P. 1
İDRAR ANALİZİ - forumcampus.com

İDRAR ANALİZİ - forumcampus.com

|Views: 2,338|Likes:
www.forumcampus.com
www.forumcampus.com

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Vet.Hek. Süleyman ÜRKMEZ on Dec 18, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

original

İDRAR ANALİZİ

İDRAR ANALİZİ

İDRAR MUAYENESİ
İDRAR MUAYENESİ
Fiziksel Fiziksel
1. 1. İdrarın rengi ve İdrarın rengi ve
berraklığı berraklığı
2. 2. İdrarın dansitesi İdrarın dansitesi
i!"asal i!"asal
1. 1. #$ #$
2. 2. #r%tein&ri #r%tein&ri
'. '. (lik%z&ri (lik%z&ri
). ). et%n&ri et%n&ri
*. *. +e!%gl%bin&ri +e!%gl%bin&ri
,. ,. +e!at&ri +e!at&ri
-. -. .ilir&bin&ri .ilir&bin&ri
/. /. 0r%bilin%1en 0r%bilin%1en
İdrar Sedi!enti
1. Eritr%sit ve l%k%sit
2. E2itel $34reler
'. Mikr%%rganiz!alar
). astlar
*. ristaller

Fiziksel M&a"ene
Fiziksel M&a"ene
1.İdrarın rengi ve berraklığı 2.İdrarın
1.İdrarın rengi ve berraklığı 2.İdrarın
dansitesi
dansitesi

İdrarın Rengi ve .erraklığı
İdrarın Rengi ve .erraklığı
N%r!al bir idrar "a2ısında b&l&nan 3r%kra!dan d%la"ı sarı renktedir N%r!al bir idrar "a2ısında b&l&nan 3r%kra!dan d%la"ı sarı renktedir
%"& sarı %"& sarı idrar5k%nsantre $aldedir idrar5k%nsantre $aldedir
A6ık sarı7berrak A6ık sarı7berrak idrar5d383k "%ğ&nl&ğ& g9sterir idrar5d383k "%ğ&nl&ğ& g9sterir
ır!ızı ır!ızı renk5idrarda kan ve"a $e!%gl%bin b&l&n!ası $alinde:b&lanık renk5idrarda kan ve"a $e!%gl%bin b&l&n!ası $alinde:b&lanık
kır!ızı $e!at&ri;berrak kır!ızı $e!%gl%bin&ri de kır!ızı $e!at&ri;berrak kır!ızı $e!%gl%bin&ri de
g9r3l3r<= g9r3l3r<=
a$verengi7ır!ızı a$verengi7ır!ızı renk5!"%gl%bin&ri ve !et$e!%gl%bin&ri de g9r3l3r renk5!"%gl%bin&ri ve !et$e!%gl%bin&ri de g9r3l3r
Ye8il7Sarı Ye8il7Sarı renk5sa>ra renkli !addelerinden k9ken alır renk5sa>ra renkli !addelerinden k9ken alır
Mavi7Ye8il Mavi7Ye8il renk5!etilen !avisi i6eren idrar "%l& antise2tiklerinden renk5!etilen !avisi i6eren idrar "%l& antise2tiklerinden
ka"naklanır ka"naklanır
İdrardaki b&lanıklıklığın en ba8ta gelen sebebi 2"%3ri dir İdrardaki b&lanıklıklığın en ba8ta gelen sebebi 2"%3ri dir
İdrardaki b&lanıklık a"rı4a "%ğ&n bakteri"el en>eksi"%n ve s2er!den İdrardaki b&lanıklık a"rı4a "%ğ&n bakteri"el en>eksi"%n ve s2er!den
ka"naklanabil!ektedir ka"naklanabil!ektedir
N%t?Atlarda idrar >iz"%l%1ik %larak b&lanıktır :2elvis renalisteki !&k&s N%t?Atlarda idrar >iz"%l%1ik %larak b&lanıktır :2elvis renalisteki !&k&s
salgısı ve kalsi"&! karb%nat kristallerinden d%la"ı<. salgısı ve kalsi"&! karb%nat kristallerinden d%la"ı<.

