T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC!LIGI .

(CMK. 250. MADDESI !LE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Omek: 15 08/0112010

EMANET E~YA MAKBUZU

SUI; Esyasi Esas Defter No : 2010/16

Cumhuriyet Bassavcihgr Sorusturma Defter No : 2009/1570 Cumhuriyet Bassavcrhgi Esas Defter No

Emanet Esyasmm Nev'i, Miktarr ve Ayrmnlari :

. . . .

1- Icerisinde DIZI PUSULASI BASLIKLI (3) sayfadan olusan belge ve INCELEME ve

DEG?RLENDIRME RAPORU isimli (70) sayfadan olusan belgenin oldugu bildirilen agzl Istanbul C. Ba$SaVclhgmca(CMK. 250 Madde lIe Yetkili) kapsiil iizeri mum miihiirlii bez torba.

Kendisinden Esya EI konulan Sahsm Kimlig! Gonderen Kurum

: TARIK AY ABAKAN ve ark.

: ist. c. Ba~savclbgl(CMK. 250) 08.01.2010-2009/1570 Sorusturma.

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI SORUSTVRMA BUROSU

(CMK 250. MADDE iLE YETKiLi VE GOREVLi)

SORUSTURMA NO : 2009/1570

08.01.2010

iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIGI EMANET MEMVRLUGUNA

(CMK 250. MADDE iLE YETKiLi)

"Dizi pusulasi" ibaresi ile baslayrp "58 ISTE MASONLARIN Ic YDZU. Doc" isimli belgenin ciktisi", "TOPLA]\1 58 KA,LEMDEN OLUSMAKTADIR" ibareleriyle biten -nlzt PUSULASI BASLIKLI 3 SAYFADAN OLUSAN BELGE",

"iNCELEME VE DEGERLENDiRME RAPORU" ibaresiyle baslayip "... 1 adet CD/DVD icin ise Mustehcen dosyalara ait Inceleme Raporu tanzim edilmistir." ibaresiyle biten ve evrak sonunda bilirkisilerin imzalannm havi 70 sayfadan olusan 20111/2009 tarihli " iNCELEME ve DEGERLENDiRME RAPORU, isirnli belgenin,

Adli emanete ahnarak emanct makbuzunun Bassavciliginuza gonderilmesi, Rica olunur.

z.K. 127980

Suley iSTA

33341 S1.

EKi: Yukanda belirtilen belgeler 1 adet muhurlu torba icerisinde gonderilmistir,

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK 250. Madde He Yetkili Bdltlmti) Sorusturma Burosu

SORUSTURMA NO : 2009/1570

08.01.2010

TUTANAK

Sorusturrma dosyasi icinde bulunan bilirkisilerce dosyaya sunulan Kingston Data Traveler marka, seri nurnarasi 04183-322.AOLF olan flash bellek, Phihps marka, seri numarasi MAR 684KC27105138 1 olan, uzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, 81 Nolu DVD, PhIlIps marka, seri numarasi PEP6KILJ04142372 2 olan, "2007-2008 Dokuman Y-3" ibareli, 3 Nolu DVD ve Diger Dijital Medyalar ( 72 adet CD/DVD)'lerin incelenmesine iliskin "iNCELEME ve DEGERLENDiRJv1E RA..PORU" bashkh 70 sayfadan olusan belgenin sorusturma ve dava konusu edilmeyen bir kisrm sahislarla da alakali bilgiler icerdigi tespit edilmekle evrakin orjinal ve tam metnin adli emanete almmasina karar verildi, bu dogruluda evrakm tam ve orjinal metni adli emanetin 2010/1.'. sirasma kaydedilerek sorusturma ve dava konusu edilmis kisilerle ilgili bilgiler bulunan kodlannus evrak sorusturma dosyasma eklenmistir,

i~ bu tutanak imza altma almmisur.

Z.K. 127980

olzl PUSULASI

SIRA EVRAK
EVRAK KONUSU AOEOi
NO
Burak DUZALAN _ Alperen ERDGAN _ Yakut AKSOY _ Tank
1 AYABAKAN isimli sahislara ait inceleme Degerlendirme Raporu 70 Sayfa
ve
(NORMAL DOSY ALAR)
2 Burak DOZALAN _ Alperen ERDGAN _ Yakut AKSOY _ Tank 1 adet
AY ABAKAN isimli sahrslara ait inceleme ve Degerlendirme Raporu DVDsi
3 "Nisan BUltenLdoc" isimli belgenin crknsi 1 sayfa
4 "gorevlendirme.doc" isimli belgenin crktrs: 1 sayfa
5 "TOPLANTI KARARLARI_MAYIS.doc" isimli belgenin crktis: 2sayfa
6 "2008_2009_SONUC; RAPORU.doc" isimli belgenin crktrsi 28sayfa
7 "ERUYGUR.DOC" isimli belgenin ciktrst 1 sayfa
8 "evler ve'gorevler.doc" isimli belgenin crktrs: 3sayfa
9 "orhanvrlmazkava.doc" isimli belgenin crktrst 2sayfa
10 "4857 _iskanunu.doc" isimli belgenin crktrsi 19sayfa
11 "Surec_ Yonetimi_Egitimi.ppt" isimli belgenin crktrs: 13sayfa
12 "OLKODEN GELEN.xls" isimli belgenin crknsi 3sayfa
13 "LisE.xls" isimli belgenin ciktrs: 1 sayfa
14 "BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls" isimli belgenin ctktrsi 4sayfa
15 "C;AGTAYDAN GELEN.xls" isimli belgenin crknsi 3sayfa
16 "kuleli orner faruk albay.doc" isimli belgenin ciktrs: 1 sayfa
17 "YENi YAPILANMA YONETiM VE GELi~TiRME.pdf" isimli belgenin ciktrs: 12sayfa
18 "PKKj.DOC" isimli belgenin ctknsi 5sayfa
19 "PAJKoi.RTF" isimli belgenin crktrs: 13sayfa
20 "Genelge.DOC" isimli belgenin ciktrs: 7sayfa
21 "2.PDF" isimli belgenin ciktrst 58sayfa
22 "PANZEHIR.DOC" isimli belgenin cikns: 17sayfa
23 II "LOBLpdf" isimli belgenin cikus: 14sayfa 24 ilBURCINOZTURK.txt" isimli belgenin crktrs: 1 sayfa
25 "Devrimcl Karargah 1 nolu BildirLdocx" isimli belgenin ciktrs: 2sayfa
26 "Devrlmcl Karargah 2 nolu BildirLdocx" isimli belgenin crktrs: 4sayfa
27 "Devrlmcl Karargah 3 nolu Bildiri.docx" isimli belgenin crktrs: 7sayfa
28 "Devrlmcl Karargah 4 nolu BildirLdocx" isimli belgenin crktrs: 2sayfa
29 "Devrlmci Karargah 5 nolu Bildiri.docx" isimli belgenin ciktrs: 1 sayfa
30 "Devrlmci Karargah 6 nolu Bildiri.docx" isimli belgenin cikns: 1 sayfa
31 ilPG Anakarargah Kornutanhg. 12 Agustos 2008 tarihli Mesajr.docx" isimli 1sayfa
belgenin crkns:
32 ilTUM BilDiRilER PRE NT SCREEN.docx" isimli belgenincrktrsi 51 sayfa
33 "Ttirkiveli bir devrimciden Turkiye Devrimci Hareketine.docx isimli 8sayfa
belgenin cikt.sr"
34 ilHPG Ana Karargah Kornutanhgrna.docx" isimli belgenin crktrs: 1 sayfa
35 ilZap Seferinin Korku ve Sefaleti.docx" isimli belgenin ciktrs: 3sayfa
36 ilHPG Anakarargah Kornutanhgi aciklamasr.docx" isimli belgenin crktrsi 1 sayfa
37 ilpASAM.DOC" isimli belgenin ciktrs: 1 sayfa
38 "orhan vilmazkava kirsal fotograflan.pptx" isimli belgenin crktrst 3sayfa
39 "Akp deki tesadufler zinciri .... doc" isimli belgenin crktrs: 2sayfa
40 "akp nin islami holdinglerinin i~ yuzleri .doc" isimli belgenin crktrs: 4sayfa
41 ilAKP SURATINA YUMRUK YEDLdoc" isimli belgenin ciktrst 1 sayfa
42 ilAKp'nin freni).doc" isimli belgenin ciktrst 1 sayfa
43 ilAKP'nin gercek yuzu ve fareler.doc" isimli belgenin crktrsi 1sayfa
44 ilAKP, TSK'YI Harcrvor .... doc" isimli belgenin ctktrs: 2sayfa
45 "Demokratik Ders .... doc" isimli belgenin crktrst 2sayfa
46 ilEMRE KONGAR-AYDINlANMA.doc" isimli belgenin crktis: 1 sayfa
47 "Recep Tayyip Erdogarr'a liderlik yolu "tesadufen" acrldi .doc" isimli 2sayfa
belgenin crktrs:
48 "Zahid'in Saltanat KaYlgl ... HiKMET ~ETiNKAYA .doc" isimli belgenin crktrs: 2sayfa
49 I "iLHAN SEL~UK-PENCERE.doc" isimli belgenin crktis: 1 sayfa
~ 50 " '5 Yrlda AKP' Kategorisi icin Arslv.doc" isimli belgenin crktrsi 3sayfa
51 ""Tehlikenin farkma vardrruz mr.doc" isimli belgenin ciknst 1 sayfa
52 "urla.doc" isimli belgenin ciktrst 2sayfa
53 "BOROKLATLAR-ErhanBENER.doc" isimli belgenin crktrsi 1 sayfa
54 "koc-burla.doc" isimli belgenin crknsi 2sayfa
55 "GLAOio.doc" isimli belgenin ciktrst 3sayfa
56 "semdlnli.doc" isimli belgenin crktrs: 2sayfa
57 "Papaz degil militan yeti~ecek-.doc" isimli belgenin ciktrsi 1 sayfa
58 "i~TE MASONLARIN ic;: YOZO.doc" isimli belgenin crknsi 1sayfa II I I III I II II II I II II III I I II II I III I II I II IITOPLAM 58 KALEMDEN OL U$MAKT ADIRI II I I I I I I III IIII I IIIII!!!I I III

iNCELEME VE DEGERLENDiRME RAPORU

iNCELEMEYi VEREN MAKAM: iSTANBUL 12. AGIR CEZA MAHKEMESi 17.07.2009 gun ve 200911056 tek takip no.

DOSYA NO VE TARiHi

iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIGI SORUSTURMA NO: 200911570

iNCELENEN DiJiTAL MEDYALAR

Ibrahim Sinasi - Goniil oglu, izmir - 1986 dogumlu, Izmir/Odemis/Indntl niifusuna kayith Burak DUZALAN

Mehmet - Miiniire oglu, Erzurum - 1985 dogumlu, Mardin/SavurlPmardere niifusuna

1 ~1"'1I ~"""'-----n'-~

kaynu Aiperen Ji,YJJUliAN

Hasan - Penbe oglu, Canakkale - 1986 dogumlu, Canakkale/Merkez/Barbaros nufusuna kayith YakutAKSOY

Saban - Nevin oglu, Kayseri - 1986 dogumlu, Malatya/Y esilyurt/Y akmca nufusuna kayith Tank AYABAKAN

isimli sahislann ikametinden elde edilen;

1. Kingston Data Traveler marka, seri numarasi 04183-322.AOLF alan flash bellek

2. PHILIPS marka, seri numarasi MAD

684KC27105138 1 olan, uzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, 81 Nalu DVD

3. PHILIPS marka, seri numarasi PEP6Kl

LJ04142372 2 alan, "2007-2008 DOKUMAN Y- 3" ibareli, 3 Nolu DVD

4. Diger Dijital Medyalar (72 adet CDIDVD)

RAPOR TARiHi

20.11.2009

Dijital medyalar uzerindeki inceleme; istanbul Emniyet Mudurlugu Bilisim Suclan ve Sistemleri Sube Mudurlugtt ve istanbul Terorle Mucadele Sube Mudurlugu tarafmdan imajr (birebir kopyasi) alman tum dijital medyalar icerisindeki silinmis veriler de dahil olmak uzere her turlu veri uzerinde inceleme yapilmrstir.

1 )t--------

'lJ

iNCELEME RAPORU iLE iLGiLi ACIKLAMA

DiJiTAL MEDYALARIN iNCELENMESi iSLEMi GER<;EKLESTiRiLiRKEN MEDYA i<;ERiSiNDEKi TUM VERiLER TEKNiK BiLiRKiSiLER TARAFINDAN DELiL BUTUNLUGU BOZULMADAN, ULUSLAR ARASI ADLi BiLiSiM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK BiREBiR <;IKAR TILMAKTADIR.

TEKNiK BiLiRKiSiLER TARAFINDAN HAZIRLANAN iNCELEME VE

DEGERLENDiRE

RAPORUNDA

YER

ALAN

DOSYALARA

AiT

DEGERLENDiRMELER

CUMHURiYET

BASSA VCILIGI

TARAFINDAN

SORUSTURMA YA Y ARDIMCI OLARAK GOREVLENDiRiLEN GOREVLiLERE AiTTiR.

iNCELEME RAPORU i<;ERiSiNDE BULUNAN DOSYALARIN TAMAMI RAPORUN EKiNDE BULUNAN CD/DVD'YE KA YIT EDiLMiSTiR.

2 )lI-------~

iNCELEME RAPORU iLE iLGiLi TANIMLAMALAR

File Integrity: Delil Btlttlnltigti anlamma gelmektedir. Karsihginda dijital medya iizerinde herhangi bir degisiklik yapihp yapilmadtgmi gosteren ifade yer almaktadir.

Acquisition Hash: Dijital medya tizerinde incelemeye baslanmadan once medyanm tamammm bit bit, imaji ahmr ve inceleme imaj uzerinden yapilir. imaj ahmr iken lisansh program tarafmdan MD5 algoritmasi ile olusturulan imaj alma degerdir.

Verify Hash: Bu deger, inceleme tamamlandiktan sonra incelenen dijital medya tizerinde herhangi bir degisiklik yapihp yapilmadigunn kontrol edilmesi amaciyla MD5 algoritmasi ile olusturulan dogrulama degerdir. Acquisition Hash degeri ile Verify Hash degerlerinin birbirleri ile aym olmasi bu incelenen dijital medya ttzerinde hicbir degisiklik (bir karakter bile) yaptlmadigi anlamma gelmektedir.

File Created: Dosyanm ilk olarak olusturuldugu tarih ve zaman anlarmna gelmektedir.

Logical Size: Dosyamn mantiksal boyutu anlamma gehnektedir.

Hash Value: Bir dosyanm dijital medya uzerinde tam olarak nerede (hangi klasorler altmda) oldugunu gosterir,

Full Path: Bir dosyanm MD5 algoritmasi ile olusturulan degeridir,

Title: BeIge Basligi demektir. Raporda belirtilen Microsoft Office dosyalanna ait bashk bilgisi anlamma gehnektedir.

Subject: BeIge konusu demektir. Raporda belirtilen Microsoft Office dosyalanmn konusunu ifade etmektedir.

Author: Yazar demektir. Raporda belirtilen Microsoft Office dosyalannm hangi bilgisayar tarafmdan olusturuldugu, yani olusturulan bilgisayar adnu ifade etmektedir.

Comments: Y orumlar demektir. Raporda belirtilen Microsoft Office dosyalan ile ilgili yaprlmis olan aciklamalan ifade etmektedir.

Company: Sirket demektir. Raporda belirtilen Microsoft Office dosyalanmn olusturuldugu bilgisayann sirket bilgisini ifade etmektedir.

Create Date: Dosyarnn olusturuldugu tarih demektidr. "File Created"ten farki Microsoft Office dosyalannm ilk olusturuldugu tarihi ifade etmesidir.

Last Revized Date: Microsoft Office dosyalan icin dosyanm en son gozden gecirildigi tarihi ifade etmektedir.

Last Saved By: En son kaydeden demektir. Bir dosyanm en son kim tarafindan kaydedildigini gosterir.

(Yukanda belirtilen Title, Subject, Author, Comments, Company ve Last Saved By ifadelerinin bazilannrn karsiliklan Inceleme Raporunda bos bulunmaktadir. Bu da dosyanm bahsi gecen bilgileri tutrnadigi anlamma gelmektedir.)

3 }It---------

1 NOLU MEDYAYA AiT QZELLiKLER

DEVICE

Evidence Number

Kingston _DataTraveler _ 04183-322.AOLF _2GB 07/18/0909:55:19PM

07118/0909:55:19PM

1,998,585,856 bytes (l.9GB)

3,903,488

Completely Verified, 0 Errors

Windows 2000 C7F5827C77C42FC36EAE2B118402IDOD C7F5827C77C42FC36EAE2B118402IDOD

Actual Date

Tar et Date

Total Size

File Integrity

Total Sectors

System Version

Ac uisition Hash

Verify Hash

PARTITIONS Md.

06

Type

Start Sector

Total Sectors

Size

BIGDOS

o

3,903,488

1.9GB

A<";IKLAMA: Acquisition Hash; incelemeye baslanmadan once flash bellegin MD5 algoritmasi ile ahnan anahtar degerdir. Verify Hash; ise inceleme sonunda flash belle gin MD5 algoritmasi ile alman anahtar degeridir. Bu iki anahtar degerin bir birine esit olmasi delil butunlugunun bozulmadigmi gostermektedir. Hash imzasi dtmyada bilgisayar kriminalistiginde kullamlmakta olup bahse konu flash belle gin incelemesinde flash bellek uzerindeki bir karakterin degismesi durumunda bu iki anahtar deger kesinlikle bir birine esit olmaz.

Kingston Data Traveler marka, seri numarasi 04183-322.AOLF olan flash belle gin kapasitesi 1,9 GB olup C olmak uzere tek bolumden olusmaktadir. Flash bellegin ozellikleri asagidaki gibidir.

VOLUMEC

File System

FATl6 64 3,903,456 60,983 25,191 Fixed

512

1,998,290,944 bytes (l.9GB) 1,172,832,256 bytes (1.1GB) 825,458,688 bytes (787.2MB) 32

Sectors per cluster

Total Clusters

Total Sectors

Free Clusters

Drive T e

Bytes per sector

Total Ca acit

Allocated

Unallocated

Volume Of set

4 )-I-------~

1 NOLU MEDYAYA AiT iNCELEME SONUCU

Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli sahislann ikametinden elde edilen Kingston Data Traveler marka, seri numarasi 04183- 322.AOLF alan flash bellek uzerinde yapilan incelemede asagida maddeler halinde belirtilen dosyalar tespit edilmistir.

Name

1- "Nisan Biilteni.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir. Nisan Bulteni.doc

Title

Author

Com an

Last Saved By

xx

Create Date

2009/04/01 16:41:00 2009/04/28 17:55:00 31,232

\C\diger\Bildiriler\Btiltenler\Nisan Bulteni.doc Ob5a233705fdbd50a9af9b00078884ac

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Nisan Biilteni.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, iki sayfadan ibaret alan soz konusu beIge iceriginde;

"Baskammlzdan;

Tiirkiye Cumhuriyeti ve TSK'nm devrimle kurulmastna ragmen stratejik ve kapsamli hir sekilde Devrimci Suhaylar yok ediliyor. Emperyalistler ve onlartn hain isbirlikcileri yiiziinden hinlerce Ataturkci; Subay ve Harp Okulu iirgencisi tasflye edilmektedir. Asker onculeri ve kitle onderlerini egitmek, strateji ve program iiretmek, Cumhuriyet diismant aktmlart piiskiirterek ideolojik iistiinliigii ele gecirmek icin gerekli kurumlann olusturulmast ertelenemez bir giirevdir. Basan hu gorevin yarattct ve etkin bicimde yerine getirilmesine baglidtr. Yeniden Yaptlanma icin toplumun degi~ik kesimlerinde, sinir merkezlerinde, orgialerde ve kurumlarda kok salmis, oralardan beslenen ve desteklenen bir teskildtlanma zorunluluktur. Tarihte oldugu gibi yine Devrimci Harbiyeliler emperyalist giiclerin oyunlannt bozacakur. Elleri kollart baglanmts hareketsiz hale gelmis komutanlartna tekrar miicadele kararhltgtnt kazandtrmak icin yarauct motor giicii olacaklardtr. Selam olsun devrimci karargiihm aydmltgtm rehber edinen tiim kardeslerime ...

Dogu Perincek Baskammlzm Emir/eri

• Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda hertiirlu faaliyet organize edilsin.

• Icerdekilere ve ailelerine yardtmlar aksattlmastn ihtiyaca gore aidatlar artttrtlstn.

e A. G.

,E. A.

ve diger emekliler hainleri bulmada aktif kullantlstn.

5 )t-------

5/

• Levent Bektas'tn ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.

• Yeni timlerin olusturulmasuu Milcahit ERAKYOL Albay organize etsin.

• Poyrazkoy'de kalan malzemeler korunaklt biilgelere dagutlstn.

• Karargahtn emri olmadan hicbir operasyonel eylem yaptlmayacak bu konuda son emir yetkisi Levent Bektas 'tndtr.

" Gene subaylann fikri alt yaptlanntn ve idoolojilerinin saglam temellere oturabilmesi icin egitim ve kamp caltsmalan yaptlstn, bu baglamda dokiiman ve materyallerin ulastmlma kanallan kontrol edilsin.

• Yaytnlar kesinlikle takip edilip cozilmlemesi yaptlmalt.

• Gene tegmenler arastnda laban calismalan icin Ataman Ytldtrtm'tn ekibi yeniden harekete gecirilecek. internet yogun bir sekilde propaganda faaliyetleri icin kullanilacak.

" Devrimci karargahtaki cekirdek kadronun evleri ile Aydtnlanma ve yeni adam kazanma evleri birbirinden ayrtlacak. irtibatlan kesilecek. (Devrim Fikrinin gene subaylar arastnda genis tabana yaytlmast icin yeni projeler gelistirilecek.)

• Emirlerin iletiminde koprii elamalar kullantlacak.

• Desifre olanlar derhal giirevden altnacak. Karargah dl:jl gorevler verilecek.

• Aydin Ortabast, (:YDD'den gelen parasal kaynaklartn miktarlanntn Perincek'in emirleri dogruhusunda artinlmast. Diger parasal kaynak konusunda yeni saus kanallan (maddeler) olusturulacak

• Aydin Ortabast'mn mezun ettigi kiz ogrenciler, yaptntn sivil tabanina, daha htzh bir sekilde kazandtrtlmast icin organizasyonlar yaptlacak.

e Devrimci tegmenlerin yeteneklerini arttnci egitimierden gecirilecek, emir ve giirevler yeteneklerine gore verilecek

Yandas medya ve onlan yiinlendirenler Kahraman Komutanlanmizi kusatnuslardtr. Devrimci Subaylar Komutanlartmtza yeniden dinamizm kazandiracak eylemleri hayata gecirecektir. "

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

6 )1---------

Name

2- "gdrevlendh-me.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir. gorevlendirme.doc

Title

Author

iilkti ulkt;

Last Saved By

Create Date

Company

Last Revised Date

2009/05/05 18:58:00

2009/05/26 19:57:00

23,040

\C\diger\gorev1endirme.doc 9f19352b6591c7ce9534d04d9390a3ff

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "gdrevlendirme.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde bir sayfadan ibaret oldugu ve metin iceriginde;

"Baskandan gelen emirler dogrultusunda yaptlan gorevlendirmeler

• Orhan Yucel ve ekibi Kocakafantn (E.K) miihimmatian ve malzemelerini sevk ve idare edecek (Poyrazkoyden gelenleri korunaklt bolgeye alma)

• Devrimci tegmenlerin TSK icinde tabana yaytlma ve bilgilendirme cahsmalannda (mail gruplan, PH iceren sunumlar, video siteleri, internet siteleri ) A taman Ytldtrtm ve ekibi (F.

