P. 1
ABD_Yaz ankara baro dergisi aralık 2009

ABD_Yaz ankara baro dergisi aralık 2009

|Views: 1,278|Likes:
Yayınlayan: ali9035
ANKARA BAROSU

Dergisi

Yıl: 67 Sayı: 3 Yaz 2009 ISSN 13009885

ANKARA BAROSU DERGİSİ Üç Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın Ankara Barosu Başkanlığı, 2009 Tüm hakları saklıdır. Basım Tarihi: 02 Kasım 2009 ISSN 1300 9885 Ankara Barosu Dergisinde ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Ankara Barosunu bağlamaz. Sahibi Ankara Barosu adına Av. Vedat Ahsen COŞAR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Serhat Sinan KOCAOĞLU Yayın Danışmanları Prof. Dr. İonna KUÇURADİ, Prof. Dr. Erzan ERZ
ANKARA BAROSU

Dergisi

Yıl: 67 Sayı: 3 Yaz 2009 ISSN 13009885

ANKARA BAROSU DERGİSİ Üç Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın Ankara Barosu Başkanlığı, 2009 Tüm hakları saklıdır. Basım Tarihi: 02 Kasım 2009 ISSN 1300 9885 Ankara Barosu Dergisinde ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Ankara Barosunu bağlamaz. Sahibi Ankara Barosu adına Av. Vedat Ahsen COŞAR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Serhat Sinan KOCAOĞLU Yayın Danışmanları Prof. Dr. İonna KUÇURADİ, Prof. Dr. Erzan ERZ

More info:

Published by: ali9035 on Jan 23, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2012

pdf

text

original

Sections

ANKARA
BAROSU
Dergisi

Yıl: 67
Sayı: 3
Yaz 2009
ISSN 13009885

ANKARA BAROSU DERGİSİ
Üç Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın
Ankara Barosu Başkanlığı, 2009
Tüm hakları saklıdır.

Basım Tarihi: 02 Kasım 2009
ISSN 1300 9885
Ankara Barosu Dergisinde ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir.
Ankara Barosunu bağlamaz.

Sahibi Ankara Barosu adına
Av. Vedat Ahsen COŞAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Av. Serhat Sinan KOCAOĞLU

Yayın Danışmanları
Prof. Dr. İonna KUÇURADİ, Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU, Prof. Dr. Celal GÖLE,
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU, Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Prof. Dr. Turgut TURHAN, Prof. Dr. Yahya ZABUNOĞLU,
Prof. Dr. Lale SİRMEN, Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, Av. K. Tacar ÇAĞLAR

Yayın Kurulu Başkanı
Av. Şerafettin AKKAYA

Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı
Av. İbrahim AKIN

Editörler
Doç. Dr. Muharrem ÖZEN
Doç. Dr. Gülriz UYGUR

Yayın Kurulu
Av. Engin ÇETİNER, Av. İbrahim AKGÜL, Av. Serol KARADUMAN, Av. Zennure TOKGÖZ, Av. Cemalettin GÜRLER,
Av. Mahmut Fevzi ÖZLÜER, Av. İlknur Sezgin TEMEL, Av. Pınar ÜNLÜ, Av. Duygu DEMİREL, Av. Güzin TANYERİ,
Av. Faruk ÇAYIR, Av. Buket EYGİ, Av. Almıla Duygu HANCIOĞLU, Av. Hüseyin ATLI, Av. Hakan ZEYBEK, Av. Kürşat COŞKUN

Grafik - Tasarım
[Ankara Barosu]
Mustafa HORUŞ

Baskı ve Cilt
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Adres: Merkez Mah. Polat sokak no:2
Pursaklar-Ankara
Tel : 0 [312] 527 28 90
Faks: 0 [312] 527 28 88

İletişim Adresi
Ankara Barosu Başkanlığı, Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/Ankara
Tel: [0.312] 416 72 00 [Pbx] • Faks: [0.312] 309 22 37
http://www.ankarabarosu.org
e-mail : ankarabarosu@ankarabarosu.org

İÇİNDEKİLER

Başkandan............................................................................................................... .5
Çağdaş.Toplumdan,.Cehalet.Toplumuna................................................................ .7

Av. Teoman Salgırtay

Kırmızı.Kadife.Kuşanmış.Themis’in.Adaleti.
Bir.yargı.kararı.bağlamında.yargının.avukatlık.mesleğine.bakışına.eleştiri......... .9

Av. Murat Böbrek

Hakemli Makaleler .............................................................................................. 15

Kamu.Davası.Açma.Konusunda.Benimsenen.İlkeler,.
Cumhuriyet.Savcısının.Takdir.Yetkisi.ve.İddianamenin.İadesi............................. .17

Dr. Mustafa Özen

Yabancıların.Türkiye’den.Sınırdışı.Edilmesine.
İlişkin.Temel.Düzenlemeler.ve.Avrupa.İnsan.Hakları.Mahkemesi’nin.
Türkiye.Hakkında.Verdiği.Örnek.Kararlar............................................................ .29

