T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞ I

(MES LEKÎ EĞİT İM VE Ö ĞRET İM S İS TEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJES İ)

MEGEP

METAL TEKNOLOJİS İ YATAYDA BORU VE PROFİL KAYNAĞ I

ANKARA 2005

Milli Eğitim Bakanlığı taraf ından geliştirilen modüller; • T alim ve T erbiye Kurulu Başkanlığın ın 02.06.2006 tarih ve 269 say ılı Karar ı ile onaylanan, Mesleki ve T eknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaşt ır ılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö ğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş ö ğretim materyalleridir (Ders Notlar ıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel ö ğrenmeye rehberlik etmek amacıyla ö ğrenme materyali olarak hazırlanm ış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve T eknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanm ışt ır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak ko şulu ile eğitim ö ğretim sırasında geliştirilebilir ve yap ılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılm ış modüller, eğitim kurumlarında ö ğrencilere ücretsiz olarak dağıt ılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullan ılamaz ve ücret karşılığında sat ılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ iii G İRİŞ ............................................................................................................................1 Ö Ğ RENME FAALİYETİ-1 ...........................................................................................2 1. BO RULARIN KAYNAĞ I..........................................................................................2

1.1. Boruların Tanım ı ................................................................................................2 1.2. Boru Çeşitleri .....................................................................................................3 1.2.1 Sanayi Borular ı ............................................................................................3 1.2.2. Galvanizli Tesisat Boruları .........................................................................3 1.2.3. Doğal Gaz Borular ı .....................................................................................3 1.3. Boru Kesmede Kullan ılan Araçlar .....................................................................3 1.4. Küçük Çaplı Boruların Küt Ek Kaynağı Küçük Çaplı Boruların Kaynağa Haz ırlanması .............................................................................................................3 1.4.1. Borulara Kaynak Ağz ı Açma Yöntemleri...................................................4 1.4.2. Boru Kaynaklarında V Yatakları ................................................................4 1.4.3. Kaynak Ek Yerlerini Temizleme ................................................................5 1.4.4. Boru Kaynaklarında Dikkat Edilecek Hususlar ..........................................5 1.4.5. Boruların Kaynat ılması ...............................................................................5 UYGULAM A FAALİYET İ .....................................................................................6 ÖLÇM E VE DEĞERLENDİRM E...........................................................................7

Ö Ğ RENME FAALİYETİ-2 ...........................................................................................9 2. KÜÇÜK ÇAPLI BO RULARIN “T” KAYNAĞ I........................................................9

2.1. Ara Kesitler........................................................................................................9 2.1.1. Parçalar ın Birbirine Alışt ırılması ................................................................9 2.1.2. Ara Kesitleri Açılm ış Boruları Puntalanması ...........................................10 2.1.3. Boru Kaynaklarında Sızdırmazlı ğın Önemi..............................................10 2.2. “T” KAYNAĞI YAPMAK.............................................................................11 2.2.1. Kaynak Dikişinin Temizlenmesi...............................................................11 UYGULAM A FAALİYET İ ...................................................................................12 ÖLÇM E VE DEĞERLENDİRM E.........................................................................13 3.1. Profil Boruların Tanı mı ve Standartları ...........................................................15 3.2. Profil Boruların ın Alın Kaynağı ......................................................................15 3.2.1. Kaynak Ek Yerlerini Temizleme ..............................................................16 3.2.2. Profil Boru Kaynağında Dikkat Edilecek Hususlar ..................................16 3.2.3. Profilleri Puntalama ..................................................................................16 3.2.4. Kaynak Dikişlerini Temizlemek ...............................................................16 UYGULAM A FAALİYET İ ...................................................................................17 4.1. Profilleri Köşe Kaynağı İçin Haz ırlama...........................................................20 4.2. Profilleri Köşe Oluşturacak Şekilde Puntalama...............................................20 i

Ö Ğ RENME FAALİYETİ-3 .........................................................................................15 3. PRO FİL BORULAR................................................................................................15

Ö Ğ RENME FAALİYETİ-4 .........................................................................................20 4. PRO FİL BORULARININ KÖ Ş E KAYNAĞ I..........................................................20

..........................................................1................2..................................................................................................................21 ÖLÇM E VE DEĞERLENDİRM E........................................................................... İç Köşe Kaynağında Elektrot Hareketleri ................................................................................................................3..........4................................................................22 CEVAP ANAHTARLARI .... Kaynak Dikişlerini Temizleme .................................................................26 KAYNAKLAR........................27 ii ......................................23 PERFORM ANS DEĞERLENDİRM E........20 UYGULAM A FAALİYET İ ...............20 4...............25 MO DÜL DEĞ ERLENDİRME ................

