BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Ankara - 2010

1

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

2

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

ÖNSÖZ
Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100’lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır. Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir. El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde edilmesine vesile olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı

3

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

İÇİNDEKİLER
1-BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe ampelina) ..................................... 5 2-BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula necator (Schw.).................................................... 6 3-BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara viticola) ........................................................... 8 4-BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea) .......................... 11 5-BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) .............................................................. 13 6-BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI(Agrobacterium vitis) ............................. 14 7-BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (Phomopsis viticola) ............................. 15 8-SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) .............................................................. 17 9-BAĞDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) ................. 20 10-BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ (Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostriatus, Megamecus shevketi, M. albomarginatus) ....................................................... 22 11-BAĞ THRİPSLERİ Bağ thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Bağ kahverengi thripsi (Haplothrips globiceps) .................................................. 24 12-BAĞ YAPRAKUYUZU (Colomerus (=Eriophyes) vitis) ................................. 25 13- FİLOKSERA (Viteus vitifolii) ........................................................................ 26 14-BAĞDA UNLUBİT (Planococcus citri, P. ficus) ............................................ 28 15-BAĞ YAPRAKPİRELERİ (Asymmetrasca (=Empoasca) decedens Empoasca decipiens .......................................................................................... 30 16-BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ Haziran böceği (Polyphylla fullo )...................................................................... 31 İzmir haziranböceği (P. turkmenoglui) .............................................................. 31 17-BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU (Strophomorphus ctenotus) ....................... 32 18- BAĞ ÇADIRTIRTILI (Arctia villica ) ............................................................ 34 19-ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ (Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima)..... 35 20-BAĞ GÖZKURDU (Theresimima ampelophaga).......................................... 36 21-BAĞ ÜVEZİ (Arboridia (=Erythroneura) adanae).......................................... 37 22-DÜRMECE ( BAĞ PİRALİ) (Sparganothis pilleriana) ................................... 38 23-ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI VİRÜSÜ (Rugose wood complex) ..................................................................................... 39 24-ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI VİRÜSÜ (Grapvein leaf roll virus) ..................................................................................... 40 25-ASMA YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜ (Grapvein fanleaf virus) ...................................................................................... 41 26-Bağ Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri.................................................................. 42

4

BA

HASTALIKLARI

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI BA ANTRAKNOZU HASTALI I (Elsinoe ampelina)

BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe ampelina) Hastalk Belirtileri: Etmen asmann Hastalık Belirtileri: tüm ye il ksmlarn hastalandrrsa da en çok ye •Etmensürgünlerde ve salkmlarda görülür. hastalandırırsa asmanın tüm yeşil kısımlarını Yapraklarda önce küçük, ve muntazam lekeler olu ur, da en çok yeni sürgünlerde gayrisalkımlarda görülür. daha son bunlarn merkezleri gri, kenarlar koyu kahverengile Yapraklarda önce küçük, gayri muntazam lekeler ir. Mevsi sonunda lekelerin orta ksm genellikle delinir. oluşur, daha sonra bunların merkezleri gri, kenarları Sürgünlerde lekeler, BAkahverengileşir. Mevsim sonunda lekelerin HASTALIKLARI önce açk kahverengi ve yuvarlaktr, son koyu uzayarak elips eklini alr ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlarnda orta kısmı genellikle delinir.I doku biraz kabark koyu BA ANTRAKNOZU HASTALI renkli, orta ksm ise gri renklidir. Daha ya •Sürgünlerde lekeler, önce orta ksm çatlayp çöküntü yapt nd (Elsinoe ampelina) sürgünlerdeki lekeler irile ir, açık kahverengi ve yuvarlaktır, sonra üuzayarak elips şeklini alır ve kanser görünü alr. hafifçe Tanelerdeki lekelere “Ku Gözü” denir. Bu lekelerin merkezi gri olu çökerler. Lekelerin kenarlarındaki doku Hastalk Belirtileri: krmzmsgri ye il ksmlarn hastalandrrsa da tir. Bu lekelerin altnda Etmen asmann tüm renklidir. Daha yaşlı sürgünlerdeki biraz kabarık koyu renkli, orta kısmı ve salkmlarda renkli bir ku akla çevrilmi en çok yeni ise kahve sürgünlerde hücreler kurur ve görülür. ir, civardaki görünüşümeye sertle geli alır. lekeler irileşir, orta kısmı çatlayıp çöküntü yaptığından kanserdokulardaha sonra devam etti Yapraklarda önce küçük, gayri muntazam lekeler olu ur, için bozuk ekilli kenarlar ekkül eder. bunlarn merkezleri •Tanelerdeki lekelere “Kuş Gözü” denir.gri, bir tane te koyu kahverengile ir.gri olup, Bu lekelerin merkezi Mevsim Hastal n sonunda lekelerin Görüldü ü Bitkiler: kırmızımsı kahve renkli bir kuşakla orta ksm genellikle Bu lekelerin altındaki çevrilmiştir. delinir. Sürgünlerde lekeler, önce açk kahverengi ve yuvarlaktr, sonra Asma hücreler kurur ve sertleşir,uzayarak elips eklini alr ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlarndaki civardaki dokular gelişmeye devam ettiği için Mücadele Yöntemleri: doku biraz kabark koyu renkli, orta ksm ise gri renklidir. Daha ya l bozuk şekilli bir tane teşekkül eder. lekeler irile ir, orta ksm çatlayp çöküntü yapt ndan Kültürel Önlemler sürgünlerdeki Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Asma kanser görünü ü alr. K budamas srasnda, asmalar üzerindeki hastalkl çubukl Salkmdaki belirtisi Tanelerdeki lekelere “Ku Gözü” denir. Bu lekelerin merkezi gri olup, Mücadele Yöntemleri : Kültürel Önlemler budanmal ve ba dan lekelerin trlarak yere dökülm dikkatle seçilerek uzakla altndaki krmzms kahve renkli bir ku akla çevrilmi tir. Bu •Kış budaması sırasında, hücreler kururüzerindeki hastalıklı geli meye devam etti Zayf drenajl asmalar vebitki artklar ile birlikte çubuklar dikkatle hastalkl sertle ir, civardaki dokular imha edilmelidir. i için bozuk topraklara ba ekkül yere ekilli bir tane te tesisi yaplmamaldr. a seçilerek budanmalı ve bağdan ruzaklaştırılarak eder. dökülmüş hastalıklı Hastal Kimyasal Önlemler bitki artıkları ile birlikte imhaAsma n Görüldü ü Bitkiler: edilmelidir. Zayıf drenajlı ve ağır topraklara bağ K lar budandktan sonra tesisilaçlamas: Bu ilaçlamalar ba Mücadele Yöntemleri: gözlerin henüz uyanmad  devrede uygulanmaldr yapılmamalıdır. Kültürel Önlemler Yaz laçlamas: Ba mildiyösü için sürekli ilaçl mücadele yaplan yerlerde Ba antraknozu için ayrca y Kimyasal Önlemler K budamas srasnda, asmalar üzerindeki hastalkl çubuklar Salkmdaki belirtisi ilaçlamalarna gerek duyulmaz. Bu dönemdebağlar ilaçlamalar antraknoz hastal n da kontrol •Kış İlaçlaması: Bu ilaçlamalar seçilerek budanmal ve ba dan uzakla trlarak yere dökülmü eder. dikkatle yaplan budandıktan sonra gözlerin henüz . hastalkl bitki artklar uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.ba tesisiile birlikte imha edilmelidir. Zayf drenajl ve r topraklara yaplmamaldr. Birinci ilaçlama: Sürgünler 5–10 cmaoldu için •Yaz İlaçlaması: Bağ mildiyösü unda.sürekli ilaçlı mücadele yapılan yerlerde Kimyasal Önlemler kinci laçlamas:ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullanlan ilacnhenüz süresi dikkate alnarak taneler yar büyüklü ü ve di er Bu ilaçlamalar ba lar budandktan sonra gözlerin etki uyanmad  devrede uygulanmaldr. K Bağ antraknozuilaçlamalara devam ilaçlamalarınadöneminde ilaçlamam tavsiye edilmez. için ayrıca yaz gerek duyulmaz. Bu dönemde ald döneme kadar mildiyösü için sürekli edilir.Çiçeklenme Yaz laçlamas: Ba ilaçl yapılan ilaçlamalar antraknoz yaplan mücadele yaplan yerlerde eder. kontrol eder. ayrca yaz hastalığını da kontrol Ban antraknozu için ilaçlamalarna gerek duyulmaz. Bu dönemde ilaçlamalar antraknoz hastal da . Birinci ilaçlama: Sürgünler 5–10 cm olduğunda. Birinci ilaçlama: Sürgünler 5–10 cm oldu unda. İkinci veer diğer ilaçlamalarMücadelede etki süresi dikkatelaçlar ve ilacın etki süresi Kimyasal : 1. ilaçlamada kullanılan Dozlar kinci ve di ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullanlan ilacn Kullanlacak alnarak taneler yar büyüklü ünü dikkate alınarak taneler yarı büyüklüğünü aldığıDoz tavsiye edilmez. döneme kadar ilaçlamalara ald  döneme kadar ilaçlamalara devam edilir.Çiçeklenme döneminde ilaçlamam devam edilir.Çiçeklenme döneminde ilaçlamam tavsiye edilmez. Son ilaçlama ile hasa Etkili madde ad ve Formülasyonu arasndaki süre Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar veve Dozlar Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlarl suya oran 100 Dozları
Etkili madde ad ve Formülasyonu oran Bakr oksiklorid %50 WP Bakr oksiklorid %50 Doz

Bakr sülfat%25 Bakr sülfat %25

Bakr sülfat %25

Bakr sülfat %25

(1.ilaçlama 500 g (di er ilaçlamalar) 300 (1.ilaçlama %0.5’lik Bordo Bulamac WP 500 g (di er ilaçlamalar) 1. laçlama %0.5’lik Bordo Bulamac (500g 1. laçlama Gözta +250g.Sönmemi kireç) (500g Gözta +250g.Sönmemi Bulamac %1’lik Bordo kireç) %1’lik Bordo Bulamac 2. 2. laçlama laçlama Suda çözünen Suda çözünen (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) kristal kristal %1. 5’lukBordo Bulamac Bulamac %1. 5’lukBordo 3.ilaçlama 3.ilaçlama (1500g Gözta +750g.Sönmemi kireç) (1500g Bordo Bulamac %3’lük Gözta +750g.Sönmemi kireç) Suda çözünen K %3’lük Bordo Bulamac mücadelesi kristal Suda çözünen(3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç) K mücadelesi kristal (3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç)

300 100 l suya

Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (Gün) 21

(Gün) 21

21

21

21

5

21

BA KÜLLEMES Uncinula necator (Schw.)
Hastalk asmann tüm ye il organlarnda görülür. Asma üzerinde BA KÜLLEMES beyaz pudrams bir görünüm ortaya çkar. Uncinula necator (Schw.) yapraklarda güç fark edilir. Genelde lk dönemde hastalk genç yapraklarn üst yüzeyinde ya BAĞ KÜLLEMESİ lekesine benzeyen sarms veya parlak lekeler Hastalk görülür. UncinulaBelirtileriYaprak ya landkça parlakl  gider, kalnla r ve necator (Schw.) gevrekle erek kenardan ye il ru kvrlr. Hastalk asmann tüm içe do organlarnda görülür. Asma üzerinde Sürgünler Belirtileri beyaz pudrams bir görünüm ortaya çkar. siyaha yakn koyu kahverengi Hastalıkye ilken hastalkl ksmlar renk alarak, hastalk genç lekeler krmzms kahverengi renge lk dönemde k n bu yapraklarda güç fark edilir. Genelde •Hastalık asmanın tüm yeşil organlarında görülür. dönü mektedir. yapraklarn üst yüzeyinde ya lekesine benzeyen sarms veya parlak Asma üzerinde beyaz yakalanan  taneler küçük ve görünüm Salkmda ise hastal a erken lekeler görülür. Yaprak ya landkçapudramsı birkalnla r kalr, parlakl gider, rile ebilmi veya gevrekle erek kenardan içe do ru kvrlr. önce yakalanan tanelerin sap ortaya çıkar. olgunla madan hemen do dönemde hastalık Genelde taneler 8 kahverengi Sürgünler ye çatlad  görülür. genç yapraklarda güç fark •İlkrultusundailken hastalkl ksmlar siyaha yakn%koyuekerleninceye kadar devam k renk alarak, eder.n bu lekeler krmzms kahverengi renge edilir. n Görüldü ü Bitkiler Genelde yaprakların üst yüzeyinde yağ Hastal dönü mektedir. lekesineise hastal a erken yakalanan taneler küçük lekeler benzeyen sarımsı veya parlak kalr, Asma Salkmda Mücadele Yaprak rile ebilmi veya olgunla yaşlandıkça parlaklığı gider, görülür. Yöntemleri madan hemen önce yakalanan tanelerin sap Kültürel Önlemler do rultusunda çatlad  görülür. Genelde taneler % 8 ekerleninceye kalınlaşır ve gevrekleşerek kenardan içe doğru BA KÜLLEMES Ba larda eder. kadar devamksa budama ile çubuk ve tomurcuklarda k layan etmenin Uncinula necator Bitkiler kıvrılır. Görüldü ü (Schw.) yo unlu Hastal n unun azaltlmas, asmann iç ksmlarna do ru hava dola m ve e •Sürgünler lanld  gibi, kimyasal kontrolün de etkinli i artrlm Asmalenmesi sa yeşilken hastalıklı kısımlar siyaha Yapraklardaki görünümü Hastalk Belirtileri Yapraklardaki görünümü olur. Mücadele Yöntemleri tüm ye il organlarnda görülür. Asma üzerinde yakın koyu kahverengi renk alarak, kışın bu lekeler Hastalk asmann Kimyasal Önlemler Kültürel pudrams bir görünüm ortaya çkar. beyaz Önlemler kırmızımsı kahverengi renge dönüşmektedir. Birinci ilaçlama: Sürgünler 25–30tomurcuklarda olunca etmenin Ba lk dönemde hastalk çubuk ve cm uzunlukta k layan larda ksa budama ile genç yapraklarda güç fark edilir. Genelde •Salkımda yüzeyinde yapraklarksmlarnaüdo sarms veya parlak kinci ilaçlama: Çiçek taç ya lekesine benzeyen ru hava dola m yo yapraklarn üstise hastalığa erken yakalanan taneler unlu unun azaltlmas, asmann iç döküldü dönemde, lekeler kalır, Yaprak ya kinci ilaçlamadan sonra kullanlan ve Üçüncü görülür. ilaçlamalar: landkçakontrolün olgunlaşmadan e lenmesi di er İrileşebilmiş parlakl etkinli i artrlm küçük vesa lanld  gibi, kimyasal veya degider, kalnla r ve Yapraklardaki görünümü gevrekle erek kenardan içe meteorolojik olur. etki süresi, bölgelerin do ru kvrlr.ve çevre ko ullaryla birlikte ilacn hemenÖnlemler hastalkl ksmlar siyaha yakn koyu kahverengi önce yakalanan tanelerin sapı Sürgünler dü ilken ye me dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Kimyasalben tanelere renk alarak, k bu lekeler krmzms kahverengi renge doğrultusundançatladığı görülür. olunca yaplacaksa, Birinci ilaçlama: Sürgünler 25–30 cm uzunlukta Genelde taneler Külleme ilaçlamas ile mildiyö ilaçlamas birlikte %dönüşekerleninceye erken döküldü ü dönemde, küçük kalr, 8 mektedir. hastal a kadar devam eder. kar abilirlikleriÇiçek taçalnmaldr. yakalanan taneler kinci ilaçlama: dikkate yapraklar Salkmda ise Üçüncü ve di er ilaçlamalar: kinci Bitkiler:sonra kullanlan Hastalığın Görüldüğü hemen önce yakalanan tanelerin sap rile ebilmi veya olgunla madan ilaçlamadan Asma Meyvedeki zarar Meyvedeki zararı en uygun scaklk aral süresi, Yöntemleri Genelde çevre koÖnlemler 30 ilacn etki  25–30 0C’dir. görülür. : Kültürel % 8azalmakta do rultusunda bölgelerinlacn etkisi 18 ve taneler ullaryla birlikte çatlad  meteorolojik 0C’nin altnda ekerleninceye Kükürt uygulamalar için Mücadeleme dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. kadar devam 0 C’nin üstünde isekısa budama tanelere ben dü eder. tomurcuklarda kışlayan etmenin asmalara zarar verebilmektedir. •Bağlarda ile çubuk ve ü mildiyö ilaçlamas birlikte yaplacaksa, Hastal ilaçlamas Külleme n Görüldü ileBitkiler yoğunluğunun azaltılması, asmanın iç kısımlarınaDozlar: hava dolaşımı ve kar Asma abilirlikleri dikkate alnmaldr. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve doğru
Mücadele Yöntemleri

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Hastalk Belirtileri

eşlenmesi Doz Meyvedeki zarar sağlanıldığı gibi, kimyasal kontrolün de etkinliği artırılmış olur. Kültürel Önlemler Son ilaçlama ile hasat Ba  25–30 k layan etmenin Kükürtmadde ad ve için en uygun scaklk arallarda ksa 0C’dir. lacn etkisi 18 0C’nin altnda azalmakta 30 Kimyasal Önlemler Etkili uygulamalar oran Formülasyonu budama ile çubuk ve tomurcuklarda arasndaki süre 0 yo unlu hava dola m C’nin üstünde ise asmalara zarar verebilmektedir. unun azaltlmas, asmann iç ksmlarna do ru (Gün) 100 l suya •Birinci ilaçlama: Sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca
Yapraklardaki görünümü ve e lenmesi sa lanld  gibi, kimyasal kontrolün de etkinli i artrlm

Fenarimol+Quinoxyfen Dinocap 350 g/l 60g/l+200g/l ad ve oran Etkili madde Dinocap 475 g/l 50 g/l Fenbuconazole Fenarimol 120 g/l Flusilazole 100g/l Bupirimate 250 g/l Fenarimol+Quinoxyfen 60g/l+200g/l Bromuconazole 100 g/l Fenbuconazole 50 g/l Carbendazim %50 Flusilazole 100g/l50 g/l Diniconazole
Dinocap 350 g/l Dinocap 475 g/l Fenarimol 120 g/l Azoxystrobin 250 g/l

meteorolojik veÇiçek taç yapraklar döküldü ü dönemde, tanelere kinci ilaçlama: çevre koşullarıyla birlikte süre Formülasyonu arasndaki SC 14 ilaçlamalar:30 ml ilaçlamadan kinci kullanlan 100 l suya ben düşme dönemine kadarÜçüncü ve di erbölgelerin meteorolojik ve çevresonra(Gün) birlikte ilaçlamalara devam edilmelidir.ko ullaryla ilacn etki süresi, Carbendazim %50 14 Azoxystrobin 250 g/l SC 7560 g ml 21 •Külleme ilaçlaması ile mildiyöWP ben dü me birlikte kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. ilaçlaması dönemine yapılacaksa, karışabilirlikleri tanelere Külleme ilaçlamas ile 40 ml mildiyö ilaçlamas birlikte721 yaplacaksa, dikkate alınmalıdır. Bupirimate 25050 g/l EC Diniconazole g/l EC 30 ml kar abilirlikleri dikkate alnmaldr. •Kükürt g/l g/l uygulamaları için enEC uygun sıcaklık 50ml aralığı 25–30 0C’dir. İlacın Bromuconazolezarar SC 30 ml 14 Dinocap 350 100 21 Meyvedeki 0 etkisi 18 0C’nin için en uygun scaklk aral  25–30 0C’dir. lacn etkisi 18 0C’nin altnda azalmakta zarar Kükürt uygulamalar altında azalmakta 30 C’nin üstünde ise asmalara 30 0 Dinocap 475 g/l EC 40 21 Carbendazim %50 ise asmalara zarar verebilmektedir. WP 60 gml 14 C’nin üstünde verebilmektedir. Fenarimol 120 g/l EC 15 ml 28 Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar 30 mlDozları: ve ve Dozlar: Diniconazole 50 EC 21 Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar
Formülasyonu

etki süresi, oran Etkili madde ad ve bölgelerin Bromuconazole 100 g/l

•İkinci ilaçlama: Çiçek Mücadelede Kullanlacak laçlar75 ml yaprakları döküldüğüDozlar: Azoxystrobin 250 g/l SC 21 Kimyasal taç olur. ve dönemde, Kimyasal Önlemler •Üçüncü g/l Bupirimate 250 ve diğer ilaçlamalar: ilaçlama: Sürgünler Dozml cm sonra kullanılanhasat EC İkinci ilaçlamadan uzunlukta olunca 7 ile ilacın 40 Son ilaçlama Birinci 25–30

EC EC EC EC

20 ml 50ml
100ml 40 l ml 40 suya ml 1575 ml ml 12 40 ml 30 ml

Doz

ECSC EW EC
SC

Son ilaçlama ile hasat 28 21 arasndaki süre (Gün) 21 14 21 28 28 7 14

EC

20 ml

28

EC WP EW EC
EC EC EC

40 60 g ml 1230 ml ml
50ml 40 ml 15 ml

14 14 28 21
21 21 28

6

Azoxystrobin 250 g/l Bupirimate 250 g/l Bromuconazole 100 g/l Carbendazim %50 Diniconazole 50 g/l Dinocap 350 g/l Dinocap 475 g/l Fenarimol 120 g/l Fenarimol+Quinoxyfen 60g/l+200g/l Fenbuconazole 50 g/l Flusilazole 100g/l
Flusilazole 400 g/l Hexaconazole 50 g/l Iminoctadine trialbesilate %40 Kresoxim-Methyl %50 Kresoxim-Methyl+Boscalid 100+200 g/l Kükürt %73 Kükürt %80 Kükürt% 99 Myclobutanil 125 g/l Myclobutanil 245 g/l Myclobutanil+Dinocap 75+325 g/l Metrafenone 500 g/l Penconazole 100 g/l Penconazole 200 g/l Pyraclostrobin+Metiram %5+ %55 Tebuconazole 250 g/l Triadimefon %5 Triadimenol 250 g/l Triadimenol 50 g/l Triadimenol+Folpet %1.5+%70 Trifloxystrobin 50 % Triflumizole 30 % Kükürt 800g/l Spiroxamine+Tebuconazole+ Triadimenol 250 g/l+167g/l +43g/l Proquinazid 200g/l Thiophanate-methyl %70 Bakr Tuzlar+Mancozeb+Kükürt 15+6+50

SC EC

75 ml 40 ml

21 7 14 14 21 21 21 28 28 14 28
28 14 56 35 28 7 7

SC 30 ml BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI WP EC EC EC EC EC EC EW
EC SC WP WG SC WP WP/WG Toz EC EC EC SC EC EW WG EC WP EC EW WP WG WP SC EC EC WP WP

60 g 30 ml 50ml 40 ml 15 ml 20 ml 40 ml 12 ml
3 ml 30 ml 75 g 20 g 30 ml 500 g 400 g 1. laçlama=2kgdekara 2. laçlama=6kgdekara 3. laçlama=8 kgdekara 15 ml 7.5 ml 30 ml 20 ml 25 ml 10 ml 200 g 40 ml 100 g 10 ml 100 ml 200 g 10 g 30 g 400ml 35ml 25 ml 100 g 800 g

14 14 21 28 21 21 28 21 21 21 21 araplk üzümde 42 Sofralk üzümde 10 35 7 7 21 28 14 21

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

7

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI BA M LD YÖSÜ (Plasmopara viticola) BA M LD YÖSÜ BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara viticola) Hastalk Belirtisi (Plasmopara viticola) Hastalk asmann tüm ye il ksmlarnda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Hastalk Belirtisi Hastalık Belirtisi hastalk görülmeye ba lar. Hastalk asmann tüm ye il ksmlarnda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Yapraklarn üst yüzeyinde sarmtrak renkli tipik ya lekeleri meydana gelir, a •Hastalık asmanın hastalk görülmeye ba lar. tüm yeşil kısımlarında görülebilir. yüzeyinde de beyaz renkli mantar tabakas olu ur. Lekeler büyüdükçe ortalar Sürgünler yüzeyinde sarmtrak renkli tipik ya lekeleri meydana Yapraklarn üst25 cm iken hastalık görülmeye başlar. gelir, a kzarr ve dökülür. yüzeyinde de beyaz renkliyüzeyinde sarımtırak renkli tipik •Yaprakların eliptikmantar tabakas olu ur. Lekeler büyüdükçe ortalar Sürgünler üzerinde üst lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle kzarr ve dökülür. kurur. lekeleri meydana gelir, alt yüzeyinde de beyaz yağ Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle Çiçek salkmlarnda tabakası oluşur. Lekeler büyüdükçezamanda renkli mantar ise mantar tabakas her tarafn kaplayabilir, ksa kurur. kahverengiye dönü üp kuruyarak dökülür. Olgun taneler hastal a daha az Çiçek salkmlarnda ise mantar tabakas her tarafn kaplayabilir, ksa zamanda ortaları duyarldr. kızarır ve dökülür. kahverengiye dönü üp kuruyarak dökülür. Olgun taneler hastal gelir. az a daha Yapraktaki belirtisi Yapraktaki belirtisi •Sürgünler üzerinde eliptik tabakasndan dolay grimsi bir renk alr Taneler küçük iken hassas olup mantar lekeler meydana duyarldr. Şiddetli durumlarda sürgünlerçe itlerde dolay grimsi bir renk alr •Taneler çe itlerde mat grimsi-yemantar tabakasndanpembemsi krmzya döner Beyaz küçük iken hassas olup il, siyah kurur. Yapraktaki belirtisi salkımlarında ise mantar pembemsi her • •Çiçek Görüldü ü grimsi-ye il, siyah çe itlerdetabakasıkrmzya döner Beyaz çe itlerde mat Hastal n Bitkiler: tarafını kaplayabilir, kısa zamanda kahverengiye Asma Hastal n Görüldü ü Bitkiler: dökülür. Olgun taneler dönüşüp kuruyarak Mücadele Yöntemleri: Asma Kültürel Önlemler: az duyarlıdır. hastalığa daha Mücadele Yöntemleri: Hastalkl sürgünler dipten kesilip uzakla trlmaldr. •Taneler küçük iken hassas olup mantar Kültürel Önlemler: Salkmdaki belirtisi Salkımdaki belirtisi • Hastalkl sürgünler dipten kesilip uzakla trlmaldr. temizlenmelidir. Asmalarn alt hastalkl yapraklar ve yabanc otlardan tabakasından dolayı grimsi bir renk alır. Salkmdaki belirtisi • Beyaz çeşitlerde matAsmalarn alt hastalkl yapraklar ve yabanc otlardan temizlenmelidir. grimsi-yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya • Lüzumundan fazla sulanmamaldr. döner. •Kimyasal Önlemlersulanmamaldr. Lüzumundan fazla

Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: uyar istasyonlarnn bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yaplacak anonslar dikkate alnmaldr. Son ilaçlama ile • Asmaların altı hastalıklı yapraklar veKullanlacak laçlar ve Dozlar: Doz Kimyasal Mücadelede yabancı otlardan temizlenmelidir. hasat arasndak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Son ilaçlama ile Doz süre • Lüzumundan fazla sulanmamalıdır. 100 l suya hasat arasndak (Gün) Etkili madde ad ve oran Formülasyonu süre 100 l ml Kimyasal Önlemler Azoxystrobin 250 g/l SC 75 suya 21 (Gün) Bakr kompleksi + Mancozeb Azoxystrobin 250 g/l sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha 21 SC 75 ml 21 •Birinci ilaçlama WP 300 g (%21+20) Bakr Mancozeb sonrakikompleksi + ilacın etki süresiyle günlük sıcaklık, yağış ortalaması 21 ilaçlamalar WP 300 g Bakr hidroksit %35 DF 175 g 14 (%21+20) Bakr hidroksit %35 %40 oluşturduğunda

Kimyasal Önlemler Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Asma ilaçlama sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilacn etki süresiyle Birinci günlük scaklk, ya  ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastalk için uygun ko ullar Mücadele Yöntemleri: cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilacn etki süresiyle Birinci ilaçlama sürgünler 25–30 olu turdu unda yaplmaldr. Hastalk etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve günlük scaklk, ya  ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastalk için uygun ko ullar Kültürel Önlemler: uyar istasyonlarnn bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yaplacak anonslar dikkate alnmaldr. olu turdu undasürgünler dipten etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve •Hastalıklı yaplmaldr. Hastalk kesilip uzaklaştırılmalıdır.

Bakra e de er Bakr hidroksit 537,25g/l Bakr hidroksit 350g/l Metalik Bakra e de er Bakr Bakr oksiklorid %50 hidroksit Bakr oksiklorid 357.5 Bakr oksiklorid %50 Bakr oksiklorid 700g/l 357.5 Bakr oksiklorid oksiklorür %16 Kalsiyum 700g/l Bakr Kalsiyum sülfat %20 %16 kalsiyum oksiklorür

nispi nem ve çiğ gibi meteorolojik etkenler hastalık için uygun koşullar DF 175 g 250 yapılmalıdır. Hastalık etkenleri ortadan kalktığında 14 Bakr hidroksit %50 %40 WP/DG 250 g ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin DF uyarı istasyonlarının bulunduğu 14 ve 537,25g/l Bakr hidroksit 350g/l Metalik yörelerde ise ilaçlamalar için yapılacak anonslar dikkate alınmalıdır. Bakr hidroksit %50 WP/DG 250 g 14 SC 100 g
SC WP WP SC SC SC WP WP 300(1.ilaçlama)100 g 500g(2.ilaçlama) 300(1.ilaçlama)350ml 500g(2.ilaçlama) 350ml 200 ml 200 g. 1000ml 1000 g. 500g–1300 g

21 21 14 14 14 14

8

Kimyasal Önlemler

Kimyasal Mücadelede Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Kimyasal
Etkili madde ad ve oran Azoxystrobin 250 g/l Bakr kompleksi (%21+20) Bakr hidroksit %35 Bakr hidroksit %40 Bakr hidroksit %50 537,25g/l Bakr hidroksit 350g/l Metalik Bakra e de er Bakr hidroksit Bakr oksiklorid %50 Bakr oksiklorid 357.5 Bakr oksiklorid 700g/l Bakr Kalsiyum oksiklorür %16 Bakr kalsiyum sülfat %20 Bakr kalsiyum sülfat % 20 Bordo Bulamac + Mancozeb %12 + %30 Bordo Bulamac + Mancozeb + Cymoxanil %57.7+ %20+ %2.4 Bakr sülfat Pentahidrat 65.82 g/l Bakr Oksisülfat 193 g/l + Mancozeb Formülasyonu SC WP DF DF WP/DG SC WP SC SC WP WP WG WG WP SC SC Doz 100 l suya 75 ml 300 g 175 g 250 g 250 g 100 g 300(1.ilaçlama)500g(2.ilaçlama) 350ml 200 ml 1000 g. 500g–1300 g 750-1250 g 300 g 400 g 50 ml 500 ml %0.5likBordoBulamac 1. ilaçlama (500gGözta +250 g. Sönmemi kireç) %1’lik Bordo Bulamac 2. laçlama (1000g Gözta +500g sönmemi kireç) %1.5’luk Bordo Bulamac 3. ilaçlama 1500. Gözta + 750 gSönmemi Kireç Captan %50 Captan 500 g/l Chlorothalonil+Bakroksiklorid %25+%25 Cymoxanil %50 Cymoxanil+Bakr %3+%22,5 Cymoxanil+Bakr (%4.20+ %39.75) Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 Cymoxanil+Propineb %6+%70 WP FL WP WP WP WG WP WG WP 300 g 300 ml 250 g 60 g 300 g 200 g 300 g 200 g 200 g

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Birinci ilaçlama sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilacn etki süresiyle günlük scaklk, ya  ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastalk için uygun ko ullar olu turdu unda yaplmaldr. Hastalk etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyar istasyonlarnn bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yaplacak anonslar dikkate alnmaldr.
Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (Gün) 21 21 14 14 14

21 14 14 14 14 14 21 21 21

Bakr sülfat %25

Suda çözünün kristal

21

3 3 21 -? 21 21 14 28 28

9

Captan %50 Captan 500 g/l Chlorothalonil+Bakroksiklorid BAĞ %25+%25 Cymoxanil %50 Cymoxanil+Bakr %3+%22,5 Cymoxanil+Bakr (%4.20+ %39.75) Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 Cymoxanil+Propineb %6+%70 Bakr Hidroksit % 46,1 Dimethomorpf+Bakr oksiklorit %6 + %40 Dimethomorpf+Mancozeb %9+%60 Dithianon %70 Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30 Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5 Fenamidone+Fosetyl-Al %4.44+%66.7 Folpet %50 Fosetyl Al + Mancozeb %35 + %35 Iprovalicarb + Propineb %5.5 + %61.3 Mancozeb %72 Mancozeb %75 Mancozeb %80 Metalaxyl+Mancozeb %8+%64 Metalaxyl+Mancozeb %4+%64
Metiram %80 Oxadixyl+Mancozeb %10+%56 Phosphorous acid 400 g/l Propineb %70 Pyraclostrobin + Metiram %5 + %55 Zoxamide + Mancozeb %8.3 + %66.7 Bakr sülfat pendahidrat65.82 g/l Bakr tuzlar+ Mancozeb ( %20 +%21) Ya ve Rosin tuzlar(51.4 g/l) asitlerinin Bakr

WP FL

300 g 300 ml

3 3 21 -? 21 21 14 28 28 21 10 28 14 28 28 28 7 14 28 21 21 21 14 10
56 21 28 28 21 21 7

WP 250 g HASTALIK ve ZARARLILARI WP WP WG WP WG WP DF WP WP WG DF WG DF WP WG WP WP WG WP WP WP
DF WP SL WP WG WG SC WP EC

60 g 300 g 200 g 300 g 200 g 200 g 150 g 300 g 200 g 40 g 40 g 80g 200 g 200 g 300 g 225 200g 150 g 200 g 250 g 250 g
200 g 200 g 400 ml 200 g 200 g 180 50ml 300g 200ml

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA LARDA KUR UN KÜF HASTALI I (Botrytis cinerea)

10

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)

Hastalk Belirtisi Hastalk Belirtisi Hastalık Belirtisi Hastalk elveri li ko ullarda bitkinin tüm ye il ksmlarnda görülebilirse Hastalk elveri li ko ullarda bitkinin tüm ye il ksmlarnda görülebilirse •Hastalık elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil sk olarak salkm ve tanelerde zarar yapar. sk olarak salkm ve tanelerde zarar yapar. Tanelerde önce 3–5 mm çapnda yuvarlak pembemsi, kzla yakn lekeler Tanelerde önce görülebilirse yuvarlak mm çapnda de daha sık kzla yakn kısımlarında 3–5üzerinde homojen bir pembemsi, olarak lekelerr görülür. Leke tane üzerinde homojen bir ekilde büyür ve büyüdükçe r görülür. Leke tane ekilde büyür ve büyüdükçe salkımr. tanelerde zarar yapar. koyula r. koyula ve Parmakla bastrld nda hastalkl kabuk etli ksmndan kolayca ayrlr. Parmakla bastrld nda hastalkl kabuk etli ksmndan kolayca •Tanelerde önce 3–5 mm çapında yuvarlak ayrlr. leri dönemde salkm ve taneler gir renkte bir küf tabakasyla kaplanr. leri dönemde salkm ve taneler gir renkte bir küf tabakasyla pembemsi, devrede buru ur ve me inle halinde görülür. kaplanr. kızıla yakın lekeler mi gibi görünüm ortaya çkar. çatlar çok ileri devrede buru ur ve me inle mi gibi görünüm ortaya çkar. çatlar çok ileri S S

alkmdaki zararzararı alkmdaki zarar Salkımdaki

Yapraktaki zarar Yapraktaki zarar Yapraktaki zararı

1. mücadeleye üzümlerin olgunla ma ba langcndan Mücadele Yöntemleri: önceilaçlamaya hastalklailaçlamalar kullanlan ilacn etki süresi dikkate önce ba lanmal, di er ilaçlamalar kullanlan ilacn etki süresi dikkate ba lanmal, di er yaplmal, ilacn etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama i Kültürel Önlemler: yaplmal, ilacn etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama i zamanna dikkat edilmelidir. zamanna dikkat edilmelidir. •Kültürel mücadele kimyasal mücadele kadar önemlidir. •Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için iyi bir yaprak ve Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: dal seyreltmesi yapılmalıdır. Doz Son ilaçlama ile Doz Son ilaçlama ile •Bilhassa hasat Etkili madde ad ve oran dönemi sonbahara kalan bu nedenle yağışlardan Formülasyonu arasndaki sü Etkili madde ad ve oran Formülasyonu arasndaki sü (gün) 100 l suya etkilenen asmaların üzeri polietilen örtülerle örtülerek, l dört köşesinden (gün) 100 suya iplerle yere çakılan kazıklara bağlanmalıdır. Boscalid %50 WG 120 g 28 Boscalid %50 WG 120 g 28 •Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO2 (Kükürt Chlorothalonil+Carbendazim Chlorothalonil+Carbendazim EC 200 g 7 EC 200 g 7 dioksit) 450+100 g/l gazı ile gazlanarak soğuk hava depolarına yerleştirilmelidir. 450+100 g/l Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+ Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+ •Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamalıdır ve fazla WG 50 g 7 WG 50 g 7 %25 %25 çiftlik gübresinden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Fenhexamid 500 g/l SC 100 ml 7 Fenhexamid 500 g/l SC 100 ml 7 Kimyasal Önlemler: araplk 14 araplk 14 Fenhexamid %50 WP 100 g Fenhexamid %50 WP 100 g • 1. ilaçlamaya hastalıkla mücadeleye üzümlerin olgunlaşma Sofralk 7 Sofralk 7 başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar kullanılan Folpet 500 g/l SC 200 ml 7 Folpet 500 g/l SC 200 ml 7 ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalı, ilacın etki süresi göz önünde Imazalil 500 g/l EC 30 ml 3 Imazalil 500 g/l EC 3 bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanına dikkat30 ml edilmelidir. Iprodione %50 Iprodione %50 WP WP SC SC WP WP 75 g 75 g 14 14 Pyrimethanil 300 g/l Pyrimethanil 300 g/l Tolyfluanid %50 Tolyfluanid %50 Diethofencarb +Carbendazim Diethofencarb +Carbendazim 100 ml 100 ml 200 g 200 g 21 21 21 21

Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Hastal n Görüldü ü Bitkiler: ve büyüdükçe rengikonukçusu vardr. Asma süs bitkileri, meyveler s de koyulaşır. Hastal n çok geni bir konukçusu vardr. Asma süs bitkileri, meyveler s Hastal n çok geni bir orman a açlar,bastırıldığında hastalıklı ve yem bitkileridir. •Parmakla endüstri bitkileri, makiler, çallar ve yem bitkileridir. orman a açlar, endüstri bitkileri, makiler, çallar kabuk etli kısmından kolayca ayrılır. Mücadele Yöntemleri: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: •İleri dönemde salkım ve taneler gir renkte bir Kültürel Önlemler: Kültürel mücadele kimyasal mücadele kadar önemlidir. Kültürel mücadele kaplanır. Taneler önemlidir. ileri küf tabakasıylakimyasal mücadele kadarçatlar çok bir yaprak ve dal Asmalarda güne lenme ve havalanmay sa lamak için iyi bir yaprak ve dal Asmalarda güne lenme ve havalanmay sa lamak için iyi devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi görünüm seyreltmesi yaplmaldr. seyreltmesi yaplmaldr. Bilhassa hasat dönemi sonbahara kalan bu  lardan e Bilhassa hasat dönemi sonbahara kalan bu nedenle ya  lardan e ortaya çıkar. polietilen örtülerle örtülerek, dört nedenle ya iplerle yere asmalarn üzeri kö esinden asmalarn üzeri polietilen örtülerle örtülerek, dört kö esinden iplerle yere Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: kazklara ba lanmaldr. kazklara ba lanmaldr. Üzümler sonbaharda geniş bir konukçusu vardır. Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO2 (Kükürt •Hastalığın çok fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO2 (Kükürt gaz ile gazlanarak so uk hava depolarna yerle tirilmelidir. gaz ile gazlanarak so uk hava depolarna yerle tirilmelidir. Asma süs bitkileri, meyveler sebzeler, orman ve fazl Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamaldr ve fazl Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamaldr gübresinden ve a r azotlu gübrelemeden kaçnlmaldr. ağaçları, ve a r azotlu gübrelemeden kaçnlmaldr. ve gübresinden endüstri bitkileri, makiler, çalılar yem bitkileridir. Kimyasal Önlemler: Kimyasal Önlemler:

1. ilaçlamaya hastalkla mücadeleye üzümlerin olgunla ma ba langcndan

11

gübresinden ve a r azotlu gübrelemeden kaçnlmaldr. Yapraktaki zarar Kimyasal Önlemler: 1. ilaçlamaya hastalkla mücadeleye üzümlerin olgunla ma ba langcndan hemen BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI önce ba lanmal, di er ilaçlamalar kullanlan ilacn etki süresi dikkate alnarak yaplmal, ilacn etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanna dikkat edilmelidir. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Formülasyonu WG EC WG SC WP SC EC WP SC WP SC WG WP SC Doz 100 l suya 120 g 200 g 50 g 100 ml 100 g 200 ml 30 ml 75 g 100 ml 200 g 60 ml 125 g 200 g 1500 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 28 7 7 7 araplk 14 Sofralk 7 7 3 14 21 21 14 7 10 -

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Etkili madde ad ve oran Boscalid %50 Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/l Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+ %25 Fenhexamid 500 g/l Fenhexamid %50 Folpet 500 g/l Imazalil 500 g/l Iprodione %50 Pyrimethanil 300 g/l Tolyfluanid %50 Diethofencarb +Carbendazim 250+250 Folpet %80 Triadimenol +Folpet 1,5% +%20 Bacllus subtilis OST rk%1.34

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA LARDA KAV (ESCA) HASTALI I (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius)

12

Hastalk Belirtisi Hastalk ba langçta gözlerin uyanmasnda gecikme geli mesinde gerileme eklinde kendini gösterir. Genellikle asmann bir dalnda ba lar ve daha sonra di er dallarna da geçer. Yapraklar do al ye illi ini yitirir ve zamanla sararr. Ya l yapraklar damar aralarnda önce sarart eklinde açlmalar görülür. Daha sonra bu lekeler birle ir ve renkleri kzl kahverengiye dönü ür. Bu durumda damar aralarnda kanal biçiminde lekeli alanlar olu urken, damarlarda ise nispeten ye il kalr. Daha genç yapraklar effafla r, salkm silker ve yapraklarla kuruyarak dalnda asl kalr. Bazen tane ba lama ile olgunla ma arasndaki herhangi bir zamanda, tanelerin yüzeyinde koyu mor nokta ya da lekeler ortaya çkar. Bu lekeler tüm salkmda görüldü ü gibi baz ksmlarna serpi tirilmi vaziyette bulunabilir. Hastalk daha çok ya l asmalarda dikkati çeker. Bazen çok scak yaz

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BAĞ edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç HASTALIK ve ZARARLILARI
BA LARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALI I (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) Hastalk Belirtisi Hastalk ba langçta gözlerin uyanmasnda gecikme geli mesinde gerileme Hastalık Belirtisi eklinde kendini gösterir. •Hastalık başlangıçta gözlerin uyanmasında Genellikle asmann bir dalnda ba lar ve daha sonra di er dallarna da geçer. Yapraklar do al ye illi ini yitirir ve zamanla sararr. Ya l yapraklar damar gecikme gelişmesinde gerileme şeklinde kendini aralarnda önce sarart eklinde açlmalar görülür. Daha sonra bu lekeler gösterir. birle ir ve renkleri kzl kahverengiye dönü ür. Bu durumda damar aralarnda •Genellikle asmanın bir dalında başlar ve daha kanal biçiminde lekeli alanlar olu urken, damarlarda ise nispeten ye il kalr. Daha gençdiğer dallarına r, salkm silker ve yapraklarla kuruyarak sonra yapraklar effafla da geçer. dalnda asl kalr. •Yapraklar doğal yeşilliğini yitirir ve zamanla Bazen tane ba lama ile olgunla ma arasndaki herhangi bir zamanda, tanelerin yüzeyinde koyu mor nokta yadamar aralarında önce tüm sararır. Yaşlı yapraklar da lekeler ortaya çkar. Bu lekeler salkmda görüldü ü gibi baz ksmlarna serpi tirilmi vaziyette bulunabilir. sarartı şeklinde açılmalar görülür. Daha sonra Hastalk daha çok ya l asmalarda dikkati çeker. Bazen çok scak yaz bu lekeler birleşir ve renkleri kızıl kahverengiye aylarnda, adeta yldrm çarpm gibi yapraklarn birden bire solup kurudu u, genç sürgünlerin Bu durumda damar aniden öldü ü kanal Bu dönüşür. bunu izledi i ve asmann aralarında görülür. durumda asma bazen son bir çabayla gövdesinden obur sürgünler çkartarak biçiminde lekeli ya ama mücadelesi verir. alanlar oluşurken, damarlarda ise Yapraktaki zararı
Gövde ve kaln dallarn enine kesitlerine bakt mzda merkezin çevresinde

nispeten yeşil kalır. hastalktan dolay daha koyu renkli sert dokulu bir ku akla çevrilmi oldu u •Daha genç yapraklargörülür. şeffaflaşır, salkım silker ve yapraklarla kuruyarak Yldan yla asmann içi kavla r ve kavla ma içten d a do ru olur. dalında asılı ü Bitkiler: Hastal n Görüldü kalır. S.•Bazen tane bağlama kays, me e, zeytin ve akasya’dr. hirsutum’un konukçular asma, ile olgunlaşma arasındaki herhangi bir zamanda, P. igniarius’un konukçular orman a açlar, asma, elma ve özellikle yapraklarn döken a açlar. tanelerin yüzeyinde koyu mor nokta ya da lekeler ortaya çıkar. Bu lekeler tüm Mücadele Yöntemleri: salkımda görüldüğü gibi bazı kısımlarına serpiştirilmiş vaziyette bulunabilir. Kültürel Önlemler: Hastalk daha çok ya l asmalarda görüldü ünden hastalkl, çok ya l, verimden dü mü asmalar sökülüp geri •Hastalık daha çok yaşlı asmalarda dikkati çeker. Bazen çok sıcak yaz kalan artklar da yaklmaldr. aylarında, dinlendirdikten sonra çarpmış yaplmaldr. Topra  birkaç yladeta yıldırım yeniden dikim gibi yaprakların birden bire solup kuruduğu, için ayr budama aletleri bunu izlediği ve asmanın aniden öldüğü Hastalkl omcalargenç sürgünlerin kullanlmaldr ve böyle omcalardan çubuk alnmamaldr. Budama v.b. Bu durumda yaralarn bazen son bir verilmemeli, olu mu sa da dezenfektan bir görülür. nedenlerle büyük asma olu masna meydan çabayla gövdesinden obur macunla yaralar hemen kapatlmaldr. sürgünler çıkartarak yaşama mücadelesi verir. Kimyasal Önlemler: Günümüzde önerilebilecek bir dalların enine kimyasal mücadelesi yaplamamaktadr. merkezin •Gövde ve kalın ilaç bulunmad  için kesitlerine baktığımızda çevresinde hastalıktan dolayı daha koyu HASTALI Idokulu bir kuşakla renkli sert BA LARDA KÖK URU çevrilmiş olduğu görülür. (Agrobacterium vitis) •Yıldan yıla asmanın içi kavlaşır ve kavlaşma içten dışa doğru olur. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: •S. hirsutum’un konukçuları asma, kayısı, meşe, zeytin ve akasya’dır. •P. igniarius’un konukçuları orman ağaçları, asma, elma ve özellikle yapraklarını döken ağaçlar. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler: •Hastalık daha çok yaşlı asmalarda görüldüğünden hastalıklı, çok yaşlı, verimden düşmüş asmalar sökülüp geri kalan artıklar da yakılmalıdır. •Toprağı birkaç yıl dinlendirdikten sonra yeniden dikim yapılmalıdır. •Hastalıklı omcalar için ayrı budama aletleri kullanılmalıdır ve böyle omcalardan çubuk alınmamalıdır. •Budama v.b. nedenlerle büyük yaraların oluşmasına meydan verilmemeli, oluşmuşsa da dezenfektan bir macunla yaralar hemen kapatılmalıdır. Kimyasal Önlemler: •Günümüzde önerilebilecek bir ilaç bulunmadığı için kimyasal mücadelesi yapılamamaktadır.
13

Asmadaki zarar

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
Hastalk Belirtisi Etmen asma bitkisinde, topra a kar m urlarda ve kök parçalarnda BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI Bula k topraklara konukçu uzun yllar canll n sürdürebilmektedir. (Agrobacterium veya Hastalk Belirtisi bitki dikildi inde, kök vitis) gövdenin topra a yakn ksmlarnda Hastalıklemler, a lama, böcek ve urlarda beslenmesi gibi Etmen Belirtisi kültürel i asma bitkisinde, topra a kar mnematod ve kök parçalarnda uzun yllar canll sürdürebilmektedir. yapar. •Etmen asma yaralardan bitkiye toprağa karışmış nedenlerle açlan taze nbitkisinde, giri Bula k topraklara konukçu bitki dikildi inde, kök veya gövdenin yıllar yakn ksmlarnda urlarda ve kök parçalarındaksmlarnda ve canlılığını Hastalk, omcann topra a yakn uzun topra a kollarda görülür. kültürel i lemler, olu Bulaşık ve nematod beslenmesi sürdürebilmektedir. turmaz, fakat bölgesel nekrozlara (sraca) gibi Köklerde genellikle ur a lama, böcek topraklara konukçu ve nedenlerle açlan taze yaralardan bitkiye giri ba larnda beyaz çürümelere neden olabilmektedir. Urlar yaz ay toprağa yakınrenkli bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin yapar. ve Hastalk, görünümlüdürler, yaz sonunda kahverengine dönü görülür. yumu ak omcann topra a yakn ksmlarnda böcek ve kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, ve kollarda ürler. Asmadaki görünümü Köklerde beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze Sonbaharda genellikle ur olu turmaz, fakatbürünürler. nematod ise kuru ve odunsu bir yapya bölgesel nekrozlara (sraca) ve çürümelere bitkiye giriş yapar. Asmadaki görünümü Bir sezonda tüm omcay saracak Urlar büyük ba larnda beyaz renkli yaralardanneden olabilmektedir. kadar yaz ay urlar olu abilir. Urlu ve yumu ak görünümlüdürler, geli imi gösterir ve sürgünün Asmadaki görünümü bitkiler genellikle zayf sürgün yazyakın kısımlarında dönüurun •Hastalık, omcanın toprağa sonunda kahverengine ve ürler. Sonbaharda ise kuru ve odunsu genellikle ur oluşturmaz, üstünde kalan ksmlar kuruyabilir. Özellikle don olaylarnn kollarda görülür. Köklerde bir yapya bürünürler. Bir ü yerlerde, omcay saracak kadar ve urlar olu abilir. görüldüsezonda tümasma üzerindeki don çatlaklarçürümelere Urlu fakat bölgesel nekrozlara (sıraca)büyük boyunca çok sayda bitkiler genellikle zayf sürgün urlanma olmaktadr. Don çatlaklar geli imi gösterir bu belirtiler halk neden olabilmektedir. Urlarboyunca ayı an ve sürgünün urun yaz olu başlarında üstünde kalan da “uyuz” kuruyabilir. Özellikle don olaylarnn arasnda “sraca” ya ksmlar olarakgörünümlüdürler, yaz adlandrlmaktadr. beyaz renkli ve asma üzerindeki don çatlaklar boyunca çok yumuşak görüldü Görüldü Hastal n ü yerlerde,ü Bitkiler: dönüşürler. Sonbaharda sayda sonundaolmaktadr. Don çatlaklar kahverengine urlanma Hastalk etmeninin konukçusu asmadr. boyunca olu an bu belirtiler halk ise kuru “sraca” ya da “uyuz” olarak bürünürler. arasnda ve odunsu bir yapıya adlandrlmaktadr. Kökteki Kökteki zararı zarar •Bir sezonda tümü omcayı saracak kadar büyük Hastal n Görüldü Bitkiler: Mücadele Yöntemleri: urlar oluşabilir. Urlu bitkiler genellikle zayıf sürgün gelişimi gösterir ve Hastalk etmeninin konukçusu asmadr. Kültürel Önlemler: urun üstünde kalan kısımları kuruyabilir. Özellikle don olaylarının sürgünün Kökteki zarar A r ve su tutma kapasitesi yüksek olan üzerindeki don çatlakları boyunca çok sayıda görüldüğü yerlerde, asma topraklarda ve k -ilkbahar donlarnn yo un görüldü ü yerlerde Mücadele Yöntemleri: kaçnlmaldr. fidanlk urlanma olmaktadır. Don çatlakları boyunca oluşan bu belirtiler halk ve ba tesisinden Kültürel Önlemler: mayan sertifikal fidan, Hastalk belirtilerini“sıraca” ya da “uyuz” çelik ve kalem kullanlmaldr. arasında ta olarak adlandırılmaktadır. A r ve su tutma kapasitesi yüksek olan Hastalkl bitkiler sökülerek imha edilmelidir. topraklarda ve k -ilkbahar donlarnn yo un görüldü ü yerlerde Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: fidanlk a ba tesisinden tirme tekniklerinin uygulanmas srasnda kullanlan aletler her seferinde %10’luk Budama, ve lama gibi yeti kaçnlmaldr. Hastalık etmeninin konukçusu asmadır. Hastalk belirtilerini ta mayan sertifikal fidan, sodyum Mücadele Yöntemleri: Kültürelçelik ve kalem kullanlmaldr. hipoklorite (çama r suyu) batrlarak dezenfekte edilmelidir. Önlemler: Hastalklgörüldü sökülerek imha edilmelidir. en az Hastal •Ağır ve suütutma kapasitesi yüksek olan 5 yl süreyle yenikış-ilkbahar donlarının n bitkiler ba lar söküldükten sonra topraklarda ve ba tesis edilmemelidir. Msr, bu Budama, aso anl bitkiler, yonca ve ku konmaz uygulanmastesisinden kaçınılmalıdır.seferinde %10’luk daygiller, lama gibi yeti tirme tekniklerinin gibi bitkilerlesrasndaekim nöbetialetler her yoğun görüldüğü suyu) batrlarak dezenfekte edilmelidir. kullanlan uygulanmaldr. yerlerde fidanlık ve bağ 5 yllk sodyum hipoklorite (çama r Fidan üretiminde kullanlacak olan uyku dönemdeki anaç ve kalemfidan, çelik ve kalem su çeliklerinin 50°C scakl a ayarl •Hastalık belirtilerini taşımayan sertifikalı Hastal 30 dakika süreyle scak su uygulamasna az 5 yl süreyle yeni (iletim demetleri) borularnda banyosundan görüldü ü ba lar söküldükten sonra entabi tutulmasyla, ksilem ba tesis edilmemelidir. Msr, kullanılmalıdır. bu daygiller, so anloranda yok edilmektedir. bulunan •Hastalıklı bitkiler yonca ve ku konmaz edilmelidir.5 yllk ekim nöbeti uygulanmaldr. bakteri büyük bitkiler, sökülerek imha gibi bitkilerle Fidan lemleri srasnda bitkileri olan uyku dönemdeki anaç Bakm •Budama, kullanlacak yaralamaktan kaçnlmaldr. ve kalem uygulanması sırasında i üretiminde aşılama gibi yetiştirme tekniklerinin çeliklerinin 50°C scakl a ayarl su banyosunda 30 dakika süreyle scak su uygulamasna tabi tutulmasyla, ksilem (iletim demetleri) borularnda A lama srasnda anaç kalem uyumuna dikkat %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) a  edilmeli, yara yerlerinden bakteri giri ini engellemek için kullanılan aletler her bulunan bakteri büyük oranda yok seferinde yerleri steril parafin iledezenfekteedilmektedir. batırılarak kapatlmaldr.yaralamaktan kaçnlmaldr. edilmelidir. Bakm i lemleri srasnda bitkileri Toprak•Hastalığınile mücadele edilmelidir. söküldükten sonra en az 5 yıl süreyle yeni alt zararllar görüldüğü A lama srasnda asmalar sökülüp bağlar engellemek Ba daki a r bula k anaç kalem uyumuna edilmeli, söküm yerinde 40 cm derinlik vegiri cm yonca inde için a  imha dikkat edilmeli, yara yerlerinden bakteri 20 ini geni li ve tecrit yerleribağ tesis sönmemi kireçle Mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, steril içerisi edilmemelidir. çukuru açlarakparafin ile kapatlmaldr. doldurulmaldr. kuşkonmaz Toprak alt zararllargibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Kimyasal Mücadele: ile mücadele edilmelidir. •Fidan üretiminde kullanılacak olan Ba ve ekonomik bir kimyasalsökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm derinlik ve 20 cm geni li inde tecrit daki a r bula k asmalar mücadele yöntemi yoktur. uyku dönemdeki anaç ve kalem Etkin çeliklerinin 50°C sıcaklığa ayarlı su banyosunda 30 dakika süreyle sıcak çukuru açlarak içerisi sönmemi kireçle doldurulmaldr. su uygulamasına tabi tutulmasıyla, ksilem (iletim demetleri) borularında Kimyasal Mücadele: Etkinbulunan bakteri büyük oranda yok edilmektedir. ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.

•Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır. •Aşılama sırasında anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerlerinden bakteri girişini engellemek için aşı yerleri steril parafin ile kapatılmalıdır. •Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir. BA LARDA ÖLÜ KOL HASTALI I •Bağdaki ağır bulaşık asmalar sökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm (Phomopsis viticola) derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır. BA Kimyasal Mücadele: LARDA ÖLÜ KOL HASTALI I (Phomopsis viticola) •Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.

