SOSYAL BİLGİLER 7 TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK PERFORMANS ÖDEVİ -ZAMAN İÇİNDE BİZ TARİH ŞERİDİ

-

Sınıf

İçerik

Beklenen Performans

Araç-Gereçler Süre

Değerlendirme

7. sınıf

Türk Tarihine Yolculuk

Karar verme Zaman ve kronolojiyi algılama Eleştirel düşünme

nsiklo!edi "nternet Tarih kita!ları

# hafta

$ereceli !uanlama anahtarı

Sevgili Öğrenciler %evgili &'renciler Türkiye %el(ukluları ve )smanlı d&nemine ait 10 1-1!"#-1$%%1%1! tarih aralı'ından *irini se(erek &nemli olayları ka!sayan *ir tarih şeridi ha+ırlayını+. ,u (alışma sonucunda1. Türkiye %el(ukluları d&neminde Türklerin siyasal mücadelelerinin ve kültürel faaliyetlerinin nadolu.nun Türkleşme sürecine katkılarını de'erlendirmeni+2. Kanıtlara dayanarak )smanlı $evleti.nin siyasi gü( olarak ortaya (ıkışını etkileyen fakt&rler a(ıklamanı+3. )smanlı $evleti.nin fetih ve mücadelelerini )smanlı.da ticaretin ve deni+lerin &nemi a(ısından de'erlendirmeni+4. )smanlı to!lumunda hoşg&rü ve *irlikte olma fikrinin &nemine dayalı kanıtlar g&stermeni+5. /ehir incelemeleri yoluyla Türk kültür- sanat ve estetik anlayışında de'işim ve süreklili'ine ilişkin kanıtlar g&stermeni+- *eklenmektedir. &ürkçe 1. )kudu'u metni anlama ve (&+ümleme 2. Ya+ma kurallarını uygulama B' çalı(ma)ı )a*arken a(ağıdaki )+nergelere ')'n',1. Tarih şeridini *ir metre u+unlu'unda *ir karton ü+erine ha+ırlayını+. 2. Tarih şeridini ha+ırlamadan &nce not alarak !lanlama ya!ını+. 3. %e(ti'ini+ tarih aralı'ıyla ilgili *ir *aşlık *ulunu+. 4. %e(ti'ini+ aralı'ın *aşlangıcını ve *itişini g&sterini+. 5. 0nemli olayları farklı renklerle g&stere*ilirsini+. 1enkleri kullanarak tarih şeridini+in altına anahtar a(ıklamalar ya!a*ilirsini+. 6. Tarih şeridini+de renk a(ıklamalarına 2lejant gi*i3 uygun resimler kullanını+. 7. 4er *ir gru! *ir aralık alaca'ından- tüm gru!lar tarih şeritlerini *itirdikten sonra sınıf duvarını+a asını+. 8. 5alışmanı+ dereceli !uanlama anahtarına g&re de'erlendirilece'inden !uanlama &l(ütlerini dikkate alarak (alışmanı+ı tamamlayını+. 9. 5alışmanı+ı +amanında tamamlayı! kontrollerini ya!ını+. 10- Ya!tı'ını+ (alışmanın aşamalarını- &'renme deneyimlerini+i- karşılaştı'ını+ gü(lükleri i(eren *ir kom!o+isyon ya+ını+.

...-ogre/men.e0-com

1

D121314İ P5A64A7A A6A8&A29
Öğrencinin Adı So)adı Sınıfı Açıklama : : : şa'ıdaki form &'rencini+in ha+ırladı'ı !erformans &devinin de'erlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 6ormdaki her ifadenin ger(ekleşme dü+eyini uygun !uanı verini+. 0devi- gru!ta g&rev alan her *ir &'rencinin katkısını da dikkate alarak aşa'ıdaki &l(ütlere g&re de'erlendirini+. Öğre/meni Öğrencinin A 1 # ! 6o/: ,u !uanlama anahtarını &devle *irlikte &'renciye de verini+ n P'anı Geli(/irilmel @e/erli @e/erli =endi 7ükemmel i Değil Tarih şeridinin P'anı Tarih şeridinin ,aşlıktan tüm hangi +aman i(erdi'i tarihi tarih dilimine ait olayları net *ir şeridindeki oldu'unun ,aşlık yok. şekilde a(ıklayan olaylar ilk anlaşılmasını yaratıcı *ir *aşlı'ı *akışta sa'layan *aşlık var. anlaşılmıyor. i(eriyor. 1enk1enk a(ıklamaların 1enk a(ıklamaları a(ıklamaları tarih tarih 1enk tarih şeridinde yer şeridindeki a(ıklamaları şeridindeki alan tüm olayları hemen hemen tüm olayların genellikle yansıtacak şekilde tüm olayları do'ru de'il. do'ru ya!ılmış. yansıtacak şekilde yarısını yansıtacak do'ru ya!ılmış. şekilde do'ru %e(ilen Tarihi yansıtacak Tarihi yansıtacak resimlerin anahtar resimler sadece Ya!ılan anahtar resimler ya!ılan a(ıklamalar ya!ılan *irka(ı a(ıklamalarla i(in resim a(ıklamalarla tam a(ıklamalarıy uyum i(inde kullanılmamı uyum i(inde la uyumlu ve se(ilmişfakat ş. se(ilmiş. resim sayısı resim sayısı a+. yetersi+. Tarih Tüm tarihler ve ,irka( olay ve şeridinde ilgili aralıkta tüm olay eşlemeleri tarih *irka( olaya *elli *aşlı olaylar do'ru. 6akat *a+ı eşleştirmesi yer verilmiş&nemsi+ hatalar eksik ve tarihleri do'ru. *u olayların var. ya!ılmış. tarihleri do'ru de'il. Tarih şeridi ilgili Tarih şeridi Tarih şeridi ilgili +amanı ilgili +amanın +amanı ilgili +amanı ka!sayacak (o'unu ka!sayacak ka!samıyor. şekilde ka!sayacak şekilde ve tüm ralıklar dü+enlenmiş. şekilde aralıklar do'ru ncak *a+ı dü+enlenmiş dü+enli de'il. dü+enlemiş. aralıklarda ve (o'u hatalar var. aralıkta Tarih Tarih şeridinde Tarih şeridinde şeridinde 0n hemen hemen kullanılan tüm kullanılan ha+ırlı tüm olaylar ve olaylar ve tarihleri olayların (o'u k tarihleri i(in i(in ha+ırlık notları ve tarihleri i(in ya!ılm ha+ırlık notları alınmış. ha+ırlık notları amış. alınmış. alınmış.

Ö4>?&412

Ba(lık

İçerik ve 2enk Açıklamal ar

2esimler

&ari<ler

Bekil ve Dü,enlem e

8a,ırlık

;a/i< =A2A3A6 %osyal ,ilgiler 0'retmeni

...-ogre/men.e0-com

2