k ısaç v. EĞİ TİM Ö Ğ RETİM O RTAMLARI VE DONANIMLARI Donanım: Kaynak makinesi. T ekniğine uygun olarak profil boruların kö şe kaynakların ı yapabileceksiniz Ortam: Elektrik ark kaynak atölyesi. tel fırça. elektrod. kaynak maskesi. T ekniğe uygun olarak arakesit açılm ış borular ın kaynağın ı yapabileceksiniz 4.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KO D ALAN DAL/MESLEK MO DÜLÜN ADI MO DÜLÜN TANIMI SÜRE Ö N KO Ş UL YETERL İK 521MMI058 Metal T eknolojisi Ortak Alan Yatayda Boru ve Profil Kaynağı Bu modül yatayda küçük çaplı borular ın ve profillerin kaynağı konusunun işlendiği bir ö ğrenim materyalidir 40/32 Elektrik Ark Kaynağı Düz Dikiş Çekme Modülünü alm ış olmak Yatayda küçük çaplı boru ve profillerin kaynağın ı yapmak Ge nel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak yatay konumda küçük çaplı borular ın ve profillerin kaynağın ı yapabileceksiniz. T ekniğe uygun olarak borulara arakesitlerini açabileceksiniz 3. kaynakçı tak ımlar ı (iş önlüğü. en az 2 adet yumuşak çelik boru Bu modül içerisinde her ö ğrenme faaliyeti sonunda kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz çoktan seçmeli ve uygulamalı ölçme değerlendirme tekniklerine tabi tutulacaksın ız MO DÜLÜN AMACI Ö LÇME VE DEĞ ERLENDİRME iii .b). Amaçlar 1. T ekniğe uygun olarak boruların alın kaynağın ı yapabileceksiniz 2.

iv .

GİRİŞ GİRİŞ Se vgili Ö ğ renci. Çalışmaya. ama kişi kendini aşma gücüne her zaman sahiptir. enerji kaynakların ın k ıtalar arası naklinden. bir sonuçtur. Beynimizin ortalama %1’ini kullandığım ız yani yeteneklerimizin büyük bir k ısm ı geliştirilmeye halen uygundur. Bu modül ile sizlere metal teknolojileri alan ında yaygın ve yo ğun olarak kullandığım ız borular ın ve profillerin elektrik ark kaynağı ile birleştirme tekniklerini ö ğreneceksiniz. tüm çalışmalar ın ızda başar ılar dilerim. Başar ılı olmak ve mutlu yaşamak istiyorsak çok çalışmalı ve kendimizi güncelleştirmeliyiz. Metal teknolojileri sektöründe başar ılı bir teknik eleman olabilmenin ilk şart ı teknolojik bilgilerimizi art ırmak birey olarak belirli bir alanda her zaman başkalar ın ı geçme gücünü gösteremeyebilirsiniz.ö ğrenmeyi ö ğrenmeyenler olacakt ır. Tohamas Edison der ki. 1 . T eknolojinin dev adımlarla h ızla ilerlediği günümüzde. Çalışmadan kazanamay ız. ”Yirmi birinci asrın cahilleri okuma-yazma bilmeyenler değil. üzerinde oturduğumuz tabureye varıncaya kadar kullandığım ız gereçlerde kullan ılan boruların imalat kademelerini ve elektrik ark kaynak tekniği ile kaynat ılması becerisini kazanacaksın ız. Dehan ın %99’u ter %1’i ilhamdır.” demektedir. başaracağım diye başlamalıy ız. Başar ı esrarengiz bir tabiat hediyesi değildir. zorlukları yeneceğim. Eğitim sonunda elde edilen bir davran ış değişikliğidir. başar ılı olacağım. Alfin T ofler. yağmurlu havalarda kullandığım ız şemsiyeye. biz de ulaşabiliriz. Hemen do ğrulmalıy ız herhangi bir noktaya ulaşılm ış ise.

¾ Dikişsiz Çelik Borular ¾ Dikişli Çelik Borular olmak üzere iki şekilde imal edilirler.T S 6475 ) Ş ekil 1. T est ve deneme basınçlar ından sonra piyasaya arz edilir. Bu standart kapsam ındaki borular ın imalat ında kullan ılan çelik üretim metotları ile döküm teknikleri kullan ılarak elde edilir. 3. BORULARIN KAYNAĞI 1.1. Boru imalat ında kullan ılan standartlar (T S 301. ¾ Metal işleri meslek dalında kaynak yapan işletmelerden.1 Değişik Profiller 2 . Dikişli borular so ğuk haddelenmiş şeritlerin biçimlendirilerek birleşme noktalarından elektrik direnç veya indüksiyon kaynağı ile kaynat ılarak üretilirler. 1. küt-ek kaynağında kullan ılan araç gereç.ÖĞRENME FAAL İYET İ-1 ÖĞRENME FAAL İYET İ-1 AMAÇ Uygun atölye ortam ı sağlandığında tekniğe uygun olarak yatay konumda boruların küt ek kaynağın ı atölye ortam ında yapabileceksiniz. Dikişsiz çelik borular so ğuk çekme metodu ile üretilir. sın ıfta sununuz. 2. tak ım. Sıcak veya so ğuk olarak çekilerek ısıl işlemlerine tabi tutularak piyasaya arz edilir. makine ve cihazların neler olduğunu araşt ır ın ız. 1.buhar vb . Borular belirli standartlar dahilinde üretilir. Borular imalat şekillerine göre. Rapor haline getirip. topladığın ız bilgileri sın ıf da tart ışın ız. ARAŞTIRMA ¾ Boru çeşitlerini araşt ır ın ız. 4 – T S 416 – T S 1997 – T S 5317 – T S 10208 – T S 11004 – T S 6438 – T S 6474.gaz. Boruların Tanımı Sıv ı.maddeleri iletmeye yarayan içi bo ş gereçlere boru denir.

