bazı hareketlerin de olduğu belirtilir ve öğrencilerin buna benzer başka olayları keşfetmelerini sağlamak amacıyla “Uyarı-Tepki” adlı 6. Elimizi sivri bir cisme değdirdiğimizde hemen geri çekeriz. hapşırmak. 6. Deneyimin Araştırma sorusu 6. Yüksek sesten ürkmek. Deneyimin Araştırma sorusu Hipotezi Ba¤›ms›z de¤iflkeni Ba¤›ml› de¤iflkeni Kontrol edilen de¤iflkeni Araç ve gereci ‹şlem basamakları Gözlemleri Sonucu • • Deneyimizi farklı arkadaşlarımızla tekrarlayalım. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen uyarılar. Gözümüze ışık tutulduğunda ne olur? Gözümüze ışık tutulursa göz bebeğimiz Hipotezi büyür. Öğrencilerin deneylerini hazırlarken etkinlikte yer alan çizelgeyi defterlerine çizerek doldurmaları istenmelidir. Göz bebeğinin az ışıkta büyük. göz bebeğimizin ışıkta küçülüp karanlıkta büyümesi. Öğrencilerin fikirlerini gruplarıyla paylaşmaları sağlanır. çok ışıkta ise küçük olduğu gözlemlenir. sonra güneş ışığında daha sonra da çok ışıkta İşlem basamakları birbirlerinin göz bebeklerini dikkatle incelerler. 36 17. Söyledikleri olaylardan refleks olanlar ve olmayanlar bir başlık atılmadan tahtanın ayrı yerlerine listelenir. Etkinlik Bulal›m. Deney sırasında öğrencilerin kendilerine ve birbirlerine zarar verici davranışlarda bulunmamalarına dikkat edilir. vücudumuzda her zaman bu şekilde tepki oluşturmaz. limon görünce ağzımızın sulanması vb. Yemek yerken yutkunuruz. Sonuca Varal›m • Yaptığımız deneyleri ve bu deneylerin sonuçlarını sınıf arkadaşlarımıza rapor hâlinde sunalım. Refleks davranışların neler olduğu öğrencilere hissettirilmeden her grubun bu refleks davranışlardan birini seçmesi sağlanır. • Bu olaylardan birini seçelim. • Deneyimizi hazırlarken aşağıdaki çizelgeden yararlanalım. Bu deney sonunda hipotez reddedilSonucu miştir. Öğrencilere etkinlik resmi inceletilir ve etkinliğin girişindeki soru yöneltilir. Öğrenciler önce az ışıkta. Bağımlı değişken Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi Bağımsız değişken Işık şiddeti (az ışık-güneş ışığı-çok ışık) Kontrol edilen değişken Öğrencilerin gözleri Araç ve gereci Az ışık için perde. Bunlar gibi birçok olay. Keflfedelim Uyar› .

..................... Omurilik Etkinlik tamamlandıktan sonra Ders Kitabı’nın 37.... Yandaki şekilde görüldüğü gibi elimizi yanan bir muma yaklaştırdığımızda derimizdeki acı hissini alan sinirler bunu omuriliğe iletir...................... hapşırmak.................................... 11................................... ............................................ öksürmek....... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri omurilik soğanım›z›n kontrolünde gerçekleştirilir? 1..................... .............................. 6........................... siz de refleks hareketlerimize farklı örnekler verebilir misiniz? Araba ve bisiklet sürmek........... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri omuriliğimizin kontrolünde gerçekleştirilir? ........... s...................... Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri beyinci¤imizin kontrolünde gerçekleştirilir? ...................................... 37 ... Bu etkinliği öğrencilerinizle birlikte yapabilir ve onları..... sürekli ve hızlı bir biçimde gerçekleşir ve bu sayede vücudumuzun kendini savunmasını sağlar. 1 Yutkunmak 2 Acıkmak Gürültüden irkilmek 4 Yüzmek 7 ‹p üstünde yürümek 5 Örgü örmek 8 Besinleri sindirmek 6 Sistemlerin çal›flmas›n› düzenlemek Öğrencilerin sinir sisteminin bölümlerini ve görevlerini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir........ 27 7................................................................ Değerlendirme Aşaması 18......... ................. Öğrencilerden farklı örnekler vererek kendi cümleleri ile refleksi tanımlamaları istenir..................... omuriliğin de hemen kaslarımızın kasılarak elimizin çekilmesini sağladığı sonucuna varılır.................................................. 37 18 27............... Bu hareketler isteğimiz dışında gerçekleşir ve vücudumuzun kendisini korumas›n› sa¤lar.................. 1... kaslarımızın hemen kasılarak elimizin çekilmesini sağlar........ Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek gerekli dönütler verilir ve düzeltmeler yapılır...................................................................... yüksek sesten ürkmek...................... 9 Dans etmek 10 Nefes almak 11 Kan bas›nc›n› düzenlemek 12 Konuflmak Notlarım ve Düşüncelerim ...... ............................... ...................... “Resimde gördüğünüz olayı anlatalım......................................................................................Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Refleks Nedir? Yanda yer alan foto¤raflardaki farkl›l›klar› belirleyelim................ Etkinlik: Nerede Gerçekleşir? Bu etkinliğin amacı vücudumuzda gerçekleşen olayların sinir sistemimizin hangi organları tarafından gerçekleştirildiğini ve bu olaylardan hangilerinin refleks olduğunu belirtmelerini sağlamaktır............................................................................ Bunlar› bir kez ö¤rendikten sonra bir daha unutmaz ve düşünmeden gerçekleştiririz............ ....................................... Vücudumuzun dışarıdan gelen ›fl›k.................... Etkinlik yaptırılır........ Omurilik.................. Refleksler................................................ 2........................... Bu olaylar›n bulundu¤u kutucuk numaralar›n› kullanarak afla¤›daki sorular› cevaplayal›m............. 3................................... Vücudumuzda Sistemler 18..... ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir............. Sizce bu farkl›l›klar›n sebebi nedir? Yeni doğan bebeğin emme hareketi.............................. 5............. (Refleksler) 3........... Peki......................................... ......................................... yutkunmak gibi hareketleri düşünmeden gerçeklefltirdi¤imizi fark ettiniz mi? Göz bebe¤imizin ›fl›kta küçülüp karanl›kta büyümesi de düflünmeden gerçeklefltirdi¤imiz hareketlerdendir............................. Bu hareketleri niçin düflünmeden yap›yor olabiliriz? Peki bunlar vücudumuzda nereden kontrol ediliyor olabilir? Vücut sıcaklığımız biraz yükselince terlemeye başlarız.................................................. ....... Refleks hareketlerimiz............................................................... Hazırlanalım” bölümüyle ilgili araştırma yapmaları istenir............................. Kontrolümüz d›fl›nda gerçekleflen bu hareket elimizin zarar görmesini engeller........ 4......... Resme ait açıklama öğrencilere okutulur ve açıklamamın altında yer alan refleks örneklerine ve bu hareketlerin isteğimiz dışında gerçekleştiğine öğrencilerin dikkatleri çekilir.............. 7.................................................. 9 ....... Gözümüze doğru gelen bir cisim karşısında gözlerimizi farkında olmadan kapatırız..................... yanan bir mumdan parmağın hızla geri çekilmesi.... Loş bir ortama girdiğimizde göz bebeklerimiz hemen büyürken ışığa bakınca aniden küçülür... omurilik tarafından gerçekleştirilmesine rağmen beynimiz tarafından kontrol edilir.......... Ardından refleks çeşitlerinin neler olduğu örnekleri ile açıklanır ve sayfada yer alan fotoğraflar öğrencilere inceletilir. sayfasında yer alan şekil öğrencilere inceletilir ve öğrencilerin bu şekli yorumlayabilmeleri için “Resimde gördüğümüz yapılar nelerdir?”..... Bu hareketleri ise tekrarlayarak ö¤reniriz....... soruları cevaplarken yönlendirebilirsiniz............. limon görünce ağzımızın sulanması gibi hareketler de reflekstir.............................. Çalışma Kitabı’ndaki “Nerede Gerçekleşir?” adlı 18........ 6................. Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri beynimizin kontrolünde gerçekleştirilir? 2. 12 ..................... 4....... ............. “Kaslarımıza elimizin çekilmesi emrini vücudumuzdaki hangi yapı verir?” gibi yönlendirici sorular sorulur............... Etkinlik : Nerede Gerçekleflir? Konu Biterken • • 3 Afla¤›da vücudumuzla ilgili baz› olaylar verilmifltir......... örgü örmek............... yüzmek............ Öğrencilerin refleks hareketlere örnek vermeleri istenir........... 8 ................................ dans etmek...... Böylece elimizi yanan bir muma yaklaştırdığımızda derimizdeki acı hissini alan sinirlerin bunu omuriliğe ilettikleri........ 1.................................. Etkinliği tamamladıktan sonra öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “İç Salgı Bezlerimiz” konusunun “Araştıralım................................”......

... Büyüme Hormonu* Salgıladığı hormon :.... ergenlik dönemini tamamlayana kadar büyümemiz devam edecek...... . Nefesimi tuttum........Keşif Aşaması Öğrencilerin “İç Salgı Bezlerimiz” başlığı altındaki resmi incelemeleri ve resme ilişkin metni okumaları sağlanır........ Daha sonra onların................... düşürür). Böbreküstü bezleri Bezin adı :............................. uçaklarıyla havada tehlikeli taklalar atarken bizler de büyük bir coşkuyla onları alkışlıyorduk............. Vücudumuzda büyümemizi kontrol eden nedir? 3................ Her geçen gün biraz daha büyüyoruz....... cevapları birlikte araştıralım mı? 19....... Korktuğumuzda ya da heyecanlandığımızda vücudumuzda ne gibi değişimler olur? Bunun sebebi nedir? 2..................... ...................... Yumurtalıklar 38 ........ Eşeysel hormonlar Salgıladığı hormon :. Öğrenciler bu çalışmayı gruplar oluşturarak yapabilirler.......... ‹nsülin-Glukagon Salgıladığı hormon :....................... Pilotlarımız................... İç salgı bezlerinin görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirdikleri vurgulanmalıdır.... Araştıralım...................................... Pankreas Bezin adı :.............. .............. Hormonun görevi :. Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır............. Öğrencilerin araştırmaları sonucunda edindikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “İç Salgı Bezlerimiz” adlı 19..... Heyecanlanmamıza ve korkmamıza sebep olan nedir? Vücudumuzun doku ve organları arasındaki işleyişi denetlemek ve düzenlemek sadece sinir sistemimizin görevi değildir................... Bu iç salgı bezlerini boyayarak bunlar›n adlar›n› ve görevlerini. Tiroit Bezin adı :....................................... öğrencilere iç salgı bezlerimizin vücudumuzdaki doku ve organlar arasındaki işleyişi denetleyip düzenlediğini kavratmaktır.. Hipofiz Bezin adı :. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu... 19............... Konu bitiminde Çalışma Kitabı’ndaki “Hormonların Kontrolü” adlı 20... Testis Bezin adı :...................... 38 Araflt›ral›m........ gelişme ve Hormonun görevi :......... vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler............... Dişiye özgü özelliklerin ve Hormonun görevi :................................... Adrenalin Salgıladığı hormon :.......... 1.......... Organ ve sistemlerimizin çalışmasının denetlenmesi ve düzenlemesi genellikle sinir sistemimiz ile iç salgı bezlerimizin birlikte çalışması sonucunda gerçekleşir..... Korku ve heyecan durumunda metabolizmayı hızlandırır.. Büyümeyi sağlar........................... ‹ç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler ve denetler..... Öğrencilere hipofiz bezini ve kan damarlarını gösteren resim inceletilir... Öğrenciler dişi ve erkek bireylerde ortak bulunan bezlerin aynı renklerde boyanması için yönlendirilir.. .............. Ellerim terliyordu.. Etkinlik : ‹ç Salg› Bezlerimiz Aşağıdaki şekillerde dişi ve erkek bireylere ait iç salgı bezleri görülmektedir................. Öğrenciler birbirlerinin yaptıkları eşleştirmeleri kontrol ederler..................... Öğrenciler tabloyu inceleyerek iç salgı bezlerini ve görevlerini okurlar................ Hormonun görevi :..... 28 * Birçok hormon salgılayarak denetleyici ve düzenleyici sistemin çalışmasını düzenler..................... Bir an gökyüzündeki uçaklardan birinin pilotu olduğumu hayal ettim..... insülin .... ............... Haz›rlanal›m Afla¤›daki sorular›n cevab›n› araflt›ral›m......... Çevremdeki insanlar da en az benim kadar heyecanlı görünüyordu. ve spermin oluşmasını sağlar.......... Etkinlik öğrencilere yaptırılır........... Bezin adı :... Hipofiz bezinin salgıladığı hormonları kan damarlarına verdiği belirtilir.. Ne dersiniz......... model................ Kan şekerini düzenler............... Erkeğe özgü özelliklerin Hormonun görevi :... Etkinlik öğrencilere yaptırılır................................ Etkinlik: Hormonların Kontrolü Bu etkinliğin amacı iç salgı bezleri ile görevlerini eşleştirerek konunun pekiştirilmesini sağlamaktır................. Büyüme.................... Tiroksin Hormonu Salgıladığı hormon :.............. Etkinlik: ‹ç Salgı Bezlerimiz Bu etkinlik için öğrencilerin insan modelleri üzerinde iç salgı bezlerini renkli kalemlerle boyamaları sağlanır........................................................... Ben onları izlerken bile bu kadar heyecanlandığıma göre acaba pilotlar neler hissediyorlardı? Gösteriyi izlerken yaşadıklarımın sebebini merak ettim ve aşağıdaki soruların cevaplarını araştırmaya karar verdim... Hormonun görevi :.... levha ve/veya şema üzerinde göstererek bunların görevlerini açıklamaları amacıyla “Araştıralım.............. Araştırmalarının sonucunda............. iç salgı bezlerinin bunlardan başka hormonlar da salgıladıkları belirtilebilir................................. yumurtanın oluşmasını sağlar............................................ Eşeysel hormonlar Salgıladığı hormon :... Şemada görülen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonlara örnek verildiği. Bu bölümde yer alan sorular sınıfta cevaplandırılır....... içimde bir şeylerin yükseldiğini hissetim.......................................... 20.............................................. (Glukagon kan şekerini artırır............................................... Ardından öğrencilerin iç salgı bezlerini.................... edindikleri bilgileri bir insan modeli hazırlayarak üzerinde gösterebilirler.................... salgıladıkları hormonu kutucuklardaki noktal› yerlere yazalım......... Her iki bireyde ortak olan iç salg› bezlerini ayn› renkte boyamaya dikkat edelim.................. Açıklama Aşaması Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 39. Hazırlanalım Bu bölümün amacı.... Diğer iç salgı bezlerinin de buna benzer şekilde salgıladıkları hormonları kan damarlarına verdikleri söylenir.... İç Salgı Bezlerimiz TÜRK YILDIZLARI’nın Zafer Bayramı’nda sesten bile daha süratli uçaklarla yaptıkları muhteşem gösteriyi izlerken çok heyecanlandım......................... Şekillerin yanındaki kutucuklara ortak olan iç salgı bezlerinin bir kere yazılacağı belirtilebilir................. sayfasında yer alan şema üzerindeki iç salgı bezlerini göstermeleri istenir.............................. hazırladıkları iç salgı bezlerini içeren modelleri kitapta verilen bilgilerle karşılaştırarak kontrol etmeleri sağlanır............

dişiye özgü özelliklerin oluşmasını sağlar. s. Alternatif Araştıralım Hazırlanalım ‹ç salgı bezlerimiz. • Dişi üreme hücrelerinin (yumurta) oluşmasını sağlar. bazı iç salgı bezlerimiz ile bunların salgıladıkları hormonlara örnek verilmifltir. Kan şekeri düştüğünde kan şekerini artıran glukagon ve kan şekeri yükseldiğinde kan şekerini düşüren insülin hormonlarını salgılar. coşku. kuduz ve çocuk felci sinir sistemi hastalıklarındandır. hipofiz bezinin fazla hormon salgılaması devlik. Erkeğe özgü özellikleri ortaya çıkaran ve erkekteki üreme olaylarını düzenleyen iç salgı bezidir. Sinir sistemimiz ise çok hızlı ve kısa süreli bir şekilde çalışır. Tiroit Salg›lad›¤› Hormon: Tiroksin hormonu Görevi: • Büyümeyi. Etkinlik : Kavramlar Eklem Böbrek Efleysel bezler Çevresel Beyincik Karaci¤er Hipofiz Beyin Dolafl›m Böbreküstü Fiziksel Omurilik so¤an› Omurilik Vücudumuzdaki Sistemler Afla¤›da görülen kavram haritas›nda eksik b›rak›lm›fl olan boflluklara. İç salgı bezlerimiz birbirinden bağımsız çalışmaz. e. ç.Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Genişletme Aşaması Bu konuyla ilgili öğrencilere “Alternatif Araştıralım. Sinir hücreleri kendilerini yenileyemedikleri için darbe ve çarpmalar sonucunda sinir sisteminde kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir. 19 28. Etkinlik yaptırılır. denetleyici ve düzenleyici görevlerini uzun sürede ve sürekli olarak gerçekleştirir. s. erkeğe özgü özelliklerin oluşmasını sağlar. Örneğin. Öğrenciler bu etkinliği bitirdikten sonra “Vücudumuzdaki Sistemler” kavram haritası doldurulmuş hâliyle tahtaya yansıtılarak veya çizilerek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır. Salgıladığı adrenalin hormonuyla heyecan ve korku anlarında kalp atışını ve solunumu hızlandıran iç salgı bezidir. verilen kavramlardan uygun olanlar› yerlefltirelim. Hazırlanalım” konusu ev ödevi olarak verilebilir. Yumurtalık Salg›lad›¤› Hormon: Eşeysel hormonlar Görevleri: • Ergenlik döneminde. • Büyümeyi sağlar. Fazla çalıştığında guatr hastalığına sebep olan. 1. Glukagon: Kan şekerini art›r›r. tiroid bezinin çok çalışarak fazla tiroksin hormonu üretmesi durumunda ise iç guatr oluşur. kan yoluyla taşınır. • ‹ç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Öğrencilerin ünite boyunca öğrendikleri kavramları oyun oynayarak eğlenceli bir şekilde tekrar etmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Sinir Sistemimiz ve İç Salgı Bezlerimizi Oynayarak Öğrenelim” adlı 22. Yumurtalık 5. az hormon salgılaması ise cücelik. 21. Herhangi bir salgı bezinde meydana gelen aksaklık vücudumuzda pek çok yapıyı olumsuz etkiler. Sinir sistemimizi bu hastalıklardan korumak için aşılar kullanılmaktadır. 20. gelişmeyi ve vücudumuzdaki diğer kimyasal olayları düzenler. Tiroit 4. Kan damar› Hipofiz bezi Denetleyici ve düzenleyici sistemimizde görülen hastalıkları ve bu sistemimizin sağlığını korumak için alabileceğimiz önlemleri araştıralım. Her bir hormon. Pankreas Salg›lad›¤› Hormonlar ve Görevleri: ‹nsülin: Kan şekerini düflürür. Testis Görev 1 2 3 4 5 6 c e d ç b a 2. Etkinlik: Vücudumuzdaki Sistemler Bu etkinlikle öğrenciler verilen kavramlar arasında anlamlı bağlantılar kurarlar. Hipofiz 21. • Erkek üreme hücrelerinin (sperm) oluşmasını sağlar. Böbreküstü Salg›lad›¤› Hormon: Adrenalin hormonu Görevi: • Korku. denetleme ve düzenleme görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirir. c. farklı etkilere sahiptir. Testis 21 29. b. Böbreküstü 6. s.). Tüm iç salgı bezlerini denetleyen ve düzenleyen iç salgı bezidir. Dişiye özgü özellikleri ortaya çıkaran ve dişideki üreme olaylarını düzenleyen iç salgı bezidir. Pankreas 3. Yandaki flekilde hipofiz bezi ve kan damarlar› görülmektedir. Salg›lad›¤› Hormon: Eşeysel hormonlar Görevleri: • Ergenlik döneminde. Eğer vücudumuzda iyot eksikliği olursa tiroksin hormonunun salgılanması azalır ve dış guatr. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimizin Sağlığı Menenjit. heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır. Fiziksel Böbrek Hipofiz Böbreküstü Çevresel Beyincik Omurilik so¤an› Beyin Eşeysel bezler Omurilik 29 39 . pankreasın insülin hormonu salgılayamaması ise şeker hastalığına sebep olur. Hipofiz Salg›lad›¤› Hormon: Büyüme hormonu Görevleri: • ‹ç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. ‹ç Salg› Bezi ‹ç salg› bezi Görevi a. 20 29. görevini düzenleyecekleri organlara. Öğrencilerin vücudumuzdaki sistemlerle ilgili öğrendikleri ile denetleyici ve düzenleyici sistemimizin görevi olan vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve uyum içinde çalıştığı düşüncesini pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” adlı 21. Aşağıdaki flemada. Etkinlik : Hormonlar›n Kontrolü Aşağıda verilen iç salgı bezleri ile görevlerini efllefltirerek çizelgeyi doldurunuz. ‹ç salgı bezlerimiz. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin elde edeceği bilgiler aşağıdaki gibi olabilir (Bu metin öğrencilere araştırma yaptırmadan okunarak da kullanılabilir. Etkinlik yaptırılır. büyüme ve gelişmede etkili tiroksin hormonunu salgılayan iç salgı bezidir. ‹ç salgı bezlerinin ürettiği hormonlar. d. 39 Vücudumuzda Sistemler 20. fiemay› inceleyerek difli ve erkek iç salgı bezlerinin üretti¤i hormonlar› ve bu hormonların görevlerini belirleyelim.

