P. 1
200604-06-05-02

200604-06-05-02

|Views: 5,507|Likes:
Yayınlayan: mbulut2934

More info:

Published by: mbulut2934 on Dec 12, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

29 Nisan 2006 tarih ve 26123 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ
( SIRA NO: 6)

1. Amaç, Kapsam ve Dayanak

1.1. Amaç
Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında
yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde, kurumlararası
uygulama birliğinin sağlanması, geri ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin
tespit edilmesidir.
1.2. Kapsam
Bu Tebliğ hükümleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri
kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan
personel (Erbaş ve erler bu Tebliğ hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili
olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma
Bakanlığınca yapılacaktır) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi gereğince
(Yönetmeliklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan
kişiler,
d) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri,
(3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla),
hakkında uygulanır.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile
bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan
tedavilerinde de bu Tebliğ esaslarına göre işlem yapılır.
Diğer sosyal güvenlik kurumları ile sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları
arasında hizmet satın alınmasına yönelik protokolün uygulamaya konulması halinde, bu
kurumlara tabi olanların resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayene, tetkik ve
tedavilerine ait bedeller bu Tebliğde yer alan fiyat tarifeleri üzerinden ödenir. Sigortacılık
hizmetlerinden kaynaklanan işlemler ise kurumlarınca belirlenen mevzuat hükümleri
doğrultusunda yürütülür.
1.3. Dayanak
Bu Tebliğ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanunla değişik 209
uncu maddesi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p)
ve (r) bendleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
(Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) ile Emekli ve Malullük Aylığı
Bağlanmış Olanlarla Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul
ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik ve kapsama dahil
kişilerin tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatları hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiştir.
2. Hasta Sevk İşlemleri
2.1. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Tanımı
Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum hekimlikleri, sağlık ocağı,
verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile sağlık merkezlerini,
5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, birinci basamak
sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli kurumlarca karşılanmayacaktır.
Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri,
İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan
Devlet hastaneleri (bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal hastaneleri,
ilçe/belde gün hastaneleri (Bunların listesi Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme
kuruluşlarına bildirilir), Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,
İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat
almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerini,
Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri (bu hastanelere
bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite
hastanelerini,
ifade eder.
2.2. Sevk İşlemleri
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği
uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum
görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin
yapılması esastır.
Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, aktif çalışanlar, kurumu tarafından
yeterli sayıda nüshalı hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek,
kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk
edilebilecektir. Kurum tabibi bulunmadığı takdirde aktif çalışanlar, kurumu tarafından
düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci,
ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum
hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık
kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez.
Aktif çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya
belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık
kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvurabilirler.
Emekliler ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri, geçerli sağlık
karneleri ile birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan
başvurabilirler.
Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen
esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır.
Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere,
memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü
basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin
sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması
gerekmektedir.
Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol
amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla
belgelendirilmesi kaydıyla, varsa kurum hekimliklerince, kurum hekimliği bulunmadığı
takdirde birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilirler.
Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini
müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile
muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için yeterli sayıda
nüsha içeren hasta sevk kağıdının düzenlenmesi ve sağlık kurumlarınca tüm nüshaların ilk
nüsha gibi değerlendirilerek işlem yapılması esastır. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak
kabul edilir.
Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastalar için üniversite veya
eğitim hastanelerinden ilgili dal uzmanı çağırılmak suretiyle konsültasyon hizmeti alınması
durumunda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın, konsültasyon ücreti konsültan
hekimce düzenlenen epikrize dayalı olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastayı
yatıran sağlık kurumu tarafından konsültan hizmeti veren sağlık kurumunun döner
sermayesine aktarılır.
Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastaların yapılamayan tetkik ve
tahlilleri için diğer sağlık kurumlarına sevkinin gerektiği durumlarda, ikinci bir sevk işlemine
gerek kalmaksızın yapılan tetkik bedeli, hastayı sevk eden sağlık kurumu tarafından tetkiki
yapan kurumun döner sermayesine aktarılır.
Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek
hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi
işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi
yapılmayacaktır.
Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü
geçerlidir.
2.3. Özel Tetkik, Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Yapılacak Sevklerde Dikkat
Edilecek Hususlar
Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli ilgili hekim tarafından,
ağız ve diş sağlığı, ESWL ve ileri tetkikleri yapılmak üzere, hekimin kendisinin, eşinin veya
bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel tedavi merkezlerine/özel tetkik
merkezlerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş hekimine veya özel tetkik
merkezlerine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları
tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş hekiminin
veya özel tetkik merkezinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler en yakın diğer
bir yerdeki başka bir sağlık kurumuna yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığının 11/03/2005 tarih ve 4802-2005/39 sayılı Genelgesinde belirtilen,
ani olarak ortaya çıkan ve zaman geçirmeden gerekli girişimlerde bulunulmadığı takdirde
sakatlık ya da ölüme yol açabilecek ani acil haller için ileri tetkik işlemi gerektiğinin ilgili
hekimce sevk belgesinde belirtilmesi kaydıyla ileri tetkik işlemi için tek özel merkeze de
sevk yapılabilir.
2.4. Yol Masrafı ve Gündelikler
Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere 6245 sayılı Harcırah
Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödenir.
Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ( bu süre beş günü geçemez.) ile
sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir.
Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez.
Memuriyet mahalli dışına sevk işleminde yol masrafı, hastanın bulunduğu yer ile sevk
edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak
ödenecektir. Ancak, sağlık kurumunca hastanın memuriyet mahalli dışına sevk işlemi
sırasında ilgili hekim tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt ile seyahat edememe ve
ambulans veya uygun görülen herhangi bir taşıtla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir
rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması halinde ambulans
ücreti veya uygun görülen taşıt bedeli ilgilinin kurumunca ödenecektir.
Ayrıca bunlara anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yatacak yer
temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak ve her
defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı
ödenecektir.
Sağlık kurumuna ait ambulans ile memuriyet mahalli dışına yapılan hasta nakil ücreti
ve acil ambulans ücreti hastanın kurumunca 08/07/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Ambulans ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre tespit edilecek ücretler dikkate alınmak ve rayiç
bedeli aşmamak üzere ödenir. Ancak, hasta nakillerinde hastanın ambulansla sevkinin
gerekliliğinin ilgili hekim tarafından tevsiki gerekmektedir.
Resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta nakilleri ile diyaliz ve kemoterapi
tedavileri için hasta naklinde kullanılacak hasta servis hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde
döner sermaye imkanları ile karşılanabilir.
2.5. Eşlik Etme Zorunluluğu
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir
kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğunun hastayı gönderen sağlık kuruluşunun
raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının
başhekim tarafından imzalanması halinde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de
memurun bağlı olduğu kurumca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah
ödenecektir.
2.6. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılabilecek İşlemler
Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca yapılabilecek veya dışarıdan hizmet alımı
yoluyla temin edilebilecek işlemler Tebliğ eki (EK-8/A) sayılı listede belirlenmiş olup, bu
listede yer almayan işlemlerin bedelleri ödenmeyecektir.
3. Acil Vakalarda Tedavi
Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle gerekli
başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi
sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için hastanın taburcu edildiği tarihten
itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;
a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,
b) Yurt dışında 90 gün,
içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.
Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili sağlık kurumu tarafından bu Tebliğ eki (EK-
8) ve (EK-9) fiyat tarifelerinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri
tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf
belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.
4. Yurt Dışında Tedavi
Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıkların tedavisinin yurt
dışında yaptırılmasına ilişkin uygulama; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununda değişiklik yapan 29/7/1998 tarihli ve 4375 sayılı Kanun ile bu Kanunun
4 üncü maddesi gereğince, 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve
9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu
Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik”
esaslarına göre yürütülecektir.
Söz konusu düzenlemeler uyarınca hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmeleri;
Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca (EK-1/B) de belirtilen
formata uygun olarak düzenlenen raporların, aynı Bakanlıkça Ankara’da belirlenen bir
hastanece teyit edildikten sonra adı geçen Bakanlıkça onaylanması şartına bağlıdır.
Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında; Türkiye’de tedavisi
yapılamayan ancak, yurt dışında yapılması mümkün olan hastalık açık olarak yazılacak,
hastalığa ilişkin klinik bulgular ve laboratuar bulguları, radyolojik ve görüntüleme ile ilgili
bulgular, tedavinin Türkiye’de yapılamama gerekçeleri belirtilecek, karar bilimsel/tıbbi
gerekçelere dayandırılacak ve verilen kararlarda “ileri teknoloji ile tedavi gerekli vb gibi”
ifadeler kullanılmayacaktır. Raporlarda, memurun ve hastanın adı-soyadı, memura yakınlık
derecesi, çalıştığı kurum, dosya ve protokol numarası, raporu veren anabilim dalı/bilim
dalı/klinik adı belirtilecektir. (EK-1/B rapor örneği).
Yurt dışı tedavileri için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi amacıyla oluşturulacak
resmi sağlık kurullarına; en az biri ilgili dal uzmanı olmak kaydıyla üniversite hastanelerinde
5 öğretim üyesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde 5 klinik şefi veya şef yardımcısı, (EK-
1)’de yer alan diğer hastanelerde 5 uzman hekim bulunması zorunludur.
Yurt dışı tedavilerine ilişkin raporların Sağlık Bakanlığınca (ilgili personel için Milli
Savunma Bakanlığınca) onaylanmasından itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkmak üzere işlem
yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir. Yurt dışına çıkış sonrasında yurt dışında kesintisiz
tedavi süresi azami 1 yıldır.
Yurt içinde tedavilerinin sağlanamayacağı anlaşılanların tedavi için yurt dışına
gönderilmeleri hususunda Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler ile bu
hastanelerce düzenlenen raporları teyit edecek hastane adları (EK-1) sayılı listede
gösterilmiştir.
Yurt dışında doku veya organ nakli amaçlı sağlık kurulu raporunun, Sağlık
Bakanlığınca ruhsatlı (EK-1/C) de belirtilen yetkili doku ve organ nakli merkezlerinden
alınması zorunludur.
Akraba dışı vericiden kemik iliği nakli amacıyla yurt dışına hasta gönderilebilmesi
için; hastaya yurt içinde kemik iliği nakli yapılamadığının (EK-1/C)’de belirtilen bir kemik
iliği nakli merkezince rapor edilmesi ve Dünya Kemik İliği Bankası (BMDW) ve /veya
Dünya Kemik İliği Vericileri Federasyonu (WMDA) üyeliği bulunan doku bilgi bankalarının
en az birinin yurt dışında hastanın doku tipine uyumlu muhtemel vericisinin bulunduğuna dair
belgeyi rapora eklemesi gerekmektedir.
Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi süreci kurumlarınca izlenerek
Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesisi yönünde azami hassasiyet
gösterilecektir. Hastaların yurda dönmelerini müteakip en geç bir ay içinde Tebliğe ekli
çizelge (EK-1/A) doldurularak Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
Yurt içinde mümkün olmayan kemik iliği nakli haricindeki organ nakli işlemleri yurt
dışında uzun bekleme sürelerini gerektirdiğinden, hastaların yurt dışındaki ilk tetkiklerinin
tamamlanmasını müteakip uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedavileri
yurt içinde yapılacaktır. Uygun organ temini üzerine hasta, yeni bir sağlık kurulu raporuna
ihtiyaç duyulmadan nakil işlemi için yurt dışına gönderilecektir. Bu konudaki gerekli
koordinasyon işlemi, hastanın kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülecektir.
5. Diş Tedavileri
5.1. Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak Diş Tedavileri
5.1.1. Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemlerinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde
belirtilen hastanın hastane veya sağlık merkezlerine yollama işlemlerinde üzerinde ağız
şeması bulunan hasta yollama kağıdı kullanılacaktır. Kurumlar, söz konusu sevk kağıdını
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya kendi imkanları ile sağlayacaklardır.
5.1.2. Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri için (EK-7) sayılı listede yer
alan “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi” uygulanacaktır.
5.1.3. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt
dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin tıbbi
lüzum üzerine yaptırdıkları diş tedavileri sonucu doğan giderlerden;
a) Diş çekimi, kanal tedavisi, diş dolguları ve travma sonucu oluşan çene defektlerine
yapılan cerrahi müdahalelerle, protez tamirlerine ait tedavi bedellerinin aynen ödenmesi,
b) Diğer diş tedavilerine ait giderlerin ise, (EK-7) sayılı listede yer alan fiyat
tarifesindeki fiyatlara %100 ilave edilmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması,
transferi halinde ise bu Tebliğin yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle
bulunacak miktarın döviz karşılığı tutarları kadarının ödenmesi,
gerekmektedir.
5.1.4. Resmi sağlık kurumunda veya personelin bağlı olduğu kurum bünyesinde
kurulan diş protez ünitesindeki tedavi sırasında yapılamadığının belgelendirilmesi ve
tedaviyi yapan sağlık kurumunun faturasında yer almaması şartıyla, resmi sağlık
kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise
dekanlıklarca organize edilerek yaptırılan akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu
kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kron için
(malzeme dahil) 11 YTL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 43 YTL döküm
işçilik ücreti ödenecek, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.
Personel yetersizliğinden dolayı bölümlü ve tam protez taleplerinin kısa sürede
karşılanamaması ve randevu sürelerinin uzaması durumunda, hasta yararı gözetilmek
suretiyle istekli olan kişilerin kendi talepleri doğrultusunda ve bedelini kendilerinin ödemesi
kaydıyla, bölümlü ve tam protez laboratuar iş ve/veya işlemleri resmi sağlık kurumlarında
ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca
organize edilerek yaptırılabilir.
Serbest diş hekimliklerinde yaptırılan tedaviler için ayrıca döküm işçilik ücreti
ödenmeyecektir.
5.1.5. Diş tedavileri sırasında; altın, platin, palladyum+platin, irrudyum+platin, iropal
gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde
kıymetli maden bulunan maddeler kullanılması zorunlu olsa dahi, Yönetmeliğin 31 inci
maddesine göre hiçbir şekilde ödenmeyecektir.
5.1.6. Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofacial travma
ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar
ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4
implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin
zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji
anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından
karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının belirtilmesi şartıyla bu Tebliğin eki (EK-7) Diş
Tedavileri Fiyat Tarifesindeki tedavi bedeli ile implant malzemesi bedeli olarak (her ünite
için) 90 YTL ödenir. Bu bedelin üzerindeki malzeme bedelleri hastalarca karşılanır.
5.2. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi
5.2.1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi
giderlerinin ödenebilmesi için Tebliğin bu bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslarına
uyulması zorunludur. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan
yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmez.
5.2.2. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest
hekimliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların
kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş
tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Tebliğ kapsamında yer alan kişilerin,
doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş
hekimliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:
5.2.3. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple
tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş hekimi tarafından belirtilmesi ve aynı
sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş
hekimliklerine veya özel sağlık kurum / kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun
için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş hekimi tarafından hasta muayene edilip
teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak
belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi
gerekmektedir. Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki
çocuklarda yer tutucu ve ortodontik tedaviler ile 6 ve 12 yaş (1. ve 2. daimi büyük azı)
dişlerinin tedavilerinde (münhasıran kanal, dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz ve birinci
basamak resmi sağlık kuruluşunda görevli diş hekimlerince de yukarıda belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına sevkleri
yapılabilir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kâğıdında belirtilen tedavinin yapıldığının,
kurumun diş hekimi veya sevki yapan resmi kurum veya kuruluştaki diş hekimlerince
onaylanması zorunludur.
5.2.4. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş
hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş
hekimliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve
serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı
olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş hekiminin oda temsilcisi olması halinde,
onaylama işlemi en yakın yerdeki oda temsilcisi tarafından yapılacaktır.
5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek
yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde belirlenen usullere
uygun olarak serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum/ kuruluşlarında yaptırılan
teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri
fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.
5.2.6. Bu Tebliğin eki “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi”nde (EK-7) tespit edilen, beher
kron için 40 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 300 YTL esas alınmak suretiyle, serbest
diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze
ilişkin giderlerden;
1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı
ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı
ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL
üzerinden ödeme yapılacaktır.
En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması
halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç
bir şekilde geçemez.
5.2.7. Bu Tebliğin (5.2.6.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri
için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde
karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi
için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının
belgelendirilmesi gerekmektedir.
5.2.8. Serbest diş hekimliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara
göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş hekimliklerine
gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5.2.9. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş
tedavilerini serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için,
tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş hekimi olan resmi sağlık kurumlarının sadece
birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.
5.2.10. Serbest diş hekimlikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri
sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve
kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak gerçekleştirme görevlileri ve
muhasebe yetkililerince gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet
verilmeyecektir.
5.2.11. Yüzde kırk ve üzerinde özürlü kişiler diş tedavileri için 90 günlük süre kaydı
aranmaksızın ve özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle birinci basamak resmi sağlık
kuruluşlarında görevli diş hekimlerinden alacakları sevk belgesi ile de serbest diş
hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına başvurabilirler. Ancak başta zihinsel
özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş
tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale
gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının
sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme
ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun
diş hekimi veya sevki yapan resmi kurum veya kuruluştaki diş hekimlerince onaylanması
zorunludur. Ancak zihinsel özürlü ve iletişim kurulamayan özürlü kişilerin sevk belgelerinde
yapılması gereken bütün tedavilerin ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenememesi ve hangi
dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenememesi durumunda, serbest meslek
makbuzunda belirtilen tedavinin yapılıp yapılmadığının sevki yapan kurum veya kuruluştaki
diş hekimince onaylanması yeterlidir.
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
alınan raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.
Bu tür tedaviler için Diş Tedavileri Fiyat Tarifesinde (EK-7) yer alan fiyatlar
geçerlidir.
6. Göz Tedavileri
6.1. Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince göz hastalıkları uzmanları (ihtisas
yapmakta olan hekimler dahil) tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük
camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
6.2. Gözlük camlarının temininde, bu Tebliğe ekli “Gözlük Camları Fiyat Listesi”
(EK-6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile
birlikte gözlükçü tarafından ilgilinin kurumuna fatura edilecektir. Reçeteye renkli gözlük
camı yazılması halinde, numarasına uygun olarak beyaz cam fiyatı üzerinden ödeme
yapılacaktır.
6.3. Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı
diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur.
Bu duruma neden olan gözlükçülerden bir daha gözlük camı temin edilmez.
6.4. Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2006 yılında 40 YTL ödenecektir.
6.5. Gözlük camlarının temininde Tebliğ ekinde (EK-6) yer alan liste muhteviyatı
uygulanır. Hasta tarafından bu listedeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam
istenmesi halinde, alınan reçeteye göre Tebliğe ekli “Gözlük Camları Fiyat Listesi”ndeki
normal camların tutarı kadarı kurumunca karşılanacak, bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade
ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.
6.6. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında
tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında
temin edilen gözlük camları ve çerçeveleri; bu Tebliğde yer alan fiyatlara % 100 ilave
edilmek suretiyle bulunan miktarlar esas alınarak karşılanacak, transferi halinde ise bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarların döviz
karşılığı tutarları ödenecektir.
6.7. Kurumlar, göz tedavisi sonucunda öngörülen cam ve çerçeve bedellerinden,
hangisinin ödeneceğini, hastanın sağlık karnesine işlenmiş olan eski cam ve çerçeve
kayıtlarını da dikkate alarak belirleyecektir. Hastalara sağlanacak gözlük çerçevelerinin
Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olması
gerekmektedir.
Yönetmelik gereğince gözlük cam ve çerçevesine ilişkin reçetelerin sağlık karnesine
işlenmesi için kurum hekimliklerine ibrazı zorunludur. Kurum hekimleri sağlık karnesine
gerekli kaydı yaparken alınan cam ve çerçevenin reçete muhteviyatına uygunluğunu kontrol
etmekle yükümlüdürler.
Yönetmeliğin 37 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin
308 inci maddesine göre gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli ilgili şahsın sağlık
karnesine ve/veya sağlık fişlerine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle işlenecektir. Kurum
gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe yetkilileri bu hususa titizlikle uyacaklardır.
6.8. Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak sağlık zarureti
görülmesi dolayısıyla gözlük cam numaraları değiştiği taktirde, 6 aydan az olmamak kaydıyla
reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camlarının bedeli kurumca ödenir.
6.9. Gözlük camlarının ve çerçeve ücretlerinin hasta tarafından ödenmesi halinde,
gözlükçüden alınacak fatura kuruma verilmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre belirlenen
cam ve çerçeve bedelleri kurumunca ilgiliye ödenecektir.
6.10. Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile
göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens
bedelleri ve bunlara ait bakım preparatları hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına
kesin zorunluluk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, “KONTAKT-LENS”
camlarına ait bedeller hiç bir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan
memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.
Resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla puva, prizmatik ve
teleskopik gözlük camları, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilen fiyatları
aşmamak üzere ödenecektir.
6.11. Kurum ve kuruluşlar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine
uygun olarak faaliyetlerini sürdüren müesseselerden personelin gözlüklerini temin
edeceklerdir.
6.12. Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin gözlük camı ve çerçevesi temininde
optisyen gözlükçü müessesesi ile kurumlar arasında ekli (EK-6/A) optik sözleşmesinin
imzalanması gerekmektedir. Sözleşmeler 1/6/2006 tarihine kadar imzalanacak, bu süre
içerisinde mevcut uygulamaya devam edilecektir.
7. Kaplıca Tedavileri
Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından kaplıcalarda
tedavilerine gerek görülenler, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve (EK-4)
sayılı listede yer alan kaplıcalarda tedavi ettirilirler.
Bu kişilere kaplıcalarda görmüş oldukları tedavi giderleri ve raporlarında belirtilen
gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretlerinin, bu Tebliğe ekli (EK-8) Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesindeki miktarlar kadarı ödenecektir. Bununla birlikte, kaplıca tedavisi
amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre yol masrafı, gündelik ve anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrası gereğince
yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak
ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı
ayrıca ödenecektir. Ancak, bunların dışında ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacaktır.
Kaplıca tedavisine ilişkin sağlık kurulu raporunda öngörülmesi kaydıyla refakatçi için de
harcırah ödenecektir.
8. ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri
Bu Tebliğ kapsamındaki kişilerin böbrek ve üreter taşlarından kaynaklanan
rahatsızlıklarının ESWL metodu ile tedavisi, bu Tebliğin 20.7.2 nci maddesinde tanımlanan
resmi sağlık kurulu raporuna istinaden resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında
yapılabilir.
Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/1988 tarihli ve II/Yön.Hiz.Şb. Md. (Mev. 3120) / 1869
sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak
düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve “mm” cinsinden boyu mutlaka
gösterilecektir.
ESWL tedavisi uygulamasında kurumlarca, Tebliğ ekinde yer alan Tanıya Dayalı
(Paket) Fiyat Listesindeki (EK-9) fiyatlar esas alınarak seans başına; ilk seansta 180 YTL
ödenecek, ilave seansa gerek görülmesi halinde, ikinci seans için 135 YTL, üçüncü seans için
90 YTL ödenecek, altı aylık zaman dilimi içerisinde aynı böbrek veya üreterdeki taş için
toplam üç seanstan fazlasına ödeme yapılmayacaktır.
Bu fiyatlara, tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve
her türlü malzeme bedeli dahil olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Tedaviye
ilişkin olarak düzenlenecek fatura bedelleri bu Tebliğin 21.2 nci maddesi esaslarına göre
ödenecektir.
Tedavi sonrasında kullanılması gerekli görülen ilaç bedelleri ise hasta katılım payı
alınarak ilgili kurumca karşılanacaktır.
9. Radyo Cerrahi Yöntemleri ve Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi
9.1. Radyo Cerrahi Yöntemleri ile Tedavi
Hastanın radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi edilmek üzere ilgili hastaneye sevk
edilebilmesi ve tedavi giderinin kurumunca ödenebilmesi için, lokal tedavi endikasyonu
bulunan intrakranial malign ve benign lezyonlar ve metastatik beyin tümörlerinde (primeri
kontrol altında olan 1-3- metastazı olan) cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap
vermeyen veya uygun olmayan olgularda, radyasyon onkolojisi uzmanı ile beyin cerrahisi
uzmanlarının katılımı ile oluşturulacak sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden, bu
Tebliğin ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesi (EK-9) yer alan fiyatlar üzerinden
faturalandırılır. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgilinin kurumu hastayı doğrudan tedavi
göreceği hastaneye sevk eder. Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi) uygulama ücreti, ilk
uygulamayı müteakip tedavi sürecinde yapılacak 2-5 seans uygulamayı kapsar. Hasta, teşhisi
konularak sevk edileceğinden ayrıca MR, BT, DSA, PET-CT ücreti ödenmeyecektir.
9.2. Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi, kutanöz T hücreli lenfomalarda, graft versus host
hastalığı, sezary sendromu, pemfigus vulgaris, psöriasis ve solid organ nakillerinde doku
reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde) amacıyla üniversite hastaneleri ile
eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu (Raporda
uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecektir.) ile belgelendirilmek ve
Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşü
alınmak şartıyla (Kutanöz T hücreli lenfoma ve bunun alt grupları olan Mikozis Funguodies,
Sezary sendromu endikasyonları hariç), ayakta tedavi gören veya yatan hastalar için bu
Tebliğe ekli Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyat üzerinden faturalandırılır ve hastanın
kurumu tarafından en fazla altı aylık tedavi programı için ödenir. Ancak, hastanın klinik
tablosunun tedavinin sürdürülmesini gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi
süresinin sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi ve Aferez-Fotoferez Danışma
Komisyonunca da onaylanması kaydıyla tedavi kesin sonuç alınana kadar uzatılabilir. Bu
fiyata, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, uvadex, UV-A lambaları, izotonik serum,
heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir. Yatan hastalar için yatak ve
benzeri diğer hizmetler, bu Tebliğe ekli Fiyat Tarifesi (EK-8) üzerinden ayrıca faturalandırılır.
10. Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri
10.1. Organ Nakli Tedavileri
Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların,
hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, verici
durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Yönetmeliğin kapsamına
girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen
ödenecektir.
Tedavisi için kemik iliği nakli gereken ve yurt içinde uygun vericisi bulunmadığı
ülkemizdeki kemik iliği bankalarınca rapor edilen hastalar için, yurtdışındaki kemik iliği
bankaları aracılığı ile 8/8 doku tipi uyumu gösteren (HLA A, -B, DR düşük çözünürlük ve
HLA DR yüksek çözünürlükte ya da HLA A, -B, C ve DR düşük çözünürlükte) kan
örnekleri, beklemeden getirtilir. 8/8 sayısı yeterli değilse, (toplamda 25 vericiden az ise) ilgili
yurtdışı kemik iliği bankalarından ve verici merkezlerinden 8/8 uyum sağlanana kadarki ileri
testler yaptırılır ve masrafları kurumunca karşılanır. Yukarıda belirtilen şartlarda uyum 8/8
uyum gösteren verici adaylarının (bir defada en az 10, toplamda 25 kişiyi geçmemek üzere)
kan örnekleri, ilgili yurtdışı kemik iliği bankalarından ve verici merkezlerinden istenerek
getirtilir ve bu örneklerin ileri testleri ülkemizdeki laboratuarlarca yapılır. Bu testlerin
ücretleri, kemik iliği bankaları tarafından ilgili ülkelere döviz cinsinden ödenecek, vergi ve
transfer ücreti de dahil olmak üzere YTL cinsinden belge mukabilinde kemik iliği bankasına
kurum tarafından ödenir. Bu hüküm, geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş ancak ödemeleri
yapılamamış nakil, tarama ve testler için, ilgili yıllardaki nakillere, tarama ve testlere ilgi
kurularak, 2006 yılında fatura edilecek nakil, tarama ve test işlemleri için de geçerlidir.
Kemik iliğinin yurt dışından Türkiye’deki nakil merkezlerine getirilmesi Türkiye’deki kemik
iliği bankasının görevlendireceği bir kurye tarafından gerçekleştirilir. Bankanın kuryesinin
olmadığı durumlarda yabancı bir kurye kemik iliğini Türkiye’deki nakil merkezine
getirecektir. Kemik iliğinin Türkiye’deki nakil merkezine getirilme masrafları Avrupa kıtası
için en fazla 2000 Euro karşılığı YTL, Amerika ve diğer ülkeler için en fazla 3000 Euro
karşılığı YTL olmak üzere belge karşılığında hastanın kurumunca ödenir.
Akraba dışı kemik iliği vericisinin ülkemizde bulunmaması halinde, vericinin ileri
testleri, sağlık kontrol masrafları, alınan kemik iliğinin yine Türkiye’deki bir nakil merkezine
götürülmesi ile ilgili, kemik iliğinin toplanması, saklanması, kemik iliği bankası kuryesince
taşınması ve gerektiğinde konaklaması ile ilgili masrafları belge karşılığı hastanın
kurumunca ödenir.
10.2. Diyaliz Tedavileri
Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği SKR ile
belgelendirilen (akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemleri hariç) diyaliz
hastaları, bu tedavilerini sağlık kurumlarında veya 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak açılan
özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler. Bu merkezlerde, hastanın diyaliz uygulamasında
gerekli olan ve sağlık kurulu raporunda belirlenen hastalığıyla ilgili ilaçlar (paket
kapsamında olanlar hariç) bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak reçetelenir ve serbest
eczaneler tarafından karşılanır.
Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi giderleri
Tebliğ’in Tanıya Dayalı Fiyat Listesindeki (EK-9) paket fiyatlar üzerinden fiyatlandırılır.
Asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılması gerekli olan malzeme ve
ilaçlardan; A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, dializör, serum, antikoagülan olarak kullanılan
düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu (asetatlı,
bazik ve asidik ) ve yukarıda anılan yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkikler ile
kullanılan her türlü serum bu ücretlere dahildir.
Ayrıca, böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve
plazmaferezis giderleri ile bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer
tedaviler, Bu Tebliğ’e ekli (EK-8) Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki fiyatlar esas alınarak
ödenir.
Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda “izleme” ücreti ayda en fazla iki
defa, periton diyalizi değişim sıvısı ücreti ise, raporlarda her hastada periton boşluğu hacmi
için uygun solüsyon miktarı hacim olarak ml.cinsinden belirtilerek (Örneğin, 2500 ml ile
başlanan hastada 2500 ml ile devam edilmesi gibi) aletsiz periton diyalizi uygulamalarında
ayda standart solüsyonlar için maksimum 150 adet torba, biyouyumlu solüsyonlarda ise ayda
maksimum 130 adet olacak şekilde karşılanır (aminoasit içerikli ile isodextrin içerikli
solüsyonlar günde en fazla 1 defa ve bu solüsyonlar 2 adet standart solüsyon gibi kabul
edilir). Yatan hastalarda bu şart uygulanmaz.
10.3. Tüp Bebek Tedavisi
10.3.1 Tüp Bebek Öncesi Tedavi
Kısırlık şikayeti ile resmi sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda Tüp bebek
tedavisine başlamadan önce yapılacak incelemeler ve tanıya bağlı olarak hastalarda klasik
ovülasyon indüksiyonu tedavisi ve gerekiyorsa ek olarak İntrauterin inseminasyon (IUI)
(örneğin açıklanamayan infertilite vakalarında) işlemi uygulanır. (Hastanın yaşamı boyunca
yapılacak primer (klasik) infertilite tedavisi 3 siklus ve toplam en fazla 4500 ünite doz
gonadotropini ve gerekirse ek olarak yapılan IUI işlemlerinde tedavi 3 siklus ve toplam en
fazla 4500 ünite doz gonadotropini geçemez. Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum
uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenip bir siklus için gerekli ilaç miktarı tek
reçetede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yazılabilecektir. Yaş ve evlilikle ilgili
olarak tüp bebekte belirtilen kriterler infertilite ve IUI içinde aynen geçerlidir.
Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (human krionik gonadotropin) dozu,
maksimum dozun dışında olup 5000-10000(1-2 ampul) ünite dozu geçemez. Üç uygulamadan
(siklus) sonra yapılan infertilite tedavisi için uygulanan gonadotropinler ödenmez.
10.3.2. Tüp Bebek İçin Sevk Esasları
Kısırlık tedavisinde bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen tüp bebek uygulamaları,
21/08/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Yönetmeliği’ne göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, kamu ve özel sektöre
ait, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde (yeşil kart sahibi hastalar için 3816 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmelik gereği özel merkezlerde yaptırılan tedavi giderleri ödenmez) yapılabilir.
Tüp bebek uygulaması amacıyla bu merkezlere sevk yapılabilmesi ve tedavi giderlerinin
ilgilinin kurumunca karşılanabilmesi için;
Evli olan memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin
kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiğinin, eğitim ve üniversite hastaneleri
tarafından bu Tebliğin 20.7.3 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur.
Sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş açıklanamayan infertilite vakalarında, en az üç
kez klasik ovülasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapılmadan tüp
bebek uygulamasına geçilemez.
Tüp bebek ve klasik ovülasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon
uygulamalarında kullanılan ilaçlar; bu Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp
bebek tedavisi yapılan merkezlerde görevli uzman hekimlerce ilacın etken madde ismi ve
günlük maksimal kullanım dozu belirtilerek reçete edilebilir ve bu ilaçlar hasta katılım
payından muaf değildir. Özel merkezlerde tedavi görenlerin ilaçları, özel merkezlerde görevli
uzman hekimler tarafından yazılıp, protokol numaraları özel merkezler tarafından
verilmelidir.
3 siklus boyunca yapılan klasik ovülasyon indüksiyonu ve gerektiği hallerde IUI
tedavisine rağmen hastanın gebe kalamaması halinde veya aşağıda belirlenen istisnalara ve
kriterlere göre başlanacak olan Tüp bebek işlemi, hastanın 40 yaşına kadar olan yaşam süresi
içerisinde en fazla üç uygulama (siklus) olmak üzere yapılabilir. Kullanılacak ilacın dozu
(gonadotropin) üç uygulama için toplam en fazla 9.000 üniteyi aşamaz. Üç uygulamadan
(siklus) sonra yapılan infertilite tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.
10.3.3. Tüp Bebek Tedavisine Başlama Kriterleri
A- Erkek faktörü:
Üro-androlojik tedaviye cevap vermeyen Oligoastenospermi- azoospermi
En az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total progresif motil
sperm sayısının 5 milyondan az olması gereklidir. Motil sperm sayısı aşağıdaki formül ile
hesaplanmalıdır.
Yıkama öncesi semen örneğinde; Volüm (ml) x konsantrasyon (sayı / ml) x motilite
(%)
B- Kadın faktörü:
1- Tubal faktör
a) Bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan, (ağır distal tübal hastalık, bilateral organik
proksimal tübal tıkanıklık, bilateral bipolar tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan olgular),
primer silier diskinezi- Kartegener Sendromu varlığı eğitim veya üniversite hastanelerinden
alınan sağlık kurulu raporu belgelendirilmiş,
b) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya Tübal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi
ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan,
olgulardır.
Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, tübal cerrahi yapılmaksızın veya tübal cerrahi
sonrası bir yıl beklemeksizin hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.
2- Endometriozis
Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite, ileri evre (evre 3-4)
endometriozis ise tübal patoloji gibi değerlendirilir. (Endometriozis cerrahisi tedavisinden
sonra bir yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin
sağlanamadığı durumlarda ve üç siklus OI ve IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen
endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine ( IVF) başlanabilir.)
Bayan yaşı 38 ve üzerinde olan olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, herhangi bir bekleme süresi aranmaksızın
doğrudan tüp bebek tedavisine başlanabilir.
3- Hormonal – Ovülatuar Bozukluklar
a) Oligo – anovülasyon ,
b) DSÖ Grup I-II ovülatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı
anovülasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir.
Tüp bebek uygulamasına geçilmeden önce anovülasyon nedeni ile (örneğin polikistik
over sendromu) klasik ovülasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında, ilaveten
intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur. Hasta üç gonadotropin
uygulaması ile (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise, hastanın bu durumunun ( örneğin
polikistik over sendromu) sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla tüp bebek
tedavisi için sevk yapılabilir.
Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, kontrollü overyan hiperstimülasyon COH-IUI
işlemleri yapılmaksızın hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.
C- Açıklanamayan İnfertilite:
Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus IUI
uygulanmasına rağmen üç yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu
raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir.
Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, hasta beklemeksizin doğrudan tüp bebek tedavisi
için sevk edilebilir.
D- Diğer Endikasyonlar:
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yapılma endikasyonu eğitim veya üniversite
hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olanlar ile kötü ovarian cevabı
olan durumlarda bu durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydı ile, doğrudan
tüp bebek tedavisine başlanabilir.
10.3.4. Tüp Bebek Tedavisi İşlem Bedeli ve Ödeme Esasları
Tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan, Ovülasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu,
sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (Mikro enjeksiyon),
invaziv sperm elde etme yöntemleri, embriyo freeezing (1 yıla kadar) işlemlerine ait fiyatlar
bu Tebliğde ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) belirlenmiş olup bu
fiyatlara kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Tüp bebek işlemleri ile tüp bebek işlemi
öncesi yapılan tetkik ve tahlil giderleri (Ek-8) de yer alan birim fiyatlar üzerinden ayrıca
faturalandırılır.
Doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla canlı çocuk sahibi
olan ailelerin, daha sonra erkek ve/veya kadında gelişen kısırlığa (sekonder infertilite) bağlı
olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu
durumları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi tüp bebek tedavisine ait giderler
Devlet bütçesinden karşılanmayacaktır.
Tüp bebek tedavisi için bu madde hükümlerine uygun olarak resmi veya özel üremeye
yardımcı tedavi merkezlerine sevk edilen hastaların, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü
tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu
kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazası merkez sorumlusunun
yükümlülüğündedir. Tüp bebek tedavisine ait giderlerin kurumlarca ödenebilmesi için ilgili
hastaya tüp bebek tedavisi kapsamında uygulanan tıbbi işlemlerin yukarıda belirtilen bedeller
üzerinden ücretlendirilerek, düzenlenecek faturalarda ayrı ayrı gösterilmesi ve bu işlemlere ait
kayıtların tedaviyi yapan merkez sorumlusu tarafından tasdik edilmiş bir örneğinin fatura
ekine konulması gerekir. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, üremeye yardımcı özel tedavi
merkezlerinde yaptırılan tüp bebek tedavisine ait giderlerin, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) belirlenen tutarı kadarı ilgilinin kurumuna fatura edilir, bu
tutarı aşan kısmı ise hastanın önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi kaydıyla kendisinden
tahsil edilir. Hastalar, özel merkezlere fark ücreti olarak ödedikleri miktarı kurumlarından
ayrıca talep edemezler.
Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan, yapılan her bir
uygulamaya ait kayıtlar sağlık karnesinin ilgili bölümüne işlenir ve ilgilinin kurumu
tarafından bu Tebliğin 23.2 nci maddesi uyarınca ilgili adına tutulan sağlık dosyasına
işlenmek suretiyle takibi yapılır.
11. Reçetelerin Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri
11.1. Ayakta veya Evde Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi
Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için sağlık karnelerinde
bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır. (Sosyal Güvenlik Kurumlarının bu
konudaki özel uygulamaları saklıdır)
11.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi
Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini
zorunludur.
Dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer
alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak,
“ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi vurularak başhekimlik tarafından
onaylanacaktır.
Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimum tedavi dozunu
geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam
ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.
Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete
muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü
olarak temini hususunda, hastaneler, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile işbirliği
yapabilir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından
müştereken belirlenir.
Yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri için reçete edilen ilaçlar, SSK
hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde
“SSK MALIDIR SATILAMAZ” veya “SSK’DAN DEVİR İLAÇTIR” ibaresi bulunan
ilaçlarla sınırlı olmak üzere, hastane eczanesinden verilebilir ve hastanın kurumuna tedavisine
ait diğer işlemlerle birlikte fatura edilir. Bu ilaçlar SSK mensubu hastalara verildiği takdirde
provizyon sistemine girilir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane
tarafından tahsil edilir, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere
ödenir. Bu uygulamada, Tebliğ’de belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate
alınır.
Ayrıca, SSK ilaç ve tıbbi malzeme sanayi müessesesinde üretilmiş olan ilaçlar,
miadları içerisinde Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde SSK sigortalısının ayaktan/yatarak
tedavilerinde kurum mevzuatı doğrultusunda verilir.
12. Reçete Yazımı, Rapor Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri
İlaç kullanımında ve rapor düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar temel
alınacaktır.
a) Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır. Ayaktan hastalar için yazılan
reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi bulunacak (kaşede kurumun adı, hekimin
ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer
alacaktır) ayrıca, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Teşhisi yazılmayan,
ilgili hekimin imza ve kaşesi bulunmayan reçeteler resmi ve özel eczaneler tarafından kabul
edilmeyecektir. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan
asistanlar, eğitim aldıkları branş uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile Tebliğ’de
uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir. Herhangi bir uzman hekim
tarafından reçete edilebilen tüm ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı
yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilecektir. Aile hekimliği yapan hekimler, aile
hekimliği uzmanının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.
b) Sağlık Kurulu raporlarından, aslına sadık kalmak kaydıyla Tebliğ hükümlerine göre
eksikliği bulunan raporlar (doz, ilaç yazılım kurallarına ait tıbbi bilgiler) raporun çıktığı
hastanede raporu düzenleyen ilgili dal uzmanı tarafından kaşeli ve imzalı düzeltmesi ve bunun
Başhekimlik tarafından onaylanmak koşuluyla süresinin sonuna kadar geçerlidir. Raporlarda
yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerlidir.
12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı
Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında;
reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç
yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette
günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi
günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.
Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından
bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına 1/10/2006 tarihinden itibaren
geçilecektir.
Pnömoni, bronşektazi, osteomyelit teşhislerinde hekim gerekli gördüğü taktirde 10-14
günlük tedavi dozunda antibiyotik reçete eder. Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik
tedavisi uygulanır.
İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, yedi günlük tedavi dozu ve her
kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın
yedi günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim
tarafından reçeteye yazılabilecektir.
Örnek 1- Hasta (A)’ya yedi günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet
draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması
öngörülen bu ilaç yedi günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu
yazılabilecektir.
Örnek 2- Hasta (B)’ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon
şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen yedi günlük
antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu yedi günü karşılamadığına göre, bir
haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu
yazılabilecektir.
Örnek 3- Hasta (C)’ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat
ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg’lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim
tarafından yedi günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu
ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.
a)İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta
Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli
kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak
kaydıyla), tüm hekimlerce,
b)Menopoz (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve
rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm
hekimlerce) ve disfonksiyonel uterin kanamalarda (kadın hastalıkları ve doğum ve aile
hekimliği uzmanı tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) rapor
aranmaksızın,
en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.
c) 1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,
2. Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin,
asitretin),
3. Yatış sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen
reçetelere,
hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,
en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir.
Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan
ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilir. Bu
reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan
ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre
yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık
miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.
Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında
kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.
12.2. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar
Bu Tebliğ’e ekli Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) yer alan
hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 3 aylık miktarda
yazılabilecektir.
Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) bulunan hastalıklarda rapora
istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.
a) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler (Tebliğin 12.7 bölümü ve EK-2/C
hükümleri) saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2)
yer alan ilaçlar, ilacın reçete edilme koşulunda belirtilmiş olan uzman hekimlerden birinin yer
aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete tekrarında diğer hekimlerce de
yazılabilecektir.
b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak non-iyonik radyo-opak
maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim
veya radyoloji uzmanı tarafından reçete düzenlenecek, reçeteye radyo-opak madde ve
yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda non-iyonik radyo-opak
madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesi reçeteye yazılacaktır.
c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve non-iyonik
radyo-opak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili
hekim tarafından yazılıp imzalanacaktır.
Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye sağlık kurulu raporuna
dayanılarak uzman hekim veya ilgili uzman hekim tarafından 3 aylık doza kadar
yazılabilecektir. Onkoloji ilaçları en fazla 3 aydaki kür sayısı kadar dozda getirtilebilecektir.
12.3. Hastanede Yatan Hastalarda Kullanılabilecek İlaçlar
Bu Tebliğe ekli (EK–2/B) sayılı listede yazılan anestezikler ve ilaçların bedelleri,
sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda
kullanımı halinde ödenecektir.
Listede yer alan ilaçların kullanımı için reçeteler bu Tebliğin 11.2 nci bölümündeki
esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması
durumunda ödeme yapılmayacaktır.
Sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen ve sürekli periton diyalizi tedavisinde
kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ile sarf malzemeleri ayakta tedavide de
yazılabilir.
12.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar
Bu Tebliğ’e ekli (EK–2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde
kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu
raporu, hastanın adı, teşhis (kısaltma yapılmadan), etken madde adı ve dozu, uygulama planı
ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsayacaktır.
Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor
tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez.
Yukarıda belirtilen listede yer almakla birlikte (EK–2) sayılı Hasta Katılım Payından
Muaf İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçlardan hasta katılım payı alınacak, (EK–2) liste
kapsamında olanlardan ise sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı
alınmayacaktır.
12.5. Bedeli Ödenecek İlaçlar
Kurum ve kuruluşlarca bedeli ödenecek olan ilaçlar bu Tebliğ’e ekli Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesinde (EK–2/D) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod numaraları ile
birlikte yer alan ilaçlar dışındakilerin bedelleri, reçeteye yazılsa dahi kurumlarca hiçbir
şekilde ödenmeyecektir.
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK–2/D) yer alacak veya bu listeden çıkarılacak
ilaçların saptanmasına ilişkin değerlendirmeler, 14/02/2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan, 06/02/2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu” tarafından yapılır. Etken maddesi geri ödeme listesinde
olan bir ilacın eşdeğeri olanlar en ucuz eşdeğerinin altında fiyat taşıması halinde “Geri Ödeme
Komisyonu” tarafından ivedilikle değerlendirilir. Geri ödeme komisyonunun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin karar Maliye Bakanlığının web sayfasında duyurulmuştur.
12.6. İntravenöz İlaç Tedavisi
Üniversite hastaneleri ve eğitim hastaneleri ile Sağlık Bakanlığınca uygun görülen
resmi ve özel hastanelerde,
a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif endokardit vb. hastalıklarda ve/veya,
b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanılan antibiyotikler gibi ürün ve ilaçların
kullanımı,
gereken hallerde hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi
uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanılacak ilaçlar ve sarf malzemelerinin tedaviyi
yapan sağlık kurumu tarafından temin edilmesi halinde ilgili kuruma fatura edilir ve
provizyon sistemine girilir.
Uzun süreli intravenöz ilaç tedavisi (kemoterapi vb) uygulamaları sonucunda hasta
adına düzenlenecek faturaya, hastalığın adını, uygulanan tedavi planını, verilen ilacın günlük
dozunu ve miktarını belirten ve ilgili uzman hekimin imzası ile başhekimin onayını içeren
tedavi planı eklenmesi gerekmektedir.
12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler
12.7.1. Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid ve Subkütan
Metotreksat Kullanım İlkeleri
a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi
yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde;
yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve
kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçların (infliksimab, etanarsept,
adalimumab gibi) kullanım ilkeleri; en az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı,
en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına
alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların
kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda, biri
maksimum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum
dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu
ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya
metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların
kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan
Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm),
Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart
dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı
muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı
aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit
tedavisinde, Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ilaçlar; fizik tedavi ve rehabilitasyon,
romatoloji veya immünoloji (erişkin veya pediatrik) uzman hekimlerinin en az birinin
bulunduğu üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ve immünoloji ve/veya
romatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimin bulunduğu resmi sağlık
kurumlarında düzenlenecek sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri
tarafından reçete edilebilecektir. İntravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı üniversite
hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immünoloji ve/veya romatoloji ve/veya
fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık tesisinde
uygulanacaktır. Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı üniversite hastaneleri ile
eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immünoloji ve/veya romatoloji uzman hekiminin
bulunduğu resmi sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği
konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun
gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği
taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.
Hastalar iki ayda bir üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya
immünoloji ve/veya romatoloji uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene
edilecek, ilk ilaç etkinliği iki ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa
(Romatoid artrit için, DAS 28’de 0.6 puandan, ankilozan spondilit için, BASDAİ’de 2
birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine
“PSARC” göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.
Bu ürünler raporda belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen şartlarda kombine olarak
da kullanılabilir.
d) Psoriyazis vulgariste üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde
cilt hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli
olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten sağlık kurulu raporuna dayanılarak
cilt hastalıkları uzman hekimlerince yazılabilecektir.
e) Crohn hastalığında; diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda hastalığın
teşhisi, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten iç
hastalıkları veya genel cerrahi, uzmanlarının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak
sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır. Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna
dayanılarak iç hastalıkları, genel cerrahi uzmanlarınca reçete edilir.
f) Leflunomid Kullanım İlkeleri; diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına
alınamadığı veya bu ilaçlara kontrendikasyonu olduğu belgelenmiş romatoid artritli hastalarda
iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman
hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında
reçete bu uzman hekimler tarafından düzenlenir. Raporda tedavinin ne kadar süre devam
edeceği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi belirtilecektir.
g) Subkütan Metotreksat Kullanım İlkeleri; romatoid artrit tanısında fizik tedavi ve
rehabilitasyon, romatoloji veya immünoloji (erişkin veya pediatrik) uzman hekimlerinin en az
birinin bulunduğu resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek sağlık kurulu raporuna
dayanılarak, tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.
12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
a) Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.
Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar,
psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum,
dahiliye veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin
çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından yazılacaktır. Yatan
hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.
b) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid,
ketiapin, ziprosidon, aripiprazol) oral formları psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji
(erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince, paranteral formları ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve
çocuk) uzman hekimlerince yazılır.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler, en az bir psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji
(erişkin ve çocuk) uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer
hekimler tarafından da yazılabilir.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer hekimlerce de
yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.
Acil hallerde, acil servislerde yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları
(uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) tek doz olarak diğer hekimlerce klinik şartlarda
kullanılabilir.
Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi
tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak
diğer hekimlerce yazılacaktır.
c) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde
kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı
süre belirtilecektir. Bu süre bir yılı aşamayacaktır.
12.7.3. Aşı Uygulaması
Hayati önemi haiz olan zehirlenmelerde kullanılan antidotlar (panzehirler) hekim
tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin
tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.
Böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu,
splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alan, bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için
enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını
belgeleyen sağlık kurulu raporu bulunması halinde reçete edilen aşıların (Sağlık Bakanlığı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz,
hepatit B, polio ve BCG aşıları hariç (MMR ve HİB, Sağlık Bakanlığı tarafından kapsama
dahil edildiğinde hariç tutulacak) bedeli kurumunca ödenir.
Bronşiyal astma, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı
olan hastaların tedavisinde kullanılması immünoloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz,
göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu
raporu ile belgelendirilen hastalara bu uzmanlar ve bunların bulunmadığı yerlerde dahiliye
uzmanı veya aile hekimince reçete edilen enjektabl yolla alınan alerji aşısı bedeli, hasta
katılım payı alınması kaydıyla ödenir. Alerji aşılarının oral formları ödenmez. Medikal tedavi
ve izlemin 3 ay yapılması sonrası laboratuar testlerine göre aşı uygulaması tam teşekküllü
resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı alerji yönünden izleyen uzman hekimin kontrol ve
sorumluluğunda, bu hekimin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş
uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır. Tedavi arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez. Arı
venomları sağlık kurulu raporu ile yukarıda belirtilen şartlardaki hekimler tarafından reçete
edilebilir.
Grip aşıları için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan
kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın, astım dahil
kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes
mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi
veya immünsupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli
aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden,
uzman hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus
olmak üzere ödenir.
Pnömokok aşısı 2 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde astım dahil kronik pulmoner ve
kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir
kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi, splenektomisi olan veya
splenektomi planlanan olgularda proflaksi amacıyla veya immünsupresif olan erişkin ve
çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve
adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete
edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca 5 yılda bir ödenir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aşı bedelleri ödenmeyecektir. Sağlık Bakanlığı,
UNICEF ile yapacağı protokol kapsamında aşı ve serum temin edebilir, bu aşı ve serumları
ücretsiz olarak halka uygular.
Bu maddede bahsi geçen splenektomiler medikal, cerrahi ve otosplenektomileri
kapsamaktadır.
12.7.4. Rasburicase Kullanım İlkeleri
Myeloablatif dozda çoklu ajanlı kemoterapi uygulanan, tümör yükü olan hematolojik
maligniteli, urikoliz ve hidrasyon tedavisine rağmen böbrek fonksiyonları bozulmuş (kreatin
> 2 mg/dl, kreatin klerensi < 50 ml/dakika) ve urikolizin kontrendike olduğu hastalarda
prospektüs şartlarına (en fazla 5 günlük tedavi) göre yatan hastalarda kullanılır. Pediatrik veya
erişkin hematoloji, onkoloji veya nefroloji uzman hekimleri tarafından çıkartılmış ilaç raporu
doğrultusunda bu uzmanlardan birinin yazdığı reçeteye göre, raporda laboratuar sonuçlarının
yer alması kaydıyla geri ödenir.
12.7.5. Botulismus Toksini Tip A
a) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap
vermeyen olgularda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini
içeren üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde düzenlenmiş sağlık kurulu
raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen branş uzmanlarınca;
- Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları
- Blefarospazm
- Hemifasiyal spazm
- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)
- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni
- Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite
olgularında yalnızca üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde ve
belirtilen uzmanların olduğu erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde
kullanılabilecektir.
Reçeteler uygulamayı yapacak göz hastalıkları, nöroloji veya fizik tedavi ve
rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından düzenlenecektir.
b) Pediatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı
- Yalnızca üniversite hastaneleri ile eğitim hastanelerinde ve belirtilen uzmanların
bulunduğu erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde araştırma hastanelerinde olmak
şartıyla,
- 10 yaşa kadar; sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst
kontroktür olmayan hastalarda en fazla iki adaleye uygulanmak üzere,
- Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, pediatrik nöroloji veya çocuk hastalıkları
uzmanı hekimlerinin katılımıyla oluşturulacak sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
- Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda 6 ay sonra yeni bir rapor
düzenlenerek en fazla iki uygulama,
- Tek seansta botoks için toplam 300 üniteyi, dysport için 1000 üniteyi aşmamak
üzere,
yapılacaktır.
12.7.6. Büyüme Hormonu Kullanım Esasları
Büyüme hormonu ile tedaviye başlanabilmesi çocuk endokrinoloji/endokrinoloji
dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan hastanelerin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık
kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın –hastalığın adı, ilacın adı ve dozu,
uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca
kapsar. Bu sağlık kurulu raporu, en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak hastanın yaşı ve fiziki
boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.
İlaçlar ilgili uzman hekim (Endokrinoloji/çocuk endokrinoloji) tarafından günlük doz
miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla 3’er aylık
dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve
imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir.
A) Çocuklarda;
Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay
süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya
beslenme bozukluğu olmayan hastalarda;
1- Yıllık büyüme hızı;
- 0-4 yaş 6 cm’nin altında,
- 4 yaş üzeri 4,5 cm’nin altında,
- Puberte’de; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre
endokrinoloji/ çocuk endokrinoloji uzman hekimince değerlendirilmesi;
2- Kemik yaşı;
- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olması,
- Pubertal dönem için sadece epifizlerin açık olması,
(Puberte Kıstasları: Erkeklerde gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine
çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un
üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.)
3- Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine
(laboratuarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya
büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması
(hipopituitarizm) tanılarının konması;
Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri
yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.
4- Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD den daha kötü), yıllık uzama hızı
yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan 2
farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu
profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme
hormonu salınımında bir bozukluk söz konusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz
konusu ise yada; hastada biyoinaktif büyüme hormonu saptanmış ise (IGF 1 testi ile);
Bu hususların düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi halinde hastaya
büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.
Büyüme hormonu ile tedavisine başlanan hastalar endokrinoloji/çocuk endokrinoloji
hekimi tarafından en az 6 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık
olduğunun gösterilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25
persentile ulaşana kadar durum her yıl sağlık kurulu raporu ile tevsik edilecektir.
Sonlandırma Kıstasları:
1) Epifiz hattı kapandığında,
2) Yıllık büyüme hızı 5 cm ve altında olduğunda,
3) Boy uzunluğu kızlarda 155 cm ye erkeklerde 165 cm ye ulaştığında,
tedavi sonlandırılacaktır.
4) Tedavi esnasında boy 25 persentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.
B) Erişkinlerde;
1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım
esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.
2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:
a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme
hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki
adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden
biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi
başlanabilir.
b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu
eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa
(kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin
dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.
3) Hipofiz hormonlarından (prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha
fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi
(kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir) tanı için yeterlidir.
4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme
hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olduğunun raporda belirtilmesi gereklidir.
5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, üniversite
hastanesi ve eğitim ve araştırma hastanelerinin endokrinoloji bölümleri ile endokrinoloji
kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak
başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır.
Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.
6) Reçeteler erişkin endokrinoloji uzman hekimince yazılacaktır.
12.7.7. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri
Bu ilaçlar rapor aranmaksızın uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Hastalığın
tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca
düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde
rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
12.7.8. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri
Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak
üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan, barsak operasyonuna bağlı malabsorpsiyon veya
oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara sağlık kurulu raporuyla
kullanılabilir.
Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün jenerik ismi, günlük kalori
ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılıp, reçeteye en fazla üçer
aylık dozda yazılacaktır.
Malnütrisyon tanımı açısından;
-Son 3 ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı veya
-Kan albümin seviyesi 2.5 gram/desilitrenin altında olanlar kabul edilecektir.
Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında resmi sağlık tesislerinde
düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile oral veya tüple beslenemeyen hastalara verilebilir.
12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin ve Sevelamer Kullanım İlkeleri
a) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği
tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre
yapılacaktır
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin
ve/ veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20
ve/ veya ferritin <100 µg/ L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine
başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/ veya ferritin ≥ 100 µg /L olduğunda hemoglobin değeri 10
(on) gr/dl altında ise eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin tedavisine başlanabilir. Hedef
hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'ye ulaşıncaya
kadar başlangıç dozunda eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye devam edilecek ve
Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilecektir.
Hb seviyesi 12 (oniki) gr/dl'yi aşınca tedavi kesilecektir. Hasta Hb seviyesi için takibe
alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar
başlanabilecektir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT
>%20 ve/veya ferritin >100 µg/ L olacaktır. Bu değerlere 3 ayda bir bakılacak ve tetkik sonuç
belgesi reçeteye eklenecektir.
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre 3 ayda bir yapılan ferritin tetkiki esas alınarak
düzenlenen reçeteler, anılan yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarı ile geriye dönük olarak
uygulanır.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman
hekimlerden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile nefroloji uzmanı, diyaliz
sertifikalı uzman veya diyaliz sertifikalı hekimlerce yazılabilir.
Eritropoietin alfa-beta ile tedaviye başlangıç dozu 50- 150 IU/ kg/ hafta ve idame
dozu 25- 75 IU/ kg/ haftadır. Darbepoetin ile tedaviye başlama dozu 0.25-0.75 mcg/kg/hafta
ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/haftadır.
b) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliğinin
dışında kullanımı; eritropoietin türevlerini ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek
yetmezliği dışında kullanımında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlara ve kurallara
uyulacaktır. Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında veya 32
gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg/hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.
Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir. Sağlık kurulu raporlarında ilacın adı,
kullanım dozu ve süresi belirtilecektir. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon
muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
c) Sevelamer ile tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların 3 ay süreyle
kullanılmış olması gerekmektedir. Bu süre sonunda:
1) kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya kemik biyopsisi sonucuna
göre adinamik kemik hastalığı olduğu belgelenen,
2) hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve
fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan,
3) Kt/V 1.4'ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pmol/dl ve üzerinde ve D3
kullanma endikasyonu olan,
hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı
dahiliye/pediatri uzman hekimlerinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile nefroloji veya
diyaliz sertifikalı dahiliye/pediatri uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Fosfor düzeyi
3.5mg/dl'nin altında olduğu durumlarda sevelamer tedavisi kesilir.
12.7.10. Lizozomal Hastalıklar için Tedavi Esasları
Hastalığın kesin teşhis ve tedavisinin sağlanması için hasta endokrinoloji ve
metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzmanı hekiminin bulunduğu eğitim
ve araştırma hastanelerine gönderilecektir. Bu hastanelerde, hastaya tanı konulacak, hastalığı
ile ilgili endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman
hekiminin bulunduğu, tanı-tedavi şemasını gösterir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Bu rapora dayanılarak hastanın tedavisi için gerekli ilaçlar endokrinoloji ve
metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi tarafından 3 ayı
aşmayacak miktarda reçeteye yazılacaktır. Hastanın takip ve tedavi edildiği endokrinoloji ve
metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde hastalar adına
dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.
Hastanın tedavisi sağlık kurulu raporunda belirtilen tedavi şemasına göre
endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi,
bulunmadığı yerlerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince
klinik koşullarda uygulanacaktır.
Hasta 3 ayda bir endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve
araştırma hastanelerinde kontrol edilecektir.
A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları
a) Tanı Kriterleri;
1- Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek, enzimatik tanı
konulacaktır veya
2- Mutasyon analizi yapılacaktır.
b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;
1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri
- Tip I (Non Nöropatik Form)
- Tip III (Kronik Nöropatik Form)’tür.
- Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.
2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin)
veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından
konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.
c) Tedavinin Kesilmesi;
1- Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde
karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin
tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik,
kemik lezyonlarının takibi uygundur.
2- Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar
açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.
3- Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi
kriter/kriterlerindeki düzelme durumu belgelenecektir.
4- Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri bu
Tebliğ’de yer alan tedavi kriterlerine göre değerlendirilecektir.
5- Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme
parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).
B) Fabry Hastalığı Tedavi Esasları
1- Hastanın enzim düzeyi (Galactosidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacaktır.
2- Uygulanacak enzim dozu Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği dozu geçmeyecektir.
Bu doz 2 haftada bir 1mg/kg’dır.
Hastalığın teşhisi, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin)
veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından
konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.
C) Mukopolisakkaridoz Tip I Hastalığı Tedavi Esasları
1- Hastanın enzim düzeyi (L-İduronidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacak ve
mutlaka mutasyon analizi yapılacaktır.
2- Enzim tedavisi tek başına Hurler-Schie ve Schie formlarında haftada bir
0.58mg/kg’dır. Hurler tipinde ise 3 aylık enzim tedavisinin ardından kemik iliği
transplantasyonu yapıldıktan sonra 3 ay daha enzim tedavisi devam edecek, klinik düzelme
olduğu takdirde tedavi sonlandırılacaktır.
D) Diğer Lizozomal Depo Hastalıklarının Tedavi Esasları
Pompe, mukopolisakkaridoz Tip II, VI, VII, niemann-pick, wolman hastalığı,
kolesterol ester depo hastalığı gibi hastalıkların tedavileri için bu maddede belirtilen esaslara
uyulacaktır.
12.7.11. Glokom İlaçları
Glokom ilaçları ile tedaviye göz hastalıkları uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz
hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesini belirten bir sağlık
kurulu raporu mevcut ise, rapor süresince diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.
12.7.12. İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
A) Spesifik/Hiperimmün İV İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
Ayaktan tedavide spesifik/hiperimmün immünglobulinlerin geri ödenmesinde, sadece
Sağlık Bakanlığının onay verdiği endikasyonlarda sağlık kurulu raporu şartı aranarak, bu
ilaçlara ait reçeteler uzman hekimlerce yazılacaktır. Hepatit B, tetanos ve kuduz
immünglobulinlerinde sağlık kurulu raporu şartı aranmayacaktır.
Anti-HEP B IG klinik uzmanlar tarafından ve vaka başına profilaktik olarak 0.02-0.06
ml/kg /doz erişkinlerde maksimum 1600 ünite, çocuklarda maksimum 800 üniteyi aşmamak
üzere reçete edilmesi halinde ödenebilecektir
B) Spesifik Olmayan/Gamma/Polivalan İmmünglobulinler
Gama globulin preparatları belirlenen endikasyonlarında hematoloji, onkoloji,
immünoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir.
Ayrıca;
1) Pediatrik HIV enfeksiyonunda Pediatrik Enfeksiyon uzmanı,
2) Guillan-Barre sendromunda, bulber tutulumu olan myastenia graviste nöroloji
(yetişkin ve pediatrik) uzmanı,
3) Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde
Kadın Doğum uzmanı,
tarafından reçete edilebilir.
Tüm kullanımlar için hematoloji, onkoloji veya immünoloji uzmanlarının veya
belirtilen hastalıklarda, belirtilen uzmanın bulunduğu sağlık kurulu raporu ile uzman
hekimlerce reçete edilebilecektir.
12.7.13. İnterferon Kullanım İlkeleri
A) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri
1)İnterferonlar, kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji,
enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda yer alması
şartıyla, yukarıda belirtilen uzmanlık dallarındaki hekimler ve iç hastalıkları uzmanlarınca da
reçete edilmesi mümkündür.
2)Kronik hepatit B'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 2 katından
fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik
hepatit-B’li hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
3)Kronik hepatit C’de Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif, histolojik olarak kronik
hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara ribavirinle kombine
uygulanır.
Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon (klasik interferon veya pegil
interferonlar) monoterapisi uygulanacaktır.
Gerek monoterapide gerekse ribavirin + interferon (klasik interferon veya pegil
interferonlar) kombine tedavisinin en geç 6 ncı ayında tedaviye cevap alınamaması halinde,
rapor üzerinde belirtilerek tedavi sonlandırılacaktır (3 üncü ayda yapılan HCV RNA
kontrolünde başlangıca göre 2 log’dan küçük azalma) (ağır fibrozis veya kompanse sirozu
olan hastalarda 3 üncü ve 6 ncı ay değerlerine bakılmaksızın tedavi süresine ilgili hekim
tarafından karar verilir).
Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.
4) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 2 katından fazla,
anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı
bulguları olan hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
5) 2 ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B ve kronik hepatit C tedavisine
başlama kriterlerine uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya klasik interferon
tedavisinde nüks hastalarda Pegil İnterferonlar kullanılır.
Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3 üncü veya 6 ıncı ayda tedaviye yanıt
alınamaması (Kronik hepatit C’de madde 3’de belirtildiği şekilde) durumunda tedavi
kesilecektir.
6) Kronik hepatit-B’de (1)nci madde de yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu
raporu ile adefovir kullanılır.
7) Teşhise esas olan bulgular sağlık kurulu raporunda belirtilecektir.
B) Multipl Skleroz Hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-l Kullanım
İlkeleri
a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0–5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en
az 100 m. yürüyebilmesi,
b) Olguların remitting-relapsing türü olması, (2 yıl içerisinde en az 2 atak geçirmesi,
yeni vaka’larda ise 1 yıl içerisinde 2 atak geçirmiş olması, gerekmektedir.)
Bu ilaçlar nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak
verilecektir. Reçeteler yalnızca nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecektir.
12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri
a) Ayaktan tedavide kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor
ise kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi
uygulanmayanlarda ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir.
Ancak; hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda
kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği
endikasyonlarda kullanılacaktır. Ruhsatlı endikasyonda kemoterapi seçeneğini kullanmış olan
ve kemoterapi dışında seçeneği olmayan kanserli hastalar için; cevap alınabilecek veya sağ
kalım avantajı sağlayabilecek kanser ilaçlarının bedeli, yeterli literatür desteği ile birlikte
Sağlık Bakanlığınca onaylandığı takdirde ödenir. Bu durumda sağlık kurulu raporunda ilk
tedavi veya tekrarlayan hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.
Ancak, klasik kemoteröpik İlaçlar (Adriamisin, dakarbazin, epirubisin, etoposid,
fluorourasil, ifosfamid, karboplatin, metotreksat, siklofosfamid, sisplatin, tamoksifen,
vinblastin, vinkristin, mitoksantron, klorambusil, melfalan, busulfan, merkaptourin,
bleomisin, mitomisin C, hidroksiüre ve mitotan) (a) bendindeki nitelikleri taşıyan sağlık
kurulu raporu ile, tıbbi sorumluluğu, tedaviyi planlayan uzman hekime ait olmak üzere, uygun
görüldüğü durumlarda kullanılabilir.
c) Aşağıda belirtilen ilaçların onkolojik tedavide kullanımında hastalığın teşhisi,
teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji
veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz)
evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler, planlanan kemoterapi ve
planı yapan ilgili uzman hekimin adı, unvanı ve imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna
istinaden diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
İnterferon alfa 2a-2b, eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, trastuzumab, rituximab,
(rituximab; nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B
hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV
CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP “siklofosfomid, vinkristin, prednisolon”
tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi
şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle
hücreli lenfomada maksimum 8 dozda kullanımı geri ödenir. Bu iki durumda rituximab
kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen olgularda ilave olarak 4 doz daha
kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri
ödenir. İbritumomab tiuxetan terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum
iki doza kadar geri ödenir.), interleukin-2, bevacisumab, cetuximab, ibritumomab, imatinib
(Imatinib; onkoloji veya hematoloji uzmanının bulunduğu en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu
raporu ile bu uzmanlar tarafından reçete edilir.), gefinitib, erlotinib, octreotid (Octreotid;
akromegali tedavisinde endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir.), bortezomib, talidomit,
imiquimod, temozolomide etken maddelerini içeren ilaçlar tıbbi onkoloji ile pediatrik
onkoloji, hematoloji veya pediatrik hematoloji uzmanlarınca, ayrıca bu uzmanların bulunduğu
hastanelerde diğer hekimlerce tavsiye edildiğinde yukarıda sayılan uzmanların uygun
görüşüyle (raporda onay kaşe ve imzası ile), sayılan uzmanların bulunmadığı hastanelerde ise
hastalıkla ilgili branşlarda diğer uzmanlarca düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden
tüm hekimlerce yazılabilir. Bu ilaçların onkoloji dışı kullanımları ilgili alanlarındaki uzman
hekimler tarafından yapılabilir.
12.7.15. Klopidogrel Kullanım İlkeleri
a) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda kardiyoloji, iç hastalıkları veya kalp
damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak
üzere 24 saat öncesinden başlanabilir. İlaç salınımsız stent takılan hastalarda hastanın taburcu
olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
Diğer (ilaç salınımlı) stentlerde ise stent uygulama tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek
şekilde bu hekimlerden birinin bir defaya mahsus olmak üzere hazırladığı sağlık kurulu
raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
b) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan
hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitifliği saptanmış ve belgelenmiş olan ST
yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard
enfarktüsü hastalarında kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman
hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir. Bu
durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden birinin
hazırladığı sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
c) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter
hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan ve belgelenen hastalarda;
gastrointestinel entolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asetilsalisilik asit ve diğer
antiagregan ilaçların kullanılamadığı durumlarda gerekçenin belirtilmesi halinde kardiyoloji,
iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden birinin
hazırladığı ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile
diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Burada bahsedilen durumlarda rapor süresi
dolduğunda durumun devam ettiği belgelendiği taktirde hastaya tekrardan rapor çıkarılabilir.
d) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak
üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm
intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda kardiyoloji, iç
hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini
yapan radyolog tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 24 saat
öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile ilaç salınımsız stent takılan hastalarda hastanın
taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete
edilebilir. Diğer (ilaç salınımlı) stent takılan hastalarda girişimsel uygulama tarihinden
itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde bu hekimlerden birinin hazırladığı sağlık kurulu raporu ile
diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
12.7.16. Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları
a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan
metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli
olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek
sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, sağlık kurulu raporu alınması
(öncelikle pediatrik veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi tarafından,
onların yokluğunda çocuk hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından
çıkarılmış rapor) koşuluyla tüm hekimler tarafından yazılabilir. Fenil ketonüri hastalarında da
glutensiz un ayda maksimum 5 kg’a kadar ödenecektir.
b) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk
veya erişkin gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, 15
yaşın altında olan hastalarda bir aylık 2 kg’ı mamul (makarna), 250 gramı (çikolata, gofret
vb) olmak üzere toplamda en fazla 5kg 250 gram olacak şekilde verilecektir. 15 yaş ve
üzerinde olan hastalara bir aylık 2 kg mamul olmak üzere toplamda en fazla 5 kg olacak
şekilde verilecektir. Sağlık kurulu raporunda bir aylık en fazla kullanım miktarı ve kullanım
süresinin un ve ürün olarak ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Bu ürünler en fazla üçer aylık
dozlar halinde, sağlık kurulu raporunda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak
tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecek ve unun 1kg’ı için ödenecek azami tutar 5 YTL’yi
geçmeyecektir. Bu ürünlerin bedeli katkı payı alınmaksızın kurumlarca karşılanacaktır.
12.7.17. Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri
Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların
(calcitonin, raloksifen, stronsiyum ranelat) kullanımında raporda tedavi süresi belirtilecek,
omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY ölçümünün bir örneği reçeteye
eklenecektir.
Bu grup ilaçlar;
1. Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya
lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya
femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen
“T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,
2. Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4
(veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur
boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu
hastalarda,
sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
Rapor süresi bitiminde KMY ölçümü tekrarlanacaktır.
Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde de uygulanır.
12.7.18. Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri
Endokrinoloji ve metabolizma veya kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu resmi
sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce
reçete edilebilecektir.
- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı
olmalıdır.
- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) ≥ 30 kg/m2 olmalıdır.
- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.
İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.
Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini
kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek
tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin
kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.
12.7.19. Migrende İlaç Kullanım İlkeleri
a) Triptanların oral formları nöroloji uzman hekimce reçete edilir. Sağlık kurulu
raporu varsa (nöroloji uzmanının bulunduğu) diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Bu grup
ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir, ayda en fazla 6 doz/adet (tablet, sprey veya
kartuş) yazılabilir. Aynı ilacın farklı farmasötik formları aynı anda yazılamaz.
b) Topiramat diğer profilaktik migren ilaçların 6 ay süreyle kullanılıp etkisiz kaldığı
durumlarda nöroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye
başlanır.
Sağlık kurulu raporu 1 yıl süreyle geçerlidir ve raporla tüm hekimlerce yazılır.
12.7.20. Palivizumab Kullanım İlkeleri
Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın yenidoğan, alerji ve enfeksiyon üst
ihtisası yapmış çocuk hastalıkları uzmanları tarafından reçetelenmesi ve belirtilen koşullarda
kullanılması halinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.
Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuar sinsisyal virüsün (RSV)
neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;
a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen beraberinde diüretik, steroid ve
bronkodilatatör kullanılan) ve bronkopulmoner displazisi olanlarda,
b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın prematüre doğan ve yoğun bakımda
respiratuar tedavisi (solunum desteği) almış olan bebeklerde profilaktik olarak Ekim-Mart
ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar mevsim başlangıcında kullanılmalıdır.
12.7.21. Anagrelid Kullanım İlkeleri
Hidroksiüre + asetil salisilik asit tedavisine dirençli olduğu yada hidroksiüre ile
dirençli sitopeni (anemi ve/veya lökopeni) geliştiği belgelenen, yüksek vasküler risk taşıyan
esansiyel trombositemi hastalıklarında erişkin/çocuk hematoloji veya onkoloji uzmanının
bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcudiyetinde adı geçen branş uzmanları tarafından reçete
edilebilir.
12.7.22. Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri
Yoğun bakım ünitelerinde, en az üç uzman hekim (Anestezi ve reanimasyon,
enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi) onayı ile, en az iki
organ yetmezliği gelişmiş ağır sepsis hastalarının tedavisinde, ilk 48 saat içerisinde, hastalığın
teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresini belirten onaylı epikriz raporuna dayanılarak
yazılabilecektir (24 µg/kg/saat IV x 96 saat). Yeniden kullanım gerektiğinde bir önceki
verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da
hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin ve Vorikanozol Kullanım İlkeleri
Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B
veya fluconazol’dür.
Klasik amfoterisin-B'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla
belgelenmesi yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile
bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde, raporda belirtilen lipozomal veya
lipid kompleks amfoterisin-B veya kaspofungin veya vorikanazol kullanılabilecektir.
Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterisin-B ve lipid kompleks amfoterisin-
B’nin parenteral formları EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilir. Bu
ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir.
12.7.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri
Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.
1. Astım tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs
cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından
yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu
mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
Montelukast, zafirlukast, reçeteye iç hastalıkları, çocuk hastalıkları göğüs hastalıkları
ve alerji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden en az birinin
bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de
yazılabilecektir.
2. KOAH tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve tiotropium, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç
hastalıkları, çocuk hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu
uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin
devamı için diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye iç
hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri
tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise
tedavinin devamı için diğer hekimlerce de yapılabilecektir.
3. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde:
Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri tarafından yazılabilecektir.
12.7.25. Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri:
Gabapentin, lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam, ve bunun gibi yeni nesil
antiepileptikler nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk hastalıkları veya nöroşirurji uzman
hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak
ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer
hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.
12.7.26. Levosimendan Kullanım İlkeleri
Akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan
hastalara;
- Öncelikle hastane eczanesinden temin edilir. Hastane eczanesinden temini mümkün
olmazsa, sözleşmeli eczaneden yatan hasta reçetesiyle temin edilir ve mükerrer ödeme
yapılmaması için hastane faturasında bu ilacın olmadığının kontrolü gerekir.
- İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde,
- Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon ile acil uzman hekimleri
tarafından,
kullanılabilecektir.
12.7.27. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri
A ) Faktörler
Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman
hekiminin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak;
- Akut kanaması olduğu durumlarda yada cerrahi girişimler öncesi,
- Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda
proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi
geçmediği taktirde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili Takip Karnesine
yazılarak verilecektir.
Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu
durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması
halinde, Hemofili Takip Karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut, ancak ilaçta doz
arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun
çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi
koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.
Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hematoloji uzman
hekiminin bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilecektir.
Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji
uzman hekiminin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak; yatan hastalarda
endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi
halinde ise 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği taktirde geri ödenir.
B ) Anti Rh Kullanım İlkeleri
a) Doğum Sonu Kullanım;
Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini
gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.
b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;
Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya
küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak
verilecektir.
c) Antenatal Kullanım;
Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge
ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.
d) Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı:
İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu (erişkin
veya pediatrik hematoloji uzman hekiminin bulunacağı) raporunda doz ve kullanım süresi
belirtilerek verilebilir. Reçeteler hematoloji uzman hekimince düzenlenecektir.
C ) Antitrombin III Kullanım İlkeleri
Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu
(erişkin veya pediatrik hematoloji uzman hekiminin bulunacağı) raporuna dayanılarak en
fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın
kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı,
günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
D) Human Albumin kullanım İlkeleri
Human albümin preparatları yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi
2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce yazılabilir, laboratuar sonuçları ve kullanılan miktar
epikrizde belirtilecektir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi
protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu
raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir. Plazmaferezde kan albümin
düzeyi şartı aranmaz.
E) Bu maddede yer alan faktörler ile diğer kan ürünlerinin reçetelenmesinde bu
Tebliğin 18.2 inci maddesinde belirtilen koşullara da uyulacaktır.
12.7.28. Viskosuplemantasyon Ürünleri Kullanım İlkeleri
Bu ürünler her bir diz eklemi için yılda bir kürden (1 kür tedavi birer hafta arayla 3
doz uygulamayı kapsar) fazla uygulanamaz. Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
romatoloji ve immünoloji uzman hekimlerince reçete edilecektir. Aynı diz eklemi için 3
kürden fazla uygulama yapılmaz.
12.7.29. Kadın Cinsiyet Hormonları Kullanım İlkeleri
Bu grup ilaçların bütün formlarından;
1. Östrojenler ve hormon replasman tedavisinde kullanılanlar
- Östradiol yada konjüge östrojen ve progestojen kombinasyonları
- Yalnız östrojen içerenler
- Tibolon içerenler.
2. Progestojenler,
Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve
aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce
yazılabilir.
12.8. Sağlık Bakanlığı (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) Bilimsel Komisyonları
tarafından herhangi bir ilaçla ilgili “Güvenlik ve Endikasyon Formu” geliştirilmiş ise ilgili
ilacın geri ödenmesi için söz konusu formun doldurulması ve gereken imzaların
tamamlanması ve bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekmektedir.
13. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma
13.1. Yönetmelik gereğince, kurumlarca ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün
olmadığı hallerde, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere
Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti (TEB) arasında Protokol (EK-3)
imzalanmıştır.
13.2. Eczaneler, Kurumlarla sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, imzalanan bu
Protokole uygun “Tip Sözleşmeleri” kullanırlar. (EK-3/A). Eczanenin yapacağı indirim
oranının tespiti amacıyla EK-3/B formunun bir örneği ibraz edilecektir.
13.3. Kurumlar, “Protokol”de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, imalatçı/ithalatçı
indirimi ile eczacı indirimini yapan ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan her eczane ile
protokol ekinde yer alan örnek sözleşme formuna göre (bu protokoldeki hükümlere aykırı
hareketleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler hariç) sözleşme yapacaktır. Kurumlar
belirlenen şartlar dışında sözleşme yapmaya yetkili değildir.
13.4. T.C. Emekli Sandığı, protokol ile belirlenen genel esaslara aykırı olmamak
şartıyla, bilgisayar ile reçete kabulüne ilişkin usul ve esasları tespit edebilir.
13.5. İlgili yıl protokolüne uygun olarak düzenlenen sözleşme metni, ödeme yapacak
birime ibraz edilecektir.
13.6. Kurum ve kuruluşlar, sözleşme yaptıkları eczanelerin adresini gösterir bir yazıyı
yıl boyunca personelin görebileceği uygun bir yere (kurum hekimliği gibi) asacaklardır.
13.7. Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Tebliğin
Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.
13.8. Eczanelerce düzenlenen faturalar, bir üst yazı ile kuruma teslim edilir.
13.9. TEB, sözleşmesi feshedilen eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi
feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve
bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.
13.10. Eczane bulunmayan mahallerde, ilaçlar; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun hükümlerine göre hekimler tarafından açılan ecza dolaplarından bu Tebliğ
ve eki protokolde tespit edilen hükümlere uyulmak suretiyle temin edilecektir.
14. İlaçlarda Uygulanacak İndirim Oranları ve Eşdeğer İlaç Uygulaması
14.1. Uygulanacak İndirim Oranları
Eczanelerden temin edilecek reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler, ilgili kurum ve
kuruluşlara aşağıda belirtilen şekilde indirim yapacaklardır.
a) Tüm Jenerik ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden %11 oranında
imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi
yapılır.
b) Orijinal ilaçlar iki grupta ele alınacak, indirim iki grup için farklı uygulanacaktır.
ba) Birinci Grup: İlgili ilaç molekülünün Türkiyede ilk ruhsatlandığı tarihten itibaren
6 tam yılı doldurmamış ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında
imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi
yapılır.
bb) İkinci Grup: Birinci grubun dışındaki orijinal ilaçlarda perakende satış fiyatı
(KDV dahil) üzerinden %11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır. Ayrıca
indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan
sonra kalan tutarlar üzerinden uygulanacak eczane indirimi 2005 yılı satış hasılatı (KDV
hariç);
220.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından yüzde üç ( %3),
220.000 YTL ile 440.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde üçbuçuk(
%3,5),
440.000 YTL ile 550.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde dört ( %4),
550.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından yüzde dörtbuçuk ( %4,5),
oranında uygulanacaktır.
d) Bakanlar Kurulunun 06/02/2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Kararının eki “Beşeri
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” gereğince, 15 Haziran 2004 tarihi itibariyle
fiyatları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen azami fiyatların (referans fiyat) altında kalan orijinal
ilaçlarda, imalatçı veya ithalatçı indirimi oranı, referans fiyatın altında kaldığı oran kadar daha
az uygulanacaktır.
e) KDV dahil perakende satış fiyatı 3,24 YTL ve daha az olan ilaçlar için perakende
satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır,
ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
Yukarıda belirtilen indirim oranlarının uygulanmasında; ilacın perakende satış
fiyatına (KDV dahil), bu ilacın perakende satış fiyatının 3,24 YTL nin altında olup olmadığı
da dikkate alınarak, önce bu Tebliğe ekli “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-2/D)
belirtilen imalatçı veya ithalatçı indirim oranı, sonra varsa referansa göre azaltılacak indirim
oranı uygulanır ve bulunan bu bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bedeli ödenecek ilaçların barkod
numaraları, ticari isimleri ve her birine uygulanacak indirim oranları bu Tebliğe ekli Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) belirtilmiştir. İlaç molekülünün Türkiye’de ilk
ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurması nedeniyle imalatçı/ithalatçı indirim
oranı değişecek ilaçlar ile 2006 yılı içerisinde 6 yaşını dolduracak ilaçların 6 yaşını
doldurdukları tarih ve bu tarihten sonra uygulanacak indirim oranları bu listede ayrıca
gösterilmiştir.
İlaç firmaları, satışa sundukları ilaçları için, yukarıda belirtilen indirim oranlarının
üzerinde ilave indirim uygulanması hususunda Geri Ödeme Komisyonu’na talepte
bulunabilirler. Bu talepler anılan Komisyonca değerlendirilir ve varsa yapılacak değişiklikler
ayrıca duyurulur.
Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri
ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre indirim uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest
eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde
tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden Tebliğe ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar
Listesinde (EK-2/D) gösterilen imalatçı/ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi
uygulanmaz.
Majistral ilaçlarda; terkibinde eczanelerde perakende satışı olan ilaçların kullanılması
halinde, bu müstahzarlara ilişkin imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi
uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece Türk Eczacıları Birliği
tarafından yayımlanan Majistral Tarife üzerinden eczacı indirimi uygulanacaktır.
Eczaneler, majistral ilaçların faturalarını düzenlerken, “8699999999999” kodunu
kullanacaklardır.
Reçeteyi yazan hekimin el yazısı ile serumların adet bilgisinin yanında “setli”
ibaresine yer verilmediği takdirde, eczaneler tarafından setli ürün barkodu girilse dahi yazılan
tüm serumların bedeli setsiz fiyatları üzerinden ödenecektir.
14.2. Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması
17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç
uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç
bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun % 22 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları
en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu
amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili
eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.
Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak
yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesine Geri Ödeme Komisyonu
yetkilidir.
Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı
endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları
arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.
Bu esasa göre, belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde:
a) Bu Tebliğin 14.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları uygulanmak
suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur.
b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dahil ilaçların ortak en küçük birimi başına
düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır.
c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer
ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur.
d) Bulunan en ucuz fiyata % 22 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek
azami birim bedel bulunur.
e) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her bir
ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı,
aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır.
f) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu
fiyatını aşan kısmı Kurumlar tarafından ödenmez.
Örnek 1: Eşdeğer ilaç uygulamasının birim fiyata göre hesaplanması;
İndirimli bedelleri 10 mg 10 tabletlik ürün 10 YTL, 10 mg 8 tabletlik ürün 9 YTL, 10
mg 14 tabletlik ürün 15 YTL ise, bu eşdeğer ürün grubu içinde tablet birim fiyatı en ucuz olan
10 tabletlik form (birim Fiyatı 1 YTL) eşdeğer ilaç uygulamasında esas alınır. Gruba dahil
olan en ucuz ilacın birim fiyatı 1 YTL olduğu için, birim fiyat olarak ödenebilecek üst limit
(1*1,22)=1,22 olacak, gruba dahil olan ilaçlar için ödenebilecek üst limitler, ilacın tablet
sayısı ile 1,22 rakamı çarpılarak bulunacaktır.
Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin %22 üst sınırı, 14.1
inci maddede belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır.
(Örneğin; bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı
gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 122 YTL dir. Ancak,
reçeteye yazılan ilacın bedeli 115 YTL ise 122 YTL değil, 115 YTL ödenecektir.)
Bu Tebliğ ve eki Protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde, hasta tarafından alınan
ilaç, eşdeğer ilaç uygulamasına tabi bir ilaç ise; önce ilacın indirimli bedeli hesap edilecek,
daha sonra bu indirimli bedel dikkate alınarak bulunan birim fiyat üzerinden eşdeğer ilaç
uygulaması yapılacaktır.
Hasta katılım payları, ilacın indirim oranı ve eşdeğer ilaç uygulaması yapıldıktan
sonraki tutarı üzerinden hesaplanarak düşülür. Hasta katılım payından muaf ilaçlar için
kurumlarca en fazla, eşdeğer ilaç uygulaması sonucu bulunacak üst limitler kadar ödeme
yapılacaktır.
Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar Tebliğe ekli Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesinde (EK–2/D) “Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu” sütununda eşdeğer ürün grup
kodu ile belirtilmiştir. Bu gruplar, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak gerektiğinde
değiştirilebilir.
Örnek 2: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi olmayan ilaçlar için;
İmalatçı fiyatı 10 YTL olan bir ilacın, depocu fiyatı 10,90 YTL (% 9 depocu karı
ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,62 YTL (% 25 eczacı karı ilaveli) ve KDV dahil
perakende satış fiyatı (eczacı satış fiyatı) 14,71 YTL (% 8 KDV ilaveli) olduğu dikkate
alınarak;
Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 11 ise, bu durumda kurumlara yapılacak
indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 8,90 YTL (% 11 indirim), depocu fiyatı
9,70 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 12,12 YTL (%25 eczacı karı
ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 13,09 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı
fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 11
oranında imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 13,09
bulunacaktır.
Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından 14.1. bölümünün (c) bendinde belirtilen
oranlarda eczacı indirimi yapılacak ve hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar
bulunacaktır. Örneğin eczacı indiriminin %3,5 olarak uygulandığı durumda ödemeye esas
tutar (12,63 YTL) olacaktır.
Bu tutar üzerinden % 20 oranında hasta katılım payı hesaplanarak (12,63x%20=2,52)
düşüldükten sonra, kalan tutar (12,63- 2,52=10,11) kuruma fatura edilecektir.
Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 4 ise bu durumda kurumlara yapılan
indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 9,60 YTL (% 4 indirim), depocu fiyatı
10,46 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,08 YTL (% 25 eczacı karı
ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 14,13 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı
fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 4
imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 14,13 YTL
bulunacaktır.
Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılacak ise
hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar (13,62 YTL) bulunacaktır.
Yukarıda belirtildiği şekilde hasta katılım payı düşüldükten sonra, kalan tutar kuruma
fatura edilecektir.
Örnek 3: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;
Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; etken madde
miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış fiyatlarının ise 120, 130, 155
ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların yukarıdaki örnekte belirtildiği şekilde
üretici/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimi (eczacı indirimi %3,5 olarak kabul edilmesi
halinde) düşüldükten sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL
olmaktadır. (A) Memuru, indirimli fiyatı 103,06, 111,65 olan ilaçlardan herhangi birisini
aldığı takdirde, bu ilacın bedeli, hasta katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura
edilecektir. Reçeteye bağlı olarak memur tarafından KDV dahil perakende satış fiyatı 170
YTL, indirimli fiyatı ise 146 YTL ve perakende satış fiyatı 155 YTL, indirimli fiyatı 133,12
YTL olan ilaçlardan herhangi birinin alınması halinde bu ilaçların fiyatı, eşdeğer ilaç
uygulaması sonucu bulunan en ucuz bedelden %22 artırımlı azami tutarın
(103,06x1,22=125,73) üzerinde olduğundan, kurum tarafından ödemeye esas tutar 125,73
YTL olacak, 125,73 YTL esas alınarak hesaplanan %20 hasta katılım payı 25,14 YTL
düşülerek, kalan tutar 100,58 YTL kuruma fatura edilecektir. Aynı ilaç, katılım payından
muaf bir ilaç ise kuruma 125,73 YTL üzerinden fatura edilecektir.
Memurun aldığı ilacın fiyatının 155 YTL olması ve imalatçı/ithalatçı indirim oranının
% 4 olması halinde, bu ilacın indirimli tutarı (143,59), eşdeğer üst limitin üzerinde
olduğundan, ödemeye esas tutar 125,73 YTL olacaktır.
Örnek 4: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;
Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; üçüncü örnekte
olduğu gibi etken madde miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış
fiyatlarının ise 120, 130, 155 ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların üretici/ithalatçı
indirimi ile eczacı indirimi (eczacı indirimi %3,5 olarak kabul edilmesi halinde) düşüldükten
sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL olmaktadır. (A)
Memuru, kendisine reçete edilen 170 YTL tutarındaki ilaç yerine 130 YTL tutarındaki ilacı
almış ise, hasta katılım payı 130 YTL tutarındaki ilacın indirimli fiyatı esas alınarak
hesaplanacak ve katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura edilecektir.
15. Eczanelerden İlaç Temini
15.1. Hekimler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (EK-3) de yer alan hükümler çerçevesinde sözleşme
yapılan eczanelerden temin edilecektir.
Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı
istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod)
diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde
yapıştırılacaktır.
Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki
fiyatlar esas alınarak kurum gerçekleştime görevlileri ve muhasebe yetkilileri tarafından
protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede,
reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına
uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.
Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere
tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod
diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.
Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti,
kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili hekim tarafından reçete tashihinin imzalanması
ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri muhasebe yetkililerince ödenmeden
reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
15.2. İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde öncelikle
sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışında vaki müracaatlarda
reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.
Ayakta veya meskende yapılan tedaviler sonucu gerekli görülen ilaçların sözleşmeli
eczanelerden alınması halinde, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde
hesaplanan indirim miktarı ve hasta katılım payı düşüldükten sonra, geriye kalan kısmı için
fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir.
15.3. Sözleşmeli eczane bulunmaması veya sözleşmeli eczane bulunmasına rağmen
reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, sözleşme yapılmayan
herhangi bir eczaneden alınan ilacın bedelinden, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği
şekilde hasta katılım payı ve imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi düşüldükten
sonra, kalan kısım kurum tarafından ilgiliye ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için,
reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır.
Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri
yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.
15.4. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra
reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir.
15.5. Sağlık Bakanlığının 03/03/2001 tarihli ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliği ile açıklanan esaslar çerçevesinde yeni fiyat verilen veya mevcut
fiyatların ayarlanması sonucu ortaya çıkacak fiyat değişiklikleri sebebi ile sürşarj yapılan
müstahzarların isim ve yeni fiyatlarını gösterir listeler, İl Sağlık Müdürlüklerinden temin
edilerek bu listelere göre ödemeler yapılacaktır. Fiyat değişikliği durumunda da reçete
tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Yersiz ödemelere yol açmamak için de işlemlerin
yürütülmesinde gerekli itina gösterilecektir.
16. İlaç Bedellerinin Ödenmesi
16.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç
bedellerinin tamamı hastanın kurumu tarafından ödenecektir.
Ayakta veya evde yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden, eczane tarafından
yapılan indirim ve hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından
ödenecektir.
Hasta katılım payı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tespit
edilen esaslara göre ilgililerin maaşlarından kesilecektir.
16.2. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, kronik
böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına gerek görülen ve
anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık Bakanlığınca tespit edilen
jenerik (etken madde) isim veya farmakolojik tasnif itibariyle “Hasta Katılım Payından Muaf
İlaçlar” listesinde (EK-2) yer alan ilaçlardan hasta katılım payı alınmayacaktır.
İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu
fotokopisi eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır. Sağlık
kurulu raporunun fotokopisinin aslına uygunluğu, reçeteyi yazıp onaylayan sağlık kurumu
veya kuruluşu tarafından onaylanacaktır.
Söz konusu hastalıklar için hastalığın devam edip etmediğine dair ilgiliden kurumca
iki yılda bir sağlık kurulu raporu istenecektir.
Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan etken maddeleri ihtiva etmeyen
ilaçların, uzun süreli kullanımı resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi, Yönetmelik
gereğince bedellerinin hasta katılım payı düşüldükten sonraki kalan kısmı kurumlarca
ödenecektir.
16.3. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ayakta veya meskende
yapılan tedaviler için yurt dışından getirilen ve kullanılan ilaç bedellerinden ilaç katılım payı
olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir. Bu ilaçlardan Tebliğe ekli (EK-2) nolu
liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı
alınmayacaktır.
Bu şekilde yurt dışından getirilen ilaç bedellerinin ödenmesinde; fatura veya fiyat
kupürleri esas alınacak, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar
üzerinden ödeme yapılacaktır.
16.4. Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaplıca tedavilerine gerek görülenlerin;
buralarda yaptırmış oldukları tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin % 20’si ilacın temini
sırasında yukarıdaki usullere uygun olarak kendilerinden peşin olarak alınacaktır.
16.5. İlaçların kullanımı ve bedellerinin ödenmesi amacıyla verilecek sağlık kurulu
raporlarının yukarıdaki esaslara göre düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu raporları süreleri bitimine kadar
geçerlidir.
17. Enjeksiyon-Röntgen-Tahlil Bedelleri
Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tahlil ve röntgen film bedellerinin Tebliğ
eki (EK-8) fiyat tarifesinde yer almaması halinde, bu bedeller ilgili kurum tarafından
ödenmeyecektir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler tarafından reçeteye yazılan “ampul”
adedi kadar ml’sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli aynen ödenecektir. Hekimce
reçeteye enjektör ve adedi yazılmamışsa reçetenin arkasına, verilen enjektörlerin (en fazla
reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle eczacı tarafından
ilgiliye imzalattırılır. İlacın ampul veya şişe (Flakon) olarak verilmesinde enjektör sayısının
ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.
17.1. İleri Tetkik İşlemleri İçin Sevk Esasları
Tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına
sevk ancak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilerek
yapılabilir. Sevk işlemi için;
a) Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına
göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte
tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,
b) Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra “Tomografi, Magnetik
Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu” (otokopili olacaktır ve otokopi örnekleri
ilgili sağlık kurumunda saklanacaktır) (EK-1/D) formatına uygun olarak, tetkiki isteyen ilgili
dal uzmanı ile tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim/mesul
müdür tarafından onaylanması,
şartları aranacaktır.
Tetkik sırasında kontrast madde kullanılması gerektiği taktirde sevk yapılan
merkezdeki yetkili hekim tarafından reçete edilebilecektir.
Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile sevke neden gerek
duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.
Ayrıca, ileri tetkikleri yapan özel sağlık kurum veya kuruluşu tarafından hastaya
yapılan tetkike ait sonuç raporunun faturaya eklenmek suretiyle ilgili ödeme kuruluşuna
gönderilmesi zorunludur.
Sevk işlemi sadece bir tek tetkik için yapılacaktır. Özel tetkik merkezinde yaptırılan
tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik bedelleri, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesinde ( EK-8) belirtilen tutarı hiçbir şekilde geçmeyecektir.

