P. 1
ALTERNATİF TIP (KÂİNAT ECZANESİ)

ALTERNATİF TIP (KÂİNAT ECZANESİ)

|Views: 8,324|Likes:
Yayınlayan: Kimya Bilimi
KÂİNAT ECZANESİ İLAÇLARI

KİREÇLENME VE VARİS İLAÇLARI

SAÇKIRAN İLACI

DİŞ ETİ HASTALIĞI İLACI

ÜZERLİK TOHUMU

ARDIÇ YAĞI

GIDANIN EN İYİSİ HEM GIDA HEM DE İLAÇ OLANIDIR

KANDAKİ YÜKSEK GLİKOZ DÜZEYİNİ NE DÜŞÜRÜR?

KURU ÜZÜM İLAÇ GİBİ

Anti Aging (Yaşlanmaya Karşı)

KORTİZON VE ENSÜLİN HORMONLARI YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

SPOR YAPARKEN SALGILANAN HORMON MUTLULUK ANINDA SALGILANAN HORMONLA AYNIDIR

CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
KÂİNAT ECZANESİ İLAÇLARI

KİREÇLENME VE VARİS İLAÇLARI

SAÇKIRAN İLACI

DİŞ ETİ HASTALIĞI İLACI

ÜZERLİK TOHUMU

ARDIÇ YAĞI

GIDANIN EN İYİSİ HEM GIDA HEM DE İLAÇ OLANIDIR

KANDAKİ YÜKSEK GLİKOZ DÜZEYİNİ NE DÜŞÜRÜR?

KURU ÜZÜM İLAÇ GİBİ

Anti Aging (Yaşlanmaya Karşı)

KORTİZON VE ENSÜLİN HORMONLARI YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

SPOR YAPARKEN SALGILANAN HORMON MUTLULUK ANINDA SALGILANAN HORMONLA AYNIDIR

CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

More info:

Published by: Kimya Bilimi on Sep 17, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

ALTERNATİF TIP (KÂİNAT

ECZANESİ)
1
KÂİNAT ECZANESİ İLAÇLARI

Sara nöbetinde mınatı! "##anı#ır$

Ra%im anama#arında &erbet'i (t"
"##anı#ır$

Tan!i)(n" d*&*rme i'in *+er#i t(%"m"
"##anı#ır$ (T(+ edi#i, -*nde bir e+ a'
arna bir barda !" i#e 'e)re 'a) a&ı.ı
)"t"#ma#ıdır$ Ka)natı#ı, i'i#ir!e +e%ir#e)ere
ö#d*r*r$)

Ate&i /e )*!e#mi& #ö(!idi ardı' )a.ı
d*&*r*r$
0

1eni n(!an#ı.ı i'in ırmı+ı )a"t ta&ı i)i
-e#ir$

2a3ı+anın "//et#enme!inde4 05 -ram
-*n#*6 167 #itre !"da !aba%a adar
be#eti#i, *+*m %(&a3ı )a,ı#ara i'i#ir$

2abi! an!er i'in !a3 -*# !")"6 !ö.*t *#*
/e antar(n )a.ı arı&ımı "##anı#ır$

Kei )a.ı4 a#(# /e !i-aradan /a+-e'tirir$

Karaba& )a.ı6 !i-aradan /a+-e'tirir$

Kei /e araba& (t"6 ,i,( i#e i'i#ir!e
!i-ara)ı bıratırır$
8

9ö+ %a!ta#ı#arına -*# !")" i)i -e#ir$ 9ö+*n
i)i -örme!i6 "//etin ö#'*!*d*r$ 9örmede
e!i#i (#"n:a6 -ö+a#t#arına -ö+e
de.irmeden araba& )a.ı !*r*#me#idir$

1i-rene araba& ba#ı "##anı#ma#ıdır$
Karaba& ba#ı6 be)in %a!ta#ı#arında damar
a'ı:ıdır$ Ka#,;damar %a!ta#ı#arında
tıanı#ı#ara ar&ı araba& ba#ı )enme#idir$

K")r" )a.ı r(mati+ma6 be# /e b()"n
a.rı#arına i)i -e#ir$
<

Kemi erime!ine ar&ı ")r" )a.ı a'
arnına )enme#idir /e ")r" %a&#anara
be#den a#t ı!mına tırna#ara adar
!*r*#me#idir$