korozyona karşı dirençli.ısıl işleme tabii tutulmuş olarak imal edilen borulardır. paslanmaya ve çürümeye karşı dirençleri nedeniyle temiz su tesisat ı başta olmak üzere.3. Borular iç ve dış çaplarına göre an ılırlar. 1. fiziksel görünümünü ve işin ekonomik olmasın ı sağlar. korozyon etkisinin önem taşıdığı ak ışkan iletim tesisatlarında kullan ılır. Doğ al Gaz Boruları Özel kaliteli çeliklerden imal edilen kolay işlenebilir.2. Kaynağa hazırlık aşaması da parça kalınlığı.4. Örneğin ½” (Yar ım Parmak) .2. 1. 1. Boruların an ılmaları parmak cinsindendir.1 Sanayi Boruları Genellikle et kalınlıklar ı 1mm’ye kadar olan borular çelik eşya yap ım ında kullan ıldıklar ından sanayi borusu olarak tan ımlan ır. uygun kaynak ağzı ve gereç düzgünlüğ üne dikkat edilerek hazırlık yap ılır.2. Boru Çeş itleri 1. Galvanizli Tesisat Boruları Korozyona.1.2.3.2. Boru kesmede aşağıdaki tak ım ve makineler kullan ılır. 1” (Bir Parmak) gibi. . • • • • • M arkalama Kesme Temizleme Alışt ırma Kaynak Ağz ı Açma 3 . Boru Kesmede Kullanılan Araçlar Borular değişik tak ım ve makineler kullan ılarak kesilirler. • El testeresi • Boru keskileri • Boru kesme makinesi • Hidrolik testere • T epsi testere • Şerit testere • Kesme taşlar ı • Oksi gaz ile boru kesme 1. Parçaların kaynağa hazırlanmasında aşağıdaki işlem sırası takip edilir. Küçük Çaplı Boruların Küt Ek Kaynağı Küçük Çaplı Boruların Kaynağa Hazırlanmas ı Borular ın kaynak öncesi ön hazırlığı kaynak dikişinin kalitesini art ır ır.İ ç ve dış k ısımlar ı çinko ile kaplanarak piyasaya arz edilir.

boru keskilerle. nufuziyetin art ır ılması amacıyla kaynak ağzı açılır.... kö şebent de kullan ılır. Resim 1. 1.2. Boru Kaynaklarında V Yatakları Borular ın puntalanması sırasında eksenlerin karşılıklı gelmesi ve kaynak sırasında sabit kalmasın ı sağlamak için “ V” yatağı kullan ılır.4.2 Puntalama İşlem S ırası 4 . 2 Ş ekil 1. Özel durumlarda. Amper ayar ı için Düz Dikiş Çekme Modülüne bak ın ız.1 Boruların Puntalanması 1 4 3 Boruların Puntalanması Mutlaka Karşılı klı Olmalı dı r !. taşlama makineleri ve oksi gaz ile açılabilir.1.4. Borulara Kaynak Ağzı Açma Yöntemle ri Et kalınlıklar ı 4 mm den kalın borulara. Küçük çaplı borulara kaynak ağzı eğelerle..1.

Parçalara eksen noktaları kar şılıklı gelecek şekilde dört noktadan puntalanması Punta aralığı borunun tüm çevresinde eşit olmalıdır. Kaynak A ğzı Açılması Ş ekil 1.5. Kesilen parçaların birbirine alışt ır ılması. Kaynağa bu noktadan başlanarak kaynak yap ılır.4. puntalar ın curuflar ı kaynak çekici ile veya tel fırçalar ile temizlenir.4. 5 .4.3.4. Eksenleri ayn ı hizada olacak şekilde dört taraftan puntalan ır. Boru Kaynaklarında Dikkat Edile cek Hususlar • • • • Kaynat ılacak boruların markalanarak ölçüsünde kesilmesi. Kaynak A ğızların ın Hazırlanması 1. Kaynak ile birleştirilecek borularda eksen kaçıklığı olmamalıdır Ş ekil 1. Et kalınlığı et kalınlığı 3 mm ye kadar olan boruların arasında bir miktar bo şluk bırak ılarak kaynak yap ılır (yaklaşık et kalınlığın ın yar ısı kadar). Makine çalışt ır ılıp amper ayarı yap ılır.1. Boruların Kaynatılması Borular ın uç k ısımlar ı.3. her taraf da eşit olacak şekilde alışt ır ılır. 1.4. Kaynak Ek Yerlerini Te mizleme Ayn ı çaptaki boruların kesilen ve kaynakta birleştirilecek ağızlar ın temizlenir.

UYGULAMA FAALFAAL İ YETİİ YETİ UYGULAMA BO RULARIN KÜT EK KAYNAĞ I B 1 4 3 2 B B-B Kesiti Puntalama işlem sırası Elektrod açısı Araç ve Gere çle r 1. Boruları markalayarak kesiniz. 2. Kaynak makinası. testere 3. Kaynak ağızlar ı açarak parçaları alışt ır ın ız. İki adet 60 mm boyunda siyah su borusu 2. tak ım ve avadanlıklar 4. Ǿ 2.5 mm elektrot. 6 . 4. “ V” yatağı veya kö şebent İş ve İşlem Basamakları 1. Eksenlerden eşit puntalay ın ız. 3. T üm çevreyi “ V” yatağında kaynat ın ız.