İdrarın Dansitesi
İdrarın Dansitesi
Dansite? İdrar i6inde 69z3n!38 %larak b&l&nan 3re;3rik asit;t&z gibi !addelerin idrardaki Dansite? İdrar i6inde 69z3n!38 %larak b&l&nan 3re;3rik asit;t&z gibi !addelerin idrardaki
s& !iktarına %ranıdır.:bilinenin aksine eri!i8 $alde b&l&nan !adde !iktarı değildir s& !iktarına %ranıdır.:bilinenin aksine eri!i8 $alde b&l&nan !adde !iktarı değildir
İdrarı k%nsantre edebil!e "eteneğinin ka"bı; İdrarı k%nsantre edebil!e "eteneğinin ka"bı; renal tubuler hastalıkların renal tubuler hastalıkların ilk ilk
se!2t%!larından biri %ld&ğ&ndan dansite klinik !&a"ene i6in a6ısından 9ne!lidir se!2t%!larından biri %ld&ğ&ndan dansite klinik !&a"ene i6in a6ısından 9ne!lidir
Dansite; idrar santri>31 edildikten s%nra Dansite; idrar santri>31 edildikten s%nra süpernatantta refraktometre süpernatantta refraktometre ile 9l63l3r.= ile 9l63l3r.=
Eri8kin +a"vnlarda N%r!al İdrar Dansitesi Eri8kin +a"vnlarda N%r!al İdrar Dansitesi
92ek 1.@1*71@)@
edi 1.@1*71.@*@
At 1.@2@71.@*@
Sığır 1.@2@71.@*@

Önemli Notlar
Glamerular filtratın dansitesi 1.008-1.012 arasında
değişir(izostenurik idrar)
Dansitenin 1.007 nin altına düşmesi(i!ostenürik idrar)
"#"reklerin $#re%ini &a!amadığını $#sterir
'n(ak idrar dansitesi tek "aşına değil de)üre
nitro*en+kreatinin ile "irlikte düşünülmelidir.,ğer "u
değerlerle "irlikte dansitede &üksek ise "ozukluğun
!rerenal)düşük ise !rimer renal astalıklardan
ka&naklandığı s#&lene"ilir.

i!"asal M&a"ene
i!"asal M&a"ene
1. 1.
#$
#$
2. 2.
#r%tein&ri
#r%tein&ri
'. '.
(lik%z&ri
(lik%z&ri
). ).
et%n&ri
et%n&ri
*. *.
+e!%gl%bin&ri
+e!%gl%bin&ri
,. ,.
+e!at&ri
+e!at&ri
-. -.
.ilir&bin&ri
.ilir&bin&ri
/. /.
0r%bilin%1en
0r%bilin%1en

#$
#$
İdrar #$ sı asit7baz d&r&!&n&n İdrar #$ sı asit7baz d&r&!&n&n
kaba bir g9stergesidir kaba bir g9stergesidir
+erbiv%r $a"vanların idrarı alkali +erbiv%r $a"vanların idrarı alkali
arniv%r ve %!niv%r $a"vanların ise arniv%r ve %!niv%r $a"vanların ise
asidiktir asidiktir
Metab%lik asid%z
Res2irat%rik asid%z
Uz&n s3reli egzersiz
A!%n"&! kl%r3r
Asit t&zları
A6lık
Ate8li d&r&!lar
Metab%lik alkal%z
Res2irat%rik alkal%z
.akteri"el sistitis
#r%statitis
.ikarb%nat alın!ası
Sebzeden zengin
di"et
92ek *.*7-.@
edi *.*7-.@
At -.@7A.@
İnek -.@7/.@

