Psikoloji, insan ve hayvan davran lar n inceleyen bir bilim dal d r.

Davran lar,belirli çevresel ko ullar içinde olu an olaylar oldu una göre psikoloji, çevre, organizma ve davran lar aras ndaki etkile imi inceler. Etkile imin ana ö elerinden biri çevredir. Organizman n al c sinir uçlar na etki edebilen her türlü enerji de i ikli ine uyar c denir. K rm z bir trafik n n görülmesi,çürük bir di ten gelen s z gibi«

Ayn uyar c kar s nda farkl bireyler, farkl davran lar göstermektedir. E er uyar c lar kar s nda farkl bireylerin davran lar hep ayn olsayd , psikoloji bilimine gerek kalmazd . Çünkü uyar c bilindi i takdirde davran n tahmini çok basit bir i lem olurdu. Özellikle konu mak, dü ünmek ve problem çözmek gibi davran lar söz konusu oldu unda organizma ile ilgili etmenler, davran lar n olu umuna daha çok katk da bulunmaktad r.

DAVRANI LARIN OLU UMU
KATILIM ÇEVRE
DAVRANI LAR

ZAMAN

nsan biyolojik, toplumsal, kültürel ve psikolojik özelliklere sahiptir. Bu özellikler insanlar di er canl lardan farkl la t r r.

BE DUYU
Çevredeki her türlü uyar c y duyu organlar sayesinde fark edebiliyoruz. E er duyular olmasayd bunlar ba aramaz, ya am m z sürdürmede zorluk çekerdik.

DUYULARIMIZ
GÖRME

KOKLAMA

TME

DUYULARIMIZ

TAT ALMA

DOKUNMA

GÖRME
Görmemizi sa layan duyu organ m z gözdür ve gözün uygun uyar c s kt r. I n az ya da çok olmas na göre göz bebe i büyür ya da küçülür. Gözde iki tür al c ya rastlan r. Birincisi, gece görmeye yarayan çubuklar, ikincisi gündüz görmeye yarayan konilerdir.Çubukçuk ve konilerdeki a duyarl renk hücreleri farkl d r. Bu da insanlar n hangi renkleri daha kolayca görebileceklerini belirler.Renkler, konilerdeki renk hücrelerinin farkl l sayesinde alg lan r.Bireylerin ayr nt lar alg layabilmesindeki duyarl l a, görsel keskinlik ad verilir. Görsel keskinli i fazla olan ki iler k ve renkteki de i meleri, nesnelerdeki ayr nt lar daha çabuk fark ederler.

TME
itme duyu organ m z kulakt r. Kula n uygun uyar c s olan ses, titre en bir cismin yaratt hareketlerin bir ortamda iletilmesi sonucu ortaya ç kar. Ses genellikle hava ya da su dolu bir ortamda kula a iletilir. Titre imler, d kulak arac l yla toplan r.

KOKLAMA
Koku alma duyu organ m z burundur. Kimyasal uyar c lar, koklamada burnun al c hücrelerinin emebilece i gazlar n içindedir. Birkaç gaz molekülü bile koku duyumunu uyarmak için yetebilir.Koklama ve tat alma aras nda yak n bir ili ki vard r. Burnumuzu ve gözümüzü kapatarak yedi imiz bir yiyece i, ac , tatl , ek i, tuzlu biçiminde ay rt edebiliriz,ancak yedi imizin ne oldu unu anlamay z.

TAT ALMA
Tat alma duyumuzun organ dildir. Dilde bulunan tat tomurcuklar , içlerine s zan kimyasal maddeler yoluyla bu duyumu ba lat r. Genel olarak, dilin uç k sm tatl ya, önyanlar tuzluya, arka-yanlar ek iye ve arka k sm da ac ya duyarl d r.