Dr. K. Sedat Sirmen

Planlama.Yetkisinin.Analizi................................................................................... .47

Av. Denizer Şanlı

Makaleler .............................................................................................................. 59

Avukatlık.Kariyeri.Üzerine.Düşünceler................................................................. .61

Av. Şamil Demir

Katma.Değer..Vergisinde..
Mükellef.Kayıt.ve.Belgelerinin.İspat.Gücü............................................................ .71

Av. Ömer Gören

Kamulaştırma.Davalarında.Tebligat....................................................................... .73

Av. Mehmet Ali Hayta

Resmi.Belgede.Sahtecilik.Suçu.(TCK.m..204)...................................................... ..93

Hakim, Hasan Tahsin Gökcan

Kamu.İhale.Kanununda.Düzenlenen..Şikâyet.ve.İtirazen.
Şikâyet.Başvuru.Sürelerinin.Hukuki.Niteliği........................................................ .129

İlhami Öztürk

Karar Notları .................................................................................................... 139

Değiniler - Katkılar ......................................................................................... 213

•.Ankara.Barosu.Basın.Açıklamaları
•.Ankara.Barosu.Etik.Kurulu.Açıklaması

Bazı Başvuru Bilgileri ..................................................................................... 225

•.Ankara.Barosu.Yardımlaşma.ve.Dayanışma.Fonu
•.HUMK.ve.İİK.Parasal.Sınırları.ile.Tüketici.Hakem.Heyetine.ve.İl.Hakem.Heyetine.
Başvuru.Sınırları.Tablosu.(2006-2007-2008-2009)
•.Kanuni.Faiz.ve.Temerrüt.Faiz.Oranları
•.Yıllık.Ücretli.İzinler
•.Hizmet.Sözleşmesi.Sona.Erdirilirken.Dikkate.Alınacak.Bildirim.Süreleri.ve.İhbar.
Tazminatı.Tutarları
•.Kıdem.Tazminatı.Tavanı

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

5

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

Sevgili Meslektaşlarım

Demokratik.olmayan.siyasal.sistemlerin,.yargının.bağımsızlığı.ve.tarafsızlığı.üzerine.hiçbir.iddiaları.yok-
tur..Bu.bağlamda.ortodoks.komünist.rejimlerdeki.“sosyalist yasallık”.ilkesi,.yargıçlara,.komünist.partisinin.
ideolojik.otoritesine.tabi.şekilde.hukuku.yorumlamalarını.ve.uygulamalarını.dayatmıştır..Yine.Naziler.dö-
neminde.Alman.mahkemeleri,.ideolojik.bastırmanın.ve.siyasal.yıldırmanın.aracı.olarak.kullanılmıştır..Bu-
nun.sonucu.olarak.yargıçlar,.yalnızca.rejimin.kendi.siyasal.ve.ideolojik.amaçlarını.yerine.getiren.memurları.
haline.gelmişlerdir..

Otoriter.ve.totaliter.siyasal.sistemlerin.aksine,.liberal/anayasal.demokrasilerde.hukukun.temel.işlevi,.toplu-
mun.her.bir.bireyini,..toplumun.diğer.bireylerine.ve.devlete.karşı.korumak.ve.böylelikle.bireylerin.hak.ve.
özgürlüklerine.tecavüz.edilmesinin.önüne.geçmek.olmakla,.hukuk/yargı.bağımsız,.tarafsız.olmak,.bunun.
için.de.siyaset.kurumunun.üzerinde.bulunmak.durumundadır..O.nedenle.liberal/anayasal.demokrasiler-
de,.yargıçlardan,.siyasi.tarafsızlığa.sıkı.biçimde.uymaları.beklenir..Zira.demokratik.toplumlarda,.hukukun.
otoritesi,.onun.siyasal.olmayan.karakterine.bağlıdır..Bu.bağlılık,.hukukun,.bağımsız.ve.tarafsız.yargıçlar.
tarafından.yorumlandığı.ve.uygulandığı.kabulüne.dayanır..

Liberal/Anayasal.demokrasilerde.hukukun/yargının.siyasetin.üzerinde.olması,.hukuk/yargı.ile.siyaset.ku-
rumları.arasında.mutlak.bir.ayrılığın,.bu.bağlamda.kuvvetler.ayrılığının.kurulmasını.zorunlu.kılar..Esasen.
yargıçların,.siyasetin.üzerinde.olmaları,.doğal.olarak.hukuk.ve.siyaset.kurumları.arasındaki.ayrılığın.ya-
şamsal.güvencesi.olarak.görülür..

Yargıçların.siyasetin.üzerinde.olmaları,.yani.bağımsız.ve.tarafsız.olmaları.her.şeyden.önce.sistemin;.yargı-
nın,.yasama.ve.yürütme.organları.ile.devlete.karşı.bağımsız.ve.ideolojik.olarak.tarafsız.biçimde.kurulmasını.
ve.işlemesini.gerektirir...

Ülkemizde.yargı.bağımsızlığı.ve.tarafsızlığı.bağlamında.üzerinde.çok.fazla.durulmayan,.konuşulmayan,.
tartışılmayan.husus,.yargının.devlete.karşı.bağımsızlığı.ile.ideolojik.anlamda.tarafsızlığıdır..Oysaki.yar-
gının.devlete.karşı.bağımsızlığı.ile.ideolojik.yönden.tarafsızlığı,.yargının.yasama.ve.yürütme.organlarına.
karşı.bağımsız.olması.kadar.önemli.ve.yaşamsaldır....

Büyük.Alman.şairi.ve.oyun.yazarı.Friedrich Von Schiller’in.tarihi.anlamak,.tarihi.kişilerin.savunduğu.
düşünceleri.anlatmak.amacı.ile.yazdığı.üçlemenin.arasında.en.ünlüsü.olan.ve.kaderin.haksızlığına.uğrayan.
Elisabeth’in.çıkarcı.ve.güvenilmez.karakterinin.tam.zıddı.bir.kişiliğe.sahip.bulunan.Maria Stuart’ın.ölü-
münü.konu.alan.‘Maria Stuart’.isimli.manzum.oyununda,.oyunun.kahramanlarından.birisi.krala.hitaben.
Haşmetli Kralım! Sakın ola ki, devletin menfaatini korumayı adalet sanmayınız’.der..

Devletin.bekası.ve.ulusal.çıkarların.korunması,.en.başta.iktidar.mevkiinde.olanlar.olmak.üzere.muhalefet.
konumunda.bulunanların,.asker.veya.sivil.memurlar.ile.yurttaşların.asli.görevidir..Ama.bu.görevin.yerine.
getirilmesi.hukuksuzluğun.ve.keyfliğin.nedeni.ve.özrü.olarak.kabul.edilemeyeceği.gibi.devletin.menfaatini.
korumak.adalet.de.sayılamaz...
Anayasamızın.10..maddesi.hükmü.gereğince,.devlet.de.dahil.olmak.üzere.yasa.önünde.her.kişi.ve.kuruluş.

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

6

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

eşittir..Yine.Anayasamızın.138/1.maddesi.hükmü.gereğince.yargıçlar.bağımsızdırlar.ve.hükümlerini.Ana-
yasaya,.yasaya.ve.hukuka.uygun.olarak.vicdani.kanaatlerine.göre.verirler..Buna.ve.liberal/anayasal.demok-
rasilerdeki.kabule.ve.anlayışa.göre.yargıçlar.devlet.memuru.olmadıkları.gibi,.devletin.hamisi.veya.vasisi.
de.değildirler..O.nedenle.yargıçların,.başlı.başına.bir.amaç.olarak.yüceltilen.devleti.ve.devletin.çıkarlarını.
korumak.gibi.bir.görevleri.yoktur...Aksine.düşünce.yargıçların.devletten.bağımsız.olmadıkları,.ideolojik.
olarak.devlete.karşı.bağımlı.ve.tarafı.oldukları.sonucunu.doğurur..Bunun.ise,.yargıçların.rejimin.politik.ve.
ideolojik.amaçlarını.yerine.getiren.memurları.haline.geldiği.ortodoks.komünist.rejimlerden,.Nazi.Almanya-
sından,.günümüzdeki.totaliter.veya.otokrat.rejimlerden.çok.fazla.bir.farkı.yoktur..

Saygılarımla..

Av..Vedat.Ahsen.Coşar
Ankara.Barosu.Başkanı.

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

7

Ankara.Barosu.avukatlarından.meslektaşımız.Avu-
kat.Suat.Yaşa,.27.08.2009.günü.bürosunda.bıçaklı.
saldırıya.uğradı..Saldırıyı.gerçekleştiren.bir.icra.ta-
kibinin.borçlusu.ve.saldırı.Avukat.Suat.Yaşa’nın.avu-
katlık.mesleğini.ifa.etmesinden.kaynaklandı.

Saldırıda.bir.böbreğini.mesleğine.kurban.veren.arka-
daşımızın.bir.an.önce.sağlığına.kavuşmasını.diliyor.
ve.münferit.bu.saldırıdan.yola.çıkarak,.son.zamanlar-
da.gerek.mesleğimizi.ifa.ederken.bizlere.ve.gerekse.
tüm.topluma.karşı.yoğunlaşan.saldırı.olgusunu.sor-
gulamak.istiyorum.

Bilim.insanları.varlık.türü.olarak.insanı.tarif.eder-
ken;.insanı.bütün.hayvanlardan.farklı.olarak.“kendi-
ni.aşabilme.kapasitesinde,.mecburiyetinde.ve.hatta.
mahkûmiyetinde.olan”..varlık.olarak.tanımlıyorlar..Bu.
tanımdan.yola.çıkınca;.bir.canlı.türü.olarak.içinde.sal-
dırganlık.temel.itici.gücünü.taşıyan.insanın;.bu.gücü.
kontrol.altına.alma.yeteneğinin.onu.hayvandan.ayırdığı.
ortaya.çıkmaktadır..Bu.yeteneğin.belirli.bir.toplumda.
gelişebilmesi.için.sosyal,.kültürel.ve.ekonomik.birçok.
faktörün.bir.araya.gelmesi.gerektiğini.ve.genel.olarak.
bunun.uygarlık.olarak.tanımlandığını.da.biliyoruz.

