P. 1
Kuvayı Milliye ve Ulukışla

Kuvayı Milliye ve Ulukışla

|Views: 1,297|Likes:
Yayınlayan: m.ali eren
Ulukışla'da Kuvayı Milliye kurulması gerçeğinin ortaya çıkarılması ve ilgili Karar Defteri'nin gündeme getirilmesi için M. Ali Eren ve Sunay Türker büyük emek vermiştir. Ortaya çıkarılan Karar Defterleri ve "Kuvvacı Müftü" ile "Mızrak Duruşlu Kadınlar" gibi öykülerle yurtsever insanımızın fedakarlığı anlatılmaktadır. Ayrıca bu Karar Defteri'nden örnek kararlar verilmektedir.
Ulukışla'da Kuvayı Milliye kurulması gerçeğinin ortaya çıkarılması ve ilgili Karar Defteri'nin gündeme getirilmesi için M. Ali Eren ve Sunay Türker büyük emek vermiştir. Ortaya çıkarılan Karar Defterleri ve "Kuvvacı Müftü" ile "Mızrak Duruşlu Kadınlar" gibi öykülerle yurtsever insanımızın fedakarlığı anlatılmaktadır. Ayrıca bu Karar Defteri'nden örnek kararlar verilmektedir.

More info:

Published by: m.ali eren on Mar 25, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

Ulukışla ve Kuvayı Milliye

................................................................................................................................................................
İlk Kuvayı Milliye Ulukışla’da .......................................................Mustafa Ulusoy..................................4
Mızrak Duruşlu Kadınlar..................................................................A. Özsunay Türker............................
Ulukışla!nın "Kuvva#ı" Müftüsü Me$%et &a$aeddin 'fendi....A. Özsunay Türker. .........................(
Ulukışla )e Kuvayı Milliye ..............................................................Ö%er *et$i +ürer............................,4
-u%$uriyet Aydını M.Ali 'ren .,/,,0122,3.................................A. Özsunay Türker..........................,
Ulukışla Kuvayı Milliye 0 Karar Defterinden Örnekler ,/,40,/..........A.Ö. Türker..........................12
5rtaasyadan Ulukışla 6aylaklarına!dan Milli Mü#adele..............İdris7'sra 6avuz..........................44
M.A. 'ren Düşün#e ve Anılar 88 0 Arka Ka9ak........................................................................................:4
.................. ;u kita9 i<in ;akınız = www.scribd.com/doc/28856089/ M-Ali-Eren-Anılar-IIt )......
Ulukışla!lı '>iti%#i M.Ali 'ren .,/,,0122,3 Kurtuluş ?avaşı!%ızın ilk kıvıl#ı%larının atıldı>ı Kuvayı
Milliye <alış%alarını <o#ukluk anılarından anı%satarak ;u ;ilin#i @ele#ek kuşaklara aktar%akA tari$i
@er<ekleri ortaya <ıkar%ak i<in ;üyük <a;a sarfet%ekteydi. &ilindi>i @i;i 8. Dünya ?avaşı!ndan sonra
5s%anlı 5rdusu tasfiye edil%ekteydi. M.A. 'ren <o#ukluk yıllarında Ulukışla!ya sila$ @etirili9 ;üyük
ya9ılarda de9olandı>ını anlat%aktaydı. 6ine ;u sila$ların za%an za%an kadın ve <o#ukların yardı%ıyla
@e#eleri ara;alara yükleni9 @Bnderildi>ini aktar%aktaydı. &u olay Atatürk!ü%üzün ileri @Brüşünün
;aşka ;ir kanıtı olsa @erekA zira kendisinin Adana da 6ıldırı% 5rduları!nın Ko%utanı olarak %ütareke
@Brüş%eleri sırasında ;Bl@eye @eldi>i ;ilin%ektedir. &u sıralar Ulukışla!da Kuvayı Milliye!nin <ekir0
de>inin oluşturuldu>u düşünül%ektedir.
M. Ali 'renA ;u konuları araştırırken şi%di Bzel ellerde ;ulunan ;ir kayıt defterini in#eler ve
;unun Ulukışla Kuvayı Milliye dBne%inde tutulan Karar Defteri oldu>unu farkeder. Ces%i kayıt altına
alın%ası i<in ısrarla il@ili aile ve kuru%lar nezdinde isteklerde ;ulunur. ,/// yılında kita9laşan anıla0
rının ilk ;Blü%ünde ;u detefterden ;ir ka< karar aktarır. ?onu< ala%ayın#a 122, yılında +azete#i A.
?unay Türker!den ;u <a;alara deva% et%esini ister. A.?. Türker ;u karar defterinin ;ir kıs%ını
da$a elde et%eyi ;aşararak olayın di>er tari$i ;oyutlarını da @ün ışı>ına <ıkar%ıştır. M.A. 'ren!in
res%i dilek<elerine alınan yanıtlar da ekte veril%ektedir.
?n. 8. 6avuz!un kita;ı .12,23 dolayısıyla Dnal Ailesinin il@ili Karar Defteri!ni Ankara -u%$uriyet
Müzesi!ne kendisinin vefatından Bn#e tesli% etti>i anlaşıl%aktadır. Ee a#ıdır ki M.A. 'renA yıllar#a
dil dBkerek ortaya <ıkarıl%ası i<in e%ek verdi>i konudaki ;u %utlu sondan $a;erdar edil%e%iştir.
M. Ali 'ren!in F. Ali 6ü#el i%zalı ;u takdirna%esi şükranla anıla#ak e%e>inin ;ir @Bster@esidir.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LK KUVAYI MLLYE ULUKILA’DA
Mustafa ULUSOY
1
Darboaz, 1 Ocak 2004
2004’ün ilk yazısı bu… zamanda kayma var… sabahın erken saatleri öleye doru kaydı,
kayıyor… zaman ve mekan kayıyor… darboaz gittikçe darlaıyor… darlatıkça
daralıyor… dar zamanda darboaz…
ve Kuvayı Milliye
Ulusal Kurtulu Savaını balatan ilk ate… ilk atein yakıldıı ocaktayız… ocak
ayındayız… tüm aralıkları bir çırpıda atlayarak, aralıklardan sıçrayarak ocaın tam
odaına düüverdik…
Paramparça, Asya, Avrupa, Amerika, Afrika…
Vurdular Ortaasya’yı ortasından, darmadaınık oldu ordular...
Toparlanırken Avrasya, “ihanet”le içini oydular…
Otaımızı kurup anadolu’ya nefeslenirken, sıçramak için sonsuzlua, viyana’da,
yükleniverdi tüm tarih sırtımıza…
Büyük vurgunla sarsıldık, yarıldık orta yerimizden…
Gizimizi saklayarak içimizde… geriye, geriye, geriye doru… gerildik, gerildik, gerildik…
yerildik, yerdik kendimizi… yerlere serildik… üstümüzden geçti atlıları, biyo-psiko mekanik
ultrafaist uygarlıın ataları…
Ve son hesaplama… en son otaımızda, anadolu’da…
Gizimize akın baladı… yarıldı dı cepheler… vururlarken son darbeyi gizimizin
çevresine… Anadolu yanıyor… yok mu kurtaracak?
Gizimizden yüzümüze vuran ııkla adık gökyüzüne… hilalle yıldız birleiverdi bilincimizde
ve indik… indirdik tüm görünmez güçlerimizi yeryüzüne…
Ölümsüz deyiimizle sarsıldı tüm acun;
Ey faniler!... “YA STKLAL YA ÖLÜM”
Öyleyse, el uzatılmısa en mahrem yerimize, otaımızda odaklanan gizimize…
Duramayız… oyalanamayız… har vurup harman savuramayız… oturup aıt yakamayız…
Toroslar durgun… dalar bozbulanık… küskün aman ana… analarla dolu Anadolu…
yiitler helal etmiyorlar emzirdikleri sütlerini… mahremine el sürmüse “düman”… oturup
gevi getiremeyiz, kimseden yardım bekleyemeyiz… Bolkar mavisi vururken gözlerimize,
Akdeniz’in mavisini kirlettiremeyiz…
Fransızlar, Ankara’ya doru yoldalar… ah bir Torosları aabilseler… ha gayret, uygar
haçlılar… az kaldı dayanın… unun urasında ne kaldı… Pozantı, Çiftehan, ardından i
tamam… Ankara avucumuzda… sarıın kurdu kıstıracaız yuvasında…
Ulukıla yasta… aıtlar yakılmakta…
1 http://os.odaksevgi.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=88
Neler gördü Ulukıla, neler görmedi!... insan ortaya çıktıından beri… yüz deil, bin deil
binlerce yıldan beri… yiitlerinin yüreinde çelikten çekirdekler dourdu… Türkmen,
Türkmen olduundan beri… ne Bizans ne Roma ne de Osmanlı dinledi… deil ki, Fransız,
ngiliz emperyalist zorba talancıları dinlesin…
Ulukıla’nın dinledii, içinden gelen sesti ve o ses; “ya istiklal ya ölüm” diye inledi….
Ve Anadolu’da, ilk Kuvayı Milliye örgütü, bu yiitlerin böründen dodu…
Fransızlar, düze çıkmamalıydı, Pozantı’da durdurulmalı, vurulmalıydı…
40 kiiden oluan “ölümüne savaçılar” Fransızlara doru yaklatılar… 4000 kiilik Fransız
ordusunun bulunduu konaklama yerini sardılar… akamın karanlıında, ellerindeki
tüfekleriyle mucize yarattılar… daılarak tepelere, soba borularının içinde patlattılar… her
patlayan tüfek soba borusunda, top oldu, tank oldu, mitralyöz oldu… 40 yiit binlerce asker
oldu, gözünde, gözü dönmü fransızın…
ve teslim oldular!... 4000 fransız, 40 kuvayı milliyeci Ulukılalıya…
ve hiçbir “düman” geçemedi toroslardan ankara’ya…
ite, bu kuvayi milliye örgütünün belgesel karar defterini okuyacaksınız…
ulusal kurtulu savaının ilk çelik çekirdeini… ilk yok edilemez örgütünü…
o gün geçti mi? O devirler geçip gitti mi?
Ulusal kurtulu savaı bir öyküye mi dönüüverdi?
Yoksa, yoksa, dünyanın her yerinde yeniden douverdi mi, douyor mu?
Ulusal güç evrenselleiyor mu, mazlum insanlıın yüreinde?
Ultrafaist bireysel evrenselliin canevinde mi otaını kuruyor, onu canevinden mi
vuruyor?
te, bir kez daha, son kez; tüm dünyanın, tüm insanlıın kurtuluunda Ulukıla, gelecein
yüksek ufuklarından domaya balayan günein parlaklıında evrensel kurtulu savaını
balatıyor… Hiçbir gaflet, delalet ve ihanete aldırmadan…
Sarılsa da her yanından… gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olsa da, kiisel hırs ve
çıkarı uruna anadolu’yu pazarlayanlar, Mustafa Kemal’e dil uzatanlar, ona sırtını
dönenler… ııı kendi içinde, özünde, gizinde deil de baka diyarlarda arayanlar, hem de
yanı baında da olsalar, savaın baında da dursalar, kar etmez…
Ulukıla uludur… ulu bir çekirdein içinden çıkmı, onu içinde büyütmü bir vatandır…
düistandır, canistandır, yaristandır, türkmenistandır, sevgi ve barıistandır, evrenistandır…
Ulukıla; yürei sonsuzda atan, hilalle yıldızı bilincinde bir araya getirebilen bir
gizistandır…
Yaasın kuvayı milliye
Yaasın kuvayı evreniye
Yaasın cihanümul devriye
Do güneim do Do ki doursun Anadolu seni
Günein askerlerini
Yeniden Ulukıla yiitlerini
Helal etsin aman anamız
Emzirdii sütlerini
Helalse emdiimiz sütler
Ergeç utkuya eriecek “ulusal-evrensel” güçler
Öyleyse “Sonsuza kadar zafer”
MIZRAK DURULU KADINLAR
Agah Sunay Türker
Ulukıla Cephesnde verilen milli mücadelede Kayserili kadınların da emekleri ve alın teri
vardır.
Kayseri’de bulunan cephanenin Çukurova direniçileri için Ulukıla’ya taınması
2
gerekmiti. Mustafa Kemal Paa, halkı aydınlatması ve gençleri orduya kazanması için
Kayseri’ye yolladıı Mazhar Müfit Kansu’ya bir telgraf göndererek ‘cephanenin her türlü
çareye bavurularak Ulukıla’ya ulatırılmasını salamasını’ istedi.
Mazhar Müfit Bey bir haftadır buradaydı. Müdafaa-yı Hukuk Dernei gibi Anadolu
Kadınları Müdafaa-yı Vatan Dernei’nin ubesini de çok çalıkan ve baarılı bulmutu.
Kayserililerin büyük çounluu milli namusu savunan Ankara’yı candan desteklemekteydi.
Gençlerin askere katılması için özel bir çaba harcamak gerekmemiti.
KAYSER LSE SONLAR ASKERDE
O kadar ki Kayseri Lisesi’nin bu yılki son sınıfları, örencilerinin tümü askere gittii
için kapalıydı. Mutasarrıf Ethem Bey’e Paa’dan aldıı telgrafı gösterdi. Ethem Bey
ilgilendi. Cephane hemen yola çıkarılabilirdi. Ama bir sorun vardı: Cephane kafilesini kimler
ekıyaya karı koruyacaktı? Bir küçük müfreze kurmak gerekti. Çünkü Kayseri’nin çevresi
ekıya çeteleriyle doluydu. Ama Kayseri’de eli silah tutan kim varsa ya cephedeydi, ya
cephe yolunda.
Bir çözüm bulamayan Mazhar Müfit Bey geceyi uykusuz geçirdi. Sabah,
mutasarrıfın çaırdıını söylediler. Kotu. Ethem Bey’in yüzü gülüyordu:
‘Az önce Müdafaa-yı Vatan Dernei’nin Bakanı Seyyide Hanım ile yardımcısı Fe-
ride Hanım (Güpgüpolu) geldiler. Beni durgun görünce sebebini sordular. Anlattım. Bu
hanımlar bir gün gerekir diye silahlı bir kadınlar kolu da kurmular. Cephaneyi bu hanım-
ların götürebileceini söylediler. Ne dersin?’
Götürebilirler miydi?
M. Müfit Bey bocaladı. Ancak silahlarını kuanmı, yüzleri açık, mızrak durulu
hanımları görünce içi rahatlayacaktı.
ÇARPIA ÇARPIA CEPHANEY GÖTÜRDÜLER…
Silahlı kadınlar kolu cephane dolu arabalarla sabah erkenden yola çıktı. Yol
boyunca ekıyalarla karılaan kol, bunlarla çarpıa çarpıa ilerledi. Cephaneyi esenlikle
Ulukıla’daki yetkililere teslim etti.
Not: Pozantı Cephesi tanımı çok kısa bir süre için geçerlidir. Çünkü daha sonra Pozantı
igal edilmitir. Baından itibaren Cephe Ulukıla olmutur. Mustafa Kemal ATATÜRK
Ulukıla cephesindeki mevzileri dahi kendisi belirlemitir. Bu cephelerden hala belirgin
olanlar vardır. Bunlardan biri Çiftehan karısındaki tepede belirgin bir ekilde mevcuttur.
Çukurova direniinin merkezi Ulukıla’dır. Mızrak durulu Kayserili kadınlarında bunda çok
büyük katkıları vardır. Kayserili hanımlar Ulukıla ilçesinde Mehmet Aanın karısı Havana
Ana tarafından aırlanmıtır.
2 http://os.odaksevgi.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=3089&Itemid=88
ULUKILA'NIN "KUVVACI" MÜFTÜSÜ MEHMET BAHAEDDN
EFEND
Agah Sunay Türker
Ulukıla lçesinin ilk müftüsü olan Mehmet Bahaeddin
3
(01/07/1879 – 11/07/1960)
1879 yılında Ulukıla-Maden (Hamidiye) Kazasının
4
Ömerli Köyünde dodu. lk tahsilini
Ömerli köyünde yaptı. Ömerli Medresesi
5
hocalarından olan dedesi Topal Hoca’dan
Kur’an-ı kerim örendi. Ömerli köyü ve Ömerli köyü Karıncada yayla medresesine devam
etti. Babası Mehmet Efendi’nin yönlendirmesi ile Kayseri vilayetine gitti. Kayseri
medresesinde örenime baladı ve burada kiilii, karakteri ve üstün zekâsı ile hocalarının
dikkatini çekti, sekiz yıl okuduktan sonra birincilikle mezun oldu. Kayseri medresesinde
Osman Hoca’dan icazet aldı. Ömerli köyüne döndü.
Osman Efendi’den aldıı üstün zekâya ve ahlaka sahiptir icazeti sonucu çalımaya
baladı.
