İNTERNET SANSÜRÜ (!) 5651 SAYILI YASA NE GETİRİYOR? Yasanın Kapsamı Özel Hayatın Gizliliği sö' 21n0s0.sa5 (Yasa&ı3ı &,n%!m!;(ö#"n7"%!m!8 2,3,s!% +!#,%!#,n pa.

%a3ımı8 +/:) Kişilik Haklarına Saldırı ha%,n&!5 (6a2a#!78 ,97,#a8 2"9"#8 a3a-ı%ama8 +/:) )öyle bir durum söz konusuysa Sulh *eza Mahkemesi dı$ında h,$/,# 20#0m0n .!72,s, .1270#. S"reç+ - Ki$i Sulh *eza Mahkemesine gider. - ,-kim ./ Saat içerisinde karar %erir. - Karar $ik-yetçinin lehine ise 012 adresine 3link4 eri$imin engellenmesi kararı alınır. - Karar mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir. - )irlik, / saat içerisinde t"m sağlayıcılara ileterek 012#ye eri$imi engeller. Mahkeme kararı sadece Kişilik Hakkının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağından yalnızca sayfa engellenecek, bütün bir sitenin kapanması önlenecektir. )u ti7 bir ihlalde ya$anacak gecikmenin mağdur için 7!%a9,s, m"m2"n &!-,%&,#: )u nedenle mağdurun talebiyle 87!&/,#!n +! (!$, , 1%a#a2 eri$im engelleme9 imk-nı sağlanmı$tır. N,ha, 2a#a# ise /: saat içinde Sulh *eza Mahkemesi tara5ından %erilecektir. S"reç+ - Ki$i 012 adresi %e kimliğini is7atlayıcı bilgi ile !elekom"nikasyon (leti$im )a$kanlığına 3!()4 ba$%urur. - !(), mağdurun talebini 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine iletir. - 6ri$im Sağlayıcılar )irliği, 7!&/,# ama ı.%a / saat içinde 012 adresine eri$imi engeller. - )a$%uru sahibi, en geç ./ saat içerisinde Sulh *eza mahkemesine ba$%urmak zorundadır. - Mahkeme, /: saat içerisinde karar alır. - Karar $ik-yetçinin lehine ise, 012 adresine eri$iminin engellenmesi kararı mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, böylece tedbiren alınmı$ engelleme durumu de%am eder. - Karar aleyhte ise mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, engelleme kaldırılır. - 6ri$im Sağlayıcıları )irliğine /: saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ula$mazsa, engelleme otomatik olarak kalkar. İSTİSNA5 Yine yalnızca özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mağdurun ba$%urusu beklenmeden %eya mağdurun ba$%uru ya7ması m"mk"n değilse 3örneğin mağdur hayatta olmayabilir4 !() )a$kanı#nın talimatıyla 6ri$im Sağlayıcılar )irliği tara5ından engellenme ya7ılabilecektir. )u karara kar$ı Sulh *eza Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

Daha ön ! s"#!$ nası%&ı? - Yasadan önce özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh Mahkemesinden çıkacak karar için !n a' 5 ("n bekleniyordu. Karar olumlu olsa bile mağdurun, mahkeme kararıyla !"rkiye#deki yakla$ık )** s!#+,s sa-%a.ı ısının h!# /,#,n! tek tek ba$%urarak kararı tebliğ etmesi gerekiyordu. S"recin uzun, uygulamaların sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının &''#u 0.(0%an(a)mı.1#&0. ($te tam da bu eksiklik nedeniyle, yeni yasa ile birlikte koordinasyon amacıyla T"#2,.! E#,3,m Sa-%a.ı ı%a# 4,#%,-, kuruluyor.

)u birlik b"nyesinde Kam0 K0#0m%a#ı /0%0nma.a a2: Yargı kararları mahkeme tara5ından doğrudan 6ri$im Sağlayıcıları )irliğine iletilecek %e böylece gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler giderilmi$ olacak. Yasa8 1< A#a%ı2 +! G!', 1%a.%a#ı s!/!/,.%! m, ha'ı#%an&ı? = Yasanın hazırlanma s"reci, sanılanın aksine, ne ;ezi <arkı olayları ne de => ?ralık s"reciyle alakalı. Yasayla ilgili hazırlık çalı$maları ,2, .ı%ı a32ın /,# s"#!&,# de%am ediyordu. - )u s"reçte (nternet ;eli$tirme Kurulu, sektörden >*?ı a32ın kurum %e kurulu$tan gör"$ alarak, önerileri @isan .A=B#te 0la$tırma, Cenizcilik %e ,aberle$me )akanlığına iletti. T#a9,2 /,%(,s,.%! +a7an&a3%a# 9,3%!n! !2 m,? - !ra5ik bilgisini, çok basit $ekilde detaylı tele5on 5aturalarına benzetebiliriz. Cetaylı tele5on 5aturaları, kullanıcının sadece gör"$t"ğ" numaraları %e konu$tuğu dakika uzunluğunu içerir, konu$manın içeriğini göstermez. (nternet tra5ik bilgisi de aynı $ekilde kullanıcının yalnızca girdiği adresleri %e giri$ tarihini gösterir. İ$!#,-! &a,# h,$/,# /,%(, /a#ın&ı#ma': - Yeni yasayla tra5ik bilgileri, iki yılı geçmemek kaydıyla h!#han(, /,# &!+%!7 20#0m0 7a#a9ın&an &!-,%8 s!#+,s sa-%a.ı ı%a# 7a#a9ın&an saklanacaktır. - )u bilgiler, .a%nı' a mah2!m! 2a#a#ı.%a herhangi bir soru$turmayla ilgili (!#,.! &ön"2 ,n !%!m! ya7ılması durumunda kullanılacaktır. - )u madde, ?%ru7a <arlamentosu %e ?%ru7a Konseyinin d"zenlemeleri %e ta%siyeleri göz ön"ne alınarak hazırlanmı$tır. @itekim ?) "yesi "lkelerde tra5ik bilgilerinin saklanması yine D ay ile . yıl arasında deği$en s"relerde ya7ılmaktadır. - ?yrıca, eri$im %e içerik sağlayıcılar için me%cut kanunda bulunan hap,s !'ası kaldırılarak, sektördeki b"y"k uluslararası 5irmaların !"rkiye#de 5aaliyet göstermelerinin ön"ndeki en önemli engel a$ılmı$tır.