Öte.yandan,.insanın.doğasının.paylaşmaya.ve.uzlaşıya.
açık.olduğunu.da.en.azından.kendimizden.biliyoruz..
O.halde,.kendini.uygarlaştırma.yolunda.geliştirebilen.
ve.uzlaşıya.açık.olan.insan.ne.oluyor.da,.bir.başka.in-
sanı.yok.etmeye.soyunuyor,.kendi.türüne.kastediyor?

*.*.*

Bundan.87.yıl.önce.Anadolu,.emperyalist.paylaşım.

Çağdaş Toplumdan
Cehalet Toplumuna

Av. Teoman Salgırtay*

amacıyla.işgal.edilmişti..Anadolu’da.bir.meydan.sa-
vaşı.veriliyordu..Savaşın.tarafarı;.emperyalistlerce.
kışkırtılan.ve.donatılan.tam.teçhizatlı.Yunan.ordusu.
ve.dişini.tırnağına.katmış.yoksul.Anadolu.halkıy-
dı..Emperyalizme.karşı.verilen.savaşı.30.Ağustos.
1922’de.mazlum.Anadolu.halkı.kazandı..Türkiye.
Cumhuriyeti’nin.önü.açıldı.

Mustafa.Kemal,.30.Ağustos.1923.tarihinde.yaptığı.
kutlama.konuşmasında:

“Efendiler,.artık.yurt.bayındırlık.istiyor,.varsıllık.ve.
gönenç.istiyor..BİLİM.ve.BECERİ,.YÜKSEK.UY-
GARLIK,.ÖZGÜR.DÜŞÜNCE.ve.ÖZGÜR.KAFA.
istiyor”

diyordu..

Evet,.86.yıllık.Cumhuriyetimizin.kurucusu.Mustafa.
Kemal,.daha.Cumhuriyet.ilan.edilmeden,.Anadolu.
insanının.özgür.düşünce.ve.bilime.gereksinim.duy-
duğunu.haklı.olarak.tespit.ediyor.ve.Cumhuriyet’in.
kuruluş.rotasına.özgür.düşünce.ve.bilimin.ilave.edil-
mesi.gerektiğini.açıklıyordu..

Emperyalizm.ve.uzatılmış.ortaçağa.karşı.verilen.top-
lu.yaşam.mücadelesi.ile.1923.yılında.kurulan.Cum-
huriyet,.daha.sonra.kuruluş.rotasına.eklediği.özgür.
düşünce.ve.bilim.önceliğinden.sapacak,.insanlarını.
bilimle.eğiterek.özgür.ve.uygar.bireyler.haline.dönüş-
türmek.yerine;.feodal.ilişkilerin.dayanılmaz.rahatlığı.
ve.sorgulanamaz.mazeretleriyle.beslenen.kütlelerle.
yetinecek.ve.özgür.düşünce.ve.bilim.gerektiren.her.
alanda.dünya.sıralamasının.dibine.razı.olacaktır....

*.Avukat,.Ankara.Barosu.Üyesi

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 2 • Bahar 2009

8

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 2 • Bahar 2009

Komşusuna.yapılan.saldırıyı.penceresinden.izleyip,.
haline.şükreden.ve.komşusunun.yardımına.koşma-
yanların;.saldırı.kendilerine.yapıldığında.sahipsiz-
liklerine.ağıtlar.yaktığı.arabesk.bir.toplum.halinde-
yiz..Sorunları.bilim.ve.akılla.değil,.kaba.kuvvet.ve.
yetmeyince.de.safsatalarla.çözmeye.çalışan;.sorgu-
lamak.yerine,.önyargılarına.tutkulu.ve.verilenle.yeti-
nen.tasdikçi.topluluğun;.BİLİM.ve.BECERİ,.YÜK-
SEK.UYGARLIK,.ÖZGÜR.DÜŞÜNCE.ve.ÖZGÜR.
KAFA.ürünü.olmadığı.apaçık.ortada....

Evet,.bugünkü.Türkiye,.kabullenmekte.zorlansak.da,.
budur.

2009.yılının.sıcak.yaz.günlerinde.arkadaşımız.Suat.
Yaşa’nın.bıçaklanmasına.gelinceye.dek,.yıl.içinde.
hepimizi.dehşete.düşüren.şiddet.olaylarına.tanık.ol-
duk..Hasmını.kökten.yok.etmeye.odaklı.toplu.kıyım,.
başın.gövdeden.ayrılmasıyla.sonuçlanan.cinayet,.kre-
di.kartı.borcunun.aile.bireylerinin.birer.birer.katle-
dilmesine.mazeret.yapılması.gibi.

