GİRİŞİMCİ KİMDİR?

Girişimci, üretim için gerekli kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini organize eden, maddi-manevi fayda elde etmek amacıyla, çeşitli kaynakları bir araya getirerek toplumda ihtiyaç duyulan bir ürün ya da hizmeti ortaya çıkarmak üzere yeni bir iş kuran kişidir.

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
Girişimcilik ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik öğeleri içeren; bireysel, kurumsal, toplumsal açılardan ayrı ayrı incelenerek tarifi yapılabilecek bir kavramdır. Girişime konu olan "iş" ve "fikir", bireyde ve toplumda var olan ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik unsurlara hizmet eder. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Doyurulan bir ihtiyacın ardından, yeni bir ihtiyaç ortaya çıkar. İnsanoğlunun gelişimi ile ihtiyaçların sürekli yenilenmesi arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Varoluşunun maddesel, zihinsel ve duygusal bir sonucu olarak; insanoğlunun ihtiyaçları doyurulması imkansız ve sonsuzdur. Girişimcilik açısından bu ilke, birbirini takip eden sonsuz fırsatlar anlamına gelmektedir. Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın motorudur. Yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede “hür teşebbüs” olarak ifade edilen rekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yükselir.

İNSANLAR NEDEN KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK İSTER?
Bunun için pek çok neden sıralamak mümkün. Öncelikle maddi bağımsızlık, yönetilmek yerine yönetme düşüncesi, uygun iş imkanı bulmak, genel ekonomik durum, fikirlerini hayata geçirme düşüncesi, başarılı olmak, kendini ispat etmek duygusu vb nedenler insanların iş kurmaları için zorlamaktadır.

GİRİŞİMCİYİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK ÖZELLİKLER

İş tecrübesi olmalı, Her türlü riski göze alabilmeli, cesur olmalı, Motivasyon, azim, istek, Bilgi, tecrübe, yetenek, Hayal gücü, sezgi gücü, Yaratıcılık, yenilikçilik, İletişim becerileri, Değerlendirme, analiz becerileri, Planlı çalışma, Cesaret ve risk üstlenebilme, Olumlu yaklaşım, Krizlerden fırsatlar yaratabilme becerisi, Profesyonellik,
İnsanlarla iletişimi iyi olmalı.

NASIL GİRİŞİMCİ OLURUM?
Girişimcilik "ŞANS" Değildir Girişimcilik fırsatla ilgilidir, fırsatları bulmak ve değerlendirmek gerekir. Fırsatın kazanca dönüşmesi için uygulanmadan önce analiz edilmesi, uygulama adımlarının planlanması, olası risklerin öngörülerek tedbirlerinin alınması gerekir. Girişimcilik "KUMAR" Değildir Girişimcilikte başarı risk üstlenme ile doğrudan ilgilidir. Ancak risk almak demek "bir deneyelim, ya batarız ya çıkarız" demek değildir. Risk almak, söz konusu riskin öngörülmesi, olası sonuçlarının hesaplanması, gerekli tedbirlerin alınması ve böylece getirilerinin en üst, götürülerinin en alt düzeyde tutulması demektir. Girişimcilik "DÜŞÜNCESİZ CESARET" Değildir Girişimci tabii ki cesur olmalıdır ancak, girişimcilik süreci amaca ulaşma doğrultusunda son derece planlı ve titiz bir çalışmayı ve detaylı hesaplamaları gerektirir. İyi plan yapılmadan, durum değerlendirmeleri gerçekleştirilmeden adımlar atmak, cesaret olarak nitelendirilse de, bu daha çok gözü kapalı maceraya atılmak anlamına gelir.

Girişimcilik "HAZIR KAYNAK KULLANIMI" Değildir Girişimcilikte kaynak; insan, işgücü, bilgi, yetenek, çevre, makine, hammadde, malzeme, nakit, borç alabilme gücü gibi birbiri ile bağlantılı bir güç zinciri olarak anlaşılmalıdır. Gerekli kaynaklar, elde hazır olarak bulunsa da amaca yönelik olarak planlı ve programlı bir şekilde

kullanılmazsa hem israf oluşur, hem de faaliyetlerin neticesindeki başarı olasılığı azalır.
Girişimcilik "BELİRLİ KİŞİLERE ÖZGÜ" Değildir Bazı kişilik özelliklerinde girişimci özelliklerin daha ön planda olduğu görülse de gerekli araştırma, çalışma ve planlamaların yapılması ile her birey girişimci olabilir. Girişimci kendisini de sürekli incelemeli ve eksiklerini tespit ederek bunları gidermenin yollarını bulmalıdır.

YENİ İŞ FİKRİ ve İŞ KURMA SÜRECİ
Ana hatlarıyla iş kurma sürecini 6 başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; • İş Fikri Oluşturma • Çalışma Programı Hazırlama • Yapılabilirlik Çalışması • İş Planı Hazırlama • İş Kurma • Yenileme-Büyüme-Gelişme İş Fikri Oluşturma aşaması iş yapmaya yönelik her "fikir", "iş fikri" değildir. Fikrin, piyasadaki hangi ihtiyacı/boşluğu gidermek üzere, hangi alanda, hangi müşteri kitlesine, nasıl bir ürünle ve fiyatlandırmayla sunulacağı vb. birçok unsurla tanımlanmış fikir, iş fikri haline gelir. Çalışma Programı Hazırlama aşaması, Belirlenen iş fikrini hayata geçirebilmek için yapılması gerekenleri "Eylem Planı" olarak ortaya koyulur ve iş fikrînin gerçekleşmesi olasılığı üzerine ön değerlendirme yapılır. Yapılabilirlik Çalışması iş fikrinin amaca ulaştırıp ulaştırmayacağı, yani işin nerede, nasıl, kiminle, hangi şartlarda yapılacağını, bunlar için hangi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu ve kaynak temininin mümkün olup olmadığı belirlenir. Pazar şartları araştırılır ve sonuçta işin hayata geçirilip geçirilmeyeceği kararı verilir. İş Planı Hazırlama aşaması Yapılabilirlik çalışmasından elde edilen sonuçlarla, iş kurma ve geliştirme süreçleri kapsamlı bir şekilde planlanır. İş Kurma aşaması

Bu aşamaya gelinceye kadar araştırma ve planlama boyutunda kalan çalışmalar ile birlikte faaliyet boyutuna geçilir. Bu aşamada iş kuruluşunun hukuki boyutu ve malzeme, ekipman, işgücü gibi fiziksel gereklilikler tamamlanır. Yenileme-Büyüme-Gelişme Bir işi kurmak kadar, devam ettirebilmek de önemlidir. İş fikri faaliyete geçirildikten sonra girişimci, işin devamını sağlayabilmek için sürekli gelişmek ve yenilik yaratmak durumundadır. Bu durum, girişimci açısından da yeni amaçların ortaya konmasına neden olur. Hızla gelişen ve değişen dünyada insan ihtiyaçları ile birlikte, hizmetler, ürünler ve pazar şartları da sürekli değişmektedir. Böyle bir devinim içinde yenilikçi düşünmeyen, sürekli değişim ve gelişime odaklanmayan girişimcinin, piyasada varlığını sürdürmesi mümkün değildir.

GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ
Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü “girişim”i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin fiziki, akli, psişik, kültürel ve sosyal özellikleri, onun ne gibi alanlarda girişimde bulunabileceğini, ne gibi alanlardan uzak durması gerektiğini belirler. Kendisinden başkasını geçindirme yükümü bulunmayan, genç ve iyi eğitilmiş bir kişiyle, ailesine bakmak zorunda olan, orta yaşlı ve ortalama eğitimli olan bir kişinin girişimde bulunabileceği alanlar ve beklentileri birbirinden tamamen farklı olabilecektir. İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin “Girişimcilik Profili” diyoruz. Kişinin Girişimcilik Profili'nin kendisince bilinmesi önemli olduğu gibi, bir yörenin insanlarının ve toplumun bütününün profilinin bilinmesi de girişimcilikle ilgili kurumlar açısından önemlidir. Aksi halde kişi, kendi profiline uymayan işlere kalkışacak, girişimciliği destekleyen kurumlar ise bir yöre veya toplumun profiline uymayan işler yapacaklardır. Kişilerin kan basıncını ölçer gibi girişimcilik profillerini ölçmeye yarayan bir alet yoksa da bazı

ölçütler yoluyla kişilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine yarayacak ipuçları elde etmek mümkündür.