K ,A. $. , C $., R. A. 'a bu konuda emirler verildi.) gorevlidir.

• Devrimci karargahtaki cekirdek kadronun digerleri ile olan baglanulanntn yaptya zarar vermeyecek sekilde aynsurtlmastm Levent Gorgec saglayacak

• E. E. 'in iinemli ve iizel irtibatlartnt yaptyt legalize etmekte kullanilacak (C G. )

• G. K ve irtibatlannin cok sistemli bir sekilde yaptya kazandinlmast akademiye tekrar

(CE ve esi)

• Aylin Duruoglu'nun tahliye kampanyastna gene tegmenierin destek vermesini Sezgln Demirel organize edecek

• tmo, maddelerden saglanacak para kaynaklartnt arttrmak icin yen; satts kanallart

olusturacak. Bu konuda gerekli baglantilan saglayacak

• i Y. ve esi evlerin tutulmastnda yardtmct olacak perdeci dilkkant cok kullantlmastn

• Emre Sezenler yaytn grubunda gorevlendirildi

• B. F. G. ,M B., K. C. ,T. D. taban calismalartnda kullantlstn, K. C. 'tn

kaleminden faydalantn"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

7 )1--------

/

Name

3- "TOPLANTI KARARLARI MA YIS.doc" isimli MSword dosyasnun czellikleri asagi ya cikartilrmstir.

TOPLANTI KARARLARI MA YIS.doc 1

A.Seyhur Gilclu i.ilki.i

Title

Author

Last Saved By

Company

Create Date

2009/05/24 08: 12:00 2009/05/27 18:33:00 28,160

\C\diger\TOPLANTI KARARLARI _ MA YIS.doc a665a003249630c2987ce2abb1bdf805

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "TOPLANTI KARARLARI MAYIS.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde iki sayfadan ibaret olan soz konu belge iceriginde;

"Karamurselbey egitim merkezi 2009-2010 kursiyerleri icin evlerde kalacak sahtslartn belirlenmesi.

Tuttugumuz evlerden bosalanlartn adreslerinin Harp okulundan Burak Amac veya Fatih Goktasa iletilmesi.

Bu evlerde kimin kiminle kalacagtnin isim isim tespit edilerek yonlendirilmesi Istihbarat calismast yapabilecek tegmenlerin ekip dtstndaki tegmenlerle kalmast Uzun zamandtr kullantlan evlerin tekrar tutulmamast.

Yeni gelecek tegmenler hakktnda bilgi.belgefotograf ve kayulann istenen formatta diizenlenip Yb. Ali Tatar'a en gee 5 Eyliil2009 da iletilmesi.

Tegmenlerin dikkat edecekleri hususlan asaglda belirtilmistir

• Kendi aramtzdaki irtibau 2. Bir tel ile kurulacak

• Harp okulu .damyo ve lise olan irtibatlarda bu tel kullantlacak

• $iipheli olan arkadaslan evlere {:agnlmayacak CD Ortaltkda dokiiman btraktlmaycak.saklancak

• Sivil irtibatlarda tel kartt kullantlacak

• Komsularla olan iliskilerimize dikkat edilecek

• Ele gecirdigimiz her tiirlii dokuman vakit kaybedilmeden gorevli amirlerimize teslim edilecek

• Dernek faaliyetlerinde kod isim kullantlacak.Meslek soylenmeyecek.

• Akademisyenlerle yaptlan gorii~melerde kod isim kullantlacak deniz kuvvetleri personeli oldugumuz siiylenmeyecek.

2009 Vllmda ki gorevlilerin gorevlerini yeni gelecek tegmenlere devir tesliminin vamlmas.buna gore

• jp,PSAD,CUMOK lara yaptlan yardtmlar

• Aydtnltk dergisi abone caltsmast

• Gerekli olan para kaynaklan ile irtibat kuracak sahtslann belirlenmesi

• Gelen paralartn dagtumuu yapacak sahislann belirlenmesi

• Bnb. A. B. ,Bnb S. O. ,Bnb. O. H. ile tantsttnlacak tegmenlerin

belirlenmesi.

8

• Samet Et ile irtibat kurulacak kisilerin belirlenmesi.

• R. B. ve T. komutan ile irtibat kuracak yeni tegmenlerin belirlenmesi

• S. eczanesi ile irtibatlt tegmenin belirlenmesi.

• Alb.Levent Gorger; ile baglant: kuracak kisilerin tespiti.

• Stnav sorulan icin Deniz Harp Okulu.Deniz Lisesi.Kurslar Komutanllgl,Damyo ile irtibata gececek tegmenlerin belirlenmesi.

• internet sitesi sorumlusu

Kuleli Asked Lisesi ile irtibatlar

• irtibat kuracak personelin guvenilir olmast

• Irtibatlann iizel telefonla saglanmast.Tei konusmalanna dikkat edilmesi

• Alb.A. M. ,Alb s. B., Alb C. T. ,Bnb A. S. ,Yzb E. O. ,Yzb A. R .

. Yzb Y. K.

• Alb S.S T. ile irtibattn y il: y uze olmast ve gerekli miihimmaun ahnmast."

seklinde beyanlann yer aldigi gorulusttir.

4- "2008_2009 _SONU<; RAPORU.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya crkarnlrmstir.

Name

2008_2009_ SONU<; RAPORU.doc

Title

Author

FarukAKIN ttlku

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Create Date

2009/04/1121:13:00 2009/05124 13:32:00 4,661,760

\C\diger\2008 _2009_ SONU<; RAPORU.doc 33f503627f44f546acfcf3a44a470e91

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "2008_2009 _SONU<; RAPORU.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, yirmi sekiz sayfadan olustugu, "KONU:2008-2009 FAALiYET RAPORU" ifadesi ile baslayip "DAGITIM:YRB ALi TATAR" ifadesi ile sona erdigi, sayfalann arka planmda "GiZLi" ibaresinin bulundugu soz konusu belge icerisinde;

"2008-2009 Diinemi icerisinde yaptlan faaliyetler sonueu, 2009-2010 diinemi faaliyet programinda giirev alabilecek Tegmenler ile Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Meslek Yilksek Okulunda ogrenim goren asked ogrellcilere ait liste asaguiaki gibidir."

ifadesi ile baslayan bolumde cogunun iiniformah resminin yer aldigi 34 kisiye ait;

9 )1--------

"Harp okulu son stntfa gececek alan askeri ogrenciler arastndan harp okulunda ki 2009- 2010 faaliyetlerini yiinlendirecek olan asked ogrenciler hakktnda ki degertendirmeler a~agldaki gibidir. "

ifadesi ile baslayan boltimde 17 kisiye ait;

"Deniz Ast Subay Meslek Yilksek okulunda faaliyet giisteren asked ogrenciler hakktda ki rapor a~agldaki gibidir:"

ifadesi ile baslayan bolumde 3 kisiye ait;

"Deniz Lisesinde ~u an icin irtibata gecilerek gereki yoniendirmeierin yaplldlgl askeri ogrenci listesi asagtdaki gibidir. "

ifadesi ile baslayan bolumde 38 kisiye ait;

Kimlik ve ozgecmis bilgilerine, felsefi siyasi veya dini goruslerine, irki kokenlerine, ozel hayatlarma ve cinsel yasamlanna iliskin bilgilerin ve kisisel verilerin kaydedildigi; aynca bu kisilerle ilgili "Degerlendirme'' bashklan altmda bazi 6ZEL NOTLAR almdigi, bu notlar arasmda:

"Faaliyetler icinde

degerlendinlmektedir. " desteklenerek ileride degerlendirtlmektedir. "

yer alabilir" "Yonetim kadrosunda yer alabilecegi "Lise ytllannda deniz yildtzi egitimini aldlgl" "Mesleki yiinden kullantlabilecegi. Bilnyede tutulmastmn faydalt olacag)

"Giivenilir. Alevi btinyede yer almayan herkesi yonlendirebilir:

Alevi diger tegmen ve askeri ogrenciler taraftndan sozu dinlenir. Bu iizellikleri ile yiinetim kadrosunda yer alabilir." "Guvenilir. Istihbarat icin kullamlabilir." "Kuvvactlar ile irtibaunuzi sagladl. Fikri Karadajjm en giivendigi isimlerden. Kadtkoy deki dernege bir cok ogrencinin gitmesini sagladi." "(:aglayan mitinglerine kaultm konusunda aktif calistt:" "Psikolojik problemleri nedeniyle her iste kullantlamaz: Evlerde kalmast ve bau

faaliyetlerde aktif kullantlmastnda bir saktnca giiridmemeltedir." "Istihbarat yoni; kuvvetli. Bu konuda harp okulunda bir cok caltsma yaptt." "Ders basanst ve idealist olmast nedeniyle. Faaliyetlere kansttnlmamah; Panel.seminer ve feJitli ilst duzey riabeli.burokrat ve akademisyenlere tantsttnlarak onu actlmalt." "Giicumuziin farkinda. Her turlu giirev verilebilir.Basanyla yaptigt her giirevin sonuncunda nastl bir odul alacaguun farktnda. " "Cok Jey biliyor. Bir cok faaliyetin icinde yer aldt. Deniz ytldtz ve ataevlerden haberdar. Ozel faaliyet hakktnda da bilgisi val". En onemlisi isci partisi baglanulanm biliyor.Kesinlikle kontrol alttnda tutulmalt. Ve kendisini kontrol alttnda tutmak icin gerekli dosyalar haurlanmali. Bu yiizden evde kalmast onemli." "Orgutle ilgili faaliyetlerde kullantlabilir. "

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

10

Name

5- "ERUYGUR.DOC" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulrmsur. ERUYGUR.DOC

Author

Last Saved By

ulku

Company

Create Date

2009/05/0918:17:00

2009/05/24 15:26:00

23,552

\C\ERUYGUR.DOC 7d294e6elf990b4afda2ead9aef25714

Last Revised Date Logical Size

Fun Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri beIirtiIen "ERUYGUR.DOC" isimli MSword dosyasi incelendiginde, bir sayfadan olusan beIge iceriginde;

"Eruveur Pasa fie Egttlm Komutanllfil'nda yapt/an top/antlda karargahlmlZI ilgiiendiren emirler

Toplantlya katllanlar: Sener Eruygur, K. S. ,F. i. , Levent Gorgec, L. E. ,D. C. ,T. E.

Durum defierlendirmesi

Devam eden dava, yaptlartmiza onii almamaz zararlar vermektedir. Birimlerimize donuk saldtnlar Silivri'yi her gecen giin dah a zor duruma sokmaktadtr.

Acil Onlemler

Silivri'nin gelecegi komutanltkca gorevlendirilen birimlere verilen emirlerin ve faaliyetlerin basanya ulasmastna bagltdir.

Problemler

Giivenlik sorunlarz en onemli problem olarak karstmtza ctkmaktadtr. Coztdmeierin olmamast icin emir komuta zinciri onem arz etmektedir.

Emir Komuta

Olusturulacak projelerin sevk ve idaresi ilst Kuruldan onaylandtktan sonra iif asamalt emir komuta zinciri ile hayata gecirilecektir.

Proje Planlayictstnm Emirleri »> Kopri! Eleman »> Projeyi gerceklestirecek Karargah

t t t

Dogu Perincek (Silivri) » kurye » Ali Tatar »» Karargah Tegmenleri (Mahir)

Dogu Perincek » kurye » L. E.

» Ali Tatar »» tma Oztiirk

Dogu Perincek > kurye > Levent Gorgec »i-Ali Tatar »» Ali Seyhur Giiflii"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

11 )1----------

Name

6- "evler ve gdrevler.doc" isimii MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlrmsur. evler ve gcrevler.doc

Title

Last Saved By

Author

iilkli iilkii

Create Date

2008112/20 13: 12:00 2009105/16 17:29:00 30,720

\C\diger\evler ve gorevler.doc bb8e62ade1158d4a71b360f481056906

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "evler ve gorevler.doc" isimii MSword dosyasi incelendiginde, u9 sayfadan olusan soz konusu beIge icerisinde;

1. KUMLALI

Yiizbasilar Mah Kumlah Apt 24/22 Degtrmendere Sezgin Demirel

O. F. G.

c, C.

Koray kemiksiz (TOLGA)

2.PAKSAN:

Istiklal cad. Yiizbasrlar Mah. Paksan Apt. no: daire6 Degirmendere Burak Diizalan (ULAS)

Alperen Erdogan (DENiZ)

3.75.yd

Merkez mho Hiirriyet cd. 75.yIl sitesi b blok d 10 deghmendere Faruk Akin (YUSUF)

Yigithan Gijksu (GUNES)

Barbaros Mercan

4.K27

KabcI Konutlar K 27 BIok l.Kat D4 Karamiirsel AmI Demirag (VOLKAN)

Serhat Ztilfli On en

Melih Akdag

5.KADIKOy

Celal Muhtar Sokak Rasim Pasa Mah KutIu Apt No: 1 Daire 3 Kadlkoy(Sevenhill Karsisr)

Sinan Efe Noyan (ALi) Serkan Erim

D. g. O.

12 )~-----------------

6.DizMAN

Yah mah.Leyla Atakan cad. dizman apt.no:24 daire 7 degirmendere Ali Seyhur Gih;lii (CAN)

O. S.

O. C. (CEM)

7. DENiz

Tabakana mah plaj yolu cad. deniz apt kat4 no 8 karamiirsel

F. <;.

i.

S. B.

(CUMHUR)

8.BAGKENT

Merkez mho Miifit saner cd. Yenimercan bagkent sitesi a blok d 9 degirmendere Ufuk Kiray (GinlK4.N)

C. T.

ismail Taskm

9.GUL

Ytizbasrlar mho Sahil sk. GiiI ap. Al52 d 2 degirmendere/kocaeli B. c. (ATE~)

10. SAHiL

Sahil Sitesi A Blok D:12 KaramiirsellKocaeli Burak Ozkan (Y ALIN)

11. RAKICI

Merkez prof.muammer aksoy cd. Rakrcroglu 2 sitesi park ap. No 82 kat 4 d 10 degirmendere

Halit Mehmet Ergiil (SERKAN) Tgm.Yakut Aksoy

Tgm. Tank Ayabakan

12. DENiZKENT

Tabakhane mho Amiral cd. Denizkent sitesi b blok no 3 karamiirsel

H. C. A. (UGUR)

13. BOSTAN (Ozei gorevlendirme) EVRiM

ORHAN

MAHiR

14. DiRiLis (Baskanhktan emirahyor) MURAT

DURSUN

13 )~-----------------

15. A YDINLIK (YahtdmlS hiicre baskan biIir) ALi

EYLEM

BASKAN: Ulkii Ozturk (ORBAN)

HARP OKULU SORUMLUSU:

Burak Amac (SUAT) Fatih Gokta~

DENiz LisEsi SORUMLUSU:

DAMYO SORUMLUSU:

Z. B. (HASAN)

C;. T.

Burak Amac

O. K.

KARA KUVVETLERi:

O. B. (AYDIN)

S. S.

HA VA KUVVETLERi:

Barbaros Mercan(KIz Kardesi) OguzDAGNIK

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur. Bazi sahis isimlerinin yamnda parantez icerisinde yer alan isimlerin kod isim oldugu degerlendirilmistir,

Aynca soz konusu belge icerisindeki "BASKAN: Ulkii Ozttirk (ORBAN)" beyan goz onune almarak jnceleme Raporu icerisinde yer alan diger belgeler incelendiginde;

27 Nisan 2009 tarihinde istanbul tu Bostanci Ilccsi'nde yapilan operasyon neticesinde 1 Emniyet Amirini sehit ettikten soma olii olarak ele gecirilen Devrimci Karargah isimli Teror Orgutu mensubu Orhan YILMAZKA YA'nm adiyla yazIlan,"orhanyIlmazkaya.doc" isimli MSword dosyasmda,

" ... Devrimciler devrim programtni gerceklestirmek icin "gereken her seyi yaparlar; meclise girerler, daga ctkarlar, yasal parti kuralar, yasadtsi miicadele ederler ( gerekirse iiniformaSlnl giver Deniz'ini gemide aravan Bahriveli. ozgiirliigiine u£an pilot. dagtarda komutan olurlar. Ulkii Oztiirk) ... Amaclari "tam demokrasi" degil, "eksik gedik" bile olsa devrimdir. Orhan Ytlmazkaya"

seklinde,

"ERUYGUR.doc" isimli MSword dosyasmda ise,

Proje Planlaytctsuun Emirleri »> Koprii Eleman »> Projeyi gerceklestirecek Karargah

~ ~ ~

Dogu Perincek (Silivri)>> kurye » Ali Tatar »» Karargah Tegmenleri (Mahir)

Dogu Perincek » kurye » L. E. »Ali Tatar »» Ulkii Oztiirk

Dogu Perincek » kurye » Levent Gorgec »Ali Tatar »» Ali Seyhur Giirlii"

------------~( 14 )~------------

seklinde beyanlarm yer aldigi gorulmus olup her uc dosyada da "Ulkii OZTURK" isimli sahsin admm gecmesi dikkat cekici bulunmustur, Ayrrca Inceleme Raporu icerisinde yer alan bircok dosyanm yazan ve/veya son kaydeden bilgilerinin "filkil" oldugu tespit edilmis olup, bu sahsm Ulktl OZTURK olabilecegi degerlendirilmistir.

7- "orhanyIlmazkaya.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlmistir. orhanyilmazkaya.doc

Name

Title

Author

Last Saved By

x

Company

Create Date

2009103/15 13 :29:00

2009103115 13:29:00

29,696

\C\diger\orhanyIlmazkaya.doc eld8e05e29739a0264b22974f76bcea2

Last Revised Date Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhanyIlmazkaya.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde iki sayfadan ibaret olan belgenin metin iceriginde;

"DUSEN BiR DEVRiM SEHiDiNiN ARDINDAN

Selam Olsun Devrim Sehitlerine, Selam Olsun Silah Elde Dusenlerel

Biz bagtmsizltk; demokrasi, ozgiirluk yoluna, sosyalizm ugruna nice sehitler verdik. Kantmizla, barutumuzla imzalar koyduk kavgamzzzn altzna.

Orhan Ytlmazkaya teslim olmayan bir devrimci kU!jaga laytk olmaya {:alt!jacaglm dedi ve devrimci sozii nastl olurmus giisterdi tum diinyayal

Mahir Cayanlar 'tn, Ibrahim Kaypakkayalar 'tn, Deniz Gezmisler'in, Yusuf Aslanlar 'tn, Hiiseyin Inanlar 'tn, 6zgurli1ge bayrak bayrak kosanlartn, halkzn savasctlartntn ardzndan gitti. Orhan Yzlmazkaya yoldas da donmemisti yolundan olum kaptstnt caldtginda. "Deniz" gibi sessiz ve vakur, daglar gibi basi dik karstladi olumu. "Ytlmaz" bir ozgurluk savasctsi, "Kaya" gibi yuregi pek; eli, yuregi titremeden dusti; "0" da. Kavgaya cagird: tum yoldaslan, gerillayi, devrimciyi Bedrettin 'in yoluna.

Che 'nin yolundan gitti, dizleri uzerinde yasamaktansa ayakta olmeyi yegledil Bizim tctn, devrim icin yasadi ve oldu "0". Ezilen halklarzn yantndaydt, saftndaydi, eli tetikte mevzideydi "0". Emperyalizmin kanlt diinyastni degil, 6zgi1rlugu istedi "0". 27 Nisan 2008 'de sanli bir mucadele verdi "0".

Orhan Ytlmazkaya'mn TC polisi tarafindan katledildigi gun asltnda onun kazanddtgt gundur. Celenk, cicek istemez "0". Ne ondeydi, ne arkada! Stra neferiydi "0". Bzrakzn rahat uyusun yeter!

Yitik ulkeyi kurtarmak, yeni insant yaratmak icin dustu O! Bir terorist degil, ozgurluk savasctstdtr O! Devrimin sarp ve dolambacli yollarzna gonullulukle giren birisidir "O"!

Ve artik yeter! S6z Devrimci 'ninl

-----------I( 15

"Mudur duyuyor musun sesimi? Bu kanalz izleyen bastn mensuplarzna sesleniyorum. Emniyetin kayttlartna da gecsin. Teslim olmayan bir devrimci kusaga layzk olmaya caltsacagtm. Ismim Orhan Yzlmazkaya. Devrimci Karargah savasctstytm. Turk ve Kurt Halkznzn Miicadele Birligi icin savastyorum. Iscilerin, emekcilerin Mucadele Birligi icin savasiyorum. Emparyalizme, fasizme, siyonizme karst savastyoruz. Yasastn Devrim ve Sosyalizm! Yasasin Halklarzn Kardesligi! Devrim sehitleri oiumsuzdurl Biz dusecegiz fakat bizden sonra bu dava mutlaka surecek! Naszl binlerce yzldan beri surdugu gibi! Thomas Muntzer'den, Seyh Bedrettin 'den, Mahir Cayan'lardan, Ibrahim Kaypakkaya'lardan ve Deniz Gezmis'lerden yana surdugu gibil Orhan Yzlmazkaya

" ... Devrimciler devrim programznz gerceklestirmek icin "gereken her seyiyaparlar; meclise girerler, daga ctkarlar, yasal parti kuralar, yasadtst miicadele ederler (gerekirse uniformasuu giyer Deniz'ini gemide arayan Bahriyeli, ozgiirliigiine ucan pilot, daglarda komutan olurlar. tma Oztiirk) ... Amaclari "tam demokrasi" degil, "eksik gedik:" bile olsa devrimdir. Orhan Ytlmazkaya

Devrimciler demokrasi mucadelesi verirler; demokrasiyi savunmazlar. Devrimciler, demokrasiyi ve "legaliteyi istismar" ederler; demokrasinin stnirlartni politik etkilerini genisletecek sekilde ihlal ederler, demokrasiye karst "hile "yapma haklart vardzr, cunku demokrasi hep hile yapar, sonra da bunu "halkegemenligi" diye yutturmaya kalkar; sosyalist "en tutarlz demokratzn adz degildir. " Orhan Yzlmazkaya

GONESTEN GELDi, GONESE GiTTi "0"."

seklinde beyanlann yer aldigi gortilmustur.

Name

8- "4857_ iskanunu.doc" isimli MSword dosyasinm ozellikleri asagiya cikartilmisnr, 4857 iskanunu.doc

i~ Kanunu

t14574 te

Title

Last Saved By

Company

'. . I. .

2007/11120 12:32:00

Logical Size

• . . I I.' 2009/06/0110:57:00

285,184

\C\diger\4857 _iskanunu.doc 1285b48e1el3eOb039c221cfdOOblld9

Hash Value

Yukanda adr ve ozellikleri belirtilen "4857 iskanunu.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, otuz sekiz sayfadan olustugu, "i~ Kanunu" basligmi tasidigi ve genel olarak kanunun metninden ibaret oldugu, ancak farkh bir metnin belgenin 31. Sayfasma, beIge ilk a~Ildlglllda dikkat eekmeyecek sekilde gizIenerek yerlestirildigi, "Toplann Notlan" bashkh gizlenen yazi icersinde;

16 )~-----------------

• Tiibitak tan gelen notlarz oncelikli olarak paylas.

• Orguueki i.Jr;i arkadaslar dikkat cekmeden tolona gecmis olsun ziyaretinde bulunabilir.

H K. toparlastn. Ayrzca H daytsi M K. ozellikle selamt var ilet.

• Dernek baglanttlanni Iki B. (K. ve T ) ile siirdiirelim.

• G. T. desifre oldu. Kaytn Pederi ile ayarla.

• Aidatlarin arttrtlmast istendi.

• Ise alimla ilgili Dernek uyelerini tek tek dolas. (Tanidiklart ile ilgili)

• j.J basvurusunda bulunan arkadaslartn CV lerine sirketin alacagi tarzda istenen niteliklerin eklenmesi. Zenginlestirilmeli, (Insan kaynaklartna dantsarak)

• j.J basvurusunda bulunan ve dernekle iliskisi olanlarm Bora beye elden verilmesi.

• K. A. Pasamn E. pasadan aldlgl talep ve yimergeleri ilgili direktorliiklere (B. A.

Pasa iincelikli olarak onun iizerinden diger direktiiriuklere) iletilmesi.

• Gorusme formattntn olusan yeni sartlar ve riskier gdz oniinde bulundurularak yeniden diizenlenmes i.

= Gerekli izalosyonlartn yaptlmast

• Yukarzdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N 1 Havelsandan bayan Tile

koordinasyon halinde olalim SAGE ile ilgili G. S. hanim ile paslasaltm.

• SSM den D. C;. diizenli olarak bilgi verelim.

• Ytpranan isimleri nadasa aytraltm ya da yaktnlan iizerinden hareket edelim. (G. gibi)

• Gectigimiz iki haftanin toplanti tutanaklartnt ve jaaliyet raporunu Bora Beye sunalzm.

• TjHA konusu cok ytprandt. Bu proje ve diger guneydogu ilintili projelerin gecikmesi konusunda makul ve inandtrtct argiimanlar haztrlayalim. $imdilik devam etmeli. Bitirilmesi istenmiyor. jlgili kuvvet taraftndan millilestirilmesi konusunda basktlar gelmekte. Bizim amcalar konuya el atmalt. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere

iliskin F. beyle gorusulmesi. B. pasam icin randevu al.

• Soz konusu projeler ile ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak D. Pasadan

genel anlamda ve ozelde direktifler altnmast gerekiyor.

• Dogudan Ankara yl kazananlar ile ilgili burs talebini degerlendirelim: Orgiit alt yaptmiun verimliligi actstndan onemli. Doyurucu rakamlarla sunaltm.

• Bu anlamda aselsan dan e. u., sage den T D. ile koordine halinde olalzm.daha

aktif kullanmaltytz. (C;. D. ve A. 0. iizerinden etkili olabiliriz.)

" Orgiit tabanuun deniz ytldtzi ve ala evleri projeleri icin finansal destek

• Teorik caltsma kismt icin fikir alisverisinde bulunalzm.

• Butun bu giindem ve calismalan bir ppt sunusu olarak Bora Beyin sunabilecegi sekilde derleyelim.

• K. terfisi icin bu senede zorlayaltm.

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

17 Jr-----------------

9- "Surec _ Y onetimi_ Egitimi.ppt" isirnli PowerPoint dosyasmm ozellikleri asagiya cikarttlmistir .

Name

Surec _ Yonetimi_ Egitimi.ppt VERi KONTROL PROSEDURO Kazmakurek

t14574

Deliyurek

2002/05/25 14:49:16

2009/02/20 12:55:48

565,248

\C\diger\Surec _ Yonetimi_Egitimi.ppt 111103b64abdabd59c3d016f812aac05

Author

Last Saved By

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Surec_Yonetimi_Egitimi.ppt" isirnli PowerPoint dosyasi incelendiginde, kirk dokuz slayttan olusan bir PowerPoint sunusu oldugu, "SURE<_;

YONETiwii" ana bashgi altmda bu konuyla ilgili bilgiler icerdigi, ancak sunumun 46,47,48

ve 49 numarah slaytlannda sunurnun konusundan farkli bir rnetnin, beIge ilk actldrgmda dikkat cekmeyecek sekilde gizIenerek yerlestirildigi, soz konusu gizlenen rnetin iceriginde;

"Tiibitak tan gelen notlan iincelikliolarak paylas.

Orgutteki i!j<;i arkadaslar dikkat cekmeden tolona gecmis olsun ziyaretinde bulunabilir. H.

K. toparlastn.

Dernek haglantllanm in B. (K. ve T. ) ile siirdtlrelim:

G. T. desifre oldu. Kaytn Pederi ile ayarla.

Aidatlann arttrtlmast istendi.

i!je alimla ilgili Dernek iiyelerini tek tek dolas. (Tamdtklan ileilgili)

i!j basvurusunda bulunan arkadaslann CV lerine sirketin alacagt tarzda istenen niteliklerin eklenmesi. Zenginlestirilmeli, (Insan kaynaklartna danisarak)

i!j basvurusunda bulunan ve dernekle iliskisi olanlann Bora heye elden verilmesi.

K. A. Pasanin E. pasadan aldlgl talep ve yonergeleri ilgili direktiirliiklere (B. A.

Pasa oncelikli olarak onun iizerinden diger direktorlilklere) iletilmesi.

Goriisme formattntn olusan yen; sartlar ve riskier goz oniinde bulundurularak yeniden diizenlenmesi.

Ekteki CV orgiitten geldi.

H. E. A.

Yukartdan gelen CV ler ile ilgili Aselsandan N. L

koordinasyon halinde olaltm SAGE ile ilgili G. S.

SSM den D. 9. diizenli olarak bilgi verelim. i!je altmlar icin genel dokiimanlar ve egitmenler

Actk bulunan kadrolar

Havelsandan bayan T. hanim ile paslasaltm:

ile

Gerekli izalosyonlann yaptlmast

Ytpranan isimleri nadasa aytraltm ya da yaktnlart tizerinden hareket edelim. (G. gibi)

TiHA konusu cok ytprandt. Bu proje ve diger gtineydogu ilintili projelerin gecikmesi konusunda makul ve inandtnct argiimanlar hazirlayahm. $imdilik devam etmeli. Bitirilmesi istenmiyor. ilgili kuvvet taraftndan millilestirilmesi konusunda basktlar

18 )~----------------

gelmekte. Bizim amcalar konuya el atmalt. Bununla ilgili havelsan ile ortak projelere iliskin

F. beyle gorii§iilmesi. B. P. icin randevu al.

Soz konusu projeler fie ilgili belirlenecek tutum ve politikayla ilgili olarak D. P. genet

anlamda ve iizelde direktifler almmast gerekiyor.

Dogudan Ankara yl kazananlar ile ilgili burs talebini degerlendirelim: Orgiit alt yaptmizm verimliligi actstndan iinemli: Doyurucu rakamlarla sunalim:

Orgiit tabanuun deniz ytldui ve ata evleri projeleri icin finansal destek Teorik calisma ktsmi icin fikir aksverisinde bulunaltm:

MiTiNG Programl.

Mitingler icin bayrak temini kim yapacak partiye sor ve 300 bayrak bildir.

En son bayrak saytstnt U. B. E. ilet. Tubitaktakilerle birlestirip bildirsin.

Fotograf cekecekleri ayarla.

Z. G. ne yapmts TAi ye ziyarete gelmeli organize icin.

Gazete hazirhklaruu yap. Dalkllir i~fileri c. s.

fie organize etsin.

u. , A. 'u arastn.

Kizlan ara geleceklerin listesini tutsunlar.

H. D. 'i ara ya da mail at. Bir ekip haurlamalt:

Kaan Tiirkiyedeki iliskilerini yonlendirsin:"

seklinde beyanlann bulundugu gorulmustur,

Name

10- "ULKUDEN GELEN.xls" isimli Excel dosyasmm czellikleri asagiya cikarulrmstrr. ULKUDEN GELEN.xls

Title

Last Saved By

iilkii

Ali TATAR

Company

Create Date

I!

200811110115:44:18 • . . It.' 2009/03/03 18:45:34 28,160

\C\diger\New Folder\ULKUDEN GELEN.xls 60afa4913bacfl b63aa39b 1394db8fe9

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "ULKUDEN GELEN.xls" isimli Excel dosyasr incelendiginde, "Sayfal" isimli cahsma sayfasinda 62 kisinin ad ve soyadlanmn siralandigi, bu isimlerin karsisina bahse konu kisilerin felsefi, siyasi veya dini goruslerine, irki kokenlerine, ozel hayatlanna ve cinsel yasamlanna iliskin notlann ahnarak kisisel veri olarak kaydedildigi gorulmus olup soz konusu bu notlar arasmda;

• "ALE vi DOSTLARIMIZDAN"

• "S. P. REFERANSI"

• "EMiN G URSES REFERANSI"

• "MiLLiYET<::i <::EVREDEN"

• "AYDIN ORTABAS REFERANS"

19 )~----------------

• "N. S. REFERANS"

• "G. K. REFERANS"

• "TANRI iNANCININ OLMADldI."

• "ULUSALCI DUSUNCEDE OLDUGU."

• "BABASI VE KENDiSi ROTARY iLE ALAKALI"

• "HiZBULTAHRiR-isMAiL YILDIZ REFERANSI"

• "UYVSTVRUCU KULLANIR"

• "ALEvi. KIZ ARKADASININ <;EKTiGi 6ZEL GORVNTULERI ARKADASLARINA IZLETTiRDiGi. DEV AMLI KADINLARLA iLiSKiYE GiRDiGi. YABANCI UYRUKLU KADINLARLA iLiSKiYE GiRDiGi GORUNTULElUN BizDE MEVCUT OLDUGU. iSTEDiGiMiZi YAPTIGI, POSTACILARIMIZDAN BiRi OLDUGU."

• "Sill"

• "KADIN i<;iN HER SEYi YAPAR"

• "HRiSTiY AN"

" "RtJIVIOLDUGU"

• "ALLAHA iNANMADIGI"

• "ALi TATARREFERANS LiSTESiNDEN"

• "A. B. REFERANSI"

• "ESCiNSEL OLDUGUNU BiLDiGiMizi BiLiYOR, iSTEDiGiMizi YAPAR"

• "UYUSTURUCU KULLANIR"

• "GONDERDiGiMiZ KADINLAR SAYESiNDE iSTEDiGiMiZ SEViYEYE GETiRDiGiMiZ"

• "PKK"

• "ARKADASLAR GETIRIP GOTUREMEDiLER. PESiNE TAKTIGIMIZ iJNiVERSiTELi KIZ iSTEDiKLERiMizi iSLiYOR"

• "ERMENi"

• "EsciNSEL OLDUGUNV BiLDiGiMizi BiLiYOR, iSTEDiGiMizi YAPAR"

• "S. U. KALAMISTA KOMiNisT BiR KULUBE UYE OLDUGU.

CUMHVRiYET GAZETESiNi DEVAMLI ALDIGI VE TOPLANTILARINA GiTTiGi"

• "ULUSAL ~iZGiDE OLDUdu. FARUK AKIN VE H. C. A.

SARIYERDE ORDUEViNDE BULUSUYORUZ. ONDAN SONRA

BOGAZi<;iLi BiziM KIZLARIN EVLElUNE GiTMELERiNi SOYLEDiK"

• "iRTicA YI DESTEKLEDiKLERi. KARDESiNiN BURSA YESiLIRMAK DERSANESiNE AiLESi TARAFINDAN BiLEREK GONDERiLDidi. DERSANE YETKiLiLERi iLE iRTiBATLI OLDUKLARI"

• "HER ORTAMDA iSLAM! SA VVNDUGU. ORUCUNV TAM TUTTUGU VE TATiLLERDE CUMA NAMAZI KILDIGI TESPIT EDiLDiGi"

• "AiLESiNiN iRTicACI OLDUGU. ANNESiNiN VE BABASININ NAMAZ KILDIGI. ADE'YE <;IKARKEN BABASI PARA VERDiGi AMA text i<;MEYECEKSiN DiVE TEMBiH ETTiGi.YVNANCA KVRSVNA GiTTiGi"

• "AiLESiNiN DiNDAR OLDUdu. OZELLiKLE iRTicACILARLA iRTiBATLI OLDUdu. ANNESiNiN OKULDAKi TORENLERE BiLE BASORTOLD GELDidi"

• "T. K. K. GiBi iSLAMi DDSDNCELERE SAHiP OLDUdu.

ORU<;LARINI TAM TUTTUGU VE CUMALARA GiTTiGi. BABASININ BES V AKiT NAMAZ KILDIGI"

20 )1----------

• "DiNi TERiMLER VE DUALAR KULLANIYOR. ORUCU TAM TUTTUGU"

• "AKRABASI t. S. A. r.t VE MiLLETVEKiLLiGi Y APTIGI"

• "BABASININ DUKKANINA HERGUN ZAMAN GAZETESi GELDiGi"

• "ODP NiN VE TKP GEN. BA~KANLARININ isiMLERiNi TANIYOR. SOL

BiR AiLEDE YETi~Ti. DENiz GEZMi~ iLE ttcut KiTAPLAR

OKUDUGU.MARMARA UN."

• "Y. Y. I IYI TANIYOR Y. A~IRI SOLCU BiR TIP DOKTORU.

<;E~iTLi KiTAPLARI V AR. iNTERNETE BAKILABiLiR."

• "ANNESiNiN VE HALASI BA~TA OLMAK UZERE AKRABALARININ TVRBANLI OLDUKLARI. ANNESiNiN HARBiYELiLERi GORDUGUNDE PANiKLEYip BA~INI A<;TIGr. ~UURLU iSLAMCI OLDUKLARI"

• "PE~iNE TAKTIGIMIZ KIZI HAMiLE BIRAKTI BEBEGi ALDIRDIK.

KULLANDIGI EviN ADRESi A. SOK.22\18 G. \iSTANBUL.

BiZLE KONU~TUGU TELEFONUNU SAKLAMASINI SOYLEDiK."

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

Name

11- "LisE.xIs" isimli Excel dosyasuun ozellikleri asagiya cikartilmistrr. LiSE.xls

GOKHAN ATMACA Ali TATAR

Last Saved By

Company

Last Revised Date

. ., . 200811 1107 19:39: 12 2009/03/21 20:43: 1 0 20,992

\C\diger\New Folder\LiSE.xls 327fd3213284d9c434fb9533ebdb15e8

Logical Size Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "LisE.xls" isimli Excel dosyasr incelendiginde, "Sayfa1" isimli calisma sayfasinda 44 kisinin ad ve soyadlanmn siralandigi, bu isimlerin karsisina bahse konu kisilerin felsefi, siyasi veya dini goruslerine ve kendilerine referans olan kisilere iliskin notlann ahnarak kisisel veri olarak kaydedildigi gorulmus olup soz konusu bu notlar arasmda;

• "A YDIN ORTABA~ REFERANS LiSTESiNDE"

• "ALEvi DOSTLARIMIZDAN"

• "MiLLiYET~i ~EVREDEN"

• "G. K. REFERANS"

• "~m"

• "N.

• "F.

S. C.

REFERANS"

ALBA YIN VERDiGi REFERANS LisTESiNDEN"

• "ALi TATAR REFERANS"

• "AYDIN ORTABA~I"

seklinde beyanlann yer aldig; gorulmustur,

21 )1----------

12- "BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls" isimli Excel dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrrustir,

BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls

Name

emre

Ali TATAR

Last Saved By

I ,.

Create Date

2008/11113 19:22:24 2009/0311121:29:18 37,888

\C\diger\New Folder\BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls bb2bblf93eccaOd31a3ce816f81cdb79

Last Revised Date

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BURAKTAN GELEN HARP OKULU.xls" isimli Excel dosyasi incelendiginde, "Sayfal" isimli cahsma sayfasmda 208 kisinin ad ve soyadlanmn srralandigr, bu isimlerin karsisina bahse konu kisilerin felsefi, siyasi veya dini goruslerine, irki kokenlerine, ozel hayatlanna ve cinsel yasamlanna iliskin notlann almarak kisisel veri olarak kaydedildigi gorulmus olup soz konusu bu notlar arasmda;

• "ALi TATAR REFERANS LisTESiNDEN"

• "HIRSIZ"

• "~m"

• "KE~"

• "N.

S.

REFERANS"

• "~EHiT KIZI"

• "AYDIN ORTABA~ REFERANS"

• "KARl KIZ DU~KUNU"

• "HOMOSEXSUEL"

• "KOMiNisT"

• "TARiKAT<;I"

• "SAPIK"

• "MiLLiYET<;=i <;EVREDEN"

• "PKK"

• "HRiSTiY AN"

• "ORTADA BOO"

• "KE~TAYFA"

• "SAPIK,PORNO DU~KUNU"

• "G. K. REFERANS"

• "TEKiRDAGDAN YETi~EREK, yONLENDiRiLDi."

• "PSiKOPAT"

• "T. SEVGiLiSi"

• "PSiKOPAT.DELi LAKABI"

• "KIZ KARDE~i KAP ALI FG ci"

• "C;OK C;ALI~KAN"

• -txt Ki~iYLE C;IKIYOR.O.D.

VE HA V ACI TEGM"

• "T.

ESVGiLisi"

• "HAP<;I"

------------~( 22 )~------------

• "UYU~TURUCU"

• -z: 'NiN SEVGiLiSi"

• "MOTOR"

• "PSiKOLOJiK SIKINTISI V AR."

• "ALEMCi.KIZ ARKADA~IYLA H.SONU EViNDE KALIYOR."

• "S. ~IKIYOR. DisiPLiNsiz"

• "SAPIK-KIZ DU~KUNU"

• "ALKOLiK. ~OK i~ER"

• -tcxt VE UYU~TURUCU KULLANIR."

• "PARA i~iN HER~EYi YAPAR."

• "HAP KULLANIR"

• "SAPIK iLi~KiLERi V AR"

• "PARA KAR~ILIGI ARKADA~LARINA KADIN AYARLAR."

• "SAPIK. ~OCUKLARA KAR~I A YRI BiR n.ctst V AR."

• "ARKADA~LARINA KIZ AYARLAMA tslxt VERELiM." " "ALKOLiK"

• "KADIN AYARLAR"

• "SATANisT"

• "FG DERSHANE GiTMi~"

• -zzrx PSiKOLOJisi V AR"

• "DisiPLiNsiz"

• "~OK DERS ~ALI~IR."

• "AiLESi FAKiR. GARiP DA VRANI~LARI VAR."

• "A~IRI ALKOL. UYU~TURUCU KULLANIYOR"

• "ASi. SiNiRLERiNE HAKiM DEGiL."

• "DERECELiK"

• "F. C. ALBAYIN REFERANS LisTESiNDEN"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur,

23 )t-----------

Name

13- "<;AGTAYDAN GELEN.xls" isimli Excel dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulmisur. <;:AGTA YDAN GELEN.xls

Title

Last Saved By

x

Ali TATAR

Company

Create Date

2008111122 19:31 :08 200910311721:38:08 36,864

\C\diger\New Folder\<;:AGTA YDAN GELEN.xls b361ge327f5a33ef43934796ffc1 aa94

Last Revised Date Logical Size

FuH Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "<;AGTA YDAN GELEN.xls" isimli Excel dosyasi incelendiginde, "Sayfa1" isimli cahsma sayfasmda 173 kisinin ad ve soyadlanmn siralandigi, bu isimlerin karsisma bahse konu kisilerin felsefi, siyasi veya dini goruslerine, irki kokenlerine, ozel hayatlanna ve cinsel yasamlanna iliskin notlann almarak kisisel veri olarak kaydedildigi gorulmus olup soz konusu bu notlar arasmda;

• "FEM VE

GUVEN-DER YAYINLARINA AiT

KiTAPLARLA

UNiVERSiTEYE HAZIRLANMI~"

• "KADINLARA KARSI A~IRI iLGiSi VAR, SIK SIK GENELEVE GiDiYOR,

FiKRi Y APISI BizE UYGUN"

• "AiLESi BALKAN GO(:MENi, AMCASI POLis"

• "SIK SIK GENELEVE GiDiYOR"

• "ALKOLiK"

• "BABASI VE AMCASI POLis"

• "CEP TELEFONUNDA AYETEL KURSi DUASI VAR, FG'Ci TAKiYYE

YAPIYOR OLABiLiR."

• "ERMENi"

• "ALE vi DOSTLARIMIZDAN"

• "F. C. ALBA YIN REFERAN LisTESiNDEN"

• "ALi TATAR'IN REFERANSIYLA"

• "~m"

• "KADINA DUSKUN"

• "MiLLiYET(:i (:EVREDEN"

• "PSiKOLOJisi BOZUK, KA VGACI"

• "KIZ DU~UKUNU"

• "UYU~TVRUCU"

• "S. O. REFERANSI"

• -ntsm.txsfz>

• "PSiKOLOJiK BOZUKLUGU"

• "PARA i(:iN YAPMAYACAGI ~EY YOK"

• "SAF VE KORKAK BiR Ki~i"

• "BABASI HASTA, MADDi DVRUMU ZAYIF"

• "ASIRI KADIN DU~KUNU"

• "ADD UYEsi"

• "AGZI GEV~EK"

------------~(24 )~------------

• "KADIN AY ARLAR"

• " AiLESi FAKiR"

• "ANNESi GAZiNO (ALISANI"

• "DERSLERi (OK tvt-

• "GENEL KUL TVRU VE iNGiLizCESi tvt-

• "BORDO BERE OLMAK iSTiYOR"

• "KIZ ARKADASI KAP ALI"

• "ERMENi ASILLI"

• "DERSLERi iYi, BRANS BiRiNcisi"

• "BABASI VE DA YISI POLis"

• "AYDIN ORTABASI REFERANS"

• "G. K. REFERANS"

• "N.

S. REFERANS"

• "ATEisT, GUvENiLiR"

• "S. P. REFERANSI"

!! "ALE vi DOSTLARIMIZDAN,

DESTEKLENMELi"

• "BizDEN, txcn.tzcest iYi"

• -tcxt VE KADIN DUSKUNU"

• "KA VGACI, ALKOLiK"

• "KVRTLERi SEVMiYOR"

• "YALAKA, USTLERLE ARASI Ivt, PORNO CD DAGITICISI"

Al"mESi

KAr~"sER

• "YALAKA, iYi BiLGiSAYAR BiLiYOR"

• "PSiKOPAT"

• "DEVRE 2. sr-

• "FETULLAH(I"

• "DEVRE 1. st-

• "KORKAK"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

HASTASI,

25 )~---------

14- "kuleli orner faruk albay.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya crkarnlnustir .

Name

kuleli omer faruk albay.doc

Last Saved By

dell

Create Date

I!.

200910711114:11:00 2009107111 14:30:00 27,l36

\C\diger\New Folder\kuleli omer faruk albay.doc 1c76ac798cef8249b87901d57168dee8

Last Revised Date

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "kuleli dmer faruk albay.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, bira sayfadan ibaret olan soz konusu belge iceriginde;

"Kuleli Askeri Lisesinde strateji kulubu kuruldu (okula merkezl planlamadan talimat geldi).

Daha sonra ogretim baskant 0. ayarlayzn demis.

Yzb ye telefon vermis su sirketi araytn buradan ders

18 yada 19.10.2007 tarihinde Mindlab sirketinin sahibi Luks jipiyle okula gelmis. Aslen Kanadali birisi(Kanada Yah. Olabilir). Bursa planlamada ogretmen albay T. K 'in enistesi oluyormus. Haftada 2 saat bu kulube ders veriyorlar 40 kisilik bir kulup. 2 ogretmeni geliyor.ogretmenlerden birisi 0. C. (anne-baba ingilizmis. Liseyi burada okumus o. ismini burada almts 40 yaslartnda babasz ingiltere 'de subaymts. Kandilli Kzz lisesi mezunu.

Bahcelievlerde oturuyor. Diger ogretmenin adz T. israilli. Israil ordusunda 2 yzl calismis .

Bu ders i biitun okullara ayarlamislar. Bunu okullarda ders olarak okutmak istiyorlar . Bu oyun 6-14 (ilkogretim) yas arasz cocuklara dusunme kabiliyetlerini gelistirmek icinmis.

0. J G. ingiliz ama 8 yasindan beri Tiirkiye'de liseyi kandilli kzz lisesinde okumus. Babasz Ingiliz ordusunda subay. Yzllar once kocasz terk etmis 2 cocugu var. Bahcelievlerde oturuyor.

Yzb. O. H. : Strateji derslerine gelen bayan O. J. 'yi tavlamaya {:alr~lyor. Onunla beraber ctktyor evine bzrakzyor. O. F. Albay kadma astltyor. 6. F. kadtnt gorunce "bunun yast kac? Evli mi? "tas gibi kadzn"" kendine iyi bakmis'' gibi laflar etmis. Kadznda bunu duymus. Komutani calistig) sirkete rapor etmis sirket istersen seni gondermeyelim baskasi gitsin demis ama kadtn yok demis. Kadzn daha sonra bunlarz 0. Yzb. Durumu anlatmis 0. yzb. Kadzndan korkmus. Komutant $ikllyet ettiyse benim kariyerime nokta koyar ben bu kadtna taktlmayaytm demis. Ama kadin da O. 'la ilgileniyor.

Sivil memur e. B. . okul komutantn biaiin bayanlan odastna {:agmp gorii~tiigiinii soyledi:

Ayrtca kadm zaaft oldugunu, sekreter secerken en iyi giyinenlerden ve bosanmak uzere olan veya bekar veya bosannuslan tercih ettigini belirtti. E. bu durumdan rahatstz, kendisinin irticact bir goriintiisii var. Biiyiik ihtimalle dinci ve oruc falan tututyor.

O.

F.

Albay Ud dersi altyor. Gene gtize! bir bayan kendi odastnda mesai saatinde

gelerek kendinse ders veriyor. N.

'e astltyor. N.

'ii sekreteri yapti."

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

------------~( 26 )~------------

15- "YENi YAPILANMA YONETiM VE GELi~TiRME.pdf" isimli "pdf" dosyasnun ozellikleri asagrya cikarnlrmsnr.

YENi Y APILANMA YONETiM VE GELiSTiRME.pdf 12/2010809:42:16PM

3,378,275

\C\diger\New Folder\YENi YAPILANMA YONETiM VE GELiSTiRME.pdf d8093e55f65101dc7735378c7a1644d4

Name

File Created Logical Size Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "YENi YAPILANMA YONETiM VE GELi~TiRME.pdf' isirnli "pdf" dosyasi incelendiginde, yirrni dort sayfadan olusan soz konusu belgenin daha once Veli KD<;DK, Dogu PERIN<;EK, Isci Partisi istanbul n Orgutu Binasmdan ve Tuncay GUNEY' den de elde edilen "ERGENEKON ANALiz YENi YAPILANMA YONETiM VE GELi~TiRME PROJESi iSTANBUL/29 EKiM 1999"

isimli dokumanla aym oldugu gorulmusttir.

Name

16- "PKKj.DOC" isirnli MSword dosyasuun ozellikleri asagiya crkarulmistir. PKKj.DOC

pc

OEM USER

Create Date

2004/04/28 10: 12:00

• . . t . 2004/07/2407:09:00

76,800

\C\diger\New Folder\PKKj.DOC 60472ce48773293afc497706715ae026

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "PKKj.DOC" isirnli MSword dosyasi incelendiginde, on sayfadan olusan soz konusu rnetin iceriginde;

KONGRA-GEL 9iZGiSiNE, YANj KURT HALKININ OZGUR jRADEsmE DAYALI e;OZUME KARSILIK, HERHANGj BjR SEJdLDE ONU MUHATAP ALMAYAN VE jNKAR TEMELjNDE GVNDEMLESTjRjLEN BU YENj SOYLEM, DUZEN tct e;OZUM ARAYISI PESjNDE OLAN BAZI e;EVRELERj DE HAREKETLENDjRMjSTjR. TURJ(jyE'DE KURTLERj MUHATAP ALMADAN SORUNA TEK TARAFLI e;OZUM ARAMA KONSEPTjNjN ONAY BULMASI, BjR YANDAN REJjMjN VE AKP HUKUMETjNjN YARATTJGI HAMLE jLE jLjNTjLjDjR. DiGER YANDAN MUCADELEMiziN KONGRA GEL SUREciNDEN SONRA YASADIGI SORUNLAR VE PAsiF KONUM iLE HAMLE YARATAMAMASI iLE BAGLANTILIDIR.

TUR!dYE'DE REFORMLARIN GELjSTjRjLMESj YONVNDE HIZLI BjR SUREe; jZLENjRKEN, BIZIM DURAGAN BjR KONUMDA KALISIMIZ, GENEL tc VE DIS KAMUOYUNDA TURKiYE'Yi HAMLE YAPAR BiR KONUMA, ORGUTUMUZU iSE SAVUNMA POZiSYONUNDA BiR DURUMA DUSURDU.

27 )1----------

KONGRA GEL PROJESi, KAYNAGINI ONDERLiGiN SAVUNMALARINDAN ALAN, KURDiSTAN'IN, ORTADOGU'NUN GUNUMUZ DUNYASININ SORUNLARINA, SOMUT VE UYGULANABiLjR r;6ZUMLER GETiREN, SjyASAL DOGRULTUSU VE cizots) SON DERECE NET BiR P ROJEDiR.

YILLIK KAMPANYA YURUTULURKEN DONEMSEL EYLEMLiLiKLERi BlRAKMAK; FESTivAL VEYA NEWROZ cist ETKiNLiKLERiN HAZIRLIKLARINI YAPARKEN KAMPANYA, AiDAT VE YAYIN (:ALISMASINI DURDURMAK; YEREL ETKiNLiKLERE KATILIMLARI DiGER r;ALISMALARIN 6NUNDE ENGEL G6RMEK VB. BiR r;OK r;ARPIK VE YANLIS ANLAYIS HALA ORTAMIMIZDA KENDiSiNi YASATMAKTADIR. BASARISIZLIGI DOGALLASTIRMAK, GERiLiGi VE DURAGANLIGI OLAGANLASTIRMAK, RUTiN VE SIRADAN BiR WR(jy(jSU tcnazu SiNDiREBiLMEK, ONDERLiK cizcisi VE APOCU FELSEFE iLE TABAN TABANA ZITLIK TESKiL EDER. BU ANLAYISLARA KARSI MUCADELE ETMEK VE BU YAKLASIMI ASMAK DuNEA{iN EN rEMEL (JZELESTjJ?jSj OLACAKTIR.

KONGRA-GEL iLANI ARDINDAN, UST YONETiMLERDE YASANAN BOSLUK,

ALTA DAHA DERiN YANSIMIS VE r;ETELESMEYE ZEMiN SUNAN BiR DURUM ORTAYA r;IKMISTIR. ONCULUK ANLAMINDA DOGAN BOSLUGUN GORULMESi VE TELAFi EDiLMESiNE YONELiK OLARAK, ONDERLiGiN, NEDEN SIK SIK, PKK'NiN YENiDEN iNSASINA VURGU YAPTIGINA, YASANAN TUM BU GELiSMELERi GOZ ONUNE ALARAK DAHA tri ANLAM VEREBiLiRiz."

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

'Name

17- "PAJKoi.RTF" isimli metin beIgesinin ozellikleri asagiya cikartilmistrr, PAJKoi.RTF

' •• I 12/2010809:42:16PM

151,556

\C\diger\New Folder\PAJKoi.RTF 50d2b53ad6eecc69d301bd63631bldfD

Logical Size

, Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri beIirtiIen "PAJKoi.RTF" isirnli Metin beIgesi incelendiginde, on uC; sayfadan olusan "TUM YOLDA~LARA" bashkli "Devrimci selam ve saygilar" ifadesi ile biten "P AJK YENiDEN YAPILANMA KOMiTESi" adiyla yazilrms "28 EKiM 2004" tarihli soz konusu beIge iceriginde PKK teror orgutu ve P AJK nin yeniden yapilanmasi ile ilgili bilgi ve degerlendirmelere yer verildigi gorulmustur

----------------~( 28

Title

Name

18- "Genelge.DOC" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnnstrr. Gene1ge.DOC

7-10 Kasun tarih1eri arasmda rum cahsma saha1armdan arkadaslann katrhrmyla Kadm Ozgurluk Hareketi genisletilmis koordin

Disip1in

BARAN

kandi1

2004/11111 15:17:00 2004/1111507:34:00 121,344 \C\Gene1ge.DOC

66d5807e48c8a881eec754b839895476

Author

Last Saved By

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Genelge.DOC" isimli MSword dosyasi incelendiginde, yedi sayfadan olusan "TUM ARKADA~ Y APISINA! Kadm Ozgiirliik

Hareketi Geni~letHm:i.~ Konrdtnasynn Toplannsr Sonne Raporudur" bashkh "Devrimci

selam ve saygdar 14. 11.2004" ibaresi ile sona eren soz konusu metin iceriginde;

"7-10 Kastm tarihleri arasznda tum calisma sahalarzndan temsilci arkadaslann katzlzmzyla Kadzn Ozgurluk Hareketi genisletilmis koordinasyon toplantzmzzz gerceklestirdik. Sozdar Avesta arkadastn mektubunun okunmaszyla basladigtmtz, Sema (Fatos Saglamgoz) arkadast sehadetinin yildonumunde anarak noktaladigimiz toplanumizda Kongra-Gel genisletilmis yilriame konseyi toplanttst sonuclanmn aktanmi, 5. kadzn kongresinden sonra yurutulen kadzn caltsmalanntn aktartmt, brgtasel durum degerlendirmesi; yeniden yaptlanma ve planlama-diizenleme giindem maddeleri altznda yuriaiden tarttsmalarla yasadigtmiz sorunlarz dogru ve yeterli degerlendirerek daha gucli: ve iddialz adtmlart atmamzzz saglayacak ortak anlaytst ve daha orgiaiu bir sistem mekanizmasznz olusturmaya calistik:

PAJK f;ALISMALARINA iLiSKiN

5. Kadzn Kongresi kararlarz geregi P AJK calismalari PAJK'm yeniden yaptlandtnlmast ve O.K.B. caltsmalan olarak iki temel alanda komitelesme tarzi ile caltsmalann yuriaulmesi esas altnnusttr. Yeniden yaptlanma calismalan PAJK'm yeniden yaptlanma komitesi, egitim komitesi, bastn-yaytn komitesi biciminde orgialendirllmis, yeniden yaptlanma komitesi biinyesinde yogunlaijma ve tarttsma, arkadas yaptstntn goriiij ve imerilerinin altnmastna doniik caltsmalar yuriaiderek bir genelge ile sonuclandtrtlmis, egitim komitesi kapsaminda erkek arkadaslann egitim devresi sonuclandtnlarak diizenlemeleri yaptlmts, Maxmur ve Xinere'de iki yeni egitim devresi baslaulmis, baszn calismalan bilesimin tamamlanamamaszndan kaynaklz komite tarzzna kavusturulamamis, dis basznzn beslenmesine donuk calismalar yurutulmustur. P AJK yeniden yapzlanma caltsmalart genel calismalarin yogunlugundan ve kendini orgutleme yetersizliginden kaynaklz zaman a yayilmtsttr.

Kongra-Gel calismalanna doniik goriiijme notu tarttsmalannda ve koordinasyon toplanulartnda at;lga ctkan goriiij ve iineriler aktanlarak caltsmalar beslenmeye t;allijllmlij, ancak orgiltsel sistem sorunlarznzn asilamamis olmaszndan kaynaklz yeterince gucli; katzlzm saglanamamistir.

PKK'nin yeniden insast caltsmalannm guclendirilmesi amaclt PAJK biinyesinde bir komisyonun orgialendirilmesi planlanmts.ancak calismalartn yogunlugu, kadro ve planlama yetersizligi gibi nedenlerle yasamsallasttnlamamis, caltsmalara yeterli katkz sunulamamtsttr.

------------~( 29 )~------------

Pratik ve askeri calismalar dtstnda yogunlasma calismalan surdurulmus, belli sonuclar altnmtsttr. YJA-Star adina dort eylem gerceklestirilmis, HPG adtna gelistirilen eylemlere aktif katihm saglanml~tlr.

Biri yuriame dilzeyinde (Tekosin ark), biri eylem (Slav ark) ve ikisi causma olmak iizere top lam dart arkadas sehit dusmus, sehit Beritan akademisinde bir intihar yasanmistir.

Ideolojik (:alr~malara Iliskin

l-Yeni paradigmanzn yasamsallasttrtlmast oncelikle zihniyette bir donusiimu gerektirdiginden Onderligin 'Bir Halki Savunmak' adlt eserin temel egitim materyali olarak esas altntp tiim caltsma alanlartnda kadro ve kitleye doniik kapsamlt egitim programma kavusturularak oziimsetilmesi. Savunmanzn anlasiltr kiltnmasi icin PAJK'zn 'Actklayici Bilgiler' icerikli bir kitap haztrlamast

Propaganda-Ajitasyon Faaliyetine Iliskin

I-Kritik gelismelere karst kitleleri silrekli duyarlt ktlmak, dimem perspektiflerinin ulasmastnt ve zamantnda harekete gecmesini saglamak amactyla enformasyon, ajitasyon ve propaganda faaliyetlerinin silreklilestirilmesi ve kitle iletisim araclanntn (tv, radyo, gazete, dergi) etkili kullantlmast

"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

Name

19- "2.PDF" isimli "pdf" dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir. 2.PDF

, "

11/29108 04:40:58PM

31,424,578

\C\2.PDF 07ge7291804097a730c27a1e7dOl12cO

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "2.PDF" isimli "pdf" dosyasi incelendiginde, yuz on bes sayfadan olustugu, ilk sayfasmda "Mossad Chain of Command" bashkh organigram tarzinda hazirlanmis bir grafik oldugu; ikinci sayfasmda "CIA CLiNTON BAGLANTISI" bashkh bir yazi oldugu; ardindan "BiLGi NOTLARI" bashgi altmda ve "Saygilarmnzla," ifadesiyle sona eren "SOL' DAN UYARI SiNYALLERi", "AMERiKAN KONSOLOSLUKLARI SUREsiz KAPATILDI", "MEHMET EYMUR VE MEDYADA YER ALAN HABERLER", "JANDARMANIN MODERNiZASYONU EMNiYET GU<;LERiNiN RAHATSIZLIGI", "DUGMELER VE MA~ALAR", "UYARININ ARDINDAN GELEN OPERASYON VE YANKILARI" bashkli yazilarm yer aldigi;

30 )r-----------------

Belgenin devammda "DEVRiMCi SOL" isimli derginin "Temmuz 2000" tarihli 15. Sayismm oldugu;

Devaminda "HUCRE POLiTiKASI UYGULAMA YA NiYETLENENLERi

UYARIYORUZ" baslikli yazi oldugu;

i~yi Partisi Dogu Perincek' in 13 Arahk 2000 tarihli "UYARIYORUZ:BATI TURKiYE' vt iC;TE VE DI~TA SiLALI <;ATI~MALARA SfJRfJKLUYOR" bashkli basin bildirisinin oldugu;

SOZ konusu belgenin 13. Sayfasmdan itibaren "Ozel Kuvvetler Komutanhgi" bashkli ait "GiZLi" damgah ve muhurlu, degisik tarihlere ait, genel olarak "Mesut YILMAZ" ile ilgili Mesaj Formlarnun oldugu;

Devammda Sisli 3 No' lu Icra Mudurlugune ait 1992 tarihli bir Bilirkisi Raporunun oldugu; Devammda Korkmaz vtorr- e ait icra belgelerinin oldugu;

SOZ konusu belgenin 33. Sayfasmdan itibaren, daha once sorusturma kapsammda Tuncay GUNEY, Veli KUC;UK, Dogu PERiN<;EK, Mehmet Adnan AKFlRAT ve Umit OGUZTAN' dan da ele gecirilen ve Ergenekon Silahh Teror Orgutunun ana dokumanlanndan olan "ULUSAL MEDYA 2001" isimli pdf belgesinin oldugu gorulmus ve bahse konu belgenin ust kismmm numaralandmlmanus olmasi sebebiyle Ergenekon iddianamesinin ek klasorlerinin bulundugu internetten indirilmedigi degerlendirilmistir.

Belgenin 50. Sayfasmdan itibaren "CUMHURiYET GAZETESi RE/ORGANiZASYON <;ALI~MASI" bashkli "10:44 17.06.2000 Hayrettin ERTEKiN" ibaresi ile sona eren bir yazi oldugu;

Devaminda "iLLAGAL OLA YLAR iLE n.cn.t GENEL RAPORUM." bashkh yazi oldugu;

Devammda "Yakup Kiirsat YILMAZ" isimli sahsa ait Arsiv Projesi Salus Bilgileri Formu oldugu;

Devamina iki erkek sahsin ellerinde silahlarla cekilmis fotografmm oldugu ve fotografin alt kisimlannda S.HO~TAN ve A.GANi KIZILKA Y A yazdigi;

Belgenin 70. Sayfasmdan itibaren Ergenekon Teror Orgiitiinii anlatan el yazmasi bir orgiit semasmm oldugu:

31 )1----------

Devammda "Rebert Scott Trasher" isimli sahsa ait kisisel bilgilerin, ozgecmis ve irtibat bilgilerinin oldugu;

Devaminda "Mesut YILMAZ" ve "Gunes T ANER" isimli saluslarla ile ilgili istihbari bilgilerin oldugu;

Devaminda sorusturma kapsammda gozaltina alman Veli KUC;UK' tin uniformali resminin, Mesut YILMAZ' m bir gurup ile birlikte yemek yerken cekilmis fotografmm ve Mesut YILMAZ ve Korkmaz vtorr- in birlikte cekilmis fotografimn oldugu gorulmustur,

20- "P ANZEHIR.DOC" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnustir.

Name

PANZEHlR.DOC LOVE

OPEY A.

OPEY A. STRATEJi

. •. . 2000104/25 10:57:00 2000112115 19:00:00 232,448

\C\P ANZEHIR.DOC 5686bcb3206a9ad5d31520259b6da2b4

Title

Author

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "P ANZEHIR.DOC" isimli MSword dosyasi incelendiginde, otuz dort sayfadan olusan belgenin daha once sorusturma kapsaminda Mehrnet Sener ERUYGUR, Urn it OGUZTAN ve Hasan Atilla UGUR isimli sahislardan da ele gecirilen "Panzehir, Etnik/Bdlucu Operasyonlarm Tasfiyesi, Kiirt Hareketi ve Turk-Kurt Kardesligl" isimli belgeyle ayru icerige sahip oldugu gorulmustur. Aynca bahse konu belgenin ust kismmm numaralandmlmamis olmasi sebebiyle, intemetten Ergenekon iddianamesinin ek klasorleri icerisinden indirilmedigi degerlendirilmistir.

Name

21- "DSC00127.JPG" isimli resirn dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmsnr. DSC00127.JPG

10/25/0807:40:06PM

62,509

\C\DSCOO 127.JPG 86922e61dd353d4d6ea379aclddd4a89

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "DSC00127.JPG" isimli resirn dosyasi incelendiginde Terorist basi Abdullah OCALAN' in fotografimn oldugu gorulmustur.

32 )~-----------------

Name

22- "DSCOOlS4.JPG" isirnli resim dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmsnr. DSC00154.JPG

12/2010809:42:16PM

279,564

\C\diger\New Folder\DSC00154.JPG 6edc350663ac1782fef52c7a457c865a

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "DSCOOlS4.JPG" isirnli resim dosyasi incelendiginde, daghk bir bolgede, sigmak ya da magara benzeri bir yerden disannm gorunumunu gosteren bir fotograf oldugu gorulmustur.

Name

23- "piyade okulundan flash.wav" isirnli ses dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnusnr. piyade okulundan flash.wav

12/2010809:42:18PM

11,028,480

\C\diger\New Folder\piyade okulundan flash.wav 18b1c10bea92eb342236f3ab91cca6d4

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "piyade okulundan flash.wav" isimli ses dosyasi incelendiginde, 45:57 dakikahk bir ses dosyasi oldugu, ses dosyasmm kalabalik bir ortarnda gerceklesen konusmalann kaydmdan ibaret oldugu, genellikle bir kisinin konustugu ve bu kisinin digerlerine "Cocuklar" seklinde hitap edip anlattigi konularIa ilgili ara sira soru sordugu anlasilmis, konusma iceriklerinden ortarnm askeri bir okuldaki derse ait oldugu ve sahislann askeri kisiler olduklan degerlendirilmistir.

Name

24- "LOBi.pdf" isirnli "pdf" dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulrmsnr. LOBi.pdf

12113/0810:29:44PM

3,358,094

\C\diger\LOBi.pdf

97aec602c1581696df134cd61af20619

File Created

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "LOBi.pdf' isirnli "pdf" dosyasi incelendiginde, daha once operas yon kapsarnmda gozaltma alman Umit OGUZTAN, Tuncay OZKAN, Adil Serdar SA(:AN isirnli sahislardan da elde edilen LOBi isirnli orgut belgesi ile aym icerige sahip oldugu gorulmustur.

------------~( 33 )~------------

"Diger \ New Folder \ BUR(::iN YUZBA~I <;ALI~MA" isiMLi KLASO

Name

25- "BURCINOZTURK.txt" isimli metin belgesinin ozellikleri asagiya cikartilmistir. BURCINOZTURK.txt

12/20108 09:42: 10PM

464

\C\diger\New Folder\BUR<;:;iN YDZBASI <;:;ALISMA \BURCINOZTURK.txt ca4cde70f8662617ec00634ec3e12161

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BURCINOZTURK.txt" isimli metin belgesi incelendiginde,

"user:burcinozzturk ~ifre:boz112233 tag: burcin ozturk, Ben kedim ve okulum, Burcin Ozturk"

seklinde ibarelerin oldugu gorulmustur.