K"dret narı )a.ı -*+e##e&tirir6 )*+de #ee
bırama+4 i'i#ir /e %a!ta#ı#ı )ere !*r*#*r!e
!ede3 %a!ta#ı.ını /e a&ıntı#arı )( eder$

A.rı i'in ardı' )a.ı /e antar(n )a.ı
arı&ımı !*r*#*r$

Çöre (t" ba& a.rı!ını e!er$
7

Ça)ı #im(n#a i'me6 'a)ın an )a,ı:ı
ö+e##i.i )( etme e)3i)etini -iderir$

Sa' !a.#ı.ı i'in !a'#ar ei !")" i#e
)ıanır$ Sa' di,#erine #a/anta )a.ı /e
antar(n )a.ı !*r*#*r$ Sa' di,#erindei
:era%at b(&a#ır6 dibinden !a' 'ıar$
=
KİREÇLEN1E >E >ARİS
İLAÇLARI

?a.!ı+ ,e)nir6 )a.!ı+ !*t6 )a.!ı+ )(."rt /e
ire'#i !" ire'#enme )a,ar$

1$ K")r" )a.ı )eni#me#idir$ K")r" )a.ı
i%ma# edi#meme#idir$ 2i' )eme)en#erde
ire'#enme -ör*#*r$ K")r" )a.ı
ire'#enme)i ön#er$ >ari! /e /ari(!e# de
damar i'indei ire'#enme !(n":"
me)dana -e#en %a!ta#ı#ardır$
@

0$ A)nı!e3a mer%emi !*r*#me#idir$

8$ A+er#i t(%"m" "##anı#ma#ıdır$ (T(+
edi#i, -*nde bir e+ bir 'a) a&ı.ı 10 -*n
b()"n:a a' arna bir barda !" i#e
)"t"#ma#ıdır$ Ka)natı#ı, i'i#ir!e +e%ir#e)ere
ö#d*r*r$)
B
SAÇKIRAN İLACI
A&a.ıdai )a.#ar arı&tırı#ı, -*nde bira'
ere !a'ıran (#an )ere !*r*#*rC

05 -ram ardı' )a.ı

05 -ram antar(n )a.ı

05 -ram !"!am )a.ı

05 -ram ei )a.ı
D
EİF ETİ 2ASTALIGI İLACI
A&a.ıdai madde#er beraber:e arı&tırı#ı,
15 daia a)natı#dıtan !(nra !*+*#*r$
9*nde bira' ere -ar-ara edi#irC

1 #itre !ire

75 -ram H 155 -ram !"ma )a,ra.ı (tetra
(t")

Fındı i'i adar te# ni&adır

15 -ram H05 -ram &a,

1 a/"' 'ıra ı)ımı
15
AZERLİK TI2J1J

A+er#i t(%"m" a)natı#ı, i'i#meme#idir4
&a)et a)natı#ı, i'i#ir!e +e%ir#e)ere
ö#d*r*r$

A+er#i t(%"m" t(+ edi#i, -*nde bir e+ a'
arna bir barda !" i#e 'e)re 'a) a&ı.ı
)"t"#"r!a tan!i)(n" d*&*r*r$

A+er#i t(%"m" t(+ edi#i, -*nde bir e+ bir
'a) a&ı.ı 10 -*n b()"n:a a' arna bir
barda !" i#e )"t"#"r!a /ari!e i)i -e#ir$
11

Köbre ta&ını d*&*rme i'in *+er#i t(%"m"
t(+ edi#i, -*nde bir e+ )arım 'a) a&ı.ı
d*&ene adar a' arna bir barda !" i#e
)"t"#ma#ıdır$ Kira' -*nde böbre ta&ını
d*&*r*r$
10
AREIÇ ?AGI

Ardı' )a.ı ma!e /a+i3e!i -ör*r$ 2a/adai
+arar#ı madde#erden in!anı (r"r$ K"
)ön*)#e !a/"nma !ana)i!i -ibi -öre/
)a,ar$

Ka#, %a!ta#arı di#a#tı tab#et -ibi )an#arında
ta&ıma#ıdır#ar$

Ka.ır!atai "rt#ara ar&ı ardı' )a.ı !" i#e
arı&tırı#ı, i'i#me#idir4 bira' !e3erde b*t*n
"rt#arı döer$
18

Ate&i /e )*!e#mi& #ö(!idi ardı' )a.ı
d*&*r*r$

Ardı' )a.ı antibi)(ti )erine -e'er$ Ardı'
)a.ına demiri ()!an eti#enir6 ama
/*:"da +arar /erme+$ >*:"ttai :era%ati6
i#ti%abı 'ıarır6 temi+#er4 /*:"t den-e!ini
temin eder$
1<
KANTARIN ?AGI