Korozyon ve paslanmaya dayanaklı dikişsiz imal edilerek iç ve dış k ısımlar ı çinko ile kaplanan borulara ne ad verilir? A ) T esisat borusu B ) Sanayi borusu C ) Do ğalgaz borusu D ) Galvanizli tesisat borusu 6. Yüksek basınç ve sıcaklığın söz konusu olduğu yerde kullan ılan döküm teknolojileri ile elde edilen borulara ne ad verilir ? A ) Do ğalgaz borusu B ) Galvanizli tesisat borusu C ) Dikişli borular D ) Dikişsiz çelik borular 7. kaynat ılarak piyasaya arz edilen bağlant ı elemanlarına ne ad verilir ? A ) Dikişsiz borular B ) Dikişli borular C ) Sanayi boruları D ) Galvanizli borular 3. A) Elektrod çap ı kadar B) Elektrod çap ın ın iki kat ı C) Elektrod çap ın ı üç kat ı D) Elektrod çap ın ın dört kat ı 7 . Boru kaynaklarında Ark boyu mesafesi ne kadar olmalıdır. Mobilya boruları niçin elektrik ark kaynağı ile kaynatılamaz ? A ) Isıl işlem uygulandığından B ) Et kalınlıklar ın ın fazla olması C ) Et kalınlıklar ın ın ince olması D ) Çeliklerden imal edildiklerinden 5. Metalik malzemelerin dış etkiler alt ında kalarak aşınmalar ına ne denir ? A ) Y aşlanma B ) Korozyon C ) Metalik yorulma D ) Malzeme çürümesi 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME 1. Et kalınlıklar ı ince ve kalınlıklar ı 1 mm ‘ ye kadar olan borular aşağıdakilerden hangisidir ? A ) Mobilya borular ı B ) Siyah su borular ı C ) Sanayi boruları D ) Do ğalgaz boruları 4. So ğ uk şekillendirme metotları ile elde üretilen.

Boru kaynaklarında boru et kalınlığı ile kaynak aralığı arasında bırak ılacak kaynak bo şluğ u ne kadar olmalıdır.8. A) Boru et kalınlığın ın yar ısı B) Boru et kalınlığı kadar C) Boru et kalınlığın ın üç kat ı D) Hiçbiri 8 . Borular ın kaynağında eksenlerin düzgün puntalanması en az kaç noktadan yap ılmalıdır.gaz vb maddeleri iletmeye yarayan içi bo ş silindirik bağlant ı elemanlara ne ad verilir ? A ) Profil boru B ) Boru C ) Dağıt ım sistemi D ) Boru hatt ı 10.? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 9. Sıv ı.

ARAŞTIRMA ¾ ¾ Çevrenizde boru ve birleştirme elamanların ın hangi metotlarla birleştirildiğini Gözlemleyerek arkadaşlar ın ızla tart ışın ız.ÖĞRENME FAAL İYET İ-2 ÖĞRENME FAAL İYET İ-2 AMAÇ T ekniğine uygun olarak ark boyunu . Üst boru tam bir birleştirme sağlayacak şekilde alt boru deliği ovalleştirilir.elektrod açısın ı ve ilerleme h ızın ı ayarlayarak arakesit açılm ış borular ın kaynağın ı yapabileceksiniz. Ara Kesitler Birbirini kesen iki parça arasında meydana gelen alana ara kesit denir.1. matkap. eğe vb. Ayr ıca kaynak yap ım ındaki işlem basamakların ı rapor olarak hazırlay ın ız ve yapt ığın ız çalışmay ı sın ıfa sununuz 2.1. Parçaları n Birbirine Al ışt ırı lmas ı Boru “T ” kaynağına başlamadan önce üst boru alt boruya oturacak şekilde yarım yuvarlak ve yuvarlak eğeler ile alışt ır ılır. Alt borunun ara kesiti ise kademeli olarak küçük çaptan başlan ılarak matkap ile delinir. 9 . Birbirini kesen borular ın kaynağında. kaynaktan önce borular çeşitli izleme tak ımlar ı (testere. KÜÇÜK ÇAPLI BORULARIN “T” KAYNAĞ I 2.) kullanarak ara kesiti oluşturacak şekilde birbirine alışt ır ılmalıdır. 2.1.

2:Boruların Markalanarak Alıştırılması Ş ekil 2. Özellikle hidrolik.3. Kaynak eklerinin aralarında bırak ılacak kaynak aralığı kaynak dikişinin dayan ım ın ı art ır ır. pnömatik.Ş ekil 2.3: T Birleştirme Ara Kesit Olu şturma Birleştirme kaynaklarında parçaların birbirine alışt ır ılması eksenlerin ve do ğrultuların oluşturulması oldukça önemlidir.1. Boru Kaynaklarında S ız dırmazlı ğın Önemi Yap ılan kaynakların sızdırmaz olması gerekir. Borular ın birleştirilmesi için yap ılan puntalama işleminden sonra parçalarda kaynak çekmelerinden dolay ı meydana gelen eksen kaçıklıklar ı gönyesine getirilmelidir. Boru et kalınlığın ın yar ısı kadar kaynak aralığı bırak ılarak nufuziyet art ır ılır.2.1. Puntalama işlemi birleşme yerlerindeki eksenler do ğrultusunda yap ılmalıdır. 2. do ğalgaz ve ısıtma sistemlerinde sızdırmazlık önemlidir. 2. Ara Kesitle ri Açılmış Boruları Puntalanması Borular ın kaynağa hazırlanmasın ın en önemli aşamalarındın biri boruların puntalanmasıdır. Parçalar puntalanmadan önce eksenler ve oluşturulacak açılar mutlaka kontrol edilmelidir. Parçaların birbirine alışt ır ılmasında oluşturulan temas noktaları kaynak dikişini etkileyen önemli faktörlerden biridir. 10 . Yap ılan kaynakların basınçlı hava ve su ile kontrolleri yap ılır.

