KİŞİLİK VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

Kişiliğin Tanımı
•Kişilik, Duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlik ve ayrılıkları oluşturan bir takım özellikler bütünüdür.

Kişiliğin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

1.BİYOLOJİK ETKENLER

2. ÇEVRESEL ETKENLER

1. BİYOLOJİK ETKENLER

KALITSAL ETKENLER

FİZİKSEL YAPI -ENDOMORFİK TİP -MEZOMORFİK TİP -EKTOMORFİK TİP

2. ÇEVRESEL ETKENLER
KÜLTÜREL ETKENLER -Sosyal Çevre -Sosyal Alışverişler -Alt gruplara üyelik (cinsiyet, din, sosyal sınıf, Meslek, yaş) - Coğrafi Bölge AİLENİN ETKİLERİ -Aile ve çocuk etkileşimi -Toplumsallaşma (ÇOCUĞUN, AİLESİ VE İÇİNDE
BULUNDUĞU SOSYAL GRUBU TARAFINDAN KABUL EDİLEN, STANDART, GELENEK, TÖRE VE BEKLENTİLERE UYGUN DAVRANIŞLARI GELİŞTİRMESİ SÜRECİ)

KİŞİLİK KURAMLARI
• TREYT KURAMLARI • PSİKOANALİTİK KURAM • SOSYAL ÖĞRENME KURAMI • HÜMANİSTİK KURAM

TREYT KURAMLARI
• Treyt: Kişinin çeşitli durumlarda yaptığı özel davranışların tutarlığına işaret eder. • Davranışın, doğrudan gözlenebilen özellikleri ve ayırıcılığı • Treytleri ölçme ve seçmenin bilimsel yollarından birisi faktör analizidir.

PSİKOANALİTİK KURAM
• Sigmund Freud kuramın öncüsü • Psikoanaliz; geliştirdiği kuramın hem adı, hem de bir psikoterapi yöntemi Kişilik Yapısını üçe ayırıyor

İD

EGO

SÜPEREGO

PSİKOANALİTİK KURAM
• İD: Kişilik yapısının en ilkel sistemi • Doğuştan varolan cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden oluşur • Haz ilkesine göre çalışır. Haz ilkesi: Her ihtiyacın anında doyurulması (cinsellik, açlık..)

PSİKOANALİTİK KURAM
• EGO: İd’in başlıca engelleyicisi • İd’in gerçekle bağlantısını sağlayan bir yapı • Gerçeklik ilkesine göre çalışır. Gerçeklik İlkesi: İd’den gelen dürtüleri, gerçekçi bir yol bulana kadar engellemek. Doyumu ertelemek.

PSİKOANALİTİK KURAM
• SÜPEREGO: İd ve Ego’yu sınırlar • Günlük dilde “vicdan” deriz • Kişiliğin, toplumsal kurallardan, standartlardan, ahlak değerlerinden oluşan kısmı

Psikoseksüel Gelişim Dönemleri
• ORAL DÖNEM (0-1 yaş) • ANAL DÖNEM (1-3 yaş) • FALLİK DÖNEM (3-6 yaş) • LATANS DÖNEM (6-11 yaş) • GENİTAL DÖNEM (11 ve sonrası)

ENGELLENME
• Engellenme iki türlü olabilir 1) Engellenmiş Kişi: Öfke yaratır. 2) Engelleyici Uyarıcı: Belirli bir davranışımıza engel olan, ona ket vuran veya geciktiren durumlar. 4 şekilde olabilir.

ENGELLENME
Uyarıcıya bağlı engellenme 4 türlü olabilir • Gecikmeye Bağlı Engeller • Fiziksel Engeller • Sosyal Engeller • Psikolojik Engeller

ÇATIŞMA
Bir isteği yerine getirme veya bir amaca ulaşma girişiminin, başka bir girişime engel olabileceği durumlarda çatışmalar ortaya çıkar

ÇATIŞMA
• 3 tür çatışma vardır. 1) Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması 2) Kaçınma- Kaçınma Çatışması 3) Yaklaşma-Kaçınma Çatışması

SAVUNMA MEKANİZMALARI
• Freud’un katkılarından biridir bu kavram. • Savunma mekanizmaları bir başa çıkma yöntemidir. • Kişinin kendisini üzen ya da rahatsız eden durumlarla başa çıkmak için bu yollara başvurur.

SAVUNMA MEKANİZMALARI
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bastırma (Bilinçaltına İtme) Yansıtma Karşıt Tepkiler Kurma Ödünleme Mantığa Bürüme Yer-Yön Değiştirme Fantezi Kurma Özdeşim Kurma

HÜMANİSTİK KURAM
• İki önemli kuramcı var. MASLOW ve ROGERS • Daha insancıl bir düşünce şekli var • Kişinin kendilik değeri önemli • İnsana bütünsel bakış açısı • Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi önemli

KİŞİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Kişinin değerlendirilmesi; belirli durumlardaki, belirli koşul ve uyarıcılarla olan ilişkisinin sistematik olarak gözlemek. • En önemli ölçüm aracı KİŞİLİK TESTLERİ • İki çeşit kişilik testi var. 1) Objektif Kişilik Testleri 2) Projektif Kişilik Testleri

Objektif Kişilik Testleri
• Genellikle anket, soru listesi ve derecelendirme yöntemi kullanılır. • Tutumlar, zevkler, inançlar ve duygu tepkilerini ölçmede kullanılır. • Cevaplar Evet-Hayır ya da derecelendirme tarzındadır. • Farklı tipte kişilik testleri bulunur. En bilineni MMPI

Projektif Testler
• Kişi istediği gibi yanıtlar, sınırlama yok. • Kişi ifadeleri kendine göre yorumlayarak cevaplandırır. • Kişiliğin bütününü değerlendirmek amaçlanır. • İstatiksel olarak analiz edilebilir bulguları yoktur.

RORSCHACH TESTİ

TEMATİK ALGI TESTİ (TAT)