P. 1
Hikaye tamamlama

Hikaye tamamlama

|Views: 931|Likes:
Yayınlayan: api-3864632

More info:

Published by: api-3864632 on Dec 03, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Adı soyadı:……………………………………………………………………….

ŞAKACI FİL
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zama i!ide kalbur sama i!ide" ya#mur ormalarıı biride bir $il
yaşarmış.
Bu $ili e b%y%k zevki" di#er &ayvalara şaka ya'ması imiş. (or)umua doldurdu#u suyu" e
olmadık zamada birisii %s)%e '%sk%r)%r ve ka&ka&alarla *%lermiş. Baze de +yle k+)% şakalar
ya'armış ki" &ayvalar e ya'a,aklarıı şaşırırlarmış.
Bu şakalarda sıkıla &ayvalar aralarıda bir )o'la)ı ya'mışlar...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Adı soyadı:……………………………………..
Adı soyadı:………………………………………………………..
Aşağıda giriş ve sonuç bölümü verilmiş hikâyeyi
tamamlayınız. KÜÜK
!A"#K
ok yoksul bir adam dere kıyısında$ suya daldırdığı kamışla
balık tutmaya çabalıyormuş. !ütün isteği evde aç bekleyen
ço%uklarını doyura%ak birkaç balık götürmekmiş. Ama saatler
saatleri kovalamış$ kamış u%undaki oltaya bir tek balık bile
gelmemiş. Akşam karanlığı havayı sararken tüm umutları
sönmüş adamın. &am kamışı sudan çeke%ekmiş ki olta bir
sallanmış$ sonra bir daha. Adam sevinçle kamışı sudan
çıkarmış ve olta u%unda sallanan minik bir balık görmüş. '(h$ ne ya)alım
kısmet bu kadar.* +iyerek balığı özenle oltadan çıkarmış. ,e dile gelmiş
küçük balık-
— A%ı bana ey insan. A%ı ve %anımı bağışla. ünkü henüz yavru
balığım ben. !ak$ )armak kadar bir şeyim. (tim doyurmaz seni. /e
olur bağışla beni.
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000..
1 !ağışla beni. !ir balık bir adama ne iyilikle bulunabilir diye sual etmiştim.
2anılmışım Allah3ım çok yanılmışım0
4 günden sonra he) iyilik etmiş. ,e hiçbir zaman ya)tığı iyiliğin yerini
bulu) bulmaya%ağı hesabına girmemiş0
-AŞLI .EŞE
Birisi saba& erke" ormaa dalıverdi. -aşlı bir meşe vardı" adamı *+r%verdi elide bal)a ile. /ordu"
ereye b+yle0 1ee ,a yaka,aksı" u)ama &adi s+yle. 2ede ayıra,aksı !o,uklarımda bei3 kimse
ala)madı mı" uyarmadı mı sei0 4du,u şaşkı şaşkı e)ra$ıa bakıdı. 5+%verdi bir ada o sesi
)ara$ıa. -aşlı meşe a#a,ı" asırlara diremiş" souda isalarla kouşmayı +#remiş. Kouşarak
olarla" ala)mak is)iyordu. 6%k% ,a&il isalar &i!bir şey bilmiyordu. -ıllar yılı k+y%de" &e'
&abersiz yaşamış" ormaı kıyme)ii bir )%rl% alamamış. Bak demiş odu,uya. Şimdi se bei dile"
sora da o)ur" d%ş% ve &esa'laş kedile. (e'iiz *e,e *%d%z bizde $aydaladıız" de#erii
bilmede )ek yaka,ak sadıız. 4ysa biz &er dakika sizlere !alışırız" karbodioksi) alır" oksi7e
%re)iriz. Ekolo7ik de*eyi kurmuşuz" koruruz. /izi i!i s%rekli ya#mur !a#ırıyoruz. Erozyou
durdurur" iklimi d%zeleriz" yıkı' d+kmesi diye r%z*8rı $releriz. Ama siz odu sayı' bizi
)aımadıız. /us)u yaşlı odu,u" e#ildi +e başı. Bir yada akıyordu" yaa#ıda *+zyaşı. 9u)uldu
dili" &i!bir şey diyemedi. B%y%k bir %z%)%yle a))ı bal)ayı yere.
Aşa#ıdaki ilk üç soruyu me)e *+re ,eva'layıız.
:. -aşlı meşe k+yl%ye ede kızmış0
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
;. .e)e *+re a#a!ları e *ibi $aydaları varmış0
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
<. 4du,u ede a#lamak)adır0
00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
.
=. .e)ide yer ala aşa#ıdaki kelimeleri alamlarıyla eşleş)iriiz.
K("56("(
7
A/"A6"A7#
A 4ksi8en
Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen
etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
! 9ahil Odun kesen veya satan kimse
9 (rozyon
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada
beşte bir oranında bulunan bir gaz
+ 4dun%u
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış
etmenlerle yıratılı yerinden koarılarak eritilmeleri veya bir yerden başka
bir yere taşınması olayı, aşınma
( 5klim !elli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
>. Aşağıdaki %ümleleri öznellik$ nesnellik bakımından değerlendiriniz.
:?@9a)lıA s+z,%#% aşa#ıdaki ,%mleleri &a*iside *er!ek alamıyla kullaılmış)ır0
A?Aem !ok )a)lı dilli bir kadıdı. B?Babam bu akşam eve )a)lı bir s%r'rizle *eldi.
C?/e e )a)lı bir bebeksiB 5?Bu !ay !ok )a)lı olmuş" i!emem.
;?@5ilA s+z,%#% aşa#ıdaki se!eekleri &a*i?side me,az alamıyla kullaılmış)ır0
A?İki dil bile kişi da&a kolay iş buluyor. B?5ilimi %s)%de yaralar !ık)ı.
C?Bebekleri dili da&a 'embedir. 5?9a)lı dil yılaı deli#ide !ıkarırmış.
<?@Aem *er!e#i +#reirse yaarız.A ,%mlesi?deki @yaarızA s+z,%#%% eş alamlısı
aşa#ıdakilerde &a*isidir0
A?Cor durumda kalmak B?9u)uşmak C?(a)a ya'mak 5? Şaşırmak
=?@Kedi ayaklarıı %s)%de durmakA deyimii karşı) alamlısı aşa#ıdakileri &a*isidir0
A?Başkasıı sır)ıda *e!imek B?-ala s+ylemek
C?Başkasıa boyu e#mek C? 2amerde mu&)a! olmamak
>?Aşa#ıdaki ,%mlelerde al)ı !izili s+z,%klerde &a*isii ses)eşi vardır0
A?Bu*% kar de#il" dolu ya#a,akmış. B? Ba,ada is y%kseliyordu.
C?El" dokuma duyusuu e +emli or*aıdır. 5?Erikler" a#a!)a sarkıyordu.
D?@Başkalarıa zarar vermek i!i sisi,e 'la ya'makA alamıa *ele deyim aşa#ıdakilerde
&a*isidir0
A?5il uza)mak B?Eabu,uu )ers *iydirmek C?Kuyusuu kazmak 5?F%% kesmek
G?@(i!bir zama yala,ılı#ı oaylamadım.A
C%mlesideki al)ı !izili s+z%% ,%mleye ka))ı#ı alam" aşa#ıdakileri &a*iside vardır0
A?Buralarda da&a $azla kalamam. B?/e bu 'ro7eyi asla )amamlayamaya,aksı.
C?Bazı zamalar kedimi yalız &issederim. 5?Kimsei başarısız olmasıı is)emem.
H?@Ka)ılmakA s+z% aşa#ıdakilerde &a*iside @eklemekA alamıda kullaılmış)ır0
A?4ylamaya be de ka)ıldım. B?Bu s%)e biraz su ka)mışlar.
C?Bua *%lmek)e ka)ıldı &erkes. 5?Bu )o'lulu#a ka)ılmayı d%ş%%r m%s%0
I?@6i!ekA s+z,%#% aşa#ıdakileri &a*iside me,az alamıyla kullaılmış)ır0
A?Aesie" da# !i!e#i deme)i *e)irmiş)i. B?6i!ekler ba&arı *elişii m%7deliyordu.
C?6i!eksiz ve !o,uksuz bir d%ya d%ş%emem. 5?/ei *+r%,e !i!ekler a!)ı *+l%mde.
:J@/oruları d%zeyii y%ksek oldu#uu d%ş%m%yorum.A
Aşa#ıdakilerde &a*iside @y%ksekA s+z,%#% yukarıdaki alamıyla kullaılmış)ır0

A?5a#ları e y%ksek ok)asıa doruk deir. B?A#a,ı y%ksek dallarıda meyveler vardı.
C?-%ksek kayalıklara )ırmadılar. 5? Bu okulu e#i)im seviyesi di#erleride da&a y%ksek.
9Ü6"("(7 :;/(" /(</("
"adirli, Osmaniye#nin bir ilçesidir$
!u k%yde yaşadığım için çok şanslıyım$
&stanbul 'ürkiye#nin en kalabalık şehridir$
!u kita, yazarın en güzel eseridir$
(ar ve ortakal en sevdiğim meyvelerdir$
::?@Ks)%me &a$i$ bir şeyler alı' soka#a !ık)ım.A ,%mlesideki @&a$i$A s+z,%#%% eş alamlısı
aşa#ıdakilerde &a*idir0
A? İ,e B? Esek C? Az 5?Kısa
:;?Aşa#ıdaki deyimlerde &a*isi @)elaşlamakA alamıa *elir0
A?Karı zil !almak C? Ea!aları )u)uşmak C?1+z%% d+r) a!mak 5?Kulak kabar)mak
:<@(aya)ı zorluklarıı *+#%slemek *erek)i#ie iaıyordu.A ,%mleside aşa#ıdaki s+z,%klerde
&a*isi me,az alamda kullaılmış)ır0
A?1+#%slemek B?(aya)ı C?1erek)i#ie 5?İaıyordu
:=?@AyrılmakA s+z,%#% aşa#ıdaki ,%mleleri &a*iside @bir b%)%% b+l%mesiA alamıda
kullaılmış)ır0
A?Bu iş)e de ayrıldım. B?İsaı do#du#u yerde ayrılması !ok zor *eliyor.
C?Kalem" elimde d%ş%,e or)ada ayrılıverdi. 5?Bu yemekleri sei i!i ayırdım.
:>?@Ka!makA s+z,%#% aşa#ıdakileri &a*iside @!ekimek" uzak durmakA alamıda kullaılmış)ır0
A?1+z%me k%!%k bir )oz ka!)ı. B?Eolis @5ur" ka!maBA diye ba#ırdı.
C?-%z%#%m lavabou deli#ie ka!)ı. 5? Beim sei kısme)i" dur ka!ma sevdi#im.
:D?Aşa#ıdaki ,%mleleri &a*iside birbiriyle zı) Lkarşı)M alamlı s+z,%kler yok)ur0
A?6ok !alış)ı ve *e,e de az uyudu.
B?Kaybe))i#ii d%ş%d%#% ki)abıı !a)asıda buldu.
C?F,e +devlerii ya'ı' sora oyu oyarsa ra&a) olursu.
5?B%)% d%yaı barış i!ide yaşaması dile#imizdir.
:G?@1ıdaları sa#lıklı olu' olmadı#ıı dee)lemek i!i marke)lere *idildi.A
-ukarıdaki al)ı !izili s+z,%#%% eş alamlısı aşa#ıdakilerde &a*isidir0
A?5e#erledirmek B?Cezaladırmak C?Ko)rol e)mek 5?Kaı)lamak
:H?Aşa#ıdaki ,%mlelerde al)ı !izili s+z,%klerde &a*isii ses)eşi yok)ur0
A?Buldu#u &er şeyi masaya yı#dı. B?/aa al rekli bir kazak aldım.
C?Be de bir bardak !ay i!ebilir miyim0 5?Bu kır *ezi)isi baa !ok iyi *eldi.
:I?Aşa#ıdaki ,%mleleri &a*iside ikileme kullaılmış)ır0
A?Buralarda *ezimek !ok &oş bir duy*u. B? 5%" aşa#ı yukarı iki saa) uyudum.
C?Babamda bize iki ev bir de d%kka kaldı. 5? Be okumayı !ok seviyorum.
;J?@Biriyle *+r%şmeye *ide kimsei bu *idiş)e yararlaarak başka bir iş de ya'masıA durumuda
&a*i deyim kullaılır0
A?(em ziyare)" &em )i,are) B? (em su!lu" &em *%!l%
C?(avada suda kouşmak 5?(er )arak)a bezi olmak

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->