LİTERATÜR LİTERATÜR TARAMASI TARAMASI

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Literatür nedir?
• Literatür, yazın ya da edebiyat kelimeleriyle eşanlamlıdır ve bir bilim dalının çeşitli konularında yazılmış eserlerin tümünü ifade eder. Sosyal bilimlerde literatür, yoksulluk literatürü, özelleştirme literatürü gibi belirli bir konuyla ilgili olarak şimdiye dek yapılmış bilimsel çalışmaların bütününü ifade eden bir terimdir.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Literatür taraması nedir?
• Literatür taraması, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalarda elde edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesidir. • Araştırma problemi belirlenmeden önce araştırmacı bir ön literatür taraması yapar. • Araştırma problemini oluşturduktan sonra ilgili literatürü detaylı bir şekilde inceler, problemini gözden geçirir ve ilgili literatürle ilişkilendirir.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

• Neden literatür taraması yaparız? yaparız
• Literatür taraması sayesinde araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış çalışmalar incelenir, konuyla ilgili geniş çaplı bilgi elde edilir, araştırmacının araştırma problemi hakkındaki düşünceleri netleşir. • Aynı konuda önceden yapılmış araştırmalarda eksik kalmış ya da geliştirilmeye açık noktalar varsa araştırma bu noktalara yönlendirilebilir. • Ayrıca önceden yapılmış bazı araştırmalarda kullanılmış olan veri toplama araçları yeni bir örneklem üzerinde kullanılarak benzer sonuçların elde edilmesi amaçlanabilir. • Literatür taraması, araştırma için gerekli olan zemini inşa etmemizi sağlar, bulguların yorumlanması aşamasında araştırmacıya SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II Temmuz GÖNÇ yardımcı olur ve araştırmayı güçlendirir.

• Literatür taraması sırasında araştırmacı, aynı ya da benzer konularda yapılmış çalışmaları inceleyerek kendi çalışmasının literatür içinde nerede yer alacağı hakkında bir fikir sahibi olur. • Bu, hem araştırmacının araştırma problemini daha yaratıcı bir şekilde gözden geçirmesini sağlar, hem de problemin kavramsal çerçevesini belirlemeye yardımcı olur. • Diyelim ki kısa süre önce yeni bir işe başlamış olan insanların deneyimleriyle ilgili bir araştırma yapmayı düşünüyorsunuz. Mevcut araştırmaları incelediğinizde, askere gitmiş, yeni bir mahalleye taşınmış, yeni bir okula başlamış insanlar hakkında da benzer çalışmalar yapıldığını görebilir, böylece araştırmanızın “bireylerin yeni bir duruma uyum sağlama süreci” hakkındaki araştırmalardan biri olacağını fark edebilirsiniz
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

• Cevap: Araştırma problemi oluşturulmadan önce literatürü incelemek, daha önce çözülmüş olan bir problemi yeniden çözmeye çalışmayı ve orijinal olmayan bir araştırma yapmayı engeller: Pasteur, mikroskobik hayvanların nefes almadan yaşayabildikleri gerçeğini keşfettiğini düşünüp söylediğinde, aynı gerçeği Spallanzani keşfedeli yüz yıl, Leeuwenhoek keşfedeli ise iki yüz yıl olmuştu.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

• Soru: Araştırmaya başlamadan önce literatür taraması yapmak araştırmacıya ne gibi faydalar sağlar?

• Yeterli literatür taramasının yapılmaması, araştırmacıyı birçok önemli bilgiden mahrum bırakacak ve bilimsel bilginin birikimsel olduğu kabul edildiği için araştırmanın değerlendirilmesinde olumsuz bir izlenim yaratacaktır.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

1. 2. 3. 4. 5.

Geliştirilmekte olan araştırma problemiyle doğrudan ilgili olması ve bu problem etrafında örgütlenmesi, Araştırma problemiyle ilgili bütün ilgili çalışmaları içermesi ve ilgisiz çalışmaları kapsamaması, Kaynakların magazinler, dergiler, gazeteler gibi akademik olmayan belgelerden değil, akademik yayınlardan oluşması, Farklı kaynak türlerini içermesi, ancak kullanılan kaynakların büyük çoğunluğunun internet kaynağı olmaması, Sadece listeleme ve özetlemeden oluşmaması, literatürdeki görüş ve bulguların güçlü ve zayıf yönlerini göstererek değerlendirebilmesi,
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

İyi bir literatür taramasının özellikleri

6. Konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyen şeylerin neler olduğunu özetleyen bir sentez oluşturabilmesi, 7. İlgili literatürdeki ihtilaflı (üzerinde uzlaşılmayan) alanları gösterebilmesi, 8. Okunan metinlerin çok fazla alıntı yapılmadan, araştırmacının kendi kelimeleriyle özetlenmesi ve yorumlanması, 9. Konuyla ilgili daha fazla araştırma gerektiren önemli sorular ortaya koyabilmesi ve 10. Yapılacak araştırmanın, araştırma konusuyla ilgili mevcut bilgileri zenginleştireceğini gösterebilmesi gerekir.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