• 11 Nisan 1323 (1905) tarihinden 4 Mayıs 1325 (1907) tarihine kadar ki yüz kuru maala
Hamidiye Kazası Bidayet Mahkemesi Azalıı yaptı.
6
3 http://os.odaksevgi.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=3077&Itemid=88 (Agah Özsunay Türker)
4 Ömerli köyü daha önce Maden-Hamidiye Kazası’na, daha sonra da Ulukıla lçesi’ne balı idi. 1958 yılında yapılan
referandum ile Adana’nın Pozantı lçesi’ne balanmıtır.
5 Ömerli medresesi yıkılmıtır. Yıkıntıları köydeki üst kısımdaki mezar içerisindedir.
6 Bidayet Mahkemesi: lk mahkeme, davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii. (Hukuk Sözlüü)
Kısa sürede doruluu ve dürüstlüü nedeniyle sevildi. Hamidiye erafından varlıklı
olan Göki Ahmet’in kızı Elif hanımla evlendi.
1326 (1910) tarihinde Maden- Hamidiye kazası Ulukıla lçesine taındı. Kaza
merkezi Ulukıla oldu. Hamidiye lçe dare Kurulu Üyesi olan Melek Aa, brahim Kuzum
Aa ve Mehmet Aa, Gökan Aa, Hüseyin Aa, Seceaddin Aa, Osman Aa,
Abdurahman Aa’nın giriimi ile eyhülislam Ürgüplü Hayri ve Ayan azasından Galip ve
Konya Mebusu Salim beylerin (Delaleti) yol göstermesi, önderlik etmesi ile 1326 (1910)
tarihinde Maden’den kaza vasfı Ulukıla’ya nakledilmitir.
Maden- Hamidiye kazasında Belediye Bakanı ve Kaza dari Heyeti’nin 4 üyesinden
ikisi de Ermeni idi. Hamidiye Kazası özellikle yaz aylarında Trabzon bölgesinden gelen
binlerce Ermeni maden içisiyle dolup taıyordu. Burada Ermeni nüfusunun artması,
Ermenilerin ımarmasına ve kaza yönetiminde de çounluu salayarak Türklere karı
baskı uyguluyorlardı. Kaymakam da pasif kalıyordu. Bu durum kaza merkezinde
huzursuzluklara neden oluyordu. Müftü Bahaeddin bu duruma açık tepki gösteren
kiilerdendi ve Kaza vasfının Ulukıla’ ya taınmasını aalara öütleyen kiidir.
Günümüze kadar gelen söylentiler; Yaanan olumsuzluklar nedeniyle Ulukılalı
aalar kaza merkezini Ulukıla’ya silah zoruyla getirdikleri eklindedir.
• 29 Haziran 1330 (1914) tarihinden 22 ubat 1330 (1914) tarihleri arasında iki yüz kuru
maala Ulukıla Bidayet Mahkemesi Azalıı görevini yürüttü.
• 22 ubat 1330 (1914) tarihinde eyhülislam Mehmet Esat Efendi tarafından 742 nolu
sicil ile ve yedi yüz kuru maala Ulukıla Müftüsü olarak atandı. Ulukıla lçesi’nin ilk
müftüsüdür.
Ulukıla Müftülüü görevini sürdürürken örenim gördüü Kayseri medresesi
hocalarından ve arkadalarıyla ilikisini kesmedi. cazet aldıı Osman Efendi tarafından
Kayseri’den Alim Efendi, Ankara Müftüsü
7
Mehmet Rıfat (Börekçi) , Konya’dan Rıfat
Efendi, Adana’dan Abdullah Faik Efendi, Mehmet Hamdi Efendi, Mersin’den Naim Efendi,
Hacı Ali Sabri Efendi, Kırehir’den Müfit Efendi ile tanıtırıldı. Bu kiilerle sürekli
mektuplaırdı. Ahmet Hamdi Akseki
8
Ulukıla Müftüsü Mehmet Bahaeddin Efendinin
gönderdii milli mücadele ile ilgili görülerini yazdıı mektupları saklayarak Ankara’da bazı
TBMM üyelerine okuduu söylenmektedir.
Ömerli Medrese’si kütüphanesinden de yararlanarak “Haçlı Seferleri” hakkında
aratırma yapmıtır. “Osmanlı mparatorluunun yüzüncü Haçlı Saldırısı sonucu
yıkıldıını” sık sık belirten müftü efendi, “saldırının Türkleri tarih sahnesinden yok edene
dek bitmeyeceini” söylemitir.
Ulukıla Müftüsü Mehmet Bahaeddin Efendi, “stiklalsiz din olmaz” diyerek
ülkemizde ilk defa Ulukıla lçesi’nde oluturulan Kuvay-ı Milliye tekilatı içinde görev aldı.
galin bir ‘Haçlı’ saldırısı olduunu söyleyerek yedi düvele karı milli mücadeleye baladı.
• 15 Eylül 1335 (1919) tarihinde Ulukıla Müdafa-i Hukuk Cemiyeti rat Heyeti Reislii’ne
seçildi.
9
• 15 ubat 1336 (1920) tarihinde Ulukıla Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reislii’ne seçildi.
• 15 Ocak 1340 ( 1924) tarihinde Ulukıla Halk Fıkrası Mutemetlii’ne seçildi.
7 Mehmet Rıfat Börekçi: lk Diyanet leri Reisi’dir. (01/04/1924–05/03/1941)
8 Kaynak kii : Mehmet Barı ÖÜT (Müftünün en büyük olu olan Mehmet Sait ÖÜT’ün olu , emekli bankacı.
9 Ulukıla Kuvay-ı Milliye Karar defteri.( Sunay Türker’de mevcut)
• 1340 (1924) yılında er’iye ve Evkal vekâleti bünyesindeki “Heyet-i tfaiye” , “Tetkikat ve
Te’lifat-ı slamiye Heyet-i” ve Efkaf urası’nca yürütülen hizmetleri ifa etmek için
oluturulan Diyanet leri Reisliine balı sekiz kiiden oluan Müavere Heyeti Azalıı’na
seçildi. Oluturulan ilk Müavere Heyeti üyeliine üçüncü sırada Diyanet leri Bakanı
olan Ahmet Hamdi Akseki’den sonra ikinci sırada Müftü Mehmet Bahaeddin Efendi
seçilmitir.
10
• 1340 (1924) yılından balayarak 12 Mayıs 1929 tarihine kadar Ulukıla Teyyare ube
Reislii yapmıtır.
• 17 Mart 1926 tarihinde milli mücadelede gösterdii kahramanlık, üstün hizmet ve
fedakârlıktan dolayı 3516 sayılı stiklal Madalyası ile taltif edilmitir.
Devlet igale ba emeyi emrederken, hükmü kalmamı padiahın hükümsüz
fetvasını hükümsüz sayıp kafa tutan müftü Kuvay-ı Milliye'ye destek veriyor diye ikâyet
edildi. eyhülislam Haydarizade’ ye istifa etmiyorum, ben Ulukıla halkının müftüsüyüm,
halkımın, kuvay-ı Milliye’nin yanındayım diye yazılı tepki gösterdi.
lçedeki Yukarı Cami (Akcami) ‘de halkı toplayarak Mustafa Kemal Paa’ya, Ankara
Hükümeti’ne, Kuvay-ı Milliye’ye destek olunması için fetva verdi. Milli Mücadele süresinde
kumar oynanmasını, içki içilmesini, kavga edilmemesini, hırsızlık yapılmamasını, belirlenen
saatlerde sokaa çıkılmamasını, yetim, kimsesiz ve sahipsiz kiilere, asker yakınlarına,
ehit ailelerine kötülük yapılmasını yasakladı. zmir’de ehit olan Müslümanların ervahına
itlaf edilmek üzere camii de mevlit okuttu. Kuvay-ı Milliye’ye destek veren gazetelere
abone oldu ve bu gazetelerin ilçede okunmasını saladı. Camii de halka sürekli konferans
verdi ve halkın bu konferanslara katılması emretti. Kaymakamı tutuklattırarak ilçeden
uzaklatırılmasını saladı. Cephelerde yer alan askerlerin ailelerinin tüm ihtiyaçlarını
karılattırdı. Kuvay-ı Milliye’nin tüm çalımalarını, faaliyetlerini, gelir ve giderlerini kayıt
altına aldırdı. Hiçbir aibeye, haksızlıa ve usulsüzlüe meydan vermeden cephedeki
10 Kuruluundan Günümüze Diyanet leri Bakanlıı (Diyanet yayını)
askerlere daıtılan sigara kâıdını dahi tutanaklara geçirttirdi. El konulan her eye Kuvay-ı
Milliye için alındıına dair belge verdirtti. Her görev için ayrı ayrı komisyonlar kurdu.
Kendisine balı stihbarat Tekilatı kurdu ve bu tekilata Posta Telgraf heyeti ile Emniyet
heyetini baladı. Maliye kasasına el koydu buradan elde ettii paraları oluturduu Maliye
ubesine aktardı ve tüm gelirleri burada topladı. Mustafa Kemal Paa’ya Amasya’da iken
para yardımı yaptı. Mustafa Kemal Paa’ya bölge ile ilgili her türlü bilgi akıını saladı.
11
Sivas Kongresi devam ederken Ulukıla’ya gelen Mustafa Kemal Paa ile bizzat
tanıtı. Mustafa Kemal Paa ile birlikte Karınca da’dan Pozantı lçesi’ni gözledi ve burada
düman hakkında bilgi aldı. Ulukıla lçesi’nde nerelerde mevzi oluturulacaı birlikte
belirlendi. Adana, Antep, Mara ve Urfa’nın igal edilmesi üzerine ilçeden tepki
gösterilmesini saladı, bu konuda protesto telgrafları çekti, buralarda ehit olanlar için ayrı
ayrı mevlit okuttu. Düman keif birliklerini yanıltmak ve korkutmak amacıyla Ulukıla
çevresindeki dalara soba borularını yerletirerek topçu bataryaları görünümü verdirtti.
lçede Emniyet heyetine balı olarak silahlı devriye ve nöbetçileri oluturdu. Bölgedeki Milli
Mücadele’ nin baarılı olabilmesi için Ulukıla ve çevresindeki halkın sevdii ve saydıı
önemli ahsiyetlerin ismini Mustafa Kemal Paa’ya bildirerek bunların bir ekilde Kuvayı
Milliye yanlısı olmasını saladı. Mustafa Kemal Paa’nın Kamılı’ya gelmesini ve burada
Kasım Hoca ile görümesini daha sonra Kamılı üzerinden Ömerli köyüne gelmesini ve
burada Ahmet Hoca ile görümesi bu istemler sonucu gerçekleti. Mustafa Kemal Atatürk
Sivas Kongresi esnasında inceleme yapmak üzere Kayseri üzerinden Kamılı Köyüne
gelmi, daha sonra Kamılı üzerinden de Ömerli Köyüne gelerek Ahmet Hoca’nın evinde
görümeler yapmı, ülkenin içinde bulunduu durumu ve padiahın yapacaı bir ey
olmadıını, Kuvay-ı Milliye’ye destek vermesini istedi ve olumlu cevap alarak buradan
ayrıldı.Ahmet Hoca Atatürk’le görümesinden sonra “bir gecede saçlarım aardı” demitir.
Bu kii müftünün enitesidir. Mehmet Hoca ve Kasım Hoca’nın da milli mücadeleye katkısı
büyük olmutur.
12
Ulukıla lçesi’ni teslim almak üzere gelen Fransız Binbaısı Leroux’u ilçeden kovdu.
Fransız subayı trenle Ulukıla lçesi’ ne geldi. Ulukılalı Kuvay-ı Milliyeciler Fransız
askerlerinin bulunduu katarı Ulukıla stasyonu’nda abluka altına aldılar. Fransız
subayının elinde, Dâhiliye Nezareti’nin Fransızların Ulukıla’daki ikametinin muvakkat ve
asayii temin etmek için olduu, bu sebeple kendilerine kolaylık gösterilmesi ve her türlü
misafirperverlik ve asar-ı mihmannüvazinin diri edilmesi emri vardı. Fransız zabiti bu emri
tebli etmek ve kıtalarının yerletirilecei yerleri tespit etmek üzere Ulukıla’dan bir heyeti
vagona davet etti. Katar Fransız askeri dolu idi. Müftü Bahaettin Efendi, beraberinde Posta
Müdürü akir, Belediye Reisi Küçük Hatip Süleyman, Hoca Ahmet, Baaazade Ahmet
Efendileri alarak gitti. Müftü Fransız Binbaısı’nın azametli ve amir tavırlarıyla söylediklerini
dinledikten sonra öyle der:
“Biz aayıı kendimiz temin ederiz. Eer devletimiz bundan aciz ise halkımız
güvendii ve içinden çıkaracaa kimselere bu vazifeyi verir, yaptırır. Dini düüncesi,
bayraı bizden gayrı olan bir milletin idaresi altında yaayamayız. Dâhiliye Nazırı sizlere
igal ettiiniz stanbul’da sizlere kafi miktarda misafirperverlik gösteriyor. Sizinle dört
senedir harp ediyoruz. Birçok cephelerde talihinizi denediniz. Birbirimizi iyi tanıyoruz.
Fuzuli yere kan dökmeyelim. Sizi Ulukıla’da alıkoyamayız. u yaıma baıma bakma…
Namaz seccadesini de yanıma alır, daa en önde ben çıkarım. Buranın taı ve topraı da
sizi barındırmaz. Evlerinizde karılarınız, çocuklarınız, sizleri bekleyen ana-babalarınız var
zannederim. Burası Arabistan deil, Türkiye’dir. Bu topraklarda ancak Türk’ün kemii
11 Ulukıla Kuvay-ı Milliye Karar defteri.
12 Ömerli Köyünden Emekli mam Mehmet Yıldız, Ömerli Köyü Muhtarı Yunus AYDIN.
sızlamadan yatar.
Fransız Binbaı önce aırmı, fakat karısındakilerin kati hareket kararlarından
ürkmütü. Kaymakamı aratmı bulduramamıtı. Çünkü Babıâli’nin adamı olan kaymakamı
mülazımı evel Tahsin Bey tevkif edilmi merkezi Nide olan ikinci tümen karargâhına
gönderilmiti. Müftü hayatını temin ve taahhüt ederek Fransız Binbaısı’ndan bir temenin
yanına verilmesini, kasabanın müdafaa hazırlıklarını kendi gözleriyle görmesini istemiti.
Hakikaten ellerinde silahları olan müdafiler, istasyon civarında mevzilerde idiler. Fransızlar
bu kati karı koymadan çekinmiler, gece geç saatlerde trenle Adana’ya doru geri
dönmütüler. te bu Müftü Bahaeddin Efendi, daha sonraki mücadelelerde ehit
dümütü. ”
13

14
Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra müftülüe devam eden Bahaeddin
Efendi, her vaazında ‘Anadolu Müslüman Türk’ün son vatanıdır, bu vatanı koruyun ve
kıymetini bilin’ diye telkinlerde bulunmutur.
Diyanet leri Reislii Müavere Heyeti toplantısında Mareal Fevzi Çakmak
Paa’nın stiklal Madalyası almaya hak kazananların temil kararlarını tatbik için tamım
yayınlamamıza ramen, aralarında Ulukıla Müftüsü’nün de bulunduu bazı müftülerimiz
neden gelmiyorlar serzeni mesajına karı, Müftü Bahaeddin Efendi: ‘Ben kutsal ve yüce
dinimin gereini yerine getirdim. stiklalsiz din olmaz. Türk ve Elhamdülillah Müslüman bir
kii olarak milli mücadeleye katıldım. Yapılan vazifenden gayri deildir ki takdir ve tescile
layık olsun. ’ diyerek çok büyük bir özveride bulunmutur.
Cumhuriyetin ilanından sonra Ata Bey tevikiyle bugün öretmen evinin altındaki
evini ina ettirdi. Evinin bir odasını ölene kadar müftülük binası olarak kullandı.
15

16
13 Emekli General Kemal Doan Paa –Milli Mücadelede Öncekiler ve Sonrakiler. 2.cilt .
Müftü ehit olmamıtır. 11.07.1960 tarihinde seksen bir yaında vefat etmitir. ehit olan kii Kamılı’dan
( Kamılı o dönem Ömerli köyü içinde idi.) Müftünün enitesi olur. Müftünün kız kardei Üveyie Albay rütbesinde
ehit olan Kasım Hoca’nın ei olur.
14 Cemal Kutay-‘Kurtuluun “Kuvvacı”Din Adamları’ 8. Bölüm Sayfa:207,208,209.
15 Kaynak kii Mehmet Barı ÖÜT.
16 Ata Bey, Osmanlı Meclisi Mebusan’ının son döneminde ve TBMM’nin ilk üç döneminde Nide Milletvekillii
yapmı,ayrıca iki dönem Dahiliye Vekilliini ( çileri Bakanlıı) yürütmü bir siyasetçi ve idarecidir.
