T.C.

Mİ LLİ EĞİ Tİ M BAKANLIĞI

(MESLEKİ EĞ İ Tİ M VE ÖĞ RETİ M Sİ STEMİ Nİ N GÜÇLENDİ Rİ LMESİ PROJESİ )

MEGEP

SERAMİ K VE CAM TEKNOLOJİ Sİ

BASİ T YAPRAK Çİ Zİ MLERİ 2

ANKARA 2007

Milli Eğ itim Bakanlı ğ ı tarafı ndan geliş tirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Ba ş kanlı ğ ı nı n 02.06.2006 tarih ve 269 sayı lı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumları nda kademeli olarak yayg ı nlaş tı rı lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö ğ retim programları nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandı rmaya yönelik geliş tirilmi şö ğ retim materyalleridir (Ders Notları dı r).  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand ı rmak ve bireysel öğ renmeye rehberlik etmek amac ı yla öğ renme materyali olarak hazı rlanmı ş , denenmek ve geli ş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumları nda uygulanmaya ba ş lanmı ş tı r.  Modüller teknolojik geli ş melere paralel olarak, amaçlanan yeterli ğ i kazandı rmak koş ulu ile eğ itim öğ retim sı rası nda geliş tirilebilir ve yapı lması önerilen de ğ iş iklikler Bakanlı kta ilgili birime bildirilir.  Örgün ve yaygı n eğ itim kurumları , iş letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula ş abilirler.  Bas ı lmı ş modüller, eğ itim kurumları nda öğ rencilere ücretsiz olarak dağ ı tı lı r.  Modüller hiçbir ş ekilde ticari amaçla kullanı lamaz ve ücret karş ı lı ğ ı nda sat ı lamaz.

2

İ Çİ NDEKİ LER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii Gİ Rİ Ş.......................................................................................................................................1 ÖĞ RENME FAALİ YETİ –1 ....................................................................................................4 1. BE Ş Lİ KÜME YAPRAK MOTİ F Çİ Zİ Mİ ..........................................................................4 1.1.Tanı mı .............................................................................................................................4 1.2. Kullan ı m Yerleri.......................................................................................................... 10 1.3. Çizim Tekni ğ i .............................................................................................................. 16 UYGULAMA .....................................................................................................................17 ÖLÇME VE DE Ğ ERLENDİ RME .....................................................................................27 ÖĞ RENME FAALİ YETİ –2 .................................................................................................. 31 2. YED İ Lİ KÜME YAPRAK MOTİ F Çİ Zİ Mİ ..................................................................... 31 2.1.Tanı mı ........................................................................................................................... 31 2.2. Kullan ı m Yerleri.......................................................................................................... 36 2.3. Çizim Tekni ğ i .............................................................................................................. 39 UYGULAMA .....................................................................................................................40 ÖLÇME VE DE Ğ ERLENDİ RME .....................................................................................50 MODÜL DEĞ ERLEND İ RME .............................................................................................. 54 KAYNAKÇA .........................................................................................................................57

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 211GS0093 Seramik ve Cam Teknolojisi Çinicilik Basit Yaprak Çizimleri 2 Çini sanatı nda kullan ı lan, be ş li küme yaprak ve yedili küme yaprak motiflerinin tanı mları , kullanı ld ı ğ ı yerler ve çizim teknikleri ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandı rı ld ı ğ ı öğ renme materyalidir. 40/32 Basit Yaprak Çizimleri 1 modülünü almı ş olmak. Basit yaprak motiflerini çizmek Genel Amaç Bu modül ile uygun ortam sağ landı ğ ı nda; beş li ve yedili küme yaprak kanaviçelerini çe ş itli ölçüler içinde eksiksiz çizerek, bu kanaviçelerin içine beş li ve yedili küme yaprak motiflerini aslı nı bozmadan, estetik bir üslupla tekniğ ine uygun çizebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar Gerekli ortam sa ğ landı ğ ı nda;  Beş li küme yaprak kanaviçesini çe ş itli ölçüler içinde eksiksiz çizerek, bu kanaviçenin içine be ş li küme yaprak motifini asl ı nı bozmadan, estetik bir üslupla tekni ğ ine uygun çizebileceksiniz.  Yedili küme yaprak kanaviçesini çeş itli ölçüler içinde eksiksiz çizerek, bu kanaviçenin içine yedili küme yaprak motifini asl ı nı bozmadan, estetik bir üslupla tekni ğ ine uygun çizebileceksiniz. Açı lı çizim masas ı , parş ömen kâğ ı dı , beyaz resim kâğ ı dı , 0,5 kalem, 2B kalem ucu, gönye, cetvel. Tamamladı ğ ı nı z her faaliyet sonrası nda uygulamas ı nı yaptı ğ ı nı z her faaliyet için kendinizi de ğ erlendireceksiniz. Modülü tamamladı ğ ı nı zda ö ğ retmeniniz size ölçme araçları n ıuygulayarak kazandı ğ ı nı z bilgi ve becerileri de ğ erlendirecektir.

MODÜLÜN TANIMI

SÜRE ÖN KOŞ UL YETERLİ K

EĞİ Tİ M ÖĞRET İ M ORTAMLARI VE DONANIMLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME

ii

Gİ Rİ Ş Gİ Rİ Ş
Sevgili ö ğ renci, Bitkiler âleminde biyolojik yapı sı ile mühim vazifeler yüklenmi ş olan yaprak, ş ekil bakı mı ndan da pek çok farklı lı klar gösterir. Buna ra ğ men çini sanatı nda kullanı lan yaprak motiflerinin çı kı şkayna ğ ı ve yeri hep basit yaprak motifi olmuş tur. Hangi çeş it yaprak çizilecek olursa olsun çizime öncelikle basit yaprak kanaviçesi çizmekle ba ş lan ı r. Tüm yapraklar ı n temelini ve ana kanaviçesini oluş turduğ u için çizim tekniğ inin kavranmas ı ve tekni ğ ine uygun çizilmesi çok önem ta ş ı r. Sağ a ve sola bakan basit yaprak motiflerinin çizim tekni ğ inin tamamen kavranmas ı ndan sonra, basit yaprakları n yan yana ve birle ş ik olarak çizilmişş ekillerinden olu ş an küme yaprak motiflerinin çizimlerine geçilir. Küme yaprak motifleri de kendi aralar ı nda ikili, beş li ve yedili olmak üzere çeş itlere ayrı lı r. Çini sanatı nda kullanı lan küme yaprak çeş itleri genelde bu saydı ğ ı mı z çeş itlerden olu ş ur. Fakat bu genel bir kural olu ş turmaz. İ znik klasik eserlerini incelediğ imizde farklı yaprak sayı ları ndan oluş muş küme yaprak motiflerini de görürüz. Küme yaprak motiflerinin çini sanat ı içindeki önemi çok büyüktür. Küme yapraklar ı n sayı sı ne olursa olsun (be ş li, alt ı lı , yedili ) bitkisel motiflerin kullanı lmasıile çizilmiş desenlerde, desenin ç ı kı şnoktası n ıolu ş turur. Bu kı sı mlarda aynen doğ ada olduğ u gibi motiflerin alt ç ı kı ş yaprakları n ı temsilen kullanı lmakta, bitkisel motiflerin dal-sap çı kmalar ı nı ve kesiş me noktaları nı kapatarak deseni daha estetik ve zengin göstermektedir. Bu modül ile beş li ve yedili küme yaprak motiflerini, tekniğ ine uygun ve değ iş ik ölçüler içinde çizebilmek hedeflenmiş tir. Beş li ve yedili küme yaprak motif çizimlerinde, ayrı , ayrı çizim kanaviçeleri kullan ı lı r. Kanaviçenin büyüklüğ ü çizilmek istenen motifin büyüklüğ üne göre ayarlanı r. Burada çizim kanaviçesinin doğ ru ve eksiksiz çizilmesi önemlidir. Basit yaprak çizimleri 2 modülü bu yöndeki becerilerin kazand ı rı lması için haz ı rlanmı şbir modüldür. Bu modülü tamamladı ğ ı nı z zaman sizler be ş li ve yedili küme yaprak motiflerini istediğ iniz ölçülerde ve tekniğ ine uygun olarak çizebileceksiniz

1

2

3

ÖĞ RENME FAALİ YETİ –1 ÖĞ RENME FAALİ YETİ –1
AMAÇ
Gerekli ortam sağ landı ğ ı nda, beş li küme yaprak kanaviçesini çeş itli ölçüler içinde eksiksiz çizerek, bu kanaviçenin içine be ş li küme yaprak motifini aslı nı bozmadan, estetik bir üslupla tekni ğ ine uygun çizebileceksiniz.

ARAŞ TIRMA
  Do ğ adan çeş itli bitkilerden, küme yaprak örnekleri toplayarak; renk, biçim ve ş ekil özelliklerini inceleyiniz. Çeş itli kaynaklardan beş li küme yaprak motifinin kullanı m yerlerini ara ş tı rarak örnek çizimler yapı nı z. Bu konuda elde etti ğ iniz bilgileri ve örnek çizimleri rapor hâline getirerek s ı nı fa sununuz.

1. BEŞ Lİ KÜME YAPRAK MOTİ F Çİ Zİ Mİ
1.1.Tanı mı
Tek sap üzerinde parçalıbir yapı da yaprakç ı klara ayrı lmı şbiçimdeki yapraklara bile ş ik yapraklar veya küme yapraklar ad ı verilir. Küme yapraklarda kendi aralar ı nda; ikili, be ş li, yedili gibi de ğ iş ik ş ekillerde bulunur. Çini sanatı nda kullanı lan be ş li küme yaprak motifi; Ş ekil 1.1’de görüldüğ ü gibi belli bir çizim kanaviçesi içine yerle ş tirilmi şorta merkezde bir basit yaprak ve bu yaprağ ı n sa ğ ı nda sa ğ a bakan, solunda sola bakan yaprakları n oluş turdu ğ u ve toplam beştane basit yapraktan meydana gelmiş bir motiftir.

Ş ekil 1.1: Beş li küme yaprak motifi
4

Kı saca belli bir çizim kanaviçesi içinde, sağ a ve sola bakan beş adet basit yapraktan olu ş muşmotife be ş li küme yaprak motifi denir. Beş li küme yaprak motifinin çiziminde kullan ı lan çizim kanaviçesi, motifin ş eklini belirlerken, ayn ı zamanda motifimizin büyüklüğ ünü de belirler. Resim 1.1’de görüldüğ ü gibi aynı kanaviçeyi değ iş ik ölçüler içinde kullanarak, farkl ı büyüklüklerde be ş li küme yaprak motifleri çizilir.

Resim 1.1: Farklı büyüklüklerde çizilmi ş beş li küme yaprak motifleri

5

Çini sanatı nda beş li küme yaprak motifi en genel ve sade hâli ile Resim 1.2’de gösterildi ğ i gibi; ortada bir basit yaprak, sa ğ da sağ a bakan basit yapraklar, solda sola bakan basit yapraklardan oluş muş hâli ile kullanı lı r. Fakat bu genel bir kural oluş turmaz.

Resim 1.2: Beş li küme yaprak motifi

Beşadet yapraktan oluş muş küme yaprak motifinde, Resim 1.3’te gösterildiğ i gibi, sa ğ a-sola bakan yapraklar karı ş ı k kullanı labildiğ i gibi arada kı vrı ml ı yaprak motifleri, sı rttan görünü ş lü yaprak motifleri de kullanı labilir. Bu beş li küme yaprak motifinin desen ve kompozisyon içindeki kullanı m amacı na ve biçimine göre değ iş iklikler gösterebilir. Fakat bu ş ekilde yaprakçı kları n yönünü ve biçimini serbest olarak çizme iş lemi belli bir pratiklik ve el melekesi kazanı ld ı ktan sonra uygulanmal ı dı r. Çizim kanaviçesini ve klasik be ş li küme yaprak motifini tamamen kavradı ktan sonra ileriki aş amalarda bu tür serbest çizimler yapı labilir.