Bilimle.yoğrulmuş,.beceriler.kazanmış,.özgür.düşün-
ce.ve.kafaya.sahip.toplum.fertlerinden.beklenmeye-
cek.saldırılar,.şiddet.olayları.yaşanmakta.ülkemizde.

Avukat.Suat.Yaşa’ya.yapılanla.birlikte.diğer.saldırı-
ları.topluca.ele.aldığımızda,.Atatürk’ün.Cumhuriyet.
rotasına.niçin.BİLİM.ve.BECERİ,.YÜKSEK.UY-
GARLIK,.ÖZGÜR.DÜŞÜNCE.ve.ÖZGÜR.KAFA.
ilave.etmek.istediğini.daha.iyi.anlıyor.olmamız.gere-
kir..Sona.eren.ortaçağa.rağmen,.asırlarca.ortaçağda.
yaşatılan.bir.toplumun.neden.bilim.ve.beceri,.yüksek.
uygarlık,.özgür.düşünce.ve.özgür.kafa.istediğini/is-
temesi.gerektiğini.şimdi.daha.iyi.anlamıyor.muyuz?.

Bu.topluma.istediklerinin.çok.azının,.çok.az.bir.süre.
için.verilmiş.olmasının.bile,.tüm.feodal.oyun.ve.or-
taçağ.baskılarına.rağmen.çağdaş.bir.toplumda.yaşı-
yor.hissini.hepimize.yaşattığını.ve.bu.hisle.bile.mutlu.
olduğumuzu.göremiyor.muyuz?.En.önemlisi.toplum.
olarak.ortaçağa.ne.kadar.da.yakın.olduğumuzu.ve.
bilim.ve.özgür.düşünce.için.mücadele.etmenin.hepi-
mizin.öncelikli.ve.kaçınılmaz.görevi.olduğunu.da.mı.
göremiyoruz?

Yaşaması.için.maddi.ve.manevi.her.şeyin/her.şe-
yimizin.tüketilir.hale.gelmesinden.başka.bir.şansı.

bulunmayan.vahşi.kapitalizmin.ikiz.silahları.em-
peryalizm.ve.postmodernizmin,.ilkel.TV.dizileriyle,.
reklamlarıyla,.tüketim.çılgınlıkları.ve.sürüleştirme.
yöntemleriyle.yürüttüğü.saldırısını.püskürtmek.için.

tek silahımızın bilim ve özgür düşünce olduğunu

görme.vaktimiz.geldi.de.geçiyor..Üzerimizde.oyna-
nan.ve.amacı.insanı.kendine,.bilime,.özgür.kafa.ve.
düşünceye.karşı.yabancılaştırma.olan.bu.oyunu.dur-
durma.gücü.ne.yazık.ki.TV.dizilerinde.veya.market.
ürünlerinde.yok;.sadece.bizde.mevcut.

Üniversitelerimizde.bulunmalarıyla.gururlandığımız.
genetik.bölümlerde,.sadece.uzun.yaşamanın.sırrı-
nın.bulunabileceğinin.ve.daha.uzun.yaşamanın.daha.
çok.tüketmek.ve.rekabet.demek.olduğunu;.belki.de.
sırf.bu.yüzden.daha.çok.yaşamayı.sağlayacak.bili-
min.geliştiğini/geliştirildiğini;.rekabetin.saldırgan-
lık.yarattığını;.saldırganlığın.kaynaklarının.biraz.da.
nesilden.nesile.geçen.genetik.bilimden.ziyade;.ülke-
miz.dışındaki.“çağdaş”.üniversitelerde.uzun.yıllardır.
incelenen.ve.birkaç.günde.birkaç.yüz.kişiden.birkaç.
bin.kişiye.bulaşarak.geçen.zihinsel.virüsleri.araştıran.
memetik.bilimde.aranması.gerektiğini.anlamak.için.
BİLİM.ve.BECERİ,.YÜKSEK.UYGARLIK,.ÖZ-
GÜR.DÜŞÜNCE.ve.ÖZGÜR.KAFA.gerektiğini.de.
mi.göremiyoruz?

Yoksa.biz.hiç.çağdaş.toplum.olamadan,.uzatılmış.bir.
ortaçağdan.20–30.yıllığına.dışarı.çıkmıştık.ve.biraz-
cık.“çağdaşlaştıktan”.sonra.cehalet.toplumuna.geri.
mi.dönmüştük?

Veya.dönüyor.muyuz?