1882’de Nevehir’de dodu. Mülkiye Mektebini bitirdi .Müderrislik ve Mara mutasarrıflıı yaptı. Mara’ın önce
Her zaman zalimlerin karısında olmutur. Halka elinden geldiince her konuda yardımcı
olmutur. Siyasetten uzak durdu. Halka Türk Milliyetçilii’ni öütledi. Her dini bayramlarda
olduu gibi milli bayramlarda da halkla birlikte bayram kutlamalarına katılır, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü , silah arkadalarını, ehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve ükranla yâd
ederdi. Onlar için özel günlerde mevlitler okur ve dualar ederdi. Milli Mücadele kullandıı
Türk bayraını ve Kur’an-ı Kerim-i müftülük odasında itinayla sakladı.
Ulukıla lçesi’ ne ilk defa kur’an kursu binası yaptırdı.
Ulukıla lçesin’de içme suyu sıkıntısının yaandıı yıllarda ilçemize yaylaya gelen
Ceyhanlı Selim Aytemur isimli hacıyı ikna ederek ikinci kez hacca gitmek için ayırdıı
parayla ilçeye Gursak’ın aılı mevkiindeki kaynaktan su getirilmesine ve Ziraat
Bankası’nın köesine üç musluklu çeme yapılmasına vesile olmutur. Ceyhanlı Hacı,
Müftü Efendi’nin telkinleri üzerine birkaç hac parası harcayarak hayırlı bir i yapmıtır. Bu
çeme bugün yıkılmıtır. Belediye binası önünde bu adla temsili bir çeme yapılmıtır.
lçemize ilk mektebin açılmasını saladı. nkilap lköretim okulunun yapılması için çaba
gösterdi, halka okula yardım yapmaları için telkinlerde bulundu.
Müftü Efendi, ‘Balkanlarda milliyetçilik hareketinin doması kiliselerin eseridir. Bizim
medrese ise Türkçülüü, Türkçülük hareketini Arap kültürüyle bastırma, boma ve yok
etme gafleti içinde olmutur. Çaa, deien zamana ayak uydurmama, gözleri kapamanın
bedelini kendisini ve Türk maneviyatını perian ederek, geciktirerek ödemitir. Benim
Kayseri medresesinde gördüüm sekiz yılın dört yılı heba olduuna inanıyorum, bo eyler
öretildi’ demitir.
17
Medreseler, tekkeler ve zaviyeler konuunda Nideli Hayri Efendi’ye, Ahmet Hamdi
Akseki’ye, Mustafa Fehmi Efendi’ye, Abdullah Azmi Efendi’ye mektup yazarak görülerini
bildirdi. Medreselerin kapatılmamasını, fakat mutlaka ıslah edilmesini, Türkçülük
esaslarının öretilmesi için dersler konulmasını istedi. Ahmet Hamdi Akseki tarafından
eitim ve öretim alanındaki yenilikler hakkında bilgilendirilmesinin ardından yeniliklerin
savunucusu olmutur.
Müftü Mehmet Bahaeddin yaamı boyunca sade bir hayat sürdü. Milli Mücadele
süresince yaptıı hizmetler yanında kırk altı yıl ilçede müftülük yapmasına ramen ne
gariptir ki ehit oldu diye tarih kitaplarına not düülmütür. 22 Aralık 1972 tarihinde Diyanet
leri Bakanlıı, Cumhuriyetin 50.ncı yılında yayınlanmak üzere bir kitap çalıması
yapılmı, bu nedenle 67 il ve 572 ilçe kaymakamlarına 010.1B./72-3692 sayılı yazı
yazılarak Milli Mücadelede yararlılıkları olan din adamları hakkında bilgi istenmesine ve
ölümünden kısa bir süre geçmesine ramen hiçbir bilgi verilmemitir. l ve ilçede, il yıllıkları
dâhil yayınlanan hiçbir yayında Müftü Mehmet Bahaeddin hakkında bilgiye yer
verilmemitir. Diyanet leri Bakanlıı il ve ilçe müftülüklerinden yeniden bir aratırılma
yapılmasının; bu konuda bilgi, belge ve fotoraf var ise gönderilmesi istemi, ilçe
müftülüümüzde bu konuda bilgi, belge ve fotoraf bulunamadıı için tarafımdan bu
konuda bilgi istenmesi üzerine balattıım aratırmalarda çok önemli bilgi, belge,
fotoraflara ulatım. Bu konuda ilçe müftülüüne bilgi verdim.
Yaptıım aratırmalarda Türk milliyetçisi, çada, aydın, yurtsever, kahraman,
fedakâr, bir din adamının nasıl bu ekilde unutulmasını anlamak mümkün deil. Bu
Ulukıla’ya özgü bir ey olsa gerek. Unutulmasında, müftünün büyük olu Mehmet Sait
Öüt’ün olu olan teknik ressam ve heykeltıra Taner Öüt tarafından yapılan mezar
taına ismi Mehmet Öüt olarak yazılması etkili olmutur. Resmi belgelerde Mehmet Öüt,
ngilizler (22 ubat 1919-1 Kasım 1919 ), sonra da Fransızlar ( 1 Kasım 1919-12 ubat 1920) tarafından igali ve
yaanan çatımalarda ehrin mutasarrıfıydı. Osmanlı Meclisi Mebusan 4. döneminde ( son dönem,12 gün) Nide
mebusu olarak bulundu. TBMM 1. dönem, 2. dönem ve 3. dönem’de Nide Milletvekili oldu. TBMM II. ve III. cra
Vekilleri Heyeti'nde Dahiliye Vekillii yaptı (21 Nisan 1921 - 30 Haziran 1921). Makamı Refet Bele'den devralmı,
yine Refet Bele'ye devretmitir. 1 Ocak 1931'de vefat etti. Ulukıla Kuvay-ı Milliye tekilatı Mara igaline ilk
tepkiyi, Mara direniinde hayatını kaybedenlere Mevlit okutturması , Müftü Efendi ile Ata Bey arasındaki yakın
dostluun etkisi olmutur.
17 Kaynak kii Mehmet Barı ÖÜT.
Müftü Mehmet Bahaeddin- Mehmet Bahattin- Bahaeddin Hoca Efendi olarak
kaydedilmitir. Nüfus Müdürlüündeki kayıtlarda 48.157.659.870 TC numarası karılıında
Adı ve Soyadı: Mehmet ÖÜT, Baba adı:Mehmet , Ana Adı : Ümmüülsüm olarak kayda
geçmitir. Mehmet Bahaeddin ismi torunu Mehmet Barı Öüt tarafından 2004 yılında
Ulukıla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan Tapuda sim Tashihi davasıyla Esas No:
2004/ 51 Karar No: 2004/105 sayılı kararla Mehmet Öüt olmutur.
Mezar taında 46 yıl müftülük yaptıı yazılı olmasaydı bilgiye ulamak çok zor
olacaktı. Belki de mümkün olmayacaktı. Mezar taınta yer alan bilgiler ise müftünün yazılı
vasiyeti üzerine yazılmıtır. “U ULUKILA KAZASINDA 46 YIL MÜFTÜLÜK YAPTIM
VAZFEMDE DORULUKLA GEÇT HAYATIM NHAYET RHLET ET EMRN BU
FENADAN AYIRDI BEN KULUN MEHMET ÖÜT’ÜN AHRETN MAMUR EYLE
ALLAHIM” diye mezar taında yer alan bu sözler çok eyler anlatmaktadır. Müftü sanki
unutulacaını bilircesine kendisi mezar taına bunun yazılmasını isteyerek tarihe not
dümütür. Babasının yaptıı hizmetleri takdir etmeyen Ulukıla halkına sitem edercesine,
Cumhuriyet döneminin ilk öretmenlerinden olan Mehmet Said Öüt hoca ‘Beni Ömerli
köyüne, dedemin yurduna gömün.’ demesi de çok eyleri ifade etmektedir. stiklal Savaı
gazisi olan dedem Yusuf Türker’den, Babam Aydın Türker’den Müftü ve çocukları
hakkında çok olumlu sözler duydum. Ulukıla halkı kendisine hizmet edenlerin kıymetini
bilseydi bugün bu halde olmazdı. nanıyorum ki yapılan tüm iyilikler, güzellikler gök
kubbede ho bir seda olarak varlıını sürdürüyor
Bata bu kutsal vatan topraklarını bize vatan olarak bırakan Yüce Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadalarına, kanlarıyla aziz vatan topraını vatan
yapan, ay yıldızlı bayraıma renk veren aziz ehitlerimize, kahraman gazilerimize,
yaadıım topraklardan dümanı geçirmeyen, kurtuluun ve Cumhuriyetin manevi mimarı,
stiklal Madalyası sahibi, Gazi Müftü Mehmet Bahaeddin ÖÜT’e Allah’tan Rahmet,
yaayan gazilerimize minnet ve ükranlarımı sunuyorum.
Unutulmasın bu aratırmam; Unutkanlar unutulacaklarını hatırlasın diye…..
ULUKILA VE KUVAYI MLL'YE
Ömer Fethi GÜRER
18
Ulukıla ilçemiz Belediye Bakanı Mehmet Teyfik Güney döneminde hazırlanan
tanıtım bröüründe ilginç detay ve ayrıntılar vardı. Anadolu Aydınlık yüzü olarak
tanımlanan ve Umutsuzluun çaresizliin esaretin hiçbir zaman yaam bulamadıı,
özgürlük timsali, Kuvayi Milliyecilerin vatanı Ulukıla olarak tanıtılan broürde yazı ve
resimlerde gazeteci Sunay Türker hazırlamıtı.Sunay Türker Ulukıla ilçesi tarihi dünü
konusunda ciddi çaba ve çalımaları oldu. Önsözü dönemin bakanı Mehmet Teyfik Güney
yazdıı çalımada Ulukıla ilçe belediye bakanları resimleri, Ulukıla ehitleri,lçe
tarihi,ilçe corafı yapısı, belediye çalımaları, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han duvarı iiri,
Öküz Mehmet Paa Kervansarayı, dönemin Valisi Refik Arslan Öztürk kervansaray
incelemesi, çalımaları, bu konuda yazılan eser ile ilgili bilgiler, 1 Dünya savaı ve stiklal
Savaı ehitleri,gaziler, Ulukıladan farklı yerlerden görünümler kitapçıkta yer alan
detaylardı.
Sunay Türker hazırladıı ve yazılarını yazıp resimlerini çektii ilçede Kuvayı Milliye
hareketinin balangıcınında yaandıı anlatılıyordu.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet öncesi 1918
yılı Kasım ayında gizlice Ulukıla'ya gelmitir. Ulukıla ilçesi ve Toros Tünelleri Sevr
anlaması içinde yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk o dönemde Yedinci Ordu
komutanıdır. Ulukıla ilçesinin stratejik konumunu görerek Bakumandanlık Erkaniharbiye
Riyasaseti Celilesinden(Genel Kurmay Bakanlıı) Ulukıla ve Toros Tünellerinin Sevr
anlamasından çıkartılmasını istemitir. Bunun gerçeklememesi üzerine dümanların asıl
amaçlarının buradan geçip talyanlarla Konya Ovasında birleip, Anadolu'yu igal etmek
istediklerini anlamı ve Ülkede ilk Kuvayı Milliye Hareketini burada örgütlemitir. Mustafa
Kemal Atatürk daha sonra Bandırma Vapuruyla Samsuna beraber çıktıı ve on bir kiiden
biri olan sınıf arkadaı albay Arif Bey(Ayıcı Arif) Sivas Kongresi sırasında gizlice Ulukıla
lçesinde Kuvayı Milliye Örgütlenmesinin baına komutan olarak göndermitir. Mustafa
Kemal Atatürk daha sonra gizlice ilçeye gelerek denetimlerde bulunmutur. Mustafa Kemal
Atatürk Cumhurbakanı sıfatıyla 5 ubat 1934 trenle Nide'ye daha sonra 6 ubat
Tarihinde yine trenle Ulukıla ilçesine ardından Çiftehan Kasabasında giderek kaplıcaları
ziyaret etmi ve buranın imar edilmesini halkın ifadesine açılmasını istemitir. Mustafa
Kemal Atatürk daha sonra Çukurova'ya ardından Hatay'a yaptıı geziler için ilçemize
gelmi ve burada kısa süre aırlanmıtır" diye yazmıtır. Atatürk Misakı Milli çalımalarında
gizlice Nide ve Bor'a geldiide bilinendir. Çiftehan Kaplıcalarını da dönemin Milletvekili ve
Sivas Kongre delegesi eski Bor Belediye Bakanı Halit Mengi önerisi ile gittii de bilinendir.
Ulukıla ilçemize birkaç kez gelen Atatürk benzer dönemlerde Nide ve Bor'da da
bulunduu ve Kuvayı Milliye hareketleri ile sıkı diyalog içinde olduu da farklı kaynaklarda
yer almaktadır.
Nide bu alanda Kuvayı Milliye hareketinin önemli noktalarından biri olmu,
Özellikle demircilerin kılıç, kama, pala, silah gibi el sanatı yapıları ile ayrıca cepheye
destek salayarak katkıda bulunmu bir merkezdir.
Atatürk ile ilgili bir yanlıta Atatürk Nide'ye bir kez geldi bilgisidir. Atatürk Milli
18 http://www.onurluhamle.com/yazarlarimiz/omerfethigurer.htm ve http://site.mynet.com/latife.bircan/
Mücadele süreci ve sonrası Nide 3 kez gelmitir. 5 ubat 1934 tarihli Resmi Nide
gazetesinde : "Millet savaı sırasında gelip bir akamlık kaldıınız Nide sizi, yıllardır özler
ve gözlerdi." diye verdii haber giriinde Atatürk Milli Mücadele döneminde Nide geldii
açıkca yazılıdır.
Nide Bakent Dergisinde Yunus Nadi Özdamar, Ratıpzade Mustafa Soylu kızı
Bedia ahenk annesi nayet Soylu'dan dinledii : "Atatürk'ün Nide'ye Milli Mücadele
döneminde gizlice geldiini" de ayrıca yazmıtı. Eski Nufus Müdürlerinden 93 yaında
Turgut Soylu ile de konutuumda Atatürk'ün Muhittin Soylu evine Sivas Kongresini
toplamadan önce gizlice geldiini Anlatan canlı tanıktır. Ulukıla ilçemiz Belediye Bakanı
Mehmet Teyfik Güney döneminde hazırlanan Sunay Türker düzenledii ilçede Kuvayı
Milliye hareketinin balangıcı ile ilgili bilgide : Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk Cumhuriyet öncesi 1918 yılı Kasım ayında gizlice Ulukıla'ya gelmitir.
Ulukıla ilçesi ve Toros Tünelleri Sevr anlaması içinde yer almaktadır. Mustafa Kemal
Atatürk o dönemde Yedinci Ordu komutanıdır. Ulukıla ilçesinin stratejik konumunu
görerek Bakumandanlık Erkani harbiye Riyasaseti Celilesinden(Genel Kurmay
Bakanlıı) Ulukıla ve Toros Tünellerinin Sevr anlamasından çıkartılmasını istemitir.
Bunun gerçeklememesi üzerine dümanların asıl amaçlarının buradan geçip talyanlarla
Konya Ovasında birleip, Anadolu'yu igal etmek istediklerini anlamı ve Ülkede ilk Kuvayı
Milliye Hareketini burada örgütlemitir'dir bilgisi yer almaktadır.
Bor'da 103 yaında iken görütüüm Ömer Soylu'da bana Atatürk Milli Mücadele
döneminde Bor'a gizlice gelip Cıızoulları evinde konuk olduun anlatmıtı. Çünkü Nide
ve Bor'da Cumhuriyet öncesi önemli nufus Rumlar olduundan Nide ziyaretlerini gizli
yapmıtı.
Atatürk son olarak vefatından bir yıl önce 8 kinci Kanun 1937 tarihinde Konya
dönüü tekrar uramıtır. ve stasyonda bir süre kaldıı bu konaklamada Nide ilgili bilgi
aldıı da bilinendir. Atatürk Nide ile ilgili ziyaret resmide bu ziyarette çekildii farklı
kiilerce ifade edilmektedir.
���������T�� ������
���� ������� T����� ��������i)
���� ö��� ���ibi old��� v� �o��� d�v����i�i ����ç �������i��
���ì ���dì�ìm �ìll��d� ���ìdì�ìm, ��i�im�i ���m�� �li ���� �l��ìçl�' d�
b��i �i������ g�lmiç�i. 1911 �ìlì� d� do�m�ç, T���i�� ��m���i���i�i� ��-
��l�ç��� ���ì�lì� ��miç, ��m���i���i� ��dì�lì�ì�d� b���m�ç ö����m��li�,
o��l m�d��l��� v� m�f���içli� ��pmìç d����li b�����m�� b� �i�����i b��i
ço� m��l� ��miç�i. ������ �e�� ���� ���e��� ������e ������e� �����������
����e��� �������� �e ��� ����������� ����e� ��� ���eg�� ���" d�di. ��-
���m��im �i�� ���ìl ���dìm�ì ol�bili�im d�di�imd�: ������ �e�� U�����-
��'����� �e����� �e �e�eceg� ��e ������ ��� ��e��� ��� �e��e ����������
����� ��� ��e��� �������������� ���c�g� �����ce����e����� ���� ��c�� ���
������ e�e����������" d�di���� �o��� �l��ìçl� K�v��ì �illi�� �������i�d��
v� b���d� ����l�� ����� d�f���i�d�� �ö� ���i. B� d�f���i o����� çì���m��
içi� v��di�i m���d�l��i ��l���ì. �U������� �������� F���������� ����� �e���g�
����� ��� ���e��� ������� �� ����� �� ��c��e�e �e ������e��e ��� ������
����������� ���� ������ ������p �e�ece� ��������� ����e��e��� �e�e��
�� ����� ���e���e �e �����e ����� �e� ���e������ �e� ���������g����-
���� ����e� ��c�� �� �ef�e��� pe���e ����� �e ��� ������ �������� �e�
K����� M�����ec� ���� Y���f �e��� ���������� �� �ef�e� U�������'�� K�����
M�����ec��e��� ����� �������e ���� ����c�� �ege��e� ���� ������ ����������
����������� ���������" d�di.
Ül���i�� v� ���i�� ���çì b� ���gì� d���ç�� i����i�� ���çì �� d��il-
�� ��dì�. ����� ��� e��� ����� e������� �g�e��e��� ��� �e��� e��e����
�e �e�e������� ��p�c�g��� ��� �e��������" d�dim. ��m�dì ����� S�-
���'i� ���dìmì�l� ������� �d�bili�o�d�. �l� bi� çì��� gibi�di. B���� bi� bil-
gi bi�i�imi�� ���ip�i. Bi� d��� ���çìl�çm�mì� b�l�i m�m��� olm���bili�di.
�����m��im �i�i� ���ìlìmì�ì�l� ��l�ì� �������d� bi� �o�b�� �opl���ì�ì
��p�lìm v� ��m�o�� ol�ç����lìm d�dim. ����imi b��im��di. ���� �o���
b��� To�o� K��v������i�d� g��ç��l�ç�i�di�.
���� bi� ����ç �o���d� �l��ìçl� K�v��ì �illi�� K���� d�f���i�i�
ö��mli bi� böl�m� ����fìm� ���lim �dildi. B���� ����i�� b� d�f���i �i�d�
��ml� �������i'�d� g��l�� ���il�� ��li�d� ���ì�l�dìm. ��f���i fo�o�opi
��pìp ço��l����� �l��ìçl�'d��i ����m v� ����l�çl��l� o��ll��� d��ì��ìm.
�i�� T�T Ç����ov� ��d�o��'�d� ����e�ec� ������e" p�og��mì�d� d�f�-
l���� b� d�f���d�� b������im. ����l v� �l���l b��� b� �o���l� ilgili ��-
b��l�� ���ì�l���ìm. T�T, K���l � T�l�vi��o�l��ì�d� ��b�� ol����, �l���l
K���l'd� ����� Z��i S��ì��� �K������� ������ Ö����e��" p�og��mì�d�
ö��l bi� böl�m ���ì�l��ìp ���ì�l�dì. So� ol���� �i�d� Ü�iv���i���i T��i�
Böl�m� B�ç���ì P�of. ��. ���� S�çm�� ����fì�d�� ���ì�l���� �N�g�e�
161
A������� Ne��e��� T����� Ü�e���e" �2008) i�imli �i��bì�d� �l��ìçl� K�v��ì
�illi�� d�f���i�d�� �lì��ì ��pìl����; �U������� M���f��-� M�����e Ce���e��
�e F�����e��e�� - D�� Í���� �e���" i�mi�l� g��iç bi� biçimd� �o��ml��dì.
B� ����� d�f���i�d�� �ol� çì����� 105 �l��ìçl�lì K�v��ì �illi��-
�i�i� ���i�l�l ��d�l���ì bilgil��i��, Po����ì ç��i�l��i��, �l��ìçl� ��v��m�-
�ì�ì� ���ìl ��pìldì�ì�� �l�ç�ì�. �i�� �illi ����d�l��� bi� dö��m ö�d��li�
�d�� ��f�� ���m�� B���ddi� �����) �f��di�i� �����ì�ì, ��d�� K����ì
����ì�d� bilgi�i, �l��ìçl�'�ì� ���i�i ����ì�d� bili�m���� �o��l��ì, �����f�
K�m�l �������'�� ��d�� il� K�v��ì �illi�� ��g����� �l��ìçl�'d� ���d���-
��, �l��ìçl�'�� ol�� ilgi�i�i v� b��l���ìl��ì�ì, K�����ili ��dì�l��ì� �l��ìçl�
��v��m��ì�� ���ìl ����ì ��p�ì�l��ì�ì ���ì�l�dì�. �� �o� PTT ����l ��-
d��l���'��� 2009 �ìlì�d� ���ì�l���� �Í������� H��������e PTT" i�imli �i��p-
�� �d��� ��p���i b�çlì�ì �l�ì�d�; �l��ìçl� ��d�f�-i �illi�� ����� ��mi-
���i ����ì�d� bilgi v��ilmiç�i�. ��f��� "www������e�������" �i���i ����fì�-
d�� i������� o���mì�� ��çì�mìç�ì�.
K�v��ì �illi�� K���� ��f���i �l��ìçl�' d� do���, To�o� ���l��ì�d�
����ìl������ ç��l���� b��ìm�ì�lì� v� ö�g��l�� d�����ì�ì o����� çì���-
mìç�ì�. B� �����lì�ì� �� �o��� old��� 1918'li �ìll��d� �m�����l���� v�
ç����i�li�i� ��l� ��ç��ìlm�dì�ì �l��ìçl� �op���l��ì�d� "�� ol���� b�
m�ml����i� ��li¨ di�� ����� ��l���, �içbi� ��m�� ������ �l�ì�d� ��ç�-
m�dì� v� ��l� ��ç�m��ì� di����� �l��d� il� d�f� K�v��ì �illi�� T�ç�il�-
�ì�ì �����, �����f� K�m�l'� Siv�� Ko�g���i �����ì�d� �l��ìçl� ��l�ì ol�-
��� �m�i�d��i� di�� ��lg��f ���, �m���� T�mimi'�i� d������ d�����l-
m��ì�� ����ì ���l����, ������ v� Ko���'�ì� Siv�� il� ��b��l�çm��i�i�
���ilm�m��i içi� ��lg��f ���l��ì bo����� g��� g��d�� �öb�� �����l��ì�
�i�����idi�. �i�� b� �U������� ��p��������� ������ ���g� �������� ��-
����� �ef���� ����� ������ �ecc��e�� T���� D�g'������ ����� �� �������
���e ��� e�e���" di�� F����ì� �om����ì�� ��� b�çì�� ��f� ����� ��f��-
���, ����p �ö�ç�� il� ����f T����� v� ����d�çl��ì�ì� b� v���� içi�
ölm��i gö�� �l���� ��v�ç��, ç��i� ol��, g��i ol�� ���l���� �����m��ì�,
�im���i� �im�d�� ����p �o��m������ d���md� old��� g��l��d� �ig���
���ì�l�-�ì�ì ��� ���, p���ì�m��ì diliml������ �imm��l����, ��çimiç �o���d�
����-���l� im�� �d��, g�çmiçl��i�d� ����ì�lì�, �ol���l��,���l���l��
b�l��m���� o���l�, ��d�mli, ç���fli i����l��ì� �i�����idi�.
Bö�l� bi� d�����ì� o����� çì�m��ì�� ö���l�� �d�� ��i�im�i ���-
m�� �li ����'� ���m�� dili�o��m. �����m��im� v��di�im �ö�� ���i��
g��i�m����� d� b���� m��l�l�� d��m�����ìm. B� v��il� il� bi� ��� d���
���� ��d��imi� ���i �����f� K�m�l �������'� v� ��i� �i�l��imi��,
�����m�� g��il��imi��, ���gì, mi���� v� ç�����l��ìmì ��� �d��im.
B� ������v�� i����l��ìmì�ì çimdi i�i ö��� v� f�d����lì�l��ì�ì�
���ì�ì ����� d�f���i�d�� ö����l��l� ��m�� v� ���i�� �o� d�çm�� i��i�o���.
162
��Z��K ����SL� K����L��
K�����i'd� b�l���� ��p�����i� Ç����ov� di���iççil��i içi� �l��ìç-
l�'�� ��çì�m��ì
1
g����miç�i. �����f� K�m�l P�ç�, ��l�ì ��dì�l��m��ì v�
g��çl��i o�d��� �����m��ì içi� K�����i'�� �oll�dì�ì ������ ��fi� K��-
��'�� bi� ��lg��f gö�d������ "��p�����i� ��� ���l� ç����� b�çv���l����
�l��ìçl�'�� �l�ç�ì�ìlm��ì�ì ���l�m��ì�ì¨ i���di.
������ ��fi� B�� bi� ��f��dì� b���d��dì. ��d�f��-�ì ����� ���-
���i gibi ���dol� K�dì�l��ì ��d�f��-�ì V���� ������i'�i� ç�b��i�i d�
ço� ç�lìç��� v� b�ç��ìlì b�lm�ç��. K�����ilil��i� b���� ço���l��� milli
��m��� ��v���� ������'�ì ���d�� d�����l�m�����di. ���çl��i� ������
���ìlm��ì içi� ö��l bi� ç�b� �����m�� g����m�miç�i.
O ��d�� �i K�����i Li���i'�i� b� �ìl�i �o� �ì�ìfl��ì, ö�����il��i�i�
��m� ������ gi��i�i içi� ��p�lì�dì. ��������ìf ����m B��'� P�ç�'d�� �ldì-
�ì ��lg��fì gö����di. ����m B�� ilgil��di. ��p���� ��m�� �ol� çì���ìl�bi-
li�di. �m� bi� �o��� v��dì: ��p���� ��fil��i�i �iml�� �ç�ì���� ���çì �o��-
������ì? Bi� ��ç�� m�f���� ���m�� g�����i. Ç���� K�����i'�i� ç�v���i
�ç�ì�� ç���l��i�l� dol��d�. �m� K�����i'd� �li �il�� ����� �im v���� ��
��p��d��di, �� ��p�� �ol��d�. Bi� çö��m b�l�m���� ������ ��fi� B��
g����i ������� g�çi�di. S�b��, m�������ìfì� ç��ì�dì�ì�ì �ö�l�dil��. Koç��.
����m B��'i� ���� g�l��o�d�:
"�� ö��� ��d�f��-�ì V���� ������i'�i� B�ç���ì S���id� ���ìm
il� ���dìm�ì�ì F��id� ���ìm ���pg�po�l�) g�ldil��. B��i d��g�� gö�����
��b�bi�i �o�d�l��. ��l���ìm. B� ���ìml�� bi� g�� g����i� di�� �il��lì bi�
��dì�l�� �ol� d� ���m�çl��. ��p�����i b� ���ìml��ì� gö����bil����i�i
�ö�l�dil��. �� d���i�?¨ �ö����bili�l�� mi�di?
�. ��fi� B�� bo��l�dì. ����� �il��l��ì�ì ��ç��mìç, ���l��i �çì�,
mì���� d���çl� ���ìml��ì gö����� içi �����l�������ì. Sil��lì ��dì�l�� �ol�
��p���� dol� ���b�l��l� ��b�� �����d�� �ol� çì��ì. �ol bo����� �ç�i��-
l��l� ���çìl�ç�� �ol, b��l��l� ç��pìç� ç��pìç� il��l�di. ��p�����i ����li�l�
�l��ìçl�'d��i ����ilil��� ���lim ���i. �ì���� d���çl� K�����ili K�dì�l�� d�
bö�l��� b���� ����ì ���l�mìçl��dì�. K�����ili ���ìml�� �l��ìçl� ilç��i�d�
���m�� ���'�ì� ���ì�ì ��v��� ��� ����fì�d�� ��ì�l��mìç�ì�.
�o�: Ç����ov� di���içi�i� m�����i �l��ìçl�'dì�. �l��ìçl�'d� K�v-
v��ì �illi�� �����f� K�m�l ����fì�d�� 1918 K��ìmì'�d� �d���'d�� ���ìl-
m�d�� ol�ç����lm�ç���. ����� �l��ìçl� ��p���i�d��i m�v�il��i d��i ���di-
�i b�li�l�miç�i�. B��l��d�� bi�i Çif����� ���çì�ì�d��i ��p�d� b�li�gi� bi� ç�-
�ild� m�v������. B� �ì��l��d� bölg��� �il�� v� ��p���� d�pol��m��ì�ì d�
���l�mìç�ì�. Siv��� �l�ç�ì�ì�d� �i�� bölg��i d����l������ ���i�l��i� gid�-
�ilm��i�i i���miç�i�. �l��ìçl�lìl�� F����ì�l��ì� bi�li�l��i�i ��i� �lmìçl��dì�.
1 ���p://o�.od����vgi.bi�/i�d�x.p�p?
op�io�=�om_�o�����&����=vi�w&id=3089&���mid=88 ��. ������� T�����)
163
�L�K�SL�'��� "K�VV���" �ÜFTÜSÜ �����T B�������� �F����
�l��ìçl� �lç��i�i� il� m�f���� ol�� ���m�� B����ddi�
2

�01/07/1879 ÷ 11/07/1960) il� ����ili�i �m��li �ö���d� ��p�ì. ��d��i
Top�l �o��'d�� K��'��-ì ���im ö����di. �m��li �ö�� v� �m��li �ö��
K��ì���d�� ���l� m�d�����i�� d�v�m ���i. B�b��ì ���m�� �f��di'�i�
�ö�l��di�m��i il� K�����i vil����i�� gi��i. K�����i m�d�����i�d� ö����i-
mi�i ��m�ml��dì, �ö���� dö�d�. ��midi�� K����ì Bid���� �����m��i
���lì�ì ��p�ì.
3
��midi�� �ç��fì�d�� v��lì�lì ol�� �ö�iç ��m��'i� �ì�ì �lif
���ìml� �vl��di. �l��ìçl� ���� m�����i old����� �o��� 22 S�b�� 1330
�1914) ���i�i�� ��d�� �l��ìçl� Bid���� �����m��i ���lì�ì gö��vi�i ��-
�����. B� ���i��� �l��ìçl�'�ì� il� ��f���� ol���� ����dì. �ö��vi �ì���ì�d�
K�����i'd�� �lim �f��di, ������ ��f����
4
���m�� �ìf�� �Bö���çi) , Ko�-
��'d�� �ìf�� �f��di, �d���'d�� �bd�ll�� F�i� �f��di, ����i�'d�� ��im
�f��di, ���ì �li S�b�i �f��di, Kì�ç��i�'d�� ��fi� �f��di il� m����pl�çì�dì.
�m��li ��d����'�i ����p�����i�d�� d� �����l������ "��çlì S�-
f��l��i¨ ����ì�d� ���ç�ì�m� ��pmìç�ì�. "O�m��lì �mp����o�l������ �����-
�� ��çlì S�ldì�ì�ì �o���� �ì�ìldì�ì�ì¨ �ì� �ì� b�li���� m�f�� �f��di, "��ldì-
�ì�ì� T���l��i ���i� ������i�d�� �o� �d��� d�� bi�m������i�i¨ �ö�l�miç-
�i�. �l��ìçl� ��f���� ���m�� B����ddi� �f��di, "���i�l�l�i� di� olm��¨
di����� �l��mi�d� il� d�f� �l��ìçl� �lç��i'�d� ol�ç����l�� K�v��-ì �illi��
��ç�il��ì içi�d� gö��v �ldì. �çg�li� bi� '��çlì' ��ldì�ì�ì old����� �ö�l������
��di d�v�l� ���çì milli m���d�l��� b�çl�dì.
�l��ìçl� ��d�f�-i ����� ��mi���i'�d� 15 ��l�l 1335 �1919)
���i�i�d� ��� �����i ��i�li�i'��,
5
15 S�b�� 1336 �1920) ���i�i�d� ��-
mi��� ��i�li�i'�� ��çildi. 1340 �1924) �ìlì�d�� b�çl������ 12 ���ì� 1929
���i�i�� ��d�� �l��ìçl� T������ S�b� ��i�li�i ��pmìç�ì�. 17 ���� 1926 ��-
�i�i�d� milli m���d�l�d� gö����di�i �����m��lì�, ����� �i�m�� v� f�d�-
�â�lì���� dol��ì 3516 ���ìlì ���i�l�l ��d�l���ì il� ��l�if �dilmiç�i�. ��vl�� iç-
g�l� b�ç ��m��i �m��d�����, ���m� ��lm�mìç p�diç��ì� ����m���
f��v��ì�ì ����m��� ���ìp ��f� ����� m�f�� K�v��-ì �illi��'�� d����� v��i-
�o� di�� çi�â��� �dildi. S����li�l�m ���d��i��d�' �� "i��if� ��mi�o��m,
b�� �l��ìçl� ��l�ì�ì� m�f������m, ��l�ìmì�, K�v��-ì �illi��'�i� ���ì�-
d��ìm¨ di�� ���ìlì ��p�i gö����di. �lç�d��i �����ì ��mi �����mi) 'd� ��l�ì
�opl������ �����f� K�m�l P�ç�'��, ������ ����m��i'��, K�v��-ì �illi-
��'�� d����� ol��m��ì içi� f��v� v��di.