6

Resim 1.3: Be ş li küme yaprak motifleri

Beş li küme yaprak motifinin desen ve kompozisyon içindeki kullanı m amac ı na ve biçimine göre yapraklar ı n sayı sı nda da değ iş iklikler görülebilir. Ş ekil 1.2 ve Resim 1.4’te sa ğ lısollu üçer olmak üzere, toplam altıyapraktan oluş muşküme yaprak motiflerine örnekler görebilirsiniz.
7

Ş ekil 1.2: Sa ğ a ve sola bakan basit yaprakları n oluş turdu ğ u altı lı küme yaprak motifleri

8

Resim 1.4: Sağ a ve sola bakan basit yaprakları n olu ş turduğ u altı lı küme yaprak motifleri

9

1.2. Kullanı m Yerleri
Küme yaprak motifleri biyolojik yapı lar ı nedeni ile desen içinde önemli vazifeler yüklenmi ş tir. Beş li ve altı lı küme yaprak motifleri Resim 1.5, Resim 1.6 ve Resim 1.7’de çeş itli örneklerle gösterildiğ i gibi bitkisel motiflerin, dalları nı n çı kı ş ları nda kullanı lmı ş tı r. Bu kı sı mlarda aynen doğ ada olduğ u gibi motiflerin alt çı kı ş yapraklar ı nı temsilen kullanı lmakta, aynı zamanda motifi zenginleş tirerek daha zarif ve estetik görünmesini sa ğ lamaktadı r.

Resim 1.5: Beş li küme yaprak motifinin dal çı kı ş lar ı nda kullanı m yeri ve biçimi

10

Resim 1.6: Beş li küme yaprak motifinin dal çı kı ş lar ı nda kullanı m yeri ve biçimi

11

Resim 1.7: Altı lı küme yaprak motifinin dal ç ı kı ş ları nda kullanı m yeri ve biçimi

Beş li ve altı lıküme yaprak motifleri, bitkisel motiflerin kullanı ldı ğ ı kompozisyon içinde çok önemli bir vazife yüklenerek desenin ç ı kı şyerini oluş turmakta, desen içinde kullan ı lan tüm bitkisel motifler bu küme yaprakları n içinden çı kmaktadı r. Resim 1.8 ve Resim 1.9’da altı lı küme yaprak motiflerinin, desen içinde kullanı lı ş biçimlerinin, genel ve detay görüntülerine bakı nı z. Bu kı sı mlarda bitkisel motiflerin dal-sap ç ı kmaları nı ve kesiş me noktalar ı nı kapatarak deseni daha estetik ve zengin göstermektedir.
12

Resim 1.8:Altı lı küme yaprak motifinin desen içinde kullanı lı ş biçimi 13

Resim 1.9: Alt ı lı küme yaprak motifinin desen içinde kullanı lı ş biçimi

14

Ayrı ca Resim 1.10’da genel ve detay görüntülerinde görüldü ğ ü gibi kompozisyon içinde ana motif olarak kullanı lı p desen oluş turulabilir. Örnekte be ş li küme yaprak motifi kullan ı larak kenar suyu deseni olu ş turulmuş tur.

Resim 1.10: Be ş li küme yaprak motifi kullan ı larak oluş turulmu ş kenar suyu deseni

15

1.3. Çizim Tekniğ i
Uygulama faaliyetinde beş li küme yaprak motifinin çizim tekniğ i, i ş lem sı rası na göre detaylı olarak ele al ı nacaktı r. Burada genel kurallar ile dikkat edilmesi gereken noktalar kı saca anlatı lacaktı r. Beş li küme yaprak motifini çizmek için öncelikle çizilecek motifin büyüklüğ ünü belirlemek gerekir. Burada önemli olan her ölçü içine beş li küme yaprak motifini çizebilmektir. İ leriki uygulamalarda kullan ı m yeri ve amacı na uygun olarak gerekli büyüklüklerde küme yaprak motifini çizebilmek çok önemlidir. Genel olarak desen ölçüsüne uygun, küme yaprak motifi çizilir. Desen ölçüsü büyüdükçe küme yaprak ölçüsü büyür, ölçü küçüldükçe küme yaprak ölçüsü küçülür. Uygulama faaliyetlerinde yap ı lacak çizim çalı ş maları bu ş ekilde belli ölçüler içinde yapı lacakt ı r. Beş li küme yaprak motifinin çizim ölçüsü belirlendikten sonra bu ölçü içerisine beş li küme yaprak motifinin kanaviçesi çizilir. Kanaviçenin çiziminde herhangi bir ölçme kontrol aleti kullanı lmamalı , çizim serbest el ile yap ı lmalı dı r. Bu ş ekilde çalı ş mak el melekesinin daha çabuk geliş mesini sağ larken aynı zamanda çalı ş maları n daha hı zlı ve pratik olmas ı nı sa ğ layacakt ı r. Çizim kanaviçesinin doğ ru ve eksiksiz çizilmesi çok önemlidir. Kanaviçe üzerinde yapı lacak herhangi bir hata beş li küme yaprak motifinin de hatalı olması na sebep olacaktı r. Daha sonraki iş lemde sa ğ a ve sola bakan basit yapraklar, çizim kanaviçesi üzerindeki yerlerine asimetrik olarak, s ı rası na ve tekniğ ine uygun olarak yerleş tirilir. Burada sa ğ a ve sola yerle ş tirilen yaprakları n eş it büyüklükte ve aynı biçimde çizilmesine dikkat edilmelidir. Her yapra ğ ı n çiziminde yeteri kadar temize çekme iş lemi yapı larak en son aş amada beş li küme yaprak motifinin çizimi netle ş tirilmelidir. Temize çekilerek netleş tirilmi ş yaprakları n orta eksenleri belirlenerek damarları çizilir. Temize çekme i ş lemine dikkat edilerek be ş li küme yaprak motifine en son hâli verilir. Beş li küme yaprak motifinin çiziminde kullanı lacak araç ve gereçler aş ağ ı da verilmiş tir. Çizim çalı ş maları na baş lamadan önce tüm araç ve gereçler temin edilmelidir.

 Kullanı lacak Araç ve Gereçler
Parş ömen kâğ ı dı Beyaz resim kâ ğ ı dı 0,5 kalem 2B kalem ucu Gönye Cetvel

16

UYGULAMA UYGULAMA
BEŞ Lİ KÜME YAPRAK MOT İ Fİ Nİ N Çİ Zİ Mİ İ ş lem Basamaklar ı     Parş ömen kâ ğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz. Kâğ ı dı nı zı n üstten 30 mm sağ kenarı ndan 30 mm, sol kenar ı ndan 20 mm , alttan 20mm boş luk b ı rakarak kenar antet çizgisini çiziniz. Aş ağ ı da 1/2 ölçe ğ inde hazı rlanmı şçizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çizerek altta görüldüğ ü gibi 100x75 mm ölçülerinde dikdörtgenlere bölünüz.