Bunun için sinir sistemi ve iç salgı bezlerimiz birbiriyle etkileşim içerisindedir. Oyunumuz böylece devam eder. sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmal›y›z. üzerinde sadece flekil kalacak biçimde kenarlar›ndan keselim. Testis 3. 30 40 . 2. flekilde olduğu gibi ortasından katlayalım. Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m. Ortasından katladığımız kâğıdı açalım ve 4. Sayıy› söyleyen öğrenci bu soruyu cevaplamaya çal›fl›r. 3. Aşağıda. sayfasını fotokopi ile çoğaltabilirsiniz. 30. Not: Tuzlu¤umuzu haz›rlarken katlamalar sonucunda görünmeyen kelimeler olacakt›r. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. ani hareketlerden. Pankreas 6. açık kalan cebin iç yüzündeki kavramı okur. Diğer oyunculardan biri tuzlu¤un bir cebini iflaret ederek 1 ile 10 arasında herhangi bir sayı söyler. A öğrencisi haber vermeden kâğıdı veya cetveli bırakır. 4. flekil 1. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. Gruplar uzun bir cetvel veya cetvel şeklinde bölmelendirilmiş uzun bir kâğıt hazırlar. flekil 3. Aşağıdaki şekli çizerek veya fotokopisini çekerek çoğaltalım. Beyin 2. flekil 2. Kâğıdın köşelerini foto¤raftaki gibi ortada birleştirelim. refleks davranışı gözlemek için yapılan bir deney örnek olarak verilmiştir. 5. c) Vücudumuzda gerçekleşen olayların denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. 2. Oluşan ceplere parmaklarımızı yerleştirerek oyunumuza başlayalım. A öğrencisi kâğıdı veya cetveli üst ucundan tutar. Bu sistemimizin sağlığını korumak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Çevresel sinirler Şekil B için: 1. Kâğıdımızı. Her bir grubun sonuçlarını diğerleriyle karşılaştırmaları sağlanır. B öğrencisi kâğıdı tutar. Hipofiz 2. flekil MERKEZÎ S‹N‹R S‹STEM‹ • Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır. a) A ve B şekillerinde gösterilenler nelerdir? b) A ve B şekilleri birlikte çalışarak vücudumuzun hangi sistemini oluşturur? c) Bu sistemin vücudumuz için önemi nedir? d) A ve B şekillerindeki numaralandırılmış bölümlerin isimlerini yazalım ve görevlerini açıklayalım. Etkinlik için Çalışma Kitabı’nın 30. Etkinlik: Sinir Sistemimiz ve ‹ç Salg› Bezlerimizi Oynayarak Ö¤renelim 22 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve düzenleyici sistemiz. Deney: Kim Daha Hızlı? Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Kâğıdımızı köşelerinden 1. 6. Denetleyici ve düzenleyici sistemimizi olumsuz etkileyecek alkol. Seçtiğimiz refleksi gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlayalım. Diğer oyuncuya bu kavramla ilgili bir soru sorar (Pankreas nedir? Pankreasın görevi nedir? vb.4 kez tekrarlanır ve ortalaması alınır. 8. Öğrenciler ölçüm sonuçlarına göre birbirlerinin refleksleri arasındaki farkı karşılaştırabilirler. Konu Biterken 4. tuzlu¤u söylenen sayı kadar açıp kapatır. flekilde olduğu gibi. sigara ve uyuşturucu) ile ilgili örnekler verilir. Oyunda bir kişi tuzlu¤u açıp kapatmakla görevlidir. • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır. Omurilik 4. Şekil B: İç salgı bezleri b) Denetleyici ve düzenleyici sistemimizi oluşturur. köşelerinden bir daha katlayalım. 40 22. Öğrenciler etkinlik içindeki adımları doğru sıra ile takip ederek bu sayfayı katladıklarında üzerinde kavramların yazılı olduğu bir tuzluk elde edeceklerdir. B öğrencisi ise alt ucu 0 (sıfır) noktası hizasında başparmağı ve işaret parmağı ile tutacak şekilde bekler. Bu oyun öğrencilerle birlikte oynanarak öğrencilerin her bir kavramla ilgili soruları birbirlerine yöneltmeleri sağlanır. Beyincik 3. Refleks olarak adlandırdığımız hareketlerden birini seçelim. Çizdi¤imiz veya fotokopisini çekti¤imiz k⤛d›. Öğrencilerin refleks davranışları gözlemlemek için gerçekleştirdikleri deneyler kabul edilir. Etkinlik : Sinir Sistemimizi ve ‹ç Salg› Bezlerimizi Oynayarak Ö¤renelim 2. yazılı yüzü bize bakacak biçimde tekrar çevirelim. 1 2 1 3 4 2 3 4 5 6 Şekil A Şekil B • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. Aşağıdaki soruları A ve B şekillerini kullanarak cevaplayalım. 2. Tuzluğu elinde tutan oyuncu. s. 1. Böbreküstü bezi 5. Ard›ndan k⤛d›m›z› 3. Söylenen sayıya geldiğinde. yazılı yüzü altta kalacak biçimde ters çevirelim. Afla¤›daki ifllemleri ad›m ad›m yaparak tuzlu¤umuzu haz›rlayal›m. farklı görev ve yapıdaki organların ve sistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu işlem 3. Bu kelimeler hakk›nda da birbirimize sorular yöneltebiliriz. 7. Cevaplayamazsa sıra di¤er oyuncuya geçer. çarpma ve darbelerden kaçınmal›y›z. Yumurtalık 1. a) Şekil A: Sinir sistemi. d) Şekil A için: 1. Değerlendirme Aşaması 22. flekil’de görüldüğü gibi katlayalım. Tuzluğumuzu tamamladık. Sinir sistemimize zarar verebilecek ağır sporlardan.Denetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığını olumsuz etkileyen etkenler (alkol.). Köşelerinden katlamış olduğumuz kâğıdı. Tiroit 4. flekilde görüldüğü gibi diğer yönde katlayalım. B öğrencisinin kâğıdı veya cetveli kaçıncı bölmeden tuttuğu kaydedilir. 9.

............. 4.... Engelli arkadaşlarına karşı ayırımcı bir tavır sergilememeye özen gösterir................ • 4.......4....5........................ 31 AÇIKLAMALAR 41 ................ %20’sini. kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır........................................... ........... Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği hatırlatılır.......... belirtilir........ • Konuya Giriş Öğrencilere Ders Kitabı’nın 41.... Hemen kucaklaşıyorsunuz............. ... acı........ .............7–4.......... teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına ve duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler vermeleri beklenmektedir. kornea nakli vb.........................................3................. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ-31.. vb....... %90’ını hatırlarız..................... Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir.. Hem görüp hem duyduklarımızın .... 23........................................................ Diğerleri öğrencilerden beklenir...... ......... Nereye Gelecekler? Öğrenciler önceki sınıflarda duyu organlarının çevreyi algılamamızdaki önemi hakkında bilgi sahibi olmuşlardı... [!] Uyarılar • 4....................... Birlikte oturup hafif bahar rüzgârının esintisini derinizde hissederek birer dondurma yiyorsunuz..... Sınırlamalar • 4............. Birden arkanızdan birinin size seslendiğini duyuyorsunuz. ........................................3...7........ . duyu organlarının hangi uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklamaları beklenmektedir... Birbirinizi özlemişsiniz................... • 4............................................................................ Bunların yanı sıra öğrencilerin kendilerini. ....................7.... 9..................... Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir...... ........ %50’sini...... Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride KAZANIMLAR 41 Vücudumuzda Sistemler 23 31...............1....... Kutucukların içine ilgili duyu organlar›n›n adlar›n› yazalım.. Bu konuda.. ... Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir........................... Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla Çalışma Kitabı’nda yer alan “Organların Adı Ne?” adlı 23.............. Aşağıdaki resmi inceleyelim... basınç................ dilde tat........ Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar...... cevaplar değerlendirilir......... . 32)........ sayfasındaki resimler inceletilerek resimlere ilişkin paragraf okutulur................................................ ...................... Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder..........cevap verme süreci açıklanır................. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4)............ Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).......................... 4. Duyduklarımızın ................ işitme cihazı.................... görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3)....................6........... 4.. Hem söyleyip hem de davranışa dönüştürdüklerimizin ........................ yazal›m............................................................................ Parkı kuşların sesi ve çiçeklerin kokusu sarmış................. • Öğrenciler Neredeler...................................... ...................................... 4......................... bu organlar hakk›ndaki bildiklerimizi anlatan fliir.......... Ara Disiplinlerle İlişkilendirme • İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4...... Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur........ Öğrencilere “Paragrafta yer alan eylemleri yaparken hangi duyularınızı kullandınız?” sorusu yöneltilerek sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur....... %30’unu.................................................................... burunda koku....... gözde ışık......... sıcaklık.................................................. Etkinlik yaptırılır.......... model üzerinde açıklamaları.................. .................................... Size seslenen uzun zamandır görmediğiniz ve çok sevdiğiniz bir arkadaşınız.................... Aşağıdaki duyu organlar› resimlerinin yanlar›nda yer alan noktal› yerlere.... s................. Ayrıca duyu organlarındaki aksaklıklara.................... duyularınız ne kadar etkili olabilir? Bunlar› Biliyor muydunuz ? Okuduklarımızın ................ duyu organlarının yapılarını şekil...... gözlük................................... 4...................... Defterlerindeki boş bir sayfayı açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir....... %10’unu.............2...... • 4........... Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları... duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı ...... %80’ini. 4..................................................................... Resimlerin altında yer alan sorular ile resim arasında ilişkilendirme sağlanır..... Kendini görme işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır... Her bölüme bu iki anahtar kavramdan birisi yazılır....................... 4............................... .................5................................ Söylediklerimizin ............................ 4.. Arkadaşınız sizi............... Öğrencilerden gelen uygun ...................... Yukarıda anlatılan olayları alg›layabilmek için hangi duyularınızı kullanırsınız? Çevrenizdeki uyarıları algılamanızda.....9) • 4....... Öğrencilere anahtar kavramlarla ilgili düşüncelerini listeleyerek bunları birbirlerine açıklamaları söylenir............ kulak göz burun dil deri 2...... tekerleme............................... Kendini............ Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler........................ Gördüklerimizin . öğrencilerin çevrelerindeki uyarıları algılamada duyu organlarının rolünü fark etmeleri................................ Teknolojik örnek olarak lens................ dokunma. Etkinlik : Organlar›n Ad› Ne? 1.......5...3. biraz ilerideki pastanenin bahçesinde dondurma yemeye davet ediyor................Duyu Organlarımız Duyu Organlar›m›z • Konuya Başlarken Anahtar Kavramlar almaç uyart› Güneşli bir bahar sabahında parkta yürüyüşe çıkıyorsunuz............. Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir....... görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışmaları beklenmektedir.............

.. Ardından Ders Kitabı’ndaki “Duyu Organlarım” adlı 7..... Etkinlik: Gözün Dış Yapısı Bu etkinliğin amacı.. Öğrencilerden. Bu arkadafl›m›zdan da üç ayrı meyveyi dokunarak. kulakta ses. ikinci aşamasında ise şekilleri verilen duyu organlarının yanındaki boşluklara o organ hakkında bildiklerini yazmaları istenir... dokunma uyar›lar›n› al›r. yumuşaklığını. kulak. duyu organlarımızdan biri olan göz hakkında neler bildiklerini defterlerine not etmeleri istenir. Öğrenciler... Duyu almaçlar› gözde ›fl›k.. Öğrencilerden iki aşamadan oluşan etkinliğin birinci aşamasında resimdeki kutucuklara ilgili duyu organının adını.. Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızdan gönüllü üç arkadaşımızı seçelim.... Çok Ifl›k Arkadaşımızın gözlerini önce az ışıklı daha sonra çok ›fl›kl› bir ortamda inceleyelim.... Etkinlik yaptırılır.. Az ›fl›k Çok ›fl›k 26.... Araç ve Gereçler • Getirdiğimiz meyveleri gönüllü arkadafllar›m›z›n ♦ üç çeşit meyve görmeyece¤i bir yerde aynı şekil ve büyüklükteki üç (portakal. a¤r›. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir... Bu bölümlerin cevabın gerektirdi¤i ifllemi yerine getirip getirmedi¤ini de duyu merkezleri kontrol eder.23... Duyu almaçlarının.. Çevremizi algılamamız› sa¤layan göz. öğrencilere duyu organları hakkındaki bilgilerini hatırlatmaktır... Çevremizdeki cisimlerin sesini.. özelliklerini duyu organlarımız sayesinde hissederiz. duyu organlarımız sayesinde hissettiğimiz vurgulanır.... burun. sayfasında yer alan beyindeki duyu merkezlerine ilişkin resmi incelemeleri sağlanır. meyveleri keserken dikkatli olmaları hususunda uyarılır. Etkinlik: Duyu Organlarım (Önerilen süre: 15 dk. Peki bu organlar›m›z nas›l çal›fl›r? Duyu organlar›m›zda çevremizdeki uyarıları dış ortamdan alan ve duyu sinirlerine aktaran özel hücrelere duyu almaçları adı verilir. 42 Tat alma Dokunma ‹flitme Koku alma Görme Açıklama Aşaması Öğrencilere. kokusunu...... ♦ üç adet plastik taba • Birinci gönüllü arkadaşımızın gözlerini bağlayalım ♦ gözleri bağlamak ve verilen üç meyveyi sadece koklayarak tanımasını için kumaş parçası isteyelim..... rengini. Etkinlik : Gözün D›fl Yap›s› Arkadaşımızın gözünü büyüteçle inceleyelim. Farklı duyu organlarımız için farklı almaçların olduğu belirtilir. Etkinliğin sonundaki sorular..... Gördüklerimizi aşağıdaki boş göz modelinin içerisine çizelim. Yandaki şekilde beyindeki duyu merkezleri gösterilmiştir.. rengini.. hangilerini tanımak daha zor oldu? Sebebini arkadaşlarımızla tartışalım.... kokusunu. deride s›cakl›k.. Böylece dış ortamdan gelen uyarıların algılanmasının sağlanmış olduğu vurgulanır..... Tüm duyu organlar›ndaki duyu almaçları uyar›lar› duyu-sinir yolu ile beyindeki özel duyu merkezlerine iletilir. öğrencilerin arkadaşlarının gözlerini büyüteçle incelemelerini ve gözün dış yapısı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.) Bu etkinliğin amacı. Arkadaşımızın gözlerini açalım ve tahminlerinin doğruluğunu kontrol edelim. • ‹kinci gönüllü arkadaşımızın da gözlerini bağlayalım ve aynı işlemleri dokunarak yapmasını isteyelim. Duyu almaçları sayesinde uyartıların... parçaya keserek ay›ral›m.) • Kesilen meyve parçalar›n›n her birini ayrı tabaklara ♦ meyve bıçağı k koyal›m. bas›nç. “Duyu organlarımızı kullanarak yaptığımız işlerin neler olduğunu söyleyebilir misiniz?” sorusu sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur....... 24..... Sonuca Varal›m • Gözlemlerimizden yola ç›karak hangi meyveleri tanımak daha kolay. Etkinliğin sonunda öğrencilerden etkinlik yapıldıktan sonra keskin kokulu meyveleri tanımanın daha kolay olduğu ve gözleri bağlanmayan öğrencinin meyveleri dokunarak koklayarak ve görerek daha iyi tanıdığı sonucuna ulaşmaları beklenir. 24. öğrenciler tarafından cevaplanır...... 42 .. Arkadaşımızın tahminlerini kaydedip bu tahminlerin doğruluğunu kontrol edelim....... Alınan notlardan birkaç tanesi okutularak Çalışma Kitabı’ndaki “Gözün Dış Yapısı’ adlı 24.. Sert tabaka .... duyu organlarının yapısında bulunduğu vurgulanarak sayfada yer alan duyu almaçlarına ilişkin resimler öğrencilere inceletilebilir. dilde tat. Tahminlerini kaydedelim... flemalar›n altlarında bulunan noktal› yerlere yazalım.... duyu-sinir yolu ile beyindeki duyu merkezlerine iletildiği bilgisi verilirken öğrencilerin Ders Kitabı’nın 42.. öğrencilerin duyu organlarının çevremizdeki uyarıları algılamada nasıl bir rol oynadığını fark etmelerini sağlamaktır. Duyu organlarımızı kullanarak yaptığımız işlerin neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Aşağıdaki etkinliği yaparak duyu organlarımızın çevremizdeki uyarıları algılamamızda nasıl bir rol oynadığını fark etmeye çal›flal›m. 25... • Hangi arkadaşımız ya da arkadaşlarımız meyveleri en kolay tanıdı? Neden? Çevremizdeki cisimlerin sesini. • Üçüncü gönüllü arkadaşımızın gözlerini bağlamayal›m... Arkadaşımızın gözlerini açalım ve tahminlerinin doğruluğunu kontrol edelim... 32 Damar tabaka . elma. sertliğini vb... Etkinlik yaptırılır.... Etkinlik : Az Ifl›k.. Duyu merkezleri kendilerine ulaşan uyarıy› değerlendirir ve oluflturdu¤u cevabı vücudun ilgili bölümlerine gönderir.. dil ve deri duyu organlarımızdır. Dış ortamdan duyu organlarımız ile aldığımız uyarıları sinirlere aktaran özel hücrelere “duyu almaçları” adı verildiği söylenir. ‹nceleyelim Duyu Organlar›m Keşif Aşaması Öğrencilere. armut vb. 7.. Beyindeki ilgili merkezin kendisine ulaşan uyartı mesajını değerlendirip mesajın gerektirdiği komutları vücudun ilgili bölümlerine verdiği ve bu bölümlerin verilen komutları yerine getirmesini kontrol ettiği bilgisi verilir.. koklayarak ve görerek tanımasını isteyelim. sertliğini. Gözlem sonuçlar›m›z› aşağıdaki göz modellerinin üzerinde çizimle gösterelim. Etkinlik : Gözün Bölümleri Aşağıdaki göz şemaların›n üzerlerinde yer alan kırmızı bölümlerin adlar›nı. Etkinlik Gözlemleyelim. Etkinlik: Organların Adı Ne? Bu etkinliğin amacı..... burunda koku.... Arkadaşımızın tahminlerini kaydedelim. duyu organlarımızın beraber çalışması durumunda algılamamızın daha kolay ve doğru olacağı açıklanır.... A¤ tabaka ...... Öğrencilere “Gözlerim Beni Yanıltabilir mi?” adlı 4. 7...... sıcaklığını vb.

şeması ya da maketi de kullanılabilir. Çalışma Kitabı’ndaki “Az Işık. 2. öğrencilerin göz şemaları üzerinde kırmızı ile gösterilen kısımların isimlerini yazarak gözün görmeyi sağlayan bölümleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleridir. Etkinlik: Az Işık. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyümesini sağlar. sert tabaka. Bu olayın “göz yanılması” olarak adlandırıldığı açıklanır. Gözün kaşlar. Görüntü Oluşan görüntü buradaki görme almaçları tarafından algılanır. kim aşağıda? Yukarıdaki resimde yer alan kişilerden hangilerinin yukarıda.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler 4. s. Etkinlik: Gözün Bölümleri Bu etkinliğin amacı. Kırılan ışın göz Cisim Ifl›k ›fl›nlar› bebeğine gelir. Sert tabaka Göz merce¤i Saydam tabaka (Kornea) Göz bebe¤i ‹ris A¤ tabaka Damar tabaka Sar› leke Göz sinirleri Kör nokta 25 32. göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabaka üzerine düşer. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Gözün Bölümleri’ adlı 26. Sayfada yer alan “Göz Kusurları ve Bu Kusurların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar ve tablo öğrencilere okutulur. Öğrencinin öğrenimini yerine getirebilmesi için iyi görmesi gerekir. 28. Modern eğitimde kullanılan eğitim araçlarının çokluğu. 27. Etkinlik : Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 43. Göz. Gözümüzde bulunan bu yap›lar›n görmemizi nas›l sa¤lad›¤›n› inceleyelim. Bu bölümlerin görevleri açıklanır. Ağ Tabaka (Retina): Duyu almaçlar›ndan gelen sinirlerin birleşerek göz yuvarlağının arka tarafından çıkıp beyne gitti¤i kör nokta a¤ tabakada bulunur. Aşağıdaki göz yuvarla¤› şeklini inceleyerek. Bu etkinlik için kullanılacak resimler Öğretmen Kitabı’nın 65-d ve 65-e sayfalarında bulunmaktadır. Alternatif Etkinlik: Gözlerim Beni Yanıltabilir mi? Bu etkinliğin amacı. Çok Işık Bu etkinliğin amacı. Damar Tabaka: Sert tabakanın altında yer alır ve gözün beslenmesini sağlayan damarlardan oluşur. Yandaki foto¤raf› inceleyerek gözümüzü koruyan ve görme iflinde görevli olan yap›lar›n neler oldu¤unu söyleyebilir misiniz? Göz. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyümesine sebep olduğu bilgisi verildikten sonra öğrenciler. Ders Kitabı’nın 43. beyindeki görme merkezinde düz olarak algılanır. “Bu göz kusurları nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak konu sınıfta tartışmaya açılır. Öğrencilere “Bildiğiniz göz kusurları hangileridir?”. kirpikler ve gözyaşı bezleri ile göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan ve bunların hareketini sağlayan kaslardan oluştuğu belirtilir. 4. göz kapakları ve kirpiklerdir. İrisin gözümüze gelen ışığın şiddeti fazla olduğu zaman göz bebeğini daralttığı. Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak öğrencilere “Göz Tarama Testi (Snellen Testi)” yapılabilir. gözümüze gelen ışığın şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daraltır. Ifl›¤a duyarl› almaçlar›n bulundu¤u ağ tabakada yer alan sarı leke Göz sinirleri Göz merce¤i üzerinde ters bir görüntü oluşur. Ayr›ca gözyafl› bezleri gözümüzün sürekli nemli kalmas›n› sa¤lar ve toz gibi zararl› etkilere karfl› gözümüzü korur. Etkinlik : Aşağıda inceleyelim. Sert Tabaka: Gözün dışında bulunan beyaz renkli kısımdır ve gözü dış etkilerden korur. Görme Organımız Göz 24 32. aile çevresinde televizyon ve bilgisayar gibi göze ve kulağa hitap eden araçların yaygınlaşması çocuğun görme yeteneğini daha çok kullanmasını gerektirmektedir. Alternatif Etkinlik: Gözlerim Beni Yan›ltabilir mi? göz yanılmaları ile ilgili verilen iki örneği 26. Gözün görmemizi sağlayan duyu organımız olduğu belirtilir. beynimizle görürüz. Algılanan görüntü. damar tabaka ve ağ tabaka olduğu belirtilir. Bunun için laboratuvarda bulunan göz modeli. s. Böylece görme gerçekleşir. çevremizden aldığı ışık sayesinde görmemizi sağlayan duyu organımızdır. sayfasında yer alan “Nasıl Görürüz?” başlığı altındaki şekil inceletilir. Göz bebeğinden gelen ışınlar. s. Hareketli bademler Yukarıdaki resmi soldan sağa doğru yavaşça inceleyelim. Ders Kitabı’ndaki şekil ya da laboratuvarda bulunan göz modeli. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları. Gelin bu bölümlerde bulunan yap›lar›n görevlerini inceleyelim. Ters görüntü. Görme kusurları bazen çocuğun kendisi. Saydam tabaka önce saydam tabakaya gelir Sar› leke ve burada kırılır. Gözümüzü koruyan yapılar. damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç bölümden oluşur. Bademler hareket ediyor mu? Kim yukarıda. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. Etkinlik’e yönlendirilir. kaşlar. şeması ya da maketi üzerinde görme olayı açıklanır. Göz bebe¤i 3. öğrencilerin gözlerin ve beynin görmeyi sağlamak için birlikte çalıştıkları hâlde bazen gözlerin beyne oyun oynayarak gördüklerini yanlış yorumlamasına veya karıştırmasına yol açabileceğini fark etmelerini sağlamaktır. gözümüzde hangi yap›lar›n bulundu¤unu belirtelim. 43 25. 4. Çok Işık’ adlı 25. az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyüdüğünü fark etmelerini sağlamaktır. göz kapakları. Yani gözümüzle de¤il. öğrencilerin ışık şiddetinin fazla olduğu ortamlarda göz bebeğinin daraldığını. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır. sayfasında yer alan göz şekli inceletilerek öğrencilerin gözün görmeyi sağlayan bölümleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. 26 32. Nasıl Görürüz? A¤ tabaka 1. görme sinirleri vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir. hangilerinin aşağıda olduğunu söyleyebilirsiniz? 43 . ‹ris. Gözün bölümlerinin sert tabaka.

.............................................. Etkinlik : Vücudumuzda Sistemler 27.. Kırılan ..................................... .............. Öğrenciler bunun için basit bir göz şeması çizerek görme olayını bu şema üzerinde açıklayabilirler........ ....... ameliyatla giderilebilir........................................................................... 27 33....................................... ............ Böylece görme gerçekleşir. kırılarak ağ tabaka üzerine düşer......................................... ... Göz Kusurlar› Görüntünün Oluflumu ve Tedavi Yollar› Görüntü sarı lekenin önünde oluşur... Uzağı iyi görür.. Tedavisi yoktur................................. ışın göz bebeğine gelir................................................... uygulanması.. ... Görme Kusurları Tarama Fişi ve Görme Kusurları Taraması İzleme Fişi..... Göz merceği yüzeyinin pürüzlü bir hâl alması ya da korneanın kavislenmesi sonucunda görüntü sarı lekeye bulanık ve şekli bozuk olarak düşer............. buradaki görme almaçları tarafından algılanır.................. .............................. Miyopluk Hipermetropluk Görüntü....... Notlarım ve Düşüncelerim Konu Biterken Gözlük ve kontak lensler........................... .................. sarı lekenin arkasında oluşur............................... ........................ 65a ve 65b sayfalarında verilmiştir............ 28.............. Algılanan görüntü....... Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’nda yer alan “Nasıl Görüyorum?” adlı 27...... 27..... Genellikle kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilemediği bir göz kusurudur........................... Ancak çoğu zaman görme probleminden ne kendisi ne ailesi ne de öğretmeni haberdardır........................... bildikleri göz kusurlarını ve bu kusurların tedavi yollarını açıklamaları da istenir....................... Öğrencilerden ayrıca........................... • Bir sonraki dersin Etkinlik olan “İşitme Organımız Kulak” konusunda 24............... Kontak lens İşitme Organımız Kulak fiu anda etraf›m›zdan duydu¤umuz sesler nelerdir? Bu sesleri duymam›z› sa¤layan kula¤›m›z›n yap›s›n› ve nas›l iflitti¤imizi hiç merak ettiniz mi? Yan sayfadaki flekli inceleyerek kulağın bölümlerini ve kula¤›m›zda bulunan yap›lar›n neler oldu¤unu belirleyelim... Etkinlik : Katarakt • Öğrencilerden gözün görmeyi sağlayan bölümlerini ve görmenin nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir..... Bu durum öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller........ Yakını iyi görür..................... Göz merceğinin içindeki sıvının ya da göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda görüntü sarı lekeye düşmez.................. Etkinlik: Nasıl Görüyorum? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin verilen göz şemasından ve cisimlerden yansıyan ışığın gözde takip ettiği yoldan faydalanarak görme olayını açıklamalarını sağlamaktır......... ........................................................ Aşağıdaki çizelgede sonradan oluşan bazı göz kusurları yer almaktad›r....................... ............. Ters görüntü................................................... Etkinlik : ............................................................ Ayr›ca teknolojik geliflmeler sayesinde gözün bozuk olan korneas› da kornea nakli ile de¤ifltirilebilmektedir...... 26.... cisimlerden yansıyan ışığın gözde takip ettiği yol gösterilmiştir......... ..................................................................................... ........ Bu testin hazırlanması................... Mercekle düzeltilir......... uzağı göremez......................... yakını göremez............................... Ameliyatla düzeltilebilir............ Sarı leke üzerinde ters bir görüntü oluşur ve ......................... Astigmatizm 24..................................... Etkinlik : 26.............. Etkinlik : Nas›l Görüyorum? Aşağıdaki göz şeması üzerinde........... Çizelgeyi inceleyerek bu kusurlara sahip kişilerin nasıl gördükleri ve bu göz kusurlar›n›n tedavi yolların› belirleyelim.............................................................................................. Snellen Testi öğrencilerin görme kusurlarını taramak için kullanılan pratik bir testtir.. ............................ebeveyni veya öğretmeni tarafından anlaşılabilir............................................................. s........ .............. Mercekle düzeltilir. Şemadan faydalanarak görme olayının nas›l gerçekleflti¤ini açıklayalım................... Etkinlik : 44 ... 25..... Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır.... Göz bebeğinden geçen ışınlar................... göz merceğinde tekrar .... Bu test 22 x 55 cm ebatlarında standart bir kart hâlinde basılmıştır......................................................... Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın 65.............. 44 25................................................................................ beyindeki görme Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri merkezinde düz olarak algılanır............................................. görme sinirleri vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir............................................................................................ bazı göz kusurlarının tedavisinde kullanılan teknolojik araçlardandır.... Etkinlik yaptırılır.......................... konusu : kullanılmak üzere sınıfa büyüteç ve fener getirilir........................ Göz Kusurları ve Bu Kusurların Tedavi Yolları Gözlük ya da lens kullan›yor musunuz? Bildi¤iniz göz kusurlar› nelerdir? Doğuştan olan bazı göz kusurlar› flunlard›r: Renk körlüğü (Daltonizm): Yanda renk körlüğünün belirlenmesinde kullanılan flekillerden biri görülmektedir....................................................... Bu kart “E” harfinin değişik boyda ve değişik pozisyonda sıralanmasından meydana gelen bir tablodur................................................................................... Mercekle düzeltilir.......................................... ...................................................................................... Şaşılık: Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu sonucunda oluşur.......................................................................................... Etkinlik : Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır..................................................

... 8........... Ayrıca görme ve duyma olayları arasındaki farklılık için öğrencilerin gözde ışık uyarısının görme almaçlarıyla.............. “B”... “2”...... “D” cümlelerini efllefltirerek iflitmenin nas›l gerçekleflti¤ini bulal›m...... ........ kula r kepçesi ile top lanı .... .. örs.......... A O v a l pe nce re de n ge le n t i t reşi m le r ....... vücudumuzun dengesi ile ilgili bilgileri beyinciğe iletir................... “B”...... ............. sayfasındaki kulak şekli öğrencilere inceletilir.................... ........ ‹şitme ve dengemizi sağlayan duyu organımız olan kulak d›fl kulak. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Orta kulak D›fl kulak ‹ç kulak Yar›m daire kanallar› Vücudumuzun dengesi ile ilgili bilgileri beyinci¤e iletir.... 28... ...... eksik olarak verilmiş cümlelerdeki boşlukları doldurmaları istenir.... sayfasında “Nasıl İşitiriz?” adlı etkinliğe yönlendirilir ve işitme olayının nasıl gerçekleştiği öğrencilere açıklatırılır....... ‹nceleyelim Nas›l ‹flitiriz? 4 Bunlar› Yapal›m • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım........... üzengi kemikleri ile kulak ................... Yukar›daki resmi inceleyerek d›fl.................... Etkinlik : Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri Genişletme Aşaması Öğrenciler Ders Kitabı’nın 45..... Kulak kepçesi Kulak yolu ‹flitme sinirleri ‹flitme almaçlar›ndan ald›¤› bilgiyi beyine iletir.. Kula¤›n Bölümleri Bölümlerin Görevleri ................... ...... Yandaki şekil üzerinde kulağın bölümlerini gösterelim.. Daha sonra kulak modelindeki “1”................................................. • Afla¤›da nas›l iflitti¤imizi aç›klayan cümleler kar›fl›k olarak verilmifltir.. “3”........................Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilere “Çevremizdeki sesleri nasıl algılarız?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur.... s................ C k Ses dalg aları.............. 45 28........... “D” harflerinin doğru şekilde eşleştirmeleri sağlanır....... • Resim üzerinde görülen numaralarla kar›fl›k hâlde verilmifl olan “A”................. Kulağın bölümlerini ve bu bölümlerin görevlerini çizelgeye yazmaları söylenir....................... “D” şeklinde harflendirilen.......................) Bu etkinliğin amacı.... s a l yangozdak i ................ Sonuca Varal›m • Ses dalgas› iflitme sinirine ulaflt›ktan sonra gerçekleflecek olay› aç›klayal›m........ ile ti r.............. ...... Orta kulak ................ D›fl kulakta kulak kepçesiyle ses dalgalar› toplanarak Dış kulak .............. ve .. • Görme ve duyma aras›ndaki benzerli¤i ve farkl›l›¤› belirtelim... tarafından algılanır ve işitme sinirleri aracılığı ile beyinde ki işi tme merkezine iletilir........ iletir...................................................... 3 1 2 B Se s......... kulakta ses uyarısının duyma almaçlarıyla alındığını belirtmeleri beklenir. Kulak zar› Çekiç Örs Üzengi Oval pencere Östaki borusu 28 33................. Etkinlik öğrencilere ev ödevi olarak verilir.......... Böy l e kula k zarı titreşir........... ses dalgasının işitme almaçları ile işitme sinirlerinin iletildikten sonra beyindeki duyma merkezine iletildiğini belirtmeleri beklenmektedir............. D ve .... Öğrencilerden........ “C”... öğrencilerin etkinlikte yer alan kulak modeli üzerinde verilen numaralar ile işitme olayının nasıl gerçekleştiğini anlatan cümlelerdeki harfleri eşleştirmelerini sağlamaktır. “4” numaraları ile “A”... ..... Bu cümlelerdeki eksik bölümleri tamamlayal›m........ verilen kulak şeması üzerinde kulağın bölümlerini göstermeleri istenir... Öğrencilerin çalışmalarından birkaçı sınıfta okutulur... Etkinlik: Kulağın Bölümleri ve Görevleri Bu etkinliğin amacı..... geçe r............... Laboratuvarda bulunan kulak modeli. ‹ç kulak ....... Görme ve duyma arasındaki benzerlik için alınan bu uyarıların görme ve duyma sinirleri ile beyine iletildiğini belirtmeleri beklenir...................... Oval pencereden gelen ses dalgaları salyangoza iletilir........... • Yandaki resmi inceleyerek bir ses dalgas›n›n kulak içinde nas›l ilerledi¤i gözlemleyelim.... Bu uyarıların beyinde algılandığı vurgulanmalıdır............. ........... 33 (Önerilen süre: 15 dk........ ............. Öğrencilerden 3-5 kişilik gruplar oluşturmaları istenir............. öğrencilerin kulağın bölümleri hakkındaki bilgilerinin pekiştirilmesini sağlamaktır............... Açıklama Aşaması Kulaklarımızın işitmemizi ve dengemizi sağlayan duyu organımız olduğu vurgulanarak Ders Kitabı’nın 45....... zarının titreşimleri oval pencereye iletilir. Etkinlik Gözlemleyelim.......... “B”.......... ... ................... kulak yoluna iletilir.... Ayrıca yarım daire kanalları.. “C”....... .... Bu bölümlerin adlar›n› ve görevlerini afla¤›da verilen çizelgeye yazalım....... orta ve iç kulakta bulunan yap›lar›n neler oldu¤unu belirleyelim....... .. Salyangoz....... orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluflur........ Grup üyelerden tartışarak işitme olayını anlatan “A”.......... .... Öğrencilerin birbirlerinin kulaklarını büyüteç ve fener yardımıyla inceleyerek gözlem sonuçlarını defterlerine kaydetmeleri istenir... “C”.... 8.................... örs Ç e k iç em ik le r i e ng i k şi m in i üz it re s e s t ........... Etkinlik: Nas›l ‹flitiriz? 45 ............................... a ile kul ak zar ın ce i l e t i l i r.... gelen ses dalgalarını işitme sinirleri ile beyne ............. Burada bulunan çekiç..................... Cevap: 1-C (kulak yolu) 2-D (oval pencere) 3-A (salyangoza) 4-B (işitme almaçları) Etkinliğin sonucunda öğrencilerin işitme olayını kendi cümleleriyle açıklamaları. şeması ya da maketi üzerinde kulağın bölümleri açıklanır.......................... Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Kulağın Bölümleri ve Görevleri” adlı 28.................. ..... ...................... ............ ... Salyangoz Ses dalgaları iflitme almaçlar› arac›l›¤› ile işitme sinirlerine iletir........................ ...... Keşif Aşaması Öğrencilerden gözlerini bir süreliğine kapatarak duydukları sesleri tanımlamaları istenir..............

. 29. s.... Aşağıdaki şekli inceleyerek derinin bölümlerinin ve bu bölümlerin görevlerinin neler oldu¤unu belirtelim.. • Başka bir öğrenci arkadaşının ne zaman iki kalem.. • Diğer öğrenci bazen bir tek kalemi... ‹şitme Bozuklukları ve Bunların Tedavi Yolları ‹flitme bozukluklar›n›n sebebi ne olabilir? Kulak zarı sertleşmesi. 2. 29... Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Etkinlik : Do¤ru mu. ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir çizelgeye işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır. Bunlar› Biliyor muydunuz ? • Kula¤›m›z. → . Etkinlik ev ödevi olarak verilir.. Öğrencilere derinin vücudun dışını tamamen kaplayan en büyük duyu organımız olduğu bilgisi verilir.. üzengi kemikleri ile östaki borusu ve oval pencere bulunur. örs. Ayrıca öğrencilerden bildikleri işitme kusurlarını ve bu kusurların tedavi yollarını belirtmeleri de istenir. Etkinlik : Nas›l Duyuyorum? Aşağıda işitme olayının gerçekleşme basamakları karışık olarak verilmiştir. parmaklarına ve bacaklarına hafifçe bastırır. Yanlış mı? Bu etkinliğin amacı. Derimizin rengini üst deride bulunan özel hücreler belirler. Duyu almaçlar› çevremimizi alg›lamam›z› sa¤lar.. → .. • Östaki borusu orta kulaktan yutağa aç›l›r ve orta kulak ile d›fl ortam aras›ndaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engellemiş olur. kulak yolundaki kıllar ile birlikte kulağa giren toz vb. 29 34. Bir hastalık ya da yüksek şiddetteki ses. kulağa zarar verip işitme kaybına sebep olabilir.. Öğrencilerden beklenen cevap deride bulunan özel almaçlar ile uyarıların beyne iletildiği şeklinde olmalıdır. Ya¤ tabakas› Duyu Almaçlar›: Derimizde dokunmaya.... solunuma ve boşaltıma yardımcı olur ve vücudumuzu dış etkilerden korur. 1. Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü öğrencilere okutulur. “Bu işitme bozuklukları nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak konu sınıfta tartışmaya açılır. → .. orta kulakta kemik kaynaması ve iç kulaktaki zedelenmeler iflitme kayb›na neden olan doğuştan gelen bozukluklard›r. bazen de iki kalemi bir araya getirerek kalemlerin arka tarafını arkadaşının dudaklarına.. ‹flitme sinirleri salyangozdad›r.. Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki “Doğru mu. 46 29. ‹flitme kayb› olan insanlar yandaki foto¤rafta gördü¤ümüz arkadafl›m›z gibi iflitme cihaz› kullanabilir.. 4. Dokunma Organımız Deri Niçin g›d›kland›¤›n›z›.Öğrencilere “Bildiğiniz işitme bozuklukları hangileridir?”.... 6... 5.. → . cisimlerin s›cakl›¤›n› veya so¤uklu¤unu. Orta kulakta çekiç. • Öğrencilerden kulağın bölümlerini gösteren basit bir kulak şeması çizmeleri ve işitme olayını bu şema üzerinde açıklamaları istenir.. üzengi kemikle ri h Kulak zarı Do¤ru s›ralama: c a h g ç e › b f d → .. s›cak ve so¤u¤a tepki veren milyonlarca duyu almac› vard›r. → .. 3.... Alt deride yer alan ter bezleri. Yanlış mı?’ adlı 29.. bas›nca. • Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır.. Kulak yolu.. K›l kökü Alt Deri: En altta bulunan yağ tabakası vücudumuzu çarpmalara karşı korur.. s. yanlış olanların karşısına “Y” harfini yazalım.. Vücudumuzun dengesinin bozulup bozulmadığını beyinciğe bildirme işini. örs.... Etkinlik: Nasıl Duyuyorum? Bu etkinliğin amacı. Kan damarlar› Ter bezi K›l kaslar› Üst Deri: Derinin alt bölümlerini d›fl etkenlerden koruyan tabakadır. “Derinin görevi nedir?” sorusu sorulur ve tartışma ortamı oluşturulur... Konu Biterken Derimiz vücudumuzun ısısını ayarlar. Yanl›fl m›? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına “D”. maddelerin kulak zarına ulaşmasını engelleyen bir s›v› salg›lar..... salyangozun üst kısmındaki dalız yapar.... Etkinlik: Doğru mu. 30. kulak kepçesini iç kulağa bağlayan bir kanaldır. 30. öğrencilerin karışık olarak verilen işitme olayı basamaklarını doğru biçimde sıralamalarını sağlamaktır. Bu basamaklar› do¤ru flekilde sıralayal›m. Y D Y Y D D Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilerin konu girişindeki soruları cevaplamaları sağlanır. kollarına.. ‹şitme cihazları işitme bozukluklarını tedavi etmez. eliniz kesildi¤inde ac›y› nas›l hissetti¤inizi hiç düflündünüz mü? Sizce derimizin görevleri nelerdir? Deri. Yüksek şiddetli sesler kulaklara zarar vermez.. terleme ile boşaltıma yardımcı olur.. Ayr›ca vücudumuzun ısı kaybını önler. Açıklama Aşaması Öğrencilere “Niçin gıdıklanırız veya elimiz kesildiğinde acıyı nasıl hissederiz?” sorusu yöneltilir. Etkinlik ve “Nasıl Duyuyorum?’ adlı 30.. Derinin görevinin vücut 34 46 . a¤r›ya. Sayfada yer alan “İşitme Bozuklukları ve Bunların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur. Keşif Aşaması Öğrencilere aşağıdakiler yaptırılabilir: • Öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır.... → . Öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. → . → .. 30 34. en büyük duyu organımızdır ve vücudumuzun dışını tamamen kaplar... öğrencilerin kulak ile ilgili olarak verilen cümlelerin doğruluğunu ve yanlışlığını fark etmelerini sağlamaktır.. Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. a Kulak yolu b Duyu sinirleri c Kulak ke pçesi ç Oval pencere d Ses dalgaları e f Salyangoz Beyindeki işitme merkezi i Duyu almaçları g Çekiç..

............ Üst . Ayr›ca ......... solunuma ve boşaltıma yardımcı olmak. Parazitlerin sebep oldu¤u deri hastal›klar› nelerdir? 2........ Hazırlanalım Bu araştırmanın amacı...... kıl kökleri ....... ............ Bu yüzden suyun içinde uzun süre bekleyen cilt suyu emerek şişer....... Derinin üzerinde dokunmayı..... Araştıralım... Bildikleri deri hastalıklarını ve bu hastalıkların tedavi yollarını açıklamaları da söylenir...........”..... Bu bölümün en altında Alt deri ....Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Yandaki resmi inceleyerek afla¤›daki sorulara cevap arayal›m. meyve bıçağı..... vücudu dış etkilerden korumak olduğu söylenir.................. .. sinirler....... “Bu hastalıklar nasıl tedavi edilmektedir?” soruları sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur........ kıl kasları............... .... Öğrencilerden beklenen cevaplar söyledir: “Elimizi kestiğimizde derideki acı duyusunu alan almaçlar duyu sinirleri ile acı uyarısını beyine iletir... tabakası vücudumuzu çarpmalara ..... Yağ ....... s....... Derimizi güneflin zararl› ›fl›nlar›ndan nas›l koruyabiliriz? Deri Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi Yolları Deri hastalıkları...... ............................. 1......................... Ders Kitabı’nın 47.................... sayfasında yer alan resim inceletilir... ............................. Değerlendirme Aşaması Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Derinin Bölümleri’ adlı 31. sıcaklığını ayarlamak...... ter bezleri...... 47 Vücudumuzda Sistemler 31........................................ Derinin Bölümleri Bölümlerin Görevleri Derinin alt bölümlerini ......... Araflt›ral›m....... parmaklarımızın ve avuçlarımızın iç kısımları ile ayak parmaklarımızın altları ve tabanlarımızdır... Bu bölümlerin adlar›n› ve görevlerini afla¤›da verilen çizelgeye yazalım. 31.......... “Acı duyusuna beyinde cevap oluşur.. ve vurmalara karşı korur............. basıncı.............. soğuk.... • Elimizi kesti¤imizde ac›y› nas›l hissederiz? • Ac› duyusuna vücudumuzun neresinde cevap oluflur? • Ac› duyusu d›fl›nda derimizle hangi tür duyular› al›r›z? Derinin her yerinde aynı miktarda duyu almacı olmad›¤›ndan duyular› derimizin her bölgesinde ayn› oranda alg›layamay›z........... belirleyen hücreler de ....” Sayfada yer alan “Bunları Biliyor muydunuz?” bölümü öğrencilere okutulur. 47 ....... sayfasında yer alan “Deri Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi Yolları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur........... Bunlar› Biliyor muydunuz ? “Suda Çok Kaldığımızda Derimiz Neden Buruşur?” Derimizin dış katmanı ölü deri hücrelerinden oluşur............. elma.......... Ölü derinin yapısında canlı deride bulunduğu kadar su bulunmaz........... ........ Kan damarları............. ........ Bu bölgeler......... ağrıyı. ile boşaltıma yardımcı olur.... .. Ders Kitabı’nın 46.... Bazı deri hastalıklarının teşhisinde dermatoskop adı verilen cihaz kullanılır......................... ağrı.. Bazı mikroorganizmalar da derideki herhangi bir yaranın üzerine yerleflerek deri iltihaplanmalarına yol açabilir......... Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır...... Resim ile ilgili sorular öğrencilere yöneltilir................................................... “Derimizde ayrıca sıcak. Etkinlik : Konu Biterken • Öğrencilerden derinin bölümlerini ve deride hissetmenin nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir........... sıcağı vb... vücudumuzun ısı kaybını önler. Öğrencilere “Bildiğiniz deri hastalıkları hangileridir?”........... Etkinlik’te kullanılmak üzere çiğ patates........ Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır........ ve duyu almaçları alt deride yer alır................................. kesici....... Üst deri deride ayrıca derinin rengini ............ ..... öğrencilerin deride oluşabilecek parazitlerin sebep olduğu hastalıkların neler olduğunu ve derilerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için almaları gereken önlemleri araştırarak konunun günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamaktır...... sayfasında yer alan deri şekli öğrencilere inceletilir ve derinin bölümleri açıklanır. ise yağ tabakası bulunur.... Alerjik deri hastalıkları arasında ise kurdeşen ve egzama sayılabilir.... Burada yer alan ter bezleri. Açık tene sahip ve vücudunda çok sayıda ben bulunan kimseler ile daha önce aile üyelerinden biri deri kanserine yakalanmış kişilerin cilt kanseri olma olas›l›¤› yüksektir...... Bu kiflilerin derilerindeki güneş lekeleri ve benler yanda görüldü¤ü gibi dermatoskop ile incelenir.... Parmak uçları ve dudaklar gibi bölgelerde algılama daha fazladır...... Beyindeki dokunma duyu merkezinde acı duyusu algılanır................................................ ezici cisimler ile kimyasal maddelerin verdi¤i zararlardan oluflabildi¤i gibi parazitler sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir........... Bu durumda kapladığı alana sığmakta zorlanan fliflen deri buruşur.................. Öğrencilere “Araştıralım.... Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 47..... Özellikle vücudumuzun belirli bölgelerinde daha fazla buruşma olur....”. Etkinlik öğrencilere yaptırılır...............Etkinlik : 31 Derinin Bölümleri Yandaki şekil üzerinde derinin bölümlerini gösterelim........ duyuları algılayan almaçların olduğu vurgulanır.. Etkinlik: Derinin Bölümleri Bu etkinliğin amacı öğrencilerin verilen şekil üzerinde derinin bölümlerini göstermelerini ve şeklin yanındaki çizelgeye bu bölümlerin görevlerini yazmalarını sağlamaktır............. soğan......... 31 35. gözleri bağlamak için kumaş parçası ve dört adet tabak getirmeleri istenir. Araflt›rma sonuçlar›m›z› bir sunumla arkadafllar›m›zla paylaflal›m........... • Öğrencilerden bir sonraki derste yapılacak olan Ders Kitabı’ndaki “Tadı Nasıl?” adlı 9.... 32........... basınç gibi duyuları da hissederiz.... terleme .............. .... yağ bezleri.. domates........ vardır........ dokunma...................... Haz›rlanal›m Afla¤›daki sorular›n cevab›n› araflt›ral›m... koruyan tabakadır.

