Sınav 1 1.Pusula ne işe yarar? Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? 2.

Deprem sırasında yapmamız gereken şeylerden 2 tanesini yazınız. 3.Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? 4.Nelerden tasarruf yapabilirsiniz? 4 tanesini yazınız. 5.Bir ürün satın alırken nelere dikkat edersiniz? 3 tanesini yazınız. 6.Gezi sırasında uyulması gereken kurallardan 2 tanesini yazınız. 7.Ekmeğin soframıza gelirken geçirdiği aşamalarda neler olduğunu yazınız. Ham madde : Üretim : Dağıtım : Tüketim : 8.Garanti belgesi olan ürünlerden 4 tanesini yazınız. 9.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. İnsan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen şeylere …………… denir. İnsanlar yaptıkları iş karşılığında …………….. alırlar. Her ay düzenli olarak alınan paraya ise ……………… denir. Doğunun karşısında ………………… kuzeyin karşısında ………………… bulunur. Bir yerin başlıca özelliklerini gösteren kuşbakışı görüntünün çizimine ……………. denir. İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koydukları ürünlere ………….… ………………. denir. Köprü, baraj, tünel bunlara örnektir. Sınav 2 1. Hayatımızı sürdürebilmek için çeşitli içecek ve yiyeceklerle besleniriz. Soğuktan, sıcaktan korunmak için giyiniriz. Tehlikelerden korunmak için evler yaparız.Bunlar zorunlu……………… Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İsteklerimizdir B) İhtiyaçlarımızdır. C) Yaptıklarımızdır. D) Seçtiklerimizdir 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İhtiyaçlarımız karşılanmadığında yaşamımız güçleşir. B) İsteklerimiz karşılanmasa da yaşamımızı sürdürebiliriz. C) Giyebileceğimiz bir kabanımız varken ikinci bir kaban istemek, ihtiyaçtır. D) İstek ve ihtiyaçlarımızda aile bütçemizi göz önünde bulundurmalıyız. 3. l. Acıkınca yemek yedim. II. Hafta sonu tiyatroya gittim. III. Arkadaşımla top oynadım. IV. Yeşil hırkamı giydim, Hangileri ihtiyaç bildiren cümlelerdendir? A) I ,IV B) I ,II ,IV C) I ,II , III D) I ,II ,III, IV 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce giderilmesi gereken ihtiyaçlarımızdandır? A) Gezme B) Barınma C) Okuma - yazma D) Yeme - içme 5. Alışveriş listesi hazırlanırken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) İhtiyaçlarımızı önemine göre sıralamalıyız. B) Listemizin sonuna temel ihtiyaçlarımızı yazmalıyız. C) Sosyal ihtiyaçlarımızı öncelikli yazmalıyız. D) Aile bütçemizi listeye göre oluşturmalıyız. 6. Liste hazırlamadan alışverişe çıkarsak ne olur? A) Neler alacağımızı belirlemek işimizi kolaylaştırır. B) Zamanımızı boşa harcamamış oluruz. C) Gereksiz alışveriş yapmamış oluruz. D) İhtiyacımız olmayan ürünleri de alabiliriz. 7. Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sıralanmıştır? A)Parfüm, cips, kaset B)Dondurma, defter, oyuncak C)Ekmek, peynir, ayakkabı D) Çikolata, top, kitap

1

8. Tabloda verilen hangi meslekle yaptığı yanlış eşleştirilmiştir? A) I ile d B) II İle b C) III ile a D) IV ile a 9. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken satıcıdan almamız gereken belgedir? A) etiket B) satış fişi C) alış fişi 10. I. Reçeteye göre ilaç verme II. Bina planı çizme III. Kaliteli buğday yetiştirme Verilenlere uygun mesleklerin sırasıyla yazıldığı seçenek hangisidir? I II III

D. Güvence belgesi

A) Eczacı mühendis çiftçi B) Eczacı mimar çiftçi C) Doktor mimar çiftçi D) Doktor mühendis çiftçi 11 . Aşağıdakiler den hangisi toplumda mesleklerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? A) Herkesin her işi yapamaması. B) İnsanların her konuda yetenekli olması C) İhtiyaçlarımızın çok çeşitli olması D) Bazı işlerin ancak iş bölümü ile yapılabilmesi 12. Bilinçli bir tüketici, ürününü alırken hangisine dikkat etmez? A) Son kullanma tarihine B) Kutusunun rengine C) Kalitesine D) Üretim tarihine 13.Satın aldığımız bir mal ya da hizmetin kalitesiz veya bozuk çıkması durumunda en önce aşağıdakilerden hangisine başvurmamız gerekir? A. Polise B. Tüketici Haklarını Koruma Derneğine C. Satıcıya D. Belediyeye 14. Ülkemizde üretilen bir malın standartlara uygun olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir? A. hükümet B. Belediye C. kaymakam D. Türk Standartları Enstitüsü

15. Ailenin ihtiyacı olan ürün ya da hizmetleri satın almak için harcadığı para bütçede hangi grupta yer alır? A. gelirler B. giderler C. istekler D. İhtiyaçlar 16. Bir ham maddeyi işleyerek kullanılacak hâle getirmeye üretim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde üretim yapılmaz?

2

A. Mağaza 17.

B. Fabrika

C. Tarla

D. Atölye

İnsanın istekleri ile ihtiyaçları farklı olabilir. Çok sevdiğimiz bir kazağı almak isteyebiliriz. Ancak bizim öncelikle ayakkabıya ihtiyacımız vardır. Böyle durumlarda isteğimize göre değil ihtiyacımıza göre alışveriş yaparız. Bu bilgilerden hangi sonuç çıkarılabilir? A. B. C. D. İhtiyaçlarımızın isteklerimizden daha öncelikli olduğu İsteklerimizle ihtiyaçlarımızın aynı olduğu İstediğimiz şeyleri alamayacağımız Ayakkabının kazaktan daha önemli olduğu

