P. 1
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

|Views: 19|Likes:
Yayınlayan: rollingstonenes

More info:

Published by: rollingstonenes on Feb 16, 2014
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

Sections

 • KÜLTÜRÜN ÖNEM‹
 • SOSYAL B‹L‹MLERDE KÜLTÜR
 • Kültür Kavram›n›n Kökeni
 • Antropolojik Yaklafl›mlar
 • Evrimci ve Tarihselci Yaklafl›mlar
 • ‹fllevselci ve Yap›salc› Yaklafl›mlar
 • Sosyolojik Yaklafl›m
 • KÜLTÜR VE ‹DEOLOJ‹
 • KÜLTÜR VE GELENEK
 • KÜLTÜR VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹
 • S‹MGELER‹N KAYNA⁄I OLARAK KÜLTÜR
 • SANAT VE TOPLUM
 • KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR
 • Özet
 • Kendimizi S›nayal›m
 • Okuma Parças›
 • Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
 • G‹R‹fi
 • EKONOM‹K DÜZEN‹N SOSYOLOJ‹K ANAL‹Z‹
 • Fonksiyonalist Perspektif
 • Mallar›n ve Hizmetlerin Da¤›t›m›
 • Gücün ve Zenginli¤in Üretimi
 • Yenilik
 • Çat›flma Kuram›
 • Sembolik Etkileflim Yaklafl›m›
 • ENDÜSTR‹ TOPLUMUNDA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹
 • Bilimsel Yönetim Anlay›fl› ve ‹nsan ‹liflkileri Okulu
 • Fordizm: Kitle Üretimi
 • Fordizmin Krizi
 • POST-ENDÜSTR‹YEL ÇA⁄DA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹
 • Standartlaflman›n Sonu
 • ‹flin Yeniden Örgütlenmesi: Esnek ya da Yal›n Üretim
 • Post-endüstriyel Ça¤›n ‹flleri ve Örgütleri
 • Üçüncü Sektör
 • ÇALIfiMANIN GELECE⁄‹
 • D‹N NED‹R?
 • Dinin Sosyolojik Tan›m›
 • Kutsal ve Din D›fl›
 • D‹N VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹
 • Dinin Di¤er Toplumsal Kurumlarla ‹liflkisi
 • Din ve Siyaset ‹liflkisi
 • Din ve Aile ‹liflkisi
 • Din ve Ekonomi ‹liflkisi
 • Din ve E¤itim ‹liflkisi
 • D‹N SOSYOLOJ‹S‹
 • Din Sosyolojisinin Ortaya Ç›k›fl›
 • Dinin Kökenine Dair Sosyolojik Yaklafl›mlar
 • Din Sosyolojisi ve Dinî Sosyoloji Fark›
 • Dinin Sosyolojik ‹ncelemesi: Metodoloji Tart›flmas›
 • Bir Sosyal Aktör Olarak Din ve Dinî ‹nançlar
 • KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TEOR‹LER‹NDE D‹N
 • Auguste Comte: Bir Hurafe Olarak Dinden Evrensel Bilim Dinine
 • Karl Marx: Bir Yanl›fl Bilinç ve Kalpsiz Bir Dünyan›n Kalbi Olarak Din
 • Émile Durkheim: Toplumsal Yap›flt›r›c› Olarak Din
 • Max Weber: Anlaml› Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din
 • A‹LE
 • Aileye Farkl› Yaklafl›mlar
 • Farkl› Aile Biçimleri
 • Toplumsal De¤iflim ve Aile
 • TOPLUMSAL C‹NS‹YET
 • Toplumsallaflma Sürecinde Cinsiyetin ‹nflas›
 • Medyan›n Toplumsal Cinsiyetin ‹nflas›ndaki Rolü
 • Cinsiyet Özellikleri
 • Cinsiyet Özelliklerinin Kültürel ‹nflas›
 • Cinsiyet Kal›plar›
 • Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretilmesi ve De¤iflmesi
 • Cinsiyete Dayal› ‹fl Bölümü
 • Delikli Tafl Yerde, Gelinlik K›z Evde Kalmaz- Geleneksel Deyim
 • ATAERK‹ (PATR‹ARKA)
 • Bireysel Yaflamlardan Toplumsal Örgütlenmeye
 • Ataerkillik ‹le Modernlik Aras›ndaki ‹liflki
 • TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLLER‹ VE Efi‹TS‹ZL‹K
 • Eflitlik Fikrinin Geliflmesi
 • Cinsiyet Eflitli¤i Ne Demektir?
 • Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Eflitsizli¤i
 • C‹NS‹YETE DAYALI AYRIMCILIK
 • Cinsel Yönelim ve Cinsel Yönelim Ayr›mc›l›¤›
 • Kad›na Yönelik fiiddet
 • Yaflam›n ‹çinden
 • S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
 • Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
 • S‹YASET NED‹R?
 • S‹YASET B‹L‹M‹N‹N TEMEL KAVRAMLARI
 • Ulus-Devlet ve Küreselleflme
 • S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER
 • ‹deoloji Kavram›
 • Liberalizm
 • Sosyalizm
 • Muhafazakârl›k
 • Milliyetçilik
 • Sosyal Demokrasi
 • Faflizm
 • Feminizm
 • Çevrecilik
 • Demokrasi Nedir?
 • Seçimler ve Yasama Organ›
 • Yürütme Organ› ve Bürokrasi
 • Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri
 • Bask› Gruplar› ve Sivil Toplum Kurulufllar›
 • Kamuoyu ve Medya
 • G‹R‹fi VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • TAR‹H ‹Ç‹NDE TABAKALAfiMA
 • Kölelik Sistemi
 • Kast Sistemi
 • Feodalitede Görülen Toprak Mülkiyetine Dayal› Sistem
 • Sosyal S›n›flar
 • TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI
 • Karl Marx
 • Max Weber
 • Sosyal S›n›f
 • Sosyal Statü
 • Yap›sal-‹fllevselci Okul-T. Parsons, K. Davis ve W.E. Moore
 • E. O. Wright
 • Toplumsal Hareketlilik
 • Toplumsal Tabakalaflman›n Yeni Aktörü: Orta S›n›f
 • Kültürel Dönüfl Tart›flmalar› ve Toplumsal Eflitsizlik
 • Pierre Bourdieu ve Yaflam Tarz›
 • Toplumsal Tabakalaflma ve Yoksulluk
 • Yeni Yoksulluk ve Tüketimden D›fllanm›fll›k
 • Yararlan›lanve Baflvurulabilecek Kaynaklar
 • G‹R‹fi: ÖNEML‹ B‹R TOPLUMSAL KURUM OLARAK MEDYA
 • Medya Nedir? Medya’y› Nas›l Ele Alabiliriz?
 • MEDYA’YA ÇA⁄DAfi ELEfiT‹REL YAKLAfiIMLAR
 • Frankfurt Okulu
 • Medya, ‹ktidar, ‹deoloji
 • Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu
 • Feminist Yaklafl›mlar
 • Post-Modern Yaklafl›m
 • ‹letiflimin “Yeni” S›n›rlar›: Dijital Uçurumlar, Bölünmeler
 • A¤ Toplumu Kavram›
 • Kitle ‹letifliminden A¤ Toplumuna
 • Etkileflimli Medya
 • Yak›nsama Kültürü
 • Sosyal A¤lar, Sanal Cemaatler
 • TOPLUM NED‹R?
 • TOPLUM FELSEFELER‹
 • Toplumsal Sözleflme Teorileri ve Toplum
 • Muhafazakâr Tepki ve Toplum
 • Bir Organizma Olarak Toplum: Spencer
 • Émile Durkheim
 • Georg Simmel
 • MODERN DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹
 • Yap›salc›l›k
 • ‹fllevselcilik
 • Erken Dönem ‹fllevselcilik
 • Yap›sal-‹fllevselcilik
 • Çat›flma Teorisi
 • ‹fllevselcilerin ve Çat›flmac›lar›n Toplum Anlay›fllar›
 • M‹KRO VEYA B‹REYSEL ETK‹LEfi‹M TEMELL‹ TOPLUM ANLAYIfiLARI

T.C.

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2616 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1584

SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR

Yazarlar Prof.Dr. Ali ERGUR (Ünite 1) Prof.Dr. Veysel BOZKURT (Ünite 2) Prof.Dr. Yasin AKTAY (Ünite 3) Doç.Dr. Aksu BORA (Ünite 4) Prof.Dr. Tanel DEM‹REL (Ünite 5) Prof.Dr. Sibel KALAYCIO⁄LU (Ünite 6) Doç.Dr. Hakan ERGÜL (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Emre GÖKALP (Ünite 7) Prof.Dr. Ümit TATLICAN (Ünite 8)

Editör Yrd.Doç.Dr. Emre GÖKALP

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard›mc›s› Arfl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n Ö¤retim Tasar›mc›s› Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Ö¤r.Gör. Nilgün Salur Dil Yaz›m Dan›flman› Funda Gürbüz Grafiker Hilal Küçükda¤aflan Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ISBN 978-975-06-1281-7 1. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 6.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, Haziran 2012

‹çindekiler

iii

‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ viii

Kültür ........................................................................................
KÜLTÜRÜN ÖNEM‹ ...................................................................................... SOSYAL B‹L‹MLERDE KÜLTÜR .................................................................... Kültür Kavram›n›n Kökeni............................................................................ Antropolojik Yaklafl›mlar .............................................................................. Evrimci ve Tarihselci Yaklafl›mlar .......................................................... ‹fllevselci ve Yap›salc› Yaklafl›mlar ....................................................... Sosyolojik Yaklafl›m ..................................................................................... KÜLTÜR VE ‹DEOLOJ‹ ................................................................................ KÜLTÜR VE GELENEK.................................................................................. KÜLTÜR VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹ ......................................................................... S‹MGELER‹N KAYNA⁄I OLARAK KÜLTÜR................................................. SANAT VE TOPLUM ..................................................................................... KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR ....................................................................... Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Okuma Parças› ........................................................................................... .. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ...............................................

2
3 5 5 5 5 6 6 8 9 10 12 14 15 18 19 20 21 21 22

1. ÜN‹TE

Ekonomi ................................................................................... 24
G‹R‹fi .............................................................................................................. EKONOM‹K DÜZEN‹N SOSYOLOJ‹K ANAL‹Z‹ .......................................... Fonksiyonalist Perspektif .............................................................................. Mallar›n ve Hizmetlerin Da¤›t›m› ........................................................... Gücün ve Zenginli¤in Üretimi................................................................ Yenilik...................................................................................................... Çat›flma Kuram› ............................................................................................. Sembolik Etkileflim Yaklafl›m›....................................................................... ENDÜSTR‹ TOPLUMUNDA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹..................................... Bilimsel Yönetim Anlay›fl› ve ‹nsan ‹liflkileri Okulu ................................... Fordizm: Kitle Üretimi................................................................................... Fordizmin Krizi.............................................................................................. POST-ENDÜSTR‹YEL ÇA⁄DA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹ ................................ Standartlaflman›n Sonu.................................................................................. ‹flin Yeniden Örgütlenmesi: Esnek ya da Yal›n Üretim.............................. Post-endüstriyel Ça¤›n ‹flleri ve Örgütleri.................................................... Üçüncü Sektör ............................................................................................... ÇALIfiMANIN GELECE⁄‹............................................................................... Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Okuma Parças› ........................................................................................... .. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 30 32 33 33 34 38 41 41 43 46 47 47

2. ÜN‹TE

iv

‹çindekiler

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ...............................................

48 48

3. ÜN‹TE

Din.................................................................................. ........... 50
D‹N NED‹R? ................................................................................................... Dinin Sosyolojik Tan›m› .............................................................................. Kutsal ve Din D›fl› .................................................................................. Cemaat Veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birlefltiren ‹nançlar Bütünlü¤ü ................................................................................................ D‹N VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹ ............................................................................ Dinin Di¤er Toplumsal Kurumlarla ‹liflkisi.................................................. Din ve Siyaset ‹liflkisi .............................................................................. Din ve Aile ‹liflkisi................................................................................... Din ve Ekonomi ‹liflkisi .......................................................................... Din ve E¤itim ‹liflkisi............................................................................... D‹N SOSYOLOJ‹S‹......................................................................................... Din Sosyolojisinin Ortaya Ç›k›fl› ................................................................... Dinin Kökenine Dair Sosyolojik Yaklafl›mlar .............................................. Din Sosyolojisi ve Dinî Sosyoloji Fark›........................................................ Dinin Sosyolojik ‹ncelemesi: Metodoloji Tart›flmas› ................................... Bir Sosyal Aktör Olarak Din ve Dinî ‹nançlar............................................. KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TEOR‹LER‹NDE D‹N ................................................. Auguste Comte: Bir Hurafe Olarak Dinden Evrensel Bilim Dinine ......... Karl Marx: Bir Yanl›fl Bilinç ve Kalpsiz Bir Dünyan›n Kalbi Olarak Din .. Émile Durkheim: Toplumsal Yap›flt›r›c› Olarak Din ................................... Max Weber: Anlaml› Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din ................. Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Okuma Parças› ........................................................................................... .. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 51 52 53 54 55 56 56 57 58 58 60 60 62 65 67 68 69 70 70 71 73 74 75 76 77 78 79

4. ÜN‹TE

Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet................................. 80
G‹R‹fi .............................................................................................................. A‹LE................................................................................................................ Aileye Farkl› Yaklafl›mlar .............................................................................. Farkl› Aile Biçimleri....................................................................................... Toplumsal De¤iflim ve Aile .......................................................................... TOPLUMSAL C‹NS‹YET................................................................................. Toplumsallaflma Sürecinde Cinsiyetin ‹nflas› ............................................... Medyan›n Toplumsal Cinsiyetin ‹nflas›ndaki Rolü ................................ Cinsiyet Özellikleri ........................................................................................ Cinsiyet Özelliklerinin Kültürel ‹nflas›.................................................... Cinsiyet Kal›plar› ........................................................................................... Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretilmesi ve De¤iflmesi ....................... Medyan›n Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretiminde ve De¤iflimindeki Rolü................................................................................. Cinsiyete Dayal› ‹fl Bölümü .......................................................................... Delikli Tafl Yerde, Gelinlik K›z Evde Kalmaz- Geleneksel Deyim ...... 81 81 82 83 83 84 85 85 86 88 89 89 90 91 92

........... Cinsiyet Eflitli¤i Ne Demektir?........... 111 113 113 114 115 115 116 118 119 121 123 124 125 126 127 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 137 138 5............................. S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER ................................................................................ Bireysel Yaflamlardan Toplumsal Örgütlenmeye ............................................................................................................................................................................. Demokrasi Nedir? ......................................................................................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ...................................................................... Meflruiyet.................................................... Yürütme Organ› ve Bürokrasi ...................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ........................................................................................................................................ Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Eflitsizli¤i .................................................................................................................. Özet..... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ........................................................................................... Milliyetçilik.................................................................................................................................................................................................................................. C‹NS‹YETE DAYALI AYRIMCILIK ................................................................................ Okuma Parças› ............................................................................................ Devlet......................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ......... Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi (CEDAW) ......................................................................... Kamuoyu ve Medya .............................................................................. DEVLET-TOPLUM ‹L‹fiK‹LER‹ VE S‹YASAL HAYAT .............................................................................................................................. Sosyalizm ................................................................................. Sosyal Demokrasi ......... Egemenlik.................................................................................................................. Faflizm .................................................. TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLLER‹ VE Efi‹TS‹ZL‹K ........................ Liberalizm ..............................‹çindekiler v ATAERK‹ (PATR‹ARKA) ............................................................................................................................................................. DEMOKRAT‹K REJ‹MLERDE S‹YASAL KURUMLAR (DEVLET‹N ÖRGÜTLENMES‹)...... Çevrecilik ......................................................................... Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri ....................................... 110 S‹YASET NED‹R? .................................................................................... ‹deoloji Kavram› ........................................................................................................................................................................................................................... S‹YASET B‹L‹M‹N‹N TEMEL KAVRAMLARI .... Özet............................................................................................. Cinsel Yönelim ve Cinsel Yönelim Ayr›mc›l›¤› ....................... Seçimler ve Yasama Organ› ................... Ulus-Devlet ve Küreselleflme............................................................................... Muhafazakârl›k ........................ Kendimizi S›nayal›m.................................................................................................................................... Feminizm ............................... Ataerkillik ‹le Modernlik Aras›ndaki ‹liflki ................ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ................................................. Yaflam›n ‹çinden................................................................................... ‹ktidar........................................ 93 94 94 95 95 96 99 100 101 101 102 104 105 106 107 107 108 Siyaset ............. Kendimizi S›nayal›m............................................. Eflitlik Fikrinin Geliflmesi ........................................................................................... Bask› Gruplar› ve Sivil Toplum Kurulufllar› .............................. Kad›na Yönelik fiiddet ...... ÜN‹TE ..................................................................................................................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ....

............E........................................ Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu ........................................ Kendimizi S›nayal›m...... Karl Marx ..................................... ÇA⁄DAfi KÜRESELLEfiME SÜREC‹NDE MEDYA VE A⁄ TOPLUMU TARTIfiMALARI .................................................................................................................................. Feodalitede Görülen Toprak Mülkiyetine Dayal› Sistem ....................................................................................... 140 G‹R‹fi VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE ......................................................................................................................................................................... Yeni Yoksulluk ve Tüketimden D›fllanm›fll›k................................... Parsons............. TAR‹H ‹Ç‹NDE TABAKALAfiMA ....................... Feminist Yaklafl›mlar ................................... Kölelik Sistemi ..................................................... 164 G‹R‹fi: ÖNEML‹ B‹R TOPLUMSAL KURUM OLARAK MEDYA ............................. Etnik Köken ve Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri Aras›ndaki Kesiflme Modeli ................................................................................................... Medya Nedir? Medya’y› Nas›l Ele Alabiliriz? ..............................................vi ‹çindekiler 6......................... Davis ve W............................................................................ TOPLUMSAL Efi‹TS‹ZL‹K VE TABAKALAfiMADA YEN‹ TARTIfiMALAR VE KURAMLAR ...................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................. 165 166 167 171 171 172 173 174 175 176 177 178 ..................................................... 141 142 142 143 144 144 145 145 146 147 148 148 149 150 151 152 152 154 155 156 156 157 158 160 161 162 162 163 7............................ ÜN‹TE Medya............... Toplumsal Hareketlilik ................................................................... Sosyal S›n›f ................... Özet.................................................... Sosyal S›n›f................................. Medya....................................................... ‹ktidar......................................................................................................................................... Wright .................... Kültürel Dönüfl Tart›flmalar› ve Toplumsal Eflitsizlik ........................................................................... Toplumsal Tabakalaflma ve Yoksulluk ............................................. ............................................................... Kast Sistemi .......................................................... Pierre Bourdieu ve Yaflam Tarz› ........................... ‹deoloji ............................................................... Sosyal Statü............................................................................................... ÜN‹TE Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik .......... ‹letiflimin “Yeni” S›n›rlar›: Dijital Uçurumlar.............................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................................................................................................ Toplumsal Tabakalaflman›n Yeni Aktörü: Orta S›n›f ............................................................................................................. Frankfurt Okulu.................................................................................................. Yap›sal-‹fllevselci Okul-T........................................ MEDYA ARAfiTIRMALARININ TAR‹HÇES‹ VE ‹LK KURAMSAL YAKLAfiIMLAR ............. Okuma Parças› ................................. O....................................................................................................... Bölünmeler ............................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .... Politik Parti ....................................................................................................................................................... Sosyal S›n›flar.. MEDYA’YA ÇA⁄DAfi ELEfiT‹REL YAKLAfiIMLAR ........................ MEDYA’NIN EKONOM‹-POL‹T‹⁄‹ VE EKONOM‹-POL‹T‹K YAKLAfiIM(LAR) ..................................................... Max Weber ............................ Moore........... K............... Post-Modern Yaklafl›m ........ E........... TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI ....................................................................

......................................................... 197 197 198 199 200 200 201 201 204 206 208 209 210 210 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 221 8.................................................................................................. 179 181 183 184 186 188 190 191 192 192 193 Toplum............................ Georg Simmel........................................................ Sosyal A¤lar................................................................................................................. ‹fllevselcilik............................................................................... Comte ve Spencer ............... Özet................................................................ Émile Durkheim ............................................................ Kitle ‹letifliminden A¤ Toplumuna ................ Muhafazakâr Tepki ve Toplum .......................................................... Bir Organizma Olarak Toplum: Spencer ... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ... TOPLUM FELSEFELER‹ ...............................................................................................................................................................................................................‹çindekiler vii A¤ Toplumu Kavram› ............................................. MODERN DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹ .............................. Okuma Parças› ...................................................................................................................................................... DURKHE‹M.................................................................... Çat›flma Teorisi ............................................................................ ÜN‹TE ............................... Karl Marx ................................................................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ........................ Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar .......... Yak›nsama Kültürü............................................................................................................................................................................................ WEBER VE S‹MMEL.................................................................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .................................................. Sosyolojik Toplum Teorisinin Temelleri: Saint-Simon................................................................. M‹KRO VEYA B‹REYSEL ETK‹LEfi‹M TEMELL‹ TOPLUM ANLAYIfiLARI ....................................................................................... Kendimizi S›nayal›m.............................................................................. ................................................................................................. Toplumsal Sözleflme Teorileri ve Toplum....................... Etkileflimli Medya .......................... 196 TOPLUM NED‹R?....... Sanal Cemaatler ........................................................................................... Okuma Parças› ............................................................................................ Yap›sal-‹fllevselcilik ............ Kendimizi S›nayal›m .......................................................................................................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› .. Max Weber ......................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ....................................................... Erken Dönem ‹fllevselcilik................................................... KLAS‹K DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹: MARX......................... Yap›salc›l›k.. Özet .................................................................................................... ‹fllevselcilerin ve Çat›flmac›lar›n Toplum Anlay›fllar› ........................

post endürstriyel ça¤da iflin örgütlenmesi konular›yla birlikte çal›flman›n gelece¤i tart›fl›lm›flt›r. Prof. sosyal s›n›f. Yasin Aktay (Selçuk Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü. Stratejik Düflünce Enstitüsü). ataerkillik ve toplumsal cinsiyet üzerine olan dördüncü ünitede aile kurumuna iliflkin farkl› yaklafl›mlarla birlikte ataerkillik.viii Önsöz Önsöz Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar kitab› uzaktan e¤itim yoluyla ön lisans ve lisans düzeyinde Felsefe baflta olmak üzere sosyal bilimler alan›nda e¤itim alan sizlere yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. din.Dr. ideoloji ve sanat kavramlar›n›n da tart›fl›ld›¤› bu ünitede ayr›ca kültür ve küreselleflme iliflkisi de de¤erlendirilmifltir. cinsiyet eflitli¤i ve cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k kavramlar› tart›fl›lm›flt›r. Doç.Dr. Kitab›n temel amac› kültür. Siyaset üzerine yo¤unlaflan beflinci ünitede siyaset bilimi disiplininin temel kavramlar›n› tan›mlanm›fl. Ali Ergur (Galatasaray Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü). sekülarizm ve teokrasi gibi kavramlar eflli¤inde din ve toplum iliflkisi farkl› yaklafl›mlar çerçevesinde ele al›nm›flt›r.Dr. klasik ve modern toplum teorilerinin toplum anlay›fllar› ile bireyin do¤as› ve toplum aras›ndaki iliflki konusundaki görüflleri aç›klanm›flt›r. milliyetçilik. aile. ekonomi.Dr. Türkiye’deki sosyal bilim literatürüne. yeni orta s›n›f ve yoksulluk gibi kavramlarla birlikte tart›fl›lm›flt›r.sizlere tan›tmakt›r. Ünite s›ras›yla Prof. öncelikle. Prof. gelenek. Kitab›n birinci ünitesinde Kültürün insan-do¤a iliflkisi ba¤lam›ndaki yeri ve kültürün gündelik yaflamdaki çeflitli görünümleri ele al›nm›flt›r. Ayr›ca ideoloji kavram› ile birlikte liberalizm. Din olgusunun sosyolojik boyutunun ele al›nd›¤› üçüncü ünitede inanç. siyaset. Küreselleflme sürecinde a¤ toplumu tart›flmalar›yla birlikte baflta internet olmak üzere yeni medya ve sosyal paylafl›m a¤lar› ve sanal cemaatler de¤erlendirilmifltir. Ekonomik düzenin farkl› yönlerine odaklanan ikinci ünitede taylorizm. Tanel Demirel (Çankaya Üniversitesi-Siyaset Bilimi . Veysel Bozkurt (‹stanbul Üniversitesi-‹ktisat Fakültesi). sosyal demokrasi. her biri kendi alan›nda çok sayg›n olan de¤erli yazarlar›m›z›n eseridir.Dr. muhafazakarl›k. fordizm. Aile. Aksu Bora (Hacettepe Üniversitesi-‹letiflim Fakültesi). Uygarl›k. demokratik rejimlerde siyasal kurumlar›n iflleyifl mekanizmalar› hakk›nda temel bilgiler verilmifltir. toplumsal cinsiyet. faflizm vb. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar kitab› bir çok kiflinin fevkalade önemli katk›s›yla haz›rlanm›flt›r. cinsiyet kal›plar›. statü. Prof. Sekizinci ve son bölümde ise farkl› toplum felsefelerinin. Alt›nc› ünitede toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik olgular› masaya yat›r›lm›flt›r. sosyalizm. kutsal. toplumsal hareketlilik. dind›fl›. özellikle de sosyoloji literatürüne önemli bir katk› oluflturan bu kitap. medya gibi temel toplumsal kurumlar› temel alarak sosyal bilimlerdeki temel kavramlar› -farkl› yaklafl›mlar ve tart›flmalar ekseninde. Medya’n›n ele al›nd›¤› yedinci bölümde hem medya-ideoloji-iktidar iliflkisi hem de medya’n›n ekonomi-politi¤i çeflitli yaklafl›mlar do¤rultunda ele al›nm›flt›r. Tarihsel süreçte toplumsal tabakalama ve eflitsizli¤in de¤iflen biçimleri kölelik. belli bafll› siyasal ideolojiler tart›fl›lm›flt›r.

dizgi birimi çal›flanlar›na da çok teflekkür ederim. Ümit Tatl›can’a (Adnan Menderes Üniversitesi–Sosyoloji Bölümü) çok de¤erli emekleri ve bu kitab›n bir parças› olduklar› için ne kadar teflekkür etsem azd›r. Kitab›n tasar›m›n› gerçeklefltiren ö¤retim tasar›mc›s› Doç. Emre GÖKALP .Dr.Ö.Dr.Dr.F. metindeki dil ve yaz›m hatalar›n› düzelten Funda Gürbüz ve kitab›n dizgi ve bas›m ifllerindeki emeklerinden dolay› baflta Mehmet Emin Yüksel ve Ufuk Önce olmak üzere A. Doç. Hakan Ergül (Hacettepe Üniversitesi-‹letiflim Fakültesi) ve Prof.Dr.Dr. T. Volkan Yüzer. Sibel Kalayc›o¤lu (Orta Do¤u Teknik Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü). Editör Yrd. Prof.Doç.Önsöz ix ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü).

Kültürün gündelik yaflamdaki çeflitli görünümleri hakk›nda bilgi edinebileceksiniz. Kültür kavram›n›n anlam› üzerine çok boyutlu bir bak›fla sahip olabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Bilgi Sanat Gelenek Küreselleflme ‹çindekiler • • • • • • KÜLTÜRÜN ÖNEM‹ SOSYAL B‹L‹MLERDE KÜLTÜR KÜLTÜR VE ‹DEOLOJ‹ KÜLTÜR VE GELENEK KÜLTÜR VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹ S‹MGELER‹N KAYNA⁄I OLARAK KÜLTÜR • SANAT VE TOPLUM • KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kültür . Kültürün bilgiyle iliflkisini toplumsal ba¤lamda aç›klayabilecek. Kültürün insan-do¤a iliflkisi ba¤lam›ndaki yerini tan›mlayabilecek.1 • • • • Kültür Uygarl›k ‹deoloji Simge SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Amaçlar›m›z Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra.

aktarma ve bilgi birikimi gibi özellikler yaln›zca insan türünde mevcuttur. istikrarl› ticaret ve daha ileriki aflamalarda sanayi. soyutlamalar arac›l›¤›yla (resim. K›saca kültür bu flekilde bir düflünme yetisinin sonucunda ortaya ç›kan bir simge üretme etkinli¤idir. ‹nsan türünün tarihinde bir dönüm noktas› olan yaz›n›n icad› da bu fleklide örgütlü hâle gelen toplum yaflam›n›n kavramlar yoluyla S O R U kendini ifade etmeye ihtiyaç duymas›yla ilgilidir. Uygarl›k da insan›n kültür üretme becerisinin sonucunda ortaya ç›kan bir durumdur. yaz›) insanl›k belle¤ine aktar›l›rlar. Örne¤in. örgütlülük ve karmafl›kl›k arz etti¤i durum olan uygarl›¤›n öncelikle ve belirleyici olarak kent tipi bir yerleflmenin ortaya ç›k›fl›yla yak›ndan iliflkisi oldu¤u söylenebilir. dil. Kültürü oluflturan bilgi ve ürünler. Di¤er bir deyiflle ‹NTERNET SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Ancak AMAÇLARIMIZ zekân›n varl›¤› sonucunda ö¤renme. Kent S‹ZDE yaln›zca ortak bir yaflam alan› olman›n ötesinde. Türkçe’de uygarl›k sözcü¤ü Avrupa dillerinin birço¤unda civilisation sözcü¤ü ile karfl›lan›r. K bütünleflmeyi ‹ T A P müzik. Bu sözcük ise Latince’de kent anlam›na gelen civitas sözcü¤ünden türemifltir. insan›n yegâne kültür üreticisi varl›k oldu¤u söylenebilir çünkü insan kendi varl›¤› üzerine düflünebilme yetisine sahip bir canl›d›r. Kültürün oluflumunda insan›n kendi varl›¤›n›n fark›nda olmas› ve kendisini “düflünen bir varl›k” olarak tasavvur etmesi etkilidir. Yak›n zamana kadar insan› di¤er türlerden ay›ran en temel özelli¤in zekâ oldu¤u düflünülmüfl ancak di¤er canl› türlerinde de zekân›n varl›¤›na dair bulgulara rastlanmas›yla bu kan› yavafl yavafl terk edilmektedir. Düzenli tar›m. ortak bir ruhSIRA hâlinin de temsilcisidir çünkü kent yaflam› belirli bir yerde sabit kalmay› gerektiren üretim iliflkilerine ba¤l›d›r. kenDÜfiÜNEL‹M tin varl›k nedeni olmufltur. Öyleyse insan›n yaflam biçiminin belli bir süreklilik.Kültür KÜLTÜRÜN ÖNEM‹ ‹nsana dair özellikleri di¤er canl› türlerinin özellikleriyle k›yaslamak ve insan›n ayr›cal›¤›n› tan›mlamak belirli ölçütler aç›s›ndan mümkündür. Kültür bir toplumda sa¤layan en temel unsur olarak kabul edilebilir. Ayn› anlam benzerli¤i Arapça Medeniyet ve Medine (kent) sözcükleri aras›nda da vard›r. çünkü kent yaflam› belirli bir yerde sabit kalmay› gerektiren üretim iliflkilerine ba¤l›d›r. ortak bir ruh hâlinin D ‹ K Kde A T temsilcisidir. Kendi varl›¤› üzerine TELEV ‹ Z Y O N düflünebilme yetisi her ne kadar modern öncesi ça¤larda bilinen bir olgu olsa da Ayd›nlanma Ça¤›’n›n temel düflünsel unsuru olarak kabul edilmifltir. Kent yaln›zca ortak bir yaflam alan› olman›n ötesinde.

Köklerini inançlardan alan de¤erler inançlar› somutlaflt›rma e¤iliminin bir sonucudur. toplumsal iliflkilerini ve bunlara hakim olan iktidar yap›lar›na iliflkin kabulleri de beraberinde UP K S ‹ O TR A getirir. SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K S‹ OT RAU P D‹KKAT TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Kültürün bileflenlerinden bir di¤eri de simgelerdir. Toplumsal iliflkinin devam›n› sa¤layacak olan gelenek ve göreneklere dönüflecek olan de¤erler. Kültür sonucunda ortaya ‹NTERNET ç›kan üretimler. onlar› ortaya ç›karan bilgi. bu bak›mdan önce inançlar üzerine kuruludur. AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M Öyleyse kültürün bileflenlerinden biri olan teknoloji ça¤›n ruhunu. Descartes’in ünlü ifadesiyle “düflünüyorum öyleyse var›m” (cogito ergo sum) insan›n düflünen bir varl›k oldu¤unu ortaya koymaktad›r. fikir. Ça¤dafl toplumlarda D ‹ K K A T neredeyse nesnelere indirgenmifl olan teknoloji kavram›. mevcuttur. ‹nsan›n bu sorular›na tatmin edici yan›tlar› en baflar›l› flekilde vermeyi baflaran inanç sistemi kurumsallafl›r. De¤erler ve gelenekler tek bafllar›na bask› unsuru olamayacaklar›ndan dolay›. asl›nda. alg›. do¤as›nda özgürlük olan ve kendi bafl›na var olma hakk›na sahip bir varl›k olarak kavramsallaflt›ran felsefi yaklafl›m. tek bafl›na bir toplum düzeni oluflturmak için fazla soyut bir anlat›d›r. Ça¤dafl toplumlarda neredeyse nesnelere indirgenmifl olan teknoloji kavram›. de¤iflmeye SIRA dair olanlar› da S‹ZDE harekete geçirirler. Örne¤in$ dil. T E L ziyade. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Ayd›nlanma Ça¤› ve Rönesans’tan itibaren insan. yanl›fllanabilir insan akl›n›n üstünlü¤ünü ilan ederek 1789 Frans›z Devrimi’nin düflünsel temellerini haz›rlayan düflünce ba¤lam›. Her insan içerisine do¤du¤u evreni ve kendi var oluflunu aç›klayabilmek ister. tasavvur. Bu inanç sistemi insan›n temel varolufl sorular›na tatmin edici yan›tlar vermek zorundad›r. De¤erler kültürün önemli tafl›y›c›lar› olmakla birlikte. Bu üretimlerin birço¤u maddi koSIRA S‹ZDE SIRA anlamda S‹ZDE flullar›n somut de¤iflikli¤e u¤rat›lmas›yla olur. Bu ayr›cal›¤›n kökeninde insan›n kendini sorgulayabilme yeti- . kendi iradesiyle kendi kaderini oluflturabilme gücü olan düflünsel bir birim olarak tasavvur edilmifltir. ‹nsan için do¤a bir simge üretme kayna¤›d›r. Norm yapt›r›m› D ‹ Kolan K A T toplumsal kurald›r. onlara dair söylem. kültürün belli topTELEV‹Z YON lumsal düzeyde varl›¤›n› koruyabilmesi için vazgeçilmez önemde bir simge sistemdir. de¤er ve yarg›lar›n soyut temsillere AMAÇLARIMIZ dönüflerek her bir somut üretimin kendisi yerine. Sonuç olarak kültür. Norm. asl›nda. Kendinde anlam› olmayan ses birimlerine. bir bask› unsuru olan normlar S O R U en basit anlam›yla yapt›r›m› olan toplumsal kurald›r. ortak kurucu unsurlar olarak kabul edilir. Her toplum kendi örgütlenme biçimi cinsinden bir inanç sistemi gelifltirir. sadece Tanr›’n›n iradesine göre flekillenmifl bir varl›k de¤il. ‹flte bu soyut temsillere simge ad› K ‹ T A P verilir. onun yerine geçen daha evrensel ve dolayl› göndermeleri hâline gelirler. De¤erler sadece kalan ve de¤iflmeyen unsurlar› de¤il. Toplumsal düDÜfiÜNEL‹M zen ancak kurumsallaflm›fl kurallarla ayakta durabilir. üretim. toplumsal düzeni tam anlam›yla kurmak için gerekli olan dayatma gücünden yoksundurlar. toplumsal olarak üzerinde uzlafl›lm›fl anlamlar atfedilmesi. de¤erler ba¤lam›n›n tamam›d›r. insan etkinlikleri içinde kendine özgü dinamikleri olan ay‹NTERNET r›cal›kl› bir aland›r. Simgeler belirli bir çeflitlilik ve de¤iflme arz etseler de ortak yaflam› sürdürmek için baz› simgelerin genel nitelikte olmas› gerekir. Tanr› kelâm›n›n sorgulanamaz merkezîli¤ine karfl›. de¤erler ba¤lam›n›n tamam›d›r.4 Ayd›nlanma Ça¤›: Orta Ça¤’da dinsel dogmalar›n egemen oldu¤u feodal toplum düzeninde cemaat içinde kul konumunda olan insan›. alg›. Kültürün temelini oluflturan inanç düzlemi. tasavvur. EV‹ZYON araç gereçten onlar› ortaya ç›karan bilgi. araç gereçten ziyade. üretim. en yayg›n simge sistemi olan dili ortaya ç›karm›flt›r. Do¤ay› dönüfltürme ve oradan anlamlar biriktirme etkinli¤i olan kültür.

farkl› antropoloji geleneklerinde farkl› flekillerde ele al›nm›flt›r.dan itibaren. Fakat birçok antropolog kültürün. bireylerin içinde yaflad›klar› grubun al›flkanl›klar›ndan etkilenen tepkilerini ve bu al›flkanl›klar›n belirledi¤i insan etkinliklerini” kapsar. insanlar›n ö¤rendiklerinin ve eylemlerinin niteli¤iyle il‹NTERN ET gili oldu¤una dair hemfikirdir. Ünite . Tylor. Taylor’a göre kültür insan yeteneklerinin birikimi iken Boas’a göre kültür. Ayd›nlanma Dönemi’nde antropolojinin de geliflmesiyle kültür belirli bir halk›n AMAÇLARIMIZ “bütün yaflam biçimi” anlam›nda yayg›n olarak kullan›lmaya bafllam›flt›r. Bu görüfle göre her kültür kendi tarihinin ürünüyse ve var oldu¤u ba¤lam içerisinde inceleniyorsa insan kültürlerini daha ilkel ya da daha uygar olarak nitelemek veya kültürler aras›nda karfl›laflt›rma yapmak sorunlu bir analizdir.Entelektüel ve sanatsal ve etkinlik pratikleri (yüksek kültür anlam›nda) ve iii.Kültür 5 si yatar. kültürel olanla biyolojik olan aras›ndaki ayr›ma vurgu yapm›flt›r. “bir toplulu¤un toplumsal davran›fllar›n›n bütün ifadelerini. Fakat 18. “insan zihninin etkin olarak gelifltirilmesi” anlam›n› da kazanm›flt›r. insanlar›n gündelik toplumsal yaflamlar›n›n tamam›n› kapsayacak flekilde geniflletir. Ayd›nlanma düflüncesiyle birlikte kültür terimi topD‹KKAT lumsal de¤er ve davran›fl biçimlerini ifade eden toplumsal bir anlam kazanm›flt›r. kültür kavram›n›.yy’a kadar tar›mS Ogenellikle R U sal etkinliklerde topra¤› ›slah etme ve ürün yetifltirme gibi anlamlarda kullan›lm›flt›r. ‹NTERNET Evrimci ve Tarihselci Yaklafl›mlar Evrimcili¤in ilk ve en önemli temsilcilerinde olan Edward B. içinde yaflad›¤›m›z dünyay› alg›lamam›z› ve toplumsal yaflamlar›m›z› anlam›n› yorumlamam›z› sa¤lar. bu noktada bize “kültürel gözlük” benzetmesini önerir. 18. Kültür toplumsal iliflkiler sistemi ve örgütlenme biçiminin hem kurucusu hem de yans›mas›d›r. tar›msal etkinlikler için SIRA S‹ZDE kullan›ld›¤› anlam›n›n yan› s›ra.Bir grubun ya da bir dönemin yaflam biçimi olarak kültür. D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Antropolojik Yaklafl›mlar TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON Kültür. Bir di¤er ifadeyle. Tylor’a göre kültür “Bir dönemin ya da bir toplumsal grubun yaflam biçimi” olarak tan›mlan›r ve yaln›zca insanl›k kültüre sahiptir. ii. Williams’a (2005: 90) referansla kültür olgusunun üç anlam katman› oldu¤unu belirtebiliriz: iGenel bir entelektüel. . Ayd›nlanma Dönemi’nde kültür terimi. Bu tan›m. Boas.yy. Her bir kültürün ayr› ayr› incelenmesi gerekti¤ini çünkü her kültürün kendine özgü ve ayr› bir tarihi oldu¤u görüflü Franz Boas (1858-1942) taraf›ndan kültürel görecelilik yaklafl›m›yla ele al›nmaktad›r. Kent yaflam›n›n kültürle olan iliflkisi nedir? SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE SOSYAL B‹L‹MLERDE KÜLTÜR Kültür Kavram›n›n Kökeni 1 DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U Latince Colere fiilinden türemifl olan kültür terimi.1. Bu gözlük. Tylor (1832-1917) ayn› zamanda antropolojinin konusunun kültür oldu¤unu belirten ilk bilim insan›d›r. ‹nsan türünü di¤er canl› türlerinden ay›ran dünyay› kavramsallaflt›rma ve bunu simgeler arac›l›¤›yla anlatabilme yetene¤i en eflsiz niteli¤idir. tinsel ve estetik geliflim süreci (uygarl›k Kmedeniyet ‹ T A P anlam›nda).

1 Claude Lévi-Strauss: Yap›salc› antropoloji yaklafl›m›n›n kurucular›ndan Frans›z düflünür.6 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kültürel görecelili¤in bir ad›m sonras› ise etnik-merkezcilik elefltirisidir. Her bir kültür. aile ve akrabal›k gibi kurumlar› gelifltirmifltir. bireyin di¤er kültürleri yorumlarken kendi kültürünü dikkate almas›. Brown. Toplumun varl›¤›n› sürdürmesi buna ba¤l›d›r. o toplumun yap›s›n› sürdürmeye dönük belirli bir ifllevi oldu¤una inan›r. kendi fiziksel ve toplumsal çevresi taraf›ndan oldu¤u kadar tarih taraf›ndan da biçimlenir. Yap›salc›-ifllevselci ekolün kurucusu olan Radcliffe-Brown (1881-1955) din. farkl› kuramsal bak›fl aç›lar› taraf›ndan bütünlefltirici ögelerle çat›flmac› ögelerin kayna¤› olarak ele al›nm›flt›r. teknoloji. Bu tikel kültürler için oldu¤u kadar genel kültür kavram› için de geçerlidir. Genel olarak yap›salc›lara göre ise kültür. Etnik-merkezcilik. bu do¤rulutuda birçok araflt›rma yapm›fl. Toplumlar bu gereksinimleri karfl›lamak için din. Bir yap›salc› olarak Lévi-Strauss (1908-2009) kültürü insan zihninin simgesel ifadeleri olarak görür. düzen ve süreklili¤i sa¤layan . ça¤dafl sosyolojiye de önemli katk›larda bulunmufltur. Bu ba¤lamda. Resim 1. hukuk. dolay›s›yla kültürün. ortak de¤erler çerçevesinde ortak bilinci ifade eden. bir kültürel sisteme yol açmakta. gereksinimleri karfl›layan kültürel uygulamalar ise yeni kültürel ihtiyaçlar› üretmektedir. bir toplumun her gelenek ve inanc›n›n. sanat. kültür toplumsal ögelerin birbirleriyle olan iliflkilerinde. yüceltmesi ve di¤erlerini afla¤›lamas›d›r. kültür olgular›n›n kendi anlam ba¤lamlar›nda de¤erlendirilmeleri gerekti¤ini ileri süren Lévi-Staruss. temelde yatan bir düflünce kal›b›n›n ürünüdür. hukuk. o kültürün ba¤lam› içinde görmesini savunmak önemlidir. topluma ait olup kültüre sahiptir. Kültürler aras›nda hiyerarflik bir s›ralama yap›lamayaca¤›n›. sanat. toplumsal yap›n›n sürdürülmesiydi. siyaset gibi temel alanlar›nda maddi ve maddi olmayan tüm birikimlerini kapsar. Sosyolojik Yaklafl›m Antropolojinin kültür terimini temel konu edinmesinin yan›s›ra sosyoloji de toplumun bir bilefleni olarak inceler. Bu bak›fl aç›s›na göre. hukuk gibi kurumlar›n bir kültürün anlafl›lmas›nda merkezî rol oynad›klar›n› kabul ediyordu. sanat. Bu bak›mdan birey. Farkl› bir deyiflle. bir toplumun e¤itim. etnik-merkezcilik bünyesinde ›rkç›l›¤› da bar›nd›rd›¤› için. ‹fllevselci ve Yap›salc› Yaklafl›mlar Antropolojik yaklafl›mda ifllevsel yaklafl›m›n en önemli temsilcisi olan Bronislav Malinowski’ye (1884-1942) göre her biyolojik ihtiyaç. bireysel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› de¤il. kültürel görecelili¤i. yani baflka kültürleri kiflinin kendi kültürünün de¤il. kültürel ifllevler. Fakat Malinowski’nin tersine. Sosyolojide kültür. Sosyolojik düflünce tarihinde kültür.

kendi s›n›fsal ç›karlar›n› evrensel ç›karlar olarak ifade etmesi durumu. Yap›salc› yaklafl›m›n kültüre iliflkin kuramsal çerçevesinin temeli yap›sal dilbilim ile göstergebilimsel alandaki çal›flmalard›r. Bu konuda. Kitle kültürü elefltirisi yapan okul. propaganda.Kültür 7 bir kavram olarak bütünlefltirici bir role sahiptir. onu meflrulaflt›r›p onun ç›karlar›na hizmet eden bir ifllevi bulunmaktad›r. Bu anlamda. . toplumsal uzlaflma ve toplumsal bütünlük sa¤lamada büyük önem tafl›d›¤›n› vurgularlar. sahnelenen bir dramaya benzeterek bireyleri bu oyunu sergileyen aktörler olarak ele al›r. kültür sisteminin rolü ve kültür sistemi çal›flmalar›d›r. geliflti¤i ve birikti¤ini. toplumsal eylemi oyun metaforu üzerinden anlat›r. otoriter kiflilik gibi olgular üzerinde. Yap›salc›l›kta kültürle dil birbirine benzeyen kavramlar olarak ele al›n›r. kültürü. Hegemonya: Bir toplumda hakim s›n›f ya da yönetici s›n›f›n iktidar›n› do¤al ve meflru göstermesi.1. Birmingham Okulu ayr›ca kültürü birlefltirici bir sistem ya da paylafl›lan de¤erler bütünü olarak de¤il. Birmingham Üniversitesi’nde 1964 y›l›nda Ça¤dafl Kültürel Çal›flmalar Merkezi (ÇKÇM) olarak kuruldu¤u için Birmingham Okulu ya da Britanya kültürel çal›flmalar› okulu olarak da an›lan okul. Antonio Gramsci taraf›ndan formüle edilem hegemonya kavram›/kuram› kapitalist bir toplumda. bireysel insan bilinci de¤il. Okul. kültürün. bir dizi entelektüel ve sanatsal faaliyetle bunlar›n ürünlerini tan›mlamada kullan›l›rken popüler kültürse. Buna göre. iktidar›n ve direniflin iflledi¤i bir alan olarak ele al›r. kültür endüstrisi. yönetici s›n›f›n görüfllerini yans›tan. kültür temelli araflt›rmalar yapm›fllard›r. ça¤dafl kültürel kuram içindeki önemli okullardan biridir. kültürün. Hegemonya ve ideoloji kavramlar› çerçevesinde ele al›nan kültür kavram›. kültürün dilde yaflad›¤›. yönetici s›n›f›n ideolojisini kitlelere ço¤u zaman güce baflvurmaks›z›n onlar›n r›zas›n› kazanarak empoze ediflini aç›klar. Geniflletilmifl bir kültür kavram›n› yaflama geçiren Birmingham Okulu hem yüksek kültür-afla¤› kültür ayr›m›na hem de herhangi bir kültürel tabakalaflmaya karfl› gelerek böylesi yaklafl›mlardan önemli bir kopufl gerçeklefltirmifltir. Toplumsal hayat›. kültürel ürünlerin tüketilmesi yoluyla çat›flmay› yeniden üreten bir endüstri olarak ele al›r. kültür endüstrisi kavram›n› gelifltirmifltir. (Adorno 2006: 98-106). t›pk› dil gibi bütünlükçü bak›fl aç›s›ndan okunmas› bu yaklafl›mla mümkündür. Kültürün çat›flmac› ögelerin kayna¤› olarak en net hâli Marksist yaklafl›mdad›r. E¤lence ürünü üretimi ve da¤›t›m› yapan medya ve e¤lence flirketleri kültür endüstrilerine girmektedir. izleyicilerin alg›s›nda gerilemeye neden olur ve toplumsal eflitsizliklerin yeniden üretir. dilin de kültürün hazinesi ve bilincini oluflturdu¤una vurgu yapar. ana ak›m kültürün d›fl›nda kalarak alt-kültürlerin ortaya ç›kmas›na kadar bir çat›flma ortam› yaratmaktad›r. Bu yaklafl›mlardan biri olan Frankfurt Okulu kültürü bir mücadele alan› olarak çözümler. zaman içinde önemli bir düflünce okulu hâline gelmesiyle k›saca Frankfurt okulu olarak an›lm›flt›r. Benzer bir bak›fl aç›s›yla Birmingham Kültürel Çal›flmalar Okulu. kitle kültürü. özellikle yap›salc› ve ifllevselci yaklafl›mlar. kitle iletiflim araçlar› ve medyayla sarmalanan kültürü. Bafllang›çta Marksist düflünceye elefltirel bir tav›rla yeni bir yön varmeyi amaçlayan Frankfurt Okulu düflünürleri. Dramaturjik yaklafl›msa. toplumsal eflitsizlikleri. aksine bir mücadele ve çat›flma alan› olarak tarif etmifltir. Ünite . Bu yaklafl›m. Toplumsal tabakalaflma ve s›n›f çat›flmas›n› dinamiklerinden olan yüksek kültür ve popüler kültür ayr›m›. Yap›salc› yaklafl›mda as›l odak. oyunun gerçekleflmesinde bir arada tutucu motifler üzerine e¤ilir. Nasyonal Sosyalizm’in Almanya’da iktidar› ele geçirmesiyle birlikte sürgüne gitmek zorunda kalm›fllar ve ço¤u ABD’deki gözlemlerinden yola ç›karak. Farkl› bir deyiflle yap›salc› yaklafl›m. kültür endüstrisi standartlaflm›fl ürünler sunarak. kültürel etkinliklerin toplumsal kimlikler üzerindeki yans›mas›ndan. 1923’te Frankfurt’ta kurulan ve bir grup genç filozofu bir araya getiren Sosyal Araflt›rmalar Enstitüsü (Institut für Sozialforschung). Yüksek kültür. Buna göre kültürün. s›n›f çat›flmalar›n› ve bask›n s›n›f›n meflrulu¤unu yeniden üreten bir unsur olarak ele al›nm›flt›r.

polis. toplumun ögelerini bir arada tuSIRA S‹ZDE tan bir unsur olarak ele alm›flt›r? AMAÇLARIMIZ DÜfiÜ NEL‹M KÜLTÜR VE ‹DEOLOJ‹ ‹ T A kavramlar›. ordu. bir D‹K K Adizi T entelektüel ve sanatsal faaliyetle bunlar›n ürünlerini tan›mlamada kullan›l›rken popüler kültürse. P ‹deoloji veK kültür ideal olanla gerçek olan aras›ndaki iliflkiyi sorgulamas› bak›m›ndan S O R U S O R Ukarfl›l›kl› iliflki içerisindedir. dünya siyasi tarihinde ulus-devtoplumsal ‹N T E R N E T yeniden üretim ‹NTERNET letlerin kurulma süreçleriyle bafllar. her türlü ço¤ulculuk ve yerellikten yanad›r. her türlü ço¤ulculuk DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M ve yerellikten yanad›r. ‹ktidar. Oysa postmodern yaklafl›m. kültürel unsurlar da önemli rol oynamaktad›r. K ‹ T A P D‹KKAT Postmodernizm. Ulus-devsüreci olarak let terimiyle birlikte bir ulusal kültürden söz kavramsallaflt›rm›flt›r. D‹KK AT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P . Modernlik kavram›. Marksist perspektife göre ideoloji.SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar DÜfiÜNEL‹M 8D Ü fi Ü N E L ‹ M S O R U çok genifl kitleleri hedef alarak pazara sunulan kültür ürünlerini ve bu ürünleri tüS O ifade R U etmektedir. Marxsist bak›fl aç›s›na göre. Devletin Bask› Ayg›tlar›. evrensel ahlak yerine. yaln›z ekonomik alana D‹KKAT D‹KKAT dayanmamakta. ulusal bir kültür yaratmak için farkl›l›klar› eleme e¤ilimi belirgin hâle gelmifltir. bas›n-yay›n. Marksizm’in pitalizmin yeniden üretimini sa¤lamada iki tür temel eserlerini yeniden sistemi vard›r: ‹lki. keten gruplar› Yüksek kültür. Modernleflmenin bir ürünü olan ulus-devletlerde. içinde s›n›f mücadelesinin verildi¤i bir alanTELEV‹ZYON TE LEV ‹ Z Yalan›n ON d›r. evrensel ahlak yerine. ‹kincisi DevleK ‹ T A P K üretimin ‹ T A P sadece tin ‹deolojik Ayg›tlar›. Bunlar ideolojik yeniden üreolmad›¤n›. Modernizmin kültüre yükledi¤i bütünlefltirici. ba¤lam›n da önem Kültür kavram›na bütünlefltirici bir araç götafl›d›¤›n› vurgulam›flt›r. hangi yaklafl›mlar. Kültür kavram›n›n ideolojik kullan›m›n›n saflaflt›r›c› boyutu ve ulus-devlet kapsam›nda bütünlefltirici rolünün yan› s›ra kültürün ço¤ulculu¤u önceledi¤ini belirSIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE ten bak›fl aç›lar› da mevcuttur. Kültür ise bu en etkin unsurlar›ndand›r. Bu durumun tehlikeli yan›ysa devlet s›n›rlar› içinde bulunan farkl› kültürlerin. Buna göre devletin kaAMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ düflünür. kültürü. Postmodernizm. asimilasyon yoluyla özgünlüklerini kaybetmeleridir. edilmekte ve kültürel bütünleflmeyle ortak de¤erlerin yarat›l›p paylafl›larak korunmas› hedeflenmektedir. senekonomik olan üzerinden dika. egemen s›n›f›n iktidar›n›n timi devletin iflleyifline ba¤layan kültürel ayg›tTEL E V ‹ Z Y O N için ideolojik TELEV‹ZYON süregitmesi lard›r (Althusser 2006: 128). hapishane. ulus-devlet s›n›rlar› ba¤lam›nda ulafl›lmas› gereken hedefleri olan bir ideolojiler bütünüdür. SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M 2 Sosyolojik düflünce tarihinde. din. siyaset. e¤itim. çok genifl kitleleri hedef alarak pazara sunulan kültür ürünlerini ve bu ürünleri tüketen gruplar› ifade etmektedir. Bu nedenle. kültür kavram›n›n ideolojik kullan›Resim 1.2 SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE m›n›n en net görüldü¤ü örneklerden biri Louis ‹NTERNET ‹NTERNET Louis Althusser: Marksist Althusser’in Devletin ‹deolojik Ayg›tlar› (D‹A) yap›salc› Frans›z kavramsallaflt›rmas›d›r. saflaflt›r›c› rol postmodernizm taraf›ndan elefltirilmifltir. S O R U S O R U bu ba¤lamda gelecek bütün ideolojilere karfl›d›r. yeniden kümet. ideolojiyi bir züyle bakmak. hüve yap›salc› bir bak›fl aç›s›yla okuyan.

kavram› belli bir zaman dizgesine yerlefltirirken fazla tutarl›l›k aramaktan kaynaklaK ‹ T A P n›r.1. Ünite . geçmifli ve dura¤anl›¤› an›msatsa da esasen dinamik bir kavramd›r ve bugüne ve gelece¤e iliflkindir. ideoloji kültürel bir kod olarak kabul edilirken ço¤ulcu bak›fl aç›s›yla tüm yerelliklere büyük önem atfedilmektedir. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Örfler.Kültür 9 Paralel bir flekilde. bir toplumdaki ahlak ve terbiye standartlar›n› belirleyen temel oluflD ‹ K K kurallar› AT turmaktad›r. Bu kavram. Örf ise toplumsal D Ü fi Ü norm N E L ‹ M olarak tan›mlanabilir. sosyal bilimlerde s›k kullan›lan ama üzerinde me yap›lmam›fl bir kavramd›r. kitle iletiflim araçlar›n›n egemenli¤indedir. Bu aç›dan da gelenekler kadar etkin bir benimseme ve aktar›m sürecini geçirmezler. kurumsallaflm›fl toplumsal al›flkanl›klar olarak tan›mlanabilir. Zira toplumlar›n uzun bir geçmifle dayand›¤›n› sand›¤› ve ‹ N T E dönemlere RNET gelenek olarak gördü¤ü pek çok pratik asl›nda görece olarak yak›n aittir. Bu durum. S‹ZDE mifli flimdiki zamana tafl›maktad›r. SIRA S‹ZDE D Üsistemli fi Ü N E L ‹ M bir inceleGelenek kavram›. Fakat âdetler daha az de¤er göreli olarak daha az önemli toplumsal pratiklerdir. Esas olarak. Âdet. Bir davran›fl ya da düflünce belli say›daki kuflaklar› gerektirmeden de gelenek say›labilir. Gelenek. indirgemeci ve tek tiplefltirici bir boyuta sahiptir. Küreselleflme çok boyulu bir olgudur. Küresel ve yerel kültürlerin ideolojik aç›dan karfl›laflmas›n› de¤erlendirin. sermaye ve mal piyasalar›n›n çok-uluslu flirketler arac›l›¤›yla uluslararas› bir nitelik kazanmas›n› ifade etmektedir. âdet ve örf aras›ndaki s›n›rlar çok belirgin de¤ildir. 2002: 8-9). küreselleflme kavram›nda da kültürel ço¤ulculuk ilkesi benimsenmektedir. sermayeyle birlikte kültür ve iletiflimdir. geçmifle ait pratik ve de¤erleri tan›mlamak için kullan›lan bir sözcüktür. Buna karfl›n daha fazla kufla¤›n bildiTELEV‹ZYON ¤i ve bir flekilde gelenek oldu¤u konusunda mutabakata var›lan bir fley de gelenek olarak kabul edilmeyebilir. KÜLTÜR VE GELENEK 3 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Resim 1. Dolay›s›yla da de¤iflmeyi ifade ederler. Küreselleflen. ulus-devletler zay›flamakta ve ulusal kültürler yerini. Âdetler. Bu nedenle toplum taraf›ndan bir yandan benimsenirS O R U ken bir yandan da ihmal edilir. Küreselleflme sürecinde. AMAÇLARIMIZ Gelene¤i tan›mlarken yaflanan sorun. Bu süreçte. gelene¤e benzer biçimde süre¤enlik duygusu oluflturmakta ve geçSIRAyüklüdür. küresel ve yerel olan›n bir arada bulundu¤u bir yap›lanma almaktad›r. Oysa gelenek sadece S O R U geçmiflle de¤il bugün ve gelecekle de ilgilidir (Glassie. bir toplumdaki ahlak ve terbiye standartlar›n› belirleyen temel kurallar› oluflturmaktad›r. Fakat küreselleflme kavram› her ne kadar bütünlefltirici yap›y› ön plana ç›kar›r görünse de bu bütün olma hâli ve ço¤ulculuk ilkesine ra¤men.3 D‹KKAT Dövme (yapt›rmak) san›ld›¤›n›n aksine SIRA S‹ZDE bugüne dair bir pratik de¤ildir. uzun bir zaman boyunca tekrar edilen. Fakat SIRA S‹ZDE gelenek ilk baflta. fazla üretimi satacak yeni Pazar aray›fllar›na dayanmaktad›r. Yüzy›llard›r süregelen AMAÇLARIMIZ dövme gelene¤ine bir çok bölgede rastlamak mümkündür. Günlük dilde genel olarak. Çünkü küresel kitle kültürünün ço¤ulculu¤u esasen Bat›-merkezlidir ve küresel kitle kültüründe üretim. dinamik olmad›¤› ve toplumun de¤iflen yap›s›n› anlatD‹KKAT makta kullan›lamad›¤› nedeniyle sosyal bilimciler taraf›ndan ihmal edilmifltir. Örfler. küreselleflme ekonomik bir kavramd›r ve ifl gücünün. SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ .

10 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ayr›ca gelenek kavram›. K ‹‹lginç T A Pbir flekilde. daha sonraki ça¤lar› da derinden etkileyen düflünürü Platon’dan itibaren. Oysa gelenek ve modern karfl›t olarak düflünülen iki toplum tipidir. Bir di¤er güçlükse. özünde insan›n do¤ayla kurdu¤u uyum ve dönüfltürme iliflkisinin sonucunda oluflur. Küreselleflmenin ço¤ulcu söylemi içerisinde kültür ve gelene¤in asl›nda bir zenginlik oldu¤u ve korunmas› gerekti¤i dile getirilmektedir. Bu görüfl. Bilginin ne oldu¤una dair tart›flmalar. kurumlar›n biçimsel boyutlar› vb. felsefenin temel konular›ndan DÜfiÜNEL‹M biridir. onlar›n varl›k kavram›n› alg›AMAÇLARIMIZ lay›fllar›yla yak›ndan ilgilidir: Sofistler’e göre. bilgiyi zaten do¤ada var olan. âdet. Bilginin toplumsal üretim. mutlak ve evrensel bilgi kavram›na terk edecektir. KÜLTÜR VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹ Kültür kavram›. Bilgi üzerine en eski felsefi tart›flmalar›. insan akl›n›n keflfetti¤i ya da hat›rlad›¤› bir olgu olarak gör‹NTERNET müfltür. Bu iliflki sadece teknoloji. Sofistler’in bilgi ve varl›k aras›nda kurduklar› iliflki. insan›n varl›¤› aç›klay›fl›. Bunlar›n içinde bilgi kavram› özel bir yer kaplar. (Uslu. Onlara göre. Bilgi. Sofistler’in bu bilgi anlay›fl›. baflta kendisininki olmak üzere. Ancak nan’›n. öznellikten geçerek oluflan bir olgu oldu¤uTELE V ‹ Z Y O Nbilginin öznelli¤i üzerine kurulu bu yaklafl›m. Bu ba¤lamda gelenek “belirli bir topluluk içinde toplumsallaflma yoluyla bir kuflaktan di¤erine aktar›lan inanç. Gelenek kavram›n›n tan›mlanmas›ndaki önemli güçlüklerden biri kavram›n genellikle modernlikle karfl›tl›k içinde kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. insan›n akl› ve gündelik pratikleri sayesinde oluflan. Böyle bir bak›fl aç›s›. Fakat ayn› zamanda gelenekler bir seçime tabi tutulmakta ve küreselleflme sürecinde hangilerinin korunmas› gerekti¤i bir sorun olmaktad›r. özsel. Küreselleflmenin tan›mlanmas›ndaki temel güçlüklerden biri ekonomik ve kültürel küreselleflme aras›ndaki ba¤lant›lar›n kurulmas›ndad›r. çok basit olarak SIRA S‹ZDE nesne aras›ndaki iliflki olarak tan›mlanabilir. çok basit olarak D‹K K A T bilen özneyle bilinen nesne aras›ndaki iliflki olarak tan›mlanabilir. Her ne kadar bu bilen özneyle bilinen iliflki ça¤lar boyunca ayn› kalsa da unsurlar› farkl› dönemlerde farkl› flekillerde aç›klanm›flt›r. 2009: 76-77) ça¤dafl felsefenin temel ön kabulleriyle benzerlik göstermektedir. bilginin. Platon. bilgi aran›p bulunacak bir hakikat olmaktan ziyade. do¤al olarak bilginin görelili¤ini. nesnel bir gerçekli¤in parças› olarak alg›- SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . kullan›m ve anlamlar› üzerine yap›lan tart›flmaS O R U lar ise bilgi sosyolojisi disiplininin alan›n› oluflturmaktad›r. Eski Yunan uygarl›¤›nda Sofistler’in SIRA S‹ZDE yapm›fl olduklar› bilinmektedir. de¤er. bilgi ve uzmanl›k örüntüleri” olarak tan›mlanmaktad›r. antropolojide kimi kez kültürle eflanlaml› kullan›lmaktad›r. maddî olgular olarak ortaya ç›kmaz ayn› zamanda maddî-olmayan unsurlarda da somutlafl›r. davran›fl. yine Eski Yunu vurgular. küreselleflmenin gelenek ve kültürle olan iliflkisini kavramaktad›r. edinim. Bilgi. akl›n›n ürünü olan bilgiden yola ç›k›larak yap›labilir. Bu karfl›tl›k esas olarak geleneksel toplumlar ve modern toplumlar aras›ndaki karfl›tl›kt›r fakat hangilerinin geleneksel hangilerinin modern oldu¤u net ve kolay olarak cevaplanabilecek bir soru de¤ildir. bir anlamda infla edilen bir olgudur. yerini. Bilginin niteli¤i üzerine düflünme alan›na epistemoloji ad› verilmektedir. kavram geçmifle ait ve kal›nt› olarak düflünülmektedir. bireyi aflan. Oysa geleneksel olarak adland›r›lan pratikler modern olanla iç içedir. Gelenek kavram›n›n modernlikle olan bu karfl›t alg›lan›fl›ndan ötürü.

ama tarihselli¤i. sezgi. gündelik yaflam›n yap›p etme bilgileri) en derindeki gerçeklik katmanlar›na uzanan (dünyaya anlam veren temel bilgi kategorileri. Günümüz modern dünyas›n›n düflünsel temellerini oluflturan Ayd›nlanma Felsefesi de bu tür bir bilgi anlay›fl›na sahiptir. Oysa ça¤dafl felsefe ve sosyal bilimlerdeki elefltirel yaklafl›mlar. Modernli¤in kurucu düflünürü olarak tan›mlayabilece¤imiz René Descartes (1596-1650) bilgiyi. Modernli¤in temel bir di¤er düflünürü olan Immanuel Kant (1724-1804) ise insan› bilen özne olarak kabul etmifl ancak onu mutlak bir bilme durumu içinde. Bilgiyi s›n›fland›rmak ancak onun karfl›l›k geldi¤i gerçeklik düzeyleriyle iliflkisi kurularak yap›labilir. Alman Tarihçi Okulu: ‹nsan ve topluma dair olgular›n aç›klanmas›n›n soyut kavramlarla yap›lamayaca¤›n›. biçimler. tarihinden ve kültüründen ayr› de¤erlendirilemeyece¤ini. Ünite . Bunun yerine. Dilthey. evrensel ve mutlak olmad›¤›n› göstermektedirler. Sosyoloji biliminin do¤uflu ve geliflmesiyle birlikte bilginin toplumsall›¤›na a¤›rl›k veren çeflitli yaklafl›mlar ortaya ç›km›flt›r. k›saca varl›¤›n›n bütünselli¤i içinde bilgiyi kurar. Bilgi. farkl› bilgi türleri oldu¤unu.) bir s›ralamas› yap›labilir. Özellikle Alman Tarihçi Okulu insan›n. Ancak özne-nesne karfl›tl›¤›na iliflkin yaklafl›m› daha köktenci bir flekilde elefltiren düflünür Alman filozofu Wilhelm Dilthey (1833-1911) olmufltur. Bu nedenle. Uganda’daki yerel bir cemaatin kültürünün karfl›s›na. Her ne kadar köklü elefltirileri yap›lm›fl da olsa do¤a bilimlerinin üretti¤i. Bilgileri kültür köklerine göre ayr›mlaflt›rmak (örne¤in. bunlar›n farkl› türde deneyimlerin sonucu ortaya ç›kt›klar›n› kabul etmek daha do¤ru olacakt›r. bilginin sadece do¤a bilimleri ve onlara özgü yöntemlerle üretilemeyece¤ini savunur. bilgiye ulaflmak için sadece ak›l yeterli de¤ildir. Bunun nedeni basittir: ‹nsan do¤an›n varolufl koflul ve nedenlerini gerçek anlamda bilemez. kültürel koflullarda oluflmufl bilgi türlerinin. bilginin tek. bu ba¤lamda bireyin anlam dünyas›n›n tekilli¤inden toplumsal yaflam› mümkün k›lan kolektif anlam birimlerinin kurulmas›na uzanan bir ço¤ulluk içinde kültürün kurucu unsuru hâline gelir. nesnel ve evrensel oldu¤u varsay›lan bilgi türünün en de¤erli bilme biçimi oldu¤u günümüzde yayg›nl›kla kabul edilmektedir. Farkl› bilgi biçimleri sadece insan›n do¤ayla kurdu¤u iliflkinin sonuçlar› de¤il.yy içinde geliflen felsefe ve tarih yaklafl›m›. Farkl› biçimlerde yeniden tan›mlansa da bu mutlak bilgi anlay›fl› ça¤lar boyunca egemenli¤ini sürdürmüfltür.Kültür 11 lanmas› anlam›na geliyordu. ‹talyan düflünürü Giambattista Vico (1668-1744). inanç. imgelem vb. Bu ba¤lamda. tarihsel ve kültürel bütünlü¤ünden s›y›rarak soyutlam›flt›r. nesnel. Bu nedenle. insan sadece kendi pratiklerinden do¤an bilgiyi edinebilir. Birbirinden farkl› tarihsel. co¤rafi. bir de¤erlilik s›ralamas›na tabi tutulamayaca¤›. 2008: 81). Ona göre. toplumsal gerçekli¤in farkl› bilgi türleriyle örülen çok katmanl› bir yap› arz etti¤ini ifade edebiliriz. do¤an›n bilgimizin nesnesi olamayaca¤›na dair önermesiyle karfl› ç›km›flt›r. ‹nsan akl›n›n yard›m›yla. gündelik yaflam içindeki üretimi. bu egemen bilgi-varl›k iliflkisi yaklafl›m›na. modern felsefenin. Almanya’da 19. bir bilgi hiyerarflisi kurulmayaca¤› fikri. tarihsel ve kültürel ba¤lamda de¤erlendirerek bütünlük içinde anlafl›laca¤›n› savunan. ondan daha üstün oldu¤unu varsayd›¤›m›z New York’taki kent yaflam›n› yerlefltirmek) yerine. ak›l sahibi varl›k olan insanla do¤ay› bir karfl›tl›k içinde düflünerek özne-nesne iliflkisi ba¤lam›nda kavramsallaflt›rm›flt›r (Özlem. .1. görece erken bir dönemde. ayn› zamanda farkl› toplumsal örgütlenmelerin gerektirici koflullar›d›r. Bununla birlikte. bilginin üretiminde do¤a bilimleri kadar tin bilimlerinin (Geisteswissenschaften) de ayn› önemde pay› vard›r. Di¤er bir deyiflle kültürler aras›ndan üstünlük cetveli oluflturulamaz. bilginin insan›n dünyay› anlamland›rmas›nda oynad›¤› ifllevsel role göre d›fl gerçeklikten (görünen olgular›n dünyas›. kurumlar. art›k yayg›nl›kla kabul gören bir yaklafl›md›r. tarihten soyutlanm›fl bilen özne kavram›na fliddetle karfl› ç›kar.

kültür üretmeye yönelik oldu¤u için toplumsal gerçekli¤in tamam› çeflitli tipte göstergelerle doludur. özde ayn› gösterge al›fl-verifli arac›l›¤›yla anlam aktarmaya çal›fl›r›z. nesne. bir metin gibi okunabilir göstergelerden olufltu¤unu varsayan göstergebilim. Ba¤lamsal ögeleri dikkate ald›¤›m›zda. onun uyand›rd›¤› duygular› yeniden ça¤r›flt›rabilecektir. Barthes’a göre göstergenin anlamland›r›lmas› iki düzeyde gerçekleSIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . önce onun yüzeyde ya da ilk anda alg›lad›¤›m›z T anlam›n› (bir tar›m aleti olarak t›rpan). ça¤dafl göstergebilimin temel kavramlar›n› ortaya atm›flt›r. sosyolojiden önce dilbilimde ortaya ç›km›flt›r. her tür iletiflim göstergelerin dolafl›m›n› mümkün k›lar. gösterge. gönderme yapma gücü artacakt›r. Kavrama sosyal bilimlerde farkl› yaklafl›mlar gelifltirilmifl olsa da. sadece t›rpan nesnesini tekrar görmesi. 1995: 158) Göstergeyle karfl›laflt›¤›m›zda.yy’da Frans›z edebiyat elefltirmeni. Saussure’ün izinden giderek. karanl›k bir fonda. ‹nsan›nSIRA her S‹ZDE eylemi. Göstergebilim. örne¤in bir film afiflinde t›rpan nesnesinin resmini gördü¤ümüzde. Saussure. Göstergeler kendilerinden baflka bir fleye gönderme yapan eylem. Ancak bu çeflitlili¤e ra¤men. 20. onun güçlü gösterge etkisinde gizlidir. Hatta her fley göstergedir diyebiliriz. göstergenin (Saussure. baflka herhangi bir tamamlay›c› ba¤lamsal ögeye gereksinim duyulmadan sadece t›rpan›n gösterilmesinin yaratt›¤› etki. gösterge bizim öznelli¤imizde özel ve ilk bak›flta fark edemedi¤imiz bir anlam kazanmaya bafllar: Üzerinden kan ‹NTERNET damlayan t›rpan. en çok DÜfiÜNEL‹M göstergebilim yorumu içinde ele al›n›r. ancak insanlar aras›nda sürekli bir gösterge ve kod al›fl-verifli oldu¤u sürece var olabilirler. filmin tamam›n› seyrettikten sonra bir seyircinin. Dilin bir kodlar ve AMAÇLARIMIZ göstergeler sistemi oldu¤unu. Göstergeler kendilerinden baflka bir fleye gönderme yapan eylem. sürekli olarak iletiflime konu olmas›d›r. Ancak o göstergenin E L E V ‹ Z Y Odüflünürüz N gerçek anlamland›rmas› onun içinde bulundu¤u gerçeklik ba¤lam›yla yak›ndan iliflkilidir. birçok kültürde ortak olarak ölümün simgesel anlat›m› olan Azrail’in vazgeçilmez gerecidir. Bu sürekli simge al›fl-verifline iletiflim ad›n› veriyoruz. onda bütün filmin içeri¤ini. ‹ster karfl›m›zdaki kifliye basit bir göz k›rpma hareketi yapal›m ister dumanla ya da elektrik sinyalleriyle kodlar gönderelim ister televizyon gibi kitlesel özelli¤i olan bir araçla milyonlarca insan hitap edelim. anlam tafl›y›c›s› göstergeler ve bunlar›n nas›l düzenlenece¤ine dair kurallar anlam›na gelen kodlar› çözümleS O R U meyi ve sistemlefltirmeyi hedefler. kavram ve yap›lar olarak tan›mlanabilirler.12 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar S‹MGELER‹N KAYNA⁄I OLARAK KÜLTÜR Kültür kavram›n›n varolufl koflullar›ndan birisi. kültür kuramc›s› Roland Barthes (19151980). Toplumsal gerçekli¤in. göstergenin anlam› da ço¤ullaflacak. ürkütücü bir flatonun önünde kime ait oldu¤u belli olmayan bir el taraf›ndan tutuluyorsa bunun bir korku filminin göstergesi oldu¤unu anlar›z. Zira insan›n do¤ay› dönüfltürerek üretti¤i nesneler ve simgeler. bununla birlikte belli toplumsal kabuller üzerinde infla edildi¤ini ilk kez ‹sviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure (1857-1913) öne sürmüfltür. Ayr›ca t›rpan nesnesi. Örne¤in. Hatta bu teknik birçok yönetmen taraf›ndan uygulanan bir anlat›m biçimidir: Filmin son sahnesinde. K ‹gösteren T A P ve gösterilen olarak iki boyutu oldu¤undan bahsetmifltir. ‹letiflimin çeflitli biçimleri ve araçlar› vard›r. kavram ve yap›D‹KKAT lar olarak tan›mlanabilirler. okuyucuya göre de¤iflen anlamlar tafl›d›¤›n›. nesne. Simgesel anlat›m soyutlaflt›kça.

bu tür metinlerin temelini oluflturur. ipuçlar› vard›. Her türlü metin olmayan bir el bir yananlam içerebilir çünkü taraf›ndan tutuluyorsa. Mitos. reklâmlar. Barthes’a göre popüler kültür. sonsuz say›da okumaya aç›kt›r.mit.1. gündelik yaflam nesneleri gibi unsurlar ça¤dafl mitoslar›n (söylenler) üretildi¤i alanlard›r. e¤retileme vb. iflaretler. gönderme. yan anlamlar›n inflas›nda toplumsal olarak üzerinde uzlafl›lm›fl baz› kodlar›n önemli oldu¤unu belirtir. o güne kadar antropolojide eski ya da “ilkel” olarak adland›r›lan basit bildiriflim dizgesidir. birçok beyiti anabiliriz: “Bir söz dedi cânan ki kerâmet kültürde ortak olarak ölümün var içinde/ Dün gîceye dair iflâret var içinde. kavram. Ünite . söylem de birer metin olarak kabul edilebilir) yüzeyde herkesçe üzerinde uzlafl›labilir bir düz anlam. mitos kavram›n›n modern toplumda ald›¤› biçimleri tart›flmakta ve 1950’lerin dünyas›n›n güncel örnekleriyle bu sav›n› desteklemektedir. Barthes’a göre türemifl mitoslar. olgular›n ve olaylar›n› amac›yla do¤aüstü nesnelerin düzenini aç›klamak için gelifltirdi¤i aç›klama flemalar› vard›r. okurda yapt›¤› ça¤r›fl›md›r. insanlar aras› simge al›fl-veriflinde ne denli özel göstergeler kullan›labilece¤ini ya da gündelik dilde herkes için s›radan olan bir Resim 1. bireyin onunla kurdu¤u iliflkinin eylemlerini efsane biçiminde anlatan ve kuflaktan kufla¤a niteli¤ini belirleyen. Mitoslar. s›na örtük bir flekilde ulaflan yan karanl›k bir fonda. Di¤er bir deyiflle. Böylece metin bir kendisini bir de simgesel düzeyde anlatmak istediklerini içerir. dolayl› anlat›m.Kültür 13 flir: Her metin (nesne. ayn› s›l özel bir yan anlam kazanabilece¤ini gösteren zamanda.] Barthes. o toplumun belle¤inde ve gündelik yaflam prati¤inde yönlendiri. Her kültürün. kinaye. bu tan›m›ndan kurtarm›fl ça¤dafl toplumlar›n da asl›nda benzer aç›klama flemalar› kulland›klar›n› göstermifltir. evreni.5 sözcü¤ün. Ça¤dafl Söylenler (Mythologies) bafll›kl› kitab›nda Barthes. Ayn› kültürel mant›ktan geçen anlat›. gizleyerek de¤il biçimi de¤ifltirerek etki- . göstergeler mitlere gönderme yaparak toplumsal gerçekli¤in Mit: ‹nsan ya da do¤a aç›klamak kurulmas› ve anlam üretmesini sa¤larlar. göstergelerle dolu kod sistemleridir. Bu ikinci düzey. Her türlü ima. üretim iliflkilerine sahip toplumlara atfedilen mitoloji kavram›n›. medya söylemi. bir kültürde gerçekli¤in anlamland›r›lmas›nda bir çeflit aç›klama paketi olan mit ya da mitoslar arac›l›¤›yla ifllerlik kazan›rlar. kime ait oldu¤u belli anlamdan oluflur. içinde keramet bulunan bir söz dedi olan Azrail’in (söyledi) (ve) o sözde dün geceye (sevgili ile bevazgeçilmez gerecidir! nim aramda geçen gece) dair izler. karmafl›k ve iyi biçimlenmifl Barthes. bask›n s›n›f›n ideolojik amaçlar›na hizmet eden ci bir sistematik olarak genel bir mitoloji ya da mitologya olufltururlar. bir de ba¤lam›na göre de¤iflerek okurun (göstergeyi Resim 1. Dîvan flairi Nedîm’in ünlü “içinde” redifli gazelinde. özel bir ba¤lamda iki kifli aras›nda naT›rpan. varl›klar›n ola¤anüstü bu ba¤lamda dünyaya anlam vermeye yarayan. önemli olan onun kendisinde bunun bir korku filminin göstergesi mevcut olan anlam de¤il (böyle oldu¤unu anlar›z. varl›¤›. imge. Baz› metinler özellikle böyle bir anlam tafl›mas› için insanlar aras› iletiflime konu olurlar. Bu kodlar.4 çözümleyen her özne bir okur olaÜzerinden kan rak kabul edilebilir) anlam dünyadamlayan t›rpan.” simgesel anlat›m› [Sevgili. bir mutlak anlam yoktur).

sanat eserine atfedilen kolektif anlamlar da vard›r (örne¤in. her sanat eseri o toplumda yaflayan her birey için ayr› bir anlam tafl›yabilecek kadar ço¤ul anlama gelebilir. kültür birikimi ve tarihselli¤i ba¤lam›nda özel anlamlar bulabilir. K ‹ T A P TELEV‹ZYON SANAT VE TEL E V ‹ Z TOPLUM YON Sanat eseri. Ayr›ca. vb. önemli ölçüde bu anlam ço¤ullu¤u ve de¤iflkenli¤i üzerine kurulan bir estetik ba¤lam› oluflturmaya çal›fl›r. okudu¤umuz. önemli ölçüde AMAÇLARIMIZ mitoslar ve bunlar›n anlamland›r›lmada kullan›lmalar› üzerinden gerçekleflir. Kimi eserler. S›kl›kla kamusal ortamlarda duydu¤umuz. bir gün. bizde duygusal bir y›k›ma yol açan bir olayla (sevgilimizin bizi terk etmesi. hatta kimi zaman müdahil olmaya davet ederler. 2011) kitab›na bakabilirsiniz. 1970: 207). Bununla birlikte. her sanat eseri ya da etkinli¤i kendi toplumsal ba¤lam›nda bile tek bir anlam tafl›maz. vb. belli bir tarihsel dönemde. baflka insanlarla paylafl›r›z. ayn› flekilde olumlu ve mutluluk verici olaylar da o güne kadar bizim gözümüzde s›radan olan flark›n›n çok özel bir anlam kazanmas›na neden olacakt›r. Kuflkusuz. sanat eseri al›lmamas› da de¤iflkenlik gösterebilir. birçok benzerinden bizim için farks›zken. bir insan›n çeflitli zaman ve durumlardaki ruh hâllerine göre. bir anlamda bunlar›n simgesel özeti say›labilecek bir estetik ba¤lam infla eder. Birçok kez. belli toplumsal koflullarda. vb. bizim de dinlemekten hoflland›¤›m›z bir popüler müzik flark›s›. asl›nda iliflkilendirdi¤imiz estetik ifadenin bizim zihnimizde ve o an edindi¤i özel anlam ya da anlamlar üzerinden sanat eserini anlamaya çal›fl›r›z. Sonuçta. Bütün bu anlam ço¤ullu¤unun d›fl›nda. kendi ça¤›n›n ve içinde üretildi¤i toplumun özellikleri hakk›nda bize fikir ve‹NTERNET rir. dinleyici. Bununla birlikte. toplumsal bir felaket. al›mlayan› etkin bir flekilde estetik ba¤lama dâhil. ‹NTERNET . bir sanat eseri karfl›s›nda s›kl›kla “sanatç› burada ne demek istemifl?” sorusunu kendimize ya da o eseri birlikte seyretti¤imiz. Ancak bu sadece ikincil bir sorudur. her birey kendi deneyim. dinledi¤imiz. Biz bir seyirci. Tersine. Daha ayr›nt›l› K ‹bilgi T A için P Roland Barthes’›n Ça¤dafl Söylenler (Çev. Her sanat eseri. Kolektif olarak üzerinde uzlafl›lan sanat eserlerinde bile. Böylece sanat eserinin estetik ve anlamsal aç›l›mlar›n›n yüzeysel olarak göründü¤ünden ya da san›ld›¤›ndan çok daha fazla olabilece¤ini iddia edebiliriz. önemli olan sanat› al›mlayan öznenin o eserde ve belli bir anda ona atfetti¤i anlamlard›r. sanat eseri. Kültürün simge üretme ifllevi. Ça¤dafl sanat. ister istemez. Bu nedenle. 1974 K›br›s Bar›fl Harekât› s›ras›nda “Memleketim” flark›s›n›n genifl bir be¤eniyle toplumsal bir gösterge olarak benimsenmesi). sanat eserini tasarlayan ve üreten kifli ya da kiflilerin (sanatç›) sanat eserine katmak istedikleri bir anlam ba¤lam› da vard›r.S O R U S O R U D‹KKAT D‹KKAT Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 14 SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ li olur (Barthes.) özdefl hâle gelebilir.: Tahsin Yücel. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. olarak sanatç›n›n niyetini anlamaya çal›flmakla birlikte. Bu nedenle gösteren-gösterilen iliflkisi en etkili flekilde mitoslardan yararlanarak kurulur. sanat eseri karfl›s›nda sanatç›n›n ona yükledi¤i anlam› çözmeye çal›fl›r›z. görüldü¤ü gibi her zaman ço¤ul anlama sahiptir. Ça¤dafl müzik bestecisi John Cage’in (1912-1992) icrac›ya büyük özgürlük tan›yan müzikleri bu yaklafl›ma örnek olarak verilebilir. okuyucu. bir yak›n›m›z›n ölümü.

bugün içinde yaflad›¤›m›z dünyay› tan›mlama çabas›nda bafll›ca toplumsal olgulardan birisi ol‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET .Kültür 15 Resim 1. SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR Küreselleflme. Ünite . bu kültür üzerinden hükmetme stratejilerinin kuruluflunda her zaman merkezî bir rol oynar (Bourdieu.6 Sanat eserine atfedebildi¤imiz anlamlar›n ço¤ullu¤u ve derinli¤i. toplumsal eylem sadece ekonomik sermayenin belirledi¤i hiyerarflilere göre yap›lanmaz. öncelikle ekonomik temelli bir olgu olarak ele al›nmal›d›r. Sanat eserinin al›mlanmas›nda en önemli kavramlardan bir tanesi Frans›z toplumbilimci Pierre Bourdieu’nün (1930-2002) ortaya att›¤› kültür sermayesidir. kültüre sermayesi olarak adland›r›lan bu edinim ve beceriler toplam›. Böylece SIRA S‹ZDE toplum. daima kültür üzerinden gerçekleflecektir. Toplumsal eylem sadece ekonomik sermayenin belirledi¤i hiyerarflilere D ‹ Kgöre K A T yap›lanmaz. Bireyin alanlar içinde biçimlenen hükmetme stratejileri. 1996: 92). ayn› zamanda di¤er insanlar üzerinde bir iktidar kurmak anlam›na gelecektir. bizim kültür alan›ndaki sermayemizin geniflli¤ini gösterir. Küreselleflme kavram›n›n vurgulad›¤› küresel düzen. Buna göre. kimi zaman ekonomik sermayeden bile belirleyici hâle gelebilir.1. iletiflim ve ulaflt›rma teknoTEL E V ‹ Z Y O N olmas›d›r lojilerinin geliflmesiyle parça bafl›na üretimin dünya ölçe¤inde yap›l›yor (Castells. sürekli yeniden yap›lanan alanlardan oluflur. dünya ekonomisinden ay›ran fley. Ayn› zamanda bizim için yeni olan. bilgi ve edinimlerimizi sergilemek. ayn› zamanda kiflilerin kültür birikimi ve bunu toplumsal konumlar›n›n gereklerine uygun olarak en iyi flekilde seferber edebilme becerisi de önemlidir. Hatta Bourdieu’ye göre. Sanat. Di¤er bir deyiflle kültür birikim. Zira toplum. O nedenle sanat›n üretimi kadar al›mlanmas› ve toplumsal olarak kulS O R U lan›lmas› da iktidar olgusuyla yak›ndan iliflkilidir. toplumsal ve siyasal etkileri daha iyi çözümlenebilir. her ne kadar tarihsel K yy’dan ‹ T A Pitibaren süolarak eskilere dayan›yor gibi görünse de küreselleflme ile 16. küreselli¤in. 1979:198-99) Sanat eserine atfedebildi¤imiz DÜfiÜNEL‹M anlamlar›n ço¤ullu¤u ve derinli¤i. regelen denizafl›r› bir ticaret sistemi olan dünya ekonomisi aras›nda fark vard›r. kültür üzerinden sürekli yeniden yap›lanan bir olgu olarak kavramsallaflt›r›labilir. bizim kültür alan›ndaki sermayemizin geniflli¤ini gösterir. Böylece AMAÇLARIMIZ bu ekonomik dönüflümün kültürel. Küresel ekonomiyi. ayn› zamanda kiflilerin kültür birikimi ve bunu toplumsal konumlar›n›n gereklerine uygun olarak en iyi flekilde seferber edebilme becerisi de önemlidir.

yy’›n ilk yar›s›nda Frankfurt Okulu düflünürlerinden Max Horkheimer ve Theodor W. ortak bir kültür yaratan bütünleflik bir sistemdir. George Ritzer’in Mcdonaldslaflt›rma (Ritzer. Kültürü ekonomiyle ve dünyadaki ekonomik dönüflümle ilgili en iyi aç›klayan kavramlardan birisi olan kültür endüstrisi kavram›. ister müzik. e¤lenme.7 Küreselleflme ayn› zamanda belirli markalar›n dünyan›n her yerinde bir be¤eni ölçütü olarak tüketilmesi olgusunu beraberinde getirir. Bugünkü anlam›yla kürselleflme olgusunun ortaya ç›k›fl›. Kavram. Küreselleflme ayn› zamanda standartlaflm›fl kültür ürünlerinin dünya ölçe¤inde yayg›nlaflmas›na ve bu sayede ortak bir yeme-içme. Popüler kültür ürünleri. Bu olgüya en iyi örnek. k›sacas› ortak bir be¤eninin oluflmas›na zemin haz›rlar. resim ister tiyatro veya edebiyat olsun. Resim 1. yani asl›nda bugün mevcut bütün kültürel ürünlerin popüler kültür ürünleri kapsam›na girdi¤ine dair kavramsallaflt›rmalar›n hakl›l›k pay› olmakla bir- . Teknolojinin geliflmesi ve yay›lmas›yla popüler kültürün var olan bütün alanlar› iflgal etti¤i. bizzat kültür endüstrisi taraf›ndan ifllenen bir kültürel ürünler bütünü olarak görülebilir. Bu da belirli markalar›n dünyan›n her yerinde bir be¤eni ölçütü olarak tüketilmesi olgusunu beraberinde getirir. Kültür endüstrisinin ürünleri. giyinme. sanayileflme ile birlikte kültür ve sanat ürünlerinin metalaflmas› olgusunun alt›n› çizer. genifl anlam›yla kültür ürünlerinin endüstrileflmesi. dünyan›n hemen hemen her yerinde var olan bu restoran›n. Bu durumun di¤er örneklerini jeans. tüketim yaz›n›nda da kavramsallaflt›r›lm›fl olan McDonald’s zincir restoranlar›d›r. Adorno taraf›ndan Marksist altyap›-üstyap› iliflkilerine referansla kavramsallaflt›r›lm›fl bir olgudur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda kültür endüstrisi.16 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar mas›d›r. 20. teknoloji yard›m›yla genifl kitlelere ulaflmas› amaçlanan ürünlerdir çünkü bir ürünün genifl kitlelere ulaflmas› demek. kola gibi kültürel ürünlerin dünyan›n her yerine hatta kasaba ve köylere kadar yay›lmas› oluflturur. sanayi kapitalizminden sanayi sonras› kapitalizme geçifl döneminde. o toplumda yaflayan bireylerin oluflturdu¤u ortak bir yapma/bilme düzleminin ifadesi olmaktan çok. söz konusu genifl kitle taraf›ndan sat›n al›nmas› demektir. bireye ayn› mesaj› iletirler. yani ekonomik kârl›l›k esas›yla yarat›lmas›. yeme içme be¤enileri d›fl›nda da tüm kültürel pratikleri de standartlaflt›rmas› anlam›na gelir. Dolay›s›yla popüler kültür. t-shirt. fordist üretim biçiminin 1973 petrol krizi ile yerini daha ak›flkan neo-liberal ekonomik politikalara b›rakmas› ile gerçekleflmifltir. 2001: 198-218) dedi¤i bu olgu. her biri ayn› sistemin ürünleridirler.

kelerden insanlarla iletiflim hâlinde olmam›z mümkün hâle gelmifltir. küresel ekonominin standartlaflt›r›c› dinamikleri ile flekillendiren toplumsal düzen. farkl› etkinlikler içine dâhil olabilmesine. kendisine yeni toplumsallaflma alanlar› kurmas›na olanak sa¤lamaktad›r. dünya üzerinde farkl› yerlere seyahat edebilme. toplumsal hareketlerin örgütlenebilmesine. Özellikle ‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› bireyin. ayn› zamanda yine küreselli¤in S O R U farkl›laflt›r›c› etkisi ile de¤iflme ve dönüflmeye aç›k hâle gelmifltir. toplumlar›n küresel düzenleT bütünleflip E L E V ‹ Z Y O N dünyaya AMAÇLARIMIZ aç›lmas›na. Küreselleflmenin kültür karfl›laflmalar› ve yeni bileflimler yaratmas›na olarak ‹ N T Ebir R N Eörnek T http://www.SIRA S‹ZDE 1. küresel ekonominin standartlaflt›r›c› dinamikleri ile flekillendirenD toplumsal ‹ K K A T düzen. farkl› kimliklerin seslerini duyurabilmelerine ve yeni kültürel bileflimlerin ortaya ç›kmas›na olanak tan›maktad›r.Kültür SIRA S‹ZDE 17 likte teknolojinin mikro-ölçekli birtak›m bireysel ve etkileflimsel mekanizmalar›n DÜfiÜNEL‹M oluflmas›na olanak verdi¤i de bir gerçektir. Bireyi. kendi talepleri ve arzular› do¤rultusunda yeni insanlarla tan›flmas›na. hatta yaflanmakta olan her olay› takip etmemiz. Bireyi. Ulafl›m ve iletiflim teknolojilerinin geliflmesiyle birlikte. SIRA S‹ZDE farkl› üldünya üzerinde yaflanan. Eskiden bir yerden bir yere gitmek günler ve belAMAÇLARIMIZ ki de aylar sürerken bugün dünyan›n herhangi bir noktas› bizim için yaln›zca saD ‹ K K A T ve yak›nl›atlerle ifade edilebilecek uzakl›ktad›r/yak›nl›ktad›r. ayn› zamanda yine küreselli¤in farkl›laflt›r›c› etkisi ile de¤iflme ve dönüflmeye aç›k hâle gelmifltir. Bu sayede uzakl›k K ‹ T A P Böylelikle ¤›n. Teknolojinin. Ünite .ntvmsnbc. birbirleriyle olan iliflkisi dönüflmüfltür. kültürün küreselleflmesinde nas›l bir rol oynad›¤›n› tart›fl›n. ‹letiflim teknolojilerinin geliflmesi ve kitlelerin eriflimine aç›k hâle gelmesi ile K A EP ‹ N ‹T ETR N T bugün insanlar›n birbirleriyle olan etkileflimleri giderek artmaktad›r. Bu durum bireysel etkileflimleri art›rd›¤› gibi. farkl› yerler hakk›nda enformasyon edinebilme kapasiS O R U temiz önemli derecede artm›flt›r. zaman ve mekân›n anlam›. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE D‹KKAT DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE S O R U AMAÇLARIMIZ D‹KKAT K ‹ T A P SIRA S‹ZDE TELEV‹ZYON AMAÇLARIMIZ ‹K N T‹ E T R NAE TP TELEV‹ZYON ‹NTERNET 4 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET .com/id/25312755/ adresindeki haberi okuyabilirsiniz. dünyay› TELEV‹ZYON kendisi gibi anlamland›ran di¤erleri ile karfl›lamas›na ve bunun sonucunda.

âdet. Bu nedenle onlarla sürekli olarak bir bilme iliflkisi kurar. çevresindeki nesnelerin do¤as›n› da anlamaya çal›fl›r. Kültür sadece sanat eserleri. Bu etkinliklerin gündelik yaflamda çeflitli flekillerde göründü¤ünü biliyoruz. Kendini düflünebilen bir canl› olan insan. insan ve nesneler aras›nda bir iliflkiden do¤ar. Ayr›ca sanat ve düflün etkinlikleri de kuflkusuz kültürün en temel bileflenleridir. felsefenin temel ilgi alanlar›ndan biridir. iradi bütün etkinlikleri bir anlamda kültür üretme anlam›na gelir. bilgi gibi alanlarda ortaya ç›kmaz. Baz› yaklafl›mlarda bilgi do¤ada mutlak ve evrensel bir flekilde bulunan ve insan›n keflfetti¤i bir fley olarak düflünülürken. kültür kavram›n›n sadece gündelik yaflamda s›kl›kla kulland›¤›m›z flekilde ‘kültürlü olmak’ ya da ‘kültürel etkinlikler’ anlam›nda de¤il. A M A Ç 3 Kültürün bilgiyle iliflkisini toplumsal ba¤lamda aç›klamak. Kültür kavram›n›n anlam› üzerine çok boyutlu bir bak›fla sahip olmak.18 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet A M A Ç 1 Kültürün insan-do¤a iliflkisi ba¤lam›ndaki yerini tan›mlamak. kültür ad›n› verdi¤imiz birikimi oluflturur. do¤ay› dönüfltürme etkinlikleri daima bu sürece dair bilgilerin de üretilmesini gerektirir. örf. Gelenek. di¤er türlerinden farkl› olarak. Bu nedenle. Bu nedenle. Bu fark›ndal›k. Bunu yapman›n yoluysa do¤adan nas›l farkl›laflt›¤›n› gösterebilecek eserler yaratmakt›r. ölümsüzlü¤ü aray›fl arzusunun güdümüyle do¤ay› dönüfltürerek üretti¤i bütün nesne. Kültür. insan›n kendi varl›¤›n› kodlama çabas›n›n ürünü olan her fleyin toplam› olarak görebilece¤iz. ‹nsan›n. kendi varl›¤›n›n sonlulu¤u fikrine de götürür. bunlar›n ötesinde. olgu. insan›n her edimi asl›nda kültür üretimidir. AM A Ç 4 AM A Ç 2 . Oysa sanat. kültür kavram› birçok anlama gelecek bir flekilde kullan›l›r olmufltur. kural ve örgütlenme biçimlerinin tamam›n› içeren genel bir kavramd›r. Kültür olgusu genellikle sanatla özdefllefltirilir. Kültür. de¤er. toplumsal yaflam›n düzenlenifline ait bütün unsurlar asl›nda kültürün farkl› görnümlerini oluflturur. kendi varl›¤›n›n fark›nda olan bir canl›d›r. Bilgi konusu. kültürün sadece bir boyutudur. Kültür. filozoflar bilgi ve bilen insan aras›ndaki iliflki üzerine düflünmüfllerdir. yaflarken dünyaya bir anlam katabilecek eserler b›rakmay› arzu eder. düflünsel üretim. normlar. gündelik yaflamda s›kl›kla kulland›¤›m›z ancak anlam› üzerine pek düflünmedi¤imiz bir kavramd›r. Sanat bunun en incelmifl ve simgesel anlamda soyut anlat›m›na verilen add›r. birikim ve tarihselli¤i ba¤lam›nda. felsefe. toplumsal yaflam›n her parças›. En basit iletiflimizden bilim ve sanat yapmaya giden yelpazede. kurallar. Antik Ça¤’dan beri. Böylece ölüme karfl› koyman›n bir yolu olarak. ‹nsan. Bu dönüfltürme etkinliklerinin tamam›. baz›lar›nda insan›n kendi deneyim. kullan›m. kendi varl›¤› üzerine düflünme etkinliklerinin sonucunda. Kültürün gündelik yaflamdaki çeflitli görünümleri hakk›nda bilgi edinmek. öncelikle insan›n. öznelli¤inden üretti¤i bir olgu olarak kavramsallaflt›r›lm›flt›r. Bu ünitede. insan çeflitli biçimlerde do¤ay› dönüfltürür. Gündelik yaflam›n her ögesi. onu.

Bilimsel düflüncenin yeniden düzenlenmesi gerekti¤i e. gösterge modern toplumlara aittir. Tin bilimlerinin do¤a bilimleri gibi bilgi üretti¤ini belirtir. Gösterge. Farkl› kimliklerin seslerini duyurabilmelerine olanak sa¤lar 6. Kültür. Bilginin evrenselli¤ini vurgular. 8.1. Mitler kahramanl›k öykülerini. 4. Alman Tarihçi Okulu’nun bilginin edinimi konusunda yapt›¤› katk› afla¤›dakilerden hangisidir? a. medya analizleri ve kitle iletiflim araçlar› üzerinden de¤erlendirilebilir. c. bir toplumda iktidar ve direniflin iflledi¤i alanlardan biridir. c. Küreselleflmenin teknoloji ile olan iliflkisi düflünülerek afla¤›dakilerden hangisi söylenemez? a. çat›flmac› ögelerin kayna¤› olarak de¤erlendiren Birmingham Kültürel Çal›flmalar Okulu’na ait perspektiflerden biri de¤ildir? a. kültürü. d. e. b. Mit yabanc› kültüre. Küreselleflme toplumsal hareketlerin örgütlenmesini imkâns›z hâle getirir. e. c. toplumun bir bilefleni olarak inceler. L. yuvarlakt›r e. Bat› toplumlar›n›n di¤er toplumlardan üstünlü¤ü 2. varl›¤›n kültürüel anlamda aç›klamas› olan mit üzerinden anlamland›r›l›r. Kültür. Bilgiyi nesnel bir olgu olarak de¤erlendirir. Hapishane d. Bir toplumun yap›s› ve iflleyifli araflt›r›l›rken kültür kavram›na büyük önem atfedilir. kitle kültürü oluflumu üzerinde etkilidir. Mitle gösterge aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisinde dile getirilmifltir? a. Kültür yaln›zca ilkel toplumlara ait bir kavramd›r. küreselleflmenin standartlaflt›r›c› etkisini azaltabilir d. Aile e. Kültür kavram›n›n sosyolojik boyutuna iliflkin afla¤›da yer alan ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. bir toplumun maddi ve maddi olmayan tüm birikimlerini ifade eder. Bilginin öznel ve göreli bir olgu oldu¤unu iddiaeder. e. Dinin evreni aç›klamada önemli bir referans noktas› olmas› c. d. gösterge kendi kültürümüze aittir. Sosyoloji. Din c. Var olman›n ön-koflulu. e. Ayd›nlanma Ça¤›’n›n felsefi temeli afla¤›dakilerden hangisidir? a. 5. d. Afla¤›dakilerden hangisi René Descartes’›n düflüncesini yans›t›r? a. e. Kültür olgusu. Kültür.Kültür 19 Kendimizi S›nayal›m 1. Teknoloji. ‹letiflim ve ulafl›m teknolojileri küreselleflmenin h›z›n› artt›r›r c. Sendika 7. yaln›zca bireylerin bir araya gelmesinden oluflmaz b. mitin daha az soyutlanm›fl hâlidir. kültürü. Dinde reform yap›lmas› gerekti¤i d. Althusser’in “Devletin ‹deolojik Ayg›tlar›” olarak tan›mlad›¤› kültürel ayg›t ve örgütlenmelerden biri de¤ildir? a. toplumdaki bütünlefltirici ve çat›flmac› ögelerin kayna¤› olarak de¤erlendirilir. Afla¤›dakilerden hangisi. Kapitalist pazarla flekillenmifl yeni iletiflim teknolojileri. Gösterge. Bilimsel bilgi yanl›fllanamaz 3. Bilginin do¤ada mevcut oldu¤unu. Toplum. d. . Dünya bir tepsi gibi düz de¤il. b. Katolik Kilisesi yozlaflm›flt›r ve dinin reform sürecine girmesi gerekir c. Mit eski toplumlara. b. Kültür özerk bir aland›r. insan akl›n›n ona eriflmek için yeterli oldu¤unu savunur. var olman›n bilincine varmakt›r d. c. Sosyal paylafl›m siteleri ayn› görüflte olan insanlar›n bir araya gelmesine olanak sa¤lar b. Afla¤›dakilerden hangisi. b. ‹nsan akl›n›n üstünlü¤ü fikri b. E¤itim b. Kültür. Ünite . göstergeler bunlar›n simgesel ifadelerini dile getirirler. gündelik hayatta sahnelen bir dramaya benzer.

küreselleflmenin hem geri dönüflü olmayan hem de hepimizi ayn› ölçüde ve ayn› flekilde etkileyen bir süreç. herkesin birleflti¤i nokta. Gelgelelim. d. baflkalar› için yerelleflme anlam›na gelmekte. g›pta edilen de¤erler aras›nda en üst s›ralara yükselmekte. Gelene¤in de¤iflebilece¤i ve ayn› zamanda kimi kez modern olabilece¤i. gelene¤in modernlikle karfl›tl›k içinde kullan›lmas› sonucunda ortaya ç›kan sonuçlardan biri de¤ildir? a. Bunlar›n aras›nda birbirleriyle yak›ndan ba¤lant›l› iki süreç. insanl›k durumunun parametrelerinde süregiden çok yönlü dönüflümü özetler.. âdetler ve kültürel süreklilikler. Gelene¤in kal›nt› olarak görülmesi. c. Gelene¤in sadece eskiye ait bir olgu olarak görülmesi. Baz›lar›m›zsa hayat oyununun kurallar›n› koyan›n da. c. ve her zaman eflitsiz da¤›t›lan k›t bir meta olan hareket özgürlü¤ü h›zla. ticaret ve enformasyon ak›fl›n›n yerküresel boyutlara ulafl›yor olmas›n›n yan› s›ra. Baz›lar› için küreselleflme olarak görülen fley. bu yeni koflulun yaratt›¤› sonuçlar son derece eflitsiz. Afla¤›dakilerden hangisi. mekân sabitleme süreci de ifllemektedir. sihirli bir sözcü¤e. geçmifl ve gelecek tüm gizlerin kap›lar›n› açacak bir anahtara dönüflüyor. o kadar böler. kendi seçimimizle ya da baflka seçenek olmad›¤› için hareket hâlindeyiz. yerkürenin tek tipli¤ini teflvik etme nedenleriyle bölme nedenleri özdefltir. baz›lar› için yeni bir özgürlü¤ün iflaretini veren fley. Hareketlilik. Bununla birlikte. Belirli bir toplumdaki toplumsal tutum. Bir topluluk içinde toplumsallaflma yoluyla aktar›lan de¤er. Afla¤›dakilerden hangisi gelene¤in özelliklerinden biri de¤ildir? a. de¤iflmeyen âdet. b. b. Eskiden kalan. bu moda deyim h›zla bir parolaya. küreselleflme sürecinin genellikle varsay›lan ortak etkilere sahip olmad›¤› gün gibi ortaya ç›kacakt›r. Hepimiz küresellefliyoruz ve küresellefliyor olmak tüm küreselleflmifller için üç afla¤› befl yukar› ayn› anlama geliyor. Zaman ve mekân›n kullan›mlar› hem keskin bir biçimde farkl›laflm›fl hem de farkl›laflt›r›lm›flt›r. Baz›lar›m›z eksiksiz ve gerçek anlamda küresel hâle geliyor. eylem veya davran›fl örüntüleri. Bu s›k›flman›n toplumsal nedenlerine ve sonuçlar›na bak›ld›¤›nda. 10. Herkesin dilinde bir küreselleflmedir gidiyor.. bilgi ve uzmanl›k örüntüleri. finans. Gelene¤in de¤iflmeden kald›¤› izlenimi vermesi.20 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Okuma Parças› 9. küreselleflme onsuz mutlu olamayaca¤›m›z fley. gidiflat›n› belirleyenin de küreseller oldu¤u bir dünyada hiç de memnuniyet verici ya da tahammül edilir bir durum olmayan yerelliklerine sa¤lan›p kald›. geç modern ya da post modern zamanlar›n temel katmanlaflt›r›c› unsuru hâline gelmektedir. dünyan›n kaçamayaca¤› kaderi oldu¤u. Kuflaktan kufla¤a aktar›lan âdet ve inançlar. toplumsal se- . birlefltirirken böler. baz›lar›na göre ise mutsuzlu¤umuzun nedeni. d. e. Zaman/mekân s›k›flmas› terimi. davran›fl. baflkalar›n›n üzerine davetsiz ve kötü bir kader gibi çullanmaktad›r. önemi ve hükmü olmayan bir fley olarak düflünülmesi. Hepimiz ister istemez. Âdet hâline gelmifl düflünme. tüm insan nüfusunun varolufl koflullar› ile her bir yerli nüfusun çeflitli kesimlerinin varolufl koflullar›n› birbirinden kesin çizgilerle ay›rmaktad›r. bir yerelleflme. Küreselleflmifl bir dünyada yerel kalmak. Fiziksel olarak yerimizde çak›l› duruyor olsak bile hareket hâlindeyiz: Hareketsizlik sürekli de¤iflen dünyada pek de geçerli bir seçenek de¤il. ‹fl. inanç ve al›flkanl›klar. Küreselleflme ne kadar birlefltirirse. Baz›lar›na göre. e. Gelene¤in günümüzde de¤eri.

Uygarl›k sözcü¤ü yabanc› dillerde civilisation ya da medeniyet olarak karfl›lanmaktad›r. S›ra Sizde 3 Küreselleflme tart›flmalar›nda. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Bilimlerde Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürün Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. dramaturjik yaklafl›m oyun metaforu üzerinden toplumu bir araya getiren etmenleri aç›klarken semiyolojik yaklafl›m da dilin ve kültürün yap›s› aras›nda paralellikler kurar. Kent yaflam› do¤rudan do¤ruya uygarl›kla iliflki içindedir. kendi denetimleri d›fl›ndaki anlam verme ve yorumlama eylemlerine giderek daha fazla ba¤›ml› hâle gelmektedir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürün ve Bilgi ‹liflkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelenek ve Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz . insan topluluklar›n›n daha örgütlü hâle gelmelerini. bir uygarl›k oluflturmalar›n› mümkün k›lar. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. ‹nsan›n yaflam biçiminin belli bir süreklilik. a 2. örgütlülük ve karmafl›kl›k arz etti¤i durum olan uygarl›¤›n öncelikle ve belirleyici olarak kent tipi bir yerleflmenin ortaya ç›k›fl›yla yak›ndan iliflkisi oldu¤u söylenebilir. ortak bir ruh hâlinin de temsilcisidir çünkü kent yaflam› belirli bir yerde sabit kalmay› gerektiren üretim iliflkilerine ba¤l›d›r. ve yerel birimler anlam yaratma ya da anlam müzakere etme kapasitelerini kaybetmekte. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küreselleflme ve Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bu oluflumlar›n. Küreselleflme. Kaynak: Zygmunt Bauman. kamusal mekanlar yerelleflmifl hayat›n menzili d›fl›nda ç›km›flt›r. medine) kavramlar› vard›r. ayn› zamanda birbrinden yal›t›lm›fl flekilde uzak duran kültürlerin de karfl›laflmas›n› sa¤lam›flt›r. b 5. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Bilimlerde Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 10. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür ve ‹deoloji” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ifllevselci ve yap›salc› yaklafl›mlar.Kültür 21 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› faletin ve alçalman›n bir göstergesidir. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. S›ra Sizde 4 Ulaflt›rma ve iletiflim alanlar›ndaki teknolojik ilerlemeler. bunun sürekli yeni bileflimlerle beslendi¤ini ifade edebiliriz. kültür kavram› ço¤unlukla. c 7. e 9. küreselli¤in kapsay›c›l›¤› içinde köklere ve yerele önem verme ve sayg› duyma durumu ortaya ç›km›flt›r. e 8. d 6. Dünya’n›n küresel bir pazar hâline gelmesi için yap›lan icatlar. s. Kültür birikimi. Ünite . bir yan›yla ekonomik bir bütünleflme ve standartlaflmaysa di¤er yan›yla kültürel bir ço¤ullaflma ve yeni bileflimlerin ortaya ç›kmas› anlam›na gelir. dünya çap›nda. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelenek ve Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Küreselleflme ve Toplumsal Sonuçlar›. d 4. Kent yaln›zca ortak bir yaflam alan› olman›n ötesinde. S›ra Sizde 1 Kültür. 2006. Her iki sözcü¤ün de kökeninde kent (civitas.1. Böylece küresel bir kültürün oluflmaya bafllad›¤›n›. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürün Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde 2 Sosyolojide. Yerel var oluflun getirdi¤i s›k›nt›lar yetmezmifl gibi. kültürler aras› al›fl-verifli h›zland›rm›fl ve kolaylaflt›rm›flt›r. insan›n do¤ay› dönüfltürme eylemlerinin tam›m› olarak tan›mlanabilir. sosyal ve kültürel aç›l›mlar›n yay›lmas›nda kullan›lan ideolojik oluflumlar çerçevesinde incelenmektedir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Simgelerin Kayna¤› Olarak Kültür” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kültürü bir sistem olarak de¤erlendirerek toplumsal ögeleri bir arada tutan bir motif ve toplumsal ögelerin karfl›l›kl› iliflkilerinin dengesi olarak ele alarak bütüncü görüflü temsil etmektedir. c 3. 7-9. unsurlar›n bütünleflmesi yönünde oluflu ve bu bütünlü¤ün tek tip bir kültüre do¤ru evrilmesi tehlikesiyle birlikte. Öte yandan.

Madlen: Blackwell Publishers. Williams. Londra: Routledge. Henry (2002). B. (2008) Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. Cours de Linguistique Générale. Yeniden-Üretim Üzerine (Çev. Turkish Traditional Art Today. Uslu. London: Sage. The Rise of the Network Society.W. Saussure (de). Ifl›k .Payot. . (1996). (2005). Alp). (2006). Althusser.: S). R. Paris: Eds. Paris: Eds. G.22 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Adorno. (1970). (2001). Ritzer.Tümertekin. de Minuit. F. Bourdieu. (2009). Paris: Eds. The Culture Industry. du Seuil. Ankara: Ministry of Culture of the Turkish Republic-Indiana Universty Pres. Critique Sociale du Jugement. Mythologies. Explorations in Social Theory: From Metotherizing to Rationalization. D. ‹stanbul: ‹thaki Yay›nlar›. Kültür ve Toplumun Sözvarl›¤› (Çev. L. (1979). Özlem. (2006). K›l›ç. Barthes. S. Ankara: Do¤u-Bat› Yay›nlar›.: Ergüden. ‹lkça¤ Felsefesi. Anahtar Sözcükler. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›. M. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. (1995). Castells. La Distinction. Glassie. R. T.

.

‹flin yeniden örgütlenmesi sonucunda yal›n üretim sisteminin getirdi¤i yenilikleri de¤erlendirebilecek. Ekonomik düzenin farkl› yönlerine odaklanan sosyolojik yaklafl›mlar› aç›klayabilecek.2 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Endüstriyel üretim ile post endüstriyel dönüflümün getirdi¤i de¤iflimi aç›klayabilecek. Endüstri toplumunun flekillenmesini Fordist yaklafl›m üzerinden aç›klayabilecek. Anahtar Kavramlar • Ekonomi • Taylorizm • Fordizm: Kitle Üretimi • Post Endüstriyel Ça¤da ‹flin Örgütlenmesi • Esnek ya da Yal›n Üretim • Enformasyon Devrimi Ekonomi • G‹R‹fi • EKONOM‹K DÜZEN‹N SOSYOLOJ‹K ANAL‹Z‹ • ENDÜSTR‹ TOPLUMUNDA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹ • POST-ENDÜSTR‹YEL ÇA⁄DA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹ • ÇALIfiMANIN GELECE⁄‹ . Çal›flman›n insan geliflimi üzerindeki etkilerini özetleyebileceksiniz. Taylorist bilimsel yönetim anlay›fl›n› özetleyebilecek.

Toplumsal hayat›n farkl› yönlerini anlamam›za yard›mc› olan bu yaklafl›mlar› flu flekilde özetleyebiliriz (Curry. 1997:380): ‹NTERNET ‹NTERNET . yiyecek. Di¤er baz› sosyoloSIRA S‹ZDE ji kuramlar›nda oldu¤u gibi. fonksiyonalistler de sosyolojik analizlerinde ekonomiden etkilenmifllerdir. Mallar. üretimi da¤›t›m› ve tüketimini örgütleyen D ‹ K K A T sosyal bir kurumdur. ‹nsanlar. Ayr›ca mal ve hizmetlerin da¤›t›m›. insan›n toplumsal davran›fl›n› ekonomiye dayand›r›r. ekonomik çal›flmalardan çok büyük ölçüde etkilenmifltir. mallar ile hizmetlerin. Ekonomi. toplumda mallar›n ve hizmetlerin sistematik bir biçimde üretim. en az›ndan genel hatlar›yla kestirilebilir yerleflik davran›fllar içinde ifllev gördü¤ünü ima eder. Marks’›n çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm›. 1999:494). Ü N E L ‹ M ‹nsanlar mallar ve hizmetler arac›l›¤›yla bir taraftan yaflayabilmeleri için gerekli ihtiyaçlar›n› karfl›larken di¤er taraftan da bunlar sayesinde toplumsal statü elde ederler (ThomS O R U son & Hickey. K›saca ifade etmek gerekirse ekonomi. A P dar genifl bir alandaki ürünleri kapsar. giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba.” dedi¤i gibi. Jiobu& Schwirian. ekonoAMAÇLARIMIZ minin di¤er sosyal kurumlar›n alan ve oluflumunu elefltirel olarak inceleyerek belli ekonomik düzenlemelerin özelliklerini tart›fl›rlar. 1998:410). mal ve hizmetlere de¤er verirler çünkü onlar insanlar›n hayatTELEV‹Z YON lar›n› kolaylaflt›r›r (Macionis & Plummer. polislerin ve telefon operatörlerinin faaliyetlerinden elde edilen de¤erleri/kazançlar› ifade eder. Hizmet ise dinî liderlerin.Ekonomi G‹R‹fi Baflta sosyoloji olmak üzere birçok sosyal bilim çok say›da önemli kavram› ekonomistlerden ödünç alm›flt›r. tüketim ve da¤›t›m› D ile Ü fi ilgilenir. yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kaK ‹ Tdoktorlar›n. ekonomik düzenin farkl› yönlerine odaklanan üç farkl› yaklafl›mdan bahsedebiliriz. “Çat›flmac› Yaklafl›m” ve “Sembolik Etkileflim Yaklafl›m”d›r. SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON EKONOM‹K DÜZEN‹N SOSYOLOJ‹K ANAL‹Z‹ Sosyolojide. Sosyologlar. T›pk› Anadolu insan›n›n “Mal can›n yongas›d›r. çeflitli flekillerde insanlar›n yaflant›lar›n› biçimlendirir. Özellikle Karl Marks ve onun çat›flma yaklafl›m›. Bunlar: “Fonksiyonalizm”. Ekonomiyi bir “kurum” olarak adland›rmak.

mallar›n ve hizmetlerin da¤›t›m› ile üretimin teflvikini yeterince iyi sa¤lad›¤›na inan›rlar. sürekli yenilik içinde olduklar› için çevrelerindeki de¤iflime daha iyi uyum sa¤lam›fllard›r. Onlara göre bu iliflki. piyasan›n taleplerine yeterince h›zl› cevap veremezler. Resim 2. ekonomik baflar› bireylerin zenginleflmelerine ve bunu güce dönüfltürmelerine imkân sa¤lar. risk almalar›n› ve yeni ifller gelifltirmelerini teflvik edecek yüksek kârlar sa¤lamaz. 19. kargolar›n çok k›sa bir sürede devredilmesi ihtiyac›n› duyan bir üniversite ö¤rencisinin fikridir. ekonomik düzenin istikrars›zl›¤›n› vurgular. Örne¤in. Andrew Carnegie ve Andrew Mellon gibi kapitalistler. Çünkü bu sistem insanlara. Bu ö¤renci. John D. Bunun sebebi ise iflletmelerin yeni hizmetler ve ürünler önererek müflteriler için sürekli rekabet hâlinde olmas›d›r. E¤er yeni bir hizmet ve ürün için bir piyasa (talep) var ise baz› giriflimciler büyük bir memnuniyetle onu keflfedecekler ve sonra ondan kâr elde edeceklerdir. yüzy›l›n “soyguncu baronlar›” ekonomik ve siyasal gücün nas›l bir arada yürütülebilece¤ini göstermifllerdir. afla¤›daki gerekler ve fonksiyonlar›n yerine getirilmesiyle sa¤lanabilir: Mallar›n ve Hizmetlerin Da¤›t›m› Fonksiyonalistler. kapitalist toplumlarda. kapitalizmin kendisinin bir çeliflki oldu¤unu öne sürerek uzun vadede kendi kendisini yok edece¤ini iddia ederler. serbest piyasa ve kâr aray›fl›n› öne ç›kartan kapitalist sistemin. Öte yandan merkezî/bürokratik yap›lara sahip olan sosyalist ekonomiKaynak: htpp:// neo%20fonksiyonalist%20 ler.1 Fonksiyonalistler serbest piyasa ve kar anlay›fl›n› öne ç›kar›rlar Gücün ve Zenginli¤in Üretimi Fonksiyonalistler. Rockefeller. Fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrar. Güç bireylere hükümetleri etkileme imkân› verir. Yenilik Fonksiyonalist perspektife göre kapitalist toplumlar. kendisini destekleyen bir finansör bularak fikrini uygulamaya geçirmifltir. ‹stikrar konusunu vurgulayan fonksiyonalist yaklafl›m›n aksine. . daha çok toplumda istikrar›n nas›l sürdürülece¤i ile ilgilenirler. Hatta baz› çat›flmac› yaklafl›mlar. Örne¤in. toplumun kaynaklar›n›n yönlendirilmesinde etkinli¤i art›r›r. Bir örnekle aç›klamak gerekirse Federal Express fiirketi (flimdi ad› FedEx ). ekonomi ve siyasal kurumlar aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu iddia ederler. çat›flma kuramlar›.26 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Fonksiyonalist Perspektif Fonksiyonalist teoriler. elde ettikleri dev boyutlardaki servetleri güce dönüfltürmeyi bilmifllerdir. Çat›flma Kuram› ‹stikrar: Üretim ve tüketim aras›ndaki denge. bu da yeni yat›r›m alanlar›n›n bulunmas›na yol açar. FedEx bugün oldukça baflar›l› bir kargo flirketi olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Çat›flmac› kuramc›lar. Birçok sembolik etkileflimci.arastiralim. bir bütün olarak ekonomik düzen söz konusu oldu¤unda. birer rol modeli oluflturabilirler veya kariyer sürecinde enformasyon sa¤layabilirler. Genel olarak formel ve informel olmak üzere iki tür sosyalleflme arac› vard›r. özellikle de çal›flma ve kariyer hakk›ndaki düflünce biçimimiz ile edinilen bilgi süKaynak: http://www. Örne¤in. gazeteler. bugün Amerikan ailelerin en zengin %10’luk grubu.2 Karl Marx Bilindi¤i gibi çat›flmac› yaklafl›m›n temellerini Karl Marks (1818-1883) ortaya atm›flt›r. iflle ilgili rol modellerinde hâlâ en önemli kaynaklard›r. kapitalizmin kendisinin bir çeliflki oldu¤unu öngörerek uzun vadede kendi kendisini yok edece¤ini iddia ederler. Çal›flma ve kariyer sosyalleflmesi. “kazananlar› ve kaybedenleri” meflrulaflt›r›r. Her meslek kendine özgü vas›flar ve kiflilik özellikleri ister. Ekonomik davran›flla ilgili olarak aileler.2. okul ve ifl çevresi gibi formel mesleki sosyalleflme araçlar› da bulunmaktad›r. Bu rehberlikler ço¤u kere ö¤rencilerin meslek tercihlerini etkiler. Televizyon. Marks ve di¤er çat›flmac› kuramc›lar. comtagkapitalizmpage4 reciyle ilgilenir. Formel sosyalleflme araçlar›: Aile. Yafl›tlar. kapitalizmin üretti¤i büyük ekonomik eflitsizli¤e iflaret eder. Resim 2. ‹nformel sosyalleflme araçlar›: Genelde aileler ilk ve en önemli sosyalleflme araçlar›d›r. büyük ölçüde sosyalleflme araçlar›yla yaflam boyunca sürer. medya gibi informel sosyalleflme araçlar› yan›nda. “‹syankâr çocuk” imaj›na ra¤men. nüfusunun % 90’›n›n sahip oldu¤u servetten daha fazlas›n› ellerinde tutmaktad›r. gruplar ve ekonomi aras›ndaki etkileflimi konu al›r. Yine iflverenler belki de en önemli formel kariyer sosyalleflmesi arac›d›r.3 Çat›flmac› yaklafl›mc›lar. Ailenin yan› s›ra arkadafl çevresi de bir baflka önemli informel sosyalleflme arac›d›r. Ancak medya nadiren iflle ilgili gerçekçidir. Sembolik Etkileflim Yaklafl›m› Fonksiyonalist ve çat›flmac› yaklafl›mlar ekonomik düzenin iflleyifli ve sonuçlar› üzerinde dururken Sembolik Etkileflim yaklafl›m› bireyler. Ayr›ca bu durum bir sorun olarak da alg›lanmamaktad›r çünkü ideolojik olarak desteklenen kapitalizm. aileler çocuklar›n› aile iflletmelerine getirdiklerinde bafllar ve öncelikle s›radan ifller yapan çocuklar daha sonra orada yönetici olurlar. okullarda meslek seçimi konusunda tavsiyeler söz konusudur.Ekonomi 27 Resim 2. Bu süreç mesleki miras olarak adland›r›l›r. . serbest piyasan›n s›n›f çat›flmas›na ve iflgücünün yabanc›laflmas›na yol açt›¤›na inan›rlar. filmler. kariyer sosyalleflmesi sürecinde bir baflka önemli araçt›r. Mesleki miras baz› durumlarda da spesifik meslekler için sosyalleflmeyi kapsar. Yine bu yaklafl›ma göre mevcut eflitsizlik gelecek kuflaklara da büyük ölçüde yans›maktad›r. arkadafl çevresi. çocuklar genellikle aileleri ile ayn› mesleklere girerler. Medya. kariyer sosyalleflmesi nin ( career socialization ) etkisini vurgular. Örne¤in. çocuklar›n çal›flmaya yönelik tutumlar›n› ve kariyer süreçlerini etkiler. Ünite . Baz› durumlarda mesleki miras. kitaplar.

