P. 1
Sosyolojiye Giris

Sosyolojiye Giris

|Views: 85|Likes:
Yayınlayan: constantinist

More info:

Published by: constantinist on Oct 15, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2015

pdf

text

original

Sections

 • Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler
 • Sosyolojinin İlişkide Bulunduğu Bazı Sosyal Bilimler
 • Psikoloji
 • Antropoloji
 • Ekonomi
 • Siyaset Bilimi
 • Felsefe
 • Sosyolojinin Dalları
 • Sosyolojinin Öncüleri
 • Sosyolojinin Kurucuları
 • Sosyolojinin Temel Önermeleri
 • Önerme 1
 • Önerme 2
 • Önerme 3
 • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar
 • Sembolik Etkileşimci Yaklaşım
 • Sosyal İnşacılık
 • Etiketleme Kuramı
 • Çatışmacı Yaklaşım
 • Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı
 • Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar
 • Feminizm
 • Farklı Feminist Yaklaşımlar
 • Marksist Feminizm
 • Radikal Feminizm
 • Liberal Feminizm
 • Sosyalist Feminizm
 • Postmodernizm
 • Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımlar
 • Araştırma Tipleri / Boyutları
 • Amacına göre araştırma tipleri
 • Kullanım alanına göre araştırma tipleri
 • Zaman Boyutunda Araştırma Tipleri
 • Bilgi Toplama Tekniklerine Göre Araştırmalar
 • Yanıtladıkları Sorulara Göre Araştırmalar
 • Yapıldıkları Yerlere Göre Araştırmalar
 • Aktif veya Pasif Olarak Yapıldıklarına Göre Araştırmalar
 • Araştırma Teknikleri
 • Araştırma Süreci
 • Araştırmanın Adımları
 • Araştırma Problemi
 • Araştırma Amaçları
 • Araştırmanın Önemi
 • Araştırmanın Sınırlılıkları
 • Yöntem
 • Süre ve Maliyet
 • Kaynakça
 • Özet
 • Sivil Toplum
 • Tarihsel Gelişim
 • Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi
 • İslam ve Sivil Toplum
 • Kavramsal Açıklık
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Sivil Toplumun Yeniden İnşası
 • Küreselleşme
 • Küresel Yaklaşımlar
 • Küreselleşme Tartışmaları
 • Küreyellik/Glokalleşme
 • Küreselleşmenin Eleştirisi
 • Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal
 • Türkiye’de Sosyolojinin Sorunları
 • Kuramsal Sorunlar
 • Metodolojik Sorunlar
 • Bilimsel Çalışmalar ve Yayınlar
 • Eğitim
 • Bilimsel Toplantılar
 • Araştırma
 • Sosyal ve Akademik İlişkiler
 • Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
 • Değerlendirme Sorularının Yanıtları

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ UZAKTAN E⁄‹T‹M YAYINLARI

Sosyolojiye Giriş

Yazar
Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

@

Ankara Üniversitesi Uzaktan E¤itim Yay›nlar›

Yay›n No: 79

@
ISBN: 978-975-482-936-5 © Ankara Üniversitesi, 2011
Bu kitab›n bas›m, yay›n ve da¤›t›m haklar› Ankara Üniversitesi’ne aittir. Ankara Üniversitesi’nden yaz›l› izin al›nmadan kitab›n tamam› ya da bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t ya da başka şekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Kitaptaki görüşlerin yasal ve bilimsel sorumlulu¤u, ünite yazarlar›na ve kitap editörlerine aittir. Genel Yönetim : Prof. Dr. Haluk Geray Akademik Koordinasyon : Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu Teknik Koordinasyon : Murat Çınar Tasar›m : Öğr. Gör. Mehmet Sobacı Kemal Cenk Türkçe Editörü : Dr. Hüseyin Özçelebi Dr. Ejder Kındıra

1. Bask› 2011 Baskı: Sistem Ofset Basım - Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Strazburg Caddesi No: 7/A Sıhhiye • Ankara Tel: (312) 229 18 81 Bas›m Tarihi: 30 Kasım 2010

Sosyolojiye Giriş

iii

Sunuş
Uzaktan öğretim, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamlardır. Siz öğrencilerimiz için, Ankara Üniversitesi’nde sunulan uzaktan eğitim programları internet tabanlıdır. Ders içeriklerine istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda erişebilecek, hocalarınızla internet üzerinden iletişim içinde olabileceksiniz. Uzaktan e-öğrenme yoluyla eğitim, geleneksel sınıf ortamındaki öğrenmeden farklıdır. Bu nedenle sizlerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Öncelikle e-öğrenme, kendi kendinizi disiplin etmenizi gerektirir. Yüzyüze eğitimde belli bir oranda da olsa, sınıflara devam zorunluyken, e-öğrenme sistemlerinde bunun yerini alacak bir zorunluluk bulunmaz. Bu nedenle kendi kendinizi her gün veya haftanın bir kaç günü içeriklere erişmeye, hocalarla ve sınıf arkadaşlarınızla etkileşim içinde olmaya yönlendirmelisiniz. Bazı öğrenciler bu yönlendirmeyi yapmakta zorlanırlar ve hazırlıklarını sınav öncelerine göre hazırlarlar. Böyle bir davranış başarısızlığı getirir. Haftalık çalışma programı yapmak, çevrim-içi ve çevrim-dışı çalışma zamanları belirlemek ve derslerde aktif olmak başarıyı getirecek unsurlardır. Derslerin portalını her gün veya yeteri kadar ziyaret etmek, içerikleri çalışmak ve etkileşimlere katılmak başarı için şarttır. Eğer çalışmaya ara verir ve sürekli ertelerseniz, bir süre sonra derslerden uzaklaşarak kendinizi yalnız ve edilgin hissetmeye başlarsınız. Böylesi durumlarda bu zinciri kırmalı, kaldığınız yerden hızla aradaki farkı kapatmaya çalışmalısınız. Her insanın öğrenme biçimi farklıdır. Öğrenme biçimi kişilerin yeni bilgiyi öğrenmesinde, çoğunlukla farkında olmadan, daha başarılı olduğu yöntem olarak tanımlanabilir. Bazıları görsel yollarla yani okuyarak, grafiklere, resimlere bakarak daha kolay öğrenir. Bazılarıysa yeni bilgiyi işitsel yollarla dinlediklerinde daha kolay zihinlerine yerleştirirler. Kimi öğrenciler başkalarının davranışlarını, örneğin bir aygıtın nasıl çalıştırıldığını izleyerek yeni bilgileri edinebilirler. Bu tür farklı öğrenme biçimlerini bir arada sunan ders içeriklerine zenginleştirilmiş çokortamlı içerikler diyoruz. Ankara Üniversitesi, e-öğrenim derslerinin içeriklerini farklı öğrenme biçimlerine sahip olanların gereksinimlerini karşılayacak biçimde üretmeyi hedefliyor, her dönem zenginleştirilmiş çokortamlı içeriklerin oranını arttırıyor. Sizlere ulaştırılan bu kitap içerisindeki bilgilerin geniş bir özeti, internetteki eğitim portalında, görsel, görsel/işitsel ve yazılım desteğiyle birlikte verilecektir. Ayrıca, dersin sorumlu öğretim elemanı, forum modülünü ve sanal sınıfları sizlerle etkileşime geçmek için kullanacaklardır. Kitaplar sizlere ait önemli kaynak materyallerden biridir. Kitaplarınıza not almanız, önemli cümlelerin altını çizmeniz çalışmalarınıza yardımcı olacaktır. Hepinize başarılar dilerim. Prof. Dr. Haluk Geray

Kaynaklar: Sunulan kaynaklar bölümü daha ayrıntılı çalışma ve araştırma yapmak istemeniz durumunda yardımcı niteliğinde olacaktır. Örnek: Anlatılanların olabildiğince somutlaştırılması ve anlatımın pekiştirilebilmesi amacıyla metin içerisinde örneklere başvurulmaktadır. Üniteyi Çalışırken: Her ünitenin başında sunulan üniteyi çalışırken başlığı altında üniteyi çalışırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar belirtilmektedir. Değerlendirme: Ünite sonlarında sunulan çoktan seçmeli değerlendirme soruları ile konuya yönelik öğrenmelerinizi değerlendirebilmeniz amaçlanmaktadır.iv Sosyolojiye Giriş Kitabı Çalışırken Size sunulan kitap içeriği ile etkileşiminizi desteklemek amacıyla kullanılan simgeler aşağıda tanıtılmıştır. ya da kavrama yönelik farklı nitelemelerin aktarılması amacıyla çeşitli tanımlar yer almaktadır. Soru: Metin içerisinde sizi düşünmeye ve sorgulamaya sevk etmesi amacıyla sorular bulunmaktadır. Özet: Konu ile alakalı bütünsel bir fikre sahip olmanız amacıyla konu sonlarında bulunan özet başlığı altında konunun kısa ve öz hali sunulmaktadır. Gözden Geçir: Özet başlığı ardından her konu sonunda karşılaşacağınız gözden geçir başlığı altında sizi konuyla ilgili daha kapsamlı sorgulama yapmaya sevk edecek açık uçlu sorular bulunmaktadır. Özgün Tanım: Konu anlatımı esnasında belli kavramların karşılık geldiği anlamları özetlemek. anlamada sıkıntı yaşayabileceğiniz düşünülen kavramlar sözlük bölümlerinde kısaca tanımlanmaktadır. . Önemli Metin: Konulara çalışırken bazı bölümlere daha fazla dikkat etmeniz amacıyla uzmanlar tarafından önemli görülen bölümler önemli metin ikonu ile belirtilmektedir. Sözlük: Metin içerisinde geçen. Öğrenme Hedefleri: Her ünitenin başında “Öğrenme Hedefleri” başlığı altında o üniteyi tamamladığınızda kazanmış olacağınız beklenen yeterlilikler verilmektedir.

...........40 Önerme 3.............................................................................................................. Sosyolojiye Giriş v İçindekiler Sunuş......................10 Sosyolojinin Dalları.......................................................15 Değerlendirme Soruları..............................................................................................................40 Önerme 1...........................................................22 Henri de Saint Simon........................16 Ünite 2 Sosyolojinin Öncüleri.......................25 Auguste Comte..................................................................28 Karl Marks................22 İbn-i Haldun........................................... ....40 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 Özet............................................................................................................................................7 Psikoloji...................................................................................................33 Değerlendirme Soruları..............................................................................................35 Ünite 3 Sosyolojinin Kurucuları .....7 Antropoloji.................................................................37 Sosyolojinin Kurucuları ........ ....... iii İçindekiler......................40 Sosyolojinin Temel Önermeleri..................................................9 Felsefe...........................................40 Önerme 2........................................................................9 Sosyoloji ve Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi....................................30 Özet.....................................8 Siyaset Bilimi....................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .............................. v Ünite 1 Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler............ ..19 Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar.............................................................................................8 Ekonomi.....................................................................................4 Sosyolojinin İlişkide Bulunduğu Bazı Sosyal Bilimler............................................................................................................................1 Sosyoloji ve Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi..........................................................

....................................................................................................................................................... ....................................... ..41 M...........................59 Çatışmacı Yaklaşım............77 Özet.................................................................84 Ünite 6 Yöntembilimsel Yaklaşımlar.......................................................51 Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar.................................63 Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı..............................vi Sosyolojiye Giriş E...................................................................................................................................94 Kullanım Alanına Göre Araştırma Tipleri......................................................................................................................73 Marksist Feminizm............................................................................................................44 Özet.................................................................................................................................................................................... ................................................................... ..95 ..... .. .. ....................................................................................93 Amacına Göre Araştırma Tipleri............................................. ................... .......................54 Sosyal İnşaacılık...............................................................................75 Sosyalist Feminizm..............................................................................72 Farklı Feminist Yaklaşımlar................88 Araştırma Tipleri/Boyutları........ Weber .......57 Etiketleme Kuramı.................... ........68 Ünite 5 Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar ...............94 Zaman Boyutunda Araştırma Tipleri................................................................................................82 Değerlendirme Soruları......................................54 Sembolik Etkileşimci Yaklaşım..........................76 Postmodernizm.......... Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri..............................................................................................................................................67 Değerlendirme Soruları...........73 Radikal Feminizm.................................................................58 İşlevselci Yaklaşım......................49 Ünite 4 Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar....................................................................................................................65 Özet.................................................................................................................85 Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımlar..........................................69 Feminizm..........................................................74 Liberal Feminizm.48 Değerlendirme Soruları........................................ Durkheim................... .................

.................................................................................................................................................................. ..................................... 115 Tarihsel Gelişim................................................................129 Ünite 9 Küreselleşme ...... .............................................95 Yanıtladıkları Sorulara Göre Araştırmalar.................................................109 Yöntem.................................................... 112 Değerlendirme Soruları.............................104 Araştırma Problemi.............................. 113 Ünite 8 Sivil Toplum ........................................................................................................................................................................ ...................................... ...................................................................................101 Araştırmanın Adımları..96 Aktif veya Pasif Olarak Yapıldıklarına Göre Araştırmalar.................... 111 Özet....................................................................................................................................................................................... .......................100 Ünite 7 Araştırma Süreci............................................105 Araştırma Amaçları.............................................................................................107 Araştırmanın Önemi......................................................134 Küreselleşme Tartışmaları..............................................................................................................................................................................................................................96 Araştırma Teknikleri........................................................127 Özet......................................109 Araştırmanın Yaklaşım ve Sayıltıları. .........................................................120 İslam ve Sivil Toplum.................................................135 .............123 Sivil Toplumun Yeniden İnşası.......................97 Özet............ 110 Kaynakça............................. 118 Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi.......................... Sosyolojiye Giriş vii Bilgi Toplama Tekniklerine Göre Araştırma Tipleri................................................................................131 Küresel Yaklaşımlar..............................................................128 Değerlendirme Soruları............................................96 Yapıldıkları Yerlere Göre Araştırmalar................................................................................................................121 Kavramsal Açıklık............................................................109 Araştırmanın Sınırlılıkları............................................................................................... .......99 Değerlendirme Soruları..................................123 Sivil Toplum Kuruluşları........... 110 Süre ve Maliyet........................................................... ................

.....................................................................................................................................................................................................................................148 Sosyal ve Akademik İlişkiler...................................148 Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Sosyoloji........................................................................................... ....................................................................147 Araştırma............................................................................................................................... ..........viii Sosyolojiye Giriş Küreyellik/Glokalleşme......................... ................................. ........................................137 Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketler.....147 Metodolojik Sorunlar..146 Kurumsal Sorunlar.............................................................................141 Değerlendirme Soruları....159 Değerlendirme Sorularının Yanıtları...........157 Değerlendirme Soruları...147 Eğitim...............147 Bilimsel Çalışmalar ve Yayınlar..................................................................................................................................................................148 Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri.....................148 Akademik Gerekçeler..............................................................................................................139 Özet...... ............................................163 ....................................136 Küreselleşme Eleştirisi..........................................................................143 Türkiye’de Sosyoloji..............................................146 Türkiye’de Sosyolojinin Sorunları.......................................................................... ...........................................158 Kaynakça..........................................142 Ünite 10 Türkiye’de Sosyoloji ve Son Gelişmeler ....149 Özet.....................................147 Bilimsel Toplantılar.................

1 Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler 2. Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar. 10. 5. 4. 7. 6. 8. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme SOSYOLOJİ 3. Türkiye’de Sosyoloji . 9.

2 Ünite 1 Ünitede Ele Al›nan Konular • Genel Olarak Bilim • Bilim Sınıflamaları • Sosyoloji • Diğer Sosyal Bilimler • Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi • Sosyolojinin Dalları Ünite Hakk›nda • Genel olarak bilim tanımı ve bilim sınıflamaları hakkında bilgi verilecektir. • Sosyolojinin nasıl bir bilim olduğu anlatılacaktır. . • Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi gösterilecektir. • Sosyolojinin dallarının neler olduğu incelenecektir.

• Sosyolojinin dallarını öğreneceksiniz. • Diğer sosyal bilimlerin sosyoloji ile benzer ve farklı olan yönlerini tartışınız. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 3 Ö¤renme Hedefleri • Genel olarak bilim nedir öğreneceksiniz. bir felsefeci. Üniteyi Çal›ş›rken • Genel olarak bir alanın bağımsız bir disiplin haline gelmesi için hangi koşulları yerine getirmesi gerektiğini tartışınız. bir iktisatçıya eski fil hikâyesini anlatarak görüşlerini alınız ve farklı düşünüp düşünmediklerini gerekçeleriyle tartışınız. • Sosyolojinin Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu halinde örgütlenmesini araştırınız. bir antropolog. • Sosyolojinin nasıl bir bilim olduğunu öğreneceksiniz. • Sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisini öğreneceksiniz. • Çevrenizde varsa bir psikolog. • Sosyolojinin diğer bilimler gibi dallara ayrılmasının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız. • Bilim dallarının kaça ayrıldığını öğreneceksiniz. .

Sosyologlar. Önyargılarda bulunmaktan kaçınmak. genelleme yapabilmek için tekrarlayan özelliklere veya olaylara. Daha çok zihinsel olarak yürütülen bu çabaların bilimsel olarak kabul edilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi beklenir (Henslin. Herkesin bildiği kabul edilen sağduyu (common sence) bilgisinden uzak durmak. Örneğin sadece Ahmet/ Ayşe’de değil. 3. 2. yerleşik kabullerin etkisinde kalarak toplumsal olgu veya olayları değerlendirmemek. yanlı davranmamak. öngörülerde bulunmaktır. Ancak bunlar çoğu zaman sadece gözlemlere dayanmamış büyü ve efsanelerle de karışmıştır. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmek için bilim insanları sistematik çalışmalar yaparlar. Bulguları başkalarının denetleyebileceği açıklıkta sunmak. “Neden insanlar evlenirler veya boşanırlar?” sorularına yanıt vermek gerekir. Mevcut bilgilerimiz ışığında gelecekte neler olacağını söyleyebilmektir. 2001): 1. İkinci amaç ise “genellemeler” yapmaktır. daha geniş kesimlerde örneğin kırda veya kentte evlenme ve boşanma eğilimlerine yönelik daha kapsayıcı önermelerde bulunmak gerekir. Üçüncü bilim olma koşulu ise. “Neden atılan taş yere düşer?” veya “Neden ısınan cıva yükselir?” gibi. daha sonra da toplum ve insana yönelik olarak da sosyal bilimler gelişmeye başlamıştır. Bir bilimin ilk hedefi olayların neden bu şekilde olduğunu “açıklamak”tır. 3. Bilimsellik koşulları olarak aşağıdaki ilkeler de son derece önemlidir: 1. 4.4 Ünite 1 Sosyoloji ve Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi İnsanoğlu. İleri sürülenlerin birey veya tekil olay boyutlarını aşarak daha geniş grup ve ortamlarda da geçerli olduğunu ortaya koymaktır. Bulguları olduğu gibi hiç değiştirmeden ortaya koymak. 2. yani kalıplara/örüntülere bakarlar. varoluşundan bu yana etrafında olup biten olay ve olguları anlama. . açıklama ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunma çabasında olmuştur. İnsanların doğal ve sosyal yaşama ilişkin bilme meraklarını gidermek amacıyla daha sistemli bilgiler elde etmeye yönelik çabalar artmış ve sırasıyla doğaya yönelik olarak doğa bilimleri.

3.) olarak ikiye ayrıldığını bilmek gerekir. Diğer bir ifade ile sosyolojinin ekonomi veya psikolojiden farkını orta- . hukuk. Bunu yaparken I. Wallerstein’a göre. Ona göre her çalışma alanı gibi sosyolojiyi de üç temel alanda incelemek mümkündür: 1. tümel. Sosyolojiyi. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 5 Bu nedenle bilimlerin. bilim insanlarının sistemli çabaları sonucunda ortaya koydukları anlamda bilim tanımıdır. Belirli önermeleri paylaşan bilim insanları topluluğu olarak sosyo loji. din sosyolojisi vb. Entelektüel ve akademik olarak doğal bilimler ve sosyal bilimler sınıflaması çok geneldir. O zaman sosyolojinin ne ile uğraştığını nasıl bir bilim olduğunu biraz daha ayrıntılı olarak incelemekte yarar vardır.). Bu bağlamda sosyoloji de modern uygarlığın geliştirdiği bir bilim olarak kendi içinde pek çok dallara ayrılır (kır.Wallerstein (1998)’dan yararlanmak mümkündür. her şeyden önce zihinsel bir inşa olarak. zorunlu önermelerde bulunmayı hedeflemez. siyasetbilim vb. organik ve inorganik kimya olmak üzere çok geniş iki dala ayrılır. Burada ürün ve süreçten kastedilen.). Doğa bilimleri ve sosyal bilimler içinde geçen tüm bilimlerin de kendi içlerinde uzmanlaşmış alt dalları vardır. o alanda neyin nasıl düşünüldüğünü veya diğer alanlarda neler düşünüldüğünü araştırmak ve alanın ne olduğu kadar ne olmadığını göstermek demektir. a. bir alanın bağımsız bir disiplin haline gelmesi demek. kent. Sosyal bilimler (antropoloji. Çünkü birçok sosyal bilim insan ilişkilerinin değişik yanlarını inceler. aile. botanik ve zoolojiden oluşur. 2. Aynı şekilde insan ilişkilerini inceleyen bir sosyal bilim demek de fazla bir anlam ifade etmez. kimya. Sosyal Bilimler ‘ürün’(product) ve ‘süreç’(process) bağlamında daha geniş bir bilim tanımını tercih ederler. ekonomi. Sosyal bilimlerin çoğu genel. psikoloji. yeni Türkçe ile “Toplumbilim”. sağlık. jeoloji vb. Entelektüel/zihinsel disiplin olarak sosyoloji. Örgütlenmiş bir yapı olarak sosyoloji. Doğa bilimleri (fizik. Kimya ise. eskilerin kullandığı gibi “İçtimaiyat” olarak tanımlamak yeterli değildir. Çünkü o daha kapsamlı bir biçimde sosyolojinin ne olduğunu gösteren bir çaba içindedir. b. biyoloji. Örneğin biyoloji.

bölümler ve anabilim dalları halinde düzenlenmiş bir yapıya sahiptir ve sosyolojinin ne olduğu hakkında bazı ortak görüşleri paylaşan çok sayıda kişi yani sosyolog da bulunmaktadır. Bölüm 3). baş. Filin dev kulaklarına dokunan siyasetbilimci. çalışmalarınızı burada yoğunlaştırın. siyasetbilimci. Filin ağzını yoklayan iktisatçı.” denilmiştir. her şey bedene buradan yayılır.” der. ve 14. yüzyıl ilk çeyreğinde ise. “Bu kısım en önemlidir. kulakların hepsi önemlidir. hayvanı en iyi anlamak için sadece burayı çalışın. Filin hortumuna/ gerdanına ve dişlerine şefkatle dokunan antropolog gülümseyerek. burası diğer tüm hayvanları denetler. tüm düşünce ve duygular burada yer alır. bu bilginin toplanmasında farklı yöntem ve yaklaşımlara sahip olmak bir alanı disiplin yapmak için aranan koşullardır. ancak onların bütünün parçası olduğun- . antropolog. boyun. Bu dönemde birçok sosyal bilim kendini diğerlerinden ayıran özelliklerini özenle ortaya koymaya çalışmıştır. yüzyıllara kadar götürmek mümkün olmakla birlikte. Burada sosyal bilimlerin farklı dallara ayrılmasını karikatürize eden çok bilindik fil hikâyesini özetle vermek uygun olacaktır (Henslin. bir disiplin olarak sosyoloji 19. sosyoloji artık sosyal bilimler içinde bağımsız bir disiplin olarak kabul edilmeye başlanmıştır. çalışmalarınızı bu dağılımın nasıl gerçekleştiği üzerinde yoğunlaştırın. “Hayvanı en iyi ancak bir parçası üzerinde yoğunlaşarak anlayabilirsiniz.” der. ancak bunlar bütünün birer parçasıdır. Öncü düşünürlerinin izlerini 13. burada yoğunlaşın. dişler. Daha ileride sosyolojinin disiplin olarak kabul edilmesine temel olarak kabul edilen önermelerin neler olduğu ve bu önermeleri geliştirmiş olmaları dolayısıyla sosyolojinin kurucusu kabul edilen sosyologların kimler olduğu görülecektir (Bkz. 2001: 8): Hikâyeye göre. o tüm filin bedenini yokladıktan sonra. Filin başına dokunan psikolog.” der. Son olarak sıra sosyologa gelince. gözleri bağlanmış psikolog.” der. Başlangıçta birçok çalışma sosyolojik çalışma olarak kabul görmemiş. Ayrıca diğer sosyal bilimlerden farklı bir çalışma alanı ve konuya sahip olmak. “Burası güç merkezidir.6 Ünite 1 ya koymaktır. İşte sosyoloji bu anlamda entelektüel bir faaliyet olarak diğer bilimler gibi bir disiplin olmasının yanı sıra. “Bu kısım en önemlidir. “ Bu gerçekten ilkel. 20. iktisatçı ve sosyologdan oluşan beş kişiye bir file dokunarak neler gördüklerini açıklamaları istenir. yüzyıl sonlarında keşfedilmeye başlanmıştır. “Bu sosyoloji değil iktisat tarihi veya siyaset bilimidir. burada kendimi çok rahat hissediyorum.

“ellerinizi kulaklardan çekin”. Ancak burada bunlardan sadece beşine yer verilmiştir. Sosyolojinin İlişkide Bulunduğu Bazı Sosyal Bilimler Doğa bilimleri gibi sosyal bilimler de çok farklı dallarda uzmanlaştıklarından bunlar hakkında kısa tanıtıcı bilgi edinmek sosyolojiyi anlamaya başlamak için uygun olacaktır. Daha sonra sosyolog. Ancak bilim olarak psikolog Wilhelm Wundt (1832-1920)’un Almanya’nın Leipzig kentinde psikoloji laboratuvarını kurmasıyla doğar. Wundt’un düşünceleri daha sonra Yapısalcılık olarak bilinen düşünce okuluna da temel oluşturmuştur. Aslında tarih. Bunun yerine onların. Psikoloji. sosyal psikoloji. Psikoanaliz. Ancak sosyologun önerdiği gibi olmaz. Gelişim psikolojisi. Tarihsel olarak antik Yunan filozofları Aristo ve Sokrates’e kadar uzanan geçmişinin derin izlerini adından da anlamak mümkündür.” der. ondan uzak durun”. hayvanı oluşturan tüm parçaların birlikte nasıl çalıştığını görmemiz gerekir. Yunanca “psyche” ruh ve zihin demektir. Hiçbiri gözlerindeki bağı çözerek bir araya gelme ve yaratığın tümünü birlikte incelemeyi kabul etmez. hem akademide hem de akademi dışında uygulama olanağı bulunan bir bilim dalıdır. Psikoloji Psikoloji hem biyoloji hem de felsefeden beslenerek gelişen bir bilim dalıdır. İşlevselcilik. “gerdana dokunmayın”. “baş kısmı benim. “Bu yaratığın diğer benzer yaratıklarla nasıl etkileştiğini. Davranışçılık ve Humanizmdir. duygu ve davranışını anlamaya ve açıklamaya çalışır. iletişim. felsefeden ilahiyata kadar çok geniş bir alana yayılan sosyal bilimlerin tümünün sosyoloji ile yakın ilişkisi vardır. “ağız benim alanım ondan uzak durun” dediklerini duyar gibi oluruz. Psikolojideki diğer düşünce okulları arasında en önemlileri sırasıyla Yapısalcılık. Akademik olarak psikoloji insan düşüncesi ve davranışını inceler.” der. biz gözlerimizdeki bağı kaldırarak resmin tümünü görmeliyiz. . klinik ve deneysel psikoloji başlıca dallarıdır. coğrafya. Psikolojik araştırmalar da bu bağlamda insan düşünce. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 7 dan hiç söz etmediniz. grup içinde davranışların nasıl değiştiğini de görmemiz gerekir. hukuk.

Bunlar arasında sosyal antropoloji. İnsanlık tarihi boyunca görülen tüm kültürleri anlamak için sosyal. doğal ve biyolojik bilimlerden yararlanır. Ekonomistler en genel anlamda toplumsal üretim. beşeri. yaygın kültürel inançlar ve ideolojilerle ilişkilendirerek incelerler. uzak ve yakın tarih öncesi maddi kalıntıları örneğin. tarih öncesi insanlar ve genetik üzerinde çalışır. kendine yardım. Ekonomi. fiziki/biyolojik antropoloji. kimlik örüntüleri. grup üyeliği. çömlek ve taş aletleri. arkeoloji ve dilbilim alanlarında uzmanlaşılır. ilaç bağımlılığı gibi problemlerin yanı sıra tecavüz gibi çeşitli travmalarda tedavi sağlarlar. hizmet ve malların toplumda nasıl dağıldığıyla da yakından ilgilidir. ergonomi gibi gündelik yaşamı etkileyen alanlarda çalışmalar yapar. fosiller. Dili iletişim. maymun ve benzeri memeli omurgalılar. organizasyonu ve yönetimiyle ilgilenir. uyum ve farklılaşma ile ilgilenir. Diğer bir ifade ile insanlar ve grupların kıt kaynaklar arasından istek ve taleplerini en iyi karşılayabilmek için nasıl karar verdiklerini inceler. üretim ve bölüşüm ile ilgili davranışını araştıran bir sosyal bilim dalı olduğu söylenebilir. Arkeologlar ise. Sosyal kültürel antropoloji. Nitekim bazı sosyal psikologlar sosyoloji kökenlidir. sosyolojiye en yakın bilim dalıdır. kumar. kültürel değişme. alkol. Ekonomi Ekonominin ne olduğu konusunda evrensel olarak kabul gören bir tanım yapmak güç ise de. insanların geçmişiyle olduğu kadar bugünüyle de ilgilenir. performans geliştirme. Sosyal Antropologlar. çanak. Onların temel ilgisi kültürü anlamaktır. dili sosyal yaşamı yansıtan ve belirleyen yollar olarak görür ve karşılaştırmalı olarak incelerler. Sosyal Antropoloji. Biyolojik ya da Fiziki Antropoloji. . Dil antropo logları ise. evrim. yerleşim. Sosyal psikoloji. anlamın yaratılması. insanın biyolojik geçmişi. İnsanın yanı sıra. sosyoloji ile kardeş disiplindir. Sosyal psikolojik araştırma tekniklerinden ampirik sosyolojik araştırmalarda geniş ölçüde yararlanılır. katılarak gözlem yaparak yerel bilgi toplar ve değerlendirirler. basitçe insanın tüketim. Antropoloji Antropoloji. hayvan kemiklerini. aslında insanların nasıl seçim yaptıklarıyla ilgilenir.8 Ünite 1 Psikologlar ayrıca meslek olarak akıl/ruh sağlığı tedavisi. inşaat kalıntılarını kuramsal. ideolojik oluşumları ve çevre ile etkileşimleri açısından incelerler.

Aslında siyaset bilimi kesin/katı verilerden daha çok öznel yorumlara dayanır. siyaset bilimin tartışmalı da olsa en temel yapılarındandır. buradaki kullanım bilim değil. sistemler ve siyasal davranışı inceler. Farklı yönetim biçimleri ve yapıları. Örneğin faizlerdeki değişim oranının ulusal tasarruf oranlarını nasıl etkilediğini inceler. Siyaset kuramı. tarih ve ekonomiye dayanır. kamu politikaları. siyasal çalışmalar ve analizler. Örneğin “Benim felsefem çok çalışmaktır. Son yıllarda anayasal hükümetlerde oy verme davranışına kadar ilgi alanı genişlemiştir. Geçmişte askeri güç siyasetin en temel belirleyicisi olmuşsa da günümüzün göreli olarak daha istikrarlı devletlerinde yolsuzluğun baskılanması gibi temel konularda siyaset biliminin yol göstericiliğine ihtiyaç artmıştır. sadece bir dünya görüşüne işaret eder. Felsefe Bir disiplin olarak felsefe. siyasal ekonomi. akıl ya da çıkarsamalar yoluyla gerçeği aramaktır. mikro ekonominin tam tersine daha geniş ölçekte ve toplumdaki tüm bireylerin toplam olarak kararlarıyla ilgilenir.” denildiğinde. bilgi ve etik konularındaki sorularla ilgili rasyonel incelemedir. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 9 Ekonominin biri mikro diğeri makro olmak üzere iki temel alanı vardır.” fikrine dayanan eser. sistem ve siyasal dinamiklerle ilgili çalışmalarda bulunur. ekonomik kararların alt veya mikro düzeyde olanlarıyla ilgilenir. Siyaset bilimi hem humanistik hem bilimsel yaklaşımlar hem de bunların araç ve yöntemlerini kullanarak dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde siyasal süreç. Mikro ekonomi. karşılaştırmalı siyaset. Bu eserde başarılı yönetici için belirli stratejiler önerilir. Bu nedenle kapsamlı inanç sistemi veya dünya görüşü ile karıştırılmamalıdır. siyaset felsefesi. ABD’de sivil savaş sonrası ortaya çıkmış oldukça yeni bir alandır. Tarihsel olarak tüm liderler siyasetle ilgilenmişlerdir. siyasal ideoloji. uluslararası ilişkiler konularında uzmanlaşmaya gidilmiştir. Örneğin fiyatlardaki artış veya azalmanın ailelerin satın alma gücüne etkisini inceler. . Siyaset Biliminin en temel eserlerinden biri İtalyan diplomat Niccolo Machievelli’nin yazdığı Prens (1513)’tir. Felsefenin bir sosyal bilim olarak. siyaset ve siyasal süreçler. Ampirizm yerine. Görünüşte liderin adil ve iyi olması gerekse de “Amaca ulaşmada her yol meşrudur. Ancak kökleri antik uygarlıklara. varlık. ahlak filozoflarına. Siyaset Bilimi Disiplin olarak Siyaset Bilimi. Makro ekonomi ise. gündelik dildeki kullanımdan farklı bir anlamı vardır.

Bu yüzden bu bilimlere bazen Davranış Bilimleri de denilir. Durkheim bir sosyal olayın ancak diğer bir sosyal olay ile açıklanması ilkesi üzerinde ısrarla durmuştur. Sosyoloji ve Sosyolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi Her şeyden evvel psikoloji. Bu bağlamda epistemolojik olarak. ekonomi ve siyaset biliminin hepsi de insan davranışı ile ilgilenirler. Örneğin Karl Marks’ın tarihsel maddeci sosyolojisinde ekonomi. Feminizm de böylelikle epistemoloji tartışmalarında yerini almış bulunmaktadır. “deney” olarak görmek Ampirizm. “Epistemoloji” (Bilgi Kuramı). Nitekim başlangıçta sosyologlar daha çok toplumsal yapı ile ilgilenirken. kapitalist üretim biçiminde . Aynı ekonomik üretim biçimine sahip olmasına rağmen farklı toplumsal yapıların varlığı kültürel analizlere duyulan ihtiyacın başlıca kaynağı olmuştur. Özellikle ontoloji ve epistemolojiden birçok bilimsel kavramı tanımlamada yararlanılır. Ekonomi ve sosyolojinin her ikisi de üretim ve bölüşümle ilgilenirler. Tüm bu bilimler insan ilişkileri üzerinde mikro veya makro düzeylerde dururlar. “sezgi” olarak görmek Intuitionism/Sezgicilik. Ayrıca insanlar arasındaki iletişim aracı olarak dilin en büyük kültür taşıyıcısı olması da sosyolojinin kültüre ilgisini arttırmaktadır.10 Ünite 1 Aslında felsefenin temel dört çalışma alanı vardır. “Ontoloji” (Varlıkbilim) ve “Ahlak”tır. Ancak daha sonra başta Emile Durkheim olmak üzere bazı sosyologlar sosyal olanı diğer alanlardan ayırmak için yoğun çaba göstermişlerdir. Ancak sosyologlar üretim ve bölüşümün sosyal sonuçları ile daha fazla ilgilenirler. insan ürünü olay ve olguların yorumlanarak anlaşılmasında kültür son derece önemlidir. “fayda” olarak görmek Pragmatizm olarak anılır. siyasal ve ekonomik yönler ayrı ayrı değil bir bütün olarak ele alınıp incelenirdi. Hatta ilk önceleri sosyal. Sosyolojinin diğer alanlarla benzerlikleri çoktur. günümüzde tekrar toplumsal yapı-kültür ve bireyin birlikte incelenmesine dayanan daha kapsamlı çalışmalar tercih edilmeye başlanmıştır. Hatta son yıllarda bir gelişme daha yaşanarak. antropoloji. Örneğin sosyologlar. Ayrıca Bilgi Kuramının da “bilginin kaynağı” ve “bilginin değeri” olarak iki temel alanı vardır. bilginin kaynağını “akıl” olarak görmek Rasyonalizm. Bunlar sırasıyla “Metafizik”. Özellikle doğa bilimlerinden farklı olarak. siyaset ve sosyal birbirinden ayrılmak bir yana birbiri ile etkileşim içindedir. bilginin kaynağının “kadının öznel deneyimleri” veya algıları olduğu ileri sürüldüğünden. Örneğin antropologlar ve sosyologlar kültür ile ilgilenirler.

eğitim. ajan olarak bireyi yapıyı etkileme kapasitesine sahip olarak görür ve önemser. hukuk sosyolojisi. Daha sonra araştırma yapılan mekâna göre kır ve kent sosyolojileri gelir. Nitekim sosyolojinin temel kabulü olan değişme fikri. Artık Durkheim gibi. Bunlar arasında kadın. cemiyet var. afet sosyolojisi en önde gelenleridir. Bunların başında aile sosyolojisi. devlet. Psikolojinin toplum yerine bireyle ilgilendiği açıktır. din. Öte yanda bilgi ve kültür sosyolojisi adı altında yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. Sosyolojinin inceledikleri sosyal problemler açısından da gelişmiş pek çok dalı vardır. Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte’da aslında bir filozoftur. Ancak son yıllarda psikolojik gelenek içinde gelişmiş bazı mikro sosyolojik yaklaşımlar başta olmak üzere bireyin toplum tarafından belirlenen pasif bir alıcı olmadığını kabul eden yaklaşımlar da gelişmiştir. siyaset sosyolojisi. Yapı ve birey ikiliğini kabul eden bu kuram. Sosyolojideki pek çok yaklaşımın insan ve toplum hakkında sahip oldukları felsefi kabullere göre birbirinden ayrıldığı söylenebilir. Ayrıca günümüzde sanayi sosyolojisi artık örgütsel sosyolojiye dönüşmüştür. Antony Giddens’ın Yapılaşma Kuramı bunun en iyi örneğidir. çevre. Marksizm’in ekonomik altyapıya önem ve öncelik vermesi de sosyoloji ve ekonomi yakınlığının en iyi göstergesidir.” diyen ilkçağ filozofu Heraklit’e aittir. suç. ekonomik sosyoloji ve sağlık sosyolojisi gelir. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 11 işçilerin. eğitim sosyolojisi. çocuk. “Değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Hatta feminist sosyologlar konuyu daha da derinleştirerek kadının ev içi emeğinin de ekonomik ve sosyal bir değeri olduğunu ve dolayısıyla kapitalizmi gizli olarak beslediğini iddia ederler.” görüşlerine fazla itibar edilmemesi. din sosyolojisi. hukuk gibi diğer üstyapı kurumlarını belirler. bireyin sosyal sorunlarla baş ederken başvurduğu stratejilerin psikolojide olduğu gibi önemsenmesi söz konusudur. yaşlılık. Felsefe ve sosyoloji arasında da çok yakın bağlar vardır. Bunlar arasındaki ilk sınıflama kuramsal ve uygulamalı sosyoloji ayrımıdır. kadın ve çocukların sömürüldüğü konusu üzerinde daha fazla dururlar. aile. “Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz. Sosyolojinin Dalları Diğer pek çok bilim gibi sosyolojinin de alt dalları vardır.” şeklindeki diyalektik görüş sosyolojinin temel önermesidir ve felsefe kökenlidir. Sosyal kurumları çalışan sosyoloji dalları da vardır. Sosyolojide çok sık kullanılan diyalektik kavramı da felsefeden alınmıştır. “Fert yok. Marks’a göre üretim güçleri ve üretim ilişkileri olarak ekonomik altyapı. .

Ancak. kadın ve çocuk mülakatları ayrı ayrı yer almıştır. Aynı şekilde hastane incelemelerine örgüt sosyolojisi mi sağlık sosyolojisi içinde mi yer verileceği de tartışılabilir. feminist ve postmodernist eleştirilerin sosyolojiye ayna tutarak eksikliklerini görmesine olanak sağladığı da inkâr edilemez. Ancak feminist ve postmodernist araştırmaların mevcut araştırma tekniklerinden bazılarını önemsemesi. Örneğin feminist araştırmalar nitel araştırma tekniklerini tercih eder. Bu durumlarda okuyucunun temel ölçüt olarak hangi alanın temel kuram ve kavramlarından hareketle çalışmanın yapıldığına dikkat etmesi gerekir. Bu durum gelişme ve gerçeğe daha fazla ulaşma çabası olarak olumlu bir şekilde değerlendirilmiştir. Çünkü feminist kuram. Örneğin geçmişte birçok klasik aile araştırmasında sorular sadece aile reisi olarak erkeğe yöneltilmiştir. Örneğin kırsal sağlık sorunlarının incelenmesinin kırsal sosyoloji mi yoksa sağlık sosyolojisi mi olduğu tartışılabilir. Burada belirtilmesinde yarar olan önemli bir nokta feminist ve postmodernist görüşlerin. kadının konumunu ataerkil ve erkek egemen görüşlerle temellendirirken. sosyolojik araştırmalara sınırlar koyduğundan kabul edilemez bulunmaktadır. diğeri sağlık sosyolojisi kuramsal yaklaşımlarını kullanacaktır. diğer bir ifade ile çok geniş kapsamlı ve iddialı görerek dışlar. Araştırmaya sağlık sosyolojisi olarak bakılır. Türkiye’de de Sosyoloji Derneği tarafından yapılan Gecekondularda Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü (1993) adlı aile araştırmasında erkek. Postmodernizm de sosyolojiyi meta-anlatı.12 Ünite 1 Sosyolojinin dallara ayrılması içerik açısından problemlidir. sosyolojiyi ataerkil ideolojiyi yeniden üretmekle suçlar. sağlık sosyolojisi açısından yapıldığında farklı terminoloji kullanılarak birbirinden ayrılacaktır. Bu yüzden sosyoloji dallarının çok net sınırlarının bulunmadığı bir gerçektir. Çünkü ailedeki en yüksek eğitimli ve sorumlu kişi aile reisidir. Aynı konu sosyal problemler çalışıldığında da ortaya çıkabilir. Sosyolojideki temel yaklaşımlar daha sonra inceleneceği için burada daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir. Postmodernizm de içinde bulunduğumuz anı ve yeri önemsediğin- . modernitenin bilimi olan sosyolojiye meydan okuduklarıdır. Kadın odaklı bir çalışma feminist kuramlara göre yapıldığında farklı. Bu sorun son yıllarda ayrı ayrı kadın ve çocuk anket/mülakat formları düzenlenerek çözümlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin bir sağlık örgütünde sosyal ilişkiler sorunu araştırıldığında bunun kırsal veya kentsel bir çalışma olması önemini yitirir. Ayrıca araştırma probleminin nasıl tanımlandığı da ipucu verebilir. Özellikle kendisi de modernist olduğu halde feminizm.