18. Hatalı bir malı satıcı değiştirmezse tüketici ne yapmalıdır? A. Yapacağı bir şey yoktur. B. Malı bırakıp gitmelidir. C.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara müracaat etmelidir. D. Satıcıyla kavga etmelidir. 19. Satın aldığımız malın bazı nedenlerle bozulduğunda hiç bir ücret alınmaksızın onarılacağını belirten belgenin adı nedir? A. Fiş Belgesi B. Kalite Belgesi C.Garanti Belgesi D.Satış Belgesi 20.Tüketici hakları ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütü hangisidir? A) TEMA Sınav 3 1) Aile toplumun en küçük birimidir.Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden biri değildir? a) anne b) amca c) baba d) çocuk 2) Aşağıdakilerden hangisi aileyi ayakta tutan faktörlerden biri değildir? a) ahlak b) maddi çıkarlar c) sevgi d) saygı 3) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak dolaylı olarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz? a) eşyalarımızı dikkatli kullanarak b) işe girip çalışarak c) babamızdan hiç harçlık almayarak d) hiç para harcamayarak 4) Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir? a) sigorta b) cetvel c) bütçe d) liste 5) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, ailede demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar? a) kararları baba vermeli a) ailede annenin sözü geçmeli c) aile bireyleri ortak karar almalı d) çocukların görüşleri alınmamalı 6) Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir? a) özel ilgi alanlarımız b) yasalar c) ahlak kuralları d) görgü kuralları 7) Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir? a) çizim b) ölçek c) plân d) kroki 8) Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50 000 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır? a) 25 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 1 cm 9) Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir? a) kuzeyi b) güneyi c) doğuyu d) batıyı 10)Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir? a) Marmara Denizi b) Akdeniz c) Karadeniz d) Ege Denizi Sınav 4 1. I. Ak akçe kara gün içindir. II. Gülme komşuna, gelir başına. III. Sakla samanı gelir zamanı. IV. Har vurup harman savurmak V. Damlaya damlaya göl olur. Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir? A. I-II-III-IV-V B. yalnız II C. II-III D. I-III-V 2. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağıdaki bilgilerden hangileri vardır? A. ürün adı - son kullanma tarihi B. birim fiyat - üretim tarihi C. ürün adı - birim fiyat D. üretim ve son kullanma tarihi 3. I. İhtiyaçların değişmesi II. İnsanların merakı III.teknolojinin gelişmesi IV buluş ve icatlar V iletişimin gelişmesi Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etkilidir? A. I - III - IV - V B. II – IV C. I D IV-V 4. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır? A. ürünün resmi B. üretim ve son kullanma B) TEGEV C) TUKODER D) AÇEV

3

C. fiyatı D. ne işe yaradığı

5. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz? I. ürünün reklâmına II. Üretim ve tüketim tarihlerine III. Fiyatı ve kalitesine IV isteklerimize V ihtiyaçlarımıza A. IV-V B. I-II-III-IV-V C. I-IV D. II-III-V 6. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir? I. astronot II. Kalaycılık III. Bilgisayar mühendisliği IV nalbantlık V bakır işlemeciliği A. II-IV-V B. I-III C. yalnız II D. yalnız IV 7. Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunluğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar? A. fabrika sahibi B. alışveriş merkezi C. noterler D. Türk Standartları Enstitüsü 8. "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün......................" Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir? A. son kullanma tarihidir B. üretim tarihidir C. TSE damgasıdır D. satış tarihidir 9. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangisidir? A. ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı B. ürünü aldığımız yerin adresi C. satış fişi veya fatura D. ürün hakkında ayrıntılı bilgi 10. "Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar........................." İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar? A. istekleridir B. temel ihtiyaçlarıdır C. sosyal ihtiyaçlarıdır D. gördükleridir 11. Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangileridir? I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı belgelemektir. II. Arkadaşlarınıza göstermektir. III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hakkınızı arayabilmektir. IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır. A. I-II-III-IV B. yalnız II C. I - III - IV D. yalnız IV 12. Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşağıdakilerden hangilerini yapmalıyız? I. Ürünü hemen atmalıyız. II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız. III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız. IV.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız. V. Bir daha o üründen almamalıyız. A. II-III-IV B. I-II-III-V C. yalnız I D. yalnız V 13. I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır. II. TSE damgasına bakmalıdır. III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır. IV. Garanti belgesini almalıdır. V. Satış fişi veya fatura almalıdır. Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? A. II -III B. I-III C. I-II-IV D. II-III-IV-V 14. I. televizyon II. Bilgisayar III. Buzdolabı IV. Ekmek V. Gazete Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin garanti belgesi olur? A. IV-V B. |-||-III C I-II D. III-IV-V 15. Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? I. ekmek - buğday II. bisküvi - buğday III. zeytinyağı - ayçiçeği IV. benzin - ham petrol V. şeker - pirinç A. yalnız III B. I - II – IV C III-V D. yalnız V 16. "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmemiş hâline...........denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar? A. malzeme B. ham madde C. eşya D. ticaret 17. "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları her türlü faaliyete...............denir." ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir? A. üretim B. düzenleme C. tüketim D. bütçe 18. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne denir?

4

A. paylaşım B. harcama C. tüketim D. ihtiyaç 19. "Bir ürünün üretildiği yerden tüketicilere ulaştırılması işine .............denir." ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir? A. ulaşım B. ticaret C. tüketim D. dağıtım 20. Başka ülkelerde üretilen ürünlerin yurdumuza getirilmesine ne denir? A. ihracat B. ithalat C. alışveriş D. ticaret Sınav 5 1. "insanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne ..................... denir." ifadesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru tamamlar? A. eşya B. ihtiyaç C. istek D. besin 2. I. yiyecek II. giyecek III.televizyon izleme IV. okula gitme V. barınma Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır? A. I-II-III-IV-V B. I-II-IV-V C. I-II-V D. I-II 3. "İnsanların temel ihtiyaçlarının dışında yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için gereksinim duydukları şeylere............... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar? A. sosyal ihtiyaçlar B. zorunlu ihtiyaçlar C. ihtiyaçlar D. hayaller 4. Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir? A. ihtiyaç B. temel ihtiyaç C. eğlence D. istekler 5. I. yemek yeme II. tatile gitme III. sinemaya gitme IV doktora gitme V oyun oynama Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır? A. yalnız IV B. II-III-V C. I-İV D. 1 -11 -1116. "Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iş ..................." ifadesini hangi seçenek doğru tamamlar? A. çalışmadır B. İhtiyaçtır C. ticarettir D. meslektir 7. I. sağlık - istek II. eğitim -temel ihtiyaç III. barınma - temel ihtiyaç IV. bilgisayar almak - istek V tiyatroya gitmek - sosyal ihtiyaç Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A. I-II-III-IV-V B. I-II-III C. III-IV-V D. II-III-IV 8. "Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin yeterli ve düzenli yenilmesine.................... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar? A. temel ihtiyaç B. dengeli beslenme C. tüketim D. beslenme 9. I. sevdiğimiz yiyeceklerden bol bol yemek II. şekerli ve çikolatalı besinleri çok yemek III. günde üç öğün yemek yemek IV her türlü besinden yeteri kadar yemek Vyemek saatleri arasında atıştırmak Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A. III - IV B. I - II – V C. I-III-IV D. II- III-IV 10. "İnsanların yaptıkları iş karşılığı her ay düzenli olarak kazandıkları paraya ............. denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar? A. kira B. tasarruf C. maaş D. Bütçe 11. "Kişi ve kurumların aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya ...................... denir." Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. kasa B. maaş C. harcama D. bütçe 12. I. aylık kazancın belli olması II. Ekstra kazançlar olması III.yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi IV. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız? A. II - IV B. I - II - III – IV C. İ-III D. I - II-IV 13. "Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma......................denir." ifadesini aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar? A. gider B. borç C. tasarruf D. gelir 14. Ayda 700 YTL kazanan bir aile yandaki grafikte verilen harcamaları yapıyor. Bu aile kaç yeni Türk lirası tasarruf yapmıştır? A. 570 YTL B. 130 YTL C. 700 YTL D. 120 YTL 15. Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu bütçeye ne denir? A. aylık bütçe B. fazla bütçe C. eksik bütçe D. denk bütçe Sınav 6 1. Günümüzde teknolojik ürünler nerelerde kullanılır? a) Ev b) Okul c) Hastane d) Hepsi