Dolay›s›yla Taylor’un bilimsel yöTaylor örgütlere netim yaklafl›m› ile Weber’in bürokratik örgüt iliflkin kuram› aras›nda büyük ölçüde benzerlikler söz çal›flmalar›n› konusudur. öte yandan da rutin üretim iflinin gerçeklefltirilmesinde makinelere ek olarak insan kullan›m›n› incelemifllerdir. • ‹flçiler. Bunun yan›nda Taylor. 1975:14). Atölyelerde ve bürolarda yap›lan ve yap›lmas›n› gerçeklefltirmifltir.1964:22): orgyonetimyonetimteorilerianasayfa• Bir ifli yapmak için “en iyi tek yolu” bulmak amateoriler. Etzioni. Taylor ve onu izleyenler incelenen konuyu çok daha fazla s›n›rlayarak bir taraftan içinde bulunduklar› durumun tarihsel özelliklerini ve kiflisel formasyonlar›n›.28 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ENDÜSTR‹ TOPLUMUNDA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹ Bilimsel Yönetim Anlay›fl› ve ‹nsan ‹liflkileri Okulu Weber’den farkl› olarak Taylor bilim adam› de¤il bir mühendistir. baz› yazarlar taraf›ndan iddia edilmektedir (Drucker. • ‹fli en iyi ve en h›zl› bir biçimde yapabilmesi için iflçiyi özendirin.5 na iliflkin temel sorunlar› ortaya koymaya çal›flarak bunlara iliflkin çözüm yollar› getirmifl ve rutin üreTaylor ifllerin atölye tim ifllerinde yap›lan faaliyetlerin belirlenmesinin ve bürolarda önemli bir hüner mümkün oldu¤unu göstermifller ve daha çok örgügerektirmeden sürekli tün mekanik boyutu ile ilgilenmifllerdir (March & Sitekrarlanan flekilde mon. (March & Simon. her iki el hareketlerini an›nda do¤al olarak yapabilir hâle gelmelidir. Ancak Taylor’a göre bu çat›flma gereksizdir.canaktan. Bu amaçla bütün aletlerin yerleri sabit ve tan›mlanm›fl olmal›d›r. önce iflin analizini daha sonra da mühendisli¤ini yapm›flt›r.1975:21. • ‹flçiye verilen ücret ile onun performans› aras›nda yak›n iliflki olmal›d›r. .htm c›yla zaman ve yöntem araflt›rmas›n› kullan›n. günlük ücret d›fl›nda belli bir ek prim verilerek motive edilmelidir. iflin örgütlenmesi konusunda Weberyen teoriden büyük ölçüde etResim 2. önemli bir hüner gerektirmemekle birlikte sürekli tekrarlanan iflleri inceleyen Taylor’un önermeleri Kaynak: (ya da daha do¤ru bir ifade ile yöntemleri) flunlard›r http://www. Dolay›s›yla Weber’in örgütlere iliflkin çal›flmalar›ndaki teorik boyuttaki a¤›rl›¤›n yerini Taylor’da daha çok uygulamaya yönelik boyut al›r. Bilindi¤i gibi Taylor’un ifl kavram›n› incelemeye bafllad›¤› dönemde iflçilerle iflverenler aras›nda oldukça fliddetli gerilimler mevcuttur.1994:55). Bilgiyi iflin incelenmesine uygulayan Taylor. ‹flçi standart üretim düzeyine eriflti¤i zaman. ‹nsanlar›n istihdam›Resim 2. günlük üretimi en yüksek ortalama düzeye ç›karan yönetim anlay›fl›d›r. E¤er verimlilik art›r›labilirse hem iflçiler hem de iflverenler bundan kazançl› ç›kacakt›r. En iyi yöntem.4 kilenmifltir. uygulamaya yönelik yapm›flt›r. Nitekim daha sonra uygulamaya geçirilen Taylor’un bu görüflleri kadar çok az insan›n görüfllerinin entelektüel tarihte etkili oldu¤u.

Bu ödüllerin en önemlisi ise benli¤in doyurulmas› ve gerçeklefltirilmesidir. • Amaçlara ba¤l›l›k onlar›n elde edilmeleriyle ilgili olarak ödüllere ba¤l›d›r. maksimum üretim • Her insan›n etkinli¤inin ve refah›n›n maksimum düzeyde art›r›lmas›d›r.1992:117) Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n temel karakteristikleri flunlard›r ( Hicks&Gullett. ifl öncelikleri gibi koflullar› düzenlemek için uzmanlaflm›fl kimseler kullan›lmal›d›r. Bu örgütsel amaçlar›n gerçeklefltirilmesi ile de sa¤lanabilir. 1992:117): • Babadan kalma yönetim anlay›fl› yerine bilimsel yönetimin tesisi • Çat›flma de¤il uyum • Bireycilik de¤il ifl birli¤i • S›n›rl› üretim yerine. bu iflin de¤erlendirilerek küçük parçalara bölünmesini ve standartlaflt›r›lmas›n› öngören yönetim anlay›fl›na dayand›rd›¤›n› görüyoruz. Bu verimlilik patlamas›ndan iflverenler kadar iflçiler ve toplumun di¤er üyeleri de faydalanm›flt›r. 1994:62).Ekonomi 29 ‹flçinin çal›flmas›n› kuflatan yöntemde. hem sosyalist hem de kapitalist sistemlerde iflçinin tembel oldu¤u. yüzy›la damgas›n› vuran yönetim anlay›fl›n›n temellerini. endüstriyel iflin örgütlenmesi konusunda endüstri sosyolojisinin teorisine önemli katk›lar yap›lm›flt›r (Öncü. Teorik planda büyük yank›lar yapan “insan iliflkileri ekolü”nün temel varsay›mlar›n› Douglas McGroger (1970: 39-40) flu flekilde s›ralamaktad›r: • ‹flte fiziki ve zihni çaban›n harcanmas› oyun ya da dinlenme kadar do¤ald›r. Tayloristlerin görüfllerinin aksine s›radan bir insan. Ünite . geliflmifl ülkelerin tümünü sarm›flt›r. Taylorist ilkelere göre örgütlenmelerin çal›flanlar› ihmal etti¤ini. Proleterya: ‹flçi S›n›f› Homo Economicus: Maksimum fayda peflinde koflan. Bu anlay›fl büyük ölçüde. makinelerin h›z›. Bu sayede endüstri öncesi toplumun çal›flma al›flkanl›klar›na sahip iflçilerin verimlilikleri çok daha kolay bir flekilde art›r›labilmifltir. Özellikle Henry Ford’un kitle üretimini öngören ve 20. kendi kendilerini yönetme ve kendi kendilerini denetim yollar›n› kullan›rlar. Özetle belirtmek gerekirse mevcut teoriler içinde en deterministik ve teknokratik karakterli olan (Grint. onlar› sadece maddi unsurlarla motive edilebilecek bir homo economicus olarak ele ald›¤›n›. ak›lc› hareket eden ve kendi ç›karlar›n› düflünen insan. ‹fl bir doyum kayna¤› oldu¤u müddetçe iflçi onu severek yapar ancak ceza kayna¤› hâline dönüfltü¤ü zaman yapmaktan kaçar. Nitekim insan›n iflten kaytarmas›n›n genel bir kural oldu¤unu söyleyen Troçki’nin “insan tembel bir hayvand›r” sözü büyük ölçüde bu mantalitenin bir ürünüdür. . Örgüt teorisinde “insan iliflkileri” ekolü olarak an›lan bu teori. Sonuçta Marx’›n proleteri art›k orta s›n›f›n temsilcileri hâline gelmeye bafllam›flt›r (Drucker. gerekse Mayo ve haleflerince farkl› bir çizgide. Taylor’un fikirlerinin uygulamaya geçirilmesinden sonra tüm ileri ülkelerde verimlilik elli kat artm›flt›r. do¤ufltan iflten nefret etmez.1982:30). • D›flar›dan denetim ve ceza ile korkutma çal›flanlar› örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol de¤ildir. 1930 y›l›na geldi¤imiz zaman Taylor’un bilimsel yönetimi gerek sendikalar›n gerekse ayd›nlar›n karfl› ç›kmalar›na ra¤men. insan›n do¤as› gere¤i çal›flmay› sevmedi¤i ve sorumluluktan kaç›nd›¤› varsay›mlar›na dayan›r. Daha sonraki y›llarda ise gerek Taylor’un ilkeleri do¤rultusunda. Taylor’un görüflleri sendikalar taraf›ndan büyük tepki görmüfl olmas›na ra¤men uygulamada öncelikle ABD’de büyük ra¤bet görmüfltür. Ba¤l› olduklar› amaçlar do¤rultusunda çal›flan insanlar.2. oysa çal›flan kiflilerin her fleyden önce insan oldu¤u ve bunun ihmal edilmesinin iflçiler kadar verimlili¤i art›rmak isteyen iflletmeler aç›s›ndan da sak›ncalar yaratabilece¤ini ileri sürmüfltür.

Baz› endüstri mühendisleri montaj ifllemlerinde uzmanlafl›rken di¤erleri de tek parçalar› imal etmeye tahsis edilmifl makinelerin iflletiminde uzmanlaflm›flt›r. Baz› ürün mühendisleri . Sorumluluktan kaç›nma. • Örgütsel sorunlar›n çözümünde insanlar gerekli yarat›c›l›k ve ustal›¤a sahiptirler. ‹leri düzeyde ifl bölümü ve standartlaflmay›. SIRA S‹ZDE 1 Taylor’›n çal›flan› mekaniklefltirdi¤i ifl modelinin iflin örgütlenmesi konusunda endüstri SIRA S‹ZDE sosyolojisine nas›l bir katk›s› olmufltur. ayn› zamanda aramay› da ö¤renir. • Ça¤dafl endüstri toplumunda normal insan›n yeteneklerinin sadece bir k›sm›ndan yararlan›lmaktad›r. Ford bu Silkelerden hareketle kendi otomobil fabrikas›nda siparifl usulü üretimO R U den kitle hâlinde seri üretime yönelmifltir. iflçi bir arac›n hatal› çal›flmas›n› dahi bildirememekteydi. Bunun yerine comtopichenry-ford kafas›n› önüne e¤ip baflka fleyler düflünmektedir.30 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar • Uygun bir ortamda s›radan bir kifli sorumlulu¤u sadece kabul etmeyi de¤il. sadece tek K ‹ T A P Kmodelinin ‹ T A P bir ifli vard›r. yoksa do¤ufltan gelen özellik de¤ildirler. Örgütü ve çal›flanlar› âdeta mekanik unsurlar olarak gören Taylorist görüfllerden farkl› olarak iflin örgütlenmesinde sosyolojik ve psikolojik unsurlar› ön plana ç›kartan “insan iliflkileri” ekolünün günümüzde çok daha fazla do¤rulanan bu varsay›mlar› 1930’lu y›llarda ortaya at›lmas›na ra¤men uygulamada Taylorist görüfller kadar etkili olmam›flt›r. Ayr›ca Ford iflgücünü. D Ü fiKitle Ü N E L ‹ M Üretimi Fordizm: DÜfiÜNEL‹M S O R U Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n uygulamadaki temsilcisi Henry Ford olmufltur. LEV‹ZYON TELEV‹ZYON bilmesi dahi gerekmemektedir. sadece iflçiler aras›nda de¤il mühendislerde de bölmüfltür. Bu üretim biçiminde en önemli unsur. Baz› imalat mühendisleri montaj donan›m›n›n tasar›m›nda uzmanlafl›rken di¤erleri her özel parça için belli makineler tasarlamaktad›rlar. s›. c›vata s›kmak ya da üretilen her Fordist üretim arabaya bir tekerlek takmak gibi. Montaj iflçisinin parça ›smarlamakurucusu. Bu süreçte iflçinin herhangi bir görüfl bildirmesi söz konusu de¤ildir. kalite kontrolü yapKaynak: mas› ve hatta yan›ndaki iflçilerin ne yapt›¤›n› T Ehttp://www.answers. Yine kitle üretim biçiminde Henry Ford: montajc›n›n.6 AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ dia edilmektedir. Bu tür görevler ustabafl› ve endüstri mühendisine aitti. Bu parçalar›n nas›l bir araya geldi¤ini dü‹NTERNET ‹NTERNET flünmek ise endüstri mühendisinin görevidir. Buna karfl›l›k sadece birkaç dakikal›k e¤itimden geçen montaj iflçisi son derece kat› bir disiplin içinde belirli rutin iflleri tekrar tekrar yerine getirmektedir. h›rs yoksunlu¤u ve güvenli¤e afl›r› önem verme gibi özellikler genellikle tecrübeler sonucunda elde edilir. birçok kiflinin inand›¤› gibi hareket eden SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Daha çok parçalar›n birbirlerinin yerine tam ve uyumlu bir montaj hatt› de¤ildir. son derece kat› bir biçimde uygulayarak verimlilikte büyük art›fllar sa¤laD‹KKAT D‹KKAT m›flt›r. aletlerini tamir etmesi. Montaj hatt›ndaki iflçiler araba parçalar› kadar kolay de¤ifltirilebilmektedir. Örne¤in. biçimde konulabilecek flekilde de¤ifltirilebilir ve birbirine ba¤lanmas›n›n son derece basit olmas›nin çok daha önemli oldu¤u idResim 2.

iflgücünün vas›f yönünden fragmantasyonu ve montaj hatt›. baz›lar› da elektrik sistemleri üzerinde uzmanlaflm›fllard›r. • Merkezî yönetim taraf›ndan karakterize edilen iflin örgütlenmesinin hiyerarflik ve bürokratik biçimi. baz›lar› gövde üzerinde. uzun süreli standart mal üretimi. özel amaçl› makinelerin kullan›m›. yüzy›lda Fordist kitle üretim süreci ile birlikte çok daha yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. meslek kurulufllar› gibi kitle örgütlerinin de güçlenerek geliflmelerine ve bunlar›n yan› s›ra kitle iletiflim araçlar› ile kitle kültürünün de yükselifline yol açm›fl. endüstri toplumunda e¤itim kurumlar›ndan aile yap›s›na kadar her alana daha çok nüfuz eder olmufltur. Ünite .Ekonomi 31 motorlar üzerinde. Örne¤in.1990:62-3) ve iflçiler birbirlerinin yerine kolayca ikame edilebilecek flekilde örgütlenmifltir.1993:44). • Büyük fabrikalarda yar› vas›fl› kitle iflçileri ile yüksek ücretli iflçilerin konsantrasyonu. büroda ya da makinenin bafl›nda standartlaflt›r›lm›fl rutin iflleri b›kmadan yapmas›n›n ö¤retilmesi amaçlanm›flt›r (Toffler. toplumsal yap›da çok köklü dönüflümleri beraberinde getirmifltir. Di¤er bir ifade ile iflçinin üretim üzerindeki kontrolü tamamen ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lm›fl ve iflçilerin tatmini büyük ölçüde ücret art›fl›yla sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r (Yentürk. hesap ve biraz da tarih bilgisinin yan› s›ra ö¤rencilere endüstrinin gerektirdi¤i. Kitle üretimi sürecinde kullan›lan makineler niteliksiz iflçilerin kullanabilece¤i flekilde dar amaçl› olarak tasarlanm›flt›r.2. belirsizliklerden korunmaya çal›fl›lm›fl (Stinch-Combe. 1992:185): • Standart parçalar›n birlefltirilmesi. Bununla iflçinin ifle zaman›nda gelip gitmesi. Bunun yan›nda Fordist kitle üretiminin yayg›nlaflmas› endüstri toplumunda sendikalar. • Arz. onu yapacak makineleri getirmekte ve ço¤u zaman atölyede makinelerin iflletimini yönetmektedirler. yüzy›lda bafllat›lm›fl olmakla birlikte 20. Özetle belirtmek gerekirse kitle üretim biçiminin temel özellikleri flunlard›r (Allen. Bu yeni uzmanlar›n görevi endüstride vas›fs›z iflgücünün kullanaca¤› makineleri tasarlamakt›r (Womack&Jones. 1981:53). e¤itim kurumlar› bir taraftan kitle e¤itimi çerçevesinde okuma-yazma. talep ve refah dengeleri ve Keynezyen politikalar taraf›ndan düzenlenen ulusal devlet ekonomilerinin yönetimi. her fleyi zaman›nda yapmak ve söz dinlemek gibi montaj hatt›n›n taleplerine uygun bireyler yetifltirmifltir. • Büyük hacimli kitle üretimi yoluyla sa¤lanan ölçek ekonomileri. Asl›nda bu süreç 19. Bunun yan›nda iflçi. • Gümrük duvarlar› yoluyla korunan pazarlarda. • Kitle üretimi ve kitle tüketimi aras›ndaki ba¤lant›n›n mevcudiyeti. Her ifli kendileri yapan bu iflçi yöneticiler montajc› ile anlaflmakta parçalar›n tasar›m›n› yapmakta. Emek ile sermaye aras›nda yaflanan yo¤un gerginliklerin de etkisiyle Fordist kitle üretiminde ifl. Böylece fabrika. amirlerinin ve yöneticilerinin verece¤i emirleri tart›flmadan yerine getirmesi. karar sürecinin de bütünüyle d›fl›nda tutulmufltur. . Endüstri toplumunun flekillenmesinde oldukça etkili olan Fordist üretim biçiminin yayg›nl›k kazanmas›yla birlikte fabrika endüstri toplumunun merkezi hâline gelmifltir.1993:27-33). Bilgileri ve fikirleri yönlendiren fakat gerçekte bir otomobile hiç dokunmam›fl ya da fabrikaya girmemifl olan endüstri toplumunun bu “bilgi iflçileri” emek sanat ba¤›ml› geçmiflin e¤itimli atölye sahiplerinin ve eski tip fabrika ustabafllar›n›n yerlerini alm›fllard›r.

32 Kitle Üretimi: ‹flin küçük parçalara bölünerek büyük miktarlarda üretilmesi Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kitle üretimi 20.7 Ford fabrikas›ndan çal›flmaya örnekler Kaynak: http://www. AMAÇLARIMIZ Yukar›da belirtilen tarihten sonra ise piyasalarda genel bir istikrars›zl›k görülmeye bafllanm›flt›r. kitle tüketimi anlay›fl›ndaki bir gerileme 70’li y›llar›n sonras›nda görüldü¤ü gibi kitle üretimi sürecinde de oldukça ciddi krizlerin yaflanmas›na yol açm›flt›r.sustainablecityblog. Durkheim’in toplumsal farkl›laflma sürecinin art›fl›yla birlikte ortaya ç›kt›¤›n› söyledi¤i “bireysellik” olgusu.com20110420henry-ford-socialist SIRA S‹ZDE 2 SIRA S‹ZDE yayg›nlaflmas›n›n endüstri toplumunun flekillenmesinde nas›l etFordist üretim biçiminin kileri olmufltur? DÜfiÜNEL‹M Fordizmin Krizi DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P 1970’li y›llar dünyada genel ekonomik krizle birlikte kitle üretiminin de krize girS Kitle O R U üretiminin varl›¤›n› sürdürebilmesi standart tüketim kal›plar› ve di¤i y›llard›r. Resim 2. Ayr›ca kitle üretiminde pazarlar hem kitlesel üretilmifl mallar için yeterli hem de büyük ölçekli firmalar›n D ‹ K Kolarak AT maliyetlerini amorti edebilmesi için istikrarl› olmal›d›r. Örne¤in.com/2009/06/retool-the-auto-industry/ http://asitoughttobe. Bu dönemde uygulanan Keynezyen politikalarla desteklenen “refah devleti” uygulamalar› piyasalar› geniflleterek kitle üretimi için oldukça uygun bir ortam sa¤lam›flt›r (Loveman&Sengenberger. 1970’li y›llara kadar gerek ulusal gerekse uluslararas› piyasalar kitle üretimi için oldukça müsait olmufltur SIRA S‹ZDE (Yentürk. 1993:44). Öte yandan kitleselleflmifl endüstriyel standart üretim düzeniyle bu toplumun kültürel ve siyasal mant›¤›n› oluflturan modernizm teorileri aras›nda da büyük paralellikler söz konusu olmufltur (Jeanniere.1990:2). kitle üretiminin yayg›nl›k kazanmas›yla yani fabrikada. 1993:21). iletiflimde. Yükselifliyle üretim sürecinde maliyetlerin düflüflünde ve toplumsal yap›lar›n de¤iflmesinde büyük rol oynayan kitle üretimi zamanla tüm dünyaya yay›lm›flt›r ve bunu ilk kullanan firmalar aç›s›ndan söz konusu rekabet avantaj› da böylece ortadan kalkm›flt›r. e¤itimde. Rejimleri ne olursa olsun bu kitleselleflmenin etkisiyle Kerr ve arkadafllar›n›n (1960) vurgulad›¤› flekilde endüstrileflmifl ülkeler aras›nda da giderek artan bir benzeflmeye tan›k olunmufltur. Rekabetin artt›¤› bu dönemde giderek daha TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . Ayr›ca giderek ucuzlayan teknolojinin küçük ve orta ölçekli firmalara geçmiflten olarak büyükler karfl›s›nda rekabet edebilme flans› vermeK ‹ T A farkl› P si piyasalarda rekabetin daha çok k›z›flmas›na ve dolay›s›yla kitle üretiminin de daha çok krize girmesine yol açm›flt›r. yüzy›lda egemenli¤ini büyük ölçüde sosyo-kültürel unsurlar›n varl›¤› ile sürdürebilmifltir. istikrarl› pazarlar›n mevcudiyeti ile yak›ndan ilgilidir. mimaride ve tüketimde giderek artan standartlaflma ile birlikte son derece zay›flam›flt›r.

70’lerdeki petrol krizi ayn› zamanda eski endüstri toplumunun da ölümü anlam›na gelmifltir. Yine ucuzlayan ve yayg›nlaflan teknolojiler sayesinde kitle iletiflim araçlar›nda tekeller k›r›lmaya bafllanm›fl ve toplumsal farkl›laflma ve dolay›s›yKaynak: http://www. Eski yöntemlerle çal›flan. tir. Çünkü kitle üretirekabet ortam›nda faaliyette bulunan mi için gerekli olan piyasalar büyük iflletmeler yeniden ölçüde doyma sürecine girmifl ve reyap›lanma sürecine kabet ise çok daha fazla fliddetlenmiflgirmifllerdir.aspx lam›flt›r. 1991:18). yani kitlesel üretimde bulunan dev firmalar karfl›s›nda.8 tan rekabet ortam›nda faaliyette bulu1970'li y›llardan nan iflletmeler yeniden yap›lanma süitibaren artan recine girmifllerdir. Di¤er bir ifadeyle. 1970’li y›llar dünyada genel ekonomik krizle birlikte kitle üretiminin de D‹KK A Tkrize girdi¤i y›llard›r. .comarticles238611Newla bireyselleflme güç kazanmaya baflLean-Manufacturing-Podcast-from-Bosch-Rexroth. Sürekli en iyi ve en ucuz mala do¤ru de¤iflen ve farkl›laflan tüketicinin taleplerine kitle üretimi cevap veremez hâle gelmifltir.SIRA S‹ZDE 2. Özellikle petrol fiyatlar›n›n art›fl› devletlerin sosyal refah harcamalar›n› k›smalar›na K ‹ an›lan T A P faktörlerin neden olmufltur. önemli ölçüde buradaki gereksinimlerin de etkisiyle ortaya ç›kan teknolojik de¤iflmeler. Böylece geçmiflte kitle üreT E L E yap›lanmalar V‹ZYON timinin rasyonel örgütlenmesi olarak kabul edilen kat› bürokratik yeni toplumun ve ekonominin gereksinimlerine cevap veremez olmufltur. Bir üründen di¤erine çok daha kolay geçer hâle gelmifltir. L‹M DÜ lay›s›yla esnekli¤i olmayan ve büyük stoklarla çal›flan dev firmalar. Bunun yan› s›ra 70’li y›llar›n sonundan itibaren baz› ülkelerin. Ünite . daha küçük ve esnek firmalar pazarlarda daha avantajl› hâle gelmeye bafllam›flt›r. ‹flin dönüflüm sürecinde ise çal›flma yaflam›n›n motor gücünü teflebbüsler oluflturmaktad›r (Oscarsson. talebi canland›rmay› öngören Keynesyen politikalardan s›k› para politikas›n› öngören Friedmanc› AMAÇLARIMIZ politikalara yönelmifl olmas›n›n etkisiyle. 1993:47). kitle üretiminin avantajlar›n› ortadan kald›rm›flt›r. talepte daralmalar›n da ortaya ç›kmas› kitle üretiminin çok daha olumsuz etkilenmesine yol açm›flt›r (Yentürk. Standartlaflman›n Sonu Özellikle 1970’li y›llardan itibaren arResim 2.Ekonomi SIRA S‹ZDE 33 DÜfiÜNEL‹M S O R U çok seçene¤e sahip hâle gelen tüketici de daha fazla “nazlan›r” hâle Dofi Ü N Egelmifltir. Tüketici art›k kendisine sunulan çeflitli ürünler karfl›s›nda gerçek anlamda krall›¤›n› ilan etmifltir. Ancak kitle üretiminin çözülmesinde yukar›da d›fl›nda teknolojik geliflmenin çeflitlili¤i ve “siparifl usulü çal›flma”y› ucuzlatm›fl olmas›. ço¤u kez de¤iflimin ana kayna¤›n› teflkil etmifltir.designworldonline. talepleri k›sa sürede de¤iflen oldukça “nazl›” tüketicilerden oluflan istikrars›z piyasalarda eski S O R U avantajlar›n› kaybederek yaflam mücadelesi vermeye bafllam›fllard›r. ‹NTERNET SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET POST-ENDÜSTR‹YEL ÇA⁄DA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹ Post-endüstriyel topluma geçiflin etkisini en çok hissettirdi¤i alan›n çal›flma hayat› olmas›ndan dolay›.

Ortaya ç›kan bu üretim biçimi Lash ve Urry UP gibi baz› sosyologlar taraf›ndan çok net bir görünüm sergilemedi¤inden sermayenin düzensiz yeniden yap›lanmas› ya da örgütsüz kapitalizm (disorganized capiD‹KKAT T E L E Vtan›mlamaktad›r. Bu örgütlenme biçimi bugün kat›l›kla ve çok farkl›laflm›fl müflteri taleplerine cevap verememekle suçlanmaktad›r. onun beraberinde getirmifl oldu¤u bireyin konumunu geri plana iten. 1991:19). Bu nedenle firmalar bürokratik formaliteleri mümkün oldu¤unca en aza indirmeye çal›flmaktad›r. günümüzde piyasaya ç›kan bir bilgisayar›n ömrü en çok iki y›ld›r (Hammer. ‹ZYON talism) olarak Ancak bugün yeni üretim düzenini tan›mlamada en çok kullan›lan esnek üreSIRA S‹ZDE tim kavram›d›r. K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . 1994:16). Sadece bununla kalmay›p bürokratik örgütlenmeye paralel iflleyen kitle üretimi anlay›fl› yerine küçük ve orta ölçeklerde esnek üretim anlay›fl›n› ön plana ç›kartan bir örgütlenmeye do¤ru bir yönelifl de ivme kazanm›flt›r. yeknesak hâle dönüfltürülmüfl yaflam biçiminin de etkisi olmufltur.Bugün bürokratik örgütlenme oldukça sert elefltiriler almaya devam etmektedir. ‹NTERNET ‹flgücünün niteli¤inde ve sendikalar›n fonksiyonlar›nda ve önemlerinde de¤iflmeAMAÇLARIMIZ ler ortaya ç›kmaktad›r. Model DÜfiÜNEL‹M T’yi tüm bir nesil için üretmesine karfl›l›k. bireyin yabanc›laflmas›na yol açm›fl olmas›. Dünya ticareti büyük ölçüde artm›fl ve ulusal pazarlar›n önemi giderek azalm›flt›r. Bunun yan› s›ra enformasyon toplumuna geçifl sürecinde Taylorizm gibi endüstri toplumunun ürünü olan ve Weber taraf›ndan rasyonel organizasyon biçimi olarak sunulan bürokratik örgütlenme de kat› ve hantal yap›s›yla günümüzün gereksinimlerine cevap veremez hâle gelmifltir. Bu süre her geçen gün daha S O R U da k›salmaktad›r. Örne¤in Ford’un. Giderek yayg›nl›k kazanan bu üretim biçiminde iflin örgütlenmesinin geçmiflten farkl› olarak çok köklü bir dönüflüme u¤rad›¤›na tan›k olmaktay›z. Bilindi¤i flekilde afl›r› ifl bölümünü öngören kitle üretiminin.34 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Ayr›ca Fordizmin kitle üretimi anlay›fl›na karfl› ç›k›lmas›nda. Ayr›ca bu tarihten sonra özellikle enformasyon teknolojileri alan›ndaki geliflmeler. Geçmiflte kitle hâlinde standartlaflt›r›lm›fl üretimde bulunan firmalar daha esnek ve daha mobil örgütlenme biçimine yönelmifllerdir. Bu yöneliflte 1974 Petrol krizinden sonra dünyan›n do¤al kaynaklar› bak›m›ndan en yoksul ülkelerinden biri olan Japonya’n›n özellikle mikro elektronik alan›nda yapt›¤› at›l›mlarla öncülü¤ü üstlendi¤ini görmekteyiz. “Modern Zamanlar” filminde ya da “‹nsan ‹liflkileri” ekolünde oldu¤u gibi ayd›nlardan oldukça sert elefltiriler alm›flt›r. 1970’lerdeki D ‹petrol K K A T krizi ayn› zamanda eski endüstri toplumunun da krizi anlam›na gelmektedir. 1970’lerdeki petrol krizi ayn› zamanda eski endüstri toplumunun da krizi anlam›na gelmektedir. Ayr›ca ürünlerin yaflam süreleri k›salm›flt›r (Oscarsson. Hizmet sektöründe h›zl› bir geliflme gözlenmifltir. toplumsal dönüflüm sürecinde derin etkiler yapmaya SIRA S‹ZDE bafllam›fllard›r. D‹KKAT ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ 70’lerin sonlar›ndan itibaren kitle üretiminin krize girmesi neticesinde iflin örgütKS ‹ OT RAaray›fllar lenmesinde yeni bafllam›flt›r. D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M 3 TüketicininSIRA tamamen S‹ZDE krall›¤›n› ilan etmesi sonucu endüstride nas›l bir de¤iflim olmufltur? DÜfiÜNEL‹M ‹flin Yeniden Örgütlenmesi: Esnek ya da Yal›n Üretim SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE Esnek Üretim: Talepteki farkl›laflmalar K S ‹ O T RA UP göz önünde bulundurularak ve teknoloji etkin kullan›larak yap›lan üretim fleklidir. ekonomik faktörler yan›nda.

Bir di¤er ifadeyle bugün genel e¤ilim küçülmekten yana olsa bile baz› sektörler (örne¤in otomotiv) Drucker’›n da belirtti¤i gibi hâlâ büyük olmay› gerektirmektedir. Bunun yan› s›ra özellikle bir Japon firmas› olan Toyota’n›n üretim biçiminden esinlenerek gelifltirilen ve Toyotaizm denilen anlay›fl›n bir parças› olan örgütlenme biçimine göre kitle üretiminin standartlaflma anlay›fl›ndan farkl› olarak ürün farkl›laflmas›n›n art›r›lmas› yoluna gidildi¤ini görüyoruz. Bu anlay›fla göre sadece esnek uzmanlaflm›fl küçük firmalar kriz flartlar›na daha kolay uyum sa¤layabilirler. Sonuçta Japonlar bu uygulamadan oldukça baflar›l› sonuçlar elde etmifllerdir. Birinci yaklafl›m için ‹talya örne¤i s›kça verilmekte. buna karfl›l›k araç talebinin çeflitlili¤i gibi faktörlerin de bask›s›yla ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Amerikal› ve Avrupal› firmalara göre daha esnek bir örgütlenmeyi tercih etmifltir. Standart üretim mant›¤› çerçevesinde tek bir amaç için tasarlanan makinelerin yerlerini.2. Yeni anlay›fl›n önemli unsurlar›ndan birisini Schumacer’›n ifadesiyle “küçük güzeldir” ilkesi oluflturmaktad›r. tüketicinin sürekli de¤iflen taleplerine uygun mal› en h›zl› flekilde üretmek. Dolay›s›yla bu toplumda uluslararas› rekabet son derece önemlidir ve firmalar bu süreçte en kaliteliyi en ucuza üretmek zorundad›rlar. . makine temposunda çal›flma yerine de bant üretiminden ba¤›ms›z çal›flma tercih edilmeye bafllanm›flt›r. Çünkü bireyselli¤in güçlendi¤i ve ayn› mal› üreten firma say›s›n›n artm›fl oldu¤u günümüzde. Bir mal›n üretimini ise do¤al olarak en iyi onu üreten bilir.Ekonomi 35 Enformasyon toplumu. yerel pazar›n darl›¤›. Japon Toyoto firmas›. yeni üretim biçimine uygun olarak esnek makinelerin almaya bafllad›¤›n› görmekteyiz. 70’li y›llarda ise ortaya ç›kan kriz bütün sanayileflmifl ülkelerde üretim biçimlerinin yeniden sorgulanmas›na yol açm›flt›r. sadece yeni ortamda küçük firmalar›n yaflayabilece¤i de kastedilmemektedir (Yentürk.1990:46) da vurgulad›¤› flekilde büyük ölçüde küreselleflmenin egemen oldu¤u toplum biçimidir. Dolay›s›yla en kalitelinin üretilmesi isteniyorsa iflin örgütlenmesi sürecince o mal› üreten kiflinin karar sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir. Ancak hem ölçek ekonomilerinden yararlan›p hem de mikro elektronik teknolojilerini adapte ederek istikrars›z küçük taleplerin ayr› ayr› dikkate al›nabilece¤i üretim sistemleriyle yeni çal›flma düzenine adapte edilebilece¤i de iddia edilmektedir. Toyotaizm: Üretim ve yönetimde sürekli iyilefltirme yaklafl›m› ile hatas›z üretim gerçeklefltirme. Çünkü kitle üretimi yapan dev firmalar›n istikrars›z piyasalara karfl› küçük firmalar kadar uyum gösteremedi¤i anlay›fl› oldukça yayg›nd›r. Dolay›s›yla Japonya ç›k›fll› bu yeni esnek üretim biçimi di¤er faktörlerin de etkisiyle son 20 y›lda tüm dünyada yayg›n hâle gelmifltir.1993:49). Ancak ölçek ekonomisiyle amaçlanan 70 öncesi farkl› bir dönemin mant›¤› ile üretim kastedilmedi¤i gibi. Masuda’n›n (Masuda. ikinci yaklafl›m için ise Japon firmalar›n›n baflar›lar› örnek olarak gösterilmektedir. Bunun yan› s›ra kitle üretiminin bant üretimi yerine yeni üretim biçimi içerisinde bilgisayarlarla desteklenmifl modül üretimi ön plana ç›km›flt›r. firmalar›n yaflayabilmesi için hayati önem tafl›maktad›r. Ünite . Dolay›s›yla çal›flan bireyin makineyle iliflkisi de¤iflmektedir. ‹flin yeniden örgütlenmesi sürecinde çat›flma yerine iflbirli¤i.

Japon toplumunun de¤erleriyle de yak›ndan ilgilidir.wordpress. • Bir üründen di¤erine h›zla de¤iflebilme yetene¤ine önem verilir. otoritenin daha ›l›ml› hâle getirilmesi. • Ücret sistemi. bireyselli¤in ön plana ç›kart›lmas› ve çal›flanlar›n karar sürecine kat›lmalar› gibi. Böylece firmalar esnekleflme ile bir taraftan üzerlerindeki fazla yükleri kald›r›rken di¤er taraftan da üretim sürecinde sahip olacaklar› belirleme yetkisinin art›fl›yla de¤iflime daha kolay adapte olur hâle gelmektedirler.com Bir tür esnek üretim biçimi olan yal›n üretimin temel felsefesi.1995:61): • Fazla iflçiler de dâhil olmak üzere. Japonlar›n grup kültürü. Ancak Fordist-Taylorist görüfllere alternatif olarak Toyota firmas›ndaki uygulamalardan esinlenerek gelifltirilen iflin örgütlenmesindeki bu yeni yaklafl›m ile 1930’larda Amerika’da Hawthorne araflt›rmalar› ile ortaya at›lan “insan iliflkileri” ekolünün varsay›mlar› aras›nda da paralellikler söz konusudur. Dolay›s›yla bu yaklafl›m Japonya’da gelifltirilmifl olsa bile bütünüyle sadece Japonlara özgü bir yönetim biçimi olarak görülmemelidir. Örne¤in. tesisin ve bireyin performans›na k›smen ba¤l›d›r. kaliteden taviz verilemez. . • E¤itime gerekli flekilde önem verilir. • Yüksek ba¤l›l›¤a dayal› ifl uygulamalar› vard›r. flirketin.abprotek. ifl yerine afl›r› ba¤l›l›¤› öngören ifl ahlak› ve ömür boyu istihdam gibi uygulamalar. • Üretim sürecini gerekli flekilde anlayan çok becerikli elemanlar vard›r.36 Resim 2. • ‹yi e¤itimli iflçileri elde tutmaya önem verilir. stok fazlal›¤› kald›r›l›r.9 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar filminde elefltirilen (fordist kitlesel üretim sisteminde) çal›flan bireyin makina ile iliflkisi (Solda) günümüzdeki bilgisayarlarla desteklenmifl modül (esnek) üretiminde (Sa¤da) oldukça farkl›laflm›flt›r Kaynak: http://salihcenap. yeni üretim biçimi için uygun bir kurumsal ya da kültürel ortam oluflturmufltur. • Kalite ve etkinlik do¤ru orant›l› kabul edilir. • Statü engelleri azalt›l›r.com20110424modern-zamanlar http://www. K›saca belirtmek gerekirse esnek ya da yal›n üretimin özelliklerini flu flekilde s›ralayabiliriz (Preffer.

ne kadar ve ne zaman istedi¤i ile gerçekte üretilen aras›ndaki fark FAZLA ÜRET‹M 1 HAREKET ZAMAN Gecikme bekleme sonucu at›l insan. Örne¤in ünlü “Harward Business Review”da ç›kan bir makalede GM ve Toyoto’nun ortakl›¤› olan Kaliforniya’da Foremont tesislerindeki uygulamadan hareketle Taylorist görüfllerin tekrar öne ç›kart›ld›¤›n› görmekteyiz. çeviklik. . ayn› zamanda iflçilerin de daha iyi motive olmalar›na yol açm›flt›r. sorunlara her yerde her zaman geçerli kat›. ara stok veya bilgi STOK 6 5 4 3 Spesifikasyon ve üretilen ürün aras›ndaki farktan dolay› fire veya tekrar iflleme do¤mas› TAfiIMA Gerekli olmayan. karmafl›kl›k ve standards›zl›k sebebiyle müflterinin istedi¤inden daha az veya daha fazla ifl yap›lmas› Esnek Üretim modelinde sürekli iyilefltirme esast›r. bürokratik formalitelerin azl›¤› ve esneklik dolay›s›yla süratlilik büyük bir avantaj olarak kabul edilmekle birlikte özellikle otomotiv gibi vaktiyle “endüstrilerin endüstrisi” olarak kabul edilen baz› sektörler hâlâ büyük olmay› gerektirmektedir. Yeni çal›flma düzeninde baflar› çok de¤iflik yollarla elde edilebilir. Çünkü günümüzde özellikle yeni ifllerde küçüklük. gerek tar›m toplumundaki. tek bir yöntemle yaklaflmak mümkün de¤ildir. Kaynak: http://www. ürün. de¤er katmayan. gerekse endüstri toplumundaki gibi.Ekonomi 37 Resim 2. Mevcut teknolojiler bireylere ve iflletmelere büyük bir esneklik kazand›rm›flt›r. Yine yukar›da belirtilen görüfller esnek örgütlenme teorisini bütünüyle yanl›fllamamaktad›r. Ünite . Yine ayn› uygulama neticesinde esnek üretim teorisyenlerinin varsay›mlar›n›n tam aksi istikamette ö¤renmenin ve sürekli iyileflmenin de ortaya ç›kt›¤› vurgulanmaktad›r. makina kayna¤› 7 2 HATALAR Uygunsuz düzeyde ( az ya da çok) malzeme. Bu araflt›rmaya göre ad› geçen yerdeki fabrikada uygulanan Taylorist “Time and motion” yöntemi sadece ifl yerinde verimlili¤in ve kalitenin art›r›lmas›na de¤il.10 Zay›f ergonomik süreç tasar›m›n›n veya organizasyonel kurgunun sonucu olarak fazla insan hareketi çaba ve ifllemler Müflterinin hangi ürünü. Bu da flunu göstermektedir ki yeni çal›flma düzeninde.comtagyalin-dusunce Bunun yan›nda esnek örgütlenmeye yönelik geliflmelerin tam karfl›s›nda yer alanlar da vard›r. malzeme.2. bilgi ve insan hareketi SÜREÇ VER‹MS‹ZL‹⁄‹ Yetersiz proses tan›mlar›.eneraconsulting.

tar›msal üretimi azaltmam›fl. tar›m. kaym›flt›r. Enformasyon teknolojilerinin sa¤lad›¤› avantajla muhtemelen tek kiflilik müteflebbisler ordusunun ortaya ç›kmas› mümkün gözükmektedir. Enformasyon toplumunda zenginli¤in kayna¤› beden iflçisi olmayanlar›n yani bilgi iflçilerinin veriminin art›r›lmas›ndan geçecektir (Drucker. Ancak bununla imalat›n bütüResim 2. geYazilar1689-bilgi_ rekse toplam has›la içinde son toplumu_caginda_ mahremiyet. Dolay›s›yla endüstriyel üretimden farkl› süreçlere tabi hizmet/ bilgi/enformasyon üretiminin egemen oldu¤u enformasyon toplumunda iflin yeniden örgütlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r. Yeni toplumun merkezinin imalattan bilgiye kaym›fl olmas› do¤al olarak sadece imalat sektöründe iflin örgütlenmesinde baz› de¤iflmeler getirmekte de¤il ayn› zamanda toplumdaki sektörel da¤›l›m içinde bilgi/enformasyon sektörünün a¤›rl›¤›nda da önemli de¤ifliklikler ortaya ç›karmaktad›r. . de¤iflimin nispeten daha yavafl oldu¤u tar›m ve endüstri toplumunun örgütlerinden farkl› olarak bu de¤iflime ayak uyduracak ve projeler üretip çözüm getirecek tak›m çal›flmalar›n›n geçici süreler çal›flmalar›na tan›k olunacakt›r (Paker. 1990’l› y›llara gelindi¤inde ise bu say› toplam iflgücünün beflte birine düflmüfltür. madencilik ve ulaflt›rma dallar›ndaki beden iflçilerinin verimini art›rmak art›k kendi bafl›na servet yaratamaz hâle gelecektir. Tar›m toplumunimalattan bilgiye dan endüstri toplumuna geçifl. buna karfl›l›k endüstriyel üretimin a¤›rl›¤› göreli olarak gerilemeye devam edecektir. 2010 y›l›nda da bu rakam muhtemelen toplam iflgücünün onda birinden fazla olamayacakt›r. fiöyle ki 1950’li y›llarda imalat ifli yapan ya da eflya tafl›yan insanlar tüm geliflmifl ülkelerde ço¤unlu¤u oluflturmaktayd›. Bu süreçte özellikle bilgi iflleri. merkezî bir öneme sahip olmaktad›r. zaman ve mekân kavram›n› de¤ifltirmesi dolay›s›yla örgütlerde yeri ve zaman› da de¤iflken hâle getirmifl. farkl› etnik gruplar beraber çal›flacakt›r. Ancak yine de tahttp://www.aspx derece gerilemifltir.bilgicagi. Dolay›s›yla enformasyon toplumunda imalat. Yeni teknolojiler yukar›da da vurguland›¤› gibi.1993:25-30).38 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Post-endüstriyel Ça¤›n ‹flleri ve Örgütleri Baz› yazarlar endüstriyel üretim alan›nda art›k verimlilik devriminin sona erdi¤i görüflündedir. akKaynak: sine art›rm›flt›r. 1994:4). Bunun yan› s›ra örgütlerde hiyerarflik yap›lar h›zla çözülecektir.com r›m›n pay› gerek istihdam. Benzer flekilde endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçiflte endüstriyel üretimi bütünüyle ortadan kald›rmayacakt›r. Dolay›s›yla gelecekte kültürel çeflitlilik esas olacakt›r. ‹fl yerkürenin her yerinde her zaman yap›labilir hâle gelmifltir. Örgütler h›zla de¤iflen ifl atmosferinde. bir di¤er ifade ile standartlaflmadan uzaklaflmaya bafllanm›flt›r.11 nüyle ortadan kalkaca¤› düflüYeni toplumun merkezi nülmemelidir.

Workplace 2000 (Boyet & Conn. 1991:2-7) adl› bir çal›flmaya göre iflletmeler.Ekonomi 39 Resim 2. Bilgi bu toplumlarda günümüzdekinden farkl› bir anlama ve iflleve sahiptir. Ayr›ca ayn› çal›flmaya göre iflçiler. müflteri taleplerine adapte olabilmek amac›yla bugünkünden çok daha esnek olacakt›r. yüzy›l Amerikan ifl dünyas›n› kuranlar aras›nda yaln›zca banker J. Yine esnekli¤in yan› s›ra yarat›c›l›k da son derece önemli olacakt›r. yönetsel kontrolden daha çok kendi kendilerini kontrol edeceklerdir. Yak›n zamanlara kadar bilgi gerektiren çok az ifl söz konusudur. Morgan adl› birisinin ileri say›labilecek bir e¤itimi oldu¤u ileri sürülmektedir.12 Günümüzde ifl yerkürenin her yerinde her zaman yap›labilir hâle gelmifltir. Aksi takdirde iflletmelerin giderek fliddetlenen rekabet ortam›na uyum sa¤lamalar› imkâns›z hâle gelmektedir. iflin tasar›m› ya da teorik bilginin üretimiyle meflgul olan ofisler hâline dönüflebilece¤i. Enformasyon toplumuna geçifl geçmiflten büyük ölçüde bir kopufl anlam›na gelmektedir. Bir di¤er ifade ile bilgi bu toplumlarda bir zorunluluktan daha çok bir süstür. Bunun yan› s›ra endüstriyel üretimin yap›s›nda da çok köklü dönüflümler ortaya ç›kmas› beklenmektedir. Okullarda oldu¤u gibi iflletmeler de kendi içlerinde e¤itimi ön plana ç›kartmak zorunda kalmaktad›rlar (Stone. hizmet ve dolay›s›yla enformasyon/bilgi üretimine dayanan toplumdur. Daha önce de vurguland›¤› gibi enformasyon toplumu imalata de¤il. Yar›n›n fabrikas› çok daha fazla bilgisayar kullan›m› ile karakterize edilecektir (Rürup. Çünkü yeni teknolojiler paylafl›m› kolaylaflt›rmaktad›r. O da üniversiteyi b›rakm›fl birisidir. Örne¤in. 1993:12). Nitekim Amerika Birleflik Devletleri’nde 80’li y›llarda yafland›¤› flekilde imalat sektörü neredeyse çökü- . Art›k örgütlerde Taylor. Oysa günümüz enformasyon toplumlar›na bakt›¤›m›z zaman üniversite mezunlar›n›n say›lar›nda ola¤anüstü bir art›fl›n mevcudiyeti göze çarpmaktad›r (Drucker. Ancak bugünkü geliflmifl ülkelerin özellikle stratejik ürünlerin imalat›n›.2. Çünkü gelecekte di¤erlerinin önüne geçecek örgütler. yar›n geliflmekte olan ülkelere devredebilece¤ini düflünmek oldukça güçtür. 19. flimdiki geliflmekte olan ülkelerin ise gelecekte imalat ifliyle meflgul olan fabrikalar olabilece¤i tart›fl›lmaktad›r. kiflilerin bir örgütün tüm seviyelerinde ö¤renme yükümlülük ve kapasitesini. 1994). Örne¤in. Ford gibi geliflmeleri ö¤renen bir kiflinin olmas› yetmemektedir. Bu küresel rekabet ortam›nda e¤itim. iflletmelerin en önemli sorununu oluflturmaktad›r.P. endüstriyel üretim yerine. Bundan böyle birinin tepeden düflünüp bulmas› ve örgütte geriye kalan herkesin bu büyük stratejistin emirlerini dinliyor olmas› mümkün de¤ildir. Baz› senaryolara göre bugünkü ileri düzeyde endüstrileflmifl ülkelerin gelecekte. 1991:46). 1993:47). nas›l de¤erlendirebilece¤ini keflfedenler olacakt›r (Senge. Ünite . Öte yandan dönüflüm kaç›n›lmazd›r çünkü küresel rekabet de art›fl göstermektedir. Yeni örgütlerde enformasyon ak›fl›nda da büyük ölçüde de¤ifliklik ortaya ç›kacak ve enformasyonun paylafl›m› en hayati konulardan birisini oluflturacakt›r.

1993:12). Mümkün oldu¤unca dar bir alanda afl›r› uzmanlaflmadan kaç›n›lmaktad›r. Misyon. Koordinasyon ve kontrol ise endüstri toplumunun modernist örgütlerinde yetki vermemeye dayanmas›na karfl›l›k. aidiyet duygusu ve tak›m çal›flmas› gibi kavramlarla da yak›ndan iliflkilidir. çal›flanlar›n vas›f düzeylerinin yüksek olmad›¤› ve mevcut çal›flma düzeninin de¤erlerinin içsellefltirilmedi¤i koflullarda olumlu sonuçlar vermifltir. Bu ifllerin büyük bölümü ise bilgi iflleridir (Naisbitt. Ayr›ca endüstri devrimiyle üreticilikten ç›km›fl ve sadece tüketici konumuna düflmüfl olan ailenin. geçmiflten farkl› flekilde de olsa tekrar merkezî önem kazanmaya bafllad›¤›n› görmekteyiz. 1970’li y›llarda Amerika’da yarat›lan 19 milyon yeni iflin 17 milyonunu hizmet sektörü iflleri oluflturmaktad›r. bugün insan kaynaklar› yönetiminin en çok üzerinde durdu¤u ba¤l›l›k. 1987). ba¤›ms›z ve mobil olacaklard›r (Alsene.40 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar flün efli¤ine gelmifltir. enformasyon ça¤›n›n postmodernist örgütlerinde daha çok yetki devri ön plana ç›kmaktad›r. Tam aksine mevcut üretim sürecinde çal›flanlara geçmiflten daha çok bireysel sorumluluk düflmektedir. kat› ve hiyerarflik yöntemlerle örgütlemek mümkün de¤ildir. Bu yöntemler yarat›c›l›¤› teflvik eden yöntemler de¤ildir. Bu yöntemler imalat sektörünün egemen oldu¤u. “bir ifli en iyi yapan bilir” anlay›fl›na dayanmaktad›r. Bürokratik tutuculuk de¤iflime adapte olabilmek için yap›lan çabalar›n önündeki en büyük engel olarak gösterilmektedir (Thurman. Nitekim aile ifllerinin say›s›nda da bir art›fl gözlenmektedir. Ancak bu kat›l›m endüstri toplumlar›nda gözledi¤imiz motivasyon sürecinin bir parças› olmaktan çok. Öte yandan enformasyon toplumunun ana eksenini oluflturan bilgi ifllerinin örgütlenmesinin Weberyen anlamda kat› bürokratik ya da Taylorist yöntemlerle yap›labilmesi oldukça güçtür. Ancak günümüzde yükselmekte olan enformasyon toplumunun en önemli karakteristi¤ini oluflturan bilgi üretiminin esas oldu¤u iflleri. postmodernist örgütlerde yay›lma almaktad›r. hiyerarflinin yerini piyasa almaktad›r. mal üretimini dikkate alarak yap›lan ifl örgütlenmesi yöntemleriyle yapabilmek mümkün de¤ildir. Bilgi üretimi her fleyden önce onu üreten bireyin yarat›c›l›¤›n› ön plana ç›kartmay› gerektirir. Bu da yukar›dan dayat›lan kat› çal›flma kurallar›yla yerine getirilemez. Emirler hep yukar›dan verilir ve ço¤u zaman çal›flanlar›n fikirlerinin al›nmas›na gerek duyulmaz. standart. bugün kalite kontrol çemberleri örne¤inde oldu¤u gibi. hedef ve stratejiler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise uzmanlaflman›n yerini. Modernist örgütlerden farkl› olarak post-modernist örgütler büyük ölçüde güvene dayanmaktad›r. 1994:657). Karfl›l›kl› güven. Yine bu süreçte çal›flanlar›n karar sürecine kat›lmalar› gerekti¤i görüflü de yayg›nl›k kazanmaktad›r. aksine çal›flanlara standartlaflt›r›lm›fl kitle üretiminin talimatlar›n› makine temposunda b›kmadan tekrar tekrar yapmay› empoze ederler. enformasyon toplumunda üretim sürecinde. . Özellikle krizde olan sektörlere bakt›¤›m›z zaman bunlar›n geleneksel endüstriler oldu¤unu görmekteyiz. Geçmiflte bu yöntemler endüstriyel üretim sürecinde ne kadar ifllevsel olmufl olsalar da bugün yeni toplumun ifllerini. Modernist ve postmodernist örgütleri karfl›laflt›rd›¤›m›zda fonksiyonel s›ralamada bürokrasinin yerini demokrasi. Enformasyon ça¤›n›n örgütlerinde insanlar hem birbirinden izole olmadan sürekli bir diyalog içinde çal›flacaklar hem de çok daha vas›fl›.

Pre-endüstriyel toplumlar›n “do¤al insan”› için çal›flma. asla “toplumsal bütünlük” unsuru olmam›fl ve “özel alan”a hapsedilmifltir. gönüllü kurulufllar›n üye say›lar›nda ola¤anüstü bir art›fl gözlenen bu sektörde 80 milyondan fazla insan (yani her iki yetiflkinden biri) haftada befl saatini. K›z›lhaç. Bu dönemde kilise. Ayr›ca giderek bireyselli¤in artt›¤› enformasyon ça¤›nda insanlar. Özellikle Protestanl›k. “maddi ihtiyaçlar› karfl›- . çal›flman›n kölelere özgü afla¤›l›k bir ifl oldu¤u konusunda hemfikir olmufllard›r. Nitekim Amerika gibi enformasyon toplumu sürecinde olan ülkelerde bu kâr amaçs›z izciler. Dolay›s›yla böylesine bir geliflme toplum yap›s›nda da (iflin örgütlenmesi dâhil) oldukça önemli de¤iflmeleri beraberinde getirecektir. büyük ölçüde atadan kalma do¤al yaflam ritmine ba¤l›. kiliseler vb. zor ifller beklemeyi fakat karfl›l›¤›nda yetki vermeyi. ‹nsanl›¤›n son 300 y›l›na damgas›n› vuran “modern/endüstriyel toplum. iflletmelerin ç›karaca¤› dersleri flöyle s›ralar: Kâr amaçs›z kurulufllar bilgi iflçilerinin nas›l kullan›laca¤›n›. modern ça¤da endüstrileflme sürecine paralel olarak toplumsal yaflamda merkezî bir önem kazanm›flt›r. sezgisel bir hünerdir. birçok konuda ihtilaf hâlinde olmalar›na ra¤men. Yine Romal›lar’›n kulland›¤› labour sözcü¤ü de “zahmet. insanlar›n kendi istekleri ile kat›lm›fl olduklar› gönüllü kurulufllar (yani üçüncü sektör) oluflturacakt›r (Masuda. Bizde de “emek” sözcü¤ü . Latince’de bir tür iflkence aleti olan tripalium’dan türemifltir. hedonist yaflam biçimine ve gösterifl tüketimine karfl› ç›km›fl çok çal›flmay› kutsallaflt›rm›flt›r. liyakat ve al›nan sonuçlar›n sorumlulu¤unu tafl›yabilmeyi ö¤retmifltir. geçmiflte çal›flmak kölelere özgü. 1990:120).bat› dillerine benzer biçimde . gerekli olan fleylerle aç›k-seçik görev tan›m›n›.” bir “çal›flma toplumu” olmufltur. bu arzular›n› gönüllü kurulufllarda çok daha kolay tatmin edebilir hâle gelmifllerdir (Drucker. ›zd›rap” gibi ça¤r›fl›mlara sahiptir. kendi kendini denetlemeyi. Ünite . Böylece iflinde yeterince yetki ve mücadele f›rsat› ile baflar› ortam› bulamayan insanlar. kapitalizmin “entelektüel ordusu” gibi çal›flm›flt›r. 1993:229-64). Nitekim Drucker.“s›k›nt›. sayg› görme. Gorz’un da ifade etti¤i gibi sanayileflmenin bafllang›ç y›llar›nda iflçilerin sürekli tam gün çal›flmay› istememeleri ilk fabrikalar›n çökmesine yol açm›flt›r. Çal›flma.Yani.1994). Bu toplumlarda çal›flma. ait olma. zahmet ve yorgunluk” anlam›na gelmektedir. geçim için yap›lan bir süreçtir. Bunun yan› s›ra modern dünyan›n ekonomik organizasyonlar› ve e¤itim kurumlar› da güçlü bir çal›flma disiplini/eti¤i oluflturulmas›nda önemli ifllevler görmüfltür. amaçlar do¤rultusunda yönetimi. ÇALIfiMANIN GELECE⁄‹ Bat› dillerinde “çal›flma” anlam›na gelen travail. Amerikan toplumunun en önemli ay›rt edici özelliklerinden birisi hâline gelmifltir (Drucker. bir veya birden fazla kurulufl için çal›flarak geçirmektedir. ac›.2. afla¤›l›k bir ifl ya da ceza olarak görülmüfltür. çal›flma kültürünü yaratma yolunda. Çal›flma bir tür.Ekonomi 41 Üçüncü Sektör Enformasyon toplumunun sosyal yap›s›n›n nüvesini. endüstri uygarl›¤›nda yok say›lan. bir davaya inançla ve tutkuyla ba¤lanmay›. kendini gerçeklefltirme gibi arzular›n› gönüllü kurulufllar içinde gerçeklefltirme f›rsat› bulmaktad›rlar. yorgunluk. Antik ça¤ filozoflar›. sürekli ö¤renme ve ö¤retmeyi. Pre-endüstriyel toplumlarda insanlar flimdikinden daha az çal›flmaktad›r. Bugün hükümetlerin cevap veremedi¤i sosyal sorunlar›n çözülmesinde katk›da bulunan üçüncü sektör kurulufllar›.

42

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

lama” ya da “zenginlik yaratma” sürecinin ötesine geçmifl, insanlara “kendini gerçeklefltirme” imkân› sunmufl ve “kimlik” kazand›rm›flt›r. Ancak bugün, yeni bir ekonomik ve toplumsal düzene geçiflin sorguland›¤› ça¤›m›zda “çal›flman›n sonu” üzerinde en çok düflünülen konular›n bafl›nda gelmektedir. 19. yüzy›l›n endüstriyel düzeninde y›lda yaklafl›k befl bin saat çal›flan iflçiler, 1900 y›l›nda yaklafl›k üç bin iki yüz saat çal›flmaya bafllam›fllard›r. Attali’ye göre bu oran, geliflmifl ülkelerde bin saate kadar inecek ve çal›flmaya adanan süre beflte bire gerileyecektir.Yazar, gelecekte çal›flanlar›n yar›dan fazlas›n›n ücret almayaca¤›n›, ücretlilerin ne tam zamanl› çal›flaca¤›n› ne de s›n›rl› bir sözleflme ile iflletmeye ba¤l› olaca¤›n› ifade ediyor. ‹flyerine gitmeden çal›flma, istihdam›n yar›s›n› oluflturacak ve insanlar bir flirketin hem orta¤› hem de kendi iflvereni olabileceklerdir. Weber’in de belirtti¤i flekilde, endüstriyel düzenin yükselifline paralel bir biçimde, ev ile iflin ayr›lmas› (duygusal/kiflisel iliflkiler ile çal›flma iliflkileri birbirinden ayr›larak) toplumsal rasyonalizasyon için uygun bir zemin haz›rlam›flt›r. Bu sayede modern toplumun alamet-i farikas› olan rasyonalite, ekonomiden kültüre bütünüyle toplumsal dokuyu derinden etkilemifltir. Ancak günümüzün yeni dijital ekonomik düzeni içinde avukatlar, dan›flmanlar, reklamc›lar, ö¤retim üyeleri vb. giderek artan biçimde enformasyon teknolojilerinin sundu¤u imkânlarla ifllerini evlerinden yapabilir hâle gelmektedir. Endüstriyel devrimin aksine enformasyon devrimi, birçok meslek grubunda ev ile ifli yeniden bir araya getirmektedir. Bu da do¤al olarak sadece çal›flma hayat›n› de¤il, aile iliflkilerinden serbest zaman etkinliklerine kadar birçok alanda ekonomik ve toplumsal iliflkileri dönüfltürecektir. Bütün bu geliflmelerin bir sonucu olarak “ücretli çal›flman›n sonu”nun geldi¤i konusunda kayg›lar da artmaktad›r. Örne¤in Rifkin’e göre, yeni zeki makineler birçok alanda, insanlar›n yerine geçmektedir; yani “çal›flman›n sonu” gelmifltir. Dahrendorf’un “üçte iki” kuram›na göre de gelecekte iflgücünün “üçte ikisi” ifl bulurken “üçte biri” çal›flma hayat›n›n d›fl›nda kalacakt›r. Bu da çal›flma hayat›nda vas›fl› iflçilerle di¤erleri aras›nda bir kutuplaflmaya yol açacakt›r. Bir baflka öngörüye göre de gelecek 50 y›l içinde, yar›m düzine vas›fl› iflçi ile otomobil fabrikalar›nda üretim gerçeklefltirilebilecektir. Asl›nda, ücretli iflin sonuna iliflkin kayg›lar› ifade eden görüflleri daha da uzatmak mümkün. Ancak ortada bir gerçek var ki “çal›flman›n sonu” tezleri abart›l› olsa bile bildi¤imiz ekonomik, toplumsal ve kültürel düzenin “sonu”na geliyoruz. Bir yazar›n ifadesiyle “çal›flman›n dünyas› de¤ifliyor”. De¤iflen bu yeni düzen içinde çal›flanlar›n varl›¤›n› koruyabilmelerinin yolu, sahip olduklar› vas›flardan ve bunu sürekli bir üst düzeyde yenileyebilmelerinden geçiyor. Niteli¤i ve çal›flman›n gerçeklefltirildi¤i mekânlar flimdikinden çok farkl› olsa bile bugün oldu¤u gibi yar›n da çal›flma olacakt›r. ‹nsanl›k görünür bir gelecekte çal›flarak “varolma”ya devam edecektir. Ancak yeni çal›flma düzeni, e¤itim düzeyinin çok düflük oldu¤u bizim gibi ülkelerde toplumun geneli e¤er gerekli vas›flarla donat›lmazsa daha genifl kitlelerin çal›flma hayat›ndan d›fllanmas›na yol açacakt›r. Orta ve uzun vadede toplumun yeni çal›flma düzenin gerektirdi¤i vas›flarla donat›lmas›, ekonomik ve siyasal istikrar›n sa¤lanmas› kadar önemlidir.

2. Ünite - Ekonomi

43

Özet
A M A Ç

1

Ekonomik düzenin farkl› yönlerine odaklanan sosyolojik yaklafl›mlar› aç›klamak Sosyolojide, ekonomik düzenin farkl› yönlerine odaklanan, üç farkl› yaklafl›mdan bahsedebiliriz. Bunlar: “Fonksiyonalizm”, “Çat›flmac› Yaklafl›m” ve “Sembolik Etkileflim Yaklafl›m›.” Fonksiyonalist teoriler, daha çok toplumda istikrar›n nas›l sürdürülece¤i ile ilgilenirler. Fonksiyonalistler, serbest piyasa ve kâr aray›fl›n› öne ç›kartan kapitalist sistemin, mallar›n ve hizmetlerin da¤›t›m› ile üretimin teflvikini yeterince iyi sa¤lad›¤›na inan›r. E¤er yeni bir hizmet ve ürün için bir piyasa (talep) var ise baz› giriflimciler büyük bir memnuniyetle onu keflfedecekler ve sonra ondan kâr elde edeceklerdir. Fonksiyonalistler, ekonomi ve siyasal kurumlar aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu iddia eder. Onlara göre bu iliflki, toplumun kaynaklar›n›n yönlendirilmesinde etkinli¤i art›r›r. Fonksiyonalist perspektife göre kapitalist toplumlar, sürekli yenilik içinde olduklar› için çevrelerindeki de¤iflime daha iyi uyum sa¤lam›fllard›r. ‹stikrar konusunu vurgulayan fonksiyonalist yaklafl›m›n aksine çat›flma kuramlar›, ekonomik düzenin istikrars›zl›¤›n› vurgular. Hatta baz› çat›flmac› yaklafl›mlar, kapitalizmin kendisinin bir çeliflki oldu¤unu iddia ederek, uzun vadede kendi kendisini yok edece¤ini iddia ederler. Çat›flmac› yaklafl›m›n temellerini, Karl Marks ortaya atm›flt›r. Marks ve di¤er çat›flmac› kuramc›lar serbest piyasan›n, s›n›f çat›flmas›na ve iflgücünün yabanc›laflmas›na yol açt›¤›na inan›r. Fonksiyonalist ve çat›flmac› yaklafl›mlar, ekonomik düzenin iflleyifli ve sonuçlar› üzerinde dururken, sembolik etkileflim yaklafl›m›, bireyler, gruplar ve ekonomi aras›ndaki etkileflimi konu al›r. Birçok sembolik etkileflimci, kariyer sosyalleflmesinin etkisini vurgularlar; özellikle de çal›flma ve kariyer hakk›ndaki düflünce biçimimiz ile edinilen bilgi süreciyle ilgilenir. Çal›flma ve kariyer sosyalleflmesi, büyük ölçüde sosyalleflme araçlar›yla yaflam boyunca sürer. Genel olarak formel ve informel olmak üzere iki tür sosyalleflme arac› vard›r. Genelde aileler ilk ve en önemli informel sosyalleflme araçlar›d›r. Arkadafl çevresi bir bafl-

ka önemli informel sosyalleflme arac›d›r. Yafl›tlar, birer rol modelleri oluflturabilirler veya kariyer sürecinde enformasyon sa¤layabilirler. Aile, arkadafl çevresi, medya gibi informel sosyalleflme araçlar› yan›nda, okul ve ifl çevresi gibi, formel meslekî sosyalleflme yer al›r.
A M A Ç

2

Taylorist bilimsel yönetim anlay›fl›n› özetletmek. Weber’den farkl› olarak Taylor bir bilim adam› de¤il bir mühendistir. Dolay›s›yla Weber’in örgütlere iliflkin çal›flmalar›ndaki teorik boyuttaki a¤›rl›¤›n yerini Taylor’da daha çok uygulamaya yönelik boyut al›r. Bilgiyi iflin incelenmesine uygulayan Taylor iflin analizini, daha sonra da mühendisli¤ini yapm›flt›r. Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n temel karakteristikleri flunlard›r: Babadan kalma yönetim anlay›fl› yerine bilimsel yönetimin tesisi, çat›flma de¤il uyum, bireycilik de¤il iflbirli¤i, s›n›rl› üretim yerine maksimum üretim ,her insan›n etkinli¤inin ve refah›n›n maksimum düzeyde art›r›lmas›d›r. Taylorist anlay›fl büyük ölçüde, hem sosyalist hem de kapitalist sistemlerde iflçinin tembel oldu¤u, insan›n do¤as› gere¤i çal›flmay› sevmedi¤i ve sorumluluktan kaç›nd›¤› varsay›mlar›na dayan›r. Taylor’un görüflleri özellikle sendikalar taraf›ndan büyük tepki alm›fl olmas›na ra¤men uygulamada öncelikle de ABD’de büyük ra¤bet görmüfltür. Özellikle Henry Ford’un kitle üretimini öngören ve 20. yüzy›la damgas›n› vuran yönetim anlay›fl›n›n temellerini, bu iflin de¤erlendirilerek küçük parçalara bölünmesini ve standartlaflt›r›lmas›n› öngören, yönetim anlay›fl›na dayand›rd›¤›n› görüyoruz. Bu sayede endüstri öncesi toplumun vas›f ve çal›flma al›flkanl›klar›na sahip iflçilerin verimleri çok daha kolay bir flekilde art›r›labilmifltir. Taylor’un fikirlerinin uygulamaya geçirilmesinden sonra tüm ileri ülkelerde verim elli kat›na ç›km›flt›r.

44
AM A Ç

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

3

Endüstri toplumunun flekillenmesini Fordist yaklafl›m üzerinden aç›klamak. Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n uygulamada temsilcisi Henry Ford olmufltur. Ford bu ilkelerden hareketle kendi otomobil fabrikas›nda siparifl usulü üretimden kitle hâlinde seri üretime yönelmifltir. ‹leri düzeyde ifl bölümü ve standartlaflmay› son derece kat› bir biçimde uygulayarak verimlilikte büyük art›fllar sa¤lam›flt›r. Bu üretim biçiminde en önemli unsur birçok kiflinin inand›¤› gibi hareket eden montaj hatt› de¤ildir. Daha çok parçalar›n birbirlerinin yerine tam ve tutarl› bir biçimde konulabilecek flekilde de¤ifltirilebilir ve birbirine ba¤lanmas›n›n son derece basit olmas›n›n çok daha önemli oldu¤u iddia edilmektedir. Yine kitle üretim biçiminde montajc›n›n sadece tek bir ifli vard›r. Birkaç dakikal›k e¤itimden geçen montaj iflçisi son derece kat› bir disiplin içinde belirli rutin iflleri tekrar tekrar yerine getirmektedir. Montaj hatt›ndaki iflçiler araba parçalar› kadar kolay de¤ifltirilebilmektedir.Bu süreçte iflçinin herhangi bir görüfl bildirmesi söz konusu de¤ildir. Ayr›ca Ford iflgücünü, sadece iflçiler aras›nda de¤il mühendislikte de bölmüfltür. Baz› endüstri mühendisleri montaj ifllemlerinde uzmanlafl›rken di¤erleri tek parçalar› imal etmeye tahsis edilmifl makinelerin iflletiminde uzmanlaflm›flt›r. Endüstri toplumunun flekillenmesinde oldukça etkili olan Fordist üretim biçiminin yayg›nl›k kazanmas›yla birlikte fabrika endüstri toplumunun merkezi hâline gelmifltir. Böylece fabrika, endüstri toplumunda e¤itim kurumlar›ndan aile yap›s›na kadar her alana daha çok nüfuz eder olmufltur. Bunun yan›nda Fordist kitle üretiminin yayg›nlaflmas› endüstri toplumunda sendikalar, meslek kurulufllar› gibi kitle örgütlerinin de güçlenerek geliflmelerine ve bunlar›n yan› s›ra kitle iletiflim araçlar› ile kitle tüketimi ve kitle kültürünün de yükselifline yol açm›fl; toplumsal yap›da çok köklü dönüflümleri beraberinde getirmifltir.

A M A Ç

4

‹flin yeniden örgütlenmesi sonucunda yal›n üretim sisteminin getirdi¤i yenilikleri de¤erlendirmek. 70’lerin sonlar›ndan itibaren kitle üretiminin krize girmesi neticesinde iflin örgütlenmesinde yeni aray›fllar bafllam›flt›r. Esnek üretim biçiminde iflin örgütlenmesinin geçmiflten farkl› olarak çok köklü bir dönüflüme u¤rad›¤›na tan›k olmaktay›z. Enformasyon toplumda uluslararas› rekabet son derece önemlidir ve firmalar bu süreçte en kaliteliyi en ucuza üretmek zorundad›rlar. Bir mal›n üretimini ise do¤al olarak en iyi onu üreten kifli bilir. Dolay›s›yla en kalitelinin üretilmesi isteniyorsa iflin örgütlenmesi sürecince o mal› üreten kiflinin karar sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir. Japon Toyota firmas›, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Amerikal› ve Avrupal› firmalara göre daha esnek bir örgütlenmeyi tercih etmifltir. Sonuçta Japonlar bu uygulamadan oldukça baflar›l› sonuçlar elde etmifllerdir. Japonya ç›k›fll› bu yeni esnek üretim biçimi di¤er faktörlerin de etkisiyle son 20 y›lda tüm dünyada yayg›n hâle gelmifltir. Bunun yan› s›ra özellikle bir Japon firmas› olan Toyota’n›n üretim biçiminden esinlenerek gelifltirilen ve Toyotaizm denilen anlay›fl›n bir parças› olan örgütlenme biçimine göre kitle üretiminin standartlaflma anlay›fl›ndan farkl› olarak ürün farkl›laflmas›n›n art›r›lmas› yoluna gidildi¤ini görüyoruz. Çünkü bireyselli¤in güçlendi¤i ve ayn› mal› üreten firma say›s›n›n artm›fl oldu¤u günümüzde, tüketicinin sürekli de¤iflen taleplerine uygun mal› en h›zl› flekilde üretmek, firmalar›n yaflayabilmesi için hayati önem tafl›maktad›r. Bunun yan› s›ra kitle üretiminin bant üretimi yerine yeni üretim biçimi içerisinde bilgisayarlarla desteklenmifl modül üretimin ön plana ç›kt›¤›n› görmekteyiz. Standart üretim mant›¤› çerçevesinde tek amaç için tasarlanan makinelerin yerlerini, yeni üretim biçimine uygun olarak esnek makinelerin almaya bafllad›¤›n› görmekteyiz.

2. Ünite - Ekonomi

45

AM A Ç

5

Endüstriyel üretim ile post endüstriyel dönüflümün getirdi¤i de¤iflimi aç›klamak. Yeni toplumun merkezinin imalattan bilgiye kaym›fl olmas› sadece imalat sektöründe iflin örgütlenmesinde baz› de¤iflmeler getirmez. Ayn› zamanda toplumdaki sektörel da¤›l›m içinde bilgi/enformasyon sektörünün a¤›rl›¤›nda da önemli de¤ifliklikler ortaya ç›kar›r. Bu süreçte özellikle bilgi iflleri, merkezî bir öneme sahip olmaktad›r. Ancak bununla imalat›n bütünüyle ortadan kalkaca¤› düflünülmemelidir.Tar›m toplumundan endüstri toplumuna geçifl, tar›msal üretimi azaltmam›fl, aksine art›rm›flt›r ancak yine de tar›m›n pay› gerek istihdam, gerekse toplam has›la içinde son derece gerilemifltir. Benzer flekilde endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçiflte endüstriyel üretimi bütünüyle ortadan kald›rmayacakt›r; buna karfl›l›k endüstriyel üretimin a¤›rl›¤› göreli olarak gerilemeye devam edecektir. Enformasyon toplumunun ana eksenini oluflturan bilgi ifllerinin örgütlenmesinin Weberyen anlamda kat› bürokratik ya da Taylorist yöntemlerle yap›labilmesi oldukça güçtür. Bu yöntemler endüstriyel üretim sürecinde geçmiflte ne kadar ifllevsel olurlarsa olsunlar, bugün yeni toplumun ifllerini, standart, kat› ve hiyerarflik yöntemlerle örgütlemek mümkün de¤ildir. Bürokratik tutuculuk de¤iflime adapte olabilmek için yap›lan çabalar›n önündeki en büyük engel olarak gösterilmektedir. Emirler hep yukar›dan verilir ve ço¤u zaman çal›flanlar›n fikirlerinin al›nmas›na gerek duyulmaz. Bu yöntemler imalat sektörünün egemen oldu¤u, çal›flanlar›n vas›f düzeylerinin düflük oldu¤u ve mevcut çal›flma düzeninin de¤erlerini içsellefltiremedi¤i koflullarda olumlu sonuçlar vermifltir. Ancak günümüzde yükselmekte olan enformasyon toplumunun en önemli karakteristi¤ini oluflturan bilgi üretiminin esas oldu¤u iflleri, mal üretimini dikkate alarak yap›lan ifl örgütlenmesi yöntemleriyle yapabilmek mümkün de¤ildir. Modernist ve postmodernist örgütleri karfl›laflt›rd›¤›m›zda fonksiyonel s›ralamada bürokrasinin yerini demokrasi, hiyerarflinin yerini piyasa almaktad›r. Koordinasyon ve kontrol ise endüstri toplumunun modernist örgütlerinde yetki vermemeye dayanmas›na karfl›l›k, enformasyon ça-

¤›n›n postmodernist örgütlerinde daha çok yetki devri ön plana ç›kmaktad›r. Misyon, hedef ve stratejiler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise uzmanlaflman›n yerini, postmodernist örgütlerde yay›lma almaktad›r. Mümkün oldu¤unca dar bir alanda afl›r› uzmanlaflmadan kaç›n›lmaktad›r. Modernist örgütlerden farkl› olarak postmodernist örgütler büyük ölçüde güvene dayanmaktad›r. Karfl›l›kl› güven, bugün insan kaynaklar› yönetiminin en çok üzerinde durdu¤u ba¤l›l›k, aidiyet duygusu ve tak›m çal›flmas› gibi kavramlarla da yak›ndan iliflkilidir. Enformasyon ça¤›n›n örgütlerinde insanlar hem birbirinden izole olmadan sürekli bir diyalog içinde çal›flacaklar hem de çok daha vas›fl›, ba¤›ms›z ve mobil olacaklard›r. Çal›flman›n insan geliflimi üzerindeki etkilerini özetlemek. Modern dünyada çal›flma, bir tür, “maddi ihtiyaçlar› karfl›lama” ya da “zenginlik yaratma” sürecinin ötesine geçmifl, insanlara “kendini gerçeklefltirme” imkân› sunmufl ve “kimlik” kazand›rm›flt›r. Ancak bugün, yeni bir ekonomik ve toplumsal düzene geçiflin sorguland›¤› ça¤›m›zda “çal›flman›n sonu” üzerinde en çok düflünülen konular›n bafl›nda gelmektedir. Enformasyon devrimi, birçok meslek grubunda ev ile ifli yeniden bir araya getirmektedir. Bu da do¤al olarak sadece çal›flma hayat›n› de¤il, aile iliflkilerinden serbest zaman etkinliklerine kadar birçok alanda ekonomik ve toplumsal iliflkileri dönüfltürecektir. Bütün bu geliflmelerin bir sonucu olarak “ücretli çal›flman›n sonu”nun geldi¤i konusunda kayg›lar da artmaktad›r. Bir yazar›n ifadesiyle “çal›flman›n dünyas› de¤ifliyor”. De¤iflen bu yeni düzen içinde çal›flanlar›n varl›¤›n› koruyabilmelerinin yolu, sahip olduklar› vas›flardan ve bunu sürekli bir üst düzeyde yenileyebilmelerinden geçiyor. Türkiye gibi ülkelerde toplumun geneli, e¤er gerekli vas›flarla donat›lmazsa genifl kitlelerin çal›flma hayat›ndan d›fllanma tehlikesi söz konusudur. Orta ve uzun vadede toplumun, yeni çal›flma düzenin gerektirdi¤i vas›flarla donat›lmas›, ekonomik ve siyasal istikrar›n sa¤lanmas› kadar önemlidir.

A M A Ç

6

‹flin gelifltirilmesine tedarik zincirinin de dâhil edilmesi d. e. c. S›n›rl› üretim yerine maksimum üretim 9. b. e. Enformasyon iflçilerinin veriminin artt›r›lmas› 5. Bireyler. D›flar›dan denetim ve ceza ile korkutma çal›flan› örgütsel amaçlara yöneltecek tek yoldur. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. Robert Bosch b. b. Örgütsel sorunlar›n çözümünde insanlar gerekli yarat›c›l›k ve ustal›¤a sahiptir. Kapitalizmin kendisinin bir çeliflki oldu¤unu iddia eder d. John D. Tar›m toplumlar›nda stratejik kaynak toprak ve iflgücüdür. Bir iflçi birkaç dakikal›k bir e¤itimden sonra iflin bafl›na geçer c. Stoklu çal›fl›l›r. 4. Afla¤›dakilerden hangisi Esnek Üretimin özelliklerindendir? a. Hizmet üretiminin artmas› c. Afla¤›dakilerden hangisi Yal›n Üretim felsefesini yans›tmamaktad›r? a. ‹fl çevresi d. Üretim biçimine göre esnek makineler kullan›lmaya bafllam›flt›r. Toplumda istikrar›n nas›l sürdürülece¤i ile ilgilenirler b. ‹flin yeniden örgütlenmesi süresinde çat›flma yerine iflbirli¤i alm›flt›r. Grup kültürü b. Endüstri toplumunda sermaye sahipleri e¤itim ve araflt›rma gelifltirmeye en çok harcamay› yapm›fllard›r. Afla¤›dakilerden hangisi toyotaizm denen örgütlenme biçimini anlatmaz? a. Bilgisayarlarla desteklenmifl modül üretimi ön plana ç›km›flt›r. Andrew Carnegie e. b. Beden iflçilerinin veriminin artt›r›lmas› d. Afla¤›dakilerden hangisini formel sosyalleflme araçlar› aras›nda sayamay›z? a. Kariyer sosyalleflmesinin etkisini vurdular 7. Henry Ford c. gruplar ve ekonomi aras›ndaki etkileflimi konu al›r e. Stoklu üretim 3. Sürekli iyilefltirme e. 6. Standart miktar üretimi gerçeklefltirildikten sonra ilave yap›lan üretim için performans ücreti verilir. Bilgi sektörünün a¤›rl›k kazanmas› e. Bant üretimi modeli uygulamas›. Afla¤›dakilerden hangisi fonksiyonalist yaklafl›m› temsil eder? a. Ürün farkl›laflmas›n›n artt›r›lmas› yoluna gidilmifltir. Afla¤›dakilerden hangisi McGroger’in insan iliflkileri ekolünün temel varsay›mlar›ndan biridir? a. e. S›radan bir insan do¤ufltan iflten nefret eder. Ekonomik düzenin istikrars›zl›¤›n› vurgular c. Endüstri toplumunda sermaye merkezi bir öneme sahiptir. Çal›flanlar kendi kendini yönetme ve kendi kendini denetim yollar›n› bir bask› olmadan kullanamazlar 10. Afla¤›dakilerden hangisi Enformasyon Toplumunda zenginli¤in kayna¤›n› oluflturan unsurlardan de¤ildir? a. Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n uygulamadaki temsilcisi kimdir? a. Emniyet birimleri e. Post-endüstriyel toplum bilgi etraf›nda örgütlenir. Babadan kalma yönetim anlay›fl› c. Okul b.46 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kendimizi S›nayal›m 1. d. Çat›flma de¤il uyum d. 2. d. Bireycilik de¤il iflbirli¤i e. d. Endüstri toplumu mallar›n üretimi için makinelerin ve insanlar›n koordinasyonuna dayan›r. Rockefeller d. c. Yüksek ba¤l›l›¤a dayal› ifl uygulamalar› vard›r e. Amaçlara ba¤l›l›k onlar›n elde edilmeleri ile ilgili olarak cezalara ba¤l›d›r. Arkadafl çevresi 8. Yarg› kurumlar› c. d. Andrew Mellon . Bilgi iflçilerinin veriminin artt›r›lmas› b. Afla¤›dakilerden hangisi Taylor’un bilimsel yönetim anlay›fl›n›n temel karakteristikleri aras›nda yer almaz? a. Bilimsel yönetimin tesisi b. b. ‹flyerine afl›r› ba¤l›l›¤› öngören ifl ahlak› c. Bir iflçinin yerine yeni bir iflçi kolayl›kla getirilebilir. c.

Günümüzde esneklik de. hatta antikça¤ yazarlar›n›n “karakter” kelimesinin anlam› konusunda hiçbir flüpheleri yoktu: Karakter. Esnekli¤in kiflinin karakteri üzerindeki etkileri. Esnekli¤e yap›lan vurgu bizzat iflin anlam›n› ve dolay›s›yla onu anlatmak için kulland›¤›m›z kelimeleri de¤ifltiriyor. 10-11 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Yeni Kapitalizmde ‹flin Kiflilik Üzerindeki Etkileri (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nevi. Kelime çal›flma ba¤lam›nda kullan›lmaya baflland›¤›nda da. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-Endüstriyel Ça¤da ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. XIV. ifle eski anlam›n› iade eder. Horatius bir insan›n karakterinin. Geçmiflte. a 7.2. kendi arzular›m›za ve di¤er insanlarla aram›zdaki iliflkilere yükledi¤imiz etik de¤erdir. Ancak bu yeni kontrol biçimlerini anlamak oldukça zordur. . bildi¤imiz bir olgunun yeni bir varyasyonundan ibadert de¤ildir. “kapitalist sistem” sözünün tafl›d›¤› lanetten kurtulmak için “serbest giriflim” sistemi veya “özel giriflim” sistemi gibi pek çok dolaylama gelifltirilmiflti. Karakter Afl›nmas›. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s. as›l olarak duygusal deneyimlerimizin uzun vadeli boyutu üzerine odaklan›r. Esnekli¤in kayg› yaratmas› son derece do¤al: ‹nsanlar hangi risklerin olumlu sonuç verece¤i veya hangi rotay› seçmeleri gerekti¤ini bilemiyor. c 5.b 2. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri Toplumunda ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bir yandan kat› bürokrasi biçimleri di¤er yandan da kör rutinin zararlar› elefltirilir. insanlar›n hayat boyu götürü usulü çal›flmalar›. ‹flçilerden seri hareket etmeleri. mevcut ana odaklanan bir toplumda. Karakter kendimizde de¤erli buldu¤umuz ve baflkalar›n›n de¤er vermesini bekledi¤imiz kiflisel özelliklerimizdir. hangi özelli¤imizin kal›c› de¤er tafl›d›¤›na nas›l karar verebiliriz? K›sa vadeye kilitlenmifl bir ekonomide nas›l uzun vadeli hedeflere sahip olabiliriz? Her an parçalanan veya sürekli olarak yeniden flekillendirilen kurumlarda. uzun vadeli bir hedef için çaba sarf etme ya da gelecekteki bir amaç u¤runa bugünkü kimi mükafatlar› erteleme fleklinde gösterir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri Toplumunda ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bu anlamda “karakter. sürekli olarak risk almalar›. parça parça ifller yapmalar› fleklinde. Sab›rs›z. belirli bir anda yaflad›¤›m›z duygu karmaflas›n›n içinden baz› duygular› seçer ve içimizde yaflat›r›z: Yaflatt›¤›m›z bu duygular karakterimizi oluflturur. kariyerin izledi¤i düz yolu kesti ve çal›flanlar› aniden bir ifl türünden di¤erine yönlendirdi. sadakat ve karfl›l›kl› ba¤l›l›k. kiflinin ekonomik u¤rafllar›n›n bir ömür boyu akt›¤› mecray› anlat›yordu. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-Endüstriyel Ça¤da ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kaynak: Richard Sennett. insanlara kendi yaflamlar›n› flekillendirmede daha fazla özgürlük tan›d›¤› söyleniyor. Burada eseneklik vurgulan›r. Karakter kendini. d 4.” insan›n içinde besledi¤i ancak kimse taraf›ndan gözlemlenemeyen arzu ve duyarl›l›klar› ifade eden “kiflilik” adl› modern türevinden daha kapsay›c› bir terimdir. Karakter. onun dünyayla olan ba¤lant›lar›yla ilintili oldu¤unu yazar. düzenlemelere ve formel prosedürlere giderek daha az ba¤l› olmalar› isteniyor. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . b 9. Yüzy›l ‹ngilizcesindeki “Job” [ifl] kelimesi bir maddenin tafl›nabilir büyüklükteki bir miktar›n› veya parças›n› ifade ediyordu.e 3. e 6.Ekonomi 47 Okuma Parças› Bugün “esnek kapitalizm” sözüyle nitelenen sistem. karfl›l›kl› sadakat ve ba¤l›l›k nas›l sürdürülebilir? Bunlar yeni. Her birimiz. her an de¤iflime haz›r olmalar›. onun belki de en kafa kar›flt›r›c› yönü. e 8. kapitalimin üzerindeki laneti silmenin baflka bir yolu olarak kullan›l›yor. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri Toplumunda ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kat› bürokrasi biçimlerini elefltiren ve risk almaya vurgu yapan esnekli¤in. Örne¤in ‹ngilizcedeki “career” [kariyer] kelimesi eskiden tafl›tlar›n [carriage] kulland›¤› bir yolu ifade ediyordu. genelde okunaks›z bir iktidar rejimidir. Yeni kapitalizm . esnek kapitalizmin karakter konusunda karfl›m›za ç›kard›¤› sorunlard›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-Endüstriyel Ça¤da ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Esnek kapitalizm. d 10. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-Endüstriyel Ça¤da ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Günümüzde esneklik. 2008). Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri Toplumunda ‹flin Örgütlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Oysa yeni düzen sadece geçmiflin yürürlükten kald›r›lm›fl kurallar›n›n yerine yeni kontrol biçimlerini geçiriyor. Eski ‹ngilizce kullananlar›n.

(1993). Böylece fabrika. Oxford. (1975). Gelecek ‹çin Yönetim:1990’lar ve Sonras›.. March. J.Hall. Çev.. Edit by W.” in The Reemergence of Small Enterprises: Industrial Restructuring in Industrialized Countries. Bunun sonucu olarak eski yöntemlerle çal›flan. P. T. TODA‹E Yay. Ankara. Ankara. P. Sabah Yay. Boyet J. J.. Industrialism and Industrial Man. Endüstri toplumunda ifl tüm yaflam hâline dönüflmüfltür. Prentice Hall. J. E¤itim kurumlar› bir taraftan kitle e¤itimi çerçevesinde okuma yazma hesap ve biraz da tarih bilgisinin yan› s›ra ö¤rencilere endüstrinin gerektirdi¤i. (1991). (1992). S.Seized Enterprise Sector. Loveman.F.G. Alsene. Vadi/Toplum Yay. Polity Pres. Printed in Great Britain. W. Polity Press. De¤iflim Mühendisli¤i. K. Workplace 2000: The Revolution Reshaping American Business. Loveman. Bununla iflçinin ifle zaman›nda gelip gitmesi. Newyork. Kapitalist Ötesi Toplum. Buttenworth Ltd. her fleyi zaman›nda yapmak. C.’ Modernite Versus Post Modernite. Blackwell. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Allen. (1990). ‹stanbul. (1975). Sociology For The 21.Grow-Hill Book Company. oysa çal›flan kiflilerin her fleyden önce insan oldu¤u ve bunun ihmal edilmesinin iflçiler kadar verimi art›rmak isteyen iflletmeler aç›s›ndan da sak›ncalar yarataca¤› ortaya konulmufltur. A Dutton Book. H.. (1994). Hammer. Schwirian. (1993). vol. A. Plummer. Grew.K. & Sengenberger. Mc. Bozkurt ve O. G. E. H. Mc. onlar› sadece maddi unsurlarla motive edilebilecek bir homo economicus olarak ele ald›¤›n›. Cambridge. Edit.J. S›ra Sizde 2 Fordist üretim biçiminin yayg›nl›k kazanmas›yla birlikte fabrika endüstri toplumunun merkezi hâline gelmifltir. P. S›ra Sizde 3 Tüketici bir üründen di¤erine çok kolay geçer hâle gelmifltir..F.. Küçük. Örgütler. yani kitlesel üretimde bulunan dev firmalar karfl›s›nda. Piore. (1994) Managing The Non Profit Organizations. “Modernite Nedir?. Jeanniere. .F. Post-Industrializm and Post-Fordizm. ‹stanbul.st Century. Grint.(1994). Drucker.ILO Pub. Jiobu.48 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Taylorist ilkelere göre örgütlenmelerin çal›flanlar› ihmal etti¤ini. Oxford. ‹nk›lap Yay.F. (1964). & Conn. Harward University Press. (1998). Modernity and Its Futures. (1997). Series.& Simon. Geneva. Drucker. Hicks. amirlerin ve yöneticilerin verece¤i emirleri tart›flmadan yerine getirmesi. K. A. M. gösterileni kafa kullanmadan ö¤renmek gibi montaj hatt›n›n taleplerine uygun bireyler yetifltirmifltir.Sengerberger. The Sociology of Work. Buttenworth Ltd. Massachusetts. Organizations: Theory and Behaviour. (1994). (1992). Türkiye ‹fl Bankas› Yay... büroda ya da makinenin bafl›nda standartlaflt›r›lm›fl rutin iflleri b›kmadan yapmas›n›n ö¤retilmesi amaçlanm›flt›r. Modern Organizations.G.A. (1994). Onaran. endüstri toplumunda e¤itim kurumlar›ndan aile yap›s›na kadar her alana daha çok nüfuz eder olmufltur. Çev.. Bu sebeple en iyi ve en ucuz mala do¤ru de¤iflen ve farkl›laflan tüketicinin taleplerine kitle üretimi cevap veremez hâle gelmifltir. Taylorizm bir taraftan verimlili¤i çok büyük ölçüde art›r›rken di¤er taraftan da insan›n ihmal edildi¤i bir çal›flma düzeninde yabanc›laflman›n artabilece¤ini fark etmemizi sa¤lam›flt›r.M. M. Etzioni. Ankara. Foundations of Modern Sociology. Der. P.J. Sociology: A Global Introduction.Belk›s Çorakç›. Macionis. Managing The Non Profit Organizations. söz dinlemek.&Dunlop&Harbson&Myers (1960). C. “Introduction-Economic and Social Reorganization in the Small and Medium. Ö. Drucker. Kerr.R.&Gullett. Rekabet artm›flt›r ve böylesi bir rekabet ortam›nda faaliyette bulunan iflletmeler yeniden yap›lanma sürecine girmifllerdir.P.H. Drucker. Fikret Üçkan.133. daha küçük ve esnek firmalar pazarlarda daha avantajl› hâle gelmeye bafllam›fllard›r. vd.G. Prentice Hall Europe. International Labour Review. H. Computerized Integretion and The Organization Work in Enterpries. Çev. R. Curry.

(1999). ‹stanbul. Bahar. Beflinci Disiplin. ‹ldeniz. No. A. Bireyselleflme ve Yönetim: ‹fl Yönetiminde Devrim. ‹stanbul Mülkiyeliler Birli¤i Vakv› Yay. B. ‹stanbul. ‹stanbul. (1993). ‹stanbul. Information and Organizations. Preffer. N. “Post-Fordist Fordist Geliflmeler ve Dünya ‹ktisadi ‹flbölümünün Gelece¤i. Tükçesi: Ali Seden. Ünite . P.Thurman vd) International Labour Office Pub.. (1995). Bilgi Toplumu. Naisbitt. Rürup. Stone.V. Üçüncü Dalga. Thurman. (1991). A. Sweden. Deutschland. Örgütün ‹nsan ‹liflkileri Yönü. Longman. Ankara. Geneva. 2000 Y›l›n›n Sonras›: Sanayi Sonras› Toplum.” Toplum ve Bilim. University of California Pres Ltd. Dünyay› De¤ifltiren Makine. Yentürk. Relasing Snergy Japanese Style. MarchApril. Managing in the Information Society. On Business and Work: An Overviev. (1993).. ODTÜ Yay. (1981). Rekabette Üstünlü¤ün S›rr› ‹nsan. Öncü. (1970).” On Business and Work. W. D. Work of the Future-The Future of Work. Alt›n Kitaplar Yay.P. J. Toffler. New York.. D.&Jones.Yay. B. (1993). Womack. Sabah Yay... . Ter.A. Say›: 56-61. (Edit. Oto. N.. Third Edition. (1993). (1990). Turhan Kitabevi. Mc Groger.Ekonomi 49 Masuda Y. Bassil Blackwell. Do¤ukan. J. (1993).11.E and Hickey.2.Der. (1991)..A.L. C. Çev. Society in Focus. Yay. Stinch-Combe.A.E. “Does Business Have Any Business in Education?”. Paker. “Competence and Choice and Work.2. ‹stanbul. J. J. (1993). in On Business and Work Toward New Frontiers. Senge. Roos. Oscarsson. Energin. Thomson. J. Çev. San. (1982). (1987). Harvard Business Review. Yap› Kredi Yay. Örgüt Sosyolojisi. (1990).

Din sosyolojisinin ortaya ç›k›fl›n› ve dinin kökenine dair sosyolojik teorileri aç›klayabilecek ve din sosyolojisi ile dini sosyoloji aras›ndaki fark› ay›rt edebilecek. Din ve toplum iliflkisini. Anahtar Kavramlar Din Sosyolojik Kurum Kutsal Din D›fl› • • • • Cemaat Altyap›-Üstyap› Sekülerizm Teokrasi ‹çindekiler • • • • D‹N NED‹R? D‹N VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹ D‹N SOSYOLOJ‹S‹ KLAS‹K SOSYOLOJ‹K TEOR‹LERDE D‹N Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Din . dinin di¤er toplumsal kurumlarla iliflkisini aç›klayabilecek.3 Amaçlar›m›z • • • • SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Dinin genel geçer tan›m›n›n ötesinde sosyolojik tan›m›n› saptayabilecek. Klasik sosyolojik teorilerde dinin nas›l ele al›nd›¤›n› özetleyebileceksiniz.

Do¤rusu bu tan›mlar›n her biri bir dinin kendisini baflka dinlerden nas›l ay›rt etti¤ini görmek aç›s›ndan önemlidir. Grekçe ve Latince “religion” olarak ayn› zamanda belli bir inanç çerçevesinde ba¤l›l›k ve düzenli olarak yap›lan ritüelleri kapsar. Üstelik dünyan›n her yerinde dini inanç ya da davran›fl olarak ortaya konulan pratikler birbirinden oldukça farkl›l›k gösterebiliyor. tap›nak ve ritüelleriyle yaflanan ve bütün toplumu etkisi alt›na alan bir flekilde ya da bir bütünsellikten yoksun bireysel dinî inançlar veya davran›fllar fleklinde ortaya ç›k›yor. yasa. âdet. Bu olgu ya tam teflekküllü bir kilise. Resim 3. hakimiyet. Ancak bu tan›mlardan yola ç›karak dinin tabiat› hakk›n- . yol. Dinlerin büyük ço¤unlu¤unun din hakk›nda da bir tan›m› vard›r ve bu tan›mlarda genellikle kendilerini standart. cemaat. Dilimizde kulland›¤›m›z “din” sözcü¤ünün kökeni Arapça olup sözcü¤ün de¤iflik türevleri boyun e¤me. dinin bir sosyal olgu olarak her yerde varl›¤›n› görüyoruz.Din D‹N NED‹R? Dünyada gelmifl geçmifl bütün toplumlarda ve hâlen yaflamakta olan bütün toplumlarda din olgusuna rastl›yoruz. kulluk. izlenen örnek. itaat. mezhep. normal ve hak din olarak gösterirler.1 Sözlüklerde bir tanr›ya veya tanr›lara inanmay› ve o tanr›lara tap›nma pratikleri ile ifade edilen din. K›saca. ceza ve mükafat gibi anlamlarda kullan›l›r.

ay›rt edilebilir bir etken olarak teflhis edilmeye çal›fl›lm›flt›r. sosyolojik bak›fl aç›s›ndan ay›rt etmek üzere bir tan›ma ulaflma çabalar›nda farkl› sosyolog veya antropologlar›n çabalar›n› görebiliyoruz. Aksi taktirde sosyoloji kendini bir anda teolojik bir tart›flman›n içinde bulabilir. Genellikle her din kendine göre “do¤ru din” hakk›nda kendini iflaret eden bir tan›ma sahiptir. ancak onlar›n da ço¤u din hakk›nda kendi öznel tan›mlar›n› gelifltirmekten geri durmam›flt›r. Bu aç›dan sosyolojik olarak dinin tan›m›n›n. Ancak dinin bu flekilde kendini ve dünyay› tan›mlay›fl› belirli bir dinin sosyolojik incelemesi için önemli bir veri olufltursa da dinin sosyolojik tan›m› için yeterli de¤ildir. Eski oldu¤u ölçüde din. o davran›fl› dinsel olarak nitelemeyi gerektirecek olan›n ne oldu¤una dair genel kurallar› belirlemeye çal›fl›r. Oysa sosyal bilim dünyan›n her yerinde karfl›lafl›lan bir olgu olarak dinin mahiyetine dair tarafl› olmayan bir tan›ma ulaflmak durumundad›r. Oysa sosyolojik düflünme ile dinsel düflünme temelden birbirinden farkl›d›r. Émile Durkheim (18581917). ailevi. dinlerin din tan›m›yla kendini en temelde ay›rt etmesi gerekir. Bunun için din sosyolojisinin her fleyden önce bir din tan›m›na sahip olmas› gerekir. Bu fark› sosyoloji lehine bir farkl›l›k olarak düflünmek gerekmiyor. Onun için öncelikle dinin sosyolojik mahiyetinin ne oldu¤unu ve bu mahiyeti ortaya ç›karmaya çal›flan sosyolojik çabalar› ele alal›m. özellikle din sosyolojisi alan›nda en önemli çal›flmalar› yapm›fl ve ifllevselci yaklafl›mlar› formüle etmifl Frans›z sosyolog. Bu konuda Émile Durkheim’in (1961: 62) tan›m›ndan yola ç›karsak “Kutsal fleylere. . “kutsal”. Ancak dinin her toplumda ortaya ç›k›fl tarz› farkl›d›r. Bu tan›mda göze çarpan en önemli unsurlar. meflruiyet düzenlerinin oluflumuna nas›l bir katk›da bulundu¤u konusuyla ilgilenir. Sosyoloji belirli bir dinin kendini veya genel olarak dini tan›mlay›fl›yla yetinemez. Dini. yani bir kenara ayr›lm›fl ve yasaklanm›fl fleylere iliflkin inanç ve uygulamalar›n birleflik bir sistemi -Kilise diye an›lan bir tek ahlâkî toplulukta birlefltiren inanç ve pratikler. Hangi tür davran›fllar›n dinsel olarak nitelenebilece¤i ve genel olarak sosyolojik bilginin bir nesnesi olarak dinin nas›l teflhis edilece¤i hususu sosyologlar aras›nda tart›flma konusu olmufltur. siyasi. onlara taraftar olanlar›n tümü”nü ‘din’ olarak ay›rd edebiliriz. Aksine din sosyolojisi dinsel olarak teflhis edilen davran›fllar›n ne oldu¤u ve bu davran›fllar›n bir toplumun ekonomik. Dinin kendini tan›mlay›fl› kadar dünyay› da inananlar›yla inanmayanlar›yla tan›mlay›p tasarlamas› söz konusudur. Bu çeflitlilikte her dinin kendine özgü bir hakikat iddias› vard›r. e¤itimsel ve sosyal tabakalaflma örüntülerine nas›l bir etkide bulundu¤u. Yine de toplumsal yap› ve de¤iflim süreçleri içinde din. Özellikle “Dini Hayat›n ‹lk Biçimleri” isimli eseriyle din sosyolojinin en önemli kitaplar›ndan birini yazm›flt›r. Bunu yaparken dinin kendini tan›mlay›fl›yla kendini bir tart›flman›n içine sokmamas› önemlidir. genifl bir çeflitlili¤e sahiptir. Dinin sosyolojik tan›m› ise sosyoloji tarihinde öyle kolay yap›lm›fl de¤ildir. Bu o dinin iddias›n› ayn› düzeyden hareket ederek reddetti¤i anlam›na gelmez. Sosyologlar böyle bir tan›ma ulaflmak için epey çal›flm›flt›r. “kilise” ve “bir tek ahlaki toplulukta birlefltiren inanç ve topluluklar” (yani cemaat) olarak ay›rt edilebilir. Aksine toplumlar›n ortak bir davran›fl örüntüsü olarak binbir çeflitlili¤e sahip olan din olgusunda ortak olan›n ne oldu¤unu.52 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar da sosyal bilimler aç›s›ndan de¤erlendirilebilir bir tipolojiye ulaflmak mümkün de¤ildir. toplumun genel flekillenmesine. Dinin Sosyolojik Tan›m› Din olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yayg›n ve eski bir davran›fl örüntüsüdür. Sosyolojiyi dinsel bir düflünce yap›s›na alternatif olarak o düflünceyi yanl›fllayan bir tez olarak düflünmek de gerekmez. sosyolojiyi bir disiplin hâline getirmifl.

Din 53 Kutsal ve Din D›fl› Kutsal kavram› Durkheim’›n bütün toplumlar› incelerken baz ald›¤› kavramlardan biridir. Bu ölçüde geniflletilmifl bir kutsall›k hemen hemen her yerde bulunabilir. Totem düflüncesinin nas›l do¤mufl olabildi¤ini. Bir toplum ne kadar ilerlemiflse o kadar karmafl›klaflm›fl olup kutsal ve din d›fl› ay›r›mlar› da o ölçüde bundan etkilenmifltir. Kutsal›n bir fleyi temsil ediyor olmas› söz konusudur. bir sembol. Durkheim dinin en ilkel biçimlerinden en karmafl›k ileri biçimlerine kadar hepsinde kutsal ve din d›fl› ay›r›m›n›n ortak bir özellik oldu¤undan hareketle. Kutsaldan ise sadece Tanr›lar veya kutsal ruhlar kast edilmez. basketbol oyunlar›ndaki) sembolizm türlerine bakarak tahmin etmek zor olmaz. Bunlar›n en ilkel toplumlarda totemler fleklinde ortaya ç›kt›¤›n› görebilece¤imiz gibi daha ileri toplumlarda daha karmafl›k flekillerde ortaya ç›kt›¤›n› görebiliriz. Bu ay›r›m da topluluk duygusunu canl› tutan bir tutumdur. Her tak›m› temsil eden sembolün zamanla fanatik taraftarlar› için fetiflleflme sürecine girdi¤ini görebiliyoruz. basitli¤i ya da ilkelli¤ine paraleldir. bir nehir veya herhangi bir cisim kutsal olabilir. hatta görünürde en din d›fl› toplumlarda bile rastlanmaktad›r. Din de Durkheim’a göre “kutsal fleylere yani bir kenara ayr›lm›fl ve tabulaflm›fl fleylere iliflkin birleflik bir inançlar ve davran›fllar sistemidir”. Sosyoloji bu kutsallar›n bizatihi kendi etkilerinin var olup olmad›¤› sorusuyla ilgili de¤ildir. Ünite . bir ev.2 Hemen hemen dünyan›n her yerinde ço¤u futbol taraftar› için tuttuklar› tak›m›n formas› kutsald›r. Bu kutsal say›lan fleylerle insanlar›n kurduklar› iliflkilerin toplumda bir etkisi. günümüzdeki reklam ve oyun (futbol. Kutsal say›lan nesnelerin kendi özünde bir kutsall›k olup olmamas› da sosyolojik aç›dan anlaml› bir soru de¤ildir. Topluluk sembollefltirdi¤i kutsallar üzerinden asl›nda kendi topluluk s›n›rlar›n› oluflturur ve kendisini baflkalar›ndan ay›r›r. sonuçlar› veya tezahürleri vard›r. Ona göre bütün toplumlar her fleyi “kutsal” ve “din d›fl›” fleklinde ay›ran bir kategorilefltirme sistemine sahiptir. Önemli olan her kutsal say›lan nesnede sembolik bir yan olmas›d›r. Bütün kutsall›k anlay›fllar›nda bu tarz bir toplumsal özdeflli¤in izlerini bulmak mümkündür. bir odun parças›. Bu ay›r›mlar›n karmafl›kl›¤› veya basitli¤i söz konusu toplumlar›n da karmafl›kl›¤›. Bir tafl. Din de bir bak›ma bu ay›r›ma dayan›r. Totemizm düflüncesinin modern dünyada da örnekleri hayat›n içinde bolca bulunur. Kutsal anlay›fl› etraf›nda toplumda oluflan birliktelik duygusu toplulu¤un bizatihi temelidir. bir a¤aç. Resim 3. Kendilerine atfedilen inanc›n do¤rulu¤u veya yanl›fll›¤› ile ilgili asla bir fley söylemeksizin insanlar›n onlara yak›flt›rd›klar› özellikler dolay›s›yla kendi davran›fllar›n› belirlemeleri sosyolojik aç›dan önemli bir durumdur. . sosyolojik olarak dini en kolay bu noktada teflhis edebilece¤imizi söyler. geliflmiflli¤i. Bu tür davran›fllara dünyan›n hemen bütün toplumlar›nda.3.

Resim 3. mücadele sürecine atfedilen kutsall›k. Genellikle cemaatlerin gerçeklik hakk›ndaki ortak bilinç ve . toplumu. dualar›n›n kabul edilmedi¤ine hükmederek inançlar›na sadakatlerini sürdürürler. Ya¤mur ya¤mad›¤› takdirde ise genellikle ibadet ettikleri tanr›n›n ya¤mur ya¤d›ramad›¤›na veya bu yapt›klar›n›n etkisiz ve anlams›z bir fley oldu¤una de¤il. Cemaat ortak inanç ve alg›ya dayal› olarak oluflan toplulu¤u baflkalar›ndan ay›racak bir bilinci de gelifltirir.loonwatch. Bu durum ortak inanc›n sürdürülebilmesi için genellikle iflleyen bir mekanizmad›r. Fenomenoloji ve etnometodoloji gibi yaklafl›mlar. Bu dünyan›n peygamberleri bilim adamlar›. cenneti insanlar›n haf›zalar›.com/2010/11/west-bank-muslims-jews-and-christians-pray-for-rain/ Dinin inanç paylafl›m›n›n en do¤rudan toplumsal sonucu cemaatleflmedir. Ateist baz› toplumsal hareketlerde de bile yarat›lan flah›s kültleri. D›flar›dan bakanlar için genellikle bir anlam ifade etmeyen ritüellerin devam› ancak bunlara dair ortak kabullerin oluflmas›yla sürdürülebilir. Bir ya¤mur duas›na ç›kan insanlar yapt›klar› duan›n sonunda ya¤murun ya¤abilece¤ine inan›rlar. kutsallaflt›rma sadece bilinen geleneksel dinlerde söz konusu de¤ildir. Din paylafl›lan bir anlam sistemi oluflturdu¤u için insanlar›n dünyay›. Dinin yeterince güçlü olmad›¤› toplumlarda bile bunun yerini de¤iflik düzeylerde büyük veya küçük çapl› ideolojiler al›r. Kendisi dinleri aflacak bir pozitivist felsefe iddias›nda sosyolojinin kurucusu Auguste Comte’un da nihayetinde idealize etti¤i dünyay› bir tür pozitivizm dini olarak tasarlad›¤›n› biliyoruz. tanr›y› ve kendilerini nas›l alg›layacaklar›na dair ortak bir anlay›fl ve alg› sistemi oluflturur. Din bu ortak alg›lar sistemini en iyi düzenleyen mekanizmalardan biridir sadece.54 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Asl›nda modern seküler toplumlarda da görünürde bir kurumsal din söz konusu olmad›¤› hâlde kutsall›k atfedilmifl baz› sembollerin bu tür ifllevleri yerine getirdi¤ini görebiliriz. Cemaat Veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birlefltiren ‹nançlar Bütünlü¤ü Dinlerin en önemli ifllevlerinden birisi mensuplar›n› ortak bir inanç etraf›nda birlefltirmeleridir. Ayn› inanc› paylaflan insanlar dünyaya ayn› pencereden bakarlar ve o pencereden ayn› fleyleri gördüklerini düflünürler. Kaynak: http://www. Hristiyanlar ve Yahudiler hep birlikte ya¤mur duas›ndalar. ölümlerin flehitlikle nitelenmesi gibi durumlar da din sosyolojisi aç›s›ndan incelenmeyi hak eder. bütün toplumlar›n ancak bu ortak alg›lar sistemiyle var olabildi¤ini vurgular. Bu ortak anlam sisteminin paylafl›m› dünyaya dair derin bir düzenlilik ve anlaml›l›k hissi verir. kilisesi fabrikalar olarak bafltan sona bir kutsall›k aray›fl›yla bezenmifl oldu¤unu görüyoruz.3 Kutsal topraklarda. Farkl› bir ifadeyle. Esasen bu ortak alg› ve inanç sistemleri ad›na din denmese de toplumun kuruluflunun temel bir düzeyidir. Bat› fieria’da Müslümanlar.

Sonuç olaS‹ZDE olarak dinrak burada sosyolojik olarak ay›rt edilebilecek bir din tan›m› SIRA ile genel sel davran›fl aras›nda da bir ay›r›m yap›labilir. Küçük veya büyük insan topluluklar› insan›n yeryüzündeki seyrinin vazgeçilmez görünümünü oluflturmufltur. Özellikle ‹ngiliz filozof Thomas Hobbes taraf›ndan dillendirilen meflhur “insan insan›n kurdudur” ifadesinin arka plan›nda insan toplumlar› hakk›ndaki bu gözlem vard›r. Hayatlar›n›n merkezine dini L ‹ M koyan inDÜfiÜNE sanlar oldu¤u gibi. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹N VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹ SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE ‹nsan sosyal bir varl›kt›r. dini hiç önemsemeyen baz› insanlar›n baz› davran›fllar› dinsel olarak nitelenebilir. ‹nsan›n bu durumu de¤iflik dönemlerde baz› düflünürler veya K ‹ T A P ‹nsanlar bisosyologlar taraf›ndan üzerinde ciddiyetle durulmufl bir konu olmufltur. Dini D ‹ Khiç K A önemsemeyen T baz› insanlar›n kimi davran›fllar› dinsel olabilir. yani do¤as›nda.3. Locke ve Montesquieu gibi ayd›nlanma filozoflar›n›n as›l amaçlar› insan›n nas›l olup da toplum hâlinde yaflamaya bafllad›¤›n› anlamakt›. Her dinsel davran›fl tam teflekküllü bir dine mensup olmay› gerektirmeyebilir. Her dinsel davran›fl mutlaka bir dine ait olmay› gerektirmeyebilir. ‹nsan do¤as› üzerine tart›flan Rousseau. Toplumsal düzeyde dinin devrede oldu¤u hadiselerin bafl›nda bu cemaat boyutu gelmektedir. Dinin sosyolojik görünürlü¤ü de yine bu cemaat boyutunda olmaktad›r. Do¤al durum hakk›ndaki bütün öngörüler bir yandan insanlar›n nas›l toplum hâline geldiklerini aç›klamaya çal›flan senaryolard› ama bir yandan da bu senaryolar› tetikleyen fley gelecekte kurulmas› hayal edilen dünya imgesiydi. ‹nsanlar›n bir toplum hâlinde yaflad›klar› bütün durumlarda ölesiye ve öldüresiye bir rekabet içinde bulunduklar› vurgulanm›flt›r. bu karar nas›l oldu da hiç de¤iflmedi ve insan karakterinin vazgeçilmez bir parças› hâline geldi? Bu sorular özellikle insanlar›n birbirinin kurdu oldu¤unu gözlemledi¤imiz du‹NTERNET rumlarda akla çok daha kolay düflen sorulard›r. lemedi¤imiz dönemlerde de tek tek veya da¤›n›k biçimde yaflam›fllar m›d›r yoksa bafltan beri toplum hâlinde mi var olmufllard›r? fiayet bafltan beri toplum hâlinde deT E L E V ‹ Z Sonradan YON ¤illerse insanlar hangi nedenlerle toplum hâline yaflamaya bafllad›lar? herhangi bir nedenle toplum hâlinde yaflamaya karar verildiyse. dayan›flma örüntüleri ve bunun üzerinden girilen ittifak veya çat›flmalard›r. Ünite . Çünkü dinin do¤rudan etkisi yol açt›¤› bu grup bilinci. ‹nsan›n do¤as›nda nas›l bir varl›k oldu¤u hususunda birbirleriyle ihtilafa düfltülerse de hepsi insan›n do¤a durumu hakk›nda çaresiz bir düflünce içindeydiler. yani özünde “iyi” oldu¤u anlat›lan insan için ge- AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . O yüzden dinin sosyolojik incelemesi çok genifl bir davran›flS O R U lar yelpazesini içerebilir. Çünkü do¤al durumunu bilimsel imkânlarla hiç kimsenin hiç bir zaman bilme flans› olmayacakt›. Dinin inananlar› gerekti¤inde tam bir grup bilinci içinde inanmayanlara karfl› bir birlik ve dayan›flma davran›fl›na kolayl›kla girerler.Din 55 alg›s› inananlarla inanmayanlar› veya bu ortak alg›y› paylaflanlarla paylaflmayanlar aras›nda bir ay›r›ma da gider. Ayn› fleyi di¤er sosyal düflünürler de merak etmifllerdir. Tarihin yaz›l› veya yaz›l› olmayan en eski dönemlerine giAMAÇLARIMIZ dildi¤inde bile insan varl›¤›n›n bir toplum içinde cereyan etti¤ini görürüz. Dini cemaat böylece insanlara bir kimlik (identity) verirken baflkalar›ndan ayr›flmay› da (difference) ö¤retir. rekabet ve düflmanl›k hâlinde bulundu¤unu görebiliyoruz. Asl›nda dinin sosyolojik tezahürleri aç›s›ndan en önemli boyutu belki de cemaat boyutudur. Do¤al durumda. Gerçekten de bir taraftan insanlar›n sürekli birbirleriyle çat›flma. Bu vurgular dolay›s›yla insanlar›n toplum hâlinde yaflamaya bafllamalar› bir tür muamma olarak görülmüfltür.

Din ve Siyaset ‹liflkisi Bütün toplumsal oluflumlar›n kendi içlerinde bir liderlik. yönetim ve iktidar iliflkileri ortaya ç›kard›¤› tespit edilmifltir.56 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar lecekte kurulacak düzen insana güven esas›na dayal›. Siyasal düzeyi olmayan hiç bir toplum yoktur. Toplumsal kurumlar. insan toplumsall›¤›n›n kendileriyle tezahür etti¤i ve hiç bir toplumda eksikli¤i görülmeyen toplumun varolufl dayana¤›n› oluflturan davran›fl örüntüleridir. görünen dünyan›n ötesiyle ilgilendikleri. Dinin devlet yap›s›n› veya siyaseti tamamen belirledi¤i örneklere teokratik rejim(ler) denir. ›s›nma. ‹nsan toplumsall›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› yerlerde toplumsal farkl›l›klar›n üzerinde de bu nedenle durulmufl. ‹flte toplumsall›k insan›n do¤as›n›n bir parças› olarak insan›n ortaya ç›kt›¤› her yerde ve her zaman rastlanan bir olgu olmufltur. Dolay›s›yla insan›n do¤as› denilen fleyin ne oldu¤u üzerinde her halükârda bitimsiz bir tart›flma olsa bile bu do¤an›n en tart›fl›lmaz yan› onun toplumsal bir gerçeklik oldu¤udur. Böylece hangi insan toplumsall›¤›na göz at›l›rsa at›ls›n görülebilecek asgari düzeyde paylafl›lan davran›fl örüntüleri tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. di¤er yandan bu toplumsall›¤a efllik eden vazgeçilmez ortak baz› kurumsal özellikler üzerinde durulmufltur. Sonuçta bütün bu yaklafl›mlar›n bir yandan da cevab›n› arad›klar› ana soru toplumlar›n nas›l var olabildi¤iydi. fiimdi din kurumunun di¤er baz› önemli kurumlarla olan iliflkisini inceleyelim. Ne kadar eski olursa olsun ve nerede olursa olsun insanlar›n öte dünyayla. Dinin Di¤er Toplumsal Kurumlarla ‹liflkisi ‹nsan›n toplumsal bir varl›k olmas› böylece tart›fl›lmaz bir gerçek olarak kabul edilmifltir. Bu toplumsall›k ise bizatihi do¤al olan› iflleyerek onu do¤a d›fl›na ç›kararak var olabiliyor. insan özgürlüklerini alabildi¤ine tan›yan bir düzen olacakt›. siyasetin dinin etkisi alt›nda oldu¤u örnekler ortaya ç›kar›r. Siyaset bir dünyay› ve toplumu infla giriflimi oldu¤undan din ile yolu çak›fl›r. gündelik dilde kullan›lan ve baz› örgütlenmeleri ifade etmek üzere kullan›lan kurum sözcü¤ünden farkl› olarak davran›fl örüntülerini ifade eder. Burada kurum. insan olma) anlamlar›yla tan›m gere¤i baflka insanlar›n varl›¤›n› kaç›n›lmaz k›lar. ‹nsan kelimesinin kendisi bile ancak baflka bir insan›n varl›¤›yla tamamlanan bir anlam içeri¤ine sahiptir. ‹flte din de böylesi bir kurumdur. Bu iliflkiye dayal› olarak rejimler teokratik veya seküler rejimler aras›nda farkl› örneklerle çeflitlenir. Bu da din kurumudur. nereden gelip nereye gittikleriyle ilgili sorular› anlamland›rd›klar› ve toplumda kutsal ve din d›fl› alanlar› oluflturup tan›mlad›klar› belli bir davran›fl düzeyi daha vard›r. Ancak sosyologlar. Dinin iddias› ile siyasetçilerin iddias›n›n paralel gitti¤i durumlarda toplum. Çünkü genellikle dinin de böyle bir iddias› vard›r. Ne kadar eski zamanlara kadar gidilebilse orada insanlar›n küçük veya büyük toplumlar hâlinde yaflamalar›n›n bir alternatifi bulunam›yor. Bu iliflkiler genel olarak “siyasall›k” diyebilece¤imiz bir düzeyi iflaret eder. Çünkü insan kelimesi “ünsiyet” (al›flma. Ancak teokratik say›lan rejimlerde dinin gerçekten de o rejimin hedefini mi belirledi¤i yoksa o siyasetin dini inançlar› kendi meflruiyetini sa¤lamak için bir araç olarak m› kulland›¤› kolay ay›rt edilebilen bir . O yüzden insan ancak baflka insanlar›n varl›¤›yla insan olabilen bir varl›kt›r. bu toplumsall›¤›n kendisinde ortak veya ay›rd edici baflka nitelikler de aram›flt›r.