8. Kan ve Kan Ürünleri Bedelleri
18.1. Kan ve Kan Komponentleri Bedelleri
Hastalar için hekimler tarafından gerekli görülen kan ve kan komponentleri (eritrosit
süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, vb.); resmi hastaneler bünyesinde bulunan kan
merkezleri ile Kızılay kan birimlerinden (kan merkezleri ve istasyonları) temin edilir ve
bedeli, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi ( EK-8 ) esas alınarak ödenir.
Kan ihtiyacının karşılanmasında güvenli kan temini esas olup, bu konuda Sağlık
Bakanlığı’nın “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği” esaslarına uyulmalıdır. Hasta yakınlarının
kan verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek için, Kızılay
kan birimlerinde kan ve kan komponentlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alınma
yöntemi tercih edilmeyecektir. Resmi ve özel hastaneler (Üniversite hastaneleri dahil), kan
ihtiyaçlarını, Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerde, bu birimlerden aşağıdaki esaslara göre
talep edeceklerdir.
a) Kızılay kan birimi talep edilen kan veya kan komponentlerini bu Tebliğe ekli Kan
ve Kan Komponentleri Talep Formuna (EK-1/E) uygun olarak talep sahibi sağlık kurumuna
talep edilen süre içerisinde ulaştırmakla yükümlüdür.
b) Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü işlem, talebi
yapan sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleştirilecek, hasta veya
hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
c) Bu maddeye göre temin edilen kan ve kan komponentlerinin bedeli (Tanıya Dayalı
Paket İşlemlerde kullanılanlar hariç) Kızılay kan birimlerince, kanı kullanan sağlık kurumu
tarafından doldurulan Tebliğe ekli kan ve kan komponentleri talep formunun (Ek-1/E)
faturaya eklenmesi ile geri ödeme kurumlarına fatura edilir. Kızılay tarafından bu Tebliğin eki
Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (Ek-8) birim fiyatları üzerinden ücretlendirilerek
hastanın kurumundan tahsil edilir.
Kızılay tarafından kan bedellerinin geri ödeme kurumlarından tahsil edilebilmesi için
sşağıdaki belgelerin ilgili kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
1-Talep formu
2-Sağlık kuruluşları tarafından toplu olarak alınan kan ve kan kompenetlerinin
haksahibinin bağlı olduğu geri ödeme kurumunu belirtir başhekim onaylı liste
3-Kızılay tarafından düzenlenmiş fatura
d) Tanıya Dayalı Paket Fiyat Uygulama İlkelerinin 5 inci maddesi gereği kan ve kan
komponentleri paket fiyata dahil olduğundan, paket fiyat kapsamında yapılan işlemler için bu
hükümler esas alınır. Bu nedenle paket fiyat uygulamalarında kullanılacak kan ve kan
komponentleri ilgili sağlık kurumu tarafından bu Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat
Tarifesindeki (Ek-8) birim fiyatları üzerinden % 7 indirimli olarak Kızılay Kan Birimine
ödenir.
e) Bu madde hükümleri çerçevesinde temin edilerek hastalara kullanılan kan ve kan
komponentleri için hastalardan ayrıca ücret talep edilemez.
f) Kan stoklarının israf edilmemesi ve etkin kullanımının sağlanması bakımından,
sağlık kurumları ile Kızılay kan birimleri, belirleyecekleri iletişim yöntemi ile stoklarındaki
kan miktarı ve türü konusunda karşılıklı olarak ve sürekli bilgi aktarımını sağlamak ve mevcut
stokları en etkin biçimde kullanmakla yükümlüdürler.
Kızılay kan birimleri ile ilgili sağlık kurumları arasında bu madde hükümleri
çerçevesinde protokol düzenlenebilir.
18.2. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçetelenmesi ve Hemofili Hastalarının
Bildirim Zorunluluğu
a) Hemofili teşhisi konulan hastalar, teşhisi koyan hastane tarafından “Hemofili
Bildirim Formu” düzenlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
b) Hemofili hastaları bildirim formunda; hastanın adı soyadı, çalışmakta olduğu
kurum, emekli ve kurum sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ev ve işyeri telefon
numaraları, adresi, kan grubu, eksik faktör (tipi-düzeyi), inhibitör düzeyi, aşıları ve tanı tarihi
bildirilecektir.
c) Hemofili hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumları tarafından
en az bir hematoloğun imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji
uzmanı ibaresi mutlaka belirtilecektir.
d) Hastalara, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiş “Hemofili Takip
Karnesi” ve turuncu renkte, dört nüshalı hemofili reçetesi verilecektir. Hemofili reçetelerine
hematoloji veya dahiliye veya pediatri uzmanı tarafından yalnız FAKTÖR yazılabilecek,
reçetede bulunan bölümler ilgili hekim ve eczacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.
e) Faktör dışındaki diğer kan ürünleri de özel renkte (mor) “Kan Ürünleri Reçetesi”ne
yazılacaktır. Hastanede yatan hastalar için de aynı reçete kullanılacaktır.
f) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı
olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak,” acil hallerde kullanılması zorunlu
olan ürünlerden yalnız tetanoz ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu ve mor
reçete şartı aranmayacaktır.
Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu
gerekli değildir.
Yeterli uzmanı olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için
yalnız kuduz ve tetanoz immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri
reçetesine yazılabilir.
g) Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı
olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası
hastanın kurumuna gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede
kalacaktır.
h) Hemofili takip karnesini alamadan herhangi bir nedenle hastalanmış olanların
ilaçları, ilgili uzmanlar tarafından, bir kereye mahsus olmak üzere sağlık kurulu raporuna
istinaden “Kan Ürünleri Reçetesi”ne yazılabilir.
Karnesiz ikinci defa tedavi görme imkanı olmadığından, tedaviden sonra hastaların,
hematoloji uzmanı bulunması zorunlu olan sağlık kurulu raporu ile birlikte vakit geçirmeden
Hemofili Takip Karnesi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
i) Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de
içeren “Hemofili Reçete Formunu” ve “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ay İl
Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.
j) İl Sağlık Müdürlükleri, eczanelerin gönderdiği form ve beraberindeki reçeteleri
kontrol ettikten sonra, tüm formları birleştirerek tek bir form halinde Sağlık Bakanlığına
gönderecektir.
k) Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak
usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk
Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.
l) Hastanın bağlı bulunduğu kurumun değişmesi halinde, bu değişiklik ilgili kurum
tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
m) Kan ürünleri ve faktörlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.
19. İşitme Cihazları
Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme
cihazı için en fazla 790 YTL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından
karşılanacaktır.
Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az
olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara,
bir işitme cihazı için yapılacak ödeme; yukarıda belirtilen miktarı geçmeyecektir.
İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman hekim raporuyla gerek
görülmesi kaydıyla ödenebilir.
İşitme cihazı sağlanan kişilerin cihaz bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her marka cihaz için satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine sahip ülke genelinde
en az üç servis bulunmalı ve onarım için bırakılan işitme cihazının yerine firma tarafından
bakım süresince kullanılmak üzere kullanılabilecek başka bir cihaz yedek olarak verilmelidir.
20. Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri İle Sarf
Malzemelerinin Temini ve Birim Fiyatları
20.1. Organ Protez ve Ortezlerinin Temini ve Birim fiyatları
Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca hazırlanan organ protez ve ortezleri (EK-5) sayılı
listede gösterilmiştir.
Protez ve ortezler öncelikle sağlık kurumları tarafından temin edilmek suretiyle
hastalara kullanılır. Bu şekilde hastalara kullanılan protez ve ortez hastanın kurumuna fatura
edilir, bedeli en kısa süre içerisinde hastanın kurumu tarafından ilgili sağlık kurumuna ödenir.
Bu Tebliğin eki (EK-5/C) listesinde yer alan “Vücut Organ Protez ve Ortezler
Listesinde” birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla
öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir. Pes planus (düz tabanlık) için
gerekli görülen ortopedik bot bedeli ödenmez.
Hasta tarafından edinilen ve bu listede yer alan protez ve ortezlere ait fatura
tutarlarının, belirtilen miktarlardan az olması halinde, faturada yer alan tutar üzerinden ödeme
yapılacaktır.
Anılan listede birim fiyatları belirtilen protez ve ortezler fatura edildiğinde, kurum
veya kuruluş, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun malzemeler sağlamak
zorundadır. Ayrıca, kuruluşlar, kullanılan ithal malzemeye ait fatura ile diğer bilgi ve
belgeleri istenildiğinde ibraz etmek durumundadırlar. Bu listede yer alan protez ve ortezlerin
üretici ve ithalatçı firmaları, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından
01/08/2006 tarihine kadar kayıt altına alınır. Bu tarih itibariyle kayıt sistemine dahil olmayan
üretici ve ithalatçı firmalardan temin edilen ortez ve protez bedelleri kurumlar tarafından
karşılanmayacaktır.
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara ve
tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlere tekerlekli sandalye için yapılacak ödeme, bu listede
belirtilen miktarı aşamaz.
Sadece bilateral ampute hastalar ve karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için,
tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili
bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Hastanın
durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman hekimin raporu sağlık kurulu
raporuna eklenir) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik
kontrollü kol protezlerinin bedelleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol
fiyatlarını geçmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak ödenir.
Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen tekerlekli sandalye bedeli, “Özelliği olmayan
motorsuz tekerlekli sandalye”nin birim fiyatı esas alınarak ödenir. Ancak, hastanın özürlülük
durumu nedeniyle özellikli motorlu tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve
özürlülüğünün sürekli olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde
özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye,
kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-
boyun desteği eklenebilir niteliktedir.
20.2. Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Tıbbi Sarf Malzemeleri
Bu Tebliğ eki (EK-5/A) listesinde belirtilen “Sağlık Kurumları Tarafından Temini
Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf
Malzemeleri” hiçbir şekilde reçete edilmeyecek ve dışardan temin ettirilmeyecektir. Tedaviyi
yapan sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan sarf malzemeleri
Tebliğin 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre ve (EK-5/A) Listesinde belirlenen birim
fiyatları aşmayacak şekilde fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.
Bu liste kapsamı dışında kalan faturalandırılabilir sarf malzemelerinin sağlık
kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılması durumunda, KDV dahil alış fiyatı
üzerine % 15 işletme gideri ilave edilmek suretiyle fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil
edilir. Bu şekilde temin edilecek malzemelerin en az % 50 sinin rekabeti ve toplu alımı
sağlayacak ihale usulüyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan veya reçete edilmek suretiyle
hastane dışından temin edilen ortopedik sarf malzemeleri T.C. Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan liste kapsamındaki birim fiyatlar üzerinden ödenir.
Yukarıda belirtilen Ek-5A Listesi dışında kalan malzemeler ile ortopedik sarf
malzemeler dışında kalan ve reçete edilmek suretiyle hasta tarafından hastane dışından temin
edilen tıbbi malzeme bedelleri de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sosyal
güvenlik kuruluşlarınca belirlenen protokol fiyatı üzerinden, protokol fiyatı yok ise yapılacak
piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenir.
Bu Tebliğe ekli “Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara
Reçete edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilebilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nde
(EK-5/A) yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz. Aksi takdirde, aldırılan
malzemeye ilişkin fatura bedeli hastaneye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilerek
hastanın kurumu tarafından hastaya ödenir ve durum bir yazı ile hastaneye bildirilir.
20.3. Basit Sıhhi Sarf Malzemelerinin Temini
Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf
malzemelerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumunca temini zorunludur. Bu Tebliğin
ekinde bulunan (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar
“basit sarf malzemeleri dahil” olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde
(EK-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane
faturalarında ayrıca gösterilemez.
20.4. Ortak Hükümler
Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerinin reçete edilmek suretiyle
hastane dışından temini için “sağlık kurulu raporu” düzenlenmesi zorunludur.
Protez ve ortezlerin yenilenmesi, Yönetmelik gereğince sağlık kurulu raporu ile
tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, kurumlar protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin
sağlık kurulu raporlarında “önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine” dair
kayıt arayarak ödeme yapacaklardır. Tedavi amacıyla kullanılan araç, gereç, organ protez ve
ortez bedellerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.
Hastalara dışarıdan aldırılan ilaç, protez ve ortezler ile çeşitli sarf malzemelerinin
bedelleri hastanın kurumunca ödendiğinden, tahakkuk memurları, saymanlar ve diğer ilgililer
mükerrer ödemeyi önlemek üzere sağlık kurumunun gönderdiği faturalar üzerindeki
incelemede gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.
Ortopedik ve acil müdahaleler, gastroenteroloji, diyaliz, radyodiagnostik vb.
girişimsel işlemler ayakta da verilen sağlık hizmetleridir. Hastaya yatış işlemi yapılmadan
ayakta verilebilen bu işlemler sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan
resmi sağlık kurumu tarafından sağlanması halinde bedeli ilgili kuruma fatura edilir. Ayrıca,
sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan kolostomi torbalarının en fazla ikişer aylık
ihtiyaçları karşılanmak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir.
Sağlık kurulu raporuna bağlı sarf malzemelerinin kullanımı için gerekli olan sağlık
kurulu raporları; var ise ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile aynı daldan üç uzman
bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan
iki uzman hekimin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
20.5. Hasta Alt Bezi
Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığı (Çocuklar için en az iki
yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiği sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilenlerin, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait
fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 70 YKr geçmemek üzere birer aylık devreler
halinde ödenecektir. Sağlık kurulu raporları bir yıl süreyle geçerlidir.
20.6. Şeker Ölçüm Çubukları
Tip I diyabetli ve insüline bağımlı tip II diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla
gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller,
aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;
a) Kişinin, tip I diyabetli veya insüline bağımlı tip II diyabetli olduğuna dair
endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim
dalları uzmanlarından birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır.
b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi
kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.
c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.
d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I
diyabetes mellituslu hastalar için ayda 100 adet, Tip II diyabetes mellituslu insülin kullanan
hastalar için ayda 30 adet, hipoglisemi hastaları için ayda en fazla elli adet, gestasyonel
diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç
kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla en fazla üç aylık doza
tekabül edecek şekilde yazılacak reçetelere göre verilecektir.
e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan
hekimlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği
tarihler, miktarı, reçeteyi yazan hekimun isim, imza ve diploma numarası karnede yer
alacaktır.
f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve
reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi
ödeme evrakına eklenecektir. Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55 Yeni
Kuruşu geçmeyecektir.
g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde
düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.
h) Sağlık kurulu raporları en fazla iki yıl geçerli olacaktır.
20.7. Sağlık Kurulu Raporları
20.7.1. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat
Raporları
Hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini ve istirahat (tek
hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları; var
ise ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması
halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık
dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan iki uzman hekimin katılımı ile, üç
uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
İlaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporlar, ilgili tek
uzman hekim tarafından başhekimlik mühürü onayı ile çıkarılır.
20.7.2. ESWL Tedavisi İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları
ESWL yöntemi ile yapılacak taş kırdırma tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu
raporları; bünyesinde var ise üç üroloji uzmanının katılımı, bulunmaması halinde üroloji
uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman hekimin katılımı ile üç
uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
Bu raporlar yukarıda belirtilen şartlara haiz sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi
sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden)
alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit
ettirilmeyecektir.
20.7.3. Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları
Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca
düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite
hastanelerinden alınması zorunludur.
21. Faturalandırma İşlemleri
21.1. Faturaların Düzenlenmesi
Faturanın tanımı:
Faturalarda;
a) Hastanın adı, soyadı,
b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,
c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)
d) Hastanın dosya numarası,
e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası
f) Fatura eki belgeleri (hasta sevk kağıdı, epikriz, mor ve turuncu reçete kapsamında
kan ürünleri küpürleri) (Bu belgelerin dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve
epikrizler, sadece yatan hasta faturalarına eklenecektir)
g) Fatura işlem detayları (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez, ortez
ve diğer sarf malzemeleri):
- İşlemin sıra nosu,
- İşlemin kayıt tarihi,
- İşlemin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kodu ve adı
- İşlemin adedi
- İşlemin birim fiyatı,
- İşlemin tutarı yer almalıdır.
Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer
iyileştirici tıbbi malzemeler (EK-5/B)’de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane
faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç
ve malzeme listesi faturaya eklenir.
Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı
olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir.
Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak
düzenlenecektir.
Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında
değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde
faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.
Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve
bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde
düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda yetkili kişilerin imza
ve kaşesi yeterli olacak ayrıca kurum başhekiminin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır.
Sağlık Bakanlığınca ilan edilen hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD-10) ait hastalık
sınıf adı ile kodu ve/veya kısaltılmamış öntanı/tanı muayene edilen hastaların faturalarında
(veya eklerinde) bulunacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında faturada veya eki
belgelerde kısaltılmamış öntanı/tanının belirtilmesi yeterli olacaktır.
21.2. Faturaların Ödenmesi
Hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan
sonra tahakkuka bağlanarak, en geç on beş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime intikal
ettirilecek, gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde
faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek
talebinde bulunulacaktır. İta amirleri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli
hassasiyeti göstereceklerdir.
Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırk beş gün içerisinde ödenmiş olacak,
ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.
Faturaların, sağlık kurumlarına ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan
hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve
diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından ilgili
amirler, gerekli tedbirleri alacaklar ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Bu
esaslar çerçevesinde uygulama yapmayan ilgililer hakkında idari işlem yapılır.
21.3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesi
21.3.1. Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme
Resmi sağlık kurumlarında bu Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde
(EK-9) yer alan işlemler, bu listedeki fiyatlar üzerinden fatura edilecektir.
Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise sadece yanında (*)
işareti olan paket işlemler uygulanacak ve faturalandırmada (EK-9) listesinde yer alan bu
fiyatlara %10 ilave edilecektir.
Paket işlemlere ait bedellerin ödenmesinde, (EK-9) listenin ekinde yer alan Tanıya
Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama İlkelerinde belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.
Resmi sağlık kurumları tarafından yapılan tedavilere bağlı olarak düzenlenecek
faturalar, bu esaslar ile fiyatlara uygun olarak düzenlenecektir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tanıya dayalı (paket) tedavilere ait
bedeller, özel sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden derneklerle imzalanan Özel Tedavi
Protokolü gereğince, anılan protokol ve eklerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
ödenecektir.
Söz konusu Protokol ile eki paket fiyat uygulama ilkeleri, sözleşme örneği ve paket
fiyat listesi Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde
(www.bumko.gov.tr) adresinde yer almaktadır.
Paket fiyatlara ait faturalar öncelikli olarak ödenecektir.
21.3.2. Fiyat Tarifesi Üzerinden Ödeme
Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan
tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında;
a) Bu Tebliğde tanımlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılacak
muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (EK-8) ve (EK-9)da yer alan fiyat tarifesi;
b) Diş tedavilerinde; bu Tebliğe ekli "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" (EK-7),
c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde
yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinden (EK-8)’de yer alanlar bu tarife üzerinden, diğerlerinde
ise bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi,
esas alınacaktır.
Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-8)
fiyat tarifesinin “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri”
bölümlerinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.
Resmi sağlık kurumlarına sevk kağıdı ile giden, ancak özel muayene olmak isteyen
hastaların muayene giderlerinden; resmi fiyat tarifesindeki kadarı kuruma fatura edilecek,
bunu aşan kısmı ise hastadan alınacaktır.
21.4. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Faturaları
Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapılabilecek işlemler ile bu
işlemlerin birim fiyatları Tebliğ eki (EK-8/A) listesinde belirtilmiştir. Birinci basamak resmi
ve özel sağlık kuruluşlarında bunların dışında bir işlem yapılması halinde bedeli
ödenmeyecektir. Özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde Tebliğe
ekli EK-8 sayılı Fiyat Tarifesi uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen
hizmetler ise ücretlendirilmeyecektir.
Faturalar, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri
belirtilmek suretiyle, bu Tebliğin 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre
düzenlenecektir.
Tedavinin bitiminde, sevk kağıdı eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fatura ile
birlikte hastanın kurumuna gönderilir.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın başka bir resmi sağlık kurumuna sevk
edilmesi halinde, bu kuruluşlarca yapılmış bulunan tetkik ve tahlil sonuçlarının birer örneği
sevk edilen sağlık kurumuna gönderilir.
Birinci basamak sağlık kuruşlarınca hastanın ikinci basamak sağlık kurumuna sevk
edilmesi halinde, muayene ücreti Tebliğin eki (EK-8/A) Listesinde yer alan 520.090 kodlu “1.
Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti” üzerinden fiyatlandırılacak, ayrıca
520.080 kodlu “1. Basamak poliklinik muayene ücreti” tahakkuk ettirilmeyecektir.
22. Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyonu
Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme,
konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş
özürlü çocukların eğitim ve rehabilitasyon hakkından yararlanabilmeleri için, yukarıda sayılan
yetersizlikleri ile ilgili olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmeliğe göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu geçerli belge sayılacaktır.
Düzenlenecek raporda tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi,
sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarından en az
biri veya birkaçının eğitimsel tanılama ve özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı
olarak bildirecekleri görüşlerinin belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna
eklenmesi gerekmektedir.
Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal
ve sosyal engelli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verilebilmesi için ilgili mevzuatında öngörülen gerekli beceriye sahip meslek
elemanlarını çalıştırdıklarını belgelemek zorundadırlar.
Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların
ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden
resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel
rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda; özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş
eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları; Grup eğitimi
için aylık 80 YTL, aylık/yıllık çalışma programı bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş
rehabilitasyon hizmeti bedelinin ise aylık 280 YTL tutarı kadarı karşılanacaktır. Bu miktarları
geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.
Özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmasının
gerekli ve zorunlu olup olmadığı ve bunlara ilk başlama tarihi esas alınarak belirli dönemler
halinde hastadaki iyileşme durumunun, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip
edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından alınacak ayrıntılı gelişimsel ve
eğitimsel tanılama raporları ile tevsiki gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarının en geç iki
yılda bir yenilenmesi gerekir. Raporda daha kısa bir süre belirtilmişse, bu süre esas alınır.
Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden
en az bir ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet
aldıkları rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve
rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlanması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun
zamanında yenilenmesi hususunda yetkili sağlık kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri
ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere gerekli takibi yapması gerekmektedir.
Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal
rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimleri,
ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğünden kuruluş açma ve işletme izni veren kurum denetim elemanlarınca
yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında
kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına göre işlem yapılır.
Ödemelerde bu hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
23. Sağlık Karnesi ve Sağlık Dosyası
23.1. Sağlık Karnesi
Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre, bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık
yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile
yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilmesi gerekmektedir.
Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları hekim
ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunlu bulunmaktadır.
Kurum hekimlikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler,
kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait
bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.
Muayene ve tedaviyi gerçekleştiren hekim tarafından yazılan ilaçlar, daha önce
verilen ilaçlar da dikkate alınarak yazılacaktır.
23.2. Sağlık Dosyası
Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre, her Devlet memuru için kurumların özlük
işlerini yürüten ünitelerince biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak
üzere iki sağlık dosyası tutulması gerekmektedir.
24. Tedavi Giderlerine Ait Katma Değer Vergisi
Bu Tebliğde yer alan fiyat tarifeleri ve birim fiyatlar katma değer vergisi hariç olarak
tespit edilmiştir. Katma değer vergisi, ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrıca ödenecektir.
25. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/5/2006 tarihinde yürürlüğe girer. İlaç yazılım kuralları, eşdeğer ilaç
uygulaması ve eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ise 15/5/2006 tarihinde
yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde mevcut uygulamaya devam edilir.
Tebliğ olunur.


EK - 1
YURTDIùINDA TEDAVø AMACIYLA SAöLIK KURULU RAPORU
VERMEYE YETKøLø RESMø SAöLIK KURUMLARI
1. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
2. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
3. Türkiye Yüksek øhtisas E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
4. Ankara Onkoloji E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
5. Ankara E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
6. Ankara Atatürk Gö÷üs Hast. ve Gö÷üs Cerrahi E÷. ve Araú. Hastanesi
7. Adana Numune Hastanesi
8. Antalya Devlet Hastanesi
9. Bursa Devlet Hastanesi
10. DiyarbakÕr Devlet Hastanesi
11. Erzurum Numune Hastanesi
12. Gaziantep Devlet Hastanesi
13. østanbul Haydarpaúa Numune Hastanesi
14. østanbul Dr. Siyami Ersek Gö÷üs Kalp ve D. Cer. E÷. ve Araú. Hastanesi
15. østanbul Haseki E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
16. øzmir Atatürk E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
17. Konya Devlet Hastanesi
18. Samsun Devlet Hastanesi
19. Sivas Numune Hastanesi
20. Trabzon Numune Hastanesi
21. Üniversite TÕp Fakültesi Hastanelerinin Tümü
22. Ankara Atatürk E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
23. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
24. østanbul Kartal Koúuyolu Yüksek øhtisas E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
25. østanbul Dr. Lütfi KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
26. Ankara Etlik øhtisas Hastanesi
27. øzmir Tepecik E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
RAPORLARI TEYøT EDECEK HASTANE:
Ankara Numune Hastanesi yukarÕda belirtilen hastanelerce verilecek sa÷lÕk kurulu raporlarÕnÕ teyit
etmekle yetkilidir. (ølgili dallarda e÷itim hastaneleri ile iúbirli÷i yapmak kaydÕyla).
EK- 1/A
YURT DIùI TEDAVøSø øÇøN
HASTA øZLEME ÇøZELGESø
1 MEMURUN: KURUMU
2 ADI SOYADI
3 GÖREVø/UNVANI
4 HASTANIN ADI SOYADI
5 MEMURA YAKINLIöI
6 HASTALIöIN TÜRÜ
7 YURT DIùINA GøDøù TARøHø
8 DÖNÜù TARøHø
9 KREDø TUTARI
10 AVANS TUTARI
11 TOP. ÖDEME TUTARI:
12 a) Tedavi Gideri
13 b) HarcÕrah
14 REFAKATÇIYA YAPILAN
ÖDEME
EK: Sa÷lÕk kurulu rapor örne÷i
EK- 1/B
KAMU PERSONELø VE BUNLARIN EMEKLøLERøNøN YURTDIùINDA TEDAVøLERøNE
øLøùKøN SAöLIK KURULU RAPORU
Raporu Düzenleyen Kurum:
Foto÷raf
Rapor Tarihi:......../......./............ Rapor No:........................
AdÕ SoyadÕ :............................................................................................................................
Do÷um Yeri/Tarihi : ...........................................................................................................................
ÇalÕútÕ÷Õ Kurum : ...........................................................................................................................
Görevi :............................................................................................................................
Kurum Sicil No : ............................................................................................................................
T.C. Kimlik No (Mem): .................................................T.C.Kimlik No (Has):.......................................
YakÕnlÕk Derecesi : ...........................................................................................................................
Dosya No :......................................Protokol No:.................................................................
Ana Bilim DalÕ/Bilim DalÕ/Klinik: ..........................................................................................................
Klinik Bulgular:........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Röntgen Ve Laboratuvar BulgularÕ:.........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
TanÕ:
Önerilen Tedavi:
Önerilen Tedavinin
Türkiye’de YapÕlamama Gerekçeleri:
Karar*:
Gidece÷i Ülke: ùehir: Sa÷lÕk Kurumu:
Sa÷lÕk Kurulu Üyeleri
Baúhekim
øMZA
MÜHÜR
*Bu bölümde tedavi süresi ve tedavi sÕrasÕnda hastaya refakat gerekli olup olmadÕ÷Õ açÕkça
belirtilecektir.
EK-1/C
YURTDIùINDA DOKU VE ORGAN NAKLø AMACIYLA SAöLIK KURULU RAPORU VERMEYE
YETKøLø RESMø SAöLIK KURUMLARI
øLø MERKEZ YAPILAN NAKøL TÜRÜ
ADANA Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Gazi Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Baúkent Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Karaci÷er, böbrek
Gülhane Askeri TÕp Akademisi KomutanlÕ÷Õ Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Kemik ili÷i
Türkiye Yüksek øhtisas E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek
ANKARA
Ankara Etlik øhtisas Hastanesi Böbrek
BURSA Uluda÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Böbrek
DENøZLø Pamukkale Üniversitesi TÕp Fakültesi Böbrek
ERZURUM Atatürk Üniversitesi TÕp Fakültesi Böbrek
ESKøùEHøR Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi Hastanesi Karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
østanbul Üniversitesi østanbul TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Marmara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Böbrek, kemik ili÷i
Haydarpaúa Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Böbrek
Kartal Koúuyolu Yüksek øhtisas E÷itim ve AraútÕrma
Hastanesi
Kalp, Akci÷er
øSTANBUL
Dr. Lütfi KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Böbrek
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kalp, akci÷er, karaci÷er, böbrek, kemik ili÷i
Tepecik E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Kemik ili÷i, böbrek
øZMøR
øzmir E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Böbrek
KAYSERø Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Böbrek, karaci÷er, kemik ili÷i
KONYA Selçuk Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Böbrek
MERSøN Mersin Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Karaci÷er, böbrek
MALATYA ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Karaci÷er
SAMSUN On Dokuz MayÕs Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Böbrek
TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi Kemik ili÷i
RAPORLARI TEYøT EDECEK HASTANE:
Ankara Numune Hastanesi yukarÕda belirtilen hastanelerce verilecek sa÷lÕk kurulu raporlarÕnÕ teyit etmekle yetkilidir. (ølgili
dallarda e÷itim hastaneleri ile iúbirli÷i yapmak kaydÕyla).
EK-1/D
TOMOGRAFø, MR, VB. øLERø TETKøK øùLEMLERø SEVK FORMU
..............................HASTANESø BAùHEKøMLøöø/ MESUL MÜDÜRLÜöÜNE
SAYI: ...../..../ 20..
øLGøLø MAKAMA
Hastanemiz...................................Poliklini÷ine................................tarihinde...............................
protokol numarasÕ ile baúvuran.............................numaralÕ Resmi/Emekli
hasta..............................için..................................................................................................tanÕsÕ
ile..................................................tetkiki gerekmektedir.
HASTAYA DAHA ÖNCE HASTANEMøZDE YAPILAN TETKøK VE TAHLøLLER
1- ................................................................................................................
2- ................................................................................................................
3- ................................................................................................................
4- ................................................................................................................
TIBBø GEREKÇE:........................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
SEVK NEDENø:
‰ CihazÕn BulunmamasÕ (acil úartÕ aranmayacaktÕr)
‰ CihazÕn ArÕzalÕ OlmasÕ
‰ Radyoloji UzmanÕ BulunmamasÕ
‰ Hasta Yo÷unlu÷u
nedeniyle ilgili tetkik hastanemizde yapÕlamamaktadÕr. Tetkik ve tahlillerin sonucuna göre bu tetkikin
acilen yapÕlmasÕ tÕbben zorunlu oldu÷undan; dÕúarÕya sevki uygundur.
Tetkiki østeyen Tetkiki Yapan
ølgili Dal UzmanÕ ølgili Dal UzmanÕ
ømza-Kaúe ømza-Kaúe
(BulunmamasÕ halinde boú
bÕrakÕlacak)
UYGUNDUR
BAùHEKøM
ømza-Kaúe-Mühür
EK-1/E
KAN VE KAN KOMPONENTLERø TALEP FORMU
……………………………… HASTANESø BAùHEKøMLøöø/MESUL MÜDÜRLÜöÜ
SAYI: …./…/20…
……………………….. KAN MERKEZø BAùKANLIöINA/MÜDÜRLÜöÜNE
Hastanemiz………………servisinde/bölümünde……………………………..protokol
no’lu………………... (resmi/emekli/ vb.) hasta ………………………… için aúa÷Õda türü, miktarÕ ve
ihtiyaç tarihi belirtilen kan ve/veya kan komponentlerine gereksinim vardÕr.
Gere÷ini arz/rica ederim
øhtiyaç tarihi/saati :………………………….
Kan Grubu :………………………….
Rh(D) :……………………
KAN KOMPONENTLERø
͘ Eritrosit Süspansiyonu :………………….......ünite
͘ Trombosit Süspansiyonu:…………………….ünite
͘ Taze Donmuú Plazma:………………………...ünite
͘ Cyropresipitat :………………………………..ünite
͘ Tam Kan:………………………………………ünite
͘ Di÷er :…………………………………………..ünite
øste÷i Yapan Uzman Hekimin;
AdÕ-SoyadÕ:
Diploma No:
ømza-Kaúe :
UYGUNDUR
Baúhekim/Mesul Müdür
ømza-Kaúe
EK-2
HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF øLAÇLAR LøSTESø
1. Tüberküloz
1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar
1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)
1.2.1. Kanamisin
1.2.2. Amikasin
1.2.3. Siprofloksasin
1.2.4. Ofloksasin
1.2.5. Levofloksasin
1.2.6. Moksifloksasin
1.2.7. Gatifloksasin
1.2.8. Amoksisilin/klavunat
1.2.9. Klaritromisin
1.2.10. Rifapentin
1.2.11. Linezolid
1.2.12. Azitromisin
1.2.13. Roksitromisin
1.3. Kapreomisin
1.4. Klofazimin
1.5. Kortikosteroidler
1.6. Tiosemikarbazon ve Türevleri
1.7. Viomisin
2. Kanser
2.1. Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
2.2. Antineoplastik ølaçlar
2.3. ømmünglobulin PreparatlarÕ
2.4. ømmünsupressifler
2.5. Kanser tedavisi sÕrasÕnda ortaya çÕkan yan etkileri önlemek amacÕyla kullanÕlan ilaçlar
2.6. Oral ve Enteral Beslenme Ürünleri
2.7. Radyofarmasötik Müstahzarlar
2.8. BunlarÕn UygulanmasÕ ile ølgili Parenteral SÕvÕlar, Antidotlar, Antiemetikler ve AúÕlar
2.9. Parenteral Beslenme Ürünleri
2.10. LH-RH analoglarÕ
3. Kronik Böbrek HastalÕklarÕ, Organ ve Doku Nakli Nakli
3.1. Antiagreganlar
3.2. Antianemik ølaçlar
3.3. Antihipertansifler
3.4. Antimikotik
3.5. Antiviral ølaçlar
3.6. Asit, Baz, Elektrolit, Kalsiyum ve Fosfat Dengesini Sa÷lamaya Yönelik ølaçlar,
Parenteral SÕvÕlar
3.7. Diüretik ølaçlar
3.8. Esansiyel Amino Asitler
3.9. ømmünglobulinler
3.10. ømmünsupresif ilaçlar
3.11. Kolúisin
3.12. Kortikosteroidler
3.13. Kronik Böbrek Yetmezli÷ine Eklenen Piyelonefrit ve Peritonitte KullanÕlan
Antibiyotikler
3.14. Periton Diyaliz SolüsyonlarÕ
3.15. Aktif D Vitaminleri ve Metabolitleri
3.16. Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde)
3.17. Oral, Enteral ve Parenteral Beslenme SolüsyonlarÕ
3.18. Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)
4. Uzun Süreli Kalp ve Damar HastalÕklarÕ
4.1. Kalp Yetmezli÷i
4.1.1. ACE ønhibitörleri ve KombinasyonlarÕ
4.1.2. Digoxin
4.1.3. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve KombinasyonlarÕ
4.1.4. Antiagreganlar
4.1.5. Beta Blokerler
4.1.6. Diüretikler
4.1.7. Nitratlar
4.1.8. Vasodilatatörler
4.1.9. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.2. Koroner Arter HastalÕ÷Õ
4.2.1. ACE ønhibitörleri ve KombinasyonlarÕ
4.2.2. Antiagregan ølaçlar
4.2.3. Beta Blokerler
4.2.4. Kalsiyum Kanal Blokerleri
4.2.5. Kolesterol ve Lipid Düúürücüler
4.2.6. Nitratlar (uzun ve kÕsa etkili)
4.2.7. Antikoagülanlar
4.2.8. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.2.9. Anjiotensin Reseptör Blokerleri ve KombinasyonlarÕ
4.2.10.Trimetazidin HCl
4.3. Disritmiler
4.3.1. Antiaritmik ølaçlar
4.3.2. Antiagreganlar
4.3.3. Antikoagülanlar
4.3.4. Digoxin
4.4. Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar HastalÕklarÕ, Venöz yetmezlikler
4.4.1. Antiagreganlar
4.4.2. Antikoagülanlar
4.4.3. Periferik ve Serebral Damar Düzenleyiciler
4.5. Arteriyel Hipertansiyon
4.5.1. Adrenerjik Nöron Blokerleri
4.5.2. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokerleri
4.5.3. Alfa - Beta Reseptör Blokerleri
4.5.4. Angiotensin Dönüútürücü Enzim ønhibitörleri ve Reseptör Blokerleri (Kombine
úekilleri dahil)
4.5.5. Antiagreganlar
4.5.6. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri
4.5.7. Diüretikler
4.5.8. ømidazolin Reseptör Agonistleri
4.5.9. Kalsiyum Antagonistleri
4.5.10. Santral Etkili Vasodilatatörler
4.6. Do÷uútan Kalp HastalÕklarÕ
4.6.1. Antiagreganlar
4.6.2. Antikoagülanlar
4.7. Akut Romatizmal Ateú (ARA) ve Kapak HastalÕklarÕ
4.7.1. Antiagreganlar
4.7.2. Asetil Salisilik Asit (pediatrik yaú grubunda efervesan formlarÕ dahil)
4.7.3. Kortikosteroidler
4.7.4. Antikoagülanlar
4.7.5. Antiaritmikler
4.7.6. Digoxin
4.7.7. Beta Blokerler
4.7.8. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve KombinasyonlarÕ
4.7.9. ACE ønhibitörleri ve KombinasyonlarÕ
4.8. Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi
4.8.1. Fibrik Asit Türevleri
4.8.2. Niasin
4.8.3. Reçineler (Kolestramin)
4.8.4. Statinler
4.8.5. Ezetimib
4.9. Kardiyomiyopati
4.9.1. ACE ønhibitörleri ve KombinasyonlarÕ
4.9.2. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve KombinasyonlarÕ
4.9.3. Antikoagülanlar
4.9.4. Antiagreganlar
4.9.5. Antiaritmikler
4.9.6. Beta Blokerler
4.9.7. Diüretikler
4.9.8. Nitratlar
4.9.9. Vasodilatatörler
4.9.10. Digoxin
4.9.11. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.9.12. Kalsiyum Kanal Blokerleri
4.10. Pulmoner Hipertansiyon
4.10.1. Alfa Adrenerjik Blokerler
4.10.2. Antikoagülanlar
4.10.3. Vasodilatatörler
4.10.4. øloprost trometamol
4.11. Reynaud HastalÕ÷Õ
4.11.1. Alfa Adrenerjik Blokerler
4.11.2. Kalsiyum Kanal blokerleri
4.12. Pulmoner Tromboemboli
4.12.1. Antikoagülanlar
5. Solunum Sistemi HastalÕklarÕ:
5.1. AstÕm
5.1.1. Antiastmatikler
5.1.2. Bronkodilatatör Ajanlar
5.1.2.1. Beta 2 Agonistler (kombinasyonlarÕ dahil)
5.1.2.2. Teofilin grubu (kombinasyonlarÕ dahil)
5.1.2.3. Antikolinerjikler (kombinasyonlarÕ dahil)
5.1.3. Antiinflamatuar Ajanlar
-Kromolin ve TuzlarÕ
-Kortikosteroid Ajanlar
-Lökotrien Reseptör Antagonistleri
5.2. Kronik Obstrüktif Akci÷er HastalÕklarÕ
5.2.1. Bronkodilatatör Ajanlar
5.2.1.1. Beta 2 Agonistler (kombinasyonlarÕ dahil)
5.2.1.2. Teofilin grubu (kombinasyonlarÕ dahil)
5.2.1.3.Antikolinerjikler (kombinasyonlarÕ dahil)
5.2.2. Kortikosteroid Ajanlar
5.2.3.Diprofilin
5.3. Difüz øntertisiyel Akci÷er HastalÕklarÕ
5.3.1. ømmünsupresifler
5.3.2. Kortikosteroidler
5.3.3. Sitostatik Ajanlar
5.3.4. Beta 2 Agonistler, Teofilin grubu
5.4. Bronúektazi
5.4.1. Ekspektoranlar
5.4.2. Mukolitikler
5.4.3. Bronkodilatatörler (kombine úekilleri hariç)
5.5. Akci÷er Kist Hidati÷i
5.5.1. Albendazol
5.5.2. Mebendazol
6. Gastrointestinal Sistem HastalÕklarÕ
6.1. Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit
6.1.1. Antiviral ajanlar
6.1.2. Azothioprine
6.1.3. Diüretikler
6.1.4. Hepatit-B ømmünglobulini
6.1.5. ønterferon
6.1.6. Kortikosteroidler
6.1.7. Ursodeoksikolikasit
6.2. Ailevi Akdeniz Ateúi (FMF)
6.2.1. Kolsisin
6.3. ønflamatuar Barsak HastalÕklarÕ:
6.3.1. ømmünsupresifler
6.3.2. ønterferon
6.3.3. Kortikosteroidler
6.3.4. Mesalazin
6.3.5. Olsalazin
6.3.6. Salisilazosulfapiridin
6.3.7. ønfliksimab (sadece Chron HastalÕ÷Õnda)
6.3.8. Parenteral beslenme solüsyonlarÕ
6.4. Kronik Karaci÷er HastalÕklarÕ
6.4.1. Diüretikler
6.4.2. Ursedeoksikolikasit
6.5. Koroziv Gastrointestinal YanÕklar
6.5.1. Beslenme Ürünleri
(Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluúan maksilofasial
defektler, nörolojik yutma bozukluklarÕ vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmamasÕ
durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katkÕ payÕndan muaf verilir.)
6.6. Wilson HastalÕ÷Õ
6.6.1. D-penisillamin
6.6.2. Çinko preparatlarÕ
6.6.3. Trientine Hidrokloride
6.7. Ekzokrin Pankreas BozukluklarÕ
6.7.1. Enzim PreparatlarÕ
7. Endokrin Sistem HastalÕklarÕ
7.1. Hipotalamus-Hipofiz HastalÕklarÕ
7.1.1. Hipofiz Yetmezli÷i
7.1.1.1. Büyüme Hormonu
7.1.1.2. Kortikosteroidler
7.1.1.3. Tiroid HormonlarÕ
7.1.2. Hipogonadizm
7.1.2.1. FSH, LH ve FSH-LH Kombine PreparatlarÕ
7.1.2.2. Koryonik Gonadotropinler
7.1.2.3. Gonodal Steroidler
7.1.3. Diabetes ønsipitus
7.1.3.1. Pitressin ve Sentetikleri
7.1.4. Hipofiz Hormon FazlalÕ÷Õ (Akromegali, Hiperprolaktinemi)
7.1.4.1. Somatostatin ve AnaloglarÕ
7.1.4.2. Bromokriptin
7.1.4.3. Kabergolin
7.1.5. Puberte Prekoks
7.1.5.1. LH-RH AnaloglarÕ
7.1.5.2. Anastrazole
7.1.5.3. Testelacton
7.2. Pankreas HastalÕklarÕ
7.2.1. Diabetes Mellitus
7.2.1.1. ønsülin
7.2.1.2. Oral Antidiabetikler
7.2.1.3. Glucagon
7.2.2. Hiperinsülinemiye Ba÷lÕ Hipoglisemiler
7.2.2.1. Diazoxide
7.2.2.2. Somatostatin ve AnaloglarÕ
7.3. Paratiroid HastalÕklar
7.3.1. Hipoparatiroidi
7.3.1.1. Kalsiyum PreparatlarÕ
7.3.1.2. Vitamin D ve Metabolitleri
7.3.2. Hiperparatiroidi
7.3.2.1. Kalsitonin
7.4. Adrenal HastalÕklarÕ
7.4.1. Adrenal Yetmezli÷i
7.4.1.1. Lorenzo Ya÷Õ
7.4.1.2. ACTH
7.4.1.3. Kortikosteroidler
7.4.1.4. Mineralokortikoidler
7.4.2. Adrenal Hiperfonksiyonu
7.4.2.1. Hiperaldosteronizm
7.4.2.1.1. Aldosteron Antagonistleri
7.4.2.1.2. Antihipertansifler
7.5. Kemik HastalÕklarÕ
7.5.1. Rezistan Rickets ve Osteomalazi
7.5.1.1. Vit D ve Metabolitleri
7.5.1.2. Fosfat PreparatlarÕ
7.5.1.3. Kalsiyum PreparatlarÕ
7.5.2. Senil ve Postmenopozal Osteoporoz Haricinde;
Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanÕmÕna ba÷lÕ oluúan Osteoporoz, Paget HastalÕ÷Õ,
Osteogenezis ømperfekta, Osteokondrodisplazi;
7.5.2.1.Bifosfonatlar
7.5.2.2. Calcitonin
7.5.2.3. Kalsiyum PreparatlarÕ (C Vitamini ile Kombine FormlarÕ hariç)
7.5.2.4. Vit D ve Metabolitleri
7.6. Fosfor MetabolizmasÕ BozukluklarÕ
7.6.1. Vit D ve Metabolitleri
7.6.2. Fosfor PreparatlarÕ
7.7. Nöroendokrin Tümörler
7.7.1. Somatostatin ve AnaloglarÕ
7.8. Hiperkalsiüri
7.8.1. Hidroklortiyazid
7.9 Tiroid HastalÕklarÕ
7.9.1. Hipotiroidizm
7.9.1.1. Tiroid HormonlarÕ
7.9.2. Hipertiroidizm
7.9.2.1. Propilthiouracil
7.9.2.2. Beta Blokerler
8. Kan HastalÕklarÕ
8.1. HastalÕklar
8.1.1. Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi
8.1.2. Hemolitik Anemiler
8.1.2.1. Non-ømmün Hemolitik Anemi
8.1.2.2. Otoimmün Hemolitik Anemi
8.1.2.3. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinuri
8.1.2.4. Trombotik Trombositopenik Purpura
8.1.3. Hemoglobinopatiler
8.1.3.1. Orak (sickle cell) Hücre Anemiler
8.1.3.2. Talasemiler
8.1.4. Kronik Miyeloproliferatif HastalÕklar
8.1.4.1. Kronik Miyelositik Lösemi
8.1.4.2. Miyelofibrozis
8.1.4.3. Polistemia Vera
8.1.4.4. Primer Trombositemi
8.1.5. Miyelodisplastik Sendrom
8.1.6. Akut ve Kronik Lösemiler
8.1.7. Non-hodgkin Lenfoma
8.1.8. Herediter Hemorajik Telenjiektazi
8.1.9. Hodgkin HastalÕ÷Õ
8.1.10. Multiple Miyeloma ve Plazma Hücre Diskrazileri
8.1.11. Trombositopeni
8.1.12. Nötropeni
8.1.13. Faktör NoksanlÕklarÕna Ba÷lÕ HastalÕklar (Hemofililer)
8.1.14. ømmün Yetmezlik
8.1.14.1. Agamaglobulinemi, Hipogamaglobulinemi
- Hiper IgM Sendromu, Kombine ømmün Yetmezlik
8.1.15. Prematüre Anemisi
8.1.16. Primer ve sekonder trombofili olan hastalar
8.1.17. Histiositoz
8.2. YalnÕzca bu hastalÕklarÕn tedavisine yönelik kullanÕlan ilaçlar
8.2.1. Hemapoetik Büyüme Faktörleri (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca izin verilen endikasyon dÕúÕnda
kullanÕmÕ ancak Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca verilen onayla mümkün olacaktÕr)
8.2.2. ùelatörler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca izin verilen endikasyon dÕúÕnda kullanÕmÕ ancak Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õnca verilen onayla mümkün olacaktÕr)
8.2.3. Faktörler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca izin verilen endikasyon dÕúÕnda kullanÕmÕ ancak Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õnca verilen onayla mümkün olacaktÕr)
8.2.4. Antikoagülanlar
8.2.5. ømmünomodülatörler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca izin verilen endikasyon dÕúÕnda kullanÕmÕ
ancak Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca verilen onayla mümkün olacaktÕr)
8.2.6. Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
8.2.7. Antibiyotikler – (hastanÕn ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler
dÕúÕndakiler muaf de÷ildir)
8.2.8. Antineoplastik ilaçlar
8.2.9. Antiviral ilaçlar – (hastanÕn ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler
dÕúÕndakiler muaf de÷ildir)
8.2.10. ømmünglobulin preparatlarÕ
8.2.11. ømmünsupresifler
8.2.12. Kanser Tedavisi SÕrasÕnda Ortaya ÇÕkan Yan Etkileri Önlemek AmacÕyla KullanÕlan
ølaçlar
8.2.13. Oral ve Enteral Beslenme Ürünleri
8.2.14. Radyofarmasötik Ürünler
8.2.15. BunlarÕn UygulanmasÕ ile ølgili Parenteral SÕvÕlar, Antidotlar, Antiemetikler ve AúÕlar
9. Konnektif Doku HastalÕklarÕ
9.1. HastalÕklar
9.1.1. Sistemik Lupus Eritematozus ve øliúkili Sendromlar
9.1.2. Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu
9.1.3. Vaskülitler
9.1.3.1. Churg Straus
9.1.3.2. Henoch Schonlein
9.1.3.3. Hipersensitivite vaskülitleri
9.1.3.4. Kawasaki
9.1.3.5. Poliarteritis Nodosa
9.1.3.6. Polimiyalji Romatika
9.1.3.7. Takayashu
9.1.3.8. Temporal arteritis
9.1.3.9. Wegener Granulomatozis
9.1.4. Skleroderma, Mikst Konnektif Doku HastalÕ÷Õ
9.1.5. Romatoid Artrit ve øliúkili Sendromlar (Sjögren vb)
9.1.6. Seronegatif Spondilortropatiler
9.1.6.1. Andiferansiye Spondilortropati
9.1.6.2. Ankilozan Spondilit
9.1.6.3. Enteropatik Artropatiler
9.1.6.4. Psöriatik Artrit
9.1.6.5. Reiter
9.1.7. ønflamatuar Kas HastalÕklarÕ
9.1.7.1. Dermatomiyozit
9.1.7.2. Polimiyozit
9.1.8. Kristal Artropatiler
9.1.9. Relapsing Polikondritis
9.2. Bu HastalÕklarÕn Tedavisinde KullanÕlan ølaçlar
9.2.1. 6-Merkaptopürin
9.2.2. AltÕn PreparatlarÕ
9.2.3. Antimalaryaller
9.2.4. Azatioprin
9.2.5. Dapson
9.2.6. D-Penisillamine
9.2.7. Klorambusil
9.2.8. Kortikosteroidler
9.2.9. Leflunomid
9.2.10. Methotreksate
9.2.11. Siklofosfamid
9.2.12. Siklosporin
9.2.13. Sulfasalazin
9.2.14. Anti TNF ølaçlar
9.2.15. øV ømmünglobulinler (Sadece Kawasaki HastalÕ÷Õnda)
10. Kronik Nörolojik HastalÕklar
10.1. Kas HastalÕklarÕ
10.1.1. Miyopatiler
10.1.1.1. Kortikosteroidler
10.1.2. Mitokondriyal Sitopatiler
10.1.2.1. Karnitin
10.1.2.2. Coenzyme Q
10.1.3. Miyotoniler
10.1.3.1. Hidantoin
10.1.3.2. Karbamazepin
10.2. Nöromusküler HastalÕklar
10.2.1. Myasthenia Gravis
10.2.1.1. ømmünglobulinler
10.2.1.2. ømmünsupresif ølaçlar
10.2.1.3. Kortikosteroidler
10.2.1.4. Neostigmin
10.2.1.5. Pridostigmin
10.2.2. Motor Nöron (A.L.S)
10.2.2.1. Riluzole
10.3. Ekstrapiramidal Sistem HastalÕklarÕ
10.3.1. Parkinson HastalÕ÷Õ
10.3.1.1. Amantadin
10.3.1.2. Apomorfin
10.3.1.3. Artan v.b.
10.3.1.4. Benztropin
10.3.1.5. Biperidene
10.3.1.6. Bornaprin HCL
10.3.1.7. Bromokriptin
10.3.1.8. Cabergolin
10.3.1.9. Difenhidramin
10.3.1.10. Domperidon
10.3.1.11. Entakapon
10.3.1.12. L-Dopa+Benserazide
10.3.1.13. L-Dopa+Karbidopa ve KombinasyonlarÕ
10.3.1.14. Lisurid
10.3.1.15. Nonergolin Dopa Agonistleri
10.3.1.16. Pergolid
10.3.1.17. Piribedil
10.3.1.18. Pramipeksol
10.3.1.19. Ropinirol
10.3.1.20. Selegilin Hidroklorid
10.3.2. Distoniler, Hemifasyal Spazm
10.3.2.1. Biperiden
10.3.2.2. Botulismus Toksini Tip A
10.3.2.3. Klonazepam
10.4. Epilepsi, Narkolepsi ve Febril Konvülsiyonlar
10.4.1. Asetezolamid
10.4.2. Benzodiazepinler
10.4.3. Ethosuksimide
10.4.4. Felbamat
10.4.5. Fenitoinler
10.4.6. Fenobarbital, Barbekselon
10.4.7. Flunerazin
10.4.8. Gabapentin
10.4.9. Karbamazepin
10.4.10. Klobazam
10.4.11. Klonazepam
10.4.12. Lamotrigin
10.4.13. Okskarbazepin
10.4.14. Pirimidon
10.4.15. Topiramate
10.4.16. Valproatlar
10.4.17. Vigabatrin
10.4.18. Zorasamide
10.4.19. Levatiracetem
10.4.20. Sultiam
10.4.21. Modafinil
10.5. Demiyelinizan HastalÕklar (Lökodistrofi, Multipl Skleroz v.b.)
10.5.1. Antiepileptikler
10.5.2. Baklofen
10.5.3. Copolimer I
10.5.4. ømmünglobulinler
10.5.5. ømmünsupresif ølaçlar
10.5.6. ønterferon
10.5.7. Kortikosteroidler
10.6. Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) HastalÕ÷Õ
10.6.1. Antiepileptikler
10.6.2. Antiviraller
10.6.3. ømmünglobulinler
10.6.4. ømmünsupresif ilaçlar
10.6.5. Sitostatikler
10.7. Demans
10.7.1. Donepezil
10.7.2. Rivastigmin
10.7.3. Antipsikotikler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca onaylÕ endikasyonu bulunanlar)
10.7.4. Galantamin
10.7.5. Memantin
10.8. Oral Beslenmenin Mümkün OlmadÕ÷Õ Kronik Nörolojik ve Kas HastalÕklarÕ
10.8.1. Enteral Beslenme Ürünleri
10.9. Serebral Palsy
10.9.1. Baklofen
10.9.2. Botulinum Toksini (12.7.5.b ilkelerine göre)
10.10. Trigeminal Nevralji
10.10.1. Karbamazepin
10.10.2. Difenil Hidantoin
10.10.3. Oksikarbamazepin
10.11. Spastisite
10.11.1. Baklofen
10.11.2 Botulinizm Toksin A (fokal spastisitede)
10.12. Nöropatik A÷rÕ
10.12.1. Gabapentin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide)
10.12.2. Karbamazepin
11. Psikiyatrik HastalÕklar
11.1. Genel TÕbbi Duruma Ba÷lÕ Mental Bozukluklar
11.1.1. Antidepresanlar
11.1.2. Antiepileptikler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca onaylÕ endikasyonu bulunanlar)
11.1.3. Antipsikotikler
11.1.4. Biperiden
11.1.5. Lityum
11.2. Demans
11.2.1. Donepezil
11.2.2. Rivastigmin
11.2.3. Antipsikotikler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca onaylÕ endikasyonu bulunanlar)
11.2.4. Galantamin
11.2.5. Memantin
11.3. ùizofreni, ùizoaffektif Bozukluk, SanrÕsal Bozukluk, Atipik Psikoz, ùizofreniform
Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozuklu÷u
11.3.1. Antidepresanlar
11.3.2. Antiepileptikler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca onaylÕ endikasyonu bulunanlar)
11.3.3. Antipsikotikler
11.3.4. Biperiden
11.3.5. Lityum
11.4. Anksiyete BozukluklarÕ (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk,
Travma SonrasÕ Stres Bozuklu÷u, YaygÕn Anksiyete Bozuklu÷u, Somatoform
Bozukluk,Yeme BozukluklarÕ, Depresyon [= Unipolar, Bipolar], Distimik Bozukluk)
11.4.1. Antidepressanlar
11.4.2. Antiepileptikler (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca onaylÕ endikasyonu bulunanlar)
11.4.3. Antipsikotikler
11.4.4. Biperiden
12. Göz HastalÕklarÕ
12.1. Glokom
12.1.1. Bu HastalÕkta KullanÕlan Tüm ølaçlar
12.2 Kronik ve Nükseden Üveitler, Tiroide Ba÷lÕ Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi,
Keratoplasti Red Reaksiyonu
12.2.1. Siklosporin
12.2.2. Kortikosteroidler
12.3. Koroid Neovasküler MembranÕ Olan Tüm Makula HastalÕklarÕ
12.3.1. Vertaporfin (Sa÷lÕk kurulu raporunda en az üç göz hastalÕklarÕ uzmanÕ imzasÕ ile
hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenecek)
12.4. Kuru Göz Sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altÕnda olacak)
12.4.1. Suni GözyaúlarÕ
12.4.2. Siklosporin Topikal PreparatlarÕ
13. Cilt HastalÕklarÕ
13.1. Psoriasis,Vitiligo
13.1.1. Kalsipotriol
13.1.2. Kortikosteroidler
13.1.3. Methotreksate
13.1.4. Retinoidler
13.1.5. Siklosporinler
13.1.6. Etanersept (YalnÕz Psoriazis Vulgariste)
13.2. Ichtiyosis
13.2.1. Retinoidler
13.2.2. Cildi Nemlendirici ve Ya÷landÕrÕcÕ Preparatlar
13.3. Pemfigus
13.3.1. Kortikosteroidler
13.3.2. ømmünsupresifler
13.4. Mukozis Fungoides
13.4.1Antineoplastik ajanlar (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ endikasyonlarÕnda)
13.5. Hidraadenitis Suppurativa
13.5.1. Kortikosteroidler
13.5.2. Retinoidler
13.6. Epidermolysis Bullosa
13.6.1. Hidantoinler
13.6.2. Kortikosteroidler
13.6.3. Antibiyotikli Pomatlar
13.7. Liken
13.7.1. Siklosporin
13.7.2. Retinoidler
13.7.3. Kortikosteroidler
13.8. Pyoderma Gangronosum
13.8.1. Siklosporin
14. Enfeksiyon HastalÕklarÕ
14.1. Hepatit B,C,D
14.1.1. ønterferon
14.1.2. Antiviral Ajanlar
14.1.3. Hepatit B ømmünglobulini
14.1.4. Azothioprine
14.1.5. Diüretikler
14.1.6. Ursodeoksikolikasit
14.2. AøDS (HIV)
14.2.1. Antiviraller
14.2.2. Antibakteriyeller
14.2.3. Antifungaller
14.2.4. Antituberküloz ilaçlar
15. Di÷er HastalÕklar
15.1. Amiloidozis
15.1.1. Kolúisin
15.1.2. Kortikosteroidler
15.1.3. Melfalan
15.2. Behçet HastalÕ÷Õ
15.2.1. Antikoagülanlar
15.2.2. ømmünsupresif ølaçlar (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca izin verilen endikasyonlarda)
15.2.3. ønterferon
15.2.4. Kolúisin
15.2.5. Kortikosteroidler
15.3. Sarkoidosis
15.3.1. Kortikosteroidler
15.4. Do÷uútan Metabolik ve KalÕtsal HastalÕklar ve Barsak Operasyonundan DolayÕ Oluúan
Malabsorbsiyonlar ve Malnütrisyonlar. ølk iki yaúta inek sütü alerjisi
15.4.1. Enzim PreparatlarÕ ve Bu Grup HastalÕklarÕn Tedavisine Yönelik Spesifik ølaçlar ve
Özel Formüllü Besleyiciler
15.4.2. Vitaminler
15.5. Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)
15.5.1. Enzim PreparatlarÕ
15.5.2. Tobramisin ønhaler
15.6. Alerjik HastalÕklar
15.6.1. YalnÕzca ArÕ Venom Alerjisi AúÕlarÕ
15.7. Kuduz SerumlarÕ
15.8. Hepatit-A AúÕlarÕ ve Hepatit B SerumlarÕ
15.9. Tetanoz SerumlarÕ
15.10. Radyopak Maddeler
15.11. Osteomiyelit
15.11.1. Antibiyotikler
15.12. Nörojenik Mesane
15.12.1. Tolterodine-L
15.12.2. Oksibutin
15.12.3. Trospium
15.13. Çölyak HastalÕ÷Õ
15.13.1. Glutensiz Un ve Mamul Ürünler
15.14. RSV ømmünglobulini
NOT: Bu liste, ilaçlarÕn etken maddeleri dikkate alÕnarak düzenlenmiú olmakla birlikte
Bedeli Ödenecek ølaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacÕn ödenmesi veya
muafiyeti mümkün de÷ildir.
EK-2/A
SøSTEMøK ANTøMøKROBøK VE DøöER øLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI
Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aúa÷Õda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.
Aúa÷Õdaki Listedeki kÕsaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadÕr.
1-BETALAKTAM ANTøBøYOTøKLER
A) PENøSøLøNLER
1
Amoksisilin
KY
2 Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral) UD
2.1 Amoksisilin-Klavulanat (Oral) KY
3 Ampisilin KY
4 Ampisilin Sulbaktam (Parenteral) UD
4.1 Ampisilin Sulbaktam Oral KY
5 Azidosilin KY
6 Bakampisilin KY
7 Mezlosilin UD-A 72
8
Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V,
Fenoksimetil)
KY
9 Piperasilin UD-A 72
10 Piperasilin-Tazobaktam EHU
12 Tikarsilin Klavulanat EHU
13 Karbenisilin UD-A 72
B) SEFALOSPORøNLER
1. Kuúak Sefalosporinler
14 Sefadroksil KY
15 Sefaleksin KY
16 Sefazolin KY
17 Sefradin KY
18 Sefalotin KY
2. Kuúak Sefalosporinler
19 Sefaklor KY
20 Sefoksitin UD
21 Sefprozil KY
22 Sefuroksim (Parenteral) UD
22.1 Sefuroksim Aksetil KY
23 Lorakarbef KY
3. Kuúak Sefalosporinler
24 Sefiksim KY
25 Sefodizim UD
26 Sefoperazon UD-A 72
27 Sefoperazon-Sulbaktam EHU
28 Sefotaksim UD – A 72
29 Seftazidim UD-A 72
30 Seftizoksim UD-A 72
31 Seftriakson
UD-A 72 APAT’TA KY
(bakÕnÕz 7/a)
31/A Sefditoren KY
4. Kuúak Sefalosporinler
32 Sefepim EHU
C) DøöER BETALAKTAM ANTøBøYOTøKLER
Monobaktamlar
33 Aztreonam UD-A 72
Karbapenemler
34 ømipenem EHU
35 Meropenem EHU
2-MAKROLøD VE LøNKOZAMøD GRUBU ANTøBøYOTøKLER
A) MAKROLøDLER
36
Azitromisin
KY
37
Diritromisin KY
38
Eritromisin KY
39.1
Klaritromisin Oral KY
39.2
Klaritromisin MR KY
39.3
Klaritromisin Paranteral UD
40
Roksitromisin KY
41
Spiramisin KY
42
Treoleandomisin KY
43
Telitromisin KY
B) LøNKOZAMøDLER
44
Klindamisin KY
45
Linkomisin KY
46
Doksisiklin KY
47
Tetrasiklin KY
48 Tetrasiklin – Nistatin KY
49 Oksitetrasiklin KY
3- AMFENøKOLLER
50
Kloramfenikol KY
51
Tiamfenikol KY
4-AMøNOGLøKOZøD GRUBU ANTøBøYOTøKLER
52
Amikasin UD
53
Gentamisin KY
54
øsepamisin EHU
55
Kanamisin ve Türevleri KY
56
Neomisin ve KombinasyonlarÕ KY
57
Netilmisin UD
58
Streptomisin KY
59
Tobramisin Parenteral UD
5-KøNOLON GRUBU ANTøBøYOTøKLER
60
Siprofloksasin Oral KY
60.1
Siprofloksasin Parenteral UD-A 72
61
Enoksasin KY
62
Levofloksasin Oral KY
62.1
Levfoloksasin Parenteral UD-A 72
63
Norfloksasin KY
64
Ofloksasin Oral KY
64.1
Ofloksasin Parenteral UD-A 72
65
Pefloksasin Oral KY
65.1
Pefloksasin Parenteral KY
66
Moxifloksasin Oral KY
66.1
Moxifloksasin Parenteral UD-A 72
67
Lomefloksasin KY
6-
ANTøSTAFøLOKOKAL
ANTøBøYOTøKLER
A)
ANTøSTAFøLOKOKAL PENøSøLøNLER
68 Flukloksasilin KY
69 Nafsilin UD
B) GLøKOPEPTøD ANTøBøYOTøKLER
70 Vankomisin EHU
71 Teikoplanin
EHU APAT’TA KY
(bakÕnÕz 7/b)
72 Basitrasin KY
73 Polimiksin B KY
74 Kolistin ve Türevleri KY
C) DøöER ANTøSTAFøLOKOKAL ANTøBøYOTøKLER
75 Fusidik Asit ve TuzlarÕ KY
76 Mupirosin KY
77 Linezolid EHU
7- ANSAMøSøNLER
77 Rifabutin UD
78 Rifamisin KY
79 Rifampisin KY
8- SULFONAMøD ANTøBøYOTøKLER VE TRøMETOPRøM
KOMBøNASYONLARI
80 Sulfisoxazole KY
81 Sulfadiazin KY
82 Sulfametoksipridazin KY
83 Sulfametoksazol KY
84 Trimetoprim KY
85 Trimetoprim Sulfametoksazol KY
9-ANTøANAEROBøK ETKøLø ANTøBøYOTøKLER
86 Metronidazol Parenteral KY
87 Metronidazol (üre kombinasyonlarÕ dahil) KY
88 Ornidazol KY
89 Seknidazol KY
90 Tinidazol KY
10-ANTøFUNGAL ANTøBøYOTøKLER
91 Amfoterisin B (Klasik) UD-A 72
92 Kaspofungin
(madde 12.7.23.
esaslarÕna uygun
olarak)
93 Flukonazol Parenteral UD-A 72
93.1 Flukonazol Oral ve Di÷er FormlarÕ KY
94 Itrakonazol UD
95 Ketokonazol KY
96 Lipid Komplex Amfoterisin B
(madde 12.7.23.
esaslarÕna uygun
olarak)
97 Lipozomal Amfoterisin B
(madde 12.7.23.
esaslarÕna uygun
olarak)
98 Terbinafin KY
99 Griseofulvin KY
100 Varicanazole
(madde 12.7.23.
esaslarÕna uygun
olarak)
101 Sertakonazole KY
102 Nistatin (Tetrasiklinle kombine úekli dahil) KY
103 Natamisin (Pimarisin) KY
104 Mikonazol KY
105 Oksikonazol KY
106 øzokonazol KY
11-ANTøVøRAL øLAÇLAR
A) HIV/AIDS TEDAVøSøNDE KULLANILAN SPESøFøK øLAÇLAR
107 Abacavir EHU
108 Stavudin EHU
110 Zalsitabin EHU
113 øndinavir EHU
114
Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonlarÕ
dahil)
EHU
115 Nevirapin EHU
116 Ritonavir (Lopinavir kombinasyonlarÕ dahil) EHU
117 Zidovudin (Lamivudin kombinasyonlarÕ dahil) EHU
B) DøöER ANTøVøRALLER
118 Asiklovir Oral KY
118.1 Asiklovir Parenteral EHU
119 Famsiklovir UD
120 Gansiklovir EHU
121 Valasiklovir UD
122 Lamivudin 100 mg UD
123 Ribavirin UD
124 Didanozin EHU
125 Efavirenz EHU
126 Adefovir
(12.7.13. madde
esaslarÕna göre)
127 Zanamivir EHU*
128 Oseltamivir UD*
129 Brivudine Oral UD
12-ANTøTÜBERKÜLOZ øLAÇLAR *
130
Etambutol (øzonikotinik Asit Hidrazidi ile
kombinasyonlarÕ dahil)
KY
131
øzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve
Etambutol kombinasyonlarÕ dahil)
KY
132 P-Aminosalisilik Asit ve TuzlarÕ UD
133 Pirazinamid KY
134 Etionamid UD
135 Sikloserin UD
136 Tiasetazon UD
137 Morfozinamid KY
138 Protionamid UD
139 Rifabutin UD
140 Rifampisin KY
141 Streptomisin KY
* Tedavi baúlangÕcÕnda UD veya Verem Savaú Dispanserlerinde yazÕlmasÕ durumunda ve
idamesinde KY
13- DøöERLERø
142 Üriner Antiseptikler KY
143
Fosfomisin
KY
144 Nimesulid, Etodolak 400 mg UD (topikal preparatlarÕ, KY)
145 Morfin, Petidin UD
146 Rosiglitazon, Pioglitazon,
Glukagon, ønsulin
Dahiliye, Çocuk HastalÕklarÕ,
Kardiyoloji ile Aile Hekimli÷i
uzman hekimleri veya bu
hekimlerden biri tarafÕndan
çÕkarÕlan ilaç kullanÕm raporuna
dayanÕlarak tüm hekimlerce
yazÕlabilir.
147 Fenofibrat, Gemfibrozil,
Atorvastatin, Lovastatin,
Simvastatin, Fluvastatin,
Provastatin, Rosuvastatin,
Kolestramin
a) Statin dÕúÕndaki lipid düúürücü
ilaçlar, trigiliserit düzeyinin
300’ün ( Diabetes Mellitus
hastalarÕnda 150) üstünde oldu÷u
durumlarda,
b) Statinler için LDL düzeyinin
160’Õn ( Diabetes Mellitus, Akut
koroner sendrom ve geçirilmiú
MI’da 130) üstünde oldu÷u
durumlarda sadece (01x01)
dozda,
- Dahiliye, çocuk hastalÕklarÕ,
kardiyoloji, kalp damar
cerrahisi, nöroloji ile aile
hekimli÷i uzman
hekimlerinden birinin
düzenledi÷i, ilaca baúlama
kriterlerinin belirtildi÷i ilaç
kullanÕm raporuna
dayanÕlarak iki yÕl süreyle
tüm hekimlerce,
- Raporsuz reçete edilmesi
halinde ise, tüm hekimlerce
her altÕ ayda bir yapÕlan
tetkik sonuçlarÕnÕn bir
örne÷inin her reçeteye
eklenmesi kaydÕyla yazÕlÕr.
- LDL düzeyinin; yukarÕda
“b” maddesinde belirtilen
hastalÕklarÕ olan hastalar
haricindeki kiúilerde,
100’ün altÕna düúmesi
halinde idame doza geçilir
veya doz azaltÕlarak kesilir.
148 Alfuzosin,Tamsulosin,
Terazosin
UD, raporla tüm hekimlerce
149 ørbesartan, Kandesartan,
Losartan, Telmisartan,
Valsartan, Rilmeniden,
Moksonidin, Olmesartan
Dahiliye, kardiyoloji, kalp damar
cerrahisi, nöroloji, aile hekimli÷i,
anestezi, genel cerrahi, kadÕn
hastalÕklarÕ ve do÷um, gö÷üs
hastalÕklarÕ, acil tÕp uzman
hekimlerinden birinin düzenledi÷i
ilaç kullanÕm raporuyla tüm
hekimlerce
150 Apomorfin UD, raporla tüm hekimlerce
151 Finasterid UD (Saç dökülmesi için
kullanÕlan formu hariç, bu form
ödenmemektedir), raporla tüm
hekimlerce
152 Pantoprozol, Esomeprazol,
Rabeprazol
øki ay süreyle di÷er proton pompa
inhibitörleri ile tedavi görmesine
ra÷men iyileúme sa÷lanamadÕ÷Õ
ikinci ayÕn sonundaki endoskopi
raporuyla belgelenen hastalarda;
øç hastalÕklarÕ, Aile hekimli÷i,
Genel Cerrahi uzman hekimi
tarafÕndan reçete edilir. AltÕncÕ ay
sonunda hasta de÷erlendirilir ve
gerekti÷inde, aynÕ protokole göre
tedavisi yapÕlÕr. Bu hususlar
reçetede belirtilir.
153
Suni gözyaúÕ
Göz hastalÕklarÕ uzman hekimi
veya bu hekimin bulundu÷u heyet
raporuyla tüm hekimlerce
154 Kortikosteroidli tek doz göz
damlalarÕ
Göz hastalÕklarÕ uzman hekimi
veya bu hekimin bulundu÷u heyet
raporuyla tüm hekimlerce
155 Oksimetolon øç hastalÕklarÕ ve Çocuk
hastalÕklarÕ uzman hekimi veya
bu hekimlerden birinin bulundu÷u
heyet raporuyla tüm hekimlerce
156 Disülfiram Psikiyatri uzmanÕ veya bu
hekimin bulundu÷u heyet
raporuyla tüm hekimlerce
157 Kabergolin UD veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
158 Kenodoksikolik Asit øç hastalÕklarÕ ve Genel cerrahi
uzmanÕ veya bu hekimlerden
birinin bulundu÷u heyet raporuyla
tüm hekimlerce
159 Entakapon ve
kombinasyonlarÕ
Nöroloji uzmanÕ tarafÕndan veya
bu uzmanÕn bulundu÷u sa÷lÕk
kurulu raporu ile tüm hekimlerce
160 Allantoin + heparin +
excractum cepae
UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
161 Demir-Dextran UD ve diyaliz sertifikalÕ hekimler
162 Deferoksamin metansülfonat øç hastalÕklarÕ, Çocuk hastalÕklarÕ
uzman hekimi veya bu
hekimlerden birinin bulundu÷u
heyet raporuyla tüm hekimlerce
163 Lizürid Maleat UD veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
164 Pimekrolimus Cilt HastalÕklarÕ, pediatri uzman
ve pediatri yan dal uzmanlarÕ
veya bu hekimlerden birinin
bulundu÷u heyet raporuyla tüm
hekimlerce
165 Amifostin Kemoterapi ve radyoterapide
raporla
166 Üre içeren preparatlar øç hastalÕklarÕ, Dermatoloji,
Çocuk hastalÕklarÕ, Aile
hekimleri, Diyaliz SertifikalÕ
hekimler veya bu hekimlerden
birinin bulundu÷u heyet raporuyla
tüm hekimlerce
167 Fondaparinux Ortopedi uzmanÕnca
168 Deferipron Eriúkin veya Çocuk Hematoloji
uzmanÕnÕn bulundu÷u sa÷lÕk
kurulu raporu ile tüm hekimlerce
169
Kollojen UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
170
8- Metoksipsoralen UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
171
øloprost trometamol
Üniversite, E÷itim ve AraútÕrma
Hastanelerinde tanÕyÕ do÷rulayan
resmi kurumca onaylanmÕú
görüntüleme tetkik raporlarÕ
eklenmiú; Ortopedi, Genel
Cerrahi, Kardiyoloji ve Çocuk
Kardiyoloji veya Kalp Damar
Cerrahi Uzman Hekimlerinden
birinin bulundu÷u sa÷lÕk kurulu
raporu ile yalnÕzca Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õnca izin verilen
endikasyonlarda kullanÕlabilir.
172
Modafinil UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
173
Pergolid mezilat Nöroloji uzmanÕ veya bu uzmanÕn
bulundu÷u heyet raporu ile tüm
hekimlerce
174
Pramipexol Hidroklorür Nöroloji uzmanÕ veya bu uzmanÕn
bulundu÷u heyet raporu ile tüm
hekimlerce
175
Bornaprin Hidroklorür Nöroloji uzmanÕnÕn yer aldÕ÷Õ
heyet raporu ile tüm hekimlerce
176
Dornaz alfa YalnÕzca kistik fibrozisli
hastalarda E÷itim ve AraútÕrma
Hastanelerinin verdi÷i heyet
raporu ile tüm hekimlerce
177
Ranitidin Bizmut Sitrat UD veya heyet raporu ile tüm
hekimlerce
178
Ropinirol Nöroloji uzmanÕnÕn yer aldÕ÷Õ
heyet raporu ile tüm hekimlerce
179
Tolterodine-L Üroloji ve Nöroloji (eriúkin ve
çocuk), pediatri, kadÕn do÷um,
pediatrik cerrahi FTR geriatri
180
Oksibutinin
181
Trospiyum
pediatrik cerrahi, FTR, geriatri
uzman hekimlerince reçete
edilebilir. Sa÷lÕk kurulu
raporlarÕnda üroloji ve nöroloji
(eriúkin ve çocuk) uzmanlarÕ
bulunmak zorundadÕr. Heyet
raporuyla tüm hekimlerce
yazÕlabilir.
182
Naferalin Asetat UD, heyet raporuyla tüm
hekimlerce
183
Testosteron Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi
Uzman hekimlerince veya bu
hekimlerden birinin bulundu÷u
heyet raporuyla bütün hekimlerce
184
Ursedoksikolik Asit øç hastalÕklarÕ ve genel cerrahi
uzman hekimlerince veya bu
hekimlerden birinin bulundu÷u
heyet raporuyla bütün hekimlerce
185
Demir III hidroksit Sükroz UD ve diyaliz sertifikalÕ
hekimlerce
186
Tagaserod maleat Gastroenteroloji veya øç
hastalÕklarÕ uzman hekimlerince
veya bu hekimlerden birinin
bulundu÷u heyet raporuyla bütün
hekimlerce
187
Potasyum sitrat (5 mEq ve
2,4277 gram)
Nefroloji ve üroloji uzman
hekimlerince, bu hekimlerin
bulundu÷u ilaç kullanÕm raporu
ile tüm hekimlerce
NOT: Antibiyotiklerin topik formlarÕ bu hükümler dÕúÕndadÕr.
AÇIKLAMALAR:
1. KY: KÕsÕtlama olmayan antibiyotikler.
2. UD: KullanÕmÕ için uzman doktorun reçete edilmesi gereken ilaçlar.
3. UD*: KullanÕmÕ için yalnÕzca Enfeksiyon, øç hastalÕklar, KBB, Aile Hekimli÷i ve Çocuk
HastalÕklarÕ UzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir.
4. EHU*: Böbrek yetmezli÷i, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve
immünsupresif tedavi alanlara bu hastalÕklar kurul raporunda belirtilmek kaydÕyla.
5. EHU: (ENFEKSøYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon
hastalÕklarÕ uzmanÕnÕn (EHU) yazabilece÷i, EHU’nÕn olmadÕ÷Õ yerlerde øç HastalÕklarÕ UzmanÕnÕn
yazabilece÷i, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon HastalÕklarÕ UzmanÕ olmadÕ÷Õ yerlerde Çocuk
HastalÕklarÕ UzmanÕnÕn yazabilece÷i antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonlarÕ dahilinde kullanÕlmak kaydÕyla) iç hastalÕklarÕ ve çocuk
hastalÕklarÕ uzmanlarÕ tedaviye baúlayabilir, ancak takip eden ilk iú günü, bu uzmanlar tarafÕndan
yazÕlan reçetenin EHU tarafÕndan onaylanmasÕ zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirledi÷i kurallar ve/veya protokollere uygun olarak
enfeksiyon hastalÕklarÕ uzmanÕ aranmaksÕzÕn hastayÕ tedavi etmekte olan uzman hekim tarafÕndan da
yazÕlabilecektir.
6. A–72: Reçete edilme için EHU onayÕ gerekmeyen, ancak, aynÕ ilaç 72 saatten daha uzun
süre kullanÕlacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayÕnÕn alÕnmasÕ gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için, Enfeksiyon HastalÕklarÕ UzmanÕ olmayan yerlerde, øç HastalÕklarÕ ve
Çocuk HastalÕklarÕ UzmanÕ onayÕ yeterlidir.
7. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTøBøYOTøK TEDAVøSø”
Bu uygulama, hastanÕn ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun oldu÷unu gösteren “APAT”
ibaresinin reçetede belirtilmesi ile iúleme alÕnÕr.
A–72 kapsamÕndaki ilaçlardan biri kullanÕldÕktan sonra di÷erleri EHU olmaksÕzÕn peú peúe
kullanÕlamaz.
APAT uygulamasÕna aúa÷Õdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapÕlabilece÷i
merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapÕlabilir.
b. HastanÕn enfeksiyonunun APAT’a uygun oldu÷unu belgeleyen EHU’ nun da içinde
bulundu÷u bir sa÷lÕk kurulu raporu ile KY
8. Cerrahi proflakside kullanÕlmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60,
60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacÕyla ancak “AçÕklama 5” úartlarÕ
dahilinde kullanÕlabilir)
NOT: Bu liste, ilaçlarÕn etken maddeleri dikkate alÕnarak düzenlenmiú olmakla birlikte Bedeli
Ödenecek ølaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacÕn ödenmesi mümkün de÷ildir.
EK-2/B
SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALøNDE BEDELLERø ÖDENECEK øLAÇLAR
1. Active protein-C (Madde 12.7.22’ye göre)
2. Amfoterisin-B formlarÕ, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formlarÕ) (Madde 12.7.23’e göre)
3. Antihuman lenfosit globulinler
4. Aztreonam, Vankomisin, ømipenem, Meropenem, Linezolid.
5. Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin
Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin
(EHU APAT'TA KY), Gansiklovir (Kanser HastalarÕnda, Tüberküloz HastalarÕnda, Bronúektazide,
Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek HastalarÕnda, Nefrotik Sendromda,
Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanÕmÕ gerektiren immün bozuklu÷u
olan hastalarda, Kronik Karaci÷er HastalÕklarÕnda, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenido÷an
bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte, yatarak tedavide baúlanan antibiyoti÷in hastaneden
çÕkÕúta devamÕ gerekti÷inde bu ilaçlarÕn antibiyotik tablosunda belirtilen úartlarda ayaktan
verilebilecektir.)
6. ørrigasyon solüsyonlarÕ
7. Amiodarone Ampul
8. Dopamin
9. Dobutamin
10. Droperidol ve Midazolam (klinik úartlarda yapÕlacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldü÷ü
takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)
11. Fenitoinler (ampul formlarÕ)
12. Human Albumin (Madde 12.7.13 esaslarÕna göre)
13. ønterlökinler
14. øntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarÕnda rapora dayanÕlarak ayaktan verilir)
15. Karbakol
16. Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarÕna göre)
17. Muromonap-CD3
18. Nitrogliserin paranteral
19. Nitroprussit
20. Nöromuskuler kavúak bloke edici ilaçlar
21. Paranteral antifungal
22. Paranteral beta-blokerler
23. Paranteral peptik ülser ilaçlarÕndan proton pompa inhibitörleri ve H2 reseptör antagonistleri
24. Servikal prostaglandinler
25. Surfaktanlar
26. Streptopal
27. Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye
ve acil tÕp uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir)
28. Tedavide KullanÕlan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)
29. Traneksamik asit parenteral formlarÕ (hemofili hastasÕnda ayaktan tedavide de ödenir)
30. Gözde kullanÕlan viskoelastikler
31. Terlipresin
32. Dekstemedetomidin
33. Aprotinin
34. Fondaparinux
35. Faktör VIIa (Madde 12.7.27-A’ya göre)
36. Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre)
37. øntravenöz parasetamol
38. Fibrinojen ve kombinasyonlarÕ
NOT: Bu liste, ilaçlarÕn etken maddeleri dikkate alÕnarak düzenlenmiú olmakla birlikte Bedeli Ödenecek ølaçlar
Listesinde (EK–2/D) yer almayan herhangi bir ilacÕn ödenmesi mümkün de÷ildir.
EK-2/C
AYAKTAN TEDAVøDE SAöLIK KURULU RAPORU
øLE VERøLEBøLECEK øLAÇLAR
1. ømmünsupresifler
2. Betanekol
3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)
4. Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4’te ve sklerodermaya ba÷lÕ
pulmoner hipertansiyonda
5. Büyüme hormonlarÕ (Madde 12.7.6’ya göre)
6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol
7. Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)
8. Corynebacterium parvum
9. Danazol
10. Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce de reçete
edilebilir.)
11. Donepezil HCI (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir.)
12. Edrofonyum
13. Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)
14. Ezetimib: Kardiyoloji, iç hastalÕklarÕ, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanÕnÕn bulundu÷u
sa÷lÕk kurulu raporu ile statinlerle sonuç alÕnamayan veya karaci÷er toksisitesinin baúladÕ÷Õ
vakalarda, bu durumun sa÷lÕk kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanÕlan statin dozunun
azaltÕlmasÕ koúuluyla kullanÕlabilir.
15. Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)
16. Fentanyl Transdermal TTS
17. Gabapentin (Nöroloji, nöroúirurji, pediatri, endokrinoloji uzmanlarÕnca reçete edilir).
18. Galantamine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir)
19. Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonlarÕ) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar
(Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.3.1 maddesindeki hükümler
geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanÕ hekimlerce de reçete edilebilir)
20. Granisetron parenteral
21. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün
serumlarÕ hariç)
22. Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonlarÕ gibi ;
Madde 12.7.8’e göre)
23. ømmünglobulinler
24. ønterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)
25. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim, vb.)
26. Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik
over ve hirsutismus endikasyonlarÕ dÕúÕnda ödenmez)
27. Memantine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir)
28. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksikli÷i
tedavisinde, 18 yaú altÕnda, tedavi úemasÕnÕ içeren, çocuk/eriúkin psikiyatrisi uzmanÕnÕn
bulundu÷u sa÷lÕk kurulu raporuna dayanÕlarak, çocuk/eriúkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi,
nöroloji ve çocuk hastalÕklarÕ uzmanlarÕnca yazÕlabilir
29. Ondansetron parenteral
30. Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)
31. Parenteral Asiklovir
32. Parenteral Zidowudin
33. Periton ve hemodiyaliz solüsyonlarÕ
34. Raloxifen (Maddeler 12.7.14 ve 12.7.17’ye göre)
35. Rivastigmin (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir)
36. Siproteron acetate (düúük doz kombine preparatlar hariç)
37. Somatostatin ve analoglarÕ
38. Paranteral Triptanlar (Madde 12.7.19’a göre)
39. Sülfosalazin ve mesalazin
40. Tropisetron parenteral
41. Vazopresin
42. Verteporfirin
43. Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarÕ tarafÕndan reçete edilebilir)
44. AltÕn PreparatlarÕ (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
45. Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
46. ønfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
47. Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
48. Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
49. Alerji aúÕlarÕ (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
50. Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
51. Sevelamer (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanlarÕn katÕldÕ÷Õ ilaç raporu ile)
52. Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)
53. Klopidogrel (Madde 12.7.15’e göre)
54. Metabolik hastalÕklarda kullanÕlan mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
55. Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)
56. Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)
57. Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)
58. Özel amaçlÕ tÕbbi mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
59. Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)
60. Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)
61. Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)
62. Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)
63. Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)
NOT: Bu liste, ilaçlarÕn etken maddeleri dikkate alÕnarak düzenlenmiú olmakla birlikte Bedeli
Ödenecek ølaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacÕn ödenmesi mümkün de÷ildir.
K
a
m
u
N
o
:
G
ü
n
c
e
l

B
a
r
k
o
d
Ü
r
ü
n

A
d
ı
E
s
k
i

B
a
r
k
o
d
-
1
E
s
k
i

B
a
r
k
o
d
-
2
E d e e r ( B e n z e r ) Ü r ü n G r u b u
Y ü z d e 2 2 b a r a j ı i ç i n 5 a y l ı k
s ü r e n i n b a l a t ı l a c a ı s a t ı i z n i
t a r i h i
B a z n d i r i m O r a n ı
R e f e r a n s F i y a t a G ö r e A z a l t m a
R
u
h
s
a
t
T
a
r
i
h
i
K
D
V
'
l
i
P
e
r
a
k
e
n
d
e
F
i
y
a
t
ı
3
.
2
4
Y
T
L
'
d
e
n
F
A
Z
L
A
i
s
e
K
D
V
'
l
i
P
e
r
a
k
e
n
d
e
F
i
y
a
t
ı
3
.
2
4
Y
T
L
'
d
e
n
A
Z
i
s
e
2
0
0
6
'
d
a

6

Y
a

ı
n
ı
D
o
l
d
u
r
u
y
o
r
s
a
,

b
u

t
a
r
i
h
t
e
n
s
o
n
r
a
2 0 0 6 d a d e i i m t a r i h i n d e n
s o n r a k i i n d i r i m
E c z a c ı i n d i r i m O r a n ı ( T e b l i i n
1 4 . 1 . m a d d e s i n e g ö r e )
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
7
5
7
8
6
9
9
7
8
8
6
8
0
2
3
2
%
1
.
5

G
L
I
S
I
N


3
.
0
0
0

M
L

I
R
R

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
5
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
4
4
3
%
1
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
7
6
%
1
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
0
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
0
0
%
1
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
8
3
%
1
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
0
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
5
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
9
4
%
1
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
5
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
4
2
9
%
1
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
2
5
%
1
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
0
8
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
1
8
%
1
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
5
9
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
4
5
0
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
5
3
5
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
5
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
7
3
3
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S

Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
3
5
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
6
6
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S

Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
3
6
E
2
0
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
3
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
4
5
3
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
4
9
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
5
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
3
2
%
1
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
6
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
3
8
%
1
0

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
0
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
4
5
%
1
0

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
0
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
1
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
6
3
%
1
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
5
6
%
1
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
0
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
4
1
2
%
1
0

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
1
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
4
3
6
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
2
1
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
1
9
2
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
5
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
2
6
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S

Z

E
)
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
1
9
0
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S

Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
5
3
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
2
5
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
3
8
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S

Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
5
4
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
5
5
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S

Z
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
2
6
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
2
9
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
9
6
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
0
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
6
0
2
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
8
7
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
5
2
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
2
0
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
7
0
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
5
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
6
9
%
1
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
0
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
2
9
%
1
0

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(

B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
2
4
%
1
0

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S

Z

E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
3
8
%
1
7
.
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
3
3
%
1
7
.
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
3
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
0
6
%
2
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
E
K
-
2
/
D
B
E
D
E
L

Ö
D
E
N
E
C
E
K

L
A
Ç
L
A
R

L

S
T
E
S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
0
4
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
9
3
%
2
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
2
4
%
2
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
1
7
%
2
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
2
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
5
2
8
%
2
0

D
E
X

1
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
4
8
%
2
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
3
1
%
2
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
5
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
6
2
%
2
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
6
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
5
5
%
2
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
3
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
5
1
1
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
4
5
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
4
0
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S

Z

E
)
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
4
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
8
4
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
3
2
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
6
2
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S

Z

E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
3
3
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
4
5
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S

Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
8
5
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
3
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
5
3
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
4
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
2
9
9
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
6
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
8
6
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
1
3
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
3
1
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
8
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
9
7
9
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
5
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
2
0
%
2
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
9
0
%
2
0

D
E
X

S
U
D
A
K
I

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
1
5
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
0
6
%
2
0

D
E
X

S
U
D
A
K
I

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
5
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
4
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
2
4
5
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L


1
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6

L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
5
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
2
2
1
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L


1
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
6
8
6
9
9
5
3
5
6
8
1
2
5
2
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L


1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
2
1
4
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L


5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
2
3
8
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L


5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
9
0
7
4
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
3
0
7
2
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
0
5
5
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
0
6
2
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
0
5
6
E
2
1
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
6
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
5
4
2
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
7
4
0
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
1
1
6
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
1
2
3
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
1
1
7
E
2
1
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
2
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
2
5
5
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
3
6
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
2
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
3
1
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
2
0
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
1
3
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
2
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
7
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
8
2
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
1
4
E
2
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
9
9
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
2
1
E
2
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
1
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
9
1
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
2
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
3
3
6
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
4
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
2
4
8
%
2
0

M
A
N
N
I
T
O
L

S
U
D
A
K
I

S
O
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

T
O
R
B
A
)
E
2
1
6
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
6
9
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
9
1
3
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L


1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
0
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
9
1
6
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L


1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
7
5
7
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
1
6
3
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
1
5
0
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
2
5
5
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
2
4
9
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
4
3
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
7
6
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
4
8
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
5
5
9
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

S
O
D
Y
U
M

K
L
O
R
U
R

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
1
4
9
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

S
O
D
Y
U
M

K
L
O
R
U
R

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
8
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
2
4
8
%
3

H
I
P
E
R
T
O
N
I
K

S
O
D
Y
U
M

K
L
O
R
U
R

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
1
0
5
%
3
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
9
9
%
3
0

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
1
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
6
2
7
%
3
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
6
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
2
0
%
3
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
1
3
%
3
0

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
2
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
6
4
1
%
3
0

D
E
X

1
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
8
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
4
4
%
3
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
0
9
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
3
7
%
3
0

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
3
7
%
3
0

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
1
6
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
8
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
4
4
%
3
0

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
6
8
%
3
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
5
1
%
3
0

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
3
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
6
1
0
%
3
0

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
5
3
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
4
6
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
E
T
L
I

(
E
C
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
4
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
6
3
4
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
5
2
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
6
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
5
7
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
4
9
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
7
9
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
5
0
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
0
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
5
2
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
4
7
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
0
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
6
0
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
1
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
3
0
5
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
8
2
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
5
1
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
3
1
6
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
5
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
0
7
5
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
1
6
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
3
6
8
%
3
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
5
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
4
4
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
0
1
6
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
6
0
1
1
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
7
1
2
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E

)
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
7
5
0
6
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
1
2
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
1
5
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
5
3
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
1
6
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
5
0
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
2
8
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
2
2
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
8
0
1
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
1
4
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
9
5
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
2
1
%
5

D
E
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
9
0
1
2
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
3
0
1
0
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
0
1
2
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
0
4
3
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
0
1
3
E
3
1
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
3
9
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
2
0
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
0
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
3
2
3
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

T
O
R
B
A

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
2
6
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
D
0
8
.
0
7
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
1
9
%
5

D
E
X

1
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
1
4
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
5
1
1
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
7
1
9
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
1
1
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
5
9
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
1
1
2
E
3
1
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
3
5
4
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
F
L
E
X

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
5
1
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
4
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
4
0
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
3
3
%
5

D
E
X

1
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
1
7
7
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
1
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
1
8
4
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

(
P
O
L
I
F
A
R
M
A

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
5
1
8
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
0
1
3
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
2
1
7
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
4
1
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
2
1
8
E
3
1
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
6
8
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
3
6
1
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

T
O
R
B
A

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
5
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
6
4
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
5
7
%
5

D
E
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
6
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
1
3
%
5

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
5
1
4
%
5

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
6
0
6
%
5

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
0
6
4
%
5

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
0
8
8
%
5

D
E
X

5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
0
6
5
E
3
1
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
3
3
7
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
1
4
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
6
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
0
1
7
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
l
i

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
1
9
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E

)
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
0
1
5
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A

)
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
1
5
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
1
8
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
3
1
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
1
9
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
2
1
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
1
6
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
4
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
1
5
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
7
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
8
8
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
8
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
1
9
1
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
3
1
8
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
7
9
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
7
7
1
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
2
0
7
%
5

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
8
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
0
9
2
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
2
1
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
7
9
8
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
7
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
7
5
7
5
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
7
9
2
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
7
4
0
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
2
1
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
6
9
6
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
7
4
1
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
6
9
3
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
7
9
3
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
8
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
2
0
6
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
1
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
8
9
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
4
4
2
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
5
3
5
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
2
1
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
1
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
5
4
2
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
0
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
1
9
9
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
7
8
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
1
9
4
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
0
7
7
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
4
6
4
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
4
6
7
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
4
6
4
E
2
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
6
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
4
4
3
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
2
4
6
8
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
7
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
4
9
5
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
3
4
6
5
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
8
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
1
9
0
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
1
9
9
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
4
3
5
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
0
0
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
5
1
1
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I
)
E
2
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
0
2
8
6
9
9
6
0
6
6
9
0
5
2
8
%
5

D
E
X

L
A
K
T
A
T

R
I
N
G
E
R

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
2
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


1
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
7
9
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
6
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


1
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
0
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
3
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
1
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
4
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


2
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
2
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
1
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
3
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
7
5
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L


5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
0
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
7
3
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

1
5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
5
4
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
0
4
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
1
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
5
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
1
1
E
3
2
0
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
3
8
6
9
9
5
3
5
6
9
0
7
1
2
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0

M
L

S
O
L

(
K
A
N
S
U
K

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
1
2
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
0
4
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
1
2
5
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
2
0
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
0
4
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
8
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
7
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
1
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
4
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
9
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
7
1
E
3
2
0
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
7
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
4
9
E
3
2
0
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
2
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
0
8
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
0
4
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
7
1
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
0
3
8
6
9
9
6
0
6
6
9
1
7
2
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
2

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
P
O
L
I

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
2
0
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
5
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
6
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


1
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
4
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
2
5
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


1
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
6
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
3
2
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


1
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
7
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
4
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


2
5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
8
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
1
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


5
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
8
9
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
8
5
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L


5
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
1
3
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

%
0
.
3
0

K
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
7
8
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
7
5
3
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L


S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
0
4
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
9
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
2
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
6
0
4
2
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
7
4
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
9
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
3
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
4
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
3
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
7
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
0
7
5
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

2
5
0

M
L


S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
3
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
5
5
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
0
7
5
E
3
1
9
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
0
5
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

5
0
0

M
L


S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
1
1
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
0
5
5
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
8
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
1
1
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
1
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
8
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
6
0
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
8
8
E
3
1
9
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
8
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
1
5
E
3
1
9
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
6
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
1
6
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
1
9
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
4
7
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
4
0
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
1
9
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
1
3
2
%
5

D
E
X
+
%
0
.
4
5

N
A
C
L
+
%
0
.
3

K
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
0
3
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
2
1
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
7
3
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
1
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
2
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
2
2
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
2
1
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
6
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
7
2
3
E
2
1
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
6
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
7
3
0
E
2
1
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
5
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
1
3
8
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
1
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
6
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
3
7
4
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
1
0
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
2
1
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
1
0
1
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
5
9
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
6
0
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
1
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
6
3
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
2
1
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
6
1
6
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
6
4
E
2
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
6
9
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
A
C
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
4
6
1
E
2
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
3
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
1
2
1
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
2
1
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
4
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
3
6
7
%
5

D
E
X
+
%
0
.
9

N
a
C
l

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
2
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
9
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
6
1
5
8
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L


S
E
T
L
I


T
O
R
B
A

)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
1
1
5
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
8
1
1
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
7
6
4
3
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
6
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
9
0
3
6
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
3
0
3
4
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

1
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
2
1
5
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
2
8
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
1
2
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
1
7
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
2
1
3
%
5

F
R
U
K
T
O
Z

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
9
1
8
6
9
9
5
3
5
6
9
2
0
1
3
%
5

M
A
N
N
I
T
O
L


3
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
9
9
2
8
6
9
9
5
3
5
6
9
1
0
1
6
%
5

M
A
N
N
I
T
O
L


3
.
0
0
0

M
L

S
O
L


(
K
A
N
S
U
K

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
6
9
%
5
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
1
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
7
9
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
6
4
%
5
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
1
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
5
6
%
5
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
1
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
8
6
%
5
0

D
E
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
4
5
7
E
3
1
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
7
6
1
/
2

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
8
0
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
7
1
1
/
2

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
8
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
3
4
1
/
3

I
S
O
D
E
X
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
2
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
7
9
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
4
1
1
/
3

I
S
O
D
E
X
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
2
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
0
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
3
4
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
7
2
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

2
5
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
2
3
5
E
3
2
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
0
7
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
3
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
1
7
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
L
I
)
E
3
2
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
4
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
6
2
3
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
0
5
1
8
E
3
2
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
5
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
9
0
1
/
3

I
Z
O
D
E
K
S

5
0
0

M
L

S
O
L

(
E
C
Z

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
8
6
9
9
5
5
6
6
9
1
5
0
8
E
3
2
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
8
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
5
7
0
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
2
0
6
8
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

2
5
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
8
3
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
2
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
4
1
8
5
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
8
8
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
2
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
3
8
6
9
9
7
8
8
6
9
8
1
8
3
1
/
3

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
E
3
2
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
3
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
7
2
1
/
4

I
S
O
D
E
X
O
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
2
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
4
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
8
9
1
/
4

I
S
O
D
E
X
O
L

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
2
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
5
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
5
8
1
/
4

I
S
O
D
E
X
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
L
I
)
E
3
2
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
6
8
6
9
9
5
0
8
6
9
0
5
6
5
1
/
4

I
S
O
D
E
X
O
L

5
0
0

M
L

S
O
L

(
I
E

S
E
T
S
I
Z
)
E
3
2
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
2
9
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
0
2
3
1
/
4

I
Z
O
M
I
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
2
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
4
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
7
2
9
1
/
4

I
Z
O
M
I
X

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
2
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
0
1
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
0
9
0
1
/
4

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L

E
)
E
3
2
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
0
9
5
1
/
4

I
Z
O
M
I
X

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
3
2
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
0
5
8
6
9
9
7
8
8
6
9
1
1
2
2
1
/
6

M
O
L
A
R

S
O
D

L
A
K
T
A
T

1
.
0
0
0
M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
8
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
0
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
5
0
1
/
6

M
O
L
A
R

S
O
D

L
A
K
T
A
T

5
0
0

M
L

S
O
L

(

B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
6
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
8
2
8
1
/
6

M
O
L
A
R

S
O
D
Y
U
M

L
A
K
T
A
T

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
7
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
5
5
1
/
6

M
O
L
A
R

S
O
D
Y
U
M

L
A
K
T
A
T

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
E
2
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
0
9
8
6
9
9
6
4
3
7
5
0
0
3
2
5
-
F
L
U
O
R
O
U
R
A
C
I
L

B
I
O
S
Y
N

5
0
M
G
/
M
L


5

M
L

1

A
M
P
E
1
2
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
0
8
6
9
9
6
4
3
7
5
0
0
8
7
5
-
F
L
U
O
R
O
U
R
A
C
I
L

D
B
L

5
0
M
G
/
M
L


2
0

M
L

1

A
M
P
E
1
2
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
1
8
6
9
9
6
4
3
7
5
0
0
5
6
5
-
F
L
U
O
R
O
U
R
A
C
I
L

D
B
L

5
0
M
G
/
M
L

1
0

M
L

1

A
M
P
E
1
2
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
2
8
6
9
9
5
1
0
7
7
0
1
1
8
5
-
F
L
U
O
R
O
U
R
A
C
I
L

E
B
E
W
E

5
0
M
G
/
M
L


1
0

M
L

1

F
L
K
E
1
2
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
3
8
6
9
9
5
1
0
7
7
0
1
2
5
5
-
F
L
U
O
R
O
U
R
A
C
I
L

E
B
E
W
E

5
0
M
G
/
M
L

2
0

M
L

1

F
L
K
E
1
2
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
4
8
6
9
9
7
1
5
7
7
1
3
6
1
5
-
F
U

E
N
J

5
0
M
G
/
M
L

5

M
L


1
0

F
L
K
E
1
2
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
6
8
6
9
9
6
5
0
6
9
1
5
4
0
A
B
E
L
C
E
T

1
0
0

M
G

2
0

M
L

I

V

F
L
K
1
1
%
-
3
,
5
6
%
7
,
4
4
%
0
,
4
4
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
6
2
8
6
9
9
7
2
6
0
1
4
1
0
5
A
B
I
L
I
F
Y

1
0

M
G

2
8

T
A
B
L
E
T
4
%
0
8
.
0
9
.
2
0
0
5
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
6
3
8
6
9
9
7
2
6
0
1
4
1
5
0
A
B
I
L
I
F
Y

1
5

M
G

2
8

T
A
B
L
E
T
4
%
0
8
.
0
9
.
2
0
0
5
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
6
4
8
6
9
9
7
2
6
0
1
4
3
0
3
A
B
I
L
I
F
Y

3
0

M
G

2
8

T
A
B
L
E
T
4
%
-
2
8
,
9
7
0
8
.
0
9
.
2
0
0
5
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
7
8
6
9
9
6
3
1
0
9
2
4
3
4
A
C
C
O
L
A
T
E

2
0

M
G

2
8

F
T
B
E
3
3
4
B
4
%
2
1
.
0
3
.
2
0
0
0
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
2
1
.
0
3
.
2
0
0
6
1
1
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
8
8
6
9
9
7
8
6
0
9
0
0
9
5
A
C
C
O
L
A
T
E

2
0

M
G

5
6

F
T
B
8
6
9
9
6
3
1
0
9
2
5
3
3
E
3
3
4
B
4
%
-
1
3
,
6
9
%
2
1
.
0
3
.
2
0
0
0
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
2
1
.
0
3
.
2
0
0
6
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
1
9
8
6
9
9
7
5
6
0
9
1
3
6
7
A
C
C
U
Z
I
D
E

2
0

M
G
/
1
2
.
5

M
G

3
0

F
T
B
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
3
5
8
6
9
9
5
3
2
0
9
5
7
6
3
A
C
C
U
Z
I
D
E

F
O
R
T

2
0

/
2
5

M
G
.
3
0

F
I
L
M

K
A
P
L
I

T
A
B
L
E
T
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
3
8
6
9
9
5
1
6
0
1
5
3
5
0
A
C
E
R
I
L
I
N

1
0

M
G

2
0

T
B
E
0
3
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
4
8
6
9
9
5
1
6
0
1
5
3
4
3
A
C
E
R
I
L
I
N

2
0

M
G

2
0

T
B
E
0
3
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
5
8
6
9
9
5
1
6
0
1
5
3
3
6
A
C
E
R
I
L
I
N

5

M
G

2
0

T
B
E
0
3
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
6
8
6
9
9
5
0
4
7
9
0
0
1
6
A
C
E
T
Y
L
C
H
O
L
I
N
U
M

O
P
H
T
A
L
M
I
C
U
M

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
7
8
6
9
9
5
8
7
0
2
1
8
3
0
A
C
E
T
Y
L
C
Y
S
T
E
I
N

6
0
0

M
G

T
R
O
M

1
0

E
F
F

T
B
E
2
5
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
8
8
6
9
9
5
8
7
0
2
2
4
0
0
A
C
E
T
Y
L
C
Y
S
T
E
I
N

6
0
0

M
G

T
R
O
M

2
0

E
F
F

T
B
E
2
5
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
2
9
8
6
9
9
5
5
9
0
1
0
0
1
5
A
C
I
D
R
I
N
E

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
3
4
8
6
9
9
6
2
5
9
6
0
0
2
2
A
C
T
-
H
I
B

1
0

M
C
G

1

E
N
J

(
A
S
I
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
3
6
8
6
9
9
5
2
2
5
7
1
1
8
5
A
C
T
I
D
E
M

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
3
7
8
6
9
9
5
2
2
5
7
5
1
7
6
A
C
T
I
F
E
D

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
2
2
5
7
5
0
2
2
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
3
8
8
6
9
9
5
2
2
0
1
5
2
4
5
A
C
T
I
F
E
D

6
0
/
2
.
5

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
9
1
8
0
8
6
9
9
6
9
3
7
9
0
0
2
6
A
C
T
I
L
Y
S
E

1
0

M
G

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
8
1
8
6
9
9
6
9
3
7
9
0
0
3
3
A
C
T
I
L
Y
S
E

2
0

M
G

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
3
9
8
6
9
9
6
9
3
7
9
0
0
1
9
A
C
T
I
L
Y
S
E

5
0

M
G

/
5
0

M
L

2

F
L
K

(
T
E
D
A
V
I

S
E
T
I
)
1
1
%
-
8
,
8
4
%
2
,
1
6
%
0
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
9
1
8
2
8
6
9
9
6
9
3
7
9
0
0
4
0
A
C
T
I
L
Y
S
E

5
0

M
G

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
1
%
1
0
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
0
8
6
9
9
5
6
1
3
4
0
0
8
7
A
C
T
I
N
O
M
A

%
3

3
0

G
R

J
E
L
E
0
1
4
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
1
8
6
9
9
6
7
6
0
9
0
6
1
7
A
C
T
I
V
E
L
L
E

1
/
0
.
5

M
G

2
8

F
T
B
1
1
%
-
0
,
1
0
%
1
0
,
9
0
%
3
,
9
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
3
8
6
9
9
8
0
9
0
9
0
5
2
1
A
C
T
O
N
E
L

3
5

M
G

4

F
T
B
4
%
-
0
,
0
1
%
1
0
.
0
4
.
2
0
0
3
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
4
8
6
9
9
8
0
9
0
9
0
4
2
2
A
C
T
O
N
E
L

5

M
G

2
8

F
T
B
4
%
-
0
,
0
2
%
1
2
.
1
1
.
2
0
0
1
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
6
8
6
9
9
6
7
6
7
7
0
4
9
6
A
C
T
R
A
P
I
D

H
M

1
0
0

I
U
/
M
L

1
0

M
L

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
5
%
1
0
,
9
5
%
3
,
9
5
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
4
8
8
6
9
9
6
7
6
9
5
0
3
4
8
A
C
T
R
A
P
I
D

H
M

P
E
N
F
I
L
L

1
0
0

I
U
/
M
L

3

M
L

5

K
A
R
T
U
S
1
1
%
-
9
,
5
8
%
1
,
4
2
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
0
8
6
9
9
6
7
6
9
5
0
3
5
5
A
C
T
R
A
P
I
D

N
O
V
O
L
E
T

1
0
0

I
U
/
M
L

3

M
L

5

K
A
L
E
M
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
1
8
6
9
9
5
3
2
0
9
4
1
0
0
A
C
U
I
T
E
L

2
0

M
G

2
0

F
T
B
8
6
9
9
7
5
6
0
9
1
3
5
0
8
6
9
9
7
5
6
0
9
1
3
3
6
1
1
%
-
0
,
0
8
%
1
0
,
9
2
%
3
,
9
2
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
6
5
8
6
9
9
5
3
2
0
9
5
7
4
9
A
C
U
I
T
E
L

4
0

M
G

F

L
M

K
A
P
L
I

T
A
B
L
E
T
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
2
8
6
9
9
5
3
2
0
9
4
0
5
6
A
C
U
I
T
E
L

5

M
G

2
0

F
T
B
8
6
9
9
7
5
6
0
9
1
3
0
5
1
1
%
-
0
,
1
4
%
1
0
,
8
6
%
3
,
8
6
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
3
8
6
9
9
7
0
4
6
1
1
2
7
2
A
C
U
L
A
R

%
0
.
5

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
8
6
9
9
5
1
4
6
1
1
2
7
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
4
8
6
9
9
5
7
8
3
5
0
0
1
7
A
C
Y
L

%
5

1
0

G
R

K
R
E
M
E
0
0
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
8
8
6
9
9
5
4
6
0
3
1
8
7
0
A
D
A
L
A
T

C
R
O
N
O

3
0

M
G

2
0

K
O
N
T

S
A
L

T
B
1
1
%
-
7
,
6
5
%
3
,
3
5
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
5
9
8
6
9
9
5
4
6
0
3
2
2
9
7
A
D
A
L
A
T

C
R
O
N
O

6
0

M
G

2
0

K
O
N
T

S
A
L

T
B
1
1
%
-
1
0
,
4
2
%
0
,
5
8
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
2
8
6
9
9
5
3
8
9
5
4
5
0
7
A
D
A
N
T

2
5

M
G
/
2
.
5

M
L

1

K
U
L
L

H
A
Z
I
R

S
I
R
I
N
G
A
E
2
8
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
3
8
6
9
9
5
3
8
9
5
4
5
1
4
A
D
A
N
T

2
5

M
G
/
2
.
5

M
L

3

K
U
L
L

H
A
Z
I
R

S
I
R
I
N
G
A
E
2
8
9
A
1
1
%
1
2
,
3
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
4
8
6
9
9
7
5
3
9
5
0
0
1
8
A
D
A
T
O
C
E
L

%
2

I
N
T
R
A
O
C
U
L
A
R
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
5
8
6
9
9
6
3
0
7
6
7
5
0
0
A
D
D
A
M
E
L
-
N

1
0

M
L

2
0

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
6
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
2
6
6
A
D
E
C
A
L

G
R
A
N
U
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
8
8
6
9
9
5
0
4
0
1
0
0
2
2
A
D
E
L
P
H
A
N
-
E
S
I
D
R
E
X

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
6
9
8
6
9
9
5
8
7
5
7
1
8
5
4
A
D
E
P
I
R
O
N

2
5
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
6
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
0
8
6
9
9
5
8
7
0
1
1
8
6
2
A
D
E
P
I
R
O
N

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
1
6
7
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
1
8
6
9
9
5
8
7
7
5
1
8
8
1
A
D
E
P
I
R
O
N

5
0
0

M
G
/
M
L

2

M
L

1
0

A
M
P
E
1
6
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
2
8
6
9
9
5
8
7
7
5
1
8
7
4
A
D
E
P
I
R
O
N

5
0
0

M
G
/
M
L

2

M
L

1
0
0

A
M
P
E
1
6
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
3
7
3
8
6
9
9
5
8
7
7
5
1
8
9
8
A
D
E
P
I
R
O
N

5
0
0

M
G
/
M
L

5

M
L

5

A
M
P
E
1
6
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
4
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
0
3
9
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
2

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
)
E
0
7
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
5
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
4
1
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
2

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
6
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
1
8
8
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
2

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
)
E
0
7
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
7
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
4
7
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
2

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
7
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
7
9
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
5
8
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
2

M
G
/
1
M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
3
8
2
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
6
5
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
4

M
G
/
1
M
L

1

M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
8
3
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
0
1
5
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
4

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
)
E
0
7
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
8
4
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
1
9
5
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
4

M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
)
E
0
7
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
8
6
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
7
2
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
4

M
G
/
1
M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
3
8
8
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
5
4
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
/
4
M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
7
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
0
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
0
5
3
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
)
E
0
7
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
1
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
2
7
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
2
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
1
7
1
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
)
E
0
7
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
3
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
8
5
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
M
G
/
1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
7
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
5
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
0
3
4
A
D
R
E
N
A
L
I
N

1
M
G
/
1
M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
7
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
3
9
8
8
6
9
9
5
2
4
7
9
0
0
1
0
A
D
R
I
B
L
A
S
T
I
N
A

1
0

M
G

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
3
9
9
8
6
9
9
5
2
4
7
9
0
5
1
5
A
D
R
I
B
L
A
S
T
I
N
A

5
0

M
G

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
3
8
6
9
9
5
4
5
3
8
1
7
9
2
A
D
V
A
N
T
A
N

1
5

G
R

Y
A
G
L
I

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
4
8
6
9
9
5
4
5
3
5
0
3
2
3
A
D
V
A
N
T
A
N

3
0

G
R

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
5
8
6
9
7
5
2
9
3
8
0
0
4
5
A
D
V
A
N
T
A
N

3
0

G
R

P
O
M
8
6
9
9
5
4
5
3
8
0
3
3
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
7
8
6
9
9
5
7
2
1
5
0
0
4
0
A
D
V
I
L

L
I
Q
U
I
-
G
E
L

2
0
0

M
G

1
0
'
S

K
P
8
6
9
9
5
7
2
1
9
0
0
1
5
1
1
%
-
2
1
,
5
3
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
8
8
6
9
9
5
7
2
1
5
0
0
5
7
A
D
V
I
L

L
I
Q
U
I
-
G
E
L
S

2
0
0

M
G

2
0
'
S

K
P
8
6
9
9
5
7
2
1
9
0
0
2
2
E
0
2
6
D
1
1
%
-
1
7
,
1
5
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
0
9
8
6
9
9
5
7
2
1
5
0
0
3
3
A
D
V
I
L

L
I
Q
U
I
-
G
E
L
S

2
0
0

M
G

4
0
'
S

K
P
8
6
9
9
5
7
2
1
9
0
0
3
9
E
0
2
6
D
1
1
%
-
1
1
,
9
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
0
8
6
9
9
7
9
0
5
7
0
6
0
6
A
E
R
I
U
S

0
.
5

M
G
/
M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
4
%
-
0
,
1
2
%
0
9
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
8
8
%
3
,
8
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
1
8
6
9
9
7
9
0
0
9
0
5
8
6
A
E
R
I
U
S

5

M
G

2
0

F
T
B
4
%
-
4
,
6
1
%
2
9
.
0
7
.
2
0
0
3
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
2
8
6
9
9
5
5
2
5
4
0
0
1
4
A
E
R
O
D
I
O
L

1
5
0

M
C
G

6
0

D
O
Z

D
O
Z

A
Y
A
R
L
I

N
A
S
A
L

S
P
R
E
Y
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
3
8
6
9
9
5
5
6
5
2
0
0
1
2
A
E
R
R
A
N
E

V
O
L
A
T
I
L

1
0
0

M
L

S
O
L
E
3
0
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
4
1
4
8
6
9
9
6
9
9
7
5
1
0
1
4
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
0
.
5

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
2
2
,
2
8
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
5
8
6
9
9
6
9
9
7
7
1
0
5
0
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
0
.
5

3
0

M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
6
9
9
7
5
1
0
5
2
1
1
%
-
4
3
,
6
8
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
6
8
6
9
9
6
9
9
7
5
1
0
2
1
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
1

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
3
0
,
2
4
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
7
8
6
9
9
6
9
9
7
7
1
0
6
7
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
1

3
0

M
L

1

F
L
K
1
1
%
-
4
3
,
8
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
8
8
6
9
9
6
9
9
7
5
1
0
3
8
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
2

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
3
0
,
8
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
1
9
8
6
9
9
6
9
9
7
5
1
0
4
5
A
E
T
H
O
X
Y
S
K
L
E
R
O
L

%
3

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
3
3
,
8
4
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
0
8
6
9
9
6
7
1
0
2
0
0
1
5
A
F
E
B
R
Y
L

1
6

E
F
F

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
1
8
6
9
9
5
7
0
5
7
0
0
6
2
A
-
F
E
R
I
N

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
2
8
6
9
9
5
7
0
1
5
0
0
1
1
A
-
F
E
R
I
N

3
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
3
8
6
9
9
5
7
0
0
9
0
0
5
8
A
-
F
E
R
I
N

F
O
R
T
E

6
5
0
/
4

M
G

3
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
4
8
6
9
9
5
7
0
2
4
0
0
2
6
A
-
F
E
R
I
N

H
O
T

5
0
0
/
6
0

M
G

G
R
A
N
U
L

1
0

P
O
S
E
T
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
5
8
6
9
9
5
7
0
5
7
0
1
4
7
A
-
F
E
R
I
N

P
L
U
S

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
6
8
6
9
9
5
7
0
0
9
0
1
1
9
A
-
F
E
R
I
N

S
I
N
U
S

2
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
2
7
8
6
9
9
6
4
9
0
1
0
0
1
7
A
F
R
O

2
5

M
G

4
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
2
8
6
9
9
6
3
6
7
6
9
1
0
2
A
G
G
R
A
S
T
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

5
0

M
L

1

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
1
%
2
9
.
0
9
.
1
9
9
9
1
3
,
0
0
%
3
,
9
9
%
1
3
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
3
8
6
9
9
5
5
9
2
0
0
0
1
0
A
G
I
O
L
A
X

1
0
0

G
R

G
R
A
N
U
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
4
8
6
9
9
7
2
9
0
9
0
1
2
0
A
G
N
U
C
A
S
T
O
N

4
0

M
G

3
0

F
T
B
4
%
-
1
2
,
4
9
%
1
9
.
1
0
.
2
0
0
0
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
1
9
.
1
0
.
2
0
0
6
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
5
8
6
9
9
6
2
3
0
9
0
0
6
6
A
G
R
E
T
I
K

2
5
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
7
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
7
8
6
9
9
6
5
0
9
8
2
0
0
6
A
I
M
A
F
I
X
-
D
.
I


5
0
0

I
U

1

F
L
K

(
O
N
K
O
)
8
6
9
9
7
1
5
9
8
1
7
8
4
E
1
4
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
3
8
8
6
9
9
6
1
7
5
2
0
1
5
9
A
I
R
O
M
I
R

1
0
0

M
C
G
/
D
O
Z

2
0
0

D
O
Z

I
N
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
1
8
6
9
9
5
4
7
0
1
0
0
8
9
A
K
I
N
E
T
O
N

2

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
2
8
6
9
9
5
4
7
7
5
0
3
3
6
A
K
I
N
E
T
O
N

5

M
G
/
M
L

1

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
3
8
6
9
9
5
1
6
3
5
5
6
1
6
A
K
L
O
V
I
R

%
5

1
0

G
R

K
R
E
M
E
0
0
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
4
8
6
9
9
5
1
6
0
1
5
6
0
2
A
K
L
O
V
I
R

2
0
0

M
G

2
5
T
B
E
0
0
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
5
8
6
9
9
5
1
6
7
0
5
6
2
6
A
K
L
O
V
I
R

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
7
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
6
8
6
9
9
5
1
6
0
1
5
6
3
3
A
K
L
O
V
I
R

8
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
0
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
4
9
8
6
9
9
7
0
8
3
4
0
0
3
1
A
K
N
I
L
O
X

%
2

3
0

G
R

J
E
L
1
1
%
-
7
,
7
4
%
3
,
2
6
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
0
8
6
9
9
7
0
8
3
4
0
0
4
8
A
K
N
I
L
O
X

%
4

3
0

G
R

J
E
L
E
1
3
7
A
1
1
%
-
7
,
1
5
%
3
,
8
5
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
2
8
6
9
9
6
2
9
7
5
0
0
1
8
A
K
R
O
F
O
L
L
I
N
E

5
0
.
0
0
0

I
U
/
M
L

1
M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
5
8
6
9
9
5
4
0
0
9
1
0
1
6
A
K
S
E
F

2
5
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
6
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
6
8
6
9
9
5
4
0
2
7
0
5
0
3
A
K
S
E
F

2
5
0

M
G

I
M
/
I
V

1

F
L
K
E
0
6
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
7
8
6
9
9
5
4
0
0
9
1
0
2
3
A
K
S
E
F

5
0
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
6
2
A
1
1
%
1
6
,
6
4
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
8
8
6
9
9
5
4
0
0
9
1
0
3
0
A
K
S
E
F

5
0
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
6
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
5
9
8
6
9
9
5
4
0
2
7
0
5
1
0
A
K
S
E
F

7
5
0

M
G

I
V
/
I
M

1

F
L
K
E
0
6
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
6
4
8
6
9
9
5
4
1
7
9
0
0
1
7
A
K
T
I
B
O
L

1
.
0
0
0

M
C
G

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
6
5
8
6
9
9
5
4
1
1
5
0
0
1
9
A
K
T
I
B
O
L

1
.
0
0
0

M
C
G

5
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
6
7
8
6
9
9
5
7
8
5
7
0
0
1
9
A
L
A
R
I
N

1

M
G
/
M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
7
8
7
0
0
0
2
7
E
0
3
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
6
9
8
6
9
9
5
7
8
0
1
0
0
3
4
A
L
A
R
I
N

1
0

M
G

2
0

T
B
E
0
3
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
7
0
8
6
9
9
7
0
2
9
8
0
3
1
8
A
L
B
A

%
2
0

1
0
0

M
L

F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
B
I
E
M
)
E
2
1
3
E
1
1
%
1
2
,
1
5
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
7
1
8
6
9
9
6
5
4
7
7
0
8
7
6
A
L
B
U
M
A
N

B
E
R
N
A

%
2
0

1
0
0

M
L

F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
B
E
R
N
A
)
E
2
1
3
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
7
2
8
6
9
9
6
5
4
7
7
0
8
6
9
A
L
B
U
M
A
N

B
E
R
N
A

%
2
0

5
0

M
L

1

F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
B
E
R
N
A
)
E
2
1
3
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
8
1
8
6
9
9
7
1
5
9
8
1
8
0
7
A
L
B
U
M
I
N
A

U
M
A
N
A
-
I
S
I

%
2
5

5
0

M
L

1

F
L
K

(
K
O
C
S
E
L
)
E
2
1
3
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
8
3
8
6
9
9
7
3
8
9
8
0
0
3
0
A
L
B
U
M
I
N
A
R

%
2
0

5
0

M
L

1

F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
F
A
R
M
A
-
T
E
K
)
E
2
1
3
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
8
6
8
6
9
9
5
3
8
9
8
3
5
3
8
A
L
B
U
M
I
N
-
L
F
B

%
2
0

1
0
0

M
L

1
F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
E
R
-
K
I
M
)
E
2
1
3
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
8
7
8
6
9
9
5
3
8
9
8
3
5
2
1
A
L
B
U
M
I
N
-
L
F
B

%
2
0

5
0

M
L

1

F
L
K

(
H
U
M

A
L
B
U
M
I
N
-
E
R
-
K
I
M
)
E
2
1
3
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
0
8
6
9
9
5
0
4
0
1
0
2
0
6
A
L
C
A
C
Y
L


2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
1
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
1
7
2
A
L
C
A
I
N
E

%

0
.
5

1
5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
2
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
2
7
1
A
L
C
O
N

B
S
S

(
D
E
N

T
U
Z

C
O
Z

)

1
5

M
L

I
R
R
I
G

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
3
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
2
8
8
A
L
C
O
N

B
S
S

(
D
E
N

T
U
Z

C
O
Z

)

2
5
0

M
L

I
R
R
I
G

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
4
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
2
9
5
A
L
C
O
N

B
S
S

(
D
E
N

T
U
Z

C
O
Z

)

5
0
0

M
L

I
R
R
I
G

S
O
L
8
6
9
9
6
9
6
6
1
0
0
6
2
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
5
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
2
0
2
A
L
C
O
N

B
S
S

P
L
U
S

(
D
E
N

T
U
Z

C
O
Z

)

2
5
0


M
L

I
R
R
I
G

S
O
L
8
6
9
9
6
9
6
6
1
0
0
5
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
4
9
6
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
2
2
6
A
L
C
O
N

B
S
S

P
L
U
S

(
D
E
N

T
U
Z

C
O
Z

)

5
0
0


M
L

I
R
R
I
G

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
7
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
0
1
4
A
L
D
A
C
T
A
Z
I
D
E

2
5

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
8
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
1
6
8
A
L
D
A
C
T
A
Z
I
D
E

5
0

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
4
9
9
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
0
3
8
A
L
D
A
C
T
O
N
E

1
0
0

M
G

1
6

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
0
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
0
2
1
A
L
D
A
C
T
O
N
E
-
A

2
5

M
G

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
1
8
6
9
9
5
8
6
3
5
0
0
1
6
A
L
D
A
R
A

%
5

K
R
E
M

0
.
2
5

G
R

1
2

S
A
S
E
4
%
-
2
2
,
1
0
%
2
1
.
1
1
.
2
0
0
2
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
2
8
6
9
9
5
1
0
7
5
3
1
2
8
A
L
D
O
L
A
N

1
0
0

M
G
/
2

M
L

2

M
L

2
5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
5
0
3
8
6
9
9
5
1
0
7
5
3
1
1
1
A
L
D
O
L
A
N

1
0
0

M
G
/
2

M
L

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
4
8
6
9
9
6
3
6
0
9
0
1
0
7
A
L
D
O
M
E
T

2
5
0

M
G

5
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
5
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
0
7
3
A
L
E
R
G
O
F
T
A
L

1
0

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
6
8
6
9
9
5
8
6
0
1
0
0
7
1
A
L
E
R
M
A
L

1
0

M
G

1
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
7
8
6
9
9
6
3
3
0
9
0
8
0
3
A
L
E
V
E

2
2
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
7
6
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
8
8
6
9
9
6
3
3
0
9
0
2
5
4
A
L
E
V
E

3
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
0
9
8
6
9
9
5
8
2
7
7
0
1
6
0
A
L
E
X
A
N

1
.
0
0
0

M
G
/
2
0

M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
5
8
2
7
5
0
0
7
0
E
2
5
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
0
8
6
9
9
5
8
2
7
7
0
1
4
6
A
L
E
X
A
N

1
0
0

M
G
/
5

M
L

1
0

F
L
K
8
6
9
9
5
8
2
7
5
0
0
5
6
E
2
5
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
1
8
6
9
9
5
8
2
7
7
0
1
3
9
A
L
E
X
A
N

4
0

M
G
/
2

M
L

3
0

F
L
K
8
6
9
9
5
8
2
7
5
0
0
4
9
E
2
5
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
2
8
6
9
9
5
8
2
7
7
0
1
5
3
A
L
E
X
A
N

5
0
0

M
G
/
2
5

M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
5
8
2
7
5
0
0
6
3
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
3
8
6
9
9
5
0
8
0
9
0
3
1
0
A
L
F
A
M
E
T

2
5
0

M
G

3
0

F
T
B
8
6
9
9
5
0
8
0
9
0
0
1
3
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
4
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
8
3
A
L
F
A
S
I
D

1

G
R

I
M

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
6
0
8
E
0
0
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
5
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
3
8
A
L
F
A
S
I
D

1

G
R

I
M
/
I
V

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
3
0
1
E
0
0
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
6
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
6
9
A
L
F
A
S
I
D

2
5
0

M
G

I
M

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
4
0
0
E
0
0
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
7
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
1
4
A
L
F
A
S
I
D

2
5
0

M
G

I
M
/
I
V

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
1
0
3
E
0
0
6
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
8
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
2
2
1
A
L
F
A
S
I
D

2
5
0

M
G
/
5

M
L

4
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
5
2
0
2
8
0
3
0
0
E
0
0
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
1
9
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
2
1
4
A
L
F
A
S
I
D

2
5
0

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
5
2
0
2
8
0
1
0
2
E
0
0
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
0
8
6
9
9
5
1
7
0
1
0
1
1
8
A
L
F
A
S
I
D

3
7
5

M
G

1
0

T
B
8
6
9
9
5
1
7
0
9
0
0
5
9
8
6
9
9
5
2
0
0
1
0
1
0
5
E
0
0
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
1
8
6
9
9
5
1
7
0
1
0
1
2
5
A
L
F
A
S
I
D

3
7
5

M
G

1
4

T
B
8
6
9
9
5
1
7
0
9
0
0
6
6
E
0
0
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
2
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
7
6
A
L
F
A
S
I
D

5
0
0

M
G

I
M

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
5
0
9
E
0
0
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
3
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
2
1
A
L
F
A
S
I
D

5
0
0

M
G

I
M
/
I
V

1

F
L
K
8
6
9
9
5
2
0
2
7
0
2
0
2
E
0
0
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
4
8
6
9
9
5
1
7
0
9
0
0
1
1
A
L
F
A
S
I
D

7
5
0

M
G

1
0

F
T
B
8
6
9
9
5
2
0
0
9
0
9
0
9
E
0
0
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
5
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
3
0
7
A
L
F
A
S
I
L
I
N

1

G
R

1

F
L
K
E
0
0
5
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
6
8
6
9
9
5
1
7
0
1
0
1
0
1
A
L
F
A
S
I
L
I
N

1

G
R

1
6

T
B
E
0
0
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
2
8
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
1
0
9
A
L
F
A
S
I
L
I
N

2
5
0

M
G

1

F
L
K
E
0
0
5
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
0
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
2
0
7
A
L
F
A
S
I
L
I
N

2
5
0

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
1
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
2
0
8
A
L
F
A
S
I
L
I
N

5
0
0

M
G

1

F
L
K
E
0
0
5
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
2
8
6
9
9
5
1
7
1
5
0
2
0
3
A
L
F
A
S
I
L
I
N

5
0
0

M
G

1
6

K
P
E
0
0
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
3
8
6
9
9
5
1
8
2
7
0
3
0
6
A
L
F
O
X
I
L

1

G
R

1

F
L
K
E
0
0
3
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
4
8
6
9
9
5
1
8
0
1
0
4
0
7
A
L
F
O
X
I
L

1

G
R

1
5

T
B
E
0
0
3
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
5
8
6
9
9
5
1
8
2
8
0
1
0
7
A
L
F
O
X
I
L

1
2
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
3
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
7
8
6
9
9
5
1
8
2
7
0
1
0
8
A
L
F
O
X
I
L

2
5
0

M
G

F
L
K
E
0
0
3
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
8
8
6
9
9
5
1
8
2
8
0
2
0
6
A
L
F
O
X
I
L

2
5
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
3
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
3
9
8
6
9
9
5
1
8
2
7
0
2
0
7
A
L
F
O
X
I
L

5
0
0

M
G

1

F
L
K
E
0
0
3
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
0
8
6
9
9
5
1
8
0
1
0
1
0
0
A
L
F
O
X
I
L

5
0
0

M
G

1
6

T
B
E
0
0
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
1
8
6
9
9
5
5
9
3
8
0
0
1
9
A
L
G
E
S
A
L

%
1
0

4
0

G
R

P
O
M
E
1
1
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
2
8
6
9
9
5
5
9
3
8
0
0
2
6
A
L
G
E
S
A
L

S
U
R
A
C
T
I
V
E

4
0

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
4
8
6
9
9
5
5
8
3
7
0
0
1
1
A
L
G
O

W
A
X

T
U
P

5
0

G

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
5
8
6
9
9
5
5
8
0
1
0
0
1
6
A
L
G
O
-
B
E
B
E

1
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
6
8
6
9
9
6
2
2
0
1
0
0
1
0
A
L
G
O
P
A
N

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
7
8
6
9
9
5
5
8
1
2
0
0
1
2
A
L
G
O
P
I
R
I
N

2
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
4
9
8
6
9
9
5
5
8
3
7
0
0
2
8
A
L
G
O
V
A
X


4
0

G
R

V
A
Z
O

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
5
0
8
6
9
9
6
7
3
2
6
1
1
3
3
A
L
I
M
T
A

5
0
0

M
G

1

F
L
K
4
%
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
5
1
8
6
9
9
5
7
8
0
1
0
0
1
0
A
L
I
N

5
0

M
G

2
0

T
B
E
1
9
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
5
2
8
6
9
9
5
4
8
9
9
0
4
6
5
A
L
I
T
R
A
Q

T
O
Z

7
6

G
R
'

L
I
K

6

P
O
S
E
T
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
5
3
8
6
9
9
5
3
0
0
1
0
0
1
0
A
L
J
I
L

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
5
8
8
6
9
9
5
4
6
0
7
0
8
7
9
A
L
K
A
-
S
E
L
T
Z
E
R

1
0

E
F
F

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
6
0
8
6
9
9
5
2
2
0
9
2
0
1
7
A
L
K
E
R
A
N

2

M
G

2
5

T
B
8
6
9
9
5
0
7
0
9
2
0
1
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
6
2
8
6
9
9
7
1
5
2
7
1
7
9
3
A
L
K
Y
L
O
X
A
N

5
0
0

M
G

1

F
L
K
E
1
1
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
5
6
5
8
6
9
9
7
0
2
6
1
1
0
8
3
A
L
L
E
R
G
O
-
C
O
M
O
D

%
2

1
0

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
E
2
6
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
6
6
8
6
9
9
7
0
2
5
4
1
0
5
2
A
L
L
E
R
G
O
-
C
O
M
O
D

%
2

1
5

M
L

N
A
Z
A
L

S
P
R
E
2
6
8
B
1
1
%
-
2
,
6
8
%
8
,
3
2
%
1
,
3
2
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
6
7
8
6
9
9
7
0
2
6
1
1
0
1
4
A
L
L
E
R
G
O
C
R
O
M

%
2

1
0

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
E
2
6
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
6
9
8
6
9
9
7
8
3
5
4
0
2
1
0
A
L
L
E
R
G
O
D
I
L

0
.
1
4

M
G

1
0

M
L

N
A
Z
A
L

S
P
R
E
Y
8
6
9
9
5
0
8
5
4
0
0
1
3
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
0
8
6
9
7
0
4
0
5
0
6
1
0
8
A
L
L
E
R
G
O
V
I
T

A
+
B

B
A
S
L
A
N
G
I
C

S
E
T
I

4
.
5

M
L

2

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
5
7
1
8
6
9
7
0
4
0
5
0
6
1
1
5
A
L
L
E
R
G
O
V
I
T

B

I
D
A
M
E

S
E
T
I

4
.
5

M
L

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
5
7
2
8
6
9
9
5
3
1
5
7
0
2
3
0
A
L
L
E
R
J
I
N

1
0

M
G
/
4

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
2
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
3
8
6
9
9
5
2
7
0
9
3
5
6
9
A
L
L
E
R
S
E
T

1
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
6
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
4
8
6
9
9
5
2
7
0
9
3
7
0
5
A
L
L
E
R
S
E
T

1
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
6
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
5
8
6
9
9
5
2
7
5
9
3
7
4
8
A
L
L
E
R
S
E
T

1
0

M
G
/
M
L

2
0

M
L

D
A
M
L
A
E
0
6
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
6
8
6
9
9
5
2
7
5
7
3
7
8
8
A
L
L
E
R
S
E
T

5

M
G
/
5

M
L

2
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
6
5
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
7
8
6
9
9
5
3
6
6
1
0
0
1
6
A
L
L
E
R
S
O
L

%
2

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
E
2
6
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
7
8
8
6
9
9
5
2
5
0
1
1
9
2
3
A
L
L
E
R
T
I
D
I
N

1
0

M
G

1
0

T
B
E
0
3
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
0
8
6
9
9
5
2
5
5
7
2
5
3
0
A
L
L
E
R
T
I
D
I
N

1
M
G
/
M
L
1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
3
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
1
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
1
2
7
A
L
L
O
G
U
T

1
0
0

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
2
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
1
1
0
A
L
L
O
G
U
T

1
0
0

M
G

5
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
3
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
1
0
3
A
L
L
O
G
U
T

3
0
0

M
G

5
0

T
B
E
0
7
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
4
8
6
9
9
5
3
0
0
1
0
0
5
8
A
L
L
O
P
I
N

5
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
6
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
1
8
2
A
L
L
O
-
U
R
I
K

3
0
0

M
G

5
0

T
B
E
0
7
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
8
8
6
9
9
5
4
9
0
8
0
0
1
1
A
L
M
A

5
0
0
/
1
0
0

6
0

P
A
S
T
I
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
8
9
8
6
9
9
5
4
0
0
1
0
1
0
9
A
L
M
I
Z
O
L

1
0

M
G

1
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
0
8
6
9
9
5
4
0
7
0
0
1
0
9
A
L
M
I
Z
O
L

6
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
1
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
1
1
0
A
L
O
M
I
D
E

%
0
.
1
(
1
.
7
8
0

M
G
/
M
L
)
5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
8
6
9
9
6
9
6
6
1
0
0
8
6
E
1
6
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
3
8
6
9
9
6
3
8
1
9
0
0
2
7
A
L
P
H
A

D
3

0
.
2
5

M
C
G

1
0
0

Y
U
M

J
E
L

K
P
8
6
9
9
6
3
8
1
9
0
0
5
7
E
2
3
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
5
8
6
9
9
6
3
8
1
9
0
0
1
0
A
L
P
H
A

D
3

0
.
2
5

M
C
G

5
0

Y
U
M

J
E
L

K
P
E
2
3
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
6
8
6
9
9
6
3
8
1
9
0
0
4
1
A
L
P
H
A

D
3

1
M
C
G

1
0
0

K
P
E
2
3
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
7
8
6
9
9
6
3
8
1
9
0
0
3
4
A
L
P
H
A

D
3

1
M
C
G

5
0

Y
U
M

J
E
L

K
P
E
2
3
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
8
8
6
9
9
7
2
9
7
9
1
0
1
0
A
L
P
H
A
C
H
Y
M
O
T
R
Y
P
S
I
N

5

M
G

E
N
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
5
9
9
8
6
9
9
7
0
4
6
1
1
4
2
5
A
L
P
H
A
G
A
N

%
0
.
2

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
4
%
-
1
1
,
1
2
%
2
9
.
0
5
.
2
0
0
0
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
2
9
.
0
5
.
2
0
0
6
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
0
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
9
7
A
L
S
U
C
R
A
L

1

G
R

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
1
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
8
0
A
L
S
U
C
R
A
L

1

G
R

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
2
8
6
9
9
5
4
0
1
7
0
2
0
9
A
L
T
I
Z
E
M
-
S
R

1
2
0

M
G

3
0

M
I
K
R

K
P
E
0
1
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
3
8
6
9
9
5
4
0
1
7
0
2
5
4
A
L
T
I
Z
E
M
-
S
R

6
0

M
G

3
0

M
I
K
R

K
P
E
0
1
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
8
3
8
6
9
9
5
0
5
7
6
2
8
2
1
A
L
T
U
Z
A
N

R
O
C
H
E

1
0
0

M
G
/
4

M
L

K
O
N
S

I
N
F

C
O
Z
E
L
T
I
S
I

I
C
E
R
E
N

F
L
K
4
%
2
2
.
1
2
.
2
0
0
5
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
8
4
8
6
9
9
5
0
5
7
6
2
8
3
8
A
L
T
U
Z
A
N

R
O
C
H
E

4
0
0

M
G
/
1
6

M
L

K
O
N
S

I
N
F

C
O
Z
E
L
T
I
S
I

I
C
E
R
E
N

F
L
K
4
%
2
2
.
1
2
.
2
0
0
5
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
4
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
1
7
5
A
L
U
G
O
N

K
O
M
P
O
Z
E

2
4

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
5
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
1
6
8
A
L
U
G
O
N

S
I
M
P
L
E

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
6
8
6
9
9
5
2
5
0
8
0
0
1
1
A
L
U
J
E
L

F
O
R
T
E

3
0

C
I
G

T
B
8
6
9
9
5
2
5
8
9
0
0
1
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
7
8
6
9
9
6
2
2
7
0
0
2
0
1
A
L
U
K
A
I
N

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
0
8
8
6
9
6
1
1
9
2
9
9
1
0
1
A
L
U
T
A
R
D

B
A
S
L
A
N
G
I
C

D
O
Z
U

5

M
L

4

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
6
0
9
8
6
9
6
1
1
9
2
9
9
1
0
5
A
L
U
T
A
R
D

D
E
V
A
M

D
O
Z
U

5

M
L

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
6
1
1
8
6
9
9
5
4
3
0
9
0
0
6
1
A
L
V
A
S
T
I
N

1
0

M
G

3
0

T
A
B
L
E
T
E
0
0
8
A
0
6
.
0
7
.
2
0
0
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
0
8
6
9
9
5
4
3
0
9
0
0
7
8
A
L
V
A
S
T
I
N

2
0

M
G


3
0

F
T
B
E
0
0
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
2
8
6
9
9
5
4
3
0
9
0
0
8
5
A
L
V
A
S
T
I
N

4
0

M
G

3
0

T
A
B
L
E
T
E
0
0
8
C
0
6
.
0
7
.
2
0
0
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
3
8
6
9
9
6
9
3
7
7
0
0
1
1
A
L
V
E
O
F
A
C
T

I
N
T
R
A
T
R
A
K
E
A
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
4
8
6
9
9
5
1
6
0
1
0
1
1
9
A
L
V
O
N

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
5
8
6
9
9
5
9
0
1
5
0
0
1
5
A
M
A
N
T
A
D
I
N

1
0
0

M
G

3
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
6
8
6
9
9
8
0
9
0
1
0
2
0
8
A
M
A
R
Y
L

1

M
G

3
0

C
E
N
T

T
B
8
6
9
9
5
2
6
0
1
0
2
0
8
E
2
6
4
A
1
1
%
-
0
,
0
7
%
1
0
,
9
3
%
3
,
9
3
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
7
8
6
9
9
8
0
9
0
1
0
2
1
5
A
M
A
R
Y
L

2

M
G

3
0

C
E
N
T

T
B
8
6
9
9
5
2
6
0
1
0
2
1
5
E
2
6
4
B
1
1
%
-
0
,
0
7
%
1
0
,
9
3
%
3
,
9
3
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
8
8
6
9
9
8
0
9
0
1
0
2
2
2
A
M
A
R
Y
L

3

M
G

3
0

C
E
N
T

T
B
8
6
9
9
5
2
6
0
1
0
2
2
2
E
2
6
4
C
1
1
%
-
1
7
,
7
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
1
9
8
6
9
9
8
0
9
0
1
0
2
3
9
A
M
A
R
Y
L

4

M
G

3
0

C
E
N
T

T
B
E
2
6
4
D
1
1
%
-
0
,
0
3
%
1
0
,
9
7
%
3
,
9
7
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
0
8
6
9
9
5
3
8
7
9
2
7
0
3
A
M
B
I
S
O
M
E

5
0

M
G

I
V

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
3
%
1
0
,
9
7
%
3
,
9
7
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
1
8
6
9
9
5
4
0
5
7
0
9
1
7
A
M
B
R
E
K
S

1
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
E
0
8
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
2
8
6
9
9
5
4
0
5
7
0
9
0
0
A
M
B
R
E
K
S

3
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
8
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
6
2
3
8
6
9
9
5
2
5
5
7
2
9
5
0
A
M
B
R
O
L

1
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
E
0
8
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
4
8
6
9
9
5
2
5
0
1
2
6
0
9
A
M
B
R
O
L

3
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
5
8
6
9
9
5
2
5
5
7
2
6
1
5
A
M
B
R
O
L

3
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
8
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
2
6
8
6
9
9
5
1
2
5
9
0
0
1
1
A
M
E
T
I
K

1
0
0

M
G
/
M
L

1
5

M
L

D
A
M
L
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
3
8
8
6
9
9
5
0
8
7
5
0
5
8
0
A
M
I
K
E
T
E
M

1
0
0
M
G
/
2
M
L

1

A
M
P

(
I
E
)
E
0
0
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
0
8
6
9
9
5
0
8
7
5
0
5
7
3
A
M
I
K
E
T
E
M

5
0
0
M
G
/
2
M
L

1

A
M
P

(
I
E
)
E
0
0
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
2
8
6
9
9
5
0
2
7
7
0
6
0
7
A
M
I
K
O
Z
I
T

1
0
0
M
G
/
2
M
L

1

F
L
K

(
E
C
Z
)
E
0
0
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
3
8
6
9
9
5
0
2
7
7
0
4
0
9
A
M
I
K
O
Z
I
T

5
0
0
M
G
/
2
M
L

1

F
L
K

(
E
C
Z
)
E
0
0
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
4
8
6
9
9
5
1
6
0
1
9
7
1
6
A
M
I
N
E
S
S

3
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
5
8
6
9
9
5
1
6
0
1
9
6
9
3
A
M
I
N
E
S
S
-
N

3
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
6
8
6
9
9
5
0
4
0
1
0
2
5
1
A
M
I
N
O
C
A
R
D
O
L

1
0
0

M
G

2
0

T
B
8
6
9
9
5
0
9
0
1
0
2
0
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
8
8
6
9
9
5
0
4
7
5
0
1
5
7
A
M
I
N
O
C
A
R
D
O
L

2
4
0
M
G
/
1
0
M
L

3

A
M
P
8
6
9
9
5
0
9
7
5
0
1
0
7
E
2
9
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
4
9
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
3
6
5
A
M
I
N
O
M
I
X
-
1

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
0
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
3
7
2
A
M
I
N
O
M
I
X
-
1

1
.
5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
1
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
3
8
9
A
M
I
N
O
M
I
X
-
1

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
2
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
4
0
9
A
M
I
N
O
M
I
X
-
2

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
3
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
4
1
6
A
M
I
N
O
M
I
X
-
2

1
.
5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
4
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
4
2
3
A
M
I
N
O
M
I
X
-
2

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
8
8
6
9
9
7
3
6
6
9
0
0
6
1
A
M
I
N
O
P
L
A
S
M
A
L

%
1
0

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
5
9
8
6
9
9
7
3
6
6
9
0
2
4
5
A
M
I
N
O
P
L
A
S
M
A
L

H
E
P
A

%
1
0

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
0
8
6
9
9
7
3
6
6
9
0
0
5
4
A
M
I
N
O
P
L
A
S
M
A
L
-
E

%
1
0

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
1
8
6
9
9
7
3
6
6
9
0
0
4
7
A
M
I
N
O
P
L
A
S
M
A
L
-
E

%
5

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
2
8
6
9
9
6
9
4
6
9
0
0
8
0
A
M
I
N
O
S
T
E
R
I
L

I
I

%
9
'
L
U
K

5
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
3
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
3
0
3
A
M
I
N
O
S
T
E
R
I
L

K
E

%
1
0

E
L
C

C
/
F
R
E
E

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
5
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
5
0
1
A
M
I
N
O
S
T
E
R
I
L

K
E
-
N
E
P
H
R
O

2
5
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
6
7
8
6
9
9
6
3
0
6
9
0
6
0
0
A
M
I
N
O
S
T
E
R
I
L

N
-
H
E
P
A

%
8

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
3
6
8
6
9
9
6
3
0
6
9
9
0
0
9
A
M
I
N
O
V
E
N

%
1
0

I
V

I
N
F
U
Z
Y
O
N

S
O
L
U
S
Y
O
N
U

5
0
0

M
L
1
1
%
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
1
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
2
0
1
A
M
I
N
O
V
E
N
O
S

N
-
P
E
D

%
1
0

1
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
2
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
2
1
8
A
M
I
N
O
V
E
N
O
S

N
-
P
E
D

%
1
0

2
5
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
3
8
6
9
9
6
3
0
6
9
1
1
0
2
A
M
I
N
O
V
E
N
O
S

N
-
P
E
D

%
6

1
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
4
8
6
9
9
5
0
2
0
1
2
8
7
5
A
M
L
O
D
I
S

1
0

M
G

2
0

T
B
E
0
0
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
5
8
6
9
9
5
0
2
0
1
2
8
2
0
A
M
L
O
D
I
S

5

M
G

2
0

T
B
E
0
0
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
7
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
2
3
6
A
M
L
O
K
A
R
D

1
0

M
G

3
0

T
B
E
0
0
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
7
9
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
2
2
9
A
M
L
O
K
A
R
D

5

M
G

3
0

T
B
E
0
0
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
0
8
6
9
9
5
8
0
0
1
0
0
9
1
A
M
L
O
V
A
S

1
0

M
G

2
0

T
B
E
0
0
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
1
8
6
9
9
5
8
0
0
1
0
0
7
7
A
M
L
O
V
A
S

5

M
G

2
0

T
B
E
0
0
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
2
8
6
9
9
5
2
5
2
7
2
9
0
4
A
M
O
K
L
A
V
I
N

1
.
2

G
R

I
V

1

F
L
K
E
0
0
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
4
8
6
9
9
5
2
5
2
8
2
4
9
1
A
M
O
K
L
A
V
I
N

4
5
7

M
G
/
5

M
L

3
5

M
L

S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
7
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
4
7
2
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

1

G
R

1
0

F
T
B
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
8
8
6
9
9
5
2
5
0
9
3
1
8
9
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

1

G
R

1
4

F
T
B
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
8
9
8
6
9
9
5
2
5
2
8
3
2
0
7
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

2
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
S
P
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
0
8
6
9
9
5
2
5
2
8
2
4
8
4
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

2
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

P
E
D

S
U
S
P
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
1
8
6
9
9
5
2
5
2
8
3
2
1
4
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

4
5
7

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

F
O
R
T
E

S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
2
8
6
9
9
5
2
5
2
8
2
5
0
7
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

4
5
7

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

F
O
R
T
E

S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
3
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
4
6
5
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
4
8
6
9
9
5
2
5
0
9
3
1
7
2
A
M
O
K
L
A
V
I
N
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
4

F
T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
5
8
6
9
9
5
1
6
0
9
0
1
8
0
A
M
O
K
S
I
L
A
V
-
B
I
D

1

G
R

1
0

F
T
B
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
6
8
6
9
9
5
1
6
2
8
0
1
2
3
A
M
O
K
S
I
L
A
V
-
B
I
D

2
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

P
E
D

S
U
S
P
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
7
8
6
9
9
5
1
6
2
8
0
1
3
0
A
M
O
K
S
I
L
A
V
-
B
I
D

4
5
7

M
G
/

5

M
L

7
0

M
L

F
O
R
T
E


S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
6
9
8
8
6
9
9
5
1
6
0
9
0
1
0
4
A
M
O
K
S
I
L
A
V
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
0
8
6
9
9
5
4
1
0
1
2
2
0
1
A
M
O
K
S
I
N
A

1

G
R

1
6

T
B
E
0
0
3
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
1
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
0
1
3
A
M
O
K
S
I
N
A

1
2
5

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
0
2
0
E
0
0
3
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
2
8
6
9
9
5
4
1
1
5
0
1
0
1
A
M
O
K
S
I
N
A

2
5
0

M
G

1
6

K
P
E
0
0
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
3
8
6
9
9
5
4
1
1
5
0
1
1
8
A
M
O
K
S
I
N
A

2
5
0

M
G

2
4

K
P
E
0
0
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
4
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
1
0
5
A
M
O
K
S
I
N
A

2
5
0

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
1
1
2
E
0
0
3
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
5
8
6
9
9
5
4
1
0
1
0
0
1
6
A
M
O
K
S
I
N
A

5
0
0

M
G

1
6

T
B
E
0
0
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
7
0
6
8
6
9
9
5
5
0
2
8
0
0
4
2
A
M
O
S
I
N

1
2
5
M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
3
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
7
8
6
9
9
5
5
0
2
8
0
0
3
5
A
M
O
S
I
N

2
5
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
3
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
0
8
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
0
4
5
A
M
O
S
I
N

5
0
0

M
G

1
6

T
B
E
0
0
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
1
8
6
9
9
6
3
1
7
9
8
0
1
5
A
M
P
H
O
C
I
L

5
0

M
G

I
V

1
F
L
K
8
6
9
9
6
3
1
2
7
8
0
1
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
2
8
6
9
9
5
7
2
0
7
0
0
1
0
A
M
P
H
O
J
E
L

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
3
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
2
1
6
A
M
P
I
S
I
D

1

G
R

I
M

1
F
L
K
E
0
0
6
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
4
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
2
0
9
A
M
P
I
S
I
D

1

G
R

I
M
/
I
V

1
F
L
K
E
0
0
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
5
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
0
1
8
A
M
P
I
S
I
D

2
5
0

M
G

I
M

1

F
L
K
E
0
0
6
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
6
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
0
0
1
A
M
P
I
S
I
D

2
5
0

M
G

I
M
/
I
V

1

F
L
K
E
0
0
6
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
7
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
8
1
5
A
M
P
I
S
I
D

2
5
0

M
G
/
5

M
L

4
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
8
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
8
0
8
A
M
P
I
S
I
D

2
5
0

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
1
9
8
6
9
9
5
4
1
0
9
2
2
0
3
A
M
P
I
S
I
D

3
7
5

M
G

1
0

F
T
B
8
6
9
9
5
4
1
0
1
1
6
0
0
E
0
0
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
0
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
1
1
7
A
M
P
I
S
I
D

5
0
0

M
G

I
M

1

F
L
K
E
0
0
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
1
8
6
9
9
5
4
1
2
7
2
1
0
0
A
M
P
I
S
I
D

5
0
0

M
G

I
M
/
I
V
1

F
L
K
E
0
0
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
2
8
6
9
9
5
4
1
0
9
1
9
0
9
A
M
P
I
S
I
D

7
5
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
0
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
3
8
6
9
9
5
4
1
2
7
0
2
0
5
A
M
P
I
S
I
N
A

1

G
R

1

F
L
K
E
0
0
5
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
5
8
6
9
9
5
4
1
0
1
0
1
0
8
A
M
P
I
S
I
N
A

1

G
R

1
6

T
B
E
0
0
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
6
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
2
0
4
A
M
P
I
S
I
N
A

1
2
5

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
5
H
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
7
8
6
9
9
5
4
1
2
7
0
0
1
4
A
M
P
I
S
I
N
A

2
5
0

M
G

1

F
L
K
E
0
0
5
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
2
9
8
6
9
9
5
4
1
1
5
0
2
0
0
A
M
P
I
S
I
N
A

2
5
0

M
G

1
6

K
P
E
0
0
5
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
0
8
6
9
9
5
4
1
2
8
0
3
0
3
A
M
P
I
S
I
N
A

2
5
0

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
5
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
1
8
6
9
9
5
4
1
2
7
0
1
0
6
A
M
P
I
S
I
N
A

5
0
0

M
G

1

F
L
K
E
0
0
5
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
3
8
6
9
9
5
4
1
1
5
0
3
0
9
A
M
P
I
S
I
N
A

5
0
0

M
G

1
6

K
P
E
0
0
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
5
8
6
9
9
5
0
2
7
5
0
7
0
8
A
N
A
D
U
R

5
0

M
G

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
7
8
6
9
9
5
0
4
1
2
0
0
8
0
A
N
A
F
R
A
N
I
L

1
0

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
8
8
6
9
9
5
0
4
7
5
0
1
0
2
A
N
A
F
R
A
N
I
L

2
5

M
G

1
0

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
3
9
8
6
9
9
5
0
4
1
2
0
0
1
1
A
N
A
F
R
A
N
I
L

2
5

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
0
8
6
9
9
5
0
4
0
3
0
0
8
2
A
N
A
F
R
A
N
I
L
-
S
R

7
5

M
G

2
0

D
I
V
I
T
A
B
8
6
9
9
5
0
4
0
3
0
0
6
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
1
8
6
9
9
5
5
4
0
1
0
0
1
0
A
N
A
K
O
D

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
2
8
6
9
9
5
5
4
0
1
0
0
2
7
A
N
A
L
G
O
L

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
3
8
6
9
9
5
5
8
6
0
0
0
1
9
A
N
A
M
U
R

B
U
R
U
N

D
A
M
L
A
S
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
4
8
6
9
9
5
1
4
0
1
7
5
0
9
A
N
A
P
O
L
O
N

5
0

M
G

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
5
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
0
8
3
A
N
A
P
R
O
T
A
B

2
7
5

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
6
8
6
9
9
5
5
0
0
1
0
1
0
6
A
N
A
P
R
O
T
A
B

F
O
R
T

5
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
8
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
2
4
3
A
N
D
A
N
T
E

1
0

M
G

2
8

T
B
E
2
4
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
0
8
7
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
3
4
2
A
N
D
A
N
T
E

7
0

M
G

4

T
B
E
2
4
2
B
1
9
.
0
7
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
4
9
8
6
9
9
5
7
8
7
0
0
0
1
0
A
N
D
A
Z
O
L

%

2

2
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
0
8
6
9
9
5
7
8
0
9
0
0
2
9
A
N
D
A
Z
O
L

2
0
0

M
G

2

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
1
8
6
9
9
5
7
8
0
9
0
0
3
6
A
N
D
A
Z
O
L

2
0
0

M
G

4
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
2
8
6
9
9
5
7
8
0
9
0
0
4
3
A
N
D
A
Z
O
L

2
0
0

M
G

6

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
3
8
6
9
9
5
0
8
0
1
0
0
1
1
A
N
D
O
L
O
R

1
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
4
8
6
9
9
5
0
8
7
5
0
0
1
6
A
N
D
O
L
O
R

1
G
R
/
2
M
L

1
0

A
M
P
E
1
6
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
6
8
6
9
9
5
0
8
0
1
0
0
2
8
A
N
D
O
L
O
R

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
1
6
7
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
7
8
6
9
9
7
4
6
6
4
0
3
1
5
A
N
D
O
R
E
X

1
2
0

M
L

G
A
R
G
A
R
A
E
0
8
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
8
8
6
9
9
7
4
6
5
1
0
3
2
8
A
N
D
O
R
E
X

3
0

M
L

O
R
A
L

S
P
R
E
Y
E
0
8
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
5
9
8
6
9
9
5
4
5
0
1
1
3
3
0
A
N
D
R
O
C
U
R

1
0
0

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
0
8
6
9
9
5
4
5
0
1
1
3
2
3
A
N
D
R
O
C
U
R

5
0

M
G

5
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
2
8
6
9
9
5
1
6
3
7
9
0
1
8
A
N
E
S
T
O
L

%
5

3
0

G
R

P
O
M
E
1
6
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
3
8
6
9
9
5
0
5
7
5
0
1
7
0
A
N
E
X
A
T
E

0
.
5

M
G

5

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
0
,
0
1
%
1
0
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
4
8
6
9
9
5
0
5
7
5
1
0
3
0
A
N
E
X
A
T
E

1

M
G

1
0

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
0
,
0
1
%
1
0
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
5
8
6
9
9
5
4
5
0
9
6
3
4
4
A
N
G
E
L
I
Q

1
/
2

M
G

2
8

F
T
B
4
%
1
7
.
0
3
.
2
0
0
4
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
6
8
6
9
9
5
1
3
0
9
0
0
1
5
A
N
G
I
O
D
E
L

1
0
0

M
G

5
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
6
7
8
6
9
9
5
1
3
7
5
0
0
1
8
A
N
G
I
O
D
E
L

5
0

M
G
/
5

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
7
3
8
6
9
9
6
5
1
0
1
0
2
6
5
A
-
N
O
X

F
O
R
T

5
5
0

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
7
4
8
6
9
9
6
5
1
0
1
0
2
1
0
A
-
N
O
X

F
O
R
T

5
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
2
6
1
8
6
9
9
5
3
2
0
9
8
0
7
8
A
N
S
A
I
D

1
0
0

M
G

3
0

F
T
B
E
3
3
0
A
0
8
.
0
3
.
2
0
0
6
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
7
7
5
8
6
9
9
5
4
0
0
1
0
2
0
8
A
N
T
A
B
U
S

5
0
0

M
G

2
5

T
B
8
6
9
9
5
4
0
0
1
0
2
1
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
7
6
8
6
9
9
5
6
9
0
1
0
2
2
7
A
N
T
E
P
S
I
N

1

G
R

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
7
7
8
6
9
9
5
6
9
0
1
0
0
1
2
A
N
T
E
P
S
I
N

1

G
R

6
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
7
8
8
6
9
9
5
6
9
7
0
0
0
8
1
A
N
T
E
P
S
I
N

1

G
R
/
5

M
L

2
5
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
0
8
6
9
9
8
2
3
9
8
0
0
7
5
A
N
T
I

R
H
E
S
U
S

D

1
.
0
0
0

I
U

1

F
L
K
8
6
9
7
4
2
5
5
6
0
0
7
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
1
8
6
9
9
7
0
8
1
9
0
2
4
7
A
N
T
I
-
A
S
I
D
O
Z

5
0
0

M
G

1
0
0

Y
U
M

J
E
L

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
2
8
6
9
9
5
1
7
5
7
0
1
0
0
A
N
T
I
B
E
K
S
I
N

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
3
8
6
9
9
5
0
2
5
6
0
2
0
8
A
N
T
I
-
B
I
T

%
0
.
4

1
5
0

M
L

S
A
M
P
U
A
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
4
8
6
9
9
6
0
1
3
7
0
0
1
2
A
N
T
I
D
O
T

1
5

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
5
8
6
9
9
5
8
7
0
1
1
2
2
0
A
N
T
I
-
E
M

5
0

M
G

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
6
8
6
9
9
7
7
2
5
9
0
1
4
1
A
N
T
I
F
L
A
T

3
0

M
L

D
A
M
L
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
7
8
6
9
9
7
7
2
7
0
0
1
3
7
A
N
T
I
F
L
A
T

4
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
8
9
8
6
9
9
7
0
8
0
9
0
1
0
3
A
N
T
I
-
F
O
S
F
A
T

C
A

7
0
0

M
G

1
0
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
0
8
6
9
9
7
0
8
0
9
0
0
9
7
A
N
T
I
-
F
O
S
F
A
T

C
C

5
0
0

M
G

1
0
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
1
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
4
3
7
A
N
T
I
K
O
A
G
U
L
A
N

S
I
T
R
A
T

A

(
A
C
D
-
A
)

5
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
2
8
6
9
9
5
5
6
6
9
5
7
0
3
A
N
T
I
K
O
A
G
U
L
A
N

S
I
T
R
A
T

A

(
A
C
D
-
A
)
1
.
0
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
4
8
6
9
9
7
0
8
2
4
0
2
1
8
A
N
T
I
-
P
O
T
A
S
I
U
M

8
8
0

M
G

G
R
A
N
U
L

2
0

1
5

G
R

P
O
S
E
T
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
5
8
6
9
9
5
0
2
4
8
0
0
1
8
A
N
T
I
-
S
K
A
B

%
5

1
2
0

M
L

L
O
S
Y
O
N
E
1
8
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
6
8
6
9
9
5
0
2
3
5
4
4
7
0
A
N
T
I
-
S
K
A
B

%
5

3
0

G
R

K
R
E
M
E
1
8
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
7
8
6
9
9
5
2
5
7
5
0
0
4
4
A
N
T
I
-
V
O
M
I
T

1
0
0

M
G
/
M
L

2

M
L

6

A
M
P
E
2
3
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
7
9
8
8
6
9
9
5
2
5
0
9
3
0
2
8
A
N
T
I
-
V
O
M
I
T

2
0
0

M
G

2
0

D
R
J
8
6
9
9
5
2
5
1
2
0
0
3
8
E
2
3
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
0
0
8
6
9
9
6
9
4
0
1
0
0
2
4
A
N
T
R
E
X

1
5

M
G

1
0
0

T
B
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
1
6
5
E
1
0
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
0
1
8
6
9
9
6
9
4
0
1
0
0
1
7
A
N
T
R
E
X

1
5

M
G

3
0

T
B
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
1
5
8
E
1
0
2
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
0
3
8
6
9
9
6
4
3
7
7
0
1
0
8
A
N
Z
A
T
A
X

1
5
0
M
G
/
2
5
M
L

1

F
L
K
E
2
7
5
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
0
4
8
6
9
9
6
4
3
7
7
0
0
9
2
A
N
Z
A
T
A
X

3
0
M
G
/
5
M
L

1

F
L
K
E
2
7
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
0
9
8
6
9
9
6
5
1
5
7
0
0
9
7
A
-
P
E
R

1
2
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
0
8
6
9
9
6
2
3
1
5
0
1
2
8
A
P
E
X

2
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
1
8
6
9
9
6
2
3
1
5
0
1
1
1
A
P
E
X

3
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
2
8
6
9
9
5
2
7
0
9
0
0
1
8
A
P
I
K
O
B
A
L

1
0

T
B
E
2
3
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
3
8
6
9
9
5
2
7
0
9
0
0
2
5
A
P
I
K
O
B
A
L

3
0

F
T
B
E
2
3
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
4
8
6
9
9
5
2
7
0
9
0
0
3
2
A
P
I
K
O
B
A
L

5
0

F
T
B
E
2
3
6
A
1
1
%
1
2
,
5
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
5
8
6
9
9
7
0
3
0
1
0
1
5
1
A
P
O
-
A
L
P
R
A
Z

0

5

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
6
8
6
9
9
7
8
3
7
5
0
0
8
4
A
P
O
-
G
O

2
0

M
G

2

M
L

5

A
M
P
4
%
-
2
7
,
0
5
%
0
4
.
0
2
.
2
0
0
2
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
7
8
6
9
9
7
8
3
7
5
0
0
9
1
A
P
O
-
G
O

5
0

M
G

5

M
L

5

A
M
P
4
%
-
2
7
,
8
0
%
0
4
.
0
2
.
2
0
0
2
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
1
9
8
6
9
9
7
0
3
0
1
0
1
3
7
A
P
O
-
P
R
A
Z
O

2

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
0
8
6
9
9
7
0
3
0
1
0
0
4
5
A
P
O
-
T
A
M
O
X

1
0

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
1
8
6
9
9
7
0
3
0
1
0
0
7
6
A
P
O
-
T
A
M
O
X

2
0

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
2
8
6
9
9
7
0
3
1
5
0
0
3
1
A
P
O
-
Z
I
D
O
V
U
D
I
N
E

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
3
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
1
7
5
A
P
R
A
L
J
I
N

2
7
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
4
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
1
8
2
A
P
R
A
L
J
I
N

2
7
5

M
G

2
0

F
T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
5
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
1
9
9
A
P
R
A
L
J
I
N

F
O
R
T
E

5
5
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
6
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
2
0
5
A
P
R
A
L
J
I
N

F
O
R
T
E

5
5
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
7
8
6
9
9
5
1
4
0
1
0
2
0
3
A
P
R
A
N
A
X

2
7
5

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
8
8
6
9
9
5
1
4
0
1
0
2
1
0
A
P
R
A
N
A
X

2
7
5

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
2
9
8
6
9
9
5
1
4
0
1
0
2
4
1
A
P
R
A
N
A
X

F
O
R
T

5
5
0

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
0
8
6
9
9
5
1
4
0
1
0
2
5
8
A
P
R
A
N
A
X

F
O
R
T

5
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
1
8
6
9
9
5
7
0
1
6
0
0
1
0
A
P
R
A
Z
O
L

3
0

M
G

1
4

M
I
K
R

K
P
E
0
3
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
2
8
6
9
9
5
7
0
1
6
0
0
3
4
A
P
R
A
Z
O
L

3
0

M
G

2
8

M
I
K
R

K
P
E
0
3
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
5
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
0
2
1
A
P
R
O
L

2
7
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
6
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
0
3
8
A
P
R
O
L

2
7
5

M
G

2
0

F
T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
7
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
0
4
5
A
P
R
O
L

F
O
R
T

5
5
0

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
8
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
0
5
2
A
P
R
O
L

F
O
R
T

5
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
3
9
8
6
9
9
8
2
8
0
9
0
1
2
0
A
P
R
O
M
E
D

2
7
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
4
0
8
6
9
9
8
2
8
0
9
0
0
1
4
A
P
R
O
M
E
D

2
7
5

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
4
5
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
2
6
7
A
P
R
O
W
E
L
L

2
7
5

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
4
6
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
2
3
6
A
P
R
O
W
E
L
L

2
7
5

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
8
4
7
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
2
7
4
A
P
R
O
W
E
L
L

F
O
R
T

5
5
0

M
G

1
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
4
8
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
2
5
0
A
P
R
O
W
E
L
L

F
O
R
T

5
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
5
9
8
6
9
9
7
0
4
6
1
1
4
0
1
A
Q
S
I
A

G
O
Z

I
C
I

S
O
L

5
0
0

M
L

1

T
O
R
B
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
0
8
6
9
9
7
0
8
6
9
0
1
1
2
A
R
A
-
C
E
L
L

1
.
0
0
0
M
G
/
2
0
M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
7
0
8
7
7
0
1
1
1
E
2
5
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
1
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
1
9
3
A
R
A
N
E
S
P

1
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
2
%
0
8
.
1
0
.
2
0
0
4
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
2
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
7
8
A
R
A
N
E
S
P

1
0
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
2
2
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
3
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
0
9
A
R
A
N
E
S
P

1
5

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
0
9
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
4
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
8
5
A
R
A
N
E
S
P

1
5
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
2
2
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
5
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
1
6
A
R
A
N
E
S
P

2
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
2
2
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
6
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
2
3
A
R
A
N
E
S
P

3
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
0
9
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
7
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
3
0
A
R
A
N
E
S
P

4
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
2
2
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
8
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
4
7
A
R
A
N
E
S
P

5
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
0
8
.
1
0
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
6
9
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
5
4
A
R
A
N
E
S
P

6
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
0
8
.
1
0
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
0
8
6
9
9
5
8
6
9
5
0
2
6
1
A
R
A
N
E
S
P

8
0

M
C
G

4

K
U
L
L

H
A
Z

E
N
J
4
%
-
0
,
0
1
%
2
2
.
0
9
.
2
0
0
4
3
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
1
8
6
9
9
8
0
9
0
9
0
4
6
0
A
R
A
V
A

1
0

M
G

3
0

F
T
B
4
%
-
0
,
0
2
%
0
1
.
0
2
.
2
0
0
2
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
2
8
6
9
9
8
0
9
0
9
0
4
8
4
A
R
A
V
A

1
0
0

M
G

3

F
T
B
4
%
-
0
,
0
2
%
0
1
.
0
2
.
2
0
0
2
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
3
8
6
9
9
8
0
9
0
9
0
4
7
7
A
R
A
V
A

2
0

M
G

3
0

F
T
B
4
%
-
0
,
0
2
%
0
1
.
0
2
.
2
0
0
2
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
4
8
6
9
9
7
2
6
1
2
5
0
2
3
A
R
B
I
T
U
S

2
5

D
R
J
8
6
9
9
5
1
9
1
2
0
1
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
5
8
6
9
9
5
5
2
1
2
0
3
1
5
A
R
C
A
L
I
O
N

2
0
0

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
6
8
6
9
9
5
0
4
7
9
0
0
4
7
A
R
E
D
I
A

1
5

M
G

4

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
7
8
6
9
9
5
0
4
7
9
0
0
5
4
A
R
E
D
I
A

3
0

M
G

2

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
8
8
6
9
9
5
0
4
7
9
0
3
5
1
A
R
E
D
I
A

3
0

M
G

3

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
7
9
8
6
9
9
5
0
4
7
9
0
3
0
6
A
R
E
D
I
A

9
0

M
G

I
V

1

F
L
K
1
1
%
-
1
6
,
5
3
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
0
8
6
9
9
5
3
2
0
9
5
1
8
3
A
R
I
C
E
P
T

1
0

M
G

2
8

F
T
B
0
1
.
0
3
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
1
8
6
9
9
5
3
2
0
9
0
2
1
8
A
R
I
C
E
P
T

5

M
G

1
4

T
B
E
3
3
2
A
1
1
%
-
1
6
,
0
3
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
2
8
6
9
9
7
8
6
0
9
0
0
7
1
A
R
I
M
I
D
E
X

1

M
G

2
8

F
T
B
8
6
9
9
6
3
1
0
9
2
3
3
5
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
3
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
0
1
A
R
I
T
M
A
L

%
1
0

5

M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
8
8
4
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
1
9
5
A
R
I
T
M
A
L

%
1
0

5

M
L

3

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
9
5
2
8
7
5
0
0
4
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
5
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
1
8
8
A
R
I
T
M
A
L

%
2

5

M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
8
8
6
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
1
7
1
A
R
I
T
M
A
L

%
2

5

M
L

5

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
7
7
8
8
7
5
0
1
7
1
8
6
9
9
5
2
8
7
5
0
0
2
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
7
8
6
9
9
5
2
2
9
5
7
6
8
2
A
R
I
X
T
R
A

2
.
5

M
G
/
0
.
5
M
L


1
0

K
U
L

H
A
Z

E
N
J
0
7
.
0
3
.
2
0
0
5
4
%
0
4
.
0
1
.
2
0
0
5
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
8
8
8
6
9
9
5
3
1
5
7
0
2
4
7
A
R
K
O
D
I
N

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
8
5
8
6
9
9
8
4
3
0
1
0
0
7
3
A
R
M
A
N
A
K
S

F
O
R
T

2
0

T
B
E
0
7
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
1
8
6
9
9
5
3
1
8
9
0
3
9
0
A
R
M
I
S
E
T
I
N

S
U
P
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
2
8
6
9
9
5
3
2
1
2
8
5
1
5
A
R
O
M
A
S
I
N

2
5

M
G

3
0

D
R
J
4
%
2
0
.
1
2
.
2
0
0
4
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
4
8
6
9
9
5
5
2
0
1
0
2
2
7
A
R
T
E
X

5

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
5
8
6
9
9
5
0
2
3
4
0
1
5
2
A
R
T
R
I
L

%
5

4
0

G
R

J
E
L
E
0
2
6
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
6
8
6
9
9
5
0
2
0
9
1
9
5
5
A
R
T
R
I
L

4
0
0

M
G

3
0

D
R
J
8
6
9
9
5
0
2
1
2
1
0
0
3
E
0
2
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
7
8
6
9
9
5
0
2
0
9
0
9
0
3
A
R
T
R
I
L

6
0
0

M
G

3
0

F
T
B
E
0
2
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
8
8
6
9
9
5
0
8
1
2
0
0
5
5
A
R
T
R
O
F
E
N

4
0
0

M
G

1
0
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
8
9
9
8
6
9
9
5
0
8
1
2
0
0
4
8
A
R
T
R
O
F
E
N

4
0
0

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
0
8
6
9
9
5
0
8
1
2
0
2
3
9
A
R
T
R
O
F
E
N

6
0
0

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
1
8
6
9
9
5
3
1
5
7
0
2
5
4
A
R
T
U

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
2
8
6
9
9
8
3
2
0
9
0
0
5
5
A
R
V
E
L
E
S

2
5

M
G

2
0

F
T
B
4
%
3
0
.
1
2
.
2
0
0
3
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
3
8
6
9
9
5
0
3
0
4
0
1
1
2
A
S
A
B
R
I
N

5
0
0

M
G

2
0

E
N
T
E
R
I
K

T
B
E
0
8
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
4
8
6
9
9
5
7
8
0
4
0
0
1
7
A
S
A
C
O
L

4
0
0

M
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
6
8
6
9
9
5
5
4
0
1
0
0
3
4
A
S
E
K
O
D

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
7
8
6
9
9
5
3
1
5
7
0
2
6
1
A
S
E
P
A
R

5
0
0
M
G
/
5
M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
9
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
0
8
8
6
9
9
5
4
9
6
5
0
0
2
3
A
S
E
P
T
O
L

1
0
0

M
L

S
O
L

(
G
A
R
G
A
R
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
1
0
8
6
9
9
5
0
2
7
0
0
7
7
2
A
S
I
D
A
L

1
5
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
1
1
8
6
9
9
5
0
2
0
8
0
2
6
3
A
S
I
D
A
L

3
0

C
I
G
N
E
M
E

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
1
3
8
6
9
9
7
8
8
6
6
0
1
0
4
A
S
I
D
I
K
-
B
A
Z
I
K

K
O
N
S

(
A
S
I
D
I
K
)

H
E
M
O
D
I
Y
A
L
I
Z

S
O
L

5

L
T

1

B
I
D
O
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
9
1
4
8
6
9
9
7
8
8
6
6
0
0
8
1
A
S
I
D
I
K
-
B
A
Z
I
K

K
O
N
S

(
A
S
I
D
I
K
)

H
E
M
O
D
I
Y
A
L
I
Z

S
O
L

8

L
T

1

B
I
D
O
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
0
9
1
7
8
6
9
9
5
7
2
7
0
0
0
1
6
A
S
I
D
O
P
A
N

2
0
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
9
1
8
8
6
9
9
5
7
2
0
8
0
0
1
9
A
S
I
D
O
P
A
N

6
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
1
9
8
6
9
9
5
7
2
0
8
0
0
4
0
A
S
I
D
O
P
A
N

P
L
U
S

4
8
0
/
2
0

M
G

3
0

T
B
E
2
4
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
0
8
6
9
9
5
7
2
0
8
0
0
2
6
A
S
I
D
O
P
A
N

P
L
U
S

4
8
0
/
2
0

M
G

6
0

T
B
E
2
4
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
1
8
6
9
9
5
7
2
7
0
0
0
2
3
A
S
I
D
O
P
A
N

P
L
U
S

5
4
0
/
2
0

M
G

2
0
0

M
L

S
U
S
P
E
2
4
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
2
8
6
9
9
5
4
9
7
0
0
2
4
7
A
S
I
L
O
N

1
0
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
3
8
6
9
9
5
0
8
0
1
0
3
7
0
A
S
I
N
P
I
R
I
N
E

3
0
0

M
G

1
0
0

T
B
E
0
8
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
4
8
6
9
9
5
7
0
1
5
0
0
3
5
A
S
I
S
T

2
0
0

M
G

3
0

K
P
E
2
5
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
5
8
6
9
9
5
7
0
2
4
0
0
1
9
A
S
I
S
T

2
0
0

M
G

3
0

S
A
S
E
E
2
5
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
6
8
6
9
9
5
7
0
5
7
0
0
7
9
A
S
I
S
T

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
E
2
5
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
7
8
6
9
9
5
7
0
5
7
0
0
2
4
A
S
I
S
T

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P

I
C
I
N

G
R
A
N
U
L
E
E
2
5
2
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
8
8
6
9
9
5
7
0
7
5
0
0
2
0
A
S
I
S
T

3
0
0

M
G

3

M
L

1
0

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
0
9
6
8
6
9
9
5
7
0
2
4
0
0
6
4
A
S
I
S
T

P
L
U
S

6
0
0

M
G

3
0

S
A
S
E
E
2
5
2
A
1
6
.
0
9
.
2
0
0
5
1
1
%
-
2
,
6
5
%
8
,
3
5
%
1
,
3
5
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
2
9
8
6
9
9
7
9
2
3
5
1
1
3
5
A
S
I
V
I
R
A
L

%
5

1
0

G
R

K
R
E
M
8
6
9
9
5
9
0
3
5
0
0
9
5
8
6
9
9
6
2
0
3
5
0
0
4
0
E
0
0
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
3
0
8
6
9
9
7
9
2
0
1
1
1
4
5
A
S
I
V
I
R
A
L

2
0
0

M
G

2
5

T
B
8
6
9
9
6
2
0
0
1
0
0
5
0
8
6
9
9
5
9
0
0
1
0
0
8
1
E
0
0
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
3
1
8
6
9
9
7
9
2
0
1
1
1
5
2
A
S
I
V
I
R
A
L

4
0
0

M
G

2
5

T
B
8
6
9
9
6
2
0
0
1
0
0
6
7
E
0
0
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
3
3
8
6
9
9
7
7
4
5
7
0
2
3
3
A
S
K
A
R
I
P
A
R

5
0
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
2
3
5
E
1
9
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
3
4
8
6
9
9
7
7
5
0
1
0
0
1
1
A
S
K
O


2
0

T
B
E
1
5
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
3
5
8
6
9
9
6
4
9
1
5
0
0
2
7
A
S
M
A
F
I
L
I
N

F
O
R
T

2
0
0

M
G

3
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
0
8
6
9
9
6
4
4
5
7
0
3
0
1
A
S
O
M
A
L

1
2
0

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
1
8
6
9
9
8
1
8
0
1
0
0
1
5
A
S
P
A
P
I
R
I
N
E

3
0
0

M
G

1
0
0

T
B
E
0
8
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
2
8
6
9
9
5
2
3
0
7
0
0
2
1
A
S
P
A
R
T
I
L

2
0

M
G

1
0
0

T
B
E
0
8
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
3
8
6
9
9
5
2
3
0
1
0
1
4
0
A
S
P
I
N
A
L

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
4
8
6
9
9
5
4
6
0
1
0
0
2
8
A
S
P
I
R
I
N

1
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
5
8
6
9
9
5
4
6
0
1
0
0
1
1
A
S
P
I
R
I
N

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
6
8
6
9
9
5
4
6
0
1
1
2
0
9
A
S
P
I
R
I
N

F
O
R
T
E

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
7
8
6
9
9
5
4
6
0
2
0
4
7
8
A
S
P
I
R
I
N
-
P
L
U
S

C

1
0

E
F
F

T
B
E
0
8
4
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
8
8
6
9
9
5
1
6
0
1
7
0
6
4
A
S
T
A
F
E
N

1

M
G

3
0

T
B
E
0
3
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
4
9
8
6
9
9
5
1
6
5
7
7
0
8
7
A
S
T
A
F
E
N

1

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
3
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
0
8
6
9
9
7
2
4
7
0
0
0
1
7
A
S
T
E
R

1
2
0

M
L

S
U
S
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
1
8
6
9
9
7
2
4
0
1
0
0
1
7
A
S
T
E
R

6
0

M
G

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
2
8
6
9
9
8
3
4
5
2
0
0
1
7
A
S
T
H
A
V
E
N
T

1
0
0

M
C
G
/
D
O
Z

3
0
0

D
O
Z

I
N
H
A
L
E
R
E
0
5
2
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
3
8
6
9
9
7
1
0
5
7
0
2
0
4
A
S
T
M
A
D
I
N

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
8
2
4
0
1
0
0
7
7
8
6
9
9
8
2
4
5
7
0
0
7
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
4
8
6
9
9
6
8
9
5
7
1
0
1
1
A
S
T
M
A
-
S
A
N
O
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
8
7
5
7
1
0
1
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
5
8
6
9
9
6
8
9
5
2
1
0
0
9
A
S
T
M
A
-
S
A
N
O
L

1
0
0
M
C
G
/
D
O
Z

3
0
0

D
O
Z

A
E
R
O
S
O
L
8
6
9
9
5
8
7
5
2
1
0
0
2
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
6
8
6
9
9
5
1
7
5
2
0
1
0
5
A
S
T
M
E
R
O
L
E

2
5

M
C
G
/
D
O
Z

6
0

D
O
Z

I
N
H
A
L
E
R
1
1
%
-
0
,
0
6
%
1
0
,
9
4
%
3
,
9
4
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
7
8
6
9
9
5
1
7
5
5
0
9
0
4
A
S
T
M
E
R
O
L
E

M
A
X
I
H
A
L
E
R

5
0
M
C
G
/
D
O
Z

6
0

D
O
Z

I
N
H
A
L
E
R
1
1
%
-
0
,
0
3
%
1
0
,
9
7
%
3
,
9
7
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
5
8
8
6
9
9
5
1
7
5
5
0
1
0
2
A
S
T
M
E
R
O
L
E

M
U
L
T
I
H
A
L
E
R

7

S
P
I
N
D
I
S
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
0
8
6
9
9
7
8
6
0
1
0
0
3
1
A
T
A
C
A
N
D

1
6

M
G

2
8

T
B
E
2
3
9
B
4
%
-
1
0
,
0
1
%
1
1
.
1
0
.
2
0
0
0
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
1
1
.
1
0
.
2
0
0
6
0
,
9
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
1
8
6
9
9
7
8
6
0
1
0
0
2
4
A
T
A
C
A
N
D

8

M
G

2
8

T
B
E
2
3
9
A
4
%
-
5
,
2
7
%
1
1
.
1
0
.
2
0
0
0
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
1
1
.
1
0
.
2
0
0
6
5
,
7
3
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
2
8
6
9
9
7
8
6
0
1
0
0
5
5
A
T
A
C
A
N
D

P
L
U
S

1
6

/
1
2
.
5

M
G

2
8

T
B
4
%
1
1
.
0
7
.
2
0
0
2
4
,
0
0
%
0
,
0
0
%
1
1
.
1
0
.
2
0
0
6
1
1
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
3
8
6
9
9
6
2
4
5
7
0
0
6
2
A
T
A
R
A
X

2

M
G
/
M
L

2
0
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
6
2
4
5
7
0
0
1
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
5
8
6
9
9
6
2
4
0
9
0
0
5
8
A
T
A
R
A
X

2
5

M
G

3
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
6
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
1
1
A
T
A
S
P
I
N

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
6
8
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
4
2
A
T
A
S
P
I
N

8
0

M
G

2
0

T
B
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
5
9
E
0
8
4
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
0
8
6
9
9
7
5
9
9
8
0
0
1
9
A
T
E
N
A
T
I
V

5
0
0

I
U

1
0

M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
5
1
6
9
8
9
3
6
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
2
6
9
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
6
2
5
A
T
E
R
O
Z

4
0

M
G

3
0

T
B
E
0
0
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
2
6
8
8
6
9
9
5
6
9
0
9
0
6
3
2
A
T
E
R
O
Z

8
0

M
G

3
0

F

L
M

T
A
B
L
E
T
E
0
0
8
D
2
3
.
0
2
.
2
0
0
6
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
1
8
6
9
9
6
8
4
9
8
0
0
1
6
A
T
G
-
F
R
E
S
E
N
I
U
S

S

2
0

M
G
/
M
L

5

M
L

1

F
L
K
8
6
9
9
6
3
0
9
8
0
0
1
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
2
8
6
9
9
5
7
2
0
1
0
0
2
3
A
T
I
V
A
N

1

M
G

2
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
3
8
6
9
9
5
7
2
0
1
0
0
1
6
A
T
I
V
A
N
-
E
X
P
I
D
E
T

1

M
G

2
0

T
B
1
1
%
-
6
6
,
5
3
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
4
8
6
9
9
5
7
2
0
1
0
1
0
8
A
T
I
V
A
N
-
E
X
P
I
D
E
T

2
.
5

M
G

2
0

T
B
1
1
%
-
5
3
,
9
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
5
8
6
9
9
7
1
7
0
1
0
0
3
1
A
T
O
K
S
I
L
I
N

1

G
R

1
6

T
B
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
7
2
1
E
0
0
3
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
6
8
6
9
9
5
6
0
2
8
0
0
2
5
A
T
O
K
S
I
L
I
N

1
2
5

M
G

(
2
5
M
G
/
M
L
)

8
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
3
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
7
8
6
9
9
5
6
0
1
5
0
0
2
1
A
T
O
K
S
I
L
I
N

2
5
0

M
G

1
6

K
P
E
0
0
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
7
8
8
6
9
9
5
6
0
1
5
0
0
3
8
A
T
O
K
S
I
L
I
N

2
5
0

M
G

2
4

K
P
E
0
0
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
8
0
8
6
9
9
7
1
7
2
8
0
0
6
9
A
T
O
K
S
I
L
I
N

2
5
0

M
G
/
5

M
L

8
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
5
6
0
2
8
0
0
1
8
E
0
0
3
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
0
9
8
1
8
6
9
9
7
1
7
0
1
0
0
2
4
A
T
O
K
S
I
L
I
N

5
0
0

M
G

1
6

T
B
8
6
9
9
5
6
0
1
5
0
0
1
4
8
6
9
9
5
6
0
0
1
0
0
6
6
E
0
0
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
8
3
8
6
9
9
5
3
6
0
9
0
1
5
3
A
T
O
R

1
0

M
G

3
0

F
T
B
E
0
0
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
8
4
8
6
9
9
5
3
6
0
9
0
1
6
0
A
T
O
R

2
0

M
G

3
0

F
T
B
E
0
0
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
8
5
8
6
9
9
5
3
6
0
9
0
1
7
7
A
T
O
R

4
0

M
G

3
0

F
T
B
E
0
0
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
9
2
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
0
7
7
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

(
1
/
4
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
A
R
M
A
)
E
0
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
9
3
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
5
6
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

(
1
/
4
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
9
5
5
5
7
5
1
0
6
6
E
0
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
9
4
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
0
6
5
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

(
1
/
4
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
S
A
N
)
E
0
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
9
5
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
3
0
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

(
1
/
4
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
0
9
9
7
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
6
3
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
2
5

M
G
/
M
L

(
1
/
4
)

1
M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
9
5
5
5
7
5
1
5
6
1
E
0
8
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
1
0
0
0
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
0
9
1
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
5

M
G
/
M
L

(
1
/
2
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
A
R
M
A
)
E
0
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
0
1
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
3
2
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
5

M
G
/
M
L

(
1
/
2
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
9
5
5
5
7
5
1
0
5
9
E
0
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
0
2
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
2
0
1
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
5

M
G
/
M
L

(
1
/
2
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
S
A
N
)
E
0
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
0
3
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
2
3
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
5

M
G
/
M
L

(
1
/
2
)

1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
0
4
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
4
9
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

0
.
5

M
G
/
M
L

(
1
/
2
)

1
M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
0
S
E
L
)
E
0
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
1
0
1
0
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
2
5
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

1

M
G
/
M
L

1

M
L

1
0
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
E
0
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
1
0
1
1
8
6
9
9
5
7
8
7
5
0
1
1
4
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

1

M
G
/
M
L

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
F
A
R
M
A
)
E
0
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
2
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
1
8
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

1

M
G
/
M
L

1
M
L

1
0

A
M
P

(
B
I
O
S
E
L
)
8
6
9
9
5
5
5
7
5
1
0
4
2
E
0
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
3
8
6
9
9
5
8
0
7
5
0
0
4
1
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

1

M
G
/
M
L

1
M
L

1
0

A
M
P

(
D
R
O
G
S
A
N
)
E
0
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
4
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
0
1
6
A
T
R
O
P
I
N

S
U
L
F
A
T

1

M
G
/
M
L

1
M
L

1
0

A
M
P

(
G
A
L
E
N
)
E
0
8
7
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
7
8
6
9
9
5
3
6
6
1
0
0
2
3
A
T
R
O
S
O
L

%
1

5
M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
E
0
8
7
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
8
8
6
9
9
6
9
3
5
2
0
0
1
2
A
T
R
O
V
E
N
T

2
0

M
C
G
/
D
O
Z

3
0
0

D
O
Z

A
E
R
O
S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
1
9
8
6
9
9
6
9
3
5
2
0
0
5
0
A
T
R
O
V
E
N
T

2
5
0

M
C
G
/
2

M
L

6
0

T
E
K

D
O
Z
L
U
K

F
L
K
1
1
%
-
0
,
0
7
%
1
0
,
9
3
%
3
,
9
3
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
2
0
8
6
9
9
6
9
3
5
2
0
0
2
9
A
T
R
O
V
E
N
T

5
0
0

M
C
G
/
2

M
L

6
0

T
E
K

D
O
Z
L
U
K


F
L
K
1
1
%
-
2
1
,
2
9
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
2
1
8
6
9
9
5
2
2
2
7
5
7
2
4
A
U
G
M
E
N
T
I
N

1
.
2

G
R

I
V

1

F
L
K
8
6
9
9
7
1
6
2
7
1
8
1
5
8
6
9
9
5
1
7
2
7
0
4
0
6
E
0
0
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
2
7
8
6
9
9
5
2
2
0
9
5
7
1
1
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

1
.
0
0
0

M
G

1
0

F
T
B
8
6
9
9
7
1
6
0
9
1
5
2
9
8
6
9
9
5
1
7
0
9
0
7
5
2
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
2
8
8
6
9
9
5
2
2
0
9
5
6
5
0
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

1
.
0
0
0

M
G

1
4

F
T
B
8
6
9
9
7
1
6
0
9
1
5
3
6
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
0
8
6
9
9
5
2
2
2
8
5
8
2
2
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

2
0
0
M
G
/
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
1
8
6
9
9
5
2
2
2
8
5
7
5
4
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

2
0
0
M
G
/
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

S
U
S
P
8
6
9
9
7
1
6
2
8
1
6
2
3
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
4
5
0
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
2
8
6
9
9
5
2
2
2
8
5
8
0
8
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

4
0
0
/
5
7

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

F
O
R
T

S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
3
8
6
9
9
5
2
2
2
8
5
7
8
5
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

4
0
0
/
5
7

M
G
/
5

M
L

3
5

M
L

F
O
R
T

S
U
S
P
8
6
9
9
7
1
6
2
8
1
6
5
4
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
6
5
8
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
4
8
6
9
9
5
2
2
2
8
5
7
9
2
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

4
0
0
/
5
7

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

F
O
R
T

S
U
S
P
8
6
9
9
7
1
6
2
8
1
6
6
1
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
5
5
9
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
6
8
6
9
9
5
2
2
0
9
5
7
0
4
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
0

F
T
B
8
6
9
9
7
1
6
0
9
1
5
0
5
8
6
9
9
5
1
7
0
9
0
4
5
5
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
7
8
6
9
9
5
2
2
0
9
5
6
0
5
A
U
G
M
E
N
T
I
N
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
4

F
T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
3
9
8
6
9
9
5
0
5
0
9
1
8
9
1
A
U
R
O
R
I
X

1
0
0

M
G

3
0

L
A
K

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
0
8
6
9
9
5
0
5
0
9
1
9
0
7
A
U
R
O
R
I
X

1
5
0

M
G

3
0

L
A
K

T
B
E
2
8
8
A
1
1
%
-
0
,
1
1
%
1
0
,
8
9
%
3
,
8
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
1
8
6
9
9
5
0
5
0
9
3
2
2
2
A
U
R
O
R
I
X

3
0
0

M
G

3
0

L
A
K

T
B
E
2
8
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
2
8
6
9
9
5
2
2
0
9
6
7
4
9
A
V
A
N
D
I
A

4

M
G

2
8

F
T
B
E
3
2
8
A
4
%
-
0
,
9
5
%
0
4
.
0
3
.
2
0
0
2
1
0
,
1
0
%
3
,
0
6
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
3
8
6
9
9
6
2
5
9
6
0
2
4
4
A
V
A
X
I
M

1
6
0

(
A
S
I
)

A
N
T
I
J
E
N

U

0
.
5

M
L

1

D
O
Z
E
1
3
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
4
8
6
9
9
5
4
6
0
9
0
3
7
2
A
V
E
L
O
X

4
0
0

M
G

7

F
T
B
E
3
5
0
A
4
%
-
0
,
0
2
%
1
7
.
0
1
.
2
0
0
2
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
5
8
6
9
9
5
4
6
6
9
1
6
3
0
A
V
E
L
O
X

4
0
0

M
G
/
2
5
0

M
L

I
V

F
L
K
4
%
-
0
,
0
2
%
1
4
.
0
8
.
2
0
0
3
3
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
6
8
6
9
9
5
0
8
1
2
0
0
6
2
A
V
F
O
R
T
A
N

2
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
7
8
6
9
9
8
2
8
1
9
0
0
1
1
A
V
I
C
A
P

3
0
.
0
0
0

I
U

3
0

Y
U
M

K
P
8
6
9
9
5
7
9
1
9
0
0
1
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
8
8
6
9
9
7
7
4
1
2
0
0
1
8
A
V
I
G
E
N

2
5
.
0
0
0

I
U

2
0

D
R
J
8
6
9
9
6
6
1
1
2
1
0
1
3
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
1
3
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
4
9
8
6
9
9
7
7
4
1
2
0
0
2
5
A
V
I
G
E
N

F
O
R
T

1
0
0
.
0
0
0

I
U

1
5

D
R
J
8
6
9
9
6
6
1
1
2
1
0
2
3
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
2
0
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
0
8
6
9
9
5
1
6
3
8
0
3
1
1
A
V
I
L

%
1
.
2
5

2
5

G
R

P
O
M
8
6
9
9
5
2
6
3
8
0
1
0
3
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
1
8
6
9
9
5
1
6
5
7
0
3
3
0
A
V
I
L

1
5

M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
2
6
5
7
0
1
0
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
2
8
6
9
9
5
1
6
7
5
0
3
4
3
A
V
I
L

4
5
.
5

M
G
/
2

M
L

5

A
M
P
8
6
9
9
5
2
6
7
5
0
1
0
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
3
8
6
9
9
5
1
6
0
1
0
3
2
4
A
V
I
L

T
B

2
2
.
7

M
G

2
0

T
B
8
6
9
9
5
2
6
0
1
0
1
0
9
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
4
8
6
9
9
5
0
8
0
9
0
0
2
0
A
V
M
I
G
R
A
N

2
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
5
8
6
9
9
5
2
2
1
9
6
9
0
6
A
V
O
D
A
R
T

0
.
5

M
G

3
0

Y
U
M

K
P
4
%
0
1
.
0
8
.
2
0
0
3
4
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
6
8
6
9
9
7
8
3
7
9
0
0
6
6
A
V
O
N
E
X

6
M
.
I
U

(
3
0

M
C
G
)

4

F
L
K
1
1
%
-
3
9
,
3
1
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
1
0
5
7
8
6
9
7
4
4
3
3
8
0
0
1
5
A
V
O
N
I
L

5
0
0

G
R

T
O
Z
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
8
8
6
9
7
4
4
3
3
8
0
0
2
2
A
V
O
N
I
L

5
0
0

M
G

9
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
5
9
8
6
9
9
5
0
4
1
2
0
0
2
8
A
X
E
E
N

1
0
0

M
G

4
2

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
0
8
6
9
9
6
7
3
7
5
3
0
3
4
A
X
I
D

1
0
0

M
G
/
4

M
L

I
V

5

A
M
P
1
1
%
-
3
8
,
0
5
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
1
8
6
9
9
6
7
3
1
5
0
0
4
8
A
X
I
D

1
5
0

M
G

2
8

K
P
1
1
%
-
4
3
,
7
9
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
2
8
6
9
9
6
7
3
1
5
0
0
5
5
A
X
I
D

3
0
0

M
G

1
4

K
P
1
1
%
-
4
3
,
1
9
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
3
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
3
3
5
A
Y
R
A

1
6

M
G

2
8

T
B
E
2
3
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
4
8
6
9
9
5
3
6
0
1
0
3
2
8
A
Y
R
A

8

M
G

2
8

T
B
E
2
3
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
6
9
8
6
9
9
7
2
6
2
7
2
6
0
4
A
Z
A
C
T
A
M

1

G
R

1

F
L
K
8
6
9
9
5
1
9
2
7
0
2
0
6
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
0
8
6
9
9
5
1
9
2
7
0
1
0
7
A
Z
A
C
T
A
M

5
0
0

M
G

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
2
8
6
9
9
6
9
4
0
1
0
0
3
1
A
Z
A
T
H
I
O
P
R
I
N
E

5
0

M
G

1
0
0

T
B

(
A
T
A
F
A
R
M
)
E
0
8
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
3
8
6
9
9
6
3
8
0
1
2
0
4
6
A
Z
A
T
H
I
O
P
R
I
N
E

P
C
H

5
0

M
G

1
0
0

T
B

(
E
R
-
K
I
M
)
8
6
9
9
5
3
8
0
1
0
0
1
2
E
0
8
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
5
8
6
9
9
5
7
8
2
8
0
0
1
7
A
Z
E
L
T
I
N

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
6
8
6
9
9
5
7
8
2
8
0
0
2
4
A
Z
E
L
T
I
N

2
0
0

M
G
/
5

M
L

3
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
7
8
6
9
9
5
7
8
0
9
0
0
5
0
A
Z
E
L
T
I
N

5
0
0

M
G

3

T
B
E
0
0
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
8
8
6
9
9
5
2
5
2
8
2
1
3
2
A
Z
I
T
R
O

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
7
9
8
6
9
9
5
2
5
2
8
2
1
4
9
A
Z
I
T
R
O

2
0
0

M
G
/
5

M
L

3
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
0
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
9
1
5
A
Z
I
T
R
O

2
5
0

M
G

6

F
T
B
8
6
9
9
5
2
5
1
5
2
0
9
1
E
0
0
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
1
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
2
6
7
A
Z
I
T
R
O

5
0
0

M
G

3

F
T
B
E
0
0
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
2
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
4
2
7
A
Z
I
T
R
O
T
E
K

5
0
0

M
G

2

F
T
B
E
0
0
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
3
8
6
9
9
5
0
5
0
9
0
0
1
6
A
Z
O
-
G
A
N
T
R
I
S
I
N

5
0
0
/
5
0

M
G

3
0

L
A
K

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
4
8
6
9
9
5
0
5
0
9
0
0
2
3
A
Z
O
-
G
A
N
T
R
I
S
I
N

5
0
0
/
5
0

M
G

6
0

L
A
K

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
5
8
6
9
9
5
7
9
2
8
0
0
1
6
A
Z
O
M
A
X

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
6
8
6
9
9
5
7
9
2
8
0
0
2
3
A
Z
O
M
A
X

2
0
0

M
G
/
5

M
L

3
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
7
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
1
4
1
A
Z
O
M
A
X

5
0
0

M
G

3

F
T
B
E
0
0
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
8
8
6
9
9
7
6
0
7
1
0
0
5
6
A
Z
O
P
T

%
1

S
T
E
R
I
L

O
F
T
A
L
M
I
K

S
U
S
P
4
%
-
1
5
,
7
5
%
3
0
.
1
0
.
2
0
0
1
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
8
9
8
6
9
9
5
1
7
0
1
0
3
0
9
A
Z
O
S
I
L
I
N

5
0
0
/
5
0

M
G

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
0
8
6
9
9
5
0
2
2
8
0
2
5
0
A
Z
R
O

2
0
0

M
G
/
5

M
L

1
5

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
1
8
6
9
9
5
0
2
2
8
0
2
4
3
A
Z
R
O

2
0
0

M
G
/
5

M
L

3
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
3
8
6
9
9
5
0
2
0
9
1
4
1
2
A
Z
R
O

5
0
0

M
G

3

F
T
B
E
0
0
9
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
4
8
6
9
9
7
3
0
9
2
0
1
0
2
B
.
T

E
N
E
M
A

1
3
5

M
L

L
A
V
M
A
N
8
6
9
9
5
8
9
9
2
0
1
0
0
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
5
8
6
9
9
7
7
4
7
5
0
1
6
1
B
6

V
I
G
E
N

2
5
0

M
G

1
0

A
M
P
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
1
6
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
6
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
0
6
7
B
6

V
I
G
E
N

2
5
0

M
G

3
0

T
B
8
6
9
9
6
6
1
0
1
2
0
7
5
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
6
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
7
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
0
5
0
B
6

V
I
G
E
N

5
0

M
G

5
0

T
B
8
6
9
9
6
6
1
0
1
2
0
7
3
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
5
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
8
8
6
9
9
5
3
5
8
9
0
0
1
3
B
A
B
I
K
A
N

P
E
D

1
0

S
U
P
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
0
9
9
8
6
9
9
6
0
1
5
8
0
0
4
6
B
A
B
I
N
O
K
S

1
2
0
M
G
/
5
M
L

1
5
0

M
L

P
E
D

S
U
R
U
P
E
1
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
0
8
6
9
9
5
3
2
0
1
1
2
1
3
B
A
B
Y
P
R
I
N

8
0

M
G

2
0

T
B
E
0
8
4
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
1
8
6
9
9
8
0
9
5
7
0
6
0
3
B
A
B
Y
R
H
I
N
O
L

1
2
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
2
6
5
7
0
6
0
3
8
6
9
9
5
0
6
5
7
1
0
1
9
E
1
5
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
4
8
6
9
9
5
0
5
7
0
0
1
6
8
B
A
C
T
R
I
M

2
0
0
/
4
0
M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
0
3
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
5
8
6
9
9
5
0
5
0
1
1
0
5
9
B
A
C
T
R
I
M

4
0
0
/
8
0

M
G

3
0

T
B
E
0
3
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
6
8
6
9
9
5
0
5
7
5
1
0
4
7
B
A
C
T
R
I
M

4
0
0
/
8
0

M
G

5

M
L

1

A
M
P
E
0
3
4
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
7
8
6
9
9
5
0
5
0
1
1
3
5
6
B
A
C
T
R
I
M

8
0
0
/
1
6
0

M
G

F
O
R
T

2
0

T
B
E
0
3
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
8
8
6
9
9
5
0
5
0
1
0
1
8
2
B
A
C
T
R
I
M

P
E
D
I
A
T
R
I
K

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
0
9
8
6
9
9
5
2
2
3
5
5
4
2
6
B
A
C
T
R
O
B
A
N

%
2

1
5

G
R

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
0
8
6
9
9
5
2
2
3
8
5
5
2
2
B
A
C
T
R
O
B
A
N

%
2

1
5

G
R

P
O
M
8
6
9
9
7
1
6
3
8
1
7
1
2
8
6
9
9
5
1
7
3
8
0
2
0
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
2
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
0
1
1
B
A
K
A
M
S
I
L
I
N

4
0
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
1
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
3
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
1
0
3
B
A
K
A
M
S
I
L
I
N

F
O
R
T

8
0
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
1
0
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
4
8
6
9
9
5
3
6
2
7
0
0
2
9
B
A
K
T
I
S
E
F

1

G
R

I
M

1

F
L
K
E
0
6
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
5
8
6
9
9
5
3
6
2
7
0
0
4
3
B
A
K
T
I
S
E
F

1

G
R

I
V

1

F
L
K
E
0
6
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
6
8
6
9
9
5
3
6
2
7
0
0
1
2
B
A
K
T
I
S
E
F

5
0
0

M
G

I
M

1

F
L
K
E
0
6
1
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
7
8
6
9
9
5
3
6
2
7
0
0
3
6
B
A
K
T
I
S
E
F

5
0
0

M
G

I
V

1

F
L
K
E
0
6
1
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
8
8
6
9
9
5
1
6
7
0
1
0
2
4
B
A
K
T
O
N

2
0
0
/
4
0
M
G
/
5

M
L

1
0
0

M
L

S
U
S
P
E
0
3
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
1
9
8
6
9
9
5
1
6
0
1
1
0
1
7
B
A
K
T
O
N

4
0
0
/
8
0

M
G

3
0

T
B
E
0
3
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
2
0
8
6
9
9
5
1
6
0
1
1
5
0
5
B
A
K
T
O
N

8
0
0
/
1
6
0

M
G

F
O
R
T

2
0

T
B
E
0
3
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
2
1
8
6
9
9
5
6
1
6
5
0
0
1
8
B
A
L
M
A
N
D
O
L

2
2
5

M
L

T
I
B
B
I

Y
A
G

B
A
N
Y
O
S
U
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
2
3
8
6
9
9
5
5
0
5
7
0
0
2
0
B
A
M
B
I
N
O

1
3
0

G
R

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
1
1
2
4
8
6
9
9
5
4
3
1
2
0
0
1
0
B
A
N
T
I
N
O
V
A

1
5

M
G

4
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
2
7
8
6
9
9
7
2
3
8
9
0
5
9
7
B
A
R
A
L
G
I
N
-
M

5

C
O
C
U
K
L
A
R

I
C
I
N

S
U
P
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
3
0
8
6
9
9
6
0
7
7
5
0
3
1
3
B
A
R
B
I
N
A
L

2

M
L

1
0

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
3
1
8
6
9
9
7
4
5
0
0
0
2
3
3
B
A
S
I
C

C
A
D

4
0
0

G
R

M
A
M
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
3
2
8
6
9
9
7
4
5
0
0
0
2
0
2
B
A
S
I
C

C
H

3
0
0

G
R

M
A
M
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
3
3
8
6
9
9
7
4
5
0
0
0
2
2
6
B
A
S
I
C

F

6
0
0

G
R

M
A
M
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
3
4
8
6
9
9
7
4
5
0
0
0
2
1
9
B
A
S
I
C

P

4
0
0

G
R

M
A
M
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
1
8
6
9
9
5
8
7
3
8
1
2
8
6
B
A
T
T
I
C
O
N

%
1
0

2
0

G
R

P
O
M
E
1
9
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
3
8
6
9
9
5
8
7
3
8
1
2
9
3
B
A
T
T
I
C
O
N

%
1
0

7
0

G
R

P
O
M
E
1
9
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
5
8
6
9
9
5
8
7
6
4
1
3
1
1
B
A
T
T
I
C
O
N

%
7
.
5

1
0
0

M
L

G
A
R
G
A
R
A
E
1
9
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
7
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
1
9
8
B
A
Y

R
A
B

1
0

M
L

(
R
A
B
I
E
S

I
M
M
U
N
G
L
O
B
U
L
I
N

I
N
S
A
N
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
8
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
1
8
1
B
A
Y

R
A
B

2

M
L

(
R
A
B
I
E
S

I
M
M
U
N
G
L
O
B
U
L
I
N

I
N
S
A
N
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
4
9
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
4
1
I
N
S
A
N
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
4
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
6
5
B
A
Y
-
H
E
P

B

1

M
L

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
1
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
3
4
B
A
Y
H
E
P
-
B

0
.
5

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
2
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
2
7
B
A
Y
H
E
P
-
B

2
0
0

M
C
G

1

M
L

K
U
L
L

H
A
Z
I
R

S
I
R
I
N
G
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
3
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
5
8
B
A
Y
H
E
P
-
B

5

M
L
0
3
.
0
3
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
4
8
6
9
9
5
4
6
2
7
0
0
5
7
B
A
Y
P
E
N

0
.
5

G
R

5

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
5
8
6
9
9
5
4
6
2
7
0
0
6
4
B
A
Y
P
E
N

1

G
R

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
6
8
6
9
9
5
4
6
2
7
0
0
9
5
B
A
Y
P
E
N

2

G
R

1

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
8
8
6
9
9
5
4
6
0
1
1
6
7
4
B
A
Y
P
R
E
S
S

1
0

M
G

3
0

T
B
1
1
%
-
2
9
,
7
5
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
5
9
8
6
9
9
5
4
6
0
1
0
1
1
0
B
A
Y
P
R
E
S
S

2
0

M
G

2
0

T
B
1
1
%
-
0
,
0
8
%
1
0
,
9
2
%
3
,
9
2
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
0
8
6
9
9
7
0
2
9
8
6
3
1
0
B
A
Y
R
H
O
-
D

F
U
L
L

D
O
S
E

1
.
5
0
0

I
U

E
N
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
1
8
6
9
9
7
2
9
7
9
0
0
3
7
B
C
G
-
S
S
I

4

F
L
K
1
1
%
-
2
9
,
2
8
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
3
8
6
9
9
5
1
6
2
0
6
0
1
7
B
E
B
E
K
A
L

1
0
0

G
R

G
R
A
N
U
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
4
8
6
9
9
6
2
2
5
7
0
0
1
9
B
E
B
E
K
O

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
5
8
6
9
9
6
2
2
5
9
0
0
1
7
B
E
B
I
G
U
T

D
A
M
L
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
6
8
6
9
9
5
2
2
5
2
1
7
5
3
B
E
C
L
O
F
O
R
T
E

2
5
0

M
C
G
/
D
O
Z

2
0
0

D
O
Z

I
N
H
E
0
9
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
6
9
8
6
9
9
5
1
6
5
4
1
0
7
1
B
E
C
L
O
M
E
T

N
A
Z
A
L

A
E
R
O
S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
0
8
6
9
9
5
2
2
5
5
3
1
4
3
B
E
C
O
D
I
S
K

2
0
0

M
C
G


D
I
S
K
H
A
L
E
R
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
1
8
6
9
9
5
2
2
5
5
3
1
2
9
B
E
C
O
D
I
S
K

2
0
0

M
C
G

8

D
O
Z

7

B
L
I
S
T
E
R
E
0
9
3
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
6
8
6
9
9
7
7
4
1
2
0
0
4
9
B
E
C
O
V
I
G
E
N

2
0

D
R
J
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
4
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
7
8
6
9
9
5
7
9
5
7
0
0
8
7
B
E
C
O
V
I
T
A
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
8
8
6
9
9
5
7
9
1
9
0
1
0
0
B
E
C
O
V
I
T
A
L
-
C

3
0

Y
U
M

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
7
9
8
6
9
9
5
0
5
5
7
0
0
6
8
B
E
C
O
Z
Y
M
E

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
8
0
8
6
9
9
5
0
5
7
5
0
0
4
0
B
E
C
O
Z
Y
M
E

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
8
1
8
6
9
9
5
0
5
0
9
0
0
7
8
B
E
C
O
Z
Y
M
E
-
C

F
O
R
T
E

3
0

L
A
K

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
8
6
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
8
7
B
E
H
E
P
T
A
L

2

M
L

1
0
0

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
1
1
8
7
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
7
0
B
E
H
E
P
T
A
L

2

M
L

5

A
M
P
8
6
9
9
5
2
8
7
5
0
0
6
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
1
8
6
9
9
5
4
1
7
9
0
1
0
9
B
E
K
A
L
J
I
N
-
L

F
L
K
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
2
8
6
9
9
7
8
8
3
8
0
0
1
9
B
E
K
L
A
M
E
T

%
0
.
0
2
5

3
0

G
R

P
O
M
8
6
9
9
5
2
8
3
8
0
0
1
9
E
0
9
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
3
8
6
9
9
5
6
9
3
5
0
0
1
9
B
E
K
L
A
Z
O
N

%
0
.
0
2
5

3
0

G
R

K
R
E
M
E
0
9
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
4
8
6
9
9
5
6
9
3
8
0
0
1
6
B
E
K
L
A
Z
O
N

%
0
.
0
2
5

3
0

G
R

P
O
M
E
0
9
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
5
8
6
9
9
5
6
9
4
8
0
0
1
3
B
E
K
L
A
Z
O
N

%
0
.
0
2
5

5
0

M
L

L
O
S
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
6
8
6
9
9
5
6
9
3
5
0
0
3
3
B
E
K
L
A
Z
O
N

F
O
R
T

1
5

G
R

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
7
8
6
9
9
7
0
4
1
2
4
2
0
8
B
E
K
U
N
I
S

3
0

D
R
J
8
6
9
9
5
1
4
1
2
4
2
0
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
8
8
6
9
9
5
8
7
1
2
1
0
2
8
B
E
L
L
A
-
S
A
N
O
L

2
5

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
1
9
9
8
6
9
9
5
0
4
1
2
0
1
0
3
B
E
L
L
E
R
G
A
L

2
0

D
R
J
8
6
9
9
5
0
9
1
2
0
1
0
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
0
8
6
9
9
7
8
6
7
5
1
4
0
8
B
E
L
O
C

5

M
G
/
5

M
L

1

A
M
P
8
6
9
9
5
0
2
7
5
1
4
0
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
1
8
6
9
9
7
8
6
0
3
0
1
0
7
B
E
L
O
C
-
D
U
R
U
L
E
S

2
0
0

M
G

2
0

Y
A
V
A
S

S
A
L

F
T
B
8
6
9
9
5
0
2
0
3
0
1
0
7
E
1
7
2
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
2
8
6
9
9
7
8
6
0
3
0
3
7
4
B
E
L
O
C
-
Z
O
C

1
0
0

M
G

2
0

K
O
N
T

S
A
L

F
T
B
8
6
9
9
5
0
2
0
3
0
3
7
4
E
1
7
2
A
1
1
%
-
0
,
1
3
%
1
0
,
8
7
%
3
,
8
7
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
3
8
6
9
9
7
8
6
0
3
0
1
1
4
B
E
L
O
C
-
Z
O
K

2
5

M
G

2
0

K
O
N
T

S
A
L

F
T
B
1
1
%
-
3
5
,
0
2
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
4
8
6
9
9
7
8
6
0
3
0
3
6
7
B
E
L
O
C
-
Z
O
K

5
0

M
G

2
0

K
O
N
T

S
A
L

F
T
B
8
6
9
9
5
0
2
0
3
0
3
6
7
1
1
%
-
0
,
0
4
%
1
0
,
9
6
%
3
,
9
6
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
5
8
6
9
9
5
8
2
1
5
0
0
2
3
B
E
L
U
S
T
I
N
E

4
0

M
G

2
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
6
8
6
9
9
5
0
2
1
2
0
4
0
2
B
E
M
I
K
S

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
0
8
8
6
9
9
5
0
2
7
5
0
5
0
0
B
E
M
I
K
S

K
O
M
P
O
Z
E

2

M
L

5

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
1
2
1
0
8
6
9
9
5
0
2
1
2
0
1
0
5
B
E
M
I
K
S
-
C

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
1
8
6
9
9
7
5
6
5
8
0
1
0
6
B
E
N
A
D
R
Y
L

E
L
I
X
I
R

1
2
.
5

M
G
/
5

M
L

1
2
5

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
0
2
5
8
0
1
0
7
E
1
2
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
2
8
6
9
9
7
5
6
5
7
0
8
0
0
B
E
N
A
F
E
D

D
E
K
O
N
J
E
S
T
A
N

1
2
5

M
L

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
3
8
6
9
9
5
0
5
0
9
0
9
9
3
B
E
N
E
X
O
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

5
0

L
A
K

T
B
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
1
8
6
8
6
9
9
5
4
6
0
9
5
1
0
0
B
E
N
E
X
O
L

B
1
2

5
0

F
T
B
E
2
3
6
A
1
1
%
1
2
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
4
8
6
9
9
5
3
2
3
8
1
2
8
6
B
E
N
G
A
Y

5
0

G
R

P
O
M
E
1
7
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
6
8
6
9
9
5
0
5
5
7
1
5
5
3
B
E
N
I
C
A
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
9
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
7
8
6
9
9
5
0
5
0
9
3
1
2
3
B
E
N
I
C
A
L

C
O
L
D

2
0

L
A
K

T
B
E
1
5
4
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
8
8
6
9
9
5
0
5
5
7
0
4
4
0
B
E
N
I
C
A
L

C
O
L
D

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
1
9
8
6
9
9
5
4
9
5
7
0
0
1
7
B
E
N
I
L

1
2
5

M
L

S
U
R
U
P
E
1
1
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
2
0
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
3
0
0
B
E
N
I
S
O
N

2
0

M
G

2

M
L

1
0
0

A
M
P
E
1
2
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
0
,
0
%
A
0
1
2
2
1
8
6
9
9
7
8
8
7
5
0
2
9
4
B
E
N
I
S
O
N

2
0

M
G

2

M
L

5

A
M
P
8
6
9
9
5
2
8
7
5
0
0
8
9
E
1
2
1
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
2
3
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
1
0
4
B
E
N
O
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

2
0

T
B
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
1
0
5
8
6
9
9
6
6
1
0
1
2
0
1
3
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
2
4
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
1
1
1
B
E
N
O
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

5
0

T
B
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
1
1
2
8
6
9
9
6
6
1
0
1
2
0
2
3
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
2
5
8
6
9
9
5
2
7
0
9
3
8
5
9
B
E
N
O
R
A
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

3
0

F
T
B
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
2
9
8
6
9
9
5
1
0
6
1
1
0
0
8
B
E
N
O
X
I
N
A
T
E

%
0
.
4
(
4
M
G
/
M
L
)
1
0

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
E
1
8
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
3
1
8
6
9
9
7
5
6
5
7
0
5
0
3
B
E
N
Y
L
I
N

E
K
S
P
E
K
T
O
R
A
N

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
0
2
5
7
0
5
0
4
E
1
1
9
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
3
2
8
6
9
9
7
5
6
5
7
0
7
5
6
B
E
N
Y
L
I
N

P
E
D
I
A
T
R
I
K

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
0
2
5
7
0
7
5
7
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
3
7
8
6
9
9
5
9
1
6
5
0
2
0
0
B
E
N
Z
A
L

1
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
3
8
8
6
9
9
6
0
6
6
5
0
1
2
6
B
E
N
Z
A
L
K
O
N

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
3
9
8
6
9
9
6
0
6
6
5
0
1
1
9
B
E
N
Z
A
L
K
O
N

1
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
1
8
6
9
9
7
3
8
3
4
0
1
3
1
B
E
N
Z
A
M
Y
C
I
N

T
O
P
I
K
A
L

2
3
.
3

G
R

J
E
L
1
1
%
-
4
9
,
5
8
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
2
8
6
9
9
7
3
8
3
4
0
5
4
4
B
E
N
Z
A
M
Y
C
I
N

T
O
P
I
K
A
L

4
6
.
6

G
R

J
E
L
1
1
%
-
5
2
,
5
7
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
3
8
6
9
9
8
1
4
2
7
0
0
6
2
B
E
N
Z
A
P
E
N

6
.
3
.
3

1

F
L
K
E
1
8
8
E
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
4
8
6
9
9
8
1
4
2
7
0
0
4
8
B
E
N
Z
A
P
E
N
-
L
A

1
.
2
M
I
U

1

F
L
K
E
1
8
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
5
8
6
9
9
8
1
4
2
7
0
0
5
5
B
E
N
Z
A
P
E
N
-
L
A

2
.
4
M
I
U

1

F
L
K
E
1
8
8
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
6
8
6
9
9
5
2
5
6
4
2
7
8
3
B
E
N
Z
I
D
A
N

%
0
.
1
5

1
2
0

M
L

G
A
R
G
A
R
A
E
0
9
5
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
7
8
6
9
9
5
2
5
5
1
3
0
0
7
B
E
N
Z
I
D
A
N

%
0
.
1
5

3
0

M
L

S
P
R
E
Y
E
0
9
5
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
8
8
6
9
9
5
2
5
3
4
2
6
3
8
B
E
N
Z
I
D
A
N

%
5

5
0

G
R

J
E
L
E
0
9
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
4
9
8
6
9
9
5
2
5
0
9
2
6
2
5
B
E
N
Z
I
D
A
N

5
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
9
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
1
8
6
9
9
5
4
2
0
1
0
0
1
5
B
E
N
Z
O
K
O
D
I
N

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
2
8
6
9
9
5
4
2
5
7
0
0
1
4
B
E
N
Z
O
L
E
K
S

S
U
R
U
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
3
8
6
9
9
5
0
5
7
5
0
1
1
8
B
E
P
A
N
T
H
A
N
E

5
0
0

M
G
/
2

M
L

5

A
M
P
E
2
3
8
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
4
8
6
9
9
5
0
5
3
5
0
1
5
8
B
E
P
A
N
T
H
E
N
E

%
5

3
0

G
R

K
R
E
M
E
2
3
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
5
8
6
9
9
5
0
5
3
8
0
1
2
4
B
E
P
A
N
T
H
E
N
E

%
5

3
0

G
R

P
O
M
E
2
3
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
6
8
6
9
9
5
0
5
6
5
0
1
4
2
B
E
P
A
N
T
H
E
N
E

%
5

5
0

M
L

S
O
L
8
6
9
9
5
0
5
4
8
1
7
8
4
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
8
8
6
9
9
5
0
5
3
5
1
7
7
3
B
E
P
A
N
T
H
E
N
E

P
L
U
S

3
0

G
R

K
R
E
M
E
2
3
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
5
9
8
6
9
9
6
0
0
3
8
0
2
3
4
B
E
P
A
N
T
H
O
L

%
5

3
0

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
0
8
6
9
9
7
3
8
9
8
0
7
2
6
B
E
R
I
A
T
E
-
P

2
5
0

I
U

1

F
L
K
E
1
4
4
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
1
8
6
9
9
7
3
8
9
8
0
4
6
7
B
E
R
I
A
T
E
-
P

5
0
0

I
U

(
F
A
C
T
O
R

8
)

1

F
L
K
E
1
4
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
2
8
6
9
9
5
2
6
7
5
0
6
0
9
B
E
R
I
G
L
O
B
I
N

P

A
M
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
3
8
6
9
9
7
3
8
9
8
0
5
5
9
B
E
R
I
N
I
N
-
P

6
0
0

I
U

1

F
L
K
E
1
4
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
5
8
6
9
9
7
3
8
9
8
0
5
1
1
B
E
R
I
P
L
A
S
T

P

3

M
L

K
O
M
B
I
S
E
T
E
2
8
3
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
6
8
6
9
9
5
9
1
6
0
0
1
1
3
B
E
R
K
O
-
F
I
Z

2
0

M
L

B
U
R
U
N

D
A
M
L
A
S
I
E
2
2
0
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
7
8
6
9
9
5
9
1
6
5
0
1
8
7
B
E
R
K
O
M
E
R

2
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
8
8
6
9
9
5
9
1
6
5
0
1
9
4
B
E
R
K
O
M
E
R

5
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
6
9
8
6
9
9
5
9
1
2
5
0
0
2
8
B
E
R
K
-
O
R
A
L

2

P
O
S
E
T

T
O
Z
E
0
9
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
0
8
6
9
9
5
9
1
5
7
0
2
4
9
B
E
R
K
O
-
S
E
T
A
M
O
L

1
2
0
M
G
/
5
M
L

1
0
0

M
L

S
U
R
U
P
E
1
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
1
8
6
9
9
5
9
1
5
7
0
1
0
2
B
E
R
K
O
-
S
E
T
A
M
O
L

1
2
0
M
G
/
5
M
L

1
5
0

M
L

S
U
R
U
P
8
6
9
9
5
9
1
5
7
0
1
2
6
E
1
8
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
3
8
6
9
9
5
6
1
3
5
0
0
2
4
B
E
T
A
C
O
R
T
O
N

2
0

G
R

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
4
8
6
9
9
5
6
1
3
5
0
0
3
1
B
E
T
A
C
O
R
T
O
N

2
0

G
R

Y
A
G
L
I

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
7
8
6
9
9
5
3
5
3
7
0
0
3
4
B
E
T
A
D
I
N
E

2
0

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
7
8
8
6
9
9
5
3
5
3
7
0
0
5
8
B
E
T
A
D
I
N
E

7
0

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
8
5
8
6
9
9
5
3
5
6
4
0
0
7
6
B
E
T
A
D
I
N
E

G
A
R
G
A
R
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
8
7
8
6
9
9
5
3
5
3
4
0
0
1
3
B
E
T
A
D
I
N
E

V
A
J
I
N
A
L

J
E
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
8
8
8
6
9
9
5
3
5
9
0
0
0
1
9
B
E
T
A
D
I
N
E

V
A
J
I
N
A
L

O
V
U
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
1
2
9
3
8
6
9
9
5
3
8
9
8
3
6
2
0
B
E
T
A
F
A
C
T

5
0
0

I
U

(
F
A
C
T
O
R

9
)

9

L
F
B

5
0
0

I
U

F
L
K

(
E
R
-
K
I
M
)
E
1
4
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
9
4
8
6
9
9
5
4
5
7
9
6
1
9
0
B
E
T
A
F
E
R
O
N

9
.
6

M
.
I
U

(
0
.
3

M
G
)

1
5

F
L
K
8
6
9
9
5
4
5
7
9
6
0
4
6
1
1
%
-
0
,
0
1
%
1
0
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
9
5
8
6
9
9
7
0
4
6
1
1
1
5
9
B
E
T
A
G
A
N

L
I
Q
U
I
F
I
L
M

%

0
.
5

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
8
6
9
9
5
1
4
6
1
1
1
5
8
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
9
8
8
6
9
9
6
5
1
6
4
0
1
9
6
B
E
T
A
K
O
N

%
6
.
8

1
0
0

M
L

G
A
R
G
A
R
A
E
1
9
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
2
9
9
8
6
9
9
5
4
1
2
7
3
5
0
3
B
E
T
A
K
S
I
M

1

G
R

1

F
L
K
E
0
5
8
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
0
8
6
9
9
5
4
1
2
7
3
4
0
4
B
E
T
A
K
S
I
M

5
0
0

M
G

1

F
L
K
E
0
5
8
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
2
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
2
1
2
B
E
T
A
N
O
R
M

8
0

M
G

1
0
0

T
B
E
0
2
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
3
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
1
3
7
B
E
T
A
N
O
R
M

8
0

M
G

2
0

T
B
E
0
2
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
4
8
6
9
9
5
4
3
0
1
0
1
4
4
B
E
T
A
N
O
R
M

8
0

M
G

6
0

T
B
E
0
2
5
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
6
8
6
9
9
8
2
0
0
1
0
1
2
6
B
E
T
A
S
E
R
C

1
6

M
G

3
0

T
B
E
2
5
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
0
7
8
6
9
9
8
2
0
0
1
0
0
5
8
B
E
T
A
S
E
R
C

8

M
G

3
0

T
B
8
6
9
9
5
0
2
0
1
0
6
0
4
E
2
5
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
2
8
6
9
9
5
2
2
4
8
0
4
3
2
B
E
T
N
O
V
A
T
E

%
0
.
1

2
0

M
L

L
O
S
Y
O
N
E
0
9
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
3
8
6
9
9
5
2
2
3
5
6
3
1
7
B
E
T
N
O
V
A
T
E

%
0
.
1

3
0

G
R

K
R
E
M
E
0
9
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
4
8
6
9
9
5
2
2
3
8
6
3
2
1
B
E
T
N
O
V
A
T
E

%
0
.
1

3
0

G
R

P
O
M
E
0
9
7
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
5
8
6
9
9
5
2
2
4
9
0
4
6
2
B
E
T
N
O
V
A
T
E

%
0
.
1

3
0

M
L

S
A
C

L
O
S
Y
O
N
U
E
0
9
7
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
8
8
6
9
9
5
2
2
3
5
6
3
3
1
B
E
T
N
O
V
A
T
E
-
C

3
0

G
R

K
R
E
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
1
9
8
6
9
9
5
2
2
3
8
6
3
4
5
B
E
T
N
O
V
A
T
E
-
C

3
0

G
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
0
8
6
9
9
7
6
0
6
1
0
0
8
0
B
E
T
O
P
T
I
C

5
.
6

M
G
/
M
L

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
1
8
6
9
9
7
6
0
7
1
0
0
3
2
B
E
T
O
P
T
I
C
-
S

2
.
8

M
G
/
M
L

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
I
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
2
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
0
7
4
B
E
V
I
G
E
N

2
5
0

M
G

2
0

T
B
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
0
7
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
3
8
6
9
9
7
7
4
7
5
0
1
8
5
B
E
V
I
G
E
N

2
5
0

M
G
/
2

M
L

1
0

A
M
P
8
6
9
9
7
7
4
0
0
0
1
8
1
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
4
8
6
9
9
8
2
8
0
9
0
2
6
7
B
E
V
I
T
A
B

2
5
0
/
2
5
0

M
G

2
0

F
T
B
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
1
2
7
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
5
8
6
9
9
8
2
8
0
9
0
2
5
0
B
E
V
I
T
A
B

2
5
0
/
2
5
0

M
G

3
0

F
T
B
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
0
9
7
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
6
8
6
9
9
8
2
8
0
9
0
2
4
3
B
E
V
I
T
A
B

2
5
0
/
2
5
0

M
G

5
0

F
T
B
8
6
9
9
5
7
9
0
9
0
0
8
0
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
7
8
6
9
9
5
1
8
0
9
0
1
0
2
B
E
V
I
T
I
N
-
C

3
0

F
T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
8
8
6
9
9
5
2
3
0
1
0
1
3
3
B
E
V
I
T
O
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

2
0

T
B
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
2
9
8
6
9
9
5
2
3
0
1
0
0
9
6
B
E
V
I
T
O
L

2
5
0
/
2
5
0

M
G

5
0

T
B
E
0
1
1
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
3
0
8
6
9
9
5
5
0
1
2
0
0
1
0
B
-
G
R
U
P

F
O
R
T
E

2
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
3
1
8
6
9
9
5
0
4
1
5
0
0
5
6
B
I
A
R
I
S
O
N

2
0
0

M
G

3
0

K
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
3
2
8
6
9
9
5
0
4
8
9
0
1
5
0
B
I
A
R
I
S
O
N

3
0
0

M
G

1
0

S
U
P
P
8
6
9
9
5
0
9
8
9
0
1
0
0
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
3
9
8
6
9
9
5
9
1
0
0
0
4
6
3
B
I
B
O
R
A

5
0

M
L

G
O
Z

B
A
N
Y
O
S
U
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
4
6
8
6
9
9
5
7
8
0
1
0
2
1
8
B
I
K
O
L
I
T

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
0
9
7
8
6
9
9
8
2
1
5
4
0
0
1
1
B
I
O
C
A
L
C
I
N

2
0
0

I
U

1
4

D
O
Z

N
A
Z
A
L

S
P
R
E
Y
E
1
0
3
C
0
1
.
0
9
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
9
0
9
8
8
6
9
9
8
2
1
5
4
0
0
2
8
B
I
O
C
A
L
C
I
N

2
0
0

I
U

2
8

D
O
Z

N
A
Z
A
L

S
P
R
E
Y
E
1
0
3
C
0
2
.
0
9
.
2
0
0
5
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
5
8
8
6
9
9
5
7
8
3
0
0
2
1
0
B
I
O
G
A
S
T
R
I
N

T
O
Z
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
6
0
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
3
0
4
B
I
O
H
E
S

%
1
0

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
2
1
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
3
0
9
B
I
O
H
E
S

%
1
0

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
6
2
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
8
1
B
I
O
H
E
S

%
6

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
3
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
0
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
8
6
B
I
O
H
E
S

%
6

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
6
8
8
6
9
9
7
7
9
6
4
0
3
1
3
B
I
O
K
A
D
I
N

%
7
.
5

1
0
0

M
L

G
A
R
G
A
R
A
E
1
9
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
0
8
6
9
9
7
7
9
9
0
0
2
1
9
B
I
O
K
A
D
I
N

2
0
0

M
G

1
4

V
A
J
I
N
A
L

S
U
P
P
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
5
8
6
9
9
7
0
4
9
5
1
7
3
6
B
I
O
L
O
N

1
0

M
G
/
M
L

0
.
5

M
L

1

H
A
Z
I
R

E
N
J
E
2
8
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
6
8
6
9
9
7
0
4
9
5
1
4
3
9
B
I
O
L
O
N

1
0

M
G
/
M
L

1

M
L

1

H
A
Z
I
R

E
N
J
E
2
8
9
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
7
8
6
9
9
5
1
7
0
9
1
0
1
8
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

1
.
0
0
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
8
8
6
9
9
5
1
7
0
9
1
0
3
2
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

1
.
0
0
0

M
G

1
4

F
T
B
E
0
0
4
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
7
9
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
8
0
1
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

2
0
0
M
G
/
2
8
.
5

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

S
U
S
P
E
0
0
4
F
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
0
8
6
9
9
5
1
7
2
8
0
8
2
5
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

4
0
0
M
G
-
5
7

M
G
/
5

M
L

7
0

M
L

F
O
R
T
E

S
U
S
P
E
0
0
4
G
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
1
8
6
9
9
5
1
7
0
9
1
0
0
1
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
0

F
T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
2
8
6
9
9
5
1
7
0
9
1
0
2
5
B
I
O
M
E
N
T
-
B
I
D

6
2
5

M
G

1
4

T
B
E
0
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
7
8
6
9
9
7
8
8
6
7
1
0
3
2
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
0
8
6
9
9
7
8
8
6
7
4
0
3
3
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
8
8
6
9
9
7
8
8
6
7
2
0
2
2
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
8
8
1
1
8
6
9
9
7
8
8
6
7
5
0
2
3
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
9
8
6
9
9
7
8
8
6
7
3
0
2
9
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
2
8
6
9
9
7
8
8
6
7
6
0
2
0
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
1
.
3
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
0
8
6
9
9
7
8
8
6
7
1
0
4
9
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
3
8
6
9
9
7
8
8
6
7
4
0
4
0
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
1
8
6
9
9
7
8
8
6
7
2
0
3
9
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
4
8
6
9
9
7
8
8
6
7
5
0
3
0
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
2
8
6
9
9
7
8
8
6
7
3
0
3
6
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
5
8
6
9
9
7
8
8
6
7
6
0
3
7
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
2
.
2
7

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
5
8
6
9
9
7
8
8
6
7
1
0
2
5
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
6
8
6
9
9
7
8
8
6
7
4
0
2
6
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

1
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
3
8
6
9
9
7
8
8
6
7
2
0
1
5
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
7
8
6
9
9
7
8
8
6
7
5
0
1
6
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

2
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
8
6
8
6
9
9
7
8
8
6
7
3
0
1
2
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
8
8
6
9
9
7
8
8
6
7
6
0
1
3
B
I
O
P
E
R
I
T
O
N
E
A
L

D
I
Y
A
L
I
Z

%
3
.
8
6

G
L
U
K
O
Z

T
E
K
L
I

5
.
0
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

T
O
R
B
A
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
4
8
6
9
9
6
2
3
1
2
1
1
5
9
B
I
O
P
H
E
N

4
0
0

M
G

1
0
0

D
R
J
E
0
2
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
5
8
6
9
9
6
2
3
1
2
1
1
1
1
B
I
O
P
H
E
N

4
0
0

M
G

3
0

D
R
J
E
0
2
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
6
8
6
9
9
5
1
6
0
1
0
1
3
3
B
I
O
P
L
A
M
I
N

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
3
9
8
8
6
9
9
7
8
8
6
9
5
2
9
8
B
I
O
P
L
A
Z
M
A

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
L
I

S
I
S
E
)
E
3
3
3
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
1
9
8
6
9
9
7
8
8
6
9
0
2
9
3
B
I
O
P
L
A
Z
M
A

5
0
0

M
L

S
O
L

(
B
I
O
S
E
L

S
E
T
S
I
Z

S
I
S
E
)
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
5
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
3
8
4
B
I
O
P
L
U
S

C
I
L
E
K

2
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
6
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
3
7
7
B
I
O
P
L
U
S

K
A
R
A
M
E
L

2
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
7
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
3
6
0
B
I
O
P
L
U
S

V
A
N
I
L
Y
A

2
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
8
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
4
2
1
B
I
O
S
O
R
B

E
N
E
R
J
I

C
I
K
O
L
A
T
A

2
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
8
9
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
3
9
1
B
I
O
S
O
R
B

E
N
E
R
J
I

C
I
L
E
K

2
0
0

M
L


S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
0
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
4
1
4
B
I
O
S
O
R
B

E
N
E
R
J
I

M
U
Z

2
0
0

M
L


S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
1
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
1
6
7
B
I
O
S
O
R
B

E
N
E
R
J
I

P
L
U
S

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
2
8
6
9
9
7
4
5
0
0
1
4
0
7
B
I
O
S
O
R
B

E
N
E
R
J
I

T
R
O
P
I
K
A
L

2
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
3
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
1
8
1
B
I
O
S
O
R
B

F
I
B
R
E

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
4
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
3
6
5
B
I
O
S
O
R
B

O
R
A
L

C
I
K
O
L
A
T
A

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
5
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
3
2
7
B
I
O
S
O
R
B

O
R
A
L

K
A
H
V
E

5
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
6
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
3
4
1
B
I
O
S
O
R
B

O
R
A
L

M
U
Z

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
7
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
2
3
5
B
I
O
S
O
R
B

P
A
E
D
I
A
T
R
I
C

E
N
E
R
J
I

2
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
8
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
2
0
4
B
I
O
S
O
R
B

P
A
E
D
I
A
T
R
I
C

S
T
A
N
D
A
R
D

2
0
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
8
8
9
9
8
6
9
9
7
1
1
9
5
3
1
4
3
B
I
O
S
O
R
B

S
T
A
N
D
A
R
D

5
0
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
1
8
6
9
9
5
4
2
0
1
0
0
2
2
B
I
O
T
R
I
N

3
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
2
8
6
9
9
5
8
2
0
1
0
0
3
7
B
I
-
P
R
O
F
E
N
I
D

1
5
0

M
G

2
0

T
A
B
L
E
T
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
3
8
6
9
9
5
3
0
1
3
0
0
1
5
B
I
S
A
K
O
L

5

M
G

3
0

D
R
J
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
4
8
6
9
9
7
3
4
9
8
0
0
2
7
B
I
S
E
K
O

2
5
0

M
L

S
O
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
5
8
6
9
9
7
3
4
9
8
0
0
1
0
B
I
S
E
K
O

5
0

M
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
6
8
6
9
9
6
0
2
2
8
0
1
5
0
B
I
S
M
A
B
E
L

4
4
4
3

T
O
Z
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
0
1
4
0
7
8
6
9
9
5
3
0
0
8
0
0
2
0
B
I
S
M
O
M
A
G
N
E
S
I
E

4
0

C
I
G

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
8
8
6
9
9
5
3
0
2
8
0
0
1
7
B
I
S
M
O
M
A
G
N
E
S
I
E

7
0

G
R

G
R
A
N
U
L
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
0
9
8
6
9
9
5
9
1
4
9
0
0
5
9
B
I
-
S
O
L

L
O
S
Y
O
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
0
8
6
9
9
5
9
1
5
6
0
0
7
3
B
I
-
S
O
L

S
A
M
P
U
A
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
1
8
6
9
9
5
0
8
7
5
0
7
5
7
M
L
E
0
4
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
2
8
6
9
9
6
2
2
4
8
0
0
1
1
B
I
T
-
E
N

L
O
S
Y
O
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
3
8
6
9
9
6
2
2
5
6
0
0
1
0
B
I
T
-
E
N

S
A
M
P
U
A
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
4
8
6
9
9
5
0
5
0
9
1
0
8
2
B
I
T
E
R
A
L

2
5
0

M
G

2
0

L
A
K

T
B
E
0
4
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
5
8
6
9
9
5
0
5
0
9
1
0
9
9
B
I
T
E
R
A
L

5
0
0

M
G

1
0

F
T
B
E
0
4
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
6
8
6
9
9
5
0
5
1
0
1
3
8
5
B
I
T
E
R
A
L

5
0
0

M
G

3

V
A
G

T
B
E
0
4
6
C
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
7
8
6
9
9
5
0
5
7
5
1
3
9
9
B
I
T
E
R
A
L

5
0
0

M
G
/
3

M
L

1

A
M
P
E
0
4
6
D
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
8
8
6
9
9
5
1
4
0
1
6
9
0
8
B
I
T
I
R
O
N

5
0
/
1
2
.
5

M
C
G

1
0
0

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
1
9
8
6
9
9
5
1
6
0
1
0
4
9
2
B
I
Z
M
U
S
I
T

4
0

Y
U
T
M
A

T
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
0
8
6
9
9
6
5
0
7
9
1
2
5
7
B
L
E
O
C
I
N

S

1
5

M
G

L
I
Y
O
F
I
L
I
Z
E

T
O
Z

I
C
E
R
E
N

F
L
A
K
O
N
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
1
8
6
9
9
6
9
4
7
9
0
1
5
5
B
L
E
O
L
E
M

1
5

M
G

1

A
M
P
E
3
1
3
A
1
1
%
-
0
,
0
3
%
1
0
,
9
7
%
3
,
9
7
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
2
8
6
9
9
7
0
4
6
1
1
1
4
2
B
L
E
P
H
A
M
I
D
E

L
I
Q
U
I
F
I
L
M

5

M
L

G
O
Z

D
A
M
L
A
S
8
6
9
9
5
1
4
6
1
1
1
4
1
E
2
0
4
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
3
8
6
9
9
7
0
4
4
4
5
7
9
2
B
L
E
P
H
A
S
E
P
T
Y
L

D
E
R
M
O
-
O
K
U
L
E
R

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
6
8
6
9
9
5
3
8
1
9
2
9
0
9
B
O
N
E
F
O
S

4
0
0

M
G

1
0
0

K
P
1
1
%
-
1
4
,
5
2
%
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
7
8
6
9
9
5
3
8
7
5
2
9
1
2
B
O
N
E
F
O
S

6
0

M
G
/
5

M
L

5

A
M
P
1
1
%
-
0
,
0
2
%
1
0
,
9
8
%
3
,
9
8
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
8
8
6
9
9
5
3
8
0
1
2
9
6
2
B
O
N
E
F
O
S

8
0
0

M
G

6
0

T
B
1
1
%
-
0
,
0
1
%
1
0
,
9
9
%
3
,
9
9
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
2
9
8
6
9
9
8
1
9
0
1
0
0
1
4
B
O
N
E
M
A
X

1
0

M
G

2
8

T
B
E
2
4
2
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
0
8
6
9
9
7
7
4
0
1
0
0
8
1
B
O
N
M
I
N

5
0
0

M
G

2
0

T
B
E
0
7
6
B
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
1
8
6
9
9
5
5
8
3
8
0
0
5
8
B
O
R
I
K

P
O
M
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
2
8
6
9
9
6
2
3
0
9
0
0
1
1
B
O
R
N
E
R
A
L

2
5
0

M
G

2
0

F
T
B
E
0
4
6
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
3
8
6
9
9
7
0
4
7
9
4
3
9
5
B
O
T
O
X

1
0
0

I
U

1

F
L
K
8
6
9
9
5
1
4
0
0
0
0
0
6
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
4
8
6
9
9
5
1
7
5
2
0
4
0
2
B
R
E
T
H
A
L

1
2
5

M
C
G
/
D
O
Z

6
0

D
O
Z

I
N
H
E
1
2
5
A
1
1
%
1
1
,
0
0
%
4
,
0
0
%
3
,
0
-
4
,
5
%
A
0
1
4
3
5
8
6
9
9
5
1
7
5
2
0
3
0
3
B
R
E
T
H
A
L

5
0

M
C
G
/
D
O
Z

6
0

D
O
Z

I
N
H
E
1
2
5
B
1
1
%
1