P. 1
SOSYAL BİLGİLER 6 DERS KİTABI

SOSYAL BİLGİLER 6 DERS KİTABI

|Views: 219|Likes:
Yayınlayan: Efe Metin

More info:

Published by: Efe Metin on Nov 06, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • Hayat›n ‹çinden
 • Olgu ve Görüfl
 • Araflt›r›yorum
 • Haklar›m› Ö¤reniyorum
 • Yaflad›¤›m›z Dünya
 • Farkl› ‹klimler, Farkl› Yaflam Tarzlar›
 • Bir Baflkad›r Benim Memleketim
 • Yaflayan Geçmifl
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarl›klar›
 • Atalar›m› Tan›yorum
 • Bozk›rda Yaflam
 • Kutsal Görev
 • ‹slamiyet’in Do¤uflu ve Yay›l›fl›
 • ‹lk Türk-‹slam Devletleri
 • Yaflayan De¤erlerimiz
 • Sanata Vurulan Türk Mührü
 • Ölçme ve De¤erlendirme
 • Ülkemizde Ekonomi
 • Yap›yoruz, Sat›yoruz
 • Vatandafll›k Borcumuz
 • Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m
 • Mesle¤imi Seçerken
 • Dünya’m›z› Tan›yal›m
 • Yurdumuzun Kaynaklar›
 • Do¤al Afetlerde Dayan›flma
 • Kültür ve Sanat›n Etkileri
 • Demokrasi
 • Demokrasinin Geliflim Süreci
 • Haklar›m ve Özgürlüklerim
 • Dünden Bugüne Demokrasi
 • Türklerde Kad›n Haklar›
 • Sosyal Bilimler ve Biz
 • Bilim ve Teknolojinin Önemi
 • Doku ve Organ Nakli
 • Telif ve Patent Haklar›
 • Ak›lc›l›k ve Bilim
 • SÖZLÜK
 • KRONOLOJ‹
 • KAYNAKÇA
 • TÜRK‹YE HAR‹TASI

‹LKÖ⁄RET‹M

SOSYAL B‹LG‹LER
DERS K‹TABI
Kezban KAYA

6

‹MAJ ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

‹maj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 (A Girifli) ‹stanbul Yolu 6. km. Yenimahalle-ANKARA Tel:. (0.312) 397 91 41 • Faks:. (0.312) 397 41 54

‹MYAY DERS K‹TAPLARI
Her hakk› sakl›d›r ve ‹maj ‹ç ve D›fl Tic. A.fi’ye (‹myay) aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir suretle al›n›p yay›mlanamaz.

Editör: Ekrem Zahid BOYRAZ Dil Uzman›: Taha ÇA⁄LARO⁄LU Görsel Tasar›m: Hayrettin Vural Program Gelifltirme Uzman›: Soner Mehmet ÖZDEM‹R Ölçme ve De¤erlendirme Uzman›: Tülin ACAR Rehberlik ve Geliflim Uzman›: Tahsin ‹LHAN

ISBN 978-9944-120-07-4 Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarihve 245 say›l› karar›yla 2013-2014 ö¤retim y›l›ndan itibaren 5 (befl) y›l süreyle ders kitab› olarak kabul edilmifltir.
Bask›: Dorukkaya Matbaac l k Yay nc l k A.fi. - Ankara 2013

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

3

4

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881-1938) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF 5 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Anadolu ve Mezopotomya Uygarl›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Olgu ve Görüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 ‹lk Türk-‹slam Devletleri . . . . .102 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ölçme ve De¤erlendirme . .88 Yaflayan De¤erlerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sat›yoruz . . . . . . . . .64 Bozk›rda Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Sanata Vurulan Türk Mührü . . . 46 Yaflayan Geçmifl . . . . . . . . . . 132 6 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜN‹TE : Yeryüzünde Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 ‹slamiyetin Do¤uflu ve Yay›l›fl› . . . . . . . 120 Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m . . .62 Atalar›m› Tan›yorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Farkl› ‹klimler Farkl› Yaflam Tarzlar› . . . . . . . . . . .‹Ç‹NDEK‹LER Organizasyon fiemas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Kutsal Görev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sosyal Bilimlerin Gelifliminde Atatürk’ün Rolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bir Baflkad›r Benim Memleketim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Yap›yoruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜN‹TE : ‹pek Yolu’nda Türkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Araflt›r›yorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Mesle¤imi Seçerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Yaflad›¤›m›z Dünya . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Vatandafll›k Borcumuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ülkemizde Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Haklar›m› Ö¤reniyorum . . . . . . . . . . . . . .10 Hayat›n ‹çinden . . . . . . . . ÜN‹TE : Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜN‹TE : Ülkemizin Kaynaklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜN‹TE : Ülkemiz ve Dünya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Haklar›m ve Özgürlüklerim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Sosyal Bilimler ve Biz . . . . . . . . . . .148 Kültür ve Sanat›n Etkileri . . . . . . . .140 Türk Cumhuriyetleri ile ‹liflkilerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 KRONOLOJ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Yurdumuzun Kaynaklar› . . SINIF 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Bilim ve Teknolojinin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜN‹TE : Elektronik Yüzy›l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Dünya’m›z› Tan›yal›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Telif ve Patent Haklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 7. . . . . . . . . . . . . . . .195 Ak›lc›l›k ve Bilim . . . . . . . . . .172 Türklerde Kad›n Haklar› .166 Dünden Bugüne Demokrasi . . . . . . ÜN‹TE : Demokrasinin Serüveni . .199 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 SÖZLÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. . . . . . .208 KAYNAKÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Demokrasinin Geliflim Süreci . . . . . . .145 Do¤al Afetlerde Dayan›flma . .177 Ölçme ve De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Doku ve Organ Nakli . . . . . .212 TÜRK DÜNYASI HAR‹TASI .154 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 TÜRK‹YE HAR‹TASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Demokrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. OLGU: Herkes taraf›ndan kolay anlafl›labilir. ÜN‹TE ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. Ülkemizin kalk›nmas›n› sa¤lamak için çeflitli projeler üretilmektedir. farkl› görüfller ileri sürülmüfltür. Suya kavuflan alanlar birer Çukurovaya dönüflecektir. Konuyu desteklemek amac›yla verilen al›nt› metinleri ve ek bilgileri göstermektedir. Tart›flma fl Belirledi¤iniz bir görüfl sizce ne zaman. 2. Atatürk’ün “Türk çocu¤u. Ö¤rencilerin derse aktif kat›l›m›n›. bu projede yer alan baraj setlerinin gerisinde birikecek. Sosyal bilgiler dersinin amaçlar› nelerdir? Ö¤reniniz. Dicle ve F›rat ›rmaklar›ndan her y›l bofla akan sular. birçok konuda kalk›nm›fl olacak. Bir çocuk olarak hangi hak ve sorumluluklara sahipsiniz? Bunlar›n sizin için önemli nedir? Araflt›r›n›z. fl Yukar›daki aç›klamalardan yararlanarak GAP ile ilgili metindeki ifadelerden hangilerinin görüfl. Konu ile ilgili ö¤rencilerin bilgilerini ortaya koymaya ve motivasyonlar›n› sa¤lamaya yönelik çal›flmalar verilmifltir. Benzer olaylar›n arkadafllar›n›z›n yaflam›nda da ne tür de¤iflikliklere neden oldu¤unu ö¤reniniz.gap. Bölgenin ve ülkemizin gelece¤ini flekillendiren bir çal›flmad›r. 7. hangilerinin olgu oldu¤unu söyleyiniz. Bunlardan biri de Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ve ülkemizin kalk›nmas› için haz›rlanan GAP (Güneydo¤u Anadolu Projesi)’t›r. e¤itim vb. 16 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kazan›ma ait kelime ve kavramlar›n daha iyi ö¤renilmesine yard›mc› olacak özel aç›klamalar verilmifltir. Bu bölgedeki insanlar daha mutlu ve huzurlu yaflayacakt›r. Bu kalk›nma. 8 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. GAP. cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en büyük projesidir. SINIF Konu ile ilgili farkl› görüfl ve düflünceleri ortaya ç›karmak amac›yla haz›rlanan tart›flma konular›n› göstermektedir.tr Bilgi Kutusu GAP. www. … Bölge. size de¤er verildi¤ini düflünerek mutlu olur musunuz? Böyle bir an›n›z varsa anlat›n›z. Atatürk’ün Sosyal bilimlerin geliflmesiyle ilgili sözlerine örnek bularak s›n›fa getiriniz..Organizasyon fiemas› Ünite numaras› Üniteyi tan›t›c› görseller Ünite ile ilgili ö¤rencilerin ön bilgilerini ortaya ç›karma ve onlar› araflt›rmaya yönlendirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. hangi durumda olgu olur? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. ülke ekonomisini olumlu etkileyecek. yurdumuzda F›rat ve Dicle ›rmaklar›n›n çevresindeki 74. Konu bafll›¤› 1. ulaflt›rma. GÖRÜfi: Kifliden kifliye de¤iflen ve insanlar›n bireysel düflüncelerini yans›tan bilgilerdir. Ünitenin ad› 1. düflünme ve yorum yapmas›n› sa¤layacak çal›flmalar› göstermektedir. SINIF Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 6.gov. Herhangi bir konu hakk›nda herkes ayn› düflünceyi paylaflabilir mi? Ayn› konuda insanlar›n farkl› düflünmelerinin nedenleri neler olabilir? Düflüncelerinizi not ederek s›n›fa getiriniz. Türkiye topraklar›n›n % 9’unu oluflturmaktad›r. Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Hayat›n ‹çinden Olgu ve Görüfl Araflt›r›yorum Haklar›m› Ö¤reniyorum Sosyal Bilimlerin Gelifliminde Atatürk’ün Rolü 3. . GAP’›n ülke ve bölge kalk›nmas›ndaki önemi ilgili olarak birçok yaz›lar yaz›lm›fl.. Afla¤›da bunlardan baz›lar› verilmifltir. SINIF . bu proje sayesinde sanayi. Ünite Olgu ve Görüfl ÖN HAZIRLIK KEL‹ME R VE KAVRAMLA • olgu • görüfl • düflünce • duygu • genelleme Herhangi bir konuda görüflünüz al›nd›¤› zaman. Yapt›¤›n›z bir araflt›rmada bilgiye ulaflmak için hangi kaynaklar› nas›l kulland›n›z? Bu konuda arkadafllar›n›za neler önerirsiniz? 4. Baflka bir okula bafllaman›z ya da yeni bir semte tafl›nman›z yaflam›n›zda hangi de¤iflikliklere neden olabilir? Not ediniz. kan›tlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir. Bu gibi projeler sayesinde ülkemizin kalk›nmas› sa¤lanacak ve geliflmifl ülkeler seviyesine ulaflaca¤›z. Baraj göllerinde biriken sudan elektrik enerjisi elde edilecek. baraj sular›n›n bir bölümü ise tar›m alanlar›n›n sulanmas›nda kullan›lacakt›r. GAP GAP (Güneydo¤u Anadolu Projesi) Türkiye’nin en büyük. dünyan›n da say›l› projelerindendir.000 km2lik düzlükleri kapsar. SINIF 11 Kazan›ma ait kelime ve kavramlar› göstermektedir. atalar›n› tan›d›kça daha büyük ifller yapmak için kendisinde kuvvet bulacakt›r. tar›m. 5.” sözü ile ilgili bir kompozisyon yazarak s›n›fa getiriniz. Genellikle platolarla kapl› olan bu alan.

toplulu¤una ba¤l›l›¤›n› iddia ederse buna inanmak do¤ru olmaz. Türk kültürüne.. 1. Ali 17 yafl›na girdi.00 803... cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en büyük projesidir. n bo sterilmiflt edile gö min loda ve tah ›daki tab iflletilen esi afla¤ ada n Düny ›m› ve yüzd ‹flletile % da¤›l zerv rezerv n Re erinin ‹flletile ktar› mi 66 0 00. olarak adland›r›l›r. ba yvele raktan ç›k r.. Yaflad›¤›n›z bir sorunu çözmek için neler yapars›n›z? Maddeler hâlinde belirtiniz...... 31 Bu yol neden ? kapat›lm›flt›r Konu iflleyifli ile ilgili ek bilgi ve aç›klamalar bu bölümde yer alm›flt›r.000 27. 3.. Etkinlik Atatürk'ün yapt›¤› dil ink›lab›n›n halka mal oldu¤unun en önemli kan›t›d›r. Ülkemizde polislerin görevlerini yaflad›¤›n›z yerden örnekler vererek belirtiniz.362) Konuyu destekleyen güncel veri..0 0 00. Türk Tarih Kurumu...362) Konu anlat›mlar›n› destekleyen gazete. dergi. ‹stanbul.00 0 00. bu konunun etkin vatandafl yetifltirilmesindeki rolünü aç›klay›n›z. ü'nün slo n ›mc› AID a'n› gul irin S'i D gan›. s›rala yabi liriz: i¤i sen an›la dron ann eneden yafla m e bul › uüs vü hasfelç ar m ID rin çe S hasta s› olarak y A l›¤ kilm biliesi am ›na di Dün aha liler Türk evleti ni kkat ya re d D ac›y ir sü üler. Vatandafllar.... geliflmekte olan bir ülkedir. 32 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.. Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla tamamlay›n›z.denir. 2. Söyleyelim 1. Bilgi Kutusu n Biline % rezerv 63 16 11 3 7 100 zerv n Re Biline r› mikta Ülke e Türkiy ABD 0 00.. 2.. 5.0 0...... Bu olgu.275 Türkiye’de sosyal bilimlerin geliflmesi için büyük bir çaba harcayan Atatürk. 2. bugün % 75-80'lere ulaflm›fl olmas›d›r.. taraf›ndan kurulmufltur. SINIF Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.. Ankara.. Gezi-gözlem araflt›rma vb....16. 1931.. Türkiye.Organizasyon fiemas› ‹fllenifl s›ras›nda dikkat çekmeye.... Tarih Kurumu ile Türk Dil KuruTürkçenin sadelefltirilmesi. Düflünelim. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. SINIF 9 . A¤r› Da¤›..... Kuruluflundan bir süre sonra Türk Dil Kurumu ad›n› alan cemiyetin çal›flmalar› olumlu sonuçlar vermifl. Atatürk'ün dili sadelefltirmek amac›yla Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurmas›yla sürmüfltür... ÖÇK 1.. Atatürk’ün kazan›m›n içeri¤ine uygun sözlerine yer verilmifltir. Kan›tlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere. e S› z? an rak ve Y ›n rt›n› unu azar u ol belir biry Dön ise uyd lend yurd t›da H ise Si uyme” i. ra gezi düzenleyebilirsiniz..0 12 11 6 6 100 Ö¤rencilerin dikkatini çekmeye yönelik sembolleri göstermektedir. Söyleyelim Ö¤rencilerin konu ile ilgili yapacaklar› çal›flmalar› gösterir.... etkinlikler bu bölümde verilmifltir. Etkinliklerle ilgili farkl› çal›flma örnekleri verilmifltir. Türk Dil Kurumu bugün. internet haberi gibi kaynaklardan yap›lan al›nt›lar› göstermektedir. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1.. Bu gibi projeler sayesinde ülkemizin kalk›nmas› sa¤lanacak ve geliflmifl ülkeler seviyesine ulaflaca¤›z.. Görevlerini..00 488. olgu. ilgili olmas›n› dileriz. 6.00 209. M.000 54.. Kara du? oval ? ci¤er z n›n dunu de 1A ral› kB ugü nD üny aA IDS Gün Ça¤ nen ›n ve ü A ba o sa dürü lg›n Tu 30 ra ›n›n bafll Bas› ay 20 a ndan 01 10 Ara l›k 20 0 05 40 Sanayi Ürünleri Maden Ürünleri Tar›m Ürünleri Atatürk’ün yukar›daki sözlerinden de gördü¤ümüz gibi Türk dilinin geliflmesi ve sadeleflmesine büyük önem vermifltir.. kendi benli¤ine.00 00 0.. Bilgi Kutusu GAP.... faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin en yüksek da¤›d›r.00 0. Atatürk’ün sosyal bilimlere verdi¤i önemi bir örnekle aç›klay›n›z. B.. 1935’te de Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinin kurulmas›na öncülük etmifltir. M... Türk Tarih Kurumunun. ti kistan uriye Kaza Cumh Halk Çin erika y Am Güne m Topla ler Gelen ‹lginç t ürün t ve sü fl. Her ünitenin sonunda ö¤rencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek amac›na yönelik olarak farkl› tekniklerde haz›rlanm›fl çal›flmalar› göstermektedir. 1936. s..00 320. Farsça kelimelerden ar›nd›r›l›p sadeleflmesi yolunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. 1932 y›l›ndan önce yaz› dilinde % 35-40 civar›nda olan Türkçe sözcük kullanma oran›n›n..... dilek ve flikâyetlerini . Bilimsel araflt›rma basamaklar›n› bir örnek olay kullanarak s›ralay›n›z. B. Bölgenin ve ülkemizin gelece¤ini flekillendiren bir çal›flmad›r...00 0.00 136. Türkiye’nin baflkentidir.. 4. C... C.. ! Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Türk dilinin... dilekçe..0 27.. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1.. ö¤renim..... Sa¤la 90 fl. ala rf› r.000 60. 100 mikle klu me top demi m ke ¤ r kabu sadece T›pk› ifl.. ö¤rencileri güdülemeye yönelik aç›klamalara yer verilmifltir.. s.... Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünGEZ‹ ... Olgu ve görüfl aras›ndaki fark› bir örnekle aç›klay›n›z. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 1983 y›l›nda kurulan Atatürk Kültür. insanlarla ilgili neler yapt›klar›n› ö¤reniniz. Yar›n hava ya¤murlu olacak.GÖZLEM Ankara’da bulunan Türk yesinde... SINIF i Kazan›ma ait becerileri gelifltirmek amac›yla haz›rlanan araflt›rma konular› verilmifltir. Ö¤renci Çal›flma Kitab›nda konu ile ilgili yap›lacak etkinlikleri gösterir. Konuyu destekleyen ilgi ve merak uyand›r›c› bilgileri göstermektedir. hakk› vard›r. Kazan›m› pekifltirmek amac›yla haz›rlanan çal›flmalar› göstermektedir.00 0.. B. s her bilir ki reze deni r ma ir. 2. 1... ba zeyde Bas›n olaor m ilk r› B liy la bi dan a¤ . Türk milleti için bir hazinedir. Düflünelim..0 0.. asl›ndaki güzellik ve zenginli¤e kavuflmas› için bütün devlet teflkilat›m›z›n dikkatli.00 0... görüfl.0 0 00. y ve iliyor m ana ..000 36. Afla¤›dakilerden hangisi görüfl bildirir? A.. Türk diliyle ilgili olarak günümüze niz. ÖÇK 1. 12 Temmuz 1932 y›l›nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti (bugünkü Türk Dil Kurumu)... Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. Bu amaçla bafllatt›¤› dil ink›lab›. 4. zenginlefltirilmu hakk›nda ‹nternet’ten veya mesi ve güzellefltirilmesi. 3. 5. Türkçe konuflmayan bir insan.. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birkaç›n› yaz›n›z. bu kurumun görevleri çeflitli kaynaklardan bilgi ediniaras›ndad›r.. Türkiye'nin en iyi tak›m›d›r. Bireysel düflünceleri yans›tan bilgiler. grafik ve tablolar› yer verilmifltir. ku lerin nu 01 A fl Si n D a¤lar› Türk du¤u ral›k z bi Kinga kufl D t e ol r slog 2005 da di bölg n yo an bu do¤u e Hin ili bir lu er lsan yd vr önü yla bula ›z ne güne › ile çe flebili fl›r. ARAfiTIRINIZ Yukar›daki olaylarla ilgili kurum ve kurulufllardan birisini seçiniz... erek ay› fiem r› izley akuy okla eki lü de o rind üze iki yön iniz. D. slog rta urdu S'liy O ö Den a an›n r”. yazarak belirtirler.... Sü iflletilen b ler TÜRK YE’DE HRAÇ VE THAL EDmi LEN ÜRÜNLER N DA ILIMI gib klagil ar›lan ve çinko (T‹E 2004) Yüzde % r... Afet ‹nan 1. Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelifltirilmesi için yapt›¤› uygulamalardan hareketle. Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A. 1.. Türkiye’nin en kalabal›k kentidir.. y›l›nda .. film izlemekten daha e¤lencelidir. Türk dilinin Arapça.000 91.. Trabzonspor.000 . Atatürk.. Mümkün olursa bu kurumlakadar yap›lan çal›flmalar›n en önemli sonucu.1 Etkinlik 3. D. C. olur ar r.... Herkesin e¤itim ve .. bilimsel çal›flmalara katk›s›n› örnekler vererek aç›klay›n›z. Afla¤›daki ifadelerden hangisi görüfl de¤ildir? A. kurum.00 1. Kitap okumak.. Atatürk’ün Türk dilinin zenginlefltirilmesi için yapt›¤› çal›flmalara örnekler veriniz. mu ye st› Bo or alm i g›d d‹hracat 80 70 60 50 ‹thalat Türk dili. Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinde ilk ders Atatürk’ün iste¤i ile Ayfle Afet ‹nan taraf›ndan verilmifltir. bak›r. Çin Hun “Söz AIDS G la bu lea ün ün lar b d y›lki Hun e düflür amas›yl yard de Dur. Asy “AID birb net" uy izi.....

1. SINIF . ÜN‹TE Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Hayat›n ‹çinden Olgu ve Görüfl Araflt›r›yorum Haklar›m› Ö¤reniyorum Sosyal Bilimlerin Gelifliminde Atatürk’ün Rolü 10 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

5.” sözü ile ilgili bir kompozisyon yazarak s›n›fa getiriniz. Atatürk’ün “Türk çocu¤u. Herhangi bir konu hakk›nda herkes ayn› düflünceyi paylaflabilir mi? Ayn› konuda insanlar›n farkl› düflünmelerinin nedenleri neler olabilir? Düflüncelerinizi not ederek s›n›fa getiriniz. Yapt›¤›n›z bir araflt›rmada bilgiye ulaflmak için hangi kaynaklar› nas›l kulland›n›z? Bu konuda arkadafllar›n›za neler önerirsiniz? 4. Atatürk’ün Sosyal bilimlerin geliflmesiyle ilgili sözlerine örnek bularak s›n›fa getiriniz. 6. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 2. atalar›n› tan›d›kça daha büyük ifller yapmak için kendisinde kuvvet bulacakt›r.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. SINIF 11 . Sosyal bilgiler dersinin amaçlar› nelerdir? Ö¤reniniz. 7. Benzer olaylar›n arkadafllar›n›z›n yaflam›nda da ne tür de¤iflikliklere neden oldu¤unu ö¤reniniz. Baflka bir okula bafllaman›z ya da yeni bir semte tafl›nman›z yaflam›n›zda hangi de¤iflikliklere neden olabilir? Not ediniz. Bir çocuk olarak hangi hak ve sorumluluklara sahipsiniz? Bunlar›n sizin için önemli nedir? Araflt›r›n›z. 3.

Ailenizde veya akrabalar›n›z aras›nda geçen bir olay›n sizi nas›l etkiledi¤ini söyleyiniz.? n z e u b n olay u z ors u¤unu yap›y ›k old neler ›z. Ünite Hayat›n ‹çinden ÖN HAZIRLIK 1. ambulans. Bu olay karfl›s›nda nas›l davrand›¤›n›z› aç›klay›n›z.1. ÖÇK 1. 2. lay• Tan anlat›n ra benzer o a s r a la ›? V ›n›zla i olay var m dafllar fadak a y k a r S a i • leriniz özlem g li i lg larla i ›n›z. KEL‹ME LAR VE KAVRAM • aile • birey deni n›n ne Yang› ilir? e olab n e c z si ns n bula Am hastan› ? › u d y d asa ne olur olm mu duru n lar. Görevlerini ve hangi hizmetleri yapt›klar›n› araflt›r›n›z. ‹tfaiye. neler o labilir? ren flt›¤ ›n çev karfl›la la y • Yak la r bir o r olay benze a r zer bi la .1. insa ›ld›r? s yerlerin n kiler a sizce ilifl Sayfada verilen olaylarla ilgili çal›flan kurum ve kurulufllardan birisini seçiniz. nede Bu insan olabilir? toplanm›fl Kazan›n nedenle ri. SINIF . polis. Etkinlik 12 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. zab›ta kelimeleri sizde neler ça¤r›flt›r›yor? Düflüncelerinizi söyleyiniz. fl payla fik Bu yolda tra bilir? la o ufl neden durm M foto¤raflarda göarü E L Z izde GÖ ›n›zd len ARAfiTIRINIZ ve ve mey Sebze l›flverifl › gibi a aras› r la r a z pa nlar de.

Olay›n bir çok nedeni oldu¤unu düflünüyordum. alevler her yan› sarm›flt›. ‹tfaiye araçlar›n›n geçiflini engelleyen araçlar›n bir an önce çekilmesi isteniyordu. Uzun bir u¤rafltan sonra nihayet yang›n söndürülmüfl. Masan›n bafl›ndan kalk›p pencereden d›flar›ya bakt›¤›m›zda gökyüzüne do¤ru yükselmekte olan dumanlar› fark ettik. sanki ana baba günü gibiydi. Ortal›k. yang›nla ilgili haberleri aramaya bafllad›m. Etkinlik Sabah uyan›nca ilk iflim. Ancak sokakta gelifligüzel park etmifl araçlar yüzünden bir türlü yang›n yerine ulaflam›yorlard›. telaflla sa¤a sola kofluflturuyordu. ‹nsanlar. Bir taraftan da araçlardan anonslar yap›l›yordu. H›zla sayfalar› gözden geçirmeye. Sokaktaki insanlar park halindeki araçlar›n sahiplerine ulaflmak için. SINIF 13 . Evimizin karfl›s›ndaki binalardan birinde yang›n ç›km›fl. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. polis memurlar› ile birlikte kap› zillerine bas›yorlard›. ortal›k sessizli¤e bürünmüfltü.2.Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Kim Suçlu? Akflam evde ailemle birlikte yemek yerken d›flar›dan gelen sesler dikkatimizi çekti. köfledeki büfeden gazete almak oldu. Birden siren sesleri içinde sokakta ilerlemeye çal›flan itfaiye araçlar›n› gördüm. Neler olup bitti¤ini merak ediyordum. Acaba yang›n neden ç›km›flt›? Neden bu kadar geç söndürülmüfltü? Can kayb› yaflanm›fl m›yd›? Daha geç söndürülseydi sonucu ne olurdu? ÖÇK 1.

.3. ‹tfaiye görevlileri ise kendilerini savunuyor. Dar sokaklar ve otopark olmad›¤› için suçlanan belediye yetkilileri ise: “. Gazetedeki haberin devam›nda ise. fl Sizce kim hakl›? Bu olay çok Etkinlik boyutlu mudur? Nedenleriyle aç›klay›n›z. park sorununa neden bir çözüm bulmuyor?” diyerek as›l suçun kendilerinde olmad›¤›n› söylüyorlard›..” diye savunma yap›yorlard›.. Ünite Haberde. soka¤a girmemizi ve ilerlememizi engelledi. O da yetmiyormufl gibi soka¤›n iki yan›na araçlar gelifligüzel park edilmiflti.1. onarma ve sokaklar› geniflletme flans›m›z yok. Çok eski bir yerleflim yeri olan bu mahalledeki binalar› y›kma. Ancak yang›n›n oldu¤u yerde sokaklar çok dard›. Konuflanlar hakl› ancak sorunun as›l muhatab› biz de¤iliz. Bunlar..4.. kiminle konuflursan›z konuflun. Onlar› teker teker çektirerek sokakta ilerlememiz maalesef zaman ald›. Ev sahibi k›zmakta hakl› ancak biz de hakl›y›z..” ÖÇK 1. yaz›s›n› flu sözlerle tamaml›yor: “. evi yanan vatandafl›n itfaiye görevlilerini geç kalmakla suçlad›¤› belirtiliyordu. araçlar için park yerleri oluflturulmas›n› sa¤l›yoruz. ‹tfaiyeciler bize k›zmakta hakl› ancak biz de hakl›y›z. yol kenarlar›na park etmek zorunda kal›yoruz. “Yang›n ihbar›n› al›r almaz hemen yola ç›kt›k. Bu sokaklar ve evler yeni yap›lmad›.. Belediye. Biz kime k›zal›m?” diyordu. ve 1. yolun her iki yan›na araçlar›n› park eden araç sahipleri: “ Biz ne yapal›m? Mahallemizde araçlar›m›z› park edebilece¤imiz yer yok! Oturdu¤umuz apartmanlarda otopark› yok! Soka¤a. Nasrettin Hoca misali. 14 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. herkes hakl›. Yeni planlarda bunlara dikkat ediyor. Gazete haberini yapan muhabir ise.. SINIF .

54 2. Sizce olay›n olumsuz etkilerini en aza indirmek için neler yap›labilir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 1.12 0. fl Bu kazalar›n nedeni ya da nedenleri nelerdir? Trafik kazas› fl Afla¤›daki tablolar da 2011 y›l› A¤ustos ay› ve ilk sekiz ayda meydana gelen trafik kazalar› ile ilgili veriler gösterilmifltir.98 0. Bu olaydan kimler. merak ettiklerinizin cevab›n› bulabilirsiniz. Olay›n geçti¤i yer ile olay aras›nda ba¤lant› kurunuz. nas›l etkilenmektedir? 3.tr) bu konuda istatistiki bilgi yer almaktad›r. trafik sorunu pek çok yerde insan yaflam›n› olumsuz etkiler. Bu kazalarda birçok vatandafl›m›z hayat›n› kaybetmekte.09 0. haberlerde izliyoruz.emniyet. yaralanmakta veya sakat kalmaktad›r.” atasözünden hareket ederek incelemek üzere bir olay belirleyiniz.tr fl Tablolardaki verilere göre en az kusurlu olan unsur hangisi? Sizce bunun nedeni nedir? fl Tablolara göre yayalar da trafik kazalar›na neden olmaktad›r.05 100.Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Yaflad›¤›m›z çevrede birçok olay bizleri etkiler yaflam›m›z› bazen kolaylaflt›r›rken bazende zorlaflt›r›r. SINIF 15 .tr www.gov.53 1. Örne¤in. pek çok can ve mal kayb› yaflan›r. Çevremizde her gün çeflitli trafik kazalar› yaflanmaktad›r. fl Trafik kazalar›n›n önlenebilmesi için önerileriniz nelerdir? Düflünelim.gov.692 661 633 219 415.353 Oran› (%) 97. Etkinlik “Atefl. Bunlar aras›nda. Yurdumuzda her gün çok say›da kaza meydana gelmektedir.980 8.emniyet. Bunlara göre ülkemizde trafik kazalar›n›n büyük ço¤unlu¤u hangi sebepten kaynaklanmaktad›r? Sizce bu durumun nedeni neler olabilir? A¤ustos ay›nda trafik kazalar›na sebep olan unsurlar (2011) Kusur Unsurlar› Sürücü Yaya Araç Yol Yolcu Toplam Say›s› 53. Trafik kazalar› sonucunda. Trafik kazalar›n›n da pek çok nedeni vard›r.08 100.012 1.emniyet.00 ‹lk sekiz ayda trafik kazalar›na sebep olan unsurlar (2011) Kusur Unsurlar› Sürücü Yaya Araç Yol Yolcu Toplam Say›s› 404.29 0. Emniyet Genel Müdürlü¤ünün ‹nternet sayfas›nda (www. Bunlar› gazetelerde okuyor.16 0. Siz de bir yaya oldu¤unuza göre trafik kazalar›na sebep olmamak için yayalar›n ne tür görev ve sorumluluklar›n›n oldu¤unu söyleyiniz. trafik kazalar› ilk s›ray› almaktad›r.gov.5.077 158 64 42 54.185 Oran› (%) 97.15 0. ‹lgili siteyi ziyaret ederek bilgilenebilir. Olay›n gerçekleflmesinde insanlar›n etkisi nelerdir? 2. düfltü¤ü yeri yakar.00 www. Söyleyelim ÖÇK 1.

www. ülke ekonomisini olumlu etkileyecek. Ülkemizin kalk›nmas›n› sa¤lamak için çeflitli projeler üretilmektedir. bu proje sayesinde sanayi. kan›tlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir. tar›m. Tart›flma fl Belirledi¤iniz bir görüfl sizce ne zaman. cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en büyük projesidir. baraj sular›n›n bir bölümü ise tar›m alanlar›n›n sulanmas›nda kullan›lacakt›r.1. Bu bölgedeki insanlar daha mutlu ve huzurlu yaflayacakt›r. Baraj göllerinde biriken sudan elektrik enerjisi elde edilecek. Bu kalk›nma. GAP GAP (Güneydo¤u Anadolu Projesi) Türkiye’nin en büyük. GÖRÜfi: Kifliden kifliye de¤iflen ve insanlar›n bireysel düflüncelerini yans›tan bilgilerdir. yurdumuzda F›rat ve Dicle ›rmaklar›n›n çevresindeki 74. ulaflt›rma.000 km2lik düzlükleri kapsar. farkl› görüfller ileri sürülmüfltür.tr Bilgi Kutusu GAP. GAP’›n ülke ve bölge kalk›nmas›ndaki önemi ilgili olarak birçok yaz›lar yaz›lm›fl.. Afla¤›da bunlardan baz›lar› verilmifltir.gap. dünyan›n da say›l› projelerindendir. fl Yukar›daki aç›klamalardan yararlanarak GAP ile ilgili metindeki ifadelerden hangilerinin görüfl. . Bölgenin ve ülkemizin gelece¤ini flekillendiren bir çal›flmad›r. bu projede yer alan baraj setlerinin gerisinde birikecek. SINIF . size de¤er verildi¤ini düflünerek mutlu olur musunuz? Böyle bir an›n›z varsa anlat›n›z. 16 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türkiye topraklar›n›n % 9’unu oluflturmaktad›r. e¤itim vb.gov. hangilerinin olgu oldu¤unu söyleyiniz. Genellikle platolarla kapl› olan bu alan.. Suya kavuflan alanlar birer Çukurovaya dönüflecektir. Dicle ve F›rat ›rmaklar›ndan her y›l bofla akan sular. … Bölge. hangi durumda olgu olur? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. OLGU: Herkes taraf›ndan kolay anlafl›labilir. GAP. Bu gibi projeler sayesinde ülkemizin kalk›nmas› sa¤lanacak ve geliflmifl ülkeler seviyesine ulaflaca¤›z. birçok konuda kalk›nm›fl olacak. Bunlardan biri de Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ve ülkemizin kalk›nmas› için haz›rlanan GAP (Güneydo¤u Anadolu Projesi)’t›r. Ünite Olgu ve Görüfl ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR K VE AVRAM • olgu • görüfl • düflünce • duygu • genelleme Herhangi bir konuda görüflünüz al›nd›¤› zaman.

Sizce bu tür davran›fllar do¤ru mudur? Afla¤›daki örnek cümleleri okuyarak sorular› cevaplay›n›z. arkadafl›yla randevusuna yar›m saat geç kalm›flt›. Bazen de gerçekler sapt›r›l›r. dedi. fl Arkadafl›.6. Olaylara duygular›m›za göre bir fleyler katar›z. asl›nda yar›m saat geç kalm›flt›.” ya da baz›lar›nca “En büyük Befliktafl’t›r. arkadafl› yar›m saat yerine saatlerden bahsetmekteydi. saatlerdir seni bekliyorum. fl ‹nsanlar›n kendi düflüncelerini yans›tan bu tür ifadeler birer “görüfl müdür”? Neden? fl ‹nsanlar›n gerçek bilgilere kendilerinden de bir fleyler eklemesi.” Bu cümlelerde oldu¤u gibi konuflmalarda tutulan tak›mlarla ilgili kiflisel düflüncelere yer verilir ve abart›l› yorumlar yap›l›r. sizce bilginin do¤rulu¤unu hangi yönden etkiler? fl Böyle bilgilere “olgu” demek mümkün mü? Arkadafllar›n›zla tart›flarak sonucu defterinize yaz›n›z. Bazen fark›nda olmadan biz de böyle ifadeleri kullan›r›z. ‹nsanlar›n e¤lenceleri aras›nda futbol karfl›laflmalar›n› izlemek.Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Randevu Ahmet. Ahmet. Baz› olaylara tarafs›z yaklaflamay›z. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Sen hep böyle geç mi kal›rs›n. — Nerede kald›n. SINIF 17 . Koflar ad›mlarla kan ter içerisinde buluflacaklar› yere geldi¤inde onu bekleyen arkadafl›. Ahmet’e karfl› olan davran›fl›nda hakl› m›? Neden? Yukar›daki örnekte oldu¤u gibi günlük yaflant›m›zda benzer ifadelerin s›kça kullan›ld›¤›na tan›k oluruz. Baz›lar›na göre “Galatasaray’dan büyük tak›m yoktur. Eminim baflka arkadafl›nla görüfltün. futbolla ilgili konuflmalar yapmak yer al›r. çok s›k›ld›m. Ancak. ÖÇK 1.

2005 Pakistan depremi fl fl Yandaki habere göre Türk halk›n›n Pakistan’a yapt›¤› Bu olay karfl›s›nda siz neler yapmak isterdiniz? . . y›llar önce kurulmufl. Ünite Afla¤›daki foto¤raflar› inceleyiniz.. Birleflmifl Milletler.6’l›k depremle y›k›lan Pakistan’a yard›m götüremezdik. ‹ncirlik’ten hava köprüsü kuruldu .1.” dedi.. orada yaflananlar›n neler oldu¤unu herkesten daha iyi bilmektedir. O el. “Türkiye olmasayd› 7. Görüfl bildiren ifadeleri bulunuz. 1. dost ülke Pakistan’› yasa bo¤du. (Bas›ndan. 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistanda meydana gelen fliddetli deprem. Olgu cümlelerini seçiniz. Hangi genellemelere ulaflt›¤›n›z› söyleyiniz.. ‹flte bu dönemde bir dost eli uzand›.. 2. Söyleyelim Yukar›daki metinde. ÖÇK 1.. Pakistan ile Türkiye aras›ndaki dostluk köprüsü. Bu nedenle dost ve kardefl ülkeye.7. Yandaki foto¤raf deprem bölgesinde nelerin yafland›¤›n› göstermektedir. yurdumuzdan yard›m seferberli¤i bafllat›lm›fl bölge hakk›na maddi ve manevi destek sa¤lam›flt›r.. Etkinlik 18 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 2 milyon kifli ise evsiz barks›z kald›. Foto¤raflarda K›z›lay›n yapt›¤› hangi çal›flmalar görülmektedir? Söyleyiniz. 22 Ekim 2005) yard›m kampanyas› hakk›nda neler düflünüyorsunuz? Düflünelim. 3. ‹lk haberlere göre 51 bin kifli yaflam›n› yitirdi. 17 A¤ustos 1999’da Marmara depremini yaflayan Türkiye. 2005 y›l›nda büyük bir depremin ac›lar›n› yaflayan Pakistan halk›n›nd›. SINIF .. Kurtulufl Savafl› s›ras›nda bir yandan yurdumuzu iflgal eden düflmanlarla savafl›rken di¤er yandan da yoklukla savafl›yorduk. Asya K›tas›’nda yer alan ülkelerden biri de Pakistan’d›r. Bunlar›n olgu oldu¤unu nas›l kan›tlayabilece¤inizi aç›klay›n›z..

Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Araflt›r›yorum ÖN HAZIRLIK Herhangi bir konuda araflt›rma yaparken nelere dikkat edersiniz? Merhaba. araflt›rma yaparken bu konulara dikkat etmemizi söyledi.Alternatif enerji kaynaklar› . benim ad›m Fatma. Konular›n neler olabilece¤ini s›n›fta beyin f›rt›nas› yaparak belirledik ve flöyle bir liste oluflturduk. seçti¤im konunun ad›n› yazd›m. Ö¤retmenimiz bize herhangi bir konu ile ilgili araflt›rma yapaca¤›m›z› ama önce araflt›raca¤›m›z konuyu belirleyece¤imizi söyledi. dünyada bor madeni bak›m›ndan en zengin ülkeymifliz. Ancak bor hakk›nda fazla bilgim yoktu. . O plana birebir uyaca¤›ma dair kendime söz verdim. Bu madeni çok merak ediyordum. BASAMAK KARTI : Neyi Seçtim ? Seçti¤im konu : Bor mineralinin önemi 2. ne bilmedi¤imi ve neler bilmek istedi¤imi belirttim. Etkinlik 1. SINIF 19 . ‹lk kart›ma. ÖÇK 1. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. seçti¤imiz konu ile ilgili yapaca¤›m›z çal›flmalar› ve araflt›rma basamaklar›n› tahtaya yazd›.Bor mineralinin önemi . Ö¤retmenimiz.Savafl›n ve bar›fl›n toplum üzerinde etkileri KEL‹ME LAR VE KAVRAM • kaynak • sorumluluk Belirledi¤imiz konulardan birini seçme flans›m›z vard›. Çünkü son zamanlarda televizyonda ve gazetelerde bor mineralinden “gelece¤in madeni” olarak söz ediliyordu. Önce araflt›rma basamaklar›n› gösteren kartlar haz›rlad›m.Türk dilini koruman›n önemi . San›r›m. Ben bor minarelinin önemi ile ilgili konuyu seçtim. Yapt›¤›m›z çal›flmay› tamamlad›ktan sonra araflt›rmam›z› rapor hâlinde s›n›fa sunacakt›k. Hemen çal›flmaya bafllad›m.8. Önce bir plan yapt›m.Tüketici haklar›n›n bilinmesinin önemi . Bor nas›l bir madendi? ülkemizde nerelerden ç›kar›l›yordu? Ondan nas›l yararlan›l›yordu? Araflt›rmamda bu sorular›n cevaplar›n› bulmaya çal›flacakt›m. Bu sayede merak›m› da gidermifl olacakt›m. ‹kinci kart›ma neden bu konuyu seçti¤imi bor hakk›nda ne bildi¤imi. BASAMAK KARTI : Neden Seçtim ? Bor mineralinin önemli bir maden oldu¤unu düflünüyorum.

1. Ünite
Araflt›rmamda 1 ve 2. basama¤› tamamlam›flt›m. S›ra geldi üçüncü basama¤a.

3. BASAMAK KARTI : Kaynak belirleme, kaynaklara ulaflma, ulafl›lan bilgileri metne dönüfltürme, kaynakça oluflturma.

Seçti¤im konuyla ilgili yeterli bilgiye ulaflabilmek için ö¤retmenimin önerdi¤i kaynaklar› belirledim. Araflt›rmamda okul kütüphanesinden, evimizdeki kitaplardan ve ‹nternet’ten yararland›m. Kaynaklardan ulaflt›¤›m bilgileri ve verileri yaz›l› hâle dönüfltürdüm. Yaz›m›n sonunda bir kaynakça oluflturdum. Yararland›¤›m kaynaklar›n yazar›n›, ad›n›, bas›ld›¤› yeri ve y›l› yazd›m. Yapt›¤›m araflt›rma sonucunda bor madeni ile ilgili flu sonuçlara ulaflt›m.

Bilgi Kutusu
Çok genifl bir kullan›m alan›na sahip olan bor mineralleri en çok cam, seramik, temizlik ürünleri, yanmay› önleyici madde yap›m›, tar›msal faaliyetlerde ve enerji üretiminde kullan›lmaktad›r. Ülkemiz bor mineralleri bak›m›ndan oldukça zengindir. Dünya bor rezervinin yar›dan ço¤una sahiptir. Ülkemizde en çok Eskiflehir, Kütahya, Bal›kesir ve Bursa’dan ç›kar›lmaktad›r. Bor madeni Elde etti¤im bilgilerden ulaflt›¤›m genellemeler sonucu bor minerelinin bafll›ca kullan›m alanlar›n› flu flekilde belirledim.
Bor minerali nerelerde kullan›l›yor?
1. Cam sanayii (›s›ya dayan›kl› cam ve elyaf imali) 2. Seramik sanayii (emaye, frit ve s›r imali) 3. Temizleme ve beyazlatma (deterjan) sanayii 4. Yanmay› önleyici maddeler 5. Tar›m (gübre ve zirai ilaç yap›m›) 6. Metalürji (erimeyi h›zland›r›mada ve çeli¤in sertlefltirilmesinde) 7. Nükleer enerji üretiminde 8. Di¤er kullan›m alanlar› (dericilik , foto¤rafç›l›k, ilaç) 9. Yanmaz, geç alevlenir eflya yap›m› (itfaiye giysileri, elektrik kablolar›, fren balatalar› vb. sistemlerde so¤utucu ya da ›s›nmay› geciktirici, yüksek enerjili ya¤) 10. Mobilya ve benzeri ahflap eflyay› koruyan s›v›lar 11. K⤛t sanayisi ürünleri, yap›flt›r›c›lar 12. Böcek ilaçlar› 13. Krem, pudra ve deodorant (koku giderici) gibi kozmetikler 14. Difl macunu, merhem, deri ve göz hastal›klar› antiseptikleri gibi ilaçlar

20

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

ÖÇK

1.9. Etkinlik

Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum
Araflt›rma Sorular›m ve Cevaplar›
fl Bor, ülkemizde ne zamandan beri biliniyor? Osmanl› Devleti döneminde, 1861 y›l›nda maden kanunu uygulamaya konulmufl. Bunun üzerine 1865’ten itibaren Susurluk ilçesinin Aziziye ve Sultançay›r› köyleri dolaylar›nda önce Frans›z, sonra ‹ngilizler bor üretip Avrupa'ya ihraç etmifller. Bölgedeki faaliyet, 1950'li y›llara kadar sürmüfl. Daha sonra Frans›z ve ‹ngiliz firmalar›n da bölgeden ayr›lmas› ile bor mineraline ait maden yataklar› kapat›lm›flt›r. fl Bor, ülkemizde nerelerde ç›kar›l›yor? Türkiye, bor yataklar› bak›m›ndan dünyan›n en zengin ülkesidir. Eskiflehir'in K›rka beldesi, Kütahya'n›n Emet ve Hisarc›k ilçeleriyle Bursa'n›n Kestelek köyünden, Bal›kesir'in Bigadiç ilçesine kadar kilometrelerce uzunlukta cevher yataklar›na sahiptir. Buralarda bor iflleme tesisleri, Band›rma'da Bor ve Asit ‹flletme Müdürlü¤üne ba¤l› fabrikalar bulunmaktad›r. fl Ülkemizdeki bor rezervi ne kadard›r? Dünyadaki bor madeni rezervlerinin % 66's› Türkiye'dedir. Dünyada iflletilen toplam 488 milyon tonluk rezervin 320 milyon tonu ülkemizden sa¤lanmaktad›r. Bor madeninin ç›kar›ld›¤› yer (Eskiflehir)
Türkiye de Bor Minerali Rezerv Da¤›l›m› (2011) Bigadiç Emet K›rka Kestelek % 37 % 34 % 28 %1 www.borem.gov.tr

Bor madeni

Rezerv Yata¤›nda veya havzas›nda bulundu¤u hesaplanan, henüz iflletilmemifl kömür, petrol, demir gibi maden.

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

21

1. Ünite
fl Bor mineralini ihraç ediyor muyuz? Baflka hangi ülkeler bor madeni bak›m›ndan zengin? Dünyadaki bor madeni rezervlerinin 2011 y›l› miktar›, da¤›l›m› ve yüzdesi, afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
Ülke
Türkiye ABD Kazakistan Çin fiili Rusya Di¤er ülkeler Genel toplam

Bor ihracat›n›n toplam ihracat›m›z içindeki pay›, sadece % 1 civar›ndad›r.

!

Toplam rezerv (Bin ton)
885.000 80.000 102.000 47.000 41.000 35.000 51.000 1.241.000

Toplam rezerv %
71.3 6.5 8.2 3.8 3.3 2.8 4.1 100

www.borem.gov.tr

Bana ‹lginç Gelenler

?

Bor, sadece topraktan ç›kar›lan ve iflletilen bir maden de¤ilmifl. Yiyeceklerimizin içinde bile bulunuyormufl. T›pk› demir, bak›r, çinko gibi. Bor, vücudumuzun kalsiyumu emebilmesi için gerekli bir mineralmifl. Sa¤lam kemiklerin oluflumunda etkiliymifl. Bor; erik, elma, brokoli, yer f›st›¤› ve kuru üzümde bulunuyormufl. Bor aç›s›ndan en zengin g›dalar; kabuklu meyveler, baklagillermifl. Süt ve süt ürünleri, düflük düzeyde bor içeriyormufl.

Bor, baflta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlemesinde rol oynuyor, kalsiyum ve magnezyumun azalmas›n› önleyerek kemik yap›s›n› koruyormufl. Ayr›ca, küçüklerin ö¤renme yetenekleri ve okul becerilerinin artmas›na katk›da bulunuyormufl. Bor’un sportif performans için tablet fleklinde al›nd›¤›, borun mikrop öldürücü, yara kurutucu etkileri yan›nda vücut ya¤lar›n› da eritti¤i biliniyormufl. Bu bor neymifl me¤erse…
KAYNAKÇAM

• fiAYLI, Prof. Dr. Bekir S›tk›, ‹NSAN SA⁄LI⁄I VE BOR M‹NERALLER‹, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Emekli Ö¤retim Üyesi ve A. Ü. T›p Fakültesi Araflt›rma Projeleri Yürütücüsü, Ankara, 2000. • www.mta.gov.tr • www.etibank.gov.tr • www.borem.gov.tr

22

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

22

Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum
4. BASAMAK KARTI : Sorun Nedir?

Yapt›¤›m araflt›rmada bor madeni ile ilgili ihracat›m›z›n neden çok az oldu¤unu sorun olarak belirledim. fl ‹hracat›m›z neden çok az? Rezervlerimizin fazla olmas›na ra¤men üretimimizin düflük olmas› nedeniyle ihracat›m›z yeterli seviye de de¤il. fl Sizin, bu soruna nas›l bir çözüm öneriniz olabilir?
5. BASAMAK KARTI : Poster Oluflturabilir miyim?

Gelece¤in
Yararland›¤›m kaynaklarda, konumla ilgili birçok görsel materyal buldum. Bunlar› araflt›rma basamaklar›ma uygun flekilde, karton üzerine s›ralayarak yerlefltirdim ve posterimi de oluflturdum. Böylece araflt›rma raporumu daha ilgi çekici hâle getirdim.

Madeni BOR

Dünyada en çok BOR madeni

Türkiye’de

6. BASAMAK KARTI : Sunum

Art›k en son basama¤a gelmifltim. Ö¤renci çal›flma kitab›ndaki araflt›rma formunu doldurdum ve ö¤retmenimden izin alarak arkadafllar›ma sunum yapt›m.
ÖNER‹

[!] Bor minerali hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için www.etimaden.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Düflünelim, Söyleyelim

Sizde araflt›rma basamaklar›n› kullanarak belirledi¤iniz bir konuda araflt›rma yap›n›z. Yapt›¤›n›z çal›flmay› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

23

23

” diye ant içecek. güvenli ve sağlıklı bir okulda bulunma. sıramı çizmeyeceğim. ‹lkö¤retim ve lise ö¤rencileri art›k okullar›yla sözleflme imzalayarak “Cam k›rmayaca¤›m. ÖDEVİNİ YAPMAYACAĞIM Sözleşmede veliler de unutulmamış. okul kurallarına uymak. Çünkü bütün insanlar.Ders dışı etkinliklerden en az ikisinde görev alacağım. Artık ilköğretim ve lise öğrencileri okullarıyla sözleşme imzalayacak!. okul bahçesinde bulunan bitkileri ayda bir kez sulama ve okula gelen konuklara rehberlik etme gibi görevleri yerine getirme sözü de verecek. HAK VE SORUMLULUKLAR Sözleşmede öğrencilere önce düşüncelerini özgürce ifade etme. hak. okulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım. özgürlük ve etkin bir vatandafl olma konular›yla nas›l bir iliflkisinin olabilece¤ini de¤erlendiriniz. gelece¤in büyükleri olarak etkin bir yurttafl olmak istiyorsan›z yaflad›¤›n›z sorunlar karfl›s›nda sorumluluklar›n›z› ve haklar›n›z› bilmeniz gerekir. Okulda hangi hak ve sorumluluklara sahip oldu¤unuzu söyleyiniz. arkadaşlarıma vurmayacağım.Çocuğumun her gün okula zamanında.” diyerek ant içecek. haklar yönünden eflit ve özgür do¤ar. SINIF ÖÇK 1. öğretmenlerime ve arkadaşlarıma saygı göstereceğim. sorumluluk. veliler ve okul yönetimi de sözleşmeyle sorumluluklarını kabul edecek. “Camları kırmayacağım. Bunun vatandafl olman›n getirdi¤i sorumluluk oldu¤unu bilmelisiniz.10. (‹nternet haberi. KEL‹ME LAR VE KAVRAM • hak • sorumluluk • sözleflme rol • medya • Sizler. eşitlik ve okul yönetiminde temsil etme ve edilme gibi hakları olduğu anlatılacak. kaba kuvvete başvurmamak” gibi sorumlulukları hatırlatılacak.Çocuğumun ödevlerine katkı sağlayacağım. farklılıklara saygı gösterme. Haberin. . fl Haklar›n›zdan kaynaklanan görev ve sorumluluklar›n›z neler olabilir? 24 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Sadece öğrenciler değil. 27. Buna göre veliler şu sorumlulukları üstlenecek: . arkadafllar›ma sayg›l› olaca¤›m. Ardından da “okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek.Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum Haklar›m› Ö¤reniyorum ÖN HAZIRLIK 1. Etkinlik .10. .Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. 2005) fl Yukar›daki haberde hangi haklar›n›zdan söz ediliyor? Listeleyiniz. Sözleflmeli Ö¤renciler Geliyor Afla¤›daki ‹nternet haberini okuyunuz ve arkadafllar›n›zla haber üzerinde tart›fl›n›z. Cezai sorumluluk öngörmeyen sözleşme gereği öğrenciler. Öğrenciler ayrıca. Kanun önünde ayn› hak ve sorumluluklara sahiptirler. Okulda her istedi¤inizi yapabiliyor musunuz? Neden? 2.. . okul bahçesindeki bitkileri ayda bir sulayacağım. okul işleyişiyle ilgili bilgilendirilme. gerekli açıklamaları yapacağım ama kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım.

Toplumdaki düzenin devam› için haklar›m›z›. Afla¤›daki örnek olay› inceleyerek. Bir süre ma¤azadan herhangi bir haber alamay›nca. flafl›rm›fl kalm›fl. mecburiyetten de¤il. Eflim önce ‹stanbul. Ma¤aza yetkilisi. Temsilci. en iyi markalardan oldu¤u bilinen bir valizi almaya karar verdik. Günlük hayatta pek çok olay. Stockholm havaalan›nda valizi teslim alan eflim bir an ne oldu¤unu anlayamam›fl. ‹stanbul’daki firma temsilcisi ile telefonla görüfltük. kalitesine güvenerek yeni sat›n ald›¤›m›z valizin kulpunun koptu¤unu fark etmifl… Daha sonra eflimle baflka bir Avrupa kentinde bulufltuk ve 10 gün sonra Türkiye’ye döndük. Bu durum karfl›s›nda valizi sat›fl ma¤azas›na. 17 Eylül 2010 tarihinde eflimle Ankara’daki bir sat›fl ma¤azas›na gittik. Eflimin kredi kart› ile 315 TL ödemede bulunduk. iki gün sonra bir toplant›ya kat›lmak üzere ‹sveç’e gidece¤inden tekerlekli bir valiz almak istiyordu. Biçimi hoflumuza giden. Ancak temsilci. yapabilecekleri bir fley yokmufl. sorumluluklar›m›z› ve bize tan›nan özgürlükleri çok iyi bilmemiz gerekir. hak ve sorumluluk aç›s›ndan de¤erlendiriniz. Çeflitli ürünleri inceledik. Tutana¤›m›z olsaym›fl sorun olmayacakm›fl! Bilinen ve s›k bafla gelen bir durummufl. Eflim. flirkete göndermek üzere bir al›nd› fifli karfl›l›¤›nda teslim ettik.1. cüzdan gibi ürünler satan ma¤azalar›ndan biriydi. Ünite Bir Tüketicinin Hak Arama Öyküsü Bir konuda haklar›m›z› aramak için kanunlara baflvururuz.. bu hak ve sorumluluklarla ilgilidir. valizi de alarak sat›fl ma¤azas›na gitmek oldu. Bunu yapmad›¤›m›z› söyledik. Bunun mümkün olmad›¤›n› söyledi. fl Sizce bir ürün al›n›rken hangi belgelerin olmas›na dikkat etmeliyiz? Neden? ÖÇK 1. SINIF 25 . Bu durumda. Valizimizle birlikte al›flverifl belgesinide alarak ma¤azadan ayr›ld›k.11. bavul. ‹lk iflimiz. Biz ise ürünü iade etmek istedi¤imizi belirttik. Bunlar› bilirsek temel hak ve özgürlüklerimizi kullanm›fl oluruz. tamamen iyi niyet göstergesi olarak valizi onarabileceklerini söyledi. Buras› Ankara’n›n çanta. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. durumu tutanakla saptay›p saptamad›¤›m›z› sordu. sonra da Münih aktarmal› olarak Stockholm (Stokholm) kentine gitti. Çünkü. E¤er tutanak tuttursayd›k o zaman mümkünmüfl!. bu ürünün ‹stanbul’da bulunan ünlü bir üretici firma taraf›ndan yap›ld›¤›n› ve sorunu onlara aktaracaklar›n› söyledi.

Tüketici Mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. gözetilmek kayd›yla Türkiye’de ikamet eden yabanc›lar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri hakk›nda.tr/Metin.gov.) Ambalajında. ÖÇK 1. Yasa’n›n 4. Bu hakk›n kullan›lma biçimi kanunla düzenlenir. Ünite Eve döndü¤ümde bu sorunla ilgili olarak Anayasa ve Tüketici Haklar› Yasas› hakk›nda ‹nternet ve çeflitli medya kurulufllar›n›n yay›nlar›ndan yararlanarak bir araflt›rma yapt›m ve hangi haklara sahip oldu¤umu ö¤renmeye çal›flt›m. il ve ilçe merkezlerinde bu Kanun’un uygulamas›ndan do¤an uyuflmazl›klara çözüm bulmak amac›yla en az bir tüketici sorunlar› hakem heyeti oluflturmakla görevlidir. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. SINIF . sizce etkin bir vatandafl m›d›r? Neden? Karfl›ma ç›kan adreslerden tüketici haklar› ile ilgili bir siteye girdim. bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme.basbakanlik. tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi. maddede alt›n› çizerek belirtti¤im bölüm. Anayasas›) 26 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.(De¤iflik: 6/3/2003-4822/4 md. etiketinde. malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. o dönem için tespit edilen bedeli geçmemesi durumunda. bu heyetlerce verilmifl bir karar olmaks›z›n Tüketici Mahkemelerine baflvurulamaz.C. gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yaz›l› olarak bildirilir. Tüketici bu durumda. Satıcı. yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yaz› ile baflvurma hakk›na sahiptir. Madde 74 . Maddesi ne diyor: Ay›pl› Mal ve Hizmetler http://mevzuat. Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetinin verece¤i kararlar. Kendileriyle ilgili baflvurmalar›n sonucu.12. 4.1. ayıplı mal olarak kabul edilir. Bak›n›z. Etkinlik fl Sizce Anayasan›n 74. fl ‹nternet haberinde tüketicinin sahip oldu¤u hangi haklara vurgu yap›lm›flt›r? Tüketici Sorunlar› Hakem Heyeti Madde 22 : Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›. tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Uyuflmazl›k konusu mal veya hizmet bedelinin. (T.5. Tüketici.Vatandafllar ve karfl›l›kl›l›k esas›. maddesi neden önemlidir? fl Etkin bir vatandafl denince akl›n›za neler geliyor? fl Hak arayan vatandafl›m›z. tart›flmaya yer b›rakmayacak biçimde “iade hakk›m” oldu¤unu kan›tl›yor. ‹lk iflim Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunu okumak oldu.4077&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= Madde 4. hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar.Aspx?MevzuatKod=1. malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Böylece ikamet etti¤im ilçenin Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetine yönlendirildim. Ma¤duriyetimin giderilmesi için gere¤inin yap›lmas›n› arz ederim.) Valiz. Fatura ve al›nd› fifli fotokopilerini de dilekçeme ekledim. Hemen Ankara’da bulunan hakem heyetini arad›m. Ülkeye dönüflünün hemen ertesinde sat›c› ma¤aza ile görüflülmüfl. (Yine “Tutanak olsayd›!” söylemini dinledim… yan›t vermedim. Üzgün olduklar›n›. Bu görüflmede imalatç› taraf. benim istedi¤im gibi sonuçland›.14 Etkinlik ÖÇK Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetine Baflvuru Çankaya ‹lçesi Tüketici Hakem Heyeti 18 Ekim’de. eflim. Problemli ürünün ederi belirli bir rakamdan küçük ise buna ilçelerde kurulmufl Hakem Heyetleri bak›yormufl. Üretici firmay› tekrar arayarak hiçbir müdahalede bulunulmadan valizin. SINIF 27 .Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum ‹nternet sitesinde. durumu anlatt›m. yaln›zca bir iyi niyet gösterisi olarak valizin sap›n›n ayn› türden malzeme ile kendilerince yenilenebilece¤ini belirtmifltir.13 ve 1. bu görüflme sonunda valizin. sat›c› arac›l›¤› ile ‹stanbul’da bulunan imalatç›/ithalatç› firmaya gönderilmesine karar verilmifltir. eflim taraf›ndan bir iki gün sonra ç›kt›¤› yurt d›fl› seyahatinde kullan›ld›. Valizin. 3. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Karar. Böyle bir tutana¤›n varl›¤› durumunda mal› geri almaya haz›r olduklar›n›. 2. Ekte. Seyahat esnas›nda tafl›y›c› firma taraf›ndan durumun bir tutanakla saptanm›fl olmas› gerekti¤ini. fl Vatandafl›n hakk›n› aramas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Siz. 1. böyle bir durum karfl›s›nda nas›l davran›rd›n›z? 1. Hakem Heyetindeki görevli ile yapt›¤›m görüflme do¤rultusunda valizi almaya gitmedim. bana yaz›l› olarak bildirildi. “Siz bilirsiniz” dendi. sat›fl ma¤azas›na geri döndü. 18 Ekim 2010 Ahmet Ziya Önde Hakem Heyeti. Hakem Heyetinin gerekirse bilirkifliye bavulu yerinde inceletebilece¤ini belirtti. Bizim durumumuz da böyle imifl. “E¤er tutanak olsayd›!”… Bu durumda yarg› yoluna gitmek durumunda kalaca¤›m› söyledi¤imde. ‹lçemizin Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetini telefonla arad›¤›m zaman onlar taraf›ndan da dikkatle dinlendim. Uçakla iki aktarmal› gitti¤i var›fl yerinde. bir örne¤i de sat›fl ma¤azas›na posta ile gönderildi. bir hafta içinde karar›n› aç›klad›. ilk kez. ‹ki üç hafta kadar bekledim. Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetinin karar› do¤rultusunda ifllem yap›l›p yap›lmayaca¤›n› sordum. valizin kulpunun koptu¤unu gözlemlemifltir. Benzer durumlar›n daha önce de olmufl oldu¤unu. 12 Eylül 2002 tarihinde eflim ile K›z›lay’daki bir ma¤azadan valiz ald›k. aksi takdirde bir yükümlülük üstlenmediklerini. Bir dilekçe ile heyete sorunu iletmemi önererek bana yol gösterdiler. Faturas›n› ald›k. Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetine dilekçe ile baflvurdum ve dilekçede olay› ayr›nt›lar›yla anlatt›m. sat›fl ma¤azas› üzerinden tekrar bana iletilmesini talep ettim. Valiz. Eflimin kredi kart› ile ödedik. illerdeki Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetlerinin telefonlar› verilmifl. Sat›fl ma¤azas›n› arad›m. fotokopisi bulunan al›nd› fifli ile valiz sat›c›ya teslim edilmifltir. Karar. imalatç›ya varmas›ndan sonra kendileri ile telefonla görüflülmüfltür.

1. Ünite
Tüketici Haklar› Mahkemesi
Ankara’da Tüketici Haklar› Mahkemeleri, Adliye Saray›’ndad›r. 19 Aral›k 2010’da mahkemeye baflvuruda bulundum. Herhangi bir avukat tutmad›m. Duruflmalara kendim gimeye karar verdim. ‹lk duruflma (6 fiubat 2011): Daval› sat›fl ma¤azas›n›n avukat›, savunmas›n› verdi. Valizdeki hasar›n d›flar›dan al›nan darbelerle yani kötü kullan›m nedeniyle oluflmufl oldu¤unu savundu. Yarg›ç, celse sonunda ki ara karar›nda bilirkifli görüflü al›nmas›na karar verdi. ‹kinci duruflma (12 Mart 2011): Bilirkifli ücretini geç yat›rm›fl›z. Mahkeme kalemi, bundan dolay› dosyay› bilirkifliye yollamam›fl. Üçüncü duruflma (3 Nisan 2011): Bilirkiflinin raporu, bizim lehimize. Mahkeme, durumu ara karar›nda saptad›. Taraflara bilirkifli raporuna itiraz haklar›n›n kullan›labilmesi için 15 günlük süre tan›nd›. Dördüncü duruflma (2 May›s 2011): Yarg›ç Duruflma salonu davay› sonland›rd›. Karar gere¤ince; valizin bedeli iste¤imiz do¤rultusunda taraf›m›za ödenecek, bilirkifli ve yarg› giderleri de karfl› taraftan al›nacakt› (Valizi dilekçemde talep etmemifl oldu¤umdan ödedi¤im bedel için geçen süreye iliflkin bir faiz istenmedi.).
SONUÇ

Karar›n kesinleflmesinden 15 gün sonra üretici firman›n avukat› arad›, banka hesap numaram› istedi. Hükmedilen geri ödeme bedeli, bankadaki hesab›ma yat›r›ld›.