Fransa ve bir çok örnekte laiklik devletin tarafs›zl›k ilkesi yerine kendisi dinler aras›nda bir din gibi çal›flmakta oldu¤undan dinler aras›ndaki çat›flmay› daha da art›ran örnekler ortaya koymufltur. yap›s› ve kodlar› farkl›laflabilir ancak aile hayat› olmayan hiç bir topluma rastlanmaz. Günlük hayat›n veya siyasi düzenin dinin etkisinden ar›nmas›d›r. ‹slam’›n (veya asl›nda ‹slam’›n bir yorumunun) devletin kurumsal yap›s›n› ve hedeflerini belirledi¤i ‹ran’da veya Suudi Arabistan’da bütün siyasetler dinin kurallar› veya hedefleriyle meflrulaflt›r›l›r. Bu arada toplumlar sanayileflmenin ve kentleflmenin de etkisi alt›nda siyasal düzenlerinden görece ba¤›ms›z olarak sekülerleflebiliyor. Bu kurallar›n en önemlilerinden birisi ensest yasa¤›d›r. Ayn› flekilde ‹srail’in hem devlet olarak varl›¤› hem de bütün yay›lmac› politikalar› Yahudili¤in bir okuma biçimine dayand›r›l›r. Ayr›ca aile içindeki statüler ve bunlara uygun rollerin belirlenmesinde de dinin ahlaki söylemi aile bütünlü¤ünü koruma do¤rultusunda oldukça etkili olmaktad›r. Baz› kullan›mlarda sadece siyasal düzenin bir özelli¤i olan laiklik (laicite) den ay›rt edilebilir. Özellikle Yahudilik. Bu aile hayat›n›n flekli.Din 57 durum de¤ildir. ‹ran ve Suudi Arabistan’›n siyaset biçimine ‹slam ad›na muhalefet eden Müslümanlar oldu¤u gibi ‹srail’in siyonist politikalar›na daha do¤ru bir Yahudilik yorumu ad›na fliddetle muhalefet eden Yahudiler de bulunmaktad›r. Din bir toplumsal birlefltirici olarak ifllev gördü¤ü hâlde farkl› dinler aras›nda da bir çat›flma etkeni olarak çal›flabilir. Burada siyasal bir etki alt›nda laikleflme ile sekülerleflme aras›nda bir ay›r›m yapmak mümkündür. O yüzden siyasi çat›flmalar›n bir ço¤unda dinin önemli bir unsur olarak ortaya ç›kt›¤› görülür. .3. Din ve Aile ‹liflkisi Bütün toplumlarda biyolojik ve kültürel yeniden üretimi temin etmek üzere belirgin bir biçimde “aile” denilebilecek bir davran›fl örüntüsü bulunur. ‹ngiltere ve ‹rlanda aras›nda. Ancak laikli¤in her yerde ayn› flekilde uygulanmamas› da din ve devlet aras›ndaki iliflkileri düzenleme kapasitesini düflürmektedir. Kendileriyle evlenilmesi yasak olanlar›n belirlenmesi tamamen din kaynakl› bir konudur. Bir do¤al birlik olarak aile dinden ba¤›ms›z olarak vard›r ancak hem aile dini etkilemifl hem de din aileden etkilenmifltir. H›ristiyanl›k ve ‹slam gibi dinler kiminle evlenilebilece¤i veya evlenilemeyece¤ini belirlemede ve neslin devam›n›n hangi iliflkiler düzeni içinde sa¤lanabilece¤ine dair aile kurumunu flekillendiren de¤er yap›lar› ve kurallar ortaya koymufllard›r. Orta Ça¤ Avrupa’s›nda otuz ve yüzy›l olarak bilinen din çat›flmalar› yüzünden milyonlarca insan öldükten sonra kilise ve devletin birbirinden tamamen ayr›flt›r›lmas› yönünde genel bir ortak ak›l geliflti. Sekülerleflmeyi insanlar kendi tercihleriyle veya toplumsal hayat›n veya siyasal düzenin etkisiyle yapabilirler. Irak’ta ve Pakistan’da fiiilerle Sünniler aras›nda veya yine ‹srail ile bölge halklar› aras›ndaki çat›flmalarla din unsuru önemli bir rol oynuyor. Bu ak›l ile laiklik din ve devlet iliflkilerini düzenleyen bir ilke olarak ortaya ç›kt›. Sekülerleflme dünyevileflme anlam›nda kullan›l›r. Ünite .

Bilinen bütün dinler kendi anlay›fllar›n› sonraki kuflaklara en sa¤l›kl› biçimde aktarmay› önemserler. Dinde ifllemekte olan tarihsel süreklilik mutlaka belli e¤itim örüntülerinin de iflliyor olmas› sayesinde sa¤lan›r. karfl›l›kl› haklar ve ödevler. miras. Ço¤u durumda fakirlerin durumunu gözeten din egemen s›n›flar› rahats›z eden bir yaklafl›m› da temsil edebilir. Din ve Ekonomi ‹liflkisi Bütün toplumlar bir üretim. Din özgürlükleri de o yüzden her fleyden önce belli bir dinin e¤itiminin önünde bir engel olup olmamas›yla ilgilidir. Oysa dinin ayn› zamanda yard›mlaflma a¤lar›n› harekete geçiren ve onlar› dini yaflam›n bir parças› hâline getiren boyutlar› daha belirgindir. uygulamalara veya davran›fl örüntülerine yani “e¤itim” davran›fl›na sahiptir. Bu iliflkiler üzerinde de dinin düzenleyici kurallar› var oldu¤u için din ve ekonomi iliflkisi özel bir öneme sahiptir. b) Toplumsal flartlar›n ürünü olan dinler ise di¤er kurumlar›n etkisi ve belirleyicili¤inde oldu¤u kadar. vb. Burada ailenin pek çok motifi kutsal hâle gelmifltir. kad›n ve erke¤in konumu. gibi) do¤al yap›s›n›n üzerine de¤erler yüklemifllerdir.. . Din ve E¤itim ‹liflkisi Yine bütün toplumlar gelecek nesillere sahip olduklar› anlam kodlar›n›. Bereket Tanr›s›. tarzlar›n› aktarmak üzere baz› düzenlemelere.. belli kurallara ba¤lanm›flt›r. Kurumlar Sosyolojisi. O yüzden dini kitlelerin afyonu olarak görmüfltür. 1997.. do¤al/sosyal bir birlik olan aile taraf›ndan da flekillendirilmifllerdir. kültürünü. Hristiyanl›k ve özellikle ‹slam aile konusunda ayr›nt›l› kurallar getirmifl ve onun (iki ayr› cins aras›nda meydana gelmesi. Ayr›ca din bir zihniyet dünyas› olarak insanlar›n ekonomik davran›fllar›n› da belirler.58 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Daha baflka tarihî örnekler de göz önünde bulundurulursa din-aile aras›ndaki iliflki konusunda flu sonuçlar ileri sürülebilir: a) Yüksek tipli dinler (salt toplumsal etkileflimlerin ürünü olmayan din) aileye etki ederek onu yeni bafltan flekillendirmifltir. Meselâ Yahudilik. Ekonomide paylafl›m› da mutlaka sal›k veren bir dinî anlay›flla birlikte kapitalist bir geliflmenin nas›l yaflanabilece¤i de bu ba¤lamda sorulan bir soru olmufltur. Aile reisi. tüketim ve paylafl›m iliflkileri ortaya koyarlar. Bu ifllevi dinin hakim s›n›flar›n ç›kar›na çal›flt›¤› durumlar› ortaya ç›kar›r. keyfî ve geçici olmamas›. ocak. atalar ruhu. aileye ait mallar›n kullan›m›. bu da “ekonomi” dedi¤imiz davran›fl örüntülerini görünür k›lar. Her fleyin bir Tanr›s› vard›r: Do¤um Tanr›s›. Marx’›n yaklafl›m› dinin egemen s›n›flar›n hizmetinde bir üstyap› kurumu oldu¤u yönündedir. Ankara: Vadi Yay›nlar›. atalar kültü gibi.. Protestan ahlak› aras›nda bir iliflki tespit etmifltir. dolay›s›yla da ailenin dini belirlemesi daha ön plandad›r. evin belli köfleleri kutsald›r. boflanma. Buna göre evlenme flekli. Dolay›s›yla dinlerin varl›¤› bizatihi güçlü bir e¤itim mekanizmas›n›n iflleyifline dayan›r. gibi. vb. püriten ifl ahlak› ve çok çal›flmay› sal›k veren. Dinlerin t›pk› siyasette oldu¤u gibi mevcut ekonomik paylafl›m iliflkilerini olduklar› gibi meflrulaflt›r›p onlar›n ma¤duru olan kitlelerin de bu durumu kolayl›kla kabullenmelerini sa¤lamak gibi bir ifllevi olabiliyor. vb. Bu konuda en somut örnek politeist inançl› site toplumlar›d›r. neslin devam›n› sa¤lamas›. yönetim. Max Weber kapitalizm ile kapitalizmin ortaya ç›kt›¤› ba¤lamda mevcut olan. Burada aile kendi yap›s›na uygun bir din gelifltirmifl bir kült oluflturmufltur: Ocak kültü. Kaynak: Mustafa Ayd›n. Bu toplumlarda aile kurumu dinden daha güçlüdür.

görece sekülerleflmifl örnekler de var olabilir. bir aile ve bir e¤itim düzenini üstyap› olarak belirler. Yap›salc› Marksizmin ünlü düflünürü Louis Althusser tam da bu kurumlar aras›ndaki belirlenimcilik (determinizm) iliflkisini Marx’›n altyap›-üstyap› eksenine üçüncü bir boyut getirerek aç›klar. Çocuk say›s› özellikle eme¤iyle geçinenler için ekonomik olarak da güçlü olmay› getirir. Bu kurumlar›n her birinin mutlaka toplumun oluflumunda çok önemli bir yeri vard›r ancak muhtemelen her toplumda bu kurumlar›n ayr› a¤›rl›klar› veya di¤er kurumlara karfl› belirleyicilikleri olabiliyor. Hiç bir toplum için özü itibariyle dinin veya di¤er sosyolojik kurumlar›n daha belirleyici oldu¤u yönünde bir saptama yap›lamaz. feodal üretim biçiminde insan eme¤i çok merkezî oldu¤u için aile de bu ihtiyaçlara göre genifl aile olarak flekillenir. Budistler veya Mormonlar›n içinde dinin emir ve yasaklar›n› gözeterek ve sadece bunlar› gözeterek bir hayat kurman›n öncelendi¤i örneklerin yan› s›ra dinî emirlerin bu toplumlar taraf›ndan hiç önemsenmedi¤i. bir ideoloji.Din 59 Dolay›s›yla toplumun dayand›¤› bu kurumsal olgular aras›nda din de bulunuyor. Ayn› flekilde Amerika’daki Mormonlar dinin toplumu flekillendirdi¤i tipik toplum biçimlerindendir. Toplumlarda hangi kurumlar›n daha belirleyici olaca¤› toplumun tarihine. ‹nsanlar› bir dinî inanç etraf›nda topland›klar›. Altyap› her zaman kendi ihtiyaçlar› temelinde belli bir aile. Ona göre toplum yap›s› ekonomi. Örne¤in. Din yine var olmaya devam etse de belirleyicili¤i azal›r. siyaset. Altyap› ekonomi yani maddi üretim iliflkilerinden oluflur. Müslümanlar. Yahudiler. baz› toplumlarda siyaset baflka baz› toplumlarda da ideolojik saç aya¤› belirleyicidir. Bu durumda dindarl›¤›n içeri¤i veya etkinli¤i di¤er kurumsal örüntülerin belirleyicili¤i alt›nda kal›r. Müslümanlar›n veya Mormonlar›n bütün eylemlerindeki tek motivasyonlar›n›n din oldu¤u anlam›na gelmiyor. Belirlenimcilik tek tarafl› de¤ildir. bir siyaset. belki de ileri kapitalist toplumda giderek geliflen teknoloji insan eme¤inin önemini azaltt›¤› ölçüde aile hayat› gevflemeye yüz tutmufl en az›ndan çekirdek aileye do¤ru bir geliflim kaydedilmesine yol açm›flt›r. Örne¤in. ekonomi. harekete geçip o inanc›n flekillendirdi¤i bir toplumu kurmaya çal›flmalar› s›kça görülen örneklerdendir. Bu durumda toplumun baflka kurumsal örüntüleri. aile veya e¤itim durumu bu toplumlar›n önceliklerini belirleyebilir. Ancak bütün bunlar her yerdeki Yahudilerin. Ekonominin tam da Marksist anlamda di¤er bütün kurumlar› belirledi¤i toplumlar olabildi¤i gibi. Ünite . di¤er bütün kurumlar de¤iflken olarak düflünülür. Baz› toplumlarda ekonomi. bilhassa siyaset veya din taraf›ndan veya aile yap›lar› taraf›ndan belirlendi¤i toplumlar veya durumlar da söz konusudur. örne¤in.3. Max Weber (1864-1920) ise özellikle ekonomi ile din aras›ndaki belirlenimcilik hususunda dinin öneminin Marksist literatürde fazla küçümsenmifl olmas›na karfl› önemli bir tezi ifade etmifltir. ‹slam’›n da toplumu bafltan afla¤›ya yap›land›rd›¤› örnekler çoktur. Oysa modern kapitalist toplumda. bir din. ‹srail devlet ve toplumunun tüm flekillenifli dinin anlamland›rd›¤› bir çerçevede gerçekleflir. H›ristiyanlar. Karl Marx (1818-1883) toplumu alt yap› ve üstyap› aras›ndaki bir belirlenim iliflkisi olarak tan›mlam›flt›r. Peki bu belirlenimcilik iliflkisinin baflka türlü cereyan etti¤i örnekler yok mudur? ‹deolojik yap›lar›n ve bilhassa dinin ekonomik davran›fl› belirledi¤i örnekler çokça bulunabilir. siyaset ve ideoloji ayaklar› üzerine oturur. dinamizmine göre de¤iflir. Ancak Althusser’e göre hangi kurumun hangi toplumda son kertede belirleyici olaca¤›n› yine ekonomi belirler (üst-belirlenim) diyerek Marx’›n b›rakt›¤› bofllu¤u kendince kapat›r. Böylece ekonomi sabit. Onun Protestan Ahlak› ile kapitalist ruh aras›ndaki çekicili¤e dair görüflleri bir ekonomik olgu olarak kapitalizmin oluflumunda bir .

H›ristiyanlar için de insanlar yeterince tan›mlanm›fl ve s›n›rl› bir çeflitlili¤e sahipti. Bir süre Ba¤dat’a dersler vererek ö¤renci yetifltirmifltir. Kelam. Musâraâtü’l Felâsife. Aksine bu belirlenimcili¤in tek tarafl› olmad›¤›n› ve özellikle kapitalist bir ahlak ile diS O R U nin bir araya gelmesinin bir tarihsel olay› meydana getirdi¤ini söyler. Eserleri aras›nda en bilineni. Yahudilik ‹srailo¤ullar›n›n d›fl›nda kalan insanlar›n tamam›n› gentile (Yahudi olmayanlar) olarak neredeyse tek bir kategoride de¤erlendirirken inançlar›n› önemsiz ve ilgilenmeye de¤mez olarak görmüfltür. Ancak farkl› dinlerin tabiat›na. Bat›’da ise H›ristiyanl›¤›n veya Yahudili¤in baflka dinlere olan ilgisi nispeten daha zay›f kalm›flt›r. Bu eserinin yan› s›ra el-‹rflâd ilâ Akaidi’l ‹bâd. Bu eserlerde farkl› dinler kendi kavramlar›yla tan›t›l›rken bir tür fenomenolojik veya anlamac› din sosyolojisi çabas›n›n ilk örnekleri de verilmifl. fakat buradaki konuyu DÜfiÜ N E L ‹ M tamamlamak için önceden diyebiliriz ki. ve Heretik Grup ve Düflünceler için K›lavuz) isimli eseri bu ‹ T A P alandaki en önemli öncü metinlerdir. yaflay›fllar›na ve dinlerin ortaya ç›k›fllar›na dair önemli sosyolojik verileri ‹NTERNET içermektedir. BüAMAÇLARIMIZ yük ‹slam bilginlerinden fiehristani’nin el-Milel ve’n-Nihal (Dinler ve Heretik Gruplar) isimli eseri ile Endülüslü büyük alim ‹bn Hazm’›n el-Fasl fi’l-Milel ve Ehvai ve’n-Nihal K (Dinler. Bu katk›n›n mahiyeti kuflkusuz tart›fl›labilir. felsefe ve dinler ve mezhepler tarihi alan›nda önemli eserler vermifl bir ‹slam alimi. fiehristani. 548/1153) Horasan’›n fiehristan bölgesinde do¤mufl. Târihü’l-Hükema ve el-Mebde’ ve’l Meâd adl› eserleri say›labilir. D‹KKAT ‹nsan toplumlar›n›n D ‹ K K A T oldu¤u her yerde din var olsa da dinin hem her toplumdaki belirleyicili¤i ve hem de görünüm biçimi farkl› olabilmektedir. Yahudilik ve H›ristiyanl›¤›n d›fl›nda kalanlar paganistler olarak önemsenebilecek bir çeflitlilik arz etmiyordu. O yüzden sosyolojik bilginin kökeD‹KKAT T E L E V ‹olarak Z Y O N flekillenmeye bafllad›¤› 19.60 SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar DÜfiÜNEL‹M S O R U SIRA S‹ZDE dinsel zihniyet olarak Protestanl›¤›n çok önemli bir katk›s› oldu¤una dairdir. Harizm ve Cürcan’da sürdürmüfltür. Din ile di¤er sosyolojik SIRA S‹ZDE kurumlar aras›nda hangisi toplumun flekilleniflinde daha belirleyicidir? DÜfiÜNEL‹M D‹N SOSYOLOJ‹S‹ SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K S ‹ O T RA U P SIRA S‹ZDE 1 AMAÇLARIMIZ K S‹ OT R AU P Din Sosyolojisinin Ortaya Ç›k›fl› D‹KKAT TEL EV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Din sosyolojisinin ortaya ç›k›fl› ve geliflimi genel olarak sosyolojinin ortaya ç›k›fl› ve geliflimiyle afla¤› yukar› ayn› tarihe sahiptir. rak çok daha eskilere Bu ba¤lamda Orta Ça¤ H›ristiyan kozmolojisinin di¤er insanlar ve inançlar hak‹NTERNET k›ndaki görüfllerine karfl›l›k ‹slam dünyas›nda çok daha eski bir literatür vard›r. Ancak baflka insanlar›n hayatlar›na dair bu ilgi kuflkusuz din sosyolojisinin bütün ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kadar flekillenmifl de¤ildir. farkl› dinlerin inançlar› kendi kavramlar›yla anlat›lmaya çal›fl›lTELEV‹ZYON m›flt›r. Telhis’ül Aksâm li-Mezâhibi’l Enâm. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan çok danini bir disiplin ha gerilere götürebiliyorsak dine yönelik sosyolojik ilginin tarihini de paralel olaSIRA S‹ZDE götürebiliriz. Abdulkerim (ö. Weber ekonomik belirlenimcili¤e tam karfl› bir alternatif olarak din belirlenimcili¤ini savunmaz. O yüzden Bat› dünyas› co¤rafi kefliflerin sonucunda karfl›laflt›¤› yabanc› . Muhammed b. E¤itimini Horasan’›n yan› s›ra Nisabur. vekilli¤ini yapt›¤› vezire ithaf etti¤i Kitâbü’l Milel ve’n Nihal’dir. Afla¤›da bu konuya tekrar dönece¤iz.

Bat›l› flartlarda flekillenmifl olan H›ristiyan teolojisiyle e¤itilmifl kitleler bu dünyan›n gelece¤inde Hz. Avrupa’da Rönesans ve reformasyon döneminde din alg›s›nda önemli de¤iflimler meydana gelir. Bu yüzden karfl›lafl›lan yeni din ve inançlar teolojik bak›mdan bir bak›ma huzur kaç›r›yorlard›. Din sosyolojisinin genel sosyolojinin tarihine paralel olarak geliflmesinde Marx’›n din hakk›ndaki olumsuz da olsa bu de¤erlendirmelerinin özel bir önemi vard›r. Marx. Comte’un bu yaklafl›mlar›na paralel olarak Marx da dini bir üstyap› kurumu olarak ve yine bir sorun olarak infla ederken bu yaklafl›m›yla din sosyolojisinin flekillenmesine önemli bir katk› yapm›fl oluyordu. Gerçekten de dünyan›n sanayileflmenin etkisiyle büyük bir dönüflüm içinde oldu¤u 19. anlafl›lacak bir fley yoktu. Bu düflünceye paralel olarak paylaflt›klar› bir kanaat de dinin insan uydurmas› bir fenomen oldu¤uydu. Üç hâl yasas› olarak bilinen bu kurgusuna göre. Daha sonra Durkheim’›n dinin özünü ve kökenini bulmak üzere ilkel dinler üzerine yapt›¤› ve Dini Hayat›n Temel Biçimleri bafll›¤› alt›nda toplanm›fl çal›flmalar› ile Weber’in Marx’›n maddeci yaklafl›mlar›na bir tür reddiye gibi alg›lanm›fl olan Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin Ruhu isimli eseri din sosyolojisi alan›n› disipline eden temel referanslar› oluflturmufltur. yüzy›lda dine bir gelecek biçilemiyordu. . Uzun y›llara yay›lan din savafllar› ve akabinde sanayi toplumunun etkisiyle yaflanan sekülerleflme süreci dine yönelik bak›fl› da derinden sarsar. Özellikle David Hume’un (1711-1776) dinin do¤as› üzerine olan kitab› din sosyolojisi tarihi aç›s›ndan bafllang›ç metinlerinden biri say›labilir. 19. Feuerbach dinin tabiat›n› ve ortaya ç›k›fl flartlar›n› anlamaya çal›fl›rken Marx için her fley çok belliydi.Din 61 kültürleri âdeta bir sürpriz gibi karfl›l›yordu. Afla¤›da her ikisinin görüfllerine daha detayl› bir biçimde de¤inece¤iz. Felsefi dedi¤i ikinci hâlde zay›flayarak da olsa ayakta kalm›fl olan dinin. dini teolojik dedi¤i birinci hâle ait görüyordu. Buna ra¤men bu merak dini sosyolojik araflt›rmalar›n önemli bir konusu olmaktan ç›karmad›¤› gibi dine yönelik sosyolojik ilginin çerçevesini oluflturmufltur. Comte. gelece¤in pozitif-bilimsel hâlinde tamamen yok olaca¤›n› öngörüyordu. Onun bu görüflleri kendisinden önce Hegel taraf›ndan bafllat›lm›fl olan ve ünlü Alman felsefeci Ludwig Feuerbach (1804-1872) taraf›ndan belli bir yönde gelifltirilmifl olan düflüncelere bir tür reddiye niteli¤indeydi. Bu dönemde Francis Bacon’un ve David Hume’un dinin tabiat›na dair yaklafl›mlar› din sosyolojisinin ve antropolojinin modern zamanlardaki ilk nüvelerini oluflturur. Sosyolojinin kurucusu say›lan Auguste Comte tarihi do¤rusal bir ilerleme mant›¤› üzerine kuruyordu. yüzy›lda geliflen sosyoloji disiplini içinde din de özel bir yer tutar. O yüzden bu dönemlerde sosyolojik araflt›rmalar›n önemli bir k›sm› dini toplumsal bir kurum olarak alsalar da bu kurumun çözülmeye ve yok olmaya yüz tutan bir kurum oldu¤unda neredeyse birlefliyorlard›. Bu atmosfer alt›nda geliflen pozitivist-ilerlemeci yaklafl›mlar yaflanmakta olan geliflmenin ileri aflamalar›nda dinin yok olaca¤›n› öngörüyorlard›. ‹sa’ya inan›p Tanr› Krall›¤›na girecek olan insanlar›n d›fl›ndaki hiç kimse için bir yer ay›rm›fl de¤illerdi. dini di¤er bütün üstyap› kurumlar› gibi egemen s›n›flar›n ç›karlar›na hizmet eden bir ideoloji olarak de¤erlendiriyordu.3. O yüzden bu dönemde dine yönelik sosyolojik ilgi dinin bir sorun oldu¤u alg›s›na ve cenazesinin nas›l kalkaca¤›na dair bir meraka dayan›yordu. Ünite . Sanayileflmenin etkisiyle bu döneme kadar yaflanan h›zl› ve bafl döndürücü toplumsal de¤iflimden din de nasibini al›r.

dini düflünce terk edilmiyor. Ama hiçbir zaman test edilemeyecek dönemlere veya alanlara dair bir fley söylemeye s›ra geldi¤inde bunu bilimsel olarak temellendirmek nas›l mümkün olacakt›r? Bu noktada ilk dönem sosyologlar›n hepsi binlerce y›l öncesine ait bir olgunun nas›l ortaya ç›km›fl oldu¤unu sormaya kalk›fl›nca bunu bilimsel olarak temellendirme sorunuyla karfl›laflm›fllard›r. ama biçim olarak Comte’un düflündü¤ünden farkl› olarak ve bir ihtiyaç olarak yarat›ld›¤›n› düflünmüfltür.62 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dinin Kökenine Dair Sosyolojik Yaklafl›mlar Dinin toplumda ne tür bir ifllevi oldu¤u. dolay›s›yla belli bir olgunun bugün baflka olgularla olan temaslar›n› ve etkileflimlerini tespit etmek mümkün. Feuerbach’a göre bir dönemin düflüncesine yans›yan tanr›y› ö¤renince asl›nda sadece o dönemin insan›n› ö¤renmifl oluruz. bir gerçek olarak karfl›m›zda duran din olgusunun tamamen insan›n kendi uydurmas›yla ortaya ç›km›fl oldu¤unu söylemifltir. siyaset ve e¤itim gibi di¤er kurumlarla ne tür bir iliflki içinde oldu¤unu tespit etmek nispeten kolayd›r ve bunlar din sosyolojisinin asl›nda en temel ve görece kolay cevap verebilece¤i sorular›d›r. toplumsal olaylar› nas›l etkiledi¤i. ekonomi. Comte bugün bir veri. Yani Tanr› mükemmel bir insan olarak insan taraf›ndan bir yans›tma arac› olarak ortaya ç›km›flt›r. Marx’a göre din bir üstyap› kurumu olarak insanlarca yarat›lm›fl bir olgudur: “Cennetin fantastik gerçekli¤i içinde süper insan› arayan fakat orada kendi yans›mas›ndan baflka bir fley bulamayan insan. deprem. Comte’un düflündü¤ünün aksine insanlar›n baz› konulardaki bilgileri artt›¤› hâlde. Oysa din sosyolojisinin temel referanslar› say›lan isimlerin dinle ilgili sorduklar› sorular bunlarla s›n›rl› kalmam›flt›r. Karl Max ise dinin kökenine dair Feuerbach’›n aç›klamalar›n› paylaflm›fl ancak onun dinin ifllevlerine gere¤inden fazla önem vermifl oldu¤unu düflünmüfltür. Ona göre yeryüzünde yetenekleri ve güçleri bak›m›ndan do¤a karfl›s›na oldukça zay›f kalan insan. Onlar dinin nas›l ortaya ç›kt›¤› gibi hiçbir zaman ö¤renemedikleri ve belki de sosyolojik olarak hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek bir sorunun peflinden gitmifllerdir. O yüzden gelece¤in pozitif dünyas› bilimin her fleyi aç›klayaca¤› bir dünya olaca¤› için dine de Tanr› fikrine de yer kalmayacakt›r. Bu yüzden sebebi aç›klanamayan bu olaylar›n gerçek nedenleri anlafl›ld›¤›nda. Bu konuda sergilenen yaklafl›mlar asl›nda bir yandan da sosyolojinin çok temel bir metodoloji sorununu da a盤a ç›karm›flt›r. Sorun flu ki bugün test edilebilecek bir alanda sosyal bilim yapmak mümkün. yüzy›l filozoflar› aras›nda çarp›c› görüfllerden birini de Ludwig Feuerbach ortaya atm›flt›r. kendi zaaflar›n›n ve eksikliklerinin tamamlanm›fl oldu¤u kendi varl›¤›n›n mükemmel bir suretini Tanr› olarak yaratm›flt›r. Dinin kökenine dair söyledikleri yöntemsel olarak söylenemeyecek fleyler olsa da teolojiyi insan› anlaman›n bir yolu olarak ele alan yaklafl›m› antropolojiye önemli bir katk› say›lm›flt›r. bu ifllevler üzerinde durmaktad›r. O da Tanr›’n›n yine insan taraf›ndan uydurulmufl oldu¤unu. f›rt›na. Dinlerin kökenine dair 19. kendisinin as›l gerçekli¤ini ara- . aksine insanlar daha fazla bilgilendikçe dinsel aç›klamalar›n yeri ayr› tutuluyor hatta bu aç›klamalarla dinî düflünce daha da pekiflebiliyor. Örne¤in. Feuerbach’›n tanr› düflüncesine (teolojiye) getirdi¤i antropolojik yaklafl›m teoloji tarihinde oldukça önemsenmifltir. nedenleri aç›klanamayan ve korkutan y›ld›r›m. Dinin kökenine dair bu cesur aç›klamas›na karfl›l›k Feuerbach. tanr› fikrine de ihtiyaç kalmayacak demektir. ‹nsan. ya¤mur gibi do¤a olaylar›n› aç›klamak üzere “tanr›” düflüncesini uydurmufltur. aile. yine de dinin toplumsal ifllevlerini önemsemekte. yani bilim bütün aç›klanamayanlar› aç›klad›¤›nda.

Bu da tanr› veya di¤er dini unsurlardan baflka bir fley olmayacakt›r.Din 63 Resim 3. bast›r›lm›fl varl›¤›n müflahadesi. Dinin ortadan kald›r›lmas› insanlar›n gerçek mutlulu¤u için gerekli olan aldat›c› (illusory) bir mutluluk gibidir. Buna gerekçe olarak da Marx’›n ça¤›nda afyonun uyuflturucu anlam› kadar ilaç anlam›n›n da revaçta oldu¤u ileri sürülmüfltür.baflka bir fleyi bulmaya çal›flmayacakt›r” (Marx & Engels. Baflka bir deyiflle din henüz kendini bulamam›fl veya zaten kendini tekrar kaybetmifl insan›n öz bilinci. onun ansiklopedik bir özeti. baz› örneklerde Marx’›n tam da resmetti¤i flekilde iflliyor olmas›. Onun koflullar›yla ilgili aldan›fltan (‹llüzyondan) vazgeçme iste¤i. aramas› gereken yerde. din insan› de¤il.4 Ünlü Alman Felsefecisi Ludwig A. popüler bir form içindeki mant›¤›. Marx’›n kendi teorisini gelifltirmede önemli olmufltur. Ünite . Din yine tümevar›msal olarak altyap›n›n (maddi dünyan›n. O tutum dinin kökenine dair önceden verilmifl bir hükümden baflkas› de¤ildir. devleti. böylece hâlesi din olan bir hüzün. Karl Marx . gerçek ›zd›raba karfl› bir protestodur. Din. ciddi tamamlan›fl›.. ‹nsan insan›n dünyas›. fludur: ‹nsan dini infla eder. Bu devlet. d›¤›. kalpsiz bir dünyan›n kalbidir. Örne¤in dinin bir afyon olmas›n›n basitçe dinin insanlar› uyutan bir olgudan öte. t›pk› ruhsuz bir dünyan›n ruhu oldu¤u gibi. Din d›fl› elefltirinin temeli (esas›). toplumudur. Marx. Din. teselli ve hakl›laflt›r›m› için evrensel bir zemindir. dine karfl› tümevar›msal bir tutumdan kaynaklan›r. bir s›k›nt› ›rma¤›n›n tasar› hâlindeki elefltirisidir. Kuflkusuz bu dinin ifllevine dair baflka bir konudur. onun ruhsal onur meselesi. ‹nsan›n özünün fantastik gerçeklefltirimidir çünkü insan›n özü hakiki bir gerçekli¤e sahip de¤ildir. aldan›fllara ihtiyaç duyan bir kofluldan vazgeçme iste¤idir. 2007: 121).. coflkusu. onun kökeni hakk›nda ne Marx’›n ne Comte’un ne de Feuer- . art›k kendi benzerinden -insan d›fl›ndan.Hegel’in Hukuk Felsefesi’ni Elefltirisine Katk› Marx dinin kökenine dair bu kadar kesin konuflurken dinin sosyal ifllevine dair yer yer afl›r› ekonomik indirgemeci bir yaklafl›m› benimsemifltir. onun manevi müeyyidesi. öz hissiyat›d›r.3. Bu yüzden dine karfl› olan bu savafl dolayl› olarak öteki dünyayla olan savaflt›r -dinin ruhsal bir koku katt›¤› dünyaya karfl›. çünkü bu tersine dönmüfl bir dünyad›r. Dinin hakiki bir gerçekli¤inin olmad›¤› peflinen kabul edildi¤inde geriye onun ne flekilde uydurulmufl oldu¤unun aç›klamas›na gelir. güçlü retori¤iyle bu iliflkiyi kurmakta zorlanmayacakt›r. Dinsel ›zd›rap ayn› zamanda gerçek (reel) ›zd›rab›n bir ifadesi. bu toplum dini bu tersine dönmüfl bilinçlili¤i üretir. Din insan›n afyonudur. insanlar› tedavi ve rehabilite eden bir s›¤›nak olmaya da iflaret edebilece¤i üzerinde durulmufltur. Dinin bugün baz› toplumlarda. Fakat insan dünyan›n d›fl›nda ikamet eden soyut bir varl›k de¤ildir. üretim düzenlerinin) bir türevi olarak kabul edildi¤inde yine geriye bu iliflkiyi mant›ksal olarak kurmak kal›yor. Feuerbach’›n H›ristiyanl›¤›n Özü kitab›ndaki din hakk›ndaki görüflleri. Dini afyon olarak niteleyen ifadeleri ise genellikle onun dine karfl› uzlaflmaz karfl›tl›¤› fleklinde anlafl›lm›fl oldu¤u hâlde farkl› yorumlara da konu olmufltur. Dinin elefltirisi. Bu terimlerle yaklafl›lan dine dair hükümler. bu dünyan›n genel teorisidir.

Bugün baz› ilkel kabilelerde dinin yaflanma biçimi dinin geçmiflteki bütün örneklerde böyle yaflanm›fl veya böyle do¤mufl olmas›n› da göstermez. Üstelik baz› örneklerde belli dinsel inançlar›n uydurulmas›na da tan›k olunabilir. Durkheim’in çal›flmalar›na yön veren varsay›mlar flöyle s›ralanabilir. Durkheim’in da Marx’›n da gözlemini yapmakta olduklar› dinsel olgular›n ifllevleri hakk›nda söylediklerine ilk anda itiraz edilmeyebilir. Dinin belli pratiklerde gerçekten iktidarlar› meflrulaflt›ran bir ideolojik araç olarak kullan›m› da yayg›nd›r. Oysa Durkheim en eski toplumlar›n ça¤›m›zda Avustralya’n›n balta girmemifl ormanlar›nda yeterince temsil ediliyor oldu¤unu düflünmüfl ve bu kabileleri inceledi¤inde sanki binlerce y›l önceki ilk insan toplumlar›n› da incelemifl olaca¤›n› varsaym›flt›r. basitçe insan taraf›ndan ve toplumsal bir ifllevi yerine getirmek üzere uydurulmufltur. O yüzden de Avustralya kabileleri aras›nda yaflamakta olan din binlerce y›l önce dinin ilk ortaya ç›kt›¤›nda yaflayan dinle ayn›d›r. Demek ki dinlerin kökeninin çok tanr›l› oldu¤u ve dinlerin tek tanr›l› bir dine do¤ru bir evrim geçiriyor oldu¤u düflüncesi basit bir . Asl›nda burada Durkheim’in dinin kökenine dair yaklafl›m› di¤er pozitivist gelenekten gelen ça¤›n›n düflünür ve sosyologlar›nkini tekrarlamaktad›r. Çünkü insanl›k tarihinin çok eski oldu¤u gerçe¤i göz önünde bulunduruldu¤unda en temel biçimlerin de bu en eski toplumlarda olaca¤› da kabul edilir. H›ristiyanl›k ilk ortaya ç›kt›¤›nda tam ikonoklazmik (put k›r›c›l›¤›. 1. Oysa bütün bunlar dinin ilk kökeninin ne oldu¤una dair bu kadar kesin konuflmaya imkân vermez. Nas›l bugün ilkel kabilelerle eflzamanl› olarak alabildi¤ine geliflmifl medeniyetler örneklerini beraber sergiliyorlarsa geçmiflte de en ilkel san›lan dinsel biçimlerle efl zamanl› olarak daha medeni veya karmafl›k versiyonlar da ortaya konulmufl. Ancak bu kabul. Binlerce y›l önceki ilk topluluklar›n nas›l oldu¤u bile tart›flma konusuyken ve o toplumlara dair elimizde hiçbir konuda kesin bilgiler yokken bugün yaflamakta olan bir kabilenin onlar› temsil ediyor olabilece¤ini düflünmek.64 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar bach’›n yapt›¤› ç›kar›ma imkân vermiyor. dinin sonuçta uydurulmufl oldu¤unu düflünmesine engel de¤ildir. heykel karfl›tl›¤›) bir vurguya sahip oldu¤u hâlde k›sa bir süre içinde önce teslis inanc› arkas›ndan da kutsallaflt›r›lm›fl say›s›z figürün yeflermesine imkân veren bir geniflli¤i benimsemifltir. 2. Örne¤in. Din toplumlar›n geliflmesine paralel olarak basitten karmafl›¤a. çok tanr›l›l›ktan tek tanr›c›l›¤a do¤ru bir evrim geçirir/geçirmifltir. Tek tanr›l› dinsel prati¤in tarihi de çok eski zamanlara götürülebilece¤i gibi baz› tektanr›l› dinlerin k›sa bir süre içinde pagan bir kültüre do¤ru farkl› bir de¤iflim yaflad›klar› da görülmüfltür. Dinin sosyolojik ifllevlerine dikkat çeken çal›flmalar›yla din sosyolojisinin tart›flmas›z en önemli isimlerinden olan Durkheim’in dinin kökenine girerken sosyolojinin bilimsel s›n›rlar›n› zorlamak durumunda kald›¤›n› kaydetmek gerekiyor. Buna ra¤men bir s›n›fland›rmaya göre tam karfl›t bir noktada olmas›na ra¤men Émile Durkheim de dinin kökeniyle ilgili ayn› cesur yaklafl›m› paylafl›yor. her toplumda bulunuyor olmas›ndan hareketle bu ifllevin toplum için çok önemli ve evrensel nitelikli oldu¤unu kabul eder. Durkheim. Din. Çünkü kendi teorik yaklafl›mlar›n› do¤rulayacak kadar ampirik veriye dayanabilirler. 3. Dinin en ilkel toplumlarda da bulunan temel bir flekli vard›r ve ilk ortaya ç›kt›¤›nda nas›l ise bu flekil bugünkü ilkel kabilelerde de ayn› flekliyle bulunabilir. Dahas› çok ilkel say›labilecek baz› toplumlarda yine tek tanr›l› dinsel inançlar›n varl›¤› da gösterilebilir. Dinî hayat›n ilk biçimlerini anlamay› hedeflerken bu ilk biçimleri nereden bulaca¤› ister istemez akla geliyor. Ayr›ca dinin toplumsal bütünlü¤ü sa¤lamak gibi baz› ifllevlerine de¤inilebilir. do¤rusu bilimsel aç›dan ciddi s›k›nt›l›d›r. Çünkü din fikrinin ilk defa bütün insanl›¤›n akl›na nas›l gelmifl oldu¤unu bugünden bilimsel bir yolla tespit etmenin imkân› yoktur.

Sosyolojinin görevi paylafl›lan kutsall›klar›n toplumda ne ölçüde etkili oldu¤u. din kurumunun di¤er sosyolojik kurumlarla olan iliflkisini. toplumu bir arada tutma veya baflka toplumlara dair ne tür alg›lar üretti¤i ve bu alg›lardan ne tür toplumsal dayan›flma veya çaAMAÇLARIMIZ t›flmalar›n ortaya ç›kt›¤›n› tespit etmeye çal›flmakt›r. Hem dinin yeni nesillere geleneksel bilginin aktar›lmas›nda oynad›¤› rol hem de dinin kendi süreklili¤ini sa¤layabilmek için içerdi¤i e¤itim boyutu din sosyolojisinin önemli konular›ndand›r. Bu kurumu ayakta tutan. yoksa tamamen irrasyoTELEV‹ZYON nel bir flekilde insanlar› her türlü dünyevi etkinlikten uzak durmaya m› yöneltir? Dahas› ekonomik iliflkiler mi kendine özgü bir dinsellik yarat›r yoksa din mi ekonomik iliflkilere gerçek anlamda yön verir? Yan› s›ra bir sosyolojik kurum olarak ‹ N T biyolojik ERNET ne tür bir ailenin oluflumuna ne ölçüde yön verir? Aile toplumun yeniden üretimini sa¤layan temel bir sosyolojik kurumdur. laiklik veya din devlet iliflkilerine dair di¤er kombinasyonlar da din sosyolojisinin önemli konular›ndand›r. Dinin ilk kez ortaya ç›kt›¤› zamanlar› veya nedenleri bugünkü ilkel örneklerden SIRA S‹ZDE yola ç›karak ne ölçüde bilebiliriz? SIRA S‹ZDE 2 Din Sosyolojisi ve Dinî Sosyoloji Fark› DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U Din sosyolojisi. Teokrasi. Demokratik siyasete kat›l›mda bulunan vatandafllar›n davran›fllar›nda dinî inanç veya cemaatleflmelerinin etkisi de din sosyolojisi aç›s›ndan her zaman önemsenen konulardan olmufltur. din sosyolojisinin görevi bu asgari hâliyle tespit edilen din olgusunun di¤er sosyolojik kurumlarla olan etkileflimlerini de incelemektedir. aile. ‹lk dinsel tecrübenin nas›l yaflanm›fl olabilece¤ine dair gözlem ve deneye dayal› modern bilimin söyleyebilece¤i fazla bir fley yoktur. Bunun yan› s›ra. Toplumlarda paylafl›lan belli bir kutsall›k inanc› ve bu kutsall›k etraf›nda paylafl›lm›fl bir uygulamalar alan› varsa sosyoloji için ilgiye veya kayda deSIRA bu S‹ZDE ¤er bir din olgusu da var demektir. Bütün bu aç›klamalar› yaparken din sosyolojisi inceledi¤i dinî davran›fl›n do¤rulu¤u veya yanl›fll›¤› hakk›nda bir yarg›da bulunmaz. Oysa bu temel varsay›m›n kendisi sorunludur. Dinin sosyolojik bir kurum oldu¤u S O R U yani dünyan›n her yan›ndaki bütün toplumlarda mutlaka var oldu¤u üzerinde uzlafl›lm›fl bir tespittir.Din 65 evrimci tarih anlay›fl›n› temel almaktan kaynaklanmaktad›r. siyaset. dinsel davran›flla di¤er sosyolojik davran›fllar aras›ndaki iliflkiyi anlamaya ve aç›klamaya çal›flan sosyolojinin bir alt disiplinidir. Bütün bu sorular bir sosyolojik kurum olarak dinin di¤er sosyolojik kurumlarla (ekonomi. flu veya bu içeri¤e sahip olmas› burada D‹KKAT önemli de¤ildir. Dinin flu veya bu flekilde olmas›. Din sosyolojisi. Ekonomik iliflkilerde Protestanl›kta veya Yahudilikte oldu¤u gibi rasyonel davran›fl› besleyerek sermaye birikimine mi yol açar. D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . belli dinsel anlay›fllar ile belli sosyal geliflmeler aras›nda ne türden bir iliflki oldu¤unu bulmaya çal›flmakt›r. Amac› hangi dinsel davran›fl›n do¤ru veya hangisinin yanl›fl oldu¤unu anlatmak de¤il. e¤itim) olan iliflkilerine dair sorulard›r. Dinî inanç veya davran›fllar ekonomiK ‹ T A P ye nas›l etki eder? Ekonomik geliflmeye etkileri olumlu mu yoksa olumsuz mudur? etki eder. flekillendiren de¤erlerin oluflumunda dinin etkisi nedir veya dinî inançlar›n nesilden nesile aktar›lmas›nda aile kurumunun rolü nedir? Di¤er sosyolojik kurumlardan siyasetle din aras›ndaki iliflki de her zaman din sosyolojisinin önemli konular›ndan birisi olmufltur.3. dinin bir toplumsal kurum olarak toplumdaki rolünü ve etkisini incelemeye çal›flan bir bilim dal›d›r. Dinin kendisinin e¤itim rolü veya e¤itim ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r. Bir baflka sosyolojik kurum olarak e¤itim ile din aras›ndaki iliflkiden de din sosyolojisinin ilgilenece¤i bir dizi soru üretilebilir. Ünite .

Bu durumda din sosyolojisi ile dinî sosyoloji aras›ndaki ay›r›m›n da yap›lmas›n›n kolay olmad›¤› güçlü örneklerin oldu¤unun en önemli kant›n› oluflturuyor. ahlakl› ve H›ristiyan bir toplum oluflturma konusunda sosyolojinin verilerinden nas›l yararlan›labilece¤ini araflt›r›r. H›ristiyan teolojisi ile sosyoloji aras›nda. Ayn› zamanda H›ristiyanl›¤›n referans kaynaklar›nda nas›l bir toplum ve toplumsal de¤iflim modelinin ç›karsanabilece¤ine dair baz› araflt›rmalar da yap›lm›flt›r. Cezayir. Protestanl›¤›n ekonomik bir geliflme olarak kapitalizmin gelifliminde oynad›¤› role dikkat çekilmesi bir tür Protestanl›k güzellemesi olarak okunmufltur. tart›flmas›z gerçek veriler olarak alm›flt›r. Kuflkusuz o da Kur’an’daki verileri temel. Bu kitap tarihte en erken sosyolojik metinler aras›nda yer almakla birlikte hareket noktas› büyük ölçüde ‹slam dininden esinlenmifl temel kabullerdir.5 ‹bn Haldun. Kur’an’daki bu tarz tespitlerden yola ç›karak toplumsal de¤iflimi modellemifltir. ‹bn Haldun (1332-1406). ancak o verilerin anlafl›lmas› ve yeniden yorumlanmas› hususunda kendine özgü bir kuramsallaflt›rma yapm›flt›r. o dinin hakikat iddialar›na inan›lm›fl olarak yola ç›k›l›r. H›ristiyanl›¤›n toplumsal bütünlü¤ü. dayan›flmay› ve bar›fl› sa¤lama konusunda içerdi¤i ahlaki unsurlara vurgu yap›l›r. H›ristiyanl›¤›n güçlü.66 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Oysa dinî sosyoloji. Gerçekten de baflta temel eseri Mukaddime olmak üzere di¤er kitaplar›nda da gelifltirdi¤i yaklafl›mlar bugün de toplumsal de¤iflimi anlamak için önemli bir çerçeve sunmaktad›r. Buna göre söz konusu dinin nas›l bir toplum yap›s› önerdi¤i. G›rnata. Burada söz konusu dinin içinden. H›ristiyanl›¤›n önemsedi¤i aile kurumunun toplumdaki olumlu ifllevlerine vurgu yap›lmas› ayn› zamanda dinî bir sosyolojinin de temel öncelikleri aras›ndad›r. Kur’an-› Kerim’de toplumsal de¤iflimin tarz›na ve kurallar›na dair çok önemli tespitler vard›r. ‹bn Haldun’un Mukaddime isimli kitab› asl›nda bir ‹bretler Kitab› olarak tasarlad›¤› tarihin yöntem bilgisini içeren giriflidir. Kilise. sosyolojiyi dinin veya belli bir dinin perspektifinden ele almakt›r. Sosyolojinin bir disiplin olarak ad›n›n bile konmad›¤› bir tarihte yaflam›fl olsa da tarihi yapma tarz› dolay›s›yla dünyadaki ilk sosyolog olarak nitelenmeyi hak etmektedir. böyle bir iliflki olmufltur. ayn› zamanda onlar› çok derin tarihsel gözlemlerinden derledi¤i verilerle bir arada düflünüp ç›kar›mlara varm›flt›r. M›s›r’da de¤iflik devlet görevlerinde bulunmufl ve bu görevleri dolay›s›yla devlet hakk›nda güçlü gözlemler yapm›fl bir tarihçi. sadece Kur’an’dan okudu¤unu yal›n hâliyle aktarmam›fl. . Bu tespitlerden yola ç›k›larak ‹slam’›n toplumsal de¤iflim için kendine özgü bir teorisinin bulundu¤u üzerinde durulmufltur. O. kurumlar aras›ndaki iliflkilerin nas›l olmas› gerekti¤ine dair tespitlerinden ziyade önerileri temellendirilmeye çal›fl›l›r. Resim 3. Tunus’ta do¤mufl ve hayat› boyunca Fas. Benzer bir tart›flma ‹slam sosyolojisi için de geçerlidir.

ama Sosyoloji referans al›nan kitaplar üzerinde bir incelemeden ziyade o dine mensup olan insanlar›n zihinlerinde her fleyi nas›l alg›lay›p yorumlad›klar›yla ilgilenir. . Sosyolojik metodolojide. Marksist bir bak›fl aç›s›ndansa. bu da bir metodoloji sorunudur. insanlar için anlam›n› gerçe¤e en yak›n flekilde çözümlemek hedeflenir. din bir üstyap› kurumu oldu¤u için onu anlamak için ona bakmak bile gereksizdir. Dini incelemenin bir yolu olarak bir din cemaatinin referans ald›¤› metinleri incelemek de s›kça baflvurulan bir yoldur. Yani insanlar›n zihinlerinde yaflad›klar› olaylarla ilgili anlam kodlar›n›n ne oldu¤u ve hangi duygularla ne tür davran›fllar yapmaya yöneldiklerini tespit etmek önemlidir. Metodoloji elefltirisi de belli bir yöntemin bize belirli bir konudaki bilgiyi yeterince verip verememesiyle ilgilenir. Bu da tümdengelimsel baz› yarg›larla insanlar›n davran›fllar› hakk›nda karar vermekten ziyade insanlar›n zihinlerini anlamay› gerektiriyor. Bir dinin referans metnini insanlar›n sosyolog gibi anlamalar›n›n ne bir zorunlulu¤u ne de bir garantisi vard›r. Derinlemesine mülakat. Ayr›ca araflt›r›lan konuyla ilgili olarak anketin uygun bir veri sa¤lamayaca¤› da düflünülebilir. Dine belli teorik varsay›mlardan hareketle aç›klamac› bir yolla yaklafl›rken aktörlerin kendi eylemleri hakk›ndaki niyetleri veya anlam kodlar› genellikle ihmal edilir. O yüzden bir din cemaatinin mensuplar› ayn› kitab› yorumlarken çok farkl› yorumlarla birbirlerinden farkl› pratikler ortaya koyabilir. Ayr›ca bir dine mensup olan insanlar her zaman o referansa müracaat etmiyor olabilir. kat›l›mc› gözlem gibi yollar din sosyolojisi çal›flmalar› için çokça baflvurulmas› gereken yollard›r.Din 67 Dinin Sosyolojik ‹ncelemesi: Metodoloji Tart›flmas› Metodoloji her zaman bir fleyin asl›na en uygun bilgiyi elde etmenin yolunu ifade eder. ancak ankette yanl›fl sorulmufl bir soru yanl›fl yönlendirerek yanl›fl cevaplar›n ortaya ç›kmas›na da yol açabilir. edince de farkl› yorumluyor olabilirler. Sosyoloji. Bu alg› ve yoruma referans al›nan kitap hakk›ndaki bak›fllar da dahildir. Bu da insanlar›n olaylara hangi anlam kodlar›yla bakt›klar›n› tespit etmekle bafllar. örne¤in ‹slam’a iliflkin bir sosyoloji yaparken ‹slam dininin temel metinlerinde neyin nas›l tan›mland›¤›ndan ziyade. Din ile belli sosyal olgular aras›ndaki iliflkileri anlamak önemli oldu¤undan dinin etkisinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› tespit etmek çok önemlidir. Aç›kt›r ki. Ünite . Dine mensup olanlar aras›nda o referans metinler hakk›nda da farkl› alg›. Sonuçta din olgusunun a¤›rl›¤›n› ve etkisini teflhis ve tespit etmenin yolu budur. din olgusunun toplumdaki etkilerini. Varolan üretim ve paylafl›m iliflkilerine bakarak bu iliflkilerin nas›l bir din kurumu gerektirdi¤i ç›karsanabilir. Bu durumda dinin referans kitab›ndan yola ç›karak o dinin sosyolojisi yap›lamaz. Kuflkusuz dinin referans kitab› o dine mensup olanlar›n o referans kitab›ndan en kadar etkilendi¤i hususunda da bir fikir verebilir. Oysa bu niyetler ve aç›klamalar çok önemlidir ve insanlar›n belli olaylara kat›l›rken hangi niyet ve motivasyonla hareket ettiklerini gösterir. Bir anket sorusuna verilen cevaplar görünüflte sosyolojik bir çözümleme için bir veri sa¤lar. Dinin kökeni ve toplumdaki ifllevine dair önceden benimsenmifl yaklafl›mlardan yola ç›karak bütün dinler hakk›nda aç›klamalar yapmaya giriflildi¤inde insanlar›n zihinlerinden neyi ne flekilde tasarlad›klar›yla ilgilenmenin gere¤i olmuyor. yorum veya ilgi olabilir. Oysa bu yol o dinin teorik veya doktrin temelini verse de iflin sosyolojik yans›malar› hususunda her zaman sa¤l›kl› bir sonuç vermez.3. Pozitivist yaklafl›mlar din hakk›nda önceden baz› yarg›lara sahiptir. fiu veya bu üretim sistemi içinde varolan din kurumunun da nas›lsa o üretim sistemiyle uyumlu ve onun bir sonucu oldu¤u varsay›m›yla dine dair do¤ru dürüst bir merak bile gereksiz görülebilir. odak grup çal›flmalar›.

Bu sosyoloji yapan birinin ayn› zamanda böyle bir endiflesi olamayaca¤›n› göstermez. Bu konuda tart›flmalar var olsa da sosyolojik davran›fl›n kabaca s›n›rlar›n› bu esas çerçevesinde görebiliriz. yoksa insan›n infla etti¤i bir alan olarak kutsall›klar›n da bu eyleme bir katk›lar› varsay›labilir mi? Bu soru asl›nda daha ötede Allah için de sorulabilir. Sosyal eylem sadece eylemi fiziksel olarak yapt›¤› görülen bir insan m›d›r. Marksist aç›dan bak›ld›¤›nda Allah veya genel olarak dinî inanç ve tasavvurlar›n insan eylemi üzerinde bir etkisi vard›r ama bu etki zaten ekonomik üretim iliflkilerinin bir türevi ola- . O yüzden sosyolojinin “do¤ru ‹slam” veya “‹slam’›n do¤rusu” gibi bir endiflesi yoktur. K›sacas› dinin sosyolojik incelemesi yap›l›rken aslolan o dinin belli bir dönemde belli insanlar taraf›ndan nas›l anlafl›l›p o anlama fleklinden nas›l bir pratik ortaya ç›kt›¤›d›r. O davran›fl›n sosyal say›labilmesi için baflka birinin davran›fl›na yönelmesi ve baflka insanlarla bir etkileflim içinde olmas› gerekli görülür. kendi bireyselli¤iyle s›n›rla kalan bir davran›fl genellikle sosyal bir davran›fl olarak nitelenmez. Bir kiflinin kendi bafl›na yapt›¤› ve sadece kendisini ilgilendiren.6 Topluca yap›lan duan›n dünyan›n alg›lanmas›nda özel bir etkisi vard›r. Resim 3. Dua eyleminin bir anlam› oldu¤u ve bu eylem yoluyla dünyaya bir etkide bulunulabilece¤i ortak anlay›fl›n›n kendisi dünyaya bir etkide bulunuyordur. yani insanlar›n birbirleriyle etkileflimlerini. bu etkileflimler sonucunda ortaya ç›kard›klar› sosyal olay ve olgular› ele al›r. sosyolojik bir araflt›rmada tespit edilmek üzere. Bir Sosyal Aktör Olarak Din ve Dinî ‹nançlar Sosyoloji sosyal aktörlerin. Topluca yap›lan duan›n dünyan›n alg›lanmas›nda ve inflas›nda özel bir etkisi vard›r. Ancak burada bahsetti¤imiz bu de¤il. Allah’›n eylemidir. Bu durumda bir kiflinin hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir biçimde kendi bafl›na dua etmesinin ne ölçüde sosyal bir eylem oldu¤u sorulabilir.68 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar bu tan›mlar›n insanlar taraf›ndan ne ölçüde benimsendi¤i ve baz› eylemleri ne ölçüde belirledi¤inden hareket eder. Sosyolojinin bir konusu olarak sosyal eylem için eylemi yapan›n yönelmesi gereken baflka bir insan eylemi gerekiyorsa insan›n Tanr› ile kurdu¤u iliflki sosyal bir eylem say›lamaz m›? Dahas› insan›n etkisine inand›¤› ve bu yolla etkisine cevap verdi¤i bir inanç konusu olarak Tanr› sosyolojik anlamda bir sosyal aktör say›labilir mi? Allah’a inanan bir insan için kuflkusuz bu soru anlams›z hatta yanl›fl bir sorudur. Her iki durumda insanlar aras›nda iflleyen ortak anlay›fl bir dünya kurma sürecini de bar›nd›r›r. Allah tabii ki her fleyi belirliyordur ve her fleyin mutlak failidir. Tamamen bireysel s›n›rlarda kalan bu davran›fl›n sosyolojinin konusu olmas› için ya o duan›n baflkalar›yla da paylafl›lan bir ortak inanc› a盤a ç›karmas› ya da bu dua eyleminin bir araya getirdi¤i insanlarda yaratt›¤› sosyalleflmeyi iflaret etmesi gerekiyor. Sadece yöntemsel olarak iki ifli birbirinden ay›rt etmenin gereklili¤ini söyler.

Yukar›da dinin kökenine dair aç›klamalar›yla buSdüflünürlerin aç›klamalar›n›n sadece bir yönüne iflaret etmifl olduk. olup biten her fleyin tanr›’n›n bir takdiri oldu¤u inanc›yla hiç bir fleye itiraz etmemeyi do¤ru sayarlar. Örne¤in. Oysa bu düflünürlerin din hakk›ndaki görüflleri dinin kökenini aç›klamaktan ibaret olmam›flt›r. TELEV‹ZYON DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . Do¤rusu sosyolojik anlamda farkl› Allah düflüncelerinin insanlar›n hayatlar› üzerinde farkl› etkileri oluyor. bu sorumlulu¤u yerine getirmeyenleri de cezaland›raca¤›n› düflünenlerden sosyal hayata daha aktif bir kat›l›m beklenebilir. tam da benimsenen flekline uygun olarak da insanlar› etkisi alt›na al›r. Ancak ortal›kta fiziksel olarak bulunmayan ama varl›¤› insanlar›n benimsedikleri inançla flekillenen tanr›. Hume. Bugün Türkiye’nin kendine özgü bir ‹slam anlay›fl›n›n oldu¤u ve bunun SIRA ‹slam S‹ZDE dünyas›ndaki di¤er ülkelere nazaran onu daha avantajl› k›ld›¤›n› ne ölçüde söyleyebiliriz? Resim 3. Çünkü olup bitenlerde nas›lsa bir etkileri olmayacaklar›n› düflündüklerinden. Oysa Allah’›n insanlara hem seçme gücü vermifl oldu¤unu ve yap›lan her fleyden de sorumlu tutaca¤›n›. her biri kendi sosyolojik çerçevelerini oluflturmufl sosyologlardan bahsediyoruz. muhafazakar ve sa¤c› davran›fl tarz› hakim olur. AMAÇLARIMIZ Toplum filozoflar›ndan Jean-Jacques Rousseau. LeibK aç›klamalar› ‹ T A P niz. dünyada olup biten her fleyi insana hiç bir seçme gücü vermeksizin Tanr›’n›n yaratt›¤›n› düflünen insanlarda bir tür kaderci. ifllevi ve konumu konusu çok özel bir O R U yere sahiptir. Burada dinin bütün bu felsefeciler için ne anlam ifade etti¤inden ziyade bir disiplin olarak din sosyolojisini flekillendiren sosyologlar›n görüfllerini baz al›yoruz. Newton.3. Klasik sosyologlardan bahsederken sosyolojinin SIRA S‹ZDE bir disiplin olarak teflekkül etti¤i anlardan itibaren. Baz› toplumlar›n geliflmifllik seviyesi o yüzden do¤rudan tanr› veya din anlay›fllar›na ba¤lanabiliyor. Yoksa bilmemiz gerekir ki Ayd›nlanma Dönemi düflünürlerinin hemen hepsinin dine dair bir bak›fllar› vard›r.7 Tanr› veya din sonuçta insan›n zihninde veya kalbinde olan bir konu olsa da insan davran›fllar› üzerinde en az›ndan bu yolla da olsa bir aktör olarak etkide bulunmaktad›r. ‹nsan üretimi olan bir fleyin (emek veya düflüncenin) insan› etkileyecek bir noktaya gelmesi yabanc›laflman›n bir baflka örne¤ini ortaya koyar.Din 69 rak üstyap›sal bir etkidir. John Locke ve Thomas Hobbes’dan Montesquieu ve Alexis de Tacqueville’ye ve Vico. 3 SIRA S‹ZDE KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TEOR‹LER‹NDE D‹N D Ü fi Ü N E L ‹ M Klasik sosyoloji teorisyenleri için dinin yeri. Ünite . Sonuçta dinin D‹KKA T toplumsal hayatta oynad›¤› role dair bu düflünürlerin her biri kendine özgü teorileri içinde bir aç›klamaya sahiptir. Bu dinî inanc›n insan hayat› üzerindeki etkisini gösteriyor. Farkl› dinî inançlar farkl› eylem tarzlar›n› ortaya ç›karabiliyor. Spinoza. Kant ve Hegel’e kadar bütün büyük felsefecilerin dine dair olmufltur. Yani insan zaten kendi yaratm›fl oldu¤u tanr›n›n etkisi alt›na girer. Sonuçta dinî inanc› benimseyerek insanlar kendileri aktif bir tercih yap›yor olabilir.

onun dünyas›na denk düflecek uygun bir din gelifltirmek pekâla iyi olabilirdi. Bu do¤rultuda Marx. Toplumsal yap›n›n temeline üretim iliflkilerini. yukar›da da belirtti¤imiz gibi. toplum için daha faydal›. Bu dinin kiliseleri üniversiteler ve okullar. Bilimsel düflünceye dayal› olaca¤› oldu¤u için evrenselli¤i ve kesinli¤i ispatlanm›fl olaca¤› beklenen bu insanl›k dinine bir de ilmihâl yazd›. Ancak muhtemelen di¤er üstyap›sal kurumlardan biraz daha farkl› olarak din hakk›ndaki temel varsay›m›. Asl›nda Comte’un bu din kurma giriflimi ile din hakk›ndaki genel görüfllerini bir arada almak laz›m. Karl Marx: Bir Yanl›fl Bilinç ve Kalpsiz Bir Dünyan›n Kalbi Olarak Din Marx’›n din hakk›ndaki görüflleri onun toplumsal yap› hakk›ndaki genel görüflleriyle tutarl› bir görünüm sergiler. Büyük Fetifl ve Büyük Orta fleklinde ifade etti¤i bir tür teslis düflüncesi gelifltirdi. Bu yolla Comte.70 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Auguste Comte: Bir Hurafe Olarak Dinden Evrensel Bilim Dinine Comte’un din hakk›ndaki görüflleri çok karmafl›kt›r. dine iliflkin her fleyin tamamen insan zihninin bir ürünü oldu¤udur. Bu yan›yla din egemen düzenin sürdürülebilmesi için gerekli ideolojik deste¤i. Bu durumda Comte’un dinin toplumda oynad›¤› olumlu ifllevlerine inand›¤› ama bu ifllevine ra¤men dinin insan zihni taraf›ndan uydurulmufl bir hurafe oldu¤u inanc›nda oldu¤unu gösteriyor. Geçmiflte uydurulmufl ve olumsuz ifllevleri de olan dinlere karfl›l›k. ça¤›n ruhuna uygun bir din gelifltirme yolunu deneyerek bir “insanl›k dini” tasarlad›. asl›nda dinin bir hurafe ve uydurma oldu¤unu düflünse de bunun ayn› zamanda toplum için ifllevsel yönleri olan bir gereklilik oldu¤unu da kabul etmifl olur. Yüce Varl›k. sonras›nda bu üretimin mahiyeti üzerine kendi elefltirisini katm›flt›r. Buraya kadar›. dinin bireysel de¤il toplumsal bir ürün oldu¤unu ve bu ürünün de yanl›fl ve aldat›c› bir dünya oluflturdu¤unu anlat›r. yani maddi-ekonomik altyap›y› koyunca dinin de bunun bir türevi olan di¤er birçok üstyap›sal kurumlar›n yan› s›ra bir ba¤›ml› de¤iflken gibi de¤erlendirilmesi kaç›n›lmaz olmufltur. rahipleri ise bilim adamlar› olacakt›. olsa olsa maddi dünyan›n çarp›t›lm›fl bir yans›mas›d›r ve toplumdaki ifllevi de bu temel varsay›ma göre de¤erlendirilmelidir. egemenlerin kurdu¤u dünyan›n yeniden üretilmesine katk›da bulunur. Bu görüfle göre dinin gerçek bir varl›¤› yoktur. bu düzenin yaralad›¤› ve konumlar› gere¤i isyan noktas›na gelebilecek insanlara gerekli teselliyi ve huzuru yat›flt›r›- . Comte bu düflünceden hareketle bilimsel bir ça¤da. O yüzden Hegel’in Hukuk Felsefesi’ni Elefltiriye Katk› isimli meflhur eserinde din elefltirisinin Almanya’da tamamlanm›fl ve geride kalm›fl oldu¤unu söylemiflse de o bu elefltiriyi daha da ileriye götürmüfltür. gelece¤in bilim insan›na hizmet edecek. Feuerbach da dinin insan zihninin bir ürünü oldu¤unu savunmufl ama bu üretimin insan›n yaflad›¤› tarihsel flartlarda kendisine teselli hatta güç veren bir imge olarak yani bir bak›ma toplumsal hayatta bir ifllevselli¤i olmak üzere dini yaratm›fl oldu¤unu anlatm›flt›. Dinsel düflünceyi ilkel zamanlardaki insanl›k durumuna özgü bir cehalete ba¤lam›fl ve bilgi seviyesinin art›fl› oran›nda afl›lacak bir evre olarak görmüfl oldu¤u hâlde Comte’un kendisinin bilimsel dönemlere özgü bir din infla etme yoluna gitmifl olmas› da ilginçtir. Bu yanl›fl ve aldat›c› dünya t›pk› ideoloji gibi egemenlerin ç›kar›na hizmet eder. yani dinin insan zihninin bir tasar›m› oldu¤u düflüncesi Marx’a yeter görünmüfl. Gelifltirdi¤i dinin terminolojisi asl›nda H›ristiyanl›¤›n kavramlar›n› taklit ediyordu. Almanya’daki din elefltirisinden kast› Ludwing Feuerbach’›n din elefltirisidir.

Alman ‹deolojisi. Nas›l insan eme¤i kapitalizme art›-de¤eri tafl›yarak kendine yabanc›laflan ve kendisini ezen-sömüren bir sistem kuruyorsa din de benzer bir yabanc›laflma sürecinin sonucunda insan› kuflat›r. Oysa Marx’›n dinle ilgili teorik yaklafl›mlar› dinin kökenine dair kesin bir yarg› içerdi¤inden. yani aldatarak verir. Dinin ifllevi D‹KKAT hakk›nda alabildi¤ine nesnel gözlemlere dayanarak ç›kar›mlarda bulunmaya çal›flm›flsa da bu onun dine olan ilgisinin tamamen de¤erlerden ba¤›ms›z oldu¤u anlaSIRA yaflanmakta S‹ZDE m›na gelmez. avukat bir baban›n o¤lu olarak do¤du. DÜfiÜNEL‹M Émile Durkheim: Toplumsal Yap›flt›r›c› Olarak Din 4 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Din sosyolojisinin gerçek anlamda çerçevesi belirlenmifl bir disiplin olarak ilk deS O R U fa Durkheim taraf›ndan uygulanm›fl oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Marx’›n din konusundaki çal›flmalar› flu kitaplar›nda a¤›rl›kl› olarak yer alm›flt›r: Hegel’in Hukuk Felsefesi’ni Elefltiriye Katk›. En önemli eseri ise Kapital’dir. hatta anlamakta yard›mc› olsa da bütün din olgusunu anlamam›z› sa¤layacak bir teorik çerçeve sunamam›flt›r. ‹çinde bulunulan gerçek dünyadan farkl› fantastik bir dünya kurarak yanl›fl bir dünya bilinci kurar. her iki yaklafl›m›nda da dinin bir insan kuruntusu oldu¤unda ›srar etmifltir. ifllevini ampirik yöntemlere dayanan yaklafl›m›yla aç›klamaya çal›flm›flt›r. tedavi eden bir ilaç boyutuna vurgu yapan bir niteleme olarak anlafl›labilir ki Marx’›n zaman›nda afyonun bu anlam›n›n daha bask›n oldu¤u bile düflünülmüfltür. Bu hâliyle çarp›k da olsa gerçekli¤in üretti¤i bir yans›mad›r din. Sonraki y›llarda Brüksel. Feuerbach Üzerine Tezler ve Kapital K›sacas› Marx. Ünite . Çünkü aslolan onu bu hâliyle yans›tmas›n› sa¤layan maddi gerçekli¤i. dine hem bir üstyap› kurumu olarak hem de ideoloji olarak yaklaflm›fl. Köln ve Paris de bulunan Marx Paris’te Friedreich Engels ile devrimci gruplara kat›ld›. Tamamen kuruntu olan bir inanç ve ideoloji zamanla insanlar› nas›l bu kadar etkisi alt›na alabilir? Marx. Altyap›y› de¤ifltirmeden sadece üstyap› üzerinde yap›lacak bir de¤iflikli¤in kal›c› olma flans› yoktur. Bu hareketler için dine çok aç›k cephe alm›fl olan Marx’›n sözlerinin elveriflli bir yorumu zorlamalardan kurtulamam›fl. Buna göre afyon nitelemesi dini afla¤›layan bir fley de¤il aksine rahatlatan. nihayetinde Marx’›n dine atfetti¤i afyon nitelemesinin bir metafor olarak ayn› zamanda tedavi edici anlam›na dikkat çekilmifltir. Öncelikle din olgusunu bütün boyutlar›yla anlamaya çal›flm›fl ve onun toplumdaki rolünü. Özellikle Latin Amerika ve ‹talya’daki H›ristiyan-Marksist ittifaklar bu tür yorumlara yüklenmifltir. yüzy›lda dindar marksistler aras›nda farkl› yorumlara aç›lm›flt›r. Ama Marx’a göre dine karfl› mücadeleyi do¤rudan dine yöneltmek de gereksizdir. Marx’›n dini bir afyon olarak niteleyen sözleri 20. Din egemen s›n›flara hizmet eden bir ideoloji midir yoksa yoksul kitlelerin duygular›n› ve SIRA S‹ZDE isyanlar›n› dillendirmenin bir arac› m›d›r? Güncel örneklerle aç›klay›n›z. Dini hayat›n baz› örneklerini kuflkusuz aç›klamakta.Din 71 c› bir afyonla.3. dinin insan zihninden yola ç›karak zamanla insanlar› etkisi alt›na almas›n› yabanc›laflma teorisine uygun olarak aç›klar. yani üretim iliflkilerini de¤ifltirmektir. 1841’de doktoras›n› tamamlad›. Durkheim. özelde Fransa’da ve genelde Avrupa’da olan AMAÇLARIMIZ D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P . burada 1848 y›l›nda meflhur Komünist Manifesto’sunu yazd›. Karl Marx (1818-1883) Almanya’da. Marx’›n din konusundaki yaklafl›mlar› din sosyolojisinin ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›lamaktan uzak olmufltur. hem dindar hem Marxist olman›n yolu Marx’›n bu yaklafl›mlar›yla daha elefltirel bir hesaplaflmadan geçmek zorundad›r.

dini inançlar›n bu flekilde zay›flamas› ile intihar oranlar›n›n art›fl› aras›nda da anlaml› bir iliflkinin var oldu¤unu vulgular. . Merton. O durumda dinin ifllevsel de¤il ifllev-bozma (disfunctional) etkisi daha a¤›r basmaktad›r. Ancak Durkheim sonras› ifllevselciler dinin gördü¤ü bu ifllevin ne türden bir ifllev oldu¤u konusunda Durkheim kadar emin olamam›flt›r. Robert K. örne¤in. yukar›da da belirtti¤imiz gibi. Bu noktada Comte’un evrimci düflüncesini dinin tarihi için paylaflt› ve dinlerin basit mekanik toplumdan karmafl›k organik topluma do¤ru evrildikçe paralel olarak karmafl›klafl›p geliflti¤ini düflündü. Ayn› flekilde görece bireyselli¤i teflvik eden bir din olarak Protestanlar›n daha fazla yaflad›¤› ülkelerde de cemaat de¤erlerini daha fazla önemseyen Katolikli¤e nazaran daha fazla intihar vakas›n›n yafland›¤›n› tespit eder. Durkheim’in anomie dedi¤i bu oluflum sanayi sonucu oluflan kentlerin tipik özelli¤idir. Çünkü grup çat›flmalar› grubun dayan›flmas›n› ve grup bilincini canl› tutar. Hatta Durkheim bütün dinlerin kökeninin bir oldu¤unu ve dünyada var olan bütün dinlerin belli bir tarihsel geliflimin de¤iflik evrelerine göre flekillendi¤ini düflündü. Özellikle din söz konusu oldu¤unda belli ölçekteki bir toplumsal oluflum için tutkal veya yap›flt›r›c› ifllevini yerine getirdi¤i hâlde bir baflka ölçekteki bir toplumsal oluflumda toplumsal gruplar› birbiriyle çat›flt›ran ve o toplumu bir arada tutmak yerine bölen bir etki yapabilmektedir. Dinin de ifllevi toplumu bir arada tutmak. gerçek bir sorunun çözümüne odaklanan çal›flmalard›r.72 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar büyük parçalanma dönemini kendilerine dert edinen ve bu parçalanmadan bir bütünleflme formülü veya harc› üretmeye çal›flan toplum düflünürleri çevresinde yetiflmifltir. o inançlara karfl› tamamen kay›ts›z insanlarla karfl›laflt›kça kendi inançlar›na olan ba¤l›l›¤›nda bir güvensizlik hissi oluflmaya bafllam›flt›r. Dinin bu olumlu ifllevine olan inanc›. Ancak modern dünyada organik yap›ya do¤ru gelifltikçe farkl›laflan ve giderek parçalanma e¤ilimine giren toplumsal yap›y› bir arada tutan dinde de kayg› verici bir gevfleme bafl göstermifltir. toplumu kaynaflt›rmakt›r. Sanayi toplumu farkl› kültürlere ve inançlara sahip bir çok insan› bir araya getirmifltir. di¤er pozitivist ça¤dafllar› gibi dinin sonuçta insan zihninin bir ürünü oldu¤u düflüncesinden de al›koymuyordu. Durkheim’›n din çal›flmalar› o yüzden toplumsal bütünlü¤ü hedefleyen araçsalc› bir yaklafl›m› da içinde bar›nd›r›r. O yüzden Durkheim’in dinle ilgili çal›flmalar› da t›pk› intihar ile ilgili çal›flmalar› gibi toplumsal bütünlük ve düzen gibi pratik sorunlara bir çözüm aray›fl›nca yönlendirilmifltir. Yap›salc›-ifllevselci düflüncenin en önemli ismi say›lan Durkheim. Durkheim’in meflhur eseri ‹ntihar. Daha önce homojen bir çevrede yaflamakta olan ve bundan dolay› beraber yaflad›¤› insanlarla ayn› anlam dünyas›n› paylaflan modern insan flehirde kendi inanc›n› hiç tan›mayan. Bireyleflme ve ortak de¤erlere ba¤l›l›ktaki gevfleme toplumda ciddi sorunlara yol açmaktad›r. Yani dini toplumsal bütünlü¤ün sa¤lanmas›nda ve sürdürülmesinde en güçlü yap›flt›r›c› (tutkal veya çimento) olarak görüyor ve bu ifllevinin sürdürülmesine olumlu bak›yordu. Bu da dinin eskiden oldu¤u gibi toplumu bir arada tutan bir tutkal ifllevini yerine getirmeyi zorlaflt›rm›flt›r. Bu ifllev için çimento veya tutkal gibi metaforlar kullan›lm›flt›r. Kuru akademik çal›flmalar olmaktan öte. bir ifllevi yerine getiren herhangi bir kurum veya birimin bunu hangi ölçekteki bir toplum için yerine getirdi¤ini sormufltur. Bu ortam paylafl›lan normlar›n zay›flamas› anlam›na gelir. Yine de bu çat›flma ortam›nda bile dinin belli ölçekteki grubu bir arada tutma ifllevi daha fazla çal›flmaktad›r. toplumu bir organizma olarak düflünmüfl ve her toplumsal kurum veya birimin bu yap›da bir ifllevi yerine getirdi¤ini belirtmifltir.

Onun Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin Ruhu isimli kitab›n›n d›fl›nda ayr› bir Din Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi üzerine Makalelerinin derlendi¤i kitaplar› da vard›r.3. anlamlar›n› veya tan›mlar›n› ö¤renmeden onlar hakk›nda baz› teorilerden yola ç›karak aç›klama yapamay›z. O yüzden yemek yemek. Onun dine dair yaklafl›m› sosyal eylem hakk›ndaki tan›m›yla tutarl›d›r.Din 73 Max Weber: Anlaml› Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din Yorumlamac› sosyolojinin ilk ve en önemli ismi olan Weber’in din sosyolojisi ile ilgili çok özel ve güçlü çal›flmalar› vard›r. Bu sonuca Weber kapitalizmin ilk ortaya ç›kt›¤› yerlerin Protestanlar›n yo¤un olarak yaflad›¤› yerler oldu¤undan hareketle var›r. Do¤rusu kendisi de bir Protestan oldu¤u için Protestanlar›n anlam dünyas›n› zaten yeterince tan›yordur. . Onu ortaya ç›karmak için bizzat eylemi yapan insanlar› dinleyip anlamaktan baflka bir yol da yoktur. yani anlam›n› atfederek yapar. O yüzden yemek yeme adab› veya davran›fllar› her kültürde de¤iflir. aksine kapitalizmin ortaya ç›kmas›nda etkili olan bir çal›flma ve ifl ahlak› motivasyonu sa¤lad›¤›n› keflfeder. Asl›nda sadece din araflt›rmalar› için de¤il. Protestanl›k ise bu çileyi dünya için pozitif bir de¤ere dönüfltürmüfl ve çile çekercesine çok çal›flmay› bu çilenin bir kefareti olarak al›r. çileci bir hayat önerilir. Sosyolojinin bafll›ca rolünü sosyal eylemin yorumlanmas› ve anlafl›lmas› oldu¤unu söyleyen Weber’e göre “sosyal eylem” de anlaml› eylemden ibarettir. her çeflit kültür araflt›rmas› için Weber’in bu yaklafl›m› oldukça verimli bir çerçeve sunmaktad›r. ‹nsanlar›n do¤ufltan günahkâr oldu¤una inan›lan H›ristiyanl›kta bu günah›n yükünden kurtulman›n bir yolu olarak dünya zevklerine mesafeli. Ünite . içmek gibi en temel befleri hareketlerini bile hayvanlardan farkl› olarak kendi kültürel farkl›l›¤›n›. O Protestanlar›n dünyay› ve kendi eylemlerini nas›l yorumlad›klar›na. Bu anlay›fl›n harcamaks›z›n çok çal›flmay› ve bu yüzden bir maddi birikimi üretti¤ini keffleden Weber böylece bir zihniyet dünyas›n›n kapitalizm gibi özünde maddi veya ekonomik olan bir geliflmeye etki etti¤ini söyler. Bu elefltiri “aç›klamac› sosyoloji” ile “anlamac› sosyoloji” aras›ndaki bir ay›r›m›n netleflmesine yol açarken Weber’in birinci önceli¤inin eylemin aktörünü “anlamak” oldu¤u görülür. Çünkü insan varl›¤›yla do¤al olarak oluflan kültür bir anlam sistemidir ve bu anlam bireysel veya kolektif olarak insanlar›n zihinlerinde yer almaktad›r. Weber bu yaklafl›m alt›nda dünya dinlerini ve dinlerin farkl› statü veya s›n›flar aras›ndaki flekilleniflini de inceler. Bugün din araflt›rmalar›n›n bir ço¤u Weber’in yorumlamac› sosyolojisinin etkisi alt›nda daha kolay yap›lmaktad›r. Böyle olunca sosyolojinin de temel görevi eylemleri yapan insanlar›n kendi yapt›klar› hareketleri hakk›ndaki niyetlerini. Weber’in bu yaklafl›m›n› uygulad›¤› meflhur çal›flmas› Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin Ruhu’nda Marksistlere göre basitçe ekonomik flartlar›n bir sonucu veya türevi olmaktan ibaret olan Protestan hareketin. ‹nsan bütün eylemlerini bir anlam atfederek yapan bir varl›kt›r. bizzat onlar› dinleyerek kendi sosyolojik yaklafl›m›n›n fark›n› ortaya koyar. Böylece Marksizmde ihmal edilen ve maddi flartlar›n bir sonucu olarak geliflen zihniyet dünyas›n› sosyolojik araflt›rman›n merkezine koyar.

Oysa dinî sosyoloji. Sosyoloji belirli bir dinin kendini veya genel olarak dini tan›mlay›fl›yla yetinemez. Ayr›ca dinin tarihsel süreklili¤i mutlaka belli e¤itim örüntülerinin de ifllemesiyle sa¤lan›r. Dinlerin mevcut ekonomik paylafl›m iliflkilerini olduklar› gibi meflrulaflt›rmak gibi bir ifllevi de olabilmektedir. Sonuçta dinin toplumsal hayatta oynad›¤› role dair bu düflünürlerin her biri kendine özgü teorileri içinde bir aç›klamaya sahiptir. Siyaset bir dünyay› ve toplumu infla giriflimi oldu¤undan din ile yolu çak›fl›r. Klasik sosyolojik teorilerde dinin nas›l ele al›nd›¤›n› özetlemek. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Din sosyolojisinin ortaya ç›k›fl›n› ve dinin kökenine dair sosyolojik teorileri aç›klamak ve din sosyolojisi ile dinî sosyoloji aras›ndaki fark› ay›rt etmek. dinin bir toplumsal kurum olarak toplumdaki rolünü ve etkisini incelemeye çal›flan bir bilim dal›d›r. yani bir kenara ayr›lm›fl ve yasaklanm›fl fleylere iliflkin inanç ve uygulamalar›n birleflik bir sistemi” olarak tan›mlanabilir. Klasik sosyologlardan bahsederken sosyolojinin bir disiplin olarak teflekkül etti¤i anlardan itibaren. yani o dinin hakikat iddialar›na inan›lm›fl olarak yola ç›k›l›r. e¤itimsel ve sosyal tabakalaflma örüntülerine nas›l bir etkide bulundu¤u. Marx ve Weber gibi sosyologlardan bahsediyoruz. O yüzden sosyolojik bilginin kökenini bir disiplin olarak flekillenmeye bafllad›¤› 19. Bu düflünürlerin din hakk›ndaki görüflleri dinin kökenini aç›klamaktan ibaret olmam›flt›r. zira genellikle dinin de böyle bir iddias› vard›r. Din ve Toplum iliflkisini. siyasi. Din sosyolojisinin ortaya ç›k›fl› genel olarak sosyolojinin ortaya ç›k›fl› ve geliflimiyle afla¤› yukar› ayn› tarihe sahiptir. Din sosyolojisi. AM A Ç 4 . Dinin iddias› ile siyasetçilerin iddias›n›n paralel gitti¤i durumlarda toplum. Burada dinin içinden. sosyolojiyi dinin veya belli bir dinin perspektifinden ele almakt›r. Dinlerin varl›¤› güçlü bir e¤itim mekanizmas›n›n iflleyifline dayan›r. Bir do¤al birlik olarak aile dinden ba¤›ms›z olarak vard›r ancak hem aile dini etkilemifl hem de din aileden etkilenmifltir. toplumun genel flekillenmesine. siyasetin dinin etkisi alt›nda oldu¤u örnekler ortaya ç›kar›r. ailevi. her biri kendi sosyolojik çerçevelerini oluflturmufl Comte. Durkheim’in tan›m›yla din: “Kutsal fleylere. Sosyolojik bak›fl dinsel olarak teflhis edilen davran›fllar›n ne oldu¤u ve bu davran›fllar›n bir toplumun ekonomik. meflruiyet düzenlerinin oluflumuna nas›l bir katk›da bulundu¤u konusuyla ilgilenir. Durkheim. ifllevi ve konumu konusu çok özel bir yere sahiptir. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan çok daha gerilere götürebildi¤imiz gibi dine yönelik sosyolojik ilginin tarihini de paralel olarak çok daha eskilere götürebiliriz. Klasik sosyoloji teorisyenleri için dinin yeri. Din kurumu di¤er baz› toplumsal kurumlarla oldukça iliflkilidir.74 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet A M A Ç 1 Dinin genel geçer tan›m›n›n ötesinde sosyolojik tan›m›n› saptamak. dinin di¤er toplumsal kurumlarla iliflkisini aç›klamak.

c. Marx . Comte .Din 75 Kendimizi S›nayal›m 1. Din olgusu. Din ve dini inançlar bir sosyal aktör olarak nas›l tezahür eder? a. 8. Din. A. c.‹nsan. e¤itimsel ve s›n›fsal örüntülerine etkide bulunabilir c.Din basitçe insan taraf›ndan ve toplumsal bir ifllevi yerine getirmek üzere uydurulmufltur. b. ifl ahlak› motivasyonu sa¤lar. Durkheim . sosyal olaylara etki eden bir anlam sistemidir. Din-Ekonomi ‹liflkisi d. kapitalizmin ortaya ç›kmas›nda etkilidir. Din. sosyolojik de¤il psikolojik bir olgudur. Protestan Hareket.Tanr›. Engels . e. Dinin insanlar› etkisi alt›na almas› “yabanc›laflma” ile olmufltur. F. Din. 7. Bir Yahudi’nin a¤lama duvar›ndaki ayini fleklinde d. . d. Afla¤›dakilerden hangisi Karl Marx’›n din hakk›ndaki görüflleri aras›nda yer almaz? a. Din toplumsal bütünleflme için bir yap›flt›r›c›d›r. toplumlar›n ortak bir davran›fl örüntüsüdür. Protestan Ahlak›. Davran›fllar›n arkas›nda yatan niyet ve anlamlar bir sosyolojik araflt›rma için esast›r. b. herhangi bir metodoloji ile aç›klanamaz. Bir dindar insan›n yata¤›na yatarken dua okumas› fleklinde b. Doyumluluk 3. dini infla eder. “Din bir toplumsal birlefltirici olarak ifl görebildi¤i halde farkl› dinler aras›nda bir çat›flma etkeni olarak çal›flabiliyor” ifadesi dinin hangi kurumla iliflkisinin bir tezahürüdür? a. c. d. Hiç ölmeyecekmifl gibi dünya için çal›flmak fleklinde 6. d. d. Kilise c.3. Din. Din. bir ihtiyaç olarak insan taraf›ndan yarat›lm›flt›r. e. Dini. meflruiyet düzeninin oluflumuna katk›da bulunabilir. Ünite . kökeni bilinemeyen bir olgudur.Din. Din insanlar›n bu dünya ve öte dünyalar› için bir k›lavuzdur. Din. Din. Maddi flartlar›n oluflturdu¤u zihniyet dünyas› sosyolojik araflt›rman›n merkezinde yer al›r. Cemaat b. Din-Hukuk ‹liflkisi 4. Din-Aile ‹liflkisi b. anlaml› bir sosyal eylem ve motivasyon olarak aç›klayan Weber’in din teorisi dikkate al›nd›¤›nda afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r? a. Din. halklar›n afyonudur. Kapitalizmin geliflmesi Protestanl›¤›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. e. Afla¤›daki önermelerden hangisi Émile Durkhem’in din görüflü ile ba¤daflmaktad›r? a. e. Dinin kökenleri ve ifllevleri birbirinden farkl›d›r. d. c. maddi dünyan›n çarp›t›lm›fl bir yans›mas›d›r. Afla¤›daki cümlelerden hangisi dinin sosyolojik yönüne vurgu yapmaz? a. Feuerbach . K. Kutsal d. b. Bireyleri bir tek ahlaki toplulukta birlefltiren inanç ve topluluklar dinin bir unsurudur. Afla¤›dakilerden hangisi Durkheim’›n din tan›m›n›n unsurlar› aras›nda yer almaz? a. 5. 2. Din-Siyaset ‹liflkisi c. toplumun siyasi. L. bir üstyap› kurumu olarak insanlarca yarat›lm›fl bir olgudur. b.Din tamamen insan›n kendi uydurmas›yla ortaya ç›km›flt›r. Birleflik inançlar ve davran›fllar e. b. ekonomik. e. Dinin kökeni hakk›nda sunulan görüfller çerçevesinde afla¤›daki hangi efllefltirme yanl›fl yap›lm›flt›r? a. Din maddi üretim flekillerinin bir sonucu olarak flekillenmifltir. Yar›n ölecekmifl gibi vecd ile ibadet etmek fleklinde e. Bir H›ristiyan’›n günah ç›karmas› fleklinde c. Din-E¤itim ‹liflkisi e.

Antropolog Anthony Wallace (1966: 265) dönemin geçerli anlay›fl›n›. bilim dünyas›n›n hayrette kal›p eski sekülerleflme paradigmas›ndan uyanmas›. Bunlara ra¤men. 1996). 1983. Platon d. Dinin bilimsel bir içerikle de¤erlendirilememesi e. onun hayatî önemini vurgulayan küresel geliflmelerdir. Dinin metafizik gerçeklerinin yayg›n bir merak konusu olmas› b. Dinin bireyin içsel dünyas›yla ilgili sergiledi¤i performans d. Do¤a kanunlar›na ba¤l› olmaks›z›n do¤ay› flekillendiren do¤aüstü varl›k ve güçlere inan›fl y›pranacak ve sadece ilginç bir tarihî hat›ra haline gelecektir. suikast düzenlenerek öldürülmüfltür. Dinin sosyoloji için bir araflt›rma konusu olmas›n›n nedenlerinden biri afla¤›dakilerden hangisidir? a. art›k “dinin krizinden. tarihsel süreç içerisinde evrilerek geliflti¤ini ve çok tanr›l› dinlerden tek tanr›l› dinlere do¤ru bir geliflme kaydetti¤ini düflünmektedir? a. kendilerini Hristiyan fundamentalistler olarak tan›mlayan Hristiyan Sa¤’›ndan bir kesim Amerikan siyasetine yönelmifl -bu kifliler yar›m yüzy›l boyunca siyasi arenada görünmemifl ve seküler hümanizm güçlerine karfl› “ahlakl› bir ço¤unlu¤u” harekete geçirme ve bu suretle de yeniden bir Hristiyan Amerika oluflturma niyetlerini aç›kça ilan etmifllerdir. daha sonralar› flu flekilde özetlemifltir: “Dinin. Ayn› zamanda. Salvador-Roma Katolik Baflpiskoposu Oscar Romero.” Fakat daha sonraki on y›llarda ifller önemli ölçüde de¤iflmifltir. Buradaki kritik seneler ise 1979 ve 1980’dir.76 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Okuma Parças› 9. Afla¤›dakilerden hangisi dinin. . 1979’da. militan ‹slami hareketlerin yay›lmas›n› da beraberinde getirecek olan. ne de dinin çok büyük önem tafl›d›¤› düflünülüyordu. “güncel olaylara iliflkin analizlerinde dini göz ard› edenlerin. Berger. onun sona ermesidir. Ortado¤u ve Ortado¤u’nun da ötesinde pek çok bölgede. Tom Bottomore b. 1996: 12). Sosyologlar›n. Pitrim Sorokin 10. bölge kilisesini giderek artan sosyal eylemcilik ve bazen de yoksullar›n ad›na baflkald›r›c› isyanlara teflvik eden. evrimsel gelece¤i. ancak uluslararas› arenada yaflanan siyasi olaylarla mümkün olmufltur. sekülerli¤in krizine do¤ru bir geçifl yafland›¤›”ndan ve “gerileyen sekülerlik”ten bahsetmektedir (Berger. Daha sonra 1980’de. Latin Amerika özgürlükçü dini hareketindeki etkinli¤i nedeniyle. Cehalete karfl› korunmas› için dinin do¤rusunu ortaya koymak c. ne sosyologlar taraf›ndan dinin sosyal yaflamda önemli bir etken oldu¤una gereken önem veriliyor. ayr›ca. ‹slami bir cumhuriyet kurmufllard›r. büyük bir tehlikede olduklar›” sonucuna varmaktad›r (Berger. Önceki dönemin sekülerli¤i en iyi anlatan kuramc›lar›ndan biri olan Peter Berger. Müslüman militanlar fiah ‹ran’›n› devirmifl. ‹bni Haldun c. Dinin akademik yönden ihmal edildi¤i dönem boyunca sosyal yaflamda süregelen toplumsal önemini göstererek seçkin bilimsel çal›flmalar ortaya koyan sosyologlar bulunmaktayd›. dine sosyal bir etken olarak yaklaflmada yeniden artan ilgisinin temel nedeni. Bireyin inanç dünyas›n›n sosyal yaflam›n› etkilemesi Din Sosyolojisi Bundan otuz y›l önce. Bilimsel bilginin insanlar için giderek daha yeterli hale gelmesi ve yay›lmas› sonucu do¤aüstü güçlere inan›fl yavafl yavafl yok olmaya mahkûmdur. Auguste Comte e.

Hunter (1991) Amerika’da din temelli bir “kültürler savafl›” oldu¤unu aç›kl›yor ve Harvard Üniversitesi’nden Samuel Huntington (1996) dinsel farkl›l›klardan kaynaklanan küresel bir medeniyetler çat›flmas›n›n yaflanaca¤› öngörüsünde bulunuyordu.Robert D. Blackwell Publishers. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Din ve Toplum ‹liflkisi ‹le Dinin Sosyolojik ‹ncelemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.edu. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyoloji Teorilerinde Din: Durkheim” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 215-216. ayn› zamanda giderek artan bir flekilde Latin Amerika’da yay›lmakta olan Pentakostalizm. b 9. eski-komünist Avrupa’n›n baz› yerlerinde yeniden dirilen dini kimlikler vs. dünyan›n pek çok farkl› köflesinde önemli din-temelli bir dizi hareketin ortaya ç›k›fl›na tan›k olacakt›r: Güney Afrika’daki imtiyaz-karfl›t› hareket.3. The Blackwell Companion to Sociology.Din 77 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› Romero hadisesi 1970’lerde kaç›r›lan. yeni göç dalgalar› ile Amerika’da dinlerin çok daha bütünlük kazanan yap›s›.ankara. 100-114. Say› 2.tr/dergiler/37/59/568. s. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinin Sosyolojik Tan›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bunlar abart›l› say›labilirse de. Dinin toplumsal ve siyasal önemine farkl› bir bak›fl aç›s›yla yaklaflan sosyologlar. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Auguste Comte: Bir Hurafe Olarak Dinden Evrensel Bilim Dinine” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 7. Woodberry. iflkence edilen ve öldürülen on binlerce Latin Amerikal› Hristiyan sosyal eylemci içerisinde sadece en çok bilinenidir. (Kaynak: AÜ‹FD 47 (2006). Do¤u Asya’n›n baz› bölgelerinde yay›lan Hristiyanl›k. d 8.pdf adresinden eriflerek okuyabilirsiniz] 1. Takip eden y›llar.. 2001. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bir Sosyal Aktör Olarak Din ve Dini ‹nançlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çeviren: ‹hsan Çapç›o¤lu) [Yaz›n›n tamam›n› http://dergiler. Blau. e 3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Din Nedir ve Dinin Sosyolojik Tan›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 6. . Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinin Di¤er Sosyolojik Kurumlarla iliflkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinin Kökenine Dair Sosyolojik Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Christian Smith . temel nokta de¤iflmez: Din geri dönmüfltür. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyoloji Teorilerinde Din: Marx” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 10. s. Edited by Judith R. “Sociology of Religion”. b 4. d 2. Birleflik Devletler’deki Orta Amerika bar›fl hareketi. d 5. Ünite . Virginia Üniversitesi’nden James D. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyoloji Teorilerinde Din: Weber” konusunu yeniden gözden geçiriniz. gibi geliflmelerin yo¤unluk kazand›¤›n›n da fark›na varm›fllard›r.. Do¤u Almaya’da komünizm-karfl›t› hareket. 1990’lar ile birlikte.

Dinin bütün toplumlarda di¤er kurumlar üzerinde ayn› etkiye sahip oldu¤u söylenemez. Oysa bu yorumun göz ard› etti¤i bir gerçek Taliban’›n güçlü oldu¤u Afganistan’da da Hanefili¤in yayg›n oldu¤u ve Taliban’›n da Hanefi oldu¤udur. ama bütün toplumlarda bu kurumlar›n hepsi bulunur. Durkheim ve Weber’in her birinin sosyolojik kurumlar› kendilerine özgü bir s›n›fland›rmas› var ve her birinin hangi kurumun daha belirleyici oldu¤una dair kendilerine özgü görüflleri vard›r. Yahudilik Hz. Bu konuda farkl› örnekler üzerinde durulabilir. ezilmifllerin. Bütün toplumlar›n ayn› süreçlerden geçti¤i. . Marx. ‹lk dönem hakk›ndaki bilgiler ampirik de¤il mant›ksal olarak temellendirilir. Bu yaklafl›m biraz da mant›ksal veya teorik bir faraziyeye dayan›yor. H›ristiyanl›k ise bir ›rk›n üstünlü¤üne ve bir oligarflinin parças› hâline gelmifl olan Yahudi din kurumuna bir itiraz. O mant›¤›n temeli de a. din. ekonominin bütün di¤er kurumlar üzerinde belirleyici oldu¤unu ve her fleyin ona göre flekillendi¤ini söylerken dinin de ekonominin bir sonucu oldu¤unu söylemifl olur. Musa’n›n ‹srailo¤ullar›n› kölelikten ç›karmak üzere yapt›¤› uzun yolculuk. S›ra Sizde 2 Bugünkü ilkel say›lan kabilelerin kadim zamanlarda yaflam›fl olan insanlara benzedi¤i düflüncesi ampirik verilere dayanm›yor. Din anlay›fl›n›n farkl› davran›fl tarzlar›na yol açt›¤› düflüncesi Max Weber’in Protestan Ahlak› teziyle örneklenebilir. Bir bak›ma toplumlar›n karakterini oluflturan konulardan biri de bu kurumlardan hangisinin ne ölçüde belirleyici oldu¤udur. Sonuçta bütün dinler bütün toplumlarda ayn› etkiyi yap›p ayn› sonuçlar› do¤urmazlar. ‹slamiyet ise bafltan itibaren Mekke’deki egemenlerin adaletsizliklerine.78 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Toplum sosyolojik (toplumsal) kurumlardan oluflur. Bugünün ilkel kabilelerinde (nas›lsa geliflimini tamamlamam›fl toplumlar olmas› dolay›s›yla) eski toplumun görülebilece¤i gibi alt varsay›mlara dayan›yor. Ço¤u zaman din yoksullar›n. daha belirleyici olabilir. Farkl› toplumlarda bu kurumlar›n baz›lar› di¤erlerinden daha önde. Marx. özel mülkiyetin yoklu¤undan mülkiyetli topluma ve ailenin de mülkiyetin bir parças› oldu¤u. siyaset. S›ra Sizde 3 Türkiye’nin baflka ‹slam ülkelerinden fark›n›n onun farkl› ‹slam yorumuna veya anlay›fl›na ba¤lanmas› söz konusu edilebiliyor. S›ra Sizde 4 Din tarih boyunca Marx’›n tespitlerine hakl›l›k verecek flekilde egemen s›n›flara hizmet eden say›s›z örnekleri olmufltur ama her zaman bu yönüyle ortaya ç›km›fl de¤il. örne¤in. e¤itim ve bofl zamanlar gibi davran›fl örüntülerinden oluflur. Esasen üç tek tanr›l› dinin her birinin ortaya ç›k›fl›nda bunu görmek mümkündür. En ilkel topluluklar›n pagan veya totemist oldu¤u düflüncesi dinin kayna¤› hakk›nda da bir hüküm vermifl oluyor. c. totemist veya animist uygulamalar efl zamanl› olarak bulunmufltur. ancak bu karfl›laflt›rmalar daha sosyolojik-siyasal nedenleri görmezden gelmemize yol açmamal›d›r. örne¤in Taliban ‹slam’›ndan daha ›l›ml› ve daha geliflmelere aç›k oldu¤u söylenir. köleli¤e ve kad›nlar›n ezilmesine karfl› güçlü bir itiraz olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu sürecin basitten karmafl›¤a. b. Bu kurumlar dünyan›n her taraf›nda bulunan ekonomi. üstelik bu ezilmiflli¤i baflka bir dini anlay›flla içsellefltirmifl olanlar›n baflkald›r›fl›n› da sa¤lam›flt›r. Türkiye ‹slam’›n›n Hanefi-Maturidi oldu¤u için daha radikal. Örne¤in. aile. Oysa bilinen en ilkel insan topluluklar›nda bile tevhid düflüncesi ve uygulamas› ile paganist.

. Max (1930). Dinin Sosyal Gerçekli¤i. Aktay. ‹hsan Çapo¤lu ve Halil Ayd›nalp.. Garden City. 1967 (Türkçesi için bkz. New York. Engels’in On Religion. ilk bask›s› 1841. Kurumlar Sosyolojisi. Marx. Peyami Erman.3. ‘Theses on Feuerbach’. Londra. çev. Fuseth. ‹stanbul: ‹nsan Yay›nlar›). Inger ve Pal Repset (2011). Hegel’in Hukuk Felsefesi’ni Elefltiriye Katk› (Yasin Aktay ve M. Marx ve F. 1961 Feuerbach. J. Weber. Bryan S (1997). Karl (1971). Moskova. London: Allen & Unwin. Weber. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. The Sociology of Religion (çev. K. Ankara: MEB Yay›nevi ‹bn Haldun (1986). 1957. Bryan S. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. ‹stanbul: Dergah Yay›nlar›. Turner. Religion and Social Theory. Peter L. 2 cilt. Ünite . Mustafa (1997). çev. George Eliot). (1994). Ankara: Vadi Yay›nlar›) fiehristani’nin el-Milel ve’n-Nihal: ‹stanbul: Litera Yay›nc›l›k (Dinler ve Heretik Gruplar). 1993. Second edition. Turner. Londra. Eprahim Fischoff). London: Sage. Hume. The Elementary Forms of Religious Life (çev. ‹bn Hazm’›n el-Fasl fi’l-Milel ve Ehvai ve’n-Nihal Marx. Pozitivizmin ‹lmihali. trans. (1967). Karl (1999). The Social Reality of Religion. Ankara: Vadi Yay›nlar›. Max Weber ve ‹slam: Elefltirel Bir Yaklafl›m. Ayd›n. Durkheim Émile (1961). Ankara: Vadi Yay›nlar›. Türk Dininin Sosyolojik ‹mkân›.) Seçme metinler. The Essence of Christianity (çev. Ankara: MEB Yay›nevi.Din 79 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Aktay. Süleyman Uluda¤. Berger. Yasin ve M.Selmin Evrim. Ludwing (1841). ilk bask›s› The Sacred Canopy ad›yla. Emin Köktafl der. New York. Comte. 1969. Swain). çev. Ankara: Birleflik Yay›nlar›. New York. Din Sosyolojisine Girifl: Klasik ve Ça¤dafl Kuramlar. Ali Coflkun. Mukaddime. Emin Köktafl (1998). Auguste (1952). çev. Yasin (1999). David (1945) Dinin Do¤as›. Ankara: Vadi Yay›nlar›. çev. Max (1965). Din Sosyolojisi. by Talcott Porsons.

Toplumsal cinsiyet kavram›n› tan›mlayabilecek. Eflitlik ve cinsiyet eflitli¤i kavramlar›n› tan›mlayabilecek. Aile kurumuna iliflkin farkl› yaklafl›mlar› aç›klayabilecek.4 Amaçlar›m›z • • • • SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet • • • • • G‹R‹fi A‹LE TOPLUMSAL C‹NS‹YET ATAERK‹ (PATR‹ARKA) TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLLER‹ VE Efi‹TS‹ZL‹K • C‹NS‹YETE DAYALI AYRIMCILIK . cinsiyet rolleri ile cinsiyet eflitsizli¤ini iliflkilendirebilecek. Ataerkillik kavram›n› aç›klayabilecek ve farkl› görünümlerini ay›rt edebilecek. Cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤›n tan›m›n› yapabilecek ve ayr›mc› tutumlara iliflkin fark›ndal›k gelifltirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Aile Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet Özellikleri Cinsiyet Kal›plar› • • • • Ataerkillik Cinsiyet Eflitli¤i Cinsiyete Dayal› Ayr›mc›l›k Cinsiyet Eflitli¤i ‹çindekiler Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Aile.

eriflkin üyelerin çocuklara bakma sorumlulu¤unu üstlendi¤i bir insan toplulu¤udur. Aile ile hane halk›. Birincil toplumsallaflma. bireyin toplulu¤un de¤erlerini ve normlar›n› ö¤renme ve içsellefltirme sürecidir.Aile. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet G‹R‹fi Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eflitli¤i/eflitsizli¤i. aralar›nda akrabal›k ba¤› olmad›¤› halde ayn› evde yaflayan kiflilere iflaret eder. sadece gündelik yaflam›m›zda ve siyasal alanda de¤il. A‹LE Aile. Böylece. medya gibi kurumsal arac›larla gerçekleflir. üyeleri aras›ndaki iliflkileri eflitlik ve adalet kavramlar› çerçevesinde ele alabildi¤imiz bir kurum olarak de¤erlendiriyoruz. e¤itim kurumlar›. toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eflitli¤i kavramlar›n›n sadece kad›n haklar› ile de¤il. çocuklar›n dünyaya getirilmesi ve büyütülmesidir. toplumun çeflitli kurumlar›nda ve alanlar›nda devam ederek sistematik bir örüntü hâline geliyor. Çocuk. Aile üyeleri ayn› evde oturabilecekleri gibi. Aile. as›l olarak mekânsal birlikteli¤i vurgular. ailede ve yüzyüze iliflkiler içinde olur. “Ayn› kazandan yemek” olarak da tarif edilen bu iliflki. Akrabal›k. aralar›nda düzenli ve sistematik iliflkiler vard›r. biyolojik ve kültürel yeniden üretimdir. içine do¤du¤u toplulu¤un kültürünü ö¤renir. bireyler aras›nda kan ya da evlilik ba¤› ile oluflturulan soy çizgilerine iflaret eder. bir grup üniversite ö¤rencisi ailelerinden uzakta bir kentte birlikte yafl›yorlarsa bunlar bir hane halk› olufltururlar ama aile de¤ildirler. bir ailenin baflka flehirde okuyan çocu¤u. öngörülebilir bir flekilde tekrarlan›r. Aile içinde bafllayan cinsiyet eflitsizli¤i. ortak mekândan çok. birbirlerine do¤rudan akrabal›k ba¤lar›yla ba¤l› olan. ‹kincil toplumsallaflma. yani. birbirlerine benzeyen ama ayr› iki kavramd›r. bizim aile konusunu da yeni bir ›fl›k alt›nda ele almam›za neden oluyor. Aileyi çeliflkisiz ve tutarl› bir bütün olarak görmek yerine. Örne¤in. toplumun anlafl›lmas› ile de ilgili oldu¤u sonucuna varabiliyoruz. Hane halk› ise. aile üyesi olarak kabul edilir. sosyal bilimlerde de giderek daha genifl yer kaplayan kavramlar hâline geldi. Ailenin birincil ifllevi. farkl› mekânlarda da yaflayabilirler. iliflkileri vurgulayan bir kavramd›r. meydana gelen olaylar ya da nesnelere iliflkin belirli bir iliflki modeline iflaret eder. Bu olay ya da nesneler. baflta dil olmak üzere. . Bu geliflme. Toplumsallaflma. Örne¤in. Ço¤u toplulukta çocuklar›n toplumsallaflmas›n›n temel kurumu da ailedir. Örüntü: Frans›zca patron kelimesinden gelen örüntü (pattern).

toplumsal süreklili¤i ve oydaflmay› oda¤a al›r. farkl› sosyolojik yaklafl›mlar taraf›ndan farkl› biçimlerde ve düzeylerde kavramsallaflt›r›lm›flt›r. belirli ifllevleri yerine getirmek üzere varl›¤›n› sürdürür. Yani. Bu yaklafl›mlar. emekçilerin biyolojik ve toplumsal yeniden üretimlerinin çok düflük maliyetle sa¤lanmas›d›r. Buna göre aile kurumu. ailenin toplumun hangi kesiminden oldu¤u. Kad›nlar›n ev içindeki eme¤inin görülmeyip yaln›zca ücretli eme¤e kat›lmalar› durumunda “emekçi” olarak adland›r›lmalar› ve bak›m ifllerinin de¤ersiz k›l›nmas›. miras›n güvenceye al›nmas› amac›yla oluflmufltur. erkeklerin d›flar›da çal›flmas› biçimindeki modern aile idealinin zay›flamas›yla birlikte. Kapitalist toplumlarda ise ailenin ifllevi. aileyi içinde bulundu¤u toplumsal ba¤lamdan ayr› olarak ele almas› gelir. . üretim ifllevi de vard›.82 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Aileye Farkl› Yaklafl›mlar Aile kurumu. d›flar›da çal›flan bir baba. Aileye iliflkin makro yaklafl›mlardan ikincisi. Kad›nlar›n evde. Bir baflka elefltiri. Biz burada makro düzeydeki üç temel yaklafl›mdan söz edece¤iz: ‹fllevselci yaklafl›m. çat›flmac› yaklafl›m ve feminist yaklafl›m. buna karfl›l›k tüketici ifllevi a¤›rl›k kazanm›flt›r. sosyal psikoloji. psikoloji ve psikiyatri disiplinlerinden de beslenmifllerdir. Ayn› zamanda aile. ‹fllevselcilik okulunun sosyolojik yaklafl›m›. özel mülkiyetin ortaya ç›kmas›yla birlikte. as›l olarak feminist sosyologlardan gelmifltir. bebeklerin içine do¤duklar› kültürün de¤erlerini ö¤renmesidir. Aile içindeki rol da¤›l›m›n› sorgulamadan kabul etmesi de elefltiri noktalar›ndan biridir. Aileye makro yaklafl›mlar›n en yayg›n olan› ve en bilineni. Birincil toplumsallaflma (toplumsal yeniden üretim). toplumsal çat›flmalar›n hafifletilmesinde de önemli rol oynar. Aile de bu toplumsal kurumlardan biri olarak farkl› tarihsel dönemlerde farkl› ifllevler üstlenmifltir. ifllevselcilik okuludur. onun yap›s›n› büyük ölçüde belirleyecektir. Parsons’un aile kuram› da gözden düflmüfltür. Aileyi mezo (orta) ve mikro (küçük) ölçekte ele alan çok say›da yaklafl›m da mevcuttur. Aile. Bir baflka deyiflle aile art›k üretim de¤il. Çat›flmac› yaklafl›mlara yönelik elefltiri. onlara göre her toplumsal kurum. yetiflkin üyelerine de destek vermeyi sürdürerek onlar›n kendilerini güvende hissetmelerine katk›da bulunur. çat›flmac› okulun yaklafl›m›d›r. tüketim ve yeniden üretim birimidir. ev kad›n› olan bir anne ve bunlar›n çocuklar›ndan oluflan Bat› tipi orta s›n›f ailesini evrensel bir norm olarak görmektedir. ‹fllevselci okulun en önemli ismi Talcott Parsons. Tar›msal üretimin yayg›n oldu¤u dönemde ailenin biyolojik ve toplumsal yeniden üretim ifllevinin yan› s›ra. ailenin as›l olarak iki ifllevi oldu¤unu söyler: Birincil toplumsallaflma ve kiflili¤in dengelenmesi. ‹fllevselci okul. Kiflili¤in dengelenmesi ise eriflkinlerin duygusal ve maddi destek bulmalar›yla mümkün olur. Modern sanayi toplumlar›nda ise ev ile ifl yerinin ayr›flmas› sonucunda ailenin üretim ifllevi gerilemifl. bu elefltirilerin en önemlileridir. Parsons’un “modern aile” idealini norm olarak kabul etti¤i ve böylece farkl› aile biçimlerini birer sapmaym›fl gibi ele ald›¤›d›r. sosyoloji içinde yayg›nl›¤›n› kaybederken aileye iliflkin görüflleri de elefltirilmifltir. Bu elefltirilere göre. Bu yaklafl›ma yönelik elefltirilerin bafl›nda.

Modern toplumlarda en s›k rastlan›lan aile biçimi. çok eflli evliliklere rastlanmaktad›r. Bir erkek ve birden fazla kad›n ve bunlar›n çocuklar›ndan oluflan aileler de genifl aile biçimlerinden biridir. aile kurumunu önemli ölçü- ‹NTERNET . yaln›zca anne ile çocuklar›ndan oluflan “tek ebeveynli aileler” vard›r. Bu yazarlar. google. Ünite . Haven in the Heartless World (Kaplsiz Bir Dünyada S›¤›nak) isimli çok ses getiren kitab›nda. Örne¤in. anne ve babalar›n›n oluflturD‹KKAT du¤u haneye dâhil olurlar. Genç kuflaklarda evlili¤e ve ana ‹NTER NET babal›¤a iliflkin tutumlar›n de¤iflmesi. baba ve ortak çocuklar›ndan oluflsalar da farkl› biçimler alabilirler. Genifl aile ise ikiden fazla kufla¤›n oluflturdu¤u bir aile türüdür. Böylece geleneksel sosyolojinin aileyi bir bütün olarak alan yaklafl›m›n› kökten de¤ifltirirler. Çekirdek aile. AMAÇLARIMIZ Modern çekirdek aileler genellikle anne. “çekirdek S O R ile U çocuklar›naile”dir.com/lh/photo/iJMmD Bc9pC1nONfO4OAPNA?feat =embedwebsite Aileye iliflkin üçüncü makro düzey sosyolojik yaklafl›m. Kaynak: https://picasaweb. Benzer biçimde. boflanma oranlar›ndaki art›fl. günümüz sosyolojisinin temel konular›ndan biri hâline gelmifltir.1 Yirminci yüzy›l›n Amerikan ailesine iliflkin en önemli analizlerden biri. aileyi toplumsal ifllevi aç›s›ndan de¤il. birbirleriyle evlilik ba¤›yla ba¤l› iki yetiflkin dan oluflur. Ayn› zamanda. farkl› kültürlerde ve toplumlarda farkl› biçimlerde tan›mlanabilir ve farkl› bileflenlerden oluflabilir. Burada evli olan çocuklar da kendi çocuklar›yla birlikte. dünyan›n pek çok yerinde. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 83 Resim 4. feminist yaklafl›md›r. aileyi içinde bulundu¤u toplumsal ba¤lam çerçevesinde ele alarak yoksulluk ve tek ebeveynlilik aras›ndaki iliflkileri de analiz ederler. Ayn› cinsiyetten aras›nK ‹ T bireyler A P da evlili¤in yasal kabul edildi¤i toplumlarda. kad›nlar›n artan oranda ev d›fl›nda çal›flmaya bafllamas› gibi de¤iflimler. Christopher Lasch taraf›ndan yap›lm›flt›. SIRAnedir? S‹ZDE ‹fllevselci yaklafl›m ile feminist yaklafl›m aras›ndaki en önemli farkl›l›k Farkl› Aile Biçimleri 1 SIRA S‹ZDE Aile.4. aile içindeki iliflkiler ve eflitsizlikler aç›s›ndan ele al›rlar. çok efllilik günümüz modern toplumlar›nda yasal de¤ildir anSIRA S‹ZDE cak hem tarihte hem de günümüzde. iki kad›n ya da iki erkek ve edinilmifl çocuklar›ndan oluflan aileler de çekirdek ailenin farkl› bir biçimine iflaret ederler.Aile. DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Toplumsal De¤iflim ve Aile TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON Toplumsal de¤iflimin do¤rudan etkiledi¤i (ve ondan etkilendi¤i) aile. ailenin toplumsal bütünleflmeyi sa¤lad›¤›n› ve eflitsizlikleri hafifleterek çat›flmay› engelledi¤ini söylemiflti.

orta s›n›f ailelerde çocuklara özerk davranma al›flkanl›¤› ve özgüven kazand›rman›n önemli olmas›na karfl›l›k. sadece ailemizin beklenti ve umutlar›n› de¤il. bazen benimseriz bazen bize yük gelir. içinde yaflad›¤›m›z toplumda de¤er verilen fleyleri de gösterir. Örne¤in Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›. çal›flan anne. . aile içi fliddet. “bir o¤lan olsa!”. Sonra s›ra isim koymaya gelir. O¤lan› bulana kadar çocuk yapmaya devam etmek ya da sohbetlerde uzayan bir sessizlik oldu¤unda “k›z do¤du galiba” flakas› yapmak ender gördü¤ümüz fleyler de¤illerdir.. birini kad›nda. TOPLUMSAL C‹NS‹YET Cinsiyet.84 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar de de¤ifltirmifltir.. olmayan baba. di¤erini erkekte! Dünyaya geliflimiz muhtemelen ailemize sevinç verir ama baz›lar›m›z›n gelifli biraz daha fazla: O¤lan annesi olmak. tabii “erkek adam›n erkek evlad› olur” ayn› zamanda. çocuklara verilmek istenen de¤erlerin de zaman içinde dönüfltü¤ü gözlenmifltir. ama tafl›r›z. dünyada bafl›m›za gelen fleylerle iliflkilidir. fark› bölgelerde ve farkl› sosyal s›n›flardan aileler içinde yapt›¤› araflt›rma sonucunda.. ailemizin bizden beklentilerini ve bizimle ilgili umutlar›n› yans›t›rlar. Bir baflka görüfl ise aile de¤erlerinin ortadan kalkmad›¤›. Ailenin de¤iflimine iliflkin tart›flmalar. daha alt s›n›flarda itaat ve uyum sa¤lamaya önem verildi¤ini ortaya koymufltur. pek çok yerde genç gelinin aile içindeki statüsünü yükseltir. Daha önce yayg›n olmayan baz› kavramlar. K›z Çiçek Gül Yaprak Duygu Sevgi Gönül Kader Döndü (art›k o¤lan istiyoruz!) O¤lan Arslan Pars Y›lmaz Savafl H›ncal Zeki Yaman Hakan Çiçekleri de azmi de seviyoruz. ›rklar aras› evlilikler ve eflcinsel evlilikler vard›r. do¤ufltan getirdi¤imiz özelliklerimiz kadar hatta ondan çok daha fazla. birlikte yaflama. sadece biçim de¤ifltirdi¤i ve çeflitlendi¤i yolundad›r. Ayn› flekilde. Daha biz do¤madan ailemizin beklentileriyle bafllar hikâyemiz: “Ah” derler.. ‹simler. ‹simler. bu beklenti ve umutlar› yaflam›m›z boyunca tafl›r›z. aile de¤erlerinin ortadan kalkmas› ve bunun da toplumsal kaosa yol açmas› korkusundan beslenir. Bunlar aras›nda tek ebeveynli aile. 1970’ler sonras›nda sosyoloji literatürüne girmifltir.

erkeklere daha cesaretlendiricidirler (ona bofluna koymam›flt›k Yaman ismini zaten. bu gerçekli¤in kurucular› oldu¤una iflaret etmek anlam›na gelir. Sessizce. E¤er o¤lansa çad›r mutludur. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 85 Erke¤in ve Kad›n›n Toplumsal De¤eri Bedevilerin kad›nlardan çok erkeklere de¤er verdiklerinin önemli bir ifadesi. Gidip erkeklere haber vermezler. toplar di¤er yanda. o¤lanlar› k›zlara tercih etmeleridir.4. Herkes dü¤ün bayram eder. güç ile di¤erininkinin itaat. böylece erkekli¤iyle gurur duymay› ö¤renir (ve erkek olman›n bir bedeli oldu¤unu!). çok erken yafltan itibaren etraf› keflfetmeyi. Toplumsal gerçekli¤in oluflumunda ve sürdürülmesinde etkin olarak rol oynayan bireyler ya da birey gruplar›na at›fta bulunur.Aile. annenin mutfakta çal›flt›¤› kitaplardan hayat› ö¤renirken ö¤retmenlerin ço¤unun kad›n ama müdürün neredeyse hep erkek oldu¤unu da zihninin bir köflesine yazar. Bu mesajlar bize birkaç hikâye (klifle) anlat›r: “Kad›nlar kurband›r. e¤itimine devam ederiz: O¤lan› dü¤ün dernek sünnet ederiz. O¤lanlar›n terbiyesizliklerinin normal karfl›land›¤›n› hatta b›y›k alt›ndan gülündü¤ünü. Araflt›rmalar gösteriyor ki erken çocukluk evresinde ailelerin k›z ve erkeklere davran›fllar›nda belirgin bir farkl›l›k var: K›zlara daha koruyucu. bireylerin ya da birey gruplar›n›n kendilerini saran toplumsal gerçekli¤in ürünü de¤il. “kad›nlar fettand›r. Yemek yenmez. hatta bazen annesinden bir tokat yiyerek (kad›nl›¤›n bedeli öyle bir seferde ödenip bitmez!). erkekler canavar”. Hatta çad›r yasa bo¤ulur. bu kliflelerden biridir. K›z çocuklar› bir ifle yaramazlar” gibi laflar ç›kar. okul kadar belki ondan da daha etkili bir ö¤renme arac›d›r. Böylece kad›na ac›rken bir yandan da onun edilgenli¤ini onaylam›fl oluruz. cesaret. erkekler saf” kliflesidir. K›z›n kad›nl›¤a geçifli böyle törenle olmaz. Peçeli Duygular. Haberlerden reklamlara. amcalar mutludurlar ve anneonun ne kadar mutlu oldu¤unu anlatamam!” (Lila Abu-Lughod. Bu kliflenin ka- Özne: ‹nsan bilimlerinin temel kavramlar›ndan biridir.) ‹nsanlar. do¤umda haz›r bulunanlar. arabalar. Erkek canavard›r ama öznedir de ayn› zamanda. art›k cinsiyet kimli¤ini kazanm›flt›r ama yine de ifli s›k› tutar. E¤er k›zsa. plastik fincanlar. Medyan›n Toplumsal Cinsiyetin ‹nflas›ndaki Rolü Günümüzde medya. utanç ve s›k›nt›yla geçer o.. (. . Okul. çocuklar ve ergenler için ö¤renme kadar toplumsallaflma yeridir. Ebelik günlerini anan yafll› bir kad›n. Erkeklerin de kad›nlar›n da a¤›zlar›ndan “erkekler o¤lan yapmak için kad›nlarla evlenirler. onu do¤uran. Özneli¤i vurgulamak. herkes üzülür. o¤lanlara k›zlardan daha çok sevinirler. bedenin geliflimi onun için do¤al bir fleydir. küçük maceralar yaflamay›. baba mutludur. dizilerden e¤lence programlar›na kadar cinsiyet rollerine iliflkin mesaj bombard›man›na tutuluruz. Okul ça¤›na gelen bir çocuk. mutfak eflyalar› bir yanda. k›zlar›n s›n›rlar› ihlal etme giriflimlerine ise hem ailelerinin hem de ö¤retmenlerinin dehfletle bakt›¤›n› fark eder. Baban›n gazete okudu¤u. Birinin hayat bilgisinin kendini gösterme. yumuflakl›k ve “idare etme” ile iliflkili oldu¤unu sezer. ayn› gün içinde iki o¤lan çocu¤u do¤urttu¤unu gururla anlatm›flt›: “O¤lan do¤urmak daha hay›rl›d›r.. Bir baflkas›. Ünite . Çocuklu¤un ilk dönemlerinden bafllayarak medyan›n etkisi alt›nda sosyallefliriz. Babas›na koflup o¤lunun oldu¤unu söylerler. de¤il mi?!). Aile içi fliddet haberlerinde s›kl›kla karfl›m›za ç›kan klifle budur. tabancalar. düfle kalka ö¤renmeyi severler. Minik k›zlar›n ve minik o¤lanlar›n oyuncaklar› da birbirinden farkl›d›r: Bebekler. 2004) Toplumsallaflma Sürecinde Cinsiyetin ‹nflas› Çocuklar.

86
Yeme Bozukluklar›: Bireyin zihinsel ve fiziksel sa¤l›¤›n› tehlikeye atacak nitelikteki yeme al›flkanl›klar›d›r. Bunlar, afl›r› yemek ya da yetersiz beslenmek biçiminde ortaya ç›kabilir. S›kl›kla genç kad›nlarda görülmekle birlikte son y›llarda k›z ve erkek ergenlerde rastlanmaktad›r. Bu türden bozukluklar›nda yayg›n beden imajlar›n›n olumsuz etkisi oldu¤u düflünülmektedir.