17

100x75 mm’lik çizim alan ı na aş ağ ı daki i ş lem sı rası nı takip ederek, beş li küme yaprak motifini çiziniz.

Çizim alanı nı zı n içine, serbest el ile yarı m daire çiziniz.

18

Yarı m dairenin orta merkez çizgisini, serbest el ile çiziniz.

Orta merkez çizgisini ortalayarak yarı m daireyi toplam be şparçaya bölünüz. Çizdiğ iniz bu alan beş li küme yaprak motifinin çizim kanaviçesini oluş turacaktı r.

19

Öncelikle orta eksen çizgisinin yanı ndaki sağ a bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mcıçizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz.

Orta eksen çizgisinin yanı ndaki sola bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek, çiziniz. Yaprakları n eş it büyüklükte ve aynı açı da olması na dikkat ediniz.

20

İ kinci sağ a bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz.

İ kinci sola bakan basit yaprak motifini, kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz. Yaprakları n duruş ve biçimine dikkat ediniz.

21

Ortadaki basit yaprak motifini, kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mcı çizgiyi ortalayarak ve motifini temize çekerek çiziniz. Yaprağ ı n yönü sağ a veya sola bakabilir.

22

Beş li küme yaprak motifini bir bütün olarak ele alı p kesintisiz ve düzgün çizgiler ile temize çekiniz. Yapraklara en son hâlini ve biçimini veriniz.

Basit yaprak motiflerinin orta eksen çizgilerini daha önce öğ rendi ğ iniz gibi, çok hafif çizgiler ile çiziniz.

23

Bütün yaprakları n damarları nı , sı ra ile ve temize çekerek çiziniz.

Beş li küme yaprak motifini, damarlarıile birlikte ele alarak en son biçimini veriniz. Par ş ömen kâğ ı dı nı zda hazı rlamı ş olduğ unuz diğ er alanlara da yukarı daki iş lem s ı rası nıtakip ederek beş li küme yaprak motifini çiziniz. Çizim aş amas ı nda acele etmeyiniz. Çizim kanaviçesini düzgün çiziniz. Kanaviçe üzerindeki bir hatanı n beş li küme yaprak motifinizde hata oluş turacağ ı nı unutmay ı nı z.

Çizime ilk olarak sağ a bakan basit yaprak motifinden baş lamak bir zorunluluk oluş turmaz. İ lk olarak sola bakan basit yaprak motifinden de ba ş lanabilir. Bu tamamen elin alı ş mas ı na bağ lı dı r. Burada en önemli olan konu, beşadet yapra ğ ı n çizim kanaviçesi içine orantı lı ve estetik olarak yerleş tirilmesidir. Sağ a ve sola yerle ş tirilen yaprakları n dengesini iyi kurarak büyüklüklerine dikkat edilmelidir.

24

Parş ömen kâğ ı dıüzerindeki tüm alanlara beş li küme yaprak motifini çizdikten sonra aynı ölçülerde yeni bir kâğ ı t hazı rlayarak, ayn ı ş ekilde beş li küme yaprak motifini çiziniz. Ne kadar çok çizim ve pratik yaparsan ı z, eliniz o denli hı zlanarak, aş ama, aş ama el melekesi kazanı rsı nı z.

Yeni bir ölçü ve alan içine be ş li küme yaprak motifini çizmek için;     Parş ömen kâğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz. Kağ ı dı nı zı n üstten 20 mm, sa ğ kenar ı ndan 10 mm, sol kenarı ndan 15 mm altta boş luk kalmayacak ş ekilde kenar antet çizgisini çiziniz. Aş ağ ı da 1/2 ölçeğ inde hazı rlanmı ş çizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çizerek, aş ağ ı da görüldü ğ ü gibi 75x55 mm ölçülerinde dikdörtgenlere bölünüz. Aş ağ ı da ½ ölçekli gördüğ ünüz çizim alanı nı zı n içine, beş li küme yaprak motifini yukarı da açı klanan i ş lem s ı rası na uygun olarak çiziniz. Bir çizim alanı ndaki beş li küme yaprak motifini tamamen bitirmeden ve çizimi netleş tirmeden di ğ erine geçmeyiniz.

25

26

ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME
UYGULAMALI TEST Öğ renme faaliyetinde kazandı ğ ı nı z beceriler doğ rultusunda;  Parş ömen kâ ğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz.  Kâğ ı dı nı zı n üstten 30 mm, sol kenarı ndan 15 mm boş luk oluş turacak ş ekilde; (Kenar antet çizgisi çizmeyiniz) aş ağ ı da 1/2 ölçeğ inde hazı rlanmı şçizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çiziniz. Dikdörtgenlerin 1/1 ölçüleri aş ağ ı da verilmiş tir. Dikdörtgenlerin araları ndaki boş luk 10 mm’dir. 1. Ölçü; 80x60 mm 2. Ölçü; 90x65 mm 3. Ölçü; 100x70 mm 4. Ölçü; 110x80 mm   Her ölçü için iki tane hazı rlamı ş oldu ğ unuz bu dikdörtgenlerin içine iş lem sı rası nı takip ederek beş li küme yaprak motifini çiziniz. Bu uygulamayı aş ağ ı daki kriterlere göre de ğ erlendiriniz.

27

.