Adalet Mülkün Temelidir.
fl Örnek olayda vatandafl, sorunu nas›l çözdü? Haklar›n› nas›l arad›? fl Örnekten yola ç›karak siz de benzer bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda vatandafll›k hak ve sorumluluklar›n›z› özgürlükler temelinde yerine getirir misiniz? Neden? fl Sosyal bilgiler dersi ile etkin bir vatandafl olma aras›nda nas›l bir ba¤lant› bulunmaktad›r? fl Sosyal bilgiler dersi, bizim geliflimimize nas›l katk› sa¤lar? fl Bir sorunun çözümünde nelere dikkat etmeliyiz?
Düflünelim, Söyleyelim

1. Tüketici Haklar›n›n Korunmas› Kanunu olmasayd› tüketici ne tür sorunlarla karfl›laflabilirdi? Hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde çözüm üretebilir ve arayabilir miydi? Arkadafllar›n›zla tart›flarak sonucu maddeler hâlinde s›ralay›n›z. 2. Ö¤rendi¤imiz konular›n bizim etkin bir Türk vatandafl› olmam›za katk›s›n› yukar›daki hak arama öyküsünden yola ç›karak nas›l aç›klars›n›z?

28

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum
Sosyal Bilimlerin Gelifliminde Atatürk’ün Rolü
ÖN HAZIRLIK

KEL‹ME LAR VE KAVRAM
• dil
• kurum • sosyal bilim

Atatürk’ün sosyal bilimler alan›nda çal›flma yapmak üzere açt›¤› kurumlar› araflt›r›n›z. Atatürk, ülkemizin geliflmesi için fen bilimleri kadar sosyal bilimlerin de geliflmesinin gerekti¤ini savunmufltur. Bu konuda özellikle tarih ve Türk dili ile ilgili önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

ÖÇK

1.15. Etkinlik

Türk Tarih Kurumu
Türk Tarih Kurumu, 1931 y›l›nda kurulmufltur. Ülkemizde Atatürk’ün emirleriyle kurulan kurumlar›n bafl›nda gelmektedir. Atatürk, Türklerin tarihin en eski ça¤lar›ndan beri gerçek yerinin ve medeniyetlere hizmetlerinin araflt›r›lmas› için bu kurumun kurulmas›n› son derece önemsemifltir.

Atatürk, Türk Tarih Kurumunda bir toplant›ya baflkanl›k ediyor.

Türk Tarih Kurumu, Atatürk hayatta iken dört ciltlik lise tarih kitaplar›, baz› kaz› raporlar›, Piri Reis’in “Kitab-› Bahriye” adl› eseri ile çizmifl oldu¤u haritas›n› yay›mlam›flt›r. 1937 y›l›ndan itibaren ise ad›n› Atatürk’ün verdi¤i BELLETEN dergisini yay›mlamaya bafllam›flt›r. Atatürk, hayat›n›n son dönemlerine kadar kurumun çal›flmalar› ile yak›ndan ilgilenmifltir. Birçok defa kurumun çal›flma plan›n› kendisi haz›rlam›fl ve toplant›lara kat›lm›flt›r. Kuruluflundan itibaren çal›flmalar›n› Ankara’da bulunan Türk Oca¤› Halkevleri binas› ile Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinin bir bölümünde sürdürmüfltür. Bugünkü modern binas›na ise 1967 y›l›nda tafl›nm›flt›r. fl Atatürk’ün yeni kurulan

Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda geliflip kalk›nmas› için sosyal bilimler alan›nda neler yapt›¤›n› söyleyiniz. fl Sosyal bilimler ile ilgili yap›lan çal›flmalardan biri hakk›nda kaynak araflt›rmas› yaparak ön bilgi toplay›n›z. Türk Tarih Kurumu binas› (Ankara)
Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

29

1. Ünite
Prof. Dr. Ayfle AFET ‹NAN (1908 – 1985) Türkiye’de arkeoloji çal›flmalar›n›n bafllamas›n› öneren ilk kifli, bir genç k›z; iradenin sembolü... Ülkemizi yurt d›fl›ndaki bilim çevrelerinde tan›tmaya çal›flan ve asla geri ad›m atmayan, bir yurtsever, ülkesine lay›k, uygar bir kad›n. ‹lkö¤renimini ‹zmir, Eskiflehir, Ankara ve Biga’da tamamlad›. 1925 y›l›nda Bursa K›z Ö¤retmen Okulunu bitirdi. 1925-1927 y›llar›nda Atatürk’ün himayesinde yurt d›fl›nda e¤itim gördü. Tarih ve Yurt Bilgisi ö¤retmenli¤i de yapan Afetinan, Türk Tarih Kurumunun kurulufl çal›flmalar›nda bulundu ve kurumda as baflkanl›k görevi yapt›. Ankara Üniversitesi, Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsünde müdürlük yapm›fl olan Afet ‹nan’›n Atatürk ve Türk tarihi ile ilgili birçok yay›n› bulunmaktad›r. www.tdk.gov.tr Afet ‹nan ve M. Kemal Atatürk

Türk Tarih Kurumu yay›nlar›ndan birkaç örnek
Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere ba¤l› kal›n. E¤er gerçe¤i ortaya ç›kar›rsan›z bu daima bizim lehimizedir... E¤er abartma yaparsan›z kendinizi kabul ettiremezsiniz. Sizi ciddiye almazlar. Prof. Dr. Halil ‹NALCIK

ARAfiTIRINIZ
Halil ‹NALCIK kimdir? Araflt›ral›m, hayat›n› k›saca yazal›m.

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi

Türk Tarih Kurumu, kurulufl amac› olan Türk ve Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konular›, Türklerin medeniyete olan hizmetlerini bilimsel olarak araflt›rmaktad›r. Bu yöndeki çal›flmalar›n› sürdürmekte ve sürdürecektir. Çal›flma sonuçlar›; kongreler, bildiriler, belgeler ad› alt›nda yay›mlanmaktad›r. Türk Tarih Kurumunun bilimsel çal›flmalar için kurdu¤u kütüphanesi, ülkemizin en zengin kütüphanelerinden birisidir. Kütüphanede bilgisayar ile hizmet verilmekte ve ‹nternet a¤› ile dünyan›n di¤er kütüphanelerine ulafl›labilmektedir.

Büyük devletler kuran atalar›m›z, büyük ve kapsaml› medeniyetlere de sahip olmufltur. Bunu aramak, incelemek, Türklü¤e ve dünyaya bildirmek, bizler için bir borçtur. M. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1, s.359)

fl Atatürk’ün yukar›daki sözünden de yararlanarak tarih alan›ndaki çal›flmalara neden bu kadar çok önem verdi¤ini söyleyiniz.

30

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

Sosyal Bilgiler Ö¤reniyorum
Türk dilinin, kendi benli¤ine, asl›ndaki güzellik ve zenginli¤e kavuflmas› için bütün devlet teflkilat›m›z›n dikkatli, ilgili olmas›n› dileriz. M. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1, s.362)

Bilgi Kutusu
Türkiye’de sosyal bilimlerin geliflmesi için büyük bir çaba harcayan Atatürk, 12 Temmuz 1932 y›l›nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti (bugünkü Türk Dil Kurumu), 1935’te de Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinin kurulmas›na öncülük etmifltir. Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinde ilk ders Atatürk’ün iste¤i ile Ayfle Afet ‹nan taraf›ndan verilmifltir.

Türk dili, Türk milleti için bir hazinedir. Türkçe konuflmayan bir insan; Türk kültürüne, toplulu¤una ba¤l›l›¤›n› iddia ederse buna inanmak do¤ru olmaz. M. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1, s.362)

Atatürk’ün yukar›daki sözlerinden de gördü¤ümüz gibi Türk dilinin geliflmesi ve sadeleflmesine büyük önem vermifltir. Bu amaçla bafllatt›¤› dil ink›lab›, Atatürk'ün dili sadelefltirmek amac›yla Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurmas›yla sürmüfltür. Kuruluflundan bir süre sonra Türk Dil Kurumu ad›n› alan cemiyetin çal›flmalar› olumlu sonuçlar vermifl, Türk dilinin Arapça, Farsça kelimelerden ar›nd›r›l›p sadeleflmesi yolunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Türk Dil Kurumu bugün, 1983 y›l›nda kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünGEZ‹ - GÖZLEM Ankara’da bulunan Türk yesinde, faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarih Kurumu ile Türk Dil KuruTürkçenin sadelefltirilmesi, zenginlefltirilmu hakk›nda ‹nternet’ten veya mesi ve güzellefltirilmesi, bu kurumun görevleri çeflitli kaynaklardan bilgi ediniaras›ndad›r. Türk diliyle ilgili olarak günümüze niz. Mümkün olursa bu kurumlakadar yap›lan çal›flmalar›n en önemli sonucu; ra gezi düzenleyebilirsiniz. 1932 y›l›ndan önce yaz› dilinde % 35-40 civar›nda olan Türkçe sözcük kullanma oran›n›n, bugün % 75-80'lere ulaflm›fl olmas›d›r. Bu olgu, ÖÇK 1.16. Etkinlik Atatürk'ün yapt›¤› dil ink›lab›n›n halka mal oldu¤unun en önemli kan›t›d›r.
Düflünelim, Söyleyelim

1. Atatürk’ün Türk dilinin zenginlefltirilmesi için yapt›¤› çal›flmalara örnekler veriniz. 2. Türk Tarih Kurumunun, bilimsel çal›flmalara katk›s›n› örnekler vererek aç›klay›n›z. 3. Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelifltirilmesi için yapt›¤› uygulamalardan hareketle, bu konunun etkin vatandafl yetifltirilmesindeki rolünü aç›klay›n›z.
Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

31

. Bilimsel araflt›rma basamaklar›n› bir örnek olay kullanarak s›ralay›n›z........denir. Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla tamamlay›n›z.... 4. Afet ‹nan 1..... Yar›n hava ya¤murlu olacak.. hakk› vard›r. B. dilek ve flikâyetlerini .. taraf›ndan kurulmufltur...... C.. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birkaç›n› yaz›n›z. Türkiye'nin en iyi tak›m›d›r. 1... kurum. B. 2. Herkesin e¤itim ve . 1..... Ali 17 yafl›na girdi.. 2.. Türk Tarih Kurumu. Vatandafllar. 1936. A¤r› Da¤›. Yaflad›¤›n›z bir sorunu çözmek için neler yapars›n›z? Maddeler hâlinde belirtiniz.. Türkiye’nin en yüksek da¤›d›r.. olgu..... Trabzonspor. B. olarak adland›r›l›r.1.. Türkiye’nin en kalabal›k kentidir... 6.. C... 5...... geliflmekte olan bir ülkedir........ Türkiye. ö¤renim. Ülkemizde polislerin görevlerini yaflad›¤›n›z yerden örnekler vererek belirtiniz... Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A. 2. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z... Kitap okumak.. 3... yazarak belirtirler............ Bireysel düflünceleri yans›tan bilgiler.. Ankara.... C.................... Afla¤›dakilerden hangisi görüfl bildirir? A. ‹stanbul. 1931. görüfl... film izlemekten daha e¤lencelidir.. D. D.. Atatürk’ün sosyal bilimlere verdi¤i önemi bir örnekle aç›klay›n›z... Atatürk...... Olgu ve görüfl aras›ndaki fark› bir örnekle aç›klay›n›z.... Türkiye’nin baflkentidir... 4.. 32 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.. dilekçe. Kan›tlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere. Afla¤›daki ifadelerden hangisi görüfl de¤ildir? A. 3. Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. 5. y›l›nda .. SINIF ......

) Günlük yaflant›m›zda karfl›laflt›¤›m›z olaylar›n siyasi ekonomik. kültürel bir çok neden ve sonucunun bulunmas› olaylar›n çok boyutlu oldu¤unu gösterir.1. Afla¤›dakilerden hangisi bilimsel araflt›rma basamaklar›ndan de¤ildir? A.Tüketici Sorunlar› Hakem Heyeti D.) Sosyal ve etkin vatandafl olmay› baflarm›fl bireyler karfl›laflt›klar› sorunlara hak özgürlük ve sorumluluklar çerçevesinde çözüm bulmay› baflarabilir. (….) Görüfl. 6. Türk Dil Kurumu D.) Olgular. 5. Afla¤›daki kurumlardan hangisi tüketici haklar› ile ilgili de¤ildir? A. Türk Standartlar› Enstitüsü B. zenginlefltirilmesi ve güzellefltirilmesi hangi kurumun görevleri aras›ndad›r? A.) Hak ve sorumluluklar›m›z›. Ceza Mahkemeleri Ç. Verileri de¤erlendirme 5. Problem belirleme D. kifliden kifliye de¤iflir ve insanlar›n kendi fikirlerini yans›t›r. Türk Standartlar› Enstitüsü B. 4. Türk Tarih Kurumu C. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. (…. Türkçe dersinde ö¤reniriz. (…. 3. (…. 2. Sonuçlar› duyurma B. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi 4. SINIF 33 . (….) Sosyal bilgiler dersinde bilimsel araflt›rma yapmay› ö¤reniriz. yanl›fl olanlar›n önüne Y harfi yaz›n›z. 1. 7.) Haks›zl›¤a u¤rad›¤›m›z zaman karfl›m›zdakinin bizden özür dilemesini beklemeliyiz. Afla¤›da verilen cümlelerden do¤ru olanlar›n önüne D. Veri toplama C. Tüketici Mahkemeleri C. Ünite 3. (…. herzaman do¤ru olmayabilir. (…. Türk dilinin sadelefltirilmesi.

2. Farkl› Yaflam Tarzlar› Bir Baflkad›r Benim Memleketim Yaflayan Geçmifl Anadolu ve Mezopotomya Uygarl›klar› 34 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ÜN‹TE Yeryüzünde Yaflam Yaflad›¤›m›z Dünya Farkl› ‹klimler. SINIF .

Dünya haritas› üzerinde yurdumuzun hangi k›talar üzerinde bulundu¤unu inceleyerek konumunu defterinize yaz›n›z. Türkiye’de görülen iklim çeflitlili¤inde nelerin etkili oldu¤unu araflt›r›n›z. 2. 5. 8.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Farkl› ölçeklerde çizilmifl haritalar aras›nda ne gibi farkl›l›klar›n oldu¤unu ö¤reniniz. Buralar›n yerleflim yeri olarak seçilmesinde hangi faktörler etkili olmufl olabilir? Düflüncelerinizi not ediniz. 7. Yaflad›¤›n›z çevrede tarihi de¤er tafl›yan eserler var m›? Varsa hangi dönemlerden kald›¤›n› araflt›r›n›z. Yaflad›¤›n›z ilin. 3. Anadolu ve Mezopatamya uygarl›klar›n› gösteren haritalar› inceleyiniz. bulundu¤u yere kurulma nedenlerini araflt›r›n›z. 6. SINIF 35 . Yaflad›¤›n›z bölgede etkili olan iklimin özellikleri nelerdir? Gözlemlerinizi not ederek s›n›fa getiriniz. 4. Farkl› iklim bölgelerinde yaflayan insanlar›n giyim tarzlar›n› yans›tan foto¤raflar bularak s›n›fa getiriniz. Haritalar›n nas›l çizildi¤ini araflt›r›n›z.

ben Ayfle. Ünite Yaflad›¤›m›z Dünya ÖN HAZIRLIK Bir dünya haritas› veya model küre üzerinde Türkiye’yi. Gruplara ayr›larak aram›zda bir görev da¤›l›m› yapt›k. fl Siz bilmedi¤iniz yerlerin Dünya’n›n neresinde oldu¤unu merak etti¤inizde bunu nas›l ö¤reniyorsunuz? Dünya haritas› Yukar›daki Dünya haritas› ile sayfa 37’deki Türkiye haritas›n› inceledi¤imde bir konu dikkatimi çekti. sokak ve binalar plan üzerinde gösterilmiflti. Dünya’n›n ya da Türkiye’nin tamam›n› bir düzlem üzerine çizmek mümkün olamazd›. • harita • ekvator num • co¤rafi ko • kutup • ölçek KEL‹ME LAR VE KAVRAM Ö¤retmenimiz. Haritalar günlük hayatta da çok faydalan›r›z. Arkadafllar. ‹flte. Merhaba arkadafllar. diye bir soru akl›ma geldi. bu küçültme oran›na ölçek ad› veriliyor.2. Bana harita bilgisi konusu verildi. haritalardaki bilgilerden yararlanarak ülkemizin konumunu aç›klayaca¤›m›z bir ödev haz›rlamam›z› istedi. haritas› yap›lacak bir yerin özelliklerinin bozulmamas› ve kolay kullan›labilmesi için gerçek ölçüleri belli bir oranda küçültülmesi gerekiyor. Bu ülkelerin nerelerde olduklar›n› harita üzerinden ö¤renebiliriz. Demek. Örne¤in gazetelerden kardefl ülke Pakistan’da büyük bir deprem oldu¤unu okudu¤umda televizyonda Avustralya’da yaflayan kangurularla ilgili bir belgesel izledi¤imde. Bu küçültme rastgele yap›l›rsa ne olur. SINIF . Plan gerçek boyutlar›nda de¤ildi ancak tüm cadde. bizden haritalar› ve harita ölçeklerini incelememizi. Bunun için haritas› yap›lacak yerin küçültülmesi gerekiyordu. O anda duvarda as›l› olan flehir plan› dikkatimi çekti. Ülkemiz ekvatoram› yoksa kutuplaram› daha yak›n söyleyiniz. 36 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Anlad›m ki gerçek görünüflünü koruyabilmesi için belli bir oranda küçültülerek haz›rlanm›flt›. Ekvator ve kutup bölgelerini inceleyiniz. Farkl› ölçeklerde çizilmifl haritalar ve haritalardan yararlanma konusu üzerinde araflt›rma yapt›m. sosyal bilgiler dersinde en çok kulland›¤›m›z araçlardan biri haritalard›r.

000 Ölçek: 1/3. Haritalardaki ölçekleri belirtiniz. Bu farkl›l›¤›n nedenini araflt›rd›¤›mda bu fark›n haritada kullan›lan ölçekle iliflkili oldu¤unu ö¤rendim. di¤erinde ise o kadar ayr›nt› yoktu. Aralar›nda fark var m›? Söyleyiniz.1. Haritan›n birinde baz› yerler ayr›nt›l› olarak gösterilmifl. ‹zmir ve çevresini gösteren haritalar› inceleyiniz.000 Ege Bölgesi haritas› ‹zmir ve çevresi haritas› fl Sayfadaki üç haritan›n nerelere ait oldu¤unu söyleyiniz.Yeryüzünde Yaflam fl Sayfadaki Türkiye. hangisinde daha az ayr›nt›l› olarak gösterilmifltir? fl Sayfadaki haritalar› karfl›laflt›rarak hangi özelliklerin de¤iflti¤ini listeleyiniz. Ölçeklerindeki say›lar. ÖÇK 2. Ege Bölgesi. SINIF 37 . Ölçek: 1/10. sizce neyi ifade ediyor? Aç›klay›n›z. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Harita ölçeklerini incelerken yararTürkiye haritas› land›¤›m haritalarda ayr›nt›lar›n birbirine benzemedi¤ini fark ettim. fl Yollar ve yerleflim merkezleri hangisinde ayr›nt›l›.

Etkinlik Türkiye Fiziki haritas› fl Da¤lar›n yüksekliklerini. haritan›n özellikleri hakk›nda bize bilgi vermektedir. Ancak dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu bilgiler ne amaçla konulmufl olabilir? Ne gibi kolayl›klar sa¤lar? fl Seyahate ç›kt›¤›n›zda hangi haritalara ihtiyaç duyars›n›z? Bu haritalar size ne gibi kolayl›klar sa¤lar? Arkadafllar. 1/200 000’den büyük ölçekli haritalard›r. ova. “Türkiye Siyasi Haritas›” gibi adlar verilir. SINIF . Dünya’m›z›n uzaydan çekilmifl foto¤raf›na bakt›¤›m›zda yuvarlak bir flekle sahip oldu¤unu görüyoruz. sembollerle birlikte baz› yaz›lar yer al›r. fl Haritalar›n alt kenar›nda. yerleflim merkezleri ayr›nt›l› olarak gösterilir. Atlas›mdaki haritalar› ve s›n›f›m›zdaki duvar haritas›n› inceledi¤imde ay- 38 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Baz› haritalarda yer flekilleri. akarsu ve göller gösterilir mi? Neden? Ölçe¤i 1/500 000’den küçük olan haritalarda. göl ve denizlerin derinliklerini ö¤renmek için haritalar birer kaynak m›d›r? Yurdumuzdaki önemli da¤. kapsad›klar› alan büyüdü¤ü için gösterdikleri ayr›nt› da azal›r. model küre üzerindeki yatay ve dikey olarak çizilmifl çizgiler dikkatimi çekti. ÖÇK 2. orta ölçekli ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere üçe ayr›l›r. 1/200 000 ile 1/500 000 ölçekli haritalarda daha az ayr›nt›ya yer verilir. Dünya’m›z tam yuvarlak de¤il.2. ova.3. kutuplarda ise bas›k bir flekilde oldu¤unu görürüz. göl ve akarsular›n özelliklerini. Haritan›n ad›. ortas› fliflkince.2 ve 2. haritalardan ö¤renebilir miyiz? Yandaki Türkiye fiziki haritas›n› inceleyerek bu sorular› cevaplay›n›z. Ünite Haritalar ölçekleri bak›m›ndan büyük ölçekli. Atlaslardaki haritalarla duvar haritalar› içerisinde bu özellikte haritalar›n olup olmad›¤›n› inceleyiniz. flimdi de sizlere Dünya’m›z›n küçük bir maketi olan yerküre üzerindeki yatay ve dikey çizgilerden bahsetmek istiyorum. fl Bu nitelikteki haritalarda da¤. Bunlar. yollar. Haritalara “Türkiye Fiziki Haritas›”. S›n›f›m›zda bulunan model küreyi inceledim.

SINIF Meridyenler 39 . Neden? ÖÇK 2. dikey çizgilere de meridyen ad› veriliyor. Kuzey ve Güney Kutup noktalar› aras›nda uzan›yor.” diyebilir miyiz? Neden? fl Türkiye’nin hangi paralel ve meridyenler aras›nda yer ald›¤›n› atlas›n›zdan da yararlanarak belirleyiniz. 90 tanesi de Güney Yar›m Küre’de olmak üzere toplam 180 tane paralel bulunmaktad›r.4. Bunda dünyan›n yuvarlak bir flekle sahip olmas›n›n etkisi vard›r. Bafllang›ç meridyeninin 180 tane do¤usunda. 90 tanesi Kuzey Yar›m Küre’de. Paraleller fl Model küreden yararlanarak ekvator ve kutup kavramlar›n› aç›klay›n›z. Bütün meridyenlerin boylar› birbirine eflittir.5. kuzey güney do¤rultusunda uzan›yor. Biliyor musunuz. Bunun için “Türkiye’nin konumu” ifadesini kullanabilirmiyiz. fl Sizce bu yatay ve dikey çizgilerin belli bir say›s› varm›d›r? Model küre ve haritalarda gördü¤ümüz yatay çizgilere paralel. fl Model küreden de yararlanarak paralellerin özellikleri nelerdir? Söyleyiniz. ‹ngiltere’nin Greenwech (Griniç) kasabas› yak›nlar›ndan geçen meridyen yay›. Bunlar›n ne oldu¤unu araflt›r›nca ilginç bilgilere ulaflt›m. 180 tane bat›s›nda olmak üzere 360 meridyen yay› bulunuyor. Meridyen yaylar›. model küre ve haritalar üzerindeki bu çizgiler gerçekte yokmufl. bizim haritalardan kolay yararlanabilmemiz için çizilmifl hayali çizgilermifl. Ancak iki meridyen aras›ndaki uzakl›k Ekvatordan kutuplara do¤ru azal›r ve kutuplarla tüm meridyenler birleflir. Yani meridyen yaylar› Güney ve Kuzey Kutup noktalar›nda birleflti¤inden meridyen daireleri olarak da adland›r›l›yor.Yeryüzünde Yaflam n› tür çizgilerin haritalarda da oldu¤unu fark ettim. bafllang›ç olarak kabul ediliyor. Bunlar. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ve 2. fl Meridyenler için “Bir kutuptan di¤erine do¤ru.

Bu sulara neden okyanus denilmedi¤ini söyleyiniz. Avrupa ve Afrika k›talar›n›n birbirine en çok yaklaflt›¤› bölgede bulunmaktad›r. Ünite K›talar ve Okyanuslar Arkadafllar. tajlar sa¤lamaktad›r? Araflt›r›Atlas›n›zdaki haritalardan yararlanarak yurdun›z. Arkadafllar. okyanuslar ve denizler hakk›nda araflt›rma yapt›m. Yurdumuzun Avrupa’daki topraklar›n topraklar›m›z içerisinde yer lar›na Trakya. ÖÇK 2. fl Harita üzerinde ülkemizin yerini bulunuz. Ülkemizin üç taraf›n›n deBu özelli¤i ile Türkiye.2. Etkinlik 40 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Asya’daki topraklar›na Anadolu ad› vealmas›. Asya. S›n›f arkadafllar›m›zla yapt›¤›m›z çal›flma da ben. SINIF . Bunlar›n hangi k›talar aras›nda yer ald›¤›n› belirtiniz. afla¤›daki dünya haritas›n› inceledi¤imizde karalar m›. Avrupa ve Asya aras›nda donizlerle çevrili olmas› ve bo¤az¤al bir köprü gibidir. Her ikisi de birer yar›madad›r. Peki harita üzerindeki büyük kara parçalar›na ve sulara ne ad verilmektedir? K›talar ve okyanuslar fl Yukar›daki haritadan yararlanarak yeryüzünde kaç k›ta oldu¤unu ve bunlar›n adlar›n› söyleyiniz. Yukar›daki haritada da görüldü¤ü gibi Türkiye. yeryüzündeki k›talar. muz topraklar›n› çevreleyen denizleri gösteriniz. Bunlar›n büyüklükleri ile okyanuslar› karfl›laflt›r›n›z. fl Yukar›daki haritada kaç okyanus bulundu¤unu söyleyiniz.6. benim ad›m Ali. yurdumuza ne gibi avanrilir. yoksa sular m› daha çok yer kapl›yor? Sular. Denizlerin hangi k›talar aras›nda oldu¤unu söyleyiniz. de¤il mi? Haritadan da anlad›¤›m›z gibi yeryüzünde genifl alanlar kaplayan karalar ve sular bulunmaktad›r. Yurdumuzun hem ARAfiTIRINIZ Asya hem de Avrupa k›talar›nda topraklar› vard›r.

Dünya üzerinde bulundu¤u yer itibar›yla ayr› bir özelli¤e sahiptir. ben Asl›. Ben Türkiye’nin Dünya üzerinde bulundu¤u yer hakk›nda araflt›rma yapt›m. Türkiye’nin. Ayr›ca. bulundu¤u yer itibar›yla güçlü bir devlet yap›s›na sahiptir. Atatürk’ün “Yurtta bar›fl. Etkinlik ARAfiTIRINIZ Türkiye. bölgesinde neden güçlü bir devlet oldu¤unu anlataca¤›m.7. Asya ve Avrupa k›talar›nda topraklar›n›n bulunmas› nedeniyle bu iki k›ta aras›nda ki hava. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar› çok önemli su yollar›d›r. Karadeniz ile Akdeniz aras›ndaki ba¤lant›. Bat›s›nda ise sanayisi geliflmifl Avrupa ülkeleri bulunmaktad›r.Yeryüzünde Yaflam Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi Arkadafllar. Bulundu¤u yerden dolay› orta kuflak iklim bölgesinde yer alan ülkemizde farkl› iklimlerin yaflanmas›. kara ve demir yollar› ülkemizden geçmektedir. Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki al›flverifl. SINIF 41 . Ulusu ve ülkesiyle birlikte bölünmez bütünlü¤ünü korumakta ve komflular›yla bar›fl içinde yaflamaktad›r. dünyada bar›fl” ilkesini göz önünde bulundurarak Türkiye’nin güçlü bir devlet yap›s›na sahip olmas›nda Atatürk ilke ve ink›laplar›n›n katk›s›n› araflt›r›n›z. bu su yollar› arac›l›¤›yla sa¤lanmaktad›r. Üç taraf› denizlerle çevrilidir. Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerini size tan›t›rken bu yerin önemini de belirtece¤im. ülkemiz üzerinden sa¤lanmaktad›r. KUZEY AMER‹KA AVRUPA TÜRK‹YE ASYA GÜNEY AMER‹KA AFR‹KA OKYANUSYA ANTART‹KA Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri Türkiye. ve 2. Yurdumuzun do¤usunda ve güneyinde zengin petrol yataklar›na sahip petrol üreten ülkeler yer almaktad›r. fl Türkiye’nin önemli ulafl›m yollar› üzerinde bulunmas› ülkemiz için hangi avantajlar sa¤lamaktad›r? ÖÇK 2.8. tar›m ürünlerindeki çeflitlili¤i art›rmaktad›r.

SINIF . Buzdan evlerin içinde ›s›nmak ve di¤er gereksinimleri karfl›lamak için atefl yak›lmas›. Ünite Farkl› ‹klimler. yandaki foto¤rafta da görüldü¤ü gibi Eskimolar. fl Sizce eskimolar günlük yaflamlar›nda hangi zorluklarla karfl›lafl›yor olabilir? fl Kutup bölgeleri buzlarla kapl› oldu¤una göre buralarda yaflayan insanlar nas›l beslenirler? Yiyecek ihtiyaçlar›K›zak çeken köpekler n› nas›l karfl›l›yor olabilirler? fl Kutup bölgelerinin iklim özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? 42 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. bir gün sonra âdeta kaya gibi sa¤lam olur. evlerini buz bloklar› üst üste y›¤arak yapar. Buz bloklar› ›s› yal›t›m› sa¤layarak d›flardaki so¤uk havan›n içeri girmesini engeller ve evlerin ›s›s›n› korur. Öyle ki yeni yap›lan ev.2. buz kal›plar›n› etkilemez. Örne¤in. Farkl› Yaflam Tarzlar› ÖN HAZIRLIK So¤uk ve s›cak bölgelerde yaflayan insanlar›n günlük yaflamlar› sizce neden farkl›d›r? Afla¤›daki foto¤raflar sizce dünyan›n neresine ait olabilir? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • co¤rafi konu • iklim m • kutup • do¤al ortam fl Sizce bu insanlar neden farkl› giyinmifller? Yukar›daki foto¤raflarda da görüldü¤ü gibi dünyan›n farkl› yerlerinde insanlar birbirlerinden farkl› giyinmektedirler. evlerini yaflad›kla‹glo ad› verilen eskimo evleri r› yerin koflullar›na uygun yaparlar. Bunda en önemli etken o bölgede yaflanan iklim özelli¤idir. Kutup bölgelerinde yaflayan insanlar.

kurak alanlar olarak dikkat çeker. bu bölgelerde yaflayan insanlar›n temel besin maddesini oluflturan pirincin elde edildi¤i çeltik tarlalar› görülmektedir. güneyinde Kalahari çölleri dünyan›n en s›cak yerleridir. kutup bölgelerinde yaflayanlar gibi giyinebilir mi? Afrika ile kutup bölgelerinin iklim özellikleri birbirine benzer mi? Neden? Sazdan yap›lan ev Dünya üzerinde baz› bölgeler bol ya¤›fl al›r. bar›nma ve günlük yaflamlar› hakk›ndaki düflüncelerinizi söyleyiniz. Su kaynaklar› çok k›s›tl›d›r. SINIF 43 . Çölde deve kervan› Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Afla¤›daki foto¤rafta. fl Sizce bu bölgenin iklim özellikleri nelerdir? fl Afrika'da yaflayan bir insanla kutup bölgelerinde yaflayan bir insan›n yer de¤ifltirdiklerini düflününüz. Afrika k›tas›n›n kuzeyinde Büyük Sahra. vahalardaki kuyulardan sa¤lan›r. Çeltik tar›m› ÖÇK 2. Foto¤raftaki kiflilerin giyim tarzlar›ndan yararlanarak bu bölgede etkili olan iklimin özelliklerini söyleyiniz. Çöllerde tek tük bitki türlerine rastlan›r. Sizce hangi güçlüklerle karfl›lafl›rlard›? Afrikal› bir insan. fl Yandaki foto¤rafta sizce insanlar neden çeltik tar›m› yap›yorlar? Bu¤day ekimi yapamazlar m›? Niçin? Yeryüzünde çöller.Yeryüzünde Yaflam Kutup bölgelerinde so¤uk iklim yaflan›rken ekvator ve çevresinde ise s›cak iklim yaflanmaktad›r. Çöllerde s›cakl›klar çok yüksektir. Afla¤›daki ve yandaki foto¤raflarda insanlar›n bar›nmak için kulland›klar› evler görülmektedir. Afrikada günlük k›yafet Foto¤raflar› inceleyerek insanlar›n giyinme. Asya k›tas›n›n güney ve güneydo¤usu dünyan›n en fazla ya¤›fl alan bölgesidir. Su. Etkinlik fl Yandaki foto¤rafta verilen kurak bir alanda insanlar geçimlerini nas›l sa¤layabilirler? Bu topraklarda ekim dikim yap›labilir mi? Nedenini söyleyiniz.9.

‹klim kurak oldu¤u için ekim iflleriyle de u¤raflam›yorlarm›fl. kurakl›k nedeniyle içme suyu bulmakta güçlük çekiyorlarm›fl. Orada çeflitli tar›m ürünleri elde ediliyordu. Ünite ‹klim Özellikleri Benim ad›m Erol. muz… Esma: Arkadafllar. çal›flmalar›m›z›n sonunda konuyu k›saca özetledi. Ali: Biliyor musunuz. geceleri çok so¤uk bir iklim egemenmifl. Dünya’n›n kutup bölgelerinde insanlar geçimlerini nas›l sa¤l›yorlar? Oralar çok so¤ukmufl. yabani av hayvanlar›n› avl›yorlar. arpa. Çok güzel bir ülkede yafl›yoruz. Buradaki insanlar. zeytin yetiflirken di¤er yerde bu¤day. genellikle çöl iklimi dedikleri gündüzleri s›cak. Deniz ürünlerini. Her fley yetifliyor. bizler flansl›y›z. geçimlerini avc›l›k yaparak sa¤l›yorlar. Arzu: Dünya’da genel anlamda üç farkl› iklim özellikleri görülmektedir. f›nd›k üretiliyor. ‹nsanlar. Grup baflkan›m›z Arzu. Osman: Televizyonda izledim. Bunlar so¤uk iklim. Etkinlik 44 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.” demiflti. s›cak iklim ve ›l›man iklimdir. Bizde grup olarak dünya üzerinde görülen bafll›ca iklimlerin genel özellikleri ile ilgili bir çal›flma yapt›k.10. Giysilerini de daha çok deriden yap›lm›fl kürklü Çay bahçeleri elbiseler oluflturuyor. ‹klimi. sohbetlerinin birinde köyüyle ilgili an›laEskimo bir kad›n r›ndan söz ederken “Bizim köy.2. Bir baflka yerde çay. ne ararsan bulabiliyorsun. Ayfle: Dedem. oldukça so¤uktu. ne ekerler? Nas›l geçinirler? Ayfle: Ben bu konuda araflt›rma yapm›flt›m. Geçimlerini bu flekilde sa¤l›yorlar. Oralarda yaflayan insanlar›n ço¤u yeterince beslenemediklerinden s›k s›k hastalan›yorlarm›fl. Y›l›n büyük bir k›sm› kar ve buzlarla kapl›ym›fl. Yurdumuzdaki iklimler. çeflitli ürünlerin yetifltirilmesine elveriflli. Bir yerde Afrika da bir su kuyusu pamuk. Yine bir baflka yerde üzüm. Grup içindeki arakdafllar›n s›ra ile yapt›klar› çal›flmalar› sundular. ‹klim flartlar› insanlar›n giyim ve beslenme tarzlar›n› ekonomik faaliyetlerini do¤rudan etkilemektedir. ÖÇK 2. Köyümüze yak›n. fleker pancar› ekiliyor. bir da¤ köyüydü. Afrika’n›n iç kesimlerindeki Ekvator çevrelerinde. Il›man bir iklim. Ne yer. incir. SINIF . afla¤›da nehir kenar›ndaki komflu köyde iklim daha ›l›mand›.

havadaki tozlar› süzer. muz a¤açlar› ve baflka birçok bitki yer al›r. Genellikle 45 metre yüksekli¤e ulaflan en büyük a¤açlar›n alt›nda. yeni fidanlar›n büyümesine ve orman›n yeniden yetiflmesine engel olacakt›r. ÖÇK fl Ya¤mur ormanlar›n›n s›k ve gür bir yap›da olmas›n›n nedenleri nelerdir? fl Ekvator bölgesinin iklimi hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? fl Ya¤mur ormanlar›ndan insanlar nas›l yararlan›yorlar? Bu ormanlar›n yok olmas›.11. varl›¤›n› ancak do¤al bir çevrede sürdürebilir. Bu kar›fl›k yap›l› ve gür ormanlar bazen Ekvator ormanlar› olarak da adland›r›l›r. dev e¤relti otlar›.19.Yeryüzünde Yaflam ‹çinde yaflad›¤›m›z do¤al çevre. Ya¤mur ormanlar›. Temel Britannica. hava. Bu nedenlerden dolay› do¤al çevreye karfl› her insan duyarl› olmak zorundad›r. Her yerden buharlar yükselir. (K›salt›larak al›nm›flt›r. Ya¤mur ormanlar› bitki yaflam› için çok elverifllidir. A¤açlar›n ço¤u. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. nemli bir s›cakl›k ortal›¤› kaplar. ‹nce. Bu ormanlardaki a¤açlar kesildikçe saklad›klar› gizler. Çevrenin canl› yaflam› üzerinde önemli bir etkisi vard›r. gürültüyü ve rüzgâr›n h›z›n› azalt›r ve erozyonu önler. su toprak. uzun gövdeli yüksek a¤açlar›n birbirine kar›flm›fl dallar› ve yapraklar› günefl ›fl›¤›n›n afla¤› ulaflmas›n› önler. bölgelerin ve Dünya’n›n iklim yap›s›n› sizce nas›l etkiler? Neden? fl Ya¤mur ormanlar›n›n sesi olsan›z insanlara neler söylemek isterdiniz? 2. milyonlarca y›ld›r hiçbir yabanc› etkiyle engellenmeden serpilip geliflimini sürdürmüfltür. a¤aç alt› canl› yaflam›na son verecek.67-70. Örne¤in ormanlar oksijen üreterek havay› temizler. halata benzeyen farkl› sarmafl›klarla birbirine ba¤lanm›flt›r. Günefl sabah erkenden yükselir. Her canl›. Geceleri bile hava s›cak ve nemlidir. Ormanlar iklimi de etkiler. Ya¤mur ormanlar›.) Yukar›daki metni okuyarak afla¤›da verilen sorular› cevapland›r›n›z. Ormanl›k yerler. bitki örtüsüyle kapl›d›r. s›cakl›k gibi canl› ve cans›z ögelerden oluflur. bardaktan boflan›rcas›na bir ya¤mur bafllar. topra¤›n do¤al dengesinin bozulmas›na yol açacak. yüzy›llard›r o bölgede yaflayan insanlar›n ve di¤er canl›lar›n yararland›¤› do¤al ürünlerin ambar› olmufltur. bitki. Hemen her zaman ya¤mur ya¤d›¤› için düflen ya¤›fl miktar› çok yüksektir. o insanlar› sizce nas›l etkiler? fl Do¤al ürünler ne demektir? fl Ya¤mur ormanlar›n›n yok olmas›. ya¤›fls›z bir mevsimin olmay›fl›d›r. c. s. Bilgi Kutusu Ya¤mur Ormanlar› Ekvator’un yak›n çevrelerinde kalan bölgeler. daha çok ya¤›fl al›r. hayvan. Bunun bafll›ca nedeni. bu bölgelerde bitkilerin geliflmesini durduracak so¤uk ve çetin bir k›fl›n ya da kurak. genellikle flimflek ve gök gürültüsüyle birlikte. Ö¤leye do¤ru bulutlar toplan›r ve çok geçmeden. tek bir dal bile ç›karmadan 20-25 metre kadar yükselir. A¤aç gövdeleri. Mevsimler aras›nda fark çok azd›r. genellikle ya¤mur ormanlar› ad› verilen s›k a¤açlardan oluflmufl ormanlarla kapl›d›r. hastal›klarla mücadelede bize yard›mc› olabilecek de¤erli do¤al maddeler ve yeni yiyecekler olarak yararlanabilece¤imiz bitkiler sonsuza kadar yitirilmektedir. Bu koflullarda bitkiler flafl›lacak bir h›zla boy atar. Fakat ne yaz›kt›r ki günümüzde ürkütücü bir h›zla kesilip yok edilmektedir. Ormanlar›n yok edilmesi. Sarp kayal›klar d›fl›nda her kar›fl toprak. SINIF 45 .

“Bir baflkad›r benim memleketim” adl› flark›n›n söz ve ritmini ö¤renerek s›n›fta söyleyiniz. ovalar›n ve da¤l›k alanlar›n genifl yer kaplad›¤›n› görürüz. sizce ülkemiz iklimini nas›l etkilemektedir? Neden? fl Türkiye’nin s›cak ve so¤uk iklim kuflaklar› aras›nda oldu¤unu hat›rlay›n›z. Sizce bu özellikler yurdumuzda görülen iklim özelliklerini nas›l etkiler? Afla¤›daki haritay› inceleyerek ülkemizde görülen iklim tiplerinin özelliklerini birlikte ö¤renelim. 46 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bu durumu nas›l aç›klars›n›z? 2. Ülkemizde Akdeniz k›y›lar›nda denize girilirken ayn› zamanda Erzurum Palandöken’de k›fl sporlar› yap›lmaktad›r. SINIF .2. Türkiye iklim tipleri haritas› fl Türkiye’de birbirinden farkl› iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri ne olabilir? fl Türkiye’nin Ekvator’a yak›n bir yerde bulunmas›. fl Türkiye haritas›ndan da yararlanarak yaflad›¤›n›z ilin hangi iklim bölgesinde oldu¤unu söyleyiniz. Yurdumuzdaki da¤l›k bölgeler neden so¤uktur? 3. KEL‹ME LAR VE KAVRAM m • beflerî orta • bölge • iklim • Yön Türkiye fiziki haritas›n› inceledi¤imizde ülkemizin üç taraf›n›n denizlerle çevrili oldu¤unu. Ünite Bir Baflkad›r Benim Memleketim ÖN HAZIRLIK 1. Buna göre ülkemizde nas›l bir iklim özelli¤inin etkili oldu¤unu söyleyiniz.

oldukça genifl topraklara sahip bir ülkedir. Türkiye fiziki haritas›n› inceledi¤inizde yurdumuzun kuzey ve güney kesimlerinde. Yurdumuz.Yeryüzünde Yaflam fl Türkiye. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. fl Da¤lar›n k›y›ya paralel uzanmas› ile deniz etkilerinin iç kesimlere ulaflamamas› aras›nda ÖÇK nas›l bir iliflki vard›r? 2.13. Etkinlik K›y›lar›m›z bol ya¤›fl al›r. Ayr›ca ülke topraklar›m›z›n kuzeybat› kesiminde ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar› ile bu bo¤azlar aras›nda Marmara Denizi yer almaktad›r. kuzeyden Karadeniz. yandaki foto¤raflarda da görüldü¤ü gibi yükseltisi fazla olan da¤larla kapl›d›r. Ülkemizi çevreleyen denizlerin özellikle s›cakl›k. bat›dan Ege Denizi ve güneyden Akdeniz ile çevrili bir ülkedir. Denizler üzerinden gelen rüzgârlar beraberlerinde nemli hava kütlelerinide tafl›yarak özellikle k›y› bölgelerimize bol ya¤›fl b›rak›rlar. SINIF 47 . ya¤›fl›n da¤›l›fl›nda önemli etkileri bulunmaktad›r. Türkiye fiziki haritas› Türkiye. ve 2. Ülkemizde da¤lar genifl yer kaplar. Sizce bu kadar genifl topraklar üzerinde ayn› iklim özelli¤inin yaflanmas› mümkün müdür? Nedenini söyleyiniz.12. Denizlerin etkisiyle k›y› bölgelerimiz daha ›l›man bir iklim yaflan›rken iç kesimlere do¤ru gidildikçe karasall›¤›n etkisi artar. da¤lar›n k›y›ya paralel uzad›¤›n› görürüz.

iç kesimlerden daha yüksek olmas›n›n nedenlerini söyleyiniz. 2010) fl K›y›lar›m›zda y›ll›k s›cakl›k oran›n›n. Tabloyu inceleyerek ve atlaslar›n›zdan yararlanarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z . baz› illerimize ait y›ll›k s›cakl›k ortalamas› ile ya¤›fl miktarlar› verilmifltir. fl K›y› illerimizin iç bölgelerimizdeki illerden daha fazla ya¤›fl almas›n›n nedeni nedir? fl K›fl aylar›n›n so¤uk geçti¤i iller hangileridir? Sizce bunu etkileyen faktörler nelerdir? fl Denizin ›l›t›c› etkisi ile kar ya¤›fl›. fl Bat› k›y›lar›nda da¤lar›n k›y›ya dik uzanmas› buradaki iklimi nas›l etkilemektedir? Afla¤›daki tabloda.7 14 Ya¤›fl Miktar› (m2) 1052 447 491 2300 691 677 377 380 650 Kaynak (TÜ‹K.7 8. Da¤lar›n aralar›nda. uzun koridorlar› and›ran ve iç bölgelere do¤ru uzanan vadiler ve genifl ovalar bulunur. Etkinlik 48 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. don olay› gibi co¤rafi olaylar›n nas›l bir iliflkisi olabilir? Türkiye fiziki haritas›n› inceledi¤imizde ülkemizde ortalama yükseltinin fazla oldu¤unu ve genelde da¤l›k bir araziye sahip oldu¤umuzu görürüz. SINIF .8 17.6 14 11. Harran Ovas› Deniz K›y›s› (Ayd›n) ‹ller Antalya Erzurum Diyarbak›r Rize ‹zmir ‹stanbul Ankara Van Samsun Y›ll›k Ortalama S›cakl›k (0C) 18.2.8 13. Ünite Ülkemizin bat› k›y›lar›nda ise da¤lar k›y›ya dik olarak uzanmakta ve alçalarak Ege Denizi’nde son bulmaktad›r.14.1 5.9 15. Sizce bu iklimi nas›l etkiler? ÖÇK 2.

fl Sizce foto¤raflar. Yurdumuzun do¤u kesimlerinde bu yükseklik. SINIF 49 . Yaz›n daha çok güneyden gelen s›cak hava. deniz seviyesinden (0) itibaren bafllayan yükselme. k›fl›n ise kuzeyden gelen so¤uk hava kütlelerinin etkisi alt›na girer. ‹klim tiplerinin da¤›l›fl›ndaki yeryüzü flekillerinin etkisini nas›l aç›klars›n›z? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. do¤uya do¤ru gidildikçe artarak devam eder. Bilgi Kutusu Türkiye 36o-42o kuzey paraleleri aras›nda ›l›man iklim kufla¤›n›n Ekvator’a yak›n bölümünde bulunmaktad›r. Bulundu¤u konum nedeniyle ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaflan›r.Yeryüzünde Yaflam Bat› Anadolu k›y›lar›m›zdan. Türkiye’nin bu konumu ›l›man iklim flartlar›n›n etkili olmas›na ve mevsimlerin belirgin olarak görülmesine neden olmufltur. Sayfadaki foto¤raflar ayn› mevsimde ülkemizin farkl› bölgelerine ait görüntülerdir. yurdumuzun hangi bölgelerine ait olabilir? Tahminlerinizi söyleyiniz. Ülkemizdeki farkl› iklim bölgelerinden görünüm fl Ayn› mevsimde farkl› iklim flartlar›n›n yaflanmas›n› nas›l aç›klars›n›z? fl Foto¤raflar›n ait oldu¤u yerlerde. ortalama 2000 metreye ulafl›r. fl Türkiye Fiziki haritas› ve sayfa 48’deki tablodan yararlanarak yükseltinin iklim koflullar› üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤unu aç›klay›n›z. o anda s›cakl›klar›n kaç derece olabilece¤ini tahmin ediniz.

k›fl›n ve özellikle ilkbaharda düfler. Ayfle: Nas›l yani? Baba: ‹ç Anadolu’da k›fllar. Ayfle: Yurdumuzda etkili olan iklimleri ve özelliklerini araflt›r›yorum. k›z›m. Yurdumuzda ya¤›fl›n bol oldu¤u. Ayfle ile Babas› Ayfle: Babac›¤›m. SINIF . Karadeniz k›y›lar›nda Karadeniz iklimi görülür. Ayfle: Teflekkür ederim. Bak. denizlerin etkisi görülmez. k›fllar ise ›l›k ve ya¤›fll› geçer. bak biraz dikkatli oldu¤unda ipuçlar›n› çok kolay bulabiliyorsun. Yazlar ise serin ve k›sad›r. Baba: Aferin k›z›m. Ülkemizde birbirinden farkl› iklim özelliklerinin görülmesini nedenleri nelerdir? 2. Karadeniz üzerinden gelen nemli ve ›l›k hava kütleleri. Yükselirken tafl›d›¤› su buhar› yo¤unlafl›r ve ya¤›fl olarak yere iner. Yurdumuzun iç kesimlerinde ve denizden uzakta kalan yerlerde. Bu iklimde k›fllar so¤uk ve kar ya¤›fll›. Yurdumuzun güney k›y›lar›na paralel uzanan Toroslar da Kuzey Anadolu da¤lar› gibi güneyden gelen nemli rüzgârlar›n iç k›s›mlara geçmesine engel olur. Ünite Yurdumuzda görülen iklimleri ve özelliklerini daha iyi kavramak için afla¤›daki diyalo¤u okuyunuz. Ayfle: (Türkiye fiziki haritas›nda Kuzey Anadolu da¤lar›n› göstererek) Babac›¤›m. Yazlar s›cak geçer. aylarca karla örtülü kal›r. Evet. yazlar ise s›cak ve kurak geçer. ödevimi haz›rlamamda bana yard›mc› olabilir misin? Baba: Elbette k›z›m. K›fl aylar›n›n ortalama s›cakl›¤› 0 0C dolay›ndad›r. Buralarda s›cakl›k. Ayfle: Yurdumuzun kuzeyindeki Karadeniz ile iklimin ad›n›n ayn› olmas› dikkatimi çekti. yazlar›n serin. Buralarda karasal iklim etkilidir. uzun ve kar ya¤›fll›d›r. k›y›ya paralel uzanan Kuzey Anadolu da¤lar›n›n yamaçlar›na çarparak yükselir. Akdeniz iklimi. Yurdumuzun kuzeyinde yer al›n. Söyleyelim 1. senin de tahmin etti¤in gibi Karadeniz’in etkisi alt›nda olan yerler. Konumlar›. Ülkemizde etkili olan di¤er bir iklim özelli¤i ise Akdeniz ‹klimidir. yerflekillerinin engebeli olma durumu ve yükseklik farklar› nedeniyle bu iklimin görüldü¤ü yerlerde kendi içerisindede farkl›l›klar yaflan›r. Böylece ülkemizin hem kuzeyde hem de güneyinde ya¤›fllar. iklimle deniz aras›ndaki iliflkiyi fark etmeye bafllad›n. Bu çal›flma benim için çok faydal› oldu. Baba: Evet. ‹ç Anadolu’dan do¤uya do¤ru gidildikçe s›cakl›klarda düflüfl gözlenir. Bu iklimin etkili oldu¤u yerlerde yazlar s›cak ve kurak. da¤lar›n denize bakan yamaçlar›nda daha fazla görülür. babac›¤›m. bu da¤lar gibi yurdumuzun güneyinde de s›rada¤lar var. yurdumuzun güney ve bat› k›y›lar›nda görülür. Yaflad›¤›n›z yer hangi iklim bölgesi içerisindedir? Burada iklimi etkileyen faktörler nelerdir? 50 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Karadeniz ikliminin görüldü¤ü yerler. k›fllar›n ise ›l›k geçti¤i bu alanlarda y›l›n hemen hemen tamam›nda ya¤›fl görülür. ‹kisi aras›nda bir iliflki var sanki. Baba: (Kitapl›kta bulunan büyükçe bir atlas› al›r ve k›z›n›n yan›na gelir. toprak. Do¤uda en çok ya¤›fl da ilkbaharda ve yaz›n düfler. Ya¤›fllar daha çok.2. Düflünelim. Ayfle: Yurdumuzun denizlerden uzak kalan iç ve do¤u kesimlerinde ise iklim k›y›larda daha farkl› olmal›! Baba: Do¤ru tahmin ettin k›z›m.) Yurdumuzda bafll›ca üç iklim tipi görülür.

Varsa özellikleri hakk›nda bilgi toplay›n›z. Bunlardan baz›lar›nda yap›lan kaz›larda farkl› dönemlere ait tafl ve de¤iflik madenler kullan›larak elde edilen araç ve gereçler bulunmufltur. ARAfiTIRINIZ Kapadokya olarak bilinen bölge ve buradaki eski yerleflmeler hakk›nda bilgi ve foto¤raf toplayarak bir sunum haz›rlay›n›z. Ebru.Yeryüzünde Yaflam Yaflayan Geçmifl ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • yerleflme • yüzy›l Bulundu¤unuz yerleflim yerinin ne zaman kuruldu¤unu. Bu ça¤lara ait bilgilere.. Anadolu. 51 . o dönemlerde beslenme ve giyimlerini nas›l sa¤lam›fl olabilirler? Ebru. Anadolu tarihi ile ilgili araflt›rma yaparak edindi¤i bilgilerle bir sunum haz›rlad›. Oluflan bu yapay tepelere höyük (hüyük) denilmektedir. pek çok kavmin buray› yurt edinmesine neden olmufltur. dünyan›n ilk yerleflme alanlar› içinde yer al›r. fleklinde olmas›n› da flöyle aç›klad›: Tarih boyunca çeflitli nedenlerle y›k›lan yerleflme alanlar›nda. Daha önceki dönemler de. Tarih boyunca Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda bir köprü görevi görmüfltür. buluntulardan ve yap›lan kaz›lardan elde edilen araç ve gereçlerle ulafl›lmaktad›r. Bilgi Kutusu Tarih. Anadolu'daki yerleflme yerlerinin pek ço¤unun ad›n›n Çatalhöyük. Anadolu'da 1000'in üzerinde hüyük oldu¤u bilinmektedir. Bozüyük.. bol suyunun ve verimli topraklar›n›n bulunmas›. fl Yak›n çevrenizde benzer özellikte kal›nt›lar olup olmad›¤›n› ö¤reniniz. Uygun iklim koflullar›na sahip olmas›. Gülhüyük. tarih öncesi ça¤lar olarak adland›r›l›r. Eski kaya s›¤›naklar› kaya s›¤›naklar›n› yerleflim yeri olarak seçmelerinin nedenleri neler olabilir? fl Kaya s›¤›naklar›nda yaflayan insanlar. nas›l bir geliflme ve de¤iflme gösterdi¤ini araflt›r›n›z. y›k›nt›lar›n üst üste birikmesi ile tepeler oluflmufltur. SINIF Tart›flma fl ‹lk Ça¤ yerleflmeleri ile günümüzdeki yerleflmeleri etkileyen faktörler aras›nda benzerlik ve farkl›l›klar var m›d›r? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. fl Tarih öncesi dönemde yaflayan insanlar›n. Anadolu eski medeniyetlerin yerleflim alan› olarak tarihteki yerini alm›flt›r. Geçmifl dönemlerde bu topraklarda çeflitli medeniyetler kurulmufl. MÖ 3200 y›llar›nda yaz›n›n bulunmas›yla bafllar. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

hiçbirinde kap› olmad›¤› görülür.15. 1961." demifltir. Bu bölgede kaz› çal›flmas› yapan ‹ngiliz arkeolo¤ Prof. Çatalhöyük. fl ‹ngiliz arkeolo¤un Çatalhöyük için söyledi¤i "‹nsan›n evcilleflmesinin befli¤idir. Anadolu'daki en eski yerleflim kültürlerini oluflturur. Bilgi Kutusu Çatalhöyük. a¤aç ve kam›fl›n kullan›ld›¤› belirlenmifltir." sözünden neler anl›yorsunuz? Yorumlay›n›z. evlerini bu flekilde yapmalar›n›n nedeni sizce ne olabilir? ÖÇK 2. Lan Hodder. Ünite Anadoluda ilk yerleflmeler: Çatalhöyük Eski yerleflim yerlerine ait kal›nt›lardan da anlafl›ld›¤› gibi Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde pek çok uygarl›¤›n bulundu¤u görülmektedir. Çatalhöyük. O dönemde yaflayan insanlar›n günlük yaflamlar› hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? Çatalhöyük'teki evlerin yap›l›fl flekilleri incelendi¤inde ço¤unlukla kare planl›. Evlerin temelden baflÇatalhöyük’te günlük yaflam› gösteren temsilî bir resim layarak kerpiçten yap›ld›¤›. fl Sizce Çatalhöyük’teki ilk yerleflmelerde evler neden kerpiç. fl O dönemde insanlar›n. Etkinlik 52 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Evlere damlardan merdivenle girilir. SINIF . farkl› büyüklükteki iki tepeden oluflmaktad›r. Bu uygarl›klardan biri de Çatalhöyük'te kurulmufltur. ‹lk yerleflme örne¤i olan yap›larda kerpiç. Konya'n›n Çumra ilçesi s›n›rlar› içerisinde bulunmaktad›r.2. a¤aç ve kam›fltan yap›lm›fl olabilir? Yandaki resmi inceleyiniz. Evlerin aralar›nda sokaklar yoktur ve insanlar evler aras›nda çat›dan çat›ya geçerek dolafl›rlar. Çatalhöyük için "‹nsan›n evcilleflmesinin befli¤idir. 1963 ve 1965 y›llar›nda burada yap›lan kaz›lar sonucu 13 yap› kal›nt›s› ortaya ç›kar›lm›flt›r. 1958 y›l›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. düz daml› ve d›fla tümüyle kapal› oldu¤u görülmektedir. ‹lçenin 10 km do¤usunda.

bu¤day yetifltirmeye. manzara resimleri gibi çok çeflitlilik içermektedir. buna ba¤l› olarak kerpiç evler yapmaya bafllad›lar. koyun. At.16.10 000 y›l öncesinde Çatalhöyük'te insanlar. avc›lar. ay› ve yaban domuzu gibi) görünmektedir. s›¤›r gibi hayvanlar› evcillefltirdiler. Hayvanlar›n hepsi de büyük ve insanlara zarar verebilecek kadar güçlü (bo¤a. yap›lar›n duvarlar›n› süslemekteydi. geometrik biçimler. Kilin piflirilmesiyle çanak çömlek üretir oldular. Avc›l›k yerine hayvanc›l›k. Yap›lan kaz›lar buran›n nüfusunun çok kalabal›k. Çatalhöyük yerleflim alan› Araflt›rmac›lar. ‹lk Ça¤ insanlar›ndan daha farkl› bir yaflama geçtiler. Böylece ilk yerleflim birimleri olufltu. SINIF 53 . Çamurun güneflte sertleflti¤ini fark ettiler.Yeryüzünde Yaflam Günümüzden yaklafl›k 9000 . Bu resimlerdeki temalar da hayvanlar. Resimlerde bu hayvanlar›n çevrelerini sarm›fl küçük insanlar da yer almaktad›r. büyük bir köy oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Çatalhöyük'ün ileri bir tar›m kültürüne sahip yerleflim yeri oldu¤u sonucuna varm›fllard›r. Arpa. toplay›c›l›k yerine ise tar›ma yöneldiler. ÖÇK 2. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ‹lk yerleflmelere ait duvar resimleri (Çatalhöyük) fl Duvar resimlerindeki hayvan figürleri o dönemle ilgili hangi bilgileri vermektedir? fl Geçmiflte zaman içinde insanlar›n yaflam tarz›nda nas›l bir de¤iflim olmufltur? fl Yaflad›¤›n›z yerdeki ev tipleri ile Çatalhöyük’teki ev tiplerini karfl›laflt›rarak benzerlik ve farkl›l›klar› söyleyiniz. belirli yerlere yerleflmeye bafllad›lar. fl ‹nsanlar›n bir araya gelip toplu yerleflim birimlerinde birlikte yaflamas›n›n nedeni neler olabilir? Çatalhöyük evlerindeki duvar resimleri.

Afla¤›daki tarih fleridi üzerinde. sonraki ça¤larda daha da gelifltirilerek kullan›lm›flt›r. kendine özgü bir özellik tafl›yan zaman parças›. Ünite fl Yandaki foto¤rafta görüldü¤ü gibi ilk yerleflmelerde insanlar›n. sosyal faaliyet ve e¤itim imkân› fazla olan yerleri yerleflim alan› olarak tercih etmektedir.” Bu önemli geliflmeleri zaman s›ralamas›na koyarak anlat›r›z. Turizm. tarih ça¤lar›n› inceleyiniz. Çünkü sona eren bir olay. yüzy›l. Örne¤in tarih öncesi ça¤larda yap›lan ilk araçlar. milattan önce (MÖ) ve milattan sonra (MS) terimleri kullan›lmaktad›r. Yüzy›l ise yüz y›ll›k süre için kullan›l›r. bunlar günümüzde de kullan›lmaktad›r. Edindikleri bu becerinin ekonomik ve sosyal yaflant›lar›na katk›s› olmufl mudur? ‹lk uygarl›klar›n oluflmas›na etkisi olabilir mi? Düflüncelerinizi aç›klay›n›z.2. Günümüzde ise do¤al ‹lk yerleflimlere ait kal›nt›lar faktörlerin yan› s›ra ekonomik faaliyetler ve kültürel faktörler yerleflme alanlar›n› belirlemektedir. Süreç içinde etkili olan faktörlerin neden de¤iflti¤ini aç›klay›n›z. zaman ölçüsü olarak çeflitli takvimler kullanm›fllard›r. Daha sonra Erzurum ve Sivas kongrelerini toplad›. SINIF . önce Samsun'a geldi. sanayi ve ekonomik faaliyetlerin yo¤un oldu¤u yerler önemli yerleflim birimleridir. ‹sa’n›n do¤du¤u y›l milatta bafllang›ç olarak kabul edilir. baflka bir olay›n sebebini oluflturur. Zaman s›ralamas›na bir baflka örnek verelim: “Atatürk. Günümüzde yerleflmeler ‹nsanlar. baz› madenleri iflleyerek çeflitli araç-gereç yapt›klar› anlafl›lmaktad›r. 54 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ulafl›m kolayl›¤›. Binlerce y›l boyunca takvim sistemlerini gelifltirerek günümüze kadar ulaflt›rm›fllard›r. Tarih öncesi dönemlerde yerleflmeler do¤al faktörlerin etkisi alt›ndayd›. Hz. ‹sa’n›n do¤umu ) 375 Kavimler Göçü’nün bafllamas› ORTA ÇA⁄ MS 1453 ‹stanbul’un fethi 1789 Frans›z ‹htilali YEN‹ ÇA⁄ YAKIN ÇA⁄ Bilgi Kutusu Tarihte meydana gelen olaylar› iyi anlamak için onlar›n s›ras›n› bilmemiz gerekir. Tarihî olaylar belirlenirken ça¤. dönem. Ard›ndan TBMM'nin kurulmas›n› sa¤lad›. devir olarak adland›r›l›r. En yayg›n olarak “Ay” ve “Günefl” y›llar›na dayanan takvim kullan›lm›fl. tarihin ak›fl› içinde. Günümüz insanlar›. sa¤l›k hizmeti. Ça¤. ifl imkan›. Tarih fieridi ‹LK ÇA⁄ MÖ 3200 Yaz›n›n bulunmas› 0 Milat ( Hz. fl Konu anlat›m›ndan hareketle tarih öncesinden günümüze yerleflmeyi etkileyen faktörlerin neler oldu¤unu belirleyiniz.

Hititlerde ordu. Anadolu’daki uygarl›klar›n birbirleriyle ve komflular›yla etkileflimi buradaki medeniyetlerin geliflmesini h›zland›rm›flt›r. Ancak bu s›n›flar aras›nda fazla bir ayr›cal›k yoktu. Roma ve Yunan kültürlerinden karfl›l›kl› olarak etkilenmifltir. Savafllarda ok. fiimdi Anadolu da kurulmufl olan medeniyetlerin hangileri oldu¤unu Ebru’nun anlat›m›ndan yararlanarak birlikte ö¤renelim. Dünyan›n ilk yaz›l› antlaflmas› olan Kadefl Bar›fl Antlaflmas›. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ailemle Anadolu turuna ç›km›flt›k. yaya ve atl›-arabal› askerlerden oluflurdu. Eski ça¤larda Anadolu. temizli¤e büyük önem verir. MÖ 2000 bafllar›nda Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya gelerek K›z›l›rmak çevresindeki topraklara yerleflmifller. SINIF 55 . sonsuz ve s›n›rs›z de¤ildi. Çevresindeki Mezopotamya. yay. ‹ran. Hattuflafl (Bo¤azköy)'› baflkent yap›p bir devlet kuran Hititler. kraldan sonra en yetkili kifli say›l›rd›. MÖ 1450 y›llar›nda büyük bir imparatorluk hâHititlere ait bir duvar resmi line geldiler. Önce Çorum ili s›n›rlar› içinde bulunan Bo¤azköy’e gittik. Hitit Uygarl›¤› Geçen yaz. tah›l tar›m› ve hayvanc›l›k önemli ekonomik faaliyetlerdendi. Hititlerde devlet yönetiminde baflta kral bulunurdu. Burada Hititler hakk›nda bilgiler edindim: ‹lk Ça¤da Anadolu'da ilk devleti kurmufl olan toplum Hititlerdir. Mezopotamya'dan ald›klar› çivi yaz›s› ile daha çok tafl tabletler üzerine yazd›klar› resim yaz›s›n› (hiyeroglif) kullan›rlard›. M›s›r. Anadolu'da sulamal› tar›m. Hititlerde gerçeklefltirilmifltir. ibadet için tap›na¤a gitmeden önce y›kan›r ve temiz giysiler giyerlerdi. Bu tur sayesinde. Hititler. çeflitli kültürlerin yafland›¤› bir bölgeymifl. Ülke yönetiminde kraliçe. ilk kez bu dönemde.Yeryüzünde Yaflam Anadolu ve Mezopotamya Uygarl›klar› ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • uygarl›k • yerleflme ‹lk ça¤lardaki yerleflim yerlerine ait kal›nt›lardan o dönemdeki insanlar›n yaflamlar› ile ilgili hangi bilgilere ulafl›labiliriz? Hititler Döneminden kalma eserler fl Yukar›daki foto¤raflarda neler görüyorsunuz? Sizce bunlar hangi amaçla yap›lm›fl olabilir? Anadolu’nun cografi konumu. balta gibi silahlar kullan›l›rd›. Çok tanr›l› bir inanca sahip olan Hititler. Yetkileri “Pankufl” ad› verilen bir meclis taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›. m›zrak. Ancak kral›n yetkileri. Hititler. geçmiflte önemli ticaret yollar›n›n geçti¤i bir bölge olmas›nda etkili olmufltur. Ba¤c›l›k. kalkan. Hititlerde devlet yönetiminde halk. Eli silah tutan herkes asker say›l›rd›. Anadolu’da ilk ça¤larda kurulan uygarl›klarla ilgili pekçok bilgiye ulaflt›m. Hitit uygarl›¤›nda tar›ma önem verilmifltir. birtak›m s›n›flara ayr›lm›flt›r. Heykel ve kabartma sanat› alan›nda da geliflmifllerdi. Hititlerle M›s›rl›lar aras›nda imzalanm›flt›r (MÖ 1280).