29.. tat alma ile koku alma arasında nasıl bir ilişki olduğu sonucunu çıkarabiliriz? Arkadaşlarımızla tartışalım. tarçın vb. Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için burnumuzun ve dilimizin birlikte görev yapması gerekir. Çizelgede yiyeceğin tadını doğru algılayan öğrenciler için “+”. kalem.. Etkinlik Gözlemleyelim. ♦ domates • Grubumuzdan seçtiğimiz bir arkadaşımız. bu düzeneği sınıfta kendilerinin tasarlayacakları bir oyunda kullanmaları istenir. yiyecekleri keserken dikkatli olmaları hususunda uyarılır.Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrencilerin konuya ilgilerini çekmek amacıyla “Nezle olduğumuzda kokuları algılayabiliyor muyuz?”. Bu bohçalar iplerle dalın farklı bölgelerine bağlanır. öğrenci . “Peki. Örneğin. Koku Ağacı Orta boydaki bir kovanın içine kum doldurulur. diş macunu. Büyük bir dal (yapraksız) kum dolu kovanın içine yerleştirilir. aşağıdaki çizelgeye benzer bir çizelge hazırlamaları beklenir. Öğrencilerden. Koku ve Tat Alma Arasında Bir İlişki Olabilir mi? Nezle olduğumuzda kokuları ve yiyeceklerin tad›n› algılayabiliyor muyuz? Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek için afla¤›daki etkinliği yapalım. öğrenci 2. için ♦ gözleri bağlamak • Gözleri bağlanan arkadaşlarımızdan yarısı burunlarını kumaş parçası kapatsın. Değişik baharatlar (karabiber. Dilimiz bir besinin tadın›. Burunları açık öğrenciler 1. kekik. 30. öğrenci . 48 .Keşif Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Tadı Nasıl?’ adlı 9. Etkinlik: Tadı Nasıl? (Önerilen süre: 15 dk.) Bu etkinliğin amacı. Ardından yiyecekleri tadan arkadaşlarına tattıklarının hangi yiyecek olduğunu sorsunlar. ♦ çiğ patates • Patatesi. 9. 48 Koku ve tat alma organlarımız birbiriyle uyumlu olarak çalışır. ‹nceleyelim Tad› Nas›l? 9. kimyon. 2.. nezle olduğumuzda kokuları tam olarak alamadığımız için besinlerin tadını da tam olarak alamayız. Etkinlik : Bunlar› Yapal›m Araç ve Gereçler • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. • Bir çizelge hazırlayarak verilen cevapları bu çizelgeye kaydedelim. Etkinlik yaptırılır. elmayı ve domatesi eşit ♦ soğan büyüklüklerde keselim ve kestiğimiz parçaları ayrı ♦ elma tabaklara koyalım. Etkinlik : Öğrencilerin konuya ilgilerini artırmak amacıyla aşağıdaki etkinliklerden biri ya da birkaçı onlara yaptırılabilir. Öğrenciler.) yaklaştırılır. soğanı. Bu öğrencinin burnuna çeşitli malzemeler (silgi. burnumuz da kokusunu algılar..) önceden hazırlanmış küçük bez bohçalara konur. patates vb. Sonuca Varal›m • Arkadaşlarımız yiyeceklerin tatlarını birbirlerinden farklı mı algıladılar? Farklı algıladılarsa bunun sebebi nedir? • Yaptığımız etkinlikten. Kokusu Nasıl? Gönüllü bir öğrencinin gözleri bağlanır. öğrencilerin koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır.. yanlış algılayan ya da algılayamayan öğrenciler için “-” işareti koyalım. gruptaki ♦ meyve bıçağı diğer arkadaşlarımızın gözlerini bağlasın. Öğrencilerden. tabaklardaki yiyeceklerden birer parça alsınlar ve gözleri bağlı olan arkadaşlarına bu yiyecekleri tatmaları için yardımcı olsunlar. Öğrencilerden bunları koklaması ve bunların hangi malzemeye ait olduğunu tahmin etmesi istenir.. nezleyken yiyeceklerin tadını algılayabiliyor muyuz?” soruları sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. 1.. Bu etkinliğin sonucunda burunları kapalı olan öğrencilerin yiyeceklerin tatlarını almadıkları ve kokusu iyi alınamayan besinlerin tatlarının da iyi alınamayacağı sonucuna ulaşılması beklenir. öğrenci 2. ♦ dört adet tabak • Gözleri açık olan arkadaşlarımız. Yiyecek Patates Soğan Elma Domates Burunları kapalı öğrenciler 1.

limon kabuğu vb. Bu sırada da ağızdan nefes almas› ve yutkunması söylenir. Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. Burnun yapısı ve bölümleri Ders Kitabı’nın 49. Sar› bölge Burun boşluğunun üst tarafında koku almaçların›n yoğunlaştığı sarı bölge bulunur. Sonuca Varalım • Kaç arkadaşımız bütün maddelerin isimlerini do¤ru tahmin etti? Sebebini tart›flal›m. • Ders Kitabı’ndaki “Sofrayı Kur” adlı 10. sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünerek koku almaçlarını uyarır. ısıtılmasını. peynir. nane. ısıtılmasında. Ayrıca kokuları algılayabilmemiz için kokulu cisimlerden buharlaşarak havaya karışan taneciklerin burnumuza ulaştığı sonucuna varmaları beklenir. Burun kanamalar›n› durdurmak için yapılacak ilk yardımda hasta oturtulur. Ders Kitabı’ndaki şekil ya da laboratuvarda bulunan burun modeli. sayfasındaki burun şeması üzerinde. Aldığımız nefesle burnumuza yerleşen polenler şiddetli hapşırıklar eşliğinde burnun suya benzer bir akıntı salgılamasına sebep olur.) bez parçası yapıştırıcı kalem kâğıt • • • • Konu Biterken • Öğrencilerden burnun bölümlerini ve kokuyu algılamanın burunda nasıl gerçekleştiğini kendi cümleleri ile defterlerine yazmaları istenir.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler Açıklama Aşaması Öğrencilere “Etrafımızdaki kokuları nasıl algılarız?” sorusu yöneltilir. Bazı Burun Hastalıkları Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanmasına sinüzit denir. Araç ve Gereçler • • on adet kavanoz (kapaksız) on adet değişik kokulu madde (karabiber. Koklama Organımız Burun Etraf›m›zdaki kokular› nas›l alg›lar›z? Burnumuz sadece koku almaya m› yarar? Burnun yapısını. 32 35. soludu¤umuz havanın temizlenmesini. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin kokuların algılanmasında kişiden kişiye değişen farklılıkların olabileceğini fark etmeleri beklenmektedir.on dakika kadar devaml› bask› yap›l›r. Bir çiçe¤in kokusunu nas›l alg›lar›z? Yandaki flekli inceleyerek bu soruyu cevaplayal›m. • Grubumuzdan bir kişi diğer arkadaşlarının gözlerini kapatsın. Öğrencilere “Bildiğiniz burun hastalıkları hangileridir?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. öğrencilerin kokuların algılanmasında burnun önemini ve buna bağlı olarak kokuların nasıl algılandığını açıklamalarını sağlamaktır. • Bir sonraki dersin keşif aşamasında yapılacak olan etkinlikte kullanılmak üzere öğrencilerden kâğıt mendil ve kesme şeker getirmeleri istenir. iki kafl aras›na buz konulur. Etkinlik: Kimin Burnu Daha ‹yi Koku Alıyor? Bu etkinliğin amacı. başı hafifçe öne doğru eğilir. 35 49 . bölümlerini aşağıdaki şekil üzerinde inceleyelim. 31. kaşık. Burun. Ardından koku alma ve solunum organı olan burnumuzun alınan havanın temizlenmesinde. ‹lkbahar ve yaz aylarında polenler rüzgârlara kapılarak geniş alanlara yayılır. kemik ve kıkırdakla destekl enen bir Araçorg anımız dır. • Yerleştirdiğimiz maddelerin isimlerini birer kâğıda yazal›m ve bu k⤛tlar› içlerindeki maddelerle uyumlu olacak biçimde kavanozlar›n üzerlerine yap›flt›ral›m. • Arkadafllar›m›z koklad›klar› maddelerin isimlerini tahmin etsin. burun kanatlar›na bafl ve iflaret parma¤› ile befl . • Gözleri açık olan arkadaşımız kavanozdaki maddeleri sırayla arkadaşlarına koklatsın. 49 Değerlendirme Aşaması Öğrencilere Çalışma Kitabı’ndaki ‘Kimin Burnu Daha İyi Koku Alıyor?’ adlı 32. s. nemlendirilmesini ve çevremizdeki kokular›n algılanmasını sağlar.) getirmeleri istenir. 32. sayfasında yer alan “Bir çiçeğin kokusunu nasıl algılarız?” sorusu yöneltilir ve soruyla ilgili şekil inceletilir. Etkinlik : Bunlar› Biliyor muydunuz ? Bir süre aynı kokuyu alacak olursak bir müddet sonra bu kokuyu hissedemeyiz. levha ya da şema üzerinde gösterilir. Kokunun alg›lanmas› için bundan sonra gerçekleflen olaylar nelerdir? Aç›klayal›m. Genişletme Aşaması Öğrencilere Ders Kitabı’nın 49. • Kokuları algılamamızda burnumuzun ne kadar önemli bir görevi olduğunu göz önünde bulundurarak kokuları nasıl algıladığımızı açıklayalım. Sinüs Koku almaçlar› Burun bofllu¤u Sinüs Burun. Etkinlik’te kullanılmak üzere öğrencilerden çeşitli mutfak malzemeleri (tabak. Doktorun tavsiye edeceği ilaçlarla tedavi edilebilir. bardak vb. laboratuvarda bulunan model. Etkinlik yaptırılır. Ancak ortama farkl› bir koku geldiğinde bu yeni kokuyu fark ederiz. 32. Kokulu cisimlerden buharlaşarak havaya karışan tanecikler. Öğrencilerden bildikleri burun hastalıklarını açıklamaları istenir. şeması veya maketi üzerinde burnun kokuyu nasıl algıladığı öğrencilere açıklatılır. nemlendirilmesinde ve kokusunun algılanmasında rol oynadığı açıklanır. • Her bir kavanoza birer kokulu madde yerleştirelim. burnun nemli kalmasını sağlaya n mukus salgısını üre te n muk oz a Gereçler tabaka sıyla kaplıdır. Burun Kanaması: Ergenlik döneminde büyümeye ba¤l› olarak orta yafllarda ise tansiyon yüksekli¤inden kaynaklanan burun kanamalar› görülebilir. Saman Nezlesi: Saman nezlesi bir alerjidir. Etkinlik : Kimin Burnu Daha ‹yi Koku Al›yor? Bunlar› Yapal›m • Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. Aynı sayfada yer alan “Bazı Burun Hastalıkları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur. Bu r un boşluğu nun du varları . ‹laçlarla ya da aşı yapılarak tedavi edilebilir.

......... dil iltihab›n›n bafll›ca sebebidir. Etkinlik : Tatlı = = = Nas›l Tat Al›r›z? Afla¤›daki dil şekli üzerinde yer alan tat alma bölgelerini renkli kalemlerle boyayalım. 33 Afla¤›daki fliiri okuyal›m ve fliirden yararlanarak nas›l tat ald›¤›m›z› kendi cümlelerimizle ifade edelim.. Tat alma tomurcukları görevlerini yapt›lar........... yanlarında ve arkasında tatları algılamaya yarayan tat alma tomurcuklarının bulunduğu vurgulanır.. Sayfada yer alan “Bazı Dil Hastalıkları” başlığı altındaki açıklamalar öğrencilere okutulur... diş eti iltihab›... s.... ................ Listede verilen bu kavramlar› bulabilecek misiniz? S B F N Ö Ğ R K Ö K D C F A N Ç A A Ü Z A L T D E R ‹ U N M K Ç L Ü K ‹ M L H P K A L U K S T Ç Y R D Z F E L T B V R Ö L K ‹ Ş A C T L T S ‹ M Z U R M R P A S N D Ü ‹ O V C Ü B N U Y O Ş F G G Ö Z P I H K M O P Z Y F Ç U Z O H E L Ö L H K N U ‹ A V T N P Z Y N Y Ğ V T T V M Z Ş D Ö K Ç F U G A Z A O M ‹ Y O ‹ Ö H Ö Z ‹ R ‹ S K K N R A K L ‹ L B Ş R H Z L D R K N Ü S T D E R ‹ A U C V E T S K T R H R K I N M B D T R Ş F T Z D Y O Ğ E Ş F Ö O V ‹ 36 50 ............. öğrencilerin verilen dil şekli üzerindeki tat alma bölgelerini göstermelerini ve tat alma olayını açıklamalarını sağlamaktır........ .... Öğrencilerin kendilerini görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışmalarını sağlamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Sofrayı Kur” adlı 10....... Kalıtsal olan bu duruma tat körlüğü denir........ şeması ya da maketi üzerinde dilin tadı algılama olayı ve tat alma bölgeleri açıklanır.. Etkinlik: Nasıl Tat Alırız? Bu etkinliğin amacı.... Ders Kitabı’nın 50.) kesinlikle yardım etmeyelim......... Etkinlik sırasında onlara kaşık vb............ 34.. Öğrencilerin yazdıkları okutularak “Dilin görevi nedir?” sorusu sorulur ve sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. alma merkezini uyarır ve ........ Maddelerin tadının alınabilmesi için bu maddelerin tükürükte çözünmesi gerektiği açıklanır.. yutma ve konuşmaya yardımcı olduğu söylenir... sorularla... düşüncelerini anlayıp hissetmeyi hiç denediniz mi? Aşağıdaki etkinlikle kendimizi görme veya iflitme engelli birinin yerine koyarak onları anlamaya çalışacağız..... Tat alma tomurcuklarında tatları algılamaya yarayan almaçların yer aldığı bilgisi verilir..... Etkinlik : Kavramlar Göz ‹ris Kör Nokta Miyop Kulak Üzengi Salyangoz Dil Burun Deri Alt Deri Üst Deri Bulmacay› Çözelim 33. Aşağıda verilen harf tablosunda duyu organları ile ilgili kavramlar gizlenmiştir............... Ardından Çalışma Kitabı’ndaki “Nasıl Tat Alırız?’ adlı 33......... Öğrencilerden dil hakkında bildiklerini defterlerine yazmaları istenir...... Öğrencilere “Bildiğiniz dil hastalıkları hangileridir?” sorusu sorularak sınıfta tartışma ortamı oluşturulur....................... Bu esnada öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusu yöneltilir.... Genişletme Aşaması Öğrencilere laboratuvarda bulunan dil modeli... Bazı Dil Hastalıkları Tat Körlüğü: ‹nsanların bir kısmı bazı maddelerin tatlarını alamazlar. alma sinirlerine iletir.......... • Dillerinin üzerine kesme şeker koymaları istenir... • Bu arkadaşlarımızdan aşağıdaki görevleri yerine getirmelerini isteyelim........... 10... tat tomurcuklarındaki almaçları ........... baz›lar›n›n tad›n› ise sevmeyiz.. “Bu yiyeceği niye seviyorsunuz?” vb......... Bu etkinliğin sonucunda öğrencilerin maddelerin tadının alınabilmesi için bu maddelerin tükürükte çözünmesi gerektiği sonucuna ulaşmaları beklenmektedir... bardak......... ........ Taşıdılar beynime aldıkları bilgiyi..... Tatma Organımız Dil ac› Yiyeceklerin baz›lar›n›n tad›n› severken. • Öğrencilerden dillerini ağızlarının içine almaları istenir........... Tat Alma Tomurcu¤u Dilimizin ucunda.... tatlı......... Etkinlik Oyun Oynayal›m Sofray› Kur Açıklama Aşaması Öğrencilere dilin tat alma.... tat alma sürecini öğrencilerin kendi cümleleri ile ifade etmeleri sağlanmalıdır............... 50 33.... • Öğrencilerden temiz bir kâğıt mendil ile dillerinin üstünü kurutmaları istenir. uyarır.......... Dilim bunu nasıl algılar? Tükürükte çözününce yiyecekler. limonun ekfli........ ....... yanlarında ve arkasında tatları algılamaya yarayan tat alma tomurcukları bulunur.................. 2....... Tat tomurcuklar› içinde duyu hücreleri bulunur.... 36............ Tükürükte çözünen maddeler............... Uyarıyı alınca tat alma sinirleri................... sayfasında yer alan dil şekli öğrencilere inceletilir ve dilin ucunda........................ 3.. “Tat alabildiniz mi?” sorusu öğrencilere tekrar yöneltilir ve sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur...... görme veya işitme engelli birinin yerine koyarak onların duygularını.................. ♦ çeşitli mutfak malz meleri (tabak.....Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması Öğrenciler “En sevdiğiniz yiyecek hangisi?”............ Ekşi Acı Tuzlu = 1.... Etkinlik öğrencilere yaptırılır............. çok sıcak veya çok soğuk yiyecekleri yemeyi alışkanlık hâline getirmek... ekşi öğrendim Dilimin görevini nasıl gerçekleştirdiğini..... tat duyusu algılanır.. .. Dil ‹ltihabı: Çürük dişler............... Tat alma sinirleri beyindeki tat ... Görme Engelli Rolündeki Arkadaşımızın Görevi: Tahtanın önüne koyaca¤›n›z sıra üzerinde yığılı biçimde duran malzemeleri kullanarak beş dakika içinde düzgün bir sofra hazırlamak.. Almaçlar....................... Acı............... Biberin ac›............ Etkinlik yaptırılır.. ....................... Bunlar› Yapal›m Araç ve Gereçler • Sınıfımızdan görme veya işitme engelli rolünü eoynamak isteyen gönüllü iki öğrenci seçelim...... tuzlu........... tatma organı olan dilin önemini fark etmelerini sağlayacak şekilde yönlendirilir........... çikolatan›n ise tatl› oldu¤unu nas›l ay›rt etti¤imizi aç›klayabilir misiniz? Dilin yapısını ve hangi bölgelerinin hangi tatlar› ald›¤›n› yandaki şekil üzerinde inceleyerek belirleyelim..... Dilimizin her bölgesi her tadı alabilir fakat baz› bölgelerde farkl› tatlar› alabilen tat tomurcuklar› daha yo¤undur....... • Nasıl tat aldığımızı açıklayalım.. sigara içmek............ Kendinizi. aldıkları uyarıları tat .. ekfli ekfli tuzlu tatl› tuzlu Keşif Aşaması Öğrencilere aşağıdakiler yaptırılabilir.. Dilimin Görevi Çeşit çeşit tatlar............. ..................... Ardından öğrencilere sayfada yer alan “Dilimin Görevi” adlı şiir okutularak.......

beş duyu organı hakkındaki bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Bulmacayı Çözelim” adlı 34. Duyu organlarımızın sağlığını korumak amacıyla günlük hayatımızda ne tür önlemler alabiliriz? Braille alfabesi ile yaz›lm›fl bir yaz› 51 35. Bir sonraki derste öğrencilerin yaptıkları kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır. yalnızca dudak hareketleriyle verilen talimatlarla (bardakları topla.Gerçekten görme veya işitme engelli olsaydın neler hissederdin? . İkinci grup: Herhangi bir müdahale ve yardımda bulunmayacaklar. öğrencilerin kendilerini görme engelli birinin yerine koyarak engelli kişilerin karşılaştıkları sorunların farkına varmalarını sağlamaktır. Onun işini zorlaştıracaklar (sözel olarak). kabartma noktalardan oluşan karakterler kullanılmaktadır. Alternatif Etkinlik: Görme Engelliyim Bu etkinliğin amacı. kaşığı tabağın içine koy vb. • Dışarıya çıkardığımız arkadaşlarımız sırayla. Görme ve işitme organlarımızı kullanmadan dış dünyadaki bilgileri nasıl elde edebilir ve edindi¤imiz bilgileri başkalarına nasıl iletebiliriz? ‹şitme engellilerin dış dünya ile iletişimlerini S sağlamak için bir dil gelifltirildi¤ini biliyor muydunuz? D ‹flitme engelliler. • Arkadaşlarımızdan görevlerini ikinci kez yerine getirmelerini isteyelim. Etkinlik: Sofrayı Kur ‹flitme Engelli Rolündeki Arkadaşımızın Görevi: Konuşmadan. Ayrıca bu etkinlikte öğrencilerin engelli kişilerle karşılaştıklarında onlara nasıl davranmaları gerektiğini kavramaları da amaçlanmıştır. neleri yapamazdık? . sınıfın önüne koyduğunuz bir sıra ya da öğretmen masasının üzerinde yığılı biçimde bulunan malzemelerle düzgün bir sofra hazırlamaktır.Neleri yapabilir. • Gözlerinizin bağlı olması sizde nasıl bir duygu yarattı? 36. Etkinliğin sonunda öğrencilerden yakın çevrelerinde bulunan engelli insanlara karşı daha anlayışlı davranmaları ve onları yaptıkları işlerde teşvik etmeleri gerektiği sonuçlarına ulaşmaları beklenmektedir. harfleri veya C kelimeleri anlatmak için sadece ellerin kullanıldığı bir dildir. • Her grup. okulunuzda ve sokaklarda ne gibi düzenlemeler yapılmasını isterdiniz? ‹ster görme engelli. 5.) sofrayı beş dakika içinde toplamak.) Bu etkinliğin amacı öğrencilerin. ister işitme engelli olsun. Üçüncü grup: Arkadaşlarını teşvik edecekler. öğrencilerin duyu organları hakkındaki öğrendiği kavramları hatırlamalarını sağlamaktır. ‹şaret dili. çevreleriyle iletiflim kurmak için iflaret dilini kullan›rlar. .Arkadaşlarının sana nasıl davranmalarını isterdin? Sonuca Varal›m • Görme veya işitme engelliler hangi iflleri yaparken zorluk yaşıyorlar? Bu zorlukları aşmalarında onlara nasıl yardımcı olabiliriz? • Bir günümüzü görme veya işitme engelli bir insan olarak geçirmek zorunda olduğumuzu düşünelim ve afla¤›daki sorular› arkadafllar›m›zla tart›flal›m. Engelli bir insanla karşılaştığımızda ona nasıl davranmamız gerekir? 34. (Önerilen süre: 30 dk. İşitme engelliler için geliştirilen işaret dilinin ve görme engelliler için hazırlanmış Braille (Breyıl) alfabesinin bu amaçla kullanıldığı açıklanır. Gözleri bağlanan üç arkadaşımıza görevlerini bitirdikten sonra. Diğer arkadaşlarımız nasıl daha başarılı olabilirlerdi? 3. . • Görevler tamamlandıktan sonra görme ve işitme engelli rollerini oynayan arkadaşlarımıza aşağıdaki soruları yöneltelim. Ona yardımcı olacaklar (sözel olarak).Günlük faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ne gibi zorluklar yaşardık? . işitme ve konuşmanın yerini tam olarak almasa da iflitme engellilerin iletiflim sorununu büyük oranda çözmektedir. aşağıdaki soruları yöneltelim. Alternatif Etkinlik: Görme Engelliyim Etkinlik : Bunları Yapalım • Üç adet dörder kişilik gruplar oluşturalım. kendi grup arkadaşı içeri girdiğinde aşağıdaki davranışları göstersin. Etkinlik ev ödevi olarak verilir. Öğrencilere “Görme Engelliyim” adlı 5. Görme engelliler için kullanılan Braille (Breyıl) alfabesinde. • Her gruptan. Bu dil. Öğrencilere “Görme ve işitme organlarınız olmadan dış dünyanın bilgisini nasıl elde edersiniz?” sorusu sorularak sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. Birinci grup: Arkadaşları ile alay edecekler. kendilerini görme ve işitme engelli birinin yerine koyarak onların duygularını ve düşüncelerini anlayıp hissedebilmelerini sağlamaktır. 51 .Görevini yerine getirirken neler hissettin? .Çevremizdeki insanların bize nasıl davranmasını isterdik? • Görme veya işitme engelli olsaydınız işlerinizi yardımsız yapabilmek için evinizde. Sayfada yer alan konuya ilişkin resim ve fotoğraflar inceletilir. çevremizde bulunan engelli kişilere karşı daima anlayışlı olmalıyız.Duyu Organlar›m›z Vücudumuzda Sistemler 10. Alternatif Etkinlik yaptırılabilir. Öğrencilerin. Ancak bu defa onlara yardım edelim. Yakın çevremizde engelli insanlar var mı? Onlara nasıl davranıyoruz? 4. görme engelli rolünü oynamak isteyen gönüllü bir öğrenciyi sınıftan dışarı çıkartalım. gözleri bağlanarak ve görevleri bildirilerek içeriye alınsın. ‹flaret dili 34 36. parmaklarının uçlarını kullanarak bu alfabeyle yazılmış yazıları okuyabilmektedir. GÖREV: Beş dakika içinde. Engelli kişileri yaptıkları işlerde destekleyerek onların kendilerine olan güvenlerinin artmas›n› sağlamalıyız. Etkinlik: Bulmacayı Çözelim Bu etkinliğin amacı. s. Görme engelliler. 5. Etkinlik : • Sofrayı hazırlamaya çalışırken neler hissettiniz? • Grup arkadaşlarınızın davranışları sizi nasıl etkiledi? Sonuca Varalım 1. En başarılı olan arkadaşımız hangisi? Niçin? 2.

3. burun akıntısı....... Kendimizi De¤erlendirelim 1. c c ç d e Duyu organları .. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. .. Gözlerimizin görme yeteneğini artırmak için A vitamini içeren besinler yemeliyiz.. . ve beyindeki ilgili merkezdir.. Bazı deri hastalıkları: mantar hastalıkları...... • Öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki “Görevimizi Seçelim” adlı 11... görevlidir. kulaklar temiz tutulmalı... 4.. başkalarına ait havlu ve gözlükleri kullanmamalıyız.. okuma sırasında göz ile kitap arasındaki uzaklığın yaklaşık 35 cm olmasına dikkat edilmeli. ses f. sırasıyla. a Çevremizdeki uyarıları algılamamızda . hipermetropluk. Burun sağlığı için... . sık sık yıkanarak vücudumuzdan uzaklaştırmalıyız. gözler aşırı ışıktan korunmalı. soğuktan ve dış darbelerden korumalıyız. deri kanseri ve parazit ısırmaları sonucu oluşan hastalıklar.. kesilme ve yanmalardan korumalıy›z.... A vitamini içeren besinler yenmeli. gibi uyarıları dış ortamdan alır. renk körlüğü ve şaşılık. Ne oldu¤unu bilmedi¤imiz ya da kokusu keskin olan maddeleri koklamamal› ve sigara içmemeliyiz.. Dil sağlığı için. .... sert cisimlerle karıştırmamalı... Bazı burun hastalıkları: sinüzit.. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir.. Bazı dil hastalıkları: tat körlüğü.. orta kulakta kemik kaynaması. Bazı göz kusurları: miyopluk.. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1... astigmatlık. sinirler 2. a.. Bazı işitme bozuklukları: işitme kaybı. sayfasında yer alan “Duyu Organlarımızın Sağlığı” başlığı altındaki açıklamalar okutulur. deri üstündeki kirler ve ölü hücreler sık sık yıkanarak vücuttan uzaklaştırılmalı. Dil sağlığımız için ağız temizliğine önem vermeliyiz. Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız... Öğrencilerin yazdıkları özetler kontrol edilerek geri bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltmeler yapılır.. deri ezilme. sigara içilmemeli. alkol ve sigara kullanmamalı ve dilimize zarar verebilecek bazı kimyasal maddelerden uzak durmalıyız... Ayrıca yüksek sesli ortamlarda bulunulmamalı. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalı. soğuktan korunmalı... • Öğrencilerden Ders Kitabı’nın 55.. patlama sesi gibi şiddetli seslerin olduğu ortamlarda. burun karıştırılmamalı... Deri sağlığı için.. televizyon uzun süre yakından izlenmemeli. 52 Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m.. b Gözün dışında bulunan beyaz renkli . Her grubun bir görev seçmesi ve grupların görevleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmaları istenir. • • • • 2. Göz sağlığı için. 5.. g . sertlik b. Kulak sağlığımız için kulaklarımızı temiz tutmalı. katarakt.. Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınmalı... 3. Afla¤›daki cümlelerde bofl b›rak›lan yerleri uygun ifadelerle tamamlayal›m. Konu Biterken 52 . kulak zarı sertleşmesi.. sayfasında yer alan “Araştıralım. Bunun için derimizin üstündeki kirleri ve ölü hücreleri.. burun kılları koparılmamalı. Koku alma ve tat alma arasındaki ilişki nas›ld›r? Duyu organlarında meydana gelen hastalıklar nelerdir? Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Duyu organlarımızdan herhangi birini seçelim... • Öğrencilere bu konuda öğrendiklerini defterlerine özetlemeleri istenir. .. ... sert tabaka d. Öğrencilerden gelen uygun cevaplar kabul edilir..... Kulak sağlığı için.. 5.. saman nezlesi. kesilme ve yaralanmalardan korunmalı.. Etkinlik için gruplar oluşturmaları istenir. Vücudumuzu temiz tutarak derimizin üzerinde mikropların üremesine engel olmalıyız. Burun sa¤l›¤›m›z için burnumuzu kar›flt›rmamal› ve burun k›llar›m›z› koparmamal›y›z. Güneflte fazla kalmamal›y›z. ışık h. ne olduğu bilinmeyen ya da kokusu keskin olan maddeler koklanmamalı. Duyu Organlarımızın Sağlığı Göz sağlığımız için gözlerimizi temiz tutmalı... başkalarına ait havlu ve gözlükler kullanılmamalı... f Dışarıdan gelen uyarıların duyu organlarında izlediği yol. oluşan basıncın kulak zarımıza zarar vermesini engellemek için ağzımızı açmalıyız. dil iltihabı ve dil yaraları. iç kulaktaki zedelenmeler. .Öğrencilerden duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatlarından örnekler vermeleri istenir. .. . çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalı.. burun kanaması ve burun tıkanması..... Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için burun ve dilin birlikte görev yapması gerekir. Güneşte fazla kalınmamalı.. gözü dış etkilerden korur. Çiğneme yoluyla bir besinin tadı alınırken burun da o besinin kokusunu algılar. ağız temizliğine önem verilmeli.. Hazırlanalım” bölümü için bağımlılığa sebep olan maddeler hakkında araştırma yapmaları istenir ve sınıfa konu ile ilgili uzman bir kişinin davet edilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması sağlanır. dış darbelerden korunmalıdır. alkol ve sigara kullanılmamalı ve zararlı kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır.. Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır. Televizyonu uzun süre ve yakından izlememeli.. koku e. Koku ve tat alma organları birbirleriyle uyum içerisinde çalışır. sert cisimlerle karıştırılmamalı.. duyu organları ç. duyu almaçları c. tat g.... okuma sırasında gözlerimiz ile kitap arasındaki uzaklığın yaklafl›k 35 cm olmasına dikkat etmeliyiz. 4. Ardından Ders Kitabı’nın 52. Bu organ görevini yerine getiremezse hayatımız bundan nasıl etkilenir? Aç›klayal›m...... Deri sağlığımız için derimizi ezilme....

destek ve hareket. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3). Rehberlik Araştırma Merkezi. Ders İçi İlişkilendirme • 5. Defterlerindeki boş bir sayfayı açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir.2. • 5. Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı amaç 6 (Araştırma Yapma). Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar (BSB-25. sayfasında yer alan vücudumuzdaki sistemlere ilişkin resimler inceletilir. Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenciler. boşaltım. Bu konuda. annenizin hazırladığı omletin kokusunu alabilir.2-22. denetleyici ve düzenleyici sistem ile duyu organları hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır. dolaşım. Organ bağışının önemini vurgular.3. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir. öğrencilerin vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını. Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur.1.11) • Sağlık Kültürü Eğitimi (5. bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini ve organ bağışının önemini açıklamaları beklenmektedir. Konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği belirtilir. 3 (Kendini yazılı olarak ifade etme) ile ilişkilendirilir. 5. Her bölüme iki anahtar kavramdan birisi yazılır.2. solunum. Nereye Gelecekler? Öğrenciler 6. “Konuşma” öğrenme alanı. Öğrencilerin bu konuda ayrıca sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir etme ve anlayışlı olma davranışlarını kazanmaları beklenmektedir.3-23) • İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5. Omletinizin yanında içtiğiniz bir bardak sütün kemiklerinizin gelişmesine ve büyümenize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. 5.2. Bağımlılığa sebep olan maddeler 5. 5. 27. 2 (Yazma kurallarını uygulama). 53 . sınıfta ve bu ünitede üreme. yoldan geçen aracın gürültüsünü ya da kuş seslerini duyabilirsiniz. • Konuya Giriş Öğrencilere Ders Kitabı’nın 53. 32).4 -15) • Öğrenciler Neredeler. Öğrencilere anahtar kavramlarla ilgili düşündüklerini listeleyerek bunları birbirlerine açıklamaları söylenir. sindirim. [!] Uyarılar • 5. FTTÇ-28. “Yazma” öğrenme alanı amaç 1 (Yazmaya hazırlık yapma).4. Acıktığınızı hissetmenize sebep olan nedir? Kahvaltıdan kalkıp dişlerinizi fırçalamaya giderken hangi sistemleriniz devreye girer? Yediğiniz besinlerden sindirilenlere ve sindirilmeyenlere ne olur? Bütün bunları sağlayan sistem ve yapılarımız nelerdir? • • Bu sistemler birbirinden bağımsız olarak mı çalışır? Sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddeler sistemlerimizin çalışmasını nasıl etkiler? Diğer Derslerle İlişkilendirme • 5. 29.2. Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir.2-10. kazanımı. Ara Disiplinlerle İlişkilendirme • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5. Sayfanın altında yer alan sorular öğrencilere yöneltilir. 5.Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› • Konuya Başlarken 5. Anahtar Kavramlar ba¤›ml›l›k organ nakli Destek ve hareket sistemi Dolafl›m sistemi AÇIKLAMALAR 53 Sinir sistemi KAZANIMLAR ‹ç salg› bezleri Sindirim sistemi Boflalt›m sistemi Üreme sistemi Solunum sistemi Sabah okula gitmek için ayarladığınız çalar saatin sesi ile uyandığınız zaman.3. 5. Resimlerin altındaki paragraf okutulur. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Sigara ve Alkol ile ilişkilendirilir. 32.

Keşif Aşaması
Öğrencilere Ders Kitabı’nda yer alan “Sistemlerin Uyumu” adlı 11. Etkinlik yaptırılır.
Aşağıdaki etkinliği yaparak vücudumuzdaki sistemlerin birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birlikte ve uyum içinde mi çalıştığına karar verelim.

11. Etkinlik: Sistemlerin Uyumu
(Önerilen süre: 15 dk.) Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin vücudumuzdaki tüm sistemlerin birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birlikte ve uyum içerisinde mi çalıştıklarına karar vermelerini sağlamaktır. Etkinlikte yer alan okuma metni öğrencilere okutulur. Öğrencilerden bu metinde gerçekleşen olayları ve bu olayları gerçekleştiren sistemlerin neler olduğunu defterlerine listelemeleri istenir. Etkinliğin sonundaki sorular, öğrenciler tarafından cevaplanır. Öğrencilerin etkinlik yapıldıktan sonra vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve uyumlu çalıştıkları sonucuna ulaşmaları beklenir.

11. Etkinlik
Bulal›m, Keflfedelim

Sistemlerin Uyumu

Afla¤›daki metni okuyalım. Yaklaşık dört yıldır yüzüyorum. ‹yi bir yüzücü olabilmek için çok çalışmam gerekiyor. Günde yaklafl›k altı saat antrenman yapıyorum. Havuza girmeden önce vücudumu hazırlamak için ısınma hareketleri yapıyorum. Yüzerken nefesimi çok iyi ayarlamalıyım. Başımı suya sokmadan önce nefesimi tutmam, suda nefesimi vermem ve birkaç kulaç sonra başımı sudan çıkararak tekrar nefes almam gerekiyor. Kol ve bacak kaslarımın da birbiri ile uyum içinde çalışması gerekiyor. ‹yi bir yüzücü olabilmek için çok çalışmanın yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmeliyim. Sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmalı ve yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmeliyim. Tabi, sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan zararl› alışkanlıklardan da uzak durmalıyım. Yüzmek beni çok mutlu ediyor. Beni en çok heyecanlandıran yüzerken nefes almak için başımı sudan çıkardığımda seyircilerden duyduğum alkış sesleri. • Metinde gerçekleşen olayları ve bu olayları gerçekleştiren sistemlerin neler olduğunu defterimizde listeleyelim. Sonuca Varal›m • Yüzücünün vücudundaki sistemlerin, tüm bu olayları gerçekleştirebilmesi için nasıl çalışması gerektiğini açıklayalım. • Bir spor dalı seçerek, bu sporu yaparken vücudumuzdaki sistemlerin nasıl çalıştığını anlatan bir metin yazalım. Yazdığımız metni sınıf arkadaşlarımıza okuyalım.

Açıklama Aşaması
Öğrencilere vücudumuzda gerçekleşen her olayın ve yaptığımız her işin vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyum içerisinde çalışması ile gerçekleştiği bilgisi verilir. Sistemlerimizden herhangi birinin çalışmaması durumunda diğer sistemlerimizin de bundan etkileneceği vurgulanır. Öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “Görevimizi Seçelim” adlı 12. Etkinlik yaptırılır. Ayrıca bunun dışında öğrencilere “Hastalıkların Sistemlere Etkisi” adlı 6. Alternatif Etkinlik de yaptırılabilir.
54

Vücudumuzda gerçekleşen her olay ve yaptığımız her iş, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması ile gerçekleşmektedir. Vücudumuzun, üreme, destek ve hareket, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, denetleyici ve düzenleyici sistem ile duyu organlarından oluştuğunu biliyoruz. Sistemlerimizden birinin çalışmasında herhangi bir aksaklık olursa bu durumdan diğer sistemlerimiz de etkilenir. Örneğin, denetleyici ve düzenleyici sistemdeki bir aksaklık kasları ve dolayısıyla hareket sistemini etkilemektedir.

6. Alternatif Etkinlik:

Hastal›klar›n Sistemlere Etkisi

6. Alternatif Etkinlik: Hastalıkların Sistemlere Etkisi
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin vücutlarındaki tüm sistemlerin birlikte ve uyum içerisinde çalıştıklarını anlamalarını sağlamaktır. Bunun için aşağıdaki örnekten yararlanılabilir. Öğrencilere araştırma konuları için yeterli süre verilir. Bu süre sonunda bütün öğrenciler yaptıkları çalışmaları karşılaştırırlar.
Yetersiz ve dengesiz beslenme Yeterli ve dengeli beslenmek Stresten uzak durmak

33. Etkinlik : Bir hastalık seçerek bu hastalığın etkilediği sistemleri,
oluşma sebeplerini ve bu hastalıktan korunma yollarını araştıralım. Araştırma sonuçlarımıza göre aşağıda verilen kutucukları dolduralım.

Hastalığın Adı Grip

Sebepleri
Soğuk algınlığı Stres Grip mikrobunun bulaşması

34. Etkinlik :

Hastalığın Adı

Aşı olmak

Korunma Yolları
Destek ve hareket sistemi Dolaşım sistemi Solunum sistemi Sindirim sistemi Boşaltım sistemi Denetleyici sistem ve düzenleyici

Sebepleri

Etkilediği Sistemler

Korunma Yolları

Etkilediği Sistemler

54

Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler

12. Etkinlik: Görevimizi Seçelim
(Önerilen süre: 25 dk.) Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasına olumsuz etkilerini kavramalarını sağlamaktır. Gruplardan, önceden seçtikleri ve hazırladıkları ödevleri sınıfta arkadaşlarına sunmaları istenir. Öğrencilerden etkinliğin sonundaki soruları cevaplamaları istenir. Etkinliğin sonucunda öğrencilerin, bağımlılığa sebep olan maddelerin başta kanser olmak üzere vücudumuzdaki sistemleri ve duyu organlarımızı etkileyen birçok hastalığa sebep olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden bağımlılığa sebep olan maddeleri kullanan kişileri uyarmaları ve bu maddelerin kullanılmamasına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarına katılmaları gerektiğinin farkında olmaları beklenir. Öğrencilere etkinliğin altında yer alan paragraflar okutularak bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında bilgi verilir. Çalışma Kitabı’ndaki “Doğru Karar” adlı 35. Etkinlik öğrencilere yaptırılır.

Sigara ve alkol gibi bağımlılığa sebep olan maddeler, sistemlerimizin çalışmasını nasıl etkiler? Bu sorunun cevabını bularak aşağıdaki etkinliği yapalım.

12. Etkinlik
Sorgulayal›m, Araflt›ral›m

Görevimizi Seçelim

Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızda üç grup oluşturalım. • Her bir grup aşağıdaki görevlerden birini seçsin. • Grubumuz içinde iş bölümü yaparak bize düflen görevi yerine getirelim. I. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi” konusu ile ilgili bir araştırma yapalım. II. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi” konusunda görsel materyallerden yararlanarak resim, poster, grafik vb. hazırlayalım. III. GRUP: “Bağımlılığa sebep olan maddelerin bireyin ruhsal ve sosyal yaşamı üzerindeki etkileri” ile ilgili radyo, televizyon, gazete vb. iletişim araçlarından yararlanarak gazete, radyo, televizyon veya ‹nternet haberleri hazırlayalım. • Seçtiğimiz görevle ilgili hazırlıklarım›z›, sınıftaki arkadaşlarımıza sunalım. Sonuca Varal›m • Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücudumuzdaki sistemlere etkisi nedir? • Bağımlılığa sebep olan maddelere karşı çevrenizi bilinçlendirmek için neler yapabilirsiniz? Bu konuyu arkadafllar›n›zla tart›fl›n.
S‹GARA VEYA SA⁄LIK Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelerin, sindirim bozuklukları, bağırsak, böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıkları, gırtlak ve akciğer kanseri gibi birçok hastalığa sebep olduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Ayrıca bu alışkanlıklar, görme bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olduğu için çeflitli kazalar ortaya çıkmaktad›r. Bu tür alışkanlıklar, merak, özenti ve arkadaşlar tarafından SA⁄LI⁄I SEÇ‹N kabul görülebilme duyguları ile başlamaktadır. Hepimiz, arkadaşlarımız›n olmas›n› ve bu arkadafllar›m›z›n bizi sevmesini isteriz. Onların ilgisini çekmek için zaman zaman kendimizi olduğumuzdan farklı gösterme yanlışlığına da düşebiliriz. Bu yanlışlığa düşmemek için kendimize güvenmeyi ve bize zarar verecek konularda “hayır” demeyi öğrenmemiz gerekir. Neyi yapmamam›z gerekti¤ini ve neyin bize zarar vereceğini bilirsek bu tip konularda daha az hata yapar›z. Bu tür alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamak için spor, sanat ve bilim gibi uğraşlar edinelim. Çeşitli spor dallarıyla uğraşalım, gitar çalalım, resim yapalım, çeşitli kulüplere üye olup onların etkinliklerine katılalım, ne dersiniz?

35
37. s.

35. Etkinlik: Doğru Karar
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin kendilerine zarar verecek konularda “Hayır!” diyebilmeleri gerektiğinin farkına varmalarını sağlamaktır. Öğrencilere etkinlikte yer alan okuma metni okutulur. Öğrencilerden metnin altında yer alan soruları cevaplamaları istenir.
55

Araflt›ral›m, Haz›rlanal›m
Bağımlılığa sebep olan maddeler ve bunlar›n zararları hakkında çeflitli kaynaklardan bilgi toplayal›m. Toplad›¤›m›z bilgileri bir rapor hâlinde arkadafllar›m›za sunal›m. Konu hakk›nda daha fazla bilgi alabilmek için sınıfımıza uzman bir kişi davet edelim. Uzmana bu konu ile ilgili merak ettiğimiz soruları yöneltelim.

Vücudumuzda Sistemler

Öğrencilere “Araştıralım, Hazırlanalım” bölümündeki çalışma yaptırılır. Araştıralım, Hazırlanalım Bu bölümün amacı, öğrencilerin bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında daha fazla bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşmalarını ve konu hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını uzman (Kızılay, Yeşilay görevlileri, doktor vb.) bir kişiden alarak konunun ciddiyetinin farkına varmalarını sağlamaktır. Bunun için öğrencilerin bağımlılığa sebep olan maddelerin zararları hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplamaları ve sınıfa konuyla ilgili bir uzman davet etmeleri sağlanır. Öğrencilerden uzmana konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltmeleri istenir.

35. Etkinlik :

Do¤ru Karar

Aşağıdaki metni okuyarak bu metnin alt›nda bulunan soruları cevaplayalım. “Mert o gün eve arkadaşlarıyla yürüyerek gitmeye karar verdi. Bir süre sohbet ederek yürüdüler. Okuldan yeterince uzaklaştıktan sonra gruptaki arkadaşlarından biri cebindeki sigara paketini çıkararak herkese sigara dağıtmaya başladı. Bir tane de Mert’e uzattı. Mert biraz şaşkın, biraz da çekinerek istemediğini söyledi. Fakat arkadaşı “Hadi Mert, m›z›kç›l›k yapma. Yak bir tane.” diyerek ısrar etmeye başladı. Mert, çok zor durumdaydı. Kafası iyice karışmıştı. Ne yapacağını bilemedi. Bir yanda sevdiği arkadaşları, diğer yanda ise sa¤l›¤› vardı.”