Sa3 +e)tin )a.ı /e antar(n )a.ı6 i' /e dı&
anama#arı ön#er6 %*:re#eri )eni#er6 !inir
"'#arını tamir eder$ Kantar(n )a.ı an!er
a.rı!ını )( eder$
17
9IEANIN EN İ?İSİ 2E1 9IEA
2E1 EE İLAÇ ILANIEIR

?(."rt en i)i antibi)(titir$

1"+da be)in i'in 3a)da#ı (#an !er(t(nin
madde!i /ardır$

La%ana tir(it be+i ati/ite!ini a+a#tır$

S(.an anı !"#andırır$

E+i#mi& !arım!a#a beraber !*t
a)natı#dıtan !(nra i'ine ba# (n"#",
i'i#ir!e ö!*r*.e '( i)i -e#ir$
1=

S(.an !")" an!ere ar&ı "##anı#ır$

1art /e ni!an a)#arında a:ı -*ne/i6 a:ı
mar"#6 3in:an (t"6 aramı6 )em#i6
madıma6 dede !aa#ı /b$ ır (t#arı mart
a)ında b(#:a )enme#idir$ Ata#arımı+ Lmart
a)ı dert a)ıM demi&#erdir$ K" (t#ar6 in!anı )ı#
b()"n:a %a!ta#ı#ardan (r"ma)a
/e!i#edir$

Çin -ribine &a#-am !")" i)i -e#ir$

Kaba 'eirde.i6 "rt#arı d*&*r*r$
1@

Köt* (#e!ter(#* (LEL) /e t(ta# (#e!ter(#*
e#ma6 badem6 3ındı6 ante, 3ı!tı.ı6 )er
3ı!tı.ı6 :e/i+6 &a#-am !")"6 eten t(%"m"6
*+*m 'eirde.i )a.ı6 'öre (t" )a.ı6
!"!am )a.ı6 'emen )a.ı6 %a&%a& )a.ı6
aba 'eirde.i /e 'a/dar eme.i
d*&*r*r$

Kadem /e *+*m 'eirde.i )a.ı6 i)i
(#e!ter(#* (2EL) anda arttırır$
1B
KANEAKİ ?AKSEK 9LİKIZ
EAZE?İNİ NE EAFARARN

Kandai )*!e -#i(+ d*+e)ini ei
!")"6 antar(n )a.ı6 bö.*rt#en ö*6
,a,at)a 'a)ı6 de3ne )a,ra.ı 'a)ı6 mer!in
)a,ra.ı 'a)ı6 ei 'a)ı6 a:ı 'am !aı+ı6
ma)dan(+6 #im(n d*&*r*r$

K(# !" i'me /e i'eri!ine 'am 'ıra!ı
(n"#m"& i'me !")"n" t*etme -ereir$
1D

?emeten )a#a&ı 0 !aat !(nra )*r*)*&
)a,ma da )*!e -#i(+ d*+e)inin
d*&me!ine )ardım:ı (#"r$

A'te bir demet ma)dan(+ i#e )arım #im(n
1;167 !" barda.ı !")#a a)natı#ı, %er -*n
1 barda i'i#ir!e )*!e -#i(+ d*+e)inin
d*&me!ine )ardım:ı (#"r$

Tam b".da) eme)i ter:i% edi#me#idir$
1aarna6 ,irin' ,i#a/ı6 be)a+ eme6
ba#a/a6 böre /b$ -ıda#ar )eni#meme#idir$
05
KJRJ AZA1 İLAÇ 9İKİ

Kara *+*m6 !arı *+*me -öre da%a
3a)da#ıdır$

Kara *+*mde b"#"nan re!/eratr(# madde!i
a#, damar#arındai ,ı%tı#a&ma)ı /e damar
!ert#i.ini ön#e)ere a#, ri+i ri!ini a+a#tır6
be)in damar#arını a'ar$
• Amin(a!it6 K
1
/e

K
0
/itamin#eri6 ,(ta!)"m6
ma-ne+)"m /e demir a'ı!ından +en-in
(#an ara *+*m ba.ı&ı#ı !i!temini
-*'#endirir$
01

Köbre /e ara:i.erin 'a#ı&ma!ını
%ı+#andırdı.ından )a.#arı eritir$

Ci#din baım#ı bir -ör*n*m a#ma!ını
!a.#ar$

K"r" *+*m !aba% a#ın:a %a)at b()"
a#ınır!a +eO)ı arttırır$

J)"&t"r":" /e !i-ara)a ar&ı ti!inti
")arır$

K"r" *+*m '( i)i bir -ıdadır6 )eme.e
de/am etme -ereir$
00

Ka#-am !öt*r*:*d*r$

A.ı+ ("!"n" -*+e##e&tirir$

?enir!e &ara, 3abria#arına en-e# (#"r$

Kara *+*m d*+en#i )enir!e )a,ı!ında
b"#"nan 3#a/(n(it an!ere i)i -e#ir$
Re!/eratr(# i!e an!er %*:re#erinin
(#"&"m"na en-e# (#"r$

9*nde 01 tane "r" *+*m %a3ı+a)ı a'ar$
2er birini be!me#e 'eere )eme#idir$
08

S*t#e a)natı#mı& !arım!a br(n&iti )(
eder$

A+erinde +*mr*t b"#"nd"rma na+ardan
(r"r$

S"da a+ 'ö+*nen !tr(n!i)"m bi#e&i#eri6
!tre!e ar&ı i)i -e#ir$ K"n"n i'in !"da
'ö+*nme)en %er%an-i bir !tr(n!i)"m
bi#e&i.i6 i'me !")"n"n i'ine (n"r a+ da
(#!a -ereti.inde i'i#ir /e)a (danın bir
ö&e!inde b"#"nd"r"#"r$
0<
ALİ İ2SAN TILA AGAKE?PEEN
2ASTALIKLARA 1ANE>İ
FİFALAR

Eı&arıdan -e#en /e!/e!e#ere 11 de3a
Fe#a S"re!i ("nma#ıdır$

Ne3i!ten -e#en /e!/e!e#ere 11 de3a Na!
S"re!i ("nma#ıdır$

Cimri#i.e ar&ı 11 de3a 1a"n S"re!i
("nma#ıdır$
07

Fire ar&ı 11 de3a Ka3ir"n S"re!i
("nma#ıdır$

Ke!me#e i#e @ e+ ("nan Fati%a b*t*n
%a!ta#ı#ar i'in &i3a)a /e!i#edir$

Ke!me#e @B= e+ ("n"r!a %er t*r#*
m*&*# -ideri#ir$

Ke!me#e 1D e+ ("n"r!a a)ı, e&)a
b"#"n"r$

11 !a)ı!ı e!ma;ı i#a%inin merdi/enidir$
0=
Anti A-in- (?a&#anma)a Kar&ı)

Çeirde#i "r" *+*m )eme

İ)i be!#enme

Ka#ı )eme

A+ )eme

9*nde 0 ö.*n )eme

?e&i# 'a) i'me

Stre!6 &eer /e an!er(Qen madde#erden
"+a a#ma
0@

E!er!i+ )a,ma

1"t#" (#ma /e i)i bir e/#i#i )a,ma
0B
KIRTİZIN >E ENSALİN
2IR1INLARI ?AFLAN1A?I
2IZLANEIRIR

Stre!te (rti+(n %(rm(n" !a#-ı#anır$
Feerde en!*#in %(rm(n" !a#-ı#anır$
K(rti+(n /e en!*#in %(rm(n#arı )a&#anma)ı
%ı+#andırır$ K" neden#e !tre! /e &eerden
a'ınma#ıdır$
0D
SPIR ?APARKEN
SAL9ILANAN 2IR1IN
1JTLJLJK ANINEA
SAL9ILANANLA A?NIEIR

Ka! %areet#erinde end(r3in %(rm(n"
!a#-ı#anır$

End(r3in %(rm(n"6 m"t#"#" anında
!a#-ı#anan %(rm(nd"r$

S,(r )a,ma in!anı m"t#" eder$
85
CEP TELEFINJ
KJLLANIRKEN EİKKAT
EEİLECEK 2JSJSLAR

Ce, te#e3(n"6 )ata (da!ında &arQ
edi#meme#idir$

?ataren ba&":"nda :e, te#e3(n"
b"#"nd"r"#mama#ıdır$

Ce, te#e3(n")#a "+"n !*re
(n"&"#mama#ı6 (n"&"#a:a!a %i'
de.i#!e "#a#ı "##anı#ma#ıdır$
81

Ce, te#e3(n"6 a#be )aın -öm#e :ebinde
ta&ınmama#ıdır$
80

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->