Name

26- "BURCINOZTURK.wmv" isimli ses dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstrr. BURCINOZTURK.wmv

12/20/0809:42:lOPM

12,494,786

\C\diger\New Folder\BUR<;:;iN YDZBASI <;:;ALISMA \BURCINOZTURK.wmv Ocb85eOdOb62bfc715bbOd894527bd17

-File Created -

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BURCINOZTURK.wmv" isimli ses dosyasi incelendiginde, 03 :21 dakikahk bir goruntu dosyasi oldugu, goruntunun basmda ekrana "BEN KEDiM VE OKULUM ANILAR-1 HAZIRLA YAN BURc;iN OZTURK" yazismm geldigi, goruntunun devammda resimlerden olusan bir slayt gosterisinin yer aldigi ve bu resimlerde bayan bir sahsin degisik kisilerle ve yalmz halde fotograflannm bulundugu, bu fotograflar arasmda aym bayamn askeri subay uniformasi ile de resimlerinin oldugu gorulmustur.

Name

27- "BUR<;iN OZTURK FOTOS.pdf" isimli "pdf" dosyasmm ozellikleri asagiya cikartrlrmstrr.

BUR<;:;iN OZTURK FOTOS.pdf 12/20108 09:42: 14PM 17,138,280

\C\diger\New Folder\BUR<;:;iN YDZBASI <;:;ALISMA \BUR<;:;iN OZTURK FOTOS.pdf 868fcle1563aa78e034f30de3bb84d79

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BUR(:iN OZTURK FOTOS.pdf' isimli "pdf" dosyasi incelendiginde, on uc sayfadan olustugu ve iceriginde bayan bir sahsm degisik kisilerle ve yalmz halde fotograflannm bulundugu, bu fotograflar arasmda aym bayamn askeri subay uniformast ile de resimlerinin oldugu gorulmustur.

------------~( 34 )~------------

"Diger \ Bildiriler" isiMLi KLASO

28- "Devrimci Karargah 1 nolu Bildiri.docx" isimii MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmisnr.

Devrimci Karargah 1 nolu Bildiri.docx

Name

Author

I' •

System

System

Computer 2009107/0721:00:26 2009107/1114:30:04 14,764

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 1 nolu Bildiri.docx 75959766a5bde532ec47588281a1ad23

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Create Date

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri beIirtiIen "Devrimci Karargah 1 nolu Bildiri.docx" isimii MSword dosyasmm uc sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah Inolu Bildiri" "Tiirkiye i~-;i snnfma, emekci halklarma ve tiim diinyamn devrimci gtielerine duyurulur:" bashklanru tasidigi ve "07.08.08" tarihli bir beIge olup Devrimci Karargah isimii teror orgutunun propagandasim icerdigi gorulmustur.

29- "Devrimci Karargah 2 nolu Bildiri.docx" isimii MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir.

Devrimci Karargah 2 nolu Bildiri.docx

Name

Author

System System Computer

. J. 2009107/0721:00:26

2009107/11 15 :25 :28 24,515

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 2 nolu Bildiri.docx 0870b6402e1e70dca5b2fed5e834862e

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri beIirtiIen "Devrimci Karargah 2 nolu Bildiri.docx" isimii MSword dosyasuun sekiz sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah 2 nolu Bildiri" "Tiirkiye i~-;i snufma, emekci halklanna ve tiim diinyanm devrimci gticlertne" bashklanm tasidigi ve Devrimci Karargah isimii teror orgutunun propagandasim icerdigi gorulmustur .

35 )t----------

30- "Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir.

Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri.docx

Author

System

., = System

Computer 2009107/0721 :00:28 2009107111 14:27:12 20,267

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri.docx 3bbO 1 048395383309142fl e855ef4979

Create Date

Company

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasmm on u9 sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah 3 nolu Bildiri"

"DEVRiMCi KARARGAH DEVRiMCi SOL+LA ARTIK DAHA GU<;Lin."

bashklanm tasidigi ve Devrimci Karargah isimli teror orgutunun propagandasim icerdigi gorulmustur.

31- "Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagrya cikarttlrmstrr.

Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri.docx

Author

System

System

Computer 2009107/0721 :00:28 2009107111 14:28:02 16,038

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri.docx c2f7cd9aff897f08b4c219fD077aeIge

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasuun dort sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah 4 nolu Bildiri'' "Tiirkiye Proletaryasma ve Emekci Halklarma Duyurulur;" bashklanm tasidigi ve Devrimci Karargah isimli teror orgutunun propagandasmi icerdigi gorulmustur.

36 )~----------------

i. 1

32- "Devrimci. Karargah 5 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlmistrr.

Devrimci Karargah 5 nolu Bildiri.docx

Name

Title

Author

System

System

Computer 2009/07/0721:00:28 2009/07/11 14:30:38 13,593

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 5 nolu Bildiri.docx 551444e40c460c42ee7c12dd9f22b27c

Last Saved By

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrimci Karargah 5 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasnnn iki sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah 5 nolu Bildiri" "Selam Olsun istanbul'dan Gazze'ye ... " bashklanm tasidigi ve Devrimci Karargah isimli teror orgutuntin propagandasmi icerdigi gorulmustur.

33- "Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmisur.

Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri.docx

Name

I!

System

System

Computer 2009/07/07 21 :00:28 2009/07/11 14:31 :06 12,739

\C\diger\Bildiriler\Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri.docx 45f65176d30cc4727e56c6788e5clfad

Last Saved By

Last Revised Date

Create Date

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri.docx" isimli MSword dosyasnnn iki sayfadan ibaret oldugu, "Devrimci Karargah 6 nolu Bildiri" "Tel Aviv'in Saldrrrsr Piiskiirtiildii! .. " bashklanm tasidigi ve Devrimci Karargah isimli teror orgutunun propagandasuu icerdigi gorulmustur,

37 )1---------

34- "PG Anakarargah Komutanhgi 12 Agustos 2008 tarihli Mesaji.docx" isirnli MSword dosyasuun czellikleri asagiya cikartilrmstir.

PG Anakarargah Komutanhgi 12 Agustos 2008 tarihli Mesaji.docx

Name '

Author

System

System

Computer 2009107/0721 :00:28 200910711114:33:54 12,683

\C\diger\Bildiriler\PG Anakarargah Komutanligi 12 Agustos 2008 tarihli Mesaji.docx 73fe8dc543f452a25127be37976b6802

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve czellikleri belirtilen "PG Anakarargah Komutanhgi 12 Agustos 2008 tarihli Mesaji.docx" isirnli MSword dosyasmm bir sayfadan ibaret oldugu, "PG Anakarargah Komutanhgi 12 Agustos 2008 tarihli Mesaji" bashgim tasidigi, "Halkumza ve Kamuoyuna!" hitabiyla baslayip "HPG Anakarargah Komutanhgi" ibaresi ile sona erdigi ve Devrirnci Karargah isirnli teror orguttmun propagandasuu icerdigi gorulmustur.

35- "TUM BiLDiRiLER PRENT SCREEN.docx" isirnli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartrlrrusnr.

TOM BiLDiRiLER PRENT SCREEN.docx

Name

Title

Last Saved By

System

t34257951 Computer 2009107/0721:00:28 2009107111 15:08:30 6,375,120

\C\diger\Bildiriler\TOM BiLDiRiLER PRENT SCREEN.docx 9b0551a55ble1576629784d52ge163de

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "TUM BiLDiRiLER PRENT SCREEN.docx" isirnli MSword dosyasi incelendiginde elli bir sayfadan ibaret soz konusu beIge iceriginde Devrirnci Karargah isirnli teror orgutunun degisik tarihlerde ve bashklarda yaymladigi ve propaganda icerikli bildirilerinin ekran goruntulerinin kaydedildigi gorulmustur,

38 )r-----------------

36- "Tiirkiyeli bir devrimciden Tiirkiye Devrimci Hareketine.docx" isirnli MSword dosyasmm czellikleri asagiya cikartilmistir.

Turkiyeli bir devrimciden Turkiye Devrimci Hareketine.docx

Name

Title

System

System

Computer 2009/07/0721:00:30 2009/07111 14:35:38

I! 22,613

\C\diger\Bildiriler\Ttirkiyeli bir devrimciden Turkiye Devrimci Hareketine.docx b7d9185ceaa5eaff772d561e52197eb5

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Tiirkiyeli bir devrimciden Tiirkiye Devrimci

Hareketine.docx" isirnli MSword dosyasi incelendiginde on bes sayfadan ibaret olan belgenin "Tiirkiyeli bir devrimciden Tiirkiye Devrimci Hareketine Siper Y oldashgma Cagrr" bashgim ve "12 Agustos 07" tarihini tasidigi, "Emir Adnan Demirci" adiyla yazilmis soz konusu belgenin;

Last Saved By

Author

Company

Create Date

Last Revised Date

Full Path

Hash Value

"

Gun 0 giindiir ..

Liberter, reformist, ytlgtn, yenilgin tavnn ytktlmast ..

Daragaclannda, zindanlarda, namlu imlerinde halklartn kardesligini siarlasuranlann bayrak edilmesi giiniidiir.

Giin Tiirkiye halkuun devrimci karargahtm olusturmantn giinudur. "

seklinde beyanlarla sona erdigi gorulmustur,

37- "HPG Ana Karargah Komutanhgma.docx" isirnli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmsnr.

HPG Ana Karargah Komutanligma.docx

Name

Author

• . J. .

System

System

Computer 2009/07/08 18:44:16 2009/07111 15:38:46 13,175

\C\diger\Bildiriler\HPG Ana Karargah Komutanligina.docx c23cc655dae5d59a7dcl54cla2e321ef

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "HPG Ana Karargah Komutanhgma.docx" isirnli MSword dosyasmm iki sayfadan ibaret oldugu, "HPG Ana Karargah Komutanhgma" bashgmi ve "29 Nisan 2009" tarihini tasidigi, "Y oldaslar" hitabiyla baslayip "Devrimci Karargah" ibaresi ile sona erdigi ve Devrirnci Karargah isirnli teror orgutunun propagandasmi icerdigi gorulmustur.

39 )1----------

38- "Zap Seferinin Korku ve Sefaleti.docx" isimli MSword dosyasunn ozellikleri asagiya cikartilrmstrr .

Name

Zap Seferinin Korku ve Sefaleti.docx

Title

Last Saved By

Author

System

System

Computer 2009107/0721 :00:30 2009107/11 14:36:30 14,915

\C\diger\Bildiriler\Zap Seferinin Korku ve Sefaleti.docx c62d195743700c03c013047b42fefcd7

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve czellikleri belirtilen "Zap Seferinin Korku ve Sefaleti.docx" isimli MSword dosyasi incelendiginde alb sayfadan ibaret olan belgenin "Zap Seferinin Korku ve Sefaleti" basligim ve "9 Mart 2008" tarihini tasidigi, "Emir Adnan Demirci" adiyla yazilrms soz konusu belgede;

" ... Birkac ay once, Dagllca zaferiyle Turk siyasetinde ve fasist toplumsal yapzda dogurulmus olan hava, Stkefta Brindara'ntn yalctn kayalzklarznda paralanmtsttr.

Savasin politikantnbaska araclarla devamz oldugunu ve bu saflasmada kendilerinin politik olarak ne kadar zararlz cikuklanni Turk generalleri Clausewitz'den ogreniyorlarsa, PKK gerillastm yenemeyeceklerini de Mao'dan ogrensinler. Arazide gerilladan aldzklarz dersi sihirbazltk numaralarzyla kamuoyundan gizlemeyi basartyorlar ama, sonuclartnt saklamak miankun olmuyor ... "

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

40 )~-----------------

39- "HPG Anakarargah Komutanhgi aciklamasi.docx" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir.

HPG Anakarargah Komutanligi aciklamasi.docx

Name

Title

Author

System

System

Computer 2009107/0818:44:16 2009107/1115:37:14 12,655

\C\diger\Bildiriler\HPG Anakarargah Komutanhgi aciklamasi.docx f8cf6b1ac72cffcc85d0913eb03ecfe5

Last Saved By

Company

Create Date

Last Revised Date Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "HPG Anakarargah Komutanhgi acrklamasi.docx'' isimli MSword dosyasmm iki sayfadan ibaret oldugu, "HPG Anakarargah Komutanhgi aciklamasr" bashgiru ve "29 Nisan 2009" tarihini tasidrgi, "Tiirkiye devrimci-demokratik kamuoyuna" hitabiyla baslayip "HPG Anakarargah Komutanligi" ibaresi ile sona erdigi ve Devrimci Karargah isimli teror orguttmun propagandasmi icerdigi gorulmustur,

41 )t----------

l· {/I' to

"Diger \ DevrimciKarargah" isiMLi KLASO

Name

40- "P ASAM.DOC" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir. PASAM.DOC

xx

Create Date

I!

2009106/20 18:45:00 2009106/2815:51:00 30,720

\C\diger\DevrimciKarargah \P ASAM.DOC 17408999ab8de5e8a0245427459455fc

Last Revised Date

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "PASAM.DOC" isimli MSword dosyasi incelendiginde, iki sayfadan ibaret olan soz konusu metin iceriginde;

Aglr olacak ama yazmaltytz.

1984 ytltnda P KK'nzn Eruh saldtrtst nastl analiz edilememisse, Ergenekon sureci de ne yaztk ki Genelkurmay karargahtnda dogru durust irdelenmedi.

Eger iyi bir degerlendirme yapilsaydi; bugiin TSK bu hale dusurulmezdi.

Pasam!

"Onlar" gercegi aramtyorlar kif

"Onlar" sizin darbe yapmayacagtntzt da biliyorlar; stk sik TSK'nin darbe yapmayacagi sozunu tekrarlamaniza gerek yok!

Iyi niyetli cabalartnizla devletinizi korumaya caltstyorsunuz.

"Onlar" bu cabalanntzla daha da gucleniyorlar. Sizi kendilerine muhatapyaptyorlar.

Evet Pasam!

Bugiin gayri nizami kuvvetlere karst yigitr;e miicadele veren, diinyadaki saygtnlig: tarttstlmayacak bir orduya sahipsiniz. Bunu bircok bedeller odeyerek; hatalar yaparak basardtniz.

Ama bu savastn bir yoniinu unuttunuz; psikolojik harp.

Bu nedenle TSK'ya karst bugiin yurutiilen psikolojik savastn maglubu gibi gozukiiyorsunuz. Demek TSK bu konuda hie; iyi durumda degilmis.

Demek TSK psikolojik harbi bilmiyormus.

Demek bir zamanlartn psikolojik savastnt yuruten icinizdeki Gladyo Okyanus otesinden yonetiliyormus.

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur,

42 )1---------

41- "BiN SELAM OLSUN DEVRiMCiLERE.avi" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmisnr.

BIN SELAM OLSUN DEVRiMCiLERE.avi 07/07/091O:00:52PM

65,345,578

\C\diger\DevrimciKarargah\BIN SELAM OLSUN DEVRiMCiLERE.avi 00613234bbe887b779434bb4686c27D

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BiN SELAM OLSUN DEVRiMCiLERE.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 03:52 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntunun basmda ekrana "BU ViDEO DEVRicMi BEKTAS TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR" yazismm geldigi, daha sonra bir muzik esliginde "Hiiseyin iNAN" "Deniz GEZMiS" "Ibrahim KA YP AKKA Y A" "Yusuf ASLAN" "Mahir <::A YAN" "Ali HA YDAR" isimli kisilerin resimlerinin sunuldugu, ardindan "KAHRAMANLAR OLMEZ YASASIN GERiLLA Y ASAASIN DEVRiMCiLER" "DEVRiMCi YOL" yazilannm ekrana geldigi gorulmustur.

Name

File Created Logical Size Full Path

Hash Value

Name

- - - -

42- "Devrirn Kahrarnanlari_.avi" isimli video dosyasnnn ozellikleri asagiya cikartrlmistir, Devrim Kahramanlari .avi

07/07/0910:01:04PM

14,717,690

.,

I' •

Full Path

\C\diger\DevrimciKarargah \Devrim Kahramanlari _. avi 02f8120e92190 1 ba1 db9cfe6e 1f42634

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrirn Kahrarnanlari_.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 03: 12 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntunun basmda ekrana "Onlar Bizirn Iein Yasadilar Ve BizIer Iein Oldiiler .. " yazismm geldigi, daha sonra bir muzik esliginde aralannda "Nazim HiKMET" "Ahmet KA YA" "Deniz GEZMiS" "Hiiseyin iNAN" ve "Yusuf ASLAN"m da bulundugu bazi kisilerin resimlerinin sunuldugu, ardmdan goruntunun sonunda "Onlar Bizim Onurumuz Yasasin DEVRIM Kahrolsun Facizm .. " yazilannin ekrana geldigi gorulmustur.

43- "Devrirn Miizigi Mitralyoz.avi" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulrrustrr .

Name

Devrim Muzigi Mitralyoz.avi 07/07/09 1O:01:08PM 32,440,208

\C\diger\DevrimciKarargah \Devrim Muzigi Mitralyoz.avi 14a65fd36a30b3de5afc5bc9fa12e9b1

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrirn Miizigi MitraIyoz.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 03 :54 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntu iceriginde kan, siddet ve ozgurluk ogelerini iceren bazi karikatiirel cizim ve resimlerin bir muzik esliginde sunuldugu gorulmustur.

------------~(43 )~-----------

Name

44- "DEVRiM_BiTMEZ.avi" isimli video dosyasmm ozelliklcri asagiya cikarnlrmstir. DEVRiM BiTMEZ.avi

07/07/09 11:08:40PM

56,223,626

\C\diger\DevrimciKarargah \DEVRiM _ BiTMEZ.avi 276170090bc1f2b6c4c39775468d64f2

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "DEVRiM BiTMEZ.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 03 :25 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntunun basmda ekrana "TiTREYiN F A~isTLER GAH'LILAR GELiYOR" yazismm geldigi, daha soma bir muzik esliginde aralannda "Deniz GEZMi~" "Huseyin WAN" ve "Yusuf ASLAN"m da bulundugu bazi kisilerin resimlerinin sunuldugu, "TEK YOL DEVRiM" yazilanmn ekrana geldigi gorulmustttr.

Name

45- "Devrimci Karargah Komutam Orhan Yilmazkaya Son Gorevi.avi" isimli video dosyasuun ozellikleri asagiya cikartilrmsnr.

Devrimci Karargah Komutam Orhan Yilmazkaya Son Gorevi.avi 07/07/09 11 :09:04PM

18,577,382

\C\diger\DevrimciKarargah\Devrimci Karargah Komutam Orhan Yilmazkaya Son Gorevi.avi

382ffd20bdged6bfD771485ab470325d

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Devrimci Karargah Komutam Orhan Yilmazkaya Son Gorevi.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 01 :26 dakikahk bir geruntu oldugu ve iceriginde 27 nisan 2009 tarihinde istanbul'da cikan catismada oldurulen terorist Orhan YILMAZKA Y A'nm olay anmda polis telsizinden yaptigi konusmalann oldugu gorulmustur.

46- "fevzi kurtulus-cunku insaniz.avi" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnustir.

Name

fevzi kurtulus-cunku insaniz.avi 07/07/09 11 :09: 12PM 38,404,366

\C\diger\DevrimciKarargah\fevzi kurtulus-cunku insaniz.avi bblOdOc3b416c9249d6790776f8addOO

File Created

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "fevzi kurtulus-cunku insaniz.avi" isimli video dosyasi incelendiginde 05:16 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntunun sol ust kosesinde "24" yazismin bulundugu, goruntunun basmda ekrana "FEVZI KURTULUS" "CUNKU INSANIZ" yazisinm geldigi ve genel olarak bir sarki esliginde, eski bazi eylem ve gosterilere iliskin goruntulerin, Deniz GEZMi~'in yargilanmasi ile ilgili goruntulerin sunuldugu gorulmustur .

------------~( 44 )~------------

47- "orhan yilmazkaya kirsal.mpg" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnustir,

Name

orhan yilmazkaya krrsal.mpg 07/07/0911:09:30PM 28,889,088

\C\diger\DevrimciKarargah \orhan yilmazkaya krrsal.mpg ab27e3c774dOd53791bObd8cc82c9bfb

File Created

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhan yilmazkaya kirsal.mpg" isimli video dosyasi incelendiginde, 09:56 dakikalik bir goruntu oldugu ve iceriginde terorist Orhan YILMAZKAYA'ya ait, teror orgutu propagandasi yapilan bir konusmarnn bulundugu anlasilmisnr.

48- "orhan yIlmazkayaB7 _egitimi(2).mpg" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmistir.

Name

orhan yilmazkayals? _ egitimi(2).mpg 07/07/0911:09:36PM

4,327,424

\C\diger\DevrimciKarargah \orhan yilmazkayals? _ egitimi(2).mpg Ob64dbfd4d2b85eblle043984ff165e6

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhan yIlmazkayaB7 _egitimi(2).mpg" isimli video dosyasi incelendiginde, 00:34 dakikahk bir goruntu oldugu goruntunun bozuk oldugu ancak arka planda "hazir" "tetigi cek" seklinde konusmalann gerceklestigi ve ardmdan bir patlama sesinin duyuldugu anlasilmisnr.

Name

49- "Orhan Yilmazkaya'mn yolunda_Olmeye.avi" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartrlrmsnr.

Orhan Yilmazkaya'nm yolunda olmeye.avi 07/07/09 11 :09:36PM

26,380,566

\C\diger\DevrimciKarargah \Orhan Y ilmazkaya'nm yolunda _ olmeye.avi 820176fdd43bldd4cbf8507b607d28Ia

File Created

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Orban Yilmazkaya'mn yolunda jilmeye.avi" isimli video dosyasi incelendiginde, 09:56 dakikahk bir goruntu oldugu ve iceriginde terorist Orhan YILMAZKA Y A'ya ait teror orguttl propagandasmm yapildigi bir konusmanm bulundugu anlasilrmstir.

45 )~-----------------

50- "orhanyIlmazkaya havan_egitimi.mpg" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlnusnr .

Name

orhanyilmazkaya havan _ egitimi.mpg 07/07/09 11 :09:42PM

I! 1,069,056

\C\diger\DevrimciKarargah\orhanyIlmazkaya havan _ egitimi.mpg leec7f30583dd9d2i05f40ebbl590bab

File Created

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhanyIlmazkaya havan_egitimi.mpg" isimli video dosyasi incelendiginde, 00:07 dakikahk bir goruntu oldugu goruntunun bozuk oldugu ancak arka planda "sakin, rahat 01" "basanli" seklinde konusmalann gerceklestigi anlasilnnsnr.

Name

51- "devrimci geneler.avi", "Devrimci Y ol.avi" ve "Devrimciler Alanlarda.avi" isimli video dosyalarmm ozellikleri asagiya cikartilrmsnr.

devrimci gencler.avi

07/07/0910:01:14PM

39,647,144

\C\diger\DevrimciKarargah \devrimci gencler .avi 47ca1695bfd4cafe33512c6f81adcc7c

File Created

Logical Size

Full Path

- - - --- -

Hash Value

Devrimci Y ol.avi

07/07/09 1l:09:06PM

11,506,394 \C\diger\DevrimciKarargah\Devrimci Yol.avi 1 e5a720Ifcbd8835679f64920a17f35e

Hash Value

Name

Devrimciler Alanlarda.avi 07/07/09 11 :09:08PM 21,182,490

\C\diger\DevrimciKarargah\Devrimciler Alanlarda.avi 655242fl de606db453a1645b8ec21 afe

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "devrimci gencler.avi" "Devrimci Yol.avi" "Devrimciler Alanlarda.avi" isimli video dosyalari incelendiginde degisik surelerde goruntu iceren bu dosyalarda, farkh muzikler esliginde degisik yerlerde yapilan toplumsal gosteri, eylem ve farkh sloganlar iceren afislerin fotograflann sunuldugu gorulmustur.

46 )1----------

52- "orhanyIlmazkaya kirsal 2.mpg" isimli video dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrrustir.

Name

orhanyilmazkaya krrsal2.mpg 07/07/09 11:09:42PM 28,653,568

\C\diger\DevrimciKarargah\orhanYllmazkaya krrsal2.mpg 9f93da9203612611dd88a955474fbd24

File Created

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhanyIlmazkaya kirsal 2.mpg" isimli video dosyasi incelendiginde, 09:52 dakikahk bir goruntu oldugu ve iceriginde terorist Orhan YILMAZKAYA'ya ait, teror orgutt; propagandasi yapilan bir konusmanin bulundugu anlasilrmstir .

53- "orhan ydmazkaya kirsal fotograflari.pptx" isimli PowerPoint dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulrmstir.

orhan yilmazkaya kirsal fotograflan.pptx

Name

wwww

Hash Value

2009/07/0722:09:30 2009/04/2817:46:18 2,786,625

\C\diger\DevrimciKarargah\orhan yilmazkaya kirsal fotograflan.pptx 8b3264f3d54e714df250be8cd9a3365a

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "orhan yilmazkaya krrsal fotograflari.pptx" isimli PowerPoint dosyasi incelendiginde, altr slayttan ibaret bir sunum oldugu, dosya iceriginde ilk dort slaytta 27 nisan 2009 tarihinde istanbul'da cikan catismada oldurulen terorist Orban YILMAZKAYA'mn silahh ve kirsal alanda cekilmis fotograflanmn yer aldigi, besinci slaytta "Devrimci Karargah" "Komutan Orhan YIlmazkaya Sehit Oldu" yazilannm ve Orhan YILMAZKA Y A'mn fotograflannm bulundugu, altinci slaytta ise bir metne yer verildigi gorulmustur.

Soz konusu bu metin iceriginde; "Devrim $ehitleriyle Ilerliyorl

Karst devrim secimlerin hemen sonrastnda topyekiin saldtrtstna basladi. Bildik ve bekledikl

Bekledigimiz darbe geldi.

Ne ki, onlemlerimizi asarak geldi. Aglr oldu ..

Ama sorun degill

------------~( 47 )~------------

Yoldas gereken belirlemeyi yaptz: Kavga siirecek!!

Sisifus ytlmazligtyla; her geri diiIii$iinde yeniden yiikseltilen devrim bayragt bu kez Komutan Orhan Ytlmazkaya 'ntn elindeydi.

0, Devrimci Karargah 'tn Merkez Komuta Grubu 'nun bir iiyesiydi:

Hicbir ~ey onu, kendi son sozlerinden daha iyi anlatamaz.

Katiller siiriisiinii aIagllarcasma meydan okuyan sestir, onu en iyi anlatan ..

Ya da, yasamintn saytlt anlarznda olumu Bedrettinvari sakin, vakurca agtrlamayi bilmesidir, onu en iyi anlatan..

Ya da, "savasci" kimligini buyuk bir tevazu ve biiyuk bir onur sloganz olarak bayraklasttrmastdtr, onu en iyi anlatan ..

Ya da canlz yayinla devletin gucunu herkesin beynine kaztmak isteyenleri, devrimci direnisiyle pisman edip kendi yayznlarzna yaytn yasagt koymak zorunda btrakmastdtr, onu en iyi anlatan .. Ya da, 'yasastn devrim ve sosyalizm' siartnt kendi varligtnda bir inane abidesi kzlan durusudur, onu en iyi anlatan .. - gorduk ki bu siarda, Komutan Orhan Ytlmazkaya, uluslararast proletaryanzn bu 1 Mayts'ina fedaice kattltmtn adz olmustur ..

Ya da, 'Yasastn halklarzn kardesligi' siartnt kendi varltgtnda enternasyonalist devrimci durusun dupduru bir ifadesi ktlmastdtr, onu en iyi anlatan.. -biliyorduk ki, bu siarda, Komutan Orhan Ytlmazkaya, Zap'ta Hamdi hewal, Istanbul'da Kadir Halil'dir. ..

Nastl gem; gerillalar, Mahir Cayan ve Deniz Ulas hewaller, Ttirkiye devriminin yiice sehitlerini bir kez daha ve bu kez ozgiir Kiirdistan miicadelesinde oliemstizlestirdilerse, Komutan Orhan Ytlmazkaya yoldas da, savasa yoldasliklanm yaIadlgl sehi: Kadir Usta'yt, sanatct-savasa Halil Dag'l bir kez daha ve bu kez Ttirkiye devrim miicadelesinde olumsialestirdi:

Bilinsin, bundan boyle direncimizin, direnisimizin ve devrimlerimizin mayastnda Turk ve Kurt halklarznzn kardesligi kadar, Tiirkiye ve Kiirdistan devrimlerinin kan kardesligi de vardtr. Emperyalist-somurgeci-siyonist sistemin iilkedeki ve bolgedeki butun saldtrtlart bu kandas tutkunlugun duvarlarzna carparak parcalanacakttr.

Sehitlerimizle yucelen mucadelemiz zaJere kadar siirecektir.

Komutan Orhan Yzlmazkaya olumsuzdurl

"Yasasin Devrim ve Sosyalizm!"

"Yasastn Turk ve Kurt Halklarznzn Miicadele Birligi'"

seklinde beyanlann yer aldigr anlasilrmsur.

------------~( 48 )~------------

Name

54- "Orhan Ydmazkaya Amsma - Omuzdan Tutun Beni.avi" isimli video dosyasmm ozellikleri asagrya cikartilnustir.

Orhan Yilmazkaya Amsma - Omuzdan Tutun Beni.avi 07/07/09 11:09:20PM

54,208,054

\C\diger\DevrimciKarargah\Orhan Yilmazkaya Amsma - Omuzdan Tutun Beni.avi e70e5186a80b56fI f8fba33618f6aa52

File Created

Full Path

Logical Size

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Orhan Ydmazkaya Amsma - Omuzdan Tutun Beni.avi" isimli video dosyasi incelendiginde, 07:34 dakikahk bir goruntu oldugu ve goruntttnun basmda ekrana "Selam olsun bizden once go~ene" "Selam olsun silah elde dusene " yazisimn geldigi, daha soma bir muzik esliginde aralannda 27 nisan 2009 tarihinde istanbul'da cikan catismada oldurulen terorist Orhan YILMAZKAYA'mn silahh ve kirsal alanda cekilmis fotograflanmn da bulundugu, "Deniz GEZMiS" "Huseyin WAN" ve "Yusuf ASLAN"m gibi bazi kisilerin resimlerinin sunuldugu, "THKO 1 No'lu Bildiri" "TEK YOL DEVRiM" "Orhan Yilmazkaya" "Mahir cayan" adlanyla bazi yazilann ekrana geldigi gorulmustur. Goruntunun 04:28'nci dakikasmdan itibaren ise Orhan Yilmazkaya isimli sahsm teror orgutu propagandasi yaptigi bir konusmasinm oldugu anlasilmistir.

------------~( 49 )~------------

"Diger E(;)~~RENCiLERiMizE OKUTULACAK KO~E YAZILARI VE MAKALELER"

isiMLi KLA.SO

55- "Akp deki tesadiifler zinciri .... doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulnustir .

Name "

Akp deki tesadiifler zinciri ... .doc

Title

Last Saved By

Company

HOME

•. . 2009/06/2709:34:36

2009/06/29 11 :51: 18 37,376

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\Akp deki tesadufler zinciri .... doc ddOc6ff51165d54ef515e5flc7e1413d

Last Revised Date

Logical Size

Full Path , Hash Value!

56- "akp nin isIami holdinglerinin i~ yiizleri .doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir.

akp nin islami holdinglerinin is: yuzleri .doc

rocco 2009/06/2709:34:36 2009/06/2911:51:18 70,144

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\akp nin islami holdinglerinin is: yuzleri .doc 031132afle66ed63ac46e239blb88f47

Full Path Hash Value

57- "AKP SURATINA. YUMRUK YEDi.doe' isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlnusnr.

AKP SURA TINA YUMRUK YEDi.doc

Name

Title

Last Saved By

Company

HOME

2009/06/27 09:34:36 2009/06/29 11 :51: 18 27,648

\C\diger\OGRENCiLERiMiZE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\AKP SURATINA YUMRUK YEDi.doc 43869cOe115da0104662cae97aaf3d50

Create Date

Last Revised Date

------------~( 50 )~-----------

Name ,

58- "AKP'nin freni).doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstrr. AKP'nin freni).doc

Title '

Author

Last Saved By

Company

HOME

. I. . 2009/06/27 09:34:36 2009/06/2911:51:18 26,624

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARl VE MAKALELER\AKP'nin freni).doc 89fa23bced4afadb2a4adef9cd768fbd

Last Revised Date

59- "AKP'nin gercek yiizii ve fareler.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlrrusnr.

Name

AKP'nin gercek yuzu ve fareler.doc

Title

Author

_La~t S~vecl By __

Company

HOME 2009/06/2709:34:36 2009/06/2911:51:18 30,720

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE YAZILARl VE MAKALELER\AKP'nin gercek yuzu ve fareler.doc 407236fea8614cc55232ebf57aOb6e5b

Create Date

Last Revised Date

60- "AKP, TSK'YI Harciyor .... doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir .

Name

AKP, TSK'YI Harciyor .... doc

Author

Last Saved By

Company

HOME

2009/06/27 09:34:36 2009/06/29 11 :51: 18 38,400

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARl VE MAKALELER\AKP, TSK'YI Harciyor .... doc d4fD811bfbb8b41c062c6619a5be7442

Create Date

Last Revised Date

Full Path

Logical Size

Hash Value

51 )1----------

Name' ,

61- "Demokratik Ders .... doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlmisnr. Demokratik Ders, ... doc

HOME

2009106/27 09:34:36 2009106/29 11 :51: 18 29,696

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER \Demokratik Ders .... doc 55el04aa5b2c622f965590d8e54fe793

62- "EMRE KONGAR-AYDINLANMA.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlrrustrr.

EMRE KONGAR-AYDINLANMA.doc AYDINLANMA

Name I

HOME 2009106/2709:34:36 2009106/29 11 :51: 18 32,768

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\EMRE KONGAR-A YDINLANMA.doc 56957cc53501d0846a79908310388cd4

63- "Recep Tayyip Erdogan'a Liderlik yolu "tesadiifen" aerldi .doc' isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulmisur.

Recep Tayyip Erdogan'a Liderlik yolu "tesadufen" acildi .doc

Name

Last Saved By

Company

HOME

. t. . 2009106/2709:34:36

2009106/2911:51:18 44,032

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\Recep Tayyip Erdogan' a Liderlik yolu "tesadufen" acildi .doc afeebI4f79cObba45564f91f64cda04b

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Hash Value

------------~( 52 )~------------

64- "Zahid'in Saltanat KaYIgI ... HiKMET <;ETiNKAYA .doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir.

Zahid'in Saltanat Kayigi. .. HiKMET <;ETiNKA YA .doc Zahid'in Saltanat KaYIgI

Last Revised Date

HOME 2009/06/2709:34:36 2009/06/2911:51:18 37,376

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\Zahid'in Saltanat Kayigi., HiKMET <;ETiNKA YA .doc e04b23a8cfc3d87300da5e3353e75fb2

Logical Size

65- "iLHAN SEL<;UK-PENCERE.doc" isimli MSword dosyasmm czellikleri asagiya cikarnlrmstrr.

iLHAN SEL<;UK-PENCERE.doc

Last Revised Date

HOME

2009/06/27 09:34:36 2009/06/29 11:51: 18 27,136

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\iLHAN SEL<;UK-PENCERE.doc fd2abad9072b30b8880d824dacealf55

Logical Size

Full Path

Hash Value

66- '''5 Yilda AKP' Kategorisi iein Arsiv.doc" isimli MSword dosyasmm ezellikleri asagiya cikartilrmsur.

'5 Yilda AKP' Kategorisi icin Arsiv.doc

HOME

2009/06/27 09:34:36 2009/06/2911:51:18 179,200

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE YAZILARI VE MAKALELER\'5 Yilda AKP' Kategorisi icin Arsiv.doc

72be99b8de4b5ba655ala9847aefD3cb

Full Path

Hash Value

------------~( 53 )~------------

67- ""Tehlikenin farkma vardnnz ml".doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulmistir.

Title

Name

"Tehlikenin farkma vardmiz mi'vdoc

Author

., :

Company

'!

HOME 2009/0612709:34:36 2009/0612911:51:18 26,624

\C\diger\OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE Y AZILARI VE MAKALELER\"Teh1ikenin farkma vardimz mi't.doc db98b44218ba94f5a3ac100105e518c8

Create Date

Last Revised Date

Full Path

Hash Value

"OGRENCiLERiMizE OKUTULACAK KOSE YAZILARI VE MAKALELER" isimli klasor icerisinde yer alan, yukanda adi ve ozellileri belirtilen 13 adet MSword dosyasi incelendiginde;

~ "Akp deki tesadiifler zinciri..." ifadesi ile baslayan, tarihi ve yazan belli olmayan, AKP ile ilgili elestirel bir takim beyanlann yer aldigi bir yazi,

~ Sorusturma kapsammda goz altma alman "Teoman ALiLi" adiyla yazilmis 21 Haziran 2007 Persembe tarihli "akp nin islami holdinglerinin iC; yiizleri" "ALMAN DEVLET TELEViZYONUNUN MUTHiS A~IKLAMASI" bashkli bir yazi,

~ Emin ~OLASAN adiyla yazilrms "AKP SURATINA YUMRUK YEDi" bashkli bir yazi,

~ Gtingor MENGi adiyla yazilnus 05 Temmuz 2006 tarihli "AKP'nin freni" bashkh bir yazi,

~ "AKP'nin gercek yiizii ve fareler" ifadesi ile baslayan tarihi ve yazan belli olmayan bir yazi,

~ Emin ~OLASAN adiyla yazrlmis "22 Haziran 2009" "AKP, TSK'YI Harciyor ... " bashkli bir yazl,

~ "Demokratik Ders ... " ifadesi ile baslayan tarihi ve yazan belli olmayan bir

yazi,

~ Emre KONGAR adryla yazilrrus "ZiNA, TEROR VE AKP'NiN GER~EK YUZU" bashkh bir yazi,

~ "Erbakan'a Siyaset Yasagi Tesadiifen getirildi. Recep Tayyip Erdogau'a Liderlik yolu "tesadiifen" acildi" ifadesi ile baslayan tarihi ve yazan belli olmayan bir yazi,

------------~( 54 )~------------

~ Hikmet <;ETiNKA YA adiyla yazilmis "Zahid'in Saltanat Kaylgl ... " bashkli bir yazi,

~ "<;okii~ ve Yiikselis ... " ifadesi ile baslayan tarihi belli olmayan bir yazi,

~ "'5 YIlda AKP' Kategorisi icin Arsiv" bashkli olup Adalet ve Kalkmma Partisi ile ilgili degisik tarihlerde cikan haberleri iceren bir yazr,

~ "Dinci fasizmin ayak seslerini Cumhuriyet 18 ay once haber vermisti" ifadesi ile baslayan ve "Tehlikenin farkma vardnnz nn?" ifadesi ile biten tarihi ve yazan belli olmayan bir yazmm yer aldrgi gorulmustur.

55 )r-----------------

2 NOLU MEDYAYA AiT OZELLiKLER

DEVICE

Evidence Number

PHILIPS MAH 684KC27 105138 1 ibaresiz DVD

- -

11117/0901:12:02PM

11117/09 01: 12:02PM 2,514,089,984 bytes (2.3GB) 1,227,583

Completely Verified, 0 Errors

WindowsXP 39A3950DECB8CC513185ABAD1A2FEC43 39A3950DECB8CC513185ABAD1A2FEC43

Actual Date

Tar et Date

Total Size

Total Sectors File lnte rity

Acquisition Hash

Verify Hash

A<;:TKLAMA: Acquisition Hash; incelemeye baslanmadan once DVD'nin MD5 algoritmasi ile aiman anahtar degerdir, Verify Hash; ise inceleme sonunda DVD'nin MD5 algoritmasi ile alinan anahtar degeridir. Bu iki anahtar degerin bir birine esit olmasi deIil butunlugunun bozulmadignu gostermektedir. Hash imzasi dunyada bilgisayar kriminalistiginde kullamimakta olup bahse konu DVD'nin incelemesinde DVD uzerindeki bir karakterin degismesi durumunda bu iki anahtar deger kesinlikle bir birine esit olmaz.

PHILIPS marka, seri numarasi MAH 684KC27105138 1 oIan, uzerinde herhangi bir ibare bulumnayan, 81 Nolu DVD'nin kapasitesi 2,3 GB'tlr. DVD'nin ozellikleri asagidaki gibidir.

VOLUMEC

Joliet

1 1,227,583 1,227,583 38,065 CD-ROM 2,048

2,514,089,984 bytes (2.3GB) 2,436,132,864 bytes (2.3GB) 77,957,120 bytes (74.3MB)

.• . 0

B tes er sector

Total Ca acity

Allocated

Unallocated

------------~( 56 )~------------

2 NOLU MEDYAYA AiT iNCELEME SONUCU

Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli sahislann ikametinden elde edilen PHILIPS marka, seri numarasi MAH 684KC27105138 1 olan, uzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, 81 Nolu DVD uzerinde yapilan incelemede asagida klasorler ve tablolar halinde belirtilen dosyalar tespit edilmistir.

"ERGENEKON" isiMLi KLASO

(Turkee Ekitap) Cumhuriyet - Ugur Mumeu Ozel Dosyasi.doe Cumhuriyet 24

sairn

saim

Aveno Window Fashions INC. 2005112116 17:48:00 200511211618:01:00

414,208

\(1) MYDISC\ERGENEKON\(Turkee Ekitap) Cumhuriyet - Ugur Mumeu Ozel Dosyasi.doe

11fd308fe7583f700b6be40e75a57f20

Title

Name

Ernin Gtirses- Ergenekon.doe 5 Oeak 2009

asa asa

I!

2009101/0520:44:00 2009101/0520:46:00 70,144

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ernin Gurses- Ergenekon.doe 996ee2adb6efffa6023761fgeca48aa2

Last Revised Date

Full Path

Hash Value

Name

Atatiirk Ergenekon Derin Devlet Pkk Turkiye'de Masonlugun Giz.avi 02/18/09 05 :52:36PM

705,940,648

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Atatiirk Ergenekon Derin Devlet Pkk Tiirkiye'de Masonlugun Giz.avi

6bb075ea827b8e02180b9561e9288651

Logical Size

Full Path

Name

Aydin, Cern - Ergenekon'un Derinliklerinde.pdf 02/26/0901:36:56AM

860,056

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Aydin, Cern - Ergenekon'un Derinliklerinde.pdf e671 0 195fa4f9bef2e230df413fdfe8f

File Created

Full Path

Logical Size

Hash Value

------------~( 57 )~------------

Name ",

Ergenekon 1997.avi 02118/0907:51:42AM 111,158,478

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon 1997.avi 507a10e6e150641b6eddd2ab66fa538d

Name ':';

Ergenekon Davasi - Dogu Perincek In Sozlu Savumnasi 5 Aralik.doc Turk Milleti'nin uzerindeki bu teroru kaldmnaruz sartnr

colarado

colarado

Company' Create Date

2008112/13 15:49:00 2008/12113 15:58:00 88,576

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Davasi - Dogu Perincek In Sozlu Savumnasi 5 Aralik.doc

3a7159c891b56a8fd335ff58ecc3e4b9

Name

Ergenekon Hahami Tuncay Guney'in Ifadesi 2008 De Mi Alindi I.pdf 02117/0903:1O:10AM

431,021

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Hahami Tuncay Guney'in Ifadesi 2008 De Mi Alindi I.pdf

Oe26e53f44e9df757326e61f339d98fb

Logical Size

-Full-Path -

Hash Value'

Name

Ergenekon Iddianametamami.pdf 0211910901:18:14AM 487,323,406

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Iddianametamami.pdf e75a5cede276624cOc6e42b6f2289896

File Created

Logical Size

Full Path

Name

Ergenekon Ocak 2009 Adil Serdar Sacan.mp4 02117/0905:22:32AM

242,664,969

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Ocak 2009 Adil Serdar Sacan.mp4 c93f4aa275c6660e31d8042dbaaa9a18

Name

Ergenekon Operasyonu.doc

Bassavci son Ergenekon operasyonunu anlatiyor OguzUNAL

OguzUNAL

Unallar

2008/03/2422:19:00

2008/03/2422:32:00

55,296

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Operasyonu.doc 14c29f600a4f1d9c03ea2aa3c86d63ed

Title

Last Saved By

Author

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Hash Value

58 )1---------

Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz Un Fethullah Gulen Ile Iliskis.doc 15 Ekim 2008 Carsamba

colarado

colarado

Full Path '

2008111108 21:43 :00 2008/11/0821:53:00 88,064

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz Un Fethullah Gulen lIe Iliskis.doc

4092b56a46aOb702217dfc2923073969

Hash Value

Ergenekon Tertibi - Ana HedefTurk Ordusunu Cokertmek Ve Tur.avi 02/22/0906:35:48AM

199,368,854

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Tertibi - Ana HedefTurk Ordusunu Cokertmek Ve Tur.avi

Oe874091a49745803c6ea559b7feb02d

Name

Ergenekon Ve Bati - Ulusal Kanal.doc

2009111118 23 :41 :28 2009/0211700:21 :42 126,976

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon Ve Bati - Ulusal Kanal.doc b5d4656990d647fe0a2df9f22ae89da2

Name ,

Ergenekon _ orgutu _ Belgeseli_ Brhein.wmv 07/201081O:14:14PM

116,433,281

\( 1) MYDISC\ERGENEKON\Ergenekon _ orgutu _ Belgeseli_ Brhein. wmv c582b22b14fb5c878116dle6a9f81b98

File Created

Name

Gladio, Mit, Ergenekon, Kontrgerilla, HizbulIah, AI-Kaida, C.pdf 0211610907:36:00PM

500,395

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Gladio, Mit, Ergenekon, Kontrgerilla, Hizbullah, AI-Kaida, C.pdf

4395e09b0506503443c467e590140ccc

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

Name

Istihbarat Teknikleri - Avci Gultekin.pdf 02/27/09 09:49: lOAM

541,931

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Istihbarat Teknikleri - Avci Gultekin.pdf adelb391a547dcd8aldOe51757b017e6

File Created

Logical Size

Full Path

Hash Value

59 ).--------

New - Ergenekon-Rte-Colasan-Vural Savas-Fethullah- F Tipi Ot.avi 02/17/09 08:37:42AM

123,292,398

\(1) MYDISC\ERGENEKON\New - Ergenekon-Rte-Colasan-Vural Savas-Fethullah- F Tipi Ot.avi

f82aeec61c14a3gea9f03f39aOe3d211

Ufuk Otesi-Ergenekon Durusmasi-1- Tv 2008-10-10 21-07-58 Ulu.mpg 0211810909:47:02AM

249,531,542

\(1) MYDISC\ERGENEKON\Ufuk Otesi-Ergenekon Durusmasi-1- Tv 2008-10-10 21-07- 58 Ulu.mpg

8aa52da9976b1b351c1b624a269d6569

"ERGENEKON / ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI ERGENEKON SAVCISI

ZEKERIYiAi OZ UN G" isiMLi KLASO

Name, ' '

Title '

Ergenekon SaVCISI Zekeriya Oz'un gizlenen 4 yili.doc Ergenekon Savcrsi Zekeriya Oz'un gizlenen 4 yih colarado

colarado

Last Saved By Company ,

Create Date - -

..

2008/11122 15:28:00 2008111122 15:28:00 79,360

\ERGENEKON\ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI ERGENEKON SAVCISI ZEKERIY A OZ UN G\Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz'un gizlenen 4 YIlt. doc

ac41 b496ddd923f30 1354a9bd0f2cea3

Full Path

Hash Value,

Name '

Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz'un gizlenen 4 yili.pdf 11122/0805:28:38PM

82,765

\ERGENEKON\ATATURK VE CUMHURIYET DUSMANI ERGENEKON SAVCISI ZEKERIY A OZ UN G\Ergenekon Savcisi Zekeriya Oz'un gizlenen 4 yili.pdf 4fe5cge78481d689ffe9680931f758ea

File Created , Logical Size

"ERGEN~KON / Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye" isiMLi KLASO

Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.doc

colarado colarado

Logical Size

2008/07/2419:21:00 2008/07/24 19:27:00 94,720

\ERGENEKON\Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye\Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.doc

29d46c0f94 7 d41ge81 def5bfe4dd069d

------------~( 60 )~-----------

Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.pdf 0211610906:56:16PM

\ERGENEKON\Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye\Ergenekon Tertibi Ve Akp Sonrasi Turkiye.pdf

8f6f5a4104306a91acf7c21698c061fb

"ER.~ENEIiON / T eMit, Ergenekon And Fasist General Kucuk" isiMLi KLASO

T eMit, Ergenekon And Kucuk.doc Kucuk'ten JiTEM itirafi

AS

AS

*

Jj~st Re:Vi$ed:Date Logical Size ;

FullPath :

2008/0211022:46:00 2008/0211023:14:00 1,140,736

\ERGENEKON\T eMit, Ergenekon And Fasist General Kucukvf eMit, Ergenekon And Kucuk.doc

d2deb8078f55159a5 5b934 f6b934afc6

Hash Value

T eMit, Ergenekon And Fasist General Kucuk.pdf 02117/0906:05:38AM

540,351

\ERGENEKON\T eMit, Ergenekon And Fasist General Kucukvl' eMit, Ergenekon And Fasist General Kucuk.pdf

cbe3e0d2c2a6df7796dbbI9a8edled3c

"ERGENENON / darbe ztmluklert" isiMLi KLASO

Name

darbe _gunlukleri.doc

Hash Value

ercanturgut

Microsoft Windows XP 2008/07/0616:33:00 2008/07/06 16:33:00 210,944

\ERGENEKON\darbe gnnlukleri'darbegunlukleri.doc 14293d58f6388d07729fOb3c2535fff4

Name

darbe _gunlukleri.pdf 03/12/09 11 :51 :30PM 264,796

\ERGENEKON\darbe gunlukleri'darbe _gunlukleri.pdf aff47b08a3e2531b71e76f892ecdcc31

File Created

Logical Size

Full Path

"ERGENEKON" isimli klasor icerisinde yer alan ve yukanda adi ve ozellikleri belirtilen dosyalar incelendiginde; A91k kaynak bilgisi oldugu degerlendirilen ve Ergenekon Sorusturmasiyla ilgili cesitli yazili ve gorsel bilgilerin derlendigi soz konusu cd icerisinde yer alan belgelerde,

------------~( 61 )~------------

~ istanbul Cumhuriyet SaVClSl Zekeriya 6z ile ilgili cesitli iddialann,

~ Sorusturmayla ilgili olarak Aydmhk dergisinin yaymlannm ve sorusturma kapsammda

gozaltma alman Dogu PERiNc;EK'in yazilanmn,

~ Cesitli medya yaym organlanndan sorusturma ile ilgili yer alan haberlerin,

~ Masonluk ve masonlarla ilgili belgesel tarzmda hazirlanrms gortintu kaydmm,

~ Belgesel tarzmda hazirlannus Ergenekon isimli orgutu konu edinen goruntu kaydmm, ~ Ergenekon Sorusturmasiyla ilgili olarak "Ulusal Kanal" ve "ART" isimli TV

kanallannda yapilan programlara ait goruntulerin kayith oldugu gorulmustur.

Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli sahislann ikametinden elde edilen PHILIPS marka, seri numarasi MAH 684KC27105138 1 olan, uzerinde herhangi bir ibare bulunmayan DVD tizerinde yapilan incelemede asagida tablolar halinde belirtilen video dosyalari tespit edilmistir.

deniz idam.wmv 04/04/08 12:54:50AM 48,123,430

\(1) MYDISC\deniz_idam.wmv Oc4b06383beeaOb312e6191e67871f40

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "deniz_idam.wmv" isimli video dosyasi dosya incelendiginde, 18:52 dakikadan ibaret, iceriginde cesitli kisilerle yapilan roportajlar esliginde Deniz GEZMiS'in idamnu konu alan belgesel tarzmda hazirlannus bir goruntu dosyasi oldugu anlasilmistir.

Name

.,

tkp.DAT

03/04/09 1O:58:46AM 146,517,884

\(1) MYDISC\tkp.DAT Oc89788aa2aaa8e8e94ebfbea34ge26a

Logical Size

FuJI Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "tkp.DAT" isimli video dosyasi incelendiginde, 13:50 dakikadan ibaret bir gorimtu dosyasi oldugu, goruntu iceriginde ekramn sag list kosesinde "oylar TKP'ye" ibaresinin oldugu ve secimlerle ilgili propaganda amach bilgilerin aktanldigi gorulmustur.

62 )1----------

3 NOLU MEDYAYA AiT OZELLiKLER

PHILIPS PEP6K1 LJ04142372 2 2007-2008 DOKOMAN Y-3 ibareli DVD

- -

. •. 11117/09 12:31 :32PM

11117/0912:31:32PM 2,448,687,104 bytes (2.3GB) 1,195,648

Completely Verified, 0 Errors

WindowsXP 5CCFB3268306BE812F01B5C941B9A1E5 5CCFB3268306BE812FO IB5C941B9A1E5

DEVICE

Evidence Number

Tar et Date

Total Size

Total Sectors

File Inte rity

S stem Version Acquisition Hash

A<;IKLAMA: Acquisition Hash; incelemeye baslanmadan once DVD'nin MD5 algoritmasi ile aiman anahtar degerdir, Verify Hash; ise inceleme sonunda DVD'nin MD5 algoritmasi ile aiman anahtar degeridir, Bu iki anahtar degerin bir birine esit olmasi deIiI butunluguntin bozulmadigmi gostermektedir. Hash tmzasi dunyada bilgisayar kriminalistiginde kullamlmakta olup bahse konu DVD'nin incelemesinde DVD uzerindeki bir karakterin degismesi durumunda bu iki anahtar deger kesinlikle bir birine esit olmaz.

PHILIPS marka, seri numarasi PEP6Kl LJ04142372 2olan, "2007-2008 DOKUMAN Y- 3" ibareIi, 3 Nolu DVD'nin kapasitesi 2,3 GB'tlr. DVD'nin ozellikleri asagidaki gibidir.

VOLUMEC

Free Clusters

Drive Type

B tes er sector

Joliet

1 1,195,648 1,195,648 203 CD-ROM 2,048

2,448,687,104 bytes (2.3GB) 2,448,271,360 bytes (2.3GB) 415,744 bytes (406KB)

o

63 )r-----------------

3 NOLU MEDYAYA AiT iNCELEME SONUCU

Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli sahislarm ikametinden elde edilen PHILIPS marka, seri numarasi PEP6Kl LJ04142372 2 olan, "2007-2008 DOKUMAN Y-3" ibareli, 3 Nolu DVD uzerinde yapilan incelemede asagida tablolar halinde belirtilen MSword dosyalari tespit edilmistir.

Name '

1- "urla.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilnustir. urla.doc

Author

• • • I I

JeaNeT

JeaNeT

Jeanet Cafe 200411112410:31:00 2004/1112410:31:00 38,400

\(1) GENEL_DOKUMANLAR\GONDEM i<;iNDEN\urIa.doc 3062ad7a7c6alb92209f52c643ba3c56

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "urIa.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, ii<; sayfadan ibaret olan soz konusu beIge iceriginde "halilcanakince@mynet.com" adh posta kutusu icerisinde ""sezen demirbas" <misstraI07@hotmail.com>" adresinden "halilcanakince@mynet.com" adresine gonderilen "FW: :(" konulu "20/0112006" tarihli bir e posta iletisinin bulundugu ve bu e posta iceriginde;

"Izmir icin el ele .. Italya Napoli'deki Nato ussu lzmir Urla'ya tastntyor ... 4000 amerikan askeri Urlada ev tutmaya basladt bile.: st» Buyuk Isgal Projesi) sebebiyle iis doguya kaydtnltyor. Tehlikeli ktstm bir havaalani insaattmn da Mordogan'da baslamis olmast ... Adana Incirlik iissii Iran velveya Suriye atis menzilinde oldugu icin ana hava ussu Izmir olacak... Tepemizden bomba yuklu bisiiru ucak gececek hergun ... Daha sonrakiasamada 6. Filo'nun ana iislerinden biri olabilecegi soyleniyor. Uzunada'nzn da kullanilacagi (ki suan zaten kullantliyor) ogrenilmi~ ... TSK rahatstz ama hiikumet her seyi okeylemis anlasmalar yaptlmu: ... Adamlar evlerini tuttular bile ... Urlada emlakctltk yapanlara teyit ettirebilirsiniz ... Kimisi aman gelsin is olur para kazantnz derken, sag duyulu vatandaslar bunun ilerde 90k buyuk sorunlara yol acacagtnin farktnda ... Giizelim Izmir yada ulkemizin herhangi bir yeri, ktsaca biz bu ise alet olmamaltytz ... Stratejik olarak Uzunada izmir korfezi ctktstnt tutan yer ... Burayt kontroliinde tutan donanmayi da korfeze hapseder... Giiney Deniz Saha Komutanligt merkezi de ablukaya altnmts oluyor ileriki asamalar icin ... Sanlmts medyamiz bunu ufak bir haber olarak verdi ... Amerika'nin Yeni Diinya Diizeni projesinde cok onemli bir soz var ... Diyorki diisman zaten dusmandtr, bellidir onemli degil.: Onemli olan dostlmiittejik iilkenin ordusunun onemli komutanlarznzlkomuta merkezlerini ele gecirmek kontrol altzna almaktir.Projeye inandirmakttr, boyun egdirmek itaatkar yapmakur. Bu isgal projesinde stra bize de gelecek ... Simdiden milli rejleks vermeliyiz ... Islerini kolaylastirmamalt engellemeli geciktirmeliyiz.: Nato iissiine hayir kampanyasi icin izmirde pazartesinden itibaren

------------~( 64 )~------------

bilgilendirme amaczyla afis, el ilant ve her turlu yolu kullanmaya basltyoruz ... Izmir yada baska sehir farketmez bu ulke hepimizin. .. Sizde iizerinize dusen gorevi yapzn ve bu maili mumkun oldugunca cok kisiye gonderin. Caresizseniz ..... Care Sizsiniz .... LUTFEN DUYARLI OLALIM'

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

2- "BUROKLATLAR-ErhanBENER.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarnlrmstir .

Name

BUROKLATLAR-ErhanBENER.doc BUROKLATLAR

Yigithan

Yigithan

Author

Last Saved By

Company

Create Date

2005111114 12:39:00

• . .•• . 200511112722:58:00

31,232

\(1) GENEL _DOKUMANLAR\makaleler\BUROKLATLAR-ErhanBENER.doc f97aOf6df9d5ec013af60869f25ab438

Logical Size

Full Path

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "BUROKLATLAR-ErhanBENER.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, iki sayfadan ibaret olan belgenin "BUROKLATLAR - Erhan Bener, Remzi Kitabevi" bashgim tasidigi ve iceriginde;

"

1960'ta Meclis feshedildi. 12 eyliilden farklz olarak biitun partiler degil DP ye idi. En demokratik ve ozgurlukcu anayasa hazzrlandz. Devrimci subaylar polislerle (eski hiikiimete koltuk) hesaplasmaya giristi. Polislerin kzyafetleri sadelestirildi ve subay ~ polis farkz vurgulandz. 1997 de Refah Parti polis teskilattm yanzna cekmeyi denedi.

27 Maytstan sonra bir gizli orgiit kuruldu. Subaylar taraftndan ve de idkuciderle solculan yine birbirine dii~iirdiiler.

hi ite kzrdzrma politikasi.

Bahcelievler Isci Partili genclerle gerceklesen katliam ornegidir.

Bu olaylardan dolayz sorumsuzluklarz kabul edilen kisiler yasadisi yetki istedi. Susurluk olayt buna isaretti.

"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

------------~( 65 )~------------

Name

3- "koc-burla.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmsur. koc-burla.doc

Title

Author

Last Saved By

Company

Create Date

2009/1111804:46:07 200511 0/31 10:24:50 19,456

\( 1) GENEL _DOKUMANLAR \makaleler\donanma bilgileri'turkiye'koc-burla.doc 4cbc4191fOe9ad825elc854456ff1651

Last Revised Date

Logical Size

Fun Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "koe-burla.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, Uy sayfadan olusan ve "Koc'un gizli ortagi: Burla Biraderler" bashgim tasiyan soz konusu belge iceriginde;

"Turkiye'nin en biiyuk sirketlerinden olan Arcelik'te ve Arcelik'in dagitim agi Atilim Pazarlama'da onemli bir hisse payina sahip olan Burla Biraderler bundan 500 yil once Ispanya'dan Osmanli topraklarina go~ eden bir Ispanyol Yahudi ailesidir.

lvfasevi ailelerin bu kadar kiyida durmalarinin elbette ozel bir sebebi vardir. Ama yine de deginmeden edemeyecegim; dunya seffaflasmaya gidiyor ve sakli yapilar artik illegaliteyi akla getirir oldu. Masonluk bile belli ol~iide seffaflasmaya gitmek zorunda kaldi. Bircok azinlik gibi Burla Biraderler de Tiirk milletinin iistunden cok biiyiik paralar kazanmis, otomotivden tekstile pekcok sektiirde faaliyette hulunmus bir aile olarak Tiirkiye'de cok imemli ticari islere imza atmis ama kendilerini hep perde arkasinda tutmak istemeleri oldukca dikkat cekici.

Ayrica kii~iik bir grup her ayin ilk persembesi basindan habersiz bir araya gelerek gurme toplantilari yapiyorlar. Asagi yukari 10 ailenin bulundugu bu siizme toplantilara ogrenebildigimiz kadari ile, Rahmi KoC; ve Monik Burla'nin disinda Nuri Colakoglu, Tezcan Yaramanci, Hakko ailesi, Nursen Gunduz ve ailesi ve Ceri Benardete katiliyor.

seklinde beyanlann yer aldigi, bu ifadelere benzer sekilde Koc ailesi ile Burla Biraderler isimli ailelerin iliskilerine dair bilgi ve degerlendirmelere yer verildigi gorulmnstur.

------------~( 66 )~------------

Name

4- "GLADio.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir. GLADio.doc

GLADiO

sado

sado

Title

Author

Last Saved By

Company

Last Revised Date

Create Date

2002/05103 08:41 :00 2002/05103 08:42:00 70,144

\( 1) GENEL _DOKUMANLAR \makaleler\donanma bilgi1eri\ttirkiye\GLADiO .doc c9793b179f9ae5d330cfac375627e194

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "GLADio.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, bes sayfadan ibaret olan ve "GLADiO" bashgmi tasiyan soz konusu belge iceriginde;

"Turkiye'de Susurluk kazasiyla ortaya cikan asker-sivil burokratlarin mafya ve diger sus: orgutleriyle iliskiler yumaginin ucu bir NATO gizli orgutu olan Gladio'ya kadar uzaniyordu

Orgiit Tiirkiye'de Kontrgerilla olarak bitiniyor. Tiirkiye'deki orgiit 27 Eyliil 1952'de Seferberlik Tetkik Kurulu adiyla kuruldu. ABD'nin 1974'deki silah ambargosuna kadar bu orgutun ABD'den direkt para alarak is gordiigu bilinmiyordu. Olayi ortaya cikaran donemin Basbakani Bulent Ecevit oldu. Ttirkiye'deki Gladio orgiitii 1965'de Ozel Harp Dairesi adini aldiginda, hiilfi ABD askeri yardim orgiitii JUSMMAT ile ayni binada jaaliyet yiiriitiiyordu. OHD'nin 12 Mart ve 12 Eylid'de faal oldugu ileri siiriildii. OHD 1991'de tiimen seviyesine yukseltildi ve Ozel Kuvvetler Komutanligi adini aldi.

"

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur,

Name

5- "§emdinli.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilrmstir. semdinli.doc

Author

Title

Last Saved By

serkan

serkan

erdonmez 2005/12118 17: 14:00 2005112/1817:15:00 33,280

\( 1) GENEL _ DOKUMANLAR \maka1e1er\maka1e1er2\~emdinli.doc 742060f1e3551ae6676da33068d3be3b

Company

Create Date

Last Revised Date

Logical Size

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "semdinli.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde; dort sayfadan ibaret olan, "SEMDINLI'YI BILEN V AR MI? / Oktay YILDIRIM" bashgim tasiyan ve samk "OKTAY YILDIRIM" adiyla yazilan soz konusu metin iceriginde, Semdinli ilcesi ve burada gorev yapan guvenlik guclerinin icinde bulundugu kosullar ile ilgili yorumlann bulundugu anlasilmistrr.

67 )r-----------------

6- "Papaz degil militan yetisecek-idoc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikartilmrstir .

Name '

Papaz degil militan yetisecek-idoc Papaz degil militan yetisecek'

dho

dho

DHO

2004/05125 17:33:00 2004/05125 17:37:00 26,624

\(1) GENEL_DOKUMANLAR\makaleler\makaleler2\Papaz degil militan yetisecek-idoc 1d21d0299831728bOfD9d55568c97748

Title

Create Date

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "Papaz degil militan yetisecek-idoc" isimli MSword dosyasr incelendiginde, bir sayfadan ibaret olan ve "Papaz degil militan yetisecek" bashgim tasiyan soz konusu metin iceriginde;

"TURK Ortodoks Patrikhanesi yetki-lisi Sevgi Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu'nda yetisti-rilecek militanlarzn Anadolu ya yaytlacagtnt soyledi.

Tiirk Ortodoks Patrikhanesi Basin ve Halkla Iliskiler Sorumlusu Sevgi Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu 'nun acilmasi halinde, okulda militan yetistirilecegini ve bu militanlann Anadolu 'ya yaytlacagtni soyledi. "

seklinde beyanlann yer aldigi gorulmustur.

7- "i~TE MASONLARIN tc YUZU.doc" isimli MSword dosyasmm ozellikleri asagiya cikarulnusnr .

Name

Last Revised Date Logical Size

i~TE MASONLARlN tc YDzU.doc i~TE MASONLARlN tc YOZU A.Seyhur GU9lu

A.Seyhur GU9lu

sananeyaw

2005/11124 13:52:00

200511112422: 16:00

30,208

\(1) GENEL_DOKUMANLAR\makaleler\makaleler2\i~TE MASONLARlN tc YDZU.doc 866e1aed8585f71536d1e097466382e4

Title

Last Saved By

Company

Create Date

Full Path

Hash Value

Yukanda adi ve ozellikleri belirtilen "iSTE MASONLARIN tc YUZU.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde, bir sayfadan ibaret olan ve "iSTE MASONLARIN if; rcztr bashgrm tasiyan soz konusu metin iceriginde;

"

Tiirkiye her yerden ve her glinden fazla milliyetci olmak mecburiyetindedir.Biz iiyle bir vatan istiyoruz ki, orada yalntz oz Tiirkler dii~iiniiliir, yalntz oz Tiirkler kokar.Bu koku

68 )~-----------------

Ergenekon'lardan gelir ... Biz oyle bir vatan istiyoruz ki; orada her .yey .her renk ve her duygu oz Turklukten nisan verir.oz Tiirkliigu anlaur ...

- Biz elde silah cenge haztriz. Sulhu boyle tutacagtz. Buna "Hazir 01 cenge; eger ister ise sulhu silah "<derler. Diinya boyle kuruldu, boyle gidecek ... Elinden silahtni btrakan millet, tarihin ilk yeni esiri olacakur. Unutmaytniz ki; silahlartntztn agztndan ctkan kursunlartn alevi, hiirriyetin ktztl bayragtdir! ... "

seklinde beyanlann yer aldrgi gorulmustur.

------------~( 69 ]~------------

4 DiGER DiJiTAL MEDYALAR (72 ADET CD/DVD)

Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli saluslann ikametinden elde edilen 72 adet CDIDVD uzerinde yapilan inceleme neticesinde tahkikata esas oldugu degerlendirilen herhangi bir kayda rastlarulmamistir,

ACIKLAMA: Burak DUZALAN, Alperen ERDOGAN, Yakut AKSOY ve Tank AYABAKAN isimli sahislann ikametinden elde edilen 7 adet CDIDVD icin Gizli dosyalara ait, 1 adet CDIDVD icin ise Miistehcen dosyalara ait inceleme Raporu tanzim edilmistir,

TEKNiK BiLiRKisiLER

BEKiRPEKER UZMAN-BiLiRKi~i

iSAAKYUZ UZMAN-BiLiRKi~i

DEGERLENDiRME GRUBU

AHMET UGURLU

ZAFER KETENCi

SALiH YILMAZOGLU

MURAT SOLAK

Y AL<;IN 6GRETEN

70 )r-----------------

~

cou.

~-I 5.-0

CO«

E ·

L..N~ CI) N CI)

Cl)C?> M CI) caCO.c

L.. -,

I-~.t:

ca 0 tn I' - ca ca en ---'I

C~C e CO CO

o E 0

I' ::J

tn c C) .c: 5.-

.- ())

~en

fn

1,~

o

"c.>

·c Z

(I)-

.. z

:~ W

ra"

c ....

~ w en ra

.- .-

z ....

~ :is

.-

fn

.-

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK'nm 250. Maddesi ile Yetkili BOliimii)

Sorusturma No:2009/1570

05.01.2010

TUTANAK

Sorusturma ve dava konusu edilmeyen bir kisim sahislara ait bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle "Nisan Biilteni" isimli belgenin tam metni Adli Emanetin 2010/1-1 sirasma almmis olup;

i~ bu tutanak tarafimizdan tanzim edilerek imza altma almrrustir.

MEHMET ALi ARSLAN Zablt Katibi 124979

istanbul

(II

Baskarurruzdan;

Turkiye Cumhuriyeti ve TSK'nln devrimle kurulmasrna ragmen stratejik ve kapsarnh bir sekilde Devrimci Subaylar yok ediliyor. Emperyalistler ve onlann hain isbirlikcileri yuzunden binlerce Ataturkcu Subay ve Harp Okulu orqencisi tasfiye edilmektedir. Asker onculeri ve kitle onderlerini egitmek, strateji ve program uretrnek, Cumhuriyet dusrnaru akimlan puskurterek ideolojik OstonlOgO ele qecirrnek icin gerekli kururnlann olusturulmasi ertelenemez bir qorevdir. Basan bu qorevin yaratrci ve etkin bicirnde yerine getirilmesine baqhdrr. Yeniden Yaprlanma ie;in toplumun deqisik kesimlerinde, sinir merkezlerinde, orqutlerde ve kurumlarda kok salmis, oralardan beslenen ve desteklenen bir teskilatlanrna zorunluluktur. Tarihte olduqu gibi vine Devrimci Harbiyeliler emperyalist quclerin oyunlariru bozacaktrr. Elleri kollan baqlanrrus hareketsiz hale qelrnis komutanlanna tekrar rnucadele kararlihqrru kazandrrrnak icin yaratici motor gOcO olacaklardrr. Selam olsun devrimci kararqahm aydmltqrm rehber edinen turn kardeslerirne ...

Dogu Perincek Ba§kanlmlzm Emirleri

• Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda herturlu faaliyet organize

edilsin.

• ie;erdekilere ve ailelerine yardrrnlar aksatrlrnasrn ihtiyaca gore aidatlar arttmlsm.

• A. 9 , E. A. ve diger emekliler hainleri bulmada aktif kullarulsin.

• Levent Bektas'rn ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.

• Yeni timlerin olusturulrnasrru MOcahit ERAKYOL Albay organize etsin.

• Poyrazkoy'de kalan malzemeler korunakh bolqelere daqrttlstn.

• Kararqahin emri olmadan hicbir operasyonel eylem yapilmayacak bu konuda son emir yetkisi Levent Bektas'mdrr.

• Gene; subaylarin fikri alt yapilanrun ve idoolojilerinin sag lam temellere oturabilmesi icin egitim ve kamp calismalan yapilsm, bu baqlarnda dokOman ve materyallerin ulastrnlrna kanallan kontrol edilsin.

• Yayrnlar kesinlikle takip edilip cozurnlemesi yaprlrnah.

• Gene; teqrnenler arasmda taban cahsrnalan icin Ataman Yrldrrtrn'm ekibi yeniden harekete gee;irilecek. internet yoqun bir sekilde propaganda faaliyetleri icin kullarulacak.

• Devrimci karargahtaki cekirdek kadronun evleri ile Aydrnlanrna ve yeni adam kazanma evleri birbirinden aynlacak. irtibatlan kesilecek. (Oevrim Fikrinin gene; subaylar arasinda qenis tabana yayrlrnasi icin yeni projeler qelistirilecek.)

• Emirlerin iletiminde kopru elamalar kullarulacak.

• Desitre olanlar derhal qorevden almacak. Karargah dis: qorevler verilecek.

• Aydin Ortabast, C;YDD'den gelen parasal kaynaklann rniktarlanrun Perincek'in emirleri doqrultusunda artmlrnasi. Diger parasal kaynak konusunda yeni satrs kanallan (maddeler) olusturulacak

• Aydin Ortabasi'run mezun ettigi krz ogrenciler, yaprrun sivil tabaruna, daha hizh bir sekilde kazandtrilrnast icin organizasyonlar yapilacak.

• Devrimci tegmenlerin yeteneklerini artmci egitimlerden qecirilecek, emir ve qorevler yeteneklerine gore verilecek

Yandas medya ve onlan yonlendirenler Kahraman Kornutanlanrruzt kusatrruslardrr. Devrimci Subaylar Kornutanlanrruza yeniden dinamizm kazandiracak eylemleri hayata gee;irecektir.

In ~ ICJ ~

.ge>

~ .z

.. z

.- w

-esC)

c ...I G) w

t m

... -

:0 ...I

l":t

'II ._

In

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI (CMK'mn 250. Maddesi He Yetkili Bdlumti)

Sorusturma No:2009/1570

05.01.2010

TUTANAK

Sorusturma ve dava konusu edilmeyen bir kisim sahislara ait bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle "Gorevlendirme" isimli belgenin tam metni Adli Emanetin 2010/1-12 sirasma alrnmis olup;

i~ bu tutanak tarafmuzdan tanzim edilerek imza altma almmrstir.

MEHMET ALi ARSLAN Zablt Katibi 124979

~~

istanbul C

Baskandan gelen emirler dogrultusunda yapilan gorevlendirmeler

• Orhan Yucel ve ekibi Kocakafarun (E.K) rnuhirnrnatlan ve malzemelerini sevk ve idare edecek (Poyrazkoyden gelenleri korunakh bolqeye alma)

• Devrimci teqmenlerin TSK icinde tabana yayilrna ve bilgilendirme cahsmalarmda (mail gruplan, PH iceren sunumlar, video siteleri, internet siteleri ) Ataman Yildrnrn ve ekibi (F. K. ,A. $. ,C. $. ,R. A. 'a bu konuda emirler verildi.) gorevlidir.

• Devrimci karargahtaki cekirdek kadronun digerleri ile olan baqlantilanmn yapiya zarar vermeyecek sekilde aynstmlmasint Levent Gorqec saqlayacak

• E. E. 'In onernf ve ozel lrtibatlanm yapiyi legalize etmekte kuliarulacak (C. g. )

• G. K. ve irtibatlanrun cok sistemli bir sekilde yapiya kazandmlrnas:

akademiye tekrar (C.E ve esi)

• Aylin Duruoqlu'nun tahliye karnpanyasma geng teqrnenlerin destek vermesini Sezgin Demirel organize edecek

• OlkO, maddelerden saqlanacak para kaynaklanru artirmak rein yeni sans

kanallan olusturacak. Bu konuda gerekli baqlantilan saqlayacak

• i. Y. ve e~i evlerin tutulmasinda yardrrnc, olacak perdeci dukkaru cok

kullarulrnasm

• Emre Sezenler yayrn grubunda qorevlendirildi

• B. F. G. ,M. B. ,K. C. ,T. D. taban calismalannda kullarulsrn, K. C.

'In kaleminden faycalarun

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIGI (CMK'mn 250. Maddesi He Yetkili Bdltimti)

Sorusturma No:2009/1570

05.01.2010

TUTANAK

Sorusturma ve dava konusu edilmeyen bir kisim sahislara ait bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle "Toplanu Kararlari MaYIs" isimli belgenin tam metni Adli Emanetin 2010/1-2 sirasma almmis olup;

t~ bu tutanak tarafinuzdan tanzirn edilerek irnza altma almmisnr,

MEHMET ALi ARSLAN Zablt Katibi 124979

341

1. Karamilrselbey egitim merkezi 2009-2010 kursiyerleri icin evlerde ka/aeak sehtstenn belirlenmesi.

2. Tuttuqumuz evlerden boselenlenn adreslerinin Harp okulundan Burak Amae; veya Fatih Goktese iletilmesi.

3. Bu evlerde kim in kiminle ka/aeagmm isim isim tespit edilerek yomenciuilrnesi

4. istihbarat celismest yapabileeek teqmenietin ekip dtsmoeki teqmenterle ketmest

5. Uzun zemendtr kullamlan evlerin tekrar tutulmemest.

6. Yeni geleeek teqmenler hakkmda bilgi,belge,fotograf ve keyitlerm istenen formatta dilzenlenip Yb. Ali Tatar'a en gee; 5 Eylill 2009 da iletilmesi.

7. Teqmenterin dikkat edeeekleri hususlan a§aglda belirtilmistir

• Kendi eremizdeki iriibeit 2. Bir tel ile kurulaeak

• Harp okulu ,damyo ve lise o/an irtibatlarda bu tel kullamlaeak

• $ilpheli o/an erkedeslen evlere e;agnlmayacak

• Ortettkd« dokilman btrekilmeycek.seklencek.

• Sivil irtibatlarda tel kert! kullamlacak

• Komsulerte o/an ili§kilerimize dikkat edilecek

• Ele gee;irdigimiz her tilrfil dokilman vakit kaybedilmeden gore vIi amirlerimize teslim edilecek

• Oemek faaliyetlerinde kod isim kullamlacak. Meslek soylenmeyecek.

• Akademisyenlerle yeptten qorusmeterde kod isim kullamlacak deniz kuvvetleri personeli oiduqumuz scytenmeyecek:

8. 2009 ytltnde ki qorevtilerin qorevletini yeni gelecek ieqmenlere devir tesliminin yapJlmas,buna gore

• iP,PSAO, CUMOK lara yepilen yerdimler

• Aydmflk dergisi abone ceusmes!

• Gerekli olen para kaynaklan ile irtibat kuracak setustenn belirlenmesi

• Gelen para/ann dagJtlmml yapacak sehtslenn belirlenmesi

• Bnb. A. B. .Bnb S. O. Bnb. 0. H. ile ierusttnlecek teqmenterin belirlenmesi.

• Samet Et ile irtibat kurulaeak ki§ilerin belirlenmesi.

• R. B. ve T. komutan ile irtibat kuraeak yeni ieqmenletin

belirlenmesi

• Selena eezanesi ile irtibetit ieqmenin belirlenmesi.

• Alb.Levent Gorqec ile baglantl kuraeak kisitenn tespiti.

• Smav sorulan icin Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi,Kurslar KomutenuqiDemyo ile irtibata qececek teqmenterin belirlenmesi.

• internet sitesi sorumlusu

9. Kuleli Askeri Lisesi ile irtibatlar

• irtibat kuraeak personelin gilvenilir olmest

• irtibatlann ozel telefonla saglanmasl. Tel konusmelenne dikkat edilmesi

• Alb.A. M. ,Alb s. B. ,Alb C. T. ,Bnb A. S. ,Yzb E. O. ,Yzb A.

R .. Yzb Y. K.

• Alb S. S T. ile irtibatm yilz yilze olmesi ve gerekli milhimmatm ehnmest.

.-

en

.-

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI (CMK'nm 250. Maddesi ile Yetkili Bdltimtl)

Sorusturma No:2009/1570

05.01.2010

TUTANAK

Sorusturma ve dava konusu edilmeyen bir kisim sahislara ait bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle "2008-2009 SONU<;:: RAPORU" isimli belgenin tam metni Adli Emanetin 2010/1-5 sirasma almmis olup;

i~ bu tutanak tarafimizdan tanzim edilerek imza altma almrrustir.

MEHMET ALi ARSLAN Zablt Katibi 124979

1

KONU:2008-2009 FAALiYET RAPORU

2008-2009 Donerni icerisinde yapilan faaIiyetler sonucu, 2009-2010 donemi faaliyet programinda gorev aiabilecek Tegrnenler ile Deniz Harp OkuIu, Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Mesiek Yuksek Okulunda ogrenim goren askeri ogrencilere ait Iiste asagidaki gibidir.

TEGMENLER

1. TGM. A. O.

BABA ADI:A. ANNEADI:N.

Tgm, A. 6. 'nun psikolojik sorunIanmn oldugu .. Cinsel tercih olarak es cinsel oldugu.Arkadaslan tarafindan cok sevilmedigi.Gunluk tuttugu.Cok hizli konustugu ve kelimeleri yuttugu bilgiIerine ulasilrmsnr.

Degerlendirme:

Tgm. Fatih Gokta~ ile ev tutmasr saglanarak istenilen tum faaliyetlere ydnlendirebillr.

2. TGMB. H.

BABAADI:A. ANNEADI:1.

Verilen.her goreviYi-lpacak niteliktedTl:.Deniz YlIdlZI projesinm en 0 Ii

kollanndan biri olan/dans kolufa~liyetlerini etmi~tir.Dans.®olu

faaIiY5tlefi adi altll'i<;la pikni~ter,do~~~ eder~k harpqlo;llu

ogrencilerin deniz- yrldlZl . faaliyetleri alaIiklz: ogreIicilerle

iliskilerinin ileri duzeylere cikmasina zemin hazirlamisttr.Bu etkinler ile bir cok ogrenci hakkinda gerekli istihbarat calismalan yapilnus ve cok onemli goruntulere ulasilmistir.

Degerlendirme:

Yonetim kadrosunda yer alabilecegi degerlendirilmektedir.

3. TGM BURAK AMA<;

BABA ADI:RECEP ANNE ADI:I~IL

Tgm. Burak Amac 2008-2009 faaliyetlerimizin yonetim kadrosunda yer almistrr.Kendisi verilen tum gorevleri yerine getirmis. Deniz Harp okulunda yapilan tum faaliyetlerde ustun basan gostermistir. istihbarat yonu kuvvetlidir..

Degerlendirme:

Yonetim kadrosunu yer almaya devam etmesi.Rutbeli personelle ile irtibat kurabilecek duzeyde guvenilir oldVg'u. Tegrnenlerin Iiderligini yapabilecegi degerlendirilmektetl~r.

4. TGM. B. c.

LlfTLI", ADI:R.

ADI:F. S.

Tgrn. B. C. nm aktif olmadigi.Pismk, kendine guveni olmayan bir karaktere sahip oldugu bilinmektedir.2008-2009 donemin faaliyetlerinde aktif olarak kullanilamadigi.Lise yillannda deniz yildizi egitimini aldigr.Bir cok panel ve seminerlere katilnmnm saglandigi ve bu nedenle faaliyetleri destekledigi.Kendisine tavsiye edilen her turlu dergi.yazi ve doktunam okudugu kabul ettigi degerlendirilmektedir.

Degerlendirme:

Guvenlik acisindan bunyede tutulmasmm hicbir sakmcasi olmadrgi.Mesleki yonden desteklenerek ileride kullarulabilecegi.Bunyede tutulmasmm faydah olacagi degerlendirilmektedir.

5. TGM. C. Y.

BABAADI:Y. ANNEADI:K.

Alevi dostlarnmzdan.Disiphn problemi var.Harp okulunda disiplin puam 9 a kadar dustii.Faallyetlerlmiz icin aktif rol aldi.Amcasi Z. Y. referansh.Heybeliada Lisesinden E. isimli bir kiz iIe nisanlandi.E, bizim tarafnmzdan yonlendirildi.C, bundan haberi yok.

Degerlendirme:

Giivenilir.Alevi biinyede yer almayan herkesi ydnlendirebilir.Alevi diger tegmen ve askeri ogrenciler tarafmdan sozti dinlenir.Bu ozellikleri iIe ydnetirn kadrosunda yer alabilir.

6. TGM. Co V. E.

Degerlendirme:

Giivenilir.istihbarat icin kullamlabilir.

7. TGM. E. A.

BABAADI:H. ANNEADI:A.

istihbarat yonii kuvvetli. Psikolojik yontide iyi.Insanlarr yilnlendirebilir.Sene icerisinde bir cok kisi hakkmda onem! biIgiler getirdi.

Degerlendirme:

Provakitif eylemler icin kullamlabilir.Giivenilir.A. A. ile ev tutmasi soylendi.Yonctim kadrosunda yer alabilir.

8. TGM. E. D.

BABAADI:Y. ANNEADI:H.

Sene icerisinde verilen gorevleri basarr ile yerine getirdi.Aktif.Deniz yildizr projesi icerisinde yer aldi.Mitinglerde aktif gorev aldi.Tam bir Tuncay Ozkan hayram.

Degerlendirme:

Yonetim kadrosunda yer almah.Kendine giiveni tam.Giivenilir.

9. TGM.E. D.

G. kadar etkili degil Arka planda kahyor.Proje lideri olarak yetisti.Ama cokda basarih oldugu sdylenemez.

Degerlendirrne:

10. TGM. FATiH GOKTAS

BABA ADI:HAZIM ANNE ADI:NEVIN

Proje liderlerimizden. Burak Amacla birlikte cok basarrh bir sene gecirdi.Yonetim kadromuzda yer aldr.Harp okulunda ki bir cok bilgi ve

beIgeye ulasmamizda yardnnci oIdu.Kendisi yapngr cahsmalardan dolayi odiiilendirildi.Onu icin en giizeI odtll her zaman kadm oIdu.A. O. ile kalacak.Ydnetim kadrosu icinde yer alamaya devam etmeli

Degerlendirme:

GiiveniIir.Bir cok ismi biliyor.Ydnetim kadromuzun 2 numarah elemamdir.A.

A. Y. kontroliinde yetisti.Her tiirlii toplanti ve faaliyetIere kanldi.

11. TGM. F. O. B.

BABA ADI:i. ANNEADI:G.

Kuvvacdar He irribatnmzr sagladl.Fikri Karadagm en guvendigi isimlerden.Kadlkoy deki dernege bir .;ok ogrencinin gitmesini saglad

Giivenilir. Yonetim kadrosunda yer

a devam

Degerlendirme:

12. TGM. G. D.

BABAADI:G. ANNEADI:M.

Kardesine gore cok aktif.Caglayan mitinglerine kanhm konusunda aktif cahstr.Gazete ve kose yazilaruun diger arkadaslarmi okutmak icin ozel bir cahsma yapti.

Degerlendirme:

13. TGM. i. B. T.

BABAADI:S. ANNEADI:N.

Psikolojik sikintilan var.Arada kendi kendine konusur.Dini hiristiyan.Kilise ile irtibati var.Cumhuriyet gazetesi ve aydmhk dergisinin siki takipcilerinde,

Degerlendirme:

Psikolojik problemleri nedeniyle her iste kullamlamaz.Evlerde kalmasr ve bazr faaliyetlerde aktif kullamlmasmda bir sakmca gorulmemeltedir.

14. TGM. i. i. S.

Degerlendirme:

s. ~. ile ev tutmasi sagalanarak biinye icinde bir cok faaliyette kullamlabilir,

15. TGM. L. P.

BABAADI:M. ANNE ADI:H.

istihbarat yonu kuvvetli.Bu konuda harp okulunda bir cok cahsma yapti.

Degerlendirme:

Giivenilir.Degerlendirilebilir.

16. TGM. M. S.

BABAADI:A. ANNEADI:H.

Devrede ilk siralarda .Cumhuriyet gazetesi ve aydmhk grup yaymlann siki taki pcisi,

Degerlendirme

Ders ba~arISI ve idealist karrstmlmamah.Panel.seminer akademisyenlere

17. TGM. M. K.

BABA ADI:A. H.

ANNEADI:S.

Cok aktif ve girisken.Insanlan yonlendirir bir yapisi var.M. A. ile ev tutmasi saglanacak.Giris asamasinda yardimci olunan kisilerden,

Degerlendirme:

Sikmn olmayacagi diistintlltiyor.Faaliyetler icinde yer alabilir.

18. TGM. N. K.

BABAADI:V. ANNEADI:A.

Deniz Harp okulunda personelle ogrenciler arasmdaki irtibatr dagladr.Ozellikle O. A. ve N. B. kendisi hakkinda ki kanaatleri cok iyi.Bir cok arkadasain ceza almasun engelledi.Bazi arkadaslarm hafta sonlari ~lkI~1 icin araci oIdu.Kitap okuyan ve fikri yontl kuvvetli.

Degerlendirme:

Her ytintiyle yetisrnis giiveniIir.Her tiirlii gorev veriIebiIir.

ADI:.@.L ANNEADEF.

Aile ve kendisi rnilliyetci.Okula girerken yardimci olunan ogrencilerden.Harp okulu 2 ve 3 siruflarda sinfi birligi baskaruydi.G. T. ile olan iliskisinin duyulmasi kendisini zor durumda birakti.Bu olay sonrasi kendisine yapilan yardim kendisini bunyeye daha da bagladi.

1

D.

Degerlendirme:

Giiciimiiziin farkmda.Her tiirlii gorev verilebilir.Basarryla yaptIgl her gorevin sonuncunda nasil bir odiil alacagmm farkmda,

20. TGM. O. K.

BABAADI:M. ANNEADI:G.

Mitinglere katildr.Bazi ogrencilerin katihrrum sagladi.Dans organizasyonlannda basanli ile gorev yapti,

Degerlendirme:

Sosyal organizasyonla ilgili gorevler verilebilir.istihbarat cahsmasi yapabilir.

21. TGM. S.Y. Y.

BABAADI:U. ANNEADI:N.

Psikolojik tedavi gordu.Kadikoy de ki evin kullammmda onemli rol oynadi.

Degerlendirme:

Cok arkag~~l olmasa da biinyede tutulmasmm faydah olacagi

BABAADI:R. ANNEADI:N.

Dayisi Ozden ORNEK ilk baslarda bunu cok dile getirsede son cikan dava ile birlikte cok dile getirmiyor.Kendisi cok saglam her turlu faaliyet icinde olabilir.Anne baba aynldi.Babasi daha soma vefat etti.

Degerlendirme:

i. s. ile ev tutacak. Sikinnh bir ddnem yasanus olsa da.Yonetim kadrosunda yer almasi gerektigi dilstlnillmekte.

23. TGM. S. B.

BABAADI:S· ANNEADI:N.

Babasim trafik kazasinda kaybetti.Isci partisi ve aydinhk ile ilgili yapilan calismalarda cok basanli oldu.

Degerlendirme:

Guvenilir.Gdrev verilebilir.

24. TGM. S. D.

BABAADI:N. ANNEADI:C.

Caglayan mitingine ve kadikoy'de bir cok eyleme katildi.Lisedeyken sacmi maviye boyatrrusti.

Degerlendirme:

25. TGM. S. D.

BABAADI:i. ANNEADI:U.

Arada uyusturucu kullamyor.Escinsel egilimi var.

Degerlendirme:

26. TGM.~. i.

BABAADI:M. ANNEADI:A.

Son davadan soma uzerinde bir tedirginlik var G. D. m samimi arkadasi.Isci partisi konferanslanna katilrmsn.Davada i~yi partisini one cikmasmdan soma kendini geriye cekti,

Degerlendirme:

Cok sey biliyor.Bir cok faaliyetin icinde yer aldr.Deniz yildiz ve ataevlerden haberdar.Ozel faaliyet hakkmda da bilgisi var.En onemlisi i~'Yi partisi baglannlarmi biliyor.Kesinlikle kontrol altmda tutulmah.Ve kendisini kontrol altmda tutmak icin gerekli dosyalar hazrrlanmah.Bu yiizden evde kalmasi onemli.

27. TGM. T. A.

ADI:T. ADI:S.

Babasi 1. bey tokatta ADD baskam.Afrl) tarafmdan ozel yetistirelen ogrencilerde.Tarn bir kurt dusrnam.t'Doguyu kokten kaziyahm gitsin" gorusunde.Tuksolu faaliyetleri icinde gorev yapti.Okay Sinanoglu hayranr.Ajandasi var. Ajandasmdaki notlar onemli.Iddia oynamayi cok sever.

Degerlendirme:

Her tiirlii faaliyetlerde kullamlabilir.Gtivenilir.Yonetim kadrosunda yer alabilir.

28. TGM. T. B.

BABAADI:A. ANNEADI:S.

Cagdas yasamci kizlardan. Turkan Hocanm tandigi ve gorti~ttigti bir kisiydi.Devrede i bir cok erkekle gizli iliskisi oldu haklannda istihbarat cahsmasi.