14

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
Hastalk Belirtisi Ba ta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak saplar, salkm ve salkm saplar, taneler hastal a yakalanabilmekle BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI birlikte hastalk esas sürgünlerde kendini gösterir. (Phomopsis viticola) Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya be inci gözüne kadar olan ksmnda, lekeler ve çatlamalar görülür. Önce ortalar koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler Hastalık Belirtisi Hastalk Belirtisi birle erek düzensiz halde siyah çatlak ve yaralar olu turur. Bu yaralar Ba ta sürgünler olmak dahi yapraklar, çok•Başta sürgünler üzere çatlatabilir. yaprak saplar, salkm ve derin olup odun dokusunuolmak üzere yapraklar, yaprak salkm saplar, taneler hastal a yakalanabilmekle yrtlr ve Hastalanm yapraklar sararr, burusalkım sapları, küçükesas ur, kenarlar birlikte hastalk sapları, kendini gösterir. taneler sürgünlerde salkım ve kalr. Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya hastalığa ve tane saplarnda lekelerbe inci gözüne kadar olan Hastalanm salkm yakalanabilmekle birlikte hastalık olu abilir. ksmnda, lekeler ve çatlamalar görülür. Uzunlu una çatlayp yarlan sürgünler sonbaharda beyazla arak tipik esas ortalar koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler Önce sürgünlerde kendini gösterir. eklini alr. Hastal n di er ad da ‘Sürgün Kurumas’dr. birle erek düzensiz halde itibaren üçüncü turur. beşinci Sürgünün dipten siyah çatlak ve yaralar oluveyaBu yaralar Hastal n Görüldü ü Bitkiler çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir. Asma gözüne kadar sararr, buru ur, kenarlar yrtlr ve küçük Hastalanm yapraklar olan kısmında, lekeler ve Mücadele Yöntemleri kalr. çatlamalar görülür. Kültürel Önlemler Hastalanm salkm Asmalar budama zamannda yaplmal lekeler meydana gelir, •Önce ortalarıve tane saplarnda lekeler olu sürgünler dipten koyu siyah ve hasta abilir. Uzunlu kesilmelidir. una çatlayp yarlan sürgünler sonbaharda beyazla arak tipik dahaalr. Hastal n lekeler birleşerek düzensiz halde eklini sonra bu di er ad da ‘Sürgün Kurumas’dr. Budama artklar kesinlikle asmann altnda braklmamal, Hastal n Görüldü ü siyah çatlak ve Bitkiler uzakla trp yaklmaldr. yaralar oluşturur. Bu yaralar çok Asma Budamada olupaletler kullanlmaldr. derin temiz odun dokusunu dahi çatlatabilir. Sürgündeki zarar Mücadele Yöntemleri Hasta asmalardan a  kalemi alnmamaldr. Kültürel Önlemler •Hastalanmış yapraklar sararır, buruşur, Kimyasal Önlemler Asmalar budama zamannda yaplmal ve hasta sürgünler dipten Sürgündeki zararı K ilaçlamas: yırtılır ve sonra, gözler uyanmadan hemen önce kenarları Budamadan küçük kalır. kesilmelidir. yaplmaldr. Budama artklar kesinlikle •Hastalanmış salkım veasmann saplarında lekeler tane altnda braklmamal, Yaz ilaçlamas: uzakla trp yaklmaldr. 1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm oldu unda, oluşabilir. aletler kullanlmaldr. Budamada temiz Sürgündeki zarar 2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm oldu unda, Hasta asmalardan •Uzunluğunaa  kalemi buldu u devrede çatlayıp yarılan sürgünler 3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi alnmamaldr. yaplmaldr. Kimyasal Önlemler sonbaharda Budamadan sonra, gözler tipik şeklini önce beyazlaşarak uyanmadan hemen alır. K ilaçlamas: Hastalığın diğer adı da ‘Sürgün Kuruması’dır. yaplmaldr. Yaz ilaçlamas: Hastalığın Görüldüğü unda, Bitkiler 1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm oldu •Asma sürgünler 8–10 cm oldu unda, 2. ilaçlama Yapraktaki görünü ü 3. ilaçlama sürgünler Mücadele Yöntemleri Kökteki zararı Kimyasal Mücadelede Kullanlacak 25–30 cm’yi buldu u devrede yaplmaldr. laçlar ve Dozlar Kültürel Önlemler Doz Son ilaçlama ile hasat

Formülasyonu arasndaki süre zamanında yapılmalı l ve hasta sürgünler dipten 100 suya (Gün) kesilmelidir. Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml 21 Yapraktaki görünü •Budama artıklarıü kesinlikle asmanın altında bırakılmamalı, uzaklaştırıp Bakr hidroksit 361.1 g/l SC 14 Kimyasal Mücadelede Kullanlacak 100 ml ve Dozlar laçlar yakılmalıdır. Doz 500 g yaz ilaçlamas Son ilaçlama ile hasat Bakr kalsiyum sülfat %20 WP 14 •Budamada oran kullanılmalıdır. g k ilaçlamas 3500 Etkili madde ad vetemiz aletlerFormülasyonu arasndaki süre 100 (Gün) •kalsiyum sülfat %20 Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır. l suya Bakr WG Kimyasalasitleri 51.4 Önlemler Azoxystrobin 250 SC 75 ml 21 Bakr tuzlar+rosin g/l EC 200 ml 7 g/l metalik bakra e361.1 g/l •Kış ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce Bakr hidroksit de er SC 100 ml 14 %4’lük Bordo Bulamac 500 g yaz ilaçlamas yapılmalıdır. k uygulamas Bakr kalsiyum WP 21 14 Bakr sülfat %25 sülfat %20 Suda çözünen kristal 3500 g k ilaçlamas (4000g Gözta +2000g •Yaz ilaçlaması: Sönmemi kireç) Bakr kalsiyum sülfat %20 WG 1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm olduğunda, Captan %50 WP 250 g (Yaz uygulamas) 3 Bakr tuzlar+rosinsürgünler 8–10 cm olduğunda, 2. ilaçlama asitleri 51.4 EC 200 ml 7 Cymoxanil+Mancozeb de er WP 250 g 14 g/l metalik bakra e 3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. %5+%45 %4’lük Bordo Bulamac Folpet %80 Bakr sülfat %25 Captan %50 Cymoxanil+Mancozeb WG 150 g (yaz uygulamas) k uygulamas Suda çözünen kristal (4000g Gözta +2000g Sönmemi kireç) WP WP 250 g 7 21

Etkili madde ad ve oran •Asmalar budama

15
3 14

250 g (Yaz uygulamas)

3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi buldu u devrede yaplmaldr.

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
Yapraktaki görünü ü Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Etkili madde ad ve oran Azoxystrobin 250 g/l Bakr hidroksit 361.1 g/l Bakr kalsiyum sülfat %20 Bakr kalsiyum sülfat %20 Bakr tuzlar+rosin asitleri 51.4 g/l metalik bakra e de er Bakr sülfat %25 Captan %50 Cymoxanil+Mancozeb %5+%45 Folpet %80 Folpet %50 Folpet 500 g/l Mancozeb % 80 Mancozeb %75 Maneb %80 Metiram %80 Petrol ya +DNOC 650+15 g/l Propineb %70 Pyraclostrobin+Metiram %5+%55 Iprovalicarb+ Propineb %5.5+%61.3 Bordo Bulamac + Mancozeb(%12+%30) Formülasyonu SC SC WP WG EC Suda çözünen kristal WP WP WG WP FL WP WG WP DF EC WP WG WP WG 200 ml %4’lük Bordo Bulamac k uygulamas (4000g Gözta +2000g Sönmemi kireç) 250 g (Yaz uygulamas) 250 g 150 g (yaz uygulamas) 200 g 150 ml (yaz uygulamas) 200 g (yaz uygulamas) 150g 200 g (yaz uygulamas) 200 g (uygulamas) 6000 ml /94 litre su(k uygulamas) 200 g (yaz uygulamas) 150 g 225 g 300 g 7 21 3 14 7 7 7 21 21 21 56 21 28 28 28 21

Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Doz 100 l suya 75 ml 100 ml 500 g yaz ilaçlamas 3500 g k ilaçlamas

Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (Gün) 21 14 14

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

16

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI SALKIM GÜVES SALKIM GÜVES (Lobesia botrana) (Lobesia botrana) SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) ve Ya Tanımı veTanmve Ya ay :: Yaşayışı: ay Tanm Erginlerin açıklığı 10-12 boyu boyu 6 ● Erginlerin kanatkanat açkl  10-12 mm, mm,6 mm kadardr. mm Erginlerin kanat açkl  10-12 mm, boyu 6 mm kadardr. kadardır. Olgun larva ise 9-10 mm boyundadr. Larvann vücut rengi Olgun larva ise 9-10 ildir. genellikle 9-10 mm boyundadır. Larvanın vücut ●Olgun larva ise sarms ye mm boyundadr. Larvann vücut rengi genellikle sarms ye ildir. rengi genellikle sarımsı yeşildir. ve scaklkta kelebekler görülür. lkbaharda uygun orantl nem lkbaharda uygun orantl nem ve scaklkta çiçeklere görülür. Di iler yumurtalarn nem ve sıcaklıkta kelebekler ●İlkbaharda uygun orantılıçiçek tomurcuklarna,kelebekler ve çiçek Di iler yumurtalarn çiçek tomurcuklarna, çiçeklere ve çiçek saplarna, koruk ve meyvelere brakr. görülür. saplarna, koruk ve meyvelere brakr. Yeni çkan larva bir süre dola tktan sonra çiçek klflarn ve ●Dişiler yumurtalarını çiçek tomurcuklarına, çiçekleredelip, Yeni çkan larva bir Salkım güvesi tomurcuk veya çiçek içine girer ve beslenir. 2. klflarn korukta, Salkm güvesi ergini çiçek saplarına, koruk ve süre dola tktanbırakır. döl larvalar delip, meyvelere sonra çiçek tomurcuk veya çiçek içine girer üzüm döneminde zararl olurlar. 3. döl larvalar da ba n olgun ve beslenir. 2. döl larvalar korukta, Salkm güvesi ergini ergini ●Yeni çıkan larva bir da verir. olgun üzüm döneminde zararlkılıflarını 3. döl larvalar süre n Genellikle 3 döl ba dolaştıktan sonra çiçek olurlar. delip, tomurcuk veya verir. içine girer ve beslenir. 2. döl Genellikle 3 döl çiçek Zarar ekli: larvaları korukta, 3. döl larvaları da bağın olgun üzüm Zarar ekli: döneminde Tomurcukolurlar. devresinde; larva,döl verir.ve çiçek içinde zararlı ve çiçek Genellikle 3 tomurcuk Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu anda salglad  ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri Zarar Şekli: veba layarak çilkimleri küme haline getirir. çiçekleri beslenir bu anda salglad  ipliklerle tomurcuk ve birbirine ● Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek birbirine ba layarak çilkimleri küme haline getirir. Zarara u rayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. içinde beslenir ve bu tomurcuk ve çiçekler dökülür. Zarara u rayan anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk Seyrek taneli bağlayarak ve çiçekleri birbirine salkmlar olu ur. çilkimleri küme haline Seyrek taneli salkmlar olu ur. Salkm güvesi 3. dölünün Koruk ve olgunla ma döneminde larva tanenin içinde beslenir. Bu Salkımzarar güvesi getirir. Salkm tanelerde dölünün olgun güvesi 3. Koruk ve olgunla ma döneminde birden fazla içinde beslenme tomurcuk olmayp, larva tanenintanede beslenir. Bu 3. dölünün ●Zarara uğrayan bir tane içindeve çiçekler dökülür. larvann yer olgun tanelerde zarar beslenme bir tane içinde olmayp, de i tirmesiyle olur. olgun tanelerde ●Seyrek taneli salkımlar oluşur. birden fazla tanede larvann yer de i tirmesiyle olur. zararı ●Koruk ve Olgun tanede beslenmede yer de i larva tanenin içinde olgunlaşma döneminde tirme daha sk oldu undan bir Olgun tanede verdi i tane says i devrede daha oldu undan bir larvann zarar beslenmede yer de bu tirme daha sk fazladr. beslenir. Bu beslenme larvann zarar içindetane says bu devrede daha fazladr. bir tane verdi i olmayıp, birden fazla tanede Ayrca larvanın yer değiştirmesiyle olur.olgun tanelerden akan ekerli su saprofit mantarlarn Ayrca olgun tanelerden akan ekerli su saprofit mantarlarn ço almasna da neden olur ve meydana gelen zarar kolaylkla ●Olgun tanede beslenmede yer da neden olur ve meydanasık olduğundan bir değiştirme daha gelen zarar kolaylkla ço almasna görülür. larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. görülür. Zarar görmü üzümlerden yaplan araplarn kalitesi dü ük olur. ● Ayrıca olgun tanelerden akan görmü üzümlerden yaplan araplarn kalitesi dü ük olur. şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına Zarar Zararl Olduneden olur ve meydana gelen zarar kolaylıkla görülür. da u Bitkiler: Zararl Oldu u Bitkiler: ● Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların kalitesi düşük Esas konukçusu asmadr. Defne, orman asmas, hünnap, bö ürtlen konukçular arasndadr. olur. Esas konukçusu asmadr. Defne, orman asmas, hünnap, bö ürtlen konukçular arasndadr. Zararlı Olduğu Bitkiler: Mücadele Yöntemleri: Mücadele● Esas konukçusu asmadır. Defne, orman asması, hünnap, böğürtlen Yöntemleri: Kültürel Önlemler: konukçuları arasındadır. Kültürel Önlemler: Salkm güvesi larvalarnn faaliyeti için Önlemler:orantl nem bakmndan asmann iç Mücadele Yöntemleri Kültürel scaklk ve SalkmSalkımlarvalarnnlarvalarının scaklk ve için almak, bakmndan aralamayiç ve alt ksmlar daha uygundur. Bu nedenle asmay askya sıcaklık ve orantılı nem ● güvesi güvesi faaliyeti için faaliyeti orantl nem budama ve asmann ve alt ksmlar daha havadar tutacak ekildeasmay askya almak, budama ve k temizli ine asmann iç ksmn asmanın Bu nedenle kısımları ba otluuygundur. Bu nedenle bakımından uygundur. iç ve alt yapmak, daha brakmamak, aralamay asmann iç ksmn havadar tutacak azaltmak bakmndanotlu brakmamak, k temizli ine ekilde yapmak, ba yararldr. önem vermek askıya almak, budama ve aralamayıasmanın iç kısmını havadar asmayı zararlnn faaliyetini önem vermek zararlnn faaliyetini azaltmak bakmndan yararldr. tutacak şekilde yapmak, bağı otlu bırakmamak, kış temizliğine önem vermek zararlının faaliyetini azaltmak bakımından yararlıdır. Biyoteknik Mücadele (Çiftle meyi Engelleme Tekni i): Biyoteknik Mücadele (Çiftleşmeyi i): Biyoteknik Mücadele (Çiftle meyi Engelleme Tekni Engelleme Tekniği): Çiftle ● Çiftleşmeyi tekni i, di i böceklerin çiftle böceklerin çiftleşme çağrısı olarak meyi engelleme engelleme tekniği, dişi me ça rs olarak salglad  feromonun yapay Çiftle meyi engelleme tekni i, bir böceklerin çiftle me ça yo un bir koku bulutu olu turulmas ve olarak üretilip yayclarla belirli di i alana da tlmas sonucu rs olarak salglad  feromonun yapay salgıladığı feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana olarak üretilip yayclarla belirli bir alana da tlmas sonucu yo un bir koku bulutu olu turulmas ve

böylelikle erkeklerin di ilere çiftle me amacyla ula masnn engellenmesi olarak tanmlanabilir. Bu böylelikle erkeklerin di ilere çiftle me amacyla u geleneksel engellenmesi olarakkalyor ise en17Bu yöntemin uygulanaca ba ya da ba toplulu ula masnn ba larn ortasnda tanmlanabilir. 16 az yönteminkö esinde kalyor ise en az 12toplulu büyüklü ündeba larn ortasnda kalyor ilk kelebekleri hektar, uygulanaca  ba ya da ba hektar u geleneksel olmaldr. Birinci dölün ise en az 16 hektar, kö esinde kalyor ise en az 12her biri 172 mg feromon içeren Isonet-L yayclar, sra arasnn e eysel çekici tuzaklarda yakalannca hektar büyüklü ünde olmaldr. Birinci dölün ilk kelebekleri

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI dağıtılması sonucu yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin uygulanacağı bağ ya da bağ topluluğu geleneksel bağların ortasında kalıyor ise en az 16 hektar, köşesinde kalıyor ise en az 12 hektar büyüklüğünde olmalıdır. Birinci dölün ilk kelebekleri eşeysel çekici tuzaklarda yakalanınca her biri 172 mg feromon içeren Isonet-L yayıcıları, sıra arasının ortalama 3 m olduğu bağlarda; bağın içerisine sıra üzerinde 6.5-7 m de bir (1 yayıcı/21-22 m²), kenarlarda 2 m’ de bir sürgünlere asılmalıdır. Bu yöntem, Isonet-L yayıcıları ile 600-650 adet/hektar olacak şekilde uygulanabilir. Kenar uygulaması ve ağaçlar dahil hektara 750 adet’ ten fazla yayıcı asılmamalıdır. Yayıcılar asılırken; bağda yapraklanma arttığında bu yayıcıların gölgede kalacak olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bağın içinde veya kenarında eğer ağaçlar varsa, olası çiftleşmeleri engellemek için her ağacın dallarına çepeçevre 2 m’ de bir, yerden 2 m yüksekliğe yayıcı asılmalıdır. Uygulama alanına 80 m’den daha yakın bir mesafede başka bir geleneksel bağ varsa, o bağ da 30 m derinliğinde 21-22 m² de bir yayıcı asılarak tampon uygulaması yapılmalıdır. Yan yana birden fazla bağda uygulama yapılması durumunda; aslmamaldr. Yayclar aslrken; ba da yapraklanma artt nda bu yayclarn gölgede kalacak iki olmasna dikkat edilmelidir. Ayrca,ise n içinde veya kenarnda e er a açlar varsa, olas çiftle yayıcı bağın arası 5 m den az ba aralarındaki kenar sıralara 2 m de bir meleri asmaya gerek yoktur. Mesafe 5-10 m’ de bir, yerden 2ise iki bağın arasındaki engellemek için her a acn dallarna çepeçevre 2 m arasında m yüksekli e yayc aslmaldr. Uygulama alanna 80 m’den bir yakn bir mesafede ba ka Salkım güvesi’ nin 1. dölüne kenar sıralara 5 m de daha yayıcı asılmalıdır. bir geleneksel ba varsa, o ba da 30 m inde 21-22 m² de aitderinli uygulama yaplmasbir yayc aslarakbaisearas 5yöntemi ile birlikte kenar sralarafazla bulaşma oranı % 5’in üzerindetampon uygulamasaz ise aralarndaki yararlıların m ÇE m den yaplmaldr. Yan yana birden 2 da ba da durumunda; iki n desteklenipasmaya gerek yoktur. Mesafe 5-10 karşı biyolojik bir arasndaki kenar sralara 5 m de bir yayc korunması için 1. döle m arasnda ise iki ba n preparat kullanılarak başlangıç yoğunluğu düşürülmelidir. dölüne ait bula ma oran % 5’in üzerinde ise ÇE de bir yayc aslmaldr. Salkm güvesi’ nin 1. yöntemi ile birlikte yararllarn Kimyasal Mücadele: da desteklenip korunmas için 1. döle kar  biyolojik bir preparat kullanlarak ba langç yo unlu u dü ürülmelidir. ● Kimyasal Mücadele: ilaçlama zamanına karar vermede Tarım İl ve Salkım güvesi İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülen Tahmin-Uyarı Sistemi’nden Salkm güvesi ilaçlama zamanna karar vermede Tarm l ve lçe Müdürlükleri tarafndan yürütülen yararlanılmaktadır. Buna göre Buna göre Tahmin-Uyar istasyonlarnn hitap ettihitap Tahmin-Uyarı istasyonlarının Tahmin-Uyar Sistemi’nden yararlanlmaktadr. i ettiği alan içerisinde beklenen ilk yumurta ve ilk larva çk  Tarm Kurulu ilk tarafndan saptanrTarım bağ alanı içerisinde beklenen ilk yumurta ve lar larva çıkışı ve ba üreticinin ba tarafından saptanır ve üreticinin bağda ilaçlama yapması Kuruluşları da ilaçlama yapmas gereken günler ilan edilir. laçlamada dü ük basnçl srt veya motorlu günler ilan edilir. İlaçlamada düşük basınçlı sırt veya gerekenpülverizatör kullanlr. Kullanlan ilaçlarn özellikle salkmlar kaplayacak ekilde motorlu uygulanmasna özen gösterilmelidir. pülverizatör kullanılır. Kullanılan ilaçların özellikle salkımları kaplayacak şekilde uygulanmasına özen gösterilmelidir. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Doz Etkili madde ad ve oran Bacillus thuringiensis (16000 IU/mg)+Toz eker Bacillus thuringiensis (32000 IU/mg)+Toz eker Bacillus thuringiensis % 50+Toz eker Bifenthrin 100 g/l Formülasyonu WP WG WP EC EC/CS SC EC 100 l suya (preparat) 150 g+1000 g 75 g+1000 g 100 g+1000 g 20 ml 100 ml 175 200 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 14 14 14 7

18Chlorpyrifos ethyl 480 g/l

Chlorpyrifos ethyl 250 g/l Chlorpyrifos methyl 227 g/l

IU/mg)+Toz eker Bacillus thuringiensis (32000 WG IU/mg)+Toz eker Bacillus thuringiensis % WP 50+Toz eker BAĞ HASTALIK Bifenthrin 100 g/l EC Chlorpyrifos ethyl 480 g/l Chlorpyrifos ethyl 250 g/l Chlorpyrifos methyl 227 g/l Cypermethrin2 200 g/l Cypermethrin2 250 g/l Deltamethrin2 25 g/l Fenoxycarb 75 g/l+ lufenuron 30 g/l Flufenoxuron 50 g/l Gammacyhalothrin 60 g/l Indoxacarb 150 g/l Lambda cyhalothrin 50 g/l Methomyl % 90 Methomyl 200 g/l Methoxyfenozide 240 g/l Phosalone 350 g/l Phosalone % 30 Quinalphos 245 g/l Thiodicarb %80 Spinosad 480 g/l Spinosad 240 g/l Tebufenozide 240 g/l Zetacypermethrin 100 g/l ndoxacarb %30 Esfenvalerate 200g/l Emamectin benzoate %5 Thiodicarb 375 % E,Z-7-9 Dodecadienyl acetate 172 mg - 0.5 mg – 5 mg 1mg. E,Z-7-9 Dodecadienyl acetate
1

75 g+1000 g

14 14 14 7 7 7 3 21 28 sofralk 3 araplk 10 7 7 Sofralk-kurutmalk 3 araplk 7 7 14 14 21 28 7 7 21 7 10 14 14 28 -

ve ZARARLILARI
20 ml 175 200 ml 25 ml 20 ml 30 ml 100 ml 100 ml 15 ml 25 ml 20 ml 60 g 200 ml 40 ml 200 ml 200 g 125 ml 60 g 10 ml 20 ml 40 ml 20 ml 12,5 g/da 75 ml 25 g 60 g 60-65 ad/da 100 ml

100 g+1000 g

EC/CS SC EC EC EC EC EC DC CS SC EC SP SL SC EC WP EC DF Sv Sv SC EW WG EC SG DF Feromon

1 ad/1ha

Üstüste uygulanmas durumunda krmzörümcek sorununa neden olaca  için Ege Bölgesinde tavsiye edilmez.

Tek uygulamada dahi krmzörümcek yo unlu unu a r derece arttrd ndan dolay Ege Bölgesinde kullanm sakncaldr.
3

2

Orta Anadolu ve Ege Bölgesinde Salkm güvesi’ ne kar  etkisizdir.

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

19

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
BA DA K NOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK

BAĞDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) (Tetranychus urticae) : Tanm ve Ya ay
Erginin Tanımı ve Yaşayışı: esas rengi ye il tonlarndadr. ● Erginin esas rengi yeşil tonlarındadır. Vücudun ortasna yakn mesafede iki tarafta birer adet siyah leke mesafede iki tarafta birer ●Vücudun ortasına yakın bulunur. adet siyah leke bulunur. oldukça belirgindir. Vücut kllar ●Vücut kılları oldukça belirgindir. Genellikle nisanda havalarn snmasyla birlikte ●Genellikle nisanda havaların ısınmasıyla birlikte yüzüne k lak yerlerinden çkarak yapraklarn alt kışlak yerlerinden çıkarak ir ve orada beslenerek üremeye ba lar. ve yerle yaprakların alt yüzüne yerleşir İkinoktalı kinoktal krmzörümcek orada ve ergini beslenerek üremeye başlar. Zarar ekli: kırmızıörümcek yumurtas Zarar Şekli: zararl olur. ● Asma yapraklarında bitkinin özsuyunu emerek zararlı olur. ● İlk beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekecikleri görülmeye lk beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekecikleri görülmeye ba lar. başlar. ●Bu lekeler başlangıçta açık sarımsı vebaküçük odacıklar halindedir. Bu lekeler langçta açk sarms ve küçük Sayıca artmasına paralel olarak odacklar halindedir. Sayca artmasna paralel olarak yapraklar önceleri sararır, daha sonra yapraklar önceleri sararr, daha sonra kurur ve kurur ve dökülür. dökülür. ●Genellikle yaprağın alt yüzünde beslenirler ve beslendikleri yerde ağ Genellikle yapra n alt yüzünde beslenirler veyüzünde beslenmeleri daha az olur. meydana getirirler. Yaprağın üst beslendikleri yerde a meydana getirirler. Yapra n ●Sayıları fazla ise yaprakların vaktinden önce sararıp kurumalarına sonuçta da erken yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle salkımlar açıkta kalır ve güneşten olumsuz yönde etkilenir. ●Ayrıca asma yıldan yıla zayıflar, ürün kalite ve miktar yönünden etkilenir.

ergini ve yumurtası

Asma yapraklarnda bitkinin özsuyunu emerek

Zararlı Olduğu Bitkiler: ● Asmadan başka pek çok kültür bitkisinde ve yabancı otlarda bulunur. Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: ● Bağ içinde ve kenarında bulunan yabancı otlar ile gerekli şekilde mücadele yapılmalıdır. Kimyasal Mücadele: ● Bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci ilaçlamada kullanılan ilacın etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci ilaçlama yapılır. ●Hasattan önce yapılan ilaçlamalarda, kullanılan akarisitin bekleme
20

Kimyasal Mücadele: Bir yaprakta 5-8 adet zararl bulundu unda kimyasal mücadele önerilir. Birinci ilaçlamada kullanlan ilacn etki süresi bitiminden itibaren yaplan saymlarda, zararl yo unlu u e i in üzerine BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI çkarsa, ikinci ilaçlama yaplr.

süresi dikkate alınarak ilaçlamaya son verilir. Zarar ●Zarardevam ediyorsa hasattan sonra da ilaçlama yaplabilir.ilaçlama yapılabilir. devam ediyorsa hasattan sonra da Yapraklarn alt alt yüzlerinin ilaçla iyice özen gösterilmelidir. ●Yaprakların yüzlerinin ilaçla iyice kaplanmasna kaplanmasına özen gösterilmelidir.
Kimyasal Mücadelede İlaçlar ve laçlar ve Kimyasal Mücadelede KullanılacakKullanlacak DozlarıDozlar
Doz Etkili madde ad ve oran Bromopropylate 500 g/l Clofentezine 500 g/l Cyhexatin % 25 Fenazaquin 200 g/l Fenpyroximate 50 g/l Hexythiazox 50 g/l Propargite % 30 Propargite 570 g/l Propargite 588 g/l Propargite 790 g/l Spirodiclofen 240 g/l Tebufenpyard % 20 Formülasyonu EC EC WP SC SC EC WP EW EC EC SC WP 100 l suya (preparat) 100 ml 25 ml 100 g 50 ml 75 ml 50 ml 200g 100 ml 100 ml 75 ml 25 ml 50 g Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 21 56 28 28 14 7 21 7 7 21 14 7

Hasattan önce yaplan ilaçlamalarda, kullanlan akarisitin bekleme süresi dikkate alnarak ilaçlamaya son verilir.

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

21

(Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. ASMA HORTUMLUB BA MAYMUNCUKLARI VE Sulcatus, O. Anatolicus,
BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostriatus, (Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anato
Tanm ve Ya ay :

Megamecus shevketi, M. albomarginatus) O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostr

Megamecus shevketi, M. albomarginatus BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ (Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Genel olarak siyah ve koyu kah Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. göre Tanm ve olup, 5-15 mm boy Carceli, O. rugosostriatus, : de i mekte Ya ay Megamecus shevketi, M. albomarginatus)

Maymuncuk ergini

Maymuncuk ergini

Maymuncuk ergini

A z parçalar ksa ve geni ve ko Genel olarak siyah , hor Tanımı ve uçlar ikiye i mekte olup, 5-15 m Yaşayışı: de ayrlm gibi görün göre benzer. z parçalar ksa ve gen ● Genel olarak siyah ve koyu kahve renkli, A türlere göreRahatsz edildiklerinde kendilerini değişmekte olup, 5-15 mm uçlar ikiye ayrlm gibi boyundadırlar. hareketsiz durarak ölü taklid benzer. ●Ağız parçaları kısa ve adn alm lardr. “Maymuncuk” geniş, hortum şeklinde olup uçları ikiye edildiklerinde ken Rahatsz ayrılmış gibi lkbaharda gözler uyanmaya ba göründüğündenhareketsiz üçgene benzer.durarak ölü ●Rahatsız trmanarak zarara ba lar. sırt edildiklerinde kendilerini “Maymuncuk” adn ölü lar alm t üstü yere Gündüzleri asmalarn dibinde, atıp hareketsiz durarak lkbaharda gözler uyanm çatlaklarda, kabuk altlarnda g taklidi yaptıklarından “Maymuncuk” adını almışlardır. faaliyete geçerler. trmanarak zarara ba lar.

●İlkbaharda gözler uyanmaya asmalarn dib Gündüzleri başlarken asmalara tırmanarak zarara başlar. çatlaklarda, Zarar ekli: ●Gündüzleri asmaların dibinde,kabuk altlar toprakta, faaliyete geçerler. yarık ve çatlaklarda, kabuk altlarında Erginler ilkbaharda gizlenip, geceleri faaliyete geçerler.ba larda kaba

Silikonize elyafın bağlanması ilikonize elyafn ba lanmas

daha sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar a  gözlerini, filizleri gözleri, meydana getirir. ●Maymuncukların zararına uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında, don Yapraklardaki zarar, zarar meyda yemek suretiyle kenarlarn y vurmuş gibi görünür. damar aralarn sadece yaprak dama Silikonize elyafn ba lanmas Maymuncuklarn zararna u ●Yapraklardaki zararı, kenarlarını yarım yuvarlak, damar aralarını sadece ekilde yemek suretiyle olur. yaprak damarları kalacak şekilde yemek suretiyle olur. nda, don vurmu gib bakld ●Yaprak tipik bir dantel görünümü alır. Yaprak tipik bir dantel görünümü a Larvalar asmaların kökleri ile Yapraklardaki zarar, kenar beslenirler. asmalarn kökleri ile beslenirler. ●Yoğun larva hücumuna uğrayan asmalar cılız kalıp verimden düşebilir. yapra damar aralarn sadece ● Özellikle yeni kurulmuş bağlardaki zararı önemlidir. hücumuna u rayan as Yo un larva

gözleri, a  gözlerini, filizleri daha s Zarar Şekli: Zarar ekli: yemek suretiyle zarar meydana getir ● Erginler ilkbaharda bağlarda zararna u rayan Maymuncuklarn kabarmakta olan gözleri, Erginler ilkbaharda ba lard bakld aşı gözlerini, filizleri görün nda, don vurmu gibi

Zararlı Olduğu Bitkiler: Yaprak tipik bir dantel görü Özellikle yeni kurulmu ba ● Asmadan başka birçok kültür bitkisinde, sebze, meyve, zeytin, kuşburnu, lardak asmalarn kökleri ile beslenir şeker pancarında vs. zararlıdırlar. O. sulcatus zeytinde, O. anatolicus kayısı ve vişnede, O. turca erik ve Yo un larva hücumuna u r elmada da tespit edilmiştir. rl Oldu u Bitkiler:
22

verimden dü ebilir.

ekilde yemek suretiyle olur.

madan ba ka birçok kültür bitkisinde, sebze, meyve, zeytin, ku burnu, eker pancarnda Özellikle yeni da tespit edilm lcatus zeytinde, O. anatolicus kays ve vi nede, O. turca erik ve elmada kurulmu ba

verimden dü ebilir.