28

(Bu faaliyet kapsamı nda a ş ağ ı da listelenen davranı ş lardan kazandı ğ ı nı z becerileri evet ve hayı r kutucuklar ı na (X) iş areti koyarak kontrol ediniz.) DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ Parş ömen kâğ ı dı nı zı uygun ölçülerde kestiniz mi? Parş ömen kâğ ı dı nı zı n üstünden 30 mm, sol kenarı ndan 15 mm bo ş luk bı raktı nı z mı ? 80x60 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 90x65 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 100x70 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 110x85 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 80x60 mm ölçülerindeki birinci çizim alanı nı za beş li küme yaprak motifinin kanaviçesini çizdiniz mi? Kanaviçenin içine iş ve iş lem sı rası nı takip ederek beş li küme yaprak motifini çizdiniz mi? Yaprakları n damar ı nı tekniğ ine uygun çizdiniz mi? . Çizim aş amaları nda sürekli temize geçerek yaprak motiflerinin biçimini ve düzenini kontrol ettiniz mi? 80x60 mm’lik birinci ölçü içinde çizdi ğ iniz be ş li küme yaprak motifini tamamladı nı z mı ? 80x60 mm ölçülerindeki ikinci çizim alanı nı za yukarı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motifini çizdiniz mi? 80x60 mm’lik ikinci ölçü içinde çizdiğ iniz be ş li küme yaprak motifini tamamladı nı z mı ? 90x65 mm ölçülerindeki çizim alanları nı za, yukarı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motiflerinizi çizdiniz mi? 90x65 mm’lik ölçüler içinde çizdiğ iniz beş li küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? 100x70 mm ölçülerindeki çizim alanlar ı nı za, yukarı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motiflerinizi çizdiniz mi? 100x70 mm’lik ölçüler içinde çizdi ğ iniz beş li küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? 110x80 mm ölçülerindeki çizim alanlar ı nı za, yukarı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motiflerinizi çizdiniz mi? 110x80 mm’lik ölçüler içinde çizdi ğ iniz beş li küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? Çizimlerinizde yaprakları n ahenk ve dengesine dikkat ettiniz mi? En son çizimlerinizde çizgileri kesiksiz, düzgün bir üslupta kullandı nı z mı ? Çizdiğ iniz tüm ölçüler içerisinde be ş li küme yaprak formunu muhafaza ettiniz mi? Evet Hay ı r

.

29

DEĞ ERLENDİ RME
Yap ı lan de ğ erlendirme sonunda “ hayı r”ş eklinde ki cevapları nı zı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanı z öğ renme faaliyetini tekrar ediniz. Cevapları nı zı n tamamı “ evet ” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

30

ÖĞ RENME FAALİ YETİ –2 ÖĞ RENME FAALİ YETİ –2
AMAÇ
Gerekli ortam sağ landı ğ ı nda, yedili küme yaprak kanaviçesini çeş itli ölçüler içinde eksiksiz çizerek, bu kanaviçenin içine yedili küme yaprak motifini asl ı nı bozmadan, estetik bir üslupla tekni ğ ine uygun çizebileceksiniz.

ARAŞ TIRMA
 Çeş itli kaynaklardan yedili küme yaprak motifinin kullan ı m yerlerini ara ş tı rarak, örnek çizimler yapı nı z. Bu konuda elde etti ğ iniz bilgileri ve örnek çizimleri rapor hâline getirerek s ı nı fa sununuz.

2. YEDİ Lİ KÜME YAPRAK MOTİ F Çİ Zİ Mİ
2.1.Tanı mı
Tek sap üzerinde parçalıbir yapı da yaprakç ı klara ayrı lmı şbiçimdeki yapraklara bile ş ik yapraklar veya küme yapraklar ad ı verilir. Küme yapraklarda kendi aralar ı nda; ikili, be ş li, yedili gibi de ğ iş ik ş ekillerde bulunur. Çini sanatı nda kullanı lan yedili küme yaprak motifi; Ş ekil 2,1’de görüldüğ ü gibi belli bir çizim kanaviçesi içine yerle ş tirilmi şorta merkezde bir basit yaprak ve bu yaprağ ı n sa ğ ı nda sağ a bakan, solunda sola bakan yaprakları n olu ş turduğ u ve toplam yedi tane basit yapraktan meydana gelmi ş bir motiftir.

Ş ekil 2.1: Yedili küme yaprak motifi 31

Kı saca belli bir çizim kanaviçesi içinde, sağ a ve sola bakan yedi adet basit yapraktan olu ş muş motife yedili küme yaprak motifi denir. Yedili küme yaprak motifinin çiziminde kullan ı lan çizim kanaviçesi, motifin ş eklini belirlerken, aynı zamanda motifimizin büyüklüğ ünü de belirler. Resim 2.1’de görüldüğ ü gibi aynı kanaviçeyi değ iş ik ölçüler içinde kullanarak, farkl ı büyüklüklerde yedili küme yaprak motifleri çizilir.

Resim 2.1: Farklı ölçüler içine çizilmi ş yedili küme yaprak motifleri 32

Çini sanatı nda yedili küme yaprak motifi en genel ve sade hâli ile Resim 2.2’de gösterildi ğ i gibi, ortada bir basit yaprak ve bu yaprağ ı n iki kenarı nda sağ a ve sola bakan, toplam yedi adet basit yapraktan oluş muşhâli ile kullanı lı r. Fakat bu genel bir kural olu ş turmaz.

Resim 2.2: Yedili küme yaprak motifleri 33

Yedili küme yaprak motifinin desen ve kompozisyon içinde kullanı m amacı na ve biçimine göre yaprakları n sayı sı nda da değ iş iklikler görülebilir. Resim 2.3’te sekiz ve dokuz adet basit yapraktan oluş muş , küme yaprak motiflerine örnekler görebilirsiniz.

Resim 2.3: Sekiz ve dokuz adet yapraktan oluş muş küme yaprak motifleri 34

Yedi adet yapraktan oluş muş yedili küme yaprak motifinde, yaprakç ı klar sade ve yal ı n hâlleri ile kullanı labilirken aynızamanda Resim 2.4’te gösterildiğ i gibi, arada kı vrı mlı yaprak motifleri, s ı rttan görünüş lü yaprak motifleri de kullanı labilir. Yedili küme yaprak motifinin desen ve kompozisyon içinde kullanı m amacı na ve biçimine göre bu tür de ğ iş iklikler gösterebilir. Fakat bu ş ekilde yaprakçı kları n yönünü ve biçimini serbest olarak çizme iş lemi belli bir pratiklik ve el melekesi kazanı ld ı ktan sonra uygulanmalı dı r. Çizim kanaviçesini ve klasik yedili küme yaprak motifini tamamen kavradı ktan sonra, ileriki aş amalarda bu tür serbest çizimler yapı labilir.