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

d›n› özne olmay› becerebilmifltir ama gücünü kötüye kullanmakta erkeklerin hayat›n› mahvetmektedir. Buradaki erke¤e de ac›r›z ama onun gülünç bir yan› da vard›r: Erkeklikle edilgenlik bir arada olmaz çünkü!.. Tabii en çok da flu klifleleri duyar›z: “Mutlu, güzel, baflar›l› kad›nlar bizim deterjan› kullan›rlar”... “Kad›nlar›n bay›ld›klar› erkeklerin alt›nda, bizim arabam›z vard›r...” Böylesine bir “bombard›man”dan sa¤ salim ç›kmak zordur: Kad›n ve erkeklerin nas›l olduklar› (ve ayn› zamanda nas›l olmalar› gerekti¤i) hakk›nda kökleflmifl kanaatler ediniriz. Bu kanaatler, ölümcül sonuçlara yol açabilir: Kad›nlar›n ince, çok ince, çok çok ince olmalar› gerekti¤ini dinleyen küçük k›zlar, yeme bozuklu¤u hastal›klar›na yakalan›rlar örne¤in. Erkeklerin sert, çok sert, çok çok sert olmalar› gerekti¤ini dinleyen delikanl›lar, bir bakars›n›z s›n›f arkadafl›n› b›çaklay›vermifl. Yeme bozukluklar›yla SIRA S‹ZDE cinsiyet kal›plar› aras›nda nas›l bir ba¤lant› vard›r?
D Ü fi Ü N E Lk›z ‹ M ya da o¤lan bebekler olarak geliriz. Bu bizim seçti¤imiz bir fley Hepimiz dünyaya de¤ildir. Hangi kültürde, ça¤da yaflarsak yaflayal›m, k›z ya da o¤lan olarak do¤mak, t›pk› ölümlüSolmak O R U gibi biyolojik varl›¤›m›z›n bir niteli¤idir. Böyle oldu¤u için üzerinde düflünmeye gerek duymay›z: Öyle ya nas›l mavi gözlü, uzun boylu yahut siyah saçl› olmak “do¤al” durumlarsa kad›n ya da erkek olmak da öyledir. Oysa biraz D‹KKAT daha yak›ndan bakt›¤›m›zda, cinsiyetin yaln›zca biyolojik varl›¤›m›z›n bir niteli¤i olmakla kalmad›¤›n›, toplumsal konumumuzu da derinden etkiledi¤ini görebiliriz.

SIRA S‹ZDE

2

DÜfiÜNEL‹M S O R U

Cinsiyet Özellikleri

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

Resim 4.2

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ Beauvoir, “Kad›n

Simone de

AMAÇLARIMIZ

do¤ulmaz, kad›n olunur” diyerek cinsiyetin K ‹ T A P toplumsal boyutunun alt›n› çizmifltir.

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Kaynak: http://www.listal.co m/viewimage/1454 686h

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

Yani, cinsiyetimiz, yaln›zca biyolojik bir nitelik olmakla kalmaz, bizim toplumsal varl›¤›m›z›n da en önemli bileflenlerinden biridir. Kad›n ve erkekler için “uygun görülen” baz› nitelikler vard›r: Cesaret, özgüven, güç gibi nitelikler erkeklere, yumuflakl›k, fedakârl›k, çekingenlik gibi nitelikler ise kad›nlara atfedilir. Peki nedir bu “cinsiyet özellikleri” dedi¤imiz fley?

4. Ünite - Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet

87

Kad›n Do¤urabilir Sevecen ve fedakârd›r Sessizdir Ayr›nt›c›d›r Duygusald›r Tek efllili¤e yatk›nd›r Dikkati insanlar ve iliflkilere yöneliktir Dedikoducudur

Erkek Zihinsel yarat›c›l›¤› yüksektir Sorumluluk duygusu güçlüdür Yönetmeyi bilir Soyut düflünme yetene¤i geliflkindir Rasyoneldir “Bir çiçekle bahar olmaz” der. Duygular ve iliflkilerden çok, teknolojiye ve nesnelere ilgi duyar Sald›rgand›r
SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE Hangileri Cinsiyet özelliklerinden hangilerinin “biyolojik” oldu¤unu düflünüyorsunuz? içine do¤du¤umuz kültürün bize ö¤retti¤i nitelikler?

3

Cinsiyete göre da¤›t›lan bu nitelikler, bizim biyolojik varl›¤›m›zla iliflkilendirilir: Yani cinsiyetin, anatomik ve hormonal yap› taraf›ndan belirlendi¤i düflünülür. ÖrS O R U denir. Cinsine¤in, “kad›nlar anne olduklar› için erkeklere göre daha yumuflakt›r” yetimiz ile biyolojimizi birbirine en kolay ba¤layabilece¤imiz nokta budur çünkü: Annelik. Kad›nlar›n annelik potansiyelleri nedeniyle “kad›ns›” davrand›klar› söyleD‹KKAT nir. Oysa bu potansiyelin tamamen baflka türlü toplumsal niteliklere kaynakl›k etmesi mümkündür: Bir kad›n, anne oldu¤u için daha y›rt›c›, daha korumac› ve sert S‹ZDE de olabilir. Baz› kültürlerde bunun örneklerine de rastlar›z; SIRA örne¤in, çocuklar›n atalar›n ruhlar›n›n yeniden cisimleflmesi olduklar›na inanan topluluklar, çocuk bak›m›n› da toplulu¤un ortak ifli olarak tan›mlarlar; bu durumda annelik ve babal›k AMAÇLARIMIZ rolleri bizim “do¤al” kabul etti¤imizden çok farkl› biçimlenir.
Avustralya yerlilerinde “annelik” ve “babal›k” temelde biyolojikKolmayan, ‹ T A P özellikle toplumsal kavramlar olarak görülür. Anne ile çocuk aras›nda da kan ba¤› oldu¤una iliflkin bir fikir yoktur- ayn› flekilde, baba ile çocuk aras›nda da. Bu gerçe¤e pek önem verilmez... Bizim inanç sistemimiz bize bir çocu¤un kendisini tafl›yan kad›n›n TELEV‹ZYON yumurtas›n›n döllenmesinin ürünü oldu¤unu söyler -fizyolojik annelik- ama Aborjinler aras›nda kad›n ile “ondan ç›kan çocuk” aras›nda bu türden temel bir fizyolojik iliflki bilinmez. Kad›ndan do¤an çocu¤un, o s›rada kabilede yaflayan herkesten ‹ Ndünyaya T E R N E T yeniden daha yafll› oldu¤una, çünkü atalardan birinin ya da bir bilgenin geldi¤ine inan›l›r; bu nedenle de bebek, kabileye do¤du¤u ya da yeniden dünyaya geldi¤i zamandaki herhangi bir fizyolojik nedenden köken olarak tamamen ba¤›ms›z bir varl›k olarak kabul edilir (Ashley-Montagu, Coming into Being among the SIRA S‹ZDE Australian Aborigines, 1974).

DÜfiÜNEL‹M

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
‹deal Annelik: Her kültüre, dönemine göre de¤iflebilen ideal bir annelik modeli hakimdir. Bilerek ya da bilmeyerek bütün kad›nlar SIRA S‹ZDE bu modelden etkilenir. Onu oldu¤u gibi kabul edebilir ya da etraf›ndan dolanabilirsiniz; D Ü müzakere fiÜNEL‹M edebilir ya da reddedebilirsiniz ama son kertede kendinizi hep bu S O R U modele göre belirlersiniz.

Bizim annelik ile “kad›ns›l›k” aras›nda kurdu¤umuz ba¤, gerçekte biyolojiden DÜfiÜNEL‹M çok, cinsiyete iliflkin inanç ve de¤erlerimizden kaynaklan›r. Bir baflka deyiflle kad›nlar anne olduklar› için fedakâr de¤iller, kad›nlar›n fedakâr olmalar› beklendi¤i S O R U için annelik de fedakârl›kla tan›mlan›yor. Biyoloji ile kültürün birbirlerine karfl›t iki alan olarak görülmesinin D kendisi, ‹ K K A T tart›fl›lmaya muhtaç bir yaklafl›md›r. Antropoloji disiplininin bize ö¤retti¤i bir gerçek, insan biyolojisi ile insan kültürü aras›nda yak›n bir etkileflim oldu¤udur. SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

88
Resim 4.3 “‹deal annelik” kavram›, cinsiyet kal›plar›n›n en SIRA S‹ZDE güçlülerinden birine iflaret eder.
DKaynak: ÜfiÜNEL‹M

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

SIRA S‹ZDE

http://www.formeo. com.tr/anne-cocuktum/4.html S O R U
D‹KKAT

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Elisabeth Badinter’›n K ‹ T A P Kad›nl›k m› Annelik mi (‹letiflim Yay›nlar›, 2011) bafll›kl› kitab›, ideal anneli¤in de¤iflimi üzerine genifl bir perspektif sunmaktad›r.

TELEV‹ZYON

Cinsiyet TÖzelliklerinin Kültürel ‹nflas› ELEV‹ZYON
Kad›nl›k ve erkekli¤in toplumda nas›l alg›land›¤›, bunlara hangi anlamlar›n yüklendi¤ini bize gösteren pek çok fley olabilir: Deyimler, atasözleri, halk hikâyeleri gibi... Bunlar yaln›zca bizim içinde yaflad›¤›m›z (ya da araflt›rd›¤›m›z) toplumun ‹NTERNET özelliklerini anlamam›z› sa¤lamakla kalmaz, ayn› zamanda kad›nlar ve erkekler olarak belirli rol kal›plar›na girmemizi de sa¤lar. Örne¤in, “elinin hamuruyla erkek ifline kar›flma!” deyiflinin iki farkl› ifllevi olabilir: Birincisi, bu deyiflin geçerli oldu¤u bir toplumda, kad›nlar›n ikincil say›ld›klar›n›, “erkek ifli” olarak tan›mlanan karar verme ifllerinin d›fl›nda b›rak›ld›klar›n› gösterir. ‹kincisi, kad›nlara “yerlerini” hat›rlat›r: Hamur yo¤urmak ve erkek ifllerine kar›flmamak. Geleneksel ifadeler, modern toplumlarda etkisini yitirmifl ve güçsüzleflmifl gibi görünseler de farkl› biçimlerde varl›klar›n› sürdürürler. Kad›n›n yumuflak erke¤inse sert oldu¤u yolundaki eski inan›fl, günümüzde bir madencilik teriminde varl›¤›n› sürdürmektedir örne¤in: Kolay ifllenen madenlere “difli”, ifllenmesi güç olanlar›na ise “erkek” denir.

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

4

Modern toplumlarda SIRA S‹ZDEerkeklik ve kad›nl›k kal›plar›na iliflkin hangi örnekleri verebilirsiniz?
DÜfiÜNEL‹M Cinsiyet özelliklerinin anlamlar› göz önüne al›nd›¤›nda, “kad›n” ve “erkek”, cinsiyetlerin isimleri olduklar› kadar, o cinsiyetten olan insanlara uygun görülen s›fatS O R U lard›r da. Biyolojimiz, basitçe bizi kad›nlar ve erkekler olarak ikiye ay›rmakla kalmaz, uymam›z gereken kurallar›n, içine s›¤mam›z gereken kal›plar›n ve bize uygun görülen s›fatlar›n oldu¤u bir dünyaya da sokar bizi. Art›k burada biyolojiden D‹KKAT de¤il, toplumdan ve kültürden söz etmeye bafllamam›z gerekir.

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

4. Ünite - Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet

89

Cinsiyet Kal›plar›
Cinsiyetle ilgili isimlendirmeler, beklentiler, onaylamalar ya da cezaland›rmalar, çocuklar›n çok küçük yafltan itibaren birtak›m kal›plara uygun biçimlenmelerini sa¤lar. “K›z kal›plar›” ya da “erkek kal›plar›” diyebiliriz bunlara. Ancak, hat›rlatmak gerekir ki bütün k›zlar ya da bütün erkekler için tek bir kal›p yoktur: Yaflanan yere, ailenin durumuna, zengin ya da yoksul olmaya... Pek çok fleye göre farkl›laflan kal›plar vard›r. Örne¤in, ‹zmir’de yaflayan bir ortaokul ö¤rencisi k›z›n içine s›¤mas› gereken kal›pla Afyon’un bir köyünde yaflayan k›z›nki ayn› de¤ildir. Bu kal›plar›n hem biçimleri hem de genifllikleri farkl›d›r: Kimisi o kadar genifl olabilir ki, içine girmek hiç sorun olmaz ve varl›¤› fark edilmez; kimisi de o kadar dard›r ki içinde soluk alamayan k›z kendini can havliyle d›flar› atar... Bu kal›plar, çocuklukta bizi flekillendirmekle kalmaz, hayat›m›z boyunca de¤iflseler de varl›klar›n› korurlar: ‹ffetli genç k›z kal›b›, uysal gelin kal›b›, fedakâr anne kal›b›, cad› kaynana kal›b›... Kimimiz, çeflitli nedenlerle bu kal›plara s›¤makta di¤erlerinden daha fazla zorluk çekeriz: Hayallerimiz vard›r, yeteneklerimiz, arzular›m›z... Ya da bazen hayat›m›zda öyle bir fley olur ki art›k orada duramaz hâle geliriz: Biz fedakâr anne/iffetli efl kal›b›na uydu¤umuz hâlde kocam›z evi geçindiren/aileye kol kanat geren adam kal›b›na uymam›flt›r mesela. Yahut komflunun k›z› üniversiteye gitmeyi baflarm›flt›r ve onu gördükçe art›k evde çeyiz haz›rlamak bize daha zor gelir. Cinsiyet kal›plar› o kal›ba uymakta güçlük çeken bireyler taraf›ndan de¤ifltirilebilir mi? SIRA S‹ZDE Elbette ki sadece kad›nlar için de¤il, erkekler için de böyle örseleyici, daralt›c› ÜfiÜNEL‹M kal›plar vard›r. Onlar›nki hemen her durumda daha genifltir- D ne de olsa erkektir! Ama her zaman güçlü olmak, her zaman kararlar vermek, sorumluluk tafl›mak, naS kad›nlardan O R U mus bekçili¤i yapmak... Çok kolay olmasa gerektir. Erkeklerin daha güçlü olduklar› bir toplumsal düzende, erkeklik kal›b›n›n erkeklere nas›l zarar verdi¤ini görmek daha güçtür. D‹KKAT Güç, sorumluluk getirir. Erkekler için de güçlü cins olman›n a¤›r bir bedeli daha vard›r: Güçlü olmaya devam etme gerilimi! Erkeklerin strese ba¤l› hastal›klara SIRA S‹ZDE daha s›k yakalanmalar›, erken teflhis edilmesi gereken hastal›klardan ölüm oranlar›n›n daha yüksek olmas›, bu bedelin parçalar›d›r. “Erkek adam a¤lamaz” diye bafllayan hikâye, hastal›klar›n geçifltirilmesi, gerekti¤inde yard›m istenememesi, stresAMAÇLARIMIZ le bafla ç›kman›n becerilememesi ile devam eder. Bunlar kadar yaflamsal görünmeyen ama belki de birden fazla kufla¤› etkilemesi bak›m›ndan üzerinde daha fazla durulmay› hak eden bir baflka K ‹ T Ayük, P duygular dünyas›na uzakl›ktan kaynaklan›r. ‹nsan türünün her iki cinsinde de benzer biçimde yaflanan duygular, kad›nlar için serbestken erkekler için yasakt›r. Çocu¤una sevgisini göstermemeyi babal›¤›n bir parças› sanan erkek kuflaklar› sand›¤›m›z kaTELEV‹ZYON dar geride kalmad›!
Kal›p tip: “belirli özelliklere sahip en genel model” anlam›na gelir. Bütün modeller gibi, kal›p tiplerin de gerçeklikte birebir karfl›l›klar› yoktur, ancak gerçekli¤i anlamak için son derece elveriflli araçlard›r.

5

SIRA S‹ZDE

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretilmesi ve De¤iflmesi
‹NTER NET Cinsiyet kal›plar›, baflka toplumsal de¤er ve normlar gibi toplumu oluflturan bireyler taraf›ndan yeniden üretilir, tekrarlanarak ço¤alt›l›r. Bu süreç, genellikle fark›nda olunmadan yaflan›r. Çünkü “uygun davran›fllar” kuflaktan kufla¤a aktar›l›r, ö¤renme süreçlerinde pekifltirilir. Böylece, komflunun gelini çal›fl›yor diye dedikodu yapmak ya da k›z›n› okula göndermemek gibi gündelik davran›fllar, varolan kal›plar›n yeniden üretilmesini sa¤larlar. ‹NTERNET

20 Haziran 2008).. Söz gelimi. eflitlikçi bir temsil sorunu olman›n ötesine geçer. Çünkü en az›ndan belirli sektörler için kad›n ifl gücüne talep vard›r. Bu çaba her zaman do¤rudan bir karfl› ç›k›fl niteli¤inde de¤ildir. Örne¤in. bu tür meflrulaflt›r›c› ifadeler medyada s›kl›kla yer alabilmektedir. Örne¤in. Türkiye’de kad›nlar ve medya Türkiye’de kad›nlar bir yandan geliflmifl Bat› ülkelerinde yaflanan kad›n sorunlar›n›n birço¤u ile gerek özel gerek kamusal hayatlar›nda yo¤un biçimde karfl›laflmakta öte yandan da kültür ve gelene¤in a¤›rlaflt›rd›¤› baflka türlü bask›larla mücadele etmektedirler. Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› taraf›ndan Haziran 2008’de aç›klanan Töre ve Namus Cinayeti Raporu’na göre. Medyan›n Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretiminde ve De¤iflimindeki Rolü Medya. kendilerine söz ve yaflam hakk› tan›mayan bir gelene¤in ve törelerin bask›s› alt›ndad›r. Raporda 2002 y›l›nda 150 olan töre cinayeti say›s›n›n 2007 y›l›nda 220’ye yükseldi¤i belirtilmektedir. toplumsal koflullara ba¤l› olarak da de¤iflir. töre. kar›s›n› ve kar›s›n›n sevgilisini öldüren “k›skanç koca”yla . Örne¤in otuz y›l önce çok güçlü bir ideal olarak çizilen ev han›ml›¤›. Rapora göre töre ve namus cinayetlerinin ifllendi¤i yerlerin bafl›nda büyük iller gelmektedir. bunlar›n de¤ifliminde de gündelik davran›fl ve tutumlar belirleyici bir rol oynarlar.90 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Bir yandan da ayn› kad›n ve erkekler. Sadece ‹stanbul’da her hafta en az bir kad›n töre cinayetine kurban gitmektedir (Radikal. bu kal›plar›n esnemesi. e¤itimli kad›nlar› piyasaya çekmek daha uygun görünmektedir. kad›nlar›n çal›flmas›n›n uygun bulunmad›¤› bir toplumsal çevrede dedikodulara kulak vermeden çal›flmaya gitmek ya da k›z çocuklar›n›n okutulmad›¤› bir yerde okuma hakk›n› elde edebilmek için yetkililere mektup yazmak gibi davran›fllar. geçti¤imiz günlerde popüler bir gazete. üçüncü sayfa haberleri. yaln›zca belirli bir bireyin hayat›nda de¤ifliklik yaratmakla kalmaz. kad›n erkek iliflkileri söz konusu oldu¤unda. Cinayetlerin fail ve ma¤durlar›n›n say›s› e¤itim seviyesi düfltükçe artmakta ve bu cinayetlerin %9’unu çocuklar ifllemektedir. Genifl bir kad›n nüfusu. “namus cinayeti” teriminin yanl›fll›¤›na birçok kad›n örgütü dikkat çekti¤i hâlde. dizi filmler. namus saikiyle ifllenen cinayetlere âdeta meflruiyet atfedildi¤ini s›kl›kla dile getirmektedir. de¤iflmesi için çabalarlar. kad›nlar›n yaflam hakk›n› ve kad›n cinselli¤ini yok sayan bir gelenek ve kültürün medyada nas›l yeniden üretildi¤i ya da pekifltirildi¤i sorununa dönüflür. onlar meslek sahibi olmay› hayal ederler. Benzeri bir özensizlik k›skançl›k nedeniyle ifllenen cinayetlerle ilgili haberlerde de karfl›m›za ç›kmaktad›r. cinsiyet kal›plar›n›n de¤ifliminde de etkili olur. Türkiye’deki kad›n örgütleri televizyon haberlerindeki özensiz dil kullan›m› veya canland›rmalar ile gelenek. Reklamlar.. art›k yeni yetiflen genç kad›nlar için arzu edilen bir fley de¤ildir. Türkiye’de medyada kad›n›n temsiliyle iliflkili sorun. son befl y›lda “namus” nedeniyle ifllenen cinayetlerin say›s› bini geçmifltir. Cinsiyet kal›plar› sadece insanlar›n onlar› de¤ifltirmesiyle de¤il. K›sacas›. t›pk› kal›plar›n yeniden üretiminde oldu¤u gibi. Bu gözle bak›ld›¤›nda. cinsiyet kal›plar›n›n üretilmesinde ve de¤iflmesinde önemli bir etkendir: ‹deal tipler yaratarak baz› tipleri komiklefltirerek hatta baz›lar›n› suçlu/fleytan göstererek bunu yapar. belirli bir toplumda revaçta olan kad›n ve erkek kal›plar›n›n hangileri oldu¤una iliflkin çok fazla ipucu verirler.

Sevilay Çelenk.4 Kad›nlar. Kad›nlarla ilgili bu tür haberlere televizyonda da s›kl›kla rastlanmaktad›r. Kas›m 2008’de medyaya bir ça¤r› yapan Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu (MED‹Z). 232-233. Bu örnekte hemen her zaman oldu¤u gibi. Bunun gibi tecavüz olaylar›nda da tecavüz ya da sald›r›ya u¤rayan kad›nlarla ilgili haberlerde. Resim 4. Ünite . erkeklerse toplulukla ve evin d›fl›ndaki ifllerle. kad›nlarla erkeklerin yapt›klar› ifller yaflad›klar› ortama göre de¤iflse de genel kal›p ayn›d›r: Kad›nlar evle ve eve yak›n olan ifllerle u¤rafl›rlar. Üstelik bütün suç da bu “fettan kad›n”a yükleniyordu. Televizyon Habercili¤inde Etik Sorunlar” ‹çinde.4. “fettan kad›n iki erke¤i birden yakt›”. cümlelerin bafl›na “gece e¤lencesinden dönen kad›n” veya “alkollü genç k›z” gibi tan›mlamalar yerlefltirilerek. özensiz bir habercili¤in tecavüz suçuna ifltirak etmek anlam›na geldi¤inin alt›n› çizmifl ve tecavüz haberleri ile iliflkili olarak flu konulara dikkat edilmesi gerekti¤ini belirtmifltir. örne¤in kimi kültürlerde erkekler fliirle ve estetikle u¤rafl›rken kaba ifller kad›nlar taraf›ndan yap›l›r ya da kad›nlar›n savaflç› özelliklerini yücelten toplumlar vard›r. dünyadaki tar›msal üretimin %75’ini gerçeklefltirirler.panora mio. her fleyden önce yapt›klar› ifllerle birbirlerinden ayr›l›r. s. kad›nlarla erkekler. yani cinsiyete dayal› ifl bölümü. Cinsiyetlerden beklentiler birbirinden çok farkl› olabilir. sadece ölen sevgili ile hapse giden koca “kurban” olarak görülüyor ve kad›n›n da öldürülmüfl oldu¤u gerçe¤i büsbütün gözard› ediliyordu. ayn› zamanda yaflamlar›n›.Aile. Dünyan›n her yerinde ve bildi¤imiz bütün kültürlerde. Ancak tar›mdaki ölçek büyümesi ve makineleflmeyle birlikte kad›nlar›n üretimdeki pay› da düflmektedir. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 91 ilgili haberi flu bafll›k alt›nda vermiflti. bütün toplumlar›n ortak bir özelli¤idir (bilebildi¤imiz bütün kültürlerde kad›nlar›n ikincil oldu¤unu da buna eklemeliyiz). etkinliklerini de biçimlendirir. Tecavüz haberlerinde ma¤dur kad›nlar›n suçlu gibi sunuldu¤u konusu kad›n örgütlerinin mütemadiyen dikkat çekti¤i bir konudur.com/photos/ori ginal/15328108 . “Kad›nlar›n Medyada Temsili ve Etik Sorunlar. bu kad›nlar›n adeta kendilerine yap›lan sald›r›lar› k›flk›rtt›klar› ya da bunu hak ettikleri ima edilmektedir. Bizim toplumumuzda. Ama cinsiyetlerin yapt›klar› ifllerle ayr›lmas›. Kaynak: http://static. Cinsiyete Dayal› ‹fl Bölümü Kad›n ve erkeklere atfedilen nitelikler yaln›zca onlar›n kendilerine ve birbirlerine bak›fllar›n› belirlemez.

92 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Cinsiyete dayal› ifl bölümüne örnekler düflünelim: Kad›nlar ev ifllerini yapar. tekstil gibi sektörlerde kad›n eme¤i a¤›rl›kl›d›r. SIRA S‹ZDE Erkekler ne yapar? Çal›fl›r Erkeklerin çal›flma alanlar›. çocuklara bakar. Gelinlik K›z Evde Kalmaz. Erkekler. toplumsal hayata kat›lmak için çeflitli kanallara sahiptir. Kahvehaneler ve stadyumlar. Bu kimli¤in bir parças› olarak sendika. Ancak ayn› zamanda büyük bir risk de tafl›r: Erkeklik evin geçindirilme sorumlulu¤u ile tan›mland›¤› sürece. “yuvay› difli kufl yapar”. erkekler aç›s›ndan kimlik kayb› ve buna ba¤l› güçsüzleflme anlam›na da gelir. makineli tar›mda ise erkekler çal›fl›rlar. Örne¤in tar›m kesiminde. genellikle cinsiyete dayal› ifl bölümünün bir sonucu olarak görülür. Bu kanallar›n bafl›nda. hayvanlar›n bak›m› gibi emek yo¤un ve eve yak›n ifllerde kad›nlar. gelinlik k›z da aiS O emek R U leye getirece¤i gücü yüzünden. “evde kalmaz”. çal›flmak gelir. Kad›nlar›n bilinen bütün kültürlerde erkeklere göre ikincil oluflu. meslek örgütü ya da odas› türünden örgütlere kat›l›rlar. sadece k›rsal üretim için de¤il. Bunun için ev d›fl›nda çal›fl›r. g lar›n evde yapt›klar› ifl günde 18 saatlik bir çal›flma anlam›na gelse bile. Bu geleneksel deyim. erkeklerin aile içindeki konumlar›n› pekifltirir. baflka fleylerin yan›nda “çal›flma” ile belirlenir.Geleneksel Deyim SIRA S‹ZDE Kad›nlar ne yapar? AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Çal›fl›r Kad›nlar›n birincil çal›flma alanlar›. iflçi. cinsiyet eflitsizli¤inin de temelidir. Yani kad›nlar›n ve erkeklerin yapt›klar› ifllerin farkl›laflmas›. bu farkl› ifllere farkl› de¤erler yüklenmesi. D‹KKAT DÜfiÜNEL‹M Kad›n›n görünmeyen eme¤i: Bu kavram. toplumun farkl› kesimlerinden kad›nlar için farkl› biçimlerde geçerlidir. evdir. Kad›nbak›mdan. Ekonomik krizlere ba¤l› olarak çal›flma koflullar› a¤›rlaflsa bile sigorta ve emeklilik haklar› vard›r. ‹NTERNET . Ayr›ca. memur ya da esnaf olarak toplumun üretici eme¤inin bir parças›d›rlar ve bu onlara toplumsal bir kimlik sa¤lar. Bu Kör‹ün TmA eyP en bir emektir. Yap›ld›¤›nda de¤il de yap›lmad›¤›nda fark edilir. Ev AMAÇLARIMIZ ifli. ayn› ayr›m› görürüz: Bahçecilik. Kay›t d›fl› ekonomide büyük ölçüde kad›nlar istihdam edilir. Ne de olsa. kad›nlar›n ev içinde harcad›klar› ve S O R U herhangi bir karfl›l›¤›nda ücret almad›klar› için “çal›flma” say›lmayan eme¤e iflaret D‹K K A Tetmek üzere kullan›l›r. Erkekler ise as›l olarak ailenin geçimini sa¤lamakla yükümlüdür. “sevgi eme¤i” T E L Eve V‹Z YON olarak görülür kad›nl›¤›n do¤al bir parças› gibi alg›lan›r. Çocuklar›n terbiyesi ve temizli¤inden anne. G›da. Tar›msal iflgücüne büyük bir katk›lar› vard›r. Ev d›fl›nda ücretli çal›fl›yor bile olsalar. “çal›flan bir insan” olarak toplumsal statü de kazan›rlar. mesai saati. maddi karfl›l›¤›. Delikli Tafl Yerde. iflsizlik yaln›zca yoksullaflma de¤il. Bu istihdam görünmez oldu¤u için bu kad›nlar da istatistiklerde “ev han›m›” olarak görülürler. T›pk› bulgur ö¤ütmeye yarayan delikli bir tafl›n ifllevselli¤i nedeniyle sahiplenilmesi gibi. okula gidebilmesinden baba sorumludur. asli iflleri her zaman evle ilgili olanlard›r. sigortas› ve emeklili¤i olmayan bir çal›flmad›r. SIRA S‹ZDE 6 Bütün kad›nlar ve bütün erkekler ayn› iflleri mi yaparlar? SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M Kad›nl›k. onlar›n sorumlulu¤undad›r. Bu temel ifl bölümü. Bu statü. hayat›n pek çok alan›nda tekrarlan›r. Genellikle ücret karfl›l›¤› çal›fl›rlar. Eflin ve çocuklar›n maddi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›. evin d›fl›d›r. erkeklerin kendi aralar›ndaki toplumsallaflman›n mekânlar›d›rlar. ‹liflkiler kurar Erkekler. yani cinsiyet eflitsizli¤i. ‹NTERNET Çal›fl›r Kad›nlar iflgücü piyasas›nda da çal›fl›rlar. kad›n iflleri ve erkek ifllerine bakt›¤›m›zda.

4. Kim. ayn› zamanda onlar için bir güçlenme kayna¤›d›r da. gündelik yaflam› estetize etme çabalar› da genellikle görmezden gelinir. iliflkileri ayarlar.Aile. gündelik yaflam›m›z› etkileyen pek çok konuda erkekler karar verirler. ayn› zamanda baba soyludur. Bu sistemde erkeklerin temel otorite figürü rolleri. hediyeleri düflünürler. Baba soyluluk: Soyun baba taraf›ndan takip edildi¤i.. kad›nlara önemli bir hareket ve güç alan› açar. hastalara onlar bakarlar. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 93 Çal›fl›r Kad›nlar. ne s›kl›kla ziyaret edilecek? Kime ne kadar hizmet edilecek? Hangi konular› öteki taraf bilmese daha iyi olur? Hangi selamlar iletilecek. Sanatla ve bilimle u¤rafl›r Kad›nlar›n estetik ve bilgiyle iliflkileri. kendi aileleri ve kocalar›n›n ailesi aras›ndaki iliflkileri ustal›kla yürütmek zorundad›rlar. halkla iliflkiler uzman›d›rlar. Çal›fl›r Kad›nlar. Merkezî ve yerel siyasetin aktörleri onlard›r. bir sosyal sistemdir. kimlerle görüflemezler. tarihsel olarak çok farkl› kültürlerde toplumsal. insan türünün gelifliminde temel önemde faaliyet alanlar›d›r ve bu iki alan. sadece çal›flma de¤il. Bunu yaparken genellikle destek görmezler. hangi haberler iletilmeyecek? Hangi durumda çocuklar “idare edilecek”. Siyasetle u¤rafl›r Türkiye’de siyasal örgütlerin tamam›nda erkekler yer al›rlar. sosyal hizmet uzmanlar› ve hemflirelerdir. Gündelik yaflam›n düzenlenmesine iliflkin kararlar›n al›nmas›. çocuklar ve mülkiyet üzerinde egemendirler. kad›nlar. mülkiyetin ve ünvanlar›n da babadan o¤ula geçti¤i soy sistemidir. Bu bilginin yaflam›n devam›nda büyük bir rolü olmas›na karfl›n. Babayla çocuklar. Çal›fl›r Kad›nlar. pek az say›daki istisnalar d›fl›nda. Y›l dönümlerini hat›rlar. erkeklerin egemen ve ayr›cal›kl› olduklar› kurumlara ve kad›nlar›n itaatine iflaret eder. Sanatla ve bilimle u¤rafl›r Sanat ve bilim. Onlar. diplomatt›rlar. Benzer biçimde. Belediye meclislerinden parlâmentoya. de¤ersiz kabul edilir. gidebilecekleri ve gidemeyecekleri yerler nerelerdir. evlilikleri düzenlerler. Ataerkillik. Ama yapmad›klar›nda “kad›nl›ktan uzak” olmakla suçlan›rlar. Ataerkil toplumlar›n ço¤u. toplumsal örgütlenmenin merkezinde durur ve babalar. gündelik deneyimin bilgisini biriktirirler. Aile bireyleri hangi saatlerde evden ç›kacaklar. Ünite . erkeklerin tekelindedir. Ailedeki engelli ve yafll›lara. Konu komfluyla akrabalarla görüflmeleri. Bu çizelgeye sizin ekleyebilece¤iniz faaliyetler var m›? ATAERK‹ (PATR‹ARKA) Ataerkillik. Karar verir Yaln›zca “siyasal” diyebileceklerimiz de¤il. Ataerkillik. kimlerle görüflebilirler.. . bu kararlara iliflkin “r›za” üretimi. parti delegeli¤ine kadar her aflamada erkekler büyük bir a¤›rl›¤› olufltururlar. hangi durumlar›n babaya bildirilmesi gerekir? Gündelik yaflam›n “siyasetini” yürütür Kad›nlar›n yürüttükleri halkla iliflkiler ve diplomasi iflleri. kurumsallaflm›fl bilim ve sanat›n d›fl›nda kurulur.

modern dönemin ekonomik. modern e¤itimin cinsiyet aç›s›ndan eflitlikçi oldu¤unu. toplumsal düzeyde de aile reis- SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P T ELEV ‹ Z Y O N Deniz Klasik Ataerkillik: Kandiyoti. topDÜfiÜNEL‹M lumsal eflitli¤i sa¤lamakta ifllevsel oldu¤unu düflünebiliriz. (Kaynak Yay›nlar›. Ders kitaplar›nda annenin mutfakta. siyasal kat›l›m. E L E V ‹ Z Y O N baban›n otoritesinin sars›lmaz ve tart›fl›lmaz oldu¤u. Türkiye K ‹ T A P baflta ‹statistik Kurumu olmak üzere. verinin cinsiyete göre ayr›flt›r›lmas› T ELE V ‹ Z Y O N olmakla birlikte. bize kad›nlarla erkekler aras›ndaki farkl›l›klar›n toplumsal sonuçlar›n› gösterir. bunun geçmiflte kalm›fl bir sistem oldu¤udur. AMAÇLARIMIZ E¤itim. Ataerkilli¤in “geS O R U leneksel” biçiminden “modern” biçimine geçilirken kad›nl›k ve erkeklik modellerinde (kal›plar›nda) de¤iflim olmakla birlikte. ‹flte bu sonuçlar›n do¤mas›na yol açan. Konuyla ilgili bilgi için Firdevs Helvac›o¤lu’nun (1996) Ders Kitaplar›nda K ‹daha T A ayr›nt›l› P Cinsiyetçilik 1928-1995. Ayn› zamanda. sa¤l›k. baban›n salonda SIRA S‹ZDE temsil edilmesinden e¤itim sektörü çal›flanlar›n›n neredeyse yar› yar›ya kad›n ve erkeklerden oluflmas›na karfl›n. “klasik ataerkillik” kavram›n› modern öncesi Orta Do¤u ve Akdeniz toplumlar› için ‹NTERNET kullan›r. modern e¤itim kurumlar›n›n eflitsizli¤i pekifltirici AMAÇLARIMIZ etkileri oldu¤una iflaret eder. Bu etkiler. . Oysa daha önce de belirtti¤imiz gibi modern toplumsal kurumlar da ataerkilli¤in farkl› biçimlere SIRA S‹ZDEbürünmesini. pek çok kültür daha eflitlikçi sosyal sistemlere geçmekte ise de ataerkilli¤in etkisiS O R U ni modern uygarl›kta da görürüz. Örne¤in. toplumsal cinsiyet ile ataerkillik aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› vard›r. Türkiye’de ve dünyada yap›lan pek çok araflt›rma. kad›nlar›n ve gençlerin bu otoriteye tabiyetlerinin namus kodlar›yla düzenlendi¤i bir toplumsal sisteme iflaret eder.gov sitesini ziyaret ede‹NTE RNET bilirsiniz. bu konuda henüz pek çok eksiklik mevcuttur. DÜfiÜNEL‹M yasal. SIRA S‹ZDE cinsiyete göre ayr›flt›rma iflleminin yap›lmas› son derece önemlidir. ataerkil bir sosyal sistem içinde yaflad›¤›m›z için toplumsal cinsiyetler aras›ndaki T Eortaya L E V ‹ Z Y ç›kmaktad›r. ON eflitsizlikler Birincisi kiflisel düzeydeki iliflkilerimize iflaret ederken ikincisi toplumsal ve genel düzeydeki iliflki örüntülerine odaklan›r. Cinsiyete göre ayr›flt›r›lm›fl ve güncel istatistikler için www. günümüzde baz› “ataerkil kal›nt›lar”la karfl›laflsak bile gerçekte bunlar ancak geçmiflin miras› olarak de¤erlendirilebilir. istihdam gibi temel alanlardaki cinsiyete göre ayr›flt›r›lm›fl istatistikler. siyasal ve ekonomik örgütlenmelerde kendini ortaya koyar. okul müdürlerinin ve yöneticilerin a¤›rl›kla erkekler olmas›na kadar pek çok fley. siyasal ve kültürel de¤iflimleri karfl›s›nda varl›¤›n› oldu¤u gibi sürdürememifltir. Bu yanl›fl kavray›fla göre. bize bunun do¤ru olmad›¤›n› gösterir. kaynaklardan yararlanma ve f›rsat eflitli¤i anlam›nda da dikkate al›nmas› gereken sonuçlar do¤urur. dahas›. Siyasal olarak ‹ N T E R N Etemsil T mutlak monarkta edilen “patriark” modeli. içinde yaflad›¤›m›z K ‹ T A P sosyal sistem ataerkilliktir. Yani. Böylelikle kad›n ve erkekler aras›ndaki AMAÇLARIMIZ farkl›l›¤›n toplumsal sonuçlar›na iliflkin veriye dayal› bir bilgi edinmek mümkün olur.SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 94 DÜfiÜNEL‹M U ayr›flt›r›lm›fl S O R göre Cinsiyete istatistikler: Çeflitli düzeylerde istatistiki veri toplan›rken veri toplama D‹KKAT aflamas›ndan ham verinin ifllenmesi ve analizi aflamalar›na kadar. K›z ve erkeklerin e¤itimden yararlanabilmekteki eflitsiz‹KKAT likleri ile birlikte e¤itim kurumlar›n›n yap›s›nda ve e¤itimin içeri¤inde de eflitli¤e ayk›r› pek çok öge vard›r. 1996) kitab›n› okuyabilirsiniz. Bu sistem. kad›nlarla erkekler aras›ndaki eflitsizlik varl›¤›n› D sürdürmüfltür.ksgm. yeni koflullara uyarlanm›fl biçimde varl›¤›n› sürdürmesini sa¤larlar. ‹NTERNET Ataerkillik ‹le Modernlik Aras›ndaki ‹liflki Ataerkillik ile ilgili s›kl›kla tekrarlanan bir yan›lg›. cinsiyet kal›plar› ve cinsiyete dayal› ifl bölümü bafll›klar› alt›nda gördü¤ümüz gibi cinsiyet farkl›l›¤›n›n kiflisel yaflamlar›m›z üzerinde son derece SIRA S‹ZDE önemli etkileri vard›r. KlasikT ataerkillik. istatistiki veri toplayan kurulufllar›n yönelimi. ‹KKAT Bireysel D Yaflamlardan Toplumsal Örgütlenmeye Toplumsal cinsiyet. basitçe bir “farkl›l›k” de¤ildir.

kad›nlar›n erkeklerle eflitli¤inin sa¤lanmas› için de her fleyden önce çeflitli alanlardaki eflitsizliklerin fark›na var›lmas›. Çünkü bilinmektedir ki bu k›zlar. bütün bu niteliklerimizin bizim di¤erlerinden daha fazla (ya da daha az) f›rsata sahip olmam›za. Eflitlik ilkesi hiçbir zaman insanlar›n birbirlerinin “ayn›” olmas› anlam›na gelmedi. ayn› zamanda yoksul köylü k›zlar›n›n e¤itim haklar›ndan yararlanabilmesini sa¤lamaya dönük bir “geçici özel önlem”dir. Örne¤in. Kad›nlar›n siyasette erkeklerle eflit biçimde varolabilmeleri için gelifltirilmifl kota gibi geçici özel önlemler de benzer biçimde. “Haydi K›zlar Okula” Kampanyas›. o insan›n zorunlu olarak ayakkab›c›l›¤› ya da çiftçili¤i sürdürece¤i anlam›na gelmez. engellenmesi. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 95 lerinde karfl›l›¤›n› bulur. yafll› reislerin otoritesi sars›l›r ve genifl haneler çözülürken yeni. bunlar›n kabul edilmesi. kendisi de alt› yafl›ndan itibaren tarlada çal›flmaya bafllam›fl bir çocukla kentli ve e¤itimli bir ailenin çocu¤unun eflit f›rsatlara sahip olmas› için “temel e¤itim herkes için zorunlu ve paras›zd›r” hükmü yeterli olabilir mi? Yoksul olan çocuk çal›flmad›¤› zamanlarda okula gidebilse bile alaca¤› e¤itimin onu di¤eriyle eflit k›lmas› mümkün müdür? Bunun gibi. Ancak. Kardefllik. kad›nlar›n da do¤ufltan getirdikleri nitelikler nedeniyle erkeklerden daha üstün ya da daha afla¤› bir konuma yerlefltirilmesi. Özgürlük. eflitlikçi bir toplumun vazgeçilmez kofluludur. Do¤ufltan eflit haklara sahip olmak ve kanun önünde eflitlik son derece önemli kazan›mlard›r ancak bu kazan›mlar›n fiilen eflitli¤i sa¤lamas› için baz› ek önlemler gerekir. Çünkü fiilen eflit olmayanlara eflit muamele. varolan eflitsizliklerin sürdürülmesini sa¤lar. Türkiye’de yasal olarak 2002 y›l›na kadar devam eden “aile reisli¤i” kavram›. Bunun gibi. Frans›z Devrimi’nin üç ilkesinden biriydi: Eflitlik.4. Ünite . Ancak. Elbette ki yaln›zca cinsiyetimiz de¤il. “geçici özel önlemler”. sonra da bu eflitsizlikleri gidermek için önlemler al›nmas› gerekir.Aile. bilindi¤i gibi. Yani bir insan›n içine do¤du¤u ailenin diyelim bir ayakkab›c› ya da çiftçi ailesi olmas›. eflitsiz koflullarda bafllayan bir yar›fl›n daha eflit hâle getirilebilmesini sa¤lamay› amaçlar. insanlar›n birlikte yaflamalar›n›n kurallar›n› belirleyen Toplum Sözleflmesi’nde de yepyeni bir döneme iflaret ediyordu. erkek yafl›tlar›n›n yaflad›¤› engellenmelere ek olarak bir de cinsiyetleri nedeniyle okuma hakk›ndan mahrum kalmaktad›r. Eflitlik Fikrinin Geliflmesi Bir ideal olarak eflitlik yayg›nl›kla benimsense de gerçeklefltirilmesinin çok kolay olmad›¤› ortadad›r. anne ve babas› okur yazar olmayan. ‹flte. erkeklere tan›nan f›rsatlardan yararlanamamas›. seçeneklerimizin bu niteliklere ba¤l› olarak genifllemesi ya da daralmas›na neden olmamas›. ayr›mc›l›kt›r ve eflitli¤e ayk›r›d›r. modern ailenin de bir reisi vard›r: Erkek. baflka pek çok niteli¤imiz nedeniyle de birbirimizden farkl›y›z ve toplumu toplum yapan da bütün bu farkl›l›klar›n getirdi¤i zenginliktir. Bu ilkeler. Kad›nlar›n kendilerini sis- . Örne¤in. yaln›zca ideolojik ve politik bir kampanya de¤il. ‹nsanlar›n do¤ufltan getirdikleri baz› nitelikleri sebebiyle di¤erlerinden daha üstün ya da afla¤› olmayaca¤›n› teminat alt›na alan “eflitlik” ideali. günümüzde de fiilen sürmektedir. böyle bir mant›kla gelifltirilmifltir. modern toplumun kurucu ilkeleri oldu. TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLLER‹ VE Efi‹TS‹ZL‹K Eflitlik. Siyasal düzeydeki modernleflme monarklar› yerlerinden ederken sosyal düzeyde de aile reislerinin otoritesinin sars›ld›¤›n› görürüz.

96

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

tematik olarak d›fllayan bir mekanizmaya girebilmelerini mümkün k›lar, böylece daha fazla say›da kad›n›n siyasette varolmas› yoluyla cinsiyet eflitsizliklerine siyasal çözümlerin sa¤lanmas›n›n kolaylaflaca¤›n› öngörür.

Cinsiyet Eflitli¤i Ne Demektir?
Cinsiyet eflitli¤i, en genifl anlam›yla kad›nlarla erkeklerin eflit haklara ve sorumluluklara sahip olmalar› anlam›na gelir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluflundan bu yana, kad›n erkek eflitli¤ini ve kad›nlar›n toplumun her alan›nda hiçbir k›s›tlama ve ayr›mc›l›¤a u¤ramaks›z›n var olmalar›n› tart›fl›lmaz ilkeler olarak kabul etmifltir.
Resim 4.5 Atatürk ve ö¤retmenler kad›n erkek eflitli¤ini gerçeklefltirmek için büyük ad›mlar atm›flt›. K›z çocuklar›n›n e¤itimine büyük önem vermesi, eflitli¤in ancak e¤itimle gerçekleflebilece¤ine inanmas›ndand›. Kaynak: http://nkfu.com

Yasalar önündeki eflitlik, yani yasalarda cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yap›lmamas›n›n eflitli¤i sa¤lamaya yeterli olmad›¤›, özellikle son otuz y›lda, bütün dünyada çok farkl› kesimler taraf›ndan dile getirilmektedir. Fiilen eflit olmayanlara eflit muamele yapmak, eflitsizliklerin ortadan kalkmas›n› sa¤lamaz. Bunun yerine eflitsizlikleri gören, dikkate alan ve düzeltmeye çal›flan bir bak›fl aç›s›na ihtiyaç vard›r. Örne¤in, Türkiye’de kad›nlar 1934’ten beri seçme ve seçilme hakk›na sahipler. Bu hakk› dünyan›n baflka pek çok ülkesindeki hemcinslerinden önce kazand›lar. Bu hakk› kazand›ktan sonraki ilk seçimlerde, Atatürk’ün de müdahalesi ile Mecliste %4.2 oran›nda temsil edildiler. Aradan geçen yetmifl y›lda bu oran de¤iflmedi. Bugün Mecliste kad›n milletvekili oran› % 9.1. Demek ki fiilen eflitsiz olanlar›n yasa önünde eflit olmas›, eflitsizli¤in ortadan kalkmas›n› sa¤lam›yor. O hâlde, eflitsizli¤i ortadan kald›rmak için özel politikalara, önlemlere ihtiyaç var. Atatürk’ün bundan yetmifl y›l önce görmüfl oldu¤u bu gerçe¤i bugün hâlâ göremeyenler olsa da özellikle son yirmi y›lda, eflitlik yönünde ciddi ad›mlar›n at›ld›¤›n› söyleyebiliriz.

4. Ünite - Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet

97

Okuma Parças› Türkiye Cumhuriyeti, varl›¤›n›n ilk y›llar›ndan itibaren ça¤dafl anlamda kad›n-erkek eflitli¤ine çok olumlu bir anlam yüklemifl, hatta o dönemde birçok Bat› ülkesine k›yasla çok daha radikal düzenlemeler ve uygulamalar gerçeklefltirmifltir. Bu durumun en bilinen örneklerinden bir tanesi, kad›nlar›n gerçek vatandafllar olarak tan›nmas›nda önemli bir ad›m olan kad›nlara seçme ve seçilme hakk›n›n Türkiye’de kad›nlara hayli erken bir dönemde (1934) tan›nm›fl olmas›d›r. Ancak, kad›n-erkek eflitli¤i alan›nda Cumhuriyet miras›n›n özü, kan›mca, eflit vatandafll›k tan›m› içerisinde kad›nlar›n yaln›zca kamusal alanda eflitli¤i ilkesini de¤il, ayn› zamanda özel alana yönelik eflitlik ve hak tan›mlar›n›n da yer alm›fl olmas›d›r. Cumhuriyet reformlar›n›n çok efllili¤i kald›rmas› ve evlilik kurumu ba¤lam›nda kad›n-erkek eflitli¤ini öngörmesi, dönemin koflullar› göz önüne al›nd›¤›nda, bu reformlar›n ne denli radikal oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Nitekim, Cumhuriyet’in “ça¤dafl medeniyetler seviyesine ç›kma” söylemi ve bu yönde benimsedi¤i politikalar, Türkiye’de kad›nlar›n önemli bir kesiminin toplumdaki konumunu kökten de¤ifltirmifl ve ülkemizde kad›nerkek eflitli¤i alan›nda çok ciddi bir s›çrama kaydedilmesinde etken olmufltur. Laik devlet yap›s› ve Cumhuriyet’le benimsenen tekil hukuk sistemi, günümüze kadar gelen kad›n-erkek eflitli¤ine yönelik olumlu yasal çerçeveyi mümkün k›lm›flt›r. Uluslararas› deneyimin iflaret etti¤i bir gerçek, çoklu hukuk sistemlerinin uyguland›¤› toplumlarda flah›s hukuku ve özel alan iliflkilerinin (kad›n haklar› ve evlilik, boflanma, miras vb. konular›n) daima dinî hukuk ya da örf âdet hukukuna tabi olarak kald›¤›d›r. Bu durumlarda da kad›n-erkek eflitli¤inde yol al›nmas›n›n neredeyse imkâns›z oldu¤u aç›kt›r. Buna karfl›l›k ak›lc› yaklafl›m ve pozitif hukukun tek yasal düzenleme çerçevesi oldu¤u devletlerde cinsiyet ayr›m›n› gözetmeyen, eflitlikçi bir düzene yönelik ad›mlar›n çok daha kolay at›labildi¤i malumdur. Nitekim, Türkiye’de durum böyle olmufltur. Cumhuriyet reformlar› bir yandan kad›nlar›n kamu alan›na aç›lmas›n›n önündeki çok say›da engeli ortadan kald›r›rken bir yandan da toplumda kad›n-erkek eflitli¤i fikrine olumlu bir ideolojik anlam yüklemifl ve bu ideolojiyi benimseyen kad›n ve erkek yeni kuflaklar ve kadrolar yaratmaya çal›flm›flt›r. Feride Acar, Kad›n Haklar›/Uluslararas› Hukuk ve Uygulama

Kad›n ve erke¤e atfedilen nitelikler kültürden kültüre ve tarih içinde de¤iflimler gösterse de baz› unsurlar›n de¤iflmedi¤ini söyleyebiliriz. Bunlardan biri, kad›nlar›n do¤aya erkeklerden daha yak›n olduklar› fikridir. Anneli¤e ve “ölmeden kanama yetene¤ine” ba¤l› olarak kad›nlar›n erkeklerden daha “do¤al” olduklar› varsay›l›r. Bu nedenle ürkütücü, anlafl›lmas› zor, gizemli görünürler. Tam da bu noktada, cinsiyet eflitli¤i ile cinsiyet kal›plar› aras›ndaki ba¤lant› berraklafl›r: Kendilerinden korkulan cinsiyet olarak kad›nlar, farkl› kültürlerde ve tarih boyunca, ikincillefltirilmifllerdir.

98
Resim 4.6 ‹nsano¤lunun bilinç d›fl›n› keflfeden Freud, kad›nlar› karanl›k bir k›taya benzetmifl ve sormufltu: Kad›nlar ne ister?! Kaynak: http://www.mamm akaze.com/wpcontent/gallery/ma mmakazipics/freud -final.jpg

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Bu varsay›m›n bir sonucu, kültürün ve uygarl›¤›n erkeklere, do¤an›n ise kad›nlara ait oldu¤u fikridir. Gerçekten de eski Yunan’dan bafllayarak Bat› felsefesinin önemli temsilcileri (Aristotales, Pythagoras, Heiddegger, Nietzsche...) uygarl›¤›n bir erkek ürünü oldu¤unu öne sürmüfllerdi. Kad›nlar›n korkulacak varl›klar oldu¤una iliflkin sözlerdeyse karfl›m›za kad›n düflmanl›¤› (misogyny) ç›kar: “Evrende, düzeni, ›fl›¤› ve erke¤i yaratan iyi bir ögeyle kar›fl›kl›¤›, karanl›¤› ve kad›n› yaratan kötü bir öge vard›r” (Pythagoras). Düzen ve ›fl›k kadar karanl›¤›n da insanlara özgü bir nitelik oldu¤unu hat›r›m›zdan ç›karmadan, cinsiyetlere atfedilen özelliklerin gerçekten cinsiyetle iliflkili olup olmad›¤›n› sorabiliriz: Nezaket, bilgelik, adalet duygusu, özgürlük arzusu... Bunlar›n biyolojiyle ya da anatomiyle bir iliflkisi var m›? Ya hesapç›l›k düzenbazl›k yahut kabal›¤›n? Üreme organlar›ndaki ve hormonlar›ndaki hangi nitelik insan› yalanc› yahut dürüst yapar? ‹nsan türüne ait niteliklerin ve potansiyellerin her birimizde farkl› derecelerde bulundu¤unu söyleyebiliriz. Bazen hayat›m›z›n sonuna kadar bu nitelik ve potansiyelleri ortaya ç›karmaya, hatta fark etmeye imkân bulamay›z. T›pk› ola¤anüstü resim yetene¤ini keflfedemeden yafllanan bir köylü gibi. Daha s›k yaflad›¤›m›z durum, baz› niteliklerimizin desteklenip yeflertilirken baz›lar›n›n bast›r›lmas›d›r. K›z ve erkek çocuklar› yetifltirirken sistematik olarak kimi niteliklerini destekler, kimilerini cezaland›r›r›z: “Ne iflin var k›z bafl›na senin orda?” “Erkek adam a¤lamaz!” “Hadi han›m k›z›m, a¤abeyine su ver”, “o¤lum, kardefline sahip ç›k”... Sonra da “kad›nlar çekingen”, “erkekler duygular›n› göstermeyi bilmez” gibi yarg›lara kolayca var›r›z. Kendi yapt›¤›m›z fleyi do¤aya yükleriz yani! Kad›nlar›n “erkeksi” nitelikleri benimsemesi, böyle özellikler göstermesi, belirli s›n›rlar içinde hoflgörülebilir: “Erkek gibi kad›n!” bir övgüdür. Kad›n›n cinsiyetinden beklenmeyecek bir cesaret ya da mertlik gösterdi¤ini ifade etmifl oluruz bunu söyleyerek. Oysa bir erke¤e “kad›n gibi” demek, yap›labilecek en büyük hakaretlerden biridir. Neden böyle dersiniz?

4. Ünite - Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet

99

Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Eflitsizli¤i
Kad›nlarla erkeklerin yapt›klar› ifllerin farkl›l›¤›, onlar›n eflitsizli¤inin de temel kayna¤›d›r. Cinsiyete dayal› ifl bölümü, basitçe kad›nlarla erkekleri farkl›laflt›rmaz, ayn› zamanda, onlar› eflitsiz de k›lar. Kad›nlar›n yapt›klar› ifllerle erkeklerinkiler aras›ndaki farklara bakt›¤›m›zda bu eflitsizli¤i görmemiz kolaylafl›r. Farkl›l›klar›n bafl›nda, eme¤in karfl›l›¤›n›n olup olmamas› gelir. Erkekler, çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›nda genellikle maddi bir kazanç sa¤larken “kad›n iflleri”nin karfl›l›¤›, ancak manevi olabilir. Bunun sonucunu mülkiyet ve gelire iliflkin rakamlarda görmek çok kolayd›r: Bütün dünyada özel mülkiyetin %1’i, gelirin ise %10’u kad›nlar›nd›r. Rakamlar, onlar›n daha az çal›flt›¤›n› de¤il, emeklerinin karfl›l›¤›n› almad›klar›n› gösterir. Kad›nlar›n yapt›klar› ifllerin büyük bölümü, ailenin ve evin çevrilmesine iliflkindir. Dolay›s›yla, “ifl” olarak görülmeyen, yap›ld›¤›nda de¤il ancak yap›lmad›¤›nda fark›na var›lan büyük bir ifl y›¤›n›, “ev kad›n›” rolünün arkas›nda gizlidir. Kad›nlar›n kendileri bile kendilerini “çal›flm›yor” olarak görürler çünkü yapt›klar› fley gün be gün tekrarlanmas› gereken, karfl›l›¤› olmayan, görünmeyen bir fleydir. Bir baflka farkl›l›k, yap›lan ifllerin niteli¤ine iliflkindir. Bütün bir ailenin günde üç ö¤ün doyurulmas›, evin temizlenmesi, çamafl›rlar›n y›kanmas›, al›flveriflin yap›lmas›... Bütün bu ifller, son derece rutin, bezdirici, kendini tekrarlayan ifllerdir ve insan›n kendini gelifltirmesine bir katk›lar› yoktur. Üstelik tam da masalda dendi¤i gibi, ev kad›n› da “az gider, uz gider, dere tepe düz gider, bir de dönüp arkas›na bakar ki bir arpa boyu yol gitmifl”! Arkas›na dönüp bakt›¤›nda “iflte bunu da ben yapt›m” diyebilece¤i somut bir ürün yoktur. Toplumsal statü ve gelir getirmeyen, üstelik pek çok durumda varl›¤› bile fark edilmeyen bir çal›flma alan›nda ömür tüketmeleri, kad›nlar›n erkeklerle eflit olmaSIRA S‹ZDE s›n›n önündeki en büyük engeldir. Yine buna ba¤l› olarak ücretli çal›flmaya kat›ld›klar›nda, ailenin geçiminden sorumlu olmad›klar›, sadece “muavin ve müflavir” addedildikleri Diçin daha ÜfiÜN E L ‹ M düflük ücretlere raz› olurlar. Kamu kesiminde, yani eflit ifle eflit ücret ilkesinin en güçlü uyguland›¤› yerde bile, kad›nlar›n ve erkeklerin kazand›klar› ücretler aras›nda önemS O R U li farkl›l›klar vard›r.
D ‹ K K A T kar› ve ko2002 y›l›nda yap›lan Medeni Kanun de¤iflikliklerinden önce, evlilik birli¤inde can›n rolleri tan›mlan›rken kocan›n aile birli¤inin “reisi”, kad›n›n ise onun “muavin ve müflaviri” oldu¤u ifade ediliyordu. 2002 y›l›nda bu tan›mlamalar kald›r›ld›. SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

Kad›nlar, as›l olarak aile ve evle tan›mland›klar› için toplumsal sorunlarla ilgiAMAÇLARIMIZ lenmeleri, siyaset yapmalar› hofl karfl›lanmaz. “Elinin hamuruyla erkek ifline kar›flma” sözü, bunun bir ifadesidir. Böyle oldu¤u için de yaflad›klar› sorunlar› dile getirmeleri, çözüm önerileri gelifltirmeleri mümkün olmaz. Bu nedenle örne¤in aile K ‹ ifli” T A olarak P içi fliddet gibi çok önemli bir toplumsal sorunun “ailenin kendi görülmekten ç›k›p kamusal çözümler üretilmesi gereken bir konu olarak görülmesi, ancak son yirmi y›lda mümkün olmufltur. T E Lakraba EV‹ZYON Hareket alanlar› evle ve mahalleyle, görüfltükleri kifliler ise ve komflularla s›n›rland›r›lm›fl kad›nlar›n var olan haklar›n› bilmeleri, kullanmalar› da mümkün olmaz. E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›n›n önündeki engellerden biri budur. Böyle bir k›s›tlanma, sadece kad›nlar› de¤il, erkekleri ve bütün bir ‹NTERNET toplumu da güçsüz düflürür. Çünkü nüfusun yar›s›, üretim gücünü, yarat›c› kapasitesini yeterince kullanamamaktad›r.

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

ait olunan grubu hedef al›rlar.jpg . “Bütün Türkler. önceden oluflmufl yarg›lar›m›z do¤rultusunda de¤erlendiririz.children slibraryorg/library/r eviews/Grace_YR24-3-05-Friends. Bugün de getto sözcü¤ü. bireysel varolufllardan çok. bir gruba ya da grup üyelerine karfl› olumsuz bir de¤erlendirme ve tutumdur. ayr›mc›l›¤›n fiziksel yal›t›m biçiminde ç›kt›¤› bir örnektir.100 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Bütün bunlar. yöneldi¤i grupla her türlü iliflkinin kesilmesi anlam›na gelir ama daha s›k rastlanan ayr›mc›l›k biçimi. hem cinsiyet eflitsizli¤ine hem de toplumsal güçsüzlü¤e kaynakl›k etti¤ini gösterir. Bu çizimde. Orta Ça¤ Avrupas›’nda Yahudiler ve yabanc›lar.” biçimindeki bir de¤erlendirmeden kaynaklan›r. Yahudilerin gettolarda yaflamak zorunda kald›klar› dönemler. kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k. sosyal gerçekli¤in kabaca flematize edilmesini sa¤lar. kimi durumda. C‹NS‹YETE DAYALI AYRIMCILIK Getto: Bir kentin herhangi bir az›nl›kça yerleflilen bölümüne verilen add›r. böylece karfl›laflt›¤›m›z durumlar› ya da kiflileri gerçeklikte olduklar› gibi de¤il. belirli sosyal ifllevlerle s›n›rland›r›lmalar›n› amaçlar. böyle bir farkl›laflmaya elefltirel bak›fl›n da çok küçük yafllarda mümkün olabildi¤ini görüyoruz. göçmenlerin ve az›nl›klar›n yaflad›klar› ve kötü koflullara sahip mahalleler için kullan›l›r. sosyal farkl›laflma yaratmaya yöneliktir. web. ayr›mc›l›k ad› verilir. karfl› cinsin “öteki” olarak alg›lanmas›. çok küçük yafllarda bafllayabilir. Örne¤in. Resim 4. Kaynak: http://www. onlar›n fiziksel olarak yal›t›lmalar›na de¤il.. cinsiyete dayal› ifl bölümünün basit bir “alanlar›n ayr›lmas›” meselesi olmad›¤›n›. Örne¤in. siyasal ve sosyal haklardan mahrum olarak kentin çeperlerindeki mahallelerde yafl›yorlard›. Ayr›mc›l›k.7 Cinsiyetlere dayal› önyarg›lar ve ayr›mc›l›k.. biz/onlar ayr›m›n› pekifltirdi¤i gibi “onlar” olarak adland›rd›¤›m›z grubu da türdeflmifl gibi alg›lamam›za neden olur. Önyarg›lar. Bu de¤erlendirme. Önyarg›lar›n davran›fllara dönüflmesine. belirli bir Türk vatandafl›na yönelik olarak bu aidiyetinden ötürü bir önyarg›. Buna karfl›l›k. Ayr›mc›l›k. Bu de¤erlendirme ve tutumlar.

aynen heteroseksüel yönelim gibi bir durumdur. “Ben kad›n›m” ya da “Ben erke¤im” duygumuz oluflur. Uluslararas› Hukuk ve Uygulama (Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›. ekonomik. Hiçbirimiz kad›n ya da erkek olarak do¤may› seçemeyece¤imiz gibi. Sevinç Ery›lmaz K ‹ Dilek T A Pve Bertil Emrah Oder’in Kad›n Haklar›. cinsel yönelimimizi de seçemeyiz. cinsel kimlik ve cinsel yönelim. Cinsiyetçilik. ‹lk çocukluk yafllar›nda ‘cinsel kimli¤imiz’ geliflir. kültürel. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Cinsel Yönelim ve Cinsel Yönelim Ayr›mc›l›¤› TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON Cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤›n özel bir türü. ‹NTERNET .Aile. bir kiflinin cinsiyetle ilgili olmayan alanlardaki yeteneklerinin ve kapasitesinin cinsiyetiyle iliflkili oldu¤unu varsayan yanl›fl inançlara iflaret eder. Ünite . daha çok kad›nlara yönelik cinsiyet ayr›mc›l›¤› durumlar›nda kullan›l›r. bedensel cinsiyet. taraf devletlerin cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k içeren her türlü yasal düzenlemeyi ve kurumsal uygulamay› de¤ifltirmesini ve ayr›mc›l›¤› önlemeye daAMAÇLARIMIZ yal› somut önlemler almas›n› gerektirmektedir.4. cinsel yönelim ayr›mc›l›¤› ad›n› al›r. Konuyla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için Gökçeçiçek Ayata. Ayr›ca cinsellikle ilgili bu üç temel kavram. belirli bir cinsiyete yönelik nefret veya ayr›mc›l›kt›r. 2010) kitab›na bakabilirsiniz.” Bu sözleflme. Bu üç cinsel yönelim de birbirine eflde¤erdir ve hiçbiri psikiyatride. keyfî. genellikle belirli bir cinsiyetin üstünlü¤ü inanc›yla beslenir. Ergenlikten itibaren de ‘cinsel yönelimimiz’ belirginleflir. karfl› karfl›ya kald›klar› durumlard›r. kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤› flöyle tan›mlar: “‹flbu sözleflmeye göre. medeni veya di¤er sahalardaki insan haklar› ve temel özgürlüklerinin tan›nmas›n›. Eflcinsel yönelim. medeni durumlar›na bak›lmaks›z›n ve kad›n ile erkek eflitli¤ine dayal› olarak politik. Hepimiz kad›n ya da erkek cinsel organlar› ile do¤ar›z. Geleneksel cinsiyet kal›plar› ve cinsiyet rollerine dayal› önyarg›lardan kaynaklan›r. Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi (CEDAW) Türkiye’nin de 1985 y›l›nda baz› çekincelerle imzalay›p 2000 y›l›nda tüm çekinceSIRA S‹ZDE leri kald›rarak tam taraf oldu¤u Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi (CEDAW). her ikisini de istiyorsak biseksüel oluruz. Bunun istisnas› da gene nadir olan cinsel kimlik farkl›l›klar›d›r. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 101 Cinsiyetçilik ya da cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k. karfl› cinsten birini istiyorsak heteroseksüel.DBu birinci maddesi. kiflilerin istemli olarak seçtikleri de¤il. cinsel ‹NTERNET yönelim ayr›mc›l›¤›na temel oluflturur. en az 30 y›ld›r hastal›k ya da bozukluk olarak kabul edilmiyor. mahrumiyet veya SIRA S‹ZDE k›s›tlama anlam›na gelecektir. Cinsiyetçilik terimi. ‘Bedensel cinsiyetimiz’ do¤ufltan belirlenir. Heteroseksüel olmayan bireylere yönelik her türlü önyarg› ve kal›p tiplefltirme. Kendimize kendi cinsimizden birini cinsel efl olarak istiyorsak eflcinsel. sosyal. kullan›lD‹KKAT mas›n› ve bunlardan yararlan›lmas›n› engelleyen veya ortadan kald›ran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete ba¤l› olarak yap›lan herhangi bir ayr›m. taraf devletlere cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n her düÜ fi Üsözleflmenin NEL‹M zeyde ortadan kald›r›lmas› için çeflitli görevler yüklemektedir. Tek istisna nadir görülen hermafroditlerdir. S O R U “kad›nlara karfl› ayr›m” deyimi kad›nlar›n. ahlaki veya istemli bir seçim de¤ildir.

eflcinselli¤i normalize edemeyen. bir önyarg› olarak tan›mlayabiliriz. do¤ru bilgilendirme olsa bile. ötekilefltiren bir sistem içinde yafl›yor olmalar›ndan kaynaklan›r.cetad. ev halk›na dâhil olan k›z çocuklar›n›n cinsel suistimali. Aile içi fliddet. Bu fiziksel. olumsuz veya düflmanca tutum. Nesrin Yetkin CETAD: Cinsel E¤itim. kad›n cinsel organ›n› sakatlama veya kad›na zarar veren di¤er geleneksel uygulamalar. psikiyatristlerde. Çünkü hepimiz eflcinselli¤e karfl› olumsuz de¤er yarg›lar›n›n yayg›n oldu¤u bir toplumda yetifltik. Homofobiyi. yüzy›l›n son çeyre¤ine gelininceye kadar kad›nlara yönelik ev içi fliddet. sürmesine de neden olabilir. 20.tr Kad›na Yönelik fiiddet Ayr›mc›l›¤›n ve eflitsizli¤in sonuçlar›ndan biri. önyarg›lar›n pekiflmesine. kad›nlar›n evde u¤rad›klar› her türlü fliddet. yanl›fl bilgiler vererek ya da fark›nda olmadan verdi¤i yanl›fl mesajlarla. Ulusal ve kültürel s›n›rlar› aflan. Böylelikle. Homofobik inan›fllar da tüm önyarg›lar gibi toplumun her kesiminde. eflcinselli¤e. bunlarla s›n›rl› olmaks›z›n afla¤›dakileri içerir biçimde anlafl›lmas› gerekir: a) Dayak ve h›rpalama. yeni bilgi ve anlay›fllarla karfl›lafl›ld›¤›nda de¤iflmeye aç›k olmayan. her ›rk ve her s›n›fta yaflanan bir sorundur. politikac›larda yayg›nd›r ve de¤iflime dirençlidir.çok yavafl ve güç de¤iflir. Genellikle fliddet türlerinden biri varsa di¤erlerinden biri ya da bir kaç›n›n da bulundu¤u düflünülür. ö¤retmenlerde. psikologlarda. zorla çal›flt›rmaya ve tecavüze kadar. önyarg›lar vard›r. Mesle¤imiz ve cinsel yönelimimiz ne olursa olsun. duygular›m›zdan ve belki de en önemlisi dilimizden temizlemek zorunday›z. ailenin “iç sorunu” olarak yasal ve kurumsal düzenlemelerin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. drahoma ba¤lant›l› fliddet. eflcinsel olmalar›ndan de¤il. sömürüyle ba¤lant›l› fliddet dâhil olmak üzere aile içinde meydana gelen fiziksel.org. özellikle cinsellikle ilgili olanlar. cinsel veya psikolojik fliddet. Hepimiz bu homofobinin izlerini düflüncelerimizden. cinsel. eflcinsel/biseksüel bireylerin sorunlar›.102 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Önyarg›lar› De¤ifltirmek Toplumsal önyarg›lar. doktorlarda. kad›nlara yönelik fliddettir. Üstelik yanl›fl bilgilerle pekiflmesi ne yaz›k ki daha yayg›nd›r. Çünkü aile içinde yaflanan çat›flmalar›n ve sorunlar kamusal bir sorun olarak görülmemifltir. Tedavi ve Araflt›rma Derne¤i Kaynak: www. bebeklerin cinsiyetinin önceden tahmin edilebilmesi ve k›z bebeklerin daha do¤madan hamileli¤e son verilmesinden namus cinayetlerine. eflcinsellere karfl› yanl›fl ve eksik bilgilenmeden kaynaklanan. Dr. Cinsel yönelim nedeniyle ayr›mc› davran›fllar›n temelinde homofobik inan›fllar. Birleflmifl Milletler taraf›ndan 20 Aral›k 1993 tarihinde kabul edilen Kad›nlara Yönelik fiiddetin Ortadan Kald›r›lmas›na Dair Bildirge’nin ikinci maddesi. Oysa. medya üyelerinde. hepimiz az ya da çok homofobi¤iz. efl haricinde (ev halk›na dâhil) kiflilerce uygulanan fliddet. Toplumun bilgilenmesinde rol oynayan tüm profesyoneller bu ifllevi yerine getirirken do¤ru bilgiler vererek önyarg›lar›n k›r›lmas›na yard›m edebilece¤i gibi. Kad›nlara ve k›z çocuklar›na yönelik fliddet. hukukçularda. . yasal bir düzenlemeye konu olmam›flt›r. evlilik içi tecavüz. yaflam›n her safhas›nda karfl›lafl›labilen bir insan hakk› ihlalidir. kad›nlara yönelik fliddeti flu flekilde tan›mlar: Madde 2: Kad›nlara yönelik fliddetin. en yayg›n insan hakk› ihlalidir. psikolojik ya da ekonomik fliddet olabilir. genellemelere dayanan.

c) Nerede olursa olsun devlet taraf›ndan ifllenen veya göz yumulan fiziksel. en az›ndan azalt›lmas› için son derece önemli bir hedeftir. e¤itim kurumlar›nda ya da di¤er yerlerde meydana gelen cinsel taciz ve sindirme. Bu nedenle. bireylerin kapasitesini azaltan. fliddet görmüfl bireylerin sa¤l›kl› bir yaflama dönebilmeleri için fliddetin etkilerini azaltacak bir tedavi sürecinden geçmeleri gerekir. kifliliklerini örseleyen bir etki yapar. Her e¤itim düzeyinden. .Aile. Bu nedenle. her toplumsal kesimden erkek. Dünyada ve Türkiye’de fliddete u¤rayan kad›nlar›n baflvurabilece¤i telefon hatlar›. cinsel suistimal. fliddetin ortadan kald›r›lmas›. ifl yerinde. Kad›nlara yönelik fliddetin e¤itimsizlikten. kad›nlara karfl› fliddet uygulayabilmektedir. kad›n ticareti ve fahifleli¤e zorlama dâhil olmak üzere genel olarak toplum içinde meydana gelen fliddet. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 103 b) Tecavüz. Bu davran›fl. kad›nlar›n dövülebilir oldu¤u “bilgisi” nedeniyle fliddet uygularlar. dan›flma merkezleri bulunmaktad›r. cinsel veya psikolojik fliddet. Resim 4. kad›n erkek eflitli¤inin sa¤lanmas›. alkol ya da uyuflturucu gibi ba¤›ml›l›klardan ya da ruh hastal›¤›ndan kaynakland›¤› söylense de fliddet uygulayanlar üzerinde yap›lan araflt›rmalar.8 fiiddete u¤ramak. Yani erkekler. kad›n› denetleme arzusundan ve kad›nlar›n ikincil cinsiyet olduklar›na duyulan inançtan kaynaklan›r.4. Ünite . s›¤›naklar. durumun böyle olmad›¤›n› göstermektedir.

erkeklerin temel otorite figürü olduklar› bir sosyal sistemdir. Kad›nlarla ilgili kal›p yarg›lar ve önyarg›lar. Kad›nlara yönelik fliddet de ayr›mc›l›¤›n sonuçlar›ndan biridir. çat›flmac› yaklafl›m. kad›n olman›n ve erkek olman›n toplumsal inflas›na iflaret eden bir kavramd›r. toplumsal iliflkiler içinde kurulan cinsiyet kimliklerine odaklanan bir kavramd›r. önyarg›lar›n davran›fla dönüflmesidir. feminist yaklafl›m. Modern toplumlarda ataerkillik yeni biçimler alarak kendini sürdürür. eflit hak ve sorumluluklar› güvence alt›na almaya yetmez. onlar›n cinsiyetleriyle ilgili olmayan alanlardaki yeteneklerinin de cinsiyetleriyle iliflkili oldu¤unu varsaymaya neden olur. Toplumsal cinsiyet. ailenin özel mülkiyetin miras b›rak›lmas›n› garanti alt›na almak üzere ortaya ç›kan bir kurum oldu¤unu iddia eder. kaynaklardan ve f›rsatlardan eflit oranda yararlanabilmesi anlam›na gelir. eflitsizliklerin ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamak üzere “geçici özel önlem” ad› alt›ndaki eflitlik politikalar›n›n uygulanmas› gerekir. Ayr›mc›l›k. Eflitlik. Bu yaklafl›ma göre. do¤ufltan getirilen biyolojik özelliklere de¤il. insanlar›n birbirinin ayn› olmas› de¤il. Ataerkillik. ailedeki birincil toplumsallaflmadan bafllayarak kültür. Çat›flmac› yaklafl›m. emek gücünün yeniden üretimini sa¤lamakt›r. Yani toplumsal cinsiyet. eflitsizliklere ve çat›flmalara odaklanmas›d›r. Cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤›n bir biçimi de cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›d›r. Aile kurumuna makro düzeyde üç temel sosyolojik yaklafl›m vard›r: ‹fllevselci yaklafl›m. bir gruba ya da grup üyelerine karfl› olumsuz de¤erlendirme ve tutumlard›r. siyaset. A M A Ç 5 A M A Ç 2 A M A Ç 3 . bireylerin belirli cinsiyet kal›plar›na uygun olarak biçimlenmelerini sa¤lar. mülkiyet. Cinsiyet eflitli¤i de kad›nlarla erkeklerin eflit hak ve sorumluluklara sahip olmalar› demektir. eflitsizlikleri hafifletmek. Yasalar önünde eflitlik. Bu nedenle. Ataerkillik kavram›n› aç›klamak ve farkl› görünümlerini ay›rt etmek. Heteroseksüel olmayan bireylere yönelik her türlü ayr›mc›l›k ve fliddet. Toplumsal cinsiyet kavram›n› tan›mlamak. Erkeklerin egemenli¤inin sonuçlar›. Kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamak üzere bir uluslararas› sözleflme imzalanm›fl ve taraf devletlerin yasal ve kurumsal düzenlemelerle ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmalar› hedeflenmifltir. toplumsal gerçekli¤in kabaca flematize edilmesini sa¤lad›¤› için çok kolay yay›labilen ve kolay benimsenen bir tutumdur. e¤itim ve medya gibi kurumlar arac›l›¤›yla ikincil toplumsallaflma sürecinde de devam eden bu infla. A M A Ç 4 Eflitlik ve cinsiyet eflitli¤i kavramlar›n› tan›mlamak ve cinsiyet rolleri ile cinsiyet eflitsizli¤ini iliflkilendirmek. Modern öncesi dönemde soyun yeniden üretimi ve üretim a¤›rl›kl› olan bu ifllevin modernleflme ile birlikte soyun yeniden üretimi ve tüketim olarak belirdi¤ini öne sürer. sosyal yaflam ve kültürde görülebilir. ailenin ifllevlerine odaklan›r ve bunlar›n tarihsel olarak nas›l de¤iflti¤ini tart›fl›r. Önyarg›lar. Ataerkil toplumlar genellikle baba soyludur. Ayr›mc›l›¤›n tan›m›n› yapmak ve ayr›mc› tutumlara iliflkin fark›ndal›k gelifltirmek .104 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet A M A Ç 1 Aile kurumuna iliflkin farkl› yaklafl›mlar› aç›klamak. Bunlar›n üçü de ailenin toplumsal organizasyonundaki yerine iliflkin makro düzeyde analizler yaparlar. Buna göre. ‹fllevselci yaklafl›m. bu çerçevede düflünülmelidir. aileyi bir bütün olarak ele almay›p içindeki iliflkilere. Klasik ataerkillikte yafll›lar›n ve erkeklerin egemenli¤i geleneksel kültürün kal›plar›yla desteklenirken modern olanlarda yafll› egemenli¤i sars›lm›flt›r ve modern kültürün kal›plar› daha büyük önem tafl›maya bafllam›flt›r. Ayr›mc›l›k. kapitalist düzende ailenin rolü. Feminist yaklafl›m›n di¤erlerinden temel fark›.

c. Kad›nlar›n ikincilli¤i ile fliddet aras›nda ba¤lant› vard›r d. Aile daha genifl. Aile içi kavgalar normaldir. Aile ile hane halk› ayn› fleydir. E¤itim sistemi. cinsiyete dayal› ifl bölümü pekifltirir. Kad›nlara yönelik her türlü ayr›mc›l›¤›n sona erdirilmesi d. E¤itim sistemi d. c. Aile içindeki sorunlar›n aile içinde kalmas› gerekir. hane halk› daha dard›r. ruh hastas›d›r. Ailemizin beklentileri b. 7. Hepsi 4. Kad›nl›¤›n ve erkekli¤in biçimlenmesini sa¤layan inanç. Kad›na fliddet uygulayanlar. Aile daha dar. Bize konan isimler c. Aile. Erkeklerin eflitlik konusunda e¤itilmeleri 10. hane halk› mekâna iflaret eder. 3. Kad›nlara yönelik fliddet konusunda afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir? a. Kad›n iflçilerin fabrikada çal›flmas› ama emeklerinin karfl›l›¤›n› alamamalar›d›r. d. e. Bütün kad›nlar›n benzer iflleri yapmas›d›r. ailenin kendi içindeki eflitsizlikler ve çat›flmalard›r. c. özel mülkiyetin kuflaktan kufla¤a aktar›lmas›n› sa¤lar. Çocuk do¤urma gibi bedensel ve mahrem fleylerdir. Kad›nlar›n temiz içme suyuna kavuflma haklar›n›n sa¤lanmas› e. Yasalar önünde herkesin eflit olmas› e. b. d. Toplumsal cinsiyetin oluflumunda afla¤›dakilerden hangisi etkilidir? a. Cinsiyet eflitli¤i ne anlama gelir? a. Kad›nlar›n kendilerini belirli modellere göre biçimlendirmesi b. Önemli olan. Bütün dünyada kad›n okumaz yazmazl›¤›n›n s›f›ra indirilmesi b. Modern toplumlarda c. Kad›n kuflaklar› aras›nda aktar›lan baz› gizli becerilerdir.Aile. b. Cinsiyet kal›b› ne demektir? a. Zaman içinde cinsiyete dayal› ifl bölümü farkl›lafl›r. b. Kad›nlara yönelik fliddetin sona erdirilmesi c. K›r ya da kentte yaflamak. hane halk›nda yoktur. Aile iliflkilere. Farkl› toplumsal kesimlerde cinsiyete dayal› iflbölümü farkl›lafl›r. afla¤›dakilerden hangisini amaçlamaktad›r? a. Kad›nlar fliddete u¤rasalar bile yuvalar›n› da¤›tmamal›d›rlar . Aile içinde sevgi ve sayg› vard›r. Afla¤›dakilerden hangisi çat›flmac› aile yaklafl›mlar›na ait bir görüfl olabilir? a. CEDAW. Kad›n erkek eflitsizli¤i e. Bir tokat yahut fiske gibi fleyler fliddet say›lmaz c. Kad›nlar›n da erkekler gibi olmalar› 9. Geleneksel toplumlarda b. Aile ile hane halk› aras›ndaki fark nedir? a. Modern dönemde ailelerin tüketim ifllevleri önem kazanm›flt›r. Kad›n ve erkeklerin eflit hak ve sorumluluklara sahip olmalar› d. Namus anlay›fllar› 5. Kad›n›n görünmeyen eme¤i ne demektir? a. d. Erkek imtiyazlar›n›n ortadan kald›r›lmas› c. Sanayi sonras› toplumlarda e. e. Kad›nlar›n kapat›lmas›d›r. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 105 Kendimizi S›nayal›m 1. e. e. Hepsinde görülür 8. b. Kapitalist toplumlarda d. cinsiyete dayal› ifl bölümünü etkiler. 6. Kad›nlar›n haklar›n›n verilmesi b. d. Afla¤›dakilerden hangisi cinsiyete dayal› ifl bölümü için söylenemez? a. de¤er ve tutumlar c. hane halk› daha genifltir. Erkeklerin önyarg›lar› d. b. Ekonomik özgürlü¤ünü elde etmifl bir kad›n fliddete u¤ramaz e. Ünite . Medyadaki rol modelleri e.4. 2. Kad›nlar›n kad›n olduklar› için “do¤al olarak” yapt›klar› ifllerdir. c. Ataerkillik afla¤›daki toplumlardan hangisinde görülmez? a.

. Baflka bir fley iflte..... o taht› hak ettiklerinden bütünüyle emin.. Bu yüzden iflte filmde kendisine ilham perisi olarak övgüler düzülen Nicole Kidman. Erkeklerin içinde çok rahat hissetti¤i bu fl›mar›kl›k saray›nda onlar i¤reti duruyorlar. Üstelik o kad›nlar hep bir araya geliyorlar. Ama erkekler mikrofon kendilerinde olmad›¤›nda.. Onlar baflka bir fley istiyorlar. t›pk› her çocuk gibi istedikleri her fleyi hak ettikleri duygusunu yaflama hakk›n› veriyoruz. ilham perisi.” Ben de! Ben de isterdim! Yaratan erkeklerin duygusal olarak bir eli ya¤da bir eli balda lüksünü.. Her fleyi hak etti¤i büyüsüne kapt›ram›yorlar kendilerini. Federico Fellini’nin “Sekiz Buçuk” filminin eksik kalan “yar›s›n›”.. Erkek egemenli¤i vesaire vesaire. Ölece¤ini..106 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar “ Yaflam›n ‹çinden Sen olmak isterdim Adam. 6 Mart 2010 ” .. “metres”. Hep öyle olaca¤›n›. Onlar. Daha da beteri. cilveli hayran... Egolar› bunun için yap›land›r›lmam›fl. “Yaratan erke¤in” hayat› nas›l. erke¤e hizmet etmek için.... Kad›ndan ona do¤ru akan fliir olmazsa kül olaca¤›n›. yeteneklerini hayatlar›n› kolaylaflt›ran bir hediye olarak de¤il.. severler. Erke¤in Çocukluk Hakki Niye peki? Çünkü yaratan erkeklere bütün dünya olarak biz çocuk kalma hakk›n› veriyoruz. Filmlerini ona yapt›¤›n›. Ne flanl› bir tanr›ça oldu¤unu. Erkeklerin bucak bucak kaçt›¤› fley budur. dost. görüyorsunuz. Neleri var neleri yoksa vermek için hep oradalar. Rodin’in aflk› ve kendisi de en az Rodin kadar çarp›c› bir heykelt›rafl olan Camille Claudel’in hayat›n›n anlat›ld›¤› filmi hat›rlad›m. Çünkü. Ece Temelkuran Haber Türk Gazetesi. Ama yaratan kad›nlar o tanr›ça-kraliçe taht›nda bir türlü. Dünyas›n› kad›n›n döndürdü¤ünü. Yaratan erkekler tanr›-kral taht›nda. onu görüyorsunuz. Ne Halt Edecekler? Bu yüzden yaratan kad›nlar. Fellini’nin ilham perisi Claudia’y› canland›r›rken böyle diyor: “Senin yerinde olmak isterdim. bir kare bile film çekemeyece¤ini. Peki temel fark nerede? Bu tür bir duygusal bollu¤un sadece erkeklere ait olmas›n›n nedeni ne? Yaratan Erke¤in Krall›¤› Bir sürü fley s›ralayabilirsiniz. tüm dünya kad›nlar›n› tavlayabilir. rahat oturabiliyor. kad›na ona nas›l ilham verdi¤ini anlat›r. bütün o kad›nlar bir araya gelince var olabiliyor.. s›rtlar›nda bir yük olarak yafl›yorlar. bir erkek. hiç de¤ilse bir kez olsun.. ço¤u ne halt edeceklerini kestiremezler. yok olaca¤›n›. efl. Ah! Ne çok ac› çekiyorlar! Ama kad›nlar. Elde edemediklerinde de “varoluflsal k›vran›fllar” ad› alt›nda fl›mar›kl›k etmelerini hofl görüyoruz. yarat›c›l›klar›n›n onlara verebilece¤i fl›mar›kl›k hakk›n› kullanamadan ve kimseden duygusal hizmet talep etmeden yaflamak zorunda kal›yorlar. Erkek patronunuza bak›n.. Hatta bu yetmiyor. Bilirsiniz. Nihayet. gösterime yeni giren “Dokuz” filminden bir sahne. yazd›¤› ne varsa ona yazd›¤›n›. Ama esas›nda fludur sorun: Kad›nlar.... San›r›m yaratan erkek ile yaratan kad›n›n hayatlar› aras›ndaki trajik fark› görmek için iki filmi art arda izlemek iyi bir ders olacakt›r.. Bu “her fley dahil” servis onlar›n ruhuna iyi gelmiyor. Anne. fiiir yazan bir erkek tüm dünyay›. Anlars›n›z. yani yönetmenin yarat›rkenki “yar›s›n›” anlat›yor.. onlar›n derdiyle dertleniyoruz. “duygu hizmetçisi” istemiyorlar. Ama fliir yazan bir kad›n. Kendisine fliir yaz›lmas›na de¤il fliiri kendisi yazmaya karar vermifl kad›nlar›n bafl›na ne tür fenal›klar gelebilece¤ini görmek için.. dinlemeyi bilirler. Elde edemedi¤i fleyler yüzünden fl›mar›kl›k yapma hakk› olmad›¤›n› bilen yetiflkinler.. bir erke¤in var olmas› için ne çok kad›n›n çabalad›¤›na bak›n. Filmi izlerken akl›ma bir baflka film geldi... o olmadan yazamayaca¤›n›. Nas›l diyeyim? Nas›l “hizmetçi” kad›nlarla dolu “yaratan erke¤in” hayat›..” Sekiz Buçuk’un Eksik Yar›s› Bu.. bir hiç olaca¤›n›. Neden? Kad›nlar çünkü.. Ve kad›n konuflur: “Senin yerinde olmak isterdim. Onun hayat›nda sizin bu rollerden hangisini üstlendi¤inize. yetiflkin. Nedir yani sonuç olarak? Kad›nlar. Ne bileyim iflte.

bu kal›b›n d›fl›ndakiler için baflar›s›zl›k duygusunu güç- . Yan›t›n›z yanl›fl ise. Yan›t›n›z yanl›fl ise. modern toplumlara özgü bir anlay›flt›r. aile içindeki eflitsizlik ve çat›flma noktalar›na odaklan›r. c S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 ‹fllevselci yaklafl›m aileyi bir bütün olarak alarak toplumsal ifllevini analiz ederken feminist yaklafl›m. alt s›n›ftakiler için geçerli olmayabilir. S›ra Sizde 4 Modern toplumlarda erkeklik ve kad›nl›k kal›plar› kültüre. ifllevselci yaklafl›m çat›flmay› de¤il uzlaflmay›. “Aileye farkl› yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. toplumdan topluma ve zaman içinde de¤iflir. c 10. e 8. orta s›n›ftan ergen k›zlar›n çok küçük yafllardan itibaren ölümcül diyetler yapt›klar›n› ve beden imajlar›n›n çarp›lm›fl oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu nedenle cinsiyet özelliklerinden baz›lar›n›n biyolojik baz›lar›n›n kültürel oldu¤unu ileri sürmek. “güçlü ve paral› erkek” kal›b›na uymaya çal›flmaktad›r. Ayn› flekilde. 4. Yukar›da belirtilen alt s›n›ftan kad›n›n orta s›n›f ev kad›n› kal›b›na uymakta güçlük çekece¤ini kestirebiliriz örne¤in. kültür taraf›ndan biçimlendirilir. Yan›t›n›z yanl›fl ise. “Cinsiyet eflitli¤i ne demektir?” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise. S›ra Sizde 3 Biyoloji ile kültür aras›nda bir karfl›tl›k iliflkisi kurmak ve kültürün do¤aya “ra¤men” gelifltirilen bir insan etkinli¤i oldu¤unu ileri sürmek. Bu nedenle.4. Çünkü onun orta s›n›f ev kad›n› kadar zaman› ve maddi imkân› olmayabilir. feminist yaklafl›mlar ise toplumsal de¤iflimlerle ailedeki de¤iflimler aras›ndaki etkileflimi do¤rudan bir yans›ma olarak de¤il. karfl›l›kl› bir de¤iflim biçiminde kavramaya çal›fl›r. Günümüzde. kad›n-bireylerin en önemli sorumluluklar›ndan biri olarak görülmektedir. mümkün de¤ildir. T›pk› yemek yemenin sadece karn›m›z› doyurmak anlam›na gelmemesi gibi biyolojimizle ilgili oldu¤unu düflündü¤ümüz tutumlar›m›z›n ço¤u da kültür içinde flekillenmifltir. lendirici bir etki yapmaktad›r. orta s›n›ftan kentli genç kad›nlar için bedensel imaj son derece önemlidir çünkü bedenin forma sokulmas›. Yan›t›n›z yanl›fl ise. “Kad›na yönelik fliddet” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 2. Yap›lan araflt›rmalar. S›ra Sizde 2 Cinsiyet kal›plar›. ücretli çal›flmaya kat›lmaktan baflka seçene¤i olmayan alt s›n›ftan bir kad›n için de orta s›n›f ev kad›n›n›n “difli kufl” kal›b› önemli ve etkilidir. Medyada çok zay›f modellerin cinsel cazibe örnekleri olarak sunulmas›. Ünite . “Cinsiyete dayal› ifl bölümü” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bu nedenle. Yan›t›n›z yanl›fl ise. mutfakta harcayaca¤› zaman› azaltacak yollar aramak gibi davran›fllar benimseyebilir. e Yan›t›n›z yanl›fl ise. Ancak unutmamak gerekir ki orta s›n›flar. Bu türden çabalar zaman içinde kal›plar›n de¤iflmesini sa¤layabilir ancak bu de¤iflimin s›n›rlar› oldu¤unu unutmamak gerekir. Bu bak›mdan. “Toplumsallaflma sürecinde cinsiyetin inflas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 9. “Cinsiyete dayal› ifl bölümü” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 6. Yan›t›n›z yanl›fl ise. süreklili¤i anlamaya çal›fl›r. S›ra Sizde 5 Cinsiyet kal›plar›na çeflitli nedenlerle uyum sa¤layamayabiliriz. b 5. b 7. Örne¤in. “Ataerkillik ile modernlik aras›ndaki iliflki” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kentli genç erkekler için bir statü sembolü olan otomobili sat›n alma gücü olmasa da borçlanarak alan erkek. “hâlâ annesinin ya¤›n› kullanmayan” meslek sahibi genç kad›nlar da t›pk› anneleri gibi ailenin beslenmesinin birincil sorumlusudurlar. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet 107 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. toplumsal normlar›n ve kal›plar›n oluflumunda di¤erlerinden daha etkilidirler. kal›b› biraz esnetmek. s›n›fa ve yafla göre farkl›l›k gösterir.Aile. Bat› toplumlar›nda orta s›n›f kad›nlar ve erkekler için geçerli olan kal›plar. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Oysa biyoloji ile kültür aras›nda bu türden bir karfl›tl›k yoktur ve biyolojik niteliklerimizin pek ço¤u. de¤iflimi de¤il. b 3. “Aile” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ailedeki de¤iflimlere dikkat etti¤inde de bunlar›n toplumsal de¤iflimlerden kaynakland›¤›n› ileri sürer. “Cinsiyet kal›plar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Badinter.edu. Gökçeçiçek vd. Bu fark. Bora. Ancak.unwomen. Annelik mi. Örne¤in. Sosyoloji. Gümüflo¤lu. Kad›n Haklar› ve Uluslararas› Hukuk ve Uygulama.tr/Turkce/SayfaDosya/ders_kitaplarindaki_cinsiyetcilik.ankara. Yerel Kalk›nma ve Cinsiyet Eflitli¤i.gov. Sivil Toplum Kurulufllar› ‹çin Toplumsal Cinsiyet Rehberi. Routledge: New York. Bek.tr UNIFEM (2011).tr/gorsel/dosya/1215414832MedyaveCinsiyetcilik. http://kasaum. KSGM (2011).pdf Kardam. sorumlulu¤un kad›nda oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Aksu (2008). Ka-Der Yay›n›: Ankara Fenstermaker. HÜÜNE Raporu. www. ‹letiflim Yay›nlar›: Ankara.hacettepe. baz›lar›n›n ise bu ifli yapacak bir baflka kad›na ücret ödemesi biçiminde gerçekleflir. Ayraç Yay›nevi: Ankara. (2010). Aksu (2010).huksam. kültürel ve s›n›fsal farkl›l›klar gösterir. http://progress. Aksu (2009). Sarah ve Candace West (2002) Doing Gender. STGM Yay›n›: Ankara. Elisabeth (2011). Anthony (2005). Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri. Ka-Der Yay›n›: Ankara. Kad›nl›k m›.edu. bütün erkekler ve bütün kad›nlar ayn› iflleri yapmazlar.108 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar S›ra Sizde 6 Cinsiyete dayal› ifl bölümü. Giddens. Mine Gencel ve Mutlu Binark (2000). Kad›nlarla Grup Çal›flmas› ‹çin Rehber.ksgm. kad›nlar›n ev ifllerinden sorumlu olmas›. cinsiyete göre ifl bölümünün s›n›flar› ve kültürleri aflan genel örüntüleri yine de vard›r. AÜ Kasaum Yay›n›: Ankara.pdf Bora. Progress of World’s Women. Filiz vd. (2008). Doing Difference. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ayata. Firdevs (eriflim tarihi: 10 Aral›k 2011) http://www. Bora. Bu nedenle. Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›: ‹stanbul.org/ . baz› kad›nlar›n evin bütün iflini yapmas›. Türkiye’de Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddet Araflt›rmas›. Medya ve Cinsiyetçilik.

.

Anahtar Kavramlar • ‹deolojiler • Liberal Demokrasi ‹çindekiler • S‹YASET NED‹R? • S‹YASET B‹L‹M‹N‹N TEMEL KAVRAMLARI • S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER • DEMOKRAT‹K REJ‹MLERDE S‹YASAL KURUMLAR. ‹deoloji kavram› ile birlikte belli bafll› siyasal ideolojileri özetleyebilecek. bu kurumlar›n iflleyifl mekanizmalar› hakk›nda temel bilgileri özetleyebileceksiniz. Siyaset bilimi disiplininin temel kavramlar›n› tan›mlayabilecek. Demokratik rejimlerde siyasal kurumlar›n neler olduklar› ile birlikte. DEVLETTOPLUM ‹L‹fiK‹LER‹ VE S‹YASAL HAYAT Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Siyaset . Liberal demokrasi kavram›n› de¤erlendirebilecek.5 Amaçlar›m›z • Siyaset • Uzlaflma • Çat›flma SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Siyaset ve siyasal faaliyetin ne oldu¤u hakk›ndaki farkl› görüflleri aç›klayabilecek.

‹nsanlar baflta cinsiyet. ayn› zamanda toplum hâlinde yaflaman›n gerektirdi¤i kolektif kararlar (ve karar alma süreçleri) ile de ilgilenir. Kolektif karar alma süreci de ayn› flekilde toplum varl›¤›n› devam ettirdikçe var olacakt›r. Bir toplumdaki kaynaklar da s›n›rl›d›r. Yunanl› düflünür Aristoteles. Ortak kurallar› bir kez koyduktan sonra süreç sona ermez. su. ‹nsanlar aras›ndaki çat›flmalar›n bir k›sm› farkl›l›ktan kaynaklan›r. de¤er verilme gibi kiflinin baflka- . Kimlerden ne kadar vergi al›naca¤›. mizaç. ‹nsanlar›n ortak kurallara ve bu kurallara uyulup uyulmad›¤›n› gözetecek kurumlara ihtiyaç duymas›n›n temel sebebi kurallar olmazsa insanlar aras›ndaki çat›flmalar›n kontrolden ç›kmas›. kamu yat›r›mlar›nda önceli¤in hangi alanlara ve hangi bölgelere verilece¤i siyasetin ilgilendi¤i günlük kolektif kararlar›n bafl›nda gelir. toplum d›fl›nda yaflayabilen kiflilerin ya “Tanr›” ya da “ucube” olmalar› gerekti¤ini belirtmifltir (Aristoteles. Tatmin edilen isteklerin yerini hemen bir yenisi almaktad›r. e¤itimin içeri¤inin ne olaca¤›. ‹kinci bir sebep ise kaynak problemidir. Bu kurallar› de¤iflen siyasal güç dengeleri ve toplumsal flartlara uygun bir biçimde de¤ifltirmek gerekebilir.Siyaset S‹YASET NED‹R? ‹nsanlar ancak toplum içinde yaflayabilirler. güçlü olan›n yeni bir güçlü gelene kadar hakim olmas› ihtimalini önleme arzusudur. güvenlik ve soyunu sürdürme arzusu gibi maddi nitelikli isteklerini doyurabilecek bir bolluk toplumu hiç bir zaman söz konusu olmam›flt›r. ne kadar›n›n e¤itime ve ne kadar›n›n da savunmaya harcanaca¤›. takdir edilme. arzu ve isteklerin mahiyeti aç›s›ndan olmak üzere birçok aç›dan birbirlerinden farkl›d›r. Siyaset sadece ortak yaflam› mümkün k›lan kurallarla ilgilenmez. ‹flte siyaset en genifl anlam›yla bu ortak kurallar ve karar alma mekanizmalar›yla ilgilenen sosyal bilim dal›d›r. 1948). Bu nedenle siyasetsiz bir toplumsal hayat düflünebilmek mümkün de¤ildir. Maddi isteklerin tatmini bir yana. Siyaset bir kez olup biten bir durumdan ziyade bir süreçtir. bar›nma. yöneticilerin yönetilenlerle iliflkilerinin nas›l düzenlenece¤i bu kurallar›n bafl›nda gelir. be¤enilme. herkesi ba¤layan bir arada yaflamay› mümkün k›lan ortak kurallar› ve ortak karar alma mekanizmalar›n› gerekli k›lar. düflünceler. Kimlerin topluma ait say›lacaklar› ya da toplumun s›n›rlar›n›n ne olaca¤›. Toplumsal yaflam sürdükçe bu hayat›n devam›n›n mümkün k›lan ortak kurallar ve ortak sorunlar hakk›nda karar alma süreci de olacakt›r. al›flkanl›klar. bu vergilerin ne kadar›n›n yol. Toplum içinde yaflamak demek. kimlerin nas›l yönetici olabilecekleri. Herkesin yeme içme. elektrik gibi altyap› hizmetlerine ne kadar›n›n sosyal harcamalara.

Siyaset bu çat›flmay› kontrol alt›nda tutmaya. Toplumsal kurallar bu ihtimali önlemek için vard›r. ortak kurallar› belirleme ve gerekti¤inde zor kullanarak uygulama yetkisine sahip olan siyasi/merkezî iktidar›n ortaya ç›k›fl› ve varl›¤›n› sürdürmesi ile ilgilidir.riayet edilir. bizi siyasetin bir di¤er ayr›lmaz unsuru. insan›n kendi hayat›n› ilgilendiren konularda söz sahibi oldu¤unu düflünebilmesinin de özgüveni art›r›c›. çat›flmalar›n içeri¤i ve çat›flan taraflar da sürekli de¤iflirler. Hatta çat›flman›n en sert hâli olan savafl durumunda bile belli kurallara -ki bu asgari bir uzlaflman›n varl›¤›na iflaret eder. E¤er mücadele sürecinde herkesin uymas› gereken ortak kurallar olmazsa güçlü olan›n hiç bir s›n›r tan›madan güçsüzü ezdi¤i bir kaos ve kargafla hâli söz konusu olur. siyasi birimin tamam›n› ilgilendiren kararlardan bahsetmek uzlaflmay› içerir. baflkalar›n› etkileme gibi siyaset olmasayd› kazan›lmas› kolay olmayan yetenekler kazanabilmifltir. Siyaset felsefecisi Thomas Hobbes “insan insan›n kurdudur” diyerek bu durumu anlatmak istemifltir (Hobbes. Aristoteles’e göre.1 Siyaset felsefecisi Thomas Hobbes’a (1588-1679) göre “insan insan›n kurdudur. sürekli yenilenen ittifaklar yapma sanat›d›r. duygusal ya da statüye iliflkin de¤erler için de birbirleriyle mücadele eden insanlar akla gelmektedir. insan›n kendini de¤erli hissetmesine yol açan bir faktör oldu¤u vurgulanm›flt›r. düzenlemeye ve ehlilefltirmeye gayret gösterir. Hiç bir çat›flma sonsuza kadar sürmez. Örne¤in. Bu. siyasal faaliyetlere kat›l›m yoluyla insanlar. k›t olan maddi kaynaklar yan›nda. Siyaset. uzlaflma ya da anlaflma boyutuna getirir. Siyasetsiz bir toplum hayal edebilmek mümkün müdür? SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U SIRA S‹ZDE 1 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE . toplumsal bask›ya güvenilir. Ortak kurallardan bahsetmek. Bu de¤iflim sürecinde çat›flmalardan daha çok diyalo¤un sürdürülmesi ve uzlaflma noktalar›n›n vurgulanmas› hayati öneme haizdir. Toplumlar sürekli de¤ifltikleri için.112 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Resim 5. Dolay›s›yla toplum hâlinde bir arada yaflayan insanlardan bahsetti¤imizde. Keza. Siyaset. Uzlaflma farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› ya da çat›flman›n ebediyen sonland›r›lmas› anlam›na gelmemektedir. birbirinden çok farkl›. fikir yürütme. Kimi düflünürler. Taraflar. düflünme. onu di¤er toplumlardan ay›ran. bu kaç›n›lmazl›¤›n insan›n insanlaflmas›na yapt›¤› olumlu katk›lar› da vurgulam›flt›r. çat›flma noktalar›n› ortadan kald›rmadan bir süre içinde olsa ortak noktalar› vurgulamakta ve bu ortakl›klar üzerinden yeni diyalog f›rsatlar› yaratmaktad›rlar. 1968: 185). Ahlak ve örf ve âdet kurallar›n›n ihlali hâlinde devreye bir otorite girmez. Her toplumsal kural siyasetle ilgili de¤ildir.” lar›n›n gözündeki yeri ile ilgili manevi ya da duygusal ihtiyaçlar›n tatmini maddi ihtiyaçlar›n tatmininden daha zordur. kendilerini ifade etme. Toplumsal hayat›n do¤as›nda çat›flma olgusu yatar. siyasetin kaç›n›lmaz bir zorunluluk oldu¤u gerçe¤ini belirttikten sonra. manevi. ahlâk ve örf âdet kurallar›yla de¤il kalabal›k y›¤›n› ya da insan kümesini toplum hâline getiren.

di¤er kifli. devredilemez bir güç olarak egemen olma iddias›ndad›r. Meflrulaflt›rmak demek. devletin kurumlar›n›n bafl›nda olan kiflilerden ba¤›ms›z olarak varl›¤›n› devam ettiren bir tüzel kifliliktir. Geleneksel toplumlarda egemenlik iddia eden krallar kendilerine itaat edilmesini isterlerken ya dinsel/geleneksel meflrulaflt›rma tezlerini dile getirirler ya kendilerinin karizmatik yönlerini öne ç›kar›rlar. ahlâken kabul edilebilir olarak görülmesi anlam›na gelir. merkezî iktidar ya da ço¤u zaman onunla efl anlaml› olarak kullan›lan devlet kurumundan bahsetmek gerekir. eylemi yapmas›n› isteyen kifliyi çok sevdi¤i için ya da kendisi de bu eylemden yarar görece¤ine inand›¤› için yapabilir. Her iktidar kendisini “meflru” göstermek zorundad›r. Keza. bir kimsenin kendi istedi¤ini bu talebe yönelik muhalefetin varl›¤›na ra¤men yapt›rabilme gücünü ifade eder (Weber. belli bir co¤rafya üzerindeki iktidar› tekeline alm›fl bir kurum akla gelir. 1947: 154). Bir kifli gerçekte istemedi¤i bir eylemi. do¤al hukuk kavram›nda oldu¤u gibi din d›fl› da olabilir. Ancak ço¤u zaman iktidar iliflkilerinde karfl›l›kl›l›k ya da sevgi yerine zor kullanma tehdidinin öne ç›kt›¤›n› görürüz. Bir kifli bir baflkas›na normalde yapmayaca¤› bir fleyi yapt›rabiliyorsa o kifli di¤eri üzerinde bir iktidara sahiptir. Kendisi d›fl›ndaki fliddet kullananlar› cezaland›r›r. iktidara itaat etmeyi normal. ola¤an. Bir eylemin ya da durumun meflru olmas› demek onun di¤erleri taraf›ndan normal. bölünmez. eylemi yapan›n iradesinden ba¤›ms›z bir dayana¤› oldu¤unu dile getirir.5. Devlet. Egemenlik siyasal gücü ifade etmeye yarayan bir soyutlamad›r. Egemen güç olarak devlet ortak kurallar› herkes eflit bir biçimde uygulama iddias›ndad›r. Merkezî siyasal iktidar ya da devlet dedi¤imiz zaman. Ünite . Osmanl›ca kökenli meflruiyet kelimesi “fler” kökünden gelir ve temel yasa olan “fieriat”a uygunlu¤u ifade eder. Egemenlik millete aittir denildi¤inde. Bu dayanak. ülke içinde düzeni sa¤lamak gibi modern iddialar da kullan›lm›flt›r. itaat edilmesini istedikleri toplumun varl›¤›n› sürdürmesine yard›m etmek. Devlet belli bir co¤rafi alan ve alan üzerinde yaflayan nüfus üzerinde fliddet kullanma tekeline sahip oldu¤unu iddia eden hiyerarflik bir örgütler bütünüdür (Weber. Bir iktidar kendisini ne kadar çok meflrulaflt›r›rsa o kadar az zor kullan›r. Egemenlik. ‹ktidar iliflkilerinin özünde zor kullanma tehdidi yatar. Devlet. Meflruiyet Herkesi ilgilendiren kurallar ve herkesi ilgilendiren kararlar alma anlam›nda siyasetten bahsedildi¤inde. Devlet. Bir iktidar›n meflruiyeti ne kadar az ise o kadar çok zor kullanmaya baflvurmak zorunda kalacakt›r. Egemenlik Krala aittir dedi¤imizde ise Kral’›n as›l güç oda¤› oldu¤u iddias›n› dile getiririz. 1970: 181). Merkezî iktidar› tan›mlamadan önce iktidar kavram› üzerinde dural›m. dinsel olabilece¤i gibi. Meflruiyet aray›fl› yap›lan eylemin veya uyulmas› istenen kural›n keyfî olmad›¤›n›. Devlet. onu di¤erlerinden korumak. Hukuki anlamda egemenlik ve ülke s›n›rlar› içinde hakim olan kendisinde baflka s›n›rlama kabul etmeyen herkesi ba¤layan kararlar alan en üstün gücün devlet oldu¤unu ifade eder.Siyaset 113 S‹YASET B‹L‹M‹N‹N TEMEL KAVRAMLARI ‹ktidar. siyasal sistemin en üstün gücünün bir baflka soyutlama olan millet oldu¤unu ifade ederiz. ‹ktidar. akla ya da geleneklere uygun. . ‹ktidar kavram› iktidara sahip olan ve iktidara tabi olan aras›ndaki bir iliflkiyi belirtir. grup ya da örgütlerin ise meflru müdafaa hâli d›fl›nda fliddet kullanamayacaklar›n› iddia eder. sadece kendisinin kulland›¤› fliddetin meflru oldu¤unu. olmas› gereken bir eylem olarak gösterebilmek demektir.

Teknolojinin geliflimi küreselleflmenin h›z›n› etkileyen esas dinamik hüviyetindedir. ‹nternet ve uydu televizyonlar sayesinde. Refah devletleri gelir eflitsizliklerini gidermeye çal›fl›r. Küreselleflme ülkeler aras›ndaki iliflkileri ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar› art›r›r.meflrulaflt›rma biçimleri a¤›rl›k kazanm›flt›r. genellikle kendilerini bir ulus ile özdefllefltirirler. Dünyan›n bir bölgesinde olan bir olay di¤erini de yak›ndan etkiler (Stiglitz. hürriyet ve mülkiyet haklar›n› koruma ile beraber. siyaset sadece devlet dedi¤imiz kurumu etkilemeye yönelik olarak yap›lan bir faaliyet de¤ildir. uzun menzilli silahlar›n keflfi.114 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ulus-Devlet ve Küreselleflme Modern toplumlarda devlet. yasal/ak›lc› dedi¤i -bürokrasinin modern hayat›n devam› için ne kadar merkezî oldu¤unu vurgulayan. onun kararlar›n› etkilemeye çal›flmak ya da devlete karfl› koymak siyasal faaliyet ve siyaset yapma sürecinin özü ve temelini oluflturur. Ulus-devletlerin vatandafllar›n›n fikirlerini biçimlendirme çabalar› da küreselleflme ile büyük yara alm›flt›r. Ancak. Küreselleflme yeni bir olgu de¤ildir. farkl› kifli ya da gruplarla ittifaklar ifl birlikleri içine girmek de siyasetin ayr›lmaz bir parças›d›r. Modern dünya ulus-devletlerden oluflmakta. Tüm bu geliflmelerin ulus-devletleri zay›flatt›klar› bir gerçektir. Modern devletler. sermaye ve fikirlerin dünya üzerinde her zaman oldu¤undan çok daha h›zl› biçimde hareket etmeleri olgusunu ifade eder. ulusun egemenli¤inin somut tezahürü olarak görülür. Küreselleflmenin ulus-devletin sonunu getirece¤i iddia edilmiflti. En basit anlam›yla küreselleflme mal. bu da refah devleti uygulamalar›n› sürdürmeyi zorlaflt›rm›flt›r. 2002: 9). Devlet. Bu nedenle de genellemelerden kaç›nmak gerekir. Refah Devleti: Bireylerin hayat. bilgi ve paran›n dünya üzerinde hareket edebilmesini. Ancak ulus-devletin bitti¤ini söylemek ise abart›l› olacakt›r. Devlet mekanizmas›na hakim olmak. istemedikleri fikirleri ülke d›fl›nda tutma konusunda. hastal›k gibi hâllerde vatandafl› korumaya gayret gösterirler. ulus-devlet olarak da nitelendirilir. iletiflimin kolaylaflmas› insan. Refah devletlerinde sa¤l›k ve e¤itim harcamalar›n›n önemli bir k›sm› devlet taraf›ndan karfl›lan›r. yüzy›ldan itibaren h›z kazanm›flt›r. Di¤er bir deyiflle. Gündelik hayatta. Küreselleflme olgusu ulus devletleri eflit olmayan biçimlerde etkilemektedir. Siyasi fetih ve kâr amac›yla Bat›l› devletlerin ve giriflimcilerin dünyan›n Avrupa d›fl›nda kalan di¤er bölgelerine ulaflma çabalar› 17. iflsizlik. Küreselleflme sermayenin de çok kolayl›kla ülkeler aras›nda hareket edebilmesi anlam›na geldi¤inden devletlerin sermayeyi vergilendirme kapasitelerinin düflmesi anlam›na gelmifl. özel kifli ya da gruplar kendi geleceklerine iliflkin planlar›n› da “siyaset” kelimesini de kullanarak ifade edebilmektedirler. dinî/geleneksel meflrulaflt›rma biçimleri etkisini yitirmifl ve onun yerine Max Weber’in. Modern devletlerde. ulus-devletlerin kaynak da¤›tma yoluyla meflruiyet sa¤lama ifllevleri zorlaflm›flt›r. yüzy›l önce hayal bile edilemeyecek ölçülerde h›zland›rm›flt›r. insan. Bir örgütlenme biçimi olarak ulus-devletlerin gerçekçi bir alternatifi bulunmamaktad›r. Hava ve deniz yoluyla ulafl›m›n kolaylaflmas›. hizmet. ulus devletler uluslararas› siyasetin temel aktörü olmaya devam etmektedir. belli bir sosyoekonomik düzeyde yaflamalar›n› da amaçlayan devlet türü. Kendi iyi toplum anlay›fl›n›z› sizden farkl› olan di¤erlerine anlatmak. devletler. . Baz› ulus-devletler küreselleflmeden olumlu etkilenir ve güçlenirlerken di¤erleri zay›flamaktad›r. mal. hiç olmad›klar› kadar güçsüz bir hâldedirler. S›n›rlar bulan›klafl›r.

1950’li y›llarda Marksist olmayan Amerikal› sosyal bilimciler de benzeri bir anlay›fltan yana olmufllard›r. ‹deoloji kelimesi ilk kez Frans›z Destutt de Tracy (1754-1836) taraf›ndan “düflünceleri inceleyen bilim” anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bilimi ideolojiden ay›rmam›za yard›m edebilecek mükemmel ölDÜfiÜNEL‹M çütlere sahip de¤iliz. SIRA S‹ZDE Totalitaryanizm: Farkl›l›k ve ço¤ulculu¤u redderek hakikatin ne oldu¤unu bildi¤ini iddia eden seçkin kadronun tart›fl›lmaz önderli¤inde toplumsal yap›n›n her alan›na SIRA nüfuz S‹ZDE etmeyi amaçlayan siyasi anlay›fl. Nazi Almanya’s› ve Stalin dönemi Rusya’s› D Ü fi Ühayata NEL‹M totaliter ideolojinin geçirilmeye çal›fl›ld›¤› iki çok önemli örnektir. anlaml› yaflam›n mümkün oldu¤u “iyi toplum”un nas›l bir toplum olaca¤›. S O R U 2009: 172). ‹deolojiler. Yapt›¤›m›z ifllere. sosyalist ve faflist fikir sistemleri. ‹deolojinin ikinci ifllevi insanlara. karmafl›k sosyal olgular içinden elemeyi mümkün k›lan yol haritalar› sunarlar. Ünite . ‹deolojiler bize anlam sistemleri sa¤larlar. eflitsizlik. kat› bir ayr›m yapman›n imkâns›z oldu¤u görüflü hakim olmaya bafllam›flt›r. Bilim ile ideolojinin birbirinden nas›l ayr›laca¤› konusu uzun y›llar tart›fl›lm›flt›r. Ancak bu sefer. k›sa basit. bireylerin siyasal dünyay› yorumlama ve aç›klamalar›na yard›m etti¤i gibi daha iyi bir dünyan›n nas›l kurulaca¤›n› göstererek insanlar› siyasal eyleme davet eden bir ölçüde sistematik ve kendi içinde tutarl› düflünceler demetidir. ‹deolojiler. do¤ruyu ve gerçe¤i temsil eden bilimsel düflüncenin z›tt›. leri düflünüldü¤ü gibi. Bir insana liberal. Bu.5. adaletsizlik. bir “anlam” da yüklemek zorunday›z. do¤ruyu ve gerçe¤i temsil eden bilimsel düflüncenin z›tt›d›r. objektif analiz ya da aç›klama ve öneriler sunmaktan ziyade. insanlar› siyasal eyleme di¤er bir ifadeyle siyasete kat›lmaya ça¤›r›rlar. nas›l iflleyebilece¤ini göstermektir. ideoloji yanl›. ‹deoloji. ideolojik denilerek küçümsenen bak›fl aç›fllar›ndan kendini kurtarabilmenin hiç de kolay olmad›¤›n› da gösteriyor (Hoffman ve Graham. yani D ‹basitçe K K A T bilimsel olmayan de¤ildir. bilim ile ideoloji aras›nda. çarp›t›lm›fl düflünceleri ifade etmek için kullan›l›r olmufltur. bunlar›n nereden kaynakland›klar›n› basitçe ifade ederler. S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE ‹deolojiler karmafl›k gerçekli¤i basite indirgeyerek dünyay› anlamam›za yard›mc› olurlar.Siyaset 115 S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER ‹deoloji Kavram› Siyasal ideolojiler. Bugün bilim ile ideoloji aras›nda net bir ayr›m yapmak imkâns›z olarak görülmektedir. Di¤er bir deyiflle ideoloji. bilimsel olmayand›r. bilimsel olmayan kat› ideoloji olarak görülmüfl ve ideoloji toplumsal hayat›n tüm veçhelerine nüfuz etmeyi amaçlayan totaliter devlet ile özdefllefltirilmifltir. hayat›m›za. ideolojiyi s›n›f ve sömürü gerçekli¤ini gizlemek için egemenler taraf›ndan oluflturulup sürdürülen düflünceler anlam›nda kullanm›flt›r. SIRA S‹ZDEdaha öncehalen de tart›fl›lmaktad›r. Daha sonralar›. çarp›k. ‹nsanlar sadece maddi gereksinimleri taraf›ndan yönlendirilen varl›kAMAÇLARIMIZ lar de¤illerdir. AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . üst düzey siyasal aktörlerin s›radan insanlar› siyasete çekebilmelerini kolaylaflt›r›rlar. toplumsal yaflamTELEV‹ZYO N da hep var olan suç. Esasen. Her ne kadar ‹NTERNET bir ideoloji var olan düzeni meflrulaflt›rmaya ve onun kurulabilecek en iyi düzen oldu¤unu iddia etmeye çal›flabilirse de ideolojiler genellikle düzeni elefltirip köklü ya da küçük de¤iflikliklerle daha iyi bir düzen hâline getirmeye/ de¤ifltirmeye yönelik aray›fllar› ifade ederler. Gelinen noktada. anlafl›l›r bir biçimde s›radan insanlar›n duygular›na hitap etmektir. sosyalist ya da muhafazakâr dedi¤imizde o insan›n siyasi duruflu hakk›nda belli ça¤r›fl›mlar uyan›r. ideolojinin asli ifllevlerinden biri so¤ukkanl›. Bize neyin önemli neyin önemsiz olduK ‹ T A P ¤unu ifade ederler. ‹deolojiler. Karl Marx. yoksulluk gibi olgular›n sebeplerinin neler oldu¤unu.