Karşılaştırmalarını hem zaman hem de mekân boyutunda yapmak onun zenginliğidir. Akademi dışına yönelik olanlar ise “Politika Yönelimli” uygulamalı araştırmalar ve “Halk Sosyolojisi” (Public Sociology) olarak adlandırılabilir. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 13 den tarihsel çalışmaları reddeder. Bu ayrımın pek sağlıklı olduğu söylenemez. Örneğin sivil toplum kuruluşlarında görev almak. Nitekim bazı üniversitelerdeki sosyoloji bölümlerinde bu ayrıma son verilmiştir. tüm sosyal bilimlerin ve sosyolojinin daha bütüncül çalışmalar yapması ve . Sosyologlar toplumla diyalog haline geçtiklerinde onların sorunlarını daha iyi anlayacak ve daha verimli çalışmalar yapabileceklerdir. Oysa sosyoloji hem nicel hem nitel. Çünkü tüm Dünya’da sosyolojiden beklenen çok fazla olmasına rağmen yerine getirilebilenler çok daha azdır. halkın düzeyine inerek onlar için bilgi üretmek ve bunu onlarla paylaşmaktır. toplumsal gerçekliğin bütünlüğünün gözden kaçırılmasına ve birbirinden habersiz çalışmalar sonucunda da sosyolojide bir “meşruiyet krizinin” (Habermas. “Uygulamalı Sosyoloji” ve “Toplumsal Yapı ve Değişme” anabilim dallarıdır. Sosyologlar ağaçlar ile uğraşırken ormanı göremez hale gelmişlerdir. Örneğin Michael Burawoy (2005) tarafından sosyolojinin akademi içine ve dışına yönelik olarak yapılması da önemlidir. Bunlar bilginin uzmanlaşması kadar bölünmesinin de işaretleridir. Bu nedenle sadece doğal ve sosyal olarak ikiye bölünen bilimlerin değil. Akademi içinde sosyologların yaptıkları çalışmalar hem “Profesyonel” hem de “Eleştirel” olabilir. Oysa bilimsel çalışmaların yanı sıra topluma sorumluluk bilinci ile toplum için diğer bazı çalışmalarda bulunmak ahlaki bir sorumluluktur. Bölünen bilgi ise. hem dünü/tarihsel olanı hem de bugünü önemser ve bilmek ister. Sosyolojinin dallarını farklı şekilde kavramlaştırmak da mümkündür. Öte yandan 2010 yılında İsveç/ Göteborg’da yapılan Dünya Sosyoloji Kongresine aktif olarak katılan 51 Araştırma Komitesi (RC) bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla “Genel Sosyoloji ve Metodoloji”. kitle iletişim araçlarında programlara katılmak. Çünkü akademisyen sosyologlar çoğu zaman akademik ilgi ve merakları temelinde araştırmalar yapmakta halk ile diyalogu ihmal etmektedirler. Burada en önemli kısım. 1981) yaşanmasına yol açmaktadır. Bölümde ele alınmıştır. dünyada ve ülkede yaşanan önemli konularda görüş bildirmek sosyologları sırça köşklerinden çıkaracak ve halk sosyolojisi yapmaya götürecektir. “Kurumlar Sosyolojisi”. Sosyolojinin ayrıca Türkiye’de akademik kadroların atanmasında esas olan dört bölümü bulunmaktadır. Bu konu ayrıntılı olarak 10.

toplumsal ilişkiler ve onları düzenleyen başta eğitim. profesyonel sosyoloji ile politika yönelimli sosyolojiyi dengeleyebilen. “Sosyoloji. hem nicel hem de nitel teknikler aracılığıyla tarihsel ve mekânsal bağlamından koparmaksızın. yazan. aile gibi kurumlar ile bu ilişkilerin içinde oluştuğu ekonomik-sosyal-kültürel. eşitlikçi ve güvenilir bir dünya için mücadele etmesi beklenmektedir. grup. yaratıcı ve demokrat sosyologlar yetiştirmektir.” Sosyolojinin Türkiye’de yüksek öğretimdeki hedefi ise. sınıf ve örgütleri hem makro hem de mikro. hukuksal yapı ve süreçleri. siyaset. artık daha kapsamlı bir sosyoloji tanımı yapacak bir konuma gelinmiş bulunulmaktadır.14 Ünite 1 daha adil. yurtta ve dünyada yaşanan kamusal sorunlara ahlaki olarak sorumlu olduğunun bilinciyle halka yönelen. eleştirel düşünen. . her türden ayrımcılığa karşı. sivil topluma duyarlı. tartışan. Sonuç olarak. yapı-birey ile kuram ve uygulama bütünlüğü içinde inceleyen bir bilimdir.

Sosyal Bilimler ‘ürün’ (product) ve ‘süreç’ (process) bağlamında daha geniş bir bilim tanımını tercih ederler. Bunlar arasında kadın. coğrafya. yaşlılık. Ayrıca bilgi ve kültür sosyolojisi adı altında yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. Sosyolojinin incelediği sosyal problemler açısından da gelişmiş pek çok dalı vardır. çevre. din sosyolojisi. iletişim. daha sonra da toplum ve insana yönelik olarak da Sosyal Bilimler gelişmeye başlamıştır. Öte yandan 2010 yılında İsveç/Göteborg’da yapılan Dünya Sosyoloji Kongresine aktif olarak katılan 51 Araştırma Komitesi (RC) bulunmaktadır. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 15 Özet İnsanların doğal ve sosyal yaşama ilişkin bilme meraklarını gidermek amacıyla daha sistemli bilgiler elde etmeye yönelik çabalar artmış ve sırasıyla doğaya yönelik olarak Doğal Bilimler. Ayrıca günümüzde sanayi sosyolojisi artık örgütsel sosyolojiye dönüşmüştür. Her çalışma alanı gibi sosyolojiyi de üç temel alanda incelemek mümkündür: entelektüel / zihinsel disiplin olarak sosyoloji. afet sosyolojisi en önde gelenleridir. felsefeden ilahiyata kadar çok geniş bir alana yayılan sosyal bilimlerin tümünün sosyoloji ile yakın ilişkisi vardır. hukuk. tümel. Doğa bilimleri gibi sosyal bilimler de çok farklı dallarda uzmanlaşmışlardır. Sosyal Bilimlerin çoğu genel. örgütlenmiş bir yapı olarak sosyoloji. Daha sonra araştırma yapılan mekâna göre kır ve kent sosyolojileri gelir. suç. Diğer pek çok bilim gibi sosyolojinin de alt dalları vardır. Sosyal kurumları çalışan sosyoloji dalları da vardır. Bunlar arasındaki ilk sınıflama kuramsal ve uygulamalı sosyoloji ayrımıdır. belirli önermeleri paylaşan bilim insanları topluluğu olarak sosyoloji. siyaset sosyolojisi. hukuk sosyolojisi. Bunlar bilginin uzmanlaşması kadar bölünmesinin de işaretleridir. çocuk. eğitim sosyolojisi. Aslında tarih. ekonomik sosyoloji ve sağlık sosyolojisi gelir. zorunlu önermelerde bulunmayı hedeflemez. Burada ürün ve süreçten kastedilen bilim insanlarının sistemli çabaları sonucunda ortaya koydukları anlamında bilim tanımıdır. . Bunların başında aile sosyolojisi.

Hepsi 5 Aşağıdakilerden hangisi “halk sosyolojisi”nin temel özelliğidir? a. Bağımsız bir konu b. Parçalar bütünden önemlidir b. Anlama c. Hepsi 3. Organizasyon d. Problemler e. Öngörüde bulunma d. Mekân c. Wallerstein’e göre bilimlerin bağımsız bir disiplin olmasının koşulları nelerdir? a. Toplumun geneline ahlaki sorumluluk duymak e. Hepsi . Bağımsız yöntem c. Bütünsel /holistik bakış c. Hiçbiri 4. Hukuka önem vermek d. Hepsi e. Açıklama b. Bütünün parçaların kaba toplamından daha fazla bir işleve sahip oluşu d. Eski fil hikâyesinde sosyologun rolü aşağıdakilerden hangisiyle uyuşmaz? a. Bireye önem vermek b. Kurumlar d. Aileye önem vermek c. Betimleme e. Hepsi 2. Bilim insanları topluluğu e.16 Ünite 1 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Zaman b. Diğer tüm bilimler gibi sosyolojinin de temel amacı nedir? a. Sosyolojinin dallara ayrılmasının temel ilkeleri nelerdir? a. I.

Bireysel yönü 8. Z. M. Baumann b. Burawoy c. Nedensel yönü d. Wallerstein e. Toplumsal hareketliliği incelemek 7. Objektivite e. Habermas d. Bütünsel yönü c. toplumsal krize de yol açabileceğini savunan ünlü sosyolog/ filozof kimdir? a. Sosyolojinin alt dallara ayrılmasının bilginin uzmanlaşması kadar. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 17 6. Toplumsal yönü b. Toplumsal sınıfları incelemek c. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanı dışındadır? a. Toplumsal değerleri incelemek e. Olması gerekeni incelemek d. Amin . Sosyolojiyi diğer sosyal bilimlerden ayıran temel özellik nedir? a. S. J. Grupları incelemek b. I.

18 Ünite 1 .

6. 8.1. 7. 9. Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar. 5. 4. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme SOSYOLOJİ 10. Türkiye’de Sosyoloji . Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler 2 Sosyolojinin Öncüleri 3.

20 Ünite 5 Ünitede Ele Al›nan Konular • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar • İbn-i Haldun • Henri de Saint Simon • Auguste Comte • Karl Marks Ünite Hakk›nda • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar olarak kimlerin kabul edildiği gösterilecektir. • Henri de Saint Simon’un temel görüşlerinin neler olduğu incelenecektir. • Auguste Comte’un temel görüşlerinin neler olduğu incelenecektir. . • Karl Marks’ın temel görüşlerinin neler olduğu incelenecektir. • İbn-i Haldun’un temel görüşlerinin neler olduğu incelenecektir.

• Karl Marks’ın temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • İbn-i Haldun’un temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Saint Simon’un neden etikçi veya ütopik sosyalist olarak • A. . adlandırıldığını tartışınız. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 21 Ö¤renme Hedefleri • Sosyolojinin öcüleri olarak kimlerin kabul edildiğini öğreneceksiniz. yönü araştırınız. • K. Comte’un Pozitivizm adlı felsefesinin nasıl bir sosyolojinin kurulmasına öncülük ettiğini araştırınız. Marks’ın felsefi ve sosyolojik görüşleri arasındaki ortak • Öncü düşünürler arasındaki benzer ve farklı yönleri listeleyiniz. Üniteyi Çal›ş›rken • İbn-i Haldun’un öyküsünün onun görüşleri üzerindeki etkisinin ne olduğunu araştırınız. • Henri de Saint Simon’un temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Auguste Comte’un temel görüşleri neler olduğunu öğreneceksiniz.

22

Ünite 2

Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar
Sosyoloji konusundaki kitapların çoğunluğunun Batı kaynaklı oluşu yüzünden sosyoloji tarihi yazılırken sürekli Batılı düşünürlere yer verilmesi alışıldık bir tutum ve davranıştır. Ancak son yıllarda giderek Batı dışındaki sosyologlar tarafından bir kişinin adı daha fazla anılır hale gelmiştir. Bu kişi Arap asıllı düşünür İbn-i Haldun’dur. Sosyoloji tarihi kitapları incelendiğinde birçok önemli ve güncel reform konusunda olduğu gibi sosyoloji hakkında da ilk habercinin Henri de Saint Simon olduğu ve daha sonra Karl Marks, Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in geldiği görülür. Bu nedenle adı geçen düşünürlerin temel görüşlerini bilmek gerekmektedir. Bununla birlikte Batı dışından bir sese kulak vermenin uygun olacağı düşüncesiyle kitabın bu bölümünde Henri de St. Simon, Auguste Comte ve Karl Marks gibi Batılı öncüler yanında İbn-i Haldun’a yer verilmiştir.

İbn-i Haldun (1332-1406)
İbn-i Haldun’u basit bir Arap düşünürü ya da tarihçisi olarak görmek yanıltıcı bir başlangıca yol açabilir. Bu nedenle biraz daha gerilere giderek yaşadığı dönemi ve öncesini bilmek gerekir. Nitekim tarihe bakıldığında M.S. 711’de Arapların bugün İspanya olarak bilinen İber Yarımadasına Cebeli Tarık Körfezini geçerek geldikleri ve güneyde yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlara İslamiyeti tanıtarak tarihte “Endülüs Uygarlığı” (756-1031) olarak geçen uygarlığı inşa ettikleri görülür. Ancak daha sonra İspanya Kraliçesi Kastilya’nın iktidara geldiği dönemde İslam egemenliğine son verilerek önce 1492 yılında Yahudiler (Seferadlar) daha sonra da Araplar ülkeden sürülürler (1610). Nitekim Yahudiler/ Sefaradlar daha sonra Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmişler ve gemilerle İstanbul’a getirilmişlerdir. Bu nedenle halen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Museviler, geçmişteki cömert davranışı şükranla anmaktadırlar. Buna karşılık tekrar Afrika’ya dönen Müslümanlar çeşitli ülkelere dağılmışlardır. İşte Tunus’ta 1332 yılında doğan daha sonra İspanya’nın Sevile kentine gelerek burada uzun yıllar yaşayan İbn-i Haldun’u bu kültür zenginliği içinde değerlendirmek gerekmektedir. İbn-i Haldun hakkındaki bilgilere Batının Gumplowicz ve Oppenheimer aracılığıyla ulaştığı da belirtilmelidir. İbn-i Haldun Endülüs Uygarlığının son dönemlerinde daha 21 yaşında iken Arap Sultanı Abu Einan’ın güvenini kazanarak onun özel sekreteri olarak çalışırken, kendisini çekemeyenlerin iftiraları yüzün-

Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar

23

den aynı sultan tarafından iki yıl hapse mahkûm olur (1356-1358). Sultanın ölümünden sonra Vezir İbn-i Ömer, onu özgürlüğüne kavuşturarak görevine iade eder. Aslında onun yaşamının iki bölümü olduğu; birinde kamu bürokrasisinin hizmetkârı iken, diğerinde bilimsel çalışmalara kendini adamış bir kişilik olduğu söylenir. Ancak ilk dönemdeki devlet tecrübelerinin onun daha sonra geliştirdiği kuramlara katkısının olduğu inkâr edilemez. İspanya’dan ayrıldıktan sonra Mısır’ın Kahire kentinde 1402’de ölen İbn-i Haldun, evrimci ve determinist bir düşünürdür. En önemli eseri olan Mukaddime aslında çok kapsamlı bir sosyal bilimler ansiklopedisine benzetilebilir. Kolaylıkla anlaşılması mümkün olmayan eserinde uygarlıkların gelişimini ortaya koyar. Özellikle Ümran başlığı altında bugün hars/kültür denilen konu hakkında düşüncelerini ortaya koyar. Ona göre iki türlü Umran vardır: 1. Bedevi Umran: Bugünkü karşılığı köylülüktür. Kır ve göçebe kültürün özelliklerini taşır. 2. Hadari Umran: Yerleşiklik ve kentlilik anlamında kullanılmıştır. İbn-i Haldun’a göre medeniyet bedevilerde değil Hadarilerdedir ve Ümran’ın üç özelliği vardır: 1. Doğallık: İnsan doğası gereği tek başına yaşayamaz. İnsan topluluğu bu nedenle doğaldır. 2. Organiktir: İnsan topluluğunun belirli bir şekilde gelişmesi zorunludur. 3. İşlevseldir: Bireyler iyi yaptıkları işlerde uzmanlaşırlar. Sosyolojik açıdan önemi, özellikle kır ve kentler arasında farklılaşma üzerinde durmasıdır. Ona göre, göçebe-köy toplulukları yerleşik-kentlerden önce ortaya çıkar ve burada yaşayanlar henüz daha güvenilir ve sağlamdır. Bunun temel nedeni kırda ailenin daha istikrarlı olmasıdır. Buna bağlı olarak da sosyal dayanışma daha yüksektir. Ayrıca büyüklere özellikle de kadınlara çok fazla değer verilir ve saygı duyulur. Ancak bedeviler aynı zamanda inançsız, isyankâr ve şiddet yanlısıdırlar. Hadarilerin yaşadıkları yerler, yani kentler değişmeyi temsil eder; burada düşünceler derinleşebilir; bilgi artar ve düşünceler zenginleşir. Kent hayatı tüm bu kültürün gelişeceği en uygun ortamdır. İbn-i Haldun’un Ümran ile bağlantılı diğer kavramı Asabiye’dir. Ona göre Ümran tıpkı bir ağaca benzer. Ağacın gövdesi hadara/kentlilik;

24

Ünite 2

özsuyu ise asabiyedir. Asabiye demek, herkesin aslına/asabiyesine bağlı olması demektir. Diğer bir ifade ile soyundan geldiklerine bağlılık göstermek ve onlarla dayanışma içine girmektir. Psikologlar buna “ortak bilinç” de derler. Sosyolojik açıdan ise, dayanışma duygusu, sosyal bağlılık/tesanüt, yakın akraba bağı anlamına gelir. Asabiyenin özellikleri kabile, aşiret veya topluluk üyeleri arasında kuvvetli bir birlik, güçlü bir dayanışma, yardımlaşma, doğadan koruma bilinci ve inancının kuvvetli olmasıdır. Asabiye aynı zamanda davranış anlamına da gelir. Güçlü ortak düşünce güçlü davranış birliğine dayanır. Bedeviler arasında asabiye daha güçlüdür. Ancak bedeviler modernleşip yerleşikliğe geçtikçe soy asabiyesi güçsüzleşirler. Bu nedenle İbn-i Haldun’un görüşlerinde sadece ekonomik değil manevi bir motif, metafizik bir değerlendirme de söz konusudur Bu düşünceler daha sonra ekonomi yerine ahlakı önemseyen Emile Durkheim’da daha ayrıntılı olarak görülür. Aslında İbn-i Haldun iki tür asabiye sınıflandırır: 1. Nesep/soy Asabiyesi: Bedevilerde ve göçebelerde daha çok görülür. 2. Sebep Asabiyesi: Yerleşik toplumlarda daha yaygındır. İbn-i Haldun’a göre sebep asabiyesi, kişilerin hayatını anlamlandıran uğruna yaşamı feda etmeyi ya da çatışmayı göze aldırabilecek yüksek bir değer veya inançtır. Bu yüzden yerleşik toplumlarda sebep asabiyesi gelişir ve millet ortaya çıkar. Çünkü millet ideali olan insanlar büyük özverilerle oluşturdukları sebep asabiyesine bağlanırlar ve artık nesep/soy asabiyesine ihtiyaç duymazlar. Bundan sonraki çatışma ve mücadele milletler ve uygarlıklar arasında cereyan eder. Uygarlıklar arasında savaşlara işaret eden Huntington’ın da benzeri düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’na göre, biyolojik determinizmi sosyal determinizm ile birleştirmeye çalışmıştır. Afrika’da çeşitli kabileleri dolaşarak yaptığı saha çalışmaları sonucunda toplumu canlı bir organizmaya benzetir. Buradan hareketle toplumların da doğup, büyüyüp, gelişeceğini ve sonlanacağını iddia eder. Ona göre doğum ve gelişme dönemleri göçebe kültürünün sonucudur. Buna karşı kent yaşamına olumsuz bakar ve giderek kentleşen uygarlıkların gerileyerek yok olduğu düşüncesine ulaşır. Nitekim bu görüşleri nedeniyle Hilmi Ziya Ülken tarafından ilerleme karşıtı olarak algılanmıştır. Çünkü onun ilgisini çeken Ümran aslında uygarlık demektir ve kentlerdeki yaşamı anlatır. Ancak onun görüşlerinin sadece bilimsel değil

Simon toplumun yeniden organizasyonunun ancak felsefeci. Fransız Devrimi sırasında 11 ay hapishanede kalmış ve burada insanlığın bilimsel ve sosyal reformu hakkındaki düşüncelerini formüle etmiştir. Ancak onun hem Marks’ın değişme ve çatışma konusundaki düşüncelerine sahip olduğu hem de Durkheim’ın ortak bilinç ve dayanışma kavramlarının benzerlerini çok daha önce kullandığı açıktır. büyüyüp geliştiğinin yazıldığı ve dolayısıyla da İbn-i Haldun’un görüşlerinin özgün olmadığı iddia edilebilir. St. aynı doğa bilimlerinde olduğu gibi benzer temeller üzerinde inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bonhomme olarak değiştirmek zorunda kalmıştı. ayetinde toplumların da canlılar gibi doğup. St. geleneksel din adamlarını eleştirmiş. Aynı şekilde Fransız Devrimi de kendisine yapılanlara rağmen onun desteğini kazanmıştır. kendisini mali açıdan destekleyen Olinde Rodriquez’e şunları söylemiştir: “Yaptığın büyük işlerin seni heyecanlandırması gerektiğini unutma. Henri de Saint Simon (1760-1825) Ünlü Fransız düşünürü St. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee’nin “Dünyaya onun gibi bir tarihçi bir daha gelmedi. Ülkesine dönmeden önce de Pasifik ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayacak Panama Kanalı inşaat planı için Meksika Genel Valisini temsil etmiştir (1783). Kuran’ın Araf suresi 34. Simon şanssız ve yoksul olmasına karşılık yüksek soylu bir memurdu. Bu bağlamda laik bir dini savunarak. Çünkü St. Comte’u büyük ölçüde etkilemiştir.” sözlerinin yanı sıra. St. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 25 aynı zamanda İslami olduğu. Ancak aristokrasiye karşı olan devrimcilerin yardımı ile hapishaneden kaçmayı başarmış ve tekrar eski ismini almıştı. Buna rağmen tepeden inmeci jakoben devrimciler Onu geçmişine dayanarak hapse atmışlardı. Her zaman coşkulu bir insan olarak ölüm yatağında iken. Toplumbilimin. Simon’un düşünceleri sosyal bilimlerde önemli yankılar yaratmıştır. mühendis ve bilim insanları ile birlikte olabileceğini düşünmüştür. Ayrıca 19. Simon. sosyoloji dışında iktisat tarihinin de kurucusu olarak kabul edildiğini hatırlamakta yarar vardır. din adamları ile bilim insanı eğitimcilerin yer değiştirmesini önermiştir. Fransız Devrimi sırasında yaşayabilmek için adını M. daha 13 yaşında iken dinsel dogmalara koşulsuz itaati reddetmiş ve genç yaşında bir yakınının etkisiyle Yorktown’a giderek Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na katılmıştır. yy boyunca . Simon arkadaşı olan A.” Nitekim Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na heyecan duyarak katılması ve subay olarak dövüşmesi böyle bir heyecan sonucu olsa gerektir.

onun çırağı. St. sosyal organizasyonlarda teknokratik yaklaşımın ve birleşik bir Avrupa kurulması fikrinin. Simon. Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarından sonra kurulabilirdi. St. K. sosyal gelişme ve farklılaşma konularında yazmakla Comte ve Spencer’e iyi bir başlangıç yapma imkânı sağlamıştır. Simon’un sosyolojinin en önde gelen düşünürü olmasına rağmen. Engels. fakat soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. zihinlerdeki karmaşıklığı gidererek düzen kurmada anahtar olarak görmekteydi. F. hep onun düşüncelerinden esinlendiği iddiaları bulunmaktadır. Bu toplum herkesin yararlı işler yapabileceği bir atölye olacaktı. St. Simon’dur demek yanlış olmayacaktır. sosyalizmin. Oysa St. Marks ve F. Tarihe dayalı analizler yaparak. yüzyıl düşüncesinin tohumlarını atmıştır. Durkheim’a göre. Taraftarları arasında ünlü matematikçi Lagrange ve imparator III. altı ciltlik Pozitif Felsefe Dersleri adlı eserin sahibi olarak sosyolojinin babası olarak anılmıştır. birkaç eserinde ortak yazarı olan A. Oysa düşünce anlamında sosyoloji fikrine ilk ve en büyük ilham kaynağı olan kişi St. “Daha sonraki sosyalizm ile ilgili tüm düşünceleri St. Özellikle d’Alambert gibi ansiklopedistlerin etkisiyle antikçağ düşüncesinden beslenerek dinsel ve siyasal kurumların modasının geçtiği düşüncesine ulaşmıştır. Tarihte sınıfların rolü hakkında yazarak. refahın yaratılmasında emekçiler ve onları sömürenler üzerine düşüncelerini ifade . toplum hakkında çalışmayı içeren biçimde bilime dayalı olarak bilginin yeniden kurulmasını. Simon tüm bu yönleriyle önemli bir miras bırakmıştır. Engels’in Komünist Manifesto'yu yayımlamalarından 23 yıl önce ölmüştü. Comte. aristokrasinin ve papazların önceki dönemlerde önemli işlevler görmelerine rağmen artık sadece kendi imtiyazları için mücadele ettiklerini ve gelecek için yararsız veya fuzuli olduklarını düşünmüştür. 17 Ekim 1760’ta Paris’te yoksul. Seçkinlerin toplumsal gelişmelere ayak uydurmaları gerektiğini inceleyerek. O. arkadaşı.” demiştir.26 Ünite 2 tüm Avrupa’da etkili olmuştur denilebilir. Simon aslında kendi kendini eğitmiş bir düşünür olsa da sosyolojinin. gelecekteki toplumun bilime ve sanayiye dayanacağını öngörmüştü. Napolyon bulunmaktadır. Simon’da bulmak mümkündür. Gençliğinde Aydınlanmacı filozoflardan etkilenmiştir. St. Simon “sanayileşme” kavramını ortaya atarak. Simon 19. daha sonra ünlenen seçkinci filozoflara örneğin Gaetano Mosca ve Vilfredo Pareto’nun yolunu açmıştır. Modernitenin kapsamlı analizini yapan St. Artık eskimiş olan monarşinin. Ancak böylelikle sosyal istikrar.

Simon sosyalizmin temel şahsiyetidir. Şehirler ve onların banliyöleri. Bu görüş daha sonra 19. Avrupalı ulusların parlamenter cumhuriyetlere dönüşeceğini de öngörmüştür. Diğer bir ifade ile elde edilen kâr. Bu konu daha sonra Durkheim sosyolojisinin en önemli katkısı olarak değerlendirilmiştir. Halkın sosyal refahının sağlanmasında devlete anahtar rolü yüklemiştir. O. Doğuştan veya sermaye ile yüksek sınıflardan gelen kişiler daha iyi koşullarda yaşarken. “her zaman öğrenen ve bir şey bilmeyen” demek cesaretini gös- . Simon’un büyük düşünce mirası fazlaca sistematik olmaması yüzünden bazı kayıplara uğradığı gibi. istikrarlı ve istikrarsız yapılar arasındaki farklara işareddederek. önceden kırsal kesimde yaşayanların yeni yerleşim bölgeleri haline gelmektedir. Engels’e göre St. emeğinin meyvelerini görmektir. yy sonlarında başlı başına bir sosyal mesele haline gelmiştir. kendi işini seçmek. Ev ve işyeri artık birbirinden ayrılmaktadır. Herkesin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre iş bulmasını istemiştir. sanayi kentlerindeki çoğunluk ancak asgari geçim standartlarını çok daha fazla çalışarak koruyabilmektedir. O politik yöntem olarak her zaman şiddete karşı olmuştur. sosyolojik işlevselcilik ve değişken sosyal yapılar düşüncesinin ilk habercisi olmuştur. Kuram ve uygulamada temel sosyal değerlerin özellikle de dinsel olanların üzerinde durarak bunların toplum açısından sonuçlarını incelemiştir. Ayrıca giderek sosyal problemlere duyarsızlığı yüzünden liberalizme daha fazla kuşku ile bakmıştır. Marks’ın daha keskin ve ayrıntılı bir doktrin oluşturmasına katkıda bulunmuştur. Toplumların kooperatif modelinin oluşmasını savunduğu için ütopyacı denildiği belirtilmelidir. politik haklarından çok doğal haklar insanları mutlu etmektedir. Onun temsil ettiği sosyalizme Etikçi/Ethical Sosyalizm denilmekte ve aynı zamanda Ütopyacı olarak da anılmaktadır. Etikçi Sosyalizm herkesin yeni oluşan kentlerdeki toplumda nezih bir yaşam standardı ve insan ilişkilerine sahip olma hakkı olduğunu savunmaktaydı. Bir gün gelip Avrupa Parlamentosu kurulacağı fikrine inanmıştır. Bu hareket. Bu haklar. işletmelerin yerel toplulukta yeni hâkim kuruluşlar haline dönüştüğü döneme rastlar. Simon ayrıca refah devleti çözüm önerisini geliştirmiştir. St. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 27 ederek sınıf mücadelesi konusunda K. bazı biyografi yazarları onun için. çalışmak. St. Etik ya da Ütopyacı Sosyalizme göre. Hatta daha da ileri giderek. vasıfsız veya vasıflı olarak çalışanın kendisine ait olmalıdır. Bu görüş Avrupa’da modernizasyon hareketlerinin başladığı zamana denk düşer.

zaman içinde görüşlerinde ortaya çıkan değişmeler onun bilimsellikten uzaklaşması yönünde olmuşsa da. bilimler arasında birlik sağlar ve bilimlerin gelişim sırasını gösterir. A. belirli hiyerarşi içinde bilimsel yöntemlerin kullanılmasının. Ancak K. matematik ve astronomi ile de ilgilenen bir kişi olması. Charles Fourier ve Louis Blanc Fransa’da. Aslında. bilginin amacını. Bu düzen. Auguste Comte (1798-1859) Fransa’da küçük bir yerleşim olan Montpellier şehrinde muhafazakâr bir memur ailesinde doğmuştur. Ona göre pozitif bilimler arasında basitten karmaşığa doğru bir düzen vardır. dolayısıyla . Ayrıca nesnel bir değerlendirme yapmak gerekirse. Comte. onun doğal bilimlere benzer bir sosyal bilim kurma düşüncesini beslemiştir denilebilir. A. doğal olarak Ütopyacı Sosyalizm ideolojisini formüle etmede o yalnız değildi. Tüm bilimler içinde en son ortaya çıkan ve en karmaşık olan sosyolojidir. bunlar onun önce felsefeye daha sonra sosyolojiye katkılarını gölgeleyememiştir. “Var olup olmadığını sorgulamaksızın. Robert Owen İngiltere’de. Marks’a ait olduğu sanılan birçok düşüncenin aslında onlara ait olduğunu. ayrıca farklı ampirik konu alanlarının birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayan yöntemlerin tarihsel olarak ortaya çıkışını anlamamıza olanak sağlar. doğa bilimlerinde kullanılan gözlem ve deney gibi tekniklerin sosyolojide de kullanılabileceğini savunur. Fransız Devrimi ve Aydınlanma Düşüncesine tepki olarak geliştirdiği düşünceleriyle tanınan sosyolojinin isim babası Fransız sosyologudur. O. Comte. Wilhelm Weitling Almanya’da sosyalizme katkıda bulunan öncü sosyalistlerdi. Buna karşılık fizik. O. sosyolojiyi yeni bir bilim olarak ortaya koyduğunda. her zaman bilimlerin kendinden önce gelen bilimlere dayanması gerektiğine. O. deneyimlenen/yaşanan olguların betimlenmesine dayandıran felsefi düşünce sistemi” olarak basitçe tanımlayabileceğimiz Pozitivizmin kurucusudur. sosyolojinin diğer tüm bilimleri bir araya getireceğine inanmıştır. anarşi başta olmak üzere tüm sosyal problemleri çözeceğine. aynı zamanda doğa bilimleriyle ilgilendiğinden sosyolojinin de doğa bilimlerine benzemesine çalışır.28 Ünite 2 terebilmiştir. Simon’a dayandığını bilmek gerekmektedir. bugünkü çalışma yaşamının demokratikleşmesi ve çalışma yaşamında kalite fikirlerinin çok eskilere giderek Etikçi sosyalistlere ve dolayısıyla St. Annesinin ve eşinin koyu birer Katolik olarak dindarlığının daha sonraki yaşamında önemli etkileri olmuştur. Pierre Joseph Proudhon.

dinsel ayin ve törenler. Nitekim mezar taşında da onu en iyi simgeleyen bu iki kelime yazmaktadır. bilimsel düşünce tarafından ahenkli bir hale dönüştürüldüğünde. duygular da eğitilecektir. Tüm insan düşüncesinin. Pozitivizmin önceki bilimsellik iddiaları yerini daha çok dine bırakmıştır. c. Soyut cisimlerle ilgilenme anlamında kullanılmaktadır. Pozitif felsefe ile insanlığın içinde bulunduğu kaotik durumun sonlanacağını ve dolayısıyla ilerleyeceğini savunmuştur. Bunlar: a. İlerlemeye olumlu bakan bir filozoftur. Teolojik hal/dönem: Bu dönem de kendi içinde doğacılık (animizm). Onun düşüncelerini “sosyal dinamik” ve “sosyal statik” olarak iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Ancak evrimci düşüncelerle tarihi ilerleme olarak olumlu görmesi önemini korumaktadır. daha sonraki yıllarında da mistisizme sapmakla eleştirilmiştir. Onun iddiasının aksine insanların bu dönemlerden zorunlu olarak ve birbirini izleyerek geçmedikleri bilinen bir gerçektir. Hatta bu çabalarını “Sosyalatri” adlı bir insanlık dini geliştirmeye kadar vardırmıştır. Bu düşünceleri adeta “Yerçekimi Yasası”nı değiştirmekle bir tutulmuş ve imkânsız bulunarak eleştirilmiştir. bireyler üzerinde önce ahlaki daha sonra hukuki baskı kurmaya çalıştığı için. insanlığın uygarlık düzeyinin gelişeceğine inanmıştır. Ayrıca. Sosyal Statik. Kesin ve yasalara bağlı bilgi demektir. Sosyal Dinamik ise. Metafizik hal/dönem: Soyut hal de denilmektedir. Son olarak en büyük eleştiri Üç Hal Yasası ile ilgili olarak yapılmıştır. bireysel veya tarihsel kültürel olsun üç adımlı yasayı izlediğini savunur. sosyal duygulara geçilmesini veya yükselmeyi kendisine problem edinmiştir. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 29 hem düzen (order) hem de gelişme/ilerleme (progress) fikirlerine birlikte inanmıştır. Comte sosyolojinin aracılığıyla. Comte’u doğrulamamaktadır. Ayrıca altı ciltlik Pozitif . Ona göre. düzenli ve istikrarlı sosyal ilişkiler ve toplumsal yapıdır. Teolojik döneme hayali dönem de denilmektedir. Bilimsel dönem de denilir. tek ve çok tanrıcılık olarak üçe ayrılmaktadır. sosyal değişme demektir ve en iyi ifadesini Üç Hal Yasasında bulur. b. bencil duyguların ele geçirdiği doğal durumdan. O. En azından günümüz modern toplumunda da teolojik ve metafizik açıklamalara başvurulması A. Nitekim günümüzde bazı insanlar teolojik açıklamalara inanırken bazıları da bilimsel olanları kabul etmektedirler. Pozitif hal/dönem: Değişkenler arasında gözlenebilen ilişkilere dayanır. A.

“Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz. ekonomi. Bu yüzden güç ilişkilerinin sınıfsal değil.) ve “üretim biçimi” (kapitalist. Refahın üretildiği ve dağıtıldığı düzenleme “altyapıyı” (infra structure) oluşturur ve diğer soysal kültürel düzenlemeleri belirler. din. yy) dayanır. hukuk ve hatta sanatsal beğenilerin tümü üstyapıyı (super structure) oluşturur . bireysel düzeyde analiz edildiğini unutmamak gerekir. o toplum için en önemli ve tek olgudur. Aile. insanlık tarihinin sınıf çatışmasına dayandığını ve sınırlı sayıda güçlünün (burjuvazi) üretim araçlarına sahip olduğunu ve çoğunluğu oluşturan işçileri (proletarya) sömürdüğünü görmüştür. Bu da başlı başına önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir.” diyerek değişimin her yerde olduğuna ilk işaret edendir. Avrupa’yı dönüştüren Sanayi Devrimi'ni gözleyerek kuramını geliştirmiştir.b) olarak her toplumun ekonomik sistemi. Marks’ın iddiasına göre. O.Ö. Bu acımasız çalışma koşullarını anlayabilmek için tarihsel olarak toplumları incelemeye başladığında ise. Aslında diyalektik düşüncenin temeli ilkçağ filozofu Heraklit’e (İ. 5. Marks tez olarak temele ekonomiyi koymuştur. O.30 Ünite 2 Felsefe Dersleri'nin 47. Kısaca Hegel ve Marks’ın düşüncelerinin orijinalliği sadece tezin ne olacağı konusundadır. Ona göre insanlık sosyal tarihi. “üretim ilişkileri” (işçi-işveren vb. Karl Marks (1818-1883) Karl Marks. siyaset. Marks tüm üretim biçimleri gibi kapitalizmin de diyalektik olarak kendini ortadan kaldıracak potansiyele (işçi sınıfı) sahip olduğunu ve tarihin sınıf mücadelesine dayandığını savunur. altbölümüne geldikten sonra “sosyal fizik” adını sosyolojiye çevirerek sosyolojinin isim babası olmuştur. sosyalist v. sosyolojisine “Tarihsel Maddecilik” (Historical Materialism) denilir. Kırdan göçen tarım işçilerinin kentlerde karın tokluğuna çalıştırıldığını ve ortalama ömürlerinin 30 yaş olduğuna tanık olmuştur. Hegel’in baş aşağı durduğunu iddia ettiği diyalektik anlayışını yerine oturtmuştur. Her iki grubun da hacmi ve nasıl üye olunduğu içinde bulundukları toplumun ekonomik sistemiyle olan bireysel ilişkileri tarafından belirlenir. kaynaklara sahip olanlarla olmayanlara karşı sınıf mücadelesinin tarihidir. Çünkü üç aşamalı tez-antitez ve sentez şeklindeki ilerlemede Hegel tez olarak manevi bir varlık olan Geist’i (tanrıyı) görürken. Daha sonra Alman filozofu Johann Fichte (1762-1814) tez-antitez-sentez formülünü ortaya atmıştır. Marks’ın Felsefesi “Diyalektik Materyalizm” (Dialectical Materialism) olarak anılırken.

Yüksek kârlar ve güç farklılıkları sonucunda. Marks’a göre. Bu. kötü barınma koşullarının . belirli bir toplumda tüm önemli pozisyonlar ve sosyal etkileşimlerin üretim biçimi tarafından belirlenmesi görüşüdür. çalışanların hakkı olan refah payına. Evrimciliği toplumların belirli aşamalardan geçeceği. Bu bireysel duruşların da üretim biçimine göre düzenlenmesi demektir. makine/teknoloji (machine) ve para (money) üç belirleyicidir. Aslında bu algılar. hem evrimci hem de ekonomik determinizmi savunan bir düşünürdür. Marks. game) söz konusudur. sınırlı arz içinde sonucu sıfır olan bir oyun (zero. sum. örneğin önce “ilkel-komünal”. burjuvazinin sahip olduğu ekonomik. onlar her şeyin temelidir ve altyapıyı oluştururlar. Marks’a göre. Her grubun kendisini nesnel olarak görmesini sağlayan sınıf algısı vardır. Üretim aracına sahip olmayanlar ise. emeğini satarak geçinenlerdir. kapitalist toplumun ücretli köleleri olan işçilerin yoksullukları artar. öznel bir farkındalık olan sınıf için mücadeleye dönüşür. Bu da aslında bir grubun kârı diğer grubun zararından başka bir şey değildir. üretim aracına sahip olanlar ve olmayanlar arasındadır. toplumun temel parametresi olan üretim biçimini korumak ve desteklemektir. Mevcut ekonomik sistemde ya da üretim biçiminde. ekonomik yatırımlarından elde ettiği kârı en fazlaya çıkarmak. yasal ve diğer tüm üstyapıyı kontrol ederler. Marks için temel ayrım. siyasal yasal kaynaklar. modern toplumda amaçları ve çıkarları açısından her iki sınıf (özel mülkiyete sahip güçlü burjuvazi ve güçsüz proletarya) doğalarından dolayı uyuşmaz ve birbirine zıttır. üretim biçimini dolayısıyla politik. ona çok daha geniş bir grup olan emekçiler üzerinde çok büyük güç ve avantajlar sağlar. Ona göre emek (man). Çünkü üretim aracına sahip olanlar. Sonuç olarak yoksulluk. Geniş anlamda bunların nihai rolü. Sonuçta kendini diğerleriyle aynı sınıftan görenlerin ortak çıkarlarını arttırmak için örgütlenmeleriyle sınıf bilinci gelişir. “kapitalist” ve “sosyalist” toplum aşamalarının birbirini izleyeceği ve sonuçta sınıfsız topluma ulaşılacağını savunmasından kaynaklanır. “feodal”. hastalık. İşte bu noktada nesnel bir gerçeklik olan sınıf. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 31 ve ekonomik altyapının üstyapı üzerindeki etkilerini yansıtırlar. Ekonomik determinizm ise. İngilizce karşılıkları M harfi ile başladığı için bunlara “3M” der. Üretim aracına sahip olarak burjuvazi. proletarya da emeğinin karşılığını en fazla almak isteyecektir. gerçek sınıfların gelişmesinde kritik rol oynarlar. Böylelikle insanlar yaşamak için tarihsel mücadeleye hazırlanmış olurlar. sözle ifade edilmese de. özel mülkiyete sahip olan yönetici sınıf tarafından el konur. açlık.

işçiler en fazla sömürülen olmaktan çıkmıştır. Marks’ın katı ekonomik determinist anlayışı çok eleştirilmiştir. bir tarım toplumu olarak yeterli işçisi olmayan Sovyetlerde devrimin olması da ekonomi kadar. özel mülkiyet temelli ekonomik sistemden kaynaklanan sosyal problemlerdir. Sorunlar ancak özel mülkiyetin yerini ortak mülkiyet aldığında. toplumların onun önerdiği zorunlu aşamalardan geçmesini de engellemiştir.32 Ünite 2 tümü. Sınıflar ortadan kalkmadığı gibi. diğer ifade ile kapitalizmin yerini sosyalizm aldığında çözümlenebilir. Bu gelişmeler ve ortaya çıkan yeni koşullar. Emperyalizm sayesinde sanayi toplumları dış talanı arttırarak kendi işçilerine bazı iyileşmeler sağlayabilmiştir. Ayrıca kendinden sonraki gelişmeler onun iddialarını doğrulamamıştır. modern toplumda karşılaştığımız sorunlardan sorumlu olan ekonomik sistem değişmeden sorunlar çözülemez. Ayrıca sanayinin en gelişmiş olduğu İngiltere yerine. bir üstyapı kurumu olan siyasetin de toplumsal değişmede önemli olduğunu göstermiştir. Marks’a göre. yeni orta sınıflar ortaya çıkmış. .

Ancak İbn-i Haldun'un kültür. A. gelişeceğini ve sonlanacağını iddia eder. K. Marks hem evrimci hem de ekonomik determinizmi savunan bir düşünürdür. İbn-i Haldun. Ona göre doğum ve gelişme dönemleri göçebe kültürünün sonucudur. F. Ayrıca 19. “Daha sonraki sosyalizm ile ilgili tüm düşünceleri St. K. . Bunları şöyle sıralayabiliriz: Teolojik hal/dönem. Determinizmi sosyal determinizm ile birleştirmeye çalışmıştır. Pozitif hal/dönem. sosyal değişme demektir ve en iyi ifadesini Üç Hal Yasasında bulur.” demiştir. August Comte. düzenli ve istikrarlı sosyal ilişkiler ve toplumsal yapıdır. Oysa St. sanat ve bilimin ancak kentlerde gelişeceğini ifade ettiği de unutulmamalıdır. St. Buna karşı kent yaşamına olumsuz bakar ve giderek kentleşen uygarlıkların gerileyerek yok olduğu düşüncesine ulaşır. aynı zamanda doğa bilimleriyle ilgilendiğinden sosyolojinin de doğa bilimlerine benzemesine çalışır. Metafizik hal/dönem. Comte’u büyük ölçüde etkilemiştir. En önemli eseri olan Mukaddime aslında çok kapsamlı bir sosyal bilimler ansiklopedisine benzetilebilir. Sosyal Dinamik ise. O bu eserinde uygarlıkların gelişimini ortaya koyar. örneğin önce “ilkel-komünal”. Simon 19. St. Toplumbilimin aynı doğa bilimlerinde olduğu gibi benzer temeller üzerinde inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre iki türlü Ümran vardır. yy düşüncesinin tohumlarını atmıştır. Sosyal Statik. O. Evrimciliği toplumların belirli aşamalardan geçeceği. Onun düşüncelerini “sosyal dinamik” ve “sosyal statik” olarak iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Buradan hareketle toplumların da doğup. büyüyüp. Bu nedenle biraz daha gerilere giderek onun yaşadığı dönemi ve öncesini bilmek gerekir. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 33 Özet Bu bölümde Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar olarak İbn-i Haldun. Simon arkadaşı olan A. bireysel. evrimci ve determinist bir düşünürdür. Özellikle Ümran başlığı altında bugün hars/kültür denilen konu hakkında düşüncelerini yazar. Engels’in Komünist Manifesto'yu yayımlamalarından 23 yıl önce ölmüştü. Tüm insan düşüncesinin. doğa bilimlerinde kullanılan gözlem ve deney gibi tekniklerin sosyolojide de kullanılabileceğini savunur. tarihsel veya kültürel olsun üç adımlı yasayı izlediğini savunur. İbn-i Haldun’u basit bir Arap düşünürü ya da tarihçisi olarak görmek yanıltıcı bir başlangıca yol açabilir. Simon’un düşünceleri sosyal bilimlerde önemli yankılar yaratmıştır. St. Simon. Simon’da bulmak mümkündür.Engels. Afrika’da çeşitli kabileleri dolaşarak yaptığı saha çalışmaları sonucunda toplumu canlı bir organizmaya benzetir. St. Comte.yy boyunca tüm Avrupa’da etkili olmuştur. Simon ve Karl Max kısaca incelenmiştir. Marks ve F.

“kapitalist” ve “sosyalist” toplum aşamalarının birbirini izleyeceği ve sonuçta sınıfsız topluma ulaşılacağını savunmasından kaynaklanır. .34 Ünite 2 “feodal”. Ekonomik determinizm ise. belirli bir toplumda tüm önemli pozisyonlar ve sosyal etkileşimlerin üretim biçimi tarafından belirlenmesi görüşüdür.

Hiçbiri 5. Pozitif Felsefe Dersleri d. İki Hal Yasası b. Hiçbiri . Hepsi e. E. Hepsi e. Üç Hal Yasası c. Sosyoloji Dersleri e. Değişmeden yana olmak c. Ütopyacı realist b. Hiçbiri 3. Toplumculuk b. Fichte d. Marks kimin düşüncesinden etkiler taşır? a. A. Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram hangisidir? a. Determinizm d. K. Durkheim c. Ütopyacı sosyalist d.Toynbee d. Marks b. Hiçbiri 2. İbn-i Haldun b. A. Bireycilik e. Hepsi 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin öncü düşünürlerinin ortak yönü arasında sayılmaz? a. K. Simon nasıl nitelendirilmektedir? a. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 35 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1 İbn-i Haldun’un görüşlerinden kimlerin etkilendiği söylenebilir? a. Hepsi e. Hegel c. St. Ütopyacı kapitalist c.

