��RENC� : Z�leyha DERS : Matematik ADAY ��RETMEN : Emre G�CEK Sabah 8.

30 da staj yapaca��m okul olan Cumhuriyet �lk��retim Okulu�na gelinmi�tir. Koordinat�r ��retmenimiz Oktay Bey bizi s�n�fa getirerek Matematik ��retmeni Serkan Bey ile tan�?t�rm�t�r. 7/B s�n�f�n�n en �al�kan ��rencisi Z�leyha�d�r. Serkan Bey derse ge�ti�inde ��renciler �ok isteklidirler. �lk sorusunu s�n�fa y�neltti�inde ise herkes parma��n� kald�r�p s�z istemi�tir. Soruyu ��zmek �zere tahtaya bir ��renci kalkm�t�r. Fakat i�lemi geciktirince Z�leyha parmak kald�r�p s�z istemi�tir. ��retmen ise tahtaya kald�rd��� ��rencinin i�lemi tamamlamas�n? s�ylemi�tir. Z�leyha derse �ok ilgili ve bahsetti�im gibi �al�kan bir ��rencidir.dersi dikkatle dinlemi�, ara s�ra yan�ndaki arkada��yla ders hakk�nda tart�m�, ara s�rada defterine notlar alm�t�r. ��retmenin yapt��� �ark�lara kar��l�k vermi� ve kendiside yan�nda ki arkada��na espriler yaparak dersin arada bir s�k�c�la�an b�l�mlerinde rahatlam�t�r. Tam bu s�rada zil �alm� ve teneff�se ��k�lm�t�r. Z�leyha fazla hareketli bir ��renci de�ildir aksine �ok sakin yap�dad�r.teneff�ste arkada�lar�yla s�n�fta oturmu� ve sohbet etmi�lerdir. 10 dk�l�k teneff�s aras� bitmi� ve derse ge�ilmi�tir. �kinci derste de Z�leyha�n�n ilgili tav?rlar� dikkat �ekmi�tir. ��retmeninin s�yledi�i her �eyi dikkatle dinlemi� ve notlar alm�t�r. Dersin ba��nda ��retmeninin sordu�u soruyu ��zmeye �al�m�t�r. Fakat arkada�� ondan daha h�zl�d�r ve daha �nce problemi ��zm�t�r. (15 dk) Bir sonra ki problem de ��retmeni Z�leyha�y� tahtaya kald�rm�t�r. Problemi rahatl�kla ��zen Z�leyha bunun sevinci ile yerine oturmu� ve ��retmeninin tekrar etti�i problemin ��z�m�n� dinleyerek i�lemi kafas�nda peki�tirmi�tir. (20 dk) sonras�nda ise ��retmeninin verdi�i ev �devini defterine ge�erek dersi noktalam�t�r. (10 dk) son 5 dk�y� ise dinlenerek ge�irmi�tir. Z�leyha iyi bir dinleyicidir 50 dk�l�k ders s�resince daima aktiftir. Bug�n ilk iki dersimde 7/b s�n�f�ndan Z�leyha�y� g�zlemledim. Bu ders ile meslek hayat�na at�ld���mda ��rencilerimle nas�l ileti�im kuraca��m� ve onlara g�sterece�im ilginin ne derece olmas� gerekti�ini g�rd�m. Ayr�ca bir ��rencinin bir g�n�n� izleyerek onlar�n psikolojisini daha iyi anlamama yard�mc? olaca�� kan�s�nday�m. Bug�n�n benim i�in �ok faydal� ge�ti�ine inan�yorum.