İntihal- Plagiarism:Akademik Hırsızlık
• Literatürdeki çalışmalar özetlenirken ve aktarılırken bilimsel etik kuralları konusunda dikkatli olmak son derece önemlidir.
• İfadeyi değiştirmekle bir fikir bize ait olmaz. Temel mesele başkasının fikirlerini kendi fikirleri gibi gösterme ya da göstermeme meselesidir. • • Çok kaynak göstererek yazmak “kötü” bir şey değildir. Lisans düzeyinde kaynak ve atıf sayısının çokluğu son derece normaldir.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

ALINTI nasıl yapılır?

• Doğrudan alıntı: Bir yazarın ifadesini, alıntı hiçbir değişiklik yapmadan tırnak içinde vermektir. • Dolaylı alıntı- (paraphrase): Bir yazarın düşüncelerini özetleyerek, kendi cümlelerimizle, farklı bir şekilde ifade alıntıda, yani hiçbir değişiklik yapmadan etmektir. • Doğrudangibi alıyorsak alınan paragraf veya cümle olduğu

Alıntı nasıl yapılır?

tırnak içinde yazılır, sonunda referans gösterilir. Dolaylı alıntıda ise diğer kişinin yazdıklarını başka şekilde kendiniz ifade ettiğimiz için tırnak kullanmayız, ama fikir ya da yorum diğer kişiye ait olduğu için paragraf sonunda yine referans veririz.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

METİN İÇİNDE KAYNAK nasıl gösterilir?

ÖRNEK
• • ORİJİNAL METİN: Bir araştırma raporu söylenmesi gerekli her şeyi tam olarak söylemeli, hiçbir noktasının tamamlanması okuyucunun hayaline bırakılmamalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde çalışmalar hakkında yanlış anlamalara yol açılması olasılığı büyüktür. Raporda amaç, bilgi verme olduğuna göre, konu anlamayı kolaylaştıracak sade ve kesin bir dile açıklanmalıdır. Bu, raporun zevksiz bir yazı parçası haline getirilmesi anlamına alınmamalıdır. Araştırma raporunun aynı zamanda zevkle izlenebilir bir metin ve okuyucuların ilgi ve dikkatini üzerine çekebilir bir yazı olması da gerekmektedir.

• •

Doğrudan alıntı: Araştırma raporunu yazılırken uyulması gereken çok sayıda kural vardır. “Bir araştırma raporu söylenmesi gerekli her şeyi tam olarak söylemeli, hiçbir noktansın tamamlanması okuyucunun hayaline bırakılmamalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde çalışmalar hakkında yanlış anlamalara yol açılması olasılığı büyüktür” (Kaptan, 1973:194). Ancak rapor, gereksiz bilgileri ve konuyla ilgisi olmayan ayrıntıları içermemelidir. …

• •

Dolaylı alıntı: Araştırma raporu yazılırken araştırma sonuçlarıyla ilgili her nokta açıkça ve tam olarak belirtilmeli, eksik noktaların kalmamasına dikkat edilmelidir. Araştırmayla ilgili eksik noktaları okuyucunun kendisi tamamlarsa, çalışmalar hakkında yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Araştırma raporunun okurların ilgi ve dikkatini çekecek şekilde yazılması gerekir, ancak yazı dili sade ve kesin olmalıdır (Kaptan, 1973:194).

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

KURAL: Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Üç satırı geçen doğrudan alıntılarda ise az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir alıntı olduğunun anlaşılabilmesi için sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Metin içinde kaynak nasıl gösterilir? (APA stili)

(Soyadı, Yayın Yılı: sayfa no). Nokta, atıftan sonra konur.

•Tek yazarlı: ..…. (Kaptan, 1973:195). •İki yazarlı: ….…. (Işık ve Pınarcıoğlu, 2002:61). •Üç ya da daha fazla yazarlı olursa, yayında ilk sırada olan yazarın adı kullanılarak:…… (Suğur vd. 2009:21). vd: ve diğerleri anlamına gelir, üç ya da daha fazla yazar varsa bu şekilde gösterilir.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Yılı mı sayfa numarasını mı belirteceğimize nasıl karar veririz?
• Durkheim (1893) modern toplumların işleyişini açıklamak için işbölümü kavramından yararlanır. • Durkheim (1893:350), toplumun kolektif bilinci kendisinin yarattığını belirtir. • Durkheim, kapitalist sistem içinde bireyselliğin nasıl devam ettiğini işbölümü kavramıyla açıklamaya çalışmıştır (Durkheim,1893).

• Metin içinde belirli bir paragraf ya da belirli sayfalar arasından aktarıyorsak kaynak gösterirken sayfa numarasını veririz. • Metnin birçok yerinde tekrarlanan ve ana temasını oluşturan bir bilgiyi tekrarlıyorsak kaynakta sadece yılı gösterir, sayfa numarası vermeyiz.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

• ÖRNEK: • Ekonomik yetersizliklerin sonuçlarından ayrı olarak toplumsal dışlanma ve işsizliğin yarattığı baskının da sağlık üzerinde olumsuz sonuçları olduğu bilinmektedir (Wilkinson ve Marmot, 2003:16). • Sağlık, anayasa tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Buna karşın, toplumsal eşitsizliklerin bir sonucu olarak sağlık toplumda eşitsiz bir şekilde dağılmakta ve bireylerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik konumları, sağlık hizmetlerine erişimde önemli farklılıklar yaratmaktadır. Sosyoekonomik konum ve sağlık arasındaki ilişki çok sayıda çalışma tarafından ortaya konulmuştur (Marmot 2004; Lynch vd., 2000; North vd.1993; Davey-Smith vd.1996; Brunner, 1996; Akşit, 1992; 1994; Belek ve Köksal 1998; Belek 1998b; 1999; Kaya, 2007).
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Sonraki basımlar nasıl gösterilir?
• (Durkheim [1893] 1933:350). • Bu örnekte yazar, orijinal olarak 1893’te basılmış olan bir yayının 1933 yılındaki yeniden basımının 350. sayfasına gönderme yapmaktadır.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

İkincil Alıntılar
Başka bir kaynaktan olduğu gibi aktarılarak alınan bilginin yer aldığı eser, ikincil kaynaktır. İkincil kaynaklar birincil kaynak gibi gösterilmemelidir. İkincil kaynak şu şekilde gösterilir: Örnek: • “Betimsel araştırmalar, genellikle olayların özelliklerinin, sıklık derecelerinin saptanmasına, kısaca durum saptamasına yönelik araştırmalardır“ (Gökçe, 1992:65’ten aktaran İçli, 2002:41). • Ya da: • “Betimsel araştırmalar, genellikle olayların özelliklerinin, sıklık derecelerinin saptanmasına, kısaca durum saptamasına yönelik araştırmalardır“ (Gökçe, 1992:65; İçli, 2002:41’deki alıntı). •
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

İlk alıntılarda kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir. Daha sonraki atıflarda ise yalnızca kısaltma ve tarih verilir. İlk Atıf: • (Türk Standartları Enstitüsü [TSE], 1999:25). • (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2008:52). İkinci ve Daha Sonraki Atıflar: • (TSE, 1999:37). • (TÜİK, 2008:61).
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Kurum Yazarlı Yayınlar

Aynı Yazarın Aynı Tarihli Birden Çok Yayınına Yapılan Atıflar
• Yayın tarihin bir harf eklenerek ayrım sağlanır. Kaynakçada da aynı şekilde harfle belirtilerek yazılır. • (Williams, 1990a; (Williams, 1990b)

Birden Fazla Yayına Aynı Anda Yapılan Atıflar

(Gökçe, 1992; İçli, 2002; Kaptan, 1995)

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

KAYNAKÇA nasıl yazılır?
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Kaynakçada kitap gösterme: Kitaplar tek yazarlı, çok yazarlık, kurum yazarlı, derleme (edite edilmiş kitap) olabilirler, kaynakçada gösterimi bunlara göre değişir.

Tek yazarlı kitap: Yazar Soyadı, Adı (YIL). Kitabın Adı. Yayınlandığı Şehir: Yayınevi. • Kümbetoğlu, Belkıs. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınları. • İçli, Gönül. (2002). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayınları.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Çok Yazarlı Kitap
Yazar Soyadı, Adı ve diğer yazarın Adı, Soyadı (YIL). Kitabın Adı. Yayınlandığı Şehir: Yayınevi. • Nichols, Theo ve Suğur, Nadir. (2005). Global İşletme, Yerel Emek. İstanbul: İletişim Yayınları. • Sencer, Muzaffer ve Sencer, Yakut. (1978). Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Yayını, Ankara: Doğan Basımevi.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Derleme Kitap

• Keyder, Ç.; Üstündağ, N., Ağartan, T. ve Yoltar, Ç.(der). (2007). Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul.

Derleme Kitapta Bölüm

• Üstündağ, N ve Yoltar, Ç. (2007). “Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Bir Devlet Etnografisi”; içinde: Keyder, Ç.; Üstündağ, N., Ağartan, T. ve Yoltar, Ç.(der) (2007) Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları. İstanbul, İletişim Yayınları, ss:55-94. • Kalaycıoğlu, S, Rittersberger-Tılıç, H. (1998). “İş İlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar”, İçinde: Hacımirzaoğlu, Ayşe Berktay (ed.). 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul, Türkiye İş Bankası, ss:60-87.

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
• Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. • Devlet İstatistik Enstitüsü. (2004). Türkiye İstatistik Yıllığı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Makale
Yazar adı (soyadı, adı), Yayın yılı (parantez içinde), “Makale Adı” (tırnak içinde), Dergi adı (koyu ya da italik), Cilt numarası (Sayısı), Makalenin dergi içindeki sayfa numarası

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Kaynakçada Makale Gösterme
• Sallan Gül, Songül. (2005). “Türkiye’de Yoksulluğun Kadınsılaşması”. Amme İdaresi Dergisi 38(1), 2543. • Hattatoğlu, D. (2002). “Ev Eksenli Çalışmada Çocuk Emeği ve Kadın Emeği İlişkileri”, İktisat Dergisi, 430, 54-57. • Belek, H.; Dedeoğlu, N.; Belek, İ. (2001). “Ahatlı’da Yaşayan Annelerin Çocuklarının Hastalıkları ile İlgili Düşünce, Algı, İnançları ve Çare Arayışları”, Sosyoloji Araştırmaları Üniversitesi SOS2(4), 56-87. II Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Dergisi, 104 Sosyal Bilimlerde Metot

Gazete • Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi. (5 Temmuz 2002).
Bildiri

Erdoğan Nihat. (1985).“Toplumbilimde İntihar ve Toplumsal Değişme – İntihar Bağıntısı”, Anadolu Üniversitesi, Gençlik ve İntihar Olayları Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1985.

Tez • Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Literatür taramasında internetin yeri
• İnternetteki her kaynak güvenilir değildir. • İnternetten aldığımız bilgiler akademik açıdan geçerli olmalıdır. • Basılı materyal (kitap, makale, tez vs) için geçerli olan intihal kuralları, internet kaynakları için de geçerlidir. • Kes-yapıştır ya da kopyala-yapıştır, intihaldir, akademik hırsızlıktır.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Yazar adı (soyadı, adının baş harfi), Yayın tarihi (parantez içinde), Belgenin adı, URL (internet adresi), Erişim tarihi, Sayfa numarası yerine paragraf numarası

Elektronik Kaynaklar

Metinde: (Uğuroğlu, 1993, 4.paragraf) Kaynakçada: Uğuroğlu, Hürriyet. (1993). “Korunma Altındaki Çocukların İhmal ve İstismarı”. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/korumaaltindak icocuklar.htm, 24.02.2008. • Yazarı bilinmeyen elektronik kaynak: • Güvenirlik ve Geçerlik. http://www2.aku.edu.tr/~ gocak/ pdf/10-13-1%20gecerlik-guven.pdf, 26.05.2005 • • • •
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

• Elektronik belge kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta aşağıdaki ikisini birbirinden ayırmaktır: • 1 Basılı kaynakların elektronik versiyonları • 2 Basılı haliyle tamamen aynı olmayan belgeler • Birincisi, bir makalenin internetteki hali olabilir, makalenin dergide basılı olduğu haliyle aynı formattadır, aynı sayfa numaraları geçerlidir, vb. Bu durumda makaleyi internetten okuduğunuzu belirtmek için makale adından sonra köşeli parantez içinde elektronik versiyonu olduğunu yazmak yeterlidir, internet adresine gerek yoktur:

• İkincisinde bir şirketin web sayfası, sadece online olan bir dergi gibi kaynaklar söz konusudur ve internet adresinin ve erişim tarihinin kesinlikle verilmesi gerekir:

Özel koşullar nedeniyle aksi belirtilmediği takdirde; 1) Times New Roman yazı tipinde 12 punto ile, 2) Sayfa numarası sağ alt köşede 3) Metin iki yana yaslanmış olarak, 4) 1,5 ya da 2 satır aralığı ile yazılır. 5) Sayfanın solundan ve üstünden 3, sağından ve altından 2,5 cm boşluk bırakılır. 6) Metin yazılırken paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır ya da her paragrafın ilk satırı bir tab içeriden başlatılır. 7) Sayfanın sadece bir yüzü kullanılır. 8) Kaynakça, alfabetik sırayla yazılır. 9) Kaynakçadaki kaynakların ikinci satırları, ilk satırlardan 10 boşluk ya da bir tab kadar içeriden başlatılır.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

KAYNAKÇA-ÖRNEK

Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II

Not: Her noktalama işaretinden sonra bir boşluk bırakılır.
Temmuz GÖNÇ SAVRAN – Anadolu Üniversitesi SOS 104 Sosyal Bilimlerde Metot II