DOKUNMA
Deri bir de il dört ayr duyunun organ d r. Bunlar, dokunma, s cak, so uk ve a r adlar n al r. Derinin bir bölgesi belirli bir duyum için duyarl iken, ba ka bir bölgesi ba ka bir duyum için duyarl d r. Yani dokunma, a r , s cak ve so uk duyumlar derinin her yerinde ayn düzeyde ortaya ç kmaz. Buna da nokta duyarl l denir.

DÜ ÜNME
Bu kitab okurken dü ünmektesiniz, okuduklar n z ile kendi ya ant lar n z ve bilgileriniz aras nda ili ki kurmaktas n z. nsanlar uyan k olduklar zaman genellikle dü ünürler. Dü ünememek zor bir i tir. Herhangi bir i le me gulken dü üncelerimiz ba ka bir konuya kayar. Örne in, ders dinlerken ak am evde olanlar veya bugün yapmay planlad n z i leri dü ünüyor olman z mümkün ve genelde bu herkesin ya ad eylerdir.Bu durumlara hayal kurmak denir. hayal kurmak da bir dü ünme biçimidir.Dü ünme; olay ve nesneler yerine onlar n simgelerini (sembol) kullanarak yap lan zihinsel bir i lev ve sorunlara çözüm arama yoludur.

Ö RENME
Ö renme kavram n n kapsam çok geni tir. nsanlar ö renmeye, do duktan hemen sonra ba layarak önce aileden ve çevreden, okulda ö retmenlerinden, arkada lar ndan,kitaplardan, deneyimlerinden, k saca ya am boyu kar la t herkesten ve her eyden etkilenerek davran lar n de i tirir, geli tirir ve ömürlerinin sonuna kadar devam ederler.Ö renme, ya ant sal deneyimler yoluyla davran larda de i iklik olu turma sürecidir.Farkl bir deyi le ö renme, ya ant ürünü, kal c izli davran de i ikli idir.

ZEKA
Zekâ, zihinsel becerilerin tümüdür. Zekâda kal t m n ve çevrenin rolü büyüktür.Dünyay anlama, tan ma, de erlendirme konusunda zekâ, bilgileri kazanma gücü olarak ortaya ç kar. Böylece zekâ, kal tsal faktörlerden, sinir sistemi ve duyu organlar n n biyolojik yap s ndan etkilenir. yi bir çevrede büyüyen, sevgi ve ilgi gören ailelerin çocuklar n n daha zeki oldu u gözlenmi tir.

DUYGU
Duygu ve heyecanlar olmaks z n ya am çok s k c olurdu. Duygu ve heyecanlar ya ama renk katar, ya am n tuzu biberi olurlar. Okula ba lad n z ilk günün heyecan n hat rlay n. Çocukluk günlerinin ac dü k r kl klar bile hat rland nda e lence kayna olur. nsanlar, iç ve d dünyadan etkilenir. Bu etkiler onlarda ho lanma ve ac duyma gibi iki ekilde ortaya ç kar. Ho land m z eyi sever, ona yakla r z. Ho lanmad klar m zdan da kaçar z, i te bu duruma duygu denir. Bir ba ka ifadeyle duygu, duyumlar n organik ve ruhsal ya ant y etkilemesi anlam ndad r.Duygulanma ise baz uyar lar n ve fizyolojik i levlerin iç dengeyi ve ruhsal ya ant y olumlu veya olumsuz etkilemesi ve bu etkinin bilinçte anlam kazanmas d r.

SORU 1

Dilin uç k sm .............. duyarl d r.

SORU 2

Zihinsel becerilere ne ad verilir?

CEVAP 1

tatl ya

CEVAP 2

zeka

SORU 1 Bireylerin ayr nt lar alg layabilmesindeki duyarl l a ne ad verilir? SORU 2 Çürük bir di ten gelen a r nedir? A) Etkile im B) Uyar c C) Kal t m D) Organizma

CEVAP 1

Görsel Kesinlik

CEVAP 2

D)Uyar c

www.ozgulhoca.net ©2010