özellikle maden iflçili¤inde ilerlemifllerdi.2. Madenlerden yapt›klar› eflyalar› baflka ülkelere sat›yorlard›. krallar›na Midas unvan›n› verirlerdi. Etkinlik Midas An›t› (Yaz›l›kaya-Eskiflehir) 56 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Eskiflehir'deki Yaz›l›kaya. vazolar ve seramik çanaklar bunun en güzel örne¤ini oluflturmaktad›r. Benzerlik ve farkl›l›klar›n› söyleyiniz. Frigyal›lar. kaya oymac›l›¤›nda da çok geliflmifllerdi. Bugün Ankara yak›nlar›ndaki Gordion'da bulunan. Frig Uygarl›¤› Bo¤azköy’den sonra.17. Eskiflehir’e do¤ru yola koyulduk. Friglerin tafl iflçili¤inde ne kadar usta olduklar›n› ve ileri gittiklerini gösteren aç›k bir örnektir. Tap›naklar›n›n ve mezarlar›n›n üzerini de geometrik süsler ve hayvan flekilleriyle süsleyip donatm›fllard›r. SINIF . Buradaki evlerin kap›lar› oymalarla. Frigler. Friglerin baflkenti olan Gordion (Yass›höyük)’a geldik. Kibele ad›ndaki ana tanr›çaya büyük sayg› gösterirlerdi. Frigler. Frigler. MÖ 800 y›llar›nda Orta Anadolu'da güçlü bir devlet kurmufllard›r. kadehler. fl Frigler maden ve tafl iflçili¤inde neden gelimifl olabilirler? fl Hititler ve Friglerin sosyal ve ekonomik yap›lar›n› benzerlikleri yönünden karfl›laflt›r›n›z. Friglerin ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal›yd›. surlarla çevrili ve büyük bir kap›s› olan flehirdir. tunçtan yap›lm›fl çengelli i¤neler. koridorlar yapm›fllard›r. odalar. dünyadaki her fleyin sahibi oldu¤una inan›lan bereket tanr›ças›yd›. Kibele. Kayalar› oyarak sütunlar. Hayvanc›l›k ve tar›m›n korunmas›na yönelik kanunlar koymufllard›. ÖÇK 2. Frigya halk›n›n büyük ço¤unlu¤u çiftçilikle u¤rafl›yordu. Ünite fl Hititlerdeki yönetim anlay›fl›n› günümüzdeki ile karfl›laflt›r›n›z. Çengelli i¤ne Seramik çanak Tunçtan yap›lm›fl kadehler vazolar Gordion. Frigler. d›fl yüzleri ise kabartma süslemeli levhalarla kaplanm›flt›r.

Babam›n “Sard denince ilk akl›na gelen para” demesi dikkatimi çekmiflti. Etkinlik ran b›rakan büyük bir tiyatro vard›r. zamanla yerli halkla kaynaflarak flehir devletler kurdular. Efes'teki Artemis Tap›na¤› dünyan›n en güzel eserlerinden say›lan görkemli bir yap›d›r. Bu bölgede MÖ 687 y›l›nda baflkenti Sardes (Sard) olan. SINIF 57 . Diyojen. gerçek anlamda ilk paray› icat etmifl ve kullanm›fllard›r. mimaride büyük eserler ortaya koymufllar.19. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. özgür düflünce ve bilimin ilk kez burada do¤mufl olmas›d›r. sanat ve bilim alan›nda önemli geliflmelere neden olmufltur. fikir. ‹yon flehir devletleri aras›nda en bilinenleri ‹zmir Milet ve Efes'tir.gov. MÖ 1000 y›llar›nda Yunanistan'dan Bat› Anadolu'ya geçen ‹yonlar. Bu tiyatro. Ekonominin geliflmesi ve demokrasinin varl›¤›. fiehir devletlerinin önemi. fl Sizce para icat edilmeden önce. ticareti gelifltirmeye çal›flm›fl bu sayede zenginliflmifllerdi. Lidyal› tüccarlar. tüccarlar ve büyük toprak sahipleri. Krall›kla yönetilen ülkede asiller. Kral Yolu üzerinde yap›lan ticaret sayesinde do¤u ile bat› aras›nda kültürel etkileflim h›zlanm›flt›r. Bu nedenle dünyada ça¤dafl ekonominin temelini Lidyal›lar atm›flt›r. alt›n para Lidyal›lar Sardes’ten bafll›yarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapm›fllard›r. astronomi ve co¤rafya gibi pozitif bilimlerde önemli geliflmeler kaydetmifllerdir. ÖÇK 2. Efes bir zamanlar deniz k›y›s›nda bulunuyormufl. Ticaretle yo¤un bir flekilde u¤raflan Lidyal›lar. bugün bile görenleri hay2. ve Efes flehrinde. Tales Anaksimenes gibi bilim adamlar›n›n çal›flmalar› ile özellikle felsefe. ‹lk Ça¤da. denize s›n›r› olmamas›na ra¤men karadaki ticaretin yan›nda deniz yoluyla denizafl›r› ülkelerlede ticari iliflkiler kurmufllard›r. insanlar nas›l ticaret yap›yorlard›? fl Paran›n kullan›lmas› sizce o dönemde ticareti nas›l etkilemifl olabilir? ‹yon Uygarl›¤› Sard kentinden güneye do¤ru turumuza devam etti¤imizde ‹zmir yak›n›nda yer alan Efes’e geldik. 50 binin üzerinde izleyiciyi alabilecek kapasiteye sahiptir.kultur. güçlü bir Lidya Devleti kurulmufltur. Efes Antik Tiyatrosu ‹yonlar.Yeryüzünde Yaflam Lidya Uygarl›¤› Turumuzun bu dura¤›nda Bat› Anadolu’daki tarihî Sard (Sardes) kenti vard›. fl ‹yonlar›n bilim ve sanatta geliflmesinin nedenleri neler olabilir? ARAfiTIRINIZ www.18. Ancak bugün Menderes ›rmaklar›n›n denizi doldurmas› ile k›y›dan 12 km kadar içeride kalm›flt›r. Krallar. söz Lidyal›lara ait ilk sahibi idi. Ticaretin geliflmesi sonucu birçok kültür ile iliflki kurdular.tr internet sitesine girerek Anadolu’da yaflayan uygarl›klara ait bilgi ve foto¤raflar› inceleyiniz. matematik. geometri. Bat› Anadolu'da Gediz ve Büyük Menderes ›rmaklar› aras›nda kalan bölgeye Lidya denilmekteydi.

Urartular. eyaletlere ayr›lm›fl ve her eyaletin bafl›nda bir vali görev yap›yormufl. Bu dilde. çeflitli amaçlara hizmet eden küçük diskler de bulunmaktad›r. MÖ 8-7. SINIF . yans›tmaktad›r? ve 2. yüzy›llarda en parlak dönemini yaflam›fl ve krall›kla yönetilmifl. fl Urartular sulama kanallar› ve göletler yapmas› yaflad›klar› bölgenin hangi özelli¤ini ÖÇK Urartulardan kalma bir disk 2. özellikle baflkentleri olan Tuflpa (Van) kenti ile Mezopotamya bölgesini görmek istiyordum. muhteflem kaleler. tap›naklar. Bu tanr›lar›n içinde en önemlisi. çok tanr›l› bir inan›fllar› vard›. Bu disklerin en s›k kullan›ld›¤› yerler.21. Devlet. 2. süslü atlar›n koflum tak›mlar›d›r. Hititlerinkine benzer resim yaz›lar› da kullanm›fllard›r. Urartular Türkçeye çok benzer bir dil ve çivi yaz›s› kullanm›fllar. Haldi'nin kutsal say›lan arabas›yla ordular›n önünden gitti¤ine inan›l›rd›.22. su tesisleri yap›lm›flt›r. Urartular. bunun için birçok sulama kanal› ve gölet infla etmifllerdir. saraylar. Urartulara ait bir kale (Van) Urartular›n. Ancak bu bölge gezi program›m›zda belirledi¤imiz güzergah üzerinde olmad›¤›ndan Urartularla ilgili bilgilere ‹nternet üzerinden ulaflt›m. Elde edilen buluntular içerisinde tunçtan yap›lm›fl. savafl tanr›s› Haldi idi. köklere ekler getirilerek sözcükler türetilirmifl. Urartular. Etkinlik 58 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bunun yan›nda günlük hayatta.2. hayvanc›l›¤›n yan› s›ra ova ve akarsu boylar›nda tar›m yapm›fllar. Bu dönemde Do¤u Anadolu'da kayalar oyulmufl.20. özellikle mimarl›kta çok ileri bir düzeye ulaflm›fllard›r. Ünite Urartu Uygarl›¤› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da devlet kuran Urartular›n yaflad›¤› yerleri.

daha sonraki yaflam› nas›l ilk temeli Mezopotamyal›lar atm›flt›r. En büyük kral› Hammurabi’dir. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bu kentler aras›nda ekonomik ve siyasal nedenlerle s›ks›k savafllar yap›lm›flt›r. Mezopotamya’da siyasi birlik kurmay› baflarm›fl. daha çok tüccar bir kavim görünümündedir. ayn› zamanda en yüksek rahip görevine de sahip olan kral bulunurdu. Dicle ve F›rat ›rmaklar›n›n aras›nda. Sümerlerde siteler. ‹nternet üzerinden Mezopotamya ile ilgili flu bilgilere ulaflt›: Mezopotamya. Mezopotamya’da yarat›lan tarihin en eski ve en iyi korunmufl yaz›l› kanunlar›ndand›r. MÖ 3500 bafllar›nda kurulan Ur.Yeryüzünde Yaflam Mezopotamya Uygarl›klar› Ebru. MÖ 2000 y›llar›nda y›k›lm›fllard›r. bir saati 60 dakikaya. güneyde Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgedir. Hammurabi. Uruk. Mezopotamya dinleri çok tanr›l› bir inanca sahipti. Bunlar›n en önemlileri Sümerler. Sümerler. dakikay› da 60 saniyeye bölmüfllerdir. MÖ 2000 y›l›nda Mezopotamya’da çok büyük ve çok teflkilatl› bir devlet kurdular. Mezopotamya devletleri. Babilliler. Babil ve Asurlularda ise yönetimin bafl›nda. Hammurabi Kanunlar›. Asurlular MÖ 612 y›l›nda y›k›lm›flt›r. kanallar ve barajlar yapt›lar ve sulamaya dayal› bir tar›m gelifltirdiler. o dönemin en ünlü destan›d›r. Babilliler ve Asurlulard›r. SINIF 59 . y›l› ise fl Anadolu ve Mezopotamya’da bilim ve sanat ala12 aya ay›rm›fllard›r. Sümerler. zaptetti¤i flehirlere iyi yetiflmifl valiler göndererek iyi bir yönetici oldu¤unu göstermifltir. Anadolu’ya çivi yaz›s›n› getirenler Asurlu tüccarlar olmufltur. Lagafl ve Eridu gibi siteler (kentler) bu devletlerden baz›lar›d›r. Babil’in Asma Bahçelerinin temsilî resmi Asurlular. Astronomideki n›nda gerçeklefltirilen bulufllar. Bu tanr›lar için irili ufakl› tap›naklar yap›lm›flt›. Dicle ve F›rat ›rmaklar› taraf›ndan sulanan bereketli topraklarda geçmiflte çeflitli devletler kurulmufltu. Geceyle gündüzü Tart›flma on ikifler saate. Bu kanunlar. Tarihte ilk kez çivi yaz›s›n› kullanarak insanl›¤a ve bilimin geliflmesine büyük bir hizmette bulunmfllard›r. Asurlulara ait duvar kabartmas› Sümerler zaman ölçmeyi ö¤renmifller. etkilemifl olabilir? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. G›lgam›fl Destan›. Asurlular›n MÖ 19001700 y›llar› aras›nda Anadolu’da pek çok pazar yeri kurdu¤u bilinir. yerlefltikleri yerlere sulama sistemi. Anadolu uygarl›klar› ile yak›ndan iliflkisi olan Mezopotamya uygarl›¤› hakk›nda da araflt›rma yapmak istedi. da ilk flehir devletlerini kurmufllard›r. kuzeyde Toroslardan. çivi yaz›s› kullan›yordu. bütün çevre ülkeleri üzerinde etkili olmufltur. rahip krallarca yönetilirdi. “Hammurabi Kanunlar›” ile kanun yap›c› olarak ün salm›flt›r. Mezopotamya. haftay› 7 güne.

Frig. fl Mezopotamya uygarl›klar›n›n yafland›¤› yerlerin co¤rafi özelliklerini söyleyiniz. Anadolu da kurulan uygarl›klar›n birbirinden etkilenmesinin nedenleri neler olabilir? 9. 4. SINIF .2. fl Buralar›n co¤rafi özellikleri hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? fl Anadolu da farkl› dönemlerde pek çok uygarl›klar›n kurulmas›n›n nedenlerini aç›klay›n›z. Tarih öncesi ça¤larda insanlar. Ölçme ve De¤erlendirme A. Türkiye'nin Dünya üzerindeki yerinin önemini belirtiniz. Mezopotamya bölgesi neden ilk yerleflim yerlerinden biri olarak seçilmifltir? 60 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 1. Dünya'n›n bütününü ayn› büyüklükte bir düzlem üzerine çizmek mümkün mü? Neden? 2. Fiziki haritalardan neler ö¤renebiliriz? 3. Ünite Yukar›daki haritada görüldü¤ü gibi üç taraf› denizlerle çevrili olan Anadolu topraklar› da ve Mezopotamyada tarih boyunca Hitit. Yurdumuzun k›y› bölgelerinde ya¤›fl›n iç kesimlere göre daha fazla olmas›n›n nedenleri nedir? 7. geçimini nas›l sa¤l›yorlard›? 8. 6. ‹yon ve Urartular gibi pek çok uygarl›¤›n kesiflti¤i bir yerde bulunmaktad›r. K›ta ve okyanuslar›n adlar›n› flema hâlinde gösteriniz. fl Yukar›daki harita üzerinde Anadoluda kurulan ilk uygarl›klar›n yerlerini inceleyiniz. Lidya. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.

‹nsanlar›n av ve toplay›c›l›k yapmas› 8.. Meridyenler 4.. Ülkemizde k›y› bölgesinden iç kesimlere do¤ru gidildikçe . Urartular 9... Ekvator C. 1.... Göllerin derinli¤i D... Il›man iklim 5.... ölçek 1... So¤uk iklim B.....000 C...... 2.... Y›k›nt›lar›n üst üste birikmesi ile oluflan tepeler C.. Sümerler B. 7... afla¤›daki iklim türlerinden hangisinin etkisindedir? A...... Thales (Tales)...000. 1/50. Yaflad›¤›n›z yeri daha ayr›nt›l› görebilmeniz için afla¤›daki ölçeklerden hangisi ile çizilen haritay› kullanmam›z gerekir? A............ höyük tan›m› ile ilgilidir? A. Lidya. ‹yonlar D....... Haritas› yap›lacak yerin belirli bir oranda küçültülmesine ... SINIF 61 ... Tarih... 1/1.000 2.. Asya.. . Türkiye... Frigler B... Ekvator. Afla¤›daki devletlerden hangisi Anadolu'da ‹lk Ça¤da kurulan devletlerden biri de¤ildir? A... ‹nsanlar›n yerleflik hayata geçmesi D.. Dünya üzerine çizilebilecek en büyük daire . ‹yonlar D. Paraleller D...... Eskimo.... Denizlerin etkisi 6. ile .. Urartular Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.. .. Afla¤›dakilerden hangisi. Paray› icat eden kavim. Lidyal›lar C. 1/500........ Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z...... Avrupa. Afla¤›dakilerden hangisi.... denir... Paray› bulan ilk uygarl›k ... So¤uk iklim D. Antarktika 3.. S›cak iklim D.. olarak adland›r›l›r. 3. 1/100. Afrika B......000 B.... Da¤lar›n uzan›fl› C.000 D. Kutup iklimi C...... 4....... Amerika D. azal›r. Yükseklik B. Karadeniz iklimi B. avc›l›k. Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz......... Afla¤›dakilerden hangisi ülkemize en uzak olan k›tad›r? A... Karasal iklim 7....... Türkiye'de görülen iklim üzerinde etkili de¤ildir? A. C....Yeryüzünde Yaflam B. Yurdumuzun iç kesimlerinde etkili olan iklim afla¤›dakilerden hangisidir? A... Avustralya C.... s›cakl›k.. bulunmas›yla bafllar.. ya¤›fl.. Kutuplarda yaflayan yerli halka . Amerika... Afla¤›daki kavramlardan hangileri bir yerin konumunu belirlemede kullan›lmaz? A.. Hititler C....... ad› verilir.. Akdeniz iklimi C....... afla¤›dakilerden hangisidir? A. d›r.. k›talar› aras›nda yer al›r...... 6... Türkiye.. Kayalar›n oyularak bar›nak yap›lmas› B.. 5.. Eksen B. yaz›n›n.

ÜN‹TE ‹pek Yolu’nda Türkler Atalar›m› Tan›yorum Bozk›rda Yaflam Kutsal Görev ‹slamiyetin Do¤uflu ve Yay›l›fl› ‹lk Türk-‹slam Devletleri Yaflayan De¤erlerimiz Sanata Vurulan Türk Mührü 62 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.3. SINIF .

‹slam toplumu ile Türkler aras›ndaki ilk iliflkiler nas›l bafllam›flt›r. Kültürlerin gelecek nesillere aktar›lmas›nda gelenek ve göreneklerin etkilerini araflt›r›n›z. Sizin çevrenizde hangi günlerde kutlamalar yap›l›yor? Sizce bu törenler neden yap›l›yor? Düflüncelerinizi not ediniz. Gazneliler ve Büyük Selçuklular›n kurulduklar› bölgeleri harita üzerinde inceleyiniz. 9. 8. 10. 7.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. 2. 6. 5. Destanlar›n toplumlar›n hangi özellikleri hakk›nda bilgi verdiklerini araflt›r›n›z. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 4. Dinlerin toplum yaflam›nda ne tür de¤iflikliklere neden oldu¤unu araflt›r›n›z. Araflt›r›n›z. Bu bölgelerde günümüzde hangi devletlerin bulundu¤unu ö¤reniniz. SINIF 63 . Tarihte ‹pek Yolu olarak bilinen güzergaha neden bu ismin verildi¤ini araflt›r›n›z. 3. Bir devletin ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas›nda ordunun rolü sizce neler olabilir? Aç›klay›n›z. Dünya iklim haritas›ndan yararlanarak Orta Asya’n›n ikliminin burada kurulmufl olan Türk devletlerinin yaflant›s›na etkileri hakk›nda düflüncelerinizi aç›klay›n›z. Karahanl›lar. Türklerin Müslüman olmalar›ndan sonra sanat anlay›fllar›nda meydana gelen de¤ifliklikleri araflt›r›n›z.

Ö¤üdünü dinledi. Çinliler. Oklar› onlara pay edip "Ey küçük kardefller. Ay ve Y›ld›z. Teoman'dan sonra yerine büyük o¤lu Mete Han geçti (MÖ Çin Seddi 209). Dedi ki "Ey o¤ullar. uykudan uyand›. Gün. Gücümü yitirdim. Anlay›fll› ve do¤ru bir adamd›. Türk beyleri ile evlenen Çin prensesleri. Sizlere de yurdumu veriyorum. yolda bir alt›n yay buldular. Devlet merkezi Ötüken olan Hunlar. yolda. çok yaflad›m. Yay› üç parça etti. Çok ok att›m. Babalar› O¤uz Han'a verdiler. günlerden bir gün. Ulu¤ Türk. Esen kal›n!" Sonra gök gözlerini kapatt›. Gök Tanr›'n›n buyru¤undan ç›kmay›n. Ünite Atalar›m› Tan›yorum ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM öge • devlet • vatan • kut • ça¤ Türklere ait destanlardan hangilerini biliyorsunuz? Sizce konusu en ilginç olan› hangisi? Sosyal bilgiler dersi için 6-A s›n›f›nda grup çal›flmas› yapan Aykut. Gök. hay›rl› olsun! Gök Tanr›. yay sizin olsun!" Gök Han. beyleri birbirlerine düflürdülerdir. yurdunu o¤ullar›na pay etti. üç o¤lu da bat›ya gitti. Düflte gördüklerini O¤uz Han'a anlatt›: "Ey Hakan’›m. dedi. Kocad›m. bol bol avland›ktan sonra. Orta Asya’daki Türk topluluklar›n›n yaflam tarz›n› konu alan afla¤›daki destan› okuyarak ilgili soruyu cevaplay›n›z. bize Türk sald›r›lar›n›n çok fazla oldu¤unu göstermektedir. Alt›n yay. özellikle Çinlilerle mücadele ettiler. Mete Han'›n ölümünden sonra Hunlar bir süre daha Asya'daki varl›klar›n› devam ettirdiler. Ay Han ve Y›ld›z Han. Babalar› O¤uz Han'a verdiler. Oklar› ald›lar. Çin Seddi'nin 2200 km uzunlu¤unda olmas›. O¤ullar›n› toplad›. Ya¤›lar›m› (düflmanlar›m›) a¤latt›m. Da¤ Han ve Deniz Han. Dostlar›m› güldürdüm. üç gümüfl ok buldular. Yurdumuzun üzerinde bilgelik ve bahtiyarl›kla yaflay›n. fl Destana göre Hunlardaki devlet yönetimi hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? 64 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türklerin sald›r›lar› karfl›s›nda Çinliler ünlü Çin Seddi'ni yapt›lar. bu oklar sizin olsun!" O¤uz Han. Halk› da ça¤›rd›. dedi. O¤uz Han sevindi. siz do¤uya var›n. Ulu¤ Türk'ün sözlerini çok be¤endi. Herkese dan›fl›ld›. düflünde bir alt›n yay ve üç gümüfl ok gördü. O¤uz ve Attila haz›rlad›klar› ödevlerini arkadafllar›na anlatmaya bafllad›lar. Da¤ ve Deniz. ‹lk olarak söz hakk›n› O¤uz ald›: – Arkadafllar! Ben size Orta Asya’da kurulmufl ilk Türk devletlerinden biri olan Büyük Hun Devleti'ni anlataca¤›m. Gün Han. Türkleri savafl yoluyla yenemeyeceklerini anlam›fllard›. Gök Tanr›'n›n sana verdikleri. gün do¤usundan gün bat›s›na dek uzan›yordu. Mete Han güçlü bir ordu kurup Asya'daki K›rg›zlar d›fl›ndaki bütün Türk boylar›n› Hun yönetimi alt›nda toplad› ve Çinlilerle savaflt›. Büyük Tarih Ansiklopedisi 2. Dedi ki "Ey o¤ullar›m! Gönlüm av diliyor. SINIF . Yay› ald›lar. Çok savafllar gördüm. bundan sonra Ulu Kurultay'› toplad›. ak sakall›. Bilgeli¤ini övdü. Ulu¤ Türk. Ata bindim. Gök Tanr›'ya borcumu eda ettim. Hunlar›n bilinen ilk hükümdar› Tuman (Teoman)'d›r. K›l›ç sallad›m. O¤uz Han sevindi.3. dedi. O¤uz Han. Bu nedenle "Böl ve Yönet" uygulamas›yla Büyük Hun Devleti'ni y›kmay› baflard›lar. s. bol bol avland›ktan sonra. Ad› "Ulu¤ Türk" idi. 516-517’den k›salt›larak al›nm›flt›r. Üç gümüfl ok da kuzeye do¤ru gidiyordu. O⁄UZ KA⁄AN DESTANI O¤uz Ka¤an'›n yan›nda. Y›lmaz Öztuna. düflümde gördüklerimi yerine getirsin! Diledi¤i yeri sana versin!” O¤uz Han. siz bat›ya gidin!" Bunun üzerine O¤uz Han'›n üç o¤lu do¤uya. "Ey büyük kardefller. boz saçl› çok bilge bir kifli vard›. • kültürel as • Ortak Mir y ta ul • Kur Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden biri Büyük Hun Devleti'dir.

. adamlar›n›n suikastleriyle de¤il... milletinin gö¤sü üzerinde en küçük bir ac› duymadan öldü. bat›da Hazar Denizi. Her iki Roma ‹mparatorlu¤u’nun birçok flehrini istila ederek korkuttu. En kahraman milletin efendisi. Got tarihçesi Jordenes Atilla ile ilgili flunlar› yazm›flt›r: ÖÇK 3.. daha sonra ise Bat› Roma ‹mparatorlu¤u üzerine seferler yapt›. Daha sonra Bat› Roma y›k›ld› (476). do¤uda Kingan Da¤lar›. Avrupa Hun Devleti Avrupa Hun Devleti. Ötüken'de oturmak.1.‹pek Yolu’nda Türkler Hun Devleti. Etkinlik "Muncuk'un o¤lu Attila.161 (K›salt›larak düzenlenmifltir.. bakiyeyi (kalanlar›) de ya¤ma edecek. • Kavimler Göçü ile ‹lk Ça¤ sona erdi.. kuzeyde ise Sibirya ovalar› ile çevrili bir bölge oldu¤unu biliyor muydunuz? Kavimler Göçü Büyük Hun Devleti'nin y›k›lmas›ndan sonra Hunlar da¤›ld›. Avrupa Hun Devleti bir süre sonra y›k›ld› (476).. diye korkarlar iken onlara af ile muamele etti. burada Avrupa Hun Devleti (Bat› Hun Devleti)'ni kurdu. Kavimler Göçü sonunda. Güney Hun Devleti’ne ise Çinliler son verdi.. Avrupa'n›n siyasi haritas›n›n de¤iflmesine neden olan ve toplumlar› etkileyen bu olaya tarihte Kavimler Göçü denir (375). • Roma ‹mparatorlu¤u Bat› ve Do¤u Roma olmak üzere ikiye ayr›ld›. Bir süre sonra buradaki Hunlar.) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Nuri Yaz›c›. s. Hunlar›n bask›s›na dayanamayan Avrupa'daki kavimler birbirine bask› yaparak yer de¤ifltirdi. Türk milleti için refah ve mutluluk iflareti kabul edilmekte idi. Attila önce Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u. Bunlar.. güneyde Hindikufl Da¤lar›. (375) • Bu göçlerin sonunda Tuna Nehri boylar›na kadar gelen Hunlar. Ural Da¤lar›ndan Tuna Nehri'ne kadar uzanan Orta ve Do¤u Avrupa topraklar›nda kuruldu. Düflmanlar›n›n sald›r›s› neticesinde de¤il. Kuzey ve Güney Hunlar olarak MS 48 y›l›nda ikiye ayr›ld›. Orhun Irma¤› ile Selenga Irma¤›'n›n Tamir kolu aras›ndad›r. Bilgi Kutusu ÖTÜKEN Bugün Mo¤olistan'da yer alan Ötüken. Biliyor muydunuz? Büyük Hun Devleti Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya'n›n. Hunlar›n bir bölümü. Kuzey Hun Devleti’ne Çinlilerle ifl birli¤i yapan Sienpiler. bol bitkili ve ormanl›k bölge olarak bilinen Ötüken'de bugün baz› kal›nt›lar yer almaktad›r. Il›man iklimli.” Dr. Balkafl Gölü ile Aral Gölü aras›ndaki topraklarda yaflamaya devam etti. Tarihte Türkler ve Türk Devletleri. SINIF 65 .. Balamir komutas›nda Hazar Denizi'nin kuzeyinden bat›ya do¤ru ilerlemeye bafllad›lar. Devletin en ünlü hükümdar› Attila'd›r.

SINIF . Gafil avlanan Türkler. Ergenekon d›fl›nda genifl ülkeler. Amaçlar› öç almakt›." dediler. Bu iki han›n çocuklar›.” dediler. Y›lmaz Öztuna. Küçükler kul yap›ld›. Çad›rlar› al›nd›. Çocuklar› çoktu. ‹l Han'›n. a¤›rl›klar›n› b›rak›p kaçt›lar. Da¤lar›n aras›ndan yol izleyip bulal›m. Büyük Tarih Ansiklopedisi 1. Tan a¤ar›nca. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imifl. Türkler. arkalar›na düfltüler. Türkler. Kay› Han'›n çok çocu¤u oldu. Dört yüz y›l sonra kendileri ve sürüleri o kadar fazlalaflt› ki Ergenekon'a s›¤maz oldular. 66 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. güzel yurtlar varm›fl. o y›l evlenmiflti. Bu yenilgiden sonra yabanc› kavimlerin hanlar› ve beyleri av yerinde toplan›p konufltular "Türklere hile yapmazsak sonunda iflimiz yaman olur. 202’den k›salt›larak al›nm›flt›r. Türklerin bafl›nda. "Bunlar›n vuruflma gücü bitti. Bir tek ev kurtulamad›. Çevresine hendek kaz›p beklediler. öküz ve koyun buldular. Bunu k›skanan yabanc› kavimler birleflerek Türklerin üzerine yürüdü. Dediler ki "Atalar›m›zdan iflittik. Ergenekon d›fl›nda her kim bize dost olursa onunla görüflelim. çad›rlar›n› ve sürülerini bir yere toplad›lar. at. bask›na u¤ram›fl gibi. Sonunda Köktürkler. zamanla Ergenekon'da çocuklar› ço¤ald›. Fakat on gün geçmeden bir gece. Çare bulmak için kurultay topland›. Burada düflmandan kaç›p gelen birçok deve. Sürülerini al›p da¤a do¤ru göçtüler. yenik düfltü. O gün vurufluldu. dediler. Büyüklerin hepsi k›l›çtan geçirildi. Düflman. "Kay›" ad›n› tafl›yan bu o¤ul. Dokuz O¤uz Han'›n daha az çocu¤u do¤du. bir tanesi d›fl›nda. Türk yurduna geldiler. gere¤i odur ki da¤lar›n içinde insan yolu düflmez bir yer izleyip otural›m. Düflman gelince vuruflma da bafllad›. bulunduklar› yerden nas›l ç›km›fl olabilirler? Ergenekon adl› yeri resimlemek isteseniz nas›l resmederdiniz? Defterinize çiziniz. s.. kaç›yorlar!" deyip. hepsi öldü. Türkleri görünce birden döndü. Düflmanla vuruflal›m!" Kurultay bu karar› al›nca Türkler. Ergenekon'da kald›lar ve ço¤ald›kça ço¤ald›lar. ‹ki Türk prensinin. Ergenekon'dan ç›kmak için yol arad›lar fakat bulamad›lar. ikisi de kad›nlar› ile beraber atlara atlay›p kaçt›lar.. Göçüp Ergenekon'dan ç›kal›m. Hepsi teker teker öldürüldü.3. Kay› ile Dokuz O¤uz. O zaman bir demirci dedi ki "Bu da¤da demir madeni var. Ünite Afla¤›da verilen destan› okuyarak “Türklerin ba¤›ms›z yaflama” özelli¤i ile ilgili düflüncelerinizi söyleyiniz. "Dokuz O¤uz" ad›nda bir de ye¤eni vard›. ‹l Han vard›. Ergenekon Destan› Türk illerinde Türklere bafl e¤meyen bir yer yoktu. üstün geldi. Ergenekon ad› verilen yere yerlefltiler. düflmana esir düflmüfllerdi. fl fl fl fl Yukar›da bir bölümü verilen Ergenekon Destan› hangi Türk devleti ile ilgili olabilir? Destanda söz edilen Demircinin önerisi ne olabilir? Türkler. "Dört taraftaki illerin hepsi bize düflman. Fakat bu u¤ursuz vuruflmada.

Bu devlet ikinci Köktürk Devleti olarak bilindi¤i gibi kurucusunun ad›ndan dolay› Kutluk Devleti olarak da adland›r›lmaktad›r. Türk tarihinde ilk Türk ad› ile kurulan devlettir. ‹pek Yolu hakimiyetini ele geçirme mücadelesi savafllar›n yaflanmas›na yol açt›. ‹pek Yolu üzerinde bulunan devletlerle siyasi ve ekonomik iliflkiler geliflti. her f›rsatta isyan ettiler. dedi. Onun ölümünden sonra (734) devlet zay›flad›. Bu durum. Tecrübeli devlet adam› Tonyukuk. Hatta bir Mani dini tap›na¤› yapt›rd›. Bumin Ka¤an. sonunda Kutluk ad›ndaki bir kahraman önderli¤inde ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar (682). o büyük baflar›lar› düflünecekler. Türklerin ‹pek Yolu nedeniyle komflular› ile olan iliflkileri. 359) özellikleri almal›d›r? ÖÇK 3. kültürel yaflamlar›n› da etkiledi. do¤unun (Merkezin) egemenli¤ini tan›mad›. Türkler karfl›s›nda askerî yönden baflar›l› olamayan Çinlilerin k›flk›rtmas› sonucu devletin bat› bölümünü yöneten Tardu. Bu durum olumlu ve olumsuz sonuçlar do¤urdu. Mukan Ka¤an. Bumin Ka¤an ölünce yerine o¤lu Mukan Ka¤an hükümdar oldu. Çinlilere karfl› baflar›lar kazanarak devletin topraklar›n› geniflletti. Kutluk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Ka¤an zaman›d›r. Köktürk kültürel birli¤inin bozulmas›na yol açm›flt›r. Ba¤›ms›zl›¤a al›flk›n olan Türkler. ben de sizlere Köktürkleri anlataca¤›m. Bunun sonucu 582 y›l›nda Do¤u Köktürk Devleti ve Bat› Köktürk Devleti olmak üzere ikiye ayr›ld›. devlet baflkan›. Bir süre sonra Do¤u Köktürk Devleti Çin egemenli¤ine girdi (630). Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. harikalar yaratan adamlar› ö¤renecekler. Türk çocuklar› bu tarihten ba¤›ms›zl›k fikrini kazanacaklar. Bilge Ka¤an döneminde de vezirlik görevine devam etti.‹pek Yolu’nda Türkler O¤uz'un sunumunu tamamlamas›ndan sonra söz alan Aykut: – Arkadafllar. Köktürkler döneminde ise Ta-po Ka¤an Mani dinini ve bu dinin temsilcilerini koruma alt›na ald›. Uygur. de¤erli devlet adam› vezir Tonyukuk idi. Kardefli ‹stemi'yi ülkesinin bat› bölümüne Yabgu olarak atad›. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1. Kutluk Ka¤an. Bilgi Kutusu II. Kutluk Ka¤an Ötüken'i devletine merkez yapt›. Türklerin kontrolüne girdi. Bu dönemde ‹pek Yolu. 552 y›l›nda kurulan bu devletin kurucusu Bumin Ka¤an'd›r. devleti Köktürk Devleti ‹stemi Yabgu ile birlikte yönetti. Köktürk Devleti Çin egemenli¤inde yaflamak istemeyen Türkler. Devletin merkezi Ötüken'dir. kardefli Kül Tigin ise ordu komutan› idi. M. Tonyukuk ve Kül Tigin'in ölümünden sonra Bilge Ka¤an devleti tek bafl›na yönetti. s. Basmil ve Karluklar ayaklanarak ‹kinci Köktürk Devleti'ne son verdiler (744). Orta Asya'daki bütün Türk boylar›n› egemenli¤i alt›nda toplad›. SINIF 67 . Onun en önemli yard›mc›s›. Daha sonra Bat› Köktürk Devleti de Çin egemenli¤ine girdi 659). Köktürk Devleti.2. fl Atatürk’e göre Türk çocu¤u atalar›ndan hangi Türk kabiliyet (yetenek) ve kudretinin (gücünün) tarihteki baflar›lar› meydana ç›kt›kça bütün Türk çocuklar› kendileri için laz›m olan at›l›m kayna¤›n› o tarihte bulabileceklerdir. kendilerinin ayn› kandan olduklar›n› düflünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun e¤meyeceklerdir. Bilge Ka¤an.

Ç›plak halk› giyimli k›ld›m. SINIF . “Ben hiç de zengin ve refah içerisinde yaflayan bir halk üzerine hükümdar olmad›m. s. gündüz oturmad›m. fl Sizce Bilge Ka¤an’›n yapt›klar›n› anlatmas›n›n amac› ne olabilir? fl Yukar›daki metinden yararlanarak dönemin ekonomik yap›s› hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? 68 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. güçlü hakan› olandan iyi k›ld›m. Türk halk›n› düflmans›z k›ld›m bu halklar›n hepsi bana tabi oldular. her yere gütmüfl olan halk yayap yap›ldak ve öle yite dönüp geldi. Orhon Yaz›tlar›. Babam›z›n ve amcam›z›n kazanm›fl olduklar› halk›n ad› san› yok olmas›n diye Türk halk› için gece uyumad›m. Ünite Bilge Ka¤an Kitabesi’nden Orhun yaz›tlar› 8. Öylece çal›fl›p çabalay›p birleflik halk› atefl ile su gibi birbirlerine düflman etmedim. Bilge Ka¤an. derlenmifltir. Prens iki flad ve kardeflim Kül Tigin ile konuflup anlaflt›k. 70-71. fakir halk zengin k›ld›m az halk› çok k›ld›m güçlü devleti olandan. Dört bucaktaki halklar› hep kendime tabi k›ld›m. Ben kendim hakan olarak tahta oturdu¤umda. Tam tersine karn› aç s›rt› ç›plak yoksul ve sefil bir halk üzerine hükümdar oldum. yüzy›l›n bafllar›nda ikinci Kök Türk Devleti hükümdar› Bilge Ka¤an-Kandesi Kültigin ve bilge vezir Tonyukuk ad›na dikilmifltir.3. Türk tarihinin bilinen ilk yaz›l› kitabesi olmas› nedeniyle Türk tarih ve kültür araflt›rmalar›nda önemli bir eserdir.” Talat Tekin. kardeflim Kül Tigin ile iki fiad ile birlikte ölesiye yitesiye çal›flt›m çabaBilge Ka¤an Kitabesi lad›m. Ondan sonra tanr› öyle buyurdu¤u için baht›m ve talihim oldu¤u için ölecek halk› diriltip doyurdum. Halk› besleyip doyuray›m diye kuzeyde O¤uz halk›na do¤uda k›tay ve Totab› halklar›na do¤ru güneyde de Çin’e do¤ru on iki kez sefer ettim savaflt›m.

Bundan yedi gün sonra da hakan öldü. Çünkü Türklerin kutsal tafl› ele geçirilmiflti. Tafl› iyice k›zd›rd›ktan sonra. hatta konuflmas›n› bilmeyen küçük çocuklar. bu kayaya ba¤l›d›r. y›rt›c› ve uysal bütün kufllar. Türk hakanlar› tahta oturduktan bir süre sonra ölmeye bafllad›lar. Türk ülkelerinin üzerinden felaket rüzgârlar› geçti. Bak›c›lar dedi ki "Hatun Da¤›'n›n bahtiyarl›¤›. Göç Destan› Bir gün. Nerede durmak isterlerse göç etmeyi buyuran ayn› kutsal sesi duydular. "Tanr› Da¤›" ad›nda baflka bir da¤ ve onun güneyinde de "Kutlu Da¤" ad›n› tafl›yan büyük bir kaya vard›. Y›lmaz Öztuna. Yeni Türk hakan›. Tanr›'dan gelen bu iflaret üzerine. Çin elçileri. O çevrede kutsal say›lan. saray›n› Hatun Da¤›'nda kurdu. bu kayay› istediler. Çinli prensesin etkisinden kurtulamayan ve millî duygular› azalan hakan. Kutsal tafl. ben de sizlere Uygurlar hakk›nda bilgi verece¤im” diyerek söze bafllad›. kayan›n çevresine odundan tepeler yapt›lar. Bu illerde durdular. yurtlar›n› b›rak›p gittiler. göç!" diye ba¤›rmaya bafllad›lar. kolayca götürülemeyecek derecede büyüktü. hayvanlar ve bitkiler. Birer birer Çin'e tafl›d›lar. Kaya giderse Türk illerinden bahtiyarl›k da giderdi. Burada göç emreden sesler kesildi. güçlü bir Türk devleti do¤du ve Büyük Türk Hakanl›¤›'n›n flanl› geleneklerini devam ettirdi. Türk milletinde rahats›zl›k. "Göç. Parçalar› arabalar›na koydular. Hâlbuki bu kaya kutsald›. üzerine keskin sirke dökerek parçalad›lar. Türk ülkesinin esenli¤i buna ba¤l›yd›. Nihayet Bögü Ka¤an'›n çocuklar›ndan biri. Türk vatan›ndaki kufllar.3. Bu baflar›. Onun için Çinliler. yurt içindeki bu tafl parças›n›n Çinlilere verilmesinde bir sak›nca görmedi. Sonunda Beflbal›k flehrinin bulundu¤u ülkeye vard›lar. büyük yank›lar yapt›. bak›c›larla beraber geldiler. 233’ten k›salt›larak al›nm›flt›r. milletinin bu inan›fl›na de¤er vermedi. SINIF 69 . Bu prenses. Çinlilerle yap›lan savafllara bir son vermek için o¤lu Gal› Tekin'e "Kiyu-Liyen" ad›ndaki Çin prensesini almay› düflündü. Olay. Büyük Tarih Ansiklopedisi 1. Beflbal›k flehrini kurdular. bütün Çin'i sevindirdi. bereketsizlik bafllad›. ‹lk önce Göç Destan› hakk›nda bilgi verdi. Türk Devleti'ni güçsüz k›lmak için bu kayay› yok etmeli!" Bunun üzerine Çinliler. fl Yukar›daki metinde Türk kültürüne ait hangi unsurlardan söz edilmektedir? ÖÇK 3. Türk taht›na ç›kt›. huzursuzluk. Odunlara atefl verdiler. Uygur Türkleri. prenseslerine karfl›l›k. kendi dilleriyle bu kayan›n gidifline a¤lad›lar. Bu hakan. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Yeniden.‹pek Yolu’nda Türkler “ Atilla Arkadafllar. s. Onun zaman›nda Türk illerinde evcil ve vahfli bütün hayvanlar. Uygur taht›na yeni bir hakan oturdu.

Bu dinin etkisi ile zamanla savaflc› özelliklerini kaybeden uygurlar konargöçer yaflam tarz›n› b›rakt›. 359) verecek içecekler yasakt›. Müslüman Araplarla Çinliler aras›nda 751 E¤er bir millet büyükse y›l›nda yap›lan Talas Savafl›'ndan yararlanarak Tar›m Havzas›’n› kendisini tan›makla daha ele geçirdiler. Bu devletler. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Ka¤an.3. 745 y›l›nda da bu ka¤anl›¤a son vererek kendi devletlerini kurdular. 13. büyük olur. 70 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. vermektedir? Aç›klay›n›z. fl Atatürk yukar›da 780 y›l›nda ka¤an olan Baga Tarkan'›n ölümünden sonra ülke. Bugün Uygurlar. Moyen-Çor Ka¤an döneminde. Uygurlar. da¤›lan Türk birli¤ini yeniden sa¤lad›lar. yerleflik hayata geçerek tar›mla u¤raflt›lar. Kutluk Devleti'nin y›k›lmas›ndan sonra bir süre Basmil Ka¤anl›¤›’n›n idaresinde yaflad›lar. Ünite Uygur Devleti Asya Hunlar›n›n soyundan gelen Uygurlar. Kemal ATATÜRK Mani dinine göre hayvani g›dalar yemek ve insan vücuduna zarar (Atatürkçülük 1. M. Karabalgasun'u merkez yapt›. Bögü Ka¤an döneminde Uygurlar. Çin'in Sincan-Uygur özerk bölgesinde varl›klar›n› sürdürmektedirler. verilen sözü ile Türk çokar›fl›kl›klar içinde kald›. yüzy›lda Mo¤ollar›n egemenli¤i alt›na girdi. K›rg›zlar›n 840 y›l›ndaki sald›r›lar› sonucu da cuklar›na hangi mesaj› devlet y›k›ld›. Mani dinini kabul ettiler. s. Bilim ve sanatta önemli eserler verdiler. Uygur Devleti’nin y›k›lmas›ndan sonra Kansu ve Turfan Uygur devletleri kuruldu. SINIF .

SINIF 71 . sosyal. eser ve yaz›tlar bulunmaktad›r. benim ve grup arkadafllar›m›n anlatt›¤› gibi Türkler tarih boyunca güçlü ve köklü devletler kurmufllard›r. Eyer örtüsü Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.” “Ondan sonra o¤ullar› ka¤an olmufl” fl Yukar›daki bilgi kutusunda Türk kültürüne ait nas›l bir ç›kar›mda bulunabilirsiniz? Uygur Türklerinde dokumac›l›¤›n önemli bir yeri vard›r. fl Uygurlarda dokumac›l›¤›n geliflmesinin nedeni sizce neler olabilir? fl Asya fiziki haritas›ndan yararlanarak ilk Türk devletlerinin kuruldu¤u bölgenin co¤rafi özelliklerini söyleyiniz. – Arkadafllar. Özellikle hal›. Uygurlara ait kent kal›nt›s› Bir Uygur Freski fl Yukar›daki foto¤raflar uygurlar›n hangi alanda gelifltiklerini göstermektedir? Biliyor muydunuz? Türk ad›n›n geçti¤i ilk tarihsel metin olarak kabul edilen Köktürkler dönemine ait Orhun Kitabelerinde yer alan sözlerin baz›lar› flunlard›r: “Tanr› istedi¤i için Ka¤›nl›k taht›na oturdum” “Türk milleti’nin’ ad› san› yok almas›n diye özümü o Tanr›. Ka¤an oturttu. ekonomik ve kültürel yaflamlar›na ait günümüze kadar ulaflm›fl ve dünya ortak miras› say›lan pek çok destan. an›t.‹pek Yolu’nda Türkler Son sözü O¤uz ald›. eyer gibi çeflitli el sanatlar› günümüze kadar ulaflm›flt›r. kilim. Bu devletlerin siyasal.

Yaz›. askerlik vb. ka¤an. SINIF Uygurlara ait bir fresk . edebiyat. Dil ve Edebiyat ‹kinci Köktürkler dönemine ait Orhun Kitabeleri.) oluflumunda yaflad›klar› Orta Asya’n›n izleri görülmektedir. k›l›ç. törelere ve hükümdarlar›n buyruklar›na göre yönetilirdi. Devlet. Din ve ‹nan›fl ‹lk Türk devletleri dönemine ait dokuma. Kitap basma tekni¤ine sahip olan Uygurlar›n. babadan o¤ula geçerdi. Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk ad›na dikilmifltir. kendilerine ait bir alfabesi de vard›r. Hükümdar›n efli de yönetimde söz sahibi idi. Ergenekon ve Türeyifl Destan› en ünlüleridir. Bunlar Bilge Ka¤an. Köktürk ve Uygur Devletlerinde Kültürel ve Sosyal Yaflam Devlet Yönetimi ‹lk Türk devletlerinin bafl›nda bulunan hükümdar. han unvanlar›n› kullan›rd›. ! Türklere ait bir süvari heykeli 72 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türklerde yaflam tarz›n› yans›tan destanlar da vard›r. heykel ve freskler.3. Türklerde hayvan figürleri ‹lk Türk devletleri dönemine ait k›l›çlar ! Türklerin kültürel yaflamlar›n›n (inanç. giyim kuflam. Bunlardan O¤uz Ka¤an. kurultay ad› verilen bir mecliste görüflülürdü. Köktürk alfabesi ile yaz›lm›flt›r. hakan. Devlet iflleri. Hükümdarl›k. hâlâ varl›¤›n› korumaktad›r. Ünite Hun.

Orta Asya'daki mezar kal›nt›lar›d›r. ‹çinde mumyalanm›fl ceset ve ölünün eflyalar› bulunurdu. Bu durum Türklerin gök bilimi alan›nda çal›flt›klar›n› göstermektedir. Yerleflik hayata geçtikten sonra tar›m ve ticaretin önemi daha da artm›flt›r. ilk dönemlerde konargöçer bir yaflam sürüyorlard›. Türk sanat›n›n bir göstergesidir. üstü toprak ve tafllardan örülmüfltü. Geçimlerini genellikle hayvanc›l›kla sa¤larlard›. Sosyal yaflamda flenlik ve bayramlar›n önemli bir yeri vard›.‹pek Yolu’nda Türkler Sosyal Yaflam Türkler. Bunun yan› s›ra fiamanizme inananlar da vard›. Tarihte Türkler ve Türk Devletleri. SINIF 73 . ölen kiflileri eflyalar› ile birlikte gömerlerdi. Uygurlar Döneminden itibaren saray ve tap›naklar yapm›fllard›r. Bunlar›n törenlerini yöneten kiflilere flaman ad› verilirdi. at koflumlar› ve k›l›çlarda göstermifllerdir. Türkler. Orhun kitabeleri Bilgi Kutusu Kurgan Kurganlar. Yaklafl›k bir oda geniflli¤inde. Türkler sanat anlay›fllar›n› kemerler. Nuri Yaz›c›. Uygurlar döneminden itibaren yerleflik yaflama geçmifllerdir. Dr. toplumun temeli kabul edilir. topra¤›n üstünde bir tümsek gibi dururdu. silahlar. a¤aç kütüklerinden yap›lm›fl. Din ve ‹nan›fl Türkler aras›nda Gök Tanr› inanc› yayg›nd›. s. Ölülerini ise yu¤ ad› verilen bir törenle gömerlerdi. Bunlar›n duvarlar› çeflitli resimlerle süslenmifltir.21 Balballar ve freskler. Mezarlar›n bafl›na balbal ad› verilen tafllar dikerlerdi. ! Bir Uygur minyatürü Bir balbal›n üst bölümü Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. evlilik ile kurulurdu. Bilim ve Sanat ‹lk Türk devletlerinde bilim alan›nda yap›lan çal›flmaya en iyi örnek "On ‹ki Hayvanl› Türk Takvimi"dir. Üst k›sm›. demir ifllemecili¤i ve hal›c›l›k oldukça geliflmifltir. Yayg›n kutlanan bayram ise bahar›n geliflini müjdeleyen Nevruz idi. Türkler ölümden sonraki yaflama inan›rlar. Türklerde aile. Dokumac›l›k.

at›n etini yer. say› 1. yaln›z Asya’da binici bir millet olarak tan›nm›fl de¤ildir. koyunlar kesilirdi. Sürülerini koyun. Sürek avlar›nda. fl Afla¤›da. . 85 74 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bu kanat. Avrupa’ya yapt›klar› ak›nlarla dillere destan olmufltur. derisini kullan›rd›.. en baflta yürür. hayvan sürülerinin otlat›lmas›nda. Tarih Dünyas› dergisi. Türklerin av törenleri de binicili¤e olan ba¤l›l›k ve ilgilerini gösterir. at sürüleri ald›m.. manalarla doludur... Bu söz ile Kaflgarl› Mahmut. Türklerin binicilik flöhreti. Türklerin binicili¤e verdikleri önemi gösteren kay›tlarla doludur. keçi. Türkleri dünyaya hâkim k›lan atlard›r..3. sadece bir ulafl›m arac› olarak de¤il.. Türk hakanlar›. Ünite Bozk›rda Yaflam ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • göç • savafl • vatan • iskan 1. Eski Türkler sürüleri ile geçinir. Bu anlaml› söz. Onlar milattan 2000 y›l öncesinden itibaren fethettikleri her yere at› da beraberlerinde götürmüfltür. deve. Türkler için at› vazgeçilmez k›lm›flt›r. beslenmede ve savafllarda yararlanm›fllard›r. Kaflgarl› Mahmut ‘’ Türk’ün at› kanad›d›r. Türkler. Türklerin günlük yaflam› âdeta at s›rt›nda geçmifltir.. at. Metni okuyarak at›n Türklerin hayat›ndaki yerini aç›klay›n›z. Geçmiflte ‹pek Yolu'nun geçti¤i yol üzerinde bulunan ülkelerin ekonomik yaflant›lar›n› bu yolun hangi yönden etkilemifl olabilece¤ini araflt›r›n›z. 2. Türkleri uçan kufla benzetiyor.. s. . Uçmak için kanat laz›m. . Nazmi SEVGEN Türklerde At ve Atç›l›k. Attan. burada göçebe bir yaflam sürmüfllerdir. hakan. k›sraklar.. atlar›n› öldürdüm. fl Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’n›n co¤rafi özelliklerini hakk›nda neler biliyorsunuz? Türkler Orta Asya'da genifl bozk›rlar›n yer ald›¤› co¤rafi bölgelerde yaflam›fllar. Eski Türklerde kad›n ve çocuklar da binici idiler.. bir milleti yendiklerini anlatmak için “Sürülerini.” Türk milletine zafer ve galibiyet sa¤lad›klar›n› anlatmak için de “Milletime at verdim. Kültürün oluflmas› ile yaflan›lan bölge aras›nda sizce nas›l bir iliflki kurulabilir? Düflüncelerinizi söyleyiniz. s›¤›rlar.’’ diyor. Milletlere binicilik hocal›¤› yapm›fllard›r.” demifltir. Avlanmadan sonra büyük bir av ziyafeti verilir. öküzler olufltururdu. onu binlerce atl› takip ederek müthifl avlar düzenlenirdi. Attila “At›m›n bast›¤› yerde ot bitmez. . Bu yaflam.. sütünü içer. Türklerin güçlü devlet kurmas›nda at›n önemini belirten bir metin verilmifltir.” derlerdi. Orhun Kitabeleri. SINIF .

Türklerin bar›nak olarak kulland›klar› çad›r Cirit oynayan atl› sporcu Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türkler. gürefl. Türkler. bahar›n müjdecisi kabul etmifller ve bu flölenlerde ziyafetler düzenleyip flark›lar söylemifllerdir. orman gibi varl›klar›n› kutsal sayarak onlarda gizli güçlerinin oldu¤una inanm›fllard›r. K›fl›n ise k›fllak ad›n› verdikleri vadilerde yaflam›fllard›r. sürek avlar›. Türkler. Uygurlar döneminden itibaren yerleflik yaflama geçen Türkler. SINIF 75 . at üzerinde çevgen ad› verilen top oyunu. Ölen kiflileri yu¤ ad› verilen törenlerle kutsal kabul edilen kurganlara gömerlerdi. kutsal ruhlara ilkbahar ve sonbaharda kurbanlar kesmifllerdir. Cirit. göl.‹pek Yolu’nda Türkler Orta Asya Türklerinin yaflad›klar› bozk›r ortam›. Orta Asya'da yaflad›klar› co¤rafi bölgenin da¤. bunlardan baz›lar›d›r. fiölenler esnas›nda çeflitli müzik aletleri de kullanm›fllard›r. fl Türklerin hayat›nda sporun önemi nedir? Söyleyiniz. iskan ettikleri yerlerde tar›m ve ticaretle yo¤un olarak u¤raflmaya bafllam›fllard›r. Bu sporlar. Konargöçer yaflam süren Türkler kalabal›k hayvan sürüleri beslemifller ve hayvanlar›n› otlatabilmek için yaz›n yaylalara ç›km›fllard›r. a¤aç. onlar için ayn› zamanda savafl e¤itimi niteli¤i tafl›maktad›r. onlar›n günlük yaflamlar›n› da flekillendirmifltir. yaflad›klar› bozk›r flartlar› gere¤i bahar›n gelifline büyük önem vermifllerdir. Köktürkler ve Uygurlar. okçuluk. Yeni gün anlam›na gelen nevruzu. k›l›ç oyunu. ›rmak. yaflam flekilleri gere¤i sürekli hareket hâlinde bulunduklar›ndan spora büyük önem vermifllerdir.

bu yolu kontrol alt›nda tutmak için büyük çaba harcam›flt›r. yemek kültürü ve savafl araçlar› bak›m›nda kültürler aras› etkileflimi h›zland›rm›flt›r. Tarihi ‹pek Yolu Haritas› ‹pek Yolu diye bilinen ve Orta Asya. Arkadafllar› Tolga da Türklerin yaflam›nda önemli bir yeri olan ‹pek Yolu hakk›nda bilgi vermeye bafllad›. ayn› zamanda ticaretin yan› s›ra din. Türk tarihine iliflkin yeni bilgiler ö¤rendikçe heyecanland›lar. 76 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ünite Tart›flma fl Türklerin eserlerinde daha çok hayvan figürlerini kullanmalar›n›n nedenleri neler olabilir? Tart›fl›n›z. edebiyat.3. SINIF . mimari. k›yafet. ‹ran üzerinden Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan ticaret yolu. ‹pek Yolu 6-A s›n›f›n›n ö¤rencileri. dil. Türk devletleri. ‹pek Yolu. Bu durum ‹pek Yolu üzerinde bulunan devletler aras› rekabetin nedeni olmufltur. Türklerin komflular› ile olan iliflkilerini de etkilemifltir. müzik.

bu yoldan tafl›n›yordu. bunun en belirgin örne¤idir. SINIF ÖÇK 3. ‹pek Yolu üzerindeki ticaret. Etkinlik 77 . Hatta hile ile ‹stemi Yabgu'nun elçilerini öldürtmüfllerdir. Sasaniler ile uzlaflma ümidini yitiren Köktürkler. bu defa Bizansl›lar ile anlaflma yolunu aram›fllard›r. Bu mücadele. sansar. kunduz kürkleri ve imal ettikleri di¤er mallar. Sasani ve Köktürk devletlerinin bask›lar› sonucu y›k›lm›fl ve topraklar› bu iki devlet aras›nda paylafl›lm›flt›r. Karfl›l›kl› gönderilen elçilik beylerinin çal›flmalar› sonucu Bizans-Köktürk ittifak› kurulmufltur. Sasani-Köktürk ittifak›. Bu subay. Köktürklerin bat› kanad›n› yöneten hakan› ‹stemi Yabgu. ‹pek Yolu gibi canl› bir ticari hayata sahiptir. bir süre sonra bozulmufltur. Bu çat›flmalarla zay›flayan Sasaniler. Uygurlar Döneminde de devam etmifltir. Ogur ve Bulgar Türklerinin elde ettikleri sincap. Müslüman ordular›n›n sald›r›lar› sonucunda yenilmifllerdir.4. ‹pek Yolu.‹pek Yolu’nda Türkler ‹pek Yolu üzerindeki Türk-Çin egemenlik mücadelesi. Ak Hun Devleti. Bu amaçla Akdeniz ve Bizans'a yap›lan nakliyatlar› durdurmufl. Köktürk egemenli¤indeki Sogd kabilesinin ticari faaliyetlerini engellemifllerdir. Sabir. bu dönemde özellikle Çinlilerle olan iliflkilerde etkili olmufltur. Çin ‹mparatoru Wu-ti (MÖ 141-MÖ 87)'nin yüksek rütbeli bir subaya haz›rlatt›¤› rapor. Çal›flmalar›n› da Çin imparatoruna rapor hâlinde sunmufltur. Sasaniler. ‹pek Yolu’nda kervanlar Bilgi Kutusu Kürk Yolu Hazar ve Bulgar ülkelerinden bafllay›p Altay ve Sayan da¤lar›ndan ‹pek Yolu'na paralel olarak Çin'e ulaflan yoldur. ‹pek Yolu üzerinde yer alan ülke ve kavimleri incelemifl ve Türklere karfl› ifl birli¤inin yollar›n› araflt›rm›flt›r. samur. fl ‹pek Yolu. sizce Türk devletleri ve toplumlar›n› hangi yönlerden etkilemifl olabilir? ‹pek Yolu. Bu ittifak sonucu da Sasani-Bizans çat›flmalar› bafllam›flt›r. Kürk Yolu. ‹pek Yolu'nun tamam›n› kontrol etmek istemifllerdir. Asya Hun Devleti Döneminde bafllam›flt›r. ‹ran'daki Sasani Devleti ile ‹pek Yolu'nu kontrolünde tutan Ak Hunlara karfl› ittifak yapm›flt›r. Köktürkler Döneminde de ikili iliflkilerde belirleyici olmufltur. Hazar. MS 1000 y›llar›na kadar sürmüfltür. fl Yandaki foto¤raf› inceleyerek ‹pek Yolu’nda ticaretin hangi flartlar alt›nda yap›ld›¤›n› söyleyiniz. fl ‹pek Yolu ile Kürk Yolu’nun ortak yönleri neler olabilir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

Söyleyelim Sizce karfl›l›kl› ticaret yapan toplumlar birbirlerini hangi yönlerden etkileyebilirler? 78 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ünite TARTIfiMA fl Orta Asyada ülkeler aras›ndaki ticari iliflkiler o dönemde yaflayan insanlar›n sosyal ve kültürel hayatlar›n› nas›l etkilemifl olabilir? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.5. savaflç› özelliklerini yitirmifller ve yerleflik hayata geçmifllerdir.3. Türklerin savaflç› özelliklerini zemin içerisinde yitirmesi Uygur Devleti'nin y›k›lmas›na neden olmufltur. Yaflam tarz› olarak Çinlilerin ve Manihaistlerin etkisi alt›na girmifllerdir. bir Çin seferinden dönerken yan›nda rahip getirerek Mani dininin Türkler aras›nda yay›lmas›na çal›flm›flt›r. SINIF . Düflünelim. Bir Uygur rahibinin minyatürü ÖÇK 3. Mani dininin etkisiyle Türkler. ‹nternet’ten Orhun Abideleri ile ilgili adreslere girerek bilgi ve foto¤raflar› inceleyiniz. Uygur Ka¤an› Bögü Ka¤an. Etkinlik Uygurlar dönemine ait minyatürler ARAfiTIRINIZ fl Uygurlarda fresk ve minyatür sanat›n›n geliflmesinin nedenleri sizce neler olabilir? Düflüncelerinizi söyleyiniz.

‹pek Yolu’nda Türkler Kutsal Görev ÖN HAZIRLIK Ordu-millet kavram› sizde neler ça¤r›flt›r›yor? Sosyal bilgiler ö¤retmeni Alper Bey. Türk ordusu kara. derse bafllayaca¤› s›rada kap› aç›ld›. ö¤rencilere vatandafllar›n askerlik yapmak. askere giden a¤abeyimi u¤urlad›¤›m›z için geç kald›m. binbafl› tümenbafl› olarak adland›r›lm›flt›r. seçimlere kat›lmak ve kanunlara uymak gibi görevleri oldu¤unu söyledi ve – Türk ordusunun tarihi hakk›nda neler biliyorsunuz. günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kurulufl tarihi olarak kabul edilmifltir. – Ö¤retmenim. silah. asker say›lmaktad›r. Askerlik. Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n görev alan› içindedir. Cumhuriyet Döneminde önemle ele al›nan konulardan biri de ordumuzun gelifltirilmesi olmufltur. Bu tarih. Geç kalan bir ö¤renci biraz s›k›larak s›n›fa girdi. Türk kad›n›. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. bu bakanl›¤›n görevidir. araç ihtiyac›n›n sa¤lanmas› ile vatandafllar›n askerlik görevlerinin düzenlenmesi. Bunun en güzel örne¤i. Dolay›s›yla her Türk vatandafl›. onlu sisteme göre teflkilatlanm›flt›r. Günün flartlar› göz önüne al›narak gerekli her türlü önlem al›nd›. günümüzde de kullan›lmaktad›r. En küçük birlik on. Bu rütbeler. bar›nma. her zaman yurt savunmas›nda erke¤inin yan›nda olmufltur. ilk Türk devleti Büyük Hun hakan› Mete Han taraf›ndan MÖ 209 y›l›nda at›lm›flt›r. O dönemden itibaren Türk ordusu. Bu birliklerin komutanlar› onbafl›. vergi vermek. diye sordu. iyi yönetilmek flart›yla her zaman baflar›l› olmufltur. dedi. Bu durum ordu-millet kavram›n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Sizce bunun nedeni ne Asker u¤urlama olabilir? Türk ordusunun temelinde disiplin yatmaktad›r. fl Bugün Anadolu'da asker u¤urlarken çeflitli törenler ve e¤lenceler düzenlenmektedir. Türklerde hem meslek hem de millî bir görevdir. Türk ordusundaki bu yap›lanma. en büyük birlik ise on bin kifliden oluflmaktad›r. Türk ordusu. Kemal babas›n›n subay oldu¤unu belirterek Türk ordusu hakk›nda bilgi verebilece¤ini söyledi. zor flartlar alt›nda kazan›lan Kurtulufl Savafl›'d›r. hava ve deniz kuvvetleri komutanl›klar› olarak 1949 y›l›nda teflkilatland›r›lm›flt›r. Ordunun savunma amaçl› savafla haz›rlanmas› ise. di¤er ülkelerin ordular›n› da etkilemifltir. yüzbafl›. SINIF fl Yandaki kara kuvvetlerimize ait bröve de yer alan MÖ 209 tarihi sizce neyi ifade etmektedir? 79 . – Türk ordusunun temelleri. • millet • savafl • vatan KEL‹ME LAR VE KAVRAM netim • yö Askerli¤in ayn› zamanda kutsal bir görev oldu¤unu belirten Alper Bey. özür dilerim. Jandarma Genel Komutanl›¤› ise bar›fl zamanlar›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›na ba¤l› olarak görev yapmaktad›r. Önce Harbiye Nezareti (Savafl Bakanl›¤›) kald›r›larak Millî Savunma Bakanl›¤› kuruldu. Ordunun beslenme.