Elektrotun başlangıç ve bitiş noktalarında açıklık kalmadan kaynat ılmalıdır. Ş ekil 2.2. Ark boyu elekrod çap ı kadar olmalıdır.2. Kaynak h ızı da kaynak dikişinin biçimini ve nufuziyetini etkileyen önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu mesafenin elektrot eğrime h ızına bağlı olarak kaynakçı taraf ından kontrol alt ında tutulması oldukça önemlidir. Elektrik ark kaynağında yeterli eğrime sıcaklığı amper ayarı ve uygun elektrot kullan ım ı ile gerçekleştirilir. Borular ın yatay kaynağında elektrot üst noktadan başlat ılarak döndürülerek kaynat ılır. Elektrotun yanma esnasında çıkan gazlar kaynak ek bölgesi etrafında havan ın nemi ile birleşerek korozyon oluşturacağından kaynak eki çelik tel fırçalarla temizlenmelidir.4: Kaynak Eklerinin Temizlenmesi 11 . . Kaynak h ızın ın azalması ise kaynak dikişinin y ığılmasına neden olur.1. Kaynak Dikişinin Temizlenmesi Borular ın kaynat ılmasında kaynak işlemi tamamlan ırken dikişin bitiş noktalarında cüruflar temizlenerek ve kaynak parametreleri muhafaza edilerek tüm çevre dikişi tamamlanmalıdır. “T” KAYNA ĞI YAPMAK Kaynaklı birleştirmelerde gözle görülmeyen gözenek ve cüruf sızınt ılara sebebiyet vereceği için eriyik banyonun kaynak esnasında kontrolü çok önemlidir. Kaynak sırasında. kaynak elektrot açısı her noktada farklıdır. Kaynak dikişi etrafında oluşan sıçramalardan dolay ı yap ışan metal parçacıklar temizlenerek kaynak dikişi tüm çevrede kontrol edilir.2. Bu nedenle elektrot gereç yüzeyine 75 – 80 ‘ açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Hızın artması kaynak dikişinin genişliğinin azalmasına ve nufuziyetin azalmasına neden olur. 2.

(Şekil 2. 3. ( Şekil 2. 2.4) 12 .UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Boruların “T” Kayna ğı ile ilgili uygulamayı yapınız . T üm çevrede dikişi tamamlay ın ız Kaynak dikişini temizleyiniz. Kaynak tak ım ve gereçleri İş lem Basamakları 1. 5. ¢2. ¢1”x150 mm siyah su borusu 2.5 mm elektrod. Boruyu ölçüsünde kesiniz Parçalar ı alışt ır ın ız. el testeresi 3.2) Eksenlerden puntalay ın ız 4. Araç ve gere çle r 1.

yatağı 2.? A ) nüfuziyeti art ırmak B ) kaynak dikişini çekebilmek C) kaynak yapmay ı kolaylaşt ırmak D ) kaynak hız ını art ırmak 4. Boru kaynaklarında ark boyu mesafesi ne kadar olmalıdır ? A ) Elektrot çap ı kadar B ) Elektrot çap ının yarısı kadar C ) Elektrot çap ının iki kat ı D ) Elektrot çap ının üç kat ı Borulara kaynak a ğz ı neden açı lmalıdır. 5. Borularda eksenel kaç ıklıkların oluşmasın ı önlemek için puntalama hangi araçlar yardımıyla yap ılmalıdır ? A) Gönye B) Kaynak çekici C) Kaynak maskesi D) -V. Boru yatay kaynak pozisyonunda kaynat ılırken elektrot ile parça arasındaki açı kaç derece olmal ıdır ? A) 60 – 80 derece B) 75 – 80 derece C) 30 – 40 derece D) 80 – 90 derece 3. Boru kaynaklarında kaynaklı birleştirmelerinin sızdırmazlık deneyleri hangi metotlar ile yap ılmalıd ır ? A ) Göz ile kontrol B ) Ultrasonik kontrol C ) Hava ve su basıncı D ) Çekme deneyi 13 . Boru kaynaklarında boru et kal ınlı ğının kaç oranında kaynak aral ı ğı bırakılmal ıdır A ) Et kalınlı ğının yarısı B ) Et kalınlı ğı kadar C ) Et kalınlı ğının iki kat ı D ) Et kalınlı ğın ın üç kat ı 6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME 1.