Darvin e. Din d. Irk 7. E. K. Umran b. Dil e. M. Locke . Durkheim b. J. Weber d. Asabiye c. İbn-i Haldun tarafından devletlerin ömrü üzerine geliştirilen sosyal determinizm. daha sonra hangi filozof tarafından biyolojik determinizme çevrilerek hayat bulmuştur? a. C. İbn-i Haldun’un sosyolojik düşüncesinde bedevilikten (göçebelik) medeniliğe (yerleşiklik) geçişi sağlayan motor güç nedir? a. Marks c.36 Ünite 2 6.

6. 5. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar. 2. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme 10. 9. Türkiye’de Sosyoloji . 7. 8.1. Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri SOSYOLOJİ 3 Sosyolojinin Kurucuları 4.

• E. Durkheim’ın görüşleri incelenecektir. . • M.Weber’in görüşleri incelenecektir. Weber Ünite Hakk›nda • Sosyolojinin temel önermelerinin neler olduğu gösterilecektir. • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlarnın kimler olduğu belirlenecektir. Durkheim • M.38 Ünite 3 Ünitede Ele Al›nan Konular • Sosyolojinin Temel Önermeleri • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar • E.

Diğer bir ifade ile “Sosyolojik • Metodun Kuralları” ve “İntihar” arasındaki ilişkiyi tartışınız. • Durkheim ve Weber’in ortak özelliklerini karşılaştırınız. • E. Durkheim’ın görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Weber’in otorite ve bürokrasi sınıflamaları arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu gösteriniz. • Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlarnın kimler olduğunu öğreneceksiniz. Bu durum • Durkheim’ın özgün bir düşünür olmasını nasıl etkiler? Tartışınız. Üniteyi Çal›ş›rken • Toplumsal olgular nelerdir ve bize nasıl baskı yaparlar? Örneklerle gösteriniz. • Durkheim ve Marks yanılırken Weber’in doğrulandığı iddiasının kaynağını araştırınız. • Durkheim’in temel eserleri arasındaki bağı gösteriniz. Sosyolojinin Kurucuları 39 Ö¤renme Hedefleri • Sosyolojinin temel önermelerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. .Weber’in görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Durkheim’ın ortak bilinç kavramının daha önce kimde görüldüğünü hatırlayınız. • M.

Durkheim ve M. aksine sürekli çatışma/mücadele içindedirler. Önerme 3 “Bir ölçüde gruplar/devletler çatışma içinde olabilirler. Marks. sosyal olguları nesnel gerçeklikler olarak incelemektir. Durkheim’ın bu önermesi. onu diğer alanlardan ayıran özellikleri. “Tüm toplumlarda var olan sosyal tarih sınıf çatışması tarihidir” (Marks ve Engels. bir alanın bağımsız bir disiplin olarak kabul edilmesi için bazı zihinsel çabaların bulunması ve bunların yaygın olarak kabul edilerek bir kültüre dönüşmesi beklenir. Weber hakkında kısa bilgi verilecektir. Bu bölümde önce bu düşünürler tarafından öne sürülen üç kurucu temel önerme hakkında bilgi verilecek daha sonra -K. Daha sonra sosyolojide ortaya çıkan çatışmacı yaklaşım bu görüşten beslenmiştir. Bazıları Durkheim. ancak uzun zaman içinde toplum içindeki alt gruplar içinde hiyerarşik otorite . Önerme 1 “Toplumda açıklanabilir. de zaman içinde bunlar unutularak gitmiştir.1948).E. Weber ve Pareto’yu kurucu olarak görürler. tarihi. Onun temel ilkesi. sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak kabul edilmesinde önemli rol oynar.” İşte K. Marks Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar arasında sayılarak daha önce tanıtıldığından. Wallerstein gibi bazıları ise.40 Ünite 3 Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojinin bir disiplin olarak kurucularının kim olduğu konusunda farklı görüşler bulunduğu söylenebilir. Sosyolojinin Temel Önermeleri Her alanın geçmişi. Önerme 2 “Ancak bu gruplar uyum (ahenk) içinde değildir. Marks’a göre. Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olmasında bu görüş önemli katkı sağlamıştır. Bugüne kadar kuşkusuz daha birçok düşünür tarafından çok sayıda önerme üretilmişse. K. Durkheim’a göre sosyal olgular bizim dışımızdadır ve bize baskı yaparlar. Durkheim ve Weber’in sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak kabul edilmesi ve tanınmasında en önemli katkılarda bulunduğunu iddia ederler. rasyonel yapılar olarak sosyal gruplar vardır. diğer bir ifade ile kültürü vardır. Sosyal olgular ancak diğer sosyal olgularla açıklanabilir ve biyoloji veya psikolojiye indirgenemez. Daha önce de sözü edildiği gibi.” E.

3.” Bu M. Durkheim Avrupa’da ilk sosyoloji bölümünü Bordo Üniversitesi’nde 1895 yılında kurar. Anomik İntihar: Toplumda dayanışmanın çözülmesine bağlı olarak her yıl belirli sayıda insanın intihar etmesidir. Durkheim’in burada göstermek istediği. Durkheim. Ancak sosyolojinin yöntem ve ilkelerini yeniden tanımlarken A. sosyolojinin isim babası A. evlenme/boşanma ya da çocuk sahibi olup olmama gibi koşullar açısında karşılaştırır. Daha sonra bu görüş sosyal bilimleri doğa bilimlerine indirgeme (reductionism) olarak eleştirilir. Egoist İntihar: Bireysel nedenlerden kaynaklanan intihardır. Bu çalışmasında sosyolojinin biyoloji ve psikolojiye indirgenemeyeceğini göstermek için intihar istatistiklerini. Aslında Durkheim üç tür intihar arasında ayrım yapmıştır: 1. Sosyolojinin Kurucuları 41 içinde yapılanma. rasyonel ve olaylar arasında nedensellik ilişkisi (causality) arayan bir sosyal bilim anlayışı oluşturur.Weber’e ait olan önerme. Comte’un düşüncelerinin büyük bir kısmını onaylamaz. Japon pilotların kamikaze/ intihar dalışları veya toplum için kendini feda eden eylemciler gibi. çatışmaya rağmen düzenin varlığını açıklayan ve dolayısıyla sosyolojinin bir disiplin olarak kabulüne katkıda bulunan temel önermedir. Geleneksel topluluklarda görülür. Aynı şekilde toplumdaki iş bölümünü de açıklamaya çalışır. 2. her toplumsal olayın diğer bir sosyal olay ile açıklanması yönündeki yöntem ilkesidir. yaş. mezhepler. Bu eserde sosyal olguları tanımlar. Emile Durkheim (1858-1917) Modern akademik bir bilim olarak sosyoloji Durkheim’in çalışmalarıyla başlamıştır. Örneğin intiharın bireysel bir olay olmadığını Katoliklerde Protestanlara göre daha fazla intihar olmasıyla göstermeye çalışır. . Daha sonra en önemli yapıtı Sosyolojik Metodun Kuralları adlı eserini yazar (1898). Daha sonra yazdığı yöntem ilkelerini uygulayarak İntihar adlı monografik çalışmasını yayımlar (1897). eğitim. toplumun sürdürülebilirliği açısından meşrudur. Comte gibi doğa bilimleriyle devamlılık içinde nesnel. normal ve patolojik arasında ayrım yapar. Anomi kuralsızlık demektir. Alturistik/Elcil İntihar: Sosyal bağların çok sıkı olduğu toplumlarda daha çok görülür. Ona göre toplumların evrimine bakıldığında iki tür dayanışma olduğu anlaşılır: 1. Sosyal olayların nasıl açıklanacağını anlatır. Mekanik dayanışma: Birbirine benzeyen insanların dayanışmasıdır.

Durkheim nedensel açıklamalarını işbölümü konusunda da yapar. Dilini bilmeden anlaşamaz. para gibi. Artık insanlar ekmeklerini yaptırmak için fırıncılara. “bir toplumun bireylerinin taşıdığı ortak inanç ve duygular bütünüdür”. Birey ve devlet arasında büyük bir boşluk vardır. Anomi. Buradan da Durkheim’in işlevselci görüşlerine gelmek mümkündür. insanlar tarafından oluşturulan gerçeklik. kurumların ortaya çıkışını ve işlevlerini inceleyen bilimdir. Uzun tarihsel ortak yaşam sonucunda ortaya çıkan inançlar ve değerler. Modern toplumda işbölümü ve dolayısıyla organik dayanışmanın sebebi nüfus artışıdır. para vermeden malı alamazsınız. İşbölümü ve organik dayanışmanın toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ortaya çıktığını savunduğu için görüşlerinin işlevselci olduğu söylenir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri . bu durum sosyal reformlar yapılarak ortadan kaldırılmalıdır. neyin normal neyin hastalıklı olduğunu belirleyen. Ona göre ortak bilinç. Bu artık bizim dışımızda ve bize baskı yapan gerçeklik. Toplum ortalamasında görülen olaylar normal iken sapanlar patolojiktir. Sosyoloji. yani toplumda kuralların çözülmesi hali. yazı. Durkheim. bizi diğer gruplardan ayıracak bir bilince ulaşınca ortaya toplum çıkar. nesnel olarak incelenebilir. Bu. Bu boşlukları dolduracak sosyal organizasyonlara ihtiyaç vardır. sosyoloji yönteminin kurallarını ortaya koymuş olması özgün yanıdır. sosyal olguları doğa bilimleri gibi inceleyen pozitivist görüşü A. Durkheim’in yöntem ilkeleri diğer sosyal bilimler üzerinde de. Öte yandan Durkheim’in çok eleştirilen “ortak bilinç” (collective counces) fikrinin de özgün olmadığı ve öncü filozoflardan İbn-i Haldun’a ve onun “asabiye” kavramına kadar uzandığı belirtilmelidir. aynı zamanda metafizik bir kavrama ya da hiç istemediği psikolojik açıklamalara girmiştir.42 Ünite 3 2. giysilerini diktirmek için terzilere ihtiyaç duyar hale gelirler. normalden sapma ve negatif bir durumdur. daha sonra bize baskı yapar ve bizi kurallarına uymaya zorlar. Comte’u aşamasa da. başta siyaset bilimi ve pazarlama olmak üzere oldukça etkili olmuştur. Toplum giderek bireycileşmektedir. Organik dayanışma: Modern toplumlarda işbölümü sonucunda farklılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak bu bireysel bilinçlerin basit bir toplamı veya sonucu ortaya çıkmaz. Ancak onun. Kırın aksine kentlerde nüfus artmakta ve herkes farklı alanlarda uzmanlaşmaktadır. toplumda biz duygusunun ortak bilinç ile inşa edildiğini savunurken. Örneğin dil. Durkheim toplumda normal ve hastalıklı/patolojik ayrımı yapar.

Türkiye’de sosyoloji Ziya Gökalp aracılığıyla önce Osmanlı’nın nasıl kurtarılacağı. yolsuzluk. İlksel toplumlarda din ve büyünün işlevini açıklayan çalışmaları bu bağlamda değerlendirilebilir. Modern sanayi toplumlarının sorunlarının çözümü için ortaya çıkan bir bilim olan sosyolojiden. Daha sonra onun aracılığıyla Atatürk ilkeleri üzerinde de Fransız Pozitivizmi ve Durkheim Sosyolojisi etkili olmuştur denilebilir. Öte yandan Durkheim’in Marks’a karşı bir düşünür olarak. Onun basit bir aktarıcısı olmaksızın Ziya Gökalp Türkiye’ye sosyolojiyi getirmiş ve 1914’te Cumhuriyet kurulmadan önce ilk sosyoloji derslerini vermiştir. işsizlik. klan ve yerleşik hale geçişini inceleyen çalışmalarında tarihsel yönler bulunur. Marks ne de E. Sosyolojinin Kurucuları 43 kurarak açıklanabilir. Batıdan farklı olarak Türkiye’de mevcut kamusal sorunların çözümünde fayda umulmuştur. O hiçbir zaman kapitalizmi eleştirmemiş. bugün halen bu şekilde ve henüz değişmeden yaşayan ilksel kabileler üzerinden araştırdığı için tarihsel çalışma olarak görmemiş olabilir. Durkheim’in görüşlerinin doğrulandığı görülür. daha sonra da yeni kurulan ve her şeyden önce kültür değişmesini hedefleyen Cumhuriyet Devrimlerinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur. Ancak toplumların en basit (horde) halden. Ayrıca Pozitivizmin kurucusu A. modern toplumda mevcut koşullarda düzeni değiştirmeden. Çünkü toplumların bunalımı için önerdiği ahlaki reçeteler fazlaca işe yaramamış. Onun antropoloji üzerinde de etkilerinden söz edilebilir. tek doğrulanan M. Pozitivist olmaktan çok İşlevselci bir sosyolog olarak tanınır. Bu yönden devrimci değil. . reformlar yaparak iyileştirme önerilerinde bulunmuştur. ekonomik determinizmi reddettiğini ve daha çok ahlakçı bir düşünür olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca tüm olay ve olguların aynı zamanda işlevselliğini de gösteren Durkheim’in neden intiharın işlevi üzerinde durmadığı da ayrı bir sorudur ve eleştirilere açıktır. Bununla birlikte bunları antropologlar gibi.” görüşü olmuştur. Weber ve onun “İstikbal bürokrasilerdedir. Comte’un tarihsel çalışmalarda bulunmasına rağmen. Tarihe bakıldığında ne K. çevre kirliliği gibi artık küreselleşen sorunlar baş göstermiştir. Durkheim. o fazlaca tarihe önem vermez gibi görünür. ardından iki dünya savaşı patlak vermiş. Ayrıca onların işlevsel olup olmadıkları da gösterilebilir. Genel olarak Fransız Pozitivizmi ve özel olarak Durkheim Sosyolojisi Türkiye’de çok etkili olmuştur. statükocu bir geleneği temsil eder. Aynı şekilde Marks’ın da öngörüleri doğrulanmamış iken. modern toplumda yoksulluk.

O da Durkheim gibi Marks’a karşı bir konumda saf tutmuştur.44 Ünite 3 Sonuç olarak “fert yok cemiyet var” ya da “önce toplum sonra birey” görüşünün sahibi Emile Durkheim. Büyüklerin. Genelde başlangıçtaki karizmatik otorite giderek geleneksel veya ussal otoriteye dönüşebilir. indirgemeci bir sosyolojinin kurucusudur. Ünlü Amerikalı sosyolog T. Weber üç tip otoriteye karşı iki tip bürokrasi sınıflar: 1. erkeklerin. daha sonra “Sosyal Sistem Kuramını” geliştirerek yapısal işlevselciliği ABD’de hâkim paradigma haline getirmiştir. Örneğin bir yönetimde amir memurlarından bazı taleplerde bulunur ve memurlar onun bu istemlerde bulunmasını meşru görerek ona itaat ederler. 2. . Aksi takdirde bu kaba güç (force) ve şiddet/ zorbalık olur. yaşlıların dedikleri yapılır. kendilerinden istekte bulunanın taleplerini meşru görmeleri gerekir. Alman iktisatçı düşünürüdür. Parsons. Kişinin gerçekte bu özellikleri taşıyıp taşımaması önemli değildir. Yasal Bürokrasi: Bu tür bürokrasi en ussal yönetim biçimidir. Karizmatik Otorite: Olağanüstü koşullarda bazen kişilere bazı üstün özellikler atfedilir. ancak ekonomi yerine din gibi kültürel farklılıklara bağlamıştır. Aslında Weber’in bürokrasi ve otorite arasında kurduğu bağlantı önemlidir. Onun Almanya’da Bismark döneminde güçlü bir ulusal devlet kurulana kadar toplumda yaşanan çalkantılar üzerinde yaptığı gözlemler ve tarihsel çalışmalar kültüre önem vermesine yol açmıştır. 2. Daha sonra özellikle ABD’de etkili olmuştur. Çünkü itaat edenlerin. Geleneksel Bürokrasi: Geleneksel aile ve hemşerilik dayanışması içinde yönetim anlayışıdır. ıslahatçı/reformcu. determinist. Max Weber (1864-1920) Max Weber. “direnmelere rağmen birinin diğerlerine dediklerini yaptırabilmesidir ve bunun kaynağı önemli değildir”. Yasal/ussal Otorite: Bu tip otorite kaynağını yasalardan alır. Toplumdaki çatışmayı reddetmemiş. 3. Ona göre güç. Weber’e göre üç tip otorite arasında ayrım yapmak gerekir: 1. Buradan hareketle meşru olan güce de otorite denilir. Onun güç (power) ve otorite (authority) arasında ayrım yaptığı bilinmektedir. Geleneksel Otorite: Toplumdaki gelenek ve göreneklere dayanır. işlevselci.

O tarihte yaptığı incelemeler sonucunda geçmiş çağlarda Avrupa’nın bazı yerlerinde kapitalizme geçildiği halde dünyanın diğer yerlerinde bunun neden gerçekleşemediğini sorgular. diğerinde değerler rol oynar. Protestanlar bu inancı paylaşmayarak Tanrının isteğinin çalışmak ve daha çok kazanmak olduğuna inanırlar. Bunlar “ideal tipler”dir. tarihin zengin hazinesine başvurarak ideal tip kavramlaştırmalarına gitmektir. Daha sonra ikinci adımda yapılacak işlem ise. Bu dünyada çok çalışıp. İdeal tip olması gereken anlamında kullanılmaz. bunların gerçeklik düzleminde birebir karşılıklarının bulunması gerekmez. gerçekte gözlenen ile zihinsel olarak kurgulanan arasında ne kadar fark bulunduğunu ortaya koymaktır. Protestanlar değişmeyi seçmişlerdir. Ona göre Katolikler geleneksel muhafazakârlığı temsil ederken. Nitekim Türkiye’de dikkatli bir gözlemci en büyük siyasal partilerin veya firmaların dahi tüm ussal/rasyonel yönetim iddialarına rağmen. Sosyolojinin yapacağı en önemli iş. Amaca ve değere yönelik ussal eylemin her ikisinin de rasyonalitesi vardır. Amaca yönelik ussal eylem. Duygusal eylem. kapital birikiminin doğmasına da yol açarlar. 3. fikir olarak bulunduklarını söyler. İlk olarak kapitalizm ile Protestan ahlakı arasında nedensel ilişki kurulmaya çalışılmakta- . Başka bir örnek de aristokratların düelloda onurları yüzünden ölmeyi göze almasıdır. Bu açıklama birkaç yönden değerlendirilebilir. Bu amaçla harcamayarak. Örneğin Hint kültüründe kadınlar ölen kocaları ile birlikte yakılırlar veya kaptanlar batan gemilerini en son terk ederler. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı ünlü eserinde bulmak mümkündür. Ancak ilkinde hukuk kuralları ve yasalar gereği eylemde bulunulurken. hiç tüketmeden biriktirmek ve dünya zevklerinden vazgeçmek olarak çileci yaşam biçiminin (asketizm) Protestanlıkta yaygın olduğu ve dolayısıyla kapitalizmin bu ülkelerde ortaya çıktığı sonucuna varır. Weber ayrıca Eylem Kuramcısı olarak anılmasına yol açan üç tip eylem sınıflaması da yapmıştır: 1. Değere yönelik ussal eylem. ne kadar geleneksel yönler taşıdıklarını saptayabilir. Katolikler kilise sayesinde kendilerini güven içinde hisseder ve cennete gitmeyi garantilerken. Sosyolojinin Kurucuları 45 Weber’e göre. Weber’in Metodoloji konusundaki görüşlerini. Daha çok zihinsel olarak oluşturulduğunu. 2.

" sonucuna varır. ikincisi mantıken tatmin edici olmasıdır. Aynı şekilde ilacın neden baş ağrısını giderdiğini de açıklamak gerekir. Aynı şekilde alınan bir ilacın baş ağrısına iyi geldiği anlaşılabilir. Ayrıca Marks’ın ekonomik temelli indirgemeci açıklamasının benzerini yapması ve tek nedenli (din) açıklama olarak Protestan etiğini kapitalizmin nedeni olarak ileri sürmesi çok eleştirilir. Asilzadenin kazara mı. Nitekim tarihsel olarak geriye baktığında. Aslında Weber’in söylemek istediği olasılıkların göz önünde bulundurulmasıdır. Weber insanların neden çok çalışıp harcamadan biriktirdikleri konusunda tatmin edici bir açıklama getirememiş ve sermaye birikimini sadece Protestanlığa bağlamıştır. "Eğer Maraton Savaşı'nı Yunanlılar yerine Persler kazansaydı. "Bu takdirde Helen uygarlığı dünyaya egemen olamazdı. Ancak bir yandan Protestan etiği ile kapitalizm arasında katı nedensellik ilişkisi kurarken. Oysa Weber’in bizzat kendisi açıklamaların yeterli olması koşulunu arar. Olayın gerçekten kaza olması da olasıdır. Onun en temel katkısının Bürokrasi Kuramı olduğu açıktır. aynı zamanda açıklamak gerekir. Bu durum onun görüşlerindeki “olasılıklı yasalar” yönünün ağırlığını ortaya koyar. Weber. Ancak sadece anlama yeterli değildir. kişinin aşığına yaklaştığı için diğerini vurarak kasıtlı bir eylemde bulunması ve olaya kaza süsü vermesi bir seçenektir. Bunların ilki olgusal olarak görünüşte. dünyanın gelişimi nasıl olurdu?" diyerek sorgular. Ona göre sosyal olayları. . Bu durumda açıklamanın tatmin edici olması için “değere yönelik ussal eylem” kavramına başvurur ve o dönemde onur için insanların birbirini öldürebileceği nedenini tatmin edici bulur. Anlamanın açıklama ile desteklenmesi konusunda ilk örneğe dönülecek olursa. İkincisi ekonomik bir sonuç. kültürel ya da dinsel bir nedene bağlanmaktadır. yoksa kasıtlı mı olarak mı vurulduğunun açıklanması gerekir. çağdaşları arasında ampirizm ile realizm arasındaki uçurumda köprü olmaya çalışmış bir düşünürdür.46 Ünite 3 dır. Ancak neden üç tip otorite tanımlarken iki tip bürokrasi sınıfladığı konusunda da eleştiriler alır. Örneğin uzaktan asilzadelerden birinin av sırasında vurulduğu anlaşılabilir. öte yanda olasılıklar üzerine dikkat çekmeye çalışması çelişkili olarak algılanmasına yol açar. sadece anlamak yetmez.

. Ancak yorumlayıcı/hermeneutik çalışmalar yapan sosyologlar onu tekrar keşfetmektedirler denilebilir. insan eylemlerini sınıflaması ve en önemlisi de bürokrasi konusunda bir kuram geliştirmiş olması yüzünden bugün de önemini korumaktadır. Sosyolojinin Kurucuları 47 Sonuç olarak Weber. Türkiye’de son yıllara kadar fazla önemsenmemesi. anlama kadar açıklama üzerinde durması. Durkheim sosyolojisinin egemenliğine bağlanabilir.

” (K. Weber üç tip otoriteye karşı iki tip bürokrasi sınıflar: Yasal bürokrasi ve Geleneksel bürokrasi.” (Durkheim) b) “Ancak bu gruplar uyum (ahenk) içinde değildir aksine sürekli mücadele içindedirler.” (M. bunların gerçeklik düzleminde birebir karşılıklarının bulunması gerekmez. rasyonel ve olaylar arasında nedensellik ilişkisi (causality) arayan bir sosyal bilim anlayışı oluşturur. Weber’e göre üç tip otorite arasında ayrım yapmak gerekir: a)Yasal/ussal Otorite b) Geleneksel Otorite c) Karizmatik otorite. O da Durkheim gibi Marks’a karşı bir konumda saf tutmuştur. Ancak sosyolojinin yöntem ve ilkelerini yeniden tanımlarken A. Onun basit bir aktarıcısı olmaksızın Ziya Gökalp Türkiye’ye sosyolojiyi getirmiş ve 1914’te Cumhuriyet kurulmadan önce ilk sosyoloji derslerini vermiştir. Comte gibi doğa bilimleriyle devamlılık içinde nesnel. Max Weber. sosyolojinin isim babası A. toplumun sürdürülebilirliği açısından meşrudur.48 Ünite 3 Özet Bir alanın bağımsız bir disiplin olarak kabul edilmesi için bazı zihinsel çabaların bulunması ve bunların yaygın olarak kabul edilerek bir kültüre dönüşmesi beklenir. Öte yandan Durkheim’in Marks’a karşı bir düşünür olarak. Modern akademik bir bilim olarak sosyoloji Durkheim’in çalışmalarıyla başlamıştır. sosyal bilimleri doğa bilimlerine indirgeme (reductionism) olarak eleştirilir. Genel olarak Fransız Pozitivizmi ve özel olarak Durkheim Sosyolojisi Türkiye’de çok etkili olmuştur. ekonomik determinizmi reddettiğini ve daha çok ahlakçı bir düşünür olduğunu belirtmek gerekir. Durkheim. Onun güç (power) ve otorite (authority) arasında ayrım yaptığı bilinmektedir. Marks) “Bir ölçüde gruplar/devletler çatışma içinde olabilirler. Weber). Weber’ e göre. Alman iktisatçı düşünürüdür. Metodoloji konusundaki görüşlerini Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı ünlü eserinde bulmak mümkündür. Sosyoloji için bu temel önermeler şunlardır: a) “Toplumda açıklanabilir. . “direnmelere rağmen birinin diğerlerine dediklerini yaptırabilmesidir ve bunun kaynağı önemli değildir". Ona göre güç. Weber ayrıca Eylem Kuramcısı olarak anılmasına yol açan üç tip eylem sınıflaması da yapmıştır: a) Amaca yönelik ussal eylem b) Değere yönelik ussal eylem c) Duygusal eylem. Aslında Weber’in bürokrasi ve otorite arasında kurduğu bağlantı önemlidir. Bunlar “ideal tipler” dir. Daha sonra bu görüş. Comte’un düşüncelerinin büyük bir kısmını onaylamaz. rasyonel yapılar olarak sosyal gruplar vardır. ancak uzun zaman içinde toplum içindeki alt gruplar içinde hiyerarşik otorite içinde yapılanma.

Hepsi . Her zaman b. e. Elcil intihar b. c. Hiçbiri 2. b. Hiçbiri 4. Modern zamanlarda e. Anomik intihar d. Organikten mekanik dayanışmaya b. Olağanüstü durumlarda c. Hegel Durkheim Weber Hepsi Hiçbiri 5. Mekanik ten organik dayanışmaya c. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasına en fazla hizmet etmiştir? a. E. Marks’ın ekonomik determinizmine karşı çıkmıştır? a. E. Hepsi e. Benci intihar c. Hepsi e. Organikten statik dayanışmaya d. Weber’e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar? a. d. Meşruluk d. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 49 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Durkheim’e aşağıdakilerden hangisi modern toplumda en fazla görülür? a. Hiçbiri 3. Toplumsal olgu tanımı b. Geçmiş zamanlarda d. Aşağıdakilerden hangisi K. Durkheim’e göre toplumların değişimi hangi yöndedir? a. Çatışma/mücadele c. Mekanik ten statik dayanışmaya e.

Olay – Olay c. Sınıf c. Olay – mücadele b. onun toplumu açıklamada hangi ölçütü eksik bıraktığını düşünür? a. Bürokrasi d. Marks’ı sosyal kuram yönünden eleştirerek. Olgu – Olay e. Hiçbiri 7. K. Birey b. Olgu – Olgu d.50 Ünite 3 6. Devrim ve Fransız Devrimi gibi kavramlar sosyal bir analizde hangi verilere karşılık gelir? a. Statü e. Weber. Siyasi Partiler .

Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları SOSYOLOJİ 3. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme 10. 2.1. 8. Türkiye’de Sosyoloji . 7. 4 Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 5. 9. 6. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar.

• Çatışmacı Yaklaşımın temel görüşleri incelenecektir.52 Ünite 4 Ünitede Ele Al›nan Konular • Farklı Sosyolojik Yaklaşımlar • Sembolik Etkileşimci Yaklaşım • İşlevselci Yaklaşım • Çatışmacı Yaklaşım Ünite Hakk›nda • Sosyolojide farklı sosyolojik yaklaşımlar bulunduğu gösterilecektir. . • Sembolik Etkileşimci Yaklaşımın temel görüşleri incelenecektir. • İşlevselci Yaklaşımın temel görüşleri incelenecektir.

Üniteyi Çal›ş›rken • Farklı sosyolojik yaklaşımların genel analiz düzeylerini karşılaştırınız. • Yapısal İşlevselci Yaklaşımın dayandığı ampirizm ve pozitivizm ile uyuşumunu yapılan çalışmalardan örneklerle gösteriniz. • Çatışmanın işlevselliği konusunu tartışınız. . • Farklı sosyolojik yaklaşımların anahtar kavramlarını inceleyerek farklarını ortaya koyunuz. • Çatışmacı Yaklaşımın temel görüşlerini öğreneceksiniz. • Sembolik Etkileşimci Yaklaşımın temel görüşlerini öğreneceksiniz. • İşlevselci Yaklaşımın temel görüşlerini öğreneceksiniz. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 53 Ö¤renme Hedefleri • Sosyolojide farklı sosyolojik yaklaşımlar bulunduğunu öğreneceksiniz. • Sembolik Etkileşimci Yaklaşımın mikro bir yaklaşım olarak beslendiği felsefi temelleri öğreniniz.

yüzyıl eğitimci ve psikologları tarafından geliştirildiği belirtilmelidir. Sosyolojideki kuramsal yaklaşımların. yüzyıl İngiliz Ahlak felsefecilerine kadar izlerinin sürülebildiği ve William James (1842-1910) ve John Dewey (1859-1952) gibi 20. bazılarının ise nicel araştırma tekniklerinin kullanılmasına uygun olduğu veya bunları gerektirdikleri bilinmelidir. Hatta bu yaklaşımın 18. “İşlevselcilik” ve “Çatışmacılık” gibi daha makro yapısal yaklaşımlara doğru genişlediği ve hatta son yıllarda sosyolojiye meydan okuyan feminist ve postmodernist yaklaşımlarla da zenginleştiği söylenebilir. Ayrıca bu kuramsal yaklaşımların insan ve toplum hakkındakabul ettikleri epistemolojik ve ontolojik özellikler çerçevesinde bazılarının nitel. Bunlar genelde “Metodolojik Yaklaşımlar” ( Pozitivist. Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Modernist çerçevede mikro öznel düzeyde sosyolojik çalışmalarda pek çok kuramdan söz edilse de. modernist çerçevede “Sembolik Etkileşimcilik” gibi daha mikro yaklaşımlardan. Sosyolojide başlangıçtan bu yana birbiriyle yarışan görüş ve modeller söz konusu olmuştur. İşte Sembolik Etkileşimcilik böylesine genel bir kapsayıcılığa sahiptir. Önemli olan kuram ve uygulama bütünlüğüne sahip bir araştırma planlamak ve yürütebilmektir. daha doğrusu onlar hakkındaki kabullerine göre farklılaşan çeşitli yaklaşımlar vardır. onun epistemolojik olarak Amerika’da yaygın kabul gören pragmatizm içinde geliştiğini göstermektedir. Antipozitivist / Yorumlayıcı ve Eleştirel gibi) ve “Kuramsal Yaklaşımlar” olarak iki genel grupta toplanabilirler. Burada önemli olan sosyolojik araştırmalarda birbirinden oldukça farklı çok sayıda kuramsal ve metodolojik yaklaşımın kullanıldığının bilinmesidir. özel olarak sosyolojide tek hakim bir paradigma (model veya kavramlar ana demeti) yoktur. makro nesnel boyutlara kadar uzanan geniş bir alanda araştırma yapması meşru olduğu gibi. Araştırmacıların mikro öznelden. Diğer bir ifade ile sosyolojide insan ve toplumu nasıl gördüklerine. Bu nedenle bu bölümde belli başlı sosyolojik yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. aynı araştırmanın değişik aşamalarında da bunların bazılarından yararlanmaları mümkündür.54 Ünite 4 Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Genel olarak sosyal bilimlerde. Psikolojik gelenek içinde gelişen bir sosyoloji ekolü olarak da adlandırılan bu kuramsal yaklaşımın tarihsel analizi. bunların genel bir şemsiye altında toplanması mümkündür. Bu yaklaşımı sosyolojiye taşıyan en önemli savunucuların başında George Herbert .

İnsanların davranışları toplumdaki diğer insanlarla giriştikleri sosyal etkileşimden kaynaklanır. Herbert Mead’in izleyicisi olarak Blumer (1962)’in temel iddiası. 2. Ona göre insanlar araya yorum süreci girmeden doğrudan eyleme geçmezler. Sembolik Etkileşimin Pragmatizme dayanan üç temel ilkesi şunlardır: 1. İnsanlar karşılaştıkları durumları yorumlarlar ve ulaştıkları sonuca bağlı olarak da davranışlarını değiştirirler. Sosyolojideki Temel Yaklaşımlar (Henslin. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 55 Yaklaşımlar Genel analiz düzeyi Sosyal etkileşimin mikrososyolojik incelemeleri Analiz odağı Anahtar kavramlar • Semboller • Etkileşim • Anlamlar • Tanımlar Sembolik Etkileşimcilik/ Symbolic Interactionism Yüz yüze etkileşim ve insanların toplum yaşamı oluşturmak için sembolleri nasıl kullandıkları Toplumu oluşturan parçaların birbirleriyle olan olumlu (işlevsel) ve olumsuz (işlevsel olmayan) ilişkileri Fonksiyonel / İşlevselci Analiz (Yapısal İşlevselcilik / Uyma/ Consensus da denilmektedir) Çatışmacılık / Conflict Perspective (Çatışmacı yapısalcılık da denilmektedir) Toplumun makro -sosyolojik incelemesi • Yapı İşlevler (gizil veya açık) • İşlevsel olmayan • Denge/ tarafsızlık Toplumun makrososyolojik incelemesi Toplumda kıt olan kaynaklar için mücadele ve güçlü egemenlerin güçsüzleri nasıl kontrol ettikleri • Eşitsizlik • Güç/iktidar • Çatışma • Rekabet • Sömürü/ istismar Tablo 1.2001: 24) Mead (1863-1931) ve onun öğrencisi Herbert Blumer gelmektedir. 3. İnsanlar kendileri tarafından anlam/önem atfedilen (yüklenilen) davranışlarda bulunurlar. Bu yorumlama . insanların öncelikle karşılarındakinin davranışını yorumladıkları ve daha sonra eyleme karar verdikleri yönündedir. Ayrıca Charles Horton Cooley (1864-1929) ve William Thomas (18631947) da bulunmaktadır.

insanların sosyal davranış ve inançlarını belirleyen yaşamın sosyal koşulları fazla nesnel değildir. etrafında ördüğü öznel anlamın da bilinmesi gerekir. Sosyal etkileşimciler yaşamdaki bazı nesnel bileşenleri kullanabilirler. bu anlamlandırma ve yorumlama sürecinin nasıl inşa edildiğini. Onlar. Sembolik Etkileşimci yaklaşım ile kadın. Özellikle son yıllarda çalışılan konular arasında duygusal emek (Arlie Hochschild). ortam tanımlama gibi konular gelmektedir. erkek. Bu yüzden bu yaklaşıma Sembolik Etkileşimcilik denilmiştir. İşte Sembolik Etkileşimcilik. kuşkusuz semboller ve işaretler önem kazanır. yaşlı. çocuk. Teklifin masum bir yardım amacına mı. Ancak çoğunluğun. aslında insanların bu koşullar hakkındaki öznel algılamaları ve yorumlamalarıdır. Bu gelenek içinde yer alan sosyologlar çok sayıda farklı konularda ve değişik araştırma teknikleri kullanarak çalışmaktadırlar. Sembolik etkileşimcilik. işçi veya işveren her türden sosyal statünün toplumdaki . Örnek olarak aynı koşullarda olan iki insanı ile alalım. izlenim yaratma ve yönetme. klasik Davranış/ Behaviorizm Kuramındaki “uyaran.tepki” ilişkisini reddederek araya yorumlama sürecini koyması önemlidir. ontolojik olarak sosyal yaşamın dinamik olduğunu ve diyalektik olarak karşılıklı ilişki içinde bir bütün olarak sürekli değiştiğini kabul ederler. Bu görüşün. Bu yaklaşıma göre. insanı sosyal bir fenomen olarak anlamak için öznelci yaklaşımı tercih eder. daha dinamik ve etkileşimsel olan “konuşma” (parole) üzerinde vurgu yapan semiotik çalışmalar yapıldığı söylenebilir. Örneğin bir genç kadın kendisine gelen her teklifi sonuçları itibariyle yorumlamadan 'evet' demez. sosyal hareketler ve kendine ayna tutma. Koşullardaki her hangi bir değişmenin her ikisinde de farklı tepkilere yol açacağı düşünülmelidir. Çünkü insanlar her uyarana basitçe tepki veren robotlar değildir. Ayrıca klasik yapısalcılığın “dil kuralları”na (language) vurgu yapan semiotik/ göstergebilimsel incelemeleri yerine. hasta. insanların kendilerini ve karşılarındakini nasıl konumlandırdıklarını inceler. sosyal etkileşimi daha iyi çalışabilmek için katılarak gözlem gibi nitel teknikleri kullandıkları söylenebilir. Onlar. Sözgelimi ölümcül bir hastalık birinde intihara diğerinde yaşama daha fazla sarılmaya yol açabilir. Ancak onlara göre bu nesnel tavır yeterli değildir. çalışan. işsiz. Kişilerin olaylara yüklediği.56 Ünite 4 ve anlamlandırma sürecinde ise. yoksa daha ileri bir ilişki için bir ilk adım mı olduğunu anlamlandırmaya çalışır ve olasılıkları gözden geçirdikten sonra 'evet' veya 'hayır' der.

Onlar ancak birileri tarafından kötü veya yanlış olarak yorumlandıktan ve tepki aldıktan sonra o hale gelirler. araştırmacının kendini. “ Sosyal İnşacılık” (Social Constructionism). Aslında sosyal problemlerin öznel . daha fazla yapı (makro) yerine “birey” (mikro) üzerinde durmaları ve olgular yerine “süreçlere” odaklanmalarıdır. nicel ve ileri istatistik tekniklerle çözümlemelere tercih ederler. Tüm bu sözü edilen yaklaşımların ortak özelliği. olay ve objelere değer yüklemeleri sonucunda ortaya çıkarlar. Evsizlerin iletişim tarzlarıyla. Ayrıca “Yorumlayıcı” (Interpretive/ Verstehen). sosyal sorunlar da insan ürünüdür ve yaratıcıları insanlardır. Her şeyden önce değişen sembollerle ilgili olarak ortaya çıkan yeni yaşam biçimleri. özellikle de sözel/konuşma ve sözel olmayan jestler (gestures) ve sessiz kalmaya (silence) yönelik araştırmalarla ilgilenirler. tek eşli. Sembolik etkileşimciler. Onlara göre. Bu kendiliğinden hatalı veya kötü koşullar var olamaz demektir. Diğer bir ifade ile birçok çalışmada farklı etiketler kullanılarak benzer araştırmaların benzer amaçlara yönelik olarak yapıldığı dikkatten kaçmamalıdır. “Dramatujikal” ve “Etiketleme Kuramı” (Labellng Theory) olarak literatürde geçen çalışmaların da Sembolik Etkileşim genel çerçevesi içinde düşünülerek değerlendirilmesinin mümkün olduğu belirtilmelidir. Sosyal İnşacılık Berger ve Luckmann (1996) gibi fenomonolojik sosyoloji yapanlara göre. eşcinsel veya lezbiyen çiftler veya yaşlılar hakkında çok zengin bir literatür bulunduğu belirtilmelidir. Buna “içe bakışlı anlama” denilir ve bu yönden hem psikolojik hem de halkbilim ve sosyal antropolojik olarak da “emik” yaklaşımı da çağrıştırır. sosyal problemleri çalışırken sembolik etkileşim yaklaşımının kabullerinden hareket edildiğinde bu çaba artık sosyal inşacılık adını almaktadır. organize insan yaşamının diğer yönleri gibi. Onlar belirli bir toplumda insanların çevrelerinde olup bitenleri anlamlandırmaları. incelediği kişi veya grubun yerine kendisini koyarak. onların açısından olaylara bakmasını önemser. Sosyal sorunlar. Özellikle son yıllarda evsizler üzerine araştırmalar yaygınlaşmıştır. Süreçlerin incelenmesine bağlı olarak da nitel araştırma tekniklerinin kullanılmasının diğer bir ortak özellik olduğu unutulmamalıdır. bazı grupların belirli ortamları ahlaki olarak algılamaları ve tanımlamalarından bağımsız olarak var olamazlar. Ayrıca nitel veri analizlerini. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 57 konumuna ilişkin çalışma yapabileceği unutulmamalıdır.

yaşayabilmek için. belirli bir grup veya toplumun tüm üyeleri bazen düzenlenmiş kuralları bozan davranışlarda bulunurlar. belirli bireylerde gözlenen biyolojik veya psikolojik bir kusur değildir. onları sapkın (deviant) olarak etiketlendirirler. 1995) adlı yeni bir yaklaşım daha bulunmakta ve sadece sorunların tanımlamasıyla yetinmeyerek radikal çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Tarihsel İnşacılığın Avrupa sosyolojisi kökenli olmasına karşılık Sosyal İnşacılığın daha çok ABD’den beslendiği söylenebilir. Bu noktada şansız bireyler aşağılanırlar. onları sosyal problem olarak görme ve tanımlama sürecini göstermektir. Onlar. davranışları sapan davranış olarak görür ve bunlara yönelik olarak resmi tepki koyar. artık kendini tüm sosyal fırsatlardan ve ilişkilerden dışlanmış olarak bulur. bu yorumlamaya göre. Kişi bir kez etiketlendi mi. Etiketleme kuramcılarına göre. bazı olay ve koşulları belirlemek. Belirli bir grup ya da toplum. kuralları koyan insanlar bunların ihlalini sapma olarak görürler.58 Ünite 4 ve nesnel bölümlerinin bulunduğunu iddia edenler vardır. sosyolojik analizin temel amacı. sosyal grupların sosyal sapmayı yarattığını söyler. önceki yasal vatandaş ya da mahalle sakini kimliğinden mahrum edilirler ve kendilerine yeni bir sapkın kimliği verilir. Bu birincil sapma (primary deviance) denilen ve rastlantısal olarak arada sırada yapılan eylemler. toplumsal olarak onaylanmayan (kuramda bunlar ikincil/secondary sapmalar olarak anılırlar) davranışlarda bulundukları gibi. Bu nedenle konunun tartışmalı bir alan olduğu belirtilmelidir. Becker’in deyimiyle “ahlak müteahhitleri” tarafından gözlenir ve endişe verir olduklarında sosyal olarak önem kazanırlar. Bu ikincil sapma da. Bu . Ona göre. Etiketleme Kuramı Etiketleme için en iyi örnek Sapmanın Etiketlenmesi Kuramıdır (Labeling Theory of Deviance). belirli olguları. Sosyal olarak kabul edilen insanlar gibi yaşamını sürdürme şansından mahrum olan bireyler. kendileri gibi damgalanmış insanların yanına giderler. sosyal sapma. Howard Becker (1963). bireyin hakikaten sapan bir karaktere sahip olduğunun bir kanıtı olarak gösterilir. Ayrıca bu kuralları belirli insanlara uygulayarak. Ayrıca belirli bir grup ya da toplumun işleyişi sırasında gözlenebilen bir kusur da değildir. Buna karşılık günümüzde Tarihsel İnşacılık (Bash. Sosyal İnşacılara göre. Diğer suç ve sapmanın bilimsel yorumlarına benzemeyen biçimde.

bu “anormal” veya “hastalıklı /patolojik” durumdur. Etiketleme Kuramı. sosyal kuralların ihlalinin yorum konusu yapılmasına son derece karşıdır. sorumluluğu şiddet dolu veya tehlikeli olarak etiketlenenlerden çok etiketlemeyi yapanlara yüklemek eğilimi taşır. kural ihlallerinden bu kadar rahatsız olmayacaktık. adetler. Sembolik Etkileşimci yaklaşımın birey üzerinde odaklaşmasının aksine. “yönlendirici” ve “uygulayıcı” alt sistemlerden oluştuğunu savunur. İşlevselci / Fonksiyonalist Yaklaşım Genel olarak sosyolojide modernist çerçevede en yaygın olarak kullanılan makro yaklaşım “Yapısal İşlevselcilik” olarak da anılan yaklaşımdır. kurum olarak koruyucu bir alt sistem iken. Örneğin Amerikalı ünlü sosyolog T. Çünkü eğer toplum kurallara sahip olmada bu kadar ısrarlı olmasaydı. Durkehim’e göre. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 59 durum. Bu konuda Goffman (1963)’ın Damgalanma (Stigma) çalışması önemlidir. Etiketleme Kuramı. toplumu oluşturan parçalar işlevlerini gördüklerinde toplum normal konumdadır. ekonomik kurumlarda da uygulayıcı konumundadır. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlarndan Auguste Comte ve onun pozitivist felsefesine kadar uzanır. din. Buna karşılık organlar görevlerini yapamaz durumda iseler. gelenekler ve kurumlar analiz edilir. suç ve suçun keşfedilişi ve etiketlendirme süreçleri ana tema olmaktadır. İşlevselcilikteki vurgu daha çok yapı ve onun işleyişi üzerindedir. Yapıyı oluşturan elemanlar olarak normlar. suç ve sapmayı anlamamızda da yeni bir boyut kazandırmamaktadır. Durkheim tarafından geliştirilen görüşlere dayanır. Örneğin HIV pozitif virüs taşıyan herkesin AIDS damgası yiyerek toplumdan dışlanma sürecinin incelemesi gibi. Bu yaklaşım toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı bir sistem olarak görür. ahlaki ve yasal düzenin koruyucularının cezalandırma eylemi kadar çevrenin kibarca dışlanmasını da meşrulaştırır. Aslında Etiketleme Kuramı. İlk olarak Fransız Devrimi sonrası dağılma konumuna gelen toplumda birlik sağlamak amacıyla A. İşlevselciğin tarihsel olarak kökeni. “bütünleştirici”. İşlevselcilik açısından hem bir organizma olarak yapıya hem de onu oluşturan parçaların işleyişine bak- . Bu kuram dikkatleri sadece sapma olayına ve sapkın insanları etiketleme sürecine ve neticelerine yöneltmekte. Comte ve daha sonra sanayileşmenin yarattığı “kuralsızlık /anomi” ve ahlaki bunalımların çözümü için “organik dayanışmayı” arttırmak denge ve istikrarı yeniden tesis etmek üzere E. Aile. Parsons toplumun “koruyucu”. toplumun bütünlüğünü sağlayan. siyasal kurumları yönlendiren.