195 fl "Bar›fl için savafl" sözü." sözleriyle tamamlad›. cesarete ve vatan sevgisine dayan›r. Ünite Ordumuz. M.425 fl Yabanc›lara göre Türk ordusunun özellikleri nelerdir? Türk ordusunun temeli. Türk sistemini kendi sistemimizle karfl›laflt›r›nca gelecek günlerin bafl›m›za getirece¤i fleyleri düflünerek titriyorum. sizce neyi amaçlamaktad›r? 80 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.s. düzen. ayr›ca yang›n. Yurdumuza yönelebilecek her türlü iç ve d›fl tehdide karfl› Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak. Atatürkçülük 1.. Türk ordusu!. Türkiye Cumhuriyeti yaln›z iki fleye güvenir: Biri millet karar›. gurur duygular›yla kabartan flanl› ad.. Çünkü Türkler hiç sars›lmam›fl kuvvete sahip. tarihte benzeri görülmemifl kahramanl›klar göstermifltir.. disiplin. Bu ordu galip gelecek ve payidar olacak. sel ve deprem gibi felaketlerde milletin yard›m›na koflmay› da görev saymaktad›r. zorluklara tahammül yetene¤i. s. ordumuzun en baflta gelen görevidir. Bu ordular. Avusturya Elçisi (Kanuni Dönemi) anlat›yor: Türkler sefer esnas›nda sab›rl›. Busbecq (Büsbek). Ordu. s. ona teflekkür etti. biz ise mahvolaca¤›z. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. SINIF .. Türk vatanseverli¤inin çelikleflmifl ifadesidir. kanaatkârl›k ve uyan›kl›k var.6. Türk ordusu. Ordumuz.45 ve 195) Atatürk’ün yukar›daki sözlerinden de yararlanarak Türk askeri ve Türk ordusunun milletimiz için önemini aç›klay›n›z.7 Etkinlik Kemal sözlerini bitirince ö¤retmeni Alper Bey. Türk kudret ve kabiliyetinin.. 1.. ‹flte bütün milletin gö¤sünü güven. Türk birli¤inin. cumhuriyetimizin güvencesidir. millî birli¤imizin simgesi. O. insanca ve ba¤›ms›z yaflamaktan baflka gayesi olmayan. Prof. Ayr›ca Türklerde kendilerine has inanç. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1. tahammüllü ve iktisatla hareket ederler. Osman Turan. milletimiz için sadece bir savafl gücü de¤ildir. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1. Atatürk'ün gösterdi¤i yolda ça¤dafl bir karaktere ve yönetime sahiptir. disipline. fianl› zaferler kazanm›flt›r. s. di¤eri en üzücü ve en güç flartlar içinde dünyan›n takdirlerine hakk›yla lay›k olma niteli¤ini kazanan ordumuzun kahramanl›¤›. ve 3.3.197) ÖÇK 3. Alper Bey dersini Atatürk'ün "Ordu. Millet ve memleketin gerçekten minnet ve teflekkürüne hak kazanm›flt›r. M. Dr. milletle ayn› ideale sahip olmaktan gurur duyan ve yaln›z onun emrine ba¤l› ve sad›k öz evlatlar›ndan oluflmufl sayg›de¤er ve kuvvetli bir heyettir.

hacdan yeni dönmüfltü. onunla birlikte Suriye ve Yemen'e birçok kez yolculuk yapm›flt›r. Muhammed. Muhammed 610. y›l›nda 40 yafl›nda peygamber olmufltur. dürüstlü¤ü ve güvenilirli¤i. Muhammed. Tülin. daha sonra Hz. Mekke’deki Putperestlerin Müslümanlar üzerinde bask› ve zulümü art›nca 622 y›l›nda MekKâbe’den bir görünüm (Mekke) ke'den Medine'ye göç etmifltir. Burada ilk ‹slam devletini kurmufltur. Mekke'de takdir edilmifl. 632 y›l›nda vefat etmifltir. Muhammed. Hz. Hz. SINIF 81 . Daha sonra Hz. Muhammed dedesi Abdülmuttalip. fl Yukar›daki metinde Hz. Muhammed. Hz. Hz. amcas› Ebu Taliple birlikte ticaretle u¤raflm›fl. Muhammed’in hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Dedesi hacc›n ‹slam dininin bir emri oldu¤unu söyledi. Tülin’in dedesi. alt› yafl›nda ise annesi Amine ölmüfltür. Hatice ile evlenmifltir. Bilgi Kutusu Hz. Hatice'nin ticaret kervanlar›n› idare etmifl. Hz.‹pek Yolu’nda Türkler ‹slamiyet’in Do¤uflu ve Yay›l›fl› Hz. Arkas›nda ‹slam dinine inanan ve say›lar› yüz binleri aflan Müslüman toplulu¤u b›rakm›flt›r. Muhammed'in peygamber olmadan önce do¤rulu¤u. Muhammed ve ‹slamiyet hakk›nda Tülin’e bildiklerini anlatt›. Hz. Hz. 571 y›l›nda Arabistan Yar›madas›'nda yer alan ve içinde Kâbe’nin bulundu¤u Mekke kentinde dünyaya gelmifltir. daha sonra ise amcas› Ebu Talip taraf›ndan yetifltirilmifltir. dedesinin oraya niçin gitti¤ini merak ediyordu. Muhammed (571-632) ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • gaza • kronoloji ‹slamiyet ilk önce nerelerde yay›lm›flt›r? Araflt›r›n›z. sorunlar›n çözümünde onun hakemli¤ine güvenilmifltir. Do¤madan önce babas› Abdullah.

Ünite Hz. Muhammed'in Medine’ye göç karar›n› vermesinin nedenleri. Muhammed’e karfl› ç›k›yordu. peygamber oldu¤unda. say›ca az olmalar›na ra¤men yap›lan savafl› kazand›lar (624). Kâbe ve burada yer alan putlar nedeniyle ticari ve sosyal üstünlük kurmufl olan baz› Mekkeliler bu üstünlüklerini kaybetmek istemedikleri için Hz. bir k›sm› ise düflman oldu. Mekkelilerin bir k›sm› ona inand›. Muhammed’e ilk inananlar kimler olabilir? Hz. Müslümanlar›n kendilerine olan güvenleri artt›. sizce neler olabilir? Mekkelilerin Hz. SINIF . Burada karfl›s›nda kalabal›k bir Mekke ordusu buldu.3. fl Müslümanlar›n say›ca az olmalar›na ra¤men Bedir Savafl›'n› kazanmalar›n›n nedeni neler olabilir? ÖÇK Mekke’den bir görünüm 3. Ele geçirilen ganimetler. fl Hz. beflte biri devlet hazinesine ayr›ld›ktan sonra Müslümanlar aras›nda eflit olarak da¤›t›ld›. Muhammed. ‹lk olarak Müslümanlar›n Mekke’de kalan mallar›na karfl›l›k olarak Suriye'den dönmekte olan Kureyfl kervan›n› ele geçirmeyi planlad›. Muhammed. Haz›rlad›¤› kuvvetlerle Bedir Kuyusu yak›nlar›na geldi. Medineli Müslümanlar Hz. Bu olaya "Hicret" ad› verildi. Medine'ye yerlefltikten sonra Müslümanlara düflmanl›k etmeye devam eden Mekkelilerle savaflmaya karar verdi. peygamberli¤inin yan›nda devlet baflkanl›¤› görevini üstlendi.8. fl Sizce Hz. Muhammed ve di¤er Müslümanlara kötülük yapt›klar› dönemde ‹slamiyet Medine’de de yay›lmaya bafllam›flt›. önce yak›nlar›n› sonra da Mekke'deki di¤er insanlar› ‹slam dinine davet etti. Muhammed ve Müslümanlar 622 y›l›nda Medine'ye göç ettiler. Müslümanlar. Etkinlik 82 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Hicret sonras›nda Medine flehir devleti kuruldu ve Hz. Savaflta esir düflen Mekkelilerden okuma yazma billenler on müslüman’a okuma yazma ö¤retmesi karfl›l›¤›nda serbest b›rak›ld›. Muhammed. Hz. Muhammed ile yapt›klar› görüflmelerde onu ve Mekkeli Müslümanlar› Medine’ye davet ettiler. Bedir zaferi Müslümanlara maddi ve manevi güç kazand›rd›.

Arabistan Yar›madas›'n›n tamam›na yay›ld›. Muhammed'in 632 y›l›nda vefat›ndan sonra "Dört Halife Dönemi" diye bilinen dönem bafllad›. Muhammed'in emrine ra¤men yerlerini terk etmeleri sonucu Müslümanlar. Her iki ordu Uhud Da¤› eteklerinde karfl›laflt›. Ebubekir. Bunun üzerine yola ç›kan Hz. Hz. Ömer. 625 y›l›nda Bedir Savafl›'n›n öcünü almak için harekete geçtiler. Muhammed. Medine Mescid-i Nebi Camii’nden görünüm Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Güçlü bir devlet kurdu. kentin etraf›na derin hendekler kazd›rd›. geri çekilmek zorunda kald›lar (627). Hendek Savafl›'ndan sonra Müslümanlar Hayber (629) ve Mekke (630) gibi yerleri ele geçirdiler. Bu savunma önlemi karfl›s›nda bir fley yapamayan Mekkeliler. Muhammed. Müslüman okçular›n Hz. Hz. Üstün durumda iken peygamberin sözüne itaatsizlikleri nedeniyle istedikleri sonucu alamad›lar. Hz. Osman ve Hz. büyük kay›plar verdiler. Muhammed’e Mekkeye haç emri vahi yoluyla geldi. SINIF 83 . Müslümanlar›n kararl›l›¤› karfl›s›nda Mekkeli putperestler antlaflma yapmak zorunda kald›lar. Böylece Hz. Ali Müslümanlar›n önde gelenlerinin seçimi ile iflbafl›na geldiler. ‹slamiyetin h›zla yay›lmas›n› önlemek için Medine üzerine tekrar yürüdüler. Mekkeliler. Hendek Savafl›'ndan sonra Hz.‹pek Yolu’nda Türkler Mekkeliler. Hz. Hz. Muhammed müslümanlarla birlikte 628 y›l›nda Hudeybiye denilen yerde MekkeliSuudi Arabistan’daki Kuba Mescidi’nden bir görünüm ler taraf›ndan durduruldu. Hz. Muhammed’in kurdu¤u ‹slam Devleti tan›m›fl oldular. ‹slamiyet. siyasal birlikten yoksun Arap kabilelerini birlefltirdi.

3. M›s›r ele geçirildi. ‹slam ordular› Yermük’te Bizans ordusunu yenerek Suriye’ye kadar ilerlediler Kur'an-› Kerim. Kur'an-› Kerim ço¤alt›larak ‹slam merkezlerine gönderildi. Peygamberlik iddias›nda bulunan yalanc›lar ortadan kald›r›ld›. Ömer Dönemi. Osman Döneminde. Ömer Dönemi (634-644) Hz. Osman Dönemi (644-656) Hz. SINIF . Kadisiye (636) ve Nihavend (642) savafllar› sonucu ‹ran fethedildi. Tunus. Bu dönemde Suriye. Ali ile Emevi ailesi aras›ndaki sorun. Müslümanlar ile Türkler (Hazar Türkleri) aras›nda ilk savafl yap›ld›. Osman'›n öldürülmüfl olmas› nedeniyle kar›fl›kl›klar içinde geçti. Hz. Ünite Hz. Halifelik nedeniyle Cemel Savafl› (656) ve S›ffin Savafl› (657) yafland›. Hz. Hz. Ebubekir Kur’an-› Kerim’i neden kitap haline getirmifl olabilir? Hz. 84 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ömer Camii ve Mescid-i Aksa (Kudüs) Hz. Bu nedenle fetihler durdu. En çok hangi dönemde yay›l›fl alan›n geniflledi¤ini söyleyiniz. Ebubekir Dönemi (632-634) Bu dönemde ‹slamiyetten dönen ve zekât vermek istemeyen kabileler itaat alt›na al›nd›. illerin oluflturulmas› ve buralara valilerin atanmas› ile posta örgütünün kurulmas› bu dönemde gerçeklefltirildi. Horasan bölgeleri ele geçirildi. Hz. Dört Halife Döneminin fetihler aç›s›ndan en parlak dönemidir. Filistin fethedildi. Ali'nin öldürülmesi ile Müslümanlar aras›nda bölünmeler daha da h›zland›. yine bu dönemde fethedildi. K›br›s ile Harzem. Bu dönemde sasanilerden ›rak al›nd›. fl Hz. Kudüs. hakem arac›l›¤›yla da çözülemedi. bu dönemde kitap hâline getirildi. Ali Dönemi (656-661) Hz. Ali’nin k›l›c› fl Müslümanlar aras›ndaki bölünmeler islamiyetin yay›l›fl›n› nas›l etkilemifl olabilir? fl Sayfa 85’deki harita üzerinde islamiyetin yay›ld›¤› alanlar› inceleyiniz. Adliye teflkilat›. Hz. Hz. Muhammed’e ait bir mektup Hz. Ali Dönemi.

‹pek Yolu’nda Türkler 8 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF 85 ‹slamiyetin Yay›l›fl› Haritas› .

0 M 571 610 622 624 Bedir Savafl› 625 Uhut Savafl› 627 Hendek Savafl› 630 Mekke’nin fethi 632 Hz. Hicret Muhammed’in Muhammed’in do¤umu peygamberli¤i Abbasilerin. harekete geçtiler. Türgifllerin zay›flamas› ve 744 y›l›nda Kutluk Devleti'nin y›k›lmas› ile Emevileri durduracak bir güç kalmad›. y›k›l›fl› Türgifller ve Hazarlar ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar. bunun sonucunda k›sa bir süre sonra da Emevi Devleti y›k›ld› (750). Ömer’in ölümü. Muhammed’in vefat›. Bu yard›m sonucu. Ömer’in halife olmas› 644 Hz. Emevilerin aksine insanlara hoflgörü ile yaklaflmalar›. Hz. dedesinin anlatt›klar›ndan sonra Türklerin Müslüman olmalar› ile ilgili bir ödev haz›rlad›: Türklerle Müslümanlar›n ilk karfl›laflmalar›. Ancak bu karfl›laflma. Emeviler (661-750)'in Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim zaman›nda Maveraünnehir bölgesi. Emevi ordular› birçok Türk flehirlerini ele geçirdi. Etkinlik 86 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Böylece Müslümanlar›n Türklerle iliflkileri. pek dostça olmam›flt›r. 0 M 552 Köktürk Devleti’nin kuruluflu 582 Köktürk Devleti ikiye ayr›ld›. Türklerin toplu olarak Müslüman olmalar›nda eski inançlar› ile ‹slam dini aras›ndaki benzerliklerin de etkisi olmufltur. Araplar›n eline geçti. Ömer Döneminde olmufltur. Müslümanlar›n yan›nda savaflt›lar. savafl› Müslümanlar kazand›. Arap ordular› ile savaflmaya bafllad›. Uygur Türgifller Devleti’nin Devleti’nin kuruluflu y›k›l›fl› ‹slam Devleti’nin yönetimini Abbasi ailesinin ele almas›ndan sonra ‹slam tarihinde Abbasi Devleti (750-1258) dönemi bafllad›. Hazar Türkleri ile Müslümanlar aras›nda olmufltur. kitleler hâlinde Müslüman olmaya bafllam›fllard›r. ‹lk Müslüman-Türk çarp›flmas›. Kutluk Devleti'nin y›k›lmas› ile Orta Asya'da ortaya ç›kan siyasal ve askerî bofllu¤u doldurmak isteyen Çinliler ve Müslümanlar. ‹ki toplum aras›nda 751 y›l›ndaki Talas Savafl›'nda Türkler. Hz. SINIF . Ebubekir’in ölümü. Hz. Osman Döneminde tekrar karfl›laflm›fllard›r. fl Sizce o dönemde Türklerin inançlar› ile ‹slamiyet aras›nda ne gibi benzerlikler olabilir? ÖÇK 3. dostça geliflmeye bafllad›. Hz. Osman’›n halife olmas› Hz. Emeviler ele geçirdikleri bölgelerdeki Türklere iyi davranm›yordu. Ebubekir’in halife olmas› 634 Hz. Köktürk Devleti'nin y›k›lmas›ndan sonra bölgede devlet kuran Türgifller. Hz.9. Türkler. Ünite Türkler ‹slamiyetle Tan›fl›yor Tülin. Zamanla Emevi Devleti’nde iç kar›fl›kl›k artt›. Türklerin ‹slam dinini daha yak›ndan tan›malar›n› sa¤lam›flt›r.3. 630 659 682 Kutluk Devleti’nin kuruluflu 744 Kutluk Devleti’nin y›k›l›fl› 745 766 Do¤u Köktürk Bat› Köktürk Devleti’nin Devleti’nin y›k›l›fl›. Daha sonra Hz.

• Her iki inanç sisteminde de ruhban s›n›f› ve sosyal s›n›flar›n olmamas›. Bu dönemde Türk halk›. 656 Hz. SINIF 87 . Türk milleti daima tek bir Tanr›'ya inan›yordu. yeni bir kültür çevresinin içerisine girdi. kolayca Müslüman oldu. • Türklerin tek Tanr›’ya (Gök Tanr›) inanmalar›. ahiret. Allah inanc› Türklerin tek tanr› inanc›na benziyordu.425 840 Uygur Devleti’nin y›k›l›fl›. Osman’›n ölümü. Osman Turan. ‹slam toplumu içinde yer alan çeflitli uluslar›n dil. s.‹pek Yolu’nda Türkler Tart›flma fl Türkler. ‹slam dininde de tek Allah inanc›n›n olmas›. Emeviler Dönemi’nin bafllamas› 750 Emeviler Devleti’nin y›k›l›fl›. Farkl› kültürlerden ve ‹slam kültüründen elde etti¤i de¤erleri. • Her iki dinin de temizli¤e büyük önem vermesi. (Süryani Mihael) Prof. Bu yüzden Türkler. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ali’nin ölümü. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. Abbasi Devleti’nin kuruluflu 1055 Tu¤rul Bey’in Ba¤dat’a gelmesi 1258 Abbasilerin y›k›l›fl› Türkler. cennet ve cehennem kavramlar›n›n her iki dinde de bulunmas›. ‹slamiyeti kabul ettikten sonra özellikle Abbasi ordusunda ve devlet yönetiminde görev almaya bafllad›lar. âdet. Ali’nin halife olmas› 661 Hz. Bilim insanlar› da yo¤un çal›flmalar içine girdiler. Karahanl›lar Devleti’nin kuruluflu 963 Gazneliler Devleti’nin kuruluflu 1040 Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluflu 1157 Büyük Selçuklu Devleti’nin y›k›l›fl› 1187 Gazneliler Devleti’nin y›k›l›fl› Bu benzerlikler flunlard›r: • Türklerin engin bir hoflgörüye sahip olmas› ve ‹slam dininin de bir hoflgörü dini olmas›. • Kurban. gelenek ve folkloründen etkilendi. Dr. • Dürüstlük ve adaletin üstün kabul edilip h›rs›zl›k ve yalanc›l›¤›n her iki inanç sisteminde de yasaklanmas›. Hz. kendi öz kültürü ile birlefltirerek yeni bir kültürel yap›ya kavufltu. • ‹slam›n ahlak anlay›fl› ile Türk kültüründeki ahlak anlay›fl›n›n ortak noktalar›n›n olmas›. niçin Müslümanl›¤› seçmifl olabilirler? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

destanlar›n›. 1072-1077 y›llar› aras›nda Selçuklular›n egemenli¤indeki Ba¤dat'ta yaflam›flt›r. Kaflgarl› Mahmut. Türk tarihi bak›m›ndan önemi nedir? fl Yukar›daki foto¤rafta görülen yap›t dönemin hangi özelliklerini yans›tmaktad›r? Kaflgarl› Mahmut. Karahanl›lar Orta Asya’da kurulan ilk Türk-‹slâm devletidir. efsanelerini bir kitapta toplam›flt›r. ‹slam Tarihi Ansiklopedisi. Türk milletinin dil. s. Afla¤›daki Kaflgarl› Mahmut’un yaflam›na ait belgeyi okuyarak ilgili sorular› cevaplay›n›z. Babas› Hüseyin ibni Muhammed adl› Barsganl› bir beydir. Kaflgarl› Mahmut taraf›ndan Ba¤dat'ta Abbasi Halifesi Ebulkas›m Abdullah'a sunulmufltur. C. ‹slâm dininin ve ‹slâm kültürünün Orta Asya’da yay›lmas›nda önemli rol oynam›fllard›r. Hayat›n›n önemli bir bölümünü Karahanl›lar bölgesinde geçiren Kaflgarl› Mahmut. kültür ve medeniyet bak›m›ndan da zengin bir geçmifli oldu¤unu ortaya koymak. Türk kavimlerinin dillerini.3. Türkçenin Arapçadan üstün bir dil oldu¤unu ispatlamak ve Araplara Türkçeyi ö¤retmek için Divanü Lügâti’t Türk adl› eserini yazm›flt›r. Bilgi Kutusu KAfiGARLI MAHMUT Kaflgarl› Mahmut'un do¤um ve ölüm tarihi bilinmemektedir. 7. Türk illerinin birço¤unu dolaflm›fl. Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitab› olan Divanü Lügâti’t Türk. Bu dönemde yaflam›fl olan Kaflgarl› Mahmut özellikle Türk dili ve kültürünün tan›t›lmas›nda önemli katk›larda bulunmufltur. tarihlerini. SINIF . Türk ad›n› “Olgunluk Ça¤›” olarak aç›klam›flt›r. Eserinde halk aras›nda yaflayan halk fliirlerinden. 25-26’dan derlenmifltir. ! 88 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kaflgarl› Mahmut. Ünite ‹lk Türk-‹slam Devletleri ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • fetih • uygarl›k Tarih atlaslar›n›zdan Karahanl›lar›n yaflad›¤› bölgeyi inceleyerek kuruldu¤u yerin özelliklerini söyleyiniz. Karahanl›lar dönemine ait bir minare fl Kaflgarl› Mahmut Divanu Lûgati-i Türk adl› ünlü eserini niçin yazm›flt›r? fl Bu eserin. Karahanl›lar devri devlet teflkilat› ile saray ve halk hayat› hakk›nda önemli bilgiler vermektedir. atasözlerinden örnekler vermifltir.

Bu durum karfl›s›nda O¤ulcak Han. fl Yukar›daki bilgilerden ve foto¤raflardan yararlanarak Karahanl›lar dönemi devlet yönetimi ve kültürel özellikleri hakk›nda neler söyleyebilirsiniz. Bu¤ra Kara Han unvan›n› tafl›yan bat› k›sm›n›n hâkimi ise Talas'ta oturuyordu. Bilge Kül Kad›r Han. merkezi Kaflgar'a naklederek Samano¤ullar› egemenli¤i alt›ndaki bölgelere ak›n düzenlemeye bafllad›. kendisini bozk›rlar hâkiminin yasal varisi ilan ederek Karahanl›lar Devleti'ni kurdu. Ülkenin bat› k›sm›n› yöneten büyük hakan›n yüksek hâkimiyetini tan›mak kayd›yla hanedan›n bir baflka üyesi taraf›ndan yönetiliyordu. o gün derste ö¤rendikleri konularla ilgili daha fazla bilgi edinmek için tarih ö¤retmeni olan amcas›na baz› sorular sordu. ilk-Türk ‹slam devletleri hakk›nda bilgi verir misiniz? Ahmet Bey. 893 y›l›nda Talas’› ele geçirdiler. Arslan Kara Han unvan›n› tafl›yan do¤u k›sm›n›n hâkimi büyük hakan.‹pek Yolu’nda Türkler Cem. Bu devlet. bilinen ilk Karahanl› ka¤an›d›r. bütün Karahanl›lar›n hükümdar› idi ve Kara-Ordu'da yerleflmiflti. Karahanl›lardan kalma bir an›t (Semerkant) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF 89 . ‹ran’da kurulmufl olan Samano¤ullar› ile mücadele etmifltir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk ‹slam devletinin Karahanl›lar oldu¤unu belirterek sözleflme devam etti. ikili teflkilat sistemine uygun olarak iki hakan yönetiminde iki k›sma ayr›ld›. 840'ta Uygur Devleti’nin K›rg›zlar taraf›ndan y›k›lmas› üzerine Karluk Yabgusu. di¤er o¤lu Kad›r Han O¤ulcak ise Talas'tan devleti idare ettiler. Biliyor muydunuz? Bu devletin ad›n›n "kara=güçlü" kelimesinden geldi¤ini biliyor muydunuz? fl Kara ya¤›z sözcü¤ünün günümüzde ne anlama geldi¤ini araflt›r›n›z. ‹ller. hanedana ba¤l› flehzadeler veya askerî valilerin idaresine veriliyordu. Onun iki o¤lundan Arslan Han Baz›r büyük hakan s›fat›yla Balasagun'dan. — Amca. Samaniler. ! Karahanl›lardan kalma bir türbe (Talas) Karahanl› hakan› Bilge Kül Kad›r Han.

. ‹slam devleti özelli¤i kazanm›flt›r. Bu devletin topraklar›. SINIF . Tarih. Bat› Karahanl›lar›n durumunu de¤ifltirmifltir. Bu dostluk sonucunda ‹slam dinini benimser. 90 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 1211 y›l›nda da Karahitaylar taraf›ndan y›k›ld›. Ünite Bilgi Kutusu Satuk Bu¤ra Han. Baflkenti Balasagun olan Do¤u Karahanl› Devleti bir süre ba¤›ms›z yaflad›ktan sonra Melikflah döneminde Büyük Selçuklulara ba¤land›. Horasan ise Gaznelilere kald›. geliflmemifl kavimler. konuflmas›n›n bu bölümünde Atatürk’ün millî tarihimizle ilgili flu sözlerini hat›rlatt›. Etkinlik fl Karahanl›lar Devletin’nin y›k›lmas›nda hangi faktörler etkili olmufltur? Neden? Ahmet Bey. 999 y›l›nda komflular› Samano¤ullar› Devleti’nin varl›¤›na son verdiler. önce Özkent'i daha sonra Semerkant'› baflkent yapt›. Satuk Bu¤ra Han. Aralar›nda dostluk oluflur.10. bu defa da Karahitaylar›n egemenli¤ine girdiler. Millet için ve milletçe yap›lan ifllerin hat›ras› her türlü hat›ralar›n üstünde tutulmazsa millî tarih kavram›n›n k›ymetini takdir etmek mümkün olamaz. s. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1. Do¤u Karahanl›lar ve Bat› Karahanl›lar olmak üzere ikiye ayr›ld›. Bat› Karahanl› Devleti. Karahanl›lara s›¤›nm›fl olan Ebu Nasr adl› Samani flehzadesi ile karfl›lafl›r. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmas›ndan sonra Selçuklu-Gazneli mücadelesine Karahanl›lar da kat›ld›. Selçuklular›n 1141 y›l›nda yap›lan Katvan Savafl›'nda Karahitaylara yenilmesi üzerine Bat› Karahanl›lar. amcas›na karfl› taht mücadelesini kazand›ktan sonra ‹slamiyeti. hele ahlak. Satuk Bu¤ra. ÖÇK 3. ad›n› Abdülkerim olarak de¤ifltirmifltir (945). Gazneliler ve Karahanl›lar taraf›ndan paylafl›ld›. Saltuk Bu¤ra Han’›n hükümdar olmas›ndan sonra Karahanl› Devleti.. Ancak taht kavgalar› nedeniyle devlet 1042 y›l›nda. Bu olay. Gaznelilerle ortak hareket eden Karahanl›lar. resmî din olarak kabul etmifltir. Bat› Karahanl›lar. M. en büyük kutsall›klar karfl›s›nda bile k›skançl›k duygular›na kap›lmaktan kendilerini kurtaram›yorlar. ne güzel aynad›r! ‹nsanlar. Maveraünnehir Karahanl›lara.3. Do¤u Karahanl› Devleti. 361 ve 359) fl Yukar›daki sözlerden de yararlanarak Atatürk’ün millî tarihimize verdi¤i önemi aç›klay›n›z. Bu tarihten itibaren Do¤u Karahanl›lara karfl› mücadele ederken etraf›ndaki Müslüman gönüllülerden yararlanm›flt›r. Sultan Melikflah döneminde Selçuklu egemenli¤ine girmifltir. Eski gücüne bir daha kavuflamayan Bat› Karahanl› Devleti'ne Harzemflahlar 1212 y›l›nda son vermifllerdir.

anlat›m›na Gaznelilerle devam etti: Özellikle Gaznelilerin en ünlü hükümdar› olan Sultan Mahmut hakk›nda bilgi verdi. 971 tarihinde do¤du. Sebük Tekin öldü¤ü zaman tahta Mahmut’un küçük kardefli ‹smail geçmiflti. genç yafltan itibaren devlet idaresinde görev ald›. Mert ve cesur bir insand›. ‹slam Tarihi Ansiklopedisi. Âlim bir kiflili¤i olan Sultan Mahmut. Gazneli Mahmut'un babas› Sebük Tekin. C. o dönemin e¤itim anlay›fl› hakk›nda size nas›l bir fikir vermektedir? fl O dönem yaz›lm›fl olan pek çok kitab›n Gazneli Mahmut’a takdim edilmesinin nedeni neler olabilir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kendisi bilime ve sanata karfl› büyük bir sevgi besliyordu. ‹yi bir ö¤renim gördü. SINIF 91 . saray›nda âlim ve flairlere çeflitli konularda sohbet ve tart›flmalar yapt›r›rd›. döneminin pek çok kitab› Gazneli Sultan Mahmut'a takdim edildi. Biliyor muydunuz? Gazneli Mahmut'un "sultan" unvan›n› kullanan ilk Türk hükümdar› oldu¤unu biliyor muydunuz? fl Yukar›daki metne göre Gazneli Mahmut’un iyi bir e¤itim görmüfl olmas›. Gazneliler Bilgi Kutusu GAZNEL‹ SULTAN MAHMUT Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdar› ve Hindistan fatihi Gazneli Sultan Mahmut. 1030'da Gazne'de vefat etti ve orada defnedildi.‹pek Yolu’nda Türkler Ahmet Bey. Gazneli Mahmut. 5. Gazneli Mahmut. küçük kardefliyle yapt›¤› mücadeleyi kazanarak hükümdar oldu. Samano¤ullar› Devleti'nin Horasan valisi idi. 29-31’den derlenmifltir. Gazneli Sultan Mahmut'un saray› bir bilim akademisi hâline geldi. 33 y›l hükümdarl›k yapan Sultan Mahmut. Büyük bilginlerin elinde yetiflti. Firdevsi'nin meflhur fiehname'si de dâhil olmak üzere. Bîrûni ve Firdevsi gibi birçok meflhur bilgin Sultan Mahmut'un saray›nda himaye gördüler. s. Babas› sa¤ iken Horasan valili¤i görevini yürüttü.

ona ne gibi üstünlükler sa¤lam›fl olabilir? fl Gazneli Mahmut'un Hindistan seferlerinin nedenleri sizce neler olabilir? 92 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türk tarihinin de en büyük devlet adamlar›ndan biridir. ‹ran'›n orta eyaletleriyle Harzem topraklar›n› da ülkesine katarak zaman›n›n en büyük hükümdar› oldu. K›sa süre içerisinde bütün Afganistan ile Horasan ve ‹ran'›n do¤u k›s›mlar›n› yönetimi alt›na ald›. Hindistan'a on yedi sefer düzenleyerek büyük zaferler kazand›. Büyük Selçuklularla giriflti¤i mücadeleyi kaybetti. ayn› zamanda. Sebük Tekin. Afganistan'›n Gazne flehrini ele geçirerek Gazneliler Devleti’ni kurdu (963). Gazneli Mahmut. SINIF . Sebük Tekin'den sonra tahta geçen o¤lu Mahmut. yaln›z Gazneli Devleti'nin de¤il. 1040 Dandanakan Savafl›'ndan sonra topraklar›n›n bat› bölümünü Büyük Selçuklulara b›rakmak zorunda kald›lar. Babas›n›n izinde devam eden Gazneli Mahmut. baflar›l› bir kumandand›. Sultan Mahmut'tan sonra devletin bafl›na geçen Sultan Mesut. devleti babas› gibi iyi yönetemedi. fl Sultan Mahmut'un seferlerde kulland›¤› filler. Bu ülkede ‹slam›n köklü flekilde yerleflip geliflmesinde önemli rol oynad›. iyi bir devlet adam›. Ünite Gazneliler Devleti Samano¤ullar› Devleti'nde yetiflmifl Alptekin adl› bir Türk kumandan›. Alptekin’den sonra devletin bafl›na Sebük Tekin geçti. 1187 y›l›nda da Gurlular taraf›ndan tamamen ortadan kald›r›ld›.3. Gazneliler.

Urfal› Mathieus (Mateyus) Prof. Bu yenilgiler üzerine Karahanl› hükümdar› fiemsülmülk Nasr af dilemek zorunda kald› ve Nizamülmülk'ün arac›l›¤› ile bar›fl yap›ld› (1074). s. Osman TURAN. 7. Bilgi Kutusu HERKES‹N BABASI MEL‹KfiAH ‹nsanlar›n en adili. Melikflah'›n amcas› ve Kirman meliki Kavurd. Gaznelilere karfl› kazan›lan Dandanakan Savafl› sonras›nda gerçekleflmifltir. sonra Semerkant'a do¤ru ilerledi. Karahanl›lar karfl›s›nda da üstünlü¤ünü gösterdi ve önce Tirmiz flehrine girdi. Gazneliler neticede bar›fl teklif etmek zorunda kald›lar. Bütün Rum ve Ermeniler. ‹ki taraf aras›nda Hemedan civar›nda yap›lan savafl› Nizamülmülk'ün iyi idaresi sayesinde Melikflah kazand› (1073). Alparslan'›n ölümünden sonra. bütün insanlara ve Hristiyanlara karfl› baba gibi idi. Bar›fl yap›larak iki hanedan aras›nda akrabal›k kuruldu. kendi arzular›yla onun idaresine girdi. Sultan Melikflah. 471 fl Yukar›daki bilgide Melikflah’›n hangi özelliklerine vurgu yap›lm›flt›r? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. en ak›ll› ve kudretlisi olan Melikflah. SINIF 93 . C. fl Devletin ad›n›n. Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti. onun sultanl›¤›n› tan›mad›.‹pek Yolu’nda Türkler Ahmet Bey Orta Asya’daki ilk Türk-‹slam devletinden biri olan Büyük Selçuklu Devleti hakk›nda bilgi vermeye devam etti. Tu¤rul ve Ça¤r› beylerin dedelerinin ad›yla iliflkisi olabilir mi? Bu iliflkilendirmeyi nas›l aç›klars›n›z? Türk tarihinde benzer adland›rma yap›lan baflka devletler de varm›? Hangilerini biliyorsunuz? Bilgi Kutusu MEL‹KfiAH Alparslan öldükten sonra o¤lu Melikflah. s. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluflu. Melikflah'›n dedesi Ça¤r› Bey ve dedesinin büyük kardefli Tu¤rul Bey taraf›ndan 1040 y›l›nda kurulmufltur. Geçti¤i ülkelerin halklar›na karfl› bir baba gibi davran›rd›. Selçuklu topraklar›na sald›r›ya geçen Gazneliler ve Karahanl›lar üzerine yürüdü. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. ‹slam Tarihi Ansiklopedisi. 168’den derlenmifltir. Sultan Melikflah. Dr. vezir Nizamülmülk’ün yard›m› ve deste¤i ile Büyük Selçuklu Devleti taht›na ç›kt›. Sultan Melikflah bir süre sonra devlet merkezini de ‹sfahan'a nakletti.

Ünite Büyük Selçuklu Devleti ve di¤er Türk Devletleri Selçuk Bey’in o¤lu olan ve yabgu unvan›n› tafl›yan Arslan. Daha sonra artan Gazneli tehlikesine karfl› Ali Tegin ve Harezm valisi Harun ile ittifak kurdular. Gazneli Mahmut. gücünden çekindi¤i. Niflabur’u kendine merkez yapt›. Arslan Yabgu. Tutuklat›p Hindistan'›n kuzeyindeki Kalincar Kalesi'ne hapsetti (1025). babas›n›n ölümü üzerine bafla geçti. Arslan Yabgu'nun ölümünden sonra Selçuklularda k›sa süren bir da¤›n›kl›k yafland›. Tu¤rul ve Ça¤r› beyler. Selçuklular Horasan'a çekildiler. Buhara'y› ele geçirdiler. Karahanl›lar›n egemenli¤ine karfl› ç›kan Tu¤rul ve Ça¤r› Beyler Harezm bölgesine çekilmek zorunda kald› (1030). SINIF . Horasan’da Gazneli egemenli¤ine son veren Tu¤rul Bey. Bu güç birli¤ine karfl› Gazneli Sultan Mahmut ve Karahanl› Yusuf Kad›r Han da anlaflmaya vard›lar. Karahanl›lara karfl› isyan eden Karahanl› Prensi Ali Tegin ile ittifak kurdu. 94 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.3. Ancak müttefikleri Harezm valisi Harun ve Ali Tegin'in ölümleri (1035) üzerine. fl Yukar›daki haritadan yararlanarak Orta Asya Türk-‹slam devletleri ile ilgili bir tarih fleridi oluflturunuz. Maveraünnehir'i ele geçiren Karahanl›larla mücadele etti. etkisiz k›lmak istedi¤i Arslan Yabgu’yu görüflme iste¤i ile yan›na ça¤›rd›. amcalar› Arslan Yabgu'nun tutuklanmas› üzerine fiilen Selçuklular›n liderleri durumuna geldiler.

Tu¤rul Bey zaman›nda Bizans ve Gürcülere karfl› da büyük baflar›lar sa¤lanm›flt›r. 145 -146’dan derlenmifltir. Arslan Yabgu'nun o¤lu Kutalm›fl ve ‹brahim Y›nal. Türk tarihi. Gazneliler ile Selçuklular Merv yak›nlar›ndaki Dandanakan’da karfl›laflt›. Gazneliler devleti bu yenilgi üzerine y›k›lma sürecine girdi. SINIF 95 . zengin bir tarihtir.‹pek Yolu’nda Türkler Horasan'› kaybeden Gazneli Sultan› Mesut. 359 ve Atatürkçülük 3. Tu¤rul Bey sefere ç›karak ‹ran'daki birçok bölgeyi ele geçirdi. Atatürkçülük 1. genç nesillere her konuda en iyi ilham ve güç verecek olaylarla doludur. Bizans-Gürcü kuvvetlerini Pasinler Savafl› ile büyük bir yenilgiye u¤ratt›lar (1048). Merv'de yap›lan kurultayda devlet teflkilat› düzenlendi. Türk kültür ve uygarl›¤›n› incelemek bizim için borç oldu¤u gibi millî s›n›rlar›m›z d›fl›ndaki Türkler ve uygar milletler için de zorunludur. Abbasi halifeli¤i. millî bilinci kuvvetlendirmedeki gerçeklere dayanan rolüdür. fl Selçuklular’›n seferlerini bat›ya do¤ru yöneltmelerinin nedeni ne olabilir? Bilgi Kutusu Atatürk’ün. Fetih bölgelerine daha yak›n olmas› sebebiyle Niflabur'u b›rakarak Rey'i devletin yeni baflkenti yapt›. Gazneli ordusu. s. s. Pasinler Savafl› sonunda Bizans'›n Anadolu'daki askerî gücü önemli ölçüde k›r›lm›fl oldu. muhakeme de¤il. Tu¤rul Bey’in temsilî resmi Tu¤rul ve Ça¤r› beylerin birlikte ç›kt›¤› seferde Harezm bölgesi. Dandanakan Savafl›'n›n hemen sonras›nda Tu¤rul Bey. kuflkusuz tarihin. belki bunlardan çok duygulard›r. Selçuklulara kesin bir darbe indirmek için ordusunun bafl›na geçti. Türk tarihi üzerinde özellikle durmas›n›n nedeni. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türk’ün tarihî uygar niteliklerinden. Selçuklu Devleti’ni tan›m›flt›r. tamamen Selçuklulara geçti (1043).” Türk tarihini. mant›k. Büyük Selçuklu Devleti ise bu savafl sonucunda hukuken ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl devletin kuruluflunu tamamlad›lar. “Tarihi yapan ak›l. a¤›r bir yenilgiye u¤rat›ld› (1040). insanl›¤›n çok faydalanaca¤› aç›kt›r. Selçuklu Sultan› ilan edildi.

Maveraünnehir’e ç›kt›¤› sefer s›ras›nda öldürüldü (1072). Devlet merkezi. Hristiyanl›¤›n do¤udaki en güçlü kalesi olan Ani'yi fliddetli bir kuflatmadan sonra ele geçirdi. böylece devletin do¤u s›n›rlar›n›n emniyetini sa¤layarak bütün gayretini Anadolu'ya sarf etmeye bafllad›. fiam'a yürümekten vazgeçen sultan. Sultan Alparslan. Etkinlik h›zland›r›ld›. Selçuklu askerlerini gösteren bir gravür 96 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.3. h›zla geri döndü ve Malazgirt'te Bizans ordusunu a¤›r bir yenilgiye u¤ratt› (1071). Melikflah öncelikle s›n›r boylar›na sald›r›lar düzenleyen Karahanl›lar ve Gazneliler'i yenerek bar›fla zorlad›. Ard›ndan Kars'a girdi (1064). Ünite Biliyor muydunuz? ‹slam dünyas›n›n koruyuculu¤unu üstlenen Tu¤rul Bey’in 1055 y›l›nda Abbasi halifesi taraf›ndan "Do¤unun ve Bat›n›n Sultan›" ilan edildi¤ini biliyor muydunuz? Tu¤rul Bey'in ölümünden sonra Alparslan tahta ç›kt›. Azerbaycan üzerinden Malazgirt'e gelerek buray› k›sa sürede ele geçirdi. Sultan Alparslan. Azerbaycan ve Kafkasya'da birçok kaleyi ele geçirdikten sonra Do¤u Anadolu'ya girdi. Alparslan'›n ölümü üzerine Melikflah henüz 18 yafl›nda iken sultanl›¤a getirildi (1072). Rey'den daha güneydeki ‹sfahan'a tafl›nd›. Nizamülmülk'ü vezirli¤e getirdi (1064). sonuçlar› aç›s›ndan Dandanakan'dan sonra cereyan eden en önemli meydan savafl›d›r. yeni fetih alan› olarak Anadolu'yu seçti. fl ‹kinci Köktürk Devleti'nin kurucular› Bilge Ka¤an ve Kültigin’in birlikteli¤i ile Tu¤rul ve Ça¤r› Bey'in birlikteli¤inin sonuçlar›na yönelik neler söyleyebilirsiniz? Do¤udan gelen O¤uzlara yurt bulmak isteyen Alparslan. SINIF . A¤abeyi ve Kirman Meliki Kavurd'un isyan›n› da bast›ran Alparslan. Alparslan’›n Malazgirt’teki heykeli (Mufl) Malazgirt Meydan Savafl›.11. Malazgirt Meydan Savafl›'ndan sonra Türkler için Anadolu'da yeni bir dönem bafllad›. M›s›r'a sefere haz›rland›¤› s›rada Bizans ‹mparatoru Romen Diyojen'in Do¤u Anadolu'ya ilerledi¤ini ö¤rendi. Bizans'›n Malazgirt Savafl›’ndan sonra anlaflmaya uyÖÇK mamas› üzerine Anadolu ak›nlar› 3.

inkâr ve küfürle ayakta kalabilse de zulümle kalamaz. Halka zulüm eder. Bu s›n›rlar. do¤uda Balkafl ve Iss›k Gölü'ne. Mescid-i Cuma’dan bir görünüm (‹sfahan) Düflünelim. “Melik.” “Padiflahlar ordu ve halk›n durumunu uzak veya yak›ndan bizzat incelemeli. en parlak y›llar›n› yaflam›flt›r. Yemen ve Aden'i Selçuklu topraklar›na katt›. Melikflah 1087'de ç›kt›¤› sefer sonucunda Karahanl›lar'›n do¤u kolunu da hâkimiyeti alt›na ald›. memlekette fesat ve adaletsizlik al›r yürür. Melikflah'›n emriyle Arabistan Yar›madas›'ndaki Hicaz.” “Halk padiflah›n saray›na gidip hâlini anlatmak isterse onlar› bundan men etme. Melikflah döneminde Selçuklu Devleti. SINIF 97 . Fakat 1141 y›l›nda do¤udan gelen Karahitaylar'a karfl› yapt›¤› Katvan Savafl›'nda yenilince itibar›n› kaybetti. Sultan Sencer. devletin gücünü kaybetmesine neden olmufltur.‹pek Yolu’nda Türkler Anadolu fatihlerinden Artuk Bey. halk aras›nda ne olup bitti¤ini bilmeli. Melikflah zaman›nda Büyük Selçuklu Devleti. Taht kavgalar›. güneyde Arabistan Yar›madas›'na kadar uzanmaktayd›. bat›da Anadolu ve M›s›r'dan. kuzeyde Kafkaslardan. Melikflah'›n o¤lu Sultan Sencer. Böyle yapmazsa hata eder ve gaflete düfler. Bu sözlerin. Selçuklu baflkentini Merv'e tafl›yan Sencer zaman›nda devlet tekrar kendini toparlamaya bafllam›flt›r. Ancak Melikflah'›n ölümünden sonra geliflen baz› olaylar. Selçuklu ülkesinin tamam›nda hâkimiyet kurarak birli¤i sa¤lad›. Söyleyelim Afla¤›da Nizamülmülk’ün baz› sözleri verilmifltir. Bu sebeple Sultan Sencer zaman› için ikinci imparatorluk devri ad› verilir. 1092 y›l›nda öldü. Sultan Melikflah. en genifl s›n›rlar›na ulaflm›flt›r. Büyük Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdar›d›r. devlet yönetimindeki önemini aç›klay›n›z. ba¤l› beyliklerin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederek birbirleriyle mücadele etmeleri ve isyanlar ülkenin düzenini bozmufltur.” Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti son buldu (1157).

‹kta sisteminin yan› s›ra has araziler. Devlet memurlar› ve komutanlar. dönemin edebiyat ürünleridir. Ordu yap›lanmas›nda ikta askerlerinden baflka sultan›n hassa ordusu bulunurdu. Türk-‹slam devletlerinde hukuk. Bunlar›n yan› s›ra ba¤l› beyliklerden gelen askerler ve gönüllü Türkmen birlikleri de ordunun di¤er bölümlerini olufltururdu. görevlerine göre bu topraklar›n gelirlerini toplard›. Davalara kad›lar bakard›. Bu ordu. Toprak Yönetimi ve Ordu ‹slam devletlerinden ald›klar› ikta ad› verilen toprak sistemini uygularlard›. fler'i (‹slami) ve örfi (gelenek ve âdet) olmak üzere ikiye ayr›l›rd›. bu dönemlerde edebiyat alan›nda da etkisini göstermiflti. Toplad›klar› gelirin bir bölümü ile devlete atl› asker yetifltirirlerdi. SINIF Mescid-i Cuma (Kazvin) Büyük Selçuklular Dönemi (‹ran) . Halk ise Türkçe konufluyordu. Hükümdar›n en büyük yard›mc›s› ise vezir idi. hükümdarlar›n ölümünde taht kavgalar›na ve ülkenin parçalanmas›na neden olurdu. Hal› motifi Sultan Sencer TürbesiTürkmenistan (Meru) 98 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Selçuklularda ise Farsça idi.3. Gazneliler ve Selçuklarda ise Sultan unvan› verilirdi. Ülke topraklar›. Kaflgarl› Mahmut'un Divanü Lügâti’t Türk ve Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adl› eserleri. Gaznelilerde resmî dil Arapça. Bu durum. Selçuklularda eyaletlere ayr›lan ülke yönetiminde hükümdar›n erkek çocuklar› görev al›rd›. haraci araziler. Devlet Yönetimi Türk-‹slam devletlerinde devletin bafl›nda bulunan hükümdara Karahanl›larda Han. Onlar› yetifltirmek için yanlar›nda atabey unvan› tafl›yan devlet adamlar› bulunurdu. ayl›kl› askerlerden oluflurdu. Hükümdarl›k babadan o¤ula geçerdi. vak›f ve mülk arazileri bulunurdu. hükümdar ailesinin ortak mal› say›l›rd›. Ünite ‹lk Türk-‹slam Devletlerinde Kültürel ve Sosyal Yaflam Cem: Ahmet Amca! Bu ilk Türk devletlerinde kültürel ve sosyal yaflam nas›ld›? Konuflulan Diller Karahanl›larda resmî dil Türkçe idi ve Uygur alfabesi kullan›l›yordu. Bu sistemde topraklar gelirlerine göre gruplara ayr›l›rd›. Resmî dildeki de¤iflim.

öflür. Selçuklular döneminde Sultan Alparslan. çeflme. hükümdarlar taraf›ndan desteklenmifltir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk‹slam Devleti Karahanl›lard›r. Müslüman zanaatkârlar›n kurduklar› lonca teflkilat›. Türk-‹slam devletlerinde Müslümanlar›n yan› s›ra baflka dinlere inanan insanlar da vard›. E¤itim ve ö¤retim kurumlar›. Sosyal ve Ekonomik yaflam Türk-‹slam devletlerinde halk. cami. Çini örne¤i fl ‹slâmiyetin kabulu Orta Asya’daki Türk devletlerinin devlet yönetimi. hamam. Gazali gibi bilim adamlar› yetiflmifltir. ‹lk Türk-‹slam devletlerinde dinar ve dirhem ad› verilen alt›n ve gümüfl paralar kullan›lm›flt›r. köprü. ganimet.‹pek Yolu’nda Türkler Bilim ve Sanat Türk-‹slâm devletleri döneminde canl› bir bilim hayat› vard›. Konargöçer hayat› sürdürüp a¤›rl›kl› olarak hayvanc›l›kla geçinenler de vard›. üretimde kalite ve disiplini sa¤l›yordu. Lonca teflkilat›. veziri Nizamülmülk'e dünyan›n ilk üniversitesi say›lan Nizamiye Medresesini Ba¤dat'ta kurdurmufltur. Müslüman esnaf›n haklar›n› koruyan bir tür sendika görevi görüyordu. han. devlet yönetimine iliflkin bilgiler vermektedir. sanat anlay›fl› ve kültürel özelliklerinde hangi de¤iflimleri neden olmufltur? Selçuklu dönemine ait bir köprü Gaznelilere ait bir zafer an›t› Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. gümrük ve maden vergileriydi. canl› bir ticaret yaflam›na sahip olan ülkede han ve kervansaraylar yapt›rarak ticarete destek olmufltur. ‹bn-i Sina. Sanata büyük önem veren Türkler. Farkl› dinlere inanan insanlar› bu devletlerin himayesinde huzur içinde yaflam›fllard›. türbe gibi mimari eserlerde çini ve oymac›l›k sanat›n›n en güzel örneklerini vermifllerdir. hastane. Türk-‹slam devletleri döneminde Farabi. SINIF 99 . cizye. tar›m ve hayvanc›l›¤›n yan› s›ra ticaretle de u¤rafl›yordu. Din ve ‹nan›fl Türkler genellikle Talas Savafl›'ndan sonra ‹slam’› kabul etmifltir. Vezir Nizamülmülk'ün yazd›¤› Siyasetname adl› eser. Devlet. haraç. Devletin gelirleri.

Baz› yörelerde k›z istemek için dünür gidilmesi sonucu al›nan "evet" cevab›. büyük bir e¤lence ile yenir. fl Sizce damat. SINIF . Örne¤in eflinin evine gelen gelinin üzerine bu¤day serpilmesi. Ali R›za Yalman. âdetin yerini bulmas› demektir. Gelin yeni evine gelirken güveyi. tü huylar›n›n kovulmas›na iflaret K›z anas›. • tören • millî kültür Bayram ve dü¤ün gibi kutlamalar›m›z Orta Asya’daki ilk Türk topluluklar›ndan günümüze kadar çeflitli de¤iflikliklere u¤rayarak da olsa varl›¤›n› devam ettirmektedir. evinin en yüksek bir yerinde uzaktan gelen alay› gözetir. cilt. 1. K›z anam. âdetlerle yukar›da verilen âdetler aras›nda benzerlik var m›? Nelerdir? Günümüzde de niflan ve dü¤ün törenleri Anadolu'nun çeflitli bölgelerinde farkl›l›klar göstermektedir. Yörüklerde Dü¤ün Bilgi Kutusu Niflanlarda bafll›ca âdetler dünür göndermekle bafllar. Afla¤›daki bilgi kutusunda yörük kültürünü yans›tan nisan ve dü¤ün törenlerini içeren kültürel ögelere yer verilmifltir. Cenupta Türkmen Oymaklar› 1.s. k›nan kutlu olsun! Söyle dillerin tatl› olsun! Ali R›za YALMAN / Cenupta Türkmen Oymaklar›1. s. 273. "mendil almak" veya "mendil vermek" olarak ifade edilmektedir. Gider yolun koyusuna. Ünite Yaflayan De¤erlerimiz ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • kültür • dü¤ün • gelenek 1.12. K›z›n evinde bu yemekler. Birlikte okuyal›m. dü¤ün vb. Baz› yörelerde ise bu olay. Selam söylen day›s›na. Elinde dolu bulunan bir su testisini gelin evin kap›s›na gelinceye kadar saklar. Niflan. say›lmaktad›r. asker u¤urlama gibi kat›ld›¤›n›z bir tören ile ilgili an›lar›n›z› s›n›fta arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. fl Dü¤ünlerle ilgili bildi¤iniz inan›fl ve gelenekler nelerdir? fl K›na gecesinde söylenen bildi¤iniz mâni ve türküleri arkadafllar›n›zla bir- 3. 267. "söz kesmek" olarak adland›r›lmaktad›r. Biner at›n iyisine. Gelin odas›n›n efli¤inde testi Gider yolun enlisine. Kültürümüzün korunup sürdürülmesinde törenlerimizin rolü sizce nelerdir? 2. Niflan günü o¤lan taraf› davar keser. Dünür gitmesi. bereketi simgelemekteBiner at›n etlisine. k›z anas›. Gelin attan inmeden güveyi testiden avucuna biraz su doldurur ve bu suyu gelinin bafl›na serper.270 ÖÇK likte söyleyiniz. 274’ten derlenmifltir. neden gelinin bafl›na su serpmifl olabilir? fl Sizin çevrenizdeki niflan. ya da cam k›r›lmas› ise gelinin köMufltu gelsin emmisine. Oldu güvey kaynanas›. pilav döker ve çalg› ile bu yemekleri k›z›n obas›na gönderir. dü¤ün.269.3. Fakat Yörüklerde k›z›n iste¤i önemli oldu¤undan dünür gönderilmeden önce k›z›n gönlü edilmelidir. Etkinlik 100 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. dir. Dü¤ün geleneklerinde inançlar›n ve geleneklerin etkili oldu¤u görülmektedir.

Ergenekon'dan ç›kmak için atefl yak›l›p demir dö3. s.. bu günler flenliklerle kutlanm›flt›r. fl Yeni gün olarak bilinen Nevruz gününde sizin çevrenizde neler yap›l›yor? Kastamonu'nun Tosya ilçesinin baz› köylerinde bahar›n müjdecisi kabul edilen Nevruz’da kurbanlar kesilir ve e¤lenceler düzenlenir. günlerinde ziyaretçi ak›n›na u¤ramaktad›r. 19 fl Çevrenizde Nevruz günü hangi etkinliklerle kutlanmaktad›r? Nevruz günü Osmanl›larda da ayr› bir önem tafl›maktad›r. Bilgi Kutusu Bafll› bafl›n e¤mifl dizli diz çökmüfl Çok taht y›km›fl atam. Mart. 1922'de Ankara'da düzenlenen flenliklere kat›lm›flt›r. 19. . Yeni gün yeni y›l her y›l an›lm›fl Kâh "Nevruz" kâh "Mart Dokuzu" denilmifl Kazanlar kurulmufl. 2005. Yöre halk›. Bahar›n bolluk ve bereket getirmesi için dualar edilir. SINIF 101 . Ergenekon destan›na göre demir daginin eritilmesi ve Türklerin dünyaya yay›lmas› bu güne rastlamaktad›r. Etkinlik vülmesi. dualar edilir. 2005 s. kutsal sayd›¤› bu mekânda ya¤mur duas›na ç›kar. çok bilek bükmüfl Bayram demifl bugün atefller yakm›fl Han k›zg›n demire çekici vurmufl.20’den derlenmifltir. bu güne ayr› bir önem kazand›rmaktad›r. afllar yenilmifl Türk'ün gen (genifl) gönlüne o gün yer darm›fl.. Kutsal gün olarak kabul edilen Nevruz günü kurtulufl ÖÇK günü olarak da kutlanmaktad›r.13. Kastamonu evliyalar›ndan oldu¤u san›lmaktad›r.nen "Celali Takvim"in bafllang›c›n›n Nevruz günü ruk köyünde bulunan Nevruz Sultan Türbesi . Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kurulan büyük kazanlarda yemekler piflirilir ve gelen insanlara da¤›t›l›r. Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim.‹pek Yolu’nda Türkler Bahar›n Müjdecisi Nevruz Biliyor muydunuz? Büyük Selçuklu Sultan› Melikflah ad›na düzenle- Kastamonu'nun Taflköprü ilçesinin Ob. Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim. Yak›lan atefl etraf›nda dönülür ya da ateflin üzerinden atlan›r. Mart. Kurtulufl Savafl› kazan›l›p yeni devletimiz kurulduktan sonra da nevruz flenlikleri devam etmifltir. Günümüzde de Türk topluluklar›nda demir dövme törenleri yap›lmaktad›r. oldu¤unu biliyor muydunuz? her y›l mart ay›n›n 21 ve 22. Büyük Taaruz için haz›rl›klar› yap›ld›¤› günlerde Mustafa Kemal Pafla. Bu türbede yatan kiflinin. Padiflaha nevruziye adl› hediye vermek gelenek olmufl. Burada yap›lan dualar›n kabul olunaca¤›na inan›l›r.

küçük alt›n levhalarla ifllenmifltir. Belinde 16 büyük alt›n levha ile süslü bir kemeri vard›r. günümüzdeki hangi müzik aletine benzemektedir? Uygurlara ait Göç Destan›’ndan bir bölüm: "Bir gece. Ayn› orkestrada a¤›zla çal›nan sazlar da görülmektedir. Bu saz›n parmakla. Orta Asya Türklerinin en eski çalg› aletidir. A¤ac›n gövdesi gittikçe kabar›yor. Kopuz. Bunlar›n biri. yumuflak çizmelerden oluflmaktad›r. diz alt›nda kalan k›sa. s." Türklerin Alt›n Kitab›. Anadolu Türklerinde de kullan›lm›flt›r. C. Orta Asya Esik kurgan›nda bulunan bir Türk prensine aittir. m›zrap ve yayla çal›nan çeflitleri vard›r. 110 Biliyor muydunuz? Çeflitli kopuzlar Alt›n Elbiseli Adam Yandaki foto¤rafta görülen z›rh fleklindeki elbise. Giysi. oradan güzel musiki sesleri geliyordu. fl Esik kurgan›nda bulunan prense “Alt›n Elbiseli Adam” denilmesinin nedeni nedir? 102 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. KEL‹ME LAR VE KAVRAM • sanat • estetik Kopuz Türk musiki sanat›n›n millî saz›.3. Kaftan ve çizmeleri. SINIF . Türkistan'da Turfan bölgesinde yap›lan kaz›larda bulunan Uygur minyatürleri. Ünite Sanata Vurulan Türk Mührü ÖN HAZIRLIK Türk-‹slammimarisi denilince hangi tür eserler akl›n›za geliyor? Düflüncelerinizi belirtiniz. ›rmak aras›ndaki a¤ac›n üzerine gökten mavi bir ›fl›k indi. sa¤dan sola V yakal› bir kaftan. dar süvari pantolonu. Bu orkestran›n kulland›¤› sazlar çeflitlidir. uda benzeyen kopuzdur. kopuzdur. Dede Korkut Hikâyeleri’nde hemen her kahraman›n elinden düflmeyen kopuz. Uygur Türkleri aras›nda orkestra teflkilat›n›n bulundu¤unu göstermektedir. 1. fl Kopuz.

SINIF 103 . Türkler. ARAfiTIRINIZ Türk-‹slam devletlerinden günümüze kalan eserler (cami.da yaflam›fl ünlü seyyah günlü¤üne “Dünya’n›n en güzel hal›lar› Konya’da yap›l›yor” fleklinde bir not düfltü¤ünü biliyor muydunuz? Türk-‹slam devletlerinde maden iflletmecili¤i ve hal› dokumac›l›¤› d›fl›nda geliflen sanat dallar›na a¤aç iflleri. fl Türkler dokuduklar› hal› ve kilimlerde daha çok hangi figürleri kullanm›fllard›r? Bu figürler dönemin kültürel özellikleri hakk›nda ne tür bilgiler vermektedir? 3. mermer ve lüle tafl› iflletmecili¤i örnek olarak gösterilebilir. yy. Orta Asya Türk boylar› çad›rlar›n›n zamanlar›n› daha kal›n ve s›cak tutabilmek amac›yla hal› sanat›na önem vermifllerdir. Selçuklu hal›lar›nda kullan›lan dü¤üm tekni¤i. Türk hal›lar›n› di¤er ülkelerin hal›lar›ndan ay›rmaktad›r. seramikçilik. terzilik. Yandaki foto¤raf› inceleyiniz. dericilik.) hakk›nda internetten araflt›rma yaparak buldu¤unuz foto¤raflar› s›n›fta sergileyiniz. Türk (Gördes) dü¤ümü ad› verilen bu tekni¤e göre ipekten yap›lan hal›larda santimetre kare bafl›na 80-100 dü¤üm at›l›rd›. Etkinlik ÖÇK Bilgi Kutusu Türk hal›lar›n›n sa¤laml›k ve esteti¤ini taktirle karfl›layanlardan biri de Marko Polo4dur. köpü vb.‹pek Yolu’nda Türkler Türk hal› dokumac›l›¤› da geleneksel yaflant›ya ba¤l› olarak geliflmifltir. hal› dokuma tekni¤ini ilk olarak islam dünyas›na ard›ndan da tüm dünyeye tan›tm›fllard›r. Etkinlik 3. Türkmen ve yörük afliretleri taraf›ndan Anadolu’ya getirilen hal› sanat› Selçuklular döneminde büyük bir geliflme göstermifltir. Çini örne¤i Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. çinicilik. Türklerin mobilya ve döflemeleri kolayl›kla tafl›nabilen hal› ve keçeler olmufltur.14. Göçebe hayat›n etkisiyle. 13.15.

............... ilk Türk devletleri dönemindeki en önemli ticaret yoludur.. 1... Orhun Kitabeleri. 4. Türklerin. Nevruz bayram› tarihimizde hangi olayla birlikte an›lmaktad›r? 13. Türk Silahl› Kuvvetleri..... .. Köktürk.. ‹lk Türk devletlerinin siyasal. Ötüken'in Türkler için önemi nedir? Ötüken'in kaybedilmesi...... 5. Emeviler ile Abbasilerin halka karfl› yaklafl›m›... bugünkü hangi kuruma benzemektedir? Aralar›nda hangi benzerlikler vard›r? 9... Kral Yolu. eskiden mezarlar›n›n bafl›na ... ....ad› verilen heykeller dikerlerdi.... Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.... .. sosyal ve kültürel yaflamlar›n› anlatan destanlar hangileridir? 2. hangi siyasal sonuçlar› do¤urmufltur? 5. Türk ordu teflkilat›.. Avrupa Hun Devleti.. 7.. ‹pek Yolu.... 104 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.... Avrupa'n›n siyasal yap›s›na hangi etkileri yapm›flt›r? 3.. Köktürk Yaz›tlar›n›n Türk edebiyat›.... Orta Asya’da Türk-‹slam sanat eserlerinden iki tane örnek veriniz...... .. Kurultay... Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz.....3... 14.. Türkler..Araplara Türkçenin zengin bir dil oldu¤unu anlatmak amac›yla yaz›lan eserdir. ölen kiflileri eflyalar› ile birlikte gömmeleri hangi inanc›n belirtileridir? 8.‹slam dininin kutsal kitab›d›r......... Türkleri nas›l etkilemifltir? 11.... Divanü Lügâti’t Türk 1... Uygurlar›n hayat›nda hangi de¤iflikliklere yol açm›flt›r? 6. balbal... Türklerin Müslüman olmalar›n› kolaylaflt›ran ögeler nelerdir? 12...... Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A..... Manihaizmin kabul edilmesi. SINIF ..... Kur’an-› Kerim..’e aittir.. 3..... Türk tarihi ve Türk kültürü için önemini tart›fl›n›z.. hangi yönüyle di¤er uluslar› etkilemifltir? 10. hangi kuvvet komutanl›klar›ndan oluflmaktad›r? B...... 4. 2.... ‹lk Türk devletlerinin parçalanmas›nda hâkimiyet anlay›fl›n›n etkisi olmufl mudur? Örneklerle aç›klay›n›z.......

Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. 1. Kavimler Göçü’ne neden olan Türk boyu hangisidir? A.. 5. (. Köktürkler dönemine ait destan afla¤›dakilerden hangisidir? A.) Kaflgarl› Mahmut’un eseri Atabet-ül Hakay›k’t›r. Asya Hun Devleti zaman›nda oluflturulan hangi teflkilat.) Karahanl›lar›n resmî dili Türkçedir.. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.Abbasiler C. Uygurlar D. (. yanl›fl olanlar›n önüne Y yaz›n›z. Ergenekon Destan› B. Manas Destan› 3.Endülüs Emevileri D. O¤uz Ka¤an Destan› D. (.. Gazneliler C..) Tanr›’n›n verdi¤ine inan›lan yönetme yetkisine kut denir..) ‹lk Türk devletlerinde resmi din ‹slamiyettir. Karahanl›lar B.. 4. 1. Ba¤dat Nizamiye Medresesi hangi Türk devleti döneminde kurulmufltur? A... 2. sonraki Türk devletlerinde de korunmufltur? A. Uygurlar D.‹pek Yolu’nda Türkler C. Adliye teflkilat› D... 3.. Ordu teflkilat› C. Avarlar B. Büyük Selçuklular 5. Afla¤›daki yarg›lardan do¤ru olanlar›n önüne D. SINIF 105 . (.. (.) Yusuf Has Hacip “ Kutadgu Bilig” adl› eserinde devlet yönetimine iliflkin bilgiler vermektedir.Fat›miler Ç. Hunlar 4. Dört Halife Döneminden sonra kurulan ‹slam devleti hangisidir? A.... E¤itim teflkilat› B.Emeviler B. Karluklar C. Türeyifl Destan› C. Divan teflkilat› 2.

SINIF . ÜN‹TE Ülkemizin Kaynaklar› Ülkemizde Ekonomi Yap›yoruz. Sat›yoruz Vatandafll›k Borcumuz Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m Mesle¤imi Seçerken 106 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.4.

3. 5. 6. Yak›n çevrenizde hangi sanayi kurulufllar› bulunmaktad›r? Araflt›r›n›z. 2. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Yer alt› ve yer üstü kaynaklar›na örnekler veriniz. “Nitelikli insan gücü” denince akl›n›za neler geliyor? Aç›klay›n›z. Bu kaynaklar›n bilinçsizce tüketilmesi yaflant›m›z› nas›l etkiler? Aç›klay›n›z. Yaflad›¤›n›z çevrede. Vatandafl olarak vergi vermenin önemini ve Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözlerini araflt›r›n›z. Çevrenizdeki do¤al kaynaklara örnek veriniz. hangi sebze ve meyve-ler üretilmektedir? Araflt›r›n›z. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF 107 . Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katk›s› daha fazlad›r? Araflt›r›n›z. 8. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yat›r›m ve pazarlama yap›ld›¤›n› ö¤reniniz.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. Meslek tercihi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Düflüncelerinizi not ediniz. 4. 7.

Ülkemizde en çok yetifltirilen bafll›ca sanayi bitkileri pamuk. Tar›m ve hayvanc›l›k gibi pekçok ekonomik faaliyet topraklardan yararlanarak yap›lmaktad›r. fl Yandaki haritadan yararlanarak ülkemizde en çok yetifltirilen tar›m ürünleri ile iklim özelliklerinin iliflkilerini aç›klay›n›z. Topraklar ülkemizin en önemli do¤al kaynaklar›ndand›r. Ekonomik de¤eri di¤er tar›m ürünlerine göre daha fazlad›r. 2008 Sanayide ham madde olarak kullan›lan tar›m ürünleridir. Kaynak: TÜ‹K. fleker pancar›. BAZI TARIM ÜRÜNLER‹M‹Z SEBZEC‹L‹K VE MEYVEC‹L‹K SANAY‹ B‹TK‹LER‹ Sebzecilik. ülkemizde yayg›n olarak yap›lmaktad›r. tütün. fl Yukar›daki grafikleri inceleyerek yaflad›¤›n›z bölgede ençok hangi ürünlerin yetifltirildi¤ini söyleyiniz. SINIF . f›nd›k ve zeytin olarak s›ralanabilir.4. Turfanda sebzecilik ve serac›l›k. ayçiçe¤i. 108 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ünite Ülkemizde Ekonomi ÖN HAZIRLIK Yaflad›¤›n›z bölgede daha çok hangi ekonomik faaliyetler ön plana ç›km›flt›r? Gözlemlerinizi aç›klay›n›z. sebzecili¤in geliflmesine katk› sa¤lam›flt›r. • ekonomi KEL‹ME LAR VE KAVRAM faaliyet • ekonomik • emek • enerji • ticaret Sosyal Bilgiler dersinde arkadafllar›n›zla gruplara ayr›larak ülkemizin kaynaklar› ile ilgili bir araflt›rma yapt›k ve ekonomik faaliyetlerle arkadafl›m Ahmet ve ben. Yafl ve kuru olarak tüketilen bu meyveler ülkemiz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. ülkemizde tar›m ve hayvanc›l›k konulu bir sunum haz›rlad›k. Ülkemiz topraklar›n›n üçte birinde tar›m yap›lmaktad›r. En çok Akdeniz Bölgesi’nde yayg›n olarak yap›lmaktad›r. Ülkemizde iklim çeflitlili¤inin fazla olmas› nedeniyle çok çeflitli meyve yetifltirilir.

kaz. ÖÇK 4.ordu. KÜMES HAYVANCILI⁄I Hindi. Türkiye. ARICILIK Ar›c›l›k sektöründe. En çok hamsi avlan›r. Özellikle yafl sebze ve meyve yurtd›fl›na satt›¤›m›z ürünlerin bafl›nda gelir. Türkiye’de en çok yetifltirilen hayvand›r.Ülkemizin Kaynaklar› Ülkemizde tar›mla birlikte topraklar›m›zdan hayvanc›l›kta da yararlan›lmaktad›r. BAKLAG‹LLER Baklagiller. Mercimek üretimi. bal mumu. Tiftik keçisine Ankara keçisi de denir. Modern tavuk çiftlikleri büyük flehirlerin yak›n›nda kurulmufltur. SINIF 109 . tiftik keçisi ve k›l keçisi olup genel ad› davard›r. Bunu palamut. yurdumuzda ekimi en çok yap›lan ürünlerdir. at. Koyun. eflek. yeflil mercimek ‹ç Anadolu Bölgesi’nde yetiflir. dut yapra¤› yiyerek beslendi¤i için dut a¤ac›n›n oldu¤u yerlerde yetifltirilir. Ülkemizde yap›lan bafll›ca hayvanc›l›k faaliyetlerini birlikte inceleyelim. K›rm›z› mercimek. KÜÇÜKBAfi HAYVANCILIK Koyun. sardalye ve kefal izler. bal. Ayr›ca tar›m ve hayvanc›l›ktan elde edilen ürünlerin sanayi ve hammadde olarak kullan›lmaktad›r. k›y› bölgelerimizde yap›l›r.gov. Büyükbafl hayvanc›l›¤›n en yayg›n oldu¤u yerler.1. BALIKÇILIK Ülkemizde bal›kç›l›k daha çok k›y› bal›kç›l›¤› fleklinde yap›lmaktad›r. www. fl Haritadan yararlanarak hayvanc›l›¤›n en çok hangi bölgelerde yap›ld›¤›n› söyleyiniz. Do¤u Anadolu’nun kuzeyi ve Do¤u Karadeniz Bölgesi’dir. ‹PEK BÖCEKÇ‹L‹⁄‹ ‹pek böce¤i. Bal›kç›l›k. tavuk bu gruba girer. ar›c›l›k için çok uygun koflullara sahiptir. Etkinlik BÜYÜKBAfi HAYVANCILIK S›¤›r. ördek. Marmara’n›n güney kesimlerinde yayg›n olarak bu faaliyetler gerçeklefltirilir.tr Tar›m ürünlerinin ülke ekonomisinde önemli bir yeri vard›r. Güney Do¤u Anadolu Bölgesi’nde. Bal üretiminde Ordu ili birinci s›radad›r. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. kat›r ve deve bu gruba girer. sulamas›z yap›l›r. ar› sütü ve polen üretimi yap›lmaktad›r. fl Yukar›daki bilgilerden ve haritadan yararlanarak ülkemizde en çok yetifltirilen tar›m ürünlerini söyleyiniz.

fl Barajlardan hangi amaçla yararlan›r›z? H‹DROELEKTR‹K Barajlardan elde edilen bir enerji çeflididir. Beyaz kömür de denir. sabun. BOKS‹T Alüminyum cevheridir. elektronik ve kimya sanayisi ile mutfak eflyas› yap›m›nda kullan›l›r. yer alt›nda oluflan kaya tuzu denlerimiz ve yataklar›ndan da elde edilir. r›yla paylaflt›lar. Ülkemizde enerji kaynaklar›m›z ile ilgili tuz. Ünite Madenlerimiz ve Enerji Kaynaklar›m›z fl Günlük yaflam›m›zda kulland›¤›n›z eflyalar hangi madenlerden yap›lm›flt›r? Birkaç örnek veriniz. BOR M‹NERAL‹ Zenginli¤i yönünden Türkiye dünyada 1.4. Günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z pekçok eflya çeflitli madenlerden yap›lmaktad›r. motorlu araçlar. Bor minerali ençok jet ve roket yak›t›. 110 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF . k⤛t ve çeflitli elektronik araçlar›n yap›m›nda kullan›l›r.Ülkemizde üretilen bafll›ca madenleri ve enerji kaynaklar›n› birlikte ö¤renelim. di¤erlerine göre ekonomik midir? Neden? JEOTERMAL ENERJ‹ Yer kabu¤unun derinliklerinden ç›kan s›cak su ve su buhar›ndan elde edilen enerjidir. Ülkemiz dünya hidroelektrik potansiyelinin %1’ine sahiptir. TUZ ‹kinci grupta Demet ve Ali ülTuz deniz ve göllerin yan› kemizdeki mas›ra. deterjan. Alüminyum. en çok Tuz Gölü’nden elde haz›rlad›klar› sunumu arkadafllaedilir. Meskenlerin ve seralar›n ›s›t›lmas›nda kullan›l›r. fl Jeotermal kaynaklardan elde edilen enerji. s›radad›r.

fl Türkiye maden haritas›ndan yararlanarak ülkemizde madenlerin nerelerde ç›kar›ld›¤›n› söyleyiniz. ÖÇK DEM‹R Demir yataklar›m›z oldukça yayg›nd›r. BAKIR Kolay bir iletken oldu¤u için özellikle elektrik ve elektronik sanayisinde kullan›l›r. SINIF 111 . Mesken ve ifl yerlerinde yak›t olarak tüketildi¤i gibi elektrik enerjisi (termik santral) üretmek için santrallerde kullan›l›r. Türkiye’de elde edilen bak›r madeninin yar›s› buradan ç›kar›l›r. çelik sanayide hammadde olarak kullan›l›r. Rezervi en zengin olan yer Elâz›¤-Maden’dir.2. fl Evinizde çelikten yap›lm›fl hangi eflyalar›n›z var? Örnek veriniz. Etkinlik fl Sizce madenler ve enerji kaynaklar›n›n ülkemiz aç›s›ndan önemi nedir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Demir. L‹NY‹T Türkiye’nin hemen her yerinden ç›kar›l›r. D›fl ülkelere ihraç edilir.Ülkemizin Kaynaklar› KROM Türkiye’de en çok ç›kar›lan madendir. 4. Demirin sertlefltirilmesinde ve paslanmaz çelik elde edilmesinde kullan›ld›¤› için demir-çelik sanayisinin önemli ham maddesidir TAfi KÖMÜRÜ Maden kömürü de denilen tafl kömürü enerji kayna¤› olarakde¤eri yüksek oldu¤undan demirçelik fabrikalar›nda demirin eritilmesinde kullan›l›r. Kullan›m alan› oldukça yayg›n olan demir ülkemiz ekonomisi aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir.

peynir ve tereya¤›. çay üretimi yap›lan yerlerdir. G›da sanayisi içinde konservecilik. Çanakkale ve Bal›kesir gibi denize k›y›s› olan illerimizde bal›k konserve fabrikalar› vard›r. marmelat. ‹stanbul. Buralar. Cumhuriyet Döneminde ilk kez Uflak’ta fieker fabrikas› kurulmufltur. Marmara ve Ege baflta olmak üzere Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizde zeytinya¤› üretimi evlerdeki küçük imalathanelerde ve fabrikalarda yap›l›r. Karadeniz Bölgesi’nin do¤usunda kurulmufltur. ilk s›ray› al›r. hayvanc›l›¤›n yo¤un oldu¤u yörelerimizden elde edilir. Kars. sebze. fianl›urfa ve Diyarbak›r’da hayvansal ya¤ üretimi yap›l›r. yurdumuzun fleKonserve yap›m› ker pancar› üretiminin yo¤un oldu¤u yerlere kurulmufltur. Van ve Malatya’da et kombinalar› bulunmaktad›r. Çay fabrikalar›. Buralar. ‹stanbul. SINIF . Ayçiçe¤i ya¤› fabrikalar›n›n ço¤u. besin sanayisinin bir koludur. ‹zmir. Ünite Ülkemizde Sanayi Üçüncü grupta yer alan Zeynep ve Ömer ülkemizdeki bafll›ca sanayi kollar› ile ilgili bir araflt›rma yapm›fllard›. Süt. Bursa. yurdumuzun hangi bölgesinde veya kentinde hangi sanayinin bulundu¤unu anlataca¤›z. Etkinlik 112 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. G›da Sanayi: Un fabrikalar›. bakliyat konserveleri. 40’a yak›n fleker fabrikas›. Tereya¤› ve peynir üretimi de. A¤r› ve Kars’ta peynir üretimi fazlad›r. geliflen bir sanayi koludur. Konserve fabrikalar› h›zla ço¤almaktad›r. Ordu. Zeytin ya¤› çeflitleri Bursa ve Kayseri gibi illerimizde meyve suyu fabrikalar› kurulmufltur. Bolu. A¤r›. Zeynep. reçel ve salça fabrikalar› vard›r. fl Çevrenizde tar›ma dayal› hangi sanayi kurulufllar› bulunmaktad›r? Bunlarda neler üretilmektedir? Kaflar peyniri ÖÇK 4. Erzurum. ‹zmir. Bal›kesir gibi illerimizde meyve. ülkemizde tar›m ürünlerine dayal› sanayi kollar› daha fazla geliflmifltir. s›n›fta konu ile ilgili aç›klamalarda bulundu: — Arkadafllar. ‹ç Anadolu (Konya) baflta olmak üzere ülkemizin her taraf›na da¤›lm›fl durumdad›r. Edirne. Trabzon. Van. fiimdi sizlere ülkemizdeki sanayi dallar›n› bafll›klar alt›nda.3.4. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgeleriyle Karadeniz Bölgesi’nin do¤usu ve Trakya Yar›madas›’d›r. Marmara Bölgesi’nde toplanm›flt›r.

Buralarda ham petrolden. K›r›kkale rafinerileri izlemifltir. yünlü dokuma fabrikalar› ile deri fabrikalar› bu sanayi kolu içinde yer al›r. Mersin. Ülkemizde di¤er bir sanayi kolu olan kimya sanayisi. bir k›sm› da. ilaç. fuel-oil. Kimya Sanayisi: Kimya sanayisinden elde edilen ürünlerin bir k›sm›. Ergani ve Murgul’da bak›r Keban’da kurflun ve çinko üretim tesisleri bulunmaktad›r. Bunu ‹zmit.Ülkemizin Kaynaklar› Ülkemizde en yayg›n ve en geliflmifl sanayi kolu dokuma. benzin. ‹skenderun (‹sdemir)’da demir ve çelik fabrikalar› kurulmufltur. Bu alanla ilgili ülkemizde Karabük (Kardemir). ilaç ve gübre fabrikalar›da bu sanayi kollar›ndad›r. do¤rudan. Fosfat ve azot gübre yap›m›nda. petro-kimya tesislerinin kurulmas›yla geliflme göstermifltir. gaz ya¤›. krom fabrikalar› maden sanayi içinde yer alamaktad›r. deri ve giyim sanayiinin geliflmesinin nedenleri sizce neler olabilir? ‹plik dokuma fabrikas› Ülkemizde geliflmifl olan di¤er sanayi kollar›ndan biride maden sanayidir. deterjan. SINIF 113 . Pamuklu dokuma. baflka sanayi dallar›nda ham madde olarak kullan›l›r. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Demir. sentetik iplik ise dokuma sanayisinde kullan›lmaktad›r. motorin. ‹zmir. fl Ülkemizde dokuma. ipekli dokuma. solvent. sabun. Ere¤li (Erdemir). deri ve giyim sanayisidir. s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (LPG) ve jet yak›t› üretilir. boya gibi. Deriden yap›lm›fl ürünler Bunlar›n d›fl›nda Seydiflehir’de alüminyum Elâz›¤ ve Antalya’da ferro-krom Samsun. sabun. fl Çevrenizde maden sanayiinde elde edilen ürünlerin kullan›ld›¤› alanlara örnekler veriniz. Ayr›ca boya. Kimya ve ilaç sanayi ürünleri Demir-Çelik fabrikas› Biliyor muydunuz? Dünya’da üretilen 50 çeflit madenin 29 çeflidinin ülkemizde bulundu¤unu biliyor muydunuz? ÖÇK 4. bak›r. nafta. ‹lk olarak Batman’da bir rafineri kurulmufltur.4. çelik.

çimento. Bu nedenle ormanlar›n korunmas› ve gelifltirilmesi gerekmektedir. tu¤la. yani a¤aç kütü¤üdür. Ancak orman alanlar›m›z her geçen gün daralmaktad›r. Bu sanayinin ham maddesi a¤açt›r. Ormanlar›m›z›n yakacak odun d›fl›nda kereste sanayi odunu ihtiyac›n› karfl›lar. kiremit fabrikalar› toprak ürünleri sanayi kolu içerisinde yer almaktad›r. kereste ve mobilya fabrikalar› bu sanayi kolu içinde yer almaktad›r. Ünite Ülkemizde cam. Sizce bunun nedenleri neler olabilir? Tart›flma Ormanlar›n yok edilmesi insanlar› ne tür tehlikelerle karfl› karfl›ya getirir? S›n›fta arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. seramik. Çimento fabrikalar› ülkemizde hemen her bölgede bulunur. SINIF . fl Ülkemizde hemen hemen her bölgede çimento fabrikas› kurulmas›n›n nedeni neler olabilir? Orman Sanayisi: K⤛t. Elde edilen orman ürünlerinden çok say›da insan geçimini sa¤lar.4. 114 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Çimento fabrikas› ARAfiTIRINIZ Ormanlarda a¤aç ve kereste d›fl›nda baflka hangi ürünler elde edilmektedir? Orman ürünlerinden elde edilen baz› araç ve malzemeler fl Orman ürünleri d›fl›nda insanlar ormanlardan nas›l yararlanmaktad›r? Ülkemizde günümüzde ormanlar yüzölçümümüzün %25’ni kaplamaktad›r.

Dokuma Sanayi kollar› Da€›l›m› Barajlar enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir.000 2. tuz üretimi.000 41.787. ÖÇK 4.000 7.077. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. fl Sizce ülkemiz ekonomisinin gelifliminde hangi ekonomik faaliyetlere daha fazla yat›r›m yapmam›z gerekir? Nedenlerini aç›klay›n›z.000 7.322. 2011 fl Yukar›daki tablo ve grafige göre ülke ekonomisinde en çok hangi sanayi kolu önemlidir. DER‹. Bunlar›n d›fl›nda deniz ve göllerimizde bal›kç›l›k. Bu sanayi kolunun ürünlerine örnekler verin.132. iklimi ve yer flekillerinin etkisi ile zengin göl.000 1. turizm gibi alanlarda da faydalan›lmaktad›r.634. Özellikle enerji üretimi sulama ve içme suyu sa¤lama bak›m›ndan akarsular›m›z büyük önem tafl›r.914. Ayr›ca baz› akarsular›m›zda su sporlar› yap›lmaktad›r.429.Ülkemizin Kaynaklar› TABLO: ÜLKEM‹Z GEL‹RLER‹ ‹ÇER‹S‹NDE SANAY‹ KOLLARININ DA⁄ILIMI SANAY‹ KOLLARI GIDA DOKUMA. 2011 .371.350.634.007. TÜ‹K.000 2.962. deniz ve akarsu potansiyeline sahiptir. G‹Y‹M ORMAN ÜRÜNLER‹ K‹MYA TOPRAK VE Ç‹MENTO ÜRÜNLER‹ MAK‹NE VE OTOMOT‹V ÜRÜNLER‹ MADEN TOPLAM DE⁄ER/ TL 7. Ülkemiz co¤rafi konumu.215.5. Etkinlik Denizlerimizde bal›kc›l›k yap›lmaktad›r.334.462.081.000 12.000 % 18 17 3 31 6 18 7 100 TÜ‹K. SINIF 115 .

Babamla ilk ifl olarak ‹nternet’ten organik tar›m hakk›nda bilgi toplamaya karar verdik. fl Siz organik tar›m hakk›nda neler biliyorsunuz? 116 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Fakat nas›l bir ifl yapaca¤› konusunda karars›zd› ve bu konuda deste¤e ihtiyac› vard›. Buradaki yetkili kiflilerden randevu alarak. Ünite Yap›yoruz. Babam ‹zmir’de bir çiftlikte çal›fl›yor. Buras› iklim ve toprak flartlar› bak›m›ndan organik tar›m yapmaya uygun bir aland›. Ancak organik tar›m›n nas›l yap›ld›¤› konusunda daha çok bilgi edinmemiz gerekiyordu. Babamla birlikte biraz araflt›rma yaparak neler yapabilece¤imiz konusunda fikir edindik.4. Bu konu ile ilgili olarak Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nden bilgi alabilirdik. Sat›yoruz ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • bütçe a • dayan›flm i rg ve • • pazar • giriflimci • ürün • varsay›m Yaflad›¤›m›z yerde ençok yap›lan ekonomik faaliyetlerin bölgenizde bulunan do¤al kaynaklarla ilgisi var m›? Aç›klay›n›z. Yetkililer biOrganik sebze üretimi zi karfl›lad›¤›nda babam sorular› sormaya bafllad›. Benim ad›m Tar›k. SINIF Organik tar›m alan› . sormak istedi¤imiz konular› belirledik. Biraz para biriktirerek bu bölgede bir tarla sat›n ald›. Burada kendi iflini yapmak istiyordu.

Babam: Peki. pazarlayacak. Ekolojik tar›m›n amac›. Babam: Organik tar›m›n yararlar› nelerdir? Yetkili: Herfleyden önce toprak erozyonunu önler. Oysa Türkiye’nin co¤rafi özellikleri dikkate al›nd›¤›nda. fl Ülkemizde organik tar›m ürünü yetifltiricili¤inin geliflmesi insanlar›n ve di¤er canl›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan neden önemlidir? Organik tar›m ürünleri ÖÇK 4. . bitki. ithal veya ihraç edecek kiflilerin faaliyette bulunabilmeleri için G›da. Biz bu konuda özel sektöre ve yerel yönetimlere organik tar›mla ilgili yat›r›m projeleri haz›rl›yoruz. .Su kalitesini korur. . Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›ndan yetki alm›fl kurulufllar›ndan biriyle sözleflme yapmalar› zorunludur. Babam: Organik tar›m ile ilgili olarak Türkiye'de gelinen nokta nedir? Yetkili: Türkiye'de organik tar›m.Ekonomiyi desteklemek.Kimyasallar›n insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korur. iflleyecek. .Enerji tasarrufu yapar. . .Çiftçilerin ve tar›msal iflletmelerde çal›flan insanlar›n sa¤l›¤›n› korumak.Daha nitelikli ürün elde etmek. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türkiye'de organik tar›m tamamen ithalatç› flirketlerin belirledi¤i ölçütlere göre yap›l›yor. hayvan ve insan sa¤l›¤›n› korumakt›r. Ancak. toprak ve su kaynaklar› ile havay› kirletmeden çevre. . SINIF 117 . çok farkl› ürün yetifltirme imkân› var.Ülkemizin Kaynaklar› Babam: Organik tar›m hakk›nda bize k›saca bilgi verirmisiniz? Yetkili: Organik tar›m di¤er ad›yla “ekolojik tar›m” üretimde kimyasal madde kullanmadan üretimden tüketime kadar her aflamas› kontrollü ve sertifikal› tar›msal üretim biçimidir. kurutulmufl incir ve üzüm üretimiyle bafllad›. herkes organik tar›m yapabilir mi? Yetkili: Organik tar›m ürünleri üretecek.6.Gelecek nesilleri korumak bafll›ca yararlar›d›r.

7. Türkiye'de üretilen organik ürünlerin yüzde 98’i ihraç ediliyor. organik tar›m ifline girmeye karar verdi. Etkinlik 118 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Avrupa'n›n pazarlama ve üretim tekniklerini Türkiye'deki yat›r›mc›ya tafl›maya çal›fl›yoruz. Ancak pazarlama iflini yurt içinde yapman›n. Çok ürün elde etme anlay›fl› yerine yüksek kaliteli. Babam: Bize son olarak organik tar›m hakk›nda söyleyece¤iniz bir fleyler var m›? Dan›flman: Türkiye'de son y›llarda ifllenmifl organik ürünlerin miktar› da artmaya bafllad›. Bakanl›¤›m›z bu alanda üretimde bulunmak isteyen çiftcileri her türlü dan›flmanl›k hizmetleri ve kredi deste¤i sa¤lamaktad›r. 829 iflletmede de bu ürünler iflleniyor. 22 bin 771 hektar alanda kurutulmufl organik meyve üretiyor. daha kârl› olaca¤›n› düflünüyordu. Bu bilgileri ald›ktan sonra babam. Kurutulmufl baz› organik tar›m ürünleri ARAfiTIRINIZ Yak›n çevrenizde organik tar›m ürünü üreten veya satan bir tarla. ‹hraç etti¤imiz ülkelerden Almanya ilk s›rada yer al›yor. insan ve çevre sa¤l›¤›n› destekleyen bir tar›m biçimi olmas›. bahçe veya dükkan varsa ziyaret ederek bunlar›n hangi ürünler oldu¤unu not ediniz? ÖÇK 4. Ünite Babam: Organik tar›m üreticilerine neler önerirsiniz? Dan›flman: Özellikle yerel ve kalitesi yüksek ürünlerin d›fl pazarlarda daha fazla flans› bulunuyor.4. Dan›flman: Ben teflekkür ederim. Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› verilerine göre Türkiye'de 7 bin 364 üretici. az ve öz üretim yap›lmas› gerekiyor. Babam: Verdi¤iniz bilgiler için çok teflekkür ederiz. SINIF . Organik tar›m›n en önemli özelli¤i. G›da.

fl Organik tar›mla elde edilen sebzeler. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ulafl›m ve pazarlama imkânlar›n›n elveriflli olmas› nedeniyle çilek yetifltirmeye karar verdi. neden yurt d›fl›na ihraç ediliyor? 2. Organik ürünler. fl Tar›k ve babas› bir giriflimci olarak hangi çal›flmalar› yapt›? fl Tar›k’›n haz›rlad›¤› broflürde dikkatinizi en çok hangi nokta çekti? Neden? Düflünelim. Babama broflürü elektronik postayla ulaflabildi¤imiz herkese yollayabildi¤imizi. Organik ürünlerin di¤er ürünlerden fark› nedir? 3. B ‹ Z Ç ‹ L E K Y E T ‹ fi T ‹ R ‹ Y O R U Z SA⁄LI⁄INIZI SEV‹YORSANIZ ORGAN‹K ÜRÜNLER‹ TERC‹H ED‹N.Ülkemizin Kaynaklar› Babam. organik ürünleri kullan›rken biz neden kullanmayal›m? Hem lezzetli hem sa¤l›kl› hem de do¤al… AMAN D‹KKAT !!! fl Organik tar›mla elde edilen ürünleri seçin. SINIF 119 . fl Uluslararas› sertifikalar› olan organik tar›m ve hayvanc›l›k ürünlerini tüketerek organik tar›m›n yayg›nlaflmas›na katk›da bulunun. Söyleyelim 1. ‹zmir’in iklim. Türkiye’nin co¤rafi özellikleri dikkate al›nd›¤›nda organik tar›m›n yap›lmas› için önerileriniz neler olurdu? Tart›fl›n›z. böylece ürünümüzün tan›t›m›n› ve pazarlamas›n› daha k›sa yoldan yapabilece¤imizi söyledim. Bütün dünya. di¤erlerine göre daha fazla yararl› madde içermektedir. Ben de ilk ifl olarak yetifltirece¤imiz ürünün tan›t›m ve pazarlamas› için bir broflür tasarlad›m. su kaynaklar›.

annesinin kendisine verdi¤i listeyi alarak al›flverifl yapmak üzere markete gitti. vergi nedir anlat›rm›s›n? diye sordu. spor sahalar› bizim verdi¤imiz vergilerle yap›l›r. Devlet. “Herkes. Ayfle: Nas›l vergi veriyoruz anneci¤im? Anne: Gelirimizin belli bir oran›n› vergi olarak veriyoruz. al›flverifl tutar›n› kasaya ödeyince kasiyer paran›n üzeri ile al›flverifl fiflini de birlikte verdi. Ayfle’ye fifl al›p almad›¤›n› sordu. Ayr›ca yararland›¤›m›z kütüphaneler. SINIF . köprü. parklar. sat›c›ya kal›r. hastane. E¤er al›flverifl fiflini almazsan senin devlete vermen gereken para. kanunlara uygun olarak vatandafllar›n›n gelirlerinden belli bir oranda toplad›¤› paralara vergi diyoruz. fabrika yapt›r›r. baraj. yol. 4. Bak. Bir k›s›m okul.4. Anne: Elbette k›z›m. Ayfle: Peki anneci¤im. Cilt 1 s:439) diyerek vergi vermenin önemini vurgulam›flt›r. Kanunlara uymak ve sayg›l› olmak bir vatandafll›k görevidir.8. Fifl alman›n bu kadar önemli oldu¤unu bilmiyordu. arsa gibi sahip oldu¤umuz gayrimenkul ve mallar›m›z için de y›ll›k vergi öderiz. Bir k›sm› ile çal›flanlar›n ücretlerini karfl›lar. fiflin üzerinde senin bu al›flveriflten dolay› ödedi¤in paran›n ne kadar›n›n devlete vergi olarak kesildi¤i gösteriliyor. Oysa herkes devlete vergi ödemek zorundad›r. Ünite Vatandafll›k Borcumuz ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM r • vergi • de¤e • kurum • tüketim • tasarruf • bütçe Sizce devlet vatandafllar›na yapt›¤› hizmetlerin harcamalar›n› nereden karfl›l›yor olabilir? Düflüncelerinizi söyleyiniz. Ayfle. kamu giderlerini karfl›lamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. araba. maddesinde.” denilmektedir. Devletin. ne yap›yor bu vergilerle? Anne: Devletimizin bize hizmet sunabilmesi için paraya ihtiyac› vard›r. toplad›¤› paralar›n bir k›sm›n› ülkemizin ve bizim güvenli¤imizi sa¤lamak için kullan›r. Vergi vermek vatandafll›k görevlerimizden biridir. Ayfle: Evet anneci¤im. Atatürk de vergi vermenin önemini dile getirmifl ve vergi için “Vergi. Bu fifli almam. Annesi. fl Atatürk vergi vermeyi neden askerlik yapmayla eflde¤erde tutmufltur? 120 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ayr›ca ev. Günlük ÖÇK ihtiyaçlar›m›z için sat›n ald›¤›m›z baz› ürünler için vergi veriyoruz.” (Atatürkçülük. Ancak yine de akl›na tak›lanlar vard›. Annesinin istediklerini al›p paras›n› ödeyerek al›flverifl fiflini ald›. Annesinin sözlerini dikkatle dinleyen Ayfle çok flafl›rm›flt›. diyerek fifli annesine uzatt›. Anayasa’m›z›n 73. neden önemli diye sordu? Anne: Çünkü yapt›¤›n her al›flveriflinde fifl ya da fatura almal›s›n. devletin millet ve ülkeye karfl› yerine getirmeye mecbur oldu¤u görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin kat›lma pay›d›r: “Askerlik nas›l bir vatan borcu ise vergi de vatandafl›n ödemesi gereken borcudur. Etkinlik Ayfle: Devlet bu paray› neden topluyor.

Hizmetlerin aksamamas›. Ayfle: Benim hiçbir kazanc›m yok. Vergilendirilmifl kazanç. hangi tür vergi kesintilerinin yer ald›¤›n› belirleyiniz. ÖÇK 4. Al›flverifl fiflini dikkatli bir flekilde incelersen orada ald›¤›n ürün karfl›l›¤›nda ödedi¤in paran›n ne kadar›n›n devlete vergi olarak gitti¤ini görürsün. su. yat›r›m yapamaz. Atatürk Atatürkçülük. do¤al gaz) inceleyiniz. fiöyleki: Biz sana harçl›k veriyoruz ve sen onunla gidip bir fleyler al›yorsun. Ayfle: Teflekkür ederim.Ülkemizin Kaynaklar› fl Faturalar›n›z› (elektrik. telefon. Ülkemizin savunmas› güçlü olmaz. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 439 fl Ülkemizdeki vergi dairelerinin kap›lar›n›n üzerinde neden bu Atatürk’ün sözü yer almaktad›r? Düflüncelerinizi söyleyiniz. Etkinlik Düflünelim. SINIF 121 . bir vatandafll›k borcudur. O ald›¤›n fleylerin karfl›l›¤›nda ödedi¤in paran›n bir bölümünü vergi olarak veriyorsun. Vergi hakk›nda çok fley ö¤rendim senden. anneci¤im. Ayfle: Vergilerimizi ödemezsek ne olur? Anne: Vergi vermek. insanlar›n sorunsuz yaflayabilmesi için herkesin vergisini zaman›nda ve düzenli olarak ödemesi gerekiyor. asl›na bakarsan sen de vergi veriyorsun k›z›m. ben de vergi veriyor muyum? Vergi Dairesi Anne: Evet. cilt 1. Bundan sonra al›flverifl yaparken fifl yada fatura alma konusunda daha dikkatli olaca¤›m.9. s. Vergilerimizi ödemezsek devlet hizmetlerini düzenli yürütemez. kutsald›r. Söyleyelim Vergi vermek neden bir vatandafll›k görevi olarak kanunlarla zorunluluk alt›na al›nm›flt›r? Düflüncelerinizi söyleyiniz.

kirli sulardan kaynaklanan hastal›klar da artmaktad›r. Çevre kirlili¤inin artmas› ve do¤al kaynaklar›n bilinçsizce kullan›lmas› günümüzde dünyada h›zla artmaktad›r. do¤al kaynaklar do¤ada var olan kaynaklard›r. SINIF . Bu kirli su hem çok pis kokuyor hem de ›rma¤›n suyunun rengini de¤ifltiriyordu. kirli suyun ›rma¤a kar›flmas›na çok üzülmüfltü. hava kirlili¤i toprak kirlili¤i deniz kirlili¤i su kirlili¤i fl Sizce. Dolay›s›yla da bu kaynaklar›n kullan›m hakk› toplumun yani hepimizindir. Zeynep. o gün okula giderken bir fabrikan›n yan›ndan geçiyordu.4. Fabrikan›n kenar›nda bir ›rmak vard›. Zeynep ve arkadafllar› konuyla ilgili yapt›klar› araflt›rmay› arkadafllar›yla paylaflt›. korumak için neler yapabiliriz?” konusunda ö¤rencilerinden araflt›rma yapmalar›n› ve s›n›fta sunmalar›n› istedi. Çünkü do¤al kaynaklar. Arkadafllar. su ve toprak kirlenmekte. Hava. Kirlilik artt›¤› için baz› deniz canl›lar› da yok olmaktad›r. Ö¤retmeni. Ancak bu bize onlar› istedi¤imiz gibi kullanma hakk›n› vermiyor. do¤al kaynaklar›n bilinçsizce kullan›m›n›n insan yaflam›na olumsuz etkileri nelerdir? fl Gelecekte dünyam›z› hangi sorunlar›n bekledi¤ini düflünüyorsunuz? 122 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Okula geldi¤inde derste ö¤retmenine gördüklerini anlatt›. Fakat fabrikadan ›rma¤a kirli sular ak›yordu. gelecek nesillerin de kullanaca¤› kaynaklard›r. Zeynep’in verdi¤i örnekten yola ç›karak “Do¤al kaynaklar› kirletmemek. Ünite Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m ÖN HAZIRLIK Do¤al kaynaklar›m›z›n korunmas› gelece¤imiz aç›s›ndan neden önemlidir? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • do¤al kaynak • bütçe • yat›r›m • tüketim lar Zeynep.

su kaynaketmeyelim.3 milyar kifli su s›k›nt›s› çekmekte. tatl› su kaynaklar› bunun yaln›z.tr (2011) mektedir. Topraktan uzun süreli¤ine yararlanabilmek için onu oldu¤u flekilde ve do¤al güzellikleriyle korumak gerekir.gov. bilinenin aksine. 4.gelecek neslin ihtiyaçlar›n› yok ca %2. www.10. Bu rakam.meteor. SINIF 123 .Ülkemizin Kaynaklar› Bafll›ca do¤al kaynaklar›m›z› flu bafll›klar alt›nda inceleyebiliriz: Yeryüzündeki tüm canl›lar için yaflam›n temel kayna¤› olan kullan›labilir su giderek azalmaktad›r. Dünyam›z›n %70’i su‹sraftan kaç›nal›m. Gelecek 25 y›lda bu ÖÇK say›n›n 2 kat›na ç›kaca¤› tahmin ediliyor. alan kayb› gibi nedenlerden dolay› sa¤l›kl›. lar›n›n yanl›fl kullan›m›.5’idir. Ormanlar bir ülkenin akci¤eridir. Türkiye’nin su zengini olmad›¤›n› gözler önüne seriyor. son 25 y›l içinde % 60 artt›¤›n› biliyor muydunuz? Hektar Toprak Varl›¤› Ülkemizde topraklar›n kullan›m alan› yanda verilen grafikteki gibidir. ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyettir. Biliyor muydunuz? K›z›l›rmaktan bir görünüm Su kullan›m›n›n.000 m3 olmas› gerekirken bu miktar Türkiye’de 1. Bu da tar›m› gelifltirelim derken hayvanc›l›¤›n gerilemesine ve ormanlar›m›z›n yok olmas›na neden olmaktad›r. Bugün yeryüzü nüfusunun beflte biri. Ancak çay›r. kirlilik. Ormanlara da önem vermemiz ve onlar› korumam›z gerekir. temiz ve içilebilir suya sahip de¤il. Tar›m için de topra¤a ihtiyac›m›z var. mera ve ormanlar›m›z tarlaya dönüfltürülmek amac›yla yok edil- Türkiye arazisinin kullan›m durumu www. fl Topraklar›n insan yaflam›ndaki yerini aç›klay›n›z.gap.430 m3tür. larla kapl› olmas›na ra¤men.gov. Mera ve ormanl›k bir alan Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bunlar›n içinde en büyük bölüm ekili dikili alan olarak ayr›lm›flt›r. Ayr›ca hayvanc›l›k için de çay›r ve meralar önemlidir. Günümüzde yaklafl›k 1. Tar›m.tr Su Varl›¤› ! Tart›flma fl Su kaynaklar›n›n azalmas› insan yaflam›n› nas›l etkiler? Tart›fl›n›z. Etkinlik Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kifli bafl›na düflen y›ll›k ortalama su miktar›n›n en az 10.

gov. Ancak rezerv yönünden çok zengin de¤iliz. Yeralt› Kaynaklar› Türkiye. Zeynep. Tafl kömürü. bilinçsiz yararlanma. halk›n bilinçlenmesi. Çok say›da bitki ve hayvan topluluklar›ndan oluflan bir yaflam birli¤i.11. hayvan otlatma. tükenebilir olmalar›d›r.meteor. bor ülkemizde en fazla ç›kar›lan madenlerimizdir. Bu görevi sadece devletin ve sivil toplum kurulufllar›n›n sorumlulu¤u gibi görmemeliyiz. millî park. Üzerimize düflen görevleri bilmeli ve yerine getirmeliyiz. SINIF . herkesin duyarl›l›k gösÖÇK termesi gereken bir konudur. konuflmas›n› geri dönüflümle ilgili bilgiler vererek sürdürdü. tabiat› koruma alan›.Ülkemizin Kaynaklar› Orman Varl›¤› Ormanlar. Bu önemli zenginli¤in gelecek kuflaklara aktar›labilmesi. Ormanlar. Bu. en önemli do¤al kaynaklar›m›zdand›r. Etkinlik n›lmad›¤› takdirde tükenece¤i flüphesizdir. orman yang›nlar›. linyit.tr (2011) Ülkemizin ormanlar›da canl› çefletlili¤i bak›m›ndan oldukça zengindir. tabiat park› gibi koruma alanlar›n›n say›s›n›n art›r›lmas›yla mümkündür. dikkatli kulla4. Madenlerin önemli özelli¤i. Gelecekte do¤al kaynaklar›m›z›n yok olmamas› için bugünden gerekli tedbirleri almal›y›z. 124 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yeralt› kaynaklar› bak›m›ndan oldukça zengindir. Bu yüzden madenlerimizi de dikkatli kullanmak zorunday›z. at›klar›n geri kazan›lmas› ve tekrar kullan›lmas› için de çal›flmalar yap›lmaktad›r. yaln›zca a¤açlar›n bulundu¤u genifl alanlar de¤ildir. Türkiye orman alanlar›n›n co¤rafi bölgelere göre da¤›l›m› www. tala açma gibi nedenlerle h›zla yok edilmektedir. Ancak ormanlar›m›z. hatta büyük bir canl› organizmad›r. Do¤al kaynaklar›m›z›n s›n›rs›z olmad›¤›. Do¤al kaynaklarda israf› önlemenin yan›nda.

ekonomi üzerinde 4. do¤al kaynaklar›n korunmas› niçin isteniyor? “Geri dönüflüm.Ülkemizin Kaynaklar› Geri dönüflüm Demir. plastik. k⤛d›n geri dönüflümü ile ormanlarda a¤açlar›n daha az kesilmesini sa¤lam›fl oluruz. Geri dönüflüm. cam gibi maddelerin geri kazan›lmas› ve tekrar kullan›lmas›. Benzer flekilde kat› at›klardan ayr›lan k⤛d›n yeniden iflleme sokulmas› için gerekli Büyük olan enerji. kutu. Birbirimize zehretmeyelim. yok etmeyelim. Geri dönüflümün uygulanmas› ile at›klar›n tafl›nmas› ve depolanmas› ifllemleri. . kurflun. dünya nüfusunun artmas› ve tüketim At›klar›n ham madde gibi al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktakullan›larak flifle. d›r. Ham maddenin azalmas› ve do¤al kaynaklar›n h›zla tükenmesi sonucunda ÖÇK ekonomik problemler ortaya ç›kabilir. bak›r. Di¤er önemli bir husus. At›k miktar› azal›r. gelece¤e ve ekonomiye yat›r›m demektir. bu sayede çevre kirlili¤inin önemli ölçüde önlenmesidir. kirletmeyelim. Enerji tasarrufu sa¤lan›r.. kullan›lan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilir.12. Bu nedenle tüketimi azaltmak. Örne¤in. de¤erlendirilebilir nitelikli at›kplastik. 4. normal ifllemler için gerekli olan›n % 50’si kadard›r. çelik. Yeni ifl imkânlar› ve gelecek kuflaklara do¤al kaynaklardan ! ! yararlanma olana¤› sa¤layacakt›r. Benzer flekilde plastik at›klar›n›n geri dönüflümü ile petrolden tasarruf sa¤lanabilir. elimizden önemli oranda enerji tasarrufu sa¤lanabilir. ve bu cevherin saflaflt›r›lma ifllemlerine gerek olmadan üretim gerçeklefltirilebilmektedir. ne olursa olsun dü¤ünde bu metallerin üretimi için kullan›lan maden cevheri yararl›d›r.. SINIF 125 . geleni yapal›m. daha kolay olacakt›r. do¤al kaynaklar›m›z›n tükenmesini önler.. k⤛t. At›klar›n önemli bir miktar›. Bu flekilde bir alüminyum kutunun geri dönüflümünden % 96 oran›nda enerji tasarrufu sa¤lanabilir. Etkinlik olumlu etki yapacakt›r. niçin önemlidir?” Bu soruya farkl› cevaplar verilebilir: 1. GER‹ DÖNÜfiÜM Do¤al kaynaklar›m›z. 3. malzeme üretiminde endüstriyel ifllem say›s›n› azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sa¤lar. Bu noktada geri dönüflüm. me‹sraf› tal içecek kutular›n›n geri dönüflümü iflleminde bu meönleme ad›na yapt›¤›m›z taller do¤rudan eritilerek yeni ürün hâline dönüfltürülfleyler. gübre gibi yeni bir ürüne lar› geri dönüfltürerek do¤al kaynaklar›m›z› verimli kullanmak zodönüfltürülmesidir. Bu dünya bizim. . Do¤al kaynaklar›m›z korunur. Ayn› flekilde cam ve plastik at›klar›n da geri dönüflümünden küçük demeyelim.. k⤛t. Ülke ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için ithal edilen ürünlere ödenen döviz miktar›n› da azalt›r. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. geri dönüfltürülebilen ve yeniden kullan›labilir malzemelerden yap›lmaktad›r. Geri dönüflüm. runday›z. kauçuk. Örne¤in. Bu dünya bizim. 2. Yukar›daki flark›da.

yollar›m›z›n. Söyleyelim 1. çöplerin yerinin çöp kutular› oldu¤unu unutmayal›m. ileride bizim yaflant›m›z› veya gelecek nesillerin yaflant›lar›n› nas›l etkiler? 126 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Geri dönüflüm kutular› • K⤛tlar›m›z›. • Denizlerimizin. göllerimizin. parklar›m›z›n çöplük olmad›¤›n›. gilen han i z i n i iler lanab i çöp ¤ k a e s d Ev flümü dönü i r e g yap›rinin neler n i ç i lir? unun Siz b nuz? yorsu EM GÖZL Düflünelim. SINIF . • Herhangi bir ürünü al›rken geri dönüflümlü olmas›na dikkat edelim. • Çamafl›r ve bulafl›k makinesini tam kapasitede doldurmadan çal›flt›rmayal›m. defterlerimizi tutumlu kullanal›m. • Ormanlarda atefl yakmayal›m. sürekli kullanabilece¤imiz bez torba ve fileleri tercih edelim. • Kullan-at piller yerine. Do¤al kaynaklar›m›z› korumak kimin görevidir? 3. • Piknik yapt›¤›m›z alan›. Sizin çözüm önerileriniz nelerdir? 4. Ünite Peki bunlar›n yan›nda biz ne yapabiliriz? Bununla ilgili size birkaç öneri sunabilirim: • Bir kere kullan›p ataca¤›m›z pofletler yerine. Çöp at›p çevreyi kirletenleri mutlaka uyaral›m. Kirli su ar›tma tesisleri • Difl f›rçalarken suyu sürekli aç›k b›rakmayal›m. Do¤al kaynaklar›m›z› kullan›rken nelere dikkat etmeliyiz? 2. Do¤al kaynaklar›m›z›n bilinçsizce tüketilmesi. kullan›lm›fl k⤛tlar› geri kazanal›m.4. yeniden doldurulabilir pilleri kullanal›m. buldu¤umuz gibi temiz b›rakal›m. • Çöplerimizi ay›rarak onlar için ayr›lm›fl olan çöp kutular›na atal›m. • Balkonlar› ve merdivenleri hortum kullanarak y›kamak yerine paspas yapal›m.

Müdür. a¤abeyine bir çay getirdi ve yan›na oturarak merak içinde konuflmas›n› bekledi. Fatma. Nitelikli insan gücünün yetiflmesin de e¤itimin rolü nedir? Bunun ülkemiz aç›s›ndan önemini de¤erlendiriniz. her mesle¤i yapabilir mi? Neden? 2. ifl ar›yordu. çay için kardefline teflekkür etti ve anlatmaya bafllad›: — Bugün gazetede bir flirketin “Eleman Aran›yor. A¤abeyi. dedi. 3. a¤abeyine bugün ifl görüflmesine gidip gitmedi¤ini ve neden can›n›n s›k›ld›¤›n› sordu. SINIF 127 . bugün neler yaflad›¤›m› anlatay›m. Beyin göçü dendi¤inde akl›n›za neler geliyor? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • meslek • varsay›m • iflsizlik Nitelikli ‹nsan Gücü Fatma’n›n a¤abeyi Ali. akflam eve can s›k›nt›s› ile gelmiflti. Fatma.” ilan›n› gördüm ve ifl görüflmesi için verilen adrese gittim.Ülkemizin Kaynaklar› Mesle¤imi Seçerken ÖN HAZIRLIK 1. Herkes. büyük bir flirket olduklar›ndan yurt içinde ve yurt d›fl›nda ifl yapt›klar›ndan bahsetti. Ali: — Gel kardeflim. bana sat›fl sorumlusu arad›klar›n› söyledi. Daha sonra da bana ifl baflvuru formunu vererek doldurmam› istedi. fiirket müdürü. fiimdiden sana da ders olsun. Ali. ‹fi BAfiVURU FORMU Ad›n›z Soyad›n›z En son mezun oldu¤unuz okul Bildi¤iniz yabanc› diller ve düzeyi Sahip oldu¤unuz sürücü belgesinin s›n›f› Seyahat etmeye engel bir durumunuz var m›? Varsa nedir? ‹fl deneyiminiz / referanslar›n›z Hobileriniz Bilgisayar sertifikan›z var m›? Varsa düzeyiniz FOTO⁄RAF Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

kardefline “Kelebek etkisini biliyorsun.gov. fiirketler. Zaman›nda yap›lmas› gereken ifller. Ali. o da bir baflkas›n› etkiler. Bu kay›plar hemen flirketi. Derslerine çal›fl. Atatürk’ün e¤itime önem veren sözleri sana rehber olsun. kendine bir hedef seç. o da di¤erini. Bir ifl yerinin iflini aksatmas› di¤erini. Derslerime çal›flmad›m ve liseden sonra okula devam etmedim.” fl Kelebek etkisine siz bir örnek verebilir misin? Fatma. Etkinlik 128 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.13. benim yapt›¤›m› yapma.atam. formu inceledikten sonra bana dönüp. nitelikli olmayan. Üniversite bitiren arkadafllar›m›n hepsi flimdi ifl sahibi. fiimdi yapt›¤›m›n ne kadar kötü oldu¤unu görüyorum. Sen. yay›la yay›la ülke ekonomisine kadar gider ve onu da olumsuz etkiler. Benim gibi herkes kendini gelifltirmeden bir ifle girecek olursa yapaca¤› ifli ö¤renene kadar epey zaman geçer. Ali devam etti: “‹flte böyle kardeflim ve biliyorsun bunu ben ilk kez yaflam›yorum. Bu dalga. Bu da ifl ve zaman kayb› demekti. ülke ekonomisine katk› sa¤layan kurumlard›r. Ayr›ca yurt içindeki faaliyetleri-mizi sürdürmek için de arabayla flehirleri gezip birkaç gün kalman›z gerekebilir. sak›n. Bizim için nitelikli insan çok önemlidir. fiimdi yaflad›klar›m. bilmiyorum. zaman›nda okulumu önemsemedim.4. sana örnek olsun. ve 4. Yapt›¤›m ifl baflvurular›nda genelde böyle özellikler ve nitelikler istiyorlar. ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler.Bizim arad›¤›m›z özelliklerin ço¤u. Ben. onun için hangi niteliklere sahip olman gerekiyorsa onlara sahip olmak için u¤rafl. Bu yafltan sonra kendimi nas›l gelifltirebilir ve bir ifl bulabilirim.” “Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu ilk bilgileri uygulamalı bir biçimde vermek metodu.” M.14.tr ÖÇK 4. Kendimi gelifltirecek hiçbir fley yapmad›m. Bu yüzden de sürücü belgenizin olmas› gerekir. . sizde yok. fiirket müdürünü dikkatle dinledim ve hak verdim gerçekten. SINIF . Müdür.” dedi. Ben 25 yafl›na geldim. a¤abeyini dikkatle dinliyordu. ifli bilmeyen elemanlar yüzünden aksar. “Bu da ona çok benziyor. Ünite Formu doldurup daha sonra flirket müdürüne verdim. Biz yurt içi ve yurt d›fl› çal›flan bir firma oldu¤umuz için en az bir yabanc› dil bilen birine ihtiyac›m›z var. Böylece ileride nitelikli bir eleman oldu¤un için k›sa sürede ifl sahibi olabilirsin. Kemal ATATÜRK www. eğitimimizin temelini oluşturmalıdır.

SINIF 129 . el becerileri zay›f bir insan›n t›p okumas›.” M.gov. Kemal ATATÜRK www. Kemal ATATÜRK www. M. yanl›fl bir seçim olabilir. ancak bu surette olur. kiflinin do¤ru bir de¤erlendirme yapabilmesidir. Bir taraftan toplumsal hayatta bizzat faal ve faydal›. istedi¤i mesle¤i belirlesi ve ona göre yönelmesi gerekti¤ini düflündü.atam. Böyle bir durumda da bunlar›n içinden gerçekten seÖÇK vece¤in bir mesle¤i seçmelisin. cahilli¤in yok edilmesidir.atam. 4. fl Ali kendini gelifltirmek için gerçekten geç mi kalm›flt›? Peki. Fatma’y› dinledi ve flunlar› söyledi: — Aferin Fatmac›¤›m! Bu konular› benimle paylaflmakla çok iyi yapt›n. hâlâ yapabilece¤i fleyler var m›? fl Sizin Ali’ye önerileriniz ne olurdu? Fatma.tr “Millî e¤itim program›m›z›n temel tafl›. Kiflisel özelliklerinin uydu¤u tek bir meslek yok elbette. Mesle¤ini sevmezsen kendini gelifltirmek için çal›flmazs›n. ve sa o iflte verimli olamazs›n. Bu zaferin sa¤lanmas› için hepimizin tek vücut ve tek düflünce olarak esasl› bir program üzere çal›flmas› gerekir.gov. Millî e¤itim ifllerinde. seçece¤i mesle¤e uygun olmas›. millî e¤itim iflleridir. Bence bu program›n iki esasl› noktas› vard›r: 1. yok4. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kiflisel özellikler ve mesle¤in gerektirdi¤i özelliklere ne kadar uygunsan baflar›l› olma flans›n da o kadar artacakt›r. Rehber ö¤retmene kendisiyle konuflmak istedi¤ini söyledi. Bir mesle¤i seçerken kiflilik özelliklerinin yan›nda. ülkene de faydal› olamazs›n. hangi mesle¤i seçecekti? Her mesle¤i yapabilir miydi? Mesle¤ini neye göre seçmeliydi? Sadece istemesi yeterli miydi? Yoksa o meslek için baz› yeteneklere sahip olmas› gerekiyor muydu? Bu sorular›n cevab›n› ö¤renmek için okulundaki rehber ö¤retmene gitmeye karar verdi. Etkinlik Böylece çal›flt›¤›n kuruma da. Peki. sizi bu konularda yönlendirmek. a¤abeyinin durumuna gerçekten çok üzüldü. ça¤›n gereklerine uymas›d›r. Rehber ö¤retmen. Bu da ilk ve orta ö¤retimin uygulamal› bir flekilde olmas›yla mümkündür. Kendisinin flimdiden. Sosyal hayat›m›z›n ihtiyaçlar›na uygun olmas› 2. Ayr›ca baflka mesleklerin gerektirdi¤i özelliklere de sahip olabilirsin. Bizim amac›m›z. Ertesi gün okula biraz erken gitti. Çünkü mesle¤ini severek ve isteyerek yapmal›s›n.15. Bir milletin hakiki kurtuluflu.tr fl Atatürk’ün yukar›daki sözlerini dikkate alarak ülke ekonomisinin geliflmesinde e¤itimin önemini aç›klay›n›z. bireyin kendi ruhsal ve bedensel yap›s›n›n da. Kan görmeye dayanamayan.16. Mesle¤imizi seçerken kendimizle ilgili düflünme f›rsat› buluruz. Meslek seçiminde önemli olan. verimli elemanlar yetifltirmek laz›md›r. Çünkü kendimize uygun bir meslek seçimi ancak kendimizi tan›mam›zla mümkündür.Ülkemizin Kaynaklar› En önemli ve verimli görevlerimiz. ayn› derecede önemlidir. kesinlikle muzaffer olmak laz›md›r.

fl Siz. Seçece¤iniz mesle¤in gerektirdi¤i e¤itim. ülke ekonomisi için çok önemlidir. 4. Seçti¤i meslek için “Hangi derslerde baflar›l› olmak ve hangi e¤itimi almak gerekir?” konusunu araflt›racak ve o yönde e¤itim alacakt›. Kendi kaynaklar› ile yetifltirdi¤i e¤itimli bireyleri kaybeden. Fatma’ya araflt›rmaya dayal› mesleklerden birini seçebilece¤ini söyledi. nitelikli insan olman›n kendimiz ve ülkemiz için ne kadar önemli oldu¤unu biliyorum art›k. Bu mesleklere. rehber ö¤retmene teflekkür etti. terlemek de¤ildir. Geliflmifl ülkelerin yetiflmifl beyinlere daha yüksek ücret ve daha iyi olanaklar sa¤lad›¤›. hangi mesle¤i seçmek istiyorsunuz? ‹lgi duydu¤unuz meslekleri s›ralay›n›z. az geliflmifl veya bizim gibi geliflmekte olan ülkelerin beyin göçü. Bunlardan kendisine en uygun olan› seçecekti.tr Beyin Göçü Fatma. Ünite — Evet ö¤retmenim. Gerçekten de araflt›rma yapmay› sevdi¤ini düflündü. kendini gelifltirdikten sonra bu niteli¤ini baflka ülkede kullan›rsa ne olacak?” diye düflündü. beceri ve kiflilik özellikleri nelerdir? Çal›flmak demek. belki sana ne yapmaktan hoflland›¤›n konusunda ipucu verebilir. Çünkü her mesle¤in. Fatma — O nedenle flimdiden benim için uygun bir mesle¤i seçmem ve kendimi ona göre yönlendirmem gerekiyor. Rehber ö¤retmen. biyolog. nitelikli ve yetenekli insan›n ve ifl gücünün yetiflti¤i ülkede de¤il de baflka bir ülkede çal›flmas›d›r. t›p teknisyeni gibi örnekler verdi.gov. Bilgi Kutusu 130 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ö¤retmenin verdi¤i örnek meslekler hakk›nda bir araflt›rma yapmaya karar verdi. teknik ve her türlü uygar bulufllardan azami derecede istifade etmek zorunludur. ülke içinde kalmas› gerekmektedir. Ancak ben henüz hangi mesle¤i istedi¤imi bile bilmiyoÖÇK rum. Beyin göçü. Fatma formu doldurduktan sonra rehber ö¤retmen. Üniversite d›fl›nda baflka e¤itimler de gerekebilir. Zaman›n gereklerine göre bilim.4. Fatma’n›n araflt›rmac› yönünün a¤›r bast›¤›n› gören rehber ö¤retmen. bofluna yorulmak. flimdi sana bir form verece¤im. Etkinlik Rehber ö¤retmen — Anlad›m Fatmac›¤›m. Kemal ATATÜRK www. Fatma. Bunun için de nitelikli insan ve ifl gücünün. dedi. kendine özgü e¤itimi vard›r.atam. Ülkemizin kalk›nmas› için nitelikle meslek sahiplerine ihtiyaç var. Bu formdaki sorular. rehber ö¤retmenin odas›ndan ç›karken masan›n üzerinde bir haber dikkatini çekti: “Nitelikli insan gücü. astronot. geliflmeleri daha da yavafllamaktad›r. ülke içinde kal›r ve çal›fl›rsa. bilgi. Bir meslek için sadece üniversite bitirmek yeterli olmayabilir. matematikçi. ülkeler aras›ndaki geliflmifllik fark›n›n daha da artmas›na neden olmaktad›r. antropolog. BEY‹N GÖÇÜ: ‹yi e¤itim görmüfl. M. kimyager. bir gerçektir. onu de¤erlendirdi. fizikçi.17. dedi. Konuyla ilgili bir dergide okuduklar›n› hat›rlad›: Bir ülkenin geliflmesi için bilim ve teknolojinin yan›nda nitelikli insan gücüne ihtiyac› vard›r. flöyle devam etti: — Bütün bunlar› de¤erlendirdikten sonra seçece¤in meslek için gerekli e¤itimi alman da gerekiyor. Ancak bu nitelikli insan. SINIF .” “Ülkemizin insan›.

Ö¤rencilerimizin geliflmifl ülkelerde yüksek ö¤renim görmeleri elbetteki önemlidir.tr fl Atatürk’ün yukar›daki sözünü dikkate alarak e¤itimin topluma kazand›rd›klar› hakk›nda düflüncelerinizi söyleyiniz. insan›n e¤itimine yap›lan yat›r›md›r.meb. Aksi takdirde ülkemize gelenler.Ülkemizin Kaynaklar› Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK) taraf›ndan haz›rlanan bir rapora göre 24 bini Almanya’da.gov.tr. ba¤›ms›z. Bir meslek sahibi olmak. SINIF 131 . teknolojiye ve yetiflmifl beyin gücüne gereken önemi vererek baflarabiliriz. flanl›.atam. yurt d›fl›nda ö¤renim görmektedir. ülke ekonomisine zararlar› nelerdir? Beyin göçünü engellemek için neler yapabiliriz? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yüce bir sosyal toplum hâlinde yaflatan veya esaret ve sefalete terk eden terbiyedir (e¤itimdir). Düflünelim. Söyleyelim 1. Refah seviyemizi ancak üretimde bulunarak art›rabiliriz. www.gov. 15 bini Amerika Birleflik Devletleri’nde olmak üzere 50 binden fazla Türk genci. Bir milleti hür. beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24. 4. M. s›rada yer ald›¤›n› ve iyi e¤itim gören yüz kifliden 59’unu kaybetti¤ini biliyor muydunuz? (‹nternet Gazete Haberi) 17. neden önemlidir? Beyin göçünün nedenleri hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? Beyin göçünün. 2.04. 3.2009 En önemli yat›r›m. Biliyor muydunuz? Her mesle¤in kendine özgü e¤itimi vard›r. tekrar geliflmifl ülkelere gidebilirler. Kemal ATATÜRK www. Türkiye’nin. Ancak yurt d›fl›nda e¤itim gören ve yurda dönen yetiflmifl bireylerin de ülkemizde iyi de¤erlendirilmesi ve onlara iyi olanaklar sunulmas› gerekmektedir. Bunu da bilime.

7....... D... Geçimimizi sa¤lamak için yapt›¤›m›z ifle . Seyahat etmek 4.. 132 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6... iklim.. Do¤al kaynaklar›m›z korunur... C... “Geri Dönüflüm” için afla¤›dakilerden hangisi söylenemez? A. Afla¤›da verilen sanayi kollar›ndan hangisinin üretimi iklim flartlar›ndan etkilenmez? A. 6.. Ülkemizde ihtiyac›m›z› karfl›layacak kadar ç›kar›lan madenler hangileridir? Yaflad›¤›n›z çevrede ekonomik faaliyetlerden hangisi yayg›n olarak yap›lmaktad›r? Ülkemizde sanayi....ülkemizdeki nitelikli insan gücünün azalmas›na neden olmaktad›r. At›k miktar› artar... do¤al kaynaklar............. 2. meslek. B.... korumal›y›z.. beyin göçü.... dir... 5. Tar›m ve hayvanc›l›¤›n ülke ekonomisindeki yeri nedir? Örneklerle aç›klay›n›z..... Tar›msal faaliyetleri etkileyen en önemli etmen .... C... Sanayi C.... 3. Devletin hizmetleri yerine getirmek için bizden ald›¤› paraya . Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A.... Neden? 4. fieker üretimi 3. Tar›m B.. Vergi vermek D.. B.. vergi. ifl gücü 1....... Askere gitmek B. 4... Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz...... Hayvanc›l›k 2.. 2. Oy kullanmak C. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Üç taraf›nda denizlerin olmas›. pek çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›fl olmas› gibi nedenlerle ülkemizde... Enerji tasarrufu sa¤lan›r... denir. hangi ekonomik faaliyetin geliflmesini sa¤lam›flt›r? A.4. Afla¤›dakilerden hangisi vatandafll›k görevlerimizden biri de¤ildir? A.. Çimento C. Meslek sahibi olmufl kiflinin ülkesinden baflka bir ülkeye gidip orada çal›flmas› sonucu oluflan... SINIF . en çok hangi bölgemizde yo¤un olarak bulunmaktad›r? Neden? Vergi kaç›rman›n ülke ekonomisine zararlar› nelerdir? Do¤al kaynaklar›m›z› korumak için neler yapabiliriz? Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? 1.. Gelecek nesillere güzel bir dünya b›rakmak istiyorsak . denir. Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. 3.. Gelece¤e ve ekonomiye yat›r›m demektir.... Ya¤ üretimi D.. Pamuklu dokuma B. Turizm D.. 1.. 5..

........... Afla¤›da baz› ürünler ve en fazla yetifltikleri bölgeler verilmifltir.............. ...... ‹lgi-kariyer-para C.............. ‹lgi-beceri-kiflilik özellikleri B.......................................... ......................... ....... 2........) (........................) Türkiye................ Ayçiçe¤i fieker pancar› Çay Üzüm Karpuz ‹ç Anadolu Marmara Bölgesi Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi E................ Nitelikli insan....................................................................................................................... ................ I.................................. Do¤al kaynaklar›m›z........Ülkemizin Kaynaklar› 5.............................................................. Sulama III........... yanl›fl olanlar›n önüne Y yaz›n›z............................................................................ Bal›kç›l›k II.................................................................................................................... ................................................. III ve IV 6...................................................................... 4............... I ve II B............................................................................................................................ bor rezervi bak›m›ndan dünyada 1........ ........................................................ (...........) (............... s›rada yer al›r................. ‹lgi-kariyer-kiflilik özellikleri Ç.................... Tuz elde etme Ülkemizde yukar›da verilenlerden hangisinde akarsulardan yararlan›lmaz? A........... I ve III C........................................................................................... Uygun olanlar›n› efllefltiriniz.. ............................................................................ ‹leride seçece¤imiz meslekle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? A................................. ................... ............. çok çal›flan insan demektir......................................................... Yaflad›¤›m›z bölgeye yönelik bir yat›r›m projesi haz›rlad›¤›n›z› düflünün..................................... 1..............................................) (................................................................................................. ‹lgi-beceri-para D.... SINIF 133 ....................................... 3...................................... Afla¤›da verilen cümlelerden do¤ru olanlar›n önüne D............................................................. ............................................ D........................................... II ve III D............... sürekli kendini yenilemektedir........................... Bölgenizin hangi özelliklerini dikkate alarak ne tür yat›r›m yapard›n›z? Neden? .................... ......... ......... Petrol ihraç eden ülkelerden biriyiz........................... Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.... Tafl›mac›l›k IV..........................................................................

ÜN‹TE Ülkemiz ve Dünya Dünya’m›z› Tan›yal›m Yurdumuzun Kaynaklar› Türk Cumhuriyetleri ile iliflkilerimiz Do¤al Afetlerde Dayan›flma Kültür ve Sanat›n Etkileri 134 Sosyal Bilgiler • 6. SINIF .5.

Ülkelerin neden birbirlerine ürün al›p satt›¤› konusundaki düflüncelerinizi not ederek s›n›fa getiriniz. Sosyal Bilgiler • 6. Yak›n zamanda çeflitli ülkelerde meydana gelen do¤al afetleri araflt›r›n›z. Bu ülkelerle olan kültürel ba¤lar›m›z› araflt›r›n›z. Dünya nüfusunun neden baz› bölgelerde daha yo¤un oldu¤unu araflt›r›n›z. Yeralt› kaynaklar› bak›m›ndan zengin olan bölgelerinin fazla nüfuslanmas›n›n nedenleri neler olabilir? Düflüncelerinizi not ediniz. 6. 4. 7. Son y›llarda yap›lan uluslararas› kültür.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. 2. Ülkemizin bu tür olaylara karfl› nas›l bir yaklafl›m sergiledi¤ini ö¤reniniz. 3. Türkiye’nin en çok hangi ülkelerle ticaret yapt›¤›n› araflt›r›n›z. sanat ve spor etkinlikleri ile ilgili haber toplayarak s›n›fa getiriniz. SINIF 135 . 5. Dünya haritas› üzerinde Türk Cumhuriyetlerinin hangileri oldu¤unu ö¤reniniz.

Bu da¤›l›fl› etkileyen faktörler flöyle s›ralanabilir: Nüfusun Da¤›l›fl›n› Etkileyen Faktörler Fiziki Faktörler • Yeryüzü flekilleri • ‹klim özellikleri • Bitki örtüsü • Toprak verimlili¤i • Su kaynaklar› • Co¤rafi konum • Yeralt› kaynaklar› Befleri ve Ekonomik Faktörler • Ulafl›m • Sanayileflme • Ticaret • Tar›m • Madencilik • Turizm • Tarihi faktörler fl Sizin yaflad›¤›n›z yerde nufusun da¤›l›fl›nda hangi faktörler daha etkili olmufltur? Düflüncelerinizi söyleyiniz. Etkinlik fl Dünya nüfusunun da¤›l›fl›nda iklim özelliklerinin ne gibi etkisi olabilir? Nedenlerini söyleyiniz. Yandaki haritaya göre nüfusun yo¤un oldu¤u alanlar nerelerdir? Bu alanlar. Sizce bu durumun nedeni neler olabilir? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • nüfus • flehirleflme • rezerv Dünya Nüfusunun Da¤›l›fl› Yandaki haritada görüldü¤ü gibi dünya üzerinde nüfus her yere eflit ve dengeli da¤›lmam›flt›r. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yaflama koflullar›na sahip iklimlerin görüldü¤ü bölgelerde toplanm›flt›r. SINIF . fl Atlaslar›n›zdan Dünya iklim tipleri da¤›l›fl› haritas›n› inceleyerek Dünya’da nüÖÇK fusun yo¤un oldu¤u alanlar›n hangi iklim bölgelerinde oldu¤unu söyleyiniz. Yukar›daki haritada da görüldü¤ü gibi nüfus baz› yerlerde yo¤un baz› yerlerde seyrektir. hangi ülkelerin s›n›rlar› içerisinDünya nüfusunun da¤›l›fl› (2012) dedir? Dünya siyasi haritas›nda da yararlanarak bu ülkelere örnek veriniz. 5. Ünite Dünya’m›z› Tan›yal›m ÖN HAZIRLIK Kutuplar ve çöller yeryüzünün en az nüfuslanm›fl alanlar›ndand›r.5. 136 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.1.

fl Yukar›daki haritadan ve dünya nüfus da¤›l›m› haritas›ndan yararlanarak yeralt› kaynaklar›n›n nüfusun da¤›l›m›n› nas›l etkiledi¤ini aç›klay›n›z. sanayi. ÖÇK 5. ‹ndus ve Ganj gibi akarsular›n çevreleri tar›ma elveriflli oldu¤u için buralarda nüfus yo¤undur. Örne¤in. F›rat.Ülkemiz ve Dünya Dünya üzerinde önemli madenler ve sanayi alanlar›n›n da¤›l›fl› (2011) Yukar›daki haritada. Ulafl›m. SINIF 137 . Bu madenlerin ç›kar›ld›¤› yerlerde genellikle ç›kar›lan madene dayal› sanayi kollar› geliflmifltir. Bu nedenle da¤l›k ve engebeli alanlar nüfusun seyrek oldu¤u yerlerdir. Dünya nüfusunun ço¤unlu¤u ova ve düzlüklerde yaflamaktad›r. Bu yerlerde ulafl›m ve tar›m s›n›rl› olur. Yeryüzünde genellikle da¤l›k olan alanlar nüfus yo¤unlu¤unun az oldu¤u yerlerdir. ticaret ve enerji kaynaklar›n›n iflletilmesi gibi ekonomik faaliyetlerin yo¤un oldu¤u yerlerde insan gücüne ihtiyaç duyulmas› nedeniyle buralarda nüfus yo¤undur. tar›m. sanayinin geliflti¤i Bat› Avrupa ülkeleri ve Japonya nüfusun yo¤un oldu¤u alanlard›r. Nil. tatl› su kaynaklar›n›n oldu¤u yerlerde de nüfus yo¤undur. Dicle. genifl tar›m alanlar›n›n bulundu¤u Hindistan. Buna karfl›l›k verimli topraklar›n bulundu¤u. Örne¤in önemli ticaret yollar›n›n geçti¤i Türkiye. göllerin. ‹nsanlar as›rlar boyunca yerleflmek için düz alanlar› seçmifltir. akarsular›n. Bu nedenle bu bölgelerde nüfus yo¤unlu¤u fazlad›r. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yeryüzündeki önemli maden ve sanayi alanlar›n›n dünya üzerindeki da¤›l›fl› gösterilmifltir. Örne¤in Alp ve Himalaya da¤lar› gibi yüksek ve engebeli yerlerde nüfus oldukça azd›r.2.

Etkinlik Çöl alan› Da¤l›k alan Ulafl›m a¤›n›n geliflti¤i bölge Sanayinin geliflti¤i alanlar K›y› Bölgeleri Tar›m alanlar› 138 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.5. ÖÇK 5. SINIF . insanlar›n yaflamalar›na ve ekonomik faaliyetlere daha elverifllidir? Bu yerlerde nüfus da¤›l›fl› nas›l bir özellik gösterir? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z. Ünite Tart›flma fl Afla¤›da verilen foto¤raf›ndaki yerlerden hangileri.3.

ekonomik ve sosyal yap›lar›n› belirlemede önemli bir etkendir. denizlere k›y›s› olan ve uygun iklime sahip ülkelerin konumu ekonomik geliflmelerini olumlu yönde etkilemektedir. dünyan›n siyasal ve stratejik bak›m›ndan çok kritik bir bölgesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni her yönden güçlü ve daha büyük bir ulusal devlet hâline getirmek istemifltir. dünya petrol rezervlerinin yar›dan ço¤una sahip olan Orta Do¤u ülkeleriyle bu yataklarda üretilen petrole ihtiyac› olan sanayileflmifl Avrupa ülkeleri aras›ndad›r. Karadeniz’e k›y›s› olan ülkelerin. Ayr›ca zengin yer alt› ve yer üstü kaynaklar›na sahiptir. toprak tipleri gibi fiziki koflullar› belirlemek veya etkilemekle kalmaz. de¤erlendirmifl ve Türk siyasetini buna göre yönlendirmifl olmas›d›r. bitki örtüsü. Türkiye’nin konumu ülkemize sosyal 0 2800 km ve ekonomik bak›mdan önemli bir avantaj sa¤lamaktad›r. Etkinlik ni en do¤ru flekilde görmüfl. ülkemizin ekonomik önemini art›rmaktad›r. Bu siyasetin özünü “Yurtta bar›fl. Türkiye’nin güvenilir bir istikrar unsuru olmas›n› amaçlam›fl ve bunu baflarm›flt›r.4. Ayn› zamanda ülkenin sosyal ve ekonomik yap›s›n›.Ülkemiz ve Dünya Co¤rafi Konumun Önemi Co¤rafi konum. Örne¤in önemli ticaret yollar› üzerinde bulunan. yaln›zca iklim. Türkiye’nin Türkiye’nin Co¤rafi Konumu ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›na hâkim bir konumda olmas› da yurdumuza bölgesinde büyük bir stratejik üstünlük sa¤lamaktad›r.Bu durum. ülkelerin Dünya üzerindeki siyasi. Co¤rafi konum. Genç ve dinamik bir nüfusun olmas› nedeniyle önemli bir ifl gücüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyetinin bulundu¤u bölgede güçlü bir devlet olmas›n›n neden önemsemifltir? fl Dünya haritas›ndan yararlanarak co¤rafi konumu bakm›ndan avantajl› olan ülkelere örnekler veriniz. Buralarda nüfus yo¤unlu¤u fazlad›r. ‹flte Atatürk. Türkiye çok çeflitli siyasal. Ayn› anda dört mevsimin yafland›¤› yurdumuz. tar›m ürünleri bak›m›ndan da zengindir. Örne¤in. Ayn› zamanda bu sayede bölgede ve dünyada. aç›k denizlere ve okyanuslara aç›labilmesi ancak Çanakkale ve ‹stanbul bo¤azlar› sayesinde mümkündür. fl Atatürk. ekonomik ve askerî ç›karlar›n çat›flt›¤› bu bölgelerin ortas›nda. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ÖÇK Atatürk’ün en büyük baflar›lar›ndan biri de Türkiye co¤rafi konumunun gerekleri5. dünyada bar›fl!” ilkesi oluflturur. d›flar›dan gelecek tehlikelere karfl› savunmas›n› di¤er ülkelerle olan siyasi iliflkilerini belirlemede de önemli rol oynar. Türkiye Cumhuriyeti topraklar›. deniz ve hava yollar› üzerindedir. su kaynaklar›. stratejik önemini. SINIF 139 . onlar› birbirine ba¤layan kara.

Bu durumda. ‹htiyaçlar›m›z› çevremizdeki pazar. ‹thalat. Peki ald›¤›m›z bu ürünlerin hepsini kendi çevremizde veya ülkemizde üretebilir miyiz. Etkinlik 140 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Böylece yurt içinde bölgeler aras›nda çeflitli ürünler al›n›p sat›larak ticaret yap›l›r.6. Buna karfl›l›k f›nd›k. Bunlar›n hepsini ayn› yerde üretmek veya yetifltirmek olanaks›zd›r. Örne¤in. petrol üretimi yurdumuzda çok Al›flverifl Merkezi azd›r ve ihtiyac›m›z› karfl›lamamaktad›r. Yetifltirilen ürünler. manav. ‹htiyac›n›z olan bir ürünü yak›n çevrenizde bulamad›¤›n›zda neler yapars›n›z? Tart›fl›n›z. al›flverifl merkezi gibi yerlerden sa¤lar›z. yaflad›¤›m›z yere portakal. neden birbirinden farkl›d›r? fl Yurdumuzda üretilen petrol miktar› tafl›tlar›n ihtiyac›n› karfl›layamamaktad›r. fl Kiflilerin ya da ülkelerin sahip olduklar› veya ihtiyaç duyduklar› ürünler. Semt pazar›ndan bir görünüm ÖÇK 5. market. fl Dünyada kendi kaynaklar›yla tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen ülke olabilir mi? Düflüncelerinizi söyleyiniz. do¤algaz ihtiyac›n› d›fl ülkelerden sa¤lamaktad›r. bor ve demir madenleri gibi çeflitli ürünlerinini ihtiyac› olan ülkelere satmaktad›r. de¤iflik bölgelerden gelebilir. ve 5. sizce nas›l karfl›lanmaktad›r? Tart›flma fl Yandaki foto¤rafta görüldü¤ü gibi çeflitli meyve ve sebze ihtiyac›m›z› genelde yak›n›m›zda kurulan pazarlardan karfl›lar›z. Ünite Yurdumuzun Kaynaklar› ÖN HAZIRLIK 1. bulundu¤umuz yere baflka yerlerden. bal›k gibi ürünler. Ülkeler aras›nda da buna benzer ticaret yap›lmaktad›r. tafl›tlar›n çal›flmas› için gerekli olan petrol. üzüm gibi yiyeceklerle tekstil ürünleri. SINIF .5. elma. et. ihtiyac› olan bölgelere gönderilir. Türkiye. Elbette ki hay›r. Evinizde kulland›¤›n›z eflyalar›n hangileri baflka ülkelerde üretilmifltir? Listeleyiniz. hatta baflka ülkelerden gelebilir. de¤il mi? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • ihracat • ithalat ‹htiyac›m›z olan ürünler. Örne¤in. domates. ihracat ve gümrük kavramlar› hakk›nda bilgi toplay›n›z.5. 2.

genellikle tar›msal ve hayvansal ürünleri ihraç eder. fleker pancar›. fiimdi bu ülkelerle ticari iliflkilerimizin nas›l oldu¤unu birlikte ö¤renelim.7. demir çelik ‹thal etti¤imiz ürünler (2011) • Do¤algaz • Demir çelik • Petrol ürünleri • Bak›r. elektronik eflya ve çeflitli sanayi ürünleri satarlar. Bu durumun nedenleri neler olabilir? Ülkemizin pek çok ülke ile ticari iliflkileri geliflmifltir. Tabloyu inceleyerek en çok neler al›p satt›¤›m›z› söyleyiniz. iletiflim. çeflitli makine ve elektrik ürünlerini ithal ederler. Sanayisi geliflmifl ülkeler ise tar›msal ürünlerle çeflitli ham maddeler al›r. karfl›l›kl› yapt›klar› ticaret anlaflmalar› ile ihtiyaç duyduklar› ürünleri birbirlerine al›p satarlar. otomobil. Ancak bu ürünlerin ihraç ürünleri içindeki pay› çok azd›r.Ülkemiz ve Dünya Ülkeler. RUSYA Dünya’n›n en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri olan Rusya. 2011) Do¤algaz üretim tesisi ÖÇK 5. inflaat. TÜRK‹YE’DE ‹HRAÇ VE ‹THAL ED‹LEN ÜRÜNLER‹N DA⁄ILIMI Yüzde % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sanayi Ürünleri Maden Ürünleri Tar›m Ürünleri ‹hracat ‹thalat (TÜ‹K. Makine. Rusya ayn› zamanda önemli bir sanayi ve tar›m ülkesidir. fl Ülkemizin en az al›p satt›¤› ürünler hangileridir? fl Ülkemizde tar›m etkinlikleri yo¤un olarak yap›lmaktad›r. Afla¤›daki tabloda Rusya ile yapt›¤›m›z bafll›ca ithalat ve ihracat ürünleri verilmifltir. petrol ve do¤algaz bak›m›ndan oldukça zengin kaynaklara sahiptir. k›rm›z› et ve süt üretimi önemlidir. ayçiçe¤i. Ekonomisi tar›ma dayal› ülkeler. plastik • Tekstil. Ayr›ca tah›l. 2010) fl Grafi¤i inceleyerek ülkemizin en çok hangi ürünleri al›p satt›¤›n› söyleyiniz. SINIF 141 . kara-demiryolu tafl›mac›l›¤›. gemi. Türkiye’nin en fazla ülke olan Rusya ile cografi yak›nl›¤›m›z ticaretin geliflmesinde önemli bir etkendir. Ancak baz› ülkelerle daha fazla ithalat ve ihracat yap›lmaktad›r. Yandaki grafikte ülkemizin di¤er ülkelerle en çok al›p satt›¤› ürünler görülmektedir. alüminyum (TÜ‹K. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ‹hraç etti¤imiz ürünler (2011) • Sebze ve meyve • Karayolu tafl›tlar› • Makine. tekstil ve g›da sanayi alan›nda geliflmifltir.

Bu ürünlerin üretiminde Avrupada ilk s›rada yer almaktad›r. sanayisi geliflmifl zengin ülkelerdendir. kimya.385 6.594 2.355 ‹hraç 555.276. Almanya. ÖÇK 5. ‹talya. otomotiv. g›da ve makine. Tablodan da anlafl›laca¤› gibi miktar olarak en çok al›flverifl yapt›¤›m›z ülke Rusya’d›r. Akdeniz’e do¤ru.8. elektronik ve k⤛t sanayisi kollar› çok geliflmifltir. Ülkede tar›m. turunçgil.118 2.770 5. 2011) ‹talya’da otomotiv sanayisi geliflmifltir. Ancak yeralt› kaynaklar› bak›m›ndan zengin Türkiye’ye satt›¤› Türkiye’den bafll›ca ürünler ald›¤› bafll›ca ürünler kimyasal ürünler pamuk ipli¤i çeflitli makineler ham demir optik aletler konfeksiyon kösele ürünleri (TÜ‹K.651 (TÜ‹K.577. tafl kömürü ve linyittir. kimya.832 1. Ancak Almanya’da yetifltirilen tar›m ürünleri. Avrupa’n›n güneyinde. ‹talya ile Türkiye aras›ndaki ticaret ürünleri gösterilmifltir. Genifl tar›m alanlar›na sahiptir. Almanya’n›n ve dünyan›n en büyük sanayi bölgelerindendir.721 2. gemi. Ayr›ca Almanya’da 3 milyona yak›n Türk iflçisi çal›flmaktad›r.022.188.802. 2011) fl Sizce Almanya Türkiye’ye en çok hangi ürünleri satar ve ülkemizden hangi ürünleri al›r? fl Yandaki tabloda. SINIF . Türkiye’nin ithalat ve ihracat yapt›¤› bafll›ca ülkeler ve bu ülkelerin ithalat-ihracat miktarlar› gösterilmifltir.087 3. ülkenin ihtiyac›n› karfl›lamaya yetmemektedir.974 2. Özellikle demir-çelik. uzanan bir yar›mada ülkesidir. Almanya’da bir atamabil fabrikas› Ülke ad› Almanya ‹talya Fransa ‹ngiltere ABD Rusya Çin Bin $ (Dolar) ‹thalat 8. Ruhr Havzas›. sentetik madde.468. ve 5.995 3. Ünite Almanya Orta Avrupa ülkesi olan Almanya.633. dünyan›n say›l› zengin ülkelerinden biridir. sanayi çok geliflmifltir.400. Yandaki tabloda. seramik. Bunun nedeni neler olabilir? ‹talya ‹talya. Avrupa ülkeleri aras›nda en fazla al›flverifl yapt›¤›m›z ülkedir. Önemli yer alt› kayna¤›. 142 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. sebze ve meyve üretimi yap›l›r.169 2.638.766 10. dünyada sanayisi geliflmifl ülkelerdendir. Bunlar› inceleyerek iki ülke aras›ndaki ticari iliflkiler hakk›nda düflüncelerinizi söyleyiniz.274.9. tekstil.658. zeytin. Sanayi kollar› içinde otomobil.496.5. Etkinlik de¤ildir. Ülkede en çok üzüm.074 8.379. modern yöntemlerle yap›lmakta ve yüksek verim al›nmaktad›r.

Ülke. önemli bir tar›m ülkesidir. Fransa’n›n ülkemizden ald›¤› ve ülkemize satt›¤› bafll›ca ürünler gösterilmifltir. dünyada sanayinin öncülü¤ünü yapan bir ülke olmufltur. Ancak sanayi için gerekli olan ham maddenin büyük k›sm›n› d›flar›dan al›r. 5. kömürden sa¤lan›r. Etkinlik ‹ngiltere’deki sanayiden bir görünüm ‹thal etti¤imiz bafll›ca ürünler petrol ürünleri eczac›l›k ürünleri otomobil kara tafl›tlar› uçak ve çeflitli makineler ‹hraç etti¤imiz bafll›ca ürünler tekstil ürünleri otomobil ürünleri meyve ve sebze elektronik eflya (TÜ‹K. Enerji üretiminin büyük k›sm›. Avrupa ülkelerinin tar›m ürünleri ihtiyac›n›n büyük bir bölümünü karfl›lar. Ülkede kimyasal ürünler. bilgi teknolojileri.Ülkemiz ve Dünya Fransa Fransa. kimya ilaç ve g›da sanayi bafll›ca sanayi kollar›d›r. Tar›ma elveriflli olan ülke topraklar›nda bu¤day. ‹ngiltere. ‹talya ile Fransa’n›n Türkiye’ye satt›¤› ürünleri karfl›laflt›r›n›z. Avrupa’n›n kuzeybat›s›nda. Atlas Okyanusu’nda yer alan adalar ülkesidir. ‹thal etti¤imiz bafll›ca ürünler kimyasal maddeler demir-çelik ilaç parfümeri-kozmetik ‹hraç etti¤imiz bafll›ca ürünler sebze-meyve tekstil mineral ve madenler elektrikli makine ve cihazlar (TÜ‹K. demir-çelik. Benzerlik olup olmad›¤›n› söyleyiniz. fl Yandaki tabloda. ‹ngiltere ile Türkiye aras›nda yap›lan bafll›ca ticaret ürünleri gösterilmifltir. Dünya’n›n ekonomik yandan geliflmifl ilk befl ülkesinden biridir. 2011) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.10. Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda en büyük cografi alana sahip ülkesidir. dünyan›n en önemli kömür üreticilerinden biridir. uçak ve uzay sanayi. Fransa’da tar›m modern yöntemlerle yap›lmaktad›r. telsiz ve telefon cihazlar› ile ilgili sanayi kollar› geliflmifltir. Fransa. elektronik. Yandaki tabloda. Fransa. tafl›t üretimi. 2011) ‹ngiltere ‹ngiltere. fleker pancar› yetifltirilir. modern tar›m makinalar› ile yap›l›r. Tar›msal üretim. Otomotiv. arpa. SINIF 143 . Tabloyu inceleyerek ‹ngiltere’den en çok petrol al›p tekstil ürünleri ÖÇK satmam›z›n nedenlerini söyleyiniz.

yer alt› kaynaklar› bak›m›ndan da zengindir. ihtiyaçlar›n› di¤er ülkelerden karfl›lamakta. sebze ve meyve üretimi oldukça fazlad›r. 2011) fl Yandaki tabloda ABD’de ile yapt›¤›m›z bafll›ca ithalat ve ihracat ürünleri verilmifltir. Türkiye. önde gelir. k⤛t ve çimento. Makineler. demir-çelik. Ülkemizin ticaret yapt›¤› fl Ülkelerin ekonomik bak›m›nda birbirlerine ihtiyaç duymalar›n›n nedenlerini söyleyiniz. gümüfl. Her ülke. Bilim. Özellikle h›zla artan nüfusu beslemek ülkeler için önemli sorun oluflturmaktad›r. dünyada önemli bir güç haline gelmifltir. pamuk. M›s›r. Ülkemizdeki baz› kaynaklar›n rezervlerinin yok denecek kadar az oldu¤u da bir gerçektir. ‹nceleyerek di¤er ülkelerle olan ithalat ve ihracat ürünleri ile karfl›laflt›r›n›z. g›da. Örne¤in. Dolay›s›yla kaynaklar›n ihtiyac› karfl›lamas› ya da karfl›lamamas› ülkeler aras›nda iliflkileri geliflARAfiTIRINIZ tirmektedir. bu¤day. fasulye. Kendi kaynaklar› yeterli olmayan ülkeler. Ülkemizin bu ülkelere en çok hangi ürünleri al›p satt›¤›n› listeleyiniz. krom. demir ve kükürt gibi madenler de fazla miktarda ç›kar›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda uçak ve otomotiv sanayisi çok geliflmifl ve ülkeye büyük gelir sa¤lam›flt›r. boksit vb. Elektronik eflyalar. ülkeler aras› ekonomik iliflkiler büyük önem kazanm›flt›r. kimyasal ürünler. tütün. yulaf. bak›r. yurdumuzda ç›kar›lan petrol ve do¤al gaz. yüksek verim al›nmaktad›r. Bu ürünler ülke ihtiyac›n› karfl›lad›¤› gibi baflka ülkelere de ihraç edilir.) bak›m›ndan oldukça zengindir. Bu kaynaklar› sayesinde ekonomik yönden dünyan›n en geliflmifl ülkesi durumundad›r. alt›n. demir-çelik ürünleri vb.5. bu da ülkeler aras›nda ekonomik yönden iliflkilerin geliflmesine yard›mc› olmaktad›r. teknoloji ve sanayi bafll›ca ürünler bafll›ca ürünler alanlar›ndaki ilerlemesi sayesinde ABD. 144 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. zengin do¤al kaynaklara sahiptir. dokuma. Sanayi ürünleri bak›m›ndan. Bunlar›n d›fl›nda bak›r. Yer alt› kaynaklar› (demir. dünya üretiminin önemli bir k›sm›n› sa¤lar. savunma araçlar› haberleflme cihazlar› demir-çelik ürünleri t›bbi malzeme makine parçalar› m›s›r ve soya ya¤› tekstil ürünleri tütün demir-çelik pamuk meyve-sebze (TÜ‹K. metal iflleme. Bu da tar›ma dayal› sanayi kollar›n›n geliflmesini sa¤lam›flt›r. ülke ihtiyac›n› karfl›lamamaktad›r. çeflitli ülkelerle ilgili gazete kupürleri toplayarak okul panosunda sergileyiniz. Bilgi Kutusu Ekonomik ‹liflkiler Günümüz dünyas›nda. bulundu¤u konum itibar›yla çok çeflitli tar›msal ürünlerin yetifltirilmesine uygun iklim ve yer flekillerine sahiptir. Ülkede büyük tar›m çiftliklerinde modern makinalarla yap›lan tar›mdan. ABD’de bir fabrikadan görünüm Petrol ve kömür bak›m›ndan dünyan›n önde gelen ülkelerindendir. SINIF . ABD’de çok say›da bilimsel araflt›rma ve teknoloji ‹thal etti¤imiz ‹hraç etti¤imiz merkezleri kurulmufltur. ihtiyaçlar›m›z› da d›fl ülkelerden karfl›lamaktay›z. Ünite Amerika Birleflik Devletleri (ABD) Kuzey Amerika k›tas›nda yer alan ABD. halk›n›n ekonomik yönden rahat yaflamas›. kaliteli ve ucuz ürünler kullanabilmesi için çeflitli ekonomik önlemler almaktad›r. Ülke.

Milletler buna nas›l haz›rlan›r? Manevi köprülerini sa¤lam tutarak. milletler aras› iliflkilerimizin geliflmesinde ve devletin k›sa zamanda d›fl politikada sayg›nl›k kazanmas›nda en büyük etken olmufltur.11.Ülkemiz ve Dünya Türk Cumhuriyetleri ile iliflkilerimiz ÖN HAZIRLIK Türk Cumhuriyetlerinin ve komflu ülkelerin hangileri oldu¤unu ö¤reniniz. komflu ve di¤er ülkelerle sosyal. ufalanabilir. Türkiye. iliflkiler nas›l gelifltirilebilir? Aç›klay›n›z. Atatürk’ün hangi özelliklerini ç›karabilirsiniz? fl Atatürk’ün. Bizim onlara yaklaflmam›z gereklidir. ayn› zamanda Orta Asya’dan Kafkasya. bunun gerçekleflmesine çal›flt›. Anadolu ve Balkanlara uzanan Türk dünyas›na ve yapt›¤› devrimleriyle. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. “Onlara sahip ç›kmaya haz›r olmal›y›z. milletlerin kendi kendilerini yönetmelerini kutsal bir hak olarak tan›d›. Bugün elinde s›ms›k› tuttu¤u milletler. siyasi. Suriye. Atatürk’ün millî d›fl politikas› çerçevesinde Türkiye. Atatürk’e göre her devletin ba¤›ms›z yaflama hakk› vard›r ve her devlet di¤er devletlerle eflit haklara sahiptir. Azerbaycan (Nahcivan). Bu amaçla ortak geçmifle sahip oldu¤umuz Türk Cumhuriyetleri ile ilgili 1933 y›l›nda flunlar› söylemifltir: “Bugün Sovyetler Birli¤i dostumuzdur.” (29 Ekim 1933) www. komflu ve di¤er ülkelerle bar›fl içinde yaflama arzusundad›r.atam. Bulgaristan. Onlara sahip ç›kmaya haz›r olmal›y›z. dünyada bar›fl. t›pk› Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir. onlara birbirini sevdirmek oldu¤unu belirtmifltir. müttefikimizdir. Bu nedenle onun millî d›fl politikada de¤iflmez ilkesi “Yurtta bar›fl. avuçlar›ndan kaçabilir. Irak. Atatürk. Haz›r olmak. Bu dostlu¤a ihtiyac›m›z vard›r.gov. Kurtulufl Savafl›’na at›ld›¤› ilk günden bafllayarak hep bu ilkeyi savundu. inanc› bir. Onun düflünceleri Kuzey Afrika’dan Orta Do¤u’ya kadar pek çok ülkenin ba¤›ms›zl›k kazanmas›na rehber olmufltur. Atatürk. Onlar›n (d›fl Türklerin) bize yaklaflmas›n› bekleyemeyiz. Atatürk’ün bu görüflü. SINIF 145 . T›pk› Osmanl› gibi. Dünya yeni bir dengeye ulaflabilir. özü bir kardefllerimiz vard›r. komflumuzdur. ‹ran. ba¤›ms›z bir devletin varl›¤› için millî bir d›fl politikay› temel flartlardan biri olarak kabul ediyordu.” dedi¤i ülkeler hangileridir? fl Atatürk’ün belirtti¤i ülkelerle Türkiye aras›nda hangi yönlerden benzerlikler bulunmaktad›r? fl “Manevi köprüler “sözünden ne anl›yorsunuz? Metinde bunlar›n hangilerinden söz edilmektedir? fl Atatürk’e göre Türk Cumhuriyetleri. çeflitli uluslara örnek olmufltur. bütün milletler için tan›nmas› gerekli bir amaçt›. ‹flte o zaman Türkiye ne yapaca¤›n› bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir. insanlar› mutlu edecek tek yolun onlar› birbirine yaklaflt›rmak. bulundu¤u co¤rafi konum itibar›yla Yunanistan. yaln›z o günü susup beklemek de¤ildir.tr runlar • küresel so • ihracat • ithalat • dil • din KEL‹ME LAR VE KAVRAM fl Yukar›daki metinden. Atatürk. Ona göre bugünkü uygar milletlerin karfl›l›kl› iliflkilerine etken olan “milletin kendi gelece¤ine kendisinin egemen olmas›” hakk›. Fakat yar›n ne olaca¤›n› kimse bugünden kestiremez. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi olan Atatürk. ÖÇK 5. Haz›rlanmak laz›md›r. kültürel ve ekonomik alanlarda neler yap›labilir. Ermenistan ve Gürcistan’la komfludur. Dil bir köprüdür… ‹nanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür…” “…Köklerimize inmeli ve olaylar›n böldü¤ü tarihimizin içinde bütünleflmeliyiz.” olmufltur.

Benden baflka hiç kimse. Orta Asya’da bafllayan bu oyun zamanla Türk dünyas›n›n di¤er bölgelerine de yay›lm›flt›r. konufltu¤umuz dil. Kaflgarl› Mahmut’un “Divanü Lûgati’t-Türk” adl› eserinden kuklalar›n mucidinin Türkler oldu¤undan bahsedilmektedir. Buna elimizden geldi¤i kadar hizmet etmifl ve etmekte bulunmufl olmak. ortak ve zengin bir kültüre sahiptir. gözleri gitmesin. Ak gerdan› kar gibi. Atatürkçülük 1. oynad›¤›m›z oyunlar. insanl›¤›n ve uygarl›¤›n refah ve ilerlemesinde en önde gelen etken olsa gerektir. Gülzar›m Bar Al yanakl› yâr›m bar Al yana¤› nar yal› Ak alk›m› kar yal› Dünye gözelli¤inin Bar› flonda bar yal›. SINIF . dünyada bar›fl. Türklerde kukla oynatma gelene¤i çok eskilere dayanmaktad›r. siyasi ve sosyal iliflkileri vard›r. Örne¤in. bu konuda flunlar› söylemifltir: “Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli prensiplerinden biri olan.377 fl Yukar›daki söze göre Atatürk. Atatürk. güven içinde yaflamas›. Hiç kötü (fley) ümit etmesin. imge.5. fiiirlerde duygu. ilkesi. Ünite Bilgi Kutusu Dünya Bar›fl› Atatürk’e göre dünya milletlerinin mutlu ve huzurlu olmas›. Al yana¤› nar gibi. kültürel. Al yanakl› yârim var. fl Ortak dilin kullan›lmas›n›n ülkeler aras›nda sosyal ve kültürel iliflkileri nas›l etkileyebilece¤ini söyleyiniz. Benim rahat ceylan›m Benden baflka(s›n›) seyretmez. Çünkü milletlerin bar›fl içinde.” MEB. Menden özge hiç yi¤it Yüre¤inde yer etmez. Dünya güzelli¤inin Hepsi flunda var gibi Koy. mutlu ve huzurlu bir dünyan›n olmas›n›n ilk flart›d›r. bizim için iftihar nedenidir. gözleri gitmesin. yurtta bar›fl. kültürel ve akrabal›k ba¤lar›m›z bulunmaktad›r. Atatürk. Gülzar›m Var. bar›fl ortam› içinde kalk›nmas› gerekir. fliir. estetik ve dil bak›m›ndan benzer özellikler çoktur. Yüre¤inde yer etmez. fiiiri okuyarak benzer olan kelimeleri söyleyiniz. flark› ve türkülerimiz birbirine çok benzemektedir. Türkiye Türkçesiyle Gülüm Var. s. Türkmenistan Türkçesiyle Gülüm Bar. Kukla oynatma Türk Cumhuriyetlerinde fliir. dünya bar›fl›n›n nas›l sa¤lanaca¤›n› belirtiyor? fl Atatürk’e göre di¤er milletlerin örf ve âdetlerine niçin hoflgörülü ve sayg›l› olmal›y›z? Ülkemizin di¤er ülkelerle bar›fl ve dostluk temeline dayanan ekonomik. Bu ülkelerle. Afla¤›da Türkmen flairi “Ata Atacano¤lu”nun fliirinden bir bölüm hem bizim dilimizle hem de Türkmenistan diliyle verilmifltir. di¤er milletlerin örf ve âdetlerine hoflgörülü olmufltur. 146 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Hiç kem umit etmesin. Goy. Özellikle Türk Cumhuriyetleri ile ortak tarihsel. örf ve âdetlere hoflgörülü olmalar›. Menin messan moral›m Menden özge seretmez.

çamafl›r makinesi.12. 2008) fl Tabloyu inceleyerek Türkiye’nin. çay makine ve cihazlar› motor otomobil plastik ürünler hal› alüminyum eflya • • • • • Türkiye’nin ald›¤› bafll›ca ürünler Ürün Ad› • • • • • • • bak›r alüminyum konfeksiyon ürünleri hal› sabun do¤al gaz petrol Kazakistan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • külçe çinko pamuk bak›r ham deri gübre mineral ya¤lar ve ürünler pamuk. makine ve cihazlar› pamuk hurda bak›r alüminyum bak›r. TV) • tafl›t • mobilya • plastik ürünler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • otomotiv makine ve cihazlar› plastik ve plastik ürünler TV g›da ürünleri.. komflu ve di¤er ülkelerle ekonomik ve ticari iliflkiler içerisinde bulunmaktad›r. Afla¤›daki tabloda Türk Cumhuriyetleri ile ticaret yapt›¤›m›z ürünler verilmifltir. Türkiye’nin satt›¤› bafll›ca ürünler Ülke Ad› Azerbaycan Ürün Ad› makine ve makine cihazlar› elektrikli cihazlar g›da maddeleri mineral yak›tlar ve ya¤lar dayan›kl› tüketim mallar› (buzdolab›.13. bisküvi. çinko boya Türkmenistan K›rg›zistan Özbekistan 5. plastik ve plastik ürünler motorin hurda demir-çelik mineral yak›tlar ve ya¤lar pamuk ipek ham deri sebzeler kazanlar. fl Türk Cumhuriyetinin yerlerini harita üzerinde inceleyiniz. fl Türk Cumhuriyetleri ile sosyal kültürel ve ekonomik iliflkilerimizin geliflmifl olmas›n›n nedenleri neler olabilir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.14. Etkinlik ÖÇK (TÜ‹K. bu¤day konfeksiyon ürünleri hal› elektrikli malzemeler mobilya. Ancak özellikle Türk Cumhuriyetleriyle olan iliflkilerine ayr› bir önem vermektedir. Türk cumhuriyetlerinden en çok hangi ürünleri ald›¤›n› ve onlara hangi ürünleri satt›¤›n› listeleyiniz. ticaret ve ifl birli¤i imkânlar› gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. prefabrik yap›lar alüminyum eflyalar bu¤day. 5. Bu amaçla ülkemizden çok say›da ifl adam›.Ülkemiz ve Dünya Türk Cumhuriyetleriyle ‹thalat ve ihracat Türkiye. ve 5. Türk Cumhuriyetleri. fleker. SINIF 147 . fleker alüminyum eflyalar elektrikli makine ve cihazlar tar›msal ilaçlar demir ve çelik eflya beyaz eflya alüminyum ürünler makarna. bu ülkelerde yat›r›m yapmakta.

148 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Etkinlik fl Foto¤raflarda hangi do¤al afetlerin görüntüsü verilmifltir? fl Sizin çevrenizde bu do¤al afetlerden biri yafland› m›? Yafland›ysa hangi kurulufllar do¤al afet sonras›nda yard›mda bulundu? fl Do¤al afetlerin yafland›¤› ülkelerde hangi sorunlar görülebilir? fl Do¤al afetler konusunda ülkeler tek bafl›na mücadele edebilir mi? Nedenini aç›klay›n›z.5. Foto¤raflar› inceleyerek ilgili sorular› cevaplay›n›z. 2. Afla¤›da dünyan›n farkl› bölgelerinde yaflanan do¤al afetlere ait foto¤raflar verilmifltir. Do¤al afetlerle ilgili çal›flma yapan hangi yard›m kurulufllar›n› biliyorsunuz? Söyleyiniz. ARAfiTIRINIZ Arama ve Kurtarma Teflkilat› (AKUT)’n›n çal›flmalar› ile ilgili bir araflt›rma yap›n›z. Do¤al afetler. SINIF . can ve mal kayb›na. Araflt›rma sonuçlar›n› s›n›f›n›za sununuz. Do¤al afete u¤ram›fl bir ülkeye yard›m etmek neden önemlidir? Düflüncelerinizi söyleyiniz. büyük maddi hasarlara neden olur. ÖÇK 5. Ünite Do¤al Afetlerde Dayan›flma ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • afet • deprem • çevre ili¤i • çevre kirl kuruluflu um pl to l vi si • 1.15.

Biletleri 250 TL’ den satışa sunulan gecenin tüm geliri Pakat›ld›n›z m›? Kat›ld›ysan›z hangi etkin. ünlü sanatçıların ce hangi amaçla düzenleniyor? katılacağı bir gece düzenleyerek Pakistan’daki depremzedelere yardımcı olacak. Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref de telefon bağlantısıyla geceye katılacak. Pakistan’ın yanı sıra Hindistan ve Afganistan’da da hissedilen ve hasara neden olan depremin 30. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Syed İftikhar.Pakistan Dostluk Derneği. . 50. Yaklaşık bir dakika süren yer sarsıntısının en güçlü olarak hissedildiği ve hasarın en yüksek kesimin.10. 08.. Haberi okuyarak ilgili sorular› cevaplay›n›z. (İnternet haberi. 08. Pakistan Depremi 8 Ekim 2005 tarihinde.000 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.. “Türk insanının duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Etkinlik fl Haberde hangi do¤al afetlerden söz edilmektedir? Bu do¤al afetler orada yaflayan insanlar›n hayat›n› nas›l etkilemifltir? fl Sizce di¤er devletler Pakistan’a nas›l yard›m edebilirler? fl Yandaki haberde belirtilen gePakistan’a yardım devam ediyor. 2005) 5.kistan’a yollanacak.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. SINIF 149 . Türkiye saati ile 06.” diye konuştu. Muzafferabad çevresi ve Keşmir vadisi çevresi olduğu belirtiliyor. Ana şokun ardından çok sayıda artçı depremin olduğu ve bunların da yıkımlara yol açtığı belirtiliyor. Otelinde bugün yapılacak “ Yaralı Yüreklere Yardım” gecesine birçok ünlü sanatfl Sizler böyle bir kampanyaya çı şarkılarıyla katılacak. (Basından. iki ülke vatanlikte bulundunuz? ÖÇK Yaralı yüreklere yardım daşlarının birbirlerine her durumda yardım ettiğini belirterek.50’de Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın 95 km kuzeydoğusunda 7.000 civarında kişinin ölümüne..16. Bu yöredeki köylerin tümüyle tahrip olduğu ve haritadan silindiği ifade ediliyor.10.2005) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Depremin odak derinliğinin ise 10 km olduğu açıklandı.Ülkemiz ve Dünya Afla¤›daki internet ve gazete haberlerinde Pakistan’da yaflanan bir do¤al afetten söz edilmektedir. Türk. Deprem ve depremin neden olduğu heyelanlar ve kaya düşmeleri sonucu yollar kapandığı için ulaşım güçlükleri olan bölgede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

s›n›rl› bir kaynakt›r. insanlar›n bilinçsiz ve yanl›fl uygulamalar›ndan kaynaklanmaktad›r.5. Türkiye Çevre Vakf› gibi kurulufllar. bunlar›n yerine neleri kullanabiliriz? Su kirlili¤i Ülkemizde ve di¤er baflka ülkelerde. ‹nsan›n çevre konusunda do¤ru davran›fllar kazanabilmesi. gelecek nesillere o kadar güzel bir dünya b›rakabiliriz. Bizler çevre konusunda ne kadar bilinçli olursak. Siz. Çevre sorunlar›n›n ço¤unlu¤u. Afl›r› nüfus art›fl› da kaynaklar›n›n tüketilmesine ve kirletilmesine neden olmaktad›r. Çevre sorunlar›n›n çözülmesinde ülkelerin ifl birli¤i yapmas›n›n yan› s›ra bizlere de görevler düflmektedir. do¤ada parçalanmadan yüzy›llarca kalabilmektedir. bunlardan baz›lar›d›r. fl Su kaynaklar›n›n kirletilmesini ve tükenmesini nas›l önleyebiliriz? fl Sizce uluslararas› iflbirli¤i ve gönüllü yard›m kurulufllar›n›n çevre kirlili¤i ve do¤al afetler konusundaki çal›flmalar›n›n önemi nedir? Do¤al güzellik 150 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Biz çevre korumac›l›¤›n› kendi yaflant›m›zdan bafllat›rsak bu yönde yap›lacak çal›flmalara da katk›da bulunmufl oluruz. Etkinlik Hava kirlili¤i ‹nsan yaflam›n›n vazgeçilmez unsurlar›ndan olan su. Çöp alanlar› önemli bir çevre sorunudur fl Sizce insanlar›n hangi davran›fllar› çevre kirlili¤ine neden olmaktad›r? fl Biliyoruz ki plastik ambalajlar ve pofletler. Greenpace (Grinpiis). Dünya nüfusu h›zla artmakta. çöp y›¤›nlar›. Çevre kirlenmesinin büyük boyutlara ulaflmas›. art›klar. Ünite Çevre kirlili¤i Baz› çevre sorunlar›da insanlar için afet niteli¤i tafl›maktad›r. buna ra¤men su kaynaklar› ayn› kalmaktad›r. çevre duyarl›l›¤›n›n geliflmesi ve çevrenin korunmas› amac›yla çeflitli gönüllü kurulufllar bulunmaktad›r. ÖÇK 5. SINIF . bu do¤rultuda e¤itilmesi büyük önem tafl›maktad›r.17. do¤al kaynaklar›m›z›n h›zla tükenmesi gelece¤imizi büyük ölçüde olumsuz etkileyecektir. Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i.

bunlar› fliirde. sanatçı. Günümüzde bu de¤erler.2005) ÖÇK fl Fuar hangi amaçla düzenlen5. insanlar aras›nda hangi duygular›n geliflmesine katk›da bulunur? fl Fuarlar›n. SINIF 151 . Azerbaycan’dan günümüzün önemli yazarları da katılacak. onlarla söyleşip kitaplarını imzalatacaklardır. Etkinlik mifltir? fl Fuara kimler kat›lm›flt›r? fl Bu fuara. tiyatro gösterisi. Ayrıca fuarda. geniş bir yelpazede yaklaşık 210 etkinlikle 750 yazar. Fransa. 08. pek çok yabanc› yazar›n kat›lma sebebi ne olabilir? Bunun ülkemizin tan›t›m›na etkisi olabilir mi? Aç›klay›n›z. Afla¤›daki ‹nternet haberinde ülkemizde yap›lan uluslararas› bir etkinlikten söz etmektedir.18. Haberi okuyarak ilgili sorular› cevaplay›n›z. (G n de yapab net üzerinde lirsiniz. oyunlu okuma ve atölye çalışması etkinliklerini sadece çocuklara ait bir alanda TÜYAP Çocuk Kulübünde gerçekleştirecek. Fuar.) Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. fuar. İsveç. Her sene olduğu gibi bu yıl da kitapseverler imza gününde yüzlerce değerli yazarla buluşma imkânı bulacak. bir sergi de yer alacak. el sanatlar›nda. 24. mimaride yans›tm›fllard›r. GÖZLEM izde Yak›n çevren lan›n› a r a fu bulunan bir lemlerinizi z ö g k re e gez ezinizi ‹nterinot ediniz. fl Fuarlar. Yaklaşık 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleştirilen İstanbul Kitap Fuarı’nın ana teması bu yıl “Avrupa’daki Türkiye. her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışından değerli yazarları konuk edecek. İstanbul Kitap Fuarı. toplumlar aras› etkileflime katk›lar› nelerdir? Aç›klay›n›z. (İnternet haberi. bilim adamı. 8 Ekim 2005 Cumartesi günü. dostluk ve dayan›flman›n geliflmesini sa¤lamaktad›r. müzikte. Yunanistan. 24. Toplumlar›n kendilerine özgü kültürel de¤erleri çeflitli etkinliklerle di¤er toplumlarada aktar›lm›flt›r. Bu tema çerçevesinde edebiyattan kültüre. ‹stanbul Kitap Fuar› 24. Fuara Almanya.Ülkemiz ve Dünya Kültür ve Sanat›n Etkileri ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • etkileflim • sanat • sorumluluk Uluslararas› alanda en büyük etkinliklerden biri olan Olimpiat oyunlar›n›n toplumlar aras› dostluklar› gelifltirmedeki önemi sizce ne olabilir? Yüzy›llard›r birlikte yaflayan insanlar. İspanya. İstanbul Kitap Fuarı. gösteri spor ve sanat etkinlikleri ile di¤er toplumlara tan›t›lmakta ve ülkeler aras› bar›fl. İngiltere. Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılıyor. bu yıl ilk olarak çocuklar için 25’e yakın masal okuma. çeflitli kültürleri meydana getirmifller. fuarda yer alacaktır. gazeteci ve politikacı.10. Türkiye’deki Avrupa” olarak belirlendi. sergi.

tr Atatürkçü düflüncenin temelinde. Ünite Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi’nde yar›n aç›lacak olan “Picasso ‹stanbul’da” bafll›kl› sergi.01. fl Gezdi¤iniz bir sergi ile ilgili gözlemlerinizi GÖZLEM Çevrenizde ve okulunuzda resim sergisi düzenleniyor mu? Bu sergilerin niçin düzenlendi¤ini. Hem teknik düzenleme ve güvenlik de mükemmel. 08. Sorular› yan›tlayan Picasso’nun torunu. bas›n mensuplar›na tan›t›ld›. ve 5. niçin herkesin sanatkâr olamayaca¤›n› söylüyor? Düflüncelerinizi aç›klay›n›z. hatta cumhurbaflkan› olabilirsiniz.20 Etkinlik Bilgi Kutusu Sanat›n ve sanatç›lar›n toplumun ça¤dafl düzeye gelmesinde önemi büyüktür.” www. fl Ülkemizde dünyaca ünlü bir ressam›n resimlerinin sergilenmesi. Hayatlar›n› büyük bir sanata adayan bu çocuklar› sevelim. milletlerin millî de¤erlerine. (Basından.19.atam. “Türkler en büyük medeniyetlerden birini kurdu¤u için bu gün bu tablolar burada. Bir toplant›da haz›r bulunanlara flu konuflmay› yapm›flt›: “…Hepiniz milletvekili olabilirsiniz.5.2006) fl Yukar›da bahsedilen resim sergisi insanlar aras›nda nas›l bir etkileflim yaratm›flt›r? Düflüncelerinizi söyleyiniz. SINIF . neden önem tafl›maktad›r? ÖÇK 5. Bu nedenledir ki Atatürk sanat› ve sanatç›lar› çok sever ve onlara de¤er verirdi. bütün insanl›¤› sevmek. örf ve âdetlerine sayg› göstermek vard›r. fl Atatürk.” dedi.gov. bakan olabilirsiniz. 152 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Türk milletinin ba¤›ms›zl›¤›n›n yüceltilmesi ve güçlenmesinin yan› s›ra bütün dünya milletlerinin bar›fl ve huzur içinde yaflamas› esast›r. s›n›fa anlat›n›z. bütün milletleri. insanlar aras›nda ne gibi bir etkileflim yaratt›¤› hakk›ndaki gözlemlerinizi notediniz. Fakat sanatkâr olamazs›n›z.

Dünya üniversite oyunlarının. basketbol. 24. ülkelerin birbirlerine yak›nlaflmas›na önemli bir etkendirr. Zorunlu dallar. yelken ve okçuluktur. TRT ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki televizyonlarda canlı olarak yayımlandı. hem ülkelerin tan›t›lmas›nda hemde insanlar aras›nda sevgi ve bar›fl duygular›n›n geliflmesine katk› sa¤lar. SINIF 153 . Dünya Gençliğinin Kalbi İzmir’de Attı 170 ülkenin üniversiteli sporcuları “Unirversiade 2005 İzmir Dünya Üniversite Oyunları” için 11-21 Ağustos 2005 tarihleri arasında İzmir’de bir araya geldi. fl Bu etkinliklerin yurdumuzda yap›lmas›. bu yıl yirmi üçüncüsü gerçekleşti. atletizm. Her ülkeden sporcunun kat›ld›¤› bu karfl›laflmalar. Kapanış törenleri ise. Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı oyunlar. voleybol. Üniversite oyunları. su topu. yüzme.08. tekvando. 3 adet de seçme dal var. futbol. olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük ve en kapsamlı spor organizasyonudur. tenis. (İnternet haberi.Ülkemiz ve Dünya Uluslararas› spor karfl›laflmalar›. Oyunlar. eskrim. “Güneşin Doğduğu Yer Anadolu” adı verilen açılış gösterisinde Antik Çağdan Cumhuriyet Türkiye’sine bir kültür mozaiği canlandırıldı. Bu yıl oyunlar “Dünya Ege Mavisinde Buluşuyor” sloganıyla İzmir’de gerçekleşti. İsteğe bağlı dallar ise güreş. Türkiye’nin tan›t›m›na ne gibi katk› sa¤lar? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. dünya genelinde iki yılda bir düzenleniyor ve binlerce üniversiteli sporcu. üniversiteli gençlerin katılımı ile bir şölen havasına büründü. atlama. Üniversite oyunlarında 10 zorunlu. Oyunlara yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. madalya için yarışıyor.2005) fl Yukar›daki haberde oldu¤u gibi bu tür etkinliklerin ülkeler aras› dostluk ve kaynaflmaya katk›lar› nelerdir? Düflüncelerinizi paylafl›n›z. jimnastik. Görkemli bir açılış ve kapanış törenlerine sahne olan üniversite oyunları eşine rastlanmayan bir düzenleme ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

..... B...... Co¤rafi konum bir ülkenin fiziki koflullar›n› etkiler. 2. Rusya’n›n topraklar›n›n büyük bölümü ……………... ürünleri ihraç eden bir ülkedir. Afla¤›dakilerden hangisi. ‹klim B. 3....... 8. Türkiye ile Almanya aras›nda belli bafll› hangi ürünler al›n›p sat›lmaktad›r? Neden? 6....… elverifllidir.. Çay›rl›k alan D.... Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip oluflu..... genç dinamik... ithal. Avrupa ülkeleri ile Orta Do¤u ülkeleri aras›nda köprü durumundad›r. ekonomik etkinliklere elveriflli de¤ildir? A........ azd›r. turizm... 1.….. Almanya’n›n ….. Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz aras›ndaki kültürel iliflkilere örnekler veriniz... Nüfus da¤›l›fl›n› etkileyen faktörler nelerdir? 4. ve .. Türkiye …. 3... 5. Co¤rafi konumun Türkiye’ye sa¤lad›¤› yararlar nelerdir? 2... Afla¤›daki yerlerden hangisi... 4.... A... k›talar› aras›nda yer al›r.. Bitki örtüsü C.. sanayi bölgeleri. sanayi. ekonomik.…. Deniz kenar› 154 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6..... Türkiye’nin ‹talya ile daha çok ne al›p satmaktad›r.…... Türkiye ….Havzas›.. Tar›m ürünleri ülkemizin …. SINIF ....... Asya Avrupa 1. ekonomimizi nas›l etkiler? 5..5.. . Afla¤›daki ifadelerden yanl›fl olan› iflaretleyiniz...... Türkiye petrol …... Türkiye. C.... 6.... Dünya’da yaflanan bir do¤al afet karfl›s›nda neler yap›lmal›d›r? Önerilerinizi aç›klay›n›z.. geliflmifl sanayi bölgelerindendir. ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar› D. Ruhn. Türkiye ….. 3...... Orta Do¤u.…...... 8. ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›n›n önemini belirtiniz....... tar›ma...... Sanayi kurulufllar› 2. Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A. Çöl C. 7.... bir nüfusa sahiptir.. C. 1.. D... Ova B......…......... aç›k okyanuslara Ege ve Akdeniz üzerinden aç›l›r...... Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.. Türkiye’nin co¤rafi özellikleri ile ilgili de¤ildir? A.. B. nüfusun yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u alanlard›r....eden bir ülkedir.... Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›. 7. yurdumuz s›n›rlar› içerisindedir. Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. önemini art›rmaktad›r.…. Karadeniz’e k›y›s› olan ülkeler....

dünyada sanayinin öncülü¤ünü yapm›flt›r? A. Azerbaycan B. Orman ürünleri 7. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Orta Do¤u C. Anadolu B. (…. 2.) Rusya en çok ticaret yapt›¤›m›z ülkelerden biridir. 4. Tar›m ürünleri D. Türkmenistan D. 7. Hollanda C. Almanya B. 5. 6. (…. Ülkemiz hakk›ndaki yanl›fl bilgilerin ortadan kakmas›na C. Ülkemize yap›lan göçün artmas›na Ç. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu aras›nda yer almas› D. Türk Cumhuriyetlerinden biri de¤ildir? A. yanl›fl olanlar›n önüne “Y” yaz›n›z. (…. Nüfus da¤›l›fl›nda afla¤›dakilerden hangisi en fazla etkilidir? A. ‹klim 5. Afla¤›daki ülkelerden hangisi. Sanayi ürünleri B. Bilimsel araflt›rmalara önem vermesi C. ‹talya C. afla¤›daki ürünlerden en çok hangisini ithal etmektedir? A. Maden ürünleri C. Azerbaycan 8. (….) Tar›msal faaliyetlerin yap›ld›¤› yerlerde nüfus yo¤unlu¤u azd›r. Almanya D.) Nüfusun da¤›l›fl›nda e¤itim en etkili faktörlerdendir.) Türkiye. Afla¤›daki cümlelerde do¤ru olanlar›n önüne “D”. Ülkemizin dünyada tan›t›lmas›na B. Sanayi etkinliklerinin fazla olmas› 11. Fransa D. (….) Türkiye. Ülkemizin düzenleyece¤i uluslararas› kültür. Hindistan D. Türkiye. Afla¤›daki ülkelerden hangisi. Afla¤›daki ülkelerden hangisi ile ülkemizin ihraçat ve ithalat› en fazlad›r? A. (…. Dünyada petrolün en çok üretildi¤i bölge hangisidir? A.Ülkemiz ve Dünya 4. 1. Uluslararas› ticari ve kültürel iliflkilerin geliflmesine D. (…. Ticaret C. zengin petrol yataklar›na sahiptir.) Yeralt› kaynaklar›n›n zengin oldu¤u yerlerde nüfusun yo¤un oldu¤u görülür. Yunanistan B. Sanayi B.) Atatürk. SINIF 155 . ‹ngiltere 9. Gürcistan C. Turizm D. Uzak Do¤u 6. Zengin do¤al kaynaklara sahip olmas› B. Türkiye’nin güçlü bir devlet olmas›n› istemifltir. çeflitli tar›m ürünlerinin yetifltirildi¤i ender ülkelerdendir. sanat ve spor etkinlikleri afla¤›dakilerden hangisine etkisi yoktur? A. ABD’n›n ekonomisinin geliflmesinde afla¤›dakilerden hangisinin etkisi en azd›r? A. K›rg›zistan 10. 3.

6. SINIF . ÜN‹TE Demokrasinin Serüveni Demokrasi Demokrasinin Geliflim Süreci Haklar›m ve Özgürlüklerim Dünden Bugüne Demokrasi Türklerde Kad›n Haklar› 156 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

6. 7. SINIF 157 . Çevrenizdeki demokratik uygulamalara örnekler veriniz. Demokrasinin tarihsel geliflimi hakk›nda bilgi toplayarak s›n›fa getiriniz. 2. 3. Türk kad›n haklar› ile ilgili kurulufllar hakk›nda bilgi toplay›n›z. Demokrasiyi di¤er yönetim biçimlerinden ay›ran temel özellikler nelerdir? Araflt›r›n›z. Demokratik bir ortam›n oluflmas› için neler yapabilirsiniz? Düflüncelerinizi not ederek s›n›fa getiiniz. Demokratik yönetimlerde birey haklar›n›n nas›l korundu¤unu araflt›r›n›z. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 5.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. ‹nsan haklar›n›n günümüzde hangi belgelerle koruma alt›na al›nd›¤›n› araflt›r›n›z. 4.

Kanunlarda ›rk. fl Sizce demokrasinin en önemli dayana¤› nedir? Vatandafllar seçme. Bütün insanlar. baflkas›na ve topluma zarar vermeden her fleyi yapmakt›r. dil ve düflünce ayr›m› yap›lamaz. Etkinlik Neden? 158 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. din. bir kifliye ve gruba ayr›cal›k tan›nabilir mi? 6. vatandafll›k görevidir. parti kurma hak ve özgürlüklerine sahiptirler. SINIF .1.6. tüm vatandafllar kanunlar önünde eflittir. özgür do¤ar. herhangi bir konuda sizin görüflleriniz al›n›yor mu? Neden? Bu uygulaman›n demokrasi ile ilgisini aç›klay›n›z. Demokrasilerde. Ünite Demokrasi ÖN HAZIRLIK Ailenizde. ÖÇK fl Demokratik yönetimlerde. fl Siyasi özgürlüklerde herkes oy verme hakk›na sahip midir? Neden? TBMM genel kurulu Bir mahkeme salonu Oy kullanmak. seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma. Devlet. halk egemenli¤ine dayanarak teflkilatlanmal›d›r. Özgürlük. • demokrasi • özgürlük • egemenlik • eflitlik • monarfli • oligarfli KEL‹ME LAR VE KAVRAM riyet • cumhu • teokrasi • seçim enlik • millî egem ›k zl s› m • ba¤› DEMOKRAS‹N‹N ‹LKELER‹ Egemenlik Siyasi Özgürlükler Özgürlük ve Eflitlik Bir ülkede yönetim fleklinin demokrasi olabilmesi için her fleyden önce egemenli¤in halka ait olmas› gerekir.

zümre veya ailedir. Bu kifli devleti kendi istekleri do¤rultusunda diledi¤ince yönetir. Küçük bir az›nl›¤›n yönetimde oldu¤u yönetim fleklidir. Bunlar. askerî.3 Etkinlikler Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. fl Monarfli yönetiminin özelliklerini söyleyiniz. Monarfli yönetiminde egemenli¤i elinde bulunduran kifliler kral. siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplar›ndan biridir. Yetkilerini istedi¤i gibi kullanma hakk›na sahip olmayan kral yapaca¤› ifllerde soylulardan onay al›r. Yeni devletin tüm kurumlar›n›n küçük bir az›nl›¤›n kontrolünde olmal›d›r. yürütme ve yarg› gücü.2. zümrenin yönetmesidir. Monarfli ile yönetilen ülkeler aras›nda gösterilebilir. SINIF 159 . Monarflide tüm siyasal iktidar›n kayna¤› krald›r. Soylular taraf›ndan ülkeyi yönetmekle görevlendirilen kifli ülke yönetimini elinde bulundurur. Bu yönetimde. kifli hak ve özgürlüklerine yer verilir mi? fl Oligarfli ile monarfli yönetimi aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› belirtiniz. otoritenin kayna¤› s›n›f. devleti bir s›n›f›n. ve 6. düflüncelerini özgürce belirtebilir mi? Neden? Oligarfli Oligarfli. Bu kiflilerin yapt›klar› veya verdi¤i kararlar hiç bir kurum taraf›ndan denetlenemez veya sorgulanamaz. Yasama. devlet yönetiminde kimler bulunuyor? fl Bu yönetimde. ÖÇK 6. Kuveyt. Günümüzde Suudi Arabistan. fl Monarfli yönetiminde insanlar. Bu kifliler ölünce yerine kendi soyundan birisi bafla geçer. Katar emirlikleri.Demokrasinin Serüveni Yönetim biçimleri Monarfli Monarfli tek kiflinin yasalara uygun yönetimidir. fl Oligarflide. devleti yöneten grubun elindedir. emir gibi ünvanlar al›r. Kral ile halk aras›nda genellikle soylular yer al›r. devleti yöneten kiflinin yetkiyi yaflam› boyunca elinde bulundurmas›d›r. Günümüzde yak›n zamana kadar Güney Afrika Cumhuriyeti oligarfli ile yönetilmifltir. Monarfli yönetimini di¤er yönetim biçimlerinden ay›ran en önemli özellik.

Ünite Teokrasi Din esas›na göre yönetilen devlet biçimidir. Cumhuriyet Bayram› kutlamalar› Cumhuriyet Cumhuriyet milletin. di¤er yönetim biçimleriyle karfl›laflt›r›n›z. Cumhuriyette halk›n seçme hakk›n› kullanmas›.6. hukuki yorumlar. SINIF . Yasalar. Din kurallar›n›n geçerli oldu¤u bu yöntemde. belirli süreler için seçti¤i milletvekilleri arac›l›¤›yla kulland›¤› yönetim biçimidir. Günümüzde Vatikan teokrasi ile yönetilen ülkelerden biridir. dinî esaslara ve metinlere göre haz›rlan›r. fl Cumhuriyet yönetiminin özellikleri nedir? fl Cumhuriyet yönetimini. sultan gibi yöneticiler yoktur. kral. kiflisel hak ve özgürlükler dinî kurallara göre uygulan›r. Hâkimiyet kayna¤› Tanr›’d›r. gizli oy ve aç›k say›m usulüne uygun olarak yarg› denetimi alt›nda yap›l›r. anayasada belirtilen süre içinde seçimle iflbafl›na gelir. fl Atatürk “Türk milletinin yap›s›na en yak›fl›r idare cumhuriyettir. fl Teokrasi yönetiminin özellikleri nelerdir? fl Bu yönetim fleklini monarfli ve oligarfli yönetimi flekliyle karfl›laflt›r›n›z. dinî kurallar ülke yönetiminde aynen uygulan›r ya da büyük ölçüde din kurallar›ndan etkilenir. Toplumsal yap›. Seçim. Devleti ve milleti yönetecek kifliler de belirli bir süre için seçilerek yönetime gelir. halk› ve devleti temsil edecek kiflileri seçmesi esast›r. En ‹yi Yönetim fiekli Cumhuriyet. egemenli¤i kendi elinde tuttu¤u ve bunu. Bu yönetimlerde devlet baflkan›. bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde hükümdar.” sözünü niçin söylemifl olabilir? 160 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. e¤itim.

sadece seçim takvimi ile seçim ve sand›k kurullar›n› belirlemede rehberlik etmektedir. Demokrasi e¤itimi. çal›flmalar› yürütmektedirler. fl Sizin okulunuzda. oy kullanma. il ve Türkiye ö¤renci meclisleri oluflturulmufltur. Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri projesi uygulamaya konulmufltur. propaganda yapma. Okul. oy say›m› yapabilme ve tutanaklara geçme. sand›k kurulunu oluflturma. Toplum düzenini ve devaml›l›¤›n› korur. demokrasi bilinci kazand›rmak amac›yla Millî E¤itim Bakanl›¤› ile TBMM Baflkanl›¤› aras›nda 13 Ocak 2004 tarihinde bir protokol imzalanarak.4. disiplin cezas› uygulama. ailede bafllar. kifliye demokrasi bilincini kazand›r›r. uygulama. oy pusulas› haz›rlama. demokrasinin gere¤idir. Oy kullanmak. karar alma gibi ifllemleri kavramaktad›rlar. genel kurulda söz alma. denetleme. okulda devam eder. fl Okulda yap›lan seçimlere kat›larak demokratik ortam›n oluflmas›na katk›da bulundu¤unuzu düflünüyor musunuz? Neden? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. en çok okulda al›nan e¤itimle mümkün olur. Buna göre okullar›m›zda okul.Demokrasinin Serüveni Demokrasi Bilinci Demokrasi. itiraz ve itirazlar› de¤erlendirme gibi seçim süreçlerini yaflayarak ve uygulayarak ö¤renebilmektedirler. Ö¤renciler. Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri projesi uygulama6. Bu süreç içerisinde okul yönetimi. Demokrasiyi yaflamak ve yaflatmak. Demokrasi bilincini benimseyen kifliler. Seçim sonras› komisyonlar› oluflturma. Ö¤rencilerde. bir yaflam biçimidir. okullar›nda aday olma. rapor haz›rlama vb. önerge verme. Etkinlik ya konuldu mu? Bu proje nas›l uygulanmaktad›r? fl Demokrasi bilincinin oluflmas›nda ve gelifltirilmesinde okulun etkisi var m›d›r? Örnekler veriniz. toplumda demokrasiyi yaflat›r. Planlama. SINIF ÖÇK 161 .

Afla¤›daki demokrasinin geliflim sürecini yans›tan olaylar kronolojik s›raya göre verilmifltir. MÖ 450. Bu dönemde insanlar iki gruba ayr›l›r: Vatandafllar: Bunlar›n seçme ve seçilme hakk› vard›r.5. MS 212 y›l›nda imparatorluk içerisindeki tüm özgür insanlar Roma yurttafl› olma hakk›n› kazand›lar. kitaplar yard›m›yla yeni fikirlerle tan›flt›lar. Köleler: Seçme ve seçilme hakk›na sahip de¤ildir. SINIF . çeflitli sosyal s›n›flara ayr›l›rd›. Etkinlik 162 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Kendi düflüncelerini aç›klamaya bafllad›lar. Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Ferman›) Johannes Gutenberg (Yohan Gutenberg) fl Matbaan›n bulunmas› ve yayg›n olarak kullan›lmas› demokrasinin geliflmesin de nas›l etkili olmufltur? ÖÇK 6. sizce ülkemizi nas›l etkilemifl olabilir? Düflüncelerinizi söyleyiniz. ‹nsanlar. kral›n yetkilerini s›n›rland›rd›. modern matbaay› buldu. Daha çok kitap bas›ld›. Ünite Demokrasinin Geliflim Süreci ÖN HAZIRLIK Dünyadaki demokratik geliflmeler. DEMOKRAS‹ YÖNET‹M‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI Eski Yunan’da site devletlerinde uygulanm›flt›r. Bunlar› birlikte inceleyelim. Eski Roma’da halk. Bu durum demokrasik hak ve taleplerin h›zlanmas›n› sa¤lad›.6. Kurulacak halk meclisi temsilcilerine genifl yetkiler tan›nd›. • bildirge (beyanname) • egemenlik • demokrasi t • cumhuriye KEL‹ME LAR VE KAVRAM et • meflrutiy • siyasi güç • vatandafll›k • saltanat MS 212 1215 DEMOKRAS‹N‹N B‹RAZ GEL‹fiM‹fi fiEKL‹ ‹ngiltere’de kral ve lordlar aras›nda Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Ferman›) imzaland›. Bu ferman. Can ve mal güvenli¤i getirildi. 1450 Johannes Gutenberg (Yohan Gutenberg). kitaplar daha çok kiflinin eline geçti.

1750 Frans›z düflünür Jan Jac Rousseau (Ruso).” düflüncesini savundu.Demokrasinin Serüveni 1776-MODERN 1689 ‹ngiltere’de Haklar Bildirgesi imzaland›.7. hür ve eflit do¤arlar. “‹nsanlar. ve 6. etkinlikler Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bildirge ile yeni hak ve hürriyetler sa¤land›. 6. Parlamentoda ifade özgürlü¤ü tan›nd›. 1789-DEMOKRAT‹K YÖNET‹M ESASLARI BEL‹RLEND‹ Frans›z ‹nsan ve Vatandafl Haklar› Beyannamesi ile demokratik yönetimin esaslar› oluflturuldu. Frans›z ‹htilali’ni anlatan bir tablo ÖÇK fl Düflüncelerin aç›kça ifade edilmesi. SINIF 163 . fl Frans›z düflünür Jan Jac Rousseau (Ruso)’nun düflüncesini do¤ru buluyormusunuz? Neden? Demokrasilerde insanlar tart›flarak ortak karar verirler. DEMOKRAS‹N‹N TEMEL‹ ATILDI “Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi” imzaland›. eflitlik ve özgürlük fikrini yayg›nlaflt›rm›fl olabilir mi? Aç›klay›n›z.6.

insanlar›n hangi haklara sahip oldu¤unu araflt›r›n›z. Ünite 1800-DEMOKRAS‹ YÖNET‹MLER‹ TOPLUMLARDA YAYGINLAfiTI Avrupa’da Sanayi ‹nk›lab› sonucu zengin bir s›n›f ile iflçi s›n›f› ortaya ç›kt›. 164 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. huzur ve güvenin garantisidir. SINIF . Avrupa ülkelerinde demokratik yönetimler kurulmaya bafllad›. demokrasiye daha çok inanmaya bafllad›lar. Dünya Savafl›’nda birçok kent harap olmufltur. fl Demokratik hak ve özgürlüklerin güçlenmesinde kitle iletiflim araçlar›n›n rolü nedir? fl Demokrasi ile yönetilen ülkelerde. II.6. insanl›¤›n kurtulufl umudu oldu. ‹nsanlar. 1945 ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra demokrasi ve hürriyetler. Demokratik yönetimler. 1948 Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi imzaland›.

1995 ‹nternet yayg›nlaflt›. Bu sayede bütün dünyayla iletiflim daha da h›zland›. ‹nsanlar bu iletiflim arac› ile dünyada olup bitenleri k›sa sürede ö¤renmeye ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya bafllad›lar. SINIF 165 . ‹ki Almanya birleflti. ‹nternet arac›l›¤›yla tüm dünyadaki olaylar izlenebilmektedir. demokrasinin bir zaferi olmufltur. demokrasinin geliflimine nas›l bir katk›da bulunmufltur? 6. Etkinlik fl ‹nsanlar›n birbirlerine sahip ç›kmalar› ile demokrasi kültürü aras›nda nas›l bir iliflki kurulabilir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Berlin Duvar›’n›n y›k›l›fl›. ÖÇK fl ‹nternet’in yayg›nlaflmas›. Sovyetler Birli¤i ile Do¤u Avrupa ülkelerinde rejim de¤iflikli¤i demokrasinin yay›lmas›n› sa¤lad›.8. 2000 Yöneticileri seçimle yönetime gelen ülke say›s› artt›.Demokrasinin Serüveni 1989 Berlin duvar› y›k›ld›.

maddesine göre.6. ameliyatı istemediklerini belirttiler. yasan›n korumas› alt›ndad›r. Sadece bizim de¤il. Yaflama hakk›m›z›n güvencede olmas›n› sadece yasalardan beklememeliyiz. • düflünce • birey • kamuoyu • millet KEL‹ME MLAR VE KAVRA • yönetim • laiklik • anayasa Yafl›yorum. “Herkes. Biz de sorumluluklar›m›z›n oldu¤unu bilmeliyiz. madddesinde de “Herkesin yaflam hakk›. do¤umla bafllar ve ömür boyu sürer. Bir Bebe¤in Yaflad›klar› Olay. SINIF . Amerika’da bir hastanenin doğum servisinde geçmiştir. Haklar›n›z› kullanman›z› engelleyenler olursa neler yapars›n›z? 3. insanlar›n yaflama hakk›n› elinden almaktad›r.C. Anayasa’m›z›n 17. Anayasas›’nda de¤il Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 2. dünyadaki herkesin yaflama hakk› vard›r. Trafik kazalar›n›n bu hakk›m›z› etkilememesi için neler yapabiliriz? Yaflama hakk›. fl Trafik kazalar›n›n ço¤u. Buna Hakk›m Var Anayasalar kiflilerin hak ve özgürlüklerini garanti alt›na al›r. yaflama. Yaflama hakk›. Bir gün her ikisi de sağlıklı ve yüksek zekâ özelliklerine ve iyi bir eğitime sahip olan 27 yaşlarında olan anne ve babanın bir kız çocuğu dünyaya gelir. Hangi hak ve özgürlüklere sahipsiniz 2. Ancak durumu kabullenmekte güçlük çeken anne ve baba. Haklar›n›z›n ve özgürlüklerinizi s›n›rlayan yasal dayanaklar›n›n neler oldu¤unu araflt›r›n›z. Şöyle ki. Bebeğin öncelikle ameliyat ile bağırsak sorununun giderilmesi gerekmektedir.” flekliyle yer almaktad›r. Bu yüzden savafl ve benzeri hâllerde bile durdurulamaz. Ancak bebeğin Down Sendromu ve bağırsakta bir sorunu olduğu saptanır. 166 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. sadece T. insan›n en vazgeçilmez haklar›ndan biridir.” Bu madde. maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme hakk›na sahiptir. Ünite Haklar›m ve Özgürlüklerim ÖN HAZIRLIK 1.

bu ameliyata onay vermez.Demokrasinin Serüveni Ameliyat edilirse bebeğin yaşamını Down Sendrom’u olarak iyi bir bakımla sürdürebileceği. Bununla birlikte hemşireler arasında huzursuzluk ve moral bozukluğu meydana gelmiştir. Onların cerrahi girişim için onayı istenir. aynı zamanda. Down Sendromu ile yaşamına başlar. Haber.03. bebeğin bakımını üstlenme konusunda başvurular gelmeye başlar. 0-6 yaş grubu çocukların yatırıldığı pediatri yoğun bakım ünitesine nakline karar verirler.9. Anne ve babaya karşı yoğun tepkiler oluşmaya başlamıştır. doktorlar tarafından anne babaya bildirilir. Doğal olarak bu durumdan en çok etkilenenler. Dr. mahkeme tarafından atanan bir yetişkinin koruyuculuğuna verilir. Böylece bebek. ameliyat edilmeyeceği kararıyla. Gülten UYER 08. Prof. Bunun üzerine hemen ameliyat edilen bebek. Bundan sonra. Bebeğin günden güne gücünü kaybettiğine tanık olan hemşireler. onun. bebeğin nakledildiği ünitenin hemşireleridir. anne ve baba. Bu talep karşısında. Ancak. bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek bebeğin başka bir servise nakledilmesini isterler. Hastanenin adı da kullanılarak bir bebeğe gerekli tedavinin yapılmadığı sürekli anons edilir ve hastane telefonlar almaya başlar.2004) fl Yaflama hakk› ile ilgili bir slogan oluflturarak s›n›f panonuzda sergileyiniz. yoğun bakım ünitesine nakledilir. aynı durumdaki vakalarla deneyimi olan koruyucu ailelerden. Bu arada olayın yankıları artarak tüm hastaneye yayılmaktadır. daha sonra yerel radyoda duyulmaya başlanır. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ÖÇK 6. SINIF 167 .

Efller Aras› ‹liflkiler Destek Program› çerçevesinde kad›nlara ve erkeklere fliddeti önleme amaçl› e¤itimler verildi. insan›n yasayla belirlenmifl ve s›n›rland›r›lm›fl durumlar d›fl›nda hareket serbestli¤i ve özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmamas› anlam›na gelir. 2005) fl Aile içi fliddeti önlemek için neler yap›labilir? fl Kifli dokunulmazl›¤› ile ilgili bir slogan yaz›n›z. fl Kiflinin zorlanamayaca¤› ifadesini nas›l yorumlars›n›z? “Aile ‹çi fiiddete Son” Kampanyas›nda ‹kinci Aflamaya Geçiliyor Dünyada her dört kad›ndan ve her alt› erkekten biri aile içi fliddeti yafl›yor. insanlar›n yaflama. Kifli dokunulmazl›¤›. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 3. evdeki fliddetin gizli kalmas›na. fl Bu sözleflmenin 3. maddi ve manevi varl›klar›n› koruyabilme ve gelifltirebilme haklar›n› içerir. maddesi ile insanlar›n hangi haklar› güvence alt›na al›nm›flt›r? Son zamanlarda bilimdeki geliflmeler.” hükmü yer al›r. Kad›n›n ekonomik ve sosyal destekten yoksun oluflu ve fliddetin yaratt›¤› psikolojik etkiler. kad›nlar ve çocuklar oluyor. Kimseye iflkence ve eziyet yap›lamaz. ikisi birlikte.6. bunun "aile meselesi" ve do¤al bir olaym›fl gibi görülmesine sebep oluyor. Ancak bu. ço¤u zaman a盤a ç›km›yor. E¤er kifli. en temel insan haklar›ndan biridir. doku ve organ naklini olanakl› hâle getirmifltir. Kifli sa¤l›¤›nda kehdisinden ölümünden sonra organ veya doku al›nmas›na karfl› oldu¤uni belirtirse organ ve doku al›namaz. Ünite Dokunulmazl›¤›m Var Yaflama hakk›n›n gerçekleflebilmesi için ise ''kifli dokunulmazl›¤›'' ile ''kifli güvenli¤i"nin sa¤lanmas› gerekir. Ancak fliddet. insanl›k d›fl› ya da onur k›r›c› ceza ya da ifllemlere tabi tutulamaz. maddesinde: “T›bbi zorunluluklar ve kanunda yaz›l› hâller d›fl›nda kiflinin vücut bütünlü¤üne dokunulamaz. 05. (‹nternet haberi. Her üç aileden birinde daya¤›n. SINIF . maddesinde: “Hiç kimse iflkenceye. r›zas› olmadan bilimsel ve t›bbi deneylere tabi tutulamaz. insan onurunu zedeleyen ceza verilememesi ve muamele yap›lamamas› gibi kurallar› vard›r. ‹flkence ve eziyet yasa¤›. Aile içi fliddete son kampanyas›n›n ilk etab› 2004 Ekim-Aral›k aylar›nda gerçeklefltirildi. Anayasa’m›z›n 17. sadece kiflinin kendi r›zas›yla olacak bir fleydir. 11. doku ve organ nakli konusunda istekli de¤ilse kimse onu zorlayamaz. her iki aileden birinde sözlü fliddetin var oldu¤u Türkiye'de de dünyada oldu¤u gibi en tehlikeli fliddet davran›fllar›n›n kurbanlar›. Bu slogan›n sizin için anlam› nedir? 168 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.” denmektedir. Kifli özgürlü¤ü ve güvenli¤i. Toplumda kad›n ve erkek rolleriyle ilgili olarak benimsenen geleneksel de¤erler var. fl Sizce bu güvence yeterli midir? Neden? Kifli dokunulmazl›¤›. kimse insan haysiyeti ile ba¤daflmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

bas›l›. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 9. Bu hakk›m› yaln›zca: a) Baflkas›n›n haklar›na ve itibar›na sayg›. ancak kamu güvenli¤inin.Demokrasinin Serüveni B›rak›n Konuflay›m Evimde. düflüncemi özgürce aç›klama hakk›na sahibim. düflünce özgürlü¤ünün küresel sorunlar›n› tart›flmak ve çözümler üretmek için bir araya geldikleri uluslararas› bir toplant› düzenlendi. görüfllerini aç›klama ve anlat›m özgürlü¤üne sahiptir.” hükmü yer almaktad›r. sözlü. 10. farkl› ülkelerden yaklafl›k 30 kat›l›mc› Türkiye’deki meslektafllar›yla bir araya geldi. bugünün dünyas›nda yeterince özgür mü? Engelleri kald›rmak ve s›n›rlar›n› geniflletmek için baflka neler yap›labilir?” sorular›n›n cevapland›r›lmak üzere daima önümüzde durmas› gerekti¤ine inan›yoruz. kamu düzeninin.. demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla s›n›rlanabilir. fl Özgürlüklerin baflkalar›n›n özgürlükleri ile ba¤lant›s› olabilir mi? Örnekler veriniz. sanatsal biçimde veya benim seçece¤im baflka bir araçla her türlü haber ve düflüncelerin araflt›r›lmas›.” Anayasa’m›z›n 25. ahlak›n korunmas› nedenleriyle ve kanun taraf›ndan öngörülmek. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin ev sahipli¤i yapt›¤› bu buluflma çerçevesinde edebiyat. “ ''Düflünce Özgürlü¤ü ‹çin 4.” denilmektedir. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. b) Millî güvenli¤in. (‹nternet haberi. maddesi ise flöyle der: “Herkes. 11. vicdan ve din özgürlü¤üne sahiptir. kanaat özgürlü¤ü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n haber veya fikir alma ve verme özgürlü¤ünü de içerir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse. medya. 19 ve 22 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda. bu hak. okulumda. Ben de buna göre muamele görmek istiyorum. 08. Bu hak.. maddesinde:” Herkes düflünce. genel sa¤l›¤›n veya ahlak›n ya da baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› için. düflünce ve kanaatleri sebebiyle k›nanamaz ve suçlanamaz. Biliyorum ki düflünce özgürlü¤ü. SINIF 169 . düflünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz. Din veya inanc›n› aç›klama özgürlü¤ü. ifl yaflam› gibi konularda toplant›lar gerçeklefltirildi. maddesine göre “Ben. Çünkü Çocuk Haklar›’na Dair Sözleflme’nin 13. düflünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. sanat. ‹stanbul Buluflmas›'' “Düflünce Özgürlü¤ü ‹çin ‹stanbul Buluflmas›” farkl› ülkeler ve k›talardan insanlar›n. kamu düzeninin. ülke s›n›rlar›na ba¤l› olmaks›z›n yaz›l›. kamu sa¤l›¤›. Özgürce düflünemeyen insanlar›n. elde edilmesi ve verilmesi özgürlü¤ünü içerir. di¤er hak ve özgürlüklerin besleyicisidir. di¤er hak ve özgürlüklerini gelifltirebilmesi ve kullanabilmesi mümkün de¤ildir. gerekli olmak kayd›yla s›n›rlayabilirsiniz. fikrimi söyleyebilmeliyim. maddesinde: “Herkes. 2005) fl Düflünce özgürlü¤ü için böyle bir toplant›ya neden gerek duyulmufltur? fl Düflünce özgürlü¤ünü yans›tan bir slogan oluflturunuz. arkadafllar›m›n yan›nda ve her yerde düflündüklerimi rahatl›kla ifade edebilmeli. Düflünce.

Din ve vicdan özgürlü¤ü baflkalar›n›n dinine ve inanc›na sayg› göstermeyi gerektirir.111 fl Bütün hak ve özgürlüklerimiz. Kimse. maddesine göre: Herkes. dine sayg› gösteririz. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›lamaz. Herkes. dinî inanç ve kanaatlerinden dolay› k›nanamaz ve suçlanamaz. dinî ayin ve törenlere kat›lmaya. dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. MADDE 14. Düflünüfle ve düflünceye karfl› de¤iliz. dinî ayin ve törenler serbesttir. Ünite Dinim ve Vicdan›m Özgürdür Benim Ülkemizde farkl› inanç ve kültürlere sahip insanlar bir arada yaflamaktad›r. vicdan. Tart›flma fl Atatürk. Cami Kilise Havra 170 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Anayasa’m›z›n 24. SINIF .6. Biz. madde hükümlerine ayk›r› olmamak flart›yla ibadet. Herkez istedi¤i dine inanma inanc›n›n gereklerini yerine getirme hakk›na sahiptir. Biz. ibadete. Atatürkçülük 1. s. millet ve devlet iflleriyle kar›flt›rmamaya çal›fl›yoruz. vicdan›n›n emrine uymakta serbesttir. Din. Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri. yukar›daki sözü ile neyi anlatmak istemifltir? Tart›fl›n›z. neden s›n›rs›z de¤ildir. sadece din ifllerini. 14. bir vicdan meselesidir. M. dinî inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz. Kemal ATATÜRK MEB.

fl Atatürk döneminde e¤itim ve kültür alan›nda elde edilen hak ve özgürlükler hangileridir? Düflünelim. özellikle düflünce özgürlü¤üne büyük de¤er vermifltir. toplumsal.10. Haklar›m›z› ve özgürlüklerimizi korumak için neler yapabiliriz? 1 Atatürkçülük 1. sahip oldu¤unuz haklar›n›zdan kullanamad›klar›z var m›? Neden? 3. s. s. Söyleyelim 1.Demokrasinin Serüveni “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vard›r. Cumhuriyetin ilan› ile de ulus egemenli¤ini en üst düzeye tafl›m›flt›r. Sizce haklar›n korunmas› neden önemlidir? 2. her tür kalk›nman›n hak ve özgürlüklere sahip bir toplum taraf›ndan gerçeklefltirilece¤ine inanm›flt›r. Atatürk. Kurtulufl Savafl›’n› baflar› ile tamamlad›ktan sonra saltanat› kald›rarak kiflisel egemenli¤e son vermifltir. hukuk.” 2 görüflüne sahip olan Atatürk. Fikir ve bas›n hürriyetinin geliflmesi için çaba harcam›flt›r. Sizin. ekonomik. Bundan dolay› Türk milletinin siyasal.185 ÖÇK 6.” 1 diyen Atatürk. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yeni Türk devletinde hak ve özgürlüklere büyük önem vermifltir.181 2 Atatürkçülük 1. e¤itim ve kültür alanlar›ndaki tüm haklar›n› kullanmas›n› sa¤lam›flt›r. “Kimsenin fikrine ve vicdan›na egemen olunamaz. SINIF 171 . Her ilerlemenin ve kurtuluflun anas› hürriyettir. Atatürk.

hükümler. Ünite Dünden Bugüne Demokrasi ÖN HAZIRLIK ‹nsan haklar› 19. toplumsal hayat› düzenleyen hükümler de bulunmaktad›r. ülkesinin toplumsal. ölüm ile cezaland›r›l›r. Özgür insanlar. Muhammed’in Arafat’taki büyük kalabal›¤a söyledi¤i hutbeden bir bölüm) Ey ‹nsanlar! Canlar›n›z. kan davas›n› yasaklamas›. Uyarlanm›flt›r. Muhammed’in. sözleflmelere uymama veya ay›pl› mal sat›lmas› hâlinde. Mülkiyet hakk›. namuslar›n›z da mukaddestir. Aile yaflam› hakk›ndaki düzenlemelerde ise tek efllilik esas› görülmektedir. Kad›nlar›n da sizin üzerinizdeki haklar›. Abdülmuttalip’in torunu ‹lyas bin Rabia’n›n kan davas›d›r. temel insan haklar›ndan hangisini güvence alt›na alm›flt›r? fl Hz. fiimdi tarihsel süreç içinde demokrasi ve insan haklar› ile ilgili önemli belgelerden baz›lar›n› inceleyelim. Cahiliyeden kalma bütün âdetler kald›r›lm›flt›r. Muhammed. meflru örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. mallar›n›z. (www. her türlü tecavüzden korunmufltur. Allah’›n haram ve dokunulmaz k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmeyeceksiniz. Bunun d›fl›nda hemen hemen bütün a¤›r suçlar.org. zarar karfl› tarafa ödettirilmek üzere yapt›r›ma ba¤lanm›flt›.tpb. Suçlular e¤er özgür bir insan de¤ilse “göze göz. Tarihsel süreç içinde demokrasi ad›na birçok kanunlar. emanet sözleflmesi. 41. fl Hz. • demokrasi • egemenlik • düflünce KEL‹ME LAR VE KAVRAM eflme • sözl • yasama • yürütme • yarg› Demokrasinin toplumun geliflmesi ile beraber geliflen bir yap›s› vard›r. Babil halk›n› s›n›f s›n›f ay›rm›fl ve bu s›n›flar›n hak ve yetkilerini düzenlemifltir. Cahiliye devrinde güdülen kan davalar› tamamen kald›r›lm›flt›r. istisna ve hizmet sözleflmeleri düzenlenmifl. SINIF . ekonomik ve dinsel alanlar›n› bir yasayla düzenlemifltir. ‹slam Tarihi. Hammurabi Kanunlar›’nda. MEB. kad›nlar›n da sizin üzerinizde hakk› vard›r. hangi tarihsel süreçten geçerek yasal güvence alt›na al›nm›flt›r? Araflt›r›n›z. Sizin kad›nlar üzerinde hakk›n›z. siyah›n da k›rm›z› tenli üzerinde bir üstünlü¤ü yoktur. belgeler yay›mlanm›flt›r.tr) Türk Parlamenterler Birli¤i Vakf› ‹nternet sitesinden al›nm›flt›r. hangi sözü ile insanlar›n eflit olduklar›n› vurgulam›flt›r? fl Hammurabi Kanunlar›’nda suçlulara farkl› ceza uygulanmas› ile Hz. Arap olmayan›n da Arap üzerine üstünlü¤ü olmad›¤› gibi k›rm›z› tenlinin siyah üzerine.6. Kald›rd›¤›m ilk kan davas›. s. Tarihin bu ilk yaz›l› anayasas›. yüzy›lda. siyasal. Günümüzde birçok hukukta var olan “k›sas” sistemini bu kanunlarda da görmekteyiz. Dikkat ediniz. suçlar›n›n bedellerini maddi bir tazminatla ödeyebilirler. difle difl” yasas› geçerlidir. Muhammed’in insanlar›n eflit oldu¤unu vurgulamas›n› insan haklar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z. Mezopotamya’da MÖ ikinci bin y›lda hüküm süren Babil Devleti’nde Kral Hammurabi. Arap’›n Arap olmayana. fl Hammurabi Kanunlar›’nda suçlulara farkl› cezalar›n uygulanmas›n› nas›l aç›klars›n›z? fl Hammurabi Kanunlar›’nda insan haklar› ile ilgili hangi hak ve özgürlüklerden söz edilmektedir? Hammurabi Kanunlar› (Hz. Veda Hutbesi 172 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

Kemal ATATÜRK MEB. sürgüne yollanamaz ya da herhangi bir biçimde kötü muameleye maruz b›rak›lamaz. Bundan böyle hiçbir hâkim herhangi bir kimseyi.tr adresinden derlenmifltir. Ceza ve vergi düzenlemelerini. Bu belge ile kral›n yetkileri s›n›rlanm›fl.Demokrasinin Serüveni Magna Carta (Magna Karta 19 Haziran 1215) ‹ngiltere kral› Yurtsuz John ile ‹ngiliz asiller aras›nda imzalanm›fl bir belgedir. halka hak ve özgürlükler tan›nm›flt›r. s. Atatürkçülük 1. suçun derecesine göre küçük bir suç için yaln›zca para cezas›na çarpt›r›labilir. M. hapse at›lamaz. Suç. hukuki. Atatürkçülük 1. askerî ve di¤er gerekli mevzuatlar› içine alan bafll›klar hâlindedir..” www. s.edu. Kemal ATATÜRK MEB. Osmanl› Tarihi Ansiklopedisi. ilgili olayda do¤ru ve güvenilir deliller ortaya koymadan dava edemez. Çünkü. Kiflisel hürriyetler kutsald›r.gazi. Magna Carta Kendi zümresinden olanlar ya da ülkenin ilgili yasalar›na uygun olarak verilen bir karar olmad›kça hiçbir özgür kifli tutuklanamaz. idari. SINIF 173 . s. C. 4. Kanunnamenin haz›rlanmas›nda. fl Magna Carta belgesi ile Hammurabi Kanunlar›’nda yer alan suçlarla ilgili cezalar› karfl›laflt›r›n›z. 75’ten al›nm›flt›r. devrin büyük âlimlerinden olan Ahmet ‹bn-i Kemal Paflazade ile Ebussuud Efendiler yard›mc› olmufllard›r. “Özgür bir adam. Osmanl›larda uygulanan kanunlar› ‹slam hukuku esaslar›na göre toplatt›rm›fl ve düzenlettirmifltir. gerçek.181 Sultan Süleyman Han’›n Kanunnamesi (Kanunlar›) Kanuni Sultan Süleyman. mali. halk ve askerlerle ilgili kanunlar› kapsamaktad›r..175 fl Atatürk’ün yukar›da verilen sözlerinde anlat›lmak istenen nedir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. mal ve mülkü elinden al›namaz. hür ve sorumlu olan yaln›z insand›r.ksef. suçun büyüklü¤üne göre para cezas›na çarpt›r›labilir ve bir tüccar da mallar› korunarak ayn› flekilde cezaland›r›labilir. fl Kanunname öncelikle hangi düzenlemeleri esas alm›flt›r? .Her türlü hakk›n kayna¤› kiflidir. M. Kanunname.

istedi¤i gibi sevk ve idare etmeye müsaade etmektir. do¤al yeteneklerini serbestçe gelifltirebilmesidir. Bütün vatandafllar. yazma ve bas›n hürriyetine sahiptir. Kanunla yasaklanmam›fl her fley serbesttir. 2. M. Herkes. hukuki olarak hür ve eflit do¤arlar. dinî ve vicdani kanaatlerini aç›klayabilir. ‹ngiltere’deki meflruti yönetim ve Amerika Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nin etkisi ile bir ihtilal meydana gelmifltir. 5. 7. kifliye bir baflkas›n›n benzer hakk›na zarar vermeksizin kendi kendini. Hiç kimse kanun d›fl› olarak tutuklanamaz. millete aittir. 1. Mülkiyeti ve güvenli¤i sa¤lama. 3. Bu beyanname ile insanlar›n temel hak ve hürriyetleri garanti alt›na al›nm›flt›r. cezaland›r›lamaz. siyasi otoritenin ve siyasi teflkilat›n görevidir. 6. Kemal ATATÜRK (Atatürkçülük 1. 8. zulme karfl› koruma. SINIF 6.tr fl 1789 ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi. sosyal ve ekonomik yap›daki olumsuzluklar. www. Mahkeme karar› kesinleflinceye kadar herkes masumdur. kurulu düzeni bozmamak flart›yla konuflma. 4. Bu geliflimi sa¤lamak için en iyi vas›ta. toplum düzenine zarar vermemek kayd›yla düflüncesini. yarg›lanamaz. Bu ihtilalden sonra 26 A¤ustos 1789 tarihinde Fransa’da ‹nsan ve Vatandafl Haklar› Evrensel Bildirgesi” ilan edilmifltir.meb. ‹nsanlar. Hâkimiyet.177) ÖÇK 174 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.gov. Ünite 1789 ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi 18. Kiflinin birinci hakk›. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Fransa’da.6. yönetme yetkisi kullanamaz. Etkinlik . 1789 ‹nsan Haklar› Beyannamesi’nde ne tür bir geliflme göstermifltir? Karfl›laflt›r›n›z. s. Milletin onay› al›nmadan hiçbir kimse ya da grup. Fransa’da demokrasinin geliflmesine etkisi olmufl mudur? Neden? fl Magna Carta’da yer alan özgürlükler.11.

Kemal ATATÜRK MEB.12. Mithat Pafla baflkanl›¤›nda bir komisyon oluflturuldu. milletimin ve büyük atalar›m›n en k›ymetli miraslar›ndan olan ba¤›ms›zl›k aflk› ile yarat›lm›fl bir adam›m. baflkalar›n›n özgürlüklerine müdahale etmemek kofluluyla kiflisel özgürlü¤e sahipti. fl Özgürlükler. sizce s›n›rs›z m›d›r? Neden? fl Ülkenin karfl›laflt›¤› tehlikeler karfl›s›nda özgürlüklerin k›s›tlanmas›n› nas›l de¤erlendirirsiniz? fl “Adalet. yetkililer meskene zorla giremeyecekti.181 Cumhuriyet. c 4 s. yüzy›l bafllar›nda Magna Carta ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 6.Demokrasinin Serüveni Kanunuesasi Osmanl› Devleti’nde Kanunuesasi haz›rl›klar›na padiflah II. M. 4.181 ÖÇK 6. SINIF 175 . Kemal ATATÜRK MEB. ‹ngiltere’de kral›n yetkileri 13. Atatürkçülük 1. Osmanl› Tarihi Ansiklopedisi. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. s. fl Yetki s›n›rlamas›n›n Osmanl› Devleti’nde daha geç gerçekleflmesinin nedenleri nelerdir? Hürriyet ve ba¤›ms›zl›k. mahkeme huzurunda hakk›n› savunarak gerekli gördü¤ü yasal araçlar› kullanabilecekti. mülkün temelidir. Osmanl› Devleti’nin uyru¤unda bulunan kiflilerin tümüne “Osmanl›” denilecekti.” sözünü insan haklar› aç›s›ndan yorumlay›n›z. Ben. 23 Aral›k 1876’da ilan edildi. 3. yüzy›l›n sonlar›nda Kanunuesasi ile padiflah›n yetkileri k›smen s›n›rland›r›lm›flt›r. 50-52’den derlenmifltir. yeni ve sa¤lam esaslar›yla Türk milletini güvenli ve sa¤lam bir gelecek yoluna koydu¤u kadar as›l fikirlerde ve ruhlarda yaratt›¤› güvenlik itibar›yla büsbütün yeni bir hayat›n müjdecisi olmufltur. 5. benim karakterimdir. Mahkemelere müdahale edilemeyecekti. Osmanl›lar›n tümü. Herkes. Osmanl› Devleti’nde ise 19. Atatürkçülük 1. s. Abdülhamit’in izniyle baflland›. 1. Ülkenin bir taraf›nda isyan ç›kaca¤›n› gösteren kan›tlar görülürse hükûmet o yerde geçici olarak s›k›yönetim ilan edebilecekti. Komisyonun haz›rlad›¤› metin. Yasalar›n belirtti¤i durumlar d›fl›nda. Yasa gere¤i olmadan kimseden vergi ya da baflka bir ad alt›nda para al›namayacakt›. M. 2.

Etkinlik 176 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. tam bir eflitlikle. isterse ba¤›ml›. Madde 7: Yasa önünde herkes eflittir ve herkes ayr›m gözetilmeksizin yasan›n koruyuculu¤undan eflit olarak yararlanma hakk›n› tafl›r. kölelik ve köle al›m sat›m› her türlü biçimiyle yasakt›r. kendisine Anayasa ya da yasa ile tan›nan temel haklara ayk›r› ifllemlere karfl› ilgili ulusal mahkemelerin etkin koruyucu önlemlerinden yararlanma hakk› vard›r. Türk Cumhuriyeti’nin kurucular› ve sahipleri. dil. Madde 14 Ayr›mc›l›k yasa¤› Bu Sözleflme’de tan›nan hak ve özgürlüklerden yararlanma. bizzat kendileridir. Madde 2: Herkes. ÖÇK 6. Ak›l ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karfl› kardeflçe davranmal›d›rlar. haklar›n›n ve ödevlerinin ya da kendisine yöneltilen ve ceza niteli¤i tafl›yan herhangi bir suçlaman›n saptanmas›nda. renk. ülkenin ekonomik refah›. Bundan baflka. ulusal bir az›nl›¤a aidiyet. SINIF . siyasal veya di¤er kanaatler. din. insanl›k d›fl› ya da onur k›r›c› ceza ya da muameleye u¤rat›lamaz. sürülemez. suç ifllenmesinin önlenmesi. kamu güvenli¤i. demokrat. özerk olmayan ya da baflka bir egemenlik k›s›tlamas›na ba¤l› ülke uyru¤u olsun. servet. ulusal ya da toplumsal köken. hangi hak ve özgürlükler. fl Türkiye’nin yukar›daki sözleflmeleri kabul etmesini. cinsiyet. kiflili¤inin tan›nmas› hakk›na sahiptir. adil ve aç›k olarak görülmesi hakk›na sahiptir. düzenin korunmas›. Madde 4: Hiç kimse köle ya da kul olarak kullan›lamaz. davan›n ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkemece. 2. Madde 3: Yaflamak. uyru¤u bulundu¤u devlet ya da ülkenin siyasal.6. al›konulamaz.13. konutuna ve yaz›flmas›na sayg› gösterilmesi hakk›na sahiptir. fl ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde. Herkesin. insan haklar› yönünden de¤erlendiriniz. din. adli ya da uluslararas› durumu bak›m›ndan hiçbir ayr›m gözetilmeyecektir. ulusal veya toplumsal köken. onur ve haklar› yönünden eflit do¤arlar. hür ve sorumluluklar›n› bilen vatandafllard›r. bir kifli hakk›nda. Madde 10: Herkes. cins. Madde 9: Hiç kimse. do¤ufl ya da herhangi bir baflka ayr›m gözetilmeksizin bu Bildirge'de aç›klanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. vazgeçilmez kabul edilmifltir? Türkler. keyfi olarak tutuklanamaz. ancak müdahalenin yasayla öngörülmüfl ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik. Ünite ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi (1948) Madde 1: Bütün insanlar özgür. varl›kl›l›k. siyasal ya da her hangi bir baflka inanç. ›rk. do¤um baflta olmak üzere herhangi baflka bir duruma dayal› hiçbir ayr›mc›l›k gözetilmeksizin sa¤lanmal›d›r. özgürlük ve kifli güvenli¤i herkesin hakk›d›r. Madde 8: Her kiflinin. dil. Madde 6: Herkes. Madde 5: Hiç kimse iflkenceye ya da ac›mas›z. sa¤l›¤›n veya ahlak›n veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› için gerekli bir tedbir olmas› durumunda söz konusu olabilir. Herkes özel ve aile hayat›na. M. Kemal ATATÜRK Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Madde 8 Özel ve aile hayat›na sayg› hakk› 1. Bu hakk›n kullan›lmas›na bir kamu makam›n›n müdahalesi. ›rk. bu Bildirge'ye ayk›r› her türlü ayr›ma ve bu tür ayr›m gözetici ifllemler için yap›lacak her türlü k›flk›rtmaya karfl› eflit korunma hakk› vard›r. ister ba¤›ms›z ülke uyru¤u olsun. renk. nerede olursa olsun.

erkek çocu¤a kal›rd›. daha çok onun kutsal Türk çocu¤unun annesi olmas›ndand›r. genellikle ince belli. Bir k›z evlendi¤i zaman dü¤ününde bir flaman haz›r bulunurdu. selvi boylu. E¤er böyle olmazsa ailenin büyük bir felaketle karfl›laflaca¤›na inan›l›rd›. babas›na var›r yard›m ister. Nihat Sami Banarl› Resimli Türk Edebiyat› Tarihi. Yan›na k›rk ince k›z alarak o¤lunu bulmaya gider ve baflar›l› olur. o¤lu düflmana esir düflen Dirse Han’›n k›z›. kad›nlarla ilgili hangi özellikler belirtiliyor? fl Dede Korkut Hikâyeleri’nde. Bütün törenlerde ve insanlar aras› iliflkilerde terbiyeli ve kibar davran›l›rd›. al yanakl›. Kad›n. Bu durum. özellikle miras hakk›nda kendini gösterirdi. kad›n haklar› ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? ÖÇK 6. Aile hayat› son derece mükemmeldi. SINIF 177 . 33-35 (Düzenlenmifltir). eski Türklerin kad›na verdikleri büyük de¤erlere rastlanmaktad›r. büyüklere ad›yla hitap etmezlerdi. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Hikâyelerde Türk kad›n tipi. 399 fl Dede Korkut Hikâyeleri’nde. cilt s. Kad›nlar mütevazi ve çal›flkand›. E¤er baban›n o¤lu ya da erkek akrabas› yoksa kad›na ancak o zaman miras kalabilirdi. Erkek çocuk. buna ra¤men baz› haklardan yoksundu. Eski Türklerde kad›nlarla ilgili hiçbir dövülme olay›na rastlanmazd›.14. Kad›na bu kadar sayg› gösterilmesi. düflmanla savafl›r. Resimli Türk Edebiyat› Tarihi 1. Kad›n. cilt s. silah kullan›r. Bo¤aç Han hikâyesinde. fl Yukar›daki metinde Türklerde kad›n haklar›na yönelik hangi ç›kar›mlarda bulunulabilir? Dede Korkut Hikâyeleri Han›n K›z› Dede Korkut Hikâyeleri’nde. Nihat Sami Banarl›. Çocuklar. annesine bakmaya mecburdu. 1. erke¤inin yan›nda ata biner.Demokrasinin Serüveni Türklerde Kad›n Haklar› ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • hoflgörü • demokrasi • de¤iflim • kat›l›m • kurultay Eski Türk belgelerinde geçen ”Hakan ve hatun buyuruyor ki” sözünden nas›l bir anlam ç›kar›yorsunuz? Orta Asya Türklerinde Kad›n Orta Asya Türklerinden Haskan savaflta oldu¤u zaman kurultaya Hakan›n efli hatun baflkanl›k ederdi. Mal. kalem kafll›d›r.

Günümüzde kad›nlar toplumsal yaflamda her geçen gün daha iyi bir konuma yükselmekte ve ülke ekonomisine kat›l›m› artmaktad›r. kifliye verilen de¤er. toplumun oluflmas›nda en önemli etkendir. Amerikan K›z Kolejini bitirdikten sonra çeflitli okullarda ö¤retmenlik yapt›. ÖÇK 6. toplum ve millet hayat›. önemli bir bütün oluflturur. Birinin hayat› ve çal›flmalar› hakk›nda bilgi edininiz. fl Ülkemizde ifl hayat›nda ve ailede kad›n-erkek rollerinin zaman içinde nas›l de¤iflti¤ini aç›klay›n›z. Türk kad›n›n›n ifl yaflam›nda ve aile içinde rolleri zaman içinde de¤iflmifltir. Savafl an›lar›n› “Türk’ün Ateflle ‹mtihan›” adl› eserinde yazd›. onu oluflturan kiflilerin kendilerini bir k›ymet ve kuvvet kabul etmelerindendir. Hasta bak›c›l›k yapt›. Ancak bu gibi kiflilerden meydana gelmifl sosyal toplumlar.” ARAfiTIRINIZ Halide Edip Ad›var gibi Kurtulufl Savafl›’nda aktif rol oynayan Türk kad›nlar›n› araflt›r›n›z. rütbesi baflçavufllu¤a kadar yükseldi. bu hürriyetin toplumun huzuru ile iliflkisi üzerinde durulacak hususlard›r. Çal›flmalar›n›z› s›n›fa sununuz. Kurtulufl Savafl›’na kat›ld›. Kifli.1964) ‹stanbul’da do¤du. Yunanl›lar›n ‹zmir’e ç›k›fl›ndan sonra düzenlenen mitinglerde konufltu. Toplum içinde kifli hürriyetlerinin s›n›r›. Kad›n›n Türk Toplumundaki Yeri Atatürkçü düflüncenin esas›nda. Etkinlik 178 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. tam bir bütün olarak k›ymet ve kudret görünümü arz edebilir. toplumun de¤erini oluflturur. aile. Ünite Halide Edip Ad›var (1884 . SINIF . Kiflilerin de¤eri.6. Atatürkçülükte kifli ve toplum iliflkilerinin özünde kifli hak ve hürriyetleri büyük yer tutar. “Bir toplumda k›ymet ve kuvvet.15.

birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal haklar kazanm›flt›r.16. Bizim milletimizde kad›n. bu konudaki düflüncelerini flöyle belirtmifltir: “Daha esenlikle. yaln›z Asya’da de¤il Avrupa’da bile. büyük ezici gücünü göstermifl olmas›. daha dürüst olarak yürütece¤imiz yol vard›r.) Bilgi Kutusu Türk kad›n›. Gerçekten Türk milletinin bütün dünyada.157 (Düzenlenmifltir. kad›n›n eseridir.Demokrasinin Serüveni Kad›n›n toplumdaki yeri yüksektir. Türk kad›n›n› ilmî. faziletli evlatlar yetifltirmesi ve daha beflikten çocuklar›n›n ruhuna mertlik ve fazilet afl›lamas› sayesinde olmufltur. Bu yol. hep böyle k›ymetli atalar›n. sosyal ve siyasi hayattaki yerini belirlemifltir. s. olaylar›n flahitli¤i ile ispatlanm›flt›r ki gerçekten yüksek faziletler göstermifllerdir. ekonomik. Düflünelim.” demifltir.” fleklinde tan›mlam›flt›r. k›ymetli evlatlar yetifltirmeleriydi. Ailenin ana unsurlar›ndan birini teflkil eden kad›n›n bizdeki anlam›n› “Türkiye Cumhuriyeti’nde kad›n. Etkinlik 1. Atatürkçülük III. ahlaki. büyük Türk kad›n›n› çal›flmam›za ortak yapmak. arkadafl›. SINIF 179 . Söyleyelim 6. eskiden bu önemi hakikaten en yüksek derecede kazanm›flt›r. ekonomik hayatta erke¤in orta¤›. Kad›n›n yeri ve görevini de flöyle belirtmifltir: “Kad›nlar›m›z›n her millette oldu¤u gibi bizim milletimiz için de ne kadar yüksek önemi oldu¤unu söylememe lüzum yoktur. flereflidir. bütün Türk tarihinde oldu¤u gibi bugün de en sayg›n yerde ve flerefli bir varl›kt›r.” Bu düflünce yap›s›. Türk toplumunda bir insan olarak kad›na kiflilik vermifl. görkemli savafllar yapm›fl bulunmas›. sosyal. Atatürk “fiuna inanmak laz›md›r ki dünya yüzünde gördü¤ümüz her fley. Toplumda kad›n-erkek aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmas› ne gibi sonuçlara neden olur? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yard›mc›s› ve destekleyicisi yapmak yoludur. K›z çocuklar›n›n okula gönderilmesi neden önemlidir? 2.” Atatürk’ün bu sözleriyle tarihteki önemi vurgulanan Türk kad›n›. tarihin. ÖÇK Kad›nlar çal›flma hayat›nda önemli bir konuma sahiptir. Büyük atalar›m›z ve onlar›n analar›. çal›flma hayat›m›zda erkekle eflittir. Burada birçok noktalardan sayabilece¤imiz o faziletlerin en büyü¤ü ve en önemlisi. Atatürk. hayat›m›z› onunla birlikte yürütmek.

........ Eski Roma'da halk ... 2. din esas›na göre yönetilen devlet biçimidir...... Kurtulufl Savafl›'na kat›lan ve baflar›lar kazanan kad›nlar›m›za örnekler veriniz? 4... Siyasi egemenlik B. 5.. ........ Düflünce özgürlü¤ün olmad›¤› toplumlarda hangi sorunlar yaflanabilir? B............ 1..... tarihinde kabul etmifltir. Türkiye. Demokrasi...... demokrasinin ilkelerinden biri de¤ildir? A. 5. .. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi'ni .. Demokrasiye uygun olmayan uygulamalar nelerdir? 3....... C..... 3................ Atatürk.. olarak ikiye ayr›l›r..... .... büyük önem vermifltir. 6.... . Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi imzaland›.....6......... hak ve özgürlükler.............. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. teokrasi.................. Ekonomik ba¤›ml›l›k C.. monarfli... demokrasi. 1.. ve . Halk egemenli¤i D.. Atatürk döneminde Türk kad›n›.. efendi-köle 1.... Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. Özgürlük ve eflitlik 180 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6........ 6 Nisan 1949. hangi haklar› elde etmifltir? Aç›klay›n›z..fleklidir......... 4.. insanl›¤a neler kazand›rm›flt›r? Örneklerle aç›klay›n›z... yeni Türk devletinde ... Afla¤›dakilerden hangisi...... 2.. SINIF .. 1948... Magna Carta’n›n demokrasinin geliflmesine ne tür katk›lar› olmufltur? 6.. Ünite Ölçme ve De¤erlendirme A....... Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z.........bir kiflinin egemenli¤ine dayanan yönetim .........

Veda Hutbesi D. baflkas›na ve topluma zarar vermeden her fleyi yapmakt›r. Rousseau 4. 5. 3. Avrupa ‹nsan Haklar› C. 1450 D. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi D. Fransa Ç.) Modern demokrasinin temeli. Magna Carta D.. 2..Demokrasinin Serüveni 2. Hammurabi Kanunlar› C. 1789 ‹nsan Haklar› Bildirgesi 7. yanl›fl olanlar›n önüne Y yaz›n›z. Kanunuesasi B. 1776 y›l›nda at›ld›.. Afla¤›daki yasalardan hangisinde kan davas› aç›kça yasaklanm›flt›r? A. 1... (..J." maddesi afla¤›dakilerden hangisinde yer alm›flt›r? A.. (. SINIF 181 .. 1789 3. 4. Hammurabi Kanunlar› C. 1789 ‹nsan Haklar› Sözleflmesi B. 1301 B... Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Tarihte kral›n yetkilerini s›n›rland›ran Magna Carta. Kurtulufl Savafl› s›ras›nda hemflirelik yapm›flt›r. (... 1215 C. (. Johann Gutenberg D. J.. Afla¤›daki cümlelerden do¤ru olanlar›n önüne D.) Özgürlük. "Herkesin e¤itim hakk› vard›r.) Seçme ve seçilme hakk›. 1789 ‹nsan Haklar› Bildirgesi. Kanunuesasi 6. Türkiye D. Kanunuesasi B. Tarihte bilinen ilk yaz›l› anayasa afla¤›dakilerden hangisidir? A. ilkö¤retim zorunludur.. halk egemenli¤i ilkesinde yer al›r. hangi ülkede ilan edilmifltir? A. Sokrates B.. Magna Carta 5. (. Matbaay› afla¤›dakilerden hangisi gelifltirmifltir? A.) Monarfli. kaç y›l›nda imzalanm›flt›r? A. ‹ngiltere B. Napolyon C. ‹talya C.) Halide Edip Ad›var. devleti bir s›n›f›n veya ailenin yönetmesidir.

ÜN‹TE Elektronik Yüzy›l Sosyal Bilimler ve Biz Bilim ve Teknolojinin Önemi. SINIF .7. Gelece¤i Doku ve Organ Nakli Telif ve Patent Haklar› Ak›lc›l›k ve Bilim 182 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

SINIF 183 . Atatürk. Okulunuzda hangi teknolojik ürünleri kullan›yorsunuz? Bu ürünler size hangi kolayl›klar› sa¤l›yor? Aç›klay›n›z. Sosyal bilimlerin toplum hayat›na olan katk›lar›na örnekler veriniz. 3. Sosyal bilimler hangi bilim dallar›n› kapsamaktad›r? Araflt›r›n›z. Roman. 5. Organ ba¤›fl› ile ilgili düflüncelerinizi söyleyiniz. 7. 4. öykü ve hikaye kitaplar›n›z› nerelerden al›yorsunuz? Al›rken nelere dikkat ediyorsunuz? 6. ak›l ve bilimdir.” sözüyle ne anlatmak istemifltir? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Günümüzde kullan›lan teknolojik ürünlerden hangileri gelecekte ne tür bir de¤iflimi u¤rayabilir? Düflüncelerinizi not edeniz. 2. ‹flportadan kitap ya da CD ald›n›z m›? Herhangi bir sorunla karfl›laflt›n›z m›? Aç›klay›n›z.ÜN‹TE HAZIRLIK ÇALIfiMALARI 1. “Benim manevi miras›m.

insan› daha iyi anlamak. Sosyal bilimlerin amac›.7. her alandaki faaliyetleri oluflturur. kültürel. Etkinlik 184 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SOSYAL B‹L‹MLER B‹L‹M DALLARI ANTROPOLOJ‹ SOSYOLOJ‹ S‹YASET B‹L‹M‹ CO⁄RAFYA TAR‹H EKONOM‹ PS‹KOLOJ‹ FELSEFE KONULARI ‹NSAN VE KÜLTÜR ‹NSAN VE TOPLUM ‹NSAN VE YÖNET‹M ‹NSAN VE YER KEL‹ME LAR VE KAVRAM • bilim • bulgu • sosyal bilim ‹NSAN VE GEÇM‹fiTEK‹ FAAL‹YETLER ‹NSAN VE KAYNAK PAYLAfiIMI ‹NSAN VE DAVRANIfiI VARLI⁄IN VE B‹LG‹N‹N ARAfiTIRILMASI fl Sizce Bu Bilim dallar›n›n birbirleriyle olan ortak yönleri nelerdir? ÖÇK 7.1. bu aç›klamalar› yapt›ktan sonra tahtaya afla¤›daki tabloyu çizerek sosyal bilimlerin içine giren bilim dallar› ve k›saca bunlar›n inceleme alanlar›n› gösterdi. sosyal bilimler alan›nda yap›lan çal›flmalar›n toplum hayat›na etkilerinden bahsederek derse girifl yapt›: “Sosyal bilimlerin konusunu insanlar›n sosyal. Bizim gördü¤ümüz sosyal bilgiler dersinin bilgi temelinin büyük bir k›sm›n› sosyal bilimler oluflturur. ekonomik vb. Sosyal bilgiler ö¤retmeni Ayten Han›m. insan›n kendi ihtiyaçlar›n›. beklentilerini kavrayarak ona göre kendisine yön vermesine yard›mc› olmakt›r. Sosyal bilimler. SINIF . insanla ilgili bilgiler üreten bilim dallar› toplulu¤udur. isteklerini.” Ayten Ö¤retmen. Ünite Sosyal Bilimler ve Biz ÖN HAZIRLIK Sosyal bilimler denince akl›n›za hangi dersleriniz geliyor? listeleyiniz.

gelecek ba¤lant›s› kurabilmek için tarihe ihtiyac›m›z olacakt›r. Co¤rafya ÖÇK 7. Neye k›zd›klar›n›. Bu güzel yurdu korumam›z gerekti¤ini anlar›z. Haklar›m›z› ve sorumluluklar›m›z› ö¤renece¤iz. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Çünkü haklar›m›z çi¤nendi¤i zaman haklar›m›z› ve nas›l koruyaca¤›m›z› bilmek zorunday›z. afla¤›daki flemay› haz›rlayarak sosyal bilimlerin baz› bilim dallar› ile ilgili ö¤rencilere bilgi verdi. Bugünü anlayabilmek için geçmiflte olaylar›n hangi flartlarda ve nas›l do¤up geliflti¤ini bilmemiz gerekir.bugün . SINIF 185 . kültürel ve biyolajik yap›lar›n› inceler her toplumun farkl› ve benzer kültürleri olabilece¤ini. Bu bilim dallar›n›n bize neler kazand›rd›¤›n› anlatt›. kendimizi arkadafllar›m›za nas›l ifade edece¤imizi ö¤reniyoruz. farkl›l›¤›n bir zenginlik oldu¤unu bilimin bu çal›flmalar› sayesinde ö¤reniriz. Arkadafllar›m›zla iyi geçinmek için onlar› tan›maya çal›fl›yoruz. Siyaset Bilimi Do¤al kaynaklar›m›z›n s›n›rl› ama istek ve ihtiyaçlar›m›z›n s›n›rs›z oldu¤unu görerek ona göre bütçemizi dengelemeye çal›fl›yoruz.2. Geçmifli bilmek gelece¤imizi nas›l yönlendirmemiz gerekti¤i konusunda bize yard›m eder. Toplumda. Ekonomi Yaflant›m›z boyunca çeflitli gruplar içerisinde yer al›r›z. k›zg›nl›klar›n› nas›l anlayaca¤›m›z› ve onlar› k›rmamak için nas›l davranaca¤›m›z›.Elektronik Yüzy›l Aysel Ö¤retmen. Antropoloji Tarih Psikoloji Antropoloji toplumlar›n sosyal. Sosyoloji Geçmifl . Yurdumuzun dünya üzerindeki konumunu kaynaklar›n› cografya sayesinde ö¤reniriz. Ayr›ca di¤er ülkeler hakk›nda da bilgi sahibi oluruz. Etkinlik Bizi yönetecek kiflileri seçece¤iz. Okulda veya yetiflkin olup hayata at›ld›¤›m›z zaman kararlar›m›z› do¤ru ve yerinde vermeyi ö¤renece¤iz. Gelecekte iyi bir meslek sahibi olarak hem kendimize hem de ülkemize yararl› olmaya gayret gösteriyoruz. ailede ve arkadafll›k gruplar› içinde bize düflen görevlerin ve sorumluluklar›n neler oldu¤unu bu bilimin çal›flmalar›ndan ö¤reniriz.

. . topluluklar› bir arada tutan özellikler oldu¤unu ve kültürümüzü korumam›z gerekti¤ini. daha sonra ö¤rencilerden sosyal bilimlerin hangi bilim dallar›nda olufltuklar›na ve bunlar›n hangi konularda çal›flma yapt›klar›na önem vermelerini istedi. kiflilik özelli¤i ve becerilerimizin neler oldu¤unu ve bunlara en uygun mesle¤i bularak ona göre hangi e¤itimi alaca¤›m›za karar vermemizi. Psikoloji. fl Sosyal bilgiler dersinde ö¤rendi¤iniz konular size neler kazand›r›yor? Düflüncelerinizi aç›klay›n›z. Ünite Ayten Ö¤retmen.Kültürün. SINIF .E¤itim. arkadafllar›m›zla ve di¤er insanlarla etkili bir iletiflim kurma yollar›n›.Karar verme becerimizin. sosyal bilimlerin toplum hayat›na ne gibi etkileri olabilir? Örnek vererek aç›klay›n›z.7. Sosyal bilgiler dersinde ö¤rendi¤iniz bilgilerin günlük hayat›m›zdaki önemi nedir? 186 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.Do¤al kaynaklar›n bizim için oldu¤unu ancak bunlar› kullan›rken gelecek nesilleri de düflünerek kullanmam›z gerekti¤ini. . grup içinde olman›n sorumluluk gerektirdi¤ini. Söyleyelim 1.Bir sorunun pek çok çözümü oldu¤unu. . Sosyal bilgiler. fl Sosyal bilimlerdeki çal›flma ve bulgulardan hareketle. . Düflünelim.Ailemizle. . bu çözümlerden en uygun olan›n› seçme yollar›n›. . .Devletin devam› ve huzuru için belli kurallar oldu¤unu ve bu kurallara uymam›z gerekti¤ini.Etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olarak bir sorunumuzu hak ve sorumluklar›m›z çerçevesinde çözme yollar›n›.Çeflitli gruplar içinde yer ald›¤›m›z›. antropoloji ve felsefe bilimleri sizce hangi konularda çal›flma yap›yor olabilir? 2. . gelecekte önemli kararlar› almada gerekli oldu¤unu ö¤retir.

Ne 24 saati? Bunlar› birbirine ekle. ay olsun. kaplayan bu… Okula gitmek için bindi¤in araç bu… Okula geldi¤inde seni içeriye davet eden zilin sesi bu… K›sacas› sana 24 saat hizmet eden bu.. de¤iflken bir kavram… Günü geliyor. Senin haf›zan var ama vicdan›n yok!. kimisi pek sevimli… ‹çlerinden bir tanesi var ki hem pek becerikli hem de pek cömert… Ancak pek fl›mar›k… Seni sabah yata¤›ndan uyand›ran bu… Yüzünü s›ms›cak su ile y›katan bu… Çay›n› pifliren ocak bu… Giydi¤in elbiseyi. günlerce sürecek bir ifllemi saniyede yap›yorsun ancak unutma ki seni yapan bir insan... hafta olsun. kimisi pek duygusal. pabucunu dama atar.. “B‹L‹M” di¤er ad›yla “LOJ‹” çok çocuklu bir anne gibidir.. Egzoz gaz› ile dünyam›z› kirletmeye devam edersen 盤›rtkanl›¤›nla kulaklar›m›z› rahats›z edersen. Bu yüzden ona birkaç nasihatim olacak: “Ben bilgisayar›m.” deyip insan beynini hor görme… Evet güçlüsün. buhar› senin yoluna feda ettik… fl Siz de yukar›daki düflüncelere kat›l›yor musunuz? Neden? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6..Elektronik Yüzy›l Bilim ve Teknolojinin Önemi ÖN HAZIRLIK KEL‹ME LAR VE KAVRAM • bilim • teknoloji Gelecekte ulafl›m ve haberleflme alan›nda ne tür teknolojik geliflmelerin yaflanaca¤› konusundaki düflüncelerinizi söyleyiniz. tek kelimeyle ömür olsun… ‹flte bir ömür boyu senin can yoldafl›n TEKNOLOJ‹ bu… TEKNOLOJ‹... mevsim olsun. Bu çocuklardan sadece birkaç›n›n ad›n› söyleyecek olursak: HAYAT B‹L‹M‹ HAYVAN B‹L‹M‹ YER B‹L‹M‹ TOPLUM B‹L‹M‹ B‹YOLOJ‹ ZOOLOJ‹ JEOLOJ‹ SOSYOLOJ‹ Ve TEKNOLOJ‹ deriz. pratiksin. petrol yerine “YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹”lerden birini getirir oturturuz! Biliyorsun. pabucu dama at›l›yor. eline ald›¤›n çantay› diken bu… Çantaya koydu¤un kitab› basan. ciltleyen. Bu çocuklar›n kimisi pek uslu. aya¤›na geçirdi¤in ayakkab›y›. y›l olsun. SINIF 187 .

Eğitim programı. yüksek düzeyli ortak savunma grubu toplantısı için Ankara’da bulunan ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından imzalandı. Dr. Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Dairesi’nin uzmanları. Ancak bu kullanılmayarak dışarıya bakılıyor. Teknolojik alt yapımız gayet iyi.'' dedi. Bu çerçevede. Türkiye'nin uzay çalışmaları için yeterli alt yapı ve insan gücünün bulunduğunu. SINIF . 16. Anlaşmayla. Ünite Uzay Çal›flmalar› Uzayda ABD-Türkiye Ortakl›¤› Türkiye ile ABD.10. ortak uzay çal›flmalar› gelifltirilmesi için çerçeve anlaflmas› imzalad›. bizim yeterli alt yapı ve insan gücümüz var. 16." hedefi konulsun.10. (‹nternet haberi. Uydu yapmak bir marifetse bizim bunu yapacak durumumuz var. bu konuda kararlı hedefler konması gerektiğini söyledi. Hüsnü Arsev Eraslan. 188 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ''Astronotu uyduya koyup uzaya yollamanın'' zor olmadığını belirten Eraslan.7. Türkiye'nin uzay çalışmaları için teknolojik alt yapısının yeterli olduğunu belirten Eraslan.2005) Uzaya Gidiyoruz NASA'nın Apollo projesinde görev alan Türk bilim insanı Prof. Eraslan: ''Yeter ki 'Uzaya gidiyoruz. ilk Türk astronotunun yetiştirilmesi için NASA’ya pilot subayların gönderilmesini ve iş birliğinin ileriki aşamalarında bir Türk astronotunun ABD uzay programlarından birine dâhil edilerek uzaya gönderilmesini de içeriyor. uzay çalışmalarında en önemli aşamanın kararlı olmak ve hedef koymaktan geçtiğini belirtti. Dr.Anlaşma. Anlaşma. (‹nternet haberi.2005) fl Yukar›daki internet haberlerinden yararlanarak hedef koymak sözünden ne anl›yorsunuz? Söyleyiniz. Öncelikle bu anlayış değişmeli. Türkiye’nin uzay çalışmalarına eğitim ve teknoloji desteği verecek iki ülke bu alanda ortak projeler geliştirecek. ANKARA . ''Türkiye'de beyin gücü ve bilim gücü olarak her şey var. ABD Savunma Bakanlığı ile ABD Uzay Kurumu NASA. NASA’da eğitim görecek. fl Uzay çal›flmalar› ile ilgili haz›rlanan projeler neden önemlidir? Aç›klay›n›z." NASA'nın Ay’a çıkılmasını hedefleyen Apollo projesine yazılımlarıyla katkıda bulunan Türk bilim insanı Prof. ayrıca Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan gücünün karşılanmasına dönük eğitim programını da içeriyor.

Kronik ba¤›rsak enfeksiyonu ve eklem hastal›¤› gibi hastal›klar›n tedavisinde hastan›n kendi kök hücrelerinin kullan›lmas›yla ilk ümit verici tecrübeler elde edilmifltir. kaslar. Kök hücreler. hayat›n temel tafllar› ve insan vücudunu oluflturan ana hücrelerdir. kök hücrelerinden oluflur. 1988’de kök hücrenin ilk defa Paris’te bir bebekten al›narak hasta kardeflini kurtarmak için kullan›ld›¤›n›. her türlü vücut hücresine dönüflme ve yeni görevler üstlenme imkân›na sahip hücrelerdir. ‹leride bilim ve teknoloji ad›na bir bulufl yapmak isteseniz hangi sorunun çözümüne yönelik çal›fl›rd›n›z? Neden? ÖÇK 7. SINIF 189 . Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. s›n›rs›z bölünme. 1999’da Brezilya’da ilk defa bir çocu¤un tedavisinde kendi kordon kan›n›n kullan›ld›¤›n›. Hedef. Söyleyelim 1.Elektronik Yüzy›l Özellikle t›p alan›nda bilimsel ve teknolojik geliflmeler h›zl› bir flekilde ilerlemektedir. T›p alan›ndaki en önemli geliflmelerden biride kök hücre ile tedavi yöntemidir. ‹nsan yaflland›kça kök hücrelerin say›s› azal›r.2005 Düflünelim. kemikler. ‹nsan vücudundaki cilt. 04. Kök hücre: • ‹nsan vücudunda hastal›klar ve yaralanmalar nedeniyle oluflan hasarlar› onar›r ve iyilefltirir. Nerede ve Ne Zaman Kök Hücreler Kullan›l›r? Biyoteknolojiyle kordon ba¤›ndaki kök hücrelerinden vücut dokusu oluflturmak için ümit verici geliflmeler yaflanmaktad›r. • Genellikle hangi tip dokuya ihtiyaç varsa ona dönüflür. Vücudumuzdaki k›r›klarda alç›ya alma yan›nda günümüzde platin çiviler kullan›larak insanlar›n h›zl› bir flekilde sa¤l›¤›na kavuflmas› sa¤lanmaktad›r. Yayd›¤› ses dalgalar›yla bal›klar›n yerlerini tespit edebiliyorlar. Özet olarak denilebilir ki kök hücreler ne kadar gençse o kadar fazla geliflebilir ve farkl› hücrelere dönüflebilir.10. 2001’de Almanya ve Avusturya’da yetiflkin hastalar›n kordon kan› yard›m›yla baflar›l› bir flekilde tedavi edildi¤ini biliyor muydunuz? ‹nternet haberi. hayat›m›z› nas›l etkiliyor? 2. zarar görmüfl dokular›. hamilelerde bebe¤in görüntüsüne ulafl›labiliyor. hücre biyolojisi teknikleri kullanarak kordon kan›nda bulunan kök hücrelerle tamir etmektir. Teknolojide meydana gelen geliflmeler.3. Biliyor muydunuz? TARTIfiINIZ Teknolojik geliflmeler sonucu ortaya ç›kan hava kirlili¤inin insan sa¤l›¤›na olumsuz etkilerini tart›fl›n›z. Soner cihaz› da bal›kç›lar›n ifline yar›yor. kan hücreleri gibi tüm organlar. Kök Hücre Kök hücreler. Ultrason cihaz› sayesinde yay›lan ›fl›k ve ses dalgalar›yla vücutta tümör olup olmad›¤› anlafl›l›yor. sinirler.