Aşağıdakilerden hangisi borular ın kayna ğı haz ırlanma aşamalarından biri de ğildir A ) Temizleme B ) Alışt ırma C ) Kaynak ağz ı açma D ) Kaynak dikişi çekmek 8. A ) eksenler peş peşe B ) Eksenler karşı lıkl ı C ) eksenler fark etmez D ) hiçbiri 14 . Boruların puntalanmasında eksen kaç ıklıkların ın oluşmaması için puntalama işlemi nasıl gerçekleştirilir. Güvenli bir boru bağlant ısının gerçekleşebilmesi için borular ne kadar basınçla denenmelidir? A ) Çalışma basıncı kadar B )Çalışma basıncın ın iki kat ı C ) Çalışma basıncın ın yarısı D ) Çalışma basıncının üç kat ı 9.7.

Profil boruların ın alın kaynağında yatay konumda elektrot 75 – 80 C ‘ açı ile kaynat ılır. 15 .1. Profil boruların et kalınlıklar ı ince olduğundan parçalar arasında kaynak aralığı bırak ılmadan puntalan ırlar. PROFİL BORULAR 3. İ nce etli profiller T S 6475’e göre kalın etli profiller ise T S 5317’ye göre üretilirler. Profil Boruların Tanımı ve Standartları İ çi bo ş kare.ÖĞRENME FAAL İYET İ-3 ÖĞRENME FAAL İYET İ-3 AMAÇ T ekniğine uygun olarak profil boruların alın alına kaynağın ı yapabilecektir. 30x30x2 gibi gösterilirler. Profil Borularının Alın Kaynağı Profil borular ın ın alın kaynağında iki profilin kesitlerinin yatay konumda yan yana ve ayn ı hizaya gelip kaynat ılmasına alın ya ada küt ek kaynağı denir. Kaynak ak ım ın ın yüksek olması sıçramaların artmasına.1: Kare Profil Ş ekil 3. Her türlü elektrot ile kaynak yapmak mümkündür. Profil borular ın et kalınlıklar ı 3 mm ‘ye kadar olanlara kaynak ağzı açılmadan kaynakları yap ılır.70 mm ile 10. Profillerin et kalınlıklar ı 0. Standart 6 metre olarak imal edilirler.2. Ebat ölçüleri ve et kalınlıklar ı ile tan ımlan ırlar. Genel olarak profillerin kaynat ılmalarında ak ım değeri kullan ılan elektrot çap ına göre tespit edilir. ARAŞTIRMA Profil borularla yap ılmış çelik eşyaları inceleyerek arkadaşlar ınızla tart ışınız. 3. yanma olukların ın olmasına. Profil borular ın ın kaynat ılmasında özel elektrot seçimine ihtiyaç duyulmaz.kesilip çapakları alındıktan sonra düzgün biçimde kö şebent içerisinde puntalandıktan sonra kaynak için hazır hale getirilir. Ş ekil 3. So ğuk şekillendirme ile bükülerek birleşme kenarları yüksek frekanslı indüksiyon kaynak metodu ile kaynat ılarak üretilirler.00 mm arasında değişir. Elektrot çap ı X 40 olacak şekilde hesaplanmalıdır.2: Dikdörtgen Profil 3. dikdörtgen ve özel şekilli malzemelere boru profil denir. dikişte çatlamalara neden olur.

Profille ri Puntalama Profil borular ı birbirlerine eksenler karşılıklı do ğrultular ında kö şebent içerisinde düzlemleri üzerine getirilerek puntalanmalıdır.2. Bu kalınt ılar nem ile birleşerek korozyonun ve dolay ısı ile malzemenin dayan ım ın ın azalmasın ı sağlar. Bu nedenle kaynak bitiminde kaynak dikişi üstü ve çevresi çelik tel fırça ile iyice temizlenmelidir. Dikiş çevresinde ve metal üzerinde elektrot kabuğundan çıkan gazların kalınt ılar ı bulunur. Kaynak açısı 90 C ‘ derece ve sağ kaynak dikişinde parça ile elektrot arasında 75 – 80 C ‘ lik açı korunmalıdır. 3. 3. Kaynak dikişi genişliğinin dar olmasına dikkat ediniz.2. Profil Boru Kaynağı nda Dikkat Edilecek Hususlar ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Profil borular ın et kalınlıklar ın ın ince olması nedeni ile profil borunun et kalınlığı göz önünde bulundurularak ak ım amper ayarın ı seçiniz.2.2. 3.3. Punta kaynakları normal standartlarda olmalı zay ıf ya da şişkin olmamalıdır.2. kaynak dikişi süresince ergime h ızına bağlı olarak elektrot çap ı kadar olmalıdır. 16 .3. Puntaların kalın ve şişkin olması eriyik banyonun kaynak esnasında geçişini zorlaşt ırarak ayn ı zamanda kaynak dikişinin şişkin olmasına neden olur. Puntalar ın zay ıf olması kaynak esnasında ısı genleşmeden dolay ı aralığın açılmasına neden olur.1. Kaynak Dikişle rini Temizlemek Kaynak dikişi üstünde öncelikle elektrot kabuğundan dolay ı cüruf kaynak çekici ile k ır ılır.4. Parçalar birbirine tam olarak kavuşacak ve ayn ı eksende olacak şekilde karşılıklı olarak puntalanmalıdır. Kaynak Ek Yerlerini Te mizleme Kaynak ek yerleri kesme çapakları alındıktan sonra eğe ve zımpara ile yüzey pürüzlülükleri giderilmelidir. Kaynak ark yüksekliği.