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

9

Kırmızı Kadife Kuşanmış
Themis’in Adaleti

Bir Yargı Kararı Bağlamında Yargının Avukatlık Mesleğine Bakışına Eleştiri

Av. Murat Böbrek*1

*.Avukat,.Ankara.Barosu.Üyesi

Mesleğini.yaparken,.duruşma.sırasında.yargıçla.tar-
tışmayan.ya.da.böyle.bir.tartışmaya.tanık.olmayan.
avukat.yoktur.sanırım..Aslında.bu.durum,.avukatlığın.
ve.yargıçlığın,.yargı.sistemi.içerisindeki.işlevlerinden.
kaynaklanan.çelişkinin.doğal.sonucu.sayılabilir.ve.
olağan.karşılanabilir;.ancak.tek.bir.şartla:.Karşılıklı.
saygı.sınırının.aşılmaması.ve.kişilik.haklarının.ihla-
line.neden.olacak.hakaret.ve.fili.müdahalelerin.yapıl-
maması.şartıyla..Böyle.bir.durumun.ortaya.çıkması.
halinde.de,.uyuşmazlığı.çözebilecek.tek.kurum.yine.
Yargı’dır..Tarafarını.savunmayı.temsil.eden.avukat-
ların.ve.yargıyı.temsil.eden.yargıçların.oluşturduğu.
bir.yargılama.sürecinin.adil.ve.hukuka.uygun.olma.
zorunluluğu,.aksi.durumun.adalete.ve.yargıya.duyu-
lan.güveni,.bizzat.Yargı’nın bileşenlerinde zedele-
yecek olması
nedeniyle.önemlidir..Böylesi.bir.yargı.
sürecinin,.yargıçların.yine.yargıçlar.tarafından,.hem.
de.adalet.sistemine.duyulan.güveni.yok.etmek.paha-
sına.aklandığı.bir.kararla.sonlanması,.en.başta.yargıç-
lık.mesleğinin.saygınlığına.zarar.verecektir.
Değerlendirmesini.yapacağımız.karar.da,.ne.yazık.ki.
bu.bağlamda.olumlu.bir.örnek.oluşturmuyor..Yargı-
lamaya.konu.olan.uyuşmazlığı.özetlersek:.
Baro.Başkan.adayı.olan.Av..Hüseyin.Y..BİÇEN,.Baro.
Genel.Kurulu’nda.yaptığı.konuşmada.HSYK’na,.
Yargıtay’a.ve.Ceza.ve.Tevkif.Evleri.Genel.Müdürü’ne.
hakaret.ettiği.gerekçesi.ile.Ankara.8..Ağır.Ceza.
Mahkemesi’nde.yargılanmaktadır..09.11.2005.tari-
hindeki.duruşmada.mahkeme.başkanı.olan.Hikmet.
UYAR’ın.sanık.avukatlarına.toplu.olarak.“edepsiz-
lik.etmeyin”.demesi.üzerine,.avukatların.ısrarı.ile.bu.

sözler.duruşma.zaptına.geçirilmiş.ve.sanık.vekilleri.
tarafından.mahkeme.başkanı.Hikmet.UYAR.aleyhi-
ne.Ankara.8..Sulh.Hukuk.Mahkemesinde.manevi.taz-
minat.istemiyle.dava.açılmıştır..Sulh.Hukuk.Mahke-
mesi.tarafından,.uyuşmazlığın.HUMK.573.ve.devamı.
maddelerinde.düzenlenen.yargısal.faaliyetten.kay-
naklı.hakimlerin.sorumluluğuna.dair.hükümlere.göre.
çözümlenmesi.gerektiği.iddiası.ile.görevsizlik.kararı.
verilmiş.ve.bu.karar.temyiz.edilmeden.kesinleşmiştir.
Görevsizlik.kararının.kesinleşmesi.üzerine.dosyanın.
gönderildiği.Yargıtay.4..Hukuk.Dairesi.ise.ilk.derece.
mahkemesi.olarak,.uyuşmazlık.konusunda.aşağıda.
aktarılan.27.01.2009.tarih.ve.2008/31,.2009/30.sayılı.
kararı.vermiştir:

“… Hakimlerin hakimlik görevini yaparken ‘yargısal
faaliyetleri’ nedeniyle zarar meydana geldiği iddiası
ile HUMK.nun 573. maddesinde sayılan durumlarda,
573 – 576. maddelerindeki hükümlere göre tazminat
davası açılabileceği düzenleme altına alınmıştır. El-
deki dava HUMK.nun 573/4 maddesinde belirtilen
‘yargılama tutanakları ile kararların tağyir ve tahrif
edilmiş ve söylenmeyen bir sözün hüküm ve kararı
etkileyecek şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş olması’
hükmüne dayandırılmıştır.
Bu madde hükmü ve davalının vermiş olduğu karar
birlikte değerlendirildiğinde, davalının sorumluluğu-
nu gerektirecek şekilde tutanak düzenleme durumu
yoktur. Davalı, davacıların ısrarı üzerine duruşma
sırasında söylediği ‘edepsizlik etmeyin’ sözünü tuta-
nağa geçirmiş olup, dava dışı baro başkan adayının
hakaret suçundan yargılandığı davayı etkileyecek ve
aleyhine hüküm verilmesini gerektirecek bir durum
değildir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