Resim 2.4: Kı vrı mlı yaprakları n kullanı ldı ğ ı yedili küme yaprak motifleri 35

2.2. Kullanı m Yerleri
Küme yaprak motifleri biyolojik yapı lar ı nedeni ile desen içinde önemli vazifeler yüklenmi ş tir. Yedili küme yaprak motifi Resim 2.5’te görüldü ğ ü gibi, bitkisel motiflerin dallar ı nı n çı kı ş lar ı nda kullan ı lmı ş tı r. Bu k ı sı mlarda aynen doğ ada oldu ğ u gibi motiflerin alt çı kı ş yaprakları nı temsilen kullanı lmakta aynı zamanda motifi zenginleş tirerek daha zarif ve estetik görünmesini sa ğ lamaktad ı r.

Resim 2.5: Yedili küme yaprak motifinin dal çı kı ş ları nda kullanı m yerleri ve biçimleri 36

Küme yaprak motifleri, bitkisel motiflerin kullanı ldı ğ ı kompozisyon içinde çok önemli bir vazife yüklenerek desenin ç ı kı ş yerini oluş turmakta, desen içinde kullanı lan tüm bitkisel motifler bu küme yapraklar ı n içinden çı kmaktadı r. Resim 2.6 ve Resim 2.7’de sekizli ve dokuzlu küme yaprak motiflerinin desen içinde kullanı lı şbiçimlerinin, genel ve detay görüntülerine bakı nı z. Bu k ı sı mlarda bitkisel motiflerin dal-sap ç ı kmaları n ıve kesiş me noktalar ı nı kapatarak deseni daha estetik ve zengin göstermektedir.

Resim 2.6: Sekizli küme yaprak motifinin desen içinde kullanı lı ş biçimi

37

Resim 2.7: Dokuzlu küme yaprak motifinin desen içinde kullan ı lı ş biçimi

38

2.3. Çizim Tekniğ i
Uygulama faaliyetinde yedili küme yaprak motifinin çizim tekniğ i, iş lem sı rası na göre detaylı olarak ele al ı nacaktı r. Burada genel kurallar ile dikkat edilmesi gereken noktalar kı saca anlatı lacaktı r. Yedili küme yaprak motifini çizmek için, beş li küme yaprak motifinin çiziminde oldu ğ u gibi, öncelikle çizilecek motifin büyüklüğ ünü belirlemek gerekir. Burada önemli olan her ölçü içine yedili küme yaprak motifini çizebilmektir. İ leriki uygulamalarda kullanı m yeri ve amac ı na uygun olarak gerekli büyüklüklerde küme yaprak motifini çizebilmek çok önemlidir. Genel olarak desen ölçüsüne uygun, küme yaprak motifi çizilir. Desen ölçüsü büyüdükçe küme yaprak ölçüsü büyür, ölçü küçüldükçe küme yaprak ölçüsü küçülür. Uygulama faaliyetinde yap ı lacak yedili küme yaprak çizim çalı ş maları bu ş ekilde belli ölçüler içinde yapı lacakt ı r. Yedili küme yaprak motifinin çizim ölçüsü belirlendikten sonra bu ölçü içerisine, yedili küme yaprak motifinin kanaviçesi çizilir. Kanaviçenin çiziminde herhangi bir ölçme kontrol aleti kullanı lmamalı , çizim serbest el ile yapı lmalı dı r. Bu ş ekilde çalı ş mak el melekesinin daha çabuk geliş mesini sağ larken ayn ı zamanda çalı ş malar ı n daha hı zlı ve pratik olmas ı nı sağ layacaktı r. Daha sonraki iş lemde sa ğ a ve sola bakan basit yapraklar, çizim kanaviçesi üzerindeki yerlerine asimetrik olarak, sı rası na ve tekniğ ine uygun olarak yerleş tirilir. Burada sa ğ a ve sola yerle ş tirilen yaprakları n eş it büyüklükte ve aynı biçimde çizilmesine dikkat edilmelidir. Her yapra ğ ı n çiziminde yeteri kadar temize çekme i ş lemi yap ı larak en son aş amada yedili küme yaprak motifinin çizimi netle ş tirilmelidir. Temize çekilerek netleş tirilmi ş yaprakları n orta eksenleri belirlenerek damarları çizilir. Temize çekme i ş lemine dikkat edilerek yedili küme yaprak motifine en son hâli verilir. Yedili küme yaprak motifini çiziminde kullanı lacak araç ve gereçler aş ağ ı da verilmiş tir. Çizim çalı ş maları na baş lamadan önce tüm araç ve gereçler temin edilmelidir.  Kullan ı lacak Araç ve Gereçler       Parş ömen kâğ ı dı Beyaz resim kâğ ı dı 0,5 kalem 2B kalem ucu Gönye Cetvel

39

UYGULAMA UYGULAMA
YED İ Lİ KÜME YAPRAK MOTİ Fİ Nİ N Çİ Zİ Mİ İ ş lem Basamaklar ı  Parş ömen kâ ğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz. Kâğ ı dı nı zı n üstten 30 mm sağkenarı ndan 30 mm, sol kenar ı ndan 20 mm alttan 20 mm boş luk bı rakarak kenar antet çizgisini çiziniz.  Aş ağ ı da 1/2 ölçeğ inde hazı rlanmı ş çizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çizerek altta görüldüğ ü gibi 100x75 mm ölçülerinde dikdörtgenlere bölünüz.

40

100x75 mm’lik çizim alanı na aş ağ ı daki iş lem sı rası nı takip ederek, yedili küme yaprak motifini çiziniz.

Çizim alanı nı zı n içine, serbest el ile yarı m daire çiziniz.

41

Yarı m dairenin orta merkez çizgisini, serbest el ile çiziniz.

Orta merkez çizgisini ortalayarak yar ı m daireyi toplam yedi parçaya bölünüz. Çizdiğ iniz bu alan yedili küme yaprak motifinin çizim kanaviçesini oluş turacaktı r.

42

Öncelikle orta eksen çizgisinin yanı ndaki sağ a bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mcıçizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz.

Orta eksen çizgisinin yanı ndaki sola bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mcı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz. Yaprakları n eş it büyüklükte ve aynı açı da olması na dikkat ediniz.

43

İ kinci sağ a bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz.

İ kinci sola bakan basit yaprak motifini, kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz. Yaprakları n duruş ve biçimine dikkat ediniz.

44

Üçüncü sağ a bakan basit yaprak motifini kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz.