T üm çevrede kaynak dikişini tamamlay ın ız. 120 mm boyunda kare profil 2 .Profil boruyu iki eşit parçaya kesiniz.Alın alına en az iki noktadan puntalay ın ız.30X30X2 mm.Ǿ2. 3 . tak ım ve avadanlıklar ı İŞ LEM BASAMAKLARI 1 . el testeresi 3 .5 mm elektrod.Kaynak makinası. 17 .UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA 3 PROFİL BORULARIN ALIN(KÜT EK KAYNAĞI) 30x30x2 mm A B Ark y üksekliği elektrod çapı k adar olmal ıdır Profil kesitli borularda parçalar aras ında kaynak aral ığı bı rakılmaz ARAÇ VE GEREÇLER 1 . 2 .

Profil borular ın kaynağında ark boyu elektrod çap ına göre ne kadar olmalıdır? A) Elektrod çap ı kadar B) Elektrod çap ın ın yar ısı kadar C) Elektrod çap ın ın iki kat ı D) Fark etmez 3.5mm 4. A) 30 o -40 o B) 50 o-60 o C) 75 o-80 o D) 45 o-50 o 2. Profillerin puntalanmasında düzlemlerin düzgün puntalanabilmesi için hangi tak ımdan yararlan ılır? A) Gönye B) kö şebent C) mikrometre D) testere 7) Profil kaynak eklerinin kaynak sonrası temizlenmesinde hangi tak ımlar kullan ılmalıdır? A) çelik tel fırça B) zımpara taşı C) zımpara kağıdı D) eğe 18 . Profil borular ın kaynağında kaç mm kalınlığa kadar kaynak ağzı açılmaz . A) 12 metre B) 6 metre C) 7 metre D) 5 metre 6. Profil borular standart olarak kaç metre boyunda imal edilirler.ÖLÇME DE ĞERLEND ÖLÇME VE VE D EĞ ERLEND İRMEİ RME 1. A) 30 amper B) 40 amper C) 50 amper D) 60 amper 5. Profil borular ın alın kaynağında yatay konumda elektrod ile profil arasındaki açı kaç derece olmalıdır. Profil kaynağında elektrod çap ın ın her 1 mm”sine kaç amper ak ım uygulanmalıdır. A) 2 mm B) 4mm C) 3mm D) 2.

8) Kaynat ılacak profillerin kaynağa hazırlanmasında hangi el tak ım ından yararlan ılır? A) testere B) V yatağı C) kaynak çekici D) eğe 9) Kaynak ak ım şiddetinin yüksek olması kaynak ekinde hangi fiziksel olaylara neden olur? A) kaynak dikişinin y ığılmasına B) kaynak dikişinin çatlamasına C) parçaların delinmesine D) kaynak nufuziyetinin azalmasına 10) Profillerin alın alına kaynat ılmasında kaynak ekleri arasında bo şluk bırak ılmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) sızdırmazlık C) malzeme kalınlığın ın ince olması C) nufuziyet D) hiçbiri 19 .

Kaynakla birleştirme yap ılacak profillerin birbirlerini tam karşılaması ve parçaların birbirlerine alışt ır ılması gerekir.ÖĞRENME FAAL İYET İ-4 ÖĞRENME FAAL İYET İ-4 AMAÇ Profil borular ın kö şe kaynakların ı yapabileceksiniz. 20 . Profilleri Köş e Kaynağı İ çin Hazırlama Kaynat ılacak profiller kesildikten sonra istenilen çap ve ebatlarda kaynak birleştirme bölgeleri eğe ve zımpara taşlar ı ile temizlenerek kaynağa hazırlan ır. Kalınlığı 3 mm ‘ ye kadar olan profillerin elektrik ark kaynağı ile kaynat ılmasında kaynak ağzı açılmasına gerek yoktur. ARAŞTIRMA Profil borularla birleştirme yap ılm ış profilleri inceleyerek. 4.3. marka çizgilerinden el testereleri ve profil kesme makineleri yardım ı ile kesilir. 4.1. 4. Kaynak dikişi ve metal üzerinde elektrotlardan çıkan gazların kalınt ılar ı mutlaka çelik tel fırçalar ile temizlenmelidir. Açılar kontrol edildikten sonra kaynat ılma işlemine başlan ılır. Parçalar birbirine alışt ır ıldıktan sonra puntalan ır. Kö şe birleştirmelerinde.2. Kaynak Dikişlerini Temizleme Kaynak dikişleri üzerinde oluşan cüruflar kaynak keskisi ile k ır ıldıktan sonra kaynak dikiş bölgesi ve çevresi çelik tel fırçalar ile iyice temizlenmelidir. Profil aralarında kalan bo şluklar kaynağı zorlaşt ır ır ve kaynak kalitesini düşürür. Elektrot açısı eşit konumda tutularak kaynak dikişinin birleşme noktaları ayn ı kaynak dikişinde kaynat ılır. PROFİL BORULARININ KÖŞ E KAYNAĞI 4.1. 4. birleşme açısın ın 90 °C olması için parçaların 45’er °C açı ile düzgün olarak kesilip puntalanması gerekir.2. İç Kö şe Kaynağında Elektrot Hareke tle ri İ ç kö şe kaynakların ın yap ılmasında elektrot ile parça yüzeyi arasında 45 °C lik açı oluşacak şekilde elektrot açısı oluşturulmalı ve bu açı kaynak süresince muhafaza edilmelidir.arkadaşlar ın ızla tart ışın ız. Profilleri Köş e Oluş turacak Şekilde Puntalama Profiller markalanarak.