Liberaller özgürlü¤ü bireyin herhangi bir s›n›rlamaya tabi olmadan ve di¤er bireylerin özgürlü¤üne zarar vermeden istedi¤i flekilde hareket edebilmesi olarak tan›mlar. toplumu di¤er devletlere karfl› korudu¤u gibi. bir kiflinin özgürlüklerinin s›n›r›n›n di¤erinin özgürlükleri oldu¤u bir toplumdur. Liberal toplum. dil. Liberaller için devlet “gerekli fleytan”d›r. Liberaller. hürriyet ve mülkiyeti koruyacak bütün bireylerin birbirlerine zarar vermeden dilediklerince yaflamalar›n mümkün k›lan genel hukuk kurallar›n› herkese eflit flekilde uygulayacak. Bir bireyin di¤eri üzerinde bask› yapmas›n› (zor kullanmas›n›) önlemek için devlete ihtiyaç vard›r. “güçlü” ve fakat “s›n›rl›” bir devletten yanad›r. LiAncak liberal ideoloji beral gelenek içinde ak›lc›l›¤› ve ilerlemeyi öne ç›karan çizgi ile akl›n önemiyle birlikte ilerleme düflüncesini de sorgulayan çizgi aras›nda bir mücadele vard›r. Arz ve talebe göre belirlenen fiyatlar. hürriyet ve mülkiyet haklar›n› koruyacakt›r. bir di¤er bireyi herhangi bir biçimde düflünmeye ya da davranmaya zorlayamaz. her bireyin kendi hayat anlay›fl›n› özgürce seçebildi¤i. ‹nsanlar s›rf insan olmalar› dolay›s›yla baflka hiç bir flarta gerek kalmadan. Liberalizm. farkl› liberalizmlerin ortaya ç›k›fl›nda etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle. Bir ideoloji olarak liberalizm. Bu ilkeye zarar ilkesi de denilir. ak›l ve bilim yoluyla insan›n do¤a ve kendi hayat› üzerinde kontrol kurabilece¤ini ve insanl›¤›n sürekli daha iyiye do¤ru ilerledi¤i varsay›mlar›na dayal› “ayd›nlanma” gelene¤inin bir parças›d›r. ‹NTE R N E T bünyesinde güçlü bir ayd›nlanma elefltirisi de bar›nd›r›r. (Anahtar Yay›nlar›. renk. din. ›rk. Bireyler kendileri için neyin iyi oldu¤unu bilme ve seçme potansiyeline sahiptir. ülke içinde sözleflmelerin yerine getirilmesini de garanti alt›na al›r. birey özgürlü¤üne en büyük tehdit devletten gelir. soy gibi farkl›l›klar› bir kenara b›rakarak belli haklara sahip olmal›d›r. bunun d›fl›nda bireylere herhangi bir doktrin afl›lamaya çal›flmayacakt›r. Devlet. baflkas›na zarar vermedikçe diledi¤ini yapabilmektir. ortak iyi ad›na hareket etti¤ini iddia eden kamusal otoritelerin gerçekte belli özel ç›karlar› ortak iyi maskesi alt›nda savunduklar›n› düflünür ve devlet müdahalecili¤inin en aza indirilmesi gerekti¤ini ifade eder. bireylerin sahip olduklar› mallar ve sunabildikleri hizmetlerin karfl›l›kl› ç›kar temelinde de¤ifltirilmesine dayal› piyasa ekonomisinden yanad›r. Özgürlük. Ancak liberalizm devletsiz bir toplum düflünmez. hayat. TELEV‹ZYON ‹NTERNET Gerekli fieytan: Hiç arzulanmayan ama kaç›n›lmaz olarak katlan›lan kifliler ya da kurumlar için ‹ngilizce ‘de kullan›lan bir deyimdir . bireyi di¤er bireylere karfl› koruyan devletin kendisinin de özgürlüklere bir tehdit oluflturabilece¤inin fark›ndad›r. her bir bireye en çok negatif özgürlük alan› tan›yan bir toplumsal/siyasal örgütlenmenin kurulmas›d›r. Liberalizmin ortak iyisi. Bu özgürlük anlay›fl›na “negatif özgürlük” de denilir. ortak iyi ya da kamu ç›kar› kavram›n›n kapsam›n› olabildi¤ince daraltmaktan yanad›r. Liberalizme göre.D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar AMAÇLARIMIZ 116 AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Siyasal ideolojiler daha detayl› bilgi için Andrew Heywood’un Siyasal ‹deolojiK ‹ T Ahakk›nda P ler. Devlet. 1993: 137). Ayr›ca devlet. Liberaller. Liberal ideolojinin öne ç›kard›¤› temel de¤er birey ve bireyin özgürlü¤üdür (Yayla. Esasen bu özellik. hiç kimsenin tekelinde olmayan bilgileri uzun dönemde herkesin yarar›na olacak flekilde toplumun menfaatleri için kullan›lmas›n› Liberalizm TELEV‹ZYON . Bir birey ya da kurum. Bunun ötesinde bireyleri ortak amaçlar do¤rultusunda yönlendirmeye ya da flekillendirmeye yönelik politikalardan kaç›n›lmas› gerekti¤ini savunur. 2007) kitab›n› okuyabilirsiniz. insan› öne ç›karan. Ancak liberaller. hayat.

siyasal karar alma mekanizmalar›nda ço¤unlu¤un ya da ço¤unlu¤un temsilcilerinin olabildi¤ince yer almas› gerekti¤ini savunur. Yüksek fiyatlar ise. liberaller aç›s›ndan temel de¤er olan hayat. Demokrasinin alternatifi yoktur. Siyasal süreç kaynak da¤›l›m›na müdahaleden olabildi¤ince kaç›nmal›d›r. Gündelik hayatlar›n› sürdürmek için flu ya da bu flekilde devlete ba¤›ml› olan insanlar. Liberalizm ile demokrasi birbirinden farkl›d›r. Di¤er bir deyiflle iktisadi hayat›n devlet kontrolü alt›na girmesi ya da devletin a¤›rl›¤›n›n artmas› temel hak ve hürriyetlerin korunmas›n› da zorlaflt›r›r. onun be¤enilmedi¤ini gösterir ve üreticileri daha iyi mal üretmeye ya da piyasadan tamamen çekilmeye zorlar. Liberaller insana verilen de¤er. Liberaller aç›s›ndan demokrasi. liberalizm ya da di¤er ideolojiler gibi kapsaml› bir insan ve toplum anlay›fl›na sahip de¤ildir. Liberallerin piyasa savunusu. özgürlük idealinin de piyasalara asgari müdahaleyi gerektirdi¤ini düflünmeleriyle ba¤lant›l›d›r. Demokrasi.5. Belli bir doygunluk noktas›nda fiyatlar yeniden düfler ve böylece ihtiyaçlar merkezî planlaman›n beceremeyece¤i bir biçimde karfl›lanm›fl olur. Demokrasi. liberallerin bireyin arzu ettiklerini gerçeklefltirebilme potansiyeline -literatürde buna pozitif özgürlük de denilir.Siyaset 117 sa¤lar. yöneticileri kans›z bir biçimde iflbafl›ndan uzaklaflt›rmaya yarayan vazgeçilemez bir araçt›r (Popper. ço¤unlu¤un tiranl›¤› da denilen. 1945: 123). Demokratik ço¤unluklar. liberalizm ve liberal de¤erlerin evrensel olmay›p Bat› kültürünün bir ürünü oldu¤u bu nedenle de Bat› d›fl› kültürler için fazlaca bir anlam ifade etmedi¤idir. di¤er bireylerin negatif özgürlüklerini zedeleyebilece¤ini iddia eder. özgürlüklerine yönelik bir tehdit hâlinde devlete karfl› güçlü bir biçimde hareket edemez. birey özgürlüklerine tehdit oluflturma potansiyeline sahiptirler. Bireylerin hiçbir demokratik ço¤unlu¤un dokunmamas› gereken hak ve hürriyetleri vard›r. Bir di¤er elefltiri. Ünite . birbirinden habersiz milyonlarca farkl› bireyin arzu ve taleplerini birbiriyle buluflturan bir araç olarak görülür. Demokrasi.sahip olup olmad›¤› sorusuna dikkat etmedikleri gelir. Zira hayat. farkl› bireyleri ortak payda da eflitlemeye çal›flman›n hem mümkün olmad›¤›n› hem de baz› bireylerin özgürlüklerini zedeledi¤ine inan›r. Keza. Piyasa ekonomisi sa¤lad›¤› sinyallerle. iktidarlar›n keyfiliklerinin s›n›rland›r›lmas› gibi iki temel liberal de¤erin sadece bat› kültürüne özgü olmay›p baflka kültürlerde de bulunabildi¤ini belirtir. Bu da piyasada oluflmufl bulunan dengeyi bozma potansiyeline sahiptir. piyasan›n alternatifinin olmad›¤›na inanmalar› kadar. talebin çoklu¤unu gösterir ve yeni oyuncular›n ayn› mal ve hizmeti üretmelerini teflvik eder. Liberaller. Bir ideolojinin de¤erinin onun nerede ç›kt›¤›ndan ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmelidir fleklinde bir baflka cevap da verilir. bireylerin pozitif özgürlüklerini art›rmaya yönelik önlemlerin. Tüm bu elefltirilere ra¤men liberaller demokrasiden vazgeçmez. Liberalizme yönelik elefltirilerin bafl›nda. . Liberalizmin refah devleti karfl›tl›¤›n›n arka plan›nda yatan gerekçelerden biri de budur. Siyasal kat›l›m ya da daha fazla demokrasi her zaman en iyi sonuçlar› do¤urmaz. Liberalizm her bir bireyin farkl› oldu¤unu. Bir mal ve hizmetin fiyat›n›n düflük olmas›. demokratik ço¤unluk iktisadi süreçlere müdahale edilmesini de arzu eder. hürriyet ve mülkiyet haklar›n› koruyan bir diktatörün var olabilece¤ine inanmak hayat›n ola¤an ak›fl›na ayk›r›d›r. hürriyet ve mülkiyet haklar›n› tehlikeye düflürebilir ancak faydas› potansiyel zararlar›ndan daha fazlad›r. Liberalizm kaynak da¤›l›m›n›n piyasa taraf›ndan gerçeklefltirilmesini savunur.

belli bir iktisadi geliflme sa¤land›. paylaflma. eflitsizliklerin olmad›¤› bir toplum hayalini kuran ütopyac› sosyalistler vard›. Resim 5. eflitsizliklerin kaynaklar› konusunda kapsaml› bir aç›klama getirmedikleri gibi bu ideal toplumun nas›l kurulabilece¤i konusunda da gerçekçi öneriler getir(e)mediler. Kendi yaklafl›m›n› bilimsel. Di¤er yandan. Kendilerine sosyalist ad›n› veren bu ülkelerde altyap› yat›r›mlar› gerçeklefltirildi. ‹nsan›n hem do¤aya hem de sosyal dünyaya hakim olabilece¤ine inan›r.118 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Sosyalizm Sosyalizm sosyo-ekonomik eflitlik. hem özgürlük hem de eflitli¤in sa¤land›¤› bir düzenin mümkün ve kurulabilir oldu¤unu belirtmifllerdir. Bundan sonra da baflta Do¤u Avrupa ülkeleri ve Çin olmak üzere dünyan›n birçok yöresinde sosyalizmi amaçlayan yeni rejimler kuruldu. Tarih boyunca sosyo-ekonomik eflitsizliklerin elefltirisi hep var olmufltur. ‹flçi s›n›f›n›n tamam›n› temsil etme iddias›yla devleti s›n›rland›ran mekanizmalar› reddeden sosyalist devletler. okuryazarl›k ile kad›n/erkek eflitli¤i gibi konular olumlu geliflmeler gözlendi. Di¤er taraftan. gerçeklefltirilemeyece¤ine de inanan liberallerden farkl› olarak sosyalistler. T›pk› liberalizm gibi sosyalizm de ayd›nlanma düflüncesinin bir ürünüdür. Rus Marksisti Vladimir ‹lyiç Lenin (1870-1924) sosyalist devrimin geliflmifl kapitalist ülkelerde gerçekleflece¤ini ileri süren Marx’›n teorilerini gelifltirerek devrimin emperyalizmin en zay›f halkas›nda gerçekleflebilece¤ini savundu. Bu anlamda sosyalist düflüncenin kökleri çok gerilere götürülebilir. Rusya’da 1917 Ekim Devrimi ile iktidar› ele alan Lenin ve arkadafllar› sosyalist toplumu infla etmeye soyundu. Karl Marx (1818-1883) sosyalizmin tarihinde bir dönüm noktas›d›r. di¤erlerininkiniyse ütopik ya da ideolojik olarak nitelendiren Marx. toplumu de¤ifltirmeye yönelik kapsaml› bir ideoloji olarak sosyalizmin ortaya ç›k›fl› Avrupa’da Endüstri Devrimi’nin yaratt›¤› iflçi s›n›f›n›n do¤uflu ile paralel seyretmifltir. etkileyici bir kapitalizm elefltirisiyle birlikte sosyalizmin kapitalizmin krizlerinin kaç›n›lmaz bir neticesi olarak kurulabilece¤ini ileri sürdü.2 Karl Marx (18181883) . Bu isimler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i (SSCB) 1991 y›l›nda da¤›ld›. bireylerin tek bafllar›na yaflayamayacaklar›n› belirterek beraberce üretmenin ve paylaflman›n önemli oldu¤unu vurgular. Böylece insanl›k tarihinin en büyük sosyal mühendislik tecrübesi bafllam›fl oldu. Sosyalist rejimler iktisadi kalk›nma sürecinin k›smen kolay ilk aflamalar›nda gösterdikleri baflar›lar› tüketim mallar› üretiminde gösteremediler. Marx’tan önce kaynaklar›n eflit bir biçimde da¤›ld›¤›. topluluk ve kolektif mülkiyet gibi de¤erleri öne ç›karan bir ideolojidir (Heywood 1998: 105-116). reel sosyalist rejimlerde insan hak ve hürriyetleri büyük ölçüde ihlal edildi. Di¤er büyük ülke Çin ise sosyalizm söylemini koruyarak h›zla kapitalist bir sisteme do¤ru evrilmeye devam etti. kardefllik. Sosyo-ekonomik eflitli¤in özlenilir olmad›¤› gibi. komünist parti mensuplar›n›n ayr›cal›kl› bir s›n›f oluflturdu¤u di¤erlerininse yoksullukta eflitlendi¤i yeni bask›c› rejimlerin koruyucusu hüviyetine büründüler. Sosyalist düflünce.

ak›l yoluyla akl›n çizdi¤i plana göre toplumu de¤ifltirmeye yönelen toplumsal mühendislik projeleridir. Günümüzde kendilerini sosyalist olarak nitelendirenlerin önemli bir ço¤unlu¤u. Merkezî planlamaya dayal› bir iktisadi sistemin belli bafll› temel ihtiyaç maddelerini ancak k›smen üretebilece¤i. . çevreci. somut durumun gereklerine göre tutum ve davran›fllar› ayarlamak politikalar› belirlemek gerekir. dolay›s›yla toplum da hiçbir zaman mükemmel ya da kusursuz olmayacakt›r. Kapitalist sisteme radikal bir meydan okuma olup olmad›¤› çok flüpheli bu tutum ve davran›fl›n ne ölçüde sosyalist olarak nitelendirilebilece¤i tart›fl›labilir. seçmen düzeyinde anlaml› bir baflar›ya ulaflamad›. Birçok sosyalist bunun sosyalizm de¤il. 2004: 5-6).insan do¤as›n›n temel özelliklerinden biri oldu¤u gibi hemen her ideolojide bulunan bir özelliktir (Huntington. Muhafazakâr felsefe. Soyut prensiplerden ziyade. refah devletini koruma ve güçlendirmeyle beraber.5. özellikle erken dönem sosyalistlerinin küçümsedi¤i temel hak ve hürriyetlerin sosyalist devlete karfl› da korunmas› gerekti¤i fikrini reddetmeyecek bir sosyalizm aray›fl› içine girdi (‹nsel. Var olan durumu koruma e¤ilimi olarak muhafazakârl›k -Samuel Huntington buna “durumsal muhafazakârl›k” der. toplumsal de¤iflimin h›zland›r›labilece¤i düflüncesini sorgular. Di¤er taraftan liberalizm ya da sosyalizm kadar net olmasa da kapsaml› bir insan ve toplum anlay›fl›na dayal› bir doktriner diyebilece¤imiz bir muhafazakârl›k da söz konusudur. Sosyalistler. Bu anlamda “sosyalist” muhafazakârl›ktan. Muhafazakârl›k olsa olsa çok temel bir iki de¤er/ilke d›fl›nda olmazsa olmazlar› olmayan bir pozisyon al›flt›r. Muhafazakârlar. Tart›flmalar daha uzunca bir süre devam edece¤e benziyor. Bir k›s›m sosyalistler. Frans›z Devrimi ve onun arka plan›ndaki Ayd›nlanma felsefesinin sorgulanmas› Avrupa’da muhafazakârl›¤›n ortaya ç›k›fl›n› tetikleyen temel siyasal olgudur (Özipek. daha uluslararas› bir yönelim sergiliyor. bilindik sosyal demokrat siyasal çizginin devam› oldu¤unu söylüyor. kapitalist sistemi bütünüyle reddetmeden daha fazla sosyo-ekonomik eflitli¤i sa¤lamaya yönelik önerilerle geliyor. ‹nsan asla mükemmel olamayacak kusurlu bir yarat›kt›r. sosyalizmin Marx taraf›ndan ifade edilen teorisinde bir sorun olmad›¤›n› meselenin uygulamadan ve Marx’›n yanl›fl anlafl›lmas›ndankaynakland›¤›n› ifade etti. Onlara göre liberalizm. Muhafazakârl›¤›n babas› say›lan Edmund Burke. Frans›z Devrimini önceleyen toplumun soyut ilkeler ve ak›l yoluyla flekillendirebilece¤i. sosyalizm ve milliyetçilik gibi ideolojiler. Bu görüflü savunanlar.Siyaset 119 Reel sosyalizmin çöküflü sosyalizm ideolojisinde de büyük bir aray›fl sürecini tetikledi. etnik ve cinsiyet temelli siyasi hareketlere yönelik daha hassas tutum ve davran›fllar. “bürokratik” muhafazakârl›ktan bahsedilebilir. Sosyalist olman›n ne anlama geldi¤inin yeniden tan›mland›¤› bir dönemde oldu¤umuz söylenebilir. Muhafazakârlara göre. Di¤er bir kesim ise. insan akl›n›n gücü abart›lmamal›d›r. Muhafazakârl›k tam da soyut prensipler ›fl›¤›nda toplumu de¤ifltirmeyi amaçlayan bu tür projelere karfl› oldu¤u için kendisinin bir ideoloji olmad›¤› iddias›n› dile getirir. kapitalizmin elefltirdikleri yönlerini de törpülemeye çal›fl›yorlar. kendi yaklafl›mlar›n› genellikle bir ideoloji olarak görmez. eski s›n›f siyasetini sorguluyor. 1957: 455-6). Ünite . hiçbir zaman kapitalist sistemin sahip oldu¤u verimlilik. esneklik ya da ürün çeflitlili¤ini sa¤layamayaca¤›n› iddia eden liberal tezleri ciddiye alan baz› sosyalistler piyasa sosyalizmi kavram›n› tart›flmaya bafllad›. tezlerini Frans›z Devriminin elefltirisi üzerinden aç›klamaya çal›flm›flt›r. Muhafazakârl›k Muhafazakârl›k tan›mlanmas› en zor olan ideolojilerdendir. 2010).

‹nsan ahlaken bozulmaya meyyal bir yarat›kt›r. geleneksel de¤erleri koruma hedefi u¤runda de¤iflimi durdurmay› denemeyi düflünmez. büyük bir baflar›s›zl›kla sonuçlanmaya mahkûmdur. Ne flekilde olursa olsun do¤ruyu yanl›fltan ay›rmam›z› kolaylaflt›ran bir otorite flartt›r. (‹stanbul: Timafl Yay›nlar› 2011) çal›flmas›na bakabilirsiniz. Dolay›s›yla. ‹NTERNET H›zl› toplumsal de¤iflme ve h›zl› siyasal de¤iflmenin bir örne¤i olarak “devrim” muhafazakârlar›n hep elefltirdikleri bir olgudur. Bu nedenle muhafazakârl›k her toplumda çok farkl› biçimler alabilmekte. Çocuk. Muhafazakâr felsefe. Muhafazakârlara göre toplumu akl›n buldu¤u ilkelere göre yeniden flekillendirme giriflimi. Din kurumu da ayn› ifllevi yetiflkin hayat›nda yerine getirir. insan›n kendi hâline b›rak›l›rsa en iyiyi seçece¤i görüflü de sorgulan›r. sevgi kendini kontrol etme gibi de¤erleri ö¤renir. Bu kurumlar. Gelene¤e sayg›. Keza muhafazakârlar her zaman her yerde uygulanabilecek olan kurallar›n var oldu¤u düflüncesini -evrenselcili¤i. “Korumak için de¤iflmek” ya da de¤iflime katlanmak birçok muhafazakâr›n benimsedi¤i bir slogand›r. Devlet tarafs›z olamaz. TELEV‹ZYON T E L E VResim ‹ Z Y O N 5. Bu otorite her fleyden önce ailedir. onun kaç›n›lmaz oldu¤una inan›r. Ancak yine de bu ilkeye liberaller gibi yaklaflt›klar›n› söylemek zordur. yanl›fl› ve sayg›. Muhafazakârlar.D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar AMAÇLARIMIZ 120 AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Muhafazakârl›¤›n K ‹ T bir A P ideoloji olarak nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve ne oldu¤unu kapsaml› bir biçimde ele alan Bekir Berat Özipek’in Muhafazakârl›k: Ak›l. var olan geleneksel hiyerarflilerden. Toplum. bu da genel olarak muhafazakârl›k üzerine konuflmay› güçlefltirmektedir.3 ‹NTERNET . Herkesin haklar› ve sorumluluklar› vard›r. Birçok muhafazakâr kanun önünde eflitlik ilkesini kabul eder. gideni yeniden geri getirmeyi. Bunlar›n yeni kuflaklara ö¤retilmesi ve uymayanlar›n uyar›lmas› gerekir. Gelene¤i koruyarak de¤iflmek temel muhafazakâr slogand›r. Tedrici dönüflümlere karfl› ç›k›lmamal›d›r aksi takdirde çok daha radikal ve h›zl› dönüflümün önüne geçilememifl olur. bir toplum için geçerli olan fley di¤eri için geçerli olmayabilir. Siyaset. Bu felsefenin arka plan›nda insanlar›n eflit yarat›lmad›¤› ve buna uygun olarak da eflit muameleye tabii tutulmas›n› savunan hiyerarflik toplum anlay›fl› yatar. ahlak. madem de¤iflim kaç›n›lmazd›r bu tedrici/›l›ml›/yavafl bir toplumsal de¤iflim olmal›d›r. Sosyal dünya karmafl›kt›r. Gelenek. statülerden. o tecrübenin kaybolmamas› ve yeni kuflaklara aktar›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Muhafazakârlar. rahats›zl›k duymaz. do¤alar› itibar›yla yanl›fl yapmaya meyyal bireyleri kontrol alt›nda tutmaya yard›m edebilecek kurumlard›r. Muhafazakâr felsefe din. önce aile içinde do¤ruyu. ‹nsan akl›na duyulan güvensizlik muhafazakârl›¤›n temel köfle tafllar›ndan birisidir.sorgular. yerellik önemlidir. eskiyi geri getirmeyi amaçlayan reaksiyoner veya gerici gelenekten de ço¤u zaman ayr›l›r. aile ve baz› durumlarda devlet gibi kurumlar›n sosyalleflme süreciyle sosyal düzenin sürdürülmesinde aktif rol almalar›n› ister. Önemli olan de¤iflimin h›z›d›r. muhafazakârlar için çok önemlidir zira yüzy›llar›n tecrübesi içinden süzülüp gelmifltir.

Üst s›n›flar›n da -haklar› kadar. “Liberal-Muhafazakârl›k” tutars›z bir ideolojik bileflim midir? SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE D Ü fi Ü N Ebir L ‹ M insan. Devlet. farkl› gruplar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. yoksa zengin yoksul uçurumu sistemin tamam›n› tehdit edebilir. keyfî siyasi müdahaleler söz konusu oldu¤unda s›¤›n›lacak bir kale görevi görebilir. topMilliyetçilik. Dünyan›n millî devletler taraf›ndan paylafl›ld›¤› düflünüldü¤ünde bir milletin kendi ka- Milliyetçilik 2 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Mülkiyet kiflinin kendisi ve ailesi için küçük ve özel bir dünya yaratmas›n› kolaylaflt›r›r. siyasi otorite ve devleti çok önemser. D‹KKAT Millet ya da ulus. her flu ya da S O ideoloji R U bu flekilde milliyetçilik ideolojisi ile yak›nlaflmak/hesaplaflmak durumunda kalm›flt›r. Bir ideoloji olarak milliyetçilik teorik tutarl›l›k aç›s›ndan en sorunlu olan ideolojilerden biridir. kültür. Ancak muhafazakârlar›n önemli bir ço¤unlu¤u milliyetçili¤in de ak›lc›l›¤a dayanan sosyal mühendislik arzusundan fazlaca etkilenebilece¤inden de korkarak milliyetçilik ile araya belli bir mesafeyi koymay› arzularlar. flu ya da bu flekilde. Devlet ço¤u zaman mistik anlamlar da yüklenen bir mekanizmad›r. devletin iktisadi hayat› kontrol etmesini talep etme aflamas›na kadar gelmez. cinsiyet. Ancak bu. Keza. sosyal harcamalar› art›rmal›d›r. liberalizm. bir milletin parças› olduklar›n› iddia ediyorlarsa bu iddia hayata geçirilebiliyorsa orada bir milletin var oldu¤unu düflünmek yanl›fl olmaz. Devlet. Özel mülkiyet savunusu muhafazakârlarla liberalleri birbirine yaklaflt›ran bir ortak noktad›r. kendisini di¤er milletlerden dil.Siyaset 121 Muhafazakârlar›n toplum anlay›fl› bir süreklilik içerir. herkesin bu organizma içinde belli bir yeri ile birlikte görev ve sorumluluklar› da vard›r. güvenlik hissi verir. Milliyetçilik bir bilinç meselesidir. çok farkl› ideolojilerle yan yana gelebilmifltir. Milli-devletlerin hakim siyasi örgütlenme biçimi hâline dönüflmeleriyle beraber. Milliyetçilik de ayn› flekilde. statü. Muhafazakâr felsefe için özel mülkiyet kutsal de¤ildir fakat çok önemlidir. devletlerin s›n›rlar› içinde K ‹ T A P mümkün oldu¤unca tek bir millet yaflamal›d›r.SIRA E¤er insanlar. millet olma ölN T E R N E T hayata geçütlerinin ne oldu¤u ile milletlerin kendi kaderlerini tayin etme‹ hakk›n›n çirilmesi konusunda milliyetçilik net ve tutarl› aç›klamalar getirmekten uzakt›r. ‹nTELEV‹ZYON sanlar aras›ndaki din. hakim milleti temsil eden bir kurum olarak millî kimlik ile örtüflmelidir (Gellner 1991: 382). Devletin iktisadi hayata müdahalesi söz konusu oldu¤unda liberallere göre çok daha devletçi bir çizgiden yanad›r. Milliyetçi ideolojiye göre. bunlar› liberaller gibi gerekli fleytan olarak görmez ancak bu devlete mutlak güven anlam›na da gelmez. ‹nsan›n geçmifli ve gelece¤i olan kurallar› bulunan bir toplulu¤a ait olma ihtiyac› vard›r. Liberallerden farkl› olarak muhafazakârlar. toplum dün yaflam›fl olan bugün yaflayan ve yar›n da yaflayacak olan kuflaklar aras›ndaki bir ba¤d›r ve tamamen ak›lc› ve sözleflmeci teoriler temelinde aç›klanamaz. Ünite . soy. AMAÇLARIMIZ ‹deoloji olarak milliyetçilik. Toplum yaflayan bir organizmad›r. Bu noktada muhafazakârl›k milliyetçilik ile benzer bir pozisyondad›r.5. Millete ba¤l›l›¤›n di¤er tüm ba¤l›l›klar›n üzerinde olmas› gerekti¤i de milliyetçiler taraf›ndan savunulur. gelenek ve birlikte yaflama iradesinin varl›¤›-yoklu¤u aç›s›ndan farkl› gören kimselerin oluflturdu¤u S‹ZDE bir bütün olarak görülebilir. sosyo-ekonomik köken gibi hayati farkl›l›klar› bir kenara iterek sadece bir hayal edilen bir cemaat olarak millete ait olanlar ile o milletin d›fl›nda kalanlar ayr›m›na indirgeme e¤ilimi içindedir. yoksullar› korumal›. sosyalizm ya da muhafazakârl›k gibi kapsaml› lum ve siyaset anlay›fl›na dayal› temel ideolojilerden biri de¤ildir.sorumluluklar› vard›r. her milletin kendi devletine sahip olmas› gerekti¤ini ifade eder.

otoriter ve genifllemeci bir e¤ilim içine de kolayl›kla girebilmifltir. Bu anlamda milliyetçilik. bizden olmayanlar›n hayat hakk›n›n olmad›¤› noktas›S O R U na kadar gidilebilmektedir. Bu nedenle birçok yorumcu buna liberal milliyetçilik der. Yurtseverlik. dili. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Resim 5. TELEV‹ZYON K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . egemenli¤in krala ya da hanedana de¤il soyut bir kavram olarak millete ait olmas› gerekti¤ini ifade etmifllerdir. rengi. Di¤er taraftan milliyetçilik. Millî devlet içinde sosyolojik anlamda az›nl›klara bask› fleklinde tezahür edebilen bu e¤ilim. Milliyetçili¤in do¤as› gere¤i yapmak zorunda oldu¤u farkl›laflt›rma D‹KKAT d›fllamaya dönüflebilmektedir. Biz farkl›y›z noktas›ndan biz üstünüz noktas›na geçifl zor de¤ilSIRA S‹ZDE dir. dini. insanlardan ziyade co¤rafyay› öne ç›karan yurtseverli¤in ›rkç›l›¤a meyletme potansiyeli yüksek milliyetçilikten daha liberal bir anlay›fl› temsil etti¤ini söyleyenler de vard›r. 2008) kitab›na bakabilirsiniz. MilliyetçilikKve kuramlar›na iliflkin elefltirel bir de¤erlendirme için Umut Öz‹ milliyetçilik T A P k›r›ml›’n›n Milliyetçilik Kuramlar›: Elefltirel Bir Bak›fl (Ankara: Do¤u-Bat› Yay›nlar›.4 Ressam Eugéne Delacroix’un Frans›z Devrimi’ni temsil eden ya¤l› boya tablosu (1830). Ayn› flekilde sömürge yönetimlerine karfl› ayaklanan millî ba¤›ms›zl›¤› savunan hareketler de liberal ideallerden esinlenmifllerdi. Milliyetçilik Frans›z Devrimi’nden sonra yay›lmaya bafllam›flt›r. rahatl›kla d›fllay›c›. siyasi inançlar› ne olursa olsun insan›n hiç bir biçimde ihlal edilemeyecek teSIRA S‹ZDE mel hak ve hürriyetlere lay›k bir varl›k oldu¤u düflüncesinin sorgulanmas›n› kolaylaflt›rmaktaDÜfiÜNEL‹M d›r. ülke içindeki -sosyolojik anlamda.hakim millete ait olmayanlara yönelik bask›c› politikalara yönelimi kolaylaflt›rabilmektedir. Milliyetçi ideoloji. Erken dönem Avrupa milliyetçili¤i ile liberal talepler aras›nda önemli bir yak›nlaflma ve benzerlik vard›r. anayasal idare ve insan hak ve hürriyetlerinin tan›nmas› talebini de içermekteydi.5 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ derini tayin hakk› di¤er millî devletin toprak kayb› anlam›na gelmektedir. Bizden olanlar ve olmayanlar ayr›m› bask›c› politikalara temel oluflturabilmekte. Yurtseverlik ile milliyetçili¤in ayn› fley oldu¤unu düflünenler yan›nda. Milliyetçili¤in millî ç›karlar›n di¤er bütün de¤erlerin üstünde tutulmas› talebi. Bu da çat›flmalar› beslemektedir. Mutlakiyetçi imparatorluklara karfl› meydan okuyan yeni siyasi güçler.122 Resim 5. uluslararas› siyaset arenas›nda yay›lmac› AMAÇLARIMIZ e¤ilimleri güçlendirmektedir. bir kiflinin ülke ya da yurduna duydu¤u sevgi ya da ba¤l›l›k anlam›na gelir.

liberalizm. kurulan düzen sosyalizm de¤ildi. Ortodoks Marksistler Eduard Bernstein (1850-1932) ve Karl Kautsky (1854-1938) gibi ilk sosyal demokratlar› revizyonist olmakla elefltirdi. geliflmifl kapitalist ülkelerde 19. Marksist toplumsal analizden esinlenen ve kendilerini sosyalist diye tan›mlayan ilk sosyal demokratlar. Anthony Giddens taraf›ndan gelifltirilen “üçüncü yol” siyaseti hakk›nda daha K ‹ T A P detayl› bilgi için kuramc›n›n Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilifli (Birey Yay›nc›l›k. Bu politikalar.birlefltirme iddias› dile getirildi. ‹ngiliz ‹flçi Partisi. keza. Sosyal demokrasi. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . iflçi s›n›f›n›n oy hakk›n›n genifllemesine paralel olarak en az›ndan Avrupa’da iflçi s›n›f›n›n parlâmenter yollarla iktidara gelebilece¤i. Bu. Dünyan›n en eski partilerinden Alman Sosyal Demokrat Partisi kendisini sosyalist bir parti olarak nitelendiriyor. Sosyal demokrasi alt›n ça¤›n› savafl sonras› iktisadi genifllemesine tekabül eden 1950-1973 y›llar› aras›nda yaflad›. baflta ‹ngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya baflland›.5. Sosyalizm ile kapitalizmin en iyi yönlerini verimlilik sayesinde artan üretim ve artan zenginli¤in piyasa mekanizmas› taraf›ndan de¤il adil bir biçimde paylafl›lmas›. 1998). sosyalizmin bu flekilde kurulabilece¤ini savundu. muhafazakârl›k gibi kapsaml› bir insan ve toplum anlay›fl›na dayal› temel ideolojiler aras›nda say›lmaz. Karma ekonomi söylemlerine ra¤men. Ancak seçim baflar›lar›na ra¤men “üçüncü yol” siyaseti. yüzy›lda ortaya ç›kan ve iflçi s›n›f›n›n kapitalist düzeni devirmesini de¤il de sistem içinde kalarak demokratik mücadeleler yoluyla haklar elde etmesini savunan bir ideolojidir. Her iki parti de iktidar olduklar›nda yüksek vergilendirme yoluyla toplumsal eflitsizlikleri gidermeye çal›flt›. Sosyal demokrasinin kayna¤›nda sosyalizme bar›flç› parlâmenter yollardan geçme fikri yatar. ekonomilerin d›fla aç›lmas›n› ve sermayenin serbestçe dolafl›m›n› sa¤lamay› hedefDÜfiÜNEL‹M leyen neo-liberal iktisadi politikalar yeniden gündeme geldi. devletin aktif olarak üretim faaliyeti içinde yer almas›n› savundu. birçok kifli taAMAÇLARIMIZ raf›ndan kapitalizmin daha yumuflak bir biçimde sunulmas› olarak alg›land›. Sosyalizmin gerçek bir tehdit olarak alg›land›¤› so¤uk savafl y›llar›nda burjuvazi ya da kapitalistler iflçi s›n›f›n› sistem içinde tutaca¤› gerekçesiyle yüksek vergilere. Sosyalist sisS O R U temlerin çöküflü ve sermayenin dolafl›m› önündeki engellerin azalt›lmas›. SIRA S‹ZDE 1970’lerin iktisadi krizinin etkisiyle devletin iktisadi alandan geri çekilmesini. Petrol kriziyle birlikte Avrupa’n›n belli bafll› ülkelerinde refah devleti uygulamalar› ve ekonomiyi uyarmak için kamu harcamalar›n›n art›r›lmas›n› savunan Keynezyen iktisat sorgulanmaya baflland›. iflçi ve ücretli kesimin sosyal haklar›n› geniflletti. 2000) kitab›na bakabilirsiniz. Ünite . sosyal devlete fazlaca itiraz etmedi. orta s›n›flara da güvence sa¤layan refah devleti kavram›n› gelifltirdi. Zira iflçi s›n›f› rejime bir tehdit olmaktan ç›km›flt› ve sermaye art›k daha düflük maliyetli ülkelere yat›r›m D‹KKAT yapabiliyordu. devletlerin sermayeyi vergilendirme kapasitelerini de oldukça azaltt›. içeri¤i bulan›k b›rak›lm›fl bir sosyalizm hedefinden vazgeçmemiflti.Siyaset 123 Sosyal Demokrasi Sosyal demokrasi. Anthony Giddens taraf›ndan gelifltirilen ve ‹ngiliz SIRA S‹ZDE ‹flçi Partisi’nce Tony Blair iktidar›nda uygulanan “üçüncü yol” siyaseti. sosyalizmi amaçlad›¤›n› belirtiyordu. sosyal demokrat ideolojiyi yeniden canland›rma çabalar›n›n en önemli örne¤i oldu (Giddens. alt s›n›flar lehine devlet müdahalecili¤ini öngören bir kapitalizmdi. Sosyal demokratlar. sosyalizm. bildi¤imiz anlamda sosyal demokrat politikalar›n savunulmas› ve uygulanmas›n› da zorlaflt›rd›.

topluma nüfuz etmeyi bir kitle temeli yaratmay› amaçlam›fllard›r. demokrasi ve Ayd›nlanma düflüncesi karfl›tl›¤› öne ç›kar (Hoffman ve Graham. Faflist hareketler. Günümüzde geliflmifl ülkelerde. Afl›r› milliyetçilikle faflizm s›n›rlar›nda dolaflan yasal örgütlenmelerin güç kazand›klar› hatta koalisyon orta¤› olarak hükümete girebildikleri görülebilmektedir. komünizm ve sosyalizm karfl›tl›¤›. Bu kullan›m faflizmi. Faflizmi di¤er geleneksel otoriter rejimlerden ay›rt eden bafll›ca özellik. ‹talya ve Almanya baflta olmak üzere. Faflizm kendisini daha çok karfl› oldu¤u fleyle tan›mlamaya çal›flan bir ideolojidir. Faflizm Faflizm. temel hak ve hürriyet kavram› ile parlâmenter demokrasinin reddi. yürüyüfller yapm›fllar. Yahudi aleyhtarl›¤›n› vurgular ve ›rkç› özellikler tafl›rken ‹talyan faflizmi devlet kültüne dayal› olmufltur. kimlik siyasetlerinin ortaya ç›k›fl›. Genellikle korkular›n› k›flk›rtarak harekete geçirdikleri s›radan insanlar› etkilemek için. devlet d›fl›ndaki ara kurumlara izin verilmemesi. sistematik bir ideolojik çerçeve kayg›s› duymam›flt›r. Keza. Faflizmin kendine has özelliklerinin gözden kaç›r›ld›¤› söylenmektedir. kendi aralar›nda birçok farkl›l›k ve çeflitlilik gösteren otoriter rejimleri ifade eden genel bir kavram hâline dönüfltürdü¤ü için elefltirilmektedir. yay›lmac› ya da ›rkç› niteli¤i öne ç›kmamakla beraber aç›kça otoriter olan di¤er rejimleri de ifade etmek için de kullan›labilmektedir.6 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ‹flçi s›n›f›n›n nicel olarak zay›flamas›. kitle mobilizasyonuna özel önem veren belli bir ulus ya da ›rk›n üstünlü¤ünü vurgulayan. Üstün bir ulus ya da ›rk›n üstün olmayan di¤er uluslar üzerinde egemenlik hakk› oldu¤u fikri. sosyal demokrat aray›fllar›n hâlen önemini korudu¤u görülmektedir. fliddet. Ancak günümüzde neo-liberal iktisadi politikalar›n çok sorguland›¤› göz önüne al›nd›¤›nda. kitlenin radyo gibi döneminin ça¤dafl iletiflim araçlar› kullan›larak harekete geçirilmesidir. protestolar. Alman faflizmi. Faflizm bazen askerî rejimlerle birlikte. bireyin tamamen üstün liderin kiflili¤inde somutlaflan devlete tabi olmas›. devlet müdahalecili¤inin yaratt›¤› iktisadi sorunlar. Asya’n›n yükselifli vb. 1930’lu y›llarda doruk noktas›na ç›km›fl savafl sonras›nda ise k›smen marjinal bir hareket olarak devam etmifltir. faflist hareketler daha çok ›rkç›l›k. yüzy›l ideolojisidir. 2009: 287-9). büyük ve gösteriflli mitingler. savafl ve militarist de¤erleri öne ç›karan bir kültür savunusu. Bir siyasi hareket olarak faflizm. geliflmeler Avrupa’da bildi¤imiz anlamda sosyal demokrasinin gelece¤inin parlak olmad›¤›n› düflündürüyor. Kesif propaganda ve ajitasyon faflizmin temel özelliklerindendir. yabanc› düflmanl›¤› ve ‹slamofobi temelinde güç toplamaya çal›flmaktad›rlar. faflist ideolojilerin neredeyse ortak diyebilece¤imiz temel özelliklerindendir. Bu noktada. Her ikisi de sorgulanmayan üstün liderler kavramlaflt›rmas›ndan yanad›r. yabanc›lara yö- . ifl yerleri ve okullarda örgütlenmeye gitmifllerdir. flovenist milliyetçilik ya da ›rkç›l›¤a dayal› yay›lmac› ve sald›rgan d›fl politika anlay›fl›. Düflünceden ziyade eylemi vurgulayan faflistler. liberal de¤erler. devleti öne ç›karan otoriter bir 20.124 Resim 5.

Feminizmin ilk ortaya ç›k›fl›. yeni filizlenmekte olan kamusal alana girebilmeleri. Onlara göre. Onlara göre kapitalist sistem ortadan kald›r›lmadan bu sorunlar›n düzelmesi imkâns›zd›. 1960’lardan sonra ise ikinci dalga feminizmi diyebilece¤imiz siyasal e¤ilim gündeme geldi. Geliflmifl ülkelerde bile kad›nlar nüfusun yar›s›n› oluflturmalar›na ra¤men. 2005: 268 vd). Keza. edebiyat. ‹lk dalga feminizmi ya da liberal feminizm denen bu e¤ilim. cinsiyet ayr›mc›l›¤›na dayal› fiilî durumun gözden kaçmas›na sebep oluyordu. tarih. Liberallerin soyut insan haklar› savunusu. onu tamamen dönüfltürmek gerekir. ayr›mc›l›k ve fiziksel fliddet hareketlerinin yayg›nlaflt›¤› bir vak›ad›r. kad›nlar›n yaflad›¤› sorunlar›n kapitalist sistemin gereklerinden kaynaklad›¤›n› belirtiyordu. Toplumsal cinsiyet kavram›yla kad›nl›k ya da erkeklik gibi rollerin do¤al biyolojik farkl›l›klardan kaynaklanmay›p erkeklerin egemenli¤ini sürdürmeye yönelik olarak üretildiklerini belirttiler. din. siyasette. kurtulufl ancak sosyalizm ile mümkün olacakt›. sanat gibi faaliyetler erkek-merkezli ve erkeklerin egemenli¤ini yeniden üretmeye yönelik bir e¤ilim içinde flekillenmifllerdir. Bunun ötesinde kad›nlara yönelik pozitif ayr›mc›l›k talepleri söz konusu de¤ildi (Heywood. Ataerkil düzenden hak talep etmek yetmez. Feminizm Genellikle klasik ideolojiler aras›nda say›lmayan feminizm. Büyük flirketlerde. liberal ve sosyalist feministlerin “toplumsal cinsiyet” (gender) kavram›na gerekli önemi vermedikleri tespitiyle yola ç›kt› (Donovan.7 Toplumsal cinsiyet eflitli¤i sembolü = . kanun önünde eflitlik yeterli de¤ildi. Sosyalist blo¤un çökmesi ile sosyalist feminizm de ikinci plana düfltü. kad›nlar›n erkeklerle eflit siyasi haklara sahip olmalar›. Radikal feministler. Ekonomi. bir ilerlemeydi ancak bu kad›nlar aleyhine iflleyen ayr›mc›l›k düzenini de¤ifltirmeye yetmiyordu. kad›nlar hem cinsel hem de cinsel kaynakl› olmayan fliddete maruz kalmaktad›r. Radikal feministler. Faflist hareketlerin gücü iktidara gelme ihtimallerinden ziyade. ataerkil de¤erlerin yeniden üretildi¤i en önemli kurumdur. insanl›k tarihî patriyarkal kültürün yeflermesi ve yerleflmesinin de tarihidir. Aile. 1980’lere kadar etkili olan sosyalist feministler. Seçme ve seçilme haklar›na sahip olmak. 1998: 239-240). Ünite . yabanc› karfl›t› bir atmosfer yaratarak merkez partileri bu konuda daha milliyetçi bir çizgi izlemeye zorlama gücüne sahip olmalar›nda yatar. Resim 5. ‹kinci dalga feminizmi bünyesinde çok farkl› e¤ilimler bar›nd›rmaktayd›. Kad›nl›k rolü ve hâllerinin tan›mlanmas› ve belirlenmesi erkekler taraf›ndan yürütüldü ve erkek egemen düzenin devam›na yönelik olarak gelifltirildi.Siyaset 125 nelik d›fllama. Buna göre. erkeklerle eflit vatandafl olabilmeleri talepleriyle paralel geliflmifltir. erkek egemen düzeni sembolize eden “patriyarki” (ataerkillik) kavram› yard›m›yla kad›n/erkek eflitsizli¤inin di¤er eflitsizliklerle benzer statüye sahip olmad›¤›n› belirtti. toplumsal zenginli¤in ancak ufak bir k›sm›n› kontrol etmektedir. akademik dünyada üst pozisyonlarda yer alan kad›nlar›n oran› düflüktür. kad›nlar›n kanun önünde eflitlik ilkesini özellikle de kad›nlar›n erkeklerle eflit seçme ve seçilme ve miras haklar›na sahip olmalar›n› amaçl›yordu. günümüz siyasal ve sosyal düzeninin erke¤in lehine kad›n›n aleyhine iflledi¤i düflüncesinden yola ç›kar.5.

çevre sorunlar›n›n kayna¤›nda kapitalizmin ve sistemin teflvik etti¤i bitmek bilmez üretim ve tüketim ç›lg›nl›¤›n›n yatt›¤›n› söyler. Ekofeministler ise kapitalizmle beraber “patriyarki”nin de reddedilmesi gerekti¤ini belirtir. Kapsaml› bir ideolojinin karmafl›k çat›flma eksenlerini tek bir boyuta indirgememesi gerekti¤i de öne sürülür. Çevrecilik ak›m›n›n temel tezi. Biyolojinin bir alt dal› olarak geliflen ekoloji bilimi. Derin ekolojistler. Çevreyi korumak için. çevreyi kirletmenin maliyetinin art›r›lmas› ilkesine dayal› serbest piyasa çözümleri önerir. ‹lk ikisi kadar güçlü olmasa da endüstri kapitalizmi ile büyük flehir yaflam›n› reddeden basit. Liberal çevreciler. Dünyan›n böyle devam edemeyece¤i vurgulan›r. son iki yüzy›ld›r bütün siyasi ideolojiler antroposantrik ya da insan merkezli olmufllard›r (Heywood. 1998: 266-7). Bu.126 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Feminizm klasik siyasi ideolojilerin ihmal etti¤i önemli bir çat›flma ekseni olan kad›n/erkek eflitsizli¤ini gündeme getirerek çok önemli bir hizmette bulunmufltur/bulunmaktad›r. Farkl› ideolojik geleneklerden beslenen farkl› feminizmler. meseleyi teknik bir sorun olarak ele al›r. Çevrecilik “Çevrecilik” ço¤u zaman “ekolojizm” ile eflanlaml› olarak kullan›l›r. Örne¤in. klasik sosyalist gelene¤in üretimin art›r›lmas› hedefinden vazgeçilmesi gerekti¤ini belirterek do¤a-merkezli bir sosyalist anlay›fl› önerir. Meselenin teknik boyutunu öne ç›karanlar›. meselenin de¤iflik boyutlar›n› ortaya koymufllard›r. k›rsal hayat ile cemaatçi bir toplumsal yap›lanmaya dönüflü arzulayan dinsel renkler tafl›yan “ekomuhafazakar” bir çizgi de söz konusudur. Do¤a-merkezli bir siyasal örgütlenmeden ne anlafl›ld›¤› konusunda da farkl› görüfller söz konusudur. Fakat derin ekoloji dedi¤imiz ak›mlar›n ortak noktas› sürekli daha fazla tüketimi teflvik eden kapitalist iktisadi düzenin reddedilmesi ya da zararl› oldu¤una inan›lan yönleri kontrol alt›nda tutacak bir otorite taraf›ndan kontrol edilmesidir. “gölge” ekolojist olmakla suçlayan ve “derin ekoloji” de denilen ak›m ise çok daha radikal ve kapsaml› bir dönüflümün peflindedir. tahrip oldu¤udur. hem çevre duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› hem de çevreyi kirleten faaliyetlerin azalt›lmas› ve çevreci teknolojilerin teflvik edilmesi merkezinde politikalar demeti önerilir. çevreci tezlerin. Bu ak›ma göre. toplumsal siyasal hayat› mümkün k›lan do¤al dünyan›n. Derin ekolojistlere göre bu anlay›fl toptan reddedilip ekosantrik ya da do¤a-merkezli bir toplumsal siyasal örgütlenmeye gidilmedikçe sorun çözülmeyecektir. do¤adaki tüm canl›lar›n hayatlar›n› sürdürmelerini mümkün k›lan kendi kendini yeniden düzenleyen/üreten bir do¤al mekanizman›n varl›¤›n› kabul eder. modern hayat› mümkün k›lan teknolojileri ve onun gerisindeki kapitalist sistemi reddettikleri için gerçekçi olmamakla elefltirir. Ekolojizm bu mekanizman›n insan müdahalesiyle bozuldu¤u varsay›m› üzerinden flekillenir. kad›n/erkek farkl›laflmas› d›fl›ndaki alanlarda feministlerin söylebildiklerinin s›n›rl› kald›¤› gelir. Hangi e¤ilime sahip olursa olsunlar. Birinci e¤ilim. ekososyalistler. Do¤al dünyaya ve insan d›fl›ndaki di¤er canl›lara ve gelecek kuflaklara karfl› sorumluluklar›m›z vard›r. insanlar ve insanlar›n faaliyetleri neticesinde zarara u¤rad›¤›. Feminizme yönelik elefltirilerin bafl›nda. insan›n bütün dünyan›n merkezî ve efendisi oldu¤u ve bütün do¤al yaflam›n da (tabiat ve hayvanlar›n) insana hizmet etmek için var oldu¤u anlay›fl›d›r. Sosyalist çevreciler. Çevrecilik denilen genifl ideolojik çerçeve içinde iki farkl› e¤ilimden bahsedilebilir. “Yeflil siyaset” de her iki e¤ilimi ifade etmek kullan›lan bir di¤er kavramd›r. klasik siyasal ideolojileri çevre meselesini .

as›l de¤er olan özgürlükleri korumak için bulunabilen en iyi sistem olmas› hasebiyle de¤erlidir. Çevrecilik. kanun önünde eflitlik ve siyasi eflitlik prensiplerinin kabulü. devlet ayg›t›n›n ve bir bütün olarak tüm yöneticilerin hangi hâllerde güç kullanaca¤›n› ve gücün s›n›rlar›n›n ne olaca¤›n› aç›kça belirtmeyi amaçlarlar. yurttafl giriflimleri. sivil toplum kurulufllar› ve medya fleffafl›¤›n sa¤lanmas›nda hayati rol oynar.temsilciler taraf›ndan halk için idaresi anlay›fl› savunulur. Cumhuriyetçi “halk›n halk taraf›ndan halk için yönetimi” anlay›fl› gerçekçi bulunmaz. ‹NTERNET 1999: 23-55). 1991: 76). toplumlara damgas›n› vuran çat›flma ve farkl›l›klar›. Ayr›ca yöneticilere de¤iflen derecelerde hesap sorabilmeyi de mümkün k›lar. Demokrasilerde askerî/sivil bürokrasi. Ancak demokrasi sadece seçimlerden ibaret de¤ildir. klasik siyasal ideolojileri çevre meselesini yeniden ciddi bir düflünmeKKAT D ‹ biçimde ye zorlamaktad›r DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT DEMOKRAT‹K REJ‹MLERDE S‹YASAL KURUMLAR (DEVLET‹N ÖRGÜTLENMES‹). seçilmifl siyasiler taraf›ndan belirlenmifl politikalar› uygulamakla mükelleftir. 1993:146). halk›n r›zas›n›n olmas› gerekti¤ini söyleyen siyasi ilke. Demokrasi. düzenlemeye gayret gösterirler (Mouffe. dil. . halk›n. kültürel. Ünite . Seçimler. Bu yaklafl›mda. DEVLET-TOPLUM ‹L‹fiK‹LER‹ VE S‹YASAL HAYAT AMAÇLARIMIZ Demokrasi Nedir? K ‹ biçimlerinden T A P Demokrasi modern devleti idare etmekte kullan›lan siyasi rejim biridir. seçilmiflleri denetim alt›nda tutman›n temel arac›d›r. statü ya da düflünce farkl›l›klar›yla k›t SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Cumhuriyetçilik: Siyasi gücün kayna¤›nda hanedan ya da monarflinin de¤il. Sosyo-ekonomik eflitli¤e ya da seçimler d›fl›nda yurttafl kat›l›m›na özel bir yer vermeyen bu kavramlaflt›rmaya “minimalist” ya da “liberal demokrasi” de denilmektedir (Przeworski. Demokratik rejim hem temel hak ve hürriyetlerin daha iyi korunabilmesine imkân verir. Toplumdan bahsetmek demek din. siyasal mücadele ehlilefltirilmek istenir.SIRA S‹ZDE 5. Demokrasi bütün toplumsal ve siyasal çat›flmalar› çözecek sihirli bir anahtar olmad›¤› gibi. Cumhuriyetçilik ilke olarak liberal demokrasiyi d›fllamaz. etnik ya da cinsiyet ayr›mlar›na dayal› eflitsiz iliflkileri görünür k›larak düzeltme yönünde ad›mlar at›lmas›n›n önünü açar. ›rk. Ba¤›ms›z yarg›. Demokrasiler. Ancak birey de¤il topluluk öne ç›kar›l›r. yönetilenlerin haklar›n›n tan›nmas›. Siyasal mücadelede neyin yap›l›p neyin yap›lamayaca¤›n› belirlemeye/s›n›rland›rmaya çal›flarak siyasal hayata bir düzen vermek amaçlan›r. Seçilmifl otoriteler bütün eylem ve ifllemlerinde hukuka uygun davranmakla yükümlüdür. bunlar› belli kurallara tabii tutarak.olmas›d›r (Schmitter ve Karl. Demokrasinin tan›mlay›c› özelli¤i nihai siyasi karar al›c›lar›n serbest seçimlerle iktidara gelmeleri ve siyasi iktidar›n s›n›rlar›n›n hukuki normlarla belirtilmifl -bu T E L E V ‹daha Z Y O N korunakl› temel hak ve hürriyetlerinin demokratik olmayan rejimlere k›yasla olmas› anlam›na gelir. iktidar iliflkilerini ortadan kald›rma iddias›nda de¤ildir. Sadece bu farkl›l›k ve çat›flmalarla bir arada yaflamaya. halk›n seçti¤i -ve geri ça¤›rabilece¤i. bu sorunlar çözülünce kurulabilecek bir siyasi rejim de de¤ildir. Bu ilke ayn› zamanda. dolays›z demokrasi idealini ifade eden. iyi vatandafl olman›n haklar yan›nda sorumluluklar da yükledi¤ini belirtir ve kamusal alan›n güçlendirilmesini savunur.Siyaset SIRA S‹ZDE 127 DÜfiÜNEL‹M S O R U yeniden ciddi bir biçimde düflünmeye zorlad›klar› bir vak›ad›r. Demokratik rejimler. demokrasinin özelliklerindendir. özerk birey kavram›yla birlikte gönüllülük temelinde örgütlenmelerin öne ç›kmas›. cinsiyet. Yönetilenlerin yönetime kat›l›mlar›. Çevre meselesinin en öncelikli gündem meselesi olaca¤›ndan çok az kimse kuflku duymaktad›r. hem sosyo-ekonomik. Bu O R U nedenle çevreci düflünce gelene¤inin canl›l›¤›n› sürdürece¤ini Ssöylemek gerekir.

128 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U kaynaklar›n eflitsiz da¤›l›m›ndan kaynaklanan sorunlar›n hep var olaca¤› gerçe¤ini kabul etmek demektir. hak ve hürriyetlerini devlet ayg›t›na karfl› koruyabildikleri. Amerika Birleflik Devletleri ile Almanya buna örnektir. bizatihi sorunlarla bir arada yaflaman›n. En basit anlat›m›yla demokrasiler. seçmenlerin taleplerini arzular›n› dikkate alacaklard›r ancak temsilci seçmenin taleplerini harfiyen yerine getirmesi beklenen bir kifli de¤ildir. bireylerin hak ve hürriyetlerini devlet ayg›t›na karSIRA S‹ZDE fl› koruyabildikleri. ‹ktidar›n merkezî hükümet ile yerel hükümet aras›nda paylafl›ld›¤› federal sisteme sahip ülkelerde genellikle çift meclis olur. Genellikle 18 yafl ve üzerinde olma flart› ile vatandafll›k flart› d›fl›nda baflka söz konusu de¤ildir. 2004). çokça tart›fl›lsalar da. Seçim sistemleri. millet egemenli¤inin tezahür etti¤i esas odak noktas›d›r. SIRAile S‹ZDE Temsilciler seçenler aras›ndaki iliflki bir emredici vekâlet iliflkisi de¤ildir. kullan›lan oylarla milletvekili say›lar› aras›nda orant›l› bir temsili öngören nispi temsil sistemi ile en fazla oy alan parti ya da adaya avantaj sa¤layan ço¤unluk sistemi olmak üzere ikiye ayr›l›r. ‹ T Aedilir. tüm ülkeyi temsil ettikleri parlâmenter sistemlerde özel olarak vurgulan›r. kamusal kararlara olabildi¤ince kat›l›m sa¤layabildikleri ve kamusal gücü kullananlara hesap sorabildikleri ölçüde “yüksek kaliteli” bunlar› yapamad›klar› ölçüde de “düflük kaliteli” demokrasi olarak nitelendirilebilirler (DiaDÜfiÜNEL‹M mond ve Morlino. Kullan›lan oylar›n parlâmentoya nas›l yans›yaca¤›n› seçim sistemleri vas›tas›yla K ‹ T A P buluruz. Se‹NTERNET çilenler. dil. meclis soruflturmas›. ‹kinci meclisler tamamen sembolik de olabilir. P e¤itim düzeyi ya da cinsiyet temelinde oy hakk› s›n›rlamalar› modern dünyada orS O R U tadan kalkm›flt›r. Demokrasi.yasa yapmak. Seçim sistemleri ço¤u zaman her iki sistemden özellikler tafl›r. Birinci sistem temsilde adaleTELEV‹ZYON ti öne ç›kar›rken ikincisi hükümet kurabilecek ço¤unlu¤a sahip parlâmento kompozisyonu yaratmay› amaçlar. Demokrasilerin düzeyi ya da kalitesi hakk›nda çeflitli ölçütler kullan›larak s›n›fland›rmalar yap›lmaktad›r (Munck. mülkiyet. rasiler k›r›lgan Demokrasiler. Yasama organlar›n›n ilk görevi -anayasa da dâhil olmak üzere. din. ‹NTERNE T Halk›n seçti¤i temsilcilerin oluflturdu¤u yasama organ› ya da parlâmento siyasal gücün topland›¤›. herhangi bir demokratik rejimin nas›l alg›land›¤› konusunda fikir verirler. Yasama organlar› tek ya da çift meclisli olabilir. Kimlerin temsilci olabilecekleri koT E Lbir E V ‹ s›n›rlama ZYON D‹KKAT nusunda da genellikle yafl ve vatandafll›k s›n›rlamalar› d›fl›nda herhangi bir s›n›rland›rma getirilmez. Hiç bir demokrasi mükemmel olmad›¤› gibi yüksek kaliteli demokrasilerin hep ayn› düzeyi tutturabileceklerini düflünmemeliyiz. SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M 3 Serbest piyasa ekonomisi olmadan liberal demokrasi olabilir mi? SIRA S‹ZDE Seçimler ve Yasama Organ› D Ü fi Ü N E L ‹ M rejimin olmazsa olmaz›d›r. Meclis araflt›rmas›. soru ve gensoru yollar› denetimin AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P S O R U TELEV‹ZYON D‹KKAT SIRA S‹ZDE ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . DemokR U S O rejimlerdir. 2009). kaD ‹ bireylerin KKAT musal kararlara olabildi¤ince kat›l›m sa¤layabildikleri ve iktidar› kullananlara hesap sorabildikleri ölçüde “yüksek kaliteli” olur. onlar› yönetilebilir ve katlan›labilir hâle getirmenin en önemli yollar›ndan biridir. Seçimler yoluyla halk›n temsilcileSeçimler demokratik rini seçti¤i K kabul Kimlerin oy kullanabilece¤ine iliflkin ›rk. Bu s›n›fland›rmalar. Birleflik Krall›k Lordlar Kamaras› bunun bir örne¤idir. yasalar› kald›rmak ya da de¤ifltirmektir. Baz› ülkelerde kad›n temsilci kotalar› getirilmifltir. ‹kinci bir görev ise yürütme organ›n› denetlemektir. Zaten temsilAMAÇLARIMIZ cilerin sadece seçildikleri bölgeyi de¤il.

Buna k›saca kabine de denilir. Yasama organlar› ayn› zamanda halka aç›k ülkenin bütününü ilgilendiren sorunlar›n tart›fl›ld›¤› bir platform hüviyetindedir (Carey. Yasama organlar›ndan farkl› olarak yürütme organlar› ortaya ç›kan kriz durumlar›na karfl› h›zl› ve kararl› bir biçimde müdahale etme flans›na sahiptir. yarg› teflkilat› bürokrasinin temelini oluflturur. Demokrasilerde bürokratlar ya da atanm›fllar seçimlerle gelenlerin belirledi¤i politikalar› uygulamakla/hayata geçirmekle yükümlüdürler. bu duruma örnektir. Teorik olarak yürütme organ› yasama taraf›ndan yap›lan yasalar›n uygulanmas›n› gözetmekle sorumludur. yasama organ›na da hakim olacak. bürokrasi de anlafl›l›r.Siyaset 129 temel araçlar›d›r. yasama neredeyse yürütme organ›na tabi hâle gelebilecektir. Bürokrasi kelime anlam›yla bürokratlar›n idaresi anlam›na gelir. Yeni yasa önerilerinin büyük bir k›sm› s›radan milletvekillerinden de¤il. Baflkanl›k sistemi ile parlâmenter sistem aras›ndaki temel fark budur. Baflkan taraf›ndan atanan bakanlar sadece baflkana karfl› sorumludur. Zira seçmenlere hesap vermek durumunda de¤illerdir.5. hizmetlerini yerine getirmek için sürekli memurlara ihtiyaç duyar. Yürütme Organ› ve Bürokrasi Yürütme. Yürütme organ› hükümetin gündelik iflleyiflinden sorumludur. Baflkan yürütmenin asli unsurudur. Ancak ad› üzerinde herhangi bir sorumlulu¤a sahip olmad›¤› için kural olarak yetkisi de yoktur. Ancak fiili durum ço¤u zaman farkl›d›r. temeli ve merkezidir. Yürütme devlet ayg›t›n›n ilk planda görünen yüzü. Büyük Britanya ve 2007 seçimleri sonras› Türkiye. yasama organ›ndan ayr› olarak seçildi¤i baflkanl›k sisteminde ise yasama organ› yürütme organ›n› güvensizlik oyu ile düflüremez. Ancak yasa yap›m› ve yüksek bürokratlar›n atanmalar› sürecinde baflkan meclisin deste¤ine ihtiyaç duyar. Parlâmenter sistemlerde. 2006: 366). hükümet tasar›s› olarak meclise gelir ve tart›fl›l›r. vergi toplamadan sorumlu maliye teflkilat›. Yar› Baflkanl›k sistemindeyse Baflkanl›k sisteminde oldu¤u gibi baflkan›n yasama organ›ndan ayr› seçildi¤i ancak parlâmentoya karfl› sorumlu ve parlâmento içinden gelmesi zorunlu bir kabineyi de öngören karma bir sistem söz konusudur. 2006: 430-434). Ancak disiplinli partiler sayesinde parlâmenter sistemlerde yürütme organ›n›n yasama organ› üzerindeki etkisinin artt›¤› bir gerçektir. Özellikle de tek bafl›na iktidar olabilecek kadar bir ço¤unlu¤a sahip olan parti. Yürütme organ› devleti temsil etti¤i gibi parlâmenter sistemlerde yürütme organ› bakan ve baflbakanlardan oluflan hükümet taraf›ndan oluflturulur. Genifl anlamda yürütme denildi¤inde sadece hükümet. ‹ç ve d›fl güvenlikten sorumlu olan ordu ve polis teflkilat›. Baflkan ile yasama organ›n›n karfl›l›kl› olarak birbirlerini etkileme olas›l›klar› bulunur. Dolay›s›yla yürütme organ›n›n yasa yapma konusunda da inisiyatifi ele alabildi¤i bir gerçektir. Baflkan›n. Baflkanl›k sisteminde ise belli bir süre için seçilen baflkan›n görevde kalmak için meclisin onay›na ihtiyac› yoktur. Kriz yönetimi de yürütmenin sorumlulu¤undad›r. . kabine ya da baflkan de¤il. Baflbakan hukuken di¤er bakanlardan farkl› bir statüde olmasa da eflitler aras›nda birinci konumundad›r. Baflkanl›k sisteminin yap›s› piramide benzer. Bürokrasi al›nan kararlar› hayata geçirir (Kettl. baflbakan ve bakanlar kurulu parlâmento üyeleri aras›ndan seçilirler ve parlâmentonun güvenine mazhar olduklar› müddetçe iktidarda kalabilirler. Di¤er bir deyiflle parlâmento güvensizlik oyu verirse herhangi bir hükümeti iktidardan düflürebilir. yasalar›n ve al›nan kararlar›n hayata geçirilmesinden sorumlu olan devlet organ›d›r. Tipik örne¤i 1958 sonras› Fransa’d›r. Devlet. Ünite . Cumhurbaflkan› ya da varsa Kral ya da Kraliçe de yürütmenin sembolik bafl›d›r. Kendi bafllar›na siyaset belirleyemezler.

SIRA S‹ZDE 4 DemokratikSIRA rejimin istikrar› aç›s›ndan baflkanl›k sistemi mi. Kadro partileri. Bürokrasinin gücünün kayna¤›nda bürokrat›n hem kendi konusuna hâkimiyeti hem de devletin iflleyifline iliflkin hukuki/teknik bilgiye sahip olmas› önemli rol oynar. bürokrasinin belirlenen politikalar› uygulamak yerine politikalar›n biçimlenmesinde merkezî rol oynad›¤› elefltirileri s›kl›kla dile getirilmektedir. bu politikalar› uygulamaya çal›fl›rlar. Keza. Kitle partileri ise üye say›lar›n› art›rmay› ve üyeleriyle her zaman s›k› iliflki kurmay› hedefleyen partilerdir.130 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Bürokrasinin denetim ve kontrolünün çok zor oldu¤u. Toplumsal kesimlerle sürekli bir biçimde karfl›l›kl› etkileflim içindedirler. ‹ki partili sistem. 2007: 272). sorumlulu¤u koalisyon ortaklar›na yükleyemezler. . k›smen net bir ideolojiyi yaymaya. Bu. parlâmenter sistem mi tercih S‹ZDE edilmeli? D Ü fi Ü N E L ‹ M ve Parti Sistemleri Siyasi Partiler DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Siyasi partiler seçimlerde halk›n oylar›n› alarak iktidara gelme amac›yla örgütlenmifl. belirli bir toplumsal kesime hitap etmeye çal›flan ve uzun dönemde iktidar olmay› amaçlayan partilerle daha belirsiz esnek bir ideolojiye sahip olup tüm toplumsal kesimlere hitap etmeyi amaçlayan “hepsini yakala” (catch all) partileri aras›ndad›r. Siyasal partiler devlet ile toplum aras›ndaki temel ba¤lant› noktalar›ndan birini temsil ederler. toplumsal talepleri dikkate al›r. ifli uzatma gibi yollarla sekte vurabilmelerini kolaylaflt›r›r. durumun de¤iflen gereklerine göre de¤ifliklikler de yaparlar. gelece¤in siyasal elitinin de yetiflti¤i yerlerdir. genellikle hiçbir parti tek bafl›na hükümet kuracak kadar oy alamaz ve koalisyonlar zorunluluk olur. Bu beklentiler partileri nas›l flekillendirirse partilerin de bir ölçüde bu talepleri ve daha genel K ‹ T A P düzlemde toplumsal tabanlar›n› biçimlendirebilme güçleri vard›r. Siyasi partiler. Siyasal Partiler. çeflitli kesimlerin arzu ve beklentilerini bir ayna gibi yans›tmazAMAÇLARIMIZ lar. genellikle seçim zamanlar› aktif olan dar bir kadro ile fa‹NTERN ET aliyet gösteren seçmen taban›n›n geniflletme ve dönüfltürme ifllevine öncelik vermeyen partilerdir. Seçilmifl otoritelere bilgi sa¤layanlar. S‹ZDE topland›¤› bir havuz olan siyasal partiler bu talepleri birbirleToplumsal SIRA taleplerin riyle ba¤daflt›rmay› denerler. 2005: 281). Kazanan ve kaybedenler bellidir. Liberal demokrasilerde partilerin birbirleriyle etkileflimini ifade eden parti sistemleri de farkl›l›klar gösterir. seçimlerin iki parti aras›nda geçti¤i ve bir partinin iktidar›n›n di¤erinin muhalefette olmas› anlam›na geldi¤i sistemlerdir. genellikle S O belli R U bir ideolojik uyum gösteren örgütlerdir (Heywood. ‹ktidara gelmeleri hâlinde. Bir baflka ayr›m ise. uygulamaya iliflkin tavsiyeler de bulunanlar ço¤u zaman bürokratlard›r. bunlar› bir siyasi paket hâline döTELEV‹ZYON nüfltürürler ve seçmenlerin karfl›s›na ç›karlar. Muhalefette olduklar›nda ise topluma yak›nlafl›rlar. bürokratlar›n be¤enmedikleri proje ve programlar›n hayata geçirilmesine. Geleneksel olarak siyasal partiler. siyasetçiyi önemsemeyen bir siyasi zihniyeti benimsemifl olabilir. Il›ml› çok parti sisteminde. Bürokrasiyi kontrol alt›nda tutabilmenin sihirli bir reçetesi bulunmufl de¤ildir. kadro partileri ve kitle partileri olarak ikiye ayr›l›rlar. Siyasal partileri bir sarkaç gibi düflünebilmek mümkündür (Schwartz D‹KKAT and Lawson. Siyasi partiler. Bürokrat. bürokrasi içi dayan›flma da önemlidir. partiler yapt›klar› ve yapamad›klar› için sorumlu tutulurlar. hukuki engel yaratma. Koalisyon iki ya da üç parti taraf›ndan kurulabilir. eksik bilgi verme. Partiler iktidara geldiklerinde devletin en üst karar alma mevkilerini iflgal etmifl olurlar. Ad›na toplumsal dedi¤imiz talepler de bu karmafl›k süreç içinde flekil al›r. Keza.

refah devleti uygulamalar›n›n eskisi gibi sürdürülemeyece¤i anlam›na gelen dünya ekonomik sistemindeki de¤iflimler. gönüllülük esas›na dayal› örgütlenmeler olarak tan›mlanabilirler. Sivil toplum kurulufllar› devletten ba¤›ms›z olarak kamusal alan› etkilemek isteyen bireyler taraf›ndan oluflturulmufl. E¤er toplumlar çok farkl› siyasi. her partinin baflar›y› kendilerine baflar›s›zl›¤› ise koalisyon ortaklar›na mal etmelerine imkân verdi¤i düflünülür. Bir grup ya da kesimin a¤›rl›kl› olarak maddi ç›karlar›n› korumak ve geniflletmek isteyen gruplara örnek olarak iflçi ve iflveren örgütleri verilebilir. Parti sistemlerinin biçimlenmesinde o ülkenin siyasal çat›flma eksenleri rol oynad›¤› gibi seçim sistemleri de rol oynar. Siyaset bilimi literatüründe. Bask› gruplar›n›n amac› iktidara gelmek de¤il. Ancak sivil toplum kurulufllar› denildi¤i zaman çok daha genifl bir yelpazeyi kapsayan örgütlenme a¤lar› akla gelir. Bir ideali. Siyasi partiler bu temsil için ço¤u zaman yeterli olmazlar. 2005: 287-289). Keza hemflehri dernekleri ya da kad›nlara yönelik fliddetin önlenmesi ya da yoksullara yard›m etmeyi amac› güden dayan›flma a¤lar›n› güçlendirmeye yönelik gruplar da bu ikinci gruba girerler. ›l›ml› ya da afl›r› çok partili sistemlerin her siyasi görüfl ve toplumsal taleplerin bir biçimde iktidarda yer almalar›na imkân vererek siyasal bütünleflmeye hizmet ettikleri de dile getirilmektedir. partilere duyulan ba¤›ml›l›k (partizanl›k) düzeyinde de zay›flama oldu¤u iddialar› dile getirilmektedir. Özü itibar›yla bürokratik bir yap›lanma olan siyasal partilerin bir siyaset s›n›f›n›n ç›karlar›n› gözetti¤i. Bu türlü örgütler üyelerinin ço¤u zaman maddi menfaatlerini öne ç›kar›rlar. Ancak flekli olarak örgütlenmemifl daha çok klik hüviyetini tafl›yan bask› gruplar› da söz konusu olabilir (Granados and Knoke. Her bask› grubu ayn› zamanda bir sivil toplum kurulufludur ya da bask› gruplar› sivil toplumun vazgeçilmez unsurlar›d›r. Günümüzde siyasal partilerin etkisinin azalmakta oldu¤u gözlemlenmektedir. Siyasi partilerin yeni siyaset yapma biçimleri karfl›s›nda yetersiz kalarak siyasetin oda¤›n›n siyasi parti karfl›t› gruplar ve yeni sosyal hareketlere do¤ru kayd›¤› da ifade edilmektedir. yeni gruplara ve onlar›n taleplerine yan›t vermedi¤i elefltirileri de yap›lmaktad›r. Ünite . Di¤er taraftan. kendilerini ilgilendiren konularda iktidardakileri etkilemeye çal›flmakt›r. ekonomik. Keza sosyalist ideolojinin krizi. cami yapt›rma derneklerini ya da Anarflist Düflünce Toplulu¤u’nu siyasi iktidar› etkilemeye yönelik ve ücretli çal›flan nüfusun büyük bir k›sm›n› bünyesinde bar›nd›ran .5. kültürel ç›karlar› bünyelerinde bar›nd›r›yorlarsa bu farkl› ç›karlar›n da temsil edilmeleri özlenilir. herhangi bir dini ya da inanc› yaymak için kurulan gruplar verilebilir. bir fikri yaymak için kurulan bask› gruplar›na örnek olarak ise çevre ya da hayvanlar› koruma gruplar› ile beraber. partiler aras›ndaki ideolojik ve siyasi farkl›l›klar›n azalmas›n› gündeme getirmifl bu da parti ba¤l›l›klar›n› zay›flatan bir di¤er etken olmufltur. Örne¤in. Koalisyonlar› zorunlu k›ld›¤› için ›l›ml› ya da afl›r› çok partili sistemlerin siyasal istikrar› olumsuz etkiledikleri. Siyasal hayatta görselli¤in öne ç›kmas› kaç›n›lmaz olarak liderleri öne ç›karmaktad›r. bask› gruplar› yerine sivil toplum kurulufllar› kavram›n›n giderek daha fazla kullan›ld›¤› görülmektedir. Burada devreye bask› gruplar› girer.Siyaset 131 E¤er iktidara gelebilmek için üç ya da daha fazla partinin ifl birli¤i yapmas› gerekli oluyorsa afl›r› çok partili sistemden söz etmek mümkün olacakt›r. Üye say›lar› azalmakta. Bask› Gruplar› ve Sivil Toplum Kurulufllar› Bask› gruplar› belli kesim ya da gruplar›n taleplerini siyasal alana tafl›may› amaçlayan genellikle s›n›rl› üye say›s›na sahip örgütlerden oluflan siyasi aktörler olarak tan›mlanabilirler.

132 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U büyük iflçi sendikalar› ile ayn› kefeye koyarak bask› grubu olarak nitelendirmek yerinde olmayabilir. devletin ezici gücü ile k›yasland›¤›nSIRA bireylerin S‹ZDE da zay›f kalan sadece kendi ç›karlar›n› savunmalar›na de¤il. milyonlarca insan›n benNTERNET zer fikirde ‹ olmas› mümkün olmad›¤› gibi bir toplumda yaflayan herkesin o topluma iliflkin sorunlar›n tamam› hakk›nda fikir sahibi olmas›n› beklemek de gerçekçi de¤ildir. Bask› gruplar› ve sivil toplum kurulufllar›. E¤er demokrasi halk›n isteklerine uygun yönetim ise halk iradesinin yans›tt›¤› düflünülen bir olgu olarak kamuoyu da önemli olacakt›r. Hükümetler. ‹nsanlar. Ancak her ikisinin de sivil toplum kuruluflu olduklar› tart›flma götürmez. Kamuoyunun hükümetin ne yapaca¤›n› de¤il de neler yapamayaca¤›n› daha fazla etkileme potansiyeline sahip oldu¤u söylenmifltir. Zira siyasi partiler. ‹flveren sendikas›na üye bir iflveren. Bir ülkede sivil toplum kurulufllar›n›n say›s›n›n ya da genel olarak örgütlenme düzeyinin yüksek olmas›n›n. ‹NTERNET . Bask› gruplar› ya da sivil toplum kurulufllar›. Bask› gruplar›. Örgütlenme düzeyi yüksek bir toplumda devlet kaynakl› hak ve hürriyet ihlallerine karfl› tepki göstermek DÜfiÜNEL‹M daha kolayd›r. baflkalar›n› anlama. kendi iflletmesine yönelebilecek çeflitli siyasi bask›lara S O R U karfl› daha güçlü bir biçimde mücadele edebilir. 1991: 511). Di¤er taraftan örgütlü ve çok kuvvetli bask› gruplar›n›n zay›f K ‹ T A P siyasi iktidarlar› etkileri alt›na alarak kendi lehlerine ve fakat kamusal ç›karlar aleyhine kararlar almaya zorlayabildikleri de bir vak›ad›r. Bask› gruplar›. medya. devletin ezici gücü karfl›s›nda zay›f kalan bireylerin hem kendi ç›karlar›n› D‹K KAT savunmalar›na hem de kendilerini devlete karfl› daha iyi korumalar›na yard›m ederler. siyasi iktidarlar›n kendilerine yönelik uygulamalar›na karfl› ses ç›karmalar›. çok küçük bir kesimi ilgilendiren ayr›nt›l› teknik meseleleri gözden kaç›rabilir ya da bilerek bir kenara itebilirler. Her örgütlü az›nl›k kendi fikirlerini kamunun fikirleriymifl gibi sunma çabas› içine girecektir. SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Kamuoyu ve Medya TELEV ‹ZYO N Kamuoyu kavram› tart›flmal›d›r. O hâlde kamuoyu. Bu gruplar›n. sorunlar› diyalog yoluyla çözme gibi demokratik de¤erleri içsellefltirme ihtimalleri de artar. Kamuoyu dedi¤imiz fley hiç de öyle önemli bir ço¤unlu¤un arzular›n›n yans›mas› olmayabilir. siyasal partiler taraf›ndan yeterince temsil edil(e)meyen ç›karlar› siyasal sistemin merkezine tafl›ma potansiyeline sahiptirler. Kamuoyu böyle düflünüyor denildi¤inde ortak. Ancak. daha çok örgütlü ve sesini duyurabilen kesimlerin önemli gördükleri meseleler hakk›nda oluflturduklar› ve di¤erlerine benimsetmeye çal›flt›klar› fikirler bütünü olarak görülebilir. Sendikal› bir iflçi. Örnekler ço¤alt›labilir. Kelime anlam› olarak halk›n kanaatleri anlam›na gelir. kendilerini de devlete karfl› daha iyi korumalar›na da yard›m ederler. iflsizlik ihtimalinden daha az çekinir. Ancak hükümetlerin her zaman kamuoyunu çok ciddiye ald›klar›n› söylemek kolay de¤ildir. kamuya iliflkin meselelerde hakim olan fikirler akla gelir. iktidarlar üzerinde bir bask› unsuru oluflturabilmektedir. herkesi ilgilendiren. örgütler yoluyla siyasete kat›ld›kça taAMAÇLARIMIZ hammül. Di¤er bir deyiflle kamuoyu kararlar›n al›nmas›nda fazla etkili olmasa bile hükümetlerin neleri yapamayacaklar›n›n belirlenmesinde etkili olur (Qualter. yurttafll›k de¤erlerinin de geliflimine olumlu katk›da bulundu¤u genellikle kabul edilir. kamuoyunun ço¤unlu¤un önemli bir k›sm›n›n iradesini yans›tmayabilece¤i ihtimalini bilirler. siyasetçiler ve hatta bürokratlar önemli olduklar›n› düflündükleri meselelerde “kamuoyu” oluflturma çabas› içindedirler.

Büyük ifl dünyas›n›n medyaya giderek daha fazla girmesi ile birlikte kâr güdüsünün öne ç›kt›¤›. Medyan›n demokratikleflmeye hizmet eden bir yönü oldu¤u düflüncesi de giderek daha az taraftar bulmaktad›r (Dumitrescu ve Mughan. ‹deal olarak medyan›n demokrasilerde hükümet ile bürokrasinin iktidarlar›n› kötüye kullanmalar› ihtimallerine karfl› bir denetim ve bask› unsuru olabilece¤i düflünülür. Bir süzgeç ifllevi görür. . onu önemli ölçülerde yeniden biçimlendirir ve bizlere sunar. kamuoyu oluflturma faaliyetinin en önemli unsurlar›ndan biridir. hükümete yönelik muhalefeti gösteren haberleri öne ç›karabilir. Diktatörlükler. Di¤er taraftan medyan›n gücünün abart›lmamas› gerekti¤ini söyleyenler de vard›r. iktidarlar›n bilinmesinin istemedikleri hak ihlallerini gündeme tafl›ma potansiyeline sahiptir. kötü ekonomik haberleri görmezden gelir ya da çok az yer verir. 2010: 490). ülke içi ve d›fl›nda neler olup bitti¤ini a¤›rl›kl› olarak medya kanallar›yla ö¤renmektedir. medyaya olan güvensizli¤in orada ifade edilenlere karfl› kat› bir güvensizlik yaratt›¤›.Siyaset 133 Medya. bu rolün yerine getirilmesini güçlefltiren faktörler aras›nda say›lmaktad›r. ait olunan holdingin ç›karlar›n› zedeleyebilecek haberler yapmaktan kaç›nd›klar›na iliflkin elefltiriler giderek artmaktad›r. olumlu geliflmeleri görmezden gelebilir. Medya. hükümete destek olmay› düflünen bir medya grubu. Örne¤in. Hangi haberin ne zaman ve ne flekilde verilece¤ini kararlaflt›rma gücünün önemi ihmal edilemez. hangi meselenin tart›fl›l›p hangilerinin tart›fl›lmayaca¤› konusunda çok etkili olabilecek bir güçtür. Medya. a¤›rl›kl› olarak yaz›l› ve sözlü medya arac›l›¤›yla insanlar gündemden haberdar olurlar. Siyasi iktidarlar›n medyaya yönelik ilgisi ise yeni de¤ildir. iktidarlarla kurduklar› özel iliflkiler ve medyan›n kendi içinde fleffaf olmaktan uzak olmas›. ‹nsanlar›n zaten kendi görüfllerine yak›n olan görüflleri dile getiren medya organlar›n› okuduklar› ya da izledikleri. hükümete yönelik flikâyetlerden ya da protestolardan bahsetmeyebilir ya da tam tersi. gazete yazar ve editörlerinin. S›radan insan. Medya ayr›ca. Medya neyin önemli olup olmad›¤›. medyan›n manipülatif faaliyetlerinin ters tepti¤i gibi iddialar dile getirilmektedir.5. Zira. Ünite . kamusal meseleler hakk›nda anlaml› ve ciddi bir tart›flma platformu olma potansiyeline de sahiptir. Medyan›n ço¤u zaman demokratik de¤erleri içsellefltirme seviyesinin yüksek olmamas›. kendi kontrollerindeki medyay› etkin bir propaganda arac› olarak kullanm›fllard›r. hükümete sempatiyle bakmayan bir medya gurubu. Demokrasilerde de siyasi iktidarlar medya üzerinde etkili olmaya çal›flmaktan vazgeçemezler. var olan sosyal siyasal gerçekli¤i bir ayna gibi yans›tmaz.

devlet ayg›t›n›n ve bir bütün olarak tüm yöneticilerin hangi hâllerde güç kullanaca¤›n› ve gücün s›n›rlar›n›n ne olaca¤›n› aç›kça belirtmeyi amaçlarlar. Siyasal partiler devlet ile toplum aras›ndaki temel ba¤lant› noktalar›ndan birini temsil ederler. Seçim sistemleri. Milliyetçi ideolojiye göre devletlerin s›n›rlar› içinde mümkün oldu¤unca tek bir millet yaflamal›d›r. kullan›lan oylarla milletvekili say›lar› aras›nda orant›l› bir temsilî öngören nispi temsil sistemi ile en fazla oy alan parti ya da adaya avantaj sa¤layan ço¤unluk sistemi olmak üzere ikiye ayr›l›r. bir arada yaflamay› mümkün k›lan ortak kurallar› ve ortak kararlar alma mekanizmalar›n› gerekli k›lar. Devlet. soy gibi farkl›l›klar› bir kenara b›rakarak. ‹flte siyaset en genifl anlam›yla bu ortak kurallar ve karar alma mekanizmalar›yla ilgilenen sosyal bilim dal›d›r. Sosyalistler ise hem özgürlük hem de eflitli¤in sa¤land›¤› bir düzenin mümkün ve kurulabilir oldu¤unu belirtir. ‹kinci bir görev ise yürütme organ›n› denetlemektir. Toplum içinde bir arada yaflamak demek. millet egemenli¤inin tezahür etti¤i esas odak noktas›d›r. Yürütme. Muhafazakâr felsefe. Siyasi partiler seçimlerde halk›n oylar›n› alarak iktidara gelme amac›yla örgütlenmifl. ‹deoloji kavram› ile birlikte belli bafll› siyasal ideolojileri özetlemek. yasalar› kald›rmak ya da de¤ifltirmektir. Liberal demokrasinin tan›mlay›c› özelli¤i siyasi karar al›c›lar›n serbest seçimlerle iktidara gelmeleri ve siyasi iktidar›n s›n›rlar›n›n hukuki normlarla belirtilmifl olmas›d›r. Halk›n seçti¤i temsilcileri oluflturdu¤u yasama organ› ya da parlâmento siyasal gücün topland›¤›. Seçimler demokratik rejimin olmazsa olmaz›d›r. Yasama organlar›n›n ilk görevi -anayasa da dâhil olmak üzere. Seçimler yoluyla halk›n temsilcilerini seçti¤i kabul edilir. din. s›rf insan olmas› dolay›s›yla baflka hiç bir flarta gerek kalmadan renk ›rk. dil. Demokratik rejimlerde siyasal kurumlar›n neler olduklar› ile birlikte bu kurumlar›n nas›l iflledi¤ine iliflkin temel bilgileri özetlemek. genellikle kendilerini bir ulus ile özdefllefltirirler. Faflizm. belli bir ›rk ya da milletin üstünlü¤ünü öne ç›karan. Liberal ideolojinin öne ç›kard›¤› temel de¤er birey ve bireyin özgürlü¤üdür. genellikle belli bir ideolojik uyum gösteren örgütlerdir. geleneksel ideolojilerden farkl› olarak çevre ve kad›n/erkek eflitsizli¤ini vurgulayan ideolojilerdir. Siyaset bilimi disiplininin temel kavramlar›n› tan›mlamak. ‹nsan. Çevrecilik ve feminizm. bireylerin siyasal dünyay› yorumlama ve aç›klamalar›na yard›m etti¤i gibi daha iyi bir dünyan›n nas›l kurulaca¤›n› göstererek insanlar› siyasal eyleme davet eden bir ölçüde sistematik ve kendi içinde tutarl› düflünceler demetidir. Muhafazakârlara göre insan asla mükemmel olamayacak kusurlu bir varl›kt›r dolay›s›yla toplum da hiç bir zaman mü- A M A Ç 2 kemmel ya da kusursuz olmayacakt›r. Demokratik rejimler. belli haklara sahip olmal›d›r. bir kimsenin kendi istedi¤ini bu talebe yönelik muhalefetin varl›¤›na ra¤men yapt›rabilme gücünü ifade eder. Devlet belli bir co¤rafi alan ve alan üzerinde yaflayan nüfus üzerinde fliddet kullanma tekeline sahip hiyerarflik bir örgütler bütünüdür. fliddeti yücelten yay›lmac› bir otoriter ideolojidir. ulusun egemenli¤inin somut tezahürü olarak görülür. her milletin kendi devletine sahip olmas› gerekti¤ini ifade eder. ‹deoloji olarak milliyetçilik. ‹ktidar. Modern devletler. hakim milleti temsil eden bir kurum olarak millî kimlik ile örtüflmelidir.yasa yapmak. Egemenlik siyasal gücü ifade etmeye yarayan bir soyutlamad›r. toplumun soyut ilkeler ve ak›l yoluyla flekillendirebilece¤i düflüncesini sorgular. Liberal demokrasi kavram›n› de¤erlendirmek. Hukuki anlamda egemenlik ve ülke s›n›rlar› içinde hakim olan kendisinde baflka s›n›rlama kabul etmeyen herkesi ba¤layan kararlar alan en üstün gücün devlet oldu¤unu ifade eder. AM A Ç 4 AM A Ç 5 A M A Ç 3 . ‹nsanlar ancak toplum içinde yaflayabilir. Devlet.134 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet A M A Ç 1 Siyaset ve siyasal faaliyetin ne oldu¤u hakk›ndaki farkl› görüflleri aç›klamak. Siyasal ideolojiler. herkesi ba¤layan. yasalar›n ve al›nan kararlar›n hayata geçirilmesinden sorumlu olan devlet organ›d›r.

Afla¤›dakilerden hangisi sivil toplum kurulufllar›n›n özelliklerinden biri de¤ildir? a. d. Serbest seçimler b. Siyasetçi yetifltirmek. ‹ki partili sistemde kazanan ve kaybedenler bellidir d. Liberal feminizm kad›nlar ve erkeklerin kanun önünde eflitliklerini savunur. e. Yasama organ› . 6. e. Siyasal olaylar› aç›klama c. d. d. Her devlet kendi milletini yönetmelidir. Devletten ba¤›ms›zl›k c. c. Afla¤›dakilerden hangisi liberal demokrasinin olmazsa olmazlar›ndan de¤ildir? a. Sosyalizm kabul edilebilir bir ideolojidir. Siyasi iktidara gelmeyi hedefleme 10. 7. fiiddet kullanmak yanl›flt›r. Baflkanl›k sistemi d. 9. c. Ünite . c. b. b. 8. d. Kamuoyunun oluflumunda bütün siyasi güçler eflit bir biçimde yer almaz. Kamusal meselelere ilgi duyma d. Milliyetçi ideoloji afla¤›daki önermelerden hangisini savunmaz? a. Sosyalist feministler kapitalizmi sorgulamazlar. Kad›n/erkek eflitli¤i reddedilir. b. Kamuoyu hakk›nda söylenilenlerin hangisi yanl›flt›r? a. Siyasal eyleme ça¤r› b. Farkl› ç›karlar› temsil etmek. Baz› milletler di¤erlerinden üstündür. Sosyalist ideoloji hem özgürlük hem eflitlik arzu eder. Feminizm ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? a. c. Il›ml› çok partili sistemde hükümet kurmak için iki ya da üç partili koalisyon gerekir c. Afla¤›dakilerden hangisi ideolojilerin ifllevlerinden biri de¤ildir? a. Hükümetler de kamuoyunu biçimlendirmeye çal›fl›rlar. Sosyalistler özgürlük istemezler. Kamuoyu ço¤unlu¤un görüflü anlam›na gelmez. e. e. 3. Üyelerinin siyasal sosyalleflmesine katk›da bulunmak. Feminizm 20. Liderlik sorgulanmamal›d›r. d. Bütün milletler eflittir. Sosyalistler her fleyin devlet kontrolü alt›nda olmas›n› isterler. Medya kamuoyu oluflturulmas›nda etkili bir araçt›r. Medya e. ‹yi toplumun nas›l olaca¤›n› gösterme e. ‹nsan haklar› millet kavram›ndan önce gelir. e. Devlet gücü kontrol alt›nda tutulmamal›d›r. c. Afla¤›dakilerden hangisi siyasal partilerin görevlerinden biri de¤ildir? a.Siyaset 135 Kendimizi S›nayal›m 1. e. Bütün feministler erkek düflman›d›r. d. Afl›r› çok partili sistemlerde tek parti iktidar olabilir. yüzy›lda ortaya ç›km›flt›r. Kamusal meseleler hakk›nda görüfl bildirmek. Sosyalistler rahatl›kla milliyetçi olabilirler. Hükümetler kamuoyuna ters düflen bir biçimde davranamaz. Siyasal ç›karlar›n temsili 2. Millet bir hayali cemaat de¤ildir. Faflist ideoloji afla¤›daki görüfllerden hangisini benimser? a. Siyaseti anlamland›rma d. b. b. Siyasi iktidar› etkilemeye çal›flma e. c. Hâkim parti sisteminde hür seçimlere ra¤men ayn› parti seçim kazan›r b. 4. b. ‹ki partili sistemde koalisyon kurmak gerekli de¤ildir. Radikal feminizm liberal feminizmi tamamen reddeder. Gönüllülük b. Her millet kendi devletine sahip olmal›d›r. Üyelerine maddi ç›karlar sa¤lamak. Ba¤›ms›z yarg› c. Parti sistemleri hakk›nda afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. 5. Sosyalist ideoloji hakk›nda afla¤›daki önermelerden hangisi do¤rudur? a. e.5.

. Muhafazakarlar. iktisadi yaflam› kamusal denetim alt›na alma arzusu tafl›rlar. sosyal. Hakiki bir demokrasinin mutlak diktatörlük oldu¤u düflüncesini tafl›rlar. demokrasiyi. toplumu kaos ve düzensizlikten koruma ihtiyac›yla ba¤lant›l› olarak gördükleri için geleneksel olarak güçlü bir devleti tercih ederler. Ancak. Muhafazakârlar. Geleneksel muhafazakârlar devlet ve sivil toplum aras›nda pragmatik bir dengeyi desteklerken. totalitarizme olan inançlar›ndan ötürü. devletle ilgili birbiriyle çat›flan görüfl aç›lar›na sahip olmufllard›r. modern liberaller özgürlü¤ü geniflleten ve f›rsat eflitli¤ini sa¤layan devletin pozitif rolünü vurgularlar. ideolojik bilgeli¤i tekeline alabilir ve yaln›zca bu lider tek bir halk›n gerçek ç›karlar›n› dillendirebilir. Devlet do¤al olarak bask›c› ve zalim oldu¤u için tüm devletlerin ayn› karakteri vard›r.136 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Okuma Parças› Demokrasi Üzerine Bak›fl Aç›lar› Liberaller. liberal demokratik yap›lara sad›k kalmada flüphe etmezler. devletin müdahalecili¤ini onaylar. Klasik liberaller devleti gerekli bir kötülük olarak görürler ve minimal devleti överler. totaliter demokrasi dairesindeki fikirleri benimserler. bireyci terimler çerçevesinde oy sand›¤›nda ifadesini bulan r›za olarak görürler. seçkin tahakkümünü örtme ve kitleleri bask›ya boyun e¤dirme teflebbüslerini gizleyen sahte bir görüntüden baflka bir fley de¤ildir. devleti. dini otoritenin ve hikmetin siyasi manifestosu olarak kabul edilir. Feministler. Temsili demokrasi. moral ve kültürel yenilenmeyi getirecek araç olarak gördükleri devleti pozitif olarak de¤erlendirirler. neo-liberaller bürokratik ifllemlerle ekonomik baflar›y› engelledi¤i için devletin etkisinin afla¤› çekilmesini benimserler. ço¤unlukla radikal ya da kat›l›mc› demokrasiyi desteklerler. geleneksel olarak. Marksistler s›n›flar aras›ndaki mücadeleyi düzenleyen devlet ve s›n›f sistemi aras›ndaki mücadeleyi düzenleyen devlet ve s›n›f sistemi aras›ndaki ba¤lant›y› vurgularlar. Bu yüzden parti ve seçim rekabeti. 2007. terbiye görmemifl “halk y›¤›n›”n›n iradesinden korunma ihtiyac›n› karfl›layacak nitelikleri bar›nd›rmal›d›r. Kaynak: Andrew Heywood. 56 ve 238 . Di¤er sosyalistler devleti ortak faydan›n somutlaflm›fl hali olarak görürler ve bu yüzden sosyalizmin hem sosyal demokrat hem de devletçi-kolektivist flekli. Siyasi ‹deolojiler. devleti otorite ve disiplini sa¤layarak. devleti. Ancak yeni sa¤. Faflistler. “Koyu” yefliller. erkek ihtiyac›n›n bir arac› olarak görürler. Faflistler. flimdisi modern sosyal demokratlar. Dini fundamentalist devlet. Anarflistler. Bu elefltiri temsili demokrasiyi . Kapitalist demokrasi oldu¤u gerekçesiyle liberal demokrasiyi d›fllayan sosyalistler. Sosyalistler. Dini Fundamentalistler. Ankara: Adres Yay›nlar›. Devletin hakim. Sosyalistler. bask›c› ve zorlay›c› otoritesi güçlü. devletin gereksiz bir kötülük oldu¤unu kabul ederler. mevcut kufla¤›n ( bu yönde oy hakk› olmaks›z›n) ç›karlar›n› gelecek kuflaklara. Naziler devleti içinde ›rk ya da ulus bulunan bir damar olarak görürler. tarafs›z bir hakem olarak görürler. halk›n kat›l›m›na dayal› radikal bir demokrasi fleklini benimserler. Yani demokrasi. s. Demokrasi bir yandan iktidar›n kötüye kullan›m›n› engellemektir ama ço¤unlu¤un zorbal›¤›n›n engellenmesi ad›na. mülkiyeti ve geleneksel kurumlar›. do¤rudan demokrasiyi savunurlar ve süreklilik arz eden halkç› kat›l›mla beraber radikal adem-i merkeziyetçilik vurgusu yaparlar. Devlet Üzerine Bak›fl Aç›lar› Liberaller. di¤er türlere ve do¤aya bir bütün olarak dayatma arac› gibi tan›mlar. Ekolojistler. ayr›cal›kl› seçkinlerin bask›s›ndan daha az mas-um de¤ildir. özel bir temsili demokrasi elefltirisi gelifltirmifllerdir. temsili demokrasiyle afl›r› müdahaleci yönetim ve iktisadi durgunluk meseleleri aras›nda iliflki kurmaktad›r. devleti toplum içinde rekabet ve mücadele eden s›n›flar aras›nda sosyal düzeni sa¤lamak için gerekli. liberal demokratik yönetimi benimsemektedirler ama bu demokrasi. Liberal feministler yine de devleti. Çünkü önder. düzenli ve rekabete aç›k seçimler ile ayn› fleymifl gibi görülür.. ulusal toplulu¤un bütünlü¤ünü yans›yan üstün etik ideal olarak görürler. seçimlerde hayata geçirilebilecek reformlar›n bir arac› olarak görürler. Anarflistler. yozlaflm›fl ve kokuflmufltur. özellikle ‹talyan gelene¤inde. her zaman anayasal bir çerçevede iflletilmelidir. kad›nlar› kamusal ve siyasal ve hayattan d›fllamaya veya bu alanda onlar› ikincil konuma itmeye yarayan ataerkil devletin.

uzlaflma kültürünün eksik oldu¤u di¤er ülkelerde sistemin t›kanmas›na ve askerî darbelere yol açm›flt›r. serbest piyasa ekonomisinin mutlaka liberal demokrasiyi gerektirdi¤i anlam›na gelmez. Bu toplumun düflman› da olmamal› ya da kendisini di¤erlerinden tamamen ay›rabilmelidir. c S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Siyasetsiz bir toplum hayal edebilmek ancak insanlar›n birbirlerini tam olarak anlayabildikleri. Özel mülkiyetin tan›nmad›¤› rejimlerde. Ancak böyle bir toplumda ortak kurallar ve kurallar› uygulayacak bir mekanizmaya gerek kalmaz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Feminizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Faflizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milliyetçilik” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyalizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bask› Gruplar› ve Sivil Toplum Kurulufllar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yan›t›n›z yanl›fl ise “Demokrasi Nedir?” konusunu yeniden gözden geçiriniz s›cak bakar hâldedir. Böyle bir toplumun k›tl›k gibi bir sorun da yaflamamas› gerekir. Bu meyanda. Hükümetlerin kolayca kurulmas›na izin veren parlâmenter rejimin sistem d›fl› aray›fllar› da frenleyece¤i. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasi ‹deolojiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ancak post modern düflünce ikliminin de katk›s›yla ayd›nlanmac› liberalizmin liberal gelenek içinde giderek güç kaybetti¤i de aç›kt›r. Bu teze göre baflkanl›k sistemi sadece ABD’de de baflar›l› olmufl.5. d 7. Serbest piyasa ekonomisi olmadan liberal demokrasi olmaz demek. S›ra Sizde 2 E¤er liberalizmden ak›l yoluyla insanl›¤›n sürekli daha iyiye gidece¤ini varsayan ayd›nlanmac› liberalizm anlafl›l›yorsa bu türlü bir liberalizmin muhafazakârl›kla yan yana bulunmas› mümkün de¤ildir. muhaliflerin baflvurabilece¤i alternatif iktisadi güç odaklar›n›n var olmas›na izin verir. kamu otoritesine muhalif olabilmek çok zordur. e 4. birbirlerinin hak ve sorumluluklar›n›n neler oldu¤unu kendili¤inden bilip buna uygun davranabildikleri bir toplumda düflünülebilir.Siyaset 137 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Özel mülkiyet ve serbest teflebbüsün varl›¤› sizin kamu otoritesine ba¤›ml›l›k düzeyinizi düflürür. Öte yandan muhafazakârlar›n önemli bir k›sm› da liberallerin bireysel özgürlük vurgusuna her zamankinden daha . yüzy›l liberalleri özellikle de Hayek. Serbest piyasa ekonomisi otoriter rejimlerle de uyum gösterebilir. Zira tek ya da saf bir baflkanl›k ya da parlâmenter sistem tipi yoktur. Böylece liberalizm ile muhafazakârl›k aras›nda yak›nlaflma platformu do¤mufltur. çat›flmalar› yumuflatabilece¤i de söylenmifltir. Piyasa ekonomisi. S›ra Sizde 3 Serbest piyasa ekonomisi ve bu sistemin dayand›¤› özel mülkiyet rejimi olmadan liberal demokrasi de mümkün olmaz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamuoyu ve Medya” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 2. klasik muhafazakâr tezlerden yak›ndan etkilenmifllerdir. Ünite . Siyasal rejim bunlardan sadece biridir. ara renkler tafl›yan sistemler de söz konusudur. 10. liberal muhafazakârl›k da daha az çeliflkili bir görünüm alm›fl gibidir. S›ra Sizde 4 Siyaset bilimcilerin önemli bir ço¤unlu¤u demokratik rejimin istikrar› aç›s›ndan parlâmenter sistemin tercih edilmesi gerekti¤ini ileri sürmüfllerdi. Zira otoriteyle ters düfltü¤ünüz anda iflinizi de kaybedersiniz. c 8. Ayr›ca demokratik rejimin istikrarl› olup olmamas› etkileyen birçok faktör vard›r. a 6. Tüm bunlar da yetmez. 20. Çok farkl›. a 3. Bu tez giderek daha fazla siyaset bilimci taraf›ndan sorgulanmaya bafllanm›flt›r. d 5. d 9.

Munck. Political Ideologies. ‹stanbul: ‹letiflim. Elefltirel Bir Bak›fl. (2007). Politics (yay. Esasa. Thomas Janoski ve di¤erleri. E. Qualter. New York. C. Samuel P. Özk›r›ml›. Ernst (1991). (1970). A Bridge Between Scholarship & Politics. “Political Parties: Social Bases. London: Longmann Pearson.M Henderson ve Talcott Parsons). Liberalizm. Oxford: Clarendon. Christopher B.: A. s.Essays in Sociology. Ahmet (2010). Bert A Rockman. (1957).” Democracy’s Value. Leviathan. Vernon Bogdanor). Cambridge). Organization. Popper. Toplum. Gerardo L (2009).” The Blackwell Encyclopedia of Political Science. “Minimalist Conception of Democracy: A Defence.W. 454-473. London: Penguin. Measuring Democracy. Weber. Özipek. Sosyalizm.” American Political Science Review. (Çev. Thomas. Hoffmann John ve Paul Graham (2009). “Nationalism. Tery Lynn (1991). (der. J ve David Knoke (2005). Atilla. ‹stanbul: Birikim Ketll. Stiglitz. Sarah Binder. Ian Shapiro & Casino Hacker Gordon. Oxford: Blackwell. 1991. Leicht ve J. 2. The Theory of Social and Economic Organization. Thomas H (1991). Palgrave.W. The Handbook of Political Sociology. Ak›l. Rhodes.H. (1998). Norton. (2002).” Radical Democracy. Gellner. (Der. From Max Weber. Chantal (2005). Ankara: Do¤u Bat›. Open Society and Its Enemies. R. Siyaset. Baker). Mouffe.” Handbook of Politics -State and Society in Global Perspective. Milliyetçilik Kuramlar›. Granados Fransisco. Plato. (der. (1968). Wright Mills). Cambridge). Oxford: University Press. “Organized Interest Groups and Policy Networks”. Adam (1999). New York: Palgrave. (Der. 3.A. and Environment”. ‹nsel. Cambridge: University Press. John M. Heywood. Globalization and Its Discontents. Politics. H.Third Way: the Renewal of Social Democracy Cambridge: Polity. Schmitter. “What Democracy is and is not. (Der. Oxford: Blackwell. Donald F (2006). “For an Agonistic public sphere. Introduction to Political Theory. Manchester: University Press. Sarah Binder. Gerth ve C. Umut (2009). Carey. Vernon Bogdanor). Philippe ve Karl. 51. The Oxford Handbook of Political Institutions (der. Bert A Rockman). (der. Heywood Andrew. London: Routledge Yayla. Manchester). Kevin T. R. Muhafazakârl›k. (2006) “Legislative Organization”. 2. Andrew (1998). Max. (Der. Joseph E. “Mass Media and Democratic Politics. Karl (1945). Ankara: Turhan. “Public Bureaucracies” The Oxford Handbook of Political Institutions. London: Routledge and Paul. Politics Between Abundance and Back. (Der. Hobbes. Rhodes. Przeworski. Ufka ve Bugüne Dair. Max (1947). Cambridge: University Press. Lars Tonder and Lassa Thomassen. (1993). Macpherson). Oxford).A. “Public Opoinion” The Blackwell Encyclopedia of Political Science. The Handbook of Political Sociology. Josephine (2005). Aksu Bora ve di¤erler). New York: Springer. (der. New York: Oxford University Press Weber.” Journal of Democracy. Giddens Anthony. Bekir Berat (2004). Oxford: Oxford University Press. haz. Cambridge).138 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Aristotle (1948). Schwartz. “Conservatism as an Ideology. Feminist Teori (çev. Dumitrescu Delia ve Anthony Mugan (2010). Mildred A ve Kay Lawson. Ankara: Liberte. haz. Cambridge: University Press. Huntington. Thomas Janoski ve di¤erleri. Donovan. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Kegan Paul. (2005). (yay. New York: London. . Craig Jenkins). vol 1.

.

Toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik olgular›n› ve onlarla ilgili kavramlar› tan›mlayabilecek. Anahtar Kavramlar Toplumsal Tabakalaflma Toplumsal Eflitsizlik Sosyal S›n›f Sosyal Statü Toplumsal Hareketlilik • • • • Orta S›n›f Kültürel Dönüfl Yaflam Tarz› Yoksulluk ve Yeni Yoksulluk ‹çindekiler • G‹R‹fi VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE • TAR‹H ‹Ç‹NDE TABAKALAfiMA • TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI • TOPLUMSAL Efi‹TS‹ZL‹K VE TABAKALAfiMADA YEN‹ TARTIfiMALAR & KURAMLAR Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik . Günümüz toplumlar›nda toplumsal tabakalaflma ve eflitsizli¤e iliflkin yeni tart›flmalar› ve kuramlar› aç›klayabileceksiniz. Tarih boyunca toplumsal tabakalaflma ve eflitsizli¤in de¤iflen biçimlerini aç›klayabilecek.6 Amaçlar›m›z • • • • • SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik konusunda farkl› yaklafl›mlar› özetleyebilecek.

siyasi yaflama eflit bireyler olarak kat›labilmeleri ve kendilerini sosyokültürel düzlemde temsil edebilmeleri gereklidir. farkl› etnik köken ve inançlarda toplumsal eflitsizliklere neden olabilir. s›ralamaya sokmaya veya de¤erlendirmeye bafllar›z iflte . siyasi ve sosyal f›rsatlara eriflim aç›s›ndan bir farkl›l›k bulunmad›¤›. Öte yandan en bafl›ndan beri en basit örgütlenmifl olandan en geliflmifl örgütlülü¤e sahip toplumlara kadar tüm toplumlarda toplumsal eflitsizli¤in farkl› derece ve türlerine rastlamak mümkündür. sosyal yap›sal mekanizmalar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Modern toplum art›k krallar›n veya dinî otoritelerin yönlendirmesine ba¤l› olmayan. biyolojik. ifl gücüne.alt”. kimsenin di¤erine göre daha az eflit olmad›¤›. Kapitalizm öncesi toplumlarda eflitsizlikler var olmakla beraber bu eflitsizlikler “do¤al.anormal”. “üst . ekonomik. eflitlik ve kardefllik ilkeleri evrenselleflmifl ve kay›ts›z flarts›z eflitlik çok önemli bir insanl›k de¤eri olarak meflruiyet kazanm›flt›r. sosyal adaletin tüm bireyler aras›nda tümüyle sa¤land›¤› “eflitlikçi” bir toplum daima eriflilecek bir hedef olmufltur. “iyi . Daha önceki egemenlerin öne sürdü¤ü dine ve soy sopa dayal› eflitsizliklerin yerine Frans›z Devrimi’nin insanl›¤a sundu¤u özgürlük. Ancak toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik kavramlar›nda dönüm noktas› 1789 Frans›z Devrimi ve kapitalist toplumdur. kültürel ve sosyal bir çok farkl›l›k bulunmaktad›r. siyasal. gibi bir de¤erlendirmeye. psikolojik. yafl. Bu toplumda insanlar aras›ndaki sosyal adaleti sa¤lamak için eflitli¤in olabilmesi ve bunun için gerekli ekonomik. Krallar ve dinî otoriteler gibi çeflitli egemen güçler bu düflünceyi desteklemektedir. Toplumun üyeleri aras›nda ekonomik. ‹nsanlar ve gruplar aras›nda fiziksel.kötü”. Toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik konusunu daha iyi anlayabilmek için baz› önemli kavramlar›n iyi aç›klanmas› gereklidir. Bu kavramlardan ilki farkl›laflmad›r.” “kaç›n›lamaz” ve “mutlak” olarak kabul edilmifltir.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik G‹R‹fi VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sosyolojide toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik kavramlar› toplumda bireyler veya gruplar aras›nda var olan eflitsizlikleri tan›mlamak için kullan›l›r. Ancak ne zaman ki egemen de¤er yarg›lar› ve normlara göre bu olas› farkl›l›klar› “normal . 1789’da ilan edilen Fransa ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi’ne göre “‹nsanlar›n eflit do¤du¤u ve eflit yaflamas›”n›n gerekli oldu¤u belirtilmifltir. Eflitsizlikleri ortadan kald›rmak için tüm bireylerin e¤itime. insan›n kendi akl›n› kullanarak kendi kaderi ve gelece¤i üzerine karar verebilece¤i bir toplumdur. Genellikle bu eflitsizliklerin kayna¤› olarak ekonomik gelir ve mülkiyet farkl›l›klar› düflünülürse de toplumsal cinsiyet.

Kölelik daha çok do¤ufltan belirlenen ve babadan o¤ula geçen bir statüdür. Ekonomik f›rsatlara ulaflabilen kifliler ayn› zamanda siyasi ve sosyal güce de ulaflabilir ve bu anlamda imtiyazl› olabilir. S›ralama yap›ld›¤›nda baz› farkl›l›klar daha üst bir de¤er al›rken baz›lar› daha alt bir de¤er al›rlar. siyasal. ‹nsanlar›n yaflam stilleri. E¤itimli olmak üst bir de¤er alarak toplumda yükselmeye olanak tan›rken e¤itimsiz olmak alt bir de¤er al›r ve bireyin toplumda yükselmesini olumsuz etkiler. toplumsal eflitsizli¤in sosyal s›n›f. liderlik yetene¤i. 2004. Örne¤in. s›n›fa aidiyet alt bir de¤er ve imtiyazs›zl›k olabilir. s. herkesin tercih edece¤i. bir insan›n di¤er insan üzerindeki mülkiyet hakk›n› tan›mlayan en afl›r› eflitsizlik olarak kabul edilir. onlar›n onaylar› olsun veya olmas›n. ‹mtiyaz toplumdaki insanlar›n elde etmek istedikleri. flan. Dolay›s›yla toplumda daha çok yap›sal olarak ortaya ç›kan farkl›l›klar bu anlam sistemi içinde bireyler ve gruplar aras›nda çeflitli (ekonomik. sosyal. Bu anlamda prestij daha çok subjektif ve de¤erler sistemine ba¤l› bir farkl›l›kt›r. toplumsal konumlar›. Aristo’nun belirtti¤i gibi kölelerin de köle sahibi olanlar›n da bu konumlar›n›n “olmas› gerekti¤i gibi oldu¤u” düflünülür. Ancak “prestij” kavram› toplumda önem verilen ve kültürel ve sosyal olarak anlaml› özelliklere iflaret etmektedir. Bu anlamda tarihte dört farkl› toplumsal tabakalaflma sisteminden bahsetmek mümkündür: • Kölelik sistemi • Kast sistemi • Feodalitede görülen toprak mülkiyetine dayal› sistem • Sosyal s›n›flar Kölelik Sistemi Kölelik. Sosyolojide. Di¤er bir kavram ise imtiyaz kavram›d›r. Ancak tar›m›n temel üretim oldu¤u bu toplumlarda savaflta kaybeden taraftan olan kiflilerde kölelefltirilerek tar›m ifllerinde ve askerî görevlerde kullan›l›rlar. Güç ve iktidar bireylerin ve gruplar›n kendi iradelerini ve isteklerini baflkalar›na. dayatabilmeleri anlam›na gelir. ‹nsanl›¤›n yerleflik düzene geçmesi ve özellikle insan eme¤ine dayal› tar›m topluluklar›n›n geliflmesi ile bafllayan tarihsel süreçte ortaya ç›km›flt›r. s›n›fa ait olmak daha üst bir de¤er ve imtiyaz getirirken bir baflka bir gruba. Bu toplumda insanlar ya köle olarak ya da köle sahibi olarak do¤ar. zenginlik bir imtiyaz olabilirken her zaman prestij sa¤lamayabilir (Haralambos ve Holborn. Bunlar›n yan› s›ra Güç ve ‹ktidar kavram› da eflitsizli¤in sosyolojik analizinde önemli bir kavramd›r. fleref gibi özellikler prestij farkl›l›klar› yaratmaktad›r. Tar›m iflinin yorucu ve hor görülen bir ifl biçimi olarak köleler taraf›ndan yap›lmas› normal karfl›lan›r. TAR‹H ‹Ç‹NDE TABAKALAfiMA Toplumsal tabakalaflma insanl›k tarihinin ilk aflamalar›ndan beri farkl› formlarda görülen bir gerçekliktir. Köle sahipleri ise yöneticilik. statü ve güçiktidara göre tan›mlanmas› ve bunlar›n neden ve sonuçlar›n›n çal›fl›lmas› en temel konulardan biridir. unvan.142 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik o noktadan sonra bireyin yaflam›na girer ve tüm yaflam›n› belirler. özenilen ancak herkesin ulaflamayaca¤› f›rsatlar› anlatmak için kullan›l›r. toplumda varl›kl› olmak üst bir de¤er ve olanaklar sa¤larken yoksul olmak alt bir de¤er al›r ve olanaklar› k›s›tlar. sanat ve kültürel etkinlikler gibi daha zor ve toplumda daha ‘üst’ görülen . 1). Belli bir gruba. Örne¤in. kültürel) eflitsizliklere neden olabilirler.

Kölelik çok kat› kurallar› olan bir sistemdir. Bu dört kast grubundan baflka birde herhangi bir kast üyesi olamayan kastd›fl› (dokunulamayan) gruplar vard›r. Kashtriya (askerler). kastd›fl› gruptan birisinin sundu¤u bir hizmeti kullanmas› veya temas etmesi yasakt›r. sosyal ve dinsel yaflam ve ortak kültürü takip etmeleri gerekir. Kast Sistemi Kast Orta Ça¤’da. Ünite . Buradan görülebilece¤i gibi “beden ifli” ile “beyin ifli”nin toplumlarda farkl› de¤erlendirilmeleri konusu çok eskilere dayan›r. Hindistan’da Sanskrit dilinde Kast kelimesinin karfl›l›¤› “varna”d›r ve “renk” anlam›na gelir. Resim 6.6. Kast üyelerinin ba¤l› bulunduklar› Kast grubunu de¤ifltirmelerine olanak yoktur. Burada önemli bir farkl›l›¤a da de¤inirsek eski Yunan’da güvenilir ve ak›ll› oldu¤u görülen kölelere bazen kâhyal›k gibi görevler verildi¤i. Buradan görülece¤i gibi Varna sistemi din ve geleneklerin yan› s›ra toplumda bir ifl bölümü ve meslek bölünmesine de dayan›r. Her Varna grubuna üyelik do¤ufltan kazan›lan. din. Kast üyelerinin. ‹spanyolca’da Kast “tür” veya “akraba grubu” anlam›na gelir.N. gelenek ve mesleki ayr›mlara dayal› bir tabakalaflma biçimidir. Hindu toplumu dört temel Varna grubuna ayr›lm›flt›r: Brahmin (din adamlar›). kal›tsal bir statüdür ve ortak bir soy ve bir atadan gelir. baz› kölelerin de sadakatlerini ispat ederlerse serbest b›rak›ld›klar› görülse de Güney Amerika’da var olan kölelik bundan çok daha kat›d›r. Kast konusunda çeflitli tan›mlar mevcuttur. herbir kast grubunun kendi içinde alt kastlara bölünerek toplumu kesitlere ay›ran bir mekanizma olarak görür.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 143 görevleri yerine getirmektedir. özellikle Hindistan’da geçerli olan ve Hindu felsefesi. özellikler Brahmin olanlar›n. .1 Steven Spielberg’in yönetmenli¤ini yapt›¤› ve konusu yaflanm›fl gerçek bir olaya dayanan 1997 tarihli Amistad filmi 1839 y›l›nda siyahi köleleri tafl›yan ayn› adl› gemide kölelerin ç›kard›¤› isyan sonras› yaflananlar konu edilir. töre. Vaishya (tüccarlar) ve Shudra (iflçiler). Bu flekilde bir temas olursa kast üyelerinin ar›nma töreninden geçmeleri gerekir. M. Bu da toplumda çok kat› bir hiyerarfli ve parçalanm›fll›k yarat›r. Di¤er taraftan. Bu gruplar toplumda hayvan bak›c›l›¤› ve temiz olmad›¤› kabul edilen iflleri yaparlar. kast sistemini. Kast Hindistan’dan baflka tüm Uzak Do¤u toplumlar›nda da görülebilen ve Asya’n›n kolonileflmesi s›ras›nda ‹spanyol gemicilerin bu toplumsal kuruma verdikleri isimdir. Srinivas. Bailey’e göre kast üyelerinin ortak bir meslek. Ancak Hindu inan›fllar›na göre insanlar bu yaflamlar›nda ait olduklar› kast grubunun görevlerini yerine getirdi ve kurallara harfiyen uydu ise ikinci defa dünyaya geldiklerinde bir üst kast üyesi olarak do¤ar ve bu flekilde ödüllendirilebilirler.

geleneksel ve kültürel kurallar gibi ekonomik olmayan farkl›l›klar daha önemlidir. çal›flma yaflam›nda kifliler aras›nda ald›klar› ücret. ölüm. Örne¤in. Serfler ise kendi yaflamlar›n› sürdürebilmek için soylulardan üzeS O R U rinde üretim yapabilecekleri bir toprak parças›n› alabilmek hakk›na sahiptir. K ‹ T. Bu toprak da soylu derebeyi taraf›ndan üzerinde yaflamakta olan serf aileleri aras›nda topra¤›n ekilmesi amac› ile da¤›t›l›r. dikey ve yatay toplumsal hareketlilik olas›l›¤› vard›r. Bu topraklar›n büyüklü¤ü ve kullan›m haklar› yasal olarak tan›mlan›r. Bu kuramlara altta de¤inece¤iz. soylular. vergileri toplamaktan ve geSIRA S‹ZDE rekti¤inde kral›n hizmetine sunacaklar› bir ordu yetifltirmekten sorumludur. Bu sistem 9. yüzy›ldan 14 . Öte yandan sosyal s›n›f sisteminin di¤er sistemlerden baz› farklar› vard›r (Giddens. Ancak 15. Sosyal s›n›f kifliler aras›nda özellikle maddi kaynaklar›n mülkiyeti ve kontrolü gibi ekonomik temelli farkl›l›klara dayan›r. 3. yetkileri ve yükümlülükleri ile birlikte bir soyluya verilir. 4. bunu da AMAÇLARIMIZ kendi yetenekleri ve kazan›mlar› ile yapabilece¤i için de¤iflime ve dinamizme en aç›k sistem olarak tan›mlan›r. bir ölçüde de “kazan›lm›fl” bir konum olmaya izin verir. serfler ve din adamlar›d›r. Bunlar: 1. sayg›nl›k. üyelerinin siyasi güç ve iktidara eriflebilirli¤i.144 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Feodalitede Görülen Toprak Mülkiyetine Dayal› Sistem Feodalite’de topraklar kral taraf›ndan soylular aras›nda da¤›t›l›r. Di¤er toplumsal tabakalaflma biçimlerinde ise eflitsizlikler daha çok bireyler aras› hak ve görev ilifl- . toplumsal yaflam tarzlar› ve tercihlerinin birbirine benzedi¤i. 2001: 282). sosyal s›n›flar daha çok “modern” ve sanayileflmifl toplumlarda ortaya ç›kt›¤› kabul edilen bir eflitsizlik biçimidir. Serfler ise toprakta çal›fl›p vergilerini ürün olarak vermek ve askerlik görevlerini yerine getirmekleDsorumludur. yüzy›ldan sonra feodalite çeflitli faktörlere ba¤l› olarak çözülmeye bafllar ve 18. yine içine do¤ulan konum önemli olmakla beraber. Her toprak parças› yasal hak ve görevleri. ‹NTERNET Sosyal bir s›n›fa ait olma durumu aileden miras al›nan ve yasal veya geleneksel bir temele oturmaz. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Sosyal S›n›flar SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Sosyal s›n›flar di¤er tüm toplumsal tabakalaflma sistemlerinden farkl› olarak kiflinin içine do¤du¤u mevkii/statüyü de¤ifltirebilme özelli¤ine sahip oldu¤u. D ‹kral K K AT soylular . Sosyal s›n›flar herhangi bir kanunla veya dinsel bir aç›klama ile yap›lanmaz. Feodal sistem. yüzy›la kadar bu flekilde devam eder. Farkl› s›n›flar aras› evlilik daha yayg›n ve herhangi bir resmî veya dinî k›s›tlanma yoktur. bilgi ve becerileri.15. Tabakalar aras› yukar› ve afla¤›. E L E V kavram› ‹ZYON Sosyal Ts›n›f sosyolojik çal›flmalarda çok çeflitli kuramlarla aç›klanmaktad›r. Ancak di¤er sistemlerde unvan. Bir kiflinin sosyal s›n›f›. Soylular bu toprak parças› üzerindeki üretimden. Sosyal s›n›flar daha çok formal iliflkiler içinde belirlenir. yüzy›ldan sonra Kapitalizme geçifl ile beraber bu sistem sona erer. Buradan anlafl›laca¤› gibi çeflitli aç›klamalar olmakla beraber. Öte yandan soylular serflerin do¤um. ekonomik A P Sosyal s›n›f› kaynaklara ayn› uzakl›kta veya yak›nl›kta olan. çal›flma flartlar›. büyük bir topluluk kesiti olarak tan›mlayabiliriz. Bu sistem içinde üç temel grup. 2. meslekleri aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r.serfler aras›ndaki “karfl›l›kl› haklar ve sorumluluklara” dayanan bir sistemdir. pazar yeri giÜfiÜNEL‹M bi sosyal gereksinimlerini karfl›lamak ve bir kurakl›k durumunda aç b›rakmamaktan sorumludur.

iflveren. profesyonel mesleklere sahip olanlar. salt ekonomik analize dayal› sosyal s›n›f farkl›l›¤›n›n önüne geçti¤i düflüncesi önem kazanm›fl ve eflitsizli¤e tüketim AMAÇLARIMIZ farkl›l›klar›.gayrimenkul ve menkul sahipli¤i. Türkiye’de sanayileflme sürecinde h›zla geliflmekte olan toplumlardan olup köylülükle geçinenSIRA kitleler giderek azalS‹ZDE makta ve kentlere büyük oranlarda göçle beraber köyler boflalmaktad›r. Marx ayn› zamanda o dönem ‹ngiltere. Do¤al olarak köylülü¤ün de kendi içinde toprak sahibi olup olmama. Öte ‹yandan Marx’›n sosyal s›n›flar üzerinde yazd›¤› bir eser veya bölüm yoktur.beyaz yakal›. Bunlardan baflka sanayileflmekte olan ve tar›m sektörünün hâlen güçlü oldu¤u toplumlarda birde köylülerden bahsetmek S O R U gerekmektedir.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 145 kilerine dayan›r (soylular ve serfler. devlet görevlileri. el eme¤i ile çal›flanlar. TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI ‹NTERNET 1 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M ‹N T‹ M DT ÜE fiR ÜN NE EL S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Karl Marx Almanya’da do¤up yaflam›n›n büyük bölümünü ‹ngiltere’de geçirmesi Marx’› ‹ngiliz sanayileflmesini ve iflçi s›n›f›n›n do¤uflunu izleme flans› verilmifltir.‹fllevselci okul ve Çat›flma okulu içinde daha farkl› ele al›nm›flt›r. ›rk. yaflam biçimleri üzerinden yap›lan tart›flmalar damgas›n› vurmufltur. Ünite .6. Art›k toplumlarda toplumsal cinsiyet. sahip oldu¤u topra¤›n büyüklü¤ü. de¤iflmeyi ve ortaya ç›kan yeni eflitsizlikleri anlamak için yeterli bir kavram olmad›¤› kuvvetle idSIRA S‹ZDE dia edilmifltir. veya köleler ve efendiler veya üst alt kastlara ait olan kifliler aras›ndaki gibi). etnik köken. [Üçüncü bask› 2009]) kitab›n› okuyabilirsiniz. liberalleflme ve bireysel özgürlük gibi konular› çözmeye çal›flan siyasi hareketler ve dönüflümlerin ço¤unun içinde bizzat yer alm›flt›r. sanayici veya üst düzey yönetici konumunda toplumda kaynaklara sahip veSIRA S‹ZDE konumunya kontrol edebilen grup. çal›flmalar›nda ‘sosyal s›n›flar’ ve ‘toplumsal eflitsizlik’ NTERNET kavramlar›n› kuramlar›n›n bel kemi¤i olarak kullanm›flt›r. kültürel dönüflümleri AMAÇLARIMIZ büyük ölçüde etkilemektedir. ‹ T A P ‹stanbul ve Türkiye’de s›n›flarla ilgili olarak daha ayr›nt›l› bilgi için KorkutKBoratav’›n Anadolu’dan S›n›f Profilleri (‹stanbul:Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›. 1995. Alt S›n›f mavi yakal›. pazarla bütünleflmifl olup olmama. 1980 sonras›nda ki eflitsizlik tarD‹KKAT t›flmalar›nda ise “sosyal s›n›f” kavram›n›n toplumdaki geliflmeleri. genellikle imalatta çal›flan iflçiler. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹nsanl›k tarihi içinde kaç tabakalaflma sistemi sayabilirsiniz? SIRA S‹ZDE Karl Marx (1818-1883) ve Max Weber (1864-1920) eflitsizlik üzerine birbirlerinin yazd›klar›ndan etkilenmifller ancak kendi epistemolojik ve mant›ksal çerçeveleri S O R U içinde çok farkl› sonuçlara ulaflm›fllard›r. tüketim farkl›l›klar› gibi farkl›l›klar›n. Ancak hâlen nüfusun % 25’i köylerde yaflamakta ve köy hem kentsel yaflam biçimlerini. tercihler. masa bafl› ifl yapan da çal›flanlar. bölgesel farkl›l›k gibi birçok nedene ba¤l› olarak kendi farkl›laflD ‹ K K içinde AT t›¤›n› da göz önünde bulundurmak gereklidir. Sanayileflmifl ve ekonomik olarak geliflmifl toplumlarda genellikle üç sosyal s›n›ftan söz etmek mümkündür: Üst S›n›f . yaflam stratejilerini ve hem de de¤erleri. D Ü fi Ü N E L ‹ Mdevlet görevinde daha alt ücretli ifllerde çal›flanlar. iflledi¤i ürün. Fransa ve Almanya’da ekonomik paralel T Egeliflmelere LEV‹ZYON olarak yaflanan. En büyük eseri olan Kapital’in (Das Capital) üçüncü cildi üzerinde çal›fl›rken “Sosyal s›n›f nas›l oluflur?” K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Daha sonra 1950’de Amerika Birleflik Devletleri’nde ilk kez akademik sosyoloji içinde flekillenen Yap›sal. tercihleri. Orta S›n›f . Bu deneyimlerine ba¤l› olarak Marx.

