Ad soyad :««««««««««««« OSMAN YE ÖZEL B L M KOLEJ 2008 ± 2009 E T M YILI TÜRKÇE DERS ETK NL ADLARIN YER NE KULLANILAN SÖZCÜKLER

Bu, u, o, kim, oradakiler, berikiler
Kalemi ele almayal uzun zaman olmu tu san r m. Ne ben o eski bendim, ne zaman olgulara ac m t . Bildi im her ey süratle ve bana ald rmadan de i iyordu çevremde. Al k oldu um ne varsa, beni yaln z b rak p ba ka bedenlerde ya amaya gitmi lerdi sanki. Duraks z zaman n duygular bekleyen tek durak sakini, tek bekleyeni ben kalm t m. Kaybolmu ehrin türküsü dudaklar mda eskicinin geçmesini bekliyordum. Oysa eskici bile terk etmi ti bu enkaz y n n . Kimsede aman, kimsede ac ma yoktu geldi imiz zamanda. Ben inatla insanl a dair sevdalar pe indeydim.

Adlar n yerini tutan, adlar n yerine kullan labilen sözcükler birkaç grupta incelenir. VARLIK ADLARININ YER NE GEÇEN SÖZCÜKLER Ki i adlar n n yerine geçen sözcükler

Soru yoluyla varl k adlar n n yerini tutan sözcükler

aret yoluyla varl klar n adlar n n yerini tutan sözcükler

y y y y

Nerede? Hangisi? Kim? Kaç nc s

Ben ± sen ± o ± biz ± siz - onlar

Bu ± u ± o ± bunlar- unlar onlar ± orada ± uralarda Buras ± uras ± beriki - öteki

Belli belirsiz biçimde varl k adlar n n yerine geçen sözcükler

Birisi ± baz lar ± kimisi Birkaç ± ço u ± ey - tümü Kimileri - hepsi - kimse
y Tek ba na görev üstlenir (sen ± biz ± o«) y Sözü k saltmaya yarar. y Ço ul biçimleri vard r. (Sizler««) y Hal ekleri al r. (beni, bende) y Sahiplik bildiren eklerden birini al r. (benim, senin)

³O´ ve ³onlar sözcükleri hem ki i adlar yerine kullan labilir, hem de i aret eden bir ifade olabilir. Bu kelimelerin insan n veya insan d varl klar n yerini tuttu u bazen anla lmaz. ³Onu bana getir.´ ³onu´ hem insan yerine hem de bir e ya yerine geçer.

KAVRAMA - UY ULAMA A a daki cümleleri verilen sözcüklerden uygun olanlar yla tamamlay n z

Onlar
y y y y y

senin

buray

herkesi

sizi

Hatice de ««««««. kadar dikkatli bir ö renciydi. Mert ««««««. rulo f rça ile boyad . Ormanlar korumak için ««««««««««. biçimlendirmeliyiz. «««««««.. yar n tekrar görü mek için vedala t . Semih «««««««««. ar yordu.

³Ben´ sözcü üne çe itli ekler getirerek örnekteki gibi cümleler olu turup yaz n z. Beni yolda görür görmez yan ma geldi ««««««««««« ««««««««««.. ««««««««««« ««««««««««« «««««««««««« «««««««««««« ««««««««««««« ««««««««««««« ««««««««««««« ««««««««««««« Küçükken en tatl e lencem, resimli kitaplar n yapraklar n çevirmekti. Her resimli sayfa beni dakikalarca oyalard . Diyebilirim ki resimle anlat lan hayat , o zaman ben, gerçek hayattan daha çekici bulurdum. Bir a aç resmi bence bir ç nardan veya bir serviden daha çok görülmeye de erdi. Yukar daki konu mada ³adlar n yerlerine´ kullan lan sözcüklerin alt n k rm z kalemle çiziniz. A a daki cümlelerde i i yapan kimse aç kça belirtilmemi tir. Noktal yerlere i yapan kimsenin yerine kullan lacak sözcükler yaz n z. ««« s n fça size arma an ald k. ««.. ke ke gelseydi.

««.. çocuklar sizi çok seviyorum. ³Bu, u, o´ sözcüklerini adlar n yerine kullanarak cümleler yaz n z. ............................................... .............................................. ............................................... ...............................................

.......... bunu senin için ald m.

............................................... .............................................. ............................................... ...............................................

ÖLÇME - DE ERLEND RME

Bu meyveleri nas l sataca m kara kara dü ünüyorum. 1-Yukar daki konu ma balonundaki alt çizili sözcük grubunun yerine a a daki sözcüklerden hangisi yaz l rsa cümlenin anlam ayn kal r? A-Onlardan B -Sizi C-Bunlar D-Onlar n da 1-Onlar benim yemeklerimi çok severler 2-Bu yemekleri zor artlar alt nda yap yorum

3-Hangi insan istemez ki sürekli bol besinli yemek yemeyi.

4-Tuzlu ve ac l yemekler daha çok Anadolu¶nun güneyinde ilgi görür

2-Yukar daki konu malarda hangi cümlede ad n yerine kullan lm sözcük vard r? A-1 B -2 C -3 D -4 Ben deniz kenar mdaki odamda, Pencereye hiç bakmadan, D ardan geçen kay klar n, Karpuz dolu oldu unu bilirim. Deniz, benim eskiden yapt m gibi , Aynas n odam n tavan nda, Dola t r p beni k zd rmaktan, Ho lan r.
ORHAN VEL KANIK

(3, 4 ve 5. sorular yukar daki iire göre yan tlay n z.) 3- iirin birinci dörtlü ünde iir ki isi niçin pencereye hiç bakmad halde, denizden geçen gemilerin karpuz yüklü oldu unu biliyor? A-Önceden biri söyledi i için B-Daha önce sürekli izledi i için al kanl k yapt ndan. C-Denizden sadece karpuz yüklü gemiler geçti i için. D-Deniz polislerine ait telsizleri dinledi i için. 4- iirin ikinci dörtlü ünde deniz, iir ki isini nas l k zd rmaktad r? A-Aynas n tavanda gezdirerek. B-Zaman zaman durgun olarak. C-Dalgalanarak. D -Üstünden geçen gemilerin ç kard

motor gürültüsüyle.

5-³Dola t r p beni k zd rmaktan ho lan r.´ Cümlesinde ³kimi´ sorusunun yan t hangi sözcüktür? A-K zd rmaktan B-Ho lan r C -Dola t r p D-Beni 6-A a daki cümlelerin hangisinde virgülü kald r rsak anlamda de i iklik olmaz? A-Sen, okula geldin mi? B - u, adam n çantas yd . C-O, doktordan ilaç istedi. D -Ya l , kad nlar gelsin diye ba rd . 7-A a daki cümlelerin hangisinde bir ad n yerine say s belli olmayacak ekilde sözcük kullan lm t r? A-Aya kay nca kendini yerde buldu. B-So uk havada kal n giyinmeliyiz. C-Herkes kendi i ine baks n. D -Bende okuma merak geli ti.

8-A a dakilerin cümlelerin hangisinde ki i zamiri kullan lm t r? A-Baz lar kullan lmayacak kadar eskimi . B-Kitaplar m senin s rana b rak yorum. C- unu masan n aya na ba lay n. D -Day m, bunlar kullanmak istemiyormu . 9-³O´ sözcü ü hangi cümlede zamir olarak kullan lmam t r? A-O insanlar n neden buraya geldi ini biliyor musun? B-O, insanlara iyilik etmekten ho lanan birisidir. C-Bence sana o daha çok yak t . D-Senin ona gereksinimin yok, karde ine ver. ³F rsatlar ç kmad kça yetenekler pek az i e yarar.´

diyen Ali dede ne demek istemi tir? 10A-Yetenekli insanlar güzel f rsatlar de erlendirmeyi bilir. B- nsanlar önüne ç kan engelleri yetenekleriyle kald rmal d r. C-Yetenekler ancak onu kullanabilecek f rsatlar yat r l rsa i e yarar. D-Yetenekler kullan lmazsa zamanla i e yaramaz hale gelir. 11-³Ya murun aksine kar ya arken ses ç karm yor´ cümlesi anlam ili kisi bak m ndan nas l bir cümledir? A-Neden ± sonuç B-Ko ul C-Amaç D-Kar la t rma 12-³Çok az ya da hiç çal madan s nava girilir mi?´ cümlesinde bir anlat m bozuklu u vard r. Bu anlat m bozuklu unu düzeltmek için a a daki sözcüklerden hangisinden sonra ³çal arak sözcü ü getirilmelidir? A-Çok B -Az D -Ya da D-S nav 13-³Bir memlekette maddi ve manevi kültürü meydana getirenler, o memleketin kültürlü insanlar d r. Bir eyi bilmeyen insanlar n ne kendilerine ne de ba kalar na yarar vard r. Her insan dünya yetenekleriyle donat lm olarak gelir. Fakat o yeteneklerin çal t r lmas ve i lenmesi gerekir.´ Yazara göre, kimlerin kendilerine ve toplumlar na hiçbir faydas yoktur? A-Kültürlü insanlar n. B -Yetenekleri olan insanlar n. C-Yeteneklerini kullanmayan insanlar n. D -Bilgisiz insanlar n. 14Gerçek dostlu un ne oldu unu bilirim; bildi im için de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi onun bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam; kendine her edece i iyili in bana da iyilik olmas n isterim. Bana en büyük iyili i kendine iyilik etti i zaman etmi olur. Bir yere gitmek ona ho geliyor veya bir i ine yar yorsa, uzakta olmas bana yan mda olmas nda daha tatl gelir.

Ayla ö retmenin bu sözlerinden hareketle dostlukla ilgili a a dakilerden hangisi söylenebilir? A-Dostunun mutlulu u ile mutlu olan insan gerçek d osttur. B-Dost iyi günde de kötü günde de yan m zda oland r. C-Gerçek dostluklar ömür boyu sürer. D-Önce etraf ndakileri dü ünen gerçek dosttur. 15-A a daki sözcüklerden hangisinin yaz m yanl t r? A-Göz bebe i B -Birçok C-Hiçkimse
OSMAN YAMAN OSMAN YE ÖZEL B L M KOLEJ

D-Sa ol
osmanyaman80@hotmail.com