Bu da sizin toplumsal duyarl›l›¤›n›z› gösteriyor. gün ›fl›¤›n›. bir bebe¤in yüzünü. Kan›m›. Araflt›rmalarla ilgili babamdan da yard›m alarak çeflitli kaynaklardan bilgi toplad›m. Birgün bizlerde doku veya organ nakline ihtiyaç duyacak bir hastal›¤a yakalanabiliriz. Sosyal bilgiler dersinde ö¤retmenimiz “Doku ve organ ba¤›fl› konusunda kimler araflt›rma yapmak ister.” diye sordu¤unda hemen parmak kald›rd›m.” Gözlerimi. kendi kalbi yaflamas›na yetmeyen birine verin. Bir hafta sonra sunumumu yapmak için ö¤retmenimden izin ald›m ve anlatmaya bafllad›m. Acil kana ihtiyac› olan insanlara da¤›t›n. Böbreklerimi. E¤er yeri gelir de beni hat›rlamak isterseniz bunu size ihtiyac› olan birine yard›m ederek yap›n. Bu konuda araflt›rma yapabilirim” dedim. E¤er tüm bu isteklerimi yap›yorsan›z ben sonsuza dek yaflayaca¤›m. Bu konuda organ ba¤›fl› yapan bir kiflinin flu sözlerini sizinle paylaflmak istiyorum. fl Yandaki sözden yararlanarak doku ve organ ba¤›fl›n›n önemi ile ilgili bir kompozisyon çal›flmas› yap›n›z. Etkinlik .4. SINIF 7. Ünite Doku ve Organ Nakli ÖN HAZIRLIK 1. Bu nedenle vatandafl olarak bu konuda duyarl› olmal›y›z. Kalbimi. “Doku ve organ ba¤›fl›n›n çok önemli oldu¤una inan›yorum. Doku ve organ ba¤›fl› hakk›nda neler biliyorsunuz? 2. bir annenin gözlerindeki sevgiyi görmemifl birine verin. “Ö¤retmenim benim babam doktor. yaflamak için haftadan haftaya makineye ba¤lanan birine verin. T›p alan›ndaki geliflmelerin sizce önemi nedir? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • dayan›flma • bulufl • doku • organ Benim ad›m Ömer Çelik. Bir doku veya organ ba¤›fllayarak hasta insan›n hayata yeniden merhaba demesini sa¤layabiliyorsunuz. Bundan daha büyük bir fley olabilir mi? Hem de bunu tan›mad›¤›n›z biri için ve hiçbir karfl›l›k beklemeden yap›yorsunuz.7. Ülkemizde doku ve organ nakli ile ilgili teknolojik geliflmeler sayesinde çok önemli baflar›lar elde edilmektedir. B‹R ORGANIN BA⁄IfiI D‹ND‹R‹R B‹N GÖZYAfiI ÖÇK 190 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6.

"Diyaliz makinesinde hayat geçmiyor." dedi. E. Organ ba¤›fl›. SINIF 191 . S. akci¤er. Organlar›m› ba¤›fllamak için ne yapmal›y›m? . Merkezde yapılan operasyonlarla M. K. E.Ba¤›fl kart›nda bunu belirtmeniz yeterlidir. karaci¤er ve pankreas gibi organlar ile kalp kapa¤›. Organlar›m› ba¤›fllam›flt›m. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezindeki inceleme sonunda hasta olan eşlere.Bir organ ba¤›fl kart› al›p yan›n›zda tafl›man›z yeterlidir. da K. Organ ba¤›fl› için yafl s›n›r› var m›d›r? . 30. İki hastanın sağlıklı eşleri. E. K. Gazetelerde ve ‹nternet’te s›k s›k doku ve organ ba¤›fl› yap›larak hayata dönen hastalardan bahseden haberler yer alan.5. 16 yıl önce böbreğinden rahatsızlandı.Evet. Beyin ölümü gerçekleflmifl. böbreğini. Dinimizde ve di¤er dinlerde organ ba¤›fl›na ayk›r› bir durum yoktur. Bunun için yan›n›zda tafl›d›¤›n›z ba¤›fl kart›n› y›rt›p atman›z yeterlidir.ye verdi. kas ve kemik ili¤i gibi dokular›n nakli baflar›yla yap›labilmektedir. eşi için 'elleri öpülecek kadın' derken. K. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Bu doku veya organlara ihtiyac› olan hastalar›n durumu. Organ ba¤›fl kartlar›n› hastanelerden temin edebilirsiniz.Kesinlikle hay›r.'nin eşi K.2005) fl Doku veya organlar›n›z› herkese verebilir misiniz? Neden? fl Doku veya organ ba¤›fl›nda bulunmak ister misiniz? Niçin? fl Kimsenin doku veya organ›n› ba¤›fllamad›¤›n› düflününüz. sağlıklı eşlerdeki böbreklerin çapraz nakil yapılabileceği ortaya çıktı. Organ ba¤›fllayan kiflinin organlar›n›n kullan›lmas› ancak o kifliye t›bben yap›lacak tüm tedaviler uyguland›ktan sonra gündeme gelir. K. organlar›n› ba¤›fllayarak birçok insana yaflama imkân› verebilir. (İnternet haberi. gibi diyaliz makinesiyle yaşamını sürdürmeye başladı. sizce ne olurdu? ÖÇK 7. Organlar›n› ba¤›fllayan bir kiflinin bu durumu ailesine önceden bildirmesinde yarar vard›r. Bir kifli.Elektronik Yüzy›l Ba¤›fllayabilece¤imiz Doku ve Organlar›m›z Ülkemizde t›p alan›nda geliflmeler sayesinde kalp.Hay›r.Hay›r.İki kişi böbreklerini 'çapraz nakille' birbirlerinin eşlerine verdi. eşini diyalizden kurtaran H. Doku ve organ nakli ile ilgili merak edilen sorular› babama sordum: Organ ba¤›fl›. ne yapmal›y›m? . Karfl›l›kl› böbrek nakli hayat verdi ANTALYA . gözün kornea tabakas›. S. Lütfen organ bağışlayın. İki ailenin de acısı sona erdi. 18 yafl›ndan küçüklerin organlar›n›n kullan›lmas› için ebeveynleri izin vermesi gerekir. eşi H. Böbrek hastalarına karşı duyarlı olunsun. böbrek.10. M.'nin eşi M. Afla¤›da onlardan biri verilmifltir. vazgeçebilir miyim? . bir böbreklerini eşlerine vermeye razı oldu ancak doku uyuşmazlığı bunu engelledi. inançlar›m›za ayk›r› m›d›r? . 11 ay önce doğum sırasında yanlış müdahale nedeniyle böbreklerini kaybeden S. M. bir böbreğini S. E.'ye verdi. K’. benim sa¤l›¤›m› bozar m›? . Ben sadece böbreklerimi ba¤›fllamak istiyorum.K. da. E. Benim babam doktor oldu¤u için doku ve organ nakli ile ilgili onunla bir röportaj yapt›m.

kan bankalar›nda ya da ilgili hastanelerde size doldurtulacak olan form sonucunda anlafl›l›r. nerelerde yap›l›r? Peki. vücut taraf›ndan yeni hücreler üretilmesiyle yaklafl›k olarak dört haftada yerine konur. Kan›n önemini iyi kavramak ve kan›n yerine geçebilecek baflka bir tedavinin olmad›¤›n› bilmek. Etkinlik 192 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 7. Sa¤l›kl› bireylerden al›nan kan. Hep beraber gittik ve onlarla organ ba¤›fl› kart› doldurduk. Saklanan ya da yanl›fl bilgiler içeren formlar. ihtiyaç hâlinde kan ve kan ürünlerinin yetersiz olufludur. Biliyor muydunuz? 03-09 Kas›m tarihleri aras› Organ Nakli Haftas› oldu¤unu biliyor muydunuz? Bu araflt›rmay› yaparken annem ve babam da bana yard›m etti. binler yaflayacak. Ancak doldurulan bu form. Kan nakline ihtiyaç duyan hastalar›n. yüzler. UNUTMAYIN! Belki bugün sa¤l›kl›s›n›z ama ya yar›n?. Hastalar›n hepsi. SINIF .. Kan ba¤›fl› yapmaya uygun olup olmad›¤›n›z. 500 mililitrelik kan›n›. Ünite Ülkemizde doku ve organ nakli bekleyen pek çok insan›m›z var. ihtiyaç sahipleri için kolayl›kla ba¤›fllayabilir. ne yaz›k ki o hastal›klar kendi bafl›m›za geldi¤inde fark›na var›r›z. bizim yapaca¤›m›z yard›mlar› bekliyor. neden kan ba¤›fl›nda bulunmam›z gerekti¤inin bir cevab› olabilir. sizin sa¤l›ÖÇK ¤›n›z› ve ba¤›flta bulundu¤unuz kiflinin sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyebilir. Sa¤l›kl› bir birey ifadesi. Bu çal›flmadan etkilenen annem ve babam organlar›n› ba¤›fllamaya karar verdiler. fl Kan ba¤›fl›.. Onlar yafl›yor! Deste¤inizle onlar. Kan de¤erleri normal. Onlar›n sesini duyal›m ve yard›m eli uzatal›m. tamamen do¤ru veriler içermelidir. fl Gazetelerde böbreklerini ba¤›fllayan kiflilerle ilgili bir haber duydu¤unuzda ne düflünüyorsunuz? fl Böbrek hastas› olan kifliler sizin ailenizden biri olsayd› ve ona böbrek ba¤›fllanm›fl olsayd› ne düflünürdünüz? fl Doku ve organ ba¤›fl›n› art›rabilmek için neler yapabiliriz? Doku ve organ naklinin yan›nda daha kolay yapabilece¤imiz baflka bir fley daha var: Kan vermek… Kan Ba¤›fl› Ülkemizin sa¤l›k alan›ndaki bafll›ca problemlerinden biri. kalp ve dolafl›m sistemi ile ilgili bir hastal›¤› bulunmayan bir kifli.6. kimler kan verebilir? Bir kiflinin kan ba¤›fl›nda bulunabilmesi için öncelikle sa¤l›kl› olmas› gerekmektedir. herhangi bir hastal›¤› olmamak ve kan de¤erlerinin normal de¤erlerde olmas› olarak özetlenebilir.7. bizim verece¤imiz sa¤l›kl› kana ne kadar çok ihtiyaç duyduklar›n›.

SINIF 193 . AIDS'i Durdur”. Hâlen geliflmifl ülkelerde bile. veba vb. Temiz ve titiz insanlarda da görülebilir. Çünkü bunlar.Elektronik Yüzy›l Ömer.2008) Bulafl›c› hastal›klar› ise flu flekilde s›ralayabiliriz: AIDS (Edinsel ba¤›fl›kl›k eksikli¤i sendromu): Bu hastal›k. bulafl›c› ve salg›n hastal›klard›r. Ö¤retmenin izin vermesi üzerine. difteri. Vatandafllar› musluktan su içmemeleri konusunda uyard›. Bütün bu hastal›klar›n nas›l bulaflt›klar›n›. “Sözünde Dur. Örne¤in. bu aç›klamalar›n›n ard›ndan birkaç önemli konudan bahsetmek istedi¤ini söyleyerek ö¤retmeninden devam etmek için izin istedi. kan nakli. 18. yard›mc› slogan›n›n ise “AIDS'liye S›rt›n› Dönme” olarak belirlendi. bunlardan korunma yollar›n› bilmeli ve gerekli tedbirleri almak zorunday›z. Salg›n hastal›klar. verem veya grip ölüme yol açabilir. Vücudun her taraf›n›n kafl›nmas›na yol açar. bit gibi parazitlerle yay›l›r. (Bas›ndan.10. fl Aids virüsü ile ilgili siz bir slogan bulsan›z ne olurdu? 1 Aral›k Dünya AIDS Günü Ça¤›n vebas› olarak bilinen AIDS hastal›¤›na dikkatlerin çekilmesi amac›yla bu y›lki Dünya AIDS Günü'nün slogan›. Hasta Olmamak ‹çin Hasta olmamak için önce sa¤l›¤›m›z› korumam›z gerekmektedir. kolera. 01. Bunun için al›nacak tedbirlerden biri de afl› olmakt›r. iyileflme olmazsa karaci¤er kanserine. Dikkat edece¤imiz en tehlikeli hastal›klar. genelde do¤al afetlerin ard›ndan ortaya ç›kar: tifo. siroza dönüflebilir. HEPAT‹T B : Cinsel iliflki ve kan yoluyla bula(‹nternet haberi. Hastal›k daha çok akçi¤erde görülür. Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürü. genel kural de¤ildir. Ba¤›fl›kl›k sistemi felç oldu¤undan ölüm genellikle bulafl›c› hastal›klar sonucu meydana gelmektedir. Hasta kiflinin öksürmesi. Virüs vücuda girdikten sonra ortalama 5-10 y›lda hastal›k belirtileri görülebilir. grip. Tüberküloz : Uzun süreli ve bulafl›c› bir hastal›kt›r. Bulafl›m›n› önlemek için baflkalar›n›n giysilerini. önemli sorunlardan biridir. dizanteri. ortak kullan›lan enjektörler ve dövme yoluyla geçer. Daha çok vücut direnci düflük kiflilerde görülür. tara¤›n›. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Etkeni: HIV’dir.12. Uyuz: Pire. yata¤›n› paylaflmamak gerekir. Su ve besin maddelerine virüs içeren d›flk›n›n bulaflmas› sonucu insana geçer. Karaci¤erde enfeksiyona neden olur. Van’da ‘tifo salg›n›’ Van’›n Erçek Beldesi’nde 100’e yak›n kifli tifo salg›n› nedeniyle hastaneye kald›r›ld›. Ömer konuflmas›na devam etti. Hastal›¤a neden olan parazitlerden bit. çok çabuk yay›lan ve herkesi tehdit eden hastal›klard›r. hapflurmas› ve tükmürmesi yoluyla çevreye yay›l›r. genelde pis insanlarda görüldü¤ü söylense de bu. cinsel iliflki.2005) fl›r. Ayr›ca bölgede tifo salg›n›n›n bafllayabilece¤ine de dikkat çekti. Ortak eflya kullan›m› da bi hastal›¤›n yay›lmas›na neden olur. Hepatit A : Hijyen koflullar›n›n iyi olmad›¤› yerlerde görülür.

bo¤maca ve k›zam›k sonras› beyinde hasar görülebilir. zaman zaman hiçbir flekilde tedavi edilemeyecek sorunlara ve kal›c› hasarlara yol açabilmektedir. Afl› ile korunmak. Hastal›klar. ac› çekmeye kal›c› sakatl›klara ve ölümlere neden olabilmektedir. Ancak hastal›ktan korunan kifliler. Afl›lar. fiimdiye kadar hangi afl›lar› vuruldunuz? Bunlar sizi hangi hastal›klardan koruyor? 2. K›z›lay gibi çeflitli yard›m kurulufllar›na kan ba¤›fl› yap›lmas›n›n toplum için önemi nedir? 194 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Ek olarak Hib menenjiti. Hamile kad›nlar k›zam›kç›k geçirirse bebeklerinde ciddi do¤umsal sakatl›klar görülebilir. yaratt›¤› bireysel etkiler yan›nda k›sa sürede büyük kitlelere ulaflmaktad›r. doku ve organ baAfl›lar bizi çeflitli hastal›klardan korur ¤›fl›n›n yan› s›ra farkl› konulara da de¤indi¤im için memnun oldu¤unu söyleyip bana teflekkür etti. ÖÇK 7. Hastal›¤›n oluflmas›n› önlemek. çok daha iyidir. Onlar da korunabilir. Ünite Ömer. Etkinlik Düflünelim. Afl›lar ve Yararlar› Afl›lar. Çünkü afl› olunmazsa çocuk felci ve hepatit B (karaci¤er kanseri) hastal›¤›na yakalanabiliriz. toplum sa¤l›¤›n›n kazan›lmas›nda yard›mc›d›r. öncelikle uyguland›klar› kiflileri hastal›ktan korur. Hastal›klar.7.7. her zaman tedavi etmekten çok daha kolay ve anlaml›d›r. hastal›¤›n istenmeyen sonuçlar›n› ve s›k›nt›s›n› yaflamadan o hastal›ktan korunmay› sa¤lar. salg›n ve bulafl›c› hastal›klardan bahsettikten sonra bunlardan baz›lar› için basit bir korunma yolu olan afl›lardan ve yararlar›ndan söz etti. mikroplar› di¤er kiflilere tafl›yamayaca¤› için afl›lanmam›fl kiflilere de hastal›¤›n geçifli engellenir. Enfeksiyon hastal›klar›. Söyleyelim 1. Afl›lar. SINIF . Ö¤retmenimiz.

Kitab›n görünüflüyle ilgili olarak flaflk›nl›¤›m› gizleyememifl olmal›y›m ki: . Hem biliyor musun.Elektronik Yüzy›l Telif ve Patent Haklar› ÖN HAZIRLIK Bir ürünün yasal yollardan temin edilmesi. Bu flekilde al›flverifl yaparsak kitap yazan veya CD ÖÇK haz›rlayan kiflinin hakk› olan paray›. . Eve dönerken yol kenar›nda. niçin önemli olabilir? Düflüncelerinizi söyleyiniz. Arkadafl›m›n tavsiyesi üzerine son günlerde popüler olan bir kitaba ilgi duydum. onlardan habersiz ço¤altan ve satan kiflilere 7. Yak›n çevremdeki insanlar›n d›fl›nda bas›nda da s›kça söz ediliyordu. Sat›n alarak okumaya karar verdim. KEL‹ME LAR VE KAVRAM tent • telif ve pa et ar • tic Benim ad›m Zeynep. Her sohbette bu kitaptan bahsediliyordu. Fiyat› oldukça uygundu. Sonrada okumam için bana kendi kitab›n› verdi. daha ben okurken parçaland›. Kitab›n sat›fl fiyat›n›n benim için çok yüksek oldu¤unu görünce kitab› alamadan oradan ayr›ld›m. Bütün bunlar›n yan›nda korsan al›nan her kitap veya CD ile.Bu kitap orijinal. nas›l oldu da böyle sa¤lam kald›? diye sordu¤umda bana kitab›n üzerindeki bandrolü gösterdi ve: .Benim ald›¤›m kitap. Sen korsan kitap alm›fls›n. Kitab›n sayfalar›n› çevirdikçe yapraklar› elimde kald›. annem ve babam da okudu. o ürün için emek harcayan kiflinin hakk› da elinden al›nm›fl oluyor. Kitap. fl Kitap al›rken nelere dikkat edersiniz? Harçl›klar›mdan biraz para biriktirmifltim. Onlar da bir kere dinlenince veya seyredilince bozuluyor.8. Bütün bunlar benim kitaba karfl› daha çok ilgi duymama neden oldu. Orijinal kitab›n ciltlenmesi. Arkadafl›m: .Kitap. çok güzel ve kaliteli. Hâlbuki bunlar. dedi. Etkinlik vermifl oluyoruz. diye konuyla ilgili olarak aç›klamada bulundu.Bunu sadece ben de¤il. fl Benzer bir durum yaflad›n›z m›? Yaflad›ysan›z nedeni ne olabilir? Birkaç gün sonra arkadafl›m. Paras›n› ödeyerek kitab› ald›m ve eve gelince hemen okumaya bafllad›m. Bence herkesin kütüphanesinde bulunmas› gereken bir kaynak. Ben de ona olanlar› anlatt›m ve hevesim kaçt›¤› için bitiremedi¤imi söyledim. uzun süre kullanmak amac›yla al›nan fleyler. Böylece kitap. CD gibi eserleri haz›rlayan kifliler. yaz›s› ve renkleri kaliteli olur. Arada baz› sayfalar›n yaz›lar› bulan›k ç›kt›¤› için rahat okuyamad›m. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. Korsan kitap ise ucuz olsun diye her fleyi kötü ve kalitesiz malzemeden yap›yorlar. Bu parayla kitab› almak için kitapç›ya u¤rad›m. SINIF 195 . dedi. kitab› nas›l buldu¤umu sordu. yerde kitap satan bir sat›c›da kitab› gördüm. Okumaya bafllad›¤›m›n ikinci günü kitab›n cildi ayr›ld›. daha yeni al›nm›fl gibi p›r›l p›r›ld›. sadece kitaplar›n de¤il CD’lerin de korsan›n› yap›yorlar. emeklerinin karfl›l›¤›n› almam›fl oluyorlar.

önceki s›k›nt›lar› yaflamad›m ve kitab› büyük bir heyecanla. Telif ve Patent Hakk›’n›n yan› s›ra bir de Fikir Eserlerinin Korunmas› Kanunu ile de bir eser ortaya ç›karan veya bulufl yapan›n hakk› korunmufltur. Ucuz kitap alay›m. bir eserin yarat›c›s›na veya bir buluflu yapana. edebiyat ve sanat eserleri ile yaz›l›mlar. Çünkü ucuz mal alacak kadar zengin de¤ilim. d) Bir eseri topluma aç›k yerlerde gösteren veya temsil eden. Bir daha asla bandrolü olmayan bir kitap ya da baflka eser al›p hem kendimi hem de eseri üreten kiflinin eme¤ini zarara u¤ratmayaca¤›m.9. bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dâhil olmak üzere her nevi iflaret. maddesi: “Müzik ve sinema eserlerinin ço¤alt›lm›fl nüshalar› ile süreli olmayan yay›nlara bandrol yap›flt›r›lmas› zorunludur. SINIF . Ünite Kitab› arkadafl›mdan ald›m ve tekrar okudum. ç) Bir eserin nüshalar›n› yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne flekilde olursa olsun ticaret konusu yapan. farkl› flekillerde korunur: • Kitaplar. müzik eserleri. Yeni fikir eseri (fikrî mülkiyet) genel olarak. ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yay›m›na arac›l›k eden. kâr edeyim derken daha çok zarar etmifl oldum. sesler. c) Bir eseri herhangi bir flekilde yayan. gerek bilimsel bulufllar patent ile korunur. 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu’nun 72. lisans› al›nabilir veya baflka flekillerde tasarruf edilebilir. Bu sefer. f›kras›: “Hak sahibinin izni olmaks›z›n. • Sözcükler. hak sahibi taraf›ndan sat›labilir. markalar ve tasar›mlar gibi de¤iflik fikir eseri türleri. eserlerini hangi yollarla koruma alt›na alabilirler? Yapt›¤›m araflt›rma sonucunda telif ve patentle ilgili kanunlar oldu¤unu ö¤rendim. Etkinlik 196 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. filmler ve plaklar gibi. • Gerek teknik. Örne¤in. eserinden ya da buluflundan belli bir süre için ticari olarak yararlanma haklar›n›n tan›nmas›yla korunur. renkler ve flekiller gibi bir ürünü veya ÖÇK hizmeti di¤erlerinden ay›rt etmeye yarayan özellikler marka haklar› ile korunur.” diyerek eser sahibinin eserinin orjinal ve korsan ayr›m›n› yapmam›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Kütüphanemde bulunmas› gereken ve her zaman faydalanaca¤›m bir kitap oldu¤una karar verdim. 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81. fl Telif ve patent haklar› konusunda yasal düzenlemeler nelerdir? fl ‹nsanlar. tablolar.” diyerek eser sahibinin haklar›n› korumaktad›r. b) Bir eseri herhangi bir flekilde ço¤altan. Bu haklar ayr›ca. zevk alarak bitirdim.7. Yine. 7. kokular. Bir süre daha para biriktirerek kitapç›ya gittim ve bandrollü bir kitap alarak kütüphaneme koydum. Edebiyat ve sanat eserleri. maddesinin 3. bulufllar. simgeler. a) Bir eseri herhangi bir flekilde iflleyen. cezaland›r›l›r. genellikle telif hakk› ile korunur.

22. korsan CD. ülke ekonomisine zarar›n›n yan›nda bana yapt›¤› zarar hiç kal›r. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada.2009) fl Korsan sat›fllar›n hem ülkemize hem de bunlar›n as›l üreticilerine zararlar› nelerdir? Korsan Ürünlerinin Zararlar› • Korsan sat›fllardan vergi al›namad›¤›ndan devletin trilyonlarca lira vergi kayb› olmaktad›r. DVD. • Müzik. Etkinlik Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. 4. Korsan ürünlerin zarar›. SINIF 197 .VCD. co¤rafi iflaretler ve ticari s›rlar da Patent fikir eseri türleri olarak kabul edilir ve ço¤u ülkede bunBulufl sahibinin bulufl konusu ürünü. Korsan›n. yarat›c› emeklerinin karfl›l›¤›n› alamad›¤› için “yarat›c›l›k” engellenmektedir. belirli lar için belli bir hukuki koruma biçimi vard›r. bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engellemekte ve imkâns›z hâle getirmektedir. kullanma. ayn› zamanda ticari s›rlar›n ve di¤er fikir eseri hakk›d›r. Korsan bir kitap almakla sadece kendime zarar vermifl de¤ilim asl›nda. ÖÇK 7. • Korsan sat›fllarla elde edilen yüksek miktardaki para. • Ticaret dünyas›nda haks›z rekabeti engelleyici bir süre üretme. Nas›l m›? ‹stanbul’da korsan CD operasyonu İstanbul'da yapılan korsan yayın ve CD operasyonunda. Bunlar›n uluslararas› alanda rekabet flans›n›.8 milyon TL tutarında korsan CD. geliflimini.01. (İnternet haberi. 21 kişinin gözaltına alındığı. sadece ald›¤›m kitab›n y›rt›lmas› de¤il. verilir.Elektronik Yüzy›l • Tasar›mlar. Bu hakk› gösteren belgeye de patent ad› türlerinin korunmas›na da yard›mc› olur. DVD. satma veya ithal etme kurallar. dağıtım ve satışının engellenmesine yönelik operasyonların devam edeceği söylendi. sinema. • Bilgi toplumunun en önemli itici güçlerinden olan yaz›l›m sektörü geliflememektedir. organize suç örgütlerine gitmekte ve yasa d›fl› ifllerin finansman›nda kullan›lmaktad›r. kaset ile kitapların üretim. • Eser sahipleri. ilim/edebiyat sektörleri ülkemizin gerek ekonomisi ve gerekse kültür hayat› için vazgeçilmezdir.10. VCD ile bandrolsüz yazılı ürün ele geçirildiği belirtildi.

Etkinlik Türk Patent Enstitüsü. Dava. Bu Enstitünün görevleri flunlard›r. h›zl› ve kaliteli hizmet sunarak etkin bir s›nai mülkiyet sistemi oluflturmak. • Patent.gov.tr TÜRK‹YE’DE ‹LK ENDÜSTR‹YEL TASARIM DAVASI Korsan Sandalyeye 20 Ay Hapis Cezas› Korsan kitap ve CD'nin ardından ''korsan sandalye''ye de ceza geldi. SINIF . marka. sandalyeleri kullananlar hakkında da dava açtı.11. 198 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. teknik ve beflerî alt yap›y› güçlendirmek. • Sanayi eseri (s›nai mülkiyet) sahibi olma bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak. (İnternet haberi 18. (www. Korsan kitap veya CD alma konusunda neler düflündü¤ünüzü yazarak aç›klay›n›z.09.gov. • Türk ekonomisinin ç›karlar›n› korumak ve gelifltirmek amac›yla uluslararas› platformlarda Türkiye’yi temsil etmek ve ifl birli¤ini güçlendirmek için kurulmufltur. • Müflteri odakl›. Ünite Meydana getirdi¤iniz bir eseri. Söyleyelim 1. Davanın sonuçlanmasının ardından firma. Türkiye'de tasarımcı şirket lehine sonuçlanan ilk endüstriyel tasarım davası oldu.2003) fl Türk Patent Enstitüsünün çal›flmalar› hakk›nda neler biliyorsunuz? Düflünelim. • Yarat›c›l›¤› ve yenili¤i teflvik ederek Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik geliflmesine katk›da bulunmak. koruma alt›na alabiliyorsunuz. Telif ve patent hakk› ile korunan ürünleri al›rken nelere dikkat etmeliyiz? Neden? 2.tr) http://www. tasar›m ve di¤er sanayi eseri haklar›n›n etkin korunmas›n› sa¤lamak.turkpatent.dyegm. ÖÇK 7. ilgili kesimlerle ifl birli¤ini gelifltirmek. Başka bir firmanın özgün olarak tasarladığı sandalyeleri korsan olarak üreten mobilyacı “endüstriyel tasarım fikrini çalmak” suçundan hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bunun için Türk Patent Enstitüsü kurulmufltur.7. bu amaçla yasal.

Kurtulufl Savafl›’n› kazand›ktan sonra kurdu¤u Türkiye Cumhuriyeti’ni gelifltirmek için her zaman ak›l ve bilimi ön planda tutmufltur. elinde ve kafas›nda tuttu¤u meflale. Çal›flmak demek." Yapt›¤› her iflte ak›lc›l›¤a ve bilime önem veren Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuda pek çok sözü de vard›r. ‹lim ve fennin d›fl›nda yol gösterici aramak gaflettir. terlemek de¤ildir. Atatürk bilimin her konuda insan hayat›na yön vermesi gerekti¤ine inanm›fl. zekâ ile hareket etmek. baflar› için en gerçek yol gösterici ilimdir. içinde yaflad›¤›m›z yurt. cahilliktir. M. Bizim yolumuzu çizen. Ak›l ve mant›¤›n çözümlemeyece¤i mesele yoktur. Mant›k. Biz de ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflmak istiyorsak bilime. Bir sözünde flöyle demifltir: “Türk milletinin yürümekte oldu¤u ilerleme ve uygarl›k yolunda. do¤rudan do¤ruya hayattan alm›fl bulunuyoruz. bilimsel düflünceye. bilimde ilerleme olmadan kalk›nma ve geliflme olmayaca¤›n› söylemifltir.tr fl Sizce Atatürk. müspet ilimdir. ça¤dafllaflma ile ak›l ve bilim aras›ndaki iliflkiyi dile getirerek bilimsel çal›flmalar sayesinde cehaletin ortadan kalkabilece¤ini vurgulam›flt›r. bofluna yorulmak. hayat için. bir ülke için neden önemlidir? KEL‹ME LAR VE KAVRAM • bilim • kan›t Bir toplumun kalk›nma düzeyini. Zaman›n gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar bulufllardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. yukar›daki sözleriyle neyi vurgulamaktad›r? AKILCILIK: Akla ve ak›l yolu ile var›lan yarg›ya inanma. medeniyet için. ba¤r›ndan ç›kt›¤›m›z Türk milleti ve milletler tarihinin bin bir facia ve ›st›rap kaydeden yapraklar›ndan ç›kartt›¤›m›z neticelerdir. do¤ru yoldan sapmakt›r. bilim ve teknolojideki geliflmeler belirlemektedir. SINIF 199 .Elektronik Yüzy›l Ak›lc›l›k ve Bilim ÖN HAZIRLIK Bilim ve teknoloji alan›ndaki geliflmeleri takip etmek. en belirgin özelli¤imizdir. fendir. Bunun için y›lmadan yorulmadan çal›flmal›y›z.atam. Hayatta en hakiki mürflit ilimdir. akla ayk›r› veya ak›l d›fl› hiçbir fleyi tan›mama davran›fl› ve tutumu. "Biz ilhamlar›m›z› gökten veya gaipten de¤il.” Atatürk. akla ve teknolojiye önem vermeliyiz.gov. belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araflt›rma süreci. Mustafa Kemal Atatürk. Dünyada her fley için. Kemal Atatürk www. B‹L‹M: Belli bir konuyu bilme iste¤inden yola ç›kan.

1929'da Uluslararas› Havac›l›k Federasyonu (FAI)’na tam üye oldu. ARAfiTIRINIZ www. Mustafa Kemal Atatürk. askerî." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. www.7. 200 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. havac›l›¤›n askerî. Bundan sonras› için bütün uçaklar›m›z›n memleketimizde yap›lmas› ve harp hava sanayimizin de bu esasa göre inkiflaf ettirilmesi gerekir. Bu üretim. kendi atölyesinde üretti¤i uçakla Ankara'dan havalanarak küçük bir Türkiye turu yapmay› baflard›. 1935'te al›nan kongre (genel kurul) karar›yla cemiyetin ismi "Türk Hava Kurumu" (THK) olarak de¤ifltirildi. (motor ve pervanesi hariç) tüm parçalar› Türk mal› olan ilk ulusal tipteki uça¤›m›z›n prototipini üretti. 403) TÜRK HAVA KURUMU Türk Hava Kurumu. sportif ve turistik havac›l›¤›n geliflmesini sa¤lamak.thk.tr 1931 y›l›nda. hava sporlar› konusunda. Kurum o günden beri ülkemizi. sosyal ve siyasal önemini anlatmak. bütün bunlar için gerekli araç ve gereci haz›rlamak. yurt içinde ve yurt d›fl›nda baflar›yla temsil etmektedir. s. Hava Kuvvetleri’nin ald›¤› ehemmiyeti göz önünde tutarak bu mesaiyi planlaflt›rmak ve bu konuyu lay›k oldu¤u ehemmiyetle milletin nazar›nda canl› tutmak laz›md›r. Ordunun modern ça¤›n gereklerinde uygun düzeyde yükselmesi için Atatürk. sivil. Cumhuriyetin ilan›ndan sonra 16 fiubat 1925'te Atatürk'ün emirleriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" ad›yla kuruldu. Cemiyetin kurulufl amac›.org. bütün yurtta çok büyük heyecan yaratt›. Ünite Türkiye Cumhuriyeti’nin do¤u dönemde ülkenizde ordunun ihtiyac›n› karfl›layacak silahlar› üretecek tesisler ve fabrikalar yoktu. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiyac› olan silah.tr internet adresini ziyaret ederek Türk Hava Kurumu’nun ö¤rencilere yönelik çal›flmalar› hakk›nda bilgi edinebilirsiniz.thk. 1932 y›l›nda cemiyetin yurt d›fl›nda e¤itti¤i mühendislerden Selahattin Reflit Bey ve ekibi. araç ve gereçleri Türk topraklar›nda üretecek sanayi tesislerinin temelini att›. personeli yetifltirmek ve UÇAN B‹R TÜRK GENÇL‹⁄‹ yaratmakt›r. Türkiye'de havac›l›k sanayisini kurmak. Cilt I. sanayinin gelifltirilmesi için yap›lan çal›flmalar› flöyle anlat›r: "Harp sanayi tesisat›m›z› daha ziyade gelifltirmek ve geniflletmek için al›nan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileflme çal›flmam›zda da ordu ihtiyac› ayr›ca göz önünde tutulmal›d›r. SINIF . K›sa zamanda kendini gelifltiren cemiyet.org. Pilot Vecihi Hürkufl. ekonomik.

Etkinlik ‹stikbal göklerdedir çünkü göklerini koruyamayan uluslar.tr Düflünelim. Bu nedenle Atatürk’ün düflüncelerini iyi anlamam›z ve do¤ru uygulamam›z gerekir. yar›nlar›ndan asla emin olamazlar. gitti¤i yerlerde konuflmalar yaparak gençli¤e vermek istedi¤i havac›l›k aflk›. bize hangi tavsiyelerde bulunuyor? Neden? 2. Kurum.” demifltir. Atatürk. (www. ÖÇK 7.gov. Çünkü ondan önce askerî okula k›z ö¤renci al›nm›yordu. Sabiha Gökçen’i Eskiflehir Tayyare Mektebine yollad›. M. Atatürk Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurarak neyi amaçlam›flt›r? Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. ak›n ak›n Türk Kuflu‘na koflmaya bafllad›. Atatürk. okula gidecek k›z ö¤renciler için de örnek olmufltur. Söyleyelim 1. “Toplumumuz için ilim ve fen laz›m ise hem erkek hem de kad›nlar›m›z›n bunlara ayn› derecede sahip olmas› gerekir. Gençler.tr)” sözüyle ne anlatmak istemifltir? Aç›klay›n›z. Atatürk.atam. Atatürk'ün. bilim ve akl›n rehberli¤inde kendini sürekli yenilemektedir.Elektronik Yüzy›l ‹stikbal Göklerdedir Atatürk’ün “‹stikbal göklerdedir. Ça¤›n ihtiyaçlar›na. k›sa sürede sonuca ulaflt›. Sabiha Gökçen o okulun ilk k›z ö¤rencisi oldu ve Atatürk’ün özel izniyle okula yaz›ld›. Ayn› zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konulanhedeflerden biri oldu.” sözü. o y›llar›n coflkusu içinde söylenen sadece bir çift güzel söz de¤ildi.atam. Bu amaçla 3 May›s 1935'te Atatürk’ün ad›n› verdi¤i Türk Kuflu kuruldu. Bu olay. Kemal Atatürk www. SINIF 201 .12. havac›l›k coflkusu.gov. Türkiye’nin ayd›n gelece¤i için kad›nlar›m›z›n da e¤itim ve çal›flma hayat›na at›lmalar›n› teflvik etmifl ve bu amaçla çal›flmalar yapm›flt›r. Atatürk “Bu dünyada her fley. 3. geliflmelere uygun olarak her dönemde önemini korumaktad›r. birçok de¤erli eleman yetifltirdi. Atatürk’ün düflünceleri. insan kafas›ndan ç›kar. vatan göklerine aralar›nda Atatürk'ün manevi k›z› ve dünyan›n ilk kad›n savafl pilotu Sabiha GÖKÇEN'in de bulundu¤u.

7. Ünite
Ölçme ve De¤erlendirme
A. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. 1. Sosyal bilimlerin amac› nedir? Örnek vererek aç›klay›n›z. 2. Bilim ve teknolojinin, hayat›m›zdaki önemi nedir? 3. T›p alan›ndaki geliflmelerin amac› ve insanl›k için önemi nedir? 4. Korsan ürünlerin ülke ekonomisine zararlar› nelerdir? 5. Atatürk’ün, ak›lc›l›k ve bilime verdi¤i önemi belirten sözlerinden örnekler veriniz. B. Afla¤›daki cümlelerde noktal› yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. Dil ve Tarih-Co¤rafya, psikoloji, patent, organ nakli, kan ba¤›fl›, dayan›flma 1. ‹nsanlar›n davran›fllar›n› inceleyen, etkili iletiflim kurman›n yollar›n› ö¤reten bilim dal›na ............... denir. 2. .............................her alt› ayda bir yapmam›z tavsiye edilen bir ba¤›flt›r. 3. Bir doku ve organ›n bir hastaya verilmesine ........................... denir. 4. Atatürk'ün bilime önem verdi¤ini gösteren bir örnek ............... ............... ............... ............... Fakültesinin kurulmas›d›r. 5. Bulufl sahibinin ürününü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakk›na ............... denir. C. Afla¤›daki çoktan seçmeli sorular› cevaplay›n›z. 1. T›p alan›ndaki geliflmelerin nedeni, afla¤›dakilerden hangisidir? A. Geliflmeyi gerçeklefltiren kiflinin ad›n› duyurmak istemesi B. ‹nsan yaflam›n› daha iyi hâle getirmesi C. T›p alan›nda geliflmenin zorunlu olmas› D. T›p alan›nda geliflmenin önemli bir nedeninin olmas› 2. Afla¤›dakilerden hangisi, Atatürk'ün ak›lc›l›¤a ve bilime verdi¤i önemi gösteren bir sözüdür? A. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ‹leri!" B. "Ak›l ve mant›¤›n çözümlemeyece¤i mesele yoktur." C. "Vergilendirilmifl kazanç kutsald›r." D. “Yurtta sulh, cihanda sulh.” 3. Afla¤›dakilerden hangisi, toplumsal dayan›flmay› sa¤layan olaylardan biridir? A. Doku ve organ nakli B. Turizm faaliyetleri C. Teknolojik geliflmeler D. Aile içi sorumluluklar

202

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

Elektronik Yüzy›l
4. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal bilimlerin ara disiplinlerinden biri de¤ildir? A. Sosyoloji B. Psikoloji C. Müzik D. Felsefe 5. Afla¤›dakilerden hangisi, bilimsel ve teknolojik bir geliflme de¤ildir? A. Gen teknolojisi B. Kök hücre C. Nano teknoloji D. Kufl gribi Ç. Afla¤›daki cümlelerde do¤ru olanlar›n önüne D, yanl›fl olanlar›n yan›na Y yaz›n›z. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (....) (....) (....) (....) (....) (....) Sosyal bilimler olmasayd› kendi geliflimimizden haberdar olamazd›k. Organlar, sadece insanlar yaflam›n› yitirince ba¤›fllanabilir. Atatürk, ak›lc›l›k ve bilimi her zaman önemsemifltir. T›p alan›nda geliflmeler gereksizdir. Doku ve organ ba¤›fl›, yaln›zca aile bireyleri aras›nda yap›lmal›d›r. Korsan kitap ve CD'ler kullanmamal›y›z.

D. Afla¤›daki sözlerin birbiriyle iliflkili olanlar›n› efllefltiriniz. Doku ve organ nakli Kan ba¤›fl› Korsan Bulafl›c› hastal›k Siyaset ilmi CD/Kitap AIDS Oy sand›¤› Hayat kurtarma Toplumsal yard›mlaflma

E. Son 25 y›lda insan hayat›n› ve dünyay› en fazla etkileyen bulufllar s›ralamas›nda ilk 5 s›ray› afla¤›daki ürünler almaktad›r. Bunlar›n etkilerini defterinize yaz›n›z. 1. 2. 3. 4. ‹nternet Cep telefonu Kiflisel bilgisayar Fiber optik E-posta Siz, bunlardan hangisini kullan›yorsunuz? Bu s›ralamay› siz nas›l yapard›n›z? Gelecekte bunlar üzerinde nas›l bir de¤ifliklik olabilir? Gelecekte insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›racak bir bulufl tasarlar m›s›n›z?
Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

203

SÖZLÜK
agresif alg› ana fikir ana yön anjiyo antiseptik at›k beceri beflerî beflerî unsur birey bütçe : : : : : : : : : : : : A Sald›rgan. Bir fleye dikkati yönelterek o fleyin bilincine varma, idrak. Bir yaz›n›n temeli olan as›l düflünce. Kuzey, güney, do¤u ve bat› yönlerinden her biri. Damaryolu ile kalp damarlar›n›n aç›k ya da kapal› olup olmad›¤› durumunun tespit edilmesi. Vücudun çeflitli k›s›mlar›n› mikroplardan ar›nd›rmak için kullan›lan kimyasal madde. At›lm›fl, at›lan. B 1. Elinden ifl gelme durumu, ustal›k. 2. Kiflinin yatk›nl›k ve ö¤renime ba¤l› olarak bir ifli baflarma ve bir ifllemi amaca uygun olarak sonuçland›rma yetene¤i. ‹nsanla ilgili. ‹nsanlar›n oluflturdu¤u yap›lar. Toplumlar› oluflturan ve düflünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlar›n her biri, fert. Devletin, bir kuruluflun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarlad›¤› gelir ve giderlerin tümü. C cazip celse : Al›ml›. : Oturum. Ç : Kabu¤u ay›klanmam›fl pirinç : 1.Bir fleyin yak›n›, dolay›, etraf. 2. Kiflinin içinde bulundu¤u toplumu oluflturan ortam. : Da¤›n bir noktas›ndan kopup yuvarlanan ve yuvarland›kça büyüyen kar kümesi. D : 1. Davranma ifli veya biçimi, tutum, hareket. 2. D›fltan gözlemlenebilecek tepkilerin toplam›. 3. Organizman›n uyaranlar karfl›s›ndaki tepkilerinin bütünü. : Halk›n egemenli¤i temeline dayanan yönetim biçimi. : 1. Tarih öncesi tanr›, tanr›ça, yar› tanr› ve kahramanlarla ilgili ola¤anüstü olaylar› konu alan fliir. 2. Bir kahramanl›k hikâyesini veya bir olay› anlatan, ölçüsü on bir hece olan halk fliiri. : Do¤an›n sebep oldu¤u y›k›m ve felaketler. : 1. Duyularla alg›lama, his. 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insan›n iç dünyas›nda uyand›rd›¤› izlenim. : Kar› kocan›n baba ve annelerinin her biri. : 1. Fikir 2. D›fl dünyan›n insan zihnine yans›mas›. 3. Niyet, tasar›. E : Bir cismi iki eflit parçaya bölen çizgi. : Duygudafll›k. Kiflinin kendisini baflka bir bincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygular›n›, isteklerini ve düflüncelerini denemeksizin anlayabilmesi becerisi. : Orta Ça¤’da Katoliklerde kat› inançlar›na karfl› gelenleri cezaland›rmak için kurulan kilise mahkemelerinin genel ad›. : Yer kabu¤unu oluflturan kayalar›n, baflta akarsular olarak üzere türlü d›fl etmenlerle y›prat›l›p yerinden kopar›larak eritilmeleri veya bir yerden baflka bir yere tafl›nmas› olay›. : 1. Kuzey Kutbu‘nda yaflayan topluluklar›n ad›. 2. Bu topluluktan olan kimse. : Belli bir kurala göre düzenlenmifl, kula¤a hofl gelen ses dizisi, melodi. F : Ahlak›n övdü¤ü iyi olma, alçak gönüllülük, yi¤itlik, do¤ruluk ve benzeri niteliklerin genel ad›. : Hemen parlayan, k›z›nca gözü dünyay› görmeyen.

çeltik çevre 盤

davran›fl demokrasi destan do¤al afet duygu dünür düflünce

eksen empati engizisyon erozyon eskimo ezgi

fazilet fevri

204

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

fikir fresk

: Düflünce. : Yafl duvar s›vas› üzerine kireç suyunda eritilmifl madeni boyalarla resim yapma yöntemi. G Bir yar›flma, karfl›laflma, çat›flma vb. sonunda yenen, üstün gelen baflar› kazanan. Bat›. Bir toplumda yapt›r›m gücü olan kültürel kal›nt›lar, al›flkanl›klar, bilgi, töre ve davran›fllar. Bir olay, varl›k veya düflünce üzerinde var›lan yarg›, fikir. Bir nesnenin, olay›n veya bir gerçe¤in, niteliklerinin bilinmesi amac›yla dikkatli ve planl› olarak ele al›n›p incelenmesi. Bir maddenin en küçük tanesi. A¤aç, metal veya tafl bir yüzeye ayr› kollar halinde de¤iflik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katlar› yer yer kaz›yarak altlardaki renklerden yayarlanma tekni¤i. 1. Ortak özellikleri olan varl›klar, nesneler bütünü. 2. Görüflleri, ç›karlar› bir olan kimseler bütünü, ekip. Gül bahçesi. Evlenmekte olan bir erke¤e, evlenme töreni s›ras›nda verilen ad.

galip garp gelenek görüfl gözleme granül gravür grup gülzar güvey

: : : : : : : : : :

hak heyelan hiyeroglif hoflgörü höyük

hukuki

H 1. Adalet. 2. Adaletin, hukukun gerektirdi¤i veya birine ay›rd›¤› fley, kazanç. Toprak kaymas›. Resim yaz›. Her fleyi anlay›flla karfl›layarak olabildi¤i kadar hofl görme durumu. 1. Tarih boyunca türlü sebeplerle y›k›lan yerleflme bölgelerinde, y›k›nt›lar›n üst üste birikmesiyle oluflan, içinde yap› kal›nt›lar›n›n gömülü bulundu¤u yayvan tepe. 2. Toprak y›¤›n›, küçük tepe. : Hukuk ile ilgili, hukuksal. : : : : : I

›st›rap

: 1. Ac› 2. Üzüntü, s›k›nt›, keder. ‹ : 1. Duygu, düflünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baflkalar›na aktar›lmas›, haberleflme. 2. Telefon, televizyon, radyo vb araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi al›flverifli. : 1. Geliflme, geliflim. 2. Meydana ç›kma, aflikâr olma. : 1. Bir yerden baflka bir yere geçme geçifl. 2. Anlama, kavrama. : Baflkas›n›n arsa, yol, bahçe vb. tafl›nmaz mal›ndan belirli bir yolda yararlanma hakk›. : 1. Bir sonuç ç›karmak için olgular› yöntemli bir biçimde toplay›p say› olarak belirtme ifli, say›mlama. 2. Say› bilimi. : Aç›kta yap›lan sat›fl. J : 1.Beklenmedik iyi davran›fl. 2. Herhangi bir fleyi aç›klamak için genellikle el, kol ve bafl ile yap›lan içgüdüsel veya iradeli hareket. K : 1. Kabartmak ifli. 2. Bir biçimin veya bir süslemenin düz yüzey üzerindeki ç›k›nt›s›. 3. K›l, alç›, tafl vb. ifllenebilir gereçleri girintili ç›k›nt›l› yüzeyler durumunda biçimlendirerek yap›lm›fl olan eser. : Bir fleyin do¤rulu¤u, gerçekli¤i konusunda kanaat verici belge, delil, iz. : Nesnelerin veya olaylar›n ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad alt›nda toplayan genel tasar›m. : 1. Bir fleyin ç›kt›¤› yer. 2. Araflt›rma ve incelemede yararlan›lan belge.

iletiflim

inkiflaf intikal ‹rtifak hakk› istatistik iflporta

jest

kabartma

kan›t kavram kaynak

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

205

L : 1. Güdülenme : Bas›n ve yay›n organlar›na haber toplayan. okyanus olgu le oksit ölçek pandomim 206 Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. temel konular› konuflmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yapt›¤› genel toplant›. alttan içine el sokularak oynat›lan çeflitli nesnelerden yap›lm›fl bebek. 2. 2. Bak›fl bakma. Yer. Bir harita veya resimde görülen uzakl›klarla bunlar›n iflaret etti¤i. Birlefltirilmifl et tesisi. Eski Türklerde devlet ifllerinin görüflülüp karara ba¤land›¤› meclis.k›ta kolezyum kombina kompozitör kongre kristal kroki kronoloji kukla kutup kurultay kültür : 1. Ö : 1. Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleflmesi. lider materyal mekân menfaat minyatür motivasyon muhabir : : : : nafta nazar N : Yap›s› benzine çok benzeyen ya da özdefl olan ve yer ya¤›n›n dam›t›m›yla üretilen ye¤ni hidrokarbenler kar›fl›m›. : Besteci. Yeryüzündeki büyük kara parçalar›ndan her biri. SINIF . Ç›kar. gölge ve hacim duygusu yans›t›lmayan küçük. Ço¤unlukla eski yazma kitaplarda görülen ›fl›k. karfl›land›¤› gerçek uzunluklar aras›ndaki oran. Bir kuruluflun. Tah›l ölçmeye yarar kap›. bildiren veya yazan kifli. Zaman dizini. göz.b hafif nesnelerden yap›lm›fl insan ve hayvan figürleri. 3. : Bir konu veya nesnenin bafll›ca özelliklerini yans›tacak biçimde haz›rlanm›fl tasla¤›. 2. : 1. gereç. flef. Ulusal veya uluslararas› bilimsel toplant›. 3. M Malzeme. Varl›¤› deneykan›tlanm›fl fley. hatta cans›z nesnelere de zarar veren. : 1. bulunulan yer. 2. elçilerin. Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçti¤i varsay›lan iki noktas›ndan her biri. ‹steklendirme. mala. evcil hayvanlara. gündemindeki sorunlar› konuflmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle yapt›¤› genel toplant›. P : Düflünce ve duygular› müzik veya türlü eflyalar eflli¤inde bazen dansla. : 1. ana kara. renkli resim sanat›. : Eski Roma döneminde sanat etkinliklerinin yan›s›ra dövüfllerinde yap›ld›¤› yap›. Zaman bilimi. 2. : 1. 2. : Bir topluma veya halk toplulu¤una özgü düflünce ve sanat eserlerinin bütünü. : 1. göz atma O : K›talar› birbirinden ay›ran engin. : 1. gündemindeki sorunlar›. yurt. : 1. delegelerin kat›lmas›yla yap›lan toplant›. 1. Belli kimselerde bulundu¤una inan›lan. insanlara özellikle çocuklara. eve. aç›k deniz. 2. 2. bez. tar. : Oksijenin bir element veya kökle birleflmesiyle oluflan madde. 2. : 1. Bir kuruluflun. Çeflitli ülkelerden yöneticilerin. 2. bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yans›tmay› amaçlayan oyun. 2. : 1. 2. Ayaklar› olmayan. 2. müzik besteleyen. Hareketli yerleri iplikle sanatç›n›n parmaklar›na ba¤lanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynat›lan. Askerlerin bir komutan›n emrinde bir araya gelmesinden oluflan birlik. Birim kabul edilen herhangi bir fleyin alabildi¤i kadar ölçü. kongre: Dil Kurultay›. : Baz› cisimlerin ald›klar› geometrik biçim. karton v. sözsüz oyun. Birtak›m olaylar›n dayand›¤› sebep veya bu sebeplerin yol açt›¤› sonuç. Yer yuvarla¤›n›n. Önder. Ev. bak›fltaki çarp›c› ve öldürücü güç. ana deniz. Bir partinin veya bir kuruluflun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse. Birbiriyle karfl›t olan fleylerden her biri.

Herhangi bir iflte. canavar düdü¤ü. Üzerinde bildiri. : Her ortama uyum gösteren. ‹tfaiye. pastel ve kara kalem resim. temelsiz. 2. randevu rapor rezerv safsata sembol siren sesi slogan solvent sunum : : : : : : flema flamanizim fi : Bir aletin. : 1. anlafl›lmas› güç yönlerini aç›klayarak ayd›nl›¤a kavuflturma. aç›klama veya tan›tma k⤛tlar› tutturmak için haz›rlanm›fl levha. : T : Bez. k⤛t vb. : Yata¤›nda bilindi¤i hesaplanan. ilke. ‹nsanlar›n toplumun varl›¤› ve geliflmesi için gerekli olan nesneleri sa¤lamak üzere. Bir yaz›n›n veya bir sözün. Z üretim veri varis yâr yabgu yorum yön ziraat : Tar›m. Sunma ifli. 2. istikamet. maddeler üzerine yap›lm›fl ya¤l› boya.A¤aç duvar kaplamalar›na veya tavanlara süs için konulan resim. doktor veya doktorlar kurulu taraf›ndan verilen yaz›.Bir olay› belli bir görüfle göre aç›klama. simge. 2. : Toplardamar genifllemesi. 1. Tasarlanm›fl fley. S Bafl. Bir bildirinin çeflitli yollarla dinleyenlere aktar›lmas›. : Bir sanayi dal› ile ilgili yap›m yöntemlerini. 2. tahta. amaçl› etkinlikleriyle do¤al çevrelerini de¤ifltirmeleri. gereç ve aletleri kapsayan bilgi. V : 1. SINIF 207 . : Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde ka¤andan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin ünvan›. heniz ifllenmemifl maden. Bir maddeyi çözebilme özelli¤ine sahip s›v›. bir tasar›n›n plan›.pano platform proje : 1. 2. K›sa ve çarp›c› propaganda sözü. Duyularla ifade edilemeyen bir fleyi belirten somut nesne veya iflaret. pasif. özel kurum veya devlet ad›na gerçeklefltirilmesi kabul edilmifl bilimsel çal›flma tasar›s›. : 1. Belli bir noktaya göre olan yer. Yüksekçe yer. Bir araflt›rman›n. düflünceleri veya gözlemleri bildiren yaz›. Bir edebiyat eserinin. tasar›. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ilkeler. De¤iflik alanlarda önceden plan ve programa al›nm›fl. ordubozan Y : Sevgili. tiz ses. bir konuda yap›lan inceleme ve araflt›rma sonucunu. : 1. yak›n. 2. bir arac›n veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. kullan›lan araç. : 1. 2. Hastan›n dinlenme durumu vb. çiftçilik. maliyeti hesaplanm›fl. 2. ni gösteren. bir tart›flman›n. temeli olan ana öge. dost. : 1. Bir yere gitmek için izlenen yol. belli bir yerde iki veya daha çok kifli aras›nda kararlaflt›r›lan buluflma. taraf. eleman. U tablo teknoloji unsur uygucu : Öge. de¤erlendirme. Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. R : Belli bir saatle. cankurtaran ve polis araçlar›nda bulunan. sulu boya. Ü : 1. as›ls›z söz.

KRONOLOJ‹
MÖ 3200 2000 1700 1280 1200 900 800 687 600 450 214 209 0 MS 48 375 395 434 453 552 571 582 622 624 625 627 628 630 630 632 632 632 634 634 642 644 644 656 656 Hun ‹mparatorlu¤u’nun, Kuzey ve Güney Hunlar› olarak ikiye ayr›lmas› Kavimler Göçü Roma ‹mparatorlu¤u’nun ikiye ayr›lmas› Attila’n›n, Avrupa Hun Devleti’nin bafl›na geçmesi Attila’n›n ölümü Kök Türk Devleti’nin kurulmas› Hz. Muhammed’in do¤umu Kök Türk ‹mparatorlu¤u’nun ikiye ayr›lmas› Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi Bedir Savafl› Uhut Savafl› Hendek Savafl› Hudeybiye Savafl› Mekke’nin Fethi Do¤u Kök Türklerin Çin egemenli¤i alt›na girmeleri Veda Hutbesi Hz. Muhammed’in ölümü Dört Halife Döneminin bafllamas› Hz. Ebubekir’in ölümü Hz. Ömer’in halife olmas› Nihavend Savafl› Hz. Ömer’in öldürülmesi Hz. Osman’›n halife olmas› Hz. Osman’›n öldürülmesi Hz. Ali’nin halife olmas› Yaz›n›n bulunmas› Anadolu’da Hitit dönemi’nin bafllamas› Orta Asya göçlerinin bafllamas› Kadefl Antlaflmas› Hitit Devleti’nin y›k›lmas› Urartu Devleti’nin kurulmas› Frig Devleti’nin kurulmas› Lidya Devleti’nin kurulmas› Urartu Devleti’nin y›k›lmas› Demokrasi yönetiminin ortaya ç›kmas› Çin Seddi’nin yap›m›n›n tamamlanmas› Mete’nin Hun Devleti’nin bafl›na geçmesi Hz. ‹sa’n›n do¤umu ve miladi takvimin bafllang›c›

208

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

661 661 681 744 745 750 751 840 840 1040 1040 1048 1055 1063 1064 1071 1072 1092 1141 1157 1157 1187 1212 1215 1258 1450 1689 1750 1776 1789 1800 1876 1931 1932 1935 1945 1948 1953 1989 1995 2000

Hz. Ali’nin öldürülmesi Emeviler Döneminin bafllamas› ‹kinci Köktürk Devleti’nin kuruluflu ‹kinci Köktürk Devleti’nin y›k›l›fl› Uygur Devleti’nin kuruluflu Emevi Devleti’nin y›k›l›fl› Talas Savafl› Uygur Devleti’nin y›k›l›fl› Karahanl› Devleti’nin kuruluflu Dandanakan Savafl› Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluflu Pasinler Savafl› Tu¤rul Bey’in Ba¤dat’a girmesi Tu¤rul Bey’in ölümü Alparslan’›n hükümdar olmas› Malazgirt Savafl› Alp Arslan’›n ölümü Melikflah’›n ölümü Katvan Savafl› Sencer’in ölümü Büyük Selçuklu Devleti’nin y›k›lmas› Gazneliler Devleti’nin y›k›l›fl› Karahanl›lar Devleti’nin y›k›l›fl› Magna Carta’n›n ‹ngiltere’de kabul edilifli Abbasi Devleti’nin y›k›l›fl› Matbaan›n Jan Gutenberg taraf›ndan gelifltirilmesi Haklar Bildirgesi imzaland›. J.J. Rousseau “‹nsanlar hür ve eflit do¤arlar” ilkesini savundu. Amerikan Ba¤›ms›zl›k bildirgesi Frans›z ‹nsan ve Vatandafl Haklar› Beyannamesi Demokrasi yönetimlerinin yayg›nlaflmas› Kanunuesasi’nin kabulü Türk Tarih Kurumunun Kurulmas› Türk Dil Kurumunun Kurulmas› Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesinin kurulmas› ‹kinci Dünya Savafl› sona erdi. Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bilgirgesi Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Berlin Duvar› y›k›ld›. Internet yayg›nlaflt›. Yöneticileri seçimle iflbafl›na gelen ülke say›s› artt›.

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

209

KAYNAKÇA
ATALAY, ‹brahim, K›talar ve Ülkeler Co¤rafyas›, ‹zmir, 1999. BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi 1-2, MEB Bas›mevi, ‹stanbul, 1971. Bilimin ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim, MEB Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤›, Mart 2004 Say›s›, Ankara, 2004. ER‹NÇ, S›rr›, Klimatoloji ve Metodlar›, ‹stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Co¤rafya Enstitüsü Yay›n›, ‹stanbul, 1984. ERKAN, Serdar, Örnek Grup Rehberli¤i Etkinlikleri, Pegem A Yay›nlar›, Ankara, 2002. GÜRKAYNAK, Prof. Dr. ‹pek, Yurttafl Olmak ‹çin, ‹stanbul, 1998. ‹slam Tarihi Ansiklopedisi, c. 5-7, ‹hlas Matbaac›l›k, ‹stanbul, tarihsiz. ‹slam Tarihi Ansiklopedisi, c. 10, ‹hlas Matbaac›l›k, ‹stanbul, 1995. KAFESO⁄LU, ‹brahim, Türk Millî Kültürü, 3. bask›, Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul, 1984. Atatürkçülük I. Kitap, MEB yay›nlar›, ‹stanbul 1984. Osmanl› Tarihi Ansiklopedisi, C. 4, ‹hlas Matbaac›l›k, ‹stanbul, tarihsiz. ÖZDEM‹R, SAD‹, Anadolu’da Zoru Baflaran Cesur Giriflimciler, ‹stanbul, 2005 s. 170-173. ÖZTUNA, Y›lmaz, Büyük Tarih Ansiklopedisi, Batefl, Yay›nlar›, Ankara, 1992. ÖZTÜRK, Cemil – D‹LEK, Dursun, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi, Mart, 2005. Resimli Tarih Atlas›, Evrensel ‹letiflim Yay›nlar›, Ankara, 2008. SELÇUK, Prof. Dr. Ziya – KAYILI, Hüseyin – OKUT, Levent, Çoklu Zekâ Uygulamalar›, Ankara, 2004. SEVGEN, Nazmi, Tarih Dünyas› dergisi, Y›l 1, Say›: 1 Aral›k, 1964. SEV‹M, Prof Dr. Ali; TURAL, Prof. Dr. M. Akif; ÖZTOPRAK, Prof. Dr. ‹zzet, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri C.1 TTK yay›nlar›, Ankara, 2005. SOYSAL, ‹smail, Türkiye’nin Uluslar aras› Siyasal Ba¤›tlar›, (1945-1990), Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara,1991. Tarih Konufluyor, Ayl›k Tarih Mecmuas›, Say›: 10, ‹stanbul, 1964. TEK‹N, Talat, Orhon Yaz›tlar›, Kül Tigin, Bilge Ka¤an, Tonyukuk, 2. bask›, Simurg Yay›n evi, ‹stanbul 1998. Temel Britannica, C.19, Ya¤mur ormanlar›, Hürriyet Gazetisi Yay›nlar›, ‹stanbul, 1992. TURAN, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Nak›fllar Yay›nevi, ‹stanbul,1978. Türkler’in Alt›n Kitab›, C. 1, Tercüman Yay›nlar›, ‹stanbul, 1990. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2005. Türk Tarih Kurumu Yay›n Katalo¤u, TTK Bas›mevi, Ankara, 2004. Unat Faik Reflit, Tarih Atlas›, Kanaat Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008. YALMAN, Ali R›za, Cenupta Türkmen Oymaklar› 1-2, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1993. YAVUZ, Eren Kudret, Ö¤renen ve Geliflen E¤itimciler ‹çin Çoklu Zekâ Teorisi Uygulama Rehberi, Ankara, 2004. YAZICI, Nuri, Tarihte Türkler ve Türk Devletleri, Damla Matbaas›, Konya, 1997.

210

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

Gazete, Dergi ve ‹nternet 1 Aral›k Dünya AIDS Günü, Posta gazetesi, 1.12.2005. Aile ‹çi fiiddete Son, Hürriyet gazetesi, 11.05.2005. Dünya Gençli¤inin Kalbi ‹zmir’de Att›, Zaman gazetesi, 24.08.2005. Düflünce Özgürlü¤ü ‹çin ‹stanbul’da 4. Buluflma, Sabah gazetesi, 08.11.2005. Karfl›l›kl› Böbrek Nakli, Sabah gazetesi, 04.02.2012. Korsan Sandalyeye 20 Ay Hapis Cezas›, Hürriyet gazetesi. Korsan Almayana, Hürriyet gazetesi, 15.03.2005. K›z›l›rmak kurumaya bafllad›, Posta gazetesi, 18.10.2005. Medimagazin (Sa¤l›k profesyonellerinin) gazetesi ‹nternet sitesi 08.03.2004 www.ksef.gazi.edu.tr Nakil bekleyen kalp hastalar›na umut, Sabah gazetesi, 15.10.2005. Pakistan Depremi, Posta gazetesi, (22. Ekim 2005). Picasso ‹stanbul’da, Sabah gazetesi, 08.01.2006. Sözleflmeli Ö¤renciler Geliyor, Sabah gazetesi, 27.10.2005. Televizyon Çocuklar› fiiddete Yönlendiriyor, Posta gazetesi, 20.11.2005. Uzay’da ABD – Türkiye Ortakl›¤›, Uzaya Gidiyoruz, Sabah gazetesi. 16.10.2005. www.abgs.gov.tr Yaral› Yüreklere Yard›m, Sabah gazetesi. 24. ‹stanbul Kitap Fuar›, 08 Ekim 2005, Milliyet gazetesi. Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim, Say›: 61, Mart, 2005. Atlas Dergisi, A¤ustos 1973, say› 5. Atlas Dergisi, May›s 1997, say› 50. Atlas Dergisi, Ekim 1999, say› 79. Bilim Çocuk dergisi, say›: 78, Haziran 2004. Focus Dergisi, say›: 7, Temmuz 2002. Haritalar, Gürbüz Yay›nc›l›k. www.emniyet.gov.tr www.gap.gov.tr www.borem.gov.tr www.meteor.gov.tr www.meb.gov.tr www.mta.gov.tr www.cevreorman.gov.tr www.tdk.gov.tr www.tpb.org.tr (Türk Parlamenterler Birli¤i Vakf› ‹nternet sitesi ) www.ttkb.gov.tr www.die.gov.tr www.tuik.gov.tr www.ksef.gazi.edu.tr www.ato.org.tr

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF

211

212 TÜRK‹YE HAR‹TASI Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF .

Sosyal Bilgiler • Ders Kitab› • 6. SINIF TÜRK DÜNYASI HAR‹TASI 213 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->