2 ���p://o�.od����vgi.bi�/i�d�x.p�p?
op�io�=�om_�o�����&����=vi�w&id=3077&���mid=88 ��. ������� T�����)
3 Bid���� �����m��i: �l� m����m�, d�v�l��ì bi�i��i d�����d� gö��� v�
çö��ml���� m���ii. ������ Sö�l���)
4 ���m�� �ìf�� Bö���çi: �l� �i����� �çl��i ��i�i'di�. �01/04/1924÷05/03/1941)
5 �l��ìçl� K�v��-ì �illi�� K���� d�f���i.� S���� T�����'d� m�v���)
164
����� � ���� � ������
����� ����
����� � ����� �� �
����� ��������
������ �������� ����
�� �� ��
!"� ��#�" $����
�� %&''
!� ��(� ��������
������ $����
%' %'''
��)�� ������
������ �������� ����
%' � �
!"� ��#�" $����
� %'''
��*��� ��������
������ $����
� �''
�����)���� ��������
������ $����
� �''
+�,�� ������
������ $����
� �''
����� % ���� % ������
����� ����
����� � ����� �� �%
�%-. !��� /. ��*�� ��,��0���"
1�#�����
��������� ����,� ����
���������� (�#��������� �''
�0��� *��" �� ������ ��������
�,�� ��,�� ���� ���"�0�� 02��
*� �0�� !�,�� �������� ,�����
��������� �%-. !��� /. ��*��
1�#����0�� ���0"� ,�*����
,��*���0�. 3 !�� �� ,����
����� � ���� % ������
����� ����
����� � ����� �� ��
�����
������ 40��� ��� ��*�� ���� �)��5
��(���� ���� � 0� )�,�5�0����
,���������� ������ �� *�
,������ ������0� ���,�� ,���,��
����� ����0�. 3 !�� �� ,����
����� 3 ���� % ������
����� ����
����� % ����� �� &6��
����� �����
��)�� ������
������ �������� ����
%' � �
7.7�, 7. ��� 7. ���
!"� ��#�" $����
� %'''
7. ��� 7. 4� *�
8������ ���� ,����� ������
0������ *�� ��(�� *��� ��, �0��
������ �� � *� ����� �� *��
�������� �� *�� ���� �� *�� �"�
��#�" �,������ �� ����# ������0�
0����� �0� ��,�� �� ��� *�
������� ���,� ����,�� �� �)*�
�9�� ���� ��,�,�� �����
���
��,�,�� �� ,������,�� ����,
��0",� ,�*���� � *� ����0,�
����, �� ������ ,��������
���0, ���0.
!� ��� ��0� !*0��������:;����
�"�� ����:���# �"�� <��0� ������
����� � ���� �� ������
����� ����
����� � ����� �� ��
����� ������
������ �������� ����
�� �� ��
�.=�*�� �.=�*�� �.=�*��
!"� ��#�" $����
�� %&''
�.=�*�� �.4� *� �������
8������ ���� ,����� ������ 0��
����� *�� ��(�� *��� ��*�� �0��
������ �� � *� ������� ����� ��
��*�� �������� �� ��*�� ���� ��
��*�� �"� ��#�" �,������ �� ����#
������0� 0����� �0� ��,�� �� ���
*� ������� ���,� ����,�� �� �)�
*� �9�� ���� ��,�,�� ����� ���
,�,�� �� ,������,�� ����, ��0�
",� ,�*���� � *� ����0,�
����, �� ������ ,�������� ����
0, ���0. !�� �� ,����
����� - ���� & ������
����� ����
����� � ����� �� ��
��*��� ������
������ � >���?5 $���� �'' >���
���? @ ���� ,����� 0������ *��
��(�� *��� ����� *�� �0�� ������
�� *�� ��� ����� �,������ �� ����#
�������0� 0����� �0� ��,�� �� ���
*� ������� ���,� ����,�� ��
�)*� �9�� �������� *����,�,��
����� ��,�,�� �� ,������,�� ��
*������ ����, ��0",� ,�*����
� *� ����0,� ������ ,��������
�� ���0.
<������ ��� 7��� !�:<������
A���� �����0 <������:��*���
4,�, <���� !��:��� �0�� <����
����� � ���� �' ������
����� ����
����� 3 ����� �� ��
�����)���� ������
������ � 7���� ���
$���� �'' 7���� ��� ���
���� ,����� 0������ *�� ��(��
*��� ����� *�� �0�� ������ �� *��
��� ����� �,������ �� ����#
������0� 0����� �0� ��,�� �� ���
*� ������� ���,� ����,�� ��
�)*� �9�� �������� *����,�,��
��,� ��,�,�� �� ,������,��
����, ��0",� ,�*���� � *�
����0,� ������ ,�������� ��
���0.
!�� 4�,�� �"�� 4*���,:<������
��� !�,�� �"�� <������:
�����)���� <����� <���� <��,��
���
����� & ���� �� ������
����� ����
����� 3 ����� �� �'
!� ��(� ������
������ %' $���� %'''
���� ,����� 0������ *�� ��(��
*��� ����� 7�, �0�� ������ ��
� *� ����� �,������ �� ����#
������0� 0����� �0� ��,�� �� ���
*� ������� ���,� ����,�� ��
�)*� �9�� �������� *����,�,��
����� ��,�,�� �� ,������,�� ��
*������ ����, ��0",� ,�*����
� *� ����0,� ������ ,��������
�� ���0. !� !�,�� �"��
�����:7���# �"�� B,��:!� ="��
<������ A���0:+2�� ���� !�,��
!"�:��� ��� <����
����� C ���� �� ������
����� ����
����� � ����� �� �3
�%-. !��� /. ��*�� ��,��0���"
���0� !0�� $���� !0��
� 7���� �� �3'' 7���� ��02�����
8������D0� �%-. !��� /. ��*��
1�#����0�� *� ���0� >*� 02�� ���
�0��? !�,�� <����� ����� ���
�0�0"� ,�*���� ,��*��� ����,
�� ���0, ���0.
����� �' ���� �� ������
����� ����
����� � ����� �� ��
�%-. !��� /. ��*�� ��,��0���" ��
��, ,���,�"��
4�,�D0� ���� ���� <����,������
������� ���� �0�,�� �����
(�,0� ,����� ��*�� �����
�����(�"�0�� ���� *���� �� *�D0�
���� �0� �0��(�"�0�� ,�����
����������� �������� ���������
��*�" �������� ���0.
����� �� ���� �� ������
����� ����
����� � �����
��
�- >��
��,����� ����?
����� ������ 40��� ��� ��*��
���� �)��5 ��(���� ���� � 0� )�,�
�� ,���������� ����� �� *�
,������ ������0� ,���,�� �����
,�(*��0�����.
3 !��
����� �3 ���� %& ������
����� ����
����� - ����� �� �C
%� A���� �� �����0� 1�� !����D0�
��� ������ ������� E�������� ��
F����0 ����������� %-� ���,���
*� ��� �� 0�� !���� ���������
*���*�� ��� ������ �� %�3 ���,���
0"�� *� ������� ��,�� �� �"0�
<�0����� ����� G������� �3
���,��� 0"�� *� ��,� � (�,��
�'3� �������� �) ������� ��,��� ��
����� �� ���*��� ,������ �����,�
���
������� ������ %'' ����� �
(�,�� �%3� ������� ��0� ���,�
,������� �������� �� �0�����
������� ������ ����� ����0.
3 !��
����� �- ���� % ������
�H� ����
����� - ����� �� %�
C ������ ����� �� <����
E�*���� ,����������0� ����
,������ ,���������� ,�����
���� ��,�0" �� ����,� ��� ���
����,�����. <����� ,�*��"�
����� ���� 0����� ,�,���
,�����0� �� (�,��� �����
��*����0�� ���� �������� ������
<�,��� !���� ����0�� �����0��
������ ���� �� ��� ��,���� ��
�����(� ,���� ��*���0� ,�������
,�� ,�0��� G�� F��� ���* ����
�� ����� ���* ���� ����0����
,��������� ,���������� ����0�
,��,����� (�������� ����� ����0.
3 !��
����� �� ���� %& ������
����� ����
����� � ����� �� %%
������ 40��� ���*� �,�,I�"��
%� A���� ��D�� ���� ,�����# ��(�
��0� ����� A���0�� *��*�"���
������"�� �������� ,�*� %� A����
��D�� �������� ������ 40�����
���� ,�����# E��� A���0����
��������� ����� ����0. 3 !��
����� �& ����
����� � ����� �� %�
������ 40����� ����� ,����
������ ,�,���� %� A���� ��D0�
����*���0� 0���(�� ����� ����
,�����# !�,�� ����0 ��0� 7���#5
���# �����,�� �� +����� A����
0���� ��������� �� ������ 0���
���� 0�,I� ������ ,�������0�
,��������� ����������� �����
����0. 3 !��
����� �C ���� %& ������
����� ����
����� � ����� �� %3
������ ,���,��� ���� �0���
����� �� ��)����� ���*�����
��������0�� ������ 0���(�
�,���� ����, �0�,� ��5 ���,�
���� ,�*���� �� ��� ������
,������ �� *��*�"������ ,���00��
*��� ��� 0������ ����, ��
�����,�� ������ �� ��������
���0. 3 !��
����� %' ���� %& ������
����� ����
����� � ����� �� %�
!�H�� ,������� �� ���,�����
2��,��0�� J�,� ���� ������K
���
J�,�� *�D0�D���0� 7���� J�,�
E���D0� �����(�� �����������
���� *����,������ ����� �� ���
����������� �) ����� ������ ����,
�� ����,� ��0�� ������� ��� ���
�� ����� ����� ����0. 3 !��
����� %� ���� %C ������
����� ����
����� & ����� �� %-
L��0��,� ��,��0��� (�00
��,0 A���0 �� ;���� $�� A����
0�� �� M��0��,����� �� ,����,��
*0���� ���*� (�00 ����� �����
0�� *� (�,���� 0��� ���# ��,��
0����� ,�*���� ��������� �����
� �� (�,���,�� ,���,��� ��
,��# ����� ����,� ���0 �� 0�����
����� ����, )� ,��������"�
������ ������� ����� ����0.
3 !��
����� %% ���� %C ������
����� ����
����� & ����� �� %�
<����� ���� ���,���, �� ��0���
������ ���,,������ ,������#
������ ���� �� ����� ��,�����
��*�� ,�������� ����� �����
����0. 3 !��
����� %� ���� %C ������
����� ����
����� & ����� �� %&
����,� ,����*�� ����,� ,���,
�� ��0�����0� ,������� �
,����,� ����� ���� �� ��,�����
��*�� ,�������� ��� ��������
���0.
����� %3 ���� �& ������
�H� ����
����� & ����� �� %C
����*� ����� ����0�� G��
<��,�� !"�
��)�� ���# �����,�� A���0
+2���� !"�
1��� F��� =�,�� !"�
���� !"� ��0� ��)�� <��,��
A���0
����*� �����D�� *� ,�00�����
*�� ������� ��� �����
�0�,�0������ �� ���*�� ����*���
���,,��� ,������ ,�*� *���0�
���,� ,������� <��,��5
�����,��5 +2����5 =�,��5 <��,��
A���0��� ���������0�� ��,��
0���� �� ���,��� ,������ ��
��*����� ������ ����� ,�������
�� ����,�� ����� ���
����,���� �� ���� ������
0������ ��*������ �������0�
���,,��� ����,���� �� ���� ���
)�,� �0�(������� �� ������� ��
���*��� )����0�� *��� ����
����*��� ��,�� �� ,�*������
����,���� �� ����*��� ,����
�����0�� 4*���, A���0�� ���
����� �������0� ,���������
���
���,�0� *����,���� ����,����
��*�"�� ����� ����0. - !��
����� %� ���� �& ������
�H� ����
����� C ����� �� �'
>���*�"��"�?
�. �2������� �,0�� ��0�� ��) ����
���� ����,�����.
%. �2������0� 0��� ��) �0��
������� ���� ����) ���0�.
�. �2������0� ���0��� ������0��
��0��� ����,��5 ����*� ��0����0�
��) �0�� ����� ��0�"��� ���� ��
���,� �0�����.
3. �� �������0�� ����*� �� �2����0�
��) ���� ���0�N *2��� ��,��0���
����0�� ���� �� ���
�. �2������0� ������� �2�,��5
,������ (������ ���� ,����0�5
,�(�,� ��,���� ��������� �����
���� *������ ���� *2������0� ���
)�� ��0�� *���� ��0�"���� �� *2�
������0� #������� ���� ��,�� ��0�
����0� ��������� �������� * ��0�
��� �,������ ���(� �������� ���
��*� �� ����0�� 02�� ��� �� ����
����� *������ �� ,���� ����*�0�5
�� ,���� ���� �2����0� ��0�"����
*2��� ��,��0���"��� *D��������
*� ��D� ,�(,�� ������ ������
���� �,��0� �������� *��*�"���
"� ��*�"�� �� ������ ���� 2"���
0�� ����� (���# ����� ����� ����0.
3 !��
����� %- ���� �& ������
�H� ����
����� C ����� ��
���� ������ 40������� ����*�
������0�� ���� ����
��,��0���0� ,�� ���������0��
,����� ��� ����0� ����0��
�*���� ��(���� 0����� ���,����
����*�0� ��,�� ����,�� ������
�* ������������� ,�� ��
,���(�������� 0��0������
����,��� ����,�� �� ��������
����,��� ,��������� ����
�*�"�� ��� �� *��"�� ,��������
����� ����0. - !��
���,���,�"� ����0.
����� %� ���� �& ������
�H� ����
����� �' ����� ��
-� !0�� ������
A��,� 0������ ,�������0� ,��
������ ���,� *�� ����0 )� ���,�
*�� ��� !�,�� ,����� ����������
������ ����� �� ,������,�0� ��
����# ������0� �0� ��,�� �����
����, ��0�.
/. �2��� ��,��0�� <��,��
8������ <�� ��*�� ��,��0��
!�,��
����� %C ���� �& ������
�H� ����
����� �' ����� �� �%
���
�. ����5 A,����5 ���*��5
E��� A���0
%. +�,��5 �����)����5 ��*���
!�� ������ A���05 E��� A���0
�. B,���5 ;����2�5 A�,��
O�� *��5+��(�*��� =�,�� A���0
3. ��)��5 ;����)5 �����(�5 <���0
!*0�����,�� A���05<�����
������ !"�
�. ��������5 4����5 P�����5 ����"�5
��( <������0� <��,�� A���0
-. !���(�5 4����5 �����5
��( 1�0�5 ����# A���0
�. +2�*��5 ������5 +��
��)�� ���# <���� �����,��5 B,��
&. +�0��5 A,���5 ������
����0�� G�� ���� A���0
C. �2���5 ����)�5 4,�����5
���,��) ����� A���0
������ ��,�� �� ����� ���� %3.
���� ����, ������ 40����� *�
��#�� ,���,�� ����,�� ����� �*�
�2����0�� ��,�0�� ���,��
0�����0� ������� 0������
����0�. - !��
����� �' ���� %' ������ �H�
����
����� �� �����
��
��
������ $���� �����
�% �%'' ;����2�
�' �''' �����)����
& &'' ��*���
%' %''' ���*��
�' �''' 7A�Q�
8������ ������� ;����2�
�������� ....�� � �0��....������
��*��� �������� �� �) �0���5
�����)���� �������� �� *�� �0���
*��"�� ����� ����0. - !��
����� �� ���� %C ������
�H� ����
����� �� ����� �� �&
������ $���� �����
� �'' 4,�����
�� ��'' A�,��
� �'' +�0��
�' �'' <���0
�� ��'' 7A�Q�
<����� �2����� �� ����� ��''
����� ����� ����� ����0.