Bu tür tan›mlar sadece bir tür kategorilefltirmedir. kapitalist sanayileflme sonras›nda ise topra¤a ilaveten. Weber’in kuram› Marx’dan çok farkl› ve kendi yaflad›¤› deneyimleri daha iyi yans›t›r flekilde biçimlenmifltir. Weber’in tabakalaflma konusundaki görüflleri de bu nedenle ekonomik temeli de¤il üst yap›n›n etkisini. sermaye sahibi burjuva . Asl›nda kendinden önce Marx’›n yapt›¤› analizin etkisinde kalsa da her iki düflünürün analize bafllama öncüleri çok farkl› oldu¤undan. Weber’de sosyal s›n›flar›n ço¤unlukla ekonomik temeller üzerinden belirlendi¤ini kabul etmekle beraber. Max Weber Marx gibi Weber’de Almanya’da do¤mufl. eserin geri kalan k›sm› tamamlanamadan hayata veda etmifltir (Marx. hukuksal üst yap› ve s›n›f bilinci. . Marx’a göre sosyal s›n›flar basitçe gelir farkl›l›klar›na. Tarihsel süreçte s›n›f ç›karlar› mücadelesi içinde oluflan s›n›flar bir yandan da kendi tarihlerini yazmakta ve kendi deneyimlerini yaflamaktad›rlar. Bu da çeflitli analistler aras›nda tart›flmaya yol açabilmektedir (Giddens. Ne zaman ki toplumda var olan üretim iliflkileri üretim araçlar›n›n geliflmesine engel olur o zaman üretim iliflkilerinin çözülüp yeni bir üretim tarz›na geçifl gerçekleflir (Marx. soylu toprak sahibi . “orta s›n›f” ve “alt s›n›f” kavramlar› Marx’›n s›n›f tan›m› d›fl›ndad›r. Hâlbuki Marx’›n tan›mlad›¤› sosyal s›n›flar sosyal ve ekonomik yap›da ifl bölümündeki eflitsizliklere dayal› oluflan gerçek s›n›flard›r. tüm eserlerinin okunmas› ve incelenmesinden ortaya ç›kar›lan bir analize dayal›d›r. yani siyasi erkin belirleyici gücünü vurgular. Ayr›ca s›n›flar kendi ç›karlar› için di¤er s›n›flara karfl› mücadele verirken tarihi oluflturan tarihsel aktörlerdir. Tarih boyunca tüm toplumsal aflamalarda üretimdeki ifl bölümüne göre üreten ve üretmeyen iki temel s›n›f vard›r. Weber’le Marx aras›nda iki temel fark vard›r. meslek gruplar›na. fabrikalara.efendi.emek gücünü oluflturan proletaryad›r. yasal. Birincisi. Sosyal s›n›flar›n yap›sal temelini mülkiyet iliflkileri oluflturur. üretmeyen ancak üretilen de¤ere el koyan s›n›f› tan›mlar. Bu üç düzey birbirleri ile diyalektik bir iliflki içindedir. Marx bir üretim tarz› içindeki sosyal s›n›flar› tan›mlamak için üç boyutun gerekli oldu¤u söyler. veya prestij farkl›laflmas›na göre tan›mlanmazlar. 2001: 284). Dolay›s›yla sosyal s›n›f kavram›n› nas›l anlad›¤›.serf. 1974). bafll›¤› at›ld›ktan sonra.146 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Mülkiyet iliflkileri: S›n›flar›n yaflamlar› sürdürmeleri için üretim yapabilmelerini sa¤layan üretim araçlar›n›n sahipli¤i ve kontrolüne olan yak›nl›k ve uzakl›¤› belirtir. Üretim iliflkileri kavram› ise üretim sürecindeki ifl bölümüne dayal› olarak yarat›c› olan ve de¤er üreten s›n›f ile de¤erin üretimine katk› yapmayan. Üretim iliflkilerinin ve üretim araçlar› sahipli¤inin birbirleri ile olan bütünlü¤ü o tarihsel aflamadaki üretim tarz›n› belirler. Ancak Almanya’da sanayileflmeye karfl› ç›kan güçlü toprak sahiplerine karfl›n. Mülkiyet iliflkileri içinde üretim araçlar›n›n mülkiyetini ve kontrolünü elinde tutan ancak üretici olmayan s›n›f giderek birikimini art›r›r ve zenginleflirken üretim araçlar›n›n mülkiyetinden d›fllanan ancak üretici olan s›n›f sürekli kaybeden ve ancak geçimini sa¤layabilen bir durumda kalmaktad›r. sanayileflme devletin sanayicilere verdi¤i destek ile gerçekleflmifltir. makinelere sahip olan sermaye ve bu sermayenin kontrolünde olan emektir. Marx “gerçek s›n›flar” derken her s›n›f›n kendi flartlar›nda bizzat yaflad›¤› deneyimleri kastetmektedir. Bu iki kavram›n birbirleri ile olan çeliflkisi ise toplumlardaki dönüflümü belirleyen temel unsurdur. Marx’a göre eflitsizlik toplumda birbiriyle z›t ve çeliflkili ç›karlara sahip iki sosyal s›n›f aras›ndaki kutuplaflmaya dayal› olarak oluflur. Bu deneyimler sayesinde s›n›flar s›n›f çeliflkisini yaflarlar (Marx. Öte yandan. Almanya’daki güçlü Bismark dönemini görmüfl ve Almanya tam kendi sanayileflme hamlelerini gerçeklefltirirken izlemek flans›n› bulmufltur. Tarihteki aflamalarda temel s›n›flar köle . Marx’a göre s›n›f eflitsizli¤inin oluflmas› toplumdaki s›n›flar mücadelesi içinde anlafl›lmal›d›r. Ekonomik alt yap›. Tabakalaflma yaz›n›nda s›k kullan›lan “üst s›n›f”. 1974). 1974). Üretim araçlar›: Sanayi öncesinde toprak ve topra¤›n ifllenmesi için kullan›lan aletler.

Gayrimenkul sahipli¤i. Bu anlamda s›n›f de¤iflkendir ve s›n›f çeliflkisi yaratacak bir aidiyet içermez (Weber. vas›fs›z olarak hizmet sunarlar ancak bu gruplar aras›nda imtiyaz fark› vard›r. Ekonomik ç›karlara ve zenginli¤e ba¤l›d›r. statü gruplar› toplumsal eylemin içinde olabilecekler. 2. Marx’›n birbirine z›t ve aralar›nda s›n›f çeliflkisi bulunan iki temel s›n›f anlay›fl›ndan farkl› olarak çoklu s›n›f anlay›fl›n› temsil eder. Güç bir grubun veya kiflinin iradesini di¤er kifli ve gruplara ra¤men gerçeklefltirebilmesi olarak tan›mlan›r. sa¤lad›klar› hizmet karfl›l›¤›nda ücret kazan›mlar› vard›r. Müteflebbis olmak ve ticari yat›r›m sermayesine sahip olarak bu yat›r›mlar›n kar›ndan yararlanmak. Zengin olmak otomatik olarak kifliye yüksek statü veya iktidar konumu sa¤lamaz. Her iki mülkiyet sahipli¤i de mülkü paraya dönüfltürerek imtiyaz ve üstünlük sa¤layabilecek güce sahiptir. Öte yandan Weber’in tabakalaflma kuram›nda önemli olan üç kavram önemlidir: 1. Toplumsal eylem. rantiyer olmak ve sahip oldu¤u toprak veya gayrimenkulün kiras›na sahip olmak. vas›fl›l›k derecesi. . Kuramsal olarak bu üç boyut birbirinden ba¤›ms›z olarak belirlenir. Mülkiyete sahip olmak temel s›n›f farkl›l›¤›d›r. Gerth ve Mills. yar›-vas›fl›. politik partiye üyelik egemenlik ve güç getirebilecektir. Örne¤in. Weber’e göre. ‹ki tür mal sahibi vard›r: 1. Örne¤in. Sosyal S›n›f Weber’in sosyal s›n›f tan›m›n›n üç önemli özelli¤i vard›r: 1.6.1948). Bireylerin yaflam f›rsatlar›n› (life chances) belirler. Toplumsal eylem ise bir konuda benzer düflünen kiflilerin beraber bir eylem ortaya koymalar›d›r. Her iki grubun kazan›mlar›na göre yaflam standartlar› ve yaflam f›rsatlar› farkl›d›r. ‹kincisi ise Weber sosyal s›n›flar› tabakalaflman›n sadece bir boyutu olarak görür. 3. 2002: 300). 2. 3. Egemen ve üstün olma. Bu üç kavram tabakalaflman›n üç boyutunun tan›m›nda kullan›lacakt›r. mal sahibi olan grup kendi içinde sahibi oldu¤u mal›n kullan›m ve de¤iflim de¤erine göre daha üst imtiyazl› veya alt imtiyazl› gruplara ayr›l›rken iflçilerde sunduklar› hizmetin vas›f düzeyine ve ücretlerine göre daha üst veya alt imtiyaz gruplar›na ayr›l›r. kifliler aras›ndaki bilgi beceri farkl›laflmas› gibi çok çeflitli faktörlere göre de belirlendi¤ini söylemektedir. ‹ktidar-Güç.1967.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 147 ekonomik faktörlerin sadece üretim araçlar›na uzakl›k üzerinden de¤il. Marx’tan çok farkl› olarak Weber’de s›n›fa ait olma bir güç veya siyasi egemenlik sa¤lamaz. Bu durumda gücün bir s›n›f taraf›ndan kullan›m› olas› olur. Ünite . Ayr›ca her iki grubun sadece birbirlerine karfl› de¤il kendi içlerinde de farkl›l›klar› vard›r. Weber’in bu görüflü. Sadece mal ve eme¤in karfl›l›kl› de¤ifliminin yer ald›¤› pazar iliflkileri içinde tan›mlan›r. 2. s›n›f konumu bireylerin piyasadaki ekonomik konumudur. Mülkiyet ve mal sahiplerinin eme¤e sahip olanlara göre aç›k bir imtiyaz fark› vard›r. statü ve politik partidir (Kalayc›o¤lu. Gücün meflru olarak siyasi alanda kullan›m› otoriteyi oluflturur ve egemenli¤i sa¤lar. 1947). ‹fl gücü pazar›na sa¤lad›klar› hizmet ile dâhil olan iflçiler mülk sahibi de¤ildir. Bireylerin s›n›f konumu bir anlamda yaflam f›rsatlar›n› belirler. Ücretleri hizmetlerin de¤erine göre farkl› olur. Bunlar sosyal s›n›f. Hizmet sunanlar mal sahiplerine göre daha az imtiyazl› yaflam f›rsatlar›na sahip olsalar da her grup kendi içinde daha üst veya daha alt imtiyazl› ve ayr›cal›kl› gruplara ayr›l›r. ‹flçiler vas›fl›. Dolay›s›yla Weber’in toplumsal tabakalaflma kuram› üç boyut üzerinden tan›mlanmaktad›r (Bendix ve Lipset. Ancak bazen s›n›f partileri veya statü partileri olabilir.

Weber’de sosyal s›n›f objektif kriterlere göre ve ekonomik düzlemde belirlenirken sosyal statü subjektif kriterlere göre ve sosyal düzlemde ve tüketim içinde belirlenir. Örne¤in. Türkiye’de ‹stanbul flivesi. Zira statü kuramsal olarak zenginlik veya ekonomik yaflam f›rsatlar›ndan ba¤›ms›z belirlenir. derne¤e üye olmak üye olan kiflilere toplu olarak baz› ayr›cal›klar sa¤lar. 1947). Parti Weber’de parti siyasi erke ve otorite konumlar›na yak›nl›k ve uzakl›¤› belirler. Yine s›n›ftan ba¤›ms›z bir boyuttur. fleref. Günümüzde en çok tüketim normlar›na ba¤l› olarak bu tür statü farkl›l›klar› yaflanmaktad›r. Sosyal s›n›f kifliye aidiyet sa¤lamaz iken kiflinin kendi statü grubuna aidiyeti beklenir. e¤itimli olmak üst bir de¤er iken e¤itimsizlik alt bir de¤erdir. Toplumlarda var olan kültürel kodlara göre baz› sosyal konumlara verilen de¤er ve tan›ma di¤er konumlardan üstündür. Örne¤in. Toplumda herkesin bir partiye üye olmas› düflünülmedi¤inden bu boyut sadece parti üyesi olanlar› kapsar. Var olan dilin kullan›lan fliveleri aras›nda bir prestij farkl›l›¤› olabilir. Sosyal s›n›flar toplumsal bir hareketin temelini oluflturamazken statüye ba¤l› toplumsal hareketler oluflabilir. ‹ngiltere’de Oxford flivesi ile konuflmak üst bir statü kriteridir.148 Resim 6. Yaflam tarzlar› ve kültürel farkl›l›klara atfedilen de¤erlere göre statü farklar› ortaya ç›kmaktad›r.2 ‹fl gücü pazar›na sa¤lad›klar› hizmet ile dâhil olan iflçiler mülk sahibi de¤ildir. . Örne¤in. davranma veya belli bir gruba ait olma gibi birçok statü konumu olabilir. Buna göre e¤itimli olan›n toplumsal statüsü ve prestiji di¤erine göre daha üstündür. sa¤lad›klar› hizmet karfl›l›¤›nda ücret kazan›mlar› vard›r. Ücretleri hizmetlerin de¤erine göre farkl› olur. tüketiciler statü grubu olarak artan fiyatlara karfl› ç›karlar (Weber. giyinme. En az›ndan bu kifliler karar mekanizmalar›na daha yak›nd›rlar ve al›nan kararlar› kendi ç›karlar› için etkileme flans›na sahiptir. Bir partiye veya sendikaya. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Sosyal Statü Weber’in bu kavram› toplumda flan. Öte yandan Weber’de önemli bir nokta zenginlik veya mülkiyet her zaman yüksek statü sa¤layacak diye bir kuralda yoktur. unvan gibi prestij faktörlerine göre yap›lan ayr›flmaya karfl›l›k tan›mlanm›flt›r. Toplumda dili kullanma. Toplumlarda meslekler aras›nda da mesleklere verilen de¤erler aras›ndaki farklara dayal› olarak statü farkl›l›¤› belirlenir.

beceri. • Buna ba¤l› olarak kifliler bu uzun ve masrafl› e¤itime ve fedakârl›¤a ancak bu konumlara daha yüksek ödüller verilirse hevesli olabilirler. AMAÇLARIMIZ teknolojik. beceri. ‹fllevselci AMAÇLARIMIZ okula göre toplumsal tabakalaflma. Ayr›ca tabakalaflma gelir. Ancak toplumun ortaya ç›kan bu ifllevsel öncelikler s›ralamas›na göre bu yeteneklerin öncelikle bir e¤itimden geçerek bilgi. • E¤itim ise kifli için bir anlamda uzun süreli ve masrafl› bir “fedakârl›k” anlam›na gelir. beceri ve vas›f niteli¤ine dönüflmesi gereklidir. Tüm parçalar bütünü tamamlamak için gereklidir. sendika veya dernek üyesi olamama daha az siyasi ayr›cal›k anlam›na gelmektedir (Kalayc›o¤lu. Bu farkl›laflma sayesinde toplumda gerekli ifllevler liyakat’a (meritokrasi) dayal› bir biçimde yerine geti‹NTERNET rilir ve toplumda istikrar ile düzen sa¤lan›r. vas›f düzeyleri yüksektir ve bu bilgi becerilere sahip olabilen kifli say›s› azd›r. D‹KKAT Dinamik de¤il statik bir bak›fl aç›s› söz konusudur. Davis ve W. Önemi yüksek olan bu ifllevler ya toplumun sürdürülebilmesi için büyük önem tafl›rlar ya da gereksinim duyduklar› bilgi. Ancak bu S O R U katmanlar birbirleri ile etkileflime geçen insan katmanlar›d›r. K. Dolay›s›yla tüm bilgi ve beceriler toplumun ifllevsel önceliklerine göre bir s›ralamaya tabi tutulur. Moore Eflitsizli¤i anlatmak için toplumsal tabakalaflma kavram›n› kullanan ifllevselci okula göre toplum aynen jeolojide oldu¤u gibi farkl› katmanlara ayr›lm›flt›r. sosyal ve kültürel geliflme düzeyine ba¤l› olarak verili bir zamanda. Bu mant›¤a ba¤l› olarak toplumsal tabaklaflma T E L E V ‹ Z Y O N toplumda eflitsizlik de¤il “do¤al” ve “kaç›n›lmaz” olarak ele al›nmas› gerekli bir farkl›laflma ortaya ç›kar›r. 2002: 301). vas›f ve yetene¤e gereksinim vard›r. ‹fllevselci okulun toplum analizi toplumun gereksinimleri kavram›ndan bafllar. Parsons. Ünite . e¤itim. Marksist ve Weberyan S›n›f görüfllerini karfl›laflt›r›n›z. Buna liyakat sistemi denir. Yap›sal ifllevselci K ‹ T A P okul toplumu analiz ederken “bütünü oluflturan parçalard›r” mant›¤› ile hareket etti¤i için bu ifllevlerin yerine getirilmesi ve gereksinimler aras›ndaki uyum çok önemlidir ve toplumda düzeni sa¤lar. • Ancak toplumdaki baz› ifllevler di¤erlerinden daha önemlidir.E. deneyim ve ilgi alanlar› olan kiflilere seslerini duyurabilecekleri bir platform olabilme ayr›cal›¤›n› sa¤lad›¤› için çok kullan›lan bir kavramd›r. Tabakalaflma görüflü eflitsizli¤i tarihsel ba¤lam›ndan ba¤›ms›z sadece var olan toplumdaki bir farkl›laflma olarak görür. Bu yüzden tabakalaflma Marx’taki gibi dönüflüme neden olmaz. Böylece ortaya en üstten en alta kadar toplumdaki ifllevleri ve karfl›l›¤›nda beklenen becerileri s›ralayan bir sistem ç›kar. Dolay›s›yla bu tür bir parti.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 149 Weber’in parti boyutu da bugün siyasi yönetimlerde “çok sesli demokrasi” kavram› ile anlat›lmak istenen ve toplumda ortak ç›kar. toplumun devam› ve düzenin sa¤lanmas› için K ‹ T A P gerekli olan ifllevlerdir. SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Yap›sal-‹fllevselci Okul-T. Bu masraf ve fedakârl›¤› yapabilme durumuna göre kifliler toplumun kendilerine sa¤lad›DÜfiÜNEL‹M 2 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Toplumun gereksinimleri: O toplumdaki ekonomik. Davis ve Moore’a (1945) göre: • Toplumlarda gereksinimlerin sa¤lanabilmesi. • Toplumda herkesin farkl› yetenekleri bulunur. Bu farkl›l›k toplum için olumlu ve gereklidir.6. prestij ve statü gibi kavramlar› kullanarak alt s›n›ftan üst s›n›fa kadar toplumu SIRA S‹ZDE baz› katmanlara ay›r›r. TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Toplumun gereksinimlerine göre de toplumdaki ifllevler belirlenir. “toplumun gereksinimleri ile belirlenen ifllevler aras›ndaki uyum ve bireylerin belirlenen ifllevler aras›nda kendi yetenekleri ve e¤itimlerine uygun olarak da¤›t›lmas›” sürecinde oluflur. siyasi. iflleyiflin düzenli olabilmesi için her türlü bilgi.

E¤er toplumlarda kilit konumunda olan ve büyük sorumluluk isteyen görevleri dolduracak do¤ru insanlar› özendirecek bir ödül mekanizmas› yoksa o toplumlarda istikrar ve sa¤l›kl› bir toplumsal düzen sürdürülmesi olanakl› de¤ildir. Ancak sonunda toplumda o e¤itimin sa¤layabilece¤i konuma ve bu konuma verilen ödüle raz› olurlar. lise mezunu olmak ile üniversiteye gitmek aras›nda herkesin raz› olamayaca¤› veya karfl›layamayaca¤› çok uzun. toplumun devam›n› ve bütünlü¤ünü sa¤lama gibi duygular yarat›r. Bu tart›flma Türkiye’de ücret ve maafllar aras›ndaki dengesizlik tart›flmalar›n› veya “ifle göre adam de¤il. Dolay›s›yla Davis ve Moore toplumsal tabakalaflman›n bu anlamda olumlu katk›lar› oldu¤unu öne sürer. Wright ilk çal›flmas›nda 1979’da Amerika’da tabaka/s›n›f analizlerinde kuram›n ihmal edildi¤i ve Marx’›n s›n›f analizlerinin bugünün ekonomik ve teknolojik flartlar›na uyarlanarak yeniden düflünülmesi gerekti¤ini savunmufltur. küçük burjuva da kendi bafl›na s›n›f olma özelli¤i kazanm›flt›r. Ayr›ca. memnuniyetsizlik duygusu de¤il tam tersine bir bütünün parças› olma. adama göre ifl” uygulamas› elefltirilerini akla getirmektedir. Örne¤in. 2002:310). Yine bu önerme Türkiye için özellikle üniversiteyi bitirip iflsiz kalan gençler örne¤ini hat›rlatmaktad›r. bu önem s›ras›n›n objektif olarak yap›lamayaca¤› nedeni ile karfl› ç›k›lmaktad›r. Wright. toplumda baz› konumlar›n di¤erlerinden önemli oldu¤u fikrine. topluma yararl› olma.bir uzlaflma (value consensus) vard›r ve bu durum eflitsizlik olarak de¤il farkl›l›k veya ifllevsel bir tabakalaflma olarak alg›lan›r. • Bu ödüllendirme sistemi üzerinde toplumun de¤erler sisteminde oluflmufl herkesin farkl› oldu¤u ve herkesin ayn› ifli yapamayaca¤› üzerine. Ayr›ca Wright. Wright. Örne¤in. Davis ve Moore’un bu yaklafl›mlar› baz› yönleri ile elefltiriye aç›kt›r. 1976. O. Onlar için toplumsal tabakalaflma. O. toplumda önemli konumlara uygun kifli say›s›n›n az oldu¤u düflüncesine de belki daha fazla say›da yetenekli kifli var ama ellerine f›rsat geçmedi¤i için ortaya ç›kam›yorlar diyerek karfl›l›k verilmektedir (Kalayc›o¤lu. Ayr›ca bu kurama göre kifliye e¤itim verilmeli ve bu kiflinin de fedakârl›¤›n›n karfl›l›¤›n› almas› sa¤lanmal›d›r. Wright’›n sosyal s›n›flar›n günümüzde nas›l alg›lanmas› gerekti¤i üzerine yapt›¤› çal›flmalardan ç›km›flt›r. kontrol ve mülkiyet. Marx’›n iki s›n›fl› yap›s›na ilaveten. Örne¤in. otorite ve ‘sömürü’ iliflkilerine göre tan›mlayarak Amerika için bir ‘s›n›f haritas›’ ortaya ç›karmakta ve bu kriterlerle her ülke için benzer bir çal›flman›n yap›labilece¤ini savunmaktad›r (Wright. pahal› ve farkl› yetenekler isteyen bir farkl›l›k varsa bireyler kendi durumlar›na göre karar vererek bu e¤itime devam eder. E. Bu durum bireylerde konumlar›na yönelik bir çeliflki. Marx’›n s›n›f kuram›n› modern topluma uyarlarken ortaya ç›kan ara katmanlar› Marx’tan farkl› olarak bir s›n›f olarak görmektedir. beceri gereksinimine göre ve gerekli fedakârl›k ölçüsünde ödüller belirlenece¤i için toplumda eflit olamayacak olan bir ödüllendirme sistemi olmak zorundad›r. Wright Yeni say›labilecek tart›flmalardan olan 1980 sonras› daha çok önem kazanan bir baflka görüfl ise E. • Bu yüzden toplumlarda her toplumsal konumun e¤itim ve bilgi. Wright farkl› s›n›flar› aralar›ndaki üretim. 1985).150 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ¤› f›rsatlardan ne kadar yararlanabileceklerine karar verirler. toplumlar›n devam› ve yeni konumlar›n gereklerini yerine getirecek ama toplumlarda az bulunan yetenekli kiflilerin bu görevleri kabul edebilmesi için gerekli ve kaç›n›lmazd›r. bu . Sonunda her birey kendi karar› ve gerekli e¤itimi gerçeklefltirdi¤i ölçüde toplumda bir konuma sahip olur.

Bunlara ilaveten. Ünite . f›rsatlar›n aç›k ve herkes taraf›ndan ulafl›l›r olmad›¤›.). Toplumsal hareketlilik kavram› bireylerin ‘babadan o¤ula’ olarak tan›mlanan. toplumsal. ‹ngiltere’de yukar› hareketlili¤in oran›n› düflük bulmufl. Bu da o toplumdaki ekonomik. 1963). masa bafl› ifl. Toplumsal hareketlilikte iki olas›l›k vard›r: Nesiller aras› yukar› dikey hareketlilik ve afla¤› dikey hareketlilik. öte yandan orta gruptaki beyaz yakal› iflçilik ve teknisyen grubunun çok artt›¤› görülmüfltür (Goldthorpe. temiz ifl ve statüsü daha yüksek bir ifl konumu olarak yorumlanm›fl. yani kendi ilk ifline bafllad›¤›ndan son ifline kadar yapt›¤› tüm kazan›mlar› anlatan hareketlilik 2. Toplumsal hareketlilik çal›flmalar›nda daha çok Weber’in statü. demografik yap› ile var olan toplumsal konumlar aras›nda uyumsuzluk oldu¤u (nüfus art›fl›n› karfl›layacak say›da pozisyon olmamas›. Glass. 1. bu toplumlara özgü çoklu s›n›f konumlar›n› kabul ettikleri ve kapitalist toplumun “tüm bireylere eflitlik de¤ilse bile f›rsat eflitli¤i sunan ‘aç›k toplumlar’” oldu¤u fikrinden hareketle farkl› toplumsal konumlar aras›ndaki geçiflkenli¤i. Ekonomik. güç ve iktidar kavramlar› kullan›lmaktad›r. ücreti daha yüksek. yer de¤ifltirmeyi toplumsal hareketlilik olarak adland›rm›fllard›r. Buna göre beyaz yakal› iflçilik. Goldthorpe’›n Oxford Toplumsal Hareketlilik Projesi’nde mesle¤e endeksli bir s›n›f/tabaka çal›flmas› yap›lm›flt›r.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 151 üçlü s›n›f yap›s› yan› s›ra mülkiyet. Bunun nedeni ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ortaya ç›kan savafl›n ekonomik etkilerinin insanlar›n yaflam›na ve kazan›mlar›na etkisidir. toplumdaki geliflmifllik düzeyi ölçülmeye çal›fl›l›r. Afla¤›ya do¤ru hareketlili¤in daha yüksek olmas› ise o toplumda ekonomik geliflmenin eksik oldu¤u. ifl konumu ve otoriteye yak›nl›k gibi kriterlere göre bu s›n›flara kat›lamayacak ara s›n›flardan da (contradictory class locations) bahsetmifltir. Toplumsal Hareketlilik Yap›sal . Bir kiflinin yaflam süresi boyunca nesil içi (intragenerational). kiflinin babas›na göre toplumsal konumundaki de¤ifliklikleri aç›klamak için kullan›l›r. yeni f›rsatlar›n yarat›lmad›¤›.V. sosyal ve siyasi aç›dan geliflmifl say›lan bir toplumda tüm bireylerin bir evvelki nesile göre yukar› hareketlilik yapmalar› beklenir. ayr›ca yönetim ve karar verme kademelerine yak›nl›¤› ile de kol eme¤inin önüne geçmifltir. Savafl›n etkileri geçti¤inden ve toplumda ekonomik geliflme sa¤land›¤›ndan kol eme¤i ile çal›flan ve en alttaki kategori olan hünersiz. Glass’›n bafllatt›¤› ve bir hareketlilik analizi gelifltirme amac›na yönelik olarak bafllayan çal›flmalard›r (Glass ve Hall. Bir kiflinin kendi ailesine k›yasla yapt›¤› kazan›mlar› anlatan. ayr›ca üst tabakadan ailelerin çocuklar›n› ayn› konumda tutamad›klar›n› ve bu çocuklar›n yaklafl›k % 50’sinin afla¤› hareketlilik yaparak babalar›na göre konum kaybettiklerini ortaya ç›karm›flt›r. üniversite mezunu iflsizlerin yayg›n olmas› vb. Kapitalist toplumlarda bireyin bu kazan›mlar› ile babas›ndan (ailesinden) daha farkl› ve tercihen daha üst bir konuma gelece¤i varsay›l›r ve aradaki farka bak›larak toplumdaki f›rsatlardaki yayg›nl›k. 1980).6.ifllevci okul ve Weberyan okulun toplumsal tabakalaflma konusuna yapt›klar› bir baflka katk› da “Toplumsal Hareketlilik” kavram›d›r. Toplumsal konum bireyin toplumda kendisine verilen f›rsatlar› de¤erlendirerek e¤itimle ve fedakârl›kla kazand›¤› (ascriptive) konumdur. Daha sonra 1980’de J. yar›-hünerli iflçili¤in çok azald›¤›. Toplumsal hareketlilik ile ilgili ilk çal›flmalar. toplumsal hareketlili¤in iki farkl› formu vard›r. teknolojik geliflmelerin toplum . liyakat sisteminin (meritokrasinin) ifllemedi¤inin göstergesi olarak kabul edilir. ‹ngiltere’de 1954’te D. kol eme¤i yerine kafa eme¤i kullanan. nesiller aras› (intergenerational) hareketlilik. Her iki kuramda kapitalist toplumlar› inceledikleri.

1970’de K›ray ve Hinderik’in çal›flmas› Çukurova’da dört köyü tabakalaflma aç›s›ndan karfl›laflt›rmaktad›r. iflçiler aras›nda farkl›laflman›n oluflmas› (Sennett. ekip biçilen ürünler. kol eme¤inden kafa eme¤ine geçiflin gerçekleflmesi. özellikle hane reisinin meslek statüsü üzerine yo¤unlafl›p hanelerde art›k giderek önemli bir gelir getiren kad›n eme¤ini yok saymas›d›r. mal ve tafl›nmazlara ait mülkiyet konumlar›n› belgelemekten uzak oluflu. Türkiye’nin tar›msal yap›s›na uygun olarak Çukurova’daki 4 köyde karfl›laflt›rmal› olarak tar›mdaki toprak sahipli¤i. toplumda her zaman aktif iflgücü içinde yer almayan ancak potansiyel ifl gücünü oluflturan gruplar› kapsam d›fl› b›rakmas›. siyasi partilere ve sendikalara karfl› tutumlar›n› inceleyerek 1980’lerde Avrupa’daki sa¤ ve muhafazakâr partilere yöneliflin nedenlerini irdeler. özellikle geniflleyen orta s›n›flar›n/katmanlar›n siyasi görüfllerini. köylerin pazara aç›l›p aç›lmad›¤›. Daha sonra bu s›n›flar›n ekonomik koflullara karfl› nas›l savunma stratejileri gelifltirdiklerini irdelemifltir. Boratav’›n çal›flmas› ölçek gelifltirme yönünde ilk çal›flmad›r (Kalayc›o¤lu. Türkiye’de toplumsal s›n›flar/tabakalaflma konusunda yap›lan çal›flmalarda daha çok 1960-70 döneminin özelli¤ini yans›tan tarihsel ve siyasi geliflmeler a¤›r basm›flt›r. Goldthorpe buradan devamla. TOPLUMSAL Efi‹TS‹ZL‹K VE TABAKALAfiMADA YEN‹ TARTIfiMALAR VE KURAMLAR Sosyal S›n›f. 1995’te Boratav’›n çal›flmas› 1991-1992 aras›nda geliflen ekonomik koflullar›n toplumsal s›n›flar› nas›l etkiledi¤i sorusundan yola ç›karak önce k›rda ve kentteki s›n›flar› tan›mlamaktad›r. Sonuç olarak s›n›f/tabakalaflma ve hareketlilik analizlerinde bugün gelinen noktada sadece meslek kategorilerinin kullan›ld›¤› görülmektedir. köylerin suya ve yola yak›nl›¤› uzakl›¤› gibi birçok faktörü kullanarak yap›lan çal›flma dört köydeki farkl› geliflme olanaklar›na ba¤l› olan toplumsal tabakalaflma biçimlerini anlatmaktad›r. 2000). 1980’lerle birlikte çal›flma yaflam›n›n de¤iflmesi. 2002: 313). siyasi yaflamda sosyal refah devletinden vazgeçilmesi ve toplumda herkesin kimseden destek almadan art›k kendi ayaklar› üzerinde durabilece¤i ve refah ödemelerinin zaten çok fazla büyümesi nedeniyle art›k devlet taraf›ndan karfl›lanamayaca¤› savlar› da önemli bir dönüflüme neden oldu. Mavi yakal› babalar›n o¤ullar› art›k yönetici kademelerine gelebilmektedir. Bu çal›flmalar öncelikle Türkiye’nin iflçi s›n›f› tarihi’ni yazmaya yönelmifllerdir. 1998) ve benzer flekilde ifl dünyas›nda yönetim ile mülkiyet aras›nda bir bölünme yaflanmas› tart›fl›lmaya baflland› (Harvey.152 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar katmanlar› üzerinde etkisini göstermektedir. emek gücünün becerisinin ve dolay›s›yla iflyerinde inisiyatifinin almas›. fordist ifl süreçlerinin yerini fordizm sonras› (post-fordist) ifl süreçlerine b›rakmas›. topra¤›n verimlilik düzeyi. Öte yandan. Mesle¤e dayal› statü endekslerine en çok yöneltilen elefltiriler aras›nda mesle¤in kiflilerin ellerindeki sermaye. Kentsel s›n›flar›n tan›mlanmas›nda en çok meslek ve meslekteki mevki. Etnik Köken ve Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri Aras›ndaki Kesiflme Modeli 1980’lerin bafllar›nda sosyal s›n›f tart›flmalar›nda yeni bir evreye girildi. . k›rsal s›n›flar›n tan›mlanmas›nda ise toprak mülkiyetlerinin flekli ve büyüklü¤ü ana kriterleri oluflturmufltur. köyde yaflayanlar›n geçimlerini kazanma biçimleri (tar›m iflçisi veya küçük toprak sahibi).

Yeni iflçilerin istedi¤i ifl sonras› vakitlerini ailesi ile veya farkl› kiflilerle geçirmek ve baz› yeni bofl zaman faaliyetlerine yönelmek. Örne¤in.6. ev eflyalar›n› yenilemek ve genelde ifl yaflam› d›fl›ndaki yaflama önem vermek tipik davran›fl örnekleridir.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 153 Resim 6. yeni markalar sat›n alarak giyim kuflam›na dikkat etmek. sa¤l›kl› yaflam için spor yap›p hep “fit” gözükmek. Böylece 1980 öncesinin ifl yaflam› odakl› iflçili¤i gitmifl. toplumsal cinsiyet ve etnik köken kimliklerinin ile orT E L E Vkesiflmesi ‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . Ünite . Bu yeni toplumda ise art›k ekonomik SIRA S‹ZDE yaflam. becerisi artan ve dolas›yla yaflam standard› yükselen bir iflçilik var ve bu iflçilik Marx’›n zaman›nda bahsetti¤i kol eme¤inden çok farkl› özellikler tafl›yor. siyaset ve sosyal yaflam de¤iflmek zorundad›r. Bu yeni toplumda eskiden oldu¤u gibi ifl odakl› bir s›n›f kimli¤i insanlar aras›ndaki eflitsizlik ve farkl›l›klar› ortaya koymaya yeterli olmamaktad›r. 1980’ler sonras›nda sosyal s›n›f kavram› iliflkin tart›flmalar bir dönüflüm ve topD ‹ K Kgeçirmifl AT lumsal cinsiyet. etnik köken. yafl ve tüketim normlar›na dayal› yeni kültürel kimlikler s›n›f kimli¤inin yan› S O R U s›ra önem kazanm›flt›r. etnik veya ›rka dayal› köken. Bu nedenle sosyal s›n›f kavram›na D Ü fi Ü N E L ‹ M iliflkin tart›flmalarda bir dönüflüm geçirmifl ve toplumsal cinsiyet. 2000’lere gelindi¤inde art›k sosyoloji eflitsizlik ve tabakalaflma çal›flmalar›nda en çok a¤›rl›k kazanan tart›flmalar sosyal s›n›f. yerine tüketim odakl› bir yeni toplum gelmifltir. Bir kere bu iflçilik art›k tüm zamanlar›n› ifl yerinde ve iflten sonra ifl arkadafllar› ile geçirmek istemiyor. Bir grup ise sosyal s›n›f kimli¤i kimliklerin kesiflti¤i iddias› ile yeni tart›flmalar yürütmüfllerdir. yafl ve tüketim normlar›na dayal› yeni kültürel kimlikler s›n›f kimli¤inin yan› s›ra önem kazanm›flt›r. iyi bir restoranda yeme¤e gitmek. SIRA S‹ZDE Burada s›n›f tart›flmalar›nda önemli bir tart›flma ortaya ç›km›flt›r. Art›k günümüzde zenginleflen. Bu bofl zaman faaliyetlerinin daha çok yöneldi¤i alan ise tüketim alan› olmufltur.3 Günümüzde iflçilik kol eme¤inden çok belirli vas›f ve beceri gerektiriyor. Bir grup sosyal s›n›f kimli¤inin hâlen geçerli oldu¤u ve terk edilmemesini savunurken AMAÇLARIMIZ di¤er bir grup ise s›n›f kimli¤i kavram›n›n tabakalaflma tart›flmalar›nda yetersiz kald›¤›ndan ç›karak toplumda daha çok önem kazanan yeni kültürel kimliklere dayal› eflitsizK ile ‹ T kültürel A P likleri çal›flmaya yönelmifllerdir.

Burada önemli olan insanlar›n yaflam›nda bu kesiflmenin ne gibi yeni eflitsizliklere neden oldu¤unu anlamakt›r. s›n›f analizlerinde kullan›lan meslek s›ralamalar›nda ve toplumsal tabakalaflma kategorilerinde “eme¤e dayal› olmayan” iflleri yapanlar. göçmen ve farkl› etnik kimliklerden olmalar› ile anlafl›lmal›d›r (Kastoryano. daha derin eflitsizlikler ortaya ç›karmaktad›r. zevkler. medya ve iletiflim sektörü vb. çok vas›fl› bir gruptur. Tüketim odakl› bir dünyada bu farkl›l›klar özellikle tüketimde farkl› yaflam tarzlar›. tasar›m ve grafik. ‹flçi s›n›f›n›n hiç bu flekilde bir davran›fl› yok iken orta s›n›f için gündelik yaflamda en önemli konu bu farkl›l›¤›n gösterimidir. toplumdaki en alt statüde. toplu kimliklere ve aidiyete karfl› olan tutumu kendi s›n›f›n›n özeliklerinden kaynaklanmaktad›r.) eski beyaz yakal› orta s›n›ftan çok farkl›. iflletmecilik. ‹maj ve kiflinin kendine bir “tarz” edinmesi gündelik yaflamda önemli bir faktör olur. kendini iflçiden farkl›laflt›ran bir gruptur.154 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar taya ç›kan eflitsizliklerdir. bireysel özelliklerin ve her türlü bireysel özgürlük ve temsillerin önem kazand›¤› bir yeni s›n›ft›r. Orta s›n›f kendini “iflçi” görmeyen. 2005). stiller. üst düzey e¤itimli. Toplumlarda yeni yaflam. otoriteye ba¤l› olmadan çal›flabilen. Orta s›n›f. Bu yeni toplumsal aktörün eski siyasi ve sosyal s›n›f örgütlenmelerine. inisiyatifi yüksek. Avrupa’da göçmen iflçilerin sosyal yaflamdan d›fllanmas›n›n ve çal›flma yaflam›nda en alt statüde ifller almalar›n›n nedeni sadece iflçi olmalar› ile de¤il. Bu nedenle eflitsizlik tart›flmalar›nda toplumsal cinsiyete dayal› eflitsizlikler çok önemli bir yer tutmaktad›r. Orta s›n›f› oluflturan bireyler çok farkl› özelliklere sahiptir ve bu farkl›l›klar›n› da özellikle öne ç›karmak yani bir birlerine benzememek isterler. ‹nsanlar toplumsal cinsiyet veya etnik köken kimlikleri ile d›fllanmakta. Orta s›n›f›n en önemli özelli¤i iflçi s›n›f›ndan farkl› olarak kendi içinde heterojen olmas›d›r. profesyonel. yeni aktör orta s›n›f taraf›ndan art›k farkl›l›klar›n tasarland›¤› bir gösteri dünyas› olarak yeniden yap›lanmaktad›r. “kad›n” olmak ve “siyah” olmaktan da kaynakland›¤› ve hatta üçlü bir etki yaratt›¤›n›n yeni kavramlarla gözlenmesi daha olas›l›kl› hâle gelmifltir (Anthias. 1980 sonras› teknolojinin geliflmesi ile ortaya ç›kan yeni ve profesyonel meslek alanlar› (enformasyon teknolojileri. reklamc›l›k. Belli bir toplumsal cinsiyet veya etnik veya ›rk kimli¤i insanlara var olan s›n›f eflitsizliklerinin üstünde ve onlar›n etkisini katlayan. kafa eme¤i. Örne¤in. marka kullan›m› olarak belirlenir. . yönetim ve büro ifllerini yapan beyaz yakal›lar (kol eme¤ine mavi yakal› dendi¤i gibi) fleklinde adland›r›l›r. 2004). daha rafine ve incelikli katmanlarda kad›n/erkek olman›n veya bir etnik kökene ait olman›n sosyal s›n›f›n üstüne neler katt›¤›n› görebilmemizi sa¤lam›flt›r. en alt ücretli ve güvencesiz iflleri yapmakta en alttakiler olmaktad›r. tek tip olamayan hatta buna karfl› olan. Zira orta s›n›f heterojen yap›s› nedeniyle bir araya gelemeyen. yöneticilik. Di¤er bir örnek. Buradan anlafl›ld›¤› gibi art›k toplumsal eflitsizlik kavram› sosyal s›n›flar anlay›fl› ile herkesi homojen oldu¤u varsay›lan tek bir s›n›fta toplamak yerine. Toplumsal Tabakalaflman›n Yeni Aktörü: Orta S›n›f Tüketim odakl› yeni toplum biçiminin ortaya ç›kard›¤› baflka bir kavram ise iflçili¤in esas faktör olarak çal›fl›ld›¤› dönemlerde fazla üzerinde durulmayan ancak 1980 sonras› toplumda temel aktör olarak öne ç›kan Orta S›n›ft›r. siyah bir kad›n›n ifl yaflam›nda kendi durumuna özgü yaflad›¤› eflitsizliklerin sadece iflçi olmaktan de¤il. toplu s›n›f davran›fllar›na.

bireysel kimliklerin s›n›f süreçleri ile nas›l flekillendi¤ini sorunsallaflt›rarak çal›flmalar›n odak noktas›n› kolektif s›n›f kimliklerinden s›n›flaflan bireysel kimliklere tafl›m›flt›r. Bir baflka deyiflle s›n›f›n izleri kolektif hareketlerde de¤il. zevkler ve marka kullan›m› olarak belirlenir Kültürel Dönüfl Tart›flmalar› ve Toplumsal Eflitsizlik Geleneksel s›n›f teorilerini.4 Orta s›n›f› oluflturan bireyler farkl›l›klar›n› öne ç›karmak ister. 2000: 40). gündelik yaflant›m›z›. Tüketim odakl› bir dünyada bu farkl›l›klar özellikle tüketimde farkl› yaflam tarzlar›. yukar›da aç›klad›¤›m›z geleneksel s›n›f teorilerine çeflitli elefltiriler getirmektedirler. ‹ngiltere’de. Bu yaklafl›mlar. de¤erlendirme flemalar›m›z› içeren bireysel alanlarda aranmal›d›r. kolektif hareketlerde somutlaflan geleneksel s›n›f tan›mlar›yla ölçüldü¤ünde s›n›f fark›ndal›¤›n› ve bilincini gözlemlemek mümkün de¤ildir çünkü toplumsal s›n›flar kolektif hareketler ve kümelenmeler arac›l›¤›yla somutlaflamamaktad›r. Savage`in ‹ngiltere`de s›n›f kimli¤i üzerine yapt›¤› çal›flmalar›ndan ç›kard›¤› sonuçlarda s›n›f›n de¤iflen deneyimlenme biçimine iflaret etmektedir. stiller. bu yeni yaklafl›m›n günümüz toplumunu analizinde karfl›laflt›¤› en temel sorun olarak gösterilmektedir. Ancak grup aidiyetlerinin temel kayna¤› olmaktan uzak ve salt ba¤lamsal bir s›n›rl›l›k içinde olsa bile bireylerin kendilerini bir s›n›fa mensup olarak tan›mlad›klar› gözlemlenmifltir (Savage. al›flkanl›klar›m›z›. Ancak toplumsal eflitsizliklerin derinleflerek devam etti¤i bir dönemde s›n›f kimliklerinin net bir biçimde gözlemlenemiyor oluflu.6.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 155 Resim 6. Bu yeni paradigmaya göre öncelikle geleneksel çal›flmalardaki k›s›tl›l›klar› aflmak için ekonomik alan ile sosyal alan›n karfl›l›kl› kurdu¤u iliflkiye odaklanarak kimliklerin ve kiflilerin özel ilgilerinin. . çeflitli aç›lardan elefltiren ve s›n›f analizlerinde kuramsal ve kavramsal yenili¤in gereklili¤ine ça¤r› yapan yeni yaklafl›mlar sosyolojide “kültürel dönüfl” (cultural turn) olarak isimlendirilmifltir. Savage’a göre. Ünite . be¤enilerinin. ‹flte bu tart›flma sonucunda Savage ve di¤er baz› akademisyenler “sosyal s›n›fa ba¤l› kolektif bir bilinç oluflmuyorsa ve s›n›f kendi bafl›na kolektif bir bilinç yaratm›yorsa niçin hâlâ s›n›f `kültürel dönüfl` paradigmas› için aç›klay›c› bir de¤iflken olarak önemlidir?” sorusunu sormaktad›rlar. Bu yeni paradigma s›n›f kimliklerini kolektif olarak tan›mlamak yerine. farkl›l›klar›n›n yak›ndan araflt›r›lmas› gerekmektedir. Yeni paradigmaya göre s›n›flar araflt›rmac›lar taraf›ndan doldurulan nesnel ve bofl kategorilerden ziyade bireylerin sosyal pratikleri ve sembolik araçlar› arac›l›¤›yla infla olunan bir de¤iflkendir.

Göreceli yoksulluk mutlak temel ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen ancak f›rsat eflitsizlikleri yüzünden toplumun genel refah düzeyine. bar›nma yoksullu¤u ile beraber davran›flsal ve toplumsal iliflkiler aç›s›ndan sorunlara yol açabilecek bir konumda olmas› durumunu anlatmaktad›r. teknoloji ve sanayide ortaya ç›kan yenilikler s›n›f/tabaka terimlerinin ve tabakalaflma kavram›n›n yeniden ele al›nmas› tart›flmalar›n› getirmifltir. Bu tart›flmalara önemli bir kuramsal katk›da P. Yoksullukla ilgili en tart›flmal› konu yoksullu¤un nas›l tan›mlanmas› gerekti¤ine dairdir. Bunlardan en yayg›n olan› yoksullu¤u mutlak yoksulluk (absolute poverty) veya göreceli yoksulluk (relative poverty) gibi iki kategoriye ay›rarak incelemektir. Bourdieu. sosyal sermaye (kiflinin sosyal iliflki a¤lar›). sanayileflmenin gerilemesi. Eflitsizlik ve yoksulluk iliflkisini anlamak için önemli olan bir baflka kavram ise kent yoksullar› kavram›d›r. de¤iflen yaflam standartlar›. Birleflmifl Milletler Habitat Raporunda (1996) nüfusun kentlerde yaflayan bir kesiminin. Bourdieu’den (1989) gelmifltir. sembolik sermaye (kifliyi etkileyen de¤erler. kültürel sermaye (kiflinin eriflebildi¤i e¤itim. kendisinden daha yüksek yaflam standard›na ve f›rsatlara sahip bir referans grubu ile karfl›laflt›rmas› sonucunda ortaya ç›kan göreceli mahrumiyet olgusudur. gelir.156 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Pierre Bourdieu ve Yaflam Tarz› Yukar›da belirtti¤imiz gibi 1980 sonras›nda sosyal bilimlerde uzunca bir süre ihmal edilen tüketime olan ilginin artmas›. Bu durumda daha yayg›n kullan›lan “mutlak yoksulluk” daha çok bireylerin fiziksel yaflamlar›n› sürdürebilme hedefine yönelikken “göreceli yoksulluk” bireylerin di¤er kesimlere görece olarak yaflama standartlar›n› karfl›laflt›rmaktad›r. Göreceli yoksullu¤u “maddi kaynaklar›n toplumda norm olmufl veya en az›ndan özendirilen ve onaylanan normal etkinliklere kat›l›m›n. boyutlar› ve sonuçlar› kavramlaflt›r›lmak istenmifltir. çeflitli nedenlerle tarihsel ve co¤rafik olarak belirlenmifl asgari bir geçim standard›n› sa¤layabilecek yeterli kaynaklara ve konuta ulaflamamas›. Mutlak yoksulluk daha çok refah devleti politikalar›nda gelir da¤›l›m› ve tüketim harcamalar› hesaplamalar›na dayal› olarak somut ve ölçülebilen kriterlerle tan›mlanmakta ve kullan›lmaktad›r. ›rk veya etnik kimlik gibi de¤iflkenlerin aç›klay›c›l›¤›na gereksinim oldu¤u belirtilmektedir. Her çal›flma yoksullu¤u farkl› tan›m ve ölçeklerle çal›flmaktad›r. iflsizli¤in artmas› gibi nedenlerle yoksullu¤un nedenleri. tüketim. bunun yan›nda veya alternatif olarak yafl. . Mutlak yoksulluk hanelerin veya bireylerin asgari geçim standard›n›n alt›na düflmesini ve hesaplanm›fl yoksulluk s›n›r›n›n alt›na düflenleri tan›mlar. hobiler. bilgi olanaklar›). bofl zaman al›flkanl›klar› gibi farkl› zevklere hitap edebilen konular›n çal›fl›lmas› gerekti¤i üzerinde durmakta ve ekonomik sermaye (kiflinin elindeki maddi olanaklar). konfora ve yaflam koflullar›na sahip olman›n olanaks›z veya son derece k›s›tl› hâle gelecek kadar yetersiz kalmas›” fleklinde tan›mlamak da mümkündür. Art›k s›n›f/tabaka terimlerinin sanayi sonras› toplumlardaki geliflmeleri aç›klamaktan yoksun oldu¤u. günümüzde toplumsal s›n›flar›n belirlenmesinde yaflam tarz›. normlar) gibi dört yeni de¤iflkenin eski s›n›f analizlerindeki meslek. Göreceli mahrumiyet: (relative deprivation) Alt gelir gruplar›na ait kesimlerin daha üst konumda olan›n çok fazla göz önünde olan yaflam biçimlerinden etkilenmesini ve karfl›laflt›rd›¤›nda kendini mahrum hissetmesini aç›klayan bir kavramd›r. kaliteli e¤itime. toplumsal cinsiyet. e¤itim de¤iflkenlerinin yerini almas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Dünyada giderek sanayileflmifl ve ekonomik olarak geliflmifl ülkelerde bile sosyal devlet kavram›ndan vazgeçilmesi. insanca bir yaflam düzeyine ve toplumdaki sosyal temsile kat›lman›n engellenmifl olmas› durumunu içermektedir. Öte yandan göreceli yoksulluk daha çok bir kiflinin veya grubun yaflam düzeyini. Toplumsal Tabakalaflma ve Yoksulluk Tabakalaflma çal›flmalar› içinde yoksulluk konusu 1980 sonralar›nda yer almaya bafllam›flt›r.

Toplumlarda ifl olanaklar› azald›kça kitleler giderek beklentilerinin alt›na düfltükçe ve sosyal devletin sa¤lad›¤› bir çok yard›m kesildikçe bireylerin kamu harcamalar›na kat›lmalar› anlay›fl› egemen oldukça yoksullu¤un ve toplumdaki olumsuz etkilerinin artmas›ndan korkulmaktad›r. Birey. onur k›r›c› durumdan tek ç›k›fl yolu tüketici yetersizli¤i ile bafl etmektir. Ancak tüketim ve yoksulluk aras›ndaki iliflkiye vurgu yapan Zymaunt Bauman’dan (1998) burada bahsetmek gereklidir. kusurlu. toplumdan ve var olan kamusal veya sosyal olanaklardan d›fllanm›fl bir gruptur söz konusu olan. Bireyin refah›nda ve baflar›s›nda toplumun sorumlulu¤u son derece azalm›fl. Bu yeni modernitede birey daha özgürdür. yaflam›n›n yegâne sorumlusu olmufltur. tüketim özgürlü¤ü ve yaflamdan haz alma özgürlü¤ü olarak tan›mlanmaktad›r. Formel sektörden d›fllanm›fl ancak marjinal . Toplum. tüketim toplumu yoksullar› mutlu yaflam flöyle dursun. Görüldü¤ü gibi yoksulluk toplumsal tabakalaflma ile yak›ndan ilgilidir ve flu s›ralar tabakalaflman›n en çok gündeme gelen konusudur. eskisinden farkl› olarak üretime dayal› toplumsal s›n›f kimli¤i ile de¤il. zevk alma. Yeni Yoksulluk ve Tüketimden D›fllanm›fll›k Yoksulluk çal›flmalar›nda yeni bir e¤ilim tüketim çerçevesinden sosyal yaflama bakarak yeni toplumsal kimliklerin ve farkl›l›klar›n. Toplumda tüketici görevlerini yerine getirememenin güçsüzlü¤ü. Buna karfl›l›k sivil toplum kurulufllar› arac›l›¤› ile bafllat›lan birçok sivil inisiyatif bu noktada çok önem kazanm›flt›r. tüm sosyal hastal›klar›n ilac› olarak düflünülen ifl ve istihdam›n asl›nda yoksulluk problemini tam da çözmedi¤i bilgisi hayal k›r›kl›¤›na neden olmufltur. normal yaflama bile eriflemeyen bireylerdir. sat›n alabilme özgürlü¤ü. Kültürel ve sosyal pratikler arac›l›¤›yla s›n›f süreçlerinin kimliklere nas›l örtülü bir flekilde ifllendi¤ini araflt›ran farkl› ülkelerde farkl› yöntemlerle yap›lm›fl çal›flmalar›n hepsine bu bölümde de¤inmemiz çal›flmam›z›n s›n›rlar› aç›s›ndan mümkün de¤ildir. ar›zal›.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 157 Bütün bu tan›mlar›n yan› s›ra 1990 sonras› literatüre giren s›n›f alt› ya da s›n›f d›fl› (underclass) kavram› ise uzun süren iflsizlik çeken ve ifl bulma olas›l›¤› zay›f veya art›k çal›flamayacak durumda olan kesime iflaret eder. Bu özgürlük ise daha çok tercih yapabilme özgürlü¤ü.enformel sektör iflleri de k›s›tlanm›fl olan. Bireylerin h›zla de¤iflen süreçlere adaptasyon yetene¤i onlar›n yaflamdaki baflar›s›n› belirlenmektedir.6. Toplumda tam istihdam olsa bile çal›flan yoksullar olabilece¤i. Bauman’a göre içinde yaflad›¤›m›z toplumsal yap›da kat› modernlikten daha esnek ve de¤iflken bir moderniteye geçilmifltir. Bauman’›n vurgulad›¤› gibi yeni yoksulluk anlay›fl› tüketim toplumunda “toplumda yayg›n kabul gören ve gösterisel biçimde tüketemeyenin yoksullu¤u” olarak tan›mlanmaktad›r. Ünite . esnek bir hâl almaktad›r. bireylerin tüketim alan›nda benimsedikleri tarzlar›. Tüketim toplumu zevk ve haz üzerinden tan›mlad›¤› toplumsall›k ile yoksullar› sakat. Birey yeni koflullara uygun olarak sürekli de¤iflen stratejiler yapabilmeli. yaflam stilleri ve tüketime iliflkin be¤enileriyle olufltu¤unu öne süren çal›flmalard›r. Yoksulluk ayn› zamanda sosyal ve psikolojik bir durumdur. Bu yetersizlik öncelikle tüketici olarak yetersizliktir. Ayr›ca “mutlu bir yaflam” tüketim toplumunda hayat›n sundu¤u f›rsatlardan yararlanma. üreticiler a¤›rl›kl› bir toplumdan tüketici a¤›rl›kl› bir topluma evrilmifltir. . yakalad›¤› f›rsatlar› kamusal alanda gösterebilen tüketici bireyler olarak tan›mland›¤›nda. Toplumda nezih yaflam standard› olarak kabul edilmifl ölçütlerde yaflayamamak bireyin öz sayg›s›n› yitirmesine de sebep olur. Bauman’a göre yoksulluk sadece yokluk ve bedensel tehlike anlam›na da gelmemektedir. belirsizlikler içinde sürekli kay›plar›n› ve kazançlar›n› hesap ederek yaflamal›d›r. yetersiz olarak tan›mlayarak d›fllar. birey ise tüm yaflam›n›n sorumlulu¤unu üstlenmifltir. Bireyleri yaflamlar› da tüketim toplumu içinde parçal›.

Art›k toplumlarda toplumsal cinsiyet. Tarihte dört farkl› toplumsal tabakalaflma sisteminden bahsetmek mümkündür. Kölelik bir insan›n di¤er insan üzerindeki mülkiyet hakk›n› tan›mlayan en afl›r› eflitsizlik biçimidir. “üst . Dört temel kast (Varna) grubu vard›r: Brahmin (din adamlar›). 1. yaflam biçimleri üzerinden yap›lan tart›flmalar damgas›n› vurmufltur. serfler ve din adamlar›d›r. Bu topraklar›n büyüklü¤ü ve kullan›m haklar› yasal olarak tan›mlan›r. de¤iflmeyi ve ortaya ç›kan yeni eflitsizlikleri anlamak için yeterli bir kavram olmad›¤› yayg›n bir flekilde iddia edilmifltir. Feodalite’de topraklar kral taraf›ndan soylular aras›nda da¤›t›l›r. Frans›z Devrimi’nin insanl›¤a sundu¤u özgürlük. bunu da kendi yetenekleri ve kazan›mlar› ile yapabilece¤i için de¤iflime ve dinamizme en aç›k sistem olarak tan›mlan›r. Genelde do¤ufltan kazan›lan babadan o¤ula geçen bir statüdür. Sosyal S›n›flar ise di¤er tüm toplumsal tabakalaflma sistemlerinden farkl› olarak kiflinin içine do¤du¤u mevki/statüyü de¤ifltirebilme özelli¤ine sahip oldu¤u. Bunlar. Bu gruplara üyelik do¤ufltan kazan›lan kal›tsal bir statüdür ve kast üyelerinin ba¤l› bulunduklar› kast grubunu de¤ifltirmelerine olanak yoktur. Kast Orta Ça¤’da. eflitlik ve kardefllik ilkeleri evrenselleflmifl. tüketim farkl›l›klar› gibi farkl›l›klar›n. sosyal s›n›f. Kashtriya (askerler). Sosyal s›n›fa aidiyet aileden miras al›nmad›¤› gibi yasal veya geleneksel bir temele de oturmaz. 1980 sonras›ndaki eflitsizlik tart›flmalar›ndaysa sosyal s›n›f kavram›n›n toplumdaki geliflmeleri. Bu kavram insanlar ve gruplar aras›nda fiziksel. Feodalitede görülen toprak mülkiyetine dayal› sistem ve 4. Ancak bu farkl›l›klar toplumdaki egemen de¤er yarg›lar› ve normlara göre. Vaishya (tüccarlar) ve Shudra (iflçiler). Kast sistemi 3. töre. Kuramsal olarak bu üç boyut birbirinden ba¤›ms›z olarak belirlenir. kay›ts›z flarts›z eflitlik çok önemli bir insanl›k de¤eri olarak meflruiyet kazanm›flt›r. Daha sonra eflitsizlik 1950’de ABD’de ilk kez akademik sosyoloji içinde flekillenen Yap›sal-‹fllevselci okul ve Çat›flma okulu içinde daha farkl› ele al›nm›flt›r. salt ekonomik analize dayal› sosyal s›n›f farkl›l›¤›n›n önüne geçti¤i düflüncesi önem kazanm›fl ve eflitsizli¤e tüketim farkl›l›klar›. kültürel ve sosyal bir çok farkl›l›¤a iflaret eder. Toplumda daha çok yap›sal. Belli bir gruba. Weber’in toplumsal tabakalaflma kuram›ysa üç boyut üzerinden tan›mlanmaktad›r. Yap›sal-‹fllevselci okula göre toplumsal tabakalaflma “toplumun gereksinimleri ile belirlenen ifllevler aras›ndaki uyum ve bireylerin belirlenen ifllevler AM A Ç 3 A M A Ç 2 . ekonomik ve kültürel nedenlerle ortaya ç›kan farkl›l›klar bireyler ve gruplar aras›nda çeflitli eflitsizliklere neden olabilirler. Sosyolojide toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik konusunu daha iyi anlayabilmek için önemli kavramlardan ilki farkl›laflma’d›r.158 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet AM A Ç 1 Toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik olgular›n› ve onlarla ilgili kavramlar› tan›mlamak. Sosyal s›n›flar olarak kabul edilir. Ancak savafllar sonunda da yenilen taraf›n kölelefltirilmesi mümkündür. tercihler. özellikle Hindistan’da geçerli olan ve Hindu felsefesi. Bunlar. 1789’da ilan edilen Fransa ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi’ne göre “‹nsanlar›n eflit do¤du¤u ve eflit yaflamas›”n›n gerekli oldu¤u belirtilmifltir. etnik köken.alt” gibi bir de¤erlendirmeye tabi tutulduklar›nda toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik bireylerin yaflam›nda önem kazanmaya bafllar. s›n›fa ait olmak daha üst bir de¤er ve imtiyaz getirirken bir baflka bir gruba. Bu sistem içinde üç temel grup soylular. Ona göre s›n›f eflitsizli¤inin oluflmas› toplumdaki s›n›flar mücadelesi içinde anlafl›lmal›d›r. s›n›fa aidiyet alt bir de¤er ve imtiyazs›zl›k olabilir. ekonomik. din. Marx’a göre eflitsizlik toplumda birbiriyle z›t ve çeliflkili ç›karlara sahip iki sosyal s›n›f aras›ndaki kutuplaflmaya dayal› olarak oluflur. Sosyolojide Karl Marx ve Max Weber eflitsizlik üzerine birbirlerinin yazd›klar›ndan etkilenmifller ancak kendi epistemolojik ve mant›ksal çerçeveleri içinde çok farkl› sonuçlara ulaflm›fllard›r. Toplumsal tabakalaflma ve eflitsizlik konusunda farkl› yaklafl›mlar› özetlemek. psikolojik. Tarih boyunca toplumsal tabakalaflma ve eflitsizli¤in de¤iflen biçimlerini aç›klamak. biyolojik. gelenek ve mesleki ayr›mlara dayal› bir tabakalaflma biçimidir. ›rk. Kölelik sistemi 2. statü ve politik partidir.

profesyonel.) ise eski beyaz yakal› orta s›n›ftan çok farkl›. boyutlar› ve sonuçlar› kavramlaflt›r›lmak istenmifltir. tek tip olamayan ve buna karfl› ç›kan. fordist ifl süreçlerinin yerini fordizm sonras› ifl süreçlerine b›rakt›¤›. toplu s›n›f davran›fllar›na. iflsizli¤in artmas› gibi nedenlerle yoksullu¤un nedenleri. sanayileflmenin gerilemesi. Çal›flma yaflam›n›n de¤iflti¤i. stiller.” “göreceli yoksulluk. yafl ve tüketim normlar›na dayal› yeni kültürel kimlikler s›n›f kimli¤inin yan› s›ra önem kazand›. Sosyal s›n›f kavram›na iliflkin tart›flmalar da bir dönüflüm geçirdi. etnik veya ›rka dayal› köken. yönetim ve büro ifllerini yapan beyaz yakal›lar (kol eme¤ine mavi yakal› dendi¤i gibi) gibi ifl ve meslekleri temsil eder. Orta s›n›f›n tüketim odakl› bir dünyada farkl›l›klar› özellikle tüketimde farkl› yaflam tarzlar›. Ünite . 1980 sonras›nda E.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 159 aras›nda kendi yetenekleri ve e¤itimlerine uygun olarak da¤›t›lmas›” sürecinde oluflur.6. üst düzey e¤itimli. toplu kimliklere ve aidiyete karfl› olan tutumu kendi s›n›f›n›n özeliklerinden kaynaklanmaktad›r. medya ve iletiflim sektörü. Yoksulluk ve eflitsizlik aras›ndaki iliflki “mutlak yoksulluk. emek gücünün becerisinin artt›¤›. kafa eme¤i. vb. O. 1980 sonras› toplumda temel aktör olarak öne ç›kan Orta S›n›f. Bu da¤›lma liyakat kural›na göre olmal›d›r. otoriteye ba¤l› olmadan çal›flabilen. Dünyada sanayileflmifl ve ekonomik olarak geliflmifl ülkelerde bile sosyal devlet kavram›ndan giderek vazgeçilmesi. Toplumsal cinsiyet. “eme¤e dayal› olmayan” iflleri yapanlar. Zira orta s›n›f heterojen yap›s› nedeniyle bir araya gelemeyen. . iflletmecilik. Wright tabaka/s›n›f analizlerinde Marx’›n s›n›f analizlerinin bugünün ekonomik ve teknolojik flartlar›na uyarlanmas›n› savunmufltur. bofl zaman faaliyetlerinin ve tüketim alan›n›n insanlar›n yaflam›nda daha çok yer tuttu¤u bu yeni zamanlarda eflitsizlik tart›flmalar› da bu yeni alanlarda oluflan eflitsizlikleri anlamaya do¤ru evrildi. kol eme¤inden kafa eme¤ine geçiflin gerçekleflti¤i. yöneticilik. 1980’lerin bafllar›nda sosyal s›n›f tart›flmalar›nda yeni bir evreye girildi. 1980 sonras› teknolojinin geliflmesi ile ortaya ç›kan yeni ve profesyonel meslekler (enformasyon teknolojileri. zevkler. Günümüz toplumlar›nda toplumsal tabakalaflma ve eflitsizli¤e iliflkin yeni tart›flmalar› ve kuramlar› aç›klamak. reklamc›l›k. iflçiler aras›nda bir farkl›laflma yafland›¤›.” “kent yoksullar›” ve “s›n›f alt›” gibi kavramlarla anlat›lmaktad›r. Tabakalaflma çal›flmalar› içinde yoksulluk konusu 1980 sonralar›nda yer almaya bafllam›flt›r. çok vas›fl› bir grup olarak yeni orta s›n›f› oluflturmaktad›r. tasar›m ve grafik. bireysel özelliklerin ve her türlü bireysel özgürlük ve temsillerin önem kazand›¤› bir yeni s›n›f- AM A Ç 4 t›r. marka kullan›m› olarak belirlenir. inisiyatifi yüksek. Bu yeni toplumsal aktörün eski siyasi ve sosyal s›n›f örgütlenmelerine.

Kast sistemi toplumda uzun seneler yaflayabilmesin temelindeki meflruiyet afla¤›dakilerden hangisine dayan›r? a. Toplumda fleref. Yeni markalar›n ortaya ç›kmas› e Toplumda güvencesiz ifllerin artmas› 10. 7. flan. Modern toplumda çal›flma yaflam›ndaki iflbölümünde kazan›lm›fl bir statünün paylafl›ld›¤› bir gruba ait olma durumunu ifade eder. a. Eflitsizlik kavram›n›n toplumda dikkat çeken bir konuma gelmesi ve sorgulanmaya bafllanmas› için afla¤›da verilen geliflmelerin hangisi en önemlidir? a.afla¤› do¤u hareketlili¤inin afla¤›daki faktörlerden hangisine ba¤l› oldu¤una iflaret eder? a. Göreceli yoksulluk kavram›na afla¤›dakilerden hangisi karfl›l›k gelir? a. Feodalitede görülen toprak mülkiyetine dayal› sistem 3. 5. Kölelik sistemi b. Kapitalizmin geliflmesi b. 4. Kölelerin en yorucu ifllerde çal›flmas›. Toplumsal cinsiyet kimli¤inin toplumda önem kazanmas› d. e. Modern toplum c. c. Farkl› kastlar aras›ndaki ifl bölümüne dayan›r. toplumsal cinsiyet ve etnik köken gibi kimlikler aras›nda kesiflme ile ortaya ç›kan eflitsizlikler b. Çal›flma yaflam›ndaki dönüflümler c. Afla¤›dakilerden hangisi bir toplumsal tabakalaflma sistemi de¤ildir? a. d. Sosyal s›n›flar e. Toplumun farkl› kast gruplar›na bölünmesine dayan›r c. 1789 Frans›z ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi 2. e. Miras yolu ile kiflilere geçen vars›ll›k. Kast sistemi d›fl›nda gruplar olmas›na dayan›r. b. c. d. S›n›f. Parsons’›n öne sürdü¤ü bir kavramd›r b. Soy sopa dayal› eflitsizlikleri ifade etmek için kullan›l›r b. Temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan gruplar b. Marx’›n öne sürdü¤ü bir kavramd›r c. Toplumsal uzlaflma ile çözülür. Yafll›lar ve engelliler d. Bireyin babas›n›n konumuna ba¤l› oldu¤unu Söyler. 6. T. Tarihte kölelik sisteminin en afl›r› eflitsizlik olarak tan›mlanmas›ndaki temel neden afla¤›dakilerden hangisidir? a. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal statü kavram› için do¤ru bir ifadedir? a.160 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kendimizi S›nayal›m 1. Toplumda k›t bulunan maddi kaynaklar›n mülkiyetine ulaflabilme yetkisini ifade eder d. Köleli¤in kat› kurallar› olmas›. Statü gruplar› c. Kast Sistemi d. 9. Dezavantajl› gruplar e. Aile kökenine ba¤l› oldu¤unu b. Kifliler aras›ndaki hak ve görev iliflkilerine dayan›r. K. Soy sopa ba¤l› eflitsizliklerin ortaya ç›kmas› d. Toplumsal hareketlilik toplumda bireylerin toplumsal konumlar aras›nda yukar›. Toplumdaki liyakat mekanizmas›na ba¤l› oldu¤unu e. Köleli¤in babadan o¤ula geçmesi. Kölelerin özgürlüklerinin olmamas›. Sosyal s›n›f tart›flmalar›nda 1980 sonras› en önemli geliflme nedir? a. E¤itim sistemine ba¤l› oldu¤unu d. d. Toplumdaki ekonomik farkl›l›klar ile belirlenir 8. Genel refah düzeyine ve insanca bir yaflam düzeyine eriflmesi engellenmifl olanlar . e. Düflük ücretliler c. Siyasi gücü olan ile olmayan aras›ndaki farkl›l›¤a karfl›l›k gelir d. Köleli¤in bir insan›n di¤er insan üzerindeki mülkiyet hakk› olmas›. 1789 Frans›z Devrimi e. Toplumda kat› bir hiyerarfli olmas›na dayan›r e.yoksulluk konumunu anlat›r c. K. Sosyolojide Sosyal S›n›f kavram› daha çok hangi amaçla kullan›l›r? a. unvan farkl›l›klar› ile belirlenir e. Marx için s›n›f çeliflkisi kavram› nas›l tan›mlan›r? Toplumsal süreç içinde geçicidir S›n›flar aras›nda z›tl›klar oluflturur Toplumsal süreç içinde kal›c› ve çözülemezdir Toplum düzeninin bozulmas›d›r. b. Bireyin do¤um yerine ba¤l› oldu¤unu c. Hindu felsefesine ve ikinci hayat inan›fl›na dayan›r b.

statü ile ifl aras›nda anlaml› bir korelasyon oldu¤unu iddia ederken. tombalac›lar. belirli bir ifli.... bileyciler. Kentsel iflgücünün yeni nitelikleri üzerine çal›flmalar. yeni göç ve yeni kentli analizlerinde anahtar bir kavram olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r (Bkz.. 1992. öncelikle ‹ngiltere’de yap›lan çal›flmalar etken olmufltur. tehlikeli yeni s›n›f›n (“S›n›f d›fl›”n›n. 1992). 1993). Bu göstergeler “göç”. Öte yandan “Yeni Endüstriyel Paradigma ve Kurumsal Ekonomi” teorileri ise. kumarbazlar. Marx’›n “Yedek iflgücü ordusu” (Marx. Yoksullu¤un bu tabakas›n›n Marx’a göre tarifi moral bir kavramlaflt›rma içermekteydi ve sonradan bu moral kavramsal analizle çal›flan birkaç sosyolog için de anahtar olabildi. iflin statüsünü ve iflçinin buna ba¤l› statüsünü etkileyen üç as›l faktör olarak al›r” (Granovetter. “kendili¤inden ç›kar›n› maksimize eden insan” temelinde. genelev kap›c›lar›. Ünite . “yoksulluk”. 1994).1988). meslektafllar› taraf›ndan “ekonomistik” aç›klamalarla yetindikleri için elefltirildiler (Burrows & Loader. ordu art›¤› askerler.k›r/kent dengelerinde bozulmalar.. Mingione (1996)). non-labor’un . olmayan. Pahl (1984. “kentsel yeni yoksulluk” kavram›n› da ortaya ç›karm›flt›r.’ikincil iflgücü pazar›’ aç›klamas›. tamam›yla sosyal ve sosyalpsikolojik eriflme ve edinme faktörlerini göz ard› etmektedir. göstergelerle u¤rasan akademisyenler kadar. gelir ve statü iliflkisini. (2000). yani ikincil ifl gücü pazar›n›n daimi oyuncular›: kad›nlar.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 161 Okuma Parças› Kentte Yeni Yoksulluk ve Çöp ‹nsanlar›* Küreselleflme ve buna ba¤l› olarak yeni ekonomi politikalar›ndaki (NEPs) yay›lma. Bu dönüflümü “Küreselleflme” ve “ Post-Fordist üretim sistemlerin yayg›nlaflmas›” ve buna ba¤l› olarak yoksullu¤un yayg›nlaflmas› ile birlikte alan görüfller (Jessop. yine moral bir tersine çevirmeyle “Yeni sa¤” teorilerine. 1962:295). Parkin için “non-labor”. Hareket kabiliyeti ve f›rsat›n› en az ele geçirebilenler. Kaygalak (2001). “.. 1999). “‹kincil ‹flgücü Pazar›” kavram›yla tart›flt›¤› analizinde. Payne (1987). bu ba¤lant›n›n basit bir korelasyona dayanmad›¤›n› gösterir (Granovetter. bu yeni durumun göstergeleri olarak kabul ediliyor” (Payne & Payne& Hyde. kaçak köleler. kent yoksullar›. dilenciler..O Wright’›n Kapitalin bir fonksiyonu olarak s›n›f” kavramlar›ndan farkl› bir yeni aç›klama gerektiren bu yeni tabaka. Granovetter. “k›rsal alan”. bunlar›n belirgin yaflam stilleri ve tüketim kal›plar› aç›s›ndan ay›rt edilebilece¤ini gösterdiler.. Parkin. 1991). kentsel yap›larda gerilemeler. sokak çalg›c›lar›. tüm s›n›flardan kovulmufl art›klard›r (Marx. t›rt›kç›lar. ba¤lant›s›. analizlerinde ücret yap›lar›n› ve ifl gücü pazar›n› do¤rudan ekonomik pazar›n birer ba¤›ml› de¤iflkeni olarak almaktad›r. yoksullu¤un hangi kategorilerle tan›mlanaca¤›. “Oysa” der Granovetter. Myrdal için “underclass” (s›n›f d›fl›) kavramlar›yla aç›klanan bu yeni yüzer-kategorileri tan›mlamada. özellikle iflin ve çal›flman›n yeni biçimleri ve kentsel meslek ve ifl d›fl› alanlara iliflkin aç›klamalar bu çerçevede de¤erlendirilmektedir.. Jenks & Peterson. 1991) ve spesifik üretim normlar›n›n kapitalist pazar ekonomisini bu yolla yayg›nlaflt›rd›¤›n› iddia edenler (Lipietz. çul-çaput toplayanlar. Yeni iktisadi yap›lanmalar›n yaratt›¤› etkiyi en iyi yeni kentsel iflkollar› ve kentsel mekan da¤›l›mlar› ile çözebilece¤imiz aç›kt›r (Lash & Urry. iflin süreklili¤i ve karakteristi¤i. tabaka ve s›n›f analizleri konusunu revize etmemizi gerektirecek yeni analizlere ihtiyaç duyurdu. “. ayr›ca yeni iflkollar›n›n kentte yaratt›¤› yoksulluk ve yoksullukla birlikte yaflama biçimlerine iliflkin çal›flmalarla birlikte ilerlemektedir. Güvenç. Kentsel yeni yoksulluk kavram›. Ona göre “‹nsan Kaynaklar› Teorisi”. ifli yapan kiflinin bireysel karakteristiklerini ve ayr›ca ifle eriflme yollar›n›. imalat›n bu yolla üçüncü dünyaya yay›ld›¤›n› ve bu nedenle yoksullu¤un artt›¤›n› öne sürenler (Brown & Scase. Yeni kentsel s›n›flar›n ya da tabakalar›n ortaya ç›kmas›. 1994). çanta tafl›y›c›lar›. Ne yaz›k ki bu anahtar. 1980’leri izleyen y›llarda. 13-18 yas_ gruplar›d›r. cepçiler. siyahlar. torbac›lar. sosyal hizmet uzmanlar›n›n da ilgi oda¤› olmaktad›r.bu ayaktak›m›.tüm suç ve h›rs›zl›k türlerine bulaflm›fl. toplumun k›r›nt›lar›yla yetinen. Kentsel yeni yoksulluk tart›flmalar›. cahiller. tokatç›lar. gerek zorunlu göç kapsam›ndaki büyük yer de¤ifltirmelerin gerekse küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› düflük nitelikli iflgücünün kentlere ak›s›n›n bir ç›kt›s› olarak. göç. Marx için lümpen proleter:“. 1999). süprüntü. Birleflmifl Milletler için “Dezavantajl› gruplar”. tenekeciler. hapishane kaçk›nlar›. kentlere farkl› tabakalardan ve nedenlerden akan göç ve göçle birlikte hareket eden iflgücü. istenmeyen ve tehlikeli olan›n) analizleri yapmada da öncü olabilmifltir (Westergaard. yeni iflkollar›n›n ortaya ç›kmas›.. 1996:1).6. “kentsel alanlar” ve “çal›flma” üzerinde yeniden düflünmemizi gerektirdi. e¤itim sisteminde niteli¤in bütünsel olarak azalmas›. 1962) ya da E. Goldhorpe ve Marshall (1992) yeni üretim sistemati¤i ve kentsel s›n›f analizlerinde “Halihaz›rdaki toplumda 2/3 istihdama karfl›l›k 1/3 iflsiz oran›n›” vurgulayarak.

“Çöpte Yaflayanlar” ve “Çöpten geçinenler” kategorileri. yeni kent yoksulu profili. Kentsel yeni yoksullu¤un.net/tr/yayinlar/7. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Tabakalaflma Kuramlar›” konusunun gözden geçiriniz. cinsiyet ve etnisite (Parkin. argoda 'lefl yiyen' anlam›na gelmektedir. kentsel yeni yoksullu¤u yine de yap›salc› aç›klama çabalar› olmakla elefltirildiler (Bauman (1998). b 3. Ancak Marx kapitalist sistemin insanlara dayatt›¤› toplumsal ifl bölümü ile ortaya ç›kan egemen s›n›f ve tabi olan s›n›f yap›s›nda böyle aç›k bir . Abelda (1999:725) yoksullu¤u. kentsel alanda "Sokaktan çöp toplayarak geçinen. ikinci olarak çöpün ekonomik ve ekolojik de¤erleriyle birlikte ele al›nacakt›r. e S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 ‹nsanlar›n edindikleri e¤itim ve mesle¤e dayal› bir gelir elde etmeleri daha çok Weber’ci ve Yap›sal ‹fllevselci kuramlar›n üzerinde durdu¤u do¤al. e 2. *"Çöp ‹nsanlar›" terimi. Bir y›l arayla iki flehirde (Denizli ve Samsun) gerçeklefltirilen “Kentsel Kat› At›k Projeleri”nde toplanan veriler ›fl›¤›nda.1997)). kentsel bir yoksul tipi olarak “çöp toplay›c›l›¤›n” bir ifl ya da meslek kategorisi olarak ele al›n›p al›namayaca¤› tart›fl›lacak. Treanor.162 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› üç kategori ile belirlenebilece¤ini belirtir: ›rk. Liberal görüflün de temel fikri olan insan özgürlü¤ü bu anlay›fl›n temel dayana¤›d›r. aile yap›s›. Kaynak: Nefle Özgen. e 6. kaç›n›lmaz ama toplum için geliflmeyi sa¤layan bir eflitsizliktir.neseozgen.pdf adresinden okuyabilirsiniz. Öte yandan. “ifl ve kazanç olanaklar›na ve refah›n istihdam. yeni eflitsizlik kategorilerinin. Makalenin devam›n›/tamam›n› http://www. a 5. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Tabakalaflma Kuramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. gelir gibi eski kriterlerle aç›klanamayacak yeni bir kast sistemine do¤ru evrildi¤ine dikkati çeker. kentsel yeni yoksulu tan›mlamada oldukça elveriflli kavramlard›r. Kuramlar” konusunu gözden geçiriniz. Erder(1996. Ancak bu aç›klamalar.” Toplum ve Bilim. bak›m sözü ve kazanç konusundaki yükümlülüklerine eriflmede yetersizlik” hali olarak tan›mlar. Yap›sal-ifllevsel okul ise toplumun gereksinimlerinden yola ç›karken farkl› meslekleri topluma yararl› farkl› ifllevler olarak kabul edip bu yararl› bilgi becerilerin elde edilme süresi (e¤itim) ve bu konuda yap›lan fedakârl›klar›n (zaman ve para harcama) ilerde farkl› gelir düzeyleri olarak bir ödül sistemine dönüflmesini öngörür. yoksullu¤un daha ileri ve a¤›r bir biçimi oldu¤una iliflin önermelerin tart›fl›lmas› ise son k›sm› oluflturacakt›r. Türkçe d›fl›ndaki karfl›l›¤› olan 'scavengers' ise. Harris(1996). Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Eflitsizlik ve Tabakalaflmada Yeni Tart›flmalar. Ayr›ca Weber pazara mal sunanlar ile hizmet sunanlar aras›ndaki temel eflitsizli¤i de yine gelir fark› olarak anlar. Bu çal›flmada. 2000). s. salt etnisite. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl ve Kavramsal Çerçeve” konusunu yeniden gözden geçiriniz. her iki okulda kapitalizmin “aç›k bir toplum” olarak insanlara eflit düzeyde f›rsatlar sundu¤unu ama insanlar›n bu f›rsatlardan yararlanmalar›n›n kendi kararlar› oldu¤unu söyler. bu yolla ‘çöp insanlar›’ araflt›rmas›. 1. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarih ‹çinde Tabakalaflma” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 88-89. Scott(1994). ›rk. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarih ‹çinde Tabakalaflma” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarih ‹çinde Tabakalaflma” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 7. “Kentte Yeni Yoksulluk ve Çöp ‹nsanlar›. Say›: 89. ‘yeni yoksulluk’ kavram›n› tart›flmak için arac› k›l›nacakt›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarih ‹çinde Tabakalaflma” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Weber toplumda s›n›fa dayal› eflitsizliklerin piyasa mekanizmas› içinde ortaya ç›kt›¤›n› kabul etti¤i için farkl› meslek gruplar›n›n farkl› e¤itim düzeylerine gereksinimleri olaca¤› ve bu edinilen bilgi becerinin de iflçiler aras›nda farkl› gelir gruplar› yarataca¤›n› görmek mümkündür. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Hareketlilik” konusunun gözden geçiriniz. b 4. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Tabakalaflma ve Yoksulluk” konusunu gözden geçiriniz. d 8. öncelikle küresel ekonominin kentsel iflgücü üzerindeki mikro ve makro etkileriyle. 10." "Çöpte çal›flan ve çöpte yaflayan" ya da günlük deyimiyle "korsan çöp toplay›c›lar›"n› tan›mlamak için üretilmifl bir kavramd›r. d 9.

Ünite 7. 13 (3): 193-290 . Sennett. J. Corrosion of Character. Bask›. H. Anadolu Üniversitesi Yay›n› No: 2415. K. Bask›. no. Black Belt : Racial Division. (1980). K. Sociology. “Toplumsal Eflitsizlikler. London: Verso Yuval-Davis. Distinction : A Social Critique of Judgement of Taste. Londra: Routledge. Wright. Kalayc›o¤lu. (2001). F. ifl gücüne kat›l›m› ve yükselen kariyeri ile sürekli yükseltebilir. ve Holborn. syf.O. Sociology: Themes and Perspectives. (ed.. Londra. Londra : Collins. ve Hinderik.M.O.W.). C. (1985). ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›. American Sociological Review. D. D. Londra: Lawrence Wishart Walby. Oxford: Clarendon Press. “Social Mobility in Great Britain: A study of Intergeneration Changes in Status” içinde Glass. M. Ankara : Mart› Kitap ve Yay›nevi. 4. Classes. European Journal of Women’s Studies. 242-249. Blackwell. Dolay›s›yla kalk›nm›fl toplumlar bireylerinin kendi toplumsal konumlar›n› görece özgür ve kendi tercihleri do¤rultusunda belirleyebildikleri toplumlard›r. Buckingham/ Philadelphia: Open University Press. (1963).J. Bendix. toplumsal cinsiyet rollerine ba¤l› olarak kad›nlar için geçerli olmayan kavramlard›r. ve Mills. (2006).C. s. ve Waters. Kastoryano. (2004). Londra: Blackwell. Goldthorpe. Haralambos. (2011).E. Cilt: 3. Ve Lipset.) Rethinking Class. Wacquant. (1970). “Class analysis and Social Transformation.. (2005).V. R. 66. s..S. Capital. 295-316. (ed. P. (1947). N. gelirine. Öncelikle toplumsal cinsiyet rollerinin ö¤retisi kad›nla erke¤in farkl› rolleri oldu¤unu. K. (ed. New York: Norton Marx. Oxford : Polity Gerth. Türkiye Araflt›rmalar›.Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik 163 toplum olamayaca¤›n› belirtir. ve Hall. (1974). (2004). Work. (1996).D.V. E. günümüzde kalk›nma dendi¤inde ekonomistlerce ortaya at›lan kavram geliri art›rmak veya pastay› büyütmek olsa da sosyolojide ve eflitsizlik yaz›n›nda bu gelirin/pastan›n bölüflümü veya bu sistem içinde kimlerin kendi toplumsal konumlar›n› seçme hakk›na ne kadar sahip olabildikleri konusunda bir tart›flma vard›r. Boratav. New York : Praeger Publications Savage. Dolay›s›yla toplumsal cinsiyet kimli¤ine göre ayr›flm›fl bir toplumda bu varsay›m tam da yerine gelmez. Social Stratification as an Obstacle to Development : A Study in Four Turkish Towns. NewYork: Oxford University Press Wright. K›ray. siyasal ve sosyal konumlar›nda kendileri seçmese de yaflamlar›n› sürdürmek zorundad›r. M. cilt:10. S. Savage. A. (1998). Sosyolojiye Girifl. Consumerism and the New Poor. (2002).C. Eskiflehir : Aç›kögretim Fakültesi Yay›n› No: 1401. F. Ço¤u durumda kad›n ailesinin statüsüne ba¤l› kalarak liyakat ilkesinden yararlanamamaktad›r.88. K. (Eds. Social Inequalities in Comparative Perspective. (1995) ‹stanbul ve Anadolu’dan S›n›f Profilleri. L. S›ra Sizde 2 Toplumsal hareketlilik toplumdaki geliflmelerin bireylerin refah›na. toplumsal hareketlilik kavram›n›n öngördü¤ü liyakat ve kazan›lan toplumsal konumlar. Class and Stratification” içinde Crompton. R. ve Crompton.) Social Mobility in Great Britain. (1948). “Social Stratification and Social Inequality: Models of Intersectionality and Identity” içinde Devine.. Scott. The Theory of Social and Economic Organization. T.) Gender and Stratification. Anthias. R. 6. M. (1989). S›n›f ve Yoksulluk” Toplumsal Tabakalaflma ve Eflitsizlik kitab› içinde. (ed. Polity Press. Erkek ise toplumsal konumunu e¤itimi.R.) Urban Poverty and The Underclass. 98. M. Status And Power. J.R. s. Moore (1945) “Some principles of Stratification”. Class Inequality and the State in the French Urban Periphery and the American Ghetto” içinde Mingione. Readings in Contemporary Political Sociology. New Left Review. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bourdieu. (1986). “Gender. Ayr›ca bu kavram di¤er tabakalaflma kavramlar› için oldu¤u gibi eril bir kavramd›r. (2000). Mike (2000). “From Fordism to Flexible Accumulation” içinde Nash. J. toplumsal temsiliyet kazanamad›¤›ndan ve sürekli kocas›na. New York: Palgrave Macmillan.6. (ed). (1976). Bauman. e¤itimine yans›yarak daha gelifltirece¤i varsay›m›ndan yola ç›kar. “Race and Ethnicity in France” in Devine. onlar›n ev d›fl› faaliyetleri üzerinden tan›mlanm›fl bir kavramd›r. M. London: Routledge Davis. 234-274. Londra: Blackwell. “Toplumsal Tabakalaflma”. M. From Max Weber: Essays in Sociology. Yani erkekler için tan›mlanm›fl. E. babas›na ba¤›ml› olarak yaflamak zorunda kald›¤›ndan toplumsal statüsünün yükselmesi de olanaks›z hâle gelir. Glass. Social Mobility and Class Structure in Modern Britain.S. Londra: Taylor & Francis Giddens. “The Red Belt.Z. Bu anlamda. M. Harvey. Ünite .” Open University Press. ve W. ‹hsan Sezal). D.F.E. Londra: Hutchinson. (1998). bas›m). kad›nlar›n ev içi emeklerinin daha önemli oldu¤unu vurgulad›kça kad›nlar toplumsal hareketlilikte bir konum almaktan geri b›rakt›r›lm›fl olurlar. kariyer edinebilece¤i bir ifl. (1967) Class. (2.R. S. Kad›n ev d›fl›nda bir e¤itim. (eds. Weber. “Intersectionality and Feminist Politics”. Kalayc›o¤lu. ‹nsanlar kendilerine dayat›lan ekonomik. Ayr›ca... ve Mann. J. ‘Class Boundaries in Advanced Capitalist Societies’.

Baflta ‹nternet olmak üzere “yeni medya”n›n ve “sosyal medya”n›n potansiyelini de¤erlendirebilecek ve a¤ toplumunda de¤iflen cemaat yap›lar›n› ve sanal cemaatler kavram›n› karfl›laflt›rmal› olarak aç›klayabileceksiniz. Medya araflt›rmalar›n›n tarihsel olarak nas›l dönemsellefltirdi¤ini saptayabilecek ve medya sosyolojisindeki egemen paradigmay› tart›flabilecek. Anahtar Kavramlar A¤ Toplumu Enformasyon/Bilgi Toplumu Bilgisel Ekonomi Dijital Uçurum-Dijital Bölünme Etkileflimli Medya ‹nternet ‹zleyici Küreselleflme Medya Endüstrisi • Medya ‹çeri¤i • Medya’n›n Al›mlanmas› • Medya’n›n Ekonomi-Politik Yap›s› • Sanal Cemaatler • Sosyal Paylafl›m A¤lar› /Sosyal Medya • Yak›nsama • Yeni Medya ‹çindekiler • G‹R‹fi: ÖNEML‹ B‹R TOPLUMSAL KURUM OLARAK MEDYA • MEDYA ARAfiTIRMALARININ TAR‹HÇES‹ VE ‹LK KURAMSAL YAKLAfiIMLAR • MEDYA’YA ÇA⁄DAfi ELEfiT‹REL YAKLAfiIMLAR • MEDYA’NIN EKONOM‹-POL‹T‹⁄‹ VE EKONOM‹-POL‹T‹K YAKLAfiIM(LAR) • ÇA⁄DAfi KÜRESELLEfiME SÜREC‹NDE MEDYA VE A⁄ TOPLUMU TARTIfiMALARI Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Medya . Ça¤dafl elefltirel yaklafl›mlar›n medyay› nas›l ele ald›¤›n› analiz edebilecek. ekonomik. Kitle toplumundan a¤ toplumuna geçiflin tarihsel temellerini saptayabilecek ve a¤ toplumunun teknolojik. toplumsal niteliklerini tan›mlayabilecek.7 Amaçlar›m›z • • • • • • • • • SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Günümüzün önemli toplumsal kurumlar›ndan biri olan medyan›n nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini aç›klayabilecek. Medyaya ekonomi-politik yaklafl›mlar› ve dijital uçurum tart›flmas›n› özetleyebilecek. Medya-küreselleflme iliflkisini de¤erlendirebilecek ve küreselleflme sürecinde ortaya ç›kan “a¤ toplumu” kavram›n› tan›mlayarak yap›sal özelliklerini aç›klayabilecek.

Di¤er bir deyiflle günümüzde medya kurumlar› kapitalist piyasa koflullar›nda ve kâr maksimizasyonu mant›¤›/hedefi ile faaliyet gösteren birer endüstridirler.Medya G‹R‹fi: ÖNEML‹ B‹R TOPLUMSAL KURUM OLARAK MEDYA Günde ortalama kaç saatinizi TV izlemek ya da baflta farkl› sosyal a¤lar olmak üzere ‹nternet bafl›nda geçirdi¤inizi hiç düflündünüz mü? Kabaca bir hesap yapt›¤›n›zda muhtemelen sizi bile ürkütecek ya da en az›ndan düflündürecek bir zaman diliminde medya ile iç içe oldu¤unuzu fark edeceksiniz. Çünkü önemi her geçen gün artan bir toplumsal kurum olan medyan›n. yüzy›ldan itibaren. befl y›l öncesini göz önüne getirdi¤inizde bile. Günümüzde milyarlarca insan›n günlük yaflam›n›n en önemli parças›n› art›k medya oluflturuyor. bugünün küresel dünyas›nda insan›n hayata. özellikle içinde yaflad›¤›m›z 21. toplumsal dünyay› yorumlama sürecinde büyük ölçüde medya’ya ba¤›ml› bir duruma gelmifl olduklar›ndan bu endüstrilerinin kapsaml› bir flekilde kavranmas› hayati önem arz eder. kullan›c›lar›n bir a¤ ya da site içinde bütün ‹nternet kullan›c›lar›na aç›k (iste¤e göre yar› aç›k veya kapal›) bir profil oluflturmalar›na.ne kadar çok yer ald›¤›na hayret edeceksiniz. Toplumsal/siyasal yaflamda “gerçeklik”(ler)in ne(ler) oldu¤u art›k önemli düzeyde medya dolay›m›yla infla edilmektedir. oyun konsollar› vb ‹nternet eriflimli iletiflim ve enformasyon teknolojilerinin genel ad›d›r. 1995) soludu¤umuzu söyleyebiliriz. Yeni (etkileflimli) Medya Radyo. Günümüzde medya kültürünü soluyan bireyler olan› biteni anlama. yüzy›l›n en önemli toplumsal kurumlar›ndan biri hâline gelen medyan›n “kapsama alan›” hayal gücümüzü zorlayacak bir h›zla genifllemifl durumdad›r. ülkeye ve dünyaya dair imgelerinin yegâne kayna¤› hâline gelmifltir. e¤itim kurumu hariç. siyasal ve ekonomik alanda da medyan›n çok önemli bir yeri oldu¤u uzun zamand›r tart›flmas›z kabul görüyor. siyasal ve kültürel alanda böylesine kritik bir rol oynuyor olmas› üzerinde önemle durulmas› gereken bir durumdur. sosyal a¤lar ya da yayg›n tabirle “sosyal medya” hayat›m›z›n her alan›n› sar›p sarmalad›. Öyle ki epeydir “medya kültürü”nü (Kellner. 1980’lerde ivme kazanan neo-liberal politikalarla efl zamanl› gerçekleflen özellefltirme ve deregülasyon uygulamalar›yla medya kurumlar›n›n yap›s› ve ifllevi farkl›laflm›flt›r. tablet ve avuç içi bilgisayarlar. kültürel. Sosyal A¤(lar) ya da sosyal paylafl›m a¤lar›. bugün medyan›n hayat›n›zda -”dün”e k›yasla. Medya. Sadece günlük hayat›m›zda de¤il sosyal. dergi ve televizyon gibi ‘geleneksel’ medyadan farkl› olarak kullan›c›lar›na etkileflimli iletiflim imkân› sa¤layan cep telefonlar›. . B›rak›n on sene evvelini an›msamay›. Bireyler aras› iletiflim bugüne dek hiç olmad›¤› kadar art›k etkileflimsel mecralarda sosyal a¤larda gerçeklefliyor. Medyan›n toplumsal. Bu süreçte baflta ‹nternet olmak üzere yeni medya. kültürel alan›n ve siyasi arenan›n önemli bir ögesi hâline gelen medya art›k hayat›m›z›n merkezindedir. gazete. Medya ayn› zamanda devasa hacimde bir ekonomik sektördür. di¤er iletiflim araçlar› içerisinde öne ç›kt›. ayn› a¤/site içerisinde iletiflim içinde olduklar› di¤er kullan›c›lar›n profillerini karfl›l›kl› etkileflim içinde takip etmelerini sa¤layan web tabanl› servislerdir. 20. Toplumsal yaflam›n. di¤er toplumsal kurumlardan farkl›laflt›¤› bir nokta söz konudur.

0. DVD. sinema-televizyon. ikinci nesil ‹nternet hizmetlerini. televizyon ve ‹nternet kast edilmektedir. televizyon. çok farkl› disiplinlerin bir araya geldi¤i disiplinleraras›. üretim. Günümüzde kitle iletiflimi. Web 2. tablet bilgisayarlar› ve bu yeni iletiflim ve enformasyon teknolojileri aras›nda gerçekleflen yak›nsamay› göz önüne ald›¤›m›zda yaflanan sürecin çarp›c›l›¤›n› görebiliriz. bildiri. Yak›nsama: Farkl› teknolojik sistemlerin benzer görevleri uyum içinde yerine getirebilecek flekilde gelifltirilmesidir.0: 2004 y›l›nda gelifltirilen Web 2. ça¤›n›n ruhunu. avuç içi bilgisayarlar›. ak›ll› TV’leri. kültürel ve politik bir olgu oldu¤unu” (Maigret. etkileflimli uygulama yatar. yeni nesil ‹nternet hizmetlerinin geliflmesiyle birlikte “kitle iletiflimi” kavram›n›n karfl›l›kl› etkileflimin mümkün oldu¤u iletiflim ortamlar›n› yeterince tarif edemez hâle gelmesidir. yani ‹nternet kullan›c›lar›n›n ortaklafla ve paylaflarak yaratt›¤› sistemi tan›mlar Baflta Facebook ve Twitter olmak üzere di¤er sosyal a¤lar›n›n kendi üreticilerini yine tüketicileri aras›ndan oluflturabilmesine imkân veren ‹nternet teknolojisinin temelinde Web 2. Böylelikle medya sosyolojisi. Günümüzde toplumsal iletiflim büyük ölçüde bu amaçla gelifltirilmifl ileri teknoloji ürünü araçlarla gerçeklefltirildi¤inden bu ünitede medya denildi¤inde ço¤unlukla “kitle medyas›” yani kitlesel düzeyde eriflime ve/veya etkileflime olanak sa¤layan araçlar. gazetecilik vb. funzin. Alman filozof Martin Heidegger’in (1889-1976) ünlü deyifliyle ifade edersek “teknoloji hiç teknik bir olgu de¤ildir. radyo. dergi. Bir ç›rp›da sayd›¤›m›z iletiflim teknolojilerinden söz ederken sadece teknik araçlardan söz etmiyoruz elbette: Teknoloji onlar› ortaya ç›karan bilgi. her ne kadar “kurallar›n kald›r›lmas›” demek olsa da esas olarak 1970’lerden itibaren kamu yay›nc›l›¤› tekellerinin ortadan kalkmas› ve özel radyo/televizyon yay›nc›l›¤›n›n yayg›nlaflmas› yönünde kurallar›n de¤ifltirilmesi sürecini anlatmak için kullan›l›r. toplumsal iliflkilerini ve bunlara hakim olan iktidar yap›lar›na iliflkin ön-kabulleri de beraberinde getirir (Ergur. “Peki ilk kullan›m›yla kitle iletiflim araçlar› ya da bugün kulland›¤›m›z flekilde medya dedi¤imizde hangi iletiflim araçlar›na iflaret ediyoruz?” En genifl anlam›yla düflündü¤ümüzde kitap. ak›ll› mobil (cep) telefonlar›.0 tabanl›. Ayr›ca iletiflim ve enformasyon teknolojilerinde flahit oldu¤umuz bafl döndürücü geliflmeler medyaya iliflkin akademik tart›flmalarda da yank›lanmaktad›r. Kald› ki “iletiflimin [de] öncelikle teknik de¤il. Burada dikkat edilmesi gereken nokta medya teriminin ço¤ul olarak bu iletiflimi mümkün k›lan araçlara karfl›l›k geldi¤idir. yani tek bir araç olarak görerek farkl› iletiflim araçlar›ndan söz edilirken “medyalar” denilmesi yanl›fl bir kullan›md›r. ak›ll› TV ve mobil telefonlar› ile bunlar› bir arada kullanmam›z› mümkün k›lan yak›nsama televizyon ve gazete gibi geleneksel medyan›n ifllevlerini farkl›laflt›r›rken araflt›rmac›lar için de yeni inceleme alanlar› oluflturmaktad›r. billboard. gazete.” Teknoloji. Medya Nedir? Medya’y› Nas›l Ele Alabiliriz? Türkçede kulland›¤›m›z medya kavram› ‹ngilizce’deki media’n›n karfl›l›¤› olup Latince araç. yani medya’n›n toplumsal ve ekonomik yaflamdaki yerinin ve öneminin genifllemesi. iletiflim kuramayan iki düzlem ya da iki ba¤lam aras›nda iletiflimi sa¤layan araçlar medya olarak tan›mlanmaktad›r. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Modern kitle iletiflim kurumlar›n›n. özellikle radyo.166 Deregülasyon. Medya terimini karfl›lamak üzere son döneme kadar kitle iletiflim araçlar› kavram› kullan›lm›fl olsa da özellikle son 20 y›ld›r medya sözcü¤ü yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. ‹kinci nesil ‹nternet hizmetlerini. medya çal›flmalar›. kültürel çal›flmalar. alg›. ortam. Birbirleriyle iletiflimi olmayan. arac› anlamlar›na gelen mediumteriminin ço¤uludur. medyan›n daha çok mercek alt›na al›nmas›na neden olmufltur. kitle iletiflim araçlar› kavramlar›n›n yerine art›k sadece medya kavram› kullan›lmaktad›r. 2011: 13) ki bu anlamda ideolojik bir olgudur. tekniklere dair bilgiyi içermekle birlikte as›l bunlar›n fikrini ve bu fikrin toplumsal meflruiyet kaynaklar›n› içerir. telefon. gazete. 2011:20) vurgulama- . broflür. tasavvur. Farkl› bir ifadeyle teknoloji. hatta disiplinler-üstü özellikler gösteren genifl kapsaml› çal›flmalar ortaya ç›km›flt›r. mobil telefon. de¤erler ba¤lam›n›n tümüne karfl›l›k gelir. yani Web 2. sinema. ‹nternet gibi iletiflim araçlar›n› bu kavram›n s›n›rlar› içinde düflünebiliriz. Dolay›s›yla sözcü¤ü tekil.0 tabanl› etkileflim uygulamalar›n›. Bunun nedeni sadece medya kelimesinin daha popüler olmas› de¤il. VCD. ‹flte ikinci nesil ‹nternet hizmetleri.

Dünya MEDYA ARAfiTIRMALARININ TAR‹HÇES‹ VE ‹LK KURAMSAL YAKLAfiIMLAR ‹NTERNET . modern kitle iletiflim araçlar›n›n ortaya ç›k›fl› ile Bat› toplumlar›nda modernitenin belirmesi efl zamanl› gerçekleflmifltir. hitap ederken aktard›¤› içerikten ve söz konusu içeri¤i önemli ölçüde üreten kurumsal yap›dan söz ediyoruz. Ünite .7. 20. Teknolojinin ve iletiflimin “ideolojik” oldu¤u vurgusu ünitenin ilerleyen bölümlerinde ayr›nt›l› olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. Peki izleyici olmak. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹ N Tak›fl›n›. yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›km›flt›r. 2003: 43-55). kitle iletiflim araçlar›n›n çok güçlü propaganda kurumlar› olduklar›na ve insanlar›n bir anlamda beynini y›kad›¤›na dair bir medya görüflü damgas›n› vurmufltur. medya ne aktar›yorsa.Medya 167 l›y›z. Kuramsal bir bak›flla iletiflim sürecini ve ortam›n› anlarken öncelikle medyan›n hitap etti¤i izler kitleden. yüzy›l bafl›ndan 1940’a kadar iki büyük dünya savafl› aras›ndaki y›llar› kapsayan ilk dönemde medyan›n çok güçlü ve ikna edici bir etkisi oldu¤una dair ortak bir görüfl egemen olmufltur. 2006) baflvurabilirsiniz. edilgin bir tutumla kabul etmek anlam›na m› geliyor? Peki ifllevi sadece bir noktadan di¤erine aktar›lan içeriklerle mi s›n›rl›d›r? Yoksa bu içerikler bireyin toplumsal iliflkilerine katk›da bulunur mu? ‹zleyicilerin toplumsal dünyay› DÜfiÜNEL‹M yorumlamalar›nda medya nas›l bir rol üstlenir? Medya organlar›n›n genel olarak kâr amac›yla iflleyen kurulufllar oldu¤unu ve büyük sermayedarlar›n elinde bulunO R U du¤unu düflündü¤ümüzde medya içeriklerine sadece medya Sprofesyonellerinin karar verdi¤ini söyleyebilir miyiz? Medyan›n yönetimi sadece ona sahip olanlar›n kontrolünde midir? Devlet ayg›t›n›n ve siyasi iktidarlar›n medyaDüzerindeki aç›k ya ‹KKAT da örtük bask› ve müdahalesi yok mudur? Son olarak Türkiye’de RTÜK (Radyo-Televizyon Üst Kurulu) örne¤inde gördü¤ümüz denetleme/düzenleme kurulufllar›n›n SIRA S‹ZDE medyaya yönelik ne gibi yapt›r›mlar› söz konusudur? (Nalçao¤lu. 1. görmeyi ifade etse de medya çal›flmalar›nda “izleyici” ya da “izler kitle” sözcü¤ü. Propaganda analizinde Harold Laswell. Modernitenin ortaya ç›kard›¤› olgulardan birisi de kitle iletiflimi olmufl ve kitle medyas›n›n yayg›nlaflmas› sonucunda da kitle iletiflim (ya da medya) araflt›rmalar› 20. Her ne kadar “izlemek” mastar›. fiimdilik cevaplardan çok sorular öne ç›km›fl durumda olsa da ilerleyen bölümlerde bu sorulara farkl› yaklafl›mlar ekseninde çok boyutlu bir AMAÇLARIMIZ tart›flma içinde cevap aranacakt›r. Savafl atmosferinin ve kitle toplumu paradigmas›n›n söz konusu oldu¤u bu döneme. ne gösteriyorsa onu oldu¤u gibi alSIRA medyan›n S‹ZDE mak. bütün medya tüketicilerine karfl›l›k gelecek flekilde kullan›lmaktad›r. seyretmeyi. 2008) ve/veya Hüseyin Köse’nin ‹letiflim Sosyolojisi: Temel Kavramlar Antolojisi’ne (‹stanbul: Yirmi dört Yay›nevi. enformasyonun h›zl› ve etkili dan kitlesel ve kamusal bir iletiflim ortam›n› gerekli k›lm›fl. ‹flte medyay› ve medya-toplum iliflkisini anlamak için bu üç boyutu mümkün oldu¤unca birlikte düflünmemiz gerekir. Kitlelerin çok güçlü oldu¤u kabul edilen medya taraf›ndan kolayca manipüle edildi¤i ve bylece kitle iletiflim araçlar›n› elinde bulunduran ve iyi kullananlar›n kitlelere istediklerini yapt›rabilecekleri varsay›m› bu döneme damgas›n› vurdu. Bu dönemin hakim yaklafl›m› olan Hipodermik fl›r›nga modeline göre medya mesajlar› insanlar›n beynine t›pk› bir fl›r›ngadan ilac›n zerk edilmesi gibi veriliyordu. E R N E T di¤er yanKapitalist modernitenin geliflmesi. Bu üniteyi okurken kavramakta zorland›¤›n›z ya da hakk›nda daha ayr›nt›l› almak isK ‹ T A bilgi P tedi¤iniz kavramlar için Erol Mutlu’nun ‹letiflim Sözlü¤ü’ne (Ankara: Ayraç Yay›nevi. yani izleyici/dinleyici/okuyuculardan.

‹letiflim araçlar›n›n içeri¤inin sadece bireysel. yaratmam›flsa etkili de¤ildir. Dünya Savafl› s›ras›nda propaganda araçlar› olarak çok kritik bir rol oynad›¤›n› görüflü. yüzy›lda ortaya ç›kan propaganda olgusu yeni iletiflim teknolojileri sayesinde çok daha etkili bir ifllev kazand›. Mutman. Bu tür kurumlar›n kendi yönetsel amaçlar› için anlaml› olabilecek ve bir kullan›m de¤eri . seçmenlerin oy verme davran›fllar› üzerinde çok fazla bir etkiye yol açmam›flt›. 1995: 27). kimin üzerinde ne kadar etkili oldu¤u sorunsal›na dönüfltürüldü. Araflt›rman›n sonunda kiflileraras› ve iki aflamal› bir iletiflimin daha çok etkisi oldu¤u. Pasif ve atomize olmufl bireylerden oluflan.. Kitle iletiflimi araflt›rmalar›n›n 1940-60’lar dönemini kapsayan ikinci evresinde totaliter tehlikenin ve beraberinde kitle toplumu paradigmas›n›n ortadan kalkmas›yla ilk döneme damgas›n› vuran “her fleye gücü yeten medya” anlay›fl› da geçerlili¤ini önemli ölçüde yitirdi. Araflt›rmac›lara göre kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla gerçekleflen seçim kampanyalar›.1 Paul Lazarsfeld Savafl› sonras›ndaki olumsuz koflullar›n. mesajlar›n grup içindeki ‘kanaat önderi’ne ulaflt›¤› ve onlar arac›l›¤›yla toplulu¤a aktar›ld›¤› vurguland›.168 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Foto¤raf 7. Propagandan›n incelenmesinden vazgeçen ve fl›r›nga modelini ortadan kald›rmay› hedefleyen bu yaklafl›m genellikle kitle iletiflim araçlar›n›n hangi koflullar alt›nda izlerkitlenin tutum ve davran›fllar›nda de¤iflikli¤e yol açt›¤›n› anlamay› amaçlamaktayd›. 1930’larda Avrupa’da faflizm ve Sovyetlerde Stalinizm gibi totaliter rejimlerin ivme kazanmas›yla zirveye t›rmand›. Böylece ço¤unlukla medya endüstrileri ya da hükümetlere yap›lan profesyonel araflt›rmalarda seçim ve reklam kampanyalar›n›n etkisi ölçülmeye çal›fl›ld›. Dünya Savafl› s›ras›nda ise kitle iletiflimi neredeyse propagandayla efl tutuluyordu (Curran vd. Bu dönemin en önemli isimlerinden Paul Lazarsfeld (1901-1976) ve arkadafllar› 1940 y›l›nda ABD’de yapt›klar› araflt›rmada kitle iletiflim araçlar›n›n etkisinin “çok s›n›rl›” oldu¤u sonucuna vard›. 19. Williams. Sadece kampanya türü mesajlara bakan araflt›rmac›lara göre reklam ya da seçim kampanyalar› gözlemlenebilir davran›fllarda ölçülebilir etki yaratm›flsa medya etkilidir. iktidar›n tek bir merkezde bulundu¤u bir toplum tasavvuru yerine. 2003:23-31. ölçülebilir. zengin ve çok çeflitli ba¤larla içi içe geçmifl. 2. Ana ak›m ya da liberal/ço¤ulcu olarak adland›r›lan çal›flmalar›n yeflerdi¤i bu dönemde. büyük ekonomik bunal›m›n ve siyasal istikras›zl›¤›n insanlar›n psikolojisini kötü etkiledi¤ini ve medyan›n bir fl›r›nga i¤nesi gibi insanlar›n bilincine girip onlar› manipüle edebilece¤ini belirtti. 1982: 230. Ampirik çal›flmalar etraf›nda flekillenen bu paradigmada medyan›n etkisi niceliksel bir araflt›rma konusuna. k›sa vadeli ve davran›flsal “etkileri”nin araflt›r›lmas› hedeflendi. iktidar›n tek bir merkezde olmad›¤› ve farkl› toplumsal gruplar›n temsil edildi¤i ço¤ulcu toplum görüflü medya çal›flmalar›nda da yank› buldu. ABD’de yap›lan Etki Araflt›rmalar› sonucunda medyan›n “s›n›rl› bir etkisi” oldu¤una dair bambaflka bir yaklafl›m ortaya ç›kt›. dayan›flman›n egemen oldu¤u. neyin. Elihu Katz ve Paul Lazarsfeld’in Kiflisel Etki adl› çal›flmalar›nda yazd›klar› gibi kitle iletiflimi ak›fl›nda insanlar›n oynad›¤› rol ile ilgiliydiler. Kitle iletiflim araçlar›n›n 1.

‹fllevselcilik ve ço¤ulculuk. Merton’un bu s›n›rl›l›¤›n fark›nda olmad›klar›n› söylemek elbette haks›zl›k olur. 1982. ‹nsanlar›n “birey” olarak ne gibi beklenti ve amaçlarla medyay› kulland›¤›n›n göz ard› edildi¤ini ifade eden Katz. insanlar›n medyay› ne amaçla kulland›¤›na bak›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Kitle iletiflim araçlar›n›n etkisinin çok s›n›rl› oldu¤u görüflü iflte bu ba¤lam içinde düflünülmelidir. ifllevselci bir bak›fl aç›s›yla gelifltirdi¤i “Kullan›mlar ve Doyumlar” yaklafl›m› ile izleyicilerin izlenilen medya içeriklerini aktif bir flekilde de¤erlendirmelerinin ve medyay› farkl› amaçlar› için kullanmalar›n›n mümkün oldu¤unu belirtti. iletiflim araçlar›n› ifllevsel bir etkene indirgemesi ve kitle iletiflim deneyimini “doyum” an›yla k›s›tlamas› nedeniyle elefltirilir (Mutlu. topluma ve siyasete büyük ölçüde elefltirel olmayan iki yaklafl›md›r. güncel geliflmelerle ilgili bilgi edinme. 2003. medyan›n insanlara ne yapt›¤›n› de¤il. Lazarsfeld ve Robert K. medyan›n mülkiyet yap›s›n›n ve kontrolünün meflrulaflt›r›lmas›na da yol açt›. Ünite . dünya olaylar›ndan haberdar olma gibi gereksinimlerini doyurmak amac›yla medyay› kullan›rlar. Özellikle 1960 ve 70’li y›llarda iletiflim çal›flmalar›nda çok etkili olan bu yaklafl›m izleyicilerin medyay› farkl› flekillerde de¤erlendirebilece¤i vurgusuyla önemli olsa da. elefltirel medya çal›flmalar›nda büyük ölçüde kabul böyle bir argümana 1948 y›l›nda imza atm›fl olsalar da bu görüflü hem gelifltirmemifller hem de çal›flmalar›n› bu yaklafl›m çerçevesinde yapmam›fllard›r. kendilerini “televizyon flebekelerine. Ayr›ca mevcut kurumsal düzeni verili kabul ederek dikkati kitle iletiflim üretiminin daha genel toplumsal anlamlar›ndan uzaklaflt›rd›. “Kullan›mlar ve Doyumlar” yaklafl›m›na göre izleyiciler günlük hayat›n s›k›nt›lar›ndan uzaklaflma. Bunlar ifllevselcilik ve ço¤ulculuktur.” (Akt. Mutman. Yine de medya sosyolojisinde egemen paradigman›n oluflmas›nda oldukça etkili olan Lazarsfeld ve Merton kitle iletiflim araçlar›n›n etkilerine yönelik olarak öne sürdükleri ‘uyuflturma etkisi’ kavram› ile izlerkitlenin toplumsal sorunlara tepki vermek ve müdahale etmek yerine tepkisiz kalmas›n›n alt›n› çizmifllerdir. sonraki y›llarda artan bir ivmeyle medya araflt›rmalar› içinde yer bulacakt›r. Medya izleyicisinin “verileni” oldu¤u gibi alan pasif bir tüketici konumunda oldu¤u görüflüne karfl› ç›kt›. 1995: 30). Kendi dile getirdikleri sorular› cevaps›z b›rakarak çal›flt›klar› kurumlarla uyum içinde. Mutman. piyasa araflt›rmas› flirketlerine ve siyasal adaylara yararl› hâle getirmeyi” tercih etmifllerdir (Gitlin. Medya sosyolojisi alan›nda paradigmatik önem kazanan bu ampirik araflt›rma gelene¤i topluma dair birbiriyle iliflkili iki teorinin eflli¤inde geliflmifltir. 1995. Zira birlikte yazd›klar› flu sat›rlarda medyaya dair çok daha sofistike bir yaklafl›m›n ipucu vard›r: “Medyan›n gücü söyledi¤inden de¤il as›l söylemedi¤inden gelir çünkü bu araçlar statükoyu onaylamay› sürdürmekle kalm›yor. Williams. Bu tespit.7. Araflt›rmac›lara göre bu durumun sorumlulu¤u kitle iletiflim araçlar›d›r (Gitlin. Curran vd. 1994:140141’den özetlenerek aktar›lm›flt›r). e¤lenme.2 Elihu Katz: Kullan›mlar ve Doyumlar Yaklafl›m› Sosyolog Elihu Katz (1926-). Foto¤raf 7. yaln›zl›k duygular›n› hafifletme. medyan›n toplumsal anlam›na dair sosyolojik bir de¤erlendirmeye katk›s› ise s›n›rl› olacakt›r. 1978.. 1978: 21).Medya 169 olabilecek bu bak›fl aç›s›n›n. Medyan›n içinde yer ald›¤› kapitalist dinamikler ve devlet düzenlemelerinin denetiminde var olabilmesi. ayn› zamanda toplumun yap›s› hakk›nda temel sorular› sormay› baflaram›yor. Söz konusu araflt›rmac›lar. Mutlu. 1998). ‹fllevselcilik ve ço¤ulculu¤a göre medya- .

siyasal partilerden ve di¤er bask› gruplar›ndan özerk bir yap›ya sahiptir. içinde yaflan›lan dünyay›. bireyler birbirinden izole oldukça bozulmakta ve “kolektif bilinç”in çökmesi toplumsal sorunlara ve felaketlere neden olmaktad›r. yani kamusal iletiflim üzerinde do¤rudan ya da dolayl› her türlü hükümet ve/veya devlet sansürü ve müdahalesi olmamal›d›r. birbiriyle sürekli rekabet hâlindeki gruplar ve ç›karlar karmas› olarak görür. Medya. medyan›n toplumsal/siyasal alan›n d›fl›nda ve bu d›flsal konumu nedeniyle de toplumsal› yans›tabilen bir araç olarak kabul edilmesi ile iç içedir. Demokratik sistemin sa¤l›kl› iflleyebilmesi için “4. medyan›n toplumdaki farkl› gruplar›n›n kendilerini duyurabilmesi için gerekli oldu¤unu vurgular. . ‹fllevselcili¤in siyasal manifestosu olarak görülebilecek ço¤ulculuk. toplumun “sa¤l›¤›” için de bütün “organlar›n›n” uyumlu bir biçimde ifllemesi gerekti¤ini ifade eden bu yaklafl›ma göre toplumsal düzen. yasama. toplumu. 2003: 50-51). Ayr›ca. ‹fllevselcilik. haber medyas›n›n yanl›l›¤›na iliflkin gözlemlerle sars›l›p liberal/ço¤ulcu literatürde bile önce yanl›l›¤› sergileyen çal›flmalara. haber medyas›n›n ise toplumsal gerçekli¤e “ayna” tutan bir ifllevle tan›mlan›yor olmas›. medyan›n demokrasinin ortak de¤erlerini insanlara özümseterek bir görüfl birli¤i sa¤lamadaki rolüne dikkat çekerken ço¤ulculuk. Hackett. 2003: 47-49). yani halk ad›na gözetim yapmak ve serbest düflünce pazar› oluflturmak.170 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar n›n temel rolü ve ifllevi istikrarl› bir toplumu koruyacak de¤erlerin aktar›lmas›d›r. ‹fllevselci yaklafl›m›n açmaz› ise bir ifllevin ne oldu¤unun tamamen tan›mlanamamas›. Medyan›n topluma. Bu gruplar aras›ndaki rekabet gücün/iktidar›n tek bir merkezde toplanmadan da¤›l›m›n› sa¤larken medya kurumlar› da -gruplar aras› bu rekabette hakem rolünde olarak görülen. ‹nal. haber medyas› da yay›nlar›nda tarafs›z ve nesnel olmal›d›r. hiçbiri tek bafl›na hakim olmayan çeflitli gruplar›n elindedir. 2009). yürütme ve yarg› güçlerine ek olarak dördüncü güç konumundad›r (Curran. Gökalp. liberal demokrasinin bugünden yar›na var olabilmesi ve geliflmesi için medyan›n “olmazsa olmaz” oldu¤unu vurgular (Williams.devletten. yurttafllar›n do¤ruyu ve “gerçe¤i” ö¤renebilmesi için. bu gücü toplumun ç›karlar› lehine kullan›p kullanmad›klar›n› ancak -onlar ad›na bu güç odaklar›n› gözetleme/denetleme görevi verilmifl olan. ‹fllevselci yaklafl›m iflte bu ba¤lamda medyan›n sosyal düzen ve yap›n›n korunmas›ndaki rolü üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Bu çerçevede dil. 1996. tüketiciler/izleyiciler ve onlar›n istekleridir. Güç” payesiyle haber medyas› kurumlar›na çok önemli bir misyon yüklenir: Kamu. haber medyas› kurumlar›n›n da toplumsal gerçekli¤e ayna tutmas› gerekti¤ini ve istenirse ayna tutulabilece¤ini belirtir. 1985. Bat› toplumlar›nda güç/iktidar. Toplumlar› canl›lara ve toplumu oluflturan birimleri de canl›lar›n organlar›na benzeten. hangi ve ne tür bir medya aktivitesinin toplum düzeni için ifllevsel olup olmad›¤›n›n belirli ve sabit olmamas›d›r (Williams. Bu paradigman›n epistemolojik arka plan›na bak›ld›¤›nda ise k›saca pozitivist bir yaklafl›m söz konusudur. hiçbir grubun tam olarak egemenlik kuramad›¤›. Bundan dolay› haber medyas› kurumlar›. medyan›n mülkiyet sahipleri de¤il. var olan “d›fl gerçekli¤i” nesnel bir biçimde yans›tan/yans›tabilen bir araç olarak görülür. ‹rvan. Çünkü yurttafllar oylar›yla yasama.haber medyas› sayesinde ö¤renebilir. yarg› ve yürütme gücünü teslim ettikleri erk sahiplerinin sahip olduklar› iktidar› suiistimal edip etmediklerini. Liberal/ço¤ulcu yaklafl›ma göre medya kurumlar›n›n topluma. 1997. Ancak bu düflünce. Liberal demokrasi teorisinin merkezinde yer alan ço¤ulculuk. sonras›nda ise “temsil” kavram› ile medyay› ele alan elefltirel araflt›rmalara b›rakm›flt›r (Hall. 1990:330). Liberal-ço¤ulcu yaklafl›ma göre medya içeri¤ini belirleyen. 1996.

Kültürün temelsizleflmesi ve basitleflmesi olarak tan›mlanabilecek bu durum. sanayileflme sonras› modernleflme sürecinin 20. Özellikle Theodor W. en genifl kitlelere ulaflmay› hedefleyen. Frankfurt Okulu yaklafl›m›.7. Adorno ve Horkheimer. kültür endüstrisi ve sanat konular›nda önemli çal›flmalar yapm›fllard›r. Horkheimer ve Benjamin.Medya 171 MEDYA’YA ÇA⁄DAfi ELEfiT‹REL YAKLAfiIMLAR Frankfurt Okulu Amerikan medya sosyolojisinin hakim oldu¤u “s›n›rl› etkiler” döneminde iki yaklafl›m. “kültür endüstrisi” kavram› televizyon flebekeleri gibi önemli ölçüde modern kültürü kontrol edip denetleyen rasyonel olarak örgütlü-bürokratik yap›lara iflaret etmektedir. Bu yaklafl›mlar birbirlerinden farkl› olsalar da. Filmler. 1995). sosyal bilim literatüründe k›saca Frankfurt Okulu olarak bilinmektedir.” Bu dönüflüm sürecinin dinamiklerine küreselleflme ve a¤ toplumu tart›flmalar›n›n yer ald›¤› bölümünde yeniden dönece¤iz. Mutman. yüzy›lda geldi¤i noktay› ve bu süreçte tan›k olduklar› kültürel dönüflümü. Adorno (1903-1969). birilerinin manipülasyonu ya da teknolojinin kendinden menkul gücü sonucu bireyleri etkilemesi sorunu de¤il. sitemin iflleyiflinin tam da kendisiydi (Adorno ve Horkheimer. “Bugün kültür her fleyi birbirine benzetiyor. kendili¤inden geliflmeyen. Adorno . K›saca. radyo ve dergiler bir sistem oluflturuyor. K›saca. Geliflmifl kapitalizmdeki kültürel üretimin yap›lanmas› her fleye damgas›n› vuran bir tekdüzelilik sorunu yaratm›flt›r. Bu yapay ve do¤al olmaktan uzak kültürün tüketicisi ise kültür endüstrilerinin en sad›k tüketicisi olan modern bireyden baflkas› de¤ildir. kültür endüstrilerinin bir sonucu olarak analiz ettiler. Walter Benjamin (1892-1940). reklam endüstrisi arac›l›¤›yla da bireylerin sat›n alma güdüleri harekete geçirilip sürekli olarak tüketime yönlendirilmektedir. Adorno ve Horkheimer’in bu yaklafl›m› ekseriyetle ilk dönem medya kuram› içinde de¤erlendirildi. Ünite . art›k farkl› co¤rafyalarda yer alan modern toplumlar kültür endüstrisinin süzgecinden geçmek zorunda b›rak›lm›flt›r. egemen paradigman›n yan›nda yeterince etkili olamad›. Her alan kendi içinde ve di¤erleriyle bir sistem oluflturuyor. Foto¤raf 7.1944: Ritzer. Adorno ve Horkheimer’in (1944:7) kendi sözleriyle. bu nedenle de standartlaflt›r›lm›fl ve metalaflt›r›lm›fl bir kültürdür. Max Horkheimer (1895-1973).3 Theodor W. ideoloji ve kitle iletiflim araçlar›na dair analizleri oldukça önemlidir. ayn› zamanda kitle kültürü olarak da adland›r›l›r. Bu okulun temsilcileri 2. Kuramc›lara göre kültür endüstrisi sayesinde kitle kültürüne indirgenen kültür ürünleri rasyonel tekniklerle standartlaflt›r›l›p da¤›t›lmakta. otorite. kitle iletiflimi. bürokrasi. Kuramc›lara göre kültür endüstrilerinin ürettikleri kültür. literatürde yayg›n olarak Elefltirel kuram ya da Elefltirel teori olarak da adland›r›l›r. teknoloji. Leo Lowenthal (1900-1993) ve Herbert Marcuse’un (1898-1979) kültür. Dünya Savafl›’ndan sonraki dönemde bilhassa faflizm. her iki yaklafl›mda Frankfurt Okulu olarak adland›r›lan ça¤dafl elefltirel gelenek bünyesindeki üç önemli kuramc›dan gelir: Adorno. Onlara göre medya. 1996. 1920’lerin bafllar›nda Frankfurt Üniversitesinde kurulan Sosyal Araflt›rmalar Enstitüsü.

‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar› (1970) adl› çal›flmas›nda Althusser. okuduklar›m›z ve duyduklar›m›z bizi içinde yaflad›¤›m›z toplumsal sistemin ve dünyan›n do¤al. fotografik ve sinematografik teknolojinin devreye girmesiyle alg›n›n nas›l de¤iflti¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ünlü kültür kuramc›s› Raymond Williams da (1921-1988) 1974 tarihli önemli çal›flmas› Televizyon: Teknoloji ve Kültürel Biçim de teknolojiyi bir kültürel biçim olarak ele almay› önerecektir. Marks’›n ideoloji ve kültürü toplumun ekonomik alt-yap›s›n›n belirledi¤ini süren klasik modelinden. normal ve kaç›n›lmaz oldu¤una ikna etmeye çal›fl›r. mevcut teknolojik yeniliklerin ve popüler sanat›n potansiyeli konusunda iyimser bir bak›fl aç›s› sergiler. Bundan dolay› Frankfurt Okulu kuramc›lar›yla birlikte an›lan Benjamin Mekanik Yeniden Üretim Ça¤›nda Sanat Yap›t› (1936) adl› önemli makalesinde. ‹deoloji 1950’lerden 60’lara kadar süregelen toplumsal istikrar›n ve refah döneminin 60’lar›n ikinci yar›s› siyasal kargafla ve çat›flmalara b›rakmas›. K›saca. meflrulaflt›ran ve pekifltiren bir iflleve sahiptir. medyan›n hakim s›n›f›n görüflünü. Medyada izlediklerimiz. Medya. Benjamin medyay› sorgulamaya yönelerek onu basitçe bir araç olarak de¤il. Klasik Marksist görüflten farkl› olarak Althusser. Klasik Marksist bak›fl aç›s›na göre medya egemen kapitalist s›n›f›n ç›karlar›n› bugünden yar›na koruyan. Ona göre foto¤raf ya da sinema basitçe birer kay›t arac› olmaktan çok dünyay› belli bir biçimde alg›lama ve kurmay› ima ediyorlard›.172 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Foto¤raf 7. Williams’a göre özellikle televizyon basitçe bir araç olmaktan çok toplumsal formasyonu belirleyen bir kültürel biçimdir (Benjamin. ç›karlar›n› ve gücünü meflru k›lmak için çal›flan ideolojik bir ayg›t oldu¤udur. medya teorisinde Marksizm’in güçlenmesine neden olmufltur. ‹ktidar. Teknolojik geliflme ve mekanik yeniden üretim yeni alg› biçimlerini beraberinde getirmifltir. ideolojinin görece özerkli¤ini vurgulayan Yap›salc› yaklafl›mlara geçilmesi önemlidir. Benjamin’in çal›flmas›. din ve medya gibi kurumlar devletin ideolojik ayg›tlar›d›r. Yine de savafl sonras› dönemde bu düflüncenin ciddi de¤iflikli¤e u¤rad›¤› da unutulmal›d›r. 1995). Mutman. devletin bask› ayg›tlar› ve ideolojik ayg›tlar› aras›nda ayr›m yapar. Ekonomik belirlenimci bir yorumdan uzaklaflarak medyan›n belirli egemen görüflleri nas›l yeniden üretti¤i sorusuna yo¤unlaflan kuramc›lardan birisi Louis Althusser’dir (1918-1990). erken ölümünden sonra da bütün eserleri kurumun katk›lar› ile yay›nlanm›flt›r. Ordu ve polis gibi fliddet kullanarak müdahalede bulunabilecek unsurlar› devletin “bask› ayg›tlar›”n› olufltururken e¤itim. medyan›n -di¤er ideolojik ayg›tlarla bir- . Özellikle. bafll› bafl›na bir kültürel biçim olarak görüyordu. 1936. Benjamin medyan›n etkili olup olmad›¤›ndan ziyade fotografik ve sinematografik alg›lama tarzlar›n›n nas›l farkl›laflt›¤›n› göstermifltir. Neo-Marksist teoriler aras›nda önemli farkl›l›klar olmas›na ra¤men hepsinin ortak noktas›. Tart›flmalar ve görüfl farkl›l›klar› ise medyan›n bunu nas›l ve ne düzeyde gerçeklefltirdi¤i üzerinedir.4 Walter Benjamin Resmî olarak hiçbir zaman Enstitünün üyesi olmayan Walter Benjamin (18921940) özellikle Adorno ile düflünsel etkileflimi sonucu okulla iliflkili olmufl.

egemen s›n›f›n›n iktidar›n› bugünden yar›na sürdürebilmesinde yönetimin ikna ya da r›zaya dayand›rmas›n›n da önemli oldu¤unu belirtir. egemen s›n›f(lar)›n ç›karlar›n› sürdüren ve meflrulaflt›ran fikirler ve de¤erlerin önemli bir bölümü “tarafs›z. Smith. Roland Barthes (1915-1980). 2002: 50-52). (Stevenson. Bu modelde dil. kendi d›fl›nda var olan anlam›n fleffaf tafl›y›c›s› olan bir iletiflim ayg›t› de¤ildir. bireyin bilincinin. iktidar olgular› ürerinde durulmal›d›r. sosyal sistem ya da siyasi iktidar›n bask›dan çok genifl toplum kesimlerinin ona r›za göstermesi sonucu ortaya ç›kan egemenlik biçimidir.) direktörlü¤ünü yapt›¤› bu okula göre iletiflim. Post-yap›salc› bir düflünür olarak görülen Foucault. Medyan›n kültürel alan içindeki “kapsama alan›” göz önüne al›n›rsa kitle iletiflim araçlar›n›n hegemonik ifllevinin muazzam oldu¤u kuflku götürmez (Edgar ve Sedgwick. medyan›n bir ideolojiyi insanlara kabul ettirmede göstergelerin. Edles. 200360-61). Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu Birmingham Üniversitesinde kurulan Ça¤dafl Kültürel Araflt›rmalar Merkezi Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu olarak an›ld›¤› gibi k›saca Birmingham Okulu olarak da bilinir. üst-yap› kurumlar› arac›l›¤›yla gerçekleflir. temsil. K›saca kültürel alan oldukça önemli bir hegemonik mücadele alan›d›r. ideolojinin yeniden üretiminde medyan›n oynad›¤› rolün anlafl›lmas›na yönelik önemli bir di¤er kuramc›d›r. Dilbilimci Saussure’den etkilenen Barthes. saf bir flekilde d›fl dün- . “anlamland›rma” mekanizmas› içinde çal›fl›r.Medya 173 likte. 2003:52-53). Bu sürecin sonunda. Marx’a benzer flekilde bilgi ve ideolojinin toplum içindeki güç/iktidar iliflkilerini yans›tt›¤›n› söyleyen Foucault. Ünite . bir rejim. egemen s›n›f›n kendisini sadece fliddet ve güç kullanarak devam ettirmedi¤ini. Althusser’in “toplumsal faillere kendini zorla dayatan görünmez bir yap›” olarak kavrad›¤› ideoloji olgusunu yeniden de¤erlendirmesi çok önemli bir u¤rakt›r (Williams. Do¤rudan medya üzerine çal›flmalar› olmasa da Michael Foucault (1926-1984) özellikle iktidar olgusunu yeniden ele al›fl› ve söylem kavram› ile dikkat çekmifltir.” “kaç›n›lmaz” ya da “evrensel” fikirler ve de¤erler olarak kabul edilir. aile. Antonio Gramsci’nin (1891-1937) ise özellikle hegemonya teorisi Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulunun medya analizinde oldukça önemlidir.7. K›saca hegemonya kavram›. Bilginin kitleleri kontrol etmek için bir iktidar biçimi olarak kullan›ld›¤›n› belirtir. dinî kurumlar vb. anlam. Barthes. dünya alg›s›n›n biyolojik ya da s›n›fsal faktörlere dayand›¤› görüflünü reddederek kendimizin ve içinde yaflad›¤›m›z dünyaya bak›fl›m›z›n söylemler taraf›ndan flekillendirildi¤ini belirtir. Ona göre medyan›n ideolojik rolünü oynayabilmesi ancak görece özerk ve ba¤›ms›z görülmesi sayesindedir. dil içinde ve dil dolay›m›yla infla edilir. Gramsci. Ça¤dafl Söylenler (1957) adl› kitab›nda arkas›nda kapitalist ç›karlar›n oldu¤u düflünme biçimlerinin nas›l mitler hâline dönüflerek do¤allaflt›¤›n› inceler. aksine anlam. Bundan dolay› bu mekanizmay› çözümlemek için ideoloji. bunlar›n ekonomik dinamiklerin kontrolüne ba¤l› oldu¤u görüflüne ise kat›lmaz. 2007: 157. Nesnel. mitleflerek do¤allaflan ve herkese aitmifl gibi gösterilen anlamland›rma biçimleri sayesinde ideolojinin iflledi¤ini belirtir.egemen s›n›f›n do¤rudan kontrolünden görece özerk oldu¤unu belirtir. 2002: 233-235. Mevcut iktidar biçimi içselleflti¤inde ve do¤al-normal görüldü¤ünde tam bir hegemonyadan söz edilebilir. Uzun y›llar Stuart Hall’un (1932. Hegemonya bu anlamda. Bu yaklafl›m ‹nflac› dil/temsil modeline dayan›r. egemen s›n›flar›n ba¤›ml› s›n›flar üzerinde zor ve ikna yöntemleri kullanarak bütünlüklü bir otorite/egemenlik kurulmas›n› sürecine iflaret eder. simgelerin ve mitlerin kullan›m›n›n büyük bir önemi oldu¤unu belirtmifltir.Williams. dil. medya. 2001:62-64. R›zan›n kazan›lmas› veya ço¤unlu¤un ikna edilmesi ise esas olarak e¤itim.

1989). Kimi feminist çal›flmalar. “gerçekli¤i” yaln›zca yeniden üretmemekte daha önemlisi onu tan›mlar.174 Foto¤raf 7. feminist yaklafl›m ataerkil hegemonyan›n bugünden yar›na devam›nda medyan›n önemini vurgular. tersine oluflturulan bir fleyse bu durumda ayn› olaylara farkl› anlamlar atfedilebilir. Medyan›n topluma. Ayr›ca medya. Stevenson (2002: 77-78) der ki. 1997. Medya. medya çal›flmalar›nda ve medya sosyolojisi alan›nda da her geçen gün artan bir etkiye sahiptir. Feminist Yaklafl›mlar Feminist yaklafl›mlar. toplumsal cinsiyet. ‹zleyicilerin medya metinlerini nas›l okuyacaklar›/yorumlayacaklar› yafl. flayet üniversite hocalar›n›n ücretlerinde herhangi bir kesinti yap›lmas›n› kabul edilemez görüyorsam bu karfl›t bir okumad›r. sabit ve verili de¤il. Yani. egemen söylemler içinde “dünyay› s›n›fland›rmak” gibi önemli bir ideolojik/hegemonik ifllevin yerine getirilmesine hizmet eder (Hall. e¤itim. . s›n›f. ‹flte medya anlam›n bu flekilde toplumsal inflas› sürecinde önemli bir rol oynar. medyada kad›nlar›n “eksik” ve/veya “sorunlu” temsil edilmesi en temel elefltiri noktas›d›r. geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini destekleyerek ataerkilli¤i yeniden üretmekle sorumlu tutulur. Hall’un elefltirel medya çal›flmalar›na önemli bir katk›s› da medya metinlerinin al›mlanmas›na.Muhalif ya da karfl›t okuma: Metindeki anlama tamamen karfl› ç›k›larak okunmas›d›r.Egemen okuma: Metinde oluflturulan anlam› kabul ederek okumad›r. Bütün bu rakamlar kad›nlar›n toplumsal olarak u¤rad›klar› ayr›mc›l›k ve eflitsizlerin medyada yeniden üretildi¤ini göstermektedir (Alankufl.Müzakereci okuma: ‹zleyici/okuyucu burada metindeki anlam›n bir bölümüne ikna okurken bir bölümüne de olmaz. Ancak Hall (1980:135) metinde belirli anlam(lar)›n oluflturulmas›n›n. okumalar› s›n›rland›r›c› bir etkiye sahip oldu¤unu belirtmifltir (Gökalp. kad›n sorununa yer vermeyen medya çal›flmalar›ndaki eksiklikler ve medyadaki kad›n imaj›n›n çarp›kl›klara dikkat çeker.5 Stuart Hall Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar yada duran bir toplumsal anlam yoktur.K›saca. Anlam. 2009). hayata ve dünyaya dair anlam›n oluflmas›nda rol oynamas› onun ideolojik bir ifllevi yerine getirdi¤ini gösterir. etnisite. 2. Mine Gencel Bek taraf›ndan 2006 y›l›nda Medya ve Toplumsal Kat›l›m bafll›¤›yla Türkiye’de yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre kad›nlar erkeklere oranla daha az temsil edilmekle beraber. yani izleyiciler taraf›ndan nas›l okundu¤una iliflkindir. Medyadaki kad›n imaj›n›n ya da kad›n temsillerinin. Yani medya. izleyicilerin üç farkl› biçimde medya içeriklerini okuyabilece¤ini öne sürmüfltür. siyasi düflünce ve medya e¤itimi/okur-yazarl›¤› gibi de¤iflkenlere ba¤l›d›r. Farkl› feminist yaklafl›mlar olmakla birlikte. Ücret kesintisinin olabilece¤ini ancak bir kere geçerli olmak üzere ve sadece yüksek maafll› hocalar ile s›n›rl› kalmas› gerekti¤i düflünüldü¤ünde bu müzakereli okumad›r 3. 2007: 37-39). Medya içeriklerini oldu¤u gibi kabul eden pasif izleyici modelinden önemli bir kopufl gerçeklefltiren çal›flmas›nda Hall. 1979. 1. modern toplumlarda. Hardt. haberlerde tüm üniversite hocalar›n›n maafllar›nda bir kesintiye olaca¤› söyleniyor ve ikna oluyorsam bu egemen bir okumad›r. kad›n› bask› alt›na tutan hayat pratikleriyle iliflkisi sorgulan›r. bütün “ötekiler” aras›nda “öteki” olarak medyada en fazla temsil edilenlerdir. 1984.

Kuramc›. Bu bak›fl aç›s›. düflünüldü¤ü gibi sadece anlam tafl›y›c› olan de¤er-yüksüz (nötr) araçlar olmad›¤›n›. oradaki imgeyi görmesine ve hemen ard›ndan gelen yeni imgeyle bir öncekini unutmas›na neden olmaktad›r. Jean Baudrillard (1929-2007). mesajlar› reddetme ve özümsememe gücü vermektedir (Williams. 2012). Bundan dolay› kitab›n ad› olan önerme (arac› masajd›r).6 Marshall McLuhan .Medya 175 Post-Modern Yaklafl›m Post-modern düflünce son dönemde medya çal›flmalar›n› da oldukça etkilemifltir. Böylece alg›lar› dönüfltürerek kendi varl›¤›n› meflrulaflt›rd›¤›n› öne sürer.7. McLuhan’›n çal›flmalar›ndan etkilendi¤ini her zaman dile getirmifltir. farkl›l›klar›n ortadan kalkt›¤› ve benzerliklerin öne ç›kt›¤› küresel ölçekte bir köy olufltu¤unu belirtir. Marshall McLuhan (1911-1980). medium’un kendisiydi (Williams. Baudrillard. asl›nda tafl›d›¤› en önemli iletinin kendi meflruiyeti oldu¤unu ifade etmekteydi. medyan›n imge/gösterge ve gerçeklik aras›ndaki fark› siliklefltirdi¤ini vurgulamaktad›r. 2003:65-66. post-modern dönemde imgenin gerçeklikle hiçbir ba¤› kalmam›flt›r. Haber ve e¤lence aras›ndaki fark›n belirsizleflmesi gibi medya içeri¤inde bir bulan›kl›k söz konusudur. kitle iletiflim arac›) insan duyular› üzerinde masaj gibi bir etki yapt›¤›n› belirtecektir. S›radan insanlar medyan›n say›s›z ve anlams›z mesaj› karfl›s›nda pasif bir durumda olsalar da bu durum izleyiciye. Medyan›n yayd›¤› iletilerin (mesaj). Foto¤raf 7. iletinin anlam›n› çözmeye yönelik çabalar› da büyük oranda geçersiz k›l›yordu çünkü as›l anlam. Ergur. tam tersine. di¤er bir deyiflle baflta televizyon olmak üzere elektronik medyan›n dünyay› küresel bir köye dönüfltürdü¤ünü öne sürer. özellikle 1962’de yay›nlad›¤› The Gutenberg Galaxy (Gütenberg Gökadas›) bafll›kl› kitab›nda iletiflim teknolojileri sayesinde insanlar ve toplumlar aras›ndaki zaman ve mekân engellerinin yok oldu¤unu. Baudrillard’a göre bireyler günümüzde bir imge/gösterge bombard›man› alt›nda olmas› insanlar›n gerçekli¤i de¤il. 2003-63-64). Ünite . ‹mgeler gerçekten simgeledikleri fleylerden ayr›lm›fl. Ünlü The Medium is the Massage: An Inventory of Effects (Arac› Masajd›r: Etkiler Envanteri) adl› kitab›nda (1967) ise bir sözcük oyunundan yola ç›kan McLuhan mesaj ve masaj sözcükleri aras›ndaki fonetik benzerlikten yararlanarak arac›n›n (medium. yayg›nl›kla ‘arac› iletidir’ (medium is the message) fleklinde benimsenmifltir.

duyaca¤›na ve düflünece¤ine karar verme ve düzenli propaganda kampanyalar›yla kamuoyunu yönetme gücüne sahiptirler. gerekirse reklam vermeme yoluyla medya içeri¤ini do¤rudan etkileyebilme potansiyelleri söz konusudur ve . Medyan›n mülkiyetine sahip olanlar›n medya ve medya içerikleri üzerinde do¤rudan bir kontrole sahip oldu¤unu belirten araçsalc› yaklafl›mlar medyada mülkiyet ve yönetimin do¤rudan birbirine ba¤l› oldu¤unu belirtirler. Medya endüstrilerindeki kapitalistleflme pazara girifli engellemekte ve egemen ekonomik güçlerin ayr›cal›kl› bir konuma sahip olmalar›na neden olmaktad›r. Medya içeriklerinin/ürünlerinin üretimi flüphesiz medya kurulufllar›n›n yap›s› ile yak›ndan iliflkilidir. Mülkiyet yap›s›ndaki de¤iflim ayr›ca medyan›n siyasi iktidarla da iliflkisini de¤ifltirmifltir. Medya patronlar› hangi fikirlerin kitlelere ulaflt›r›laca¤› konusunda tart›flmas›z söz sahibidir. medya sahiplerinin. Bu nedenle yukar›da de¤inilen yaklafl›mlar› “k›smen hakl›” olsalar da “sistemdeki çeliflkileri gözden kaç›r›r” zira “medya sahipleri her zaman dilediklerini yapamazlar” (Golding ve Murdock.176 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar MEDYA’NIN EKONOM‹-POL‹T‹⁄‹ VE EKONOM‹POL‹T‹K YAKLAfiIM(LAR) Medya kurulufllar›n›n kapitalist piyasa koflullar›nda faaliyet göstermesi. 1990:6-10). Medya kurulufllar›n›n hükümetlerle kamu ad›na gözetim iliflkisi büyük ölçüde kendi maddi ç›karlar›n› koruma iliflkisine dönüflmüfltür. Artan özellefltirme politikalar› sonucunda tekelleflme e¤ilimi tek seslili¤i beraberinde getirmektedir (Murdock. bu yaklafl›ma göre mülkiyet sahiplerinin niyetinden çok. Peter Golding ve Graham Murdock gibi bu yaklafl›m›n temsilcilerine göre medya içerikleri. Medyan›n ard›ndaki kapitalist dinamikler ve ekonomik ç›karlar ihmal edilerek analiz edilemeyece¤ini vurgulayan elefltirel ekonomi politik yaklafl›m. medya profesyonellerine yönelik bu yap›sal bask› ve s›n›rlamalar daha belirleyicidir (Williams. 1991: 55). Böylelikle halk›n neyi görece¤ine. Benzer gelenek içindeki yap›sal yaklafl›ma göre ise ekonomik yap›. 2003: 83-84). medya yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n etkinliklerini flekillendirir. Herman ve Chomsky (1988). Sorun sadece sahip olduklar› birçok büyük flirketle birlikte çok say›da medya kurumuna da sahip olan büyük sermayedarlar›n medya üzerinde do¤rudan denetimleri de¤ildir. Yine de medya sektöründe alan›n en büyü¤ü olan flirketlerin toplumsal. Egemen seçkinlerin mülkiyetinde olan medya do¤rudan onlar taraf›nda kontrol edilmektedir. medya endüstrilerinde görülen tekelleflme ve denetimin yo¤unlaflmas›na odaklan›r. Medyada bir dizi mesleki kodlar a¤› içinde belirli kiflisel ve/veya toplumsal amaçlar do¤rultusunda çal›flan medya profesyonellerinin tamamen olmasa da görece özerkli¤i vard›r. propaganda modeli ad›n› verdikleri yaklafl›mlar›nda devlet ve özel sektörün propaganda ifllevinin medyan›n bütün hizmetleri içinde çok önemli bir yer tuttu¤unu belirtirler ve özel mülkiyet alt›ndaki medya kurumlar›n› s›n›f tahakkümünün araçlar› olarak nitelendirirler. kültürel ve siyasal yaflam üzerinde de kontrol gücüne sahip olabilecekleri tehlikesine dikkat çekilir. büyük sermaye sahiplerinin ç›karlar›n›n “basit bir yans›mas›” olarak görülmemelidir. Ekonomik yap›n›n bask›s› maksimum kâr için hareket etmeyi ve bunun için daha fazla rekabeti gerektirdi¤inden. büyük sermayenin mülkiyetinde olmas› ve medya endüstrisindeki tekelleflme e¤ilimine tarihsel olarak özellikle ekonomi politik yaklafl›mlar hassasiyet göstermifllerdir. Neo-liberal politikalar›n start ald›¤› 1980’li y›llarda bafllayan özellefltirme uygulamalar› sonucunda bugün “büyük” medya kurumlar›n›n tamam› büyük ölçüde finans ve endüstriyel sermaye alan›ndaki büyük holdingler taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. Ayn› zamanda reklam verenlerin.

Günümüzde dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u ye’de de büyük bir “reklam pastas›” vard›r. GüSIRA S‹ZDE nümüz medyas›n›n büyük bir k›sm›n› oluflturan “e¤lence medyas›. Ünite . mobil telefon gibi teknolojilerin yayg›nlaflmas›na neden oldu. medya sahiplerinin reklam verenlerin beklentilerine ve (ideolojik) ç›SIRA S‹ZDE karlar›na uygun yay›n politikalar› ve bu yönde bir oto-kontrol gelifltirmelerine neden olabilir (Curran.8 milyar (yaklafl›k 2. Söz konusu bölünmeyi besleyen e¤itime dayal› so- SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹letiflimin “Yeni” S›n›rlar›: Dijital Uçurumlar. 2006) kitab›n›. Gökalp.2 milyar $) olmufltur. Gurevitch ve Blumler. sansür ve bask› mekanizmalar› gibi etkenler nedeniyle yeni medya üzerinden özgür bir iletiflim kuramayan kesimler ile bu olana¤› etkili biçimde kullanabilen toplum kesimleri aras›nda gün geçtikçe artan bir uçurum gözlemlenir oldu. Beybin Kejanl›o¤lu’nun Türkiye’de Medyan›n Dönüflümü ‹mT E L E V ‹ Z Y O(Ankara: N ge Kitabevi. Gelinen durum. belirli bir medya okuryazarl›¤› becerisi kazanamayan. Türkisahip olmak gerekir. Oysa dijital bölünme “teknolojiye do¤rudan eriflim olana¤› bulanlar” ile “bu olanaktan yoksun olanlar” aras›ndaki uçurumdan ibaret de¤ildir. benzer biçimde ABD’de de bütün dünyadaki bilgisayarlardan fazlas› bulunuyordu (Creeber ve Martin. yeni medyan›n yerküre üzerinde beklenmedik bir h›zla yay›lmas›yla birlikte. toplumun farkl› kesimleri aras›nda bir uçurum oluflmaya bafllad›¤›na dikkat çekiyor ve bu sorunu ilk kez dijital uçurum (digital divide) ya da dijital bölünme olarak tan›ml›yordu. Öte yandan son on y›lda yeni iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler ve ucuzlama e¤ilimi. dünden bugüne Türkiye’de Medya sektörünün dönüflümüyle ilgili de D. dünyan›n en yoksul bölgelerinde bile ‹nternet.Medya 177 bu potansiyel. daha çok reklam almak için de daha çok izlenme oran› ve/veya tiraja S O R U gibi. 1990:215-216). Kapitalist endüstrilerin genelinde oldu¤u gibi medya endüstrisindeki üretim de DÜfiÜNEL‹M piyasa koflullar›nda gerçekleflir ve kâr merkezlidir. 2004) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz. bir ölçüde bu teknolojiler için de geçerli hâle geldi. kültürel s›n›rlar. bütün Afrika k›tas›ndaki mobil telefon say›s›ndan fazlayd›. 1999 y›l›na gelindi¤inde Tayland’da kullan›lan mobil telefon say›s›. dil.7. Raporun haz›rland›¤› 1990’l› y›llarda ileri kapitalist ülkeler birer bilgi toplumu olarak öne ç›karken dünya nüfusunun % 80’i yaflamlar› boyunca bir kez bile herhangi bir telefondan çevir sesi duymam›flt›. Dünya üzerinde dijital teknolojilere ulaflacak maddi güce sahip olmayan. 2011 y›l›nda Türkiye’de reklam pastas›n›n büyüklü¤ü yaklafl›k 3. iletiflim teknolojilerine eriflim aç›s›ndan dijital bölünmenin giderek kapand›¤› ya da en az›ndan eskisi kadar büyük bir sorun olmad›¤› izlenimi yaratabilir. 2009) Türkiye’de Medya Endüstrisi ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için Gülseren TürkiK ‹ TAdakl›’n›n A P ye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri. 2009: 123-125). “A¤’dan Düflmek” bafll›kl› rapor. yurttafll›k erdemlerini gelifltirmekten ziyade özel zevkleri gelifltirmeye hizmet etmekte. ‹nternet’e eriflim ve kullan›mda genel olarak toplumsal cinsiyete. ‹NTERNET Elefltirel ekonomi politik yaklafl›m›n uzun y›llar geleneksel medyaya dair dile getirdi¤i kayg›lar. 1992: 147-148. insanlara yurttafl olarak seslenmekten çok tüketici olarak seslenmeyi tercih etmekte” oluAMAÇLARIMIZ fludur (Golding ve Murdock. ›rka ve konuma ba¤l› eflitsizliklerden söz eden bir rapor haz›rlad›. Bölünmeler ‹NTERNET . 1991:74.155-164. 1990’lar›n sonunda ABD’de Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon ‹daresi (NTIA). yafla. D ‹ K K A T Medya kurumlar› daha çok reklam geliri elde etmek için kamusal fayda ve toplumsal sorumluluk ilkelerinden s›yr›larak giderek “e¤lence medyas›” hâline dönüflmüfltür. (Ankara: Ütopya Yay›nevi. gelire. Daha çok kâr için daha çok reklam almak.

kültürel. ulusal s›n›rlar›n afl›larak ulus-ötesi kamusall›klar›n oluflmas›n› mümkün k›lmaktad›r. politik sürece ve eylemlere etkin kat›l›m› s›n›rlayan rejimlerin yaratt›¤› (anti)demokratik uçurumlar giderilmeksizin bireyler ve toplumlar aras›ndaki dijital makas›n daralt›lmas› mümkün gözükmüyor. di¤er uçurumlarla ve bölünmelerle iliflki içinde tart›fl›lmal›d›r. ÇA⁄DAfi KÜRESELLEfiME SÜREC‹NDE MEDYA VE A⁄ TOPLUMU TARTIfiMALARI Küreselleflmeyi yaflama geçiren en önemli dinamiklerden biri. Benzer biçimde dünyada üretilen dijital içeri¤in büyük k›sm›n›n ‹ngilizce olmas›. Küresel kapitalizm sadece küresel ekonomi-politi¤i yap›land›rmakla kalmamakta. Yeni iletiflim ve enformasyon teknolojileri sayesinde dünya. bu içerikleri anlayabilenlerin say›s›n› önemli ölçüde s›n›rlarken yerel diller ‹nternet ortam›nda giderek marjinallefliyor (Creeber ve Martin. politik ve co¤rafi s›n›rlar bulunuyor ve bu sorunlar basit bir teknolojik altyap› politikas› ya da en yak›ndaki ‹nternet ba¤lant›s› üzerinden dijital dünyaya eriflmekle afl›lam›yor. sosyo-ekonomik sorunlar›n› tarif edebilecek ve bu koflullar›n oluflumunda etkili olan süreçlerle ve kurumlarla mücadele edebilecek bir bilince sahip olmalar› gerekiyor.178 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar runlar. az›nl›klar›n. küresel eflitsizliklerden beslenen ve dünyay› farkl› bölgelere ay›ran co¤rafi uçurumlar. sermayenin dünya üzerinde ulusal s›n›rlar› aflarak ola¤anüstü ak›flkanl›k kazanmas› ve böylece dünyay› bir ortak pazar hâline getirmesi ise bir di¤er önemli dinamik de yeni enformasyon ve iletiflim teknolojilerinin tüm dünyay› sar›p sarmalayarak küresel imgelerin. kapitalizminin ve tüketim kültürünün de¤erlerini ve yaflam felsefesini tafl›yan ticarileflmifl . s›n›f. Özetlemek gerekirse dijital bölünme kavram› teknolojiye sahip olmak ya da olmamak sorununa indirgenemeyecek kadar karmafl›kt›r. Bireylerin iletiflim teknolojilerinden etkili biçimde yararlanabilmeleri için ‹nternet’in sundu¤u s›n›rs›z say›daki dijital içeri¤i eleyebilecek. bölgesel. e¤itim düzeyine ve demokratik de¤erlere dayanan köklü uçurumlar. bu süreç içinde. Böylece. Ulusal. bilgi ak›fl›n›. çözümleyebilecek ve kendi yaflamlar›nda etkin biçimde kullanabilecek düzeyde e¤itim alm›fl olmalar›. kad›nlar›n. alt bafll›klara ayr›lmal›. çocuklar›n. yafl ve gelir gibi sosyo-demografik engellerin yaratt›¤› toplumsal uçurumlar. toplumsal cinsiyete. Bugün milyarlarca insan uydu ve ‹nternet teknolojisiyle düne kadar sahip olmad›klar› bir dizi kültürel ve sosyal deneyimi yaflayabiliyor. fiziksel olarak de¤il ama alg› olarak daha önce hiç olmad›¤› kadar küçülmüfl durumdad›r. yoksullar›n. 2009: 124). Baflta ‹nternet olmak üzere küreselleflme sürecinin en önemli tafl›y›c›lar› olarak yeni iletiflim teknolojileri. ulus-devletlerin türdefl ve d›fla kapal› ulusal kültürleri korumalar›n› oldukça zorlaflm›flt›r. ‹nternet ve dijital iletiflim araçlar›n›n küresel düzeyde bireysel ve toplumsal yaflama etkilerinden söz edilebilir. Ça¤dafl küreselleflme sürecinin kendinden önceki dönemden belirgin biçimde ayr›lmas›nda belirleyici rol oynayan elektronik ve dijital teknolojiler sayesinde ulusal s›n›rlar. bir anlamda geçersizleflmifl. göstergelerin tafl›y›c›l›¤›n› yapmas›d›r. metaforik olarak ulus-devletin s›n›rlar› afl›lm›flt›r. kültürel. e¤itim. engellilerin ve toplum içerisinde marjinallefltirilen di¤er kimliklerin ‹nternet ortam›nda temsilini sorunlu hâle getirirken söz konusu teknolojilere eriflimi de demokratik olmaktan ç›kar›yor. Bugün uydu. ›rk. toplumsal cinsiyet. dahas› kendi s›n›fsal. Bu teknolojilerle birlikte bireyin zaman ve mekân alg›s› radikal de¤iflimlere u¤ram›flt›r. Bütün bu sorunlar›n yan› s›ra toplumlar›n bar›nd›rd›¤› bir ucu ekonomik-s›n›fsal koflullara. bu teknolojilerin sundu¤u olanaklardan ve s›n›rl›l›klardan haberdar olabilecek kadar teknoloji okuryazar› olmalar›.

Bugün dünyan›n farkl› bölgelerinde mikro/bölgesel küreselleflmelerin yafland›¤›n›.ve tek tip bir küreselleflmeden söz etmek elbette mümkün de¤ildir. “a¤ toplumu”nun kavramsallaflt›r›lmas›na öncülük etmifltir Kaynak: http://4. Castells’e göre ikinci milenyum sona ererken yaflanan sosyal. farkl› kültürel kimlikler yeniden keflfediliyor. Küresel kültür bir yandan benzeflme/homojenleflme e¤ilimini körüklerken bir yandan da çeflitliklerin ve farkl›l›klar›n alt›n› çiziyor. Ünite . ideolojik. Gerçekten de günümüz tüketim kültürünün ve tüketimcilik ideolojisinin yeniden üretiminde medyan›n çok önemli bir rolü vard›r. ekonomik ve kültürel dönüflümün do¤urdu¤u yeni toplum biçimi karfl›s›nda 20. kültürel. A¤ Toplumu Kavram› ‹lk kez Manuel Castells taraf›ndan 90’l› y›llarda gelifltirilen kavram. finansal son derece karmafl›k bir ak›fllar uzam›na dönüflmüfltür ve medya bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. her ne kadar kendinden önceki toplum modellerini miras alsa da bugüne kadar tan›k olmad›¤›m›z baflka nitelikler ve yenilikler de tafl›yor. Kuramc›ya göre “a¤ toplumu” kavram›. etnik. Appadurai’›n (1996) dile getirdi¤i üzere ça¤dafl küreselleflme sürecinde dünya. yeni bir toplumsal yap›n›n.blogspot. teknolojik. Bugün okuma yazmay› ö¤renmeden bilgisayar teknolojisini kullanabilen çocuklar›n bile kolayca üstesinden gelebildikleri bu “basit” iletiflim süreci. “sanayi-sonras› toplum” ya da “bilgi toplumu” gibi tan›mlamalar yetersiz kal›yor. enformasyon toplumu ve iletiflim alan›ndaki tezleriyle ve etkili çal›flmalar›yla tan›nan Manuel Castells. teknolojik. Dünya. toplumsal. ‹nternet ba¤lant›s› olan bir bilgisayar›n ya da telefonun klavyesinde birkaç tufla basmas› yetebiliyor. a¤ toplumunun inflas›na tan›kl›k ediyor.jpg . 20. Yeni medyan›n olanaklar›ndan yararlanabilen bireyin kürenin herhangi bir bölgesiyle iletiflime geçebilmesi ve ortak bir deneyim yaflayabilmesi için. ekonomik etkileri aç›s›ndan kendinden önceki dönemlerden farkl›laflan. yüzy›l›n sonlar›nda enformasyon ve iletiflim teknolojileri alan›nda yaflanan radikal geliflmeleri ve bu geliflmelerin yaratt›¤› toplum modelini tan›mlamak amac›yla kullan›l›yor (2010: XVI).bp.Medya 179 medya ürünlerinin da¤›t›m yoluyla küresel kültürü de belirlemektedir.com/_mVKuDt3Xp3A/R4dr3o-Y_zI/AAAAAAAAAHw/YTvaxpHTxJA/s400/castells. etkileflimin tek yönlü de¤il karfl›l›kl› oldu¤unu biliyoruz.7 Kent sosyolojisi. Öte yandan tek yönlü -sadece geliflmifl kapitalist ülkelerden. Bat›l› toplumlardan bafllayarak yayg›nlaflt›¤› ileri sürülen bu yeni toplumsal model. daha az geliflmifl ülkelere. Foto¤raf 7. gerçekte küreselleflme sürecinin geldi¤i en son ve karmafl›k toplumsal örgütlenmelerden birine. yüzy›l boyunca kullana geldi¤imiz “endüstri toplumu”.7. bu yeni toplumsal örgütlenmeyi aç›klamakta bize yard›mc› olabilir. a¤ toplumunun yükselifline iflaret ediyor.

2008) kitab›nda tart›flmam›za temel oluflturan geliflmeleri ayr›nt›l› biçimde bulabilirsiniz. bir çeliflki gibi görünse de yeni iletiflim teknolojileri sayesinde hiç tan›k olmad›¤›m›z bir özgürlü¤ü. ulusal ya da uluslar aras› sözcükleri eski önemlerini h›zla yitirirken. Böylece farkl› kültürlerden gelen bireyler. bölgesel. TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET A¤ toplumu. Sayd›¤›m›z iletiflim araçlar›n›n kitlelerin kullan›m›na sunulmas›n›n üzerinden henüz bir çeyrek yüzy›l bile geçmedi. ‹nternet üzerinden pekifltirilen yatay ve etkili bir örgütlenme modeliyle hiyerarflik iktidar yap›lar› ve diktatör- . yak›nsama (convergence). kültürel. Küresel eksende bak›ld›¤›nda ise giderek artan say›da bireyin ve grubun iletiflim teknolojilerini kullanarak ülkelerin politik s›n›rlar›n› aflabildi¤ini etnik. 2003). h›zl›. yerel. medya çal›flmalar› alan›n›n oldukça yeni kavramlar› aras›nda yerini alsa da asl›nda kavram›n iflaret etti¤i toplumsal dönüflüme yabanc› say›lmay›z. politik. gerçek-zaman (real-time). ulus-afl›r›l›k ve küresel ak›fl kavramlar› öne ç›k›yor. gün geçtikçe a¤lara olan ba¤l›l›¤› art›r›yor. yeni iletiflim teknolojilerinin genifl olanaklar›ndan yararlanarak ortak kültürel de¤erlere ba¤l›l›k gösterebiliyor. yeteneklerimizin s›n›rlar›n› geniflletiyor. Bu de¤iflimlere ba¤l› olarak daha önce de de¤indi¤imiz üzere uzak. esnek istihdam rejimleri h›zla yayg›nlafl›yor. küresel kamusal alanlara aç›lman›n yepyeni yollar›yla tan›fl›yoruz. politik. efl zamanl›l›k. Özellikle ileri kapitalist toplumlarda iletiflim teknolojilerinde yaflanan ve h›zla dünyan›n kalan›na yay›lan geliflmeler. kültürel. dinî. ortak ç›karlar ve ilgi alanlar› do¤rultusunda bir araya gelebildi¤ini gözlemliyoruz. Kendi özel alan›m›zdan yerel. Böylece esnek emek. s›n›fsal yeni topluluklar kurabiliyor. Toplum ve Kültür (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›. s›n›fsal yeni topluluklar kurabildi¤ini. Küresel düzlemde bireyler ve gruplar iletiflim teknolojilerini kullanarak ortak ç›karlar› ve ilgileri do¤rultusunda ülkelerinin politik s›n›rlar›n› aflabiliyor. oysa bu araçlar›n olmad›¤› bir hayat› art›k düflünemiyoruz. Küreselleflmenin toplumsal ve bireysel yans›malar›n›n en somut biçimde gözlemlenebildi¤i bir dönemden geçiyoruz ve bu süreçte yeni medya sayesinde sosyalleflme pratiklerimiz de alabildi¤ine de¤ifliyor.D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar AMAÇLARIMIZ 180 AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Manuel Castells’in K ‹ T AA¤ P toplumunun Yükselifli Enformasyon Ça¤›: Ekonomi. yavafl. küreselleflme karfl›t› gruplar söz konusu sürecin somut örnekleri aras›nda yer al›yor. co¤rafyas› geniflliyor. hatta evlerini terk etmeden çal›flma imkân›na eriflebiliyor. cep telefonu ve di¤er dijital teknolojiler sayesinde ulaflabilece¤imiz ve paylaflabilece¤imiz bilginin miktar› art›yor. Öte yandan ayn› geliflmeler bugüne dek yaflamad›¤›m›z ölçüde bir ba¤›ml›l›k ve kontrol gerçe¤ini de beraberinde getiriyor. ‹letiflimin de¤iflen do¤as› bizi alabildi¤ine özgürlefltiriyor. hak temelli oluflumlar. Giderek ucuzlayan ve yayg›nlaflan ‹nternet. Çevreci hareketler. küresel bir yurttafll›k kavram›n›n da temellerini at›yor (Stevenson. Bireyler do¤rudan bir flirkete ba¤l› olmadan. Günlük yaflam›m›zda bu araçlar› kullanarak gerçeklefltirdi¤imiz her türlü iletiflimde kontrol ve kay›t alt›na al›nmam›za neden olabilen izler b›rak›yoruz. yine tan›k olmad›¤›m›z bir ba¤›ml›l›k deneyimiyle bir arada yafl›yoruz. Bir ürünün tamamlanmas› birden fazla iflçinin küresel efl güdümüyle gerçekleflebiliyor. K›sacas›. yersiz yurtsuzlaflma (deterritorialization). Bizzat içinde yafl›yoruz bu dönüflümün. Bir iflveren. gündelik hayat›m›zda yans›malar›n› gide‹NTERNET rek daha fazla hissediyoruz. iletiflim teknolojilerinin getirdi¤i olanaklardan yararlanarak yerel bir co¤rafyaya ba¤l› kalmadan üretim gerçeklefltirebiliyor. yak›n. dinî. etnik.

Ünite . Böylesine karmafl›k bir üretim sürecinin yö- . AMAÇLARIMIZ D‹KKAT SIRA S‹ZDE Foto¤raf 7. sanayileflmifl toplumlar 20. yüzy›l›n en önemli geliflmeleri aras›nda say›lan Fordist üretim modeli.Medya 181 Afla¤›dan küreselleflme: Küreselleflme sürecinde ekonomik ve politik iktidar sahiplerinin ç›karlar› korunurken iktidara uzak bireylerin ve toplumlar›n y›k›c› etkilere maruz kald›klar›n› ileri sürenler. Londra. hak temelli oluflumlar. rasyonel ve kitlesel üretim biçimi benimsendi. bu kentlerin ait olduklar› ülkelerin gücünü afl›yor. otomobil üretiminde gelifltirdi¤i üretim modelinde bir otomobile ait parçalar›n fabrikada bir bant üzerinde hareket etmesini önD‹KKAT görüyordu. yüzy›l›n ilk yar›s›nda hiyerarflik. 1970’li y›llarda endüstrisonras› topluma dair çok önemli TELEV‹ZYON gözlemlerde bulunmufl. Daniel Bell gibi önde gelen düflünürlerin öngörülerini hakl› ç›karacak baz› geliflmeler yafland›: Yaflanan kriz karfl›s›nda hizmet sektöründe çal›flanlar›n say›s› düzenli olarak artarken tar›m. 1960’lara gelindi¤inde kriz sinyalleri vermeye bafllad›: Ücret politikalar›. Afla¤›dan küreselleflme kavram›n› anlafl›l›r k›lmak için küresel düzeyde SIRAbaflka S‹ZDEörnekler verebilir misiniz? 1 SIRA S‹ZDE Kitle ‹letifliminden A¤ Toplumuna DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U Bat›l›. madencilik sektörünün yan› s›ra ikincil endüstrilerde çal›flanlar›n say›s› azalma e¤ilimi gösterdi. bilgi toplumu ve a¤ toplumu ‹NTERNET tart›flmalar›na kaynakl›k edecek nitelikte öngörüler gelifltirmeyi baflarm›flt›r.com/news/local/breaking_news/2011/01/daniel_bell_not. 2001).boston. bant hareket ettikçe önlerine gelen parçalar üzerinde sadece kendi görev tan›mlar›na uygun olan iflleS‹ZDE ri. Ulus-temelli Fordist üretim biçimi verimli olmaktan uzaklafl›rken yerini dünyan›n farkl› bölgelerine yay›lan parçal› ve esnek üretim modellerine b›rak›yordu. H›zla SIRA yayg›nlaflan bu yeni üretim anlay›fl›nda maliyetleri düflürmek ve üretimi h›zland›rmak için büyük ölçekli. 2002) çarp›c› örnekleri aras›nda say›l›yor. yüksel maliyetli altyap› çözülmesi güç ekonomik sorunlara yol açt›.html) Uzun y›llar baflar›l› olan ve ekonomik ve toplumsal etkileri aç›s›ndan 20. dünyan›n kalan›n› yak›ndan ilgilendiriyor (Sassen. yaratt›klar› dalgalanmalar. afla¤›dan küreselleflmenin (Kellner. Yeni medyan›n olanaklar›n› etkili biçimde kullanan bu oluflumlar. Kaynak: http://www. küreselleflme karfl›t› gruplar söz konusu sürecin somut örnekleri aras›nda yer al›yor. Ford.8 AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Amerikal› sosyolog Daniel Bell K (1919‹ T A P 2011). Yine ayn› teknolojiler sayesinde. ModelS ad›n› O R U Amerikal› ifl adam› Henry Ford’dan al›yor. ulusafl›r› örgütlenmeler yoluyla afla¤›dan küreselleflme ad› verilen toplumsal hareketleri bafllatm›fllard›r. sosyal politikalar.7. Band›n çevresinde bulunan iflçiler ve uzmanlar. dikey bir örgütlenmeye anlay›fl›na tan›k oldu: Fordist üretim anlay›fl›. Tokyo gibi küresel kentlerin kendi aralar›nda kurduklar› iletiflim a¤lar› ve bu yolla gerçekleflen ekonomik etkinlikler. Bu y›llarda Bat›l› toplumlarda. belirli bir sürat ve beceriyle yapmakla sorumluydu. Çevreci hareketler. finans merkezî konumunda olan New York. lükler afl›n›yor.

bir yandan sanayi sonras› toplumlar›n temel özellikleri aras›nda say›l›rken bir yandan da 1970’li y›llarda “bilgi toplumu” ya da “enformasyon K ‹ T A P D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . t›pk› kitle toplumu. yukar›dan afla¤› yap›lanan bir iletiflim modelini betimlerken bugün bireylerin diledikleri gibi DÜfiÜNEL‹M geniflletip daraltabildikleri.182 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar netilebilmesi. yüzy›lda sinema. yüzy›l›n ilk y›llar›nda bu yeni toplumsal örgütlenmeye uyum göstermek zorunda kald›. bilgi toplumu. kitle kültürü. Medyaya ça¤dafl elefltirel yaklafl›mSIRA S‹ZDE lar bölümünde de¤indi¤imiz üzere kitle iletiflimi. bireyin kapitalist üretim sisteminde bir makinenin de¤ersiz bir parças›na dönüflümünü alayc› bir tonda elefltirir. ülkelerinin s›n›rlar›na ba¤l› kalmadan küresel iletiflime eklemlenebildikleri. araflt›rmac›lar. tüD‹KKAT ketim toplumu ya da web toplumu kavramlar› gibi oldukça tart›flmal› bir kavram oldu¤unu ve yaflanacak yeni dönüflümlerin ard›ndan yerini farkl› kavramlara b›rakaca¤› gerçe¤iSIRA S‹ZDE ni akl›m›zda tutmal›y›z. Charlie Chaplin). bilgi ve iletiflim teknolojilerine olan gereksinimi de kaç›n›lmaz olarak art›r›yordu.com/watson-jeopardy-and-11-other-man-vs-machine-battles-of-epic-proportions/ SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U 20. Bu yeni toplumsal yap› içerisinde üretim araçlar›na sahip sermayedarlar›n iktidar› h›zla zay›flarken bilgi ve enformasyonu kontrol edebilenler (Örn. iletiflim sürecine etkin olarak kat›labildikleri. Kitle iletiflimi modeli.) giderek güçleniyordu. B‹T uzmanlar›. Her ne kadar televizyon merkezî yerini koruyor gözükse de özellikle 15-24 yafl aras›nda yer alan genç kesimin bilgisayar temelli teknolojilerle iletiflimi bafl döndürücü bir h›zla art›yor. medyan›n yalS O R U n›zca tüketicisi de¤il. Bu yeni iletiflim ortam›n› tan›mlarken “kitle iletiflimi” terimini kullanmak. genifl halk kesimlerine ulaflmay› hedefleyen “kitlesel iletiflimi” ve Frankfurt Okulu’nun elefltirilerini yöneltti¤i “kitle kültürü” anlay›fl›n›n flekillendirdi¤i medya sektörü. kitle iletiflimi. genifl halk kesimlerinin öne ç›kt›¤›. ciddi bir otorite yitimine u¤ruyordu. yeterince aç›klay›c› gözükmüyor. A¤ toplumu kavram›n›n. teknokratlar vb. dönüflüyor. radyo. televizyon flirketleri yeni nesle ulaflabilmek için onlar›n tercih etti¤i medya ortamlar›nda var olmaya çal›fl›yor. Bu geliflmenin sonuçlar›n› bugün ç›plak gözle izleyebiliyoruz. üreticisi de olabildikleri bir iletiflim ortam›ndan söz ediyoruz. Kaynak: http://modcool. üretim ve da¤›t›m politikalar›n›n bu genifl pazara göre ayarland›¤›. Foto¤raf 7. K›saca belirtmek gerekirse geleneksel medya elbette yok olmuyor ancak yeni teknolojilere uyum göstermek zorunda kal›yor. televizyon. Modern Zamanlar (1936) filminde.9 Ünlü ‹ngiliz yönetmen ve komedyen Charles Spencer Chaplin (bilinen ad›yla. gazete gibi iletiflim araçlar›n›n. 21. ‹flte buAMAÇLARIMIZ dönüflümler. gerek tek yönlü bir ak›fl› benimsedi¤i için gerekse yeni dünyada bireyin etkin rolünü görmezden geldi¤i için.

bilgi ve iletiflim teknolojilerini yap›sal olarak dönüfltürdü ve h›zla dünyan›n kalan›n› etkisi alt›na ald›. Ünite . Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ekonomik etkinliklerin enformasyon/bilgi ak›fl›na s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤u ilk toplumsal yap›lanman›n da sanayi sonras› toplumlar oldu¤unu görüyoruz. üretilen bir ürüne pazar bulmak yerine var olan pazar›n taleplerine göre üretimi benimseyen. Enformasyonun yine bir baflka enformasyonla üretildi¤i bu dönüflümlü üretim ortam›nda somut olarak dokunamad›¤›m›z ama piyasada de¤iflim de¤eri tafl›yan bu ekonomik ürünü. ‹lk kez Amerika Birleflik Devletleri’nde Silikon Vadisi’nde ortaya ç›kan geliflmeler. yüksek teknolojiye olan ba¤›ml›l›¤› nedeniyle teknokapitalizm olarak adland›r›ld›. AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Etkileflimli Medya An›msayaca¤›n›z üzere bu bölümün giriflinde “medyan›n ifllevi sadece bir noktaK ‹ T A hemen P dan di¤erine aktar›lan içeriklerle mi s›n›rl›d›r?” sorusunu yöneltmifl. çok DÜfiÜNEL‹M dü¤ümlü bir iletiflim modeli gerekiyordu. bir baflka ifadeyle “enformasyonu” kullanma. Dolay›s›yla sanayi-sonras› topluma atfedilen pek çok niteli¤in. son derece önemli toplumsal yans›malar› olan ve a¤ toplumu tart›flma‹NTERNET lar›nda öne ç›kan kavramlar aras›ndad›r. Metin boyunca yeri geldikçe bu sorulara yan›t vermeye çal›flt›k. Üretim/tüketim iliflkilerini dönüfltüren bu yeni örgütlenme biçimi. Hiyerarflik yap›lanma yerini. Nilüfer Timisi.Medya 183 toplumu” olarak adland›r›lacak olan dönüflümün ayak sesleri olarak kabul edildi. esnek. yeni medyaya geçiflin arka plan›n› ve haber medyas›na yans›malar›n› bulabilirsiniz. Kimi kuramc›lar taraf›ndan kapitalizmin bu yeni aflamas›. Böylece kapitalist üretim iliflkilerinde enformasyonun ve enformasyon teknolojilerinin yaflamsal önem kazand›¤›. Enformasyon odakl› bu ekonomik yap›da farkl› birimler. bilgisel (enformasyonel). parçal›. 2003) yeni D ‹ K K Akitab›nda T medyan›n demokratik kat›l›m süreçlerindeki yans›malar›n› ayr›nt›l› biçimde irdeliyor. Uzak mesafelerdeki bireyK ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . ‹nternet’den önce gerçek anlamda “etkileflimli medya” kategorisinde say›labilecek tek iletiflim arac› telefondur.7. küresel iliflkilerin bir arada buS O R U lundu¤u a¤ toplumunun da temel mimari özelli¤ini oluflturuyor. dijital a¤lar›n ve yeni iletiflim teknolojilerinin içeri¤ini ve s›n›rlar›n› yeniden tan›mlad›¤›. A¤ toplumunun kurulufluna öncülük eden ve çok say›da araflt›rmac› taraf›ndan bilgi/enformasyon ça¤› olarak adland›r›lan bu dönemin arkas›nda 1950’li y›llarda mikro-elektronik alan›nda yaflanan devrim niteli¤indeki geliflmeler yat›yor. E L E iki V ‹ Z soruyu YON ‹flte bu bölümde ele alaca¤›m›z “etkileflimli medya” kavram›. Bir bak›ma “sanayi-sonras› toplum” kavram›. farkl› co¤rafyalarda efl güdümlü çal›flabilir hâle geldi. Dijital temelli teknolojilerden. bilgisayar teknolojisi ve di¤er ileri teknolojilerin dönüfltürücü gücüne vurgu yapan yeni parametrelerle yeniden tan›mlan›yordu. toplumsal. büyük ölçüde bilgi/enformasyon toplumuna ve a¤ toplumuna da miras kald›¤›n› ileri sürebiliriz. ard›ndan da bu içeriklerin bireyin toplumsal iliflkilerine ne tür katk›larda bulundu¤u sorusunu sormufltuk. yerel. Ther da ayn› anda kesen bir noktada duruyor. yatay bir örgütlenme modeline b›rakt›. Nurcan Törenli’nin Yeni Medya.Böylesine karmafl›k bir örgütlenmeSIRA en S‹ZDE nin çökmeden ayakta kalabilmesi için. belirsizlikleri aza indirebilen. hatta daha da s›n›rlayarak söyleyelim. küresel ve a¤larla birbirine ba¤l› yeni bir toplumsal yap› görünür hâle geldi. küresel ve efl zamanl› iletiflimi mümkün k›lan çok merkezli. iflleme ve yayma teknolojileri de ekonominin çekici gücünü oluflturuyor. depolama. Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Demokrasi (Dost. 2005) kitab›nda da SIRA S‹ZDE geleneksel iletiflim araçlar›ndan. Açmaya çal›flal›m: “Etkileflimlilik” (interactivity). Yeni ‹letiflim Ortam› (Bilim ve Sanat. daha esnek. bireysel.

farkl› zaman dilimlerinde genifl bir içerik yelpazesi sunan ve tüketmek istedi¤i içeri¤i diledi¤i gibi seçebilme olana¤› veren televizyon yay›nc›l›¤›na da böyle bir sürecin sonunda ulafl›ld› (Hodkinson. içeri¤ini ve s›kl›¤›n› kendisinin seçti¤i. Ancak tahmin edilece¤i gibi yak›nsama. Bugün.184 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar leri efl zamanl› olarak ayn› iletiflim ortam›nda buluflturabilme niteli¤i sayesinde telefon. hükümetlerin ve düzenleyici kurulufllar›n da ortak ad›m atmalar› zorunlu hâle geldi. Uzun y›llar farkl› yasal düzenlemelere ba¤l› olarak çal›flan medya organlar›n›n ve telekomünikasyon endüstrilerinin bu yeni birlikteli¤e uyum gösterebilmeleri için. Yine de ayn› y›llarda Türkiye’de “milletleraras›” bir telefon görüflmesi yapabilmek için bir santral numaras›n› çevirmeniz. 1980’lerde bafllayan ve 1990’l› y›llarda h›zlanan . kendi tarihi içerisinde önemli aflamalar kat etmifl. ‹nternet ve dijital teknolojiler sayesinde yeni bir “ilk”le daha tan›flt›: Etkileflimli kitlesel iletiflim. Bugün “etkileflimli medya” kavram›n› ‹nternet ve di¤er dijital teknolojilerin sa¤lad›¤› olanaklar aç›s›ndan düflündü¤ümüzde. Dolay›s›yla bireyler aras›nda “etkileflim” diledi¤iniz her an gerçeklefltirebilece¤iniz bir iletiflim etkinli¤i olmaktan oldukça uzakt›. Farkl› teknolojilerin birbirleriyle uyumlu çal›flabilmelerine olanak tan›yan dijital ve elektronik teknolojiler. sizden önce numara yazd›ranlar›n konuflmalar›n› bitirmelerini sab›rla bekledikten sonra da ayn› santral memurunun sizi arayaca¤› o mutlu an›n bir an önce gelmesini dilemeniz gerekiyordu. Farkl› co¤rafyalardan say›s›z bireyin ayn› içerikle buluflmas›n› ve geribildirimde bulunabilmelerini sa¤layan bu yeni iletiflim ortam›. bu denli karmafl›k ve pahal› olunca baflka ülkelerde yaflayanlar› tan›d›klar›m›z› aramak da ancak özel günlerde katlan›labilecek bir zahmete dönüflüyordu. telefon sayesinde ilk kez tan›flt›¤›m›z etkileflimli iletiflim. Bu etkileri tan›mlarken de¤inmemiz gereken kavramlardan biri de yak›nsamad›r. teknolojik yak›nsama ad› verilen olguyu yarat›yor. pek çok etkileflimli iletiflim arac›n›n bir arada ayn› a¤ içerisinde uyumlu biçimde çal›flabilmesiyle mümkündür. Baflka ABD olmak üzere çok say›da geliflmifl ülkede telekomünikasyon endüstrisi. bireysel ve toplumsal iletiflimin s›n›rlar›n›n da geçirgenleflmesi. Bu iletiflim ortam› bireysel oldu¤u ölçüde kitlesel de olabiliyordu. Birey. geleneksel telefonlar›n sa¤lad›¤› “etkileflimin” son derece dar ve s›n›rl› kald›¤›n› görüyoruz. geleneksel yay›nc›l›¤›n kal›plar›n› da zorlad›: ‹zleyicisine farkl› kanallarda. bir postane ya da santral yard›m› olmadan da ulaflabilece¤imiz hane içi bir teknolojiye evrilmiflti. iletiflime geçmek istedi¤i kitlenin büyüklü¤üne kendisinin karar verebildi¤i bir iletiflim ortam›yla tan›flm›fl oluyordu. toplumsal ve kültürel yap› üzerindeki dönüfltürücü etkisine odaklanman›n kaç›n›lmaz oldu¤unu belirtmifltik. bir iletiflim arac›n›n dü¤mesine basarak kendisine sunulan içeri¤i tüketmek zorunda olmaktan tümüyle kurtuluyor. Çok gerilere gitmemize gerek yok: 1980’li y›llara ad›m att›¤›m›z dönemde telefon. Yak›nsama Kültürü A¤ toplumunun niteliklerini anlamaya çal›fl›rken teknolojinin ekonomik. Bugün birkaç saniyede gerçeklefltirebildi¤iniz bu “basit” etkileflimli iletiflim hizmeti. hatta giderek a¤’laflmas› anlam›na geliyordu. Etkileflimin s›n›rlar›n› yeniden tan›mlayan ve daha önce bir benzeriyle karfl›laflmad›¤›m›z bu yeni iletiflim ortam›. uzun bir bekleyiflin ard›ndan bir santral memuruna ba¤lanabilmeniz. Video oyunlar›ndan e-forumlara. 2011). yaln›zca teknolojik boyutla s›n›rl› bir olgu de¤il. bloglara ve finansal etkinliklere kadar etkileflimin geniflleyen s›n›rlar›. iletiflim tarihi içerisinde özel bir konuma sahiptir. sohbet odalar›ndan haber sitelerine. zaman›n›. aramak istedi¤iniz numaray› söyledikten sonra telefonunuzu kapatman›z.

Bu konuda çok say›da örnek verilebilir: Söz gelimi bir medya içeri¤inin (bu bir video. gizlili¤in. Ancak ‹nternet gibi tüketicinin ayn› zamanda üretici rolü de üstlenebildi¤i. aç›k kodlu bilgisayar yaz›l›mlar›n›n ya da Wikipedia gibi ortaklafla bir emekle yarat›lan ortamlar›n nas›l düzenlenece¤i sorular› yeni yan›tlar bekliyor. merkeziyetçi bürokrasinin s›n›rland›¤› bir dizi yasal de¤ifliklik gerçeklefltirildi. suçun ve suçlunun tan›mlar›n› da yeniden yapmam›z gerekebiliyor. ‹nternet gibi medya. ses kayd› ya da bir metin olabilir) üretildikten sonra çok farkl› iletiflim araçlar›nda dolafl›ma girebilmesine olanak sa¤layan teknolojik geliflmeler. Bu süreç sonunda medyada sahiplik yap›lar›n› yeniden düzenleyen. telekomünikasyon alan›nda yayg›n olan devlet tekelini ortadan kald›ran.) daha da karmafl›k hâle getirebiliyor. say›s›z bilgi ak›fl›n›n dünyan›n her yerinde ayn› anda gerçekleflti¤i. bilgi paylafl›m yöntemlerinin s›n›rs›z boyutlara ulaflt›¤› yeni ve etkileflimli bir medya ortam›. Ünite . yak›nsama kültürünün de temelini oluflturuyor. iletiflim ve telekomünikasyon endüstrisini bir arada ele alan bir anlay›fla dayan›yor ve yeni geliflmelere ba¤l› olarak kendini ayn› h›zla yeniliyor. da¤›t›m›n› gerçeklefltiren ve tüketen kiflilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde yeniden tan›mlanmas›n› da gerekli k›l›yor.Medya 185 çok say›da de¤iflime tan›k oldu. birer Telekomünikasyon Yasas›’n› yürürlü¤e koydular. bilgi ifllem ve telekomünikasyon alanlar› aras›ndaki geleneksel s›n›rlar›n silikleflti¤i yeni medya ortam›n› düzenleyen.7. bu alanda faaliyet gösteren endüstrilerin yerel-ulusal-küresel düzeydeki zorlu rekabet ortam›nda ayakta kalabilmelerini sa¤layan. 1998 y›l›nda ise Avrupa Birli¤i. Düzenleyici yak›nsama (regulatory convergence) ad› verilen olgu. Kaynak: http://www. fiekil 7. Yan› s›ra Linux benzeri kolektif olarak üretilen. vb.flickr. Özel ve kamusal alan aras›ndaki s›n›rlar›n silikleflti¤i bu dijital dünyada mahremiyetin. hak temelli baz› konular› (telif hakk›. bu içeri¤i üreten. Bu geliflmelere uyum sa¤layabilmek ve rekabetçi bir iletiflim ortam› yaratabilmek amac›yla 1996 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri.com/ photos/pforret/152500052/ Eriflim: 4 Temmuz 2011) .1 Pek çok iletiflim arac›n›n birbirlerine uyumlu biçimde çal›flabilmesi.

Twitter. 2006). ayn› a¤ üzerinde bulunan di¤er üyeler taraf›ndan “takip ediliyor”. Böyle bir dönemde küçük. sadece zihinde var olan cemaatler” anlamlar›n› akla getirse de bu yeni cemaat modelinin bireysel ve sosyal yaflamdaki alg›sal. kitlesel oldu¤u ölçüde bireysel olabilen bir iletiflimi öne ç›kar›rken “cemaatleflme-bireyselleflme” ve “gerçek dünya-sanal dünya” gibi karfl›tl›klar›n geçerliliklerini de sorgulan›r hâle getirdi.com/wp-content/uploads/2010/10/alg_social-network_2. kurulduklar› y›llarda s›n›rl› say›da üyeye hizmet verirken 2011 y›l›na gelindi¤inde yaln›zca Facebook’a üye olan aktif kullan›c›lar›n say›s› 750 milyona ulaflt› (Facebook. Yazar. 2011). toplumlar›n ve kurumlar›n yeni medyayla iliflkileri kestirilemez ölçüde geliflti. üyelerinin ço¤u yüz yüze iletiflim kurmaDÜfiÜNEL‹M yan ama birbirlerinin varl›klar›ndan haberdar olan. hedef kitlelerine bu siteler üzerinden ulafl›yor. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Kaynak:http://thefilmnest. Sanal Cemaatler 90’l› y›llardan bugüne bireylerin. son eriflim tarihi: 24 A¤ustos 2011 ) Howard Rheingold’un ilk kez 1993 y›l›nda kulland›¤› “sanal cemaatler” (virtual communities) kavram›. AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Foto¤raf 7. yeni cemaat yap›lar›n›n ‹N T E R N E T ve oluflumu mimarisi hakk›nda fikir veriyor. daha çok tahayyüle dayal› dijital topluluklar olufluyordu. bir yandan cemaat kavram›n›n do¤as›na yak›n özellikler bar›nd›r›rken bir yandan da kavram›n geleneksel tan›mlar›ndan uzaklaflan bir topluluk modelinin do¤makta oldu¤unun iflaretlerini veriyordu.186 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Sosyal A¤lar. kendi gözlemlerinden yola ç›karak bu yeni cemaatleflme modelinin arkas›nda ça¤dafl toplumlar- . ‹ngilizce “virtual community ” kavram›n›n karfl›l›¤› olarak kullan›lagelen “sanal cemaat” D‹KKA T tan›mlamas›.10 AMAÇLARIMIZ Sosyal medya tart›flmalar›nda örnek K s›kl›kla ‹ T A P gösterilen Facebook girifliminin ortaya ç›k›fl öyküsünü T Ekonu L E V ‹ Zedinen YON “Sosyal A¤” filmi (yönetmen David Fincher). büyük flirketlerden bürokrasinin en üst kademelerine kadar pek çok kurum ve kifli. a¤ toplumunun kurucu özneS O R U leri hâline geliyordu. duygusal ve maddi SIRA S‹ZDE uzant›lar› “sanal” olamayacak kadar sahicidir. ilk bak›flta “farazi. Facebook.jpg. Yüz yüze SIRA S‹ZDE yak›nl›¤›n belirleyici oldu¤u ve Tönnies’in Gemeinschaft olailetiflimin ve fiziksel rak kavramsallaflt›rd›¤› cemaat ideali karfl›s›nda (Day. Friendfeed gibi sosyal paylafl›m siteleri. Yak›n dönemde yaflanan bu geliflmeler. Bu devasa toplulu¤un üyelerinin kifli bafl›na ortalama 130 sitearkadafl›na sahip oldu¤unu ve site üzerinde harcanan zaman›n ayda toplam 700 milyar dakikaya eriflti¤ini de an›msatal›m. Bu sosyal a¤lar›n üyeleri. Anderson’›n (1991) “hayali cemaatler” kavram›n› an›msatan.

Medya 187 da bireyin yitirmeye bafllad›¤› cemaat ruhuna duyulan açl›¤›n bulundu¤unu ileri sürüyordu. birliktelik ilkesi geçici ve zay›f bir cemaati seçmektedir. 2 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P ‹ T A P fiekil K 7. bireyler sohbet odalar›. 2011: 39) gün geçtikçe daha da ba¤›ml› hâle geldi¤imiz gerçe¤ini görmezden gelmektedir. birey-merkezli ça¤dafl kent yaflam›n›n ve dönüflen kamusal mekân›n dayatmalar› karfl›s›nda yok olmaya yüz tutmufltur. d›flar›daki/gerçek dünyada çözülmekte olan informal iliflkilerin yerini almaya adayd›r. yoluyla giderek zay›flayan birliktelik ve cemaat ruhunu yeniden güçlendirebilecekleri bir ortam yaratmaktad›r. blog’lar. “s›k›flt›r›lm›fl bir zaman ve S O R U uzamda iletiflim hâlinde olma” gibi nitelikler. Sanal cemaatler kavram›na olumlu yaklaflanlar›n görüfllerinden yola ç›karak SIRA S‹ZDE “çevrimiçi a¤lar bireyi gerçek dünyadan yal›t›yor” görüflü hakk›nda ne söylenebilir? D Ü fi Üdurum N E L ‹ M oldukça Kavrama elefltirel ve mesafeli yaklaflan araflt›rmac›lar içinse farkl›d›r. 2011: 190-192). Birey.blogspot.com/2007/09/where-do-students-obtain-their-support.. daha güvenilir. ayaküstü yemek zincirlerinin. e-gruplar vb. Ünite . sosyal medyaya ve arkas›ndaki ekonomi-politik mekanizmaAMAÇLARIMIZ lara (Adakl›. Sanal olmakla elefltirilen cemaatler do¤rudan bireylerin kiflisel seçimleriyle olufltu¤u için geleneksel cemaat yap›s›na göre daha gerçek ve sahicidir (Miller.7.2 TELEV‹ZYON Bu bir kütüphane tatl›m. Reingold’a göre bu ruh. bir bak›ma sosyal bir tutkal ifllevi üstlenen. daha s›n›rlar› belli bir toplumsal modelin etkinli¤ini yitirdi¤i bir dönemde ‹nternet temelli teknolojiler.html . Sanal cemaat kavram›na olumlu yaklaflanlara göre ‹nternet üzerinden kurulan cemaatler. World T E L Ebir V ‹ Ztür YON Wide Web’in eski sürümü. e-forumlar. a¤ toplumunun özünü oluflturan yeni bir cemaat modeli önermektedir. “yerellikte soyutlanma”. ‹NTERNET ‹NTERNET Kaynak: http://webucation1. al›flverifl merkezlerinin. Ayr›ca sanal cemaatleri olumlarken dile getirilen özgürleflim potansiyeli. asl›nda küçük bir az›nl›k taraf›ndan iflletilen.. asl›nda büyük ölçüde bireyselleflmeden ve tüketim kültüründen beslenen ça¤dafl küreselleflme sürecinin ve kapitalizD‹KKAT min vazgeçilmez unsurlar›d›r. belirli s›n›rlara ve de¤erlere sayg› duyulmas›n› ve çat›flmadan kaç›n›lmas›n› gerektiren bir yerellikten SIRA S‹ZDE koparken. Çevrimiçi topluluklar söz konusu oldu¤unda s›kl›kla an›lan ve yüceltilen “bireysel seçme özgürlü¤ü”. belirli kurallarla iflleyen. ‹flte bireyleri birbirlerine yak›nlaflt›ran.

Medya endüstrilerinde görülen tekelleflme ve denetimin yo¤unlaflmas›na odaklanan elefltirel eko- A M A Ç 4 . Propagandan›n incelenmesinden vazgeçen ve fl›r›nga modelini geçersiz k›lmay› hedefleyen egemen paradigma. Baflta Baudrillard olmak üzere post-modern kuramc›lar ise medyan›n imge/gösterge ve gerçeklik aras›ndaki fark› siliklefltirdi¤ini vurgular. yüzy›l›n bafllar›ndan 1940’a kadar süregelen ilk döneme. Medya. Ço¤unlukla medya endüstrileri ya da hükümetler ad›na gerçeklefltirilen profesyonel araflt›rmalarda seçim ve reklam kampanyalar›n›n etkisi ölçüldü.188 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Özet A M A Ç 1 Günümüzün önemli toplumsal kurumlar›ndan biri olan medyan›n nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini aç›klamak. Bu kurumlar›n yönetsel amaçlar› için anlaml› olabilecek ve bir kullan›m de¤eri olabilecek bu bak›fl aç›s›n›n medyan›n toplumsal anlam›na dair sosyolojik bir de¤erlendirmeye katk›s› ise s›n›rl› oldu. Bu okulun kurucular› medyay›. büyük sermayenin mülkiyetinde olmas› ve medya endüstrisindeki tekelleflme e¤ilimi tarihsel olarak ekonomi politik yaklafl›mlar›n üzerinde durdu¤u konulard›r. ekonomik belirlenimci bir yorumdan uzaklaflarak medyan›n belirli egemen görüflleri nas›l yeniden üretti¤i sorusuna yo¤unlaflan önemli kuramc›lar aras›ndad›r. Medya araflt›rmalar›n›n tarihsel olarak nas›l dönemsellefltirdi¤ini saptamak ve medya sosyolojisindeki egemen paradigmay› tart›flmak. Bu kavram›n yerine önceleri kitle iletiflim araçlar› kavram› kullan›lsa da son dönemde medya terimi yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Ça¤dafl elefltirel yaklafl›mlar›n medyay› nas›l ele ald›¤›n› analiz etmek. Bununla birlikte kuramsal bir bak›flla medyay› anlamak için medyan›n hitap etti¤i izlerkitle hitap ederken aktard›¤› içerik ve söz konusu içeri¤i önemli ölçüde üreten kurumsal yap› birlikte de¤erlendirilmelidir. Medya kurulufllar›n›n kapitalist piyasa koflullar›nda faaliyet göstermesi. Teknoloji. Klasik ekonomi-politik yaklafl›mlara göre medyan›n mülkiyetine sahip olanlar medya ve medya içerikleri üzerinde do¤rudan bir kontrole sahiptir. Medya araflt›rmalar›n›n ortaya ç›kt›¤› 20. Bu ba¤lamda iletiflim de öncelikle teknik de¤il. üretim. bafll› bafl›na bir kültürel biçim olarak de¤erlendirdi. Medyaya ekonomi-politik yaklafl›mlar› ve dijital uçurum tart›flmas›n› özetlemek. etimolojik anlam› itibar›yla birbirleriyle iletiflimi olmayan. Toplumsal iletiflim art›k büyük ölçüde bu amaçla gelifltirilmifl ileri teknoloji ürünü araçlarla gerçekleflti¤inden bu tart›flmada medya ço¤unlukla “kitle medyas›” yani kitlesel düzeyde eriflime ve/veya etkileflime olanak sa¤layan araçlar ve ortamlar olarak düflünülmelidir. Kültürel Çal›flmalar okuluna göre ise medya anlam›n toplumsal inflas› sürecinde aktif bir rol oynar ve egemen söylemler içinde “dünyay› s›n›fland›rmak” gibi önemli bir ideolojik/hegemonik ifllevi yerine getirir. onlar› ortaya ç›karan bilgi. Gramsci’nin hegemonya kuram› ise özellikle Kültürel Çal›flmalar okulunun medya analizinde merkezî önemdedir. de¤erler ba¤lam›n›n tümüne karfl›l›k geldi¤i ölçüde ideolojik bir olgudur. ‹letiflim teknolojilerinden söz ederken sadece birtak›m teknik araçlar akla gelmemelidir. medya organlar›n›n çok güçlü propaganda kurumlar› olduklar› ve insanlar›n beynini y›kad›klar›na dair görüfl damgas›n› vurdu. kültürel ve politik bir olgudur. 1940-60’lar dönemini kapsayan ikinci evresinde Bat›l› toplumlarda totaliter tehlikenin bertaraf olmas› ve kitle toplumu paradigmas›n›n önemini yitirmesiyle “çok güçlü medya” anlay›fl› yerine medyan›n “s›n›rl› bir etkisi” oldu¤u görüflü hâkim oldu. birilerinin manipülasyonu ya da teknolojinin kendinden menkul gücü sonucu bireyleri etkilemesi sorunu de¤il. iletiflim kuramayan iki nokta ya da düzlem aras›nda iletiflimi sa¤layan araçlara karfl›l›k gelir. reklam ya da seçim kampanyalar› gözlemlenebilir davran›fllarda ölçülebilir etki yaratmad›¤› ölçüde medyan›n etkisinin “çok s›n›rl›” oldu¤unu ileri sürdür . Medya araflt›rmalar›n›n. basitçe bir araç olarak de¤il. ‹deolojinin yeniden üretiminde medyan›n oynad›¤› rolün anlafl›lmas›na yönelik önemli bir di¤er kuramc› da Barthes’d›r. medyada kad›nlar›n “eksik” ve/veya “sorunlu” temsil edil biçimlerini ortaya ç›kart›r. sitemin iflleyiflinin tam da kendisiydi. sadece kampanya türü mesajlara odaklanarak. Feminist yaklafl›mlar. Frankfurt Okulu kuramc›lar›na göre medya. Althusser.

Bu süreçte kitle toplumu ve kitle kültürünün yerini ise bireyselleflmifl. sa¤lad›¤› say›s›z özgürlü¤ün yan› s›ra karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n ve gözetimin de yolunu açmaktad›r. parçal› ve yatay bir örgütlenme modelinin geçerli oldu¤u bu kapitalist model. Bu süreçte yeni iletiflim teknolojileri. Farkl› co¤rafyalarda ve efl güdümlü çal›flman›n öne ç›kt›¤›. Küreselleflme sürecinin geldi¤i son toplumsal dönüflümü betimlemek için kullan›lan a¤ toplumu. Yerine. AM A Ç 5 1960’lara gelindi¤inde ücret politikalar›nda ve sosyal politikalarda ortaya ç›kan sorunlar nedeniyle kriz belirtileri gösterdi. Daha önce var olan toplumsal modellerden radikal biçimde ayr›lan bu yeni toplum yap›s›. yeni medyan›n yerküre üzerinde beklenmedik bir h›zla yay›lmas›yla birlikte bu teknolojiler için de geçerli olmufltur.7. Ünite . A¤ toplumuna atfedilen özelliklerin önemli bir bölümü bilgi toplumundan miras kalm›flt›r. ‹nternet temelli teknolojiler. Elefltirel ekonomi politik yaklafl›m›n geleneksel medyaya iliflkin dile getirdi¤i kayg›lar. Kapitalist üretim iliflkilerinin flekillendirdi¤i ve bilgisel ekonominin merkezî rol oynad›¤› a¤ toplumu. medya dolay›m›yla kurulan. yerel özellikler gösteren ve yüz yüze iletiflime dayanan geleneksel cemaat yap›s›n›n zay›flamas›na neden oldu. uzlaflmac› toplumsal de¤erlerde gerilemeye ve politik kutuplaflmaya neden oldu¤unu savunmaktad›r. küresel ve a¤larla birbirine ba¤l› yeni bir toplumsal yap› üzerinde kurulur.Medya 189 nomi politik yaklafl›m. sorun ilk kez dijital uçurum ya da dijital bölünme olarak tan›mlanm›flt›r. göstergelerin tafl›y›c›l›¤›n› yapmas›d›r. yerini üretimin dünyan›n farkl› bölgelerine yay›ld›¤›. ekonomik. A M A Ç 7 A M A Ç 6 . toplumun farkl› kesimleri aras›nda bir uçurum oluflmaya bafllad›¤›na dikkat çekerek. Kitle toplumundan a¤ toplumuna geçiflin tarihsel temellerini saptamak ve a¤ toplumunun teknolojik. standartlaflmay›. depolamas›. sosyalleflme biçimleri üzerinde etkili olurken toplumun üzerine kuruldu¤u örgütsel yap› bir a¤›n özelliklerini tafl›maya bafllad›. kültürel ya da ekonomik etkinliklerini fiziksel uzakl›klar›n geçerli olmad›¤› bir uzamda gerçeklefltirmekte. bireylerin. cemaat yap›lar›n› da radikal olarak de¤ifltirdi. 1990’lar›n sonunda ABD’de haz›rlanan “A¤’dan Düflmek” bafll›kl› rapor. rasyonelleflmeyi. toplumsal niteliklerini tan›mlamak. parçal› ve esnek bir modele b›rakt›. büyük ölçekli kitlesel üretimi ve kitlesel tüketimi benimseyen bu üretim modeli. daha parçal› bir toplum yap›s› ald›. küresel özellikler tafl›yan ve geleneklerden uzak sanal cemaatler güç kazanmaya bafllad›. ekonominin de temelini oluflturdu. Kimi araflt›rmac›lar sanal cemaatlerin çözülmekte olan informal iliflkilerin yerini ald›¤›n› ve zay›flayan cemaat ruhunu böylece güçlendi¤ini ileri sürerken elefltirel yaklaflanlar. Temelde kullan›c›lar›n kiflisel seçimlerinin belirleyici oldu¤u dijital iletiflim ortam›. kurumlar›n ve toplumlar›n a¤larla birbirlerine ba¤l› olduklar›. Fordist üretimin ulus merkezli üretim stratejisi. toplumlar›n yaflam›nda geri çevrilemez bir dönüflüme neden olurken. bilgi ve iletiflim teknolojilerinde yaflanan geliflmelerin ileri kapitalist toplumlar›n toplumsal örgütlenme biçimleri üzerindeki yans›malar›n› betimlemek amac›yla kullan›lan bir kavramd›r. genel olarak medyan›n mülkiyet yap›s› ve/veya kapitalist dinamikler ile sorunsallaflt›r›larak analiz edilmesi gerekti¤ini vurgular. Küreselleflmeyi oluflturan en belirleyici dinamik. ifllenmesi ve da¤›t›m›. sermayenin dünya üzerinde ulusal s›n›rlar› aflarak ola¤anüstü ak›flkanl›k kazanmas› ve böylece dünyay› bir ortak pazar hâline getirmesi ise bir di¤er önemli dinamik de tüm dünyay› kuflatan yeni enformasyon ve iletiflim teknolojilerinin küresel imgelerin. çal›flma koflullar› küresel düzeyde de¤iflirken esnek emek ve esnek istihdam rejimleri yayg›nlaflmaktad›r. kimi kuramc›lar taraf›ndan yüksek teknolojiye olan ba¤›ml›l›¤› nedeniyle teknokapitalizm olarak adland›r›ld›. yeni medyan›n giderek artan a¤›rl›¤› karfl›s›nda otorite yitimine u¤rad›. Baflta ‹nternet olmak üzere “yeni medya”n›n ve “sosyal medya”n›n potansiyelini de¤erlendirmek ve a¤ toplumunda de¤iflen cemaat yap›lar›n› ve sanal cemaatler kavram›n› karfl›laflt›rmal› olarak aç›klamak. Bilginin yine bilgiyle üretildi¤i bu enformasyonel/bilgisel üretim ortam›nda ekonomik bir de¤er olarak bilginin kullan›m›. yatay bir örgütlenme modeline dayan›r. Medya-küreselleflme iliflkisini de¤erlendirmek ve küreselleflme sürecinde ortaya ç›kan “a¤ toplumu” kavram›n› tan›mlayarak yap›sal özelliklerini aç›klamak. Üretimde uzmanlaflmay›. Kitle iletiflim modeli. A¤ toplumunun aktörleri sosyal. A¤ toplumu. bu yeni cemaat yap›s›n›n özünde kapitalist sisteme hizmet etti¤ini.

‹letiflim toplumu c. Kullan›mlar ve Doyumlar yaklafl›m› c. bireylerin sosyalleflme sürecinin her aflamas›nda önemli hâle geldi¤i. Teknokapitalizm b. Miller c. Yeni medya 2. Dijital uçurum d. Sanal cemaatler 3. Teknokapitalizm 9. e¤itim. Horkheimer c. Propaganda analizi e. Yeni bilgi ve iletiflim teknolojilerinin. A¤ toplumu c. S›n›f fark› d. Afla¤›dakiler kavramlardan hangisi. Wikipedi c. Hayali cemaat e. S›n›rl› etkiler yaklafl›m› b. Hayali cemaatler b. Hardt e. Yeni medya ortam›n›n gerektirdi¤i yasal çerçevenin haz›rlanabilmesi amac›yla. bireylerin. Hall e. Golding b. Afla¤›dakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramc›lardan biri de¤ildir? a. Güçlü etkiler yaklafl›m› d. Lowenthal 4. Düzenleyici yak›nsama c. fiziksel uzakl›¤›n önemini yitirdi¤i. Murdock e. Sosyal a¤ d.190 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kendimizi S›nayal›m 1. Demokratik uçurum e. Dijital uçurum . Modern toplum d. A¤ toplumu 6. iletiflim teknolojilerine eriflimde ›rk. Castells d. A¤ toplumu d. kiflisel seçimlerin belirleyici oldu¤u ve kü-yerel kimliklerin öne ç›kt›¤› cemaat yap›lanmas›na ne ad verilir? a. iletiflim ve telekomünikasyon endüstrisinin bir arada ele al›nd›¤› düzenlemelere ne ad verilir? a. Teknolojik yak›nsama b. toplumsal cinsiyet. Kapitalist toplum 8. Blog b. Marcuse d. kurumlar›n ve toplumlar›n yatay bir örgütlenmeyle birbirlerine ba¤l› olduklar› toplum yap›s› afla¤›dakilerden hangisidir? a. yafl ve gelir durumu gibi farkl›l›klara ba¤l› olarak karfl›lafl›lan eflitsizlikleri tan›mlamak için kullan›lmaktad›r? a. ‹çerme-d›fllama d. Yak›nsama kültürü e. Sosyal medya e. s›n›f. “A¤ toplumu”nu ilk kez kavramsallaflt›ran sosyolog afla¤›dakilerden hangisidir? a. Endüstri-sonras› toplum b. Merton 5. Afla¤›dakilerden hangisi Propaganda Modelinin bir temsilcisidir? a. Afla¤›dan küreselleflme c. ‹nsanlar›n medyay› farkl› amaçlarla kulland›¤›n› ileri süren yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir? a. Bireylerin yeni medya ve sosyal a¤lar yoluyla iletiflime geçtikleri. Teknolojik yak›nsama 10. Kitle toplumu e. Tabakalaflma b. S›n›f çat›flmas› c. Hall d. Netsizlik e. Kullan›c›lar›n bir a¤/ site içinde bütün di¤er kullan›c›lar›na aç›k bir profil oluflturmalar›n› ve ayn› a¤/site içerisinde iletiflim içinde olduklar› di¤er kullan›c› profillerini karfl›l›kl› etkileflim içinde takip etmelerini sa¤layan web tabanl› servisleri ne ad verilir? a. Negri 7. Chomsky c. Adorno b. ‹nternet’e eriflim ve kullan›mda toplumun farkl› kesimleri aras›nda bir uçuruma iflarete eden kavram afla¤›dakilerden hangisidir? a. Bell b.

A¤lar›n kapsamas›/d›fllamas›. Dolay›s›yla makasç›lar da iktidar sahipleridir. aç›kças› ayn› iletiflim kurallar›n› (örne¤in de¤erler ya da performans hedefleri) paylaflmalar› hâlinde yeni dü¤ümlerle bütünleflen aç›k yap›lard›r. toplumlara. gizli laboratuvarlar. merkezsiz yo¤unlaflmaya dayal› bir kapitalist ekonomi için. ayn› a¤da bulunmayan iki nokta aras›ndaki uzakl›¤a k›yasla daha k›sa olmas›n› (ya da daha s›k ya da daha yo¤un) belirler. A¤lar toplumlar›m›z›n yeni sosyal morfolojisini oluflturur. iktidar ve kültür süreçlerindeki iflleyifli. hangi somut a¤lardan bahsetti¤imize ba¤l›d›r. toplumlar›m›zda bask›n olan ifllevleri ve süreçleri yap›land›r›r. gönderen. Kaynak: Manuel Castells. s. sosyal yap› çerçevesindeki etkinliklerin geçeklefltirilmesi için somut bir zemin haz›rlanm›flt›r. süreçler giderek a¤lar etraf›nda örgütlenmektedir. iki nokta (ya da sosyal konum) aras›ndaki uzakl›¤›n (ya da etkileflim yo¤unlu¤u ve frekans›n›n) bu iki noktan›n ayn› a¤daki dü¤ümler olmas› hâlinde. menkul k›ymetler piyasas›d›r. Dü¤üm bir büklümün kendi kendini kesti¤i noktad›r. A¤lar. iktidar iliflkilerinin anlaml› bir biçimde yeniden örgütlenmesinin de kayna¤›nda yer al›r. Enformasyon Ça¤›’nda bask›n olan ifllevler. iktidar›n ak›fllar›n›n önüne geçer. zaman›n bertaraf edilmesini amaçlayan bir toplumsal örgütlenme için çok uygun araçlard›r. sonu gelmez bir y›k›m ve yeniden yap›lanma kültürü için. Toplum ve Kültür. uzam›n yeniden edilmesini. (2008). a¤ çerçevesinde iletiflim kurabilmeleri. bask›n toplumsal süreçlere damgas›n› vurur. koka ve haflhafl laboratuvarlar›. . a¤lar aras›ndaki iliflkilerin ›fl›k h›z›nda iflleyen enformasyon teknolojilerine dayal› mimarisi. baflka zamanlarda. Dünya çap›nda ekonomilere. birbiriyle ba¤lant›l› dü¤ümler dizisidir. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›: ‹stanbul. gizli havaalanlar›. Toplumsal evrim ile enformasyon teknolojilerinin uyumlu hâle gelmesi. baflka uzamlarda gerçekleflmifl olsa da. A¤lar› birbirine ba¤layan makaslar (örne¤in siyasi sonuçlar› etkileyen medya imparatorluklar›n› kontrol alt›na alan finansal ak›fllar gibi). Ancak a¤›n morfolojisi. A¤a dayal› bir toplumsal yap›. iflçiler ve flirketler için. sosyal morfolojinin sosyal eyleme üstün olmas›n›n damgas›n› vurdu¤u bir toplumdur bu (2008: 621). yeni de¤erlerin. sokak çeteleri. A¤lar. son derece dinamik. A¤lar çok oldu¤undan. ekonomik. yönlendirilmesinin bafll›ca kaynaklar› hâline gelmifllerdir. a¤lar üzerinde ifade edilen özgül toplumsal ç›karlardan daha yüksek düzeyde bir toplumsal belirleyicili¤i oldu¤unu savunuyorum: Ak›fllar›n iktidar›. Enformasyon Ça¤›’nda kültürel ifadenin.Medya 191 Okuma Parças› Tarihsel bir e¤ilim olarak. ayr›cal›kl› iktidar ayg›tlar›d›r. para aklayan finansal kurumlard›r. e¤lence stüdyolar›. ayn› zamanda. deneyim. A¤. dü¤ümün ne oldu¤u. her a¤›n karfl›s›ndaki dinamikleri. kültürel) s›f›r ile (ayn› a¤daki herhangi bir dü¤üm için) sonsuz (a¤›n d›fl›ndaki bütün noktalar için) aras›nda de¤iflir. toplumumuzda bask›n olman›n ve de¤iflimin bafll›ca kaynaklar›d›r: Bu yüzden de a¤ toplumu dememiz yerinde olur bu topluma. alan seyyar ayg›tlard›r. A¤lar hâlindeki bu somut zemin. sinyaller üreten. Ayr›ca bu a¤lar oluflturma mant›¤›n›n. sosyal. a¤lar aras›ndaki iç iflleyifl kurallar› ile makaslar. kamunun ruh halinin an›nda ifllenmesine ayarlanm›fl bir politika için. 621-23. A¤ toplumunun Yükselifli Enformasyon Ça¤›: Ekonomi. televizyon sistemleri. toplumsal yap›n›n tamam›na yay›lmas› için gerekli maddi zemini de sa¤lar. devletlere nüfuz eden uyuflturucu kaçakç›l›¤› a¤›nda. Dolay›s›yla belli bir noktan›n ya da konumun mesafesi (fiziksel. Avrupa Birli¤i’ni yöneten siyasi a¤da ise ülkelerin bankalar konseyleri ve Avrupa komisyonu üyeleridir. küreselleflmeye. bilgisayar grafi¤i ortamlar›. aç›k bir sistemdir.7. Dolay›s›yla belli bir a¤ içinde dü¤ümler aras›ndaki ak›fllar aras›nda bir mesafe yoktur ya da ayn› mesafe korunmaz. siyasi. Toplumsal örgütlenmenin a¤ biçiminde olmas›. sonuçlar› ciddi biçimde de¤ifltirir. dengesini bozmaks›z›n yeniliklere gidebilecek. s›n›rs›z biçimde geniflleyebilen. Di¤er yandan belli bir a¤ içinde dü¤ümler aras›ndaki ak›fllarda bir mesafe yoktur ya da ayn› mesafe korunmaz. kamuoyunun köklerinde yer alan yeni medyan›n küresel a¤›nda ise bu dü¤ümler. yeni teknolojik paradigma. Ünite . A¤da yer almak ya da almamak. toplumlar›n flekillendirilmesinin. Daha aç›k konuflacak olursak. yenili¤e. Küresel finansal ak›fllar a¤›nda dü¤ümler. böylece toplumsal yap›n›n kendisini flekillendirir. a¤lar oluflturma mant›¤›n›n yay›lmas› da üretim. haber ekipleri. A¤lar›n tan›mlad›¤› topoloji. esneklik ve uyarlanabilirli¤e dayal› ifl.

c 10. “Medyaya Ça¤dafl Elefltirel Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 9.192 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. d 4. e 6. 2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise. Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤ Toplumu Kavram›na Genel Bak›fl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Medya Araflt›rmalar›n›n Tarihçesi ve ‹lk Kuramsal Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤ Toplumunun Mimarisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 3. Yan›t›n›z yanl›fl ise. c 7. Dünya Sosyal Forumu (World Social Forum) ya da Halklar›n Küresel Hareketi (Peoples’ Global Movement) say›labilir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yak›nsama” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise. “Medya’n›n Ekonomi-Politi¤i ve Ekonomi-Politik Yaklafl›m(lar)” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bölünmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Yan›t›n›z yanl›fl ise. b 5. S›ra Sizde 2 Sanal cemaatler. Üstelik birey içine do¤du¤u iliflkiler a¤›na ba¤l› kalmak zorunda olmadan da üyesi olmak istedi¤i grubu ve iliflki biçimini kendi amaçlar› do¤rultusunda seçebilir ya da diledi¤inde bu cemaatin üyeli¤inden ayr›labilir. ça¤dafl dünyada hayat›n y›k›c› ak›fl› ve zaman›n bölünmüfllü¤ü içerisinde kendini toplumsal iliflkilerin d›fl›nda ya da k›y›s›nda bulan bireyin yal›t›lm›fll›ktan kurtulmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹letiflimin ‘Yeni’ S›n›rlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Ekonomik ve politik iktidarlar›n küreselleflme sürecinde uygulad›klar› yay›lmac› politikalar karfl›s›nda elefltirel bir tutum sergilenmesi gerekti¤ini ileri süren ve küreselleflme karfl›t› söylemleriyle bilinen çeflitli toplumsal hareketler bulunmaktad›r. Seslerini küresel düzeyde duyurmay› baflaran hareketler aras›nda Küresel Adalet Hareketi (Global Justice Movement). b 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤ Toplumunun Aktörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “‹letiflimin “Yeni” S›n›rlar›: Dijital Uçurumlar. “Girifl: Önemli Bir Toplumsal Kurum Olarak Medya” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e .

” T. 2008. ‹rvan (der. s. Londra: Verso. UK. Medya. 2. Ben (2004). Golding.) Kad›n Odakl› Habercilik (‹stanbul: IPS ‹letiflim Vakf› Yay›nlar›). 1993. Sevda (2007). Yaz 2003. Manuel. 199-219. Routledge. (Der. Blackwell: Oxford. Communication Power. Emre (2009). “‹letiflim Araçlar› Üzerine Bir Çal›flma: Kuramsal Yaklafl›mlar. ‹deolojik Etki. W.” S. s. Todd (1978). The Rise of the Network Society. Gülseren (2011). The Information Age: Economy. s. s. Adorno. Theodor (1975). 228-253. Toplum ve Kültür. Kitle ‹letiflimi ve Toplum. James vd. Peter ve Graham Murdock (1991). ve Blumler. W. The Coming of the Post Industrial Society: A venture in social forecasting. Stuart (1980). (5). 128-138. “Kitle ‹letiflim Araflt›rmas›nda Yeni Revizyonizm: Bir Yeniden De¤erlendirme Çabas›. Kültür. (2001). Çev. 268301. 119. s. (2008). Glen ve Royston Martin (2009).” (Der.1996. . 19-65. Gülseren (2006). Ankara: Siyasal Kitabevi. 1985. ‹deoloji (Ankara: Ark Yay›nevi) içinde. s. Uygulamal› Kültürel Sosyoloji.” (Der. Çev. M.” Yay›nlamam›fl Çal›flma. Gurevitch. (Çeviri Editörü.” (Der. KAOSGL. s.facebook. Media. ‹stanbul: Kabalc› . Edgar. Stuart (1979). 38-41. Mass Communication Review Yearbook. The New Media Monopoly. Anderson.” ‹letiflim Çal›flmalar›nda K›r›lmalar ve Uzlaflmalar. Modernity at Large. 2006 Ergur. C. Siyaset. Ankara: Ütopya Yay›nevi Adakl›. Ç. K. ‹ktidar. Ünite . Bell. ‹nal). (1990).” (Der. Ankara: Ark yay›nevi. php?statistics. Curran. Creeber. Tony ve di¤erleri (2003). “Medya. Bask›. Robert (1985).7. Alankufl. Türkiye’de Medya Endüstrisi. s. “Kültür. ‹stanbul: Babil Yay›nlar›. Castells. 329-356. “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldat›lmas› OlarakAyd›nlanma. “Medya Sosyolojisi: Egemen Paradigma. Curran. Appadurai. Siyaset. Ayd›nlanman›n Diyalekti¤i. Sosyolojiye Girifl. 2008). Community and Everyday Life.) Mehmet Küçük. 251-274. James (1990). Castells.. Dursun. TV Haberlerinde ‹deoloji. (Son eriflim tarihi: 18 A¤ustos 2011). “Önsöz: Neden Kad›n Odakl› Habercilik. Arjun (1996).”Medya Dünyalar› ve Toplumsal Dönüflüm. J. Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri. Gitlin. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yay›nlar›. 1997. Language.7-62. “Siyasal ‹letiflim Sistemleri ve Demokratik De¤erler. Meral Özbek). Sevilay Çelenk (Ankara: DeKi Yay›nlar›. Day. Gurevitch& M. Hall.) Stuart Hall ve di¤. ‹stanbul: Aç›l›m Kitap Edles.” Culture. Benedict (1991). Ankara: ‹mge yay›nevi. Ankara: Ark yay›nevi. Alankufl (Der. ‹deoloji (Ankara: Ark yay›nevi. Graham (2006). 1997. www.com/press/info. “Encoding/Decoding. Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Horkheimer. 7683 Adorno. (2009).) Medya. “Kültür Endüstrisini Yeniden Düflünmek. 1994) içinde. “Kültür. (1982). Laura Desfor (2002). “Decline of a Paradigm? Bias and Objectivity in News Media Studies.) Mehmet Küçük Medya. Hall. Imagined Communities: Reflections of the Spread of Nationalism.” (Der. Theodor ve Max Horkheimer (1944). 169-209. Gökalp. Der. 25-66. ‹letiflim ve Ekonomi Politik.R. s. s. A¤ toplumunun Yükselifli Enformasyon Ça¤›: Ekonomi. 49-78. New York: Routledge. Kültür. Medya.) Nadir Su¤ur. London: Open University Press. Castells. Sosyoloji. Daniel (1973). ‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›:. Atay. “Sosyal Medyan›n ‘Devrimci’ Gücü Üzerine Genel bir De¤erlendirme”. Society and Culture-1. ‹LEF Y›ll›k. Hackett. Karaflahan. Say›: 36. Manuel. W.Medya 193 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Adakl›. 1-26 Facebook (2011). ‹ktidar. Andrew ve Peter Sedgwick (2007). Bilton.” Cogito.” (Çev. s. Ali (2012). Levy. Manuel (2010). Boston: Beacon Press. s.) M. Oxford University Press: USA. s. M.Adorno ve M. Penguin: Harmonsworth. Digital Cultures: Understanding New Media. : Minneapolis: University of Minnesota Press Bagdikian.. Medya.” S.) Süleyman ‹rvan.

Londra: Arnold . Saskia (2001). New York University Press: New York. Stuart (1997). Open Uni.194 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Hall. Medya ve ‹letiflim Sosyolojisi. The global city: New York.) S. “The Work of Representation. Nick (2003).” (Der. Çev. Siyaset. Ankara: Dost Yay›nevi Trowler. 43-57. Massachusetts: Addison Wesley.1(1): 9-38 ‹rvan. Media Culture. Sosyal Teori ve ‹letiflim.” (Der. Ankara: Bilim ve Sanat.” Haralambos. 1997. ‹stanbul: IPS ‹letiflim Vakf› Yay›nlar›. (1990). Londra: Sage Mutman. Nick (2002). Nilüfer (2003). Sage: London. Aksoy. Ankara: ‹mge Yay›nevi Kellner. Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Demokrasi. 1-15. Sociology. (1989). (Ankara: Ark yay›nevi. Culture and Society: An Introduction.” Londra: Sage. Törenli. Nurcan (2005). s. ‹rvan. Kaya. Virtual Communities: Homesteading on the Electronic Fronties. Paul (2011). 20: 3.) Sevda Alankufl. Orhon ve B.” (Der. Kültürel Kuram. Media. Kültürel Çal›flmalar ve Amerikan Kitle ‹letiflim Araflt›rmas›. Yeni ‹letiflim Ortam›.) Medya. ‹ktidar. Güzelsar› ve ‹.” Cultural Citizenship Cosmopolitan Questions.) Mehmet Küçük (der. Gündo¤du. “‹deolojinin Yeniden Keflfi: Medya Çal›flmalar›nda Bask› Alt›nda Tutulan›n Geri Dönüsü.1-55. Halil (2003). Smith. “Media. Ankara: Ark Yay›nevi Nalçao¤lu. Londra: Sage. Ayfle (1996). “Televizyonu Nas›l Sorgulamal›?. Paul (2008). Howard (1993). Themes and Perspectives. s.” ‹letiflim Araflt›rmalar›. ‹nal. Çev. “Theorizing Globalization. s. Cultural Citizenship and the Public Sphere.” Toplum ve Bilim. 710-741. s. Timisi. Éric (2011). “Medya ve Toplum ‹liflkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve. Mutlu.E. Stevenson. Tokyo.” Sociological Theory. Rheingold. ‹ktidar Yuma¤›. Douglas (1995). 13-74. Understanding Digital Culture. “Roland Barthes:Bir Avant-Garde Yazar›. ‹deoloji (Ankara: Ark yay›nevi. Medya. Henry (2006). Medya. s. Medya. Ankara: Ark Yay›nevi. Ankara: Ark. s. 285-305. ‹nal. Jenkins. Press. s. Kültür. Hodkinson. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Erol (1994). Medya-SermayeDevlet.) (1997). ‹ktidar. Yeni Medya. 301-335. ve M. “‘Elefltirelin Geri Dönüflü ve Radikal Muhalefetin Meydan Okuyuflu: Elefltirel Teori. Lolborn.) Stuart Hall.” (Der. London.) Mehmet Küçük. Williams. s. Londra: Collins. ‹deoloji. 1994). Hall. G. Van Zoonen. Miller. Medya Kültürleri. Kültür.” Public Communication. Ankara: Ütopya Kitabevi. Vincent (2011). M. Liesbet (1991). Medya ve Toplum.” (Der. ‹stanbul: Temuçin Yay›nevi. “Redrawing the Map of the Communications Industries: Concentrationand Ownersip in theEra of Privatization. 2005. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Kellner. 26-71 Murdock. Stuart (1984). Hanno. Süleyman (Der. Raflit (2009). The New Imperatives. Maigret. “Communication and the Media. Understanding Media Theory. ‹stanbul: ‹letiflim yay›nlar›. 57-103. Sassen. Haberi Okumak. Siyaset. Ayfle (2003). Stevenson. ‹letiflim Sözlü¤ü. Londra: Routledge. “Medyaya Feminist Yaklafl›mlar. Douglas (2002). Princeton University Press. Mahmut (1995). ‹stanbul: Babil yay›nlar›. Kevin (2003). Philip (2001). Hardt. No:67. S. 1997. 1994) içinde. G.

.

Modern sosyal teorilerden yap›salc›l›k. yap›sal-ifllevselcilik ve çat›flmac› yaklafl›m›n temel özelliklerini ve toplum konusundaki görüfllerini karfl›laflt›rabilecek. WEBER VE S‹MMEL • MODERN DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹ • M‹KRO VEYA B‹REYSEL ETK‹LEfi‹M TEMELL‹ TOPLUM ANLAYIfiLARI Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Toplum . DURKHE‹M. Anahtar Kavramlar Toplum Felsefesi Toplumsal Sözleflme Muhafazakâr Sosyoloji Organizmac›l›k Evrimcilik Klasik Teorileri Modern Teorileri • • • • • Yap›salc›l›k Erken Dönem ‹fllevselcilik Yap›sal-ifllevselcilik Çat›flma Teorisi Mikro veya Bireysel Etkileflim Temelli Toplum Anlay›fllar› ‹çindekiler • TOPLUM NED‹R? • TOPLUM FELSEFELER‹ • KLAS‹K DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹: MARX. Farkl› toplum felsefeleri ve sözleflme teorilerinin toplum anlay›fllar›n› ve bireyin do¤as› ve toplum aras›ndaki iliflki konusundaki görüfllerini aç›klayabilecek.8 Amaçlar›m›z • • • • • • • SOSYAL B‹L‹MLERDE TEMEL KAVRAMLAR Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Klasik sosyal teorinin kurucular› olan Karl Marx. Mikro veya bireysel etkileflim temelli toplum anlay›fllar›n›n topluma genel yaklafl›m biçimlerini aç›klayabileceksiniz. Émile Durkheim. Max Weber ve Georg Simmel’in toplum teorilerinin temellerini ve aralar›ndaki farkl›l›klar ve benzerliklerini ay›rt edebilecek. erken dönem ifllevselcilik.

Tarihsel bir perspektifle önce felsefi yaklafl›mlara bakal›m.Ö. Dolay›s›yla toplumun bu iç güdünün doruk noktas›n› oluflturan toplumsal iliflkilerde içkin bir sosyalli¤in ifadesi oldu¤unu kabul eder. birçok sosyal bilimci ve sosyolog bunu söylerken bak›fl aç›lar›na ba¤l› olarak toplum kavram›na farkl› anlamlar yüklemektedir. yani toplumun bireylerden de¤il gruplardan olufltu¤una inan›r. yoksullar. yani toplumsal düzenin. 427. Böylece toplumsal yap›n›n ifllevler ve toplumsal zenginlik temelinde ayr›flm›fl toplumsal gruplardan (üreticiler. Platon. Örne¤in. Bütüncü (holistik) yaklafl›m: Her varl›¤›n içinde bulundu¤u ortamla ve/veya kendini oluflturan unsurlarla bütünlü¤ü içinde aç›klanmas›. Platon. Antik Ça¤’da Platon (M.M. Toplumun sa¤l›¤›n›n. Toplum felsefesi: Toplumun bilimsel yöntemler ve araflt›rmalarla de¤il.Ö.Toplum TOPLUM NED‹R? ‹nsanlar›n tarihte uzun bir zamand›r toplum hâlinde ve farkl› toplum biçimleri içinde yaflad›klar› söylenir. bütünün ç›karlar›n›n tek tek parçalar›n ç›karlar› karfl›s›nda önceli¤e sahip oldu¤u “ak›lc› yasalar”›n ürünü olarak görür.Ö. . baflka yaz›lar›n›n yan› s›ra s›ras›yla özellikle Devlet ve Politika adl› kitaplar›nda bir toplum tan›m› yapmaya çal›flm›fl ve bu tan›mlar günümüzdeki sosyologlar ve sosyal bilimcileri farkl› biçimlerde etkilemifltir. Aristoteles. Toplumun kökeninde insan do¤as›n›n yatt›¤›n› düflünen Aristoteles. zenginler. salt soyut ve varsay›msal özelliklerine göre sadece ak›l yoluyla aç›klanmas›n› öngören felsefedir. ‹kisi de toplumu bütüncü (holistik) bir temelde. ayr› unsurlar›n hem bütüne katk›da bulunduklar› hem de ondan ba¤›ms›z olarak kald›klar›.M. farkl›laflm›fl bir yap› olarak kavrar. farkl›laflm›fl bir yap› olan toplumsal bütünün. TOPLUM FELSEFELER‹ ‹nsanlar en bafl›ndan beri içinde yaflad›klar› toplumlar› anlamaya ve tan›mlamaya çal›flm›fllard›r. toplumu ifl bölümü ve toplumsal eflitsizlik etraf›nda yap›lanm›fl ‘birleflik’ bir sistem olarak ele al›r. Ancak. Ayr›ca. Toplumsal kurumlar›n bireyleri gruplar ve birlikler oluflturmaya yöneltip insan›n asli do¤as›n› gelifltirmesini sa¤layan cinsel arzu gibi iç güdülerden türedi¤ini düflünür. ‹nsanlar›n bu yüzden topluluklar hâlinde. bütünün hem kendisi hem unsurlar› di¤er parçalar›yla karfl›l›kl› iliflki içindedir ve di¤erlerinden ba¤›ms›z olarak aç›klanamaz. Bu yaklafl›ma göre. karmafl›k. tüccarlar. baflkalar›yla birlikte yaflamaya mahkûm olduklar›n› öne sürer. parçalar›n bütüne zorunlu olarak ba¤l› olduklar› bir ‘organizma’ biçiminde tan›mlam›fllard›r. insanl›¤›n do¤as› gere¤i toplumsal ve politik özellikler tafl›d›¤›n› belirtir. 384.322). orta s›n›ftan) olufltu¤unu kabul eder. parçalar› bütüne tabi olmalar› çerçevesinde tan›mlayarak özellikle toplumsal düzenin birli¤ini vurgularken Aristoteles toplumu.Ö. Bu nedenle “toplum” olgusunu anlayabilmek için farkl› yaklafl›mlarda toplumun nas›l ele al›nd›¤›n› görmek önemlidir. savaflç›lar.347) ve Aristoteles (M.

kiflinin kendine zarar vereni cezaland›rma hakk› ‘savafl durumu’ yarataca¤› için bu savafl durumundan kurtulmak amac›yla do¤a durumunu terk edip topluma girmifllerdir. Bunlardan Thomas Hobbes (1588-1679). Baflka de¤iflimlerin yan› s›ra. yo¤un bir sermaye birikimi sonucunda oluflan ticarî ve mali burjuvazi. Ayr›ca. onlar üzerinde egemenlik kurmad›kça kendini güvenli hissetmeyece¤i için bu istek toplum içinde uyguland›¤›nda ‘iktidar arzusu’na dönüflür. do¤a durumunda özgür. ‹ndirgemecilik: Evrende. bunlar›n yaratt›¤› alt üst olufllar ve ciddi sosyal problemleri aç›klamaya itmifltir. Bu yüzden.198 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Toplumsal Sözleflme Teorileri ve Toplum Toplumsal sözleflme: ‹nsanlar›n asosyal bir durumdan ç›kmak için aralar›nda farkl› nedenlerle sözleflme (anlaflma) yapt›klar› ve kendilerini ba¤layan bu sözleflme temelinde toplum hayat›na geçtikleri düflüncesi. O. bu ‘do¤a durumu’nda güvenlik iste¤i insan do¤as›n›n temel ihtiyac›d›r. bilginin ve bilimsel bilgilerin teknolojiye dönüfltürülmesiyle ortaya ç›kan sanayi toplumunun (ve kapitalizmin) üretti¤i sanayi burjuvazisinin ve bütün bu ekonomik dönüflümler neticesinde büyük ölçüde daha önce topra¤a ba¤l› serflerin dönüflmesiyle ortaya ç›kan iflçi s›n›f›n›n (proletaryan›n) ortaya ç›kmas›d›r. daha çok fizyolojik ve biyolojik varl›klar olarak yaflad›klar› bir dönemin bulundu¤u görüflü. do¤ada veya toplumdaki belirli oluflumlar veya süreçleri sadece belirli bir faktöre dayand›rarak aç›klama e¤ilimi. onu yeniden tan›mlama çabalar›n›. bir insan›n öteki insanlarla ilgilenmesinin bir nedeni kendi güvenli¤iyle ilgili kayg›lar›d›r. kendi kaba materyalist ve indirgemeci yaklafl›m›ndan hareketle olaylar›n nedeni olan nesnenin hareket yasalar›n›n insan davran›fllar› alan›nda oldu¤u kadar toplumsal olaylar alan›nda da geçerli oldu¤unu belirtir. yani hem davac› hem de yarg›ç olma hakk›na sahip oldu¤u için bu durum. Kaba materyalizm: Materyalizm her fleyin kayna¤›nda maddenin oldu¤unu veya maddenin farkl› biçim kazanm›fl hâlleri oldu¤unu öne sürerken kaba materyalizm her fleyin salt maddî oluflumlarla veya onlar›n basit yans›malar› olarak aç›klanabilece¤ini öne sürer. do¤a durumunun insanlar›n kimseden izin almadan ve baflkas›n›n iradesine tabi olmadan. Ayd›nlanma’n›n ve önceki de¤iflimlerin hem bir sonucu olan hem de onlar› yeniden dönüfltüren iki büyük olay Frans›z Devrimi ve Sanayi Devrimi de insanlar›n toplumu anlama. do¤a yasas›n›n s›n›rlar› içinde davran›fllar›n› düzenlemek konusunda mükemmel bir özgürlük ve eflitlik içinde olduklar› bir durum oldu¤unu düflünür. intikam›n da etkisiyle toplumsal kargaflaya yol açabilir. Öteki insanlar aras›ndaki bir insan. ‹nsan›n toplum içindeki davran›fllar›n›n temelinde “hayat›n› sürdürmek amac›” veya bunun uzant›s› olan ‘güvenlik iste¤i’ ve ‘bencillik’ yatt›¤›n› düflünen Hobbes’a göre birey aç›s›ndan aslolan kendi ç›karlar›d›r ve toplum bireysel ç›karlar›n gerçeklefltirilme arac›d›r. Ancak ona göre do¤a durumunda herkes kendine zarar vereni cezaland›rma. Bu de¤iflimler keflifler ve icatlar. eflit ve bar›fl içinde olmalar›na ra¤men. Do¤a durumu: ‹nsanlar›n toplum hayat›na geçmeden önce do¤ayla uyumlu. iyi niyeti ve karfl›l›kl› iliflkileri yans›tt›¤›n› düflünen John Locke’a (1632-1704) göre toplumsal çat›flmalar›n ve uzlaflmaz ç›karlar›n kayna¤› özel mülkiyet ve toplumsal eflitsizli¤in artmas›d›r. mutlulu¤a yönelip elemden kaçt›klar› için herkesin kendi zevkleri ve mutlulu¤u yönünde davranmas›n›n sa¤lanmas› gerekir. Do¤al koflullar›n daha çok bar›fl›. Orta Ça¤’›n ‹lâhi Yasa ve dinsel egemenlik anlay›fllar›n› reddeden alternatif bir dünya görüflü olarak geliflen Ayd›nlanma’yla birlikte toplumun kökenleri sözleflmeye dayal› yükümlülüklerin ve karfl›l›kl› toplumsal iliflkilerin temel oldu¤u bir yap›da aranmaya bafllam›flt›r. . Ona göre insanlar hazza. Locke için do¤a durumu insan›n insan›n kurdu oldu¤u. Burada toplum insanlar›n tarihin bafllar›nda içinde yaflad›klar› varsay›lan do¤a durumu ve dolay›s›yla bir ‘insan do¤as›’ fikri etraf›nda aç›klanmaya çal›fl›l›r. herkesin herkesle savafl içinde oldu¤u bir durum de¤ildir. bu yöndeki aray›fllar› daha acil hâle getirmifltir. kolay de¤iflmez ve ebediymifl gibi görünen Orta Ça¤’›n kurumlar›n›n yaflanan köklü dönüflümler sonucunda y›k›lmas› ve yeni bir toplumun ortaya ç›k›fl› insanlar› bu h›zl› de¤iflimleri. ‹nsanlar. Do¤an›n sa¤lad›¤› imkânlardan herkes eflit olarak yararland›¤› için mülkiyetin ortak oldu¤unu kabul eder. ‹stikrarl›.

örne¤in Adam Smith gibi tan›mlayan. bireysel özgürlük de¤il. mal ve hizmetlerin arz-talebinin ve fiyat oluflumunun piyasada kendili¤inden flekillenece¤inin düflünüldü¤ü ekonomik sistem. Her birey sadece kendi bireysel ç›kar›n›n. otorite olmal›d›r. bireyci de¤erlerin ve piyasa ilkelerinin egemen oldu¤u. Ayn› zamanda. insanlar›n onun ifllerine kar›flmamalar› ve kutsal bir varl›¤› de¤ifltirmeye çal›flmamalar› gerekir. Ona göre toplumsal ba¤lar›n özü hiyerarflidir. bir tür ekonomik maddî iliflkilerdir. toplumlar›n bu ilkeler üzerine kurulmas› gerekti¤ini öne süren anlay›fl. bireylerin aile birli¤indeki organik ba¤l›l›klar›ndan ayr›lm›fl. arz eden ve talep eden olarak belirli ç›karlarla karfl›laflmas› esas›na dayan›r. bireyin toplumu de¤il. eflitlikten söz etmekse aylakl›k ve günahkârl›kt›r. birikmifl iktisadi mallar›n fiyat mekanizmas› arac›l›¤›yla da¤›t›m›n›n do¤al olarak düzenlenmesi sistemi.Toplum 199 Bireylerin do¤aya ba¤›ml› olduklar› ve ‘insanlar’›n sadece basit fiziksel ihtiyaçlara sahip olduklar› toplum-öncesi bir “do¤a durumu”ndan söz eden Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) da ‘do¤a durumu’nda tüm evrende insanlar›n arzulad›klar› fleylerin sadece besin. ifl bölümünün. Bireycilik: Bireyin kiflisel haklar›. Rousseau insanl›¤›n bu geliflmelerin yaratt›¤› olumsuzluklardan kurtulman›n ‘do¤a durumu’nun temel ilkelerinin modern dünyan›n. kilise ve loncan›n otoritesi alt›nda refaha ulaflabilir. metalürjinin geliflimi ve di¤er olaylar sonucunda ortaya ç›km›flt›r. toplum ve devlet olmak üzere üç ahlakilik dünyas› oldu¤unu düflünen. “do¤rudan Tanr›’n›n yaratt›¤› toplum”u esas al›r. ‹nsan ancak toplum için varolur. do¤rudan bir piyasa ve mübadele toplumudur. toplumu dönemin ‹ngiliz iktisatç›lar›. cinsellik vb. bireyin kendisinin d›fl›ndakiler onun için hiçbir anlam ifade etmez. Bonald. din. . Çünkü insanlar ancak aile. Muhafazakâr felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan Louis de Bonald (1754-1840) ç›k›fl noktas› olarak bireyi de¤il toplumu. bireysel amaçlar›n›n peflindedir. insanlar›n kendi bencillikleri genel ihtiyaçlar›n doyurulmas›Ayd›nlanmac›l›k: Ortaça¤›n son döneminde yaflanan büyük çapl› ekonomik. hiyerarfli gibi geleneksel de¤erler ve yaflam biçimlerini ak›l ve bilim arac›l›¤›yla dönüfltürmeyi ve bilimsel ilkeler üzerine yeni bir toplum kurmay› hedefleyen düflünceler bütünü. bireyci. di¤erlerini de zorunlu olarak görse de devleti en üste yerlefltiren Hegel’e göre toplum kendine özgü kanunlara sahip bir yap›d›r. toplumun bireyi biçimlendirdi¤ini kabul eder. Toplumun yap›sal kanunu. ç›karlar› ve de¤erlerini toplumun genel ç›karlar› üzerinde tutan. hiçbir katk›da bulunamaz. ‹nsanlar›n karfl›l›kl› iliflkilerinin oldukça s›n›rl› oldu¤unu ve birbirlerine fazla muhtaç olmad›klar›n› belirten Rousseau’ya göre toplum tar›m›n keflfi. Toplumun kayna¤› Tanr› oldu¤u için akl›n geleneksel inançlardan üstün görülemeyece¤ini öne süren Bonald’a göre. Ona göre toplumsal hayat›n temel amac›.” Muhafazakâr toplum anlay›fl› sonraki dönemlerde birçok toplum felsefesi ve yaklafl›m›n› farkl› biçimlerde etkilemifltir. Tanr› toplumu yaratt›¤› için. günün koflullar›na uygun biçimde uyarlanmas›yla mümkün oldu¤unu düflünür. yani do¤al dürtüler oldu¤unu ifade eder. sadece bireyler olarak birbirleriyle sat›c› ve al›c›. Muhafazakâr Tepki ve Toplum Bu Ayd›nlanmac›. “‹nsan hayat› toplum onu nas›l yapm›flsa ancak o olabilir. Genele dâhil oldu¤u hâlde. Toplum içinde bireyler sadece bu münasebetle birbirlerine yanafl›r ve ba¤lan›r.. toplum onu kendi amaçlar› do¤rultusunda biçimlendirir. siyasal ve kültürel geliflmeler sonucunda ortaya ç›kan. Tekil bireyler sadece kendi amaçlar› peflinde koflarken esas maddi iliflkiler kanununa uyarak di¤er bireylerin ve genelin ç›karlar›na uygun davranmak zorundad›r. Toplum insan ihtiyaçlar›n›n. Liberal kapitalizm: Bafllang›çta ‘serbest rekabetçi kapitalizm’ olarak da adland›r›lan. Bunlardan biri de muhafazakâr yan› a¤›r basmas›na ra¤men. yerel topluluk. devletin bireylerin ekonomik ve di¤er giriflimlerine hiçbir müdahalede bulunmamas› gerekti¤inin.8. Birey kendi bafl›na çaresizdir. toplumsal. iflçi ve iflveren. gelenekler. Ünite . Toplum olarak an›lan oluflum son derece rasyonel bir iktisadi topluluk. yani liberal kapitalist bir toplum anlay›fl›n› benimseyen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dir. ilerlemeci toplum ve insan anlay›fllar›na tepki olarak Orta Ça¤’a veya modern koflullarda Orta Ça¤’›n ilkelerine dönmeyi öneren muhafazakâr toplum felsefeleri ortaya ç›km›flt›r. otorite. Aile.

Darwin gibi Spencer da toplumu . toplum alan›na uyarlamaya çal›flan Herbert Spencer (1820-1903) organizmac› toplum anlay›fllar›n›n örnek temsilcisi olarak görülebilir. farkl›laflmay›. Marx’a göre bireylerin sosyal s›n›flar›n› üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine sahip olup olmamalar› belirlerken Weber’e göre bireylerin s›n›fsal konumlar›n›n belirlenmesinde mülkiyetin yan› s›ra statü ve güç de etkilidir. Pozitivizm: Genelde. Bu yüzden sosyolojinin. toplumlar›n evrimine yön veren güçlerin toplumsal gruplar veya sosyal s›n›flar aras›ndaki çat›flmalar oldu¤unu düflünür. Organizmac›l›k: Toplumun canl› bir organizmaya benzedi¤i ve onun gibi iflledi¤i düflüncesi. Sosyal fizyoloji: SaintSimon’un toplumun bir organizmaya benzedi¤ini ve onun gibi incelenebilece¤ini belirtmek için gelifltirdi¤i kavram. Sosyolojik Toplum Teorisinin Temelleri: Saint-Simon. Saint-Simon. toplumun belirli evrim geçirdi¤ini kabul etse de bu evrimden köklü ve yap›sal bir de¤iflimi de¤il. kurumlar ve inançlar tarihsel süreç içerisinde sürekli dönüflüm hâlindedir. yani onun nas›l belirli bir düzen içinde ve düzenli olarak iflledi¤ini araflt›ran k›sm›. ifl bölümünün daha geliflkin hâle gelmesini anlar. somut olarak gözlenemeyen. toplumun do¤an›n bir parças› ve uzant›s›. araflt›r›lamayan ve s›nanamayan iddialar›n temelden yoksun metafizik önermeler olduklar›n› öne sürer. onun deyimiyle ‘sosyal fizyolojinin. Sosyal Darwinizm: Darwin’in do¤ada canl› türleri aras›nda ifllerlikte oldu¤unu iddia etti¤i yasalar veya ilkelerin toplumlarda da geçerli oldu¤u düflüncesi. devletin aksine. Saint-Simon toplumun bilimini ‘sosyal fizyoloji’ olarak nitelerken Comte bafllarda sosyoloji yerine ‘sosyal fizik’ terimini kullan›r. Hem toplumsal düzeni hem de de¤iflmeyi aç›klamaya çal›flan bu sosyologlar hem muhafazakâr hem de yenilikçi toplum anlay›fllar›n›n s›k›nt›l› bir kar›fl›m›n› savunur. Hegel. geliflmifl ve farkl›laflm›fl modern sosyal sistemlere do¤ru evrimlefltiklerini düflünür. toplumu hareket ve dönüflüm hâlinde incelemektir. O. Comte ve Spencer Toplum felsefesi düzeyinde kalmalar›na ra¤men daha bilimsel ve sosyolojik toplum anlay›fllar›n›n temelleri Saint-Simon (1760-1825) ve Auguste Comte (17981857) taraf›ndan farkl› biçimlerde at›l›r. Spencer. toplumlar›n bir içsel farkl›laflma ve bütünleflme süreciyle çevrelerine uyum sa¤lad›klar›n› ve homojenlikten heterojenli¤e do¤ru ilerlediklerini ifade eder. Sosyal statik: Comte’a göre. toplumsal gerçekli¤i aç›klay›c› unsurlar›n bu gerçekli¤in. Bütün toplumlar›n ortak bir evrim çizgisinden geçmeleri gerekti¤ini düflünen Comte. çal›flma koflullar›. Saint-Simon. sürece yard›mc› olacak reformlar›n gerekli oldu¤unu belirtir. esas itibariyle organik bir oluflumdan ziyade bir mekanizmad›r. do¤an›n bir uzant›s› veya onun en geliflmifl düzeyi olarak görülür. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar na dönüflür ve bireylerin özel ç›karlar› peflinden koflmalar›yla genel ç›kar geliflir. Sosyal s›n›f: Meslekleri. Bir Organizma Olarak Toplum: Spencer Charles Darwin’in düflüncesini sosyal bilimlere. gelir ve yaflam düzeyleri. biyolojik organizmalar gibi toplumlar›n da basit yap›lardan karmafl›k yap›lara do¤ru gelifltiklerini belirtir. Bu mekanizmay› düzenleyen kanunlar de¤iflmez ve bir tür do¤a kanunlar›d›r. Bu toplum anlay›fl› sonraki birçok düflünür ve sosyal bilimciyi farkl› derecelerde etkilemifltir. sosyolojinin toplumun düzenli. Farkl› bir ifadeyle insan topluluklar›n›n. hayatta kalma ve adaptasyon süreciyle iliflkili belirli ‘temel yasalar’a göre gelifltiklerini öne sürer. zihniyetin bir evrimi oldu¤unu düflünen Comte toplumun statik ve dinamik yanlar› oldu¤unu öne sürer. tüketim al›flkanl›klar› ve genel düflünce tarzlar› bak›m›ndan birbirine benzer koflullar ve özelliklere sahip insanlar toplulu¤u veya kategorisidir. toplumun kendi do¤al evrimi içinde daha iyiye gidece¤ini düflündü¤ü için devrimci de¤iflmeler önermez.200 ‹ç dinamikler: Toplumun yap›s›. Saint-Simon’dan farkl› olarak toplumlar›n evriminin asl›nda özellikle insanl›¤›n dünyaya bak›fl aç›s›n›n. Spencer. dolay›s›yla do¤a yasalar›na tabi oldu¤u için sosyal bilimlerin yöntem olarak do¤a bilimlerini kendine model almas› gerekti¤ini savunan pozitivizm. Toplumun kanunlar›n›n do¤al kanunlar oldu¤unu belirten Hegel’e göre toplum esas yap›s›nda de¤iflmezdir. yani toplumun (somut) oluflumunda bulundu¤unu öne sürer. istikrarl›. uzun süreli özelliklerini. ‹flte ‘toplum’. Sosyal dinamik: Comte’a göre sosyolojinin toplumun nas›l ve hangi süreçlere göre ve hangi ilkeler (veya yasalar) temelinde de¤iflti¤ini ve evrimleflti¤ini araflt›ran k›sm›. temel görevi. Sosyal Darwinist bir bak›fl aç›s›yla toplumlar›n t›pk› do¤a gibi do¤al ay›klanma. iflleyifli ve de¤ifliminde etkili olan içsel faktörler. toplum zemininde tarihsel evrim yoktur. yal›n ve homojen ilkel kabile gruplar›ndan. kal›c›. Bu ve benzeri bütün pozitivist ve evrimci anlay›fllarda Spencer’da da görece¤imiz gibi toplum do¤ayla özünde ayn› yasalara tabi bir varl›k. Toplumun iç dinamiklerinin önemini vurgulayan Saint-Simon’a göre bir toplumdaki yap›lar.

bu yap›n›n ekonomik temelinin di¤erlerinden daha önemli oldu¤unu düflünür. ‹NTERNET ‹NTERNET . temel de¤erler ve ahlak konusunda do¤al bir uzlaflman›n oluflturdu¤una inan›r. zay›flar› koruyarak toplumun do¤al ilkesi olan do¤al ay›klanma yasas›na ters düflmemelidir. evrende ve AMAÇLARIMIZ do¤adaki di¤er varl›klardan farkl› ortak evrim yasalar› oldu¤u fikri.Toplum 201 Do¤al ay›klanma: Belirli bir ortam veya çevrede yaflayan canl› türleri aras›nda mevcut s›n›rl› kaynaklar etraf›nda bir hayatta kalma mücadelesi oldu¤u. birçok bak›mdan organizmaya benzetir. dolay›s›yla toplumsal alan› türler araSIRA S‹ZDE s›ndaki mücadeleye benzeten. Spencer bu görüflleri (i) do¤al ay›klanma veya kendi deyimiyle “en uygunun hayatta kalmas›”. Toplumsal evrim yasas›: SIRA S‹ZDE Toplumlar›n canl› ve cans›z bütün varl›klar› ba¤layan zorunlu evrim yasalar›n›n yan› s›ra. olanlar›n ortadan kalkt›klar› veya güçlünün egemenli¤i alt›na girmek zorunda D‹KKAT olduklar› düflüncesi. DURKHE‹M. ekonomik ve sosyal alana müdahale etmemesi gerekti¤ini savunan Ü fi Ü N Euzant›lar› L‹M Sosyal Darwinist yaklafl›m›n›n insanlar aras› iliflkilere ve toplumsal D hayata sizce neler olabilir? 1 SIRA S‹ZDE KLAS‹K DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹: MARX. Ünite . t›pk› do¤adaki gibi do¤al bir denge gerektirir. hatta hükümetler bile toplumun do¤al iflleyifline müdahale etmemeli. yeni bir denge. Bir istikrar döneminin ard›ndan yeni bir toplumsal düzen. Adam Smith ve Hegel gibi piyasa ilkelerine dayal› liberal kapitalist bir toplum anlay›fl›n› savunan Spencer’a göre hiçbir fley. Evrendeki tüm sistemlerin denge. genel evrim yasalar› bulundu¤unda insanlar onlara itaat etmeli ve siyasal yasalar arac›l›¤›yla bu yasalara ayk›r› toplumsal formlar› oluflturmaktan vazgeçmelidir. Spencer’a göre toplumsal düzen ve istikrar. toplumsal yap›n›n çeflitli parçalar› aras›ndaki veya toplumla çevresi aras›ndaki dengenin bozulmas›ndan kaynaklan›r. Farkl› bir ifadeyle ekonomik teTELEV‹ZYON K ‹ T A P Genel evrim teorisi: Evrendeki bütün canl› ve cans›z varl›klar›n ayn› evrim ilkeleri veya T yasalar›na ba¤l› ELEV‹ZY ON olduklar› görüflü. ‹çkin istikrars›zl›k: Toplumun veya organizman›n do¤as›n›n veya içyap›s›n›n özelliklerinin kendili¤inden bir dengesizlik. Toplumsal de¤iflme bu denge hâlinin. ortama veya ortamdaki de¤iflikliklere uyum sa¤layamayan. devletin sadece bu süreçlerin düzgün bir biçimde ifllemesine yard›mc› olmas›. yetifltirK ‹ T besinler A P me ve mamul mallar üretme biçimlerimizi al›r. toplumu ve toplumsal süreçleri aç›klamaya çal›fl›rken hareket noktas› olarak gündelik etkinliklerimizi. karars›zl›k.8. varl›klar›n› sürdürmeleri. Evrendeki bütün varl›klar›n hareketleri. toplumsal evrimin temel dinami¤i olarak özellikle nüfus gelifliminin yaratt›¤› bask›lar› görür. dengelenme ihtiyac› içinde oldu¤unu düflünen Spencer’a göre. Temel konsensüs: Toplumun üyelerinin temel de¤erler ve kurallar konusunda fikir birli¤i içinde olmalar›. yeni bir ahlakî konsensüs ortaya ç›kar ve giderek farkl›laflan toplumsal parçalar aras›nda yeni bir iliflki oluflur. Spencer’›n toplumun yasalar›n› orman yasalar›na. uygun olmayanlar daha geliflmifl ve sald›rgan topluluklar›n rekabeti karfl›s›nda yavafl yavafl ortadan kaybolurlar. D‹KKAT Toplumsal orman yasas›: DÜfiÜ NEL‹M Vahfli do¤ada oldu¤u gibi bir anlamda toplumda güçlü olanlar›n hayatta kald›klar› S O Rzay›f U ve egemen olduklar›. En uygunun hayatta kalmas›: Do¤al ortam ve koflullara en uygun olan veya uyum (adaptasyon) sa¤layabilen bireyler veya türlerin hayatta kalabilecekleri. mevcut veya de¤iflen koflullara ayak uyduramayan bireyler veya türlerin zamanla ay›klanacaklar›. bu sayede bunu sa¤layamayanlardan birçok bak›mdan üstün olduklar› düflüncesi. de¤iflmeleri ve ortadan kalkmalar›n› belirleyen bir ‘genel evrim teorisi’ gelifltirmeye çal›flan Spencer. Böylece. Bu ‘toplumsal orman yasas›’ sayesinde sadece en uygun toplumlar hayatta kal›r ve insan toplumlar› bu toplumsal evrim yasas› sayesinde ‘ilerlemifllerdir’. (ii) her sosyal sistemin do¤as›na içkin istikrars›zl›k fikirleri etraf›nda bir toplumsal evrim teorisi içinde harmanlar. Toplumu bir organizmadan daha çok “kompleks bir düzenleme” olarak gören Marx. koflullara adapte olanlar›n yeni özellikler gelifltirerek ve evrimleflerek varl›klar›n› sürdürecekleri tezi. geçimimizi sa¤lama. Bunlardan ilk ikisi Marx ve Durkheim daha yap›salc› bir e¤ilim içinde do¤rudan SIRAve S‹ZDE toplum (ve yap›) temelli aç›klamalar yaparken di¤er ikisi Weber Simmel ise bireysel eylem temelli aç›klamalar yapar. Ayr›ca Comte gibi. toplumsal düzenin merkezini temel bir konsensüs. düzensizlik yaratma e¤ilimi. do¤adaki türler gibi insan topluluklar› da yal›n kabile birimlerinden günümüzün karmafl›k yap›lar›na do¤ru evrimleflirler. Karl Marx AMAÇLARIMIZ Karl Marx (1818-1881). WEBER VE S‹MMEL S O R U Klâsik dönemde dört temel kurucunun toplum anlay›fllar› ve tan›mlar› öne ç›kar. Uyum sa¤layamayanlar.

biri olmadan di¤eri olamaz. hukuk. ahlak. unsurlar ve özellikleriyle iliflkileri temelinde aç›klanmas›. tek bafllar›na de¤il de bütünle di¤er parçalar. Marx’a göre. Marx kendi evrimci toplum teorisinde bütün toplumlar›n tarihin bafl›ndan itibaren. ‹kinci olarak insanlar sürekli artan ihtiyaçlar›n› karfl›larken tarihi yapt›klar› için. Benzer flekilde. Üretici güçler ve üretim iliflkileri: Belirli bir tarihsel dönemde üretimin niteli¤i veya karakteristik üretim biçimi anlam›na gelen üretim tarz›n›. kurumlar› belirledi¤ini. tabakalaflma yap›s›n›n unsurlar› aras›ndaki ba¤lant›lar› araflt›r›rken burjuvazi proletaryayla iliflki içinde ele al›nmal›d›r. özgürce eylemde bulunan insanlar›n her toplumda geliflen öngörülebilir karfl›tl›k ve s›n›f çat›flmas› örüntüleri ›fl›¤›nda tarihin yönünü biçimlendirdiklerini baflka ifadeyle “tarihi. yani iç dinamikleri gere¤i ‘ilkel-komünal’. ancak kendi seçmedikleri koflullarda yapt›klar›”n› düflünür. onun deyimiyle ‘üretim tarz›’ kendi içinde kaç›n›lmaz olarak yeni bir toplum biçimine (üretim tarz›na) yol açacak toplumsal iliflkileri bar›nd›r›r. yani emek gücünün kullan›m› ve üretim araçlar› (örne¤in. Ancak bireylerin içinde eylemlerini flekillendirdikleri toplumun farkl› ç›karlar ve f›rsatlara sahip s›n›flar temelinde. ‘feodal’. karfl›l›kl› iliflki içinde olmakla kalmay›p ayr›ca karfl›tlar›n›n geliflimine yol açacak içkin ‘çeliflkiler’ bar›nd›rd›¤› ilkesine dayan›r. yani bütünsel bir birlik oluflturan s›n›flar. hastal›k ve t›bbi tedavi. Dördüncü olarak kendi gelifltirdi¤i praksis kavram› temelinde. aile vb. ‹liflkisel yaklafl›m: Bir yap› veya sistemin parçalar›. daha çok toplumlar›n iç dinamikleri oldu¤unu savunan iç-dinamikçi (veya içsel) bir toplumsal de¤iflme teorisini benimser. ‘köleci’. do¤alar›. söz gelimi kapitalizmin tarihsel gelifliminin daha az karmafl›k bir yap›n›n. Üretim iliflkileri üretim araçlar›n›n özel mülkiyeti arac›l›¤›yla. zira bir çiçe¤in bir tohumun do¤as›nda içkin olarak bulunmas› gibi daha karmafl›k bir toplumsal yap›n›n. Bu bak›fl aç›s› iliflkiseldir: toplumun bir parças› içinde yer ald›¤› bütünle ve di¤er parçalar›yla iliflki içinde ele al›nmal›d›r. Örne¤in. Bu yüzden araflt›rmac›n›n topluma bak›fl aç›s›n›n önemli oldu¤unu düflünür. Fakat bu en temel de¤iflimin kayna¤›n›n d›flar›s› de¤il. suç. gibi karfl›l›kl› iliflkili parçalara sahip fleyler olarak görür. din. Üçüncü olarak toplumlar›n de¤ifliminin bu evreler temelinde öngörülebilir bir yönde ilerledi¤ini. binalar. ‘sosyalist’ evrelerden geçerek ‘komünist’ evreye do¤ru ilerlediklerini varsayar. insanlar ve nesneler aras› iliflkiler ve sosyal s›n›flar aras› iliflkilerdir. Zira iki s›n›f aras›nda asli bir iliflki vard›r. Bu yaklafl›ma göre her unsur sahip oldu¤u kimli¤i. akrabal›k. araçlar. e¤itim. ‘kapitalist’. özellikleri di¤er unsurlarla iliflkileri içinde kazan›r. ifl bölümü iliflkileri. toplumsal kurumlar. din.202 Resim 8. toplumun üretici de¤erlerini yönlendiren güç ve kontrol iliflkileri. bu karfl›tl›klar›n kendini gösterdi¤i bir . ideoloji. yani üretici güçler ve üretim iliflkilerinin ‘üstyap›’ ad›n› verdi¤i kültür. k›saca onlar bütünlüklü bir yap› veya sistemin parçalar›d›r. Marx’ta insanlar›n yaflant›lar›n› meydana getiren görünür etkiler ve eylemleri yöneten üretici güçler olarak temel bir toplumsal yap› fikrine rastlan›r. siyaset. üretim ve tüketim süreci tabakalaflmayla daha genel düzeyde s›n›fsal iliflkiler ekonomi. unsurlar› ve özelliklerinin. üretici güçler. e¤itim ve yönetim gibi hayat›n tüm alanlar›yla iliflki içinde ele al›nmal›d›r. örne¤in feodalizmin do¤as›nda içkin olarak bulundu¤unu belirtir. ço¤unlukla yasalarla sa¤lanan. teknolojiler ve üretim materyalleri) belirler. kültürel de¤erler vb. Her toplum biçimi. daha do¤rusu önemli ölçüde flekillendirdi¤ini öne sürer. âletler.1 Karl Marx Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar (Ekonomik) temel: Marx ‘temel’ biçiminde kulland›¤› ‘altyap›’n›n. bir bireyin kiflisel nitelikleri onu bir köle k›lmaz ve özel bir makinenin yap›s›ndaki hiçbir fley o nesneyi bir sermaye unsuru yapmaz. toplumsal de¤iflmenin tüm toplumlar›n ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu söyler. Bu unsurlar kimliklerini sadece bir sistemin parças› olarak yani köle sahipli¤i veya kapitalist üretim düzeninin bir parças› olarak kazan›rlar. melin bir ölçüde di¤er parçalar›n varolufllar›n› koflulland›rd›¤›na ve en az›ndan orada olup bitenleri belirledi¤ine inan›r. Tarihin yönünün ihtiyaç yaratma örüntüsünün etkisiyle daha az karmafl›k olandans daha karmafl›k olana do¤ru oldu¤unu kabul eder. Bu temelde Marx. Bu de¤iflme teorisi esasen toplumun bütün parçalar›n›n. Söz gelimi. ilk olarak toplumu bir sosyal yap› veya sistem.

hangi koflullarda insanlar›n s›n›fsal ç›karlar›n›n bilincine vard›klar›n›. egemen bir mülk sahipleri grubu ile onlar›n alt›nda yer alan farkl› ölçülerde yabanc›laflm›fl ve sömürülen di¤er s›n›flardan oluflan bir tabakalaflma yap›s› üretir. Yabanc›laflma: Hayat›n ekonomi. bireylerin kendi iflleri.8. Bu ihtiyaçlar çevreyi bir ölçüde toplumsal olarak düzenlemeyi mümkün k›lan teknoloji sayesinde karfl›lan›r. Ona göre. bu yüzden. giyim ve bar›nak arzusunu de¤il. kültürel. ‹lk olarak. bar›nak.Toplum 203 Praksis: Marx’›n bireylerin basitçe yap›n›n ürünleri. tüm toplumlar›n dört temel özellik sergiledi¤ini vurgular. kültür vb. yapt›klar› ifli veya emekleriyle yaratt›klar› ürünleri kontrol edemedikleri için sömürülür ve yabanc›lafl›rlar. Zira üretim faaliyeti fiziksel ihtiyaçlar›n doyurulmas›n›n yan› s›ra insan›n kendine has yarat›c›l›¤›n› ifade etmesini. hayat›n farkl› nimetlerine arzuyu da gerektirir. Üçüncü olarak Marx. yarat›c› eylem” anlam›na gelen bir kavram. kuklalar›. Mülksüzler. ‹nsan tarihinin daha az karmafl›k toplumsal yap›lardan daha karmafl›k olanlara do¤ru evrimci bir örüntü sergiledi¤ine ve de¤iflmenin bizzat toplumun içinden kaynakland›¤›na inanan Marx için. içme ve cinsel iliflki esnas›nda) kendilerini gerçekte özgür hissettikleri fantastik bir y›k›m biçimini al›r. siyaset. din. Bu toplum anlay›fl›nda tarihsel ve yap›sal zorunluluklar›n dayatt›¤› koflullar ve bu koflullar› kendi (daha ziyade ortak) ç›karlar› etraf›nda dönüfltürmeye çal›flan. kapasitelerini gerçeklefltirmesini mümkün k›lar. maddî ihtiyaçlar›n› üreterek karfl›lamak zorunda olan “yaflayan insan bireylerin mevcudiyeti”yle temellendirilmeli. di¤er hayvanlar sadece ‘do¤rudan fiziksel ihtiyaçlar’›n› karfl›lamaya çal›fl›rken “insanlar fiziksel ihtiyaçlar›ndan kurtulduklar›nda bile ve sadece gerçekte bu ihtiyaçlardan kurtulmalar› nedeniyle üretirler”. Ünite . ihtiyaç yaratma süreci sadece daha iyi besin. alanlar›nda yaflanan yabanc›laflma sürecinde. ‹kinci olarak Marx’a göre üretim (veya çal›flma). etkileri olmay›p kendileri yaratmasalar da tarihsel koflullar› yorumlayabilecek. Üretim ve tüketim süreçleri her zaman birikimli olarak yani bir ihtiyaçlar bütünü doyuruldu¤unda yenileri ortaya ç›kacak biçimde birbirlerini besler. Bu yüzden sosyal teori. faaliyet alanlar›n›n ve ifllerin kendi içlerinde ayr›lmas›. Bu ba¤lamda yabanc›laflma. S›n›f çat›flmas› bir tercih meselesi olmasa da eylemde bulunan tarih de¤il insanlar oldu¤u için. Bu anlamda üretim ve tüketimi birbirinden ayr› düflünmek imkâns›zd›r. tabakalaflma yap›s› içinde anlafl›labilece¤ini öne sürer. “aktif. . ürettikleri ürünler ve üretim süreci. de¤erlendirebilecek ve bilinçli eylemleriyle dönüfltürebilecek bir kapasiteye sahip olduklar›n› anlatmak için gelifltirdi¤i. ancak ifl bölümünün her zaman sömürü ve yabanc›laflmay› içeren bir hiyerarflik tabakalaflma yap›s›n› ifade etti¤ini ve tüm toplumlarda bunun temelinde toprak veya sermayenin. süreci veya sonucu kontrol edemedikle- ‹fl Bölümü: Toplumda farkl› ekonomik. di¤er hayvanlardan farkl› flekilde varl›klar›n› sürdürebilmek ve böylece ‘tarihi yapmak’ için çevreden yararlanarak üretim yapabilir. siyasal vb. üretim araçlar›n›n özel mülkiyeti. hayatlar›n› sürdürebilmek için gerekli asgari koflullar›n ötesindeki mallar› (lüks mallar›) üretir ve tüketirken di¤er türlerden farkl› kendilerine has insani özellikler gelifltirebilmeleri anlam›nda ‘uygarlafl›rlar’. S›n›f çat›flmas›: Marx’a göre tarihte s›n›flara ayr›flm›fl bütün toplumlarda karfl›l›kl› uzlaflmaz ç›karlar söz konusu oldu¤undan s›n›flar aras›nda mücadeleler ve çat›flmalar olmas› kaç›n›lmazd›r. toplumlarda üretimin ifl bölümüne dayal› oldu¤unu. kendi ifadesiyle üretim araçlar›n›n özel mülkiyetinin yatt›¤›n› öne sürer. yeme. ‹nsan “hayat› baflka fleylerden önce beslenme. ‹nsanlar. Marx. insanlar›n “kendi geçim araçlar›n› nas›l ürettikleri”ni aç›klamal›d›r. insanlar. her zaman farkl› türden araçlar kullanmay› ve bu araçlar›n daha fazla ve daha iyi tüketim mallar› üretmek için sürekli iyilefltirilmesini gerektirdi¤i için yeni ihtiyaçlar yarat›r. ç›karlar›n›n bilincinde olan ve ona göre davranan insanlar aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim vurgulan›r. uzmanlaflmas› ve farkl› insanlar veya birimler taraf›ndan yerine getirilmesi. güçlerini birlefltirdiklerini ve bir devrime yol aç›laca¤›n› belirlemenin önemli oldu¤unu vurgular. Fakat o ço¤u insan›n çal›flarak kendi insani potansiyelini ifade imkân›n›n ifl bölümüne içkin sömürü ve yabanc›laflman›n yaratt›¤› güçlükler nedeniyle engellendi¤ini belirtir. giyim ve di¤er birçok [maddî] fleyi gerektirir”. yaratt›klar› farkl› türden eserler üzerindeki kontrollerini yitirip onlar›n egemenlikleri ve kontrolleri alt›na girmeleri. onlar. insanlar›n sadece hayvan benzeri ihtiyaçlar›nda (söz gelimi. gündelik iliflkiler.

Dördüncü olarak Marx toplumdaki düflünceler ve de¤erlerin kayna¤›n›n ifl böÜ fi Ü N E L ‹ M geçimlerini sa¤lama. Ancak bu düflünceler ve de¤erlerin genellikle statüko S O R U yu. Sonuç olarak. kurallar vb. düflünceler ve TELEV‹ZYON DÜfiÜNEL‹M TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . D‹KKAT Kolektif bilinç/vicdan: Bir toplumdaki insanlar›n olaylara ortak bak›fl aç›lar›. Böylesi bir tan›mla davran›fllar. Düflünceler ve de¤erlerin kayna¤›n›n ifl bölümü olmas› ona göre. sosyolojinin felsefeden ba¤›ms›z ayr› bir bilim kimli¤i kazanmas› için konusunu toplumsal olgularla s›n›rland›rmas› düflünür. Émile Durkheim Marx’tan oldukça farkl› bir bak›fl aç›s›na. biT SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZYON reyler üretim araçlar›n› ortak ç›karlardan ziyade kendileri için kullanma hakk›na sahiplerdir. NET içindeki de¤erler. farkl› biSIRA S‹ZDE çimlerde. Marx söz konusu sorunlar›n sadece kolektif mülkiyetle çözülebileS O R U toplumu’ anlay›fl›na sahiptir. yani egemen s›n›f üyelerinin yarar›na mallar üretmeyi sürdürebilmek için alt s›n›flaDÜfiÜNEL‹M r›n daima emek güçlerini satmak zorunda kald›klar› her toplumda bir tabakalaflma yap›s› vard›r. ba¤›ms›z cak ekonomi.b nedenlerden oluflan bu parçalar› bir arada tutan fley. üretim araçlar›nda özel mülkiyetin oldu¤u her toplumda ortaya ç›kar. yönetim v. Toplum kavram›n› toplumsal olgular kavram› üzerinden tan›mlayan ve çoAMAÇLARIMIZ ¤u kez iki kavram› ayn› anlamda kullanan Durkheim.204 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Kolektif mülkiyet: Marx’a göre bir toplumdaki herkesi SIRA S‹ZDE ilgilendiren üretim araçlar›n›n özel bireylerin (kapitalizmde burjuvazinin) elinden ç›k›p tüm toplumun DÜfiÜNEL‹M eflit kullan›m›na aç›k hâle gelmesi.nin toplumsal S O R U bütüne ifllerli¤ine katk›lar›n› vurgulayan sosyolojik yaklafl›m. paradoksal olarak proleterlerin kendilerini kölelefltiren kapitalizmi sürekli yeniden-üretmeleri anlam›na gelir. temel bir de¤erler sistemi. ço¤u kez ahlâkî de¤er yarg›lar›. normlar ad› verilen bir toplumsal k›lavuzdur. ayr›ca SIRA S‹ZDE toplumun kendi bireylerini kontrol alt›na al›p yönlendirmesi aç›s›ndan da hayati bir öneme sahiplerdir. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. yani mevcut eflitsiz. ba¤lay›c›l›¤a ve ahlakî ve hukuki yapt›r›m gücüne sahip davran›fl kurallar›. yani bir ahlaki konsensüs veya kolektif bilince D‹K KAT dayanan. emek sömürüsü ve toplumsal tabakalaflma sürekli ve kaç›n›lmazd›r. düflünme ve hissetme biçimleri olarak tan›mlar. ifllevselci bir toplum teorisi gelifltirir. hem egemen düflüncenin AMAÇLARIMIZ yap›sal kaynaklar›na hem de bu inançlar›n insanlar› etkileme derecesine‹ N odaklanmay› gerektirir. Marx’a göre dinK ‹ T A P sel ö¤retiler ve siyasal de¤erlerde somutlaflan ‘ideolojiler dünyan›n nas›l olmas› D‹KKAT gerekti¤i hakk›ndaki görüfllerdir. AMAÇLARIMIZ Norm: Genelde kabul gören de¤erler çerçevesinde bir toplumdaki ve K ‹ T A tutumlar P eylemlerini düzenleyen. ideoloji K ‹ T egemen A P s›n›flar›n bask› ve sömürüsünü D ‹ K K T s›n›fsal gizlemek. A özel ç›karlar›n› tüm toplumun veya bütün insanl›¤›n genel Tç›karlar›ym›fl E L E VS‹ZDE ‹ Z Y Ogibi N göstermek SIRA için kendi ayd›nlar› arac›l›¤›yla gelifltirdikleri de¤erler ve düflünceler AMAÇLARIMIZ sistemleridir. Bu normlar topluma sadece genel bir çerçeve kazand›r›p istikrar kayna¤› oluflturmakla kalmaz. SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Statüko(culuk): Mevcut DÜfiÜN E L ‹ M gibi veya durumu oldu¤u özünde de¤ifliklikler AMAÇLARIMIZ yapmadan sürdürme e¤ilimi S O R U ‹deoloji: Marx’a göre. SIRA S‹ZDE ortak düflünsel ve duygusal tepkileri. Toplumsal olguyu (toplumu) bireye d›flsal K ‹ gerekti¤ini T A P olan ve onu kontrol alt›nda tutan zorlay›c› güce sahip eylem. Ü. S O R U ri için çal›flma gibi özellikle insani görevlerinde kendilerini insan olarak hissetmezler. Ona göre iflbölümü. Kapitalist toplumlarda dinsel ve siyasal inançlar bireylerin toprak ve sermaye edinme hakk›na sahip olduklar›n› ifade ederler. 2009) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz. ihtiyaçlar yaratma ve birlikte çal›flmaya lümü. aile. sömürücü ve yabanc›laflt›r›c› durumu meflrulaflt›ran ‘egemen s›n›f›n ideolojileri’ olduklar›n› öne sürer. yaniD insanlar›n AMAÇLARIMIZ yönelik somut çabalar› oldu¤unu öne sürer. Tatl›can. ce¤i bir ‘gelece¤in Marx’a göre kapitalist D ‹ K K A T toplumlarda yabanc›laflma. Anlum. TERNET Kapitalizmle daha K ilgili ‹ T A P ayr›nt›l› bilgi için Anthony Giddens’›n Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori (Çev. onlar› birbirine ba¤layan. ‹NTERNET K ‹ T A P SIRA S‹ZDE TE LEV‹ ZYON 2 SIRA TE LE V ‹S‹ZDE ZYON Marx iliflkisel yaklafl›m›nda kapitalizmi hangi faktörler temelinde ve nas›l aç›klar? DÜfiÜNEL‹M ‹fllevselcilik: Bir toplum ‹ N T E Rkurumlar. Ona göre topS O bir R U parçalar sisteminden oluflan di¤er organizmalar gibi ifller. Kapitalizmde “hayvan insana ve insan hayvana dönüflür”. pozitivist bir yaklafl›ma sahip olan Émi‹NTERNET le Durkheim (1858-1917). sömürü ve yabanc›laflma.

avc› veya çiftçidir). Ünite .bunlar› kontrol alt›na almak zorundad›r. sosyolojik düflünceleri içinde yaflad›¤› dönemde Fransa ve Avrupa’daki krizler ve ç›kmazlara pratik olarak uygulamakt›r. bir toplumsal düzen veya uygarl›k biçimi var olabilmek için. kendi kiflisel mutlulu¤u için bu tutkular›n› kontrol alt›na almaya.8. ‹flbölümü çok basittir. zor ve yapt›r›m uygulad›klar› için ‘zorlay›c›’d›rlar. D›flsall›k ve zorlay›c›l›k: Durkheim’a göre. homojenlik yerini heterojenli¤e b›rak›r. onlar üzerinde iradelerine ra¤men bask›. Ona göre. Ona göre. ortak mülkiyet yerine özel mülki- Toplumsal olgular: Durkheim’a göre. Toplumsal farkl›l›klar çok azd›r ve bireyselli¤e çok az yer vard›r. ahlâkî rehberli¤e ihtiyac› vard›r. toplumlar zamanla daha kompleks ve farkl›laflm›fl hâle geleceklerdir. Kolektif bilinç/vicdan güçlüdür. Özel mülkiyet neredeyse hiç bilinmez ve bu yüzden uyum/itaat hem ‘do¤al’d›r hem de sosyalleflmeyle ve aile. Özelde o dinin ve geleneksel düzenin zay›flamas› karfl›s›nda ahlâkî bir reform gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Anomik durumlar genellikle daha önceki geleneksel de¤erler ve yaflam biçimleri y›k›lmas›na ra¤men henüz yeni de¤erler ve yaflam biçimlerinin flekillenmedi¤i geçifl toplumlar›nda yaflan›r. toplum veya toplumsal olgular bireylerden önce geldikleri.2 Émile Durkheim duygular› tamamen sosyolojinin alan› içine dâhil eder. herkes taraf›ndan bilinen ve uygulanan ortak âdetler ve ritüeller vard›r. Toplumu bir arada tutan fley ‘mekanik dayan›flma’. Bu yüzden Durkheim’a göre. Sa¤l›kl› bir toplum dayan›flman›n yüksek oldu¤u ve hastal›kl› bir toplum da anominin kargaflaya yol açt›¤› ve toplumsal düzenin iflleyiflinin bozuldu¤u toplumdur. insanlar›n ço¤unlu¤u genellikle ayn› ifli yapar (örne¤in. K›sacas› bireyin. hayat tarzlar› ve alt-kültürlerin ço¤almas› ve yasall›k kazanmas›yla benzerlik yerini farkl›laflmaya. Geleneksel toplumlarda topluluklar veya gruplar içindeki iliflkiler yüz yüze veya mekaniktir. Durkheim’›n yaklafl›m›n›n temel bir hedefi. Bu yüzden. yani inançlar ve duygular benzerli¤ine dayal› bir iç bütünlük biçimidir. Durkheim’a göre. organizmac› ve evrimci yaklafl›m› çerçevesinde iflbölümü kavram› temelinde bir toplumsal evrim teorisi gelifltirir. Anomi: Durkheim’a göre. toplumsal olgular bireye d›flsal olan ve onu kontrol alt›nda tutan zorlay›c› güce sahip eylem. düflünme ve hissetme biçimleridir. bireyin istekleri ile toplumun düzen ve kontrol ihtiyaçlar› aras›nda temel bir çat›flma veya gerilim her zaman var olacakt›r. Durkheim. Farkl› meslekler. Ortak bir hayat tarz›. Toplumlar geliflip modernleflirken sanayi ekonomileri ve karmafl›k iflbölümleri geliflir ve insanlar k›rdan kente göç ederken sonuçta mekanik dayan›flma topluma dar gelmeye bafllar. Kollektivizm yerine bireycilik. aksi takdirde soyutlanacak ve köksüz kalacakt›r. . düflüncelerini Comte ve Spencer taraf›ndan gelifltirilen evrimci bir çerçeve içinde konumland›r›r ve analizlerinde belirgin biçimde biyolojik analojiler ve kavramlar kullan›l›r. anomi daha ziyade toplumlar›n geçifl veya kriz dönemlerinde yaflanan bir düzensizlik ve zihin kar›fl›kl›¤› hâlidir.Toplum 205 Resim 8. din gibi temel toplumsal düzenlemeler arac›l›¤›yla sa¤lan›r. onlar› d›flardan belirledikleri veya yönlendirdikleri için ‘d›flsal’. Durkheim. devlet görevlilerinin rolü doktorunkine benzer: “‹yi hijyen koflullar› sa¤layarak hastal›¤›n ortaya ç›kmas›n› engellemek veya hastal›k ortaya ç›kt›¤›nda onu tedavi etmeye çal›flmak”. Sapmalar fliddetle ve kollektif olarak cezaland›r›l›r. insan›n istekleri s›n›rs›z ve doyurulmas› imkâns›z oldu¤u için.

karfl›l›kl› ekonomik ba¤›ml›l›¤›n yan› s›ra. Sa¤l›kl› bir toplum temel de¤erlerin ve normatif rehberli¤in kurumsallaflmas›na ba¤l›d›r. mesleki ve örgütsel faaliyetlerini. kendini meydana getiren bireylerin basit bir toplam›ndan daha fazlas›d›r. Modern toplumun temelini hukuki otorite oluflturur. Resmi sosyal kontroller. kalabal›k. Bu ba¤lay›c› de¤er kal›plar› ve normlar olmadan toplumsal ve siyasal hayat düzensizlik içinde olacakt›r. yani mant›kl›. kiflilikleri bak›m›ndan büyük ölçüde farkl›laflt›klar›. güç ve otorite aile ve kiliseden hukuk ve devlete geçer. uzmanlaflma ve iflbölümünün oldukça karmafl›k hâle geldi¤i toplumlardaki daha gevflek. Farkl› bir ifadeyle insanlardan ziyade yasalar ve düzenlemeler taraf›ndan yönetilme. Sosyoloji modern topluma uygun de¤erler ve normatif kurallar›n uygulanmas› konusunda katk›da bulunabilir. Ancak anomi sadece geçici bir evredir. insan do¤as›n›n ikili¤i fikrini gelifltirir: hepimiz iki bilince. modern toplumlar›n temelini. özellikle Herbert Spencer’in bu konudaki tezlerine karfl› ç›kar. K›saca. T›pk› do¤ada oldu¤u gibi bu farkl›laflma ve karmafl›klaflma toplumsal dayan›flma için yeni bir temel -yani organik dayan›flmay›. (2) Organizmac› ‹lke: Toplumsal sa¤l›k farkl› parçalar›n bütünle ifllevsel olarak iliflkili olma derecesine ba¤l›d›r. yüz yüze iliflkilerin egemen oldu¤u. resmî olmayan sosyal kontroller toplumda kendili¤inden. Durkheim. ‹nsanlar özgeci olduklar› kadar açgözlü de olabilirler. organik toplumlarda mekanik toplumlara göre daha fazla gerekli hâle gelir. devlet veya toplumsal grubun kurallar›na uyum ve itaati sa¤layan resmî ve resmî olmayan kurallarla iflleyen genel toplumsal süreçler ve mekanizmalar. toplumun rolü de bu insani özellikleri kendi özel evrimci geliflim evresine göre mümkün oldu¤u ölçüde s›n›rlamaya çal›flmakt›r. ayinler. Sanayi toplumlar›n›n temel özelli¤inin rasyonelleflme e¤ilimi. ba¤›ms›z ve ço¤u kez çat›flma içindedir. Ona göre. Weber’e göre. iflbölümünde farkl›laflman›n oldukça s›n›rl› kald›¤› toplumlardaki s›k› dayan›flma biçimiyken organik dayan›flma büyük. bu yüzden. törenler. toplumun kendi bütünlü¤ü içinde anlafl›lmas› gerekir. Sosyal kontrol: Bireyler ve gruplar›n davran›fllar›n› düzenleyen. Yüz yüze iliflkiler ve resmî olmayan sosyal kontroller art›k toplumu bir arada tutamaz. biri ç›karc›l›¤a dayal› kiflisel. düzensiz ve yüz yüze iliflkiler içinde sa¤lan›r. ekonomik ç›karc›l›¤›n tek bafl›na uygar toplumlar› birlefltirebilece¤i ve istikrarl› k›labilece¤ini öne süren faydac› argümanlara. küçük. di¤eri toplumsal ç›karlara dayal› toplumsal bilince sahibiz. Mekanik ve organik dayan›flma: Durkheim’a göre. Toplumlar de¤erlere ve paylafl›lan de¤erlere ihtiyaç duyarlar. rasyonel ve hesapl› düflünce. ç›karc›l›k tek bafl›na toplumsal çat›flma ve kaos üretecektir. (3) Evrimci ‹lke: Durkheim’›n toplumsal ve biyolojik analojilerle ilgilenmesi ve onun evrim teorisinde farkl›laflma düflüncesinin merkezi rolü. yaflam tarzlar›. rasyonel temellerde sürdürmeleri. eylem ve planlama biçimlerinin geliflimi oldu¤unu öne sürer. Toplumlar bütünleflme veya düzenlenme ihtiyac›na sahip varl›klard›r. ak›lc›. Modern toplumlar› sadece ‘organik dayan›flma’. Geliflmifl sanayi toplumlar›n›n sözleflmelerinin temelini baz› ahlak biçimleri. basit. Ona göre sosyolojik analizin toplumun parçalar›n›n bu merkezî ifllevleri nas›l yerine getirdiklerini belirlemesi gerekir. karfl›l›kl› ç›kar. Resmî ve resmî-olmayan sosyal kontroller: Resmî sosyal kontroller hukuk kurallar› ve yasalar gibi yöntemlerle ve mahkemeler. ço¤u kez ç›kar temelli dayan›flmalard›r. Max Weber Max Weber (1864-1920). Rasyonelleflme: ‹nsanlar ve organizasyonlar›n gündelik. modern sanayi toplumunun temel özelliklerini belirlemeye ve Bat› kapitalizminin temel ruhu ve dinami¤ini kavramaya çal›fl›r. toplumsal ve kollektif ç›karlar›n önde tutulmas›. bir güvenlik ve adalet sisteminin üzerine kurulabilece¤i genel kabul gören ilkeler. mekanik dayan›flma daha çok az nüfuslu. al›flkanl›k hâline gelmifl ve kutsall›k yükledikleri davran›fl biçimleri. bu yüzden. Toplum bileflenlerinin bir toplam› olarak görülemez. mevcut bir toplum.206 Ritüel: Ayn› de¤erler ve yaflam tarzlar›na ba¤l› bireylerin genelde kutsal say›lan mekânlarda (ve zamanlarda) benzer biçimde tekrarlad›klar›. Durkheim’›n toplum anlay›fl›nda özetle 3 ilkeye rastlan›r. informel (resmi) iliflkilerin egemen oldu¤u. Ancak o. hayatta kalabilmek ve baflar› sa¤layabilmek için karfl›l›kl›l›k ve ifl birli¤i oluflturur. birbirlerinden meslekleri. yani toplumu oluflturan unsurlar›n karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› ve iflbirli¤ine dayal› bir iç bütünlük bir arada tutabilir. (1) ‹fllevselci ‹lke: Genel toplumsal ihtiyaçlar kavram›. Durkheim’a göre. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar yet geçmeye bafllar. Durkheim’a göre. normlar ve de¤erlerle iliflkili baz› ahlak kurallar› oluflturmak zorundad›r. Kollektivizm: Bireysel de¤il genel. duygulardan uzak bir biçimde.gerektirir. gücün gelenek ya da kiflisel . Ayr›ca. cezaevleri gibi resmî kurumlar arac›l›¤›yla sa¤lan›rken. modern toplumlarda güç rasyonel bir temele sahiptir. herkesin büyük ölçüde her bak›mdan birbirine benzedi¤i. mekanik toplumlarda birey ve kollektif bilinç gerçekte ayn› fleyi anlat›rken organik toplumlarda ikisi birbirinden ayr›.

8. modern toplumu geçmiflteki toplumlardan ay›ran temel dinamik ve temel bir özellik rasyonalitedir. Weber’in toplum aç›klamas›ndaki anahtar bir unsur tabakalaflmad›r.3 Max Weber SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Ona göre tabakalaflm›fl bir sistemde eflitsizlikler üç boyutta düzenlenir ancak SIRA S‹ZDE onlar›n hepsi bir güç/iktidar biçimidir. yani s›n›f. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . çal›flanlar›n birimlere yar›flma s›navlar›yla genel kurallara göre yerlefltirildi¤i organizasyonlar. Modern bilim ve teknoloji. güç baflkalar›n›n direnifline ra¤men arzulanan sonuçlara ulaflma kapasitesiyken otorite insanlar›n zorlay›c› olmaktan ziyade meflru olarak gördükleri güçtür. toplumsal yaflam birçok toplumsal eflitsizlik biçimiyle doludur. kesinlikle insanlara de¤il kurallara. toplum veya ülkeyi ilgilendiren kararlar›n ilgili tüm üyeler veya AMAÇLARIMIZ vatandafllar›n kat›l›mlar› ve oylar›yla al›nd›¤› ve uyguland›¤› demokrasi biçimi. mant›kl› düflünme ve organizasyon biçimidir. Ona göre. Ünite . En temel düzeyde toplumun güç mücadeleleriyle iliflkili organizasyonuna bakan Weber’e göre Marx gibi. karizmadan çok r›za ve görevin gerektirdi¤i otorite arac›l›¤›yla meflrulaflt›r›lmas› esast›r. Onlar karakteristik olarak farkl› gruplaflma biçimlerinin. Bürokrasi. S O R U Bu nedenle.Toplum 207 Güç ve otorite: Weber’e göre. yani rasyonel. Bürokrasi bu düzenleyici yönetimin. bir kiflisel iliflkiler a¤›na de¤il bir görevler hiyerarflisine dayand›¤› için en etkili ve teknik bak›mdan en üstün organizasyon biçimidir. gelenek veya kiflisel karizma gibi irrasyonel inançlar veya düflünce sistemlerine dayan›rken modern toplum mant›¤a ve kendi düflünce ve örgütlenme sisteminin as›l temeli olarak akla baflvurmaya dayan›r. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE Do¤rudan demokrasi: Bir grup. devlet ve bürokrasiye hayranl›¤›n›n ard›nda siyasal yönelimi. bu ifllerin istikrarl› ve sistemli bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli bir otorite yap›s›na ve görevler hiyerarflisine sahip. Bu üç grup türü güç üzerinde toplumK ve ülkenin gelece¤i konusunda belirleyici olma mücadelesi verirler. D ‹ K K A T düflünür. Örne¤in. onun geliflmeyi sa¤layacak biçimde ve h›zda modern topluma uygulanma biçiminin örnekleridir. ekonomik zenginlik kiflinin arAMAÇLARIMIZ zulad›¤› fleyleri almas›n› sa¤layan bir güç biçimidir. modern toplumu yönlendiren ve düzenleyen güçlü bir ulus-devlete inanc› yatar. Güç istedi¤iniz fleyi di¤erlerinden gelen direnifllere ra¤men yapabilme kapasitesidir. Bürokrasi: Formel olarak tan›mlanm›fl uzman görevlere sahip çok say›da birim içeren. örgüt. Weber’in güç ve otoriteye. (1) ekonomik güç. Weber’e göre. modern hukuk ve ifl hayat› rasyonalitenin. Mevcut bir durumda eflitsizlik mutlaka ekonomik bir eflitsizlik de¤ildir. her türden modern sanayi toplumu düzgün iflleyebilmek için oldukça etkin örgütsel yap›lara gerek duyar. Gruplar›n organizasyonlar›n›n temelini eflitsizlikler oluflDÜfiÜNEL‹M turur ve eflitsizlikler üzerindeki mücadele gruplar aras›nda oldukça yayg›nd›r. (2) prestij ve (3) ç›plak güçtür. kiflisel olmayan ve tarafs›z gücün bir örne¤idir. toplumsal yaflam›n farkl› eflitsizliklerle iç içe oldu¤unu Resim 8. Marx gibi. özgürlükçü demokrasiye inan›r fakat do¤rudan demokrasiyi veya halk iradesi düflüncesini tamamen reddeder. Weber de. Ekonomik eflitsizlik önemli olmas›na ve ço¤u kez önde geSIRA S‹ZDE len bir rol oynamas›na ra¤men sadece bir eflitsizlik türüdür. Ancak bütün bunlara ra¤men. Önceki toplumlar din. statü grubu ‹ T A P ve partinin temelleridir. Gücün üç boyutu. Bütün eflitsizlik biçimleri güç eflitsizlikleridir.

bu özel etkileflimler bütününün sadece bir sentezidir veya ona verilen genel isimdir. hayat›n bütün alanlar›n›n temelinde çat›flman›n yatt›¤›n› söylemez. Weber’in insanlar›n toplumsal yap›lar› yaratt›klar› ancak bu yap›lar›n yarat›c›lar› üzerinde. Akademik bir disiplin olarak sosyoloji “insanlar›n yaflad›klar› olaylar› ve hangi kurallara göre davrand›klar›n› sorar”. T A P toplumsal organizasyon kal›plar›n›n temel etkileflim süreçlerinden kuruldu¤unu kabul etmesidir. Weber. Simmel’in toplumu bu flekilde tan›mlamas›n›n K ‹ nedeni.. geometriden esinlenerek biçim ve içerik ayr›m› gelifltiren Simmel toplumsal yap›la‹ N T E R N E sergileseler T r›n. geleneksel otorite uzunca süredir yerleflik kültürel örüntülere sayg›yla meflrulaflt›r›lan güç. yani baz› insanlar liderler veya komutanlar olarak görülür ve di¤erlerinden emirlerine itaat etmelerini bekleme hakk›na sahip olduklar› kabul edilir. “bir güç mücadelesi olarak toplum” anlay›fl›na ra¤men. s›n›rl› düzeyde müdahale edebildikleri kendilerine ait ba¤›ms›z bir varl›k kazand›klar›n› düflündü¤ü söylenebilir.. Toplumu aç›klamak için. Bu aç›dan.. sürekli yap›lar benzeri etkileflimler akl›m›za gelir. ‹NTERNET Geliflmekte olan sosyoloji disiplini için tek uygun konunun temel ve genel etkiS O R Uoldu¤unu öne süren Georg Simmel’e (1858-1918) göre. Böylece güç bir otoriteye dönüflür. ‘toplum’dan söz etti¤imizde devlet ve aile lonca ve kilise sosyal s›n›flar ve AMAÇLARIMIZ ortak ç›karlar üzerine kurulu organizasyonlar gibi sabitlik kazanm›fl tan›mlanabilir. kendilerine has içeriklerinden ba¤›ms›z olarak T ELEV‹ZYO N incelenebilmesi gibi toplumun da ayn› flekilde incelenebilece¤ini öne sürmek için Simmel’in gelifltirdi¤i ayr›m. Thomas Hobbes’un aksine. Toplumsal organizasyon kal›b› olan toplum kavram› “sadece” nispeten “sürekli etkileflimler”i anlat›r. Herbiri itaat temelleri bak›m›ndan birbirinden ayr›l›r. rasyonel-hukukî otorite yasal olarak uygulanan kurallar ve düzenlemeler arac›l›¤›yla meflrulaflt›r›lan güçtür. güç direnifl üzerinde bile sonuçlar sa¤lamas›na ra¤men. zira bireyler ve gruplar›n eylemleriyle niyetlendikleri fleylerin ço¤u kez onlar›n niyetlerinden farkl› sonuçlara yol açt›¤›na inan›r. Bu tür meflru egemenlik iliflkileri genelde üç flekildedir. Aksine. insanlar aras›ndaki bütün iliflkilerin ‘herkesin herkese karfl› savafl›’ fikrindekine benzer bir üstünlük sa¤lama mücadelesi içerdi¤ini düflünmez. “Toplum”. bütün insanlar (kendilerince) belirli amaçlarla hareket eden varl›klar olsalar bile onlar›n eylemleri beklenmedik. Karizmatik otorite ba¤l›l›k ve itaat afl›layan s›ra d›fl› kiflisel yetenekler arac›l›¤›yla meflrulaflt›r›lan güç. güçlünün emrine ço¤u kez kolayca itaat edildi¤ini kabul eder. Toplum bu iliflkilerin özet toplam›yla ayn› fleydir”. tüm do¤alar› ve tüm görünümleriyle di¤er insanlarla etkileflim içinde yaflad›klar› koflullar taraf›ndan belirlendikleri kabulü” üzeTELEV‹ZY ON rine kuruludur.. niyetlenmedikleri sonuçlara sahip olabilir. D‹KKAT “insanlar aras›ndaki etkileflim” -bu insanlar birbirlerini karfl›l›kl› etkileyecek ve kendilerini gruplar veya di¤er toplumsal birimler içinde organize edecek biçimdeSIRA S‹ZDE yeterli s›kl›k ve yo¤unlukta ortaya ç›kt›¤›nda var olur. “Topleflim biçimleri lum. SIRA S‹ZDE toplumlarda hem ekonomik hem idari bürokrasi niçin merkezî bir Weber’e göre.208 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Beklenmedik sonuçlar: Weber’e göre. Ona göre sosyoloji “insanlar›n. Buna göre insanlar üzerlerinde kontrol gücüne sahip olmad›klar› için yap›lar oldukça çeflitli tamamen beklenmedik yönlerde geliflebilirler. D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Biçim ve içerik ayr›m›: K ‹ T A P Geometrik nesnelerin biçimlerinin. Weber’de birey ve toplum iliflkisinin aç›klanmas›nda beklenmedik sonuçlar kavram› büyük bir öneme sahiptir. geleneksel ve rasyonel hukuki egemenlik. farkl› içerikler bile benzer formlara sahip olabileceklerini ve bu temelde toplumsal etkileflim hakk›nda “zamanla s›n›rl› olmayan yasalar” gelifltirme- . güç konumunu elinde tutanlar›n ço¤u kez nispeten az direniflle karfl›laflt›klar›n›. Ona göre. karizmatik. yani genel ve evrensel özelliklerinin sahip olduklar› özel. büyük insan kitlelerinin genelde daha pasif olduklar›n›. Güç ço¤u kez meflrudur. modern öneme sahiptir? DÜfiÜNEL‹M Georg Simmel SIRA S‹ZDE 3 DÜfiÜNEL‹M Temel ve genel etkileflim biçimleri: S O R ‹nsanl›k U tarihindeki bütün toplum türlerinde yer alan genel ve zorunlu etkileflim biçimleri. Daha özelde.

bu yüzden.4 Georg Simmel nin mümkün oldu¤unu düflünür.DO. Makro ve mikro sosyoloji: Makro sosyoloji toplumsal olaylar ve süreçlere en genel. Simmel’in ifadesiyle SIRA S‹ZDE “Bilinen her toplumda bizi bir arada tutan. .Toplum 209 Resim 8. Ona göre bireysel güdüler.ince ayr›nt›lar›na ve bireylerin toplumsal etkinli¤i (yeniden) yorumlama biçimlerine odaklan›r. SIRA S‹ZDE Saf sosyoloji: Simmel’in bütün toplum türlerinin genel ve evrensel biçimleri ve düzenlerini içinde yer ald›klar› DÜfi ÜN EL‹M tarihsel koflullardan ba¤›ms›z olarak araflt›rmak için gerekli oldu¤unu düflündü¤ü sosyoloS O R U ji türü. sosyal etkinlikler gibi. Formdan yoksun hiçbir toplum yoktur. maddileflirler. “toplumun sadece di¤er insanlarla iliflkiler içindeki bireylerin zihinlerinde var oldu¤u” düflüncesine dayan›r. sevgi ve yabanc›laflma gibi kavramDÜfiÜNEL‹M lar insanlar›n onlara yükledikleri anlamlardan ba¤›ms›z olarak var olmazlar. Ünite . Aile ve hukuk gibi toplumsal kurumlar. sadece özel iliflkiler a¤›. belirli bir kültür veya çevrede yaflayan birey gruplar›n›n gündelik haS O fley R U yoktur. Sanatç›. makro düzeyde çal›flma e¤iliminde olan ifllevselcilik ve Marksizmin aksine duygular›. gündelik hayat ve iliflkilerin ayr›nt›lar›n› yakalayan bir saf sosyoloji oluflturmaya çal›fl›r. Bir di¤er egemen yaklafl›m yap›salc›l›kt›r. AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P MODERN DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹ TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON fieylefltirme: ‹nsanlar›n kendi ürettikleri. Ça¤dafl sosyolojiye hakim olan daha makro ve yap›sal toplum anlay›fllar›ndan (yap›sal) ifllevselcilik ve çat›flma teorisi oldukça etkili olmufltur. duygular ve h›rslar hayati önemde olsalar bile. Düflünür: K ‹Georg T A PSimmel (Ankara: Do¤u-Bat› Yay›nlar›. Amerikan sosyoloji‹NTERNET sinde Parsons’›n etkisinde ve önderli¤inde yap›sal-ifllevselcili¤e dönüflür. Simmel ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için Sosyolog. tutkular. içsellefltirmeleri ve kifliliklerinin bir parças› hâline getirmeleri sürecidir. ondan farkl› olarak toplumsal yap›y› (toplumu) bir tahakküm ve ba¤›ml›l›k yap›s› olarak de¤il. beslenme. Simmel. Bafllang›çta büyük ölçüde ‹ngiliz antropologlar taraf›ndan gelifltirilen ifllevselcilik. SIRA S‹ZDE Marx gibi çat›flman›n toplumda her yerde ve sürekli var oldu¤unu düflünen Simmel. Simmel. Anyatlar› ve toplumsal etkileflimlerinden ba¤›ms›z toplum diye bir cak bilimsel soyutlamaya bu vurgu Simmel’i toplumu fleylefltirmeye. yaratt›klar› fleylerin kendi d›fllar›nda. daha çok gerçek hayatta ayr›lmas› imkâns›z biçimde iç içe AMAÇLARIMIZ geçmifl birlefltirici ve ay›r›c› güçler olarak görür. Gerçekli¤i hayat›n temel ‘biçim’i ve içeri¤ine göre yorumlayabilecek bir sosyoloji oluflturmaya çal›flan Simmel’in yaklafl›m›. tutumlar›. D‹K KAT genelde yeni do¤an çocuklar›n zamanla toplumun mevcut de¤erleri. ruhu.. hiçbir formun olmad›¤› düflünüldü¤ünde toplum var olmayacakt›r”. onu üyelerinin üzerinde ve ötesinde bir ‘form’ olarak görmeye itmez. özel formlar içinde somutlafl›r. Gündelik hayat -çal›flma. insan ‹ K Ktoplumu AT ürünü bir yarat› olarak görür çünkü toplum “sadece birçok birey etkileflimde bulundu¤unda var olur”.8. yap›sal ve kurumlar düzeyinde bakarken mikro sosyoloji kifliler aras› yüz yüze etkileflimlere ve bu etkileflimle ilgili temel süreçler ve oluflumlara odaklan›r. toplumsal etkileflimler ve iliflkilere. onlar› yönlendiren.bir toplumsal formlar silsilesi içerir. boyunduru¤u ‹alt›na alan NTER N E ve T büyük ölçüde do¤allaflt›r›lan ve kutsallaflt›r›lan güçler hâline gelmesi. Sosyalleflme: Bir topluma yeni kat›lan bireylerin. gündelik toplumsal hayat›n sosyal sistemi meydana getiren büyük toplumsal kurumlar›n temelini oluflturan. 2011) kitab›n› inceleyebilirsiniz. yaflam biçimi ve davran›fl kurallar›n› SIRA S‹ZDE ö¤renmeleri. Bu yüzden.. yani sosyallefltiren birçok farkl› form vard›r.

Temel nedensellik: Bir bütünün yap›s›. bu yüzden bütün toplumlar›n insanlar›n ikili karfl›tl›klar temelinde kurduklar› iliflkiler çerçevesinde yap›land›¤›n› öne sürer. örgütler veya kurumlar›n yap›lar› ve iflleyiflleri aras›ndaki benzeflmeler veya paralellikler. Saussure ‘konuflma’n›n öznel. Erken dönem ifllevselcilerden Malinowski toplumun psikolojik ve biyolojik özelliklere sahip bireylerden olufltu¤unu kabul eder. toplumun veya organizasyonun zaman içindeki tarihsel geliflimini araflt›r›rken eflzamanl› analizde tarih içinde belirli bir zaman dilimindeki iflleyifline. bu ihtiyaçlar› belirlemek ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için toplumu yönlendirmeye yard›mc› olmakt›r. Baflka deyiflle toplumsal hayat›n bu farkl› düzlemleri aras›nda eflbiçimlilikler vard›r. Eflbiçimlilikler: Belirli bir ortamda yer alan ve ifllerlikte olan toplumlar.210 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Yap›salc›l›k Kökleri dilbilimde olan bir toplumsal ve kültürel analiz modeli olan yap›salc›l›k. yani kifli unsurlardan biri de¤iflti¤inde yap›n›n nas›l tepki verece¤ini öngörebilir. Lévi-Strauss. ekonomi. mit) aras›ndaki iliflkiler bir di¤erine dönüfltürülebilir. Hem yeni bir topluma aktar›lan kültürel ürünler içsellefltirilir ve yeni ba¤lam›n gereklerine uydurulur hem de toplumsal unsurlar›n kökenlerine bakmak imkâns›zd›r ve bunu yapmak söz konusu unsurlar›n günümüzdeki ifllevsel mant›¤›n› göz ard› etmektir. (1) Bireylerin hayatta kalabilmeleri için karfl›lanmas› gereken beslenme ve doyum ihtiyac› gibi ‘temel biyolojik ihtiyaçlar’›. Bu. ifllevine) ba¤l›d›r. ‹fllevselci hareketin öncüleri genel toplumsal ihtiyaçlar kavram›n› kullanm›fllard›r. Artzamanl› ve eflzamanl› analiz: Artzamanl› analiz bir yap›n›n. yani belirli bir zamanda karfl›l›kl› iliflkileri içinde kavranabilece¤ini öne sürer. Sosyolo¤un görevi. her toplumda üç tip temel ihtiyaç vard›r. bir iç düzenlili¤e. ‹fllevsel mant›k: Her toplum veya organizman›n iflleyiflinin kendine ait bir iç mant›¤a. Ona göre. Onlara göre sosyal sistemlerin sa¤l›kl› olmalar› veya en az›ndan varl›klar›n› sürdürebilmeleri için belirli ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› gerekir. yani belirli bir düzen içinde nas›l iflledi¤ine odaklan›l›r ve unsurlar› aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerin. deyim yerindeyse foto¤raf› çekilir. Ona göre. Bir yap›n›n varl›¤› toplumsal hayat›n bütün unsurlar›n›n prensipte anlafl›labilir olduklar› anlam›na gelir. akrabal›k. Ancak Malinowski’ye göre toplumu ona psikolojik veya biyolojik mekanizmalara temel nedensellik yükleyerek aç›klamak hata olacakt›r. Durkheim’›n totem ve göstergeler analizini dilbilime uyarlamaya çal›flan. eflzamanl›-ve-bütüncü mant›k sadece günümüzde ifllerlikte olan tüm kültürü kapsaml› olarak anlamakla mümkün olur. Bütün insan toplumlar›nda insan zihninin biyolojik ve kimyasal do¤as› gere¤i ayn› ilkeler temelinde iflledi¤ini öne süren Lévi-Strauss ‘ilkel’ ve ‘geliflmifl’ toplumlar aras›ndaki fark›n sadece zihnin içinde iflledi¤i koflullardan kaynakland›¤›n›. yani tarihsel de¤il. Durkheim aksine zihnin toplumsal üzerindeki önceli¤ini vurgular. Toplumlar› bütünler olarak kavraman›n önemli oldu¤unu belirten erken dönem ifllevselcilere göre bir toplumsal unsurun anlam› onun söz konusu toplumda hâlihaz›rda kullan›mda olan di¤er unsurlarla iliflkisine ve bir bütün olarak topluma katk›s›na (yani. en genel düzeyde “en ilkelinden en geliflmifline kadar insan hayat›n›n her düzeyinde ifllerlikte olan evrensel ve de¤iflmez insanl›k yasalar›”n› arama giriflimi olarak tan›mlanabilir. yap› (toplum) sistematik özelliklere sahiptir. Bu unsurlar (örne¤in. iflleyifle. siyaset. ‹fllevselcilik Erken Dönem ‹fllevselcilik Genel toplumsal ihtiyaçlar: Bir toplumun. konuflmay› mümkün k›lan bir kurallar sistemi olan ‘dil’in nesnel oldu¤unu. yani hiçbiri bütün di¤erleri etkilemeden de¤iflemeyecek baz› unsurlardan oluflur. Unsurlar aras›ndaki iliflki empirik olarak belirlenebilir. onun bir bilimin araflt›rma-nesnesinin nesnel olarak gözlenebilen somut oluflumlara dayanmas› gerekti¤i görüflünden hareket eden Ferdinand de Saussure’›n dil ve söz ayr›m›ndan etkilenen yap›salc›l›k toplumun bir dil yap›land›¤›n› kabul eder. (2) ‹fl birli¤i ve dayan›flma ihtiyac› gi- . Frans›z yap›salc›l›¤›n›n en önemli temsilcilerinden biri Claude Lévi-Strauss’tur (1908-2009). t›pk› organizmalar gibi sistemin devaml›l›¤› için karfl›lanmas› gereken zorunlu ihtiyaçlar› oldu¤u fikri. bir sistem (veya yap›) olarak dilin artzamanl›. kurallar ve ilkelere sahip oldu¤u ve bütünün tüm özellikleri ve hareketlerinin bunlara göre flekillendi¤i düflüncesi. eflzamanl›. hareketleri ve süreçlerinin flekillenmesinde rol oynayan faktörlerden baz›lar›n›n en temel olduklar› düflüncesi.

Erken dönem ifllevselciler gibi toplumlar› canl› organizmalara benzeten Parsons’a göre de besin ve su gibi belirli gerekler karfl›lanmad›¤› ve bunlar› enerjiye Resim 8. toplumun istikrar› bütünün ‘ifllevsel birli¤i’ne yani farkl› parçalar›n karfl›l›kl› uyumuna ba¤l›d›r. Sistem kendini oluflturan unsurlar ve bu unsurlar›n aralar›ndaki iliflkileri içine alan bir bütündür ve sistemi oluflturan unsurlar sistemin bütünlü¤ünden ba¤›ms›z olarak anlafl›lamaz. genele ba¤l› olmas›na ra¤men hem genelden hem de di¤er parçalardan belirli ölçüde özerk bir iflleyifl ve düzene sahip olan sistemler. insan organizmas›n›n hayat›n› sürdürebilmek için g›da ve oksijene muhtaç olmas› gibi çevresel kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Ünite . Yap›sal-ifllevselcilik toplumsal olgular›n incelenmesinde toplumun hem yap›s›n› hem de ifllevlerini göz önünde bulundurur. Sistemin herhangi bir k›sm›nda görülen de¤iflme sistemde dengesizli¤e neden olur ve bu dengesizlik de sistemin di¤er k›s›mlar›nda de¤iflmeye yol açar. de¤iflim bir ölçüde bir bütün olarak sistemin yeniden organizasyonuyla sonuçlan›r. toplumun indirgenemez bir karmafl›kl›¤a sahip oldu¤unu. Bu aflamada. onun alt düzeyde iflleyen mekanizmalarla veya biyolojik mekanizmalarla de¤il. Sistemler hayatlar›n› devam ettirebilmek için.5 Talcott Parsons Alt sistemler: Genel bir sistemin içinde yer alan. Bireyler ve toplumsal yap› (veya sistem) aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤layan ve toplumun gündelik hayattaki özünü oluflturan toplumsal rollerin gerçeklefltirilmesiyle insanlar›n özel ihtiyaç ve güdüleri toplumsal düzenlemeler sayesinde karfl›lan›r. Yap›sal-‹fllevselcilik ‹fllevselcili¤e ‘yap›’ kavram›n› sokan Talcott Parsons (1902-1979) toplumu. toplumsal mekanizmalarla aç›klanabilece¤ini ve psikolojik olgular toplam› olarak görülemeyece¤ini öne sürer. ‹fllevselci yaz›larda toplum belirli bir çevrede varl›¤›n› sürdürebilmek için adapte olmaya ve evrimleflmeye. (3) ‘Toplumun bütünlü¤üyle ilgili ihtiyaçlar’.Toplum 211 bi ‘toplumsal ihtiyaçlar’. Yine bu sistemler hayatlar›n› sürdürebilmek için alt-sistemlere. Bu flekilde örgütlenmifl bir sistem için ifllevler sistemin çevreye uyumu ve kendi kendini denetimiyle ilgilidir. Temel ihtiyaçlar›n doyurulabilmesi için bu toplumsal ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› gerekir. yani ifllevleri özelleflmifl unsurlar›n kompleks iç denetimine muhtaçlard›r. Bir sistem modeli kullan›larak unsurlar›n sistemin devaml›l›¤›na katk›s›n›n vurguland›¤› ifllevsel aç›klamalarda toplum birbirleriyle iliflkili unsurlar›n oluflturdu¤u bir sistem olarak tan›mlan›r. Raddcliffe-Brown’a göre. Durkheim gibi kendi üyelerinin üstünde ve ötesinde kendine ait bir hayata ve yap›ya sahip yaflayan bir varl›k olarak görür. Topluma kendine özgü karakterini kazand›ran kültürel de¤erler ve normlar insanlar›n yaflant›lar›na toplumsal roller sistemi arac›l›¤›yla girerler.8. ‘denge’sini korumaya ve kendi bedeninin her parças›n›n düzgün flekilde ifllerli¤ini sa¤lamaya çal›flan bir organizmaya benzetilir. . Di¤er erken dönem bir ifllevselci Raddcliffe-Brown.

varl›¤›n› sürdürebilmesi için dört temel ihtiyaç› karfl›lamas› gerekti¤i düflüncesini -ilgili sözcüklerin ‹ngilizce bafl harflerinden oluflturdu¤u. bizzat varl›¤›n› sürdürmeye çal›fl›r. (3) Her toplum bir aidiyet. ‹fllevselcili¤in toplumun bir yan›yla yani toplumun süreklili¤ine katk›da bulunan ve onu dengede tutan yap›lar ve süreçlerle meflgul oldu¤u için. Kendi kurallar›n›. ‹fllevselciler sosyal sistemi bir arada tutan fleyin gönüllü/iradi ifl birli¤i. medya. faaliyetleri gücün meflru kullan›m›yla koordine ederek hedeflere ulaflmaya çal›fl›r. aksi takdirde çözülmeye u¤rayacakt›r.212 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dönüfltürecek (sindirim ifllemi gibi) baz› mekanizmalar olmad›¤›nda organizman›n sonunda ölmesi gibi sosyal sistemlerin de iyi ve sürekli bir iflleyifl içinde kalmak için karfl›lamalar› gereken ‘ihtiyaçlar’› vard›r. yerleflik davran›fl kurallar› (din). . özünde zorlay›c›/bask›c› bir fleydir. I=Bütünleflme. giyim ve bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lamak zorundad›r. Çat›flma teorisi üç temel ve birbiriyle iliflkili kabul üzerine kurulur. iletiflim (medya) ve sosyal kontrole (hukuk. Çat›flma Teorisi Ç›kar gruplar›: Belirli ortak ç›karlar› ve görüfllerini gerçeklefltirmek için bir araya gelen ve kimi zaman örgütlenmifl ve örgütlü mücadele veren insan topluluklar›. Konsensüs teorisyenleri toplumda ‘de¤er bütünleflmesi’ni. ekonomi ve ekonomiyi güdüleyen kaynak parad›r. Dolay›s›yla sosyolojinin yani çat›flma ve konsensüs teorileri olarak iki k›sma ayr›lmas› gerekti¤ini öne sürer. istedikleri ve elde etmeye çal›flt›klar› fleyler vard›r (2) ‘Güç’ toplumsal iliflkilerin özünü oluflturur. Adaptasyon’u karfl›layan kesim. Parsons bir sistemin. uyumsuzluk. Bu yüzden. siyasal kesim. Konsensüs teorileri: Toplumlarda genelde uyum. bir toplumun kimli¤i ve hedeflerini tan›mlayan bir araçtan ziyade. Örne¤in.AGIL fiemas›’yla aç›klar. âdetleri ve kültürünü kuflaktan kufla¤a aktarmaya çal›fl›r ve bu örüntü/kal›p devaml›l›¤›. toplumun eksik bir resmini sundu¤unu belirtir. Bu süreç okul. (4) Di¤er bütün türler gibi her toplum kendini meydana getiren üyelerin sürekli ölmesi ve onlar›n yerine yenileri gelmesine ra¤men. din ve hukuk gibi di¤er toplumsal kurumlarla pekifltirilir. S›ras›yla aktar›rsak (1) her toplum kendi üyelerinin g›da. (3) De¤erler ve düflünceler. imkânlar ve ayr›cal›klar sa¤lamas›. birbirlerini karfl›l›kl› gerektiren çat›flma ve konsensüs olmadan toplumlar da var olamaz. denge. hangi düzeyde olursa olsun. topluluk/cemaat duygusu ve ortak bir kimlik yaratmak zorundad›r. Bu yüzden kendi kaynaklar›n› üretmek. kararlar vermek ve organizasyonlar yapmak zorundad›r ve bu yüzden bir siyasal sisteme ihtiyaç duyar. G=Amaca ulaflma. (2) Her toplum kendi amaçlar›n› oluflturmak. Ona göre. Adaptasyon. L=Varl›¤›n› sürdürme biçiminde s›ralan›r. Çat›flma teorisinin kurucular›ndan Ralf Dahrendorf (1929-2009) toplumun konsensüs ve çat›flma olmak üzere iki yüzü oldu¤unu vurgular. da¤›t›mlar›n› yapmak ve d›fl çevreye uyum sa¤lamak için ekonomik sisteme ihtiyaç duyar. mahkemeler. sadece k›t ve eflitsiz olarak da¤›lm›fl. esas olarak akrabal›k sistemine. çat›flmac›lar›nsa ‘ç›kar çat›flmalar›’n› ve toplumu bir arada tutan ‘bask›’y› incelemeleri gerekti¤ini belirtir. istikrar ve bütünlük. belirli ç›kar gruplar›n›n tekelinde yo¤unlaflm›fl bir fley ve bu yüzden sadece bir çat›flma kayna¤› de¤il. çat›flmac›larsa ‘bask›’ oldu¤unu öne sürerler. toplumun de¤erleri ve kurallar› konusunda bir genel fikir birli¤i oldu¤unu öne süren. bu resmin tam olabilmesi için ifllevselci ve çat›flmac› toplum modellerine gerek vard›r. (1) ‹nsanlar›n baz› temel ‘ç›karlar’›. dengesizlik. farkl› gruplar›n amaçlar›na ulaflmak için kulland›klar› silahlard›r. Ona göre. istikrars›zl›k ve çat›flma gibi olgular›n geçici durumlar oldu¤unu varsayan sosyoloji teorileri Farkl›l›k yarat›c› otorite da¤›l›m›: Bir örgütteki otorite da¤›l›m›n›n farkl› konumlar ve mevkilerdeki bireylere daha afla¤› konumda olanlara göre farkl› güç. polis ve hapishaneler) ihtiyaç duyar. Bu da toplumdaki baz› konumlar›n di¤erlerinden daha güçlü olmas› ve böylece farkl›l›k yarat›c› otorite da¤›l›m›n›n her zaman sistematik toplumsal çat›flmalar›n belirleyici faktörü hâline gelmesi anlam›na gelmektedir. Bir toplum toplumsal bölünmeler ve çat›flmalar› engellemek zorundad›r. ayr›ca çevreden ustaca yararlanacak ekonomik metalar ve zenginliklerin üretimiyle ilgilidir. çocu¤unu sosyallefltiren aileye ba¤l›d›r. Bunlar A=Adaptasyon.

Dolay›s›yla. de¤erler ve ortak bir ahlak temelinde sa¤lan›rken çat›flma teorisine göre düzen. ifllevselcilere göre genelde normlar. (ii) her sosyal sistem farkl› iliflkili parçalar aras›nda dengesizlik. Ancak insanlar boyun e¤mekten hofllanmad›klar› için ç›kar çat›flmalar› kaç›n›lmazd›r. Ünite . Bu yüzden ‘toplumsal düzen’i otorite iliflkileri yaratan süreçler ayakta tutar. belirli koflullar alt›nda sistemin bütünleflme temeli kadar çevreye adaptasyonunu da güçlendirici bir temeli olarak görülebilir. ç›kar farkl›l›klar›n›n yaratt›¤› ‘çat›flma’ veya ‘çat›flma potansiyeli’ nedeniyle er veya geç bozulma e¤ilimindedir. hem mevcut normlar›n daha belirgin hâle gelmesini sa¤lar hem de yeni koflullara uygun normlar›n oluflumuna katk›da bulunabilir. mevcut normlar› güçlendirmenin yan› s›ra. onlar›n özü en iyi flekilde güçlünün ç›karlar›na göre aç›klanabilir ve neticede yerleflik normlar yönetici normlardan baflka bir fley de¤ildir. güç ve de¤er çat›flmalar›n›n toplumda genel kabul gören yasalaflm›fl kurallar ve demokratik ilkeler çerçevesinde gerçekleflmesi. ‹fllevselcilerin ve Çat›flmac›lar›n Toplum Anlay›fllar› 1. de¤ifltirecek. Di¤er taraftan çat›flma. mevcut düzenlemeler üzerinde konsensüsle sürdürüldü¤ünü ve çat›flman›n yaratt›¤› “düzensizli¤in” bu konsensüs zay›flad›¤›nda veya düzenin meflrulu¤u azald›¤›nda ortaya ç›kt›¤›n› öne sürer. (iii) sistemi meydana getiren parçalar›n kendi içlerindeki ve aralar›ndaki süreçler. farkl› koflullarda sistemin bütünlü¤ü ve adaptasyonunu sa¤layacak. güce dayal› bu iliflkinin yaratt›¤› denge. Dolay›s›yla. Sosyal sistemlerin (toplumun) devaml›l›¤›nda çat›flman›n olumlu ifllevlerini vurgulayan Lewis Coser (1913-2003) bu görüfllerinde sosyolojinin kurucular›ndan Simmel’in düflüncelerinden oldukça etkilenmifltir. Coser’a göre. (iv) fliddet. bütün parçalar› birbirine ba¤›ml› olan ve denge sa¤layacak bir biçimde iflleyen sistemler olarak görürken çat›flma teorisinde toplum gruplar›n güç mücadelesi verdikleri bir arena. dolay›s›yla yapt›r›mlara baflvurmay› gerektirir. bütünlü¤ü ve devam› aç›s›ndan araçsal bir süreç görevi yüklenebilir. Çat›flman›n kurumsallaflmas›: Modern toplumlarda farkl› s›n›flar veya toplumun farkl› kesimleri aras›ndaki ç›kar. güçlülerin konumlar›n›n çok sabit oldu¤u toplumlarda bile. fikir ayr›l›klar›. Güç da¤›l›m›: Bir toplum veya örgüt içinde güç ve otoritenin eflitsiz da¤›l›m›. yani “rekabet hâlindeki gruplar veya ç›karlar sistemi” olarak görülür. art›racak veya azaltacak biçimlerde ifller. Güç ve otorite hem alt gruplar›n güç iliflkileri içinde üzerinde rekabet ve mücadele ettikleri kaynaklar› hem de böylece de¤iflmenin ve çat›flman›n kurumsallaflm›fl temel kaynaklar›n› oluflturur. Toplumsal düzen. Coser. ‹fllevselciler toplumlar ve toplumsal kurumlar›. gerilimler ve ç›kar çat›flmalar› sergiler. Coser’›n toplum imgesine göre (i) toplumsal dünya iliflkili farkl› parçalardan oluflan bir sistem olarak görülebilir.8. toplumdaki bu iki grubun ç›karlar› zorunlu olarak farkl›d›r ve bu yüzden.Toplum 213 Güç sahibi gruplar ç›karlar›n› sürdürebilirken güçten yoksun konumdakiler bunu baflaramad›klar› için. genel toplumsal normlar toplumsal konsensüsü yans›tmaz veya konsensüs sonucunda oluflmaz. sapma ve çat›flma gibi genellikle sistem için y›k›c› oldu¤u düflünülen ço¤u süreç. Ayr›ca. 2. çat›flma toplumsal yap›n›n oluflumu. ‹fllevselciler kurumlar› toplumsal bütünleflmeyi art›rman›n bir arac› olarak görürken çat›flma teorisyenleri baz› gruplar›n di¤erleri aleyhine fayda sa¤lad›klar› belirli bir düzeni tan›mlama ve desteklemenin bir yolu olarak düflünürler. toplumsal düzenin bir ölçüde. 3. güç kullanma bask› ve zorlamay›. hem çat›flma insan tarihinin yarat›c› gücüdür hem de toplumdaki veya konum içindeki güç da¤›l›m› toplumsal yap›n›n temel belirleyicisidir. . hangi türde olursa olsun. üst konumlardaki üyelerin di¤er baz› üyeler üzerinde kurduklar› bask›dan kaynaklan›r. Bu normlar güçlüler taraf›ndan oluflturuldu¤u ve sürdürüldü¤ü için.

‹nsan toplumu eylem. Mead için toplum. 6. Fenomenolojik sosyolojinin kurucusu Alfred Schutz (1899-1959) toplumu. Etnometodolojinin kurucusu Harold Garfinkel (1917-2011) ise toplumsal dünyay› (toplumu) süregiden pratik bir icraat olarak görür. Yani. bir toplumu meydana getiren bireyler sadece kendilerine ait. ‹nsanlar›n rasyonel olduklar›n›. zihin ve benli¤in içinde olufltu¤u toplumsal organizasyondan daha fazla bir fleyi ifade etmez. ‹fllevselciler düzene vurguda bulunurken çat›flma teorisi sosyal sistemin her noktas›nda anlaflmazl›klar ve çat›flmalar oldu¤unu vurgular. ‹fllevselciler toplumdaki her unsurun statik veya en az›ndan hareketli bir denge hâlinde oldu¤unu vurgularken çat›flma teorisinde toplumlar›n sürekli de¤iflme hâlinde olduklar› kabul edilir.214 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 4. Birbiriyle iç içe geçmifl eylem ve etkileflim kal›plar› gruplar ve toplumlar› meydana getirir. toplum birbirinden ba¤›ms›z bir dizi edimden oluflmaz. Weber ve Durkheim’› önemli ölçüde ilgilendiren büyük ölçekli yap›lar hakk›nda yok denecek kadar az fikre sahiptir. Düzenin devam›nda. 7. ancak kendi hayatlar›n› sürdürmek için “pratik ak›l yürütmeler”e baflvurduklar›n› düflünür. ifllevselciler paylafl›lan toplumsal de¤erlerin yaratt›¤› içbütünlü¤e vurguda bulunurken çat›flma teorisi gücü vurgular. Sembolik etkileflimcili¤in fikri ve bilimsel temellerini atan George Herbert Mead (1863-1931) toplum konusunu tart›flt›¤›nda Marx. Toplumun özü aktörler ve eylem içinde bulunabilir: “‹nsan toplumunun eyleyen insanlardan ve toplumsal hayat›n da onlar›n eylemlerinden olufltu¤u düflünülebilir. ‹fllevselcilere göre toplumdaki her unsur istikrara katk›da bulunurken çat›flma teorisine göre genel toplumsal unsurlar›n ço¤u çözülme ve çat›flmaya katk›da bulunur. ba¤›ms›z bir zihin dünyas›na sahip de¤illerdir. Benzer flekilde kurumu ortak tepkiler bütünü olarak görür. 5. Bu yaklafl›mdan hareketle toplumun nesnel özelliklerinin bu evrensel öznel temele dayand›¤›n› düflünür. üyelerin kendi yorumlama prosedürleriyle sürdürdükleri toplumsal yap› anlam›nda bir kaynak olarak görür. M‹KRO VEYA B‹REYSEL ETK‹LEfi‹M TEMELL‹ TOPLUM ANLAYIfiLARI Araflt›rma konusu olarak gündelik hayattaki yüz yüze etkileflimleri alan bu tür yaklafl›mlar ço¤u kez do¤rudan bir toplum tan›m› yapma gere¤i duymad›klar› için onlar›n toplum anlay›fllar› genellikle yaz›lar›ndan ç›kart›labilir. Mead’in ö¤rencisi ve ‘sembolik etkileflimcilik’ okulunun isim babas› olan Herbert Blumer’e (1900-1987) göre toplum makro yap›lardan oluflmaz. Özetle toplumsal dünya içindekiler taraf›ndan ortaklafla bilinen bir fleydir. kiflisel. Ona göre toplumsal gerçeklik özneler-aras› bir meseledir. Mead’in toplum anlay›fl›nda önemli olan fley toplumun bireyden önce gelmesi ve zihinsel süreçlerin kayna¤›n›n toplum olmas›d›r. grup hayat› ise “süregiden kompleks bir etkinliktir”. Ancak. SIRA S‹ZDE 4 SIRA S‹ZDE topluma hangi düzeyde bakar ve genelde hangi özellikleri vurguMikro toplum anlay›fllar› larlar? DÜfiÜNEL‹M S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE . aksine (perspektiflerin ayarlanmas›n› mümkün k›lan) bir ve ayn› gerçeklik içinde yer al›rlar. Fenomenolojik e¤ilimi nedeniyle kendine amaç olarak öznel yönelimlerin nesnel yap›s›n›n betimlemesini al›r.

iflbölümünün yol açt›¤› eflitsizlik ve tabakalaflma. salt soyut ve varsay›msal özelliklerine göre. Toplumu bütüncül bir temelde aç›klayan Platon ve Aristoteles hem toplumun unsurlar› olan kurumsal birli¤ini hem de kendi içindeki farkl›laflmalar› farkl› biçimler ve derecelerde vurgulayarak günümüzdeki ifllevselci ve çat›flmac› sosyolojik teorilere öncülük etmifllerdir. her olgunun kendi özel tarihsel ve toplumsal koflullar›. parçalar› aras›ndaki uyum ve bütünlü¤ü. bireyin etkisini yok saymasalar da toplumun. ortak kültürel de¤erleri. adaptasyon ve en uygunun hayatta kalmas› ilkeleriyle ve (bireysel ve toplumsal) türler aras›ndaki bir mücadele fikriyle tamamlar. farkl› nedenlerle bu durumdan uzaklaflmak zorunda kald›klar›n› vurgulam›fl. bireylerin yüz yüze karfl›laflmalardaki toplumsal etkileflimlerini sosyolojinin konusu olarak kabul ederler. di¤erlerinden farkl› olarak modern kapitalizmin ve modern dünyan›n geliflmesinde rasyonelleflme ve bürokrasinin önemini ve içerebilece¤i tehlikeleri. sömürü ve bask›y›. Saint-Simon ve sosyolojik evrimcili¤in temsilcisi Spencer’a aittir. ilerlemeci ve Ayd›nlanmac› bir temelde. baflka deyiflle ‘düzen ve ilerleme’yi birlikte aç›klamaya çal›flan Saint-Simon ve Comte. Marx ve Durkheim. Weber. sadece sosyal s›n›flara dayal› bir yaklafl›m›n indirgemecilik olaca¤›n›. Hegel devleti en üste koyan bir görüfl gelifltirirken toplumu daha bireyci. Ünite . bunlar›n meflrulaflt›r›lmas›n› sa¤layan ideolojileri yerlefltirir. Ancak Simmel sosyolojinin tarihteki bütün toplumlarda özel ‘içerikler’inden ba¤›ms›z olarak ortaya ç›kan evrensel “temel ve genel etkileflim ‘biçim’leri” araflt›rmas› gerekti¤ini vurgularken Weber “genel tarihsel evrim”den ve yasalardan söz edilemeyece¤ini. temeli ve iflleyiflini farkl› biçimlerde konumland›rsalar da evrimci ve reformcu bir geliflme anlay›fl› gelifltirmifllerdir. toplumsal dayan›flmay› ve onun bozan etkenleri. Ayd›nlanma Dönemi’nde ‘toplumsal sözleflme teorileri’ne ve onlar› kesinlikle reddeden muhafazakâr tepkiye. statü ve gücü de dikkate alan çok yönlü aç›klamalar gelifltirilmesi gerekti¤ini öne sürer. Max Weber ve Georg Simmel’in toplum teorilerinin temellerini ve aralar›ndaki farkl›l›klar ve benzerlikleri ay›rt etmek. insanlar›n tarihte topluma geçmeden önce bir ‘do¤a durumu’nda yaflad›klar›n›. Daha bireyci olan bu anlay›fllara karfl› tam tersine toplum ve birey karfl›s›ndaki önceli¤ini vurgulayan. bireyi neredeyse yok sayan bir ‘muhafazakâr sosyoloji’ geliflmifltir. ikisi aras›nda kalan görüfller gelifltirmelerine yol açm›flt›r. bu ba¤lamda farkl› ‘insan do¤as›’ ve birey-toplum iliflkisi anlay›fl› ortaya koymufllard›r. .8. Toplumdaki hem de¤iflmeyi hem istikrar›. üretici güçler ve üretim iliflkileri. do¤al ay›klanma. A M A Ç 2 Klasik sosyal teorinin kurucular› olan Karl Marx. sadece ak›l yoluyla aç›klanmaya çal›flan ilk giriflimler Antik Ça¤ felsefesinde Platon ve Aristoteles’e. Weber ve Simmel ise birey temelli bir toplum anlay›fl› gelifltirerek sosyolojinin bireylerin çevreleri ve eylemlerine yükledikleri anlamlara ve bu anlamlar temelinde kurulan ‘toplumsal etkileflimler’e dikkat çekerler. toplumsal yap› ve koflullar›n insanlar›n eylemleri üzerindeki a¤›rl›kl› etkisini vurgularlar.Toplum 215 Özet A M A Ç 1 Farkl› toplum felsefeleri ve sözleflme teorilerinin toplum anlay›fllar›n› ve bireyin do¤as› ve toplum aras›ndaki iliflki konusundaki görüfllerini aç›klamak. Toplumsal sözleflme teorileri. Ayd›nlanmac› ve muhafazakâr görüfllerin farkl› ve bazen s›k›nt›l› bileflimlerini içeren Hegel’e ve en belirgin biçimde Comte. güç ve otorite iliflkilerinin temellerini ve toplumlar›n yap›laflmalar› ve de¤iflimlerindeki rollerini ortaya koymaya çal›fl›r. serbest piyasac› yaklafl›m içinde temellendirmifltir. Marx toplumlar›n temeline üretim araçlar›n›n özel mülkiyeti. toplumun bileflimi. ba¤lamlar› içinde araflt›r›lmas› gerekti¤ini iddia eder. yani ‘toplumsal konsensüs’ü vurgular. Toplumun bireylerin eylemleri ve onlara yükledikleri anlamlardan hareketle aç›klanabilece¤ini kabul eden Weber ve Simmel. Toplumu bilimsel yöntemler ve araflt›rmalarla de¤il. Bu iki karfl›t yaklafl›m özellikle sosyolojinin kurulufl dönemindeki felsefi ve sosyolojik yaklafl›mlar› farkl› biçimler ve düzeylerde etkilemifl. Spencer ise bu vurguyu evrimci. Weber ise Marx gibi üretim araçlar›nda özel mülkiyetin tabakalaflman›n ve sosyal s›n›flar›n ortaya ç›k›fl› ve flekillenmesinde etkili oldu¤unu kabul etmesine ra¤men. Émile Durkheim. ‹fllevselci ve evrimci bir toplum teorisi gelifltiren Durkheim bir sistem olarak toplumun ifllevsel bütünlü¤ünü.

Bu yaklafl›ma göre. Genellikle Frans›z yap›salc›l›¤› olarak an›lan yap›salc›l›¤›n kayna¤›nda Durkheim’›n toplum analizi. Modern toplum teorilerinden yap›salc›l›k. çat›flmay› bir patoloji (hastal›k) ve ortadan kald›r›lmas› gereken bir fley olarak gören yaklafl›m›n› elefltirmek ve bütünlüklü bir sosyolojik analizin toplumun di¤er yüzünü de yani uyumsuzluk. AM A Ç 4 . Mead’in ö¤rencisi ve ‘sembolik etkileflimcilik’ okulunun isim babas› olan Blumer. Ona göre. istikrars›zl›k ve çat›flmay› da araflt›rmas› gerekti¤ini vurgulamak için ortaya ç›km›flt›r. toplumun makro yap›lardan oluflmad›¤›n›. çok önemli bir olgu olan çat›flma toplumsal hayat›n sadece bir yan›n› oluflturur ve konsensüsten daha ‘temel’ de¤ildir. yani ilgili toplumu oluflturan bireyler aras›ndaki konsensüsün önemini vurgular.216 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar AM A Ç 3 Modern sosyal teorilerden yap›salc›l›k. istikrar› esas alan. Bunlardan sembolik etkileflimcili¤in kurucusu Mead toplum zihin ve benli¤in içinde olufltu¤u bir toplumsal organizasyon. toplumun devaml›l›¤› için ortak ‘beklentiler’ setinin. Çat›flmalar›n ifllevselli¤ini vurgulayan Coser gerçek toplumlar›n konsensüs. bu sistem veya yap›n›n içindeki bireylerin davran›fllar›n› belirledi¤ini kabul eden. yasalar ve kurallar› belirlemeye ve bir sosyal sistemin temellerini ortaya ç›karmaya çal›fl›r. dengesizlik. iflleyiflleri ve aralar›ndaki iliflkiler ve etkileflimlere odaklanan makro düzey yaklafl›mlard›r. Etnometodolojide toplumsal dünya (toplum) süregiden pratik bir icraat olarak görülür. Çat›flmac› yaklafl›m ifllevselcili¤in ve Parsons’›n toplumsal uyum. erken dönem ifllevselcilik. dilbilimci Ferdinand de Saussure’›n “konuflma ve dil analizi” ve Claude Lévi-Strauss’›n yap›salc› mit analizleri yatar. Toplumun bireyden. Coser. yap›sal-ifllevselcilik ve çat›flmac› yaklafl›m›n temel özelliklerini ve toplum konusundaki görüfllerini karfl›laflt›rmak. üyelerin kendi yorumlama prosedürleriyle sürdürdükleri toplumsal yap› anlam›nda bir kaynak olarak görülür. güç ve otorite iliflkileri ve da¤›l›m› ba¤lam›nda ele al›r. erken dönem ifllevselcilik. Mikro veya bireysel etkileflim temelli toplum anlay›fllar›n›n topluma genel yaklafl›m biçimlerini aç›klamak. yap›sal-ifllevselcilik toplumu bir yap› veya sistem olarak gören. büyük veya küçük. toplumun özünün aktörler ve eylem içinde bulunabilece¤ini öne sürer. otoritenin eflitsiz da¤›l›m› nedeniyle bir çat›flma potansiyeli içerdi¤ini belirtir. bütünlü¤ü ve devam› aç›s›ndan araçsal bir süreç görevi yüklenebilece¤ini öne sürer. toplumsal kurumlar› ortak tepkiler bütünü olarak tan›mlar. bir arada yaflayabilme ve zorlama sayesinde var olabildiklerini vurgular. denge. Evrimci bir toplum anlay›fl›na sahip olan Parsons. Fenomenolojik sosyolojide toplum. insanlar rasyonel varl›k olmalar›na ra¤men. Parsons. ilkeler. Her organizasyonun. organizmalar gibi toplumlar›n da genel toplumsal ihtiyaçlar› oldu¤unu. karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k. Mikro veya bireysel etkileflim temelli toplum anlay›fllar› araflt›rma konusu olarak gündelik hayattaki yüz yüze etkileflimleri ald›klar› için. Toplumun nesnel özelliklerini bireylerin öznel yönelimlerinin oluflturdu¤u kabul edilir. di¤erlerinden farkl› olarak tarihteki bütün insanlarda ayn› biçimde var oldu¤unu ve dolay›s›yla evrensel oldu¤unu düflündü¤ü “insan zihninin yap›s›”n›n belirleyici faktör oldu¤unu kabul eder ve bu ortak yap›lar› araflt›r›r. hayatlar›n› sürdürmek için “pratik ak›l yürütmeler”e baflvururlar. ço¤u kez do¤rudan bir toplum tan›m› yapmazlar. Erken dönem ifllevselciler. Dahrendorf toplumsal çat›flmay› büyük ölçüde örgütsel ba¤lamda. Yap›sal-ifllevselcili¤in kurucusu olan Parsons toplumu bir tür organik sistem olarak tan›mlar. genelde toplumsal kurumlar. bir sistem olarak toplumun hem çevresiyle etkileflimini hem de kendi içyap›s›n›n iflleyiflini düzenleyen temel süreçler. yani yap›n›n (dilin) eylemden (sözden) önce geldi¤ini ve onlar› mümkün k›ld›¤›n› öne süren yap›salc› teoride bir bütün oluflturdu¤u varsay›lan yap›n›n (toplumun) bileflenleri aras›ndaki karfl›l›kl› (yap›n›n belirleyici konumda oldu¤u) etkileflimlerle ilgilenilir. çat›flman›n toplumsal yap›n›n oluflumu. Lévi-Strauss. içinde bulunduklar› toplumsal ortamda varl›klar›n› sürdürebilmek için bu temel ihtiyaçlar› karfl›lamak zorunda olduklar›n› öne sürer.

8. Ünite - Toplum

217

Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi bütün toplumsal sözleflme teorilerinin ortak bir özelli¤idir? a. Bir ‘do¤a durumu’ varsay›m›na dayanma. b. Toplumsal sözleflmeyi güvenlik iste¤iyle aç›klama. c. Toplumsal çat›flmalar›n kayna¤›n›n özel mülkiyet oldu¤unu savunma. d. ‹nsan› do¤ufltan bencil bir varl›k olarak görme. e. Medeniyetin insan› gelifltirdi¤ini kabul etme. 2. Afla¤›dakilerden hangisi muhafazakâr sosyolojik e¤ilimlerin ortak bir özelli¤i de¤ildir? a. Birey üzerinde topluma öncelik tan›ma. b. Geleneklere büyük önem ve de¤er yükleme. c. Toplumun bireyi kendi amaçlar› do¤rultusunda biçimlendirdi¤ini savunma. d. Kiflisel haklar ve özgürlükleri vurgulama. e. Toplumsal ba¤lar›n özünün hiyerarfli oldu¤unu düflünme. 3. Afla¤›daki kavramlardan hangisi Spencer’›n evrimci yaklafl›m›n›n tamamlay›c› bir özelli¤i olamaz? a. Farkl›laflma ve uzmanlaflma. b. Do¤al ay›klanma. c. Toplumsal konsensüs. d. Sistemin içkin istikrars›zl›¤›. e. Türlerin eflitli¤i. 4. Afla¤›daki görüfllerden hangisi hem Marx hem de Weber’e aittir? a. Bütün toplumsal eflitsizliklerin kayna¤›nda özel mülkiyet vard›r. b. Sosyal s›n›flar bir toplumun temel bir bileflenidir. c. Eflitsizlik, sömürü ve bask›n›n temel nedeni iflbölümüdür. d. Modern toplumun belirleyici özelli¤i rasyonelleflmedir. e. Toplumun temeli bireylerin eylemlerine yükledikleri anlamlard›r. 5. Afla¤›dakilerden hangisi Durkheim’›n temel vurgular›ndan biridir? a. S›n›f çat›flmas›. b. Temel ve genel etkileflimler. c. Kapitalist ruh d. Toplumun ifllevsel bütünlü¤ü. e. Statü ve gücün önemi. 6. Afla¤›dakilerden hangisi erken dönem ifllevselcili¤in temel görüfllerinden biri de¤ildir? a. Bir kültürel unsur ilk ortaya ç›kt›¤› koflullara göre aç›klanabilir. b. De¤iflen koflullar ayn› bir kültürel unsura yüklenen anlamlar› de¤ifltirebilir. c. Gerçek sosyal analizler artzamanl› de¤il, eflzamanl› analizlerdir. d. Ayn› görünen iki pratik farkl› koflullarda farkl› ifllevleri yerine getirebilir. e. Bir toplumsal pratik mevcut kültürel ba¤lam› içinde anlafl›labilir. 7. Parsons’a göre, afla¤›dakilerden hangisi bir sosyal sistemin temel ihtiyaçlar›ndan de¤ildir? a. Üyelerinin temel ekonomik gereklerini karfl›lamak b. ‹nsanlar› belirli ortak amaçlar temelinde yönlendirmek. c. Bireylere ortak bir kültürel kimlik sunmak. d. Varl›¤›n› nesiller boyu sürdürmek. e. Toplumsal çat›flmalar›n kurallar›n› düzenlemek. 8. Afla¤›dakilerden hangisi Dahrendorf’un temel görüfllerinden biri de¤ildir? a. Çat›flma ortadan kald›r›lmas› gereken bir hastal›kt›r. b. Daha güçlü olanlar statükoyu korumaya daha fazla e¤ilimlidir. c. Toplumlarda çat›flma potansiyeli her zaman vard›r. d. Uyumsuzluk, dengesizlik ve istikrars›zl›k da toplumun do¤al bir parças›d›r. e. Çat›flmalar›n temel kayna¤› toplumdaki eflitsiz güç da¤›l›m›d›r. 9. ‹fllevselci ve çat›flmac› teorilere iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. ‹fllevselciler kurumlar› toplumsal bütünleflmeyi art›rman›n arac› olarak görürler. b. Çat›flma teorisi sürekli de¤iflme hâlinde toplum fikrini benimser. c. ‹fllevselciler toplumdaki her unsurun istikrara katk›da bulundu¤unu öne sürer. d. Çat›flma teorisi normlar, de¤erleri toplumun genelde paylaflt›¤› fleyler olarak görür. e. ‹fllevselciler düzenin devam›nda paylafl›lan toplumsal de¤erlerin yaratt›¤› iç-bütünlü¤ü vurgularlar.

218

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Okuma Parças›
10. Afla¤›dakilerden hangisi mikro veya bireysel etkileflim temelli toplum anlay›fllar›n›n özelliklerinden biri de¤ildir? a. Yüz yüze etkileflimler ve karfl›laflmalara odaklanma. b. Toplumun özünü onun kurumlar› ve yap›s› içinde arama. c. Bireylerin öznel yönelimlerini dikkate alma. d. Toplumu süregiden pratik bir icraat olarak görme. e. Toplumsal kurumlar› ortak tepkiler bütünü olarak tan›mlama. KLÂS‹K SOSYOLOJ‹K TEOR‹N‹N M‹RASI Ço¤u yüksek okul ve üniversitede, sosyoloji ö¤rencileri sosyal teori derslerinde Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim’dan metinler okurlar. 19. yüzy›l Avrupal› sosyal teorisyenlerinin sosyolojinin temel teorik konular›n› formüle ettikleri düflünülür. Fakat bu klâsiklerin yorumlar› asla aç›k de¤ildir. Onlar›n yaz›lar›n›n anlam›yla ilgili tart›flmalar bafl›ndan beri sosyolojik teoriyi beslemifltir. Ça¤dafl toplumsal dünyay› etkileyen temel toplumsal de¤iflimler sonucunda, art›fl tart›flmalar ço¤u kez bu teorisyenlerin ça¤dafl toplumlar›n anlafl›lmas› aç›s›ndan önemlerine odaklanmaktad›r. Giddens ço¤u sosyolo¤u, ilk kez Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori’de (1971) klâsik sosyolojik teorinin do¤as› ve miras› üzerine gelifltirdi¤i yorumlar›ndan hareketle ele al›r... Klâsik figürlerin oldukça soyut veya polemik yorumlar› olarak gördü¤ü düflünceleri elefltiren Giddens Marx, Durkheim ve Weber’i ilgili dönemin toplumsal ba¤lam›na yerlefltirir; o bu üç teorisyenin modern toplumun do¤as› hakk›nda elefltirel bir perspektif yaratt›klar›n› düflünür, ancak bu yaklafl›mlar›n modern dünyay› anlamam›z› sa¤layacak biçimde yeniden formüle edilebileceklerini vurgular.... Marx, Weber, Durkheim ve modernitenin do¤usu Marx, Weber ve Durkheim’›n teorileri sosyolojik gelene¤in çekirde¤ini oluflturur. Onlar sosyolojiye çok özel yönelimler ve güçlü düflünceler sa¤lam›fllard›r. Üç düflünür de ortak fikri bir giriflime, Collins’in ‘toplumun keflfi’ ad›n› verdi¤i fleye katk›da bulunmufltur. Onlar 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l bafl›nda, Bat› toplumun ortaa ç›k›fl› ve dönüflümü dâhil, ortak bir ba¤lama farkl› tepkiler vermifllerdir. Frans›z Devrimi, ard›ndan sanayi devrimi ve piyasan›n ortaya ç›k›fl› toplums al, ekonomik ve kültürel imkânlara ve -(kapitalizm ve sosyalizm gibi) yeni, daha kompleks organizasyon biçimlerinden (gelenekten ziyade rasyonelli¤e, toplumsal kat›l›m ve bireycili¤e dayal›) yeni bir kültür tipine kadar-önceden akla gelmeyecek birçok soruna yol açm›flt›r. Marx, Weber, ve Durkheim, modern dünyada ortaya ç›kan ve demokraside cisimleflen rasyonalite ve insan özgürlü¤üyle ilgili imkânlar görür, ancak onlar ca¤dafl toplumlara içkin problemlerin varl›¤›n› da kabul ederler: Marx’ta yabanc›laflma, Weber’de bürokratik ak›lc›l›¤›n demir kafesinde anlam›n kayb› ve Durkheim’da an›mi. Marx’ta tarih-

8. Ünite - Toplum

219

sel materyalizmi kapitalizm ve sanay›leflmenin oluflum sürecini vurgular. Marx ideoloji ve devlek konusunda oldukça ileri görüfller gelifltirse de, teorisi insanlar›n maddî varolufllar›n› belirleyen emek sürevi içinde hayatlar›n› nas›l sürdükleri ve yeniden ürettiklerine odaklan›r. Toplumsal hayat›n maddî üretimi birbirleriyle çat›flma içindeki s›n›flar›n mevcudiyetiyle iliflkilidir, çünkü tüm tarih s›n›f mücadeleleri tarihidir. Marx’a göre, modern s›n›f çat›flmalar› kapitalizmin temel çeliflkisinden, yani proletaryan›n (iflçi s›n›f›) gerçeklefltirdi¤i üretimin toplumsal do¤as› ile kapitalist s›n›f›n elinde yo¤unlaflan ve eme¤in ürünlerinin gasp edildi¤i özel mülkiyet aras›ndaki çeliflkiden kaynaklan›r. Sosyalizm ve ard›ndan gelecek komünizm üretimin kollektif mülkiyeti ve yönetimi anlam›na gelir ve bu temel çeliflkinin afl›lmas›n› mümkün k›lar. Weber’e göre, modern toplumlar› önceki toplumsal organizsayon biçimlerinden ay›ran fley yeni s›n›f mücadelesi biçimleri de¤il, rasyonalitenin ortaya ç›k›fl›d›r. Kapitalizm ve demokrasinin ortaya ç›k›fl›yla gündelik hayat rasyonelleflir ve büflüsü bozulurken, dünya bilim ve akl›n etkisiyle gizemli ve büyüsel niteliklerini yitirir. Kapitalizmin ortaya ç›k›fl›yla ilgili bir faktör olan protestan ahlâk›ndan modern dünyada bürokrasinin hâkimiyetine ve bilimin sayg›nl›¤›na kadar, rasyonalite modern insanlar›n yaflam biçimlerine kurumsal ve öznel düzeyde kök salar. Weber’e göre, bu rasyonellefltirici genel e¤ilimlerine ra¤men, toplumsal hayat›n kompleksli¤i sosyal bilimlerin onu tamamen kavramas›n› engeller... Durkheim modern dünyay›, Weber gibi, büyüsü bozulmufl bir fley olarak görmez; daha ziyade, toplumsal dayan›flman›n yarat›lmas›nda paylafl›lan, kutsal inançlar›n merkezili¤ini vurgular. Durkheim için, toplum bir organizma gibi ifller, de¤iflti¤inde yeniden denge haline dönme e¤ilimindedir. Ancak bu süreç otomatik olarak ifllemez. ‹nsanlar›n toplumsal davran›fllar› onlar›n ininad›r›c› ve cazip bulmalar› gereken kurallar ve inanaçlara ittaatlerine dayan›r. Toplumsal kurallar insanlara anlam ve istikrar sa¤lar; etkili olmalar› için bu kurallara kutsal bir özün atfedilmesi gerekir. Toplum, de¤erlerine sayg› gösterilmesi ve periyodik olarak canl› tutulmas› gereken kutsal, ahlâkî bir evrendir. Ritüeller ve seremoniler, modern organik dayan›flman›n ifl bölümünde ve progesyonel ve mesleki gruplar içinde kök sald›¤› toplumsal hayat› anl› tutma araçlar›d›r. Organik dayan›flma insanlar›n içinde yaflad›klar› temel gruplar›n yarat›lmas›na demokratik ve rasyonel kat›l›mlar›na dayanmal›d›r. Aktif kat›l›-

m›n yoklu¤u insanlar›n toplumsal hayat›n ahlâkî faydalar›n› paylaflmad›klar› anomi ve bencilli¤in karakterize etti¤i anlams›z bir toplumsal varolufla yol açabilir. Kaynak: Kenneth Tucker, Jr., Anthony Giddens and Modern Social Theory, Sage Publications, 1998, s. 1415, Çeviren: Ümit Tatl›can http://www.umittatlican.com/files/Klasik%20Sosyolojik%20teorinin%20Mirasi%20%20(Kenneth%20Tucker,%20Jr.-1998).pdf

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a 2. d 3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplum Sözleflmesi Teorileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Muhafazakâr Tepki” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyolojik Toplum Teorisinin Temelleri” ve “Spencer” konular›n› yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karl Marx” ve “Max Weber” konular›n› yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Émìle Durkheim” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erken Dönem ‹fllevselcilik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›sal ‹fllevselcilik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çat›flma Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fllevselcilerin ve Çat›flmac›lar›n Toplum Anlay›fllar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mikro veya Bireysel Etkileflim Temelli Toplum Anlay›fllar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b 5. d 6. a 7. e 8. a 9. d

10. b

220

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 Toplumun do¤adaki di¤er canl›lar gibi bir organizma, ayn› zamanda orman yasalar›na tabi bir fley olarak görülmesi toplumun di¤er toplumlarla iliflkisi ve kendi içindeki bireylerin birbirleriyle iliflkileri olmak üzere iki düzeyde sonuca sahip olabilir. Di¤er toplumlarla iliflkilerde, toplumlar aras›ndaki k›yas›ya savafllar› do¤al ve bu savafllarda galip gelenleri di¤erlerinden üstün varl›klar olarak görürüz. Toplum içindeki iliflkileri de benzer biçimde, daha güçlü ç›kma, daha güçlü ç›kan›n daha üstün ve de¤erli olmas› mücadelesi olarak görürüz. Bu bir anlamda toplumdaki mevcut ayr›mlar›, eflitsizlikler, ayr›cal›klar› ve dolay›s›yla statükoyu do¤allaflt›rmaya hizmet edecektir. Zay›f durumda olanlar› koruyacak ekonomik ve sosyal önlemleri almad›¤›m›zda onlar› güçlünün eline ve insaf›na teslim eder, toplum içindeki çat›flmalar› azaltmak yerine art›r›r›z. S›ra Sizde 2 Marx bir sistem olarak kapitalist toplumlar› öncelikle üretici güçler ve üretim iliflkileri faktörleri temelinde aç›klar. Bu üretici güçler ve üretim iliflkileri kapitalist toplumun ekonomik temelini (altyap›s›n›) oluflturur ve üstyap›y› belirler veya onlara damgas›n› vurur. Marx üretim araçlar›nda özel mülkiyetin ve iflbölümünün aralar›nda eflitsiz ve sömürüye dayal› iliflkiler olan sosyal s›n›flar› (burjuvazi ve proletarya) ve bir tabakalaflma yap›s›n› yaratt›¤›n› öne sürer. Ona göre, mevcut sistemden kazançl› olanlar statükoyu sürdürme; zarar görenlerse onu de¤ifltirme, devrimci bir mücadeleyle y›kma e¤ilimindedirler. Bu da uzlaflmaz ç›karlara sahip olan sosyal s›n›flar aras›nda s›n›f mücadeleleri veya çat›flmalar›na yol açar. Statükodan kazançl› olanlar durumlar›n› do¤allaflt›rmak ve meflrulaflt›rmak, sömürü ve bask›y› gizlemek için kendi ç›karlar›na uygun olan de¤erleri ve inançlar›n› belirli bir ideoloji alt›nda tüm insanl›¤›n evrensel de¤erleriymifl gibi sunmaya çal›fl›rlar. Kapitalist sistemin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini düflünen Marx’a göre bunun çözümü üretim araçlar›nda özel mülkiyetin kald›r›lmas› ve kollektif mülkiyetin geçirilmesi, yani bunlar›n herkesin eflit yararlanmas›na aç›k olmas›d›r. S›ra Sizde 3 Weber’e göre, modern sanayi toplumlar› düzgün iflleyebilmek için oldukça etkin örgütsel yap›lara gerek duyarlar. ‹nsanlara de¤il bürokratik kurallara, bir kiflisel iliflkiler a¤›na de¤il bir görevler hiyerarflisine dayanan bürokrasi, en etkili ve teknik bak›mdan en üstün organizasyon biçimidir. Modern bir ekonomik iflletmenin veya kamu bürokrasisinin düzenli, etkili ve verimli bir biçimde iflleyebilmesi için, ilk olarak ifllerin keyfî uygulamalara de¤il, sabit, standart ilkeler ve kurallara dayanmas› gerekir. ‹kinci olarak ifllerle ilgili e¤itimi alm›fl ve gerekli becerilere sahip uzmanlar›n çal›flt›r›lmas› gerekir. Bu yüzden, üçüncü olarak iflbölümünün ilgili kurumun amaçlar›na uygun biçimde kesin tan›mlanm›fl ilkeler ve kurallar temelinde düzenlenmesi, bir görevler ve otorite hiyerarflisinin oluflturulmas› gerekir. Dördüncü olarak çal›flanlar›n ilgili birimlere yar›flma s›navlar›yla genel kurallara göre yerlefltirilmesi ve yapt›klar› ifle uygun bir ücret sistemine ba¤l› olmalar› gerekir. Beflinci olarak görevlilerin eflit, iflin gereklerine göre ve tarafs›z olarak davranmalar›, bu kamusal rasyonel davran›fl alan›n› özel hayatlar›ndan kesinlikle uzak tutmalar› gerekir. Bütün bu modern yönetim sistemi modern devleti, para ekonomisini ve rekabet esasl› uzmanlaflm›fl e¤itimin temelini oluflturan bir genel e¤itim sistemini, ayr›ca bürokratik faaliyetler için istikrarl› bir yasal ortam sunacak bir rasyonel hukuk sistemini gerektirir. Sonuç olarak oldukça karmafl›k modern toplumlarda birçok farkl› faaliyetin birbirleriyle uyumlu, koordineli, kapsaml›, h›zl›, etkili, verimli ve objektif bir biçimde yürütülebilmesi toplumdaki kurumlar›n büyük ölçüde bürokratikleflmesini zorunlu k›lm›flt›r. S›ra Sizde 4 Mikro toplum anlay›fllar› topluma yüz yüze iliflkiler ve insanlar›n gündelik hayattaki davran›fllar› ve karfl›laflmalar› ba¤lam›nda bakarlar. Bu yaklafl›mlar bireylerin, do¤al ve toplumsal dünyay› ve gündelik hayattaki davran›fllar› ve karfl›laflmalar›n›, alg›lama, yorumlama, de¤erlendirme, s›n›fland›rma biçimleri ve bunlar temelinde ald›klar› kararlar› vurgularlar. Toplumu bireylerin d›fl›nda, karfl›s›nda hiçbir fley yapamayacaklar› d›flsal bir fley olarak de¤il, kendi yorumlar›, tan›mlar›, kararlar› ve eylemleri içinde flekillendirebilecekleri süreçler ve oluflumlar olarak görürler.

Wadsworth Puplishing Company.W. W. Ian (1992). The McGraw-Hill. (2010). Ken. Routledge.C. 8th edition. Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi (Der. P.8. Ü. Siyasal Düflünceler Tarihi. (2006). and Plummer. fienel. ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. Aladdin. Ritzer. (1997). (2008). Turner Jonathan H. S. (1991) The Structure of Sociological Theory. Rami Ayas). (4. Bask›. Etnometodoloji (Çev. The McGraw-Hill. 4th edition. John J. ‹stanbul: Sentez Yay›nlar›. Layder. Tatl›can). Bask›. Classical Sociological Theory.W. Hans (2012). Bursa: Sentez Yay›nlar›. Ü. Craib. Goodman Douglas J. Tatl›can). Sosyolojide Temel Fikirler (Yay›na Haz. Sociological Theory. ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. 6. Alain (2010). Sociology. Tatl›can. Tatl›can). Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. (2004). & Francis. Craib (2008). Martin. Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori (Çev. 1992 Cuff.. Prentice Hall Europe. E. George. Ü. . Ankara: Siyasal Kitabevi Collins. (2004). ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. D. Patrick. Aladdin. Tatl›can). Sosyal Teoriye Girifl (Çev. Four Sociological Traditions. Perspectives in Sociology. Charles H. Ü. Tatl›can)..Toplum 221 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Baert. fienel. (1995). Sosyoloji. ve I. Tony vd.: Ü. (2008). Bask›. Coulon. A. ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. Sosyoloji Kuramlar› Tarihi (Çev. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. Benton. 5th edition. Sosyal Bilim Felsefesi : Toplumsal Düflüncenin Felsefi Temelleri (Çev. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. ‹lkel Topluluktan Uygar Topluma. T. Ankara: Do¤u Bat› Yay›nlar› Giddens. (2008). Randall (1994). Oxford University Press. Ü. A Global Introduction. Tatl›can. Powers. Turner. G. Harvester Wheatsheaf. D. 11. Bilton. Demiriz). Bursa: Sentez Yay›nlar›. George. Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Do¤ru (Çev. Ü. Leonard. Yay›na haz. Ritzer. Macions. Tatl›can). (2010). (2009). 3rd Edition Freyer. Sosyoloji ve Sosyal Teori Yaz›lar›. Tahir Ça¤atay. Ümit. Sharrock. Sosyolojik Teorinin Oluflumu (Çev. (2011). ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. (1990). Tatl›can). Beeghley. Turner Jonathan H. Ünite .: Ü. (2007). Slattery. Bursa: Sentez Yay›nlar›. 2011).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->