10

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

203. maddesine göre duruşma disiplini ve düzeni
mahkeme başkanı veya hakimi tarafından sağlanır.
Baro başkan adayı olan avukatın konuşma sırasında
sarf ettiği sözler nedeniyle hakaret suçundan yargı-
lamasının yapıldığı davada sanığı 50 civarında avu-
katın savunduğu ve duruşmada rasgele konuşmala-
rın olması nedeniyle mahkeme başkanının savcı ile
konuşmalarının duyulmadığı, mahkeme başkanı olan
davalının duruşma disiplinini sağlamaya çalıştığı,
ancak müdaf avukatlarının sayısının fazla olması
nedeniyle karşılıklı bir diyaloga girildiği, ‘bağırın-
ca sesiniz çıkıyor’ sözü üzerine davalının ‘edepsizlik
etmeyin’ diye davacı avukatları uyardığı anlaşılmak-
tadır. Davalının sözleri davacılara hakaret amaçlı
olmayıp duruşmanın disiplinini sağlamaya yönelik
olduğundan davacıların kişilik haklarına saldırı
teşkil ettiğinden de bahsedilemez.

Davalının HUMK.nun 573. maddesinde belirtilen ku-
rallara aykırı davranışları yoktur. Öyleyse davanın
reddi gerekir.”

Öncelikle,.karara.konu.olan.davanın.davacısının,.
ceza.davasında.yargılanan.sanık.değil,.sanığın.mü-
dafleri.olduğunu.vurgulamak.gerekir..Bu.durum,.
uyuşmazlığın.çözümünde.HUMK.573.ve.devamı.
maddelerinin.uygulanmasına.yer.olup.olmadığı.ve.
dolayısıyla.Yargıtay.4..Hukuk.Dairesi’nin.görevli.
olup.olmadığı.bağlamında.önemlidir..Davanın,.yar-
gılama.sırasında.sarf.edilen.ve.duruşma.zaptı.ile.de.
söylendiği.sabit.olan.“edepsizlik etmeyin”.sözlerinin,.
kişilik.haklarını.zedelediğini.iddia.eden.sanık.müda-
fleri.tarafından.açıldığı.sabittir..Dolayısıyla,.kararda.
iddia.edildiği.gibi.HUMK.573/4.hükmüne.göre.

“yargılama tutanakları ile kararların tağyir ve tah-
rif edilmiş ve söylenmeyen bir sözün hüküm ve ka-
rarı etkileyecek şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş”
.
olup.olmadığına.göre.bir.hüküm.verilemeyeceği.gibi,.

haksız fil oluşturan sözlerin söylendiği yargı-
lamayla ve bu yargılamada verilen hükümle bir
ilgisi olmayan,
.yani.“Yargısal.faaliyet”.nedeniyle.
ortaya.çıkmış.bir.zarar.söz.konusu.değilken.Yargı-
tay.4..Hukuk.Dairesi’nin.kendisini.görevli.görerek.
uyuşmazlığın.esası.hakkında.karar.vermesi.de.ka-
nımca.hukuka.aykırıdır..HUMK.573..maddesinde.
sayılan.haller,.Yargıcın.yargılamada taraf olanlara.
yönelik.hukuka.aykırı.uygulamalarına.ilişkindir.ve.
bu.nedenle.de.HUMK.573.ve.devamı.maddelerine.
göre.dava.açma.hakkı,.sadece.davanın.tarafarına.ait-

tir..Yargıtay.4..Hukuk.Dairesi’nin.03.10.2005.tarihli,.
2005/11019.–.10106.sayılı.kararı.da.bu.yöndedir..Bu.
nedenle,.davacılar.tarafından.genel.hükümlere.göre.
Sulh.Hukuk.Mahkemesi’nde.dava.açılması.doğru.ol-
duğundan,.verilen.görevsizlik.kararı.ve.Yargıtay.4..
Hukuk.Dairesi’nin.kendini.görevli.görerek.uyuşmaz-
lığı.HUMK.573.ve.devamı.maddelerini.uygulayarak.
çözmeye.çalışması.hukuka.aykırıdır..Ancak.belirt-
mek.gerekir.ki,.karardaki.vahim.hukuka.aykırılık.ne.
yazık.ki.bu.değildir.
Asıl.tartışılması.gereken,.avukatlara.hitaben.söylen-
miş.olan.“edepsizlik etmeyin”.sözlerinin,.hakaret
içeriğine sahip olup olmadığı hiç tartışılmaksızın
.
“duruşma disiplinini sağlamak amacıyla söylendiği”.
gerekçesi.ile.aklanmış olmasıdır..Esasında,.“edep-
sizlik etmeyin”
.sözlerini.dilbilimi.açısından.irdeleme-
yerek.“bu sözler hakaret içeriğine sahip değildir”.
deme.ayıbından.kendini.kurtaran.Yargıtay.4..Hukuk.
Dairesi,.“tevilli.ikrar”.yolu.ile.avukatlara hakaret
edildiğini kabul etmiş,
.ancak.duruşma.disiplinini.
sağlamak.amacıyla.avukatlara.hakaret.edilebileceği-
ni.ima.etmenin.ayıbını.taşımayı.tercih.etmiştir..
.Her.ne.kadar.Yargıtay.kararında,.bu.denli.hukuka.ay-
kırı.olan.değerlendirmeye.hukuksal.bir.dayanak.ya-
ratmak.amacıyla.CMK.203..maddesine.atıf.yapılmış.
olsa.da,.ne.CMK.203..maddesi,.ne.de.HUMK’daki.
muadili.olan.150..madde.hükmü.yargıca, tarafara
ya da vekillerine hakaret etme hakkını verme-
mektedir.
.Anılan.maddelerde,.duruşma.düzeninin.
yargıç.tarafından.ne.şekilde.sağlanacağı.açıkça.be-
lirtilmiştir..Bu.maddelerin.yargıca.verdiği.yetki,.öz.
olarak.duruşma.düzenini.bozan.kişiyi.salon.dışına.
çıkartmaktır..CMK.203.ve.HUMK.150..maddelerini,.
Yargıtay.4..Hukuk.Dairesi’nin.yaptığı.gibi,.“hakimin
duruşma düzenini sağlamak için yapacağı her şey
mubahtır”
.diye.algılamaya.kalkarsak,.yarın.duruşma.
düzenini.sağlamak.adına.avukatların şiddete ma-
ruz kalmalarının hukuka uygun olup olmadığını
.
tartışmak.zorunda.kalabiliriz..
Yargıtay.4..Hukuk.Dairesi,.04.07.2002.tarihli,.
2002/2856.–.8468.sayılı.kararında.“terbiyesizlik
etme”
.şeklindeki.sözlerin.hakaret amacıyla söy-
lenmediği yönündeki yerel mahkemenin red ka-
rarını bozarken
.şu.ifadeleri.kullanmaktadır:.“…
Dosyada bulunan tarafarın beyanları ve tanıkların
ifadelerinden davalının davacıya toplantı sırasında
"terbiyesizlik etme" dediği sabittir. Davalının bunu