Nitekim günümüz tüketim toplumunda. ahenk ve bütünlüğü esas olarak gördüklerinden. Aslında “Organizmacı” olarak adlandırılan bu modelin temeli. Comte ve H. onu oluşturan organların uyum (ahenk) içinde olmasına bağlıdır. Bir organizma gibi toplumun da sağlıklı olması. toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak organlar ve onların işleyişidir. Aslında yapı veya işlevden hangisinin önce geldiği tartışılan bir konudur. Bazen tam tersi oluşumlar da gözlenebilir. Klasik işlevselciliğin biyolojik analoji yaparak bir sosyal evrim kuramına sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Parsons ve N. Onun Marcel Mauss. A. Spencer de toplumu bir tür yaşayan organizma gibi görürler. Luhmann) antipozitivist oldukları bilinmelidir. toplumda istikrar.60 Ünite 4 mak gereklidir. İşlevselci Yaklaşım epistemolojik olarak bilginin kaynağını deneyde gören Ampirizm’den ve sosyal dünyanın da fizik dünya gibi dıştan göründüğü gibi doğrudan inceleneceğini savunan Pozitivizm’den temellenir. Bronislaw Malinovski ve Radcliffe-Brown gibi ünlü antropologlarla beslenen bir temeli de bulunmaktadır. kapitalist yapının zorladığı tasarlanmış sanal ihtiyaçlar yaratılabilmektedir. Toplumu doğal bilimler modelini örnek alarak çözümlemeye çalışan bu indirgemeci ve ampirik temelli yaklaşım. Özellikle yapı ve işlev arasındaki ilişkiler üzerinde duran ve yapının oluşumunu açıklayan Radcliffe-Brown’ın katkıları önemlidir. onun parçaları olan organlar/uzuvlar da kurumlara benzetilmiştir. onların bu tür eleştirilerle karşılaşmaları olağandır. Comte ve onun ünlü “Üç Hal Yasası” dahil bazı sosyologlar topluma ve sosyal bilimlere en uygun model olacak bilimin biyoloji olduğunu düşünmüşlerdir. Aslında işlevselciliğin değişme yerine mevcut durumun savunuculuğunu yapan muhafazakâr bir ideolojiyi temsil ettiği yönünde görüşler de yok değildir. sadece sosyoloji ile sınırlı değildir. İşlevselcilik. Çünkü A. Çatışmacı Yaklaşımın sosyal problemler ve eşitsizlikler üzerinde durmasının tam aksine İşlevselciler. diğer varlıklar gibi toplumu da birbiri ile karşılıklı ilişkilerden oluşan bir sistem olarak görür . Bedenin parçalarının işlevlerine benzeyen şekilde toplumsal kurumların uyum mekanizmaları ve işlevleri incelenmiştir. Çünkü toplumda önce belirli bir ihtiyacın ortaya çıkması ve daha sonra bu ihtiyacı karşılayacak yapılaşmaya gidilmesi söz konusudur. Sistem içinde yapı ve işlevleri anlatırken biyolojik benzetmeler kolaylık sağlamıştır. Ancak tüm işlevselcilerin böyle olmadığı ve daha sonraki birçok işlevselcinin (T. Örneğin toplum bir insan bedenine.

Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 61 (sosyal yapı) ve bu parçaların her biri organizmanın yaşamını sürdürmesinde sonuçlara (işlevlere) sahiptir. İşlevselci Yaklaşımın önemli isimlerinden biri de R. Bu sonuçların bazıları sistemin yaşamını sürdürmesine katkıda bulunurken yani fonksiyonel olurken bazıları da bunu azaltabilir ve disfonksiyonel olabilir. Merton’dur. Oysa Çatışmacı Yaklaşım için ölçüt bu kararın kimlerin çıkarına hizmet ettiği tarafından belirlenir. uzun süreli devamlılığı esastır. Merton işlevselliği. Sistemin dengede bulunmasına hizmet etmeyen işlevler de bulunduğunu belirleyen Merton bunlara “işlevsel olmayan” (dysfunctions) sonuçlar adını verir. organik benzetmeler üzerinde fazla durmaz ve onun yerine işlevler ve çeşitleri üzerinde çalışır. Çünkü insanlar yaşasınlar veya ölsünler toplumların devamlılığını bu kurumlar sağlayacaktır. belirli bir toplumda bulunan sosyal sorunları açıklamada iki yol önerir: . Örneğin aile planlamasının nüfusun denetlenmesine mi yoksa sağlığa mı hizmet ettiği böyle bir sorudur. Öte yandan gizil/latent ve açık/manifest işlevler arasında da ayrım yapar. para desteğinin aynı zamanda uzun dönem için gizil ve fakat negatif bir işlevi olduğu anlaşılmıştır. niyetlenilmeyen olumsuz gizli işlevlerden de söz edilebilir. ileriki yıllarda ailelerin genişlediği. O. Ayrıca bu görüş. bu baştan niyetlenilmemiş gizil bir işlev olarak bazı sektörlerin gelişimine katkı yapmıştır. Ancak doğum sayısının patlaması bebek bezi.toplumun. Burada paranın açık işlevi çocuk sayısının artmasına katkıda bulunmaktır. Bu yüzden. Buna karşılık. Kısaca pozitif ve negatif işlevlerin herkesim için aynı olmadığı söylenmek istenir. iyi inşa edilmiş evlilik ve aile gibi her toplumda bulunan sosyal kurumlar önemsenir. Başka bir örnek de haşhaş üretimine getirilen kısıtlamalar hakkında verilebilir. artan çocuk sayısının yoksulluğa ve işsizliğe yol açtığı. toplumun dengede kalmasına hizmet etme koşuluna bağlar. Örgütlü toplumsal yaşamı olanaklı kılan birlik ve dayanışma duygusunun kaynağı da budur. Örneğin ABD’de azalan doğumların artması için ailelere para desteğinde bulunulmuştur. Örneğin hükümet zamanında teşvikleri sona erdirmediği için. Pozitivizm ve ampirizm temelli klasik işlevselcilik. insanların bazı ortak inanç ve değerleri de paylaştığını kabul eder. Haşhaş üretilmemesi bir yerde ekonomik işsizliğe yola açarken. İşlevselcilere göre insanlar. sosyal denilen ortak yaşamı olanaklı kılan zekâya sahip olan amaç yönelimli varlıklardır. bebek yatağı gibi birçok sanayinin de iş kapasitesini arttırmış. İşlevselcilikte -insanlardan bağımsız bir sistem olarak. başka bir bölgede sağlığın korunmasına hizmet edebilir.

62

Ünite 4

1. Sosyal Patoloji Açıklaması: Buna göre, kötü ya da yanlış yönlendirilmiş bireylerin kasıtlı davranışları sonucunda sosyal problemler ortaya çıkar. Örneğin bir birey dıştan bir mikrop veya virüsler; içten de hastalıklı hücreler yüzünden hastalanabilir. İşte bu hastalıklı bireyler toplumu da etkilerler. Bu görüşe göre ateşlenmek belirli bir bedensel hastalığın belirtisi iken, yoksulluk gibi suç da toplumsal hastalıkların belirtisidir. Buradan varılan sonuç da ilginçtir. Şöyle ki, nasıl fiziksel sağaltım için bedenin mikroplardan temizlenmesi gerekiyorsa, toplumların da sorun yaratan bu tür hastalıklı birey ve gruplardan ya tedavi görerek ya da atarak kurtulması gerekir. Örneğin ekonomik sorunlarından tembellik ya da çalışma isteği ve şevki olmadığı için sorumlu olan fakir insanlara çalışma ahlakı ve arzusu kazandırılarak yoksulluğun ortadan kaldırılabileceğini düşünürler. Çünkü tembellikleri yüzünden çalışmama patolojik bir durumdur ve bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Suçun da aynı şekilde suçluların yakalanmasıyla denetim altına alınacağını düşünürler. Toplumun korunması için bu insanlara ömür boyu hapis, hatta idam cezası dahi verilebilir. Büyük sistemin sürekli sağlığı en önemlidir ve hastalanmış toplumsal parçaları keserek kötülükleri azaltan her şey meşrudur. Sosyal sorunları, uyumsuzluk, ahlaksızlık ve sosyal çözülme biçiminde kavramlaştıran sosyal patoloji yaklaşımı, boşanma, eğitimsizlik ve akıl hastalıklarını tartışırken; toplumdaki mevcut kurallara uymada bireylerin başarısızlığı üzerinde odaklaşır. Diğer bir ifade ile toplum ya da devletin toplum ya da sağlık programlarındaki yetersizliği yerine, bireyi toplumdaki normlara uymada başarısız olarak görür ve suçlar. Aslında burada yansılanan Durkheim’ın ahlakçı görüşüdür. Mevcut kapitalist düzen normal olarak kabul edilmekte, aksayan yönler ise sapma, anormal ve patolojik olarak görülmektedir. 2. Sosyal Çözülme Açıklaması: İkinci bir yorum olarak, soysal çözülme kavramlaştırmasına göre sosyal problemler, toplumdaki normal durumda yapının öğeleri arasında var olan denge ve uyumun bozulması sonucunda ortaya çıkarlar. Sistemin bir bölümünde ortaya çıkan rahatsızlıklar, karşılıklı ilişki halindeki diğer bölümleri de etkiler. Bu yüzden ortaya çıkan sorunlar sistemin iyi işlemediğinin işaretidir. Bu yaklaşımda problemin çözülmesi bozulan yapının onarılmasıdır. Eğer mevcut yapının içinde sorun çözülmezse, yapı yeni ve farklı düzeyde denge oluşturarak sorunu çözümler.

Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar

63

Sosyal problemlerin işlevselci/fonksiyonalist yorumları, güçsüz sayıltıları ve bunların yaşam üzerinde yaptıkları olumlu ve olumsuz etkiler yüzünden eleştirilmektedir. Ayrıca muhafazakârlık dolayısıyla, mevcut düzeni sürdürme çabasında olmaları yüzünden de suçlanmaktadırlar. Bu eleştiriler, klasik işlevselci modelin gözden geçirilmesine yol açmış ve Robert K. Merton toplumsal sistemlerin karmaşıklığını anlamada daha orta boy bir işlevselci kuram geliştirmiştir.

Çatışmacı Yaklaşım
Sosyal bilimlerde Çatışmacı yaklaşım ve kuramlar, toplumdaki gruplar ve sınıflar arasındaki sosyal, siyasi ve maddi eşitsizlikler üzerinde vurgu yaparak mevcut sosyopolitik sistemi eleştirirler. Çatışmacılar, özellikle sınıflar arasındaki güç mücadelesi ve birbirine tarihsel olarak karşıt olan hâkim ideolojiler üzerinde dururlar. Bu çalışmaları, güncel “barış ve çatışma çözümleme” (peace and conflic resolution) analizleriyle karıştırmamak gerekir. İşlevselcilerin toplumu ahenk içinde bir bütün olarak görmelerinin aksine çatışmacılar, toplumun birbiriyle kıt kaynaklar için çatışan gruplardan oluştuğunu kabul ederler. Dıştan bakıldığında birlik ve beraberlik içinde görülen ilişkilerin ardında bir güç mücadelesi olduğunu savunurlar. Çatışmacı Yaklaşım da modernist kuramlara ve daha çok makro düzeyde yapısal analizlere dayanır. Çatışmacı sosyologların en başında K. Marks gelir. Ona göre insanlık tarihi aynı zamanda sınıf çatışması tarihidir. Ancak günümüzde Marksist olmayan çatışma kuramcıları da bulunmaktadır. Örneğin bunlardan biri olarak Ralf Dahrendorf, çatışmanın “otorite” içeren her ilişkide söz konusu olabileceğini savunur. Meşru olan güç (power) olarak tanımlanan otorite (Weber, 1946) toplumun her kesiminde, ister küçük bir grup ister bir organizasyon ya da geniş toplum olsun her düzeyde bulunur. Otorite konumunda bulunanların diğerlerinde kendisine uymayı beklemesine karşılık, diğerleri buna direnirler. Sonuç olarak, toplumda her iki taraf arasında otorite adına sürekli çatışma yaşanır. Örneğin bir işyerinde farklı birimler arasında, okulda öğretmenler ve öğrenciler arasında, hastanede hekim ve hekim-dışı personel arasında, ailede karı-koca veya ana-baba ve çocuklar arasında sürekli otorite çatışması yaşanabilir. Aynı şekilde Lewis Coser da Marks’tan farklı olarak, çatışmanın aralarında yakın (close) ilişki bulunan herkes için söz konusu olduğunu savunur. Çünkü birbirleriyle yakın ilişki içinde olanlar arasında sorumluluk, güç ve ödüllerin paylaşımı sırasında ortaya çıkabilecek her türlü değişiklik diğerlerinde hayal kırıklığı yaratabilir. Bu durum,

64

Ünite 4

aile içindeki mahrem (intimate) ilişkilerde de söz konusudur. Eş ve veya çocuklar arasında, her an ya ev işlerinin paylaşımında ya da önemli kararların alınmasında anlaşmazlık çıkabilir. Coser, ayrıca çatışmanın sosyal sistem açısından bütünleştirici ve uyum sağlayıcı işlevleri üzerinde durmasıyla da tanınır. Ona göre çatışma yoluyla grup normlarının yeniden gözden geçirilmesine ve uyarlanmasına olanak sağlanır. Örneğin bir işyerinde çalışanlar arasındaki işbölümü çatışma yaratıyorsa, taraflar tutum ve davranışlarını gözden geçirerek yeni sorumluluklar üstlenebilirler. Modern çatışma kuramının kurucusu C. W. Mills’e göre, ilk aşamada sosyal yapılar birbiriyle çıkar ve kıt kaynaklar için çatışan insanlar aracılığıyla yaratılır. Daha sonraki aşamada ise, çıkar ve kaynaklar, insanlar tarafından yaratılan yapının yüceltilerek “şeyleştirilmesi”nden (reification) ve toplumdaki güç ve kaynakların eşitsiz dağılımından etkilenir. Bu şeyleştirme aslında insan ve onun yarattığı yapı arasındaki diyalektik bağın kopması ya da gözden kaçırılmasıdır. Ona göre Amerikan toplumundaki iktidar seçkinlerinin üç ayağı vardır: ordu (Pentagon), ekonomi ve yönetim/hükümet. Aslında ordu ve ekonominin iç içe geçmişliği de göz ardı edilmemelidir. Savaş sanayi demek daha doğru bile olabilir. Bu yüzden iktidar seçkinlerinin temel politikası ülkeler ve toplumlar arasında çatışmanın yükselmesi, silahlanma ve kitlesel yıkım ve insan ırkının yok edilmesine yöneliktir. Görüşleri yüzünden Amerika’da toplum dışı ilan edilen C. W. Mills’in tüm radikalliğine rağmen, 1960’larda yaptığı kestirimlerin pek çoğunda haklı olduğunu söylemek mümkündür. Sosyolog G. Lenski (1966)’ye göre, bir toplumda varlığı kabul edilen alt grupları birbirinden ayıran her özellik, Marks tarafından betimlenen sınıf çatışmalarına temel oluşturma potansiyeline sahiptir. Örneğin yaş ve cinsiyet, mülkiyet ve otorite hatlarını çaprazlamasına keser ve nüfusu toplumsal eşitsizlik olarak değerlendirilen gruplara böler. Ekonomik konumlarına bakılmaksızın çağdaş toplumda birçok yerde erkeklere göre kadınlar, toplumsal ödüllerden daha düşük pay alırlar. Gençlere daha fazla önem verilen sosyokültürel sistemlerde toplumun yaşlıları, gençlere göre daha az değerli bulunabilir. Yaş Sınıfları (Age Classes) kavramını ortaya atan Lenski’ye göre, bu ayrımlar modern toplumda giderek artmakta ve aralarındaki mücadele giderek sertleşmektedir. Ona göre eğer toplumdaki mevcut gruplar düzenlemelerin kendi çıkarlarına hizmet etmediğini düşünmeye başlarlarsa toplumdaki karışıklık alevlenir.

Aralarında farklılıklar olmasına rağmen bu yaklaşımı benimseyenler. Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı Son yıllarda hem eleştirel hem de çatışma yaklaşımlarını güç odağında birleştiren bir yaklaşımdan daha fazla söz edilir hale gelmiştir. Dahrendorf. Collins. Sonuç olarak Çatışmacı Yaklaşım. toplumu birbiriyle dayanışma içinde olan grupların oluşturduğu bir bütün olarak görmezler. Kısaca Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı (Critical Power Conflict Perspective) olarak geçen şemsiye altında. çekirdek ailenin. farklı gruplar kendi çıkarlarını arttırmak için toplumu denetlemeye girişirler. Onlara göre modern toplumu karakterize eden özellik. toplumdaki egemen kurumları derinlemesine incelemekte ve sosyal sorunların çözümünde radikal ve temel çözüm önerileri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 65 Yapısal işlevselcilik gibi Çatışmacı Yaklaşım da. İktidara gelen grup ise. artık politik. Onlar. sınıf üzerinde duran neoMarksistler. Örneğin aile konusunda önemli çalışmalar yapan Abbott ve Sapsford (1987)’a göre Marksizm. hükümet politikalarını eleştirirler. kapitalist iş yerindeki gerilimlerden kaynaklanan tansiyonu düşürmede bir supap olarak modern toplum için daha uygun bir form olduğunu kabul eder. Günümüzdeki çatışmacı sosyologlar arsında en önemlileri R. R. Çünkü Çatışmacı Yaklaşıma temel oluşturan Marksizm de yapısalcı bir kuramdır. makro düzeyde ve çoğu zaman tarihsel karşılaştırmalar yaparak incelemeler yapar. Aslında bu yaklaşımın taraftarları arasında henüz üzerinde anlaşmaya varılan bir kuram ve analiz gövdesinin bulunmadığı hemen belir- . Eric Olin Wrigh'tır. kadının sömürüsü üzerine vurgu yapan feministler. ekonomik ve sosyal kararları kendi lehine ve diğer grupların aleyhine alır. sadece sanayileşme değil ve fakat kapitalizmdir. Aksine onlar. Onlara göre. Lenski. yoksulluğa örneğin evsizliğe nasıl baktığı gelir. Problem edindikleri konuların başında sınıf mücadelesi ve güçlü sınıfların işsizliğe. Marksistlerin toplum hakkındaki görüşleri işlevselcilerden son derece farklıdır. toplumu birbiriyle çatışan çıkarlara sahip grupların zor ve güç kullanarak kendi refahlarını arttırmak için mücadele ettikleri bir arena olarak görürler. Örneğin Amerika’da Afrika kökenlilerin neden daha fazla işsiz olduğunu sorgular. ırk ve etnik sömürü üzerinde vurgu yapan analizciler ve antidemokratik yönetim üzerinde odaklaşan eleştirel devlet analizcileri gibi oldukça geniş ve heterojen gruplar yer almaktadır. Eitzen ve Baca Zinn. modern ve makro bir yaklaşım olarak benzer bazı özelliklere sahiptir.

d. güç ve çatışma ilişkilerini birlikte kavramlaştırarak daha bütüncül (holistik) bir bakış açısına sahip olması açısından çok önemlidir. hükmetme ve itaat ilişkileri birçok sosyal soruna kaynaklık etmektedir. daha fazla refah ve gelir payı. kaynakların ve güçlerin yeniden dağılımıyla sosyal sorunların çözümünü amaçlayan yeni sosyal hareketler (social movements) ve örgütlenmelerin doğmasına yol açmıştır. b. c. Sonuç olarak Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı.66 Ünite 4 tilmelidir. 1997): a. toplumdaki gruplar ve sınıflar arasındaki sosyal. daha fazla bilgi kaynağı ve daha fazla asker ve polis üzerinde kontrol gibi önemli kaynakları denetlerler. e. Eleştirel Güç Çatışma Yaklaşımı. sadece uyum ve ahenk ile ilgilenmek yerine. Bu yüzden sıradan insanlar üzerinde güçleri vardır. Güçlü insanların diğerleri üzerinde güçleri vardır. Yeni sosyal hareketler olarak çevreciler ve feministler gibi grupların. yorumlayan inanç ve ideolojiler güçlüler tarafından şekillendirilir. iktidar talepleri olmamakla birlikte toplumsal duyarlılık arttırmada önemli misyonları vardır. sınıflı sistem içinde geniş işçi kesimine az sayıdaki kapitalist sınıf hükmetmektedir. Irkçılık temelinde beyazlar beyaz olmayanlara. Toplumdaki tabakalaşma. Çünkü onlar toprak ve işletme üzerinde özel mülkiyet. kapitalizmi veri olarak kabul eden tüm yaklaşımları statükocu bularak eleştirmesi de ayrıca değerini arttırmaktadır. sosyal problemlerin anlaşılmasında daha derin bir görüş sağlar. Sosyal bilimlerde Çatışmacı yaklaşım ve kuramlar. Marksist entelektüel gelenekten beslendiği açık olan bu yaklaşımın temel önermeleri şunlardır (Feagin ve Feagin. Toplumdaki mevcut düzen ile hiyerarşiyi açıklayan. muhafazakâr veya liberal piyasa düzeni yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında. Örneğin. sosyal sorunların yarattığı baskı ve tehditler. siyasi ve maddi eşitsizlikler üzerinde vurgu yaparak mevcut sosyopolitik sistemi eleştirirler. Belirli aralıklarla güçlülerle güçsüzler arasında yaşanan çatışmalar. Çatışmacılar özellikle sınıflar arasındaki güç mücadelesi ve birbirine tarihsel olarak karşıt olan hakim ideolojiler üzerinde dururlar . toplumsal cinsiyet (gender) ayrımında da erkekler kadınlara hükmetmektedir. Bu yaklaşımın.

“bütünleştirici”. daha doğrusu onlar hakkındaki kabullerine göre farklılaşan çeşitli yaklaşımlar vardır. Sosyolojide başlangıçtan bu yana birbiriyle yarışan görüş ve modeller söz konusu olmuştur. toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı bir sistem olarak görür. Onlar aslında insanların bu koşullar hakkındaki öznel algılamaları ve yorumlamalarıdır. Çatışmacı sosyologların en başında K. “İşlevselcilik” ve “Çatışmacılık” gibi daha makro yapısal yaklaşımlara doğru genişlediği ve hatta son yıllarda sosyolojiye meydan okuyan feminist ve postmodernist yaklaşımlarla da zenginleştiği söylenebilir. Sosyolojideki kuramsal yaklaşımların. “Yapısal İşlevselcilik” olarak da anılan yaklaşımdır. Diğer bir ifade ile sosyolojide insan ve toplumu nasıl gördüklerine. siyasal kurumları yönlendiren. Marks gelir. Sembolik etkileşimcilik. epistemolojik olarak bilginin kaynağını deneyde gören Ampirizmden ve sosyal dünyanın da fizik dünya gibi dıştan göründüğü gibi doğrudan inceleneceğini savunan Pozitivizmden temellenir. ekonomik kurumlar da uygulayıcı konumundadır. çatışmanın aralarında yakın (close) ilişki bulunan herkes için söz konusu olduğunu savunur. Örneğin Ralf Dahrendorf çatışmanın otorite ilişkisi bulunan her yerde olabileceğini savunur. . Çatışmacı Yaklaşım. modernist çerçevede “Sembolik Etkileşimcilik” gibi daha mikro yaklaşımlardan. Antipozitivist /Yorumlayıcı ve Eleştirel gibi) ve “Kuramsal Yaklaşımlar” olarak iki genel grupta toplanabilirler. Problem edindikleri konuların başında sınıf mücadelesi ve güçlü sınıfların işsizliğe ve yoksulluğa nasıl baktığı gelir. din toplumun bütünlüğünü sağlayan. İşlevselci Yaklaşım. Genel olarak sosyolojide modernist çerçevede en yaygın olarak kullanılan makro yaklaşım. Aynı şekilde Lemis Coser da Marks’tan farklı olarak. Bu yaklaşım. Ancak günümüzde Marksist olmayan çatışma kuramcıları da bulunmaktadır. Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar 67 Özet Genel olarak sosyal bilimlerde. Bu yaklaşıma göre. Ona göre insanlık tarihi aynı zamanda sınıf çatışması tarihidir. “yönlendirici” ve “uygulayıcı” alt sistemlerden oluştuğunu savunur. özel olarak sosyolojide tek hakim bir paradigma (model veya kavramlar ana demeti) yoktur. makro düzeyde ve çoğu zaman tarihsel karşılaştırmalar yaparak incelemeler yapar. insanı sosyal bir fenomen olarak anlamak için öznelci yaklaşımı tercih eder. Örneğin Amerikalı ünlü sosyolog T. insanların sosyal davranış ve inançlarını belirleyen yaşamın sosyal koşulları fazla nesnel değildir. Aile kurum olarak koruyucu bir alt sistem iken. Bunlar genelde “Metodolojik Yaklaşımlar” (Pozitivist. Parsons toplumun “koruyucu”.

Çatışmacı Yaklaşımın temel görüşleri kime dayanır? a. Pozitivizm b. E. Comte e. Düzey (makro-mikro) Zaman (dün-bugün) Yer (doğu-batı) Hepsi Hiçbiri 3. Hiçbiri 4. A. Genel analiz düzeyi Analizin odaklandığı konular Anahtar kavramlar Hepsi Hiçbiri 2. Aşağıdakilerden hangisi farklı sosyolojik yaklaşımların karşılaştırılmasında ölçüt olabilir? a. Pozitivizm d. c. Marks c. d. b. Pragmatizm c. Yapısal İşlevselcilik en çok hangi kaynaktan beslenir? a. Pragmatizm e. c. d. K. Ampirizm d. e. e. Sembolik Etkileşimcilik en çok hangi görüşten beslenir? a. Hiçbiri . Feminizm b. b.68 Ünite 4 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. M. Rasyonalizm e. Hepsi 5. Weber d. Sosyolojik Yaklaşımlar birbirinden en fazla hangi açıdan farklılaşır? a. Durkheim b. Entivisyonizm c.

2. 9. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. 8. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme 10. 7. Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar SOSYOLOJİ 3. 5 Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 6. Türkiye’de Sosyoloji .1. 4.

. • Liberal Feminizmin temel görüşleri incelenecektir. • Sosyalist Feminizm temel görüşleri incelenecektir. • Marksist Feminizmin temel görüşleri incelenecektir. • Postmodernizmin kendisine yöneltilen eleştiriler gösterilecektir. • Radikal Feminizmin temel görüşleri incelenecektir.70 Ünite 5 Ünitede Ele Al›nan Konular • Feminizm • Farklı Feminist Yaklaşımlar > Marksist Feminizm > Radikal Feminizm > Liberal Feminizm > Sosyalist Feminizm • Postmodernizm • Postmodernizmin Eleştirisi Ünite Hakk›nda • Feminizmin sosyolojiye eleştirileri incelenecektir. • Farklı Feminist Yaklaşımların neler olduğu gösterilecektir. • Postmodernizmin sosyolojiye eleştirileri incelenecektir.

• Farklı feministlerin benzer noktalarını sıralayınız. • Sosyalist Feminizm temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Radikal Feminizmin temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Neden farklı feministlerin ortaya çıktığını öğreniniz. • Postmodernizmin sosyolojiye eleştirilerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Postmodernizm ve postyapısalcılığın sosyolojiye nasıl bir . • Farklı Feminist Yaklaşımların neler olduğunu öğreneceksiniz. • Feminizm sosyolojiye neden meydan okumaktadır? Tartışınız. • Liberal Feminizmin temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. tehdit oluşturabileceğini örneklerle tartışınız. • Postmodernizmin sosyolojiye neden bu kadar eleştirel yaklaştığını ve bundaki haklılık payını tartışınız. Üniteyi Çal›ş›rken • Feminizmin ataerkillik konusundaki görüşünü tartışınız. • Postmodernizmin kendisine yöneltilen eleştirilerin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Postmodernizmin en çok hangi alanlarda gelişme gösterdiğini nedenleriyle tartışınız. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 71 Ö¤renme Hedefleri • Feminizmin sosyolojiye eleştirilerini öğreneceksiniz. • Marksist Feminizmin temel görüşlerinin neler olduğunu öğreneceksiniz.

Feminizm Ancak daha başlangıçta feminist olarak adlandırılan pek çok kuramın olduğu veya birbirinden farklı çok sayıda feminizm bulunduğu belirtilmelidir. Buna rağmen. Her ne kadar artık birçok ülkede kadın ev dışında çalışmaya başlasa da Feministlere göre. genel hatlarıyla farklı feminist yaklaşımlar ortak bazı özelliklere de sahiptirler: 1. Ancak günümüzde artık nesnellik konusundaki kesin ısrarlardan vazgeçildiği belirtilmelidir. Klasik anadamar (mainstream) sosyolojinin aslında erkekegemen (malestream) görüşlere sahip olduğunu iddia eder. Aileyi ataerkil olarak görmek ise oldukça kapsamlıdır. o da erkek egemenliği demek olan “ataerkillik ”tir (patriarchy). bu kadının iki kez sömü- . Onlara göre bu yaklaşım toplumsal cinsiyet farklılıklarını görmezden gelmektedir. İkinci olarak Feminizm hem İşlevselcilerin hem de Çatışmacıların görüşlerine eleştirel bakar. Burada esas sorgulanmak istenen sosyolojinin değerlerden arınmış bir bilim olup olmadığıdır. Oysa tüm ev işleri ve çocukların yetişmesinden sorumlu olan kişi kadındır. bu konuda aralarında oldukça önemsiz farklar bulunur. İşlevselcileri ailenin tüm üyelerine sağladığı olanakların ya da çıkarların eşit olduğunu iddia ettikleri için eleştirirler. 4. 3. bu bölümde her iki yaklaşıma da yer verilmiştir. Kadının temel rolü üreme ve çocuk yetiştirmedir. Tüm Feminist kuramlar aileyi ataerkil bir kurum olarak görürler. Bu amaçla. Örneğin Feministler. 2. Bu eleştirinin altında tek fakat önemli bir neden yatar ki. Kurucu sosyologlardan M. Weber. Sosyolojinin eleştirilerini bilmenin onun daha iyi anlaşılmasına hizmet edeceği kuşkusuzdur. Sosyolojinin toplumsal yaşam hakkında yanlı/tarafgil görüşlere sahip olduğunu savunur. Çünkü sosyolojide araştırmaya başlarken problemin seçimi değerlerle ilgilidir. araştırmacının bu öznel başlangıca rağmen nesnel bir araştırma yürütmesinin olanaklılığını savunmuşsa da artık büyük ölçüde bu tür iddialardan vazgeçilmiş bulunulmaktadır. Feminizm genel anlamda sosyolojiye eleştirel bakar.72 Ünite 5 Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Klasik sosyolojik yaklaşımlara temel eleştirilerden biri Feminizmden diğeri ise Postmodernizmden gelmektedir.

ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu halen onun üzerindedir. Marksist aile görüşlerini de toplumsal cinsiyete kapalı ya da görmezden gelen tutumları yüzünden eleştirirler. Çin ve Küba olmak üzere kapitalizm yıkıldığı halde ataerkillik yok olmamış. Feministlere göre aile. Feministler ayrıca İşlevselci Yaklaşımın toplumsal cinsiyet (gender) farklarına ilişkin görüşlerinde çelişki ve belirsizlik olduğunu iddia ederler. Feministlere göre toplumsal cinsiyet rolleri kültürel olarak öğrenilerek aktarılırlar ve bu yüzden değiştirilebilirler. . kadınlara yapılan baskı ve sömürü aynen kapitalist ülkelerde olduğu gibi devam etmiştir. Çünkü kadın meslek sahibi de olsa. bazıları kapitalist bazıları değilken ataerkillik son derece yaygındır. 6. Çünkü bu durumda. bu konu son derece tartışmalıdır. Radikal. Marksistler. Farklı Feminist Yaklaşımlar Feminist Yaklaşım içinde en önemlileri Marksist. sadece kapitalizmin ihtiyacı olan emeği üreterek onu destekleyen birim olmanın ötesinde ataerkilliği de yeniden üreten birimdir. Bu durum aynı işi yapan kadına erkekten daha az ücret ödenmesine olanak tanır. sadece bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki güç mücadelesini sorun edinerek sermaye ve emek üzerinde odaklanarak toplumsal cinsiyeti ihmal ederler. Oysa başta eski Sovyetler Birliği. 5. İslam ülkelerinde de. Feministler. Bunlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek aralarındaki farklar aşağıda gösterilmeye çalışılmıştır. hem kapitalizmin hem de ataerkilliğin emniyet supabıdır. Bu nedenle bu toplumlardaki ataerkilliği. Diğer bir ifade ile aile. İşlevselcilerin toplumsal cinsiyet rollerini doğal ve değişmez olarak görmelerini sorgularlar. kapitalizmin bir sonucu veya özel mülkiyeti koruyan kapitalizmin yol açtığı bir durum olarak görürlerse de. özel mülkiyet ortadan kalktığında ataerkilliğin de kalkması gerekecektir. Feministler erkek egemenliğini. Marksist Feminizm Adından da anlaşılacağı üzere bu kuram hem Feminist hem de Marksist görüşlerin bir karışımıdır. Kapitalist sistemde kadın hem yedek emek gücünü üretir hem de piyasanın ucuz emek ihtiyacını karşılar. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 73 rülmesi ve baskılanmasıdır. Liberal ve Sosyalist Feminizmdir. kapitalizme mi yoksa kültürel yapıya yani dine mi bağlamak gerekeceği sorularının yanıtları oldukça tuzaklı ve tartışmalıdır.

74

Ünite 5

Marksistler tarafından aile yaşamı ve evlilikte kadının sömürüldüğü kabul edilmekle birlikte, bunun ailenin kadın üzerinde etkisinden çok, aile ile kapitalizm arasındaki ilişkiden kaynaklandığının ileri sürülmesi önemlidir. Marksist feministler, Marksist kavramları kullanmakla birlikte kadının sömürüsünü aile yaşamının anahtar özelliği olarak görmektedirler. Örneğin Margaret Benston (1972), Kadının Özgürlüğünün Politik İktisadı adlı eserinde, “kadının yarattığı ücretsiz emeğin çok büyük olduğunu ve üretim araçlarının mülkiyetine sahip olanlarla karşılaştırıldığında çok daha kârlı olduğunu” savunmaktadır. Minimum ücret ölçülerinde bile kadının emeğinin ödenmesi durumunda refahın yeniden dağılımında çok büyük artışlar sağlanacaktır. Bugün için ailenin desteklenmesi, ücretliler üzerinde gizli bir vergilendirme demektir. Diğer bir ifade ile şu andaki ücretler ile iki kişinin emeği satın alınmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Benston, çekirdek ailenin kapitalist toplumda istikrar sağlayan bir “ekonomik birim” olduğunu tartışmaktadır. Böylelikle evde yapılan üretim, baba ya da eşin kazancından ödenmekte ve onun emeğini piyasadan çekme olanağı çok daha azalmaktadır. Böylelikle yalnızca aile üretimi ve ucuz emek değil, aynı zamanda işverenin masrafsız olarak idamesi de sağlanmaktadır (Haralambos ve Holborn, 1995). Öte yandan Marksist feministlere göre ev kadını rolündeki kadınlar, eşlerinin ücretli işçi olarak rollerini en iyi şekilde yerine getirmek için duydukları gereksinmeleri de karşılamaya çalışırlar. Ansley’e göre kadınlar, geleneksel rollerini oynarken, kocalarının meşru kızgınlıklarını, güçsüzlüklerinden kaynaklanan hayal kırgınlıklarını ve baskıyı sineye çekerler. Hatta birçok kocanın aileleri ve karısı üzerinde kurduğu diktatörlük, onlara sisteme hiç meydan okumaksızın kızgınlıklarını ifade etme olanağı sağladığı için aile kapitalizm için vazgeçilmezdir.

Radikal Feminizm

Radikal feministler, ataerkilliği kültürün bir sonucu olarak görürler. Ataerkillik, kadının rollerini doğal ve karma bir şekilde görerek aile aracılığıyla kültürel olarak aktarılmasına yardımcı olunması demektir. Ataerkil ideoloji, kadını ikincil ve zayıf cins olarak görerek ev işi ve çocuk yetiştirme rolüne indirger. Ataerkillik, farklı toplumsal yapılarda kültürel değerler ve inançların bir sonucu olarak görülebilir. Kültür toplumsal yapının bir parçasıdır; ancak, Marksistlerden farklı olarak sadece ekonomik ihtiyaçlarla belirlenmemektedir. Ataerkillik bu nedenle farklı toplumsal yapılarda farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin kapitalist, komünist ve teokratik toplumlarda ataerkillik mümkündür. Ancak kültür değiştiğinde ataerkillik de değişebilir.

Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar

75

Sonuç olarak çok sayıda feminizm olmasına rağmen radikal feministleri diğer feminizmlerden ayıran iki temel özellik vardır. Bunlardan ilki, kadınlar tarafından kadınlar için geliştirilmiş olmasıdır. Bu yüzden mevcut yaklaşımlar ve gündem ile uzlaşmaya gereksinim duymazlar. Diğer kuramlar örneğin Marksizmin uyarlamasının yerine, yenilikçi olma eğilimindedirler. İkinci temel özellikleri, kadınların baskı görmesini, hükmetmenin en evrensel ve en temel biçimi olarak görmeleridir. Toplum kapitalist olmaktan çok ataerkil veya erkek egemen olarak görülür. Ayrıca kadını erkeklerden farklı çıkarlara sahip olarak görürler. Üzerinde fikir birliğine varmamış olmakla birlikte, Christina Delphy ve Diana Leonard (1992) gibi bazıları, erkek egemenliğinin sürmesinden aileyi sorumlu tutarlar. Onlar aileyi temel olarak ekonomik bir sistem olarak görürler. Bu sistemde erkek çoğu kez kazançlı iken, kadın ve çocuklar kaybedenler tarafındadır. Çünkü tüm aile fertleri aile reisi için çalışırlar. Kadının uğradığı baskı, onun yaptığı işten ve bedeninin kullanımından gelmektedir. Bu yüzden de kadının pasif olarak yetiştirilmesi gibi ideolojik gerekçelerle değil, kadının aile içinde çalıştırılması uygun olduğu için kadın baskılanmakta olduğu görüşündedirler.

Liberal Feminizm

Liberal feminizmin iki temel savından biri “erkekle eşitlik”, diğeri ise “kadının özgürlüğü” dür. Onlar için kamusal alanda çalışmak çok önemlidir. Çalışma yaşamında eşitlik, aile yaşamında eşitlik ve son olarak sosyal hayatta eşitlik sağlanmalıdır. Aile içindeki geleneksel işbölümü kadının çalışmasının en büyük engelidir. Kapitalizmin gelişmesi ve yeterli istihdam olanağının sağlanması ile aile dönüşüme uğrayacaktır. Onlar sosyalist ve radikal feministlerin aileyi köklü biçimde dönüştürme taleplerine eleştirel bakarlar. Liberal feminizm, aslında bilimsel bir yaklaşımdan çok politik özellikler taşır. Ataerkil yapının, nasıl ortaya çıktığı veya ne olduğuyla ilgilenmek yerine nasıl olması gerektiğini sorgular. Liberal Feministler, yasal değişiklik ile ailede ve toplumda kadının konumun iyileşebileceğini savunurlar. 1970’lerin eşit işe eşit ücret getiren Eşit Fırsatlar Yasasını savunurlar. Ancak bazı iyileşmeler sağlanmış olsa bile temel eşitsizliklerin hâlâ mevcut olduğunu görmek gerekir. Bu nedenle Marksistler, fırsatlar ve seçeneklerin artmasının toplumsal yapının esnek ve değişebilir olarak görülmesine hizmet etmesine rağmen gerçekte daha güçlü olanlar (zenginler ve erkekler) tarafından bunun bir yol bulunarak engellendiğini görürler.

76

Ünite 5

Sosyalist Feminizm
Kamusal ve özel alan kavramlarını özellikle vurgulayan Sosyalist Feministler, Radikal Feministlerden farklı olarak ataerkillik yerine kapitalizm vurgusuyla dikkat çekerler. Onlara göre kapitalizm, kadını “özel alana”, erkeği de “kamusal alana” yerleştirmiştir. Kapitalizm, kadını özgürleştiriyor gibi görünürken, aslında bunun tam aksini yaptığı için, kadının özgürleşmesi ve kurtuluşu ancak sosyalizm ile mümkündür. Ailenin yıkılması ancak sosyalist bir toplumda gerçekleşebilir. Üretimin toplumsallaşması, ailedeki yeniden üretime gereksinim bırakmayacak ve ailenin önemi azalacaktır. Sosyalist feministlere göre özel alan siyasaldır. Bu söyleme göre, özel bir kurum olan aile içindeki kişiliklerin, özel ilişkilerin, diğer bir ifade ile mahrum sayılabilecek konuların tümü politik boyutlara sahiptir. Özel alan yani aile, kadının ezilmişliğinin, ikincilliğinin ortamını hazırlayan bir kurumdur. Önerilen ise, aile ilişkilerinin de siyasal alan içinde görülmesidir. Siyasal alanın, kamusal alan ile sınırlandırılmış olması da böylece tartışılır hale gelmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin “Gender in Development” (1996) serisinde de “yönetişim” (governance) kavramının aile içi ilişkileri de kapsayan biçimde genişletildiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak birçok yeni gelişme, ailenin erkek egemenliğine terk edilen özel bir alan olarak görülmesine karşı olunduğunu göstermektedir. Böylelikle kadın ve çocukların istismarı durumunda, sivil toplum kuruluşları tarafından aile içi ilişkilere müdahale edilmesi meşrulaşmaktadır. Feministler de sürekli araştırma yaparak kadının toplumdaki konumunun daha iyiye götürülmesine çalışırlar ve farklı feminist görüşlere göre değişmeyen temel özellikleri burada bulmak mümkündür. Feminist araştırmaların özellikleri olarak şunlar sıralanabilir (Neuman, 1995) 1. Çoğunluğu kadın olan araştırmacılar tarafından Feminist değerlerin, yaklaşımların savunuculuğunu yapmak. Çok nadir olarak erkekler de bulunmakla beraber fazla kabul görmezler. 2. Kavram, sayıltı ve araştırma amaçlarını ifade eden sorularda biyolojik farklılık ifadesi olan ‘sexizm’in reddi ve bunun yerine “toplumsal cinsiyet”i (gender) kabul etmek. 3. Araştırmacı ile üzerinde çalışılan arasında empatik (kendini yerine koyma) ilişkiler kurmak, ona özne olarak yönelmek.

psikoloji ve iktisat dışındaki alanlarda. Baudrillard ve Faucault postmodernizm denilince öne çıkan diğer isimlerdir. Jurgen Habermas. Postmodernizm Genel olarak sosyal bilimlere özel olarak sosyolojiye günümüzde en büyük eleştiri postmodernizmden gelmektedir. yoksulluk. Postmodernizm kıta Avrupası ve özellikle de Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmıştır. Ancak deney ve niceliksel çözümlemelerden 7. İki dünya savaşından başka. Nihilizm ve Anarşizmden beslenir. başta sosyoloji. şehir planlama olmak üzere bazı alanlarda daha fazla etkili olmuştur. Araştırma sürecine. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 77 4. Postmodern eleştiriler. akla ve bilime tekrar dönmeyi şiddetle savunmuştur. 7. Kişisel ve toplumsal değişme amaçlayan “eylem yönelimli” (action oriented) araştırma yapmak. onu yetersiz bulması ve modernite dışında kendini kurmaya çalışmasıdır. Kelime olarak anlamı ise. 6. İnsan yaşamının duygusal olan ve karşılıklı bağımlılığa dayanan boyutlarını kabul etmek. aktivist olmak. moderniteden beklentilerini bulamayanlara başlı başına ilgi kaynağı olmaktadır. Bu görüşe fikir babalığı edenler Alman filozofları Nietzsche ve Heiddeger’dir. Ona duyulan ilginin temel kaynağı modernizmi reddetmesi. Çoğu zaman da birbirleri yerine kullanılırlar. Sosyolojinin ve ataerkil söylemin tüm insanlığa genellenmesine karşı durmak. Aslında postmodernizmin en sert eleştirisi de yine Almanya’dan gelmiştir. Araştırmalarda toplumsal cinsiyet ve güç ilişkilerinin toplumsal yaşamın tüm yönlerine nüfuz ederek etkilediğine duyarlı olmak. Postmodernizmle ilgili çok sayıda çalışmanın yapılması ve yayımlanması. araştırmacının kişisel deneyim ve duygularını katmak. 5. 8. Birçok araştırma tekniğini birlikte kullanmak. modernizmin ve yapısalcılığın sonu demektir. işsiz- . Modernizmi “yapısöküm”e uğratma (deconstruction) çabası bile. Lyotard. bu konuya ilginin yüksek olduğunu göstermektedir. coğrafya. her ikisi arasında büyük benzerlikler olmasından kaynaklanır. Postyapısalcılık ile oldukça yakın eleştiriler getirmeleri ise. Araştırma tekniklerinin seçiminde esneklik ve akademik alanlar arasındaki mevcut sınırları aşmak. hukuk. Ayrıca Derrida.

