A-PROJE ÖN TEKLİF FORMATI — 4 sayfayı geçmeyecek — 2cm kenar boşluğu arial 10 ile — 3 bölümden oluşacak; • • • FAALİYETİN İLGİLİLİĞİ FAALİYETİN

TANIMI VE YARARI FAALİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

B-BAŞVURU FORMU(7 bölümden oluşacak) 1-FAALİYET (tanım) 1.1 adı 1.2yerler 1.3 faaliyetin maliyeti ve hibe fonundan talep edilen tutar NOT: hibe fonundan istenecek tutar, projenin toplam uygun maliyetinin %90 ını geçemez. Bu oran sonucu çıkan sayının virgülden sonraki 2 basamağı yazılacak (örnek: %90.00 gibi) 1.4 proje özeti(başvuru formundaki tablo formatı ile max 1 sayfa olacak) Tablo içeriği: - Projenin süresi(aylık olarak) - Projenin hedefleri(genel hedef+özel hedef) - Ortak(lar) - Hedef(gruplar) Başvuru formunun 2,3. deki listesinden seçilecek. - Nihai faydalanıcılar(projeden uzun vadede geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak kişiler) - Beklenen sonuçlar - Temel faaliyetler(proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler) NOT: proje özetinde uygun olduğu yerlerde sektör adı, kamu veya coğrafi bölge belirtilmeli, 2,2 deki sektör listesinden) 1.5 projenin hedefleri — en fazla 1 sayfa olacak Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedefler belirtilecek.(…….”özel amacıyla”………..”sonuçlara ulaşacağız) 1.6 faaliyetin gerekçelendirilmesi — en fazla 3 sayfa olacak( içeriği başvuru formu nasıl doldurulur ppt de var) 1.7 projenin tanımlanması ve etkinliği — en fazla 14 sayfa olacak - Projenin genel hedef ve amacı= 1 sayfa max - Elimizdeki nicel verilerden yola çıkarak elde edebildiğimiz öngörüler, hedef grupların, faydalanıcıların, ortakların proje sonunda kazançları( nicel olarak; örneğin bilgi düzeyi, istihdam, kapasite artışı vs), projenin çarpan etkileri=max 4 sayfa - Önerilen faaliyetler ve etkililikleri Her bir faaliyetin adı, detaylı açıklaması neden seçildiği, ortakların faaliyetteki rolü=max 9 sayfa 1.8 Yöntem= en fazla 4 sayfa(içeriği başvuru formu nasıl doldurulur? Ppt de var) 1.9 Süre ve faaliyet planı( başvuru formundaki tablo formatında hazırlanacak) — 1. ay, 2. ay gibi tanımlanabilir

— Faaliyet planı bölüm 1,7 deki faaliyetlerle uyumlu olmalı, faaliyetler arası bağlantı ve ilişkiler esas alınmalı 1.10 Sürdürülebilirlik(en fazla 3 sayfa) Proje sonrasında sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı 4 boyutta belirtilecek —mali boyut —kurumsal boyut —politik boyut — çevresel boyut 1.11 Mantıksal çerçeve matrisi (annex c doldurulacak) 2- PROJE BÜTÇESİ(annex b doldurulacak work sheet 1) 3- BEKLENEN FON KAYNAKLARI(annex b worksheet 2) İki farklı tablo var. İkisi de doldurulacak eğer aynı katkı varsa 1 sayfayı geçmeyecek şekilde belirtilecek. 4- BENZER PROJE DENEYİMİ(son 3 yılda kurum/kuruluşumuz tarafından yürütülen projeler hakkında her proje için en fazla 1 sayfa bilgi) — başvuru formundaki tablo formatı şeklinde

CHECK LİST 1- İngilizce yazılacak 2- 1 asıl, 2 suret olarak 3- proje teklifi ve ekleri CD-rom olarak sunulacak 4- Başvuru sahibi ve ortak, ortaklık beyannamesi doldurulacak ve başvuru formuna eklenecek 5- Bütçe avro cinsinden doldurulacak ve başvuru formuna eklenecek 6- Mantıksal çerçeve başvuru formuna eklenecek 7- Doğrudan uygun maliyetlerin toplamının en fazla %20 si ekipman ve malzeme alımına ayrılabilir. 8- Proje doğrudan uygun maliyetlerin en fazla %5 i yedek akçe olarak ayrılabilir. 9- Yönetim giderleri, doğrudan uygun maliyetin %7sinden fazla olamaz. 10- Proje koordinatörünün ve ekibin diğer kilit üyelerinin AB formatında CV leri eklenecek(Avrupa birliği genel sekreterliği (www.abgs.gov.tr de uygun format mevcut) 11- Proje süresi en az 9, en fazla 18 ay olacak 12- Hibe miktarı en az 50.000-en fazla 175.000 avro aralığında olabilir. 13- Hibe miktarı projenin toplam maliyetinin en az % 50 si, en çok %90 ı olabilir.

BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR EK A: Hibe Başvuru Formu(Word ile) EK B: Bütçe (Excel formatında) EK C: Mantıksal Çerçeve(Excel ile) EK D: AB Formatında Özgeçmişler Proje koordinatörü, eğitmen, danışman, seminer konuşmacıları gibi proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CV’ leri EK I: Eğitim Müfredatı(gerekiyorsa) EK J: Birim maliyeti 10.000 Avroyu geçen makine ve ekipman için proforma fatura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful