29 Nisan 2006 tarih ve 26123 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığından:
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ
( SIRA NO: 6)
1. Amaç, Kapsam ve Dayanak
1.1. Amaç
Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında
yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde, kurumlararası
uygulama birliğinin sağlanması, geri ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin
tespit edilmesidir.

1.2. Kapsam
Bu Tebliğ hükümleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri
kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan
personel (Erbaş ve erler bu Tebliğ hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili
olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma
Bakanlığınca yapılacaktır) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi gereğince
(Yönetmeliklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan
kişiler,
d) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri,
(3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla),
hakkında uygulanır.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile
bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan
tedavilerinde de bu Tebliğ esaslarına göre işlem yapılır.
Diğer sosyal güvenlik kurumları ile sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları
arasında hizmet satın alınmasına yönelik protokolün uygulamaya konulması halinde, bu
kurumlara tabi olanların resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayene, tetkik ve
tedavilerine ait bedeller bu Tebliğde yer alan fiyat tarifeleri üzerinden ödenir. Sigortacılık
hizmetlerinden kaynaklanan işlemler ise kurumlarınca belirlenen mevzuat hükümleri
doğrultusunda yürütülür.

1.3. Dayanak
Bu Tebliğ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanunla değişik 209
uncu maddesi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p)

ve (r) bendleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
(Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) ile Emekli ve Malullük Aylığı
Bağlanmış Olanlarla Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul
ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik ve kapsama dahil
kişilerin tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatları hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiştir.
2. Hasta Sevk İşlemleri
2.1. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Tanımı
Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum hekimlikleri, sağlık ocağı,
verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile sağlık merkezlerini,
5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, birinci basamak
sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli kurumlarca karşılanmayacaktır.
Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri,
İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan
Devlet hastaneleri (bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal hastaneleri,
ilçe/belde gün hastaneleri (Bunların listesi Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme
kuruluşlarına bildirilir), Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,
İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat
almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerini,
Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri (bu hastanelere
bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite
hastanelerini,
ifade eder.
2.2. Sevk İşlemleri
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği
uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum
görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin
yapılması esastır.
Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, aktif çalışanlar, kurumu tarafından
yeterli sayıda nüshalı hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek,
kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk
edilebilecektir. Kurum tabibi bulunmadığı takdirde aktif çalışanlar, kurumu tarafından
düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci,
ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum
hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık
kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez.
Aktif çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya
belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık
kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvurabilirler.
Emekliler ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri, geçerli sağlık
karneleri ile birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan
başvurabilirler.
Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen
esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır.
Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere,

memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü
basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin
sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması
gerekmektedir.
Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol
amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla
belgelendirilmesi kaydıyla, varsa kurum hekimliklerince, kurum hekimliği bulunmadığı
takdirde birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilirler.
Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini
müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile
muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için yeterli sayıda
nüsha içeren hasta sevk kağıdının düzenlenmesi ve sağlık kurumlarınca tüm nüshaların ilk
nüsha gibi değerlendirilerek işlem yapılması esastır. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak
kabul edilir.
Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastalar için üniversite veya
eğitim hastanelerinden ilgili dal uzmanı çağırılmak suretiyle konsültasyon hizmeti alınması
durumunda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın, konsültasyon ücreti konsültan
hekimce düzenlenen epikrize dayalı olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastayı
yatıran sağlık kurumu tarafından konsültan hizmeti veren sağlık kurumunun döner
sermayesine aktarılır.
Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastaların yapılamayan tetkik ve
tahlilleri için diğer sağlık kurumlarına sevkinin gerektiği durumlarda, ikinci bir sevk işlemine
gerek kalmaksızın yapılan tetkik bedeli, hastayı sevk eden sağlık kurumu tarafından tetkiki
yapan kurumun döner sermayesine aktarılır.
Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek
hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi
işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi
yapılmayacaktır.
Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü
geçerlidir.
2.3. Özel Tetkik, Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Yapılacak Sevklerde Dikkat
Edilecek Hususlar
Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli ilgili hekim tarafından,
ağız ve diş sağlığı, ESWL ve ileri tetkikleri yapılmak üzere, hekimin kendisinin, eşinin veya
bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel tedavi merkezlerine/özel tetkik
merkezlerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş hekimine veya özel tetkik
merkezlerine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları
tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş hekiminin
veya özel tetkik merkezinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler en yakın diğer
bir yerdeki başka bir sağlık kurumuna yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığının 11/03/2005 tarih ve 4802-2005/39 sayılı Genelgesinde belirtilen,
ani olarak ortaya çıkan ve zaman geçirmeden gerekli girişimlerde bulunulmadığı takdirde
sakatlık ya da ölüme yol açabilecek ani acil haller için ileri tetkik işlemi gerektiğinin ilgili
hekimce sevk belgesinde belirtilmesi kaydıyla ileri tetkik işlemi için tek özel merkeze de
sevk yapılabilir.

2.4. Yol Masrafı ve Gündelikler
Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere 6245 sayılı Harcırah
Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödenir.
Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ( bu süre beş günü geçemez.) ile
sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir.
Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez.
Memuriyet mahalli dışına sevk işleminde yol masrafı, hastanın bulunduğu yer ile sevk
edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak
ödenecektir. Ancak, sağlık kurumunca hastanın memuriyet mahalli dışına sevk işlemi
sırasında ilgili hekim tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt ile seyahat edememe ve
ambulans veya uygun görülen herhangi bir taşıtla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir
rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması halinde ambulans
ücreti veya uygun görülen taşıt bedeli ilgilinin kurumunca ödenecektir.
Ayrıca bunlara anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yatacak yer
temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak ve her
defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı
ödenecektir.
Sağlık kurumuna ait ambulans ile memuriyet mahalli dışına yapılan hasta nakil ücreti
ve acil ambulans ücreti hastanın kurumunca 08/07/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Ambulans ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre tespit edilecek ücretler dikkate alınmak ve rayiç
bedeli aşmamak üzere ödenir. Ancak, hasta nakillerinde hastanın ambulansla sevkinin
gerekliliğinin ilgili hekim tarafından tevsiki gerekmektedir.
Resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta nakilleri ile diyaliz ve kemoterapi
tedavileri için hasta naklinde kullanılacak hasta servis hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde
döner sermaye imkanları ile karşılanabilir.
2.5. Eşlik Etme Zorunluluğu
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir
kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğunun hastayı gönderen sağlık kuruluşunun
raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının
başhekim tarafından imzalanması halinde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de
memurun bağlı olduğu kurumca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah
ödenecektir.

2.6. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılabilecek İşlemler
Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca yapılabilecek veya dışarıdan hizmet alımı
yoluyla temin edilebilecek işlemler Tebliğ eki (EK-8/A) sayılı listede belirlenmiş olup, bu
listede yer almayan işlemlerin bedelleri ödenmeyecektir.
3. Acil Vakalarda Tedavi
Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle gerekli
başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi
sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için hastanın taburcu edildiği tarihten
itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;
a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,
b) Yurt dışında 90 gün,
içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.
Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili sağlık kurumu tarafından bu Tebliğ eki (EK8) ve (EK-9) fiyat tarifelerinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri

tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf
belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.
4. Yurt Dışında Tedavi
Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıkların tedavisinin yurt
dışında yaptırılmasına ilişkin uygulama; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununda değişiklik yapan 29/7/1998 tarihli ve 4375 sayılı Kanun ile bu Kanunun
4 üncü maddesi gereğince, 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve
9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu
Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik”
esaslarına göre yürütülecektir.
Söz konusu düzenlemeler uyarınca hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmeleri;
Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca (EK-1/B) de belirtilen
formata uygun olarak düzenlenen raporların, aynı Bakanlıkça Ankara’da belirlenen bir
hastanece teyit edildikten sonra adı geçen Bakanlıkça onaylanması şartına bağlıdır.
Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında; Türkiye’de tedavisi
yapılamayan ancak, yurt dışında yapılması mümkün olan hastalık açık olarak yazılacak,
hastalığa ilişkin klinik bulgular ve laboratuar bulguları, radyolojik ve görüntüleme ile ilgili
bulgular, tedavinin Türkiye’de yapılamama gerekçeleri belirtilecek, karar bilimsel/tıbbi
gerekçelere dayandırılacak ve verilen kararlarda “ileri teknoloji ile tedavi gerekli vb gibi”
ifadeler kullanılmayacaktır. Raporlarda, memurun ve hastanın adı-soyadı, memura yakınlık
derecesi, çalıştığı kurum, dosya ve protokol numarası, raporu veren anabilim dalı/bilim
dalı/klinik adı belirtilecektir. (EK-1/B rapor örneği).
Yurt dışı tedavileri için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi amacıyla oluşturulacak
resmi sağlık kurullarına; en az biri ilgili dal uzmanı olmak kaydıyla üniversite hastanelerinde
5 öğretim üyesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde 5 klinik şefi veya şef yardımcısı, (EK1)’de yer alan diğer hastanelerde 5 uzman hekim bulunması zorunludur.
Yurt dışı tedavilerine ilişkin raporların Sağlık Bakanlığınca (ilgili personel için Milli
Savunma Bakanlığınca) onaylanmasından itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkmak üzere işlem
yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir. Yurt dışına çıkış sonrasında yurt dışında kesintisiz
tedavi süresi azami 1 yıldır.
Yurt içinde tedavilerinin sağlanamayacağı anlaşılanların tedavi için yurt dışına
gönderilmeleri hususunda Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler ile bu
hastanelerce düzenlenen raporları teyit edecek hastane adları (EK-1) sayılı listede
gösterilmiştir.
Yurt dışında doku veya organ nakli amaçlı sağlık kurulu raporunun, Sağlık
Bakanlığınca ruhsatlı (EK-1/C) de belirtilen yetkili doku ve organ nakli merkezlerinden
alınması zorunludur.
Akraba dışı vericiden kemik iliği nakli amacıyla yurt dışına hasta gönderilebilmesi
için; hastaya yurt içinde kemik iliği nakli yapılamadığının (EK-1/C)’de belirtilen bir kemik
iliği nakli merkezince rapor edilmesi ve Dünya Kemik İliği Bankası (BMDW) ve /veya
Dünya Kemik İliği Vericileri Federasyonu (WMDA) üyeliği bulunan doku bilgi bankalarının
en az birinin yurt dışında hastanın doku tipine uyumlu muhtemel vericisinin bulunduğuna dair
belgeyi rapora eklemesi gerekmektedir.
Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi süreci kurumlarınca izlenerek
Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesisi yönünde azami hassasiyet

gösterilecektir. Hastaların yurda dönmelerini müteakip en geç bir ay içinde Tebliğe ekli
çizelge (EK-1/A) doldurularak Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
Yurt içinde mümkün olmayan kemik iliği nakli haricindeki organ nakli işlemleri yurt
dışında uzun bekleme sürelerini gerektirdiğinden, hastaların yurt dışındaki ilk tetkiklerinin
tamamlanmasını müteakip uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedavileri
yurt içinde yapılacaktır. Uygun organ temini üzerine hasta, yeni bir sağlık kurulu raporuna
ihtiyaç duyulmadan nakil işlemi için yurt dışına gönderilecektir. Bu konudaki gerekli
koordinasyon işlemi, hastanın kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülecektir.
5. Diş Tedavileri
5.1. Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak Diş Tedavileri
5.1.1. Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemlerinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde
belirtilen hastanın hastane veya sağlık merkezlerine yollama işlemlerinde üzerinde ağız
şeması bulunan hasta yollama kağıdı kullanılacaktır. Kurumlar, söz konusu sevk kağıdını
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya kendi imkanları ile sağlayacaklardır.
5.1.2. Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri için (EK-7) sayılı listede yer
alan “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi” uygulanacaktır.
5.1.3. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt
dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin tıbbi
lüzum üzerine yaptırdıkları diş tedavileri sonucu doğan giderlerden;
a) Diş çekimi, kanal tedavisi, diş dolguları ve travma sonucu oluşan çene defektlerine
yapılan cerrahi müdahalelerle, protez tamirlerine ait tedavi bedellerinin aynen ödenmesi,
b) Diğer diş tedavilerine ait giderlerin ise, (EK-7) sayılı listede yer alan fiyat
tarifesindeki fiyatlara %100 ilave edilmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması,
transferi halinde ise bu Tebliğin yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle
bulunacak miktarın döviz karşılığı tutarları kadarının ödenmesi,
gerekmektedir.
5.1.4. Resmi sağlık kurumunda veya personelin bağlı olduğu kurum bünyesinde
kurulan diş protez ünitesindeki tedavi sırasında yapılamadığının belgelendirilmesi ve
tedaviyi yapan sağlık kurumunun faturasında yer almaması şartıyla, resmi sağlık
kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise
dekanlıklarca organize edilerek yaptırılan akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu
kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kron için
(malzeme dahil) 11 YTL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 43 YTL döküm
işçilik ücreti ödenecek, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.
Personel yetersizliğinden dolayı bölümlü ve tam protez taleplerinin kısa sürede
karşılanamaması ve randevu sürelerinin uzaması durumunda, hasta yararı gözetilmek
suretiyle istekli olan kişilerin kendi talepleri doğrultusunda ve bedelini kendilerinin ödemesi
kaydıyla, bölümlü ve tam protez laboratuar iş ve/veya işlemleri resmi sağlık kurumlarında
ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca
organize edilerek yaptırılabilir.
Serbest diş hekimliklerinde yaptırılan tedaviler için ayrıca döküm işçilik ücreti
ödenmeyecektir.
5.1.5. Diş tedavileri sırasında; altın, platin, palladyum+platin, irrudyum+platin, iropal
gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde
kıymetli maden bulunan maddeler kullanılması zorunlu olsa dahi, Yönetmeliğin 31 inci
maddesine göre hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

5.1.6. Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofacial travma
ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar
ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4
implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin
zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji
anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından
karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının belirtilmesi şartıyla bu Tebliğin eki (EK-7) Diş
Tedavileri Fiyat Tarifesindeki tedavi bedeli ile implant malzemesi bedeli olarak (her ünite
için) 90 YTL ödenir. Bu bedelin üzerindeki malzeme bedelleri hastalarca karşılanır.
5.2. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi
5.2.1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi
giderlerinin ödenebilmesi için Tebliğin bu bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslarına
uyulması zorunludur. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan
yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmez.
5.2.2. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest
hekimliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların
kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş
tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Tebliğ kapsamında yer alan kişilerin,
doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş
hekimliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:
5.2.3. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple
tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş hekimi tarafından belirtilmesi ve aynı
sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş
hekimliklerine veya özel sağlık kurum / kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun
için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş hekimi tarafından hasta muayene edilip
teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak
belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi
gerekmektedir. Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki
çocuklarda yer tutucu ve ortodontik tedaviler ile 6 ve 12 yaş (1. ve 2. daimi büyük azı)
dişlerinin tedavilerinde (münhasıran kanal, dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz ve birinci
basamak resmi sağlık kuruluşunda görevli diş hekimlerince de yukarıda belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına sevkleri
yapılabilir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kâğıdında belirtilen tedavinin yapıldığının,
kurumun diş hekimi veya sevki yapan resmi kurum veya kuruluştaki diş hekimlerince
onaylanması zorunludur.
5.2.4. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş
hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş
hekimliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve
serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı
olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş hekiminin oda temsilcisi olması halinde,
onaylama işlemi en yakın yerdeki oda temsilcisi tarafından yapılacaktır.
5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek
yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde belirlenen usullere
uygun olarak serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum/ kuruluşlarında yaptırılan
teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri
fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.6. Bu Tebliğin eki “Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi”nde (EK-7) tespit edilen, beher
kron için 40 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 300 YTL esas alınmak suretiyle, serbest
diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze
ilişkin giderlerden;
1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı
ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı
ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL
üzerinden ödeme yapılacaktır.
En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması
halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç
bir şekilde geçemez.
5.2.7. Bu Tebliğin (5.2.6.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri
için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde
karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi
için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının
belgelendirilmesi gerekmektedir.
5.2.8. Serbest diş hekimliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara
göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş hekimliklerine
gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5.2.9. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş
tedavilerini serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için,
tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş hekimi olan resmi sağlık kurumlarının sadece
birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.
5.2.10. Serbest diş hekimlikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri
sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve
kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak gerçekleştirme görevlileri ve
muhasebe yetkililerince gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet
verilmeyecektir.
5.2.11. Yüzde kırk ve üzerinde özürlü kişiler diş tedavileri için 90 günlük süre kaydı
aranmaksızın ve özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle birinci basamak resmi sağlık
kuruluşlarında görevli diş hekimlerinden alacakları sevk belgesi ile de serbest diş
hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına başvurabilirler. Ancak başta zihinsel
özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş
tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale
gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının
sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme
ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun
diş hekimi veya sevki yapan resmi kurum veya kuruluştaki diş hekimlerince onaylanması
zorunludur. Ancak zihinsel özürlü ve iletişim kurulamayan özürlü kişilerin sevk belgelerinde
yapılması gereken bütün tedavilerin ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenememesi ve hangi
dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenememesi durumunda, serbest meslek
makbuzunda belirtilen tedavinin yapılıp yapılmadığının sevki yapan kurum veya kuruluştaki
diş hekimince onaylanması yeterlidir.

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
alınan raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.
Bu tür tedaviler için Diş Tedavileri Fiyat Tarifesinde (EK-7) yer alan fiyatlar
geçerlidir.
6. Göz Tedavileri
6.1. Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince göz hastalıkları uzmanları (ihtisas
yapmakta olan hekimler dahil) tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük
camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
6.2. Gözlük camlarının temininde, bu Tebliğe ekli “Gözlük Camları Fiyat Listesi”
(EK-6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile
birlikte gözlükçü tarafından ilgilinin kurumuna fatura edilecektir. Reçeteye renkli gözlük
camı yazılması halinde, numarasına uygun olarak beyaz cam fiyatı üzerinden ödeme
yapılacaktır.
6.3. Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı
diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur.
Bu duruma neden olan gözlükçülerden bir daha gözlük camı temin edilmez.
6.4. Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2006 yılında 40 YTL ödenecektir.
6.5. Gözlük camlarının temininde Tebliğ ekinde (EK-6) yer alan liste muhteviyatı
uygulanır. Hasta tarafından bu listedeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam
istenmesi halinde, alınan reçeteye göre Tebliğe ekli “Gözlük Camları Fiyat Listesi”ndeki
normal camların tutarı kadarı kurumunca karşılanacak, bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade
ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.
6.6. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında
tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında
temin edilen gözlük camları ve çerçeveleri; bu Tebliğde yer alan fiyatlara % 100 ilave
edilmek suretiyle bulunan miktarlar esas alınarak karşılanacak, transferi halinde ise bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarların döviz
karşılığı tutarları ödenecektir.
6.7. Kurumlar, göz tedavisi sonucunda öngörülen cam ve çerçeve bedellerinden,
hangisinin ödeneceğini, hastanın sağlık karnesine işlenmiş olan eski cam ve çerçeve
kayıtlarını da dikkate alarak belirleyecektir. Hastalara sağlanacak gözlük çerçevelerinin
Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olması
gerekmektedir.
Yönetmelik gereğince gözlük cam ve çerçevesine ilişkin reçetelerin sağlık karnesine
işlenmesi için kurum hekimliklerine ibrazı zorunludur. Kurum hekimleri sağlık karnesine
gerekli kaydı yaparken alınan cam ve çerçevenin reçete muhteviyatına uygunluğunu kontrol
etmekle yükümlüdürler.
Yönetmeliğin 37 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin
308 inci maddesine göre gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli ilgili şahsın sağlık
karnesine ve/veya sağlık fişlerine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle işlenecektir. Kurum
gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe yetkilileri bu hususa titizlikle uyacaklardır.
6.8. Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak sağlık zarureti
görülmesi dolayısıyla gözlük cam numaraları değiştiği taktirde, 6 aydan az olmamak kaydıyla
reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camlarının bedeli kurumca ödenir.
6.9. Gözlük camlarının ve çerçeve ücretlerinin hasta tarafından ödenmesi halinde,
gözlükçüden alınacak fatura kuruma verilmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre belirlenen
cam ve çerçeve bedelleri kurumunca ilgiliye ödenecektir.

6.10. Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile
göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens
bedelleri ve bunlara ait bakım preparatları hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına
kesin zorunluluk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, “KONTAKT-LENS”
camlarına ait bedeller hiç bir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan
memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.
Resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla puva, prizmatik ve
teleskopik gözlük camları, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilen fiyatları
aşmamak üzere ödenecektir.
6.11. Kurum ve kuruluşlar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine
uygun olarak faaliyetlerini sürdüren müesseselerden personelin gözlüklerini temin
edeceklerdir.
6.12. Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin gözlük camı ve çerçevesi temininde
optisyen gözlükçü müessesesi ile kurumlar arasında ekli (EK-6/A) optik sözleşmesinin
imzalanması gerekmektedir. Sözleşmeler 1/6/2006 tarihine kadar imzalanacak, bu süre
içerisinde mevcut uygulamaya devam edilecektir.
7. Kaplıca Tedavileri
Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından kaplıcalarda
tedavilerine gerek görülenler, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve (EK-4)
sayılı listede yer alan kaplıcalarda tedavi ettirilirler.
Bu kişilere kaplıcalarda görmüş oldukları tedavi giderleri ve raporlarında belirtilen
gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretlerinin, bu Tebliğe ekli (EK-8) Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesindeki miktarlar kadarı ödenecektir. Bununla birlikte, kaplıca tedavisi
amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre yol masrafı, gündelik ve anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrası gereğince
yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri halinde, belge bedelini aşmamak
ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı
ayrıca ödenecektir. Ancak, bunların dışında ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacaktır.
Kaplıca tedavisine ilişkin sağlık kurulu raporunda öngörülmesi kaydıyla refakatçi için de
harcırah ödenecektir.
8. ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri
Bu Tebliğ kapsamındaki kişilerin böbrek ve üreter taşlarından kaynaklanan
rahatsızlıklarının ESWL metodu ile tedavisi, bu Tebliğin 20.7.2 nci maddesinde tanımlanan
resmi sağlık kurulu raporuna istinaden resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında
yapılabilir.
Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/1988 tarihli ve II/Yön.Hiz.Şb. Md. (Mev. 3120) / 1869
sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak
düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve “mm” cinsinden boyu mutlaka
gösterilecektir.
ESWL tedavisi uygulamasında kurumlarca, Tebliğ ekinde yer alan Tanıya Dayalı
(Paket) Fiyat Listesindeki (EK-9) fiyatlar esas alınarak seans başına; ilk seansta 180 YTL
ödenecek, ilave seansa gerek görülmesi halinde, ikinci seans için 135 YTL, üçüncü seans için
90 YTL ödenecek, altı aylık zaman dilimi içerisinde aynı böbrek veya üreterdeki taş için
toplam üç seanstan fazlasına ödeme yapılmayacaktır.
Bu fiyatlara, tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve
her türlü malzeme bedeli dahil olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Tedaviye

ilişkin olarak düzenlenecek fatura bedelleri bu Tebliğin 21.2 nci maddesi esaslarına göre
ödenecektir.
Tedavi sonrasında kullanılması gerekli görülen ilaç bedelleri ise hasta katılım payı
alınarak ilgili kurumca karşılanacaktır.
9. Radyo Cerrahi Yöntemleri ve Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi
9.1. Radyo Cerrahi Yöntemleri ile Tedavi
Hastanın radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi edilmek üzere ilgili hastaneye sevk
edilebilmesi ve tedavi giderinin kurumunca ödenebilmesi için, lokal tedavi endikasyonu
bulunan intrakranial malign ve benign lezyonlar ve metastatik beyin tümörlerinde (primeri
kontrol altında olan 1-3- metastazı olan) cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap
vermeyen veya uygun olmayan olgularda, radyasyon onkolojisi uzmanı ile beyin cerrahisi
uzmanlarının katılımı ile oluşturulacak sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden, bu
Tebliğin ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesi (EK-9) yer alan fiyatlar üzerinden
faturalandırılır. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgilinin kurumu hastayı doğrudan tedavi
göreceği hastaneye sevk eder. Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi) uygulama ücreti, ilk
uygulamayı müteakip tedavi sürecinde yapılacak 2-5 seans uygulamayı kapsar. Hasta, teşhisi
konularak sevk edileceğinden ayrıca MR, BT, DSA, PET-CT ücreti ödenmeyecektir.
9.2. Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi, kutanöz T hücreli lenfomalarda, graft versus host
hastalığı, sezary sendromu, pemfigus vulgaris, psöriasis ve solid organ nakillerinde doku
reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde) amacıyla üniversite hastaneleri ile
eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu (Raporda
uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecektir.) ile belgelendirilmek ve
Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşü
alınmak şartıyla (Kutanöz T hücreli lenfoma ve bunun alt grupları olan Mikozis Funguodies,
Sezary sendromu endikasyonları hariç), ayakta tedavi gören veya yatan hastalar için bu
Tebliğe ekli Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyat üzerinden faturalandırılır ve hastanın
kurumu tarafından en fazla altı aylık tedavi programı için ödenir. Ancak, hastanın klinik
tablosunun tedavinin sürdürülmesini gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi
süresinin sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi ve Aferez-Fotoferez Danışma
Komisyonunca da onaylanması kaydıyla tedavi kesin sonuç alınana kadar uzatılabilir. Bu
fiyata, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, uvadex, UV-A lambaları, izotonik serum,
heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir. Yatan hastalar için yatak ve
benzeri diğer hizmetler, bu Tebliğe ekli Fiyat Tarifesi (EK-8) üzerinden ayrıca faturalandırılır.
10. Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri
10.1. Organ Nakli Tedavileri
Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların,
hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, verici
durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Yönetmeliğin kapsamına
girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen
ödenecektir.
Tedavisi için kemik iliği nakli gereken ve yurt içinde uygun vericisi bulunmadığı
ülkemizdeki kemik iliği bankalarınca rapor edilen hastalar için, yurtdışındaki kemik iliği
bankaları aracılığı ile 8/8 doku tipi uyumu gösteren (HLA A, -B, DR düşük çözünürlük ve
HLA DR yüksek çözünürlükte ya da HLA A, -B, C ve DR düşük çözünürlükte) kan
örnekleri, beklemeden getirtilir. 8/8 sayısı yeterli değilse, (toplamda 25 vericiden az ise) ilgili

yurtdışı kemik iliği bankalarından ve verici merkezlerinden 8/8 uyum sağlanana kadarki ileri
testler yaptırılır ve masrafları kurumunca karşılanır. Yukarıda belirtilen şartlarda uyum 8/8
uyum gösteren verici adaylarının (bir defada en az 10, toplamda 25 kişiyi geçmemek üzere)
kan örnekleri, ilgili yurtdışı kemik iliği bankalarından ve verici merkezlerinden istenerek
getirtilir ve bu örneklerin ileri testleri ülkemizdeki laboratuarlarca yapılır. Bu testlerin
ücretleri, kemik iliği bankaları tarafından ilgili ülkelere döviz cinsinden ödenecek, vergi ve
transfer ücreti de dahil olmak üzere YTL cinsinden belge mukabilinde kemik iliği bankasına
kurum tarafından ödenir. Bu hüküm, geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş ancak ödemeleri
yapılamamış nakil, tarama ve testler için, ilgili yıllardaki nakillere, tarama ve testlere ilgi
kurularak, 2006 yılında fatura edilecek nakil, tarama ve test işlemleri için de geçerlidir.
Kemik iliğinin yurt dışından Türkiye’deki nakil merkezlerine getirilmesi Türkiye’deki kemik
iliği bankasının görevlendireceği bir kurye tarafından gerçekleştirilir. Bankanın kuryesinin
olmadığı durumlarda yabancı bir kurye kemik iliğini Türkiye’deki nakil merkezine
getirecektir. Kemik iliğinin Türkiye’deki nakil merkezine getirilme masrafları Avrupa kıtası
için en fazla 2000 Euro karşılığı YTL, Amerika ve diğer ülkeler için en fazla 3000 Euro
karşılığı YTL olmak üzere belge karşılığında hastanın kurumunca ödenir.
Akraba dışı kemik iliği vericisinin ülkemizde bulunmaması halinde, vericinin ileri
testleri, sağlık kontrol masrafları, alınan kemik iliğinin yine Türkiye’deki bir nakil merkezine
götürülmesi ile ilgili, kemik iliğinin toplanması, saklanması, kemik iliği bankası kuryesince
taşınması ve gerektiğinde konaklaması ile ilgili masrafları belge karşılığı hastanın
kurumunca ödenir.
10.2. Diyaliz Tedavileri
Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği SKR ile
belgelendirilen (akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemleri hariç) diyaliz
hastaları, bu tedavilerini sağlık kurumlarında veya 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak açılan
özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler. Bu merkezlerde, hastanın diyaliz uygulamasında
gerekli olan ve sağlık kurulu raporunda belirlenen hastalığıyla ilgili ilaçlar (paket
kapsamında olanlar hariç) bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak reçetelenir ve serbest
eczaneler tarafından karşılanır.
Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi giderleri
Tebliğ’in Tanıya Dayalı Fiyat Listesindeki (EK-9) paket fiyatlar üzerinden fiyatlandırılır.
Asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılması gerekli olan malzeme ve
ilaçlardan; A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, dializör, serum, antikoagülan olarak kullanılan
düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu (asetatlı,
bazik ve asidik ) ve yukarıda anılan yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkikler ile
kullanılan her türlü serum bu ücretlere dahildir.
Ayrıca, böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve
plazmaferezis giderleri ile bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer
tedaviler, Bu Tebliğ’e ekli (EK-8) Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki fiyatlar esas alınarak
ödenir.
Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda “izleme” ücreti ayda en fazla iki
defa, periton diyalizi değişim sıvısı ücreti ise, raporlarda her hastada periton boşluğu hacmi
için uygun solüsyon miktarı hacim olarak ml.cinsinden belirtilerek (Örneğin, 2500 ml ile
başlanan hastada 2500 ml ile devam edilmesi gibi) aletsiz periton diyalizi uygulamalarında
ayda standart solüsyonlar için maksimum 150 adet torba, biyouyumlu solüsyonlarda ise ayda
maksimum 130 adet olacak şekilde karşılanır (aminoasit içerikli ile isodextrin içerikli

solüsyonlar günde en fazla 1 defa ve bu solüsyonlar 2 adet standart solüsyon gibi kabul
edilir). Yatan hastalarda bu şart uygulanmaz.
10.3. Tüp Bebek Tedavisi
10.3.1 Tüp Bebek Öncesi Tedavi
Kısırlık şikayeti ile resmi sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda Tüp bebek
tedavisine başlamadan önce yapılacak incelemeler ve tanıya bağlı olarak hastalarda klasik
ovülasyon indüksiyonu tedavisi ve gerekiyorsa ek olarak İntrauterin inseminasyon (IUI)
(örneğin açıklanamayan infertilite vakalarında) işlemi uygulanır. (Hastanın yaşamı boyunca
yapılacak primer (klasik) infertilite tedavisi 3 siklus ve toplam en fazla 4500 ünite doz
gonadotropini ve gerekirse ek olarak yapılan IUI işlemlerinde tedavi 3 siklus ve toplam en
fazla 4500 ünite doz gonadotropini geçemez. Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum
uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenip bir siklus için gerekli ilaç miktarı tek
reçetede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yazılabilecektir. Yaş ve evlilikle ilgili
olarak tüp bebekte belirtilen kriterler infertilite ve IUI içinde aynen geçerlidir.
Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (human krionik gonadotropin) dozu,
maksimum dozun dışında olup 5000-10000(1-2 ampul) ünite dozu geçemez. Üç uygulamadan
(siklus) sonra yapılan infertilite tedavisi için uygulanan gonadotropinler ödenmez.
10.3.2. Tüp Bebek İçin Sevk Esasları
Kısırlık tedavisinde bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen tüp bebek uygulamaları,
21/08/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Yönetmeliği’ne göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, kamu ve özel sektöre
ait, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde (yeşil kart sahibi hastalar için 3816 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmelik gereği özel merkezlerde yaptırılan tedavi giderleri ödenmez) yapılabilir.
Tüp bebek uygulaması amacıyla bu merkezlere sevk yapılabilmesi ve tedavi giderlerinin
ilgilinin kurumunca karşılanabilmesi için;
Evli olan memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin
kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiğinin, eğitim ve üniversite hastaneleri
tarafından bu Tebliğin 20.7.3 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur.
Sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş açıklanamayan infertilite vakalarında, en az üç
kez klasik ovülasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapılmadan tüp
bebek uygulamasına geçilemez.
Tüp bebek ve klasik ovülasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon
uygulamalarında kullanılan ilaçlar; bu Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp
bebek tedavisi yapılan merkezlerde görevli uzman hekimlerce ilacın etken madde ismi ve
günlük maksimal kullanım dozu belirtilerek reçete edilebilir ve bu ilaçlar hasta katılım
payından muaf değildir. Özel merkezlerde tedavi görenlerin ilaçları, özel merkezlerde görevli
uzman hekimler tarafından yazılıp, protokol numaraları özel merkezler tarafından
verilmelidir.
3 siklus boyunca yapılan klasik ovülasyon indüksiyonu ve gerektiği hallerde IUI
tedavisine rağmen hastanın gebe kalamaması halinde veya aşağıda belirlenen istisnalara ve
kriterlere göre başlanacak olan Tüp bebek işlemi, hastanın 40 yaşına kadar olan yaşam süresi
içerisinde en fazla üç uygulama (siklus) olmak üzere yapılabilir. Kullanılacak ilacın dozu
(gonadotropin) üç uygulama için toplam en fazla 9.000 üniteyi aşamaz. Üç uygulamadan
(siklus) sonra yapılan infertilite tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.

10.3.3. Tüp Bebek Tedavisine Başlama Kriterleri
A- Erkek faktörü:
Üro-androlojik tedaviye cevap vermeyen Oligoastenospermi- azoospermi
En az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total progresif motil
sperm sayısının 5 milyondan az olması gereklidir. Motil sperm sayısı aşağıdaki formül ile
hesaplanmalıdır.
Yıkama öncesi semen örneğinde; Volüm (ml) x konsantrasyon (sayı / ml) x motilite
(%)
B- Kadın faktörü:
1- Tubal faktör
a) Bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan, (ağır distal tübal hastalık, bilateral organik
proksimal tübal tıkanıklık, bilateral bipolar tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan olgular),
primer silier diskinezi- Kartegener Sendromu varlığı eğitim veya üniversite hastanelerinden
alınan sağlık kurulu raporu belgelendirilmiş,
b) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya Tübal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi
ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan,
olgulardır.
Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, tübal cerrahi yapılmaksızın veya tübal cerrahi
sonrası bir yıl beklemeksizin hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.
2- Endometriozis
Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite, ileri evre (evre 3-4)
endometriozis ise tübal patoloji gibi değerlendirilir. (Endometriozis cerrahisi tedavisinden
sonra bir yıl medikal infertilite
tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin
sağlanamadığı durumlarda ve üç siklus OI ve IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen
endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine ( IVF) başlanabilir.)
Bayan yaşı 38 ve üzerinde olan olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, herhangi bir bekleme süresi aranmaksızın
doğrudan tüp bebek tedavisine başlanabilir.
3- Hormonal – Ovülatuar Bozukluklar
a) Oligo – anovülasyon ,
b) DSÖ Grup I-II ovülatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı
anovülasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir.
Tüp bebek uygulamasına geçilmeden önce anovülasyon nedeni ile (örneğin polikistik
over sendromu) klasik ovülasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında, ilaveten
intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur. Hasta üç gonadotropin
uygulaması ile (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise, hastanın bu durumunun ( örneğin
polikistik over sendromu) sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla tüp bebek
tedavisi için sevk yapılabilir.
Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, kontrollü overyan hiperstimülasyon COH-IUI
işlemleri yapılmaksızın hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.
C- Açıklanamayan İnfertilite:
Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus IUI
uygulanmasına rağmen üç yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu
raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir.

Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, hasta beklemeksizin doğrudan tüp bebek tedavisi
için sevk edilebilir.
D- Diğer Endikasyonlar:
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yapılma endikasyonu eğitim veya üniversite
hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olanlar ile kötü ovarian cevabı
olan durumlarda bu durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydı ile, doğrudan
tüp bebek tedavisine başlanabilir.
10.3.4. Tüp Bebek Tedavisi İşlem Bedeli ve Ödeme Esasları
Tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan, Ovülasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu,
sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (Mikro enjeksiyon),
invaziv sperm elde etme yöntemleri, embriyo freeezing (1 yıla kadar) işlemlerine ait fiyatlar
bu Tebliğde ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) belirlenmiş olup bu
fiyatlara kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Tüp bebek işlemleri ile tüp bebek işlemi
öncesi yapılan tetkik ve tahlil giderleri (Ek-8) de yer alan birim fiyatlar üzerinden ayrıca
faturalandırılır.
Doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla canlı çocuk sahibi
olan ailelerin, daha sonra erkek ve/veya kadında gelişen kısırlığa (sekonder infertilite) bağlı
olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu
durumları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi tüp bebek tedavisine ait giderler
Devlet bütçesinden karşılanmayacaktır.
Tüp bebek tedavisi için bu madde hükümlerine uygun olarak resmi veya özel üremeye
yardımcı tedavi merkezlerine sevk edilen hastaların, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü
tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu
kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazası merkez sorumlusunun
yükümlülüğündedir. Tüp bebek tedavisine ait giderlerin kurumlarca ödenebilmesi için ilgili
hastaya tüp bebek tedavisi kapsamında uygulanan tıbbi işlemlerin yukarıda belirtilen bedeller
üzerinden ücretlendirilerek, düzenlenecek faturalarda ayrı ayrı gösterilmesi ve bu işlemlere ait
kayıtların tedaviyi yapan merkez sorumlusu tarafından tasdik edilmiş bir örneğinin fatura
ekine konulması gerekir. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, üremeye yardımcı özel tedavi
merkezlerinde yaptırılan tüp bebek tedavisine ait giderlerin, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) belirlenen tutarı kadarı ilgilinin kurumuna fatura edilir, bu
tutarı aşan kısmı ise hastanın önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi kaydıyla kendisinden
tahsil edilir. Hastalar, özel merkezlere fark ücreti olarak ödedikleri miktarı kurumlarından
ayrıca talep edemezler.
Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan, yapılan her bir
uygulamaya ait kayıtlar sağlık karnesinin ilgili bölümüne işlenir ve ilgilinin kurumu
tarafından bu Tebliğin 23.2 nci maddesi uyarınca ilgili adına tutulan sağlık dosyasına
işlenmek suretiyle takibi yapılır.

11. Reçetelerin Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri
11.1. Ayakta veya Evde Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi
Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için sağlık karnelerinde
bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır. (Sosyal Güvenlik Kurumlarının bu
konudaki özel uygulamaları saklıdır)
11.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi
Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini
zorunludur.
Dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer
alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak,
“ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi vurularak başhekimlik tarafından
onaylanacaktır.
Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimum tedavi dozunu
geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam
ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.
Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete
muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü
olarak temini hususunda, hastaneler, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile işbirliği
yapabilir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından
müştereken belirlenir.
Yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri için reçete edilen ilaçlar, SSK
hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde
“SSK MALIDIR SATILAMAZ” veya “SSK’DAN DEVİR İLAÇTIR” ibaresi bulunan
ilaçlarla sınırlı olmak üzere, hastane eczanesinden verilebilir ve hastanın kurumuna tedavisine
ait diğer işlemlerle birlikte fatura edilir. Bu ilaçlar SSK mensubu hastalara verildiği takdirde
provizyon sistemine girilir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane
tarafından tahsil edilir, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere
ödenir. Bu uygulamada, Tebliğ’de belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate
alınır.
Ayrıca, SSK ilaç ve tıbbi malzeme sanayi müessesesinde üretilmiş olan ilaçlar,
miadları içerisinde Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde SSK sigortalısının ayaktan/yatarak
tedavilerinde kurum mevzuatı doğrultusunda verilir.
12. Reçete Yazımı, Rapor Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri
İlaç kullanımında ve rapor düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar temel
alınacaktır.
a) Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır. Ayaktan hastalar için yazılan
reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi bulunacak (kaşede kurumun adı, hekimin
ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer
alacaktır) ayrıca, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Teşhisi yazılmayan,
ilgili hekimin imza ve kaşesi bulunmayan reçeteler resmi ve özel eczaneler tarafından kabul
edilmeyecektir. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan
asistanlar, eğitim aldıkları branş uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile Tebliğ’de
uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir. Herhangi bir uzman hekim
tarafından reçete edilebilen tüm ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı
yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilecektir. Aile hekimliği yapan hekimler, aile
hekimliği uzmanının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.

b) Sağlık Kurulu raporlarından, aslına sadık kalmak kaydıyla Tebliğ hükümlerine göre
eksikliği bulunan raporlar (doz, ilaç yazılım kurallarına ait tıbbi bilgiler) raporun çıktığı
hastanede raporu düzenleyen ilgili dal uzmanı tarafından kaşeli ve imzalı düzeltmesi ve bunun
Başhekimlik tarafından onaylanmak koşuluyla süresinin sonuna kadar geçerlidir. Raporlarda
yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerlidir.
12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı
Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında;
reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç
yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette
günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi
günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.
Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından
bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına 1/10/2006 tarihinden itibaren
geçilecektir.
Pnömoni, bronşektazi, osteomyelit teşhislerinde hekim gerekli gördüğü taktirde 10-14
günlük tedavi dozunda antibiyotik reçete eder. Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik
tedavisi uygulanır.
İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, yedi günlük tedavi dozu ve her
kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın
yedi günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim
tarafından reçeteye yazılabilecektir.
Örnek 1- Hasta (A)’ya yedi günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet
draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması
öngörülen bu ilaç yedi günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu
yazılabilecektir.
Örnek 2- Hasta (B)’ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon
şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen yedi günlük
antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu yedi günü karşılamadığına göre, bir
haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu
yazılabilecektir.
Örnek 3- Hasta (C)’ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat
ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg’lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim
tarafından yedi günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu
ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.
a)İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta
Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli
kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak
kaydıyla), tüm hekimlerce,
b)Menopoz (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve
rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm
hekimlerce) ve disfonksiyonel uterin kanamalarda (kadın hastalıkları ve doğum ve aile
hekimliği uzmanı tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) rapor
aranmaksızın,
en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.
c) 1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,
2. Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin,
asitretin),

3. Yatış sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen
reçetelere,
hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,
en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir.
Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan
ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilir. Bu
reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan
ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre
yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık
miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.
Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında
kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.
12.2. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar
Bu Tebliğ’e ekli Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) yer alan
hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 3 aylık miktarda
yazılabilecektir.
Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) bulunan hastalıklarda rapora
istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.
a) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler (Tebliğin 12.7 bölümü ve EK-2/C
hükümleri) saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2)
yer alan ilaçlar, ilacın reçete edilme koşulunda belirtilmiş olan uzman hekimlerden birinin yer
aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete tekrarında diğer hekimlerce de
yazılabilecektir.
b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak non-iyonik radyo-opak
maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim
veya radyoloji uzmanı tarafından reçete düzenlenecek, reçeteye radyo-opak madde ve
yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda non-iyonik radyo-opak
madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesi reçeteye yazılacaktır.
c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve non-iyonik
radyo-opak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili
hekim tarafından yazılıp imzalanacaktır.
Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye sağlık kurulu raporuna
dayanılarak uzman hekim veya ilgili uzman hekim tarafından 3 aylık doza kadar
yazılabilecektir. Onkoloji ilaçları en fazla 3 aydaki kür sayısı kadar dozda getirtilebilecektir.
12.3. Hastanede Yatan Hastalarda Kullanılabilecek İlaçlar
Bu Tebliğe ekli (EK–2/B) sayılı listede yazılan anestezikler ve ilaçların bedelleri,
sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda
kullanımı halinde ödenecektir.
Listede yer alan ilaçların kullanımı için reçeteler bu Tebliğin 11.2 nci bölümündeki
esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması
durumunda ödeme yapılmayacaktır.
Sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen ve sürekli periton diyalizi tedavisinde
kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ile sarf malzemeleri ayakta tedavide de
yazılabilir.
12.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar
Bu Tebliğ’e ekli (EK–2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde
kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu

raporu, hastanın adı, teşhis (kısaltma yapılmadan), etken madde adı ve dozu, uygulama planı
ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsayacaktır.
Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor
tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez.
Yukarıda belirtilen listede yer almakla birlikte (EK–2) sayılı Hasta Katılım Payından
Muaf İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçlardan hasta katılım payı alınacak, (EK–2) liste
kapsamında olanlardan ise sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı
alınmayacaktır.
12.5. Bedeli Ödenecek İlaçlar
Kurum ve kuruluşlarca bedeli ödenecek olan ilaçlar bu Tebliğ’e ekli Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesinde (EK–2/D) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod numaraları ile
birlikte yer alan ilaçlar dışındakilerin bedelleri, reçeteye yazılsa dahi kurumlarca hiçbir
şekilde ödenmeyecektir.
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK–2/D) yer alacak veya bu listeden çıkarılacak
ilaçların saptanmasına ilişkin değerlendirmeler, 14/02/2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan, 06/02/2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu” tarafından yapılır. Etken maddesi geri ödeme listesinde
olan bir ilacın eşdeğeri olanlar en ucuz eşdeğerinin altında fiyat taşıması halinde “Geri Ödeme
Komisyonu” tarafından ivedilikle değerlendirilir. Geri ödeme komisyonunun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin karar Maliye Bakanlığının web sayfasında duyurulmuştur.
12.6. İntravenöz İlaç Tedavisi
Üniversite hastaneleri ve eğitim hastaneleri ile Sağlık Bakanlığınca uygun görülen
resmi ve özel hastanelerde,
a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif endokardit vb. hastalıklarda ve/veya,
b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanılan antibiyotikler gibi ürün ve ilaçların
kullanımı,
gereken hallerde hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi
uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanılacak ilaçlar ve sarf malzemelerinin tedaviyi
yapan sağlık kurumu tarafından temin edilmesi halinde ilgili kuruma fatura edilir ve
provizyon sistemine girilir.
Uzun süreli intravenöz ilaç tedavisi (kemoterapi vb) uygulamaları sonucunda hasta
adına düzenlenecek faturaya, hastalığın adını, uygulanan tedavi planını, verilen ilacın günlük
dozunu ve miktarını belirten ve ilgili uzman hekimin imzası ile başhekimin onayını içeren
tedavi planı eklenmesi gerekmektedir.
12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler
12.7.1. Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid ve Subkütan
Metotreksat Kullanım İlkeleri
a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi
yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde;
yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve
kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçların (infliksimab, etanarsept,
adalimumab gibi) kullanım ilkeleri; en az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı,
en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına
alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların
kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda, biri
maksimum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum

dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu
ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya
metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların
kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan
Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm),
Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart
dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı
muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı
aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit
tedavisinde, Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ilaçlar; fizik tedavi ve rehabilitasyon,
romatoloji veya immünoloji (erişkin veya pediatrik) uzman hekimlerinin en az birinin
bulunduğu üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ve immünoloji ve/veya
romatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimin bulunduğu resmi sağlık
kurumlarında düzenlenecek sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri
tarafından reçete edilebilecektir. İntravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı üniversite
hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immünoloji ve/veya romatoloji ve/veya
fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık tesisinde
uygulanacaktır. Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı üniversite hastaneleri ile
eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immünoloji ve/veya romatoloji uzman hekiminin
bulunduğu resmi sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği
konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun
gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği
taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.
Hastalar iki ayda bir üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya
immünoloji ve/veya romatoloji uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene
edilecek, ilk ilaç etkinliği iki ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa
(Romatoid artrit için, DAS 28’de 0.6 puandan, ankilozan spondilit için, BASDAİ’de 2
birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine
“PSARC” göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.
Bu ürünler raporda belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen şartlarda kombine olarak
da kullanılabilir.
d) Psoriyazis vulgariste üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde
cilt hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli
olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten sağlık kurulu raporuna dayanılarak
cilt hastalıkları uzman hekimlerince yazılabilecektir.
e) Crohn hastalığında; diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda hastalığın
teşhisi, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten iç
hastalıkları veya genel cerrahi, uzmanlarının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak
sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır. Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna
dayanılarak iç hastalıkları, genel cerrahi uzmanlarınca reçete edilir.
f) Leflunomid Kullanım İlkeleri; diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına
alınamadığı veya bu ilaçlara kontrendikasyonu olduğu belgelenmiş romatoid artritli hastalarda
iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman
hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında
reçete bu uzman hekimler tarafından düzenlenir. Raporda tedavinin ne kadar süre devam
edeceği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi belirtilecektir.

g) Subkütan Metotreksat Kullanım İlkeleri; romatoid artrit tanısında fizik tedavi ve
rehabilitasyon, romatoloji veya immünoloji (erişkin veya pediatrik) uzman hekimlerinin en az
birinin bulunduğu resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek sağlık kurulu raporuna
dayanılarak, tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.
12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
a) Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.
Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar,
psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum,
dahiliye veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin
çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından yazılacaktır. Yatan
hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.
b) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid,
ketiapin, ziprosidon, aripiprazol) oral formları psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji
(erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince, paranteral formları ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve
çocuk) uzman hekimlerince yazılır.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler, en az bir psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji
(erişkin ve çocuk) uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer
hekimler tarafından da yazılabilir.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer hekimlerce de
yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.
Acil hallerde, acil servislerde yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları
(uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) tek doz olarak diğer hekimlerce klinik şartlarda
kullanılabilir.
Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi
tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak
diğer hekimlerce yazılacaktır.
c) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde
kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı
süre belirtilecektir. Bu süre bir yılı aşamayacaktır.
12.7.3. Aşı Uygulaması
Hayati önemi haiz olan zehirlenmelerde kullanılan antidotlar (panzehirler) hekim
tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin
tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.
Böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu,
splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alan, bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için
enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını
belgeleyen sağlık kurulu raporu bulunması halinde reçete edilen aşıların (Sağlık Bakanlığı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz,
hepatit B, polio ve BCG aşıları hariç (MMR ve HİB, Sağlık Bakanlığı tarafından kapsama
dahil edildiğinde hariç tutulacak) bedeli kurumunca ödenir.
Bronşiyal astma, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı
olan hastaların tedavisinde kullanılması immünoloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz,
göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu
raporu ile belgelendirilen hastalara bu uzmanlar ve bunların bulunmadığı yerlerde dahiliye
uzmanı veya aile hekimince reçete edilen enjektabl yolla alınan alerji aşısı bedeli, hasta
katılım payı alınması kaydıyla ödenir. Alerji aşılarının oral formları ödenmez. Medikal tedavi
ve izlemin 3 ay yapılması sonrası laboratuar testlerine göre aşı uygulaması tam teşekküllü

resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı alerji yönünden izleyen uzman hekimin kontrol ve
sorumluluğunda, bu hekimin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş
uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır. Tedavi arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez. Arı
venomları sağlık kurulu raporu ile yukarıda belirtilen şartlardaki hekimler tarafından reçete
edilebilir.
Grip aşıları için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan
kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın, astım dahil
kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes
mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi
veya immünsupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli
aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden,
uzman hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus
olmak üzere ödenir.
Pnömokok aşısı 2 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde astım dahil kronik pulmoner ve
kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir
kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi, splenektomisi olan veya
splenektomi planlanan olgularda proflaksi amacıyla veya immünsupresif olan erişkin ve
çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve
adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete
edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca 5 yılda bir ödenir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aşı bedelleri ödenmeyecektir. Sağlık Bakanlığı,
UNICEF ile yapacağı protokol kapsamında aşı ve serum temin edebilir, bu aşı ve serumları
ücretsiz olarak halka uygular.
Bu maddede bahsi geçen splenektomiler medikal, cerrahi ve otosplenektomileri
kapsamaktadır.
12.7.4. Rasburicase Kullanım İlkeleri
Myeloablatif dozda çoklu ajanlı kemoterapi uygulanan, tümör yükü olan hematolojik
maligniteli, urikoliz ve hidrasyon tedavisine rağmen böbrek fonksiyonları bozulmuş (kreatin
> 2 mg/dl, kreatin klerensi < 50 ml/dakika) ve urikolizin kontrendike olduğu hastalarda
prospektüs şartlarına (en fazla 5 günlük tedavi) göre yatan hastalarda kullanılır. Pediatrik veya
erişkin hematoloji, onkoloji veya nefroloji uzman hekimleri tarafından çıkartılmış ilaç raporu
doğrultusunda bu uzmanlardan birinin yazdığı reçeteye göre, raporda laboratuar sonuçlarının
yer alması kaydıyla geri ödenir.
12.7.5. Botulismus Toksini Tip A
a) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap
vermeyen olgularda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini
içeren üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde düzenlenmiş sağlık kurulu
raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen branş uzmanlarınca;
- Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları
- Blefarospazm
- Hemifasiyal spazm
- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)
- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni
- Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite
olgularında yalnızca üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde ve
belirtilen uzmanların olduğu erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde
kullanılabilecektir.

Reçeteler uygulamayı yapacak göz hastalıkları, nöroloji veya fizik tedavi ve
rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından düzenlenecektir.
b) Pediatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı
- Yalnızca üniversite hastaneleri ile eğitim hastanelerinde ve belirtilen uzmanların
bulunduğu erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde araştırma hastanelerinde olmak
şartıyla,
- 10 yaşa kadar; sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst
kontroktür olmayan hastalarda en fazla iki adaleye uygulanmak üzere,
- Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, pediatrik nöroloji veya çocuk hastalıkları
uzmanı hekimlerinin katılımıyla oluşturulacak sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
- Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda 6 ay sonra yeni bir rapor
düzenlenerek en fazla iki uygulama,
- Tek seansta botoks için toplam 300 üniteyi, dysport için 1000 üniteyi aşmamak
üzere,
yapılacaktır.
12.7.6. Büyüme Hormonu Kullanım Esasları
Büyüme hormonu ile tedaviye başlanabilmesi çocuk endokrinoloji/endokrinoloji
dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan hastanelerin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık
kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın –hastalığın adı, ilacın adı ve dozu,
uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca
kapsar. Bu sağlık kurulu raporu, en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak hastanın yaşı ve fiziki
boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.
İlaçlar ilgili uzman hekim (Endokrinoloji/çocuk endokrinoloji) tarafından günlük doz
miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla 3’er aylık
dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve
imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir.
A) Çocuklarda;
Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay
süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya
beslenme bozukluğu olmayan hastalarda;
1- Yıllık büyüme hızı;
- 0-4 yaş 6 cm’nin altında,
- 4 yaş üzeri 4,5 cm’nin altında,
- Puberte’de; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre
endokrinoloji/ çocuk endokrinoloji uzman hekimince değerlendirilmesi;
2- Kemik yaşı;
- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olması,
- Pubertal dönem için sadece epifizlerin açık olması,
(Puberte Kıstasları: Erkeklerde gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine
çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un
üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.)
3- Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine
(laboratuarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya
büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması
(hipopituitarizm) tanılarının konması;
Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri
yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.

4- Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD den daha kötü), yıllık uzama hızı
yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan 2
farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu
profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme
hormonu salınımında bir bozukluk söz konusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz
konusu ise yada; hastada biyoinaktif büyüme hormonu saptanmış ise (IGF 1 testi ile);
Bu hususların düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi halinde hastaya
büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.
Büyüme hormonu ile tedavisine başlanan hastalar endokrinoloji/çocuk endokrinoloji
hekimi tarafından en az 6 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık
olduğunun gösterilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25
persentile ulaşana kadar durum her yıl sağlık kurulu raporu ile tevsik edilecektir.
Sonlandırma Kıstasları:
1) Epifiz hattı kapandığında,
2) Yıllık büyüme hızı 5 cm ve altında olduğunda,
3) Boy uzunluğu kızlarda 155 cm ye erkeklerde 165 cm ye ulaştığında,
tedavi sonlandırılacaktır.
4) Tedavi esnasında boy 25 persentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.
B) Erişkinlerde;
1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım
esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.
2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:
a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme
hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki
adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden
biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi
başlanabilir.
b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu
eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa
(kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin
dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.
3) Hipofiz hormonlarından (prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha
fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi
(kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir) tanı için yeterlidir.
4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme
hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olduğunun raporda belirtilmesi gereklidir.
5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, üniversite
hastanesi ve eğitim ve araştırma hastanelerinin endokrinoloji bölümleri ile endokrinoloji
kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak
başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır.
Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.
6) Reçeteler erişkin endokrinoloji uzman hekimince yazılacaktır.
12.7.7. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri
Bu ilaçlar rapor aranmaksızın uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Hastalığın
tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca
düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde
rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
12.7.8. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri
Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak
üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan, barsak operasyonuna bağlı malabsorpsiyon veya
oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara sağlık kurulu raporuyla
kullanılabilir.
Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün jenerik ismi, günlük kalori
ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılıp, reçeteye en fazla üçer
aylık dozda yazılacaktır.
Malnütrisyon tanımı açısından;
-Son 3 ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı veya
-Kan albümin seviyesi 2.5 gram/desilitrenin altında olanlar kabul edilecektir.
Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında resmi sağlık tesislerinde
düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile oral veya tüple beslenemeyen hastalara verilebilir.
12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin ve Sevelamer Kullanım İlkeleri
a) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği
tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre
yapılacaktır
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin
ve/ veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20
ve/ veya ferritin <100 µg/ L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine
başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/ veya ferritin ≥ 100 µg /L olduğunda hemoglobin değeri 10
(on) gr/dl altında ise eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin tedavisine başlanabilir. Hedef
hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'ye ulaşıncaya
kadar başlangıç dozunda eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye devam edilecek ve
Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilecektir.
Hb seviyesi 12 (oniki) gr/dl'yi aşınca tedavi kesilecektir. Hasta Hb seviyesi için takibe
alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar
başlanabilecektir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT
>%20 ve/veya ferritin >100 µg/ L olacaktır. Bu değerlere 3 ayda bir bakılacak ve tetkik sonuç
belgesi reçeteye eklenecektir.
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre 3 ayda bir yapılan ferritin tetkiki esas alınarak
düzenlenen reçeteler, anılan yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarı ile geriye dönük olarak
uygulanır.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman
hekimlerden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile nefroloji uzmanı, diyaliz
sertifikalı uzman veya diyaliz sertifikalı hekimlerce yazılabilir.
Eritropoietin alfa-beta ile tedaviye başlangıç dozu 50- 150 IU/ kg/ hafta ve idame
dozu 25- 75 IU/ kg/ haftadır. Darbepoetin ile tedaviye başlama dozu 0.25-0.75 mcg/kg/hafta
ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/haftadır.
b) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliğinin
dışında kullanımı; eritropoietin türevlerini ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek
yetmezliği dışında kullanımında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlara ve kurallara
uyulacaktır. Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında veya 32
gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg/hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir. Sağlık kurulu raporlarında ilacın adı,
kullanım dozu ve süresi belirtilecektir. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon
muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
c) Sevelamer ile tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların 3 ay süreyle
kullanılmış olması gerekmektedir. Bu süre sonunda:
1) kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya kemik biyopsisi sonucuna
göre adinamik kemik hastalığı olduğu belgelenen,
2) hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve
fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan,
3) Kt/V 1.4'ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pmol/dl ve üzerinde ve D3
kullanma endikasyonu olan,
hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı
dahiliye/pediatri uzman hekimlerinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile nefroloji veya
diyaliz sertifikalı dahiliye/pediatri uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Fosfor düzeyi
3.5mg/dl'nin altında olduğu durumlarda sevelamer tedavisi kesilir.
12.7.10. Lizozomal Hastalıklar için Tedavi Esasları
Hastalığın kesin teşhis ve tedavisinin sağlanması için hasta endokrinoloji ve
metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzmanı hekiminin bulunduğu eğitim
ve araştırma hastanelerine gönderilecektir. Bu hastanelerde, hastaya tanı konulacak, hastalığı
ile ilgili endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman
hekiminin bulunduğu, tanı-tedavi şemasını gösterir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Bu rapora dayanılarak hastanın tedavisi için gerekli ilaçlar endokrinoloji ve
metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi tarafından 3 ayı
aşmayacak miktarda reçeteye yazılacaktır. Hastanın takip ve tedavi edildiği endokrinoloji ve
metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde hastalar adına
dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.
Hastanın tedavisi sağlık kurulu raporunda belirtilen tedavi şemasına göre
endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi,
bulunmadığı yerlerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince
klinik koşullarda uygulanacaktır.
Hasta 3 ayda bir endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve
araştırma hastanelerinde kontrol edilecektir.
A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları
a) Tanı Kriterleri;
1- Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek, enzimatik tanı
konulacaktır veya
2- Mutasyon analizi yapılacaktır.
b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;
1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri
- Tip I (Non Nöropatik Form)
- Tip III (Kronik Nöropatik Form)’tür.
- Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.
2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin)
veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından
konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.
c) Tedavinin Kesilmesi;

1- Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde
karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin
tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik,
kemik lezyonlarının takibi uygundur.
2- Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar
açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.
3- Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi
kriter/kriterlerindeki düzelme durumu belgelenecektir.
4- Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri bu
Tebliğ’de yer alan tedavi kriterlerine göre değerlendirilecektir.
5- Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme
parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).
B) Fabry Hastalığı Tedavi Esasları
1- Hastanın enzim düzeyi (Galactosidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacaktır.
2- Uygulanacak enzim dozu Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği dozu geçmeyecektir.
Bu doz 2 haftada bir 1mg/kg’dır.
Hastalığın teşhisi, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin)
veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından
konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.
C) Mukopolisakkaridoz Tip I Hastalığı Tedavi Esasları
1- Hastanın enzim düzeyi (L-İduronidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacak ve
mutlaka mutasyon analizi yapılacaktır.
2- Enzim tedavisi tek başına Hurler-Schie ve Schie formlarında haftada bir
0.58mg/kg’dır. Hurler tipinde ise 3 aylık enzim tedavisinin ardından kemik iliği
transplantasyonu yapıldıktan sonra 3 ay daha enzim tedavisi devam edecek, klinik düzelme
olduğu takdirde tedavi sonlandırılacaktır.
D) Diğer Lizozomal Depo Hastalıklarının Tedavi Esasları
Pompe, mukopolisakkaridoz Tip II, VI, VII, niemann-pick, wolman hastalığı,
kolesterol ester depo hastalığı gibi hastalıkların tedavileri için bu maddede belirtilen esaslara
uyulacaktır.
12.7.11. Glokom İlaçları
Glokom ilaçları ile tedaviye göz hastalıkları uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz
hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesini belirten bir sağlık
kurulu raporu mevcut ise, rapor süresince diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.
12.7.12. İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
A) Spesifik/Hiperimmün İV İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
Ayaktan tedavide spesifik/hiperimmün immünglobulinlerin geri ödenmesinde, sadece
Sağlık Bakanlığının onay verdiği endikasyonlarda sağlık kurulu raporu şartı aranarak, bu
ilaçlara ait reçeteler uzman hekimlerce yazılacaktır. Hepatit B, tetanos ve kuduz
immünglobulinlerinde sağlık kurulu raporu şartı aranmayacaktır.
Anti-HEP B IG klinik uzmanlar tarafından ve vaka başına profilaktik olarak 0.02-0.06
ml/kg /doz erişkinlerde maksimum 1600 ünite, çocuklarda maksimum 800 üniteyi aşmamak
üzere reçete edilmesi halinde ödenebilecektir
B) Spesifik Olmayan/Gamma/Polivalan İmmünglobulinler
Gama globulin preparatları belirlenen endikasyonlarında hematoloji, onkoloji,
immünoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir.
Ayrıca;

1) Pediatrik HIV enfeksiyonunda Pediatrik Enfeksiyon uzmanı,
2) Guillan-Barre sendromunda, bulber tutulumu olan myastenia graviste nöroloji
(yetişkin ve pediatrik) uzmanı,
3) Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde
Kadın Doğum uzmanı,
tarafından reçete edilebilir.
Tüm kullanımlar için hematoloji, onkoloji veya immünoloji uzmanlarının veya
belirtilen hastalıklarda, belirtilen uzmanın bulunduğu sağlık kurulu raporu ile uzman
hekimlerce reçete edilebilecektir.
12.7.13. İnterferon Kullanım İlkeleri
A) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri
1)İnterferonlar, kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji,
enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda yer alması
şartıyla, yukarıda belirtilen uzmanlık dallarındaki hekimler ve iç hastalıkları uzmanlarınca da
reçete edilmesi mümkündür.
2)Kronik hepatit B'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 2 katından
fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik
hepatit-B’li hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
3)Kronik hepatit C’de Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif, histolojik olarak kronik
hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara ribavirinle kombine
uygulanır.
Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon (klasik interferon veya pegil
interferonlar) monoterapisi uygulanacaktır.
Gerek monoterapide gerekse ribavirin + interferon (klasik interferon veya pegil
interferonlar) kombine tedavisinin en geç 6 ncı ayında tedaviye cevap alınamaması halinde,
rapor üzerinde belirtilerek tedavi sonlandırılacaktır (3 üncü ayda yapılan HCV RNA
kontrolünde başlangıca göre 2 log’dan küçük azalma) (ağır fibrozis veya kompanse sirozu
olan hastalarda 3 üncü ve 6 ncı ay değerlerine bakılmaksızın tedavi süresine ilgili hekim
tarafından karar verilir).
Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.
4) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 2 katından fazla,
anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı
bulguları olan hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
5) 2 ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B ve kronik hepatit C tedavisine
başlama kriterlerine uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya klasik interferon
tedavisinde nüks hastalarda Pegil İnterferonlar kullanılır.
Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3 üncü veya 6 ıncı ayda tedaviye yanıt
alınamaması (Kronik hepatit C’de madde 3’de belirtildiği şekilde) durumunda tedavi
kesilecektir.
6) Kronik hepatit-B’de (1)nci madde de yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu
raporu ile adefovir kullanılır.
7) Teşhise esas olan bulgular sağlık kurulu raporunda belirtilecektir.

B) Multipl Skleroz Hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-l Kullanım
İlkeleri
a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0–5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en
az 100 m. yürüyebilmesi,
b) Olguların remitting-relapsing türü olması, (2 yıl içerisinde en az 2 atak geçirmesi,
yeni vaka’larda ise 1 yıl içerisinde 2 atak geçirmiş olması, gerekmektedir.)
Bu ilaçlar nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak
verilecektir. Reçeteler yalnızca nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecektir.
12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri
a) Ayaktan tedavide kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor
ise kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi
uygulanmayanlarda ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir.
Ancak; hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda
kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği
endikasyonlarda kullanılacaktır. Ruhsatlı endikasyonda kemoterapi seçeneğini kullanmış olan
ve kemoterapi dışında seçeneği olmayan kanserli hastalar için; cevap alınabilecek veya sağ
kalım avantajı sağlayabilecek kanser ilaçlarının bedeli, yeterli literatür desteği ile birlikte
Sağlık Bakanlığınca onaylandığı takdirde ödenir. Bu durumda sağlık kurulu raporunda ilk
tedavi veya tekrarlayan hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.
Ancak, klasik kemoteröpik İlaçlar (Adriamisin, dakarbazin, epirubisin, etoposid,
fluorourasil, ifosfamid, karboplatin, metotreksat, siklofosfamid, sisplatin, tamoksifen,
vinblastin, vinkristin, mitoksantron, klorambusil, melfalan, busulfan, merkaptourin,
bleomisin, mitomisin C, hidroksiüre ve mitotan) (a) bendindeki nitelikleri taşıyan sağlık
kurulu raporu ile, tıbbi sorumluluğu, tedaviyi planlayan uzman hekime ait olmak üzere, uygun
görüldüğü durumlarda kullanılabilir.
c) Aşağıda belirtilen ilaçların onkolojik tedavide kullanımında hastalığın teşhisi,
teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji
veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz)
evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler, planlanan kemoterapi ve
planı yapan ilgili uzman hekimin adı, unvanı ve imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna
istinaden diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
İnterferon alfa 2a-2b, eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, trastuzumab, rituximab,
(rituximab; nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B
hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV
CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP “siklofosfomid, vinkristin, prednisolon”
tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi
şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle
hücreli lenfomada maksimum 8 dozda kullanımı geri ödenir. Bu iki durumda rituximab
kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen olgularda ilave olarak 4 doz daha
kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri
ödenir. İbritumomab tiuxetan terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum
iki doza kadar geri ödenir.), interleukin-2, bevacisumab, cetuximab, ibritumomab, imatinib
(Imatinib; onkoloji veya hematoloji uzmanının bulunduğu en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu
raporu ile bu uzmanlar tarafından reçete edilir.), gefinitib, erlotinib, octreotid (Octreotid;
akromegali tedavisinde endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir.), bortezomib, talidomit,
imiquimod, temozolomide etken maddelerini içeren ilaçlar tıbbi onkoloji ile pediatrik

onkoloji, hematoloji veya pediatrik hematoloji uzmanlarınca, ayrıca bu uzmanların bulunduğu
hastanelerde diğer hekimlerce tavsiye edildiğinde yukarıda sayılan uzmanların uygun
görüşüyle (raporda onay kaşe ve imzası ile), sayılan uzmanların bulunmadığı hastanelerde ise
hastalıkla ilgili branşlarda diğer uzmanlarca düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden
tüm hekimlerce yazılabilir. Bu ilaçların onkoloji dışı kullanımları ilgili alanlarındaki uzman
hekimler tarafından yapılabilir.
12.7.15. Klopidogrel Kullanım İlkeleri
a) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda kardiyoloji, iç hastalıkları veya kalp
damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak
üzere 24 saat öncesinden başlanabilir. İlaç salınımsız stent takılan hastalarda hastanın taburcu
olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
Diğer (ilaç salınımlı) stentlerde ise stent uygulama tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek
şekilde bu hekimlerden birinin bir defaya mahsus olmak üzere hazırladığı sağlık kurulu
raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
b) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan
hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitifliği saptanmış ve belgelenmiş olan ST
yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard
enfarktüsü hastalarında kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman
hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir. Bu
durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden birinin
hazırladığı sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
c) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter
hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan ve belgelenen hastalarda;
gastrointestinel entolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asetilsalisilik asit ve diğer
antiagregan ilaçların kullanılamadığı durumlarda gerekçenin belirtilmesi halinde kardiyoloji,
iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden birinin
hazırladığı ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile
diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Burada bahsedilen durumlarda rapor süresi
dolduğunda durumun devam ettiği belgelendiği taktirde hastaya tekrardan rapor çıkarılabilir.
d) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak
üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm
intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda kardiyoloji, iç
hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini
yapan radyolog tarafından rapor aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 24 saat
öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile ilaç salınımsız stent takılan hastalarda hastanın
taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete
edilebilir. Diğer (ilaç salınımlı) stent takılan hastalarda girişimsel uygulama tarihinden
itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde bu hekimlerden birinin hazırladığı sağlık kurulu raporu ile
diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
12.7.16. Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları
a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan
metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli
olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek
sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, sağlık kurulu raporu alınması
(öncelikle pediatrik veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi tarafından,
onların yokluğunda çocuk hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından

çıkarılmış rapor) koşuluyla tüm hekimler tarafından yazılabilir. Fenil ketonüri hastalarında da
glutensiz un ayda maksimum 5 kg’a kadar ödenecektir.
b) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk
veya erişkin gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, 15
yaşın altında olan hastalarda bir aylık 2 kg’ı mamul (makarna), 250 gramı (çikolata, gofret
vb) olmak üzere toplamda en fazla 5kg 250 gram olacak şekilde verilecektir. 15 yaş ve
üzerinde olan hastalara bir aylık 2 kg mamul olmak üzere toplamda en fazla 5 kg olacak
şekilde verilecektir. Sağlık kurulu raporunda bir aylık en fazla kullanım miktarı ve kullanım
süresinin un ve ürün olarak ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Bu ürünler en fazla üçer aylık
dozlar halinde, sağlık kurulu raporunda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak
tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecek ve unun 1kg’ı için ödenecek azami tutar 5 YTL’yi
geçmeyecektir. Bu ürünlerin bedeli katkı payı alınmaksızın kurumlarca karşılanacaktır.
12.7.17. Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri
Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların
(calcitonin, raloksifen, stronsiyum ranelat) kullanımında raporda tedavi süresi belirtilecek,
omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY ölçümünün bir örneği reçeteye
eklenecektir.
Bu grup ilaçlar;
1. Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya
lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya
femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen
“T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,
2. Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4
(veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur
boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu
hastalarda,
sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
Rapor süresi bitiminde KMY ölçümü tekrarlanacaktır.
Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde de uygulanır.
12.7.18. Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri
Endokrinoloji ve metabolizma veya kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu resmi
sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce
reçete edilebilecektir.
- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı
olmalıdır.
- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) ≥ 30 kg/m2 olmalıdır.
- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.
İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.
Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini
kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek
tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin
kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.
12.7.19. Migrende İlaç Kullanım İlkeleri
a) Triptanların oral formları nöroloji uzman hekimce reçete edilir. Sağlık kurulu
raporu varsa (nöroloji uzmanının bulunduğu) diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Bu grup

ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir, ayda en fazla 6 doz/adet (tablet, sprey veya
kartuş) yazılabilir. Aynı ilacın farklı farmasötik formları aynı anda yazılamaz.
b) Topiramat diğer profilaktik migren ilaçların 6 ay süreyle kullanılıp etkisiz kaldığı
durumlarda nöroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye
başlanır.
Sağlık kurulu raporu 1 yıl süreyle geçerlidir ve raporla tüm hekimlerce yazılır.
12.7.20. Palivizumab Kullanım İlkeleri
Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın yenidoğan, alerji ve enfeksiyon üst
ihtisası yapmış çocuk hastalıkları uzmanları tarafından reçetelenmesi ve belirtilen koşullarda
kullanılması halinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.
Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuar sinsisyal virüsün (RSV)
neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;
a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen beraberinde diüretik, steroid ve
bronkodilatatör kullanılan) ve bronkopulmoner displazisi olanlarda,
b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın prematüre doğan ve yoğun bakımda
respiratuar tedavisi (solunum desteği) almış olan bebeklerde profilaktik olarak Ekim-Mart
ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar mevsim başlangıcında kullanılmalıdır.
12.7.21. Anagrelid Kullanım İlkeleri
Hidroksiüre + asetil salisilik asit tedavisine dirençli olduğu yada hidroksiüre ile
dirençli sitopeni (anemi ve/veya lökopeni) geliştiği belgelenen, yüksek vasküler risk taşıyan
esansiyel trombositemi hastalıklarında erişkin/çocuk hematoloji veya onkoloji uzmanının
bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcudiyetinde adı geçen branş uzmanları tarafından reçete
edilebilir.
12.7.22. Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri
Yoğun bakım ünitelerinde, en az üç uzman hekim (Anestezi ve reanimasyon,
enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi) onayı ile, en az iki
organ yetmezliği gelişmiş ağır sepsis hastalarının tedavisinde, ilk 48 saat içerisinde, hastalığın
teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresini belirten onaylı epikriz raporuna dayanılarak
yazılabilecektir (24 µg/kg/saat IV x 96 saat). Yeniden kullanım gerektiğinde bir önceki
verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da
hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin ve Vorikanozol Kullanım İlkeleri
Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B
veya fluconazol’dür.
Klasik amfoterisin-B'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla
belgelenmesi yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile
bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde, raporda belirtilen lipozomal veya
lipid kompleks amfoterisin-B veya kaspofungin veya vorikanazol kullanılabilecektir.
Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterisin-B ve lipid kompleks amfoterisinB’nin parenteral formları EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilir. Bu
ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir.
12.7.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri
Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.
1. Astım tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs
cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından

yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu
mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
Montelukast, zafirlukast, reçeteye iç hastalıkları, çocuk hastalıkları göğüs hastalıkları
ve alerji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden en az birinin
bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de
yazılabilecektir.
2. KOAH tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve tiotropium, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç
hastalıkları, çocuk hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu
uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin
devamı için diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye iç
hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri
tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise
tedavinin devamı için diğer hekimlerce de yapılabilecektir.
3. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde:
Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri tarafından yazılabilecektir.
12.7.25. Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri:
Gabapentin, lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam, ve bunun gibi yeni nesil
antiepileptikler nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk hastalıkları veya nöroşirurji uzman
hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak
ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer
hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.
12.7.26. Levosimendan Kullanım İlkeleri
Akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan
hastalara;
- Öncelikle hastane eczanesinden temin edilir. Hastane eczanesinden temini mümkün
olmazsa, sözleşmeli eczaneden yatan hasta reçetesiyle temin edilir ve mükerrer ödeme
yapılmaması için hastane faturasında bu ilacın olmadığının kontrolü gerekir.
- İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde,
- Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon ile acil uzman hekimleri
tarafından,
kullanılabilecektir.
12.7.27. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri
A ) Faktörler
Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman
hekiminin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak;
- Akut kanaması olduğu durumlarda yada cerrahi girişimler öncesi,
- Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda
proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi
geçmediği taktirde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili Takip Karnesine
yazılarak verilecektir.
Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu
durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması
halinde, Hemofili Takip Karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut, ancak ilaçta doz
arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun

çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi
koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.
Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hematoloji uzman
hekiminin bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilecektir.
Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji
uzman hekiminin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak; yatan hastalarda
endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi
halinde ise 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği taktirde geri ödenir.
B ) Anti Rh Kullanım İlkeleri
a) Doğum Sonu Kullanım;
Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini
gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.
b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;
Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya
küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak
verilecektir.
c) Antenatal Kullanım;
Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge
ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.
d) Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı:
İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu (erişkin
veya pediatrik hematoloji uzman hekiminin bulunacağı) raporunda doz ve kullanım süresi
belirtilerek verilebilir. Reçeteler hematoloji uzman hekimince düzenlenecektir.
C ) Antitrombin III Kullanım İlkeleri
Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu
(erişkin veya pediatrik hematoloji uzman hekiminin bulunacağı) raporuna dayanılarak en
fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın
kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı,
günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
D) Human Albumin kullanım İlkeleri
Human albümin preparatları yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi
2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce yazılabilir, laboratuar sonuçları ve kullanılan miktar
epikrizde belirtilecektir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi
protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu
raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir. Plazmaferezde kan albümin
düzeyi şartı aranmaz.
E) Bu maddede yer alan faktörler ile diğer kan ürünlerinin reçetelenmesinde bu
Tebliğin 18.2 inci maddesinde belirtilen koşullara da uyulacaktır.
12.7.28. Viskosuplemantasyon Ürünleri Kullanım İlkeleri
Bu ürünler her bir diz eklemi için yılda bir kürden (1 kür tedavi birer hafta arayla 3
doz uygulamayı kapsar) fazla uygulanamaz. Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
romatoloji ve immünoloji uzman hekimlerince reçete edilecektir. Aynı diz eklemi için 3
kürden fazla uygulama yapılmaz.
12.7.29. Kadın Cinsiyet Hormonları Kullanım İlkeleri
Bu grup ilaçların bütün formlarından;
1. Östrojenler ve hormon replasman tedavisinde kullanılanlar
- Östradiol yada konjüge östrojen ve progestojen kombinasyonları

- Yalnız östrojen içerenler
- Tibolon içerenler.
2. Progestojenler,
Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve
aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce
yazılabilir.
12.8. Sağlık Bakanlığı (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) Bilimsel Komisyonları
tarafından herhangi bir ilaçla ilgili “Güvenlik ve Endikasyon Formu” geliştirilmiş ise ilgili
ilacın geri ödenmesi için söz konusu formun doldurulması ve gereken imzaların
tamamlanması ve bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekmektedir.
13. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma
13.1. Yönetmelik gereğince, kurumlarca ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün
olmadığı hallerde, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere
Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti (TEB) arasında Protokol (EK-3)
imzalanmıştır.
13.2. Eczaneler, Kurumlarla sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, imzalanan bu
Protokole uygun “Tip Sözleşmeleri” kullanırlar. (EK-3/A). Eczanenin yapacağı indirim
oranının tespiti amacıyla EK-3/B formunun bir örneği ibraz edilecektir.
13.3. Kurumlar, “Protokol”de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, imalatçı/ithalatçı
indirimi ile eczacı indirimini yapan ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan her eczane ile
protokol ekinde yer alan örnek sözleşme formuna göre (bu protokoldeki hükümlere aykırı
hareketleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler hariç) sözleşme yapacaktır. Kurumlar
belirlenen şartlar dışında sözleşme yapmaya yetkili değildir.
13.4. T.C. Emekli Sandığı, protokol ile belirlenen genel esaslara aykırı olmamak
şartıyla, bilgisayar ile reçete kabulüne ilişkin usul ve esasları tespit edebilir.
13.5. İlgili yıl protokolüne uygun olarak düzenlenen sözleşme metni, ödeme yapacak
birime ibraz edilecektir.
13.6. Kurum ve kuruluşlar, sözleşme yaptıkları eczanelerin adresini gösterir bir yazıyı
yıl boyunca personelin görebileceği uygun bir yere (kurum hekimliği gibi) asacaklardır.
13.7. Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Tebliğin
Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.
13.8. Eczanelerce düzenlenen faturalar, bir üst yazı ile kuruma teslim edilir.
13.9. TEB, sözleşmesi feshedilen eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi
feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve
bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.
13.10. Eczane bulunmayan mahallerde, ilaçlar; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun hükümlerine göre hekimler tarafından açılan ecza dolaplarından bu Tebliğ
ve eki protokolde tespit edilen hükümlere uyulmak suretiyle temin edilecektir.
14. İlaçlarda Uygulanacak İndirim Oranları ve Eşdeğer İlaç Uygulaması
14.1. Uygulanacak İndirim Oranları
Eczanelerden temin edilecek reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler, ilgili kurum ve
kuruluşlara aşağıda belirtilen şekilde indirim yapacaklardır.
a) Tüm Jenerik ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden %11 oranında
imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi
yapılır.
b) Orijinal ilaçlar iki grupta ele alınacak, indirim iki grup için farklı uygulanacaktır.

ba) Birinci Grup: İlgili ilaç molekülünün Türkiyede ilk ruhsatlandığı tarihten itibaren
6 tam yılı doldurmamış ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında
imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi
yapılır.
bb) İkinci Grup: Birinci grubun dışındaki orijinal ilaçlarda perakende satış fiyatı
(KDV dahil) üzerinden %11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır. Ayrıca
indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan
sonra kalan tutarlar üzerinden uygulanacak eczane indirimi 2005 yılı satış hasılatı (KDV
hariç);
220.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından yüzde üç ( %3),
220.000 YTL ile 440.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde üçbuçuk(
%3,5),
440.000 YTL ile 550.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde dört ( %4),
550.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından yüzde dörtbuçuk ( %4,5),
oranında uygulanacaktır.
d) Bakanlar Kurulunun 06/02/2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Kararının eki “Beşeri
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” gereğince, 15 Haziran 2004 tarihi itibariyle
fiyatları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen azami fiyatların (referans fiyat) altında kalan orijinal
ilaçlarda, imalatçı veya ithalatçı indirimi oranı, referans fiyatın altında kaldığı oran kadar daha
az uygulanacaktır.
e) KDV dahil perakende satış fiyatı 3,24 YTL ve daha az olan ilaçlar için perakende
satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır,
ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
Yukarıda belirtilen indirim oranlarının uygulanmasında; ilacın perakende satış
fiyatına (KDV dahil), bu ilacın perakende satış fiyatının 3,24 YTL nin altında olup olmadığı
da dikkate alınarak, önce bu Tebliğe ekli “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-2/D)
belirtilen imalatçı veya ithalatçı indirim oranı, sonra varsa referansa göre azaltılacak indirim
oranı uygulanır ve bulunan bu bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bedeli ödenecek ilaçların barkod
numaraları, ticari isimleri ve her birine uygulanacak indirim oranları bu Tebliğe ekli Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) belirtilmiştir. İlaç molekülünün Türkiye’de ilk
ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurması nedeniyle imalatçı/ithalatçı indirim
oranı değişecek ilaçlar ile 2006 yılı içerisinde 6 yaşını dolduracak ilaçların 6 yaşını
doldurdukları tarih ve bu tarihten sonra uygulanacak indirim oranları bu listede ayrıca
gösterilmiştir.
İlaç firmaları, satışa sundukları ilaçları için, yukarıda belirtilen indirim oranlarının
üzerinde ilave indirim uygulanması hususunda Geri Ödeme Komisyonu’na talepte
bulunabilirler. Bu talepler anılan Komisyonca değerlendirilir ve varsa yapılacak değişiklikler
ayrıca duyurulur.
Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri
ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre indirim uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest
eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde
tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden Tebliğe ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar
Listesinde (EK-2/D) gösterilen imalatçı/ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi
uygulanmaz.

Majistral ilaçlarda; terkibinde eczanelerde perakende satışı olan ilaçların kullanılması
halinde, bu müstahzarlara ilişkin imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi
uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece Türk Eczacıları Birliği
tarafından yayımlanan Majistral Tarife üzerinden eczacı indirimi uygulanacaktır.
Eczaneler, majistral ilaçların faturalarını düzenlerken, “8699999999999” kodunu
kullanacaklardır.
Reçeteyi yazan hekimin el yazısı ile serumların adet bilgisinin yanında “setli”
ibaresine yer verilmediği takdirde, eczaneler tarafından setli ürün barkodu girilse dahi yazılan
tüm serumların bedeli setsiz fiyatları üzerinden ödenecektir.
14.2. Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması
17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç
uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç
bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun % 22 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları
en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu
amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili
eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.
Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak
yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesine Geri Ödeme Komisyonu
yetkilidir.
Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı
endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları
arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.
Bu esasa göre, belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde:
a) Bu Tebliğin 14.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları uygulanmak
suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur.
b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dahil ilaçların ortak en küçük birimi başına
düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır.
c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer
ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur.
d) Bulunan en ucuz fiyata % 22 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek
azami birim bedel bulunur.
e) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her bir
ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı,
aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır.
f) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu
fiyatını aşan kısmı Kurumlar tarafından ödenmez.
Örnek 1: Eşdeğer ilaç uygulamasının birim fiyata göre hesaplanması;
İndirimli bedelleri 10 mg 10 tabletlik ürün 10 YTL, 10 mg 8 tabletlik ürün 9 YTL, 10
mg 14 tabletlik ürün 15 YTL ise, bu eşdeğer ürün grubu içinde tablet birim fiyatı en ucuz olan
10 tabletlik form (birim Fiyatı 1 YTL) eşdeğer ilaç uygulamasında esas alınır. Gruba dahil
olan en ucuz ilacın birim fiyatı 1 YTL olduğu için, birim fiyat olarak ödenebilecek üst limit
(1*1,22)=1,22 olacak, gruba dahil olan ilaçlar için ödenebilecek üst limitler, ilacın tablet
sayısı ile 1,22 rakamı çarpılarak bulunacaktır.
Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin %22 üst sınırı, 14.1
inci maddede belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır.
(Örneğin; bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı

gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 122 YTL dir. Ancak,
reçeteye yazılan ilacın bedeli 115 YTL ise 122 YTL değil, 115 YTL ödenecektir.)
Bu Tebliğ ve eki Protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde, hasta tarafından alınan
ilaç, eşdeğer ilaç uygulamasına tabi bir ilaç ise; önce ilacın indirimli bedeli hesap edilecek,
daha sonra bu indirimli bedel dikkate alınarak bulunan birim fiyat üzerinden eşdeğer ilaç
uygulaması yapılacaktır.
Hasta katılım payları, ilacın indirim oranı ve eşdeğer ilaç uygulaması yapıldıktan
sonraki tutarı üzerinden hesaplanarak düşülür. Hasta katılım payından muaf ilaçlar için
kurumlarca en fazla, eşdeğer ilaç uygulaması sonucu bulunacak üst limitler kadar ödeme
yapılacaktır.
Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar Tebliğe ekli Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesinde (EK–2/D) “Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu” sütununda eşdeğer ürün grup
kodu ile belirtilmiştir. Bu gruplar, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak gerektiğinde
değiştirilebilir.
Örnek 2: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi olmayan ilaçlar için;
İmalatçı fiyatı 10 YTL olan bir ilacın, depocu fiyatı 10,90 YTL (% 9 depocu karı
ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,62 YTL (% 25 eczacı karı ilaveli) ve KDV dahil
perakende satış fiyatı (eczacı satış fiyatı) 14,71 YTL (% 8 KDV ilaveli) olduğu dikkate
alınarak;
Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 11 ise, bu durumda kurumlara yapılacak
indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 8,90 YTL (% 11 indirim), depocu fiyatı
9,70 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 12,12 YTL (%25 eczacı karı
ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 13,09 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı
fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 11
oranında imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 13,09
bulunacaktır.
Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından 14.1. bölümünün (c) bendinde belirtilen
oranlarda eczacı indirimi yapılacak ve hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar
bulunacaktır. Örneğin eczacı indiriminin %3,5 olarak uygulandığı durumda ödemeye esas
tutar (12,63 YTL) olacaktır.
Bu tutar üzerinden % 20 oranında hasta katılım payı hesaplanarak (12,63x%20=2,52)
düşüldükten sonra, kalan tutar (12,63- 2,52=10,11) kuruma fatura edilecektir.
Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 4 ise bu durumda kurumlara yapılan
indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 9,60 YTL (% 4 indirim), depocu fiyatı
10,46 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,08 YTL (% 25 eczacı karı
ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 14,13 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı
fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 4
imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 14,13 YTL
bulunacaktır.
Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılacak ise
hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar (13,62 YTL) bulunacaktır.
Yukarıda belirtildiği şekilde hasta katılım payı düşüldükten sonra, kalan tutar kuruma
fatura edilecektir.
Örnek 3: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;
Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; etken madde
miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış fiyatlarının ise 120, 130, 155
ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların yukarıdaki örnekte belirtildiği şekilde

üretici/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimi (eczacı indirimi %3,5 olarak kabul edilmesi
halinde) düşüldükten sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL
olmaktadır. (A) Memuru, indirimli fiyatı 103,06, 111,65 olan ilaçlardan herhangi birisini
aldığı takdirde, bu ilacın bedeli, hasta katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura
edilecektir. Reçeteye bağlı olarak memur tarafından KDV dahil perakende satış fiyatı 170
YTL, indirimli fiyatı ise 146 YTL ve perakende satış fiyatı 155 YTL, indirimli fiyatı 133,12
YTL olan ilaçlardan herhangi birinin alınması halinde bu ilaçların fiyatı, eşdeğer ilaç
uygulaması sonucu bulunan en ucuz bedelden %22 artırımlı azami tutarın
(103,06x1,22=125,73) üzerinde olduğundan, kurum tarafından ödemeye esas tutar 125,73
YTL olacak, 125,73 YTL esas alınarak hesaplanan %20 hasta katılım payı 25,14 YTL
düşülerek, kalan tutar 100,58 YTL kuruma fatura edilecektir. Aynı ilaç, katılım payından
muaf bir ilaç ise kuruma 125,73 YTL üzerinden fatura edilecektir.
Memurun aldığı ilacın fiyatının 155 YTL olması ve imalatçı/ithalatçı indirim oranının
% 4 olması halinde, bu ilacın indirimli tutarı (143,59), eşdeğer üst limitin üzerinde
olduğundan, ödemeye esas tutar 125,73 YTL olacaktır.
Örnek 4: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;
Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; üçüncü örnekte
olduğu gibi etken madde miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış
fiyatlarının ise 120, 130, 155 ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların üretici/ithalatçı
indirimi ile eczacı indirimi (eczacı indirimi %3,5 olarak kabul edilmesi halinde) düşüldükten
sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL olmaktadır. (A)
Memuru, kendisine reçete edilen 170 YTL tutarındaki ilaç yerine 130 YTL tutarındaki ilacı
almış ise, hasta katılım payı 130 YTL tutarındaki ilacın indirimli fiyatı esas alınarak
hesaplanacak ve katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura edilecektir.
15. Eczanelerden İlaç Temini
15.1. Hekimler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (EK-3) de yer alan hükümler çerçevesinde sözleşme
yapılan eczanelerden temin edilecektir.
Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı
istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod)
diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek
şekilde
yapıştırılacaktır.
Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki
fiyatlar esas alınarak kurum gerçekleştime görevlileri ve muhasebe yetkilileri tarafından
protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede,
reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına
uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.
Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere
tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod
diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.
Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti,
kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili hekim tarafından reçete tashihinin imzalanması
ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri muhasebe yetkililerince ödenmeden
reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
15.2. İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde öncelikle
sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışında vaki müracaatlarda
reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

Ayakta veya meskende yapılan tedaviler sonucu gerekli görülen ilaçların sözleşmeli
eczanelerden alınması halinde, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde
hesaplanan indirim miktarı ve hasta katılım payı düşüldükten sonra, geriye kalan kısmı için
fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir.
15.3. Sözleşmeli eczane bulunmaması veya sözleşmeli eczane bulunmasına rağmen
reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, sözleşme yapılmayan
herhangi bir eczaneden alınan ilacın bedelinden, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği
şekilde hasta katılım payı ve imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi düşüldükten
sonra, kalan kısım kurum tarafından ilgiliye ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için,
reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır.
Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri
yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.
15.4. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra
reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir.
15.5. Sağlık Bakanlığının 03/03/2001 tarihli ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliği ile açıklanan esaslar çerçevesinde yeni fiyat verilen veya mevcut
fiyatların ayarlanması sonucu ortaya çıkacak fiyat değişiklikleri sebebi ile sürşarj yapılan
müstahzarların isim ve yeni fiyatlarını gösterir listeler, İl Sağlık Müdürlüklerinden temin
edilerek bu listelere göre ödemeler yapılacaktır. Fiyat değişikliği durumunda da reçete
tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Yersiz ödemelere yol açmamak için de işlemlerin
yürütülmesinde gerekli itina gösterilecektir.
16. İlaç Bedellerinin Ödenmesi
16.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç
bedellerinin tamamı hastanın kurumu tarafından ödenecektir.
Ayakta veya evde yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden, eczane tarafından
yapılan indirim ve hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından
ödenecektir.
Hasta katılım payı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tespit
edilen esaslara göre ilgililerin maaşlarından kesilecektir.
16.2. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, kronik
böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına gerek görülen ve
anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık Bakanlığınca tespit edilen
jenerik (etken madde) isim veya farmakolojik tasnif itibariyle “Hasta Katılım Payından Muaf
İlaçlar” listesinde (EK-2) yer alan ilaçlardan hasta katılım payı alınmayacaktır.
İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu
fotokopisi eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır. Sağlık
kurulu raporunun fotokopisinin aslına uygunluğu, reçeteyi yazıp onaylayan sağlık kurumu
veya kuruluşu tarafından onaylanacaktır.
Söz konusu hastalıklar için hastalığın devam edip etmediğine dair ilgiliden kurumca
iki yılda bir sağlık kurulu raporu istenecektir.
Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan etken maddeleri ihtiva etmeyen
ilaçların, uzun süreli kullanımı resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi, Yönetmelik
gereğince bedellerinin hasta katılım payı düşüldükten sonraki kalan kısmı kurumlarca
ödenecektir.
16.3. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ayakta veya meskende
yapılan tedaviler için yurt dışından getirilen ve kullanılan ilaç bedellerinden ilaç katılım payı

olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir. Bu ilaçlardan Tebliğe ekli (EK-2) nolu
liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı
alınmayacaktır.
Bu şekilde yurt dışından getirilen ilaç bedellerinin ödenmesinde; fatura veya fiyat
kupürleri esas alınacak, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar
üzerinden ödeme yapılacaktır.
16.4. Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaplıca tedavilerine gerek görülenlerin;
buralarda yaptırmış oldukları tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin % 20’si ilacın temini
sırasında yukarıdaki usullere uygun olarak kendilerinden peşin olarak alınacaktır.
16.5. İlaçların kullanımı ve bedellerinin ödenmesi amacıyla verilecek sağlık kurulu
raporlarının yukarıdaki esaslara göre düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu raporları süreleri bitimine kadar
geçerlidir.
17. Enjeksiyon-Röntgen-Tahlil Bedelleri
Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tahlil ve röntgen film bedellerinin Tebliğ
eki (EK-8) fiyat tarifesinde yer almaması halinde, bu bedeller ilgili kurum tarafından
ödenmeyecektir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler tarafından reçeteye yazılan “ampul”
adedi kadar ml’sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli aynen ödenecektir. Hekimce
reçeteye enjektör ve adedi yazılmamışsa reçetenin arkasına, verilen enjektörlerin (en fazla
reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle eczacı tarafından
ilgiliye imzalattırılır. İlacın ampul veya şişe (Flakon) olarak verilmesinde enjektör sayısının
ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.
17.1. İleri Tetkik İşlemleri İçin Sevk Esasları
Tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına
sevk ancak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilerek
yapılabilir. Sevk işlemi için;
a) Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına
göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte
tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,
b) Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra “Tomografi, Magnetik
Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu” (otokopili olacaktır ve otokopi örnekleri
ilgili sağlık kurumunda saklanacaktır) (EK-1/D) formatına uygun olarak, tetkiki isteyen ilgili
dal uzmanı ile tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim/mesul
müdür tarafından onaylanması,
şartları aranacaktır.
Tetkik sırasında kontrast madde kullanılması gerektiği taktirde sevk yapılan
merkezdeki yetkili hekim tarafından reçete edilebilecektir.
Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile sevke neden gerek
duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.
Ayrıca, ileri tetkikleri yapan özel sağlık kurum veya kuruluşu tarafından hastaya
yapılan tetkike ait sonuç raporunun faturaya eklenmek suretiyle ilgili ödeme kuruluşuna
gönderilmesi zorunludur.
Sevk işlemi sadece bir tek tetkik için yapılacaktır. Özel tetkik merkezinde yaptırılan
tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik bedelleri, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık
Kurumları Fiyat Tarifesinde ( EK-8) belirtilen tutarı hiçbir şekilde geçmeyecektir.

8. Kan ve Kan Ürünleri Bedelleri
18.1. Kan ve Kan Komponentleri Bedelleri
Hastalar için hekimler tarafından gerekli görülen kan ve kan komponentleri (eritrosit
süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, vb.); resmi hastaneler bünyesinde bulunan kan
merkezleri ile Kızılay kan birimlerinden (kan merkezleri ve istasyonları) temin edilir ve
bedeli, bu Tebliğe ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi ( EK-8 ) esas alınarak ödenir.
Kan ihtiyacının karşılanmasında güvenli kan temini esas olup, bu konuda Sağlık
Bakanlığı’nın “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği” esaslarına uyulmalıdır. Hasta yakınlarının
kan verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek için, Kızılay
kan birimlerinde kan ve kan komponentlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alınma
yöntemi tercih edilmeyecektir. Resmi ve özel hastaneler (Üniversite hastaneleri dahil), kan
ihtiyaçlarını, Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerde, bu birimlerden aşağıdaki esaslara göre
talep edeceklerdir.
a) Kızılay kan birimi talep edilen kan veya kan komponentlerini bu Tebliğe ekli Kan
ve Kan Komponentleri Talep Formuna (EK-1/E) uygun olarak talep sahibi sağlık kurumuna
talep edilen süre içerisinde ulaştırmakla yükümlüdür.
b) Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü işlem, talebi
yapan sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleştirilecek, hasta veya
hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
c) Bu maddeye göre temin edilen kan ve kan komponentlerinin bedeli (Tanıya Dayalı
Paket İşlemlerde kullanılanlar hariç) Kızılay kan birimlerince, kanı kullanan sağlık kurumu
tarafından doldurulan Tebliğe ekli kan ve kan komponentleri talep formunun (Ek-1/E)
faturaya eklenmesi ile geri ödeme kurumlarına fatura edilir. Kızılay tarafından bu Tebliğin eki
Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (Ek-8) birim fiyatları üzerinden ücretlendirilerek
hastanın kurumundan tahsil edilir.
Kızılay tarafından kan bedellerinin geri ödeme kurumlarından tahsil edilebilmesi için
sşağıdaki belgelerin ilgili kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
1-Talep formu
2-Sağlık kuruluşları tarafından toplu olarak alınan kan ve kan kompenetlerinin
haksahibinin bağlı olduğu geri ödeme kurumunu belirtir başhekim onaylı liste
3-Kızılay tarafından düzenlenmiş fatura
d) Tanıya Dayalı Paket Fiyat Uygulama İlkelerinin 5 inci maddesi gereği kan ve kan
komponentleri paket fiyata dahil olduğundan, paket fiyat kapsamında yapılan işlemler için bu
hükümler esas alınır. Bu nedenle paket fiyat uygulamalarında kullanılacak kan ve kan
komponentleri ilgili sağlık kurumu tarafından bu Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat
Tarifesindeki (Ek-8) birim fiyatları üzerinden % 7 indirimli olarak Kızılay Kan Birimine
ödenir.
e) Bu madde hükümleri çerçevesinde temin edilerek hastalara kullanılan kan ve kan
komponentleri için hastalardan ayrıca ücret talep edilemez.
f) Kan stoklarının israf edilmemesi ve etkin kullanımının sağlanması bakımından,
sağlık kurumları ile Kızılay kan birimleri, belirleyecekleri iletişim yöntemi ile stoklarındaki
kan miktarı ve türü konusunda karşılıklı olarak ve sürekli bilgi aktarımını sağlamak ve mevcut
stokları en etkin biçimde kullanmakla yükümlüdürler.
Kızılay kan birimleri ile ilgili sağlık kurumları arasında bu madde hükümleri
çerçevesinde protokol düzenlenebilir.

18.2. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçetelenmesi ve Hemofili Hastalarının
Bildirim Zorunluluğu
a) Hemofili teşhisi konulan hastalar, teşhisi koyan hastane tarafından “Hemofili
Bildirim Formu” düzenlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
b) Hemofili hastaları bildirim formunda; hastanın adı soyadı, çalışmakta olduğu
kurum, emekli ve kurum sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ev ve işyeri telefon
numaraları, adresi, kan grubu, eksik faktör (tipi-düzeyi), inhibitör düzeyi, aşıları ve tanı tarihi
bildirilecektir.
c) Hemofili hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumları tarafından
en az bir hematoloğun imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji
uzmanı ibaresi mutlaka belirtilecektir.
d) Hastalara, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiş “Hemofili Takip
Karnesi” ve turuncu renkte, dört nüshalı hemofili reçetesi verilecektir. Hemofili reçetelerine
hematoloji veya dahiliye veya pediatri uzmanı tarafından yalnız FAKTÖR yazılabilecek,
reçetede bulunan bölümler ilgili hekim ve eczacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.
e) Faktör dışındaki diğer kan ürünleri de özel renkte (mor) “Kan Ürünleri Reçetesi”ne
yazılacaktır. Hastanede yatan hastalar için de aynı reçete kullanılacaktır.
f) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı
olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak,” acil hallerde kullanılması zorunlu
olan ürünlerden yalnız tetanoz ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu ve mor
reçete şartı aranmayacaktır.
Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu
gerekli değildir.
Yeterli uzmanı olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için
yalnız kuduz ve tetanoz immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri
reçetesine yazılabilir.
g) Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı
olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası
hastanın kurumuna gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede
kalacaktır.
h) Hemofili takip karnesini alamadan herhangi bir nedenle hastalanmış olanların
ilaçları, ilgili uzmanlar tarafından, bir kereye mahsus olmak üzere sağlık kurulu raporuna
istinaden “Kan Ürünleri Reçetesi”ne yazılabilir.
Karnesiz ikinci defa tedavi görme imkanı olmadığından, tedaviden sonra hastaların,
hematoloji uzmanı bulunması zorunlu olan sağlık kurulu raporu ile birlikte vakit geçirmeden
Hemofili Takip Karnesi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
i) Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de
içeren “Hemofili Reçete Formunu” ve “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ay İl
Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.
j) İl Sağlık Müdürlükleri, eczanelerin gönderdiği form ve beraberindeki reçeteleri
kontrol ettikten sonra, tüm formları birleştirerek tek bir form halinde Sağlık Bakanlığına
gönderecektir.
k) Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak
usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk
Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

l) Hastanın bağlı bulunduğu kurumun değişmesi halinde, bu değişiklik ilgili kurum
tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.
m) Kan ürünleri ve faktörlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.
19. İşitme Cihazları
Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme
cihazı için en fazla 790 YTL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından
karşılanacaktır.
Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az
olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara,
bir işitme cihazı için yapılacak ödeme; yukarıda belirtilen miktarı geçmeyecektir.
İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman hekim raporuyla gerek
görülmesi kaydıyla ödenebilir.
İşitme cihazı sağlanan kişilerin cihaz bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her marka cihaz için satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine sahip ülke genelinde
en az üç servis bulunmalı ve onarım için bırakılan işitme cihazının yerine firma tarafından
bakım süresince kullanılmak üzere kullanılabilecek başka bir cihaz yedek olarak verilmelidir.
20. Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri İle Sarf
Malzemelerinin Temini ve Birim Fiyatları
20.1. Organ Protez ve Ortezlerinin Temini ve Birim fiyatları
Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca hazırlanan organ protez ve ortezleri (EK-5) sayılı
listede gösterilmiştir.
Protez ve ortezler öncelikle sağlık kurumları tarafından temin edilmek suretiyle
hastalara kullanılır. Bu şekilde hastalara kullanılan protez ve ortez hastanın kurumuna fatura
edilir, bedeli en kısa süre içerisinde hastanın kurumu tarafından ilgili sağlık kurumuna ödenir.
Bu Tebliğin eki (EK-5/C) listesinde yer alan “Vücut Organ Protez ve Ortezler
Listesinde” birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla
öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir. Pes planus (düz tabanlık) için
gerekli görülen ortopedik bot bedeli ödenmez.
Hasta tarafından edinilen ve bu listede yer alan protez ve ortezlere ait fatura
tutarlarının, belirtilen miktarlardan az olması halinde, faturada yer alan tutar üzerinden ödeme
yapılacaktır.
Anılan listede birim fiyatları belirtilen protez ve ortezler fatura edildiğinde, kurum
veya kuruluş, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun malzemeler sağlamak
zorundadır. Ayrıca, kuruluşlar, kullanılan ithal malzemeye ait fatura ile diğer bilgi ve
belgeleri istenildiğinde ibraz etmek durumundadırlar. Bu listede yer alan protez ve ortezlerin
üretici ve ithalatçı firmaları, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından
01/08/2006 tarihine kadar kayıt altına alınır. Bu tarih itibariyle kayıt sistemine dahil olmayan
üretici ve ithalatçı firmalardan temin edilen ortez ve protez bedelleri kurumlar tarafından
karşılanmayacaktır.
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara ve
tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlere tekerlekli sandalye için yapılacak ödeme, bu listede
belirtilen miktarı aşamaz.
Sadece bilateral ampute hastalar ve karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için,
tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili
bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Hastanın
durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman hekimin raporu sağlık kurulu

raporuna eklenir) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik
kontrollü kol protezlerinin bedelleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol
fiyatlarını geçmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak ödenir.
Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen tekerlekli sandalye bedeli, “Özelliği olmayan
motorsuz tekerlekli sandalye”nin birim fiyatı esas alınarak ödenir. Ancak, hastanın özürlülük
durumu nedeniyle özellikli motorlu tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve
özürlülüğünün sürekli olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde
özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye,
kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde başboyun desteği eklenebilir niteliktedir.
20.2. Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Tıbbi Sarf Malzemeleri
Bu Tebliğ eki (EK-5/A) listesinde belirtilen “Sağlık Kurumları Tarafından Temini
Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf
Malzemeleri” hiçbir şekilde reçete edilmeyecek ve dışardan temin ettirilmeyecektir. Tedaviyi
yapan sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan sarf malzemeleri
Tebliğin 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre ve (EK-5/A) Listesinde belirlenen birim
fiyatları aşmayacak şekilde fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.
Bu liste kapsamı dışında kalan faturalandırılabilir sarf malzemelerinin sağlık
kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılması durumunda, KDV dahil alış fiyatı
üzerine % 15 işletme gideri ilave edilmek suretiyle fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil
edilir. Bu şekilde temin edilecek malzemelerin en az % 50 sinin rekabeti ve toplu alımı
sağlayacak ihale usulüyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan veya reçete edilmek suretiyle
hastane dışından temin edilen ortopedik sarf malzemeleri T.C. Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan liste kapsamındaki birim fiyatlar üzerinden ödenir.
Yukarıda belirtilen Ek-5A Listesi dışında kalan malzemeler ile ortopedik sarf
malzemeler dışında kalan ve reçete edilmek suretiyle hasta tarafından hastane dışından temin
edilen tıbbi malzeme bedelleri de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sosyal
güvenlik kuruluşlarınca belirlenen protokol fiyatı üzerinden, protokol fiyatı yok ise yapılacak
piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenir.
Bu Tebliğe ekli “Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara
Reçete edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilebilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nde
(EK-5/A) yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz. Aksi takdirde, aldırılan
malzemeye ilişkin fatura bedeli hastaneye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilerek
hastanın kurumu tarafından hastaya ödenir ve durum bir yazı ile hastaneye bildirilir.
20.3. Basit Sıhhi Sarf Malzemelerinin Temini
Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf
malzemelerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumunca temini zorunludur. Bu Tebliğin
ekinde bulunan (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar
“basit sarf malzemeleri dahil” olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde
(EK-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane
faturalarında ayrıca gösterilemez.
20.4. Ortak Hükümler
Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerinin reçete edilmek suretiyle
hastane dışından temini için “sağlık kurulu raporu” düzenlenmesi zorunludur.

Protez ve ortezlerin yenilenmesi, Yönetmelik gereğince sağlık kurulu raporu ile
tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, kurumlar protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin
sağlık kurulu raporlarında “önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine” dair
kayıt arayarak ödeme yapacaklardır. Tedavi amacıyla kullanılan araç, gereç, organ protez ve
ortez bedellerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.
Hastalara dışarıdan aldırılan ilaç, protez ve ortezler ile çeşitli sarf malzemelerinin
bedelleri hastanın kurumunca ödendiğinden, tahakkuk memurları, saymanlar ve diğer ilgililer
mükerrer ödemeyi önlemek üzere sağlık kurumunun gönderdiği faturalar üzerindeki
incelemede gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.
Ortopedik ve acil müdahaleler, gastroenteroloji, diyaliz, radyodiagnostik vb.
girişimsel işlemler ayakta da verilen sağlık hizmetleridir. Hastaya yatış işlemi yapılmadan
ayakta verilebilen bu işlemler sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan
resmi sağlık kurumu tarafından sağlanması halinde bedeli ilgili kuruma fatura edilir. Ayrıca,
sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan kolostomi torbalarının en fazla ikişer aylık
ihtiyaçları karşılanmak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir.
Sağlık kurulu raporuna bağlı sarf malzemelerinin kullanımı için gerekli olan sağlık
kurulu raporları; var ise ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile aynı daldan üç uzman
bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan
iki uzman hekimin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
20.5. Hasta Alt Bezi
Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığı (Çocuklar için en az iki
yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiği sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilenlerin, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait
fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 70 YKr geçmemek üzere birer aylık devreler
halinde ödenecektir. Sağlık kurulu raporları bir yıl süreyle geçerlidir.
20.6. Şeker Ölçüm Çubukları
Tip I diyabetli ve insüline bağımlı tip II diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla
gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller,
aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;
a) Kişinin, tip I diyabetli veya insüline bağımlı tip II diyabetli olduğuna dair
endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim
dalları uzmanlarından birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır.
b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi
kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.
c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.
d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I
diyabetes mellituslu hastalar için ayda 100 adet, Tip II diyabetes mellituslu insülin kullanan
hastalar için ayda 30 adet, hipoglisemi hastaları için ayda en fazla elli adet, gestasyonel
diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç
kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla en fazla üç aylık doza
tekabül edecek şekilde yazılacak reçetelere göre verilecektir.
e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan
hekimlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği
tarihler, miktarı, reçeteyi yazan hekimun isim, imza ve diploma numarası karnede yer
alacaktır.
f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve
reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi

ödeme evrakına eklenecektir. Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55 Yeni
Kuruşu geçmeyecektir.
g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde
düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.
h) Sağlık kurulu raporları en fazla iki yıl geçerli olacaktır.
20.7. Sağlık Kurulu Raporları
20.7.1. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat
Raporları
Hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini ve istirahat (tek
hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları; var
ise ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması
halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık
dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan iki uzman hekimin katılımı ile, üç
uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
İlaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporlar, ilgili tek
uzman hekim tarafından başhekimlik mühürü onayı ile çıkarılır.
20.7.2. ESWL Tedavisi İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları
ESWL yöntemi ile yapılacak taş kırdırma tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu
raporları; bünyesinde var ise üç üroloji uzmanının katılımı, bulunmaması halinde üroloji
uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman hekimin katılımı ile üç
uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
Bu raporlar yukarıda belirtilen şartlara haiz sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi
sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden)
alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit
ettirilmeyecektir.
20.7.3. Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları
Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca
düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite
hastanelerinden alınması zorunludur.
21. Faturalandırma İşlemleri
21.1. Faturaların Düzenlenmesi
Faturanın tanımı:
Faturalarda;
a) Hastanın adı, soyadı,
b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,
c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)
d) Hastanın dosya numarası,
e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası
f) Fatura eki belgeleri (hasta sevk kağıdı, epikriz, mor ve turuncu reçete kapsamında
kan ürünleri küpürleri) (Bu belgelerin dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve
epikrizler, sadece yatan hasta faturalarına eklenecektir)
g) Fatura işlem detayları (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez, ortez
ve diğer sarf malzemeleri):
- İşlemin sıra nosu,
- İşlemin kayıt tarihi,
- İşlemin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kodu ve adı

- İşlemin adedi
- İşlemin birim fiyatı,
- İşlemin tutarı yer almalıdır.
Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer
iyileştirici tıbbi malzemeler (EK-5/B)’de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane
faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç
ve malzeme listesi faturaya eklenir.
Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı
olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir.
Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak
düzenlenecektir.
Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında
değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde
faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.
Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve
bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde
düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda yetkili kişilerin imza
ve kaşesi yeterli olacak ayrıca kurum başhekiminin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır.
Sağlık Bakanlığınca ilan edilen hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD-10) ait hastalık
sınıf adı ile kodu ve/veya kısaltılmamış öntanı/tanı muayene edilen hastaların faturalarında
(veya eklerinde) bulunacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında faturada veya eki
belgelerde kısaltılmamış öntanı/tanının belirtilmesi yeterli olacaktır.
21.2. Faturaların Ödenmesi
Hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan
sonra tahakkuka bağlanarak, en geç on beş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime intikal
ettirilecek, gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde
faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek
talebinde bulunulacaktır. İta amirleri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli
hassasiyeti göstereceklerdir.
Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırk beş gün içerisinde ödenmiş olacak,
ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.
Faturaların, sağlık kurumlarına ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan
hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve
diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından ilgili
amirler, gerekli tedbirleri alacaklar ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Bu
esaslar çerçevesinde uygulama yapmayan ilgililer hakkında idari işlem yapılır.
21.3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesi
21.3.1. Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme
Resmi sağlık kurumlarında bu Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde
(EK-9) yer alan işlemler, bu listedeki fiyatlar üzerinden fatura edilecektir.
Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise sadece yanında (*)
işareti olan paket işlemler uygulanacak ve faturalandırmada (EK-9) listesinde yer alan bu
fiyatlara %10 ilave edilecektir.
Paket işlemlere ait bedellerin ödenmesinde, (EK-9) listenin ekinde yer alan Tanıya
Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama İlkelerinde belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.
Resmi sağlık kurumları tarafından yapılan tedavilere bağlı olarak düzenlenecek
faturalar, bu esaslar ile fiyatlara uygun olarak düzenlenecektir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tanıya dayalı (paket) tedavilere ait
bedeller, özel sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden derneklerle imzalanan Özel Tedavi
Protokolü gereğince, anılan protokol ve eklerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
ödenecektir.
Söz konusu Protokol ile eki paket fiyat uygulama ilkeleri, sözleşme örneği ve paket
fiyat listesi Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde
(www.bumko.gov.tr) adresinde yer almaktadır.
Paket fiyatlara ait faturalar öncelikli olarak ödenecektir.
21.3.2. Fiyat Tarifesi Üzerinden Ödeme
Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan
tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında;
a) Bu Tebliğde tanımlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılacak
muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (EK-8) ve (EK-9)da yer alan fiyat tarifesi;
b) Diş tedavilerinde; bu Tebliğe ekli "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" (EK-7),
c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde
yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinden (EK-8)’de yer alanlar bu tarife üzerinden, diğerlerinde
ise bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi,
esas alınacaktır.
Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-8)
fiyat tarifesinin “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri”
bölümlerinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.
Resmi sağlık kurumlarına sevk kağıdı ile giden, ancak özel muayene olmak isteyen
hastaların muayene giderlerinden; resmi fiyat tarifesindeki kadarı kuruma fatura edilecek,
bunu aşan kısmı ise hastadan alınacaktır.
21.4. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Faturaları
Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapılabilecek işlemler ile bu
işlemlerin birim fiyatları Tebliğ eki (EK-8/A) listesinde belirtilmiştir. Birinci basamak resmi
ve özel sağlık kuruluşlarında bunların dışında bir işlem yapılması halinde bedeli
ödenmeyecektir. Özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde Tebliğe
ekli EK-8 sayılı Fiyat Tarifesi uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen
hizmetler ise ücretlendirilmeyecektir.
Faturalar, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri
belirtilmek suretiyle, bu Tebliğin 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre
düzenlenecektir.
Tedavinin bitiminde, sevk kağıdı eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fatura ile
birlikte hastanın kurumuna gönderilir.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın başka bir resmi sağlık kurumuna sevk
edilmesi halinde, bu kuruluşlarca yapılmış bulunan tetkik ve tahlil sonuçlarının birer örneği
sevk edilen sağlık kurumuna gönderilir.
Birinci basamak sağlık kuruşlarınca hastanın ikinci basamak sağlık kurumuna sevk
edilmesi halinde, muayene ücreti Tebliğin eki (EK-8/A) Listesinde yer alan 520.090 kodlu “1.
Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti” üzerinden fiyatlandırılacak, ayrıca
520.080 kodlu “1. Basamak poliklinik muayene ücreti” tahakkuk ettirilmeyecektir.
22. Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyonu
Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme,
konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş
özürlü çocukların eğitim ve rehabilitasyon hakkından yararlanabilmeleri için, yukarıda sayılan

yetersizlikleri ile ilgili olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmeliğe göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu geçerli belge sayılacaktır.
Düzenlenecek raporda tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi,
sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarından en az
biri veya birkaçının eğitimsel tanılama ve özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı
olarak bildirecekleri görüşlerinin belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna
eklenmesi gerekmektedir.
Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal
ve sosyal engelli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verilebilmesi için ilgili mevzuatında öngörülen gerekli beceriye sahip meslek
elemanlarını çalıştırdıklarını belgelemek zorundadırlar.
Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların
ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden
resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel
rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda; özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş
eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları; Grup eğitimi
için aylık 80 YTL, aylık/yıllık çalışma programı bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş
rehabilitasyon hizmeti bedelinin ise aylık 280 YTL tutarı kadarı karşılanacaktır. Bu miktarları
geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.
Özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmasının
gerekli ve zorunlu olup olmadığı ve bunlara ilk başlama tarihi esas alınarak belirli dönemler
halinde hastadaki iyileşme durumunun, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip
edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından alınacak ayrıntılı gelişimsel ve
eğitimsel tanılama raporları ile tevsiki gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarının en geç iki
yılda bir yenilenmesi gerekir. Raporda daha kısa bir süre belirtilmişse, bu süre esas alınır.
Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden
en az bir ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet
aldıkları rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve
rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlanması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun
zamanında yenilenmesi hususunda yetkili sağlık kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri
ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere gerekli takibi yapması gerekmektedir.
Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal
rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimleri,
ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğünden kuruluş açma ve işletme izni veren kurum denetim elemanlarınca
yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında
kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına göre işlem yapılır.
Ödemelerde bu hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
23. Sağlık Karnesi ve Sağlık Dosyası
23.1. Sağlık Karnesi
Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre, bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık
yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile
yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilmesi gerekmektedir.
Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları hekim
ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Kurum hekimlikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler,
kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait
bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.
Muayene ve tedaviyi gerçekleştiren hekim tarafından yazılan ilaçlar, daha önce
verilen ilaçlar da dikkate alınarak yazılacaktır.
23.2. Sağlık Dosyası
Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre, her Devlet memuru için kurumların özlük
işlerini yürüten ünitelerince biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak
üzere iki sağlık dosyası tutulması gerekmektedir.
24. Tedavi Giderlerine Ait Katma Değer Vergisi
Bu Tebliğde yer alan fiyat tarifeleri ve birim fiyatlar katma değer vergisi hariç olarak
tespit edilmiştir. Katma değer vergisi, ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrıca ödenecektir.
25. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/5/2006 tarihinde yürürlüğe girer. İlaç yazılım kuralları, eşdeğer ilaç
uygulaması ve eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ise 15/5/2006 tarihinde
yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde mevcut uygulamaya devam edilir.
Tebliğ olunur.

EK - 1
YURTDIINDA TEDAV AMACIYLA SALIK KURULU RAPORU
VERMEYE YETKL RESM SALIK KURUMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadn Hastalklar Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi
Türkiye Yüksek htisas Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Onkoloji Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Atatürk Göüs Hast. ve Göüs Cerrahi E. ve Ara. Hastanesi
Adana Numune Hastanesi
Antalya Devlet Hastanesi
Bursa Devlet Hastanesi
Diyarbakr Devlet Hastanesi
Erzurum Numune Hastanesi
Gaziantep Devlet Hastanesi 
stanbul Haydarpaa Numune Hastanesi 
stanbul Dr. Siyami Ersek Göüs Kalp ve D. Cer. E. ve Ara. Hastanesi 
stanbul Haseki Eitim ve Aratrma Hastanesi 
zmir Atatürk Eitim ve Aratrma Hastanesi
Konya Devlet Hastanesi
Samsun Devlet Hastanesi
Sivas Numune Hastanesi
Trabzon Numune Hastanesi
Üniversite Tp Fakültesi Hastanelerinin Tümü
Ankara Atatürk Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sal ve Hastalklar Eitim ve Aratrma Hastanesi 
stanbul Kartal Kouyolu Yüksek htisas Eitim ve Aratrma Hastanesi 
stanbul Dr. Lütfi Krdar Kartal Eitim ve Aratrma Hastanesi
Ankara Etlik htisas Hastanesi 
zmir Tepecik Eitim ve Aratrma Hastanesi

RAPORLARI TEYT EDECEK HASTANE:
Ankara Numune Hastanesi yukarda belirtilen hastanelerce verilecek salk kurulu raporlarn teyit
etmekle yetkilidir. (lgili dallarda eitim hastaneleri ile ibirlii yapmak kaydyla).

EK- 1/A

YURT DII TEDAVS ÇN
HASTA ZLEME ÇZELGES

1 MEMURUN: KURUMU
2 ADI SOYADI
3 GÖREV/UNVANI
4 HASTANIN ADI SOYADI
5 MEMURA YAKINLII
6 HASTALIIN TÜRÜ
7 YURT DIINA GD TARH
8 DÖNÜ TARH
9 KRED TUTARI
10 AVANS TUTARI
11 TOP. ÖDEME TUTARI:
12

a) Tedavi Gideri

13

b) Harcrah

14 REFAKATÇIYA YAPILAN
ÖDEME
EK: Salk kurulu rapor örnei

EK- 1/B
KAMU PERSONEL VE BUNLARIN EMEKLLERNN YURTDIINDA TEDAVLERNE 
LKN SALIK KURULU RAPORU
Raporu Düzenleyen Kurum:
Fotoraf
Rapor Tarihi:......../......./............

Rapor No:........................

Ad Soyad

:............................................................................................................................

Doum Yeri/Tarihi

: ...........................................................................................................................

Çalt Kurum

: ...........................................................................................................................

Görevi

:............................................................................................................................

Kurum Sicil No

: ............................................................................................................................

T.C. Kimlik No (Mem): .................................................T.C.Kimlik No (Has):.......................................
Yaknlk Derecesi

: ...........................................................................................................................

Dosya No

:......................................Protokol No:.................................................................

Ana Bilim Dal/Bilim Dal/Klinik: ..........................................................................................................
Klinik Bulgular:........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Röntgen Ve Laboratuvar Bulgular:.........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tan:
Önerilen Tedavi:
Önerilen Tedavinin
Türkiye’de Yaplamama Gerekçeleri:
Karar*:
Gidecei Ülke: 

ehir:

Salk Kurumu:
Salk Kurulu Üyeleri

Bahekim 
MZA
MÜHÜR
*Bu bölümde tedavi süresi ve tedavi srasnda hastaya refakat gerekli olup olmad açkça
belirtilecektir.

EK-1/C
YURTDIINDA DOKU VE ORGAN NAKL AMACIYLA SALIK KURULU RAPORU VERMEYE
YETKL RESM SALIK KURUMLARI 
L

MERKEZ

YAPILAN NAKL TÜRÜ

ADANA

Çukurova Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Gazi Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Bakent Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Karacier, böbrek

Gülhane Askeri Tp Akademisi Komutanl

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Ankara Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi

Kemik ilii

ANKARA

Türkiye Yüksek htisas Eitim ve Aratrma Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek

Ankara Etlik htisas Hastanesi

Böbrek

BURSA

Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

DENZL

Pamukkale Üniversitesi Tp Fakültesi

Böbrek

ERZURUM

Atatürk Üniversitesi Tp Fakültesi

Böbrek

Osmangazi Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Karacier, böbrek, kemik ilii

ESKEHR 

stanbul Üniversitesi Cerrahpaa Tp Fakültesi Hastanesi Karacier, böbrek, kemik ilii 

STANBUL 

ZMR 

stanbul Üniversitesi stanbul Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Marmara Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Böbrek, kemik ilii

Haydarpaa Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi

Böbrek

Kartal Kouyolu Yüksek htisas Eitim ve Aratrma
Hastanesi

Kalp, Akcier

Dr. Lütfi Krdar Kartal Eitim ve Aratrma Hastanesi

Böbrek

Ege Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Dokuz Eylül Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akcier, karacier, böbrek, kemik ilii

Tepecik Eitim ve Aratrma Hastanesi

Kemik ilii, böbrek 

zmir Eitim ve Aratrma Hastanesi

Böbrek

KAYSER

Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Böbrek, karacier, kemik ilii

KONYA

Selçuk Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

MERSN

Mersin Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Karacier, böbrek

MALATYA 

nönü Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Karacier

SAMSUN

On Dokuz Mays Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi

Kemik ilii

RAPORLARI TEYT EDECEK HASTANE:
Ankara Numune Hastanesi yukarda belirtilen hastanelerce verilecek salk kurulu raporlarn teyit etmekle yetkilidir. (lgili
dallarda eitim hastaneleri ile ibirlii yapmak kaydyla).

EK-1/D
TOMOGRAF, MR, VB. LER TETKK LEMLER SEVK FORMU
..............................HASTANES BAHEKML/ MESUL MÜDÜRLÜÜNE

SAYI:

...../..../ 20.. 
LGL MAKAMA

Hastanemiz...................................Polikliniine................................tarihinde...............................
protokol
numaras
ile
bavuran.............................numaral
Resmi/Emekli
hasta..............................için..................................................................................................tans
ile..................................................tetkiki gerekmektedir.
HASTAYA DAHA ÖNCE HASTANEMZDE YAPILAN TETKK VE TAHLLLER
1- ................................................................................................................
2- ................................................................................................................
3- ................................................................................................................
4- ................................................................................................................
TIBB GEREKÇE:........................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
SEVK NEDEN:
Cihazn Bulunmamas (acil art aranmayacaktr)
Cihazn Arzal Olmas
‰ Radyoloji Uzman Bulunmamas
‰ Hasta Younluu
‰
‰

nedeniyle ilgili tetkik hastanemizde yaplamamaktadr. Tetkik ve tahlillerin sonucuna göre bu tetkikin
acilen yaplmas tbben zorunlu olduundan; darya sevki uygundur.

Tetkiki steyen 
lgili Dal Uzman 
mza-Kae

Tetkiki Yapan 
lgili Dal Uzman 
mza-Kae

(Bulunmamas halinde bo
braklacak)
UYGUNDUR
BAHEKM 
mza-Kae-Mühür

EK-1/E
KAN VE KAN KOMPONENTLER TALEP FORMU

……………………………… HASTANES BAHEKML/MESUL MÜDÜRLÜÜ
SAYI:

…./…/20…

……………………….. KAN MERKEZ BAKANLIINA/MÜDÜRLÜÜNE

Hastanemiz………………servisinde/bölümünde……………………………..protokol
no’lu………………... (resmi/emekli/ vb.) hasta ………………………… için aada türü, miktar ve
ihtiyaç tarihi belirtilen kan ve/veya kan komponentlerine gereksinim vardr.
Gereini arz/rica ederim 

htiyaç tarihi/saati :………………………….
Kan Grubu :………………………….
Rh(D) :……………………
KAN KOMPONENTLER 
Eritrosit Süspansiyonu :………………….......ünite 
Trombosit Süspansiyonu:…………………….ünite 
Taze Donmu Plazma:………………………...ünite 
Cyropresipitat :………………………………..ünite 
Tam Kan:………………………………………ünite 
Dier :…………………………………………..ünite 

stei Yapan Uzman Hekimin;
Ad-Soyad:
Diploma No: 
mza-Kae :

UYGUNDUR
Bahekim/Mesul Müdür 
mza-Kae

EK-2
HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF LAÇLAR LSTES
1. Tüberküloz
1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar
1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)
1.2.1. Kanamisin
1.2.2. Amikasin
1.2.3. Siprofloksasin
1.2.4. Ofloksasin
1.2.5. Levofloksasin
1.2.6. Moksifloksasin
1.2.7. Gatifloksasin
1.2.8. Amoksisilin/klavunat
1.2.9. Klaritromisin
1.2.10. Rifapentin
1.2.11. Linezolid
1.2.12. Azitromisin
1.2.13. Roksitromisin
1.3. Kapreomisin
1.4. Klofazimin
1.5. Kortikosteroidler
1.6. Tiosemikarbazon ve Türevleri
1.7. Viomisin
2. Kanser
2.1. Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
2.2. Antineoplastik laçlar
2.3. mmünglobulin Preparatlar
2.4. mmünsupressifler
2.5. Kanser tedavisi srasnda ortaya çkan yan etkileri önlemek amacyla kullanlan ilaçlar
2.6. Oral ve Enteral Beslenme Ürünleri
2.7. Radyofarmasötik Müstahzarlar
2.8. Bunlarn Uygulanmas ile lgili Parenteral Svlar, Antidotlar, Antiemetikler ve Alar
2.9. Parenteral Beslenme Ürünleri
2.10. LH-RH analoglar
3. Kronik Böbrek Hastalklar, Organ ve Doku Nakli Nakli
3.1. Antiagreganlar
3.2. Antianemik laçlar
3.3. Antihipertansifler
3.4. Antimikotik
3.5. Antiviral laçlar
3.6. Asit, Baz, Elektrolit, Kalsiyum ve Fosfat Dengesini Salamaya Yönelik laçlar,
Parenteral Svlar

3.7. Diüretik laçlar
3.8. Esansiyel Amino Asitler
3.9. mmünglobulinler
3.10. mmünsupresif ilaçlar
3.11. Kolisin
3.12. Kortikosteroidler
3.13. Kronik Böbrek Yetmezliine Eklenen Piyelonefrit ve Peritonitte Kullanlan
Antibiyotikler
3.14. Periton Diyaliz Solüsyonlar
3.15. Aktif D Vitaminleri ve Metabolitleri
3.16. Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde)
3.17. Oral, Enteral ve Parenteral Beslenme Solüsyonlar
3.18. Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)
4. Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalklar
4.1. Kalp Yetmezlii
4.1.1. ACE nhibitörleri ve Kombinasyonlar
4.1.2. Digoxin
4.1.3. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve Kombinasyonlar
4.1.4. Antiagreganlar
4.1.5. Beta Blokerler
4.1.6. Diüretikler
4.1.7. Nitratlar
4.1.8. Vasodilatatörler
4.1.9. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.2. Koroner Arter Hastal
4.2.1. ACE nhibitörleri ve Kombinasyonlar
4.2.2. Antiagregan laçlar
4.2.3. Beta Blokerler
4.2.4. Kalsiyum Kanal Blokerleri
4.2.5. Kolesterol ve Lipid Düürücüler
4.2.6. Nitratlar (uzun ve ksa etkili)
4.2.7. Antikoagülanlar
4.2.8. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.2.9. Anjiotensin Reseptör Blokerleri ve Kombinasyonlar
4.2.10.Trimetazidin HCl
4.3. Disritmiler
4.3.1. Antiaritmik laçlar
4.3.2. Antiagreganlar
4.3.3. Antikoagülanlar
4.3.4. Digoxin
4.4. Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar Hastalklar, Venöz yetmezlikler
4.4.1. Antiagreganlar
4.4.2. Antikoagülanlar
4.4.3. Periferik ve Serebral Damar Düzenleyiciler

4.5. Arteriyel Hipertansiyon
4.5.1. Adrenerjik Nöron Blokerleri
4.5.2. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokerleri
4.5.3. Alfa - Beta Reseptör Blokerleri
4.5.4. Angiotensin Dönütürücü Enzim nhibitörleri ve Reseptör Blokerleri (Kombine 
ekilleri dahil)
4.5.5. Antiagreganlar
4.5.6. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri
4.5.7. Diüretikler
4.5.8. midazolin Reseptör Agonistleri
4.5.9. Kalsiyum Antagonistleri
4.5.10. Santral Etkili Vasodilatatörler
4.6. Doutan Kalp Hastalklar
4.6.1. Antiagreganlar
4.6.2. Antikoagülanlar
4.7. Akut Romatizmal Ate (ARA) ve Kapak Hastalklar
4.7.1. Antiagreganlar
4.7.2. Asetil Salisilik Asit (pediatrik ya grubunda efervesan formlar dahil)
4.7.3. Kortikosteroidler
4.7.4. Antikoagülanlar
4.7.5. Antiaritmikler
4.7.6. Digoxin
4.7.7. Beta Blokerler
4.7.8. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve Kombinasyonlar
4.7.9. ACE nhibitörleri ve Kombinasyonlar
4.8. Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi
4.8.1. Fibrik Asit Türevleri
4.8.2. Niasin
4.8.3. Reçineler (Kolestramin)
4.8.4. Statinler
4.8.5. Ezetimib
4.9. Kardiyomiyopati
4.9.1. ACE nhibitörleri ve Kombinasyonlar
4.9.2. Angiotensin Reseptör Blokerleri ve Kombinasyonlar
4.9.3. Antikoagülanlar
4.9.4. Antiagreganlar
4.9.5. Antiaritmikler
4.9.6. Beta Blokerler
4.9.7. Diüretikler
4.9.8. Nitratlar
4.9.9. Vasodilatatörler
4.9.10. Digoxin
4.9.11. Alfa Beta Reseptör Blokerleri
4.9.12. Kalsiyum Kanal Blokerleri

4.10. Pulmoner Hipertansiyon
4.10.1. Alfa Adrenerjik Blokerler
4.10.2. Antikoagülanlar
4.10.3. Vasodilatatörler
4.10.4. loprost trometamol
4.11. Reynaud Hastal
4.11.1. Alfa Adrenerjik Blokerler
4.11.2. Kalsiyum Kanal blokerleri
4.12. Pulmoner Tromboemboli
4.12.1. Antikoagülanlar
5. Solunum Sistemi Hastalklar:
5.1. Astm
5.1.1. Antiastmatikler
5.1.2. Bronkodilatatör Ajanlar
5.1.2.1. Beta 2 Agonistler (kombinasyonlar dahil)
5.1.2.2. Teofilin grubu (kombinasyonlar dahil)
5.1.2.3. Antikolinerjikler (kombinasyonlar dahil)
5.1.3. Antiinflamatuar Ajanlar
-Kromolin ve Tuzlar
-Kortikosteroid Ajanlar
-Lökotrien Reseptör Antagonistleri
5.2. Kronik Obstrüktif Akcier Hastalklar
5.2.1. Bronkodilatatör Ajanlar
5.2.1.1. Beta 2 Agonistler (kombinasyonlar dahil)
5.2.1.2. Teofilin grubu (kombinasyonlar dahil)
5.2.1.3.Antikolinerjikler (kombinasyonlar dahil)
5.2.2. Kortikosteroid Ajanlar
5.2.3.Diprofilin
5.3. Difüz ntertisiyel Akcier Hastalklar
5.3.1. mmünsupresifler
5.3.2. Kortikosteroidler
5.3.3. Sitostatik Ajanlar
5.3.4. Beta 2 Agonistler, Teofilin grubu
5.4. Bronektazi
5.4.1. Ekspektoranlar
5.4.2. Mukolitikler
5.4.3. Bronkodilatatörler (kombine ekilleri hariç)
5.5. Akcier Kist Hidatii
5.5.1. Albendazol
5.5.2. Mebendazol
6. Gastrointestinal Sistem Hastalklar
6.1. Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit
6.1.1. Antiviral ajanlar
6.1.2. Azothioprine

6.1.3. Diüretikler
6.1.4. Hepatit-B mmünglobulini
6.1.5. nterferon
6.1.6. Kortikosteroidler
6.1.7. Ursodeoksikolikasit
6.2. Ailevi Akdeniz Atei (FMF)
6.2.1. Kolsisin
6.3. nflamatuar Barsak Hastalklar:
6.3.1. mmünsupresifler
6.3.2. nterferon
6.3.3. Kortikosteroidler
6.3.4. Mesalazin
6.3.5. Olsalazin
6.3.6. Salisilazosulfapiridin
6.3.7. nfliksimab (sadece Chron Hastalnda)
6.3.8. Parenteral beslenme solüsyonlar
6.4. Kronik Karacier Hastalklar
6.4.1. Diüretikler
6.4.2. Ursedeoksikolikasit
6.5. Koroziv Gastrointestinal Yanklar
6.5.1. Beslenme Ürünleri
(Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluan maksilofasial
defektler, nörolojik yutma bozukluklar vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmamas
durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katk payndan muaf verilir.)
6.6. Wilson Hastal
6.6.1. D-penisillamin
6.6.2. Çinko preparatlar
6.6.3. Trientine Hidrokloride
6.7. Ekzokrin Pankreas Bozukluklar
6.7.1. Enzim Preparatlar
7. Endokrin Sistem Hastalklar
7.1. Hipotalamus-Hipofiz Hastalklar
7.1.1. Hipofiz Yetmezlii
7.1.1.1. Büyüme Hormonu
7.1.1.2. Kortikosteroidler
7.1.1.3. Tiroid Hormonlar
7.1.2. Hipogonadizm
7.1.2.1. FSH, LH ve FSH-LH Kombine Preparatlar
7.1.2.2. Koryonik Gonadotropinler
7.1.2.3. Gonodal Steroidler
7.1.3. Diabetes nsipitus
7.1.3.1. Pitressin ve Sentetikleri
7.1.4. Hipofiz Hormon Fazlal (Akromegali, Hiperprolaktinemi)
7.1.4.1. Somatostatin ve Analoglar

7.1.4.2. Bromokriptin
7.1.4.3. Kabergolin
7.1.5. Puberte Prekoks
7.1.5.1. LH-RH Analoglar
7.1.5.2. Anastrazole
7.1.5.3. Testelacton
7.2. Pankreas Hastalklar
7.2.1. Diabetes Mellitus
7.2.1.1. nsülin
7.2.1.2. Oral Antidiabetikler
7.2.1.3. Glucagon
7.2.2. Hiperinsülinemiye Bal Hipoglisemiler
7.2.2.1. Diazoxide
7.2.2.2. Somatostatin ve Analoglar
7.3. Paratiroid Hastalklar
7.3.1. Hipoparatiroidi
7.3.1.1. Kalsiyum Preparatlar
7.3.1.2. Vitamin D ve Metabolitleri
7.3.2. Hiperparatiroidi
7.3.2.1. Kalsitonin
7.4. Adrenal Hastalklar
7.4.1. Adrenal Yetmezlii
7.4.1.1. Lorenzo Ya
7.4.1.2. ACTH
7.4.1.3. Kortikosteroidler
7.4.1.4. Mineralokortikoidler
7.4.2. Adrenal Hiperfonksiyonu
7.4.2.1. Hiperaldosteronizm
7.4.2.1.1. Aldosteron Antagonistleri
7.4.2.1.2. Antihipertansifler
7.5. Kemik Hastalklar
7.5.1. Rezistan Rickets ve Osteomalazi
7.5.1.1. Vit D ve Metabolitleri
7.5.1.2. Fosfat Preparatlar
7.5.1.3. Kalsiyum Preparatlar
7.5.2. Senil ve Postmenopozal Osteoporoz Haricinde;
Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanmna bal oluan Osteoporoz, Paget Hastal,
Osteogenezis mperfekta, Osteokondrodisplazi;
7.5.2.1.Bifosfonatlar
7.5.2.2. Calcitonin
7.5.2.3. Kalsiyum Preparatlar (C Vitamini ile Kombine Formlar hariç)
7.5.2.4. Vit D ve Metabolitleri
7.6. Fosfor Metabolizmas Bozukluklar
7.6.1. Vit D ve Metabolitleri

7.6.2. Fosfor Preparatlar
7.7. Nöroendokrin Tümörler
7.7.1. Somatostatin ve Analoglar
7.8. Hiperkalsiüri
7.8.1. Hidroklortiyazid
7.9 Tiroid Hastalklar
7.9.1. Hipotiroidizm
7.9.1.1. Tiroid Hormonlar
7.9.2. Hipertiroidizm
7.9.2.1. Propilthiouracil
7.9.2.2. Beta Blokerler
8. Kan Hastalklar
8.1. Hastalklar
8.1.1. Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi
8.1.2. Hemolitik Anemiler
8.1.2.1. Non-mmün Hemolitik Anemi
8.1.2.2. Otoimmün Hemolitik Anemi
8.1.2.3. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinuri
8.1.2.4. Trombotik Trombositopenik Purpura
8.1.3. Hemoglobinopatiler
8.1.3.1. Orak (sickle cell) Hücre Anemiler
8.1.3.2. Talasemiler
8.1.4. Kronik Miyeloproliferatif Hastalklar
8.1.4.1. Kronik Miyelositik Lösemi
8.1.4.2. Miyelofibrozis
8.1.4.3. Polistemia Vera
8.1.4.4. Primer Trombositemi
8.1.5. Miyelodisplastik Sendrom
8.1.6. Akut ve Kronik Lösemiler
8.1.7. Non-hodgkin Lenfoma
8.1.8. Herediter Hemorajik Telenjiektazi
8.1.9. Hodgkin Hastal
8.1.10. Multiple Miyeloma ve Plazma Hücre Diskrazileri
8.1.11. Trombositopeni
8.1.12. Nötropeni
8.1.13. Faktör Noksanlklarna Bal Hastalklar (Hemofililer)
8.1.14. mmün Yetmezlik
8.1.14.1. Agamaglobulinemi, Hipogamaglobulinemi
- Hiper IgM Sendromu, Kombine mmün Yetmezlik
8.1.15. Prematüre Anemisi
8.1.16. Primer ve sekonder trombofili olan hastalar
8.1.17. Histiositoz
8.2. Yalnzca bu hastalklarn tedavisine yönelik kullanlan ilaçlar
8.2.1. Hemapoetik Büyüme Faktörleri (Salk Bakanlnca izin verilen endikasyon dnda
kullanm ancak Salk Bakanlnca verilen onayla mümkün olacaktr)

8.2.2. elatörler (Salk Bakanlnca izin verilen endikasyon dnda kullanm ancak Salk
Bakanlnca verilen onayla mümkün olacaktr)
8.2.3. Faktörler (Salk Bakanlnca izin verilen endikasyon dnda kullanm ancak Salk
Bakanlnca verilen onayla mümkün olacaktr)
8.2.4. Antikoagülanlar
8.2.5. mmünomodülatörler (Salk Bakanlnca izin verilen endikasyon dnda kullanm
ancak Salk Bakanlnca verilen onayla mümkün olacaktr)
8.2.6. Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
8.2.7. Antibiyotikler – (hastann ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler
dndakiler muaf deildir)
8.2.8. Antineoplastik ilaçlar
8.2.9. Antiviral ilaçlar – (hastann ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler
dndakiler muaf deildir)
8.2.10. mmünglobulin preparatlar
8.2.11. mmünsupresifler
8.2.12. Kanser Tedavisi Srasnda Ortaya Çkan Yan Etkileri Önlemek Amacyla Kullanlan 
laçlar
8.2.13. Oral ve Enteral Beslenme Ürünleri
8.2.14. Radyofarmasötik Ürünler
8.2.15. Bunlarn Uygulanmas ile lgili Parenteral Svlar, Antidotlar, Antiemetikler ve Alar
9. Konnektif Doku Hastalklar
9.1. Hastalklar
9.1.1. Sistemik Lupus Eritematozus ve likili Sendromlar
9.1.2. Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu
9.1.3. Vaskülitler
9.1.3.1. Churg Straus
9.1.3.2. Henoch Schonlein
9.1.3.3. Hipersensitivite vaskülitleri
9.1.3.4. Kawasaki
9.1.3.5. Poliarteritis Nodosa
9.1.3.6. Polimiyalji Romatika
9.1.3.7. Takayashu
9.1.3.8. Temporal arteritis
9.1.3.9. Wegener Granulomatozis
9.1.4. Skleroderma, Mikst Konnektif Doku Hastal
9.1.5. Romatoid Artrit ve likili Sendromlar (Sjögren vb)
9.1.6. Seronegatif Spondilortropatiler
9.1.6.1. Andiferansiye Spondilortropati
9.1.6.2. Ankilozan Spondilit
9.1.6.3. Enteropatik Artropatiler
9.1.6.4. Psöriatik Artrit
9.1.6.5. Reiter
9.1.7. nflamatuar Kas Hastalklar
9.1.7.1. Dermatomiyozit
9.1.7.2. Polimiyozit

9.1.8. Kristal Artropatiler
9.1.9. Relapsing Polikondritis
9.2. Bu Hastalklarn Tedavisinde Kullanlan laçlar
9.2.1. 6-Merkaptopürin
9.2.2. Altn Preparatlar
9.2.3. Antimalaryaller
9.2.4. Azatioprin
9.2.5. Dapson
9.2.6. D-Penisillamine
9.2.7. Klorambusil
9.2.8. Kortikosteroidler
9.2.9. Leflunomid
9.2.10. Methotreksate
9.2.11. Siklofosfamid
9.2.12. Siklosporin
9.2.13. Sulfasalazin
9.2.14. Anti TNF laçlar
9.2.15. V mmünglobulinler (Sadece Kawasaki Hastalnda)
10. Kronik Nörolojik Hastalklar
10.1. Kas Hastalklar
10.1.1. Miyopatiler
10.1.1.1. Kortikosteroidler
10.1.2. Mitokondriyal Sitopatiler
10.1.2.1. Karnitin
10.1.2.2. Coenzyme Q
10.1.3. Miyotoniler
10.1.3.1. Hidantoin
10.1.3.2. Karbamazepin
10.2. Nöromusküler Hastalklar
10.2.1. Myasthenia Gravis
10.2.1.1. mmünglobulinler
10.2.1.2. mmünsupresif laçlar
10.2.1.3. Kortikosteroidler
10.2.1.4. Neostigmin
10.2.1.5. Pridostigmin
10.2.2. Motor Nöron (A.L.S)
10.2.2.1. Riluzole
10.3. Ekstrapiramidal Sistem Hastalklar
10.3.1. Parkinson Hastal
10.3.1.1. Amantadin
10.3.1.2. Apomorfin
10.3.1.3. Artan v.b.
10.3.1.4. Benztropin
10.3.1.5. Biperidene

10.3.1.6. Bornaprin HCL
10.3.1.7. Bromokriptin
10.3.1.8. Cabergolin
10.3.1.9. Difenhidramin
10.3.1.10. Domperidon
10.3.1.11. Entakapon
10.3.1.12. L-Dopa+Benserazide
10.3.1.13. L-Dopa+Karbidopa ve Kombinasyonlar
10.3.1.14. Lisurid
10.3.1.15. Nonergolin Dopa Agonistleri
10.3.1.16. Pergolid
10.3.1.17. Piribedil
10.3.1.18. Pramipeksol
10.3.1.19. Ropinirol
10.3.1.20. Selegilin Hidroklorid
10.3.2. Distoniler, Hemifasyal Spazm
10.3.2.1. Biperiden
10.3.2.2. Botulismus Toksini Tip A
10.3.2.3. Klonazepam
10.4. Epilepsi, Narkolepsi ve Febril Konvülsiyonlar
10.4.1. Asetezolamid
10.4.2. Benzodiazepinler
10.4.3. Ethosuksimide
10.4.4. Felbamat
10.4.5. Fenitoinler
10.4.6. Fenobarbital, Barbekselon
10.4.7. Flunerazin
10.4.8. Gabapentin
10.4.9. Karbamazepin
10.4.10. Klobazam
10.4.11. Klonazepam
10.4.12. Lamotrigin
10.4.13. Okskarbazepin
10.4.14. Pirimidon
10.4.15. Topiramate
10.4.16. Valproatlar
10.4.17. Vigabatrin
10.4.18. Zorasamide
10.4.19. Levatiracetem
10.4.20. Sultiam
10.4.21. Modafinil
10.5. Demiyelinizan Hastalklar (Lökodistrofi, Multipl Skleroz v.b.)
10.5.1. Antiepileptikler
10.5.2. Baklofen

10.5.3. Copolimer I
10.5.4. mmünglobulinler
10.5.5. mmünsupresif laçlar
10.5.6. nterferon
10.5.7. Kortikosteroidler
10.6. Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastal
10.6.1. Antiepileptikler
10.6.2. Antiviraller
10.6.3. mmünglobulinler
10.6.4. mmünsupresif ilaçlar
10.6.5. Sitostatikler
10.7. Demans
10.7.1. Donepezil
10.7.2. Rivastigmin
10.7.3. Antipsikotikler (Salk Bakanlnca onayl endikasyonu bulunanlar)
10.7.4. Galantamin
10.7.5. Memantin
10.8. Oral Beslenmenin Mümkün Olmad Kronik Nörolojik ve Kas Hastalklar
10.8.1. Enteral Beslenme Ürünleri
10.9. Serebral Palsy
10.9.1. Baklofen
10.9.2. Botulinum Toksini (12.7.5.b ilkelerine göre)
10.10. Trigeminal Nevralji
10.10.1. Karbamazepin
10.10.2. Difenil Hidantoin
10.10.3. Oksikarbamazepin
10.11. Spastisite
10.11.1. Baklofen
10.11.2 Botulinizm Toksin A (fokal spastisitede)
10.12. Nöropatik Ar
10.12.1. Gabapentin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide)
10.12.2. Karbamazepin
11. Psikiyatrik Hastalklar
11.1. Genel Tbbi Duruma Bal Mental Bozukluklar
11.1.1. Antidepresanlar
11.1.2. Antiepileptikler (Salk Bakanlnca onayl endikasyonu bulunanlar)
11.1.3. Antipsikotikler
11.1.4. Biperiden
11.1.5. Lityum
11.2. Demans
11.2.1. Donepezil
11.2.2. Rivastigmin
11.2.3. Antipsikotikler (Salk Bakanlnca onayl endikasyonu bulunanlar)
11.2.4. Galantamin

11.2.5. Memantin
11.3. izofreni, izoaffektif Bozukluk, Sanrsal Bozukluk, Atipik Psikoz, izofreniform
Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluu
11.3.1. Antidepresanlar
11.3.2. Antiepileptikler (Salk Bakanlnca onayl endikasyonu bulunanlar)
11.3.3. Antipsikotikler
11.3.4. Biperiden
11.3.5. Lityum
11.4. Anksiyete Bozukluklar (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk,
Travma Sonras Stres Bozukluu, Yaygn Anksiyete Bozukluu, Somatoform
Bozukluk,Yeme Bozukluklar, Depresyon [= Unipolar, Bipolar], Distimik Bozukluk)
11.4.1. Antidepressanlar
11.4.2. Antiepileptikler (Salk Bakanlnca onayl endikasyonu bulunanlar)
11.4.3. Antipsikotikler
11.4.4. Biperiden
12. Göz Hastalklar
12.1. Glokom
12.1.1. Bu Hastalkta Kullanlan Tüm laçlar
12.2 Kronik ve Nükseden Üveitler, Tiroide Bal Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi,
Keratoplasti Red Reaksiyonu
12.2.1. Siklosporin
12.2.2. Kortikosteroidler
12.3. Koroid Neovasküler Membran Olan Tüm Makula Hastalklar
12.3.1. Vertaporfin (Salk kurulu raporunda en az üç göz hastalklar uzman imzas ile
hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenecek)
12.4. Kuru Göz Sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altnda olacak)
12.4.1. Suni Gözyalar
12.4.2. Siklosporin Topikal Preparatlar
13. Cilt Hastalklar
13.1. Psoriasis,Vitiligo
13.1.1. Kalsipotriol
13.1.2. Kortikosteroidler
13.1.3. Methotreksate
13.1.4. Retinoidler
13.1.5. Siklosporinler
13.1.6. Etanersept (Yalnz Psoriazis Vulgariste)
13.2. Ichtiyosis
13.2.1. Retinoidler
13.2.2. Cildi Nemlendirici ve Yalandrc Preparatlar
13.3. Pemfigus
13.3.1. Kortikosteroidler
13.3.2. mmünsupresifler
13.4. Mukozis Fungoides
13.4.1Antineoplastik ajanlar (Salk Bakanl endikasyonlarnda)

13.5. Hidraadenitis Suppurativa
13.5.1. Kortikosteroidler
13.5.2. Retinoidler
13.6. Epidermolysis Bullosa
13.6.1. Hidantoinler
13.6.2. Kortikosteroidler
13.6.3. Antibiyotikli Pomatlar
13.7. Liken
13.7.1. Siklosporin
13.7.2. Retinoidler
13.7.3. Kortikosteroidler
13.8. Pyoderma Gangronosum
13.8.1. Siklosporin
14. Enfeksiyon Hastalklar
14.1. Hepatit B,C,D
14.1.1. nterferon
14.1.2. Antiviral Ajanlar
14.1.3. Hepatit B mmünglobulini
14.1.4. Azothioprine
14.1.5. Diüretikler
14.1.6. Ursodeoksikolikasit
14.2. ADS (HIV)
14.2.1. Antiviraller
14.2.2. Antibakteriyeller
14.2.3. Antifungaller
14.2.4. Antituberküloz ilaçlar
15. Dier Hastalklar
15.1. Amiloidozis
15.1.1. Kolisin
15.1.2. Kortikosteroidler
15.1.3. Melfalan
15.2. Behçet Hastal
15.2.1. Antikoagülanlar
15.2.2. mmünsupresif laçlar (Salk Bakanlnca izin verilen endikasyonlarda)
15.2.3. nterferon
15.2.4. Kolisin
15.2.5. Kortikosteroidler
15.3. Sarkoidosis
15.3.1. Kortikosteroidler
15.4. Doutan Metabolik ve Kaltsal Hastalklar ve Barsak Operasyonundan Dolay Oluan
Malabsorbsiyonlar ve Malnütrisyonlar. lk iki yata inek sütü alerjisi
15.4.1. Enzim Preparatlar ve Bu Grup Hastalklarn Tedavisine Yönelik Spesifik laçlar ve
Özel Formüllü Besleyiciler
15.4.2. Vitaminler

15.5. Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)
15.5.1. Enzim Preparatlar
15.5.2. Tobramisin nhaler
15.6. Alerjik Hastalklar
15.6.1. Yalnzca Ar Venom Alerjisi Alar
15.7. Kuduz Serumlar
15.8. Hepatit-A Alar ve Hepatit B Serumlar
15.9. Tetanoz Serumlar
15.10. Radyopak Maddeler
15.11. Osteomiyelit
15.11.1. Antibiyotikler
15.12. Nörojenik Mesane
15.12.1. Tolterodine-L
15.12.2. Oksibutin
15.12.3. Trospium
15.13. Çölyak Hastal
15.13.1. Glutensiz Un ve Mamul Ürünler
15.14. RSV mmünglobulini
NOT: Bu liste, ilaçlarn etken maddeleri dikkate alnarak düzenlenmi olmakla birlikte
Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacn ödenmesi veya
muafiyeti mümkün deildir.

EK-2/A
SSTEMK ANTMKROBK VE DER LAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI
Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aada belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.
Aadaki Listedeki ksaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadr.
1-BETALAKTAM ANTBYOTKLER
A) PENSLNLER
1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UD

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UD

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UD-A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V,
Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UD-A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

UD-A 72

B) SEFALOSPORNLER
1. Kuak Sefalosporinler
14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

2. Kuak Sefalosporinler
19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

UD

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

UD

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

KY

3. Kuak Sefalosporinler
24

Sefiksim

KY

25

Sefodizim

UD

26

Sefoperazon

UD-A 72

27

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

28

Sefotaksim

UD – A 72

29

Seftazidim

UD-A 72

30

Seftizoksim

UD-A 72

31

Seftriakson

31/A Sefditoren

UD-A 72 APAT’TA KY
(baknz 7/a)
KY

4. Kuak Sefalosporinler
32

Sefepim

EHU

C) DER BETALAKTAM ANTBYOTKLER
Monobaktamlar
33

Aztreonam

UD-A 72

Karbapenemler
34 

mipenem

EHU

35

Meropenem

EHU

2-MAKROLD VE LNKOZAMD GRUBU ANTBYOTKLER
A) MAKROLDLER
36

Azitromisin

KY

37

Diritromisin

KY

38

Eritromisin

KY

39.1

Klaritromisin Oral

KY

39.2

Klaritromisin MR

KY

39.3

Klaritromisin Paranteral

UD

40

Roksitromisin

KY

41

Spiramisin

KY

42

Treoleandomisin

KY

43

Telitromisin

KY

B) LNKOZAMDLER
44
Klindamisin

KY

45

Linkomisin

KY

46

Doksisiklin

KY

47

Tetrasiklin

KY

48

Tetrasiklin – Nistatin

KY

49

Oksitetrasiklin

KY

3- AMFENKOLLER
50
Kloramfenikol

KY

51

KY

Tiamfenikol

4-AMNOGLKOZD GRUBU ANTBYOTKLER
52
Amikasin

UD

53

Gentamisin

KY

54 

sepamisin

EHU

55

Kanamisin ve Türevleri

KY

56

Neomisin ve Kombinasyonlar

KY

57

Netilmisin

UD

58

Streptomisin

KY

59

Tobramisin Parenteral

UD

5-KNOLON GRUBU ANTBYOTKLER
60
Siprofloksasin Oral

KY

60.1

Siprofloksasin Parenteral

UD-A 72

61

Enoksasin

KY

62

Levofloksasin Oral

KY

62.1

Levfoloksasin Parenteral

UD-A 72

63

Norfloksasin

KY

64

Ofloksasin Oral

KY

64.1

Ofloksasin Parenteral

UD-A 72

65

Pefloksasin Oral

KY

65.1

Pefloksasin Parenteral

KY

66

Moxifloksasin Oral

KY

66.1

Moxifloksasin Parenteral

UD-A 72

67

Lomefloksasin

KY

68

ANTSTAFLOKOKAL
ANTBYOTKLER
ANTSTAFLOKOKAL PENSLNLER
Flukloksasilin

KY

69

Nafsilin

UD

6A)

B) GLKOPEPTD ANTBYOTKLER

70

Vankomisin

71

Teikoplanin

72

Basitrasin

KY

73

Polimiksin B

KY

74

Kolistin ve Türevleri

KY

EHU
EHU APAT’TA KY
(baknz 7/b)

C) DER ANTSTAFLOKOKAL ANTBYOTKLER
75

Fusidik Asit ve Tuzlar

KY

76

Mupirosin

KY

77

Linezolid

EHU

7- ANSAMSNLER
77

Rifabutin

UD

78

Rifamisin

KY

79

Rifampisin

KY

8- SULFONAMD ANTBYOTKLER VE TRMETOPRM
KOMBNASYONLARI
80

Sulfisoxazole

KY

81

Sulfadiazin

KY

82

Sulfametoksipridazin

KY

83

Sulfametoksazol

KY

84

Trimetoprim

KY

85

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTANAEROBK ETKL ANTBYOTKLER
86

Metronidazol Parenteral

KY

87

Metronidazol (üre kombinasyonlar dahil)

KY

88

Ornidazol

KY

89

Seknidazol

KY

90

Tinidazol

KY

10-ANTFUNGAL ANTBYOTKLER
91

Amfoterisin B (Klasik)

UD-A 72
(madde 12.7.23.

92

Kaspofungin

esaslarna uygun

93

Flukonazol Parenteral

UD-A 72

93.1

Flukonazol Oral ve Dier Formlar

KY

olarak)

94

Itrakonazol

UD

95

Ketokonazol

KY
(madde 12.7.23.

96

Lipid Komplex Amfoterisin B

esaslarna uygun
olarak)
(madde 12.7.23.

97

Lipozomal Amfoterisin B

esaslarna uygun
olarak)

98

Terbinafin

KY

99

Griseofulvin

KY
(madde 12.7.23.

100

Varicanazole

esaslarna uygun
olarak)

101

Sertakonazole

102

Nistatin (Tetrasiklinle kombine ekli dahil)

KY

103

Natamisin (Pimarisin)

KY

104

Mikonazol

KY

105

Oksikonazol

KY

106 

zokonazol

KY

KY

11-ANTVRAL LAÇLAR
A) HIV/AIDS TEDAVSNDE KULLANILAN SPESFK LAÇLAR
107

Abacavir

EHU

108

Stavudin

EHU

110

Zalsitabin

EHU

113 

ndinavir

EHU

114

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonlar
dahil)

EHU

115

Nevirapin

EHU

116

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonlar dahil)

EHU

117

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonlar dahil)

EHU

B) DER ANTVRALLER
118

Asiklovir Oral

KY

118.1

Asiklovir Parenteral

EHU

119

Famsiklovir

UD

120

Gansiklovir

EHU

121

Valasiklovir

UD

122

Lamivudin 100 mg

UD

123

Ribavirin

UD

124

Didanozin

EHU

125

Efavirenz

EHU

126

Adefovir

127

Zanamivir

EHU*

128

Oseltamivir

UD*

129

Brivudine Oral

UD

(12.7.13. madde
esaslarna göre)

12-ANTTÜBERKÜLOZ LAÇLAR *
130

131

Etambutol (zonikotinik Asit Hidrazidi ile
kombinasyonlar dahil) 
zoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve
Etambutol kombinasyonlar dahil)

KY

KY

132

P-Aminosalisilik Asit ve Tuzlar

UD

133

Pirazinamid

KY

134
135

Etionamid
Sikloserin

UD
UD

136

Tiasetazon

UD

137

Morfozinamid

KY

138

Protionamid

UD

139

Rifabutin

UD

140
141

Rifampisin
Streptomisin

KY
KY

* Tedavi balangcnda UD veya Verem Sava Dispanserlerinde yazlmas durumunda ve
idamesinde KY
13- DERLER
142

Üriner Antiseptikler

KY

Fosfomisin
143

KY

144

Nimesulid, Etodolak 400 mg

UD (topikal preparatlar, KY)

145

Morfin, Petidin

UD

146

Rosiglitazon, Pioglitazon,
Glukagon, nsulin

Dahiliye, Çocuk Hastalklar,
Kardiyoloji ile Aile Hekimlii

147

Fenofibrat, Gemfibrozil,
Atorvastatin, Lovastatin,
Simvastatin, Fluvastatin,
Provastatin, Rosuvastatin,
Kolestramin

148

Alfuzosin,Tamsulosin,
Terazosin

149 

rbesartan, Kandesartan,
Losartan, Telmisartan,
Valsartan, Rilmeniden,
Moksonidin, Olmesartan

150

Apomorfin

151

Finasterid

uzman hekimleri veya bu
hekimlerden biri tarafndan
çkarlan ilaç kullanm raporuna
dayanlarak tüm hekimlerce
yazlabilir.
a) Statin dndaki lipid düürücü
ilaçlar, trigiliserit düzeyinin
300’ün ( Diabetes Mellitus
hastalarnda 150) üstünde olduu
durumlarda,
b) Statinler için LDL düzeyinin
160’n ( Diabetes Mellitus, Akut
koroner sendrom ve geçirilmi
MI’da 130) üstünde olduu
durumlarda sadece (01x01)
dozda,
- Dahiliye, çocuk hastalklar,
kardiyoloji, kalp damar
cerrahisi, nöroloji ile aile
hekimlii uzman
hekimlerinden birinin
düzenledii, ilaca balama
kriterlerinin belirtildii ilaç
kullanm raporuna
dayanlarak iki yl süreyle
tüm hekimlerce,
- Raporsuz reçete edilmesi
halinde ise, tüm hekimlerce
her alt ayda bir yaplan
tetkik sonuçlarnn bir
örneinin her reçeteye
eklenmesi kaydyla yazlr.
- LDL düzeyinin; yukarda
“b” maddesinde belirtilen
hastalklar olan hastalar
haricindeki kiilerde,
100’ün altna dümesi
halinde idame doza geçilir
veya doz azaltlarak kesilir.
UD, raporla tüm hekimlerce

Dahiliye, kardiyoloji, kalp damar
cerrahisi, nöroloji, aile hekimlii,
anestezi, genel cerrahi, kadn
hastalklar ve doum, göüs
hastalklar, acil tp uzman
hekimlerinden birinin düzenledii
ilaç kullanm raporuyla tüm
hekimlerce
UD, raporla tüm hekimlerce
UD (Saç dökülmesi için
kullanlan formu hariç, bu form

152

Pantoprozol, Esomeprazol,
Rabeprazol

153

Suni gözya

154

Kortikosteroidli tek doz göz
damlalar

155

Oksimetolon

156

Disülfiram

157

Kabergolin

158

Kenodoksikolik Asit

159

Entakapon ve
kombinasyonlar

160

Allantoin + heparin +
excractum cepae

ödenmemektedir), raporla tüm
hekimlerce 
ki ay süreyle dier proton pompa
inhibitörleri ile tedavi görmesine
ramen iyileme salanamad
ikinci ayn sonundaki endoskopi
raporuyla belgelenen hastalarda; 
ç hastalklar, Aile hekimlii,
Genel Cerrahi uzman hekimi
tarafndan reçete edilir. Altnc ay
sonunda hasta deerlendirilir ve
gerektiinde, ayn protokole göre
tedavisi yaplr. Bu hususlar
reçetede belirtilir.
Göz hastalklar uzman hekimi
veya bu hekimin bulunduu heyet
raporuyla tüm hekimlerce
Göz hastalklar uzman hekimi
veya bu hekimin bulunduu heyet
raporuyla tüm hekimlerce 
ç hastalklar ve Çocuk
hastalklar uzman hekimi veya
bu hekimlerden birinin bulunduu
heyet raporuyla tüm hekimlerce
Psikiyatri uzman veya bu
hekimin bulunduu heyet
raporuyla tüm hekimlerce
UD veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce 
ç hastalklar ve Genel cerrahi
uzman veya bu hekimlerden
birinin bulunduu heyet raporuyla
tüm hekimlerce
Nöroloji uzman tarafndan veya
bu uzmann bulunduu salk
kurulu raporu ile tüm hekimlerce
UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce

161

Demir-Dextran

UD ve diyaliz sertifikal hekimler

162

Deferoksamin metansülfonat

163

Lizürid Maleat

164

Pimekrolimus

165

Amifostin 

ç hastalklar, Çocuk hastalklar
uzman hekimi veya bu
hekimlerden birinin bulunduu
heyet raporuyla tüm hekimlerce
UD veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce
Cilt Hastalklar, pediatri uzman
ve pediatri yan dal uzmanlar
veya bu hekimlerden birinin
bulunduu heyet raporuyla tüm
hekimlerce
Kemoterapi ve radyoterapide
raporla

166

Üre içeren preparatlar

167

Fondaparinux

168

Deferipron

Kollojen
169

Erikin veya Çocuk Hematoloji
uzmannn bulunduu salk
kurulu raporu ile tüm hekimlerce
UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce

8- Metoksipsoralen

UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce 

loprost trometamol

Üniversite, Eitim ve Aratrma
Hastanelerinde tany dorulayan
resmi kurumca onaylanm
görüntüleme tetkik raporlar
eklenmi; Ortopedi, Genel
Cerrahi, Kardiyoloji ve Çocuk
Kardiyoloji veya Kalp Damar
Cerrahi Uzman Hekimlerinden
birinin bulunduu salk kurulu
raporu ile yalnzca Salk
Bakanlnca izin verilen
endikasyonlarda kullanlabilir.
UD, veya heyet raporuyla tüm
hekimlerce

170
171

Modafinil
172
Pergolid mezilat
173
Pramipexol Hidroklorür
174
Bornaprin Hidroklorür
175
Dornaz alfa
176

Ranitidin Bizmut Sitrat
177

Nöroloji uzman veya bu uzmann
bulunduu heyet raporu ile tüm
hekimlerce
Nöroloji uzman veya bu uzmann
bulunduu heyet raporu ile tüm
hekimlerce
Nöroloji uzmannn yer ald
heyet raporu ile tüm hekimlerce
Yalnzca kistik fibrozisli
hastalarda Eitim ve Aratrma
Hastanelerinin verdii heyet
raporu ile tüm hekimlerce
UD veya heyet raporu ile tüm
hekimlerce

Ropinirol

Nöroloji uzmannn yer ald
heyet raporu ile tüm hekimlerce

Tolterodine-L

Üroloji ve Nöroloji (erikin ve
çocuk), pediatri, kadn doum,
pediatrik cerrahi FTR geriatri

178
179 

ç hastalklar, Dermatoloji,
Çocuk hastalklar, Aile
hekimleri, Diyaliz Sertifikal
hekimler veya bu hekimlerden
birinin bulunduu heyet raporuyla
tüm hekimlerce
Ortopedi uzmannca

Oksibutinin
180
Trospiyum
181

Naferalin Asetat
182
Testosteron
183

Ursedoksikolik Asit
184

Demir III hidroksit Sükroz
185
Tagaserod maleat
186

Potasyum sitrat (5 mEq ve
187

2,4277 gram)

pediatrik cerrahi, FTR, geriatri
uzman hekimlerince reçete
edilebilir. Salk kurulu
raporlarnda üroloji ve nöroloji
(erikin ve çocuk) uzmanlar
bulunmak zorundadr. Heyet
raporuyla tüm hekimlerce
yazlabilir.
UD, heyet raporuyla tüm
hekimlerce
Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi
Uzman hekimlerince veya bu
hekimlerden birinin bulunduu
heyet raporuyla bütün hekimlerce 
ç hastalklar ve genel cerrahi
uzman hekimlerince veya bu
hekimlerden birinin bulunduu
heyet raporuyla bütün hekimlerce
UD ve diyaliz sertifikal
hekimlerce
Gastroenteroloji veya ç
hastalklar uzman hekimlerince
veya bu hekimlerden birinin
bulunduu heyet raporuyla bütün
hekimlerce
Nefroloji ve üroloji uzman
hekimlerince, bu hekimlerin
bulunduu ilaç kullanm raporu
ile tüm hekimlerce

NOT: Antibiyotiklerin topik formlar bu hükümler dndadr.

AÇIKLAMALAR:
1.

KY:

Kstlama olmayan antibiyotikler.

2. UD: Kullanm için uzman doktorun reçete edilmesi gereken ilaçlar.
3. UD*:
Kullanm için yalnzca Enfeksiyon, ç hastalklar, KBB, Aile Hekimlii ve Çocuk
Hastalklar Uzmanlar tarafndan reçete edilebilir.
4. EHU*: Böbrek yetmezlii, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve
immünsupresif tedavi alanlara bu hastalklar kurul raporunda belirtilmek kaydyla.
5. EHU: (ENFEKSYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon
hastalklar uzmannn (EHU) yazabilecei, EHU’nn olmad yerlerde ç Hastalklar Uzmannn
yazabilecei, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalklar Uzman olmad yerlerde Çocuk
Hastalklar Uzmannn yazabilecei antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonlar dahilinde kullanlmak kaydyla) iç hastalklar ve çocuk
hastalklar uzmanlar tedaviye balayabilir, ancak takip eden ilk i günü, bu uzmanlar tarafndan
yazlan reçetenin EHU tarafndan onaylanmas zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirledii kurallar ve/veya protokollere uygun olarak
enfeksiyon hastalklar uzman aranmakszn hastay tedavi etmekte olan uzman hekim tarafndan da
yazlabilecektir.
6. A–72: Reçete edilme için EHU onay gerekmeyen, ancak, ayn ilaç 72 saatten daha uzun
süre kullanlacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onaynn alnmas gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için, Enfeksiyon Hastalklar Uzman olmayan yerlerde, ç Hastalklar ve
Çocuk Hastalklar Uzman onay yeterlidir.
7. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTBYOTK TEDAVS”
Bu uygulama, hastann ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduunu gösteren “APAT”
ibaresinin reçetede belirtilmesi ile ileme alnr.
A–72 kapsamndaki ilaçlardan biri kullanldktan sonra dierleri EHU olmakszn pe pee
kullanlamaz.
APAT uygulamasna aadaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yaplabilecei
merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yaplabilir.
b. Hastann enfeksiyonunun APAT’a uygun olduunu belgeleyen EHU’ nun da içinde
bulunduu bir salk kurulu raporu ile KY
8. Cerrahi proflakside kullanlmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60,
60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacyla ancak “Açklama 5” artlar
dahilinde kullanlabilir)
NOT: Bu liste, ilaçlarn etken maddeleri dikkate alnarak düzenlenmi olmakla birlikte Bedeli
Ödenecek laçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacn ödenmesi mümkün deildir.

EK-2/B

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALNDE BEDELLER ÖDENECEK LAÇLAR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Active protein-C (Madde 12.7.22’ye göre)
Amfoterisin-B formlar, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formlar) (Madde 12.7.23’e göre)
Antihuman lenfosit globulinler
Aztreonam, Vankomisin, mipenem, Meropenem, Linezolid.
Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin
Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin
(EHU APAT'TA KY), Gansiklovir (Kanser Hastalarnda, Tüberküloz Hastalarnda, Bronektazide,
Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarnda, Nefrotik Sendromda,
Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanm gerektiren immün bozukluu
olan hastalarda, Kronik Karacier Hastalklarnda, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenidoan
bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte, yatarak tedavide balanan antibiyotiin hastaneden
çkta devam gerektiinde bu ilaçlarn antibiyotik tablosunda belirtilen artlarda ayaktan
verilebilecektir.) 
rrigasyon solüsyonlar
Amiodarone Ampul
Dopamin
Dobutamin
Droperidol ve Midazolam (klinik artlarda yaplacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüü
takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)
Fenitoinler (ampul formlar)
Human Albumin (Madde 12.7.13 esaslarna göre) 
nterlökinler 
ntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarnda rapora dayanlarak ayaktan verilir)
Karbakol
Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarna göre)
Muromonap-CD3
Nitrogliserin paranteral
Nitroprussit
Nöromuskuler kavak bloke edici ilaçlar
Paranteral antifungal
Paranteral beta-blokerler
Paranteral peptik ülser ilaçlarndan proton pompa inhibitörleri ve H2 reseptör antagonistleri
Servikal prostaglandinler
Surfaktanlar
Streptopal
Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye
ve acil tp uzmanlar tarafndan reçete edilebilir)
Tedavide Kullanlan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)
Traneksamik asit parenteral formlar (hemofili hastasnda ayaktan tedavide de ödenir)
Gözde kullanlan viskoelastikler
Terlipresin
Dekstemedetomidin
Aprotinin
Fondaparinux
Faktör VIIa (Madde 12.7.27-A’ya göre)
Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre) 
ntravenöz parasetamol
Fibrinojen ve kombinasyonlar

NOT: Bu liste, ilaçlarn etken maddeleri dikkate alnarak düzenlenmi olmakla birlikte Bedeli Ödenecek laçlar
Listesinde (EK–2/D) yer almayan herhangi bir ilacn ödenmesi mümkün deildir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

EK-2/C
AYAKTAN TEDAVDE SALIK KURULU RAPORU 
LE VERLEBLECEK LAÇLAR 
mmünsupresifler
Betanekol
Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)
Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4’te ve sklerodermaya bal
pulmoner hipertansiyonda
Büyüme hormonlar (Madde 12.7.6’ya göre)
Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol
Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)
Corynebacterium parvum
Danazol
Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce de reçete
edilebilir.)
Donepezil HCI (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlar tarafndan reçete edilebilir.)
Edrofonyum
Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)
Ezetimib: Kardiyoloji, iç hastalklar, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmannn bulunduu
salk kurulu raporu ile statinlerle sonuç alnamayan veya karacier toksisitesinin balad
vakalarda, bu durumun salk kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanlan statin dozunun
azaltlmas kouluyla kullanlabilir.
Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)
Fentanyl Transdermal TTS
Gabapentin (Nöroloji, nöroirurji, pediatri, endokrinoloji uzmanlarnca reçete edilir).
Galantamine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlar tarafndan reçete edilebilir)
Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonlar) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar
(Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.3.1 maddesindeki hükümler
geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzman hekimlerce de reçete edilebilir)
Granisetron parenteral
Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün
serumlar hariç)
Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonlar gibi ;
Madde 12.7.8’e göre) 
mmünglobulinler 
nterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)
Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim, vb.)
Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik
over ve hirsutismus endikasyonlar dnda ödenmez)
Memantine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlar tarafndan reçete edilebilir)
Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksiklii
tedavisinde, 18 ya altnda, tedavi emasn içeren, çocuk/erikin psikiyatrisi uzmannn
bulunduu salk kurulu raporuna dayanlarak, çocuk/erikin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi,
nöroloji ve çocuk hastalklar uzmanlarnca yazlabilir
Ondansetron parenteral
Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)
Parenteral Asiklovir
Parenteral Zidowudin
Periton ve hemodiyaliz solüsyonlar
Raloxifen (Maddeler 12.7.14 ve 12.7.17’ye göre)
Rivastigmin (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlar tarafndan reçete edilebilir)
Siproteron acetate (düük doz kombine preparatlar hariç)
Somatostatin ve analoglar
Paranteral Triptanlar (Madde 12.7.19’a göre)
Sülfosalazin ve mesalazin

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Tropisetron parenteral
Vazopresin
Verteporfirin
Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlar tarafndan reçete edilebilir)
Altn Preparatlar (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile) 
nfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Alerji alar (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Sevelamer (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanlarn katld ilaç raporu ile)
Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)
Klopidogrel (Madde 12.7.15’e göre)
Metabolik hastalklarda kullanlan mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)
Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)
Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)
Özel amaçl tbbi mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)
Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)
Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)
Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)
Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)

NOT: Bu liste, ilaçlarn etken maddeleri dikkate alnarak düzenlenmi olmakla birlikte Bedeli
Ödenecek laçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacn ödenmesi mümkün deildir.

Kamu
No:
A
A08757
A08958
A00001
A00004
A00003
A00005
A08957
A00007
A00008
A08959
A00010
A08758
A00011
A00012
A00013
A00014
A00015
A00016
A00017
A00019
A00020
A08960
A08961
A00024
A00023
A08759
A08760
A00025
A00026
A00027
A00028
A00029
A00030
A00032
A00033
A00034
A00035
A00036
A08761
A00037
A08762
A00039

Güncel Barkod
B
8699788680232
8699535691443
8699606690276
8699606690900
8699606690283
8699606690894
8699535691429
8699606690825
8699606690818
8699535691450
8699788691535
8699788691733
8699556690135
8699556690166
8699535690453
8699606690849
8699606690832
8699606690238
8699606690245
8699606690863
8699606690856
8699535691412
8699535691436
8699788695021
8699788694192
8699788690026
8699788698190
8699556691453
8699556690425
8699556691538
8699556690555
8699508690596
8699508690602
8699606690887
8699606690252
8699606690870
8699606690269
8699788695229
8699788690224
8699788695038
8699788690033
8699606691006

Ürün Adı
C
%1.5 GLISIN 3.000 ML IRR SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%10 DEX 1.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%10 DEX 1.000 ML SOL (POLIFARMA SETLI SISE)
%10 DEX 1.000 ML SOL (POLIFARMA SETLI TORBA)
%10 DEX 1.000 ML SOL (POLIFARMA SETSIZ SISE)
%10 DEX 1.000 ML SOL (POLIFARMA SETSIZ TORBA)
%10 DEX 100 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%10 DEX 100 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%10 DEX 100 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (BIOSEL SETSøZ TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (ECZ SETSøZ TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (KANSUK SETSIZ TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%10 DEX 150 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%10 DEX 250 ML (POLIFARMA SETLI SISE)
%10 DEX 250 ML (POLIFARMA SETSIZ SISE)
%10 DEX 250 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%10 DEX 250 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%10 DEX 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%10 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSøZ ùøùE)
%10 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSøZ TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%10 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSøZ TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSøZ)
%10 DEX 500 ML SOL (IE SETLI)
%10 DEX 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%10 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI)
%10 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%10 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ)
%10 FRUKTOZ 500 ML SOL ( BIOSEL SETLI ùøùE)
%10 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETSøZ ùøùE)
%17.5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
%17.5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%20 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
8699556691454
8699556690426

8699556690136

Eski Barkod-1
D

Eski Barkod-2
E
F

Eúde÷er (Benzer) Ürün Grubu
E315J

E208L
E208L
E208L
E208L
E208K
E208D
E208D
E208C
E208F
E208F
E208E
E208F
E208E
E208E
E208F
E208E
E208H
E208G
E208H
E208G
E208B
E208J
E208J
E208J
E208I
E208I
E208J
E208J
E208I
E208I
E208J
E208I
E208J
E208J
E208I
E208I

G

Yüzde 22 barajı için 5 aylık
sürenin baúlatılaca÷ı satıú izni
tarihi

BEDELø ÖDENECEK øLAÇLAR LøSTESø

Baz øndirim Oranı
H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

Referans Fiyata Göre Azaltma
I

Ruhsat
Tarihi
J

KDV'li
KDV'li
Perakende Perakende 2006'da 6
Fiyatı
Fiyatı
Yaúını
3.24
3.24
Dolduruyor
YTL'den YTL'den
sa, bu
FAZLA AZ
tarihten
ise
ise
sonra
K
L
M
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%
11,00%
4,00%

2006 da de÷iúim tarihinden
sonraki indirim
N

EK-2/D

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

Eczacı indirim Oranı (Tebli÷in
14.1. maddesine göre)

B
8699606690993
8699606690924
8699606690917
8699535691528
8699606690948
8699606690931
8699606690962
8699606690955
8699535691511
8699788695045
8699788690040
8699556691484
8699556690432
8699556690562
8699556691545
8699508690053
8699508690299
8699606690986
8699606690313
8699606690979
8699606690320
8699606690290
8699606690306
8699535691245
8699535691221
8699535681252
8699535691214
8699535691238
8699788699074
8699788693072
8699556695055
8699556695062
8699788691542
8699788691740
8699556695116
8699556695123
8699535690255
8699788695236
8699788690231
8699556695420
8699556695413
8699556695482
8699556695499
8699508690091
8699508690336

A08767
A00088
A00090
A00091

8699788691757
8699556691163
8699556691255
8699788695243

A08970 8699535690916

A08969 8699535691913

A00084 8699535690248

A
A00040
A00041
A00042
A08962
A00043
A00044
A00045
A00046
A08963
A00048
A08763
A00049
A00050
A00051
A00052
A00053
A00054
A00056
A00057
A00058
A00059
A00060
A00061
A08964
A08965
A08966
A08967
A08968
A00064
A08764
A00065
A00066
A00069
A08765
A00070
A00071
A00072
A00076
A08766
A00077
A00078
A00079
A00080
A00081
A00082

C
%20 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%20 DEX 100 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%20 DEX 100 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%20 DEX 1000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 DEX 150 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%20 DEX 150 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%20 DEX 250 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%20 DEX 250 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%20 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSøZ ùøùE)
%20 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%20 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSøZ ùøùE)
%20 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSøZ TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (IE SETLI)
%20 DEX 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%20 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI)
%20 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%20 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ)
%20 DEX SUDAKI 250 ML (POLIFARMA SETLI SISE)
%20 DEX SUDAKI 250 ML (POLIFARMA SETSIZ SISE)
%20 MANNITOL 1.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 100 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 100 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%20 MANNITOL 100 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 100 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 100 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 150 ML SOL (KANSUK SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (IE SETLI)
%20 MANNITOL 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%20 MANNITOL SUDAKI SOL 1.000 ML SOL (KANSUK
TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (KANSUK SETSIZ
TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 250 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
8699556691150
8699556691249

8699556695414
8699556695421

8699556695117

8699556695056

8699556690433
8699556691485

D

E

E216K

F
E315I
E315B
E315A
E315J
E315D
E315C
E315F
E315E
E315H
E315H
E315G
E315H
E315H
E315G
E315G
E315H
E315G
E315H
E315H
E315G
E315G
E315F
E315E
E216 L
E216D
E216F
E216B
E216J
E216D
E216C
E216D
E216C
E216F
E216E
E216F
E216E
E216E
E216J
E216I
E216J
E216J
E216I
E216I
E216J
E216I

G

11%
11%
11%
11%

11%

11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A00089
A00093
A00094
A08971
A00096
A00097
A08972
A00098
A00099
A00117
A00118
A00100
A00101
A08973
A00103
A00104
A08974
A00106
A08769
A00107
A00108
A00109
A00110
A00111
A00113
A00114
A00115
A00116
A08975
A00122
A00121
A08770
A08771
A00123
A00124
A00125
A00126
A00128
A00131
A00132
A00133
A00134
A00136
A08772
A00137
A00138
A00139
A00140
A00141
A00142

8699556691248
8699606691105
8699606691099
8699535691627
8699606691020
8699606691013
8699535691641
8699606691044
8699606691037
8699606690337
8699606690344
8699606691068
8699606691051
8699535691610
8699606690353
8699556691446
8699535691634
8699788695052
8699788690057
8699556690449
8699556690579
8699556691552
8699508690060
8699508690305
8699606691082
8699606690351
8699606691075
8699606690368
8699535691344
8699788691016
8699788696011
8699788690712
8699788697506
8699556691712
8699556690715
8699556690753
8699556691750
8699508690022
8699606690801
8699606690214
8699606690795
8699606690221
8699788699012
8699788693010
8699556690012
8699556690043
8699535691320
8699535690323
8699606690726
8699606690719

A00087 8699556691149

A00086 8699788691559

A
B
A08768 8699788690248

C
%3 HIPERTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 150 ML SOL (BIOSEL
SETLI TORBA)
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 150 ML SOL (ECZ
SETLI TORBA)
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 250 ML SOL (ECZ
SETLI )
%30 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%30 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%30 DEX 100 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%30 DEX 100 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%30 DEX 100 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%30 DEX 1000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%30 DEX 150 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%30 DEX 150 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%30 DEX 250 ML (POLIFARMA SETLI SISE)
%30 DEX 250 ML (POLIFARMA SETSIZ SISE)
%30 DEX 250 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%30 DEX 250 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%30 DEX 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%30 DEX 500 ML (POLIFARMA SETLI SISE)
%30 DEX 500 ML SETLI (ECZ TORBA)
%30 DEX 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%30 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%30 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%30 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%30 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%30 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%30 DEX 500 ML SOL (IE SETLI)
%30 DEX 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%30 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%30 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI)
%30 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%30 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ)
%5 DEX 1.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE )
%5 DEX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 1.000 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETLI)
%5 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%5 DEX 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ)
%5 DEX 100 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX 100 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 100 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 100 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 100 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 100 ML SOL (KANSUK TORBA SETSIZ)
%5 DEX 100 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%5 DEX 100 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
8699556690013

8699556690716

8699556690450
8699556691447

D

E

E316L
E316K
E316D
E316D
E316C
E316L
E316F
E316E
E316H
E316G
E316H
E316G
E316B
E316J
E316J
E316J
E316J
E316I
E316J
E316I
E316I
E316J
E316I
E316J
E316J
E316I
E316I
E318L
E318L
E318L
E318K
E318K
E318L
E318L
E318K
E318K
E318L
E318L
E318L
E318K
E318K
E318D
E318C
E318D
E318C
E318D
E318C
E318D
E318C

F

08.07.2005

G

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

K
11,00%

11,00%

J

11%

I

11%

H
11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%

%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)

A00193 8699788695199

A00186
A00188
A00189
A00190
A00191

8699556693693
8699508690206
8699508690442
8699606690535
8699606690542

A00183 8699556693792
A00184 8699556692740
A00185 8699556692696

A08779 8699788697575

A08778 8699788690798

A00182 8699788691092

C
%5 DEX 150 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX 150 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 150 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 150 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 150 ML SOL (KANFLEX SETSIZ)
%5 DEX 150 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 150 ML SOL (POLI SETLI)
%5 DEX 150 ML SOL (POLI SETSIZ)
%5 DEX 250 ML (POLIFARMA SETLI SISE)
%5 DEX 250 ML (POLIFARMA SETSIZ SISE)
%5 DEX 250 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 250 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 250 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 250 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 250 ML SOL (KANSUK TORBA SETSIZ)
%5 DEX 250 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%5 DEX 250 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%5 DEX 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 50 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX 50 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 50 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 50 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE )
%5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETli TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE )
%5 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA )
%5 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (POLI SETLI)
%5 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%5 DEX 500 ML SOL (POLI SETSIZ)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø
ùøùE)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (ECZ SETLI
TORBA)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ
TORBA)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (IE SETSIZ)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (POLI SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ)

B
8699788691511
8699788691719
8699556690111
8699556690159
8699535690354
8699535691351
8699606690740
8699606690733
8699606690177
8699606690184
8699788692518
8699788692013
8699556691217
8699556690241
8699535691368
8699535690361
8699606690764
8699606690757
8699535691313
8699788690514
8699788690606
8699556691064
8699556691088
8699535691337
8699788695014
8699788694017
8699788690019
8699788698015
8699556691415
8699556690418
8699556690531
8699556691521
8699508690015
8699606690788
8699606690191
8699606690771
8699606690207

A
A00144
A08773
A00145
A00146
A00148
A00147
A00149
A00150
A00151
A00152
A00153
A08774
A00155
A00156
A00157
A00158
A00159
A00160
A08976
A00162
A08775
A00163
A00164
A08977
A00168
A00169
A08776
A08777
A00170
A00171
A00172
A00173
A00174
A00177
A00178
A00179
A00180

8699556693793

8699556692741

8699556690419
8699556691416

8699556691065

8699556691218

8699556690112

D

E

11%

E210B

11%
11%
11%

11%

11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%
11%
11%
11%

G

E210C
E210D
E210C
E210D
E210C

E210D
E210D
E210C

E210C

E210C

E210D

F
E318F
E318E
E318F
E318E
E318E
E318F
E318F
E318E
E318H
E318G
E318H
E318G
E318H
E318G
E318H
E318G
E318H
E318G
E318B
E318B
E318A
E318B
E318A
E318J
E318J
E318J
E318I
E318I
E318J
E318J
E318I
E318I
E318J
E318J
E318J
E318I
E318I

I

J

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A

B

8699556693495
8699508690190
8699508690435
8699606690511
8699606690528

8699535691757
8699535690736
8699788692549
8699788692044
8699556690210
8699556690258
8699535690712
8699788695120
8699788694048
8699788690125
8699788698046
8699556690470
8699556690548
8699556690593
8699556691576
8699508690084
8699606691716
8699606691723

A00224 8699788695137

A08989 8699535691856

A08988 8699535691818

A08987 8699535691849

A08986 8699535691832

A08984 8699535691825

A08985 8699535691863

A08983
A00207
A00210
A08782
A00211
A00212
A00213
A00217
A00216
A08783
A08784
A00218
A00219
A00220
A00221
A00222
A00204
A00203

A08981 8699535691740
A08982 8699535691719

A08980 8699535691733

A08979 8699535691764

A08978 8699535691726

A00197
A00198
A00199
A00200
A00202

A00194 8699556693464
A00195 8699556692467
A00196 8699556692443

A08781 8699788698077

A08780 8699788690194

%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (ECZ SETSIZ
TORBA)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (POLI SETLI)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (POLI SETSIZ)
%5 DEX+%0.2 NACL 100 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 1000 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 150 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 250 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 150 ML SOL (KANSUK TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 250 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 250 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 250 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 50 ML SOL (KANSUK TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX+%0.2 NaCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI
%5 DEX+%0.2 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.2 NaCl 500 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (POLI SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 1.000 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 100 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 150 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 250 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 50 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 500 ML SOL (KANSUK SETLI
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NaCl %0.30 KCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)

C
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
%5 DEX LAKTAT RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)

8699556690471
8699556690549

8699556690211

8699556693465

8699556692464
8699556692468

D

E

F

H

E319J

E319B

E319H

E319F

E319D

E319L

E320J
E320E
E320H
E320G
E320H
E320G
E320A
E320J
E320J
E320I
E320I
E320J
E320J
E320I
E320I
E320J
E320J
E320I

E320H
E320B

E320F

E320L

E320D

E210A
E210B
E210A
E210B
E210A

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%

11%

11%

11%

11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%
11%

E210B
E210B
E210A

11%
11%

G

E210A

E210A

I

J

K

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

L

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

M

N
O

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

A

B

8699788697537
8699788691047
8699788696042
8699788690743
8699556690746
8699556691774

8699788698053
8699788695113
8699788694055
8699788690118
8699556691514
8699556690487
8699556690609
8699556691583
8699508690169
8699508690404

8699788690132
8699788691030
8699788690736
8699556691729
8699556690722
8699556690760
8699556691767
8699508690138
8699508690374
8699788695106
8699788690101
8699556691460
8699556690463
8699556690616
8699556691569
8699508690121
8699508690367
8699788696158
8699788691115
8699788690811
8699788697643
8699788699036
8699788693034
8699788694215
8699788695212
8699788690217
8699788698213
8699535692013
8699535691016
8699788695069
8699788690064
8699556690456
8699556690586
8699788695076

A08788
A00241
A00240
A08789
A00242
A00243
A00244
A00245
A00246
A00247

A08790
A00250
A08791
A00251
A00252
A00253
A00254
A00255
A00256
A00258
A08792
A00259
A00260
A00261
A00262
A00263
A00264
A08990
A00266
A08793
A08794
A00268
A08795
A08796
A00270
A08797
A08798
A08991
A08992
A00272
A08799
A00273
A00274
A00277

A08787 8699788692075
A00235 8699788692556

A08785
A00229
A00228
A08786
A00230
A00231

C
%5 DEX+%0.45 NACL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NaCl 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX+%0.45 NaCl 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.45 NaCl 1.000 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 250 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 DEX+%0.45 NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX+%0.45 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.45 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX+%0.45 NaCl 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%5 DEX+%0.45 NACL+%0.3 KCl 500 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.9 NaCl 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX+%0.9 NACL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.9 NaCl 1.000 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.9 NaCl 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX+%0.9 NACL 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.9 NACL 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.9 NaCl 1.000 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX+%0.9 NaCl 1.000 ML SOL (IE SETSIZ)
%5 DEX+%0.9 NaCl 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 DEX+%0.9 NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.9 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
%5 DEX+%0.9 NaCl 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%5 DEX+%0.9 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
%5 DEX+%0.9 NACL 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
%5 DEX+%0.9 NaCl 500 ML SOL (IE SETLI)
%5 DEX+%0.9 NaCl 500 ML SOL (IE SETSIZ)
%5 FRUKTOZ 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA )
%5 FRUKTOZ 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 FRUKTOZ 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 FRUKTOZ 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%5 FRUKTOZ 100 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
%5 FRUKTOZ 100 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
%5 MANNITOL 3.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
%5 MANNITOL 3.000 ML SOL (KANSUK SETSIZ TORBA)
%50 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
%50 DEX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
%50 DEX 500 ML SOL (ECZ SETLI)
%50 DEX 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
1/2 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
8699556690457

8699556690464
8699556691461

8699556690723
8699556691730

8699556690488
8699556691515

8699788692075

D

E

F

E317B
E317A
E317B
E317A

E286A

E211D
E211C
E211D
E211D
E211C
E211C
E211D
E211C
E211B
E211A
E211B
E211B
E211A
E211A
E211B
E211A

E319I
E319J
E319J
E319J
E319J
E319J
E319I
E319I
E319J
E319I

E319G
E319H

E319K
E319L
E319L
E319K
E319L
E319K

G

H

K

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

I

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%

11%
11%
11%
11%
11%
11%

L

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699788690071
8699508690534
8699508690541
8699556690234
8699556690272
8699556691507
8699556690517
8699556690623
8699556691590
8699788692570
8699788692068
8699788695083
8699788694185
8699788690088
8699788698183
8699508690572
8699508690589
8699508690558
8699508690565
8699788691023
8699788690729
8699788695090
8699788690095

A08807
A00309
A00310
A00311
A00312
A00313
A00314
A00316
A09162
A09163
A09164
A00317
A00318
A00319
A09135
A00323
A00324
A00325
A00326
A00327
A00328
A00329
A00334
A00336
A00337
A00338

8699788690255
8699643750032
8699643750087
8699643750056
8699510770118
8699510770125
8699715771361
8699650691540
8699726014105
8699726014150
8699726014303
8699631092434
8699786090095
8699756091367
8699532095763
8699516015350
8699516015343
8699516015336
8699504790016
8699587021830
8699587022400
8699559010015
8699625960022
8699522571185
8699522575176
8699522015245

A08806 8699788690828

A00308 8699788695250

A00305 8699788691122

A
A08800
A00278
A00279
A00280
A00281
A00282
A00283
A00284
A00285
A00288
A08801
A00291
A00292
A08802
A08803
A00293
A00294
A00295
A00296
A00298
A08804
A00301
A08805

C
1/2 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
1/3 ISODEXOL 500 ML SOL (IE SETLI)
1/3 ISODEXOL 500 ML SOL (IE SETSIZ)
1/3 IZODEKS 250 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
1/3 IZODEKS 250 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
1/3 IZODEKS 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
1/3 IZODEKS 500 ML SOL (ECZ SETLI)
1/3 IZODEKS 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
1/3 IZODEKS 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
1/3 IZOMIX 250 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
1/3 IZOMIX 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
1/3 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
1/3 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
1/3 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
1/3 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
1/4 ISODEXOL 1.000 ML SOL (IE SETLI)
1/4 ISODEXOL 1.000 ML SOL (IE SETSIZ)
1/4 ISODEXOL 500 ML SOL (IE SETLI)
1/4 ISODEXOL 500 ML SOL (IE SETSIZ)
1/4 IZOMIX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
1/4 IZOMIX 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
1/4 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE)
1/4 IZOMIX 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
1/6 MOLAR SOD LAKTAT 1.000ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
1/6 MOLAR SOD LAKTAT 500 ML SOL ( BIOSEL SETLI
SISE)
1/6 MOLAR SODYUM LAKTAT 1.000 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
1/6 MOLAR SODYUM LAKTAT 500 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
5-FLUOROURACIL BIOSYN 50MG/ML 5 ML 1 AMP
5-FLUOROURACIL DBL 50MG/ML 20 ML 1 AMP
5-FLUOROURACIL DBL 50MG/ML 10 ML 1 AMP
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML 10 ML 1 FLK
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML 20 ML 1 FLK
5-FU ENJ 50MG/ML 5 ML 10 FLK
ABELCET 100 MG 20 ML I V FLK
ABILIFY 10 MG 28 TABLET
ABILIFY 15 MG 28 TABLET
ABILIFY 30 MG 28 TABLET
ACCOLATE 20 MG 28 FTB
ACCOLATE 20 MG 56 FTB
ACCUZIDE 20 MG/12.5 MG 30 FTB
ACCUZIDE FORT 20 /25 MG.30 FILM KAPLI TABLET
ACERILIN 10 MG 20 TB
ACERILIN 20 MG 20 TB
ACERILIN 5 MG 20 TB
ACETYLCHOLINUM OPHTALMICUM AMP
ACETYLCYSTEIN 600 MG TROM 10 EFF TB
ACETYLCYSTEIN 600 MG TROM 20 EFF TB
ACIDRINE TB
ACT-HIB 10 MCG 1 ENJ (ASI)
ACTIDEM 150 ML SURUP
ACTIFED 150 ML SURUP
ACTIFED 60/2.5 MG 30 TB
8699522575022

8699631092533

8699556690518
8699556691508

8699556690235

D

E

F

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E287A
E122B
E122D
E122C
E122C
E122D
E122B

E252A
E252A

E036B
E036C
E036A

E334B
E334B

11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E287C

G

E287B

E287D

E321D
E321C
E321B
E321A
E321D
E321D
E321C
E321C
E321B
E321A
E321D
E321D
E321C
E321C
E322D
E322C
E322B
E322A
E322D
E322C
E322B
E322A

-13,69%
-0,02%
-0,02%

-28,97

-3,56%

I

08.09.2005
08.09.2005
08.09.2005
21.03.2000
21.03.2000

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
7,44%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
10,98%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,44%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
21.03.2006 11,00% 3,0-4,5%
21.03.2006 0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

A
A09180
A09181
A00339
A09182
A00340
A00341
A00343
A00344
A00346
A00348
A00350
A00351
A09165
A00352
A00353
A00354
A00358
A00359
A00362
A00363
A00364
A00365
A00366
A00368
A00369
A00370
A00371
A00372
A00373
A00374
A00375
A00376
A00377
A00379
A00382
A00383
A00384
A00386
A00388
A00390
A00391
A00392
A00393
A00395
A00398
A00399
A00403
A00404
A00405
A00407
A00408
A00409
A00410
A00411
A00412
A00413

B
8699693790026
8699693790033
8699693790019
8699693790040
8699561340087
8699676090617
8699809090521
8699809090422
8699676770496
8699676950348
8699676950355
8699532094100
8699532095749
8699532094056
8699704611272
8699578350017
8699546031870
8699546032297
8699538954507
8699538954514
8699753950018
8699630767500
8699774000266
8699504010022
8699587571854
8699587011862
8699587751881
8699587751874
8699587751898
8699578750039
8699788750041
8699580750188
8699607750047
8699788750058
8699788750065
8699578750015
8699580750195
8699788750072
8699607750054
8699578750053
8699788750027
8699580750171
8699607750085
8699788750034
8699524790010
8699524790515
8699545381792
8699545350323
8697529380045
8699572150040
8699572150057
8699572150033
8699790570606
8699790090586
8699552540014
8699556520012

C
ACTILYSE 10 MG FLK
ACTILYSE 20 MG FLK
ACTILYSE 50 MG /50 ML 2 FLK (TEDAVI SETI)
ACTILYSE 50 MG FLK
ACTINOMA %3 30 GR JEL
ACTIVELLE 1/0.5 MG 28 FTB
ACTONEL 35 MG 4 FTB
ACTONEL 5 MG 28 FTB
ACTRAPID HM 100 IU/ML 10 ML FLK
ACTRAPID HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
ACTRAPID NOVOLET 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM
ACUITEL 20 MG 20 FTB
ACUITEL 40 MG FøLM KAPLI TABLET
ACUITEL 5 MG 20 FTB
ACULAR %0.5 5 ML GOZ DAMLASI
ACYL %5 10 GR KREM
ADALAT CRONO 30 MG 20 KONT SAL TB
ADALAT CRONO 60 MG 20 KONT SAL TB
ADANT 25 MG/2.5 ML 1 KULL HAZIR SIRINGA
ADANT 25 MG/2.5 ML 3 KULL HAZIR SIRINGA
ADATOCEL %2 INTRAOCULAR
ADDAMEL-N 10 ML 20 AMP
ADECAL GRANUL
ADELPHAN-ESIDREX 30 TB
ADEPIRON 250 MG/5 ML 100 ML SURUP
ADEPIRON 500 MG 20 TB
ADEPIRON 500 MG/ML 2 ML 10 AMP
ADEPIRON 500 MG/ML 2 ML 100 AMP
ADEPIRON 500 MG/ML 5 ML 5 AMP
ADRENALIN 1/2 MG/1ML 10 AMP (BIOF)
ADRENALIN 1/2 MG/1ML 10 AMP (BIOSEL)
ADRENALIN 1/2 MG/1ML 10 AMP (DROG)
ADRENALIN 1/2 MG/1ML 10 AMP (GALEN)
ADRENALIN 1/2 MG/1ML 100 AMP (BIOSEL)
ADRENALIN 1/4 MG/1ML 1 ML 10 AMP (BIOSEL)
ADRENALIN 1/4 MG/1ML 10 AMP (BIOF)
ADRENALIN 1/4 MG/1ML 10 AMP (DROG)
ADRENALIN 1/4 MG/1ML 100 AMP (BIOSEL)
ADRENALIN 1/4MG/1ML 10 AMP (GALEN)
ADRENALIN 1MG/1ML 10 AMP (BIOF)
ADRENALIN 1MG/1ML 10 AMP (BIOSEL)
ADRENALIN 1MG/1ML 10 AMP (DROG)
ADRENALIN 1MG/1ML 10 AMP (GALEN)
ADRENALIN 1MG/1ML 100 AMP (BIOSEL)
ADRIBLASTINA 10 MG 1 FLK
ADRIBLASTINA 50 MG 1 FLK
ADVANTAN 15 GR YAGLI POM
ADVANTAN 30 GR KREM
ADVANTAN 30 GR POM
ADVIL LIQUI-GEL 200 MG 10'S KP
ADVIL LIQUI-GELS 200 MG 20'S KP
ADVIL LIQUI-GELS 200 MG 40'S KP
AERIUS 0.5 MG/ML 150 ML SURUP
AERIUS 5 MG 20 FTB
AERODIOL 150 MCG 60 DOZ DOZ AYARLI NASAL SPREY
AERRANE VOLATIL 100 ML SOL
8699756091336

8699756091350

8699545380337
8699572190015
8699572190022
8699572190039

8699756091305
8699514611271

E

D

E302A

E026D
E026D

E167D
E167F
E167A
E167A
E167B
E078A
E078A
E078A
E078A
E078A
E078C
E078C
E078C
E078C
E078C
E078B
E078B
E078B
E078B
E078B

E289A
E289A

E007D

E014E

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
-21,53%
-17,15%
-11,97%
-0,12%
-4,61%

-7,65%
-10,42%

-0,14%

-0,10%
-0,01%
-0,02%
-0,05%
-9,58%
-0,02%
-0,08%

I
-0,02%
-0,02%
-8,84%
-0,01%

09.09.2004
29.07.2003

10.04.2003
12.11.2001

J

K
10,98%
10,98%
2,16%
10,99%
11,00%
10,90%
3,99%
3,98%
10,95%
1,42%
10,98%
10,92%
11,00%
10,86%
11,00%
11,00%
3,35%
0,58%
11,00%
12,30%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,88%
0,00%
11,00%
11,00%

L
3,98%
3,98%
0,00%
3,99%
4,00%
3,90%
3,99%
3,98%
3,95%
0,00%
3,98%
3,92%
4,00%
3,86%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,88%
0,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%

B
8699699751014
8699699771050
8699699751021
8699699771067
8699699751038
8699699751045
8699671020015
8699570570062
8699570150011
8699570090058
8699570240026
8699570570147
8699570090119
8699649010017
8699636769102
8699559200010
8699729090120
8699623090066
8699650982006
8699617520159
8699547010089
8699547750336
8699516355616
8699516015602
8699516705626
8699516015633
8699708340031
8699708340048
8699629750018
8699540091016
8699540270503
8699540091023
8699540091030
8699540270510
8699541790017
8699541150019
8699578570019
8699578010034
8699702980318

ALBUMIN-LFB %20 100 ML 1FLK (HUM ALBUMIN-ER-KIM)

ALBUMIN-LFB %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-ER-KIM)
ALCACYL 20 TB
ALCAINE % 0.5 15 ML GOZ DAMLASI
ALCON BSS (DEN TUZ COZ ) 15 ML IRRIG SOL
ALCON BSS (DEN TUZ COZ ) 250 ML IRRIG SOL
ALCON BSS (DEN TUZ COZ ) 500 ML IRRIG SOL
ALCON BSS PLUS (DEN TUZ COZ ) 250 ML IRRIG SOL

8699538983521
8699504010206
8699760610172
8699760610271
8699760610288
8699760610295
8699760610202

A00486 8699538983538

C
AETHOXYSKLEROL %0.5 2 ML 5 AMP
AETHOXYSKLEROL %0.5 30 ML 1 FLK
AETHOXYSKLEROL %1 2 ML 5 AMP
AETHOXYSKLEROL %1 30 ML 1 FLK
AETHOXYSKLEROL %2 2 ML 5 AMP
AETHOXYSKLEROL %3 2 ML 5 AMP
AFEBRYL 16 EFF TB
A-FERIN 100 ML PED SURUP
A-FERIN 30 KP
A-FERIN FORTE 650/4 MG 30 FTB
A-FERIN HOT 500/60 MG GRANUL 10 POSET
A-FERIN PLUS 100 ML PED SURUP
A-FERIN SINUS 20 FTB
AFRO 25 MG 40 TB
AGGRASTAT 0.25 MG/ML 50 ML 1 FLK
AGIOLAX 100 GR GRANUL
AGNUCASTON 40 MG 30 FTB
AGRETIK 250 MG 20 FTB
AIMAFIX-D.I 500 IU 1 FLK (ONKO)
AIROMIR 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH
AKINETON 2 MG 100 TB
AKINETON 5 MG/ML 1 ML 5 AMP
AKLOVIR %5 10 GR KREM
AKLOVIR 200 MG 25TB
AKLOVIR 200 MG/5 ML 100 ML SUSP
AKLOVIR 800 MG 20 TB
AKNILOX %2 30 GR JEL
AKNILOX %4 30 GR JEL
AKROFOLLINE 50.000 IU/ML 1ML 5 AMP
AKSEF 250 MG 20 FTB
AKSEF 250 MG IM/IV 1 FLK
AKSEF 500 MG 10 FTB
AKSEF 500 MG 20 FTB
AKSEF 750 MG IV/IM 1 FLK
AKTIBOL 1.000 MCG 2 ML 5 AMP
AKTIBOL 1.000 MCG 50 KP
ALARIN 1 MG/ML 100 ML SURUP
ALARIN 10 MG 20 TB
ALBA %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-BIEM)
ALBUMAN BERNA %20 100 ML FLK (HUM ALBUMINBERNA)
ALBUMAN BERNA %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMINBERNA)
ALBUMINA UMANA-ISI %25 50 ML 1 FLK (KOCSEL)
ALBUMINAR %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-FARMATEK)

A00487
A00490
A00491
A00492
A00493
A00494
A00495

A00483 8699738980030

A00472 8699654770869
A00481 8699715981807

A00471 8699654770876

A
A00414
A00415
A00416
A00417
A00418
A00419
A00420
A00421
A00422
A00423
A00424
A00425
A00426
A00427
A00432
A00433
A00434
A00435
A00437
A00438
A00441
A00442
A00443
A00444
A00445
A00446
A00449
A00450
A00452
A00455
A00456
A00457
A00458
A00459
A00464
A00465
A00467
A00469
A00470

D

8699696610062
8699696610055

8699578700027

8699715981784

8699699751052

E

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E213E
E213D

11%
11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

G

E213D

E213D
E213F

E213E

E038A
E038B
E213E

E062B
E063B
E062A
E062A
E063A

E137A

E007D
E007A
E007F
E007C

E072A
E145A

F

-7,74%
-7,15%

29.09.1999
19.10.2000

-0,01%

J

-12,49%

I
-22,28%
-43,68%
-30,24%
-43,87%
-30,87%
-33,84%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

K
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
13,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,26%
3,85%
11,00%
11,00%
11,00%
16,64%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
12,15%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%

L
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
13,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
19.10.2006 0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

A
A00496
A00497
A00498
A00499
A00500
A00501
A00502
A00503
A00504
A00505
A00506
A00507
A00508
A00509
A00510
A00511
A00512
A00513
A00514
A00515
A00516
A00517
A00518
A00519
A00520
A00521
A00522
A00523
A00524
A00525
A00526
A00528
A00530
A00531
A00532
A00533
A00534
A00535
A00537
A00538
A00539
A00540
A00541
A00542
A00544
A00545
A00546
A00547
A00549
A00550
A00551
A00552
A00553
A00558
A00560
A00562

B
8699760610226
8699543010014
8699543010168
8699543010038
8699543010021
8699586350016
8699510753128
8699510753111
8699636090107
8699760610073
8699586010071
8699633090803
8699633090254
8699582770160
8699582770146
8699582770139
8699582770153
8699508090310
8699517270383
8699517270338
8699517270369
8699517270314
8699517280221
8699517280214
8699517010118
8699517010125
8699517270376
8699517270321
8699517090011
8699517270307
8699517010101
8699517270109
8699517280207
8699517270208
8699517150203
8699518270306
8699518010407
8699518280107
8699518270108
8699518280206
8699518270207
8699518010100
8699559380019
8699559380026
8699558370011
8699558010016
8699622010010
8699558120012
8699558370028
8699673261133
8699578010010
8699548990465
8699530010010
8699546070879
8699522092017
8699715271793

C
ALCON BSS PLUS (DEN TUZ COZ ) 500 ML IRRIG SOL
ALDACTAZIDE 25 MG 30 TB
ALDACTAZIDE 50 MG 30 TB
ALDACTONE 100 MG 16 TB
ALDACTONE-A 25 MG 20 TB
ALDARA %5 KREM 0.25 GR 12 SASE
ALDOLAN 100 MG/2 ML 2 ML 25 AMP
ALDOLAN 100 MG/2 ML 2 ML 5 AMP
ALDOMET 250 MG 50 FTB
ALERGOFTAL 10 ML GOZ DAMLASI
ALERMAL 10 MG 10 TB
ALEVE 220 MG 20 FTB
ALEVE 30 FTB
ALEXAN 1.000 MG/20 ML 1 FLK
ALEXAN 100 MG/5 ML 10 FLK
ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLK
ALEXAN 500 MG/25 ML 1 FLK
ALFAMET 250 MG 30 FTB
ALFASID 1 GR IM 1 FLK
ALFASID 1 GR IM/IV 1 FLK
ALFASID 250 MG IM 1 FLK
ALFASID 250 MG IM/IV 1 FLK
ALFASID 250 MG/5 ML 40 ML SUSP
ALFASID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
ALFASID 375 MG 10 TB
ALFASID 375 MG 14 TB
ALFASID 500 MG IM 1 FLK
ALFASID 500 MG IM/IV 1 FLK
ALFASID 750 MG 10 FTB
ALFASILIN 1 GR 1 FLK
ALFASILIN 1 GR 16 TB
ALFASILIN 250 MG 1 FLK
ALFASILIN 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
ALFASILIN 500 MG 1 FLK
ALFASILIN 500 MG 16 KP
ALFOXIL 1 GR 1 FLK
ALFOXIL 1 GR 15 TB
ALFOXIL 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
ALFOXIL 250 MG FLK
ALFOXIL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
ALFOXIL 500 MG 1 FLK
ALFOXIL 500 MG 16 TB
ALGESAL %10 40 GR POM
ALGESAL SURACTIVE 40 GR POM
ALGO WAX TUP 50 G POM
ALGO-BEBE 100 MG 20 TB
ALGOPAN TB
ALGOPIRIN 20 DRJ
ALGOVAX 40 GR VAZO POM
ALIMTA 500 MG 1 FLK
ALIN 50 MG 20 TB
ALITRAQ TOZ 76 GR' LIK 6 POSET
ALJIL 20 TB
ALKA-SELTZER 10 EFF TB
ALKERAN 2 MG 25 TB
ALKYLOXAN 500 MG 1 FLK
8699507092018

8699582750070
8699582750056
8699582750049
8699582750063
8699508090013
8699520270608
8699520270301
8699520270400
8699520270103
8699520280300
8699520280102
8699517090059
8699517090066
8699520270509
8699520270202
8699520090909

D

8699520010105

E

E114A

E191A

E084C

E006E
E006D
E006I
E006H
E006C
E006C
E006A
E006A
E006G
E006F
E006B
E005D
E005A
E005F
E005G
E005E
E005B
E003F
E003C
E003G
E003D
E003I
E003E
E003B
E118A

E258C
E258B
E258A

E076H

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

J

21.11.2002

I

-22,10%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699702611083
8699702541052
8699702611014
8699783540210
8697040506108
8697040506115
8699531570230
8699527093569
8699527093705
8699527593748
8699527573788
8699536610016
8699525011923
8699525572530
8699560010127
8699560010110
8699560010103
8699530010058
8699550010182
8699549080011
8699540010109
8699540700109
8699760610110
8699638190027
8699638190010
8699638190041
8699638190034
8699729791010
8699704611425
8699560010097
8699560010080
8699540170209
8699540170254

A09184
A00604
A00605
A00606
A00607
A00608
A00609
A00611
A00610
A00612
A00613
A00614
A00615
A00616
A00617
A00618
A00619
A00620
A00621
A00622

8699505762838
8699550010175
8699550010168
8699525080011
8699622700201
8696119299101
8696119299105
8699543090061
8699543090078
8699543090085
8699693770011
8699516010119
8699590150015
8699809010208
8699809010215
8699809010222
8699809010239
8699538792703
8699540570917
8699540570900

A09183 8699505762821

A
A00565
A00566
A00567
A00569
A00570
A00571
A00572
A00573
A00574
A00575
A00576
A00577
A00578
A00580
A00581
A00582
A00583
A00584
A00586
A00588
A00589
A00590
A00591
A00593
A00595
A00596
A00597
A00598
A00599
A00600
A00601
A00602
A00603

C
ALLERGO-COMOD %2 10 ML GOZ DAMLASI
ALLERGO-COMOD %2 15 ML NAZAL SPR
ALLERGOCROM %2 10 ML GOZ DAMLASI
ALLERGODIL 0.14 MG 10 ML NAZAL SPREY
ALLERGOVIT A+B BASLANGIC SETI 4.5 ML 2 FLK
ALLERGOVIT B IDAME SETI 4.5 ML 1 FLK
ALLERJIN 10 MG/4 ML 100 ML SURUP
ALLERSET 10 MG 10 FTB
ALLERSET 10 MG 20 FTB
ALLERSET 10 MG/ML 20 ML DAMLA
ALLERSET 5 MG/5 ML 200 ML SURUP
ALLERSOL %2 5 ML GOZ DAMLASI
ALLERTIDIN 10 MG 10 TB
ALLERTIDIN 1MG/ML100 ML SURUP
ALLOGUT 100 MG 100 TB
ALLOGUT 100 MG 50 TB
ALLOGUT 300 MG 50 TB
ALLOPIN 50 TB
ALLO-URIK 300 MG 50 TB
ALMA 500/100 60 PASTIL
ALMIZOL 10 MG 10 TB
ALMIZOL 60 ML SUSP
ALOMIDE %0.1(1.780 MG/ML)5 ML GOZ DAMLASI
ALPHA D3 0.25 MCG 100 YUM JEL KP
ALPHA D3 0.25 MCG 50 YUM JEL KP
ALPHA D3 1MCG 100 KP
ALPHA D3 1MCG 50 YUM JEL KP
ALPHACHYMOTRYPSIN 5 MG ENJ
ALPHAGAN %0.2 5 ML GOZ DAMLASI
ALSUCRAL 1 GR 100 TB
ALSUCRAL 1 GR 30 TB
ALTIZEM-SR 120 MG 30 MIKR KP
ALTIZEM-SR 60 MG 30 MIKR KP
ALTUZAN ROCHE 100 MG/4 ML KONS INF COZELTISI
ICEREN FLK
ALTUZAN ROCHE 400 MG/16 ML KONS INF COZELTISI
ICEREN FLK
ALUGON KOMPOZE 24 TB
ALUGON SIMPLE TB
ALUJEL FORTE 30 CIG TB
ALUKAIN SUSP
ALUTARD BASLANGIC DOZU 5 ML 4 FLK
ALUTARD DEVAM DOZU 5 ML 1 FLK
ALVASTIN 10 MG 30 TABLET
ALVASTIN 20 MG 30 FTB
ALVASTIN 40 MG 30 TABLET
ALVEOFACT INTRATRAKEAL SUSP
ALVON TB
AMANTADIN 100 MG 30 KP
AMARYL 1 MG 30 CENT TB
AMARYL 2 MG 30 CENT TB
AMARYL 3 MG 30 CENT TB
AMARYL 4 MG 30 CENT TB
AMBISOME 50 MG IV FLK
AMBREKS 15 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
AMBREKS 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
8699526010208
8699526010215
8699526010222

8699525890011

8699696610086
8699638190057

8699508540013

D

E

E081C
E081B

E264A
E264B
E264C
E264D

E008A
E008B
E008C

E015A
E015B

E162A
E237A
E237A
E237B
E237B

E079A

E079A

E121A
E065A
E065A
E065B
E065C
E268A
E038B
E038A

F
E268A
E268B
E268A

06.07.2004

06.07.2004

G

I

22.12.2005
22.12.2005

29.05.2000

J

4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-0,07%
-0,07%
-17,77%
-0,03%
-0,03%

-11,12%

-2,68%

4%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%

4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,93%
10,93%
0,00%
10,97%
10,97%
11,00%
11,00%

4,00%

K
11,00%
8,32%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,93%
3,93%
0,00%
3,97%
3,97%
4,00%
4,00%

4,00%

L
4,00%
1,32%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
29.05.2006

M

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A00623
A00624
A00625
A00626
A00638
A00640
A00642
A00643
A00644
A00645
A00646
A00648
A00649
A00650
A00651
A00652
A00653
A00654
A00658
A00659
A00660
A00661
A00662
A00663
A00665
A00667
A09136
A00671
A00672
A00673
A00674
A00675
A00677
A00679
A00680
A00681
A00682
A00684
A00687
A00688
A00689
A00690
A00691
A00692
A00693
A00694
A00695
A00696
A00697
A00698
A00700
A00701
A00702
A00703
A00704
A00705

B
8699525572950
8699525012609
8699525572615
8699512590011
8699508750580
8699508750573
8699502770607
8699502770409
8699516019716
8699516019693
8699504010251
8699504750157
8699630690365
8699630690372
8699630690389
8699630691409
8699630691416
8699630691423
8699736690061
8699736690245
8699736690054
8699736690047
8699694690080
8699630690303
8699630690501
8699630690600
8699630699009
8699630691201
8699630691218
8699630691102
8699502012875
8699502012820
8699536010236
8699536010229
8699580010091
8699580010077
8699525272904
8699525282491
8699525092472
8699525093189
8699525283207
8699525282484
8699525283214
8699525282507
8699525092465
8699525093172
8699516090180
8699516280123
8699516280130
8699516090104
8699541012201
8699541280013
8699541150101
8699541150118
8699541280105
8699541010016

C
AMBROL 15 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
AMBROL 30 MG 20 TB
AMBROL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
AMETIK 100 MG/ML 15 ML DAMLA
AMIKETEM 100MG/2ML 1 AMP (IE)
AMIKETEM 500MG/2ML 1 AMP (IE)
AMIKOZIT 100MG/2ML 1 FLK (ECZ)
AMIKOZIT 500MG/2ML 1 FLK (ECZ)
AMINESS 300 TB
AMINESS-N 300 TB
AMINOCARDOL 100 MG 20 TB
AMINOCARDOL 240MG/10ML 3 AMP
AMINOMIX-1 1.000 ML SOL
AMINOMIX-1 1.500 ML SOL
AMINOMIX-1 2.000 ML SOL
AMINOMIX-2 1.000 ML SOL
AMINOMIX-2 1.500 ML SOL
AMINOMIX-2 2.000 ML SOL
AMINOPLASMAL %10 500 ML SOL
AMINOPLASMAL HEPA %10 500 ML SOL
AMINOPLASMAL-E %10 500 ML SOL
AMINOPLASMAL-E %5 500 ML SOL
AMINOSTERIL II %9'LUK 500 ML
AMINOSTERIL KE %10 ELC C/FREE 500 ML SOL
AMINOSTERIL KE-NEPHRO 250 ML SOL
AMINOSTERIL N-HEPA %8 500 ML SOL
AMINOVEN %10 IV INFUZYON SOLUSYONU 500 ML
AMINOVENOS N-PED %10 100 ML SOL
AMINOVENOS N-PED %10 250 ML
AMINOVENOS N-PED %6 100 ML SOL
AMLODIS 10 MG 20 TB
AMLODIS 5 MG 20 TB
AMLOKARD 10 MG 30 TB
AMLOKARD 5 MG 30 TB
AMLOVAS 10 MG 20 TB
AMLOVAS 5 MG 20 TB
AMOKLAVIN 1.2 GR IV 1 FLK
AMOKLAVIN 457 MG/5 ML 35 ML SUSP
AMOKLAVIN-BID 1 GR 10 FTB
AMOKLAVIN-BID 1 GR 14 FTB
AMOKLAVIN-BID 228.5 MG/5 ML 100 ML PED SUSP
AMOKLAVIN-BID 228.5 MG/5 ML 70 ML PED SUSP
AMOKLAVIN-BID 457 MG/5 ML 100 ML FORTE SUSP
AMOKLAVIN-BID 457 MG/5 ML 70 ML FORTE SUSP
AMOKLAVIN-BID 625 MG 10 FTB
AMOKLAVIN-BID 625 MG 14 FTB
AMOKSILAV-BID 1 GR 10 FTB
AMOKSILAV-BID 228.5 MG/5 ML 70 ML PED SUSP
AMOKSILAV-BID 457 MG/ 5 ML 70 ML FORTE SUSP
AMOKSILAV-BID 625 MG 10 FTB
AMOKSINA 1 GR 16 TB
AMOKSINA 125 MG/5 ML 80 ML SUSP
AMOKSINA 250 MG 16 KP
AMOKSINA 250 MG 24 KP
AMOKSINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
AMOKSINA 500 MG 16 TB
8699541280112

8699541280020

8699509010201
8699509750107

D

E

E002B
E002A
E002B
E002A
E002B
E002A
E004C
E004G
E004B
E004B
E004F
E004F
E004G
E004G
E004A
E004A
E004B
E004F
E004G
E004A
E003C
E003G
E003A
E003A
E003I
E003B

E292A

E001A
E001B
E001A
E001B

F
E081C
E081A
E081B

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A00706
A00707
A00708
A00711
A00712
A00713
A00714
A00715
A00716
A00717
A00718
A00719
A00720
A00721
A00722
A00723
A00725
A00726
A00727
A00729
A00730
A00731
A00733
A00735
A00737
A00738
A00739
A00740
A00741
A00742
A00743
A00744
A00745
A00746
A00748
A09087
A00749
A00750
A00751
A00752
A00753
A00754
A00756
A00757
A00758
A00759
A00760
A00762
A00763
A00764
A00765
A00766
A00767
A00773
A00774
A09261

B
8699550280042
8699550280035
8699550010045
8699631798015
8699572070010
8699541272216
8699541272209
8699541272018
8699541272001
8699541280815
8699541280808
8699541092203
8699541272117
8699541272100
8699541091909
8699541270205
8699541010108
8699541280204
8699541270014
8699541150200
8699541280303
8699541270106
8699541150309
8699502750708
8699504120080
8699504750102
8699504120011
8699504030082
8699554010010
8699554010027
8699558600019
8699514017509
8699550010083
8699550010106
8699536010243
8699536010342
8699578700010
8699578090029
8699578090036
8699578090043
8699508010011
8699508750016
8699508010028
8699746640315
8699746510328
8699545011330
8699545011323
8699516379018
8699505750170
8699505751030
8699545096344
8699513090015
8699513750018
8699651010265
8699651010210
8699532098078

C
AMOSIN 125MG/5 ML 100 ML SUSP
AMOSIN 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
AMOSIN 500 MG 16 TB
AMPHOCIL 50 MG IV 1FLK
AMPHOJEL 20 TB
AMPISID 1 GR IM 1FLK
AMPISID 1 GR IM/IV 1FLK
AMPISID 250 MG IM 1 FLK
AMPISID 250 MG IM/IV 1 FLK
AMPISID 250 MG/5 ML 40 ML SUSP
AMPISID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
AMPISID 375 MG 10 FTB
AMPISID 500 MG IM 1 FLK
AMPISID 500 MG IM/IV1 FLK
AMPISID 750 MG 10 FTB
AMPISINA 1 GR 1 FLK
AMPISINA 1 GR 16 TB
AMPISINA 125 MG/5 ML 80 ML SUSP
AMPISINA 250 MG 1 FLK
AMPISINA 250 MG 16 KP
AMPISINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
AMPISINA 500 MG 1 FLK
AMPISINA 500 MG 16 KP
ANADUR 50 MG AMP
ANAFRANIL 10 MG 30 DRJ
ANAFRANIL 25 MG 10 AMP
ANAFRANIL 25 MG 30 DRJ
ANAFRANIL-SR 75 MG 20 DIVITAB
ANAKOD TB
ANALGOL TB
ANAMUR BURUN DAMLASI
ANAPOLON 50 MG 20 TB
ANAPROTAB 275 MG 20 TB
ANAPROTAB FORT 550 MG 20 TB
ANDANTE 10 MG 28 TB
ANDANTE 70 MG 4 TB
ANDAZOL % 2 20 ML SUSP
ANDAZOL 200 MG 2 FTB
ANDAZOL 200 MG 40 TB
ANDAZOL 200 MG 6 FTB
ANDOLOR 10 TB
ANDOLOR 1GR/2ML 10 AMP
ANDOLOR 500 MG 20 TB
ANDOREX 120 ML GARGARA
ANDOREX 30 ML ORAL SPREY
ANDROCUR 100 MG 30 TB
ANDROCUR 50 MG 50 TB
ANESTOL %5 30 GR POM
ANEXATE 0.5 MG 5 ML 5 AMP
ANEXATE 1 MG 10 ML 5 AMP
ANGELIQ 1/2 MG 28 FTB
ANGIODEL 100 MG 50 FTB
ANGIODEL 50 MG/5 ML 5 AMP
A-NOX FORT 550 MG 10 TB
A-NOX FORT 550 MG 20 TB
ANSAID 100 MG 30 FTB
8699504030068

8699541011600

8699631278015

D

E

E076F
E076F
E330A

E160A

E167A
E167F
E080B
E080A

E076G
E076F
E242A
E242B

E006E
E006D
E006I
E006H
E006C
E006C
E006A
E006G
E006F
E006B
E005D
E005A
E005H
E005F
E005C
E005G
E005E
E005B

F
E003G
E003I
E003B

08.03.2006

19.07.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,01%
-0,01%

I

17.03.2004

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
10,99%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A00775
A00776
A00777
A00778
A00780
A00781
A00782
A00783
A00784
A00785
A00786
A00787
A00789
A00790
A00791
A00792
A00794
A00795
A00796
A00797
A00798
A00800
A00801
A00803
A00804
A00809
A00810
A00811
A00812
A00813
A00814
A00815
A00816
A00817
A00819
A00820
A00821
A00822
A00823
A00824
A00825
A00826
A00827
A00828
A00829
A00830
A00831
A00832
A00835
A00836
A00837
A00838
A00839
A00840
A00845
A00846

B
8699540010208
8699569010227
8699569010012
8699569700081
8699823980075
8699708190247
8699517570100
8699502560208
8699601370012
8699587011220
8699772590141
8699772700137
8699708090103
8699708090097
8699556695437
8699556695703
8699708240218
8699502480018
8699502354470
8699525750044
8699525093028
8699694010024
8699694010017
8699643770108
8699643770092
8699651570097
8699623150128
8699623150111
8699527090018
8699527090025
8699527090032
8699703010151
8699783750084
8699783750091
8699703010137
8699703010045
8699703010076
8699703150031
8699525092175
8699525092182
8699525092199
8699525092205
8699514010203
8699514010210
8699514010241
8699514010258
8699570160010
8699570160034
8699569090021
8699569090038
8699569090045
8699569090052
8699828090120
8699828090014
8699543010267
8699543010236

C
ANTABUS 500 MG 25 TB
ANTEPSIN 1 GR 30 TB
ANTEPSIN 1 GR 60 TB
ANTEPSIN 1 GR/5 ML 250 ML SUSP
ANTI RHESUS D 1.000 IU 1 FLK
ANTI-ASIDOZ 500 MG 100 YUM JEL KP
ANTIBEKSIN 100 ML SURUP
ANTI-BIT %0.4 150 ML SAMPUAN
ANTIDOT 15 GR POM
ANTI-EM 50 MG 20 TB
ANTIFLAT 30 ML DAMLA
ANTIFLAT 40 MG/5 ML 150 ML SUSP
ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 FTB
ANTI-FOSFAT CC 500 MG 100 FTB
ANTIKOAGULAN SITRAT A (ACD-A) 500 ML
ANTIKOAGULAN SITRAT A (ACD-A)1.000 ML
ANTI-POTASIUM 880 MG GRANUL 20 15 GR POSET
ANTI-SKAB %5 120 ML LOSYON
ANTI-SKAB %5 30 GR KREM
ANTI-VOMIT 100 MG/ML 2 ML 6 AMP
ANTI-VOMIT 200 MG 20 DRJ
ANTREX 15 MG 100 TB
ANTREX 15 MG 30 TB
ANZATAX 150MG/25ML 1 FLK
ANZATAX 30MG/5ML 1 FLK
A-PER 120 MG/5 ML 150 ML SURUP
APEX 20 KP
APEX 30 KP
APIKOBAL 10 TB
APIKOBAL 30 FTB
APIKOBAL 50 FTB
APO-ALPRAZ 0 5 MG 100 TB
APO-GO 20 MG 2 ML 5 AMP
APO-GO 50 MG 5 ML 5 AMP
APO-PRAZO 2 MG 100 TB
APO-TAMOX 10 MG 100 TB
APO-TAMOX 20 MG 100 TB
APO-ZIDOVUDINE KP
APRALJIN 275 MG 10 FTB
APRALJIN 275 MG 20 FTB
APRALJIN FORTE 550 MG 10 FTB
APRALJIN FORTE 550 MG 20 FTB
APRANAX 275 MG 10 TB
APRANAX 275 MG 20 TB
APRANAX FORT 550 MG 10 TB
APRANAX FORT 550 MG 20 TB
APRAZOL 30 MG 14 MIKR KP
APRAZOL 30 MG 28 MIKR KP
APROL 275 MG 10 FTB
APROL 275 MG 20 FTB
APROL FORT 550 MG 10 TB
APROL FORT 550 MG 20 TB
APROMED 275 MG 10 FTB
APROMED 275 MG 20 TB
APROWELL 275 MG 10 TB
APROWELL 275 MG 20 TB
8699525120038
8699560010165
8699560010158

8697425560077

D
8699540010215

E

E076G
E076G
E076F
E076F
E076G
E076G
E076F
E076F
E035A
E035A
E076G
E076G
E076F
E076F
E076G
E076G
E076G
E076G

E236A
E236A
E236A

E189B
E189C
E234A
E234B
E102D
E102D
E275C
E275A
E187B

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-27,05%
-27,80%

I

04.02.2002
04.02.2002

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
12,50%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699543010274
8699543010250
8699704611401
8699708690112
8699586950193
8699586950278
8699586950209
8699586950285
8699586950216
8699586950223
8699586950230
8699586950247
8699586950254
8699586950261
8699809090460
8699809090484
8699809090477
8699726125023
8699552120315
8699504790047
8699504790054
8699504790351
8699504790306
8699532095183
8699532090218
8699786090071
8699788750201
8699788750195
8699788750188
8699788750171
8699522957682
8699531570247
8699843010073
8699531890390
8699532128515
8699552010227
8699502340152
8699502091955
8699502090903
8699508120055
8699508120048
8699508120239
8699531570254
8699832090055
8699503040112
8699578040017
8699554010034
8699531570261
8699549650023
8699502700772
8699502080263

A00914 8699788660081
A00917 8699572700016

A00913 8699788660104

A
A00847
A00848
A00859
A00860
A00861
A00862
A00863
A00864
A00865
A00866
A00867
A00868
A00869
A00870
A00871
A00872
A00873
A00874
A00875
A00876
A00877
A00878
A00879
A00880
A00881
A00882
A00883
A00884
A00885
A00886
A00887
A00888
A09185
A00891
A00892
A00894
A00895
A00896
A00897
A00898
A00899
A00900
A00901
A00902
A00903
A00904
A00906
A00907
A00908
A00910
A00911

C
APROWELL FORT 550 MG 10 TB
APROWELL FORT 550 MG 20 TB
AQSIA GOZ ICI SOL 500 ML 1 TORBA
ARA-CELL 1.000MG/20ML 1 FLK
ARANESP 10 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 100 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 15 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 150 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 20 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 30 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 40 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 50 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 60 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARANESP 80 MCG 4 KULL HAZ ENJ
ARAVA 10 MG 30 FTB
ARAVA 100 MG 3 FTB
ARAVA 20 MG 30 FTB
ARBITUS 25 DRJ
ARCALION 200 MG 30 DRJ
AREDIA 15 MG 4 FLK
AREDIA 30 MG 2 FLK
AREDIA 30 MG 3 FLK
AREDIA 90 MG IV 1 FLK
ARICEPT 10 MG 28 FTB
ARICEPT 5 MG 14 TB
ARIMIDEX 1 MG 28 FTB
ARITMAL %10 5 ML 100 AMP (BIOSEL)
ARITMAL %10 5 ML 3 AMP (BIOSEL)
ARITMAL %2 5 ML 100 AMP (BIOSEL)
ARITMAL %2 5 ML 5 AMP (BIOSEL)
ARIXTRA 2.5 MG/0.5ML 10 KUL HAZ ENJ
ARKODIN 100 ML SURUP
ARMANAKS FORT 20 TB
ARMISETIN SUPP
AROMASIN 25 MG 30 DRJ
ARTEX 5 MG 30 TB
ARTRIL %5 40 GR JEL
ARTRIL 400 MG 30 DRJ
ARTRIL 600 MG 30 FTB
ARTROFEN 400 MG 100 DRJ
ARTROFEN 400 MG 30 DRJ
ARTROFEN 600 MG 30 DRJ
ARTU 100 ML SURUP
ARVELES 25 MG 20 FTB
ASABRIN 500 MG 20 ENTERIK TB
ASACOL 400 MG 100 TB
ASEKOD 20 TB
ASEPAR 500MG/5ML 100 ML SURUP
ASEPTOL 100 ML SOL (GARGARA)
ASIDAL 150 ML SUSP
ASIDAL 30 CIGNEME TB
ASIDIK-BAZIK KONS (ASIDIK) HEMODIYALIZ SOL 5 LT 1
BIDON
ASIDIK-BAZIK KONS (ASIDIK) HEMODIYALIZ SOL 8 LT 1
BIDON
ASIDOPAN 200 ML SUSP
8699502121003

8697788750171

8699528750041

8699631092335

8699519120105

8699708770111

D

8699528750027

E

E195A

E084A

E026F
E026A
E026C

E076F

E332A

E258C

F
E076F
E076F

07.03.2005

01.03.2005

G

11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,98%
3,98%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

30.12.2003

20.12.2004

04.01.2005

08.10.2004
22.09.2004
09.09.2004
22.09.2004
22.09.2004
09.09.2004
22.09.2004
08.10.2004
08.10.2004
22.09.2004
01.02.2002
01.02.2002
01.02.2002

J

11%
11%

-16,03%
-0,02%

-16,53%

-0,02%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,02%
-0,02%

I

11%

H
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%
4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,99%
3,98%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

0,0%
3,0-4,5%

0,0%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A00918
A00919
A00920
A00921
A00922
A00923
A00924
A00925
A00926
A00927
A00928
A09096
A00929
A00930
A00931
A00933
A00934
A00935
A00940
A00941
A00942
A00943
A00944
A00945
A00946
A00947
A00948
A00949
A00950
A00951
A00952
A00953
A00954
A00955
A00956
A00957
A00958
A00960
A00961
A00962
A00963
A00965
A00966
A00968
A00970
A09269
A09268
A00971
A00972
A00973
A00974
A00975
A00976
A00977
A00978
A00980

B
8699572080019
8699572080040
8699572080026
8699572700023
8699549700247
8699508010370
8699570150035
8699570240019
8699570570079
8699570570024
8699570750020
8699570240064
8699792351135
8699792011145
8699792011152
8699774570233
8699775010011
8699649150027
8699644570301
8699818010015
8699523070021
8699523010140
8699546010028
8699546010011
8699546011209
8699546020478
8699516017064
8699516577087
8699724700017
8699724010017
8699834520017
8699710570204
8699689571011
8699689521009
8699517520105
8699517550904
8699517550102
8699786010031
8699786010024
8699786010055
8699624570062
8699624090058
8699560010011
8699560010042
8699759980019
8699569090625
8699569090632
8699684980016
8699572010023
8699572010016
8699572010108
8699717010031
8699560280025
8699560150021
8699560150038
8699717280069

C
ASIDOPAN 60 TB
ASIDOPAN PLUS 480/20 MG 30 TB
ASIDOPAN PLUS 480/20 MG 60 TB
ASIDOPAN PLUS 540/20 MG 200 ML SUSP
ASILON 100 ML SUSP
ASINPIRINE 300 MG 100 TB
ASIST 200 MG 30 KP
ASIST 200 MG 30 SASE
ASIST 200 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
ASIST 200 MG/5 ML 150 ML SURUP ICIN GRANULE
ASIST 300 MG 3 ML 10 AMP
ASIST PLUS 600 MG 30 SASE
ASIVIRAL %5 10 GR KREM
ASIVIRAL 200 MG 25 TB
ASIVIRAL 400 MG 25 TB
ASKARIPAR 500 MG/5 ML 100 ML SURUP
ASKO 20 TB
ASMAFILIN FORT 200 MG 30 KP
ASOMAL 120 MG/5 ML 100 ML SURUP
ASPAPIRINE 300 MG 100 TB
ASPARTIL 20 MG 100 TB
ASPINAL 500 MG 20 TB
ASPIRIN 100 MG 20 TB
ASPIRIN 500 MG 20 TB
ASPIRIN FORTE 20 TB
ASPIRIN-PLUS C 10 EFF TB
ASTAFEN 1 MG 30 TB
ASTAFEN 1 MG/5 ML 100 ML SURUP
ASTER 120 ML SUSP
ASTER 60 MG 20 TB
ASTHAVENT 100 MCG/DOZ 300 DOZ INHALER
ASTMADIN 200 MG/5 ML 150 ML SURUP
ASTMA-SANOL 100 ML SURUP
ASTMA-SANOL 100MCG/DOZ 300 DOZ AEROSOL
ASTMEROLE 25 MCG/DOZ 60 DOZ INHALER
ASTMEROLE MAXIHALER 50MCG/DOZ 60 DOZ INHALER
ASTMEROLE MULTIHALER 7 SPINDISK
ATACAND 16 MG 28 TB
ATACAND 8 MG 28 TB
ATACAND PLUS 16 /12.5 MG 28 TB
ATARAX 2 MG/ML 200 ML SURUP
ATARAX 25 MG 30 FTB
ATASPIN 500 MG 20 TB
ATASPIN 80 MG 20 TB
ATENATIV 500 IU 10 ML 1 FLK
ATEROZ 40 MG 30 TB
ATEROZ 80 MG 30 FøLM TABLET
ATG-FRESENIUS S 20 MG/ML 5 ML 1 FLK
ATIVAN 1 MG 20 TB
ATIVAN-EXPIDET 1 MG 20 TB
ATIVAN-EXPIDET 2.5 MG 20 TB
ATOKSILIN 1 GR 16 TB
ATOKSILIN 125 MG (25MG/ML) 80 ML SUSP
ATOKSILIN 250 MG 16 KP
ATOKSILIN 250 MG 24 KP
ATOKSILIN 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
8699620350040
8699590010081

8699824570077

8699590350095
8699620010050
8699620010067
8699774000235

8699824010077
8699587571014
8699587521002

8699560280018

8699560010721

8699630980015

8699560010059
8699516989361

8699624570017

E

D

F

E003C
E003G
E003A
E003A
E003I

E008C
E008D

E084A
E084E

E239B
E239A

E052F

E084D
E031B
E031C

E187B
E084B
E085A
E084A
E084C
E084A

E252A
E007D
E007A
E007B
E195A
E153A

E084B
E252B
E252B
E252C
E252C

E246A
E246A
E246B

23.02.2006

16.09.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-66,53%
-53,97%

-10,01%
-5,27%

-0,06%
-0,03%

-2,65%

I

11.10.2000
11.10.2000
11.07.2002

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
8,35%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,94%
10,97%
11,00%
0,00%
0,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,35%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
3,97%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
11.10.2006 0,90% 3,0-4,5%
11.10.2006 5,73% 3,0-4,5%
11.10.2006 11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

ATROPIN SULFAT 0.25 MG/ML (1/4) 1ML 100 AMP (BIOSEL)
ATROPIN SULFAT 0.5 MG/ML (1/2) 1ML 10 AMP
(BIOFARMA)
ATROPIN SULFAT 0.5 MG/ML (1/2) 1ML 10 AMP (BIOSEL)
ATROPIN SULFAT 0.5 MG/ML (1/2) 1ML 10 AMP
(DROGSAN)
ATROPIN SULFAT 0.5 MG/ML (1/2) 1ML 10 AMP (GALEN)
ATROPIN SULFAT 0.5 MG/ML (1/2) 1ML 100 AMP (BI0SEL)
ATROPIN SULFAT 1 MG/ML 1 ML 100 AMP (BIOSEL)
ATROPIN SULFAT 1 MG/ML 1ML 10 AMP (BIOFARMA)
ATROPIN SULFAT 1 MG/ML 1ML 10 AMP (BIOSEL)
ATROPIN SULFAT 1 MG/ML 1ML 10 AMP (DROGSAN)
ATROPIN SULFAT 1 MG/ML 1ML 10 AMP (GALEN)
ATROSOL %1 5ML GOZ DAMLASI
ATROVENT 20 MCG/DOZ 300 DOZ AEROSOL
ATROVENT 250 MCG/2 ML 60 TEK DOZLUK FLK
ATROVENT 500 MCG/2 ML 60 TEK DOZLUK FLK
AUGMENTIN 1.2 GR IV 1 FLK
AUGMENTIN-BID 1.000 MG 10 FTB
AUGMENTIN-BID 1.000 MG 14 FTB
AUGMENTIN-BID 200MG/28.5 MG/5 ML 100 ML SUSP
AUGMENTIN-BID 200MG/28.5 MG/5 ML 70 ML SUSP
AUGMENTIN-BID 400/57 MG/5 ML 100 ML FORT SUSP
AUGMENTIN-BID 400/57 MG/5 ML 35 ML FORT SUSP
AUGMENTIN-BID 400/57 MG/5 ML 70 ML FORT SUSP
AUGMENTIN-BID 625 MG 10 FTB
AUGMENTIN-BID 625 MG 14 FTB
AURORIX 100 MG 30 LAK TB
AURORIX 150 MG 30 LAK TB
AURORIX 300 MG 30 LAK TB
AVANDIA 4 MG 28 FTB
AVAXIM 160 (ASI) ANTIJEN U 0.5 ML 1 DOZ
AVELOX 400 MG 7 FTB
AVELOX 400 MG/250 ML IV FLK
AVFORTAN 20 DRJ
AVICAP 30.000 IU 30 YUM KP
AVIGEN 25.000 IU 20 DRJ
AVIGEN FORT 100.000 IU 15 DRJ
AVIL %1.25 25 GR POM
AVIL 15 MG/5 ML 100 ML SURUP
AVIL 45.5 MG/2 ML 5 AMP
AVIL TB 22.7 MG 20 TB
AVMIGRAN 20 FTB
AVODART 0.5 MG 30 YUM KP
AVONEX 6M.IU (30 MCG) 4 FLK

A00997 8699788750263

A01002
A01003
A01004
A01010
A01011
A01012
A01013
A01014
A01017
A01018
A01019
A01020
A01021
A01027
A01028
A01030
A01031
A01032
A01033
A01034
A01036
A01037
A01039
A01040
A01041
A01042
A01043
A01044
A01045
A01046
A01047
A01048
A01049
A01050
A01051
A01052
A01053
A01054
A01055
A01056

8699580750201
8699607750023
8699788750249
8699788750225
8699578750114
8699788750218
8699580750041
8699607750016
8699536610023
8699693520012
8699693520050
8699693520029
8699522275724
8699522095711
8699522095650
8699522285822
8699522285754
8699522285808
8699522285785
8699522285792
8699522095704
8699522095605
8699505091891
8699505091907
8699505093222
8699522096749
8699625960244
8699546090372
8699546691630
8699508120062
8699828190011
8699774120018
8699774120025
8699516380311
8699516570330
8699516750343
8699516010324
8699508090020
8699522196906
8699783790066

A01000 8699578750091
A01001 8699788750232

A00994 8699580750065
A00995 8699607750030

A00992 8699578750077
A00993 8699788750256

C
ATOKSILIN 500 MG 16 TB
ATOR 10 MG 30 FTB
ATOR 20 MG 30 FTB
ATOR 40 MG 30 FTB
ATROPIN SULFAT 0.25 MG/ML (1/4) 1ML 10 AMP
(BIOFARMA)
ATROPIN SULFAT 0.25 MG/ML (1/4) 1ML 10 AMP (BIOSEL)
ATROPIN SULFAT 0.25 MG/ML (1/4) 1ML 10 AMP
(DROGSAN)
ATROPIN SULFAT 0.25 MG/ML (1/4) 1ML 10 AMP (GALEN)

B
8699717010024
8699536090153
8699536090160
8699536090177

A
A00981
A00983
A00984
A00985

8699517280658
8699517280559
8699517090455

8699716281654
8699716281661
8699716091505

8699774000013
8699774000020

8699517280450

8699716281623

8699579190018
8699661121013
8699661121023
8699526380103
8699526570108
8699526750104
8699526010109

8699517270406
8699517090752

E
8699560010066

8699716271815
8699716091529
8699716091536

8699555751042

8699555751059

8699555751561

8699555751066

D
8699560150014

E288A
E288B
E328A
E131A
E350A

E004C
E004B
E004B
E004F
E004F
E004G
E004G
E004G
E004A
E004A

E087B
E087B
E087B
E087C
E087C
E087C
E087C
E087C
E087D

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%

11%
11%

E087B
E087B

11%
11%

11%
11%

H
11%
11%
11%
11%

11%

G

E087A

E087A
E087A

E087A
E087A

F
E003B
E008A
E008B
E008C

-39,31%

01.08.2003

04.03.2002
17.01.2002
14.08.2003

-0,95%

J

-0,02%
-0,02%

-0,11%

-0,07%
-21,29%

I

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,93%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,89%
11,00%
10,10%
11,00%
3,98%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
0,00%

11,00%
11,00%

11,00%

11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,93%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,89%
4,00%
3,06%
4,00%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

0,0%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01057
A01058
A01059
A01060
A01061
A01062
A01063
A01064
A01069
A01070
A01072
A01073
A01075
A01076
A01077
A01078
A01079
A01080
A01081
A01082
A01083
A01084
A01085
A01086
A01087
A01088
A01089
A01090
A01091
A01093
A01094
A01095
A01096
A01097
A01098
A01099
A01100
A01101
A01104
A01105
A01106
A01107
A01108
A01109
A01110
A01112
A01113
A01114
A01115
A01116
A01117
A01118
A01119
A01120
A01121
A01123

B
8697443380015
8697443380022
8699504120028
8699673753034
8699673150048
8699673150055
8699536010335
8699536010328
8699726272604
8699519270107
8699694010031
8699638012046
8699578280017
8699578280024
8699578090050
8699525282132
8699525282149
8699525092915
8699525092267
8699525092427
8699505090016
8699505090023
8699579280016
8699579280023
8699579090141
8699760710056
8699517010309
8699502280250
8699502280243
8699502091412
8699730920102
8699774750161
8699774010067
8699774010050
8699535890013
8699601580046
8699532011213
8699809570603
8699505700168
8699505011059
8699505751047
8699505011356
8699505010182
8699522355426
8699522385522
8699579090011
8699579090103
8699536270029
8699536270043
8699536270012
8699536270036
8699516701024
8699516011017
8699516011505
8699561650018
8699550570020

C
AVONIL 500 GR TOZ
AVONIL 500 MG 900 TB
AXEEN 100 MG 42 DRJ
AXID 100 MG/4 ML IV 5 AMP
AXID 150 MG 28 KP
AXID 300 MG 14 KP
AYRA 16 MG 28 TB
AYRA 8 MG 28 TB
AZACTAM 1 GR 1 FLK
AZACTAM 500 MG 1 FLK
AZATHIOPRINE 50 MG 100 TB (ATAFARM)
AZATHIOPRINE PCH 50 MG 100 TB (ER-KIM)
AZELTIN 200 MG/5 ML 15 ML SUSP
AZELTIN 200 MG/5 ML 30 ML SUSP
AZELTIN 500 MG 3 TB
AZITRO 200 MG/5 ML 15 ML SUSP
AZITRO 200 MG/5 ML 30 ML SUSP
AZITRO 250 MG 6 FTB
AZITRO 500 MG 3 FTB
AZITROTEK 500 MG 2 FTB
AZO-GANTRISIN 500/50 MG 30 LAK TB
AZO-GANTRISIN 500/50 MG 60 LAK TB
AZOMAX 200 MG/5 ML 15 ML SUSP
AZOMAX 200 MG/5 ML 30 ML SUSP
AZOMAX 500 MG 3 FTB
AZOPT %1 STERIL OFTALMIK SUSP
AZOSILIN 500/50 MG 30 TB
AZRO 200 MG/5 ML 15 ML SUSP
AZRO 200 MG/5 ML 30 ML SUSP
AZRO 500 MG 3 FTB
B.T ENEMA 135 ML LAVMAN
B6 VIGEN 250 MG 10 AMP
B6 VIGEN 250 MG 30 TB
B6 VIGEN 50 MG 50 TB
BABIKAN PED 10 SUPP
BABINOKS 120MG/5ML 150 ML PED SURUP
BABYPRIN 80 MG 20 TB
BABYRHINOL 120 ML SURUP
BACTRIM 200/40MG/5 ML 100 ML SURUP
BACTRIM 400/80 MG 30 TB
BACTRIM 400/80 MG 5 ML 1 AMP
BACTRIM 800/160 MG FORT 20 TB
BACTRIM PEDIATRIK TB
BACTROBAN %2 15 GR KREM
BACTROBAN %2 15 GR POM
BAKAMSILIN 400 MG 10 FTB
BAKAMSILIN FORT 800 MG 10 FTB
BAKTISEF 1 GR IM 1 FLK
BAKTISEF 1 GR IV 1 FLK
BAKTISEF 500 MG IM 1 FLK
BAKTISEF 500 MG IV 1 FLK
BAKTON 200/40MG/5 ML 100 ML SUSP
BAKTON 400/80 MG 30 TB
BAKTON 800/160 MG FORT 20 TB
BALMANDOL 225 ML TIBBI YAG BANYOSU
BAMBINO 130 GR SURUP
8699774000068
8699774000051

8699506571019

8699517380204

8699526570603

8699716381712

E

8699589920100
8699774000167
8699661012075
8699661012073

8699525152091

8699538010012

8699519270206

D

E010B
E010A
E061B
E061A
E061D
E061C
E034C
E034B
E034A

E187B
E084E
E154C
E034C
E034B
E034D
E034A

E009C
E009C
E009B

E009C
E009C
E009B

E089A
E089A
E009C
E009C
E009B
E009C
E009C
E009A
E009B
E009B

E239B
E239A

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-15,75%

-38,05%
-43,79%
-43,19%

I

30.10.2001

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01124
A01127
A01130
A01131
A01132
A01133
A01134
A01141
A01143
A01145
A01147
A01148
A01149
A08884
A01151
A01152
A01153
A01154
A01155
A01156
A01158
A01159
A01160
A01161
A01163
A01164
A01165
A01166
A01169
A01170
A01171
A01176
A01177
A01178
A01179
A01180
A01181
A01186
A01187
A01191
A01192
A01193
A01194
A01195
A01196
A01197
A01198
A01199
A01200
A01201
A01202
A01203
A01204
A01205
A01206
A01208

B
8699543120010
8699723890597
8699607750313
8699745000233
8699745000202
8699745000226
8699745000219
8699587381286
8699587381293
8699587641311
8699702986198
8699702986181
8699702986341
8699702986365
8699702986334
8699702986327
8699702986358
8699546270057
8699546270064
8699546270095
8699546011674
8699546010110
8699702986310
8699729790037
8699516206017
8699622570019
8699622590017
8699522521753
8699516541071
8699522553143
8699522553129
8699774120049
8699579570087
8699579190100
8699505570068
8699505750040
8699505090078
8699788750287
8699788750270
8699541790109
8699788380019
8699569350019
8699569380016
8699569480013
8699569350033
8699704124208
8699587121028
8699504120103
8699786751408
8699786030107
8699786030374
8699786030114
8699786030367
8699582150023
8699502120402
8699502750500

C
BANTINOVA 15 MG 40 DRJ
BARALGIN-M 5 COCUKLAR ICIN SUPP
BARBINAL 2 ML 10 AMP
BASIC CAD 400 GR MAMA
BASIC CH 300 GR MAMA
BASIC F 600 GR MAMA
BASIC P 400 GR MAMA
BATTICON %10 20 GR POM
BATTICON %10 70 GR POM
BATTICON %7.5 100 ML GARGARA
BAY RAB 10 ML (RABIES IMMUNGLOBULIN INSAN)
BAY RAB 2 ML (RABIES IMMUNGLOBULIN INSAN)
INSAN)
BAY-HEP B 1 ML FLK
BAYHEP-B 0.5 ML
BAYHEP-B 200 MCG 1 ML KULL HAZIR SIRINGA
BAYHEP-B 5 ML
BAYPEN 0.5 GR 5 FLK
BAYPEN 1 GR 1 FLK
BAYPEN 2 GR 1 FLK
BAYPRESS 10 MG 30 TB
BAYPRESS 20 MG 20 TB
BAYRHO-D FULL DOSE 1.500 IU ENJ
BCG-SSI 4 FLK
BEBEKAL 100 GR GRANUL
BEBEKO SURUP
BEBIGUT DAMLA
BECLOFORTE 250 MCG/DOZ 200 DOZ INH
BECLOMET NAZAL AEROSOL
BECODISK 200 MCG DISKHALER
BECODISK 200 MCG 8 DOZ 7 BLISTER
BECOVIGEN 20 DRJ
BECOVITAL 100 ML SURUP
BECOVITAL-C 30 YUM KP
BECOZYME 100 ML SURUP
BECOZYME 2 ML 5 AMP
BECOZYME-C FORTE 30 LAK TB
BEHEPTAL 2 ML 100 AMP
BEHEPTAL 2 ML 5 AMP
BEKALJIN-L FLK
BEKLAMET %0.025 30 GR POM
BEKLAZON %0.025 30 GR KREM
BEKLAZON %0.025 30 GR POM
BEKLAZON %0.025 50 ML LOS
BEKLAZON FORT 15 GR KREM
BEKUNIS 30 DRJ
BELLA-SANOL 25 DRJ
BELLERGAL 20 DRJ
BELOC 5 MG/5 ML 1 AMP
BELOC-DURULES 200 MG 20 YAVAS SAL FTB
BELOC-ZOC 100 MG 20 KONT SAL FTB
BELOC-ZOK 25 MG 20 KONT SAL FTB
BELOC-ZOK 50 MG 20 KONT SAL FTB
BELUSTINE 40 MG 20 KP
BEMIKS 30 DRJ
BEMIKS KOMPOZE 2 ML 5 AMP
8699502030367

8699509120108
8699502751408
8699502030107
8699502030374

8699514124207

8699528380019

8699528750065

8699774000044

D

E

E172B
E172A

E094A
E094A
E094A

E093C

E093A

E196B
E196B
E196A

F

03.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,13%
-35,02%
-0,04%

-29,28%

-29,75%
-0,08%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
10,92%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,87%
0,00%
10,96%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,92%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,87%
0,00%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01210
A01211
A01212
A01213
A09186
A01214
A01216
A01217
A01218
A01219
A01220
A01221
A01223
A01224
A01225
A01229
A01231
A01232
A01237
A01238
A01239
A01241
A01242
A01243
A01244
A01245
A01246
A01247
A01248
A01249
A01251
A01252
A01253
A01254
A01255
A01256
A01258
A01259
A01260
A01261
A01262
A01263
A01265
A01266
A01267
A01268
A01269
A01270
A01271
A01273
A01274
A01277
A01278
A01285
A01287
A01288

B
8699502120105
8699756580106
8699756570800
8699505090993
8699546095100
8699532381286
8699505571553
8699505093123
8699505570440
8699549570017
8699788750300
8699788750294
8699774010104
8699774010111
8699527093859
8699510611008
8699756570503
8699756570756
8699591650200
8699606650126
8699606650119
8699738340131
8699738340544
8699814270062
8699814270048
8699814270055
8699525642783
8699525513007
8699525342638
8699525092625
8699542010015
8699542570014
8699505750118
8699505350158
8699505380124
8699505650142
8699505351773
8699600380234
8699738980726
8699738980467
8699526750609
8699738980559
8699738980511
8699591600113
8699591650187
8699591650194
8699591250028
8699591570249
8699591570102
8699561350024
8699561350031
8699535370034
8699535370058
8699535640076
8699535340013
8699535900019

C
BEMIKS-C 30 DRJ
BENADRYL ELIXIR 12.5 MG/5 ML 125 ML SURUP
BENAFED DEKONJESTAN 125 ML SURUP
BENEXOL 250/250 MG 50 LAK TB
BENEXOL B12 50 FTB
BENGAY 50 GR POM
BENICAL 100 ML SURUP
BENICAL COLD 20 LAK TB
BENICAL COLD SURUP
BENIL 125 ML SURUP
BENISON 20 MG 2 ML 100 AMP
BENISON 20 MG 2 ML 5 AMP
BENOL 250/250 MG 20 TB
BENOL 250/250 MG 50 TB
BENORAL 250/250 MG 30 FTB
BENOXINATE %0.4(4MG/ML)10 ML GOZ DAMLASI
BENYLIN EKSPEKTORAN SURUP
BENYLIN PEDIATRIK SURUP
BENZAL 100 ML SOL
BENZALKON 1.000 ML SOL
BENZALKON 100 ML SOL
BENZAMYCIN TOPIKAL 23.3 GR JEL
BENZAMYCIN TOPIKAL 46.6 GR JEL
BENZAPEN 6.3.3 1 FLK
BENZAPEN-LA 1.2MIU 1 FLK
BENZAPEN-LA 2.4MIU 1 FLK
BENZIDAN %0.15 120 ML GARGARA
BENZIDAN %0.15 30 ML SPREY
BENZIDAN %5 50 GR JEL
BENZIDAN 50 MG 20 FTB
BENZOKODIN TB
BENZOLEKS SURUP
BEPANTHANE 500 MG/2 ML 5 AMP
BEPANTHENE %5 30 GR KREM
BEPANTHENE %5 30 GR POM
BEPANTHENE %5 50 ML SOL
BEPANTHENE PLUS 30 GR KREM
BEPANTHOL %5 30 GR POM
BERIATE-P 250 IU 1 FLK
BERIATE-P 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK
BERIGLOBIN P AMP
BERININ-P 600 IU 1 FLK
BERIPLAST P 3 ML KOMBISET
BERKO-FIZ 20 ML BURUN DAMLASI
BERKOMER 20 ML SOL
BERKOMER 50 ML SOL
BERK-ORAL 2 POSET TOZ
BERKO-SETAMOL 120MG/5ML 100 ML SURUP
BERKO-SETAMOL 120MG/5ML 150 ML SURUP
BETACORTON 20 GR KREM
BETACORTON 20 GR YAGLI KREM
BETADINE 20 GR POM
BETADINE 70 GR POM
BETADINE GARGARA
BETADINE VAJINAL JEL
BETADINE VAJINAL OVUL

D

8699591570126

8699505481784

8699502570504
8699502570757

8699528750089
8699774000105
8699774000112

8699502580107

8699661012013
8699661012023

E

F

E096A
E187B
E187B

E145B
E283A
E220B

E144C
E144A

E238B

E238C
E238A
E238A

E188E
E188C
E188D
E095C
E095D
E095B
E095A

E119A
E121B
E121B
E011A
E011A
E011A
E183A
E119A

E011A
E236A
E171A
E198A
E154D

E121A

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-49,58%
-52,57%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
12,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699538983620
8699545796190
8699704611159
8699651640196
8699541273503
8699541273404
8699543010212
8699543010137
8699543010144
8699820010126
8699820010058
8699522480432
8699522356317
8699522386321
8699522490462
8699522356331
8699522386345
8699760610080
8699760710032
8699774010074
8699774750185
8699828090267
8699828090250
8699828090243
8699518090102
8699523010133
8699523010096
8699550120010
8699504150056
8699504890150
8699591000463
8699578010218
8699821540011
8699821540028
8699578300210
8699788695304
8699788690309
8699788695281
8699788690286
8699779640313
8699779900219
8699704951736
8699704951439
8699517091018
8699517091032
8699517280801
8699517280825
8699517091001
8699517091025

A01388 8699788672022

A08810 8699788674033

A01387 8699788671032

A
A01293
A01294
A01295
A01298
A01299
A01300
A01302
A01303
A01304
A01306
A01307
A01312
A01313
A01314
A01315
A01318
A01319
A01320
A01321
A01322
A01323
A01324
A01325
A01326
A01327
A01328
A01329
A01330
A01331
A01332
A01339
A01346
A09097
A09098
A01358
A01360
A08808
A01362
A08809
A01368
A01370
A01375
A01376
A01377
A01378
A01379
A01380
A01381
A01382

C
BETAFACT 500 IU (FACTOR 9) 9 LFB 500 IU FLK (ER-KIM)
BETAFERON 9.6 M.IU (0.3 MG) 15 FLK
BETAGAN LIQUIFILM % 0.5 5 ML GOZ DAMLAS
BETAKON %6.8 100 ML GARGARA
BETAKSIM 1 GR 1 FLK
BETAKSIM 500 MG 1 FLK
BETANORM 80 MG 100 TB
BETANORM 80 MG 20 TB
BETANORM 80 MG 60 TB
BETASERC 16 MG 30 TB
BETASERC 8 MG 30 TB
BETNOVATE %0.1 20 ML LOSYON
BETNOVATE %0.1 30 GR KREM
BETNOVATE %0.1 30 GR POM
BETNOVATE %0.1 30 ML SAC LOSYONU
BETNOVATE-C 30 GR KREM
BETNOVATE-C 30 GR POM
BETOPTIC 5.6 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
BETOPTIC-S 2.8 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
BEVIGEN 250 MG 20 TB
BEVIGEN 250 MG/2 ML 10 AMP
BEVITAB 250/250 MG 20 FTB
BEVITAB 250/250 MG 30 FTB
BEVITAB 250/250 MG 50 FTB
BEVITIN-C 30 FTB
BEVITOL 250/250 MG 20 TB
BEVITOL 250/250 MG 50 TB
B-GRUP FORTE 20 DRJ
BIARISON 200 MG 30 KP
BIARISON 300 MG 10 SUPP
BIBORA 50 ML GOZ BANYOSU
BIKOLIT 30 TB
BIOCALCIN 200 IU 14 DOZ NAZAL SPREY
BIOCALCIN 200 IU 28 DOZ NAZAL SPREY
BIOGASTRIN TOZ
BIOHES %10 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
BIOHES %10 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
BIOHES %6 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
BIOHES %6 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
BIOKADIN %7.5 100 ML GARGARA
BIOKADIN 200 MG 14 VAJINAL SUPP
BIOLON 10 MG/ML 0.5 ML 1 HAZIR ENJ
BIOLON 10 MG/ML 1 ML 1 HAZIR ENJ
BIOMENT-BID 1.000 MG 10 FTB
BIOMENT-BID 1.000 MG 14 FTB
BIOMENT-BID 200MG/28.5 MG/5 ML 70 ML SUSP
BIOMENT-BID 400MG-57 MG/5 ML 70 ML FORTE SUSP
BIOMENT-BID 625 MG 10 FTB
BIOMENT-BID 625 MG 14 TB
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)

D

8699509890100

8699774000075
8699774000181
8699579090127
8699579090097
8699579090080

8699502010604

8699545796046
8699514611158

E

E289C
E289C
E004B
E004B
E004F
E004G
E004A
E004A

E196A

E333B

E214B

E103C
E103C

E011A
E011A

E011A
E011A
E011A

E196A
E058A
E058B
E025B
E025B
E025B
E256B
E256A
E097B
E097A
E097A
E097B

F
E145A

01.09.2005
02.09.2005

G

I

11,00%

11,00%

11%

K
11,00%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

J

11%

-0,01%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A

B

A08818
A01394
A01395
A01396
A01398
A08819
A08885
A08886
A08887
A08888
A08889
A08890
A08891
A08892
A08893
A08894
A08895
A08896
A08897
A08898
A08899
A01401
A01402
A01403
A01404
A01405
A01406

8699788676013
8699623121159
8699623121111
8699516010133
8699788695298
8699788690293
8699745001384
8699745001377
8699745001360
8699745001421
8699745001391
8699745001414
8699711953167
8699745001407
8699711953181
8699711953365
8699711953327
8699711953341
8699711953235
8699711953204
8699711953143
8699542010022
8699582010037
8699530130015
8699734980027
8699734980010
8699602280150

A01386 8699788673012

A08817 8699788675016

A01393 8699788672015

A08816 8699788674026

A01385 8699788671025

A08815 8699788676037

A01392 8699788673036

A08814 8699788675030

A01391 8699788672039

A08813 8699788674040

A01390 8699788671049

A08812 8699788676020

A01389 8699788673029

A08811 8699788675023

C
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %1.36 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %2.27 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 1.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 2.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
BIOPERITONEAL DIYALIZ %3.86 GLUKOZ TEKLI 5.000 ML
SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
BIOPHEN 400 MG 100 DRJ
BIOPHEN 400 MG 30 DRJ
BIOPLAMIN TB
BIOPLAZMA 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
BIOPLAZMA 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
BIOPLUS CILEK 200 ML SOL
BIOPLUS KARAMEL 200 ML SOL
BIOPLUS VANILYA 200 ML SOL
BIOSORB ENERJI CIKOLATA 200 ML SOL
BIOSORB ENERJI CILEK 200 ML SOL
BIOSORB ENERJI MUZ 200 ML SOL
BIOSORB ENERJI PLUS 500 ML SOL
BIOSORB ENERJI TROPIKAL 200 ML SOL
BIOSORB FIBRE 500 ML SOL
BIOSORB ORAL CIKOLATA 500 ML SOL
BIOSORB ORAL KAHVE 500 ML
BIOSORB ORAL MUZ 500 ML SOL
BIOSORB PAEDIATRIC ENERJI 200 ML
BIOSORB PAEDIATRIC STANDARD 200 ML
BIOSORB STANDARD 500 ML SOL
BIOTRIN 30 TB
BI-PROFENID 150 MG 20 TABLET
BISAKOL 5 MG 30 DRJ
BISEKO 250 ML SOL
BISEKO 50 ML
BISMABEL 4443 TOZ

D

E

E333B

E026A
E026A

F

G

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

K

11,00%

J

11%

I
11,00%

H
11%

L

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

M

N
O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

A
A01407
A01408
A01409
A01410
A01411
A01412
A01413
A01414
A01415
A01416
A01417
A01418
A01419
A01420
A01421
A01422
A01423
A01426
A01427
A01428
A01429
A01430
A01431
A01432
A01433
A01434
A01435
A01436
A01437
A01438
A01439
A01440
A01441
A01442
A01443
A01444
A01446
A01447
A01448
A01449
A01450
A01452
A01453
A01454
A01455
A01456
A01457
A01458
A01459
A01460
A01461
A01464
A01465
A01466
A01467
A01468

B
8699530080020
8699530280017
8699591490059
8699591560073
8699508750757
8699622480011
8699622560010
8699505091082
8699505091099
8699505101385
8699505751399
8699514016908
8699516010492
8699650791257
8699694790155
8699704611142
8699704445792
8699538192909
8699538752912
8699538012962
8699819010014
8699774010081
8699558380058
8699623090011
8699704794395
8699517520402
8699517520303
8699517520204
8699517550508
8699517550706
8699517550300
8699517550607
8699517550805
8699517550409
8699556770035
8699556520210
8699786550018
8699786010406
8699786520103
8699786030305
8699786570207
8699536570013
8699772570525
8699506572030
8699579570018
8699579010019
8699642570310
8699642010274
8699622570101
8699622010300
8699654750731
8699540570757
8699540570702
8699587031341
8699523570064
8699523010119

C
BISMOMAGNESIE 40 CIG TB
BISMOMAGNESIE 70 GR GRANUL
BI-SOL LOSYON
BI-SOL SAMPUAN
ML
BIT-EN LOSYON
BIT-EN SAMPUAN
BITERAL 250 MG 20 LAK TB
BITERAL 500 MG 10 FTB
BITERAL 500 MG 3 VAG TB
BITERAL 500 MG/3 ML 1 AMP
BITIRON 50/12.5 MCG 100 TB
BIZMUSIT 40 YUTMA TB
BLEOCIN S 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
BLEOLEM 15 MG 1 AMP
BLEPHAMIDE LIQUIFILM 5 ML GOZ DAMLAS
BLEPHASEPTYL DERMO-OKULER POM
BONEFOS 400 MG 100 KP
BONEFOS 60 MG/5 ML 5 AMP
BONEFOS 800 MG 60 TB
BONEMAX 10 MG 28 TB
BONMIN 500 MG 20 TB
BORIK POM
BORNERAL 250 MG 20 FTB
BOTOX 100 IU 1 FLK
BRETHAL 125 MCG/DOZ 60 DOZ INH
BRETHAL 50 MCG/DOZ 60 DOZ INH
BRETHAL INHALER 25 MCG 60 DOZ
BRETHAL MULTIHALER 100 MCG
BRETHAL MULTIHALER 250 MCG
BRETHAL MULTIHALER 50 MCG
BRETHAL REFILL PACK 100 MCG
BRETHAL REFILL PACK 250 MCG
BRETHAL REFILL PACK 50 MCG
BREVIBLOC FLK 10 MG/ML 10 ML 1 FLK
BREVIBLOC PREMIX 10 MG/ML 250 ML SOL
BRICANYL 0.5 MG/DOZ 200 DOZ TURBUHALER
BRICANYL 2.5 MG 50 TB
BRICANYL 250 MCG/DOZ 400 DOZ INH
BRICANYL DURULES 5 MG 50 TB
BRICANYL EKSPEKTORAN 100 ML SURUP
BRODIL 150 ML SURUP
BROKSIN 150 ML SURUP
BROLYN 100 ML SURUP
BROMEK 4 MG/5 ML100 ML SURUP
BROMEK 8 MG 50 TB
BROMEKSIN 4 MG/5 ML 100 ML SURUP
BROMEKSIN 8 MG 50 TB
BROMEN SURUP
BROMEN TB
BRONCASMA BERNA
BRONKAR 100 ML SURUP
BRONKAR-A 100 ML SURUP
BRONKOLIN 300 MG 50 RETARD TB
BROSINOL SURUP
BROSINOL TB
8699698570029
8699698010013

8699586550027
8699502010406
8699502520103
8699502030305
8699502570207

8699514000006

8699514611141

D

E

E229B

E099B
E099A
E099B
E099A

E290A
E290A

E125A
E125B

E046A

E242A
E076B

E313A
E204A

E046A
E046B
E046C
E046D

E046D

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-2,63%
-48,89%

-14,52%
-0,02%
-0,01%

-0,03%

I

27.06.2003
27.06.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
0,00%
10,98%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
1,37%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
0,00%
3,98%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,37%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01474
A01476
A01477
A01478
A01480
A01482
A01483
A01484
A01486
A01490
A01491
A01492
A01495
A01496
A01497
A01498
A01499
A01500
A01501
A01502
A01503
A01504
A01506
A01507
A01509
A01510
A01511
A01512
A01513
A01514
A01516
A01518
A01519
A01523
A01524
A01525
A01526
A01527
A01528
A01529
A01530
A01531
A01532
A01534
A01535
A01536
A01537
A01542
A01544
A01545
A01546
A01547
A01549
A01550
A01551
A01552

B
8699547121754
8699547091743
8699548031755
8699842610014
8699503590013
8699543160023
8699543160016
8699580740011
8699566744002
8699512540016
8699512600024
8699512600017
8699502570252
8699502121201
8699502121317
8699502751309
8699502121102
8699502091320
8699502091696
8699587011305
8699587751287
8699517120107
8699525150110
8699525150127
8699525150103
8699560010189
8699560000005
8699702756029
8699570380012
8699578120221
8699578750213
8699674010075
8699674010082
8699759018453
8699759018460
8699759018477
8699559120011
8699559750010
8699790760595
8699504010305
8699566015157
8699756350013
8699756480109
8699578200411
8699548750410
8699548750427
8699836020065
8699542000009
8699650541289
8699650751398
8699650541975
8699650541272
8699643770115
8699643750018
8699643770177
8699643750025

C
BRUFEN 400 MG 30 DRJ
BRUFEN 600 MG 30 FTB
BRUFEN RET 800 MG 28 YAVAS SALIN FTB
BRUNAC %5 5 ML GOZ DAMLASI
BUCO BLEU KOLLOTUVAR 150/75 MG 15 ML DAMLA
BUDENOFALK 3 MG 100 MIKROPELLET KP
BUDENOFALK 3 MG 50 MIKROPELLET KP
BUGUMENTOL 40 GR SOL
BUGUSEPTIL 40 ML SOL
BURAZIN %0.05 10 ML BURUN SPREYI
BURNIL%0.05 15 ML PED BURUN DAMLASI
BURNIL%0.1 15 ML BURUN DAMLASI
BUSCOPAN 1 MG/ML 100 ML LIKIT
BUSCOPAN 10 MG 20 DRJ
BUSCOPAN 10 MG 50 DRJ
BUSCOPAN 20MG/ML 1 ML 6 AMP
BUSCOPAN COMPOSITUM 20 DRJ
BUSCOPAN PLUS 10/500 MG 20 FTB
BUSCOPAN PLUS 10/500 MG 50 FTB
BUSKALJIN KOMPOZE 20 TB
BUSKALJIN KOMPOZE 5 ML 3 AMP
BUSKAS KOMPOZE DRJ
BUSPON 10 MG 30 KP
BUSPON 10 MG 50 KP
BUSPON 5 MG 50 KP
BUSULFAN TB
BUSULFAN TB 2 MGX100
BUSULFEX 60 MG/10 ML 6 AMP
BUTALGON 40 GR POM
BUTOPAN 10 MG 20 DRJ
BUTOPAN 20MG/ML 1 ML 6 AMP
B-VIT 20 TB
B-VIT 50 TB
CABASER 1 MG 20 TB
CABASER 2 MG 20 TB
CABASER 4 MG 16 TB
CABRAL 400 MG 24 DRJ
CABRAL 800 MG 3 ML 3 AMP
CAELYX 20 MG/10 ML 1 FLK
CAFERGOT 20 TB
CAFPAR 500 MG 20 TB
CALADRYL KREM 42 GR
CALADRYL LOSYON
CALCIDINE 75 GR GRANULE
CALCIJEX 1 MCG 1 ML 25 AMP
CALCIJEX 2 MCG 1 ML 25 AMP
CALCIMAKS-D3 EFERVESAN 40 TABLET
CALCIPARINE 2 ML 10 AMP
CALCITONINA HUBBER 100 IU 7 DOZ NASAL SPREY
CALCITONINA HUBBER 100 IU/ML 1 ML 10 AMP
CALCITONINA HUBBER 200 IU 14 DOZ NASAL SPREY
CALCITONINA HUBBER 50IU/DOZ 14 DOZ NASAL SPREY
CALCIUM LEUCOVERIN DBL 100 MG/10 ML 1 FLK
CALCIUM LEUCOVORIN DBL 15 MG/2 ML 1 FLK
CALCIUM LEUCOVORIN DBL 300 MG/30 ML 1 FLK
CALCIUM LEUCOVORIN DBL 50 MG/ 5 ML 1 FLK
8699502480100

8699509010409

8699547031756
8699703610184

D

E

E102C
E102A

E103D
E103A
E103C
E103B
E102B

E135B
E135A

E184A
E184A

E135B
E135B
E135A

E270A

F
E026A
E026C
E026B

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-39,13%
-55,52%

-4,24%
-6,21%
-28,92%

-24,52%

-31,51%
-17,62%

I

26.01.2004

18.08.2003
18.08.2003
04.12.2003

J

K
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
1,88%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699587751324
8699587751331
8699504750256
8699504020106
8699504020052
8699504020205
8699505020235
8699505020259
8699522345311
8699522015238
8699522705009
8699522705160
8699586540127
8699808040015
8699809760288
8699809760295
8699636260227
8699636260203
8699543070025
8699543070032
8699622150204
8699622150211
8699546350940
8699578350413
8699578650414
8699578360412
8699516019280
8699684671730
8699684671723
8699684671822
8699684671839
8699684671938
8699684671921
8699684672065
8699684671037
8699684672058
8699684672034
8699684672072
8699684671013
8699684673086
8699684673062
8699684671044
8699684673031
8699684673079
8699684674083
8699684674069
8699684671051
8699684674052
8699684674038
8699684674076
8699651380146
8699788370027

A01644 8699643770054

A01643 8699643770047

A
A01553
A01554
A01563
A01558
A01560
A01561
A01564
A01565
A01567
A01570
A01571
A01573
A09088
A01577
A01578
A01579
A01580
A01581
A01582
A01583
A01585
A01586
A01589
A01590
A01591
A01592
A01593
A01596
A01597
A01600
A01601
A01604
A01605
A01611
A01612
A01613
A01614
A01615
A01616
A01617
A01622
A01623
A01624
A01625
A01627
A01630
A01632
A01633
A01634
A01635
A01638
A01639

C
CALCIUM PICKEN %10 10 ML 5 AMP
CALCIUM PICKEN %10 10 ML 50 AMP
CALCIUM SANDOZ %10 10 ML 5 AMP
CALCIUM SANDOZ FORT 500 MG 10 EFF TB
CALCIUM SANDOZ+C 1.000/260 MG 10 EFF TB
CALCIUM-D SANDOZ 20 EFF TB
CAL-D-VITA 10 EFF TB
CAL-D-VITA 30 EFF TB
CALGEL 20 GR JEL
CALPOL 500 MG 30 TB
CALPOL120 MG/5 ML 150 ML SUSP
CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SUSP
CALSYNAR 200 IU/DOZ COK DOZLU NASAL SPREY
CAMPRAL 333 MG 84 ENTERIK TB
CAMPTO 100 MG 5 ML 1 FLK
CAMPTO 40 MG/2 ML 1 FLK
CANCIDAS 50 MG 1 FLK
CANCIDAS 70 MG 1 FLK
CANDEREL 18 MG 100 TB
CANDEREL 18 MG 300 TB
CANDIDIN 150 MG 1 KP
CANDIDIN 150 MG 2 KP
CANESTEN %1 20 GR KREM
CANOLEN %1 20 GR KREM
CANOLEN %1 20 ML SOL
CANOLEN %1 30 GR VAJINAL KREM
CANTABILIN 400 MG 30 TB
CAPD 17 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.500 ML SOL
CAPD 17 STAY SAFE PERTON DIALI 2.000 ML SOL
CAPD 18 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 18 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.500 ML SOL
CAPD 19 STAY SAFE 2.500 ML SOL
CAPD 19 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 2 PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 2 PERITON DIALIZ 5.000 ML
CAPD 2 STAY SAFE PERITON DIALIZ 1.500 ML SOL
CAPD 2 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 2 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.500 ML
CAPD 2 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.500 ML SOL
CAPD 3 5.000 ML
CAPD 3 PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 3 PERITON DIALIZI 5.000 ML SOL
CAPD 3 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 3 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2.500 ML SOL
CAPD 4 5.000 ML
CAPD 4 PERITON DIALIZ 2.000 ML SOL
CAPD 4 PERITON DIALIZI 5.000 ML SOL
CAPD 4 STAY SAFE PERITON DIALIZI 1.500 ML SOL
CAPD 4 STAY SAFE PERITON DIALIZI 2.000 ML SOL
CAPD 4 STAY SAFE PERITON DIALIZI 2.500 ML SOL
CAPSALGINE 40 GR POM
CAPSI-GEL 30 GR POM
CARBOPLATIN DBL 150 MG (10MG/ML) 15 ML 1 FLK
(ORNA)
CARBOPLATIN DBL 450 MG (10MG/ML) 45 ML 1 FLK
(ORNA)
8699528380026

8699684671020

8699684672089

8699582770238
8699582770221

8699507701149

D

E

15.07.2005

E187A
E187B
E187D
E103C

E253C

E253B

E085B
E085B
E022A
E022A
E110A
E112A
E112C
E112B

G

F

11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-4,37%
-11,81%
-19,05%
-41,88%
-40,33%

I

19.11.2003
27.04.2001
27.04.2001
22.09.2003
22.09.2003

J

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
1,91%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A

B

A01650
A01653
A01654
A01655
A01656
A01657
A01658
A01659
A01661
A01662
A01663
A01664
A01665
A01666
A01667
A01668
A01669
A08996
A08925
A01670
A01671
A01672
A01673
A09187
A09188
A09189
A01674
A01675
A01676
A01677
A01682
A01683
A01684
A01686
A01687
A01688
A01689
A01690
A01691
A01692
A01695
A01698
A01699
A01700
A09190

8699638770311
8699505573144
8699587751140
8699689031157
8699689031164
8699689051131
8699532011114
8699532011121
8699578750428
8699578750411
8699524270505
8699524090257
8699527654326
8699527084345
8699527754361
8699774120032
8699579190070
8699536090375
8699536090399
8699704611180
8699704611197
8699704613597
8699704613887
8699516017347
8699516017309
8699516017323
8699786090132
8699786090040
8699504120097
8699502610101
8699823980037
8699823980044
8699807980039
8699704610756
8699704610763
8699704440971
8699704610916
8699704610961
8699704610862
8699673282077
8699673282084
8699673037073
8699673037066
8699673037080
8699536090511

A01649 8699638790098

A01648 8699510760041

A01647 8699510760065

A01646 8699510760058

A01645 8699643770030

C

CARBOPLATIN DBL 50 MG (10MG/ML) 5 ML 1 FLK (ORNA)
CARBOPLATIN EBEWE 150 MG (10MG/ML) 15 ML 1 FLK
(LIBA)
CARBOPLATIN EBEWE 450 MG (10MG/ML) 45 ML 1 FLK
(LIBA)
CARBOPLATIN EBEWE 50 MG (10MG/ML) 5 ML 1 FLK
(LIBA)
CARBOPLATIN TEVA 150 MG (10MG/ML) 15 ML 1 FLK
(MED)
CARBOPLATIN-TEVA 450 MG (10MG/ML) 45 ML 1 FLK
(MED)
CARBOSIS 250 MG SURUP
CARDIOKET 10 ML 10 AMP
CARDIOKET 20 MG 20 RETARD TB
CARDIOKET 40 MG 50 RETARD TB
CARDIOKET 5 MG 40 SUBLINGUAL TB
CARDURA 2 MG 20 TB
CARDURA 4 MG 20 TB
CARENA 240 MG 10 ML 100 AMP (BIOFARMA)
CARENA 240 MG 10 ML 6 AMP
CARLOPEN 800 1 FLK
CARLOTAB 40 MG 30 TB
CARNITENE %30 20 ML ORAL SOL
CARNITENE 1 GR 10 CIG TB
CARNITENE 1 GR 5 ML 5 AMP
CAROVIGEN 50000 IU 30 DRJ
CAROVIT 20 MG 30 YUMUSAK KP
CARROX 10 MG 56 FTB
CARROX 20 MG 56 FTB
CARTEOL %1 3 ML GOZ DAMLASI
CARTEOL %2 3 ML GOZ DAMLASI
CARTEOL-LP %1 3 ML GOZ DAMLASI
CARTEOL-LP %2 3 ML GOZ DAMLASI
CARVEXAL 25 MG 30 TB
CARVEXAL 6,25 MG 30 TB
CARVEXAL12,5 MG 30 TB
CASODEX 150 MG 28 FTB
CASODEX 50 MG 28 FTB
CATAFLAM 50 MG 20 DRJ
CATALIN KOLIR DAMLA
CEALB %20 100 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-CENTURION)
CEALB %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-CENTURION)
CEALB HUMAN ALBUMIN %20 100 ML
CEBEDEX %0.01 5 ML GOZ KULAK DAMLASI
CEBEMYXINE 5 ML GOZ DAMLASI
CEBEMYXINE GOZ POMI
CEBENICOL %0.4 GOZ DAMLASI
CEBESINE GOZ DAMLASI 10 ML
CEBEVIR GOZ DAMLASI 5 ML
CECLOR 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
CECLOR 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
CECLOR MR 500 MG 10 FTB
CECLOR-MR 375 MG 10 FTB
CECLOR-MR 750 MG 10 FTB
CEDRINA 100 MG 30 FTB
8699514610915

8697425560039
8699514610755
8699514610762

8699631011909

8699514611189
8699514611196

8699774000037

8699629750216

8699587031157
8699587031164
8699587051131

D

8699661121036

E

E054B
E054A
E344B

E054F
E054E

E213E
E213D
E213E
E116C

E340C
E340A
E340B
E348A
E348B
E014C

E334A
E334B

E254A
E254B
E292A
E292A

E253C

27.07.2005
08.07.2005

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

11%
11%

E253C
E253A
E253B

11%

H

E253B

G
11%

F
E253A

-0,09%

-0,01%

-18,48%

-15,48%

I

J

K

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
44,44%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,91%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

L

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,91%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

M

N
O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

A
A09191
A09192
A09193
A09194
A09195
A09196
A09197
A01702
A01703
A01704
A01705
A01706
A01707
A01708
A01709
A01710
A01711
A01712
A01713
A01714
A01715
A01716
A01717
A01718
A01719
A01720
A01721
A01722
A01723
A01724
A01725
A01726
A01727
A01728
A01729
A01730
A01731
A01732
A01733
A01734
A01735
A01736
A01737
A01739
A01740
A01741
A08951
A01742
A01743
A01744
A01745
A01746
A01747
A01748
A09198
A09199

B
8699536090528
8699536090535
8699536090542
8699536090498
8699536090504
8699536090559
8699536090566
8699578270469
8699578270438
8699578270445
8699578270414
8699578270452
8699578270421
8699525092755
8699525283047
8699525282989
8699525092762
8699525093165
8699525093035
8699525092779
8699525093141
8699525093158
8699525273277
8699525273284
8699502270749
8699502270800
8699502270725
8699502270206
8699502270787
8699502270107
8699505091846
8699505280981
8699505280974
8699505091853
8699505091860
8699505091822
8699505091792
8699505091839
8699502270701
8699502270305
8699502270763
8699502270404
8699532270535
8699569270102
8699569270362
8699569270096
8699569270096
8699569270386
8699569270379
8699578150419
8699578150426
8699502013001
8699502280106
8699502150508
8699742270073
8699742270066

C
CEDRINA 100 MG 60 FTB
CEDRINA 200 MG 30 FTB
CEDRINA 200 MG 60 FTB
CEDRINA 25 MG 30 FTB
CEDRINA 25 MG 60 FTB
CEDRINA 300 MG 30 FTB
CEDRINA 300 MG 60 FTB
CEFADAY 1 GR IM 1 FLK
CEFADAY 1 GR IV 1 FLK
CEFADAY 250 MG IM 2 ML FLK
CEFADAY 250 MG IV 5 ML FLK
CEFADAY 500 MG IM 1 FLK
CEFADAY 500 MG IV 1 FLK
CEFAKS 125 MG 10 FTB
CEFAKS 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
CEFAKS 125 MG/5 ML 50 ML SUSP
CEFAKS 250 MG 10 FTB
CEFAKS 250 MG 14 TB
CEFAKS 250 MG 20 FTB
CEFAKS 500 MG 10 FTB
CEFAKS 500 MG 14 FTB
CEFAKS 500 MG 20 FTB
CEFAKS IV/IM 250 MG 1 FLK
CEFAKS IV/IM 750 MG 1 FLK
CEFAMEZIN IM 1 GR 1 FLK
CEFAMEZIN IM 250 MG 1 FLK
CEFAMEZIN IM 500 MG 1 FLK
CEFAMEZIN IM/IV 1 GR 1 FLK
CEFAMEZIN IM/IV 250 MG 1 FLK
CEFAMEZIN IM/IV 500 MG 1 FLK
CEFATIN 125 MG 10 FTB
CEFATIN 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
CEFATIN 125 MG/5 ML 50 ML SUSP
CEFATIN 250 MG 10 FTB
CEFATIN 250 MG 20 FTB
CEFATIN 500 MG 10 FTB
CEFATIN 500 MG 14 FTB
CEFATIN 500 MG 20 FTB
CEFIZOX 1 GR IM 1 FLK
CEFIZOX 1 GR IM/IV 1 FLK
CEFIZOX 500 MG IM 1 FLK
CEFIZOX 500 MG IM/IV 1 FLK
CEFOBID 1 GR IM/IV 1 FLK
CEFOZIN 1 GR IM/IV 1 FLK
CEFOZIN 250 MG IM 1 FLK
CEFOZIN 250 MG IM/IV 1 FLK
CEFOZIN 500 MG IM/IV 1 FLK
CEFOZIN IM 1 GR IM 1 FLK
CEFOZIN IM 500 MG 1 FLK
CEFRA 250 MG 16 KP
CEFRA 500 MG 16 KP
CEFRADUR 1 GR 7 TB
CEFRADUR 250 MG/5 ML 60 ML SUSP
CEFRADUR 500 MG 14 KP
CEFRIDEM 2 GR IM FLK
CEFRIDEM 2 GR IV FLK
8699569270089

D

E

E053A
E053C
E053B

E057A
E057F
E057E
E057C
E057B
E057D

E061D
E061C
E062C
E062D
E062D
E062B
E062B
E062B
E062A
E062A
E062A
E063B
E063A
E057B
E057F
E057D
E057A
E057E
E057C
E062C
E062D
E062D
E062B
E062B
E062A
E062A
E062A
E083A
E083A
E083B
E083B

F
E344B
E344C
E344C
E344A
E344A
E344D
E344D
E061B
E061A
02.02.2006

02.02.2006

02.02.2006

G
02.02.2006

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A09179
A09177
A09178
A01754
A01755
A01756
A01757
A01758
A01763
A01764
A01765
A01766
A01767
A01768
A01769
A01770
A01771
A08997
A01772
A01773
A01774
A01775
A01776
A01777
A01779
A01780
A01781
A01782
A01783
A01784
A01788
A01789
A01790
A01791
A01792
A01793
A01794
A01795
A01799
A01800
A01801
A01802
A01803
A01804
A01805
A01806
A01807
A01808
A01809
A01810
A01812
A01816
A01817
A01818
A01819
A01821

B
8699742270035
8699742270042
8699742270059
8699502350106
8699502750302
8699502010109
8699505152967
8699505092973
8699559080025
8699622270025
8699622270049
8699622270018
8699622270032
8699622090401
8699622090456
8699508750498
8699556790057
8699504070002
8699504011357
8699582790021
8699513340011
8699717090026
8699550010212
8699550010205
8699777790225
8699777790232
8699777790249
8699772090344
8699772090467
8699772570426
8699525272867
8699525272874
8699525272829
8699525272836
8699525272850
8699525272843
8699796700014
8699543150017
8699548761461
8699548761478
8699548761485
8699560010196
8699538793205
8699538793212
8699504790023
8699504790030
8699504090109
8699504090093
8699504090130
8699504090116
8699504090123
8699525691484
8699525091598
8699525692801
8699525093059
8699525092793

C
D
CEFRøDEM 0,5 G IM ENJEKSøYON øÇøN TOZ øÇEREN FLAKON
CEFRøDEM 0,5 G IV ENJEKSøYON øÇøN TOZ øÇEREN FLAKON
CEFRøDEM 1 G IM ENJEKSøYON øÇøN TOZ øÇEREN FLAKON
CELESTODERM-V %0.01 15 GR KREM
8699790350222
CELESTON CHRONODOSE 3/3 MG 1 ML 1 AMP
8699790750244
CELESTONE TB
CELLCEPT 250 MG 300 KP
CELLCEPT 500 MG 150 LAK TB
CEOLAT 80 MG 20 CIG TB
CEPHAXON 1 GR IM 1 FLK
CEPHAXON 1 GR IV 1 FLK
CEPHAXON 500 MG IM 1 FLK
CEPHAXON 500 MG IV 1 FLK
CEPHIX 200 MG 10 TB
CEPHIX 400 MG 5 TB
CEREPROFIL 1G IM/IV 5 ML AMPUL
CERNEVIT IV/IM MULTIVITAMIN 10 FLK (ECZ)
CERTICAN 0.25 MG SUDA COZ 60 TB
CERTICAN 0.75 MG 60 TABLET
CERUBIDINE FLK
CERVIPROST JEL
CETAFLU FORTE 20 FTB
CETAMIN 200 MG 20 TB
CETAMIN 500 MG 20 TB
CETROTIDE 0.25 MG 1 FLK
CETROTIDE 0.25 MG 7 FLK
CETROTIDE 3 MG 1 FLK
CETRYN 10 MG 10 FTB
8699772090346
CETRYN 10 MG 20 FTB
8699514092773
CETRYN 5 MG/5 ML 200 ML SURUP
CEZOL 1 GR IM FLK
CEZOL 1 GR IM/IV 1 FLK
CEZOL 250 MG IM FLK
CEZOL 250 MG IM/IV 1 FLK
CEZOL 500 MG IM/IV FLK
CEZOL IM 500 MG 1 FLK
CHAR-FLO AQUA 240 ML SUSP
CHENO-FALK 250 MG 100 KP
CHIROCAINE 25 MG 10 ML 10 AMP
CHIROCAINE 50 MG 10 ML 10 AMP
CHIROCAINE 75 MG 10 ML 10 AMP
CHLORAMBUSIL TB
CHORAGON 1.500 IU 3 AMP
CHORAGON 5.000 IU 3 AMP
CIBACALCIN 0.25 MG 5 AMP
CIBACALCIN 0.50 MG 5 AMP
CIBACEN 10 MG 28 FTB
8699504090079
CIBACEN 20 MG 14 FTB
CIBACEN 5 MG 28 DIVITAB
CIBADREX 10/12.5 MG 28 FTB
CIBADREX 5/6.25 MG 28 FTB
CIFLOSIN 200 MG/100 ML 1 ENF SISESI
CIFLOSIN 250 MG 14 FTB
CIFLOSIN 400 MG 200 ML1 ENF SISESI
CIFLOSIN 500 MG 10 FTB
CIFLOSIN 750 MG 14 FTB
8699514092766

E

E067E
E067C
E067F
E067B
E067A

E130B
E130A

E065A
E065A
E065C
E057B
E057A
E057F
E057E
E057C
E057D

E154A

E048B

E061B
E061A
E061D
E061C

F
E061D
E061C
E061B
E097A

05.07.2005
20.07.2005

07.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,04%

-6,13%

-0,02%
-6,74%
-15,73%

09.06.1999
09.06.1999

-13,96%
-15,64%

16.12.2002
16.12.2002
16.12.2002

22.09.2003
22.09.2003
22.09.2003

17.05.2005
28.06.2005

J

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
35,56%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,87%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A01824
A01825
A01827
A09137
A01829
A09166
A01830
A01832
A09200
A01833
A01834
A01835
A01836
A01837
A01838
A01844
A01845
A01846
A01847
A01848
A01849
A01852
A01853
A01854
A01855
A01856
A01857
A01858
A01859
A01860
A01861
A01862
A01866
A01870
A01872
A01873
A01874
A01875
A01876
A01877
A01878
A01879
A09241
A09242
A09270
A09201
A09202
A01880
A01882
A01883
A01884
A01885
A01886
A01887
A01888
A01889

B
8699760440069
8699760610103
8699675301028
8699795590692
8699795090635
8699795090734
8699795090567
8699530090043
8699530090173
8699578610418
8699578690410
8699578090418
8699578090425
8699578090432
8699579090028
8699546691654
8699546091621
8699546692262
8699546091638
8699546091577
8699546031986
8699624170019
8699643770061
8699643770085
8699643770078
8699510760010
8699510760027
8699510760034
8699638790111
8699638790128
8699650771112
8699650771129
8699694790032
8699786770201
8699517091131
8699517091155
8699579010347
8699579010354
8699514091813
8699514091820
8699514091837
8699814090011
8699514096375
8699514096382
8699514096368
8699525093660
8699525093677
8699809271210
8699809271203
8699633482714
8699704610770
8699569090304
8699569090311
8699502031326
8699790030346
8699790570330

C
CILOXAN %0.3 3.5 GR OFT POM
CILOXAN %0.3 5 ML GOZ DAMLASI
CINKOS POM 40 G
CIPRALEX 10 MG /ML 15 ML ORAL DAMLA
CIPRALEX 10 MG 28 FTB
CIPRALEX 20 MG 28 FTB
CIPRAM 20 MG 28 FTB
CIPRASID 500 MG 14 FTB
CIPRASID 750 MG14 FTB
CIPRO %0.3 5 ML GOZ DAMLASI
CIPRO 200 MG/100 ML 1 ENF SISESI
CIPRO 250 MG 14 FTB
CIPRO 500 MG 14 FTB
CIPRO 750 MG 14 FTB
CIPROKTAN 500 MG 14 FTB
CIPROXIN 200 MG/100ML 1 ENF SISESI
CIPROXIN 250 MG 10 TB
CIPROXIN 400 MG/200ML 1 ENF SISESI
CIPROXIN 500 MG 10 FTB
CIPROXIN 750 MG 10 FTB
CIPROXIN XR 500 MG 3 MODøFøYE SALIM TABLETø
CIRRUS 5/120 MG 14 KP
CISPLATIN DBL 10 MG/10 ML 1 FLK (ORNA)
CISPLATIN DBL 100 MG/100 ML 1 FLK (ORNA)
CISPLATIN DBL 50 MG/50ML 1 FLK (ORNA)
CISPLATIN EBEWE 10 MG/20 ML 1 FLK (LIBA)
CISPLATIN EBEWE 25 MG/50 ML 1 FLK (LIBA)
CISPLATIN EBEWE 50 MG/100 ML 1 FLK (LIBA)
CISPLATIN-TEVA 10 MG 1 FLK (MED)
CISPLATIN-TEVA 50 MG 1 FLK (MED)
CISPLATINUM 10 MG/20 ML 1 FLK (ONKO)
CISPLATINUM 25 MG/50 ML 1 FLK (ONKO)
CIS-PLATINUM AMPHAR 50 MG FLK (ATAFARM)
CITANEST %2 20 ML 1 FLK
CITARA 20 MG 28 FTB
CITARA 40 MG 28 FTB
CITAZON 150 MG 50 TB
CITAZON 150 MG 500 TB
CITOL 20 MG 28 FTB
CITOL 20 MG 56 FTB
CITOL 40 MG 28 FTB
CITOLAP 20 MG 30 FTB
CITOLES 10 MG 28 FTB
CITOLES 20 MG 28 FTB
CITOLES 5 MG 28 FTB
CITREX 20 MG 28 FTB
CITREX 40 MG 28 FTB
CLAFORAN IM/IV 1 GR 1 FLK
CLAFORAN IM/IV 500 MG 1 FLK
CLAMIN-T 10 MG/ML 30 ML LOSYON
CLAREX GOZ DAMLASI
CLARICIDE 250 MG 14 FTB
CLARICIDE 500 MG 14 FTB
CLARINASE REPETABS 10 TB
CLARINASE REPETABS 20 TB
CLARITINE 1 MG/ML 200 ML SURUP

D

8699790570170

8699502121324

8699514610779

8699526771215
8699526771208

8699502770201

8699546261659

8699510090100

8699696610093

8699809771215
8699809771208

E

F

E038A

E032C
E032B

E098A
E098B
E058A
E058B
E033F

E098A
E098A
E098B
E098A
E349A
E349B

E098A
E098B

E107A
E107D
E107C
E107A
E107B
E107C
E107A
E107C
E107A
E107B
E107C

E349A
E349B
E098A
E067B
E067A
E067D
E067E
E067C
E067B
E067A
E067B
E067E
E067C
E067F
E067B
E067A
E067B

E067D

06.01.2006
06.01.2006

20.03.2006

18.02.2005

03.02.2006

G

H
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,21%
-5,53%

-19,54%

-0,02%
-18,46%
-13,56%

-0,04%

-0,06%
-0,03%

I
-0,12%
-0,14%
28.07.2005
10.06.2003
13.06.2005

J

K
10,88%
10,86%
11,00%
3,94%
3,97%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
11,00%
10,98%
0,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,79%
5,47%

L
3,88%
3,86%
4,00%
3,94%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
4,00%
3,98%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,79%
0,00%
10.06.2009

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01891
A01897
A01898
A01899
A01900
A01901
A01902
A01903
A01904
A01905
A01906
A01907
A01908
A01909
A01910
A01911
A01912
A01913
A01914
A01915
A01916
A01917
A01918
A01919
A01921
A01922
A01923
A01924
A01925
A01926
A01927
A01934
A01935
A01936
A01937
A01938
A01939
A01940
A01941
A01942
A01943
A01944
A01945
A01946
A01948
A01949
A01950
A01952
A01953
A01954
A01955
A01956
A01957
A01958
A01961
A01962

B
8699790010577
8699502360051
8699502150102
8699502750906
8699502752054
8699502200104
8699502650206
8699809950344
8699809950535
8699809950306
8699809950313
8699809950320
8699809950337
8699809091108
8699809571105
8699545816102
8699545816119
8699545122081
8699545126270
8699508150120
8699508750061
8699508750405
8699556696809
8699556696854
8699556695710
8699556695024
8699556695208
8699556695475
8699556696700
8699556696748
8699556696878
8699556696793
8699556696908
8699556696915
8699540640016
8699540510012
8699587012449
8699587012432
8699795090512
8699795090505
8699795590012
8699795090529
8699795750225
8699795750201
8699516389192
8699704951446
8699516016111
8699508610068
8699508010042
8699504090659
8699504090970
8699504090406
8699559120028
8699525150165
8699587161925
8699808100016

C
CLARITINE 10 MG 20 TB
CLEOCIN %2 40 GR VAG KREM
CLEOCIN 150 MG 16 KP
CLEOCIN 300 MG/2 ML 1 AMP
CLEOCIN 600 MG/4 ML 1 AMP
CLEOCIN 75 MG/5 ML 100 ML PED GRANUL
CLEOCIN-T %1 30 ML TOPIKAL SOL
CLEXANE 10000 ANTI-XA IU/1.0 ML 2 KUL.HAZIR ENJ.
CLEXANE 120MG/0.8 ML 10 KULL HAZ ENJ
CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0.2 ML 2 KUL.HAZIR ENJ.
CLEXANE 4000 ANTI-XA IU/0.4 ML 2 KUL.HAZIR ENJ.
CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0.6 ML 2 KUL.HAZIR ENJ.
CLEXANE 8000 ANTI-XA IU/0.8 ML 2 KUL.HAZIR ENJ.
CLIACIL 1.2 MEGA 20 FTB
CLIACIL 300.00 EU/5 ML 150 ML SURUP
CLIMARA 3.8 MG/12.5 CM2 4 FLASTER
CLIMARA FORT 7.6 MG/25 CM2 4 FLASTER
CLIMEN 21 DRJ
CLIMODIEN 2/2 MG 28 DRJ
CLIN 150 MG 16 KP
CLIN 300 MG/2ML 1 AMP
CLIN 600 MG/4ML 1 AMP
CLINIMIX 1(N17G35E) 2.000 ML (ECZ SETSIZ)
CLINIMIX 2N - 9G 2.000 ML SOL
CLINOLEIC %20 1.000 ML SOL
CLINOLEIC %20 100 ML SOL
CLINOLEIC %20 250 ML SOL
CLINOLEIC %20 500 ML SOL
CLINOMEL N4-550 1.000 ML SOL (3AF)
CLINOMEL N4-550 1.500 ML SOL (3AF)
CLINOMEL N4-550-2.000 ML SOL
CLINOMEL N7 1.000 ML SOL
CLINOMEL N7-1.000 1.500 ML SOL (3AG)
CLINOMEL N7-1.000 2.000 ML SOL (3AG)
CLODER %0.2 200 ML GARGARA
CLODER %0.2 30 ML ORAL SPREY
CLONEX 100 MG 50 TB
CLONEX 25 MG 50 TB
CLOPIXOL 10 MG 50 TB
CLOPIXOL 2 MG 50 TB
CLOPIXOL 20 MG /ML 20 ML DAMLA
CLOPIXOL 25 MG 50 TB
CLOPIXOL ACUPHASE 50 MG/ML 1 AMP
CLOPIXOL DEPOT 200 MG/ML 1 AMP
CLOZOL %1 30 GR POM
COATEL %2 1 ML KULL HAZIR ENJ
COBANABOL 50 TB
CODELSOL %1 5 ML GOZ KULAK DAMLASI
CODELTON 5 MG 20 TB
CO-DIOVAN 160/12.5 MG 28 FTB
CO-DIOVAN 160/25 MG 28 FTB
CO-DIOVAN 80/12.5 MG 28 FTB
COLCHICUM DISPERT 0.5 MG 50 DRJ
COLDEKS 20 KP
COLPERMIN 187 MG 30 KP
COLPOSEPTINE 10/200 MG 18 VAJ TB
8699510012904
8699510012805
8699510590105
8699510012928
8699510753135
8699510753159

8699582950012
8699582950029
8699582950036
8699582950043
8699526091108
8699526571105

8699582950050

D
8699502070127

E
8699790010164

E305A

E197B
E197A

E110A

E106B
E106A
E338B
E338A

E033A
E033B
E033C

E298A
E298B

F
E038B
E033E
E033A
E033B
E033C
E033D
E033F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-21,09%
-17,95%
-5,38%

-0,12%
-37,38%
-0,08%
-0,08%

-3,95%
-0,01%
-0,06%
-0,08%
-4,99%
-21,14%

I
-0,03%

31.03.2003

J

K
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
7,05%
10,99%
10,94%
10,92%
6,01%
0,00%
11,00%
11,00%
10,88%
0,00%
10,92%
3,92%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
5,62%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,05%
3,99%
3,94%
3,92%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
3,88%
0,00%
3,92%
3,92%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A01963
A01964
A01965
A01966
A01967
A01968
A01969
A01970
A01971
A01972
A01973
A01974
A01975
A01976
A01977
A01978
A01979
A01980
A09243
A09244
A01982
A01983
A01985
A01986
A01987
A01988
A01993
A01994
A01995
A01996
A01997
A01998
A01999
A02000
A02001
A02002
A02003
A02004
A02006
A02007
A02008
A02009
A02010
A02013
A02014
A02015
A02016
A09138
A09139
A09140
A02017
A02019
A02020
A02021
A02022
A02023

B
8699808100023
8699808360014
8699772010113
8699569270287
8699569270294
8699569270263
8699569270270
8699569280071
8699569280088
8699569280132
8699569090274
8699569270249
8699569270256
8699569090212
8699693520074
8699693520043
8699522096053
8699527131605
8697869420012
8697869420029
8699504090352
8699504090307
8699593035517
8699593035524
8699808090072
8699808090065
8699772150291
8699708340253
8699514039273
8699514599197
8699514759188
8699514159162
8699510190206
8699510190305
8699510572729
8699510190404
8699510030175
8699510030168
8699638790159
8699505092355
8699505092348
8699546130238
8699546130153
8699542750317
8699542010619
8699543020013
8699532571045
8699569010609
8699569010616
8699569010593
8699508570119
8699508150229
8699514440703
8699532151100
8699636790106
8699751750146

C
COLPOTROPHINE %1 20 VAG KP
COLPOTROPHINE %1 30 GR VAG KREM
COMAX FORT 20 TB
COMBICID 1 GR IM 1 FLK
COMBICID 1 GR IM/IV 1 FLK
COMBICID 250 MG IM 1 FLK
COMBICID 250 MG IM/IV 1 FLK
COMBICID 250 MG/5 ML 40 ML SUSP
COMBICID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
COMBICID 250 MG/5ML 100 ML SUSP
COMBICID 375 MG 10 FTB
COMBICID 500 MG IM 1 FLK
COMBICID 500 MG IM/IV 1 FLK
COMBICID 750 MG 10 FTB
COMBIVENT 0.5/2.5 MG/DOZ 2.5 ML 20 FLK
COMBIVENT 20/100/MCG DOZ 200 DOZ INH
COMBIVIR 150/300 MG 60 FTB
COMBIZYM DRJ
COMIDA PKU 1 (500 G)
COMIDA PKU 2 (500 G)
COMTAN 200 MG 100 TB
COMTAN 200 MG 30 TB
CONCERTA 18 MG 30 KONT SALIM TB
CONCERTA 36 MG 30 KONT SALIM TB
CONCOR 10 MG 30 LAK TB
CONCOR 5 MG 30 LAK TB
CONTEX 30 KP
CONTRACTUBEX 50 GR JEL
CONTRAMAL 100 MG 30 RETARD TB
CONTRAMAL 100 MG/ML10 ML DAMLA
CONTRAMAL 100MG/2ML 5 AMP
CONTRAMAL 50 MG 20 KP
CONVULEX 150 MG 60 KP
CONVULEX 300 MG 60 KP
CONVULEX 50 MG/ML 100 ML PED SURUP
CONVULEX 500 MG 60 KP
CONVULEX-CR 300 MG 50 TB
CONVULEX-CR 500 MG 50 TB
COPAXONE 20 MG 28 FLK
COPEGUS 200 MG 168 FTB
COPEGUS 200 MG 42 FTB
CORASPIN 100 MG 30 TB
CORASPIN 300 MG 30 TB
CORDARONE 150 MG/3 ML 6 AMP
CORDARONE 200 MG 30 BÖL TB
COREGA DIS PROTEZ TEMIZLEME 24 TB
COREX 100 ML SURUP
CORONIS 12,5 MG 28 TABLET
CORONIS 25 MG 28 TABLET
CORONIS 6,25 MG 28 TABLET
CORSAL 120 ML SURUP
CORSAL 30 KP
CORTIMYCINE %1 5 GR GOZ POM
CORYBAN-D 20 KP
COSMEGEN 0.5 MG 1 FLK
COSMOFER 625 MG 2 ML 5 AMP
8699517790102

8699542010046

8699563094995
8699563094971
8699633153676

D

E

E340B
E340C
E340A
E154C
E154B

E311A
E311A
E084C
E084B

E293A
E293B

E006E
E006D
E006I
E006H
E006C
E006C
E006C
E006A
E006G
E006F
E006B

F

25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005

18.03.2005
18.03.2005

10.02.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-13,31%
-32,39%
-32,40%

-0,94%

-61,62%
-17,48%
-22,82%

I

17.04.2000

12.05.2003

21.12.1999
21.12.1999

21.06.2000

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,06%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
1,20%
10,10%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,06%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
17.04.2006

21.06.2006

M

0,00%

10,06%
11,00%

0,00%

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02024
A02028
A02029
A02030
A02031
A02032
A02033
A02034
A02035
A02036
A02037
A02041
A02042
A02043
A02044
A02045
A02046
A02047
A02048
A02049
A02051
A02052
A02053
A02054
A02055
A02057
A02058
A02060
A02062
A02063
A02064
A02065
A02066
A02068
A02069
A02070
A02071
A02072
A02073
A02075
A02077
A02078
A02079
A02082
A02083
A02084
A02085
A02086
A02090
A02091
A02093
A09000
A02094
A02095
A02096
A02097

B
8699636610404
8699502010253
8699502010222
8699552010432
8699552010425
8699552010449
8699552010562
8699570010124
8699636090794
8699636090701
8699606080022
8699517090219
8699517690112
8699786090149
8699786090163
8699786090187
8699777342035
8699636150108
8699636150122
8699564613386
8699508090488
8699508280148
8699508280131
8699508090495
8699508770045
8699760610028
8699558700016
8699522385041
8699522355037
8699822010018
8699708900280
8699708900297
8699545120728
8699514752707
8699505792996
8699559010022
8699673098067
8699673098074
8699673098081
8699715751370
8699643770153
8699643770146
8699737980055
8699586790027
8699785610027
8699785610010
8699543010151
8699734980508
8699760610042
8699552090229
8697443380046
8699580540017
8699579150029
8699579150036
8699579150012
8699525010179

C
COSOPT 5 ML GOZ DAMLASI
COUMADIN 10 MG 25 TB
COUMADIN 5 MG 25 TB
COVERSYL 2 MG 30 TB
COVERSYL 4 MG 30 TB
COVERSYL 8 MG 30 TB
COVERSYL PLUS 4/1.25 MG 30 TB
COXULID 100 MG 15 TB
COZAAR 100 MG 28 FTB
COZAAR 50 MG 28 FTB
C-PLAN 500 MG 20 CIG TB
CRAVIT 500 MG 7 FTB
CRAVIT 500 MG/100 ML(5 MG/ML) IV 1 FLK
CRESTOR 10 MG 28 TB
CRESTOR 20 MG 28 TB
CRESTOR 40 MG 28 TB
CRINONE %8 VAJINAL JEL
CRIXIVAN 200 MG 360 KP
CRIXIVAN 400 MG 180 KP
CROMABAK %2 10 ML GOZ DAMLASI
CROXILEX-BID 1.000 MG 10 FTB
CROXILEX-BID 200MG/28.5 MG/5 ML 70 ML SUSP
CROXILEX-BID 400/57 MG 70 ML SUSP
CROXILEX-BID 625 MG 10 FTB
CUROSURF 120 MG/1.5 ML 1 FLK
CUSIMOLOL %0.5 5 ML GOZ DAMLASI
CUTI-CURA LOSYON
CUTIVATE %0.005 30 GR POM
CUTIVATE %0.05 30 GR KREM
CYCLADOL 20 MG 20 TB
CYCLOGEST 200 MG 15 OVUL
CYCLOGEST 400 MG 15 OVUL
CYCLO-PROGYNOVA 21 DRJ
CYMEVENE 500 MG 25 AMP
CYMEVENE 500 MG IV 1 FLK
CYNOMEL TB
CYNT 0.2 MG 30 FTB
CYNT 0.3 MG 30 FTB
CYNT 0.4 MG 30 FTB
CYTARABINE 100 MG/5 ML 10 AMP (KOC)
CYTARABINE-DBL 1 GR/10 ML 1 FLK (ORNA)
CYTARABINE-DBL 100 MG/ML 5 ML 10 FLK (ORNA)
CYTOGAM 2.5 GR 50 ML
CYTOSAR FLK 100 MG
CYTOSOL OPHTALMIC BALANS SOL 500 ML
CYTOSOL OPTH 200 ML SOL
CYTOTEC 200 MCG 28 TB
CYTOTECT 50 ML FLK
DACROLUX 3 MG/ML 10 ML GOZ DAMLASI
DAFLON 450/50 MG 30 TB
DALIA SUT TOZU 400 GR
DALMAN AQ NAZAL SPREY
DANASIN 100 MG 100 KP
DANASIN 200 MG 100 KP
DANASIN 50 MG 100 KP
DANITRIN FORTE 20/200 MG 50 TB
8699579150035

E125C

E250A

E310A
E310A
E310B
E258B
E258C
E258B

E049A

8699508010448

E268A
E004B
E004F
E004G
E004A

E247A
E272C
E272A
E090A
E257A
E257B

E281A

F

E232B

E

8699514610908

8690070080020

D

29.06.2005

G

H
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-1,27%

-24,32%
-26,11%
-26,01%

-0,04%

-32,49%

-39,06%

-39,97%

-19,43%
-0,04%

-7,43%
-15,36%

-38,99%

I
-0,05%

05.06.2002
05.06.2002
05.02.2002

08.10.1999
08.10.1999
27.09.2004
27.09.2004
27.09.2004

J
02.11.2000

K
3,95%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
3,57%
0,00%
11,00%
11,00%
31,00%
11,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
9,73%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
3,95%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,96%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2,73%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N
M
O
02.11.2006 10,95% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
11,00% 3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699516084042
8699516084059
8699572590013
8699548013010
8699502012653
8699525790576
8699514014669
8699514704676
8699514014683
8699514015369
8699538953142
8699538953159
8699538781783
8699579190117
8699742570012
8699772750385
8699772750378
8699530570040
8699530010034
8699530090098
8699525272119
8699525272126
8699525272102
8699525162540
8699525162557
8699525162564
8699525162571
8699506134023
8699525282880
8699525092700
8699525282927
8699525282897
8699525092717
8699525591616
8699525010186
8699525010209
8699525750228
8699524750434
8699550010151
8699788570014
8699788750324
8699788750348
8699525570253
8699788690262

A02161
A02162
A02163
A02164

8699788695274
8699809011625
8699809011649
8699809011632

A02158 8699788694093
A08822 8699788690279

A08821 8699788698176

A02159 8699788695267

A
A02098
A02099
A02100
A02103
A02105
A02106
A02107
A02108
A02109
A02110
A02111
A02112
A02113
A02114
A02117
A02118
A02119
A02120
A02121
A09203
A02122
A02123
A02124
A02125
A02126
A02127
A02128
A02135
A02136
A02137
A02138
A02139
A02140
A02141
A02142
A02143
A02144
A02146
A02148
A02149
A02151
A02152
A02153
A08820

C
DANK 340 MG 30 CIG TB
DANK 90 PASTIL
DAPTA-12 DAMLA
DAROB 80 MG 50 TB
DARVOLIN 500/30 MG 20 TB
DAUNOMICINA 20 MG 1 FLK
DEBRIDAT 100 MG 40 TB
DEBRIDAT 24 MG/5 ML 250 ML SUSP
DEBRIDAT FORT 200 MG 20 TB
DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TB
DECAPEPTYL 0.1 MG 1 ML 7 KULL HAZIR SIRINGA
DECAPEPTYL 0.5 MG 1 ML 7 KULL HAZIR SIRINGA
DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 ENJ
DECAVIT 30 YUM KP
DEFEKS 100 ML SURUP
DEFLAMAT 75 MG IM 3 ML 10 AMP
DEFLAMAT 75 MG IM 3 ML 4 AMP
DEFLU 100 ML SURUP
DEFLU 20 TB
DEFLU FORT 20 FTB
DEFORAN 1 GR IM/ IV 1 FLK
DEFORAN 2 GR IM/ IV 1 FLK
DEFORAN 500 MG IM/IV 1 FLK
DEGASTROL 15 MG 14 KP
DEGASTROL 15 MG 28 MIKROPELLET KP
DEGASTROL 30 MG 14 MIKROPELLET KP
DEGASTROL 30 MG 28 MIKROPELLET KP
DEKAPIN 500 MG DRJ
DEKLARIT 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
DEKLARIT 250 MG 14 FTB
DEKLARIT 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
DEKLARIT 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
DEKLARIT 500 MG 14 FTB
DEKORT %0.1 5 ML GOZ KULAK DAMLASI
DEKORT 0.5 MG 20 TB
DEKORT 0.75 MG 20 TB
DEKORT 4 MG/ML 2 ML 1 AMP (DEVA)
DEKSAKORT 8 MG 1 AMP
DEKSALON 0.75 MG 20 TB
DEKSAMET 0.05 MG/ML 100 ML SURUP
DEKSAMET 8 MG 2 ML 1 AMP (BIOSEL)
DEKSAMET 8MG/2ML 100 AMP (BIOSEL)
DEKSAN 100 ML SURUP
DEKSTRAN-40 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
DEKSTRAN-40 IZOTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL
SETLI SISE)
DEKSTRAN-40 IZOTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
DEKSTRAN-40 IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML SOL
(BIOSEL SETLø TORBA)
DEKSTRAN-70 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
DEKSTRAN-70 IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML SOL
(BIOSEL SETLI SISE)
DELIX 2.5 MG 28 CENT TB
DELIX 5 MG 28 CENT TB
DELIX PLUS 2.5/12.5 MG 28 TB
8699526011625
8699526011649
8699526011632

8699528570014
8699528750423

8699547013011

D

E

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E212A
E212B
E323A
E323B

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

25.02.2005

G

E212B

E212A

E116A

E116B

E116B
E116A

E032E
E032C
E032D
E032D
E032B
E116C

E035B
E035A
E035A

E014A
E014A
E154C
E154B
E154A
E058A
E058C
E058B

E251B
E251B

E251A

E249A
E153A

F

-20,67%

-0,03%

-21,20%

I

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
0,00%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02165
A02166
A02167
A02168
A02169
A02170
A02171
A02172
A02173
A02174
A02175
A02177
A02178
A02179
A02180
A02182
A02183
A02184
A02185
A02186
A02188
A02190
A02191
A02192
A02193
A02194
A02195
A02196
A02197
A02198
A02199
A02200
A02201
A02202
A02203
A02204
A02205
A02206
A02207
A02209
A02210
A02211
A02215
A02216
A02220
A02223
A02224
A02225
A02226
A02227
A02228
A02229
A02230
A02233
A02234
A02235

B
8699809011656
8699809010505
8699532010865
8699809541665
8699769750039
8699769750046
8699525151513
8699543070049
8699543070056
8699525571564
8699525891556
8699769750077
8699769750060
8699525012999
8699525280282
8699525280299
8699525010261
8699502080102
8699502091108
8699502570405
8699651650089
8699514344421
8699725750011
8699542130034
8699542590043
8699542130041
8699542030020
8699542790030
8699578570613
8699514754350
8699502770102
8699587812087
8699587812094
8699587812063
8699587812070
8699586770074
8699508270354
8699508270361
8699508270378
8699514158608
8699514151807
8699792011190
8699566384109
8699558290012
8699587381859
8699667010013
8699635290409
8699651290070
8699600290199
8699649290082
8699809651609
8699809351615
8699809381612
8699502354456
8699502650343
8699532351869

C
DELIX PLUS 5/25 MG 28 TB
DELIX PROTECT 10 MG 28 CENTIKLI TB
DELTACORTRIL 5 MG 20 TB
DELTARHINOL NASAL SPREY 15 ML
DEMATRAC 25 MG 2.5 ML 10 AMP
DEMATRAC 50 MG 5 ML 10 AMP
DEMEPRAZOL 20 MG 14 KP
DEMI CANDEREL 10 MG 100 TB
DEMI CANDEREL 18 MG 300 TB
DEMINOFEN 150MG/5ML 150 ML SURUP
DEMINOFEN 325 MG 10 SUPP
DEMIZOLAM 15 MG/3 ML 5 AMP
DEMIZOLAM 5 MG/5ML 5 AMP
DEMOKSIL 1 GR 16 TB
DEMOKSIL 125 MG/5 ML 80 ML SUSP
DEMOKSIL 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
DEMOKSIL 500 MG 16 TB
DE-NOL 300 MG 60 CIG TB
DE-NOL 300 MG 60 TB
DE-NOL SOLUSYON
DENTIL LIKID 10 GR
DENTINOX 20 GR DIS JELI
DENTOCAIN NORADRENALIN 2 AMP
DEPAKIN 200 MG 40 ENTTB
DEPAKIN 200 MG/ML 40 ML SOL
DEPAKIN 500 MG 40 ENTTB
DEPAKIN CHRONO BT 500 MG 30 UZUN ETK FTB
DEPAKIN IV 400 MG/4ML FLAKON
DEPHEDRIN SURUP
DEPO-DILAR 20 MG 1 ML 2 AMP
DEPO-MEDROL 40 MG/ML 1 ML 1FLK
DEPONIT-NT 10 37.4 MG/ FLASTER 10 FLASTER
DEPONIT-NT 10 37.4 MG/ FLASTER 30 FLASTER
DEPONIT-NT 5 18.7 MG/FLASTER 10 FLASTER
DEPONIT-NT 5 18.7 MG/FLASTER 30 FLASTER
DEPO-PROVERA 150 MG/ML 1 ML 1 FLK
DEPOSILIN 1.2 MIU 10 ML 1 FLK
DEPOSILIN 2.4 MIU 15 ML 1 FLK
DEPOSILIN 6.3.3 10 ML 1 FLK
DEPREKS 20 MG 16 KP
DEPREKS 20 MG 24 KP
DEPRENIL 50 MG 30 TB
DERISEPTIL POM
DERISEPTOL 20 GR TOZ
DERIVERIN 25 GR MERHEM
DERMANCI 500/30 MG 20 TB
DERMATOL 10 GR TOZ
DERMATOL 5 GR TOZ
DERMATOL 7 GR TOZ
DERMATOL GOBEK TOZU
DERMATOP %0.25 20 ML TOPIKAL SOLUSYON
DERMATOP 2.5 MG/GR 30 GR KREM
DERMATOP 2.5 MG/GR 30 GR POM
DERMO-REST %1 20 GR KREM
DERMO-REST %28 5 ML TIRNAK SOL
DERMO-TROSYD %1 20 GR KREM
8699526651609
8699526351615
8699526381612

8699620010098

8699587811172
8699587811189

8699590010128

8699506541012

8699526541665

8699542030013

E

D
8699526011656

E073A
E073B
E073A

E153A

E188C
E188D
E188E
E023A
E023A
E045A

E003C
E003G
E003I
E003B

E044A
E085C
E085B
E187C

E197A

F

10.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-25,80%
-43,63%
-0,09%
-17,01%

-18,98%

I
-12,18%

J

K
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
10,91%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
17,77%
31,32%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
3,91%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699532651884
8699522356294
8699522386307
8699522490738
8699512290010
8699578750619
8699578010614
8699525012302
8699525702319
8699525272348
8699525272355
8699525272324
8699525272331
8699504790108
8699565093620
8699565093606
8699809790445
8699809790452
8699559380033
8699759090022
8699759090046
8699525750341
8699525750334
8699525750365
8699525010322
8699525013590
8699525270382
8699525270399
8699525283061
8699525283078
8699525283696
8699525750426
8699525590435
8699510611107

8699510611015
8699591570201
8699591570058
8699532010957
8699550010120
8699633154628
8699633704618
8699633154130
8699633013758
8699633013765
8699633013772
8699633013789
8699552010043
8699552010029
8699552010036
8699552030058
8699552030065
8699545121251
8699556675736
8699556675767
8699556675101

A
A02236
A02241
A02242
A02243
A02244
A02247
A02249
A02250
A02251
A02252
A02253
A02254
A02255
A02256
A02258
A02259
A02260
A02261
A02262
A02263
A02265
A02266
A02268
A02269
A02271
A09245
A02272
A02273
A09204
A09205
A09206
A02275
A02276
A02278

A02279
A02280
A02282
A02283
A02284
A02285
A02286
A02287
A02288
A02289
A02290
A02291
A02292
A02293
A02294
A02295
A02296
A02297
A02298
A02299
A02300

C
DERMO-TROSYD %28 5 ML TIRNAK SOL
DERMOVATE %0.05 50 GR KREM
DERMOVATE %0.05 50 GR POM
DERMOVATE 25 ML SAC LOSYONU
DERVANOL ANTIBAKTERIYEL CILT TOZU 10 GR TOZ
DESAL 20 MG /2 ML 5 AMP
DESAL 40 MG 50 TB
DESAPRID 10 MG 20 TB
DESAPRID 200 ML SUSP
DESEFIN 1 GR IM 1 FLK
DESEFIN 1 GR IV 1 FLK
DESEFIN 500 MG IM 1 FLK
DESEFIN 500 MG IV 1 FLK
DESFERAL 500 MG FLK
DESYREL 100 MG 30 TB
DESYREL 50 MG 30 TB
DETICENE 100 MG 10 FLK
DETICENE 200 MG 10 FLK
DETRISOL POM
DETRUSITOL 1 MG 56 FTB
DETRUSITOL 2 MG 56 FTB
DEVALJIN 1 GR 2 ML 10 AMP
DEVALJIN 1 GR 2 ML 5 AMP
DEVALJIN 2.5 GR/5 ML 5 AMP
DEVALJIN 500 MG 20 TB
DEVALUD 2 MG 30 TB
DEVAPEN 400 IU 1 FLK
DEVAPEN 800 IU 1 FLK
DEVASID 250 MG /5 ML 40 ML ORAL SUSP
DEVASID 250 MG /5 ML 70 ML ORAL SUSP
DEVASID 250 MG/5 ML, 100 ML ORAL SUSP
DEVIT-3 300000 IU 1 ML 1 AMP
DEVIT-3 50000 IU 15 ML DAMLA
DEXA-SINE 1 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
DEXA-SINE SE 1.3 MG/ ML 0.4 ML 10 TEK DOZ GOZ
DAMLASI
D-FLOR 30 ML DAMLA
D-FLOR 50 ML DAMLA
DIABINESE 250 MG 100 TB
DIADEF 2 MG 16 TB
DIAFURYL 100 MG 12 KP
DIAFURYL 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
DIAFURYL FORT 200 MG 16 KP
DIAMEPRID 1 MG 30 TB
DIAMEPRID 2 MG 30 TB
DIAMEPRID 3 MG 30 TB
DIAMEPRID 4 MG 30 TB
DIAMICRON 80 MG 100 TB
DIAMICRON 80 MG 20 TB
DIAMICRON 80 MG 60 TB
DIAMICRON-MR 30 MG 30 TB
DIAMICRON-MR 30 MG 60 TB
DIANE-35 21 DRJ
DIANEAL 137 %1 36 GLU 1.000/1.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %1.36 GLU 1.000/2.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %1.36 GLU 2.000/2.000 CIFT TORBA
8699633154658

8699582790106
8699582790113

8699504270013

D

E

E264A
E264B
E264C
E264D
E025B
E025B
E025B
E025A
E025A

E176A
E176B

E277A
E277A

E116C

E167A
E167A
E167B
E167F
E352A
E188G
E188F
E006C
E006C
E006C

E061B
E061A
E061D
E061C

E126A
E126B

F
E073B
E108A
E108A
E108B

03.02.2006

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-0,14%

-9,65%

I

15.10.2001
15.10.2001

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
25,40%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,86%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,86%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02301
A02302
A02303
A02304
A02305
A02306
A02307
A02308
A02309
A02310
A02311
A02312
A02313
A02314
A02315
A02316
A02317
A02318
A02319
A02320
A02321
A02322
A02323
A02324
A02325
A02326
A02327
A02343
A02346
A02348
A02349
A02351
A02353
A02355
A02356
A02357
A02358
A02359
A02360
A02361
A02362
A02363
A02365
A02366
A02367
A02368
A02369
A02370
A02371
A02373
A02377
A02378
A02379
A02381
A02382
A02383

B
8699556675835
8699556675132
8699556675972
8699556675415
8699556675255
8699586670053
8699556675774
8699556675880
8699556675422
8699556675743
8699556675118
8699556675842
8699556675149
8699556675989
8699556675262
8699586670060
8699556675781
8699556675439
8699556675279
8699556675750
8699556675125
8699556675859
8699556675156
8699556675996
8699579010330
8699788750355
8699788750379
8699556665942
8699556665966
8699525150486
8699525750495
8699525150462
8699525150448
8699617650160
8699617650153
8699542010053
8699559090017
8699566125443
8699566125429
8699633349284
8699633759373
8699633759366
8699633039239
8699554750121
8699554010133
8699542010060
8699579010187
8699579010194
8699792011220
8699792011213
8699525750525
8699525890542
8699525011985
8699504010350
8699504750300
8699504590050

C
DIANEAL 137 %1.36 GLU 2.000/2.000ML SETSIZ
DIANEAL 137 %1.36 GLU 2.500/3.000 CIFT TORBA
DIANEAL 137 %1.36 GLU 5.000/5.000ML SETSIZ
DIANEAL 137 %1.36 GLU 500/1.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %1.36 GLU 6000 ML SOL SETLI
DIANEAL 137 %2 27 1,2 L 1.000 ML
DIANEAL 137 %2 27 1.000 ML CIFT T
DIANEAL 137 %2 27 2.000 ML CIFT T
DIANEAL 137 %2 27 500,1.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %2.27 GLU 1.000/2.000 ML SETSIZ
DIANEAL 137 %2.27 GLU 2.000/2.000 ML CIFT TORBA
DIANEAL 137 %2.27 GLU 2.000/3.000 ML SETSIZ
DIANEAL 137 %2.27 GLU 2.500/3.000 CIFT TORBA
DIANEAL 137 %2.27 GLU 5.000/5.000 ML SETSIZ
DIANEAL 137 %2.27 GLU 6000 ML SOL SETLI
DIANEAL 137 %3 86 1,2 L 1.000 ML
DIANEAL 137 %3 86 1.000 ML CIFT T
DIANEAL 137 %3 86 500,1.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %3 86 GLU 6000 ML TORBA
DIANEAL 137 %3.86 GLU 1.000/2.000 ML TORBA
DIANEAL 137 %3.86 GLU 2.000/2.000 CIFT TORBA
DIANEAL 137 %3.86 GLU 2.000/3.000 ML SETSIZ
DIANEAL 137 %3.86 GLU 2.500/3.000 CIFT TORBA
DIANEAL 137 %3.86 GLU 5.000/5.000 ML SETSIZ
DIANORM 5 MG 100 TB
DIAPAM 10 MG 2 ML 10 AMP
DIAPAM 10 MG 2 ML 100 AMP
DIASOL POTASYUMLU ASETAT HD SOL 5 LT
DIASOL POTASYUMSUZ ASETAT HEM SOL 5
DIAZEM 10 MG 25 KP
DIAZEM 10 MG IV/IM 2 ML 10 AMP
DIAZEM 2 MG 25 KP
DIAZEM 5 MG 25 KP
DIAZEPAM DESITIN 10 MG 5 RECTAL TUP
DIAZEPAM DESITIN 5 MG 5 RECTAL TUP
DIAZOMID 250 MG 10 TB
DICETEL 50 MG 40 FTB
DICLOFLAM 50 MG 10 DRJ
DICLOFLAM 50 MG 20 DRJ
DICLOMEC 11.6 MG/GR 50 GR JEL
DICLOMEC 75 MG/3 ML 10 AMP
DICLOMEC 75 MG/3 ML 4 AMP
DICLOMEC-SR 100 MG 20 TB
DICYNONE AMP
DICYNONE TB
DIDERAL 40 MG 50 TB
DIDRONAT 200 MG 60 TB
DIDRONAT-PMO 400 MG 30 TB
DIFENAK 100 MG 10 ENTERIK TB
DIFENAK 100 MG 30 ENTERIK TB
DIFILIN 300 MG 3 ML 6 AMP
DIFILIN 400 MG 5 SUPP
DIFILIN SIMPLE 400 MG 50 TB
DIGOXIN 0.25 MG 50 TB
DIGOXIN 0.5 MG/2 ML 2 ML 5 AMP
DIGOXIN 0.5 MG/ML 30 ML DAMLA
8699509010508
8699509751203
8699509590109

8699620130246
8699620130253

8699528750454

D

E

E014B
E014B

E014C
E014C
E014G
E014A
E014A
E014B

E117D
E117A
E117C
E117B

E186A
E117A
E117A

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
64,57%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02384
A02385
A02386
A02387
A02388
A02389
A02390
A02394
A02395
A02396
A02397
A02398
A02399
A02400
A02401
A02402
A02403
A02404
A02406
A02407
A02408
A02409
A02410
A02411
A02412
A02414
A02415
A02416
A02417
A02418
A02419
A02423
A02424
A02425
A02426
A02428
A02429
A02430
A02431
A02432
A02438
A02439
A02440
A02441
A02442
A02443
A02444
A02445
A02446
A02447
A02448
A02449
A02450
A02451
A02452
A02453

B
8699537010013
8699525342812
8699525131676
8699525891693
8699525131683
8699525752253
8699525752239
8699525031815
8699578090623
8699578090616
8699516015046
8699516595036
8699516755027
8699505012711
8699505012728
8699505012704
8699523010249
8699523010232
8699516015213
8699516015220
8699541791700
8699541030014
8699541030106
8699541030205
8699541030502
8699541030304
8699606010012
8699504090758
8699504090703
8699586150029
8699630768101
8699513750025
8699790350277
8699790380267
8699790750251
8699790140236
8699540013957
8699540701014
8699540013902
8699543070018
8699514016717
8699514016724
8699587011633
8699587011626
8699517010507
8699506152010
8699530700034
8699530240011
8699550010137
8699531480423
8699502070202
8699502070233
8699502070257
8699704611418
8699548760907
8699673795027

C
DIGOXINE NATIVELLE 0.25 MG 40 TB
DIKLORON 11.6 MG/GR 50 GR JEL
DIKLORON 25 MG 30 TB
DIKLORON 50 MG 10 SUPP
DIKLORON 50 MG 30 FTB
DIKLORON 75 MG 3 ML IM 10 AMP
DIKLORON 75 MG 3 ML IM 4 AMP
DIKLORON RETARD 100 MG 10 FTB
DILAPROST 5 MG 100 FTB
DILAPROST 5 MG 30 FTB
DILATEN 30 TB
DILATEN 50 ML DAMLA
DILATEN AMP
DILATREND 12.5 MG 30 TB
DILATREND 25 MG 30 TB
DILATREND 6.25 MG 30 TB
DILOPIN 10 MG 20 TB
DILOPIN 5 MG 20 TB
DILTICARD 30 MG 50 TB
DILTICARD 60 MG 50 TB
DILTIZEM 25 MG 1 AMP
DILTIZEM 30 MG 48 TB
DILTIZEM 60 MG 48 TB
DILTIZEM-SR 120 MG 48 TB
DILTIZEM-SR 240 MG 16 TB
DILTIZEM-SR 90 MG 48 TB
DIMBUTOL TB
DIOVAN 160 MG 28 FTB
DIOVAN 80 MG 28 FTB
DIPENTUM 250 MG 100 KP
DIPEPTIVEN IV 100 ML SOL
DI-PRO OLESEUM 1 ML 2 AMP
DIPROLENE %0.05 15 GR KREM
DIPROLENE %0.05 15 GR POM
DIPROSPAN 1 ML 1 AMP
DISOPHROL REPETABS 10 DRJ
DISPEPRID 10 MG 30 TB
DISPEPRID 100 ML SUSP
DISPEPRID 5 MG 30 TB
DISPRIL 300 MG 24 TB
DIVINA 21 TB
DIVITREN 91 TB
DIYABEN 3.5 MG 120 TB
DIYABEN 3.5 MG 30 TB
DIYAREKS 24 TB
DIYASIF 2 MG 40 KP
DIYASORB 750MG/15ML 100ML SUSP
DIYASORB GRANUL
DIYATAB 2.5 MG 20 TB
DIYENIL 100 ML LOSYON
DIYET-TAT 18 MG 100 TB
DIYET-TAT 18 MG 150 TB
DIYET-TAT 18 MG 400 TB
DK-LINE OFTALMIK CERRAHI SOL 5 ML FLK
DOBUTAMINE 250 MG/20 ML 20 ML 1 FLK
DOBUTREX 250 MG 1 FLK
8699770610018

8699502354371
8699502380226
8699502752108
8699502120907

8699504150452
8699504150209

8699516035211
8699516035228

D

E

F

E085B
E085B
E085B

E084B

E340B
E340C
E340A
E002B
E002A
E015D
E015B
E015G
E015D
E015B
E015A
E015F
E015E

E014G
E014D
E014J
E014C
E014A
E014A
E014B
E021A
E021A

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-15,93%

-10,64%
-10,31%

-0,07%
-9,09%
-9,55%

I

21.11.2002
21.11.2002
21.11.2002

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
9,93%
8,20%
7,51%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,36%
0,69%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02455
A08926
A02456
A02457
A02459
A02460
A02461
A02462
A02463
A02464
A02465
A02466
A02467
A02468
A02469
A02470
A02471
A02472
A02473
A02474
A02480
A02482
A02483
A02484
A02485
A02487
A02488
A02489
A02490
A08948
A02491
A02492
A02493
A02494
A02495
A02496
A02497
A02498
A02499
A02501
A02502
A02503
A02504
A02505
A02506
A02507
A02508
A02509
A02510
A02511
A02513
A02514
A02515
A02516
A02517
A02519

B
8699525750556
8699536090412
8699639010027
8699578270629
8699578270612
8699541150903
8699541792103
8699541792202
8699541792004
8699517010750
8699517010958
8699517010859
8699508750108
8699508120086
8699526000001
8699587351661
8699772750439
8699772519128
8699772340456
8699772750446
8699517340307
8699633129350
8699536090078
8699502570788
8699502570764
8699546010172
8699813950026
8699572700054
8699767750062
8699643750094
8699630762000
8699545011293
8699580760019
8699549570031
8699549010032
8699549150042
8699505751689
8699505751801
8699505753232
8699516012014
8699516012106
8699516012021
8699516012113
8699759010013
8699759010020
8699679775009
8699679775016
8699679775023
8699516014803
8699516014827
8699554010157
8699514154457
8699554150174
8699543010045
8699543750019
8699536090320

C
DODEX 1.000 MCG1 ML 5 AMP
DOENZA 5 MG 14 FTB
DOGMATIL 200 MG 24 TB
DOKSETIL 1 GR 1 FLK
DOKSETIL 500 MG 1 FLK
DOKSIN 100 MG 8 KP
DOKSO M N 20 MG FLK
DOKSO M N 50 MG FLK
DOKSO-M N 10 MG FLK
DOKSURA 2 MG 20 TB
DOKSURA 4 MG 20 TB
DOKSURA 8 MG 20 TB
DOLADAMON 5 AMP
DOLADAMON-P 20 DRJ
DOLANTIN AMP
DOLGIT %5 50 GR KREM
DOLINE 1 GR/2 ML 2 ML 1 AMP
DOLINE 100 MG/ML 50 ML SPREY
DOLINE 50 MG/GR 40 GR JEL
DOLINE IM 3 AMP
DOLOKSEN JEL 50 GR
DOLOREX 50 MG 20 DRJ
DOLPHIN 500 MG 10 FTB
DOLVEN 100 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
DOLVEN 100 MG/5 ML 120 ML PED SURUP
DOLVIRAN 20 TB
DOMIVISC 12MG/ML 0.8 ML 1 KHENJ
DONNAJEL 150 ML SUSP
DOPAMINE 200MG/5 ML 10 AMP (FILIZ)
DOPAMINE DBL 200 MG 5 ML IV 5 AMPUL
DOPAMINE FRESENIUS 200MG/5ML 10 AMP
DOPERGIN 0.2 MG 30 TB
DOPMIN 200 MG/5 ML 5 ML 5 AMP (DROGSAN)
DORFAN 100 ML SURUP
DORFAN-CF 20 TB
DORFAN-CF KP
DORMICUM 15 MG/3 ML 5 AMP
DORMICUM 5 MG/5 ML 10 AMP
DORMICUM 50 MG/10 ML 10 ML 5 AMP
DORSIFLEX 200 MG 20 TB
DORSIFLEX 60 TB
DORSILON 200/450 MG 20 TB
DORSILON 60 TB
DOSTINEX 0.5 MG 2 TB
DOSTINEX 0.5 MG 8 TB
DOTAREM 376.9 MG/ML 10 ML 1 FLK
DOTAREM 376.9 MG/ML 15 ML 1 FLK
DOTAREM 376.9 MG/ML 20 ML 1 FLK
DOXACOR 2 MG 20 TABLET
DOXACOR 4 MG 20 TABLET
DOXIUM 250 MG 60 TB
DOXIUM 500 MG 30 KP
DOXIUM 500 MG 60 KP
DRAMAMINE 50 MG 12 TB
DRAMAMINE 50 MG/ML 1 ML 5 AMP
DRISENTIN 75 MG 90 DRJ
8699536120041

8699554150167

8699542010732

D

E

E016A

E254A
E254B

E295A
E198A

E295A
E295A
E295A

E289C

E026E
E026E

E076D
E014C

E026F
E142C
E142B
E142A

E254A
E254B

G
08.07.2005

F
E332A
E069A
E058A
E058B
E294A

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,05%
-0,60%
-5,43%
-6,61%
-7,05%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,95%
10,40%
5,57%
4,39%
3,95%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,95%
3,40%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02520
A02521
A02522
A02524
A02525
A02526
A02527
A02528
A02529
A02530
A02531
A02532
A02533
A02534
A08900
A02536
A02537
A02538
A02539
A02540
A02541
A02542
A02543
A02544
A02545
A02546
A02547
A02548
A02549
A02551
A02552
A02553
A02554
A09207
A02555
A02556
A02557
A02558
A02559
A02560
A02561
A02563
A02564
A02565
A02566
A02567
A02569
A02570
A02571
A02572
A02573
A02574
A02577
A02578
A02579
A02580

B
8699572090032
8699580480016
8699580090017
8699522155255
8699569020028
8699569020035
8699569020011
8699579270055
8699579270062
8699579270079
8699579270017
8699579270024
8699828280033
8699828280040
8699828090199
8699579270031
8699828270102
8699502270527
8699502270466
8699502270480
8699502270428
8699502280274
8699502280281
8699502091603
8699502270503
8699502270442
8699502091566
8699532270375
8699532270825
8699532270351
8699532270801
8699532281265
8699532280985
8699532287205
8699532090744
8699532270368
8699532270818
8699517270451
8699517270659
8699517280252
8699517280351
8699517270857
8699517090257
8699517270352
8699517270550
8699517270758
8699536090023
8699536090030
8699536090047
8699820570071
8699820010065
8699525010568
8699510440226
8699726282108
8699726152005
8699593815041

C
DRISTAN 20 TB
DROGRYL 2/10 GR 12O GR LOSYON
DROVID 200MG 10 FTB
DUACT 30 KP
DULCARYL 1/4 DOZ 100 EFF TB
DULCARYL 1/4 DOZ 500 EFF TB
DULCARYL 100 EFF TB
DUOBAK 1 GR IM 1 FLK
DUOBAK 1 GR IM/IV 1 FLK
DUOBAK 2 GR IM/IV 1 FLK
DUOBAK 250 MG IM 1 FLK
DUOBAK 250 MG IM/IV 1 FLK
DUOBAK 250 MG/5 ML ORAL SUSP ICIN TOZ 40 ML
DUOBAK 250 MG/5 ML ORAL SUSP ICIN TOZ 70 ML
DUOBAK 375 MG 10 FILM TABLET
DUOBAK 500 MG IM 1 FLK
DUOBAK 500 MG IM/IV 1 FLK
DUOBAKTAM 1 GR IM 1 FLK
DUOBAKTAM 1 GR IM/IV 1 FLK
DUOBAKTAM 250 MG IM 1 FLK
DUOBAKTAM 250 MG IM/IV 1 FLK
DUOBAKTAM 250 MG/5 ML 40 ML SUSP
DUOBAKTAM 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
DUOBAKTAM 375 MG 10 FTB
DUOBAKTAM 500 MG IM 1 FLK
DUOBAKTAM 500 MG IM/IV 1 FLK
DUOBAKTAM 750 MG 10 FTB
DUOCID 1 GR IM 1 FLK
DUOCID 1 GR IM/IV 1 FLK
DUOCID 250 MG IM 1 FLK
DUOCID 250 MG IM/IV FLK
DUOCID 250 MG/5 ML 40 ML SUSP
DUOCID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
DUOCID 250 MG/5ML 100 ML SUSP
DUOCID 375 MG 10 FTB
DUOCID 500 MG IM 1 FLK
DUOCID 500 MG IM/IV 1 FLK
DUOCILIN 1 GR FLK
DUOCILIN 250 MG FLK
DUOCILIN 250 MG/5ML 40 ML PED SUSP
DUOCILIN 250 MG/5ML 70 ML PED SUSP
DUOCILIN 500 MG FLK
DUOCILIN 750 MG TB
DUOCILIN IM 1 GR FLK
DUOCILIN IM 250 MG FLK
DUOCILIN IM 500 MG FLK
DUOVEL 20 MG 60 FTB
DUOVEL 40 MG 30 FTB
DUOVEL 40 MG 60 FTB
DUPHALAC 670 MG/ML 250 ML SURUP
DUPHASTON 10 MG 20 TB
DURAMID 500 MG 10 TB
DURATEARS 3.5 GR GOZ POMADI
DURICEF 250 MG/5 ML 60 ML SUSP
DURICEF 500 MG 14 KP
DUROGESIC TRANSDERMAL 100 MCG/SAAT 5 FLASTER
8699760440045
8699712282105
8699712152002

8699502570108
8699502010505

8699502013018
8699532279075
8699532279375

8699502012905

8699579270048

8699579280030
8699579280047

D
8699572010030

E

E053C
E053B

E020B
E020A
E020A
E159A

E006E
E006D
E006K
E006I
E006H
E006C
E006C
E006A
E006G
E006F
E006E
E006D
E006I
E006H
E006C
E006C
E006A
E006G
E006F
E006B
E006E
E006D
E006I
E006H
E006C
E006C
E006C
E006A
E006G
E006F

E043B

F
E154B

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-4,22%

-0,28%
-0,28%

-0,03%
-0,03%
-0,10%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
10,97%
10,90%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,72%
10,72%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
6,78%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
3,97%
3,90%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,72%
3,72%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02581
A02582
A02583
A02585
A02586
A02587
A02588
A02589
A02590
A02591
A02592
A02593
A09128
A09127
A02596
A02597
A02598
A02599
A02600
A02601
A02602
A02604
A02605
A02606
A02607
A02612
A02613
A02617
A02618
A02619
A02620
A02621
A02622
A02623
A02624
A02627
A02629
A02630
A02632
A02633
A09208
A02634
A02635
A02636
A02637
A02638
A02639
A02640
A02641
A02642
A02643
A02644
A02645
A02647
A02648
A02649

B
8699593815010
8699593815027
8699593815034
8699820700041
8699820120030
8699623121135
8699623121128
8699514042723
8699504760002
8699509012403
8699509070403
8699504170009
8699634750027
8699634150032
8699783790110
8699630010101
8699510760157
8699510760164
8699510760140
8699795090666
8699795590685
8699514049517
8699514130444
8699514130451
8699514139508
8699516790837
8699516790820
8699759011027
8699550010250
8699570010018
8699788750393
8699504610031
8699560570010
8699560010233
8699572010085
8699572170048
8699572170031
8699726021004
8699587022028
8699536090252
8699536090641
8699536090269
8699574571058
8699506572047
8699570570093
8699570570086
8699570010148
8699774000228
8699569480020
8699569560029
8699708350061
8699708350054
8699504350159
8699790350291
8699790380304
8699790480288

C
DUROGESIC TRANSDERMAL 25 MCG/SAAT 5 FLASTER
DUROGESIC TRANSDERMAL 50 MCG/SAAT 5 FLASTER
DUROGESIC TRANSDERMAL 75 MCG/SAAT 5 FLASTER
DUSPATALIN 10 MG/ML 250 ML LIKIT
DUSPATALIN 100 MG 50 DRJ
DUSPAVERIN 100 MG 30 DRJ
DUSPAVERIN 100 MG 50 DRJ
DYNABAC 250 MG 10 ENTERIK TB
DYNACIRC 10 ML 5 AMP
DYNACIRC 2.5 MG TB
DYNACIRC 5 MG 30 KP
DYNACIRC-SRO 5 MG 30 KP
DYNAXON 4 MG /2 ML IM 6 AMPUL
DYNAXON 4 MG 20 KAPSUL
DYSPORT 500 IU 3 ML 1 FLK
EAS-ORAL 555 MG 100 TB
EBETAXEL 100 MG/16.6ML 1 FLK
EBETAXEL 150MG/25ML 1 FLK
EBETAXEL 30MG/5ML 1 FLK
EBIXA 10 MG 100 FTB
EBIXA 10 MG/GR 100 GR DAMLA
ECOPIRIN 100 MG 20 TB
ECOPIRIN 300 MG 20 TB
ECOPIRIN 500 MG 20 TB
ECOPRIN 150 MG 20 TB
EDICIN 1 GR 1 FLK
EDICIN 500 MG 1 FLK
EDRONAX 4 MG 60 TB
EFEDRA TB
EFEDRIN ARSAN 50 MG 20 TB
EFEDRIN HCL 50MG/1ML 100 AMP (BIOSEL)
EFEMOLIN 5 ML GOZ DAMLASI
EFETAL 100 ML SURUP
EFETAL 15 TB
EFEXOR 37.5 MG 28 FTB
EFEXOR-XR 150 MG 28 MIKROPELLET KP
EFEXOR-XR 75 MG 28 MIKROPELLET KP
EFFERALGAN 500 MG 16 EFF TB
EFPA 500 MG 10 EFF TB
EKLIPS 50 MG 28 TB
EKLIPS 50 MG 56 FTB
EKLIPS PLUS 50/12.5 MG 28 FTB
EKORINOL 120 ML SURUP
EKOSETOL 160MG/5ML 120 ML SURUP
EKSOFED 150 ML EKSPEKTORAN SURUP
EKSOFED 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
EKSOFED 60 MG 30 TB
EKSTO SURUP
EKTOPAR LOSYON
EKTOPAR SAMPUAN
ELDOPAQUE FORT KREM %4 14 2 GR
ELDOPAQUE KREM %2 14 2 GR
ELIDEL %1 30 GR KREM
ELOCON %0.1 30 GR KREM
ELOCON %0.1 30 GR POMAD
ELOCON %0.1 30 ML LOSYON
8699574571034

8699555751592

8699783790134

8699509170400

8699509760106

8699502700475
8699502120808

D

E

E222A
E222A
E222B

E187A
E187A
E272A
E272A
E272B
E154C
E187C
E266B
E266C
E266A

E297A

E262B

E084C
E084B
E084A

E275B
E275C
E275A

E111A
E111B

E164A
E164A
E164A

F

18.02.2005
18.02.2005
18.02.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
-0,02%
-0,02%
-0,02%
-0,15%

-26,90%
-13,66%

-18,93%

-0,01%

-0,17%

I
-4,30%
-6,83%
-5,90%

31.07.2003

13.09.2001

27.10.2003
27.10.2003

01.10.2000

J

K
6,70%
4,17%
5,10%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,83%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,99%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
21,00%
21,00%
10,85%

L
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,83%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,98%
3,98%
3,85%

N

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
01.10.2006 11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

A
A02653
A02654
A02655
A02656
A02658
A02659
A02660
A02662
A02665
A02667
A02668
A02669
A02670
A02671
A02672
A02673
A02674
A02675
A02676
A09167
A02677
A02681
A02682
A02683
A02684
A02685
A02686
A02687
A02688
A02689
A02692
A02693
A02694
A02695
A02696
A08633
A02698
A09141
A02699
A02700
A09209
A02701
A02702
A02703
A02719
A02720
A02721
A02723
A02724
A02725
A02726
A02727
A02729
A02730
A02733
A02734

B
8699790380427
8699542790023
8699542790016
8699510611718
8699542890013
8699542120011
8699542750034
8699542890020
8699786354449
8699650981993
8699650981986
8699638012053
8699638772018
8699638772025
8699638772032
8699511010084
8699516015169
8699516015152
8699516015176
8699516012502
8699572270052
8699556980229
8699556980205
8699556980182
8699525890597
8699525150585
8699542150025
8699679754608
8699540890114
8699540150102
8699549700056
8699556260048
8699556260024
8699556120014
8699556260031
8699569090151
8699569090113
8699569090465
8699569090472
8699569090076
8699569090489
8699569090496
8699730600103
8699587652171
8699536160047
8699536160054
8699536160061
8699502091009
8699548990328
8699548990670
8699548990649
8699548990878
8699548990366
8699548991264
8699548990687
8699548990304

C
ELOSALIC 45 GR POMAT
ELOXATIN 100 MG IV 1 FLK
ELOXATIN 50 MG IV 1 FLK
EMADINE %0.05 5 ML GOZ DAMLASI
EMEDUR 100/20 MG 5 SUPP
EMEDUR 200 MG 20 DRJ
EMEDUR 200 MG/2 ML 6 AMP
EMEDUR 200/40 MG 5 SUPP
EMLA %5 5 GR KREM
EMOCLOT-DI 1.000 IU (FACTOR 8) 1 FLK
EMOCLOT-DI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK
EMTHEXATE 2.5 MG 100 TB
EMTHEXATE-S 5 MG/2 ML 1 FLK
EMTHEXATE-S 50 MG/2 ML 1 FLK
EMTHEXATE-S 500 MG/20 ML 1 FLK
ENALAP 10 MG 20 TB
ENAPRIL 10 MG 20 TB
ENAPRIL 20 MG 20 TB
ENAPRIL 5 MG 20 TB
ENAPRIL PLUS TABLET
ENBREL 25 MG 4 FLK
ENDOBULIN S/D 10 GR 200 ML 1 FLK
ENDOBULIN S/D 50MG/ML 100 ML 1 FLK
ENDOBULIN S/D 50MG/ML 50 ML 1 FLK
ENDOL 100 MG 10 SUPP
ENDOL 25 MG 25 KP
ENDOMET KP
ENDOREM IV 126.5MG/8ML 1 AMP
ENDOSETIN 100 MG 10 SUPP
ENDOSETIN 25 MG 30 KP
ENDOSIN 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
ENDOXAN 1 GR 1 FLK
ENDOXAN 200 MG 1 FLK
ENDOXAN 50 MG 50 DRJ
ENDOXAN 500 MG 1 FLK
ENFEXIA 125 MG 10 FTB
ENFEXIA 250 MG 10 FTB
ENFEXIA 250 MG 14 FILM TABLET
ENFEXIA 250 MG 20 FTB
ENFEXIA 500 MG 10 FTB
ENFEXIA 500 MG 14 FTB
ENFEXIA 500 MG 20 FTB
ENFLUCIDE %0.1 10 ML NASAL SPREY
ENFLURANE USP 250 ML INH SOL
ENKPRIN 150 MG 20 ENT KP
ENKPRIN 300 MG 20 ENT KP
ENKPRIN 500 MG 20 ENT KP
ENOKSETIN 400 MG 10 TB
ENRICH 250 ML SOL
ENSURE 1.000 ML SISE
ENSURE 500 ML SISE
ENSURE CILEK 250 ML SOL
ENSURE KAKAO 250 ML SOL
ENSURE KAKAO 380 GR TOZ
ENSURE PLUS 1.000 ML SISE
ENSURE PLUS 250 ML SOL
8699589600101

8699508270033
8699508270019
8699508120109
8699508270026

8699538010029

8699502354449

8699760610332

D

E

E243A
E243A

E062B
E062B
E062B
E062A
E062A
E062A

E114A

E151D
E151A
E176B
E114B

E149E
E149D
E149C
E151D
E151A

E144B
E144A
E168A
E168B
E168D
E168E
E017A
E017A
E017B
E017C
E017D

E234B
E234A

F

15.11.2005

03.10.2005

01.12.2005

15.07.2005

G

H
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-41,46%
-32,59%

-19,22%

I
-44,98%
-0,01%
-0,01%
-29,03%

09.10.2000

29.01.2003

J
13.08.2002
13.07.2001
13.07.2001
11.04.2002

K
0,00%
3,99%
3,99%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
0,00%
3,99%
3,99%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
09.10.2006 11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

B
8699548990656
8699548991509
8699548991493
8699548990298
8699548991257
8699541130011

8699786910010
8699772652474
8699756150309
8699756750028
8699525750600
8699654960864
8699584010073
8699505751634
8699559120035
8699559750027
8699559750034
8699559120042
8699559890020
8699559890013
8699799950010
8699799950027
8699510760119
8699522592654
8699522092666
8699514196051
8699514196044
8699564952904
8699564772731
8699564952911
8699564772717
8699564952928
8699564952935
8699564772724
8699814270185
8699814270192
8699814270161
8699814270178
8699814270222
8699814270253
8699814270208
8699814270239
8699814270246
8699814270215
8699524750311
8699524150265
8699578160814
8699639150013
8699639700010
8699516151188
8699516281199
8699516151164
8699540150256
8699540700253
8699508120093

A
A02735
A02736
A02737
A02738
A02739
A02741

A02742
A02743
A02744
A02746
A02747
A02748
A02749
A02753
A02755
A02756
A02757
A02758
A02759
A02760
A02766
A02767
A02768
A02769
A02770
A02771
A02772
A02774
A02775
A02776
A02777
A02778
A02779
A02780
A02781
A02782
A02783
A02784
A02785
A02786
A02787
A02788
A02789
A02790
A02791
A02792
A02793
A02794
A02795
A02796
A02797
A02798
A02799
A02800
A02801

C
ENSURE PLUS 500 ML SOL
ENSURE PLUS KARAMEL AROMALI 200 ML SOL
ENSURE PLUS MUZ AROMALI 200 ML SOL
ENSURE VANILYALI 250 ML SOL
ENSURE VANILYALI 380 GR TOZ
ENTERSAL 500 MG 50 DRJ
ENTOCORT 2 MG 115 ML SOL (7 DISPERSIBL TB+115 ML 7
SISE SOL)
EOZIN %2 2 ML 10 TUP SOL
EPANUTIN 100 MG 100 KP
EPANUTIN 250 MG/5 ML 5 AMP
EPARGRISEOVIT 1 ML 6 AMP
EPAXAL BERNA (ASI) 0.5 ML ENJ
EPDANTOIN 100 MG 100 TB
EPHYNAL 100 MG/2 ML 5 AMP
EPIDOSIN 10 MG 20 DRJ
EPIDOSIN 8 MG/ML 1 ML 5 AMP
EPIDOSIN COMP 3 AMP
EPIDOSIN COMPOSITUM 10/325 MG 20 DRJ
EPIDOSIN SUPP BUYUK
EPIDOSIN SUPP COCUK
EPIPEN OTO ENJ 0.15 ML 1 HZ ENJ
EPIPEN OTO ENJ 0.3 ML 1 HZ ENJ
EPIRUBICIN EBEWE 10MG/5 ML FLK
EPIVIR 10 MG/ML 240 ML ORAL SOL
EPIVIR 150 MG 60 FTB
EPOGAM PEDIATRIK KP
EPOGAM YUMUSAK KP
EPREX 1.000 IU/0.5 ML
EPREX 10.000 IU/ML 1ML 6 FLK
EPREX 2.000 IU/0.5 ML 6 KULL HAZ SIRINGA
EPREX 2.000 IU/ML 6 FLK
EPREX 3.000 IU/0.3 ML 6 KULL HAZ SIRINGA
EPREX 4.000 IU/0.4 ML 6 KULL HAZ SIRINGA
EPREX 4.000 IU/ML 6 FLK
EQICEFT 1 GR IM 1 FLK
EQICEFT 1 GR IV 1 FLK
EQICEFT 500 MG IM 1 FLK
EQICEFT 500 MG IV 1 FLK
EQIZOLIN 1 GR IM 1 FLK
EQIZOLIN 1 GR IM/IV 1 FLK
EQIZOLIN 250 MG IM 1 FLK
EQIZOLIN 250 MG IM/IV 1 FLK
EQIZOLIN 500 MG IM/IV 1 FLK
EQIZOLIN IM 500 MG 1 FLK
ERBAGENT 80 MG 1 AMP
ERBAZOL 20 MG 14 KP
ERBOLIN 20 MG 14 MIKROPELLET KP
ERCEFURYL 100 MG 12 KP
ERCEFURYL 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
ERDOSTIN 150 MG 20 KP
ERDOSTIN 175 MG/5 ML 200 ML SUSP
ERDOSTIN 300 MG 20 KP
ERFULYN 100 MG 12 KP
ERFULYN 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
ERGAFEIN 20 DRJ
E176A
E176B

8699637150107
8699637700104

E061B
E061A
E061D
E061C
E057B
E057A
E057F
E057E
E057C
E057D

E190A

E131A
E193B

E193B
E193A

E243A

F

E044A
E176A
E176B

E

8699542150902

8699564952942

8699502150300

D

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-0,04%
-0,01%
-0,02%
-0,01%
-0,01%
-0,01%

-0,03%

I

12.11.1999
22.02.2000
26.06.2000

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
10,99%
10,98%
10,99%
10,99%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
3,99%
3,98%
3,99%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
11,00% 3,0-4,5%
11,00% 3,0-4,5%
11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A02802
A02803
A02804
A02805
A02806
A02807
A02809
A02814
A09262
A09246
A02815
A02816
A02817
A02818
A02819
A02821
A02822
A02823
A02824
A02825
A02826
A02827
A02828
A02829
A02830
A02831
A02832
A02833
A02834
A02835
A02836
A02839
A02842
A02843
A02844
A02845
A02846
A02847
A02854
A02855
A02856
A02857
A02858
A02859
A02860
A02862
A02864
A02865
A02868
A02869
A02870
A09003
A09004
A09005
A09006
A02879

B
8699550090023
8699579090035
8699506162019
8699510340502
8699518700100
8699518280305
8699518090300
8699502091771
8699502091993
8699502092044
8699513770085
8699513770078
8699513770061
8699540570207
8699513750056
8699569010302
8699541151801
8699504810127
8699759150016
8699759790014
8699504810202
8699504810158
8699504810073
8699504810080
8699504810066
8699535250015
8699535250039
8699808340016
8699708360138
8699676090266
8699584000000
8699548650048
8699538793908
8699540180116
8699540180109
8699637090106
8699637090113
8699637090151
8699540091139
8699736750239
8699510760089
8699510760072
8699694770010
8699638760244
8699579120046
8699527011013
8699790010126
8699538011255
8699522356522
8699522386581
8699569570028
8699808010056
8699808010063
8699808010032
8699808010049
8699774750178

C
ERIMISIN 250 MG 16 FTB
ERITRO 500 MG 16 FTB
ERITROSIF 250 MG 16 KP
ERYACNE %4 30 GR JEL
ERYTHROCIN 100 MG/5 ML 100 ML PED SUSP
ERYTHROCIN 200 MG/5 ML 100 ML GRANUL
ERYTHROCIN 500 MG 16 FTB
ESLOPRAM 20 MG 28 FTB
ESLOREX 10 MG 14 TB
ESLOREX 10 MG 28 TB
ESMERON 100 MG/10ML 10 FLK
ESMERON 50 MG/5 ML 12 FLK
ESMERON 50 MG/5 ML 5 FLK
ESPEKTAN-A 180 ML SURUP
ESTANDRON PROLONGATUM 1 ML 1 AMP
ESTER-VIT 645 MG 50 TB
ESTOSIN 250 MG 16 KP
ESTRACOMBI-TTS 4 FLASTER
ESTRACYT 140 MG 100 KP
ESTRACYT 300 MG 10 FLK
ESTRADERM MX 100 MG
ESTRADERM MX 50 MG
ESTRADERM-TTS 100 8 MG 8 FLASTER
ESTRADERM-TTS 25 2 MG 6 FLASTER
ESTRADERM-TTS 50 4 MG 6 FLASTER
ESTRAMIN 12 POSET
ESTRAMIN 50 POSET
ESTREVA %0.1 50 GR JEL
ESTRIOL 1 MG/GR 50 GR VAJINAL KREM
ESTROFEM 2 MG 28 FTB
ESTROKUIL DRJ
ETHRANE 125 ML VOLATIL SOL
ETHYOL 500 MG/10 ML 1 FLK
ETIDOKS 100 MG 16 KP
ETIDOKS 100 MG 8 KP
ETODIN 200 MG 10 FTB
ETODIN 200 MG 20 FTB
ETODIN 300 MG 10 FTB
ETOL FORT 400 MG 28 FTB
ETOMIDATE-LIPURO 2 MG/ML 10 ML 10 AMP
ETOPOSID EBEWE 100 MG/5 ML 1 FLK (LIBA)
ETOPOSID EBEWE 50 MG/2.5 ML 1 FLK (LIBA)
ETOPOSIDE AMPHAR 100 MG/5 ML 1 FLK (ATAFARM)
ETOPOSIDE-TEVA 100 MG/5 ML 1 FLK (MED)
ETYOMID 250 MG 50 DRJ
EUCARBON 100 TB
EULEXIN 250 MG 100 TB
EULEXIN 250 MG 20 TB
EUMOVATE %0.05 50 GR KREM
EUMOVATE %0.05 50 GR POMAD
EUPNASE 150 ML SURUP
EUTHYROX 150 MCG 50 TAB
EUTHYROX 200 MCG 50 TAB
EUTHYROX 25 MCG 50 TAB
EUTHYROX 50 MCG 50 TAB
EVIGEN 300 MG/2 ML 5 AMP
8699774000174

8699538011262
8699790010119

8699783340070

8699562800030
8699562800023
8699562800016
8699540570108

D

E

E124A
E124A

E143A
E143A

E143A

E019A
E019A
E019B
E019C

E299A

E298A

E298B

E090A

F
E018B
E018A
E018B
E137A
E018D
E018C
E018A
E098A
E349A
E349A

03.06.2005
03.06.2005
03.06.2005
13.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-32,14%

-18,68%

-0,07%
-0,12%
-0,11%

-0,06%

-27,09%
-27,11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,94%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,93%
10,88%
10,89%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,93%
3,88%
3,89%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A02880
A02882
A02883
A02884
A02885
A02886
A02887
A02888
A02889
A02890
A02891
A02892
A02893
A02894
A02895
A02896
A02897
A02899
A02900
A02901
A02902
A09210
A09211
A02903
A02904
A02905
A02906
A02907
A08952
A02909
A02910
A02911
A02913
A02915
A02916
A02917
A02918
A02919
A02920
A02921
A02922
A02923
A02924
A02926
A02927
A02928
A02929
A02930
A02931
A02933
A02936
A02937
A02938
A02939
A08901
A02940

B
8699673098098
8699561460068
8699561460075
8699514355700
8699514295785
8699514655732
8699504150254
8699504590258
8699504150308
8699504150353
8699504150407
8699536010182
8699536010199
8699704611265
8699502650329
8699502650305
8699502352926
8699556694447
8699556694485
8699561350055
8699561350062
8697511020010
8697511020027
8699556675873
8699556675958
8699556675965
8699556675941
8699569610045
8699636010181
8699688283403
8699538983552
8699538983545
8699743980025
8699772090061
8699772090078
8699772090092
8699772090085
8699553759040
8699553759057
8699553619085
8699553629091
8699637010203
8699516094164
8699516094171
8699511090017
8699511090024
8699578091019
8699578091026
8699530010096
8699580010022
8699504090451
8699769980078
8699769980030
8699633380300
8699745001445
8699502640023

C
EVISTA 60 MG 28 FTB
EXCIPIAL HYDRO %2 200 ML EMULSIYON
EXCIPIAL LIPO %4 200 ML EMULSIYON
EXELDERM %1 20 GR KREM
EXELDERM 20 GR TOZ
EXELDERM 20 ML SOL
EXELON 1.5 MG 28 KP
EXELON 2 MG/ML 120 ML ORAL SOL
EXELON 3 MG 28 KP
EXELON 4.5 MG 28 KP
EXELON 6 MG 28 KP
EXEN 7.5 MG 30 TB
EXEN FORT 15 MG 30 TB
EXOCIN %0.3 5 ML GOZ DAMLASI
EXODERIL %1 20 ML SPREY
EXODERIL SOLUSYON
EXODERIL10 MG/GR 30 GR KREM
EXPAHES %10 500 ML SOL (ECZ SETLI)
EXPAHES %10 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
EXPIGMENT %2 30 GR KREM
EXPIGMENT %4 30 GR KREM
EXTAL 200 MG 20 EFF TB
EXTAL 600 MG 20 EFF TB
EXTRANEAL 2.500 ML TEKLI TORBA
EXTRANEAL CIFTLI 2.000 ML SETSIZ SOL
EXTRANEAL CIFTLI 2.500 ML SETSIZ SOL
EXTRANEAL TEKLI 2.000 ML SETSIZ SOL
EYE-VISOL %0.05 5 ML GOZ DAMLASI
EZETROL 10 MG 28 TB
E-Z-HD 340 GR SUSP
FACTANE 1.000 IU (FACTOR 8) 1 FLK (ER-KIM)
FACTANE 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (ER-KIM)
FACTOR 8Y BPL 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (SODHAN)
FAMEC 20 MG 30 FTB
FAMEC 20 MG 60 FTB
FAMEC FORT 40 MG 30 FTB
FAMEC FORTE 40 MG 15 FTB
FAMISA 125 MG 1 AMP
FAMISA 250 MG 1 AMP
FAMISA GOZ DAMLASI
FAMISA KULAK DAMLASI
FAMO 40 MG 30 FTB
FAMODIN 20 MG 60 FTB
FAMODIN 40 MG 30 FTB
FAMOGAST 20 MG 60 FTB
FAMOGAST 40 MG 30 FTB
FAMOSER 20 MG 60 FTB
FAMOSER 40 MG 30 FTB
FAMOTEP 40 MG 30 FTB
FAMOTSAN 40 MG 30 FTB
FAMVIR 250 MG 21 FTB
FANHDI 1.000 IU 1 FLK (DEM)
FANHDI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (DEM)
FANTAN 40 GR POMAT
FANTOMALT 400 GR
FARENGIL %0.15 120 ML GARGARA
8699716091208

8699556675804

8699556675897

8699556694448
8699561380052
8699561380069

8699514611264

D

E

E095C

E144B
E144A
E171A

E020A
E020B
E020A
E020B
E020A
E020B
E020A
E020A
E020A

E144B
E144A
E144A
E020B
E020B
E020A
E020A

E226A

E252B
E252A

E214B
E214A

E039A
E039B

F

G

H
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-16,91%

09.02.2005

11.08.2003
11.08.2003
11.08.2003
11.08.2003

16.04.1999
07.07.2003
16.04.1999
16.04.1999
16.04.1999

-6,60%
-2,66%
-9,27%
-9,27%
-9,27%

-4,74%

J
28.02.2002

I
-0,02%

K
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
1,34%
1,73%
1,73%
1,73%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
50,00%
54,50%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
1,34%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

4,40%
8,34%
1,73%
1,73%
1,73%

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699502510029
8699514016199
8699566646306
8699548540516
8699524010200
8699525010643
8699525770660
8699525770677
8699608650070
8699524790027
8699524790034
8699532091550
8699832340013
8699546095100
8699542260014
8699820090029
8699820090012
8699556980113
8699532750716
8699532340702
8699532010728
8699504090253
8699523010102
8699523010126
8699503570152
8699622890018
8699550150055
8699550700021
8699600570253
8699536610030
8699504340013
8699509590012
8699504750096
8699506795019
8699503570169
8699671150095
8699587011398
8699523570033
8699523350017

A02990
A02991
A02992
A02993
A02994
A02995
A02997
A02998
A02999

8699593755378
8699587162038
8699514655657
8699514592556
8699764090031
8699651570035
8699689591095
8699689121100
8699689571127

A02986 8699548750236
A02988 8699548770265

A02985 8699548750557

A02984 8699548770258

A
A02941
A09212
A09213
A02942
A02943
A02944
A02945
A02946
A02947
A02948
A02949
A02950
A02951
A09227
A09228
A02952
A02953
A02954
A02955
A02956
A02957
A02958
A02960
A02961
A02962
A02963
A02964
A02965
A02966
A02967
A02969
A02970
A02972
A02973
A02974
A02975
A02977
A02978
A02979

C
FARENGIL %0.15 30 ML ORAL SPREY
FARESTON 60 MG 100 TB
FARHEX GARGARA
FARIAL 1.18 MG/ML10 ML NASAL SPREY
FARLUTAL 250 MG 30 TB
FARLUTAL 5 MG 12 TB
FARLUTAL 500 MG 1 FLK
FARLUTAL-DEPO 1 GR 1 FLK
FARMA BLUE 20 ML
FARMORUBICIN 10MG/5ML 1 FLK
FARMORUBICIN 50MG/25ML 1 FLK
FASIGYN 500 MG 4 TB
FASTJEL %2.5 50 GR JEL
FASTURTEC 1.5.MG/ML INF ÇÖZ øÇøN TOZ VE SOLVAN
FASTURTEC 7.5.MG/5ML INF ÇÖZ øÇøN TOZ VE SOLVAN
FAVERIN 100 MG 30 FTB
FAVERIN 50 MG 30 FTB
FEIBA TIM-4 500 IU FLK
FELDEN 20 MG/ML IM 1 ML 5 AMP
FELDEN 5 MG/GR 50 GR JEL
FELDEN FLASH 20 MG 10 TB
FEMARA 2.5 MG 30 FTB
FENADIN 60 MG 20 TB
FENADIN FORT 120 MG 20 TB
FENASTHMA 120 ML SURUP
FENDOL 500 MG 10 SUPP
FENICOMYCIN 24 KP
FENICOMYCIN SUSP
FENIDIN 125 ML SURUP
FENILEFRIN %10 5 ML GOZ DAMLASI
FENISTIL 1 MG/GR 30 GR JEL
FENISTIL 10 ML DAMLA
FENISTIL 5 AMP
FENITONIA RUBIO 250 MG
FENKO 62.4 MG/5 ML 125 ML SURUP
FENOGAL 200 MG 30 SJKP
FENOKODIN 20/10 MG 20 TB
FENOTRAL 12.5 MG/5 ML 100 ML SURUP
FENOTRAL KREM
FENTANYL CITRATE USP 0.05 MG/ML 10 ML 1 FLK
(ABBOTT)
FENTANYL CITRATE USP 0.05 MG/ML 10 ML 5 AMP
(ABBOTT)
FENTANYL CITRATE USP 0.05 MG/ML 2 ML 10 AMP
(ABBOTT)
FENTANYL CITRATE USP 0.05/ML 20 ML 1 FLK (ABBOTT)
FENTANYL JANSSEN 0.05MG/ML 10 ML 50 AMP (JANSSENC)
FERMENTO 20 KP
FERPLEX 40 MG 15 ML 10 FLK
FERPLEX-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK
FERRIPROX 500 MG 100 FTB
FERRO AROMA 150 MG/5 ML 150 ML SURUP
FERRO-SANOL 170 MG/ML 30 ML DAMLA
FERRO-SANOL 225 MG 50 DRJ
FERRO-SANOL B 150 ML SURUP
8699587121103

8699504590012

8699502091559
8699502130050

8699547540517

D

8699587121100

8699502090705

E

E300A

E300A
E300A

E300A

E300A

E157A
E121A

E182A

E119B

E049B
E049C
E049A

E156A

E190A

E080B

F
E095D

22.04.2005

G

11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%

11%
11%

11%

11%

H
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-13,74%
-0,02%

-25,90%

I

J

26.01.2004

26.03.1999

07.07.2005
07.07.2005

11.06.2005

11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A03000
A03001
A03002
A03003
A03004
A03005
A03006
A03007
A03012
A03013
A03014
A03015
A03017
A03019
A03020
A03021
A03022
A03023
A03024
A03026
A03027
A03030
A03031
A03033
A03034
A03035
A03036
A03037
A03038
A03039
A03040
A03041
A03042
A03043
A03044
A03045
A03046
A03047
A03048
A03049
A03051
A03052
A03053
A03054
A03055
A03056
A03057
A03058
A03059
A03061
A03062
A03064
A03065
A03068
A03069
A03070

B
8699689161113
8699502120501
8699514755555
8699514125501
8699514575535
8699514595571
8699514095613
8699514125600
8699809132702
8699809132719
8699543090030
8699543090047
8699536090214
8699536090221
8699758981000
8699671170031
8699617520142
8699617520135
8699540091504
8699772350158
8699772350493
8699622600013
8699642600123
8699582090046
8699582690017
8699582700013
8699582090060
8699582690018
8699809010178
8699526010161
8699809010192
8699760710018
8699569130017
8699514204602
8699769980047
8699769980061
8699697920016
8699697920023
8699697650050
8699697650043
8699566755107
8699566755114
8699566344288
8699566515008
8699599270011
8699522601264
8699522543014
8699522523610
8699522523535
8699522523603
8699522523528
8699522553570
8699522553594
8699522521500
8699522521517
8699550280028

C
FERRO-SANOL DUODENAL 567.7 MG 20 KP
FERRO-VITAL 50 DRJ
FERRUM HAUSMANN 100 MG/ML 2 ML 5 AMP
FERRUM HAUSMANN 30 DRJ
FERRUM HAUSMANN 50 MG/5ML 150 ML SURUP
FERRUM HAUSMANN 50 MG/ML 30 ML DAMLA
FERRUM HAUSMANN FORT 30 DRJ
FERRUM HAUSMANN-100 20 DRJ
FESTAL-N 20 ENTERIK DRJ
FESTAL-N 50 ENTERIK DRJ
FEXADYNE 120 MG 20 FTB
FEXADYNE 180 MG 20 FTB
FEXOFEN 120 MG 20 FTB
FEXOFEN 180 MG 20 FTB
FIBRINOGEN IMMUNO 1.000 MG
FIBROCARD LP 240 MG 30 MIKROPELLET KP
FILAIR 50 MCG/DOZ 200 DOZ INH
FILAIR FORTE 250 MCG/DOZ 200 DOZ INH
FINARID 5 MG 28 FTB
FITO 20 GR KREM
FITO 40 GR KREM
FIZYOLEN %0.9 20 ML BURUN DAMLASI (TOPRAK)
FIZYOSOL %0.9 20 ML BURUN DAMLASI (ORO)
FLAGENTYL 500 MG 4 FTB
FLAGYL ENJEKTABL %0.5 IV 100 ML SOL (ECZ SETLI)
FLAGYL 200 MG/5 ML 120 ML ORAL SUSP
FLAGYL 500 MG 20 TB
FLAGYL ENJEKTABL %0.5 IV 100 ML SOL (ECZ SETSIZ)
FLANTADIN 30 MG 10 TB
FLANTADIN 6 MG 10 TB
FLANTADIN 6 MG 20 TB
FLAREX %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
FLATON 30 DRJ
FLAVIASTASE 45 GR GRANUL
FLEBOGAMMA % 5 IV (50MG/ML) 100 ML 1 FLK (DEM)
FLEBOGAMMA % 5 IV 200 ML 1 FLK (10 GR-DEM)
FLEET ENEMA ADULT LAVMAN 133 ML SOL
FLEET ENEMA PEDIATRIC LAVMAN 66.6 ML SOL
FLEET FOSFO-SODA 45 ML ORAL SOL
FLEET FOSFO-SODA 90 ML ORAL SOL
FLEXO 1 GR/2 ML 2 ML 1 AMP
FLEXO 1GR/2ML 3 AMPUL
FLEXO 50 MG/GR 40 GR JEL
FLEXO TOPIKAL SPREY
FLIX 1 GR 1 FLK
FLIXONASE %0.01 NAZAL DAMLA (4X7)
FLIXONASE AQUEUS 50MCG/DOZ 120 DOZ NAZAL SPREY
FLIXOTIDE 125 MCG/DOZ 120 DOZ INH
FLIXOTIDE 125 MCG/DOZ 60 DOZ INH
FLIXOTIDE 50 MCG/DOZ 120 DOZ INH
FLIXOTIDE 50 MCG/DOZ 60 DOZ INH
FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG 60 DOZ 28 BLISTER
FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG 60 DOZ 28 BLISTER
FLIXOTIDE NEBULES 0.5 MG 10 NEBUL
FLIXOTIDE NEBULES 2 MG 10 NEBUL
FLOKSIN 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
8699522553587

8699522603015

8699526010178
8699506010013
8699526010192
8699696710021
8699569120025

8699514355861

8699526132702
8699526132719

8699514125594

D
8699587161113

8699506010020

E

E125C
E125A
E125A
E125B
E125B

E142C
E142C
E142A
E142B

E149D
E149E

E041E
E041C
E041A
E041E

E220B
E220B

E074A
E093B
E093A
E021A

E259A
E259B
E259A
E259B

E301D
E301C
E301A

E301B

F

22.07.2005

10.02.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,10%
-0,01%
-0,03%
-0,04%

-0,10%

-7,63%
-0,04%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,37%
10,96%
11,00%
10,90%
11,00%
10,90%
10,99%
10,97%
10,96%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,96%
4,00%
3,90%
4,00%
3,90%
3,99%
3,97%
3,96%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03071
A03072
A03073
A03074
A03075
A03078
A03079
A03080
A03086
A03087
A03089
A03090
A03091
A03093
A03094
A03095
A03098
A03099
A03100
A03101
A03102
A03103
A03104
A03105
A03107
A03108
A03109
A03110
A03111
A03112
A03113
A03114
A03115
A03116
A03117
A03118
A03120
A03121
A03122
A03125
A03126
A03127
A03128
A03130
A03131
A03132
A03134
A03133
A03135
A03136
A03137
A03138
A03139
A03140
A03141
A03142

B
8699550150017
8699550280011
8699550090016
8699693170019
8699620890355
8699525151940
8699525153234
8699543100012
8699795120554
8699795750232
8699522967506
8699543120027
8699543120041
8699532151407
8699532151353
8699570150059
8699545096252
8699545096269
8699545771357
8699552120025
8699552120049
8699552120032
8699552120056
8699552030201
8699511090154
8699527573467
8699527013475
8699527573481
8699760750021
8699760750014
8699760610066
8699510611503
8699505750262
8699631521118
8699786520035
8699624590022
8699536090481
8699536030012
8699767750024
8699502151246
8699502151253
8699754010063
8699754010056
8699580010060
8699564952836
8699564953178
8699564953154
8699564953161
8699564953208
8699564953215
8699578151027
8699578151034
8699578151058
8699578151010
8699704711088
8699508010059

C
FLOKSIN 250 MG 16 KP
FLOKSIN 250 MG/5 ML 150 ML SUSP
FLOKSIN 500 MG 16 FTB
FLOMAX-MR 0.4 MG 30 KP
FLONAP 500 MG 10 SUPP
FLORAK 20 MG 16 KP
FLORAK 20 MG 24 KP
FLORAQUIN 100 MG 25 VAGINAL TB
FLUANXOL 3 MG 50 DRJ
FLUANXOL DEPOT 20 MG/ML 1 ML 1 AMP
FLUARIX (ASI) 0.5 ML GRIP ASISI
FLUBEST 2.5 MG 20 DRJ
FLUBEST 2.5 MG 50 DRJ
FLUCAN 150 MG 1 KP
FLUCAN 150 MG 2 KP
FLUCORAL 100 MG 7 KP
FLUDARA 10 MG 15 FTB
FLUDARA 10 MG 20 FTB
FLUDARA IV 50 MG 5 FLK
FLUDEX 2.5 MG 20 DRJ
FLUDEX 2.5 MG 30 DRJ
FLUDEX 2.5 MG 50 DRJ
FLUDEX 2.5 MG 60 DRJ
FLUDEX SR 1.5 MG 30 TB
FLUDIN 2.5 MG 30 FTB
FLUIBRON 15 MG/5 ML 150 ML PED SURUP
FLUIBRON 30 MG 20 TB
FLUIBRON 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
FLUORECSITE %10 5 ML 1 AMP
FLUORECSITE %10 5 ML 12 AMP
FLUORESCEIN CUSI %2 GOZ DAMLASI
FLUORESZEIN GOZ DAMLASI
FLUOROURACIL 25MG/ML 10 ML 10 AMP
FLUOTHANE 250 ML
FLUOTHANE VOLATIL 50 ML SOL
FLUOXYTIL 3.437 MG/ML 15 ML DAMLA
FLUPAMID 2.5 MG 60 KAPLI TABLET
FLUPAMID-SR 1.5 MG 30 TB
FLUPHENAZINE DECANOATE 1 AMP
FLURIT-D 150 MG 2 KP
FLURIT-G 150 MG 1 KP
FLUTAMIDA GADOR 250 MG 100 TB
FLUTAMIDA GADOR 250 MG 20 TB
FLUTANS 2.5 MG 30 TB
FLUXUM 3.200IU/0.3 ML 6 KULL HAZ ENJ
FLUXUM 3200 IU 0.3 ML 2 KULL HAZ SIRINGA
FLUXUM 4.250 IU/0.4 ML 2 KULL HAZ ENJ
FLUXUM 4.250IU/0.4 ML 6 KULL HAZ ENJ
FLUXUM 6.400IU/0.6ML 2 KULL HAZ ENJ
FLUXUM 6.400IU/0.6ML 6 KULL HAZ ENJ
FLUZOLE 100 MG 7 KP
FLUZOLE 150 MG 1 KP
FLUZOLE 150 MG 2 KP
FLUZOLE 50 MG 7 KP
FML LIQUIFILM %0.1 5 ML GOZ DAMLAS
FOLBIOL 5 MG 25 TB
8699514711087

8699564952829
8699564952843
8699564952850

8699536120034

8699631521101

8699510012973
8699510753197
8699716962508

D

E

E022B
E022A
E022A
E022C

E022A
E022A
E124A
E124A
E027A

E027A
E027B

E122A

E027A
E027A
E027A
E027A
E027B
E027A
E081C
E081A
E081B

E343A
E027A
E027A
E022A
E022A
E022B

E023A
E023A

F

17.01.2005

G

H
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
01.12.2000

-3,73%

-0,03%
-0,06%
-0,55%
-0,48%
-0,05%
-0,01%

-2,36%

-0,06%
-0,02%

J

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
0,27%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,94%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
8,64%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
10,94%
10,45%
10,52%
10,95%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
0,27%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
3,94%
3,45%
3,52%
3,95%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
01.12.2006

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
7,27% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

B
8699508010509
8699708090028
8699504520019
8699504520026
8699504550207
8699504550252
8699504550054
8699548650055
8699569270065
8699569270041
8699569270058
8699569270072
8699522272129
8699522272112
8699522272136
8699543010281
8699543570044
8699636010709
8699636010723
8699554340285
8699523200015
8699759750025
8699759950012
8699759750018
8699759950029
8699542950052
8699542950014
8699542950021
8699542950038
8699542950083
8699542950090
8699542950106
8699556696724
8699556696410
8699556696496
8699556696731
8699556696618
8699556696472
8699556696519
8699630990076
8699630990090
8699630990083
8699630940083

A08825 8699788690316
A03205 8699630990137

A03199 8699788695311

A08824 8699788690323

A03198 8699788695328

A08823 8699788690842

A03197 8699788691146

A
A03143
A03144
A03147
A03148
A03149
A03150
A03151
A03153
A03156
A03157
A03158
A03159
A03160
A03162
A03164
A03167
A03168
A03169
A03170
A03172
A03173
A03175
A03176
A03177
A03178
A03179
A03180
A03181
A03182
A03183
A03184
A03185
A03186
A03187
A03188
A03189
A03190
A03191
A03192
A03193
A03194
A03195
A03196

C
FOLBIOL 5 MG 50 TB
FOLIC PLUS 90 FTB
FORADIL AEROSOL 12 MCG/DOZ 100 DOZ AERESOL
FORADIL AEROSOL 12 MG 50 DOZ INH
FORADIL COMBI 12 MCG-200 MCG
FORADIL COMBI 12 MCG-400 MCG
FORADIL INHALER 12 MCG/DOZ 60 KP
FORANE 100 ML SOL
FORSEF IM 1 GR 1 FLK
FORSEF IM 0.5 GR 1FLK
FORSEF IV 0.5 GR 1 FLK
FORSEF IV 1 GR 1 FLK
FORTUM IM/IV 1 GR1 FLK
FORTUM IM/IV 500 MG 1 FLK
FORTUM IV 2 GR 1 FLK
FORZA 30 TB
FORZA PED SURUP
FOSAMAX 10 MG 28 TB
FOSAMAX 70 MG 4 TB
FOSFALUJEL 16 GR 25 POSET
FOSFOKALSIYUM 75 GR GRANUL
FRAGMIN 10.000 IU/ML 1 ML 10 AMP
FRAGMIN 2.500 IU/0.2 ML 10 KULL HAZ ENJ
FRAGMIN 2.500 IU/ML 4 ML 10 AMP
FRAGMIN 5.000 IU/0.2 ML 10 TEK DOZ ENJ
FRAXIPARINE 1 ML 10 AMP
FRAXIPARINE 2.850 IU/0,3 ML 2 ENJ
FRAXIPARINE 3.800 IU/0,4 ML 2 ENJ
FRAXIPARINE 6.150 IU/0,6 ML 2 ENJ
FRAXODI 11.400 IU/0.6 ML 2 ENJ
FRAXODI 15.200 IU/0.8 ML 2 ENJ
FRAXODI 19.000 IU/1 ML 2 ENJ
FREAMINE III % 8.5 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETLI)
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ)
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETLI)
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETSIZ)
FREBINI MINIMAX CILEK 200 ML SOL
FREBINI MINIMAX KAKAOLU 200 ML SOL
FREBINI MINIMAX MUZLU 200 ML SOL
FREBINI MUZ 200 ML SOL
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL
SETLI SISE)
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
FRESUBIN SEFTALI 500 ML SOL
8699556696473

8699556696732

8699556696411

8699516750213
8699516950200
8699516750220
8699516950231

8699522262144

8699569770077

8699569770060
8699569770046

D

E

E331A
E302A
E061B
E061D
E061C
E061A
E060B
E060C
E060A
E280A
E280B
E242A
E242B

F

18.03.2005

G

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%

11,00%

K
11,00%
11,00%
4,82%
11,00%
11,00%
11,00%
9,53%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
27,20%
38.70%
20,25%
11,00%
11,00%
5,00%
16,50%
11,00%
11,00%
3,16%
2,35%
0,00%
0,00%
11,00%
10,93%
10,86%
10,93%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

J

11%

-0,07%
-0,14%
-0,07%

-7,84%
-9,89%
-32,51%
-30,27%

-10,78%
-16,78%

-1,47%

-6,18%

I

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2,53%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
3,93%
3,86%
3,93%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03208
A03209
A03211
A03212
A03213
A03214
A03215
A03216
A03217
A03218
A03219
A03220
A03221
A03222
A03223
A03224
A03225
A03226
A03227
A03228
A03229
A03230
A03232
A03234
A03235
A03236
A03238
A03239
A03240
A03242
A03243
A03244
A03245
A03246
A03247
A03248
A03253
A03254
A03255
A03258
A03259
A03260
A03261
A03262
A03263
A03264
A03265
A03266
A03267
A03270
A03271
A03273
A03281
A03284
A03285
A03286

B
8699514352853
8699514382867
8699704611241
8699587011428
8699578151041
8699578151065
8699623011184
8699623571121
8699508150205
8699508150212
8699531300158
8699726790108
8699516359508
8699516569167
8699516019211
8699516019228
8699540280403
8699585350017
8699516389185
8699540180215
8699540180222
8699540180208
8699502380103
8699622380212
8699549610065
8699549620071
8699622010102
8699591700226
8699531700415
8699525750624
8699525010612
8699745000189
8699745000196
8699545776475
8699545776482
8699745000265
8699514090465
8699584090044
8699584890033
8699702986419
8699702986464
8699702986471
8699702986488
8699702986495
8699702984019
8699702984071
8699702984088
8699702984026
8699625950030
8699738980092
8699738980115
8699536610047
8699516643041
8699654961106
8699654961090
8699654771002

C
FUCIDIN %2 20 GR KREM
FUCIDIN %2 20 GR POM
FUCITHALMIC VISKOZ %1 5 ML GOZ DAMLASI
FULPEN 20 TB
FULSAC 20 MG 16 KP
FULSAC 20 MG 24 KP
FUMAST 1 MG 30 TB
FUMAST 1 MG/5 ML 100 ML SURUP
FUNGAN 150 MG 1 KP
FUNGAN 150 MG 2 KP
FUNGECYL 10 GR PUDRA
FUNGIZONE 50 MG IV 1 FLK
FUNGORAL %2 15 GR KREM
FUNGORAL 20 MG/ML 100 ML SAMPUAN
FUNGORAL 200 MG 10 TB
FUNGORAL 200 MG 30 TB
FUNGOSTATIN 100.000 IU/ML 48 DOZ SUSP ICIN TOZ
FUNGOSTEN %1 20 GR KREM
FUNGUCIT %2 30 GR POM
FUNIT 100 MG 15 KP
FUNIT 100 MG 30 KP
FUNIT 100 MG 4 KP
FURACIN %0.2 56 GR POM
FURADERM %0.2 56 GR POM
FURAZOL %0.02 5 ML GOZ DAMLASI
FURAZOL %0.2 20 ML KULAK DAMLASI
FUREKS 50 MG 30 TB
FURIL 200 MG/5ML 60 ML SUSP
FUROKSAN SUSP
FUROMID 20 MG IV/IM 2 ML 5 AMP
FUROMID 40 MG 50 TB
GA 1 500 GR MAMA
GA 2 500 GR MAMA
GADOVIST 604.72 MG/ML 15 ML 1 FLK
GADOVIST 604.72 MG/ML 30 ML 1 FLK
GALACTOMIN 19 400 GR MAMA
GAMAFLEX 400 MG 40 FTB
GAMAKUIL 400 MG 40 FTB
GAMAKUIL 800 MG 16 SUPP
GAMIMUNE-N 100MG/ML 10 ML 1 FLK (BIEM)
GAMIMUNE-N 100MG/ML 100 ML 1 FLK (BIEM)
GAMIMUNE-N 100MG/ML 200 ML 1 FLK (BIEM)
GAMIMUNE-N 100MG/ML 25 ML 1 FLK (BIEM)
GAMIMUNE-N 100MG/ML 50 ML 1 FLK (5 GR-BIEM)
GAMIMUNE-N 50MG/ML 10 ML 1 FLK (0.5 GR-BIEM)
GAMIMUNE-N 50MG/ML 100 ML 1 FLK (5 GR-BIEM)
GAMIMUNE-N 50MG/ML 250 ML 1 FLK (12.5 GR BIEM)
GAMIMUNE-N 50MG/ML 50 ML (2.5 GR BIEM) 1 FLK
GAMMA 16 SOLUSYON
GAMMAR-P IV 50 MG/ML 100 ML 1 FLK (FARMATEK)
GAMMAR-P IV 50 MG/ML 200 ML 1 FLK (FARMATEK)
GANSOL % 4 5 ML GOZ DAMLASI
GARGARIN 100 ML SOL
GAS-GANGREN 10.000 IU
GAS-GANGRENE 25.000 IU 10 AMP
GAS-GANGRENE ANTITOXIN BERNA 2.000 IU/10ML 1 FLK
8699595610033

8699584120048

8699745000264

8699514611240

D

E

E149D
E149E

E149C

E149B
E149E
E149G
E149C
E149D
E149A
E149D

E192A
E192A

E126A
E126B

E176B

E028A
E028A
E028A
E178A
E178A

E030C
E030B
E030A
E030A
E177A
E110A

E023A
E023A
E031B
E031C
E022A
E022A

F
E206A
E206A

03.02.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-1,42%
-0,01%

I

07.10.2003
07.10.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
19,01%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
2,58%
3,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
15,90%
11,00%
11,00%
15,80%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2,58%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03288
A03289
A03292
A03293
A03297
A03298
A03300
A03301
A03302
A03303
A03304
A03305
A03307
A03308
A03309
A03310
A03311
A03312
A03313
A03315
A03316
A03317
A03318
A03321
A03323
A03324
A03325
A03326
A03328
A03330
A03332
A03333
A03334
A03335
A03336
A03338
A03341
A03354
A03361
A03363
A03364
A03365
A03366
A03367
A03370
A03371
A03372
A09142
A03373
A03374
A03375
A03376
A03377
A03378
A03379
A03380

B
8699792011305
8699523090098
8699560090020
8699558000000
8699502090309
8699543700014
8699543080017
8699543250021
8699649570030
8699569570035
8699542010077
8699837810009
8699837550035
8699578381219
8699736690016
8699673795089
8699673795072
8699548151286
8699548151279
8699814750083
8699814750014
8699814750021
8699759951019
8699506752036
8699508610020
8699508750634
8699508750641
8699508750115
8699508750122
8699508750139
8699569610106
8699569440017
8699828750093
8699828750055
8699828750031
8699517750809
8699517350108
8699788751390
8699788750461
8699788750478
8699569750086
8699569750093
8699569750109
8699569750116
8699535250053
8699508380015
8699523010164
8699523010263
8699523890018
8699523010010
8699523750015
8699523750022
8699523570019
8699523580018
8699523010027
8699619750189

C
GASTEROL 40 MG 30 TB
GASTIFAM 40 MG 30 FTB
GASTROFAM 40 MG 30 FTB
GASTROGUANIL TB
GASTROSIDIN 40 MG 30 FTB
GAVISCON 200 ML LIQUID
GAVISCON 60 CIG TB
GAVøSCON øNFANT 30 POùET
GAYABEKSIN 150 ML SURUP
GAYABEN 150 ML SURUP
GEFULVIN FORT 500 MG 30 TB
GELFIX 250 MG 5X5 CMK 3 PED
GELFIX 75 ML SPREY
GELOCAPS 40 GR POM
GELOFUSINE 40 GR/ L 500 ML SOL
GEMZAR 1 GR/25 ML 1 FLK
GEMZAR 200 MG/5 ML 1 FLK
GENGRAF 100 MG 50 KP
GENGRAF 25 MG 50 KP
GENMISIN 160MG/2ML IM/IV 1 AMP
GENMISIN 40 MG IM/IV 1 ML 1 AMP
GENMISIN 80 MG IM/IV 2 ML 1AMP
GENOTROPIN 16 IU 1 KARTUS
GENSIF 80 MG 1 AMP
GENTA %0.3 5 ML GOZ KULAK DAMLASI
GENTA 120MG/2ML 1 AMP
GENTA 160MG/2ML 1 AMP
GENTA 20 MG/ML 1ML 1 AMP
GENTA 40 MG/ML 1ML 1 AMP
GENTA 80MG/2ML 1 AMP
GENTAGUT %0.3 5 ML GOZ DAMLASI
GENTAGUT GOZ POM
GENTAMED 20 MG IM/IV 1 AMP
GENTAMED 40 MG/ML 1 ML IM/IV 1 AMP
GENTAMED 80MG/2ML IM/IV 1 AMP
GENTAMIN 20 MG IM/IV 1 AMP
GENTAMIN KREM
GENTHAVER 160MG/2ML 1 AMP
GENTHAVER 80 MG/2ML 1 AMP
GENTHAVER 80MG/2ML 50 AMP
GENTREKS 40MG/ML 1ML 1 AMP
GENTREKS 80MG/2ML 1 AMP
GENTREX 120MG/2ML 1 AMP
GENTREX 160MG/2ML 1 AMP
GE-ORAL TOZ 2 POSET
GEOTRIL 20 GR POM
GERAKON 20 TB
GERAKON FORT 20 TABLET
GERALGINE SUPP
GERALGINE-K 20 TB
GERALGINE-M 1 GR 2 ML 10 AMP
GERALGINE-M 1GR/2ML 100 AMP
GERALGINE-M 250 MG/5 ML 100 ML SURUP
GERALGINE-P 120 MG/5 ML 150 ML ELIXIR
GERALGINE-P 500/30 MG 20 TB
GEREF 50 MCG (SERMORELIN GH-RH)
8699555752018

8699516799526

8699578371210
8699694690042

8699516342302

D
8699620090106

E

E158A
E167A
E167A
E167D
E187B
E153A

E154A

E127F
E127D
E127D
E127C
E127D
E127E
E127F
E096A
E180B

E127B
E127C
E127D

E127A
E127E
E127F
E127B
E127C
E127D
E127A

E304B
E304A
E127F
E127C
E127D
E223A

E129A

E020A

F
E020A
E020A
E020A

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-8,92%

-0,01%
-0,02%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
2,08%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03381
A03382
A09247
A03383
A03384
A03385
A03387
A03388
A03391
A03392
A03393
A03394
A03405
A03406
A03407
A03408
A03409
A03410
A03411
A03412
A03413
A03418
A03419
A03420
A03421
A03422
A03423
A09007
A09008
A09009
A03426
A03428
A03429
A03430
A03431
A03432
A03434
A03435
A03436
A03437
A03438
A03439
A03440
A03442
A03443
A03445
A03446
A03447
A03448
A03449
A03450
A03451
A03452
A03453
A03454
A03455

B
8699523120016
8699523090111
8699523340049
8699510190107
8699525591586
8699525750709
8699525750716
8699525750730
8699559750058
8699559750041
8699545120346
8699587151438
8699540010321
8699510570107
8699569010500
8699569010531
8699569010562
8699569010517
8699569010548
8699569010579
8699569090366
8699543010304
8699543010311
8699543010328
8699543010335
8699543010342
8699543010359
8699502013223
8699502013230
8699502013247
8699535890051
8699535890037
8699788680034
8699556685926
8699504091038
8699504091014
8699654770883
8699654770890
8699676790326
8699548990359
8699548991394
8699548991370
8699546010417
8699546014767
8699546011827
8699546014750
8699808090027
8699808090010
8699532031013
8699532031051
8699532031006
8699808090089
8699808090096
8699774030010
8699503010221
8699503030120

C
GEROFEN 20 DRJ
GEROFEN 200 MG 20 FTB
GEROFEN JEL %5 40 G
GEROXALEN 10 MG 50 KP
GETAMISIN %0.3 5 ML GOZ-KULAK DAMLASI
GETAMISIN 20MG/2ML 1 AMP
GETAMISIN 40MG/ML 1ML 1 AMP
GETAMISIN 80MG/2ML 1 AMP
GILUDOP 200 MG 10 ML 5 AMP
GILUDOP 50 MG AMP
GINERA 21 DRJ
GINGER 250 MG 10 KP
GLIBEN 5 MG 100 TB
GLIFENTOL SURUP
GLIFIX 15 MG 30 TB
GLIFIX 15 MG 60 TB
GLIFIX 15 MG 90 TB
GLIFIX 30 MG 30 TB
GLIFIX 30 MG 60 TB
GLIFIX 30 MG 90 TB
GLIFOR 850 MG 100 FTB
GLIMAX 1 MG 30 TB
GLIMAX 1 MG 60 TB
GLIMAX 2 MG 30 TB
GLIMAX 2 MG 60 TB
GLIMAX 3 MG 30 TB
GLIMAX 3 MG 60 TB
GLIRID 1 MG 30 TB
GLIRID 2 MG 30 TB
GLIRID 3 MG 30 TB
GLISERIN B 3300 MG 6 SUPP
GLISERIN KANSUK 1.400 MG 10 SUPP
GLISIN %1.5 3.000 ML IRR SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
GLISIN %1.5 3.000 ML SETSIZ (TORBA)
GLIVEC 100 MG 120 FTB
GLIVEC 400 MG FTB
GLOBUMAN BERNA 160MG/ML 2 ML 1 FLK
GLOBUMAN BERNA 160MG/ML 5 ML 1 FLK
GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG 1 FLK
GLUCERNA FIBERLI 250 ML SOL
GLUCERNA SR CILEK AROMALI 230 ML SOL
GLUCERNA SR VANILYA AROMALI 230 ML SOL
GLUCOBAY 100 MG 30 TB
GLUCOBAY 100 MG 90 TABLET
GLUCOBAY 50 MG 30 TB
GLUCOBAY 50 MG 90 TABLET
GLUCOPHAGE 500 MG 100 FTB
GLUCOPHAGE RETARD 850 MG 100 FTB
GLUCOTROL XL 10 MG KONT SALINIMLI TB
GLUCOTROL XL 2.5 MG 20 KONT SALINIMLI TB
GLUCOTROL XL 5 MG 20 KONT SALINIMLI TB
GLUCOVANCE 2.5-500 MG 30 FTB
GLUCOVANCE 5-500 MG 30 FTB
GLUFORMIN RETARD 850 MG 100 TB
GLUKOFEN 500 MG 100 FTB
GLUKOFEN RETARD 850 MG 100 FTB
8699554090234

8699516015244
8699516015251

8699504150506

D

8699575090237

E

E040A
E040B
E040A

E120B
E120B
E120A
E120A
E040B
E040A

E212C

E353A
E353A
E353A
E040A
E264A
E264A
E264B
E264B
E264C
E264C
E264A
E264B
E264C

E186A

E139A

E127A
E127B
E127C
E127D

F
E026D
E026D
E026F

14.01.2005
14.01.2005

07.03.2005

17.06.2005
29.06.2005
17.06.2005

18.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
18.03.2005

03.02.2006

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,10%
-63,19%
-0,14%

-0,28%
-0,12%
-0,74%
-0,65%

-0,04%
-36,28%

-0,12%

I

07.01.2003
07.01.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,88%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
13,60%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
10,96%
0,00%
11,00%
11,00%
10,72%
10,88%
10,26%
10,35%
11,00%
11,00%
10,90%
0,00%
10,86%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
20,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,88%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
0,00%
4,00%
4,00%
3,72%
3,88%
3,26%
3,35%
4,00%
4,00%
3,90%
0,00%
3,86%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A

B

A08829
A03456
A03457
A03458
A03459
A03461
A08904
A08905
A03462
A03463
A03464
A09143
A03465
A09144
A03466
A03467
A03468
A03469
A03470
A03471
A03472
A03473
A03474
A03475
A09082
A03481
A03483
A03484
A03485
A03486
A03489
A03491
A03494
A03495
A03496
A03497
A03498
A03500
A03501
A03502
A03503
A03504
A03506
A03507
A03509
A03510
A03511
A03512
A03513
A03514

8699788690361
8699566015249
8699566015201
8699566015225
8699502012554
8697617901114
8697617901268
8697617901275
8699650011881
8699650011874
8699514011590
8699514015697
8699514011583
8699514015635
8699538791850
8699796250014
8699777790126
8699777790133
8699777790140
8699777790119
8699777790157
8699513010112
8699547152710
8699547152703
8699548151637
8699582790427
8699633013604
8697473250111
8699637250104
8699637250050
8699612870013
8699612570036
8699546100354
8699680011219
8699579140037
8699828140023
8699689161083
8699704102138
8699704102053
8699513360026
8699513900024
8699749140027
8699545906063
8699532431783
8699809692701
8699526799134
8699738980153
8699738980184
8699535980707
8699630690808

A08827 8699788690873
A08828 8699788695366

A08826 8699788691177

C
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
GLUMIKRON 80 MG 100 TB
GLUMIKRON 80 MG 20 TB
GLUMIKRON 80 MG 60 TB
GLURENORM 30 MG 60 TB
GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR EKMEK VE KEK UNU
GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR MAKARNA
GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR SPAGETTI
GLUTRIL 25 MG 100 TB
GLUTRIL 25 MG 50 TB
GLYNOSE 100 MG 30 TB
GLYNOSE 100 MG 90 TABLET
GLYNOSE 50 MG 30 TB
GLYNOSE 50 MG 90 TABLET
GLYPRESSIN 1 MG 1 FLK
GOLYTELY TOZ 1 POSET
GONAL-F 150 IU 1 AMP
GONAL-F 37.5 IU 1 AMP
GONAL-F 450 IU 1 AMP
GONAL-F 75 IU 1 AMP
GONAL-F MULTIDOZ 1050 IU/1.75 ML 1 FLK
GONAPHANE 50 MG 10 TB
GOPTEN 0.5 MG 20 KP
GOPTEN 2 MG 28 KP
GOPTEN 4 MG 28 KP
GRANOCYTE 34 LIYOFILIZE TOZ IC 1 FLK
GRIBAN 20 TB
GRIBEX HOT 20 GR 12 POSET
GRIBEX HOT PEDIATRIK 10 GR 12 POSET
GRIBEX HOT-D 6 GR 12 POSET
GRIPIN 1 KASE/KUTU
GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 150 ML SURUP
GYNO CANESTEN 500 MG 1 VAGTB
GYNODEL 2.5 MG 30 TB
GYNOFERON DEPO 20 DRJ
GYNOFERON DEPO 30 DRJ
GYNO-FERRO SANOL 30 KP
GYNOFLOR 12 VAGTB
GYNOFLOR 6 VAGTB
GYNO-LOMEXIN %2 30 GR VAJINAL KREM
GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL
GYNO-TARDYFERON DEPO 30 DRJ
GYNO-TRAVOGEN 600 MG 1 OVUL
GYNO-TROSYD %6.5 VAJINAL MERHEM
HAEMACCEL %3.5 500 ML SOL
HAEMATE-P 250 IU 1 FLK
HAEMATE-P 500 IU 1 FLK (FARMA-TEK)
HAEMOCOMPLETTAN P 1GR 1 FLK
HAEMOCTIN-SDH 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (KANSUK)
HAES STERIL %10 500 ML
8699526799141

8699526692701

E144A
E214A

E284C
E284A

E147A

8699542140026

E088A

E187B

E100A
E100B
E100A

E109A

E120B
E120B
E120A
E120A

E314A
E314B
E314B

E025B
E025B
E025B

F

E147A

E

8699579140044
8699686161083

8699637250012

8699548152719

8699505010939
8699505011004

D

15.07.2005
19.01.2005

19.10.2005

19.10.2005

G

H

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%

11%

-32,16%
-24,97%
-22,25%
-27,53%
-19,31%

I

05.01.2005

J

K

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

L

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%

M

N
O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

B
8699630690709
8699809522602
8699514385721
8699514385899
8699514385882
8699514355915
8699514355717
8699522967322
8699716963321
8699523040017
8699625960121
8699672950014
8699759953013
8699566424201
8699606380061
8699725640022
8699580640038
8699502160170
8699502160132
8699502160163
8699517221194
8699517221187
8699560570058
8699560570027
8699511570014
8699503120357
8699587011442
8699556980038
8699556980014
8699556980021
8699736690115
8699736690108
8699560420018
8699560420025
8699776772017

A08830
A03571
A03572
A03573
A03574
A03575
A03576
A03577
A03578
A03579
A03580
A03581
A03584
A03585
A03586

8699788690330
8699556696427
8699556696526
8699734980416
8699734980409
8699535980516
8697425560022
8697425560015
8699823980020
8699823980013
8699738981051
8695747250027
8699538012719
8699654980978
8699654770937

A03570 8699788695335

A03567 8699844770013
A03569 8699686773012

A
A03515
A03516
A03517
A03518
A03519
A03520
A03521
A03524
A03527
A03529
A03536
A03537
A03538
A03542
A03543
A03546
A03547
A09090
A03550
A03551
A03552
A03553
A03554
A03555
A03556
A03557
A03558
A03559
A03560
A03561
A03562
A03563
A03564
A03565
A03566

C
HAES STERIL %6 500 ML
HALOTHAN 50 ML SOL
HAMETAN %0.75 30 GR POM
HAMETAN %0.75 50 GR POM
HAMETAN 250 MG/GR 25 GR POM
HAMETAN 53.5 MG/GR 25 GR KREM
HAMETAN 53.5 MG/GR 30 GR KREM
HAVRIX (ASI) 720 EL.U 0.5 ML TEK DOZ ENJ (PEDIATRIK)
HAVRIX (ASI) INAKT HEP A 1440 ERISKIN TEK KUL ENJ
HAZMOLIN 170/80 MG 20 FTB
HDCV RABIES PASTEUR 2.5 IU/ML 1 ML 1 FLK
HEALON 10MG/ML 0.4 ML TEK KULL 1 ENJ
HEALON 5 23MG/ML 0.6 ML TEK KULL ENJ
HEDENSA 20 GR POM
HEKSA 485/15 MG 15 GR POM
HEKSORAL 1 MG/ML 200 ML GARGARA
HEKZOTON 1 MG/ML 200 ML GARGARA
HELICOL 15 MG 30 MIKROPELLET KP
HELICOL 30 MG 14 MIKROPELLET KP
HELICOL 30 MG 28 MIKROPELLET KP
HELIPAK TEDAVI PAKETI 14 FTB
HELIPAK TEDAVI PAKETI 7 FTB
HELMICIDE 150 ML SURUP
HELMICIDE 800 MG/5 ML 100 ML SURUP
HELMIPAR 500 MG/5 ML 100 ML SURUP
HELMOBLUE 500 MG 30 DRJ
HELPA 450 MG 30 TB
HEMOFIL-M 1.000 IU 1 FLK (ECZ.BAXTER)
HEMOFIL-M 250 IU 1 FLK (ECZ.BAXTER)
HEMOFIL-M 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (ECZ.BAXTER)
HEMOHES %10 IV 500 ML SOL
HEMOHES %6 IV 500 ML SOL
HEMORALGINE 20 GR POM
HEMORALGINE 40 GR POM
HEPARIN NA 5.000 IU
HEPARIN SODUIM PHANPHARMA 250000 IU/5 ML IV 5 ML
10 FLK
HEPARIN SODYUM ENJ USP 5.000 IU 5 ML
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETLI)
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETSIZ SISE)
HEPATECT 10 ML
HEPATECT 2 ML
HEPATECT-CP 500 IU/10 ML 1 FLK (KANSUK)
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 300 IU
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 500 IU
HEPATITIS-B 300 IU 1 FLK (CENTURION)
HEPATITIS-B 500 IU 1 FLK (CENTURION)
HEPATITIS-B IG-P 200 IU 1ML FLK (FARMA-TEK)
HEPATONUTRIL 97 GR 8 POSET
HEPSERA 10 MG 30 TB
HEPUMAN BERNA 200 IU 1ML 1 FLK
HEPUMAN BERNA 400 IU 2 ML 1 FLK
8699716963314

8699522967346

8699556696428

8699548221194
8699548221187

8690070380061
8699725640015

E
8699508650019

D
8699526522602

E144B
E144C
E144A
E214A
E333A

E195A

E180B
E276A
E276A
E035B
E035A
E035A
E342A
E342A

E289C

E339A

F
E333A

28.07.2005

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%

11%

11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-0,02%

I

27.10.2003

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03587
A03588
A03589
A03590
A03591
A03592
A03593
A03595
A03596
A03597
A03598
A03599
A03600
A03601
A03602
A03603
A03604
A03605
A03606
A03607
A03608
A03609
A03610
A03614
A09091
A09092
A09093
A03616
A03617
A03618
A03619
A03620
A03621
A03622
A03623
A03624
A03625
A03629
A03631
A03637
A03639
A03640
A03641
A03642
A03643
A03644
A03645
A03646
A03647
A03648
A03649
A03650
A03651
A03654
A03656
A03659

B
8699505792330
8699574071022
8699574071015
8699578021412
8699540350212
8699540010406
8699540010451
8699540014701
8699704346433
8699679773203
8699589770224
8699589770200
8699589770217
8699589770323
8699589770309
8699589770316
8699589770422
8699589770408
8699589770415
8699679773258
8699561350048
8699582150016
8699522967360
8699506012031
8699832090079
8699832090093
8699832090116
8699561350185
8699561380205
8699561350192
8699561380212
8699530090029
8699530090036
8699527341523
8699527351546
8699527381505
8699525011572
8699540013803
8699540701106
8699578571412
8699525092366
8699525092373
8699525592385
8699525572400
8699505093055
8699505093062
8699556260086
8699556260093
8699556260079
8699745000080
8699745000097
8699508010066
8699508750146
8699556980175
8699556980151
8699556980137

C
HERCEPTIN 150 MG 1 FLK
HERMESETAS 12.5 MG 1.200 TB
HERMESETAS 12.5 MG 300 TB
HERMESTARYL 100 TB
HERNOVIR %5 10 GR KREM
HERNOVIR 200 MG 25 TB
HERNOVIR 400 MG 25 TB
HERNOVIR 800 MG 25 TB
HERPESID DERI JELI 5 GR
HEXABRIX 100 ML 1 FLK
HEXABRIX 160-100 ML
HEXABRIX 160-20 ML
HEXABRIX 160-50 ML
HEXABRIX 200-100 ML
HEXABRIX 200-20 ML
HEXABRIX 200-50 ML
HEXABRIX 320-100 ML
HEXABRIX 320-20 ML
HEXABRIX 320-50 ML
HEXABRIX 50 ML 1 FLK
HEXACORTON %0.5 30 GR KREM
HEXASTAT 100 MG 25 KP
HIBERIX 10 MCG 0.5 ML ASI
HIDANTIN 100 MG 80 TB
HIPERSAR 10 MG 28 FILM TB
HIPERSAR 20 MG 28 FILM TB
HIPERSAR 40 MG 28 FILM TB
HIPOKORT %0.5 30 GR KREM
HIPOKORT %0.5 30 GR POMAD
HIPOKORT FORT KREM
HIPOKORT FORT POM
HIPPURIN 1GR 28 FTB
HIPPURIN 1GR 56 FTB
HIRUDOID FORT 445 MG/100GR 40 GR JEL
HIRUDOID FORT 445 MG/100GR 40 GR KREM
HIRUDOID KREM
HISFENADIN 20 TB
HISTADIN 10 MG 10 TB
HISTADIN 1MG/ML 100 ML SUSP
HISTOGENOL 150 ML SURUP
HITRIZIN 10 MG 10 FTB
HITRIZIN 10 MG 20 FTB
HITRIZIN 10 MG/ML 20 ML DAMLA
HITRIZIN 5 MG/5 ML 150 ML SURUP
HIVID 0.375 MG 100 TB
HIVID 0.750 MG 100 TB
HOLOXAN 1 GR IV 1 FLK
HOLOXAN 2 GR IV 1 FLK
HOLOXAN 500 MG IV 1 FLK
HOM 1 500 GR MAMA
HOM 2 500 GR MAMA
HONVAN 100 MG 50 TB
HONVAN 250 MG 5 AMP
HUM ALBUMIN %20 100 ML 1 FLK (ECZ BAXTER)
HUM ALBUMIN %20 50 ML 1 FLK (ECZ BAXTER)
HUM ALBUMIN %25 50 ML 1 FLK (ECZ BAXTER)
8699508270064
8699508270071
8699508270057

8699716962812

D

E

E213E
E213D
E213F

E065A
E065A
E065B
E065C

E038B
E038A

E193B
E335A
E335B
E335C

E007D
E007A
E007B
E007C

F

29.07.2005
02.08.2005
08.08.2005

G

H
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-10,01%
-10,14%

-0,02%

I
-4,74%

20.07.2005
20.07.2005
28.07.2005

J
01.08.2003

K
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,98%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,99%
0,86%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

HUM ALBUMIN OCTAPHARMA %20 100 ML 1 FLK (BERK)
HUM ALBUMIN OCTAPHARMA %20 50 ML 1 FLK (BERK)
HUMALOG 100 IU/ML 10 ML 1FLK
HUMALOG PREFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HUMALOG-MIX 25 10 ML 1 FLK
HUMALOG-MIX 25 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HUMATROPE 18 IU (6 MG) KARTUù
HUMATROPE 36 IU 1 KARTUS
HUMATROPE 4 IU 1 FLK
HUMATROPE 72 IU 1 KARTUS
HUMIRA 40 MG 0.8 ML 2 KULL HAZIR ENJ
HUMULIN 60/40 100 IU KARTUS
HUMULIN 90/10 100 IU KARTUS
HUMULIN M 70/30 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
HUMULIN M 80/20 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
HUMULIN-M 80/20 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HUMULIN-M PREFIL 70/30 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HUMULIN-NPH 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
HUMULIN-NPH 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HUMULIN-R 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
HUMULIN-R 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
HYALGAN 20 MG/2 ML 1 KULL HAZIR ENJ
HYCAMTIN 4 MG IV 1 FLK
HYDREA 500 MG 100 KP
HYDRYLLIN 100 ML SURUP
HYPERIUM 1 MG 30 TB
HYPERLYTE-R 25 ML SISE
HYPNOMIDATE 2 MG/ML 10 ML 5 AMP
HYTRIN 2 MG 30 TB
HYTRIN 5 MG 30 FTB
HYTRIN-BP 2 MG 10 TB+ 5 MG 11 TB
HYZAAR 50/12.5 MG 28 FTB
HYZAAR FORT 100/25 MG 28 FTB
IBU-600 MG 20 GECIKMELI SALIM TB
IBUFEN 100 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
IECILLINE 400.000 IU 1 FLK
IECILLINE 800.000 IU 1 FLK
IESEF IM 1GR 1 FLK
IESEF IM 500 MG 1 FLK
IESEF IV 1GR 1 FLK
IESEF IV 500 MG 1 FLK
IESETUM IM/IV 500 MG 1 FLK
IESETUM IM/IV 1 GR 1 FLK
IESETUM IV 2 GR 1 FLK
IESPOR IM/IV 500 MG 1 FLK
IESPOR IM/IV 250 MG 1 FLK
IESPOR IM 1 GR 1 FLK
IESPOR IM 250 MG 1 FLK
IESPOR IM 500 MG 1 FLK

A03665
A03666
A03667
A03668
A03669
A09099
A08947
A03670
A03671
A03672
A03674
A03675
A03677
A03679
A03681
A03689
A03690
A03691
A03692
A03693
A03694
A03695
A03696
A03698
A03701
A03703
A03704
A03706
A03707
A03709
A03710
A03711
A03712
A03713
A03714
A03715
A03717
A03719
A03720
A03721
A03722
A03723
A03724
A03725
A03726
A03727
A03728
A03729
A03730

8699686690029
8699686690012
8699673774152
8699673954226
8699673774169
8699673954196
8699673795102
8699673795119
8699673795058
8699673795126
8699548951565
8699673954110
8699673954141
8699673774220
8699673774237
8699673954189
8699673954172
8699673774206
8699673954158
8699673774213
8699673954165
8699569950011
8699522794720
8699726154504
8699543570013
8699552010524
8699556760029
8699593755323
8699548010491
8699548011146
8699548010774
8699636090725
8699636090763
8699506030240
8699547570750
8699508270088
8699508270095
8699508270217
8699508270194
8699508270224
8699508270200
8699508270538
8699508270545
8699508270552
8699508270583
8699508270569
8699508270675
8699508270651
8699508270668

HUM ALBUMIN BEHRING %20 50 ML 1 FLK (FARMA-TEK)
HUM ALBUMIN GRIFOLS %20 100 ML 1 FLK (DEM)
HUM ALBUMIN GRIFOLS %20 50 ML 1 FLK (DEM)

A03662 8699738980191
A03663 8699769980023
A03664 8699769980054

B

C
HUM ALBUMIN BEHRING %20 100 ML 1 FLK (FARMATEK)

A

A03661 8699738980122

8699542750300

8699716794727

D

E

E026C
E026E
E188G
E188F
E061B
E061D
E061A
E061C
E060C
E060B
E060A
E057C
E057E
E057B
E057F
E057D

E272B

E119B

E289A

13.05.2005

11%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E213E
E213D

E223A
E223A
E223A
E223A

11%
11%
11%

H

E213D
E213E
E213D

G
11%

F
E213E

-0,04%

-20,61%

-0,01%

-13,25%

-13,65%

-13,65%
-14,96%

-36,07%
-35,22%
-21,45%
-3,42%
-7,70%
-0,01%
-5,20%

I

15.12.1999

09.09.2004

26.09.2000
01.08.2000
26.09.2000
01.08.2000

J

K

11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,58%
3,30%
10,99%
5,80%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
3,99%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

L

4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,58%
0,00%
3,99%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

01.08.2006
01.08.2006
01.08.2006
01.08.2006

M

O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
10,99% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00%
0,00%
0,00%
10,42

N

8699522952939
8699625790100
8699556980144
8699556980090
8699556980083
8699807980015
8699807980022

A03761
A03762
A03763
A03764
A03765
A03766
A03767

A03769
A03771
A03774
A03775
A03776
A03777
A03781
A03783
A03784
A03785
A03787
A03791
A03792
A03794
A03795
A03796
A03797
A03798
A03799
A03800

8699823980051
8699582090084
8699504990003
8699504990010
8699504990027
8699505351674
8699504570205
8699522092260
8699522792047
8699522092055
8699569340010
8699546700202
8699546120192
8699516155148
8699578091811
8699704612163
8699636170106
8699636170205
8699704610794
8699792011336

A03768 8699823980068

B
8699508270576
8699650981405
8699650981818
8699650981443
8699650981436
8699600380203
8699602380065
8699544380109
8699531380198
8699558380027
8699569010463
8699569010470
8699569010487
8699569010494
8699563604958
8699563544902
8699545756224
8699561350017
8699708380075
8699543750026
8699543750033
8699522092918
8699522541041
8699522092901
8699522952922

A
A03731
A03732
A03733
A03734
A03735
A03736
A03738
A03740
A03741
A03742
A03744
A03745
A03746
A03747
A03749
A03750
A03751
A03752
A03753
A03754
A03755
A03756
A03757
A03758
A03760

C
IESPOR IM/IV 1 GR 1 FLK
IG-VENA N IV 50MG/ML 100 ML 1 FLK (ONKO)
IG-VENA N IV 50MG/ML 50 ML 1 FLK (ONKO)
IG-VENA N IV 50MG/ML 20 ML 1 FLK (ONKO)
IG-VENA N IV 50MG/ML 200 ML 1 FLK (ONKO )
IHTAMOL %10 20 GR POM (MERKEZ)
IHTIYOL %10 20 GR POM (CAGDAS)
IHTIYOL %10 20 GR POM (SIFA)
IHTIYOL 20 GR POM (GUNEY)
IHTIYOL 20 GR POM (LOKMAN)
IKOREL 10 MG 30 TB
IKOREL 10 MG 60 TB
IKOREL 20 MG 30 TB
IKOREL 20 MG 60 TB
ILIADIN %0.025 10 ML BURUN DAMLASI
ILIADIN %0.05 10 ML NASAL SPREY
ILOMEDIN 20 MCG/ML 1 ML 5 AMP
IMAZOL 30 GR KREM
IMEX %3 20 GR POM
IMFERON 2 ML 10 AMP
IMFERON 5 ML 5 AMP
IMIGRAN 100 MG 2 FTB
IMIGRAN 20 MG/DOZ TEK DOZ 2 NASAL SPREY
IMIGRAN 50 MG 2 FTB
IMIGRAN SUBJECT 6 MG/0.5 ML 0.5 ML 2 KARTUS
IMIGRAN SUBJECT 6 MG/0.5 ML 0.5 ML 2 KARTUS+ OTO
ENJ
IMMUCYST-81 MG 3 ML 1 FLK
IMMUNATE STIM 1.000 IU 1 FLK (ECZ BAXTER)
IMMUNATE STIM 500 IU 1 FLK (ECZ BAXTER)
IMMUNINE 600 IU 1 FLK
IMMUNOGLOBULIN IV 3 G FLK
IMMUNOGLOBULIN IV 9 G FLK
IMMUNOGLOBULINE IV 50MG/ML 50 ML 1 FLK
(CENTURION)
IMMUNOGLOBULINE IV 50MG/ML 100 ML 1 FLK
(CENTURION)
IMOVANE 7.5 MG 20 TB
IMPACT NEUTRAL 500 ML SOL
IMPACT ORAL CAFE 370 GR
IMPACT ORAL TROPIK 370 GR
IMPETEX 10 GR KREM
IMPORTAL 66.67 GR/100 ML 200 ML ORAL SOL
IMURAN 25 MG 100 FTB
IMURAN 50 MG 1 FLK
IMURAN 50 MG 100 FTB
INAPROL 50 GR JEL
INCIDAL 50 MG 100 ML SURUP
INCIDAL 50 MG 20 DRJ
INDAMID 2.5 MG 30 KP
INDAPEN 2.5 MG 30 TB
INDOBIOTIC 5 ML GOZ DAMLASI
INDOCID-R 75 MG 10 KP
INDOCID-R 75 MG 30 MIKROPELLET KP
INDOCOLIR %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
INDURIN 2.5 MG 30 TB
8699517170201
8699514610793
8699620090267

8699507092261
8699507272045
8699507092056

D

E

E027A

E151B
E151B

E027A
E027A

E089A
E076D

E092A

E149D

E149C

E284B
E284A
E145B

E241B

E241B

E241A

E228C

E270B
E270A

F
E057A
E149D
E149C
E149B
E149E
E148A
E148A
E148A
E148A
E148A

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-41,22%

-0,01%

-0,08%
-25,31%

-5,25%

-27,88%

I

18.04.2002

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
5,75%
11,00%
11,00%
10,92%
0,00%
11,00%
10,99%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
3,92%
0,00%
4,00%
3,99%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A03806
A03808
A03809
A09145
A03811
A03813
A03815
A03816
A03817
A03818
A03819
A03823
A03824
A03825
A03826
A03827
A03828
A03829
A03830
A03831
A03832
A03833
A03834
A03835
A03839
A03840
A03841
A03846
A03847
A03848
A03849
A03850
A03851
A03852
A03853
A03854
A03855
A03856
A03857
A03858
A03859
A03860
A03861
A03862
A03863
A03864
A03865
A03866
A03867
A03868
A03869
A03870
A03871

8699569540038
8699569610144
8699654770814
8699820960117
8699579010026
8699579010033
8699505091952
8699505091969
8699505091914
8699505091921
8699505091815
8695747250010
8699704952306
8699704952382
8699704772249
8699704952276
8699704952269
8699704952283
8699704772256
8699637170105
8699504120042
8699772120263
8699676770489
8699676950416
8699676950331
8699574771144
8699574771151
8699582750094
8699582520017
8699582520024
8699683750016
8699579130069
8699734980201
8699734980232
8699734980218
8699734980249
8699734980225
8699630694103
8699630694202
8699630694301
8699630694400
8699542690019
8699542690033
8699542690026
8699541273008
8699790790103
8699790790080
8699790790097
8699790950408
8699790950392
8699790950378
8699503010436
8699504611106

A
B
A03804 8699569520023
A03805 8699569520030

C
INFLACORT 200 MCG/DOZ 200 DOZ INH
INFLACORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ INH
INFLACORT AQUA 100 MCG/DOZ 200 DOZ (10 ML)NAZAL
SPREY
INFLASED %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
INFLEXAL (ASI) 0.5 ML GRIP ASISI (BERNA)
INFLUVAC 0.5 ML ENJ
INH 100 MG 100 TB
INH 300 MG 50 TB
INHIBACE 0.5 MG 30 TB
INHIBACE 1 MG 30 FTB
INHIBACE 2.5 MG 28 FTB
INHIBACE 5 MG 28 FTB
INHIBACE PLUS 5/12.5 MG 28 FTB
INMUNONUTRIL 98 GR 6 POSET
INNOHEP 10.000 IU/ML 0.35 ML 10 KULL HAZIR ENJ
INNOHEP 10.000 IU/ML 0.45 ML 10 KULL HAZIR ENJ
INNOHEP 10.000 IU/ML 2 ML 10 FLK
INNOHEP 20.000 IU/ML 0.5 ML 2 KULL HAZIR ENJ
INNOHEP 20.000 IU/ML 0.7 ML 2 KULL HAZIR ENJ
INNOHEP 20.000 IU/ML 0.9 ML 2 KULL HAZIR ENJ
INNOHEP 20.000 IU/ML 2 ML 10 FLK
INOMET-SR 75 MG 10 MIKROPELLET KP
INSIDON 50 MG 30 DRJ
INSOMIN 50 MG 30 DRJ
INSULATARD HM 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
INSULATARD HM 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
INSULATARD NOVOLET 100 IU/ML 3 ML 5 DISP KALEM
INSULIN MIXTARD 20 HM PENFILL
INSULIN MIXTARD 30 HM PENFILL
INTAL %1 NEBULIZER SOL 2 ML 48 AMP
INTAL 1 MG/DOZ 112 DOZ INH
INTAL 5 MG/DOZ 112 DOZ INH
INTAL NEBULIZER SOL
INTESTINOL 120 DRJ
INTRAGLOBIN 10 ML 0 5 GR
INTRAGLOBIN 100 ML 5 GR
INTRAGLOBIN 20 ML
INTRAGLOBIN 200 ML 10 GR
INTRAGLOBIN 50 ML 2 5 GR
INTRALIPID %10 YAG EMUL 500 ML SOL
INTRALIPID %20 YAG EMUL 100 ML SOL
INTRALIPID %20 YAG EMUL 250 ML SOL
INTRALIPID %20 YAG EMUL 500 ML SOL
INTRALIPOS % 10 250 ML
INTRALIPOS % 20 250 ML
INTRALIPOS %10 500 ML
INTRASEF 1 GR ENJ
INTRON-A 10 MIU 1 FLK
INTRON-A FLK 3 MIU 1 FLK
INTRON-A FLK 5 MIU 1 FLK
INTRON-A PEN 18 MIU 1 ENJ KALEMI
INTRON-A PEN 30 MIU 1 ENJ KALEMI
INTRON-A PEN 60 MIU 1 ENJ KALEMI
INZETON 50 MG 30 TB
IOCARE BSS 500 ML
8699538791294
8699538791270
8699538791287

8699759690048
8699759690017
8699759690024
8699759690031

8699683520022
8699683520015

8699514128557

D

8699516695316
8699516699313
8699516696320
8699516695323

E

E045A

E151B
E045A
E045A

E343A

E014I

F

14.09.2005

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%

-12,42%
-9,15%
-3,84%

-3,87%

-0,05%
-9,58%
-0,03%

-0,04%
-0,02%
-0,01%
-0,06%
-0,04%
-0,03%
-0,01%

-0,09%
-0,07%
-0,03%
-0,05%

-34,66%

I

30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004

J

11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,91%
10,93%
10,97%
10,95%
11,00%
3,96%
3,98%
3,99%
3,94%
3,96%
3,97%
3,99%
11,00%
11,00%
11,00%
10,95%
1,42%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
7,13%
11,00%
11,00%
0,00%
1,85%
7,16%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,91%
3,93%
3,97%
3,95%
4,00%
3,96%
3,98%
3,99%
3,94%
3,96%
3,97%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
3,95%
0,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,13%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,16%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A03873
A03875
A03876
A03879
A03880
A03881
A03882
A03883
A03884
A03885
A03886
A03887
A03888
A03889
A03890
A03891
A03892
A03894
A03897
A03898
A03899
A03900
A03901
A03902
A03903
A03904
A03905
A03906
A03907
A03908
A03910
A03911
A03916
A03917
A03918
A03919
A03920
A03921
A09248
A03922
A03923
A03924
A03925
A03926
A03927
A03928
A03929
A03930
A03931
A03932
A03933
A03934
A03935
A03936
A03937
A03938

B
8699622640019
8699622380014
8699622380021
8699622900106
8699703380087
8699703380094
8699564772991
8699564773011
8699564772977
8699564773042
8699564773059
8699564773035
8699564773110
8699564773127
8699564773134
8699564773141
8699564773080
8699564772120
8699564752207
8699564772236
8699564772250
8699564772212
8699564772229
8699564752306
8699564772335
8699564772359
8699564772311
8699564772328
8699760610219
8699625960114
8699790750053
8699790750046
8699607695515
8699607695014
8699607695010
8699742280010
8699742700013
8699742280027
8699769650049
8699727650012
8699587652164
8699556694454
8699556694492
8699556693723
8699556692719
8699556693686
8699556692603
8699556693471
8699556692412
8699556692474
8699556693501
8699556693488
8699556692726
8699556692610
8699556693679
8699556693716

C
IODEKS 100 ML GARGARA
IODEKS 20 GR POM
IODEKS 70 GR POM
IODEKS VAJINAL SUPP
IODOSORB MERHEM 20 GR
IODOSORB MERHEM 40 GR
IOMERON 300 100 ML 1 FLK
IOMERON 300 150 ML 1 FLK
IOMERON 300 50 ML 1 FLK
IOMERON 350 100 ML 1 FLK
IOMERON 350 150 ML 1 FLK
IOMERON 350 50 ML 1 FLK
IOMERON 400 100 ML 1 FLK
IOMERON 400 150 ML 1 FLK
IOMERON 400 200 ML 1 FLK
IOMERON 400 250 ML 1 FLK
IOMERON 400 50 ML 1 FLK
IOPAMIRO 150 306MG/ML 100 ML FLK
IOPAMIRO-300 612MG/ML 10 ML 1 AMP
IOPAMIRO-300 612MG/ML 100 ML 1 FLK
IOPAMIRO-300 612MG/ML 200 ML 1 FLK
IOPAMIRO-300 612MG/ML 30 ML 1 FLK
IOPAMIRO-300 612MG/ML 50 ML 1 FLK
IOPAMIRO-370 755MG/ML 10 ML 1 AMP
IOPAMIRO-370 755MG/ML 100 ML 1 FLK
IOPAMIRO-370 755MG/ML 200 ML 1 FLK
IOPAMIRO-370 755MG/ML 30 ML 1 FLK
IOPAMIRO-370 755MG/ML 50 ML 1 FLK
IOPIDINE % 0.5 5 ML GOZ DAMLASI
IPSER EUROPA 5ML 1 KULL HAZ ENJ
ISEPACINE 100 MG/1ML 1 ML 1 AMP
ISEPACINE 500 MG/2ML 2 ML 1 AMP
ISOBAL DENG ELEK SOL 1.000 ML (SETLI)
ISOBAL DENG ELEK SOL 500 ML
ISOBAL DENG ELEK SOL 500 ML (SETLI)
ISOBAR 160 GR 200 GR TOZ
ISOBAR 200 GR 250 ML SUSP
ISOBAR 800 GR 1.000 GR TOZ
ISOFLUDEM 100 ML INH COZ
ISOFLURANE 100 ML SOL
ISOFLURANE USP 100 ML INH SOL
ISOHES %6 500 ML SOL (ECZ SETLI)
ISOHES %6 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
ISOLYTE 1.000 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
ISOLYTE 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ)
ISOLYTE 500 ML SOL (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE 500 ML SOL (ECZ SETLI)
ISOLYTE 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)
ISOLYTE 500 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE M DEX %5 1.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE M DEX %5 1.000 ML (ECZ SETLI)
ISOLYTE M DEX %5 1.000 ML (ECZ SETSIZ SISE)
ISOLYTE M DEX %5 1.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE S PH 7 4 1.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
8699556692727
8699556693489

8699556692413
8699556693472

8699556693724
8699556692720

8699696610130
8699625950054

D

E

E333B
E333A
E215D
E215D
E215C
E215C
E215B
E215B
E215A
E215A
E325F
E325F
E325E
E325E
E326D

E302A

E101C

E101D

E101A

E101B

F

08.03.2006

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-47,76%
-48,21%

-0,07%

-0,03%

-0,02%
-0,02%
-0,03%
-0,06%
-0,01%
-0,04%
-0,02%
-0,02%
-0,01%

I

08.02.2000
28.12.1999

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,98%
10,98%
10,97%
10,94%
10,99%
10,96%
10,98%
10,98%
10,99%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,93%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,98%
3,97%
3,94%
3,99%
3,96%
3,98%
3,98%
3,99%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,93%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A03939
A03940
A03941
A03942
A03943
A03945
A03944
A03946
A03947
A03948
A03949
A03950
A03951
A03952
A03958
A03959
A03960
A03961
A03962
A03964
A03965
A03966
A03967
A03972
A03983
A03976
A03979
A03980
A03981
A03982
A03985
A03986
A03987
A03988
A03989
A03990
A03991
A03992
A03993
A03994
A03995
A03996
A03997
A03998
A03999
A04000
A04001
A04002
A04003
A04004
A04007
A04010
A04011
A04012
A04013
A04014

B
8699556693662
8699556693440
8699556693532
8699556693426
8699556692429
8699556692481
8699556693518
8699556692214
8699556692221
8699556693433
8699556692436
8699556693525
8699556692498
8699514522102
8699548090806
8699547750794
8699548090820
8699548031953
8699547030421
8699523010218
8699523010225
8699517010606
8699517050107
8699600380210
8699600380227
8699600640161
8699508690220
8699508690466
8699508690213
8699508690459
8699508690244
8699508690480
8699508690237
8699508690473
8699508690497
8699508690503
8699504990058
8699504990225
8699504990324
8699504990386
8699504990355
8699727990194
8699504990072
8699504990089
8699504990348
8699504990034
8699504990232
8699504990096
8699504990409
8699504990102
8699525010780
8699506568019
8699502151284
8699502151291
8699502151277
8699556695468

C
ISOLYTE S PH 7 4 1.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE S PH 7 4 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE S PH 7 4 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE-M 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE-M 500 ML (ECZ SETLI)
ISOLYTE-M 500 ML (ECZ SETSIZ)
ISOLYTE-M 500 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
ISOLYTE-P 250 ML (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE-P 250 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE-P 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
ISOLYTE-P 500 ML (ECZ SETLI)
ISOLYTE-P 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
ISOLYTE-P 500 ML (ECZ SETSIZ)
ISO-MACK SPREY 20 ML
ISOPTIN 40 MG 30 FTB
ISOPTIN 5 MG 2 ML 5 AMP
ISOPTIN 80 MG 50 FTB
ISOPTIN SR 240 MG 50 FTB
ISOPTIN-KKH 120 MG 50 FTB
ISORAT 20 MG 20 TB
ISORAT 40 MG 20 TB
ISORDIL 10 MG 50 TB
ISORDIL 5 MG 50 SUBLINGUAL TB
ISOSOL %10 20 GR POM
ISOSOL %10 70 GR MERHEM
ISOSOL %7.5 100 ML GARGARA
ISOSOL 1.000 ML (IE SETLI)
ISOSOL 1.000 ML (IE SETSIZ)
ISOSOL 500 ML (IE SETLI)
ISOSOL 500 ML (IE SETSIZ)
ISOSOL M 1.000 ML (IE SETLI)
ISOSOL M 1.000 ML (IE SETSIZ)
ISOSOL M 500 ML (IE SETLI)
ISOSOL M 500 ML (IE SETSIZ)
ISOSOL P 500 ML (IE SETLI)
ISOSOL P 500 ML (IE SETSIZ)
ISOSOURCE ENERGY MULTIFRUIT 500 ML
ISOSOURCE ENERGY NEUTRAL 500 ML SOL
ISOSOURCE ENERGY VANILLA 500 ML SOL
ISOSOURCE ENERGY VANILLA LV 500 ML
ISOSOURCE FIBER MULTIFRUIT 500 ML SOL
ISOSOURCE FIBER NEUTRAL 500 ML
ISOSOURCE JUNIOR KAKAO 250 ML SOL
ISOSOURCE JUNIOR MULTIFRUIT 250 ML SOL
ISOSOURCE JUNIOR VANILLA 250 ML SOL
ISOSOURCE PROTEIN MULTIFRUIT 500 ML
ISOSOURCE PROTEIN VANILLA 500 ML SOL
ISOSOURCE STANDART NEUTRAL 500 ML SOL
ISOSOURCE STANDART VANILLA LV 500
ISOSOURCE STANDART VANILYALI 500 ML SOL
ISOVIT 100/25 MG 100 TB
ITAX 360 MG/120 ML 120 ML SAMPUAN
ITRASPOR 100 MG 15 MIKROPELLET KP
ITRASPOR 100 MG 28 MIKROPELLET KP
ITRASPOR 100 MG 4 MIKROPELLET KP
IVELIP % 20 500 ML SOL (ECZ)
8699593151194
8699593151231
8699593151033

8699727990224

8699727990293

8699504990065

8699727990156

8699547090807
8699548750793
8699547090821
8699547091958
8699548030420

8699556693434
8699556692437

8699556692215

8699556692430

8699556693441

D
8699556693717

8699502151109

8699502151123

8699526010420

8699526120822

E

E028A
E028A
E028A
E221B

E196B
E196B
E196A
E215D
E215C
E215B
E215A
E325F
E325E
E325D
E325C
E324D
E324C

E074C
E074E
E074B
E074A
E074D
E269A
E269B

F
E326C
E326B
E326A
E325D
E325D
E325C
E325C
E324B
E324A
E324D
E324D
E324C
E324C

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,03%
-7,36%
-0,07%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
3,64%
10,93%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
0,00%
3,93%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04016
A04017
A04019
A04020
A04028
A04027
A08831
A08832
A04032
A04031
A08833
A08834
A04036
A04035
A08835
A08836
A04038
A08837
A04042
A04041
A08838
A08839
A04044
A08840
A04048
A04047
A08841
A08842
A08843
A04050
A08844
A04052
A04053
A04054
A04055
A04056
A04057
A04058
A04059
A04060
A08845
A09010
A08846
A04082
A08847
A04090
A08848
A04094
A09011
A04102
A08849
A04110
A04112
A08850
A04116
A09012

B
8699556695406
8699556695031
8699749150033
8699749150026
8699788691054
8699788696103
8699788690750
8699788697599
8699788695144
8699788694130
8699788690149
8699788698138
8699788691061
8699788696066
8699788690767
8699788697551
8699788692563
8699788692051
8699788695151
8699788694086
8699788690156
8699788698084
8699788692532
8699788692037
8699788695168
8699788694031
8699788698039
8699788690163
8699788697568
8699788696073
8699788698114
8699788694109
8699606691204
8699606690573
8699606691198
8699606690580
8699606691181
8699606690559
8699606691174
8699606690566
8699788690804
8699535691146
8699788697513
8699535691122
8699788693027
8699535691177
8699788691726
8699788750942
8699535691153
8699535691184
8699788692020
8699556680914
8699535691160
8699788680218
8699788750966
8699535691115

C
IVELIP %10 500 ML SOL (ECZ)
IVELIP %20 100 ML
IXEL 25 MG 28 KP
IXEL 50 MG 56 KP
IZOLEKS 1.000 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOLEKS 1.000 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
IZOLEKS 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS 500 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOLEKS 500 ML (BIOSEL SETSLø TORBA)
IZOLEKS 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
IZOLEKS 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-M 1.000 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOLEKS-M 1.000 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-M 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
IZOLEKS-M 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-M 250 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-M 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-M 500 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOLEKS-M 500 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-M 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
IZOLEKS-M 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-P 250 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-P 250 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-P 500 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOLEKS-P 500 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-P 500 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-P 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
IZOLEKS-S 1.000 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-S 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEKS-S 500 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOLEKS-S 500 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
IZOLEN 1.000 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOLEN 1.000 ML (POLI SETLI)
IZOLEN 1.000 ML (POLI SETSIZ TORBA)
IZOLEN 1.000 ML (POLI SETSIZ)
IZOLEN 500 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOLEN 500 ML (POLI SETLI)
IZOLEN 500 ML (POLI SETSIZ TORBA)
IZOLEN 500 ML (POLI SETSIZ)
IZOTONIK NACL 1.000 ML (BIOSEL SETSIZ SISE )
IZOTONIK NACL 1.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 100 ML (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 100 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 150 ML (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 150 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 2 ML 100 AMP (BIOSEL)
IZOTONIK NACL 2.000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 250 ML (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 250 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 3.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 3.000 ML (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 3.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 5 ML 100 AMP (BIOSEL)
IZOTONIK NACL 50 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
8699556690913

D

E

E215D
E215D
E215C
E215C
E215B
E215B
E215A
E215A
E325F
E325F
E325E
E325E
E325B
E325A
E325D
E325D
E325C
E325C
E324B
E324A
E324D
E324D
E324C
E324C
E326C
E326D
E326A
E326B
E215D
E215D
E215C
E215C
E215B
E215B
E215A
E215A
E219K
E219L
E219K
E219D
E219C
E219F
E219E
E220A
E219N
E219H
E219G
E219P
E219P
E219O
E220A
E219B

F
E221A
E221B

G

H
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

J

18.01.2002
18.01.2002

I

-0,08%

K
11,00%
11,00%
3,92%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
3,92%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%

B
8699788690613
8699788690200
8699535691139
8699788698022
8699556680709
8699556680402

8699556691736
8699556690739
8699508690046
8699508690282

A04105 8699606690689

A04104 8699606690634

A04103 8699535690187

A04099 8699788692525
A04100 8699556691224
A04101 8699556690289

A04093 8699606690672

IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (POLI SETSIZ
TORBA)

IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (POLI SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (BIOSEL SETLI
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (KANSUK SETSIZ
TORBA)

A04092 8699606690627

A04091 8699535690170

A04087 8699788691528
A04088 8699556690128
A04089 8699556690173

A04085 8699606690665
A04070 8699556690777
A04069 8699556691781

IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (POLI SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1000 ML (ECZ SETSøZ CAM)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1000 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (BIOSEL SETLø
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 150 ML (KANSUK SETSIZ
TORBA)

C
IZOTONIK NACL 50 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL 500 ML (BIOSEL SETSIZ SISE )
IZOTONIK NACL 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
IZOTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
IZOTONIK NACL PB 1.000 ML (ECZ SETSIZ PL.SISE)
IZOTONIK NACL PB 500 ML (ECZ SETSIZ PL.SISE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (BIOSEL SETLI
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (BIOSEL SETLø
ùøùE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (ECZ SETLI
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (ECZ SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (IE SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (IE SETSIZ)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (POLI SETLI
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (POLI SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (POLI SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML (POLI SETSIZ)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 1.000 ML IRR SOL (BIOSEL
SETLI PP SISE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (BIOSEL SETLø
TORBA )
IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 100 ML (KANSUK SETSIZ
TORBA)

A04084 8699606690610

A04083 8699535690125

A04079 8699788699029
A04080 8699556690029
A04081 8699556690050

A04061 8699788681017

A04075 8699606690702
A04076 8699606690429

A04073 8699606690658
A04074 8699606690412

A04067
A04068
A04071
A04072

A04065 8699788691108

A04064 8699788696028

A
A08851
A08852
A09013
A08853
A04140
A04141

D

E

11%

E219L

11%

11,00%

11,00%

11%
E219G

11,00%

11%

11,00%

11%

11,00%
11,00%
11,00%
E219G

11%
11%
11%

11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

E219H

E219H
E219H
E219G

E219E

11%
11%

E219F

11%
11%
11%

11%
11%
11%

E219E

E219F
E219F
E219E

E219C
E219K
E219K

11%
11%

E219C
E219D

E219D
E219D
E219C

11,00%

11,00%
11,00%

11%
11%

E219K
E219K

11%
11%
11%

11,00%
11,00%

11%
11%

E219L
E219L

E219L
E219L
E219L
E219K

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%

J

11,00%

I

11,00%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

G

11%

E219L

F
E219A
E219I
E219J
E219I
E219K
E219I

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A

B

8699788694024
8699556691491
8699556690630
8699556691606
8699508690039
8699508690275

A04127
A04130
A04123
A04131
A04132
A04133

A04124
A04142
A04143
A04144
A04145
A04146
A04147
A04148
A04149
A04150
A04152
A04154
A04156
A04158
A04159
A04160
A04161
A04162
A04163
A04164
A04165
A04166
A04167

8699788685015
8699502750609
8699587751461
8699587751478
8699587751508
8699587751515
8699587751485
8699587751492
8699788751437
8699788751420
8699548991202
8699516265267
8699516265298
8699630697234
8699630697241
8699630697258
8699630697227
8699630697180
8699630697197
8699630697210
8699556690500
8699556690647
8699556690524

A04137 8699606690696
A04138 8699606690405

A04135 8699606690641
A04136 8699606690399

8699788690507
8699556691071
8699556691095
8699556690494
8699788695205

A04118
A04119
A04120
A04122
A04128

A04115 8699606691235
A04111 8699556680938

A04114 8699606691242

A04113 8699535690163

A04109 8699788680010

A04107 8699606690382

A04106 8699606690375

D

IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (POLI SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (POLI SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (POLI SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (POLI SETSIZ)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML IRR SOL (BIOSEL
SETLI PP SISE)
JECTOFER 10 AMP
JETOKAIN 2 ML 20 AMP
JETOKAIN 2 ML 50 AMP
JETOKAIN SIMPLEX 20 MG/ML 10 ML 10 AMP
JETOKAIN SIMPLEX 20 MG/ML 10 ML 50 AMP
JETOKAIN SIMPLEX 20 MG/ML 2 ML 10 AMP
JETOKAIN SIMPLEX 20 MG/ML 2 ML 50 AMP
JETOSEL 2 ML 100 AMP (BIOSEL)
JETOSEL 2 ML 20 AMP (BIOSEL)
JEVITY PLUS FIBERLI 500 ML SOL
KABIKINASE 100.000 IU
KABIKINASE 600.000 IU
KABIVEN 1026 ML POSET SERUM
KABIVEN 1540 ML POSET SERUM
KABIVEN 2053 ML POSET SERUM
KABIVEN 2566 ML POSET SERUM
KABIVEN PERIPHERAL 1440 ML SOL
KABIVEN PERIPHERAL 1920 ML SOL
KABIVEN PERIPHERAL 2400 ML SOL
KADALEX 500 ML (ECZ SETLI)
KADALEX 500 ML (ECZ SETSIZ)
8699556690501
KADEKS-40 500 ML (ECZ SETLI)

C
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (POLIFARMA SETLI
SISE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 250 ML (POLIFARMA SETSIZ
SISE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 3.000 ML (BIOSEL SETLø
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 3.000 ML (KANSUK SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 3.000 ML (POLI SETLI
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 3.000 ML (POLI SETSIZ
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 3000 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 50 ML (BIOSEL SETLø
TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 50 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 50 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML ( ECZ SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (BIOSEL SETLø ùøùE)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (BIOSEL SETLø
TORBA )
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (ECZ SETSøZ CAM)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (IE SETLI)
IZOTONIK SODYUM KLORUR 500 ML (IE SETSIZ)

E

K

11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E219I
E219I
E219J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11%
11%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

E219J
E219J

J

11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%

11%

11%

11%

I

E219J
E219J
E219I
E219I
E219J
E219I

E219B
E219B
E219A
E219J
E219J

E219O
E219O

E219P

E219O

E219P

11%

H

E219G

G
11%

F
E219H

L

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

M

N
O

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

A
A04168
A04169
A04170
A04171
A04172
A04173
A04174
A04175
A04176
A04177
A04178
A04179
A04180
A04181
A04182
A04183
A04184
A04185
A04188
A04189
A04190
A04191
A04193
A04194
A04195
A04196
A04197
A04198
A04199
A04200
A04201
A04202
A04203
A04204
A04205
A04206
A04208
A04211
A04212
A04213
A04214
A04215
A04217
A04218
A04219
A04220
A04222
A04223
A04224
A04225
A04226
A04227
A04228
A04229
A04230
A04231

B
8699556690654
8699606570097
8699550010090
8699516013080
8699516573096
8699548191169
8699508690077
8699517090295
8699548022463
8699503010238
8699512480015
8699516206109
8699510770101
8699510750608
8699523380014
8699508750160
8699540152151
8699540152168
8699535670721
8699535670738
8699535670714
8699535920017
8699503010443
8699503010450
8699503010467
8699503010474
8699541010207
8699525010797
8699525010803
8699792011381
8699792011374
8699792011398
8699510030106
8699510030113
8699506012048
8699523010195
8699523010256
8699516084011
8699516084028
8699517090301
8699517170300
8699517170409
8699560030019
8699503120364
8699525013309
8699525013316
8699523090012
8699523090029
8699523090036
8699523090043
8699536090351
8699542010626
8699542010640
8699542010633
8699542010671
8699542010688

C
KADEKS-40 500 ML (ECZ SETSIZ)
KAF 100 ML SURUP
KAFALGIN 500 MG 20 TB
KALAMIN 20 TB
KALAMIN 63.28 MG/5 ML 125 ML SURUP
KALETRA 133.3/33.3 MG 180 YUMUSAK KP
KALIDEKS 500 ML
KALIDREN 50 MG 20 FTB
KALINOR EFF TB
KALMAN TB
KALMOSAN 100 ML LOSYON
KALSIFLOUR 100 GR GRANUL
KALSIYUM FOLINAT EBEWE 100 MG/10 ML 1 FLK
KALSIYUM FOLINAT EBEWE 30 MG/3ML 3 ML 5 AMP
KAMFOLIN 50 GR POM
KANAMYCINE 0.5 GR AMP
KANDIZOL 150 MG 1 KP
KANDIZOL 150 MG 2 KP
KANFLEKS PERITON DIYALIZ 1.000 ML SOL
KANFLEKS PERITON DIYALIZ 2.000 ML SOL
KANFLEKS PERITON DIYALIZ 500 ML SOL
KANSILAK 10 GR LAVMAN
KAPNAX 275 MG 10 TB
KAPNAX 275 MG 20 TB
KAPNAX FORTE 550 MG 10 TB
KAPNAX FORTE 550 MG 20 TB
KAPRIL 25 MG 48 TB
KAPTORIL 25 MG 50 TB
KAPTORIL 50 MG 50 TB
KARAZEPIN 200 MG 160 TB
KARAZEPIN 200 MG 25 TB
KARAZEPIN 400 MG 30 TB
KARBALEX RETARD 300 MG 50 TB
KARBALEX RETARD 600 MG 50 TB
KARBASIF 200 MG 24 TB
KARBEROL 200 MG 160 TB
KARBEROL 200 MG 24 TB
KARDASIT 120 PASTIL
KARDASIT 30 PASTIL
KARDILAT 10 MG 30 FTB
KARDILAT RETARD 20 MG 10 MIKROPELLET KP
KARDILAT RETARD 20 MG 30 MIKROPELLET KP
KARDIL-SR 60 MG 50 FTB
KARDISENTIN 75 MG 50 DRJ
KARDOZIN 2 MG 20 TB
KARDOZIN 4 MG 20 TB
KAROKSEN 275 MG 10 TB
KAROKSEN 275 MG 20 TB
KAROKSEN FORT 550 MG 10 TB
KAROKSEN FORT 550 MG 20 TB
KARUM 75 MG 28 FTB
KARVEA 150 MG 28 TB
KARVEA 300 MG 28 TB
KARVEA 75 MG 28 TB
KARVEZIDE 150/12.5 MG 28 TB
KARVEZIDE 300/12.5 MG 28 TB
8699523090044

8699620010128
8699620010111
9699792011398

8699541010306

8699520090251
8699547022464

D
8699556690525

8699620010203

E

E015B
E016A
E254A
E254B
E076G
E076G
E076F
E076F
E274A

E174A

E012A
E012A
E012A

E128A
E076G
E076G
E076F
E076F
E029A
E029A
E029B
E012A
E012A
E012B

E022A
E022A

E171A

E102B

E014C

E182A

E167F

F

26.05.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-5,24%
-7,24%
-10,76%

-20,68%

I

01.11.1999
10.02.2000
10.02.2000
15.10.2001
15.10.2001

24.07.2001

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%

M

5,76%
3,76%
0,24%
11,00%
11,00%

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04232
A04233
A04234
A04235
A04236
A04237
A04238
A04239
A04240
A04241
A04242
A04243
A04245
A04246
A04248
A04249
A04250
A04251
A04252
A04253
A04254
A04257
A04258
A04259
A04260
A04261
A04262
A04263
A04264
A04265
A04266
A04267
A04268
A04269
A04271
A04272
A04274
A04275
A04276
A04277
A04278
A04279
A04286
A04287
A04288
A04289
A04290
A04291
A04292
A04293
A04296
A04297
A04298
A04300
A09214
A09215

B
8699538983569
8699550720012
8699550010014
8699550580012
8699550010069
8699578152222
8699578152215
8699578012212
8699578572211
8699531010460
8699531010453
8699673271019
8699517280719
8699517150111
8699517280726
8699517150128
8699524440113
8699524700095
8699524150043
8699524900129
8699524790058
8699508700028
8699508010073
8699508010080
8699726385069
8699726415049
8699726425079
8699726445053
8699726785135
8699624090089
8699624090065
8699624090072
8699561380090
8699561380229
8699516759438
8699516759421
8699516093181
8699516093204
8699756770507
8699809090491
8699503340014
8699503150095
8699541090605
8699569560012
8699569350026
8699569010050
8699569010104
8699569900023
8699569900016
8699630090257
8699525751737
8699525091666
8699525091758
8699525751652
8699536010441
8699536010458

C
KASKADIL 250 IU 1 FLK
KATALJIN 40 GR POM
KATALJIN-P 500/30 MG 20 TB
KATAPRIN 120 MG/5 ML 150 ML ELIKSIR
KATAPRIN 500 MG 20 TB
KATARIN 15 KP
KATARIN 30 KP
KATARIN FORT 20 TB
KATARIN PEDIYATRIK 100 ML SURUP
KAZEPIN 200 MG 160 TB
KAZEPIN 200 MG 24 TB
KEFLIN 1 GR ENJ
KEFSID 125MG/5 ML 100 ML SUSP
KEFSID 250 MG 16 KP
KEFSID 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
KEFSID 500 MG 12 KP
KEMICETINE %1 5GR GOZ POM
KEMICETINE 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
KEMICETINE 250 MG 24 KP
KEMICETINE 250 MG 6 OVUL
KEMICETINE SUKSINAT 1 GR 1 FLK
KEMOPRIM 200/40MG/5 ML 100 ML SUSP
KEMOPRIM 400/80 MG 30 TB
KEMOPRIM FORT 800/160 MG 20 TB
KENACORT-A %0.1 20 GR POM
KENACORT-A %0.1 5 GR ORABASE POM
KENACORT-A 20 GR ANAL POM
KENACORT-A OFTALMIK POM
KENACORT-A RETARD 40 MG IM 1 ML 1 AMP
KEPPRA 1.000 MG 50 FTB
KEPPRA 250 MG 50 FTB
KEPPRA 500 MG 50 FTB
KERASAL 50 GR POMAD
KERASAL FORTE 50 GR POM
KETADON %3 10 AMP
KETADON %3 5 AMP
KETADON 10 MG 10 TB
KETADON 10 MG 20 TB
KETALAR 50 MG/ML 10 ML 1 FLK
KETEK 400 MG 10 FTB
KETO 25MG/GR 60 GR JEL
KETO-50 50 MG 24 KP
KETOR 10 MG 10 FTB
KETORAL %2 100 ML SAMPUAN
KETORAL %2 40 GR KREM
KETORAL 200 MG 10 TB
KETORAL 200 MG 30 TB
KETORAL 400 MG 10 VAG SUPP
KETORAL 400 MG 3 VAG SUPP
KETOSTERIL 600 MG 100 FTB
KETRODOL 10 AMP
KETRODOL 10 MG 10 TB
KETRODOL 10 MG 20 TB
KETRODOL 5 AMP
KINETRA 12.5 MG 30 TB
KINETRA 25 MG 30 TB

D

8699502770508

8699519380400
8699519410107
8699519420106
8699519440203
8699519780101

8699519150607

8699519150706

8699550370019

E

E340B
E340C

E030B
E030C
E030A
E030A
E030D
E030D

E156A

E248A

E034C
E034B
E034A

E054F
E054D
E054E
E054C

E012A
E012A

E153A
E187B
E187A

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,02%

-9,82%
-5,37%
-11,44%

I

31.01.2003

17.03.2004
17.03.2004
17.03.2004

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699536010434
8699548280283
8699548281112
8699548280511
8699548090479
8699548270482
8699548030864
8699548031601
8699548030802
8699508090471
8699569090182
8699569090328
8699569280231
8699569280224
8699516090623
8699502280410
8699502091580
8699502280458
8699502280441
8699502091597
8699717280021
8699717090132
8699717090019
8699717090064

A09147
A04330
A04331
A04332
A04333
A04334
A04335
A04336
A04337
A04338
A04339
A04347
A04348
A04349
A04354
A04355
A04356
A04357
A04359
A04360
A04361
A04362
A04364
A04365
A04366
A04367
A04368
A04369
A04371

8699717280090
8699717280014
8699622280369
8699622090654
8699622090661
8699622280352
8699622280253
8699622090753
8699622280260
8699622090760
8699586150012
8699569150015
8699569750017
8699569750024
8699788750584
8699788750607
8699525150868
8699525750877
8699525751836
8699525751843
8699525751850
8699676090280
8699508120123
8699622150013
8699622750015
8699622750022
8699828010128
8699828010135
8699508270132

A09146 8699717280076

A
A09216
A04304
A04306
A04307
A04308
A04309
A04310
A04311
A04312
A04313
A04316
A04318
A04319
A04321
A04322
A04323
A04324
A04325
A04326
A04327
A04328
A09064
A04329
A09151

C
KINETRA 6.25 MG 30 TB
KLACID 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
KLACID 250MG/5 ML 100 ML SUSP
KLACID 250MG/5 ML 50 ML SUSP
KLACID 500 MG 14 FTB
KLACID 500 MG IV 1 FLK
KLACID-MR 500 MG 14 KONT SALINIMLI TB
KLACID-MR 500 MG 20 KONT SALINIMLI TB
KLACID-MR 500 MG 7 KONT SALINIMLI TB
KLAMAXIN 500 MG 14 FTB
KLAMOKS 625 MG 15 FTB
KLAMOKS-BID 1 GR 10 FTB
KLAMOKS-BID 200MG/28.5 MG/5 ML 70 ML SUSP
KLAMOKS-BID FORT 457MG/5 ML 70 ML SUSP
KLAROLID 500 MG 14 FTB
KLAROMIN 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
KLAROMIN 250 MG 14 FTB
KLAROMIN 250 MG/5ML 100 ML SUSP
KLAROMIN 250 MG/5ML 50 ML SUSP
KLAROMIN 500 MG 14 FTB
KLAVUNAT 156.25 MG/5 ML 100 ML SUSP
KLAVUNAT 625 MG 10 FTB
KLAVUNAT 625 MG 15 FTB
KLAVUNAT BID 1000 MG 10 TABLET
KLAVUNAT BID 200/28 MG 70 ML ORAL SUSPANSYON
HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
KLAVUNAT BID 400/57 MG 70 ML FORT ORAL
SUSPANSYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
KLAVUNAT FORT 312.5 MG/5 ML 100 ML SUSP
KLAVUPEN 156.25 MG/5 ML 100 ML SUSP
KLAVUPEN 625 MG 15 FTB
KLAVUPEN BID 1 GR 10 FTB
KLAVUPEN FORT 312.5 MG/5 ML 100 ML SUSP
KLAX 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
KLAX 250 MG 14 FTB
KLAX 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
KLAX 500 MG 14 FTB
KLEOMAK 150 MG 16 KP
KLINDAN 150 MG 16 KP
KLINDAN 300 MG/2ML 1 AMP
KLINDAN 600 MG/4ML 1 AMP
KLINDAVER 600 MG/4ML 1 AMP
KLINDAVER 600MG/4ML 100 AMP
KLINOKSIN 150 MG 16 KP
KLINOKSIN 300 MG 1 AMP
KLINOKSIN 600 MG 1 AMP
KLINOKSIN 600 MG 2 AMP
KLINOKSIN 600 MG 5 AMP
KLIOGEST 28 FTB
KLIPAKS 40 DRJ
KLITOPSIN 150 MG 16 KP
KLITOPSIN 300 MG 1 AMP
KLITOPSIN 600 MG 1 AMP
KLOMEN 50 MG 10 TB
KLOMEN 50 MG 30 TB
KLORA SUKSINAT 1 GR 1 FLK
8699579010101
8699579010118

8699555752117

8699560280070

8699560090037

8699560280087

8699548010477

D

E

28.10.2005

E004G
E004D
E004E
E004A
E004B
E004D
E032E
E032C
E032D
E032B

E105A
E033A
E033B
E033C
E109A
E109A

E033A
E033B
E033C
E033C
E033C
E033A
E033B
E033C

28.10.2005
28.10.2005

E004F

G

F
E340A
E032E
E032D
E032D
E032B
E032F
E032B
E032B
E032B
E032B
E004A
E004B
E004F
E004G
E032B
E032E
E032C
E032D
E032D
E032B
E004E
E004A
E004A
E004B

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

-0,10%

-0,03%

-0,08%
-0,05%
-0,04%
-0,02%
-53,23%
-0,04%

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,90%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

K
11,00%
10,92%
10,95%
10,96%
10,98%
0,00%
36,00%
34,00%
37,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,90%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

L
4,00%
3,92%
3,95%
3,96%
3,98%
0,00%
3,96%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04374
A04375
A04378
A04379
A04380
A04381
A04382
A04383
A04384
A09101
A09102
A09103
A04386
A04387
A04388
A04389
A04390
A04392
A04393
A04394
A04396
A04398
A04399
A04400
A04401
A04402
A04403
A04404
A04405
A04411
A04412
A04413
A04414
A04415
A04416
A04417
A04418
A04419
A04420
A04421
A04422
A04423
A04424
A04425
A04426
A04427
A04428
A04430
A04431
A04433
A04436
A04437
A04444
A04445
A04447
A04449

B
8699580640052
8699580510010
8699580640069
8699580510027
8699541791908
8699702986556
8699702986525
8699702986655
8699549010025
8699702773750
8699702773729
8699702773734
8699598570013
8699502091726
8699502091931
8699502091948
8699516259358
8699516573164
8699508120253
8699525120816
8699532111975
8699505750347
8699505753195
8699512560021
8699512350042
8699502570818
8699502013070
8699502013063
8699776661014
8699570080011
8699570700018
8699540010604
8699540010703
8699540010505
8699540014503
8699702986426
8699622740016
8699531620324
8699570380029
8699570440013
8699584890026
8699584420131
8699516701314
8699503090384
8699559160048
8699559160055
8699559160031
8699559570021
8699524270277
8699525270825
8699569270300
8699569270317
8699526549029
8699788370034
8699514099116
8699584090051

C
KLORHEX %0.2 200 ML GARGARA
KLORHEX %0.2 30 ML ORAL SPREY
KLOROBEN 200 ML GARGARA
KLOROBEN 30 ML ORAL SPREY
KLOVIREKS-L 250 MG IV 1 FLK
KOATE-DVI 1.000 IU 1 FLK (BIEM)
KOATE-DVI 250 IU 1 FLK (BIEM)
KOATE-DVI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (BIEM)
KODEN 20 TB
KOGENATE FS 1000 IU 1 AMP
KOGENATE FS 250 IU 1 AMP
KOGENATE FS 500 IU 1 AMP
KOKLIN 150 ML SURUP
KOLESTOR 10 MG 30 FTB
KOLESTOR 20 MG 30 FTB
KOLESTOR 40 MG 30 FTB
KOLESTRAN 9 GR/POSET 30 POSET
KOLPIDIN SURUP
KOLSIN 0.5 MG 60 DRJ
KOMBEVIT-C 30 DRJ
KOMPENSAN 340 MG 60 TB
KONAKION MM 10 MG 1 ML 5 AMP
KONAKION MM PED 2 MG 0.2 ML 5 AMP
KONAZOL %2 100 ML SAMPUAN
KONAZOL %2 30 GR KREM
KONGEST 100 ML PED SURUP
KONGEST 30 TB
KONGEST FORTE 30 TB
KONSANTRE HEMODI SOL ASIDIK 5 LT
KONTIL 250 MG 6 CIG TB
KONTIL 250 MG/5 ML 15 ML SUSP
KONVERIL 10 MG 20 TB
KONVERIL 20 MG 20 TB
KONVERIL 5 MG 20 TB
KONVERIL PLUS 20/12.5 MG 20 TB
KONYNE-80 500 IU
KORIZAL BUGU 45 ML
KORTIGUT DAMLA
KORTISETIN DERI POMI
KORTISETIN GOZ POMI
KORTOS 24 SUPP
KORTOS 30 GR KREM
KOTRIZIN SUSP
KOZOKSIN 200 MG 10 FTB
KREON 10.000 IU 100 KP
KREON 10.000 IU 200 KP
KREON 25.000 IU 100 KP
KREVAL 100 ML SURUP
KRISTALIN 1 FLK
KRISTAPEN 1MIU 1 FLK
KRISTASIL 1MIU IM/IV 1 FLK
KRISTASIL 500.000 IU IM/IV 1 FLK
KRYPTOCUR SOLUSYON
KSILIDIN % 5 30 GR POM
KUIFLEX 40 FTB
KUILIL 40 FTB
8699528380033

8699502012707

8699702986600

D

E

E160A
E042A
E042A

E188A
E188A
E188B

E043B

E200A
E200B
E017A
E017B
E017C
E017D

E030B
E030C
E154C
E154B
E154A

14.02.2005
14.02.2005

06.02.2005
18.02.2005

E008A
E008B
E008C
E305A

07.07.2005
04.07.200
04.07.200

G

E144B
E144C
E144A

F
E106B
E106A
E080B
E080A
E007H
E144B
E144C
E144A

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699561350109
8699543560045
8699543560038
8699543350028
8699543350011
8699543480039
8699738980368
8699738980160
8699505093673
8699505753645
8699505753652
8699516010515
8699516010522
8699522092635
8699760440052
8699828570059
8699828570035
8699828570066
8699508570065
8699508570058
8699510011105
8699720120444

A04482
A08854
A04486
A04487
A04488
A04489
A04483
A04490
A04491
A04485
A08855
A04492
A04493
A04495
A04496
A04498
A08856
A04499
A04500
A04503
A08857
A04504
A04505
A04506
A04507
A04508
A04509
A04510
A04511
A04502
A08858

8699788694079
8699788697544
8699556693655
8699556692627
8699508690152
8699508690398
8699606690498
8699606690504
8699556692733
8699788691085
8699788690781
8699606691334
8699606691341
8699788696059
8699556693730
8699788697025
8699788691412
8699556692818
8699556692856
8699788694062
8699788698060
8699556693457
8699556692450
8699556693549
8699556690661
8699508690145
8699508690381
8699606690474
8699606690481
8699788695182
8699788690187

A04480 8699788696080

A
A04451
A04453
A04454
A04456
A04457
A04455
A04459
A04460
A04463
A04465
A04466
A04467
A04468
A04470
A04471
A04472
A04473
A04474
A04475
A04476
A04477
A04478

C
KURSEPT 30 GR KREM
KWELLADA %1 120 ML SAMPUAN
KWELLADA %1 60 ML SAMPUAN
KWELLADA %1 CREAM RINSE 120 ML
KWELLADA %1 CREAM RINSE 60 ML
KWELLADA %5 120 ML LOSYON
KYBERNIN-P 1.000 IU 1 FLK
KYBERNIN-P 500 IU 1 FLK
KYTRIL 1 MG 10 FTB
KYTRIL 3 MG/3 ML 1 AMP
KYTRIL 3 MG/3 ML 5 AMP
LABECOR 100 MG TB
LABECOR 200 MG TB
LACIPIL 4 MG 28 TB
LACRYVISC 10 GR STERIL OFTALMIK JEL
LACTULAC 670 MG/ML 100 ML SURUP
LACTULAC 670 MG/ML 200 ML SURUP
LACTULAC 670 MG/ML 250 ML SURUP
LAEVOLAC 670 MG/ML 100 ML SURUP
LAEVOLAC 670 MG/ML 250 ML SURUP
LAKSAFENOL 50MG 20 TB
LAKSOTEK 5 MG 30 DRJ
LAKTATLI RINGER %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL SETLø
TORBA)
LAKTATLI RINGER %5 DEX 500 ML (BIOSEL SETLI
TORBA)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (ECZ SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (IE SETLI)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (IE SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (POLI SETLI SISE
LAKTATLI RINGER 1.000 ML (POLI SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 1.000 ML SETLI
LAKTATLI RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø ùøùE
LAKTATLI RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE
LAKTATLI RINGER 1.000 ML SOL (POLI SETLI TORBA
LAKTATLI RINGER 1.000 ML SOL (POLI SETSIZ TORBA
LAKTATLI RINGER 1.000ML (BIOSEL SETLø TORBA
LAKTATLI RINGER 1.000ML (ECZ SETLI TORBA
LAKTATLI RINGER 2.000 ML (BIOSEL SETLø TORBA
LAKTATLI RINGER 2.000 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA
LAKTATLI RINGER 2.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
LAKTATLI RINGER 2.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
LAKTATLI RINGER 500 ML (BIOSEL SETLI TORBA)
LAKTATLI RINGER 500 ML (BIOSEL SETSIZ TORBA
LAKTATLI RINGER 500 ML (ECZ SETLI TORBA
LAKTATLI RINGER 500 ML (ECZ SETLI)
LAKTATLI RINGER 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
LAKTATLI RINGER 500 ML (ECZ SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 500 ML (IE SETLI)
LAKTATLI RINGER 500 ML (IE SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 500 ML (POLI SETLI
LAKTATLI RINGER 500 ML (POLI SETSIZ)
LAKTATLI RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETLI ùøùE
LAKTATLI RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE
8699556693458
8699556692451

8699556692819

8699556693731
8699556692734

8699554130183

8699522092628

8699716091109
8699716751010
8699716751058

D

E

F

E210B
E273C
E273C
E273C
E273D
E273C
E273D
E273C
E273D
E273D
E273C
E273D
E273C
E273D
E273D
E273F
E273E
E273F
E273E
E273B
E273A
E273B
E273B
E273A
E273A
E273B
E273A
E273B
E273A
E273B
E273A

E210D

E133B
E159A
E159A
E159A
E159A
E159A
E191A

E202A
E202B
E202B

E189D
E189D
E189A
E189A
E189B

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,05%

-0,02%
-0,06%
-13,61%

I

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
21,00%
10,94%
11,00%
11,00%
11,00%
10,95%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,94%
0,00%
4,00%
4,00%
3,95%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04515
A04517
A04518
A04519
A04520
A08906
A04522
A04523
A04524
A04525
A04526
A04527
A04529
A04530
A04535
A04536
A04537
A04538
A04539
A04540
A04541
A04542
A04543
A04544
A04546
A04547
A04548
A04549
A04550
A04552
A04553
A04555
A04556
A04557
A04558
A04559
A04560
A04561
A04562
A04563
A04564
A04565
A04566
A04567
A04568
A04569
A04570
A04571
A04572
A04576
A04577
A04578
A04580
A04581
A04582
A04583

B
8699522072545
8699522076192
8699522072538
8699522072569
8699522076185
8699514354192
8699514515524
8699514015994
8699514016007
8699504340051
8699504350104
8699504510010
8699504010404
8699504011159
8699516164065
8699516154080
8699540160453
8699540160408
8699540160415
8699536160078
8699536160016
8699536160085
8699809760653
8699809950627
8699522012060
8699578162412
8699578162429
8699582090015
8699582750018
8699569010111
8699569280026
8699569280033
8699569010067
8699569280149
8699569280354
8699569270232
8699569270225
8699578092412
8699564613300
8699505120492
8699505120508
8699809754003
8699809014008
8699546380220
8699546344000
8699650151235
8699650751244
8699650151228
8699650151211
8699504790061
8699504010503
8699504010459
8699517091056
8699504150100
8699504030402
8699745000165

C
LAMICTAL-DC 100 MG 30 COZ CIG TB
LAMICTAL-DC 200 MG 30 COZ CIG TB
LAMICTAL-DC 25 MG 30 COZ CIG TB
LAMICTAL-DC 5 MG 30 COZ CIG TB
LAMICTAL-DC 50 MG 30 COZ CIG TB
LAMINOX %1 15 GR KREM
LAMINOX %1 30 ML SPREY
LAMINOX 250 MG 14 TB
LAMINOX 250 MG 28 TB
LAMISIL % 1 15 GR DERMGEL JEL
LAMISIL %1 15 GR KREM
LAMISIL %1 30 ML SPREY
LAMISIL 250 MG 14 TB
LAMISIL 250 MG 28 TB
LANSAZOL 30 MG 14 KP
LANSAZOL 30 MG 28 MIKROPELLET KP
LANSOPROL 15 MG 28 MIKROPELLET KP
LANSOPROL 30 MG 14 MIKROPELLET KP
LANSOPROL 30 MG 28 MIKROPELLET KP
LANSOR 15 MG 30 MIKROPELLET KP
LANSOR 30 MG 14 MIKROPELLET KP
LANSOR 30 MG 28 MIKROPELLET KP
LANTUS 100IU/ML SC 1 FLK
LANTUS OPTIPEN 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
LANVIS 40 MG 25 TB
LANZEDIN 30 MG 14 MIKROPELLET KP
LANZEDIN 30 MG 28 MIKROPELLET KP
LARGACTIL 100 MG 30 TB
LARGACTIL 25 MG 5 ML10 AMP
LARGOPEN 1 GR 16 TB
LARGOPEN 125 MG/5 ML 80 ML SUSP
LARGOPEN 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
LARGOPEN 500 MG 16 TB
LARGOPEN BID 200 MG/5 ML 100 ML SUSP
LARGOPEN BID 400 MG/5 ML 100 ML SUSP
LARGOPEN IM/IV 1 GR 1 FLK
LARGOPEN IM/IV 500 MG 1 FLK
LARICID 500 MG 14 FTB
LARMABAK %0.9 10 ML GOZ DAMLASI
LAROXYL 10 MG 30 DRJ
LAROXYL 25 MG 40 DRJ
LASIX 20 MG/2 ML 5 AMP
LASIX 40 MG 12 TB
LASONIL 50 HDB.U/GR 40 GR POM
LASONIL JEL
LASTET 100 MG 10 KP
LASTET 100 MG/5 ML 5 ML 1 AMP
LASTET 25 MG 40 KP
LASTET 50 MG 20 KP
LENTARON DEPOT 250 MG IM 1 FLK
LEPONEX 100 MG 50 TB
LEPONEX 25 MG 50 TB
LERCADIP 10 MG 20 FTB
LESCOL 40 MG 28 KP
LESCOL-XL 80 MG 28 TB
LEU 1 500 GR MAMA
8699509150501

8699509012205
8699509012106

8699526754003
8699526014008

8699507012061

8699509350109

D

E

E338B
E338A

E143B

E143A

E126A
E126B
E278A
E278A

E003C
E003G
E003I
E003B
E003H
E003J
E003F
E003E
E032B

E035A
E035A

E263B
E263C
E263A
E263A
E263B
E263B
E263C
E263A
E263A
E035A
E035A
E035B
E035A
E035A
E035B
E035A
E035A

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
-0,07%
-0,06%

-29,27%
-23,44%
-52,94%
-29,31%

-16,31%

-0,02%

-4,38%
-17,63%
-10,55%
-16,34%

-0,01%
-0,23%
-28,04%

I
-22,99%

26.12.2001

07.10.2003
16.09.2003

J

K
0,00%
11,00%
10,99%
10,77%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
6,62%
0,00%
0,45%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
31,76%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
20,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,93%
10,94%
11,00%
11,00%

L
0,00%
4,00%
3,99%
3,77%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,93%
3,94%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04584
A04585
A04586
A04587
A04588
A04589
A04590
A04591
A04592
A04593
A04595
A04596
A04597
A04601
A04602
A04603
A04607
A04608
A04609
A04610
A04611
A04612
A04613
A04614
A04615
A04617
A04619
A04620
A04621
A04623
A08927
A04625
A04626
A04627
A04628
A04631
A08859
A04632
A04633
A04637
A04638
A04640
A04643
A04645
A04645
A04647
A04649
A04653
A04654
A04655
A04656
A04657
A04658
A04659
A04661
A04662

B
8699745000172
8699504790153
8699504790207
8699504790252
8699694770027
8699638770267
8699638770274
8699638770281
8699638770250
8699522092079
8699650791318
8699676950799
8699676950782
8699514573715
8699514570417
8699514016700
8699538753117
8699510920100
8699510751209
8699510011204
8699510750301
8699510750509
8699702980035
8699511080109
8699511090116
8699564173514
8699564173538
8699505120409
8699650121931
8699504120158
8699523340025
8699514346258
8699514386261
8699556695451
8699556695512
8699788694116
8699788698107
8699502750401
8699502770300
8699651750062
8699651750277
8699828750024
8699508750177
8699788750614
8699788750614
8699788750638
8699525750884
8699504010077
8699817150019
8699817150040
8699679750105
8699517091070
8699517091087
8699517091094
8699532090201
8699532095015

C
LEU 2 500 GR MAMA
LEUCOMAX 150 MCG 1 FLK
LEUCOMAX 300 MCG 1 FLK
LEUCOMAX 400 MCG 1 FLK
LEUCOVORIN 50 MG/5 ML 1 FLK (ATAFARM)
LEUCOVORIN-TEVA 100 MG/10 ML 1 FLK (MED)
LEUCOVORIN-TEVA 200 MG/20 ML 1 FLK (MED)
LEUCOVORIN-TEVA 300 MG/30 ML 1 FLK (MED)
LEUCOVORIN-TEVA 50 MG/5 ML 1 FLK (MED)
LEUKERAN 2 MG 25 TB
LEUNASE 10.000 IU 1 FLK
LEVEMIR FLEXPEN PENFIL 100 U/ML 3 ML
LEVEMIR PENFILL 100 U/ML 3 ML
LEVOPRONT 6 MG/ML 150 ML SURUP
LEVOPRONT 6 MG/ML100 ML SURUP
LEVOTIRON 0.1 MG 100 TB
LH-RH FERRING 0.1 MG/ML 1 ML 1 AMP
LIBALAKS 10 GR 1 LAVMAN
LIBAVIT B6 FORT 300 MG 2 ML 3 AMP
LIBAVIT B6 FORT TB
LIBAVIT-K 20 MG/2 ML2 ML 5 AMP
LIBENTA 400 MG/2 ML 100 AMP
LIBERATE 350 IU 1 FLK (BIEM)
LIBKOL 20 TB
LIBKOL 50 FTB
LIBRADIN 10 MG 30 MODIFIYE S KP
LIBRADIN 20 MG 30 MODIFIYE S KP
LIBRAX 5/2.5 MG 100 DRJ
LIBRAX 5/2.5 MG 40 DRJ
LIDANIL 5 MG 20 DRJ
LIDESTOL 30 GR JEL
LIDEX 15 GR JEL
LIDEX 15 GR POM
LIDOBAG (%5 DEX) 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
LIDOBAG (%5 DEX) 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
LIDOSEL-200 IV 500 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
LIDOSEL-200 IV 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
LINCOCIN 600 MG/2 ML 2 ML 1 AMP (ECZ)
LINCOCIN 600 MG/2 ML 2 ML 1 FLK (ECZ)
LINKOLES 600 MG/2 ML 2 ML 1 AMP (AROMA)
LINKOLES 600 MG/2 ML 2 ML 5 AMP (AROMA)
LINKOMED 600 MG/2 ML 2 ML 1 AMP (KOCAK)
LINKOMISIN 600 MG/2 ML 2ML 1 AMP (IE)
LINKOSOL 600 MG 2 ML X 1 AMPUL
LINKOSOL 600 MG 2 ML X 1 AMPUL
LINKOSOL 600 MG/2 ML 2 ML 100 AMP (BIOSEL)
LINOSIN 600 MG/2 ML 1 AMP (DEVA)
LIORESAL 10 MG 50 TB
LIPANTHYL 200 MG 30 KP
LIPANTHYL 267 M KP
LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 MG/ML 10 ML 1 AMP
LIPITAKSIN 10 MG 30 FTB
LIPITAKSIN 20 MG 30 FTB
LIPITAKSIN 40 MG 30 FTB
LIPITOR 10 MG 30 FTB
LIPITOR 20 MG 30 FTB

D

8699555751820

8699556695452

8699650121948
8699505120393
8699509120405

8699511150018

8699507092070

8699509790400
8699509790509
8699509790608

E

E008A
E008B
E008C
E008A
E008B

E161A
E161A
E161A
E161A
E161A
E161A
E161A
E161A
E161A
E161A

E160A

E105A
E105A

E144C

E128A

E231A

E245A

E102C
E102A

E102B

F

28.02.2005
28.02.2005
28.02.2005

08.10.2005
08.10.2005

11.10.2004

21.04.2005
27.07.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-35,34%
-34,45%

-0,06%
-0,02%

-39,53%

-0,62%

I

10.05.2004
10.05.2004

21.03.2005
21.03.2005

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
10,38%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,94%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,38%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04663
A09168
A04666
A04667
A04668
A04672
A04673
A04674
A04670
A04677
A04682
A09217
A09218
A04683
A04684
A04685
A04686
A04687
A04689
A04691
A04692
A04693
A04694
A04695
A04696
A04697
A04699
A04701
A04702
A04703
A04704
A04705
A04706
A04707
A04708
A04709
A04710
A04711
A04712
A04713
A04714
A04715
A04719
A04720
A04721
A04722
A04723
A04724
A04726
A04727
A04728
A04729
A04730
A04731
A04732
A04733

B
8699532095190
8699532095541
8699540171107
8699540171114
8699736690221
8699736690184
8699736690207
8699736690214
8699736690177
8699736690191
8699516095123
8699516094416
8699516094423
8699630690143
8699630690105
8699630690129
8699630690204
8699630690228
8699505770468
8699704611098
8699828150053
8699579011528
8699590150541
8699513010105
8699513010129
8699540150409
8699540150508
8699774010128
8699774010135
8699502091399
8699502091573
8699552520023
8699504380064
8699504380019
8699504480016
8699504350050
8699504350029
8699504350067
8699504380026
8699504380071
8699527353250
8699527383233
8699527483261
8699527353212
8699572090018
8699572090025
8699808090034
8699622380106
8699664720014
8699543010069
8699543570020
8699537150030
8699546571307
8699546011452
8699624570024
8699624010025

C
LIPITOR 40 MG 30 FTB
LIPITOR 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET
LIPOFEN-SR 250 MG 20 KP
LIPOFEN-SR 250 MG 30 MIKROPELLET KP
LIPOFUNDIN %20 VIT E 500 ML EMULSIYON
LIPOFUNDIN MCT/LCT %10 250 ML VIT E EMULSIYON
LIPOFUNDIN MCT/LCT %20 100 ML VIT E EMULSIYON
LIPOFUNDIN MCT/LCT %20 250 ML VIT E EMULSIYON
LIPOFUNDIN MCT/LCT VIT E %10 100 ML EMULSIYON
LIPOFUNDIN MCT/LCT VIT E %10 500 ML EMULSIYON
LIPOVAS 10 MG 28 FTB
LIPOVAS 20 MG 28 FTB
LIPOVAS 40 MG 28 FTB
LIPOVENOS %10 100 ML EMULSIYON
LIPOVENOS %10 PLR 250 ML EMULSIYON
LIPOVENOS %10 PLR 500 ML EMULSIYON
LIPOVENOS %20 250 ML EMULSIYON
LIPOVENOS %20 500 ML EMULSIYON
LIQUEMINE 25.000 IU/5 ML 1 FLK
LIQUIFILM TEARS %1.4 15 ML GOZ DAMLASI
LITHURIL 300 MG 100 KP
LITHURIL 400 MG 100 TB
LITINAT 300 MG 100 KP
LIVIAL 2.5 MG 28 TB
LIVIAL 2.5 MG 84 TB
LIZAN 2 MG 25 KP
LIZAN 5 MG 25 KP
LIZIK 40 MG 10 TB
LIZIK 40 MG 50 TB
LOBEM 150 MG 30 TB
LOBEM 300 MG 30 TB
LOCABIOTAL % 1 20 ML SPREY
LOCACORTENE %0.02 30 GR MERHEM
LOCACORTENE 15 GR MERHEM
LOCACORTENE 15 ML LOSYON
LOCACORTENE 30 GR KREM
LOCACORTENE-VIOFORM 15 GR KREM
LOCACORTENE-VIOFORM 30 GR KREM
LOCASALENE 15 GR MERHEM
LOCASALENE 30 GR POMAD
LOCOID %0.1 30 GR LIPO KREM
LOCOID %0.1 30 GR POMAD
LOCOID 20 ML LOSYON
LOCOID 30 GR KREM
LODINE 300 MG 10 FTB
LODINE 300 MG 30 FTB
LODOZ 30 FTB
LOKALEN 50MG/GR 30 GR POM
LOMBALJIN 40 GR POMAD
LOMOTIL 20 TB
LOMOTIL 60 ML LIKIT
LONGACOR 275 MG 24 KP
LONGATREN 3,57 G 16 TB
LONGATREN 750 MG 16 TB
LONGIFENE 1 MG/ML 150 ML SURUP
LONGIFENE 25 MG 25 TB
8699527383257

8699504350012

8699514611097
8699579150043

D

E

E160A

E134A
E019B
E019B

E134A
E134A

E117C
E117B
E126B
E126B
E288A
E288B

E066C
E066B
E066A
E221A
E221A
E221A
E221B
E221B
E132A

F
E008C

22.09.2005
22.09.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-42,32%
-62,41%

-0,02%
-0,13%

I
-16,68%

J

K
8,03%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,98%
10,87%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,87%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04735
A04736
A04737
A04738
A04739
A08907
A08908
A04742
A04743
A04744
A04745
A04746
A04747
A04748
A04749
A04751
A04753
A04754
A04755
A04757
A04758
A04760
A04761
A04763
A04764
A04766
A09068
A09069
A09070
A04768
A04769
A04770
A04773
A04774
A04775
A04776
A04777
A04778
A04780
A04781
A04783
A04784
A04787
A04788
A04789
A04790
A04791
A04793
A04794
A04795
A04797
A04798
A04799
A04800
A04801
A04802

B
C
8699511010077 LOPERMID 2 MG 20 TB
8699756090452 LOPID 600 MG 100 FTB
8699756090407 LOPID 600 MG 30 FTB
8699504090017 LOPRESOR 100 MG 20 FTB
8699504030044 LOPRESOR-SR 200 MG 14 DIVITAB
8699745000752 LOPROFIN MAKARONI 500 GR
8699745000745 LOPROFIN SPAGETTI 500 GR
869971100049LOPROFIN UN 500 GR
8699673282053 LORABID 100 MG/5 ML 60 ML SUSP
8699673150093 LORABID 200 MG 10 KP
8699673282060 LORABID 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
8699673150109 LORABID 400 MG 10 KP
8699542010299 LORADIF 10 MG 10 TB
8699542570113 LORADIF 5 MG/5 ML 60 ML SURUP
8699530010102 LORANTIS 10 MG 10 TB
8699517010705 LORIMID 16 TB
8699516012342 LORITINE 10 MG 10 TB
8699516702359 LORITINE 5MG/5 ML 100 ML SUSP
8699502890107 LOROPHYN 12 OVUL
8699786790018 LOSEC 40 MG 1 FLK
8699502280373 LOSEFAR 125 MG/100 ML SUSP
8699502151208 LOSEFAR 250 MG 16 KP
8699502280397 LOSEFAR 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
8699502151215 LOSEFAR 500 MG 12 KP
8699508020010 LOSFERRON FORTE 695 MG 30 EFF TB
8699622090562 LOXASID 500 MG 14 FTB
8699578092443 LOXIBIN 100 MG 28 FTB
8699578092429 LOXIBIN 50 MG 28 FTB
8699578092436 LOXIBIN 50 MG 56 FTB
8699711000502 LPD 400 GR MAMA
8699711000519 LPF (LOW PROTEIN FRUITY)
8699556770011 L-SISTEINE HCL %5 10 ML 1 FLK (ECZ SETSIZ)
8699548770173 LUCRIN 1 MG/0.2 ML 1 ENJ FLK
8699548790409 LUCRIN DEPOT 3.75 MG 1 FLK
8699548790881 LUCRIN DEPOT 3M 11.25MG 1 FLK
8699504090024 LUDIOMIL 25 MG 30 FTB
8699504750010 LUDIOMIL 25 MG/5 ML 5 ML 10 AMP
8699504090031 LUDIOMIL 75 MG 14 FTB
8699541771207 LUMEN 2 MG/ML 50 ML FLK
8699704612231 LUMIGAN 0.3 MG/ML 3 ML GOZ DAMLASI
8699546010608 LUMINAL 100 MG 10 TB
8699546010615 LUMINALETTEN 15 MG 30 TB
8699532095473 LUSTRAL 50 MG 28 FTB
8699808010025 LUTENYL 5 MG 10 TB
8699777790263 LUVERIS 75 IU 1 FLK
8699625980013 LYMPHOGLOBULINE 100 MG 5 ML 1FLK
8699513010037 LYNDIOL 22 TB
8699745000141 LYS 1 500 GR MAMA
8699745000158 LYS 2 500 MG MAMA
8699517750106 LYSTHENON FORTE %2 5 ML 25 AMP
8699505763361 MABTHERA IV 100 MG/10 ML 2 FLK
8699505763378 MABTHERA IV 500 MG/50 ML 1 FLK
8699556694478 MACRODEX %6 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
8699556694546 MACRODEX %6 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
8699556694416 MACRODEX 500 ML (ECZ SETLI)
8699556694508 MACRODEX 500 ML (ECZ SETSIZ)

D

8699556694417

8699556694479

8699625770058

8699514771207

8699586790119

8712400585743

8699502090453
8699502090408

E

E323B
E323A
E323B
E323A

E064B

E271B
E022F

E271A

E067B
E272C
E272A
E272A

E044B
E054F
E054D
E054E
E054C

E038B
E038A

E038B
E038A
E038B

E172A
E172B
E314B
E314B
E314A

F

22.07.2005
22.07.2005
22.07.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
15.01.2004

03.04.2002
03.04.2002

-7,16%
-7,16%

09.07.2003

J

-6,64%
-5,70%
-40,71%

-10,99%

-0,12%

-0,06%
-0,06%
-0,03%

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,94%
10,94%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,88%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
5,30%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
3,94%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,88%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A04803
A04804
A04805
A04806
A04807
A09263
A09264
A04808
A04809
A04812
A04813
A04817
A04818
A04819
A04820
A04821
A04822
A04823
A04824
A04825
A04827
A04829
A04830
A04831
A04834
A04835
A04836
A04838
A04839
A04840
A04841
A04843
A04845
A04847
A04848
A04849
A04850
A04853
A04854
A04855
A04856
A04857
A04858
A04859
A04861
A04863
A04864
A04865
A04866
A09086
A04867
A04868
A04869
A04870
A04871
A08950

B
8699536280011
8699536090139
8699536280028
8699536280073
8699536090146
8699536030036
8699536030029
8699569290018
8699505753409
8699569010081
8699505383354
8699505010519
8699505010526
8699505151717
8699505150840
8699591250233
8699511940015
8699511940022
8699524940132
8699727240015
8699727090023
8699638240104
8699638110070
8699728020043
8699545772439
8699545752424
8699545750857
8699567300016
8699578752613
8699607750535
8699788750652
8699788750669
8699511940039
8699536090122
8699536090108
8699536090092
8699558420013
8699517090509
8699517280504
8699517280603
8699517090400
8699517270710
8699517270611
8699517270703
8699517270604
8699547120368
8699547120375
8699514085621
8699514595649
8699514596271
8699530240028
8699792011435
8699792011442
8699786770706
8699786751903
8699633096010

C
MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
MACROL 250 MG 14 FTB
MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
MACROL 250 MG/5ML 100 ML SUSP
MACROL 500 MG 14 FTB
MACROL 500 MG MR 14 KONT. SALIM TB
MACROL 500 MG MR 7 KONT SALIM TB
MADECASSOL %2 TOZ
MADECASSOL 10 ADET AMP
MADECASSOL 40 GR POM
MADECASSOL 40 MG/GR 40 GR POMAD
MADOPAR 125 MG 30 TABLET
MADOPAR 250 MG 30 TABLET
MADOPAR 62.5 MG 100 KP
MADOPAR HBS 125 MG 30 KP
MAGCINE 5 GR 20 POSET
MAGNESIE CALCINE LAFAR
MAGNESIE CALCINE NANELI
MAGNESIE CALCINEE 100 GR TOZ
MAGNESIOCARD 1229.6 MG/POSET 5 GR 20 SASE
MAGNESIOCARD 614.8 MG 50 FTB
MAGNESIUM DIASPORAL 300 MG 20 SASE
MAGNESIUM DIASPORAL 610 MG 50 PASTIL
MAGNESIUM NUTRIMED 400 MG 20 EFF TB
MAGNEVIST 469 MG/ML 10 ML FLK
MAGNEVIST 469 MG/ML 15 ML 1 FLK
MAGNEVIST 469 MG/ML 20 ML 1 FLK
MAGNEZI KALSINE 70 GR TOZ
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 AMP (BIOFARMA)
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 10 AMP
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 10 AMP (BIOSEL)
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 100 AMP (BIOSEL)
MAGNOKAL 3 GR/OLCEK 100 GR TOZ
MAJEZIK 100 MG 30 FTB
MAJEZIK 50 MG 30 FTB
MAJEZIK MG 15 FTB
MA-KA-TA 30 GR POMAD
MAKSIPOR 1 GR 10 FTB
MAKSIPOR 125 MG SUSP
MAKSIPOR 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
MAKSIPOR 500 MG 16 FTB
MAKSIPORIN IM 1 GR 1 FLK
MAKSIPORIN IM 500 MG 1 FLK
MAKSIPORIN IM/IV 1 GR 1 FLK
MAKSIPORIN IM/IV 500 MG 1 FLK
MALIASIN 100 MG 50 DRJ
MALIASIN 25 MG 50 DRJ
MALTOFER FOL 30 CIG TB
MALTOFER ORAL SOL 100 MG/5 ML 5 ML 10 FLK
MALTOFER ORAL SOL 20MG/ML 5 ML 20 FLK
MANUPRIN GRANUL 0.5 GR/SASE 56 SASE
MAPROTIL 25 MG 30 TB
MAPROTIL 75 MG 14 TB
MARCAINE %0.5 20 ML 1 FLK
MARCAINE SPINAL HEAVY %0.5 4 ML 5 AMP
MAXALJIN 100 MG 30 FTB
8699620010135
8699620010210
8699502770706
8699502751903

8699547120498
8699514085676

8699505150864
8699505150871

8699569370024

D

E

E330A

E271A
E271B

E301A

E055C
E055B
E057B
E057D
E057A
E057C

E055A

E163A
E136A
E136A
E136A
E136A
E163A
E330A

E163A

F
E032E
E032C
E032D
E032D
E032B
E032B
E032B

14.06.2005

05.07.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
16,01%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A09104
A09105
A09106
A04874
A04875
A09014
A04876
A04877
A04879
A04880
A04881
A04882
A04883
A04884
A04885
A04887
A04888
A04889
A04890
A09148
A09149
A04891
A04892
A04893
A04895
A04896
A04898
A04900
A04901
A04902
A04903
A04906
A04907
A04908
A04911
A04913
A04914
A04915
A04917
A04919
A04920
A04921
A04922
A04923
A04924
A04925
A04929
A04930
A04931
A04935
A04937
A04938
A04939
A04940
A04941
A04942

B
8699828280057
8699828280026
8699828090090
8699760440021
8699760710025
8699514245582
8699726271102
8699726271201
8699828010043
8699552130314
8699828570028
8699636270103
8699636270202
8699726014006
8699633095297
8699633091480
8699517280900
8699517280856
8699517091162
8699525013583
8699525013569
8699504590104
8699504120202
8699504120301
8699504120257
8699540015104
8699540015111
8699541090308
8699541090407
8699541092906
8699541692304
8699814750045
8699814750052
8699538793120
8699835020028
8699835020011
8699580640014
8699549010292
8699694010048
8699587751997
8699587151988
8699587151964
8699587151971
8699587011954
8699587011930
8699587011947
8699631277022
8699786270022
8699786270015
8699545956150
8699540170605
8699540170759
8699540170650
8699540170704
8699650121900
8699532010308

C
MAXICLAR 250 MG/5 ML 100 ML SUSPANSIYON
MAXICLAR 250 MG/5 ML 50 ML SUSPANSIYON
MAXICLAR 500 MG 14 FTB
MAXIDEX %0.1 3.5 GR GOZ POMADI
MAXIDEX %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
MAXIHOT TEK KULLANIMLIK GRANUL 12 POSET
MAXIPIME IM/IV 1 GR 1 FLK
MAXIPIME IM/IV 500 MG 1 FLK
MEDAFEIN 500/30 MG 20 TB
MEDIATOR 30 TB
MEDICOLD 100 ML PEDIATRIK SURUP
MEFOXIN IM 1 GR 1 FLK
MEFOXIN IV 1 GR 1 FLK
MEGACE 160 MG 30 TB
MEGADYN 30 FTB
MEGADYN PRONATAL 30 FTB
MEGASID 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
MEGASID 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
MEGASID 500 MG 14 FTB
MELCAM 15 MG 30 TABLET
MELCAM 7,5 MG 30 TABLET
MELLERETTES %3 30 ML DAMLA
MELLERETTES 10 MG 30 DRJ
MELLERIL 100 MG 30 DRJ
MELLERIL 25 MG 30 DRJ
MELOX 7.5 MG 30 TB
MELOX FORT 15 MG 30 TB
MENEFLOKS 100 MG 10 FTB
MENEFLOKS 200 MG 10 FTB
MENEFLOKS 400 MG 5 FTB
MENEFLOKS IV 2 MG/ML 100 ML 1 FLK
MENEKLIN 300 MG/2 ML IM/IV 2 ML 1 AMP
MENEKLIN 600 MG/4 ML IM/IV 4 ML 1 AMP
MENOGON 75 IU 5 AMP
MENTOPIN 200 MG 20 EFF TB
MENTOPIN 600 MG 20 EFF TB
MENTOSEPTOL 100 ML GARGARA
MEPADOL 250/300 MG 20 TB
MERCAPTOPURIN 50 MG 25 TB
MERESA 100 MG/3 ML 3 ML 6 AMP
MERESA 50 MG 100 KP
MERESA 50 MG 30 KP
MERESA 50 MG 50 KP
MERESA FORT 200 MG 100 TB
MERESA FORT 200 MG 24 TB
MERESA FORT 200 MG 50 TB
MERONEM IM 500 MG 1 FLK
MERONEM IV 1 GR 1 FLK
MERONEM IV 500 MG 1 FLK
MESIGYNA 1 ML 1 KULL HAZIR ENJ
M-ESLON 10 MG 21 MIKROPELLET KP
M-ESLON 100 MG 7 MIKROPELLET KP
M-ESLON 30 MG 14 MIKROPELLET KP
M-ESLON 60 MG 7 MIKROPELLET KP
MESTINON 60 MG 20 DRJ
MESULID 100 MG 15 TB
8699505120911

8699631277039
8699631277015

8699538793210
8699731020023
8699731020047

8699541772303

8699509590208
8699509120504
8699509120702
8699509120603

8699696440027
8699696710014
8699514242741

D

E

E247A

E173A
E173D
E173B
E173C

E166A
E069C
E069B
E069B
E069B
E069A
E069A
E069A

E043B
E043A
E043C
E033B
E033C
E165A
E252B
E252A

E039A
E039B

E032D
E032D
E032B
E039B
E039A
23.08.2005

27.06.2005

E100A
E306A
E153A

G
17.08.2005
17.08.2005
03.09.2005

F
E032D
E032D
E032B
E116D

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-39,91%
-43,79%

-35,87%

-0,02%
-0,05%

-0,12%
-0,06%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,88%
10,94%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,98%
10,95%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,88%
3,94%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,95%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

METHOTREXATE AMBHAR 5 MG/2 ML 5 AMP (ATAFARM)
METHOTREXATE EBEWE 50 MG/5 ML 1 FLK (LIBA)
METHOTREXATE EBEWE 500 MG 5 ML 1 FLK (LIBA)
METHOTREXATE ROGER BELLON 500MG/10 ML 1 FLK
METHOTREXATE TEVA 50 MG/2ML 1 FLK (MED)
METHOTREXATE-DBL 500MG/20ML 1 FLK (ORNA)
METHOTREXATE-DBL 50MG/2ML 1 FLK (ORNA)
METHOTREXATE-DBL 5GR/50ML 1 FLK (ORNA)
METILER 0.125 MG 25 DRJ
METILER 0.2 MG/ML 1 ML 3 AMP
METOJECT 10 MG/1,0 ML ENJEKSøYONLUK SOLÜSYON
øÇEREN KUL.HZR.ùRG.
METOJECT 15 MG/1,5 ML ENJEKSøYONLUK SOLÜSYON
øÇEREN KUL.HZR.ùRG.
METOJECT 20 MG/2,0 ML ENJEKSøYONLUK SOLÜSYON
øÇEREN KUL.HZR. ùRG.
METOJECT 25 MG/2,5 ML ENJEKSøYONLUK SOLÜSYON
øÇEREN KUL.HZR. ùRN.
METOKLAMIDE 10 MG 20 TB
METOPRIM 200/40MG/5 ML100 ML SUSP
METOPRIM 400/80 MG 30 TB
METOPRIM FORT 800/160 MG 20 TB
METPAMID 1 MG/ML 125 ML ORAL SOL
METPAMID 10 MG 2 ML 5 AMP
METPAMID 10 MG 30 TB
METRAJIL 250 MG 20 TB
METRAZOL 200 MG/5 ML 120 ML SUSP
METRODIN 1 AMP
METRODIN HP 75 IU 1 AMP
METRONIDAZOL %0.5 FRESENIUS 100 ML INF
METRONIDAZOL %0.5 100 ML SOL (B.BRAUN)
METROSEL %0.5 IV 100 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA)
METROSEL %0.5 IV 100 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
METSIL 40 MG/5 ML 150 ML SUSP
METSIL 66.6 MG/ML 30 ML DAMLA
METSIL FORT 80 MG 50 CIG TB
MEXITIL 200 MG 30 KP
M-FURO %0.1 30 GR KREM
M-FURO %0.1 30 GR LOSYON
M-FURO %0.1 30 GR POMAD
MIACALCIC 100 IU/5ML 5 AMP
MIACALCIC 200 IU/DOZ 14 DOZ NAZAL SPREY
MIACALCIC 50 IU/1ML 5 AMP
MIAMBUTOL 500 MG 50 TB
MICARDIS 80 MG 28 TB
MICARDIS PLUS 80/12.5 MG 28 TB
MIDAS CIGNEME TBI
MIDERAN 150 MG 30 FTB
MIDERAN 150 MG 60 FTB
MIDRISOL %1 GOZ DAMLASI
MIFLONIDE 200 MCG 60 INH KP
MIFLONIDE 400 MCG 60 INH KP

A04953
A04955
A04956
A04961
A04962
A04963
A04964
A04965
A04966
A04967

A09172
A04970
A04971
A04972
A04973
A04975
A04976
A04977
A04978
A04979
A04980
A04983
A04984
A04985
A04987
A08860
A04988
A04989
A04990
A04992
A04993
A04994
A04995
A04997
A04998
A04999
A05001
A05003
A05005
A05008
A05012
A05013
A05016
A05017
A05018

8699650952061
8699550010144
8699523700010
8699523010072
8699523010089
8699506831014
8699506752050
8699506012055
8699585010010
8699599700020
8699543790015
8699777790027
8699630691300
8699736690078
8699788699050
8699788693058
8699570700056
8699570590039
8699570080028
8699502150904
8699561350130
8699561480035
8699561380014
8699504750409
8699504540109
8699504750355
8699579010057
8699693010087
8699693010155
8699530080013
8699508090044
8699508090051
8699514610731
8699504550108
8699504550153

A09171 8699650952054

A09170 8699650952047

A09169 8699650952030

8699694750043
8699510760102
8699510760096
8699582790069
8699638770212
8699643770023
8699643770016
8699643770160
8699587121554
8699587751522

C
METARAMIN 1 ML 1 AMP
METEOSPASMYL 60/300 MG 40 YUM KP
METHERGIN 0.125 MG 20 DRJ

A
B
A04947 8699508750207
A04949 8699543190020
A04950 8699504120400

8699509750909

8699509751005

8699569700029
8699569590026
8699569080039

E168B
E168C
E168F

E087D

E138A
E244B
E244A

E222A
E222B
E222A
E103A
E103C

E303A
E041E
E041E

E041B
E041C

E346A

E034C
E034B
E034A

E169B
E169A

E168D
E168E
E168D

E169B

F

8699560750030

E

8699509120801

D

G

I

07.03.2000
07.03.2000

11,00%

11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11,00%

11%

K
11,00%
0,00%
11,00%

11%

-20,24%

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

-23,75%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
0,00%
4,00%

N

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
07.03.2006 0,00% 3,0-4,5%
07.03.2006 11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

B
8699518750204
8699518750303
8699587651594
8699587381583
8699523350024
8699584900176
8699726705508
8699519380509
8699580570014
8699580570021
8699524010149
8699532011596
8699532011695
8699532011619
8699538011811
8699538601753
8699538541776
8699538751762
8699505571584
8699505011592
8699505013091
8699505013398
8699504790450
8699504790504
8699760610196
8699760610189
8699545126164
8699545326175
8699502092051
8699502092068
8699542700022
8699519150201
8699600590183
8699650271193
8699650271209

8699508770038
8699510760126
8699522752485
8699522752492
8699676950423
8699676950430
8699676950379
8699676770472
8699676950447
8699676950744
8699676950386
8699676950454
8699676950461
8699517890208
8699517890109
8699517130304
8699517750960
8699517750953
8699517340109
8699517340208

A
A05020
A05021
A05022
A05023
A09107
A05024
A05025
A05026
A05031
A05032
A05033
A05034
A05035
A05036
A05037
A05038
A05039
A05040
A05041
A05042
A05043
A05044
A05046
A05047
A05048
A05049
A05050
A05051
A09265
A09249
A05052
A05053
A05054
A05055
A05056

A05058
A05059
A05060
A05061
A05062
A05064
A05066
A05067
A05069
A05071
A05072
A05073
A05075
A05078
A05079
A05082
A05083
A05084
A05085
A05086

C
MIKASIN 250 MG/2ML 1 AMP
MIKASIN 500 MG/2ML 1 AMP
MIKODERM %1 20 ML SOL
MIKODERM %1 30 GR POMAD
MIKONAFIN % 1 15 GR KREM
MIKO-PENOTRAN 1200 MG 1 OVUL
MIKOSTATIN 100.000 IU/ML 48 DOZ SUSP
MIKOSTATIN 15 GR POM
MINAFEN 120 MG/5 ML 150 ML SURUP
MINAFEN 120 MG/5ML 100 ML SURUP
MINIDIAB 5 MG 100 TB
MINIPRESS 1 MG 30 TB
MINIPRESS 2 MG 50 TB
MINIPRESS 5 MG 30 TB
MINIRIN 0.1 MG 30 TB
MINIRIN 0.1 MG/ML 2.5 ML INTRANAZAL SOL
MINIRIN 0.1 MG/ML 2.5 ML NAZAL SPREY
MINIRIN 4 MCG/ML 1 ML 10 AMP
MINOSET 150 MG/5 ML 100 ML SURUP
MINOSET 500 MG 20 TB
MINOSET PLUS 20 TB
MINOSET PLUS 30 TB
MIOCHOL-E 20MG/ML 2 ML 1 FLK
MIOCHOL-E 20MG/ML 2 ML 12 FLK
MIOSTAT %0.01 1.5 ML 1 FLK
MIOSTAT %0.01 1.5 ML 12 FLK
MIRANOVA 21 DRJ
MIRENA 52 MG RAHIMICI SISTEM
MIRTARON 30 MG 14 FTB
MIRTARON 30 MG 28 TB
MISETIN 100 ML SUSP
MISTEKLIN 250 MG 16 KP
MITOL 20 ML BURUN DAMLASI
MITOMYCIN-C KYOWA 10 MG 1 FLK
MITOMYCIN-C KYOWA 2 MG 1 FLK
MITOXANTRON ASTA MEDIKA 20MG/10ML 1 FLK (ECZ
BAXTER)
MITOXANTRON EBEWE 20MG/10ML FLK (LIBA)
MIVACRON 10 MG 5 ML 5 AMP
MIVACRON 20 MG 10 ML 5 AMP
MIXTARD 10 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIXTARD 20 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIXTARD 20 NOVOLET 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM
MIXTARD 30 HM 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
MIXTARD 30 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIXTARD 30 INNOLET 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM
MIXTARD 30 NOVOLET 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIXTARD 40 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIXTARD 50 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
MIYADREN 100 MG 10 SUPP
MIYADREN 100 MG 5 SUPP
MIYADREN 50 MG 30 DRJ
MIYADREN 75 MG/3 ML 10 AMP
MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMP
MIYADREN JEL 100 GR
MIYADREN JEL 50 GR
8699726285116

8699519200104
8699519380301

8699574771137

8699650771198
8699650771204

8699696610123

8699538601258

E

D

F

E014C
E014A
E014A

E307A
E307A

E351A
E351A

E187C
E187A

E187B
E187B

E177A

E263B

E001B

02.03.2006

13.06.2005

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-0,03%
-9,58%
-9,58%
-0,03%
-0,05%
-9,58%
-0,02%
-0,03%
-9,58%
-9,58%

-27,41%
-10,35%

I

13.12.1999

J

11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
1,42%
1,42%
10,97%
10,95%
1,42%
10,98%
10,97%
1,42%
1,42%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
0,00%
0,00%
3,97%
3,95%
0,00%
3,98%
3,97%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
0,65% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A05088
A05090
A05092
A05093
A05094
A05096
A05097
A05098
A05099
A05100
A05101
A05102
A05103
A05104
A05105
A05106
A05108
A05109
A05110
A05111
A05112
A05113
A05117
A05118
A05119
A05120
A05121
A05122
A09015
A09016
A05123
A05124
A05125
A05126
A05127
A05128
A05129
A05130
A05131
A05132
A05133
A05134
A05135
A05140
A05142
A05145
A05146
A05147
A05148
A05149
A05150
A05153
A05154
A05155
A09250
A05157

B
8699517030109
8699517030208
8699542010091
8699542010107
8699542010084
8699693010049
8699693890023
8699693010018
8699693010025
8699783010157
8699726125108
8699809274518
8699526774520
8699636010204
8699516281113
8699516011109
8699587751362
8699587011350
8699764980028
8699764980042
8699764980011
8699586570025
8699525151469
8699525150905
8699786030350
8699689011036
8699689011043
8699587172280
8699587172297
8699587172303
8699587171054
8699543170022
8699543170015
8699738980085
8699726011104
8699726012101
8699726011203
8699726012200
8699726012309
8699541012102
8699541012003
8699828090052
8699569240013
8699828010104
8699607750061
8699607750078
8699593701054
8699593091063
8699502890152
8699578012625
8699578012632
8699579010156
8699579010149
8699768250509
8697876090017
8699535030105

C
MIYADREN RETARD 100 MG 10 TB
MIYADREN RETARD 100 MG 30 TB
MIYOREKS 20 TB
MIYOREKS 40 TB
MIYOREL 300/375 MG 20 TB
MOBIC 15 MG 30 TB
MOBIC 15 MG 6 SUPP
MOBIC 7.5 MG 10 TB
MOBIC 7.5 MG 30 TB
MODIODAL 100 MG 30 TB
MODITEN 30 DRJ
MODIVID IM/IV 1 GR 1 FLK
MODIVID IM/IV 2 GR 1 FLK
MODURETIC 50/5 MG 30 TB
MOKSILIN 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
MOKSILIN 500 MG 16 TB
MOLIT 20MG/ML 1 ML 6 AMP
MOLIT PLUS 10/500 MG 20 TB
MONARC-M 1.000 IU 1 FLK (CANKAT)
MONARC-M 250 IU 1 FLK (CANKAT)
MONARC-M 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (CANKAT)
MONILAK 250 ML SURUP
MONODOKS 100 MG 14 KP
MONODOKS 100 MG 8 KP
MONODUR DURULES 60 MG 30 TB
MONOKET 20 MG 20 TB
MONOKET 40 MG 20 TB
MONOKET LONG RETARD 25 MG 20 KP
MONOKET LONG RETARD 25 MG 30 KP
MONOKET LONG RETARD 25 MG 50 KP
MONOKET LONG RETARD 50 MG 20 KP
MONOLONG-SR 40 MG 30 KP
MONOLONG-SR 60 MG 30 MIKROPELLET KP
MONONINE 500 IU 1 FLK (FARMA-TEK)
MONOPRIL 10 MG 20 TB
MONOPRIL 10 MG 28 TB
MONOPRIL 20 MG 20 TB
MONOPRIL PLUS 10/12.5 MG 28 TB
MONOPRIL PLUS 20/12.5 MG 28 TB
MONOVAS 10 MG 20 TB
MONOVAS 5 MG 20 TB
MONOVIT-3B 30 FTB
MONUROL 3 GR 1 SASE
MORFOZID 500 MG 50 TB
MORPHINE HCL 10 MG/ML 1ML 10 AMP (GALEN)
MORPHINE HCL 20 MG/ML 5 AMP (GALEN)
MOTILIUM 1 MG/ML 200 ML SUSP
MOTILIUM 10 MG 30 FTB
MOTILIUM 6 SUPP
MOTIVAL 100 MG 15 TB
MOTIVAL 100 MG 30 TB
MOVERDIN 5 MG 100 TB
MOVERDIN 5 MG 30 TB
MOVICOL 13.8 GR 20 SASE
MOXITEC 400 MG 7 FTB
MST CONTINUS 100 MG

D

8699502700352
8699502090958

8699579010064

8699712011101

8699689171054

8699502030350
8699587011039
8699587011046

8699519120303
8699809774513

8699517030017

8699526774513

E

E350A

E247A
E247A
E308A
E308A

E002B
E002A
E236A

E269B
E269C

E294A
E294A
E269C
E269A
E269B

E003I
E003B
E135A
E184A
E144B
E144C
E144A

E039B
E039C
E039A
E039A

F
E014B
E014B

10.04.2006

16.06.2005
17.06.2005
18.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,06%
-0,07%

-35,75%

-0,10%

-0,08%
-9,69%

-0,04%
-0,32%

I

20.08.2003

30.04.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
10,68%
11,00%
10,92%
0,00%
11,00%
10,90%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,94%
10,93%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
3,68%
4,00%
3,92%
0,00%
4,00%
3,90%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
3,93%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A05158
A05159
A05160
A05161
A05162
A05167
A05168
A05169
A05170
A05171
A09126
A05172
A09150
A05176
A05177
A05178
A05179
A05180
A05182
A05183
A05184
A05186
A05187
A05188
A05189
A05191
A05192
A05193
A05194
A05196
A05197
A05198
A05203
A05204
A08939
A05205
A05206
A05207
A05208
A05209
A05210
A05212
A05213
A05214
A05215
A05216
A05217
A05220
A05221
A05223
A05224
A05227
A05230
A05235
A05236
A05237

B
8699535030044
8699535030075
8699745000042
8699745000059
8699572700030
8699517150159
8699517150258
8699772573731
8699772573748
8699772022390
8699772026244
8699503010207
8699792151452
8699792151469
8699578572624
8699578012618
8699578572617
8699579570070
8699579010200
8699579010071
8699579570032
8699579010125
8699579010132
8699541570206
8699541570305
8699564773455
8699564773462
8699564773479
8699564773448
8699541271806
8699541271608
8699541271707
8699535340037
8699552770022
8699569350064
8699569750154
8699569150183
8699639370015
8699639750022
8699639150037
8699531010064
8699512010021
8699694790070
8699633356206
8699759151013
8699540350304
8699546351411
8699546381425
8699760610301
8699504040050
8699504040104
8699522092239
8699786010048
8699504610055
8699836020010
8699836020027

C
MST CONTINUS 30 MG
MST CONTINUS 60 MG
MSUD 1 500 GR MAMA
MSUD 2 500 GR MAMA
MUCAINE 200 ML SUSP
MUCOLEN 375 MG 30 KP
MUCOLEN 375 MG 60 KP
MUCONEX 200 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
MUCONEX 200 MG/5 ML 150 ML SURUP
MUCONEX 600 MG 10 EFF TB
MUCONEX 600 MG EFERVESAN 20 TABLET
MUKOBRON 250 MG 30 TB
MUKOLIZ 250 MG 50 KP
MUKOLIZ 375 MG 45 KP
MUKORAL 15 MG/5 ML 100 ML PEDSURUP
MUKORAL 30 MG 20 TB
MUKORAL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
MUKOTIK 100 MG/5 ML 100 ML PED SURUP
MUKOTIK 250 MG 30 TB
MUKOTIK 250 MG 50 TB
MUKOTIK 250 MG/5 ML 100 ML SURUP
MUKOTIK FORT 375 MG 20 TB
MUKOTIK FORT 375 MG 50 TB
MUKOTIOL %2 125 ML SURUP
MUKOTIOL %5 125 ML SURUP
MULTIHANCE 10 ML IV FLK
MULTIHANCE 15 ML IV FLK
MULTIHANCE 20 ML IV FLK
MULTIHANCE 5 ML IV FLK
MULTISEF 1.5 GR 1 FLK
MULTISEF 250 MG 1 FLK
MULTISEF 750 MG 1 FLK
MUNDISAL JEL
MUPHORAN 208 MG 1 FLK
MUSCOFLEX %0.25 30 GR KREM
MUSCOFLEX 4 MG 2 ML 6 AMP
MUSCOFLEX 4 MG 20 KP
MUSCORIL %0.25 30 GR POMAD
MUSCORIL 4 MG 2 ML 6 AMP
MUSCORIL 4 MG 20 KP
MUSILAKS 250 MG 20 TB
MUSKAZON 250/300 MG 20 TB
MUSTINE HCL 10 MG 10 FLK
MYCO MINALAR KREM
MYCOBUTIN 150 MG 30 KP
MYCOCUR %1 15 GR KREM
MYCOSPOR %1 10 GR KREM
MYCOSPOR-ONYCHOSET TIRNAK SETI
MYDFRIN %2.5 5 ML GOZ DAMLASI
MYFORTIC 180 MG 120 TB
MYFORTIC 360 MG 120 TB
MYLERAN 2 MG 100 TB
MYSOLINE 250 MG 30 TB
NAAXIA 38 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
NAC 200 MG 20 EFF TB
NAC 600 MG 20 EFF TB
8699507092223
8699631015013

8699546371426

8699547771768

8699542370010
8699542750386
8699542150063

8699579012518

8699590150442
8699620150220

D

E

E252B
E252A

E263B
E263B

E111C
E111A
E111B
E111C
E111A
E111B
E191A
E260A

E063B
E063A

E252C
E252C
E252A
E252A
E104A
E104A
E104D
E081C
E081A
E081B
E104C
E104A
E104A
E104B
E104D
E104D

F

28.02.2005

26.05.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
-32,04%
-24,90%

-0,39%

-37,39%

-8,19%

-0,02%
-0,02%
-0,02%

I

23.10.2003
28.01.2004

20.07.1999

07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,98%
3,98%
3,98%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
2,81%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
10,61%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
3,61%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A05239
A05240
A05241
A05243
A05244
A05246
A05251
A05252
A05259
A05260
A05261
A05262
A05263
A05265
A05266
A05267
A05269
A05275
A05276
A05277
A05278
A05279
A05280
A05281
A05282
A05283
A05284
A05285
A05286
A05306
A05307
A05308
A05309
A05310
A05311
A05312
A05313
A05314
A08861
A05315
A05323
A05325
A05328
A05330
A05331
A05332
A05335
A05336
A05337
A05338
A05339
A05340
A05341
A05342
A05343
A05344

B
8699726272000
8699524010170
8699516011123
8699548751332
8699542750256
8699523340018
8699518090157
8699518090164
8699516091033
8699516091132
8699525343017
8699824010085
8699514340089
8699514890058
8699514030577
8699514130109
8699514130123
8699522096237
8699786750067
8699786750029
8699786690011
8699786750043
8699809540354
8699514541707
8699790540012
8699756150408
8699537010020
8699550150031
8699505150543
8699749770019
8699749770026
8699504750553
8699504150155
8699504750454
8699730540126
8699673753010
8699673753027
8699788695359
8699788690354
8695747250034
8699525150943
8699525150950
8699578302818
8699550010021
8699550010038
8699549570055
8699584900091
8699505952512
8699505952529
8699505952536
8699508570089
8699550010076
8699550010267
8699522612550
8699587751614
8699587751607

C
NAFCIL 2 GR IM/IV 1 FLK
NAKSOJIN 12 KOMPRIME
NALIGRAM 500 MG 28 TB
NALOKSON HCL USP 0.4MG/ML 1ML 10 AMP
NALORPHINE 1 ML 30 AMP
NAPONAL %10 50 GR JEL
NAPRADOL FORT 550 MG 10 FTB
NAPRADOL FORT 550 MG 20 FTB
NAPREN-S FORT 550 MG 10 FTB
NAPREN-S FORT 550 MG 20 FTB
NAPRODEV %10 50 GR JEL
NAPRODEX FORT 500 MG 10 TB
NAPROSYN %10 50 GR JEL
NAPROSYN 500 MG 10 SUPP
NAPROSYN CR 750 MG 30 TB
NAPROSYN EC 250 MG 20 TB
NAPROSYN FORT EC 500 MG 20 TB
NARAMIG 2.5 MG 2 FTB
NAROPIN 10 MG/ML 10 ML 5 AMP
NAROPIN 2 MG/ML 10 ML 5 AMP
NAROPIN 2 MG/ML 100 ML 5 INFUZYON SOL
NAROPIN 7.5 MG/ML 10 ML 5 AMP
NASACORT AQ 55 MCG 120 DOZ NAZAL SPREY
NASALIDE 0.25 MG/ML 10 ML 100 DOZ NAZAL SPREY
NASONEX AQUOUS 50 MCG/DOZ 140 DOZ NASAL SPREY
NATABEC 600 MG 25 KP
NATISEDINE 100 MG 20 TB
NATOMYCIN 16 KP
NATULAN 50 MG 50 KP
NAVELBINE 10 MG/ML 1 ML 1 FLK
NAVELBINE 50 MG/5 ML 5 ML 1 FLK
NAVOBAN 2 MG 2 ML 1 AMP
NAVOBAN 5 MG 5 KP
NAVOBAN 5 MG 5 ML 1 AMP
NAZE %0.1 10 ML BURUN SPREYI
NEBCIN 20 MG 1 AMP
NEBCIN 80 MG 2 ML 1 AMP
NEFRASIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE
NEFRASIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE
NEFRONUTRIL 91 GR 6 POSET
NEGOPEN 250 MG 16 KP
NEGOPEN 500 MG 16 KP
NEOBARYOMIN 200 GR TOZ
NEOCODIN 20/10 MG 15 TB
NEOCORTEN 5 MG 20 TB
NEOFEDRIN 100 ML SURUP
NEO-PENOTRAN 500/100 MG 14 OVUL
NEORECORMON 1.000 IU 6 KUL HAZ SIR
NEORECORMON 2.000 IU 6 KUL HAZ SIR
NEORECORMON 5.000 IU 6 KUL HAZ SIR
NEO-SEDEKS 150 ML SURUP
NEOSILIN 500 MG 16 TB
NEOSPAZM 20 TB
NEOSPORIN 5 ML GOZ DAMLASI
NEOSTIGMIN 0.5 MG/ML 1 ML 50 AMP
NEOSTIGMIN 0.5 MG/ML 1 ML 6 AMP
8699509150402
8699509751500
8699730540119
8699541750202
8699541750301

8699538773306

8699502150409

8699582540053

8699514700159
8699514030157

D

E

E005B

E041F

E157A
E197A

E005B

E233A

E076D
E076F
E076F
E076F
E076F
E076D
E076B
E076D
E076E
E076A
E076C
E076B

F

14.03.2005
14.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,01%
-0,01%
-0,01%

-3,57%
-6,01%

-0,04%
-0,07%

-3,83%

-0,01%
-0,07%
-0,02%
-0,03%

I

30.03.2001
14.09.2001
13.09.2001
11.07.2002
14.09.2001

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
3,99%
3,93%
3,98%
3,97%
11,00%
11,00%
7,17%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
10,93%
11,00%
7,43%
4,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
10,99%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,93%
3,98%
3,97%
4,00%
4,00%
0,17%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
3,93%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%

A
A05345
A05346
A05347
A05348
A05349
A05350
A05351
A05355
A05356
A05357
A05361
A05362
A05364
A05365
A05366
A05367
A05368
A05369
A05370
A05371
A05372
A05373
A05374
A05375
A05376
A05377
A08910
A05378
A05380
A05382
A05383
A05384
A05385
A05386
A05387
A05388
A05390
A05391
A05400
A05401
A09083
A09085
A05402
A05403
A05404
A05405
A05411
A05412
A05413
A05414
A05415
A05416
A05417
A05418
A05419
A05421

B
8699525091024
8699525091031
8699694690103
8699505153001
8699505153018
8699556696434
8699556696533
8697529350079
8699514095378
8699514094920
8699511010145
8699530640019
8696875610073
8699790750213
8699790750190
8699790750206
8699510210102
8699510210201
8699505772592
8699505952611
8699505772608
8699505952628
8699525750990
8699756154390
8699756154406
8699756154413
8699532095527
8699532095534
8699569040026
8699502120600
8699541272513
8699541272414
8699541272506
8699541272407
8699541011006
8699541011105
8699541792615
8699541770408
8699786040014
8699786040021
8699786040038
8699786040045
8699809355002
8699809655034
8699809655058
8699809365018
8699508700042
8699508090211
8699508700035
8699508090075
8699508690510
8699508690527
8699508100026
8699579190049
8699542190038
8699516030551

C
NEOTAB 20 MG 60 TB
NEOTAB 40 MG 30 TB
NEOTALEM 20 MG/10 ML 1 FLK
NEOTIGASON 10 MG 100 KP
NEOTIGASON 25 MG 100 KP
NEPHRAMINE 500 ML (ECZ BAX SETLI)
NEPHRAMINE 500 ML (ECZ BAX SETSIZ)
NERISONA-C 15 GR KREM
NEROX-B 250/250 MG 20 FTB
NEROX-B 250/250 MG 50 FTB
NERVøUM 5 MG 50 TABLET
NESGARIN 200 ML SOL (GARGARA)
NETIRA %0.45 5 ML GOZ DAMLASI
NETROMYCINE 150 MG/1.5 ML 1 AMP
NETROMYCINE 400 MG/2 ML 1 AMP
NETROMYCINE 50 MG/2 ML 1 AMP
NETURONE 0.5 GR/OLCEK 70 GR GRANUL
NETURONE 0.5 GR/POSET 7 GR 15 POSET
NEUPOGEN 30 MIO FLK (ENDIKATORSZ)
NEUPOGEN 30 MIU 5 KULL HAZIR ENJ
NEUPOGEN 48 MIO FLK (ENDIKATORSZ)
NEUPOGEN 48 MIU 5 KULL HAZIR ENJ
NEUROGRISEOVIT 10 AMP
NEURONTIN 100 MG 20 KP
NEURONTIN 300 MG 50 KP
NEURONTIN 400 MG 50 KP
NEURONTIN 600 MG 50 FTB
NEURONTIN 800 MG 50 FTB
NEUROVIT 250/250 MG 50 ENT TB
NEUVITAN 50/5 MG 30 DRJ
NEVAKSON IM 1 GR 1 FLK
NEVAKSON IM 500 MG 1 FLK
NEVAKSON IV 1 GR 1 FLK
NEVAKSON IV 500 MG 1 FLK
NEVOFAM 20 MG 60 TB
NEVOFAM 40 MG 30 TB
NEVOFAM-L 20 MG 2 AMP
NEVPARIN 25.000 IU/5 ML 1 FLK
NEXIUM 20 MG 14 ENT KAPLI PELLET TB
NEXIUM 40 MG 14 ENT KAPLI PELLET TB
NEXøUM 20 MG ENTERøK KAPLI PELLET 28 TABLET
NEXøUM 40 MG ENTERøK KAPLI PELLET 28 TABLET
NIBULEN %1 20 GR KREM
NIBULEN %1 20 ML DERMAL SOL
NIBULEN %8 TIRNAK CILASI SETI
NIBULEN VAGINAL %1 30 GR VAG KREM
NIDAZOL 200 MG/5 ML 100 ML SUSP
NIDAZOL 250 MG 20 FTB
NIDAZOL 50 MG/5 ML 100 ML SUSP
NIDAZOL 500 MG 20 FTB
NIDAZOL 500 MG IV 100 ML SOL (IE SETLI)
NIDAZOL 500 MG IV 100 ML SOL (IE SETSIZ)
NIDAZOL-M 500/100 MG 14 VAG TB
NIDICARD 10 MG 30 YUM JELATIN KP
NIDILAT 10 MG 30 YUM JELATIN KP
NIFECARD 20 MG RETARD TB
8699526355002
8699526655034
8699526655058
8699526365018

8699532093547

8699505770383

8699505770376

8699502751101
8699502752160
8699502751002

8699556696435
8699545350125

8699505153025
8699505153032

D

E

F

E112B
E041C
E041B
E041D
E041A
E041E
E041E
E041F
E174A
E174A

E061B
E061D
E061A
E061C
E020B
E020A
E020C
E132A
E337A
E337B
E337A
E337B
E112A
E112C

E011A

E092A
E011A
E011A
E117B

E020A
E307A

01.08.2005
01.08.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-8,11%
-25,24%
-23,92%
-11,98%
-4,06%

-4,90%

-0,03%

I

21.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
21.02.2003

01.08.2001
01.08.2001
01.08.2001
09.05.2005
22.03.2004

J

K
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
10,77%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A05424
A05426
A05427
A05428
A05429
A05430
A05431
A05433
A05434
A05435
A05436
A05437
A05438
A05439
A05440
A05441
A05442
A05443
A05444
A05445
A05446
A05447
A05448
A05449
A05450
A05451
A05452
A05453
A05454
A05455
A05456
A05457
A05458
A05459
A05460
A05461
A05462
A05463
A05464
A05465
A05466
A05467
A05469
A05470
A05471
A05475
A05476
A05477
A05478
A05479
A05480
A05481
A05482
A05483
A05484
A05492

B
8699542700053
8699622560102
8699502170087
8699502170070
8699522750115
8699522750122
8699522750108
8699536010205
8699536010212
8699546750399
8699546010387
8699578012830
8699578012823
8699587751072
8699578012816
8699504810042
8699504810035
8699504810028
8699504810011
8699540060111
8699540060104
8699548690143
8699738520014
8699593351075
8699593561092
8699593011108
8699593901201
8699540890800
8699540270305
8699540280304
8699540280311
8699540091603
8699540091627
8699540270336
8699540270329
8699540270350
8699540270312
8699540270343
8699570350022
8699570560018
8699828750017
8699828010036
8699786090026
8699786090019
8699786090033
8699624750013
8699624570031
8699624090010
8699649010123
8699540010901
8699540010802
8699508570072
8699508010110
8699513790052
8699513790113
8699676790180

C
NIFKOL 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
NIKSEN %1 150 ML SAMPUAN
NILVADIS 16 MG 28 DEGISTIRILMIS SAL MIKROPELLET
NILVADIS 8 MG 28 DEGISTIRILMIS SAL MIKROPELLET KP
NIMBEX 10 MG/5 ML 5 AMP
NIMBEX 20 MG/10 ML 5 AMP
NIMBEX 5 MG/2.5 ML 5 AMP
NIMES 100 MG 15 TB
NIMES 100 MG 30 TB
NIMOTOP 10 MG/50 ML 1 FLK
NIMOTOP 30 MG 30 FTB
NIPIDOL 10 MG 20 TB
NIPIDOL 5 MG 20 TB
NIPRUSS 60 MG 5 ML 5 AMP
NITRENSIN 20 MG 20 TB
NITRODERM TTS-10 30 FLASTER
NITRODERM TTS-10 5 FLASTER
NITRODERM TTS-5 30 FLASTER
NITRODERM TTS-5 5 FLASTER
NITROFIX-TM SR 10 MG 20 TB
NITROFIX-TM SR 5 MG 20 TB
NITROGLISERIN 25 MG 5 ML 1 FLK
NITROLINGUAL PUMP SPREY
NIZORAL %2 30 GR KREM
NIZORAL %2 60 ML SAMPUAN
NIZORAL 200 MG 10 TB
NIZORAL 400 MG 5 OVUL
NOBATEKS 20 MG 10 SUPP
NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLK
NOBECID 250 MG/5 ML 40 ML PED SUSP
NOBECID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP
NOBECID 375 MG 10 FTB
NOBECID 375 MG 20 FTB
NOBECID 500 MG IM 1 FLK
NOBECID 500 MG IM/IV 1 FLK
NOBECID IM 1 GR 1 FLK
NOBECID IM 250 MG 1 FLK
NOBECID IM/IV 1 GR 1 FLK
NOBIT KREM RINSE 59 ML
NOBIT SAMPUAN
NOGESIC 1 GR/2 ML 10 AMP
NOGESIC 500 MG 20 TB
NOLVADEX 10 MG 250 FTB
NOLVADEX 10 MG 30 FTB
NOLVADEX 20 MG 30 FTB
NOOTROPIL 1 GR/5 ML 5 ML 12 AMP
NOOTROPIL 200 MG/ML 200 ML SURUP
NOOTROPIL 800 MG 30 FTB
NOPAIN PLUS 500/30 MG 20 TB
NOPIRON 10 MG 25 TB
NOPIRON 5 MG 25 TB
NORAL 120 MG/5 ML 100 ML SURUP
NORAL 500 MG 20 TB
NORCURON 10 MG 10 FLK
NORCURON 4 MG 10 AMP
NORDITROPIN 4 IU 1 FLK
8699562770012
8699562750014

8699631012128
8699631012135
8699631012234
8699569750048
8699569570059

8699502353008
8699502560109
8699502010901
8699502900103

D

8692302596312

8699542010121

E

E223A

E187B
E187A

E048A
E153A

E167A
E167F
E225B
E225B
E225A
E048B

E030C
E030B
E030A
E030D
E070C
E006H
E006C
E006C
E006A
E006A
E006G
E006F
E006E
E006I
E006D

E002B
E002A

E247A
E247A

F
E176B
E189D

G

H
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
22.08.2002
22.08.2002

-25,30%
-26,67%
-0,03%

-15,91%

-54,16%

-4,58%

-0,04%
-0,04%

-0,06%

J

I

K
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
10,97%
11,00%
10,94%
11,00%
11,00%
10,96%
10,96%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
6,42%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%

L
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
3,97%
4,00%
3,94%
4,00%
4,00%
3,96%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%

A
A05495
A05496
A05497
A05498
A05499
A05500
A05501
A05502
A05503
A05504
A05505
A09174
A05506
A09173
A05507
A05508
A05509
A05510
A05511
A05512
A05513
A05514
A05515
A05516
A05517
A05518
A05519
A05520
A05521
A05522
A05523
A05524
A05526
A05528
A05529
A05530
A05532
A05534
A09108
A09109
A09110
A05535
A05536
A05537
A05538
A05542
A05544
A05545
A05546
A05547
A05548
A05541
A05550
A05551
A05552
A05553

B
8699676950621
8699676950638
8699676950645
8699622890308
8699704011638
8699511010121
8699511010114
8699514574279
8699514575436
8699514574286
8699543010373
8699543010618
8699543010366
8699543010601
8699543010083
8699543590011
8699543590028
8699543010090
8699543010076
8699543750040
8699543750071
8699542010169
8699503150101
8699503090087
8699636090206
8699543150024
8699543750057
8699569610052
8699542090215
8699542090208
8699514012085
8699514012122
8699532015334
8699532015327
8699548191084
8699548651014
8699525600981
8699510011808
8699502013353
8699502013360
8699502013377
8699502140127
8699502140103
8699540752818
8699540752801
8699809755000
8699809755109
8699809895201
8699809575059
8699526015005
8699809015012
8699809595002
8699538771050
8699504990041
8699504990393
8699504990164

C
NORDITROPIN SIMPLEX 15 IU 5 MG/1.5 ML 1 KARTUS
NORDITROPIN SIMPLEX 30 IU 10 MG/1.5 ML 1 KARTUS
NORDITROPIN SIMPLEX 45 IU 15 MG/1.5 ML 1 KARTUS
NORFLAM 500 MG 10 SUPP
NORLEVO 750 MCG 2 TB
NORLOPIN 10 MG 20 TB
NORLOPIN 5 MG 20 TB
NORMALAC 670 MG/ML 100 ML SURUP
NORMALAC 670 MG/ML 200 ML SURUP
NORMALAC 670 MG/ML 250 ML SURUP
NORMOPRES 10 MG 20 TB
NORMOPRES 10 MG 30 TABLET
NORMOPRES 5 MG 20 TB
NORMOPRES 5 MG 30 TABLET
NORODOL 10 MG 30 TB
NORODOL 2 MG/ML 10 ML DAMLA
NORODOL 2 MG/ML 20 ML DAMLA
NORODOL 20 MG 20 TB
NORODOL 5 MG 50 TB
NORODOL 5 MG/ML 1 ML 5 AMP
NORODOL 5 MG/ML 2 ML 5 AMP
NOROFREN 2 MG 30 TB
NOROTROP 400 MG FTB
NOROTROP 800 MG 30 FTB
NOROXIN 400 MG 14 FTB
NORPACE 100 MG 25 KP
NORPACE 100 MG IV 5 AMP
NORSOL %1 5 ML GOZ DAMLASI
NORTAN 100 MG 28 FTB
NORTAN 50 MG 28 FTB
NORVADIN 10 MG 20 TB
NORVADIN 5 MG 20 TB
NORVASC 10 MG 30 TB
NORVASC 5 MG 30 TB
NORVIR 100 MG 168 KP
NORVIR LIKIT 80MG/ML 240 ML SOL
NOSTIL 15 ML NAZAL SPREY
NOTRAS 450 MG 20 TB
NOVADE 0,5 MG 90 TABLET
NOVADE 1 MG 90 TABLET
NOVADE 2 MG 90 TABLET
NOVADRAL RETARD 15 MG 30 DRJ
NOVADRAL RETART 15 MG 25 DRJ
NOVAKOM-S 1GR/2 ML 5 AMP
NOVAKOM-S 1GR/2ML 1 AMP
NOVALGIN 1GR/2ML 10 AMP
NOVALGIN 2.5 GR/5ML 5 AMP
NOVALGIN 300 MG 5 SUPP (COCUK)
NOVALGIN 50 MG/ML 100 ML SURUP
NOVALGIN 500 MG 10 TB
NOVALGIN 500 MG 20 TB
NOVALGIN 500 MG/ML 10 ML ORAL DAMLA
NOVANTRONE 20 MG/10 ML 10 ML 1 FLK
NOVASOURCE DIABETES 250 ML SOL
NOVASOURCE G.I CONTROL VANILLA 500
NOVASOURCE GI CONTROL 500 ML
8699727990033

8699526015012
8699526595002

8699526755000
8699526755109
8699526895201
8699526575059

8699548150609
8699548650819

8699542010503
8699542010497

D

E

E167D
E167F
E167F
E167C
E307A

E167A
E167A
E167A
E167B

E084A
E336A
E336B
E336C

E197B
E086A
E086B
E002B
E002A
E002B
E002A

E048A

E002B
E002A
E159A
E159A
E159A
E002B
E002B
E002A
E002A

F
E223A
E223A
E223A

09.09.200
09.09.2005
01.09.200

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-8,35%

-0,01%

I
-0,01%

J

K
10,99%
11,00%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
38,20%
55,30%
2,65%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
3,99%
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A05554
A05556
A05557
A05558
A05559
A05563
A05564
A05565
A05566
A05568
A05569
A05570
A05572
A05574
A05576
A05577
A05579
A05580
A05581
A05582
A05583
A05584
A05585
A05586
A05587
A05588
A05589
A05590
A05591
A05592
A05593
A05594
A05595
A05596
A05597
A05598
A05599
A05601
A05602
A08938
A05603
A05604
A05605
A05606
A05607
A05608
A05609
A08911
A09094
A08912
A08912
A05611
A05612
A05613
A05614
A08913

B
8699504990317
8699504610024
8693027068034
8693027068140
8693027068041
8699542750041
8699542010152
8699676950706
8699676950690
8699676010516
8699676010523
8699676010530
8699676010554
8699606750130
8699788750720
8699788750737
8699676770656
8699676950676
8699676950669
8699502270688
8699502270602
8699502270589
8699502270640
8699502270626
8699676790593
8699676790609
8699570350015
8699570380036
8699570480019
8699570490018
8699548382000
8699548381997
8699523700027
8699504380033
8699540050204
8699540050259
8699513780015
8699704121535
8699704010709
8699704016213
8699510480017
8699510350105
8699510350112
8699560010325
8699560010332
8699548990434
8699548991547
8699745001353
8712400772754
8712400596497
8712400596497
8699556675910
8699556675934
8699556675927
8699556675903
8699711953501

C
NOVASOURCE START 500 ML SOL
NOVESIN %0.4(4MG/ML)10 ML GOZ DAMLASI
NOVO HELISEN DEPOT/B (BASLANGIC) 4.5 ML 4 FLK
NOVO HELISEN DEPOT/M (IDAME) 4.5 ML 1 FLK
NOVO HELISEN DEPOT/M (IDAME) 9.5 ML 1 FLK
NOVO-CYAN 2 ML 6 AMP
NOVO-CYAN TB
NOVOMIX-30 FLEXPEN 100 IU/ML 3 ML 5 ENJ KALEMI
NOVOMIX-30 PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
NOVONORM 0.5 MG 90 TB
NOVONORM 1 MG 30 TB
NOVONORM 1 MG 90 TB
NOVONORM 2 MG 90 TB
NOVOPLAN 1 GR/2 ML 10 AMP
NOVOPYRINE 1GR/2ML 10 AMP (BIOSEL)
NOVOPYRINE 1GR/2ML 100 AMP (BIOSEL)
NOVORAPID 100 IU/ML 10 ML 1 FLK
NOVORAPID FLEXPEN 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
NOVORAPID PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS
NOVOSEF 2 GR FLK
NOVOSEF IM 1 GR 1 FLK
NOVOSEF IM 500 MG 1 FLK
NOVOSEF IV 1 GR 1 FLK
NOVOSEF IV 500 MG 1 FLK
NOVOSEVEN 1.2 MG/60 KIU 1 FLK
NOVOSEVEN 2.4 MG/120 KIU 1 FLK
NOVOVATE %0.1 15 GR KREM
NOVOVATE %0.1 15 GR POM
NOVOVATE 20 ML LOSYON
NOVOVATE SAC LOSYONU 30 ML
NOVUXOL 1.2 IU/GR 10 GR POMAD
NOVUXOL 1.2 IU/GR 30 GR POMAD
NUFRO 200 MG/5 ML 60 ML SUSP
NUPERCAINAL 20 GR MERHEM
NURIL 3 MG 50 TB
NURIL 6 MG 50 TB
NURITREX B12 DEPOT 3 AMP
NUROFEN 200 MG 30 DRJ
NUROFEN COLD AND FLU 12 TB
NUROFEN COLD AND FLU 24 TB
NUTRAPLUS %10 200 ML LOSYON
NUTRAPLUS %10 60 GR KREM
NUTRAPLUS KREM 100 GR
NUTRA-TAT 20 MG 100 TB (BLISTER)
NUTRA-TAT 20 MG 100 TB (PL KUTU)
NUTRENA 237 ML SOL
NUTRENA 500 ML KUTU
NUTRICIA PREOP 200 ML
NUTRILON LF
NUTRILON SOYA 300 GR
NUTRILON SOYA 300 GR
NUTRINEAL CIFTLI TORBA 2.000 ML SOL (ECZ)
NUTRINEAL PD4 CIFTLI 2.500 ML SOL (ECZ)
NUTRINEAL PD4 TEKLI 2.500 ML SOL (ECZ)
NUTRINEAL TEKLI TORBA 2.000 ML SOL (ECZ)
NUTRISON PROTEIN PLUS 500 ML
8699547382001
8699547381998

8699569380023

8690070750131
8699555752032

D

E

F

E085A
E085A

E026D

E176B

E061B
E061D
E061A
E061C

E336A
E336B
E336B
E336C
E167A
E167A
E167A

E183A

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
04.02.2002
28.03.2002
04.02.2002

-0,01%
-0,01%

-35,41%

24.12.2002
27.11.2002
25.09.2000
25.09.2000
25.09.2000
25.09.2000

J

-0,02%
-0,04%
-66,72%
-0,04%
-0,04%

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
3,98%
15,00%
0,00%
15,00%
15,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
3,99%
3,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,96%
0,00%
3,96%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

25.09.2006 15,00%
25.09.2006 0,00%
25.09.2006 15,00%
25.06.2006 15,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A08914
A05615
A05616
A05617
A05618
A05619
A05620
A05621
A05622
A05623
A05624
A05625
A05626
A05627
A05628
A05629
A05631
A05632
A05633
A05634
A05635
A05636
A05637
A05639
A05640
A05641
A05642
A05643
A05645
A05648
A05650
A05651
A05652
A05654
A05655
A05670
A05671
A05672
A05675
A05676
A05677
A05678
A05679
A05680
A05681
A05682
A05683
A05684
A09111
A09112
A09113
A05686
A05687
A05688
A05690
A05691

B
8699711953549
8699563134868
8699563134806
8699563134844
8699727990132
8699727990163
8699504440102
8699505351469
8699505651477
8699686980090
8699686980052
8699686980045
8699686980120
8699686980113
8699686980151
8699686980168
8699538751793
8699510611701
8699704611111
8699504610758
8699504610857
8699504610802
8699579090066
8699514092605
8699514092735
8699514092612
8699502091658
8699760610356
8699760610035
8699504611007
8699525571922
8699591570096
8699541092005
8699541792400
8699651570042
8699542010176
8699502600010
8699586540028
8699580570069
8699580010084
8699580210019
8699512460017
8699556692771
8699556692795
8699556692832
8699556692788
8699556692801
8699556692849
8699532099921
8699532099938
8699532099945
8699637160106
8699630697272
8699511570021
8699540160101
8699516154202

C
NUTRISON PROTEIN PLUS MULTIFIBER 500 ML
NUTRIZYM 100 DRJ
NUTRIZYM 20 DRJ
NUTRIZYM 50 DRJ
NUTRODRIP DIABETES MULTIFRUIT 500 M
NUTRODRIP ENERGY NEUTRAL 500 ML
NYOLOL %0.1 5 ML STERIL OFT JEL
OCERAL %1 10 GR KREM
OCERAL %1 20 ML SOL
OCTAGAM 10 GR 200 ML 1 FLK
OCTAGAM 50MG/ML 100 ML 1 FLK
OCTAGAM 50MG/ML 50 ML 1 FLK
OCTANATE 1.000 IU FAKTOR VIII
OCTANATE 500 IU (FACTOR 8)
OCTANINE-F 1.000 IU FAKTOR IX
OCTANINE-F 500 IU FAKTOR IX
OCTOSTIM 15 MCG/ML 1 ML 1 AMP
OCUBRAX 5 ML GOZ DAMLASI
OCUFEN 0.3 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
OCULOTECT FLUID %5 10 ML GOZ DAMLASI
OCULOTECT FLUID SINE %5 0.4 ML GOZ DAM 20 TUP
OCULOTECT FLUID SINE %5 0.4 ML GOZ DAM 60 TUP
OFKOZIN 200 MG 10 FTB
OFLOCIDE 200 MG 10 FTB
OFLOCIDE FORT 400 MG 10 FTB
OFLOCIDE FORT 400 MG 5 FTB
OFLOKS 200 MG 10 FTB
OFTALAR %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
OFTALMOTRIM 5 ML GOZ DAMLASI
OKACIN 3 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI
OKSABRON 50 MG/5 ML 120 ML SURUP
OKSALAMIN 120 ML SURUP
OKSAMEN 20 MG 10 FTB
OKSAMEN-L 20 MG 1 FLK
OKSIASKARIL 0.60 GR/5 ML 100 ML SURUP
OKSIKAM 20 MG 30 TB
OKSINAZAL %0.025 10 ML PED BURUN DAMLASI
OKSINAZAL %0.05 10 ML 200 DOZ NAZAL SPREY
OLEDRO 100 ML PEDIATRIK SURUP
OLEDRO 30 TB
OLEDRO-HOT 12 EFF GRANUL POSET
OLEY EMULSIYON 120 G
OLICLINOMEL N4-550E 1.000 ML SOL
OLICLINOMEL N4-550E 1.500 ML SOL
OLICLINOMEL N4-550E 2.000 ML SOL
OLICLINOMEL N7-1.000E 1.000 ML SOL
OLICLINOMEL N7-1.000E 1.500 ML SOL
OLICLINOMEL N7-1.000E 2.000 ML SOL
OLMETEC 10 MG 28 TABLET
OLMETEC 20 MG 28 TABLET
OLMETEC 40 MG 28 TABLET
OMEGAST 20 MG 14 MIKROPELLET KP
OMEGAVEN 100 ML EMULSIYON
OMEKSIN 100 ML SURUP
OMEPRAZID 20 MG 14 MIKROPELLET KP
OMEPROL 20 MG 14 KP
8699514610892

8699760610363
8699514611110

D

E

E044A
E044A

E335A
E335B
E335C
E044A

E049A
E270B
E270A
E280B
E280A

E181A
E182A
E070A
E070B

E255A

E043B
E043B
E043A
E043A
E043B

E149E
E149D
E149C
E144B
E144A
E145C
E145A

F

10.08.2005
24.08.2005
24.08.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
09.06.1999

20.07.2005
20.07.2005
28.07.2005

25.09.2002

-15,77%

J

-18,01%

-0,15%

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,85%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
26,26%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
26,50%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,85%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A05693
A05694
A05695
A05696
A05697
A05698
A05699
A05700
A05701
A05702
A05703
A05704
A05705
A05706
A05707
A05708
A05709
A05710
A05711
A05713
A05715
A08944
A08942
A08943
A05717
A05718
A05719
A05720
A05721
A05722
A05723
A05724
A05730
A05735
A05736
A05737
A05738
A05739
A05742
A05745
A05750
A05753
A05754
A05755
A05756
A05757
A05758
A09152
A05759
A05762
A05763
A05764
A05765
A05766
A09219
A05767

B
8699688771146
8699688771214
8699688771221
8699688771313
8699688771344
8699688771337
8699688771467
8699688771412
8699688771450
8699688771436
8699688771443
8699688771573
8699688771559
8699688771566
8699688771542
8699688770507
8699688770514
8699688770521
8699508010127
8699508750214
8699508610013
8699514096092
8699514086079
8699514086086
8699513790120
8699673795041
8699704154847
8699704754825
8699704154816
8699704154854
8699704754832
8699704154809
8699541170109
8699622090036
8699622090043
8699622090050
8699622090067
8699525091642
8699508610037
8699557440012
8699735280010
8699520090503
8699517280733
8699517280689
8699517090318
8699517090332
8699517090325
8699517091261
8699513010068
8699828010166
8699828010142
8699828010159
8699580010053
8699580010046
8699513950203
8699513950197

C
OMNIPAQUE 140 MG 50 ML
OMNIPAQUE 180 MG 10 ML
OMNIPAQUE 180 MG 15 ML
OMNIPAQUE 240 MG 10 ML
OMNIPAQUE 240 MG 50 ML
OMNIPAQUE 24O MG/ML 20 ML 1 FLK
OMNIPAQUE 300 MG 500 ML
OMNIPAQUE 300 MG/ML 10 ML FLK
OMNIPAQUE 300 MG/ML 100 ML FLK
OMNIPAQUE 300 MG/ML 20 ML FLK
OMNIPAQUE 300 MG/ML 50 ML FLK
OMNIPAQUE 350 MG/ML 500 ML FLK
OMNIPAQUE 350 MGL/ML 100 ML FLK
OMNIPAQUE 350 MGL/ML 200 ML FLK
OMNIPAQUE 350 MGL/ML 50 ML FLK
OMNISCAN 287 MG/ML 10 ML 1 FLK
OMNISCAN 287 MG/ML 15 ML 1 FLK
OMNISCAN 287 MG/ML 20 ML 1 FLK
ONADRON 0.50 MG 50 TB
ONADRON 8 MG/2 ML 2 ML 1 AMP
ONADRON SIMPLE 1MG/ML 5 ML GOZ-KULAK DAMLASI
ONCEAIR 10 MG 28 TB
ONCEAIR 4 MG 28 ÇøöNEME TB
ONCEAIR 5 MG 28 TB
ONCO-TICE 2 ML 1 AMP
ONCOVIN 1 MG 1 FLK
ONE ALPHA 0.25 MCG 30 KP
ONE ALPHA 0.5 ML.10 AMPUL
ONE ALPHA 1 MCG 100 KP
ONE ALPHA 1 MCG 30 KP
ONE ALPHA 2 MCG/1ML 1 ML 10 AMPUL
ONE ALPHA-LEO 0.25 MCG 100 KP
OPAGIS 30 MG 14 MIKROPELLET KP
OPRAKS 275 MG 10 FTB
OPRAKS 275 MG 20 FTB
OPRAKS FORT 550 MG 10 FTB
OPRAKS FORT 550 MG 20 FTB
OPRIDON 50 MG 30 TB
OPTAMID %10 5 ML GOZ DAMLASI
OPTICROM GOZ MERHEMI
OPTI-UP % 97.7 312 GR SUSP
ORACEFTIN 125 MG 10 TB
ORACEFTIN 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
ORACEFTIN 125 MG/5 ML 50 ML SUSP
ORACEFTIN 250 MG 10 FTB
ORACEFTIN 250 MG 20 FTB
ORACEFTIN 500 MG 10 FTB
ORACEFTIN 500 MG 20 TABLET
ORADEXON TB
ORAMIKRON 80 MG 100 TB
ORAMIKRON 80 MG 20 TB
ORAMIKRON 80 MG 60 TB
ORFARIN 5 MG 100 TB
ORFARIN 5 MG 16 TB
ORGALUTRAN 0.25 MG / 0.5 ML 1 ENJ
ORGALUTRAN 0.25 MG/0.5 ML 5 ENJ
8699579010323
8699579010309
8699579010316

8699520090701

8699520280201
8699520090602

8699582440018

8699525091640

8699514154846
8699514754824
8699514154815
8699514154853
8699514754831
8699514154808
8699541152501

8699562790010

8699538772194

D

8699683440016

E

E025B
E025B
E025B
E281A
E281A
E347A
E347A

E062D
E062D
E062B
E062B
E062A
E062A

E237A
E035A
E076G
E076G
E076F
E076F
E045A

E237B
E237B

E235A
E237A

E116A
E116C
E327C
E327A
E327B

F

05.11.2005

10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
-0,03%

-16,88%

-0,03%
-0,02%

I

23.09.2003
23.09.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,97%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699513010051
8699560090150
8699560090143
8699560090105
8699560090136
8699772090108
8699772091884
8699514092315
8699514102366
8699514092377
8699622090203
8699828140030
8699772640518
8699772512532
8699772525747
8699564752801
8699729952022
8699745000066
8699745000073
8699502013049
8699502013346
8699578653026
8699578653019
8699548990311
8699548990663
8699548990694
8699821950018
8699821950025
8699638190409
8699638190393
8699638190423
8699638190416
8699514011521
8699808020024
8699808020017
8699508120147
8699570620019

A05832
A05834
A05835
A05836
A05837
A05838
A05841
A05842
A05843
A05844
A05845
A05846
A05847
A05848

8699504540000
8699622700102
8699513900017
8699513360019
8699513010099
8699777790256
8699548991158
8699558380041
8699679766106
8699679766007
8699679766502
8699679766403
8699786550063
8699786550070

A05828 8699504540055
A05829 8699504540307
A05830 8699504540352

A
A05768
A05779
A05780
A05781
A05783
A05787
A05788
A05789
A05790
A05791
A05792
A05793
A05794
A05795
A05796
A05797
A05799
A05800
A05801
A05802
A08915
A05803
A05804
A05805
A05806
A05807
A05808
A05809
A05811
A05812
A05813
A05814
A05815
A05816
A05817
A05818
A05826

OTRISALIN 7.4 MG/ML 10 ML DOZ AYARLI NAZAL SPREY
OTRIVINE %0.05 10 ML PED DOZ AYARLI NAZAL SPREY
OTRIVINE %0.1 10 ML DOZ AYARLI NAZAL SPREY
OTRIVINE MENTHOL %0.1 10 ML DOZ AYARLI NAZAL
SPREY
OVADRIL 120 GR LOSYON
OVESTIN 0.5 MG 15 OVUL
OVESTIN 1 MG/GR 15 GR VAG KREM
OVESTIN 2 MG 30 TB
OVITRELLE 250 MCG 1 FLK
OXEPA 500 ML SOL
OXID DE ZINC 20 GR POMAD
OXILAN 300 MGL/ML 100 ML FLK
OXILAN 300 MGL/ML 50 ML FLK
OXILAN 350 MGL/ML 100 ML FLK
OXILAN 350 MGL/ML 50 ML FLK
OXIS TURBUHALER 4.5 MCG/DOZ 60 DOZ INH
OXIS TURBUHALER 9 MCG/DOZ 60 DOZ INH

C
ORGAMETRIL 5 MG 30 TB
ORMIL 120 MG 100 FTB
ORMIL 120 MG 30 FTB
ORMIL 40 MG 100 FTB
ORMIL 80 MG 100 FTB
ORNIDONE 250 MG 20 FTB
ORNIDONE FORT 500 MG 10 FTB
ORNISID 250 MG 20 FTB
ORNISID 500 MG 3 VAG TB
ORNISID FORT 500 MG 10 FTB
ORNITOP 250 MG 20 FTB
OROFERON DEPO 270/80 MG 30 DRJ
OROHEKS %0.2 200 ML GARGARA
OROHEKS %0.2 30 ML ORAL SPREY
OROHEKS PLUS 30 ML ORAL SPREY
ORTHOCLONE OKT-3 5 ML AMP
ORTHOVISC 30 MG/2 ML 1 KULL HAZIR ENJ
OS 1 500 GR MAMA
OS 2 500 GR MAMA
OSALEN 10 MG 28 TB
OSALEN 70 MG 4 TB
OSMOLAK 667 MG/ML 100 ML SOL
OSMOLAK 667 MG/ML 250 ML SOL
OSMOLITE 250 ML SOL
OSMOLITE 500 ML SOL
OSMOLITE-RTH 1.000 ML SOL
OSTENIL 20 MG/2 ML 1 KULL HAZIR ENJ
OSTENIL 20 MG/2 ML 3 KULL HAZIR ENJ
OSTEO-D 0.25 MCG 100 KP
OSTEO-D 0.25 MCG 30 KP
OSTEO-D 0.5 MCG 100 KP
OSTEO-D 0.5 MCG 30 KP
OSTEOMAX 10 MG 28 TB
OSTRAM 1.000 MG 20 EFF TB
OSTRAM 500 MG 20 EFF TB
OSTROLUTON 2 DRJ
OTIMISIN 10 ML KULAK DAMLASI

8699548991118
8699558380140
8699729690054
8699729690047
8699729690092
8699729690085

8699579140020

D

E

E299A

E240B

E220B
E240A
E240B

E289A
E289A
E291A
E291A
E291B
E291B
E242A

E242A
E242B
E159A
E159A

E289A

E106B
E106A
E080A

E074C
E074B
E046A
E046B
E046A
E046C
E046B
E046A

F

13.05.2005

08.02.2005

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

-65,20%
-65,43%
-65,52%
-65,72%
-15,68%
-18,40%

-52,18%

-15,73%

I

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
54,29%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A05849
A05850
A05851
A05857
A05858
A05859
A05860
A05862
A05863
A05864
A05865
A05866
A05867
A05868
A05870
A05871
A05873
A05874
A05875
A05877
A05878
A05879
A05880
A05881
A05882
A05883
A05884
A05885
A05886
A05888
A05889
A05890
A05891
A05892
A05893
A05894
A05896
A05900
A05901
A05913
A05920
A05923
A05924
A05925
A05926
A05927
A05928
A05929
A05932
A05931
A05933
A05934
A05935
A05936
A05938
A05939

B
8699622150303
8699622280307
8699622240011
8699508010141
8699508010400
8699622340056
8699622340018
8699744690046
8699744690039
8699744690060
8699744690053
8699716095015
8699522095896
8699522095964
8699560010349
8699542120035
8699559200034
8699559120134
8699559120066
8699578383411
8699559120073
8699508750443
8699511350029
8699511380026
8699511350036
8699536040011
8699536040028
8699516042240
8699516042257
8699828380016
8699828750079
8699828350019
8699546040858
8699546045716
8699546790425
8699607750337
8699607750344
8699578753412
8699607750320
8699578753450
8699578753436
8699612090046
8699511580013
8699564012554
8699564012509
8699587011640
8699587571571
8699623011153
8699542570021
8699542890037
8699542890044
8699542010183
8699542890068
8699542890051
8699726773200
8699726773002

C
OXXA 200 MG 30 KP
OXXA 200 MG/5 ML 150 ML SURUP
OXXA SASE 100 MG 15 ADET
PACOFEN 20 TB
PACOFEN-S 500/50 MG 20 TB
PAINEX %5 40 GR JEL
PAINEX 10 %10 40 GR JEL
PAMIRAY-300 612MG/ML 100 ML 1 FLK
PAMIRAY-300 612MG/ML 50 ML 1 FLK
PAMIRAY-370 755MG/ML 100 ML 1 FLK
PAMIRAY-370 755MG/ML 50 ML 1 FLK
PANADOL 500 MG 24 TB
PANADOL ACTIFAST 500 MG 20 FTB
PANADOL EXTRA 500/65 MG 24 FTB
PANALGINE 20 TB
PANKOPAN 20 DRJ
PANKREOFLAT 45 GR GRANUL
PANKREOFLAT 60 DRJ
PANKREON COMP DRJ
PANODERM 40 GR POM
PANSAN 20 DRJ
PANTEBIOL 5 AMP
PANTENOL %5 30 GR KREM
PANTENOL %5 30 GR POMAD
PANTENOL PLUS 30 GR KREM
PANTHEC 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB
PANTHEC 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB
PANTO 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB
PANTO 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB
PANTOMED %5 30 GR POM
PANTOMED 500MG/2ML 5 AMP
PANTOMED PLUS 30 GR KREM
PANTPAS 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB
PANTPAS 40 MG 30 ENTERIK KAPLI TB
PANTPAS 40 MG IV 1 FLK
PAPAVERIN 50MG/2 ML 10 AMP (GALEN)
PAPAVERIN 60MG/2 ML 10 AMP (GALEN)
PAPAVERIN 40MG/2 ML 10 AMP (BIOFARMA)
PAPAVERIN 40MG/2 ML 10 AMP (GALEN)
PAPAVERIN 60 MG/2 ML 10 AMP (BIOFARMA)
PAPAVERIN HCL 50MG/2ML 10 AMP (BIOFARMA)
PARACET JUNIOR 160 MG 20 LAK TB
PARACETAMOL ELIXIR 120 MG/5 ML 150 ML PED SURUP
PARAFLEX 250 MG 20 TB
PARAFON 250/300 MG 20 TB
PARAKS 40 MG 6 TB
PARAKS 40 MG/5 ML 30 ML SURUP
PARAMIDON 20 TB
PARANOX 120 MG/5 ML 150 ML SURUP
PARANOX 120/15 MG 10 SUPP
PARANOX 240 MG 10 SUPP
PARANOX 500 MG 20 TB
PARANOX FORT 240 MG 10 SUPP
PARANOX-S 120 MG 10 SUPP
PARAPLATIN-RTU 450 MG (10MG/ML) 45 ML 1 FLK
PARAPLATIN-RTU 50 MG (10MG/ML) 5ML 1 FLK
8699578753443

8699511370010

8699559210019

8699517090356

D

E

E187F
E187A
E187F
E187E
E253C
E253A

E260A
E227A
E227B
E153A
E187B

E187B

E238A
E238A
E238B
E267A
E267A
E267A
E267A
E238A
E238C
E238B
E267A
E267A

E339A

E142A
E101B
E101A
E101D
E101C
E187A
E187A

F
E252B
E252C

11.03.2005

04.01.2005
04.01.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-7,68%

-0,34%
-7,83%
-0,10%

I

01.08.2001
01.08.2001
14.09.2001

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,66%
0,00%
3,90%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,32%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,66%
0,00%
3,90%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

8699556980120
8699828010395
8699828010388
8699760610325
8699513750087
8699522096947
8699556675163
8699556675033

A05971
A05972
A05973
A05979
A05980
A05982
A05983
A05984

A05999 8699556675088

A05997 8699556675217
A05998 8699556675248

A05994 8699556675293
A05995 8699556675187
A05996 8699556675057

A05993 8699556675071

A05991 8699556675200
A05992 8699556675231

A05988 8699556675286
A05989 8699556675170
A05990 8699556675040

A05987 8699556675064

A05985 8699556675194
A05986 8699556675224

B
8699570890016
8699579010088
8699579580017
8699828010050
8699623571114
8699623011139
8699623011115
8699593045288
8699593045295
8699504010602
8699509950101
8699509780104
8699504170054
8699504170108
8699560890088
8699560890095
8699560010370
8699560010745
8699560150106
8699560890071
8699536250038
8699536250021
8699536250045
8699536250014

A
A05940
A05941
A05943
A05944
A05945
A05947
A05948
A05949
A05950
A05951
A05952
A05953
A05954
A05955
A05958
A05959
A05960
A05961
A05963
A05964
A05965
A05966
A05967
A05968

C
PARASED 10 SUPP
PARASEDOL 500 MG 20 TB
PARASEDOL ELIKSIR 120 MG/5 ML 150 ML SURUP
PARASINUS 30 TB
PARCETOL 120 MG/5 ML 100 ML SURUP
PARCETOL 500 MG 20 TB
PARCETOL 500 MG 30 TB
PARIET 10 MG 28 TB
PARIET 20 MG 28 ENTERIK TB
PARLODEL 2.5 MG 30 TB
PARLODEL-LA 1 AMP
PARLODEL-LA FLK
PARLODEL-SRO 2.5 MG 7 KP
PARLODEL-SRO 5 MG 28 KP
PAROL 125 MG 10 SUPP
PAROL 125 MG 20 SUPP
PAROL 500 MG 20 TB
PAROL 500 MG 30 TB
PAROL COLD 325 MG 20 KP
PAROL-F 200 MG 10 SUPP
PAROMA 125 MG 20 POSET
PAROMA 250 MG 20 POSET
PAROMA 50 MG 20 POSET
PAROMA 500 MG 20 POSET
PARTOBULIN 250 MCG 1 KULL HAZIR ENJ (ANTI-D
Rho)(ECZ BAX)
PAS 1 GR 100 TB
PAS 1 GR 50 TB
PATANOL %0.1 5 ML GOZ DAMLASI
PAVULON 4 MG/2 ML IV 2 ML 10 AMP
PAXIL 20 MG 28 FTB
PD4 DIANEAL %1.36 1.000 ML SOL + 2.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %1.36 2.000 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %1.36 2.000/2.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %1.36 2.500 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %1.36 5.000/5.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %1.36 6000/6000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %2.27 1.000 ML SOL + 2.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %2.27 2.000 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %2.27 2.000/2.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %2.27 2.500 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %2.27 5.000/5.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %2.27 6000/6000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %3.86 1.000 ML SOL + 2.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %3.86 2.000 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %3.86 2.000/2.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PD4 DIANEAL %3.86 2.500 ML SOL + 3.000 ML TORBA
PD4 DIANEAL %3.86 5.000/5.000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
8699556675026

8699556675729

8699556675019

8699556675798

8699556675002

8699556675705

8699562750021

8699758982502
8699579010286
8699579010279

8699509170509
8699509170608

8699509011000

D

E

F

E309A

E187A
E187A

E088A

E187B
E187A
E187A

E187A
E187B

G

11,00%

11%

11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%

11,00%
11,00%

11,00%

11%

11%
11%

11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
3,94%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,97%
3,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%

30.11.2000

07.10.2002
07.10.2002

23.09.2002

J

11,00%
11,00%

-0,06%

-0,03%
-0,02%

I

11%
11%

11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%

H
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
3,94%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
30.11.2006 10,94% 3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

A

A06000
A06001
A06003
A06004
A06005
A06006
A06007
A06009
A06010
A06013
A06015
A06016
A06017
A06019
A06020
A06021
A06022
A06023
A06024
A06025
A06026
A06027
A06028
A06029
A06030
A06031
A06032
A06033
A06034
A06035
A06036
A06037
A06038
A06039
A06040
A06041
A06042
A06043
A06044
A06046
A06047
A06050
A06053
A06055
A06056
A06060
A06061
A06065
A06066
A06067
A06068
A06070
A06071
A06072
A06073

B

8699556675309
8699530570026
8699549570048
8699548590580
8699548590597
8699548590573
8699622890100
8699548990854
8699548991240
8699548991233
8699548991318
8699548991301
8699548991226
8699717570016
8699633573955
8699516893101
8699516573119
8699651570028
8699636960257
8699582090039
8699582750025
8699505950785
8699505950792
8699505950808
8699505950815
8699790790462
8699790790479
8699790790486
8699790790448
8699790790455
8699790950675
8699790950682
8699790950699
8699790950651
8699790950668
8699775570041
8699572270038
8699572270045
8699572270021
8699502090651
8699508270415
8699508270170
8699508270187
8699569270324
8699569270331
8699508270118
8699508270101
8699502090200
8699502700758
8699502700765
8699814270017
8699535980400
8699535980417
8699734980331
8699508270385

C
PD4 DIANEAL %3.86 6000/6000 ML CIFT TORBA M KAPAK
SOL
PECODE 150 ML SIROP
PEDAN SURUP 125 ML
PEDIALYTE CILEK 500 ML SOL
PEDIALYTE ELMA 500 ML SOL
PEDIALYTE ORAL 500 ML SOL
PEDIANOKS 100 MG 10 SUPP
PEDIASURE CILEK 200 ML SOL
PEDIASURE KAKAO 200 ML SOL
PEDIASURE MUZLU 200 ML SOL
PEDIASURE PLUS CILEK 200 ML SOL
PEDIASURE PLUS VANILYA AROMALI 200 ML SOL
PEDIASURE VANILYA 200 ML SOL
PEDIFEN 100 MG/5 ML 100 ML SURUP
PEDILIN 125 ML SURUP
PEDIMAT 120/5 MG 10 SUPP
PEDITUS 100 ML SURUP
PEDRIN 100 ML SURUP
PEDVAX-HIB 0.5 ML TEK DOZ FLK
PEFLACINE 400 MG 10 TB
PEFLACINE 400 MG 5 ML 1 AMP
PEGASYS 135 MCG/0.5 ML 1KULL HAZIR ENJ
PEGASYS 135 MCG/0.5 ML 4 KULL HAZIR ENJ
PEGASYS 180 MCG/0.5 ML 1 KULL HAZIR ENJ
PEGASYS 180 MCG/0.5 ML 4 KULL HAZIR ENJ
PEGINTRON 100 MCG 1 FLK
PEGINTRON 120 MCG 1 FLK
PEGINTRON 150 MCG 1 FLK
PEGINTRON 50 MCG 1 FLK
PEGINTRON 80 MCG 1 FLK
PEGINTRON REDIPEN 100 MCG ENJ KALEMI
PEGINTRON REDIPEN 120 MCG ENJ KALEMI
PEGINTRON REDIPEN 150 MCG ENJ KALEMI
PEGINTRON REDIPEN 50 MCG ENJ KALEMI
PEGINTRON REDIPEN 80 MCG ENJ KALEMI
PEKTODIN SURUP
PENADUR LA 6.3.3 IU 1 FLK
PENADUR-LA 1.2 M IU 1 FLK
PENADUR-LA 2.4 M IU 1 FLK
PENBAK 800 MG 10 TB
PENBISIN 1 GR 1 FLK
PENBISIN 250 MG 1 FLK
PENBISIN 500 MG 1 FLK
PENCAIN-K IM 400.000 IU 1 FLK
PENCAIN-K IM 800.000 IU 1FLK
PENICILLIN-G POTASYUM 1M IU 1 FLK
PENICILLIN-G POTASYUM 500.000 IU 1 FLK
PEN-OS 1.000 1M IU 24 TB
PEN-OS 400.000 IU/5 ML 80 ML SURUP
PEN-OS 750.000 IU/5 ML 80 ML SUSP
PENSILINA 1M IU 1 FLK
PENTAGLOBIN 50 MG/ML 10 ML 1 AMP
PENTAGLOBIN 50 MG/ML 50 ML 1 FLK
PENTAGLOBULIN 50 MG/ML 100 ML 1 FLK
PENTAL SODYUM 0.5 GR 1 FLK (IE)
8699734980300
8699734980324

8699502570306

8699572770033
8699572770019
8699572770026

8699548650581
8699548650598
8699548650574

D

E

E230B

E188A

E188E
E188C
E188D
E010A
E005D
E005F
E005E
E188G
E188F
E188A
E188B

E279C
E279D
E279E
E279A
E279B
E279C
E279D
E279E
E279A
E279B

E290A

E026E

F

07.03.2005
07.03.2005
07.03.2005
07.03.2005
07.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,01%
-0,01%
-1,44%
-1,11%
-12,39%
-12,85%
-13,28%
-13,20%
-12,10%

I

18.07.2003
18.07.2003
18.07.2003
18.07.2003
24.12.2002
24.12.2002
24.12.2002
24.12.2002
24.12.2002
20.12.2004
21.12.2004
22.12.2004
23.12.2004
24.12.2004

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,99%
3,99%
2,56%
2,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
2,56%
2,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

PERITON DIYALIZ 1000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)

PERITON DIYALIZ 2000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
PERITON DIYALIZ 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
PERITON DIYALIZI 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE
PERITON DIYALIZI 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE
PERITONEAL %1.5 DEX 1.000 ML 1 SISE SOL (ECZ
SETSIZ)
PERITONEAL %1.36 2.000/2.000 ML CIFT TORBA SOL
PERITONEAL %1.36 DEX 2.000 ML (ECZ SETSIZ)
PERITONEAL DIA %3.86 DEX 2.000 ML SOL (ECZ SETSIZ)
PERITONEAL DIA %3.86 GLI 2.000/2.000 ML (ECZ SETLI)
PERITONEAL-130 %1.36 GLI 2.000/2.000 ML CIFT TORBA
SOL
PERITONEL DIALIZ 1.000 ML SETLI
PERITONEL DIALIZ 1.000 ML SETSIZ
PERLINGANIT 10 MG/10 ML 10 ML 10 AMP
PERMASOL 250 MG 20 TB
PERMAX 0.05 MG 30 TB
PERMAX 0.25 MG 100 TB
PERMAX 1 MG 60 TB
PETHIDINE 100 MG/2 ML 10 AMP
PETIMID 250 MG 50 KP
PETISON 500 ML
PEXOLA 0.125 MG 30 TB
PEXOLA 0.250 MG 100 TB
PEXOLA 1 MG 100 TB

A09017 8699535671728

8699535671735
8699535671711
8699788671018
8699788674019

8699556675712
8699556675811
8699556675812
8699556675867
8699556675866

8699556675828
8699606690597
8699606690603
8699689751062
8699523070014
8699673017013
8699673017037
8699673017051
8699767750123
8699788150032
8699711953242
8699693010124
8699693010131
8699693010148

A09018
A09019
A08864
A08865

A06107
A06108
A06109
A06110
A06111

A06112
A06113
A06114
A06116
A06117
A06118
A06119
A06120
A06125
A06127
A08917
A06128
A06129
A06130

A08863 8699788690347
A06104 8699542570076
A06105 8699541013109

A08862 8699788690866

A06103 8699788695342

A06102 8699788691160

C
PENTAL SODYUM 1 GR FLK (IE)
PENTIN-LA 1.2 M IU 1 FLK
PENTIN-LA 2.4 M IU 1 FLK
PENTOX-SR 400 MG 20 KP
PEPDIF 40 MG 30 FTB
PEPTI JUNIOR
PERACON 50MG/ML 15ML DAMLA
PERACON 8MG/ML 100 ML SURUP
PERALJIN 400/50 MG 20 TB
PERATIVE ENT BESL 237 ML SOL
PERATIVE ENT BESL 500 ML SOL
PERATIVE RTH 1.000 MT
PERBRONS 50 MG/5 ML 120 ML SURUP
PEREBRON 50 MG/5 ML 120 ML SURUP
PEREKS 150 ML SURUP
PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLK
PERGONAL 75 IU 1 AMP
PERGONAL 75 IU 10 AMP
PERIFERAMIN AMINO ASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
PERIFERAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
PERIFERAMIN AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
PERIFERAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
PERILAC SURUP
PERISTAL 10 MG 30 TB

B
8699508270392
8699569270423
8699569270430
8699514157908
8699542090024
8699745000257
8699559590012
8699559570014
8699651010012
8699548990786
8699548991219
8699548990793
8699649570047
8699565573504
8699512570013
8699726691054
8699777791017
8699777791109

A
A06074
A06075
A06076
A06081
A06086
A08916
A06089
A06090
A06091
A06092
A06093
A06094
A06095
A06096
A06097
A09229
A06099
A06100

8699528150032

8699587751065

8699556675829

8699669790012
8699669790029

D

E

E165A
E165A

E181A
E181A

F
E230A
E188C
E188D
E047A
E020A

G

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,70%
10,98%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
3,89%
0,00%
3,99%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%

-0,11%
-5,44%
-0,01%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%

26.12.2003
26.12.2003
26.12.2003

J

11,00%
11,00%
11,00%

-0,30%
-0,02%
-0,02%

-34,16%

I

11%
11%
11%

11%

11%

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,70%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
3,89%
0,00%
3,99%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699743011118
8699743011125
8699617750181
8699550010113
8699745000028
8699745000035
8699745000011
8699767750017
8699751010011

A09238
A06140
A06141
A06144
A06150
A06153
A06154
A06155
A06156
A06157
A06158
A06159
A09258
A06162
A06163
A06164
A06167
A06169
A06170
A06171
A06172
A06173
A06175
A06176
A06177
A06178
A06179
A06182
A09251
A06183

8699556675644
8699820090081
8699820090104
8699516572365
8699760440038
8699514610717
8699514610724
8699569610083
8699569610090
8699527383103
8699527103008
8699502091986
8699502013278
8699502790100
8699525591074
8699525011060
8699755650015
8699511080018
8699511700015
8699503700139
8699524010187
8699579010095
8699525891082
8699525013248
8699525893253
8699525573261
8699570700025
8699511010039
8699536090726
8699516150242

A09237 8699556675651

A09236 8699556675637

A09235 8699556675705

A09234 8699556675729

A09233 8699556675675

A09232 8699556675026

A09231 8699556675798

A09230 8699556675699

A
A06131
A06132
A06134
A06135
A08918
A08919
A08920
A06136
A06137

C
PHARMADOL 500 MG 60 TB
PHARMASPIRIN 300 MG 100 TB
PHENHYDAN 250 MG/5 ML 5 ML 5 AMP
PHENOBARBITALUM 100 MG 20 TB
PHENYLDON 1 MIX 450 GR
PHENYLDON 2 MIX 450 GR
PHENYLDON FORMULA 450 GR
PHENYTOIN ANTIGEN BP 250MG/ML 5 ML 10 AMP
PHOS-EX 250 MG 180 TB
PHYSIONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2000ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML TEKLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2000ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML TEKLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %3.86 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2000ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %3.86 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML ÇøFTLø TORBA
PHYSIONEAL 40 %3.86 GLUKOZLU PERøTON DøYALøZ
SOL.2500ML TEKLø TORBA
PHYSIOTENS 0.2 MG 28 FTB
PHYSIOTENS 0.4 MG 28 FTB
PIKOVIT 150 ML SURUP
PILOGEL HS %4 5 GR GOZ JELI
PILOMIN %2 5 ML GOZ DAMLASI
PILOMIN %4 5 ML GOZ DAMLASI
PILOSED %2 5 ML GOZ DAMLASI
PILOSED %4 5 ML GOZ DAMLASI
PIMAFUCIN %2 15 GR POMAD
PIMAFUCIN 25 MG 20 VAG TB
PINGEL 75 MG 28 FTB
PIOGTAN 30 MG 30 TB
PIPRAKS 2 GR 1 FLK
PIPTALIN 4 MG/ML 15 ML DAMLA
PIPTALIN 5 MG 50 TB
PIRALDYNE 10 ML SOL
PIRANTEL 250 MG 6 CIG TB
PIRANTEL 250 MG/5 ML 10 ML SUSP
PIRANTRIN 250 MG/5 ML 20 ML SUSP
PIRASMIN 250 MG 20 TB
PIRAZINID 500 MG 50 TB
PIROFEN 200/15 MG 10 SUPP
PIROFEN 500 MG 20 TB
PIROFEN FORT 325 MG 10 SUPP
PIROFEN PED 150 MG/5 ML 150 ML SURUP
PIROK 75 MG/5 ML 50 ML SUSP
PIROSAL 20 TB
PITOXIL 400 MG 7 FTB
PIVAMPIL KP
8699525793261

D

E

E158A
E350A

E187C

E187A

E200A
E200B
E200B

E274A
E353A

E194A
E194B
E194A
E194B

E310A
E310B

E193A

F
E187A
E084B
E193A

06.04.2006

21.03.2005

G

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

14.03.2003
14.03.2003

J

11%

I

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%

A
A06184
A06185
A06187
A06188
A06189
A06190
A06191
A06192
A06193
A06194
A06196
A06197
A06198
A06199
A06200
A06201
A06202
A09075
A09076
A06206
A06207
A06208
A06209
A06210
A06211
A06212
A06213
A06214
A06216
A06219
A06220
A06223
A06224
A06225
A06226
A06227
A06228
A06229
A06231
A06237
A06238
A06239
A06241
A06244
A06245
A06249
A06250
A06252
A06254
A06255
A06256
A06258
A06260
A06261
A06262
A06263

B
8699516280253
8699554600297
8699578093419
8699578283414
8699578153410
8699711000465
8699711000458
8699711000472
8699711000489
8699738690779
8699606750154
8699702988376
8699702988321
8699702988475
8699702988420
8699630691003
8699630690907
8699738770754
8699738770761
8699542090192
8699542590029
8699548690136
8699786031333
8699786031340
8699786030206
8699625960046
8699572960021
8699516759735
8699688283977
8699828380023
8699579440014
8699514574934
8699514124900
8699514094913
8699719700015
8699563754707
8699563124739
8699633611329
8699737980048
8699580640021
8699522442379
8699522612208
8699651380054
8699756570855
8699756091343
8699624010032
8699508750245
8699736750291
8699578753474
8699788750829
8699607750573
8699788750836
8699578753498
8699788750805
8699580750089
8699607750511

C
PIVAMPIL SURUP ICIN TOZ
PIVANOL BURUN DAMLASI
PIYELOSEPTYL 100 MG 30 FTB
PIYELOSEPTYL 25 MG/5 ML 100 ML SUSP
PIYELOSEPTYL 50 MG 30 KP
PKU 1 500 GR
PKU 1 MIX 1.000 GR
PKU 2 500 GR
PKU 3 500 GR MAMA
PLACIS 50 MG 1 FLK (FARMA-TEK)
PLANTIGMIN 1 ML 6 AMP
PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLK (BIEM)
PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLK (BIEM)
PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLK (BIEM)
PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLK (BIEM)
PLASMASTERIL %6 250 ML SISE
PLASMASTERIL %6 500 ML SOL (FRESENIUS SETSIZ)
PLATINWAS 150 MG (10MG/ML) 15 ML IV 1 FLK
PLATINWAS 450 MG (10MG/ML) 45 ML IV 1 FLK
PLAVIX 75 MG 28 FTB
PLEGICIL %0.3 30 ML DAMLA
PLEGISOL 1.000 ML SOL
PLENDIL 10 MG 20 FTB
PLENDIL 2.5 MG 20 FTB
PLENDIL 5 MG 20 FTB
PNEUMO-23 0.5 ML TEK DOZ ENJ
PNEUMUNE 0.5 ML SIRINGA (ASI)
POFOL IV 200 MG/20 ML 20 ML 5 AMP
POLIBAR 397 GR TOZ
POLIMISIN 14 GR POMAD
POLIMISIN 3.5 GR GOZ POMADI
POLIVIT 100 ML SURUP
POLIVIT-C 30 DRJ
POLIVIT-C 30 FTB
POLMOFEN 120 MG/5 ML 100 ML SUSP
POLYBION 2 ML 5 AMP
POLYBION 20 DRJ
POLYCILLINE 5 ML STERIL GOZ DAMLAS
POLYGAM SD 5 GR IV IMMUNGLOBIN
POLYOD %7.5 GR 100 ML GARGARA
POLYTRIM 4 GR GOZ POMAD
POLYTRIM 5 ML GOZ DAMLASI
POMAT ICHTHYOL %10 20 GR POM (AROMA)
PONSTAN 50 MG/5 ML 125 ML SURUP
PONSTAN FORTE 500 MG 20 FTB
POSTADOXINE 25/50 MG 15 TB
POSTUITRIN-FORT 5 IU 3 AMP
POTASYUM FOSFAT 20 ML 20 AMP
POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 10 AMP (BIOFARMA)
POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 10 AMP (BIOSEL)
POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 10 AMP (GALEN)
POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 100 AMP (BIOSEL)
POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMP (BIOFARMA)
POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMP (BIOSEL)
POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMP (DROGSAN)
POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMP (GALEN)
8699555750021

8699555750038

8699502091344

8699507442370

8699579380013

8699502031333
8699502031340
8699502030206
8699625950108

8699711300489

D

E

E217A
E217A
E217A
E217A
E217B
E217B
E217B
E217B

E123A

E255A
E148A

E196A

E255A

E187B

E180B
E180A

E296A

E213E
E213D
E213G
E213F
E214B
E333A
E253B
E253C
E274A

E107C

F

22.07.2005
07.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,05%
-0,16%
-0,12%

-8,11%

I

01.11.1999

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
7,50%
11,00%
11,00%
10,95%
10,84%
10,88%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
3,95%
3,84%
3,88%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
7,50% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A08873
A06278
A06289
A06290
A06291
A06292
A06294
A06296
A06297
A06298
A06299
A06300
A06301
A06302
A06303
A06304
A06305
A06306
A06307
A06308
A06309
A06310
A06311
A06312

8699788693089
8699730650108
8699516576097
8699579012075
8699560010394
8699560010400
8699560010424
8699560010448
8699726011005
8699726011500
8699726013108
8699516755119
8699548761454
8699704711101
8699517750205
8699541350013
8699541380010
8699541010504
8699541010412
8699541010405
8699541350105
8699541380102
8699541790901
8699541791205

A06276 8699788699081

A08872 8699788697612

A06275 8699788696127

A06274 8699788696141

A08871 8699788693096

A06273 8699788699098

A08870 8699788697636

A08869 8699788693065

A06272 8699788699067

A08868 8699788697582

A06268 8699788696097

A08867 8699788698206

A06270 8699788694208

A08866 8699788697629

A06271 8699788696134

A
B
A06265 8699788750812

C
POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 100 AMP (BIOSEL)
POTASYUM KLORUR 10 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETLø TORBA)
POTASYUM KLORUR 10 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 10 MEQ %5 DEX 500 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 10 MEQ %5 DEX 500 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 20 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETLø TORBA)
POTASYUM KLORUR 20 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 20 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 20 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 30 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 30 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 30 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 30 MEQ %5 DEX 1000 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 40 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 40 MEQ %5 DEX 1.000 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POTASYUM KLORUR 40 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETLI TORBA)
POTASYUM KLORUR 40 MEQ %5 DEX 100 ML (BIOSEL
SETSIZ TORBA)
POVI ALKOLIK SOLUSYON 20 ML.
PRAKTEN 2 MG/5 ML 240 ML SURUP
PRANIZID 500 MG 50 TB
PRATSIOL 1 MG 100 TB
PRATSIOL 1 MG 30 TB
PRATSIOL 2 MG 30 TB
PRATSIOL 5 MG 30 TB
PRAVACHOL 10 MG 20 TB
PRAVACHOL 20 MG 20 TB
PRAVACHOL 40 MG 30 TB
PRAXILENE 125 ML AMP
PRECEDEX 200 MCG/2 ML 2 ML 5 FLK
PRED-FORTE %1 5 ML GOZ DAMLASI
PREDNIZOLON 25 MG 1 ML 5 AMP
PREDNOL %0.125 30 GR KREM
PREDNOL %0.125 30 GR POMAD
PREDNOL 16 MG 20 TB
PREDNOL 4 MG 10 TB
PREDNOL 4 MG 20 TB
PREDNOL-A 30 GR KREM
PREDNOL-A 30 GR POMAD
PREDNOL-L 20 MG AMP
PREDNOL-L 250 MG AMP
8699514611103

D

E

E170D
E170D

E170B
E170B
E170A

E115A

F
E217B

G

11,00%

11%

05.11.2002

11,00%

11%

-0,02%
-0,76%
-8,30%

11,00%

11%

-67,18%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,98%
10,24%
2,70%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11,00%

11%

11,00%

11,00%

11%

11%

11,00%

11%

11,00%

11,00%

11%

11,00%

11,00%

11%

11%

11,00%

11%

11%

11,00%

K
11,00%
11,00%

J

11%

I

11%

H
11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,98%
3,24%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
0,0%

A
A06313
A06314
A06315
A06317
A06318
A06319
A06320
A06321
A06322
A06323
A06324
A06325
A06326
A06327
A06328
A06330
A06331
A06332
A06333
A06334
A06335
A06336
A06337
A06339
A06340
A06341
A06342
A06343
A06344
A06346
A06347
A06351
A06352
A06353
A06354
A06358
A06362
A06364
A06365
A06366
A06367
A06368
A06369
A09252
A09260
A06370
A06372
A06373
A06374
A06375
A06376
A06377
A06378
A06381
A06382
A06383

B
8699541791007
8699514611011
8699586010040
8699513780039
8699513780084
8699513780046
8699513780022
8699745000240
8697443380039
8699602570190
8699572120067
8699572120111
8699572360012
8699572120074
8699572120128
8699572120081
8699572120098
8699572120036
8699572120104
8699572120180
8699572120173
8696875440045
8696875610035
8699546090259
8699559340020
8699502010802
8699502751200
8699593011139
8699593701115
8699552010555
8699729090021
8699556696038
8699556696250
8699545750840
8699545010869
8699578753511
8699522016174
8699522016693
8699792011480
8699556696717
8699556696625
8699556696441
8699556696540
8699828090144
8699828090137
8699514574408
8699517271700
8699504890044
8699504330014
8699514898122
8699514338130
8699514338116
8699774000150
8699510572101
8699510012102
8699777792014

C
PREDNOL-L 40 MG/ML 1 AMP
PREFRIN 15 ML
PREGEN 10 MG 20 TB
PREGNYL 1.500 IU 3 AMP
PREGNYL 5.000 IU 1 AMP
PREGNYL 5.000 IU 3 AMP
PREGNYL 500 IU 3 AMP
PREGOMIN AS 400 GR
PREKUNIL 500 MG 550 TB
PRELON 100 ML SURUP
PREMARIN 0.625 MG 21 KAPLI TB
PREMARIN 0.625 MG 28 KAPLI TB
PREMARIN 0.625 MG/GR 42.5 GR VAG KREM
PREMARIN 1.250 MG 21 KAPLI TB
PREMARIN 1.250 MG 28 KAPLI TB
PREMELLE 2.5 MG 28 DRJ
PREMELLE 5 MG 28 DRJ
PREMELLE CYCLE 10 MG 28 DRJ
PREMELLE CYCLE 5 MG 28 DRJ
PREMELLE LITE 0.3/1.5 MG 28 DRJ
PREMELLE LITE 0.45/1.5 MG 28 DRJ
PRENACID %0.25 10 GR GOZ POMADI
PRENACID %0.25 10 ML GOZ DAMLASI
PRENT 200 MG 30 TB
PREPAGEL 40 GR JEL
PRE-PAR 10 MG 20 TB
PRE-PAR 50 MG/5 ML 5 ML 1 AMP
PREPULSID 10 MG 20 TB
PREPULSID SUSP
PRETERAX 2 MG/0.625 MG 30 TB
PREVEN DOGUM KONTROL KITI
PRIMENE %10 AMINOASIT SOL 100 ML
PRIMENE %10 AMINOASIT SOL 250 ML
PRIMOBOLAN DEPOT 100 MG 1 ML 1 AMP
PRIMOLUT-N 5 MG 30 TB
PRIMPERAN 10 MG 2 ML 6 AMP (BIOFARMA)
PRITOR 80 MG 28 TB
PRITOR PLUS 80/12.5 MG 28 TB
PROBLOK 100 MG 20 FTB
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETLI)
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ)
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETLI)
PROCALAMINE %3 500 MLSOL (ECZ SETSIZ)
PROCALUT 150 MG 28 FTB
PROCALUT 50 MG 28 FTB
PROCAT SURUP
PROCILIN 800.000 IU 1 FLK
PROCTO-GLYVENOL 10 SUPP
PROCTO-GLYVENOL 30 GR KREM
PROCTOLOG 10 SUPP
PROCTOLOG REKTAL 30 GR KREM
PROCTOLOG REKTAL KREM 20 GR
PRODEROL TB
PRODOL PED SURUP
PRODOL TB
PROFASI-HP 2.000 IU 2 AMP

D

8699669790043

8699556696442

8699556696718

8699620090557

8699629751718

8699502070356
8699502700406

8699514440826
8699514610830

8699517360107
8699517120305

8699517120206

8699704611012

E

E188F

E348A
E348B

E346A
E244B
E244A
E172A

E130B
E130A
E130A

F

10.03.2006
10.03.2006

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-26,56%
-0,04%

-18,06%
-47,07%

-61,14%

-10,33%
-28,20%
-29,30%
-10,30%

I

07.10.2000
22.09.2004

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,67%
0,00%
0,00%
0,70%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
3,96%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,96%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
07.03.2006 0,00% 3,0-4,5%
07.03.2006 10,96% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

A
A06384
A06385
A06386
A06387
A06388
A06390
A06391
A06392
A06393
A06394
A06395
A06396
A06397
A06398
A06399
A06400
A06402
A06404
A06405
A06406
A06407
A06408
A06410
A06411
A06413
A06414
A06416
A06417
A06418
A06419
A06420
A06421
A06422
A06427
A06428
A06429
A06430
A06431
A06432
A06433
A06434
A06435
A06436
A06439
A06440
A06441
A06442
A06443
A06444
A06445
A06447
A06448
A08921
A06451
A06451
A06452

B
8699777792021
8699599340011
8699599010013
8699599010051
8699599010075
8699582570012
8699582890011
8699582340011
8699582750087
8699582030011
8699582030028
8699579190094
8699579340017
8699586150043
8699586150050
8699586760013
8699814270024
8699814270031
8699505790770
8699726785036
8699545750925
8699578123413
8699548991004
8699548990991
8699532270610
8699519090101
8697507900012
8699704611135
8699548690969
8699630696206
8699548690938
8699630756009
8699630696053
8699548690945
8699630696107
8699548690952
8699587692252
8699587752239
8699587692245
8699559010039
8699559010046
8699636090602
8699502160156
8699579090158
8699505750590
8699548991431
8699548991424
8699502080201
8699510611206
8699510611237
8699650751831
8699552200017
8699745001438
8699514136118
8699514136118
8699514136125

C
PROFASI-HP 5.000 IU 1 AMP
PROFEN %5 40 GR JEL
PROFEN 400 MG 100 TB
PROFEN FORT 600 MG 100 TB
PROFEN FORT 600 MG 30 TB
PROFENID 1 MG/ ML 150 ML SURUP
PROFENID 100 MG 12 SUPP
PROFENID 25 MG/GR 60 GR JEL
PROFENID IM 100 MG 2 ML 6 AMP
PROFENID RETARD 200 MG 10 TB
PROFENID RETARD 200 MG 30 TB
PROGESTAN 100 MG 30 YUM KP
PROGESTAN JEL 80 GR
PROGRAF 1 MG 50 KP
PROGRAF 5 MG 50 KP
PROGRAF 5 MG/ML 1 ML 10 AMP
PROKAIN PENICILLIN 400.000 IU FLK
PROKAIN PENICILLIN 800.000 IU 1 FLK
PROLEUKIN 18M IU 1 FLK
PROLIXIN DECANOATE RETARD 25 MG 1ML 1AMP
PROLUTON DEPOT 500 MG/2 ML 2 ML 1 AMP
PROMID 250 MG 40 DRJ
PROMOTE 1 LT RTH
PROMOTE 237 ML
PRONAPEN 800.000 IU 1 FLK
PRONESTYL TB
PROPESS OVUL
PROPINE 5 ML GOZ DAMLASI
PROPOFOL %1 1GR/100 ML 1 FLK (ABBOTT)
PROPOFOL %1 1GR/100 ML 1 FLK (FRESENIUS)
PROPOFOL %1 200MG/20 ML 5 AMP (ABBOTT)
PROPOFOL %1 200MG/20 ML 5 AMP (FRESENIUS)
PROPOFOL %2 50 ML 1 FLK (FRESENIUS)
PROPOFOL 200MG/20 ML 5 FLK (ABBOTT)
PROPOFOL 500MG/50 ML 1 FLK (FRESENIUS)
PROPOFOL 500MG/50ML 1 FLK (ABBOTT)
PROPOFOL GENTHON 1 GR/100 ML 1 FLK (ADEKA)
PROPOFOL GENTHON 200 MG/20 ML 5 AMP (ADEKA)
PROPOFOL GENTHON 500 MG/50 ML 1 FLK (ADEKA)
PROPYCIL 50 MG 20 TB
PROPYCIL 50 MG 50 TB
PROSCAR 5 MG 28 FTB
PROSEK 20 MG 14 KP
PROSTERIT 5 MG 30 FTB
PROSTIGMINE 6 AMP
PROSURE MUZ AROMALI 240 ML SOL
PROSURE VANILYA AROMALI 240 ML SOL
PROTAB 30 TB
PROTAGENT %2 10 ML GOZ DAMLASI
PROTAGENT-SE %2 0.4 ML 20 TEK DOZ GOZ DAMLASI
PROTAMIN ICN 5.000 IU/5 ML 5 ML 1 AMP
PROTELOS 2 GR 28 POSET
PROTIFAR 225 GR
PROTONEX 40 MG 14 EKTB
PROTONEX 40 MG 14 EKTB
PROTONEX 40 MG 28 EKTB
8699505750880

8699586990038

8699514611134

8699519780200

D
8699669790050

8699586160011

E

E267A
E267A
E267A

E021A
E044A
E021A

E296A
E296A
E296A

E296A
E296A
E296A
E296A

E188F

E188G
E188F

E156A

F
E130A
E026F
E026A
E026C
E026C

12.04.2005

01.02.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
-25,05%

-0,01%

-38,05%
-31,15%
-0,01%

I
-35,12%

15.12.2004

09.11.2004

06.10.1999
01.04.2002
14.11.2001

J

K
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
3,99%
11,00%
11,00%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
3,99%
4,00%
4,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
10,99% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A06453
A06456
A06457
A06460
A06461
A06465
A06466
A06467
A06469
A06470
A06471
A06472
A06473
A06474
A06475
A06476
A06477
A06478
A06479
A06480
A06482
A06483
A06484
A06485
A06486
A06487
A06488
A06490
A06491
A06492
A06493
A06494
A06496
A06497
A06498
A06499
A06500
A06501
A06502
A06503
A06505
A06506
A06507
A06509
A06512
A06513
A06515
A06516
A06517
A06518
A06519
A06520
A06521
A06522
A06523
A06532

B
8699776770013
8699623011177
8699545010838
8699517090363
8699517090387
8699673150031
8699673150116
8699673596013
8699623380013
8699623490019
8699512350011
8699512350028
8699545351931
8699545381921
8699545651956
8699578383428
8699512380018
8699512490014
8699511250015
8699540040168
8699786520202
8699786520226
8699786520011
8699786520028
8699786550025
8699786550032
8699786550049
8699548990342
8699580570052
8699580570076
8699505751313
8699511570038
8699513790137
8699513950173
8699513790106
8699513950180
8699600570246
8699567570013
8699522012107
8699530210014
8699504120554
8699550120027
8699522092949
8699768651009
8699537010044
8699654961144
8699530700010
8699530700027
8699644570202
8699570010070
8699570010056
8699570010063
8699570010094
8699570890023
8699570340016
8699525091147

C
PROTOSOL 500 000 KIU,50 ML
PROVIR 400 MG 25 TB
PROVIRON 25 MG 20 TB
PROXACIN 500 MG 14 FTB
PROXACIN 750 MG 14 FTB
PROZAC 20 MG 16 KP
PROZAC 20 MG 24 KP
PROZAC 20 MG/5 ML 70 ML LIKIT
PSODERM % 0.05 25 GR POMAD
PSODERM %0.05 25 ML SAC LOSYONU
PSORAKS 30 GR KREM
PSORAKS FORT 30 GR KREM
PSORCUTAN 0.05 MG/GR 30 GR KREM
PSORCUTAN 0.05 MG/GR 30 GR POMAD
PSORCUTAN 0.05 MG/ML 30 ML SOL
PSOTANOL FORT %1 50 GR POM
PSOVATE %0.05 25 GR POMAD
PSOVATE %0.05 25 ML SAC LOSYONU
PSYLLAX 6 GR 20 POSET
PULCET 40 MG 28 EKTB
PULMICORT 200 MCG/DOZ 100 DOZ INH SPR
PULMICORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ INH SPR
PULMICORT NEBULIZER 0.25 MG/ML 2 ML 20 AMP
PULMICORT NEBULIZER 0.50 MG/ML 2 ML 20 AMP
PULMICORT TURBUHALER 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH
PULMICORT TURBUHALER 200 MCG/DOZ 200 DOZ INH
PULMICORT TURBUHALER 400 MCG/DOZ 100 DOZ INH
PULMOCARE VANILYA 250 ML SOL
PULMOR 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
PULMOR PED 15 MG/5 ML 150 ML SURUP
PULMOZYME 2.5 MG INH SOL
PULNASE SURUP
PUREGON 100 IU 1 AMP
PUREGON 300 IU/0.36 ML KARTUS
PUREGON 50 IU 1 AMP
PUREGON 600 IU/0.72 ML KARTUS
PURGAZEUSE 200 ML (MUSHIL)
PURGYL 200 ML MUSHIL GAZOZU
PURINETHOL 50 MG 25 TB
PURINOL 70 GR EFF GRANUL
PURSENNID 12 MG 40 DRJ
PV7 POLIVITAMIN 30 DRJ
PYLORID 400 MG 28 FTB
PYRALVEX 10 ML SOL
QUINICARDINE 200 MG 20 TB
RABIES ANTISERUM BERNA 1.000 IU/5ML FLK
RADYOBARIT 625MG/ML 240 ML SUSP
RADYOBARIT DOUBLE CONTRAST 150 ML
RADYOCODIN 100 ML SURUP
RANDOL 250 MG 100 TB
RANDOL 250 MG 20 TB
RANDOL 250 MG 60 TB
RANDOL 500 MG 20 TB
RANDOL 500 MG SUPP
RANDOL JEL
RANITAB 150 MG 60 FTB
8699624650016

8699507012108

8699586550034
8699502520202

8699586550010
8699502520226

8699545491958

8699520090404

D

E

F

E050B

E091A

E166A

E081B
E081C

E267A

E108A
E108B

E067B
E067A
E023A
E023A
E023B
E108A
E108B

E007B

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,03%

-30,12%
-1,99%
-19,93%
-0,01%

-32,20%

-34,78%

-11,15%
-19,34%

-0,04%
-0,06%
-0,07%

I

28.06.2002
06.08.2003
23.03.1999
06.08.2003

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,96%
10,94%
10,93%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
0,00%
2,01%
0,00%
3,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,96%
3,94%
3,93%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
0,00%
2,01%
0,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

0,00%
9,01%
0,00%
10,99%

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A06533
A06534
A06536
A06537
A06543
A06544
A06545
A06546
A06547
A06548
A06550
A06552
A06559
A06560
A06561
A06562
A06563
A08930
A08931
A08932
A06569
A06570
A06571
A06573
A06574
A06578
A06579
A06580
A06581
A06582
A06583
A08940
A08941
A06584
A06586
A06587
A09114
A06588
A06589
A06590
A06591
A06592
A06593
A06594
A06595
A06596
A06597
A06598
A06599
A06600
A06601
A06602
A06603
A06604
A06605
A06606

B
8699525091154
8699525751522
8699578093617
8699788751406
8699546010523
8699546010530
8699572120135
8699572590020
8699572120142
8699593755408
8699593755330
8699542750225
8699790150068
8699790150075
8699777950186
8699777950209
8699538952923
8699556981073
8699556981059
8699556981066
8699505080635
8699505750620
8699505083131
8699548152757
8699548152764
8699542150070
8699542250084
8699704611302
8699704611371
8699504010107
8699554250324
8699578093655
8699578093679
8699522550180
8699716091567
8699619790123
8699530090104
8699530090081
8699532090881
8699513590010
8699513095706
8699513095713
8699513050019
8699513050026
8699513050033
8699790790387
8699525011169
8699593095177
8699593595233
8699593095184
8699593095191
8699540090804
8699508270491
8699508010363
8699508270477
8699508280018

C
RANITAB 300 MG 30 FTB
RANITAB 50 MG 5 ML 5 AMP
RANITINE 150 MG 60 FTB
RANIVER 50 MG 2 ML 10 AMP
RANTUDIL FORTE 60 MG 30 KP
RANTUDIL RETARD 90 MG 20 KP
RAPAMUNE 1 MG 30 KAPLI TB
RAPAMUNE 1 MG/ML 60 ML SOL
RAPAMUNE 1MG 100 KAPLI TB
RAPIFEN 0.5 MG/ML 10 ML 5 AMP
RAPIFEN 0.5 MG/ML 2 ML 5 AMP
RAPIFEN 10 AMP
REBETOL 200 MG 70 KP
REBETOL 200 MG 84 KP
REBIF 22 MCG 3 KULL HAZIR ENJ
REBIF 44 MCG 12 KULL HAZIR ENJ
RECOFOL (PROPOFOL) 200MG/20ML AMP
RECOMBINATE 1000 IU 1 FLK
RECOMBINATE 250 IU 1 FLK
RECOMBINATE 500 IU 1 FLK
REDOXON 500 MG 10 CIG TB
REDOXON 500 MG 5 ML 5 AMP
REDOXON JUNIOR CIGNEME TB
REDUCTIL 10 MG 28 KP
REDUCTIL 15 MG 28 KP
REFLOR 250 MG 10 KP
REFLOR 250 MG 10 SASE
REFRESH TEARS LUBRIKANT %0.5 15 ML GOZ DAMLASI
REFRESH TEK DOZ 0.4 ML 30 FLK GOZ DAMLASI
REGROTON 50/0.25 MG 20 TB
REHIDRATEK ORS 2 79 G TOZ
RELAXOL 20 MG 28 FTB
RELAXOL 40 MG 28 FTB
RELENZA 5 MG/DOZ ROTADISK
RELIFEX 500 MG 30 FTB
RELISORM-L 100 MCG
RELOKAP FORT 550 MG 10 FTB
RELOKAP FORT 550 MG 20 FTB
RELPAX 40 MG 3 FTB
REMERON 15 MG/ML 66 ML ORAL SOL
REMERON 30 MG 14 FTB
REMERON 30 MG 28 FTB
REMERON SOLTAB 15 MG 30 AGIZ COZ TB
REMERON SOLTAB 30 MG 30 AGIZ COZ TB
REMERON SOLTAB 45 MG 30 AGIZ COZ TB
REMICADE 100 MG 1 FLK
REMIDON 500/65 MG 20 TB
REMINYL 4 MG 14 FTB
REMINYL 4 MG/ML 100 ML ORAL SOL
REMINYL 8 MG 14 FTB
REMINYL 8 MG 56 FTB
REMORA 150 MG 10 FTB
REMOXIL 1 GR 1 FLK
REMOXIL 1 GR 16 TB
REMOXIL 250 MG 1 FLK
REMOXIL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP

D

8699522095902

8699547152758
8699547152765

8699525751768

8699517090905

E

E051A
E003F
E003C
E003D
E003I

E351A

E076F
E076F

E098A
E098B

E282A
E282B

E144B
E144C
E144A
E090A

E311A
E311A

F
E050A
E050C
E050B
E050C

26.08.2005
04.03.2005

13.06.2005
13.06.2005

01.06.2005
01.06.2005
01.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
18.04.2002
28.06.2002
05.11.2002
07.03.2003
07.03.2003

-0,04%
-0,01%
-1,82%

18.07.2002

04.04.2002

05.12.2001
05.10.2001
25.02.1999
25.02.1999
22.09.2004
04.04.2002

31.03.2000
31.03.2000
13.12.1999
01.04.2002

30.10.2002
11.07.2002
30.10.2002

J

-26,76%

-12,83%
-0,01%

-38,69%
-28,07%

-23,72%
-22,73%
-44,98%
-35,04%

-14,42%
-11,89%
-11,27%
-17,70%
-2,74%

I

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,26%
11,00%
11,00%
11,00%
24,00%
24,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
0,00%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
3,96%
3,99%
2,18%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,26%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
3,96%
3,99%
2,18%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

11,00%
11,00%

31.03.2006 24,00%
31.03.2006 24,00%
0,00%
0,00%

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699508270484
8699508010158
8699645660056
8699645660025
8699838090011

8699788660173
8699636010402
8699636010501
8699636010303
8699505703206
8699505081335
8699505081328
8699505701523
8699514340379
8699514340416
8699743980049
8699522096602
8699522096619
8699522096626
8699522096633
8699556680945
8699556698919
8699504990287
8699504990126
8699727990064
8699727990040
8699504990133
8699504990218
8699504990157
8699504990270
8699578093648
8699704465752
8699522772605
8699522152285
8699522092642
8699522572687
8699514093572
8699514092988

A08874
A06715
A06716
A06717
A06718
A06719
A06720
A06721
A06722
A06723

8699788680225
8699556694423
8699556694430
8699556694515
8699556694539
8699738980177
8699654770968
8699546751501
8699546512065
8699546341511

A06714 8699788680027

A06663
A06668
A06669
A06670
A06671
A06672
A06673
A06674
A06680
A06681
A06682
A06684
A06685
A06686
A06687
A06693
A06692
A06695
A06696
A06697
A06698
A06699
A06700
A06701
A06702
A06703
A06704
A06709
A06710
A06711
A06712
A08946
A08945

A06662 8699788660166

A06661 8699788660180

A
A06607
A06608
A06616
A06622
A06626

C
REMOXIL 500 MG 1 FLK
REMOXIL 500 MG 16 TB
REN ACET ASIDIK BIKARBONAT KONSANT 5 L SOL
REN BIKAR BAZIK BIKARBONAT KONSANT 6 L SOL
RENAGEL 800 MG 180 FTB
RENDIALIZAT 140 MEQ/LT SODYUM ASIDIK 10 LT
HEMOD SOL
RENDIALIZAT 140 MEQ/LT SODYUM ASIDIK 8 LT HEMOD
SOL
RENDIALIZAT 140 MEQ/LT SODYUM BAZIK 10 LT HEMOD
SOL
RENITEC 10 MG 20 TB
RENITEC 20 MG 20 TB
RENITEC 5 MG 20 TB
RENNIE 100 ML SUSP
RENNIE 680/80 MG 48 CIG TB
RENNIE DEFLATINE 20 CIG TB
RENNIE DUO 100 ML SUSP
REPARIL-N 40 GR JEL
REPARIL-N 50 GR JEL
REPLENINE-VF 500 IU 1 FLK (SODHAN)
REQUIP 0.25 MG 21 FTB
REQUIP 1 MG 21 FTB
REQUIP 2 MG 21 FTB
REQUIP 5 MG 21 FTB
RESEC TISOL %5 3000 ML (ECZ SETSøZ TORBA)
RESECTISOL %5 3.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
RESOURCE BENEFIBER 250 GR TOZ
RESOURCE ENERGY APRICOT DRINK 20O ML
RESOURCE ENERGY DRINK APRICOT 200(E
RESOURCE ENERGY DRINK VANILLA 200(E
RESOURCE ENERGY VANILLA DRINK 200 ML
RESOURCE FRUIT DRINK ORANGE 200 ML
RESOURCE PROTEIN DRINK CHOC 200 ML
RESOURCE THICKEN UP 227 GR
RESSITAL 10 MG 10 FTB
RESTASIS %0.05 0.4 ML 32 OFT EMULSIYON
RETROVIR 200 MG/20 ML 5 FLK
RETROVIR 250 MG 40 KP
RETROVIR 300 MG 60 FTB
RETROVIR 50 MG/5 ML 200 ML SURUP
REXAPIN 10 MG TABLET
REXAPIN 5 MG TABLET
REZOSEL %5 MANNITOL 3.000 ML SOL (BIOSEL SETLI
TORBA)
REZOSEL %5 MANNITOL 3.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
TORBA)
RHEOMACRODEX 500 ML (ECZ SETLI SISE)
RHEOMACRODEX 500 ML (ECZ SETLI TORBA)
RHEOMACRODEX 500 ML (ECZ SETSIZ SISE)
RHEOMACRODEX 500 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
RHESOGAMMA-P 1500 IU 1.5 ML AMP
RHESUMAN BERNA 1.500 IU 2 ML 1 FLK
RHEUMON 1 GR/2 ML IM 1 AMP
RHEUMON 100 MG/ML 50 ML SPREY
RHEUMON 50 MG/GR 40 GR JEL
8699556694424
8699556694431

8699507152286

8699727990279
8699727990286

8699559340013

D

E

E142C
E142B
E142A

E212B
E212B
E212A
E212A

E329B
E329A

E065A

E209A

E145A

E017A
E017B
E017C

F
E003E
E003B

24.03.2005
09.05.2005

25.02.2005

G

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

11%

-0,01%
-0,01%
-0,04%

16.10.2002
16.10.2002
18.06.2002
16.10.2002

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,81%
0,00%
1,45%
3,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
10,99%
10,96%
11,00%
11,00%
-0,19%
-5,02%
-2,55%
-0,03%

11,00%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%

11%

09.09.2004

J

11,00%

I

11%

H
11%
11%
11%
11%
4%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,81%
0,00%
1,45%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
3,96%
4,00%
4,00%

4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

0,0%

0,0%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%

A
A06724
A06725
A06729
A06730
A06731
A06732
A06733
A06734
A06735
A06736
A06737
A06738
A06739
A06740
A06741
A06743
A06744
A06745
A06748
A06749
A06755
A06757
A06758
A06760
A06764
A06767
A06768
A06769
A06770
A06771
A06772
A06773
A06774
A06775
A08875
A09020
A09021
A09022
A08876
A06782
A06783
A08877
A08878
A06794
A06784
A06785
A06786
A06787
A06789
A06790
A06791
A06797
A06798
A06799
A06800
A06801

B
8699786540057
8699786540064
8699514173687
8699514703983
8699514173694
8699514703990
8699744980017
8699590150428
8699590150435
8699530460013
8699601460034
8699622460013
8699622460105
8699579750014
8699579750021
8699809706606
8699809156616
8699809156623
8699540151802
8699540700802
8699579700019
8699579150050
8699579150067
8699579150166
8699560150137
8699809626683
8699809616677
8699809756656
8699809756663
8699536010168
8699536010120
8699536010113
8699536010175
8699809090361
8699788690774
8699535691047
8699535691054
8699535691030
8699788690170
8699788691078
8699788696035
8699788697520
8699788691405
8699788695175
8699556692757
8699556692764
8699556692634
8699556692870
8699788697018
8699556692825
8699556692863
8699623540011
8699623600012
8699536570037
8699536570075
8699536170039

C
RHINOCORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ NASAL SPREY
RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOZ 200 DOZ SPREY
RHINOPRONT 10 KP
RHINOPRONT 90 ML SUSP
RHINOTUSSAL 10 KP
RHINOTUSSAL 90 ML SUSP
RHOGAM 300 MCG KULL HAZIR ENJ
RIASIN 300 MG 16 KP
RIASIN 300 MG 50 KP
RICILAKS 40 GR/60 ML EMULSUON
RICIMENT 120 ML EMULSIYON
RICINUS 150 ML EMULSIYON
RICIPAN 64 GR 125 ML EMULSIYON
RIF 125 MG/1.5 ML 1 AMP
RIF 250 MG 3 ML 1 AMP
RIFADIN 100 MG/5 ML 80 ML ORAL SUSP
RIFADIN 150 MG 16 KP
RIFADIN 300 MG 16 KP
RIFAM 300 MG 8 KP
RIFAM 80 ML SUSP
RIFCAP 100 MG/5 ML 80 ML SUSP
RIFCAP 150 MG 16 KP
RIFCAP 300 MG 16 KP
RIFCAP 300 MG 60 KP
RIFEX 150 MG 16 KP
RIFOCIN %1 10 ML KULAK DAMLASI
RIFOCIN %1 5 ML GOZ DAMLASI
RIFOCIN 125 MG/1.5ML 1 AMP
RIFOCIN 250MG/3ML 1 AMP
RILACE 10 MG 28 TB
RILACE 20 MG 28 TB
RILACE 5 MG 28 TB
RILACE PLUS 20/12.5 MG 28 TB
RILUTEK 50 MG 56 FTB
RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
RINGER 1000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
RINGER 2000 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
RINGER 500 ML SOL (KANSUK SETLI TORBA)
RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)
RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLø TORBA)
RINGER 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
RINGER 2.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)
RINGER 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)
RINGER SOL 1.000 ML (ECZ SETLI SISE)
RINGER SOL 1.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
RINGER SOL 1.000 ML (ECZ SETSIZ SISE)
RINGER SOL 1.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
RINGER SOL 2.000 ML (BIOSEL SETLø TORBA)
RINGER SOL 2.000 ML (ECZ SETLI TORBA)
RINGER SOL 2.000 ML (ECZ SETSIZ TORBA)
RINIZOL %0.1 10 ML NASAL SPREY
RINIZOL PED %0.05 10 ML BURUN DAMLASI
RINOGEST 30 MG/5 ML 100 ML SURUP
RINOGEST EKSPEKTORAN 150 ML SURUP
RINOGEST-SR 120 MG 10 MIKROPELLET KP
8699506621011
8699526616677
8699506751015
8699506751022

8699526626683
8699506611012
8699526756656
8699526756663

8699556692826

8699556692758
8699556692765

8699582090114

8699506151037

8699526706606
8699526156616
8699526156623

E
8699502540101

D
8699502510050
8699502540064

E218C
E218D
E218F
E218B
E218A
E218D
E218D
E218C
E218E
E218B
E218D
E218D
E218C
E218C
E218F
E218F
E218E
E240B
E240A
E266C
E266B

E201E
E201A
E036B
E036C
E036A
E037A

E201E
E201A
E201D
E201C
E201B
E201B
E201D
E201D
E201C
E201B
E201B
E201C

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-24,32%

I

28.09.2000

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
28.09.2006

M

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

N

A
A06802
A06803
A06804
A06805
A06808
A06809
A06810
A06811
A06812
A06813
A06814
A06815
A06816
A06817
A06818
A06819
A06820
A06821
A06822
A06823
A06824
A06825
A06826
A06827
A06828
A06829
A06830
A06831
A06832
A06833
A06834
A06840
A06841
A06842
A06843
A06844
A06846
A06849
A06850
A06851
A06852
A06853
A09175
A06855
A06863
A06864
A06865
A08949
A09023
A06867
A06868
A06869
A06871
A06873
A06874
A06875

B
8699511740011
8699516600563
8699549600233
8699526086500
8699553701018
8699593091148
8699593595059
8699593091155
8699593091162
8699593091179
8699593781018
8699593781025
8699593781032
8699504011104
8699586570018
8699586010064
8699578093631
8699505750651
8699505010670
8699505590660
8699505191270
8699505191287
8699505191737
8699505191720
8699505191751
8699505191744
8699505591766
8699505771458
8699505771441
8699505771434
8699505771427
8699505952918
8699505952864
8699505952895
8699505952901
8699505952871
8699523090067
8699680093611
8699502091368
8699502091610
8699540150805
8699540150850
8699543010557
8699578153618
8699512340012
8699516150570
8699517120404
8699578093686
8699578093693
8699582240021
8699582240038
8699582090107
8699505120768
8699508090167
8699508090501
8699561340223

C
RINOLAR BUGU 50 ML SOL
RINOMISIN DAMLA
RINOSIL 20 ML BURUN DAMLASI
RIOPAN-800 940 MG 50 TB
RISIMA 80 ML SUSP
RISPERDAL 1 MG 20 FTB
RISPERDAL 1 MG/1ML 100 ML ORAL SOL
RISPERDAL 2 MG 20 FTB
RISPERDAL 3 MG 20 FTB
RISPERDAL 4 MG 20 FTB
RISPERDAL-CONSTA 25 MG IM 1 FLK
RISPERDAL-CONSTA 37.5 MG IM 1 FLK
RISPERDAL-CONSTA 50 MG IM 1 FLK
RITALIN 10 MG 30 TB
RITIN 1 MG/ML 60 ML SURUP
RITIN 10 MG 10 TB
RITOSIN 150 MG 10 FTB
RIVOTRIL 1 MG 5 AMP
RIVOTRIL 2 MG 30 TB
RIVOTRIL 2.5 MG/ML 10 ML DAMLA
ROACCUTANE 10 MG 30 YUM JEL KP
ROACCUTANE 20 MG 30 YUM JEL KP
ROCALTROL 0.25 MCG 100 KP
ROCALTROL 0.25 MCG 30 KP
ROCALTROL 0.5 MCG 100 KP
ROCALTROL 0.5 MCG 30 KP
ROCALTROL PED SOLUSYON
ROCEPHIN IM 1 GR 1 FLK
ROCEPHIN IM 500 MG 1 FLK
ROCEPHIN IV 1 GR 1 FLK
ROCEPHIN IV 500 MG 1 FLK
ROFERON-A 18 MIU 0.5 ML 1 KULL HAZIR ENJ
ROFERON-A 3 MIU 0.5 ML 1 KULL HAZIR ENJ
ROFERON-A 4.5 M.IU 0.5 ML 1 KULL HAZ ENJ
ROFERON-A 6 M.IU 0.5 ML 1 KULL HAZIR ENJ
ROFERON-A 9 M.IU 0.5 ML 1 KULL HAZIR ENJ
ROFLAZIN 500 MG 14 FTB
ROKSIMIN 150 MG 10 FTB
ROKSOLIT 150 MG 10 FTB
ROKSOLIT 300 MG 7 FTB
ROLAN 250 MG 20 KP
ROLAN FORT 500 MG 12 KP
ROMACOX FORT 30 TABLET
ROMAFEN 30 KP
ROMATIM %1 50 GR JEL
ROMATOL KP
ROMBOSIT 75 MG 50 DRJ
ROSENDA 4 MG 28 FTB
ROSENDA 8 MG FTB
ROVAMYCINE 0.750 GRANUL
ROVAMYCINE 1.500 GRANUL
ROVAMYCINE 3 MIU 10 FTB
ROVIGON CIGNEME DRJ
ROXIN 500 MG 14 FTB
ROXIN 750 MG 14 FTB
ROZA %0.75 30 GR JEL
8699505271453
8699505271446
8699505271439
8699505271422
8699505771885
8699505771861
8699505771946
8699505773339
8699505771878

8699586460029

8699502091511
8699502091528
8699502091535

8699502091504

D

8699505271941

8699505271880

E

E067B
E067A

E328A

E014G

E039B

E067B
E051A
E051A
E051B

E061B
E061D
E061A
E061C

E291A
E291A
E291B
E291B

E038A
E038B
E051A

F

17.06.2005
27.06.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-38,00%

-0,54%
-0,02%
-0,02%
-0,02%

-7,34%
-10,62%
-0,75%
-1,58%
-1,36%
-0,01%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,66%
0,38%
10,25%
9,42%
9,64%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
19,69%
24,11%
11,00%
23,73%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,46%
10,98%
10,98%
10,98%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
3,25%
2,42%
2,64%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,46%
3,98%
3,98%
3,98%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A06876
A06884
A06885
A06886
A06890
A06891
A06892
A06893
A06895
A09057
A09058
A06896
A06897
A06898
A06899
A06900
A06901
A06903
A06904
A09220
A06905
A06906
A06907
A06908
A06909
A06910
A06912
A06913
A06914
A06915
A06916
A06917
A06918
A06919
A06920
A06921
A06924
A06927
A06928
A06930
A06931
A06932
A06933
A06934
A06935
A06936
A06939
A06940
A06941
A06947
A06948
A06949
A06950
A06951
A06952
A06953

B
8699561350147
8699809096608
8699809096615
8699531380181
8699730700100
8699730700209
8699730700308
8699730700315
8699582540039
8699543090054
8699543090023
8699543570037
8699547091699
8699548751714
8699548091704
8699511920024
8699511920048
8699809090187
8699809240513
8697219350013
8699777794018
8699777794025
8699523020026
8699523020019
8699502040106
8699617520111
8699617520210
8699617520227
8699540171008
8699540171015
8699540171053
8699540171060
8699516527075
8699516017040
8699516577056
8699516517090
8699607750542
8699754540102
8699754750099
8699543890012
8699543130019
8699543890029
8699543040073
8699543040066
8699543890036
8699543920016
8699550570013
8699502570801
8699502570795
8699504760057
8699504190052
8699504590005
8699504190007
8699509790202
8699504980004
8699504980059

C
ROZA 30 GR KREM
RULID 150 MG 10 FTB
RULID 300 MG 7 FTB
RUMASIN 40 GR POMAD
R-X 150 GR/240 ML SUSP
R-X 240 GR/240 ML SUSP
R-X KOLON 720 GR/720 ML 1.000 ML SUSP
R-X KOLON-SETLI 960 GR/960 ML 1750 ML SUSP
RYNACROM-M %2 26 ML NASAL SPREY
RYNSET 10 MG 10 FTB
RYNSET 10 MG 20 FøLM TABLET
RYNSET 1MG/ML 200 ML SIR
RYTMONORM 150 MG 30 FTB
RYTMONORM 20 ML 5 AMP
RYTMONORM 300 MG 30 FTB
SABALAKS 10 GR LAVMAN
SABALAKS 30 GR LAVMAN
SABRIL 500 MG 100 FTB
SABRIL 500 MG 50 SASE
SADRUD 50 GR JEL
SAIZEN 4 IU (1.33 MG) 1 FLK
SAIZEN CLICK EASY 8 MG 1 KULL HAZIR ENJ
SAKARIN 20 MG 200 TB
SAKARIN 40 MG 100 TB
SALAZOPYRIN-EN 500 MG 50 TB
SALBULIN 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH
SALBULIN RIKOMATIC 400 DOZ
SALBULIN RIKOMATIC REFILL 400 DOZ
SALBUTAM-SR 4 MG 14 MIKROPELLET KP
SALBUTAM-SR 4 MG 56 MIKROPELLET KP
SALBUTAM-SR 8 MG 14 MIKROPELLET KP
SALBUTAM-SR 8 MG 56 MIKROPELLET KP
SALBUTOL 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH
SALBUTOL 2 MG 100 TB
SALBUTOL 2 MG/5 ML 100 ML SURUP
SALBUVENT AEROSOL
SALICYLATE DE SOUDE 1 GR 10 ML 10 A
SALMOCALCIN 100 IU/DOZ 28 DOZ 2.6 ML NASAL SPREY
SALMOCALCIN 100 IU/ML 1 ML 5 AMP
SALOFALK 250 MG 10 SUPP
SALOFALK 250 MG 100 ENTERIK DRJ
SALOFALK 250 MG 30 SUPP
SALOFALK 500 MG 100 ENTTB
SALOFALK 500 MG 50 ENTTB
SALOFALK 500 MG SUPP
SALOFALK 60 GR 7 LAVMAN
SAMSON 107.7 MG/5 ML 200 ML SURUP
SANASOL 100 ML SURUP
SANASOL 150 ML SURUP
SANDIMMUN 50 MG/ML 1 ML 10 AMP
SANDIMMUN-NEORAL 100 MG 50 YUMUSAK JEL KP
SANDIMMUN-NEORAL 100 MG/ML 50 ML ORAL SOL
SANDIMMUN-NEORAL 25 MG 50 YUMUSAK JEL KP
SANDOGLOBIN IV 3 GR FLK
SANDOGLOBULIN 1 GR 1 FLK
SANDOGLOBULIN 6 GR 1 FLK
8699509790103
8699509790301

8699502460201
8699502460102
8699509751104
8699509190200
8699509650100
8699509190101

8699543910017

8699754540089

8699669790067

8699526090187

8699526091696
8699547751715
8699547091705
8699506090039

E304A

E304B

E146A

E103D
E103A

E052D
E052D
E052C
E052C
E052F
E052E
E052H

E052F

E171A
E223A
E223A

E128A
E128A

E268B
E065A
E065A
E065C

E091A

F

8699589700108
8699589700207
8699589700306

E
E051A
E051B

D
8699526096608
8699526096615

11.02.2005

18.05.2005
18.05.2005
14.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

-0,01%
-0,01%

-0,03%

-40,14%
-32,12%

J

K
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
33,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
10,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A06955
A06956
A06957
A06958
A06959
A06960
A06961
A06962
A06963
A06964
A06967
A06972
A06973
A06974
A06975
A06976
A06977
A06979
A09153
A09154
A09155
A09266
A06981
A06982
A06983
A06984
A06985
A06986
A06987
A06988
A07001
A07002
A07005
A07006
A07007
A07011
A07012
A07015
A07020
A07021
A07023
A07024
A07028
A07031
A07035
A07036
A07037
A07038
A07039
A07040
A07041
A07042
A09156
A07043
A07044
A07045

B
8699504120608
8699509121259
8699504990188
8699504990171
8699509751401
8699504750508
8699509770105
8699504770018
8699504770056
8699504770100
8699550640013
8699569070061
8699569070078
8699569070047
8699569070054
8699536090054
8699536090245
8699536090238
8699566576276
8699566756203
8699566596250
8699566096286
8699560090068
8699560090051
8699560090044
8699724090057
8699724090064
8699724090071
8699502091702
8699502091719
8699514656104
8699514656135
8699549750099
8699549750266
8699549750303
8699602010078
8699602010085
8699531580284
8699788750898
8699788750881
8699704029145
8699704029138
8699788010329
8699541090209
8699541280709
8699541090100
8699569270027
8699569270034
8699569270010
8699580090048
8699580090055
8699580090031
8699580090086
8699580090062
8699540011205
8699540011304

C
SANDOMIGRAN 0.5 MG 30 DRJ
SANDOMIGRAN 1.5 MG 30 DRJ
SANDOSOURCE ENERGY VANILLA 500 ML
SANDOSOURCE PROTEIN VANILLA 500 ML
SANDOSTATIN 0.05 MG AMP
SANDOSTATIN 0.1 MG/ML 5 AMP
SANDOSTATIN MULTIDOZ FLK
SANDOSTATIN-LAR 10 MG 1 FLK
SANDOSTATIN-LAR 20 MG 1 FLK
SANDOSTATIN-LAR 30 MG 1 FLK
SANODOLIN 100 ML GARGARA
SANPA 10 MG 100 TB
SANPA 10 MG 300 TB
SANPA 20 MG 100 TB
SANPA 20 MG 300 TB
SANSET 250 MG 14 FTB
SANSET 500 MG 10 FTB
SANSET 750 MG 10 FTB
SANTAFER 50 MG/5 ML 150 ML SURUP
SANTAFER 100 MG /2 ML 5 AMPUL
SANTAFER 50 MG/1 ML 30 ML ORAL DAMLA
SANTAFER FORT 30 FTB
SANTANOL 150 MG 30 TB
SANTANOL 150 MG 60 TB
SANTANOL 300 MG 30 TB
SAPHIRE 10 MG 30 FTB
SAPHIRE 20 MG 30 FTB
SAPHIRE 40 MG 30 FTB
SARVAS 50 MG 28 FTB
SARVASTAN 50/12.5 MG 28 FTB
SCABIN %12 125 ML LIKIT
SCABIN FORT %25 125 ML LIKIT
SEBON 1 GR/2 ML 10 AMP
SEBON 1 GR/2 ML 5 AMP
SEBON 2 GR 2 ML 5 AMP
SEDALMINE 10 TB
SEDALMINE 20 TB
SEDALON PED 120MG/5ML 150 ML ELIKSIR
SEDAPERIDOL 5 MG/ML 1 ML 100 AMP
SEDAPERIDOL 5 MG/ML 1 ML 5 AMP
SEDERGINE 10 TB
SEDERGINE-VIT C 330/200 MG 20 EFF TB
SEDORAL 500 MG 1.000 TB
SEF 1 GR 16 FTB
SEF 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
SEF 500 MG 16 TB
SEFAGEN 1 GR IM/IV 1 FLK
SEFAGEN 2 GR ENJ
SEFAGEN 500 MG 1 FLK
SEFAKTIL 250 MG 10 FTB
SEFAKTIL 250 MG 20 FTB
SEFAKTIL 500 MG 10 FTB
SEFAKTIL 500 MG 14 FILM TABLET
SEFAKTIL 500 MG 20 FTB
SEFAL 25 MG 50 TB
SEFAL FORT 75 MG 20 TB
8699569770015

8699569770022

8699555751103
8699514029144
8699514029137

8699509751302

D
8699509121204

E

E167F
E055A
E055C
E055B
E058A
E058C
E058B
E062B
E062B
E062A
E062A
E062A

E187B

E167A
E167A

E008A
E008B
E008C
E272A
E272B

E067C
E067B
E067A
E301D
E301B
E301C
E301A

E085C
E085C
E085A

F

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
-0,01%
-0,01%
-0,01%

-0,03%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,97%
11,00%
10,99%
10,99%
10,99%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
14,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,97%
4,00%
3,99%
3,99%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A07046
A07047
A07048
A07049
A07050
A07051
A07052
A07053
A07054
A07055
A07060
A07061
A07062
A07063
A07064
A07065
A07069
A07071
A07072
A07073
A07074
A07075
A07076
A07077
A07078
A07079
A07080
A07081
A07082
A07083
A07084
A07085
A07086
A07087
A07088
A07089
A07090
A07091
A07092
A07093
A07094
A07095
A07097
A07098
A07099
A07100
A07101
A07102
A07103
A07104
A07105
A07106
A07107
A07110
A07111
A07112

B
8699560090099
8699560280063
8699560090075
8699560090082
8699540270459
8699540270411
8699540270435
8699540270442
8699540270404
8699540270428
8699541271134
8699541270922
8699541271035
8699541271103
8699541270908
8699541271004
8699517271106
8699502270831
8699502270824
8699502270565
8699502270541
8699550280059
8699550090047
8699726275094
8699519280205
8699519270404
8699519150300
8699726285123
8699519270503
8699726155082
8699673271040
8699673271057
8699673271033
8699502091436
8699502280434
8699502280427
8699502280229
8699502091252
8699502091887
8699536590011
8699550150048
8699550290010
8699549570109
8699550130019
8699569010234
8699569570066
8699569020066
8699569570080
8699569570141
8699558200011
8699516012236
8699516012199
8699516012151
8699536150130
8699536150154
8699536150123

C
SEFALIN 1 GR 16 TB
SEFALIN 250 MG SUSP
SEFALIN 500 MG 16 TB
SEFALIN 500 MG 24 TB
SEFAMAX IM 1GR 1 FLK (NOBEL)
SEFAMAX IM 250 MG 1 FLK (NOBEL)
SEFAMAX IM 500 MG 1 FLK (NOBEL)
SEFAMAX IM/IV 1GR 1 FLK (NOBEL)
SEFAMAX IM/IV 250 MG 1 FLK (NOBEL)
SEFAMAX IM/IV 500 MG 1 FLK (NOBEL)
SEFAZOL IM 1 GR 1 FLK
SEFAZOL IM 250 MG 1 FLK
SEFAZOL IM 500 MG 1 FLK
SEFAZOL IM/IV 1 GR 1 FLK
SEFAZOL IM/IV 250 MG 1 FLK
SEFAZOL IM/IV 500 MG 1 FLK
SEFOKSIM 1 GR 1 FLK
SEFOTAK 500 MG IM 1 FLK
SEFOTAK IM 1 GR 1 FLK
SEFOTAK IM/IV 1 GR 1 FLK
SEFOTAK IM/IV 500 MG 1 FLK
SEFPORIN 250 MG SUSP
SEFPORIN 500 MG 16 TB
SEFRIL 1 GR FLK
SEFRIL 125 MG SUSP
SEFRIL 250 MG FLK
SEFRIL 250 MG KP
SEFRIL 250 MG SUSP
SEFRIL 500 MG FLK
SEFRIL 500 MG KP
SEFTAZ 1 GR ENJ
SEFTAZ 2 GR ENJ
SEFTAZ 500 MG ENJ
SEFUROKS 125 MG 10 FTB
SEFUROKS 125 MG/5 ML 100 ML SUSP
SEFUROKS 125 MG/5 ML 50 ML SUSP
SEFUROKS 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
SEFUROKS 250 MG 10 FTB
SEFUROKS 500 MG 10 FTB
SEGOL 50 ML DAMLA
SEKAMISIN 250 MG 16 KP
SEKAMISIN YARA TOZU
SEKODIN 50 MG/5 ML 100 ML SURUP
SEKOLAKS 5 MG 30 FTB
SEKROL 30 MG 20 TB
SEKROL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
SEKROL 60 MG 20 EFF TABLET
SEKROL PED 15MG/5ML 100 ML SURUP
SEKROL PED 15MG/5ML 150 ML SURUP
SELDE GASTRIN GRANULE
SELDEPAR 5 MG 100 TB
SELDEPAR 5 MG 30 TB
SELDEPAR 5 MG 50 TB
SELECTRA 100 MG 14 KP
SELECTRA 25 MG 28 KP
SELECTRA 50 MG 14 KP
8699519150409

8699519280106

8699519270602

D

E

E308A
E308A
E308A
E064A
E064C
E064B

E081C
E081C

E081A
E081B

E062C
E062D
E062D
E062D
E062B
E062A

E058A
E058B

E057B
E057F
E057D
E057A
E057E
E057C
E057B
E057F
E057D
E057A
E057E
E057C
E058A

F

21.03.2005

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

I

J

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

M

N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

B
8699536150239
8699522150229
8699772040189
8699543010113
8699804010012
8699804010029
8699804700036
8699502151239
8699502151222
8699502092105
8699517091216
8699517091223
8699522553242
8699522523078
8699522553259
8699522523061
8699522553266
8699522523214
8699522553235
8699524090219
8699649380059
8699673150086
8699777013010
8699786092655
8699786092662
8699786092679
8699786092648
8699786090118
8699786090125
8699786092631
8699504090147
8699726282603
8699726282504
8699726091502
8699516019099
8699625960015
8699625960220
8699625960213
8699788750973
8699788750980
8699788750959
8699587751799
8699607750559
8699587751805
8699587751744
8699788750935

A07199
A07200
A07202
A07203
A07208
A07212
A07214

8699730600202
8699544600207
8699587751676
8699587751775
8699607751563
8699512010014
8699530580018

A07196 8699580600018

A
A09221
A07117
A06847
A07120
A07133
A07135
A07136
A07137
A07138
A09157
A07140
A07141
A07144
A08933
A07145
A09095
A07146
A07148
A07150
A07153
A07154
A07156
A07158
A07159
A07160
A07161
A07162
A07163
A07164
A07165
A07166
A07167
A07168
A07169
A07170
A07171
A07172
A07173
A07175
A07176
A07180
A07181
A07183
A07187
A07188
A07189

C
SELECTRA 50 MG 28 KP
SEMPREX 8 MG 30 KP
SENNALAX 20 MG 30 ENTERIK TABLET
SENOKOT 7.5 MG 50 TB
SEPTRIN 400/80 MG 30 TB
SEPTRIN FORT 800/160 MG 20 TB
SEPTRIN PED 200/40MG/5 ML100 ML SUSP
SERALIN 100 MG 14 KP
SERALIN 50 MG 14 KP
SERALIN 50 MG CENTIKLI 28 FILM TABLET
SERDEP 50 MG 14 FTB
SERDEP 50 MG 28 FTB
SERETIDE 100 MCG DISKUS 60 BLISTER
SERETIDE 125 MCG INHALER
SERETIDE 250 MCG DISKUS 60 BLISTER
SERETIDE 50 MCG INHALER 120 DOZ
SERETIDE 500 MCG DISKUS 60 BLISTER
SEREVENT 25 MCG 60 DOZ INH
SEREVENT DISKUS 50 MCG 60 DOZ
SERMION 30 MG 30 FTB
SERODERM %0.1 15 GR POMAD
SEROMYCIN 250 MG 40 KP
SEROPHENE 50 MG 10 TB
SEROQUEL 100 MG 30 FTB
SEROQUEL 200 MG 30 FTB
SEROQUEL 200 MG 60 FTB
SEROQUEL 25 MG 30 FTB
SEROQUEL 300 MG 30 FTB
SEROQUEL 300 MG 60 FTB
SEROQUEL FTB (BASLANGIC PAKETI)
SEROXAT 20 MG 14 FTB
SEROZIL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
SEROZIL 250 MG/5 ML 60 ML SUSP
SEROZIL 500 MG 10 FTB
SERPAMAT TB
SERUM ANTIRABIQUE 1.000 IU
SERUM ANTISCORPIONIQUE 1 ML AMP
SERUM ANTISCORPIONIQUE 20 AMP
SERUM FIZ %0.9 10 ML 10 AMP (BIOSEL)
SERUM FIZ %0.9 10 ML 100 AMP (BIOSEL)
SERUM FIZ %0.9 5 ML 10 AMP (BIOSEL)
SERUM FIZ %0.9 10 ML 10 AMP (ADEKA)
SERUM FIZ %0.9 10 ML 10 AMP (GALEN)
SERUM FIZ %0.9 10 ML 50 AMP (ADEKA)
SERUM FIZ %0.9 2 ML 10 AMP (ADEKA)
SERUM FIZ %0.9 2 ML 10 AMP (BIOSEL)
SERUM FIZ %0.9 20 ML BURUN DAMLASI (DROSER DROGSAN)
SERUM FIZ %0.9 20 ML BURUN DAMLASI (SER YENISEHIR)
SERUM FIZ %0.9 20 ML DAMLA (SIFA)
SERUM FIZ %0.9 5 ML 10 AMP (ADEKA)
SERUM FIZ %0.9 5 ML 10 AMP (SIFA)
SERUM SALE %20 10 ML 100 AMP (GALEN)
SETAKAF 500 MG 20 TB
SETAMOL 120 MG/5ML 150 ML ELIKSIR
8699507011231

8699522015139
8699522015146
8699522705122

11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
E153A
E187B

11%

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

E220B
E220B
E220A
E220A

25.10.2005

G

E220B

E220A
E220A
E220A
E220A
E220A
E220A
E220A
E220A

E309A

8699517090158

8699625770041
8699625750036
8699625750043

E109A
E344B
E344C
E344C
E344A
E344D
E344D

E097A

E034B
E034A
E034C
E064A
E064B
E064B
E064B
E064B

F
E064B

8699669010134

8699517150364

E

D

-39,42%
-0,06%
-20,19%

-0,01%
-0,02%
-0,01%
-0,07%
-0,01%

-0,03%

-0,01%

-0,01%
-2,58%
-0,01%

I

03.03.2000
03.03.2000
03.03.2000
03.03.2000
23.10.2003
23.10.2003
03.03.2000

J

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

11,00%

K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
10,99%
8,42%
10,99%
11,00%
10,99%
11,00%
10,97%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
3,99%
3,98%
3,99%
3,93%
3,99%
4,00%
4,00%
11,00%
0,00%
10,94%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

4,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
1,42%
3,99%
4,00%
3,99%
4,00%
3,97%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
3,98%
3,99%
3,93%
3,99%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
3,94%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
03.03.2006
03.03.2006
03.03.2006
03.03.2006
03.03.2006
03.03.2006
03.03.2006

M

10,99%
10,98%
10,99%
10,93%
10,99%
11,00%
11,00%

N

3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

3,0-4,5%

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

A
A07215
A07217
A07220
A07221
A07222
A07225
A07226
A07227
A07228
A07229
A07230
A07231
A07232
A07233
A07235
A07236
A07237
A07238
A07239
A07240
A07242
A07243
A07245
A07246
A07247
A07248
A07251
A07252
A07253
A07254
A07257
A07260
A07261
A07262
A07263
A07264
A07265
A07266
A07267
A07268
A07269
A07270
A07273
A07274
A07275
A07276
A07278
A07279
A07280
A07281
A09115
A07282
A07289
A07290
A07291
A07292

B
8699530010041
8699622090104
8699586090103
8699502752177
8699502752184
8699548650529
8699548650567
8699593151187
8699564343344
8699702441109
8699702611090
8699504350043
8699504380057
8699504350401
8699504380422
8699543010120
8699506891018
8699506080177
8699506891025
8699506891032
8699827090015
8699506082010
8699502090507
8699502090552
8699502091627
8699828150015
8699514610748
8699516380618
8699516380588
8699524350337
8699569700036
8699569010272
8699569270416
8699569280156
8699569150114
8699569270393
8699569280187
8699569010289
8699569270409
8699502012882
8699502354432
8699502012899
8699622350109
8699828350026
8699525351173
8699525351180
8699548761515
8699572700061
8699572700047
8699572080033
8699523700034
8699523080013
8699504790405
8699540091306
8699540091313
8699508770014

C
SETAMOL 500 MG 20 TB
SETIRAL 10 MG 10 FTB
SETRON 1 MG 10 FTB
SETRON 3 MG/3 ML 3 ML 1 AMP
SETRON 3 MG/3 ML 3 ML 5 AMP
SEVORANE 100 ML LIKID
SEVORANE 250 ML LIKID
SIBELIUM 5 MG 50 KP
SICCAFLUID %0.25 10 G GOZ JELI
SICCAPOS %0.2 10 GR GOZ JELI
SICCAPROTECT 10 ML GOZ DAMLASI
SICORTEN %0.05 30 GR KREM
SICORTEN %0.05 30 GR POMAD
SICORTEN 10 GR KREM
SICORTEN 10 GR POM
SIDONNA 25 TB
SIFENOL 100 MG 10 SUPP
SIFENOL 160 MG 20 CIG TB
SIFENOL 200 MG 10 SUPP
SIFENOL 350 MG 10 SUPP
SIFENOL 500 MG 20 FTB
SIFENOL 80 MG 20 CIG TB
SIFLOKS 500 MG 10 FTB
SIFLOKS 500 MG 14 FTB
SIFLOKS 750 MG 14 FTB
SIKLOCAP 250 MG 40 KP
SIKLOPLEJIN %1 5 ML GOZ DAMLASI
SILBEKOR 40 GR KREM
SILBEKOR 400 GR KREM
SILDAZIN 40 GR KREM
SILICAINE 150 ML SUSP
SILINA 1 GR 16 TB
SILINA 1 GR IM/IV 1 FLK
SILINA 125 MG/5 ML 80 ML SUSP
SILINA 250 MG 16 KP
SILINA 250 MG IM/IV 1 FLK
SILINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP
SILINA 500 MG 16 TB
SILINA 500 MG IM/IV 1 FLK
SILOVIR 200 MG 25 TB
SILOVIR 50 MG/GR 10 GR KREM
SILOVIR 800 MG 20 TB
SILVADIAZIN %1 40 GR KREM
SILVAMED %1 40 GR KREM
SILVERDIN %1 40 GR KREM
SILVERDIN %1 400 GR KREM
SIMDAX 2.5 MG/ML 5 ML 1 FLK
SIMECO 100 ML SUSP
SIMECO 200 ML SUSP
SIMECO 60 CIGNEME TB
SIMELGAT PLUS 200 ML SUSP.
SIMELGAT PLUS 480/20 MG 30 CIG TB
SIMULECT 20 MG 1 FLK
SIMVAKOL 10 MG 14 FTB
SIMVAKOL 10 MG 28 FTB
SINAKORT-A 40 MG/ML 1 ML 1 AMP
8699508750337

8699569280163
8699570090010

8699570700049
8699570150028

8699570010087

8699579150142

8699504380040

8699502151055

8699586750083
8699586750090

D

8699570700032

E

E066C
E248A

E246B
E246A

E005A
E005D
E005H
E005C
E005F
E005G
E005B
E005E
E007A
E007D
E007C
E205A
E205A
E205A
E205A

E113A

E067B
E067B
E067A

E187A

E133A

F
E187A
E065A
E202A
E202B
E202B

22.04.2004

G

H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
-4,13%

-14,50%

-39,06%
-23,63%

I

23.08.2000

07.08.2003

J

K
11,00%
43,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%

L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

N

O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
0,0%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
23.08.2006 11,00% 3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%

M

B
8699620570165
8699504570021
8699504570045
8699504090086
8699636010600
8699636090800
8699636080122
8699636080108
8699502012509
8699502012530
8699502012523
8699502012547
8699502012813
8699502013124
8699502012851
8699502012868
8699510600101
8699508570027
8699569610151
8699569620013
8699580090024
8699580090079
8699504010657
8699509011208
8699509011307
8699504170153
8699587571656
8699542120042
8699542570038
8699561480042
86