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 200911

Murat Böbrek • Kırmızı Kadife Kuşanmış Themis’in Adaleti

hangi saikle söylediği önemli değildir. Şu halde kişi-
lik haklarına saldırı vardır. Uygun bir miktar manevi
tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması ge-
rekmiştir.”
.Aynı.Hukuk.Dairesinin,.sözü.söyleyenin.
yargıç,.sözün.muhataplarının.avukatlar olduğu.du-
rumda,.aynı.sözler.için.“saikin.ne.olduğuna”.önem.
atfetmesi.ve.“meşru”.bir.saik.yaratması.manidardır.
Açıkça.görülmektedir.ki,.Yargıtay.4..Hukuk.Daire-
si,.hukuku.çağdışı.bir.mesleki.dayanışma.anlayışıyla.
“yargıçlardan.yana”.esnetmeyi,..objektif.bir.hukuk.
uygulamasına.tercih.etmiştir.
Her.kişi.ve.kurum.gibi.Yargının.ve.yargıçların.da.
eleştiriye.ve.daha.önemlisi.özeleştiriye.gereksinimle-
ri.vardır..Özeleştirinin.yerine.çağdışı.bir.mesleki.da-
yanışmayı,.empatinin.yerine.ben.merkezci.bir.algıyı.
ikame.eden.bir.yargı.anlayışı,.en.çok.yargı.kurumuna.
zarar.verecektir..Bu.bağlamda.gereksinim.duyulan.
empati,.yargıcın.yargıçla.veya.avukatın.avukatla.de-

ğil,.yargıcın.avukatla.kuracağı.karşılıklı.empatidir.
Esasında.böylesine.kamu.vicdanını.zedeleyecek.den-
li.hukuka.aykırı.bir.kararın.ortaya.çıkması,.günde-
lik.hayatta.sık.sık.karşılaştığımız.ve.kanıksamakta.
olduğumuz,.Başsavcılık.denetiminde.olan.kafeter-
yada.kırmızı.kadife.örtülerle.“işaretlenmiş”.masala-
rın.hakim.ve.savcılara.ayrılması,.aynı.saate.onlarca.
dosya.için.duruşma.atayarak.avukatların.kapıkulları.
gibi.kapıda.bekletilebilmesi,.buna.karşın.duruşmaya.
geç.kalma.“hakkının”.sadece.hakimlere.tanınması,.
hakim.ve.savcıların.duruşma.salonunda.avukatlara.
birkaç.metre.yukarıdan.bakması.gibi,.“toplumun üs-
tünde ayrıcalıklı bir zümre”
.olmayı.çağrıştıran.uy-
gulamaların,.yargı.kararlarındaki.bir.izdüşümünden.
ibarettir..Yani.normal.vatandaş.gibi.çıplak.masalarda.
değil,.kadife.örtülerle.kaplı.masalarda.oturanlar,.nor-
mal.vatandaşlar.gibi.çıplak.Themis’in.değil,.kadife.
örtüler.kuşanmış.Themis’in.terazisinde.tartılan.ada-
letle.yargılamaktadırlar.kendilerini.

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

12

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 200913

Murat Böbrek • Kırmızı Kadife Kuşanmış Themis’in Adaleti

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

14

Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 3 • Yaz 2009

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->