Öğrencilerden gelen uygun yanıtlar kabul edilir.

1. Bu durumda Mert sizce ne yapmalı? Neden? ........................................................................................................................................ 2. Sizin başınıza benzer bir durum geldi mi? Geldiyse ne yaptınız? ........................................................................................................................................ 3. Mert’in, arkadaşlarının baskısına karşı koyması geleceğini nasıl etkileyecektir? ........................................................................................................................................ 4. Mert, arkadaşlarının baskısına karşı koymaması durumunda gelecekte neler yaflayabilir? ........................................................................................................................................ 5. Diğer insanlar, bizi yanlış davranışlarda bulunmaya zorlad›klar›nda nasıl davranmamız gerekir? ........................................................................................................................................

36. Etkinlik :

55

Öğrencilerin organ bağışının önemini anlayabilmeleri için aşağıdaki metin okunarak konuya başlanır. Bir yakınınız geçirdiği bir kaza sonucu görme duyusunu kaybetti. Doktorların yaptıkları tetkikler sonucunda yakınınızın tekrar görme duyusunu kazanabilmesi için kornea nakline ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Doktorlar hastanıza nakledilecek bir kornea olmadığı için beklemekten başka bir çarenizin olmadığını söyledi. Uzun bir bekleyişten sonra aranan kornea bulunarak yakınınıza nakledildi. Yakınınız bir süre sonra yeniden görme duyusunu kazandı. Bu olay ailenizde bir bayram havası yarattı. Yaşadığınız bu olay size organ bağışının ne kadar önemli olduğunu öğretti. Böyle bir tecrübe yaşamayan insanların bu kadar önemli olan organ bağışı konusuna ilgisiz kalmalarını önlemek ve organ bağışı bekleyen insanların ve yakınlarının sizinle aynı mutluluğu yaşamaları için ne yapabileceğinizi düşünmeye başladınız. Bu konuyu arkadaşlarınıza anlatıp onlarla birlikte organ bağışını arttırmak ve önemini vurgulamak için bir kampanya düzenlemeye karar verdiniz. Şimdi sizlerin en az iki hafta sürecek bir kampanya planlamanız gerekiyor. Kampanyanızı hazırlamak için öncelikle çalışma grupları oluşturmalısınız. Bu çalışma için öğrencilerinize kampanyalarını hazırlarken yardımcı olması amacıyla aşağıda yer alan Dereceli Puanlama Anahtarı öğrencilerin görebileceği bir yere asılır. Öğrenciler kendi çalışmalarını değerlendirmek için Dereceli Puanlama Anahtarı’nı ve Kontrol Listesi’ni kullanabilir. Öğrencilerin Ders Kitabı’nın 56. sayfasında yer alan gazete haberlerini okuyarak bu haberler hakkındaki düşüncelerini paylaşmaları sağlanır. Haberler okunduktan sonra öğrenciler, organ bağışının önemini vurgulamaları amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Haberleri Tartışalım” adlı 13. Etkinlik’e yönlendirilir.
Organ Bağışının Önemi
Aşağıdaki gazete haberlerini okuyarak haberler hakkındaki düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.

ORGAN NAKL‹NDE ÇIĞIR
YAPAY ORGAN NAKL‹
Organ naklinde çığır açacak bir gelişme kaydedildi. Uzmanlar, laboratuvar ortamında üretilen yapay bir organı insan vücuduna naklederek bir ilke imza attı. Uzun süredir insana ait dokuları üretebilen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ilk kez tamamen laboratuvar ortamında bir organ üretebildi. YAPAY ORGAN NASIL YAPILDI? Boston Çocuk Hastanesi doktorları tarafından idrar keselerinde doğuştan sorun bulunan 7 çocuğun önce idrar keselerinden hücre örnekleri alındı. Ardından bu hücrelerden laboratuvarda idrar keseleri üretildi. Yaklaşık iki ayın ardından üretilen idrar keseleri de hücre örnekleri alınan aynı hastalara takıldı. Doktorlar organların hastalara 4 yıl önce takıldığını ve geçen süre boyunca incelenen hastaların bir sorun yaşamadığını belirtti. SIRADA DAMAR, BÖBREK, KARAC‹ĞER VE KALP VAR Aynı ekibin şimdi de yapay damar, böbrek, karaciğer ve kalp üretmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Ekibin bu organları yapmayı başarması hâlinde bu durum organ nakli bekleyen yüz binlerce insan için yeni bir umut olacak.
Böbrek

‹drar yolu

‹drar kesesi

Eski idrar kesesinin üzerinde “çarp› iflareti” fleklinde bir kesik aç›l›yor. Yeni kese bu kesik üzerinden eski keseyle birlefliyor.

AÇIKLANDI e göre 5 SONUÇLARI ŞTIRMASI 200 lerin sayıları ve iller N BAĞIŞI ARA ışında bulunan kişi çları açıklandı. TÜRK‹YE ORGA elinde organ bağ ası 2005”in sonu Türkiye gen an Bağışı Araştırm lık Bakanlığınca, sa ili ilk sırada Sağ “Türkiye Org 2 kişi ile Bur amacıyla yapılan da bulunurken, 195 dağılımının tespiti 4 kişi organ bağışın de İstanbul izledi. 2005 yılında 622 genelinde Aydın, 386 kişi ile Türkiye genelinde, alya, 477 kişi ile e ediliyor. Türkiye ilini 589 kişi ile Ant ları yüz binlerle ifad çları, organ n kişilerin sayı yer aldı. Bursa . Araştırma sonu e organ bağışı yapa ğunu bağışında bulundu Gelişmiş ülkelerd ışının temini” oldu 13 343 kişi organ “organ ve doku bağ rı arasında toplam 2002 - 2005 yılla en önemli sorunun etlerinde yaşanan ve doku nakli hizm gösteriyor.

ORGAN BAĞIŞI ARTMAZSA ÖLÜMLER ARTACAK 7 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Belek’teki Organ Bağışı ve Kullanımı Sempozyumu’nda, bağış yetersizliği nedeniyle her yıl diyaliz hastalarının yüzde 10’unun hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda ülkemizde organ bağışının yetersiz

olduğu açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Ünitesi Başkanı Doç. Dr. Alper Demirbaş, beş yıl içinde yeterli organ bağışı gerçekleşmediği takdirde, diyalize mahkûm yaşayan 30 000 böbrek hastasının büyük bölümünün hayatını kaybedeceğini belirtti. Bunları da sırasıyla karaciğer, kalp, pankreas ve akciğer hastalarının izleyeceğini açıkladı.

56

DERECEL‹ PUANLAMA ANAHTARI (Kampanya Hazırlama)
Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerinizin planladıkları kampanyaları değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda değerlendirme yaparken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda da size bilgi verecektir. Grubun Adı: Grubun Ödevi Sunduğu Tarih:
Performans Düzeyi Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Çok ‹yi - 4 puan ‹yi - 3 puan Orta - 2 puan Geliştirilmeli - 1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Kampanya Adı Kampanyanın adı, konuyu ve amacını tam olarak yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını genel anlamda yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını az yansıtmakta. Kampanyanın adı, konuyu ve amacını hiç yansıtmıyor. Slogan Kampanyayı bütünüyle ifade eden uygun bir slogan var. Kampanyanın büyük bir kısmını ifade eden uygun bir slogan var. Kampanyanın çok az bir kısmını ifade eden ve yeteri kadar uygun olmayan bir slogan var. Kampanyayı ifade etmeyen bir slogan var. ‹çerik Kampanyanın içeriği tamamen konu ile ilgili. Kampanyanın içeriğinin büyük bir bölümü konu ile ilgili. Kampanyanın içeriğinin küçük bir bölümü konu ile ilgili. Kampanyanın içeriği konu ile ilgili değil. Kampanyada Kullanılan Yazılı ve Görsel Materyaller Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin tamamı konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum var. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin çoğu konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyallerin çoğu birbiriyle uyumlu. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin çok azı konuyla ilgili. Yazılı ve görsel materyallerin çok azı birbiriyle uyumlu. Kampanyada kullanılan resim, grafik gibi görsel materyallerin hiçbiri konuyla ilgili değil. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum yok. Kampanyanın Hayata Geçirilmesi Grup üyeleri işbirliği ile kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların hepsini titizlikle sürdürdü. Grup üyeleri işbirliği ile kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların çoğunu titizlikle sürdürdü. Gruptaki birkaç kişi kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaların çok azını titizlikle sürdürdü. Bazı zamanlarda kampanya ile ilgili sorunlar yaşandı. Gruptaki birkaç kişi kampanyayı hayata geçirmek için gerekli olan çalışmaları sürdürmeye çalıştı ve kampanya amacına ulaşmadan bitti.

Alınan Puan:

56

aşağıdaki etkinliği yaparak arkadaşlarımızla paylaşalım. Kampanyada hazırladık. haberlerin kötümser taraflarını ele alırız.) Bu etkinliğin amacı organ bağışının önemi konusunu öğrencilerin altı farklı bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır. Okudu¤umuz haberlerin olumlu taraf›n› görürüz. Grup arkadaşlarımızla kampanyamızı uygulayabileceğimiz bir plan hazırladık. Mavi şapka: Derleyip toparlayıcı şapkadır. Okuduğumuz haberlerin bizde uyandırdığı sevinç. Kampanya planımıza bağlı kalarak titizlikle çalıştık. ettiğimiz bilgileri grup Evet Hayır Kampanyamızın çok sayıda kişiye ulaşması için yaratıcı fikirler öne sürdük. Kötümseriz. Öğrenciler düşüncelerini okudukları haberlerin kendilerinde uyandırdığı sevinç. “Organ bağışının toplumsal önemi nedir?” sorusunun cevabı üzerinde sınıfta bir tartışma ortamı yaratılır. Araştırmalarımızdan elde arkadaşlarımızla paylaştık. Kampanyayı ifade edecek uygun bir slogan bulduk. Tarafsız şapkadır. bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını ortaya koyarız. Tarafsızız.Genişletme Aşaması Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler Okuduğumuz gazete haberleri ile ilgili düşüncelerimizi. Öğrenciler okudukları haberlerdeki organ bağışı ile ilgili net bilgileri. • Aşağıdaki şapkalardan birini seçelim. kullanacağımız görsel materyalleri Kampanyada kullandığımız yazılı ve görsel materyalleri okulumuzun uygun yerlerine astık. hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. 13. Kırmızı şapka: ‹yimseriz. • Ulaştığımız sonuçları aram›zdan bir sözcü seçerek arkadafllar›m›zla paylaşalım. • Okuduğumuz haberleri flapkamızın renginin ifade ettiği bakış açısına uygun olarak tartışalım. araştırmaları ve kanıtlamış verileri ortaya koyarız. 13. kampanyanızı yaptıktan sonra grubunuz için (X) işareti koyarak doldurunuz. Kampanyada kullanacağımız yazılı materyalleri hazırladık. Yaratıcı fikirlerimizden konumuza uygun olduğunu düşündüğümüz bir tanesini kampanyamızda kullanmaya karar verdik. Öğrenciler okudukları haberlerde yer alan avantajları ve yararları açıklarlar. Etkinlik sonucunda öğrencilerin. Duygusalız. öfke. duyguları ifade edecek şekilde yönlendirilir. Öğrenciler gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmeden Türkiye’de ve dünyada organ bağışını artırmak için yapılabilecek yaratıcı fikirleri ortaya koyacak şekilde yönlendirilir. Yenilikçi ve yaratıcıyız. bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını ortaya koyacak şekilde yönlendirilir. üzüntü gibi duyguları anlatırız. Duygusal şapkadır. ÖLÇÜTLER Kampanyamızın adını belirledik. haberlerin olumsuz taraflarını ele alacak şekilde yönlendirilir. üzüntü vb. Öğrencilerin fikirlerini ifade etmeleri için cesaretlendirilmelerine özen gösterilir. 57 . Kampanyamız için konuyla ilgili araştırma yaptık. öfke. İyimser şapkadır. organ bağışına yönlendirici slogan ve poster hazırlayarak bunlar› okul panosunda sergileyelim. hazırladıkları posterleri sınıf ve okul panolarında sunmaları sağlanır. Haberlerde yer alan durumları özetler. Derleyip toparlarız. Sonuca Varal›m • Organ bağışının Türkiye’deki durumunu araflt›ral›m. Etkinlik Sorgulayal›m. merak.Etkinlik: Haberleri Tartışalım (Önerilen süre: 20 dk. Araflt›ral›m Haberleri Tart›flal›m Bunlar› Yapal›m • Sınıfımızda altı grup oluşturalım. Öğrenciler haberlerde yer alan durumları özetler. Bu liste aynı zamanda kampanyanızı planlarken ve hayata geçirirken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. • Tartışmamız›n sonucu ulaştığımız görüş ve önerilerimizi rapor hâline getirelim. Bu listeyi. merak. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmeden Türkiye’de ve dünyada organ bağışını artırmak için yapılabilecek yaratıcı fikirleri ortaya koyarız. Öğrenciler haberlerde yer Yeşil şapka: Yenilikçi ve yaratıcı şapkadır. araştırmaları ve kanıtlanmış verileri ortaya koyacak şekilde yönlendirilirler. Siyah şapka: Kötümser şapkadır. Grubun Adı: alan tehlikeleri ve riskleri açıklayacak. Okuduğumuz haberdeki organ bağışı ile ilgili net bilgileri. Öğrenciler şapkaların renginin ifade ettiği bakış açısına uygun olarak okudukları haberler hakkında tartışırlar. • Organ bağışının toplumsal önemi nedir? • Organ bağışının önemini vurgulayan. Haberlerde yer alan tehlikeleri ve riskleri açıklar. 57 Sarı şapka: şapka: Beyaz şapka: KONTROL LİSTESİ (Kampanya Hazırlama) Aşağıdaki kontrol listesi.

...... birlik hâlinde millet var............... Bunun için etkinlikte yer alan metin öğrencilere okutulur ve metne ait soruları tartışarak cevaplamaları sağlanır....... .. 58 ................ Milletimizin toplumsal ba¤lar›n›n güçlenmesini sağlar. Organ Nakli Nedir? Görev yapmayacak durumda olan veya hastalık sonucu bedenimize zararlı hâle gelen bir organın yerine sağlam bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli denir..... Organ Bağışı Nedir? Kişinin hayatta iken kendi iradesi ile ölümünden sonra doku ve organlarının başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.... öldü ama organları başka insanları F....... Şu hâlde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça muvaffak olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.... gözün kornea tabakası................... sayfasında yer alan organ bağışı ile ilgili bazı soruları ve cevaplarını içeren bölümü okuyarak bulabiliriz................ 36....’ye minnet duyuyorlardır............................................ Atatürk’ün “Millet ve biz yok............. Hangi Organlar Bağışlanabilir? Sağlıklı her organ bağışlanabilir.......nin yakınları için: .. kalp kapağı......................nin yakınlarının............................ F..... böbrek. organ nakli bekleyen beş kişiyi daha hayata bağlayacak............C.... C........... kalp... Ve şunu kati olarak söyleyeyim ki bir millet.....C.. F.............. Etkinlik : 34. “Hayata Yeniden Merhaba Diyemezsiniz Ama Dedirtebilirsiniz” başlıklı bölüm okutulur.... Öğrencilerden gazete veya dergilerden organ bağışının önemini vurgulayan farklı haberler bularak sınıf panosunda arkadaşları ile paylaşmaları istenebilir...... Dayanışma ve yardımlaşma milli birlik ve beraberli¤in güçlenmesi için gereklidir..C.... Organ nakli. Bu olay onları sevdikleriyle yeniden sağlıklı Hasta yakınları için: ................................. Yukarıdaki haber metnini F............ Organ bağışı bekleyen hastalar için: Sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan ... Ülkemizde........... C....... yaşatıyor....Etkinlik sonrasında Ders Kitabı’nın 58.... Etkinlik’i yapmaları sağlanır........................ Organ bağışı da toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya en güzel örnektir................... karaciğer ve pankreas gibi organlar. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz....... Organ Bağışını Kimler Yapabilir? Organ bağışı ile ilgili yasa gereği.. görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar.........” sözünde de belirttiği gibi toplumun bütün fertlerinin daima dayanışma içinde olmaları gerekir............ Etkinlik : 35.... Organ bağışı.. akciğer.. Bir toplumun ilerleyip gelişebilmesi ve sağlıklı olarak ayakta durabilmesi için bu kaçınılmaz bir şarttır............. ................... Elbette muvaffak olur........... 37 günlere kavuşturduğu için mutlulardır............. varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa muvaffak olmaması mümkün değildir..... Aşağıda doku ve organ bağışı belgesi bu konuyla ilgilenen öğrencilere daha yakından inceletilebilir.....C...... organ bağışı bekleyen hastaların ve hasta yakınlarının yaşadıklarını düşünerek organ bağışının önemini vurgulayan cümlelerle tamamlayalım............ Organ bağışı konusu ile Atatürk’ ün millî birlik ve beraberliğe ve toplumsal dayanışmaya verdiği önem farklı örneklerle ilişkilendirilir... canlı veya beyin ölümü gerçeklemiş kişilerden alınan organlarla yapılır...... s. Sayfada yer alan “Doku ve Organ Bağış Belge”si öğrencilere inceletilir... Etkinlik: Organ Bağışının Önemi Bu etkinliğin amacı..............nin organları........ kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedir. Bu da yakınlarının acısını azaltır....... 33.. Etkinlik : Organ Ba¤›fl›n›n Önemi F...... 36....... F... Bu isteğin tanıklar huzurunda sözlü ve yaz›l› olarak yapılması ve ayrıca bunun doktor tarafından onaylanması gerekir.............. ölümünden sonra befl kişiye can verdi............... HAYATA YEN‹DEN MERHABA D‹YEMEZS‹N‹Z AMA DED‹RTEB‹L‹RS‹N‹Z Organ nakline ihtiyacı olan insanların yeniden hayata dönmesini sağlayan organ bağışı ile ilgili bazı soruların cevaplarını aşağıdaki bölümü okuyarak bulabiliriz...... öğrencilerin organ bağışının önemini vurgulamalarını sağlamaktır.............. Etkinlik : 58 36 37.................. Canlı kişilerden organ nakli............. organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak flekilde gerçeklefltirilir............... Muvaffak olamaz ise o millet ölmüş demektir................. ............ Öğrencilerin organ bağışının önemini fark edebilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Organ Bağışının Önemi” adlı 36................... F....... organ bağışı yapılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.....................nin böbreği ile karaciğeri iki hastaya nakledilirken diğer böbreği ile korneaları ise nakledilecek hastaları bekliyor.................. Organ bağışında bulunmak isteyen kişi yanda görülen “Doku ve Organ Bağış Belge”sini doldurur ve bu belgeyi bir kimlik gibi sürekli yanında bulundurur...C.

.. Emrah.... Âşık Veysel................................ sonradan adına müze olarak düzenlenmiş evde hayata gözlerini yumar....“Yaşadıkları sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren böyle bireyler için neler düşüyorsunuz?”..................................................... Türkiye Büyük Millet Meclisi........ .................... ............................... “Âşık Veysel............... 21 Mart 1973 tarihinde... Veysel’i..... ilk saz derslerini arkadaşı Âşık Alâ’dan alır........... Sivrialan’ın bağlı olduğu Ağacakışla kazası müdürü Ali Rıza Bey. Ardından Âşık Veysel’in hayat hikâyesini anlatan yazı okutulur ve metinle ilgili aşağıdaki sorular öğrencilere sorulabilir: • Âşık Veysel bu sağlık sorunu ile nasıl mücadele etmiştir? • Âşık Veysel’in toplum için yaptığı çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaları niçin yapmış olabilir? • Âşık Veysel’in hayat hikâyesinden neler öğrenebiliriz? Öğrencilerin sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyleri takdir etmelerini ve anlayışlı olmalarını sağlamak amacıyla Ders Kitabı’ndaki “Ben de Olabilirdim” adlı 14......... ........... Sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz......... 59 ............................................. Destanı......... ......... Alternatif Etkinlik öğrencilere yaptırılabilir............ Tartışmanın ardından “Duyarlılık” adlı 7............... bir uğraşı olması için saz çalmayı öğrenmeye başlar. ona halk ozanlarından şiirler okuyup ezberleterek avutmaya çalışır.......................................... O yıllarda Sivas yöresinde............. “Çevrenizde sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyler var mı?”...................... 1931 yılında.... Ankara’ya kendisi gitmek ister ve arkadaşı ‹brahim ile birlikte üç ay boyunca yürüyerek Ankara’ya ulafl›r.... ................ destanını Atatürk’e okumak hevesiyle gitmiştir.............................................. Âşık Veysel’in adına Şarkışla’da her yıl bir şenlik düzenlenmektedir........ o güne kadar usta Kardeflim Beni hor görme kardeşim.................“ Böyle kişilere nasıl davranmamız gerekir?” vb........... Yörenin ozanları da zaman zaman onların evine uğrayıp saz çalmaktadırlar.......... • Sağlık sorunlarıyla birlikte yaşayan insanları takdir ederim çünkü ...................... 59 7........ Ancak bu fırsatı elde edemez................................. Âşık Veysel... Bu etkinlik Veysel’in hayatında bir dönüm noktası olur....... • Sağlık sorunlarıyla birlikte yaşayan insanlara karşı anlayışlı olurum çünkü............. ............... Karacaoğlan. Sazımdan Sesler (1950) ve Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplanmış ve eserleri...................................................... Veysel’in babası şiire meraklıdır....... Veysel de bu hastal›¤a yakalanarak yedi yafl›nda gözlerini kaybeder..... 7.................. ............................. “Çevrenizdeki insanların sağlık sorunları nelerdir?”...... .. Hâkimiyet-i Millîye (Ulus) gazetesinde yayımlanır...... doğduğu köy olan Sivrialan’da... Deyişler (1944).. ölümünden sonra............ Bütün Şiirleri adıyla yeniden yayımlanmıştır......... Dadaloğlu gibi halk şairlerinden etkilenir.............. Bu olaydan sonra Anadolu’yu şehir şehir dolaşır ve şiirlerini sazıyla seslendirmeye devam eder....Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler Sağlık Sorunlarıyla Birlikte Yaşamak şairlerin şiirlerini çalıp söylemiştir.............................. ............... Sivas Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşları Halk Şairleri Bayramı’nı düzenler...................................... ................ ................ 1965 yılında özel bir kanunla Âşık Veysel’e “Ana dilimize ve millî kültürümüze yaptığı katkılar” sebebiyle 500 lira maaş bağlar........................................ Ankara’ya........................ Âfl›k Veysel (Veysel fiATIRO⁄LU) Âşık Veysel... köy enstitülerinde saz ve halk türküleri dersleri verir.......... .. Öğrencilere Ders Kitabı’nın 59. şiirinde ne anlatmak istemektedir?” sorusu öğrencilere sorulur.... Veysel.......... Âşık Veysel’in gün ışığına çıkan ilk şiiri de burada söylediği “Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası” dizesiyle başlayan şiir olur.................. .......... öğrencilerin sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren insanlar hakkındaki düşüncelerini kendi cümleleri ile ifade etmelerini sağlamaktır....................... Burada ise Halk Şairleri Bayramı’na katılan bütün şairler.. Âşık Veysel..... bütün aileyi üzerken Veysel de gittikçe içine kapan›r.................... Zamanla türkü yorumunda ve saz çalmakta ustalaşır............................. Pir Sultan Abdal......................... sorular sorularak öğrencilerin konuya ilgisi çekilir. Kendisini bu işe iyice verir................. Veysel’in iki kız kardeşi de hayatlarını bu hastalık sebebiyle kaybetmiştir.............................. 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelir.. sayfasında yer alan fotoğraf inceletilir ve “Kardeşim” adlı şiir okutulur..................... Alternatif Etkinlik: Duyarl›l›k Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılmış bölümleri kendi cümlelerimizle tamamlayalım.... ...... Veysel’in bu destanını çok beğenir ve Ankara’ya göndermeyi düşünür... Etkinlik öğrencilere yaptırılır....... Veysel.............................. Sen gümüşsün ben sac mıyım? ................ Yunus Emre................................................ .... Saz sayesinde körlüğünü biraz olsun unutur.............. ......... Yaflanan bu olay..................................... Sonunda Veysel................. çiçek hastalığı çok yaygındır.................................................................................. kendilerine ait olan Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal konulu şiirleri söylerler............................................. Şiirleri.. Alternatif Etkinlik: Duyarlılık Bu etkinliğin amacı...................