120 mm kare profil 1. Ǿ2.T üm çevrede kaynağı tamamlay ın ız. 4. Kaynak tak ım ve avadanlıklar ı 4 . 3. El testeresi 3. 30X30X2 mm.5 mm elektrod 2. İ Ş L E M ( 4 5 ° lik a çı ol u ş tu r ar ak k e sm e ) A B 3 .UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Profil Boruları n Köşe Kaynağı Resmi di ğer sayfada verilen profil boruların iç kö şe kaynağı uygulama i şini aşağı daki işlem basamakların ı takip ederek yap ın ız? ARAÇ ve GEREÇLER İŞ LEM BASAMAKLARI 1. Profil boruyu markalay ın ız. 90° lik açı oluşturarak puntalay ın ız. 2. 1 . İŞ LE M ( M A R K A LA M A ) A B 2 . Profil boruyu kesiniz. İ Ş L E M ( Pu n ta lam a v e k ay n a k y ap m a ) E l ek tr od aç ı sı A B Ş ekil-11: Profil Köşe Kaynağı 21 .

Uygun buldu ğunuz seçeneğin alt ına (X) çarp ı işaretini koyunuz. birleşme açısın ın 90 °C olması için parçaların 45’er °C açı ile düzgün olarak kesilip puntalanması gerekir 4) İç kö şe kaynaklarında elektrot ile parça yüzeyi arasındaki açı 55 °C olmalı 5) Profil parçalar birbirine alışt ır ıldıktan sonra puntalan ır TO PLAM D Y 22 . SO RULAR 1) Kesilen profil parçalardaki çapaklar alınmadan da kaynat ılabilir 2) 3 mm’ye kadar olan profillerin elektrik ark kaynağı ile kaynat ılmasında kaynak ağzı açılmasına gerek yoktur. 3) Kö şe birleştirmelerinde.ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME DO Ğ RU-YANLIŞ TESTİ Aşağıdaki faaliyet ile ilgili bilgileri ölçen Do ğru-Yanlış testi verilmiştir.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI Ö ĞRENME FAALİYET İ-1 C EVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A C D D A C B A Ö ĞRENME FAALİYET İ-2 C EVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D B A A A C D B C Ö ĞRENME FAALİYET İ-3 C EVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 C B C B B B A D B C .

Do ğru cevap say ın ızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. yanlışın ız var ise faaliyete geri dönünüz. 24 .Ö ĞRENME FAALİYET İ-4 C EVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 Y D D Y D DEĞ ERLENDİRME Cevapların ızı cevap anahtarıyla kar şılaşt ır ın ız.

90 olacak şekilde puntalanarak kaynatılacaktı r. 25 .MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİ RME Yeterliğinizi kazan ıp kazanmadığın ızı ölçmek için kendi kendinizi ya da bir arkadaşın ız yardım ıyla aşağıdaki uygulamay ı yaparak sonraki sayfadaki kritere göre kendinizi değerlendiriniz? 30x30x2 Ş ekil-12: Profil T Kaynağı 30X30X2 mm kare profil kesilerek.

eksiklerinizi gözden geçiriniz MODÜL DEĞERLENDİRME Modül faaliyetleri ve araşt ırma çalışmalar ı sonunda kazandığın ız bilgi ve becerilerin ölçülmesi için ö ğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacakt ır. kaynak amper ayarın ı yapt ın ız m ı ? Elektrodu kaynak pensine uygun biçimde bağladın ız m ı ? Düzgün aralık bırakarak puntaladın ız m ı? Ark boyu eletrod açısın ı ayarlayarak kaynağı yapt ın ız m ı ? TO PLAM EVET HAYIR DEĞ ERLENDİRME NO T-1: Sorular ın tamam ın ın cevabı “ EVET ” olacakt ır. NO T-2: Cevapların ızın içinde “HAYIR” varsa uygulamaya geri dönerek. Ölçme sonuçlarına göre sizin modül ile ilgili durumunuz ö ğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.GÖ ZLENEC EK DAVRANIŞ LAR Kaynak ek yerlerini temizlediniz mi? Kaynak ağızlar ın ı düzgün olarak alışt ırdın ız m ı ? Kaynak makinesini çalışt ır ıp. Bu Değerlendirme için Öğretmeninize Başvurunuz. 26 .

Y.KAYNAKLAR KAYNAKLAR ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sa bri KUMRAL. 2000 Selahattin ANIK. 2003 Borusan Ürün Katalogu.E. ANKARA Ahmet URFALI. T ürk T arih Kurumu. Me talle rin İşlenmesi . T ürk Tarih Kurumu Basım Evi. ENS. Me tal İşle ri Meslek Te knolojisi . Te sisat Te knolojisi İş ve İşlem Yaprakları 10 Sını f . Me tallerin Ark Kayna ğı . 2005 27 . Elektrik Ark Kayna ğı ŞAHİ N Sami. ANKARA Hüseyin KOÇ.2003 Ahmet AŞICI. MAT . Yayımlanmamış Ders Notları .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful