P. 1
LSD, HİPNOZ, ECSTASY (EKSTAZİ)

LSD, HİPNOZ, ECSTASY (EKSTAZİ)

|Views: 1,425|Likes:
Yayınlayan: Kimya Bilimi
LSD

ÇETE, MAFYA, ÖRGÜT GİBİ MENFAAT ŞEBEKELERİ VE ŞER ODAKLARI KULLANACAKLARI ADAMI NASIL İNTİHAR KOMANDOSU YAPIYORLAR?

HİPNOZ EDİLEREK KULLANILAN KİŞİ SORUMLU MUDUR?

ECSTASY (EKSTAZİ)
LSD

ÇETE, MAFYA, ÖRGÜT GİBİ MENFAAT ŞEBEKELERİ VE ŞER ODAKLARI KULLANACAKLARI ADAMI NASIL İNTİHAR KOMANDOSU YAPIYORLAR?

HİPNOZ EDİLEREK KULLANILAN KİŞİ SORUMLU MUDUR?

ECSTASY (EKSTAZİ)

More info:

Published by: Kimya Bilimi on Aug 31, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

LSD, H PNOZ, ECSTASY (EKSTAZ

)

1

LSD
‡ LSD, hem halüsinasyon yapan (halüsinojen madde) hem de ruhi ve fiziki al kanl k meydana getiren uyu turucu bir maddedir. ‡ ³D-liserjik asit dietilamit (D-lysergic acid diethyl amide)´ uluslararas kimyasal ad d r. ‡ Halüsinasyon yap c bu çe it uyu turuculara psikodelik madde denir.
2

‡ Psikodelik maddelere LSD, phencyclidine (fensiklidin) ve meskalin örnek verilebilir. ‡ LSD, 1964 y l na kadar casuslar, gizli servisler ve yeralt örgütleri taraf ndan dü ünceleri anlamak ve de i tirmek için kullan lm t r. ‡ 1964'te Helsinki Antla mas ile insanlar üzerinde bu çe it maddelerin kullan m yasaklanm t r. Gizli servislerin LSD kullan m böylece resmen sona ermi tir.
3

‡ Günümüzde resmen yasak olmas na ra men yasa d olarak çete, mafya, örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar taraf ndan hâlen kullan lmaktad r. ‡ Bir ki inin yiyecek ve içece ine bu türden maddeler koyarak onun sergileyece i tav r, davran ve söyleyece i sözlere dayanarak sonuçlar üretmek bilimsel aç dan kabul edilemez. ‡ LSD, yasa d kullan l r.
4

ÇETE, MAFYA, ÖRGÜT G B MENFAAT EBEKELER VE ER ODAKLARI KULLANACAKLARI ADAMI NASIL NT HAR KOMANDOSU YAPIYORLAR?
‡ Bu i i yapan terör örgütleri önce LSD ile kullanacaklar adam n dü üncelerini bo alt rlar, beyinlerini y karlar. ‡ Sonra ki iyi konu turarak telkinde bulunmaya haz r duruma getirirler.
5

‡ Daha sonra hipnoz vb. yollarla belirli hedefe yönelik propaganda ile ki inin beynini yeniden doldururlar. ‡ Son olarak ecstasy (ekstazi) vb. haplarla 8-10 saat sürecek bir eyleme, bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler. ‡ LSD ve ecstasy (ekstazi) haplar n ki iye fark ettirtmeden çaylar n n içine katarak içirirler. Bu nedenle insan uyan k olmal d r.
6

H PNOZ ED LEREK KULLANILAN K SORUMLU MUDUR?
‡ Hipnoz konusunda da gözü aç k olunmal d r. ‡ Her insanda, diledi i gibi hareket edebilme ihtiyar ndan insana verilmi az bir parça vard r. rade de dedi imiz bu az k s m, insandaki serbest hareket edebilme iste idir. Ba ka bir ifadeyle insan n arzular ndaki az bir serbestli idir.
7

‡ Hipnoz edilip kullan lan ki i, telkinleri kendi iste iyle dinleyerek kötü bir i e alet olmu tur. Hipnoz edilerek kullan lan ki i bu sebeple sorumludur. ‡ nsan; çete, mafya, örgüt vb. menfaat ebekelerine alet olmayacak kadar yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmal d r. Ancak böylece bu çe it istismar n önüne geçilebilir. er odaklar kullanacaklar adam isterler. Yüksek mesuliyet duygusu ta yanlar kullan lmazlar.
8

‡ nsandaki irade insana, mesuliyetten kurtulmamak için verilmi tir. radenin bu az k sm insana; ³Sorumlu ve mükellefsin.´ der. ‡ Terör örgütleri kulland klar adama, LSD ve ecstasy (ekstazi) vermeden de yaln z hipnozla ki inin eline silah verip istediklerini öldürtebilmektedirler. ‡ Hipnoz edilen ki i yönlendirildi i meseleye kilitlenir, tam konsantre olur, can n o kötü yolda verecek hâle gelir.
9

ECSTASY (EKSTAZ )
‡ Ecstasy (ekstazi), yasa d sentetik bir maddedir. ‡ Günümüzde ecstasy (ekstazi), eski morfinmanlar ve yasa d örgütler taraf ndan kullan lmaktad r. ‡ 3,4-metilendioksimetamfetamin kimyasal ad d r. 3,4-metilendioksimetamfetamin, k saca MDMA olarak yaz l r.
10

‡ Yasa d üretilen ekstazi hap n n içeri inde ek madde olarak kafein ve kokain de vard r. ‡ Ecstasy (ekstazi), vücutta serotonin maddesinin salg lanmas n sa lar. ‡ Serotonin, mutluluk meydana getiren bir maddedir. ‡ Serotonin, mutluluk an nda beynin arka k sm nda bulunan beyin sap ndaki sinir uçlar ndan salg lan r.
11

‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n yutulmas suretiyle salg lanan serotonin sahte bir ne e sa lar. Hap yutan ki i saatler boyunca hiper aktif ve uyan k olur. Hap, dikkati ola anüstü derece artt r r. nsan kendisini güçlü ve enerjik hisseder. Bütün bu etkiler ecstasy (ekstazi) hap n n, serotonin maddesinin bütün depolar n bo altmas suretiyle olmu tur. Vücudun dengesiyle oynanm t r. Vücut, oyuncak de ildir.
12

‡ Ertesi gün bir adet daha ecstasy (ekstazi) hap almadan, ki i kafas n kald ramaz. Hap n etkisi geçtikten sonra ise a r yorgunluk ve tahmin edilemeyecek derecede bitkinlik görülür. ‡ Hap almad anda ki i a r karamsar olur (ruhsal etki). Bu nedenle kendisini hap almaya mecbur hisseder. ‡ Ki i hap ald zamandaki gibi hep enerjik kalmak için hap tekrar tekrar istemeye ba lar (fiziksel etki).
13

‡ Zanneder ki hap al nca mutlu olaca m. Ne yaz k ki vücutta serotonin kalmam t r. Organizman n dengesi bozulmu tur. Hap almas na ra men mutlu olamaz. Yap lacak bir ey kalmam t r. Ki i kendisine, geriye dönü ü olmayan büyük bir zarar vermi tir. ‡ Ecstasy (ekstazi) hap , k sa sürede ciddi ba ml l k yapar. ‡ Uzun süre kullanan ba ml ki ilerde zaman içinde ölümler görülür. Baz ki ilerde ilk kullan mda ani ölüm riski dahi söz konusudur.
14

‡

ayet kullanan ki ide intikam ve nefret hissi varsa bu his aç a ç kar. Ecstasy (ekstazi) hap , a r güven ve kontrolsüz cesaret de olu turur. Ki i ölümü göze alarak gösterilen hedefe yönlendirilebilir. Ecstasy (ekstazi) hap n n bu etkisini bilen çete, mafya, örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar bu etkiyi terör maksad yla kullan rlar. Kulland klar adam 8-10 saat sürecek bir eyleme ve bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler.
15

‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans yok denilebilecek kadar azd r. Tolerans; ho görü, müsamaha demektir. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans n n zay f olmas , kullanmaya ba layanlar n geriye dönü ü çok zor olan bir yola girdikleri anlam n ta r. ‡ Mutluluk hap , mutlulu u bitirmi tir. stenilenin z dd bir durum Le Chatelier prensibi gere ince ortaya ç km t r.
16

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->