.......... karaciğer... Etkinlik: Okuma Parçası “Helen Keller’ın Örnek Alınası Yaşam Öyküsü” başlıklı parça öğrencilere okutulur.. 2.......... Bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için ne gibi toplumsal düzenlemeler yapılabileceği tartışılır......... Helen Keller’ın. bağırsak.. ölümsüz isimlerden birisidir...... 1.. Geçirdiği hastalık onu konuşma........ sistemlerimizin sağlığını dolayısıyla sağlığımızı etkiler..... Herhangi bir sağlık sorunu oldu¤u hâlde toplumsal görevlerini yerine getiren kişilere.. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini yerine getiren bu kişilere yardımcı olmalı ve onlara hak ettikleri anlayışı göstermeliyiz.. Helen Keller neden topluma yönelik çal›flmalar yapm›fl olabilir? isteği..... Beş kıtada otuz beş ülkeyi dolaştı ve gittiği yerlerdeki milyonlarca görme engelliye yaşama sevinci götürdü...... 1.... 2.... böbrek. özlemle yaşadığınızı hissedeceksiniz........ Cesareti.... Yılmadan ve gayretle çalışırsak aşılamayacak engel yoktur..Etkinlik: Ben de Olabilirdim (Önerilen süre: 20 dk... yaşamaya devam edecek.. Etkinlik Sorgulayal›m.... On sekiz aylık oluncaya kadar da ciddi bir sağlık problemi yaşamadı. parmak uçlarıyla hissederek yaşarken fiziksel engelleri olmadığı hâlde “görmeden ve duymadan” yaşayanlara şöyle sesleniyordu: “Yalnız üç gün daha görebileceğinizi düşünün. • Aşağıdaki konulardan birini seçerek hazırlanalım..... Bağımlılık yapan maddeler........ Araflt›ral›m Ben de Olabilirdim Bunlar› Yapal›m • Gruplar oluşturalım.... Bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerin yap›lmas›na çal›flmal›y›z... Norveç’te yaşayan işitme ve görme engelli bir kızın konuşmayı başardığını öğrendi..... anlayışlı olduğumuzu nasıl gösterebiliriz? • Sağlık sorunu olan bireylere kişisel ve toplumsal olarak ne gibi yardımlarda bulunulabilir? 37.. 38 Öğrencilerden gelen farklı ve uygun cevaplar kabul edilir. öyküleri anlatıldığı sürece o yaşayacak...... her bir notanın nasıl özlemle ruhunuza dolduğunu fark edeceksiniz.. gayreti ve yaşama sevinci ile aşmıştır....... Helen’›n hayatı.. Toplumumuzda Âşık Veysel gibi sağlık sorunlarıyla birlikte görevlerini devam ettiren birçok insan vardır............ Öğrenme 2... Biz de sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bir kişinin hayatını anlatan bir yazı hazırlayalım..................... Öğretmen Anna Sullivan...... ... Bütün bu mücadeleleri sırasında görme engelli olmayanların da çoğu zaman “görmeden” yaşadıklarını fark etti... Parçaya ait sorular öğrencilere cevaplatılır. gayreti..... Sonuca Varal›m • Sağlık sorunlarına (AIDS.... Bir yandan yazılarını yazarken bir yandan da Amerika Görme Engelliler Derneği ve Dünya Körler Birliği adına ülke ülke dolaşarak konferanslara katıldı........ Etkinlik : Okuma Parças› Helen Keller’in Örnek Al›nas› Yaflam Öyküsü Değerlendirme Aşaması • Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır...... Ancak iki yaşını doldurmasına birkaç ay kala ateşli bir hastalık geçirdi........” Birçok kitap.... yedi yaşına girmek üzere olan Helen’a önce harfleri öğretti.. Ardından elini kullanarak yazmaya ve görme engelliler için hazırlanmış yazıları okumaya başladı. Konu: Yakın çevremizdeki bireylerde görülen sağlık sorunlarının çeşitleri...... Yenilgiyi kabul etmiyor ve öğrenmek için büyük bir gayret sarf ediyordu.... Konu: Âşık Veysel görme engeline yenilmemiş ve çalışmaya üretmeye ömrü boyunca devam etmiştir..... Yaşanacak üç gününüz kaldığını düşünün..... az rastlanan. görme bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olabilir...... Tüm dünyaya. henüz yirmi yaşında olan Anne Sullivan (En Salivın)’dan ders almaya başlamasıyla birlikte yeniden değişmeye başladı......... Bizler..... Etkinliğin ardından Çalışma Kitabı’ndaki “Okuma Parçası ”adlı 37............ Araştırmalarını yaparak hazırlanan gruplara sunumları yaptırılır. 3.......... sağlık sorunları olmasına rağmen toplumsal görevlerini yerine getiren insanlara güzel bir örnektir....... Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler sindirim bozuklukları....... Bizler de “Ben de Olabilirdim” etkinliğini yaparak sağlık sorunları bulunan insanların hayatlarını anlamaya çalışalım.. 1880 yılında ABD’nin Tuscumbia (Taskambiya) şehrinde doğduğu zaman son derece sağlıklı bir bebekti. 3... Sonunda edebiyat fakültesine girerek buradan mezun oldu. 37 38................. onları takdir ettiğimizi her zaman göstermeliyiz... On yaşına geldiğinde.... Bütün ayrıntıları nasıl gördüğünüzü anlayacaksınız...... görülme sıklığı ve bu sorunlara sahip kişilerin yaş grupları hakkında araştırma yapalım......... s........ Bu kuruluşlar için yardım topladı............ cesaret ve inancın sınırları olmadığını gösteren bu kadının kitapları okunduğu....) Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız........ makale ve biyografi yazan Helen Keller..... lösemi ve böbrek hastal›¤› veya fiziksel engelliler vb. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. 14.. Konu: Ülkemizde ve yaşadığımız çevrede sağlık sorunları bulunan insanlar için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Araştıralım ve araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza sunalım...) Bu etkinlik için öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun etkinlikteki bir konuyu seçerek hazırlanmaları sağlanır......... ......... Hayatınızın tüm saniyelerini..................... Bütün Dünya Dergisi (Yeniden düzenlenmiştir... Her bir sesin............... Bunu kendisinin de başarabileceğine olan inancı sebebiyle Bayan Sarah Fuller (Sera Foler)’den konuşma dersleri aldı ve bir süre sonra konuşmaya başladı. Bu hastalığın sonunda hayati tehlikeyi atlatmış ancak yaşamı tümüyle değişmişti.. Öğrenciler bu soru için farklı çizelge ve/veya grafikler hazırlayabilir.... “Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren kişilere onları takdir ettiğimizi nasıl belirtebiliriz?” sorusu öğrencilere sorularak tartışmaları sağlanır.. Helen.... Bu grafik ve çizelgeleri öğrencilerin okumasını sağlamak için “En çok organ bağışı hangi yıl yapılmıştır?”... Üniversitede okumayı çok istiyordu... Bu çocukta müthiş bir öğrenme isteği vardı.... kalp ve damar hastalıklarına... Helen Keller.... Üç gün daha işitebileceğinizi düşünün. inancı..... sağlık sorunlarına rağmen başarılı bir hayat geçirmiş olmasının altında yatan engelleri nedir? sebep aşabileceklerini göstermek için yapmış olabilir.. yılmaması.. öğrenme isteği..........) ra¤men toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir ettiğimizi onlara nasıl gösterebiliriz? • Kişisel ve toplumsal olarak böyle bireylere... O... 1... görme ve işitme engelli yapmıştı.. 2. Helen Keller sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele etmiştir? Bu sorunlar› ne ile aflm›flt›r? ...... lösemi ve böbrek hastaları......... Etkinlik yaptırılır. Sunumların ardından “Sonuca Varalım” bölümünde yer alan sorular tüm sınıfın katılımıyla tartışılır.... Başarabileceğine inancı ve yılmadan çalışarak mücadele etmiştir............. Görme engeli olan insanlara yaşama sevinci aşılamak cesaretle ve inanarak 3.. Bu kitap elliden fazla dile çevrildi. Öğrencilerin vücudumuzda gerçekleşen herhangi bir olayı seçerek bu olayın gerçekleşmesi için hangi sistemlerimizin birlikte ve uyumlu çalıştığını belirtmeleri yeterlidir. AIDS........ Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir.... hiç ölmemek üzere doğmuş... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. AIDS... Araştırma sonuçlarımızı tablo veya grafik kullanarak sunalım....... etkinlikleri ve çalışmaları sebebiyle defalarca üstün hizmet ödülü ve çeşitli üniversitelerden fahri doktora aldı... ............. 3... lösemi ve böbrek hastal›¤ı....... Şimdi onun önünde yeni bir hedef vardı.... Helen Keller (Helın Kelır).... Öğrencilerinizin yakın çevrelerinde sağlık sorunlarına rağmen toplumsal görevlerini devam ettiren bireyler varsa onlardan izin alarak röportaj yapmaları ve bu kişinin hayat hikâyesini anlatan bir yazı hazırlamaları istenebilir............... Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini yerine getiren bu kişilere yardımcı olmamız ve onlara hak ettikleri anlayışı göstermemiz gerektiği vurgulanır.......... Senatör Lister Hill (Lister Hil)’in şu sözleri Helen Keller’› çok güzel tanımlıyor: “O ölmedi.... gırtlak ve akciğer kanserine... yaşama sevinci. fiziksel engelliler veya kalıtsal hastalıkları olan insanlar sağlık sorunlarıyla yaşadığı ve onların da toplumdaki diğer insanlarla birlikte rahatça çalışabilme ve toplumsal hayata katılmaya haklarının olduğu vurgulanmalıdır... 60 .... “2005 yılında en fazla sayıda kişinin bağış beklediği organ hangisidir?” vb........ Öğrencilerin verdiği uygun yanıtlar kabul edilir.. Alfabeyi kısa sürede öğrendi. onların da toplumdaki diğer insanlarla birlikte rahatça çalışabilme ve toplumsal hayata katılma haklarının olduğunu bilmeliyiz....... Hayat hikâyesini “Benim Yaşam Öyküm” adını verdiği kitabında anlattı...... Helen’in hayat hikâyesinden neler ö¤renebiliriz? 4... 60 37.. fiziksel engeli veya kalıtsal hastalıkları olan insanlar sağlık sorunlarıyla yaşamaktadır. Örnek çizelge ve sütun grafikleri yanda verilmiştir..... sorular sorulabilir........ 4... 1887 yılının mart ayında.....14....” Nuray Bartoschek..... 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. asla yılmıyordu. Âşık Veysel’in hayat hikâyesi....

...................................... ........ ...... Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim 6501 .................... 65 kişinin pankreas........ Dergiyi bastıran belediye başkanı “Hastalığı sebebiyle engelli durumuna düşmüş bir insanın üç parmağıyla neler yapabileceğini gördük.....T......................T.. ............... duvar yazıları.. Sizden ülkemizde organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışını arttırmak için ekibinizle bir kampanya düzenlemeniz istendi.............” Yukarıdaki sayısal verilere uygun bir çizelge haz›rlayal›m........... 2004 y›l›nda 5062.. .............T. Yaptığınız araştırmalar sonucunda 2005 y›l›nda Türkiye’de 6501 kişinin böbrek..................... fıkra................................................................................................ 191 kişinin kalp............ 64 kişinin kalp kapağı..................... • 2005 y›l›nda organ bağışı bekleyen toplam kaç kişi vardır? • 2005 y›l›nda organlarını bağışlayan kaç kişi vardır? Bu sayı hastaların organ ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? b.................... Bu soru öğrencilerin kendilerini organ bağışı bekleyen bir kişinin yerine koyabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır......... ..................... T...... c) Öğrencilerin hazırladığı uygun sloganlar kabul edilir.... Bilgisayarı..... Çalışma Kitabı’nda yer alan “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları” ev ödevi olarak verilir.... 1........................................................ yürüyemiyor........ 2005 y›l›nda 6224 kifli olmak üzere toplam 13 343 kişinin organlarını bağışladığını belirlediniz.. 2) Öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir........... okulumuzda.. 1........ Hastalığına meydan okuyan T.................................... Solunum cihazına bağlı olarak yaş›yor ve midesine bağlanan hortumla besleniyor.....................Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler a) 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam 11..... Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m............. 3............. Konuşamıyor... yalnızca sağ elinin üç parmağını kullanabiliyor... T.............. yemek yiyemiyor.......004 kişi vardır... a...... Bilgisayarda şarkı besteleyip resim çizen T....T.................... 1) Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren böyle kişilere onları takdir ettiğimizi göstermeli... sağlık sorunu nedeniyle yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir..............................” dedi....................... Yakın çevremizde.T.. Hastalığa iki yaşında yakalanan ve okula alt›nc› sınıfta ara vermek zorunda kalan T...................nin son çalışması ise “Pirinç Boyu” adını verdiği dergi oldu......... b) Bu soruya her öğrencinin cevabı farklı olacaktır....nin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor........................................... ilçemizde..... kalp kapağı kemik iliği 3635 karaciğer pankreas 64 65 kalp 191 277 351 Organlar Yıllar 2002 2003 2004 2005 Toplam: Organ bağışlayan kişi sayısı Organ Bağışlayan Kişi Sayısı 1073 984 5062 6224 13 343 6224 5062 kornea böbrek ... Üç Parmağ› ile Harikalar Yaratan Çocuk ‹zmir’de.............................. Çizelgedeki bilgilere göre afla¤›daki sorular› cevaplayal›m...............................T................. a................. resim........nin eli...................................................... Öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır ve sorular sınıfta cevaplanarak eksiği olan öğrencilerin cevaplarını düzeltmeleri sağlanır............... ayağı ve tüm dünyası...................... 1073 984 ...................................................... a. ................. halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 15 yaşındaki T.................... 2005 yılında toplam 6224 kişi organlarını bağışlamıştır........................ ............. 351 kişinin karaciğer.... Sloganlar sınıf ve okul panolarında sergilenebilir.................. T... 277 kişinin kemik iliği nakli için beklediğini ve Türkiye genelinde 2002 yılında 1073...... 4........................................ ..................................nin hayat hikâyesinden ç›karabilece¤imiz dersler nelerdir? b........... bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerle ilgili elimizden gelen yardımı yapmalıyız................ Bu durumda organ bağışı bekleyen bir kişi olsaydınız neler hissederdiniz? c......................... Vücudumuzdaki tüm sistemler birlikte ve uyumlu olarak nas›l çalış›r? Bir örnek vererek açıklayalım...... kolu................................. Birey olarak biz neler yapılabiliriz? 2....................................... 4...... Bağımlılığa sebep olan maddeler vücudumuzdaki sistemleri nasıl etkiler? Aç›klayal›m............... Mizahi bir dil kullandığı dergide...............T....... 3635 kişinin kornea......... Çizelgedeki verilerden yararlanarak bir grafik çizelim. son iki yıldır yataktan kalkam›yor..................... T..... .. 2........................ ........................... Yıl 2002 2003 2004 2005 61 .................................................................................. Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir.................. Organ ba¤›fl›n›n önemini vurgulayan bir slogan haz›rlayal›m......... “Organ nakli çalışmalarında verimliliği artırmak ve adaletli dağıtımı sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde çalışıyorsunuz..... T....... güzel sözler ve hikâyeler yer alıyor............ hastane personelinden en son haberler......... 15 aydır tedavi gördü¤ü hastanenin sevgilisi oldu................................ 2003 yılında 984.......... T.... gibi sağlık sorunları ile hayat›n› sürdüren bireyler için................ b..... şiir..... ilimizde ve ülkemizde neler yapılabilir? 61 Bağışı Beklenen Organlar böbrek kornea karaciğer kalp kalp kapağı pankreas kemik iliği Toplam: Bağış bekleyen kişi sayısı 2005 Yılında Organ Bağışı Bekleyen Kişi Sayısı 6501 3635 351 191 64 65 277 11 004 Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır................... .................. üç parmağıyla bilgisayarda harikalar yaratıyor............ Bu sayı hastaların organ nakil ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir...................................

Ünitemizi Özetleyelim Ünite bitiminde Ders Kitabı’ndaki “Ünitemizi Özetleyelim” bölümü öğrencilere inceletilerek öğrencilerin üniteye ait kavramlar arasındaki ilişkileri genel hatlarıyla görmeleri sağlanır. At›klar› Vücudumuzdan Uzaklaflt›ran Organlar Deri Akci¤er Böbrek Karaci¤er Kal›n ba¤›rsak Hastal›klar› Böbrek yetmezli¤i Tedavisi: Diyaliz. hücrelerimiz taraf›ndan kullan›labilecek kadar küçük parçalara bölünerek kana geçiflini sa¤lar. Daha sonra öğrencilere ünite için kendilerinin de bir özet hazırlamaları söylenir. oyun vb. şarkı. çevresel sinir sistemimizdeki sinirlerimiz arac›l›¤› ile beynimizdeki duyu merkezlerine iletilir. böbrek nakli Böbrek tafl› Tedavisi: Tafl k›rma V Ü C U D U M U Z D A Üretra Denetleyici ve Düzenleyici Sistem uyumlu ve sorunsuz çal›flmas›n› sa¤lar. Beğenilen özetler sınıf panosunda sergilenir. 62 62 . } D›flar›dan gelen uyar›lar. Öğrenciler özetlerini farklı şekillerde hazırlamaya yönlendirilebilir. Sinir Sistemi Çevresel Merkezî Beyin Sinir hücreleri Pankreas Hipofiz Beyincik Omurilik so¤an› Böbrek üstü Tiroit Efleysel bezler Hormon Enzim ‹ç Salg› Bezleri Vücudumuzdaki sistemlerin. Organlar› A¤›z Yutak Yemek borusu Mide ‹nce ba¤›rsak Enzim Sa¤l›¤› Hastal›klar› Gastrit Reflü Ba¤›rsak flikâyetleri Do¤ru beslenmek Alkolden ve sigaradan uzak durmak S ‹ S T E M L E R Kimyasal Sindirime Yard›mc› Organlar Karaci¤er Pankreas Kal›n ba¤›rsak Anüs Boflalt›m Sistemi Organlar› Böbrek Üreter ‹drar Kesesi Vücudumuzda oluflan at›k maddeleri kan›m›zdan süzerek uzaklaflt›r›r. Öğrencilerin hazırladıkları özetler kontrol edilerek gereken düzeltmeler yapılır. Ünitemizi Özetleyelim Sindirim Sistemi Sindirim Çeflitleri Fiziksel Besinlerin. duyu organlar›nda bulunan almaçlar sayesinde. hazırlayabilirler. Bazı öğrenciler özetlerini yazılı olarak ifade ederken bazıları üniteyle ilgili resim. hikâye. birbiriyle Omurilik Duyu Organlar› Göz Kulak Deri Dil Burun Lens ‹flitme Cihaz› Teknolojiye örnektir.

............... kalp kapağı kemik iliği 3635 karaciğer pankreas 64 65 kalp 191 277 351 Organlar Yıllar 2002 2003 2004 2005 Toplam: Organ bağışlayan kişi sayısı Organ Bağışlayan Kişi Sayısı 1073 984 5062 6224 13 343 6224 5062 kornea böbrek ........... 3635 kişinin kornea......... T....................T...... Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir........ şiir.. T.................... 2.................. .......... 2004 y›l›nda 5062........................... Birey olarak biz neler yapılabiliriz? 2... a...... Çizelgedeki bilgilere göre afla¤›daki sorular› cevaplayal›m.............. ilimizde ve ülkemizde neler yapılabilir? 61 Bağışı Beklenen Organlar böbrek kornea karaciğer kalp kalp kapağı pankreas kemik iliği Toplam: Bağış bekleyen kişi sayısı 2005 Yılında Organ Bağışı Bekleyen Kişi Sayısı 6501 3635 351 191 64 65 277 11 004 Öğrencilerin konu sonunda anahtar kavramlara geri dönerek burada yer alan kavramlar hakkında öğrendiklerini ifade etmeleri ve bu bilgilerini konuya başlamadan önceki bilgileriyle karşılaştırmaları sağlanır... Organ ba¤›fl›n›n önemini vurgulayan bir slogan haz›rlayal›m........ T....................... duvar yazıları..............................” Yukarıdaki sayısal verilere uygun bir çizelge haz›rlayal›m........ Vücudumuzdaki tüm sistemler birlikte ve uyumlu olarak nas›l çalış›r? Bir örnek vererek açıklayalım....... 64 kişinin kalp kapağı............................................ .................. ................ Yakın çevremizde... 15 aydır tedavi gördü¤ü hastanenin sevgilisi oldu........................... 2) Öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir..... ayağı ve tüm dünyası. 1) Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren böyle kişilere onları takdir ettiğimizi göstermeli......... 3..... halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 15 yaşındaki T............ T...... b) Bu soruya her öğrencinin cevabı farklı olacaktır..................................... 1......................... • 2005 y›l›nda organ bağışı bekleyen toplam kaç kişi vardır? • 2005 y›l›nda organlarını bağışlayan kaç kişi vardır? Bu sayı hastaların organ ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? b... gibi sağlık sorunları ile hayat›n› sürdüren bireyler için......... güzel sözler ve hikâyeler yer alıyor...................... 1............... fıkra........................................... 65 kişinin pankreas. Bilgisayarı.... a.....................................T.. Bağımlılığa sebep olan maddeler vücudumuzdaki sistemleri nasıl etkiler? Aç›klayal›m.............................................. 2005 y›l›nda 6224 kifli olmak üzere toplam 13 343 kişinin organlarını bağışladığını belirlediniz............................................. b... c) Öğrencilerin hazırladığı uygun sloganlar kabul edilir. Çizelgedeki verilerden yararlanarak bir grafik çizelim................................................ Hastalığa iki yaşında yakalanan ve okula alt›nc› sınıfta ara vermek zorunda kalan T. okulumuzda. T.......... ........................004 kişi vardır..................................................................... ..... 4... Bu soru öğrencilerin kendilerini organ bağışı bekleyen bir kişinin yerine koyabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.............T............................ Çalışma Kitabı’nda yer alan “Ünite Sonu Değerlendirme Soruları” ev ödevi olarak verilir................ .. bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerle ilgili elimizden gelen yardımı yapmalıyız......... ................. 2005 yılında toplam 6224 kişi organlarını bağışlamıştır................... 351 kişinin karaciğer................. ............ Bu sayı hastaların organ nakil ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir.... T.. 191 kişinin kalp........ yalnızca sağ elinin üç parmağını kullanabiliyor......... son iki yıldır yataktan kalkam›yor. üç parmağıyla bilgisayarda harikalar yaratıyor..... Yıl 2002 2003 2004 2005 61 ................................................................................... yürüyemiyor......... Bu durumda organ bağışı bekleyen bir kişi olsaydınız neler hissederdiniz? c..nin son çalışması ise “Pirinç Boyu” adını verdiği dergi oldu................. 1073 984 .........T. sağlık sorunu nedeniyle yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir.............. 277 kişinin kemik iliği nakli için beklediğini ve Türkiye genelinde 2002 yılında 1073............. Konu Biterken Notlarım ve Düşüncelerim 6501 ...... hastane personelinden en son haberler..................... Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplar›n› defterimize yazal›m.......... Konuşamıyor................................... ....T.........nin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor. Sizden ülkemizde organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışını arttırmak için ekibinizle bir kampanya düzenlemeniz istendi. Bilgisayarda şarkı besteleyip resim çizen T.. 4........... ilçemizde...... Sloganlar sınıf ve okul panolarında sergilenebilir............... a.................................... “Organ nakli çalışmalarında verimliliği artırmak ve adaletli dağıtımı sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde çalışıyorsunuz........ 2003 yılında 984.......................... kolu......................................................................... Öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını kontrol etmeleri sağlanır ve sorular sınıfta cevaplanarak eksiği olan öğrencilerin cevaplarını düzeltmeleri sağlanır......................... ...... Mizahi bir dil kullandığı dergide......... Yaptığınız araştırmalar sonucunda 2005 y›l›nda Türkiye’de 6501 kişinin böbrek.................. Dergiyi bastıran belediye başkanı “Hastalığı sebebiyle engelli durumuna düşmüş bir insanın üç parmağıyla neler yapabileceğini gördük............. ........................T.............................................................T........ Üç Parmağ› ile Harikalar Yaratan Çocuk ‹zmir’de...... Solunum cihazına bağlı olarak yaş›yor ve midesine bağlanan hortumla besleniyor.... yemek yiyemiyor.. resim.......nin hayat hikâyesinden ç›karabilece¤imiz dersler nelerdir? b..................... Hastalığına meydan okuyan T...Vücudumuzdaki Sistemlerin Sa¤l›¤› ve Organ Ba¤›fl› Vücudumuzda Sistemler a) 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam 11.......................................” dedi...........................nin eli.......................................................

adrenalin olayları düzenleyen hormondur. Besinlerin kimyasal sindirimi . C 2... Pankreas C. Merkezî sinir sistemi. Uyartı e.. c 5.. tükürük........... uyartı.. a D... ince bağırsak. Vücudumuzun refleks yönetim merkezidir. Beyin f. beyincik..... e 6............. Refleks hareketlerimizi .. ç 4.. d 3. ‹fadeler c 1. pankreas.... Hormon salg›layan yap›lard›r. f..... Tan›m Kavram a. 5. e 2.. Cümleleri istenilen flekilde tamamlayarak harfleri ve yerleştirdiğimiz sözcük veya ifadeleri defterimize yazalım.. kör nokta... Pankreas özsuyu c... Kan flekerini düzenleyen hormonlar .. Beyin d.. denir...... RENÖ⁄ME C Afla¤›daki sorular›n cevab› oldu¤unu düflündü¤ümüz seçene¤in harfini daire içine alal›m. safra kesesi.... Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormondur...... beyin. Duyu organlar›. üzerinde oluşur.. c 3. d 3..... fiziksel. Proteinlerin.. B 4. .. Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi .. Adrenalin ç.. yemek borusu. sar› leke..... Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır..... 4. B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler harflendirilmifltir. ..... 3.yönetir.. Sinir sistemi e. kalın bağırsak. pankreas öz suyu. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım... denir.. 3.. uyku. A 5... safra. Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir........ Tan›m›n numaras› ile eşleştirdiğimiz kavram›n harfini defterimize yazalım..... ince ba¤›rsa¤a gönderir. Vücudumuzun düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan 2..... denir.... Böbrekler ç.. tarafından emilir....... uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktar›r.............. 2.... Etkinlik : Çal›flma Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri do¤ru bir cümle olacak flekilde kutu içinde verilen uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayal›m. Sindirilen besinlerin içerisinde geriye kalan su... saydam tabaka. içerir... kimyasal veya biyolojik etkilere .. ağ tabaka... karaci¤er. Ya¤lar›n sindirime yard›mc› olmak için ürettiği safra salgısını ..... ...... öğrenme vb. L‹KMUR‹O sistemdir. f 6...... A 64 Aşağıda verilen tan›mlar›. Y‹NBEC‹K gerçekleşir. 1. omurilik 6. 5. Yağların sindirimini ve kan şekerimizin düzenlenmesini sağlar.. uygun kavramlarla kelimelerle efllefltirelim..... 1.. Kalın bağırsak b.... mide 1.. denetim Kavramlar a.. hafıza. D Y (Böbrekler atık maddeleri idrar şeklinde uzaklaştırır. böbrekler... sarı bölge.. Sarı bölge g. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda görev almaz? A) Karaciğer B) Akciğer C) Pankreas D) Kalın bağırsak 39 64 . ‹ç salgı bezleri c. ve omurilikten oluşur... 1.. sert tabaka.. Vücudumuzda zekâ. ‹ç salgı bezlerimizden . Pankreas b... sinir hücresi... ince bağırsak...... pankreas... süzerek idrar şeklinde uzaklaştır›r. e.. sar› leke. Her bir boşluğa kutu içinde verilen bir sözcük veya ifade yerlefltirerek cümleleri anlamlı hâle getirmemiz gerekmektedir...Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› A. Böbrek yetmezliği hastaları için kalıcı tedaviyi sağlar. tiroksin 2. 2. 1.. ağız.... Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır... g 8.. vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çal›flmalar›n› sağlar.... Görme olayında görüntü . Vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucu oluflan atık maddeleri bulunduran kanı böbrekler . uyarı....... enzimler... akciğerler..... Gözde ışığa karşı duyarlı almaçların bulunduğu kısıma ... b.. karaci¤er 2. Burun boşluğunun üst tarafında bulunan ve koku almaçlarının yoğunlaştığı bölgeye f . beyincik 4... mide..... kalın bağırsak ve anüstür.... karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimb leri .. 3.. gelişme ve vücudumuzdaki bütün kimyasal c. ağ tabaka.) Y (Tanım organ naklini anlatmaktadır. b 4.. B. Boşaltım sistemi merkezidir.. 7. B 3. omurilik. mide... 5. E¤lenceli Satırlar Sözcük Yakalamaca Afla¤›daki kutucuklar›n üzerinde kar›fl›k s›rayla duran harfleri s›ralayarak do¤ru sözcükleri oluflturun... 2.. beyin.......... 1. hangilerinin yanlış (Y) olduğunu belirleyelim. Büyüme. taraf›ndan salg›lan›r.. d.. a 5. 1. ince bağırsak 5.... ve . Diyaliz g. omurilik ç. beyin 37. a.. ağız...... Böbreklerimiz. Ağ tabaka f. Denetleyici ve düzenleyici sistem. pankreas 3. 5.. süzerek temizler.. 4.. kalın bağırsak. kan içindeki atık maddeleri vücudumuzdan solunum.) D Y (Dış ortamdan uyarıları duyu almaçları alınır.. karaciğer.. sar› leke 4.......) Ders Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D).... böbrekler a¤›z mide ince ba¤›rsakta 1.. kan şekerimizi düzenler.... e 2... Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar. 3.. idrar ve dışkı şeklinde atar. b 4... omurilik. pankreas a 1. damar tabaka. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir d tepkiye neden olan fiziksel. ince bağırsak. yutak.. Görev yapamayacak durumda olan veya hastalık sonucu bedenimize zararlı hâle gelen bir organın yerine sağlam bir organ yerlefltirilmesi işine diyaliz denir.. Organ nakli d... B Aşağıda yer alan ifadeleri doğru kavramlarla eşleştirelim.

I. Öğrenciler uygun bir şekilde sıraya dizilir. 4. Sabah ve öğleden sonra pencerelerden gelen ışık değişimleri kontrol edilmelidir. Kaslar A) I. hangi tatları almamıza yardımcı olur? I Tatlı Tatlı Ekşi Ekşi II Ekşi Tuzlu Tuzlu Acı III Tuzlu Ekşi Acı Tuzlu IV Acı Acı Tatlı Tatlı Dolafl›m sistemi Destek ve hareket sistemi Boflalt›m sistemi 7 2 4 6 Aşağıdaki test okul rehberlik servisi veya rehberlik araştırma merkezinden destek alınarak yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? A) Ağız B) Kulak C) Göz D) Deri 7. aşağı. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 40 65 . Bunlara işlem yapılmaz. 20 fiti göremeyen öğrenciler ön sıralarda oturtulur. Böylece yönleri kavratılır. Aşağıda iç salgı bezleri ve görevleri ile ilgili bir çizelge verilmiştir. Afla¤›daki şekillerde sarı renk ile işaretli bölgeler. D) Hipermetrop göz kusuru olan insanlar uzağı net göremezler. Kimyasal olayları düzenler. sadece 3 ve 6 ile birlikte çal›fl›r. Karttan itibaren 6 metre uzaklık ölçülür ve tebeşirle öğrencilerin ayakları sığacak büyüklükte dikdörtgen veya kare şeklinde bir çerçeve çizilir. 4.) Sağ gözünün görme durumu ölçülen öğrenci sıranın sonuna geçer. Yumurta ve sperm üretimini sağlar. Buna göre. C) 1 numaral› sistem. Sınıflarda da bu öğrencilerin ön sıralara oturtulmaları gerekir. Grubun tamamı için aynı işlem yapılır. Şeklin ağzını yukarıya doğru tutar ve şeklin ağzının tavana baktığını. Öğretmen kart üzerinde bir çubuktan yararlanılarak değişik istikamette olan “E” ye benzeyen şekillerin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını sorar. Öğrenci şeklin yönünü işaretle de belirtebilir. Özellikle testi uygulayacak kişi kendi gölgesini test üzerine düşürmemelidir. Kan şekerini ayarlar. Bu sıralardan iki veya üç şekil sorulur. 4.Test alanı olacak yerin yeteri kadar ışık alması gerekir. 3. 2. bu numaralarla afla¤›daki seçeneklerde efllefltirilmifltir. Yumurta ve sperm üretimini sağlar.) ile teste alınan öğrenci arasında 6 metre uzaklık olması gerekir. SNELLEN TESTİNİN UYGULANIŞI : Önce amaç belirtilir. Ayrıca 15 fitlik şekilleri bazı öğrencilerin görememeleri normaldir. Kimyasal olayları düzenler. 1. II ve IV 9. Metabolizmayı hızlandırır. Sindirim hastalıkları A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I. Büyümeyi sağlar. Hangi seçenekte yap›lan efllefltirme do¤rudur? Solunum sistemi Üreme sistemi Denetleyici ve düzenleyici sistem 1 3 5 Sindirim sistemi A) 2 numaral› sistem. 30 fit ve yukarısını seçemeyen öğrencinin sağ veya sol gözünde görme kusurundan söz edilir. dildeki tat tomurcuklarının yoğun olarak bulunduğu bölgeleri göstermektedir. yerine oturmaz. D) 7 numaral› sistem. aşağıya tutarak aşağıya baktığını belirtir. III.Rehberlik Köflesi D Aşağıdaki soruların cevaplar›ndan doğru olduğunu düşündüğümüz seçeneği defterimize yazalım. Kalp ve damar hastalıkları IV. pencereye tutarak pencereye baktığını. sadece 4 ve 5 ile birlikte çal›fl›r.Snellen kartı yakınında dikkati çekecek başka eşyalar bulunmamasına. 3. Kan şekerini ayarlar. kapıya tutarak kapıya baktığını. Bir şekil sorulunca tesadüfî tutturulabilir. “Ben size hangisini gösterirsem o şeklin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını (yukarı. Kan şekerini ayarlar. C) Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır. Bilirse bir aşağıya inilir. Doktora gitmesi gereken öğrencilerin velilerine bilgi verilir. Omurilik II. İlk önce kartın en üstündeki “E” harfinin yönü sorularak başlanır. II. Aynı anda öğrencinin iki gözüne bakılmamasının amacı bir gözü tutulurken göz aniden açılırsa gözde kararma olabileceğinden ölçümü olumsuz yönde etkileyebilir. SNELLEN (SİNELLEN) TESTİ SNELLEN TESTİNİN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞI : 1. yazı tahtası. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir? A) ‹nce bağırsak B) Yutak C) Mide D) Kalın bağırsak 2. (Örneğin 20 fit ise 20 fit yazılır. Afla¤›dakilerden hangisi ya da hangileri merkezî sinir sisteminde yer al›r? I.” şeklinde açıklaması yapılır. Afla¤›da vücudumuzdaki sistemlerin her birine bir numara verilmifltir.Snellen Testinin uygulanması için testin asıldığı yer (duvar. Metabolizmayı hızlandırır. 2. numaraland›r›lm›fl şekillerdeki bölgeler. Üretra A) Yalnız I B) II ve IV C) III ve IV D) I ve IV 4. sadece 3 ve 4 ile birlikte çal›fl›r. Öğrenci şeklin yönlerini bilemez ise yukarıya çıkılır. Sindirim sistemimizde meydana gelen aksaklıklar boşaltım sistemimizi etkilemez. A) B) C) D) Kimyasal olayları düzenler. Teste önce sağ gözden başlanır. B) 5 numaral› sistem1. Metabolizmayı hızlandırır. kartın karanlıkta kalmamasına dikkat edilir. Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır? A) Problem çözmek B) Yazı yazmayı öğrenmek C) Bıçakla meyve soymak D) Denge sa¤lamak 8. AÇIKLAMA: “E” şekli öğrencilere gösterilir. Deri IV. Sağ göz görme ölçümü belirlenen öğrenciler hemen grubun sonuna geçer ve tekrar sırasının gelmesini bekler. Hangi seçenekte doğru eşleştirme yapılmıştır? Tiroit Böbreküstü Metabolizmayı hızlandırır. Afla¤›dakilerden hangisi ya da hangileri boşaltım sisteminde yer alır? I. Çocuk felci II. Gırtlak kanseri III. Büyümeyi sağlar. 6 ve 7 ile birlikte çal›fl›r. Böbrek II. kapıya.Snellen kartı çocuklar ayakta durduklarında göz hizasında olacak şekilde duvara altından ve üstünden bant ile yapıştırılır veya asılır. Akciğer III. Afla¤›dakilerden hangisi boflalt›m sistemimizin sağlığın› koruma yollar›ndan biri de¤ildir? A) Günde en az iki litre su içmesi B) Çok sıcak ve çok soğuk şeylerin yenilmemesi ve içilmemesi C) Bo¤az iltihaplanmalar›nda tedavimizin tamamlanmas› D) Böbreklerimizin ve idrar yollar›m›z›n so¤uktan korunmas› 3. vb. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda sebep olduğu hastalıklardan değildir? I. Bu arada kare içine gelen arkadaşlarının gözlerini kapamak üzere bir öğrenci görevlendirilir. Öğrenciler teker teker bu kareye gelerek Snellen kartına bakacaklardır. Vücudumuzda gerçekleşen her olay sistemlerimizin birlikte ve uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. Bu yerin tam 90 derece kartın karşısında olması gerekir. Yumurta ve sperm üretimini sağlar. Büyümeyi sağlar. Beyin IV. En son görme yeri bulunur ve bu sıradaki şekillerin sağında da kaç fit yazıyorsa öğrencinin göz tarama fişinden adı bulunarak sağ göz sütununa o gözün görme fiti yazılır. Kimyasal olayları düzenler. pencereye) kimin gözü kapalı ise o arkadaşınız cevap verecektir. Sinirler III. B) Astigmatlık göz kusuru değildir. 6. II ve III B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV 3. Aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz? A) Miyop göz kusuru olan insanlar yakını net göremezler. Bunun için önce sol göz tutulur. Hipofiz Büyümeyi sağlar. Organ bağışlayabilmek için bağışta bulunacak kişinin hayatta olması gerekir. 65 65 2. Bu işlemler yapılarak testin en iyi şekilde görülmesi sağlanmalıdır. Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrar oluşumunu sağlamas› B) Kan içindeki karbon dioksit ve suyu vücut dışına atmas› C) Karbonhidratların kimyasal sindiriminde görevli olmas› D) Safran›n. Çünkü grubun teker teker sol gözleri tutularak sağ gözün görme durumu belirlenecektir. GÖZ TARAMA FİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILACAK İŞLER : Tarama fişine bakılarak 30 fitlik ve yukarı mesafeleri göremeyen öğrenciler doktora sevk edilir. A) B) C) D) I II III IV 5. yardımcı bir “E” şeklinden yararlanılarak öğrencilere açıklama yapılır. Sistemlerin birbirleriyle iliflkileri. vücuttan uzaklaşmasını sağlamas› 5. parlayacak şekilde ışığın doğrudan kart üzerine düşmemesine. Pankreas Kan şekerini ayarlar. Kart daha önce açıklanan kurallara uyularak sınıfta uygun olan yere asılır. Daha sonra Snellen kartı gösterilerek “Burada “E”ye benzeyen büyüklü küçüklü ve değişik yönlere bakan birçok şekil var” denilir. Eşeysel hormon Yumurta ve sperm üretimini sağlar.

Görme Kusurları Tarama Fişi OKULUN ADI : SINIF-ŞUBE : SINIF MEVCUDU : TEST TARİHİ: TESTİ UYGULAYAN : Sıra no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Öğrencinin Adı-Soyadı Cinsiyeti Görme Kusurları Gözlüklü Sağ Göz Sol Göz İki Göz Sağ Göz Gözlüksüz Sol Göz İki Göz Düşünceler 65-a .

... Düşünceler 65-b .. Son Durum Gözlük alındı.. Gözlüğü yeterli görüldü.... Maddi yetersizlikten bir şey yapıla... Gözlük verildi... 30 31 Doktor Teşhisi İlaç ve tedbir önerildi..11 Sınıf-Şube:.. 34 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıra no Öğrencinin Adı-Soyadı 33 Sınıf-Şube Doğrudan doktora yollandı.. 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 Görme Kusurları Taraması İzleme Fişi (Kusurlu öğrenciler yazılır) İlaç alındı.. Bozukluk yok.... Velisine haber verildi.. 32 Okulda yapılacak iş Hiçbir şey yapılamadı.... yapılamadı.

1 2 SA⁄ BÖBREK SOL BÖBREK 5 3 5 4 ‹DRAR KESES‹ ÜRETRA 65-c .

1 SA⁄ ÜRETER 2 SOL ÜRETER 3 4 65-ç .

65-d .

65-e .

vitamin. Et. 50-60 g (iki ızgara köfte kadar) . mercimek.Yumurta haftada üç-dört adet Vücudumuz ‹çin Önemi • Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. YUMURTA VE KURU BAKLAG‹L GRUBU Et. Vücudumuz ‹çin Önemi • Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum. yumurta ve kurubaklagil grubundan günde iki porsiyon alınmalıdır. balık vb. Rehberde. balık. Her bir besin grubu ve bunların vücudumuz için önemi aşağıda belirtilmiştir. çocukların ve gençlerin ise üç-dört porsiyon süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekir (Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir bir porsiyondur. fındık. kuru fasulye. nohut. Bu besinler protein. • Yoğurt yemek ve tuzlu ayran içmek.Kurubaklagiller 90 g (bir çay bardağının alabileceği kadar) . • Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sağlığında görev alan besin içerikleri en çok bu grupta bulunur. peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. her gün alınması gereken temel besinler. yumurta. tavuk.DENGEL‹ VE YETERL‹ BESLENMEN‹N ÖNEM‹ Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi. • Hücrelerimizin çalışmasında önemli rol oynar. fıstık gibi yağlı tohumlu besinler bu grupta yer alır. 65-f . • Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. yandaki dört yapraklı yonca şekli üzerinde gösterilmiştir. ET. Bu besinler kalsiyum minerali ve yağ içerir. Bu besinlerin her gün tüketilmesi gereken miktarları şöyledir: . Yetişkinlerin günde iki. ishal tedavisinde hayati önem taşır. yağ ve karbonhidrat içerir. • Kan yapımında görevli önemli besin içeriklerini sağlar. mineral.Et. SÜT GRUBU Süt. kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlıklı gelişmesini sağlar. tavuk. Yoncanın her bir yaprağı bir besin grubunu göstermektedir. yoğurt.). vatandaşlarımızın beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”ni hazırlamıştır. ceviz.

pirinç. • Büyümemize ve gelişmemize yardım eder. muz. Bu besinler vitamin. portakal veya iki fincan pişmiş sebze bir porsiyondur. Vücudumuz ‹çin Önemi • Vücudumuzun enerji kaynağıdır. Bunun sonucunda da vücudun çalışması aksar ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. • Diş ve diş eti sağlığımızı korur. • Kalp-damar hastalıklarının ve bazı kanser türlerinin oluşma ihtimalini azaltır. yağ ve karbonhidrat içerir. mısır. • Çavdar ve yulaf gibi lif içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi. Besin gruplarında yer alan herhangi bir besin içeriğinin yetersiz alınması durumunda. T. mineral. • Özellikle protein ihtiyacının arttığı bebeklik ve çocukluk dönemlerinde. • Deri ve göz sağlığımız için önemlidir.Hacettepe Üniversitesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi” 65-g . protein. sebze ve meyve grubu altında toplanır.). Tahıl ürünleri günde altı porsiyon tüketilebilir (Bir dilim ekmek veya dört yemek kaşığı pilav bir porsiyondur.C. bu gruptaki besin içeriklerinin alınması önemlidir. bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar. • Hastalıklara karşı direncimizi artırır.) sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) . • Vücuda zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sağlığımızı korumanın ve hastalıkları önlemenin temel şartı yeterli ve dengeli beslenmektir. Bunun yanında mineral ve vitamin bakımından zengindir. Sebze ve meyvelerin içeriklerinin önemli bir kısmın› su oluflturmaktad›r. çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler bu grup içinde yer alır. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farklı besin grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz.• Hastalıklara karşı direncimizi artıran besin içeriklerini sağlar. Vücudumuz ‹çin Önemi • Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. SEBZE VE MEYVE GRUBU Bitkilerin yenebilen her türlü kısmı. vücutta o besin içeriğinin görevi yerine getirilemez. • Bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. EKMEK VE TAHIL GRUBU Buğday. Günde en az beş porsiyon (Bir orta boy elma.

............................. ................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................ ................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Notlarım ve Düşüncelerim ........................................................................................................................................ ...... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................... .............................. ......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................... .......................... ......................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65-h 74 ...................................................................................................................................................................................................... .................... ............................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ ........................................................................................................................................ ....................................................................... ........................................... ...................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->