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: ● Bağın içinde ve çevresinde zararlının kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, bağ yabancı otlu bırakılmamalıdır. Mekanik Mücadele: ● Asma gövdelerine yapılacak silikonize elyaf uygulaması, bağlarda kış budaması sırasında, henüz gözler uyanmadan ve zararlı ergin çıkışı gerçekleşmeden yapılmalıdır. Bağ maymuncuğu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda budama sırasında asmanın kavlamış kabukları sıyrıldıktan sonra her omcaya ve her terbiye direğine, yerden 50-60 cm yüksekliğe silikonize elyaf bağlanmalıdır. Silikonize elyafın, çepeçevre yaklaşık 20 cm genişlikte parçalar halinde ortasından iple asma gövdesine bir kez bağlanması yeterlidir. Kimyasal Mücadele: ● Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu uyanmadan ve zararl haftanın iki günü gidilerek, maymuncu u köşesinden ve bilinen bağlara ergin çk  gerçekle meden yaplmaldr. Babağın dört ile bula k oldu u bilinenbir ba larda budama srasnda asmann kavlam kabuklar syrldktan sonra her omcaya ve her terbiye dire ine, de ortasından olmak üzere beş lanmaldr. Silikonize elyafn,toplam yakla asmanın yerden 50-60 cm yüksekli e silikonize elyaf ba yerinden seçilen çepeçevre 25 k 20 cm 10’unda zararlı veya zararı gövdesine bir kez ba kimyasal mücadele önerilir. geni likte parçalar halinde ortasndan iple asma saptanırsa lanmas yeterlidir. Kimyasal Mücadele: Asmaların tümüyle ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle gözlerin ve Erken ilkbaharda, zararlnn çk döneminde kaplanmış oldu u bilinen ba lara haftann iki günü gece kök boğazlarının da ilaçla zararl ile bula k olması gerekir. Zararlının gidilerek, göstermesi dolayısıyla, ilaçlamanın akşamüstü yapılması faaliyet ba n dört kö esinden ve bir de ortasndan olmak üzere be yerinden seçilen toplam 25 asmann daha 10’unda zararl veya zarar saptanrsa kimyasal mücadele önerilir. Asmalarn tümüyle ilaçlanmasna özen uygundur. Özellikle gözlerin ve kök bo azlarnn da ilaçla kaplanm olmas gerekir. Zararlnn gece gösterilmelidir. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Doz Etkili madde ad ve oran Alpha cypermethrin 100 g/l Lambda-cyhalothrin 50g/l Monocrotophos 400 g/l Formülasyonu EC CS SC 100 l suya (preparat) 30 ml 25ml 125 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 7 7 21 faaliyet göstermesi dolaysyla, ilaçlamann ak amüstü yaplmas daha uygundur.

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA THR PSLER
Ba thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Ba kahverengi thripsi (Haplothrips globiceps)

23
Tanm ve Ya ay :

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA HASTALIK BAĞ THR PSLER ve ZARARLILARI BA THR PSLER
Ba thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Ba thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Ba kahverengi thripsiTHRİPSLERİ BAĞ (Haplothrips globiceps) Ba kahverengi thripsi (Haplothrips globiceps)

Bağ thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Bağ kahverengiTanm ve Ya ay : thripsi (Haplothrips globiceps) Tanımı veTanm ve Ya ay : Yaşayışı: Erginlerin bir çift dar yapl kanatlar vardr. Ön ve arka ● Erginlerin bir çift dar yapılı kanatları vardır. Ön ve arka Erginlerin bir çift dar yapl kanatlar vardr. Ön eklinde kanatlar basit damarldr. Kanatlarn etraf saçak ve arka kanatlar basit damarlıdır. Kanatların etrafı saçak şeklinde kanatlar basit damarldr. Kanatlarn uyanmaya kllarla çevrilidir. lkbaharda gözler etraf saçakbaeklinde larken kllarla çevrilidir. lkbaharda uyanmaya başlarken kıllarla çevrilidir. İlkbaharda gözler gözler uyanmaya ba larken yeni olu an yapraklara geçerler. Erginler yumurtalarn yeni olu anveyapraklara geçerler. Erginler veya üzerine yeni oluşan yapraklara geçerler. Erginler yumurtalarını yapraklara tomurcuklarn içine gömer yumurtalarn yapraklara çkan larvalar da içine gömer veya üzerine yapraklarabrakr. Yenive tomurcuklarn ergin gibi beslenir. üzerine ve tomurcukların içine gömer veya brakr. ekli: Zarar Yeni çkan larvalar da ergin gibi beslenir. bırakır. Yeni çıkan larvalar da ergin gibi beslenir. Zarar ekli: Yapraklarda thrips zarar Zarar Şekli: Thripsler ba da sürgün, yaprak, tomurcuk, çiçek gibi Yapraklarda thrips Yapraklarda thrips zarar genç dokulara yumurta koymak vetomurcuk,beslenmek ● Thripsler Thripsler basürgün, yaprak, tomurcuk,gibi bağda da sürgün, yaprak, özellikle çiçek çiçek zararı genç dokulara yumurta koymak ve özellikle ba lamas ile suretiyle zararl olurlar. Gözlerin uyanmaya beslenmek gibi gençsuretiyle zararl olurlar. Gözlerin uyanmayave lamas ile dokulara yumurta koymak ba özellikle birlikte sürgünün içine giren erginler, genç yapraklarn beslenmek suretiyleyüzünde beslenir veGözlerin uyanmaya birlikte sürgünün içine giren erginler, genç yapraklarn genellikle alt zararlı olurlar. buralarn suyunu emerek başlamasıgenellikle alt yüzünde beslenir ve buralarn suyunu emerek boile birlikte sürgünün yapraklar kvrlr,erginler, altrlar. Bunun sonucu genç içine giren kurur ve bo altrlar. büyümesi duraklar. Emilen yerler ba kurur sürgünlerin genellikle genç yapraklar kvrlr, langçtave genç yaprakların Bunun sonucu alt yüzünde beslenir ve sürgünlerin büyümesi duraklar. Emilen yerler alr. Emgi buraların beyazdr, zamanla koyula r ve esmer bir renkba langçta suyunu emerek boşaltırlar. Bunun sonucu beyazdr, zamanla koyula r ve esmer bir renk yerleri zamanla kurur ve yaprasürgünlerin alr. Emgi genç yapraklar zamanla kurur ve yapra n genel büyümesinden yerleri kıvrılır, kurur ve n genel dü er.büyümesi dolay yrtlr, yaprak delik de ik olur vebüyümesinden Çiçek duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, Çiçek dolay yrtlr, yaprak delik de ik olur ve dü er. zamanla tomurcu u saplarn da emerek çiçeklerin dökülmesine Tanelerde thrips Tanelerde thrips zarar tomurcu u saplarn dasaçma irili ine yerleri zamanla koyulaşır ve esmer bir renkemerekEmgiula dökülmesine neden olurlar. Taneler alır. çiçeklerin t nda Tanelerde thrips zarar zararı neden olurlar. Taneler ileriki dönemlerde kabuk beslenmesi genel büyümesinden dolayı yırtılır, kurur ve yaprağın durumundasaçma irili ine ula t nda üzerinde beslenmesi durumundave ürünün pazar de kabuk üzerinde deformasyonlar olu ur ileriki dönemlerde eri dü er. yaprak delik deşik olur ve düşer. Çiçek tomurcuğu saplarınıeri dü emerek deformasyonlar olu ur ve ürünün pazar de da er. ararl Oldu u Bitkiler: dökülmesine neden olurlar. Taneler saçma iriliğine ulaştığında çiçeklerin ararl Oldu u Bitkiler: Thripslerinbeslenmesi durumunda ileriki dönemlerde kabuk erik, ceviz, birçok sebze, endüstri asma d ndaki konukçular, me e, fndk, sö üt, kays, eftali, üzerinde deformasyonlar Thripslerinoluşur ve ürünün pazar değeri düşer. kays, eftali, erik, ceviz, birçok sebze, endüstri süs bitkileriasma d ndaki konukçular, me e, fndk, sö üt, ile yabanc otlardr. süs bitkileri ile yabanc otlardr. Zararlı Olduğu Bitkiler: ● Thripslerin asma dışındaki konukçuları, meşe, fındık, söğüt, kayısı, şeftali, erik, ceviz, birçok sebze, endüstri ve süs bitkileri ile yabancı otlardır. Mücadele Yöntemleri Kimyasal Mücadele: ●Mücadele Yöntemleri: İlkbaharda bağın büyüklüğüne göre 20-50 asma kontrol edilir, gözlerde ve yeni açılmakta olan yapraklarda göz veya yaprak başına 2-3 adet thrips Kimyasal Mücadele: saptandığında ilaçlama önerilir. kontrol edilir, gözlerde ve yeni açlmakta olan yapraklarda yeşil İlaçların uygulanmasında asmanın lkbaharda ba n büyüklü üne göre 20-50 asma aksamının tümünün ilaçlamasına ilaçlama önerilir. laçlarn uygulanmasnda asmann saçma göz veya yaprak ba na 2-3 adet thrips saptand nda özen gösterilmelidir. Tanelerin ye il aksamnn olduğu dönemden itibaren zararlının popülasyonu takip edilmeli iriliğindetümünün ilaçlamasna özen gösterilmelidir. Tanelerin saçma irili inde oldu u dönemden itibaren zararlnn popülasyonu takip edilmeli ve ilaçlama ve ilaçlama gerekiyorsa Salkım gerekiyorsa mücadelesi ile birleştirilmelidir. güvesi Salkm güvesi mücadelesi ile birle tirilmelidir. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozlar
Doz Etkili madde ad ve oran Spinosad 480 g/l Formülasyonu Sv 100 l suya (preparat) 20 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 14

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

24

BA YAPRAKUYUZU
(Colomerus (=Eriophyes) vitis)

BA

YAPRAKUYUZU

AB ve Rusya’ya ihraç (Colomerus (=Eriophyes) vitis)edilecek ürünlerde kullanlmamal Tanm BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI ve Ya ay :

Son ilaçlama ile hasat arasndaki yeterli olmad  ve zararn görüldü ü ba lardaDoz tekrar bir ilaçlama yaplmasnda yarar vard süre Etkili ne kar  özellikle sistemik suya (preparat) küllemesi’madde ad ve oran Formülasyonu 100 letkili mantar ilaçlarnn (gün) un olarak kull yo Kükürt %73 Kükürt %80 WP WP/WG 500 g 400 g 7 7

● Gözle görülmeyecek kadar küçük bir Zararl, görülmeyecek kadar zararlıdır. Vücudu Gözle k  olup 80 kadar küçük b uzunca gözlerde tüylerin aras uzunca gelmiştir. kadar halkadan halkadan meydana dallarn olup 80 Vücudun olarak çatlaklarnda ergin üzerinde seyrek bir şekilde sert kıllar ile birlikte yeni Vücudun üzerinde seyrek bir ekilde se havalarn snmas bulunur. İki çift bacağı vardır. baca beslenmeye ba lar. Erginler yu çift geçerek  vardr. Ba yaprakuyuzu’ nun yaprak Zararlı, kışı gözlerde tüylerin arasında, kalın ve alt yüzünde gözlerde tüylerin aras Zararl, ergin olarak geçirir. ince dalların çatlaklarındak  beslendikleri yerlerde m üstündeki zarar arasna çatlaklarnda yeni İlkbaharda havaların ısınması ile birlikteergin olarak dallarn brakrlar. oluşan yapraklaraZarar ekli: geçerek snmas ile birlikte yeni havalarn beslenmeye başlar. Erginler yumurtalarını yaprağın alt yüzünde geçerek beslenmeye ba lar. alt yüzünde Zararl asma yapraklarn Erginler yu Ba yaprakuyuzu’ nun yaprak beslendikleri yerlerde meydana gelen tüyler alt yüzünde beslendikleri yerlerde m arasına bırakırlar.yerlerinde önce gümü renginde küfüm üstündeki zarar arasna olu ur. Bu grimsi renk daha son Zarar Şekli: alanlar brakrlar. ● Zararlı asma Zararür ekli: alt n üst yüzüne do ru k yapraklarını dönü ve yapra yüzünden emer. Emgi yerlerinde Yapra gümüş renginde girintide gelir. önce nyapraklarn an yüzünde Zararl asma altnda olu alt küfümsü görünümde alanlar oluşur. Bu grimsi olmakla berabergümüdönüşür malarda yerlerinde önce çok r bula renk daha sonra kahverengine a renginde küfüm yüzünde de doğru Zararl genellikle ve yaprağın üst yüzüne ur. Bu grimsi renk daha son alanlar olu beslenir.kabartılar yapraklarndaaltında oluşan do tom meydana gelir. dönü ür ve yapra n üstBazen çiçek ru k Yaprağın bulunur. yüzüne girintide tüyler oluşur. Ender olmakla beraber çiçeklerde den altnda olu an girintideY gelir. Yapra beslendi i görülmü tür. çok ağır bulaşmalarda yaprağın üst yüzünde de beslenir. Zararlı genellikle beslenme ilkbaharda a r açlrken ba gözler olmakla beraber çokçiçeklerde Ba yaprakuyuzu’ nun yaprak asmanın yapraklarında bulunur. Bazen çiçek tomurcuklarında veZararabula malarda kadar devam eder. Zararl genellikle a u rayan yapr yüzünde deilkbaharda gözler beslenir. de beslendiği görülmüştür. Yapraklardaki beslenme altndaki zarar olarak yapamazlar ve dolaysyla Ba y yapraklarnda bulunur. Bazen çiçek tom açılırken başlar, geç sonbahara kadar devam eder. Zarara uğrayan yapraklar yo unlu u beslendi i görülmü fotosentezi tam olarak yapamazlar ve dolayısıyla Bağorannda ürün miktar etkile çiçeklerde deyaprakuyuzunun tür. Y yoğunluğu oranında ürün miktarı etkilenir. beslenme ilkbaharda gözler açlrken ba Zararl Oldu u Bitkiler: Ba yaprakuyuzu’ Bitkiler: Zararlı Olduğu nun yaprak kadar devam eder. Zarara u rayan yapr ● Sadece çe altndakiasmaasma çeşitlerinde yaparlar. Sadece zarar itlerinde zarar zarar yaparlar. Mücadele Yöntemleri Kimyasal Mücadele olarak yapamazlar ve dolaysyla Ba y Genellikle Bağ yaprakuyuzu’na karşı özel biryo unlu u orannda ürün miktar etkile ilaçlama gerekmez. Çünkü Mücadele Yöntemleri Bağ küllemesi’ne karşı kullanılan kükürt bu zararlıyı da kontrol altında Zararl Oldu u Bitkiler: Kimyasal Mücadele kullanılmadığı durumlarda ilkbaharda yapılan gözlemler tutar. Ancak kükürt sonucu, yapraklarda zarar belirtileri ilaçlama yapılmalıdır. Sadece asma çe itlerinde zarar yaparlar. saptandığındagerekmez. Çünkü Ba küllemes Genellikle uygulamalarının yeterli olmadığı bir zararın görüldüğü bağlarda tekrar Kükürt Ba yaprakuyuzu’na kar  özel ve ilaçlama kükürt ilaçlama yapılmasında yarar vardır. Son yıllarda Bağ kullanlmad  durumlarda bir bu zararly da Mücadele Yöntemleri kontrol altnda tutar. Ancak kükürt küllemesi’ ne karşı özellikle sistemik etkili mantar ilaçlarının yoğun olarak kullanılması, yaplmaldr. Kük gözlemler sonucu, yapraklarda zarar belirtileri saptand nda ilaçlama zararlının Kimyasal Mücadele popülasyonunu zararn görüldü ü ba Bağ tekrar bir ilaçlama yaplmasnda yarar vard yeterli olmad  ve artırmıştır. Bu nedenlelarda küllemesi’ne karşı sistemik mantar popülasyonunu yıl Bu küllemesi’ne sistemik mantar ilaçlar ayn yl ıslanabilir ilaçları aynı kar tr. özellikleBa üste uygulanmasından ilaçlarnn içerisinde üste küllemesi’ Ba artrmiçerisinde üstsistemik kar dönü ümlü olarakkaçınılmalı,yo unüstye küllemes ne kaçnlmal,nedenle (WP) Genelliklekükürtyaprakuyuzu’na olarakkükürt etkili mantar gerekmez. Çünkü Baolarak kull uygulanmasndan ile dönüşümlü kar  özel bir ilaçlama slanabilir ile kullanlmaldr. Asmann (WP) kullanılmalıdır. Asmanın yeşil aksamınınil aksamnn tamamna da uygulanmasna özen tutar. Ancak kükürt kükürt bu zararlyilaçl uygulanmasına özen gösterilmelidir. kullanlmad  durumlarda tamamına ilaçlı su su kontrol altndagösterilmelidir. Kimyasal zarar belirtileri saptand nda Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar laçlar ve Dozlar gözlemler sonucu, yapraklarda Mücadelede Kullanlacakve Dozları ilaçlama yaplmaldr. Kük

uzunca olup 80 kadar halkadan (Colomerus (=Eriophyes) vitis) BAĞ YAPRAKUYUZU Vücudun (Colomerus (=Eriophyes) vitis) üzerinde seyrek bir ekilde se Tanm  Ya ay Tanımı ve Yaşayışı: bacave vardr. : çift

BA

Gözle görülmeyecek kadar küçük b YAPRAKUYUZU

25
( F LOKSERA Viteus vitifolii)

Kükürt %80

WP/WG

400 g

7

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Tanm ve Ya ay : (Viteus vitifolii) Tanm ve Ya ay : Kök Tanımı ve Yaşayışı: formu oval veya armut eklinde esmer, krmz oval veya sarımsı eklind ● Kök formu oval Kök formuve kahverengine kadar de i veya armut şeklinde, armut Kök filokseras k  nimf halinde asma kö esmer, ve kahverengine kadar yeşil, esmer, kırmızı krmz ve kahverengine kadar de lkbaharda beslenip yeni halinde Kök filokseras k  nimfkışı vermeye k değişen renklerdedir. Kök filokserası döller nimfasmaba geli en larvalar ergin İlkbaharda süres halinde asma lkbaharda beslenip yeniolarak vermeye ba köklerinde geçirir. döller yaz di erine veya topra n yark ve çatlaklarnd geli en larvalar başlar. olarak yaz süres beslenip yeni döller vermeye ergin Beslenen asmalara veya topra n di erine geçerler. ve gelişen larvalar ergin olarak yazyark ve çatlaklarn süresince Zarar ekli: asmalara geçerler. Ba filokseras kök formu bir kökten diğerine veya toprağın yarık ve Bağ filokserası kök formu Zarar ekli: Ba filokseras kök formu çatlaklarından çıkarak diğer asmalara geçerler. zam Filoksera’yla bula k olan ba larda Filoksera’yla bula k olan ba larda zam Zarar Şekli: genel bir durgunluk, asmada zayflk, yapr genel bir olan görülür. zamanla yap ● Filoksera’ylave sararmalar bağlarda Bo um aralar d bulaşık durgunluk, asmada zayflk, odunla bir durgunluk, asmada ve sararmalar görülür. n so aralar sürgünlerde genel amadklarndan kBo um uktan etk salkmlarda tanelerin sararmalari, norm odunla küçülme ve k n so zayıflık, yapraklarda amadklarndanseyrekle tiuktan etk renklenmenin olmad seyrekle ti i, norm salkmlarda daralır, çubuklar görülür. Boğum araları tanelerin  görülür. Asmalar b a r bir durgunluk göstererek kururlar. Bu t renklenmenin kışın  görülür. Asmalar b olmad soğuktan odunlaşamadıklarından içinde kümeler halindedir. Kök filokser a r bir durgunluk göstererek kururlar. Bu etkilenirler. Ayrıca salkımlarda tanelerin beslendikümeler halindedir. Kök filokse içinde i yerlerde renklenmenin seyrekleştiği, normal tatlanma veemgi sonucu meydana g görülür. Bubir ikaçemgi sonucu meydana kinliklerin çürüyüp da Ba filokseras yaprak formuformu beslendi i yerlerde yıl içinde ağır Bağ filokserası yaprak olmadığı görülür. Asmalar durumun devamlkinliklerin çürüyüp da görülür. Bu i tekrar, asmann toprak Ba filokseras yaprak formu bir durgunluk göstererek kururlar. Bu tip asmalar bağın içinde asmann kuruma kaybolmasna dolaysyla kümeler toprak durumun devaml tekrar, asmann Yaprak formlar yeni açlan tomurcukla kaybolmasna dolaysyla sonucu halindedir. Kök filokserasının köklerde beslendiği yerlerde emgi asmann kuruma tomurcukformlar yeni sokup emerler. Yaprak çürüyüp dağılmaları ve meydana gelen şişkinlikler görülür. Bu şişkinliklerin ve yapraklar açlan tomurcuklY emgi noktalarnda, bitin çevresinde tomurcuk ve yapraklar sokup emerler. bu durumun devamlı tekrarı, asmanın toprak altı organlarının kaybolmasına yükselerek galleri olu turur. açılan emgi Yaprak formları bitin çevresinde dolayısıyla asmanın kurumasına neden olur. noktalarnda, yeni Zararl Oldu u Bitkiler: yükselerek galleri olu turur. tomurcuklara girerek taze tomurcuk ve yaprakları sokup emerler. Yaprak Zararl altındakiBitkiler: Oldu u emgi noktalarında, bitin çevresinde yaprak dokusu yükselerek Sadece asma ile beslenir. galleri ile beslenir. Sadece asma oluşturur. Mücadele Yöntemleri: Bitkiler: Zararlı Olduğu MücadeleSadece asma ile beslenir. ● Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kültürel Önlemler: Mücadele Yöntemleri: Filoksera’nn asma kökünü emdi i ksmda, asmann gösterdi i reaksiyon ile bir mantar tab gelir Kültürel Önlemler: ksmlarn çürümekten korur. Yerli asmalarda buile bir mantar ta ve bu tabaka kökün iç Filoksera’nn asma kökünü emdi i ksmda, asmann gösterdi i reaksiyon reaksiyon yava mantar tabakas ya kökün iç ksmlarn çürümektenAmerikan asmalarnda gösterdiğiçokyava gelir● Filoksera’nın ince olur kökünü olu maz. kısımda, asmanın bu tabaka ve bu tabaka çok asma veya hiç emdiği korur. Yerli asmalarda bu reaksiyon kal reaksiyon ile bir mantar tabakası meydana gelir asmalarnda bu kökün Bu bakmdan % 60’dan ince olur veya hiç olu maz. Amerikanve topratabaka tabaka Filokse mantar tabakas ya çok az kum içeren topraklarda ba tesisinde, bu n tipine göre çok kal anaçlar yannda; topra n kireç oranna,topraklardalanacak asma çereaksiyon yavaş Filokse Bu bakmdan % 60’dan az kum içeren üzerine a asmalarda bu topra nve bölge ko ullarn iç kısımlarını çürümekten korur. Yerli ba tesisinde, idine tipine göre anaçlar kullanlmaldr. Filoksera’nn ya çok ince olur veyaasmaoluşmaz.ve bölge koveya to anaçlar yannda; topra n kireç oranna, üzerine a lanacak hiç çebölgelere toprakl ullarn olduğundan, mantar tabakası bulundu u bölgelerden temiz idine Amerikan fidanasmalarındata nmamaldr. Kumlu topraklarda filoksera hareketsizle titopraklyeni ku ve çubuklar bu tabaka çok kalın olmaktadır. Bu bakımdan % 60’dan az anaçlar kullanlmaldr. Filoksera’nn bulundu u bölgelerden temiz bölgelere inden veya t bu tip ve çubuklarkurulmasna özen gösterilmelidir. filoksera hareketsizle ti inden yeni ku fidan topraklarda ta nmamaldr. Kumlu topraklarda bu tip topraklarda kurulmasna özen gösterilmelidir. Kimyasal Mücadele 26 Kimyasal Mücadele Bu zararlya kar  ba da etkili bir kimyasal mücadelesi olmad ndan önerilmemektedir. önlemi zararlya kar  ba da etkili bir kimyasal mücadelesi olmad ndan önerilmemektedir. Bu olarak bir yerden bir yere çubuk ve fidan sevki yaplrken fümigasyon uygulanr. F

F LOKSERA F LOKSERA ( Viteus vitifolii) FİLOKSERA ( Viteus vitifolii)

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI kum içeren topraklarda bağ tesisinde, toprağın tipine göre Filoksera’ya dayanıklı anaçlar yanında; toprağın kireç oranına, üzerine aşılanacak asma çeşidine ve bölge koşullarına uyabilen anaçlar kullanılmalıdır. Filoksera’nın bulunduğu bölgelerden temiz bölgelere topraklı veya topraksız asma fidan ve çubukları taşınmamalıdır. Kumlu topraklarda filoksera hareketsizleştiğinden yeni kurulacak bağların bu tip topraklarda kurulmasına özen gösterilmelidir. Kimyasal Mücadele ● Bu zararlıya karşı bağda etkili bir kimyasal mücadelesi olmadığından önerilmemektedir. Ancak karantina önlemi olarak bir yerden bir yere çubuk ve fidan sevki yapılırken fümigasyon uygulanır. Fumigasyona tabi tutulacak köklü veya köksüz çubukların önce köklerindeki topraklar yıkanmalı ve demetler haline getirilmelidir. Fümigasyonda Methylbromide (CH3 Br) kullanılmalıdır. Fümigasyonun su geçirmeyen vakumlu fümigasyon odalarında yapılması halinde; 18 0C’de 1 m3 için 32.5 g Methyl –bromide uygulanmalıdır. Bu koşullarda fümigasyon süresi 2-2.5 saat olmalıdır. Fümigasyon süresince oda içinde vantilatörle hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Ancak fümigasyon odasını her koşulda bulmak güç olduğundan, fümigasyonun atmosferik basınç altında uygulanması daha pratik ve geçerli bir yöntem olarak görülmektedir. Bu nedenle de atmosferik basınç altında yapılacak fümigasyon koşulları aşağıda verilmiştir. 1m3 için 4-10 0C’de 56 g 4 saat “ “ 11-15 0C’de 48 g 4 saat “ “ 16-20 0C’de 40 g 4 saat “ “ 21 0C’den yukarı 32 g 4 saat

27

“ “

“ 16-20 0C’de 40 g 4 saat “ 21 0C’den yukar 32 g 4 saat BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

BA DA UNLUB T

BAĞDA UNLUBİT (Planococcus citri, P. ficus)

Tanm (Planococcus citri, P. ficus) ve Ya ay :

Ergin di Tanımı ve Yaşayışı: i oval ve yass biçimde, vü sarms turuncudur. Ancak, üzeri un g ● Ergin dişi oval ve yassı biçimde, vücut rengi sarı mumsu tabaka ile turuncudur.u için b veya sarımsı örtülü oldu Mays sonunda k la  terkeden ergin Ancak, üzeri un görünümünde beyaz beslenmek örtülü olduğu mumsu tabaka ileüzere asmann ye il ksml ortalarnda, taneler sulanmaya ba lay için beyaz renkte görünür. Mayıs ba lar. Unlubit scak ve nemli yerleri sonunda kışlağı terkeden ergin ve Zarar ekli: larvalar, beslenmek üzere asmanın Salkımda Unlubit zararı yeşil kısımlarına tırmanırlar. Yaz Salkmda Unlubit zarar Unlubit asmann her tarafna yaylar ortalarında,salkm ve gövdedesulanmaya Bitki ö taneler zarar yapar. başlayınca salkımlara geçiş başlar. Unlubit sıcak ve nemli yerleri seven asmann zayflamasna, verimden dü bir zararlıdır. kurumasna neden olur. Unlubit’in salglad  tatlms maddeler saprofit mantarlarn geli m Zarar Şekli: sa lar.Unlubit asmanın herasmalarn her tarafn kaplayaraksürgün, yapar, özümlemey ● Meydana gelen aknt, tarafına yayılarak, yaprak, siyahlk salkım ve özsuyunun emilmesi,yapar. Bitki özsuyunu engelleyen aknt olu umu sonucu ürün azal gövdede zarar solunumu ve fotosentezi emerek asmanın zayıflamasına, sonunda bitki tamamen kurur. sonunda verimden düşmesine ve kurumasına neden olur. Unlubit’in salgıladığı tatlımsı maddeler saprofit Zararl Oldu u Bitkiler: mantarların gelişmesi için iyi bir ortam sağlar. Meydana gelen akıntı, Asma, turunçgil, tarafını kaplayarak siyahlık yapar, özümlemeye engel olur. asmaların her armut, nar, kays, süs ve sera bitkilerinde zararl olmaktadr. Mücadele Yöntemleri: Bitki özsuyunun emilmesi, solunumu ve fotosentezi engelleyen akıntı oluşumu sonucu Kültürel Önlemler: ürün azalır, kalite düşer ve sonunda bitki tamamen kurur. Çok su tutan taban arazide Zararlı Olduğu Bitkiler: ve gölgelik yerlerde ba kurulmamaldr. Zorunlu kalnd seyrek dikilmeli ve dallar yükseltilmelidir. Bula ma görülen ba larda bula k asmalarn ● Asma, turunçgil, armut, nar, kayısı, süs ve sera bitkilerinde zararlı seyreltilmeli, salkmlarn havalanmas temin edilmelidir. Ayrca k n budama yaplrke olmaktadır. zararl yo unlu unun azalmas sa lanmaldr. Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kimyasal Mücadele: ● Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde bağ kurulmamalıdır. Unlu bit’e kar  mücadele iki devrede yaplr. Zorunlu kalındığı takdirde asmalar seyrek dikilmeli ve dallar yükseltilmelidir. Bulaşma Asmann gövdesinde, kabuklarda slaklk görülmeye ba lad  ve Birinci devre:görülen bağlarda bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli,Unlubit yürümeye ba lad  devredir. Bu devrede koruklar yakla kışın budama yapılırken salkımların havalanması temin edilmelidir. Ayrıca k nohut büyüklü ündedir. kinci devre:soyularak zararlı yoğunluğunungeçti i, tanelerin sulanmaya ba lad  de kabuklar Unlubitin yaprak ve salkmlara azalması sağlanmalıdır. devrede zararl birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmu sa sadece ikinci devrede ilaç Kimyasal Mücadele: devrede asmalarn ço unda bula ma saptanrsa ve ayrca ihraç edilen çe itlerde her ik ● Unlu bit’e laçlamalarda gövde, sürgün ve salkmlarn iyice ilaçlanmasna dik yapmak zorunludur.karşı mücadele iki devrede yapılır. kaplama eklinde yaplmaldr. gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye Birinci devre: Asmanın başladığı ve Unlubitin Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlardevredir. yeşil aksama doğru yürümeye başladığı ve Dozlar Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. Doz Son ilaçlama 28 s Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 100 l suya (preparat)

Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde ba kurulmamaldr. Zorunlu kalnd  takdirde asmalar BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI seyrek dikilmeli ve dallar yükseltilmelidir. Bula ma görülen ba larda bula k asmalarn yapraklar seyreltilmeli, salkmlarn havalanmas temin edilmelidir. Ayrca k n budama yaplrken kabuklar soyularak zararl yo unlu unun azalmas sa lanmaldr. Kimyasal Mücadele: İkinci devre: Unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak, birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok Unlu bit’e kar  mücadele iki devrede yaplr. seyrekdevre: Asmann gövdesinde, kabuklarda slaklk görülmeye ba lad  ve Unlubitin ye il aksama do ru Birinci olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların devrede koruklar yakla k nohut büyüklü ündedir. ayrıca ihraç edilen yürümeye ba lad  devredir. Bu çoğunda bulaşma saptanırsa ve kinci devre: Unlubitin devrede de ilaçlama yapmak zorunludur. İlaçlamalarda çeşitlerde her iki yaprak ve salkmlara geçti i, tanelerin sulanmaya ba lad  devredir. Ancak, birinci devrede zararl birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmu sa sadece ikinci devrede ilaçlama yaplmaldr. lk gövde,asmalarn çove salkımların iyice ayrca ihraç edilen çe dikkat edilmeli, ilaçlama sürgün unda bula ma saptanrsa ve ilaçlanmasına itlerde her iki devrede de ilaçlama devrede kaplama şeklinde yapılmalıdır. ve salkmlarn iyice ilaçlanmasna dikkat edilmeli, ilaçlama yapmak zorunludur. laçlamalarda gövde, sürgün kaplama eklinde yaplmaldr. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Doz Etkili madde ad ve oran *Omethoate 565 g/l Yazlk Ya lar 700-850 g/l
*

Formülasyonu SL Sv

100 l suya (preparat) 100 ml 1l

Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 21 21

Her iki devrede de ilaçlar yazlk ya ile kar trlarak kullanlmaldr.

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA YAPRAK P RELER (Asymmetrasca (=Empoasca) decedens Empoasca decipiens )
Tanm ve Ya ay : Erginlerde vücut ince uzun, silindir eklinde olup, geni ön ksm arkaya do ru gittikçe daralr. Genel olarak renk parlak ye ildir. kbaharda nisan ay sonundan itibaren havalarn snmas ve ba larn yapraklanma döneminin ba lamasyla görülmeye ba lar. Genellikle asma yapraklarnn alt yüzünde bulunurlar, rahatsz edildiklerinde büyük bir hzla karakteristik ekilde yan yan yürüyerek yapra n üst yüzüne geçerler. Ba yaprakpiresi ergini Zarar ekli: Asma yapraklarnn alt yüzünde yaprak damarlarnda emgi yaparak beslenirler. Bitki özsuyunu emerler. Çok genç ve küçük yapraklarda öncelikle damarlar etrafnda yaprak dokularnda büzgüler meydana getirerek küçük yapraklar çanak biçiminde çukurla trr. Daha sonra yaprak yumu akl n kaybeder ve alt yüzündeki damarlarda önce beyaz daha sonra krmz kahverengi renk alr. Zaman ilerledikçe bu yapraklarn kenarlarnda çepeçevre renk açlmas görülür. Zamanla bu renk açlmas içe do ru ilerleyip yerini sararmaya brakr. Daha sonra yaprak 29 kenarlar kurur. Normal büyüklü ünü alm ve renkleri koyula m olgun yapraklarn kenarlar üste do ru kvrlarak boru eklini alr. Üzerinde beslenen böcek

Ba yaprakpiresi’ nin yaprakta

AB ve Rusya’yaedilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
YAPRAK P RELER

BA YAPRAK P RELER (Asymmetrasca (=Empoasca) decedens (AsymmetrascaYAPRAK PİRELERİ Empoasca decipiens ) BAĞ (=Empoasca) decedens (Asymmetrasca decipiensay : Tanm ve Ya ) Empoasca (=Empoasca) decedens Empoasca decipiens ) silindir eklinde olup, geni Erginlerde vücut : Tanm ve Ya ayince uzun, ksm arkaya do Tanımı ön Erginlerde vücut ru gittikçe daralr. Genel olarak renk ve Yaşayışı: ince uzun, silindir eklinde olup, geni parlak ildir. nisan ay sonundan ● Erginlerdeye snmasdo ru gittikçe daralr. Genel itibarenrenk olup, vücutkbahardalarn yapraklanma döneminin ön ksm arkaya ince uzun, silindir şeklinde olarak havalarn ve ba parlak ye ildir. kbaharda nisanGenellikle asma geniş ön kısım arkaya doğruay sonundan daralır. Genel ba lamasyla görülmeye ba lar. gittikçe itibaren havalarn snmas ve ba larn yapraklanma edildiklerinde yapraklarnn alt yüzünde bulunurlar, rahatszdöneminin olarak renk parlak yeşildir. Genellikle asma nisan ayı İkbaharda ba lamasyla görülmeye ba ekilde yan yan yürüyerek büyük bir hzla karakteristik lar. yapraklarnn alt havaların ısınması ve bağların sonundan itibaren yüzünde bulunurlar, rahatsz edildiklerinde yapra n üst yüzüne geçerler. büyük bir hzla karakteristik ekilde yan yan yürüyerek yapraklanman döneminin başlamasıyla görülmeye Zarar ekli: yüzüne geçerler. yapra üst Ba yaprakpiresi ergini başlar. Genellikle asma yüzünde yaprak damarlarnda yapraklarının alt yüzünde Asma ekli: Zarar yapraklarnn alt Bağyaprakpiresi erginiergini bulunurlar, yaparak beslenirler. Bitki özsuyunu emerler. Çok Ba yaprakpiresi emgi rahatsız edildiklerinde büyük bir hızla Asma yapraklarnn alt öncelikle damarlar etrafnda damarlarnda genç veşekilde yan yan yürüyerek yaprağın üst küçük karakteristikyaparak yapraklardayüzünde yaprak emerler. Çok emgi beslenirler. Bitki özsuyunu yaprak dokularnda büzgüler meydana getirerek küçük yüzüne yapraklar çanakyapraklardaçukurla trr. Daha sonra yaprak geçerler. biçiminde öncelikle damarlar etrafnda genç ve küçük yaprak Zarar Şekli:akl n kaybeder ve altmeydana getirerek küçük yumu dokularnda büzgüler yüzündeki damarlarda önce yapraklar sonra biçiminde beyaz yapraklarının çukurla renk alr. sonra yaprak kahverengi yüzünde ● Asma daha çanak krmz ve alt alt trr. DahaZaman yaprak yumu akl n kaybeder yüzündeki damarlarda ilerledikçe bu yapraklarn kenarlarnda çepeçevre renk önce damarlarındagörülür. Zamanla kahverengi renk alr. do ru beyaz daha emgi yaparak beslenirler. Bitki sonra krmz bu renk açlmas içe Zaman açlmas ilerledikçe bu sararmaya kenarlarnda çepeçevre renk özsuyunu emerler. Çok genç Dahaküçük yapraklarda ilerleyip yerini yapraklarnbrakr. ve sonra yaprak açlmas görülür. Zamanla bu renk açlmas içe do ru kenarlar kurur. Normal büyüklü ünü alm ve renkleri öncelikle damarlar etrafında Daha sonra yaprak Bağ yaprakpiresi’ nin ilerleyip yerini sararmaya brakr. yaprak dokularında koyula m olgun yapraklarn kenarlar üste do ru Ba yaprakpiresi’ nin yapraktabüzgüler meydana Normal büyüklü ünü alm ve renkleri çanak kenarlar kurur. getirerek küçük yaprakları yaprakta emgi lekeleri kvrlarak boru eklini alr. Üzerinde beslenen böcek emgi lekeleri koyula do ru yo unlu m olgun yapraklarn kenarlar üste da sararma ve Ba yaprakpiresi’ nin yaprakta biçiminde çukurlaştırır. Daha sonra una ba l olarak olgun yapraklardakaybeder ve alt yaprak yumuşaklığını kvrlarak boru eklini alr. Üzerinde beslenen böcek kurumalar görülür. emgi lekeleri yo unlu daha sonra kırmızı kahverengi yüzündeki damarlarda önce beyaz una ba l olarak olgun yapraklarda da sararma ve renk Zararl Oldu u Bitkiler: kurumalar görülür. alır. Zaman ilerledikçe bu yaprakların kenarlarında çepeçevre renk açılması Asmadan ba u konukçular; sebzeler (bakla, bamya, biber, börülce, doğru fasulye, kabak, marul, sararmaya Zararl Oldu ka Bitkiler: görülür. Zamanla bu renk açılması içe domates, ilerleyip yerini maydanoz, patlcan, patates, soya fasulyesi ve turp), meyve a açlar (elma, turunçgil ve eftali) ve tarla bitkileri Asmadan ba kapancar, hintya , msr, pamuk, susam, erbetçi otu, domates, fasulye, kabak, marul, karpuz, almış (ayçiçebırakır. konukçular; sebzeleryaprak kenarları kurur. Normal büyüklüğünü i, hayvan Daha sonra (bakla, bamya, biber, börülce, ekerpancar ve yonca) ile kavun, maydanoz, patlcan, yaprakl yabanc otlardr. turp), nane, sö üt ve tüysüzpatates, soya fasulyesi olgun meyve a açlar (elma, turunçgil ve üste ve tarla bitkileri ve hayvan pancar, hintya , msr, pamuk, susam, erbetçi otu, ekerpancar ve yonca) ile kavun, karpuz, renkleri koyulaşmış ve yaprakların kenarları eftali) doğru kıvrılarak (ayçiçe i, Mücadeleüt ve tüysüz yaprakl yabanc otlardr. nane, boru şeklini alır. Üzerinde beslenen böcek yoğunluğuna bağlı olarak olgun sö Yöntemleri: yapraklarda da sararma ve kurumalar görülür. Kültürel Önlemler: Mücadele Yöntemleri: Zararlı birinci dölüne kar  ilaçlama Salkm güvesininOlduğu Bitkiler: yaplmayan yerlerde, asmada uç almann nimflerin do ada ilk Kültürel Önlemler: görülme tarihlerinde yaplmas zararlkonukçuları; sebzeler (bakla, bamya, biber, börülce, ● Asmadan başka popülasyonunun azaltlmas ve yararllar koruma yönünden önemlidir. Salkm güvesinin layabilece i ba  ilaçlama yaplmayan yerlerde, asmada Ayrca, zararlnn k birinci dölüne kariçindeki yabanc otlar temizlenmelidir. uç almann nimflerin do ada ilk soya domates, fasulye, popülasyonunun azaltlmas ve yararllar patlıcan, patates, görülme tarihlerinde yaplmas zararlkabak, marul, maydanoz, koruma yönünden önemlidir. Kimyasal Mücadele: layabilece i ba meyve ağaçları (elma, turunçgil ve şeftali) ve tarla Ayrca, zararlnn k ve turp), içindeki yabanc otlar temizlenmelidir. fasulyesi Zararlnn popülasyon bitkileri (ayçiçeği, hayvan na 5 bireye hintyağı, mısır, pamuk, susam, şerbetçi Kimyasal Mücadele: yo unlu u yaprak ba pancarı,ula t nda ilaçlama yaplmas tavsiye edilir. laçlarn uygulanmasnda asmann ye il aksamnn tümünün ilaçlamasna özen gösterilmelidir. otu, şekerpancarı yaprak ba na 5 ile kavun, ilaçlama yaplmas tavsiye edilir. laçlarn Zararlnn popülasyon yo unlu uve yonca) bireye ula t ndakarpuz, nane, söğüt ve tüysüz uygulanmasnda asmann ye il aksamnn tümünün ilaçlamasna özen gösterilmelidir. yapraklı yabancı otlardır. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler: ●Salkım güvesinin birinci dölüne karşı ilaçlama yapılmayan yerlerde, asmada uç almanın nimflerin doğada ilk görülme tarihlerinde yapılması zararlı popülasyonunun azaltılması ve yararlıları koruma yönünden önemlidir. Ayrıca, zararlının kışlayabileceği bağ içindeki yabancı otlar temizlenmelidir. Kimyasal Mücadele: ● Zararlının popülasyon yoğunluğu yaprak başına 5 bireye ulaştığında ilaçlama yapılması tavsiye edilir. İlaçların uygulanmasında asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlamasına özen gösterilmelidir.

30

zmir haziranböce i (P. turkmenoglui)
BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Haziran böce i (Polyphylla fullo )

BA DA HAZ RANBÖCEKLER

Erginlerde vücut uzunlu u 28-40 BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ erkeklerinde yelpaze eklinde anten bulun Haziran böceği (Polyphylla fullo ) kahverengi zemin üzerine k krmzms İzmir haziranböceği (P. Türkmenoglu) Yask beyaz pulcuklarla tam Tanm ve halinde ve çok ay : Erginlerde vücut uzunlu u Larva be Tanımı veRANBÖCEKLER Yaşayışı: manas tipinde, “C” harfine28-4 BA DA HAZ ●Erginlerde vücutfullo ) beslenir. Erginler, haziran-tem uzunluğu 28-40 eklinde anten bul kökleriyle erkeklerinde yelpaze mm olup, Haziran böce i (Polyphylla erkeklerinde yelpazebattktan sonra uçu urlar üzerine güne şeklinde anten bulunur. krmzms zmir haziranböce i (P. turkmenoglui) kahverengi zeminve   a g Vücut rengi vardr. Genellikle, 2-2.5 ylda bir döl veri kırmızımsı çok sk beyazzemin halinde ve kahverengi pulcuklarla ta üzerine küçük odacıklar halinde ve çok sık Haziran böce i ergini Larva tipinde, Zarar manas kaplıdır. “C” harfine beyaz pulcuklarla ay :ekli: Larva Tanm vekökleriyle beslenir. Erginler, haziran-te Ya tamamen manas tipinde, Haziran uzunlu ui larvas, asmann kökle Erginlerde“C” harfine benzer ve bitki vücut böce 28-40 mm olup, güne battktan sonra uçu urlar a Özellikle kumsal alanlara tesis Haziran böceği ergini kökleriyleerkeklerinde yelpaze eklinde anten bulunur.Vücut rengi ve  edi beslenir. Erginler, haziran-temmuz asmann toprak alt ksmlarn bir aylarındakrmzmsvardr. Genellikle,uçuşurlar ve döl ve güneş kahverengi zemin üzerine küçük ylda kemirmek battıktan sonra 2-2.5 odacklar halinde ve çok sk vardır. Genellikle, 2-2.5 ışığa gelme eğilimleri beyaz pulcuklarla tamamen kapldr. yaparlar. Zarar gören asmalar zamanla k Haziran böce i ergini Larva manas Zarar “C” harfine benzer ve olmaktadr yılda bir döl verirler. tipinde,ekli:zarar çok fazlabitki genç ba larda kökleriyle beslenir. Erginler, haziran-temmuz aylarnda Haziran asmann kök Zarar Şekli: battktan sonra uçu böce i  larvas, ilimleri güne urlar ve  a gelme e Özellikle kumsalverirler. alanlara ●Haziranvardr. Genellikle, 2-2.5 ylda u Bitkiler: böceği larvası, asmanın köklerinde tesis ed Zararl Oldu bir döl beslenir. Özellikle kumsaltoprak alt ksmlarn kemirme Haziran böce i ergini asmann alanlara tesis edilmiş Polifag zararllardr. Asmadan ba ka te Zarar ekli: bağlarda Haziran yaparlar. Zararaltı kısımlarınızamanla asmanın ibitkilerde de zarar asmalar diböce larvas, asmann köklerinde beslenir. er toprak gören yapmaktadrlar. Haziran böceği larvası kemirmek suretiyle zarar larda tesis edilmi fazla olmaktad Özellikle genç ba yaparlar. Zarar gören kumsal alanlara zarar çok ba larda Haziran böce i zamanla kurur. Özellikle genç bağlarda zararıksmlarn kemirmek suretiyle zarar asmalar larvas asmann toprak alt çok fazla olmaktadır. yaparlar. Zarar gören asmalar zamanla kurur. Özellikle Zararlı Olduğu Bitkiler: Zararl Oldu u Bitkiler: genç çok yıllık çok fazla olmaktadr. ●Polifag zararlılardır. Asmadan başka tek veba larda zarardiğer bitkilerde de zarar Polifag zararllardr. Asmadan ba ka yapmaktadırlar. Mücadele Yöntemleri: Zararl Oldu u Bitkiler: di er bitkilerde ba kazarar yapmaktadrlar de tek ve çok yllk Mücadele Yöntemleri: Polifag zararllardr. Asmadan Kültürel Önlemler : di er bitkilerde de zarar yapmaktadrlar. ültürel Önlemler larvas Haziran böce i : ●Haziranböceğik ba alanlar otlu brakmamal, larvalarn hareketli hareketli HaziranböceHaziran böce i larvas bulaşık bağ alanları otlu bırakmamalı, larvaların oldu u ilkbahar v i ile bula ile olduğu ilkbahar ve yaz ve yumurtalarn ölmesi sayapılarak, larva ve yumurtaların prak i lemesi yaplarak, larva aylarında toprak işlemesi lanmaldr. ölmesi sağlanmalıdır. Kimyasal Mücadele Mücadele Mücadele Yöntemleri: : Yöntemleri: imyasal Mücadele : ●Haziran böceklerinin bulaşık olduğu alanlarda kimyasal mücadele koruyucu Hazirannitelikte olduğundan, oldu u alanlardave mart ayında fidan dikimi ile beraber böceklerinin bula k ilaçlama şubat kimyasal mücadele koruyucu nitelikte oldu unda Kültürel Önlemler : Kültürel Önlemler :i ile bula k ba alanlar otlu brakmamal, larvalarn hareketli ba larda uygulama ise, ubat ve martHaziranböcefidan dikimi ile beraber yaplmaldr. Mevcut oldu u ilkbahar ve en aylarnda larvala aynda yapılmalıdır. Mevcut bağlarda uygulama ise, larvaların toprak yüzüne yaz yakın toprak ile yaplarak, larva alanlar otlu Haziranböce ioldu bulaveya erken erken sonbahar aylarnda yaplmaldr. üzüne en yakn i lemesi u ilkbahar veyasonbaharbrakmamal, larvalarn hareketli oldu u ilkbahar olduğu ilkbahar k ba ve yumurtalarn ölmesi sa lanmaldr. aylarında yapılmalıdır. toprak i ●İlaçlamada yüzey ilaçlaması yerine nokta ilaçlaması uygulanmalıdır. Bunun lemesi yaplarak, larva ve yumurtalarn ölmesi sa lanmaldr. Kimyasal Mücadele : laçlamada yüzey ilaçlamas yerine nokta ilaçlamas uygulanmaldr.m2’ ye isabet her dikim çuku için Haziran böceklerinin bula1k olarak kabul edilmeli ve ilaçların 1 Bunun için eden her dikim çukuru 2m² alanlarda kimyasal mücadele koruyucu nitelikte oldu undan, ilaçlama ye abul edilmeli ve ilaçlarn içinde oldu uisabet eden miktar 5 litresu her dikim çukurunun Hazrlan miktarıve mart aynda 1 dikimi ile beraber yaplmaldr. Mevcut ilaçlı su içinde verilmelidir. Kimyasal Mücadele :su fidanm ’ verilmelidir. Hazırlanan ba larda uygulama ise, larvalarn toprak ubat 5 litre kim çukurunun en yakn oldu u ilkbahar veyaatldktanortasına yaplmaldr. özellikle çubu un dik duran ks biraz toprak erken sonbahar dibine biraz toprak atıldıktan alanlardaaylarnda ve mücadeleçubuğun dik duranoldu und yüzüne dibine bula k oldu u sonra sonra ortasna ve Haziran ile verilmelidir. Zarar, önceden dikilen asmann dibinde koruyucu nitelikte açlaca kimyasal özellikle ise, dikim arak kovaböceklerinin kısmına kademeli olarak kova ile verilmelidir. Zarar, öncedendikim çukuruçukuruna dikilen asmanın laçlamada yüzey ilaçlamas yerine nokta ilaçlamas uygulanmaldr.Mevcut ba larda uygulama ise, larval 1 m² olarak ubat asma köküne fidan dikimi mart aynda dikim çukurunaberaber yaplmaldr. Bunun için her asma köküne açl suvedibindeedilmeliverilmelidir.’ ileisabet eden miktar 5 litre su içinde verilmelidir. Hazrlanan ilaçl su her açılacak dört delikten ilaçlı su kabul ise, ve ilaçlarn 1 m2 ye yüzüne ilaçlarda oldu u ilkbahar veya doz, bir miktar ve özellikleile yaplmaldr. dikim çukuruna k yakn asma ba na verilen erken sonbahar aylarnda kar trlarak Granül en dikim çukurunun dibine biraz toprak atldktan sonra ortasna toprak çubu un dik duran ksmna kademeli verilmelidir. olarak ilaçlarda asma başına dikilen asmann bir miktar toprak ile karıştırılarak ●Granülkapatlr. Daha sonra süzgeçli kova ile yeterli miktarda sulanr. rpilir ve toprakkova ile verilmelidir. Zarar, öncedenverilen doz, dibinde ise, dikim çukuruna açlacak dört delikten laçlamada yüzey ilaçlamas yerine nokta ilaçlamas uygulanmaldr. Bunun için her dikim çu ilaçl su asma köküneKimyasal verilmelidir. dikim çukuruna kademeli olarak serpilir ve toprak kapatılır. Daha sonra süzgeçli isabet eden miktar 5 litre su laçlar ve Dozlar kabul edilmeli ve ilaçlarn ba na 2verilenMücadelede Kullanlacak içinde verilmelidir. Hazrla Granül ilaçlarda asma 1 m ’ ye doz, kova ileve toprak kapatlr. Dahasulanır. bir kova iletoprak ile kar trlarak dikim çukuruna kademeli olarak yeterli miktarda sonra süzgeçli miktar yeterli miktarda sulanr. serpilir ve oran dikim çukurunun özellikle çubu un dik duran k Etkili madde ad dibine biraz toprak atldktan sonra ortasna veDoz Formülasyonu Son ilaçla Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları olarak kova ile verilmelidir. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar dikim çukuruna açlac Zarar, önceden dikilen asmannl dibinde ise, (100 suya preparat) arasndak Formülasyonu Doz Son thoprophosEtkili madde ad ve oran % 10 7.5 g (Omca ba na) ilaçlama ile hasat ilaçl su asma köküne verilmelidir. GR
(100 l suya preparat) arasndaki süre (gün)

Tanm turkmenoglui) zmir haziranböce i (P. ve Ya ay :

Granül ilaçlarda asma ba na verilen doz, bir7.5 g (Omcatoprak ile kar trlarak dikim çukuruna miktar ba na) Ethoprophos % 10 GR --serpilir ve toprak kapatlr. Daha sonra süzgeçli kova ile yeterli miktarda sulanr.
31 Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar

Etkili madde ad ve oran

Formülasyonu

Doz

Son ilaç

BA

obur sürgünler, tanelerin bezelye büyüklü üne yakla t  döneme kadar koparlm Mekanik Mücadele: YaprakMücadele Yöntemleri:fenolojik döneme kadar yaplmamaldr. seyreltme i lemi, bu Kültürel Önlemler: Asmann kaln dallarna çepeçevre yap kan macun sürülerek, erginler yakalan ●Zararlının görüldüğü bağlarda asmaların gövde ve kalın dalları oldu u üzerindeasmalarn gövdeobur sürgünler, tanelerin bezelyeucu açk 30 cm uzu bilinen gelişigüzel çıkan kabuklar syrlr. Ayrca, iki büyüklüğüne Mekanik Mücadele: ucu asmann kök bo azndan 5-10 cm uzaklkta ve karglaryaklaştığı döneme kadar koparılmamalıdır. Yaprak seyreltme işlemi, bu 1/3 ü hazrlanr. Bir fenolojik dönemesaplanr. Kalan ksm ise, asmasürülerek, erginler yakalan içinde kalacak ekilde kadar yapılmamalıdır. macun gövdesine dayanr ve her Asmann kaln dallarna çepeçevre yap kan saatlerinde karglar sökülerek, yakalanan erginler Ayrca, iki Ayrca Ba maymu oldu u Mekanikasmalarn gövde kabuklar syrlr. öldürülür. ucu açk 30 cm uzu bilinen Mücadele: konusunda belirtildi gibi asma gövdelerine silikonize elyaf uzaklkta ve 1/3 ü karglar●Asmanın kalıni dallarına çepeçevre bo azndan 5-10 cm uygulamas yaplm hazrlanr. Bir ucu asmann kök yapışkan macun sürülerek, erginler içinde kalacak ekilde saplanr. Kalan ksm ise, asma gövdesine dayanr ve her yakalanır. Bulaşık olduğu bilinen asmaların gövde kabuklar sıyrılır. Ayrıca, saatlerinde karglar sökülerek, yakalanan erginler öldürülür. Ayrca Ba maymu myasal Mücadele: 32 Maymuncuklarn bulundu u ba lar çiçek tomurcuklarnn uygulamas yaplm konusunda belirtildi i gibi asma gövdelerine silikonize elyafayrld  dönemden, bezelye büyüklü üne geldi i döneme kadar izlenir. Özellikle bir yl önce zararl

lekelidir. A z parças hortum eklin Tanm, ve Ya ay  : uçamazlar, rahatsz edildiklerinde is Erginleri, 6-8 mm boyunda olup, BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞUatarak hareketsiz kalp ölü tak topra a üzeri kahverenginin tombul yapld Larvalar, “C” eklinde de i ik tonl (Strophomorphus ctenotus) lekelidir. z parças hortum topra ilkbahardaAgörülür. Gündüzleri eklin Tanımı, ve Yaşayışı : uçamazlar, kabuk edildiklerinde v gövdesinde, rahatsz altlarnda, yark is ●Erginleri, 6-8 mm boyunda olup, ölü tak topra a geceleri aktiftirler. gizlenir, atarak hareketsiz kalp Ergin vücutlarının üzeri kahverenginin tombul yapld Larvalar, “C” eklinde değişik trmanarak taze yaprak, filiz, çiçek t tonlarında hafif salkmlarla beslenirler. Ylda 1 döl ver lekelidir. Ağız parçası hortum ilkbaharda görülür. Gündüzleri topra şeklindedir. Bunlar uçamazlar, altlarnda, yark v gövdesinde, kabuk rahatsız Salkm maymuncu u ergini edildiklerinde ise kendilerini toprağa atarak Ergin gizlenir, ekli: geceleri aktiftirler. Zarar hareketsiz kalıp ölü taklidi yaparlar. Larvalar, çiçek t trmanaraktaze yapraklar,filiz, Erginler taze yaprak, filizleri, salk Salkım maymuncuğu ergini salkmlarla beslenirler. çiçek 1tomurcu “C” şeklinde tombul yapılıdır.olan erginler döl ver İlk Ylda açlmak üzere Salkm maymuncu u ergini ilkbaharda görülür. Gündüzleri tanesi irili ine er tutmu veya saçma toprakta, Zarar ekli: asmanın gövdesinde, saplarn altlarında, ve tane kabuk yemek suretiyle Erginler gizlenir, geceleri yarık ve çatlaklarda taze yapraklar, filizleri, salk Salkmlar, zarar sonucu seyrek taneli açlmak üzeredamar çiçek tomurcu olan aralarn, sad aktiftirler. Erginler asmalara tırmanarak taze yapraklarda tutmu veya saçmasalkımlarla ine er yaprak, filiz, çiçek tomurcuğu ve tanesi irili görün damarlar kalacak ve dantel ve dölyerler. ekilde saplarn yemek suretiyle beslenirler. Yılda 1tane verir. Bazen de yaprak sapnd Salkmlar, zarar sonucu seyrek taneli yapra n tamamen kurumasna neden o Salkım maymuncuğu zararı Zarar Şekli: yapraklarda damar aralarn, sad damarlar kalacak ve dantel görün Zararl Oldu u Bitkiler: ●Erginler taze yaprakları, filizleri, salkımda kısmenyerler. Bazen de yaprak sapnd ekilde açılmak üzere olan Ülkemizde iriliğine erişmiş çiçek tomurcuklarını, yeni tutmuş veya saçma tanesi asmada saptanm tr. yapra n tamamen kurumasna neden o Salkm maymuncu u zarar taneleri ve tane saplarını yemek suretiyle zararlı olur. Salkımlar, zarar sonucu seyrek taneli olur. Zararlı, yapraklarda damar aralarını, sadece Zararl Oldu u Bitkiler: cadele Yöntemleri: yaprak damarları kalacak ve dantel görünümlü olacakasmada saptanm tr. Ülkemizde şekilde yerler. ltürel Önlemler: Bazen deuyaprak sapında beslenerek, yaprağın tamamen kurumasına Salkm maymuncu zarar ba larda asmalarn gövde ve kaln dallar üzerinde geli ig Zararlnn görüldü ü neden olurlar. obur sürgünler, tanelerin bezelye büyüklü üne yakla t  döneme kadar koparlm cadele Yöntemleri: YaprakZararlı seyreltme i lemi, bu fenolojik döneme kadar yaplmamaldr. ltürel Önlemler:Olduğu Bitkiler: ●Ülkemizde asmada larda asmalarn gövde ve kaln dallar üzerinde geli ig Zararlnn görüldü ü ba saptanmıştır.

Tanm, ve ay SALKIM MAYMUNCUYaU  : Erginleri, 6-8 mm boyunda olup, (Strophomorphusüzeri kahverenginin de i ik tonl ctenotus) BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI iki ucu açık 30 cm uzunluğunda kargılar hazırlanır. Bir ucu asmanın kök boğazından 5-10 cm uzaklıkta ve 1/3 ü toprağın içinde kalacak şekilde saplanır. Kalan kısmı ise, asma gövdesine dayanır ve her gün öğle saatlerinde kargılar sökülerek, yakalanan erginler öldürülür. Ayrıca Bağ maymuncukları konusunda belirtildiği gibi asma gövdelerine silikonize elyaf uygulaması yapılmalıdır. Kimyasal Mücadele: ●Maymuncukların bulunduğu bağlar çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden, tanelerin bezelye büyüklüğüne geldiği döneme kadar izlenir. Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda haftada iki kez yapılan gözlemlerde, bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere beş yerinden 5 asma seçilerek taze yaprak ve salkımlarda zarar belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki ergin aranır. Toplam 25 asmadan birinde zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. Bir kez ilaçlama yeterlidir. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar
Etkili madde ad ve oran Alphacypermethrin 100 g/l Monocrotophos 400 g/l Formülasyonu EC SC Doz (100 l suya preparat) 30 ml 125 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 14 21

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

BA ÇADIRTIRTILI (Arctia villica )
Tanm ve Ya ay : Üst kanatlar parlak kara zemin üzerine beyaz lekeli, alt kanatlar sar zemin üzerine kara lekeli bir kelebektir. Larvalar bol sayda uzun koyu renkli kllarla kapldr. lkbaharda k laklardan çkan trtllar yabanc otlardan ba lara geçerek asmalarn göz, sürgün ve yapraklarn yiyerek beslenirler. Erginlerin haziran-temmuz aylarnda uçu tuklar görülür. Ylda bir döl verir. Ba çadrtrtl ergini Zarar ekli: Ba çadrtrtl’nn larvalar asmalarn göz, sürgün ve yapraklarn yemek suretiyle zarar yapar. Yldan yla zarar oran de i ebilir. Popülasyonlarnn yüksek oldu u zamanlarda ba larda önemli 33 ekonomik kayplara neden olabilirler. Zararl Oldu u Bitkiler:

Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

ÇADIRTIRTILI (Arctia villica ) BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
Tanm ve Ya ÇADIRTIRTILI ay : Üst kanatlar parlak kara zemin üzerine beyaz (Arctia villica ) lekeli, alt kanatlar sar zemin üzerine kara lekeli bir BAĞ ÇADIRTIRTILI kelebektir. Larvalar bol sayda uzun koyu renkli Tanm (Arctia villica) ve Ya ay : kllarla kapldr. lkbaharda k laklardan çkan

BA

BA

Ba çadrtrtl ergini

Ba çadrtrtl ergini

Bağ çadırtırtılı ergini

trtllar alt kanatlar sar ba lara geçerek asmalarn lekeli, yabanc Tanımı ve Yaşayışı: otlardanzemin üzerine kara lekeli bir göz, sürgünLarvalar bol sayda uzun koyu renkli kelebektir. ve yapraklarn yiyerek beslenirler. ●Üst kanatları parlak kara zemin üzerine Erginlerinkapldr. lkbaharda k laklardan tuklar haziran-temmuz aylarnda uçu çkan kllarla görülür. Ylda bir döl sarı zemin üzerine beyaz lekeli, altyabanc otlardan ba lara geçerek asmalarn trtllar kanatları verir. kara lekeli bir kelebektir. Larvalar yiyerek beslenirler. göz, sürgün ve yapraklarn bol sayıda Zarar ekli:haziran-temmuz aylarnda uçu tuklar Erginlerin kıllarla uzun koyuBa çadrtrtl’nn kaplıdır. İlkbaharda renkli larvalar görülür. Ylda bir döl verir. asmalarn göz, sürgün kışlaklardan çıkan tırtıllar suretiyle zarar yapar. Yldan ve yapraklarn yemek yabancı otlardan yla zarar oran de i göz, Popülasyonlarnn bağlara geçerek asmaların ebilir. sürgün ve Zarar ekli: yüksekçadrtrtl’nn larvalar asmalarn göz,önemli oldu u zamanlarda ba larda sürgün Ba yapraklarını yiyerek beslenirler. Erginlerin ekonomik kayplara neden olabilirler. yapar. Yldan ve yapraklarn yemek suretiyle zarar haziran-temmuz oran de i ebilir.uçuştukları aylarında yla zarar Popülasyonlarnn Zararl Oldu u Bitkiler: görülür. Yılda bir oldu verir. ve çe itli ba larda otlarda döl u zamanlarda yabanc önemli yüksek ekerpancar Asma, ekonomik kayplara zarar yapmaktadr. neden olabilirler.

Üst kanatlar parlak kara zemin üzerine beyaz

Bağ çadırtırtılı Ba çadrtrtl larvaslarvası
Mücadele Yöntemleri:

Zarar Şekli: Oldu u Bitkiler: Zararl Asma, ekerpancar ve çe itli yabanc otlarda ●Bağ çadırtırtılı’nın larvaları asmaların göz, sürgün vezarar yapmaktadr. yapraklarını yemek suretiyle zarar yapar. Yıldan yıla zarar oranı değişebilir.

Larvalar a lar terk etmeden önce ba n içindeki yabanc otlarda bulunan a lar toplanarak Mücadele uzakla trlmaldr.Yöntemleri: Kimyasal Mücadele: Ba n içindeki yabanc otlarn kontrolü zararl popülasyonunun dü ürülmesi bakmndan yarar sa lar. Mekanik mücadele uygulamalar ba ar sa land ndan, bu zararlya kar  genellikle kimyasal mücadele önerilmez. Mekanik Mücadele:

Ba kayıplara çadrtrtl larvas Mekanik Mücadele:neden olabilirler. Larvalar a lar terk Mücadele Yöntemleri: etmeden önce ba n içindeki yabanc otlarda bulunan a lar toplanarak Zararlı Olduğu Bitkiler: uzakla trlmaldr. Ba n içindeki yabanc otlarn kontrolü zararl popülasyonunun dü ürülmesi bakmndan yarar sa lar. şekerpancarı ve çeşitli yabancı otlarda zarar yapmaktadır. ●Asma, Mekanik Mücadele:

Popülasyonlarının yüksek olduğu zamanlarda bağlarda önemli ekonomik

●Larvalar ağları terk etmeden önce bağın içindeki yabancı otlarda Kimyasal Mücadele: Mekanik mücadeleağlar toplanarak uzaklaştırılmalıdır. kar  genellikle kimyasal mücadele bulunan uygulamalar ba ar sa land ndan, bu zararlya Bağın içindeki yabancı önerilmez. otların kontrolü zararlı popülasyonunun düşürülmesi bakımından yarar sağlar. Kimyasal Mücadele: ●Mekanik mücadele uygulamaları başarı sağlandığından, bu zararlıya karşı genellikle kimyasal mücadele önerilmez.

34

ASMA USTOSBÖCE BAĞ HASTALIKAve ZARARLILARI (Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima)

ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ Erginleri açk ye il renkli olup, boylar ortalama (Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima) 34-35 mm’dir. Tanımı ve Yaşayışı: ●Erginleri açık yeşil Yaz aylar boyunca ba larda erkeklerin sürekli ses renkli olup, boyları ortalama 34çkarmalar ve yanlarna yakla ld nda hemen 35 mm’dir. uçmalaryla kolayca tannrlar. ●Yaz ayları boyunca bağlarda erkeklerin sürekli ses çıkarmaları ve yanlarınalar haziran sonlarnda ba lar, temmuz Ergin çk yaklaşıldığında hemen uçmalarıyla kolayca tanınırlar. fazlaya ula r, a ustos ba larnda ortalarnda en sona erer. ●Ergin çıkışları haziran sonlarında başlar, temmuz Asma ağustosböceği ortalarında en fazlaya ulaşır, ağustos başlarındabeslenir. Zararlnn nimfleri, asma kökleriyle sona erer. ergini Nimfler geli mesini 5 ylda tamamlar ve bu süre Asma a ustosböce i ergini ●Zararlının nimfleri, asmaaltnda kalrlar. beslenir. kökleriyle içinde toprak ●Nimfler gelişmesini 5 yılda tamamlar ve bu süre içinde toprak altında kalırlar. Be ylda 1 döl verir. Beş yılda 1 döl verir. Zarar Şekli: ● Dişiler yumurtalarını bir yıllık sürgünlere açmış olduğu deliklere bırakırlar. Bu delikler sürgünlerin büyümesiyle genişler ve 5-6 cm uzunluğunda Zarar ekli: Di çatlaklar oluşur. Fakat sürgünlere açm oldu u deliklere brakrlar. Bu delikler sürgünlerin iler yumurtalarn bir yllk bu çatlaklar sürgünlerin kurumasına neden olmaz. ●Asma ler ve 5-6 cm uzunlu esas zararını nimfler yapar. Bunlar asma büyümesiyle geniağustosböceği’nin unda çatlaklar olu ur. Fakat bu çatlaklar sürgünlerin köklerinin öz suyunu emmek suretiyle sürgünlerin zayıflayıp bodur kurumasna neden olmaz. kalmasına, boğum aralarının kısalmasına, yaprakların küçülmesine ve Asma a ustosböce i’nin esas zararn nimfler yapar. Bunlar asma köklerinin öz suyunu emmek sararıp dökülmesine neden olur. Asmanın kökleri emgi nedeniyle siyahlaşıp suretiyle sürgünlerin zayflayp bodur kalmasna, bo um aralarnn ksalmasna, yapraklarn çürür. Sonuç olarak asma çalılaşır ve zamanla ölür. küçülmesine ve sararp dökülmesine neden olur. Asmann kökleri emgi nedeniyle siyahla p çürür. Zararlı Olduğu Bitkiler: Sonuç olarak asma çalla r ve zamanla ölür. ●Tek konukçusu asmadır. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler: Zararl Oldu u Bitkiler: özsuyunu emmek suretiyle asmayı zayıflatıp verimi ●Asma köklerinin Tek düşürdüğü için, öncelikle bağların bakımını (budama, gübreleme, toprak konukçusu asmadr. işleme vb.) iyi yaparak, kuvvetli bulundurmak gerekir. Bunun için bağlar bilinçli olarak gübrelenmeli ve toprak işlemesi zamanında yapılmalıdır. Mücadele Yöntemleri: Mekanik Mücadele: ●Asma sürgünlerinde yumurta bırakılmış yara izleri gözle kolaylıkla Kültürel Önlemler: görülebilir. Yumurtaların suretiyle asmay önce, bu yara ürdü ü için, öncelikle Asma köklerinin özsuyunu emmek açılmasından zayflatp verimi düyerlerinin altından dalların kesilmesi gübreleme, toprak i leme mücadele uygulanmalıdır. Bunun ba larn bakmn (budama, suretiyle bir mekanik vb.) iyi yaparak, kuvvetli bulundurmak gerekir. için ba lar bilinçli olarak seçilen ve toprak i lemesi zamannda adet yumurta Bunun için bağda tesadüfengübrelenmeliasmalardan alınan 100 yaplmaldr. bırakılmış dalda, yumurta rengi incelenir. Eğer %50’den fazla dalda yumurtalar pembe renk almışsa dal kesme işlemine geçilir. Kesilen dallar güneş altında Mekanik Mücadele: en az 24 saat bırakılır ve suyu çekilen dallardaki yumurtaların ölmesi sağlanır. Dal kesme işlemine izleri gözle kolaylkla başlanır Yumurtalarn Asma sürgünlerinde yumurta braklm yara genellikle ağustosta görülebilir.ve 1213 gün içinde bitirilir. açlmasndan önce, bu yara yerlerinin altndan dallarn kesilmesi suretiyle bir mekanik mücadele ●Ayrıca, sabahın ba da saatinde uyuşuk halde bulunan erginlerin braklm uygulanmaldr. Bunun için erken tesadüfen seçilen asmalardan alnan 100 adet yumurtaelle dalda,toplanması da yararlıdır. er %50’den fazla dalda yumurtalar pembe renk alm sa dal kesme yumurta rengi incelenir. E Bu da haziranın son haftasından başlayıp temmuz sonuna kadar devam eder. altnda en az 24 saat braklr ve suyu çekilen 5 i lemine geçilir. Kesilen dallar güneAsma ağustosböceği nimflerinin gelişmelerinidallardaki yılda tamamladıkları göz önünde bulundurularak, bu zararlı ile bulaşık bir yumurtalarn ölmesi sa lanr. Dal kesme i lemine genellikle a ustosta ba lanr ve 12-13 gün içinde bölgede yapılacak mücadelenin üst üste en az 5 yıl devam etmesi gerekir. bitirilir. Kimyasal Mücadele: Ayrca, sabahn erken saatinde uyu uk halde bulunan erginlerin elle toplanmas da yararldr. Bu da hazirann son haftasndan ba layp temmuz sonuna kadar devam eder. Asma a ustosböce i nimflerinin ●Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.

Tanm ve Ya ay :

geli melerini 5 ylda tamamladklar göz önünde bulundurularak, bu zararl ile bula k bir bölgede 35 yaplacak mücadelenin üst üste en az 5 yl devam etmesi gerekir. Kimyasal Mücadele:

BA GÖZKURDU BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI (Theresimima ampelophaga) BA GÖZKURDU metalik ye il renktedir. Vücut BAĞ ampelophaga) Larva bol tüylü, srt esmer, kirli sar renkli olup, (Theresimima GÖZKURDU (Theresimima vücudun üstünde iki, yanlarnda iki olmak üzere ampelophaga)

Vücut adet Tanımı ve toplam 4metalik ye vardr. Yaşayışı: çizgi il renktedir. Larvalar tüylü, srt esmer, kirli sar renkli genç Larva bol önce gözlerde, daha sonra da olup, ●Bağ gözkurduüstünde iki, yanlarnda iki kanatları kelebeklerinin yapraklarda beslenirler. Beslenme olmakamüstü ak üzere vücudun lar, 4 adet renginde olup, lacivert siyahımsı baduman günü sabaha kadar devam eder. toplam ertesi çizgi vardr. lk kelebekler gözlerde, daha aylar arasnda pırıltılıdır. Larvalar önce haziran - temmuzsonra da genç görülür. yapraklarda renktedir. Beslenme ak amüstü beslenirler. ●Vücut metalik yeşil 1-1.5 döl vermektedir. Zararl ylda ba lar, ertesi günü sabaha kadar devam eder. ●Larva bol tüylü, sırtı haziran - temmuz sarı renkli lk kelebekler esmer, kirli aylar arasnda Ba gözkurdu ergini Zarar ekli: olup, vücudun üstünde iki, yanlarında iki olmak görülür. Larvalar Zararl yldaçizgi döl gözlerin 1-1.5 vardır. üzere toplam 4 adetilkbaharda vermektedir. içini yiyerek ölümüne neden olur. ●Larvalar önce gözlerde,a daha sonra da genç Bağ gözkurdu ergini Ba gözkurdu ergini Zarar gören ba uzaktan bakld nda don Zarar ekli: yapraklardaLarvalar görülür.Beslenme akşamüstü beslenirler. vurmu gibi ilkbaharda gözlerin içini yiyerek başlar, ertesikinci neden olur. kadar devam eder. alt günü sabaha ölümüne döl larvalar ise, yapraklarn yüzündegören - temmuz ayları arasında beslenerek damar aralarn zar Zarar ● İlk kelebekler haziran ba a uzaktan bakld nda don eklinde görülür. vurmu gibibrakr. Ancak gözlerdeki zarar görülür. kinci döl larvalar ise, yapraklarn alt yapraktaki zararndan daha önemlidir. Gözler ●Zararlı yılda 1-1.5 bir asmada 3-4 larva bulundu unda yüzünde beslenerek damar aralarn zar uyanrken döl vermektedir. Zarar Şekli: eklinde brakr. Ancak gözlerdeki zarar %40-50, 10-12 larva bulundu unda %100 zarar yapabilir. gözlerin içini yiyerek Bağ gözkurdu zararı ●Larvalar yapraktaki zararndan daha önemlidir. Gözler ilkbaharda uyanrken bir 1-2 adet larva bulundu unda Bir olur. ölümüne neden asmada asmada 3-4 larvann bulunmas Ba gözkurdu zarar %40-50, 10-12 kaybna görülür. halinde dahi ürün larva bulundu unda ●Zarar gören bağa uzaktan bakıldığında don vurmuş gibineden olur. %100 zarar yapabilir. ●İkinci döl larvaları ise, yaprakların alt yüzünde beslenerek damar aralarını Zararl Oldu u Bitkiler: larvann bulunmas Bir asmada 1-2 adet Tanm vezar ay : Ya zarar Ba gözkurduşeklinde bırakır. Ancak gözlerdeki zararı yapraktaki zararından daha Ba dahi ürün kültür neden olur. halindegözkurdu, kaybna asmalar ve yabani Ba gözkurdu kelebeklerinin kanatlar asmada 3-4 larva bulunduğunda %40-50, önemlidir. Gözler uyanırken bir asmalarda zarar yapar. iyahms duman renginde olup, lacivert Zararl Oldu 10-12 larva bulunduğunda %100 zarar yapabilir.u Bitkiler: Tanm ve Ya ay : prltldr. Ba gözkurdu, kültür asmalar ve yabani ●Bir asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde dahi ürün kaybına Ba gözkurdu kelebeklerinin kanatlar asmalarda zarar yapar. iyahms Yöntemleri: duman renginde olup, lacivert Mücadele neden olur.

prltldr. Kültürel Önlemler Olduğu Bitkiler: Zararlı : Mücadele Yöntemleri:larva halinde asmalarn kabuklar altnda geçirdi inden, kavlayan kabuklar Ba gözkurdu k  ●Bağ gözkurdu, kültür asmaları ve yabani asmalarda zarar yapar. soyulmal, budama artklar ba kenarnda braklmamaldr. Kültürel Önlemler : Ba n içinde ve çevresinde larvalarn k layabilece i barnak yerleri ortadan kaldrlmaldr. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Ba gözkurdu k  larva halinde asmalarn kabuklar altnda :geçirdi inden, kavlayan kabuklar soyulmal, budama artklar ba kışı larva halinde asmaların kabukları altında ●Bağ gözkurdu kenarnda braklmamaldr. Kimyasal Mücadele Ba ngeçirdiğinden, kavlayan kkabuklar i barnak yerleri ortadan kaldrlmaldr. içinde ve çevresinde larvalarn layabilece soyulmalı, budama artıkları bağ Bir yl önceden Ba gözkurdu ile bula k oldu u bilinen ba larda gözler uyanrken yaplan saym kenarında bırakılmamalıdır. sonucuna göre, 100 gözden 5’inde zararl veya zarar belirtisi saptand nda kimyasal mücadele Kimyasal Mücadele içinde ve çevresinde larvaların kışlayabileceği barınak yerleri önerilir.● Bağın Bir ylortadan Ba gözkurdu ile bula k oldu u bilinen ba larda gözler uyanrken yaplan saym önceden kaldırılmalıdır. sonucuna göre, 100 gözden 5’inde zararl veya zarar belirtisi saptand nda kimyasal mücadele Kimyasal Mücadele önerilir.●Bir yıl önceden Bağ gözkurdu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda gözler

uyanırken yapılan sayım sonucuna göre, 100 gözden 5’inde zararlı veya zarar belirtisi saptandığında kimyasal mücadele önerilir.

36

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
BA ÜVEZ (Arboridia (=Erythroneura) adanae) BA ÜVEZ BAĞ ÜVEZİ (Arboridia (=Erythroneura) adanae) : Tanm BA ÜVEZ ve Ya ay

(Arboridia (=Erythroneura) adanae) unda, sarms açk Erginler 2.7-3.0 mm uzunlu (Arboridia (=Erythroneura) adanae): Tanm ve Ya ay desenlidir. Tanımıkahverengi2.7-3.0 mm uzunlu unda, sarms açk ve Yaşayışı: Erginler sar renklidir. Bunlar sçrayarak ksa Nimfler, ●Erginler 2.7-3.0 : mm uzunluğunda, kahverengive Ya ay desenlidir. Tanm mesafelere uçarlar. Erginler 2.7-3.0 mm desenlidir. lkbaharda çkan erginler asmalarn yapraklarnda sarımsı Nimfler,kahverengiuzunlu unda, sarmsksa açık sar renklidir. Bunlar sçrayarak açk mesafelere uçarlar. beslenmeye renklidir. Bunlar sıçrayarak kahverengi desenlidir. ●Nimfler, sarı ba larlar. lkbaharda çkan erginler asmalarn sçrayarak ksa klime ba l olarak bir dölünü yapraklarnda 18-35 günde Nimfler, renklidir. kısa mesafeleresar 2-3 döl vermektedir. uçarlar. Bunlar beslenmeye ba larlar. tamamlar ve ylda mesafelere uçarlar. klime baçıkan l olarak erginler 18-35 günde bir dölünü asmaların ●İlkbaharda lkbaharda çkan erginler asmalarn yapraklarnda tamamlar ve ylda 2-3 döl vermektedir. Zarar ekli: ba larlar. yapraklarında beslenmeye başlarlar. beslenmeye Ba üvezi ergini Ba klime ba ergin ve nimfleri, yapraklarn alt üvezi l Bağüvezi ergini ●İklime bağlı olarakolarakdölünü 18-35 günde bir bir dölünü Zarar ekli:bitki özsuyunu emerek 18-35 günde yüzlerinde tamamlar veergin 2-3 döl vermektedir. beslenirler. ylda Ba üvezi ergini Ba ve yılda 2-3emilen vermektedir.alt üvezi sokulupve döl yerlerinde önceleri nimfleri, yapraklarn tamamlar Yapraklarn yüzlerinde bitki beslenirler. soluk renkli lekeler meydana gelir, buralar Zarar Şekli: ekli: özsuyunu emereksonra önceleri Zarar Yapraklarn sokulup üremilen kurur. E er zararl kahverengine dönü ve yerlerinde ●Bağ üvezi erginergin ve nimfleri, zarar fazla ise Ba üvezi ergini Ba u lekeler ve nimfleri, yaprakların üvezi soluk renkliyüksekve yapraklarda sonra buralar meydana gelir, yapraklarn alt yo unlu yüzlerinde bitki ve emerek beslenirler. kahverengine dönü özsuyunugeni alt yüzlerinde bitki ürlekeler kurur.ler,E zarar zararl emilen yapraklardaki özsuyunu er emerek gören yo Yapraklarn sokulupyapraklarda zarar fazla ise unlu yüksek Yapraklarnn ço u önceleri yapraklarYaprakların sokulup emilen beslenirler. u dökülür. ve emilen yerlerinde dökülen emilen yapraklardaki lekeler geni ler, sonra buralar zarar gören soluk renkli lekeler clzla gelir, asmalardaki salkmlarmeydana r, taneler güne yerlerinde önceleri Yapraklarnn ço E er lekeler soluk renkli zararl yapraklar dökülür. kalr. ve kurur. u a zayf kahverengine dönü ür Çubuklar k dökülen yakmasna maruz meydana gelir,usonra buraları kahverengine asmalardaki ilkbaharda asmalardaki taneler fazla ise girdi inden salkmlar clzla r, geli me güne yo unlu yüksek ve yapraklarda zarar zayf yakmasnayapraklardaki lekeler geni yoğunluğu maruz a gören dönüşür emilenkurur. gelikalr. zararlıler,kzararzayf olurve taneler iyi Eğer Çubuklar ve emez. girdi inden ilkbaharda Yapraklarnn geli me dökülen yapraklar dökülür. asmalardaki çofazla ise u zayf yüksekolur ve taneler iyi geli emez. zarar ve yapraklarda asmalardaki Bitkiler: emilen Zararl Oldu u salkmlar clzlagenişler, zarar yapraklardaki lekeler r, taneler güne Ba üvezi zarar Asmadan ba maruz kalr. saptanmam k a zayf yakmasna ka konukçusu Çubuklar tr. Bağ üvezi zararı Zararl Oldu u Bitkiler: Yapraklarının gören yapraklar dökülür. asmalardaki geli me çoğu girdi inden ilkbaharda zayf Ba üvezi zarar konukçusu saptanmam tr. dökülen Asmadan ba kaiyi geli emez. asmalardaki salkımlar cılızlaşır, olur ve taneler Mücadele Yöntemleri: yakmasına maruz kalır. Çubuklar kışa zayıf girdiğinden taneler güneş ilkbaharda : Zararl taneler iyi gelişemez. MücadeleÖnlemlerasmalardaki gelişme zayıf olur ve Oldu u Bitkiler: Kültürel Yöntemleri: Ba budama artklarnn temizlenmesi, topra n i lenmesiyle k layan erginlerin ço usaptanmam tr. Zararlı Olduğu Bitkiler: Asmadan ba ka konukçusu yok edilmi olur. Ba daüvezi zarar Kültürel Önlemler : başka konukçusu saptanmamıştır. ● Asmadan Ba da budama artklarnn temizlenmesi, topra Mücadele Yöntemleri Kültürel n i lenmesiyle k: layan erginlerin ço u yok edilmi olur. Önlemler Kimyasal Mücadele : Mücadele Yöntemleri: Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra ba lar kontrol toprağın işlenmesiyle kışlayan ●Bağda budama artıklarının temizlenmesi, edilmeli, yapraklarn özellikle alt yüzleri Kimyasal Mücadele : üvezi erginleri aranmaldr. 25 dekarlk alan için, bu alan temsil edecek 10 asma seçilir. kontrol edilerek Ba erginlerindört yönünden veedilmişiçolur. ba lar rastgele edilmeli, yapraklarn özellikle alt yüzleri Kültürel Önlemler : yok görüldükten sonra Asmalarda çoğu Her asmannilk yapraklanmalarözellikle ksmlarndan kontrol 10 yaprak alnarak toplam 250 yaprak Ba Sonuçta üvezi erginleri kontrol edilerek Babir yapra a 1. : aranmaldr. 3-5,n idölde 5 veya daha çok temsil edecek ergin saylmas Kimyasal Mücadeletemizlenmesi, topra dekarlk alan için, bu alan sayda nimfuve10 edilmiseçilir. incelenir.da budama artklarnn dölde ortalama 25 2. lenmesiyle k layan erginlerin ço yok asma olur. Her asmann dört mücadele ve özellikle halinde kimyasal ilk yapraklanmalar görüldükten yaprak bağlar kontrol edilmeli, ●Asmalardayönünden önerilir. iç ksmlarndan rastgele 10sonraalnarak toplam 250 yaprak incelenir. Sonuçta bir yapra a 1. dölde ve ergin Kimyasal Mücadele : yaprakların mücadele önerilir. ortalama 3-5, 2. dölde 5 veya daha çok sayda nimfüvezi saylmas erginleri halinde kimyasal özellikle alt yüzleri kontrol edilerek Bağ Asmalarda ilk25 dekarlık alan için, bu alanı temsil edecek 10 asma seçilir. yapraklanmalar görüldükten laçlar ve Dozlaredilmeli, yapraklarn özellikle alt yüzleri sonra ba lar kontrol aranmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak kontrol edilerek üvezi erginleri aranmaldr. alan Her asmanınBadört Kullanlacak ve 25 dekarlk Doziç kısımlarından rastgele özellikle için, bu alan temsil edecek 10 asma seçilir. Etkili Her asmann dört yönünden ve özellikle iç ksmlarndanDozlar10 yaprak alnarak toplam 250 ile hasat 10 madde Mücadelede yönünden laçlar ve rastgele Formülasyonu Son ilaçlama yaprak Kimyasalad ve oran yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Sonuçta bir yaprağa 1. dölde (100 l suya preparat) arasndaki süre (gün) incelenir. Sonuçta bir yapra a 1. dölde ortalama 3-5, 2. dölde 5 veya daha çok sayda nimf ve ergin saylmas Etkili maddeg/l ve oran ad Formülasyonu Doz Son ilaçlama ile hasat Fenthion 525 kimyasal mücadele önerilir. veya daha çok sayıda nimf ve ergin sayılması EC 150 ml 21 ortalama 3-5, 2. dölde 5 halinde (100 l suya preparat) arasndaki süre (gün) AB’ye kimyasal ürünlerde kullanlmamal halindeihraç edilecek mücadele önerilir. Fenthion 525 g/l EC 150 ml 21 AB’ye ihraç Mücadelede Kullanlacak laçlar İlaçlar Kimyasal Mücadelede Kullanılacak ve Dozlarve Dozları Kimyasal edilecek ürünlerde kullanlmamal
Etkili madde ad ve oran Fenthion 525 g/l Formülasyonu EC Doz (100 l suya preparat) 150 ml Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 21

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal

37

(Sparganothis ay : DÜRMECE veBApilleriana) Tanm ( Ya P RAL ) DÜRMECE ( BAĞ PİRALİ) halinde iken, bir çat gibi Kelebeklerin kanatlar (Sparganothis pilleriana)dinlenme Tanm vücudu örtmektedir. (Sparganothisve Ya ay : dinlenme halinde iken, bir çat gibi pilleriana) Kelebeklerin kanatlar Tanm ve Ya Erkeklerin hepsinde, di vücudu örtmektedir. Tanımı veKelebeklerin ay :ilerin bazlarnda ön kanatlarnçat gibi Yaşayışı: yaldzl, esmer krmzms veyafon rengi sar bejdir. Üzerleri kanatlar dinlenme halinde iken, bir ● Kelebeklerineritlehepsinde, tir. ilerin bazlarnda ön kanatlarn fon kanatları dinlenme halinde iken, tunç renkli üçörtmektedir. vücudu Erkeklerin süslenmi di bir çatı gibi vücudu örtmektedir. griden ye ile kadar veya rengi rengi alnan besine göre kirli Larvalarn sar bejdir. Üzerleri yaldzl, esmer krmzms Erkeklerin hepsinde, di ilerin bazlarnda ön kanatlarn fon de i ir. tunç hepsinde, süslenmi tir. eritle ●Erkeklerin renkli üç Üzerleri dişilerin bazılarında ön rengi sar bejdir. yaldzl, esmer krmzms veya lkbaharda gözlerineritle süslenmibirlikte uyanan gözlerde patlamasylabesine Üzerleri yaldızlı, kanatların fon rengi sarı bejdir.göre kirli griden ye ile kadar tunç renkli üç rengi alnan tir. Larvalarn beslenirler. ir. de i esmer kırmızımsı alnan besine göre kirli griden ye ile kadar Larvalarn rengi veya tunç renkli üç şeritle Yapraklar birkaçn veya çiçek salkmlarn bir süslenmiştir. dürerek,verirler. patlamasyla birlikte uyanan gözlerde delkbaharda gözlerin i ir. Dürmece ergini araya getirerek zarar beslenirler. ●Larvaların rengi alınan besine göre kirli griden lkbaharda Dürmece ergini Ylda 1 döl verir.gözlerin patlamasyla birlikte uyanan gözlerde yeşile kadar değişir. beslenirler. dürerek, birkaçn veya çiçek salkmlarn bir Yapraklar Zarar ekli: Dürmece ergini araya getirerek larvalar, gözleri ●İlkbaharda gözlerin patlamasıyla birlikte uyanan Açlan gözlere gelen zarar verirler. kemirerek ve delerek Yapraklar dürerek, birkaçn veya çiçek salkmlarn bir gözlerdearaya getirerek verir.verirler. sürgünlerin olu masyla, beslenirler.Yaprak ve geli melerini 1 döl zarar Dürmece ergini Ylda engeller. onlar kvrarak, salgladklar iplikçiklerle veya ●Yapraklarıyapraklar zarf eklinde dürerek içinde birbirlerine çiçek dürerek, birkaçını beslenirler. yap trr, 1 ekli: Ylda Zarar döl verir. salkımlarını bir zararlya gelen larvalar,verilmektedir. Çiçek ve delerek Bu nedenle bu gözlere "Dürmece" ad zarar verirler. Açlan araya getirerek gözleri kemirerek Zarar verir. salkmlarndaki zararlar dolaysyla seyrek meyveli ●Yılda 1geli melerini engeller. Yaprak ve sürgünlerin olu masyla, döl ekli: Açlan salkmlarn gözlere gelen larvalar, gözleri kemirerek ve delerek onlar masna neden olurlar. Çok iplikçiklerle Zarar Şekli: olukvrarak, salgladklarbula k asmalarda birbirlerine koruklar delerek, galeri açarak zarar verirler. geli melerini engeller. Yaprak ve sürgünlerin olu masyla, içinde beslenirler. ●Açılan yap trr, yapraklarlarvalar,iplikçiklerle kemirerek gözlere gelen zarf eklinde dürerek birbirlerine onlar kvrarak, salgladklar gözleri Bu nedenle bu zararlya Zararl Oldugelişmelerini "Dürmece" ad verilmektedir. Çiçek Bitkiler: yap eklinde dürerek içinde beslenirler. ve delerek trr,uyapraklar zarf Bundan ba ka tarla sarma  , ve engeller. Yaprak meyveli salkmlarndaki zararlar dolaysyla seyrek Ba lca konukçusu asmadr. Bu bu zararlya "Dürmece"onları ad verilmektedir. sürgünlerinnedenleveolu masna neden olurlar. Çok bulaÇiçek oluşmasıyla, kıvırarak, bakla, gül, kiraz erik di er konukçulardr. Dürmece zararı salkmlarn k asmalarda salkmlarndaki zararlar dolaysyla seyrek meyveli Dürmece zarar koruklar delerek, galeri birbirlerine verirler. salgıladıkları iplikçiklerle açarak zarar bula kyapıştırır, salkmlarn olu masna neden olurlar. Çok asmalarda yaprakları zarf şeklinde dürerek içinde galeri açarak zarar verirler. nedenle bu koruklar delerek, beslenirler. Bu Zararl Oldu u Bitkiler: zararlıya “Dürmece” adı verilmektedir. Çiçek asmadr. Bundan ba kazararları  , Ba lca konukçusu salkımlarındaki tarla sarma Zararl Oldu u Bitkiler: dolayısıyla Mücadele Yöntemleri: seyrek meyveli salkımların kiraz ve erik di er neden olurlar. Çok bakla, gül, oluşmasına konukçulardr. Ba lca konukçusu asmadr. Bundan ba ka tarla sarma  , Dürmece zarar bulaşık asmalarda korukları delerek,gül, kiraz ve erik di er konukçulardr. bakla, galeri açarak zarar verirler. Kültürel Önlemler: Dürmece zarar Zararlı ba larda k Bitkiler: Zarar saptanan Olduğu sonu temizli i, larvalarn k lad  kurumu yapraklar yok etmek zorunludur. Ayrca konukçusu olan di er bitkiler de ba nasmadır. Bundan başka tarla sarmaşığı, bakla, gül, ●Başlıca konukçusu içinde ve kenarnda bulundurulmamaldr. kiraz ve erik diğer konukçularıdır. Kimyasal Mücadele: Mücadele Yöntemleri: larvalarn k laktan çkp uyanan gözlere geldi i tarih esas alnarak yaplmaldr. Mücadele Yöntemleri: laçlamalar ilkbaharda laçlamalar, ilkbaharda larvalarn k laktan çkp uyanan asma gözlerine ilk geldi i tarihten itibaren 10 ve 30 gün Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kültürel Önlemler: yaplmaldr. ●Zararı ba larda k bağlarda kış Kullanlacak  laçlar veyapraklar yok etmek zorunludur. Zarar saptanan saptanan sonuMücadeledesonu temizliği, larvaların kışladığı kurumuş Ayrc Kimyasal temizli i, larvalarn k lad kurumu Dozlar Kültürel Önlemler: yaprakları yok larda k sonu temizli i,ve kenarnda bulundurulmamaldr. etmek zorunludur. Ayrca etmek n içinde larvalarn k lad  kurumu yapraklar yok konukçusu olan di er bitkiler de ba zorunludur. Ayrıca konukçusu olan diğer bitkiler de Zarar saptanan ba Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Son ilaçlama ile hasat bağın içinde vebitkiler de ba n içinde ve kenarndasuya preparat) (100 l bulundurulmamaldr. arasndaki süre (gün) konukçusu olan di er kenarında bulundurulmamalıdır. Kimyasal Mücadele: Deltamethrin 25 g/l Mücadele:EC 50 ml 3 Kimyasal laçlamalar ilkbaharda larvalarn k laktan çkp uyanan gözlere geldi i tarih esas alnarak yaplmaldr Kimyasal Mücadele: ●İlaçlamalar ilkbaharda laktan çkp uyanan asmaçıkıp uyanan gözlere geldiği tarih 30 gün larvaların kışlaktan gözlerine ilk geldi i tarihten itibaren 10 ve laçlamalar, ilkbaharda larvalarn k laçlamalar ilkbaharda larvalarn k laktan çkp uyanan gözlere geldi i tarih esas alnarak yaplmaldr. esas yaplmaldr. alınarak yapılmalıdır. İlaçlamalar, ilkbaharda larvaların kışlaktan çıkıp laçlamalar, ilkbaharda larvalarn k laktan çkp uyanan asma gözlerine ilk geldi i tarihten itibaren 10 ve 30 gün Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün yapılmalıdır. yaplmaldr. EtkiliKimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları madde ad ve oran Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Son ilaçlama ile hasat Formülasyonu Doz
Etkili madde ad ve oran Deltamethrin 25 g/l Deltamethrin 25 g/l Formülasyonu EC EC (100 l suya preparat) Doz 50 ml (100 l suya preparat) 50 ml arasndaki süre (gün) Son ilaçlama ile hasat 3 arasndaki süre (gün) 3

BAĞ HASTALIK ve DÜRMECE ( BA P RAL )ZARARLILARI (Sparganothis pilleriana) RAL ) DÜRMECE ( BA P

38

Gövdedeki
Gövdedeki zarar

Hastalık Belirtisi: •Hastalığın etmeni bir virüstür. •Üretim materyalleri ile taşınır. •Xiphinema index nematodu ile taşınır. •Bitkide gelişme yavaşlar, gözler geç uyanır ve sürgünler zayıflar. Hastalkl asma •Asmanın gövdesinde kabuk altında uzunlamasına çukurcular oluşur. Kabuk altndaki zarar •Bitkide şiddetli bir bodurluk görülür. •Bitkinin yaprakları ve salkımları küçüktür. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: •Virüsün konukçusu asmadır. Mücadele Yöntemleri: Hastalkl asma Kültürel Önlemler: •Virüsten ari anaç ve üretim materyali kullanılmalı. •Bağ alanlarındaki hastalıklı asmalar sökülmelidir. •Yeni bağ alanlarının X.index ile bulaşması engellenmelidir.
29

Üretim materyalleri ile ta nr. Ba alanlarnda Gövdedeki zarar Xiphinema index nematodu ile ta nr. Yeni ba alanla Bitkide geli me yava lar, gözler geç uyanr ve sürgünler zay Asmann gövdesinde kabuk altnda uzunlamasna çukurcular Bitkide iddetli bir bodurluk görülür. Bitkinin yapraklar ve salkmlar küçüktür. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Virüsün konukçusu asmadr. Mücadele Yöntemleri: ASMA GÖVDE ÇUKURLA MASI V RÜSÜKültürel Önlemler: Virüsten ari anaç ve üretim materyali kullanlmal. (RUGOSE WOOD COMPLEX) Ba Kabuk altndaki zarar asmalar sökülmelidir. alanlarndaki hastalkl Gövdedeki zarar Hastalk Belirtisi: Yeni ba alanlarnn X.index ile bula mas engellenmelidir. Hastal n etmeni bir virüstür. Üretim materyalleri ile ta nr. Xiphinema index nematodu ile ta nr. Bitkide geli me yava lar, gözler geç uyanr ve sürgünler zayflar. Asmann gövdesinde kabuk altnda uzunlamasna çukurcular olu ur. Bitkide iddetli bir bodurluk görülür. Bitkinin yapraklar ve salkmlar küçüktür. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Virüsün konukçusu asmadr. Mücadele Yöntemleri: Hastalkl asma Kabuk altndaki zarar Hastalıklı asma Kültürel Önlemler: Kabuk altındaki zararı zararı Virüsten ari anaç ve üretim materyali kullanlmal. Ba alanlarndaki hastalkl asmalar sökülmelidir. Yeni ba alanlarnn X.index ile bula mas engellenmelidir.

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI VİRÜSÜ (Rugose wood complex)

29

29

39

Unlu bitler ile ta nr. Meyved A  kalemi ve bula k anaçlarla yaylr. Hastal Hastalkl asmalarda geli me gerili i ve bodurluk b Asma g Yapraklarda içe do ru kvrlr, yaprak ayas krmz Mücade BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI renk alr. Kültüre Yaz ba nda alt yapraklarn damar aralarnda krm A  kal görülmeye ba lar. Virüste Yazn sonuna do ru bu kzarma yaprak ayasn kap Hastal ye il kalr. ASMA YAPRAK KIVIRCIKLI I VİRÜSÜ Kimyasa ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI V RÜSÜ Meyve salkmlar çok ksa kalr ve olgunla Virüsün ma gec Yapraklardaki belirtileri ROLL vırus ) )Asmann genel görünümü (Grapvein leaf (GRAPVE N LEAF roll VIRUS Meyve rengi ye il ve soluk olur. Hastalk Belirtisi: Bitkinin iletim demetleri ve yaprak dokularnda ka Hastal n etmeni asma A virüs dür. Meyvede eker oran dü er ve %70’lere varan ürün Unlu bitler ile ta nr. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: A  kalemi ve bula k anaçlarla yaylr. Asma bu virüsün konukçusudur. Hastalkl asmalarda geli me gerili i ve bodurluk görülür. Mücadele Yöntemleri: Yapraklarda içe do ru kvrlr, Kültürel Önlemler: yaprak ayas krmzms ve sarms renk alr. A  kalemi ve üretim materyalleri sa lam asmalard Yaz ba nda alt yapraklarn damar aralarnda krmzms renk Virüsten ari asmalar kullanlmaldr. görülmeye ba lar. Hastalkl anaç ve asmalar derhal sökülmelidir. Yazn sonuna do ru bu kzarma yaprak ayasn kaplar sadece damarlar Kimyasal Mücadelesi: Asmann ye il kalr. genel görünümü genel görünümü Virüsün vektörü olan unlubitler ile mücadele edilm Yapraklardaki belirtileri Asmanın Hastalıklı sürgün Meyve salkmlar çok ksa kalr ve olgunla ma gecikir. Yapraklardaki belirtileri Meyve rengi ye il ve soluk olur. Bitkinin iletim demetleri ve yaprak dokularnda kahverengile me olur. Hastalık Belirtisi: Meyvede eker oran dü er ve %70’lere varan ürün kayb olur. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Hastalkl sürgün

•Hastalığın etmeni asma A virüs dür. Asma bu virüsün konukçusudur. •Unlu bitler ile taşınır. Mücadele Yöntemleri: Kültürel yayılır. •Aşı kalemi ve bulaşık anaçlarla Önlemler: A materyalleri sa •Hastalıklı asmalarda gelişmekalemi ve üretimkullanlmaldr.görülür. geriliği ve bodurluk lam asmalardan alnmaldr. Virüsten ari asmalar •Yapraklarda içe doğru kıvrılır, yaprak asmalar derhal sökülmelidir. sarımsı renk Hastalkl anaç ve ayası kırmızımsı ve Kimyasal Mücadelesi: alır. genel görünümü Asmann Virüsün vektörü olan unlubitler ile mücadele edilmelidir. •Yaz başında alt yaprakların damar aralarında kırmızımsı renk görülmeye başlar. Hastalkl sürgün •Yazın sonuna doğru bu kızarma yaprak ayasını kaplar sadece damarlar yeşil kalır. •Meyve salkımları çok kısa kalır ve olgunlaşma gecikir. •Meyve rengi yeşil ve soluk olur. •Bitkinin iletim demetleri ve yaprak dokularında kahverengileşme olur. •Meyvede şeker oranı düşer ve %70’lere varan ürün kaybı olur. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: •Asma bu virüsün konukçusudur.
Hastalkl sürgün

Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: •Aşı kalemi ve üretim materyalleri sağlam asmalardan alınmalıdır. •Virüsten ari asmalar kullanılmalıdır. 30 •Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir. Kimyasal Mücadelesi: •Virüsün vektörü olan unlubitler ile mücadele edilmelidir.

40
30

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI
(GRAPVE N FANLEAF VIRUS)

ASMA YELPAZE YAPRAK V RÜSÜ ASMA YELPAZE YAPRAK V RÜSÜ
(GRAPVE N FANLEAF VIRUS)

Hastalk Belirtisi: ASMA YELPAZE YAPRAK V RÜSÜ ASMA YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜ Bu hastal a neden FANLEAF VIRUS) (GRAPVE N olan bir den fazla nepovirüs grubudur. (Grapvein fanleaf vırus) Bu virüsler Xiphinema spp. Ve Longidorus türleri ile ta nmaktadr. Hastalk Belirtisi: Yaprak damarlar anormal ekilde da larak yapra a yelpaze ekli verir. Hastalık Belirtisi: Bu hastal a neden olan bir den fazla nepovirüs grubudur. Yeni hastalklarda ve Hastalk Belirtisi: halkaspp.çizgiLongidorus türleri ile ta nmaktadr. Bu virüsler Xiphinema neden eklinde lekeler görülmektedir.nepovirüs •Bu hastalığa birVe fazla nepovirüs grubudur. Bu hastal a neden olan den görülür. Yapraklarda ye il ve sar mozaiklerolan bir den fazlaekli verir. Yaprak damarlar anormal ekilde da larak yapra a yelpaze Bu hastalklarda Yapraklarda de i ik derecelerde Longidorus türlerigörülür. grubudur. halka ve çizgi eklinde lekeler görülmektedir. Yenivirüsler Xiphinema spp. Ve ekil bozukluklar ile ta nmaktadr. Yaprak damarlar sar ma görülür. Yaprak saplarnda yassla mozaikler da spp. yapra Longidorus türleri Yapraklarda ye il veXiphinema larak Ve a yelpaze ekli verir. •Bu virüsleranormal ekilde görülür. Yeni hastalklarda derecelerde eklinde lekeler görülür. Sürgünlerin bo umikhalka ve çizgi ekil bozukluklargörülmektedir. Yapraklarda de i aralarnda düzensizlik ve ksalma olur. ile taşınmaktadır. Yapraklarda ma ve sar Asmada saplarndagörülür. mozaikler görülür. Yaprak çalla ye il yassla ma görülür. Hastalkl sürgünler Yapraklarda i aralarnda Sürgünlerde yassla ik derecelerde anormal şekilde dağılarak umu ve çatalla ma görülür. •Yaprak dedamarlarıolu ekil bozukluklar görülür. Sürgünlerin bo um ma, zigzagdüzensizlik ve ksalma olur. Yaprak saplarnda yassla Virüsün asmadama görülür. ma mas yapan rklar da vardr. gövde çukurla görülür. Asmada çalla yelpaze şekli verir. Hastalkl sürgünler Hastalıklı sürgünler Sürgünlerin kalem - anaç uyu mazl na çatalla ma görülür. Ayaprağabo um ma, zigzag düzensizlik benzer belirtiler olu ur.  noktasnda Sürgünlerde yassla aralarnda olu umu veve ksalma olur. Asmada hastalıklarda •Yeni çalla silmesi ve ufakl dane olu umu şeklinde lekeler Salkmlarda danegövde çukurla halka ve çizgigörülür. Virüsün asmadama görülür. irili mas yapan rklar da vardr. Hastalkl sürgünler Sürgünlerde yassla A  noktasnda kalemma, zigzag olu umu ve çatallabelirtiler olu ur. görülmektedir. anaç uyu mazl na benzer ma görülür. Hastal n asmada gövde çukurla ufaklyapan olu umu görülür. Virüsün Görüldü ü Bitkiler: Salkmlarda dane silmesi ve irili mas dane rklar da vardr. •Yapraklarda yeşil ve sarı mozaikler görülür. Virüsün konukçusu asmadr. uyu mazl na benzer belirtiler olu ur. A  noktasnda kalem - anaç Salkmlarda dane silmesi ve irili Hastal n Görüldü ü Bitkiler: derecelerde şekil bozuklukları •Yapraklarda değişik ufakl dane olu umu görülür. Mücadele konukçusu asmadr. Virüsün Yöntemeleri: görülür. Kültürel Önlemler: ü Bitkiler: Hastal n Görüldü Yeni ba lar nematodsuz alanlarda kurulmaldr. Virüsün Yöntemeleri: •Yaprak saplarında Mücadele konukçusu asmadr. yassılaşma görülür. Kullanlan üretim materyalleri virüsten ari olmaldr. Kültürel Önlemler: •Sürgünlerin boğum aralarında Kullanlan omcalar sertifikal ve virüsten ari olmaldr. düzensizlik ve Mücadele Yöntemeleri:alanlarda kurulmaldr. Yeni ba lar nematodsuz Kültürel Önlemler: kısalma olur. Kullanlan üretim materyalleri virüsten ari olmaldr. Asmadaki zararı Yeni ba omcalar sertifikal ve virüsten ari olmaldr. Kullanlanlar nematodsuz alanlarda kurulmaldr. Asmadaki zarar •Asmada çalılaşma virüsten ari olmaldr. görülür. Kullanlan üretim materyalleri •Sürgünlerde yassılaşma,ari olmaldr. oluşumu ve zigzag Kullanlan omcalar sertifikal ve virüsten Asmadaki zarar çatallaşma görülür. Asmadaki zarar •Virüsün asmada gövde çukurlaşması yapan ırkları da vardır. •Aşı noktasında kalem - anaç uyuşmazlığına benzer belirtiler oluşur. •Salkımlarda dane silmesi ve irili ufaklı dane Hastal n genel görünü ü Hastalığın genel oluşumu görülür. Hastal n genel görünü ü Hastal n genel görünü ü

görünüşü

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: •Virüsün konukçusu asmadır.

Mücadele Yöntemeleri: Kültürel Önlemler: •Yeni bağlar nematodsuz alanlarda kurulmalıdır. •Kullanılan üretim materyalleri virüsten ari olmalıdır. •Kullanılan omcalar sertifikalı ve virüsten ari olmalıdır.

31 31

41

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Bağ Hastalık ve Zararlılarında Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsim Listesi
CARBENDAZIM Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Bavistin 50% Kemdazin 50 WP 50% Derosal WP 50 50% Takistin 50 WP 50% Mitrosal 50 WP 50% Sindezim 50 WP 50% Karbendazol 50 WP 50% C. Karbendazol 50% Bendazim 50 WP 50% Delsene 50 WP 50% Hekvistin 50 WP 50% Angel 50 WP 50% Rodazim 50 WP 50% Bavisfor 50% Impa Carbendazim 50 WP 50% Cekudazim 50 WP 50% Cardazim 50 WP 50% Farmendazim 50 WP 50% Grapnel 50 WP 50% Bodazim 50 WP 50% Paradise 50 WP 50% Sandazim 50 WP 50% Devazim 50 WP 50% Carisma 50 WP 50% Carbenmost 50% Asdazim 50 WP 50% Fulldazim 50 WP 50% Korbendaz 50 WP 50% Verona 5 O WP 50% Carbistin 50 WP 50% Erguvan 50 WP 50% Vividazim 50 WP 50% Kulyst 50 WP 50% Topraxtal 50 WP 50% Atlandazim 50 WP 50% Platin Carbendazin 50% Scrat 50 WP 50% zoldazin 50 WP 50% FENBUCONAZOLE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Indar 5 EC 50 g/l FLUSILAZOLE Sv Formülasyonlar (EC/EW Formulations) Olymp 10 EW 100 g/l Punch 40 EC 400 g/ Konç 40 EC 400 g/l Suns 40 EC 400 g/l Oncapan 40 EC 400 g/l Kazaska 40 EC 400 g/l Punko 40 EC 400 g/l Puzol 40 EC 400 g/l Snatch 40 EC 400 g/l Kortic 40 EC 400 g/l HEXACONAZOLE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Anvil Antak Antak Conan 5 FL Bestwill Ancor Hexil 50 SC Control 5 SC Sharanvil Scabvil Hexamor 5 SC Lore Nodül 5 SC Hasswill Aosel 50 SC Blin Exa’ 5 SC Anter Gudwill Karwill Sevenhill 5 O sc Agrovil 5 SC Ansar Atavill Zarex Hexavil 5 SC KÜKÜRT (SULPHUR) Toz Formülasyonlar (DP Formulations) Aktif Mavi Toz Kükürt % 80 Güveset Ege Mega Powder Sulphur 80 DP Kumulus Aktif Toz Kükürt Eti Tarm Kükürtü Özdil Kükürt Düzey Toz Kükürt Ege Toz Kükürt Akkü kürt Anadolu Kükürt Karslo lu Kükü rt Mikronize Aktif Toz Kükürt As Kükürt Ersoy Kükürt Geli im Toz Kükürt Nur Kükürt Elit Kükürt Asya Zirai Toz Kükürt Nesli Kükürt Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP/WG Formulations) Koruma Kükürt WP Super Sulphur 73 WP Super Kükürt 73 WP Top Wettable Sulphur % 80 Sulphure 80 WP 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 50 g/l 80% 80% 80% 80 % 96% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 73% 73% 73% 80% 80%

42

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Wettable Sulphur Bayer WP 80 80% Thiovit 80% Microthiol special Disperss %80 mikronize %80 kükürt Kimyagerler Mikronize Kükürt WP 80% Bull 80 WP 80% Cansa Kükürt 80 WP 80% KS-Solur 80% Sulgran 80% Power Sulphur 80 WG 80% Thiovit Jet 80 % Microtthiol Special Dispress 80 % Solfa 80 % Woprosulf 80 WG 80 % Ransulphur 80 WG 80 % Sulphex Gold 80 % Agrosol 80 WG 80 % Sulphomax 80 WG 80 % Fine Sulfur 80 WG 80 % Sulfamix 80 WG 80 % Miltiv 80 WG 80 % Sulgran 80 % Premid Zolfo 80 WG 80 % Sulflow 80 WG 80 % Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Siarkol 800 SC 800g/l TEBUFENPYRAD Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulat ons) Masai 20 WP 20% PENCONAZOLE Sv Formülasyonlar (EC/EW Formulations) Topas 100 EC 100 g/l Kopuz 100 EC 100 g/l Topzone 100 EC 100 g/l Topzim 100 EC 100 g/l Shopaz 100 g/l Sunflor EC 100 100 g/l Topgan 100 EC 100 g/l Titanic 100 EC 100 g/l Top-Up 100 EC 100 g/l Agrofos 100 EC 100 g/l Needful 100 EC 100 g/l Fullpas 100 EC 100 g/l Penviral 100 EC 100 g/l Penhval 100 EC 100 g/l Izolas 100 EC 100 g/l Penkazol 100 EC 100 g/l Emerald 100 EC 100 g/l Oscar 100 EC 100 g/l Pavlina 100 EC 100 g/l Metrolas 100 EC 100 g/l Passen 100 EC 100 g/l Trigger 100 EC 100 g/l Pentos 100 EC 100 g/l Topas 200 EW 200 g/l Topgan 200 EW 200 g/l

METRAFENONE (EC Formulations) Vivando 500 g/l TEBUCONAZOLE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Folicur EC 250 250 g/l Miracle 25 EC 250 g/l Fersil 25 EC 250 g/l Collect 25 EC 250 g/l Solizol 250 EC 250 g/l Keeper 250 EC 250 g/l Bestkur 25 EC 250 g/l Rally EC 250 250 g/l Pivot25 EC 250 g/l Orios 25 EC 250 g/l Kormoxene 250 g/l Tlsm EC 25 250 g/l Femoral 250 EC 250 g/l zolcur 250 EC 250 g/l Lenavinna 250 EC 250 g/l TRIADlMEFON Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Bayleton WP 5 5% Prevent 5 WP 5% Korkton 5 WP 5% Monicer 5 WP 5% Mighty 5 WP 5% Eriton 5 WP 5% Bianca 5 WP 5% TRIADlMENOL Sv Formülasyonlar (EW IEC Formulations) Bayfidan EW 050 50 g/I Superol EW 50 50 g/I Bayfidan EC 250 250 g/l Shavit 25 EC 250 g/l Bayomca 250 g/l Tirade Super 25 EC 250 g/l Serfidan 250 g/l GüIlonca 250 g/l Bayonet 250 EC 250 g/l Parafe 25 EC 250 g/l Shamel 25 EC 250 g/l Baymenol 25 EC 250 g/l Baytenor 250 g/l Günfidan 250 g/l Solorius 25 EC 250 g/l Canfidan EC 250 250 g/l Baytenol 250 g/l TRIADIMENOL +FOLPET Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Shavit 71.5 1.5+70 % Shamel F 71.5 1.5+70 % Baymenol F 71.5 1.5+70% TRIFLOXYSTROBIN Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations)

43

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Flint WG 50 50% TRIFLUMIZOLE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Trifmine 30 WP 30% THIOPHANATE-METHYL Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Enovit Super 70% Sumitop WP 70% Roko 70 WP 70% Violent 70 WP 70% Vitero 70 WP 70% Camada 70% Santop 70 WG 70% Surviyop 70 WP 70% Topraxsimutip WP 70% sstop 70 WP 70% BAKIR OKSIKLORID (COPPER OXYCHLORIDE) Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Koruma Bakr WP 50% Cupravit ob 21 50% Hekta Bakr 50% Cobox 50% Mavi Bakr 50 50% Virifix- Bakr 50% Kimyagerler Bakr 50% Agro-Bakr 50 WP 50% Curenox 50 50% IIteri Bakr 50 WP 50% Bakavit 50 WP 50% Lancop 50 WP 50% Kuppa 50 WP 50% Cansa Bakr 50 WP 50% Festline Bakr 50 WP 50% Ramenox 50 WP 50% Cuprocaffaro 50% Polimet Bakr 50% Gennova Bakr 50 WP 50% New Bakr 50 WP 50% Kuloxy 50 WP 50% Agrovit 50 WP 50% mpa Bakroxy 50 WP 50% Mass Bakr 50 WP 50% Bravo Bakr 50 WP 50% Safa Bakr 50 WP 50% Cuprene 50 50% Hüsnü Yetkin Mavi Bakr 50 WP 50% Churchil Bakr 50 WP 50% Global Bakr 50% Best Bakr 50 WP 50% Do er Bakr 50 WP 50% Cuprenax 50 WP 50% Suncupro 50 WP 50% Menta Bakr 50 WP 50%

Yatlm Bakr 50 WP 50% Topraxbakr 50 WP 50% zolbakr 50 WP 50% Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Cuproflow Caffaro 357,5 g/l Curenox Flow 357,5 g/l Calleon 357,5 g/l ZZ Cupracol 700 g/l BAKIR KALS YUM OKSIKLORID (COPPER CALC UM OXYCHLORIDE) Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) Polvere Caffaro 16% BAKIR KALSIYUM SÜLFAT (COPPER CALCIUM SULFATE)/BORDEAUX MIXTURE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP/WG Formulations) Bordeaux Caffaro 20% Manica Bordeaux Mixture 20% Bordo Mix Valles 20% Agtrol Bordeaux Mixture 20% Saldeco 20 WP 20% Polimet Bordo WP 20% Deva Bordo 20% Agro-Bordomix 20% Bordocop 20 WP 20% Su ncupro-Bordo 20% Bordocan 20 WP 20% Bordolux WG 20% Bordo Micro 20 WG 20% Blue Bordo Disperss 20% BAKIR SÜLFAT PENTAH DRAT (COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) Sv Formülasyonlar (SC formulations) Mastercop 65.82 g/l BAKIR KALSIYUM SÜLFAT (COPPER CALCIUM SULFATE)/BORDEAUX MIXTURE+ MANCOZEB (WP/WG formulations) Cuprofix 30 Disperss 12+30% Cupre Pro 42 WP 12+30% BAKIR SÜLFAT (COPPER SULFATE)+MANCOZEB+CYMOXANIL (WP formulations) 57.7+20+2.4 Cuprofix CM Active % BAKIR SÜLFAT (COPPER SULFATE) Kristal Toz Formülasyonlar (Crystal dast formulations) Hekta Gözta  25% Copper Sulphate Valles N-500 25% Supercup 99 25% Ak Gözta  25% Lances Link Gözta  25% Polimet Gözta  25% Telka-Rabak Gözta  25% Koruma Gözta  25% Polimex 25%

44

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Nova Gözta  Do a Gözta  Safa Gözta  Cupro-D Kimyagerler Gözta  Takimsan Gözta  Hak Gözta  Super Gözta  Active Copper Gözta  Gebze Rabak Gözta  Ekmekçio ullar Gözta  CAPTAN Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Koruma Captan 50 WP Captan ‘H Santhane Captan M-50 Agro-Captan 50 WP Kimyagerler Captan Captan ® 50 WP Stauffer Captan 50 WP Stauffer Flo-Captan 50 WP MRK Captan Can-Kaptan 50 WP lteri Captan 50 WP Valcaptqn 50 WP Masscaptan Norat 50 WP Safa Captan Saharcap Odeon 50 WP Captan Onca lma Captan Takcaptan Montana Captan 50 WP Best Captan 50 WP Fertil Captan 50 WP BR –Cap Drexel Captan 50 WP Korel Captan 50 WP Menta Captan 50 WP Topraxcaptan 50 WP Agrofarm Captan Atacaptan 50 WP Kulmid 50 WP mpa captan 50 WP Agromed Captan 50 Izolcaptan 50 WP Congress WP Policaptan 50WP Metrocaptan 50 WP Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Su Per Captan’H 50 F Captagil Flow Valcaptan Flow

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Captanex 500 g/l Safa Captan 50 F 500 g/l BR-Cup Flow 500 g/l Agrofarm Captan 50 F 500 g/l CHLOROTHALONIL +BAKIR OKS KLOR D slanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Gunner 25+ 25 % Safer 25+ 25 % Over WP 25+ 25 % Guard 25+ 25 % Gunline 25+ 25 % Topraxticopre WP 25+ 25 % Skyner CHLOROTHALONIL +CARBENDAZIM Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Elegant 450+100 g/l Agricarde 450+100 g/l Carbanco SC 450+100 g/l Milconil 550 SC 450+100 g/l Parody 450+100 g/l Herofer 450+100 g/l Multyfix 450+100 g/l Carbenil 450+100 g/l Avangard 450+100 g/l Prodinil 450+100 g/l CYMOXANIL Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Curzate 50% Devil 50 WP 50% Filexill 50 WP 50% Remoxyl 50 WP 50% Garcil 50 WP 50% Mattock 50 WP 50% Upgrade 50 WP 50% Volvox 50 WP 50% Curzanton 50% Moxvil 50 WP 50% Jador 50% Curazin 50 WP 50% CYMOXANIL +COPPER Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Curzate R DF 4.20+39.75 % Expert Team 4.20+39.75 % Topzate DF 4.20+39.75 % Curazin DF 4.20+39.75 % Copforce Extra 4.20+39.75 % Truvazate 4.20+39.75 % Topzate Ekstra 4.20+39.75 % Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Cupertine Super WP 3+ 22.5 % CYMOXANIL +MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations)