Üçüncü sola bakan basit yaprak motifini, kanaviçe üzerindeki yerine, yardı mc ı çizgiyi ortalayarak ve temize çekerek çiziniz. Yaprakları n duruş ve biçimine dikkat ediniz.

45

Ortadaki basit yaprak motifini, kanaviçe üzerindeki yerine, yard ı mcı çizgiyi ortalayarak ve motifini temize çekerek çiziniz. Yaprağ ı n yönü sağ a veya sola bakabilir.

Yedili küme yaprak motifini bir bütün olarak ele alı p, kesintisiz ve düzgün çizgiler ile temize çekiniz. Yapraklara en son hâlini ve biçimini veriniz.

46

Basit yaprak motiflerinin orta eksen çizgilerini daha önce öğ rendi ğ iniz gibi, çok hafif çizgiler ile çiziniz.

Bütün yaprakları n damarları nı , sı ra ile ve temize çekerek çiziniz.

47

Yedili küme yaprak motifini, damarlarıile birlikte ele alarak en son biçimini veriniz. Par ş ömen kâ ğ ı dı nı zda hazı rlamı ş olduğ unuz diğ er alanlara da yukarı daki i ş lem sı rası nıtakip ederek yedili küme yaprak motifini çiziniz. Çizim aş amas ı nda acele etmeyiniz. Çizim kanaviçesini düzgün çiziniz. Kanaviçe üzerindeki bir hatanı n yedili küme yaprak motifinizde hata oluş turacağ ı nı unutmay ı nı z.

Çizime ilk olarak sa ğ a bakan basit yaprak motifinden baş lamak bir zorunluluk oluş turmaz. İ lk olarak sola bakan basit yaprak motifinden de ba ş lanabilir. Bu tamamen elin al ı ş ması na bağ lı dı r. Burada en önemli olan konu, yedi adet yaprağ ı n çizim kanaviçesi içine orantı l ı ve estetik olarak yerleş tirilmesidir. Sa ğ a ve sola yerleş tirilen yapraklar ı n dengesini iyi kurarak büyüklüklerine dikkat edilmelidir.

Parş ömen kâ ğ ı dı üzerindeki tüm alanlara yedili küme yaprak motifini çizdikten sonra aynı ölçülerde yeni bir kâğ ı t hazı rlayarak, ayn ı ş ekilde yedili küme yaprak motifini çiziniz. Ne kadar çok çizim ve pratik yaparsanı z, eliniz o denli hı zlanarak a ş ama aş ama el melekesi kazanı rsı nı z.

Yeni bir ölçü ve alan içine be ş li küme yaprak motifini çizmek için;  Parş ömen kâğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz.

48

  

Kâğ ı dı nı zı n üstten 20 mm, sağ kenar ı ndan 10 mm, sol kenarı ndan 15 mm altta boş luk kalmayacak ş ekilde kenar antet çizgisini çiziniz. Aş ağ ı da 1/2 ölçeğ inde hazı rlanmı ş çizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çizerek, aş ağ ı da görüldüğ ü gibi 75x55 mm ölçülerinde dikdörtgenlere bölünüz. Aş ağ ı da ½ ölçekli gördüğ ünüz çizim alanı nı zı n içine, beş li küme yaprak motifini yukarı da açı klanan i ş lem sı rası na uygun olarak çiziniz. Bir çizim alanı ndaki yedili küme yaprak motifini tamamen bitirmeden ve çizimi netleş tirmeden di ğ erine geçmeyin.

49

ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME
UYGULAMALI TEST
Öğ renme faaliyetinde kazandı ğ ı nı z beceriler doğ rultusunda;  Parş ömen kâ ğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz.  Kağ ı dı nı zı n üstten 30 mm, sol kenarı ndan 15 mm bo ş luk oluş turacak ş ekilde; (Kenar antet çizgisi çizmeyiniz) aş ağ ı da 1/2 ölçeğ inde hazı rlanmı şçizim alanı nı , 1/1 ölçeğ inde çiziniz. Dikdörtgenlerin 1/1 ölçüleri aş ağ ı da verilmi ş tir. Dikdörtgenlerin araları ndaki boş luk 10 mm’dir. 1. Ölçü; 80x60 mm 2. Ölçü; 90x65 mm 3. Ölçü; 100x70 mm 4. Ölçü; 110x80 mm   Her ölçü için iki tane hazı rlamı ş oldu ğ unuz bu dikdörtgenlerin içine iş lem sı rası nı takip ederek yedili küme yaprak motifini çiziniz. Bu uygulamayı aş ağ ı daki kriterlere göre de ğ erlendiriniz.

50

.

51

(Bu faaliyet kapsamı nda a ş ağ ı da listelenen davranı ş lardan kazandı ğ ı nı z becerileri evet ve hayı r kutucukları na (X) iş areti koyarak kontrol ediniz.) DEĞERLENDİ RME KR İ TERLERİ Parş ömen kâğ ı dı nı zı uygun ölçülerde kestiniz mi? Parş ömen kâğ ı dı nı zı n üstünden 30 mm, sol kenarı ndan 15 mm bo ş luk bı raktı nı z mı ? 80x60 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 90x65 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 100x70 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 110x85 mm ölçülerinde iki tane dikdörtgen çizdiniz mi? 80x60 mm ölçülerindeki birinci çizim alanı nı za yedili küme yaprak motifinin kanaviçesini çizdiniz mi? Kanaviçenin içine iş ve iş lem sı rası nı takip ederek yedili küme yaprak motifini çizdiniz mi? Yaprakları n damarları nı tekniğ ine uygun çizdiniz mi? Çizim aş amaları nda sürekli temize geçirerek yaprak motiflerinin biçimini ve düzenini kontrol ettiniz mi? 80x60 mm’lik birinci ölçü içinde çizdi ğ iniz yedili küme yaprak motifini tamamladı nı z mı ? 80x60 mm ölçülerindeki ikinci çizim alanı nı za yukarı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motifini çizdiniz mi? 80x60 mm’lik ikinci ölçü içinde çizdiğ iniz yedili küme yaprak motifini tamamladı nı z mı ? 90x65 mm ölçülerindeki çizim alanları nı za, yukarı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motiflerini çizdiniz mi? 90x65 mm’lik ölçüler içinde çizdiğ iniz yedili küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? 100x70 mm ölçülerindeki çizim alanlar ı nı za, yukarı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motiflerini çizdiniz mi? 100x70 mm’lik ölçüler içinde çizdi ğ iniz yedili küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? 110x80 mm ölçülerindeki çizim alanlar ı nı za, yukarı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motiflerini çizdiniz mi? 110x80 mm’lik ölçüler içinde çizdi ğ iniz yedili küme yaprak motiflerini tamamladı nı z mı ? Çizimlerinizde yaprakları n ahenk ve dengesine dikkat ettiniz mi? En son çizimlerinizde çizgileri kesiksiz, düzgün bir üslupta kullandı nı z mı ? Çizdiğ iniz tüm ölçüler içerisinde yedili küme yaprak formunu muhafaza ettiniz mi? Evet Hay ı r

.

