P. 1
Sansür Yasası

Sansür Yasası

|Views: 89|Likes:
Yayınlayan: definitelyhappy
İnternette sansürü artıracak yeni yasayla ilgili TC Başbakanlık yetkilileri basın mensuplarına propaganda metinleri göndermeye devam ediyor
İnternette sansürü artıracak yeni yasayla ilgili TC Başbakanlık yetkilileri basın mensuplarına propaganda metinleri göndermeye devam ediyor

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: definitelyhappy on Feb 12, 2014
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

İNTERNET SANSÜRÜ (!) 5651 SAYILI YASA NE GETİRİYOR? Yasanın Kapsamı Özel Hayatın Gizliliği sö' 21n0s0.sa5 (Yasa&ı3ı &,n%!m!;(ö#"n7"%!m!8 2,3,s!% +!#,%!#,n pa.

%a3ımı8 +/:) Kişilik Haklarına Saldırı ha%,n&!5 (6a2a#!78 ,97,#a8 2"9"#8 a3a-ı%ama8 +/:) )öyle bir durum söz konusuysa Sulh *eza Mahkemesi dı$ında h,$/,# 20#0m0n .!72,s, .1270#. S"reç+ - Ki$i Sulh *eza Mahkemesine gider. - ,-kim ./ Saat içerisinde karar %erir. - Karar $ik-yetçinin lehine ise 012 adresine 3link4 eri$imin engellenmesi kararı alınır. - Karar mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir. - )irlik, / saat içerisinde t"m sağlayıcılara ileterek 012#ye eri$imi engeller. Mahkeme kararı sadece Kişilik Hakkının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağından yalnızca sayfa engellenecek, bütün bir sitenin kapanması önlenecektir. )u ti7 bir ihlalde ya$anacak gecikmenin mağdur için 7!%a9,s, m"m2"n &!-,%&,#: )u nedenle mağdurun talebiyle 87!&/,#!n +! (!$, , 1%a#a2 eri$im engelleme9 imk-nı sağlanmı$tır. N,ha, 2a#a# ise /: saat içinde Sulh *eza Mahkemesi tara5ından %erilecektir. S"reç+ - Ki$i 012 adresi %e kimliğini is7atlayıcı bilgi ile !elekom"nikasyon (leti$im )a$kanlığına 3!()4 ba$%urur. - !(), mağdurun talebini 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine iletir. - 6ri$im Sağlayıcılar )irliği, 7!&/,# ama ı.%a / saat içinde 012 adresine eri$imi engeller. - )a$%uru sahibi, en geç ./ saat içerisinde Sulh *eza mahkemesine ba$%urmak zorundadır. - Mahkeme, /: saat içerisinde karar alır. - Karar $ik-yetçinin lehine ise, 012 adresine eri$iminin engellenmesi kararı mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, böylece tedbiren alınmı$ engelleme durumu de%am eder. - Karar aleyhte ise mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, engelleme kaldırılır. - 6ri$im Sağlayıcıları )irliğine /: saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ula$mazsa, engelleme otomatik olarak kalkar. İSTİSNA5 Yine yalnızca özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mağdurun ba$%urusu beklenmeden %eya mağdurun ba$%uru ya7ması m"mk"n değilse 3örneğin mağdur hayatta olmayabilir4 !() )a$kanı#nın talimatıyla 6ri$im Sağlayıcılar )irliği tara5ından engellenme ya7ılabilecektir. )u karara kar$ı Sulh *eza Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

Daha ön ! s"#!$ nası%&ı? - Yasadan önce özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh Mahkemesinden çıkacak karar için !n a' 5 ("n bekleniyordu. Karar olumlu olsa bile mağdurun, mahkeme kararıyla !"rkiye#deki yakla$ık )** s!#+,s sa-%a.ı ısının h!# /,#,n! tek tek ba$%urarak kararı tebliğ etmesi gerekiyordu. S"recin uzun, uygulamaların sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının &''#u 0.(0%an(a)mı.1#&0. ($te tam da bu eksiklik nedeniyle, yeni yasa ile birlikte koordinasyon amacıyla T"#2,.! E#,3,m Sa-%a.ı ı%a# 4,#%,-, kuruluyor.

)u birlik b"nyesinde Kam0 K0#0m%a#ı /0%0nma.a a2: Yargı kararları mahkeme tara5ından doğrudan 6ri$im Sağlayıcıları )irliğine iletilecek %e böylece gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler giderilmi$ olacak. Yasa8 1< A#a%ı2 +! G!', 1%a.%a#ı s!/!/,.%! m, ha'ı#%an&ı? = Yasanın hazırlanma s"reci, sanılanın aksine, ne ;ezi <arkı olayları ne de => ?ralık s"reciyle alakalı. Yasayla ilgili hazırlık çalı$maları ,2, .ı%ı a32ın /,# s"#!&,# de%am ediyordu. - )u s"reçte (nternet ;eli$tirme Kurulu, sektörden >*?ı a32ın kurum %e kurulu$tan gör"$ alarak, önerileri @isan .A=B#te 0la$tırma, Cenizcilik %e ,aberle$me )akanlığına iletti. T#a9,2 /,%(,s,.%! +a7an&a3%a# 9,3%!n! !2 m,? - !ra5ik bilgisini, çok basit $ekilde detaylı tele5on 5aturalarına benzetebiliriz. Cetaylı tele5on 5aturaları, kullanıcının sadece gör"$t"ğ" numaraları %e konu$tuğu dakika uzunluğunu içerir, konu$manın içeriğini göstermez. (nternet tra5ik bilgisi de aynı $ekilde kullanıcının yalnızca girdiği adresleri %e giri$ tarihini gösterir. İ$!#,-! &a,# h,$/,# /,%(, /a#ın&ı#ma': - Yeni yasayla tra5ik bilgileri, iki yılı geçmemek kaydıyla h!#han(, /,# &!+%!7 20#0m0 7a#a9ın&an &!-,%8 s!#+,s sa-%a.ı ı%a# 7a#a9ın&an saklanacaktır. - )u bilgiler, .a%nı' a mah2!m! 2a#a#ı.%a herhangi bir soru$turmayla ilgili (!#,.! &ön"2 ,n !%!m! ya7ılması durumunda kullanılacaktır. - )u madde, ?%ru7a <arlamentosu %e ?%ru7a Konseyinin d"zenlemeleri %e ta%siyeleri göz ön"ne alınarak hazırlanmı$tır. @itekim ?) "yesi "lkelerde tra5ik bilgilerinin saklanması yine D ay ile . yıl arasında deği$en s"relerde ya7ılmaktadır. - ?yrıca, eri$im %e içerik sağlayıcılar için me%cut kanunda bulunan hap,s !'ası kaldırılarak, sektördeki b"y"k uluslararası 5irmaların !"rkiye#de 5aaliyet göstermelerinin ön"ndeki en önemli engel a$ılmı$tır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->