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 500 g/l 500 g/l 500 g/l

45

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Remiltine 4+46.5 % Curzeb 50 WP Mancur 50 WP Curcoz 50 WP Zenatil 5-45 Manoxyl 50 WP Fungiman Redoxe 50 WP Akarzet Topzeb 50 WP Rambler 50 WP Curye 50 WP Operator Karzep 50 WP Izolzeb 50 WP Agrozeb 50 WP Bandit 50 WP

4+46,5% 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 % 5+45 %

CYMOXANIL +METIRAM Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Aviso WG 4.80+47 % Agreso 4.80+47 % Alecto WG 4.80+47 % CYMOXANIL +PROPINEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Antracol Combi WP 76 6+70 % Enercol Combi 6+70 % Koruneb Combi WP 76 6+70 % Agrocol Combi 6+70 % Süperpon combi 6+70 % Credit Combi 76 WP 6+70 % Piston Combi 6+70 % Safacol Combi 6+70 % Ertarcol Combi 76 WP 6+70 % Propicol Combi WP 76 6+70 % zolpropineb Combi 6+70 % DITHIANON Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Delan 70 WG 70% Defender 70 WG 70% Fossl 70 WG 70% Delefit 70% FAMOXADONE+CYMOXANIL Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Equation Pro 22.5+ 30 % FAMOXADONE+MANCOZEB Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Clip TM 6.25+62.5 % METALAXYL +MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Ridomil MZ 72 WP 8+64 %

Planet 72 WP Ardent MZ 72 Milor 72 WP Doctore Ml 72 Masscan-72 Ridozeb MZ 72 WP Aprinole 72 WP Trooper 72 WP Ridonet MZ 72 Metamac 72 WP Uranüs 72 WP Maxromil 72 WP Artemil M 72 WP Metalozeb 72 WP Metazeb 72 WP Patamil 72 WP Radar 72 WP Pilarmil 72 WP Campamil 72 WP Makzeb MZ 72 WP Ridolin MZ 72 WP Pamidol 72 WP Mirella MZ 72 Ekonom 72 WP Violet 72 WP Contrazeb MZ 72 WP Metasil M 72 Neotil M72 Simdonil 72 WP Lenapasof Truemill MZ 72 WP Akyomil MZ 72 WP Mancolaxyl Cossamir 72 WP OXADIXYL +MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Sandofan M Midifan Santophen- M Jivago M

8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 % 8+64 %

10+56 % 10+56 % 10+56 % 10+56 %

PHOSPHOROUS ACID Sv Formülasyonlar (SL Formulations) Agri-Fos 400 400 g/I Proguard 600 600 g/I ZOXAMIDE+MANCOZEB Suda Da labilen Granül FormÜasyonlar (WG Formulations) Electis 75 WG 8.3+66.7 % BAKIR TUZLARI (COPPER SALTS)+MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Tri-Miltox Forte 21 + 20 % Tri-Kuprozeb Forte-S 21 + 20 % Man-Rame 21+ 20 %

46

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Trival Forte Kor-Miltox Ramezin Mass Tri-Forte Tricopper Forte Tristar Forte Agro- Tox

21 + 20 % 21 + 20 % 21 + 20 % 21 + 20 % 21 + 20 % 21 + 20 % 21 + 20 %

YAG VE ROS N ASITLERININ BAKIR TUZLARI (COPPER SALTS OF FATTY&:ROSIN ACIDS) Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Tenn-Cop 5 E 51.4 g/l Organo-cop 5 EC 51.4 g/l Topraxtencop 51.4 g/l BOSCALlD Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Cantus WG 50% FENHEXAMID Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Teldor WP 50 50% Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Teldor SC 500 500 g/I IMAZALIL Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Fecundal 5-7.5 75 g/l Magnate 50 EC 500 g/l Oeccozil 50 500 g/l Fungazil 500 EC 500 g/l Agronate 50 EC 500 g/l Magellan 50 EC 500 g/l Aysnet 500 g/l Bestnate 50 EC 500 g/l Oncanate 500 g/l Macal 50 EC 500 g/l Alida 50 EC 500 g/l PYRIMETHANIL Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Mythos 300 g/I Melintos 300 g/I Fartos 300 g/I Pyrus 300 SC 300 g/I Pilartos 300 g/I Milis 30 SC 300 g/I Minex 30 SC 300 g/I Mypos 300 g/I Rhythim SC 300 g/I Mare al 30 SC 300 g/I Adroit 300 SC 300 g/I Assos 300 SC 300 g/I Mythanil SC 300 g/I Cycntos 300 SC 300 g/l Mythanil 300 SC 300 g/l Convince 300 g/l Neolet 300 SC 300 g/l

Dagro Thos 300 g/l Tension 300 SC 300 g/l TOLYLFLUANID Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Euparen Multi WP 50 50% BACILLUS SUBTILlS QST 713 IRKI Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Serenade SC 13.4 g/l BAKlRHIDROKSIT (COPPERHYDROXIDE) Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Champion WP 50% Hidrocop 77 50% Kocide 101 50% Oxidrato 50 WP 50% Vitra 50 WP 50% Polimet Hidroksit 50% Cupsil 77 WP 50% Blue Cop 77 WP 50% Drexel Kop Hydroxide 50 WP 50% Kopernico 50 WP 50% Granül Formülasyonlar (DG Formulations) Cuprader DG 50% Cuprocup 50 WG 50% Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Kocide 2000 DF 35% Kocide DF 40% Champ DP 35% Kocide Opti 46,1% Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Champ Formula 2 Flowable 361.1 g/l FOSETYL-AL +MANCOZEB Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulat ons) Rhodax –M WG 35+35 % Fostar WG 35+35 % CYPRODlNIL +FLUDlOXONIL Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Switch 62.5 WG 37.5+ 25 % FOLPET Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulat ons) Koruma Faltan 50 WP 50% Folpan 50 WP 50% Speel 50 WP 50% Follstar 50 WP 50% Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Folpan 80 WG 80% Folistar 80 WG 80% Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Petal 80 DF 80%

47

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Folpan 50 Flowable 500 g/l Polistar 50 F 500 g/l Foltron 50 F 500 g/l MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulat ons) Dithane-Blue 72% lzoneb-Blue 72% Supercozeb Blue 72% Dikotan-Blue 72% Penncozeb-Blue 72% Farmatek M-45 Blue 72% Mankotam-BIue 72% Divine-Blue 72% Sakozeb Blue 72% Fumazin M-45 Blue 72% Dithane M-45 Special 80% Fumazin 80 WP 80% Intrazeb 80% Dikotan M-45 80% Manzate 200 Fungicide 80% Nemispor 80 WP 80% Penncozeb 80% Dikozeb 80 WP 80% Kimyagerler M-45 80% Dequiman Ml-45 80% Mankotam M-45 80% Cankozeb M-45 80% Polizeb 80% Takzeb 80 WP 80% Supercozeb 80 W 80% Faytox Ml 80 80% lteri Mancozeb 80 WP 80% Micene MZ 80% Masscozeb 80% Indofil M-45 80% Sakozeb 80% Sancozeb 80% Sentrazeb 80 WP 80% Majestik M-45 80% Bonazeb 80 WP 80% Crittox MZ 80 80% Manzeb M-45 80% Mozart 80 WP 80% Mozart M-45 80% Stager M-45 80% Lebra 80 WP 80% Callozeb 80 WP 80% Mancozide 80 WP 80% Anadolu 80 WP 80% M S A Mancozeb 80 WP 80% Helcozeb 80 WP 80% Mayceb M-45 80% Kalezeb 80 WP 80% Dilazeb 80 WP 80%

Fungozeb 80 WP 80% Da ku ta M-45 80% Salvox M-45 80% Genozeb 80 WP 80% Dikozin M-45 WP 80% Cadillac M-45 80% Arbiter 80 WP 80% Topraxblue M-45 80% Metanyl M-45 80% Manco 80 WP 80% Atazeb M-45 80% Menta M-45 80% Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulat ons) Dithane DG Neotec 75% Trimanoc WG 75% Mangrif 75 WG 75% Donazeb DF 75% MANEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Dikotan M-22 Sipcaneb 80 Manzate Fungicide Metaneb 80 WP Agroneb ME 022 Trimangol M22 Kimyagerler M- 22 Cansaneb M- 22 Hektaneb 80 WP Dikoneb M- 22 Superneb M- 22 Dithane M- 22 Saneb M- 22 Gloneb M- 22 Boneb 80 WP Best Mayneb M- 22 Indoneb 80 WP Toprax Maneb M-22 Ferneb 80 WP METIRAM Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Polyram DF PROPINEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulat ons) Antracol WP 70 Koruneb 70 WP Agrocol 70 WP Enercol Iltracol Superpon 70 WP Safacol 70 WP

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

80%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

48

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Poliagroneb 70 WP 70% Garancop 70 WP 70% Asfercol 70 WP 70% Hostrakol 70 WP 70% Placol 70 WP 70% Makpropil 70 WP 70% Mentacol 70 WP 70% Piston 70 WP 70% Credit 70 WP 70% Topraxantrakol 70% YAG (MINERAL OIL)+DNOC Sv Formülasyonlar (SL Formulations) Hektava 650+15 g/I Koruma K lk Ya 650+15 g/I Evrensel DNOC VinterVa 650+15 g/I Dinokoil-K lavaj 650+15 g/I Poliport K lk Ya 650+15 g/I Poliva 650+15 g/I Winter Wash 650+15 g/I Takimsan K lk Ya 650+15 g/I Agro-San K lk Ya 650+15 g/I Biova K lk Ya 650+15 g/I Wash O l 650+15 g/I Agro Va 650+15 g/I IPROV ALlCARB+PROPINEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Melody Duo WP 66.8 5.5+61.3 % BACILLUS THURINGIENSIS Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulation) Agree 50 WP 50% BACILLUS THURINGENSIS KURSTAKI Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulation) Rebound Bioinsecticide WP 16000 IU/mg Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Delfin WG 32000 lU/mg BIFENTHRIN Sv Formülasyonlar (EC/FS Formulations) Talstar EC 100 100 g/l Takeoff 100 EC 100 g/l Omstar 100 EC 100 g/l Kingstar 100 g/l Battalion 100 EC 100 g/l CHLORPYRIFOS-METHYL Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Reldan 2 E 227 g/l CHLORPYRIFOS-ETHYL Sv Formülasyonlar (EC/SC Formulations) Pyrimicro 25 CS 250 g/l Korban 4 480 g/l Pyrinex 48 EC 480 g/l Agrosban 4 480 g/l Dursban 4 480 g/l

Dursban 4 EC 480 g/l Priban 48 EC 480 g/l Terpan 4 EC 480 g/l Istban 48 EC 480 g/l Fullban 4 EC 480 g/l Jokker 4 480 g/l Cansa joker 4 480 g/l Megaban 4 480 g/l Bullet 48 EC 480 g/l Hilban 4 EC 480 g/l Dorpan 48 EC 480 g/l Rochlop 48 EC 480 g/l Cyren 4 EC 480 g/l Prifos 48 EC 480 g/l Ödül Cloroban 4 EC 480 g/l Pestban 4 E 480 g/l Cpyrifos 48 EC 480 g/l Massban 4 EC 480 g/l Falcon 4 EC 480 g/l Robust 4 480 g/l Sulban 480 g/l Ferban 4 480 g/l Chlorfet 48 EC 480 g/l Pyrical 480 EC 480 g/l Alkazar 480 EC 480 g/l Devran 48 EC 480 g/l Bestban 4 EC 480 g/l Cloban 4 480 g/l Kimpan 4 480 g/l Trambo 4 EC 480 g/l Tafaban 48 EC 480 g/l Alban 4 EC 480 g/l Dekban 4 EC 480 g/l Phosban 480 EC 480 g/l Serfos 48 EC 480 g/l Polmetban 48 EC 480 g/l Tricel 48 EC 480 g/l Killban 4 EC 480 g/l Baron 480 g/l Taros 48 EC 480 g/l Lenaban 4 480 g/l Napoleon 480 g/l mpan 4 EC 480 g/l Topraxban 4 EC 480 g/l Kulfos 48 EC 480 g/l Mensban 4 480 g/l Shardaban 4 480 g/l Saveban 4 EC 480 g/l Ferban 48 EC 480 g/l Akban 4 EC 480 g/l zolban 4 480 g/l Pennphos 480 CS 480g/l Primicro 25 CS 250 g/l CYPERMETHRIN Sv Formülasyonlar (EC Formulations)

49

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Agro-Cypethrin 20 EC Nurelle 200 EC Polytrin 200 EC Ripcord 20 EC Intrarin Prima 20 EC Nova 20 EC Matador 200 EC Impa Cypermethrin 20 EC Cyperin 200 EC Ödül Cyperator 200 EC Çutamethrin 20 EC Siperkor 20 Cythrin 20 EC Iltermethrin 20 EC Arrivo 20 EC Rivomethrin 20 EC Atamethrin 20 EC Sherpa EC 200 Kimetrin 20 EC Rocyper 20 EC Cyperkiller 20 EC Impor 200 EC Dictatore 200 EC Kinetik 20 EC Canmethrin 20 EC Cyber 20 EC Cyperhard 20 EC Teknometrin 200 EC Cypertoks 20 EC Komsan Cypermethrin 20 EC Do methrin 20 EC Fersiper 20 EC Sword 20 EC Bestsiper 20 EC Serkim 20 EC Sharcyper Megacyper 20 EC Imperator Imperator 25 EC Arrivo 25 EC Siperkor Agromethrin Rivomethrin 25 EC Sherpa EC 250 Sipermet 250 EC Nova 25 EC Agro-Cyperthrin 25 EC Nurelle 250 EC Cyperin 250 EC Impor 25 EC Canmethrin 25 EC Lance 25 EC Matador 250 EC Ripcord 25 EC

200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 200 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/l 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/I 250 g/l 250 g/l 250 g/l 250 g/l 250 g/l 250 g/l

Akethrin 25 EC 250 g/l Kral 250 EC 250 g/l Ödül Cyperator 250 g/l Spil 250 250 g/l Escort 25 EC 250 g/l Sipretor 250 g/l Cymbaz 25 EC 250 g/l Massmethrin 250 g/l Sword 25 EC 250 g/l Kulcyperin 25 EC 250 g/l Sparkill 25 EC 250 g/l Komodo 25 EC 250 g/l Teknomethrin 25 EC 250 g/l Cyperking 25 EC 250 g/l Atletic 25 EC 250 g/l Serimparator 25 EC 250 g/l Bestsiper 25 EC 250 g/l Jupiter 25 EC 250 g/l Lenamethrin 250 g/l Cyperkiller 250 EC 250 g/l Aycyper 25 EC 250 g/l Cypra Plus 250 g/l Topraximetrin 250 EC 250 g/l Cypermen 25 EC 250 g/l LUFENURON+FENOXYCARB Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Lufenox 105 EC 30+75 g/l FLUFENOXURON Sv Formülasyonlar (OC Formulations) Cascade 50 DC 050 g/I LAMBDA-CYHALOTHRIN Sv FormÜasyonlar (EC/EW Formulations) Ninja 5 EC 50 g/l Kung-fu 5 EC 50 g/l Tekvando 5 EC 50 g/l Gradal 5 EC 50 g/l Tactic 5 EC 50 g/l Maestro 5 EC 50 g/l Tom reks 50 g/l Sumosa 5 EC 50 g/l Tornado 5 EC 50 g/l Karatexin 50 g/l Caretta 50 g/l Petra 5 EC 50 g/l Judo EC 50 g/l Lambada 50 g/l Karpin 5 EC 50 g/l Armada 5 EC 50 g/l Red sunny 50 g/l Megamax 5 EC 50 g/l Ferlomethrin 5 EC 50 g/l Lambardo 5 EC 50 g/l Lambd-il T 5 EC 50 g/l Akito 5 EC 50 g/l Robin 5 EC 50 g/l

50

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Jetta 5 EC 50 g/l Topraxju-Do 5 EC 50 g/l Shamba 50 g/l Sentinel 5 EC 50 g/l Intgral 5 EC 50 g/l Sumosa 5 EC 50 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN Kapsül süspansiyon Formülasyonlar (CS Formulations) Karate Zeon CS 50 g/l METHIDATHION Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Supracide WP 40% THIODlCARB Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulat ons) Larvin DF 80 80% Kurvin 80 DF 80% Chan 80 DF 80% Oiearvin 80 DF 80% Winnwe 80 DF 80% Thiodarwin 80 DF 80% Landrin 80 DF 80% Picador MC 80 DF 80% Redcard 80 DF 80% Medvin 80 DF 80% Tanold 80% Buffalo 80 DF 80% Barvin 80 DF 80% Pentavin 80 DF 80% Chamlca 80 DF 80% Taby 80 DF 80% Tpster 80% METHOMYL Suda Çözünen Toz Formülasyonlar (SP Formulations) Lannate 90 insecticide 90% Nudrin 90 S 90% Kortomil 90 SP 90% Methomex 90 SP 90% Supervin SP 90 90% Cantomil 90 SP 90% Methanet 90 SP 90% Tarlet 90 SP 90% Coupon 90 SP 90% Canset 90 SP 90% Sanomyl 90 SP 90% Lanten SP 90 90% Lancet 90 90% Fertamil 90 SP 90% Agrinate 90 SP 90% Sv Formülasyonlar (SL Formulations) Pilar 200 g/I Lannate 20 200 g/l Tarlet 20 SL 200 g/I Lanten 20 SL 200 g/I

Fertamil 20 SL 200 g/l METHOXYFENOZIDE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Prodigy 240 SC 240 g/l FENTHION Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Lebaycid EC 50 525 g/l Korfen 50 EM 525 g/l Dragon EC 50 525 g/l Fentex 50 EM 525 g/l Prestij 50 EM 525 g/l Finest 52 EC 525 g/l Cantane EC 50 525 g/l MONOCROTOPHOS Sv Formülasyonlar (SC FormuIations) Azodrin 40 WSC 400 g/l Hukron 40 SC 400 g/l Nuvacron 40 SL 400 g/l Azakron 40 SC 400 g/l Anoeron 40 SC 400 g/l Hekron 40 SC 400 g/l Korfos 40 SC 400 g/l Monacron 40 SC 400 g/l Atacron 400 SL 400 g/l Crotan 40 SC 400 g/l Polaeron 400 g/l Çukron 40 SC 400 g/l Aderon 400 SL 400 g/l Novadrin 40 SC 400 g/l Alatron 40 SL 400 g/l Pappion 40 SC 400 g/l Canakron 40 SL 400 g/l Megatron 400 g/l Monofos 400 g/l Nuvodrin 40 SL 400 g/l Heros 40 SL 400 g/l Nuvecrin 40 SL 400 g/l Katre 400 g/l Mentacron 40 SL 400 g/l ALPHACYPERMETHRIN Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Fastac 100 EC 100 g/I Agro Cypethrin Super EC 100 g/I Süper Hektamethrin 100 EC 100 g/I Kortac 100 EC 100 g/I Super Agromethrin 100 g/1 Super Guard 100 g/I Polisan Alfasipermetrin 100 EC 100 g/I Zepplin 100 EC 100 g/I Cansa Alfajl1ethrin 100 EC 100 g/I Super Takimethrin 100 EC 100 g/I Hoeklifast 10 EC 100 g/I Alpha Impor 100 EC 100 g/I Alpac 100 EC 100 g/I Alfaspil 100 100 g/I Cymbole 100 g/I Alfagold 100 EC 100 g/I

51

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Alfatox 100 EC 100 g/I Ascypermethrin 100 EC 100 g/I Ödül Alfacypermethrin 100 g/I Sermostein 10 EC 100 g/I Best Alfa 100 EC 100 g/I Kulalp 100 EC 100 g/I Daystar 100 g/I Spiromet 10 EC 100 g/I Fastkill 100 EC 100 g/I Alpine 100 EC 100 g/l ETHOPROPHOS Granül Formülasyonlar (GR Formulations) Mocap G 10 10% Etoprosip 10 G 10% Best Mekap 10 G 10% Nemacap 10 G 10% Soccer 10 G 10% Ferricap 10 G 10% Redcap 10 G 10% Pickup 10 G 10% Olymphos 10 G 10% Takiphos 10 G 10% Nematox 10 G 10% Placur 10 G 10% YAZLIK YAGLAR Sv Formülasyonlar (SL Formulations) Hektolineum 700 g/l Porkan 700 g/l Koruma V-92 700 g/l Polisan Yazlk Ya 700 g/l Triona- 2 700 g/l Spinol 700 g/l Saf- T -Side 700 g/l Trinol 2 700 g/l Agapol M 700 g/l Çukonez Yazlk Ya 700 g/l Turoil 700 g/l Anatalya Yazlk Ya 700 g/l Sunspray 9 E 766 g/l Citrole 790 g/l Ovi pron 2000 800 g/I Opron 850 g/I Koruma Yazlk Ya 850 g/I Hekta Yazlk Ya 850 g/I Naron 850 g/I Bayer Summer Oil 850 g/I Safa Yazlk Ya 850 g/I OMETHOATE Sv Formülasyonlar (SL Formulation) Folimat SL 50 565 g/l SPIRODICLOFEN Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Envidor SC 240 240 g/l PROPARGITE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Omite 30 WP 30%

Sv Formülasyonlar (EW /EC Formulations) Omite Super 570 EW 570 g/l Jet 57 EW 570 g/l Acargite 57 EC 588 g/l Promite-S 57 EC 588 g/l Agro-Mite 57 EC 588 g/l Cesna 57 EC 588 g/l Hekargite 57 EC 588 g/l Safmite 57 EC 588 g/l Kormite 57 EC 588 g/l Goldmite 57 EC 588 g/l All mite 57 EC 588 g/l Agrogite 57 EC 588 g/l Agro-Mite 79 EC 790 g/l Comite 790 g/l Kormite 79 EC 790 g/l Omite 79 EC 790 g/l Safmite 79 EC 790 g/l Cesna 79 EC 790 g/l Jet 79 EC 790 g/l Acaprop 790 g/l Prolite 79 EC 790 g/l Makmit 79 EC 790 g/l Turblance 79 EC 790 g/l HEXYTHIAZOX Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Nissorun 5 Ec 50 g/l Bestsory 5 EC 50 g/l Twister 50 EC 50 g/1 Hexorun 5 EC 50 g/l Yoksorrun 5 EC 50 g/l Sortie 5 EC 50 g/l Nur EC 50 g/1 Alfasorin 50 g/1 Nucleus 5 EC 50 g/1 Nonsorrun 5 EC 50 g/1 Nissol Ultra 5 EC 50 g/1 Fersuron 5 EC 50 g/1 Nemasorun 5 EC 50 g/1 Canizox 5 EC 50 g/1 FENPYROXIMATE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Meteor 50 g/l FENAZAQUlN Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Totem 200 SC 200 g/l CYHEXATIN Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Acarstin 25 WP 25% Triran WP 25% Phantome 25% Pennstyl 25 WP 25% Trinstin 25% Ultramite 25 WP 25% Mitemaster 25 WP 25% Shensitil 25 WP 25%

52

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

CLOFENTEZINE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Apollo Antarctic 500 SC Apofen BROMOPROPYLATE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Neoran 500 EC Frongo 500 EC Newbom 500 EC Kameron Neopan 500 EC Perran 500 EC Miteran 500 EC Minor 500 EC Zippy Gold 500 EC Aleron 50 EC

500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l 500 g/l

EMAMECTIN BENZOATE Suda çözünen Granül Formülasyonlar (SG Formulations) Proclaim 5 SG 5% ESFENVALERATE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Sumigold 20 EC 200 g/l Bestgol 20 EC 200 g/l Golddown 20 EC 200 g/l Pangol 20 EC 200 g/l Ringo 20 EC 200 g/l Es-Alphin 20 EC 200 g/l Plagold 20 EC 200 g/l Suncidin 200 g/l INDOXACARB Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (DG Formulations) Steward DG 30% Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Avaunt 150 g/l ZETA CYPERMETHRIN Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Fury 10 EC 100 g/I TEBUFENOZIDE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Mimic 2 F 240 g/l Mission 2 F 240 g/l Paix 2 F 240 g/l SPINOSAD Sv Formülasyonlar (SC/EC Formulations) Laser 480 g/l Spintor 240 g/l QUINALPHOS Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Ekalux 245 g/l Crab 245 g/l

Jury 245 g/l Hacker 245 g/l Alfalux 245 g/l Mond 245 g/l Bellum 245 g/l Ekamet 246 g/l PHOSALONE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations Korlon 30 WP 30% Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Korlon 35 EC 350 g/l Zolone Liquid 350 g/l Izolan 35 EC 350 g/l Balance 35 EC 350 g/ Bozolany 350 g/l Amazolen 350 g/l Fushon 35 EC 350 g/l Facone 35 EC 350 g/l Oncalone 35 EC 350 g/l BUPIRIMATE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Nimrod 250 g/l Mimline 250 g/l BROMUCONAZOLE Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Vectra 100 g/I DlNICONAZOLE Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Spotless 5 EC 50 g/l Conil 5 EC 50 g/l Dinit 5 EC 50 g/l Alyans 5 EC 50 g/l Nemesis 5 EC 50 g/l Sonfix 5 EC 50 g/l Fernex 5 EC 50 g/l DINOCAP Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Karathane Special 350 g/I Karadine 350 g/l Karathane Lc 475 g/l FENARIMOL Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Rubigan 12 EC 120 g/l FENARIMOL +QUINOXYFEN Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Porter 60+ 200 g/l IMINOCT ADINE TRIALBESILATE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Bellkute 40 WP 40% KRESOXIM-METHYL Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Candit WG 50% Debit WG 50%

53

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

Prostar WG Troopest 50 WG Feroxdit WG Kandil 20 WG KRESOXIM-METHYL +BOSCALlD Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Collis SC MYCLOBUTANIL Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Systhane 12 E Külhane 12 E Super Systhane 24 E Külhane Gold 24 E Cymthane Miclothane 24 E Nimbus 24 EC Bellone 24 E Tantane 24 E Kulsil 24 E Empaty Fersystane 24 E Vinifill 24 EC Topraxsisleyn 24 EC MYCLOBUTANIL +DlNOCAP Sv Formülasyonlar (EC Formulations) Sabithane

50% 50% 50% 50% 1 00+ 200 g/l 125 g/l 125 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/l 245 g/g 75+ 325 g/l

SPIROXAIME+TEBUCONAZOLE+TRIADIMENOL Sv Formulasyonlar (EC Formulations) Prosper Combi EC 460 FEROMON VE TUZAKLAR (E-Z)7-9 Dodecadienyl acetate Isonet-L EGVM-Pherecon SMC Lobo Kapar SG 240+167+43 172 mg/l 0,5 mg/l 5 mg/l 1 mg/l

DIMETHOMORPH+COPPER OXYCHLORIDE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Forum BIu 6+40 % DIMETHOMORPH+MANCOZEB Islanabilir’Toz FormÜasyonlar (WP Formulations) Acro bat MZ 9+60 % Action MZ 9+60 % FENAMIDONE+FOSETYL-AL Kuru Ak kan Formülasyonlar (DF Formulations) Verita Flash 4.44+66.7 % AZOXYSTROBIN Sv Formulasyonlar (SC Formulations) Quadris 250 g/l BAKIR KALSIYUM SÜLFAT (COPPER CALCIUM SULFATE)/BORDEAUX MIXTURE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations)

Bordeaux Caffaro 20% Manica Bordeaux Mixture 20% Bordo Mix Valles 20% Agtrol Bordeaux Mixture 20% Saldeco 20 WP 20% Polimet Bordo WP 20% Deva Bordo 20% Agro-Bordomix 20% Bordocop 20 WP 20% Su ncupro-Bordo 20% Bordocan 20 WP 20% Granül Formülasyonlar(DG/WG) Bordolux DG 20% Blue Bordo Dispers 20% Bordo Micro 20 WG 20% DELTAMETHRIN Sv Formülasyonlar (EC/SC Formulations) Decis EC 2.5 25 g/l Deltharin 2.5 EC 25 g/l Deltaplan EC 2.5 25 g/l Delta 2.5 EC 25 g/l Delpaz 25 g/l Dedel 2.5 EC 25 g/l Impamethrin 25 EC 25 g/l Grandthrin 2.5 EC 25 g/l Topraxdel 2.5 EC 25 g/l Deltis 25 EC 25 g/l Dekagard EC 25 25 g/l Depar 2.5 EC 25 g/l De arj 2.5 EC 25 g/l Deltagurcis 2.5 EC 25 g/l Ödül Deltamethrin 2.5 EC 25 g/l Keshet 2.5 EC 25 g/l Demond EC 2.5 25 g/l Delete 2.5 Ec 25 g/l Caracole 25 EC 25 g/l Akdeniz Deltamethrin 25 g/l KuIderin 2.5 EC 25 g/l Deltado 25 EC 25 g/l Fixmethrin 2.5 EC 25 g/l Deltabiol 2.5 EC 25 g/l Nikriz 2.5 EC 25 g/l Declare 25 g/l Deltasis 25 g/l Jetsis 2.5 EC 25 g/l Serdesiz 25 EC 25 g/l Lenadectina 2.5 EC 25 g/l Crackdown SC 50 50 g/l B-Katrina 50 SC 50 g/l Deltabiol 5 SC 50 g/l Patriot EC 12 120 g/l Zodiac 12 EC 120 g/l Depar 12 EC 120 g/l Parole 12 EC 120 g/l Decan 12 EC 120 g/l

54

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

CARBENDAZIM+DIETHOFENCARB Sv Formülasyonlar (SC Formulations) Sumico 50 SC Pasco 50 SC Sumicarb 50 Sc Sufeca 50 SC Merco 50 SC

250+ 250 g/l 250+ 250 g/l 250+ 250 g/l 250+250 g/l 250+250 g/l

PYRACLOSTROBIN+MET RAM Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) Cabrio TR 5+55 % PROQU NAZ D SC Formülasyon 200/l Talendo 200 g/l BAKIR TUZLARI (COPPER SALTS)+MANCOZEB+KÜKÜRT (SULPHUR Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Kuprosolor 15+6+50 % GAMMA-CYHALOTHR N Kapsül Süspansiyon Formülasyonlar (CS Formulations) Vantex 60 CS 60 g/l Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal AB’ye ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya Maksimum Kalnt Limiti çok dü ük, dikkatli kullanlmal

55

BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

56