!��
����� �3 ���� �' ������
�H� ����
����� �% ����� �� -�
�����
������ �������� �5 ����������
�'5 P�����D� ��5 ����"�D� �5
A,���D� �'5 =��("� %5 �����(����
�5 ����)��� �5 A,����� �5
;����)�� �5 +�,��D� �5 4����D� %5
B,���D�� �5 ������ 40���
�,��0�� ����� ��������� %� �
(�,�� C� �0�� ����� �� �����
������ ���� �� ����� �����
����0. 3 !��
���
����� �� ���� � ������
����� ����
����� �� ����� �� 3
�"0� <�0����� <�������
�� $��� ��,��0���"��
����0�� ������� #����� (�� �� ��
��,���� ��",�� ���� ������� ��
��0�����"� ���� �������0� ���
����� ����(��� ��������� ��������
��� *����,���� ���� ��� � ������
,�(��0�� ���� ��,�� ���������
0�0�. A����� ������ ��� ,���, ����
���� �C'' ������ ,����� 0�����
,���� ,���(��� ,�������0�� ,����
���� ,���,���� *� ��� �(�# ����
���,���� ��0�"���� ��*�� ,�����
������ ��� �������� ���0. � !��
����� �& ���� � ������
����� ����
����� �� ����� �� �
4���� �������� )� *�����(�� �I�
����� ����� ����,�����.
�.4���� ����0 �' ���0� *� ,����
��*� �� ��� ����� �0�(�����0�.
*����� *2��� ����� ����, �0�(���
���0�. %.J���� �������0�� �,��
�� ���� �0��,���� ����� ������
<����0�� �2�0����(����.
�. ���0�� �� ���, ���� ����� 0�����
��0��� �� ������� ���� �����(����.
3. O����,� ����� ,��,,� ��
4���� ��,��0������� ����*
,����� ��0�"� ���0�0� ������� ��
�����(����.
�. ������ ,�������� ���� ����
������ ���0�� ���� �� �,��
,���� *��" �����(����.
- !��
����� �C ���� �� ������
����� ����
����� �3 ����� �� -
+���� !(���0�
�"0� <�0���D <���� G�������
�� ��*��5 !0���D0�� *� ��*� ���
,��0���0� ��� $����� �������
������ 8������D�� ���0���� �� ��
������� ,������� ��,�� )� �,�
��0���� ������,���. ��,�����
��� ������ *� #���� ����� �' �����
� A���� �� ����� $�����(� *� ����
���� ��,� �� �2���0�@
R8������D0�� ,������ ���� ���*��
0�� ,N F� ���0� ��� ��������
,�N =��0� ����� *� ������ �2��*�
���� ,������N ����� *�0���.
!�� ���� <�������� �������S
4�*� ������� ��,�0�� *������ ���
,����� ��,�0���� ������,����
��0�"��0�� ��0�D����(� �� 0���
����� *� ������ ����0�����0� ��
����*�� ����� ����**�� �������
��0� �����(�� ,��,��� �� �������
�,�� �� ����� �"0�D�� *� *�#��
���(�" ������ � ������ ������ ��
����0� �(��� ���� ��� �� �����
������.
� !�� 8������ <�0����� <����
����� E���: ������: <��,��
�����00�5 !*0�����,��
���
����� 3' ���� �� ������
����� ����
����� �� ����� �� �6-�
��'''!0�� $���� 7���� *�� *�
�%-. !��� �2��� ��,��0���"��
�%-. !��� /. �2��� ��,��0���"
1�#� ,�,����"��0�� ��.''' �0��
,����� ��������� ��0",�
,�*���� � *� ,��*��� ����, ��
���0, ���0.
<.<.�. G�� E���
G��� ��� ����� ��,
����� 3� ���� �� ������
����� ����
����� �� ����� �� -&
������ !0�� $��� !0�� F��.7��
�- �-'' ��������P����
<���������
�3' ��''' <�� ��*��
��,��0���"��
��- �-.-'' 7A�Q�
������� �� #���� ,��������� ��
��� ������5 *� ��� ��� �����5 ,��
��*�� ��,��0���"�� ��� ���
������ �� �� *�� *� ����� �� ��
����0� ����� ����� ����0. - !��
����� 3% ���� �3 ������
����� ����
����� �� ����� �� -C
������ ,���� /. �2��� ��,��0��
�������0� %'�%� ��0�� ����0�
<���� ���� ��������� ����� ��.�' 0�
���0� ���� *�����(�� �� $�����
�������0� *���� �������
�0�(�����0�. - !��
����� 3� ���� �3 ������
����� ����
����� �� ����� �� �'
������ <���� *�� ��(�� �� �����
����� ��,���@ �. <����5 ,��*��
*� ,������ �2����,����� 8���
����D0� ��,�� �0�� ���� �� ,�,��
�� ���� *���� ,������ �� ,�,���
���� �0�,���(�����. %. <����5
,��*�� ,������ �������� *� ����
�� �� ,������0 ������� ,��������
0�. �. ����� ,������ ,����� ����
�� �0����� ������0�� )�����(����.
3. ���0�� )����,�,� ��� ������ *�
,���(���� )� ����� *���� %' ���
��� (���� ���0�� �� ��(��� ��
���0� ����� �����(����. �.4�*�
������ (����� �,�, ������
<���� ����0 ,�,��0��. 3 !��
����� 33 ���� �� ������
����� ����
����� �- ����� �� ��
$����� ,�������� ;������D� ����
��0�� ���� ���*��� �'' ����� ���
����# �� ,���� ��*���� ��*�"
���0. � !��
����� 3� ���� �3 ������
����� ����
����� �- ����� �� �%
��
<���� A���0�� �������� ��,��
��� �� ��0���� ,�)��� *����,��
��� ,�*� ,�������� ,���� =�,��
���� ������ 0����� 0���, ��
,��������� ����� ��,�� ����,��
��� ��*�"�� ����� ����0. � !��
����� 3- ���� �3 ������
����� ����
����� �- ����� �� ��
�. ������ <���� )� �'' �����
0��� ����� ��� �� �(� �0���.
%. <����0 $��������� ;������D�
�0�����0� A�,������ ���*�(��
R����� (����� ����0� )�������S
0�0����.
�. A��"� ����,��D�0� �����
$��������� )����,�,�� ��*�*���
����� *� �������� 8������D��
���,���� ,����*0 0�"�0�.
=�����0�� ,����� ��� ������
,���� �2�0��,�� ,�,��� ���,����
�%�. !���� 8������ �� ����
�������� ���� ��, ������
,�������� ������ ��, 0� ������
,����� *���0� ���� ���*� ����
��� ��*��� *����,�� ���(�" ��
���, ��#����0�� *���� ���D
�0�,�� )� � ��# �����
���,,����� ��� �0���.
� !�� <@<@�����
����� 3& ���� �� ������
����� ����
����� �� ����� �� ��
�3 ������� A���� �� �"0�D��
�,��� 0�������0�.
$��0� ����������� ,���0������
���� �����(�� ,�� ������ ������
*���0�� #�� ����� ��),���� ��
#�� �� ���,���� ,�*� �����
������� ��,� �0��,�,���0��
,�������� ,��(�*���� ,����
���,�,�� ����� ����� 2"�� ����
,�������� �� �����(� ��������
���" A��"� ������ <����� �����
��0�� ���� �(� �0���. - !��
����� 3C ���� �� ������
����� ����
����� �� ����� �� �-
8������D0�� $����� ,������� �2��
0���0" ���0� A��"� �� ����,��
0�� )����,�,���� ������� ����
",� �� ��������� A��"� �� �����
,��0�� ,����� ,�������� )�����
,�� )� ��0�D����(� *���0�� �����
��, )� �������� ,����� ������
��� ��� �������� ���0. - !��
����� �' ���� �� ������
����� ����
����� �� ����� �� ��
����D0� %' ,�������5 �� ������5
A,����0�� �' ,�������5 ���*��D0��
%' ,�������5 �� ������5 P�����D���
�' ,������� �� 0� ������5 �����
"�D0�� �� ,�������5 +�,��D��� �
,������� ����0� �- ��� A���� ��
���
���� 02�0� ��0�� 8������D�� ���,��
��� ������ ������0� ��*�" ������.
!�� ��� �� ������� #�� �"� ,����
���� ,�(# ���(�"�� ,����� �����
�� ��*�"�� ����� ����0. - !��
����� �% ���� �- ������
����� ����
����� �& ����� �� �C
�. �2���5 <�� �2��� ��,��0�� ��0
��0� A���0�� ,������� ,�������
��� ,�*� +2���� !" ���0� 7���#
A���0�� 0����� �� ��������
*���� ,�,������ ���( �2���
��,��0���"�� ���*�� �����
����0. � !��
����� �3 ���� �� ������
����� ����
����� �C ����� �� &�
<��*�� ���� ,�(*�(� 8������
,����� �% ,����� ����, �� ,���
� ��,��0����� ���#� ����,�����.
<�� ��*�� ��,��0����� ��0�D����(�
,����� ������ ��,�� �0�(�����.
��� ����0� ���� ������ ,���
��,��0����� *����0�"� ����� ��
,����� �������� 0��� �0�(������
0�. <����� ������� �2�������� ���
���� (��# �� ��(��� �����(�����0�.
� !��
����� �- ���� �C ������
����� ����
����� �C ����� �� &�
!(���0�
<��� ��,��0����
�'- ��,���5 �C ������� A���� ��
�������,��� ������ ������0��
������� ����� *������,���
���,,��� �� ,����(������� ��� ��
�(� �0��, ����0,. � !��
����� �� ���� �C ������
����� ����
����� �C ����� �� &�
������ ���*� ���#��� �(���� ����
���0�� ,��� ��,�� ����� �.A. ��
�����0� �� �0�� ���*���� *��
������� ��0�� ��0�� �) ���� �D0��
�%D�� ��0�� 02�� ���� �������� ��
��,���(����. ,��*�� ��� �� ����
����� ,����#� (�� ����(����.
����� �& ���� %' ������
����� ����
����� %' ����� �� &�
����*� ������ 40����
����*� ������ 40���� G�� !�,��
A���0 ��0� 7���# A���0
E�(��00� ��0� 4*���, A���0
��,�� ��0� ��,�� A���0
���� !"� ��0� ��)�� <��,�� A�.
����*� ������ 40����
���,��,���� �. ������� �����0�
�.%. ,�00���� ,�(*�(� �� � *�
���,��,� ����,�� ��,�,�� ���
��� �� ���� ������ 0�����0��
��*�" �����(�� ���,� �� �� ,��
���
������ �� ,���� ��,�� ����� *���0�
���,� ,������� 02�� ��0�� ,��
�����# ����� ��0���� ���0 �� ���
��� ��*���� 0� �������� ��*��
"�� ����� ����0. 3 !��
����� �C ���� %' ������
����� ����
����� %' ����� �� &-
<�T� ��*�� ��,��0���" ��0���0�
*�� ���,�� ����� 8������ <���
��,��0���"�� !�,�� !"�5 %. �2���
��,��0���" ��0���0� *�� ���,��
����� ,����� ��*�� ��,��0���"�
�� <����� ������ !"� �� /. �2����
��,��0�� 7���# +2���� A����0���
,��������� ������� ������� ���
)�� ���# �����,��5 ��0��0� ��(5
���5 0�0���0� ������5 <�����
������ A���0���5 <���(�� �����
��� ����5 +2����� ����� ����5 A��
��� �����5 <���� ����� ����5 ��
��� <��� ��,���0���"�� *�� �����
05 ���*�� ,��� ��,��0���"��
*�� ����05 ������)���� <���
��,��0��5 *��5 !� ��(� <��� ���
,��0��5 #����� ,��� ��,��0��5
��)�� <��� ��,��0��5 A,���
,��� ��,��0��5 A�,�� <���
��,��0��5 B,��� <��� ��,��0��
�5 ����0���� ���� �� ��������
��*�"�� ����� ���0. 3 !��
����� -� ���� %' ������
����� ����
����� %� ����� �� &�
�. ������ 40��� ������ ������U0�
,������� ������ ���� 02����
����,��� *� *�)���� )�,�
�0�(�����0�.
%. ,������ ���� ��� ������� *�
�������0�� ������ ���, ���� �����
,���,�� �� ��,��� ,������������.
�. 4� 0��� ,�(��� 0���, ��,����
��� ���� ,���,��� ���,�� ���,��
��� ����*�0�� *� ,������ �����
��0� ,������� ����# �� ��� �����
,���� ��0�� *��( 0�����0� %�5
��( 0�����0� �'5 �)��(� 0������
0� � ��� ����� ��� �����(�� ������
�����0� � *� (��� ���� ,���� *�
��" �����(����.
3. ����*� ������ 0���� 0� ���
������� ���(� )�,� �0�(����.
�. ������ ,���������� ��0���0�
����� ���,� ���0 �� !�� �����
��(�� ���� ��,������� *� �������
�������� �0�(����.
-. ����� ,��������� �,�, ��
,���� ,�������0�� ����� ��,���
0�� ����� ����� ��� � ,�00�0� *��
��� ������ (������� ������� ��
�� ,������������. � !��
����� -� ���� %' ������
����� ����
����� %% ����� �� &&
�--� ��,��� %' ������ ����� ��
3 !�� 0��������� ������ ,�������
���0�� 8������ ���,���,�"��
,������� ������� ��,�0� �������
$��,� �� ���0� ���,���� ������
���
��� ��, �����0� �������� �����
�� $�������� ����0���� ������
,������ ,���(������ ����,���
����� 0�� ����� �0�0. - !��
����� -3 ���� %' ������
����� ����
����� %% ����� �� &C
����*��� A���� ��D0�� �*����
���� ����������� 0��( �� (�,��
,������� *� �����0�� ���� ��
����*� ������� *� ��������
,���� ����� �0�,� �� ������ ��
��� �� ���� ������ ,����� �����
���������0�� ����� �0�,����
��0�"� (����� ����*� �������
����� ,������� �0�(�� ��������
,����# �,������ ����* �� ��
�� ��,��� �,,�� �0�(�����
��* *����,�� ��,���� ��������
��*�"�� ����� ����0. � !��
����� -- ���� %� ������
����� ����
����� %% ����� �� C�
%% ������ A���� �� P�������
���� 3@�' )�,� �0��,�,���.
%% ������ A���� �� ���
$����� �'-- ��,��� %� ������
A���� �� ����� ������� ��,��
�������� $��������� ����,���
������ ��������� ����0����0�
�������0� ,��,���� ,��,,�� ���
���� (�� �� ������� 0�,�0� *��
���0����,���� ����# ���0. 3 !��
����� -� ���� %� ������
����� ����
����� %� ����� �� C%
������ A���� �� ����� ��� !*0���
���,�� A���0�� ����� ����
�������@
�. !0�,� �,�� *D������� *����
�0�(����. >������ ����0?
%. �������� ��,�� �2�0�"��0�
����� ,����� ������ 0���,
����0�0�.
�. A�0��� ���,��,��� ,�00��
,������ ,�(*�(� (�,����
,����� >���� <��,�� ����0?
������� �2���,�0"�0�� 0���,
��� ����0�5
3. �� 0�� �����,�� !*0�����,��
A���0
�. E���5 ���,��,��� ,�����
������� ��*����� �0�(��� ��0��
0���, ����0�
-. ���,��,� ,�(*�(� (�,����
�0�,� 0���,�� �� ������
��,�0"�0�� 0���,. !*0�����,��
A���0 *�� ��(�� *��� ���D �����
�� ,�,������ 0���,�� �����
����0. �� ��� ,�������.
3 !�� <����������
�.<��������
����� -& ���� %� ������
����� ����
����� %� ����� �� C�
���
�.A������ ������ ���� *�����(��
��0�.
%. A���� *��0������� ��,��� �5
�0�� %5 ������ ����� ���� �,����
������ ,����5 ����� ���� �,����
������� �0�� ���� ������ ,����
������� ����� ������ ����,
�0�,��5 ��*�� �� *2��� ��,��0���
��� ������0�� 0� ���0�
�. 4�*� *��0����� �) ����� ������
�����5 *���� ��*��5 0"����
*2���5 �)��(������ 0� ����
������� ����,
3. 7�*��(���� ������ ����� )� 0�
�������0�� �� % ��,���� ,�00�0��
��)��� ���� ���,�� ���� ���,��
������0�� ����� ��*�� *2��� ��,���
0����� �����0� ��� �� �*� ,����
���� ������ ����� ��,��� �� �0���
�� �� ������ *� ����� ���
�. 4�*� �������,��� *2������� �
�(�D����,5 ��*�� ��,��0����
��*�" �������� ���0. � !��
����� -C ���� %� ������
����� ����
����� %3 ����� �� C3
����*� �����0���"��
������� ����� �� $�������� A����
0���� A���� ��D0�� ������ A���� ��
������� ��0�� ������� ��������
������ �������� �������� ��,
�������� ���0.
3 !��
����� �' ���� %C ������
����� ����
����� %3 ����� �� C�
<��������� ����� ������ <����
)� ����� � ��� �0�� )� ������
�����5 4� �0�� *����� )� �3'
�����5 �� ��� ��, )�� *�0�� �)
��� ������� � (�,�� �%' �������
,�� �����0�� ��������� �����
����0. � !��
����� �� ���� � ������ �H�
�-
����� %3 ����� �� C-
������ 40���
4,�, <������ A���0
<������V�� <������ �����
7���# �"�� B,��
��*�� �"�� !*0�����,��
$����� ;���� <��� ��,��0��
4��*�� W�*� G�(�#
4���� �"�� ������
��� ��(�� *��� ������ 40��� ��
<��� �� ����� ��,��0����� ����
����0�"� ��*�" ������.
3 !��
����� �3 ���� �& ������
�H� �-
����� %� ����� �� 3
�"0� ������ ��,��0���"��
�:-� �� �&:�:�- ���
�0��,�0"�0�� ��������
���
����� �� ���� %� ������
�H� �-
����� %� ����� ��
4���� ,�,���������
<���� ���� ������0� ������
<���� ������0�� ���0� �����(��
���� ������� ��,� �(����� ������
�,�,0�� ��������� ����� ����0.
3 !��
����� �� ���� � E�*�� ���-
����� %� ����� ��
�. %C ������ ��� �- ����� �"0�
������ ,����������� �,���,��
�������� ,�(*�(� ��� ���� �
E�*�� �- �����0� ������� ��,��
����� ���� ����� 0���� ��� �
����� ��,������� ����,
�2���,�����.
%. G��D ��� �� � ��� ����# ��
���� �� ����*� ����� ��
*��*�"��"�� �������� 0� �"0�D��
��,�� �� ,����� ������ �������
�� ���,���.
�. 4� ��� !��"� ��0� ������
A���05 ����0�� G�� ���#
�����,�� A���0��� ��0�"���
,�*���� � *� ,��*��� ����,
���0. �' !��
����� �& ���� ��:'%:�-
����� %- ����� �� &
�"0�D0�� ���� *���� ����# ������
��, �0��� �) ������ �"0�D��
��0�� ���# ��,� ���*� �(��� ����
%%'' ������� <.< �������0��
������ ����� ����0.
3 ��� G�� �� G��� ���
����� �C ���� �-:'%:�-
����� %- ����� �� C
���*�"��"���� E�*�� ���-
���� �� �� ��,���� �������
����0�. 7�*��( ,�,��� �� ������
������ ������� ,���,�0� ����
���0���� ���0�0� ���0����� ���
����,�0���� ���0�0� ��������
���0�0 �� *� ������� ,��,���
����� *2��� ��,��0���������
��*�" �,��0� ���*�"��"�
,������� ������� ����� ����0.
� ��� G�� �� G�� ��� !�����
����� &' ���� �-:'%:�-
����� %- ����� �� �'
<@<. �����0���"�� � E�*�� �-
����� ,�������� ����0�. ����
,�*������ ���� ��. ���.��� ��
�����0�� �*���� 3% ������
���,����� �'' ������� ������
,����0�� ������ ����� ����0.
� ��� ��� �� ���� ��� !�����
����� &% ���� �-:'%:�-
����� %- ����� �� �%
+2����� ������ ,�(��0�
,��U��0� 0��� ���# #�� ��,�����
���
���� 2�� ��0����� �� ���� ��,��
����0" ����� ������ <��������
G������� �3 E�*�� ���- ���� ��
�33 ��,���� ������� �� ,������
�*�� �������� ��,�� ����� �����
B,�� �"�� !�,�� $��� ;������
�"0�D�� ��0�� ,����� ��������
�� �%' ������� ������ ������
<����0�� ������ ����� ����0.
3 ��� G�� 7���# ��0� ��
G��� ��� !�����
����� &� ���� %�:'%:�-
����� %� ����� �� ��
3. �2��� ,������ *����� ����,
����� )� �2�0����� E�(��00�
A���0�� ,��0�,� 4*���,
A���0�� ,������� ���������
������ �'' ������� ������
�,�,��0�� ������ ����� ����0.
3 ��� G�� 7���# ��0� ��
G��� ��� !�����.
����� &3 ���� �3:'�:�-
����� %� ����� �� ��
�. �2��� �� ���*�"����� *������
����*�0�� ��,�� ��� �"�� <��,��
A���0 <��0�,� ��,�� A���0��
������ ,�������� ����,���(�"5
*��*�"��"� ������ & ,��� ���-
����� ,������� ���0� ����0"
0�������0�� ������,���� �����
����*�0�� !*0 P�����0� ��)��
<��,�� !"��� ������ �� �������
�� *��*�"��"� ��*�"�� �����
����0. 3 !�� G5 G� !�����
����� &- ���� �&:'�:�-
����� %& ����� �� ��
+2����� ����,� ,�*� ������
�������� ����,�� ����� ����,��
��0� ��,������ �2������� �' ����
����� +�� �������� &�- (�#����
�� �2�0���,���� ����� ����0
C-�.C3&�.-&C�.�C�&.�33'.C��C.C��
�.C��3.&-C%.-�%' �� �0����
� ���
����� <���� G��5 ���� �H�
����� &� ���� �&:'�:�-
����� %& ����� �� �&
+�,�� ������
������ $���� ��,����
� �'' �'3�
���� <����� 0��� ���� 0�� *��
��(�� *��� *� �0�� ,�(�00�0
������ �� �'' �0�� ����� �,������
�� ����# ������0� 0����� �0�
��,�� ����� ��� *� �������
���,� ��,�� �� �)*� ����
�������� *����,�,�� �����
��,�,�� �� ,������,�� ����,
��0",� ,�*���� � *� �����
����� ,�������� �� ���0.
!��5 ���5 <������ A���� ���� !�
*�� �"�� 7���� +�,�� ������
������ 40��� ��� ,�,
�&:�C �. �2��� ��,��0�� +2����
���
!"� ��0� 7���# A���0��
�������� �0�,� 0���,�� *����
������ ,�������� ����*�0�� !*0
#��� ��0� ��)�� <��,��D� ����
�� �������� *��*�"��"� ��*�"��
����� ����0. 3 ���
8������ <�. ����� G�� ,����
�C <��� ��-
����� && ���� �&:'�:�-
����� %C ����� �� �C
+�,�� ������
������ $���� ��,����
% -� &3%%. C�'�
���� <����� 0��� ���� 0�� *��
��(�� *��� *� �0�� ,�(�00�0
������ �� �'' �0�� ����� �,������
�� ����# ������0� 0����� �0� ���
,�� ����� ��� *� ������� ����,�
��,�� �� �)*� ���� �������� *��
���,�,�� ����� ��,�,�� �� ,�����
��,�� ����, ��0",� ,�*���� �
*� ����� ����� ,�������� �� ��
��0.
!�� <������ ��� A����� �"�� B,��
!�� 4,�, B,�� �"�� <���� <���
,��5 ;�"����� ������ ������ 40��
�� G�� <����� ���� �"�� <��,��
����� C' ���� �C:'�:�-
����� %C ����� �� %�
������ <���� ����0�� ����(
)� �%-. !��� �,*���0�� *��
���0� (�#������ ����� ��
,��*������ ����,�� �����
����0. 3 ��� G�� ��,��
����� C� ���� �C:'�:�-
����� %C ����� �� %%
��)�� ��"���0� ���� <�� ��*��
���� )� ��� ���� ��� ��" *�0��
���� &3' �� %� �0�� ��0 *�)�����
����� *�0�� ���� �&& ������� ����
��� ����� ����0. 3 ��� <� G��
����� C% ���� %�:'�:�-
����� %C ����� �� %�
��)���� *������ ����� <���� ����
)� �2�0����� *� ���� ��� ��"5
*� ���� ��*�� �� � *��,�� �����
��,�� ���� %%' ������� ������ ��
�����0���"� ������ ������� �����
����0. � !��
����� C� ���� %%:'�:�-
����� �' ����� �� %3
/. E�*� ������� �� +2����� �����
�. ��0��0� <��,�� A���0
%. ��0��0� ��( A���.
�. ��(,���� ��0� ��)�� <��,�� A�
3. !�,�� A�.��0� ��( B,�� !"�
��( !*0�����,�� �"�� =�,�� !"�
��( 7���# �"������0�� 4*���, A�.
G�� A���. *��0�� <��,�� A���0
��( ������ A���0
1�,�(�� !*0�����,�� !"�
Q,, !��� <���� !"�
;���� �����,��
���
//. E�*� 4���
���� !"� ��0� ��)�� <��,�� A�.
<��,�� �"�� ���� A���0
<����#)� !�,�� A���0
///. E�*� 4���*����
������� P���� �����
A,���� �����
/F. E�*� 4��� ����
!� �"���0� ������ A���0
+2���� !"�
���# �����,�� A���0
��( <��,�� A���0
E�(��00� A���0��0� 4*���, A�.
���� �"� ��0� ��)�� <��,�� A�.
F. E�*� <�*�����
+2���� !"�5 ��( ���# A���.
���# �����,�� A���.
����� �U�* ���� A���0
F/. E�*� A����
��(� ��0� ����� ��, A���.
���# �����,�� A���.
!0��"���0� <��,�� A���.
F//. E�*� <����
��( <��,�� A���0
��( ���# A���0
F///. E�*� <�(��0�
��)���"���0� ������ !"�
!� �"� ��0� ��( <��,�� A���.
�2,����� ="�� <��,�� ;����
=�,�� ;����
������ 40����� <����� A,�*��
����� ���,���
P��0�
;�*�� 4*���,
P��� !"��� 4*���,
1��,�� !�5 =�,�� !"��� !�,��
!"�5 !� ;����5 W������
�����
+2���� !"��� !�
��( <���� �"�� ��#�
����� �"�� ������
��(�00� A���0�� 7���#
��)�� ��( �"�� !�,��
��*��"��� �"�� !*0�����,��
4�*� � �� C ��,��� 0����0�
*������ ����� �� ����� ��� *�
�������� ����� ����# �� �����
���0. 3 !�� �� 8������ ������
<���� ��� ��,�� !�����
����� C3 ���� %�:'�:�-
����� �� ����� �� %�
����� A,��
�'� >1�����? ����� ��0��
&' �� ���� E���� ��0��
�%� �� ������ �����" ��0��
������ <���� ������ ����(
)� ,����0�� *���0� �2�������
�����5 �����5 *� ���� ����� �� *�
������ ��� *�0�� ���� C�% �������
������ �����0�.
3 !�� <�<G ��,�� ������
����� C� ���� %�:'�:�-
����� �� ����� �� %-
4��( P���� A����
���*�" ���� @ <�����*�� �������
<�,��� ��� A���0
/. �2��� ��,��0��@ +2���� !"�
��0� 7���# A���0
//. �2��� ��,��0�� ��� A���0
���
///. �2��� ��,��0�� 4����� W�*�
=�,�� A���0
/F. �2��� ��,��0�� ����� ���� A�.
���*�" 7���� P��� <��,�� !� A�.
4��� <�,���
<��,�� !"� ��0� <������ A���0
4��( P���� ���� ����� �0�(��
������ <���� ������ ������
�,��� �� ,�,�������� ������
��0� �2�����,� ��,���� 8������
,�*�0���� �������� ���0
����� C- ���� %-:'�:�-
����� �� ����� �� %�
;������ ,������0� *������ �����
� <���� ������ �� ���� ��"�
,�*�������� ��)�� ��*�� ��,���
0���"�� ��)��� ����� ����0.
!����� �� ��� ������
����� C� ���� %-:'�:�-
����� �� ����� �� %&
�:�3' ;������ ,������� �2�0��
���� �� ���� ��"� *���� �����
�3' �������� *�0�� 3'' ��������.
F� *����� ����, ��)����� ���" >A?
)� �2�0����� 1��,�� !� �� 4*���
�,D� ������ �'' ����� � %�'' ���
����� ������ 8,�,��0�� ������
����� ����0. 3 !�� �� G�� !�����
����� C& ���� %&:'�:�-
����� �% ����� �� %C
����� A,�� <���� ����
�' ��"�� �
�%' E���� �.�'
C' ��*�� �
-' ��� �
<�� ��*�� 4���� )� �%' ��������
�,�� ������� *�0�� *������ �%'
������� ������ ����� ����0
3 ��� �� ��� !�����
����� �'' ���� %C:'�:�-
����� �% ����� �� ��
��� ��� ����� <��,�� !� �� �-
����� �� ����� *�0�� � (�,�� �-�
������� ������ ����� ����0.
3 ��� �� ���� ��� !�����
����� �'� ���� �':'�:�-
����� �% ����� �� �%
����� %' �������� -' ����� ��"��
�� �' �������� � ���� ��� *�0�� �
(�,�� C' ������� ������ ����� ���
��0. 3 ��� �� ��� ��,�� !�����
����� �'% ���� ��:'�:�-
����� �% ����� �� ��
4�,� ���� ��,�� ��#����� �� ���
������0� *������ ���,� ����� ���
������ ��������� ���0�0���
������ �,�,���� ����,�� �����
����0. 3 ��� G�� ������
��
����� �'� ���� ��:'�:�-
����� �� ����� �� �3
<�,��� � *� <��� ������0�
,�������0�� ��� �0�,�� �����
���,���� ,�*���� ���������
���0� �0�,�� ����� 0��� ������
��� ���0,��� ����� ,�������0��
����� ����� ����0.
3 ��� �� ��� ������
����� �'3 ���� ��:'�:�-
����� �% ����� �� ��
����� A,�� <���� ����
���' ��" ��.�
3%-.�' ����� �� �����
��' E���� %
�' ��#�� �
�' ;�� �' >1���,?
�'' P����
�' !������ �����,�� !�����
�'' <��,�� !��� ������
�'' ��"�� �'
�'%-.�' 7A�Q�
J�#���� �2�0����� ������
<���� ��*��� )� ,�*���� ����
��� ��,�� ���#5 ,����0�� *���0�
,������� �'%-.�' #����� �����0��
������ ����� ����0.
� ��� �� G�� ������ !�����
����� �'� ���� ��:'�:�-
����� �3 ����� �� �-
4�� �0�0���� ���*� ������
���,
A�,�� 1���, ���� +��#
�'' �3 ��' *��
���*�� W�����
- �% *��
E��� ����� !�,��
%'' �� �&� *��
!������ �����,��
%'' �� �&� *��
������ ;���� !**�� ="��
�'' � C� *��
+��� �����,�� �"�� <��,�� !�
�'' % %� *��
<���� ���(�D�� �����
- �% *��
<����(�0�� ���# ���0�����
(�,��� 0� *����,���0�� ,�(*����
������ ���� ��,� �0��� ����0�
)���� )�(�"��� ������ ��,�"�
,���� ��,�� �� ,����0����� *��
��(�� *��� �2������� ��,����
����� ��0�� ��,��� *����� ����
��� ��� ��, *� ������� ������ ��
,�*��"� ,��*���� ��,��)��
����, )� �����0���"� ������
������� �����0�.
<�0����� ����� J�,��� G��
��,��3 !��
����� �'& ���� '�:'3:�-
����� �� ����� �� �C
P����� �� ,�(���0�� ���D��,�
,���,0��. �� *�#�� �"0� ������
,���������0�� *� ��� �,� ��
�,,��,�� ,����� ���,�����.
J��� ,��������0� ,������
�2��,�����. ����� ,��� ,
���
�0��,N 7���� �� ������� �������
�0��,N A,��� 0�����0��
��������� ,������ ���� (�,���,�
�� ����0,�� *� *�#�� �����
�0�,����� ����� �0�,����� (���#
��� ������ 40��� ��������
,����0�0�.
3 ��� �� <�0����� <���� G��
������
����� �'C ���� '%:'3:�-
����� �� ����� �� 3'
����� 1���, ����
�&-' %'' �3 7�" �� ����0��
�%� ��� ��"0 ���� A���0
-' -' - ��� ������ �����,��
&' & ��"�� !� $��0��
<���� �� ��,�� *���0�
�2������� �� ������ <���� ����0
����(�� ���� �0�,�� �����
,�*����� �0��� ����� ������
��,�� ���� *�� ��(�� *��� � *�
���,� *�� ������� ������
�����0�.
� ��� <�0���� <. G�� ��,��
������
����� ��' ���� '�:'3:�-
����� �� ����� �� 3�
;������ �������� ��,��0�� E���
!������ � ���� ���- ��*���0�
����� ��#�� �� ����� ������ �����
��� ��0�"��0�� ��� ������ ���(
)� ��������� ,�,�� ��,��
�����0�.
� ��� �� <.<. ��,�� ������
����� ��� ���� '�:'3:�-
����� �� ����� �� 3%
<�*����� �0��� �,�� �� �����
����
����� ����
��� C ��0 A���0 !"� P����
3'' �' �� <�,� ��"��
�' ���, ���� ����� �����,��D0��
�' ����� �2��� ��,��0�������
�%' � P����,�
���� 7A�Q�
<���� �� ��,�� *���0�
�2������� �� ������ <���� ����0
����(�� ���� �0�,�� ����� ,�*��
���� �0��� ����� ������ ��,��
���� *�� ��(�� *��� � *� ���,�
*�� ������� ������ �����0�.
� ��� <�0� <. G�� ��,�� ������
����� ��3 ���� '�:'3:�-
����� �- ����� �� 3�
A����(� ����"�D0�� ����� �� �����
,��*�� ��� �0�,���. ������ ����
%% ����� ,��*�� ���D �� �2�
=�,���D0�� ��(�0 �0�� ��� *�)��
����� 0�� ������ ,��*�� ���D��
����� ���,���� �����0���"�
������ ������� ����� ����0.
Q) ��� �� G�� ��� ������
����� ��- ���� '-:'3:�-
����� �� ����� �� 3�
���
J�,��� ��� ����(���� ���00
����, *����0�"��0�� %� A���� ��
����� ����# ��,�0� ��������
���� �0�� ��0 ��0� ���� A���0��
0� ����� ,������ ������ 0���,���
���0��� ��*���� ����� �����
���0. � ��� �� <. <. ��� ������
����� ��� ���� '-:'3:�-
����� �� ����� �� 3&
P����� J�#����0� ��0���������
�2����� �� *��*�"������ *�0����
#�����0� ���,��� ,������� ����0�
,���� *�� ��� ����� ,�������
���0���� ����� ����� ����0.
- ��� �� <.<. G�� ������
����� �%% ���� '&:'3:�-
����� �& ����� �� �%
����*�0�� P����� J�#�����
�2�0����� J������ ������ )����5
4���)�� 4*���,5 ��)�� !�5 ����
���� !�5 =��,�*�( !0�5 +��*��
��(5 �����( B,��5 ������D�� 4*�
���,5 ��( !��� =�,��5;����5 ���
���� 7��� �"�� �����5 ��#��(�D���
��(5 ��)�� <��,��5 ��,��0��
�"���� ����5 �2���� 1��,��5 !0��
��� 4*���,5 !��# 1��,�� !�5 ��0�
� A���0�� <��,��5 E��� A���0�
�� P���5 !����D� ���� 4*���,5 ���
��� ������5 ��)�� <��,��D� !��
,��5 ��*��)�"�� !�,�� �� P���0�.
7�� �� ��� �� !����D� <������ ��
0� 02�� *�)�� ��� � (�,�� ��� ��
02�� *�)�� ��� �� ����� *�0�� ����
��0 ��� ��, ������� ������ �,��
,��0�� ���(��� �����0���"� ����
��� �������� ����� ���0.
� !�� G�� ������
����� �%3 ���� '&:'3:�-
����� �& ����� �� �%
����� �����
C'� 1���� ��0��
�� ���� ������
�� ���� ����� )�
CC� 7A�Q�
J�#��0� *������ ������� <����
����0 )� *��0� ,������� ������
����� �� ����� *�0�� ���� 0����
��� 0����� *�� *�)�� �������
������ ����� ����0.
3 ��� �� G�� ��,�� ������
����� �%- ���� %' ������
��� ��
����� �C ����� �� �3
$���� �0�� ���0�
�3''' �'
8������D0� *������ �%-. !��� �.
�2��� �� #����0�� �� ���0��� *��
��(�� *��� ����� �� 02�� *� �0��
���"� ��� �0�0"� ,�*����
,��*���0�. 3 ��� ��� !���
����� �%& ���� %- ������
��� ��
����� 3' ����� �� �-
���
33-� ��,��� %� ������
��� �� ����� ��. ���� ��,���
0���"�� ��������� %�:%- �%-.
���� �. *2������ ����0�� ,����(
������ ���0.
<�(��� ,�*���� ,�������
(�,��� ���� �������0� ����
������ ��,������(� �����(��
����� ����� ��*�� ���",� ��� ��
���0� ������. % !��
����� ��� ���� 'C:'3:�-
����� 3' ����� �� �C
�������0�� ,����0 �� ����
��D� ��)�� (�#��0�� ��� ,�,���
��,�0"�0�� ����,�� ����* �2����
,�� ��0�"��0�� *D��,�����0� ����
,� *�� ����� ������ �0�,� ��0��
"��0�� ��*�"� ,������� ������
,��*�� ���D �,��0� �����0���"�
������ ������� ����� ����0.
� ��� �� G�� ������
����� ��% ���� 'C:'3:�-
����� 3' ����� �� -'
$��� ��,��0���"�� &:C
����� �,���,�� ,�(*�(� !����
�������0� �3 �0�� ���� ��������
�������� ,���������� �� ,��*��
������ ����� ����� ����0.
� ��� �� G�� ������
����� ��� ���� 'C:'3:�-
����� 3' ����� �� -�
������ �0�� �3 $��� �0�� �''
����# ������0� 0����� �0�
�0�,�� ����� �� ����0� ��������
,��������....... ���,� ��,�� �����
*�� ��(�� *�� >*��? �0�� �����
>*��? ���� 8������ ,�0�����
<���� J�,����0�� ���,���.
����� ��3 ���� �':'3:�-
����� 3� ����� �� -%
�����
�%C� A���0 ����( )�
)����� �2�0��,� *�0��
%'' !*0 P����� ��)�� !"���
�3C� 7A�Q�
A���0 ����(�� ���� �0��(��
,���� �� ��*�*�� ���� *����� ���
���� *� 02�� ��� 0����� *� �����
��� ������� �����0���"� ������
���#��� ����� ����0.
� ��� �� <�0����� <���� G��
���� ������
����� ��� ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� -�
�����
3'' ��( !�D�� <��,��
%% P��� <��,�� �� G��������
����� �� ����� ��"0
�.%' ����������� ���,
���� ............*�0��
3%C.%' 7A�Q�
A���0 ����( )� *�� ��(��
*��� 3%C.*�)�� ������� ������
���
�,�,��0�� ������ ����� ����0. X
!�� �� ��� ������
����� ��- ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� �'
!0�� �'' ���� ����0�� ����(��
,�*� �2� *�0�� *�� ��� �0�� ��
���� ��( !*0��. A���0� ����(�
�� ���� �0����� *����� ������ ����
�� %%'' ������� ������ ����� ���
��0.
� !�� �� <.�. J. G�� ��,��
������
����� ��� ���� �%:'3:�-
����� 3� ����� �� ��
�'' <�� ����0 0�� ���*�����
�� *�0��
��C <�� ����0 ����(��
����� *�0��
%%'' ���*�" F��� ������ !"���
4*���, A���0 ����� ������
)����� �2� *�0��
�' ���� ,�,��� 4*���,
����0�� �2�0�� �������
��'C ����� 7A�Q�
<�� ����0 ����( ������
,���� �� ��*�*�� ���� *�����
������ ��'C ������� ������ ��
��� �,��0� �����0���"� ������
������� ����� ����0.
- !�� <.�.J. G�� ��,�� ������
����� ��C ���� �3:'3:�-
����� 3% ����� �� ��
���0� �0�� $���� !0��
� 7. ��� �3''Y�
������ <���� ����0 ����(��
,���� *������ ������ � �0�� ����
0� (�#������ �%- !��� 0�#����0��
���0"� ,�*���� ,��*���0�.
- !�� <.<.J. G�� ���� ������
����� �3' ���� �%:'3:�-
����� 3% ����� �� �3
�3' �� ���� E����
%�' <��,�� !� ;������ (�#����
���� �0��� ����0� ����(
�' ���������
�' (�#��0� ���� ���������� ��,�
)� ����� ��" ��,��
��' J�#���� �2�0����� �����
!�,�� � ����( ��#���� )�
%� ��� P����
-�% A���0 ����(�� �����@ �C'
�0�� 3 �0�� �����
��C !��*� ���� A���� ���� ��
����� ��"0 *�0��
%��- ����� 7A�Q�
A�,��5 ,���� �� ,����0�� *��
��0� �2������� ������ ,���� �����
0 ����(�� ����, �2����� ����� ��
������ �� *�����(�� *��� �*��
�������� ������� ������ �� ,�����
�� ,�*��"� �����0�� ���( )�
�����0���"� ������ ������� ���
���0�.
- !�� <.<.J. G. F. ������
����� �3� ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� ��
���
3�' �' !0�� A���� ������
����, ������� *�0��
��' �*�� ����� ��"0 �� �(,
*�0�� A���0 ����(��
-%' ����� 7A�Q�
<���� �� ,����0�� *�����
������ ����0 ����(�� ,�����
,����,� *�0�� ���� �� *�� ��(��
*��� ����� -%' ������� ������ ��
�����0�� ���( )� �����0���"�
������ ������� �����0�.
- ,�� �� ��� ����
����� �3% ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� �-
� ���� ���- �����0�� <.<.
���*��� ������� ��,�� �� ,�����
������ �� ,�*������ �0�� �����
*�0�� !*0�����,�� �"�� !�,��
A���0�� ,���� &'' ����� �(����
������ �� ������ ,������0� ��
��0�,�� ��� ��� ������� �����
����#5 ���� �(��� ������ �,���
0� �����0���"� ������ �����
������� ��0�. - !�� �� <.<.F.
����� �3� ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� ��
���0� �0�� $���� !0��
%' 7. 7�, �0�� �3''Y%'
������ <���� ����0 ����(��
,���� *������ ������ %' �0��
���0� (�#������ �%- !��� 0�#���
��0�� ���0"� ,�*���� ,��*��
��0�. � !�� <.<.J. G�� ����
����� �33 ���� ��:'3:�-
����� 3� ����� �� �&
���.� ����� ���*�" !"��"����
%'' ����� ��"0
%&' E���� ��,�� % ����
�' ;�� ��0�� �- ���� ���-
����� �������
�'' P���� ����, �"�0��
CC' �����
��' ����� ��"0 �� ���� ���-
����� �������
�C'�.� ����� 7A�Q�
������ ,���� ����0 �����
(�� *�����(�� *��� ������� ����
��� ����,0� ��,�� �� ,����0�����
�2������� ����� ��������� ,���*�
*�0���� ���� �C'�.� ������� �����
�� �����0�� ���( 0�� �����0���
�"� ������ ������� �����0�.
� !�� <.<.J. G. F���
����� �3� ���� ��:'3:�-
����� 33 ����� �� �C
������ <���� ����0 ����(��
����0�� ������ ����� � ���� *�
����� �� *� ��� ��� ��� �' ���
*�0���� (���� ����� ������
������� �� ��,�� ���� ,�*��"�
������ ,���� �������� ������
�����0�. � !�� �� <.<.G. F���
����� �3� ���� %%:'3:�-
����� 33 ����� �� &�
���
����� A���� A��,�
�'' +2� *�0�� =�,�� ;�������
���� ����� �� ����� *�0��
�&� ,������ ,���������
%%�- 7A�Q�
����� <���� ����0 ����( )�
,����0����� ,���� �� (�� *�����
������ ����� ����� ������ *�0��
���� *�� ��(�� *��� ����� %%�-
������� ������ �� �����0�� ���(
)� �����0���"� ,�������
������� �����0�.
�!�� �� ��� ���� ������
����� ��� ���� %-:'3:�-
����� 3� ����� �� &�
����� A���� A��,�
%'' !��*�( ���D����
-' �2� ����� % ��" ����*
*�������0��
�''' 7���� E��� A���0��
�'' A,�*�� ���������� �����
��-' 7A�Q�
<����0�� *����� ������ ���
��(� ����� ����,� ��,�� ������-'
������� ������ �� �����0�� ���(
)� �����0���"� ������ �������
�����0�. � !�� <.<.J. G. ������
����� �-� ���� �':'�:�-
����� 3C ����� �� C�
,�(��0�0�� ���# (�#���� ��� ���
��� �0�� A����� ������ <���� !*�
0�����D� ���� ����(�� 02�� ���5
���� ,�,��� 4*���, A���0�� ,��
����� ��������� ������ *�� ��� �
(�,�� C'' ������� ������ �� *����
� ���� (�,���� �����,�� )�
�����0���"� ������ ������� ���
���0�. - !�� �� <.<.G. ������
����� �-� ���� ��:'�:�-
����� �' ����� �� C'
3'' 4����) )� ��*�� ��,��0��
��������� �2�0����� ��,�� A���0
��� A���0 ����(�� ����� ��"0
�� �*�� *�0��
3'' !��*�(��@ J�#���� �0��
����(�D�� �"���� �(���
�'' <�(����0� !*0 P�����
��)�� !"��� ����( )�
�� J�#���� �2�0����� �����"
�� �������" ��,��
��' A���0 �� ����� ����(��
����� �� ����� *�0��
�3'' ����� 7A�Q�
<����0����� ����0 ����(��
������ ���� *H�HD0� �2������� *�
02�� ��� ������� ������ �� *�����
���� (�,���� �����,�� ������
0���"� ������ ������� �����0�.
3 !�� �� <.�.J.G. ������
����� �-& ���� ��:'�:�-
����� �' ����� �� C�
!,�� �� ����)�� ,���� *�����
���0�� ���0" ��0�� ��0�� ���,��
���0" �������� ���� M��0��,� ���
���
,��0�� ���, ��,0 A���0 ����
��0� ������� F������� �������
��� ��*� )� �������� <�(���
<��� !� �������� ��. $��� ���
,��0���"D�� �D���� �����0�.
3 !�� �� <.�.J.G. ������
����� ��' ���� �-:'�:�-
����� �' ����� �� C�
������ ��� �� ,������ ���� M���
0��,� ��,��0�� ��,0 A���0��
������ ������� ����� <���� <�(�
�� G������� ����� ����� ����0.
- !�� �� <.�.J.G. ������ ��#,��
����� ��3 ���� �':'�:�-
����� �� ����� �� C-
<.�.J.G. <���� <��,�� ����00�
A���0�� >*��? ����� ������ ���
����,�� ��*�� �������� �,0 ��0��
���0� ������0�� 0��� �0�,����
���� ������� ���� ��� ������
A���0�� ����* ���0" �������
��0�. <.�.J.G. F���
����� ��� ���� ��:'�:�-
����� �� ����� �� C�
4�*�� �� ........ )� ���0�� ����,��
����� �0��� ���� *� ������� �����
�� <���� �������0�� ������ ��
,���Z� ,�*��" (�,���� �2������
,�� )� �����0���"� ������ �����
��� ����� ����0.
3 !�� �� <.�.J.G. ������
����� ��� ���� '�:'-:�-
����� �� ����� �� CC
%' ���������0�� �����"��
����(�� #�,��
%' <�(���� )� *�0��
�%' J�,���� ������� *�0����
�%�' !��2#��D0� !�,�� !"���
���� ���0�� ����� ��0" #���
�-' ;������ #�0 ������
;������ ������ �� �0��� �
����� 0�� *�0��
�%' ����������D0� �������
<���� ����0�0�� ,�(���
����0 )� ��, 02�� ����
���� *�� �� �����
��' ���������0� ������� <����
����0�0�� ,�(��� ����0 )�
*�� ���� ���� *��
%-%' ����� 7A�Q�
<������ �� ,�������� �������
,���0�,� *�������0�� *�� ,�(���
������� <���� ����0 ����(��
���� �0��� *�� ��(�� *H�H � *�
��� ��� ��, ������� ���� ���,
���0"�0�� ������ �� ,�*��"�
,����� *����� ���� (�,���� ����
��,�� )� �����0���"� ������
������� ����� ����0.
3 !��
���
��

�������� �������
������� ���������d��
A��������
S���� B��g����
��� �,�,3,�
��� �,�,�
��� �,�,��,��,��
��� ��,��,��,��,��
��� ��,��,�3,��
��� ��,��,��,��
��� 3�,3�,3�
��� 3�,3�,3�
��3 ��,��,��,�3,��,��
��� ��,��,��,��
��� ��,��,��,��,��
��� ��,��,�3
��� ��,��,��,��
��� ��,��,��,��
��� ��,��,��,��,��,��
��� �3,��,��,��,��
��� ��,��,��,��,�3
��� ��,��
��3 ��,��,��,���,���,���
��� ��3,���,���,���
��� ���,���,���,���,���
� h��p://os.od��s��g�.b�z/��d�x.php?
op��o�=com_co�����&��s�=���w&�d=���&��
m�d=��
��� ���,���,���,���,���,
���
��� �3�,�3�,�33,�3�,�3�
��� �3�,�3�,�3�,���,���
��� ���,��3,���,���,���
��� ���,��3,���,���
��� ���,���,���,���
Ö��m�� ����� Ìç���� B��g����
B��g� ������ �o��
�,�,��,���,
�3�,��3
���. A����d��
c�ph���
����m�s�/d�g���m�
�� ������� ��������
�,�,�,�,�,3�,
3�,3�,��,��,
��,��,�3�
B��������� c�ph���
d�g���m ���������
��,��,��,��,��
,�3,��,��,��,
3�,��,��,��,��
,��,��,�3,��,
���, ���
������ ���m����
��p��m�s� ��
�ö����m ���������
��,���,��� J��d��m���� ��g���
��������
��,��,��,��,�� P�o��s�o ���������
3�,��,��,��,��
,��
F���s�z ��g���
���������
��,��,3�,��,
���
�����z��
h�b�����m�
�3,��,��,��,��
,��,��,���,���
,���
��g�� bö�g������
���������
���

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->