#r%tein&ri
#r%tein&ri
(la!er&lar >iltrata az !iktarda 2r%tein
(la!er&lar >iltrata az !iktarda 2r%tein
ge6!esine rağ!en renal t&b&llerde reabs%rbe
ge6!esine rağ!en renal t&b&llerde reabs%rbe
edildiğinden;n%r!al idrarda 2r%tein b&l&n!az.
edildiğinden;n%r!al idrarda 2r%tein b&l&n!az.
#r%tein&ri 2regl%!er&lar ve"a 2%stgl%!er&lar
#r%tein&ri 2regl%!er&lar ve"a 2%stgl%!er&lar
ka"naklı %labilir
ka"naklı %labilir
(l%!er&lar 2r%tein3ri an%r!al gl%!er&lar
(l%!er&lar 2r%tein3ri an%r!al gl%!er&lar
2er!eabilite s%n&4& %l&8&r.B3! $a"vanlarda
2er!eabilite s%n&4& %l&8&r.B3! $a"vanlarda
gl%!er&l%ne>ritis ve renal a!il%id%zis idrarda
gl%!er&l%ne>ritis ve renal a!il%id%zis idrarda
2r%tein&ri"e neden %labil!ektedir.Aslında b&
2r%tein&ri"e neden %labil!ektedir.Aslında b&
d&r&! bize idrarda "angı belirtileri %l!adan
d&r&! bize idrarda "angı belirtileri %l!adan
2at%l%1i"i g9sterir.
2at%l%1i"i g9sterir.
#%stgl%!er&lar 2r%tein&ri a8ağı 3riner siste!de
#%stgl%!er&lar 2r%tein&ri a8ağı 3riner siste!de
"angı;ne%2laz!i;i8e!i ve trav!a %ld&ğ&nda
"angı;ne%2laz!i;i8e!i ve trav!a %ld&ğ&nda
%rta"a 6ıkar.
%rta"a 6ıkar.

Önemli Notlar
- .roteinuri ile "irlikte "akteri %e lokositlerin olması
üriner sistemde &an$ı olduğunu $#sterir.
- /emo$lo"inuri %e m&o$lo"inuri !ozitif !rotein
reaksi&onuna neden olur
- .roteinuri idrar dansitesi %e diğer sedimentlerle
"irlikte &orumlanmalıdır.Düşük dansiteli idrarda
!roteinuri dikkatle irdelenmelidir (akut %e&a kronik
renal &etmezlik).
- 'miloidozisin #nemli "ul$usu ola"ilir
- 0olostrum almış "uzağılarda ilk 10 saat !roteinuri
normaldir(kollostral !rotein a"sor"si&onu nedeni&le).

(lik%z&ri
(lik%z&ri
(lik%z gl%!er&lar >iltras"%n& ge6tikten s%nra;t&b&l (lik%z gl%!er&lar >iltras"%n& ge6tikten s%nra;t&b&l
$34releri tara>ından ta!a!ı"la abs%rbe edilir..& $34releri tara>ından ta!a!ı"la abs%rbe edilir..&
nedenle n%r!al bir idrarda lik%z b&l&n!az. nedenle n%r!al bir idrarda lik%z b&l&n!az.
İdrarda glik%z ta"ininde k&llanılan en "a"gın !et%d İdrarda glik%z ta"ininde k&llanılan en "a"gın !et%d
enzi!:glik%z %ksidaz< di2sitik tir. enzi!:glik%z %ksidaz< di2sitik tir.
Ask%rbik asit b&l&nan idrarda "anlı8 ve negati> "9nde Ask%rbik asit b&l&nan idrarda "anlı8 ve negati> "9nde
s%n&6 %l&8abilir. s%n&6 %l&8abilir.
A"rı4a k92ekler de deği8ik !iktarda ask%rbik asit A"rı4a k92ekler de deği8ik !iktarda ask%rbik asit
sentezle"ebildiklerinden k92ekte glik%z&rinin sentezle"ebildiklerinden k92ekte glik%z&rinin
belirlen!esi i6in diğer !et%dlar k&llanıl!alıdır. belirlen!esi i6in diğer !et%dlar k&llanıl!alıdır.
Sistitisli kedilerde ve $e!at&rili $a"vanlarda "anlı8 Sistitisli kedilerde ve $e!at&rili $a"vanlarda "anlı8
2%ziti> s%n&6lar alınabilir. 2%ziti> s%n&6lar alınabilir.

Glikozuri İki Şekilde Görülebilir
Glikozuri İki Şekilde Görülebilir
+i2erglise!i ile
+i2erglise!i ile

Di"abetes !ellit&s
Di"abetes !ellit&s

Stres
Stres

Dekstr%z s%ls.:İC<
Dekstr%z s%ls.:İC<

%rk&; $e"e4an ;8%k
%rk&; $e"e4an ;8%k

Adrenalin ve gl.k%rt
Adrenalin ve gl.k%rt
+i2erglise!i %l!adan
+i2erglise!i %l!adan

(enel anestezi
(enel anestezi

DE ve 4iva kl%r3r ze$.
DE ve 4iva kl%r3r ze$.

(ebeliğin s%n&nda
(ebeliğin s%n&nda

Uz&n s3re a6 kal!a
Uz&n s3re a6 kal!a

a>a trav!aları
a>a trav!aları

#ankreatit
#ankreatit

(ebelik t%kse!isi
(ebelik t%kse!isi

&d&z
&d&z

et%n&ri
et%n&ri
N%r!al idrarda ket%n 4isi!leri b&l&n!az. N%r!al idrarda ket%n 4isi!leri b&l&n!az.
İdrarda ket%n 4isi!leri karb%n$idrat İdrarda ket%n 4isi!leri karb%n$idrat
!etab%liz!asındaki b%z&kl&ğ& g9sterir. !etab%liz!asındaki b%z&kl&ğ& g9sterir.
et%n 4isi!leri :aset%asetat;aset%n;. $idr%ksib&tirat< et%n 4isi!leri :aset%asetat;aset%n;. $idr%ksib&tirat<
"eterli glik%z %l!adığında kara4iğerde "ağ "eterli glik%z %l!adığında kara4iğerde "ağ
%ksidas"%n& s%n&4& %l&8&r. %ksidas"%n& s%n&4& %l&8&r.
İdrarda ket%n !&a"enesi di2sitikler ile;tablet ve"a İdrarda ket%n !&a"enesi di2sitikler ile;tablet ve"a
r%t$era a"ra4ı ile "a2ılır. r%t$era a"ra4ı ile "a2ılır.
Sığırlarda 2ri!er ve sek&nder ket%ziste;ket%n&ri Sığırlarda 2ri!er ve sek&nder ket%ziste;ket%n&ri
"a"gın bir b&lg&d&r.An4ak b& d&r&! s3tte "a2ılan "a"gın bir b&lg&d&r.An4ak b& d&r&! s3tte "a2ılan
ket%n testi"le birlikte "%r&!lan!alıdır.= ket%n testi"le birlikte "%r&!lan!alıdır.=

2nemli 3otlar
- 4aşta "asettiğimiz 5 test de idrarda asetoasetat
%e asetonu "elirler.4 idroksi"utiratı "elirlemez.
- 4u durumda "irka6 damla 75 lük idro*en
!eroksitin 10 ml idrar #rneğine ila%e edilmesi)4
idroksi"utiratı asetoasetata d#nüştürür.
- '&rı(a ketoasidozisin en i&i indikat#rü 4
idroksi"utirattır.

+e!%gl%bin&ri ve M"%gl%bin&ri
+e!%gl%bin&ri ve M"%gl%bin&ri
İdrarda gizli kanın 2%ziti> %l!ası eritr%sit;serbest
İdrarda gizli kanın 2%ziti> %l!ası eritr%sit;serbest
$e!%gl%bin ve"a !"%gl%bin %ld&ğ&n& g9sterir
$e!%gl%bin ve"a !"%gl%bin %ld&ğ&n& g9sterir
M"%gl%bin&ri ve $e!%gl%bin&ri kaba4a a!%n"&!
M"%gl%bin&ri ve $e!%gl%bin&ri kaba4a a!%n"&!
s3l>at 2resi2itas"%n testi ile a"rılabilir
s3l>at 2resi2itas"%n testi ile a"rılabilir
+e!%gl%bin&ri eritr%sitlerin intravask3ler
+e!%gl%bin&ri eritr%sitlerin intravask3ler
$e!%lizini :$e!%litik ane!i<
$e!%lizini :$e!%litik ane!i<
g9sterirken;!"%gl%bin&ri de $astada ak&t
g9sterirken;!"%gl%bin&ri de $astada ak&t
!&sk&ler trav!a;$i2erter!i;tetan%z ve !"%zitis
!&sk&ler trav!a;$i2erter!i;tetan%z ve !"%zitis
"9n3nden bilgi verir.
"9n3nden bilgi verir.

+e!at&ri
+e!at&ri
+e!at&ri idrar di2sitik ile ve"a idrar sedi!entinin
+e!at&ri idrar di2sitik ile ve"a idrar sedi!entinin
!ikr%sk%bik in4elen!esi"le belirlenir
!ikr%sk%bik in4elen!esi"le belirlenir
%ag&las"%n de>ektleri 3r%genital siste!
%ag&las"%n de>ektleri 3r%genital siste!
$astalıkları $e!at&ri"e neden %labilir
$astalıkları $e!at&ri"e neden %labilir
+e!at&ri 6%ğ&nl&kla ak&t renal"et!ezlik;
+e!at&ri 6%ğ&nl&kla ak&t renal"et!ezlik;
ne>r%t%ksinler ve ki!"asal a1anlar:bakır;4iva
ne>r%t%ksinler ve ki!"asal a1anlar:bakır;4iva
ze$irlen!eleri;s&l>ana!idler;>en%ller<;
ze$irlen!eleri;s&l>ana!idler;>en%ller<;
trav!a;2"el%ne>ritis;sistitis;3r%liti"azis ve
trav!a;2"el%ne>ritis;sistitis;3r%liti"azis ve


3riner siste! 2arazitlerinden k9ken alır.
3riner siste! 2arazitlerinden k9ken alır.

a"nağına g9re $e!at&riler
a"nağına g9re $e!at&riler
Prerenal Prerenal

Se2tise!i Se2tise!i

#&r2&ra +e!%ra1ika #&r2&ra +e!%ra1ika

Antraks Antraks
Postrenal Postrenal

Sistitis7ak&t Sistitis7ak&t

Ur%lit$iasis Ur%lit$iasis

İdrar kesesi 2%li2leri İdrar kesesi 2%li2leri

+e!att&ria Cesikalis +e!att&ria Cesikalis
.%vis .%vis
Renal Renal

(l%!er&l%ne>ritis7ak&t (l%!er&l%ne>ritis7ak&t

#"el%ne>ritis #"el%ne>ritis

.9brek arterleri in>arkt3s3 .9brek arterleri in>arkt3s3

D(. D(.

E!b%lik ne>ritis E!b%lik ne>ritis

B%ksik ne>r%zis B%ksik ne>r%zis

A8ırı s&l>ana!id k&llanı!ı A8ırı s&l>ana!id k&llanı!ı

.9brek trav!ası .9brek trav!ası

.ilir&bin&ri
.ilir&bin&ri
İdrarda bil&ribin&ri"i idrar di2sitikleri"le ve"a İdrarda bil&ribin&ri"i idrar di2sitikleri"le ve"a
%ksidas"%n !et%d&"la in4elenebilir.B3! $a"vanlarda %ksidas"%n !et%d&"la in4elenebilir.B3! $a"vanlarda
bilir&bin&rinin en "a"gın nedenleri $e2atik $astalıklar bilir&bin&rinin en "a"gın nedenleri $e2atik $astalıklar
ve 2%st$e2atik sa>ra "%lları %bstr&ksi"%nlarıdır..& ve 2%st$e2atik sa>ra "%lları %bstr&ksi"%nlarıdır..&
d&r&!da bilir&bin kara4iğerde k%n1&ge edilir ve s&da d&r&!da bilir&bin kara4iğerde k%n1&ge edilir ve s&da
69z3n3r $ale gelerek idrara ge6er. 69z3n3r $ale gelerek idrara ge6er.
92eklerde n%r!alde idrar dansitesi 1.@2@ ve"a da$a 92eklerde n%r!alde idrar dansitesi 1.@2@ ve"a da$a
"3ksek %ld&ğ&nda;$a>i> bil&ribin&ri :F1< "3ksek %ld&ğ&nda;$a>i> bil&ribin&ri :F1<
g9r3lebilir.Da$a "3ksek reaksi"%nlar :F'< $e2atik g9r3lebilir.Da$a "3ksek reaksi"%nlar :F'< $e2atik
$astalığı g9sterir ve $asta da ikter&s "%k ise da$a $astalığı g9sterir ve $asta da ikter&s "%k ise da$a
d&"arlı kara4iğer >%nksi"%n testlerine i$ti"a6 d&"arlı kara4iğer >%nksi"%n testlerine i$ti"a6
vardır.İdrarda bilir&bin sarılık $aber4isidir. vardır.İdrarda bilir&bin sarılık $aber4isidir.
.&n&nla beraber $e!%litik $astalıklar;b3"3k $a"vanlar .&n&nla beraber $e!%litik $astalıklar;b3"3k $a"vanlar
da babesi"%zis;k92eklerde de $e!%bart%nell%zis gibi da babesi"%zis;k92eklerde de $e!%bart%nell%zis gibi
$astalıklarda g9z 9n3nde t&t&l!alıdır. $astalıklarda g9z 9n3nde t&t&l!alıdır.

0r%bilin%1en
0r%bilin%1en


.arsaklarda ve 9zellikle k%l%nda k%n1&ge
.arsaklarda ve 9zellikle k%l%nda k%n1&ge
bilir&bin bakteriler tara>ından $idr%lize edilir
bilir&bin bakteriler tara>ından $idr%lize edilir
ve 3r%bilin%1en $aline gelir ve b&radan
ve 3r%bilin%1en $aline gelir ve b&radan
enter%$e2atik d%la8ı!a girer ve D e
enter%$e2atik d%la8ı!a girer ve D e
gelir..&radan tekrar sa>ra ile barsaklara
gelir..&radan tekrar sa>ra ile barsaklara
verilir ve b& sırada kan d%la8ı!ına katılan
verilir ve b& sırada kan d%la8ı!ına katılan
3r%bilin%1enin bir kıs!ı idrarla atılır.İla6lar ve
3r%bilin%1enin bir kıs!ı idrarla atılır.İla6lar ve
8iddetli di"areler idrardaki atılı!ını
8iddetli di"areler idrardaki atılı!ını
engelle"ebilir.An4ak klinik %larak 6%kta
engelle"ebilir.An4ak klinik %larak 6%kta
9ne!i "%kt&r.
9ne!i "%kt&r.

Nitrit
Nitrit
İdrarda nitrit n%r!al %larak 6%k d383k
İdrarda nitrit n%r!al %larak 6%k d383k
sevi"ede b&l&n&r.
sevi"ede b&l&n&r.
İdrar "%l& en>eksi"%nlarına "%la6an bata
İdrar "%l& en>eksi"%nlarına "%la6an bata
E.4%li %l!ak 3zere (ra!:7< bakteriler
E.4%li %l!ak 3zere (ra!:7< bakteriler
;sta>il%k%k ve 2se&d%!%naslar nitratı
;sta>il%k%k ve 2se&d%!%naslar nitratı
nitrite indirge"erek belirgin !iktarda
nitrite indirge"erek belirgin !iktarda
nitrit&ri %l&8t&r&rlar
nitrit&ri %l&8t&r&rlar
.akterilerin nitrit %l&8&!&n& "a2abil!esi
.akterilerin nitrit %l&8&!&n& "a2abil!esi
i6in )7, saatlik bir za!ana i$ti"a6 vardır..&
i6in )7, saatlik bir za!ana i$ti"a6 vardır..&
nedenle saba$ idrarı k&llanıl!alıdır.
nedenle saba$ idrarı k&llanıl!alıdır.
İdrar "%l& en>eksi"%nlarının tanısında
İdrar "%l& en>eksi"%nlarının tanısında
"ardı!4ı bir "9nte!dir.
"ardı!4ı bir "9nte!dir.KAYNAKLAR KAYNAKLAR
1.Veteriner Klinik Loboratuvar Teşhis (Kürşat TURGUT) 1.Veteriner Klinik Loboratuvar Teşhis (Kürşat TURGUT)
.!"#"r $% &astal"klar" ('r(..)r. &asan *at+a,) .!"#"r $% &astal"klar" ('r(..)r. &asan *at+a,)
-.Resi+ler. -.Resi+ler. htt/011starklab.slu.e2u1'h3sioLab1urinanal3sis htt/011starklab.slu.e2u1'h3sioLab1urinanal3sis
$tt2?GGHHH.i4$&ngd%.4%!G $tt2?GGHHH.i4$&ngd%.4%!G

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->