çevresel kirlilik gibi küresel problemler tüm bilimsel gelişmelere rağmen giderek artmıştır. diğer bir ifade ile her şeyin cevabını önceden veren Marksizm. hümanizma ve her şeyden önce insan aklına güven ve rasyonalite değerini yitirmiştir. O. Akıldışı. geleneksele. Popüler kültürü de bu arada önemserler. liberal demokrasi.78 Ünite 5 lik. bilimsel olan ile olmayan arasında bir fark gözetmezler. akademik ve ciddi olanlardan daha çok kullanırlar. Bu yüzden postmo dernizm. büyüye. Ancak teknik. Bu bağlamda akademik disiplinler arasındaki ayrımı da reddederler. Tam tersi de olabilir. insanları özgürleştirmeye yetmeyen. Hiçbir şeyi kabul veya reddetmezler. resim. Bunun yerine belirsizliği tercih ederler. onu saçma gösterene kadar uğraşın. sanayileşme. Bu yüzden onlara göre kentleşme. edebiyat ve sanatta. müzik ve fotoğrafçılık alanında oldukça etkilidirler. her türden büyük kuram veya üst-anlatı olarak gördüğü. baskılayan araçlar olarak eleştirilir. görünüş ve estetik her zaman ön plandadır. coşkuya. Sosyal bilimler ile doğa bilimleri. modernliğin eleştirdiği ne varsa sahip çıkarak değer verirler. Onlar her türden katı sınırlamalar getirilmesine karşıdırlar. korkak bir kişinin aslında çok cesur olduğunu gösterin. şiddet ve zorunlu göç.1998:197): 1. sadece açıklamalara temel veya öz oluşturacak dayanakların olamayacağını iddia eder. pratik ve verimli olandan çok. Söz gelimi bir kahramanın cesareti anlatılıyorsa onun aslında korkak olduğunu. sanat ve edebiyat. Ayrıca bugün ve burada olanı daha fazla önemserler. Her alanı bir metin olarak görür ve onu bir çerçeveye oturtarak anlamaya çalışırlar. tikel ve modern olmayana. liberalizm gibi ideolojileri. Disiplinlerarası çalışmaları değerli bulurlar. Bunların tezlerinin büyücülük veya astroloji kadar bile kesinliği yoktur. metindeki istisnai bazı örneklerden hareketle gösterin. Hıristiyanlık. Elinizdeki metinde savunulan bir genellemeyi en uç noktalara kadar giderek. Modernin kendinden önceki gelenekselden üstün olduğunu da kabul etmezler. efsaneye. metafizik olana. Rasyonalite ve bilimler. Kışkırtıcı söylemi. . açıklamaya niyetlenmeksizin göreli yorumlar yapmayı daha uygun bulurlar. Aslında postmodernizm bunlara alternatif üst-anlatılar geliştirmek amacında değildir. Kuralı bozmak için istisna arayın. aksine. Postmodernizmin “yapısöküm” konusundaki bazı önerileri şöyledir (Rosenau. İslamiyet gibi tüm dinleri ve hatta feminizmi bile özcü ve modernist bularak eleştirir. bürokrasi. Günümüzde özellikle mimaride. Onlar.

Tikel ayrıntıları. determinizm/ belirlenme yerine belirsizliği. reddedilmiş. taviz vermez tutum önerisi yadırganmaktadır. Bunun yerine heyecan uyandırıcı sansasyonel önermeler geliştirin. 5. Önemli olan okuyanın sizi anlamasına fırsat vermemektir. Örneğin iyi ve kötü ya da geleneksel ve modern gibi. kutsal. Genellemelere varmak yerine tek ve biricik olayları araştırmayı önerir. unutkan ve de yalancı olduğunu gösterin. Oysa yapısökümün de birçok araç/yol/yöntem içinden biri olarak görülmesi gerekirken. Örneğin Zygmunt Bauman sosyolojinin görevinin bu olduğunu ısrarla savunur: “Bildik sanılanın aslında bilinmediğini göstermek. akıl dışı. Yeni ve alışılmamış kelimeler kullanın. Metindeki ikili karşıtlıkları kullanın.” Yorgun cemaat. Örneğin geleneksel bir evlilikte demokratik ya da eşitlikçi ilişkilerin yürüyemeyeceğini gösterin. Daha sonra bu karşıtlıkları inkâr etmeye çalışın. ertelenmiş ve parçalanmış olaylar üzerinde durur. tutumlar ve kişilik üzerinde değil. bir daha . Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 79 2. sınırdaki. Örneğin metindeki kahramanın uykuda gezer. Tekrar eden rutin olaylar yerine. Bu aslında postmodernizm ile çelişkili bir öneridir. Toplumsal olayların yalın hali yerine karmaşıklığını. Eleştirdiği hegemonik ilişkiyi kurarak benzersiz olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. bulanık ifadeler sizi anlaşılmaz kılacak ve okuyucu “Tamam bunu demek istiyor!” duygusu yaşayamayacaktır. Postmodern bir çalışma. Bunun amacı okuyucuya çok iyi bildiği sandığı şeyi aslında bilmediğini göstermektir. Terminoloji değişikliğine izin vermeyin. hayali akrabalar gibi kavramlar kullanın. Metnin veya kahramanın bu özelliklerinin meşru olmadığını istisnalar bularak gösterin. 6. susturulmuş. küçük olayları önemser. daha çok amaçlar. önemsiz. 4. klasik. Bunun nedeni karşınızdakinin sizi eleştirmesine fırsat vermemektir. Çok sayıda yoruma açık olacak şekilde yazmaya çalışın. Unutulmuş. davranışlar. yerleşmemiş. geleneksel. dışlanmış. 7. ayrık duran. Belirsiz. bastırılmış. niteliksiz. özsel/özcü olmayan. geçici. boyun eğdirilmiş. seçimler. sentez yerine farklılığı araştırır. birlik yerine çeşitliliği. marjinal ya da çevrede olan. 3. Nedensel ilişkiler aramak yerine metinlerarasılığı (intertextuality) savunur. alternatif söylemler ve anlam üzerinde odaklanır. Mutlak görüş bildirmekten kaçının. Hiçbir şeyi kabul veya reddetmeyin.

Farklılık. Sosyolojiyi bir doğa bilimi gibi gören tüm görüşlere karşı çıkar. 11. Bunu tekno-bilimsel kültür olarak eleştirir. Postmodern görüş sahipleri de araştırmalar yaparlar. dünyanın hiç ilerlemeyeceğine ve düzelmeyeceğine kuvvetle inanmak. daha gelip geçici şeylerle uğraşmak gibi daha mütevazi bir misyon önerir. Bu nedenle tiyatro gibi. tüm toplumsal kuramlar da dahil olmak üzere hepsini reddederek işe başlamak. Yüzeydeki görüntüler yerine gizli yapıları ortaya çıkarmak. 5. Sonuç olarak görececilik/rölativizm. Sosyoloji için genel geçer bilimsel gerçekler yerine. Modernizm ve Aydınlanmayı reddetmek. kaos ve karmaşıklığı benimsemek. oyun. 8. Toplumun bilimi olmayacağına ve sosyal bilimlerin kökten dönüşümü fikrine inanmak. 2. Postmodernist bir araştırmanın genelde paylaşılan özellikleri olarak bazı saptamalarda bulunmak mümkündür (Neuman. 9. Aşırı görececilik/ relativizm. kaset üretmek. birbirine üstün olmayan sonsuz sayıda yorumlar yapmak. 3. sezgilere çok güvenmek. 12. . Hiçbir zaman alternatif bir bakış açısı aramaksızın sadece eleştirmeyi misyon edinirler. örgütlü inanç sistemlerinin. Anlamsızlık ve kötümserlik duygusu taşıyarak. 1994): 1. Şimdi ve burada olanın önemsenmesine bağlı olarak. geçmişi ve farklı yerlerle ilgili çalışmaları küçümsemek ve reddetmek. Aşırı öznellik. Kişisel deneyimlere. 6. Araştırmanın hiçbir zaman gerçek dünyada olup biteni yansıtamayacağını iddia etmek. Tüm ideolojilerin. Bütünleştirme önemsenmez. 10. sürekli değişmeyi kabul etmek.80 Ünite 5 tekrarlanmayan olaylara bakmayı önemser. 7. 4. duygulara ve imgelemlere. film. Yaşamın çok karmaşık olmasına bağlı olarak nedensel ilişkilerin kurulamayacağını kabul etmek. nesnellikten üstün tutulur ve parçalara ayırma tercih edilir. dramatik sunumlar. dış dünya ile akıl arasında hiçbir ayrım yapmamak. Nesnellik peşinde koşmak yerine duyguların arkasından gitmeyi önerir. Postmodern araştırma raporu bir sanatsal çalışmadır.

Giddens modernitenin bu aşamasını ileri veya geç. 6. akıl ve ahlaki evrensellerin reddi konusunda Nietzsche ve Heidegger vurgusu onları zayıflatır. Tüm yenilik iddialarına rağmen önceki birçok düşünceden örneğin Nihilizm. bütün yerine parçayı önemserler. işsiz ve umutsuzların görüşü olduğu ileri sürülür. 5. Birçok zaman çelişki içindedirler. her şeyin göreceli olduğunu kabul etmesi. Oysa sosyoloji. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir: 1. 2. 7. umutların boşa çıkmasının gerginliği içindeki bilim insanlarının bir kurgusu olarak görülür. bir neden sonuç ilişkisi olduğu kadar devamlılık ya da bütünlük işaretidir. Oysa onlar. Marksizm. Fransız Yapısalcılığı. Hakikat. Etnometodoloji ve Hermeneutik’ten derin izler taşır. İyimserliğin. Modernizmin yarattığı hayal kırıklığından beslenen kötümser bir görüş olması en fazla eleştirilir. . Son bir nokta ise. Ekonomik sıkıntı içindeki bilim insanlarının kendi iç değişimlerini de bir ölçüde yansıttığı. Fenomenoloji. Yapısöküm konusundaki ısrarları ile sosyolojiye meydan okur. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 81 Sosyolojiyi eleştiren postmodernizmin kendisi de büyük eleştiriler alır. Metinlerarasılık. Örneğin A. 4. aynı konu ve kavramların birçok yerde kullanılması yüzünden özgünlük olamayacağını kabul etmek demektir. Kritisizm ve Varoluşçuluk. genellemeleri reddetmesi sosyologların bazılarına cazip gelse de önemli çoğunluğuna son derece sınırlama getirici bir görüş gibi görünmektedir. artık fazla anlam ifade etmez hale gelmeye başlamıştır. Romantizm. Sadece bugün ve burada olan ile ilgilenmesi. anlamsızlaştırma ya da bozuma uğratma yerine olgu ya da eylemi anlama ve yorumlama peşinde bir bilimdir. modernizmin sonunun gelmeyip. 3. Bu durum bile. En önemli savunucusu Fransız Jacquez Derrida bile.modernite (late-modernizm) olarak anar. daha ileri bir aşamaya geçildiği yönündedir.

Çoğu zaman da birbirleri yerine kullanılırlar. Postmodern eleştiriler psikoloji ve iktisat dışındaki alanlarda. erkeği de “kamusal alana” yerleştirmiştir. her ikisi arasında büyük benzerlikler olmasından kaynaklanır. Onlara göre kapitalizm kadını “özel”. hukuk. . tutumlar ve kişilik üzerinde değil. örneğin. diğeri ise “kadının özgürlüğü” dür. Postmodern bir çalışma daha çok. Onlar için kamusal alanda çalışmak çok önemlidir. Kamusal ve özel alan kavramlarını özellikle vurgulayan sosyalist feministler. Postyapısalcılık ile oldukça yakın eleştiriler getirmeleri ise. kadın rollerini doğal ve karma olarak görerek aile aracılığıyla kültürel olarak aktarılmasına yardımcı olmak demektir. Kelime olarak anlamı ise. Ataerkillik demek. Liberal feminizmin iki temel savından biri “erkekle eşitlik”. başta sosyoloji. Ataerkil ideoloji. kadını ikincil ve zayıf cins olarak görerek ev işi ve çocuk yetiştirme rolüne indirger. radikal feministlerden farklı olarak ataerkillik yerine kapitalizm vurgusuyla dikkat çekerler. Çalışma yaşamında eşitlik. kapitalizmin bir sonucu veya özel mülkiyeti koruyan kapitalizmin yol açtığı bir durum olarak görürlerse de. özel olarak sosyolojide bugün en büyük eleştiri postmodernizmden gelmektedir. ataerkilliği kültürün bir sonucu olarak görürler. alternatif söylemler ve anlam üzerinde odaklanır. Onlar sosyalist ve radikal feministlerin aileyi köklü biçimde dönüştürme taleplerine eleştirel bakarlar. amaçlar.82 Ünite 5 Özet Klasik sosyolojik yaklaşımlara temel eleştirilerden biri Feminizmden diğeri ise Postmodernizmden gelmektedir. seçimler. Feminist Yaklaşım içinde en önemlileri Marksist. aslında bunun tam aksini yaptığı için. Modernizmi “yapısöküme” uğratma (deconstruction) çabası bile moderniteden beklentilerini bulamayanlara başlı başına ilgi kaynağı olmaktadır. kadının özgürleşmesi ve kurtuluşu ancak sosyalizm ile mümkündür. Feministler erkek egemenliğini. coğrafya. bu konu son derece tartışmalıdır. Liberal ve Sosyalist Feminizmdir. Aile içindeki geleneksel işbölümü kadının çalışmasının en büyük engelidir. Genel olarak sosyal bilimlerde. Radikal feministler. aile yaşamında eşitlik ve son olarak sosyal hayatta eşitlik sağlanmalıdır. şehir planlama olmak üzere bazı alanlarda daha fazla etkili olmuştur. kadını özgürleştiriyor gibi görünürken. modernizmin ve yapısalcılığın sonu demektir. Kapitalizm. Marksist Feminizm hem Feminist hem de Marksist görüşlerin bir karışımıdır. Ona duyulan ilginin temel kaynağı modernizmi reddetmesi. Radikal. davranışlar. Kapitalizmin gelişmesi ve yeterli istihdam olanağının sağlanması ile aile dönüşüme uğrayacaktır. onu yetersiz bulması ve modernite dışında kendini kurmaya çalışmasıdır.

önemli çoğunluğuna son derece sınırlama getirici bir görüş gibi görünmektedir. Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar 83 Sadece bugün ve burada olan ile ilgilenmesi. genellemeleri reddetmesi sosyologların bazılarına cazip gelse de. her şeyin göreceli olduğunu kabul etmesi. .

Anaerkillik c. Sosyolojini kesin sonuçlar içermemesi e. Kapsamlı kuramları reddetmek b. Yapısöküm b. Akla güvenmemek d. Sosyolojinin modern bir bilim olması b. Modernizmi reddetmek c. Marksist feministler b. b. Kapitalizm d. Şimdi ve burada olanla ilgilenmek e. Hepsi 6. Şifreleme d. c. Sosyolojinin erkek egemen bir söylemin etkisinde kalması d. d. Hepsi 3. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm için önemlidir? a. Liberal feministler c. Sosyolojinin bir diğer sosyal bilimlerle arasının tam olarak ayrışmamış olması . Aileyi köklü bir biçimde değiştirmeye karşı olanlar kimlerdir? a. Sosyalist feministler en fazla ne üzerinde durur? a. Yaz boz c. Küreselleşme e. Hepsi 5. Sosyolojinin toplumsal olgularla ilgilenmesi c. Ataerkillik b.84 Ünite 5 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Kodlama e. e. Marksist feminizm Sosyalist feminizm Radikal feminizm Liberal feminizm Hepsi 2. Postmodernizmin sosyolojiyi eleştirmesinin temel sebebi nedir? a. Aşağıdakilerden hangisi feminist yaklaşımlar içinde yer alır? a. Sosyalist feministler d. Hiçbiri 4. Hepsi e. Postmodernizm hangi yolla metinleri inceler? a.

Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar SOSYOLOJİ 3.1. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 7. 5. 4. 9. Türkiye’de Sosyoloji . 2. 8. Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme 10. 6 Yöntembilimsel Yaklaşımlar.

86 Ünite 6 Ünitede Ele Al›nan Konular • Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımlar > Pozitivist Yaklaşım > Yorumlayıcı Yaklaşım > Eleştirel Yaklaşım > Feminist Yaklaşım > Postmodern Yaklaşım • Araştırma Tipleri • Araştırma Teknikleri Ünite Hakk›nda • Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımların neler olduğu gösterilecektir. > Eleştirel Yaklaşımın temel özellikleri gösterilecektir. . • Araştırma tipleri hakkında bilgi verilecektir. > Postmodern Yaklaşımın temel özellikleri gösterilecektir. > Pozitivist Yaklaşımın temel özellikleri gösterilecektir. > Yorumlayıcı Yaklaşımın temel özellikleri gösterilecektir. • Araştırma teknikleri karşılaştırılacaktır. > Feminist Yaklaşımın temel özellikleri gösterilecektir.

• Feminist Yaklaşımdan hareketle yapılan araştırmaların diğerlerinden temelde ayrıldıkları noktaları eleştiriniz. • Araştırma tekniklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. > Postmodern Yaklaşımın temel özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Araştırma Teknikleri arasındaki farkların temelinde yatan . • Eleştirel Yaklaşım hangi noktalarda diğer yaklaşımlardan köklü bir ayrılığı temsil eder ve haklılık payı nedir? Tartışınız. • Araştırma tiplerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. > Eleştirel Yaklaşımın temel özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Pozitivist Yaklaşımın temel ilkelerini sıralayınız • Yorumlayıcı Yaklaşım ile Pozitivist Yaklaşımı karşılaştırınız. Üniteyi Çal›ş›rken • Farklı Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımlar bulunmasının nedenlerini araştırınız. > Yorumlayıcı Yaklaşımın temel özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. > Feminist Yaklaşımın temel özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. nedir? Tartışınız. • Sosyolojide Postmodern Yaklaşım ile araştırma yapmanın • Araştırma tipleri ve araştırma tekniklerinin birbirine karıştırılması konusunda örnekler veriniz. > Pozitivist Yaklaşımın temel özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 87 Ö¤renme Hedefleri • Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımların neler olduğunu öğreneceksiniz. olanak ve sınırlarını tartışınız.

Ayrıca araştırmalarda hem tümdengelim hem de tümevarımın birlikte yapıldığını da bilmek gerekir. Yorumlayıcı ve Eleştirel Metodolojik Yaklaşımlar hakkında kısa verilmiştir. Örneğin birçok araştırma tekniğine yöntem denildiğine sıkça rastlanır. Bu nedenle öncelikle Pozitivizm. genellikle bu zihinsel işlemlerin tümüne verilen ad olarak kabul edilir. Bu kitabın sınırları içinde şu noktanın açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır: Yöntem ve araştırma tip ve teknikleri aynı şeyler değildir. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Genel olarak bilim. bilimsel bir araştırmada izlenecek adımlar ve zihinsel tutumlar anlaşılmalıdır. Yöntem konusuna çoğulcu yaklaşanlar ise.88 Ünite 6 Yöntembilimsel Yaklaşımlar. “sağduyunun rolü”. “insanoğlunun doğası”. Araştırma tipleri ise. Yöntembilimsel/Metodolojik Yaklaşımlar Genel olarak sosyal bilimlerde. sosyal araştırmanın boyutları olarak da (Neuman. Bu. “kuramın ne olduğu” ve “doğru olan bir açıklama”. aslında yöntem konusunda monist/tekçi bir anlayışın yansımasıdır. Yöntem denilince. hatta yöntem ve yöntembilimin/metodolojinin sosyal bilimlerin en hassas alanı olduğu söylenebilir. Bu nedenle araştırma tipleri hakkında yapılan sınıflamalardan örnekler vererek konunun daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. araştırma teknikleri kavramlarının sosyal bilimler söz konusu olduğunda son derece detaylı tartışmalara konu olduğu. özel olarak sosyolojide kullanılan çok sayıda araştırma tipi ve tekniğinden söz etmek mümkündür. araştırma tekniklerine rahatlıkla araştırma yöntemleri diyebilirler. Ancak tümdengelim (dedüksiyon) ve tümevarım (endüksiyon) gibi mantıksal çıkarsama (logical reasoning) yollarının da tek başına yöntem olma özelliği yoktur. Bunun arkasında yatan temel sebeplerden biri metodolojik yaklaşımlar arasındaki farklardır. Ayrıca alanın temel kavramlarının çoğu kez birbiri yerine kullanıldığı görülür. “iyi bir kanıtın ne olduğu” ve araştırmalarda “değerlerin yeri” olarak sekiz temel başlık altında özelliklerine yer verilmiştir. 1994) kavramlaştırılan sınıflamalardır. Araştırma boyutları ya da tipleri ile araştırma tekniklerini de birbiriyle karıştırmamak gerekir. Yöntem. yöntem/metot. “toplumsal gerçekliğin doğası”. . Aslında son yıllarda metodolojik yaklaşımlara Feminizm ve Postmodernizm de eklendiğinden onların da “araştırma nedeni”.

Pozitivizm. sadece gözlenebilir olanların seçilerek analiz edilmesini hedefler. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Birbiriyle ilişkili tanımlar. nesnel olandır. Ancak değerler bir konu olarak seçilip incelenebilirler (Valuefree) 2. Pozitivist ve Yorumlayıcı yaklaşımların karşılaştırılan sekiz alanda da birbirinden çok farklı kutuplarda konumlandıkları açıktır. Değerlerin bilimde yeri yoktur. Dışsal Faktörler tarafından belirlenmiş/ biçimlenmiş rasyonel ve benmerkezli bireyler. Kuram Nedir ve Neye Benzer? 6. İnsanoğlunun Doğası 4. Düzenli kalıplar veya keşfedilebilecek bir düzen. Sağduyunun Rolü 5. Bunun temel nedeni. Araştırma Nedeni POZİTİVİZM (Emile Durkheim) İnsanların olayları öngörebilmeleri ve denetleyebilmeleri için doğal yasaların bulunması. Pozitivist Yaklaşım (Neuman. insan zekâsının bu gözlenemeyen ve gizli olan anlamları kavrama kapasitesine güvensizliğidir. Doğru Olan Bir Açıklama Nedir? 7. Bilim değerlerden arınıktır. sosyal ve beşeri bilimlerin kendine özgü özel- . Gözlenebilen olguların ardında yatan anlamlarla fazlaca ilgilenmez. gözlenebilen ve ölçülebilen olguları analiz ederler. Değerin Yeri Nedir? Tablo 1. daha çok doğa bilimlerine öykünerek indirgemeci bir yaklaşım sergilerken. Toplumsal Gerçekliğin Doğası 3. Onlar daima ampirik bilginin üstün olduğunu savunurlar. Yorumlayıcılık. Diğerleri tarafından tekrarlanabilecek.1994) Pozitivizm. kesin gözlemlere dayalı. İyi Bir Kanıt Nedir? 8. Bilimden daha az değerli ve açıkça farklı olan bir form. tümdengelimsel (dedüktif) sistemi. Yasalara mantıksal olarak bağlı olan ve olgulara dayanandır. Sonuç olarak pozitivizmi benimseyen sosyologlar da. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 89 Özellikler 1. aksiyomlar ve yasaların mantıksal. epistemolojik/bilgi kuramsal olarak bilginin kaynağının “ampirizm” olduğunu ve dolayısıyla.

Değerin yeri Nedir? Tablo 2. İyi Bir Kanıt Nedir? 8. betimlemek ve “yorumlamak” esastır. Toplumsal Gerçekliğin İnsan etkileşimi tarafından yaratılan Doğası ortamın akışkan veya sabit/kalıcı olmayan tanımları. Araştırma nedeni YORUMLAYICILIK (Max Weber) Önemli toplumsal eylemleri anlamak ve betimlemek. 1994) Eleştirel Yaklaşımın hedefi düzeni değiştirmektir. Bir grubun anlam sisteminin nasıl meydana geldiği ve sürdürüldüğüne ilişkin tanımlama. İnsanoğlunun Doğası Hem anlamı yaratan sosyal varlıklar hem de yaşamlarını sürekli anlamlandıran varlıklar. 4. Ancak farklı değerler olabilir. Kuram Nedir ve Neye Benzer? 6. Sağduyunun Rolü 5. Bazı yönlerden Feminist araştırmalarla örtüşür. 2. toplumsal yaşamın onunla bütünleşmiş bir parçasıdır. Hiçbir grubun değeri yanlış değildir. Özellikler 1. 3. Yorumlayıcı Yaklaşım (Neuman. güçlü gündelik teoriler. toplumsal eylemi “anlamak”. Bu nedenle aktivist bir tavır benimser. Değerler. Üzerinde çalışma yapılanların ses ve duygularını doğru aksettirme. Akışkan toplumsal etkileşimler çerçevesine konulan veya oturtulandır. Sıradan insanlar tarafından kullanılan.90 Ünite 6 liklerini ön planda tutar. . İnsan ve topluma yönelik araştırmalarda yasa bağımlı “açıklamalar” yerine. onların anteni olmak. Nesnellik aramaktan vazgeçilmesi diğer ortak yönleridir. Doğru Olan Bir Açıklama Nedir? 7.

Araştırma Nedeni 2. Tüm bilim değerle başlamalıdır (aktivisttir). Gerçek koşulları ortaya koyan ve insanların daha iyi yaşamalarına yardım eden bir eleştiri. Doğru Olan Bir Açıklama Nedir? 7. . İyi Bir Kanıt Nedir? 8. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 91 Özellikler 1. Çatışma dolu gizli yapılar tarafından yönetilen İstismar edilerek hayaller peşinde tuzağa düşürülmüş. Nesnel koşullar ve güç dağılımını gizleyen sahte/yanlış inanç. Freud) Efsane/mitleri yıkmak. Çünkü çoğu zaman bireyler içinde yaşadıkları düzendeki güç ve bağımlılık ilişkilerini sorgulamadan yaşarlar. Tablo 3. yanılsamaları ortaya koyan kuram tarafından bilgilendirilmedir. Ancak temelde modernizmi reddetmezler. İnsanoğlunun Doğası 4. Sağduyunun Rolü 5. Onun amacı bilimsellik sınırlarını zorlayarak toplumsal değişmeyi sağlamak ve bunun için de bireyleri bilgilendirerek sarsmaktır. Değerin Yeri Nedir? ELEŞTİREL (K. sahip oldukları yaratıcı potansiyelleri gerçekleşmeyen bireyler. toplumu kökten değiştirmek üzere insanları güçlendirmek. İnsanların dünyayı değiştirmek için gereksinme duydukları araçları sağlar. Eleştirel Yaklaşım (Neuman. Değerlerin bazıları doğru bazıları yanlıştır. 1994) Eleştirel yaklaşım gerçek üstü söylemlerle uyuşturulmuş toplum bireylerini güçlendirerek mevcut sisteme başkaldırmalarını hedefler. Marks ve S. Kuram Nedir ve Neye Benzer? 6. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Hayalleri ve hataları. Toplumsal Gerçekliğin Doğası 3.

Sağduyunun Rolü 5. İnsanoğlunun Doğası 4. . 2003) Gerek Feminist ve gerekse postmodern yaklaşımlar sosyolojiye radikal eleştiriler getirirler. Feminizm. gerçek durumları açıklayan eleştiri İnsanları baskıcı ilişkilerden kurtarmaya yardım eden araçları ve fikirleri destekler. 2. Değerin Yeri Nedir? Araştırma için değerler esastır ve feminist olanları açıkça tercih edilir. Hayal ve hataları ortaya çıkaran kuramla biçimlendirilmiştir. İyi Bir Kanıt Nedir? 8.Doğru Olan Bir Açıklama Nedir? 7. Toplumsal Gerçekliğin Doğası 3.Araştırma Nedeni FEMİNİST Mitleri. Yaratıcı. insanları baskı altında tutan güç ilişkileriyle sarmalanmıştır. Feminist Yaklaşım (Neuman. Tablo 4. Çatışma yüklü. efsaneleri yıkmak ve insanları güçlendirmek. Gücü ve nesnel durumları gizleyen sahte inançlar İnsanlara dünyayı daha iyi görebilme yolu sağlayan.92 Ünite 6 Özellikler 1. Bu yüzden literatürde “feminist metodoloji” kavramı artık kullanılmaya başlamıştır. Kuram Nedir ve Neye Benzer? 6. çoğunlukla görülemeyen güçler tarafından tuzağa düşürülmüş potansiyeli kavranmamış cinsiyete dayalı varlık. ‘ötekilerin’ değerlerini ve eşitliğini arttırmak. epistemolojik olarak kadının öznel algılarını bilginin kaynağı olarak görür.

Sağduyunun Rolü POSTMODERNİZM Öznelliği ifade etmek. farklı değildir. yanıt verdikleri sorulara ve aktif veya pasif katılıma göre sınıflamak mümkündür. zaman boyutuna. Doğru Olan Bir Açıklama Nedir? 7. Daha çok kültür ve sanat alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabilir olduğu göz ardı edilmemelidir. şoke eden veya harekete geçiren tiyatro benzeri veya sanatsal çalışmanın anlatımı ya da ifadesidir. Diğerlerini oyalayan. Araştırma Nedeni 2. Sosyal gerçekliğin mahiyeti bilimsel ve teknokratik tümevarımcı biçimlerden üstündür. potansiyeli kavranmamış dinamik varlık. İnsanoğlunun Doğası 4. Araştırma Tipleri / Boyutları Araştırma tiplerini çeşitli ölçütlere göre sınıflamak örneğin araştırmanın amacına. Daha doğru olan bir açıklama yoktur. Ayrıca bütün değerler eşit konumdadır. Kabul edenler için tüm açıklamalar doğrudur. insanları harekete geçirmektir Gerçek bir örüntü/kalıp veya ana plan olmaksızın kaotik ve akışkandır. Postmodern Yaklaşım (Neuman. 5. Toplumsal Gerçekliğin Doğası 3. Tablo 5. bilgi toplama tekniklerine. modernite eleştirilerindeki aşırılığını her alanda olduğu gibi bu alanda da sergiler. yapıldıkları yerlere. İnsanların iç dünyalarında ve duygularında yankısını bulan estetik özelliklere sahiptir. . Ancak modernitenin bilim insanları ve geniş kitleler üzerindeki olumsuz etkilerini temsil eden içeriği yüzünden giderek yaygınlaşmaktadır. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Yaratıcı. İyi Bir Kanıt Nedir? 8. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 93 Özellikler 1. kullanım alanına. Kuram Nedir ve Neye Benzer? 6. Değerin Yeri Nedir? Değerler araştırmanın ayrılmaz parçasıdır. 2003) Postmodernizm.

Çeşitli fikirler ortaya atmak. yeni bir kuram oluşturmada veya mevcut kuramların alanını genişletmede yararlanılır. Bir grubun kusursuz/düzgün bir profilini elde etmek için yapılır. bu tip bir araştırma ile durum anlaşılmaya çalışılır. Bilim ve bilim insanlarının en yüksek standartları gözetilerek yapılır. ek araştırma yapma olasılık ve uygunluğunu belirlemek. Uygulamalı (Applied) Araştırmalar Bilimsel özen. Araştırma problemi büyük bir özgürlük içinde seçilir. Ancak sosyal bilimlerde çok yaygın olarak uygulanması mümkün değildir. Bir konu hakkında yeni bilgiler toplamak. birbiriyle yarışan açıklamalardan hangisinin en uygun olduğunu belirlemede. Nicel/sayısal ilişkilerle veya sözel/nitel verilerle durum betimlenir. Betimsel (Descriptive) Araştırmalar İlişki. Araştırma içsel bir tatmin sağlar. araştırma sonuçlarının kullanımına bağlı olduğu araştırmalardır. Çoğu zaman araştırmayı talep edenler tarafından kaynak sağlanarak yürütülürler. Kullanım alanına göre araştırma tipleri İki önemli başlık altında toplanmaları mümkündür: Temel (Basic) Araştırmalar Kurama katkı amacına yönelik olarak yapılırlar. Daha önce çok sayıda betimsel araştırma yapılması halinde neden-sonuç ilişkilerine daha fazla ulaşılabilir. Bir kuramın doğruluğunu test etmede. Araştırma sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması ve akranların tepkilerinin alınmasıyla başarı değerlendirilir. mekanizma ve süreci betimlemeye yarar. Ethnometodolojik araştırmalar keşfedicidir. Açıklamaları desteklemek ve çürütmek için kanıt sağlamak amacıyla da yapılabilir. . sorular formüle etmek üzere yapılır.94 Ünite 6 Amacına göre araştırma tipleri Bu konuda üç tip araştırmadan söz edilebilir: Keşfedici (Exploratory) Araştırmalar Bir konu ve problem alanında hiçbir şey bilinmiyorsa. standartlar ve başarı değerlendirmesinin. Etrafta neler olup bittiği hakkında derli toplu. ayakları yere basan bir resim geliştirmekte yararlıdır. geçici kuramsal bağlantılar geliştirmek. Temel ilgi araştırmanın içsel tutarlılığı üzerinde yoğunlaşır. Araştırma ile ilgili kararı diğer sosyologlar verir. En fazla kullanılan araştırma tipidir. aşama Açıklayıcı (Explenatory) Araştırmalar Neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konmasını hedefler.

çevre kirliliğinin. • Değerlendirme Araştırması (Evaluation Research): Yeni eğitim modeli. tarama (survey). Nicel araştırmalarda eğer amaçlar hipotezler halinde yazılmış ise. iş kaybı. Bilgi toplama tekniklerine göre araştırmalar en genel anlamda ikiye ayrılırlar: Nicel (Quantitative) Araştırmalar Deney (experiment). Tarama denilen surveylerde anket ve mülakatlar kullanılır. Vak’a İncelemesi (Case Study) Bir birimi derinliğine incelerken de zaman boyutunda değişmelere bakılabilir. sağlık çıktılarının ve psikolojik iyilik. Son yıllarda Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) Raporları da artık giderek yaygınlaşmaktadır. hizmet veya teknoloji etkilerinin değerlendirilmesidir. demografik/nüfus hareketlerinin. ayrımcılık ve suçluluk gibi sosyal koşulların. mevcut istatistikler nicel araştırma teknikleridir. kav- . Bu tip araştırmalar da aslında üç alt başlık altında incelenebilirler: • Eylem Yönelimli (Action Oriented) : Kadın. Zaman Boyutunda Araştırma Tipleri Araştırmaların bazıları. • Etki Değerlendirmesi (Impact Assessment): Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları bu türe girer. yoksullaşma gibi ekonomik etkilerin. kendine saygıda değişmelerin araştırıldığı değerlendirme çalışmalarıdır. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Boylamasına (Longitudinal) Araştırmalar Panel veya takip araştırmaları da denir. içerik analizi (content analysis). daha dar ölçekte sosyal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılırlar. Olaylar ve etkileri belirli dönemler aylar veya yıllar boyunca izlenir. Bilgi Toplama Tekniklerine Göre Araştırmalar Araştırmalar sürekli bilgiler toplanarak ve analiz edilerek yapıldığından böyle bir sınıflama da yapılmış bulunmaktadır. çevre gibi toplumda değişme yaratmaya yönelik araştırmalardır. Eğitim ve sosyal hizmetlerin. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 95 Ancak çoğu zaman kaynak sağlanmadan da. korku. bunların test edilmesi. Burada da üç tip araştırmadan söz edilebilir: Kesitsel (Cross sectional) Araştırmalar Dört yıl beklemek yerine halen ilk ve son sınıfta okuyan öğrencilerin karşılaştırması gibi. karşılaştırma yapmak için zaman boyutunu kullanır. stres.

açıklama amacına yönelik olarak yapılırlar. nedensel/kozal olan veya olmayanın birlikte kabulü. öznel anlamı yakalaması ve keşfetmesi. değişkenlere (variable) dönüştürülmesi. bilginin ampirik ve deneysel olmadığı ya da aşkın/transandantal olduğu savunulur. Yanıtladıkları Sorulara Göre Araştırmalar Genel olarak araştırma sorulara yanıt arama süreci olduğundan. Yapıldıkları Yerlere Göre Araştırmalar Araştırmalar yapıldıkları yere göre üçe ayrılırlar: • Kitaplık /Kütüphane Araştırması: Kitap. • Laboratuvar Araştırması: Sosyal bilimlerde çok az yapılabilir. tümevarımsal çıkarsama. Aktif veya Pasif Olarak Yapıldıklarına Göre Araştırmalar • Birinci Elden Veri Toplanan Araştırmalar (Reactive Research): Tüm yüz yüze yapılan görüşmeler.96 Ünite 6 ramların yaş. • Alan /Saha Araştırması: Sosyal bilimlerin laboratuvarı alandır. Araştırmacının bilgilerin içine dalarak ona nüfuz etmesi. En fazla psikolojik temelli sosyal araştırmalarda kullanılır. . • Nasıl? Deneysel araştırmalar. gelir vb. belge ve dergiler incelenir. eğitim. şekiller. alan araştırması (field research) ve etnometodoloji (ethnomethodology) en önemli nitel araştırma teknikleridir. odak grup çalışmaları böyledir. bilgi toplamada bazı nesnel ölçekler geliştirilerek kullanılması. derin yorumsama (hermeneutics). Bu nedenle “Yorumlayıcı” (interpretive) sosyoloji olarak da adlandırılırlar. sorulan sorulara göre de sınıflanabilirler: • Nedir? Betimsel araştırmalar bu türdendir. araştırma süreçlerinin aşırı özgül oluşu ve buna bağlı olarak tekrarlanamazlığı. bilgilerin bu ölçeklerle sayısal olarak toplanması. verilerin analizinde istatistikler. kuramın tümdengelimsel ve nedensel (causal) olması araştırma süreçlerinin tümüyle standartlaştırılarak tekrar edilebilir hale getirilmiş olması. odak grup çalışmaları (focus group studies). Nitel (Qualitative) Araştırmalar Göstergebilim (semiotics). Aslında “Pozitivist” epistemolojiye uygun olarak yapıldıklarını bilmek gerekir. grafikler kullanılması yüzünden bu tür araştırmalar “teknokratik” olarak değerlendirilir. • Ne idi? Tarihsel karşılaştırmalı araştırmalardır. bilgilerin sayılar yerine kelimeler kullanılarak betimlenmesi.

“içerik analizi”. Ayrıca tabloda gösterilmeyen birçok araştırma tekniği daha bulunmaktadır. bunlar sosyolojide de yaygın olarak kullanılırlar. “mevcut istatistikler”. Bu tekniğin formel. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Bu tekniklerin katılarak gözlem gibi bazıları antropologlar tarafından. Örneğin yer taşları gibi eşyaların aşınması. resim ve belge gibi “dokümanlar” veya geriye kalan “artıklar ya da izlere” bakılarak yapılan araştırmalar. (sorular açık uçlu. anket ve mülakatlar ise sosyal psikologlar tarafından geliştirilmiş olsalar da. fakat yapılaşmamış olarak değerlendirilmesi mümkündür. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 97 • İkinci Elden Veriye Dayanan Araştırmalar (Non-reactive Research): Önceden yapılmış başka araştırmaların analizi olarak “meta-analiz”. 1969) . seçenekler seçenekler belirlenmiş: belirlenmemiş: Görüşme Cetveli Görüşme Kılavuzu ile) ile) Soru Cetveli (Sorular açık uçlu) (Questionnaire) Soru Cetveli (Sorular kapalı uçlu) Grup Tipi ve Posta ile Anket Tekniği Sözel Yazılı ve sözlü Tablo 6. Örneğin grup mülakatına benzer olarak düzenlenen odak grup çalışmaları gibi. Araştırmalarda Temel Bilgi Toplama Teknikleri (Galtung. İnformel Düzen Katılarak Gözlem (Yalınç ve Denetimsiz) Karşılıklı Konuşma (kaynak kişilerle görüşme) Mektuplar Biyografiler Makaleler Formel Fakat Yapılaşmamış (Unstructured) Sistematik Gözlem (Denetimli Gözlem) Formel Fakat Yapılaşmış (Structured) Deneysel Teknikler (Experimental) Yanıtlar Sözel olmayan Mülakat Tekniği Mülakat Tekniği (sorular kapalı uçlu. Araştırma Teknikleri Sosyal araştırmalarda çok sayıda bilgi toplama tekniğinden yararlanılır. tüketilen içeceklerin çöpe atılmış şişeleri veya tamire bırakılan arabalardaki radyo programlarına bakılarak tüketici analizleri yapılmasıdır.

birden fazla araştırma tekniğini araştırmalarının değişik aşamalarında kullanabilir. temel olarak seçtikleri yaklaşımlarla epistemolojik ve ontolojik olarak tutarlı olacak şekilde araştırma tekniklerini seçerek bilgi toplarken. Sorular mülakatçı tarafından sorulur. katılımcıların kendi başlarına sorulara yanıt verdiği durumlardır. Bu türlü birden fazla tekniğin birlikte. Mülakatlar yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Posta veya grup tipi olabilir. Örneğin önce açık uçlu sorularla mülakat yaparak pilot çalışmasını tamamlar ve daha sonra kapalı uçlu sorularını oluşturarak grup tipi anket ile bilgi toplar.98 Ünite 6 Çoğu zaman anket ve mülakat kavramları birbiri yerine hatalı olarak kullanılmaktadır. yüz yüze görüşme veya posta ile gönderilmesinde araştırma probleminin niteliği. Soruların açık uçlu ve kapalı uçlu (seçenekli) olmasında. . Anket ise. Araştırmacılar. ulaşılabilirlik gibi daha pek çok faktör rol oynar. görüşülenlerin eğitim düzeyi. ancak tutarlılık içinde uygulanmasına “sacayağı” denilir.

yanıt verdikleri sorulara ve aktif veya pasif katılıma göre sınıflamak mümkündür. zaman boyutuna. Araştırma tiplerini çok çeşitli ölçütlere göre sınıflamak. Aslında son yıllarda metodolojik yaklaşımlara Feminizm ve Postmodernizm de eklendiğinden onların da “araştırma nedeni”. Bu duruma yol açan yatan temel sebeplerden biri metodolojik yaklaşımlar arasındaki farklardır. toplumsal eylemi “anlamak”. Ayrıca grup mülakatına benzer olarak düzenlenen odak grup çalışmaları da bulunmaktadır ve bu tekniğin formel fakat yapılaşmamış olarak değerlendirilmesi mümkündür. daha çok doğa bilimlerine öykünerek indirgemeci bir yaklaşım sergilerken. örneğin araştırmanın amacına. çok sayıda bilgi toplama tekniğinden yararlanılır. “sağduyunun rolü”. Pozitivist ve Yorumlayıcı yaklaşımların. “toplumsal gerçekliğin doğası”. “iyi bir kanıtın ne olduğu” ve araştırmalarda “değerlerin yeri” olarak sekiz temel başlık altında özelliklerine de kısaca değinilmiştir. Yorumlayıcılık. yapıldıkları yerlere. Bu tekniklerin katılarak gözlem gibi bazıları antropologlar tarafından. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri 99 Özet Genel olarak sosyal bilimlerde özel olarak sosyolojide kullanılan çok sayıda araştırma tipi ve tekniğinden söz etmek mümkündür. “insanoğlunun doğası”. “kuramın ne olduğu” ve “doğru olan bir açıklama”. bilgi toplama tekniklerine. Pozitivizm. Sosyal araştırmalarda. sosyal ve beşeri bilimlerin kendine özgü özelliklerini ön planda tutar. betimlemek ve “yorumlamak” esastır. karşılaştırılan sekiz alanda da birbirinden çok farklı kutuplarda konumlandıkları açıktır. bunlar sosyolojide de yaygın olarak kullanılırlar. Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Bu nedenle öncelikle Pozitivizm. anket ve mülakatlar ise sosyal psikologlar tarafından geliştirilmiş olsalar da. İnsan ve topluma yönelik araştırmalarda yasa bağımlı “açıklamalar” yerine. Yorumlayıcı ve Eleştirel Metodolojik Yaklaşımlar hakkında kısa bilgi verilmiştir. kullanım alanına. .

Amaçlar b. Toplumu yıkmak d. Araştırmalar hangi ölçütler kullanılarak tiplere ayrılırlar? a. Yoplumu değiştirmek c. Dışsal faktörleri araştırmak d. İlerici e. Hiçbiri 5. Emik yaklaşma c. Zaman boyutu d. Hepsi e. Açıklama c.100 Ünite 6 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1 Pozitivizm temelde aşağıdaki özelliklerden hangisiyle bağdaşır? a. Toplumu korumak b. Hiçbiri 4. Eleştirel Yaklaşımın temel amacı nedir? a. Değişimci c. Betimleme d. Yenilikçi b. Muhafazakâr d. Hepsi e. Hepsi . Anlama b. Hiçbiri 2. Yorum yapma e. İçe bakışlı anlama b. Bilgi toplama teknikleri e. Kullanım alanı c. Yorumlayıcı Yaklaşım aşağıdaki özelliklerden hangisiyle bağdaşmaz? a. Feminist ve Post modernist yaklaşımlar sosyolojiyi nasıl görürler? a. Hiçbiri 3.

7 Araştırma Süreci 8. Sivil Toplum Küreselleşme 10. 4. 9. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri SOSYOLOJİ 3. Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar. Türkiye’de Sosyoloji . 2. 5. 6.1.

• Araştırmanın Yaklaşım ve Sayıltılarının önemi gösterilecektir. • Araştırmanın Yöntemi hakkında nasıl bilgi verildiği incelenecektir. . • Araştırmanın Sınırlılıklarının nasıl ortaya konduğu gösterilecektir. • Araştırmanın Öneminin nasıl belirlendiği incelenecektir.102 Ünite 7 Ünitede Ele Al›nan Konular Sosyal araştırmaların adımları • Araştırma Problemi • Araştırma Amaçları • Araştırmanın Önemi • Araştırmanın Sınırlılıkları • Araştırmanın Yaklaşım ve Sayıltıları • Araştırmanın Yöntemi • Araştırmanın Süre ve Maliyeti • Araştırmanın Kaynakçası Ünite Hakk›nda • Araştırmanın adımlarının neler olduğu gösterilecektir. • Araştırmanın Süre ve Maliyetinin nasıl hesaplandığı incelenecektir. • Araştırmanın Kaynakçasının nasıl yazıldığı gösterilecektir. • Araştırma Probleminin nasıl tanımlandığı gösterilecektir. • Araştırma Amaçlarının nasıl belirlendiği incelenecektir.

• Araştırmanın Kaynakçasının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz. • Araştırma Amaçlarının nasıl belirlendiğini öğreneceksiniz. onu zihinsel ve mekanik faaliyetlerde bulunarak tanımlamaya çalışınız. önemini. Araştırma Süreci 103 Ö¤renme Hedefleri • Araştırmanın adımlarının neler olduğunu öğreneceksiniz. • Araştırmanın Süre ve Maliyetinin nasıl hesaplandığını öğreneceksiniz. • Araştırmanın Sınırlılıklarının nasıl ortaya konduğunu öğreneceksiniz. • Araştırmanın Yaklaşım ve Sayıltılarının önemini öğreneceksiniz. • Seçtiğiniz kuramsal yaklaşımla uyumlu araştırma tekniklerinin neler olabileceğini tasarlayınız. • Araştırmanın Öneminin nasıl belirlendiğini öğreneceksiniz.. • Araştırma Probleminin nasıl tanımladığını öğreneceksiniz. • Belirlediğiniz problemi temel alan bir araştırmanın • Yapacağınız araştırmanın dayanacağı kuramsal yaklaşımı belirledikten sonra sayıltılarınızı yazmaya çalışınız.. Üniteyi Çal›ş›rken • Bir araştırma problemi belirledikten sonra. amacını. • Araştırmanın Yöntemi hakkında nasıl bilgi verildiğini öğreneceksiniz. . sınırlılıklarını yazmaya çalışınız. • Araştırmanızın maliyet ve süresi hakkında öngörülerde bulununuz. • Kaynakçanızı APA sistemine göre yazmaya çalışınız.

A. Araştırmanın Adımları Bir araştırmanın yapılabilmesi için problemin tanımlanması da yeterli değildir. Bunun yerine gelgitlerden oluşan bir süreç olarak ilerler. Bir araştırma önerisi hazırlarken aşağıdaki alt bölümler özenle hazırlanmalıdır. öneriler ayrı olarak da verilebildiği gibi öneri yazılmayan araştırmalara da rastlanabilir.104 Ünite 7 Araştırma Süreci En basit tanımıyla araştırma. Ayrıca metin içinde okumayı güçleştirecek detaylar. soru ve sorunlara yanıt arama sürecidir. Einstein’in de belirttiği gibi soru ve sorun (problem) yoksa araştırma da yoktur. Araştırma doğrusal (linear) adımlarla gerçekleşmez. Ayrıca “Bulgular ve Tartışma” ile “Sonuç ve Öneriler” olarak iki ayrı bölümün daha hazırlanarak rapor edilmesi gerekir. haritalar gibi malzemelerin de raporun ekinde verildiği belirtilmelidir. araştırma titizlikle tamamlandıktan sonra raporun “Giriş” adı verilen birinci bölümünde yer alır. Bazı araştırmalarda. • Problem • Amaçlar • Önem • Sınırlılıklar • Yaklaşım ve sayıltılar • Yöntem • Süre ve maliyet • Kaynakça Genel olarak. Çünkü bazı sosyologlar böyle bir görevi üstlenmek istemezler ya da sosyolojiye yüklemezler. . anket/mülakat formları. araştırma önerisinde yer alan söz konusu altbölümler. Burada önemli olan araştırma sürecindeki her aşamada geriye dönülerek değişikler yapma olanağının bulunmasıdır. Ancak yine de araştırma sürecinin aşamalarını bilmek gerekir. Bunun bir yaklaşım meselesi olduğunun belirtilmesinde yarar vardır. Daha sonraki aşamaların da titizlikle yerine getirilmesi gerekir.

sağlığa ayrılan payın düşük olmasının ekonominin ve hekimlerin tutumlarının da eğitimin öncelikli çalışma alanı olduğunu düşünerek. Ancak konu ile problemi birbiriyle karıştırmamak gerekir. sahaya gitmek ve sağlık sosyolojisi çalışan uzmanlarla görüşmek yerinde olacaktır. çığ. sel gibi birçok olayda kitlesel can . Aynı şekilde sağlık bir konu iken. Örneğin siyaset bir konu iken. sonra “sınırlamak” ve en nihayet “tanımlamak” tır. 2. sosyolojik açıdan araştırma problemini “sağlıkta sosyal eşitsizlikler”ile sınırlamak mümkündür. Araştırma Süreci 105 Araştırma Problemi İlk aşamada araştırma sorunu/problemi kavramını bilmek gerekir. Problemin tanımlanması çok kolay bir iş değildir. siyasette kadınların düşük oranda temsil edilmesi bir problemdir. Bu nedenle. Ancak bu zihinsel işlemleri yaparken. bir yandan da bu alanda yapılmış yerli ve yabancı kaynakları okumak. Ancak bu işlemlerin eşzamanlı olarak yürütülmesi gerekir. 1. Zihinsel faaliyetler: Problemi önce “bütünleştirmek”. Örneğin sağlıkta eğitsizlikler probleminin o ülkede uygulanan sağlık politikalarıyla. ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ile ve hatta tıp eğitimiyle bile ilişkisi olduğunu ortaya koymak gerekir. önce bizi rahatsız eden problemi diğer problemlerle bütünleştirmek gerekir. Üçüncü bir aşamada problemi taşıyanları da içeren biçimde tanımlamak gerekir. heyelan. konunun uzmanlarına danışmak. Sosyal problemler yaşamda tek başına ortaya çıkmazlar. Kişiyi zihinsel. sonuçları itibariyle sosyal olmasına rağmen kendileri sosyal olmayabilir. Bir sosyal araştırmacıyı rahatsız eden olayların çoğu. psikolojik veya fiziksel olarak rahatsız eden her durum problem olabilir. Ancak sağlık politikalarının siyasetin. Sosyal problemleri çalışmanın güçlükleri arasında şunlar sayılabilir (Soraka ve Bryjack. 1995): 1. sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşüklüğü veya sağlıkta eşitsizlikler birer problemdir. Örneğin burada kadınların veya yaşlıların sağlık hizmetlerinden daha düşük yararlanması yönünde bir problem tanımına ulaşmak mümkündür. alana gitmek ve sorunu yaşayanlarla görüşmek. Örneğin deprem. Bu amaçla hem mekanik hem de zihinsel bazı işlemlerde bulunmak gerekir. Ancak bu da yeterli değildir. Mekanik faaliyetler: Literatürü taramak. Birinin diğerine önceliği yoktur.

Küresel sorunlar: Dünya çapında bölge ve ülke sorunlarını aşan sorunlardır. sadece nesnel değil bazı öznel ölçütlere bağlı olarak artabilir. Kentleşme. Politikacıların ise. çevresel tahribat bunların başında gelir. Sosyal problemler çoğu zaman olaylar ortaya çıktıktan sonra araştırılmaktadır. uzun vadede sonuç alınacak hiçbir yatırıma kolaylıkla girişmedikleri bilinen bir gerçektir. 1995): 1. bağımlılık. Bu nedenle kestirimler sadece olasılık düzeyinde kalmakta ve ciddiye alınmamaktadır. Diğer önemli bir faktör ise. ancak önemli/güçlü bir kişi veya yakınının kaybından sonra mümkün olabilir. fay veya heyelan hattını yerleşime açan yerel yönetimler veya burada denetimsiz konutlarda oturmak zorunda kalan insanlara yönelik sosyal problemler belirleyerek araştırmak ve toplumu risklerden haberdar ederek hazırlamak mümkündür. Bunun temel nedenlerinden biri etik kaygılarla insanları doğrudan etkileyecek deneysel araştırmaların önceden yapılmamasıdır. Ancak belirli bir yere üst geçidin yapılması. sosyologların sorunları araştırmaları ve çözüm yolları önermelerinin politik destek olmadan fazla bir şey ifade etmemesidir. 2. nüfus hareketleri ve göçler.106 Ünite 7 kayıpları olmasına rağmen bu olayların kendileri doğal olaylardır. . Giddens’ın insan ürünü afetler (human-made disasters) kavramına başvurarak. 3. cinsellik. Savaş ve çatışma. Bu nedenle A. hastalık ve sağlık bakımı gibi. yeni vergiler demek olacağından politikacıları sosyal problemleri araştırmak için ikna etmek güçtür. sosyoekonomik eşitsizlikler. 4. İnsanlar hastalandıktan veya öldükten sonra geride kalanlarla araştırma yapılabilmektedir. Nelerin hangi düzeylerde ele alınacağını bilmek açısından bazı sınıflamaları gözden geçirmekte yarar vardır (Soraka ve Bryjack. Ayrıca kaynak yaratma. Aynı şekilde çevresel sorunlara ilgi de. Olayların sosyal problem olarak kabul edilmesinde hem nesnel hem de öznel koşullar birlikte rol oynarlar. suç örnek olarak verilebilir. 2. Olaylar ortaya çıktıktan sonra sonuçları itibariyle ve ikinci elden verilerle incelenebilmektedir. Sosyolojinin ilgilendiği tüm problemler aynı düzeyde değildir. Aile ve bireysel düzeyde sorunlar: ailenin çözülmesi. Örneğin trafik. Toplum düzeyinde sorunlar: Bunlar toplumdan topluma değişen sorunlardır. 3. her yıl binlerce kişinin hayatının kaybetmesine yol açarak artık bireysel bir sorun olmaktan çıkmıştır.

Araştırma Süreci 107 Aslında burada gözden kaçırılmaması gereken önemli nokta sorunların her düzeyde önemli olabileceği ve araştırılabileceğidir. Çünkü sağlık ve hastalık bireysel bir sorun gibi görünse de. araştırma sırasında çıkan engeller yüzünden araştırılamaz. Araştırma probleminin araştırmaya değer bulunması. araştırma önerisinin en önemli ikinci aşaması amaçların yazılmasıdır. hep IMF gibi küresel aktörlerin dayatmasıyla ortaya çıktığından bireysel olmaktan çok toplumsal ve küresel boyutlar kazanmıştır. 4. sağlık personeline performansa dayalı ödemeler yapılması. Güncel bir sorun mu? Çoğu kez bazı problemler bazı kesimler için artık önemini kaybetmiş olabilir. Özgün/orijinal bir sorun mu? Daha önce defalarca araştırılmış problemler de araştırılabilir ancak belirli bir süre geçmesi veya mekân farklılaşması ile karşılaştırma olanağı sağlanması beklenir. hem küresel hem de sosyoekonomik eşitsizliklerden çok etkilenen bir sorundur. Araştırma Amaçları Problem tanımlandıktan sonra. Bu durumda nasıl bir yol izlenebileceğinin önceden düşünülmesi gerekir. gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla bilime katkı sağlaması da bazı koşullara bağlıdır: 1. 6. Örneğin demokrasi veya yabancılaşma için ölçme araçları varsa nesnel bir inceleme yapılabilir. Araştırılabilir mi? Sorunun mevcut bilimsel araştırma teknikleriyle araştırılabilir şekilde ortaya konması beklenir. 2. Bir sosyal araştırmada amaçlar iki şekilde yazılabilir: . Nitekim Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yapısal değişikliklere gidilmesi. Metre olmadan uzunluk ölçülemeyeceği gibi. 5. Maliyet/bütçe ve zaman hesaplaması uygun mu? Bu konularda gerçekçi hesaplamalar yapmak gerekir. Örneğin doğal veya terör gibi insan ürünü afetler yüzünden sahaya gidilemeyebilir. Önemli/anlamlı (significant) bir sorun mu? Sonuç olarak araştırmanın bir maliyeti vardır ve harcanan emek. 3. hasta katkı payının arttırılması. zaman ve paranın karşılığının alınması beklenir. Araştırmacı riskleri karşılamada alternatif bir plana (B Planı gibi) sahip mi? Öyle problemler vardır ki. sosyal bilimlerin özellikle pozitivist kanadında bu koşul önem kazanır.

Kaldı ki. Örneğin boşanmaların artışını problem edinen bir araştırmada boşanma bağımlı değişkendir. Kuşkusuz her araştırmada birden fazla soruya yanıt aranabilir. Amaçları sorular halinde yazmak: Araştırma amaçlarının hipotezler halinde yazılmasının uygun olmadığı görüşüne alternatif olarak önerilen çözüm amaçları sorular halinde yazmaktır. hipotez formüle ederek sosyal bilimlerde araştırma amacı yazmanın pek de uygun olmayacağı söylenebilir.108 Ünite 7 1. Bu daha çok laboratuvar koşullarında deney yaparken tek bir soruna yönelmek ve daha sonra bundan tek bir yayın yapmak geleneğinin bir parçasıdır. Örneğin aynı şekilde boşanma problemini araştırırken. Boşanmanın tek bir nedeni olmadığı için teke tek bir neden sonuç ilişkisi zaten kurulamaz. daha önce başkaları tarafından toplanılan bilgi ve belgeden de yararlanıldığı için bu tür sınırlamalara gitmek pek mümkün görünmemektedir. “ısınan metalin genişlemesi” örneğinde olduğu gibi. hem kapsam/içerik hem de maliyet açısından daha uygundur. Hipotezler halinde amaç yazmak: Bu daha çok doğa bilimlerine öykünmeci biçimde amaç yazmak yoludur. “Boşanmalarda artışa yol açan faktörler nelerdir?” veya “Boşanmaların artmasında rol oynayan etmenler nelerdir?” ya da “Boşanma en çok kimler arasında görülmektedir?” şeklinde sorulara yanıt aramak araştırmanın amacı olabilir. . ısınmanın neden. Hipotez aslında “bağımlı” (sonuç) ve “bağımsız” (neden/etken) değişkenler arasında ilişki kuran bir önermedir. Burada aslında istatistiksel olarak “farksızlık” ya da “boş/sıfır hipotezi” (null hypothesis) kurulmakta ve daha çok iki değişken arasında bir ilişkinin var olup olmadığı sorgulanmaktadır. Ancak boşanma üzerinde ekonomik nedenlerden eşlerin yaşına ve hatta çocuk sahibi olup olmadıklarına kadar pek çok bağımsız değişken etkili olabilir. Ancak bazı eğitimci ve psikologların tek bir araştırma sorusu sorarak araştırma yaptıkları belirtilmelidir. 2. özellikle de sosyolojide hem ikinci elden verilere dayanılarak araştırma yapılması hem de olayların karmaşıklığı yüzünden tek probleme veya amaca yönelik bir araştırma planlamak ve yürütmek pek gerçekçi görünmemektedir. genleşmenin sonuç olduğu gibi bir vargıya ulaşılamadığı için. Doğa bilimlerine öykünerek yazılmakla birlikte. geniş çaplı alan araştırmalarında bütüncül bir bakış açısıyla çok yönlü bilgi toplamak için çok sayıda araştırma amacı yazmak. Oysa sosyal bilimlerin çoğunda. Ancak sosyal olaylar çoğu zaman tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadıkları için çok sayıda hipotez yazmak gerekir. Oysa sosyal bilimlerin çoğunda.

örneğin aile araştırmasına aile içi şiddetin eklenmiş olması araştırmaya değer katabilir. Yaklaşım ve Sayıltılar İnsan ve toplum hakkındaki kabullere göre. Daha önce böyle bir problem üzerinde odaklaşan araştırmanın yapılmamış olması onun önemini arttırır. nerede kullanılacağını anlatır. Seçilecek araştırma tekniklerinin iç tutarlılığının denetlenmesi açısından bu bölüm önemlidir. farklılaşan sosyolojik kuramsal ve metodolojik yaklaşımların hangisinden hareket edilerek araştırmanın yürütüleceği veya yürütüldüğü hakkında bilgi vermek gerekir. Araştırmanın bu alt bölümü araştırmanın gerekçesi gibi düşünülebilir. önem bölümü toplanan bilgilerin neye hizmet edeceğini. Araştırma Süreci 109 Araştırmanın Önemi Yapılacak araştırmanın neye hizmet edeceği. Bazen de önceki araştırmalarda sorgulanmayan bir boyutun eklenmesi. Daha önce uygulanmayan araştırma tekniklerinin. Araştırmanın Sınırlılıkları Bu alt bölümde araştırmada yapılmayanlar kadar araştırma sırasında karşılaşılan güçlükler ve bunların nasıl yenildiği anlatılır. diğer bir ifade ile katkısının ne olacağı bu alt bölümde yazılır. Sadece bunu sayıltı olarak . Ayrıca kabul edilen kuramsal yaklaşımın belirtilmesi kadar. Ayrıca B planı uyarınca yapılan her türlü düzenlemenin bu altbölümde ayrıntılarıyla anlatılması araştırmanın geçerlik ve güvenirliğine katkıda bulunur. Araştırmanın kuram ve uygulama bütünlüğü açsından en önemli bölümüdür. Süre açısından sarkmalar varsa. Örneğin bir aile araştırmasında aile üyelerinin sağlık problemlerinin tıbbi yönüyle ilgilenilmediği veya psikolojik analizlerinin yapılmadığını belirtmek uygun olabilir. Örneğin çatışmacı yaklaşımdan hareket eden bir araştırma. Çünkü araştırma amaçları nelerin inceleneceğini gösterirken. Sözgelimi araştırma sırasında ulaşılamayan kişiler yerine kimlerin seçildiği veya hangi soruların işlenmediğini belirtmek gerekir. bunların da açıklandığı yer burasıdır. artık çatışma var mı yok mu diye araştırmaz. Bu tür açıklamalar neyin neden yapılmadığının da yanıtı niteliğindedir. örneğin nitel tekniklerden odak grup çalışmasının kullanılması veya birden fazla araştırma tekniğinin bir arada kullanılması da araştırmanın önemini arttırabilir. ona temel olan önermelerin de tekrar alanda araştırılmasına gerek olmadan kabulü olan sayıltılar (assumptions) hakkında da kaynak göstererek bilgi vermek gerekir.

Ancak bu durumda da kaynak sağlayıcılara belirli süre taahhüdünde bulunmak gerekir. çatışma sürecini veya çatışmaya yol açan faktörleri ortaya çıkarmaktır. Süre ve Maliyet Araştırmalar çoğu zaman belirli bir zaman içinde yürütülür. Eğer araştırma nitel bir araştırma ise. Örneğin betimsel bir araştırma ise burada kullanılan anket ve mülakatların nasıl geliştirildiği. pilot çalışma yapılıp yapılmadığı. ulusal. yerel ve hatta uluslararası araştırma fonlarından destek alınarak yürütülecek araştırmalarda ilan edilen koşullara uygun süre ve maliyet hesapları yapılır. Bu gibi durumlarda araştırma genelde tek bir kişi tarafından yürütüleceğinden. geçerlik ve güvenirliği açısından bu bölümde verilen bilgiler büyük önem taşır ve okuyucu kadar araştırmacıya da yol gösterir. toplantıların kaç saat sürdüğü. . Daha sonra toplanan verilerin hangi istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edildiği hakkında da bilgi vermek gerekir. kimlerin moderatörlük yaptığı. seçilen araştırma tekniklerinin neler olduğu ve sahada nasıl uygulandığı anlatılır. Araştırmada kaç kişinin ne kadar süreyle ve ne kadar ücretle çalışacağı hesaplanarak bütçesi oluşturulur. maliyet unsuru önemle gözetilerek daha dar çerçevede yürütülür. Araştırmada yapılacak olan ise. çatışma türlerini. formların kaç sorudan oluştuğu ve nasıl uygulandığı ayrıntılı olarak anlatılır. Söz gelimi odak grup çalışması yapıldıysa grupların nasıl oluşturulduğu.bölümde verilir. İşte tüm araştırmanın iç tutarlığı. Öte yandan Sembolik Etkileşimci bir yaklaşım daha çok mikro öznel süreçlerle ilgilendiği için nitel araştırma tip ve tekniklerini tercih edecektir. Buna karşılık.110 Ünite 7 kabul ettiğini kaynak vererek belirtir. eğer araştırma mali açıdan destek bulunarak gerçekleşecekse o zaman daha geniş tutulabilir. nasıl kaydedildiği ve toplanan verilerin nasıl çözümlendiği hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Çünkü Çatışmacı Yaklaşım çatışmayı önceden kabul eder. Örneğin araştırma bir tez olacaksa belirli bir eğitim dönemi içinde tamamlanmak zorundadır. Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Proje Fonları. Yöntem Araştırmalarda başta evren ve örneklem olmak üzere kullanılan tüm araştırma teknikleri hakkında yeterli bilgi bu alt. Araştırmanın yaklaşım ve sayıltılar bölümüyle tutarlı olarak seçilen ve uygulanan araştırma tipi hakkında öncelikle bilgi vermek gerekir.

konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerin taranması gerekir. Çünkü araştırma raporu yazılırken sadece eldeki araştırma bulgularını betimlemek yetmez. Toplanan bulguların değerlendirilmesi için öncekilerle tartışılması gerekir. planlanan ve yürütülen araştırmanın yapacağı katkının gösterilmesi açısından da gereklidir. Bu nedenle araştırmalarda kaynakça çok önemli bir gösterge olarak özenle hazırlanmalı. değinilen çalışmalara mutlaka kaynakçada da yer verilmelidir. araştırma önerisi ve raporunda başından sonuna kadar tek bir sistemi tutarlı olarak izlemektir. Bu. Referans gösterme ve kaynakça yazmada çeşitli yollar bulunsa da önemli olan. . Sosyal bilimler ve sosyolojide son yıllarda APA denilen ve Amerikan Psikoloji Derneği tarafından geliştirilen sistem daha pratik bulunarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Araştırma Süreci 111 Kaynakça Araştırmalar bilginin birikimli olarak ilerlediği ana düşüncesinden hareketle yürütüldüğünden önceki araştırma raporlarının. Araştırmada toplanılan bilgilerle önceki araştırmaların bulgularının karşılaştırılması hayati önem taşır.

insan ve toplum hakkındaki kabullere göre farklılaşan sosyolojik kuramsal ve metodolojik yaklaşımların hangisinden hareket edilerek araştırmanın yürütüleceği veya yürütüldüğü hakkında bilgi vermek gerekir. psikolojik veya fiziksel olarak rahatsız eden her durum problem olabilir. Araştırmalar bilginin birikimli olarak ilerlediği ana düşüncesinden hareketle yürütüldüğünden önceki araştırma raporlarının. Kişiyi zihinsel. konunun uzmanlarına danışmak. Problem tanımlandıktan sonra araştırma önerisinin en önemli ikinci aşaması amaçların yazılmasıdır. Araştırmanın kuram ve uygulama bütünlüğü açısından en önemli bölümüdür. Örneğin “siyaset” bir konu iken. amaçlar. . kaynakça hakkında bilgiler verilir. Ancak konu ile problemi birbiriyle karıştırmamak gerekir. Problem tanımlanırken bir yandan mekanik faaliyetlerde bulunmak örneğin literatürü taramak. Bir sosyal araştırmada amaçlar sorular veya hipotezler olarak iki şekilde yazılabilir. “sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşüklüğü” veya “sağlıkta eşitsizlikler” birer problemdir. yöntem. Araştırmanın yaklaşım ve sayıltılar bölümüyle tutarlı olarak seçilen ve uygulanan araştırma tipi hakkında öncelikle bilgi vermek gerekir. Araştırmanın sınırlılıkları bölümünde araştırmada yapılmayanlar kadar. araştırma sırasında karşılaşılan güçlükler ve bunların nasıl yenildiği anlatılır. sınırlılıklar. Aynı şekilde “sağlık” bir konu iken. önem. Bir araştırma önerisinde sırasıyla problem. problemi önce “bütünleştirmek” sonra “sınırlamak” ve en nihayet “tanımlamak” gerekir. öte yandan da zihinsel faaliyetlerde örneğin.112 Ünite 7 Özet Bir araştırmanın yapılabilmesi için başta problemin tanımlanması olmak üzere çeşitli aşamaların yerine getirilmesi gerekir. alana gitmek ve sorunu yaşayanlarla görüşmek. Yaklaşım ve sayıltılar alt bölümünde. İlk aşamada araştırma sorunu/problemi kavramını bilmek zorunludur. süre ve maliyet. araştırmalarda başta evren ve örneklem olmak üzere kullanılan tüm araştırma teknikleri hakkındaki bilgileri içerir. Yöntem alt bölümü ise. “siyasette kadınların düşük oranda temsil edilmesi” bir problemdir. konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerin taranması ve kaynakçada gösterilmesi gerekir. Yapılacak araştırmanın neye hizmet edeceği diğer bir ifade ile katkısının ne olacağı önem alt bölümünde yazılır. yaklaşım ve sayıltılar.

Zihinsel faaliyetler b. Araştırma tipi b. Hipotezler halinde b. Tek bir referans sistemine sadık kalmak c. Evren e. Sorular halinde c. Hepsi e. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma önerisinde yer almaz? a. Problem 2. Hepsi 4. Süre ve maliyet d. Hiçbiri . Hiçbiri 3. Bulgular ve tartışma b. Amaçlar e. Örneklem d. a ve b e. Bir araştırma problemi tanımlanırken hangi faaliyetlerde bulunulur? a. Ulusal kaynaklar kadar uluslararası kaynakları kullanmak d. Araştırma Süreci 113 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Mekanik faaliyetler c. Araştırma Tekniği c. Ritmik faaliyetler d. Bir araştırmanın yöntem bölümünde hangi bilgiler yer almaz? a. Kaynakça c. Tartışma 5. Yararlanılan tüm kitapları göstermek b. Bir bilimsel raporda kaynakça yazarken en önemli nokta nedir? a. Araştırma amaçları nasıl yazılabilir? a. Kodlamalar halinde d. a ve b e.

114 Ünite 7 .

Küreselleşme 10. 4. 6.1. 5. 2. 7. 8 Sivil Toplum 9. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci SOSYOLOJİ 3. Türkiye’de Sosyoloji . Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar.

• Sivil toplum kuruluşlarının özellikleri ve tipleri incelenecektir. • İslam toplumlarında sivil toplumun ortaya çıkışı tartışılacaktır. • Sivil toplumun yeniden inşası konusundaki görüşler incelenecektir. • Sivil toplum kavramına açıklık kazandırılacaktır. .116 Ünite 8 Ünitede Ele Al›nan Konular • Tarihsel Gelişim • Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi • İslam ve Sivil Toplum • Kavramsal Açıklık • Sivil Toplum Kuruluşları • Sivil Toplumun Yeniden İnşası Ünite Hakk›nda • Sivil toplum kavramının tarihsel arka planı gösterilecektir. • Devlet ve sivil toplum arasındaki ilişki incelenecektir. • Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerinin eleştirel değerlendirilmesi yapılacaktır.

• Sivil toplum kavramının özelliklerini öğreneceksiniz. • Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerinin öğreneceksiniz. • Sivil Toplumun yeniden inşası konusundaki görüşleri öğreneceksiniz. ne olduğunu tartışınız. • Sivil toplumun hangi gerekçeyle asker olmayan anlamında • Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de en önemli işlevinin • Çevrenizden bir sivil toplum kuruluşu seçerek sahip olduğu özellikleri literatür ile • Karşılaştırınız ve farklılıkların sebeplerini tartışınız. Üniteyi Çal›ş›rken • Sivil toplum kavramının Batı toplumlarında hangi koşullara bağlı olarak nasıl ortaya çıktığını araştırınız. Sivil Toplum 117 Ö¤renme Hedefleri • Sivil toplum kavramının tarihsel geçmişini öğreneceksiniz. • Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerini ve sınıflamalarını öğreneceksiniz. • Yeni toplumsal hareketlerin temel özelliklerini araştırınız. . • Batıda devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkide ortaya • Neden İslam ülkelerinde sivil toplumun ortaya çıkamayacağının düşünüldüğünü araştırınız. çıkan farklı gelenekleri karşılaştırınız. • Devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz. kullanıldığını sorgulayınız. • İslam ülkelerinde sivil toplumun ortaya çıkışını öğreneceksiniz.

kanun ve düzenin egemen olabilmesi için insanların özgür iradesiyle egemenliği devlete ve onun yönetici- .118 Ünite 8 Sivil Toplum Sosyolojik açıdan sivil toplum kavramı çok şey ifade eder. Çoğu kez eşitsiz güç ilişkileri mücadelesinde galip gelenler iktidara da talip olurlar ve devleti ele geçirirler. Kısaca sivil toplum. örneğin sermaye ve emek. devlet ve sivil toplumu böyle bir konumlandırmadan yarar umar. Ünlü filozof Thomas Hobbes’un da ifade ettiği gibi. despotik keyfi idarenin yerine kanun ve düzenin egemen olduğu bir yönetimi getirmektir.yüzyılın sonuna kadar devlet ve siyasal toplumla eş anlamlı olarak ve tıpkı klasik Atina ve Roma dönemlerindeki anlamıyla kullanıldığı görülür. çeşitli dinsel cemaatler veya laikler arasındadır. Tarihsel Gelişim Sivil toplum kavramıyla ilgili literatür incelendiğinde. kadınlar ve erkekler. Kaldı ki tarihsel olarak da başlangıçta sivil toplum daha farklı şekilde kavramlaştırılmıştır. hem sivil toplum kesimleri hem de onların devlet içinde olan temsilcileri aracılığıyla yürütülür. Daha doğrusu liberal görüş. Kutuplaşmış bir devlet karşısında sivil toplum anlayışı her ikisi arasında bulunan diyalektik ilişkinin bulanıklaşmasına yol açar. “sivil toplum” kuramsal olarak. Günümüzde devlet ve sivil toplum çatışan alanlar olarak kavramlaştırılmaktadır. Bundan kastedilen ise. 18. Sosyolojiyi anlamak için sivil toplumun ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını bilmek gerekir. Bundan sonra mücadele devlet olanaklarını kullanarak yürütülür. Ayrıca bu faaliyetlerin çoğunlukla devlet ve birey arasında kalan alana yönelik olduğu kabul edilir. Diğer bir ifade ile çatışmalar. “devlet” veya “siyasal alan” dışında kalan “toplumsal” alan olarak görülür. Ünlü Alman sosyologu Jurgen Habermas tarafından da “kamusal alan” olarak tanımlanır. devlet yapısı ve onu oluşturan siyasal kurum ve örgütlerin dışında kalan alan ve faaliyetleri ifade etmede yaygın olarak kullanılır. Oysa Sunar (1998)’ın da belirttiği gibi. İlkçağda Aristo ile modern dönemde Kant ve ve Lock’un sivil toplum olarak tanımladıkları şey benzer biçimde sivil devlettir (etat civil). Herkesin üzerinde anlaştığı bir tanımını yapmak pek mümkün değilse de. Bu yüzden devlet ve sivil toplum kutuplaşması. esas çatışmalar devlet ve çeşitli kesimleri temsil eden sivil toplum örgütleri arasında değil. daha çok çıkar grubuna dönüşen. olgulara yüzeysel ve eksik bakmak anlamına gelir. toprak sahibi olanlar ve olmayanlar.

Ancak 18. Ancak gerçek yaşamda böyle olmayabilir. Sonuç olarak bu dönemde klasik anlamıyla devlet ve sivil toplum aynı şeydir. devletten bağımsız örgütlü toplumsal yaşam alanıdır. daha sonra sivil toplum ve onun içindeki alt grupların kendilerini savunmalarının meşruiyeti konusu tartışmaya açılarak daha ileri bir aşamaya gelinmiştir. Sivil toplumun özgürlüğünün çatışma üreten bir sürece dönüşmesi kaygısı uyanmıştır. Sözgelimi işverenler veya işçiler kendilerine yakın iktidarlarla ittifak kurmaktan çekinmemişlerdir. Sivil Toplum 119 lerine devretmesi gerekir. devlet desteğini alarak muhalifleriyle mücadele etmişlerdir. yüzyılın ortalarından başlayarak sivil toplum ve devlet kavramları arasında farklılaşmalar ortaya çıkmış ve anayasal devletin otoriter olabileceği varsayılarak. 18. Bugünkü anlamında sivil toplum devletten bağımsız bir alan olarak görülmektedir. Burada temel sorular kimin bağımsızlığı. gazete ilanlarıyla iktidardaki sosyal demokrat partiyi (CHP) devirmede misyon üstlen- . sivil toplum ve devlet üzerinde önemle durarak. 3. Sivil toplum tartışmalarında en önemli konulardan biri. 4. Hatta bir keresinde bir işverenler derneği (TÜSIAD). Üçüncü aşamada ise. Örneğin Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşları menfaatleri gereği devlet ile bütünleşmekte sakınca görmemişler. Birçok yazar. İkinci aşama olarak. onun içinde sivil toplumun nasıl korunacağına dair ilkeler belirlenmeye başlamıştır. devletten ayrı ve özerk bir alana göndermede bulunur. Hegel. yüzyılın ortalarından itibaren bu anlayışta değişmeler ortaya çıkmıştır. sivil toplumun kendini dengelemekten uzaklaşacağı ve denetime ihtiyacı olduğu fikrine ulaşılmıştır. John Keane (2004)’a göre bu kavramın Avrupa’da ortaya çıkışı ve gelişiminde dört dönemi birbirinden ayırmak mümkündür: 1. İlk aşamada. kimin gücü ve kimin devletidir. 2. devlet ile aile arasında. Son aşamada ise. İşte 19. ayrıca sivil topluma oldukça olumsuz bakarak devlet tarafından denetlenmesinden yana olmuştur. yüzyılın başına denk gelen dönemde Alman filozof Hegel’inkine benzer biçimde bir sivil toplum anlayışına ulaşılmıştır. sivil toplumun devlet ve ailenin bir sentezi olduğunu savunmuştur. tekrar sivil toplumun bağımsız bir alan olarak devlet tarafından baskılanmasının önüne geçilmesi savunulmaya başlanmıştır. kendi kendini yaratan. Hegel aile. devletten bağımsızlık ya da devlet karşısında özerk toplum vurgusudur. Diamond’a göre sivil toplum. kendi kendini sürdürebilen.

Sivil toplum ile devlet arasında politik toplumun bulunduğunu ve bunun önemli olduğunu savunur. onun kaynaklandığı temelleri aşarak çok geniş kitlelere mal olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. 2000): • Alman Geleneği: Bu gelenek Hegel ve Marks ile başlar. iktidarın pratiğinde pek fazla anlam ifade etmediği ülkelerde bu argümanın fazlaca bir değeri kalmamaktadır. İlk bakışta liberal temelinden koparıldığında fazla bir anlam ifade etmeyecek gibi görünse de. Öte yandan. Yeni-Marksistler ekonominin sivil topluma dahil olmasına çalışırlar. Ancak bu görüşleri aşırı bularak devlet ve sivil toplum karşıtlığı yerine. siyasal alan ile toplumsal alanı ayırmak son derece güçleşmektedir. Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi Bununla birlikte devlet-sivil toplum ilişkisini göstermede üç farklı gelenek bulunduğu söylenebilir (Cohen ve Arato. • İtalyan Geleneği: Gramsci tarafından savunulan politik toplumla devletin aynı olduğunu ya da özdeş olduğunu savunan görüştür. onu önemsiz kılar mı?" sorusunun tartışılması gerekir. 1992. bir sivil toplum kuruluşu zamanla siyasallaşma derecesini yükselterek siyasal partiye dönüşebilir.120 Ünite 8 miş ve başarılı olmuştur. Öte yandan farklı çıkar gruplarının çekişmesi gibi bir kavramlaştırması da Gramsci tarafından yapılmış olan sivil toplumun önemi inkâr edilemez. Sivil toplumu devletin parçası olarak kabul eder. Bu yüzden devletten bağımsızlık tartışmalı bir konudur. Öte yandan "Sivil toplum kavramlaştırmasının liberal düşüncelerle sıkı sıkıya bağlantılı olması. • Fransız Geleneği: Tocqueville tarafından temsil edilir. Ayrıca. Bu nedenle Sunar (1998)’ın da belirttiği gibi. Hele İsveç gibi toplum ve hükümet ayrımının. onu liberal olma- . Bunun bir örneği Almanya’da Yeşiller Hareketidir. Çünkü işsizlik ve çocuk yardımları yapan devlet tüm vatandaşlarına toplumsal refahtan büyük bir pay vermekte sadece üretim değil dağıtımda da genel toplum çıkarını gözetmektedir. sivil toplumu ekonomiye indirgerken. Yeni-Muhafazakârlar sivil toplum ile burjuva toplumunu özdeşleştirerek devlet karşıtlığı yaparlar. Bu hareket zamanla Yeşiller Partisine dönüşmüştür. Aralarında aracılar olduğunu kabul etmekle birlikte ikisini farklı iki alan olarak görmez. Sarıbay. onların birbiri içine girerek etkileştiklerini kabul eden çalışmalar daha fazladır. Yeni-Liberaller ise. Bu durumda devlet ve toplum o kadar iç içedir ki.

laikliğin bir ideoloji olduğunu söyler. baskı grupları ya da dernek ve kulüplere benzer sivil toplum ara örgütlenmeleri şu anda yıkılmış bulunan önceki Demir Perde ülkelerinde olmadığı için. Gellner’e göre. hüküm sürdüğü topraklarda ahali üzerinde etkisini hiç azaltmadan sürdürdü. Örneğin Ernest Gellner. girişimci bireyler tarafından denetlenmesini talep etmektedirler. Öte yandan burada bir parantez açarak belirtilmesinde yarar olan bir konu ise. Anayasa ve yasalar İslam Hukukundan bağımsız olarak yapılmıştır. Ayrıca piyasa ekonomisi sivil toplumun ön koşuludur. sivil toplumu tartışmak mümkündür. örneğin vatandaşlık ve kamu fikri üzerinde yoğunlaşarak. 10 yıl önceden bugünleri adeta tarif etmiştir. Ona göre. büyük ölçüde bireylerin iradesinden bağımsız olarak içinde bulunulan koşulların . İslam ve Sivil Toplum Çeşitli dinler ve onların sivil topluma dönüşme kapasiteleri konusunda da çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. siyasal partiler. ciddi siyasal rejim değiştirme talebine dönüşme kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. Nitekim Niyazi Berkes. Ayrıca ona göre devlet ve birey ya da aile arasında. “laikleşme”nin sosyolojik bir süreç iken. konunun artık basit bir sivil toplum düzeyinden çıkıp. Ancak Türkiye gibi ülkelerde farklı cemaatlerin demokrasi ve sivil toplum adı altında çok temel evrensel referansları bile değiştirme çabaları bulunduğundan. “laiklikleşme” ve “laiklik ideolojisi” arasındaki ayrımdır. onlar da Batı gibi olamamışlardır. müminler cemaatinde bağımsız hareket edemeyen bireyler. İslamiyet ve sivil toplumun bağdaşamayacağını ileri sürmesiyle tanınmaktadır. Diyalektik olarak da karşıtların birliği (unity of opposites) ilkesi uyarınca bu mümkündür. Ayrıca cemaatçi ve liberal değerleri bir arada görmek mümkündür. Sivil Toplum 121 yan alana çekerek ve böylelikle de liberal bağlantılarını genişleterek. Devletin küçülmesi ve özelleştirme politikaları ile de bu taleplerin paralel gitmesi liberal bağlantıların kanıtı olarak görülebilir. Özellikle iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin “muhafazakâr demokrat” olduklarını iddia eden resmi görüşleri de bu şekilde okunabilir. sadece İslamiyet. Bu gözlemlere karşı Elizabeth Özdalga (1998) “Türkiye’de Osmanlı döneminden başlayarak hem devlet hem de toplum laikleşmiştir. Bu bağlamda laikleşme. Bu konuda yeni muhafazakârlık adı altında yükselen görüşler önemlidir. sendikalar. diğer tüm dinler laikleşirken. sivil toplumun kurulacağı türde ara örgütlenmelerin yapı taşları olamazlar.” derken. dinsel örgütlenmeler. Onlar devletin kendi başına önemini reddederek.

Toplumsal istikrarın yanısıra bireyin kendine olduğu kadar başkasına güveneceği koşullar olmadan sivil toplum gelişemez. Aynı şekilde hem laik rejim hem de muhalifler birbirini sivil toplum ve demokrasi düşmanı olarak algılamış ve suçlamıştır. maddi çıkarlar peşinde koşmak olarak görülür ve olumsuzlanır. Göreli değişmeye rağmen devletin ağırlığı baskındır ve bu durum sivil toplumu zayıflatır. Türkiye’de dinsel cemaatler bu nedenle karşıt eğilimlerin taşıyıcısı olmuş ve dolayısıyla bazen çok seslilik ve demokrasi temsilcisi olarak algılanmıştır. Özdalga (1988)’ya göre özellikle bu örgütlenmeler. Ayrıca bölgede aşiret yapısı da bireylerin bağımsız hareket kabiliyetini sınırlar. Güvenlik kaygısı da otoriteye bağımlılığın diğer bir nedenidir. İslami bir eğilime sahip olduklarında rejim tarafından kısıtlanmışlardır. Ortadoğu’daki mistik devlet anlayışının da sivil toplumun gelişmesini engelleyici potansiyelinden bahsedenler bulunmaktadır. esas mücadele laik ve İslamcılar arasında değil. Oysa Özdalga’nın da belirttiği gibi. Devletin doğası korku ve güvensizliği besler. otoriterlik ve sivil toplumun gelişmesi konusunda da bazı değerlendirmeler bulunmaktadır.1998). Çünkü sivil toplum anlamında en güçlü örgütlenmeye sahip olanlar onlardır. Bağımsız davrananlardan şüphelenilir. Bu yüzden Gellner’in İslamiyetin laikleşemeyeceği vargısı.122 Ünite 8 sonucu olarak ortaya çıkan bir süreçtir. Sonuç olarak kültürel . Ayrıca girişimci sınıfın zayıflığı da değişimi yavaşlatan bir faktördür. Ayrıca istikrarsızlık nedeniyle toplumsal düzeyde oldukça fazla siyasallaşmışlardır. Bu tür yapının hâkim olduğu bölgede sivil toplumun örgütlenmesi zordur. Otoriteye meydan okumak. Öte yandan dinsel cemaatler arasındaki ayrışma ve mücadele göz ardı edilmiştir. Öte yandan Türkiye’de Kemalizm. Ayrıca onun köktendinciliği laikleşmeye tepkiler olarak kullanması ve İslamiyeti laikleşmeye bağışıklı olarak görmesi de eleştirilir (Özdalga. İslamcıların kendi aralarındaki mücadelede aranmalıdır denilebilir. Örneğin Sariolgaham (1998)’a göre. Başkalarına kolay kolay güvenmezler ve duygusaldırlar. Bunlardan en önemlisi Kemalizmin laikleştirici birçok devrim yapmasına karşılık bazı sivil toplum olarak düşünülebilecek dinsel cemaat tipi örgütlenmelere izin vermemesidir. Ortadoğu’nun tamamında vatandaşların çoğunluğu devlete itaatkârdır ve bunun kaynağı mistik bakış açısıdır. Rejimin güvenliği önde gelir. Gerek cemaat vakıfları gerekse onların uzantıları olan holdingler son derece güçlüdür. ideolojiyi toplumsal gerçek sanmak yanılgısından ibarettir.

kendi ile ilgili kararlara katılmasına ve . 2008) eleştirel değerlendirmesinin yapılmasında yarar vardır: Demokrasi Kültürünü geliştirmek Özellikle otoriter ve merkezi devlet yapısının kullaştırdığı tebaanın birey olarak güçlenmesine. Bu toplumlarda devlet. Sivil toplum denilince yalnızca sivil toplum kuruluşları (STK) anlaşılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları. Oysa sivil toplum çok daha geniş bir kavramdır. 3. sivil toplumun oluşmasında çeşitli işlevlere sahiptir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde devletin faaliyet alanı daha geniştir. Tüm bu değerlendirmelerin. Sivil Toplum 123 engeller Ortadoğu’nun değişimi için gerekli gücü üretememiştir. sivil toplumun kendisi değil ve fakat en önemli parçasıdır. söz konusu işlevlerin (Özden. Sivil toplum içinde örgütlenmemiş kesimler de temsil edilir. Siyasal toplum ise. siyasal partileri de kapsayan çok daha geniş bir alandır. Sivil toplum faaliyetleri resmi örgütlenme olmaksızın da gerçekleşebilir. Ancak bu işlevlerini yerine getirirlerken bazı sorunlara da yol açmaları olasılık dahilinde olduğundan. sivil toplumun destekçisi olarak ikincil konumdadır. sivil toplum kuruluşları arasında ortak çıkarın korunması adına hakem rolü oynar. askeri olmayan anlamında da kullanılmaktadır. kısmen de olsa Türkiye için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Daha sonra bu faaliyetler örgütlenerek STK’ya dönüşebilir. 2. Toplumun değişik kesimlerinin mitinglerde pro testo gösterileri veya yardımlaşma girişimleri sivil toplum faaliyetidir. sivil ve askeri bürokrasiyi. Oysa sivil toplumun karşıtı siyasal toplumdur. Ayrıca devlet. devleti ve kurumlarını. Türkiye’de sosyologlar sivil toplumun içinde “Halk Sosyolojisi” (Public Sociology) yaparak yer almaktadırlar. Sivil toplum özellikle Türkiye’de sivil-asker ikiliğinden hareketle. Kavramsal Açıklık Sivil toplum kavramına ilişkin olarak ayrıca bilinmesi gereken başka noktalar da vardır (Özden. Ancak Türkiye bölgesinde tek laik. Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları. Sivil topluma güven tam gelişmediği gibi daha dar alanda faaliyet gösterilir. Gelişmiş toplumlarda devletin temel sorumlulukları ve yükümlülükleri sınırlanmıştır. demokratik hukuk devleti olarak sivil toplum olma yolunda çok büyük avantajlara sahiptir. 2008): 1.

Liberal demokrasilerden katılmacı demokrasiye geçildiği iddialarının içeriği çoğu zaman doldurulamamaktadır. çeşitlilik zenginlik olarak algılanmaktadır. . Ancak bunun gerçekleşip gerçeklememesinin çok daha başka koşullarla belirlendiği ve tek başına STK’lerin bu misyonu yerine getirmesinin mümkün olmadığı belirtilmelidir. Etnik aidiyetlerin artmasının ise. Çeşitlenmeye katkıda bulunmak Bu kavramın da demokrasi ile ilgisi kurulmakta ve farklılık. hemşeri grupları. demokrasi konusu da son derece tartışmalı bir alandır. dayanışma yerine çatışma ve mücadeleye dönüşme olasılığı hiçbir zaman göz ardı edilemez. Vatandaşların birey olma süreci henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Örneğin Türkiye’de 600 yüzyıllık imparatorluk geçmişinden kaynaklanan ve devleti baba olarak görmek ve her şeyi devletten beklemek yaygın bir gelenektir. aynı spor takımını tutanlar arasında dayanışma gibi birçok örnek sıralamak mümkündür. Örneğin etnik gruplar. Kaldı ki. mezhepsel cemaatlerin STK’leşmesi bu yolla gerçekleşmektedir. devletin vatandaşın hizmetkârı olması düşüncesi de her zaman gerçeklerle uyuşmamaktadır.124 Ünite 8 dolayısıyla demokrasi kültürünün gelişmesine hizmet etmek sivil toplumun en ideal işlevidir. Ayrıca. Modern toplum. başta terör olmak üzer şiddet olaylarını beslemesi olasılığı yüksektir. toplumun bölünmesi ve bölünenlerin de kendi aralarında birleşerek örgütlenmesi söz konusudur. Bireysel çıkarların toplumsal çıkara dönüşmesi de ortak çıkarların başarı şansını arttırıcı bir faktör olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca tam birey olduğunun farkına varan kişilerin tekrar STK'ler aracılığıyla cemaatleşmesi ve baskılanması olasılığı her zaman vardır. Geleneksel toplumda benzer ve farklılaşmayan arasında mekanik dayanışma varken modern toplumda farklılıktan kaynaklanan organik dayanışmanın artması bir zorunluluk olsa da. Dayanışmaya yol açması Durkheim işbölümü ve farklılaşmanın dayanışmaya yol açacağını söyleyerek örgütlenme düşüncesinin önemine işaret etmiştir. Örneğin işçi ve işverenlerin kendi aralarında ayrı ayrı dayanışması bu kez örgütlü mücadeleye yol açmaktadır. Bu konuda da birbirinden ayrılığın farkında olma düzeyi arttıkça çatışma olması. örgütlü toplum olduğundan aynı okuldan mezun olanlar. Bu durumda özellikle yoksul kesim hem ekonomik hem de cemaat tarafından çifte baskılanmaya maruz kalmaktadır.

sivil toplumun örgütlenmiş yapısı olarak belirli temel özelliklere sahiptir: • Biçimsel yapı ve örgütlenme: Sivil toplum kuruluşlarının hiyerarşik bir yapı içinde düzenlenen. • Kamu yararına çalışmak: Sivil toplum kuruluşları kâr amacı güdemezler. Sivil toplum kuruluşları. Öte yandan. propaganda yapmak. bir anlamda iktidar talepleri olmayan “yeni toplumsal hareketler” olarak da anılan yapılanmaların içinde geliştiği örgütlenmeler olarak siyasal alan dışındadır. topluma hizmet sırasında sosyal ilişkileri geliştirmek. yapılan projelerden alınan katkı payları ve bağışlar ile faaliyetlerini yürüterek. En güvenilir kuruluşlar içinde siyasal partiler ilk sıralarda değildir. Derneklerdeki seçimlere katılmak. aday olmak. Zaten STK'ler. Ayrıca toplumun gelişmişlik düzeyi ile siyasetle ilgilenme arasında ters bir ilişki olup. siyasal yabancılaşma gelişmiş ülkelerde daha yaygındır. kamu fikrine aşina olmayı beraberinde getirir. özerk olmaları sağlanır. • Özerklik: Sivil toplum kuruluşları devletten mali destek almaksızın kendi öz kaynakları ile yaşamlarını sürdürürler. taraf olmak. faaliyet alanlarını ve organlarını bir tüzük ile belirlemiştir. Örnek olarak Sosyoloji Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak amaçlarını. Üye aidatları. Bu tüzel kişilik ona kurumsal bir kimlik ve süreklilik sağlamaktadır. destek çıktıkları kesimlerin sorunlarının çözümü için daha sistematik düşünmek. hak aramak. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir. Sivil Toplum 125 Siyasal bilinçlenmeye katkıda bulunmak Sivil toplum kuruluşu üyeleri başlangıçta gönüllü olarak başladıkları üyeliklerinde giderek bilinçlenirler. ama siyasetle yakından ilgilenirler. Sonuç olarak bir çevreci hareket. işbölümü ve amaçlarının yazılı olarak belirlendiği bir yapısı vardır. Örneğin Sosyoloji Derneği kamu yararına çalışan der- . siyasal partiler yerine sivil toplum kuruluşlarına kaydığından siyasal bilinçlenme fonksiyonu buralarda daha önemsenmektedir. toplumda fazla yüksek statüde görülmezler. Nitekim Batı ülkelerinde seçime katılma oranı yüzde elliler civarında iken. siyasal partiler devletten de yardım aldıkları gibi açıkça çıkar grubuna dönüştüklerinden. İşte özellikle Batıda birey olma bilincine erişmiş geniş toplum kesimlerinin çıkarlarının kamusal alanda temsili. STK olarak örgütlendiğinde ve çevreyi tahrip eden fabrikalarla mücadelesinin Parlamentoda bazı yasal değişiklikler yapılmazsa başarıya ulaşamayacağını gördüğünde artık siyaset ile ilgilenmeye başlamış demektir.

aralarında önemli farklılıklar da vardır. Sosyoloji Derneğinde de tüm yöneticiler gönüllülük esasında çalışırlar ve hiçbir ücret almazlar. Üyelerinin sorunlarına çözüm ararlar. kooperatifler. Ancak bazı görevlerde üyelerin harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla karşılanabilir.000’in üzerinde STK vardır. Aslında bazı büyük ve geniş ölçekte örgütlenmiş STK'lerde ücretle çalışan profesyonel yöneticiler ve sekreter gibi bazı görevliler istihdam edilmektedir. • Özgürce kurulabilmek: Belirli bir alanda faaliyet göstermek isteyen herkes gerekli belgeleri tamamlayarak örgütlenebilir. Türkiye’de 100. Bu örgütlerde çalışmak gönüllülük esasında olmaktadır. Ayrıca kadın kuruluşları da kadınların güçlendirilmesine çalışırlar. ilaç gibi gereksinimlerin karşılanmasını hedeflerler.126 Ünite 8 nek statüsüne sahiptir. Bunlara fon yaratma kuruluşları da denilmektedir (fund raising). Onları çeşitli ölçütlere göre sınıflamak mümkündür: • Bağış yapan kuruluşlar (charitable orientation): Daha çok yiyecek. • Güçlendirme amaçlı kuruluşlar (empowering orientation): Mesleki kuruluşların çoğu böyledir. Ayrıca üye aidatları toplanması da büyük bir sorun olduğundan STK'lerin yaşam mücadelesi verdikleri söylenebilir. • Katılım sağlamayı amaçlayan kuruluşlar (particiapatory orientation): Kampanyalarla bağış toplayarak belirli hizmetleri sunmaya aracı olurlar. Çünkü kâr amacı güdülmediği için maliyetin karşılanması mümkün değildir. dinsel hizmetler sunmayı hedeflerler. yakacak. • Gönüllü olarak çalışmak: STK'lerin bir adı da gönüllü kuruluştur. Gönüllü kuruluşları ayrıca ilgilendikleri alanlara göre de sınıflamak mümkündür: • Ekonomik faaliyette bulunanlar: İşveren ve işçi sendikaları. bazı meslek örgütleri. Yoksul. eğitim. • Hizmet amaçlı kuruluşlar (Service orientation): Sağlık. özürlü ve damgalanmış kişilere yönelik çalışmalar da bu kapsamdadır. . Sivil toplum kuruluşları tek tip olmadığı gibi. Örneğin törenlerde çiçek yerine bağış toplayarak eğitime katkı sağlanmaktadır. Ancak buralarda bile çoğunluk gönüllülerdedir. Kâr amacı gütmeksizin yaptığı projelerle giderlerini karşılamaya çalışır.

Ağ Toplumun Yükselişi (The Rise of Network Society. çeşitli platformlar gibi. kent/kasaba/ köy güzelleştirme ve hemşeri dernekleri bu gruba girer. bilgi çağında küresel ekonominin temel özelliğinin anında gerçekleşen enformasyon. Kimliğin Gücü (The Power of Identity. Toplum ve Kültür (Information Age :Economy. buna “kimlik projesi” adını verir. Society and Culture) adlı eserinde üzerinde durduğu önemli konu. Ona göre hem tüketim hem de üretimi bu akışlar belirler. vakıflar sayılabilir. Sivil toplumun yeniden inşa projesi aslında kadın. O. 1996) adlı birinci ciltte enformasyon ağlarının dışında kalan tüm ülke ve ulusların marjinalleştiğini gösterir. çevre. düşünce üretme (think-tanks) kuruluşları. Örneğin Şerif Mardin’e göre. insan hakları hareketi gibi “yeni toplumsal hareketlerin” çok önemli olduğu fikrine dayanır. Bazı yeni kuruluşların yaratacağı ağ (network) ile bireyler arasında köprü kurularak toplumun potansiyel dağılımını engeller. sivil toplumun yeniden inşası üzerinde durur. Aslında Craig Calhoun (2004) da endüstri çağının eskiyen kurumlarının yeniden inşası konusunda çağrı yapanlardandır. • Siyasal faaliyette bulunanlar: Feminist ve çevreci faaliyetler. bu yüzden de cemaatçiliğe kayma riski taşıdığını da hemen ekler. . devlet ile birey arasında boşluğu dolduran en önemli sivil toplum kuruluşları vakıflardır. Yeni kurulan ailelerin de kadın hareketiyle bağı böylelikle kurulmuş olduğu gibi aile de yeni biçimiyle sürdürülmüş olacaktır. • Dinsel alanda faaliyet gösterenler: Cami dernekleri. çoğu zaman kimlik hareketlerinin direniş kaynaklı olduğunu. cemaatler. Sivil Toplum 127 • Kültürel faaliyette bulunanlar: Her türden sanatsal faaliyette bulunan dernekler/ vakıflar. eşcinseller ve onların cinsel kimlik hareketleri. Özellikle dinsel azınlıkların veya mezhepsel cemaatlerin vakıfları üyelerine çok yönlü hizmet sunarlar. Örneğin kadın hareketlerinin. Bununla birlikte Avrupa’yı değiştiren hareketlerin çevrecilik ve insan hakları savunuculuğu gibi yeni toplumsal hareketler olduğunu ve sivil topluma dönüşüm şansı tanıdıklarını iddia eder. Ancak Castels. 1998) adını taşıyan ikinci ciltte ise. Sivil Toplumun Yeniden İnşası Çağımızın ünlü düşünürlerinden Manuel Castels (1996)’in üç ciltlik Enformasyon Çağı: Ekonomi. sermaye ve iletişim akışıdır. kadın örgütleri kurarak aileyi dönüştürmesi buna bir örnektir.

sivil toplumun örgütlenmiş yapısı olarak belirli temel özelliklere sahiptir. sivil toplum kendi kendini yaratan. devletten bağımsız örgütlü toplumsal yaşam alanıdır. kendi kendini sürdürebilen. Bununla birlikte devlet-sivil toplum ilişkisini göstermede üç farklı gelenek bulunduğu söylenebilir: a) Alman Geleneği: Bu gelenek Hegel ve Marks ile başlar. c) İtalyan Geleneği: Gramsci tarafından savunulan politik toplumla devletin aynı olduğunu ya da özdeş olduğunu savunan görüştür. kadınlar ve erkekler. . v) Gönüllü olarak çalışmak gelir.128 Ünite 8 Özet Günümüzde devlet ve sivil toplum. Oysa esas çatışmalar devlet ve çeşitli kesimleri temsil eden sivil toplum örgütleri arasında değil. ii) Özerklik. kimin gücü ve kimin devletidir. daha çok bizzat çıkar grubuna dönüşen. Burada önemli sorular kimin bağımsızlığı. devlet ile aile arasında. eşcinseller ve onların cinsel kimlik hareketleri. iv) Özgürce kurulabilmek. Sivil toplum kuruluşları tek tip olmadığı gibi aralarında önemli farklılıklar da vardır. Daha doğrusu liberal görüş. Kutuplaşmış bir devlet karşısında sivil toplum anlayışı her ikisi arasında bulunan diyalektik ilişkinin bulanıklaşmasına yol açar. çeşitli dinsel cemaatler veya laikler arasındadır. Sivil toplum tartışmalarında en önemli konulardan biri devletten bağımsızlık ya da devlet karşısında özerk toplum vurgusudur. Sivil toplumun yeniden inşa projesi aslında kadın. iii) Kamu yararına çalışmak. Sivil toplum ile devlet arasında politik toplumun bulunduğunu ve bunun önemli olduğunu savunur. ii) Çeşitlenmeye katkıda bulunmak. Birçok yazar. devletten ayrı ve özerk bir alana göndermede bulunur. Bunların başında ise. Bunlar arasında i) Demokrasi Kültürünü geliştirmek. çatışan alanlar olarak kavramlaştırılmaktadır. devlet ve sivil toplumu böyle bir konumlandırmadan yarar umar. çevre. toprak sahibi olanlar ve olmayanlar. Sivil toplumu devletin parçası olarak kabul eder. Buna “kimlik projesi” de denilmektedir. Sivil toplum kuruluşları. b) Fransız Geleneği: Tocqueville tarafından temsil edilir. iv) Siyasal bilinçlenmeye katkıda bulunmak en önemlileridir. Sivil toplum kuruluşlarının çok çeşitli işlevleri vardır. örneğin sermaye ve emek. Manuel Castells’in üzerinde durduğu “sivil toplumun yeniden inşası” önemli bir konudur. i) Biçimsel yapı ve örgütlenme. iii) Dayanışmaya yol açmak. insan hakları hareketi gibi “yeni toplumsal hareketlerin” çok önemli olduğu fikrine dayanır. Diamond’a göre.

İslamiyet’in sivil topluma izin vermeyeceği düşüncesinin temelinde yatan görüş nedir? a. İkinci aşama (18. Sivil Toplum kuruluşlarının temel işlevi nedir? a. Devlet desteği Mali özerklik Kamu yararına çalışmak Hepsi Hiçbiri . Hepsi e. Üçüncü aşama (19. Alman geleneği d. Sivil Toplum 129 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. c. Sivil toplumun tarihsel gelişimi içinde hangi aşamada kamu yararını ihlal edeceği ve çatışma üreten bir sürece dönüşeceği düşünülerek denetlenmesi gündeme gelmiştir? a. Hepsi 5. Demokrasi kültürünü geliştirmek b.yy. Hiçbir zaman e. e. İngiliz geleneği b. Amerikan geleneği e. Hiçbiri 4. Laikliğin olmayışı c. d. Siyasal bilinçlenmeye hizmet etmek e. Aşağıdaki hangi özellik sivil toplum kuruluşlarında bulunmaz a. Bağımsız birey olmayışı b. Her zaman 2. b.yy) c. başı) d.yy) b. Hangi gelenek sivil toplumu devletin bir parçası olarak görür? a. Fransız geleneği c. Piyasa ekonomisi gelişmemiştir. Birinci aşama (18. İtalyan geleneği 3. Çeşitlenmeye katkıda bulunmak c. d. Dayanışmaya yol açmak d.

Siyasal bilinçlenmeye katkıda bulunması d. Hangisi sivil toplum kuruluşlarının işlevlerinden biri değildir? a. A. Bireyin grup içinde pasifleşmesi . E. Dayanışmaya yol açması c. Gramsci d. Çeşitlenmeye katkıda bulunması e. J. Gellner e. J. Demokrasi kültürünü geliştirmesi b. Sivil toplumu çatışma kavramı içinde hegemonya ile ilişkilendirip açıklayan düşünür kimdir? a. M. Keane b. Habermas c. Castels 7.130 Ünite 8 6.

2. 5. 8. 6. 9 Küreselleşme 10. Türkiye’de Sosyoloji . 4. 7. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum SOSYOLOJİ 3. Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar.1.

küresel ve küreselleşme kavramları arasındaki farklar gösterilecektir. • Küreyellik kavramına açıklık kazandırılacaktır. • Küreselleşmeye yapılan eleştiriler gözden geçirilecektir. • Küresel yaklaşımlar incelenecektir. • Küreselleşmede farklı gruplar bulunduğu gösterilecektir. . • Kültürel mekânlar sınıflaması incelenecektir. • Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketlerin ortaya çıkışı gösterilecektir.132 Ünite 9 Ünitede Ele Al›nan Konular • Kavramsal Açıklık • Küresel Yaklaşımlar • Küreselleşme Tartışmaları • Küreyellik • Kültürel Mekânlar • Küreselleşme Eleştirisi • Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketler Ünite Hakk›nda • Küresellik.

. • Küresel sistemler yaklaşımı başlangıçta sadece iktisat ile sınırlı iken neden daha sonra genişlemiştir? Tartışınız. • Kültürel mekânlar sınıflamasını öğreneceksiniz. küresel ve küreselleşme kavramlarının yanlış kullanımlarından örnekler bulunuz. • Küreselleşme konusunda farklı gruplar bulunduğunu öğreneceksiniz. bulunma olasılığını tartışınız. Küreselleşme 133 Ö¤renme Hedefleri • Küresellik. • Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketlerin ortaya çıktığını öğreneceksiniz. belirleyerek gerekçelendiriniz. Üniteyi Çal›ş›rken • Küresellik. • Küresel yaklaşımları öğreneceksiniz. bu hareketleri araştırınız ve bunların ortaya çıkmalarında ve gelişimlerinde yaşanan sorunları değerlendiriniz. • Küreyellik kavramını öğreneceksiniz. küresel ve küreselleşme kavramları arasındaki farkları öğreneceksiniz. • Sosyologların neden küreselleşmeye daha çok • Küreyellik kavramının temelinde kültürel emperyalizmin • Küreselleşmeye yapılan eleştirilerden katılmadıklarınızı • Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketlerin internet sitelerine girerek. • Küreselleşmeye yapılan eleştirileri öğreneceksiniz. homojenleştirici olarak baktıklarını değerlendiriniz. Kültürel mekânların temel özelliğini ve gelecekteki etkilerini tartışınız.

Ancak gerçekte durum hiç de öyle değildir. Ronald Robertson ve işlevselci sistem kuramcısı Talcot Parsons bu kategoride yer alırlar. Uluslarüstü aktörler tarafından belirlenen bir sistemi ifade eder. . Küresel Yaklaşımlar Jonathan Friedman (1992). sivil toplumun tümünün ekonomik yapı tarafından belirlendiği savunulur. Ülkelerin çok boyutlu ilişkiler içinde bağımlılıklarını gösterir. “globalite” (globality) ve “globalleşme/küreselleşme” (globalization) gibi farklı kullanımlar bulunmaktadır (Sarıbay. • Küresel Sistemler Yaklaşımı: Bu yaklaşım daha önce küresel tarihsel politik iktisat olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü literatürde “globalism” (globalisme). Ulrick Beck’i izleyerek bu kavrama açıklık kazandırmakta yarar vardır. alışverişler ve hareketlerin farkına varılmasına dayanır. maddi ve manevi öğeler arasında da giderek artan bağlantılar. Bu yaklaşım daha çok politik iktisat alanıyla sınırlıdır. pazar hâkimiyeti altında işlemesini anlatır. Diğer bir ifade ile ekonomiye indirgenmiş tek ve düz bir yapının. • Globalleşme/Küreselleşme: Globalleşme bir süreçtir.134 Ünite 9 Küreselleşme Küreselleşme kavramı günümüzde en sık kullanılan kavramların başında gelir ve pek çok yönden sosyolojiyi ilgilendirir. kültür ve kimlik konuları da katılarak genişletilmiştir. Bu yaklaşım insan toplulukları arasında olduğu kadar. kültür. kültüre değinmemesi yüzünden eleştirilmiştir. siyaset. Ancak daha sonra bu alan. • Globalite /Küresel: “Dünya Toplumu” anlayışına işaret eder. 2000): • Globalism/Küresellik: Neo-liberalizm temelli bir kavramlaştırmayla kültür. Dünya ölçeğindeki politik ve ideolojik dönüşümleri izlemek için önemli bir araçtır. Dünya Sistem Yaklaşımı olarak da bilinen bu bakış. Bu süreçte ekonomi. siyaset ve sivil toplum birbirine indirgenmeksizin yan yana görülürler. küresel/global olan ile ilgili olarak iki farklı görüşün bulunduğuna işaret eder: • Kültürel Sosyoloji Yaklaşımı: Daha çok edebiyat alanındaki farklı araştırmaları birleştiren ve Birmingham çevresinden esinlenen yaklaşımdır.

Özne olan bilim adamı. • Farkçılaştırıcılar/Heterojenleştiriciler: Edvard Said ve Stuart Hall en önemli temsilcileridir. Bu yaklaşımı daha çok kültürel çalışma yapanlar benimser. Robertson’a göre küresel sistemde en önemli olgu karşılıklı bağımlılıktır. Tek merkezli kültürel hegemonyanın. Postmodern bir yaklaşımdır. Jonathan Friedman (1992)’a göre. Düşüncelerinde T. nesne olarak dış dünyayı inceler. Yalnız ekonomik olarak çevre konumunda olan ülkelerde değil. Ayrıca yerel de küresel bir üründür. tüketim ürünlerinin ve yaşam biçimlerinin çevre ülke kültürlerinin içine sızarak yaygınlaşması. Amerika’nın hamburger ve kola kültüründen çekinilmektedir. Modernist bir yaklaşımdır. Öte yandan küreselleşme kuramcısı olarak Ronald Robertson bir küreselleşme modeli önerir. Küreselleşme bu bağlamda. Avrupa’da bile bu kaygılara rastlanmakta. Onlar daha çok derin yorumsama/ hermeneutik yaparlar. küreselleşme söyleminin önemli bir kısmı modernitenin ideolojik ürünüdür. . Bu konudaki tartışmaların önemli bir bölümü de emperyalizm eleştirisi üzerinde yoğunlaşmıştır. yani kültürel emperyalizm şiddetle eleştirilmiştir. Örneğin geçen yüzyılda ulus devletlerin karbon kopya gibi çoğalmaları küresel kültürün bir yansımasıdır. Giddens gibi Marksistler gelse de bazı işlevselciler de bu kategoride yer alır. parçalar arasındaki mesafenin azalmasıyla sonuçlanır. tikelcilik ve evrenselciliğin karşılıklı gelişimini izler. Bilimsel ve realist bir epistemoloji taraftarıdırlar. Çünkü kültürel farkların silinip gitmesi endişesi vardı. Sosyal bilimcilerin önemli bir kısmı bu tür yaklaşımı benimser. Ona göre hepimizde “daha büyük bir sistemin parçası olduğumuz bilinci” yani tikelcilik (particularisme) gelişir. Ona göre tikelcilik yayılarak evrenselleşmektedir. Bu küçülme ve baskılanma fikri ise. Ona göre bu baskılanma süreci yeni olmayıp insanlık tarihinde çok gerilere kadar uzanır. Küreselleşme 135 Küreselleşme Tartışmaları Küreselleşme literatüründe önde gelen bir isim olan Ronald Robertson’a göre. küreselleşmeyi nesnel ve öznel bileşenler olarak formüle eder. küreselleşme tartışmalarını yapanlar iki grup halinde sınıflanabilir: • Birörnekleştiriciler/Homojenleştiriciler: Bunların başında A. O. örneğin Amerikan değerlerinin. Parsons’ın izlerini taşıyan Robertson. dünyanın küçülerek baskılanmasını/sıkıştırılmasını (compression) ifade eden bir terimdir.

Bu. • Tekno-mekân: Tüm mevcut teknolojilerin. giyim tarzı yaygınlaşmaktadır. Bu süreçlerin. sermaye birikiminin. • Medya-mekân: Televizyon ve radyo başta olmak üzere tüm bilgilerin elektronik olarak üretildiği ve yayıldığı mekânlardır. özgürlük. yemek. . 1983). Küreyellik/Glokalleşme Anılan kavramlardan sonra ortaya çıkan bir yeni kavram daha vardır. örneğin eşitlik. Örneğin Amerikan toplumundaki hamburger kültürü dünyanın her yerine yayılmıştır ve artık buna “McDonallaştırma / McDonalization denilmektedir (Ritzer. zaman ve mekânda küçülmenin ve baskılanmanın ya da tazyik altında kalarak sıkışmanın. Bu kavramın Japon kaynaklı olduğu ve kendine özgü olan ile evrensel olanı çok iyi bağdaştıran iş kültüründen esinlenerek üretildiği de ayrıca bilinmelidir. Aynı şekilde birçok yerel sigara. mevsimlik işçiler ve turistlerin yaşadıkları mekânlar. • Zihinsel-mekân: Aydınlanmadan bu yana üretilen düşünce ve ideolojilerin.136 Ünite 9 Robertson (1992)’un görüşleri birçok yönden eleştirilmiştir. Appadurai (1993) ve Sarıbay (2000)’a göre glokalleşme yaratan kültürel mekânlar (space) bulunmaktadır ve bunları beş başlık altında toplamak mümkündür: • Etno-mekân: Göçmen ve mülteciler. siyasal. Robertson’un tüm ekonomik. demokrasi gibi fikirlerin yayıldığı mekânlar. dünya ekonomik stratejilerinin ve özgül toplumsal yapıların etkisiyle ortaya çıktığını savunur. Örneğin herkes kot pantolonu her yerde giymektedir. küresel ve yerel (local) kelimelerinden üretildiği için “küreyellik/glokalleşme” (glocalization) veya “kültürel globalleşme” denilmektedir. ileri olanlar da dahil olmak üzere tüm sınırları aşarak oluşturdukları mekânlardır. Buna. küresel toplumsal güç ve koşulların ürünüdür. Ona göre yerelleşen benzerlikler. müzik. toplumsal öğeleri. • Finans-mekân: Uluslararası para hareketlerinin gerçekleştiği borsa türü mekânlardır. adalet. bütünün parçası olduğumuzun bilincine varma ile anlatmasının sığlığına dikkatleri çeker. aslında belirli bir kültüre özgü olanın yaygınlaşmasıdır. Bunlar içinde yaşadığımız dünyayı değiştiren insanların yaşadığı mekânlar olarak önem kazanır. Örneğin Friedman (1992) Harvey’den yararlanarak. salt bilimsel gelişme veya tarafsız teknolojik evrimden kaynaklanmadığını söyler.

Küreselleşmenin Eleştirisi Postmodern düşünceleri ile tanınan Zygmunt Bauman (1997) da dahil olmak üzere küreselleşmenin zenginler ve fakirler arasında tabaka- . Giddens küreselleşmeye diyalektik olarak bakmıştır. “küreselleşme için. Zaman ve mekânın birlikte önem taşıdığı ise.1990). ilk önceleri Giddens’in “Yapılaşma Kuramı”nda ortaya konmuştur. Artık burada “küresel sanallaşma” söz konusudur (cyberspace) demek daha doğrudur. Ayrıca Giddens. Ayrıca Giddens. Nitekim küreselleşme sürecinde. aksine küreselleşme modernliği hazırlayan bir koşuldur. en azından su yüzüne çıkmasına olanak tanımaktadır. Aslında olayın gerçeği. Bu tür kullanımlar daha önce tarihsel ya da zaman (time) boyutunda değişme ile ilgilenen sosyolojinin mekân (space) ile de ilgilenmeye başladığının işaretlerdir. Ayrıca kendini sanal ortamlarda serbestçe ifade etme olanağına da sahiptir. küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak görmüştür. küreselleşme yerine küresel terimini kullanmadığı için eleştirilmiştir. bir yandan da farklılıkları derinleştirmekte. Hatta küresellik bunu ideolojik olarak teşvik eder görünür. Burada Giddens’in modernlik ile küreselleşme arasında kurduğu ilişki problemlidir. varlık ile yokluğun kesişmesi. Oysa küreselleşme. Öte yandan modernlik genel anlamda kurumların ve temel tecrübelerin bir örnek /homojen olması anlamını taşır. Örneğin Roland Robertson (1992)’a göre. toplumsal olaylarla toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarla karışmasıdır” demiştir (Giddens. Geniş anlamda coğrafi olarak uzak uygarlıkların iç içe geçmesini göstermede uygun terminolojidir (Robertson. Giddens’ın bu düşüncelerini eleştirenler de bulunmaktadır. homojenlik ve heterojenlik. İnsanların “tüketim toplumu” nda sadece tüketme eğilimlerinin arttırılması temel hedeftir. Çünkü küresellik modernliğin yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir durumdur. O. küreselleşme. küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak görmektedir. Küreselleşme 137 Sözü edilen bu fiziki yerleşim/toprağından koparılmış (deterritorialized) mekânlar kuşkusuz etkileşim içindedir. evrensellik ile özgücülük (particularisme) gibi ikili karşıtlıklar diyalektik olarak bir arada bulunabilir. Çünkü o.1992). Tüketilen şeylerin benzer veya farklı olması ise detaydan ibarettir. basitçe modernliğin bir sonucu olarak görülemez. ekonomik olarak homojenlik (kapitalizm) karşısında kültürel çoğulculuğa izin verilmesidir. bir yandan kültürel birliği sağlarken.

dünyayı belirleyen ekonomik ilişkilerin bütünü olarak tanımlamakta ve dünyada yaşanan tüm dönüşümleri bunun sonucu olarak görmektedir. Bu durumda küreselleşmenin. Ayrıca küreselleşme ile emperyalizm arasında ilişki kurarak yapılan bazı eleştirilere kulak vermek gerekmektedir. Boratav’ın haklı olarak ileri sürdüğü gibi. Gelişmiş merkez ile çevre ülkeleri arasındaki bölüşüm mücadeleleri gündeme getirilmez. Çünkü bu durum aynı olgunun farklı iki biçimde anlatılması ve dolayısıyla çarpıtılması ile sonuçlanmaktadır.138 Ünite 9 laşmayı daha da keskinleştirerek kutuplaşmaya yol açtığı değerlendirmesini yapanlar çoktur. • Merkeze çevre ekonomilerinden sistematik olan aktarılan değerler göz ardı edilerek. Buna fanatik güven yaklaşımı da denilir. 21. tüm bu dönüşümlerin artık küreselleşme ile açıklanmaya başlamasıdır. onun üstünlüğünden kaynaklanıyor olamaz. emperyalizm terminolojini kullananlardan başlıca üç açıdan farklılaşırlar: • Yapısal bağımlılık yerine karşılıklı bağımlılık kullanırlar. piyasaya güven yaklaşımı pekiştirilir. küreselci yaklaşımın emperyalizm kavramlaştırmasına egemenliği. Böyle bir sitemde devletin rolü hemen hemen hiç yoktur. Onun ve Boratav (2000)’ın itirazı. Türkiye’nin önemli iktisatçılarından Korkut Boratav (2000). Hele hele bağımlılık ve sömürü ilişkilerini görmezden gelen bir yaklaşımın yeterli gibi sunulması mümkün değildir. emperyalizmin yerini alma süreci üzerinde durmak gerekmektedir. Piyasa ilişkilerinin genişlemesiyle daha adil bir kaynak dağılımına ulaşılacağı savunulur. Probhat Patnaik (1997)’ten esinlenerek “emperyalizm neden artık sol aydınların söyleminde yer almıyor” sorusunu sormakta ve bu kavramın yerini kürselleşmenin aldığı sonucuna varmaktadır. Dünyanın eşitsiz ve hiyerarşik yapıya sahip olduğunu görmezden gelerek. her şeyin karşılıklı bağımlılığa sahip bir denge içinde cereyan ettiğini savunurlar. Boratav (2000)’a göre küreselleşme terminolojisini kullananlar. • Piyasanın eşitsiz güçler arasında oluştuğunu eleştiren yaklaşım terk edilerek. Patnaik (1997) emperyalizmi. herkesin eşit olarak yararlandığı bir sistem yaklaşımı sunarlar. yüzyılda da geçmişteki tüm eşitsizlikler artarak sürdüğü halde. Piyasa eleştirilerden uzak tutularak fetişleştirilir. . Bilindiği üzere.

Dünyanın çok değişik kıta ve ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketler Alan Touraine (1998)’e göre. Birbirinden çok uzak mesafelerde olan insanlar iletişim teknolojilerinden yararlanarak ve ağlar kurarak önemli küreselleşme yanlısı zirve toplantılarını protesto etmişlerdir. Toplumda “meşruluk krizi” (Habermas. Ancak mevcut sisteme meydana okurlar ve bu meydan okuma sırasında politik sistemle mücadele ederken ortaya çıkarlar. Ancak birçok küreselleşme karşıtı yeni toplumsal hareket. Bu anlamda sağlıksız görülen bir durum ya da öğenin. daha muhafazakâr güçlerin dünya egemenliğini ele geçirmiş olmaları yüzünden işlevini yerine getiremez hale geldiği de açıktır. kural veya tabiiyet ilişkisi olabilir. Çok sayıda bağımsız tekil örgütün bir araya gelmesine yol açmıştır. Birbirinden farklı talep ve yaklaşımları barındırması temel özelliğidir. Küreselleşme karşıtı hareketlerin temeli 1990’lı yıllarda emperyalizme ve tekellere karşı direniş olarak atılmıştır. günümüzde küreselleşmeye ciddi eleştiriler getirmektedirler. 1971) ortaya çıktığında örneğin toplumda ataerkillik sorgulanmaya başladığında feminist hareketler de ortaya çıkar. 2007’de Kenya’da. Yeni liberal görüşlere karşı “Yeni Bir Dünya Mümkündür. ABD’de sanayide çalışan kadın işçilerin sömürülmesi sonucunda ortaya çıkan Feminizm de aynı şekilde sanayileşmemiş ülkelerde de yayılmıştır. 2006’da Pakistan ve Mali’de. kültürel olarak sorgulanması ve sonucunda sosyal ilişkilerin yeniden inşasıdır. Küreselleşme karşıtı hareketler ise çok daha farklı bir yapıya sahiptir.” sloganı etrafında örgütlenilmiştir. Ancak başlangıçta. Bu yüzden sosyal hareketler politik hareketlerden farklıdırlar. bu sorgulama tam yapılmadan bazı görüşler ithal edilebilir. Çok çeşitli aktörleri bir araya getirmiştir. 2009’da yine Brezilya’da . Daha önceki bölümde de belirtildiği gibi iktidarı ele geçirme talebinde bulunmazlar. Ayrıca umutlarını yitiren aydınların teslimiyetçi tutumlarına da. Başka ülkelerdeki hareketlerin izlenmesi çoğu zaman söz konusudur. İlki 2001’de Brezilya’da. 2005'te tekrar Brezilya’da. Örneğin 1968’de Fransa’da ortaya çıkan öğrencilerin başlattığı özgürlük ve barış hareketi dünyaya yayılmıştır. Aynı zamanda geniş ölçüde genç kesim tarafından desteklenmiştir. önemli bir eleştiri söz konusudur. sosyal hareketler toplumdaki mevcut bağımlılık ve baskılama sistemini dönüştürmeyi amaçlayan eylemlerdir. bu bir değer. Küreselleşme 139 Ancak Marksizmin emperyalizm üzerindeki eleştirileri geçerliliğini koruyor olsa da. 2004’de Hindistan’da.

Ayrıca Dünya Sosyal Forumu (DSF)’nun. Küreselleşme Karşıtı Hareketin çeşitli aşamalardan geçtiği söylenebilir: • Birinci aşama: Fransa’da Le Monde Diplomatigue dergisi çevresinde kuramsal temeller atılmıştır. herhangi bir hiyerarşiye ve karar mekanizmasının olmaması. anti küreselciler alternatif olarak ilk toplantılarını Brezilya’da Porto Allegre kentinde toplanmıştır. “Sosyal Forum” olarak anılan toplantılar. sadece protesto gösterileriyle yetinilmeyip. Bu yapının temel özelliği. • İkinci aşama: Antiküresel Hareketin Alternatif/Alter-Küreselci Harekete dönüşmesidir. .140 Ünite 9 toplanmıştır. 2011’de ise Senagal’in Dakar kentinde yapılması planlanmıştır. Dünya Bankası. • Üçüncü aşama: Maalesef üyeler arasında bazı anlaşmalar çıkmış ve taraflar birbirini mahkemeye vermiştir. 1999’da ABD’de Seattle’de büyük bir protesto gösterisi düzenlenmiştir. hareketin örgütsel yapısını da ortaya çıkarmaya başlamıştır. Gelişmiş Yediler (G7) toplantıları sürekli protesto edilmiştir. herhangi bir örgüt disiplininden bağımsız olmasıdır. Güven bunalımı yüzünden ortaya çıkan çatışma birçok üye kaybına yol açmıştır. Küreselleşme yanlıları Davos toplantıları yaparken. alternatif projeler geliştirme potansiyeline sahip olunduğunun gösterilmesidir. Daha sonraları da Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Kurulu. binlerce örgüt ve aktivisti barındıran ve adeta Enternasyonalist hareketi çağrıştıran bir yapıya sahip olması önemlidir. Alter-Küreselci aşamaya gelinmesinin önemi.

Bu aslında belirli bir kültüre özgü olanın yaygınlaşmasıdır. zaman ve mekânda küçülmenin ve baskılanmanın ya da tazyik altında kalarak sıkışmanın.Parsons’ın izlerini taşıyan Robertson. Örneğin geçen yüzyılda ulus devletlerin karbon kopya gibi çoğalmaları küresel kültürün bir yansımasıdır. küresel toplumsal güç ve koşulların ürünüdür. yeni ortaya çıkan bir kavramdır. Robertson’un tüm ekenomik. Bu konudaki tartışmaların önemli bir bölümü de emperyalizm eleştirisi üzerinde yoğunlaşmıştır. salt bilimsel gelişme veya tarafsız teknolojik evrimden kaynaklanmadığını söyler. dünya ekonomik stratejilerinin ve özgül toplumsal yapıların etkisiyle ortaya çıktığını savunur. O. Ona göre bu baskılanma süreci yeni olmayıp insanlık tarihinde çok gerilere kadar uzanır. Ona göre tikelcilik yayılarak evrenselleşmektedir. örneğin Amerikan değerlerinin. Ayrıca yerel de küresel bir üründür. v) Zihinsel–mekân. Küreselleşmenin zenginler ve fakirler arasında tabakalaşmayı daha da keskinleştirerek kutuplaşmaya yol açtığı değerlendirmesini yapanlar çoktur. bütünün parçası olduğumuzun bilincine varma ile anlatmasının sığlığına dikkatleri çeker. Örneğin Friedman (1992) Harvey’den yararlanarak. Tek merkezli kültürel hegemonyanın. iv) Medya-mekân. Küreselleşme bu bağlamda. siyasal. . Öte yandan küreselleşme kuramcısı olarak Ronald Robertson bir küreselleşme modeli önerir. ii) Tekno-mekân. dünyanın küçülerek baskılanmasını/sıkıştırılmasını (compression) ifade eden bir terimdir. Ayrıca küreselleşme ile emperyalizm arasında ilişki kurarak yapılan bazı eleştirilere kulak vermek gerekmektedir. toplumsal öğeleri. sermaye birikiminin. Bu süreçlerin. Buna küresel ve yerel (local) kelimelerinden üretildiği için “küreyellik/glokalleşme” (glocalization) veya “kültürel globalleşme” denilmektedir. Robertson (1992)’un görüşleri birçok yönden eleştirilmiştir. tikelcilik ve evrenselciliğin karşılıklı gelişimini izler. küreselleşmeyi nesnel ve öznel bileşenler olarak formüle eder. Glokalleşme yaratan kültürel mekânlar (space) bulunmaktadır ve bunları beş başlık altında toplamak mümkündür: i) Etnomekân. iii) Finans-mekân. Küreselleşme 141 Özet Küreselleşme tartışmalarını yapanlar iki grup halinde sınıflandırılmaktadır: i) Birörnekleştiriciler/Homojenleştiriciler ii) Farkçılaştırıcılar/ Heterojenleştiriciler. Düşüncelerinde T. “Küreyellik/Glokalleşme ise. tüketim ürünlerinin ve yaşam biçimlerinin çevre ülke kültürlerinin içine sızarak yaygınlaşması. Ona göre yerelleşen benzerlikler. yani kültürel emperyalizm şiddetle eleştirilmiştir. Aslında küreselleşme söyleminin önemli bir kısmı modernitenin ideolojik ürünüdür.

Korkut Boratav günümüzde küreselleşmenin hangi kavramın yerini aldığı iddiasındadır? a. c. Kapitalizm c. d. Politik hareket olmak Politik hareketlerden farklı olmak Yerel olmak Kapitalizmi savunmak Hiçbiri . d. c. b. e. Küreselleşme Karşıtı Yeni Toplumsal Hareketlerin temel özelliği nedir? a. Küreselleşme konusunda Farkçılaştırıcıların temel görüşü nedir? a. b. Globalizm c. Globalleşme d. e. c. Emperyalizm d. Glocalization e. Glokalizm ya da Küreyellik hangi kelimelerden üretilmiştir? a. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Dünya Toplumu” anlamına gelir? a. Sanayileşme e. Globalite b. Küresel ve küresel olmayan Küresel ve yerel Küresel olmayan ve yerel Küresel ve genel Hiçbiri 3.142 Ünite 9 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Sosyalizm b. b. Hiçbiri 2. Hiçbiri 5. d. e. Postmodernlik Kültüre önem verme Derin yorumsama yapma Hepsi Hiçbiri 4.

9. 5. 4. Araştırma Tipleri ve Araştırma Teknikleri Araştırma Süreci Sivil Toplum Küreselleşme SOSYOLOJİ 10 3. Türkiye’de Sosyoloji . 8.1. 2. Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Öncüleri Sosyolojinin Kurucuları Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojiye Eleştirel Bakan Yaklaşımlar Yöntembilimsel Yaklaşımlar. 6. 7.

• Genel değerlendirme ve çözüm önerileri gözden geçirilecektir. • Türkiye’de sosyolojinin sorunları incelenecektir. • Dünya’daki son gelişmeler ışığında Türkiye’de sosyolojinin konumu irdelenecektir.144 Ünite 10 Ünitede Ele Al›nan Konular • Türkiye’de Sosyoloji • Türkiye’de Sosyolojinin Sorunları • Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri • Dünya’daki Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Sosyoloji Ünite Hakk›nda • Türkiye’de sosyolojinin kuruluş tarihçesi gösterilecektir. .

• Genel değerlendirme ve çözüm önerileri hakkında yapılan • M. Üniteyi Çal›ş›rken • Türkiye’de sosyolojinin kuruluş tarihçesini daha kapsamlı olarak inceleyiniz. • Türkiye’de sosyolojinin sorunlarının hangi alanlarda yoğunlaştığını belirledikten sonra bunun olası nedenlerini tartışınız. . yakından bildiğiniz diğer bir sosyal bilim ile karşılaştırınız ve bunların farklarını görünüz. Türkiye’de Sosyoloji 145 Ö¤renme Hedefleri • Türkiye’de sosyolojinin kuruluş tarihçesini öğreneceksiniz. Burawoy’un sınıflamasını göz önünde bulundurarak. Türkiye’de sosyolojinin hangi alanlarda daha fazla gelişim gösterdiğini ve Halk Sosyolojisi yapma olanaklarını tartışınız. • Türkiye’de sosyolojinin başlıca sorunlarının neler olduğunu öğreneceksiniz. • Dünya’daki son gelişmeler ışığında Türkiye’de sosyolojinin konumu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız. • Genel değerlendirme ve çözüm önerilerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. • Türkiye’de Sosyolojinin konumunu. değerlendirmelerin hayata geçirilmesi için size göre ne yapılmalıdır? Tartışınız.

Günümüz sosyolojinin statüsünün düşüklüğünün en önemli nedenlerinin başında Batıya bağımlılığı ve kendi koşularına uygun kuramsal ve kavramsal çerçeveleri oluşturamaması gelmektedir (Odabaş. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji'nin ilk kuruluşundan itibaren ve YÖK’ten önce bağımsız bir bölüm olarak kurulmasıdır (1964). Daha sonra 1982’de Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) ile Sosyoloji Bölümleri bağımsız olmuştur. Çünkü başlangıçta Batıda doğan ve Batı sorunlarını inceleyen sosyolojinin evrenselliği hiçbir eleştiri yapılmadan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kabul edilmiştir. Bunlar içinde tek farklı gelişim. İkinci önemli sorun ise. Ege Üniversitesinde (1977) Davranış Bilimleri içinde sosyoloji dersleri okutulmaya başlanmıştır. Türkiye’de ve Avrupa’da sosyolojinin bir bilim olarak kabul edilmesi hemen hemen aynı yıllara rastlamakla birlikte. 2004). Türkiye’de Sosyolojinin Sorunları Türkiye’de sosyolojinin sorunları daha sistematik ve detaylı olarak sekiz başlık altında değerlendirilebilir: . Nitekim Cumhuriyet Döneminin ilk Fakültelerinden Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde de 1939-40 öğretim yılında Felsefe Bölümü içinde sosyoloji dersleri verilmeye başlanmış ve daha sonra da kürsü olarak yapılanma gerçekleşmiştir. “gelenek yokluğu” dur. Aktarmacılık ya da uyarlamacılık.146 Ünite 10 Türkiye’de Sosyoloji ve Son Gelişmeler Türkiye’de ilk sosyoloji dersleri İstanbul Üniversitesi’nde/ Darülfünun’da 1913-1914 öğretim yılında Ziya Gökalp tarafından verilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1959) ve Boğaziçi Üniversitesinde (1971) Sosyal Bilimler Bölümü. aynı gelişimi gösterememiştir. Sosyoloji öğretim üyeleri tarafından uzun yıllardır üzerinde durulan en önemli sorunların başında “aktarmacılık” gelmektedir. önceden olağan sanılan bağımlılık ilişkisi artık sorun edilmeye ve eleştirilmeye başlanmıştır. özgünlük sorunu bugün de devam etmektedir. Düz evrimci gelişme kuramlarının eleştirilmesi ve Batı merkezli kuramların Batı-dışını açıklamada yetersizliklerinin ortaya konulması üzerine ise. daha sonraki uygulamalar iktisat ve felsefe bölümleri içinde sosyoloji kürsüleri şeklinde olmuştur. Başlangıçta sosyoloji “İçtimaiyat Darülmesaisi” adı altında bağımsız bir kürsü olarak Ziya Gökalp tarafından kurulmuş iken. Ancak bu konudaki değerlendirmelerin sosyolojisinin nasıl bir bilim olduğu konusundaki tartışmalar ışığında yapılması daha sağlıklı olacaktır.

• Eğitimleri kuramsal ağırlıklı vermek. • Yabancı dilde yayın yapmaya daha çok önem vermek. • Yorumlayıcı sosyolojiye çok az yer verilmesi. yerel bağlantılarını kurmadan tebliğ olarak sunmak. • Kuramsal ve metodolojik yaklaşımları birbirine karıştırmak ve bunun farkında olmamak. • Kalitatif /nitel tekniklere araştırmalarda çok az yer verilmesi. • Sosyologlar arasında kuramsal tartışmaları yeterince yapmamak. • Kuramları uygularken tatarsızlığa düşmek ve bunun farkında olamamak. • Sadece Batı kuramlarını. Bilimsel Toplantılar • Uluslararası gündemi izlemek. uygulamalara yeterince fırsat tanımamak. • Geniş katılımlı toplantıları sık sık yapamamak . Türkiye’de Sosyoloji 147 Kuramsal Sorunlar Bu başlık altında üç temel sorun alanı bulunmaktadır: • Evrensel olduğu düşüncesiyle hiç eleştiriye tabi tutmadan Batı sosyolojisini kabul etmek ve kullanmak. • Yüksek öğretim hakkında dar bir vizyona sahip olmak. • Kuram ve uygulama bütünlüğüne sahip araştırmalar ve bunlara dayanan yayınlar yapmamak. • Feminist eleştirilerden çok az yararlanılması. Eğitim • Batı literatürünü tercüme eden kitapları eleştirmeden okutmak. • Standart programlarda esneklik olmadan eğitim vermek. Bilimsel Çalışmalar ve Yayınlar • Ulusal yerine uluslararası ölçütler kullanmak. Metodolojik Sorunlar • Pozitivist geleneğin baskınlığı ya da hegemonyası. yerel ve özgün gündemli toplantılar yapmamak. • Batı kuramlarını Türkiye’den bulgularla test eden yayınlar yapmak.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) uygulanmalarına başlanmış ve sosyoloji bölümlerinin denkliği için yeterlilikler belirlenmeye başlanmıştır. • Kurumlaşmış uluslararası destek artmıştır. TÜBİTAK önemli destekler vermektedir. Akademik Dereceler • Batı sistemiyle son derece bütünleşmiş bir sistem vardır. • Bölümler içinde ve bölümler arasında “bölmelenmişlikler” (Akşit. ulusal ve bağlamsal koşulları göz ardı edilerek aktarılmaktadır. Sosyal ve Akademik İlişkiler • Uluslararası kongre ve toplantılara katılım düşüktür.148 Ünite 10 Araştırma • Devlet destekli araştırmalar artmıştır. Bilim dallarına başvurular ve başvuru koşulları batı yönelimlidir. “Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı”na dahil olmak üzere izlenen süreç de batıyla bütünleşme derecesini hızlandırmıştır. Belirli üniversitelerden dil bilenler daha çok katılmaktadır. kuramsal araştırmalar ise destek görmemektedir. • Sınırlı ulusal toplantı düzenlenmekte ve iletişim azalmaktadır. Üç yılda bir Sosyoloji Derneği ulusal bir kongre düzenleyebilmektedir. • Yapılan çalışma ve yayınların çoğu Batı kuramlarını test etmeye yarayan bilgi/data kaynağı niteliğindedir. Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri • Sosyoloji Batıda doğup geliştiği için Türkiye’de de Batı merkezli bir sosyoloji son derece meşru görülmekte ve etkili olmaktadır. • Mevcut Batı sosyolojisi yerel. 1986)yoğundur. Avrupa Birliği fonları ancak belirli konuları desteklemektedir. . Bu Türkiye ve Batı ülkeleri arasında olduğu gibi derin olmasa da benzer biçimde varlığını sürdürmektedir. • Türkiye’deki gelişmiş kabul edilen üç büyük kentteki üniversitelerle diğer üniversiteler arasında merkez-çevre benzeri hegemonik bir bağımlılık ilişkisi bulunmaktadır. • Bolognizasyon denilen. • Politika yönelimli araştırmalara devlet desteği daha fazladır.

• Metodolojik ve ontolojik sayıltılarını gözeterek nicel ve nitel araştırma tekniklerini bütünleştirmek. Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Sosyoloji Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA) ve Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) başkanlıkları da yapan İngiliz asıllı sosyolog Michael Burawoy’in yaptığı ‘mesleki’ (professional). • Uluslararası ve bölgelerarası araştırma programları geliştirmek. ‘eleştirel’. birbirine içten bağımlılığı olan bu dört tip sosyolog ve sosyoloji arasında kaçınılmaz olarak hükmetme ve bağımlılık ilişkileri söz konusudur. dört tip sosyoloji ve dört tip sosyolog bulunmaktadır: ‘Profesyonel’. • Yapı-birey arasındaki ilişkiyi önemseyerek. . • İletişim kopukluğu son derece yaygındır. Türkiye’de Sosyoloji 149 • Birbiriyle yarışan çok sayıda görüş vardır. • Küresel gelişim içinde tarihsel özgüllükleri önemseyerek “sosyolojik düşünme yeteneği” (Mills. ‘halk’ ve ‘politika yönelimli” sosyologlar. Çünkü Michael Burawoy’e göre. Türkiye’de Sosyolojinin gelişmesi için çok sayıda öneride bulunmak mümkündür: • Sosyologlar arasında iletişimi geliştirerek ortak yapılan çalışma sayısını arttırmak. • Uluslararası merkez-çevre ilişkilerine duyarlı biçimde. • Küresel ve yerel ölçekte karşılaştırmalı araştırmalar yapmak. diğer uluslarla toplantı ve konferanslar düzenlemek. • Sınırlı özgün kuramsal çerçeve ve akademik yükselme amacıyla yapılan çalışma ve yayınlar yeterli bir sosyolojinin gelişiminde en önemli engellerdir. aynı ulus/toplum içinde olduğu kadar farklı uluslara/toplumlara göre zaman içinde değişiklikler gösteren. makro ve mikro çalışmaları birlikte yapmak. Akademik kuruluşlara göre farklılaştığı gibi. Ancak bilimsel topluluğun/cemaatin gelişmesinde bundan yararlanılabilir. ‘politika’ (policy) ve ‘eleştirel’ (critical) sosyoloji sınıflamasını göz önünde bulundurarak Türkiye’de Sosyoloji’ye bakıldığında başlangıçtaki kurucularımızın mesleki sosyoloji kadar halk sosyolojisi de yaptığı söylenebilir. ‘halk’ (public). 1956) geliştirmek.

kendi referans sistemine ve mesleki çıkarına sahip araçsal bilgi üretir.150 Ünite 10 Sosyolojik Bilgi Araçsal Bilgi Düşünümsel Bilgi (Diyaloga dayalı bilgi) Akademi Profesyonel Sosyoloji Eleştirel Sosyoloji Akademi Dışı Politika Yönelimli Halk Sosyolojisi Tablo 7: Burawoy’un Sosyoloji Sınıflandırması (Burawoy. temel ahlaki görüşler taşıyan. Araçsal bilgi ve düşünümsel bilginin her ikisinde de meşruluk. akademisyenlere. yönlendirici soruları ve kavramsal çerçeveyi sağlayan profesyonel sosyoloji olmaksızın ne halk ne de politika yönelimli sosyoloji olur. halk sosyolojisi ise. iletişimsel. Nitekim Burawoy’e göre. Halk sosyolojisi ise. akademik izleyiciye. halk sosyolojisi kadar politika yönelimli sosyoloji ve onun müşterilerinin hizmetine de sunulabilir. patolojik davranışlara sahip olma ve siyaset yapma açısından sosyologlar karşılaştırılır. profesyonel sosyoloji olmadan halk ve politika yönelimli sosyoloji olmayacağı gibi. akademi dışındaki izleyiciye. politik müdahale olanağı veren araçsal bilgi üretir. Aralarında uzlaşma pek kolay olmasa da profesyonel sosyolojinin araçsal (instrumental) bilgisi. akademik izleyiciye kuramsal veya ampirik özellikte. Ancak farklı bir şekilde. Mesleki sosyoloji. Politika yönelimli sosyoloji ise. eleştirilecek bir şey olmayacağı için . birikimli bilgi yapılarını. halk ve politika yönelimli sosyolojinin düşmanı değildir. hesap verme. somut. akademi dışındakilere yönelik düşünümsel bilgi üretmekten sorumludur. aynı durum eleştirel sosyoloji için de geçerlidir. etkili. sırasında dogmatik özelliklere sahip. Buna karşılık eleştirel sosyoloji. araçsal bilginin değişik formlarıdır. akademi dışındaki izleyiciye. bilimsel normlara ve akran değerlendirmesine dayalı. belirli halk kesimlerine yönelik ve halk ile diyalog içinde düşünümsel bilgi üretir. Diğer bir ifade ile mesleki ve politika yönelimli sosyoloji. ‘gerçek’ (truth) ve gerçeğin test edilmiş yöntemleri. sırasında kaynak sağlayıcıların hizmetinde olabilen. Eğer profesyonel sosyoloji olmaksızın halk ve politika sosyolojisi olmuyorsa. dahili tartışma içeren düşünümsel bilgi sunar. fakat onların var olabilmesi için zorunludur. 2005) Sosyolojik işbölümünde Burawoy sosyolojik bilgi türleri ve onun izleyicilerinin bir tipolojisini önerirken ‘araçsal’ (instrumental) ve ‘düşünümsel’ (reflexive) olarak iki bilgi türü ve ‘akademik’ ve ‘extra-akademik/akademi dışı olarak’ iki grup dinleyici ayrımı yapar. Eleştirel sosyoloji. Profesyonel sosyoloji.

daha sınırlı çıkarların savunulmasına yönelik olabilir. işçi sendikaları gibi. akademinin ötesinde politik ve ahlaki düşüncelerle halk ile diyalog içinde olmaktır. Söz konusu sınıflamada yer alan ilk kategori olarak profesyonel sosyologlar. Profesyonel sosyologlar yaptıkları çalışmaları yayınlama sorumluluğuna sahiptirler. Halk sosyolojisi. Benimsedikleri bilimsel süreçler. Örneğin James Coleman’ın Amerikan Kongresi’ne sunduğu Afrikalı Amerikalıların okullara entegrasyon önerisi böyle bir durumu yansıtmaktadır. Örneğin David Reisman’ın Yalnız Kalabalıklar. organik/tabana dayalı yaklaşım ise diyalog ile öğrencilerde var olan bilgilerin ortaya çıkarılabileceğini kabul eder. geleneksel ya da seçkinci halk sosyolojileri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’den de benzer örnekler vermek . meşruluk ilkeleri ve hesap verme biçimleri kendi meslektaşları tarafından belirlenir. diğer sosyoloji yapma biçimlerinin belkemiğidir. toplumu analiz etmek için kuramsal ve metodolojik olarak sofistike araçlara sahiptirler. Onlar toplumun içinde bulunduğu en önemli problemleri göstermek için halk ile birlikte çalışırlar ve halka karşı sorumludurlar. Politika yönelimli bir sosyolojiden halk sosyolojisine de geçiş olabilir. Politika yönelimli araştırmacı sosyologlar. mahalle grupları. Geleneksel seçkinci yaklaşım öğrencileri hiçbir şey bilmeyen ve bilgi ile doldurulması gereken boş bir kap/tabla olarak görürken. İdeal olarak profesyonel sosyoloji. meşruluk temelleri ve sorumlulukları/hesap verme mekanizmaları bulunduğundan uzlaştırılmaları pek kolay değildir. profesyonel sosyoloji tarafından geliştirilen kuramsal çerçeveleri ve metodolojileri. Türkiye’de başlangıcından bu yana sosyolojinin bu kapsamda gelişim gösterdiği iddia edilebilir. Ancak. Robert Bellah’ın Kalbin Alışkanlıkları adlı kitapları veya New York Times gazetesinde çıkan yazılar. Halk sosyologları ise. inanç toplulukları. eğer profesyonel sosyoloji bir ülkede çok gelişmişse diğerlerinin zayıf kalma olasılığı yüksektir. Ancak kabul etmek gerekir ki. sosyologların ilk halkı olarak görülürler. halk ile sosyolog arasında karşılıklı anlaşma içinde konuşmayı/ diyalogu başlatır. Halk sosyolojisi. propaganda ve dogmaya dönüşmeyi engellemede. kamu veya özel sektör tarafından talep edilen araştırmaları yapmakta kullanırlar. temelde kamuya angaje olmuştur. Ayrıca ‘seçkinci/geleneksel’ ve ‘organik/tabana dayalı’ (grassroots) halk sosyolojileri şeklinde ayrım da söz konusudur. Gunnar Myrdal’ın Amerikan İkilemi. Türkiye’de Sosyoloji 151 eleştirel sosyoloji de olamaz. Organik ya da tabana dayalı halk sosyolojisi ise. bu tiplerden birinde yer alan sosyologların kendilerine göre farklı bilgileri. Örneğin eğitim sırasında öğrenciler.

Tipler arasında . Wright Mills. ‘çalışılan yer’ ve ‘yapılan iş’ gibi iki ölçütlü bir sınıflama yapmak da mümkündür. Normal bilim yaparken Sosyolojik Kuramsal Yaklaşımlarnın bilgisinin veya sosyolojinin temellerinin sorgulanması fazla mümkün değildir. Örneğin bazı DTCF Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinin GAP İdaresi için yaptıkları karşılaştırmalı toplumsal yapı araştırması öncelikle politika yönelimlidir. Kategoriler arasındaki ilişki ya da bağlılık. Ancak çoğu zaman birinde yoğunlaşma söz konusudur. Aslında bir sosyolog. devlet/siyaset ve ekonomi tarafından tehdit edilen sivil toplumu savunmanın. Ancak unutulmaması gereken. Örneğin mesleki sosyoloji kendini diğer tiplerden tamamen soyutlayabilir. Örneğin Achwan ve Sujatmiko’ya göre Endonezya’da ‘akademik’. Onlar. Eleştirel sosyoloji ilk olarak mesleki sosyoloji ile ilgilenir. Burawoy. yaptığı işin ahlaki boyutuna hiç değinmeden mesleki sosyoloji yapabilir. Bu işi yapmak eleştirel sosyolojinin görevidir. Her tipin kendine özgü patalojik yanları söz konusudur. Sosyoloji Derneği yönetiminde uzun yıllardır görev üstelenerek bu misyonu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden eleştirel sosyolojinin mesleki sosyolojinin bilinci olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aslında bunların birbirlerini tamamen dışladığı söylenemez. bunun da normal olduğunu belirtir. politika yönelimli araştırmalar iktidarın hizmetine girebilir. Bazı öğretim üyeleri. Alvin Gouldner ve hatta Pitirim Sorokin’in mevcut mesleki sosyolojinin temellerini sorgulayan eleştirel sosyologlar olduğunu söylemek mümkündür. bu kategorilerin özerkleşmesi ile tehlike altına girebilir. mevcut kuramları. Gelişmiş Batı toplumlarındaki bu dörtlü sınıflama yerine. Bazı sosyologlar dört tip içinde de faaliyet gösterebilirler. sosyologların politika sosyolojisi. Ayrıca kalkınma ajansları ve GAP’ın eşitsizlikleri arttırdığı konusunda kamuoyuna yapılan eleştiriler. halk sosyolojisi olarak düşünülebilir. halk sosyolojisinin de pop sosyolojiye dönüşme riski vardır. onların sayıltılarını ve mesleki sosyolojinin gizli gündemini sorunsallaştırırken bilimsel topluluğa karşı sorumludur. ama bilginin piyasada metalaşmasını sorunlaştırarak politika yönelimli sosyoloji ile. eleştirel sosyoloji. ahlaki yükümlülükler nedeniyle de halk sosyolojisi ile ilgilenir.152 Ünite 10 mümkündür. ‘aktivist’ ve ‘profesyonel’ sosyolog tipleri bulunmaktadır. Eleştirel sosyologlar ise. Ancak tüm bu dört tipin Weberyen anlamda birer ideal tip olduklarını unutmamak gerekir. Bu anlamda C. “ne için bilgi” ve “kimin için bilgi” sorularını sorarak yanıt aramışlardır. halk sosyolojisi ve mesleki sosyoloji arasında yer değiştirebileceğini. eleştirel sosyolojinin en önemli görevi olduğudur.

hükümet kuruluşları. Türkiye’de Sosyoloji 153 sürekli geçişler de mümkündür ve birbirleriyle işbirliği de yapmaktadırlar. Bu tür özelliklerin Türkiye için de geçerli olmaya başladığı söylenebilir. medya veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sosyal problemleri yorumlayarak daha iyi bir toplumu inşa etmek üzere evrensel değerlerle ilintili eleştirel politikalar üretmeye çalışmaktadırlar. Akademik sosyologlar Burawoy’in profesyonel sosyologlarına benzemekte. bilmece çözme . üniversiteler bilgi üretimindeki tekel konumlarını kaybetmişlerdir. üniversite ve araştırma enstitülerinde toplumu anlamada sofistike kuramlar ve yöntemlere sahip olarak çalışmaktadırlar. Bir araştırmanın yararını değerlendirmede de. Sonuç olarak araştırmalar. daha sonraki kuşakların ise hem akademik hem de profesyonel özellikler taşıdığını söylemek pek yanlış olmayacaktır. Burawoy’un eleştirel ve halk sosyolojisine benzer faaliyetlerde bulunmaktadırlar.5 veya Mod 3 şeklinde (devlet üniversitesinde piyasaya araştırma yapmak gibi) örneklerden de söz edilebilir. ekonomik yarar. politik etki ve sosyal performans göstergelerinin baskısına hedef olmaktadır. Aktivist sosyologlar ise. Profesyonel sosyolojiden beslenen politika yönelimli sosyologlar tarafından. bu gelişmelere paralel olarak politik ve ekonomik ölçütler daha fazla önem kazanmaktadır. Öte yandan bir disiplin olarak sosyoloji. Endonezyalı profesyonel sosyologlar ise. örgütsel problemlere veya pratik politikalara uygulanabilecek bilgi üretilir. temel araştırmalardan farklı olarak çeşitli düzeylerde uygulamalar içermekte ve büyük ölçüde dış ortak/ partner ve müşterilerle yakın işbirliği içinde yapılmaktadır. toplumsal meşruluk baskısı ile karşı karşıya kalmada yalnız değildir. Bunun yerine araştırma merkezleri. Mod 2’de. Mod 2 bilimin kurumsal bağlamında bir dizi önemli değişim gerektirmektedir. ki bu değişim Mod 1’den Mod 2’ye geçiş olarak adlandırılmaktadır. Eğer Mod1 araştırma. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde kurucularımızın aktivist olduklarını. Mod 2 Araştırmalar geçici ve interdisipliner ortamlarda yürütülmekte. Burawoy’in politika yönelimli araştırmacı sosyologları gibi kamu veya özel sektörde hizmet ve politika üretiminde görev almaktadırlar. Farklı bir deyişle aktivist sosyologlar. bilgi toplumunun ortaya çıkışıyla birlikte. Tüm Batı Avrupa ülkelerinde bilim ve toplum ilişkilerinin yeni ve değişen örüntüleri söz konusudur. Hatta Mod 1. Profesyonel sosyolojinin bilgi savları. devlet fonlarıyla desteklenmiş ve disiplin temelli olarak organize edilmiş klasik araştırma ise. özel danışmanlık şirketleri araştırmalara fon sağlamakta ve öncekilerden çok daha fazla sayıda araştırmacı istihdam etmektedirler.

Tüm bu tartışmaların Türkiye’de tam karşılıkları bire bir bulunmasa da veya ‘kuramsal’ ve ‘uygulamalı’ sosyoloji ayrımına dayanan terminoloji daha yaygın olsa da. Bu terim. Sosyoloji Türkiye’de İstanbul Üniversitesi’nde Ziya Gökalp tarafından ilk derslerin verildiği 1914’lü yıllara kadar giden geçmişinden bu yana büyük ölçüde halk sosyolojisi ağırlıklı iken. daima geniş . “diyalog hakkında da diyalog” söz konusudur ve bunların dinleyicileri daha çok akademiktir. halk sosyolojisi yaparken bu şekilde tavır almanın sosyologların ahlaki sorumluluğu olduğunu belirtmiş ve üyelerinden önemli destek görmüştür. Politika yönelimli sosyoloji. Hatta Sosyoloji Derneği üye ve yöneticilerinin Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte Aydın'ın Didim ilçesinde Ekim 2009 ‘da gerçekleştirdiği 6. Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Dayanışmaya Dönüşümü (1993) bir politika yönelimli araştırmadır. Çoğu kamusal destekli olan araştırmalar. Kuhn’un normal bilim yapma dönemine denk gelir. Burawoy veya başkalarının eleştirdiği parasal kaynak sağlayıcıların çıkarına hizmet eden araştırmalar hiçbir zaman yapılmamıştır. 12 Eylül 2009 ‘da İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra merkezi ve yerel yönetime yönelik eleştirel basın açıklamalar ve 2007’de Ankara’da yaşanan su kesintilerinde yerel yönetim uygulamalarının değerlendirmesini yapan bir doktora tezinde halk sosyolojisi yapıldığı söylenebilir. yılında “Afetlere Hazırlık” konusunda. Politika yönelimli sosyologlar arasında ‘geleneksel/seçkinci ’ ve ‘organik/tabana dayalı’ halk sosyolojisini benimseme açısından da farklar bulunabilir. bu bağlamda sosyal problemlere yönelik olarak problem çözmedir. İnşaat Mühendisleri Odası ile 1999 Marmara Depreminin 10. Ulusal Sosyoloji Kongresinde Türkiye’nin önemli gündem maddesini oluşturan ‘demokratik açılım’ konusunda katılanların görüşlerini alarak. 1990’lı yıllardan başlayarak politika yönelimli olmaya başlamıştır. DTCF Sosyoloji bölümü. Elektrik Mühendisleri Odası ile işbirliği içinde “Elektronik gözaltı ve telekulak” konusunda. Nitekim Burawoy de.154 Ünite 10 şeklinde meydana gelir. kapanış oturumunda sonuçların paylaşılması da halk sosyolojisi örneği olarak değerlendirilebilir. gerek uygulamalı gerekse politika yönelimli sosyoloji yaparken de eleştirel olmak ve halka yönelmek eğilimindedir. Eleştirel sosyolojide. Irak Savaşı’na karşı ASA’nın açıklama yapmasını sağlayarak. Aile Araştırma Kurumu’na 1990 yılında kurulan Sosyoloji Derneği üyelerinin yaptığı. Ancak bu çalışmaların arkasında hep akademik kaygılar olmuştur. Örnek vermek gerekirse. Halk sosyolojisi kamusal tartışmalara hizmet eder ve bu yüzden dıştan dinleyicileriyle diyalog içerisindedir.

Türkiye’de Sosyoloji

155

toplum kesimlerine hizmet etmek anlayışının ürünüdür. Bu çabaların bir örneği olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen GAP Karşılaştırmalı Toplumsal Yapı Araştırması en son çalışmalardan birisi olarak hem Sosyoloji Derneği hem de GAP idaresi tarafından 2010 yılında basılmıştır. Bu çalışmaların ayrıca Mod1 araştırmadan Mod 2’ye geçişin izlerini taşıdığı söylenebilir. Ancak TÜBİTAK’ın da devlet kuruluşu olması nedeniyle tam bir dönüşümden söz edilemez. Ayrıca henüz kamu en önemli kaynak sağlayıcı olduğundan Türkiye’de Mod 2 araştırmalar çok sınırlıdır. Bununla birlikte, şimdilik yakın bir tehdit olmaması hiç olmayacak anlamına gelmemelidir. Bilindiği üzere sosyoloji Türkiye’de ağırlıkla devlet üniversitelerinde bilimsel ve ekonomik açıdan tam özerk olmayan koşullarda yapılmaktadır. Buradan hareketle “acaba Türkiye’de halk sosyolojisinin geliştiğini iddia etmek mümkün müdür ” sorusu akla gelmektedir. Ancak “Özellikle İskandinav refah toplumunda, devletin her zaman her şeyin içinde olması demek halk sosyoloji anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifade ile araçsal halk sosyoloji tatmin edici görünmemektedir.” diyen Kropp’un saptaması, yanıtın olumsuz olduğunu bize açıkça göstermektedir. Sujata Patel (2010)’in belirttiği gibi, 1970’lerden bu yana dünya hızla değişmekte; bilgi, düşünce, hizmet, para, mal ve teknoloji kadar hastalık (örneğin kuş ve domuz gribi) ve ilaçlar ile silahlar da sınır ötesine taşarak dolaşmaktadır. Dünya Risk Toplumu olarak da tanımlanan bu toplum yapısı içinde işbirliği olanakları kadar çatışma, eşitsizlikler ve askeri güç uygulamaları da artmakta; kültürel dışlamalar ve grup kimlikleri yeni formlarda ortaya çıkmakta; mekân kavramı yeniden tanımlanmaktadır. Bu yüzden değişen dünyayı anlamada yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak önemli olan sosyologların bu değişmelere meydan okumaya ne kadar hazır oldukları ya da değişen dinamikleri anlamada ne tür kaynaklara sahip olduklarıdır. Öte yandan, sosyolojik çalışmalarda toplum olarak kavramlaştırılan gerçeklik çoğu kez ulus devlete karşılık gelmektedir. Hatta Amerikalı sosyologların, toplum yerine ulus kavramını tercih ettiklerini dikkatli gözlemciler hemen fark edebilirler. Bu yüzden birçok ünlü Batılı sosyologun geliştirdiği kuram veya kavramın küresel düzeyde karşılaştırmalar içermediğini ve yalnızca Kuzey Amerika ya da Avrupa ile sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Aslında U. Beck’in “yöntemsel ulusalcılık” (methodological nationalism), “kozmopolitan gerçeklik” (cosmopolitan reality) ve “ikinci modernlik” (second modernity) kavramları da tam bu konulara işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile sosyolojinin konusu olan insan, kurum, örgüt ya da gruplar hakkındaki

156

Ünite 10

betimlemeler, bunu yapan sosyologun kendi ulusal kültürü ile sınırlı kalabilmektedir. Özetle bugüne değin evrensel olarak ileri sürülen birçok sosyolojik görüş bu özelliği taşımazken, hatta bölgesel/taşra (provincial) düzeyinde kalırken, bunları eleştirmeden evrensel olarak kabul etmek Syed Farid Alatas (2010)’ın yıllar önce belirttiği gibi “tutuklu zihinler” (captive mind) olarak eleştirilmektedir. Buradan hareketle DTCF Sosyoloji Bölümü’nde yoksulluk konusundaki bir doktora tezinde “azimli yoksullar” kavramı geliştirilerek sosyolojik yazına kazandırılmıştır. Bu girişimin Alataş’ın “basit alternatif” geliştirme söylemine denk düştüğünü belirtmek yanlış olmayacaktır. Bilindiği üzere, alternatif sosyoloji arayışları, Batı-dışının ya da Güneyin Kuzeye tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel/ akademik çok yönlü bağımlılığına karşı bir meydan okumadır. Batı dışından, kendi tarihsel ve sosyal deneyimlerine dayanan yeni kavram ve kuramların üretilmesi, sosyal bilimlerde güneyin kuzeye olan tarihsel bağımlılığını azaltmada önemli görülmektedir. Alataş’ a göre, sosyal bilimlerde batıya alternatif olabilmek için, taklitçi olmamak, yaratıcı olmak, özgün olmak, özcü olmamak, Avrupa merkezli olmamak, ulus devlet ve uluslararası grup ve kuruluşlardan bağımsız olmak, yerelin kültürünü, dilini, sosyal ve ekonomik koşullarını yeni kavramlar ve kuramlar üretmede bilginin kaynağı olarak görmek gerekir. O, ‘basit’ ve ‘yüksek’ düzeyde alternatif olma konularını tartışır. Basit düzeyde alternatif olmak, Batıda geliştirilen kavramları Batı dışı bağlama dikkatle uygulamak iken; yüksek düzeyde alternatif olmak, Batı dışında/yerel düzeyde üretilen bir kavramın yerel bağlamda yaratıcı olarak uygulanması demektir. Yüksek düzeyde alternatif olmak, özellikle hegemonik ilişkileri yıkacağı için önemlidir. Alataş’ın burada İbn-i Haldun’un Asabiye Teorisi’ni kastettiği belirtilmelidir. Ancak İbn-i Haldun’un sanayi öncesi toplumlardaki değişmeyi açıklamak üzere geliştirdiği kuramından yararlanmanın da basit alternatif olma özelliğinin daha fazla olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Bu bağlamda Ziya Gökalp’in ‘hars’ ve ‘medeniyet’ ayrımı da Batı dışından bir alternatif söylem olabilir. Ayrıca hars kavramının kültüre denk düşmesi yüzünden, bu girişimin de basit alternatif olacağı iddia edilebilir. Aslında basit alternatiflerin, günümüzde çok tartışılan ‘tek’ yerine ‘çoklu evrenselliklerin’ olduğu görüşü için de uygun bir zemin hazırladığı düşünülmelidir.

Türkiye’de Sosyoloji

157

Özet
Türkiye’de ve Avrupa’da sosyolojinin bir bilim olarak kabul edilmesi hemen hemen aynı yıllara rastlamakla birlikte, aynı gelişimi gösterememiştir. Türkiye’de sosyolojinin en önemli sorunlarının başında “aktarmacılık” ve “gelenek yokluğu” gelmektedir. Türkiye’de sosyolojinin statüsünün düşüklüğü ise, son yıllarda tartışmaya açılan diğer bir sorundur. Bu duruma yol açan en önemli nedenlerin başında batıya bağımlılığı ve kendi koşularına uygun kuramsal ve kavramsal çerçeveleri oluşturamaması gelmektedir. Ancak bu konudaki değerlendirmelerin sosyolojinin nasıl bir bilim olduğu konusundaki tartışmalar ışığında yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü başlangıçta Batıda doğan ve Batı sorunlarını inceleyen sosyolojinin evrenselliği hiçbir eleştiri yapılmadan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kabul edilmiştir. Evrimci gelişme kuramlarının mercek altına alınması ve Batı merkezli kuramların Batı-dışını açıklamada yetersizliklerinin saptanmasıyla yapılan eleştiriler de artmıştır. Bu eleştirilerin başında, yapılan çalışma ve yayınların çoğu Batı kuramlarını test etmeye yarayan bilgi/data kaynağı niteliğinde olması ve Batı sosyolojisinin yerel, ulusal ve bağlamsal koşulları göz ardı edilerek aktarılması gelmektedir. Ayrıca sosyologlar arasında iletişim kopukluğunun yaygın olması ve sınırlı özgün kuramsal çerçeve ve akademik yükselme amacıyla yapılan çalışmalar, yeterli bir sosyolojinin gelişiminde en önemli engeller olarak görülmektedir. Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA) ve Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) başkanlıkları da yapan İngiliz asıllı sosyolog Michael Burawoy’in yaptığı ‘mesleki’ (professional), ‘halk’ (public), ‘politika’ (policy) ve ‘eleştirel’ sosyoloji sınıflamasını göz önünde bulundurarak Türkiye’de Sosyoloji’ye bakıldığında, başlangıçtaki kurucularımızın mesleki sosyoloji kadar halk sosyolojisi yaptığı da söylenebilir. Alternatif sosyoloji arayışları ise, Batı-dışının ya da güneyin kuzeye tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel/akademik çok yönlü bağımlılığına karşı bir meydan okumadır. Batı dışından, kendi tarihsel ve sosyal deneyimlerine dayanan yeni kavram ve kuramların üretilmesi, sosyal bilimlerde güneyin kuzeye olan tarihsel bağımlılığını azaltmada önemli görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyolojinin gelişiminde etkili değildir? a) İletişimi güçlendirmek b) Karşılaştırmalı araştırmalar yapmak c) Sadece mikro çalışma yapmak d) Mikro ve makro çalışmaları birlikte yapmak e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek 5.158 Ünite 10 De¤er­ len­ dir­ me Sorular› 1. Türkiye’de sosyolojinin en önemli sorunlarının başında ne gelmektedir? a) Aktarmacılık b) Gelenek yokluğu c) Batıya bağımlılık d) Özgünlük e) Hepsi 3. Türkiye’de sosyolojinin kurucusu kimdir? a) Hilmi Ziya Ülken b) Prens Sabahattin c) Ziya Gökalp d) Fahri Fındıkoğlu e) Niyazi Berkes 2. M. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyolojinin metodolojik sorunları arasında sayılamaz? a) Pozitivizmin baskınlığı b) Pozitivizmin ihmali c) Yorumlayıcı sosyolojinin ihmali d) Feminist eleştirileri yok sayma e) Hiçbiri 4. Burawoy’un sınıflamasından hareketle Türkiye’de en az yapılan sosyoloji hangisidir? a) Mesleki sosyoloji b) Eleştirel Sosyoloji c) Politika Yönelimli Sosyoloji d) Halk sosyolojisi e) Hiçbiri .

Dahrendorf. Oxford Blackwell. (1997) Modern Devletin Doğuşu. iç. R. Ill. London: Tavistock.: The Free Pres. V. (1993) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. (2000) Emperyalizm mi? Küreselleşme mi? İç Küreselleşme: Emperyalizm Yerelcilik İşçi Sınıfı (der. L. H. . Z. Baumann. M. Bauman. Bursa: Ekin. London: Sage. Globalization and Modernity (Dr. Burawoy. Gelencoe. S. Social Forces. (1963) İnvitation to Sociology: A Humanistic Perspective. (1999) Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları (Çev. Stanford: Stanford University Pres. F. Boratav. A. (1958) The Human Condition. İstanbul: Ufuk. Alataş. M. (1997) Thinking Sociologically. İ. Chicago: University of Chicago Press. Facing an Unequal World: Challenges for a Global Socıology (der. (1995) Socail Problems and Social Movements. Berkowitz). R. McIntosh). (1991) Family and the State of Theory. E. M. L. Castels. A. Türkiye’de Sosyoloji 159 Kaynaklar Abbott. Featherstone). (1987) Women and Social Class. H. (1996) Rise of Network Society. F. H. İstanbul: Der.. Beck. Arrent. Tronto: Üniversity of Toronto Pres. M. (1956) The Fuctions of Social Conflict. (2010). Cheal. (1974) Labelling Theory Reconsidered. Rock ve M. Oxford: Blackwell. Coser. S. iç. Dilemmas and Possibilities. D. Burawoy. Bandura. Bash. M. Deviance and Social Control (der. (1992) Risk Society. Ankara: İmge. M. Hsieh). New York: Doubleday. İstanbul: Ayrıntı. Advances in Experimental Psychology (der. iç. (2005) Public Sociologies: Contradictions. (1959) Class and Class Conflict in Industrial Society. London: Tavistock. U. Vol 2 : 139-158. K. Chang. (1965) Vicarious Process: A Case of No-trial Learning. (2010) Değişen Dünyada Sosyoloji. P. “The Definition and Types of Alternative Discourses”. Appadurai. Coşkun. 82: 1603-1618. A. Z. Becker. London. Global Culture: Nationalism. Sapsford. Yılmaz). H. P. Bozkurt. (2004)(der) Küresel Kuşatma Karşısında İnsan. İç. Armağan. Berger. New York: Academic Press. Tonak). M. New Jersey: Humanities. A. P.

(Çev. Feagin. J (1981) The Philosophical Discourse of Modernity. A. (1912/1965) Elementary Forms of Religious Life. Ankara: Ara. (1990) Postmodern Durum (Çev. (1995) Sociology: Themes and Perspectives. . F. London: Hamilton. J. 15: 335-372. (2004) Sivil toplum ve Devlet. O. Giddens. F. (1993) Sociology. Foucault. (1980 ) Power/Knowledge. Hochschield.160 Ünite 10 Durkheim. (!1938/1964) The Rules of Soıciological Method. A. E. A. M. A. A. Kasapoglu.. A. (2000) Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Giddens. M. J. E. M. A. Cambridge: Polity. Sociology: A Down to Earth Approach. Çiğdem). (1997) Social Problems: A Critical Power-Conflict Perspective. Ankara. M.Çiğdem). Lenslin. Holborn. (1991) Yüksek Öğretimde Sosyoloji Eğitiminin Sorunları. New York: Free Press. Kasapoğlu. Keane. Haralambos. Reason and Religion. Friedman. C. Giddens. (1984) Constitution of Society. Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar. Lyotard. London: Routledge. Gellner. (1983) The Managed Hear: Commercialization of Human Feeling. (1990) The Consequences of Mpodernity: Cambridge: Polity. Review. DTCF Araştırma Dergisi. E. selcted Interviews and Other Writings 1971-1977. Ankara: Ankara Üniversitesi. İ. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları. İstanbul: Alfa. New Jersey: Prentice Hall. T. (1992) Postmodernism. A. Boston: Allyn and Bacon.. B. (Çev. London: Polity. J. Giddens. A. A. (1977) Mukaddime. Haldun.Dursun). (1992) General Historical and Culturally Specific Properties of Global Systems. (1997) Günümüzde Aile Araştırmaları. (1992) Sosyolojide Birlik Sağlamak. Akınhay). M. Fukuyama. Feagin. Habermas. New York: Free Press. R. 1: 141-158. J. Durkheim. J. Cambridge: Polity Pres. Brighton: Harvester. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Berkeley: University of California Pres. (1989) The End of History and The Last Man. London: Coolins . (Çev. Kasapoğlu.

Merton. Self and Society. Ritzer. Ill. Parsons. Ankara: Vadi. S. (2000) (der) Küreselleşme: Emperyalizm Yerelcilik İşçi Sınıfı. New York: Wheatsheaf. Reconstructing Sociological Traditions fort he Twenty First Century”. Tonak. New York: Vinatge Books. M. (1998) (der) Sivil Toplum. R. F. (1998) Postmodernizm ve Toplum Bilimleri (Çev. (2008) Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları.. Rosenau. K.. Sarıbay. (1999) (der.: Free Pres. Vol 1: 48-63 Patnaik. (1934) Mind. (Çev. Sivil Toplum ve İslam. Mills. H. T. ( 1995) Social Problems: A World at Risk. (1966) Power and Privilege: A THeory of Social Stratification. G. Chicago. Türkiye’de Sosyoloji 161 Lenski. iç. (Çev. Ankara: Bilim ve Sanat. Soraka. (2010). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. R.) Postmodernizm ve İslam. Marks. Burawoy. Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim. Revue Tiers Monde . Facing an Unequal World: Challenges for a Global Socıology (der. Fethi): İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. (1997) Niyazi Berkes: Unutulan Yıllar. Ankara: İmge. New York. C. P. Sezer. E. (1978) Capital.Coşkun). Ill. A. İstanbul: İletişim. M. S. G. Aktay. Küreselleşme ve Oryantalizm. Mead. Topçuoğlu. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. (1951. Chang. Birkan). M.. A. Ankara: Seçkin. New York: Alfred A. (der. J. M. T. P. McGraw.. (1995) Postmodernite.. P (1997) Imperialism. Özdalga. Bryjack. Robertson. Demokrasi ve İslam Dünyası. R. İstanbul: İletişim. Storey. (1949) Social Theory and Social Structure. Knoph. A. New York: Oxford University Press Neuman (1994) The Qualitative and Quantitative Research Metheods. “The Imperative and the Challenge of Diversity. (1993) An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture. Sarıbay. E. A. Y. G.1967) The Social System. R. A. Özkalp. 38-150. III: The Free Press Patel. (2000) Sosyolojiye Giriş. (1956) The Power Elites. London: Sage. W. A.Mandel). K. (2000) Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji. Glencoe. M. Boston: Allyn and Bacon. E. Persson. Özden. Hsieh). .: Chicago Univesity Press. R.Hill Company. E. (1983) Sociological Theory. Glencoe. İstanbul: Alfa. iç.

Ill: The Free Press Worsley. M. Gerth ve C. Mills) New York: Oxford University Pres. 2: 1-4. Current Sociology. Hendelson ve T. Harmonworth: Penguin. (1913/1947) The Theory of Social and Economic Organization. Weber. Parsons). I. P. W. Glencoe. (1998) The Heritage of Sociology and The future of Social Sciences in the 21st Century.162 Ünite 10 Wallertein. (1946 ) From Max Weber: Essays in Sociology (Çev. A. . M. Weber. (1988) Introducing Sociology. H. Çev. M.

Ünite 1. D 5. D 3. D 4. A 6. C 5. A 9. Ünite 1. B 4. D 6. B 6. A 4. Türkiye’de Sosyoloji 163 Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. A 6. C 7. C 5. B 8. Ünite 1. D 2. Ünite 1. D 5. C 3. C 2. C 7. Ünite 1. A 2. E 5. C 2. C 5. E 5. E 3. A 3. B 8. C 3. B 4. E 2. E 5. B 4. A 5. D 4. D 7. E 3. D 2. C 5. Ünite 1. Ünite 1. E 10. D 6. B 2. Ünite 1. C 7. E 3. Ünite 1. D 4. B . C 3. A 2. B 3. D 4. B 4. B 3. B 7. D 4. E 2. C 5. D 2. C 3. Ünite 1. C 2. B 4. D 6.

164 Ünite 10 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->