5

2. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? a) Malın kalitesine bakar. b) Malın üretim ve tüketim tarihine bakar. c) Garanti belgesi istemez. d) Bozuk malı iade eder veya değiştirir. 3. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından değil de toplumdaki duyarlı insanların bir araya gelip gönüllü olarak kurdukları bir sosyal örgüttür? a) İtfaiye b) Emniyet Teşkilatı c) Çocuk Esirgeme Kurumu d) Hayvanları Koruma Derneği 4.İnsanların bir araya gelerek sosyal örgütleri kurma nedeni ne olabilir? a) Toplumdaki sosyal problemleri çözmek. b) Toplumdaki zenginlerin sayısı arttırmak. c) Zararlı alışkanlıkları yaymak. d) Gelir seviyesini düşürmek. 5. Kütüphanecilik kolunda görevli bir öğrenci okulda okuma alışkanlığının artması için çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu amaç için yapacağı çalışmalara örnek olamaz? a)Kitaplığa kitap bağışı yapılmasını sağlamak. b) Okuma günleri düzenlemek. c) Kitap okumanın yararlarını anlatan bir köşe hazırlamak. d) Kütüphanedeki kitapların ciltlenmesini sağlamak. 6.Yeni buluşlar yapmaya meraklı bir öğrenci okuldaki hangi kulübe katılmalıdır? a) Kütüphanecilik Kulübü b) Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü c) Satranç Kulübü d) Sosyal Yardımlaşma Kulübü 7. Toplumda güvenliği sağlayan kuruluş hangisidir? a) Devlet Hastaneleri b) Devlet Okulları c) Belediyeler d) Emniyet Teşkilatı

8. Devletin topluma eğitim hizmeti götürdüğü kurumlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Devlet Okulları b) karakollar c) Dershaneler d) Belediyeler 9. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele için kurulan sivil toplum örgütü hangisidir? a) Kızılay b) Yeşilay c) AKUT d) Türk Kalp Vakfı 10. Aşağıdakilerden hangisi okulda kurulan kulüplerin bir özelliği değildir? a) Öğrencileri sınavlara hazırlamak. b) Öğrenciler arasında iletişimi güçlendirmek. c) Öğrencilerin arkadaş çevresini genişletmek. d) Öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırmak. 11. Sivil toplum örgütleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Devlet tarafından görevlendirilirler. b) Yasalara uymak zorunda değillerdir. c) İnsanlık yararına çalışırlar. d) Zengin insanlardan oluşurlar. 12. Hayvanların bilinçsizce öldürülmesi, ağaçların kesilmesi ve insanların doğaya zarar vermesi öncelikli olarak neyi değiştirir? a) tarın ürünlerini b) toprağın yapısını c) doğal dengeyi d)hava olaylarını 13. Doğadaki bitki ve hayvan türlerinin yok olmasının başlıca nedeni nedir? a) Fabrikaların çoğalması b) İnsanların doğayı bilinçsizce yok etmesi c) ağaçların azalması d) insan nüfusunun artması 14. Okulda kulüp çalışmaları yapmamızın, geziler düzenlenmesinin başlıca nedeni nedir? a) para kazanmak b) okulu tanıtmak c) eğlenmek d) sosyal etkinlikler yapmak 15.Sosyal bir grup olmak için aşağıdakilerden hangisi gerekmez? a) toplantılar yapmak b) sorumluluk sahibi olmak c) çalışmaları gizli yürütmek d) birbirimizin düşüncelerine saygılı olmak 16. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir? a) hayvan türlerinin yok olması b) deprem c) deniz kirliliği 17. Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir? a) vergi dairesi b) alışveriş merkezi 18. Hangi atasözü yardımlaşma ile ilgilidir? a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. b) Ağaç yaşken eğilir. c) Ayağını yorganına göre uzat. d) Erken kalkan yol alır. d) zehirli atıklar d) belediyeler

c) muhtarlık

6

19. Hangisi sosyal kulüp seçerken dikkat etmememiz gerekenlerden biri değildir? a) yeteneklerimiz b) ilgi alanlarımız c) en yakın arkadaşımızın tercihi d) kulüp faaliyetlerine yatkınlığımız 20. Hangi duygu sosyal örgüt ve kurumlarla bağlantılı olamaz? a) yardımseverlik b) bencillik c) hoşgörü d) duyarlılık Sınav 7 1. İnsanların sahip olduğu duygusal ve fiziksel özellikleri yazınız.

2. Hoşgörü nedir? Hoşgörülülüğüyle tanıdığımız büyük düşünür kimdir?

3. Nüfus cüzdanlarında hangi bilgiler bulunur? 4. Kurtuluş Savaşı sırasında hangi cephelerde kimlere karşı savaşılmıştır? Yazınız.

5. Yön bulma yöntemlerini yazınız.

6. Çevremizdeki doğal ve yapay unsurlar nelerdir?

7. İhtiyaç ve istek nedir? İhtiyaç ve isteklerimize örnekler yazınız.

8. Bilinçli bir tüketici nasıl olmalıdır?

9. Teknolojinin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz etkilerini yazınız.

10. Eğitim alanında yapılan teknolojik gelişmeleri yazınız.

11. Sivil toplum kuruluşları denilince ne anlıyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarına örnekler veriniz.

12. Yardım kurumları hangileridir?4 ünü ve görevlerini yazınız.

13. Ezgi katıldığı eğitici kulüpte deprem ve yangın tatbikatı yapacaklarını söyledi. Buna göre Ezgi’nin katıldığı eğitsel kulüp hangisidir? A. Kızılay Kulübü B. Kültür Edebiyat Kulübü C. Sivil Savunma Kulübü D. Sağlık Kulübü 14. Verem hastalığının tedavi edildiği sağlık kuruluşu hangisidir? A. Hastahane B. Dispanser C. Sanatoryum D. Sağlık Ocağı

7

15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. eğitim- okul B. sağlık – hastahane C. ağaçlandırma- yeşil D. sağlık – Kızılay 16. Yağız bir mumun üzerine fanus kapatıldığında neden söndüğünü merak etmekte, ay ve güneş tutulmasını gözlemlemek istemektedir. Buna göre Yağız’ın aşağıdaki kulüplerden hangisine katılması uygun olur? A. Sağlık Kulübü B. Kütüphanecilik Kulübü C. Spor Kulübü D. Bilim Kulübü 17. Alkol, sigara gibi zararlı madde alışkanlıklarını önlemek için savaşan kurum………………..’ dır? Tümcesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A. Yeşilay B. Kızılay C. Sağlık Ocağı D. Dispanser 18. Ülkemizde afet ve kazalarda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları yapmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. AKUT B. THK C. TEMA D: TEGV 19.Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, valimizin, belediye başkanımızın, muhtarımızın, okul müdürümüzün, müdür yardımcılarımızın adını soyadını yazınız. Sınav 8 1-Geçmiş tarihten şimdiye kadar yaşanan olayların, oluş tarihine göre sıralanmasına ne ad verilir? a) Kronoloji b) Meteoroloji c) Sıralama d) Derecelendirme 2- Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değildir? a) Ekmek b) Peynir c) Altın kolye d) Pantolon

3-“Aldığım bir üründen memnun kalmazsam …………………………………………ne başvururum.” a) Askerlik Şubesine b) Tüketici Koruma Derneğine c) Okul Müdürlüğüne C) Çocuk Esirgeme Kurumuna 4- Aşağıdaki cümleleri eşleyiniz.

1-Depremden önce 2-Deprem sırasında 3-Depremden sonra
5- Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz a) Kağıt b) teneke c) Cam

Çök,korun,tutun Elektrik,su ve gaz vanalarını kapat Deprem çantası hazırlama

d) Yemek artığı

6- Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz. ( ( ( ( ( ) Teknoloji alanında buluş,icat yapanlara mucit denir. ) İnsanlar beslenme ve giyinme ile ilgili ihtiyaçlarına öncelik tanımalıdır. ) Bilinçli tüketici, ihtiyaç duymadığı bir ürünü satın almaz. ) Harcamalarımızı bütçemize uygun olarak yapmalıyız. ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.

7- Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir? a)Rumi takvim b)Hicri takvim 8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? c)Miladi takvim d)12 hayvanlı takvim b) İcat edene mucit denir. d) Teknolojik ürünler zaman içinde gelişir.

a) Hicri takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir. c) Miladi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.

9- Burak elektrikçiye giderek bir ampul almak istemiştir.Ampulün üzerinde TSE etiketi olup olmadığına baktıktan sonra,satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da kontrol etmesini istemiştir. Burak’ın bu davranışlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a)Bilinçli bir tüketici olduğu b)Elektrik işlerinden iyi anladığı c)Alışveriş yapmayı sevdiği d)Ucuz alışveriş yaptığı III. Fiyatı ve kalitesine d) II-III-V

10- Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz? I. ürünün reklâmına II. Üretim ve tüketim tarihlerine IV. isteklerimize V ihtiyaçlarımıza a) IV-V b)I-II-III-IV-V c)I-IV

8

11-İnsanların zamanı belirleme ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin icat edilmesine neden olmuştur? a) radyo b) telgraf c) televizyon c) saat 12- Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ne nedir? a) tarih b) soyağacı c) takvim 13- Yaren, kağıt atıklarını okuldaki kağıt kumbarasına atıyor. Yaren’ in bu davranışı hangisinin gerçekleşmesini sağlar? a) Sel baskınlarının artmasına neden olur. c) Ormanların azalmasına neden olur. b) Hava kirliliğinin artmasına neden olur. d) Ağaç kesimini önler. d) sene

14- Boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. son kullanma – bütçe – iletişim – hicri – üretim * Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb, araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi ……………….. olarak adlandırılır. * Harcamalarımızı…………………..uygun olarak yapmalıyız. * Bilinçli tüketici ………………ve ………………….tarihlerine dikkat etmeliyuiz. * ……………. takvim, Ay’ın hareketlerini esas alır. 15-Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? a) mektup – telefon – faks – elektronik posta c) telefon – faks - elektronik posta – mektup b) elektronik posta – mektup – telefon – faks d) telefon – faks – mektup – elektronik posta

16- Aşağıda verilen alanlarda geliştirilip kullanılan teknolojik araçlara örnekler veriniz. İletişim : Temizlik : Sağlık : Eğitim : Ev işleri : 17- Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmanın bir göstergesidir? a) Telefonda ihtiyacımız kadar konuşmak. b) Plastik ve teneke kutuları ayrı kaplarda toplamak. c) Televizyonda yayınlanan her programı izlemek. d) Teknolojik eşyalardan sadece ihtiyacımız kadarını almak. 18- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir üründe aranılan bir özelliktir? a) Karmaşık bir ürün olması. b) İnsanların hayatını kolaylaştırması. b) Çalışırken çok enerji harcaması. d) Pahalı olması. 19-İşitme özürlü olan Birol Bey en önemli buluşun işitme cihazı olduğunu söylerken, muhasebeci Faruk Bey bilgisayarın daha önemli bir buluş olduğunu söylemektedir. İnsanların buluşlar konusunda farklı düşünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) inançlar b) yasalar c) ihtiyaçlar d) gelenekler

20-Hamdi bey bazı ticari işlerini görmek için İtalya’ya gidecektir.Sabah Çamlıca’daki evinden taksi ile Üsküdar’a geçmiştir.Buradan vapur ile Eminönü’ne geçmiş ve metroya binerek Atatürk Havalimanı’na ulaşmıştır.Oradan da uçağa binerek İtalya’ ya gitmiştir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) İtalya’ ya gitmek zordur. b) Ulaşım amacıyla kullanılan çeşitli araçlar vardır. c) İtalya’ ya ancak uçakla gidilebilir. d) Atatürk Havalimanı’na gidenler metroyu kullanmak zorundadır. Sınav 9 A. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y yazınız. (10 puan) (…….) Cirit, okçuluk ve güreş Türklerin ata sporlarındandır. (…….) Cumhuriyet 29 Ekim 1919’da kuruldu. (…....) Depremin süresi ve büyüklüğünü ölçen alete sismograf denir. (…....) Ailenin, belirli bir zamana ilişkin gelir ve giderini gösteren listeye aile bütçesi denir. (…....) Tepegöz, projektör ulaşımda kullanılan teknolojik araçlardır. B. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 10 puan) sağlık - bütçe – internet - temel - sosyal 1. Yaşamımızı sürdürmek için …………… …………….. ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir. 2. Gezmek, tiyatroya gitmek, oyun oynamak …………… ……………. ihtiyaçlarımızdandır. 3. Harcamalarımızı …………………… ………………..…….. uygun yapmalıyız. 4. …… ………… iletişim ve bilgi alışverişinde kullanılan bir araçtır.

9

5. 112 numaralı telefon ambulans gerektiren ……… ……… sorunları ve kazalarda aranacak telefon numarasıdır. C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. ( Her soru 6 puan) 1. Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz? A. türkülerimiz B) atasözlerimiz C) geleneklerimiz D) gazetelerimiz

2. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Aşağıdakilerden hangisi Samsun’a çıktıktan sonra yaptıkları arasında yer almaz? A) Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini sağlamaya çalıştı. B) Yurdu kurtarmak için toplantılar yaptı. C) Padişahın emirlerini halka duyurdu. D) Ankara’da yeni bir meclisin açılmasına karar verildi. 3. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yollarından biri değildir? A) Ay’ın hareketlerine izleme B) Pusula kullanma C) Kutup yıldızına bakma D) Kayaların yosun tutan yanlarına bakma 4. Aşağıdakilerden hangisi önlenemeyen felaketler arasında yer alır? A) heyelan B) deprem C) sel 5. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır? A) gezmek B) sinemaya gitmek C) giyinmek D) çığ D) tatil yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi alışverişte dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir? A) Üretildiği yerin neresi olduğunu kontrol etmek B) Son kullanma tarihine bakmak C) Alacağımız malların kaliteli olmasına dikkat etmek D) Ürün üzerinde TSE damgası aramak 7. Bir tüketici aşağıdakilerden hangisine dikkat ederse bilinçli bir tüketici gibi davranmış olur? A) Araştırarak ve ürünü görerek alışveriş yapmalıyız. B) Aldığımız mal bozuk çıkarsa çöpe atmalıyız. C) Garanti süresi içerisinde mallar bozulduğunda parasını vermeliyiz. D) Reklamları izleyerek alacağımız ürüne karar vermeliyiz. 8. Aşağıdakilerden hangisinin bulunması teknolojinin ve sanayinin gelişmesine ve hız katmıştır? A) yazının bulunması B) telgrafın bulunması C) elektriğin bulunması D) teleskopun bulunması 9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanımı gittikçe azalan bir iletişim aracıdır? A) telefon B) mektup C) elektronik posta 10. Günümüzde hangi takvimi kullanmaktayız? A) On iki hayvan takvimi B) Miladi takvim D. Aşağıda istenenlere ikişer örnek yazınız. ( 5 puan) 1. Eğitimde kullanılan teknolojik ürünler …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Evimizde kullandığımız teknolojik ürünler ……………………………………………………………………………………………………………………………… E. Aşağıdaki acil telefon numaralarını karşılarına yazınız. ( 5 puan) Polis İmdat : ……………………. Hızır Acil Servis:………………….. Yangın : …………………….. Jandarma İmdat : …………..……….. C) Hicri takvim D) cep telefonu D) Rumi takvim

F. Teknolojik ürünler olmasaydı yaşamımızda ne gibi değişiklikler olurdu? ( 10 Puan) Sınav 10 1. Aşağıdakilerden hangisi karşılanmadıkları zaman yaşamımızı devam ettirmede zorlukla karşılaşacağımız ihtiyaçlardan değildir? A) ayakkabı B) kazak C) ev D) forma 2. Aşağıdaki hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır? A) ekmek B) okul önlüğü C) defter D) pantolon

3. Aşağıdakilerden hangisinin ihtiyaçlarımızın belirlenmesinde ve çeşitlenmesinde etkisi yoktur? A) yaşadığımız yer B) yaşımız C) iklim D) arkadaşlarımızın

10

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer almaz? A) gezmek B) sinemaya gitmek

C) eğlenmek

D) giyinmek

5. Berke ile babası çarşıya alışverişe çıkıyorlar. Alışveriş sırasında Berke oyuncak araba, babası ise parfüm alıp satış fişini aldıktan sonra eve dönüyorlar. Eve döndüklerinde ihtiyaçların bir kısmını almadıklarını fark ediyorlar. Berke ile babasının yaptıkları yanlış aşağıdakilerden hangisidir? A) Berke isteğini almıştır. B) Baba isteğini almıştır. C) Alışveriş listesi hazırlamamışlardır. C) Satış fişi almışlardır. 6. Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru olarak ifade eder? a) ihtiyaç B) istek C) gereksinim D) gider 7. I. oyuncak II. ilaç III. sebze IV. şapka Yukarıda verilenlerden hangisine daha fazla ihtiyacımız vardır? A) I – IV B) I – III C) III – IV D) II – III 8. “Belirli bir süre için planlanan, gelir ve giderlerin tümüne ………….. denir. “ Cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? A) bütçe B) gelir C) para D) alışveriş 9. “Standartlara uygun üretilmiş mallarda ………… damgası bulunur.” cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamladığımızda doğru bir bilgi vermiş oluruz? A) TRT B) TSE C) YSE D) TESK 10. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? A) Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. C) Alacağı ürünün ambalajına dikkat eder. B) Fiyat araştırması yapar. D) Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır.

11. Aşağıdakilerden hangi alışverişlerde aldığımız fiş veya faturaların yararları arasında yer almaz? A) Fiş ve faturaları ihtiyacı olanlara veririz. B) Vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluruz. C) Fiş ve ya faturalar karşılığında devletimize vergi geliri sağlarız. D) Karşılaşılacak bir sorunda ürünü aldığımız kanıtlar. 12. Aşağıdaki ürünlerden hanginin garanti belgesi bulunmaz? A) televizyon B) fırın C) kitap D) bilgisayar 13. Dikkatsizlik sonucunda aldığınız bir malın son kullanma tarihinin geçtiğini evinize geldiğinizde anladınız. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru bir davranış olurdu? A) Son kullanma tarihi geçtiği için ürünü çöpe atardınız. B) Satış fişi ile aldığınız yere giderek ürünü değiştirmek istediğinizi söylerdiniz.. C) Son kullanma tarihinin fazla geçmediğini düşünerek ürünü tüketirdiniz. D) İş işten geçmiştir diyerek ürünü tüketmekten vazgeçerdiniz. 14. İnsanların ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün değildir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğmasına neden olmuştur? A) mesleklerin B) arkadaşlıkların C) çiftçiliğin D) esnaflığın 15. Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin soframıza gelinceye kadarki geçen süreçte görev alan meslekler arasında yer almaz? A) çiftçi B) fırıncı C) ziraat mühendisi D) mimar 16. Meslek seçerken dikkat edilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İlgi ve yeteneklerimize uygun meslekler seçmeliyiz. B) Bizi mutlu edebilecek meslek seçmeliyiz. C) Toplumun ihtiyaç duyduğu bir meslek olmasına dikkat etmeliyiz. D) Seçtiğimiz meslekle ilgili eğitim almadan çalışmaya başlamalıyız. 17. Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir? A) kumaş B) buğday C) ayakkabı D) ekmek 18. Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci içerisinde yer almaz? A) ham madde B) mamul C) ürün Sınav 11 1. İstek ve ihtiyaçlarımızdan 5er tane yazınız. D) market

2. Bilinçli tüketici olmak için nelere dikkat etmeliyiz?

3. İnterneti kullanma kuralları nelerdir?

11

4. Teknolojik ürünler dikkatli kullanılmazsa bize ve çevremize nasıl zararlar verebilir?

5.Aşağıda verilen alanlarda geliştirilip kullanılan teknolojik araçlara örnekler veriniz. İletişim: Temizlik: Sağlık: Eğitim: Ev işleri:

 Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 1.Dünya çapındaki devlet kurumlarını, kuruluşları ve bireyleri birbirine bağlayan bilgisayar ağına ……………….. denir. 2.Yangın ihbarı için …………. numaralı, polis imdat için ………….. numaralı telefonu ararız. 3.Televizyon ………………… alanında kullanılan bir teknolojik üründür. 4.İnsanlar eskiden zamanı ölçmek için …………………. ve …………………. kullanmıştır. 5.Alışveriş yaparken ………………..ların etkisinde kalmamalıyız. 6.Yaptığımız alışverişin sonunda …………… ya da ………………… istemeliyiz. 7.Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listeye ……………………………… denir. 8………………………….. takvim güneş yılını esas alır. 9.Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü esas alan takvim ……………….. takvimdir. 10. Çamaşır makinesi, bilgisayar, cep telefonu …………………….. ürünlerden bazılarıdır. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi koyunuz. ( ) Şu anda kullandığımız takvim hicri takvimdir. ( ) Türkiye’de üretilen malların kalitesini TSE denetlemektedir. ( ) Teknolojide son beş yılda hiçbir gelişme yaşanmamıştır. ( ) Garanti belgesi olan ürünü bozulduğunda ücretsiz tamir ettirebiliriz. ( ) İnsanların zamanı ölçmek için kullandığı aletlerden biri termometredir. ( ) Parayı ilk kez Lidyalılar kullanmıştır. ( ) Radyo ve televizyon ulaşım alanında kullanılan teknolojik aletlerdir. ( ) Sağlık ile ilgili acil durumlarda 112 numaralı telefonu aramalıyız.

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. 1. İnsanların daha önce olmayan bir şeyi ilk kez yapmalarına ne denir? a) teknoloji b) alet c) icat d) evcilleştirme 2. a) b) c) d) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kullanılmış pilleri hemen çöp kutusuna atmalıyız. Cam ürünler belediye tarafından yerleştirilen geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Kullanılmış kâğıt ve kartonlar uygun bir yerde yakılmalıdır. Çevremizi korumak için arkadaşlarımızı uyarmak doğru bir davranış değildir.

3. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe ne nedir? a) meslek b) kariyer c) uğraş d) hobi 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? En önemli meslek doktorluktur. Bazı meslekler pek önemli değildir. Toplumun düzeni için her mesleğin önemi vardır. Bir insan tüm meslekleri öğrenmelidir. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir üründe aranılan bir özelliktir? Karmaşık bir ürün olması. Pahalı olması. Çalışırken çok enerji harcaması. İnsanların hayatını kolaylaştırması.

6.”İnsanların ………………….. uygun meslekte çalışmaları onların meslekteki ……………….. olumlu yönde etkiler.” cümlesinde noktalı yerlere sırasıyla ne gelmelidir? a) görünüşlerine-yükselmelerini b) kendilerine-gerilemelerini c) yeteneklerine-başarılarını d) yaşlarına-maaşlarını

12

Sınav 12 Alexander Graham Bell, miladi, bilinçli tüketici, çiftçi, meslek, güneş, tüketici Thomas Edison,istek,bütçe 1. Bir şeye karşı duyulan eğilim ve arzuya ……………………….. denir 2. Paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılan planlamaya ………………. denir 3. Mal satın alıp kullanan kişiye …………………………. denir. 4. Tüketici olarak haklarını bilen kişiye ……………………............ denir. 5. Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe ………………… denir. 6. Gelirini, toprağı ekerek sağlayan kişiye ………………… denir 7. …………….. yıllık hareketleri izlenerek bir takvim yapılmıştır. 8. Ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonra …………………takvim kullanılmıştır. 9. Telefonu ………………………………………bulmuştur. 10. Ampul ……………………………………… tarafından icat edilmiştir. B) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına ( D ) yanlış olanlarının başına ise ( Y ) harfini koyunuz. ( 10X2=20 puan ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) Gelir ve giderlerin tüm ayrıntılarıyla gösteren çizelgeye bütçe denir. ) Satıcılardan ürün alırken pazarlık yapmamalıyız. ) TSE damgası genellikle bozuk olan ürünlerin üzerine damgalanır. ) Teknolojik gelişmeler, insanların yaratıcılık gücünü engeller. ) Alışverişlerimizde fatura yada fiş almalıyız. ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır ) Kullanıcıların uyku düzenini bozmak bilgisayar kullanımının olumsuz etkilerindendir. ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz. ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız. ) İlk siyah beyaz televizyon yayını Türkiye’de yapılmıştır

C)Aşağıdaki soruların doğru olan cevabını işaretleyiniz.(10X4=40 Puan 1. Hayatımızı devam ettirmek için mutlaka karşılanması gerekir. Bu tanımla anlatılan kavram hangisidir? a) istek b) ihtiyaç c) arzu etmek d) sosyal faaliyetler 2. Bir manav dükkânı açmak isteyen Mehmet Bey, meslekî olarak, hangi meslek sahipleri ile iş birliği yapmak zorunda değildir? A) Reklamcı B) Nakliyeci C) Fırıncı D) Çiftçi 3.

Pamuk

İplik

Kumaş

Elbise

Yukarıdaki üretim zincirinde aşağıdakilerden hangisinin rolü olamaz? A) Çiftçi B) Şoför C) Terzi D) Elbise 4. Tüketici hakları ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütü hangisidir? A) TEMA B) TEGEV C) TÜKODER D) AKUT 5. Bilinçli bir tüketici, ürününü alırken hangisine dikkat etmez? A)Son kullanma tarihine B) Kutusunun rengine C) Kalitesine D) Üretim tarihine

6.Yaptığı kanatlarla Galata Kulesinden Üsküdar’a kadar 6 km yolu katederek uçan ve uçuş tarihine geçen ilk kişi kimdir? A)Hezarfen Ahmet Çelebi B)Laganer Hasan Çelebi C)Mongelfier Kardeşler D)Evliya Çelebi 7. Aşağıdakiler hangisi Türklerin kulandığı takvimlerden biri değildir? A) Hicri Takvim B) Miladi Takvim C) Julyen Takvim D) Oniki Hayvanlı Takvim 8. Louis Braille’nin hazırladığı kabartmalı alfabeyi kimler kullanmıştır? A) İşitme engelliler B)Görme engelliler C) Yürüme engelliler D) Yatalak hastalar 9. Miladi Takvimin başlangıcı olan olay hangisidir? A) Yazının icadı B)Hz. Muhammedin Mekke’den Medine’ye göçü C) Roma İmparatorluğunun yıkılışı C) Hz. İsa’nın doğumu 10. Komşusunun evinin yandığını gören Zeynep yangının söndürülmesi için aşağıdakilerden hangisini aramalıdır? A) 112 B)110 C)155 D)146

13

Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız ? (2X5=10 puan) 1.Eğitim alanında kullanılan 5 tane teknolojik ürün yazınız?

2.Ekmeğin soframıza gelene kadarki aşamalarını yazınız?

Sınav 13 1.Sağ kolumuz güneşin doğduğu yere uzattığımızda yüzümün yönü hangi yönü gösterir? A. doğu B. batı C. kuzey D. güney 2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Dört ana yön vardır. II. Güneybatı ana yöndür. III. Batı doğunun zıt yönüdür. IV. Doğu ile kuzey arasında kuzeybatı vardır. A. I-II B. II-III C. I-III D. I-IV 3.Çevremizde dağlar, göller ve denizler…………………unsurları oluşturur. Hasan’ın düşünce kutusundaki cümle hangi sözcükle devam etmelidir? A. doğal B. Beşeri C. sosyal D. kültürel 4.Alışveriş için hangisi doğru bir davranıştır? A. Önce ihtiyaçların alınması gerekir. B. Alışveriş aile bütçesine göre yapılmalıdır. C. Öncelikle isteklerimizi yerine getirmeliyiz. D. İhtiyaçlar mutlaka karşılanmalı. 5.Aşağıdakilerden hangisi isteğimizdir? A. Kazak B. ayakkabı C. Telefon D. meyve 6.İsteklerimizin karşılanması bize hangi duyguyu yaşatır? A. mutluluk B. huzursuzluk C. mutsuzluk D. üzüntü 7.Hangisi TSE kısaltmasının açılımıdır? A.Tüketici sertifikaları B.Türk Standartları Enstitüsü C.Türk Sanayicileri Eğitmenleri D.Türk Sosyal Eğitici 8.Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini satın alınarak elde edilemez? A. meyve B. kıyafet C. uyku D. kitap Aşağıdaki ifadeler doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız. ……….. Yeni bir şey bulmaya icat denir. ………. Tekerlek bulunmadan önce arabalar vardı. ……… Ateşin bulunmasıyla madenler eritildi. ……… Gazete yazılı bir iletişsimdir. ……… Zorunlu ihtiyaçlarımızı ertelememiz doğru olur. …….. Maddelerin işlenerek ürün haline getirilmesine ürün denir. …….. Ekmeğin çöpe atmak tutumluluktur. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri kullanınız. TSE TL TÜKETİCİ FİŞ GARANTİ İCAT KEŞİF LİDYALILAR AĞAÇ EDİSON 1. Aldığımız ürünün………………………… belgesini almalıyız. 2. Para birimimiz ………………….’dir. 3. Ürünleri satın alan kişilere……………………… denir. 4. Alışverişten sonra mutlaka………………………… almalıyız. 5……………………..damgası ürününün kullanabilir olduğunu gösterir. 6. Parayı………………………………. icat etmişlerdir. 7……………………..bir hammaddedir. 8. Yeni bir şey bulmaya……………………………. denir. 9. Var olduğu halde varlığı bilinmeyeni ortaya çıkarmaya…………………………… denir. 10………………………. elektrik ampulünü icat etmiştir. Sınav 14 1.Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan değildir? a) beslenme b) barınma c) izleme d) giyinme 2. İnsanlar sağlıklı olmak için neler yapmalıdır? a) Yeterli ve dengeli beslenmelidir. b) Tatlıyı çok tüketip enerji almalıdır. c) Sadece sevdiği yiyeceklerden yemelidir. d) Gece kalkıp yemek yemelidir. 3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) ağaç - kağıt b) pamuk - gömlek c) buğday - ekmek d) kristal - cam 4. I-Ambalajın güzel olması II-Reklamının çok olması III- TSE damgası IV-Üretim ve son kullanma tarihi Bilinçli bir tüketici bir ürün alırken yukarıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? a) II, IV b) III, IV c) I, IV d) I, II 5. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? a) Yatarken ayağını yorgandan dışarı çıkarma. b) Yattığınız yorganın boyunu uzun yapın. c) Ucuz olan ürünü tercih etmeliyiz. d) Gelirimize göre para harcamalıyız.

14

6. Aldığımız malla ilgili iade etme,değiştirme problemi yaşadığımızda nereye başvurmalıyız? a) Mal Müdürlüğüne b) Belediyeye c) Tüketici Koruma Derneğine d) Ticaret Bakanlığına 7. Aşağıdakilerden hangisine takas denir? a) mal değiş tokuşu b) mal verme c) mal satma d) mal alma 8. Dayanıklı tüketim mallarına ait alınması gereken belge hangisidir? a) Kullanım kılavuzu b) TSE Belgesi ve üretim tarihi c) TSE ve üretim belgesi d) TSE ve garanti belgesi 9. Aşağıdakilerden hangisi temel besin maddesidir? a) sebze b) meyve c) ekmek d) kuru pasta 10. İnsanlar neden meslek sahibi olur? a) okudukları için b) zevkleri için c) geçimlerini sağlamak için d) büyükleri istediği için 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alışveriş yaparken, bütçemize göre harcama yapmalıyız. b) Reklamı yapılan ürünü almalıyız. c) Her zaman ihtiyacımız olan ürünü almalıyız. d) Gereksiz yere harcama yapmamalıyız. 12. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlar sıralamasında sonda yer alır? a) ekmek b) palto c) kitap d) eğlence 13. Aşağıdakilerden hangisi bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar? a) broşür b) fiyat etiketi c) kullanma kılavuzu d) garanti belgesi 14. Alışverişte aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? a) Malın kaliteli olmasına b) Bütçeye uygun olmasına c) Reklamının çok yapılmasına d) TSE belgeli olmasına 15. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Alışverişten sonra fiş veya fatura almalıyız. b) Son kullanma tarihine bakmalıyız. c) Mutlaka reklamı yapılan ürün almalıyız. d) TSE belgeli ürünleri almalıyız. 16. Bir malın kaliteli olduğunu aşağıdakilerden hangisi belirler? a) TSE damgası b) fiyatı c) reklamı d) ambalajı 17. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olmayan bir maddedir? a) plastik b) cam bardak c) kağıt d) kalem pil 18. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin garanti belgesi olmaz? a) televizyon b) bilgisayar c) defter d) koltuk 19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) üzüm – pekmez b) şeker pancarı – şeker c) un – ekmek d) ayçiçeği- nohut 20. Parayı ilk bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir? a) Hititler b) Lidyalılar c) Libyalılar d) Türkler Sınav 15 1. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. ( ) Deprem anında kendimizi dışarı atmak en iyi çözümdür. ( ) Güney ve batı arasındaki ara yöne güneybatı denir. ( ) Ağaçlar beşeri unsurlardır. ( ) Ara yönler, önce kuzey veya güney yönler belirtilerek söylenir. ( ) Dik yamaçlardan kar kütlesinin koparak gelmesine çığ denir. ( ) İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsüne bozkır denir. ( ) Güneş’in doğduğu yön daima kuzeyi gösterir. ( ) Pusulayı ilk defa Fransızlar icat etmiştir. ( ) Deprem sırasında hemen merdivenlere koşmalıyız. ( ) Doğal unsurlar doğa olayları sonucu meydana gelir. 2. bina-baraj-tuvalet-orman-ağaç-yol-deniz Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal unsurdur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 3. Kroki ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Krokide nesneler küçültülerek gösterilir. B) Krokide semboller kullanılır. C) Kroki yaparken mutlaka ölçüm yapılmalıdır. D) Krokide bilinen belli başlı yerler gösterilir. 4. Depremlere karşı yapılan hazırlıklarda öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızılaya kan bağışı yapmak. B) Deprem sigortası yaptırmak. C) Tahliye çantası hazırlamak. D) Depreme dayanıklı binalar yapmak. 5.Depremlerin denizlerde neden olduğu dev dalgalara ne ad verilir? A) hortum B) tsunami C) kasırga D) fırtına 6.İyi bir kroki çizimi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez? A) İyi bir gözlemci olmak. B) Yön bilgisine sahip olmak. C) Sembollerle ifade ederken dikkatli olmak. D) Ölçü kullanmak. 7. Doğu ve batı yönleriyle dik açı meydana getiren iki yön aşağıdakilerden hangisidir? A) güney-doğu B) güney-batı C) kuzey-güney D) kuzey-doğu 8. Doğa olaylarının yeryüzünde zararlara neden olduğu durumlara ne ad verilir? A) turizm B) felaket C) doğal ortam D) beşeri ortam

15

9. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi hakkında bilgi verir? A) çıkarılan madenler B) yetiştirilen ürünler C) yaşayan insan sayısı D) tarihi eserler 10.Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacak davranışlardandır? A) Merdiven ve asansörlere koşmak. B) Tahliye çantası hazırlamak. C) Gerekli eşyaları alarak binayı terk etmek. D) Sakin olup, panik yapmamak. 11.Doğal unsurları aşağıdaki harita çeşitlerinden hangisinde görebiliriz? A) ekonomi B) tarım C) siyasi D) fiziki 12. Ormanda gündüz kaybolan bir kişi yönünü nasıl bulabilir? A) Ay’a bakarak B) Ağaç yosunlarına bakarak C) Minarenin şerefe kapısına bakarak D) Kutup Yıldızı’na bakarak 13.Türkiye, Dünya’nın en çok deprem olan yerlerinden biridir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması. B) Ortalama yüksekliğinin fazlalığı. C) Farklı iklimlere sahip olması. D) Fay hatlarının çokluğu. 14. Haritanın sol alt köşesi hangi ara yönü gösterir? A) güneydoğu B) kuzeydoğu C) güneybatı D) kuzeybatı 15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) park - doğal unsur B) nehir - beşeri unsur C) otoyol - beşeri unsur D) baraj - doğal unsur 16.Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir? A) kar B) dolu C) yağmur D) rüzgar 17.Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir ? A) sıcaklık B) yağış C) rüzgar D) heyelan 18. Aşağıdakilerden hangisi doğa olayları sonucunda oluşmamıştır? A) mağaralar B) Pamukkale travertenleri C) yollar D) peribacaları 19.Hangisi bir yağış şeklidir? A) çığ B) dolu C) heyelan D) dalga 20. Marmara bölgesi hangi yönde bulunmaktadır? A) güneydoğu B) güneybatı C) kuzeydoğu D) kuzeybatı

16