.

52

DE Ğ ERLENDİ RME Yap ı lan de ğ erlendirme sonunda “ hayı r”ş eklindeki cevapları nı zı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanı z öğ renme faaliyetini tekrar ediniz. Cevapları nı zı n tamamı “ evet ” ise modül değ erlendirmeye geçiniz.

53

MODÜL DEĞ ERLEND İ RME MODÜL DEĞ ERLENDİ RME
PERFORMANS TEST İ (YETERLİ K ÖLÇME)
Kazandı ğ ı nı z beceriler doğ rultusunda;  Parş ömen kâğ ı dı nı 350x250 mm ölçülerinde kesiniz.  Kâğ ı dı nı zı n üstten 30 mm, sol kenarı ndan 15 mm boş luk oluş turacak ş ekilde; (Kenar antet çizgisi çizmeyiniz) ölçüleri aş ağ ı da verilmiş dikdörtgenlerden yan yana ikiş er tane çiziniz. Dikdörtgenleri araları ndaki boş luk 10 mm’dir. 1. Ölçü; 75x50 mm 2. Ölçü; 85x70 mm 3. Ölçü; 100x75 mm  Her ölçü için iki tane hazı rlamı ş oldu ğ unuz bu dikdörtgenlerin ilklerinin içine beş li küme yaprak motifini, ikincilerinin içine yedili küme yaprak motiflerini, iş lem sı rası nı takip ederek çiziniz. Bu uygulamayı aş ağ ı daki kriterlere göre de ğ erlendiriniz.

54

(Bu uygulama kapsamı nda aş ağ ı da listelenen davranı ş lardan kazand ı ğ ı nı z becerileri evet veya hayı r kutucukları na (X) i ş areti koyarak kontrol ediniz.) Evet Hay ı r DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ Parş ömen kâğ ı dı nı zı uygun ölçülerde kestiniz mi? Kâğ ı dı nı za 75x50 mm ölçülerinde iki adet dikdörtgen çizdiniz mi? Kâğ ı dı nı za 85x70 mm ölçülerinde iki adet dikdörtgen çizdiniz mi? Kâğ ı dı nı za 100x75 mm ölçülerinde iki adet dikdörtgen çizdiniz mi? 75x50 mm ölçülerindeki birinci çizim alan ı nı za beş li küme yaprak motifinin kanaviçesini çizdiniz mi? Kanaviçenin içine iş ve iş lem sı rası nı takip ederek beş li küme yaprak motifini çizdiniz mi? Yaprakları n damar ı nı tekniğ ine uygun çizdiniz mi? Çizim aş amaları nda sürekli temize geçerek yaprak motiflerinin biçimini ve düzenini kontrol ettiniz mi? 75x50 mm’lik birinci ölçü içinde çizdi ğ iniz be ş li küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ? 85x70 mm ölçülerindeki ikinci çizim alanı nı za yukarı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motifini çizdiniz mi? 85x70 mm’lik ikinci ölçü içinde çizdiğ iniz be ş li küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ? 100x75 mm ölçülerindeki üçüncü çizim alanı nı za yukar ı daki kriterlere uygun, beş li küme yaprak motifini çizdiniz mi? 100x75 mm’lik üçüncü ölçü içinde çizdiğ iniz beş li küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ? Beş li küme yaprak çizimlerinizde yaprakları n ahenk ve dengesine dikkat ettiniz mi? En son çizimlerinizde çizgileri kesiksiz, düzgün bir üslupta kullandı nı z mı ? Çizdiğ iniz tüm ölçüler içerisinde beş li küme yaprak formunu muhafaza ettiniz mi? 75x50 mm ölçülerindeki birinci çizim alanı nı za yedili küme yaprak motifinin kanaviçesini çizdiniz mi? Kanaviçenin içine iş ve iş lem sı rası nı takip ederek yedili küme yaprak motifini çizdiniz mi? Yaprakları n damar ı nı tekniğ ine uygun çizdiniz mi? Çizim aş amaları nda sürekli temize geçerek yaprak motiflerinin biçimini ve düzenini kontrol ettiniz mi? 75x50 mm’lik birinci ölçü içinde çizdi ğ iniz yedili küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ?
55

.

.

85x70 mm ölçülerindeki ikinci çizim alanı nı za yukarı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motifini çizdiniz mi? 85x70 mm’lik ikinci ölçü içinde çizdiğ iniz yedili küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ? 100x75 mm ölçülerindeki üçüncü çizim alanı nı za yukar ı daki kriterlere uygun, yedili küme yaprak motifini çizdiniz mi? 100x75 mm’lik üçüncü ölçü içinde çizdi ğ iniz yedili küme yaprak motifini tamamlad ı nı z mı ? Yedili küme yaprak çizimlerinizde yaprakları n ahenk ve dengesine dikkat ettiniz mi? En son çizimlerinizde çizgileri kesiksiz, düzgün bir üslupta kullandı nı z mı ? Çizdiğ iniz tüm ölçüler içerisinde yedili küme yaprak formunu muhafaza ettiniz mi?

DEĞ ERLENDİ RME
Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar ı nı zı(De ğ erlendirme kriterlerini) karş ı laş tı rı nı z. Yapı lan değ erlendirme sonunda hayı r cevaplar ı nı zı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanı z modülü tekrar ediniz. Cevapları nı z doğ ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki ş iler ile iletiş im kurunuz.

56

KAYNAKÇA KAYNAKÇA
 Kütahya Merkez Teknik Lise-Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı , Çinicilik Dalı arş ivinden yararlanı lmı ş tı r.

57