P. 1
TMMOB_1-MuhMimoykuleri

TMMOB_1-MuhMimoykuleri

|Views: 12|Likes:
Yayınlayan: mjoratenax

More info:

Published by: mjoratenax on Oct 07, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Sections

  • Kemal Saatçioðlu ile Söyleþi
  • Nadir Avþaroðlu
  • Baki Remzi SUÝÇMEZ
  • Celalettin Uzer’le Söyleþi*
  • M.Bahattin ADIGÜZEL
  • Reþat Ünal
  • Þevki Vanlý
  • Burhan OÐUZ
  • Dr. Fikret Yücel
  • Doç. Dr. Sadrettin ALPAN

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri I

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

ISBN 975-395-755-6 Kapak Tasarýmý ve Sayfa Düzeni: Emrah Durak Baský Kozan Ofset 0 312 3842003 Baský Tarihi Nisan 2004 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bul. No: 131 Kat: 9 Bakanlýklar-ANKARA Tel: (0312) 418 12 75 Faks: (0312) 417 48 24 Web: http:// www.tmmob.org.tr E-posta: tmmob@tmmob.org.tr

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

ÝÇÝNDEKÝLER
Önsöz Sunuþ Kemal Saatçioðlu ile Söyleþi Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü Mahmut Kiper Ýlk Feneri Yakanlar Nadir Avþaroðlu Yeþil Çay Yapraðýnda Demli Çay Bardaðýna Bir Baþarý Öyküsü Baki Remzi SUÝÇMEZ Devrim Otomobili Hikayeleri Ýsmet Özkan-Aydýn Engin Türkiye’nin Yaþadýðý Hýzlý Kentleþmenin Öyküsünü Kurmanýn Seçeneklerinden Biri Ýlhan Tekeli Celalettin Uzer’le Söyleþi Uçak Fabrikalarý Nasýl Kapatýldý? M.Bahattin ADIGÜZEL Atatürk Orman Çiftliði Reþat Ünal Bir Rüzgara Karþý Toplu Konut Öyküsü Þevki Vanlý Cumhuriyetin Ýlk Dönemlerinde Yüksek Mühendis Mektebi ve Dökümcülük Anýlarým Burhan OÐUZ PTT Arla ve Teletaþ’ýn Öyküsü Dr. Fikret Yücel MTA'lý Yýllarým Doç. Dr. Sadrettin ALPAN A. Reþit Gencer’le Söyleþi 5 7 11

19 43 63 89

119 135 141 155 173

187 203 217 229

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Mühendislerin ve mimarlarýn sýnýrlý olanaklarla yarattýklarý. ayný zamanda kalkýnma tarihimizden kesitler de göreceksiniz. 5 . öyküleri yaratanlara vefa borcunun ödenmesinin ötesinde bir amacý daha var: O da "mühendislik-mimarlýk þimdi nasýl bir yerde" sorusunun yanýtlarýný aramak. halka hizmet için mücadele eden mühendisler ve mimarlar bugün ne yapabiliyorlar? Mesleklerini toplum yararýna ne ölçüde kullanabiliyorlar? Baþarý öykülerinin temelini oluþturan irade bugün ne kadar geçerli? Baþarýnýn yerine duraðanlýðýn. Her gün zevkle yudumladýðýmýz çayýn bardaðýmýza gelene kadar ne badireler atlattýðý anlatýlýyor. Emperyalist sistemin ülkemiz için öngördüðü. Bu derlemenin. hatta ülkemize dayattýðý role karþýn yer yer baþarýlar elde ediliyor. Atatürk Orman Çiftliðinin kuruluþu ve geçmiþi terkedilmiþ bir alanda umudun yeþertilebileceðinin kanýtý. maddi sýkýntýlar. bu amaçlara ulaþmak için çabalarý sürüyor.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ÖNSÖZ "Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I" adlý kitabýmýzdaki öyküleri okurken. Bilimle toplumun buluþturulmasýna tanýklýk ediyor bu öyküler. yapmanýn yerine yýkmanýn. çaðýn gerisinde kalmýþ teknoloji þartlarý içerisinde kalkýnmak için. ulaþýlmayacak yol olmadýðýný gösteriyorlar. Kýsýtlý olanaklar. Demir-çeliðin öyküsü mühendislik tarihine kendisi kadar saðlam bir yapý taþý býrakýyor. "Ýlk feneri yakan" maden mühendisleri emekçilerin geleceðe giden yoluna ýþýk tutuyor. coþkunun yerine umutsuzluðun geçirilmeye çalýþýlmasýnýn arkasýnda hangi ekonomik ve siyasi koþullar yer alýyor? Mühendislerin ve mimarlarýn. toplumun ihtiyaçlarýný bilimsel bilgiyi kullanarak karþýlama misyonlarý. Devrim Otomobilinin öyküsünün kendisi baþlý baþýna önemli bir mühendislik giriþiminin ne tür engellemelerle karþýlaþtýðýnýn. hakça paylaþma hedefleri. mühendislerimizin ve mimarlarýmýzýn geçmiþteki serüvenine tanýklýk etmekle kalmayacak. sanayileþme. kalkýnma. yaratmaya çalýþtýklarý bir dünya var bu kitapta… Cide yolunu yapanlar mesleðimizin bir çözüm sanatý olduðunu. inançlý mühendislerin umutlarýnýn nasýl tüketildiðinin ifadesi.

araþtýrmanýn.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Mühendisler. bize uygun bulunan ucuz iþgücüne ve doðal ve kültürel varlýklarýmýzýn kuralsýz ve sýnýrsýz tüketimine dayalý rekabet anlayýþý yerine. Yeter ki bu amaçlarla sürdürdüðümüz mücadelemizi yükseltebilelim. Yaptýklarýndan daha fazlasýný yapmaya hazýrlar. Kaya Güvenç Yönetim Kurulu Baþkaný 6 . yapmanýn. Yeter ki. umudumuzla ve kararlýlýðýmýzla. her yýl mezun olanlarýn sayýsý 25 bini bulan meslektaþlarýmýzýn. Daha fazla. Yeter ki. mimarlar ve þehir plancýlarý. kalkýnma. bize bu öyküleri yayýnlama olanaðýný veren meslektaþlarýmýza. daha güncel baþarýnýn öyküsünü yazmaya ve yayýnlamaya devam edeceðimiz günlere olan özlemimizle. tasarlamanýn. bütün çalýþanlarla ortaklaþtýrabilelim. bu çalýþmayý planlayýp bize kazandýran Mahmut Kiper'e. Yeter ki. iþletmenin coþkusunu yaþamaya özlem duyuyorlar. bilimi ve teknolojiyi halkýmýzýn hizmetine sunabilmeleri için görülen ortamlar yaratabilelim. Yeter ki sayýlarý 500 bine yaklaþan. teknoloji ve yenilenme politikalarý temelinde sanayileþme. hakça paylaþým için siyasi bir irade oluþturabilelim. bilimi ve teknolojiyi toplum yararýna kullanma anlayýþýný egemen kýlabilelim. bu anlayýþa uygun yatýrýmlar yapabilelim. kitabý yayýna hazýrlayanlara Yönetim Kurulumuz adýna teþekkür ediyorum. artýk ulusal bilim.

o koþullarda yapýlanlarýn bilinmesi. Özellikle son çeyrekte üretimin iyice geri plana itilmesi ile artýk kimse yapýlan baþarýlý uygulamalarý gündeme getirmemektedir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I SUNUÞ TMMOB'nin kuruluþunun 50. Bu kitaba çoðunun ýsmarlama. kimi. gerek fabrikalarýn kurulmasý ve gerekse bu iþletmelerde yapýlan uygulamalar ve bir çok planlamalar büyük mühendislik ve mimarlýk baþarýlarý içermektedir. baþarýlý uygulamalarý hatýrlatmak ya da bilinmesini saðlamak. ismini hepimizin yakýndan bildiði sanayi kuruluþlarýnýn kurulmasýný ve geliþimini. yaptýklarý. ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamlandýran. üretimde mühendisinmimarýn öneminin anlaþýlmasýný saðlamak ve çalýþmalarda yer almýþ meslektaþlarýmýzý anarak belki de gecikmiþ bir vefa borcunu bir nebze ödemek. sonuncusu da ne zorluklarla kurulanlarýn ne kadar kolay yýkýlýp satýldýðýný ya da yok edildiðini göstermektir. Bu öykü kitabý ile amaçlananlardan biri. bir diðeri. ülke mühendislik-mimarlýk yeteneðinin ve birikiminin anlaþýlabilmesini saðlayacak tüm mozaikleri birarada bulabilmek mümkün deðildir. yýlýnda. kurduklarý. Bu öykülerden kimi. Bu baþarýlara imza atanlarýn çoðu TMMOB üyeleridir. Türkiye'de gerek sektörlerin oluþumu. çalýþtýrdýklarý ile sadece TMMOB'yi deðil. Buna örnek esintilere de yer verilmiþtir. kimi de iz býrakmýþ bazý mühendislerin ve mimarlarýn kendilerini ya da yarattýklarýný anlatýyor. Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleþtirilmiþ ve önemli baþarýlar içeren sektörlerin oluþumunu. daha geniþ bir ifadeyle mühendisliðin ve mimarlýðýn bazý öyküleri bu kitapta toplandý. nedeni ne olursa olsun kazanýlmýþ yetenek ve kültürü red edercesine baþarýsýz mühendislik-mimarlýk uygulamalarý da ülkemizin çokça görülen gerçeklerindendir. Bu kitapta. geliþtiren mühendis ve mimarlarýn. Tabii. bir kýsmýnýn da eski yayýnlardan alýntý 7 . baþlangýcýndan beri de böyle bir hedef hiç olmadý. hem moral olarak hem de geliþimde üretimin ne denli gerekli olduðunun gösterilmesi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Oysa o gün.

çalýþtýran. bu kitapta. hatta son kuþaðýn muhtemelen doðal karþýladýðý yýkan. kuran. Ancak tüm bu geliþme potansiyeline raðmen büyük emeklerle kurulanlarýn iki dakikada yýkýldýðýný. Ancak gene de. Zaten.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I þeklinde temin edildiði bir mühendislik-mimarlýk öyküleri denemesi denebilir sadece. tasarlayan. Onlar 8 . teknik detaylardan uzak. ülkenin zengin mühendislik-mimarlýk öykü hazinesinin gün ýþýðýna çýkarýlmasý için ilk giriþim olarak 'Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri-I' baþlýðý ile yayýnlandý. tam tersine anonimleþtiren insanlar Cumhuriyetin saðlam tuðlalarýný ördü. geliþtiren. yaptýklarý ile övünmeyen. Ancak bazý uygulama veya sonuçlara bakarak. konuyu bilsin bilmesin herkesin anlayabileceði hikayemsi bir dille kaleme alýnan ya da daha önce yapýlan söyleþilerden alýntýlanan öyküler yer alýyor. satýldýðýný da çok gördük. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda neredeyse en küçük bir sanayi tesisi olmadan uçak fabrikasý deneyimini yaþayan. neredeyse toplu iðne üretmeden otomobil üretimine soyunan ve muhtemelen bir kýsmý otomobil kullanmayý bile bilmeyen 23 mühendisi ile o günün en ileri teknolojilerini içeren otomobili 129 günde tamamlayan bir ülkede yaþýyoruz. Bunlar. Buna uygun olarak. bozan. pek çoðu sessizce göçüp gitti. Anlatýlanlar kimi zaman masallardaki olaðanüstülükleri çaðrýþtýrýyor. Umarýz serinin devamý gelir. bazý öykülerin bugün artýk neredeyse kanýksadýðýmýz. Bu nedenle mühendislik-mimarlýk baþarý ya da baþarýsýzlýklarý öykülerin içine gömülmüþ durumdadýr. masallardan baþka nerede olur ki? Görev bilinciyle öne çýkmayý yadýrgayan. bir aðýr sanayi iþletmesini 1930'larýn sonunda hafriyatýný kazma-kürekle. bunlarýn bazýlarýný öne çýkarma fýrsatý bulduk. Bu kitapla. paylaþan üretim modellerine doðru ufak umut yolculuklarýna sebep olacaðýný umuyoruz. mühendis.5 yýlda iþletmeye alan. yapan. mimar ya da plancýlarýn hakkýný teslim etmek mümkün olacaktýr. birilerine peþkeþ çeken para modellerinin bize yaþattýðý usanmýþlýk ve umarsýzlýk girdaplarýndan. topraklarýn tahliyesini merkep katarlarý ile yaparak 2.

Karabük'te düðün dernek kurulmuþ. Ne demek istediðimi anlýyonmu sen?. Türkiye sanayi ve teknoloji tarihinde. Bu tür anýlasý insanlarýmýz ve mühendislik-mimarlýk öykülerimiz pek çok. memleketin ýþýklarýna nasýl bakýlmasý gerektiðini bir de öykülerle anlatalým istedik. O öykülere.. Yoksa kör olursun. O ýþýktýr. 9 . Öyküleri çoðalttýkça. bunun yanýnda saðladýklarý toplumsal ve tarihsel etkileri ile de deðerlendirilmelidir. mühendisliðin tanýmýnda zaten. sanayinin koþullarýnda sürekli iyileþtirmeyi ve üretkenliði artýrarak toplumsal deðiþim projelerinde aktif hatta öncü rol almak vardýr. cevher erimiþ. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda. Aydýn Engin'in yaptýðý söyleþide þöyle diyor. memleketin ýþýðý. geleceðe de umutla bakmamýzý saðlayan geçmiþimizin en deðerli miraslarý olarak bakmalý ve onlara sahip çýkmalýyýz. 'Divriði madeniyle Zonguldak kömürü buluþmuþ. Öykülerini bu kitapta bizlerle paylaþan tüm yazarlara teþekkür ediyoruz. Kendilerinden habersiz hikayelerini daha önceki yayýnlardan derlediðimiz. ergimiþ metalin ýþýðý ile özdeþleþtirerek. tüm yetenek ve kazanýmlara raðmen bugünkü kötü durumun sebepleri kuþkusuz daha iyi anlaþýlacak ve anlatýlacaktýr. O cevherin ýþýðýný bilir misin sen? 1200 derecede erimiþ demir cevheri bir ýþýk saçar efendi. köylülerden sanayi iþçisi yaratmak buna güzel bir örnektir. bir çoðu artýk aramýzda olmayan mühendis-mimarýmýzý saygýyla anýyoruz. ülkemizin ilk aðýr sanayi tesisi Karabük Demir Çelik Fabrikalarý'nýn inþaatýnda iþe baþlayan ve bu tesiste üretimde aralýksýz 45 yýl çalýþan Hakký Usta herkese. Çünkü. Ýyi bakmazsan kör eder adamý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bunu çoktan hak etmiþlerdi. bugün gelinen noktadaki geliþmemiþ ve yetersiz görüntünün aksine pek çok ilk ve yenilik görmek mümkündür. üretime ve üretim tesislerine nasýl bakýlmasý gerektiðine iliþkin galiba en güzel dersi veriyor. akýyor potaya. Mühendis ve mimarlarýn merkezinde olduðu öyküler sadece teknik içerikleri ile deðil. Bu dönüþüm projesinde. sanayi yaratarak. Erimiþ cevhere bakmasýný bileceksin.' Ne demek istediðimizi.

Türkiye mühendislik-mimarlýk ve plancýlýk tarihinin geliþimine katkýda bulunan tüm meslekdaþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bu kitabýn peþinden birçok öyküyle bu serinin devam edeceði ümidiyle. Mahmut Kiper Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri-I Kitabý Koordinatörü 10 .

. TMMOB yayýn organlarýndan “Mühendislik-Mimarlýk” gazetesinin18 Temmuz 1957 tarihli sayýsýndan alýnmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Kemal Saatçioðlu ile Söyleþi “60 YILLIK MÜHENDÝSLE KONUÞTUM”* Söyleþiyi Yapan: Aydýn Nisari * Bu söyleþi.

Y. biri baþmüfettiþ. kýzlarýndan biri de hem doktor. Müh.60 yaþýnda olsalar gerek.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Umumi Katip Þükrü Er. . düþündüm.. fakat dinlediðimiz zaman 83 yýllýk bir ömrün dile geldiðini anlýyoruz. 7 çocuðu var.. ikisi yüksek mühendis. Hendese-i Mülkiye Mektebinden aldýðý diploma 60 yaþýnda! Gözümüz aldanýyor. tanýdýðým yaþlý kimselerle kýyaslayarak doðru bir sonuç çýkarmaya çalýþtým: . Son hanýmýndan doðan çocuklarý ise henüz küçük. hem de bir partinin baþkaný. Uzun bir ömrün tatlý meyveleri. Meðer çok yanýlmýþým.Beyefendiyi kaç yaþýnda tahmin edersin? Dikkatle baktým. 7 Çocuk Babasý Ýki defa evlenmiþ. 12 . hem belediye reisi. Kemal Saatçýoðlu'nun nüfus tezkeresi deðil. Birliði ziyaret etmiþ bulunan bir zatý göstererek sordu. Çocuklarýndan ikisi profesör.

emekli olarak da yurdun hizmetinde ve mesleðinin gösterdiði istikamette gayretler sarf etmiþ. betonarmeyi doðrudan doðruya mucidinin. Cemal Paþa'ya Ait Bir Hatýra Birinci Cihan Harbi içerisine Suriye'de öbüründen ayýrmak için "Büyük" diye anýlan Cemal Paþa’nýn icraatý o devri anlatan kitaplarýn ve aðýzlarýn önemli konularýndandýr."Tophanenin Maliye’ye borcunu ödemek için Topçu Mektebi’nin yanýnda ve Topçu Mektebi hocalarýnýn idaresinde kurulan okulda gördüðümüz tahsille. þevk ve iradesi…. 1929 da Giresun Baþmühendisi iken kendi isteði ile emekliye ayrýlmýþ. elektrik bahsinde ise sâdece bir postane kurabilecek bilgiyi aldýk. fakat. Tayyare henüz icat edilmemiþti. Makina diye yalnýz buhar makinalarýný gördük. Enebik'in kitaplarýndan öðrenmiþler.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Dünle Bugünün Mukayesesi Kemâl Saatçýoðlu. Eðer dakikada 400 devir yapacak bir makina icat edilebilirse. her branþýn dersini birlikte okuyarak mezun olurduk. Biz. güzel bir espriyi de kucaklamaktadýr: 13 . þimdiki Mühendis mekteplerinin idaresi. tahsili ve yetiþtirdikleri arasýnda mukayese imkânsýzdýr. o zamanki adý Hüdavendigâr olan Bursa'ya Baþmühendis Muavini olarak tayin edilmiþ.. DSÝ 2. sucusu filân hep bizden çýkardý. Eski tahsilin þimdikine göre pek iptidai kalacaðý kanaatindeyim. adetâ hezarfen yetiþecekmiþiz gibi. Bitmeyen bir çalýþma azmi. Halen. Bölge Ýnþaat ve Proje Servisinde gündelikle çalýþýyor. imar bakýmýndan dünle bugün arasýndaki farký hayranlýkla belirttikten sonra. dünkü mühendisle þimdiki meslektaþlarýmý þöyle kýyasladý: . Ama yine de durmamýþ. ilk Vazife Kemâl Saatçýoðlu mektebi bitirdikten sonra. uçmanýn mümkün olacaðý söylenirdi. Daha sonra hiç durmadan vazifeden vazifeye koþmuþ." O zaman betonarme de okumamýþlar. Cemal Paþanýn þahsiyet ve hüviyeti ile kendisinin ve devrinin otorite telakkisini açýklayan aþaðýdaki fýkra. inþaatçýsý.

sonunda kurþun var”. Durumu kýsaca izah ederek. Cemal Paþa beni istiyormuþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Birinci Cihan Harbi’nin en kýzgýn günlerinde. "Ýnþallah bir ayda. Karargahtaki kanalýn içerisine girerek yürümeye baþladým. Cemal Paþa bana sordu “Ýþi kaç günde bitirip bize su verebileceksin?” Bir anda þaþýrdým. "Bir haftada bitirmek için ne lazýmsa söyle.Belediyede akþam saat 8'e kadar çalýþtýktan sonra. “Cemal Paþanýn bir sorusu üzerine evvelce bahsi geçen kanal ve setin tamirine baþlandýðýný ve baþýnda senin bulunduðunu söyledim. yok. Sakýn beni yalancý çýkarma. Bu yorucu mesai arasýnda bir gün. Nehri Yezid Rivarý yýkýlmýþ." dedi. yeryüzüne inmemek için Hazreti Muhammed'in gösterdiði bahane þudur. Nehri Tura Kanalýný da týkadýðý için karargaha ve kýþlalara su gitmiyormuþ. Paþa Hazretleri" dedim. Cemal Paþa hiddetlendi. Karargahýn önünde Belediye Reisi bekliyordu. Çýkarken de "Bir hafta içerisinde bitiremediðin takdirde vallahi seni asarým. Hüsnü Paþa’ya gittim. bizim Kemal Saatçýoðlu! Kemal Bey gülümseyen bir yüzle bir hatýrasýný þöyle anlattý." Rýza Paþa Rikabi'nin alet edavatý temin edebileceðini söylemesi üzerine Cemal Paþa bana "Yarýn gider bunlarý Hüsnü Paþa’ya temin ettirirsiniz" emirini verdi. Bu iþin o günün imkanlarýyla iki ayda bitirilmesi bile zor. 5 kilometre gittikten sonra ne göreyim? 30 metre yükseklikte 50 metre boyunda 2 tünel arasýnda üzerinden kanal geçen bir duvar yýkýlmýþ ve Nehri Tura kanalýný da doldurmuþ. Cemal Paþa asar! Ýþte bu Cemal Paþa’nýn hakim olduðu Þam Vilayeti Belediyesi’nin Heyeti Fenniye Reisi. yarýn gidip bakacak ve ne lazýmsa derhal yapacaksýn. geliþigüzel saydým. saat 9:30'da tekrar gelip 12'ye kadar vazifeye devam ediyorduk. 200 asker. Belediye Reisi Rýza Paþa Rikabi beni çaðýrarak "Cemal Paþa telefon etti. 50 laðýmcý." Ne diyeyim. Huzura Rýza Paþa ile birlikte çýktýk. . . Arabým ben. Bilirsin. Öðleden 14 . Rýza Paþa’yý yalancý çýkaramazdým. ona göre davran" dedi.Ümmetimin arasýna inemem. birbirlerini vahþiyane þekilde kýrýp geçiren insanlýðý yola getirmek kararýný veren peygamberlerin kendi ümmetleri içerisine inmeleri söz konusu olurken. "40 kilo dinamit. Paþa emretti. Ayný gecenin yarýsý evime yeni dönmüþ ve henüz soyunmuþken kapýya bir otomobil geldi. ama yanlýþ bir hareketimi de hayatýmla ödeyeceðimi biliyordum.

diðer taraftan da Cide yolunun yapýlmasý konusunda çalýþmalara baþlamýþ. dedin". onlar da "Meyhanecileri istemeyiz. Ayaklarýna kapanarak aðlamaya baþladým… Kemal Bey böylece asýlmaktan kurtulmuþ. Ata Beye “Çýk bakalým dedi.Kastamonu Valisi Yeniþehirli Nazým Paþa. bir taraftan meyhanecileri Cide'ye sürerken. Paþa. Baþmühendis Nadir Bey beni Nazým Paþa’ya takdim ettiði zaman Paþa sordu. buraya tayin edilir edilmez Vilayetin ileri gelenlerini toplayarak.Mektepli misin. arzularýný sormuþ. alaylý mý? 15 . Düþündüm. Cide Yolu Ýstikþafý Kosova'dan sonra Kastamonu'ya tayin edilen Kemal Saatçýoðlu. . Nazým Paþa. Aþaðý inince Ata Bey "Paþam dedi. yanýnda Rýza Paþa ile Mýsýr Baþmühendisi Maisner Paþa’nýn muavini Mühendis Ata Bey’le birlikte kanala geldiler." Paþa. elden ne gelir? Düþündüðüm gibi de yaptým. öyle de ölüm. bu söz üzerine bana dönerek. vurursa kader. bu yolun haritasýný yapmadýkça orada istikþaf imkansýzdýr" yollu baþtan savýcý bir cevapla geldikleri yere dönmüþler ki benim bundan ve daha evvel verilmiþ bulunan 16 rapordan haberim yok. "Bir ayda". iyisi mi gidip Cemal Paþa’ya iþin içyüzünü anlatayým. Nezaretten gelen istikþaf mühendisleri "Kibert Þirketi. Cide yolunun yapýlmasýný isteriz" demiþler. böyle de. Ertesi gün. kendilerinden ürkmüþ olduðu halký memnun etmek için.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I sonra gelecekmiþ. orada Cide yolu istikþafý dolayýsýyla baþýndan geçen dikkate deðer bir vakayý da þöyle anlattý. . Cemal Paþa. dedi. bu iþ ne kadar günde bitirilebilir?" Merdivenlerden çýkarken Ata Bey yavaþça sordu: "Kaç günde mümkündür. ümit ederim ki bir ayda iþi bitirecek. Kemal Bey iþe iyi baþlamýþ. iþi ele alarak. .Seni affettim. ama iþin bitmesi için kendisinden 460 altýn harcamaktan kurtulamamýþ.

Elimde istikþaf paftasý. para var mý? . gören köylüler jandarmaya. omzumda altimetrik. Ben yaya önde.Paþam. onu karþýlayýp. Ýþte tam bu günlerde.Sen Cide yolunu yapabilir misin? "Hay hay" cevabýný verince de: . Beni yukarýdan aþaðý þöyle bir süzdükten sonra. . Daday'dan istikþafa baþladým. tekrar sordu.Mezuniyetine kaç sene oldu? . bir jandarma ve bir mekkareden ibaret ihtiyacýmý bildirince sordu. . elbetteki yaparým bu yolu. sen bu yeri görmeden nasýl yaparým diye söz veriyorsun? . Köylü jandarmaya koþtu.Nireye götürüyon donguzu? Diyorlar. ayaðýma podametre asýlý. Yapýlmasý istenilen yol. Kaymakama.Ya binek? Yaya gideceðimi haber verince adamcaðýzýn yüzünde þaþkýnlýðýn çizgileri belirdi.Otur bakalým þuraya.8 sene Paþa Hazretleri. . diye soruyarlar.Mektepliyim. efendim. daha evvel bahsettiðim gibi meyhaneciler Cide'ye sevkediliyorlarmýþ.O halde yer de var. Ailemi yerleþtirdim. suvari jandarma arkada. sonra da bana dönüp. 50 lira avans aldým ve Kastamonu'ya geliþimin dördüncü günü Daday’a gittim. dedim. Ertesi gün yola çýktýk. . ben mühendisim Paþam.Var . 16 . köþesinde pusula. . ýraký satan mý? 8 kilometre sonra bir köye indik.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I . Daday’la Cide arasý. dedi.Nasýl.

Köylü boynunu büktü.Merhaba çavuþaða kolay. bu mühendis. Kemal Saatçýoðlu 22 günde Cide yolunun haritasýný ve 3 ay sonra da en müþkül bölgede 24 kilometrelik tesviyeyi turabiye yaptýrmaya muvaffak olunca.Hoþ geldin baþefendi. Filan dedikten sonra. .Ülen. Demeye baþlamýþlar. Kemal Bey. . gazetemizin hacmini göz önünde tutmak zorundayýz… 17 . hatýralarý var ama biz bunlarý yayýnlarken.Akþamlar hayýrlý olsun çorbacý “dediler. . maaþýna 150 kuruþ zam almýþ! 60 sene mühendislik yapan ve 83 yýl yaþamýþ bulunan Kemal Saatçýoðlu'nun biri birinden enteresan daha pek çok hatýrasý var. gelsin. Hatýrasý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I . hemen eve haber yollayýp. .Ne bilek. merhaba. mektepte 7'nci sýnýfta giyindiði kýrmýzý þeritli ceketini istemiþ. Müslüman. kýsa don giyiyo da. bakmýþ ki nereye gitse gayri Müslim veya meyhaneci sanýlacak. Jandarma hiddetlendi. Ancak bunu giydikten sonradýr ki yolda görenler. tabiidir ki. bana da.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 18 .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I FABRÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR-ÇELÝK ÖYKÜSÜ Mahmut Kiper Metalurji Mühendisi .

ülke sanayisinin temel taþlarýný oluþturan kuruluþlarýný ülkemizin saðlam tuðlalarý olarak sessizce ören ve yine sessizce göçüp giden bir mühendisi idi. Söyleþide Þanbaþoðlu. o müstemlekeyi kat kat telafi edecek durumdadýr. önce makina mühendisliði eðitimine baþlamýþ.. Ýngiltere'nin davetinin sebebi Türkiye'yi harbe sokmak için iliþkileri geliþtirmekti. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son dönemlerinden baþlayarak bu öyküyü þöyle aktarmýþtý : "Endüstri devrimine yol açan temel unsur olan çeliðin kütle halinde imalatýný gerçekleþtirmiþ olan Ýngiltere'nin Baþbakaný kaybettikleri Amerikan müstemlekesi için demiþtir ki.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý'nda yapýlan Akþam Söyleþisi'nin konusu "Türkiye'nin Demir-Çelik Öyküsü". çeliðin kitle halinde imali çok önemli bir olaydýr. Türkiye demir-çelik öyküsünde KARDEMÝR'in (Karabük Demir Çelik Ýþletmeleri). Cumhuriyetin o dönemlerdeki insanlarýnda görülen özelliklerinden olan üstün devlet ve görev bilinciyle. gözlemci ve tanýk olarak yer almýþ. 'Biz bir müstemleke kaybettik ama öyle bir sanayi üretimi meydana getirdik ki. Türkiye'nin sýnaî geliþiminde sürekli izler býrakmýþ ve bu satýrlarda anlatýlacak olan demir-çelik öyküsünün -inanýlmaz güçlü hafýzasýyla en ince detaylarýna kadar. 1930'larýn baþlarýnda baþlayan demir-çelik seferberliðinin her aþamasýnda nefer. S. KARDEMÝR öyküsünde de.. Þanbaþoðlu.1820'lerde sanayi devrimine girmeye çalýþmýþtýr. tüm olumsuzluk ve yokluklara raðmen. lider. Þanbaþoðlu'nun çok önemli bir yeri vardýr. Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Baþkanlýðý'ndaki bir heyetle harp içerisinde Ýngiltere'ye gittik. konuþmacýsý ise -Atatürk'ün yurtdýþýna gönderdiði diðer öðrencilerle birlikte 1926'da Ankara Garý'ndan bizzat uðurladýðý. Fabrikayý gezdikten sonra enteresan bir þey göstere20 .' Evet.bu günlere taþýnmasýný saðlamýþ bir üstadýmýzdý.. Þöyle bir hatýramý müsaade ederseniz arz etmek isterim : 1942-43 senesinde.ülkemizin ilk Metalurji Yüksek Mühendisi Selahattin Þanbaþoðlu idi. kendisi hiç çalýþmamýþ olmasýna raðmen. Osmanlý Ýmparatorluðu -gerçi elde bir vesika yok ama. "Memlekete gereklidir" diyerek Aachen'de metalurji eðitimi görmüþ. Ayný zamanda. ama daha sonra.

dövme ve presleme iþlemleri vardý. Ufak pik dökümhanelerinden baþka hiçbir þey kalmamýþtý.. hem de bir haddehane bulunmaktadýr.. Ýlk kurulan tesisler beþer tonluk biri bazik. Bu durum aþaðý yukarý Birinci Cihan Harbi'ne kadar devam etti. çýrak okulunun mürekkep ihtiyacý dahil tüm ihtiyaçlarý da bu tesiste yapýlýyordu. asidik sistemle de toplarýn namlularý yapýlýyordu.' yazýyor..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ceðiz dediler. Daha sonra Ýmalat-ý Harbiye tarafýndan Zeytinburnu'ndaki demirçelik tesisleri kurulmuþtur. ama kaybolmuþtu. dövülme suretiyle þekil alýrdý. Vakti zamanýnda Askeri Fabrikalarýn kütüphanesindeyken. Osmanlý'da kütle halinde çelik üretimi evvela Camialtý Tersanesi ile baþlamýþtýr. 1923'te elinde çelik üreten hiçbir tesis yoktu. Mezarýn üzerinde: 'Ýstanbul'dan buraya staj için gelip 28 yaþýnda ölen Ýbrahim……'in mezarýdýr. Ýmalat-ý Harbiye'nin mazisinden bahseden bir kitap görmüþtüm.. Þanbaþoðlu Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki demir-çelik ile ilgili giriþimleri de þöyle anlatýyor. Ama. Osmanlý Ýmparatorluðu'nda hangi tarihte kütle halinde çelik imaline baþlandýðýna iliþkin bir vesika yok. Zeytinburnu'nda haddehane yoktu. mermerden yapýlmýþ. Mütareke ile birlikte hepsi kapandý. Abdülaziz'in zamanýnda Osmanlý Donanmasý'nýn geliþmesi arzu edilmiþ olduðu için.." S. Fabrikanýn büyük yeþil bahçesinin bir yerinde. Siemens-Martin ocaðýndan dökülen çelik haddeleme suretiyle deðil. fevkalade bakýmlý. 100 milyon liralýk tahsisatýn 5 sene zarfýnda sarf edilmesi üzerine bir kanun çýkarýlmýþ ve ona istinaden 21 . diðeri de asidik Siemens-Martin ocaklarýdýr. Sonra gidip aradým. Bazik sistemle kütle çelik imalatý. etrafý zincirle çevrili bir mezar var. bu tersane kurulmuþtur ve içinde hem demirhane. Tarih 1840. hem imalathaneler ve diðer tüm fabrikalar var güçleriyle çalýþtýlar. Bu savaþta hem çelikhane. harap oldu. "Ýlk teþebbüs 1924 senesinde imalathanelerin tekrar kurulmasý için çýkarýlmýþ bir kanunla baþlar. O nedenle hafýzama istinaden anlatacaðým. Yani. 2000 tona kadar bütün gemilerin boyasý. Bu garibin mezarýna kimse dokunmasýn!. Ve Türkiye Cumhuriyeti teþekkül ettiði vakit.

Ýki. Haftada yalnýz iki tren geçerdi. biber. Fabrikada eþeklere ayrý yer vardý.. Dr." O devirde yörede ne sebze hali. kahvehane ve kasap dükkaný ayný yerdi. tamirhane vardý. Türk Tarih Vakfý'nýn Sözlü Tarih Projesi kapsamýnda. Bu kitabýn sunuþunda Prof. Bu söyleþide. fasulye vb. üç saatte köyünden eþekle veya yaya gelirdi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I askeri fabrika imalathaneleri tekrar yeni baþtan kurulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk önce Ankara Fiþek Fabrikasý ile iþe baþlanmýþtýr. Yol yoktu. ilk fabrika yemeði ve kýyafeti Kýrýkkale Çelik Fabrikasý'nda verilmiþtir. Çelik fabrikasýnda 500-600 iþçi çalýþýrdý. bunlarý çalýþtýrmaya baþladýk. çalýþanlara Cumhuriyetin ilk tabldot uygulamasýný baþlatýrlar. Fabrikada iki tane 10'ar tonluk SiemensMartin ocaðý. Ýþçilere (yani çalýþan köylüye) kendi getirdiði pekmez veya ayrana bandýðý yufka ekmeðinden ibaret yemeðinin ve kendi elbisesinin dýþýnda. bir tane 2 tonluk elektrikli ark ocaðý ve iki tane de kupol ocaðý ile beraber dökümhane. Meyhane. 1932'te Almanlar’dan bir heyet geldi. bir aný kitabý basýldý. Bilsay Kuruç. ya da çamur tarladan geçerek gidilirdi. Ve 1929 senesinde de.. Kýrýkkale'nin ve fabrikanýn o günlerdeki durumunu da Þanbaþoðlu þöyle anlatýyordu : "1932'de Kýrýkkale'de askeri fabrika sahasý dýþýnda sadece 13 ev vardý. tekrar Þanbaþoðlu'nun aðzýndan demir-çelik serüvenine devam edelim : 22 . Gazete gelmezdi. Bunu yapan da devlet deðildi. Fabrikaya ya trenle." S. Kýrýkkale'deki çelik fabrikasýnýn temeli atýlýr. Bu fabrika 1932'nin baþýnda bitti. gibi sebzeler ile tavuk. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda nelerin. koyun gibi hayvanlarý doðrudan doðruya kendileri yetiþtirerek. haddehane. hangi koþullar altýnda ve hangi inanç ve dirençlerle baþarýldýðýný gösteren bu ara açýklamadan sonra.. Ülkü Özen'in Selahattin Þanbaþoðlu ile yaptýðý söyleþiden alýntýlara da yer vermiþti. Þanbaþoðlu'nun 1995'te ölümünün ardýndan. Kendi aramýzda para toplayýp baþlattýk ve usul haline getirdik. ne kabzýmal ne de mezbaha vardýr ve onlar. Ýþçi tamamen oralarýn köylüsüydü. demirhane. fabrika çevresindeki uygun bir arazide domates.

1935-50 arasýnda 150 kadar deðiþik çelik çeþidi yapýlmýþtýr. Kýrýkkale'de hep yeni þeyler yapýlýrdý. Bu fabrikalarý askerlerin ihtiyaçlarý için kurarken. Kýrýkkale'nin esas imal görevi vasýflý çeliktir. daha bir çoklarý yapýldý. Türkiye'de bugün bunun yarýsý üretilmiyor.08) karbonlu ve silissiz malzeme imal etmekti. yüksek hýz. Sýcak iþ. Bunda baþarýlý olmuþtur. platina dediðimiz çok düþük (% 0.. semantasyon çelikleri. manyezitin yakýlmasý ve katýlmasý ilk defa burada oldu. Bizi en çok müþkülata uðratan. bütün diþli çelikleri. 15'lik top imalatý için Almanya'ya tekâmül kursuna gidenler. Hepimiz acemiyiz ve doðru dürüst kütle halinde üretim yapamýyoruz.. kuma çelik döküm de bura23 . Burada ray. Baþlangýçta.. Sonra. 1935-1940 tarihleri arasýnda TCDD'ye 20. Türkiye'de ilk defa ray 1932 senesinin Haziraný'nýn 4'ünde burada yapýlmýþtýr. Bizim raylar onlarýnkinden kat be kat mukavim çýkýnca herkesin sesi kesildi. Raylarý ilk teslim ettiðimiz zaman TCDD þüphe etmiþti. çünkü ne mühimmat. Çetinkaya zorlayýnca ray sipariþini Kýrýkkale'ye vermek zorunda kaldýlar. 1934 senesinde Ali Çetinkaya Bayýndýrlýk Bakaný olduktan sonra Devlet Demiryollarý ona baðlandý. Daha sonra Almanlar gittiler ve 1934'e kadar çelikhane çalýþmadý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "O vakit demiryollarý Türkiye için çok önemli. ne de ray için sipariþ vardý. Kýrýkkale'de dolomit yoktu.. Türkiye'de ilk defa çelik döküm. fiþek için.' denmiþtir. Devlet Demiryollarý baþlangýçta hiç istemiyordu. paslanmaz çelikler. kýsaca her cins takým çeliði yapýldý. O esnada. Onlar raylarý Thomas çeliðinden yapýyordu..000 ton ray verdik. Ýsmet Paþa'nýn emriyle '. atýþa dayanýklý çelikler.. Bizim çelik imalatýnda Harlas'ýn çok büyük yardýmý ve tesiri oldu.. kalem çeliði. Hülasa. uçak çeliði. tabiatýyla hiç tahsisat falan yok. ama.da yapýlsýn. Ýnþaat Fen Heyeti Baþkaný olan Ýsmail Fuat Bey bizim raylardan ve Alman konsorsiyumundan gelmiþ raylardan bir kaç örnek alýp test etmek üzere Ýsviçre'ye gönderdi. ama manyezit vardý. Škoda firmasýndan Harlas isimli bir ustabaþý getirdiler.

mermi. bunu çelik endüstrisi merkezli sýnaî üretim gücüne borçludur." Bu minyatür sanayide gerçekten çok önemli.. bunlar eski Erkin denizaltý personel gemisinin bodoslamalarý ve mermi çeliklerinin çekme halkalarý için. TCDD'nin ve Milli Savunma'nýn ihtiyaçlarýný karþýlardýk. Ýlk yapýlan þeyler. Bilsay Kuruç. Askeri fabrikalar 1924'te alýnmýþ olan bir kararla. baþta ABD olmak üzere.. Ama 600-700 ton/yýl ölçekli çelik üretimi ülkenin sanayileþebilmesi için çok yetersizdi. Bütün bunlarý kitaplardan bakarak yaptýk. Þanbaþoðlu'nun anlattýklarýndan yola çýkarak o dönemki Kýrkkale'yi þöyle tanýmlýyor : ". Türkiye'nin sanayi devrimini yakalamasý için.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I da yapýldý. vagon yayý. Kapasite 2 tonluk bir elektrik ark ocaðýndan ibaretti. ana ve yardýmcý fabrikalar biçiminde kurulur. bu minyatür sanayide üretiliyordu. yýllýk toplantýsýndaki þeref konuðu þöyle diyordu: "ABD bir endüstri devi ise. ekonomik geliþ24 ..." Prof. diðer geliþmiþ ülkeler de bu üretimi çok önemsediler." En azýndan 2000'lerin baþýna kadar uzanan bir sanayi çaðýnda lokomotif rol oynamýþ olan iþ kollarýnýn desteklenmesi. 'Kýzýlýrmak’ýn doðusunda kurulsun. Patent. aðýr sanayisini kurmasý ve bunun için de lokomotif sektörlerden olan demir-çelik iþinde çok yüksek üretim rakamlarýna ulaþmasý gerekiyordu. Fiþek. O vakit þamotu öðütüp döküm kumuyla karýþtýrma suretiyle çelik kumu imal edildi. Ýngilizlerin kitlesel demir-çelik üretimini 'Amerika Müstemlekesi'nden daha üstün tutmalarý gibi. toplarýn tekerlek baþlarý olmuþtur. barut.. deðiþik ve zor iþler yapýlýyordu. Çelik döküm kumu tanýnmýyordu. tüfek ve barut fabrikalarý ortaya çýkar. 1980'lerin sonlarýnda Uluslararasý Demir-Çelik Enstitüsü'nün (IISI) 21.. bentonit hiç bilinmezdi. iç kýsmý beyaz döküm. Piyasaya vermedik... fiþek yanýnda. çelik. zýrh levhasý. kapsül.. Kendi ihtiyacýmýzý.. tampon yayý ve kabýna sýðmayan bir çok ürün. Dr. top tabanca.. 1930'larda ýssýz Kýrýkkale köyünde minyatür bir sanayi modeli kurulmuþtu. piyasanýn ihtiyacý da yoktu. Mermi.... dýþ kýsýmlarý gri döküm halkalardý. Ve ondan sonra da enteresan iki döküm yapýldý.' ilkesine göre ve bütünüyle de harp sanayisine yönelik olarak. lisans söz konusu olamazdý. zýrh mermisi.

. Bu yüksek fýrýnýn iþletilmesi için kurulacak kok fabrikasýnda da kimya sanayi bakýmýndan önemli yan ürünler elde edileceði ve bu aðýr sanayi merkezi çevresinde kurulacak sülfürik asit fabrikasý ile diðer yan sanayi tesislerinin çok ekonomik olacaðý doðrultusunda görüþler ortaya konmuþtur. üretimde görülen % 20'lik bir artýþ. Yeni yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu gerçeði görüyordu. Dr. yýlýnda yayýnlanan bir broþürde anlatýlanlara göre. bu sektörlerden etkilenen diðer iþkollarýnda 20 kiþiye daha istihdam olanaðý saðlamaktaydý. Ruslardan sonra Amerika'dan gelen bir diðer heyete Türkiye'nin ekonomik tahlilleri yaptýrýlmýþ. diðer taraftan da kömür ve demir madenlerinin araþtýrýlmasý için Avusturya'daki ünlü Löben Maden Mektebi'nin profesörlerinden Dr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I menin anahtarý konumundaydý. Öte yandan ülkemizdeki kömürlerin koklaþma testleri ve cevherlerin uygunluk analizleri de yurtdýþýnda yaptýrýlmýþtýr. 1929-30 gümrük istatistiklerine göre. Granigg Türkiye'ye getirtilir. raporunda demir cevherinin ve cevherin izabesi için kullanýlacak kokun dýþarýdan getirilmesini tavsiye eder. Ýktisat Vekaleti tarafýndan hemen baþlatýlmýþtý. bu heyetin verdiði raporlarda. Bu kýpýrtýlardan sonra 1928'e kadar herhangi bir diðer araþtýrma emaresi gözlenmemektedir. KARDEMÝR'in kuruluþunun 50. 1925 yýlýnda. bunun için de günde 300 ton kapasiteli bir yüksek fýrýna ihtiyaç olduðu belirtilmiþtir. bu kapsamda demir-çelik sanayisi de 25 . bir yýlda 150. Bu nedenle de. 1932'de Rus Heyeti'nin incelemelerinden sonra. Kimya sanayisi ile birlikte temel lokomotif sektörlerden olan demir-çelik iþkolunda çalýþan bir kiþi. Lucius. Granigg. demirçelik sanayi kurma teþebbüsü ikinci kez olumsuz sonuçlanmýþtýr. ulaþýmdan reklama tüm diðer yan sektörlerde % 20'lik bir artýþý da beraberinde getirmekteydi. bir taraftan petrollerin incelenmesi için Lüksemburg'dan Dr. Çünkü bu anahtar sektörlere yapýlan yatýrýmlar sonucu. ülkede kitlesel ölçekli bir entegre demir-çelik tesisinin kurulmasý hususunun araþtýrýlmasý için gereken çalýþmalar. 1928'de Genel Kurmay'da yapýlan bir toplantýda konu tekrar ele alýnmýþ.. konu tekrar gündeme gelmiþ.000 ton demir-çeliðe sürüm bulunabileceði. bütçeye ödenek konamadýðýndan. fakat.

." derler. Demir-Çelik fabrikalarý yedi tane büyük fabrikadan mürekkeptir. 3 Nisan 1937 tarihindeki temel atma töreninde Baþvekil Ýsmet Ýnönü þunlarý söylüyordu : ".. 1936 yýlýnda Erzurum demiryolu hattýnýn yapýlýþýnda bulunan Divriði demir madenindeki cevherin nakil imkâný. Yöredeki jeolojik yapýnýn aðýr sanayi tesisi kuruluþuna elveriþli oluþu. Amerikalý iktisatçýlarýn ve Rus heyetinin incelemeleri sonucunda. birinci sanayi kalkýnma planý kapsamýnda yer alan bu en önemli tesisin kesin olarak kurulmasýna karar verilmiþtir. Sümerbank ve Genel Kurmay ile birlikte çalýþmalara baþlanmýþ. S. Yörenin iþçi yerleþmesine uygunluðu.5 milyon £ tutarýndaki bir kredi anlaþmasý çerçevesinde. Karabük'ün seçilmesinde savunma gereksinimi dýþýnda þu faktörler de rol oynamýþtýr : Taþkömürü havzasýna olan yakýnlýðý. BRASSERT firmasýna verilir. Alman Krupp firmasý 80. Þanbaþoðlu bulunmaktadýr.000 ton/yýl ve Ýngiliz Brassert firmasý da 150. Hasan Osman Kýraç ve S. Þanbaþoðlu ile KARDEMÝR'in yollarý da ilk kez burada kesiþir. kesin kuruluþ yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarýndan bir heyet seçilir.. A..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ele alýnmýþtýr. Bunlardan her biri her memlekette baþlý baþýna birer kýymet sayýla26 . Demiryolu güzergahýnda olmasý nedeniyle. Genelkurmay deniz toplarýnýn atýþ menzili (o zamanlar 70 km'ydi) dýþýnda kalmasý hususunda ýsrar eder ve Zonguldak'tan 70 km içeride 11-12 haneli Karabük Köyü bulunur. KARDEMÝR'in ihalesi H. Ýncelemelerin sonucunda ". Ve nihayet. tesis Zonguldak'ta kurulsun. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý adý dikkatinizi celp etmiþtir. entegre demir-çelik tesislerinin kuruluþ yerlerinin seçiminin ve diðer sorunlarýn incelenebilmesi için.. tesisler için önerdikleri kuruluþ yeri Ereðli'dir. Daha sonra.. Ýþin alýnmasý için çok bastýran Ýngiliz Hükümeti ile imzalanan toplam 2. Yer seçimi için oluþturulan heyette Vedat Akdoðan.. Demir cevheri dýþarýdan ithal edileceði için sahile yakýn oluþu..000 ton/yýl kapasiteli iki ayrý teklif verirler.

memleketin müdafaasý için olan yüksek ehemmiyetine de bilhassa dikkatlerinizi celp etmek isterim. Bu fabrikalar her ihtiyaç için istediðimiz demir ve çelik temin etmekle.000 kw kudretinde bir elektrik santrali. Bu müessese içtimai bakýmdan da ayrýca dikkati celp edecek bir kýymeti haizdir. Fabrikalarýn her gün kullanacaðý madenleri 236 vagon taþýyacaktýr. Görüyorsunuz ki. Arkadaþlar. Bu müesseselere dayanarak yeniden kurulacak fabrikalar ayrýca bir mevzu olacaktýr. çelik fýrýnlarý. Bu müesseselere 22 milyon liradan fazla para sarf edeceðiz. Burada çalýþanlarýn ikamet ve çalýþma sýhhat þartlarý. Bu her gün on trenin buraya gelmesi demektir. Demir ve Çelik Fabrikalarýnýn endüstri bakýmýndan.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bilir. bugün meydana getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olan bunlardýr. haddehane. Kurulacak fabrikalar fennin en son terakkilerini ve en son icatlarýný ihtiva edecek olan en kuvvetli müesseselerdir. büyük bir atölye ve tali maddeler fabrikasý. kurulacak olan bu fabrikanýn ne kadar modern ve mekanize olduðunu göstermeye kâfidir. Yüksek fýrýnlar. 27 . Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz. endüstri hayatýna hevesle girdikten sonra asýl endüstrinin ana kýsmýna. 20. aðýr endüstriye bugün baþlamýþ bulunuyoruz. Amelenin nispeten azlýðý. Bu fabrikada günde bine yakýn amele çalýþacaktýr. memleket müdafaasý bugünden sonra daha geniþ temellere istinat etmiþ olacaktýr. kok fýrýný. ekonomi bakýmýndan olduðu kadar. Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz. bunlar için ayrý ayrý müesseseler kurulacaktýr. mektep ihtiyaçlarý ayrýca hazýrlanacak. Her bakýmdan memlekete bu kadar lüzumlu ve faydalý olan bu fabrikalarý vücuda getirmek Atatürk'ün büyük ehemmiyet verdiði baþlýca bir mevzu idi. Makina endüstrisine de buradan baþlanýr.

.. Bu kadar hýzlý bir fabrika yapýlmasýnda..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bugün temelini atmakla sevinç duyacaðýmýz bu fabrikalarýn kurulmasý için çok çalýþýlmýþ." 28 .. Karabük'ün yapýlmasý -dikkat buyurun.Azmi Tlabar ismindeki kontrol mühendisiydi... Bu yolda karþýlaþýlmýþ olan sayýsýz zorluklarý gidermek ve kuruluþlarýný tahakkuk ettirebilmek için baþlýca istinat kuvvetimiz Atatürk'ün bitmez tükenmez müzahereti ve yardýmý olmuþtur.2½ senede olmuþtur ve bu yapýlma iþinde ne dozer.. O hep iþinin baþýndaydý ve sabahtan gece saat 12'ye kadar mütemadiyen bu iþle meþgul olurdu. KARDEMÝR'in kuruluþu ile ilgili olarak S... benim kanýmca en önemli faktör -öldüyse. uzun müzakereler ve tetkiklerde bulunulmuþtur. Allah rahmet eylesin.…" Böylelikle. Bu olay ülke çapýnda büyük yankýlar uyandýrmýþ ve gazeteler olayý 'Millî Þef' KARDEMÝR'in Temel Atma Merasiminde (3 Nisan 1937) günlerce iþlemiþlerdi. kürek ve eþek küfeleriyle yerlerin doldurulmasý suretiyle gerçekleþtirilmiþtir. ne de ekskavatör vardý. Bütün bu iþler kazma... Þanbaþoðlu þunlarý anlatýyordu : ". Soðanlý ile Araç çaylarýnýn kesiþtiði yerde ve birer bataklýktan farksýz olan geniþ çeltik tarlalarýnýn üzerinde memleketimizin ilk büyük aðýr sanayi tesisleri hýzla yükselmeye baþlamýþtý.

Ama topraðý ateþle birleþtirerek demir veren bütün yüksek fýrýnlara. uzun doðum sancýlarý çekti. (28 Þubat 1938) 1 Mart 1938'de makinalarýn montajý baþladý ve birbirini besleyentamamlayan üniteler bütünü olan bu tesiste ilk olarak 6 Haziran 1939'da Kuvvet Santrali ve ardýndan da 27 Temmuz 1939'da 1. bu saygý uyandýran ve heyecan veren doðurganlýklarýndan dolayý.... Smith Müessese 29 . 15 Eylül 1939'da Fatma tam kapasiteyle iþletmeye alýndýðýnda. Kok Fabrikasý iþletmeye alýndý.Fatma ve daha sonralarý da kardeþleri Zeynep ile Ülkü. Yüksek fýrýnda gerçekleþen reaksiyonlarýn tümü bugün bile açýklanamamaktadýr. Ve tam 64 senedir -her 5-6 senede bir bakým-onarým için verilen kýsa molalar hariç. 9 Eylül 1939'da iþletmeye alýnan Fatma adýndaki 1. Ýçerilerine her gün yüklenen cevheri bu fýrýnlar. Yüksek Fýrýn. gerisin geri demir olarak gün yüzüne çýkarýrlar. karnýndaki cevheri taþkömürünün ateþi ve karbonu ile yoðurdu. Yüksek Fýrýn Þefi Ekrem Kapralý ve Ýngiliz Uzman Mr. hep kadýn isimleri verilir ve yýllarca hiç durmazlar..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bir Entegre Demir-Çelik Tesisinin Konstrüksiyonunda Kas Gücü Kullanýldýðýnýn Resimli Vesikasýdýr.. Cumhuriyetin ilk sývý demiri 10 Eylül 1939'da Fatma'nýn karnýndan akkor halinde gün ýþýðýna çýktý.. her gün demir doðurur durur.

Yüksek Fýrýn.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Müdürü Halit Civelekoðlu'nun yanýna gelir ve döküm alýndýðýný bildirirler. SÜMERBANK da bu tesisin iþletilmesine yardým etmekle görevlendirilmiþti. baþlangýçta 32. 30 . KARDEMÝR o günlerde en ileri teknolojileri içeren devasa boyutlu bir aðýr sanayi tesisiydi ve iþletilmesi için müteahhit firma ile 1½ senelik bir sözleþme yapýlmýþtý. hem de haddehane ve ray çekme ayarlarýnýn yapýlmasý süreçlerinde Kýrýkkale'den gelen ekiplerin çok büyük katkýlarý olacaktýr. bu iþletmelerin dýþýnda baþlýca þu üniteler mevcuttu. hem de baþka fabrika ve tesislerin kurulmasýnda. Bu esnada.000 TL'ye balið oluyordu. Çelikhane. Ve bundan sonra da KARDEMÝR. 13 Mayýs 1955 tarihli bir kanunla KARDEMÝR. olaðanüstü bir özveriyle.000. sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikalarý Müessesesi'ne devir oluyor. Þanbaþoðlu da bulunmaktadýr. Kýrma-Eleme ve Sinter Tesisleri. 21 Mayýs 1955'te ETÝBANK'ýn bir müessesesi olan Divriði Demir Madenleri'ni de bünyesine katan kuruluþta. orada tanýk olarak S. Makina Atölyesi.000 TL.000 TL'ye mal olan KARDEMÝR'e Sümerbank'ça Sülfürik Asit ve Süperfosfat Fabrikalarý ile bazý tesisler daha ilave ediliyor ve böylece toplam kombine yatýrým maliyeti de 50. Daha sonra. KARDEMÝR'le Þanbaþoðlu'nun yollarý. hem baþka demirçelik iþletmelerinin. 13 Mart 1937'de kurulan Sümerbank Karabük Bürosu. Kok Fabrikalarý.000. çok büyük hizmetler verecektir. uzun yýllar sonra tekrar kesiþecektir. 1 Haziran 1939'da 30. sýra demiri yine ateþle çeliðe dönüþtürecek olan Siemens-Martin ocaklarýnýn devreye alýnmasýna gelir. Haddehaneler.900. Hem bu ocaklarýn devreye alýnmasý. 200 milyon TL sermayeli bir 'iktisadi devlet teþekkülü' durumuna gelmiþ ve "Türkiye Demir-Çelik Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü" adýný almýþtý.

Pendik. bir çok fabrikanýn kuruluþunda önemli görevler üstlenip 'Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanýný taþýmaya hak kazanmýþtýr. Örneðin. bünyesindeki bu ek tesislerle. 9 tane þeker fabrikasý. Zira. 35 tona kadar pikten ve 26 tona kadar da çelikten mamûl. 7 çimento fabrikasý.000 t/yýl kapasiteli dökümhaneler. PETKÝM.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Çelik Konstrüksiyon Atölyesi. Karakaya Barajý. Taþkýzak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereðli Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMÝR) ve Ýskenderun Demir-Çelik Tesisleri (ÝSDEMÝR) de dahil olmak üzere. çok aðýr parçalarýn dökülebildiði 49. makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de kurulmasýnýn temel nedeni. ülkemizin her yöresinde baþlatýlan kalkýnma ve sanayileþme çaðýný yakalama hamlesi çerçevesinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Afþin-Elbistan Termik ElektrikSantralý. Seydiþehir Alüminyum Tesisi. ETÝBANK iþletmelerinin bir kýsmý ve bazý askeri tesisler KARDEMÝR tarafýndan kurulmuþtur. yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik mamûllerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra. çay fabrikalarýnýn 64 ünitesi. Pik. Bu yazýnýn sonlarýn31 . Milli Þef Ýnönü'nün KARDEMÝR'in temel atma töreninde söylediði. Türkiye ve Balkanlar'ýn en büyük ve Avrupa'nýn da hatýrý sayýlýr büyük tesislerindendi. Ülke sanayinin geliþiminde büyük hizmetler veren tesis öte yandan bir 'içtimai medeniyet ve kültür müessesesi' olma iþlevini de yerine getirmiþtir. KARDEMÝR. Çelik ve Demirdýþý Metal Dökümhaneleri. Türk Tarih Vakfý tarafýndan çýkarýlan "75 yýlda Çarklardan Çiplere" isimli kitapta yer alan bir çok sanayi öyküsü içinde Aydýn Engin tarafýndan kaleme alýnmýþ KARDEMÝR hikayesi de vardýr. "Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz. TRT ve PTT'nin 19 adet Radyo-TV anten kulesi. Fýrat Köprüsü. cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz" sözlerini bu iþletme tümüyle doðru çýkarmýþtýr. KARDEMÝR'de.

ayný eseri bu defa da Fransýzca aslýndan tercüme edilmiþ þekliyle sahneye vazetmiþlerdir.'' Türkiye sanayisinin ve insanýnýn geliþiminde bir çok ilke imza atan KARDEMÝR. bu temsilin akabinde. bir tanesinde üstad Nurullah Ataç lisan meselelerine temas etmiþtir. Karabük'e teþrif eden Ankara Devlet Konservatuarý talebelerinden müteþekkil heyet. her iki versiyonu da seyir eylemiþ olanlar tarafýndan. ayrýca Ankara'dan davet edilen Gazi Orta Öðretmen Mektebi ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarafýndan ameli ve nazari olarak eskrim dersleri verilmiþtir. Ocak ayý hitamýna doðru Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafýndan halk þarkýlarýnýn çok sesli icrasý yapýlmýþ. milli þairimiz Mehmet Emin Yurdakul hece vezni þiiri ile aruz vezni þiirinin mukayesesine tahsis edilmiþ bir konferans vermiþtir. Fransýz edip Moliere'nin. bu ülkeye yöneticilik dersleri de vermiþtir. lise edebiyat muallimesi Fitnat Arzýkal idaresinde münakaþa ve mukayesesi yapýlmýþtýr. Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel ise konferansýnda Karabük civarýnda Köy Enstitüsü deðil sanayi meslek mektepleri ihdasýna karar verdiklerini samiine izah buyurmuþ. Metalurji Mühendisleri Odasý eski Baþkanlarýndan Süleyman Sami Altun'dan KARDEMÝR'in eski yöneticileri ile ilgili bazý anýlar dinlemiþtim. Ahmet Vefik Paþa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiþ. Temsilden sonra. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takýmlarýna ilave olarak pek yakýnda bir eskrim takýmý ihdas edileceði memnuniyetle haber alýnmýþtýr…. Halkevi müsamere kolu. … Gene ocak ayý müddetince Demir Çelik tiyatro salonunda. 32 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I da KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan bir kaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr. ''KARDEMÝR bünyesinde “Fabrika” dergisinin Ýkinci Dünya Savaþý'nýn en zorlu günlerinde (1943) çýkarýlan bir sayýsýnda Ocak ayý etkinlikleri þöyle verilmiþtir: '… Halkevlerinde Ocak ayý içerisinde altý konferans icra edilmiþ olup. Hareketli cereyan eden münakaþalarda garp ve þark zaviyesinden tiyatro san'atý da bahis mevzuu edilmiþtir.

Tarihe düþülen bu notu bugünkü yöneticiler okuyorlar mý acaba? KARDEMÝR'in bir baþka Yöneticisi. Ýmza Tayyip Arý" Tayyip Baba. Erzurum’dan et ve tereyað. Uzun ürüne yönelik bu ilk entegre tesisin ardýndan. Sümerbank’tan ucuz kumaþ vb.000 ton/yýl'a kadar yükselmiþ. Mevcut kapasite. daha sonra gerçekleþen ýslahat ve tevsiat ile birlikte 1 milyonton/yýl'a eriþmiþtir. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda bir karar teklifi önergesi okunmuþ. Ocak 1947 ile Temmuz 1950 arasýnda bu tesisin Müdürü olan Muhittin Erkan ne o zamanlar ne de þimdi Karabüklüler tarafýndan unutulmuþ. Önergede mealen þöyle denilmekteymiþ. ilk yüksek fýrýn Fatma'nýn kardeþi Zeynep'in devreye girmesiyle 275. " Maiyetindeki personelin…… iþlerini deruhte etmeleri sýrasýnda gerekli denetleme ve kontrolleri yeterince yapmayarak Ýþletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür Yardýmcýsý Tayyip Arý'nýn…. Ýþini iyi yapaný ödüllendirmek için bir çok kendine has yöntem geliþtirmiþ.000 ton/yýl'a ve son yüksek fýrýn Ülkü'nün 1964'te yýlýnda iþletmeye alýnmasýyla da 600. yassý ürüne yönelik ve yine cevher ve taþkömüründen üretim yapmak üzere.TL yevmiye cezasýyla cezalandýrýlmasýný tensip ve müsaadelerinize arz ederim. Böyle geliþen KARDEMÝR. getirerek personele hesaplý þekilde sattýrýrmýþ. ikinci bir entegre demir-çelik tesisi kurulmasý yönündeki giriþimler 1957'de 33 .. Ülkemizin sanayisini geliþtirmeyi hedefleyen demir-çelik üretimini artýrma gayretlerine paralel olarak. kendini tevsi etmiþtir. iliþkileri geliþtirmek için piknikler düzenlermiþ. kendisi hakkýnda ceza verilmesi için önerge vermiþ ve bu önergenin iþleme konulmamasý yönünde Yönetim Kurulu ýsrarlarýný da kabul etmemiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bu gün Karabük Yeniþehir Cami karþýsýndaki Parka ismi verilen Tayyip Baba (Tayyip Arý) 1930'lu yýllarýn sonlarýnda çok uzun süre Ýdari Ýþler Müdür Yardýmcýlýðý yapmýþ. Yöre halký tanýnmýþ sanatçýlarý ilk kez onun düzenlediði gecelerde görmüþ. toplu sünnet ve düðün törenleri yaptýrmayý sosyal sorumluluk olarak görürmüþ. daha sonralarý. Adana’dan ucuz karpuz.

000 ton/yýl kapasiteli ikinci entegre tesis olarak." Evet. ardýndan da 3 Mt/yýl'a çýkarýlmýþtýr. Sonradan yabancý ortaklar hisselerini yerli ortaklara satmýþlardý..' firmasýna aitti.500 34 . ETÝBANK ve Ýþ Bankasý iþtiraklarýyla bir þirket kuruldu. Ülkenin tek yassý mamûl üreten tesisi olan ERDEMÝR bu gün.000 ton/yýl olarak. SÜMERBANK. SÜMERBANK ile TDÇÝ-KARDEMÝR de 153'er milyon TL ile % 25. yassý mamûl hedefleyen 470. Bir rapor hazýrlayýp. 1956-57'de Alman Krupp. Edremit Körfezi veya Ýskenderun. hükümete yakýnlýðý da bulunan Ýþ Bankasý Genel Md. Üç ayrý yerden birinde olmalýydý: Ereðli. Çünkü entegre demir-çelik tesislerini deniz kenarýnda kurmak doðrudur. Ýzah ettim. ERDEMÝR hisselerinin yarýya yakýný bugün borsada kote edilmiþ durumdadýr ve geri kalan kýsmý ise hâlâ kamunun elindedir. Krupp hammadde vaziyetini uygun görmeyerek iþten çýktý.. Çünkü.. Ereðli'nin kuruluþuna ön ayak oldu.5'erlik iki ayrý hisseye (veya % 51'lik kombine bir çoðunluða) sahiptiler. demir-çelik 1 ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve su yolu en ucuzudur. 7462 sayýlý yasayla 1960'ta kurulmaya baþlanmýþ ve özel bir AÞ statüsüyle 1965 yýlýnda da iþletmeye alýnmýþtýr. Buralarýn üçünde de birer demirçelik tesisi kurulmuþtur (Ali Aða'yý Edremit Körfezi'nin havzasýnda düþünmek gerekir).. ERDEMÝR'in 600 milyon TL'lik kuruluþ sermayesinin % 21'i 'Koppers Assoc. ama kapasite 500.. Tavsiyem 1 milyonton/yýllýk yassý mamûl tesisi kurulmasýydý. iki baraj. Bundan sonrasýný gene Selahattin Þanbaþoðlu'nun aðzýndan dinleyelim : ". ERDEMÝR.' isimli bir konsorsiyuma ve % 8. Üzeyir Avunduk'a verdim. Ben görev almadým. Kredi alýndý ve Sanayi Bak. Üretim kapasitesi ilk önce 2 milyonton/yýl'a(Mt/yýl).Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I baþlamýþtý. Investment Co. 1. ana ve yan üretim tesislerinin yaný sýra iki liman.. Ereðli verdiðim rapordaki esaslara göre kuruldu. 1958'de þirketin baþýna beni getirdiler..25'i de 'Chase Int.. Þirketten istenen Türkiye'de bulunan demir yataklarýný inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti. Beni bazý bakanlarýn bulunduðu küçük bir Bakanlar Kurulu'na çaðýrdýlar.

özel sektör tarafýndan ülkemizde kurulmaya baþlanmýþtýr. Sermaye takviyesinin yanýnda. hurda demir-çelik girdisiyle çelik üreten EAO (Elektrikli Ark Ocaðý) Tesisleri de -bu kapsamdaki ilk tesis olan Kýrýkkale Çelik Fabrikasý istisna kalmak kaydýyla. Bu tesis 35 . Türkiye'de özel sektör geliþtirmek üzere sermaye yaratma çabalarýnýn büyük etkisi olmuþtur. bir hava limaný ve sahibi olduðu diðer fabrikalarla ülke ekonomisinin temel taþlarýndan biridir. 1970'te temeli atýlan ÝSDEMÝR'de. ama ancak 1977'de bitirilebilen ÝSDEMÝR'in kuruluþundaki gecikmede. ünitelerin hemen hemen hepsi yarým kalmýþ ve bu iþler de KARDEMÝR'in montaj ekibince tamamlanmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I lojman. ÝSDEMÝR bugün 2. Ancak. ancak. 1974'te bitirilmesi planlanan. Elektro Metal AÞ 1957'de EAO ile çelik üretimeye baþlamýþ. ülkemizin üçüncü ve son entegre demir-çelik tesisi olan ÝSDEMÝR'in devreye alýnmasý sürecinde de sayýsýz fedakârlýklarda bulunmuþtur. EAO iþletmelerinden olan ve Türkiye'nin alaþýmlý çelik üreten en büyük tesisi olan Asil Çelik'in de gayet ilginç bir öyküsü vardýr. ayný iþi daha yüksek bedellerle tekrar almýþlardýr. Cevher ve taþkömüründen demir-çelik üreten bu entegre tesisler dýþýnda. iþi önce býraktýklarý halde.2 mt/yýl'lýk kapasiteye ulaþmýþtýr.1950'lerin sonlarýna doðru. Tüm bunlara raðmen. altyapýsý yeterli olmayan küçük þirketler iþleri bitirememiþ. ERDEMÝR'in devreye alýnmasýnda da yoðun çabalar harcayan KARDEMÝR. 1977'de ise 1 mt/yýl kapasiteli bir çelikhane çalýþmaya baþlamýþtýr. Süre uzatýmý ve yeniden fiyatlandýrma ile büyük para kazanan bazý firmalar. METAÞ ile diðerleri onu izlemiþlerdir. 1975'te yüksek fýrýn devreye alýnmýþ. sonra da. ya da aðýr tonajlý bazý iþler tamamlanmýþ ve hassas bölümler tamamlanamadan iþ yarým býrakýlmýþtýr. Ýnþaat ve montaj iþlerinin tonaj hesabýyla bölüm bölüm özel firmalara ihale edilmesinin ardýndan. Ýlk olarak. yüksek bedellerle iþi alan firmalar bu iþleri çok daha düþük fiyatlarla küçük þirketlere devretmiþ. yaþadýðý finans sorunlarý ve kronikleþen zararlarý sonucu ERDEMÝR'e baðlanmýþ ve uzun yýllarýn birikimleri sonucunda oluþan sorunlar göz ardý edilmiþtir.

baþta EAO tesislerinin hurda girdiye baðýmlý olmasý ve entegre tesislerin de yurtdýþýnýn hammadde girdilerine baðýmlý olmasý nedeniyle. büyük yapýsal bozukluklara neden olmuþtur. Uzun yýllar bu tertiple çalýþtýktan ve pek çok ek yatýrým gerçekleþtirildikten sonra. üreticisi olmuþtur. Yassý ürün talebi. 36 . Bugünkü Avrupa Birliði'nin temelini oluþturan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu (AKÇT) anlaþmalarý ülkelerinin geliþmiþlik düzeyini de çok etkilemiþtir.47 mt ham çelik üretimine karþýlýk 12 mt tüketimi olmasýna raðmen. net demir-çelik ithalatçýsý bir ülke konumuna gelmiþtir. Türkiye'nin toplam ham çelik kapasitesi yaklaþýk 20 mt/yýl ve üretimi de 16. toplam kapasitenin % 69'una tekabül eden 14 mt düzeyindedir ve bunlarýn toplam 2002 üretimi de 11. yaklaþýk 11 mt uzun ürün kapasite fazlasý ve 3 mt da yassý ürün açýðýmýz bulunmaktadýr. Genç Türkiye Cumhuriyeti de sanayi çaðýný yakalamak için.47 mt/yýl olmuþtur. ancak layýðýnca iþletilemediði için de kamulaþtýrýlmýþtýr. entegre demir-çelik tesisini kurarak aðýr sanayi hamlesine baþlamýþ. Ülkemizde halen mevcut üç entegre demir-çelik tesisinin toplam kapasitesi ise yalnýz 6. Böylece. sosyal ve politik bütün geliþmelerde de demir-çelik iþkolunun büyük etkisi olmuþtur. her yýl % 5 artmaktadýr. Türkiye. zaman içinde demir-çelik üretimi ile ilgili olarak alýnan bazý yanlýþ kararlar.6 mt'lik bölümü (% 83'ü) uzun ürün. 2002'de dünyada üretilen toplam 886 mt çeliðin % 1. ülkemizde faaliyet sürdüren 16 EAO tesisinin kapasitesi. Ülkemizdeki yýllýk uzun ürün tüketimi 6 mt.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I özel sektör tarafýndan yapýlmýþ. dünyanýn en büyük 13.8'ini üreten Türkiye. yassý ürün tüketimi ise yine 6 mt civarýndadýr.2 mt/yýl (ülke toplamýnýn % 31'i) düzeyindedir ve 2002 yýlý üretimi de 5. Bu olguya baðýmlý olarak ekonomik. Asil Çelik tekrar özelleþtirilmiþtir.14 mt'dir (% 31). ancak. 2000'li yýllara kadar dünya demir-çelik üretimi ile dünya sýnaî üretimindeki geliþme büyük bir paralellik göstermektedir. 2002 yýlý sonu itibarýyla. 2002 yýlý sonu itibarýyla.33 mt (% 69) kadardýr. Ülkemizin 16. Ülkemizdeki ham çelik üretim kapasitesinin 16. ekonomik geliþmeye de paralel olarak. doðru bir öngörüþle.

Oysa ki. daha da ötesinde teþvik saðlandý? Bu. 37 . teþvik edilirken bu temel kural gözetilir. yabancý uzman ve danýþmanlýk kuruluþlarýnýn da büyük veballeri bulunmaktadýr. Dünya çelik üretiminin % 70'i entegre tesislerde ve sadece % 30'u EAO ile iþletilen tesislerde gerçekleþmektedir Ayrýca. yabancý uzmanlarýn genellikle yanlýþ kararlarý görülür. yassý ürün payý ayný kalmak kaydýyla. dünya çelik üretimine iliþkin istatistik verilerine baktýðýmýz zaman. uzun ürünlerinki ise % 35 düzeyindedir. ayný zamanda alaþýmlý çelik çeþitlerine ve miktarlarýna da gereksinim fazlalaþýr. makina.4 mt'lik kalan bölümü (% 2'si) ise vasýflý çelik üretimini hedef almýþtýr. Hem demir-çelik sektörümüzün. otomotiv gibi sektörlerin yassý çelik ürünlerine talebi artar. Ülkemizin demir-çelik sektöründeki bu çarpýklýktan en çok etkilenen kuruluþlarýn baþýnda ise KARDEMÝR gelmektedir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 3 mt'lik bölümü (% 15'i) yassý ürün ve yaklaþýk 0. yanlýþ politik kararlar yanýnda.Zamanla geliþmiþlik düzeyine baðlý olarak beyaz eþya. dünya üretiminde yassý ürünlerin payý % 65. Ayrýca. Geliþme çabasýna giren ülkelerde öncelikle þehirleþme çalýþmalarýnýn ve buna baðlý olarak inþaat sektörünün aðýrlýk kazandýðý görülür. yukarýda çizilen tablonun neredeyse tam tersi bir görünümle karþýlaþmaktayýz. Demir-çelik üretim projeksiyonlarý yapýlýrken ve buna göre yatýrýmlar yönlendirilip. Cumhuriyet demir-çelik öyküsüne yakýþmayacak bir kara mizahtýr. Demirçelik üretiminden etkilenecek sektörlerin geliþtirilmesi de böyle yönlendirilir. O halde. gerek tesis ölçeklendirilmesi ve gerekse tevsiat iþlerinde. hem de KARDEMÝR'in yapýsal bozulmasýný hazýrlayan etmenler arasýnda. Gerek ülkemizin demir-çelik üretiminin projeksiyonu. alaþýmlý çelik üretiminin toplam üretim içindeki payý da %15 dolaylarýndadýr. Bu nedenle çelik endüstrisinde ilk baþlarda uzun ürün talebi fazladýr. 1960'larda ülkemiz uzman ve mühendislerinin bu günlerin yassý-uzun gereksinimlerinde doðru tahminler yaptýðý biliniyor. hangi çýkarlarla ve hangi yabancý danýþmanlýk kuruluþlarýnýn yönlendirmesi ile onca yatýrýma izin verildi. geliþmiþ ülkelerde.

anýlan kapatma kararýnýn alýnacaðýný fark eden Metalurji Mühendisleri Odasý yönünden geldi. Ünlü 5 Nisan Paketi'ne karþý gösterilen ilk tepki.000 ton/yýl kapasitesine çýkarýlmasý çalýþmalarýnda görev üstlenen Alman ve Ýngiliz firmalarý. 1980'lerin sonuna doðru kamu iþletmelerini her ne pahasýna olursa olsun elden çýkarma politikalarý ile baþlamýþtýr. gerek bölge insanýnýn etkisi. 38 . Kontinü kütük tesisinin zamanýnda kurulmamasý da. Ancak. Aslýnda. gerekse iþçi sendikasýnýn baskýsýyla Baþbakanlýk bünyesinde bir 'KARDEMÝR Ýnceleme Komisyonu' kurulmuþtu. Zira. sermaye yetersizliði ve çok yüksek faizlerle özel bankalara borçlandýrma gibi çeþitli kötü yönetim politikalarýnýn en acýmasýzlarý bu iþletmeye uygulanmýþtýr. o yýllarda günümüzde de hala geçerli olan 'LD Konvertörleri'yle çelik üretimi yapýlmaktadýr. sadece Karabük'ü deðil. Eflani. Oda. teknolojik yatýrýmlarý zamanýnda yaptýrmama ve engelleme. Yukarýda özetlenen geliþmelerin ardýndan. KARDEMÝR'le S. KARDEMÝR'in hâlâ verimli olarak iþletilebileceði gerçeðini kamuoyuna açýkladý. Çankýrý gibi çok geniþ bir bölgeyi de besleyip giydiren KARDEMÝR hakkýndaki bu kararýn. bazý yabancý uzmanlarýn tesisi incelemesini takiben. 1989'da baþlayýp epey de uzun süren bir grevin ardýndan KARDEMÝR eni konu mecalsizleþip verimsizleþmiþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I KARDEMÝR'in 1958-62 yýllarý arasýnda 600. kararýn hemen ertesindeki bir basýn toplantýsý ve ardýndan yayýnlanan 'KARDEMÝR Raporu' ile gerekçelerin doðru olmadýðý ve aslýnda çoktan alýnmasý gereken bir takým tedbirlerle. aþýrý istihdam. KARDEMÝR'deki esas geri gidiþ süreci. Oysa. 5 Nisan 1994'ün ekonomik tedbir paketi içinden KARDEMÝR'in kapatýlma kararý da çýkmýþtýr. bazý yanlýþ uygulamalarý hayata geçirmek için ince hesaplarla kurulmuþ bir tuzak olduðunun anlaþýlmasý uzun sürmemiþtir. Bu stratejik hata tesisin geleceðine hep olumsuzluk taþýyacaktýr. Bartýn. mevcut küçük Siemens-Martin fýrýnlarýný yýkýp yerine büyüklerini kurarak çelik üretimini saðlamýþlardýr. KARDEMÝR'deki zarar dönemini baþlatan en önemli teknik nedenlerin bir diðeridir. Ve nihayet. Þanbaþoðlu'nun yollarý en son bir kez daha kesiþti: Bu komisyonda o da bulunuyordu. Kastamonu.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1939 Eylül’de KARDEMÝR'den sývý metalin alýndýðý ilk gün orada bulunan Þanbaþoðlu, Komisyon'un en çalýþkan üyesiydi; tam 55 yýl sonra, KARDEMÝR'i kurtarmak için en ön safta yine mücadele ediyordu. Komisyon çalýþmalarýnýn sonuna doðru inceleme için KARDEMÝR'e gidildi. Buraya þov yapmak için gelen siyasilere, ülke sanayisinde derin izler býrakmýþ 87 yaþýndaki bu kiþi, 'Bu tesis ülke için gereklidir, kapatmak cinayettir!' sözleriyle ders veriyordu....

S: Þanbaþoðlu 1907-1995 5 Nisan 1994 kararlarý öncesi ve sonrasý tüm olanlara o dönem Metalurji Mühendisleri Odasý Baþkaný olan ve KARDEMÝR Ýnceleme Komisyonunda da yer alan bu satýrlarýn yazarý þahittir. KARDEMÝR Raporu da ucuz siyaset malzemesi yapýldý. Selahattin Þanbaþoðlu ise, engin bir vicdan huzuru içinde, "Biz görevimizi yaptýk...." diyordu. Ve bu onun son görevi oldu; bir yýl sonra kendisini trafik terörüne kurban verdik, aramýzdan ebediyen ayrýldý. KARDEMÝR de, çok büyük paralar karþýlýðý yabancý bir danýþmanlýk þirketince düzenlenen raporda belirlenen esaslara göre, iþçi sendikasýnýn önderliðindeki bir konsorsiyuma devredildi. 39

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Oysa ki, Türkiye'nin geliþim sürecinde hep ilklere imza atmýþ, sürekli üretmiþ, pek çok fabrika kurmuþ, bunlara ilaveten týpký bir sanayi okulu gibi sayýsýz iþadamý ve teknik eleman yetiþtirmiþ olan Cumhuriyetin bu ilk aðýr sanayi iþletmesinin yapacaðý daha çok þey var. Yüksek fýrýnlarda ve diðer tesislerde, ülkenin büyük gereksinim duyduðu ara mamûllerin üretimi pek alâ mümkün. Ama, galiba niyet yok. Sadece KARDEMÝR'i tekrar ayaða kaldýrmaya deðil, üretmeye ve üretime dayalý olan deðerlerle ekonomik geliþmeyi saðlamaya da niyet yok.... Genç Cumhuriyetin o ilk dönemlerinde hangi niyet ve heveslerle nelerin baþarýldýðýný, üretmeyi sevmeyle memleket sevmenin nasýl eþ anlamlý olduðunu, ayný ýþýðýn kimilerine aydýnlýk verirken, kimilerini nasýl kör edebileceðini bilmem KARDEMÝR Eski Ustabaþýlarýndan Hakký Yardibi'nden daha güzel kim anlatabilir? Sözünü ettiðim, "Çarklardan Chip'lere" isimli kitaptaki Aydýn Engin'in KARDEMÝR öyküsünde yer verdiði bu söyleþide, KARDEMÝR'in temel atma töreni için kurulan derme çatma þantiye binasýnýn inþaatýnda iþbaþý yapýp aralýksýz 45 yýl çalýþtýktan sonra Kuvvet Santralý Ustabaþýlýðýndan Emekli Hakký Usta þöyle diyor;

"….Þu Keltepe'den aþaðýya, buraya yürüyerek geldim. Baktým bu civarýn köylüleri toplanmýþ bir yere doðru gidiyorlar. Biz de fabrika kurulacak diye duymuþuz ya, onlarýn ardýna takýldým. Soðanlý Suyu'nun oraya vardýk, Uþaklý Eyüp Bey diye bir adam kýrýn ortasýna bir masa, bir iskemle kondurmuþ, oturuyor. 'Çocuk gel buraya' diye çaðýrdý. Sordu, 'Çalýþýr mýsýn?' dedim, 'Çalýþýrým efendim.' Baþladýk iþe. Geleni alýyorlar biliyor musun? Ýþçi yok. Sinek, sivrisinek kýrýyor milleti. Isýcak kavuruyor. Gelen bir bakýyor þöyle. Bir on beþ gün çalýþýyor. Býrakýyor gidiyor. Dayanmasý zor senin anlayacaðýn. Ben dayandým. …. Baktým düz amele yövmiyesi düþük. 'Haaa, bu iþ cahillikten böyle oldu' dedim. Ona sora, buna sora yazýyý öðrenmeye çabalýyorum biliyor musun? Daha fabrika filan kurulmadan, þimdi bu Yeniþehir dediðimiz yere bir ilk mektep açýldý. Duttum kaydoldum.
40

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Þimdi bak sekiz saat çalýþmak, inþaatta mesai senin anlayacaðýn; sekiz saat uykuydu, yemekti, ývýr zývýrdý; sekiz saat mektepti, ders çalýþmaktý filan oluyor. Akþamdan yarý geceye kadar. Biz 17 iþçiyiz, köylülerin ufak mektep çocuklarýnlan beraber okuyoruz. Þimdi ben ordan hemde üstün baþarýyla bir diploma aldým mý arkadaþ! O zaman anladým ki dünyanýn ekseni nedir? Ne kadar eðiktir? 23 derece eðiktir biliyon mu? Ýngiliz gavurunun tercümaný da hoca okulda. Adam diyor ki 'Karadeniz’in ortasýna bir iðne düþmüþ, bunu bul!' Sen þimdi buna imkan yoktur efendim,' dersin. Paraleller, meridyenler filan bir araya getirip karþýlaþtýrdýn mý 'gemi aha burada batmýþ, iðne de aha þurada diyeceksin, elinle koymuþ gibi bulacaksýn. Ben burada, bu fabrikada yani, öðrendim dünyanýn ne olduðunu. ….. 36 baþýndan 37 sonuna doðru temeller bitti, duvarlar yükseldi epey. Ve efendi iþ yürüdü biliyon mu? 1939 senesinde de jenaratörü çevirdik biz. Kuvvet santrali cereyan vermeye baþladý. Haaa bak, o jeneratörün þalterini basma þerefini Allah bana nasip etti biliyonmu? Çok þanlý, þereflidir yani. …… Ýþte þimdi geldik Yüksek Fýrýna. Hepsi bir tamam. Ýsmet Paþa filan gelmiþ, yüksek askeriye kumandanlarý, vekiller filan hep orda. Vali arada kaybolmuþ, var sen hesapla artýk. Günlerdir vermiþiz kuvveti ýsýnmýþ yüksek fýrýn. Derken efendi, bir ýþýk çaktý ki yüksek fýrýndan… Ohooo içimiz ýþýyor efendi içimiz. Herkes salya sümük aðlýyor biliyon mu? Iþýk bu, yüreðine de vuruyor, kafanýn içine de. Öyle kýzýl, öyle parlak bir ýþýk iþte. Divriði madeniyle Zonguldak kömürü buluþmuþ; Karabük'te düðün dernek kurulmuþ, cevher erimiþ, akýyor potaya. ….. Bak efendi ben bu fabrikaya 45 yýl hizmet vermiþim. 45 yýl ne demek biliyon mu sen? 45 yýl yetiþkin adamda ömür demek. 45 yýl. Bir yevmiye cezam yoktur benim 45 yýlda. Bir yevmiye ceza alacak bir kusur, bir ihmal yoktur efendi. Neden öyle peki? Bu fabrika bizim gözümüz. Bizim gözümüzün ýþýðý. O cevherin ýþýðýný bilirmisin sen? 1200 derecede erimiþ demir cevheri bir ýþýk saçar efen41

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

di. O ýþýktýr, memleketin ýþýðý. Ýyi bakmazsan kör eder adamý. Erimiþ cevhere bakmasýný bileceksin. Yoksa kör olursun. Ne demek istediðimi anlýyon mu sen?.."
Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk? Madem ki, Türkiye Cumhuriyeti demir-çelik öyküsüne Selahattin Þanbaþoðlu ile baþladýk, yine onunla bitirelim; aynen þöyle diyordu : ".... O gün, o koþullarda yapýlanlarýn bugün yapýlmamasýnýn mazereti olamaz, isteselerdi her þey yapýlabilirlerdi…."

42

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "Maden iþleri yeni bir açýlma devresindedir. ATATÜRK 1935 yýlý TBMM açýlýþ nutku ÝLK FENERÝ YAKANLAR* Nadir Avþaroðlu Maden Mühendisi * Madenciliðin kalbi Zonguldak'ta 1848'ten bu yana ilk yasal grev 30 Kasým 1990 tarihinde baþlamýþ. Taleplerini kamuoyuna duyurmak isteyen madenciler Zonguldak’tan Ankara'ya yürüyüþe geçmiþtir. Maden Mühendislerimizi ihtiyaca yeter sayý ve deðerde yetiþtirmeye önem vermek gerekir. Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüklerine baðlý iþyerlerinde çalýþan 48 bin iþçi greve gitmiþtir. . Madencilikte yýllardýr kullanýlan ancak ülke gündemine ilk kez bu yürüyüþte oturan slogan "Madencinin Feneri Sönmeyecek" olmuþtur." K.

Ýlhami CÝVAOÐLU'nun Makina Fakültesi Dekanlýðý'na verdiði önerge ile baþlatýlan kuruluþ süreci. toplumdaki eðitim. yatacaðý ve hatta sigarasý dâhi devlet tarafýndan karþýlanarak okutulmuþtur. aþaðýda sunulan çalýþma. 1947 yýlýnda Prof. ülkenin kendi kaynaklarýna yönelmesine neden olmuþ ve hemen 1924 yýlýnda özellikle askeri amaçlar göz önünde bulundurularak Zonguldak Yüksek Maden Mühendisi Mekteb-i Alisi eðitime açýlmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Eðitim. Doðaldýr ki böylesi bir aktarým eðitim kurumlarý aracýlýðýyla olacaktýr. Bu boyutlarý ile ele alýndýðýnda. bu kurumlarýn içinde yer aldýklarý sosyoekonomik yapýnýn bütünselliði içinde ele alýndýðýnda anlamlý sonuçlar verebilir. Ülkemizde hak ettiði yeri bir türlü bulamayan madencilik sektöründeki en önemli eksikliklerden biri de bellek kaybý ve güçlüklerle elde edilen deneyimlerin yitmesidir. 11 Ekim 1947'de Ýktisat Vekaleti'nin (Ekonomi Bakanlýðý) Maarif Vekaleti'ne (Milli Eðitim Baþkanlýðý). eðitim konusuna sadece Osmanlý'nýn son dönemlerinden baþlayan kýsa bir tarihçe olarak deðerlendirilmelidir. Bu nedenle. toplumun geliþmesinin belirli bir aþamasýndaki düþünce. Maden Fakültesi 1947'de baþlayan ve 6 yýl süren yoðun bir hazýrlýk sürecinden sonra. davranýþ. söz konusu sistem ya da kurumlarýn. 44 . Toplumsal kurumlardan bir tanesi olan eðitim kurumunu. toplumsal yapýnýn içerdiði diðer kurumlar arasýndaki yerinin belirlenmesine baðlýdýr. Yüksek Maden Mühendisi azlýðý nedeni ile yer altý servetlerinin deðerlendirilmesi iþinin ele alýnmasý konulu baþvurusu ile devam etmiþtir. Akademik anlamda devamlý ilk maden mühendisliði eðitimi Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde "Maden Fakültesi"nin kuruluþu ile baþlamýþtýr. toplumun sosyo-ekonomik yapý ve iliþkilerinin oluþturduðu dinamiklerden soyutlayarak yalnýzca kendi içinde deðerlendirmeye giriþmek ele alýnan konunun gerçek boyutlarýnýn gözden kaçýrýlmasý sonucunu verir. bilgi ve becerilerin bireylere aktarýlmasýdýr. Toplumdaki kurumlarýn incelenmesi ise. 1 Mart 1953'te öðrenime baþlamýþtýr. sistem ya da kurumlarýn bütün boyutlarýyla kavranýp deðerlendirilmesi. Özellikle Anadolu'dan yoksul ailelerin zeki çocuklarý (bir çoðu o yýllarda Anadolu'da öðretmenlik yapan eðitmenler tarafýndan önerilenler) bu okula alýnmýþ. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda baþlatýlan kalkýnma hareketleri. çocuklarýn yiyeceði.

deðiþik aðýrlýkta ve anlayýþta yer vermiþlerdir. yanar taþlar(kömür) ve fosiller hakkýnda bilgiler vermiþtir. doðunun en büyük hekimi ve düþünürü Ýbni Sina "Þifa" ve "Kanun" adlý yapýtýnda taþlar. Avusturya kraliçesi Maria Therasa Yukarý Macaristan'da (günümüzdeki Slovak Cumhuriyeti) Schemnitz'de Ýmparatorluðun varlýðýný sürdürmek için Maden ve Metalurji tesislerini yönetebilecek mühendisler ve günün bilim ve teknolojisi ile donatýlmýþ yöneticiler yetiþtirmek için Maden Akademisi'ni kurmuþtur. kimya. Avrupa'da kiliseler ve dinsel örgütler. yüzyýlýn kitaplarý dahi kütüphanede bulunmaktadýr. Miskole Üniversitesi'nin Müze Kütüphanesi'nde 45. El-Biruni (973-1040) mineraller ve bunlarýn fiziksel özelliklerinden. Buhara. ilk Maden Teknik Okulu 1736'da Avusturya'da kurulmuþtur. jeoloji ve matematik kitaplarý bulunmaktadýr.000 ciltlik maden. mineraloji. 1949'da Üniversite olan okul 1990'da Miskole Üniversitesi adýný almýþtýr. 16. biyoloji. Bunlardan Hüseyn Ýbni Ishak (809-873) kýymetli taþlardan. metalurji. Buna karþýn Anadolu. Eðitim 1764'te Almanca olarak baþlamýþ. Bu kütüphane maden ve metalurji dallarýnda dünyadaki tüm kitaplarý içeren tek kütüphanedir. Avrupa ülkelerinde olduðu gibi Anadolu'da da yerbilimleri ve mineraller konusunda ilk ayrýntýlý bilgilerin verilmesi ve yayýnlarýn yapýlmasý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Dünyada ise. yerbilimlerinin deðiþik konularýna. maden ve metalurjiye çok fazla önem vermektedir. Kitaplarýn çoðu Almanca. metalurji. Kraliçe. Ortaçað’da. ortam kara bir bulut ile örtülmüþtür. Üniversitenin ilk 45 . Ýlk Maden Okulu'na 1763'te Belçikalý kimyager-metalurjist Joseph Nikolaus JACKQUIN atanmýþtýr. 1762'de. Oðullarýný yaz aylarýnda maden bölgelerine madencilik. eskiler ise Latince'dir. madenler. fizik. Arabistan. 1867'de Macar egemenliðinden sonra Macarca olarak sürdürülmüþtür. tuzlar. yurdumuzda yüksek öðretim kurumlarýnýn kurulmasý ve buralarda bu konulardaki derslerin verilmesi ile baþlamýþtýr. Semerkant ve Mezopotamya'da yaþayan bilim adamlarý. Bu okul dünyadaki ilk maden mühendisliði okulu olarak literatürlerde yer almaktadýr. bilimsel düþünümü ve yerbilimlerinin geliþmesini engellemiþ. ekonomi ve iþ iliþkileri konularýnda eðitilmeleri için bu okula yollamýþtýr.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I temeli sayýlan "Mühendishane-i Berri-i Hümayun"nun ders programlarý ve yayýnlarý incelendiðinde. sayfasýnda. kurþun. Cildinin 381. Bunun asýl nedeni. somut örnekler verilmektedir. bir bölüm olarak "Ýlmi Hikmet-i Tabiiye-i Mahsusdan Mevcudat-ý Arziye'nin Ahvali Muhtasaralarý" (Tabiat Bilimi Özelliklerinin Hikmetinden. Yeryüzünün Halinden Özetler) bölümünde. Madeniyat alt bölümünde. Abdullah Bey bu mektepte "Ýlm-i Arz ve Maadin" (Yeryüzü Bilimi ve Madenler) dersleri vermiþtir. jeolojik olaylar "Alemi kevn-ü fezada vâki alâim ve âsar" (Yeryüzünün ve Uzayýn Oluþumundan Ýzler ve Eserler)) adlý alt bölümde sýcak maden sularý. kýymetli taþlar (cevahir). tuzlar. doðada bulunan cisimler (ecsami arziye-i tabiiye). skolastik metotlarýn ve Medrese Öðretimi'nin uzun zamanlardan beri ülkemizde kökleþmiþ olmasýdýr. yalnýz ayetlerin. bitkiler. Medreselerde "Ümmet Terbiyesi" yani müþahade. altýn. içerisinde tuzlar. 19. taþlar (ahçar). Abdullah Bey. platin. hayvanlar ve madenler hakkýnda ayrýntýlý bilgiler vermektedir. Türkiye'de yer bilimlerinin yüksek öðrenime girmesi Tanzimat Devri'nden sonra baþlar (1839). özellikleri açýklanmaktadýr. demir vb. ana dilimiz yerine Arapça'nýn egemen olduðu bir öðretim metodu takip ediliyordu. (emleka). Dr. hadislerin ve diðer metinlerin þerh ve tefsirine dayanan. tetkik. Bunlardan sonra yeryüzünde görülen. bu okulun "Baþ Hocasý" Hoca Ýshak Efendi’nin yerbilimlerinin bazý konularýna "Mecmua-i Ulumu Riyaziye" (Matematik Bilim Dergisi) adlý yapýtýda yerverdiði görülür. madenler anlatýlmakta. yanardaðlar ve depremler anlatýlmakta. ve 20. tecrübe ve tenkide hiçbir yer vermeyen. yüzyýllarda fen bilimlerinde. Tanzimattan önce. Ýstanbul bölgesinin jeolojisi hakkýnda yaptýðý araþtýr46 . özellikle yerbilimlerinde Avrupa'daki geliþmelerin bizdeki yansýmalarý ne yazýk ki çok geç ve pek azdýr. Ýstanbul'da "Týphane" adýyla 4 sýnýflý bir Týbbiye Mektebi açýlmýþ (1827) ve bundan ayrý olarak Cerrahhane adýyla bir mektep de bulunmaktadýr. 1835'te basýlan 4. 1836'da bu iki müessese birleþtirilerek 6 sýnýflý "Mekteb-i Týbbýye-i Þahane" adýyla yeniden kurulmuþ ve 1850'de bu mektep ýslah edilerek modernleþtirilmiþtir.

Prof. bunlarý ve bunlarýn resimlerini çizdiði albümle beraber Fransýz "Museum d'Historie Naturelle"e hediye etmiþtir. Abdullah Bey ve Ýbrahim Lütfi Paþa. "Birinci sýnýf hocalarý arasýnda pek muhterem iki sima daha 47 . Pleurodictyum Constantinopolitanum gibi ayrýca Ýstanbul'da Fransýzca olarak yayýnlanan Gazete Medicale d'Orient'da da. öðrencilere derste göstermek için düzgün ve düzenli taþ ve fosil koleksiyonu yapmýþtýr. verem uzmaný Ord. burada jeoloji ve mineraloji derslerini Fransýzca olarak veren Dr. Dr. Ýbrahim Lütfi Paþa 1867 yýlýndan itibaren Askeri Týp Okulu'nda önce Patolojik Anatomi muallim muavini.200 kadar fosil ve mineral numunesini sergilemiþtir. Trilobites Abdullahi Verneuil. Ýstanbul Üniversitesi eski Rektörlerinden. Abdullah Bey'in derslerini Binbaþý Ýbrahim Lütfi Bey Türkçe'ye tercüme etmeye baþlamýþ ve 1874'de (1291) Abdullah Bey ölünce. 1870'de Dr. Ýstanbul jeolojisine dair makaleler yayýnlanmýþtýr. Paris'te 1867 yýlýnda kurulan uluslararasý sergiye Türk Miralayý rütbesiyle gönderilmiþ ve Ýstanbul civarýndan topladýðý 1. Abdullah Bey'in ölümü üzerine de dersin muallimliðine (profesörlüðüne) getirilmiþ ve bu dersi ölünceye kadar bu okulda okutmuþtur. Abdullah Bey'in muavini olmuþ. Mektebi Týbbiye-i Þahane'nin Ýlmülarz ve Maadin (Jeoloji ve Mineraloji) muallimliðine atanmýþtýr. Tevfik Salim SAÐLAM 1959'da yayýnladýðý "Nasýl Okudum?" adlý yapýtýnda.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I malarýný Fransýz Jeoloji Derneði ve Fransýz Bilimler Akademisi dergilerinde yayýnlamýþtýr.Dr. 1874'de Dr. Gördüðü ilgi nedeniyle. jeoloji ve mineraloji derslerini Türkçe'ye çevirmiþtir. Fosilleri paleontolog Ýbrahim Lütfi Paþa Verneuil tarafýndan tamamlanmýþ ve (1838-1902 birçok yeni türler bulunmuþtur. 1898 yýlýnda girdiði Askeri Týbbiye'nin öðrenim yýllarý anýlarýný ve hocalarýnýn özelliklerini anlatýrken Ýbrahim Lütfi Paþa hakkýnda. 1870 yýlýnda Askeri Týbbiye'de öðretim Türkçeleþince.

esasen güç ve düðümlü bir uslüp ile yazýlmýþtý. daha sonra yaþantýsýný aktaracaðýmýz. Elimizde küçük bir jeoloji kitabý vardý. Bu o zamanýn klasik bir kitabý olan Lapparant'ýn tercümesiydi.. bize gösterirlerdi. Türkçe'si ise hakikaten pek üstadâne bir tarzda harfiyyen yapýlmýþ bir tercüme olmakla beraber. Ýbrahim Lütfi Paþa Týbbiye’nin en eski hocalarýndan ve týp dilimizin Türkçe'ye çevrilmesinde büyük hizmetler görmüþ. Kendisi. Tanzimat Hattý Hümayunu’nun Sultan Mecid zamanýnda Reþit Paþa tarafýndan açýklanmasýndan sonra 1869'da Darülfünun çok basit bir programla açýlmýþ ve iki sene sonra tekrar kapanmýþtýr. Kitabýn aslý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I vardý. Mineraloji için Týbbiye'de oldukça zengin bir taþ koleksiyonu vardý. Ýmtihanda etiketleri çýkartýlýr ve bizim tanýmamýz istenirdi. altmýþýný geçkin nazik ve muhterem bir zattý. Halil Bey Viyana Politeknik'de Kimya ve Maden Mühendisliði eðitimi görmüþ ve Avrupa'dan dönüþünde (1876) Mekteb-i Mülkiye'de ve Darüþþafaka'da Kimya.. zamanýn jeoloji ve bilhassa mineralojiyi en iyi bilen bir mütehassýsý sayýlýrdý. Hatta bu sebepten kendisine "Taþçý Ýbrahim Paþa" denirdi. Onlarý dersaneye getirir. ilginç bilgiler vermektedir. Ýlmi Tabakatül Arz ve Maadin (Jeolojik Formasyonlar ve Madenler) müderrisi olarak tayin edilmiþtir. Halil Ethem Bey.. Halil Ethem Bey'in hocalýðý 1909'da Þehr-i Eminliði'ne tayin oluncaya kadar devam etmiþtir. hiç anlaþýlmaz bir þeydi.. Jeoloji tatbikatý yapýlmazdý. ." demekte ve o yýllarda (tamamýyla bugünkünün benzeri olan) jeoloji ve mineraloji öðretimi hakkýnda. Türkiye'nin Bilim Tarihi'nde Arkeoloji ve Müzecilikte büyük bir isim yapmýþ olan Halil Ethem Bey'in jeoloji eðitiminde de hizmetleri olmuþtur. 1900 senesinde Darülfünunü Þahane adý ile yeniden açýlmýþ ve Ulumu Tabiye Þubesi'ne (Doða Bilimleri Þubesi) Halil Ethem Bey. 48 . Ýlmi tabakatül-arz ve maadin hocasý Ýbrahim Lütfi Paþa ve muavini Sakýzlý Ali Bey. Türkçe'sinden anlayamadýðým cümlelerin manasýný Fransýzca metinden çýkardýðým olurdu. Ýlm-i Tabakatül Arz ve Maadin derslerini vermiþ ve sonradan Darülfünun'a nakletmiþtir. Fransa'da Maden Mühendisliði öðrenimi görmüþ olan Sadrazam Ýbrahim Ethem Paþa'nýn oðlu ve Arkeoloji Müzesi'ni ilk kurmuþ olan ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in kardeþidir.

Ýfadesi sade. Kocaeli'nde Halil Ethem ELDEM Triyas devrine ait toplayýp tanýmladýðý bazý fosil türlerini. gibi) Bu fosil koleksiyonu halen Viyana Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunmaktadýr. Toula. þekli ve resimleri güzel olan bu kitapta ülkemize ait örnekler ve bilgiler aktarýlmýþtýr.. Halil Ethem orta öðrenimini babasýnýn (Ýbrahim Ethem Bey) elçi olduðu Berlin'de.. Halil Ethem Bey'in adýna dayanýlarak adlandýrmýþtýr. yüksek öðrenimini de babasýnýn isteðine uyarak kimya ve yerbilimleri dallarýnda Ýsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yapmýþ ve sonra da Bern Üniversitesi'ne giderek kimya dalýnda doktor unvaný almýþtýr. Avrupa'da ilk doktora yapan ve Darülfünun'da ilk jeoloji ve mineraloji muallimi (profesörü) olan Halil Ethem ELDEM'in çocukluðu Ýstanbul'da. Bu çalýþma temel bilimler dalýnda Halil Ethem ELDEM’in 49 . Halil Ethem Bey Hochstatter'in Avrupa Türkiye'sinin Jeolojisi ve Franz Toula'nýn Kocaeli jeolojisi ve maden potansiyeli üzerine yaptýklarý araþtýrmalarda kýsmen birlikte çalýþmýþlardýr. gençliði Avrupa'da geçmiþtir. vs. Acrodiceras Halili. (Terebratula Ethemi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bu sýrada Viyana'daki hocalarý Hochstatter ve Franz Toula'nýn derslerini göz önünde tutarak ve onlarýn okutma tarzlarýna uygun olarak Ýlm-i Maadin ve Tabakatül Arz (Madenler ve Jeolojik Formasyon Bilimi) isimli bir kitap yayýnlamýþtýr (1891). Rhynconella Ethemi.

Dr. Hendeseyi Mülkiye'de (1894-1909) hocalýk yapmýþ ve 1900'de açýlan yüksek muallim mektebi (Darül-Muallimini Aliye) fünun þubesi tabakatülarz (jeoloji) profesörlüðüne 40 kuruþ maaþla getirilmiþtir. kurulacak tesisler ve burada yaþayacak insanlara gerekli suyun bulunmasý için yeraltý suyu araþtýrmalarý yapmak. orada bir kimya laboratuarý yaptýrmýþ ve sonra kimya ile ilgisini kesmiþtir. Mektebi Mülkiye'nin Lise kýsmýnda (1894-1901). alýnan sondaj makinalarýný kullanmak ve su bulmak için Halil Ethem'i görevlendirmiþ fakat Halil Ethem kendisinin bu iþte yeterli olmadýðýný. Halil Ethem kimya dalýnda doktora yapmasýna karþýn kimya ile pek az uðraþmýþ. ayrýntýsý ve belgeleri Prof. 1885 yýlýnda ilk Türk bilim doktoru olarak yurda dönmüþ fakat Dr. Hicaz demiryolu boyunca. ilk yýllardaki resmi görevleri yanýnda Darüþþafaka Lisesi'nde (1885-1893). Halil Ethem 1885'te yurda dönünce. Türk Tarih Kurumu tarafýndan.299-302'de.Dr. 5. ÝNÖNÜ'nün araþtýrmalarý ile gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. hiç bir yapýtýnda kullanmamýþtýr. E. yayýn yerleri. Halil Ethem.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Avrupa'da yapýlan ilk Türk doktorasýdýr. saðlýðýnýn da bu iþlere uygun bulunmadýðýný söyleyerek görevi kabul etmemiþtir (Türkiye'deki ilk sondaj yer altý suyu bulmak için 1920 yýlýnda Samsun civarýnda yapýldýðý bilinmektedir). zamanýn sadrazamý Avlonyalý Ferit Paþa. tarihsel geliþimi ve bilim tarihi açýsýndan ayrý bir önem taþýmaktadýr. 1947'de yayýnlanan "Halil Ethem Hatýra Kitabý" Cilt 1. Kimya dalýnda yapýlan bu doktora çalýþmasý Türkiye'de bilimsel araþtýrmalarýn baþlangýcý. Bunlarýn isimleri. Darülfünun'da hoca olduðu yýllarda (1903). 1901'de Darülfünunu Þahane'nin Tabii Ýlimler Bölümü'ne Ýlmimaadin ve Tabakatülarz (Jeoloji ve Mineraloji) profesörlüðüne 600 kuruþ maaþla atanarak Avrupa'da öðrenim gördüðü konularda dersler vermiþtir. Bu doktoranýn konusu. ancak yurda dönüþünün ilk yýllarýnda (1885-1892) Darüþþafaka Lisesi'nde kimya ve jeoloji dersleri okutmuþ. Ýhsan KETÝN ve Prof. unvanýný hiç bir yerde. Halil Ethem Bey'in büyük bir emek ve araþtýrma sonucu hazýrlanan yayýnlarý 60'dan fazladýr. yayýn tarihine göre verilmiþtir. Bu arada Mektebi Sultani'de (Galatasaray Lisesi) bulunan Turuku Meabir Mühendis Mektebi'nde ve Mektebi Harbiye'de jeoloji öðret50 .

Þekil a Þekil b Þekil c 51 . de boyalý tabakatül arz haritasýný Osman-i Ulumu Riyaziye ve Tabiiye bir havaidir. erkekler kýsmýnda Eczacý Mahzar Hüsnü Bey Ýlmi Arz derslerini kürsülere vermiþlerdi. 128 adet þekil.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I meni olan Lecog Paþa Ameli Ýlmül Arz isimli bir kitap yayýnlamýþtýr. Babýali Genel Müdürlüðü'ne Salih Zeki Bey Caddesi numro 7. Ýstanbul Darülfünunu Balkan Savaþý sýrasýnda yeniden kapanmýþ (1911) ve Ýlmi Maadin ve Tabakatülarz (mineraloji 1913'te yeni bir anlayýþla Darülfünunu ve jeoloji) Þeklin altýnda. Þubesi (Fen Fakültesi) olarak açýlmýþ. Bu þubenin biri erkeklere. Kýrým Seferi dolayýsýyla müttefik devletlerin donanmalarýna gerekli olan kömürü saðlayacak olan Ereðli ve Zonguldak Havzasý hakkýnda Fransýz mühendislerin raporlarýndan alýnmýþ bilgiler vardýr. Müþtak Bey. Kolaðasý Rusçuklu Þevki Bey tarafýndan Türkçe'ye çevrilmiþtir (1854). 1915'te erkekler kýsmýnda esaslý bir reform yapýlmýþ ve Birinci Dünya Savaþý'nda müttefikimiz olan Almanya'dan birçok Profesör tayin olunmuþtur. Kitapta Anadolu'nun jeolojisine hiç deðinilmemiþtir. Kýzlar kýsmýnda Dr. Kitap. diðeri kýzlara (Ýnas Darülfünunu) ait olmak üzere iki bölümü vardý.1307 (1891) tayin olmuþtur. Ýstanbul (Mihran) Matbaasý.

Tanrý adý ile baþlamakta. Þekil b : Dr. Bu olguya Batýlýlarýn siyasal çekiþmeleri ile Ereðli Kömür Havzasý'nýn bulunuþu da eklenince. Þekil c : Darülfünun ve Mühendis Mektebi'nde muâllim Ahmet Malik (SAYAR) tarafýndan yazýlmýþ "Madeniyat ve Arziyat" adlý kitabýn kapaðý. Darülfünun jeoloji profesörü Müþtak Bey'e "Efâzýlý etibbâi Osmaniye'den (Osmanlý doktorlarýnýn ünlülerinden). Tanrýya þükür. Maden Mühendisliði öðrenimi için yurt dýþýna gönderilmiþ olmasýyla. ustalarýn daðýldýðý bilinen bir gerçektir. 1827 yýlýnda ÝBRAHÝM ETHEM adýnda bir gencin. Kitap. þayan ve sezadýrki iþbu arziyat arz (yer) ve asuman (gök) ve teayyünatý edvar (devirler) ü ezman (zamanlar) satama. ve 18. para basýmý için yurt dýþýndan ucuza aldýðý madenlerden yoksun kalýnca. 1858 yýlýnda Arazi Kanunnamesi'nin ve 1862 yýlýnda da Ýlk Maden Nizâmnamesi'nin yürürlüðe Sadrazam Ýbrahim Ethem Paþa 52 . medrese eðitim düzeninde madenciliði oluþturan bilim dallarýndan hiç birinin yer almadýðýdýr..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Þekil a : Türkiye'de jeoloji konusunda 1852'de yayýnlanan ilk kitap "Ýlmü Tabakatülarz" in ilk.. düz yazýda kafiye kullanýlmýþ ve edebiyat yapýlarak konuya girilmektedir. Ýkinci gerçek de. teknoloji birikiminin yok olduðu. ÝLK MADEN MÜHENDÝSÝ SADRAZAM ÝBRAHÝM ETHEM PAÞA Osmanlý madenciliðinin 17. yüzyýllarda çöktüðü. Esad Feyzi (Mekteb-i Týbbiyei Þahane ilmi hikmeti tabiiyei týbbiye muâllim muavini) nin "Ýlmüarz ve Maadin" adlý kitabýnýn kapaðý. Bu canlanmanýn iþaretlerini. o yýllarýn yazýþ biçiminde. yüzyýlda Osmanlý.. üstâd meâli himem Müþtak Bey Efendi Hazretleri'ne takdim" yazýsý ve imzasý bulunmaktadýr.. diyerek. 19. ülke madenciliði dirilme sürecine girmiþtir. elçisine selam ve içten saygý ile devam etmekte ve . sayfasý. iç kaynaklara yönelmek zorunda kalmýþtýr.

Hüsrev Paþa'nýn diðer bir özelliði de padiþahýn saygýsýný kazanan. bunlarý Paris'te okutmak ister. Abdüllatif ve Ahmet) 40 gün sonra Marsilya'ya ulaþýrlar. Pariste (Ýnstitution Barbet'e) yatýlý olarak verilir. Henüz 11 yaþýnda olan Ethem. Ethem ile Pasteur arasýnda birincilik yarýþý baþlar. Ethem yüksek öðrenimini maden mühendisliði dalýnda yapar. Baþlarýnda ünlü bir oryantalist olan Türk dostu Amédéé Joubert bulunmaktadýr. Bunlar yakýn arkadaþlýklarý ile sýnýfýn gözde öðrencileridir. Bu maksatla dört çocuk seçer. Ýbrahim Ethem Sakýz Adasý'ndaki bir ayaklanma sýrasýnda Ýzmir'e kaçan Rum kökenli bir çocuktur. Himayesine aldýklarý çocuklarý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I konulmasýnda buluyoruz. Institution Barbet'in bir geleneði vardýr. Bu zeki çocuk "Kaptan-ý Derya" ve dönemin Bahriye Nazýrý olan Koca Hüsrev Paþa'ya köle olarak satýlýr. Adýný da Ýbrahim Ethem koyar. kendisine yakýn. Koca Hüsrev Paþa. ileride devlete hizmet edebilecek kiþiler olarak yetiþtirmek onun amaçlarýnýn baþýnda gelmektedir. Diploma törenine Ýmparator III. Okulu birincilikle bitirenlerin diplomalarýný devlet baþkanlarý vermektedir. Bu çocuklarýn arasýnda bakanlýk ve valilik makamlarýna kadar yükselmiþ kimseler bulunmaktadýr. 10 kadar kimsesiz ve zeki çocuðu evlat edinmiþtir. hayýrsever bir devlet adamý oluþudur. Koca Hüsrev Paþa. kabiliyetli çocuklara baba olmasýdýr. fakat üstün zekalý diðer çocuklar gibi evlat edinir. Yeraltý zenginlikleri bu denli çok olan ülkemizde maden mühendisi yoktur. Hüsrev Paþa'nýn yaþamýndaki özellik (çocuðu bulunmadýðý için) bu gibi kimsesiz. kýl payý Pasteur'u geçer. Ethem bu eðitiminde de birinciliði kimselere býrakmaz 53 . Amacýný dönemin padiþahý Sultan Mahmut'a açar. Bu çocuklarý padiþaha tanýtýr ve padiþahýn onayýný alýr. 1829 yazýnda bir yelkenli ile (padiþahýn huzurunda) Aynalýkavak'tan hareket eden bu çocuklar (Ethem. Hüseyin Rýfký. Ethem'in sýnýf arkadaþý daha sonra Nobel ödülü alacak olan biyokimya uzmaný Louis Pasteur'dur. Napoleon gelir ve Ethem'e eliyle diplomasýný verir. bunu kimsesiz. Bu çocuklarýn arasýnda Prens Sabahattin'in dedesi (Kaptan-ý Derya) Halil Rýfat Paþa da bulunmaktadýr. Ethem.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I (1839). Maarif. bu tarihlerde Avrupalýlar tarafýndan madenlerimizi iþletme istekleri karþýsýnda. Adliye Vekillikleri'nde bulunmuþ ve Mithat Paþa'nýn yerine Sadrazam (Baþbakan) olur.5 yýl çalýþabilmiþtir)." Sadrazam Ýbrahim Ethem Paþa Bu konuda daha detaylý bilgi elde etmek için teskerelerin ve eski yazýþ54 . Orman ve Maadin Ýdaresi'nin 1872 (28 Teþrinisani ve 7 Kânunisani 1289) tarihli yazýlarýnda bir maden okulunun kurulmasý hakkýnda þunlar denilmektedir: "Rüþtiye mekteplerinden mezun veya dýþarýdan istekli 18-25 yaþýndakiler imtihan ile alýnarak 2 yýllýk bir öðretimle maden aramak. ölçekli harita yapmak maden damarlarýnýn durumunu ve gidiþini tayin etmek. madenlerin mahiyetini meydana çýkarmak. 1840'da Ergani madenlerine baþ mühendis olarak tayin edilmiþtir.Türkiye'ye dönüþünde bu meslekte çalýþmak istese de (6. Ýbrahim Ethem Paþa. 1839'da Türkiye'ye dönen Ýbrahim Ethem. Daha sonra Gümüþhacýköy'e müdür olarak atanmýþ ve 1845'de Keban ve Ýstanbul Sarýyer madeninde. Ýbrahim Ethem bundan sonra birçok idari iþlerde ve Meclisi Maarif ve Þurayý Devlet aza ve reisliklerinde bulunmuþtur. Ticaret. Ticaret Vekili iken hükümete mali kaynaklar saðlamak. Bayýndýrlýk. 1846 Amasya'da çalýþmýþtýr. Ýçiþleri. Elçiliklerde bulunmasýnýn ardýndan sýrasý ile Dýþiþleri. zengin Batý kültürü. "onlarýn dilinden ve ilminden anlar eleman yetiþtirmek ve zarar görmemek gayesiyle" meslek okullarýný açmayý düþünmüþtür. Bunun için 1872 yýlýnda "Orman ve Maadin Mektebi" kurulmuþtur. yönetim alanýndaki yetenekleri ile devletin üst kademelerinde deðiþik görevler alýr. Maden Nizamnamesi'ne göre maden çýkartanlarýn imalâtýný ve þartnamelere uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek ve rapor vermek üzere ikinci sýnýf maden mühendisliði derecesinde öðrenci yetiþtirmek üzere bir maden mektebi kurulmasý istenmektedir. üstün Fransýzcasý.

Yýl : Tabakatülarz (Jeoloji). "imtihan ederken müracaat edenlerin durumlarýnýn tespitinin mümkün olacaðýný" ileri sürerek bu okulun açýlmasýnda ýsrar etmiþ ve okulun açýlmasý hakkýnda gerekli irade 1873'de(15 Za. Bu okulun kuruluþ hazýrlýklarýnýn ve yönetmeliklerinin. Ticaret Nazýrlýðý'nda baþlamýþ onun yardýmlarý ile yürümüþ. bu okul için gerekli derslerin Rüþtiyelerde okutulduðunu ve sýnavla öðrenci alýnacaðýna göre. Okulun açýlmasý sýrasýnda 1872'de (7 Kânunisani 1289) bu okul için bir de Yönetmelik (Nizamname) çýkarýlmýþtýr. Bugün Türkiye'de tanýnmýþ. Cebir. Mesaha (Ölçme). Müsellesat (Trigonometri). ölümü ile birlikte kapanmýþ olduðunu tahmin etmekteyiz. Bu Okulun kapanýþýndan 1924 yýlýna kadar Türkiye'de Madencilik öðretimi yapýlmamýþ. Bu Yönetmeliðe göre öðretim iki yýldýr ve þu dersler okutulacaktýr: 1. Bu okulda 1879 yýlýna kadar iki yýl süre ile öðrenim yapýlmýþ ve 1879'da (Recep 1297) çýkartýlan 12 maddelik yeni bir yönetmelikle öðretim süresi 4 yýla çýkartýlmýþtýr. Bu konu kendilerinin huzurunda "Þurayý Devlet"te tartýþýlmýþtýr. Nizamatý Maadin ve Kitabet (Maden Kanunu) 2. bu meslekte yetiþmek isteyenler Avrupa'ya gitmiþ veya gönderilmiþtir. Logaritma. Fenni Maadin. Bu iki maden mühendisi: Bu Okula girecek öðrencilerde yeteri kadar ön bilgi bulunmadýðýndan böyle bir okulun açýlmasýnda fayda olmayacaðýný ileri sürmüþlerdir. sýnýflar ayrý ayrý olarak meslek 55 . 1290) çýkmýþtýr. Topografya ve Tatbikatý. 3 ve 4. Nizamatý Maadin ve Kitabet. Ýlk iki yýl "Orman Mühendisi Mektebi" öðrencileri ile ortak. Yýl : Hesap. Ýbrahim Ethem Paþa'nýn Nafýa. Orman ve Maadin Ýdaresi'nin mektep açýlmasý hakkýndaki bu fikri. Fizik. Buna karþý Orman ve Maadin Ýdaresi. Topografya. önemli görevlerde bulunmuþ olan 69'un üstündeki maden mühendisleri Fransa. o sýralarda Türkiye'de "Maden Ýþleri"ne bakmak üzere Fransa'dan getirilmiþ olan Vays ve Donez isimli maden mühendislerine de bildirilmiþ ve bu konuda düþünceleri sorulmuþtur. Fenni Maadin.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I malarýn incelenmesi gereklidir. Belçika ve Almanya'daki maden okullarýndan mezun olmuþlardýr. Ýrtisam (Hendese ve Çizim). Ameliyatý Kimya.

Fizik. Münsaat-i Osmaniye.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I dersleri görmek üzere programlar yapýlmýþtýr. Bu eðitim programýnýn. TÜRKÝYE'DE ÖÐRENÝM GÖREN ÝLK MADEN MÜHENDÝSLERÝ Türkiye'deki "Türk Maden Teknik Elemaný" miktarýnýn yetersizliði dikkate alýnarak. yurt dýþýnda eðitim görmüþ mühendis ve teknisyenlerdir. Kimya. Tarihi Tabii. Cebir. Kimya. Maden Bölümü de kapatýlmýþtýr. hocalarý. 1893 yýlýnda da Orman Bölümü Halkalý Ziraat Mektebi'ne nakledilmiþtir. Resim. Ýktisat Vekilliði'ne baðlý dört yýl tedris devreli "Yüksek Maadin Mühendisi Mektebi Alisi" açýlmýþ ve baþýna müdür olarak Ýstanbul Yüksek Mühendis Okulundan Profesör "Müderris" M. Resim. 4. Hendese. Trigonometri. 2. Ýmâlatý maadin. kaç yýl öðretim verdiði hakkýnda maalesef elimizde kesin bir bilgi yoktur. Zonguldak'ta 1924 yýlýnda T. Fakat bu okulun Ýbrahim Ethem Paþa tarafýndan kurulduðu ve Ýbrahim Ethem Paþa'nýn burada hocalýk yaptýðýný biliyoruz. Hendese. günümüzün modern maden mühendisliði eðitimine çok yakýn olduðu gözlenmektedir. Resim. Fransýzca. 1928 yýlýnda.C. 3. Fransýzca. Fransýzca. Yýl : Trigonometri. Zonguldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi Alisi ilk mezunlarýný verinceye kadar. Jeoloji. Kimya. Logaritma. Fizik. Münþeat-i Osmaniye (Okuma). madencilik eðitiminin yurt dýþýnda yapýlmasýdýr. Minþeat-i Osmaniye. ülkemize maden bilim ve teknolojisini getirenler. Tatbiki Arazi. Orman Mektebi'nden 7 dönemde 49 Orman ve Maden Mühendisi mezun verildiðini öðreniyoruz. Yönetmeliðe göre Okul'da þu dersler okutulmaktadýr. Ýmâlat Müsveddesi. Coðrafya. Harita.Refik FENMEN tayin edildiði gibi yurt dýþýndan da bir 56 . Yýl : Edebiyat. mezunlarý. Yýl : Kavaidi Osmaniye (Osmanlý Grameri). Hesap. Osmanlý arþivlerine göre yurdumuzda Maden Mühendisi yetiþtirildiðine iliþkin baþka hiçbir iþarete rastlanýlmamýþtýr Bu okullarýn yeri. 1. Fransýzca. Yýl : Kimya ve Ýzabe-i Maadin. madenciliðin ihtiyaç duyduðu mühendisleri yetiþtirmek üzere. Kapatma gerekçesi.

þimdiki Endüstri Meslek Lisesi'nin tarihi binalarý. Binalar önceleri "Maden Fen Memuru Mektebi" olarak kullanýlýr. ülke madenciliðine hizmeti kendisine ideal edinmiþ. Okulun kuruluþunda. ayrýca Belçika'dan gelmiþ dördte mesleki uzmanlýk sahibi ve deneyimli hoca bulunmakta idi. Jeometr. "bilgili ve çalýþkan" öðrenciler yetiþtirmeye büyük önem veren deðerli bir eðitimcidir. o zaman taþkömürü ocaklarýný iþleten þirketlerin iane olarak karþýladýklarý bilinmektedir. Dünya Savaþý sýrasýnda askeri kýþla olarak yapýlmýþtýr. Elektrik Yüksek Mühendisi Profesör Mehmet Refik Fenmen (1882-1951) görevini okulun kapatýldýðý 1931 yýlýna dek sürdürdü.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kýsým yabancý öðretmenler getirtilmiþtir. Bu okul Topoðraf. Orman Maadin Mektebi'nin 1888 yýlý mezunu olan Havzai Fahmiye Müdürü Hüseyin Fehmi (Ýmer)' in giriþimleriyle. 1924'den 1927 yýlýna kadar ilk dönemlerde Ýstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nde olduðu gibi lise sýnýflarý arasýndan imtihanla ve sonradan sadece Lise mezunlarý arasýndan seçilen leyli meccani (parasýz yatýlý) öðrencilerin deðerli bir öðretim kadrosuyla ciddi bir 57 . Ýnþaatýn finansmanýný. Daha sonra Havzada mühendis ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1924 Yýlýnda açýlan "Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi" kurulur. Bu okulun kurucusu ve müdürü M. savaþtan yeni çýkmýþ ve tamamen kendi öz gücüne dayanarak ülkeyi yeniden kurma amacýndaki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin umudu olmuþtur.Refik FENMEN. Bu okul. Maden mühendisi yetiþtirmek amacýyla kurulan okul. Baþçavuþ gibi teknik elemanlar yetiþtirir. I. 1925' te tayin olan Okulun kurucusu ve müdürü ayný zamanda Elektrik Bölümü hocasý. savaþtan sonra Bölge Erkan-ý Harp Kumandaný Kurmay Yarbay Hayri Bey'inde yardýmýyla bu kýþlalarýn Ýktisat Vekaleti'ne (Ekonomi Bakanlýðý'na) baðlý Havzai Fahmiye emrine býrakýlmasý saðlanýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduðu ilk yüksek okuludur. Okulun madencilikle ilgili diðer bütün mesleki ders hocalarý da Avrupa'da öðrenim görmüþ deðerli Maden Mühendisleri olup. Ereðli Þirketi teslim tutanaklarýnda askeri kýþla olarak görülen. zamanýn en geliþmiþ okullarýndan Belçika'nýn Mons þehrindeki "Ecole des Mines" örnek alýnmýþtýr.

doðrudan doðruya girme imkaný saðlanmýþtýr. Böylece Fransýzca öðretilmiþ öðrencilere ders kitabý olarak Fransýzca teknik kitaplarýn en modernleri her yýl parasýz olarak verilmiþtir. Ancak bu yüksekokul pek kýsa ömürlü olmuþ ve 1931 yýlýnda son mezunlarýný verdikten sonra kapatýlmýþtýr. 1924-1925. mevcut yerli. Batý dünyasýnýn teknik literatürü içine. tatilleri sýrasýnda Türkiye'deki madenlerde ve mezuniyeti takiben 3 ay da Avrupa'daki madenlerde ciddi bir stajdan geçirildikleri için. 1925-1926 ve Zonguldak Yüksek Maadin Mühendisi Mektebi Alisi Binasý 58 . Okulda gösterilen derslerin madenciliðe ait olan uzmanlýk kýsmýndaki yabancý profesörlerin ders müfredatýný doðrudan doðruya takip edebilmeleri için öðrencilere okula giriþlerinden itibaren haftada 10 saat Fransýzca kurslarý verilmiþtir. her türlü cihazlarýyla zamanýn en modern bir Maden Yüksek Mühendis Mektebi halinde çabuk geliþen bu okulun mezunlarý. Laboratuarlarýyla. Bu stajlarýný baþarý ile tamamlamayanlara da diplomalarý verilmezdi. Ýsviçreli bir Fransýzca öðretmeni tarafýndan tesis ve tatbik olunmuþtur. Okuldan 19241931 yýllarý arasýnda toplam 70 Maden Mühendisi mezun olmuþtur. Öðrenciler her tedris yýlý sonunda bir ay ocaklarda iþçi gibi çalýþarak staj yaptýklarý gibi. Zonguldak Yüksek Maadin Mühendisi Mektebi Alisi 1924 yýlýnda açýlmýþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I öðretim verilmiþtir. ilk mezunlarýný 1928 yýlýnda vermiþtir. Ayrýca teneffüslerde dahi öðrencilerin aralarýnda Fransýzca konuþmalarýný saðlayan sýký bir disiplin. tercüme yoluyla deðil. koleksiyonlarýyla. Bu sayede. yabancý maden þirketlerince maddi ve manevi çok iyi þartlarda derhal angaje edilmiþlerdir. okulu bitirmelerinde de Avrupa'daki maden ocaklarýna staja gönderilirdi. Tamamlayýcý olarak da Fransýzca Teknik Kütüphane kurulmuþtur.

okul müdürü M. Fizik Profesörü Hayri Bey ve Kimya Profesörü Mehmet Akif Bey tarafýndan. Matematik Türkiye’de Öðrenim Gören Ýlk Maden Mühendisleri Profesörü Kerim Bey. 1925 ile 1927 yýllarý arasýnda iki büyük bina daha ilave edilerek. 1929 yýlýndan sonra okula öðrenci kaydý yapýlmadý. sadece temel dersler verildi. ülkemizin ihtiyacýndan fazla Maden Mühendisi mezun olduðunun ileri sürülmesi üzerine. "Çýkarýlacak madenlerle ilgili gereksinime yeterli 59 Mektebi Alisi öðrencileri Laboratuarda . Mineraloji ile Petrografi koleksiyonlarý oluþturuldu ve Sýnai (Endüstriyel) Kimya Laboratuarý kuruldu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1926-1927 dönemlerinde lise sýnýflarý (ortaokul mezunlarý).Refik FENMEN okulun geniþletilerek mühendisliðin baþlýca dallarýnda geniþ bilgi sahibi sanayi mühendisleri de yetiþtirilmek arzusuyla okulu "Maadin ve Sanayi Mühendisi Mektebi Alisi" haline çevrilmesine çalýþmýþ ise de. 1931 yýlýnda mezun verildikten sonra okul kapatýlmýþtýr. voleybol ve tenis eðitmenleri saðlanarak güçlendirildi. Okulun son devrelerinde. 1926-1927 döneminde baþlayan meslek dersleri için Belçika'dan 4 adet ve Fransýzca dersi için Ýsviçre'den 1 adet profesör getirtilerek dersler Fransýzca verilmeye baþlandý ve bu eðitim kadrosu Fransýzca bilen Türk futbol. 1924-1925 ve 1925-1926 dönemlerinde. Okul kapatýlmadan önce Ýktisat Vekaleti'nin (Ekonomi Bakanlýðý) okulu kapatma gerekçesi þu þekilde belirtiliyor. 1927-1928 ve 1928-1929 dönemlerinde ise sadece lise mezunlarý arasýndan sýnavla öðrenci alýndý.

Ýhsan SOYAK Nevzat URUK Nihat ÜSTÜNEL Cafer ZADÝL 1930 Mezunlarý (17) Nazým ADASAL Mustafa AHÝ Cemil AHMET Kâmil AKAT Rahmi AKINCI Ekrem BEKSOY Niyazi DURUSOY Mustafa Sami ERK Enver ERKMEN Hakký EVÝNSEL Emin HARAÇCI Sadettin PEKMEZCÝLER Bahri SAVAÞKAN Kemal SÝLÝMEN Reþat SÝLÝMEN Halim TÜRKMEN Zeki YERDELEN 1931Mezunlarý (25) Hamdi ADALI Celâl ADIBELLÝ Þerif AKKUTAY Kazým AKYEL Rauf ALPSOYLU Mazlum ANGIN Cemalettin BAÞGÖZE Cemil BAÞGÖZE Celâl Ferit ÇINAR Adnan DEMÝRCÝ Fahrettin DORUK Mahir EDÝSON E. MTA'ya deðerli hizmetlerde bulunmuþ. daha sonraki yýllarda aralarýnda bakanlýk (Ýhsan SOYAK). Naim KROMER.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I olacaðý ya da fazlasýnýn iþsiz kalacaðý. milletvekilliði (Rauf ALPSOYLU. Cumhuriyetten önce. Türk madenciliðine. Etibank'a. 1929 Dünya ekonomik bunalýmýnýn Türkiye'yi de etkilemesi gerekçeleriyle ve T.1931 MEZUNLARI 1928 Mezunlarý (16) Ruhi ALKOR Zülkerem ALTAY Kudret ARGUN Tevfik AYYILDIZ Ö. Kapanma nedeniyle okulu bitiremeyen 3. sýnýfýn öðrencileri Ýstanbul'daki yüksek okullara nakledilmiþlerdir.C. Necdet EGERAN Hilmi EREL Nebil EZGÜ Azmi HALULU Kâmil HAZNEDAROÐLU Sýtký KOÇMAN Mazlum KUROSMAN Mücteba MEHMET Necdet ÖZDÝNÇ Hilmi SANALAN Hikmet SÖZEN Rýza TUNA Kadri YERSEL 60 .Hulusi BARUTOÐLU Faik BÝRKAN Bahattin BÝRSAN Selahattin GÖKTUÐ Yusuf GÜRATA Hakký KÖK Naim KROMER Cemal KURTULAN Hulusi ORPEN Mazlum ÖÐET Fuat TARI Nevzat YERDEL 1929Mezunlarý (12) Cevad ADIGÜZEL Ýhsan AYLA Behçet Kemal ÇAÐLAR Ahmet KALAYCI Cemal KIPÇAK Nuri KIRCI Sadi MÝMAROÐLU Ýbrahim NARÞAP A. Hükümeti'nin tasarruf önlemi almasý" nedenleriyle geçici olarak kapatýlmýþtýr. Cemal KIPÇAK) ve þairler (Behçet Kemal ÇAÐLAR) gibi birçok deðerli maden mühendisi yetiþtirmiþ olan bu okulun kuruluþunda ve devamýnda hizmeti geçenleri þükranla yad etmek gerekir. YÜKSEK MAADÝN MÜHENDÝSÝ MEKTEBÝ ALÝSÝ 1928 . Müdür Mehmet Refik Bey Ýstanbul'a tayin edilmiþtir. Türkiye'deki madenlerde ve Zonguldak Havzasýnda tek tük maden mühendisi mevcut iken.

Yeryuvarý Dergisi. (Kitap olarak hazýrlansa da basýlamamýþ kendi daktilo yazýlarý 3 .Havzanýn Tarihçesi. Fahrettin DORUK."Türkiye'de Yerbilimleri Öðretiminin Tarihçesi".Maden Yüksek Mühendisi Ahmet PEKKAN'ýn Özel Arþivi 15 . 1962. Çaðlayan Kitabevi. 2/34. 1954."Halil Ethem ELDEM: Temel Bilimler Dalýnda Avrupa'da Ýlk Doktora Yapan. 1990 11 .Maden Teknisyen ve Baþçavuþ Okullarýmýz. Dover Pub. Aðustos 1982 8 ."Yerbilimlerini Mekteb-i Týbbiye'de Ýlk Kez Türkçe Okutan Hoca Ýbrahim Lütfi Paþa". Cooper Co.Mühendis Cemâl Sait Bark'ýn Anýlarý 18 .Türkiye Maden Mühendisliði Öðretiminin Geliþmesi. 1986.. Kadri YERSEL."Zonguldak Yüksek Maadin Mektebi Alisi'nin Kuruluþ Yýllarý". ADAMS. Bahri SAVAÞKAN 12 . Darülfünun JeolojiMineraloji Muallimi" Kemal ERGUVANLI. Cemal BÝRÖN. 17 . Sayfa 156 4 .Ýbrahim Ethem Paþa'nýn torunu Yük. Ýhsan R. Freeman."Maden Mühendisliðine Giriþ". MTA Yayýnlarý. London.Maden Mühendisleri Biyografisi. Yeryuvarý Dergisi. Senai SALTOÐLU. Inc. California. Prof. 1981 13 . 1938. 6 . Tindall and Cox. 1985 14 . No 12. Bahri SAVAÞKAN. ALBRITTON. Baillére. Suna ATAK."The Birth and Development of the Geological Sciences" F. Kasým-Aralýk 1979 10 . New York.D."The Founders of Geology" A.Türkiye'de Madenciliðin Tarihçesi ve MTA. Yeryuvarý Dergisi."The Fabric of Geology" C.Dr. 7 . Kemal ERGUVANLI. BERENT.TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Arþivi 2 . Hamit Nafiz PAMÝR.Ekrem Murat ZAMAN ve Alaattin ÇAKIR'ýn Zonguldak Havzasý'nýn Tarihçesini konu alan kitap taslaðýndan 61 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Kaynakça 1 . 1945 16 . GEIKIE. 5 . Aðustos-Kasým 1980 9 .MTA Enstitüsü Dergisi. MTA Dergisi.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 62 .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "YEÞÝL ÇAY YAPRAÐINDAN DEMLÝ ÇAY BARDAÐINA" BÝR BAÞARI ÖYKÜSÜ Baki Remzi SUÝÇMEZ Ziraat Mühendisi .

çay tarým alanlarýnýn geniþliði bakýmýndan dünya üretici ülkeler arasýnda 6. Çay. Doðu Karadeniz bölgesinde Artvin. Doðu Karadeniz'de ekili olduðu bölgenin baþlýca tarýmsal geçim kaynaðý. Damaklarýmýzý esir eden çay tutkusu. Trabzon illerini kapsayan asýl bölgede ve Giresun ili ve Ordu ili Fatsa ilçesini kapsayan ikincil bölgede. Bozkýrý cennete çevirenler. 766. sýrada yer almaktadýr. yaklaþýk 200 km uzunluðundaki kýyý þeridinde. 64 . yaklaþýk 1 milyon kiþi geçinmektedir.112 üreticinin çay ürettiði Türkiye. çayý iþleyerek siyah altýna döndürdüler. sýrada. ekonomik anlamda yetiþtirilmektedir. 5 Mayýs 1925 tarihinde Atatürk tarafýndan Ankara'da. kuru çay üretimi yönünden 5. Rize. ýsrarý. 10-35 km içerilere kadar uzanan kesimde. Çin ve Hindistan'da 2700 yýldan beri yetiþtirilen çay bitkisi. Cumhuriyeti kuranlarýn ve geliþtirenlerin inancý. baþarma tutkusu. kurulan ve Atamýz’ýn vasiyeti sonucu 11 Haziran 1937 yýlýnda Hazineye emanet edilen Atatürk Orman Çiftliði. çaðdaþ üretim yöntemleriyle bozkýrýn bile en güzel ürünleri verebileceðini tüm dünyaya gösteren örnek bir projedir. yeþil atýl alanlarý yeþil altýna. bilimsel çalýþmanýn baþarý öyküsü olduðu kadar. asýrlar ötesine uzanan bir beslenme geleneði deðildir. ülkemizde yerli üretime geçilmesi ve çay kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý 1923 sonrasý Türkiye Cumhuriyeti'nin baþarýsýdýr. yýllýk kiþi baþýna tüketim bakýmýndan ise 4. Dünyanýn tek doðal çayý olan ve "yeþil altýn" olarak adlandýrýlan "çay"ýn ülkemizdeki öyküsü. 1000 metre yüksekliklere deðin ulaþan yamaçlarda. en önemli istihdam alaný olan çay tarýmýndan. sýrada. Türk insaný için sabah kahvaltýlarýndan gece sohbetlerine kadar en çok tüketilen gýda maddelerindendir. "Camelli Sinensis Kuntze" bitkisinin taze sürgünlerinin deðiþik yöntemlerle iþlenmesi ile elde edilmektedir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Dünyada sudan sonra en çok tüketilen bir gýda ve içecek maddesi olan çay. Çaðdaþ Türkiye'nin bilinçli emekle yeþertilebileceðini.533 dekar alanda 204. Ziraat Mühendisliði mesleðinin de baþarý öyküsüdür. Tüketim amacýyla çayýn dýþardan getirtilmesinin öyküsü 1600'lü yýllara dayansa da.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Doðu Karadeniz göç veriyordu. çayýn Rize dolaylarýnda yetiþtirilmesinin olanaklý olduðunu nedenleri ile birlikte açýklayan. Ekonomik zorluklar ve isyanlarýn yarattýðý güvensizlik ortamýnýn giderilmesi. yüzyýlýn ilk çeyreði erkekler gurbete gidiyor. Doðu Karadeniz'in "makus talihi"ni deðiþtirmeye yönelik önemli bir geliþme.Tarým Bakanlýðý tarafýndan 1918 yýlýnda Batum ve çevresinin zirai ve iktisadi durumunu incelemek üzere görevlendirilen Halkalý Yüksek Ziraat Okulu (Halkalý Ziraat Mektebi Alisi) öðretim üyelerinden eski Mardin Mebusu Ali Rýza Erten'in hazýrlamýþ olduðu. 20. bölgeye eþkiya baskýsýný getirmiþti. öncelikle insanlarýn geçimini saðlayacak iþ ve çalýþma koþullarýnýn yaratýlmasý gerektiðini söylüyordu. lastik ayakkabýsý olmayan çocuklarýný doyurmaya çalýþýyorlardý. 1918 yýlýnda Ali Rýza Erten'in Batum ve Kafkasya’daki incelemeleridir. savaþ sonrasý ortaya çýkan öncelikli olaylar nedeniyle dikkate alýnamayan ve daha sonra "Þimali Þarki Anadolu ve Kafkasya'da Tetkikatý Ziraiye" adýyla Hükümet tarafýndan kitap olarak yayýmlanan rapor. bölgenin huzura kavuþmasý için. Genç Cumhuriyete karþý oluþan gerici baþkaldýrý hýzla bastýrýlmýþtý. “Birinci Paylaþým Savaþý” sonucu Ýmparatorluðun parçalanýþýnýn yarattýðý otorite boþluðu. bölgede huzur ve güvenin saðlanmasý gerekiyordu. Ýktisat Bakanlýðý temsilcisi Ziraat Genel Müdürü Zihni Derin. gözü yaþlý analar. Ankara'da 1921 yýlý Nisan ayýnda Bakanlýklar temsilciliklerinin katýldýðý bir Komisyon kuruldu. gözü yolda gencecik gelinler. o günkü Ýstanbul gümrüðüne dýþalým yoluyla gelen çaylara da Camellia sinensis (Çay) deðinerek çayýn Türkiye'deki geçmiþi65 .

Rodos'ta Akdeniz Adalarý (Cezayir-i Bahr-i Sefit) Ýli Orman Müfettiþ Katipliðinde. Bu görevdeyken bir heyetle birlikte Doðu Karadeniz illerine gidiþi. 1920'de Yunanlýlarýn iþgalinden hemen önce Bursa'dan ayrýlýp. 1907'de ayný ilçelerde Orman Müfettiþi olmuþ. Bu fikir çok hoþuma gitti. Ülkede çay yetiþtirilmesi için fiili ve aktif bir çalýþmaya girmeyip. halka yeni geçim olanaklarý bulabilmek amacýyla Rize ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Komisyonca görevlendirilir. Batum'dan getirttiðim bu topraklarda gayet iyi yetiþiyor' diye bahsediyordu. Ziraat Umum Müdürü Zihni Bey. 1924'e kadar bu görevde kalmýþtýr. Rus Sefiri ahbabýmdý. kara yoluyla Ankara'ya gelmiþ. Milli Mücadele Hükümetinin kurduðu Ýktisat Bakanlýðýnda ilk Ziraat Umum Müdürü olmuþ. Sefir memnuniyetle bana birkaç kitap verdi. 1880 yýlýnda Muðla'da doðan Zihni Derin. bölge insanýnýn yaklaþýmýndan duyduðu sevinci þöyle anlatýr: "Ben Umum Müdürken Rize'de Ziraat Odasý Reisinden þöyle bir mektup almýþtým.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ni anlatan ilk bilimsel yapýttýr. bu arada çay yetiþtirilmesi üzerinde de durmanýzý bilhassa rica ederim. ileriki yýllarda çizeceði mücadeleli yolun ve "Çayýn Babasý" olarak adlandýrýlmasýnýn baþlangýcý olur. Batum'da yetiþen çayýn ve birçok denemeleri yapýlan çay çeþitlerinin Rize’de de çok iyi neticeler vereceðini yazýyordu. 1909'den 1912'ye kadar Selanik Ziraat Mektebi'nde Kimya. Gediz ve Simav ilçeleri Orman Müfettiþ Vekaletinde bulunduktan sonra. iki yýl sonra Akdeniz Adalarý Ýli Orman Müfettiþliðine atanmýþtýr. 1914'den 1920'ye kadar Bursa'da Sultani Mektebinde (Lise) ve Kýz Öðretmen Okulunda Tabi Ýlimler okutmuþ ve Bursa Milli Eðitim Müdür Vekilliði görevinde bulunmuþtur. Bu raporda Batum'la Rize'nin ayný iklim þartlarýna ve toprak kalitesine sahip olduðu." 66 . 1905'te Aydýn'da Orman ve Maden Muamelat Katibi olarak Devlet Memurluðuna baþlamýþ. Rica ederek ondan çaya ait broþürler istedim. 'Siz burada bazý kalkýnmalar yapacakmýþsýnýz. Ziraat Sanaatlarý ve Jeoloji öðretmenliði yapmýþ. yalnýzca yazdýðý raporla çay tarýmýna katký saðlayan Ali Rýza Erten'in raporunu Komisyonda gündeme getiren Zihni Derin. Bahçemde bir çay fidaný var. Bu arada Batum'dan Rize'ye gelip çay üzerinde tetkikler yapan bir Rus ilmi heyetinin de raporunu verdi. 1904'de Halkalý Yüksek Ziraat Okulunu bitirmiþ.

bu gezinin ardýndan. Türklerin çayla tanýþmasýnýn öyküsü incelenir süreçte. Harem-i Þerif Müdürlüðü ve Basra Valiliði gibi görevlerde bulunan Hacý Mehmet Arif'in 1877 yýlýnda yayýnlanan "Çay Risalesi". çok az sayýda da olsa çay ile ilgili risaleler yazýlmaya baþlanmýþtýr. Anadolu'da çay içme alýþkanlýðýnýn baþlangýcýnýn 17. bu yapýtlara örnek olarak gösterilebilir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Rize ve çevresinin zirai ve ekonomik durumu hakkýnda bilgi toplamaya baþlayan ve bölgede yapýlabilecekleri araþtýran Zihni Derin.S. bambu rizomlarý ve bir Rus bahçývaný getirir. M. ancak çay fidanlarýnýn geliþme 67 . Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde köklü bir kahve tüketim alýþkanlýðý yerleþmiþtir. Batum ve çevresinde Ruslar tarafýndan kurulmuþ olan çay bahçelerini. Eski adý Garal Daðý olan hazineye ait bir bölgedeki Müftü Mahallesi'nde.Ahmet Hamdi'nin yazdýðý "Çay Risalesi". narenciye ve bazý meyve çeþitleri. çaya ilgi gösterilmemesi nedeniyle. 1731 yýlýnda Damât-zâde Ebû'l-Hayr Ahmed Efendî'nin yazdýðý "Çay Risalesi". 15 dekarlýk arazide ilk fidanlýk kurulur ve çok küçük ölçekli de olsa ilk üretim baþlar. Türkiye'de çay üretme giriþimleri de yeni deðildi aslýnda. yüzyýla kadar gitmesine karþýn. zamanýn Ticaret Nazýrý Esbak-ý Ýsmail Paþa'nýn aracýlýðý ile Çin'den çay fidanlarý ve tohumlarýnýn getirildiði ve getirilen bu tohum ve fidanlarýn Bursa ilinde denendiði. Beraberinde çay tohumu ve fidanlarý. çayýn tarihi göçlerle Anadolu'ya gelmediði bilinmektedir. çay fabrikasýný ve Astropikal Bitkiler Araþtýrma Ýstasyonu'nu inceleyerek gerekli bilgilerle Rize'ye döner. Rize Ziraat Fen Memuru Ýbrahim Bey'le birlikte 1924'de Batum'a düzenlenen geziye katýlýr. bu giriþimle ilgili bilgiler 1892 yýlýnda yayýnlanan "Coðrafyayý Sýnai ve Ticari" adlý kitapta yer almýþtýr. bugünkü adýyla Merkez Fidanlýðýnda. iklim ve toprak yapýsýnýn çay ya da turunçgil üretimine uygun olduðu kanýsýna vararak bu konuda yoðun çalýþmalar yapmaya baþlar. Söz konusu yazýlý kaynakta. 5. yy. 1893 yýlýnda Ali Nazýma'nýn "Çay Risalesi" ile 1910 yýlýnda Mehmet Ýzzet Efendi tarafýndan yazýlan "Çay Hakkýnda Malumat" adlý kitap. Ýlk giriþim l888 yýlýnda yapýlmýþ. 1879 yýlýnda Mehmet Ýzzet Seyit B.'da çay ticareti yapýlsa da. Sonraki yýllarda çay içme alýþkanlýðýnýn halk arasýnda hýzla yaygýnlaþmasýnýn etkisiyle Türkiye'de çay yetiþtirilmesi sürekli konuþulur ve tartýþýlýr bir konu olmuþ. "Çaycý" lakabý ile anýlan ve Hicaz Vali Vekilliði.

çay tarýmý böylece yasal güvenceye kavuþturulur. bir çay kanunu teklifi yapýlmasýný istedim. Bu yasaya göre baþlatýlan çay üretimi çalýþmalarýnýn baþýna Ziraat Umum Müfettiþi olarak Zihni Derin getirildi ve Rize vilayeti ile Borçka kazasýnda çay fidaný yetiþtirilmesine baþlandý. bölge insanýna gelir kaynaðý ve iþ alanlarý yaratýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. ben de müthiþ telaþlanýyordum. Hakikaten o Ankara'ya döndükten birkaç ay sonra da beklediðimiz birinci Çay Kanunu çýktý. büyük 68 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I göstermediði. gecikiyor. Eðer böyle bir para alýrlarsa çiftçiler daha kolaylýkla çay ziraati yapabilirlerdi. Rize'de kurulan Çay Araþtýrma Enstitüsü'nün kurucu müdürü de olan Zihni Derin tarafýndan yürütülen bir çok deneme nedeniyle. Portakal. Mandalina. Büyük Millet Meclisi'nde 6 Þubat 1924 tarihinde "Rize Vilayeti ve Borçka Kazasýnda Fýndýk. Birinci Paylaþým Savaþý'ndan sonra bölgede yaþanan ekonomik ve sosyal bunalýmlar. Fidanlýðýmýzdaki çay ziraatini çok beðendi. Rize ve çevresindeki çalýlýk ve kýzýlaðaçlarýn sökülerek yerlerine yasada yazýlý çeþitlerin dikilmesini amaçlayan 407 sayýlý Yasa. Fakat kanun çýkmýyor. Limon ve Çay yetiþtirilmesine dair 407 Sayýlý Kanun" kabul edilir. halk Sayýn Derin'i." 1918 yýlýnda hazýrlanan Rapor da dikkate alýnarak. Birgün Sýhhat Vekili Hulusi Bey Rize'ye geldi. Çünkü masraflarý az olacaktý. ayný çabanýn 1892 yýlýnda tekrarlandýðý ve ekolojik koþullarýn çay yetiþtiriciliðine uygun olmamasý nedeniyle her iki denemeden de sonuç alýnamadýðý belirtilmektedir. çiftçiye dönüm baþýna 60 lira verilmesine dair bir madde de koydurtmuþtum. iþsizlik dolayýsýyla meydana gelen aþýrý göç. Bir kere erozyona mani olmak için araziyi sed yapmak icapediyordu. bir rapor ve yasa teklifi hazýrlar: "Rize'de Araklý hududundan Batum hududuna kadar olan sahada Batum'da yetiþen çay kalitesinde bizim de çay yetiþtirebileceðimiz kanaatine vardýkdan sonra hazýrladýðým raporu Vekile ibraz ederek. Kanuna. "Zihni Hoca" adýyla anmaya baþladý. Ve kanunun biran evvel çýkmasý için uðraþacaðýný söyledi. Bu konuda yoðun uðraþ veren Zihni Derin.

ölü doðmuþ. Devlet Üretme Çiftliði gibi fabrika ve kurumlarý geliþtirme hareketleri baþlamýþtý. "Kendi Kendine Yetme" ilkesini benimsemesi ve 1933 yýlýnda bunu bir programa baðlamasý üzerine. ne yazýk ki fazla raðbet görmez ve devletin ilgisi de kýsa sürünce. iþletilememiþtir. Kömür Ýþletmesi. 1930'lu yýllardan beri Þeker Fabrikasý. 1924-27 yýllarý arasýndaki yoðun çabalar yetersiz kalýr. Ekonomik kalkýnma modeli olarak "Devletçilik" modeline geçen Hükümetin. Asým Zihnioðlu'na göre. bu dönemde bile her kýr gezisinden cepler dolusu bitki örnekleriyle döner ve laboratuarda incelemeler yapar. 1936 yýlýna deðin süren bir duraklama dönemine girer. Süreci ve Ýsmet Ýnönü'nün çayla iliþkisini Asým Bey þöyle deðerlendirir: "Gerçekten de o yýllarda her alanda Türkiye kendi ihtiyacýný kendisi karþýlama çabasýna girmiþti. üreticilerin ilgisizliðine paralel olarak azalýr. Devlet Deniz Yollarý bu dönemde önemli atak69 . Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniþ çapta yetiþtirilen Satsuma türü mandalinanýn ilk üretildiði yer olan Merkez Fidanlýðý. Sümerbank. Pancardan þeker çýkarýr. geleceðe yönelik belirsizliðin de giderilememesi üzerine. 1936'da meslek aþký depreþir ve Edirne'de Ziraat Müþavirliði görevini yürütür. ülkemizde çay tarýmý yeniden gündeme gelir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I çaplý devlet yardýmý. çalýþmalar durdurulur. Ali Rýza Erten'in raporunda ayrýntýlý þekilde açýklanmýþ olan çayýn ekolojisine uymuyan illerde üretim denemesi yapýlmasý ile çoðaltýlarak halka daðýtýlan fidanlarýn gerekli destekten yoksun bulunan ve yeterli bilgi verilemeyen üreticilerce. çeþitli yaðlardan da sabun. Karabük. Devlet Demiryollarý. Etibank. Öðretmen arkadaþlarýnýn anýlarýna göre. Zihni Derin sonraki 10 yýl boyunca tekrar öðretmenlik mesleðine döner. 407 sayýlý Yasa'nýn tek yararý Rize Merkez Fidanlýðý'nýn ayakta kalmasý olmuþtur. tesis ve teþkilat kurulmasýný gerektiren çay yetiþtirme ve iþlemesine para ayrýlmamasý ve devletin çeþitli ivedi sorunlarla karþýlaþmasý sonucu. Zaman ilerledikçe çay fidanlarýnýn üretim ve daðýtýmýndaki heyecan. Fen Memuru Ýbrahim Bey'in Çarþamba'ya tayin edilmesine üzerine. Çay tarýmý.

bölgede çay bahçeleri kurmanýn ve elde edilecek yapraklarýn kuru çay haline getirilmesinin önemini savunur. Hindistan'dan getirilen iki uzmanýn iki yýl süren çalýþmalarýndan baþarýlý sonuç alýnamayýnca. "Türkiye'de Çay Ýktisadiyatý" adlý yapýtýný yazarak. Fidanlýkta bulunan iki ahþap evden birinin üst katýndaki bir odaya yerleþir. aðaçkavunu. Dr. Rize ve çevresinde kurulacak Ziraat Teþkilatý'nýn koordinatörlüðü görevi verilen Zihni Derin.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I lara giriþmiþti. Ankara'da Tarým Bakanlýðý Baþ Müþavirliði'ne atanýr. Zihni Derin bu çalýþmalar içinde boðuþup dururken. onu mutlu eder. Ülkenin üretim alanýna dönük ataklarý yine o dönemde gerçekleþmiþti. 1924 yýlýnda Batum'dan getirdikleriyle oluþturduðu bahçeyi ve parselleri gezerken. alt kattaki odayý laboratuar olarak hazýrlar. çay yetiþtiriciliði çalýþmalarýna baþlanmasý amacýyla Tarým Bakanlýðý'ný görevlendirir. çeþitli süs bitkilerinin. Konuyu ilgiyle dinleyen Ýsmet Ýnönü. 1935 yýlýnda Ziraat Vekili Prof. Þevket Raþit Hatipoðlu Rize'ye gelir ve örgütlenme çalýþmalarýný yürütür. dönemin Ziraat Odasý Baþkaný Muharrem Þad ve Ticaret Odasý Baþkaný Hulusi Karadeniz tarafýndan Rize'de ilk çay yetiþtirme giriþimi ve Zihni Derin'in 1924 yýlýndaki çalýþmalarý anlatýlýr. bambu ve diðer meyveler ile küçük çaplý parsellerde birkaç yüz fidandan oluþan küçük bir çay bahçesinin gayet güzel yetiþtiðini görmek. uzun yýllardan sonra tekrar Rize'ye gelir. Ýsmet Ýnönü'nün kafasýnda ve yüreðinde yurtta çay yetiþtirilmesi de vardý. Þevket Raþit Hatipoðlu. Dr. Ankara'ya dönünce. Bu nedenle Ýnönü yurt çaycýlýðýyla yakýndan ilgileniyordu. Edirne'de Ziraat Müþavirliði görevinde bulunan Zihni Derin. bölgenin çay tarýmý ve sanayisinin geliþmesine her yönden elveriþli olduðu kanýsýna bir kez daha varýlýr. O yýllarýn koþullarý. kendisinden 30 yaþ daha genç olan bir meslektaþý onunla ayný kader yolunda 70 . portakal. Muhlis Erkmen'in Ankara'daki Ziraat Fakültesi ve Bakanlýk uzmanlarýndan oluþan bir bilim heyeti ile birlikte Rize'ye yaptýðý inceleme gezisinde. limon. mandalina. üretimde devletin öncülük yapmasýný gerektiriyordu. greyfurt." 1935 yýlýnda yurt gezisine çýkan dönemin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü'ye. Geziye katýlan heyet içerisinde yer alan ve sonradan Tarým Bakaný olan Prof.

Bu amaçla. "Bir Yeþilin Peþinde" adlý yapýtýnda anýlarýný anlatan Asým Zihnioðlu. Parkýn bir kýyýsý kumsal ve deniz… Denizin çýrpýntýsý. arka sokaðýnda da aþhane ve berber dükkaný yer alýyor. Fýndýk türleriyle ilgili denemeler yapar ve özellikle o günlerde hasat sonrasý hemen depolanan ürünün çürümesini önlemek için. Altýnda bakkal. doðma büyüme bir Rizeli gibi buralara baðlanacaðýmý hiç düþünmemiþtim. burasý Belediye Parký. hoþ kokusu insana huzur veriyor. eczane. yaþamýmýn 16 yýlýný geçireceðimi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I buluþur. Bunun da boyu beþ yüz metreyi geçmiyor. 1938'de Rize'de yeniden düzenlenen Çay ve Fidanlýklar Müdürlüðü Teþkilatý'na atanan Asým Zihnioðlu. O'nu alt kat71 . 35-40 kiþilik ekiplerle köylerde fýndýk harmanlarý organize edilir. Bu Rize'nin en yüksek binalarýndan birisi. beþ. Ýskelenin çýkýþýndan baþlayan ve denize paralel olarak uzanan bir tek ana cadde var. 1938'te tanýþtýðý Rize iliyle ilgili þunlarý yazar: "O dönemde Rize küçük bir kentti. Binanýn ikinci katý kahvehane. Zihni Derin'le tanýþmasýný ise þöyle anlatýr: "Zihni Derin benden bir vapur önce gelmiþ. 1933 yýlýnda Giresun'da fýndýk tarýmýyla ilgili çalýþmalara baþlar. Zihni Derin'le birlikte yoðun bir çalýþma ortamýna girer. yýllar boyu Rize ve çevresi ile ilgileneceðimi. Caddenin deniz tarafýnda þirin bir park yer alýyor. üçüncü katý otel: Palas Oteli. O tarihte henüz liman da yok. çirkin görünüþlü bir bina yükseliyor. Yeþil tepelere serpilmiþ iki katlý evler ve bu tepelerin dibindeki ince düzlük þeride sýralanmýþ dükkanlardan ibaret küçük bir kent. fidanlýkta bulunan iki ahþap evden birinin üst katýndaki bir odaya yerleþmiþ. Parkýn ve ana yolun karþýsýnda üç katlý beton. Burada. altý odasý var. Odalardan birine yerleþiyorum ve artýk Rize'deyim. Giresun'da bir Fýndýk Araþtýrma Ýstasyonu kuruluþunu gerçekleþtirdikten kýsa bir süre sonra. 1927'de Ýzmir Ziraat Okulu’nu bitiren ve Uþak Þeker Fabrikasý’nda göreve baþlayan Asým Zihnioðlu." Odasýna yerleþtikten sonra hemen Ziraat Bahçesi diye adlandýrýlan fidanlýða giden Asým Bey. yörede pek bilinmeyen harman iþlemini gündeme getirerek çiftçilere öðretmeye baþlar.

bünyesinde önemli miktarda yað içeren tohumlarýn rutubetten korunarak bozulmasýný önlemekteydi. 1939 yýlýnda 30 ton. Batum'daki Çakva Çay Araþtýrma Ýstasyonu tarafýndan hazýrlanan tohumlarý Rize'den kiraladýðýmýz iki motorla Rize'ye getirdik. laboratuarda bölge topraklarý ve iklim incelenirken. çok saðlam durumda ambalajlanmýþ olarak bize ulaþtý. Çaya gönül veren ekip tarafýndan. Ýklim ve toprak yapýsý da çay tarýmý için oldukça uygundur. Çaylarýn getiriliþ öyküsünü Asým Bey'den aktaralým: "Batum'dan getirilen çay tohumlarýnýn en azýndan yüzde 90'ýnýn intaþ kabiliyetinde olmasý iþimizi kolaylaþtýrýyordu. Mehmet Mataracý'nýn "Birkaç yýl önce buraya iki Ýngiliz uzman geldi. Zihni Hoca'nýn derlediði çay tarýmý ve sanatý hakkýndaki ilk notlar toplu halde okunarak incelenir. siz mi yapacaksýnýz bu iþi?" küçümsemesine Asým Bey'in yanýtý kýsa ve serttir: "Mehmet Bey bu sözünüzü unutmayýn. bu kez daha bilinçli ve programlý þekilde yürütülmeye baþlanýr." 72 . Rize çayýnýn içeriðindeki maddeler bakýmýndan diðer ülke çaylarýndan daha kaliteli olduðu laboratuar çalýþmalarý sonunda anlaþýlýr." 1924 yýlýndan 1937 yýlýna kadar yapýlan bilimsel çalýþmalarýn olumlu sonuç vermesi ile Batum'dan 1937 yýlýnda Gürcistan kökenli 20 ton. Beni sevinçle karþýlýyor ve birkaç arkadaþýmýzýn daha geleceðini haber veriyor. çayla ilgili uygulamaya en elveriþli olan teknikler saptanýr. Sizinle bir yýl sonra tekrar buluþmak isterim. 1940 yýlýnda 40 ton çay tohumu ithal edilerek." Geçmiþte kaybedilen yýllarýn deneyimleriyle sýký tutulan iþler. umutsuzluk ve güvensizliðin yaygýn olduðu bölgede sonradan dost olduðu CHP Ýl Baþkaný Mehmet Mataracý'yla tanýþan Asým Zihnioðlu. oldukça iddialý konuþur. Bu koþullar altýnda þevkle çalýþmalara baþlandýðý sýrada. Bu tohumlar kontraplak sandýklar içinde ve ufalanmýþ odun kömürü ile karýþýk. hýzlý bir þekilde çay bahçesi tesisi çalýþmalarýna baþlanýr. bir þey yapamadý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I taki odayý laboratuar olarak kullanma hazýrlýðýnda iken buluyorum. laboratuara çevrilmiþ odada el ele verilerek yapýlacak iþler planlanmaya baþlanýr. Bu tarz ambalajlama.

Bu arada Ankara ve diðer büyük kentlerde inþaat iþçiliði ve ustalýðý yapan 73 . 3. Zonguldak'ta kömür iþçiliði. Zihni Derin'in baþkanlýðýnda belirlenen bölgelerde o dönemde çalýþan teknisyenler þunlardý: 1. 2. Bir dönüm topraða. O dönemde köylerde yetiþmiþ insan gücü bulma olanaðý yoktu. 1939 yýlýnda Batum'dan getirtilen çay tohumlarý ile atýl durumdaki kumar ve çýfýnlar sökülerek. 120'þer santim sýra arasý ve 1 metre sýra üzeri aralýklarla dikilmek üzere ortalama 833 fidan sýðýyordu. Birinci Merkez Kaza Bölgesi Teknisyeni: Cahit Yýlmaz. Gündoðdu Bölgesi Teknisyeni ve Bölgeler Kontrolörü: Asým Zihnioðlu. O zamanki örgütün dar bir kadro olmasý yüzünden. Süreci Asým Zihnioðlu'dan aktaralým: "Öncelikle bu topraklarýn çalýlardan temizlenip köklerin sökülerek temizlenmesini ve ardýndan da 100-120 santimetre geniþlikte setlendirilmesini hedef almýþtýk. mýsýr tarlalarýnýn çay bahçelerine dönüþmesine izin verirler. 6. bölge teknisyeninin kontrolü altýnda halk bilinçlendiriliyor ve yönlendiriliyordu. Pehlivantaþý Bölgesi Teknisyeni: Sadullah Dikmen. böylece onlara pratik kazandýrmýþ oluyorlardý. Teþkilatýn Mali Ýþler Mutemedi: Behçet Tuzcu Bölge teknisyenlerinin kontrolü altýnda önceden eðitilmiþ çay ustalarý fiilen çalýþarak çaylýk kuracak olanlara yardým ediyor.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1938 yýlýnýn Ekim ayýnýn sonuna kadar süren çalýþmalarýn ardýndan bölgenin örgütlenme çalýþmalarý baþlatýlýr. hep bu bölge insanýnýn uðraþ yeri ve ekmek kapýsýydý. Ýstanbul Boðazý'nda balýkçýlýk. Ýlk günlerde çay üretimine sýcak bakmayan köylüler. Topraðýný çay yetiþtirilmesi için kurulan örgüte bir yýllýðýna vermiþ olan üreticilerin hazýr çay bahçesine kavuþmasýnýn yaný sýra. kol gücü gerektiriyordu. önce yalnýz Rize merkez kazasýna baðlý dar bir alan ele alýnmýþ ve bu alan altý bölgeye ayrýlmýþtý. Derepazarý ve Ýyidere Bölgesi Teknisyeni: Mahmut Fevzi Gökçeli. mýsýra ek bir ürün olarak yeni çay bahçeleri kurulur. 4. bölge çalýþmalarýnýn düzenli ve sürekli olduðunu gördükten sonra iþin ciddiyetine vararak. 7. Ekonomik darlýk ve sýkýntý bölge erkeklerini gurbetçi yapmýþtý. 5. Fakat bu iþler. Ýkinci Merkez Kaza Teknisyeni ve Fidanlýk Þefi: Rauf Baþar. Çayeli Bölgesi Teknisyeni: Hakký Balköse.

Köylerde yalnýzca kadýnlar vardý. evlerinin sahibi idi" Çayýn ülkemizde yetiþtirilmesine basýn kuþkuyla yaklaþýyor.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I çok kiþi. baþarýsýzlýða uðramak olasýlýðý çaya gönül verenleri ürkütüyordu. çay yetiþtirme çalýþmalarýndan vazgeçilmesini istiyordu. Baþarýlý olmak isteðine karþýn. Burhan Felek'e verilen yanýtlar. baþarý için kendilerine güvenen köylüye teþekkür etmeyi de borç sayýyordu: "1939 ilkbaharýnda Batum'dan gelen çay tohumlarýnýn hazýrladýðýmýz köy topraklarýna ekimi baþarýlý olmasaydý. ortaya konulan somut analiz sonuçlarý ve belgeler onu bu düþüncesinden vazgeçirmiyor. Zira." Çaylýk. Onlar yuvalarýnýn ve çocuklarýnýn bekçisi. çayýn Rize'de yetiþtirilmesinin beyhude bir davranýþ olduðu þeklinde halký yönlendiriyordu. avans para vermenin yasal dayanak gerektirmesi nedeniyle. Ortada hiçbir somut kanýt yokken. Fakat ne imama ne müezzine ne de cemaate rastlayabiliyorduk. kapý kapý dolaþarak yetkililere durumun ciddiyetini anlatmaya çalýþýrlar. kabak ve karalahana gibi baþlýca yiyecek ürünlerinden vazgeçmeyi göze alan ileri görüþlü Rize köylüsünün anlayýþ ve kavrayýþýný burada takdirle anmak isterim. Türkiye'de çay yetiþtirme umut ve gayreti büyük bir darbe yerdi. Belki de hem bölge halkýnda hem de devlette umutsuz tepkiler doðar. "Rize ve çevresinde ekþi portakal yetiþir. birinci gruptakilerden daha þanþlýydýlar. Bu ruh yapýsýný anlatan Asým Zihnioðlu. 74 . tarlasýndaki mýsýr. bu atýlým baþarýsýzlýða dönüþebilirdi. soruna kalýcý çözüm bulmak amacýyla bir kanun teklifi hazýrlar. fasulye. Köylerde çalýþarak çaylýk kuracak adam buluruz umuduyla Cuma namazlarýnda köy camilerine gidiyorduk. inþaat iþlerinde ücretler kömür iþçiliði ve balýkçýlýktan daha iyiydi. "Yerli çay yetiþtirilemez" fikri yaygýnlýk kazanýyordu. tesis avansý vermeden plan ve projelerin gerçekleþmeyeceði kanýsýna varan Zihni Derin ve arkadaþlarý. çay yetiþmez" diyenlerin baþýnda gelen üstat gazeteci Burhan Felek.

bir çaylýk sahibi olmak ve yakýn gelecekte gelir kaynaðýna kavuþmak isteðinin bölgede yayýlmasý. 1940 yýlýnda Ankara'da yapýlan bir toplantýya katýlan Asým Zihnioðlu. Atatürk Çiftliklerinin sahibi Devlet Ziraat Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü devreye sokulur. Ýlk kuruluþ avansý olan 12. mýsýr gereksiniminin önemli bir kýsmýný karþýlayabiliyordu. mýsýr fiyatlarýnýn 3 kuruþtan 150-200 kuruþa kadar aþýrý artýþý. çaylýk tesisinde emniyet saðlanýyordu.000 lira Ziraat Bankasý'na gönderilir. yýllýk izinlerini erken kullanarak. Rize teþkilatý emrine avans olarak köylüye daðýtýlmak üzere 127. atölyelere ve fabrikalara ürün tesliminde ve ürün tesliminden iki yýl sonra baþlamak üzere taksitle kesilerek tahsil ediliyordu. gurbetten izinli dönenlerin de çay tarýmýyla uðraþmalarýna yol açtý. önce 12. çaylýk kurulacak araziyi önceden yerinde görerek inceliyor. Bakým avanslarýnýn da bölge memurunun olumlu raporuna göre ödenmesi sayesinde. topraðý asiditesini araþtýrýyor. gurbete gidiþi oldukça azalttýðý gibi. Bölge memuru teknisyen. Gereksinimin giderilmesi amacýyla. 1938 yýlý ve 1939 yýlý baþlarýnda bir kilo mýsýrýn fiyatý 3 kuruþtu. Eve dönmeyenlerin eþleri olan kadýnlar ise. döndükleri evlerinin bahçesinde kendi çaylýklarýný kuruyorlardý. o sýralar Ankara'da olan Zihni Derin'in de katýldýðý toplantýda ilginç bir yöntem geliþtirdiklerini belirtiyor: 75 . on beþ gün çalýþarak bir dönüm çaylýðý meydana getirebiliyordu.5 lira kuruluþ avansý. gereksinimler için gerekli olan maddi olanaklar saðlanamýyordu. Faizsiz olarak üreticiye verilen paralar. uygun bulursa çaylýk kurma izni veriyor ve sonra da üreticiye avans ödeniyordu. örgütle anlaþma imzalayarak aldýklarý avansla komþu erkekleri çalýþtýrarak çaylýklarýný kuruyorlardý. çaylýk tesisi kurma çalýþmalarýný bir süre duraklattý. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn baþlamasý üzerine gereksinim duyulan erkek iþgücünün askere alýnmasý. O zamanýn Ziraat Genel Müdürlüðü'nde toplanan anlayýþlý insanlarýn gayretleriyle. Bir dönüm çaylýk kuracaklara. Bu olanaðý duyan bazý gurbetçiler.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Kanunun bir türlü çýkarýlamadýðý bu süreçte. Kredi desteðiyle desteklenen çay tarýmýnýn baþarýlý olmasý üzerine. Günlük ücreti 1 lira olan bir erkek iþçi.5 lira ile bir aile. sonra 625 kuruþ birinci yýl bakým avansý ve ikinci yýl bakým avansý olarak da yine 625 kuruþ verilmesi kararlaþtýrýlýr ve bu yöntem herkese duyurulur.

bu mýsýrlarýn ofise tesliminin ertelenmesini rica ettim. Bunu duyanlar teþkilata baþvurup anlaþma imzalayarak arazilerini çaylýk haline getirme uðraþýsýna girdiler. Teþkilat bölgede derhal bir açýklama yaparak 1 dönüm çay bahçesi yapacaklara 100 kiloluk bir çuval mýsýr vereceðini açýkladý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "Samsun'dan Ankara istikametine hareket edecek treni beklerken Samsun ile Çarþamba arasýnda yeni kurulmuþ olan Gelemen Devlet Üretme Çiftliði'ni ziyaretim sýrasýnda o yýl çok bereketli bir mýsýr ürününün elde edildiðini. üreticiye Ziraat Bankasý'ndan 5 yýl süreyle faizsiz kredi verilmiþtir. ofis yerine çay üreticisine tahsisi uygun görüldü. … Bölgede çaylýk kurma isteði yeniden canlandý. 76 . bu ürünün Toprak Ofisi'ne kilosu 18 kuruþtan devredileceðini öðrendim. bahçe tesis edeceklere arazi vergisi muafiyeti ve çay bahçesi ruhsatnamesi alma zorunluluðu getirilmiþ. Araklý'dan Sovyet sýnýrýna kadar olan bölgede 30 bin dekarlýk bir alan çay tarýmý için ayrýlmýþ. Bakanlýkta bu konu tartýþýldý ve bu mýsýrlarýn çay üreticisine tahsis edilmesi halinde son parti çay tohumlarýndan elde edilen fidanlarla yeni çaylýklarýn kurulmasý olanaðýnýn ele geçeceði ortaya çýktý. Çiftlik müdürüne ayný fiyatla bu mýsýrlarýn çay üreticisine avans para yerine daðýtýlmasý düþüncesini aktardým. Çaylýk kurma anlaþmasýný imzalayanlar bir dönüm için alacaðý mýsýrýn yarýsýný bu tesiste çalýþacak kiþilere vermek suretiyle bir dönüm çaylýðýn eksiksiz ve tam olarak tesisini saðlama imkanýný buluyorlardý. Gelemen Çiftliði'nde yüzer tonluk jüt çuvallara doldurulmuþ olan mýsýrlar Toprak Ofisi yerine Rize'deki Ziraat Bankasý depolarýna taþýndý. 1940 yýlýnda çýkarýlan 3788 sayýlý Çay Yasasý ile çay tarýmý ve üretimi." Çay tarýmýnýn geliþmesine paralel olarak yeni yasal düzenlemeler gündeme gelir. girdi ve kredi sübvansiyonlarý ile önemli ölçüde desteklenmiþ. Aksi halde Batum'dan ikinci parti olarak getirilecek tohumlardan çýkacak fidanlarýn bozulmaya yüz tutacaðý ve böyle bir durumun da programý altüst edeceði düþünülerek mýsýrýn. Kilosu 18 kuruþtan satýn alýnan mýsýrlarýn parasý Rize köylüsü yerine Gelemen Çiftliði'ne aktarýldý.

yönetim kurulu baþkaný ve üyelerine her hangi bir þekilde bir ücret ödenmeyeceði maddesini içeren tüzüðüyle. Bunlarýn tahrik ve tertip edilerek gönderildiðini anlamýþtým. Böylece. Kooperatifin geliþmesi süreci ise. kalabalýk bir kadýn grubu toplanarak baskýn yaparcasýna odama girdi. çaya gönül verenler. Buyur.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Hindistan'ý yerinde inceleyen. 77 . Fakat bu isimde birisinin kayýtlý olmadýðýný. ülkemizdeki üreticilerin bir kooperatif çatýsý altýnda birleþmelerine çalýþýr. Asým Zihnioðlu'nun bir anýsý verilen mücadeleyi çok iyi yansýtmaktadýr: "Bir gün Rize merkezindeki dairemde çalýþýrken. Yasalarýn üreticilerin kooperatifleþmesine özendirmesine karþýn. özgür bir kooperatif kurulmasýný gündeme getirir. Kendilerini nezaketle karþýlayýp sukunetle dinledim. tarým satýþ kooperatifleri ve diðer kooperatiflerin baþarýsýz örnekler olmasý. Diðer kadýnlara. Kesilen yüzde beþ paralarýný istiyorlardý. Müteþebbis heyetin on üçüncü ortaðý olan Asým Zihnioðlu. 'Sizin hesabýnýza da bakayým' diyerek. Bundan hem sen hem de çocuklarýn hayýr görecek. kalabalýðýn içinden birisinin adýný aldým ve bordroda bu kadýndan 500 kuruþ kesildiðini gördüm. adýn nedir?' diye sordum. Cüzdanýmdan beþ lira çýkararak muhatabýma uzattým. Rize'de görevlendirilen kooperatif uzmaný Akil Koyuncu ile birlikte kooperatif tüzüðü hazýrlanýr. 1946'da "Çaycýlar Yardýmlaþma Kooperatifi" kurulur. dolayýsýyla ondan bir para kesilmediðini anlayýnca kendisine dönerek. al bunu' dediðim zaman utanarak peþtamalýný yüzüne kapattý. Türk Ticaret Yasasý'na uygun. Kooperatiften görecekleri yararlarý anlatmaya çalýþtým. 'Yok. çeþitli tahriklerin etkisiyle sorunlu olur. 'Sen þimdi git de seni buraya gönderenlerden baðýrma ücreti iste!" dediðim zaman ortalýkta bir sessizlik olmuþtu. Ýçlerinden sözcülük yapar gibi en çok baðýran kadýna 'Sen neredensin. fakat onlar isteklerini ýsrarla sürdürdüler. "Ýndian Tea Association" adlý organizasyondan etkilenerek. 'Bacým senin kooperatif paraný ben ödeyeceðim ve sen yine kooperatif üyesi ortaðý olarak kalacaksýn. yok' diyerek kapýdan çýkýp gitti. O köye ait ödeme bordrosunda bu kadýndan ne kadar para kesildiðini araþtýrdým. Diðer kadýnlar arasýnda da bir sessizlik hüküm sürmüþ. fahri baþkanlýðý da üstlenir.

1946 yýlýnda ilk çay fabrikasý inþa edilirken Asým Bey'in yanýna gelen Mehmet Mataracý. Asým Bey'in yanýtý ise. 1946 yýlýnda Rize'yi ziyaret eden Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü tarafýndan. Karabük'te ilk Demir Çelik Fabrikasýný kuran Brassert firmasý. "Bu kadar büyük bir binayý çayla nasýl dolduracaksýn?" sorusunu sormuþ. "Bu bile yetmeyecek. uzaklaþmýþlardý. Cumhurbaþkaný’na ve Tarým Bakaný'na þikayet edilir. bunun gibi daha çok fabrikalar kurulacak." olmuþtu. Kendilerinin aldatýldýðýný ve kullanýldýðýný anlamýþ. sipariþ edilen makinalar Ýngiltere'den 1946 yýlýnda getirilir. beþinci kata yükselen inþaata bakarak. Bu amaçla Ýngiltere'de çay makinalarý üreten fabrikalara baþvurularak teklif istenir. Kýsa süre sonra kurulma zorunluluðu ortaya çýkan Gündoðdu ve Çayeli Fabrikalarýnýn açýlýþ töreninde. 78 . yapýlan çalýþmalarý olumlayan tespitlerde bulunur. "Ýnönü'ye temel attýrmadý. piþmanlýk duymuþ gibiydiler. üstelik Ýnönü için yazýlan yazýlmýþ duvar yazýsýný sildirdi" iddiasýyla. gerekirse askeri kýþla yaparýz" alaycýlýðýný taþýyordu. Allen. Baskýya direnen ve Çaycýlar Yardýmlaþma Kooperatifi nedeniyle de eþrafla görüþ ayrýlýðý içinde bulunan Zihnioðlu. artýk atölyelerden fabrikalara geçme zamaný gelmiþti. Mann ve Mr. CHP yerel örgütü yetkililere baský yapar. fabrika makinalarýnýn müteahhidi olarak seçilir. Onurlu Karadeniz kadýný her türlü zorluk ve olay karþýsýnda önce onurunu korumasýný çok iyi biliyordu." Ýþleme aþamasýnda ise. Üretilmeye baþlanan yaþ çay yapraklarý Zihni Derin tarafýndan kurulan atölyelerde iþlenerek kuru çay elde edilmiþ ve üretim giderek artmýþtýr. "Zararý yok. Savaþýn uzun sürmesinin etkisiyle. kurtuluþ umudunun gerçekleþmekte olduðunu gören Mataracý'nýn 1946'da ilk fabrikaya yaklaþýmý ise. temel yeri henüz belirlenmemiþ fabrikanýn temelinin atýlmasý amacýyla. inþaatý baþlamamýþ. 1940 yýlýnda kurulan çaylýklarýn iyice geliþmiþ olmasý üzerine. ele geçecek ürünü Hindistan ve Seylan'daki gibi iþleyerek kuru çay haline getirecek yeni ve modern bir fabrikaya gereksinim duyulmaya baþlanmýþtý. Rize'ye gelen Ýngiliz çay uzmanlarý Dr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I birbirlerine bakýþýp yola dizilerek.

Paþa'yý ziyaret etmek istediklerini söylediler. Þikayetçilerin umduklarýný bulamamalarý üzerine. Onlarý buluþturdum. Sadece 'Bitti mi?' diyerek bu tutumlarýndan memnun olmadýðý anlamýna gelen bir tavýr takýndý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Geliþmeleri Genel Müdür Þefik Bakay'dan aktaralým: "Önce bana geldiler. Fahri Kurtuluþ. Üreticilerin verdiði bilgi ve çayýn kalitesi hakkýnda edindiði izlenim Paþa'yý çok memnun eder. Paþa'ya hitaben Rize Çay Fabrikasý Müdürü hakkýndaki þikayetleri özetledi ve elindeki raporu sundu. Cumhurbaþkaný onlarý sukunetle dinledi ve hiçbir karþýlýk vermedi. üretime geçtikten sonra tekrar ziyaret eder. Çay tarým alanlarýnýn ve yaþ çay yapraðý üretiminin artmasý çay iþleme fabrikalarýnýn sayýsýnýn da giderek artmasýný zorunlu kýlar. Asým Zihnioðlu olur. Ankara'ya Tarým Bakaný'nýn yanýna çaðrýlýr. Dr. iki saat boyunca incelemelerde bulunduðu fabrikadan ayrýlýr. Halen Çay-Kur. 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikasý. sorun tatlýya baðlanýr. bir yýl önce geldiði fabrikayý. 1946 yýlý Aðustos ayýnda. üreticilerin "Çay ve fabrika bizim gözbebeðimiz" sözleri Paþa'yý etkiler. Zihni Derin. ilgili bakanlýða gönder' talimatýný verdi. bana da 'Al bunu." Tarým Bakanlýðý'nca Rize'ye Baþmüfettiþ gönderilmesinin ardýndan Asým Bey. 1985 yýlýnda ise 45'e ulaþýr. iddia sahibi Fahri Kurtuluþ ile görüþtürülür. 3 adet paketleme fabrikasýyla üretime devam etmektedir. Emeklilik onun bu bölgede 79 . kendi tayininin daha anlamlý olacaðý gerekçesiyle karþý çýkan Asým Bey. Ali Rýza Erten'in de bulunduðu bir heyet tarafýndan temeli atýlan 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikasý. 1947 yýlý yazýnda bir savaþ gemisiyle Doðu Karadeniz gezisine çýkan Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü. teþekkürlerini bildirerek. bölgeye yerleþtirilen çay tarýmýnýn mutlu dönemini gönül rahatlýðý içinde yaþarken. 1973 yýlýnda kurulan yaþ çay iþleme fabrika sayýsý 32'ye. yaþ haddi nedeniyle emekli olduðu haberi gelir. Bir ambar memurunun Dalaman'a gönderilmesiyle sorunu çözmeyi öneren Bakana. Ýlk çay fabrikasýnýn kurucusu ve müdürü. 1947 yýlýnda Rize Fener Mahallesinde Merkez Çay Fabrikasý adý altýnda iþletmeye açýlýr. 1946 yýlýnda aralarýnda Prof.

Sabah erken saatlerinde Zihni Hoca kalkmýþ etrafý seyrederken. ikna ettikleri Zihni Hocalarýna karþý sözlerini tutamamýþlar. 1964 yýlýnda Rize'de yapýlan "Çay'ýn 40. Yýlý" törenlerine. Rizeli’ler. kendisini çok seven Rizeli’lerin parlemontada Rize'yi temsil etmesine yönelik ýsrarlý teklifleri üzerine. idealinin gerçekleþtiðini görmenin heyecanýný ve duygusallýðýný yaþýyordu. Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan Zihni Derin. Rize'yle ilgisini kesmemiþtir. Bu toplantýya katýlmak üzere Rize'ye giderken üzücü bir trafik kazasý geçirir. mücadele arkadaþý Asým Zihnioðlu ile birlikte onur konuðu olarak çaðrýlýr. Çalýþma Bakaný Bülent Ecevit ile birlikte Zihni Derin'de davet edildi. 80 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bulunmasý için bir engel deðildir. Ýstanbul'a tayin edilir. meclise girerse Doðu Karadeniz bölgesine ait sorunlarý dile getireceðini ve bölgenin çeþitli yönlerden kalkýnmasý için çaba sarf edebileceðini düþünerek. Zihni Derin'i Meclise gönderememiþlerdir. ama seçilemez. Zihni Derin ise küsmemiþ. Rize'deki görevine dönen Zihnioðlu.Yýlý kutlamalarý doðrultusunda bazý bakanlar. Olayý Asým Zihnioðlu'ndan aktaralým: "1964 yýlýna gelindiðinde çay bitkisinin bilinçli olarak Rize topraðýna dikilmesinin 40. Zihni Derin. Ankara'ya yerleþen Zihni Derin. yalnýzca seçim pusulasý bastýrarak seçime katýlan Zihni Derin. Rize'de seçim propagandasýna çýkmayýp. Tarým Bakanlýðý kendisine anlaþmalý bir kadro tahsis ederek Bakanlýk Koordinatörü görevini verir. Gece 21:00 sularýnda Rize'ye ulaþarak fabrika misafirhanesine yerleþti. ancak Demokrat Parti'nin yaptýðý yanlýþlara karþý protesto anlamýnda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adaylýk teklifini kabul eden Asým Zihnioðlu da. Siyasete ilgi duymayan. 5-6 yýl boyunca yýlda birkaç defa Rize'ye gelerek çalýþmalarýna devam eder. 1954 seçimlerinde Uþak'tan baðýmsýz milletvekili adayý olur. 1950 seçimlerinde Rize'den baðýmsýz milletvekili adayý olur. farklý bir havada yapýlan seçim sonunda bütün popülaritesine raðmen milletvekili seçilemez.

Çalýþma Bakaný Bülent Ecevit. kuru çay üretimi iç tüketimi karþýlayacak düzeye 81 . Hala unutamam. Zihni Derin hemen hastaneye kaldýrýldý. Taburcu olup evine döndüðünde koltuk deðneði kullanarak yürümeye baþladý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Rize merkezindeki tören yerine gitmek üzere hazýr beklerken valinin otomobili göründü. ameliyatý takip eden günlerde acýlarý hafifledi. Bu yüzden ne kadar uzun ve uykusuz geceler geçirmiþtim. Öyle çalýþýyor. teklif etmiþ ve neticeyi beklemeye koyulmuþtum. Ziyarete gelenlere "Bir aksilik oldu." Zihni Hoca'nýn meslek yaþamýndaki en büyük hüsranýný onun anýlarýndan aktaralým: "1938'de Rize'de bilhassa çay ziraatiyle meþgul olmaya memur edilmiþ ve kendimi adeta çay aþkýna vermiþtim." Çay aþký için uykusuz geceler geçiren Zihni Derin. kalça kemiðinin kýrýldýðý anlaþýlarak. Havaalanýnda oðlu Haldun Derin ve kýzý Melahat Haným tarafýndan karþýlandý. Ýþte ikinci Çay Kanununu o zamanlar hazýrlamýþ. Tören yerine geldikten sonra. Çiftçilerin de bana karþý itimatlarýnýn gittikçe azaldýðýný daima deðiþen hallerinden anlýyordum. 1965 yýlýnda Ankara'da vefat eder. Hemen ameliyata alýndý. "Birlikte gidelim" diyerek Zihni Derin'i valinin arabasýna aldý. Röntgen çekiminden sonra. sevinçlerine beni de iþtirak ettiriyorlardý. arabanýn arkasýndan geçerken þoför arabayý geriye sürdü. kaza sonrasý saðlýðý bir daha düzelemeden. ameliyat için Ankara'ya dönmesine karar verildi. çiftçi ve köylüye de bu zevki öyle aþýlýyordum ki onlar da derhal bu iþe baþlayacaklarýný ve bütün tarlalarýna çay ekeceklerini söylüyor. 1965 yýlýnda ise. Onlarý aldatmýþ bir insan vaziyetine girdiðimden öyle utanç duyuyordum ki bu benim için meslek hayatýmda hiç unutamayacaðým bir hüsran olmuþtu. Zihni Hoca arabadan indi. Vekalete müteaddit telgraflar çekiyor. Ankara Hastanesi’ne yatýrýldý. Trabzon'da öðle sonu uçaðý ile Ankara'ya ulaþtýrýldý. geçer" diyordu. Günler uzuyor. Hoca'ya çarpýp onu yere düþürdü. fakat hiçbir netice alamýyordum.

nitelikli personel istihdamýna ve piyasa koþullarýna uygun özerk bir yönetim anlayýþýna yönelememiþ. 5684. çayla ilgili öngörülen geliþme projeleri yanýnda. 1973 yýlýnda fiilen faaliyete geçen kurum 1982 yýlýnda "Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (Çaykur)" adý altýnda bir kamu iktisadi kuruluþuna dönüþtürülmüþtür. Ülke çaycýlýðýnýn Devlet Planlama Programýna uygun olarak planlanmasý için kurulan I.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ulaþmýþ. Diðer usta ve memur kadrolarý ise doluydu. "Bundan sonraki çalýþmalarý genç meslektaþlarýmýza býrakalým. Zihni Hoca'nýn sabýrla baþlattýðý ve saðlam temellere oturttuðu çalýþmalar durmaz. Ekonomik boyutta üretime geçilmesiyle birlikte çayýn tarýmý Tarým Bakanlýðý. O sýrada kampanyanýn yarýsýný devirmiþ bulunuyorduk. kaliteli ürünün imalat yöntemleri ve buna uygun maliyet hesaplarý. içsatým fazlasýnýn dýþsatýmý ve dýþ piyasaya açýlma konularýna yer verilmesine karþýn. bu çalýþmayý onlar sürdürsün" ifadesiyle nazikçe reddeder. Durumu. Tekel Bakaný'nýn Genel Müdürlük isteðini. Dr. Çaykur'daki istihdam politikasý konusunda da Asým Zihnioðlu'nun bir anýsý yöneticilere örnek olmasý gereken bir niteliktedir: "1951 yýlýnda Tekel Bakaný Rýfký Salim Burçak'ýn özel kalem müdürü Fethi Aþkýn'dan bir mektup aldým. Sonraki yýllarda Çaykur. Çay üretimi 1971 yýlýnda Çay Kurumu Genel Müdürlüðüne devredilmiþ. 82 . Fehmi Yavuz'un bir akrabasýna fabrikada iþ verilmesini istiyor' diye yazýyordu. Dönem Ýhtisas Komisyonlarý'na Asým Zihnioðlu katýlýr ve Çay Ýhtisas Komisyonu'nun Raportörü olur. Mektupta 'Bakan'ýn bir ricasý var. 1969 yýlýnda kendi isteðiyle emekliye ayrýlan Asým Zihnioðlu. yeni birisine ihtiyaç yoktu. kuru çay üretimi ve pazarlamasý ise Gümrük ve Tekel Bakanlýðý ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülmüþtür. üretim özendirilir ve çay plantasyonlarý artýrýlýr. en modern tesislerin bölgede kurulmasý. arkadaþý Prof. Türkiye çay dýþalýmcýsý konumundan kurtulmuþtur. Kýsa bir müddet sonra da mevsim gereði ürün azalacaðý için fabrikada mevsimlik ve geçici olarak çalýþan iþçilerimizin bir kýsmýna yol verilmesi gerekecekti. Beþ Yýllýk Planlama Ýhtisas Komisyonu Raporlarý'nda. 6133 ve 6757 sayýlý yasalar çýkarýlarak. ve II. sürekli siyasetçilerin oyun alaný olmuþtur. bu raporlar hiçbir zaman uygulamaya konulmaz.

Çayýn yakýlarak imha edildiðini gören ve duyanlar için bu olay bir tür uyarýcý olur ve bunun yararý yaprak standardýnýn korunmasýný saðlar. 1974 yýlýnda yeni izinler verilmemiþ. insanlarýmýzýn emeðiyle kazanýlmýþtýr. meydana dökülen kötü vasýflý çayý yetiþtirmekten sakýnmanýn gereðini anlatan içtenlikli bir konuþma yapar. Daha güzel ve daha nefis olmasý için çalýþacaðýz. 'sýrayý ve kuralý bozmayýn' diyor. (Fethi Aþkýn. 1960 yýlýnda yönetime askerlerin gelmesi." sözleri yanýnda. çaycýlýðýn Rize ve çevresine saðladýðý kalkýnma hareketini överek. kaliteden ödün vermemek amacýyla yaklaþýk dört ton kuru çay imha edilir. 1947 yýlýnda açýlýþý yapýlan fabrikanýn üretime bir hafta geç baþlamasý yüzünden ürüne sert ve kart yapraklarýn karýþmasý üzerine. Bu mektubumdan kýsa bir süre sonar Özel Kalem Müdürü'nden aldýðým mektup ilginçti. Önceki üç-dört yýl boyunca kaba ve kart yapraklarýn alýmýna göz yuman tutuma alýþan üreticiler. Günümüzde sorun olarak görülen üretim alanlarýndaki geniþleme ve çay yapraðýnda kalitenin bozulmasý ile ilgili birkaç saptama yapmak gerekir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kuralýmýzý anlatan bir mektupla bu isteði karþýlayamayacaðýmýzý. 1985 yýlýnda ise çay alanlarý Ordu-Fatsa'ya kadar geniþletilmiþtir. Sayýn Bakan'ýn bizi mazur görmesini rica ettim. "Bu siyah altýn topraklarýmýzýn ürünü. Tekel Bakaný Rýfký Salim Burçak. bozulan yaprak kalitesinin düzeltilmesi çalýþmalarýna ivme kazandýrýr.)" 1938 yýlýnda baþlanýlan çay bahçesi tesisi çalýþmalarýna. 1961 kampanyasýnda filiz yaprak alýmýna tepki gösterirler. Rize Belediye Baþkaný Ekrem Orhon. Rize Valiliði önünde protesto gösterileri yapýlýr. 1982 yýlýnda tekrar çaylýk kurulmasý izini verilmiþ. Halka haber verilerek Rize Belediyesi yakýnýnda bir meydanda bu çaylar yakýlýr. Milli Birlik Komitesi'nin görevlendirdiði bir askeri heyet Rize'ye gelir ve üreticilerin protestosuna yol açan uygulamalarý yapan yetkilileri sýrasýyla görevden alýr. birçok kimsenin ellerindeki sýra numarasýna göre bizden iþe davet beklediðini belirterek. tutumumuzu tasvip ediyor ve teþekkürlerini iletiyordu. Ona gözümüz gibi bakacaðýz. daha sonra 1960'da Tekel bakaný olmuþtu. anlatarak kuralý bozarsak kötü duruma düþeceðimizi. 83 .

1951 yýlýnda dönemin Ticaret Bakaný Veli Beþe Rize'ye geldiðinde. Gelinen noktaya Zihni Derin'in yaklaþýmý serttir. Çay Ýþletmeleri'nin Tekel Genel Müdürlüðü'ne baðlý iken Tekel mevzuatýnýn sürat ve aktivite eksikliði nedeniyle bu iþletmeler iktisadi kuruluþ haline getirilmiþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Deneyimli uzmanlarýn görevden alýnmasýný fýrsat bilen Rize'li üreticiler. Bakan'ýn bu sözünü tebessümle karþýlayan Zihnioðlu'nun 84 . "Seçtirilen bu yapraklar da üründür." Adalet Partisi'nin iktidara geldiði yýllarda Tekel Bakaný Ýhsan Topaloðlu Rize'ye gelir. Konunun önemini Bakana anlatmaya çalýþan Orhan Minisker. tüm alým yerlerinde uygulamaya konulan ve 3788 sayýlý Yasa'ya dayalý tüzüðe uygun yürütülen çay yapraðý alým kampanyasýný desteklemesi gerekirken. böylece çayýn lezzeti. Aksi takdirde çaylarýmýz bugünkü gibi semiz otu kokusunu alýr. "Bunu yapamam. Bakan konumundaki bazý kiþilerin bilgisizliði ise. Tekel Bakaný'na þikayette bulunur. Bakanýn sözünde ýsrar etmesi üzerine. Bunun için de budamayý hiç bir zaman ihmal etmemelidir. bu konuya dokunanýn eli kýrýlmýþtýr. Üreticiye sýkýntý vermeyin. çayla ilgili ilk sözü. aslýnda kendi geleceklerini yok ettiklerini görmüyorlardý. diðer önemli sorunlardan birisidir. Ýhsan Topaloðlu ise. "Þu otunuzu görelim bakalým" olmuþtu. yasak bir konu olmuþ. budama býçaklarýyla koparttýklarý kart yapraklarý ve sert yapraklý dallarý satarken. Sonradan çiftçiler fazla yaprak alsýnlar diye budamayý býraktýlar ve geliþigüzel yapraklarý zamansýz olarak yolmaya baþladýlar. Siyasetin içinde olmasý nedeniyle yaprak standardý konusu sakýncalý. kokusu bozuldu. "Ýlk zamanlar çaylarýmýz çok iyi kalitede idi. ikisi göz için býrakýlmalýdýr. ancak karar yetkisi Ankara'da ve siyasilerin elinde olduðu için kurum kendi inisiyatifini kullanamaz hale gelmiþtir. Halbuki beþ filizden ancak üçü alýnýp. Yaprak toplama konusunda programlý çalýþmalarla üreticileri yönlendirmeye çalýþan Merkez Müdürü Ziraat Mühendisi Orhan Minisker ile alým yerlerini dolaþýr. Ýstifamý takdim ediyorum. üreticilerin dertlerini dinler. uygun vasýfta çay yapraðý getirmediði için alým yerinde sert ve kart yapraklarý seçmek zorunda kalan bir üretici." der ve görevinden ayrýlýr. Hopa'da." der.

Bu süreçte üretici 1938'de 15. Çaykur mevcut kapasitesinin tamamýný kullanýrken. özel sektörün ise 8. yeþil altýn. Yöre halký.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I yanýtý ise. ekmek parasýný çýkardýðý. Toplam üretim kapasitesinin % 57'sine sahip olan özel sektör. "Tanýyacaksýnýz efendim" olmuþtu.. maddesiyle 3788. erkeklerin göçünü önlediði sürece "yeþil altýn" adýný verir. Gerekli bilgilendirmelerden sonra Rize'den ayrýlýrken söyledikleri. 1949'da ortalama olarak 180 kuruþ/kg.. Sektörde kapasite kullaným oraný yönünden büyük fark vardýr. Özellikle özelleþtirmeye zemin hazýrlama amaçlý politikalar nedeniyle güç duruma düþen Çaykur ödeme güçlüðü çekerken. paslý yapraða dönüþür. özür niteliðindeydi: "Çok güzel.700 ton/gün. Çaykur'un üretim kapasitesi 6. devlet 85 ." Ýktidarý elinde bulunduranlarýn bu bilgisiz. özellikle 1980'li yýllarýn baþýndan itibaren bitmeye baþlar. 1942-1952 arasýnda 20 kilo yaþ yaprakla bir Reþat altýný alýrken 1965'de ayný altýný alabilmek için 40-45 kilo vermek zorunda kalýr. iþleme ve paketleme fabrikalarý kurup iþletme hakký tanýnýr. Ben bu kalitedeki çayý dünyaya satarým. Çay üreticileri için "güzel günler". Ýkinci Paylaþým Savaþý'nýn ortaya çýkardýðý pahalýlýk karþýsýnda 150 kuruþ/kg. önyargýlý ve popülist yaklaþýmý benimsemesi ve deneyimli ve dirayetli yöneticileri devre dýþýnda býrakmalarý. yapraðýn fiyatý 60 kuruþ/kg. Özelleþtirme rüzgarlarý altýnda. özel sektörün ise 230 adet yaþ çay iþleme fabrikasý bulunmaktadýr. Toplam kapasite 15. toplam % 43 üretim kapasitesine sahip Çaykur kuru çay üretiminde % 60-65'lik paya sahiptir. özel sektörün kapasite kullaným oraný oldukça düþüktür. kýzlarýn çeyiz parasýný saðladýðý. böyle bilmiyorduk. Karadeniz'in eðimli arazi yapýsý nedeniyle daðlarýn eteklerine kurulan bahçelerde yetiþen çaya.700 ton/gün'dür. 1959'dan itibaren 1965 yýlýna kadar 300 kuruþ/kg olarak tespit edilir. 4223 ve 6133 sayýlý yasalarýn çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldýrýlýr. gerçek ve tüzel kiþilere yaþ çay satýn alma. Günümüzde Çaykur'un 46. Yasanýn 3. sektörün geliþmesini engeller. kuru çay üretiminde % 30-35. 4 Aralýk 1984 tarih ve 3092 sayýlý yasayla çayda Devlet Tekeli kaldýrýlarak. Altýnýn 9 lira olduðu 1938 yýlýna kadar.400 ton/gün'dür.

mevcut durumdan memnun olan hiçbir kesim kalmamaktadýr. Özellikle son yýllarda enflasyon ve girdi fiyat artýþý ile çay fiyatý arasýnda oluþan dengesizlikler nedeniyle ve yaþ çay ürün bedellerinin kamu ve özellikle özel sektörce üreticiye zamanýnda ödenmemesi sonucu üretici yoksullaþmýþ.970 ton olmak üzere toplam 846. üreticiye düþük yaþ çay geliri olarak yansýmakta.1-5 dekar. özel sektör tarafýndan günümüze deðin gerçekleþtirilemez. Yaþ çay alýmlarý itibariyle Çaykur'un % 65. maddesi gereðince. rekabet. 2002 yýlý taban fiyatý ile net 312 TL/kg üzerinden ortalama 1. Çay iþletmeciliðinde ortaya çýkan baþarýsýzlýk. uygun fiyat oluþumu gibi amaçlar. Özel sektöre tanýnan teþviklerin de etkisi ile hýzla kurulan çay iþletmelerinin üretim kapasitesinin artmasýna karþýn.650 TL'dir. Bir çay üreticisi ailesinin 4 kiþi olduðunu var say86 . Kamu Ýktisadi Kuruluþu (KIK) niteliðinde olan Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü 1994 yýlýnda çýkartýlan 4046 sayýlý Yasa'nýn 35. % 11'i Artvin.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I özel fabrikalara yüzmilyarlarca lira aktarýr. % 3'ü ise Giresun ve Ordu illerinde bulunmaktadýr. % 21'i Trabzon.000 ton. Ekim alanlarýnýn artýþý. Çay tarýmý bölgede çoðunlukla küçük aile iþletmeciliði þeklinde yapýlmaktadýr. hem kamu.12. özel kesimin ise % 35 paya sahip olduðu sektör. Çay üreticilerinin % 80'i 0.294. % 2'si 11-15 dekar. halen yürürlükte olan bu statü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. çay ekonomik bir gelir kaynaðý özelliðini yitirmiþtir. 2001 yýlý itibari ile özel sektöre yaklaþýk 300. özelleþtirmenin amaçlarý arasýnda sayýlan kaliteli üretim. % 1'i 16 ve üzeri dekar çaylýk alana sahiptir. Ýktisadi Devlet Teþekkülü (ÝDT) statüsüne alýnýr. % 17'si 6-10 dekar.1996 ve 22853 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü. üreticinin yaþ çayý satmasýný güçleþtirmiþtir.970 ton çay satan üreticilerin geliri. Ana statüsü 20. Çaykur'a 546. hem de özel sektör iþletmeciliði bakýmýndan baþarýlý görünmemektedir. kalitesiz yaþ çay yapraðýnýn alýnmasý ve kaçak kuru çay giriþinin artmasý nedeniyle arz talep dengesizliðinde ortaya çýkan ürün fazlasý ve böylece büyüyen stok hacimleri. Günümüzde çaylýk alanlarýn % 65'i Rize.

Büyük zorluklarý aþarak baþarýya ulaþan. bölge insaný ve ilgililer sorumlulukta paydaþlýk yaratabilirlerse." "Yürekten verilen hizmet yüreklerde iz býrakýr. Yöre insanýmýzýn. kendi ürününe ve onun sorunlarýna sahip çýkmasý gerekirdi. çay üreticiliðinin artýk ekonomik bir faaliyet olmaktan çýktýðýný göstermektedir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I dýðýmýzda. bu çürük gidiþin kendi çýkarlarý için büyük tehlike olduðunu düþünmemektedir. Bu rakamlar. ancak sorumluluðu hep birlikte paylaþmakla. dizeleriyle tarihe taþýr: Bir ilimiz var adý.. her tür masraf dahil kiþi baþý gelir 323. Rize Durup dururken bir bardak çay sundu bize Rize'de çayý kim yetiþtirdi Rize'de 87 . yaklaþýk 180 $'dýr. Artýk 'günü kurtarma' ve 'günlük yaþam' düþüncesi deðil. Bu. maliyeti ancak karþýlayan bir fiyatla üretim yapmak zorunda kalan çay üreticisinin de üretimden çekilmesini dayatmaktadýr. Asým Zihnioðlu'nun sözleriyle bitirelim: "Bugün çay üretimimizde yaþanan gerçek bir yanýlgý ve gerçek bir kaostur. üreticilerimizin umursamazlýðýný ve içinde bulunduklarý tehlikeye göz yummalarýný þaþkýnlýkla izliyorum.. Üreticilerimizin ve bundan yararlanan bölge insanýnýn harekete geçerek." Bedri Rahmi Eyüboðlu çaya gönül verenleri unutmaz. sonradan geleceði göremeyenlerce baþarýsýzlýða mahkum edilmeye çalýþýlan "Yeþil Çay Yapraðýndan Demli Çay Bardaðýna" çayýn öyküsünü.6 milyon TL..Üreticilerimiz ise sadece devletin vereceði yaprak fiyatlarýnýn artýrýlmasýný istemekten baþka bir þey yapmamakta. Ýþte özlemim budur. Artýk çaycýlýðýmýzýn devlet desteðine ihtiyacý kalmamalýydý. Üreticiler. sorunlara birlikte sahip çýkmakla yaratýlabilir. hem günü hem de geleceði kurtarmak için çaba sarf etmenin zamaný gelmiþtir. sorunlar birer birer kolayca çözülür. Üretici için belli miktarda çay alma ve uzun vadede de olsa ödeme garantisi taþýyan Çaykur'u tamamen özelleþtirilmesini gündeme getiren Hükümet.

bir yeþilin peþinde. ZÝHNÝOÐLU. Ankara. Akyýldýz matbaasý.tr 5. Çay Sektör Analizi. Tübitak Yayýný. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý yayýný. 3. Sizi saygý ve þükranla anýyoruz. gurur dolu bir baþarý öyküsünün kahramanýný taçlandýrýr. tek baþýna deðil. Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliði Yayýný. 1958. çay üretiminin çok önemli sosyal ve ekonomik getirileri vardýr ve çay sektörünü ilgilendiren sorunlar. 1998. "Zihni Derin'le Röportaj". Tübitak Hizmet Ödülü. Hadiye. Tübitak. 1983 yýlýnda Asým Zihnioðlu'na verilir. adýný ölümsüzleþtirir. TUNCER. onun adý da ölümsüzleþtirilir. Ali Rýza Erten. Öyküde de görüleceði gibi. http://tea. bir ideal uðruna ömrünü feda eden Zihni Derin'e 1969 yýlýnda bir "Hizmet Ödülü" vererek. Kýrk Yýllýk Meslektaþlarýmýz. 4. Ankara. bir yeþilin peþinde koþan diðer insanlar. TERZÝ.net 88 . Zihni Derin. Bir Yeþilin Peþinde. Asým. 2. www.gov. ulusal çýkarlarýmýza uygun bir tarým politikasý bütünlüðü içinde inançlý ve onurlu insanlarca çözüme kavuþturulabilir.birdemet. Ankara. Unutmayalým: Bir yudum çay keyfi için geçmedi ömürler. KAYNAKÇA 1.caykur. Necati. Asým Zihnioðlu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Misisipi'ye karýþan çaylarý öðrettiler bize Rize'de çayý kim buldu Rize'de Kimdi o sessiz sedasýz kumral kumral demlenen mübarek adam Adýný öðretmediler bize Ýþte o güzel adamdan bre þahin aman Bir tane daha. 2003.

. Aydýn Engin .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I DEVRÝM OTOMOBÝLÝ HÝKAYELERÝ Devrim Otomobili Raporu Ýsmet Özkan 23 inançlý insanýn 129 günlük serüveni..

seri üretim koþullarý neler getirir bilinmese de. Bu ilk Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri kitabýnda. Devrim'i yapan 23 mühendisden biri ile konuþuldu ve kendisi önerimizi kabul ederek bir yazý yazdý ve bize gönderdi. 90 . gösterge panellerinde 'Yað'. Devrim otomobilinin de yer almasý gerektiði düþünüldü. Sadece ülke otomotiv sanayinin deðil. Ýsmet Özkan. 'Devir' gibi bugün bile göremediðimiz türkçe kelimeler yazan bu otomobilin hikayesi detaylarýyla yer almalýydý.nin bir hangarýnda üretilmiþ. Böylece. hiç hak etmediði bir sonla karþýlaþan Devrim otomobiline ve onu yapan 23 meslektaþýmýza. öne çýkmadan. Ancak.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I DEVRÝM OTOMOBÝLÝ ÖYKÜLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Bu kitapta iki tane Devrim otomobili öyküsü yer almaktadýr. O otomobili yapanlardan birinin yazdýðý öykünün de ayný mütevazýlýkla kaleme alýnmýþ olmasý bizi þaþýrtmadý. kitabýn amacýna uygun þekilde. kendisini yapan mühendisleri ile hatýra fotoðrafý çektirirken üzerine 'Türk Malý' yazan bir þerit yapýþtýrýlmýþ.Þ. büyük bir görev bilinciyle. yazdýðý Devrim öyküsünde. o zamanki ismiyle Cer atelyesi bugünkü ismiyle Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A. gecikmiþ bir vefa borcunu bir nebze ödemek mümkün olabilecekti. Ýlk talimat alýndýktan sonra tasarýmdan üretime kadar geçen 129 günde ve daha sonrasýnda onu yapanlar. mütevazý bir þekilde üç otomobil imal etmiþler ve eleþtirileri hep yüreklerine gömmüþlerdi. ilk öykü olarak kitaptaki yerini aldý. birkaç teknik detay ve otomobilin 29 Ekim 1961 günü insanlarla ilk karþýlaþtýðýnda karþýlaþtýðý þaþkýnlýk ve haksýzlýkla ilgili bir kaç cümleyi yeterli görmüþtü. ayný zamanda Türkiye sanayi tarihinin de çok etkileyici ve önemli bu yapýtaþý ile ilgili birincisi ikincisinin özeti olan iki öyküye neden yer verildiðine gelince…. onu yapanlarýn isimleri. yaptýklarýný da öne çýkarmadan. tasarýmý da dahil Türk mühendislerince yapýlmýþ üç adetlik prototip üretim de olsa. Devrim otomobili süspansiyon ve fren grubundan Yüksek Makina Mühendisi Ýsmet Özkan tarafýndan yazýlan 'Devrim Otomobili Raporu'.

Ýkinci öykünün ismi ise Cumhuriyet Gazetesi'nin dört günlük yazý dizisinin baþlýklarýndan oluþturulmuþtur. Öyküleri beðeneceðinizi umuyoruz.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bu otomobilden on yýl sonra yabancý lisanslarla üretilmeye baþlanan otomobillerin cilt cilt reklamý.Bir meydan Okumanýn Öyküsü' baþlýklý yazý dizisi bu otomobil ile ilgili olabildiðince ayrýntý içermekte ve bir çok yönüyle olaylarý deðerlendirmekteydi. Yazarýndan izin alýndý ve derlenerek ikinci öykü olarak bu kitapta yer aldý. Eskiþehir TÜLOMSAÞ Fabrikasýndaki Devrim. 'Devrim Otomobil Raporu' isimli öyküyü kaleme alan Ýsmet Özkan ve Devrim'i üreten diðer meslektaþlarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz. Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri-I Kitabý Koordinatörü 91 . adýna yaraþýr tarihi ve kimliði ile hala ayakta. Evet. Aydýn Engin'in Cumhuriyet Gazetesi'nde 28 Aðustos 1994 günü baþlayan ve dört gün süren 'Devrim Direniyor. romaný varken Devrimde iki öykülük bir yeri herhalde hak ederdi. 1994'teki bu yazý dizisinde Devrim için 33 yýldýr direniyor denilmekteydi. O otomobil bugün de hala direnmekte ve görenleri heyecanlandýrmaktadýr.

Sayýn Emin Bozoðlu. Md. " " " " " " Orhan Alp. Fab. Mehmet Nöker. Nurettin Erguvanlý. Fab. Adap. -TCDD'nin imalat kadrosu: Projenin tahakkuku için aþaðý listede gösterildiði gibi. Fab. Celal Taner. Mustafa Ersoy. Bu görev için TCDD Ýþletmesinin seçiminde o tarihlerde onarým amacý ile kurulmuþ geniþ ölçüde yedek parça imal eden Ankara Adapazarý Eskiþehir ve Sivas fabrikalarýnda önemli adette teknik personele ilaveten yetiþmiþ iþçiden mühendisine kadar güçlü bir imalat kadrosu bulunmasý büyük rol oynamýþtýr.TCDD Genel Müdür Yrd. Esk. Hakký Tomsu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I DEVRÝM OTOMOBÝLÝ RAPORU Ýsmet Özkan Makina Yüksek Mühendisi Devrim. Cer Daire Bþk. Cer Daire Bþk. Yönetim Grubu. Md. -Proje Yönetim Grubu -Çalýþma Gruplarý oluþturulmuþtur. Md.prototip otomobil imalat projesi tarihçesi: Ulaþtýrma Bakanlýðý’nca 16 Haziran 1961 tarihinde bir yazý ile TCDD Ýþletmesi Genel Müdürlüðü’ne bir binek otomobilin geliþtirilmesi ve bir prototip Ýmali görevi verilmiþtir. Ank. 92 . TCDD bünyesinde . Daire Bþk. Yrd. Fab.

Yüksek Mühendis Mehmet Nöker Yüksek Mühendis Rýfat Serdaroðlu Yüksek Mühendis Güttekin Sabuncuoðlu Yüksek Mühendis Salih Kayasagun Yüksek Mühendis Þecaattin Sevgen Yüksek Mühendis Kemalettin Vardar Karoseri Grubu: Makina Mühendisi Celal Taner Yüksek Mühendis Faruk Akyol Yüksek Mühendis Samim Özgür Yüksek Mühendis Salih Kaya Saðýn Süspansiyon ve Fren Grubu: Makine Mühendisi Hamit Ýþeri Yüksek Mühendis Ýsmet Özkan Yüksek Mühendis Mustafa Seyrek Elektrik Donaným: Yüksek Mühendis Hasan Dinçer Döküm Ýþleri: Metalurjist Ýsmail Sýdal 93 . Styling Grubu: Yüksek Mühendis Nurettin Erguvanlý Yüksek Mühendis Özcan Türer Yüksek Mimar Kemal Alagöz Motor Þanzýman Grubu. Müþaviri Necati Teköz. TCDD Genel Müd. TCDD Genel Müd. Müþaviri Çalýþma Gruplarý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I " " Hüseyin Kayoðlu.

ön takýmlar için "Mc Pherson sistemini" ve bu sistem benimsenerek Eskiþehir'de imâl edilmiþtir. motor kaputu ve benzeri saçlarý. Üç adet prototip imal edildi. otonun boyutlarý. böylece "f" de belirtilen parçalar haricinde tüm parçalar.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Satýnalma ve Maliyet Hesaplama: Yüksek Mühendis Yavuz Yücel Yüksek Mühendis Emin Bozoðlu. f) Elektrik donanýmý diferansiyel diþlileri. b) Motor dört zamanlý ve dört silindir olarak 0-60 beygir gücünde olacak. motor yataklarý ile cam ve lastik aksam dýþýnda tüm parçalar yerli imal edilmiþtir. fakat gönül rahatlýðý ile çalýþmasýný saðlamýþtýr. Yönetim Kurulunun lideri olarak bu listede adý geçen mühendis ve personelin olaðanüstü bir tempo ile. direksiyon vitesli bir aile otomobili imal edilmiþtir. e) Süspansiyon grubu. d) Dört silindirli motorun gövde ve baþlýðý. anahatlarýný belirledi. Sivas Demiryol Fabrikasý’nda dökülüp Ankara Demiryol Fabrika'sýnda iþlendikten sonra. c) Karoser için hazýrlanan (1/10) ölçekli maketlerden seçilen (1/1) ölçekli alçý modeli. Prototip otomobilin. sonra bu modelden alýnan kalýplarla yapýlmýþ beton bloklara çekilmek ve çekiçle düzeltmek sureti ile tek tek imâl edilmiþtir. karoseri. Nihayet 1961 Ekim ortalarýnda Devrim otomobil prototiplerinden 94 . þanzýman motor ve diðer gruplarýn nasýl toparlanýp imal edileceði üzerinde çalýþmýþtýr ve otonun anahatlarý aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir: a) Dört ile beþ kiþilik. el iþçiliðimizle üretilmiþ ve sonuçta dört silindirli. kollarý Eskiþehir Demiryol Fabrikas’ýnda yapýlmýþ ve son montajý ise Ankara Demiryol Fabrikasý'nda tamamlanmýþtýr. STYLING Grubu (Oto tipi Geliþtirme). orta boy tipinde (1000 -1100 kg.) binek otomobil. kardan istavrozlarý.

Ertesi gün bütün gazeteler sözbirliði etmiþçesine "100 metre gidip bozulan" baþlýðý attýklarý gözlendi. Yola çýkýldý. 2. Ancak 2 noÝu Devrim otomobili ayný gün Hipodromda geçit törenine katýlýyor ve basýnýmýz ne bunu ne de Cemal Paþa'nýn Anýtkabire 1 nolu oto ile gittiðini yazýyordu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ilki hazýr duruma gelebildi. oldukça kalabalýk bir trafik ekibinden oluþan eskort eþliðinde Devrim otomobilleri yola çýktý. Asýl benzin ikmali müteakip sabah Sýhhiye'de yapýlarak Meclis’e gidilecekti. benzin bitti.prototipin son kat boyasý ancak 28 Ekim akþam yapýlýp Ankara'ya sevk edilmek üzere yüklendiði trende boyasýnýn pasta ve cilasý yapýlmýþ ve bu nedenle benzin deposu boþaltýlmýþtýr. arabaya konulacaðý sýrada Cemal Paþa Meclis’in önüne gelmiþ ve Anýtkabir'e gitmek üzere 2 numaralý Devrim otomobiline binmiþtir. ancak Meclis önüne gelindiðinde durum fark edildi. Yüzyýlýn ekonomik ve toplumsal hayatýna yön veren en önemli etkenlerden biri olan otomobil sanayi yolunu açan bu giriþimi için Cemal Paþa'yý her zaman rahmet ve þükranla anýyoruz. 29 Ekim sabahý motosikletli. Tren sabaha karþý Ankara'ya vasýl olmuþ ve Devrim otomobilleri. Eskortu oluþturanlar benzin ikmali konusunda bilgi sahibi olmadýklarý için benzin istasyonuna uðramadan yola devam ettiler. Ankara Demiryol Fabrikasýna indirilmiþtir (mânevra imkaný saðlamak için birkaç litre benzin konulmuþtur). Büyük bir hoþgörü ile buna uyan Cemal Paþa Anýtkabir'e bu otomobille gitti ve inerken ünlü "Batý kafasýyla otomobili yaptýnýz ama doðu kafasýyla ikmali unuttunuz" sözlerini söyledi. Bir yandan ilk prototipin tecrübesi sürdürülürken bir yandan da 2. 20. fakat 100 metre sonra motor durdu. Acilen getirilen benzin arabaya konuldu. " cevabýný verdi. 95 . Cemal Paþa'nýn "Ne oluyor?" sorusuna direksiyondaki Yüksek Mühendis Rýfat Serdaroðlu "Paþam. Paþa’dan özür dileyerek 1 numaralý Devrim otomobiline geçmesi rica edildi.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Eskiþehir Demiryol Fabrikalarý ve Devrim Otomobilleri Müzesi Eskiþehir Demiryol tesislerinin hem yurtiçi hem yurtdýþý pazarlara. tamamen orada çalýþan insanlarýn özverisi ile 2 nolu Devrim otomobili korumaya alýnmýþ ve bilahare Tülomsaþ Genel Müdürü Dilaver Zeki Daloðlu'nun emirleri ile tesisin bahçesinde bir "mini müze" yapýlmýþ ve Devrim otomobili bu müzede yýpratýcý iklim þartlarýndan etkilenmeyeceði camekanlý bir bölüme konulmuþtur. Devrim otomobili imalatý. Tülomsaþ adýný alan bu þirketin hangarlarýnýn birinde. 96 . müspet bilimlere önem verilerek kýsa zamanda sonuç alýnabileceðinin göstergesi olarak hep çok önemli olacaktýr. vagon ve makina üreten dev bir devlet þirketine (Tülomsaþ) dönüþtüðünü görüyoruz. Saygý ve selamlar.

129 günlük serüveni sonucu 1961'de doðan ve hala direnen bir otomobil: Adý Devrim Aydýn Engin Bu yazý dizisinde. Olcay Akdeniz arkadaþýmýz.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 23 inançlý insanýn. Dönemin Ulaþtýrma Bakaný Orhan Mersinli’ye görücüye çýktýðýnda emme manifoldu kapakçýðýnýn kapatýlmasý unutulmamýþ olsaydý. Ne bir telefon numarasý ne bir adres.. Ankara'da Cemal (Gürsel) Paþa 'ya sunulmaya götürülürken deposuna benzin doldurulsaydý. Bulabildiklerimizin bir bölümü yaz tatili için Ýstanbul ve Ankara dýþýndaydýlar. Cemal Paþa'nýn caný o anda 'sarý' Devrim yerine 'siyah' Devrim'e binmek istemeseydi. TBMM önüne giderken 'Yolda Shell'e uðrar benzin alýrýz' denip benzin istasyonuna giriþ. Kimilerinin izini bulduk. Kimilerinin izini bile bulamadýk.. Dört buçuk ay bile sürmeyen kýsa bir gebelik döneminin ardýndan 29 Ekim 1961 günü doðan ve ayný gün ölen Devrim otomobilinin öyküsünü. Bu yüzden Ankara büromuzdan genç arkadaþýmýz Bülent Sarýoðlu ve Milas muhabirimiz Olcay Akdeniz bize omuz verdiler. Devrimi yapan mühendisler. ilk Türk otomobilinin. Devrim otomobillerinin yapýmýna katkýda bulunmuþ 23 kiþilik mühendisler ekibinin. Bu dizi için. Belki þu günlerde Devrimler de önce iþçi çýkaracak. yaþayan tüm üyelerine ulaþmaya çabaladýk. Ankara programýný bilseler ve 'Nasýl olsa yalnýzca gösterilecek' diyerek henüz denenmemiþ 'siyah' Devrimi Ankara'ya götürmeselerdi. Bütün bunlar olsaydý belki de bugünlerde ülkemizin yollarý Devrim'lerle dolup taþacaktý. tümüyle yerli malý otomobilin öyküsünü anlatacaðýz. ama ulaþmak mümkün olmadý. Didim'de tatil yapan emekli bir mühendisle konuþtuktan sonra yazýsýna þöyle girdi: "Devrim'in þansý yoktu. çok kalabalýk araç konvoyu ve aceleci polis eskortlarý tarafýndan engellenmeseydi. sonra KDV'si düþürülünce yok sata97 .

ama çocuksu bir giriþim olarak deðerlendirilebilir. sevimli alaycýlýðý bir yana. Prototip yapýmýnýn kolaylýðýna karþýlýk. minibüs. onu daha haklý.. Devrim-2. ama her geçen yýl üretimde yerli parça payýný arttýrarak bugün yüzde 80'lere ulaþan Türk otomotiv sanayii. Devrim-3) önemsenmeyebilir. daha yaþanasý. kamyonet. Ýsviçre'de. 1961 Türkiyesi'nde 23 inançlý adamýn öyküsünü anlatmak istiyoruz. seri üretimin sorunlarý üstüne haklý teknik ve ekonomik açýklamalar sýralanabilir. Amerika 'da eðitim görmüþ ve "iyi" deðil. Devrim'in 1961 Türkiyesi'nde bir þansý olabilir miydi? Galiba hayýr! Bugün Türkiye'de epey büyük bir otomotiv sanayii var. 23 "Demiryolcu" nun öyküsünü. 1 milyon 650 bin lira bütçe ile DDY atölyelerinde üretilen üç prototip otomobil (Devrim1. Ama Devrim'in þansý yoktu!. kollanmak isteyen Türkiye'nin sanayileþme savaþýmýna omuz vermeyi yeðlemiþ 23 mühendisin 129 gününü anlatmak istiyoruz.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I caktý. su kadar gereksinim olduðu kanýsýndayýz. "çok iyi "yetiþmiþ. daha özgür kýlmaksa eðer.. ülkenin bir güç gösterisi olarak kavrayan 23 yüksek mühendisin. 98 . Bugünün gözlükleri ile bakýldýðýnda 1961 yýlýnda. Küçük atölyelerden kocaman fabrikalara kadar uzanan "yan sanayii" ile birlikte Türkiye ekonomisinde artýk "vazgeçilmez "bir yeri var.. dünyayý deðiþtirmek. Ýnsanlarýn "repo" kuyruklarýnda bekleþtiði. Akarbantlarýndan her gün yüzlerce otomobil. emrin ötesinde bir meydan okuma. Ütopyasý olmayanlar. otobüs ve traktör "akan " bir otomotiv sanayii. kamyon. devrim inançlý adamlarýn iþi. ütopyalarýný yitirenler Devrim yapamazlar. "Bir yerli otomobil yapýnýz "emrini. inancýný yitirenlerin deðil. Devrim otomobilini 23 inançlý adam yaptý. Biz. Kuruluþ yýllarýnda "montaj sanayii"nden öteye gidemeyen. ülkenin en önemli istihdam alanlarýndan birini oluþturuyor. Almanya'da. banka faizlerinden söz edip döviz kurlarý üstüne sohbet ettiði bugünün Türkiyesi'nde böylesi öykülere ekmek kadar. Devrim. Devrim otomobili küçük bir ütopyaydý. Bu dizide bunlarý tartýþacak deðiliz." Olcay Akdeniz'in iþlek Türkçesi. köþeyi kolayca dönebilecekken. Aðýr sanayiye sahip olmanýn temel göstergesi olan "yerli motor üretimi" cesur.

Bayram tatili baþlamak üzereydi. Bir otomobil. "çok gizli" damgalý yazý. Askeri yönetim dönemlerinde ise "Emir demiri keser". Adý. O yüzden her 99 . diðer memleketlerin en iyi evsaftaki otomobilleriyle mukayesesinin yapýlarak hatalarýnýn da tespiti suretiyle bu otomobilin zamanla tekamül ettirilmesi mevzuunun ivedilikle tetkiki….Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Toplu iðne bile yapýlamayan bir dönemde bir ülkede motoru dahil her þeyi yerli bir otomobil yapmak için gerekli özgüven ve inanç ile dünyayý deðiþtirmek onu daha yaþanasý daha özgür kýlmak sömürüsüz bir Dünyaya ulaþmak için gerekli özgüven ve inanç arasýnda daðlar yok. O yüzden çift aylý. hatta bozuk Türkçesini bir yana býrakýrsak bu bir emirdi. 27 Mayýs 1960'ta iktidara el koyan askeri yönetim 22 Nisan 1961 günü 18-1959 sayýlý ve nedense çift aylý. Devrim Yaþý bizcileyin olanlara bir anýmsatma. daha genç kuþaklara ise kýsa bir okuma parçasý. Yazýda þöyle deniyordu: "Memleketimize has bir binek otomobil motoru imali ve örnek olarak da bir yerli otomobil numunesinin vücut bulmasýný müteakip." Çetrefil. "çok gizli'" damgasýný taþýyan bir Baþbakanlýk yazýsýný Ulaþtýrma Bakanlýðý’na iletti. bir motosikletli polis memuru tarafýndan Bakanlýða ulaþtýrýlmýþtý.

Kalabalýk bir polis eskortuyla TBMM'ye gittiler. Orada unutulmaya ve çürümeye terk edildiler. nikah dairesi para ister" gibisinden çocukça tekerlemeler dinledi. Sivas ve Adapazarý DDY fabrikalarý da ayný proje kapsamýnda görevlendirildi. Ambalaj sanayii bu" diye 100 .5 ay süren bu endüstri macerasý bitti. Devrim. ol bir lord". O dönemde böylesi bir projeyi gerçekleþtirebilme olanaðý yalnýzca Devlet Demiryollarýnda vardý."Al bir Doç (Dodge). Gürsel tarihsel(!) sözünü söyledi: "Batý kafasý ile otomobil yaptýk. Devrim daha sonra geçit törenine de katýldý ve 4. Ankara. Orada Cumhurbaþkaný Cemal Gürsel siyah Devrim-1 otomobiline bindi. O benzin ikmalini yapmýþtý. Gencecik bir üniversite öðrencisi iken uluslararasý petrol tekellerinin ülkeyi nasýl yaðmaladýðýna iliþkin yayýnlarý heyecanla okudu. Unutuldular da… *** Gazeteci. "Devrim'in benzini bitti". Devrim arabasýyla girdi. kalmasýn borç. "Devrim yürümedi". 200 metre kadar gitti ve durdu. Gürsel siyah Devrim'den bej Devrim'e geçti ve yola çýktý. O günlerde yeni yeni kurulan otomotiv sanayiine. motorlarý dahil tümüyle yerli iki otomobil (Devrim-1 ve Devrim-2). DDY'nin Eskiþehir Cer Atölyesi merkez seçildi. Doðu kafasý ile benzin koymayý unuttuk!" Az ötede bekleyen ikinci Devrim otomobili çaðrýldý. Cumhuriyet Bayramý töreninin düzenlendiði Hipodrom'a Gürsel. "Al bir Chrysler. bir "endüstriyel macera" tartýþýlmaksýzýn uygulamaya kondu. Ertesi günkü gazeteler "Devrim yolda kaldý". "Devrim ancak 200 metre yürüdü" baþlýklarýyla çýktýlar. "Bu gerçek aðýr sanayi deðil. Batý kafasý ve Doðu kafasý 29 Ekim 1961 sabahý. Benzin bitmiþti. Her iki araba da Eskiþehir'e döndüler.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I þeyiyle yerli bir otomobil üretmek gibi bir düþ. kendilerini Eskiþehir'den Ankara'ya taþýyan özel tren katarýndan indirildiler. çocukluðunda "Al bir Ford. Devrimin defteri dürülmüþtü.

üçüncü.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I karþý çýktý. Yürüyüþlere katýldý. "Motor Fiat.. Bir kaç hafta önce. akü EAS.. ama mahzun bir bej otomobil gördü. eski adýyla Cer Atölyesi. Hangarýn kapýlarýný açtýlar. dediler. Vitesleri bulamamak arabanýn deðil.. 33 yýl geçmiþ aradan" demeleri gerekiyordu. 101 . ikinci.. Aradan 33 uzun yýl geçti. Birinci vites. piston Ford. gazeteci sürücü ile birlikte Eskiþehir Cer Atölyesi'nin uçsuz bucaksýza benzeyen bahçesine çýktý. -Ne yapýyor bu burada? -Hiiiç. (TÜLOMSAÞ)'a yolu düþtü. Ve gazetelerde "Devrim yürümedi. Demediler. Nedir bu? diye sordu. Daha ilk çeviriþte motor aldý. yeni adýyla Türk Lokomotif ve Motor Sanayii. Türkiye'nin belki de en büyük aðýr sanayi kuruluþu Eskiþehir Cer Atölyesi'nin hangarlarýnda dolaþýrken. sürücünün kusuruydu. mitinglerde baðýrdý. Baþladý tur atmaya. Yenilginin acýsýný bölüþtü. hazýrlamakta olduðu bir baþka yazý dizisi için Eskiþehir'e. bu.Bu. ambalaj Süleymaniye' diye dalgasýný geçti. Birinci vites bulundu. -Anahtarý nerde bunun? Gene omuz silktiler: -Üstündeee!.. . Ustalar omuz silkti: -Devriiiiim!. Devrim yolda kaldý" manþetlerini okuduðu 30 Ekim 1961 sabahý kederlendi. dediler. Devrim. sonra geri. Niye yürümesin? Aslýnda "Yok caným. bu. bir daha birinci. Tiyatro oyunlarý yazdý. ikinci. bir köþede. deve. bakýmlý.. birþey lazým olunca biniyoruz. Arada bir. -Yani yürüyor mu bu hala? -Elbette. Direksiyondan vitesli araba görmeyeli kim bilir kaç yýl olmuþtu. Plakasýnda "Devrim" yazýyordu. Takýldý ve Devrim yürüdü.

bir "gülücük" uçuþtu. coþkudan elleri titriyor. o gergin gülücüklerden biri. 33 yýldýr unutulduðu hangarýndan çýkmýþ. Toplantýya katýlan 23 teknik adamýn yüzünde bir.. vedalaþtý.. Bir binek otomobili. Meydan okuyan. ama giriþecekleri zorlu kavganýn sonuçlarýndan ne de olsa ürkenlerin yüzüne konuveren o belli belirsiz.. koþuyor Devrim.. Gazetecinin de keyiften. Devrimle buruk vedalaþma Turlar bitti.. Biraz (33 yýl kadar biraz) yaþlanmýþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Yürüyor.. *** 16 Haziran 1961 günü Devlet Demiryollarý'nýn 23 mühendisi Ankara'da bir araya geldiler. motoru dahil tümüyle yerli bir binek otomobili üretmekle görevlendirilmiþlerdi. evet. TCDD Genel Müdür Yardýmcýsý Yüksek Mühendis Emin Bozoðlu toplantýyý açtý. keyifli bir motor gürültüsüyle koþuyor. 33 yýl öncesinden kalma çekiç izleri taþýyan kaportaya dostça bir þaplak attý. Gazeteye döndü ve daktilosunun baþýna oturdu. "çok gizli" damgalý yazýyý okudu. bir. Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan gelen çift aylý. 102 . fotoðraflar çekildi. Gazeteci (Haydi itiraf etsin) Devrim'i þöyle bir okþadý. mutluluktan. Çalýþýrken titriyor. evet yürüyor.

Trenle geldiler.. hatta çoðunluktaydý. Hisse senetlerinin ne iþe yaradýðýný duymamýþtýr bile. O tutkuludur. 19 Haziran 1961 günü TCDD'nin Eskiþehir Cer Atölyesi'nde. Otomobil yapmaya gelen ekipte. 23 Donkiþot Ýþbaþýnda Donkiþot. örneðin köþeyi dönemez. borsada oynamayý beceremez. meslekten olmayana hiç bir þey anlatmayacak terimlerin çarpýþtýðý bir tartýþma. ülkülerini yitirmiþ. Almanya'da Volkswagen fabrikalarýnýn akarbandýnda bugünün bilgisayarlarýnýn babasý delikli kart tekniði deneniyor. coþkularý bir yana ittikleri. jet uçaklarý sivil havacýlýða adým atýyor. gelirken arabalarýný da yanlarýnda getirmeleri istenmiþti. Kahramanlar insandýr. ne ayak sürür. 103 . Mark alýp dolar satmayý... Çoðunun yoktu. Karar: "Biz bunu yaparýz arkadaþ!" Yýl 1961'di.. Donkiþot dürüsttür ve tutkuludur. Parasýnýn hesabýný bilmez. toplu iðne ithal eden Türkiye'nin 23 mühendisi bir araya geldi. deðerleri aþýnmýþ bir Ýspanya'da cýlýz atýnýn üstünde dimdik duran bu cýlýz adam. Dünyayý kötülüklerden arýtma ülküsüne tutkuyla baðlanmýþtýr. bir kahramandýr. bir arabanýn direksiyonuna oturmamýþ mühendisler vardý. 129 gün kaldý Ýlk toplantýdan üç gün sonra. Yel deðirmenidir onlar. Daha iyi. Otomobili olanlardan. Evet. ne geri kalýr. Motoru dahil tümüyle yerli bir otomobil yapacaklardý. dünyayý kötülüklerden arýndýrmaya ant içmiþtir. daha yaþanýlasý bir dünya için canavarlara saldýrmaktan ne korkar. epey beceriksizdir. Canavarlara saldýrýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Sonra tartýþma baþladý. Olsun insan yanýlýr. Repo kuyruklarýnda sarsak bir budala gibidir. ABD'de renkli televizyon. Yanýlmýþtýr. Üretim için Eskiþehir Cer atölyesinde bir hangar hazýrlandý. Çürüyen. siyah beyaz cihazlarý piyasadan kovup atýyor ve Türkiye'de yerlisi kaliteli olmadýðý için toplu iðne ithal ediliyordu. Teknik adamlarýn duygularý.

Döküm iþlerini metalurjist Ýsmail Sýdal. Amerika'yý yeniden keþfetmenin 'tuhaf' coþkusunu duydular. Ankara DDY Fabrikasý müdürü Mehmet Nöker oluþturdular. Sonra alt gruplar belirlendi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Kullaným dýþý kalmýþ dökümhane hangarý önce badana edildi. Ön takýmlarýn süspansiyonlarýnda "Mc 104 . Þecaattin Sevgen. satýn alma ve maliyet iþlerini de Yavuz Yücel yüklendiler. her biri Berlin. Sonra zemini kullanýlmayan lokomotiv saclarýyla kaplandý. Karoseri grubu kalabalýktý. Rifat Serdaroðlu. Bir gezer vinç. Toplantý masasýnýn bitiþiðine de bir çay ocaðý konuldu. Hangarýn dýþ duvarýna. kapýnýn hemen üstüne kocaman bir tabela çakýlmýþtý: 129 gün kaldý. Zürich. Bu grup Celal Taner. TCDD Fabrikalar Dairesi Baþkaný Orhan Alp. Kemal Vardar yer aldýlar. Adapazarý DDY Fabrikasý Müdürü Celal Taner. Mustafa Seyrek görev aldýlar. Detroit üniversitelerinde parlak derecelerle eðitimlerini tamamlayýp devlet memuru maaþýna talim etmeyi yeðlemiþ Donkiþotlar kýlý kýrk yardýlar. Eskiþehir Cer Atölyesinin yoksul hangarýnda uzun masanýn çevresinde toplanmýþ tek lükslerinin. Bir otomobil doðuyor Ýlkin otomobilin temel özellikleri saptandý. Samim Özgür. tavþan kaný çayýn tadýný çýkaran mühendisler ilkin iþ bölümü yaptýlar. Özcan Türer ve yüksek mimar Kemal Elagöz vardý. Elektrik donanýmýnýn sorumluluðunu Hasan Dinçer üstlendi. biçimlendirme) grubunda Nurettin Erguvanlý. Ateþli tartýþmalar oldu. Cer Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Erguvanlý. Bilgilerini daha yaratýcý bir alanda kullanmanýn tadýný yaþadýlar. tezgah niyetine birkaç uzun masa. Ýsmet Özkan. Devrim otomobili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’na yetiþtirilecekti. Cer Dairesi Baþkaný Hakký Tomsu. bir de toplantý masasý yerleþtirildi. Gültekin Sabuncuoðlu. Eskiþehir DDY Fabrikasý Müdürü Mustafa Ersoy. Motor. Dresden. Süspansiyon ve fren grubunda Hamit Ýþeri.þanzýman grubunda Mehmet Nöker. Her biri kendi dalýnda uzman. Motoru dahil her þeyiyle yerli ilk otomobil Devrim’in temel nitelikleri belli olmaya baþladý: Motor dört zamanlý. Faruk Akyol. Styling (stil verme. New York. dört silindirli ve 50-60 beygir gücünde olacaktý. Salih Kaya Saðýn. Yönetici grubu TCDD Genel Müdür Yardýmcýsý Emin Bozoðlu baþkanlýðýnda. Hamdi Tahýllýoðlu ve Salih Kaya Saðýn'dan oluþtu.

Cer Atölyesi misafirhanesindeki yataklarýna çekilmeden önce hangarýn kapýsýnýn üstündeki tabelayý deðiþtirdiler: 128 gün kaldý. motor kapaðý (kaput). her biri dýþbükey otomotivcilerin deyiþiyle "bombeli". bir biçim veriyoruz. Bunun ayrýntýlarý üstünde çalýþýldý. þaþýlasý örgütleme yetisiyle ekibi ateþliyordu.Kalýplarýn altýna. Haydi o da çöpe. Otomobilin tavaný.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Phearson" sistemi kullanýlacak. Atýyoruz çizimi bir yana. Yüksek Makina Mühendisi Emin Bozoðlu'ydu. bombeli tavaný elde ettik. bu da Opel'i andýrdý. Kalýplarý betondan döktük. 3 ileri 1 geri olmak üzere direksiyondan komuta edilen bir vites düzeni tercih edilmiþti. Ayrýntýlara dalsak bu yazý bitmez. çamurluklar.' Böylece arabanýn biçiminde (design) mutabik kalýndý. Bozoðlu artýk yaþamýyor. kapýlar. olaðanüstü enerjisi. Eskiþehir Fabrikasý’nýn bahçesine. Olmadý. Sonunda tümüyle bizim olan bir biçim üretmeyi baþardýk. Bunun içinse özel kalýplar ve uygun presler gerek.' Bu ilkel koþullar ve olanaksýzlarda bir yerli otomobil üretmeye çabalayan Donkiþotlar’ýn baþý. Oraya. Ýlk gün böyle geçti. frenler hidrolik yapýlacaktý. Bir örnek yeterli. Yüksek Makina Mühendisi Nurettin Erguvan anlatýyor: 'Daha çizimler sýrasýnda sorun çýkýyordu. Bu kez de bire bir alçý kalýbý yapýldý. Bundan sonrasýný Yüksek Makina Mühendisi Rýfat Serdaroðlu anlatýyor: 'O zamanlar ne o kapasitede büyük preslerimiz vardý ne de pres kalýplarý üretecek zaman. aaaa. Sonra da krikolarla yukarý doðru iterek. Ama dümdüz deðil. Bir bakýyoruz.Çok yakýn akrabasý. saðlýk 105 . yere hidrolik krikolar yerleþtirdik. debriyaj diskli. Çiziyoruz. Bir tane daha üretiyoruz. Karoseri ekibi zaten "Sorun çýksa da çözsek" dercesine hýrslý. bagaj kapaðý… bütün bu bölümler sacdan üretiliyor. Otomobilin taban sacýný beton kalýbýn üstüne koyup uçlarýndan yere baðladýk. Bozoðlu. Önce otomobilin bire on ölçeðinde bir maketi yapýldý. 50 beygir gücündeki motorun dakikada 3600 devir yapmasý öngörülmüþ. bu Ford'un bilmem ne modeline benzemiþ.

Kimyagerdi. Genelkurmay Genel Sekreterliði'ne kadar yükselmiþ bir subaydý. Bir daha o kadar deliksiz uyuduðumu hatýrlamýyorum. motor þanzýman grubundan bir baþka Donkiþot. Bilime tutkun. O bitirince ben de aksý takacaðým. Tekerleðin yanýna uzanmýþým. O kadar ki onun saçtýðý coþku ile otomobili Cumhuriyet Bayramý'na yetiþtirebilmek için son haftalarda günde 3-4 saat uyku ile yetinir olduk. Sosyologdu. bir deli adamdý. uykusuzluktan kýzarmýþ gözleriyle "zaman"la savaþmaktadýr.' Yüksek Makina Mühendisi Þecaattin Sevgen. Gülüþmelerle uyandým. Onun inancý olmasaydý Devrim otomobilinin ne motoru çalýþýrdý ne tekeri dönerdi. birkaç saat uyurduk. Ne iþçiler ne ustalar ne biz mühendisler… Hangardaki uzun masalarýn üstüne kývrýlýr. Ama askerlik. galiba onun en son akla gelen mesleðiydi. Geceleri yatak yüzü görmedik.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I eski bakanlarýndan Mete Tan anlatýyor: 'Bozoðlu bir tuhaf. Rüyamýzda da ya çalýþan bir motor ya yürüyen bir otomobil görürdük. Sevgen. Bizi þevkle çalýþtýrmasýný bilen bir yöneticiydi. Gün aðarmýþtý. gün deðil saat sayýlýr hale gelinmiþtir. gönül rahatlýðý ile çalýþmalarýný saðlayarak Devrim projesinin baþarýlmasýnda da birinci derecede rol oynadý.görevin çok yanlýlýðý ve ivediliði nedeniyle büyük gerilim altýnda çalýþan yirmiyi aþkýn mühendisin kiþisel sorunlarýný bile çözüp. yönetim grubunun baþý olarak bütün bürokratik engelleri cesaretle aþarak. teknolojiye vurgundu. amcasý da Emin Bozoðlu'dur. Tarihçiydi.' Arkadaþlarý arasýnda adý neredeyse efsaneleþmiþ Emin Bozoðlu'nu bu kez de Rýfat Serdaroðlu'ndan dinliyoruz: 'Bence bugün Türkiye'de otomotiv sektörünün babasý Cemal (Gürsel) Paþa ise.' 106 . bir güzel. Diferansiyeli baðlayacaðýz. Ötesini kendi anlatýyor: 'O gün de vakit gece yarýsýný hayli geçmiþti. ona yönelen saldýrýlarýn göðüslenmesinde de bunca yýl býkmadan savaþan Yüksek Mühendis Salih Kaya Saðýn anlatýyor: 'Emin Bozoðlu. Ekim ayý gelmiþ çatmýþ.' Devrim otomobilinin salt üretiminde deðil. Makina yüksek mühendisiydi. Kanaldaki arkadaþýmýn iþini bitirmesini bekliyordum.

Bir de tedbirliliði ile.' Bir Motor Üretmenin Coþkusu Motor. Hepsi "Arkadaþlar aðladý"dediler. Bizim projede görevli bir iþçi arkadaþa parçayý verdik. Mantýksal sonuç: Eskiþehir atölyesinde ilk Türk motorunun marþýna basýldýðýnda tüm ekip sevinçten aðlamýþtý.ama ya Þecaattin Sevgen ya da Rifat Serdaroðlu marþa bastý. Motor ekibinden. Ýlk kez üretilen. Bu gün de o günleri anarken. Ýyi anýmsamýyorlar. Çelik kafes yerleþtirildi. Bu yazý için ulaþabildiðimiz tüm mühendislere sorduk. Otomotiv sanayiinin de kilidi."ilk Türk motoru saat gibi çalýþmaya baþladýðý zaman…" Ýlk motor bitmiþti. Bir demir parçasýný kendi elleriyle sabaha kadar iþleyip filtre üretmiþti. meslekten olmayan bizcileyin kiþilerin bile bildiði gerçekler. tekleyen ABD otomotiv sanayiine motoruyla sýzdý. baþka bir örneði olmayan ve ilk sýnavýný verecek olan motor patlayabilirdi ve bu binlerce çelik parçasý fýrlatan bir þarapnelden daha tehlikeliydi. "Ýlk Türk motoru" diyorlar. Rýfat Serdaroðlu sakinliði ve çelebiliði ile ünlü. Hiç biri kendisinin aðladýðýný söylemedi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Salt Mühendisler deðil. üç ayrý tipte motor yapýldý. Ama motorun bir teknik adam. Ýlk Türk motoru saat gibi çalýþmaya baþladý. Elimizle demir kalýptan dökülmüþ bir filtre vardý. Ýþçi arkadaþ. Nissan. Orada tezgahýn üstünde duruyordu ve marþa basýlma aný gelmiþti. Devrim otomobilleri için. Sonra içlerinden birinde karar kýlýndý. 107 . Seat. Sabahleyin filtreyi getirdi. bir motor ve otomobil üretmek düþü Eskiþehir Cer Atölyesi’nin "Demiryolcularýný" tutkuyla sarmýþtýr. Ama ürettikleri arabada koþan Volkswagen motorodur. bütün gece uyumamýþ. Mercedes'in bir sürü parçasý yan sanayiye yaptýrýlýr. bir makina mühendisi için anlamý çok farklý. Kusursuz bir parçaydý. otomobilin kalbidir. ama motoru mutlaka DaimlerBenz imparatorluðunda üretilir. Bunlar. Salih Kaya Saðýn bitmez tükenmeze benzeyen 129 günlük aný hazinesinden bir tane daha çekip çýkarýyor: 'Devrim için yað filtresine ihtiyacýmýz vardý. Skoda büyük otomobil kuruluþlarýdýr. Marþa basmadan önce motorun çevresine çelik birtür kafes geçirdi.

dök 108 . Daha resmi görünsün diye. Ankara'ya gidiyoruz…' Salih Kaya Saðýn ayný günleri. Üstesinden geliriz. iki gencecik mühendisin. Ama 28 Ekim akþamýný hepsi iyi anýmsýyor. saate karþý yarýþýlan o amansýz günleri anlatýyor: 'Siyah renkteki 2 Numaralý Devrim otomobilinin son kat boyasý ancak 28 Ekim akþamý vurulabildi. Kýsa bir parkurda gidip döndük. “kraldan fazla kralcý” yüksek bürokratlarýn aceleciliði. yað pompasýnýn geri dönüþ valf ayarýnda aksama var. Yað borusunda sýzýntý. Ayrýntýlar çok da önem taþýmýyor.Önemli deðil. Kemalettin Vardar ile Rifat Serdaroðlu'nun bir gazeteyi huni yapmaya çabalamasý. bir kilometre ötedeki Shell istasyonuna gitmeye yetecek kadar bir iki litre benzin konduðu. Kemalettin Vardar'ýn avuçlarýný huni gibi depo kapaðýna tutup. Biz de günlerden beri ilk kez sabaha kadar uyumak üzere trene bindik. depolarý güvenlik nedeniyle boþaltýlmýþ arabalara. umut mu? Öykünün sonunu ilk baþta anlattýk. bayrama bir hafta kala güç bela yol tecrübesine hazýrlayabilmiþtik. Boþalttýk. gazete kaðýdýndan huninin ýslanýp hamurlaþývermesi. Onu siyaha boyadýk. alelacele bulunan bir bidon benzini depoya boþaltacak huninin unutulmasý. Þecaattin Sevgen anlatýyor: 'Bej arabayý. Biz de trene bindik.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Arabalar vagonlara yükleniyor Konuþtuðumuz mühendisler hangarýn duvarýna asýlý tabelaya "1 gün kaldý" yazýlýp yazýlmadýðýndan pek söz etmediler. Buharlý lokomotiflerle çekilen trende bacadan sýçramasý olasý kývýlcýmlardan ötürü benzin depolarýnýn boþaltýlmasý istendi. Ama onu yol tecrübesine almamýza olanak kalmadý. Ankara'ya gidiyoruz. Sonra ikinci araba da tamamlandý. "Dök þunu Rifat Geliyor adam. Geç vakit arabalar vagonlara yüklendi. konvoya eþlik eden motosikletli polislerin zamanýnda uyarýlmamasýyla benzin ikmali yapýlamadan TBMM'nin yolunun tutulmasý. Tren katarýndan indirilen.' Biten benzin mi. iþi býraktýk. Zaman dolmuþtu 28 Ekim gün batýmýnda çaresiz. Cumhurbaþkaný Gürsel'in siyah arabaya yaklaþmasý. Pasta ve cilasý ise Ankara'ya sevk edilmek üzere yüklendiði trende gece yol alýrken yapýldý.

bu ayrýntýlar da hiç önemli deðil. önce Anýtkabir'e oradan da geçit töreninin yapýlacaðý Hipodrom'a gidiþi. bej Devrim'i çabucak siyah Devrim'in yanýna çekmeleri. Bu olay normal bir þeydir. Çelebi Serdaroðlu'nun. her zaman sakin. Üstelik benzin bittiði için deðil. Günün tüm gazeteleri aðýz birliði etmiþçesine ve galiba Devrim sözcüðüyle bilinçaltý bir hesaplaþmanýn hýnç ve þehvetiyle (Hýnç ve þehvet? Uydu mu bu söz. Cemal Gürsel'in "Ne oldu?" sorusunu. yani Limuzin kalitesinde bir araba da yolda kalabilirdi. Nurettin Erguvanlý. "Benzin bitti paþam" diye yanýtlayýþý. Þecaatin Sevgen ve Mehmet Nöker'in o arada benzin ikmali yapmayý becerdikleri. "Devrim200 metre gidebildi". alkýþ ve gözyaþlarý arasýnda aþýp. benzinin depo yerine yere boþalmasý. buraya? Tabii uydu. Devrim'e ölüm fermaný Ama 30 Ekim sabahý yayýnlanan gazetelerdeki idam fetvalarý önemli. Ýngiltere Kraliçesi'nin limuzini yolda kalmýþ. 129 gün önce tohumu çatlayan Devrim. Lordlar arkadan itiyorlar. Evet.Rifat Serdaroðlu anlatýyor: 'Basýn olayý bu kadar olumsuz iþlemeseydi çok daha farklý sonuçlar alýnabilirdi. 'Devrim yürümedi'. 29 Ekim 1961 günü doðdu ve o gün öldü. Sorun bu deðil ki.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I þunu" deyiþi. önce bir öksürmesi... "Devrim yolda kaldý". Gürsel'in aktarma yapmasý. hýnç ve þehvetiyle) hemen hemen ayný baþlýklarý attýlar. Ortalýk da birbirine girmiyor.' Þecaattin Sevgen farklý bir karamsarlýðý dile getiriyor: O günlerde ‘basýnýn ne denli büyük bir güç olduðunu kavramýþtým ve aralarýnda gerçekleri sabýrla araþtýran ve uzun vadeli çýkarlarý 109 . O günlerde gazetelerde bir de fotoðraf yayýnlanmýþtý.. bir baþka arýzadan yolda kalabilirdi.siyah Devrim otomobilinin 200 metre gidip. direksiyonunda yüksek mühendis Þecaattin Sevgen'in oturduðu bej renkli Devrim1'in Ankara caddelerini. sonra da durmasý. geçit törenine katýlmasý…Hayýr. sanki kendisine saat sorulmuþ gibi. Serdoðlu'nun çaresizlik içinde benzinden sýrýlsýklam ellerini pantolonuna silip direksiyona oturmasý. bu ayrýntýlar hiç önemli deðil. Hayýr. denenmemiþ bir Devrim de.

Ford. gerçekten ilginç bir rastlantý" dememize fýrsat býrakmadan konuyu deðiþtirdi. Böyle bir þey söylemedim ben. kýrk yýllýk devlet memurluðunun deneyimi ile sözcükleri tartarak konuþuyor. Bürokrasi çarkýný iyi tanýyan bir teknokratýn zengin deneyimine saygý duyduk. Þayet ilk imalat sorunsuz olursa bu daha kötü olur. hayýr.Biz seri üretime uygun bir otomobil yapmadýk. yürümedi" noktasýnda yoðunlaþmadý. Devrim için yerli motor üretimi engellendi mi diyorsunuz ?' 'Hayýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I gözetenlerin pek ender bulunduðu kanýsýna varmýþtým. uzun yýllar öncesinde kalmýþ o günleri anlatýrken. Bir prototip yaptýk biz. Ýþte bu anlaþýlamadý. Yüksek Mühendis Nurettin Erguvanlý. Devrim'in üretiminin de. Fiat motorlarý filan. savunulmasýnýn da yorulmaz militanlarýndan Salih Kaya Saðýn anlatýyor: 'Haber. "Milletin parasý har vurup harman savruldu" çýðlýklarý atýldý. Tümüyle yerli bir motor üretimi de o günlerde gerçekleþince…' 'Yani efendim. "Bir þeyler" söylemeden "bir þeyler" söylüyor. eksikleri geliþtirilemez. yorum ve fýkralarda harcanan bunca paranýn boþa gittiðin110 . Bir kaç yýl sonra bir sürü üretim kusuruyla sokaklarýmýzý dolduracak yerli (!) arabalarýn hazýrlýðý yapýlýyordu. Ama ilginç bir rastlantý deðil mi söylediðim?' 'Evet efendim. Devrim otomobillerinin üretimi için "tahsis" edilen 1 milyon 600 bin lira da dile düþtü. Özel kalýplar hazýrlanmýþ. Dudaklarýn da kederli bir gülümseme: 'Heyecanlý günlerdi. Bunlar dikkate bile alýnmadý. ýsrar etmedik. O dönemde bir ithal otomobil 50 bin liraya satýlýrken. tezgahlar kurulmuþtu. Binlerce ve binlerce motor ithal edilecekti Türkiye'ye.' At neslinin ýslahý saðlandý mý? Devrim otomobiline yönelen saldýrýlar salt "Yürüdü. Özel sektör otomotiv sanayiinde bir hamleye hazýrlanýyordu. bunlar için çeþitli tip ve güçlerde 7 motor üretilmiþti. Oysa 1 milyon 600 bin liraya üç prototip otomobil yapýlmýþtý.

bu gözü kara "endüstri serüvenini" pek ilginç deðerlendiriyorlar. Bize 1 milyon 600 bin lira tahsis edilmiþti. Ecevit hükümetlerinden birinde Sanayi Bakanlýðý yapmýþ Orhan Alp gibi. Hamdi Tahýllýoðlu gibi kamu ya da özel sektörde baþarýlar kazanmýþ uzmanlar 33 yýl sonra Devrim'i. Genel Kurmay Genel Sekreterliði’nden gelip DDY genel müdür yardýmcýlýðýný üstlenmiþ Emin Bozoðlu gibi adlarý Devlet Demiryollarý ile özdeþleþmiþ Salih Kaya Saðýn. Bunun onuru bize yeter. Devrim projesi baþarýya ulaþmýþ ve kendini kanýtlamýþtýr. bu ülkenin yetiþmiþ elemanlarýnýn. Biz. bu ülkenin servetler harcayarak yetiþtirdiði mühendislerinin en zorlu teknik sorunlarýn üstesinden gelebileceðini kanýtladýk.' Didim'de alçak gönüllü bir tatil sitesinde. Þecaattin Sevgen. Çoðu yüksek makina mühendisi olan ya meslek yaþamlarýnda devletin en üst düzeylerine yükselmiþ çoðu çok önemli sorumluluklar yüklenmiþ yurtsever teknokratlar. Ýçlerinde iki kez THY genel müdürlüðü yapmýþ Nurettin Erguvanlý gibi. Baþta da söyledik. Celal Taner. Hakký Tomsu. örneðin kýrk yýllýk "kavga arkadaþý" Mehmet Nöker'le birlikte emekliliðin tadýný çýkarmaya çalýþan Rifat Serdaroðlu anlatýyor: 'Bir otomobil fabrikasý kurulmadan ve yardýmcý sanayi tam oluþ111 . yýllarca omuza omuza ter döktüðü demiryolcu arkadaþlarýyla. Devrim otomobili üreten mühendislerden ulaþabildiklerimizin tanýklýklarýna baþvurmaya özen gösterdik. Silifke'deydi. Engellenmesiyle ilgili ayrýntýlara girmek istemiyorum. Ancak telefonla ulaþabildik. at neslinde o günden bu yana bir geliþme saðlanmýþ mýdýr?' Devrim bir meydan okumaydý Fark etmiþsinizdir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I den dem vuruyorlardý. Ama þunu vurgulamak istiyorum. Mustafa Seyrek. Toplu iðnenin bile ithal edildiði bir ülkede bir meydan okumaydý. Mehmet Nöker. Oysa ayný yýl orduda süvari birlikleri kaldýrýldýðý halde Tarým Bakanlýðý bütçesine "At neslinin ýslahý" için konmuþ bulunan 25 milyon lira ödenekten ve sonucundan kimse söz etmiyordu. Mustafa Ersoy.) Sesi titriyordu: 'Bu bir meydan okumaydý Aydýn Bey. baþtan beri kendi kiþisel yargýlarýmýzý bir yana býrakýp. Hala merak ederim. Rifat Serdaroðlu. Mustafa Seyrek 33 yýl öncesine bakarken telefonda (uzakta.

motoruyla birlikte bir otomobilin yapýlacaðýna inanmamak deðil mi? Sýfýrdan baþladýk. Çalýþýyor da. Ama asýl gülünç olan Türkiye'de bir otomobilin. Zaten asýl hedef de buydu. Türkiye'de otomobil ve motor yapýlacaðýna kimse inanmýyordu. Ruhsat ve plaka. Amerika'yý yeniden keþfediyorduk sanki. yani "23 deli" tarafýndan yoktan var edilmiþti. Eskiþehir Ýl Trafik Müdürlüðü yerden göðe haklýydý. Biz kendi Amerika'mýzý keþfettik ama ürettiðimiz otomobile ruhsat bile alamadýk…" Salih Kaya Saðýn doðru söylüyor. Kendi özel otomobillerimizi söküp parçalarýný inceledik. Pres makinalarýmýz.Ama iktisadi olur mu? diye soruyordu. "Menþe þehadetnamesi olmadýðýndan ruhsat verilmesine imkan bulunmadýðý tespit edilmiþ olup. Devrim otomobilleri için Eskiþehir il trafik müdürlüðüne birkaç kez tescil. Devrim gibi ne idüðü belirsiz. Otomobilin motorunu yapýp çalýþtýrdýðýmýz gün. Opel filan damgasý olan arabalara verilir. bilgi edinilmesi…. baþka bir çok teknik gerecimiz yoktu. Bu otomobil yürüdü ve hala yürüyor. ruhsat ve plaka için baþvuruldu. Renault. Biz sadece istenirse ve zorlanýrsa Türkiye'de otomobil yapýlabileceðini ve hatta bu yolda çok geç kalýndýðýný göstermiþ olduk. yani nüfus kaðýdý yoktu. Mazda. Jaguar. Bir ülke düþünün ki "Motor yapýlamaz" densin."diye baþlayan resmi yazýlarla yanýt geldi. Otomobili yaptýk. Bizim görevimiz bunu kanýtlamaktý. Emin Bozoðlu ve arkadaþlarý. Fiat."Motor yapýldý. Parçalarý alçý kalýplarýyla hazýrladýk. nesebi gayri sahih (ana babasý bilinmeyen) arabalara deðil…Geçelim . Devrim otomobilinin "menþe þehadetnamesi". nüfus kaðýdýnda Ford. Olanaksýz bir sürede motor yapýlsýn ve bu küçümsensin.yurdunu savunurcasýna konuþuyor: 'Bu proje Türkiye'nin otomobil tipinin geliþtirilmesiydi. Teknik olarak bu gülünç bulunabilir. 112 .Cemal Gürsel'le birlikte görmeye gelen bir Bakan.' Salih Kaya Saðýn çocuðunu. Ýþte bunu anlayamadýlar.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I madan seri halde otomobil üretimi yapýlmayacaðýný herkes bilir.

Ama bu dizide bir siyasal ya da sosyal devrimden deðil. Anlaþýlan bir gazetecinin (!) "asparagas" haberini tekzip etmeyiþinin ardýnda da Hoca’nýn sinek yaðý meraký var. Devrim daha onlar doðmadan doðmuþ ve ölmüþtü. Bunu da geçelim. Mustafa Seyrek'e sorduk. Erbakan siyasi yarar saðlayacaksa sinekten bile yað çýkarýr. ihtiyaçlarýmýzý anlattýk. Ama Erbakan'ý anýmsadýlar. Genç arkadaþlarýmýzý yanýtladýk: Erbakan'ýn Devrim otomobiliyle iliþkisinin bir "asparagas" olduðunu dilimizin döndüðünce anlattýk. "Gidip bakalým þu Gümüþ Motor'a. 'Devrim otomobili'nden söz ediyoruz. Gittik. "Amaaaan gene o bayat yaveler" diyecekler. daha doðrusu Gümüþ Motor defterini kapattýk. Baþlýkta kullandýðýmýz "baðýmsýzlýk" kavramýný da salt bu çerçevede kullanýyoruz. yöneticisi mi neydi ? Biz de motor üstüne çalýþýyoruz ya. Bizim ihtiyaçlarýmýzý yanýtlayacak hiçbir olanaklarý olmadýðýný söylediler. Rifat Serdaroglu'na sorduk. þu Erbakan'ýn yaptýðý araba deðil mi. Yýllar ve yýllar sonra bir gazeteci.. O zamanlar Gümüþ Motor adlý bir fabrikanýn sahibi mi. Baðýmsýzlýk ve Devrim Þimdi kimileri yazýnýn bu baþlýðýna bakýp suratlarýný buruþturacaklar. Yani "surat buruþturanlar" bile okumaya devam edebilirler. bir de Erbakan Hoca öyküsü var. Biz bu diziyi hazýrlarken genç arkadaþlarýmýzýn bir bölümü Devrim otomobilini anýmsamadý bile. Kimi öfkeyle. Biz de zaten açýlmamýþ olan Erbakan. meslek gereði Erbakan Hoca'yý iyi kötü tanýyoruz. Önce kimi gazetelerin sayfalarýna yansýyan bir haberi aktaralým. Eðer o "bayat yaveler" den söz etmek isteseydik buruþan suratlar umurumuzda olmazdý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Necmettin Erbakan nereden çýktý? Ah evet. Devrim otomobili projesini Erbakan 'a yamamaya kalkýþtý. Serdaroðlu daha sakin açýkladý: 'Erbakan da nereden çýktý? Erbakan'ýn Devrim projesi ile tek iliþkisi bir olumsuzluktan ibaret. Ardýndan Salih Kaya Saðýn'a sorduk. "Haa. kimi dalgasýný geçti. Hepsi bu. iþimize yarayacak bir katkýlarý olur mu" dedik. aðabey?" diye sordular. Hürriyet gazetesi 28 Temmuz günü iç sayfalarýndan birinde þöyle yazdý: "Dizayný eski olmasýna raðmen TOFAÞ'ýn ürettiði otomobiller Çin'de 113 . güldü.

cazip fiyatlarla pazara çýkan TOFAÞ'a. büyük rol oynadý. dünyanýn her ülkesinden ihracat teklifleri gelmeye baþladý. ihracatta adým adým ilerlediklerini söylediler. Ama daha sonraki yýllarda mühendislik alanýnda özgün bir þey geliþtirilmedi. Ortadoðu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Toyota. lisans anlaþmasý nedeniyle baðlý olduðu Fiat'ýn izniyle ihracât yapabiliyor. Kuzey Afrika. TOFAÞ'a Çin pazarýnýn kapýlarýnýn açýlmasýnda ucuz fiyatlar. Romanya. Ýhracatý zorlamak için. Kartal. Acaba Fiat (ya da Ford ya da Opel ya da Renault filan) kime ve hangi koþullarda "Buralarda dolaþmayýn bakayým" diye buyurabilir? Kore'de uçan kuþ gördünüz mü? Bir üst paragraftaki sorunun yanýtýný en iyisi Devrim'i yaratanlar versin. Rus Cumhuriyetleri. Saðýn'ýn deðerlendirmesi önemli. Makedonya. Þili ve Arjantin gibi ülkelerden otomobil satýn almak için teklifler yaðýyor. Ford ve Opel gibi dünya devlerine karþý büyük baþarý saðladý. Her þey bizim yaptýðýmýzla kaldý. (Ancak) Þili ve Arjantin'den gelen teklifi Fiat'a ileten TOFAÞ. Mazda. Bugün "kendi" otomobil sanayii olan Türkiye'nin sokaklarýnda Güney Kore arabalarý. Hyundailer. Devrim'den sonra Türk mühendislerinin tasarým olarak otomobil üretimine etkin bir katkýsý olmadý. piyasada "ege- 114 . Peki Güney Kore sokaklarýnda hiç Serçe. Bugün Türkiye'nin otomotiv sanayinin de içine düþtüðü kýsýr döngünün kilidi de buradadýr zaten. Ýlkin. Çözdük. Kia'lar cirit atýyor. Buralarda dolaþmayýn' þeklinde bir uyarý aldý. Örneðin Güney Kore Avrupa'dan aldýðý otomobillerde özgün deðiþiklikler yaparak kendi otomobil "tipi"ni geliþtirdi ve þimdi bir çok ülkeye ihracat yapýyor. Fiat'tan "Buralar bizim pazarýmýz. daha doðrusu diyebilen oldu mu? Nedir þu anda Türk otomotiv sanayiinin teknik düzeyi? 1965'te özel sektörce üretilen ilk otomobilden (Anadol) bu yana. Doðan türü "kuþlar"ýn uçtuðunu gören var mý? Acaba Þili ve Arjantin pazarýna Kia ya da Hyundai ihraç etmek isteyen Güney Kore firmalarýna "Buralarda dolaþmayýn bakayým'' diyen. Salih Kaya Saðýn'a kulak verelim: 'Bizim görevimiz teknik bir sorunu çözmekti. Fiat'ý ihracat için ikna ettiklerini belirten TOFAÞ yetkilileri. Þahin. ancak TOFAÞ.

Biraz kendine gelir gibi oldu. pazarlama teknikleri gereði olsa gerek. tezgahlarda. Vehbi Koç'la birlikte. Türk otomotiv sanayiinin özel sektördeki "babasý" sayýlýr. Kepenkleri indirdi ve KDV'den pay dilenmeye baþladý. yerli üretime hazýrlanan Toyoto'yý. Taunus otomobili Türkiye yollarýnda "En iyi yerli" sloganýyla iþte böyle bir "mali strateji" sonucu koþmaya baþladý. (Taunus. Frankfurt yakýnlarýnda daðlýk bir bölgenin adýdýr). Renault'un Renault 9 ve Renault 11 serisi gibi. Payý aldý. Ýþte bu safkan iþ adamýnýn anýlarýndan þu paragrafý birlikte okuyalým: "…Ben Ford'un 1982 yýlýnda imalattan kaldýrmayý planladýðý Cortina marka (modeli demek istiyor) otomobilin kalýplarýný ucuz bir fiyata alarak. Avrupa pazarýnda Taunus adýyla satýþa sunuldu. Almanya'da. Hemen hepsi 1960'larýn motor teknolojisi ile donanmýþ arabalar.ince ve masraflý düzenlemelere gidilmiþ. Toyota'nýn Corolla'sý. preslerde onlara uygun. 1984-1985 yýllarýnda böyle bir projeyi gerçekleþtirme yolunun ciddiyetle araþtýrýlmasý gerektiði kanýsýndaydým. Artýk ABD ve Avrupa piyasalarýndan çekildiði için kalýplarý ucuza gelecek bir otomobil. Reanault'nun Renault 12 serisi gibi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I men" olarak iki marka var: Fiat ve Renault. Ford'un. kalýplar için milyonlar (Dolar tabii) harcanmýþ. Fiat'ýn bizde kuþ adlarýyla anýlan 131 modelleri. Böylesi stratejilerin sonucudur ki 5 Nisan 1994'teki Ekonomik Önlemler Paketi'nin ardýndan da Türk otomotiv sanayii bunalýma girdi. Bunlara Ford kaynaklý Taunus'u. Modeller Avrupa ve ABD pazarlarýna epey önce çýkarýlmýþ. Taunus'un. ABD'de Cortina olarak satýlan araba. Doðrudur da. Fiat'ýn Tempra'sý. Peki sonra ne olmuþ bu modeller ? Öyle ya üretimleri için onca yatýrým yapýlmýþ. Yok eðer model tutmadýysa fazla diretilmeyip pazardan çekilmiþler. Cortina ile Taunus ayný tür otomobil olduðundan…" Modasý geçen otomobil ucuzdur Anlaþýlacaðý gibi Taunus ile Cortina ayný otomobil. pazar doyuncaya kadar üretilmiþler. Sonra ne olmuþ ya piyasa doyduðu için ya da piyasa tutmadýðý için üretimden çekilmiþ modellere? Bernard Nahum. ayrýca Opel'i katýn. Hepsi bu. Ama mahalle kahvelerinin sade suya tirit soh- 115 .

Türkiye o gün bugündür. Türkiye özgün modeller üretemedi ve dünya otomobil pazarýndan pay kapamadý. yani hiç bir zaman. baðýmsýz bir otomobil üretememesidir… --------------------------------------------------------------Gazeteci daktilosunun baþýndan kalktý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I betlerinde dahi. Türkiye pazarý týkanma noktasýna doðru hýzla ilerliyor. Sürekli deðiþiklik. Ama hangi modellerle? Eloðlunun ya sonuna kadar pazarlayýp piyasalarý doyurduðu. Benim en büyük hüsraným. geliþtirme ve özgünlük. benzin tüketimiyle uðraþmýþtý. Mola 116 .Türkiye'nin kendi öz kaynaklarýný harekete geçirerek kendi koþullarýna uygun. ister istemez ihracatta. kalitesi yüksek ve tasarýmý özgün araç üretmektir. nerede bulacak ? Bulunsa bile bu ancak fiyat dampingleri ile olanaklý. Ortaya özgün bir ürün koyduk. ana üretici firmalara býrakýldýðý için daha fazla kar getiren büyük arabalar yeðleniyor. Ama ondan sonra ne olacaðý hiç düþünülmemiþti. Otomobil deyince bugün herkes deðiþiklik arýyor. Detroit'teki (Ford). bu "kendine geliþ"in geçiciliði konuþuluyor. Aradýðýný bulamayýnca kolayca burun kývýrýyor. Ama karar. Dünya piyasasý otomotiv devlerinin dað gibi yýðýlmýþ stoklarýný alýrken iyiden iyiye þýmarýk davranabiliyor. Dünyanýn en beðenilen arabalarýna bakýn. Devrim'in bir baþka üreticisi. "Çekin ayaðýnýzý bu pazarlardan bakayým" deyince ne olacak? Otomobil ihraç etmenin tek yolu fiyatý ucuz. motor türleriyle. Otomobil imalatý budur. ya da zaten piyasalarda tutmadýðý için üretimden kaldýrdýðý modellerle mi? Bunlarý alacak enayileri. O zaman da Torino'daki (Fiat). Türk otomotiv sanayiinin geleceði. "Motoru þuraya yada buraya koyalým" dan öteye gitmedi teknik yaratýcýlýk. yürüyen Türk tipi otomobili araþtýrdýk. kendi koþullarýna uygun otomobil geliþtiremedi. kim. Fiyat. hepsi çekik gözlü Çin kýzlarý gibi oldular. Þecaattin Sevgen konuþuyor: 'Biz çalýþan. Günlerdir otomobil markalarýyla. küçük arabaya ihtiyaç var. Çünkü bu alanla ilgili insan gücü yetiþtiremedi. Benzin alanýnda büyük kayýplar var. Bugün Türkiye'de az benzin yakan. Osaka'daki (Toyota). Rüsselsheim'deki (Opel) patronlar. Fabrikalar daima montaja dayalý büyük arabaya gitti.” Türkiye'ye özgü otomobil yapýlmadý Ama Türkiye bunu yapacak halde deðil. kalite ve özgünlük arýyor.

. Gazetenin bahçesinde turlamaya baþladý. Kendine iç pazardan baþka piyasa bulamadýðý için bir ekonomik bunalýmda kepenkleri indiriveren otomobil fabrikalarýnýn iþten çýkarýlýp köylerine yollanan ( Ah evet. Devrim orada. volta atarcasýna dolandý. bozkýrýn göbeðinde. Devrim'i yaratan 23 delikanlýdan hayatta kalanlar. Devrim sözcüðünü duyar duymaz canlanýveriyorlar. 117 . Eskiþehir Cer Atölyesi'nin bir hangarýnda bekleyen. Sonra orada. nedense bir marþ: Çýktýk açýk alýnla / On yýlda her savaþtan.. Dudaklarýnda. Avrupa'da. Kimiyle yüz yüze konuþmuþtu. ama sürücüsünü bulunca canlanýveren. ABD'de modasý çoktan geçmiþ ama Ýstanbul sokaklarýnda hala koþan "yerli" arabalarda kurþunsuz benzin kullanýlamadýðý için atýk borularýndan (egzoz) fýþkýran zehirli gazlarla aþýrý kirlenen kentin havasýný soludu. ustalarýný düþündü. anýmsatmak istemiþlerdi. Eskiþehir'de 33 yýldýr direniyor. ayrýlmadan önce tezgahlarýný temizleyip öpen) iþçilerini.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I verdi. genç gazeteci arkadaþlarý konuþmuþtu. Hep birlikte 1994 yýlý Türkiye'sine Devrim'i anlatmak. gerilik çemberini kýrmak için silkinmesini bilmiþ bir halkýn özgüvenini anlatan bir marþ…. yoksulluk.diye baþlayan. Kimine telefonla ulaþabilmiþti. Kimileriyle. Gazeteci Cumhuriyet'in görmüþ geçirmiþ bahçesinde. bir meydan okumanýn öyküsünü anlatmayý denemiþlerdi. marþýna basýnca gürleyiveren Devrim'i anýmsadý. Türkiye'ye onur kazandýran.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 118 .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I TÜRKÝYE'NÝN YAÞADIÐI HIZLI KENTLEÞMENÝN ÖYKÜSÜNÜ KURMANIN SEÇENEKLERÝNDEN BÝRÝ Ýlhan Tekeli .

Bu öyküyü anlatmaya. günümüze kadar geçen elli beþ yýlda büyük ölçüde kentleþmesini tamamladýðý düþünülebilir. bizim yaþadýðýmýz kentleþme öyküsünü kurmak konusuna yeterince düþündüðümüzü. Önümüzdeki on yýl içinde bu sürecin sonuna daha çok yaklaþýlmýþ olunacaktýr. Yaþanan bu dönüþümün baþarýlý olabilmesi için. bu öykü üzerinde düþünmek Türkiye'nin bugünkü durumunu anlamak bakýmýndan çok önemlidir. Gerçi Cumhuriyet ilan edilirken Ankara'nýn Baþkent seçilmesi üzerine Ankara nüfusu yýlda yüzde 6'lýk bir hýzla büyümüþtü. Oysa Türkiye kapital birikimi bakýmýndan. Türkiye'nin bu dönüþümü 1948 yýlýndan itibaren yaþamaya baþladýðý kabul edilirse. bu deneyimi ilk kez yaþayan ülkelere göre çok dezavantajlý konumdadýr. Kentleþme sözcüðünü çok kullanmamýza karþýn. Hem sanayiin geliþmesi. Genellikle yapýldýðý üzere. Örneðin Türkiye'de bu dönüþüm sýrasýnda Avrupa'daki kadar yüksek toplumsal gerilimler yaþanmamýþtýr. ama bu dönüþümün Türkiye'de yaþanan biçiminin. anlatý seçeneklerini geliþtirdiðimizi söylemek zordur. beklenebileceði gibi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Eðer insanlýðýn yaþamýnda binlerce yýl önce yaþanan neolitik devrim bir yana býrakýlýrsa. hem de kentlerin yapýlaþmasýnýn saðlanmasý hýzlý bir kapital birikimini gerektirmektedir. önemli sorunlar yaratmýþtýr. bu dönüþümü yaþayan ülkelerin sanayilerini hýzla büyütmeleri ve kentlerinin yapýlaþmasýný yaþam kalitesini artýracak biçimde gerçekleþtirmeleri gerekmektedir. bu sorunun ne zaman farkýna vardýðý ve bu konudaki kavrayýþýný o Türkiye'nin yaþadýðý zamanki donanýmýnýn nasýl belirlediði üzerinde durarak baþlayalým. Cumhuriyet bir tek kentteki bu hýzlý büyümenin sorunlarýyla baþa çýkmakta önemli sorunlarla karþýlaþmýþtý. Dünya Savaþý’ndan çýkmýþ. iki misli hýzlý olarak yaþamýþtýr. Türkiye bu dönüþümü. dolayýsýyla kentleþmeyi ilk kez yaþamýþ Avrupa ülkelerine göre. denilebilir ki bir toplumun yaþamýnda görebileceði en köklü dönüþüm sanayi devrimi sonrasýnda yaþadýðý kentleþmedir. Ülkenin 120 . II. Dünya'da sanayi devrimini gerçekleþtirmiþ. Avrupa deneyimine göre üstün olduðu yönler olduðu da söylenebilir. Böyle hýzla ve az kaynakla yaþanan bu dönüþüm. çok partili bir siyasal yaþama girmeye çalýþan Türkiye hýzlý bir kentleþme beklentisi içinde deðildir. Kuþkusuz bu dönüþüm öyküsünü tanýmak.

yaþanacak hýzlý kentleþme olgusuyla. kent planlamasý mimarlýk hünerleri arasýnda görülmeye baþlamýþtý. Cumhuriyetin bu ilk yýllarýnda kent planlamasýnýn artýk bir harita mühendisliði pratiði olarak görülmesi terk edilmiþ. Bu durumda Türkiye hýzlý kentleþme olgusuyla karþýlaþtýðýnda Türkiye’nin aydýnlarý bu olguyla iliþki kurmak konusunda hazýrlýksýzdý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I tüm kentlerinin bu hýzla büyümesini hiç beklemiyordu. Yani Türkiye'nin yöneticileri ve elitleri. Bu nedenle en açýk örnekleri. Kent planlamasýnda uzmanlaþmýþ bir mimarlar grubu yetiþmiþti. Zonguldak kömür madenlerinde ve Karabük Demir ve Çelik iþletmelerinde görüldüðü biçimde. Türkiye çalýþan nüfusun iþçileþmesini ve kentleþmesini tehlikeli buluyor ve sosyal rahatsýzlýklarýn kaynaðý olarak görüyordu. Belediyelere plan yapmalarýna yardýmcý olacak merkezi planlama ofisleri kurulmuþtu. Kentlerin dokusunu çok ayrýntýlý bir biçimde adeta bir yönetmelik düzeyinde belirleyen bir yapý ve yollar kanunu benimsenmiþti. köyde yaþayan iþçi kategorileri yaratýlmaya çalýþýlmýþtý. Ýlgili üniversitelerin programlarýna þehircilik dersleri konmuþtu. Hatta bu kadronun bir kýsmý uluslararasý yarýþmalarý kazanacak düzeyde yetiþmiþlerdi. Çýkartýlan Belediyeler ve Umumi Hýfssýsýhha Kanunlarýyla kent planlamasý yapýlmasý zorunlu hale getirilmiþti. Cumhuriyetin Ankara'yý Baþkent olarak ilaný ve köktenci bir modernite projesini uygulamadaki kararlýlýðý kent planlamasýna siyasal gündemde önemli bir yer kazandýrmýþtý. Hýzla sanayileþmeyen bir ülkede bu hýzdaki bir kentleþmenin olabileceðini de o zamana kadar yaþanan dünya deneyimi de göstermiyordu. Zaten Türkiye'nin II.Dünya Savaþý öncesindeki temel politikasý nüfusun kýrda tutulmasý ve kentleþmenin önlenmesi yönündeydi. bu olgunun kaçýnýlmaz bir zorunluluk olduðunun bilincinde olmadan ve düþünce olarak ona karþý bir vaziyet içindeyken karþýlaþmýþlardýr. Yani hýzlý kentleþme süreci iþlemeye baþladýðýnda Türkiye bir kentin büyümesinin ve kentte yapýlan bir yapýnýn hangi koþullarda meþru kabul edildiði konusunda koyu bir modernist meþruiyet çerçevesi oluþturmuþ bulunuyordu. 121 . Gerçi Cumhuriyet daha ilk yýllarýnda kent planlamasý konusunda önemli adýmlar atmýþtý. Kentlerde bina yapabilme yetkileri sadece mimar ve mühendislere inhisar edilmiþti.

Kazançlarýyla meþruiyet kalýplarýna uygun olarak inþa edilmiþ düzgün bir evi kiralama olanaklarý yoktu. kendi koþullarýna uygun bir þekilde. kentte kendilerine yer bulmayý baþardýlar. O da devletin bu kente gelenlere sosyal konutlar saðlamasýdýr. Bu da pratikte olanaksýzdýr. Bir þekilde para saðlamýþ olsalar bile modernitenin ondan beklediði þekilde bir arsa alýp. Modernitenin meþruiyet kalýplarýyla koþullanmýþ zihinler hemen iki ayaklý çözümler geliþtirmiþlerdir. Köyden koparak kente gelenler kendi çözümlerini yaratmýþlardý. bir plan yaptýrýp. oturma ruhsatý almasý ve daha sonra orada yaþamaya baþlamasý. Kente yeni gelenler. Kýrdan koparak kentlere gelen gruplarýn kapasiteleri göz önüne alýndýðýnda. O gelir seviyesinde düzenin meþru gördüðü bir þekilde konut yaptýrmalarý olanaðý da yoktu. yapý ruhsatý aldýktan sonra. Kentlere gelen bu gruplar çok düþük gelirliydi. binasýný kurallara uygun olarak inþa ettikten sonra. Kentlerin etrafýnda gecekondu kuþaklarý doðdu. gecekondularý inþaa etmeye baþladýlar. Bunun bir ayaðý bu kitlelerin kentlere gelmesinin engellenmesini istemek biçiminde ortaya çýkmýþtýr. Bu durumda kente gelenler kendi baþlarýnýn çaresine baktýlar. kurumsallaþtýrýlmýþ bulunan modernitenin meþruiyet kalýplarýnýn kentlere meþru olarak yerleþme olanaðý býrakmadýðý hemen farkedilir. Ýkinci ayaðý ise yasalara uygun olarak yapýlmamýþ bu binalarýn yýkýlmasýný istemek ve bunun için de yýkýma iliþkin mevzuatýn çalýþmasýnýn hýz122 . köyden koparak kente yeni gelenlerin gerçekleþtirebileceði bir þey deðildir.. Yeni gelenlerin modernitenin meþruiyet kalýplarý içinde kente yerleþtirilmesinin bir üçüncü seçeneði vardýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Cumhuriyetin ilk yýllarýnda kentsel planlama konusunda oluþturduðu bu kapasiteler ve zihniyet çerçeveleriyle karþýlaþýlan hýzlý kentleþme olgusunun niteliði arasýnda büyük bir tutarsýzlýk bulunuyordu. modernitenin meþruiyet kalýplarý kente yeni gelen kitlelere bir çözüm saðlamaya uygun deðildi. Þimdi toplumun aydýn kesimleri özellikle de mimar ve mühendis camialarý modernite karþýsýnda spontan olarak geliþen bu çözüm karþýsýnda nasýl bir tavýr takýnacaklarý sorunuyla karþýlaþtýlar. Devletin bu seçeneði gerçekleþtirecek bir kaynaðý yoktur. Ama bu modernitenin meþruiyetinin sýký kalýplarýna sýðmýyordu. Kýsacasý.

1933 Üniversite Reformundan sonra Nazi Almanya'sýndan kaçarak Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Kürsüsüne profesör olarak gelen G.Dünya Savaþý sonrasýndaki gecekondulaþma sýrasýnda uygulanmayan yýkým kararlarýnýn tek gerekçesinin popülizm olmadýðýný bize göstermesi bakýmýndan önemlidir. Bu örnek II. Modernitenin meþruiyet çerçevesi onlarýn baþkalarý hakkýnda acýmasýz yargýlarda bulunmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu örnek çok aydýnlatýcýdýr. Modernitenin temsilcisinden beklenilen buydu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I landýrýlmasýný saðlayacak düzenlemelere gidilmesini talep etmek olmuþtur. onlara o zaman barakalar denilip geçiliyordu. Yöneticilerin bu konudaki ruh halini gösteren en ilginç konuþmalardan biri 1930'lu yýllarda TBMM'de geçmiþtir. Temel beklenti bu barakalarýn hemen yýkýlmasýydý. Almanya'da çok baþarýlý 123 . Ama modernitenin meþruiyet çerçevesinin tuzu kuru olanlarda yarattýðý haklýlýk etkisi. Ama toplumda herkesin tuzu kuru deðildir. Modernitenin kalýplarý içinde bu tür çözüm arayanlar genellikle toplumun tuzu kuru denilen kesimi olmuþtur. Hemen hemen hiç kimsenin aklýna modernitenin meþruiyet kalýplarýný sorgulamak. Oysa Þükrü Kaya bu barakalarý hemen yýkmayacaðýný çünkü eðer bunlarý yýkarsa soðuk Ankara gecelerinde “Kim dondu” kaygýsý içinde rahatça uyuyamayacaðýný biliyordu. Sayýlarý artýnca bu konuda TBMM'de dönemin güçlü Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya'dan açýklama yapmasý istenildi. sorumluluk yerinde olanlarý ikna etmekte yeterli olamamaktadýr. bunlarýn yerine kente yeni gelen bu kitlelerin kapasiteleriyle tutarlý yeni meþruiyet kalýplarý önermek gelmemiþtir. Türkiye'de ilk gecekondular bu yýllarda Ankara'da yapýlýyordu.Kessler olmuþtur. Gecekondu olgusuna (ilk kez) sahip çýkan bir Türk düþünürü ya da plancýsý olmamýþtýr. Bunlarýn baþýnda da modernitenin yýkma çözümlerini uygulamasý gereken yöneticiler gelmektedir. Þükrü Kaya tek parti rejiminin güçlü Ýçiþleri Bakaný’dýr. II. Dönemin gazeteleri bu tür yazýlarla doludur. Ama henüz toplumda gecekondu ismi ortaya çýkmamýþtý. Dünya Savaþý sonrasýndaki çok parti döneminin yöneticilerinin kararlarýndan farklý olarak onun karar verirken bir popülizm yaptýðý kuþkusunu duyamayýz. Kendilerini yeni gelenlerin yerine koyarak empatik anlayýþ içinde çözüm geliþtirme sorumluluðunu duymamýþlardýr.

mühendisler ve planlama pratiði içinde yer alan meslek camiasý içindekiler olmuþtur denilebilir. Kuþkusuz baþ aktör zaruret içindeki kente yeni gelenlerdir. onlara yardýmcý olarak daha yeterli konut sahibi olmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasýný savunmaktadýr. Yapýlmasý gerekenin onlarý cezalandýrmak deðil. Ýkinci önemli aktör ise bu geliþme karþýsýnda göz yuman siyasal yöneticiler olmuþtur. Modernitenin meþruiyet kalýplarý üzerinde en çok direnenler mimarlar. Bu giriþimci gecekonducularýn belediye seçimlerinde. Onlarýn içinde kimileri farklý düþünse de meslek camiasýnýn tutumu katý modernist meþruiyet çizgisini savunmak olmuþtur denilebilir. Onlar bu olguyu gerçekleþtirmiþlerdir. bu geri döndürülemez olgunun kendisine emrivakilerle yol bulmak zorunda kalmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu emrivakilerin gerçekleþtirilmesinde deðiþik aktörler deðiþik roller üstlenmiþtir. Kessler devletin çözemediði sorunlarý kendi giriþimleriyle çözen gecekonduculara çok anlayýþlý olarak ve sempatiyle yaklaþmaktadýr. þehir meclislerine seçilmeleri ve kentlerin onlarýn giriþimci potansiyelinden yararlanýlmasýný önermektedir. öte yandan onlarýn gecekondu yapmalarýna belli ölçüde de olsa fiilen yardýmcý olmuþlardýr. Onlar gecekondularýn savunma söyleminin geliþtirilmesinde doðrudan katkýsý olmasa da bu kesimlerin iþgücünden yararlanarak. Hýzlý kentleþme karþýsýnda Türkiye'nin kaynaklarýnýn sýnýrlýlýðý. bir yandan onlarýn kentte kalmasýný kolaylaþtýrýrken. Kuþkusuz Türkiye. bu konularda yeterli kaynak ve insan gücü seferber edebilseydi bu yolla 124 . Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda Türkiye'nin içine girdiði çok partili siyasal rejimin halkýn istekleri karþýsýnda artan duyarlýlýðýnýn da katkýsý olmuþtur. önceden planlanmýþ gecekondu önleme bölgeleri oluþturmakta bulmuþlardýr. Ama onlarýn savunusunu açýkça yüklenmemiþlerdir. Bu göz yummada daha önce üzerinde durduðumuz insani kaygýlar etkili olduðu kadar. Tabii iþ gücünden esas yararlananlar kente gelen bu büyük sayýdaki yeni göçmenin sanayi ve inþaat giriþimcileri olmaktadýr. Bu konuda onlardan çözüm üretmeleri istendiðinde.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I konut kooperatiflerinin geliþmesinde önemli rol oynamýþ sosyal demokrat eðilimli bir bilim adamý olan Kessler gecekondulara ve gecekonduculara sahip çýkmýþtýr. çözümü küçük konutlar üretmede. küçük parsellerde. kentleþme için kabul ettiði meþruiyet kalýplarý.

Kurumsal yapýnýn emrivakilerin zorlamasý karþýsýnda en çok zedelenen kesimi daha çok yönetmeliklerin iç tutarlýðýnda ortaya çýkmýþtýr. Özel mülkiyet kurumunda hiçbir zayýflama olmamýþ ama kamunun toprak mülkiyeti büyük ölçüde iþgallere açýk hale gelmiþtir. Nitekim savaþtan büyük yýkýmlarla çýkmýþ Avrupa'daki kentlerde konut sorunlarýnýn çözümünde benzer yollar izleniyor. Nüfuslarý hýzla 125 . Modernitenin meþruiyet kalýplarý içinde bu yolla açýlan delik çok küçüktü. Bir toplumun yaþayabileceði bu en büyük dönüþüm olgusunun gerisinde bulunan büyük itici gücün yarattýðý emrivakilere karþý. Örneðin oturma izni alýnmamýþ yapýlara su. ikincisi yapsatçýlýk olmuþtur. bunlar da Türkiye'deki meslek camiasýnýn bu yoldaki düþüncelerine katkýda bulunuyordu. sadece kentlerin etrafýnda oluþan gecekondu kuþaklarý halinde çýkmamýþtýr. Belediye sýnýrlarý dýþýnda yapýlaþma büyük ölçüde köy mevzuatýna baðlý býrakýlmýþtýr. Ýlk gecekondu affý 1948 yýlýnda çýktý. Ýmar aflarýnýn karþýlaþtýðý en önemli direnç mülkiyet kurumundan gelmiþtir. Bunlardan biri dolmuþlar iken. Bu çizgi içindeki alanlara belli bir süre için af getiriliyordu. Bu direnç de mülkiyet türleri arasýnda önemli farklýklar göstermiþtir. Hýzlý kentleþmenin kentsel yaþama ve kentin büyüme biçimine etkisi. Yani bu yasayla modernitenin kalýplarý dýþýna çýkmak mekanla ve zamanla sýnýrlanýyordu. Bu direniþ farklýlýðý kendisini en açýk biçimde çýkartýlan gecekondu aflarýnda ortaya koymuþtur. Ankara için özel olarak çýkarýlan bu yasada gecekondu alanlarý yasaya ekli bir haritada mavi çizgilerle sýnýrlanmýþtý. Kentin modernitenin meþruiyeti çerçevesinde kalan kýsýmlarýnda da emrivakiler halinde geliþen çözümler modernitenin çözüm önerileri yanýsýra kendilerine yer bulabilmiþlerdir. o kurumun rejim bakýmýndan önemine göre. Türkiye'nin kurumsal yapýsýnýn direniþi. elektrik baðlama olanaðý yaratýlmýþtýr. Bu afta “gecekondu” sözcüðü geçmiyordu. Belediyeler imar planý olmayan alanlara yol ve alt yapý götürebilmiþlerdir. çok farklý düzeylerde olmuþtur. Yasanýn adý Bina Yapýmýný Teþvik’ti.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I da çözümler bulabilirdi. Burada modernitenin meþruiyet kurallarý geçerli deðildir. Bu süre içinde modernitenin kalýplarýna baðlý olmadan yaþam koþullarý iyileþtirilebilecekti.

Bu yenilikçi çözümün var olan meþruiyet kalýplarýyla uzlaþtýrýlmasý gecekondulara göre çok daha kolay olmuþtur. çözümün küçük giriþimci sermayesiyle üretilmesi zorunluluðu doðmuþ. yapý ve oturma ruhsatlarý alýnýyordu. sistemin meþru kabul ettiði bir araçtýr. Yapsatçý bu arsada artmýþ olan imar haklarýndan yararlanarak çok katlý çok konutlu binalar yapýyordu. Onun yeni bir kullanma biçimi olan dolmuþlar hatlar halinde düzenlenerek sistem içine alýnmýþtýr. Bu katlarýn önemli bir kýsmýný arsa sahibine býrakýyor. Böyle bir yatýrýmý gerçekleþtirememektedirler. Bu konuya belediyeler büyük miktarda kapital ayýramayýnca. Kent içi ulaþýmýn saðlanmasýnda da ciddi sorunlar yaþanmaya baþlamýþtýr. Nüfuslarý hýzla artan kentlerde imarlý arsalarýn deðerleri de hýzla artýyordu. Yürürlükteki yasal sistemde bir parselin ve içindeki yapýnýn mülkiyetinin parçalanmasý olanaðý bulunmuyordu. diðer kesimini inþaat sýrasýnda satýyor. Bu durumda orta sýnýflarýn bir konut sahibi haline gelebilmesi için arsa parasýný aralarýnda bölüþmesine olanak verecek çözümler gerekiyordu. Taksi. Bu yeni geliþen süreç ilk bakýþta modernitenin kalýplarý içinde bir iþleyiþe sahipti. Oysa belediyeler güçsüzdür. Küçük giriþimciler eliyle kent yenileniyordu. Tabii bunda baþlangýçta daha çok kentin modern kesimlerinin yararlandýðý bir çözüm olmasý da kolaylaþtýrýcý bir etki yaratmýþtýr denilebilir. yapý için gerekli kapitali saðlýyor ve giriþimini tamamlýyordu. Hýzlý kentleþme karþýsýnda geliþen bir baþka spontan çözüm yapsatçýlýk sürecinin geliþmesi olmuþtur. Ýkinci Dünya Savaþý öncesinde geliþen imara ve yapý yapmaya iliþkin mevzuatta tek bir parselde. Plan yapýlýyor. Bu durumda toplumda orta sýnýflarýn bir parsel alýp onun üstünde bir konut yaptýrma olanaklarý kalmamýþtý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I büyüyen büyükþehirlerde yaþanan tek sorun konut sýkýntýsý deðildir. Bu çözüm daha sonra toplumda yapsatçý adý verilecek bir küçük giriþimci formunun geliþmesiyle saðlandý. Arsa spekülasyonu toplumda en çok yakýnýlan konulardan biri haline gelmiþti. Ama yine de modernitenin meþruiyet kalýplarý 126 . bu da dolmuþlarýn geliþmesi halinde ortaya çýkmýþtýr. tek bir yapý yapýlmasý öngörülüyordu. Yapsatçý genellikle kent merkezinde bir arsa sahibi ya da arsasý geniþ bir eski ev sahibi buluyordu. Bu durumda spontan bir çözüm olarak taksi-dolmuþlar geliþmiþtir. Modernitenin bu konudaki akýlcý çözümü toplu ulaþým sistemlerinin sunduðu hizmetleri artýrýlmasýný gerektirmektedir.

Mülkiyet bölünememektedir. Bu geliþme sonunda sözkonusu mahallelerde altyapýlar ve sosyal donatýlar yetersiz kalmakta. Bu dönemde Türkiye'de “kentleþme” sözcüðünün yanýsýra “kentlileþme” diye yeni bir sözcük geliþmiþtir. Kentleþmenin sorunlarýyla baþa çýkmak için Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý kurulmuþ. tarihsel dokular tahrip olmaktadýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I içine sýðmayan bir þeyler vardýr. üniversitelerde baðýmsýz ilk þehir ve bölge planlama bölümleri açýlmaya baþlamýþtýr. Avrupa ülkelerinin kentleþmesi sýrasýnda ise böyle ayrý bir sözcüðe genellikle gereksinme duyulmamýþtýr. sorunlarýn çözümü için gecekondu alanlarýnda sosyal araþtýrmalar yapýlmaya baþlamýþtýr. Yaþanmakta olan dönüþümün toplumsal boyutlarýnýn gündeme gelmesi ve bunun öneminin kavranmaya baþlamasý modernite karþýsýnda yeni bir meþruiyet çerçevesinin geliþmesini getirememiþtir. Bu deðiþik biçimlerde kendilerini göstermeye baþlamýþtýr. Bunun için noterlerde yapýlan anlaþmalarla bulunmak istenen çözümler daire sahiplerine güven vermemektedir. mutlaka toplumsal araþtýrmaya ve çözümlemeye dayandýrýlmasý gerektiði anlaþýlmýþ. oysa bu süreç mülkiyetin bölünmesini gerektirmektedir. Kentlerin planlamasýnýn salt mimarlýk hünerlerine dayandýrýlamayacaðý. yaþanmakta olan bu olguyu kavramakta ve bununla ilgili politikalar üretmekte modernist imar anlayýþlarýnýn ve bunlara iliþkin deðer yargýlarýnýn yetersiz olduðunun da farkýna varmaya baþlamýþtýr. Bu farkýna varýþ için on yýl kadar bir süre gerekmiþtir. Bu olup bitenler Türkiye'de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde geliþen meslek çevrelerinin savunduðu düþük yoðunluklu kentlerden çok farklý bir kent yaratmaya baþlamýþtýr. Türkiye'de 127 . Türkiye yaþamakta olduðu bu büyük dönüþüme pratikte spontan çözümlerle uyum yaparken. Bu süreç bu konuda hiçbir formel eðitimi olmayan çoðu Karadeniz kökenli küçük giriþimcilerce yürütülmeye baþlamýþtýr. Yapsatçýlýk meslek çevrelerinde küçümsenen bir iþtir. Prestijli mimarlar bu süreçten büyük ölçüde uzak durmaya çalýþmaktadýr. Ayrýca bu süreç eskiden düþük yoðunluklu olan mahallelerin yüksek yoðunluklu olarak yeniden yapýlanmasýna neden olmaktadýr. Tersine modernite söylemi bu geliþmeyi de kolayca denetim altýna alabilmiþtir. Bu ülkelerde kentleþme sözcüðü hep kentlileþmeyi de kapsayan bir anlam içerecek biçimde kullanýlmýþtýr.

Artýk kentlerin makro formlarý ikili yapý þeklinde betimlenmekte ve kentlerin iç farklýlaþmalarý bu ikili yapýyla açýklanýr hale gelmektedir. öte yandan kültürlerini tek yönlü olarak deðiþtirmemekte. Böylece kalýcý bir ikili yapý algýlamasýnýn geliþmesinin kurumsal geliþmeye yansýmasýnýn en iyi örneði 1966 yýlýnda çýkartýlan 775 sayýlý gecekondu yasasý olmuþtur. Bu yasada 128 . bu kültürel dönüþümdeki gecikmeyi anlatabilmek için. kentli deðerleri benimseyemediklerini kavrayýnca. Onlarýn kalýcýlýðý iki yönden kendisini göstermektedir. Böyle bir kent içinde köylüler kavramlaþtýrmasý geliþtirilecek politikalara yol gösterememektedir. Bir yandan kentte yaþamlarýný sürdürmekte. Þimdi eski kentliler onlarý kavramsal olarak yarattýklarý sanal köylere hapsetmek istemektedirler. öte yandan verdiði oyun saðladýðý pazarlýk gücünü iyi kullanarak gecekondu alanlarýnýn altyapý kalitesini belli ölçüde geliþtirebilmiþtir. Bir yandan siyasi partilerin kayýrmacý pratiklerini. Çok partili demokrasinin olanaklarýndan iki yönlü yararlanmaktadýr. Bu da modernitenin kültürel hegemonyasýna karþý bir baþkaldýrýnýn görmezden gelinmesini kolaylaþtýrmaktadýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I yaþanan kentleþme deneyimi sýrasýnda. bu olgu izinsiz inþaat kavramýyla geçiþtirilmemektedir. onlar kente gelmiþlerdir. Yaþanan bu olgu karþýsýnda yeni bir kavramlaþtýrmaya gerek duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu yasada ilk kez gecekondu olgusu kabul edilmekte. Bu da kentlerin iki yapýlý olduðunu kabul etmek þeklinde geliþti. Kendi varlýðýný kabul ettirmiþtir. Artýk kentte varlýklarýnýn kalýcýlýðý anlaþýlmýþtýr. kentli kültürle etkileþmektedir. Artýk modernist kültürü benimsemiþ eski kentliler onlarý kendi kafalarýnda çizdiði köyün sýnýrlarý içinde tutamamaktadýrlar. Onlarýn kentte bulunurken özgün bir kültür yaratabileceðini kabul etmemekte ve belli bir gecikmeyle de olsa moderni temsil eden eski kentli kültürünü benimseyeceklerini beklemektedirler. Kente gelen bu göçmenler artýk kentteki köylülerdir. Böyle bir terimin geliþtirilmesinin modernitenin meþruiyet çerçevesini korumak bakýmýndan önemli sonuçlarý olmuþtur. Eski kentliler onlarýn kente gelmesini engelleyememiþ. Kýrdan kopuþ ve kente geliþ sürmektedir. Kentte varlýðýný sürdürmesini kolaylaþtýracak dayanýþmayý saðlamak üzere hemþehrileri arasýnda iliþki aðlarýný kurmuþtur. kente gelen köylüler kýsa bir sürede kültürel bir dönüþme geçirerek. Bu grup kentlere yerleþmiþtir. kentlileþme terimine de gereksinme duymuþlardýr.

hisseli mülkiyet statüsüne sahip. Bu gayri resmi planlama mafya türü gücün zorlamasýyla büyük itirazlar olmadan uygulanmaktadýr. Gecekondularda kiracý olarak oldukça uzun süreler yaþadýktan sonra bir gecekondu sahibi olabilmektedir. Bu yeni iliþkiler gecekondularýn maliyetini artýrmýþtýr. Öte yandan gecekondu yapýmý kente gelenlerin geldiklerinden kýsa bir süre sonra kendi emekleriyle gerçekleþtirebildikleri derme çatma bir konut olmaktan çýkmýþtýr. Kente gelen bu yeni gruplarýn kentte varlýklarýný kabul ettirmesinden ve kentin fýrsatlarýndan yararlanmaya baþlamasýndan sonra gecekondu olgusunun nitelik deðiþtirmesi hýzlanmýþtýr. Bu süreçlerden biri gecekondu sahiplerinin para biriktirdikçe yeni katlar 129 . saðlanan güvenceler gecekondularýn konutlarýný büyütmesine. Artýk kente yeni gelen bir köylü kente geldiðinde ancak bir gecekondu kiracýsý olabilmektedir. Artýk yapýlan gecekondularýn niteliði de çok deðiþmiþtir. çok katlý hale getirmesine yapý kalitesini geliþtirmesine yol açmaktadýr. Bu çok katlý hale geliþ deðiþik süreçlerin birlikte iþleyiþiyle ortaya çýkmýþtýr. 1970'li yýllarda iki yönlü bir geliþme gerçekleþmiþtir. hiç bir hukuki geçerliliði olmayan ama üzerinde yapý yapma güvencesi þu ya da bu þekilde saðlanmýþ bir parsel üzerinde yapýlmaktadýr. Ama bu iliþkiler gecekonduya meþruiyet saðlamasa bile ona güvence saðlayabilmektedir. modernin içine sýzarak onu da deðiþik bakýmdan tahrip eder hale gelmektedir. Tabii ki böyle bir zor düzenin moderniteyi temsil eden devlet bürokrasisi içinde yandaþlarý olmadan varlýðýný sürdüreceði düþünülemez. Artýk gecekondular hazine topraklarý üzerinde deðil. Gecekondularýn oldukça büyük oraný çok katlý hale gelmiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I gecekondu kavramý ilk kez kullanýlmakta ve daha düþük standartlý konutlarýn yapýlmasýný kolaylaþtýrýcý yollar bir ölçüde de olsa meþrulaþtýrýlmaktadýr. Kente yeni gelenlerin modernite dýþýnda emrivakilerle kurduðu yeni düzen sadece modern dýþý alanda kalmamakta. Gecekondu yapýmý yarý piyasa iliþkileri. mafya türü güç iliþkileri içinde parsellenmiþ. Bir yandan varolan gecekondu mahalleleri kentsel hizmetlerden yararlanmasýný sürekli artýrmakta. Bir anlamda modernitenin meþruiyeti dýþýnda ortaya çýkmýþ bir tür planlama içinde gerçekleþmektedir. yarý mafya türü güç iliþkileri içinde gerçekleþtirilmektedir.

Bu birikimlerini kentin modern kesimlerine deðil gecekondu bölgelerine gecekondu yaptýrarak yatýrmaya baþlamýþlardýr. Gecekondulularýn kent mekanýna iyice yerleþmeleri karmaþýk bir ekonomik sektör niteliðini kazanmasý sadece yapý alanýnda kalmamaktadýr. gecekondu yapmalarýna olanak verilmesi karþýlýðýnda radikal ideolojilere sadakat talep ediliyordu. 1970'li yýllarýn sonuna doðru gecekondu yapýmýnda yeniden bir nitelik deðiþmesi ortaya çýktý. Kente yeni gelenlerin kentte kýsa sürede gecekondu yapabilmeleri büyük ölçüde olanaksýz hale gelince. Gecekondu alanlarýnda uzun yýllardýr yaþayanlarýn birikimleri olmaya baþlamýþtýr. Ama ayný model bir ölçüde deðiþik tarikatlar tarafýndan uygulamaya konuldu. Yatýrým olarak gecekondularda kiralýk konut arzý önemli bir paya sahip olmuþtur. Artýk onlardan para deðil. 1980 müdahalesi sonrasýnda gecekondu alanlarýnda bu parçalanma zaman içinde yok oldu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I eklemesi yoludur. Bu kesimin duygularýna tercüman olmak için geliþen arabesk müzik. Bu yasa okunduðunda ilk bakýþta Türkiye'deki siyasi otoritenin bunca 130 . gecekondu yapýmý þiddet kullanabilen radikal siyasal gruplar tarafýndan örgütlenmeye baþladý. piyasa mekanizmasý içinde etkili olmuþ ve zaman içinde kendisi de bazý dönüþümler geçirerek meþruiyetini kabul ettirmiþtir. Bu yasa da gecekondu olgusunun modernist meþruiyet çerçevesiyle iliþkileri konusundaki ironik durumu sergilemesi açýsýndan çok ilginç hükümler taþýmaktadýr. Buralarda artýk mafya gücü deðil bu gruplarýn gücü egemen olmaya baþladý. Özellikle yeni gecekondu alanlarý þiddet kullanan radikal gruplarýn himayesi altýna girdi. baþlangýçta modern kesimin temsilcisi olan devlet medyasý tarafýndan dýþlanmasýna karþýn. Gecekondu konusuna toplumun bakýþýndaki önemli bir deðiþme 1984 yýlýnda çýkartýlan af yasasýnda ortaya çýktý. Ýkili yapýsý oldukça kemikleþmiþ bu kente adeta iki ayrý konut pazarý oluþmuþ bulunmaktadýr. Piyasa mekanizmasýnýn saðladýðý demokratiklik içinde müzik alanýnda ilginç bir baþka spontan geliþme ortaya çýkmýþtýr. Bir diðeri ise kentin imarlý kesimi içinde bir arz süreci olarak spontan olarak geliþmiþ bulunan yapsatçýlýðýn çok katlý gecekondu mahallelerinin oluþmasýnda iþlemeye baþlamasý olmuþtur. aynen gecekondu olgusunda olduðu gibi.

Bu spekülasyon hakkýný tanýmanýn üstü kapalý gerekçesini ise kentin her yanýnda modernitenin meþruiyet çerçevesini yürürlüðe koymak teþkil etmiþtir. bir anlamda devletin kendisinin halkýnýn konut hakkýný karþýlayamayýþý dolayýsýyla emrivaki olarak geliþmiþ bir duruma razý olmaktan çýkmasý ve gecekondulunun da kentte toprak spekülasyonu yapabilme hakkýnýn varlýðýnýn tanýnmasý haline gelmiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I yaþanan maceraya karþýn kentlerin büyümesi konusunda modernist meþruiyet çerçevesi içinde çözüm bulunmaya çalýþýldýðý kanýsý uyanmaktadýr. Boðaz sýrtlarýndaki gecekondu bölgelerinde olduðu gibi eski gecekondu sahiplerin çok büyük kazançlar elde etmelerine neden olmuþtur. Bunun gerçekleþebilmesi için de imar ve ýslah planlarýnda yüksek imar haklarý verilmesi isteniliyordu. Bu da gecekondu olgusunu iyi tanýmamaktan kaynaklanan bir baþka modernist çözümdü. Bu çözüm ancak büyük kentlerde prestijli konut alanlarýna yakýn gecekondu mahallerinde etkili olmuþ ve dönüþümlere yol açmýþtýr. Bunun ilginç yaný siyasal otoritenin gecekondululara geçmiþteki aflarda olduðu gibi sadece kentte yaþamlarýný sürdürmeleri için yapýlan. Böyle bir anlayýþ içinde gecekondu sorununa yaklaþýnca devletin düzenine uygun olarak hareket etmiþ bir yurttaþýna göre 131 . Yasada gecekondu alanlarýnda imar ve ýslah planlarý yapýlmasý ve bu planlar yapýldýktan sonra piyasa süreçleri içinde gecekondularýn yýkýlarak yerine yapsatçýlýk yoluyla çok katlý apartmanlar yapýlmasý öngörülüyordu. Bu amaçla gecekondu bölgeleri için imar ve ýslah planlarý hazýrlanýrken belediye baþkanlarý plancýlardan her gecekondu yerine verilecek imar haklarýnýn hesabýnda ikinci kuþak gecekondulunun konut sorununun çözülmesinin göz önünde tutulmasýný rica ettiler. 1950'lerde modernist meþruiyet adýna gecekondularýn yýkýlarak temizlenmesini öngörenlerin çözümü kadar yüzeyseldi. Yani bu gecekondu yerine yapýlacak apartman için yapsatçýnýn gecekondu sahibine en az iki kat vermesine olanak saðlayacak kadar imar hakký verilmeliydi. piyasa mekanizmasý yoluyla yapsatçýlarýn gerçekleþtirmesi öngörülüyordu. Ama bu temizleme iþlemini devletin deðil. Bu da toplum vicdanýný rahatsýz etmiþtir. Bu çözüm de gecekondularýn yýkýlýp temizlenmesini çözüm olarak gören anlayýþ üzerine kurulmuþtu.

Bu dönüþümde belediyeler giriþimci rolünü oynamaya baþladýlar. Bu bölgelerdeki gecekondularýn sahiplerinin büyük kesimi af için gerekli harçlarý bile yatýrmadýlar. Türkiye'nin hýzlý kentleþme olgusuyla kendi zihniyet ve kapasiteleri çerçevesi içinde nasýl iliþki kurduðunun. Diðer gecekondu bölgeleri için bu gerçekçi bir çözüm deðildi. kentin iyi yerlerinde gecekondu yapmýþ olanlarýn ikinci neslinin konut sorunu çözmeye çalýþýyordu. Bu öykü önümüzdeki iki on yýlda da bir ölçüde devam edecek. Gecekondu mahallerinin bir kýsmýnda yýkyap süreciyle yaþanan bu dönüþüm gecekondu kiracýlarýna gecekondu arzýný azaltýyor. Öykünün buradaki kuruluþ biçimi üç konuya dikkatimizi çekiyor. Kentin modern kesimindekiler gecekondulularla girdiði iliþkilerde onlarýn dönüþmesini beklerken hayretle kendilerinin de dönüþtüðünün farkýna varýyorlardý. modern kesimlerin imar mevzuatý dýþýndaki geliþmeleri ve kaçak yapýlarý için af getirmesiydi. onu denetleyerek nasýl baþa çýkmaya çalýþtýðýnýn öyküsünü anlatmanýn sonuna geldik. Kýrk yýl boyunca sürekli çözümsüzlüklerin nedeni haline gelmiþ olan modernitenin meþruiyet kalýbý deðiþim projeleriyle kendisini yeniden üretmek yolunu buluyordu. ama Türkiye'de kent planlamasýnýn gündemine dönüþüm projeleri sorunsalýný getirdi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I devlet gecekondulu yurttaþýna daha çok hak tanýmýþ oluyordu. Böyle yaparak modernitenin ulus devletinin yurttaþlarý arasýndaki eþitlik anlayýþýný da ihlal etmiþ oluyordu. 1984 yýlýnda yürürlüðe giren bu aftan sonra geçen yirmi yýlda beklenen dönüþmenin piyasa mekanizmasý içinde gerçekleþmesi ancak belli alanlarda oldu. Devlet nasýl spekülasyonda eþitlik saðlýyorsa kentin iki kesimi arasýnda imar mevzuatý dýþýna çýkmada da eþitlik saðlýyordu!! Gecekondu bölgelerinin zihniyeti arabesk müzikle nasýl kentin diðer kesimlerine taþýndýysa. Devlet gecekondu yapmak yerine modern kesimden bir kat almýþ bir ailenin cocuklarýnýn konut sorunu düþünmezken. Bu yolla önemli dönüþüm projeleri gündeme geldi. imar konusundaki tutumlarý da ayný þekilde kentlerin diðer kesimlerini etkiliyordu. Ama bu çözüm bir kentin çok küçük bir kesimi için geçerli olabilecekti. Bu son af yasasýnýn belki de en ironik yaný gecekondu bölgelerini modernitenin meþruiyet kalýplarý içine sokmak isterken. onlarýn yaþamýný daha da zorlaþtýrýyordu. Bunun belki de 132 .

133 . Üçüncüsü ise popülizmin aðýr bastýðý çok partili demokrasi pratikleri modernitenin katý meþruiyet çerçevesinin yaratabileceði gerilimleri düþürmüþ ve çatýþmaya dönüþmesini engellemiþtir. Bu karmaþýk geliþme öyküsü içinde modernitenin meþruiyet çerçevesine alternatif bir baþka meþruiyet çerçevesi geliþtirilemediði için de modernitenin meþruiyet çerçevesi önemli yaralar alsa da kendisini yeniden üretebilme olanaðýný hep bulmuþtur.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I en önde geleni toplumun hazýrlýðý en az. kapasitesi en düþük kesimlerinin zorunluluklar altýnda yaratýcý çözümler üretebilme ve uyum yapma kapasitesinin yüksekliðidir. onlarla iliþki kurmakta yetersiz kalmasý ve yaratýcý çözümlere büyük ölçüde kapalý kalmasýdýr. Ýkinci önemli konu ise modernitenin meþruiyet çerçevelerinin bu kapasiteleri yönlendirmekte.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

134

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Celalettin Uzer’le Söyleþi*

* Bu söyleþi, TMMOB yayýn organlarýndan “TEKNOKRAT” dergisinin Aðustos 1986 sayýsýndan alýnmýþtýr.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

Celaleddin Uzer
Kýsa Özgeçmiþ 1914 1941 1944-46 1952 1958 1959 1959-60 1961-63 1963-65 Van doðumlu Liverpool Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi mezunu Gelibolu Kolordu Baþmühendisi Ýmar Ýskan Bakanlýðý, Fen Heyeti Reisi Ýmar Ýskan Bakanlýðý, Þehircilik Dairesi Baþkaný Mesken Genel Müdürü Tokyo, Wasseda Üniversitesi deprem mütehassýsý TBMM Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyonu Baþkaný Ýmar Ýskan Bakaný

1965'den beri serbest Mimar, þehir plancýlýðý yapýyor. Celaleddin Uzer, 1914'de Van'da doðmuþ. Van Valisi olan babasý Tahsin Uzer'in görevi dolayýsýyla, daha sonra Erzurum ve Suriye'de bulunmuþlar. "Ýlkokulda 9 aldýðým zaman hasta olurdum" diyen Uzer, orta tahsilini Robert Kolej'de yapmýþ ve birincilikle bitirmiþ. 136

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "Aslýnda doktor olmak isterdim. Lise bitince 6 bin kiþinin katýldýðý bir sýnava girdim ve birincilikle kazanarak Amerika'ya gitmeye hak kazandým. Atatürk, "Senin yerine baþka bir fakir gitsin, ben senin paraný veririm" dedi ve beni Ýngiltere'ye gönderdi. Þehirciliðe olan ilgim orada baþladý. 1934'den 1942'ye kadar Ýngiltere'de kaldým. Üniversiteyi birincilikle bitirdim ve 'First Class Honors' aldým. Diploma töreninde beni Ýngiliz sandýlar ve Ýncil getirdiler. Rektör, Churcill'in kulaðýna bir þey fýsýldadý ve Kuran getirildi. Churcill, "Kahraman Türk dostlarýmýza ve bize yardýmcý olacak bu gence, iftiharla bu diplomayý veriyorum" dedi, diplomamý teslim etti. Üniversiteyi birincilikle bitirdikten sonra Türkiye'ye hemen gelemedim. Harp yýllarýydý, çýkýþ vizesi vermediler. Ýngiltere'de Abercrombie'nýn asistaný olarak çatýþtým. Þehirciliðe, onun yanýnda çýrak olarak baþladým. Londra'yý, Tokyo'yu ben çizdim ama imzayý onlar attýlar. Daha sonra Dünya Mesken Kongresi'nde Divan Baþkaný, Londra ve Liverpool Belediyelerinde sýðýnak mütehassýsý olarak çalýþtým. 'The Machinegun' derlerdi bana, çünkü en çok sýðýnaðý ben yaptým orada. Ve benim yaptýðým sýðýnaklar da en dayanýklýlarý oldu. Çünkü, bombardýmanda, uður mudur, nedir, tam isabet almadý. Orada biraz þanslýydým. Ýngiltere'de ayrý ayrý mimarlýk, mühendislik ve þehircilik okudum. Daha sonra Japonya'da deprem ihtisasý yaptým. Ali Çetinkaya'nýn isteði üzerine Türkiye'ye döndüðümde, çok deðiþmiþ buldum Türkiye'yi. Atatürk ölmüþ, annem, babam, amcalarým ölmüþ. Bunlardan haberim yoktu. Bambaþka bir Türkiye buldum. Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda Þehircilik Fen Heyeti'nde mecburi hizmete tabi oldum. O zaman bu memlekette þehircilik diye birþey yoktu. Heussler diye bir adam var, acayip meydanlar yapýyor, dairevi meydanlar kabul etmez, dar yol sistemi yapar, 9,5 m.lik yollar. Bunlar benim nazariyelerime uymuyordu, boyuna deðiþtirmeye baþladým. Halbuki ben fakir milletlerin geniþ yollar yapmasýna taraftarým. Çünkü fakir milletin yapboza tahammülü yoktur. Nitekim 1948'de Ankara'ya troleybüs geldiði zaman dönemedi. Dýþkapý'ya gitti oradan döndü. Ulus meydaný kifayetsizdi. Hiç unutmam bir gün Ulus meydanýnda troleybüs dönecek, ortada da bir saat var, artýk “Allah þoföre kolaylýk versin” derken, “Halka da selamet versin” diyorduk. Çünkü dönemiyordu. 137

Bizim 60 uzmanýmýz 6 aydýr bekliyorlar. Ankara’nýn havasýnýn temizlenmesi için Gribla þirketi ile anlaþtým. bütün Arap diyarý buraya gelir. ODTÜ'nün kuruluþu baþlý baþýna bir olaydýr. bir de mimari büroya bir uzman temin etmek. ne karýþýyorsun?" diye. Bakan. 1963-65 yýllarý arasýnda Ýmar Ýskan Bakaný iken. Bu iþ kaldý. "Gezdir" dedi. Altyapýsýný yaptýrdým. Orada oturuyoruz. Bakanlar Kurulu'nda ilk defa projeksiyon gösterdim. iþçi konutlarý yaptým. Didim'de Fethiye'de yaklaþýk 1000 tane bina yaptým. bir deprem uzmaný. bunlar çekip gidecek. "Orta Doðu Teknik Üniversitesi" diye bir üniversite kursak. Bayýndýrlýk Bakanlýðý'na bir þehircilik uzmaný. teþkilatý kurdum. þimdi 600 milyara yapamazlar bu iþi. Ýsmet Ýnönü'den izin alarak. daha bir tanesi bile görememiþ" dedi. Sen buraya bir üniversite kurabilir misin? Mesela. Allah’ýn büyüklüðü. deðiþtirdim. O sýrada þöyle bir kafamý çevirdim ki.ODTÜ'yü de Teknik Üniversite’yi de ben bugün dünya ayarýnda okullar olarak kabul ediyorum. Charles Abrahms diye Birleþmiþ Milletler Teknik Kurulu Baþkaný bir zat geldi. Aktepe'yi seçtim. Ýmar Ýskan Bakanlýðý'ný kurduk sonra. hem de çevreye hizmet etmiþ oluruz. Bütün deprem bölgelerinde prefabrikasyona geçmek için. gecekondu davasýný halledecektim." Charles Abrahms "Bunu yapmam için Baþbakan'ý görmem lazým. Bu zatýn vazifesi.U. Havadan tesbip ederek. 5 bin bina yaptýk. Biz Abrahms'la bütün Anadolu'yu gezdik. Daha Sosyal-Sigortalar yokken. cins cins 3 ton kömür yolladým.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Þehircilik Fen Heyeti Reisliði'nden sonra Mesken Genel Müdürü oldum. 200 milyona tasfiyehane kuracaktým. Ben o zaman Bakanlýk'ta Fen Heyeti Reisi'yim. "Sen Saðlýk Bakaný mýsýn? . Þark’ta Ermenilerden kalan alanlara köyleri yerleþtirdim. Fakat maalesef bu memlekette çalýþana karþý düþmanlýk var. O zaman bana kýzdýlar.Türkiye'deki þehircilik eðitimini olumlu buluyor musunuz? C. Charles Abrahms'la Tunalý Hilmi'de yeni açýlan bir lokantaya gittik. her ikisi de iyi elemanlar yetiþtiriyor. Arkadan partililere daðýtýldý. Eskiþehir'deki 1 ve 2 numaralý kooperatifler hep benimdir. T. "Sen bize 3 uzman göndereceksin. Ankara'ya döndük. dedim ki Charles Abrahms'a. Hem bize döviz saðlar. Gecekondu davasýný ele aldým. Tahlilleri yapýldý. Eðer Ýsmet Ýnönü kabinesi 4 yýl kalsaydý. 138 . Yanlýþ bir deprem talimatnamesi vardý.

" Burada ise Halk Partililer. biz bekleriz". bir rapor hazýrladý. Türkiye'de Amerikan Üniversitesi kurulamazmýþ" diye karþý çýkýyorlar. gitti. rapora baktý. böyle böyle bir teklifte bulundum. ver bana isimlerini.Sürekli olarak. Her konan taþ. ama kuruluyor. "Çok güzel" dedi. karþýla".U. her þey tamam. birbiriyle toplanarak bir þehri oluþturur. dedi Charles Abrahms. Fatih Bey'e gittik. baþladý okumaya. Þehircilik öyle bir þey ki. "Tamam yarýn saat 9'a randevu aldým" dedi. Haftasýnda Charles Abrahms'tan bir telgraf. adreslerini arayayým" dedi. Ertesi sabah Vecdi Diker ve Avni Yener geldiler. "Hayýr". ne oldu" dedi. ben. "Ýþler düzeldi. Nazým Berksan. Geldi. Fehmi Tokay. biz de takip ediyoruz. Charles Abrahms'ý yolcu ettik. 75 milyona indi. "Efendim. Karþýladým. Ankara Palas'ta misafir ediyoruz onu. dedi." Arkasýndan bir telgraf daha. Hemen gittik. Bir süre sonra bir telgraf aldýk "300 milyon ayrýldý. Karayollarýnda beraber çalýþmýþtýk. Anlattým. Charles Abrahms þaþýrdý. O esnada Eisenhover düþtü.Türkiye'de "þehirci" olmak nasýl bir þey? C. Efendim. "Dean Perkins baþkanlýðýnda Pensylvania heyeti Türkiye'ye geliyor. "Ýptal edildi. Vecdi Diker'in ne dinamik adam olduðunu bildiðim için. biz kurmuþtuk Karayollarý'ný. Osman Veriver'le beni bu iþte vazifeli kýldý. "ben bunlarý sonra okuyayým. sanki ben Halk Partili deðilmiþim gibi. "Yahu senin neþen yok. aþaðý yukarý 40-45 senedir Türkiye'de þehircilik yapýyorum. meyvesini geç veren aðaca benzer. Truman geldi. Fatih Bey. þehircilik varmýþ. "Vecdi Abi bir dakika gelir misin?" dedim. böyle bir üniversiteye ne lüzum varmýþ. Vecdi Diker. T. Teknik Üniversite ve Mülkiye benim aleyhimdeydi. “Ne dersin” dedim. gitti. yarýn size sunarým" dedi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Vecdi Diker oturuyor karþý masadan. Þehir 139 . Abrahms'tan bir telgraf. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda bir toplantý yaptýk. "Biz parlamenterlerle Amerika'ya gidiyoruz. Caným sýkýldý. Geldi. Fatih Bey gözlüðünü deðiþtirdi. hemen telefonla Fatih Bey'i aradý. "Þimdi okuyun. milletvekilidir. “Çok güzel”. Ahmet Tokuþ vardý.." General Rally böyle bir üniversiteye lüzum yoktur diye beyanat vermiþ.

Binanýn dýþýný pek güzel yaparýz da. mühendisliði. altý. pire için yorgan yakan millettir. Emine Haným'dan öðrenirsin. Üst geçitler. Bakanlýk yaptýktan sonra. örneðin. arkeolojiyi. 200 bin lirayý cebe atýcaðým. Bilmediði bir þeyi Lokantacý Mahmut Efendi'den. bu milleti delirtmek için mi? Ýki katlý otobüs gelse. Arkeologlar çýkacak. her ihtiyaca cevap vermelidir. Mesleðim var seviyorum. dört. haritacýlýðý da içine alýr. dýþ görünüþ önemli bizim için. Enerji Bakanlýðý çýkacak. beþ. Üstgeçitler var çünkü. Fonksiyon deðil. niye yapmayayým? Çalýþmak ayýp mý? Ýstersem çöpçülük bile yaparým. Anýtlar Yüksek Kurulu çýkacak. üç. bir bankaya girecek. böyle bir akýþtan iþi ele almalýyýz. þehircilikle uðraþýyorum diye beni hakir görenler var. Eski eser. Þimdi bakýn bir þehir planý yaparken nerelerden geçeceksiniz: Karþýnýza Karayollarý çýkacak. 140 . Þehirci ayný zamanda. Þehir demek. Þehircilik. iþte bütün bunlarla iliþkisi var diye seviyorum ben. Ne yapacakmýþým? Bakanlýktan sonra. bakanlýklarla ve vatandaþla sürekli temas halinde olmalý. Ankara'da iþleyemez. Þehirci. Þehirciye etki yapýlmamalý. Þehirciliði. biraz politikacýlýk da var serde. þahsi menfaat olmamalý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I sosyal hayatýn akýþýna baðlýdýr. halkla iliþki. Devlet Su Ýþleri çýkacak. bir. Bakkal Ahmet'ten. iki. Ve þehirci prensiplere uymalý. "þehirciyim" demekle bitmez. Milli Eðitim Bakanlýðý çýkacak. Ben böyle þeye yokum. Þehircilikte. Niye alt geçit yapmazlar bilmem. meclis-i idare azasý olacakmýþým. Ondan sonra çarþamba günleri 3 saat gidip. mantýk demektir. þehirci etki altýnda kalmamalý. içine hiç dikkat etmeyiz. Bizim millet.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I UÇAK FABRÝKALARI NASIL KAPATILDI? M.Bahattin ADIGÜZEL Pilot THK Tanýtým Müdürü .

ne Hezarfen Ahmet Çelebi ne de Lagari Hasan Çelebi'nin adlarý uluslararasý havacýlýk camiasýnda anýlmýyor. Dr. Ulu Önder bunu. bu þirket kapandý. Özellikle ulusal baþarýlardan bahsedebilmek için geçmiþimizi. Göklere hakim olan ülkenin muhtemel bir savaþýn da galibi olacaðý düþüncesi 20nci yüzyýlýn baþlarýnda önce askeri bir doktrin olarak ortaya çýktý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Hangi konuda olursa olsun baþarýlý olmak istiyorsanýz önce hedefinizi sonra da baþarýnýn en önemli vasýtasý olan stratejinizi iyi belirlemeniz gerekir. Ama bu sefer de bunun kýymetini bilmeyen bir bürokrasi ve gerçeklerin gün ýþýðýna çýkmasýný bilerek ve/veya bilme yerek engelleyen siyasiler ve yasal engeller var. yasalar deðiþti. John Wilkins'in 1648'de yazdýðý "Discovery of a New World: Moon-Yeni Dünyanýn Keþfi: Ay" isimli kitaplarý dahi ihtiyaca cevap vermiyor. böyle bir uçuþun yapýldýðýna dair belge gösteremediðimiz için Uluslararasý Havacýlýk Federasyonu (FAI) tarafýndan karþý çýkýlýyor. Çoðu kez “güncelliðini kaybetti. Cumhuriyet döneminin çok güzel arþivleri var. yani tarihimizi iyi bilmek zorundayýz. bir daha lazým olmaz” gibi onlarca gerekçeyle imha ettiðimiz veya üç kuruþ para uðruna sattýðýmýz arþivler ne yazýk ki Türkiye üzerinde oynanan senaryolarýn sürmesine ve tarihin sürekli tekerrür ettirilmesine neden olmuþtur. 142 . Konu havacýlýk sanayi olunca ister istemez yakýn tarihimize giriþ yapmadan konunun ayrýntýlarýna girmek uygun deðil. Arþivlere sahip çýkmadýðýmýz için bugün ne Ýmam Ceheri. artýk bu tarihe karýþtý. Türk Hava Kurumu tarafýndan her yýl üstün performans gösteren bir kadýn ve bir erkek havacýya Hezarfen ve Lagari adýna verilmek istenen madalyalara. Aksi halde ya deðirmen taþlarý arasýnda ya da diþliler arasýnda ezilip yok olmaya mahkumsunuz demektir. Evliya Çelebi'nin "Seyehatname'si. Bunun mümkün olabilmesi için öncelikle arþivlere sahip çýkýlmasý gerekiyor. 10uncu ve 17nci yüzyýlda böyle bir uçuþ yaptýklarý dahi kabul edilmiyor. Türkiye'de havacýlýðýn çaðdaþ ölçülerde geliþmesine sebep olan ilk kiþi her konuda olduðu gibi Ulu Önder ATATÜRK'tür.

Vecihi Hürkuþ anýlarýný bizzat kendisi kaleme aldý ve ölümünden sonra "Bir Tayyarecinin Anýlarý" adý ile yayýmlandý. Bunlarý söylemekle yetinmedi. Ýbret dolu bu öykünün herkes tarafýndan okunmasý gerektiðine inanýyorum.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I "Ýstikbal Göklerdedir" diyerek bir çift sözle özetledi. 16 Þubat 1925'de Türk Tayyare Cemiyeti’ni kurmak oldu. Cumhuriyet döneminin baþlangýç yýllarýnda Türkiye'de havacýlýk sektöründe atýlan dev adýmlarýn ve baþarýlarýn ardý arkasýnýn kesilmediðine tanýk olunur. Bu fabrika kurulduðu zaman Avrupa'da Airbus. 1931 yýlýnda Ýstanbul'da kendi atölyesinde ürettiði Vecihi-XIV adýyla anýlan ikinci uçakla Ankara'dan havalanarak küçük bir Türkiye turu yapmayý baþardý. Ancak baþlangýçtaki amaç devam ettirilemedi ve uçak üretimi durduruldu. Ancak baþýna gelenler kelimenin tam anlamýyla piþmiþ tavuðun baþýna gelmedi. 1900'lü yýllarýn baþýnda havacýlýkta gördüðü geliþmelerin gelecek yýllara hükmedeceðini anlayarak bu cümleyi sarf etmiþti. Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda bize de rehber oldu. "Türkiye'de havacýlýk sanayisini kurmak. Kuruluþ tüzüðünün ilk maddesine de. Ayný yýl Alman Junkers Tayyare Fabrikasý’yla iþbirliði yaparak Kayseri'de TOMTAÞ Uçak Fabrikasý’ný kurdu. Amerika'da Boing firmalarý yoktu!. Ulu Önder hem fikir hem de icraat adamýdýr. 143 . Ýlk yaptýðý iþ 23 Nisan 1926'da "Tayyare Makinist Mektebi"ni hizmete açmak oldu. O... Vecihi-VI adýyla anýlan ilk tasarýsýný 1924'de gerçekleþtiren Pilot Vecihi Hürkuþ. Bugün Hava Kuvvetleri’ne baðlý 2nci Ýkmal Bakým Merkezi olarak çalýþmalarýna devam etmektedir. 1929 yýlýna kadar Türk Hava Kurumu'nun denetiminde kalan bu fabrika 1929'da Milli Savunma Bakanlýðý’na devredildi. Böylece Junkers lisansýyla A-19 ve A-20 uçaklarýnýn hem üretimi hem de bakým ve onarýmlarý Türkiye'de yapýlmaya baþlandý. ama ilerleyen yýllarda ne oldu da bu ruh söndü ya da söndürüldü? Havacýlýk sanayisinin geliþmesini saðlamak için Cumhuriyet'in ilânýndan hemen sonra ilk yaptýðý iþ." þeklinde yazarak asýl amacýný net bir þekilde ortaya koydu.

bu uçaða "Nu D-36" adýný verdi. Baþarýlý uçuþlardan sonra bu uçaklarýn seri üretimlerinin yapýldýðýna ve bir kýsmýnýn yurt dýþýna satýldýðýna da tanýk olunmaktadýr. Cumhuriyet döneminde mühendis pilotlarýn çoðu yoðun olarak bu dönemde olmuþtur.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bir yanda varlýðýný ve hayatýný ortaya koyan yaratýcý bir genç diðer tarafta hiçbir riski ve sorumluluðu olmayan bürokraside yer alan þer diþlileri!… Kime hizmet ettiklerini bilmeden hizmet ürettiklerini iddia eden bürokratlar!… Vecihi Hürkuþ'tan sonra THK tarafýndan Fransa'da eðitime gönderilen Mühendis Selahattin Reþit Alan Bey. Fabrikaya paralel olarak Nuri Demirað bugünkü Atatürk Havalimaný'nýn bulunduðu bölgede bir de uçuþ okulu açar. motor ve pervanesi hariç bütün parçalarý Türk malý olan ve MMV-1 adý verilen yeni tip bir ulusal uçaðýn prototipini imal etti. Ýlk uçaðýný 1936'ta yapan Demirað. 1930'larýn baþýnda ekonomik krizlerin tüm dünyada doruk noktada olduðu yýllarda Nuri Demirað'ýn Ýstanbul Beþiktaþ'ta açtýðý uçak fabrikasý havacýlýk sektörüne yeni bir ivme kazandýrdý. sipariþ ettiði 12 uçaðý "teknik þartnameye uygun deðil" diye reddettiði için uzun süren hukuk mücadelesine rað144 . Yýllarca Beþiktaþ'ta ürettiði parçalarýn montajýný. Yeþilköy'de açtýðý uçuþ okulunda yapar ve ürettiði uçaklarýn deneme uçuþlarý da burada gerçekleþtirilir. Hatta mühendislerin birçoðu pilot olur. Tek motorlu olan bu uçaðýn hemen ardýndan 2 yýl sonra 1938'de çift motorlu tipi imal edildi ve adýna da "Nu D-38" denildi. Nuri Demirað keþfetti ve kurmayý düþündüðü uçak fabrikasýna ortak yaptý. Ancak test uçuþlarýný yapacak tecrübe pilotu bulamadýðý için projesi yarým kaldý. Fakat takip eden yýllarda O'nu. Bu okul Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nin özellikle mühendislik bölümü öðrencilerinin staj yeri olur. Türk Hava Kurumu. Servetini ortaya koyan Nuri Demirað da ne yazýk ki Vecihi Hürkuþ gibi aradýðýný bulamadý ve fabrikasýný 1945'de kapatmak zorunda kaldý1. Böylece Türk Hava Kurumundan sonra havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren özel teþebbüs ruhu önemli bir baþlangýç yarattý.

harpten önce yurtdýþýna kaçan bilim adamlarýnýn belirli bir tarihe kadar yurda dönmeleri 145 . Fabrikalar 1953 yýlýnda da Marþal yardýmlarý nedeniyle tamamen kapatýldý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I men hem davayý hem de tüm servetini kaybetti. imza atan bu fabrikalar bu tarihten sonra Makina Kimya Endüstrisine (MKE) devredildi. saðlýk ve nakliye uçaklarý da üretildi. dönemin yöneticileri tarafýndan 1940'lý yýllarýn baþýnda iyi deðerlendirilmiþ ve Etimesgut uçak fabrikasýnda çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. 5 ve 10 tipi eðitim. akrobasi. Vecihi HÜRKUÞ ve Selahattin REÞÝT (ALAN) gibi havacýlýk lokomotifinin özel teþebbüs ruhunu yaratanlar. Baþardýlar da… Ancak Harp bittikten sonra Polonya Hükümeti. Hezarfen ve Lagari gibi sürgüne gönderilmediler ama yöneticiler ve politikacýlar tarafýndan desteklenmediler de!. 1940 yýlýnýn sonlarýna kadar Akköprü'de sýnýrlý kadroyla çalýþan Türk Hava Kurumu planör atölyesinin fabrika haline getirilmesiyle. Hatta THK-5 Danimarka'ya ve Ürdün'e satýldý. 2nci Dünya Harbi’nden önce Polonya'dan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan havacýlýkla ilgili birçok mühendis ve teknisyen. 1944 yýlýnda Atatürk Orman Çiftliði'nde ilk uçak motor fabrikasý kuruldu.. 7. 3. Hatta fabrikanýn temellerinin atýlmasýnda büyük yararlarý dokunmuþtur bu mühendis ve teknisyenlerin. THK-2. Geliþmeler bununla da bitmedi. Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikasý 1944'de tam üretime geçti.. 2nci Dünya Harbi nedeniyle ülkelerinden kaçtýklarý için Türkiye'de tutunmak ve baþarmak zorunda olduklarýný kendileri de biliyordu. Kayseri tecrübesinden sonra uçak üretimi konusunda Türk Hava Kurumu’nun ikinci teþebbüsü Ankara'da oldu. 1951 yýlýna kadar üretime devam eden ve birçok projeye. Nuri DEMÝRAÐ. burada Ýngiliz Miles Magister eðitim uçaklarýnýn seri montajýna baþlandý. 9 eðitim ve akrobasi planörleriyle THK-13 uçan kanat. 4. Milyonlarca dolarlýk yatýrýmlar yok edildiði gibi bir ülkenin geleceðini garanti altýna alacak yatýrýmlarda çýkan küçük sorunlara "adam gibi" yuvarlak masa etrafýnda oturulup çözüm aranmadýðý için bir ülkenin geleceði karartýldý. Bu fabrikada Magister uçaklarýnýn yanýsýra THK-1.

Uzmanlar fabrikayý gezerlerken yapýlan iþleri ve geliþmeleri sürekli takip ederler ve medyaya güzel demeçler vererek ülkeden ayrýlýrlar4. Arþivin tozlu raflarýnda önem verip konunun ayrýntýlarýný araþtýrýrken hiç ummadýðým bilgi ve belgelere ulaþtým. þu mühendisleriniz oldukça deneyimli ve iyi iþler yapabilecek durumdalar. resmi görevlerinin dýþýnda ziyaret ettikleri iki önemli kurum ve tesis vardýr. 'Þu. bizim mühendis ve teknisyenlerimize güvenmez olurlar2. Bu tür olaylar bugün de var olan hareket tarzlarýdýr. þu. ikincisi ise Nuri Demirað Uçak Fabrikasý ve Gök Okulu. Onlar gittikten sonra da bizim yöneticilerimiz. Kanada ve Fransa'ya transfer edildikleri yýllar sonra 1952'de tesadüfen öðrenildi3.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I halinde af edileceklerini açýklar. Polonyalýlar’ýn çok iyi çalýþtýklarýný ve oldukça verimli iþler yaptýklarýný belirtmektedirler. Fabrikanýn önde gelen mühendisleri yüksek ücretlerle ve hepsi bir ay gibi kýsa bir zaman periyodu içerisinde Polonya'ya dönüyoruz diye 146 . Polonyalý mühendis ve teknisyenler fabrikayý ve Türkiye'yi bir ay içerisinde terk ederler. Ancak bu kiþiler fabrikadan ayrýlýrken nifak tohumlarýný atmayý ihmal etmemiþlerdir: "Þu. Bilgiler birbirini destekledi ve senaryosu yýllar önce yazýlan korkunç plan ortaya çýktý. Ancak çok riskli çalýþýyorlar ve ileride pilotlarýnýzýn baþýný aðrýtabilirler…. Tecrübesizlik nedeniyle sorun yaratabilirler…" þeklinde açýklamalar yaparlar fabrika yöneticilerine. þu mühendisleriniz ise iyiler ama henüz yeterli deneyimleri yoktur. O dönemde fabrikalarda birlikte çalýþan Türk mühendis ve iþçileri. 1925-1950 yýllarý arasýnda Türkiye'yi ziyaret eden havacýlýkla ilgili Amerikalýlarýn. büyük ücretlerle ABD. Bu aftan yararlanmak isteyen Polonyalý mühendis ve teknisyenler bir ay içerisinde fabrikadan ayrýlarak Türkiye'yi terk ederler. Birincisi Türk Hava Kurumu ve Uçak Fabrikasý. Polonya'ya döneceklerini söyleyerek fabrikadan ayrýlan Polonyalý mühendis ve teknisyenlerin çoðunun Polonya'ya dönmedikleri.

Kýsýr görüþün. -ABD hibe olarak çok sayýda uçak vererek. havacýlýk sektöründeki en az 100 yýllýk kaybý" diyebiliriz. Kýbrýs Barýþ Harekatý sonrasý Türkiye'ye konan ambargo nedeniyle bu fikir savunma sanayi ve havacýlýk sanayimizde aniden alevlendi ve sonuçta bugün itibariyle azýmsanmayacak ölçülerde ilerlemeler kaydetti. -Sipariþ kesilince üretim durdu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I fabrikadan ayrýldýlar. -ABD'nin Marshall yardýmlarý Türk havacýlýk sanayisinin üzerine kara bulut gibi çöktü. asker ve politikacýlarýn kurbaný oldu. uzun vadeli stratejinin ne olduðunu bilmeyen ve anlamayan bürokrat. Suç. -Polonyalýlar ayrýldýktan sonra yöneticiler Türk mühendislerine güvenmemeye baþladý. 147 . -Sürekli gideri olan 850'den fazla mühendis ve iþçinin çalýþtýðý fabrikalarýn da kapanmaktan ve kapatýlmaktan baþka çaresi kalmadý. -Yeni uçaklarý gören pilotlarýmýz üretilen uçaklara güvenmemeye baþladý. Ancak belli bir çevrenin dýþýnda yine de fazla ilgi görmemiþti o dönemde. Buna. fabrikada üretimin iyice durmasýna neden oldu. 1970'li yýllarýn baþýnda Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn baþlattýðý "Kendi uçaðýný kendin yap" kampanyasý fikri ortaya atýldý. onlarýn isteklerine. bu fabrikalarýn kapatýlmasý için çaba sarf eden yabancýlarýn deðil. -Binbir güçlükle kurulan fabrikalara verilen sipariþler dönemin iktidarý tarafýndan kesildi. Her þeye raðmen içimizdeki ateþin söndüðünü söylemek mümkün deðil. geleceði düþünmeden boyun eðen herkesindir. Bu kararlarýn alýnmasýnda yabancý ülkelerin baský ve yönlendirmelerinin çok büyük payý vardýr. "Türkiye'nin.

Politika yapmak isteyen bilim adamlarý var ise bilim ile politika arasýnda tercih yapmalarý gerekmektedir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bugün F-16 projesi kapsamýnda kendini bulan TUSAÞ. ulusal çýkarlarý koruyacak kararlarý zamanýnda almalarý gerekmektedir. Ancak bu sektörümüzde de acilen sivil-asker iþbirliðine ihtiyaç duyulmaktadýr. Dünyada ve özellikle Avrupa'da kurulan sivil havacýlýk otoriteleri bir dizi önlemler almaya. Paris. emniyet için yeni kurallar koymaya ve bu kurallara uymayanlara aðýr yaptýrýmlar uygulamaya baþladýlar. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na baðlý olarak özellikle helikopter montaj sanayii alanýnda Ankara'da faaliyet gösteren 5’nci Ana Bakým Merkezi Komutanlýðý baþta olmak üzere birçok özel ve kamu sektöründeki geliþmeler 2000'li yýllara umutla bakýlabilecek bir geleceðin habercileridir. Yakýn tarihimizde yaþanan ayný hatalara tekrar düþülmemesi için yöneticilerin bu sözlere kulak kabartmalarý gerektiðine inanýyorum. Havacýlýk sanayinde Ankara. faaliyetlerinden haberdar olmalarý. Hükümetlerin ve politikacýlarýn özellikle yerli sanayiyi desteklemeleri için bu kurum ve kuruluþlarý yakýn takibe almalarý. ROKETSAN gibi birçok kuruluþ da anýlan tarihlerden sonra kurulan ve geleceðine umutla bakýlan ve bakýlmasý gereken kuruluþlar arasýndadýr. HAVELSAN. TEI ve TAI kuruldu5. Hatta ASELSAN. 1920-1944 yýllarý arasýnda Madrid. Her þeye politik görüþ malzemesi olarak bakýlmamalýdýr. 148 . Eskiþehir ve Kayseri'deki Hava Kuvvetlerine baðlý Ýkmal Bakým Merkezleri. Varþova gibi havacýlýk kurallarýný içeren bir dizi konferanslar düzenlenmiþ ve uluslararasý anlaþmalar yapýlmýþ olmasýna raðmen havacýlýk dalýnda en kapsamlý sözleþme 1944'de imzalanan Þikago sözleþmesidir. Hem bilimsel hem de siyasi titri olan cevherlerimizin düþünceleri ülke menfaatleri kapsamýnda birleþtirilerek sanayiye iþlerlik kazandýrýlmalýdýr. Havacýlýk sanayisi en hýzlý geliþen ve diðer sanayi dallarý arasýnda kurallarý en katý olan bir sektör konumuna geldi. Bilime politika sokulmamalýdýr. Roma. Devlet-Özel sektör ve asker arasýndaki iþbirliði sorunlarý geciktirilmeden giderilmelidir.

Önemli olan üretimden iþletmeye varýncaya kadar havacýlýk camiasý içinde faaliyet gösterecek firmalarýn. ne araþtýrmacýlar çalýþmalarýndan vazgeçebilmiþ ne de devlet yöneticileri araþtýrmacýlara verdikleri desteði çekmiþlerdir… 21’inci yüzyýlda ise anýlan ülkeler araþtýrma ve geliþtirmeye daha çok bütçe ve zaman ayýrmaktalar. Zaman zaman kazayla sonuçlanan olaylara raðmen. sürekli olduðu takdirde önemlidir. Oysa sadece 17. ABD kendi hava sahasýnda geçerli olmak üzere Federation Aviation Authority (FAA). 19 ve 20’nci yüzyýllarda ABD. Fransa ve Ýngiltere baþta olmak üzere birçok ülkede hem bilimsel araþtýrmalar yapýlmýþ. 18. Aksi takdirde. Avrupa Birliði de Joint Aviation Authority (JAA) adýyla anýlan sivil havacýlýk otoritelerini kurdular. havacýlýk tarihindeki Lâgari Hasan ve Hezarfen Ahmet Çelebi'lerle yapýlan güzel baþlangýç. Belirlenen standartlarý taþýmayan hava araçlarý Avrupa Birliði ve Amerika Birleþik Devletleri hava sahalarýna giremeyecek. Destek. Sonuç olarak havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren firmalar ya belirlenen üretim-iþletim standartlarýna eriþecek. Ýlk uçuþu gerçekleþtirerek havacýlýk tarihine ilk imzayý atan bir Türk olmasýna raðmen. ya da batýlý ülkelerin teknolojilerini benimseyip onlara baðýmlý ülkeler ve iþletmeler haline gelecekler. yeni teknolojilere uyum saðlamak için daha çok emek ve daha çok sermaye harcanmaktadýr. 149 . devlet idarecileri tarafýndan desteklenmedi. 20’nci yüzyýlýn son çeyreðinde özellikle geliþmiþ ülkeler ICAO standartlarýnýn üzerine çýkarak bir dizi yeni önlemler almaktadýr. ICAO standartlarýnda üretim ve iþletme yapacak seviyeye gelmeleri için gayret sarf etmeleridir. Böylece 20’nci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan sonra yeni bir döneme girildi ve yüzyýlýn sonunda gerek iþletmede gerekse üretimlerde yasaklarýn yerini üretim standartlarý almaya baþladý. hem de fiilen uçuþ denemeleri gerçekleþtirilmiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Türkiye. hizmetlerinden yararlanamayacak duruma getirilmiþtir. 1944 Þikago antlaþmasý ile kurulan Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý'nýn (ICAO) kuruluþunu onaylamýþtýr. Ancak sözleþmeyi imzalayarak teþkilata tam üye olduðumuzu ilan etmek marifet deðil.

Et Balýk Kurumu'na. Havacýlýk þirketleri kolay kurulan þirketler deðildir. Yatýrýmlarý çok pahalý ve riskleri çok fazladýr. Dünyanýn en önemli yerlerine seferler yaparak Türk bayraðýný dalgalandýran bu þirket bugünkü seviyesine kolay gelmedi. orada da ilginç durumlarla karþýlaþmamýz kaçýnýlmazdýr. THY. Özelleþtirmeden önce özerkleþtirilmesinin öncelikle düþünülmesinin daha yararlý olacaðýný deðerlendirmekteyim. Türk Hava Yollarý özelleþtirildikten sonra sonu. Bu nedenle sivil havacýlýk otoritesinin koordinatörlük görevi havacýlýk sanayisinin saðlýklý büyümesi için çok önemlidir. 79 yýllýk geliþimin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Çok kaygan zeminlerde yürütülen bir iþletmedir. Havacýlýk sektöründe 20nci yüzyýlýn ortalarýnda meydana gelen hýzlý geliþmeler karþýsýnda ulusal çýkarlarýmýzýn korunmasý. uluslararasý 150 . Ard arda kaza geçiren. 1968 yýlýna kadar piston motorlu uçaklarla sürdürdüðü iç ve dýþ hat seferlerine bu tarihten sonra jet uçaklarý satýn alarak filolarýný dýþ seferlere uygun hale getirdi. Ancak Türk Hava Yollarý’ný özelleþtirmeden önce iyi düþünmek gerekir. filolarýný yenilemeyen bir þirketin sektörde tutunmasý genellikle mümkün deðildir. THY'nin Ýstanbul'da sahip olduðu teknik alt yapý ise özel sektör için güzel bir gelecek vadetmektedir. Türkiye'de sivil hava taþýmacýlýðý alanýnda da ilk adýmlar. 1925'de Ankara-Ýstanbul arasýnda uçuþ izni verilmesiyle atýlmaya baþladý. Ankara-Adana bacaklarý da eklenerek büyümeye baþladý. Türkiye'de çaðdaþ anlamda kurulan ilk hava taþýmacýlýk þirketi bilindiði üzere Türk Hava Yollarý Anonim Ortaklýðý'dýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Üretimin yanýnda konuya bir de iþletme açýsýndan bakacak olursak. 1933 yýlýnda 2186 sayýlý yasayla Hava Yollarý Devlet Ýþletme Ýdaresi’nin kurulmasýyla havacýlýk sektöründe dünyadaki deðiþiklikler yakýn izlemeye alýndý. Baþlangýçta sadece Ýstanbul-Ankara arasýnda baþlatýlan hava taþýmacýlýðý takip eden yýllarda (1933) Ýstanbul-Ýzmir. Þu anda özelleþtirme kapsamýnda bulunmaktadýr. Sümerbank'a dönecekse böyle bir þirketi tekrar kurmanýn kolay kolay mümkün olamayacaðýný hatýrlatmayý havacýlýðý bilen bir vatandaþ olarak görev sayýyorum. Ýþletme masraflarý çok fazladýr.

ODTÜ ve ÝTÜ Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Fakülteleri. parlamenterlerdir. Erciyes ve Anadolu Üniversitesi Sivil Havacýlýk Yüksek Okullarý pilot ve çeþitli dallarda teknik personel eðitimleri veren beþ yýllýk yüksek okul konumundadýr. sadece kamu yöneticileri ve tarihçiler deðil. Bunlardan ODTÜ ve ÝTU mühendislik alanýnda eleman yetiþtirirken. alýnan kararlara baðýmlýlýk ve kararlýlýk ilkeleri bütün parlamenterleri yakýndan ilgilendirmektedir. ister edebiyatçý. Ayný dönem içerisinde Türk Hava Kurumu ve Silahlý Kuvvetlerin haricinde sivil havacýlýk sektörüne pilot ve teknik eleman desteði saðlayan birçok fakülte ve yüksek okul açýldý. yüzyýlýn son çeyreðinde kuruluþlarýný tamamlayarak sektöre eleman yetiþtirmeye baþladýlar. Günümüzde "Geçmiþini bilmeyenler geleceklerine asla yön veremezler. Aslýnda. ister muhalefetteki siyasetçi. ister iktidar partisi mensubu olalým. 20. Adý. Kaldýrýlan parmaðýn ne anlama geldiðini bilmeyen parlamenterin parlamentoda yeri yoktur." 151 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I iliþkilerin düzenli bir þekilde yürütülmesi ve denetlenmesi için Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesinde "Sivil Havacýlýk Daire Baþkanlýðý" 1954 yýlýnda kuruldu. doðru kararlar alabilmek ve doðru stratejiler çizebilmek için siyasi tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. ister memur. ister iþçi. arþivlerimiz iyi tetkik edildiðinde tarihimiz 5'inci kol faaliyetleri ve entrikalarla dolu. Çünkü bugün itibariyle ülkenin kaderine parmak basan insanlar. Ýsteyen herkes parlamenter seçilebileceðine göre uluslararasý iliþkilerde önemli olan devamlýlýk. 1987'de 'Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM)' olarak deðiþtirildi. Ýster mühendis olalým. Buraya kadar anlatýlanlar havacýlýk sanayimizin geçirdiði evrelerin çok kýsa bir özetini vermekte olup tarihten açýlan sayfalarý içermekteydi. Hava limanlarýnýn iþletilmesi ve uçuþ güvenliðinin saðlanmasý amacýyla da 28 Þubat 1956'da 6686 sayýlý yasayla Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) Genel Müdürlüðü kuruldu. Anadolu ve Erciyes Üniversitesi Havacýlýk Yüksek Okullarý. düzenlilik.

Kargaþaya meydan verilmemesi için Devletimizin çýkarmýþ olduðu yasalara uymaktan ve Bunlara raðmen sorunlar yaþanýyorsa birbirimizle kavga etmeden sorunlarýmýzý yuvarlak masa etrafýndan toplanýp tartýþarak çözmekten geçer." Fakat bunun tedavisi kolaydýr. Bunlardan birincisi 31 Haziran 1921'de kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. Kýsacasý geleceðin emanetçilerinin çocuklar olduðunu görmüþ ve bu nedenle de çocuða önem vermiþtir Ulu Önder. Bunun tedavisi. Birçoklarýmýzýn düþüncesine göre öncelik sýrasý daha sonra gelmesi gerekirken O. 16 Þubat 1925'de kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’dir. Biz bu ülkeye bilerek kötülük yapanlar tespit edildiðinde tek kelime ile onlara "hain" diyoruz. Cumhuriyetin ilanýndan hemen sonra ele alýnmýþ olmasý dikkat çekicidir. 1. Nutuk'u bir daha okuyalým… 1920'li yýllarýn baþýnda ATAMIZ’IN icraatlerini hatýrlayalým. ölen. Ýkincisi. Cumhuriyetin baþlangýç yýllarýný tekrar hatýrlayalým. Balkan Savaþý. Önce vatandaþ olarak birbirimizi tanýmaktan. Üçüncüsü. Ulu Önder ATATÜRK'ün 1920'li yýllarýn baþýnda önemle üzerin de titrediði üç önemli kurum var. Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda harpten yorgun ve bitkin düþmüþ. yani bilerek ve bilmeyerek yapýlan kötülüklerin potansiyel suçlusuyuz. Cumhuriyetin ilanýndan önce düþünülmüþ bir kurumdur. Din iþlerini bilimsel bir þekilde incelemek.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Aslýnda her birimiz 5'inci kol faaliyetlerinin. Amacý. 3 Mart 1924'de kurulan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’dýr. Sonra bizlerin geleceðine yön veren müesseselerimizi tanýmaktan. Ama ondan daha tehlikeli olaný "bilmeden yapýlan hatalardýr. din ile devlet iþlerini birbirinden ayýrt ederek din kurallarýný hurafecilerin elinden kurtarmaktýr. Amacý. havacýlýðý diðer sanayi dallarýndan daha önemli 152 . þehit olan ve sakat kalan insanlarýmýzýn çocuklarýna ve yaþlýlarýna kol kanat germektir.

Toplumun karþýsýna sürekli felaket haberleri vermenin anlamý yoktur. Ancak medya mensuplarýna kýsa bir mesajým var. 153 . Ülke sanayisinin bel kemiðini oluþturacak sanayi dallarýnda sadece kamu ve özel sektör temsilcilerinin çaba sarf etmesi yeterli deðildir. Atatürk döneminde yaratýlan havacýlýk sanayi ruhunda medya desteði çok yüksektir. Toplumu doðru haberlerle donatmaktýr. Bir çok gazete bazý kurum ve kuruluþlarýn sürekli kapalý bir kutuya benzediðini. Medyanýn da rolü büyüktür. ancak bir insan bir köpeði ýsýrýrsa bu haberdir" derlerdi. Bir baþka gazeteden. þahýstan ya da geçmiþ yýllara ait bilgi ve belgelerden alýntýlar yaparak yorum ve yargýlama yapmaya hakký ve yetkisi yoktur. Bu konuyu merak edenlere "Gökteki Venüs" kitabýmý okumalarýný öneririm6. gazeteci olarak kendilerinin tanýmadýðý bir kurumu topluma da tanýtamadýklarýný yazýyorlar. Çünkü gazetecinin görevi. Hele hele bir gazetecinin bu sözün arkasýna sýðýnmasýný asla kabul edemiyorum. Bu ülkede çok güzel iþler de yapýlmaktadýr. her þeyin küçüðünü ve hafifini yapmanýn önemi o yýllarda kavranmýþ bir düþüncenin ürünü olarak görülmektedir. toplumun ihtiyaç duyduðu konularý belirleyip. Oysa günümüzde bir gazetecinin bu yöndeki bir iddiasýna katýlmamýz mümkün deðil. Bu hareket. Amacý. Zaten sayýsý her geçen gün azalmaya baþlayan gerçek gazetecilik yapanlarýn azlýðý bir Türk vatandaþý olarak beni derinden yaralamaktadýr… Eskiden basýn yayýncýlara okul yýllarýnda. çok kötüleri de. havacýlýk sanayinin temellerini atmak ve geliþtirmektir. Yapýlan güzel iþler. Medya desteði ile ilgili konu oldukça uzun olduðu için bu makale içerisinde incelenmesi yeterli ve uygun deðil. Araþtýrma ise kaynaða inilerek yapýlýr. Ön yargýsýz haber ve yorum yapan gazeteciler de olmaktadýr. "Bir köpek bir insaný ýsýrýrsa bu bir haber olmaz. Artýk bu iddia çaðýmýzda geçerliliðini kaybetmiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I olduðunu görmüþ ve Türk Hava Kurumu’nu kurmuþtur. Basýn ahlak ilkelerine uygun deðildir. Bunu yapabilmesi için konuyu araþtýrmasý gerekir. araþtýrma yapmak ve onlarýn anlayabileceði tarzda bilgilendirmektir.

Türkiye Uçak sanayii (TUSAÞ). Ziya Þakir. Nuri Demirað Kimdir. 154 .Bahattin Adýgüzel. 1 Aðustos 2003. Televizyon ve yazýlý basýn doðru kullanýlýrsa. Uçak Motor Fabrikasý mühendislerinden Uçak Yüksek Mühendisi Þükrü ER ile yapýlan söyleþiler. Turkish Engine Industry (TEI) ve Turkish Airospace Industry (TAI) 6. doðru yönlendirilirse. M. Bunlar da haber yapýlmalý. M. M. Gökteki Venüs. Gökteki Venüs. 3. Nuri Demirað Kimdir. 5. Türk Havacýlýðýnda Ýz Býrakanlar. Yorumlar insanlar bilinçlendirildikten sonra yapýlmalý ve/veya yaptýrýlmalýdýr. basýnda çalýþanlar da basýn ahlak ilkelerine uyarak çalýþma yaparlarsa kalkýnmanýn daha hýzlý olacaðýný düþünüyorum. 15 Þubat 2004. s-256. 1947. 1947 2. 15 Þubat 2004. toplum bilgilendirilmelidir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kurulan güzel tesisler. açýlan fabrikalar.Bahattin Adýgüzel 4.Bahattin Adýgüzel. Ziya Þakir. Dipnotlar: 1. yapýlan üretimler de vardýr.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Gerçek esenliðe ermek istiyorsak. çok kan dökerek kazandýðýmýz zaferlerden sonra çok fedakarlýklar yaparak ziraat.K. ticaret ve sanat sahasýnda önemli adýmlarla yürümeye bakalým.ATATÜRK ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ Reþat Ünal Harita ve Kadastro Mühendisi . M.

baðýmsýzlýk mücadelesinin hatýralarýna karþý asil bir saygý ve baðlýlýk niþanesi olmasýndan baþka Orta Doðu’nun yeni jeopolitiði bakýmýndan da gerçek ve ileri görüþlülüðe dayanan bir olaydýr. onlara aðaçsýz ve çorak Ankara'nýn yanýbaþýnda büyük bir çiftlik kurmak istediðini söyler ve yer aramalarýný emreder. ihanetler içinde çökmüþ. sýtmalý. asýrlarca süren ihmaller. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin. Anadolu'nun en harap þehirlerinden biri olan tozlu. bunalmýþ olan Anadolu topraklarýna çeviriþidir. 1925 yýlý baharýnda. ülkenin tanýnmýþ ziraatçilerini çaðýrarak .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1923 yýlýnýn Ekim ayýnýn en önemli olayý. 13 Ekim 1923'te Ankara'nýn baþkent olarak ilanýdýr. bakýmsýzlýklar. en küçük imar ve konfor nasibi görmemiþ ve 25. Bu büyük ve anlamlý bir olay. bir yandan da aðaçsýz ve çorak baþkent Ankara'da örnek olacak.000 kadar nüfuslu Ankara'da yerleþme kararý. laboratuvar niteliðinde büyük bir çiftlik kurmayý kafasýna koymuþtur. Mustafa Kemal ATATÜRK. bir yandan yeni kurulan devletin yapýlanmasýna çalýþýrken. bir gün ATATÜRK. yeni devletin gözlerini anayurdun büyük parçasý. 156 .

000 dönüm arazi modern teknikle geniþ bir çiftlik iþletmesi için yeterli deðildi ve yörede uzun seneler terk edilmiþ vaziyette duran ve sahipleri topraklarýný iþleyemeyecek durumda geniþ araziler vardý. Burasý bakýmsýz. 157 . En basit bir barýnma yeri bile olmadýðý için. Uzmanlar çalýþmalarýný tamamlayarak sunarlar. ATATÜRK. Bunu biz ýslah etmezsek. yoðun devlet iþlerine karþýn buraya da zaman ayýrýyor ve bazen traktörleri bizzat kullanýyordu. Bu geniþ arazinin bataklýklarý. sarý ve insaný bakarken rahatsýz eden bir durumda idi. Bu dönemde. imalathane. hastalýklý. ATATÜRK bugünkü çiftliðin bulunduðu yeri sorar. Böylelikle. kim gelip ýslah edecektir?” der. hem bataklýk. uzmanlar burasýnýn bir çiftlik kurulmasý için gereken özelliklerden hiç birini taþýmadýðýný. atölye. hem çorak. bir yandan da gerekli idari binalar. ahýr. elektrik. “Ýstediðimiz yer böyle olmalýdýr. fidanlýklar bir yýl gibi bir sürede tamamlandý. aðýl. Bunlarýn deðerinin üstünde fiyatla alýndýðýný gören sahipleri arazilerini Orman Çiftliðine satmaya baþladýlar ve Yaðmurbaba. o zaman dört kerpiç duvardan baþka bir þey olmayan mezbahanýn etrafýna yuva yapmýþlardý. Burada uygarlýðýn eseri olarak yalnýz bir demiryolu ince bir þerit halinde uzanýyordu. Atatürk'ün 1925 yýlýnda Abdi Paþa’nýn eþi Faika Haným’dan satýn aldýðý 20 000 dönüm toprak üzerinde atýlmýþtýr. Ankara'nýn kenarýnda. Ancak 20. hem de kötü bir yer. su tesisleri. en az bugünkü çiftlik yeri üzerinde durmuþtur. Bir yandan topraðýn ýslah çalýþmalarý yürütülürken. Atatürk Orman Çiftliði'nin temeli. anbar. 5 Mayýs 1925 Pazartesi günü kurulan birkaç çadýr ile çalýþmalara baþlandý ve mevsimin ilerlemiþ olmasýna raðmen iki fordson traktör ile topraðý sürmeye giriþildi. fakir bir yer olduðunu belirtirler. çorak. kendilerine elçilik binasý yaptýrmalarý için bedava arsa verildiði halde birçok ülke burada aðaç bile yetiþmez diyerek Ankara'ya taþýnmaya yanaþmýyorlar. kiraladýklarý küçük temsilcilik binalarýyla yetinip Ýstanbul'da kalmakta direniyorlardý. süthane.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Uzman heyet. hangar. Ankara'nýn çevresinde çiftlik olacak yer ararken. bataklýk. ATATÜRK. Biraz kýraç yerlerinde yuva kurmuþ olan kartallar ve akbabalar. þehrin hayatýný zehirleyen ve etrafýnda yaþayanlarý kendi gibi renksiz ve hasta yapan bir sýtma kaynaðý idi.

aðaç bile yetiþmeyen bu yerde insanýn nasýl yaþayabileceðini kendi kendilerine soran ve Ankara'nýn devlet merkezi oluþunu affedilmez bir hata sayan inançsýz insanlara karþý. yeni bir ülke ve yeni bir toplum kurma iradesini Orman Çiftliðinde simgeleþtirerek. Güvercinlik. ilk sanayi kuruluþlarýna kucak açmasý. tarihsel bir özellik kazandýrmaktadýr. zaferlerine birer þahit olan denizlerle süslüyor'' demiþtir. zaferi elde ettikten ve kýlýcýný kýnýna koyduktan sonra yorgunluðunu gideriyor. havuzlarý. Marmara havuzunu gören Amerikalý gazeteci Rose Lea. Karadeniz havuzu halkýn dinlenme ve eðlence yeri olmuþtur. parklarý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Balgat. modern ziraat ve hayvancýlýk tekniklerinin uygulandýðý. ATATÜRK. ATATÜRK'ün Ankara'daki çiftliklerinde. Karadeniz havuzu yapýldýðý yer itibariyle týpký gerçek Karadeniz gibi rüzgarlý ve dalgalý haliyle. iç ve dýþ kamuoyuna göstermek istemiþtir. Piloðlu Çifliði'ni de satýn alarak çiftlik iþletmeleri arasýna katmýþtýr. eðitim ve rekreasyon ile çaðdaþ bir baþkent yaratma amacý da bulunmaktadýr. ATATÜRK. Atatürk'ün döneminde yapýlan Marmara Denizi ve alaný Karadeniz'in þeklini taþýyan havuzlarý hayranlýklar yaratmýþ. bira parklarý ile gerek Ankara halkýnýn ve gerekse dýþarýdan gelenlerin gezi ve dinlenme yeri olmuþ. ayný amaçlarý doðrultusunda iþletmek üzere Yalova'da. Etimesut. yeni bir kent. Macun. Çakýrlar çiftliklerinden satýn alýnan topraklarla oluþan çiftlikler tek bir yönetim altýnda birleþtirilerek "Orman Çiftliði" olarak adlandýrmýþtýr. Atatürk Orman Çiftliði yalnýz çiftlik iþleten bir yer olmamýþ. ziraat fakültesi öðrencilerinin staj yaptýðý. ATATÜRK. Dörtyol'da. lokantalarý. Portakal Bahçesi ve Karabasamak Çiftliðini ve Tarsus'ta. Millet ve Baltacý Çiftliklerini. bunlarýn dýþýnda. Tahar. Kendi çiftliðini. örnek sanat atölyeleri (ilk KOBÝ'ler) . Büyük Önder ATATÜRK'e hayranlýðý daha da artýrmaktadýr. hayvanat bahçeleri. 158 . Atatürk Orman Çiftliði’ni sýradan bir çiftlik olmaktan çýkarmakta. hayvancýlýk ve sýnai üretimdeki baþarýlar önemsenmekle birlikte. yepyeni bir mucize daha yaratmayý hedefliyordu. Tekir ve Þövalye Çiftliklerini. tarým. Bu özellik. makalelerinden birinde ''Büyük cengaver. Silifke'de.

bir bölümü bataklýktý. Çiftlik sadece üretim ile kalmamýþ. Ziraat Ýþleri. bir bölüm arazisi yorgun ve bakýmsýz. Çiftlik arazisinin bir bölümü kuvvetsiz.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Orman Çiftliði. ATATÜRK'ün çiftliklerin anlamýný tam anlatabilmek için Ankara'daki Orman Çiftliðinin kuruluþundan Hazine’ye baðýþlanana kadar geçen 12 yýllýk dönemini vurgulamak gerekmiþtir. gerekli önlemlerini alarak yoluna devam etmiþtir. uzun ve çetin çalýþmalar sonucunda çiftlikleri. genel ziraati. kurutma. Tüm Dünya'yý etkileyen 1929 krizine raðmen. iyi ve bol 159 . hayvancýlýðý. Bir yandan bunlarýn iþe yarar hale getirilmesi için imar ýslah. sanayi ve ticaret örgütlenmesiyle birbirini tamamlayan ve modern teknik aletlerle rasyonel bir iþ birliðine dayanan büyük bir iþletme haline gelmiþtir. ürettiði maddeleri iþlenmiþ olarak piyasalara sürmüþtür. sulama.

Kuruluþ yýllarýnda tek bir aðacý bulun160 . buðday. sebzecilik ve baðcýlýk yapýlmaktaydý. Beþ büyük ve nakledilebilen santrafüj tulumbasý alýnarak her sahada ekinlerin sulamasý saðlandý. Öyle ki bu üretim karþýsýnda çiftlikte bir marmelat ve konserve fabrikasýnýn kurulmasý planlandý. yer altý sularýnýn santrifüj tulumbalarý ile çekilmesi için çalýþmalar yapýldý. Ankara iklim ve topraðýnýn yetiþtirdiði yüksek kaliteli üzümlerden hem yemeklik.000 dönüm hububat ekimiyle üretime baþlanmýþtýr. böyle bir kentin meyve. sulama zamanlarý. Her yýl istenilen miktarda mahsul alabilmek için araþtýrmalar yapýldý. Ankara çevresinde meyvecilik. Marmara ve Karadeniz havuzlarý yapýldý. topraðýn laboratuar tahlilleri yapýldý. sulama kanallarý kuruldu. arpa. Çubuk Çayý üzerinde bentler kuruldu ve sulama kanallarý ile araziye baðlandý. Ýncesu ve Bend Dereleri. ancak bunlar geleneksel yöntemlerle yapýlmaktaydý. topraðýn gübre ile nasýl besleneceði. yaðmur ve kar sularýnýn depolanmasý ve ilk baharda kullanýlmasý için göletler oluþturuldu. mýsýr gibi kuru mahsullerle patates. Ýstanbul Boðazýnda 145 m.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I mahsul almak için besleme çalýþmalarýna baþlanýrken bir yandan da hemen 1925 yýlýnda 14. Orta Anadolu iklim koþullarýnda topraðýn istediði en uygun tohumlar tespit edilmiþ ve köylüye her yönüyle örnek olmuþtur. topraðýn gereksinimine göre gübreleme yöntemleri geliþtirildi. sebze ve bað mahsullerine ihtiyacý artmýþtýr. Ýlk dört yýlda yapýlan çalýþmalar sonucunda. Su ihtiyacý için. çiftlik yapýlarýnýn ihtiyacý ile aðaçlama çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere kuyular açýldý. Ankara'nýn baþkent olmasýyla nüfusu adeta bir sýçrama yapmýþ. Orman Çiftliðinde de bu iþlere modern yöntemlerle baþlatýldý ve böylelikle Ankara'nýn sebze ihtiyacýnýn bir bölümü karþýlanmaya baþlandý. Tahar Boðazý’nda ve Kelek Mevkiinde kýþýn akan sularý ile yer altý sularýnýn depolamak için göletler yapýldý. yonca nevinden nasýl yetiþtirileceði. Çakýrlar Çiftliði’ndeki yer altý sularý galerilerle yukarý çýkarýldý. uzunluðunda bir baraj yapýldý. pancar. Orman Çiftliðinde yöre iklimine uygun çeþitli meyve aðaçlarý dikildi ve üretime geçildi. Orman Çiftliði uygulamalarý ile maliyetler düþürülmüþ. hem de þaraplýk olarak yararlanýlacak duruma getirildi.

Anadolu'nun verimleri azalmýþ. Orman Çiftliði’nde koyunculuk gittikçe geliþtirilmiþtir. Kývýrcýk koyunlarý çiftliðin en verimli koyunlarý olmuþ. Bursa Merinos Yün Fabrikasý’nýn iþlemeye baþlamasý ile merinos koyunculuðu daha da önem kazanmýþtýr. soylarý bozulmuþ. hem çiftçilere ve köylülere verilerek sýðýr hayvancýlýðýnýn geliþtirilmesine çalýþýlmýþ. sýðýrcýlýkta ve kümes hayvanlarýnýn yetiþtirilmesinde önemli baþarýlar elde edilmiþtir. öküzlerinde kuvvet. Ankara'da sürü besleyenler. Hollanda'dan getirilen damýzlýklarla ýslah edilerek yeni bir sýðýr tipi yaratýlmýþ. kurulan fidanlýklarla aðaçlandýrma alaný geniþletilmiþtir. çiftlikten damýzlýk kývýrcýklar alarak. 161 . Fidanlýklarda yetiþtirilen meyveli ve meyvesiz aðaçlar Ankara'nýn ve hatta diðer þehirlerin aðaçlandýrma çalýþmalarýna kaynak olmuþtur. Çiftlikte kývýrcýktan sonra karaman ve merinos koyunlarý önem kazanmýþ. Karagül koyunlarýnýn derileri Leipzig'de iþletilerek. Bunun dýþýnda Arap ýrký ile Fransýz Ardana ýrký atlarý da muhtelif iþlerde kullanýlmýþtýr. Koyunculuk ile süt ve mamülleri. Çiftliðin ilk kuruluþ yýllarýnda Macaristan'dan getirtilen Nonyüs kýrak ve aygýrlarý ile çiftlikte saf kanlý koþum atlarý yetiþtirilmiþ. kývýrcýk yetiþtirmeye baþlamýþlardýr. Hayvancýlýk Ýþleri. makinali ziraat yanýnda attan da ziraat ve nakliye iþlerinde yaralanýlmýþtýr. temiz ve sýhhi bir kasaplýk sýnýfý tesis edilmiþ. kýsa zamanda geliþtirilmiþtir. boylarý küçülmüþ. hem sütünden. Hayvancýlýk iþlerinden koyunculukta. derleri ve kasaplýk et olarak önemli bir üretim alaný yaratýlmýþtýr. ülke piyasasýna sunulmuþtur.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I mayan Orman Çiftliðine dört milyondan fazla aðaç dikilmiþ. Gittikçe büyüyen Ankara'nýn et ihtiyacý için modern bir devlet merkezine yakýþýr modern. ineklerinde süt kalmamýþ olan yerli ýrký. yünleri. hem kasaplýk hayvan olarak yaralanýlmýþtýr. Orman Çiftliðinde ilk günden itibaren modern yetiþtirme tekniði ile baþlanýlan hayvancýlýk. kümes hayvanlarý iþinde de büyük ölçüde tavuk ve yumurta üretimi ilk defa Orman Çiftliði’nde yapýlmýþtýr. Çiftlikte Sovyetler Birliði tarafýndan hediye edilen erkek ve diþi karagül (astragan) koyunlarý seneden seneye geliþtirilerek sayýsý iki binden fazla hale getirilmiþtir.

Çiftlikteki malt. Orman Çiftliði’nde tavukçuluk bölümünde tavþan da yetiþtirilmiþ ve iyi sonuçlar alýnmýþtýr. Ankara'nýn süt ve yoðurt ihtiyacýnýn önemli bir bölümü karþýlanmýþtýr. Sanayi ve Endüstri Ýþleri. soda imalat. süt. Siyah. yoðurt. demir eþya ve pulluk fabrikasý. soda. bira. Bira endüstrisi zirai kalkýnma içinde önemli görülmüþtür. buz fabrikalarý. gazoz. Legorn. kýsmen rodeyland soyu tavuklarla iþe baþlanýlmýþ. Çiftlikte peynir imalinde. malt. Süt fabrikasý çiftliðin ilk kuruluþ yýllarýnda düþünülmüþ. bira. Sütçülük ve mamulatý iþleri için Avusturya ve Macaristan'dan uzmanlar getirtilmiþ. Bira fabrikasýnda. Fabrika tam tesisatlý bir iþletme olarak beþ yýl sonra faaliyete geçmiþtir. gerek kalite ve gerekse miktar 162 . Normal. piyasanýn tavuk eti ve yumurta ihtiyacýnýn bir bölümü karþýlanmaya çalýþýlmýþtýr. þarap ve deri fabrikalarý çiftliðe küçük bir sanayi ve endüstri merkezi görüntüsü vermiþtir. Daha önce þerbetçi otu ekmemiþ olan köylü. Tesislerin modern ve sýhhi olmasý saðlanmýþ. buz. bu maddenin ziraatine baþlamýþ. Çiftlikte 1929 yýlýndan itibaren arýcýlýk faaliyetleri de baþlatýlmýþ ve yöre köyleri için fenni arýcýlýk konusunda iyi bir örnek olmuþtur. Nesli bozulan Ankara tavþanlarý. Fransa’dan getirtilen tavþanlarla ýslah edilmiþlerdir. binalarýnýn bir bölümü o günlerde yapýlmýþtýr. hem uzmanlýklarýndan yararlanýlmýþ hem de uzman gençler yetiþtirmeleri saðlanmýþtýr. Pastörize Süt ve Yoðurt Fabrikasý. yetiþtirdiði arpasýna iyi ve devamlý bir müþteri bulmuþtur. 1937’de yeni ve daha büyük bir fabrikaya dönüþtürülmüþtür. doldurma ve ambalaj iþlerini de yapmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Çiftlikte modern tavukçuluk ilk kuruluþundan itibaren yapýlmaya baþlanmýþ. Çiftlik bünyesinde doðal ihtiyaçlarýn ürünü olarak 1934’de kurulan bira fabrikasý. peynir çeþitleri. satýþ maðazalarýnýn açýlmasý ile daha da geliþtirilmiþtir. bunlar üzerinde yapýlan tecrübeler iyi sonuç vermiþ. Salon ve Salvator birasý olmak üzere dört çeþit bira üretilmiþtir. gazoz. Ýlk birasýný 1934’de piyasaya veren birinci bira fabrikasý. Bira Fabrikasý. Atatürk Çiftlikleri’nin dikkate deðer özelliklerinden birisi de endüstriyel kuruluþlarýdýr. Bira fabrikasý küspeleri hayvanlar için çok besleyici bir gýda olmuþtur. Ankara ve Hollanda ýrkýndan olan bu tavþanlar çok kolay çoðalmalarý ve masraflarýn az olmasý nedeniyle kürkçülük iþlerinde kullanýlmýþlardýr.

Çiftlik ihtiyaçlarý için kurulan deðirmen. Beyaz peynirin yaný sýra kaþar peynirleri de ülkemizin her tarafýnda aranýr olmuþtur. gerekse ülkenin diðer kentlerinde aranan þaraplar olmuþtur. tesviye ve montaj kýsmý. Burada pulluktan baþka tohum temizleme makinalarý. demirhane ve tornahane. zamanla atölyeye demir döküm kýsmý. 1931 yýlýnda da çiftliðin ve Anadolu köylüsünün pulluk ihtiyacýný karþýlamak için pulluk atölyesi kurulmuþtur. Orta Anadolu yaylasýnýn yüksek kaliteli þaraplýk üzümlerinden imal edilen þaraplar. Þarap Fabrikasý. týrmýk. gerek Ankara'da. Demir Eþya ve Pulluk Fabrikasý. Çiftliðin tulum ve salamura peynirlerine talepler giderek artýþ göstermiþtir. Atatürk Çiftlikleri’nin ilk tesisinde küçük bir tamirhane olarak kurulmuþ olan fabrika. Deri Fabrikasý. kafes teli iþleri eklenmiþ. Kasaplýk hayvancýlýk iþlerinin yan ürünü olan derileri deðerlendirmek üzere kurulmuþtur. metal dökme kýsmý. çiftliðin makinalarýnýn tamiri ve yedek parça imali iþlerini görürken. Yine fýrýnda baþlangýç- 163 . tereyeðý pres aletleri gibi makinalar da yapýlmýþtýr. Çiftlik ürünlerinden olan tereyaðlarý ve gerekse yemeklik yaðlar piyasada aranýr olmuþtur. Deðirmen ve Fýrýn. ayný zamanda yöre köylerinin ihtiyaçlarýný gidermiþtir.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I itibariyle önemli geliþmeler saðlanmýþtýr.

deðiþik kentlerden gelen ziraat makinelerinde çalýþacak ve kullanacak gençler için eðitim verilmiþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I ta çiftlik ihtiyaçlarý için kurulmuþ. Yaz günlerinde Çiftliðin Bira Parký ve Lokantasý halkla dolup taþmýþtýr. daha sonra Ankara'ya da ekmek yetiþtirecek þekilde geliþtirilmiþtir. tarým teknikleri ve tarým makinelerini kullanma konusunda yetiþtirilmeleri saðlanmýþ. gazinolarýnda ve lokantalarýnda geçirmiþlerdir. buradaki baþarýsýna göre enstitüye girebilmiþlerdir. Çiftliklerde ilk aþamada ziraat ve hayvancýlýk organize edilmiþtir. Çalýþanlar ile civar köylülerin çocuklarýnýn okumalarý için çiftlikte bir de yatýlý okul kurulmuþ. Hacýbayram'da ve Samanpazarý'nda. Bugün hala Ankara'nýn önemli lokantalarýndan olan Çiftlik Lokantasý. Karadeniz Havuzu yaz aylarýnda halka açýk hale getirilmiþ. park ve plaj gibi iþletmeler açýlmýþtýr. gazino. Doðal olarak üretimin deðerlendirilmesi için piyasalarla iliþkiyi saðlamak için ticari yapýlanmalar kurulmuþtur. havuzda spor eðlenceleri düzenlenmiþtir. parasýz olarak gezilen bir hayvanat bahçesi ile bir müze kurulmuþtur. Bunun uzantýsý olarak endüstriyel yapýlanmalar olmuþtur. çiftliklerin bütün mahsulleri satýlmýþtýr. Ýstanbul'da Beyoðlu ve Kadýköy'de maðazalar açýlmýþtýr. bu alanda uzmanlar yetiþtirilmesi de amaçlanmýþtýr. Halkýn eðlencesi için bir lunapark kurulmuþ. Ankara'da Yeniþehir'de. Bu düþünceden hareketle. tatil günlerini çiftliðin parklarýnda. imalatlar yapýlmýþtýr. Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne girecek lise mezunlarýna önce Orman Çiftliði’nin bütün faaliyet alanlarýnda 10 ay süreyle staj yapma zorunluluðu getirilmiþ. Orman çiftliðinde. 1936’da kurularak temiz ve ucuz yemekleriyle halkýn hizmetine sunulmuþtur. Atatürk Çiftliklerinde. Gerektiðinde yurtdýþýndan uzmanlar getirilerek. modern ziraatýn nasýl yapýlabileceði ve üretimin nasýl deðerlendirilebileceði gösterilmekle yetinilmemiþ. Fýrýnda ekmek üretimi dýþýnda bisküvi vb. Atatürk Çiftlikleri’nin ekonomik zincirinin son halkasý ticaret birimleri olmuþtur. diðer 164 . bir poliklinik açýlmýþtýr. ülkemizde uzman yetiþtirilmesi saðlanmýþtýr. Bunun için satýþ maðazalarý. bu gençlere bir taraftan pulluk fabrikasýnda. Eðlence yerleri az olan Ankara'da halk. Atatürk Çiftlikleri’nde ayný zamanda sosyal yaþama öncülük etmek için lokanta. Atatürk Çiftlikleri satýþ maðazalarýnda. lokanta ve gazinolar açýlmýþtýr.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I taraftan ziraat makinelerinde çalýþarak gerek makinalarý kullanmasýný. bütün ziraat makine ve aletlerini yerinde ve faydalý þekilde kullanarak bunlarýn hepsini tamir ve mühim bir kýsmýný yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmiþler. yurdun deðiþik bölgelerinde kurduðu 6 adet çiftliðini. ve memleketin diðer mýntýkalarýnda da. yerli ve yabancý bir çok hayvan ýrklarý üzerinde çift ve mahsul bakýmýndan yaptýklarý tetkikler neticesinde. ve bugün her bakýmdan verimli. On üç sene devam eden çetin çalýþmalarý esnasýnda faaliyetlerini. kurduðu amaçlar doðrultusunda yönetileceði umuduyla. olgun ve çok kýymetli birer varlýk haline gelmiþlerdir. Malum olduðu üzere. halka gezecek. ziraat ve zirai iktisat sahasýnda fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadý ile muhtelif zamanlarda memleketin muhtelif mýntýkalarýnda müteaddit çiftlikler tesis etmiþtim. her nevi ziraat sanatlarýný da teçmil eden bu müesseseler: ilk senelerden baþlayan bütün kazançlarýný inkiþaflarýna sarfederek büyük küçük müteaddit fabrika ve imalathaneler tesis etmiþler. gerekse tamirini öðrenmiþlerdir. ''Baþvekalete. bir taraftan da iç ve dýþ piyasalarla daimi ve sýký temasta bulunmak suretiyle. aþaðýdaki 11. faaliyetlerini ve istihsallerini bunlarýn isteklerine uydurmuþlar. eðlenecek ve dinlenecek sýhhi yerler. bazý yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre þayandýr. muhitlerini güzelleþtirmek. bulunduklarý iklimin yetiþtirdiði her çeþit mahsulattan baþka. kooperatif teþkili suretiyle veya ayný mahiyette baþka suretlerle civar köylerle beraber faydalý þekilde çalýþmýþlar. Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teþkil eden geniþ çalýþma ve ticari esaslar dahilinde idare edildikleri. ATATÜRK Orman Çiftliði ile.1937 günlü bir mektupla Hazineye baðýþlamýþtýr. mümasilleri tesis 165 . Çiftliklerin yerine göre araziyi ýslah ve tanzim etmek. hiylesiz ve nefis gýda maddeleri temin eylemek.6. bunlarýn muhite en elveriþli ve verimli olanlarýný tespit etmiþler.

Gazi Orman Çiftliðinin parlak ve devamlý geliþmedeki hýzý. bu eðilime yanýt vermek amacýyla çýkarýlmýþtýr. Ancak.1949 gün ve 5433 sayýlý Yasanýn TBMM görüþmeleri sýrasýnda. hayvanat ve demirbaþlarý ile beraber hazineye hediye ediyorum. Atatürk Orman Çiftliði adý altýnda özerk bir yapýya kavuþtuktan sonra. istihsalatý artýrma ve köyleri kalkýndýrma yolunda devletçe alýnan ve alýnacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve istikþafýna çok müsait birer birer amil ve mesnet olacaklarýna kani buluyorum. Ankara þarabýnýn 166 . yýllar ilerledikçe artmýþ. ve bu kanaatle tasarrufum altýndaki bu çiftlikleri bütün tesisat. 2. çiftlik arazisi dýþýnda yerler kiralanarak çalýþmalar geniþletilmiþ. tecrübelerini müspet iþ sahasýndan alan bu müesseselerinin ziraat usullerini düzeltme.3. þarapçýlýk geliþtirilmiþ. Dünya Savaþý’nýn olumsuzsuz etkileri giderek azalmasýna karþýn daima büyük zararlar etmiþtir. Muktazi kanuni muamelesinin yapýlmasýný dilerim. Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaþlarýný mücmel olarak gösteren bir liste iliþiktir. Zirai Kombinalar Ýdaresi ile birleþtirilerek Devlet Üretme Çiftlikleri adý altýnda yeniden örgütlenmesini öngören 7. Bu dönemde Ankara'daki Orman Çiftliði ''Gazi Orman Çiftliði '' adýný alarak faaliyetlerini sürdürmüþtür. Atatürk'ün baðýþladýðý çiftlikler. 24. özerk bir müdürlük eliyle yönetilmesinin uygun olacaðý doðrultusunda bir eðilim belirmiþ. 2. faaliyetler devam ettirilmiþ. mali bir buhranýn içine düþmüþtür.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I edildiði takdirde. etkinliklerini yalnýzca 11 yýl sürdürebilmiþtir. Dünya Savaþý’nýn getirdiði olumsuzluklarla da gerileyerek.1938 günlü 3308 sayýlý yasa ile Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu (DZÝK) kurulmuþ ve bütün taþýnmazlar bu kuruma devredilmiþtir. Atatürk'ün ölümünün üzerinden bir yýl geçmeden bira fabrikasý Tarým Bakanlýðýnca.1. Sonuçta. Atatürk'ün Ankara'daki çiftliðinin. Mali bünyede baþgösteren dengesizlik. Tekel Genel Müdürlüðüne satýlmýþ. '' Atatürk Çiftlikleri’nin yönetilmesi için 1. Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu.1950 günlü 5659 sayýlý Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü Kuruluþ Yasasý. çiftliðin Devlet yönetimine geçmesi ile birlikte birdenbire yavaþlamýþ.6.

Macun. Tahar. taþýnmazlarýnýn envanterinin yapýlamayýþý. Piloðlu Çitliði'ni arazi varlýðý olarak belirtmiþtir. Baðbahçe kültürleri ve aðaçlandýrma iþleri artýrýlmýþtýr. Etimesgut. çiftliðe geliþ gidiþi kolaylaþtýrmak için 1952 yýlýndan itibaren halk otobüsleri tahsis edildi. 1952 yýlýndan itibaren kar etmeye baþlayan Atatürk Orman Çiftliði’nde tarla ziraati yapýlan alan bir misli geniþletilmiþ. Nevþehir-Narköy'ün Emir.395 167 . Portakal Bahçesi ve Karabasamak Çiftliði ve Tarsus'ta. 10. Turistik Marmara Oteli 1968'de iþletmeye açýlmýþtýr. Silifke'de. Atatürk Orman Çiftliði'nin örgüt yapýsýndaki yetersizlikler ile bunun yol açtýðý temel sorunlar olan. maddesi çiftlik taþýnmazlarýný Devlet malý saymýþ. Balgat. büyük bir süt fabrikasý inþa edilmiþtir.729 dönüm olarak belirtilmiþtir. Çiftlik arazisi 1978 yýlýndan bu yana toprak döküm alaný olarak da kullanýlmaktadýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I imal edildiði Kalecik Beyaz ve Karasý. Güvercinlik. Çiftlik arazisi üzerinde Ankara Þehirlerarasý Otobüs Terminali inþa edilerek 1997 yýlýndan bu yana iþletilmektedir. Çakýrlar Çiftliklerinden oluþan Orman Çiftliði. yasalara aykýrý yapýlaþma ve iþgaller ortaya çýkmýþtýr. yeni makinalar saðlanmýþtýr. Tekir ve Þövalye Çiftlikleri. üretim ve aðaçlandýrma etkinliklerinden giderek uzaklaþýlmasý. Yalova'da. Halkýn. Lüks Kilis'in Horos Karasý üzüm çeþitleri ile yüksek kalitede þaraplar üretildi ve Uluslararasý Þarap Ofisi’nce tescil edildi.1937 tarihli vasiyetnamesinin ekindeki listede ''Ankara'da. Taze üzüm suyu “üzüm özü” adýyla piyasaya sürüldü. Ancak ne yazýk ki. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 11. Ürünler için soðuk hava deposu yapýlmýþ. Ancak. Böylece Çiftliðin toprak bütünlüðü. 5659 sayýlý Yasanýn 9. Millet ve Baltacý Çiftlikleri.1939 yýlýnda Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu tarafýndan yayýnlanan ''Atatürk Çiftlikleri'' adlý yayýn ile 1953 yýlýnda Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü tarafýndan yayýnlanan ''Atatürk Orman Çiftliði'' isimli yayýnda bu rakam 150. Orman. korumacý bir anlayýþla yetinilmiþ ve stratejik kullaným ilkelerini belirleyecek ve uygulayabilecek bir örgüt modeli öngörülmemiþtir. siyasi iradenin korumasý altýna alýnmýþtýr.06. maddesi ise satýlmasý ve kamulaþtýrýlmasýný özel bir yasa ile izin alýnmasý koþuluna baðlamýþtýr. Bu nedenle Ankara'nýn büyümesi ile birlikte yoðunlaþan kentin altyapý gereksinmesi ve rant baskýlarýnýn Çiftlik alanýný olumsuz etkilemesi önlenememiþtir. Yaðmurbaba. Arazi büyüklüðü bu listede 154. Dörtyol'da.

1.544 m2'dir.1937'yi izleyen günlerde maliye hazinesine. 168 . kayýt bulunmamaktadýr. 1926'da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde yapýlan '' Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paþa Hazretlerinin Ankara Çiftlikler '' adlý yayýnda Çiftliðin Orman. 24. maddesiyle.704. Bu miktar günümüzün rakamýyla 93.1950 'de yayýnlanarak yürürlüðe giren 5659 sayýlý Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü Kuruluþ Yasa 'sý ile Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü'ne devredilmiþtir. 11. 12. Ancak bu rakamlarý doðrulayacak kesin kanýt oluþturacak bir belge.1949 'da kabul edilen ve 13.1. Macun. bu devirlerde mal deðerlerinin Maliye.1937 tarihli vasiyetnamesi ile hazineye baðýþladýðý arazilere iliþkin tek resmi kayýt. bu devirlerde mal deðerlerinin Maliye. maddesiyle.1950'de kabul edilen ve 1.000 dönümden söz edilmektedir.6. hayvanat ve demirbaþlarý ile beraber hazineye baðýþladýðý arazi. 7.1949 'da yayýnlanarak yürürlüðe giren 5433 sayýlý Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüðü Görev ve Kuruluþ Yasa 'sý ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüðüne.000 dönümü Ankara'daki Orman Çiftliði olarak verilmektedir. Tarým.1937'de bütün tesisat.3. Ancak bu belgeler bulunamamaktadýr.05.210.000 dönüm araziden ibaret olduðu belirtilmektedir.6. 7. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 11. Bu miktardan 102.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I dönüm olarak verilmektedir. Orman Çiftliði ve Mülhakatý Müdüriyeti tarafýndan hazýrlandýðý anlaþýlan 8 Aðustos 1928 tarihli Gazi Orman Çiftliði baþlýklý bir raporda 120.6. 5659 Yasa'nýn Geçici 2.1938 'de kabul edilen ve 13. Yaðmurbaba. envanter vb. Tarým ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüðü tarafýndan atanan 3 kiþilik komisyon marifetiyle belirlenmesi. Balgat.4.6.090 m2 büyüklüðünde bir arazinin baðýþlandýðý görülmektedir.1938 günü Hazine’ye baðýþ iþlemine konu tapu senedi ve tapu kayýtlarý incelendiðinde Ankara'da 39. Bu durum bazý soru iþaretleri doðurmaktadýr.06. Bu baðýþ ile birlikte bazý özel þahýslar ile Ankara Belediyesi ile Cumhuriyet Halk Partisine yapýlan baðýþlar söz konudur.1938 'de yayýnlanarak yürürlüðe giren 3308 sayýlý Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu Hakkýnda Yasa'sý ile Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu'na. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüðü ve Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü tarafýndan atanan 4 kiþilik komisyon marifetiyle belirlenmesi hüküm altýna alýnmýþtýr. 5433 sayýlý Yasa'sýnýn Geçici 3. ATATÜRK'ün 11. Güvercinlik ve Etimesgut Çiftliklerinin birleþmesi ile oluþmuþ 80.

Satýlan bu arazinin bir kýsmý alým amacý dýþýnda kullanýlmaktadýr. Atatürk'ün arazilerinden yapýlan satýþlarda.7. Atatürk'ün arazileri üzerinde þimdi Urankent Konutlarý yükselmektedir.1939'da çýkartýlan 3697 sayýlý yasa ile Tekel Genel Müdürlüðüne satýlmýþtýr . 2002 yýlý D. Atatürk Orman Çiftliði arazileri ve tesislerden Bira Fabrikasý ATATÜRK'ün ölümünün üzerinden bir yýl bile geçmeden (yaklaþýk 50.000 m2 arazi bulgulanmýþtýr. sonra bu duruma yasallýk kazandýrmak için yasa çýkarmak suretiyle satýþlarý saðlanmýþtýr. Devlete hakim siyasi irade Atatürk'ün arazilerinin talanýnda esas belirleyici olmuþtur. Atatürk Orman Çiftliði'nin. varlýk nedenini ortaya koyabilecek.D. Devlet Ziraat Ýþletmeleri Yönetim Kurulu kararýyla satýlan yaklaþýk 7. Diðer bir ifade.Ç'ye) ait olmadýðý. Atatürk Orman Çiftliði döneminde çýkartýlan yasalarla (bir bölümü de mahkeme kararlarýyla) yaklaþýk 14.'nýn yaptýðý incelemede ortaya çýkartýlmýþtýr.000 m2 arazi satýlmýþtýr. incelemesi sýrasýnda. Atatürk Orman Çiftliði her ne kadar özerk bir statüye kavuþturulmuþsa da.611. Günümüzde ise ATATÜRK'ün diðer miraslarýna yapýldýðý gibi bu eseri de yok edilmek için özelleþtirme kapsamýna alýnmýþtýr.O. belirlenen hedefe uygun stratejik planlar 169 .K.372. genelde önce fiili durum yaratýlmýþ. Ancak bunlar belgeye dayanmayan varsayýmlara dayalý iddialardýr. Örneðin Atatürk'ün arazileri arasýnda olduðu iddia edilen Çubuk'taki Aydos Yaylasý'nýn mülkiyetinin hiçbir zaman Atatürk'e yada (A. söylenti ya da sezgilerdir. Yasanýn býraktýðý boþluklarý giderilemediði için kuruluþ amacýnýn gereklerince yönetilemediði. Ancak bu tartýþmalarýn dayanaklarý ne yazýk ki belge ve bilgiler deðil. 2002 yýlýnda yapýlan D.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Ancak baðýþa konu arazi miktarýyla ilgili olarak çeþitli iddialar bulunmaktadýr. geliþtirilemediði gibi topraklarýnýn giderek küçültülmesi ve dokusunun bozulmasý önlenememiþtir. gelecek hedefi belirleyebilecek. taþýnmazlarýný yönetebilecek bir birim öngörülmemiþtir. Kuruluþ Yasasý’nda varlýk nedeni (misyon) ile gelecek hedefi (vizyon) belirlenmemiþ.D.000 m2) 6.K. Topraklarýnýn büyük bir bölümünün yasal olmayan yollarla özel kiþilerin eline geçtiði kuþkularý çeþitli platformlarda yoðun biçimde dile getirilmektedir. Bu durum bugün içinde geçerlidir.

üretim yapýlabilecek tarlalarý parçalanmýþ ve tarýmsal iþlevini yitirmiþtir. sürekli ve eþgüdüm içinde çalýþmasýnýn öngörüldüðü bir yönetim modeli kurulmadýkça. Adýnda orman olan. Fýrýn kapatýlmýþtýr. Ayrýca. 170 . Derece Doðal ve Tarihi Sit olarak tescil edilmiþ. Çiftliðin alan bütünlüðü içinde yer alan Fiþek. böylece. su ve doðalgaz borularý. Çiftlik alanýndaki yapýlaþmalarýn büyük bir bölümü.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I üretebilecek. Çiftliðin Türkiye ortalamasýnýn altýnda bir aðaç dokusuna sahip olmasý düþündürücüdür. Hayvancýlýktan büyük ölçüde vazgeçildiði için deri fabrikasý ile daha sonralarý pulluk fabrikasýna dönüþen demir atölyesi kapatýlmýþtýr. Az sayýda büyükbaþ hayvan yetiþtirilmekte ve bu nedenle de fabrikada iþlenen süt satýn alýnmaktadýr. birlikte. Baðcýlýk yapýlmadýðý için. 1930'lu yýllardaki üretim çeþitliliði geniþ bir yelpazeye yayýlýrken. Kentin altyapýsýnýn gerektirdiði ana ulaþým yollarý. Tahýl ve hayvancýlýk için ayrýlan alan giderek küçülmüþtür. 2863 sayýlý Yasaya göre en geç bir yýl içinde bitirilmesi gereken koruma amaçlý imar planý. 1992 yýlýnda sit. Oysa. Çiftlik Müdürlüðü kayýtlarýna göre Çiftlik alanýnýn %15'nin orman olarak tanýmlanabilecek nitelikte olduðunu göstermektedir. geliþtirebilecek ve uygulayabilecek bir örgüt yapýsý bulunmamaktadýr. 2863 sayýlý Yasanýn korumasý altýna alýnmýþtýr. Atatürk Orman Çiftliði'nin tarým ve hayvansal üretimi giderek azalan bir seyir izlemiþtir. Atatürk Orman Çiftliði. 2003 yýlýnýn sonlarýna gelindiði halde henüz yapýlmamýþtýr. üretim etkinliðinden giderek uzaklaþýlmýþtýr. Çimento ve Traktör Fabrikalarý ile Mitaþ gibi sanayi kuruluþlarýnýn kullandýklarý alanlar da kapsam içine alýnmýþ. Çiftlik alanýnýn kentin geliþmesinden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilemeyecek ve Atatürk'ün çaðdaþ bir baþkent yaratma düþü gerçekleþtirilemeyecektir. kanalizasyon. 3194 sayýlý Yasaya ve 2863 sayýlý Yasaya da aykýrý olarak yapýlmýþtýr. þarap üretimi satýn alýnan üzümlerle sürdürülmektedir. 1998 yýlýnda ise I. Üstelik biriken stoklar nedeniyle 1999'dan sonra arasýnda üretilmemiþtir. enerji nakil hatlarý ile bir að gibi sarýldýðý için. Ancak. Orman Bakanlýðý'na göre ülkemizin % 25'i ormandýr. Deðiþik disiplin alanlarýnda eðitilmiþ iþgücünün. böylelikle Çiftlik alanýnýn bütünlük içinde korunabilmesi ve planlanabilmesinin ortamý oluþturulmuþtur.

haritasýndan anlaþýldýðýna göre bu bölgenin hemen yakýnýnda bulunan ve Çiftliðin ortaklýk biçiminde mülkiyetindeki 42129/2 parsel.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Geçmiþte yapýlanlar bir yana. bir konut kooperatifine tahsis edilmiþtir. kamu kurumlarý ile özel hukuk kiþilerinin kullanýmýna býrakýlmýþtýr.989 m²'si kentin altyapýsýnda kullanýlmýþ.296.888. bu bölgeye olan ilgiyi artýracaktýr. altyapý için yeni topraklarýn terk edilmesini gerektirmekte ve bu gereklilik. Bu topraklarýn 5. Bütünlük ve dokusunun korunmasý konusunda özenli olunmadýðý için Çiftlik topraklarý. Metro. Çiftlik topraklarý üzerinde tehdit oluþturacak yeni geliþmelerin varlýðý dikkat çekmektedir: Çiftliðin hipodrom yakýnýndaki topraklarý üzerinde.621 m²'sinde. Kent planlarý ve imar düzenlemeleri konusunda alýnan her karar.218 m²'si satýlarak. imar düzenlemeleri ile 2. Atatürk Orman Çiftliði alanýnýn stratejik kullaným ilkeleri belirlenmediði için. Güçlü bir koruma oluþturulamazsa bu ilginin Çiftlik topraklarýný olumsuz etkilemesinden kaçýnýlamayacaðý açýktýr. Çiftlik topraklarý giderek artan bir hýzda küçülmekte ve dokusu bozulmaktadýr.178. toptancý hali gibi büyük yapýlar yapýlmýþtýr.714 m²'si. Gençlerbirliði. 6.496 m²'si ise kiraya verilerek toplam 28. üzerinde kamu kurumlarýna ait yapýlarýn bulunduðu parsellerde ortaklýk biçiminde mülkiyetler oluþturularak fiilen Çiftliðin kullanýmýndan çýkarýlmýþ.871. Ayrýca. kent planlarýný yaparken belediyelerin kendilerini uymakla yükümlü sayacaklarý bir düzenleme bulunmamaktadýr. Ankaragücü kulüplerinin kullanýmýndaki yerlerin satýþý için bir tasarý bir yasa teklifi TBMM gündemine alýnmýþ bulunmaktadýr. üzerine otogar. Üstelik. Batýkent-Sincan-Organize Sanayi Bölgesi Arasý Hat Yolu" ile iki metro istasyonu planlanmýþ ve çalýþmalara baþlanýlmýþtýr. 1983 yýlýndan bu yana son 20 yýlda Çiftlik topraklarýnýn satýlmasýna izin veren bir yasa çýkarýlmamýþ iken ilk defa bu dönem. "Ankara Metrosu 3. 171 . bir sarmala dönüþmekte.983. Çiftlik topraklarýnýn 21. bu yasa dýþýlýðý ortadan kaldýrmak üzere 3194 sayýlý Yasaya ve 2863 sayýlý Yasaya da aykýrý olarak yoðun yapýlanmalarýn olduðu bir bölümde. bir bölümünün ise yargý kararlarýyla satýlmasýna yol açýlmýþtýr.Aþama Ýþleri. borular ve enerji nakil hatlarý gibi kentin teknik altyapýsý ile bir að gibi sarýlmýþtýr. yollar.

DZÝK 1939 Atatürk Orman Çiftliði. bütün dünyayý kasýp kavuran 1929 krizinden bile geliþerek çýkarttýðý ve büyüttüðü bu iþletme.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bugün. belediyeler kent içinde kalan arazileri imar uygulamalarý ile yok etmiþtir. Atatürk'ün yönetiminden çýktýktan sonra ayný baþarýyý yakalayamamýþ. bataklýk. halkýmýzýn sadece Atatürk'ün bulunduðu dönemi anlatan 10. Orman Çiftliði projesine çaðdaþ bir baþkent kurabilme amacýyla giriþmiþ.S. Ancak bu konuda büyük bir ihanet. yoktan var ederek hýzla geliþtirdiði. kurduðu amaçlar doðrultusunda geliþtirilmesi dileðini belirten bir yazý ile Hazine’ye baðýþlamýþtýr. yýlýnda bile) coþkusunu açýða vurmasýna önemli bir açýklama getirmektedir.AYDEMÝR Atatürk Çiftlikleri. Kentin büyümesi yeþil alan gereksinmesini artýrýrken. Atatürk'ün çaðdaþ bir baþkent kurabilme projesine sahip çýkýlamadýðý görülmektedir. AOÇ 1953 DDK Ýncelemesi 2002 Resimler: Atatürk Çiftlikleri. Þ. Orman Çiftliði olarak adlandýrýlmakla birlikte. Kaynakça Tek Adam. bakýmsýz. DZÝK 1939 172 . yaþamýnýn son günlerinde. kentin altyapý gereksinmeleri ve rant baskýlarýnýn topraklarýný küçültmesi ve dokusunu bozmasý önlenememektedir. þehrin hayatýný zehirleyen bir sýtma kaynaðý iken. Atatürk. Çiftlik alaný üzerindeki rant baskýsý var olaný da tehdit etmektedir. Büyük Atatürk'ün. arazi varlýðý giderek bizzat devleti yönetenler tarafýndan azaltýlmýþ. gaflet ve dalalet içine girilmiþtir. Halen Atatürk'ün manevi þahsiyeti kullanýlarak bu devam ettirilmektedir. Atatürk Orman Çiftliði. Çiftlik olmanýn gerektirdiði üretimden giderek uzaklaþýlmýþtýr. 12 yýl boyunca neredeyse kendisi yönetmiþ. Stratejik planlar yapabilecek ve bunlarý uygulayabilecek yetkinlikte bir örgüt yapýsýna kavuþturulamadýðý için. Yýl Marþý ile (Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. Türkiye ortalamasýnýn altýnda bir bitki dokusuna sahiptir.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I BÝR RÜZGARA KARÞI TOPLU KONUT ÖYKÜSÜ Þevki Vanlý Mimar .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Ankara'da mimarlýk hayatýna atýlalý on yýla yaklaþýyordu... Müþterilerimin iþlerini yaptýrýp komisyon almadýðým imalatçý ve malzemeciler, kendime iþ yaparsam bana kredi açacaklarýný söylediler. Babadan kalma olanaklarýn da katkýsýyla Gaziosmanpaþa'da bir arsa aldým. Emlak Bankas’ýndan kardeþimle benim ev kredimizi kullanarak, sekiz daireden üçünü satarak inþaatý bitirdim ve kiralarla kalan borçlarýmý ödedim. 1964 yýlý böyle geçti. Bu, projeci olarak, çalýþtýðým mühendislerin çok hoþuna gitti ve birlikte inþaat yapmak istiyorlardý. Ýmalatçý ve malzemeci dostlar sürekli bana kredi açamazlardý... Yýl 1968 ve hala ýsrar ediyorlardý. Sonunda, ben yapsatçýlýk yapmak istemediðimi, Ankara'ya bir uydu yerleþim kazandýrmak hedefiyle bir toplu konut kuruluþu, yani bir anonim þirket kurabileceðimizi söyledim. Baþýma neler geleceðini bilmediðim için cesurdum.

OR-AN A.Þ. Kuruluyor 1968 Ýlkbaharýnda verdiðimiz bu kararý eþe dosta açtýk... Hemen herkes hedefi ilginç buluyor ve katýlmak istiyordu... Fakat hiç birimizde topluca bir para yoktu. Hepimiz emeðimizle yaþayanlardandýk. Üç yüzden fazla dost ve tanýdýk dokuz milyon sermayenin 1/4'ünü ödeyebildik. Anlaþýlacaðý gibi, on milyona dahi gelemedik. Topu topu 150.000 dolarýmýz vardý. Kuþkusuz dolar da 35 yýlda 5/6 kez deðer kaybetmiþtir. Yani bugünkü deðeriyle bir milyon dolar kadar bir para Bütün bu olup bitenler, Ýzmir Caddesi'ndeki proje büromda, benim odamda yaþanýyordu... OR-AN'ýn bir yeri dahi yoktu.

174

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Þirkete Ýsim Arýyoruz Kulaða hoþ gelen ve bellekte iz býrakacak bir ad arýyordum. Anadolu'ya, Konya'nýn yerlisi bir aileden gelmem nedeniyle bir tutkum vardýr... Faaliyete de Ankara'dan baþlayacaðýmýza göre, þirketin adýnýn Orta Anadolu ile ilgili olmasýný istedim. Fakat bu isim bana uzun geliyordu, bir þekilde kýsaltmak istiyordum, ama baþaramýyordum. Bir gün Yeniþehir, Atatürk Bulvarý, Ýþ Bankasý’nýn önünden aþaðýya doðru yürüyordum Tuna Caddesi’ni geçer geçmez saðda bir gazeteci / kýrtasiyeci vardý, onun tepesinde, bir fotoðraf filmi markasý olan "ORWO" yazýlý bir tabela sallanýyordu... O anda þirketimizin adýný gördüm "OR-AN" olmalýydý... O günlerde yaptýðýmýz bir genel kurul toplantýsýna bu öneriyi getirdim... Herkes yadýrgadý, kimse beðenmedi... O zaman

onlardan öneri beklediðimi söyledim. Sevgili ülkemizde beðenmeyen çoktur, öneri yoktur. Ben de, sonradan yerleþimin de adý olacak OR-AN ismini tescil ettirdim... Tuttu... O kadar tuttu ki bizden iki yýl kadar sonra kurulan ME-SA'nýn adýnda çaðrýþým bulurum.

175

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Uydu Yerleþime Arazi Aranýyor O zamanlar, ODTÜ yerleþkesiyle, Ankara'nýn coðrafyasýna giren Eskiþehir yolu çevresi aklýmýza geliyordu. 1968'in sonbaharýnda bir emlakçý orada 500 dönüm arazisi olan bir avukatý getirdi... Avukat arazisinin m2 sine 40 TL. istiyordu... O günkü ölçülerimize göre, arazi sýnýrsýz büyük, fiyat ise þehire göre çok küçük geliyordu. Fakat arazinin tutarý olan 20 milyon deðil, iki milyon paramýz vardý ve sonra ne yapacaðýmýzý bilmiyorduk. Arazi sahibine, onun ayný sermaye olarak taþýnmazýný koymasýný önerdim. O da bizim ne koyacaðýmýzý sordu... "Emeðimizi" yanýtýný verdim. Adama, onunla alay ediyormuþum gibi geldi ve bir Cumartesi öðleden sonra, benim mimarlýk büromdaki odamýn kapýsýný vurdu, gitti... Biz birkaç arkadaþ ve emlakçý kaldýk... Ne yapabilirdik? O zaman Çankaya, Ýþ Bankasý bloklarýyla biterdi... Sonrasýný bilmiyorduk. Emlakçý arkada kimsenin ilgilenmediði ucuz arazi olduðunu söyledi, hemen görmeye gittik. Ankara'da, Çankaya ve Dikmen tepelerinin þehre dönük kuzey sýrtlarýna göreli olarak yerleþilmiþti... Güney sýrtlarýnýn iyi bir ufku vardý... Doðuya doðru çýplak daðlar, güneye doðru içinde Gölbaþý'nýn da yer aldýðý ova görünüyordu. Dýþardan bakýnca arazi çorak ve tatsýzdý. Ýçerden dýþarýya bakýnca ilginç bir manzara vardý ve önemli olan da buydu. Yönetim Kurulu kente bakan kuzey sýrtlarýný, ben ise ovaya bakan güneyi istiyordum. Yer seçimi giriþimin ilk önemli adýmýydý. Israrla güneyi kabul ettirdim. Çok tapulu arazi nasýl alýnýr? Baþýna gelen bilir, kurnaz arsa sahipleri arkaya kalýr ve fiyat artýrmak için ortadan kaybolur. Çizdiðimiz sýnýrlarýn içi yaklaþýk yüz hektarda, belki elli kadar tapu vardý... Kýrk kadarýný, bakýmsýz Dikmen Köyü kahvesinde topladýk. Ben, bizden önce m2 si 4 TL. olan, talep olunca 6 liraya çýkan arazinin metresine 12 TL. teklif ettim. Yalnýz koþullarým vardý... Hepsi ile ayný zamanda sözleþme yapacaðýz. Onlar da hemen tapuyu verecekler ve biz bir yýl sonra borcumuzu ödeyeceðiz. Çünkü onlara verecek meteliðimiz yoktu. Elimizdeki küçük parayla da Bakanlýklar’daki görkemli bir iþhanýnýn 1.katýný kiralamýþ ve 6 aylýk ödemeyi yapmýþtýk. Yani çarkýn bu 6 ay içinde ciddi ciddi dönmesi gerekiyordu... 176

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Uydu Yerleþkenin Planlamasý Tapularý aldýk ve hemen planlamaya baþladým. Orta tabakayý hedef alacaktýk. Egemen kat yüksekliði ile inþa edilecek ve yerleþim planlamasýna esneklik vermesi için, 8 daireli çok küçük apartmanlar olacaktý. Konfor standardý ayný olan, fakat büyüklükleri 100 ile 200 m2 arasýnda deðiþen ve her biri için iki farklý tip geliþtirecektik... Yoðunluk (1)olacak, yani alanýn 1/4' ü yapýlarla örtülecek, %75 açýk alan kalacaktý... Konutlarýn aralarýndaki mekanlar ve doða, yerleþimin þekillenmesinde 1. sýrada gözetilecekti.

Planlamada yüksek yapýlar, yalnýzca yerleþimin giriþi ve sosyal merkezini vurgulamak için bulunacaktý. Bu baþlýca ölçüt ve istekleri planlamada yanýtlamaya çalýþtým. Ankara Ýmar Müdürlüðü projeyi desteklediðini söyledi ve sýkýntý çýkarmadan tastik ederek, Bakanlýða sevketti. Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý, projeyi doðru Ankara Nazým Plan bürosuna gönderdi. Bu Kurum uzun zaman, projemizin ilkelerine uyup uymadýðýný tartýþtý... Kanýmca bu 177

Ýmar ve Ýskan Bakanlýð’ýna geldik.. mavi boya silindi ve projemiz incelemeye alýndý. Ama son yýllardaki olaylar. Neyse ki Müsteþar Muavini meslektaþ Fikret Ungan müdahale etti. Ýþin garip yaný ise bizden sonra baþta kendi memurlarý için.. projemiz çalýþma alanýný kapsamadýðý için bir "yatakhane yerleþim" olacaðý sorununu ve arsa spekülasyonu olacaðý konusunu kendisine dert etti.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kadar uzun tartýþma. Önceki iþlemlerden sonra.. Nihayet en son merci.. tüm Bakanlýklarýn onayý ve yaklaþýk iki yýl zaman gerekiyordu.. Bakanlýkta yazýlarýn karýþtýðýný düþünerek ve gülerek ilgili müdürlüðe gittim. Ama Çaldaðý nazým planda nasýlsa maviye boyanmýþtý. 178 . Devlet memurunun gözlüðünün "kuþku" olduðudur. Bakanlýk’tan arazi baraj taþma sahasý olduðu için tastik olasý deðil.. Zaman gerçekleri su yüzüne çýkarýyor. Kanýmca þehircilerin en önemli yaný bu tür birkaç takýntýdýr. artýk projenin tastik olduðunu sanmayýn. tasdik yazýsý gelmiyordu. Ama büyük oranda böyle olduðunu da bu süreç içinde öðrendim. Aldýðým yanýt bu yazýnýn gerçek olduðu doðrultusundaydý.. Bugün Ankara'daki geliþmeler bu endiþelerin þaka niteliðinde olduðunu gösterdi..... Bir yazý geldi. burada hemen tastik olacaðýný sanýrken. bu gözlüðün istendiðinde kullanýlmadýðýný gösteriyor.. arkasýndan. Arsa spekülasyonuna gelince.. ek alanlar tastik ettiler.. Elli yýllýk mesleki hayatýmda öðrendiðim. bu boyanýn silinmesi plan deðiþikliðine girerdi.... Haftalar geçiyor.. ilkeleri konusunda kuþku uyandýrýyordu. spekülasyon katmerli olacaktý. Bu kaçýncý incelemeydi? Yine yukarýya baþvurmak zorunda kalmýþtým. diye. Millet vekillerine ve diplomatik alan gereksinmesine de OR-AN'da yer vererek arsalarýmýzýn ciddi bir bölümünün istimlak edilmesiyle projemizi bozmak için ellerinden geleni yaptýlar. Örneðin Çankaya'ya 6/7 km uzaklýktaki bir yerleþimin ulaþýmý ülke ekonomisine yük olur sorununu. Tüm memur meslektaþlarýn böyle olmadýðýný biliyorum... Onlara 1200 metre yükseklikte ne baraj ne de taþma olacaðýný anlatmaya çalýþtým. Sayýn okuyucu. Ziyaretlerine gittiðimde daha incelenmediðini söylüyorlardý. Bir arazi Nazým Plan içinde olsa alt yapýyý Belediye yapacak. Meslektaþlarýn yine Devlet memurluðu tutmuþtu.

böyle bir soru sorulursa. Ýnþaat Baþlýyor Proje ve onun uygulayýcýsý olmak ile inþaatçý olmak. Pazarlamak için de giriþim hakkýnda bilgi vermek gerekli. ne diyeceðimi bilemiyordum. onu örgütlemek arasýnda çok fark var. Yine sorunlarýn içine düþmüþtük. kendilerinden önce kaç daire satýldýðý da olacaðýný. "Beni nasýl yalancý durumuna düþürürsünüz?" diyordu. bize olan güvenlerini yitirerek. Derken Hastaþ iflas etti. Ne yapacaðýmý. Yönetim Kurulu üyesi Rafet Bey. yerleþim civarýnda arsa almaya giriþmeleri ve bizim arsalarýný aldýðýmýz.. Kýsa zamanda 200'ü bulduk... bize imrenerek kurulan ve müthiþ reklam yapan bir firma peydah oldu Bizim konut alýcýlarýmýzýn yarýsý bizden paralarýný çekerek oraya yatýrdý.. Bilgi alanlarýnda. Bu kez konut alýcýlarýmýzýn bir bölümü. Bu korkumuzu alýcýlara anlatarak yerleþimin yerini baþlangýçta gizli tuttuk. fakat 100 sayýsýnýn önemini anlayamayacaklarýný düþündüm. Yeni konut alýcýlarýnýn. benim kýrk yýlda bir söylediðim bir pazarlama abartmasý yüzünden. siz 200 diyorsunuz" demez mi? Demek ki benim abartýlý sayým bu ortaðýmýzýn pazarlama yeteneði yanýnda pek pýsýrýk kalmýþtý.. bir kaç alamadýðýmýz kiþilerin de kazan kaldýrmasý olasý. kamuda olmayan köklü sorunlar Kurula geldikçe telaþ179 .. Görevlilere. ben de günahýmdan kurtuldum. benzetme yoluyla. Birkaç gün sonra. "Kardeþim ben 500 sattýk diyorum. Ortaðýmýz. Bir de Hastaþ isimli. almak istedikleri bilgiler arasýnda.. Bu büyük bir baþarýydý. satmadan yapmak olasý deðil. 200 demelerini söyledim. yatýrdýklarý parayý istediler...Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Toplu Konutta Pazarlama Konut üretimi büyük ve yavaþ bir yatýrým olduðundan.. Fakat 200’den sonra satýþlar çok yavaþladý. Bu nedenle aramýza Emek Ýnþaat Genel Müdürü ve Emek Ýþhaný ve Otelleri inþaatlarýnýn yürütücüsü Rafet Kapýcýoðlu'nu almýþtýk. "Ne oldu?" diye sormaktan baþka bir þey aklýma gelmedi. OR-AN þirketinin bir ortaðýnýn görevlilere baðýrýp çaðýrdýðýný duydum. Biz 100'er daireli iki kooperatif kurarak SSK kredili alýcýlarý toplamaya baþladýk. Buna raðmen genel yaklaþýmýmýz güven verdi ve biz birkaç haftada 100 kadar daire sattýk..... OR-AN giriþimini o yürütecekti.

bu konuþmanýn anlamýný hemen anlarlar.. çalýþmasý.. beþ yýllýk kalkýnma planýnda toplu konut kuruluþlarýna uzun vadeli.. malzeme teminiyle boðuþur olduk. Ben de 20 küçük birimi 20 kalfayla baþlamayý düþünmüþtüm. Toplu Ýþ Sözleþmesi yapýncaya kadar yapýlan pazarlýklar sýkýntýlarýmýza tüy dikiyordu. Adam bana sordu. düþük faizli kredi verilmesini öngördüðü halde.. su ve elektrikle baþladým. kalýpçý kökenli kalfalar yürütürdü.. tesisat malzemesi. Ortaklar hisse paylarýný ödemekte aðýr davranýyor. "Bu iþ yürümez" dedi.. Þehirden uzak iþlere. ne kalfa. Köy iþlerinden makina kiralamak ve diðerlerini de en ekonomik yöntemlerle yürütüyorduk.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I landý. Bir tören hazýrladýk ve ilk anahtarý verme180 . Türkiye'de hazýr beton.. yavaþda olsa satýþ ve ödemeleri sürüyordu. verdiðinizi yazýyor musunuz?" Doðal olarak "Evet" dedim. mahrumiyet gözüyle bakan.. O zamanlar. Türkiye'deki iþ hayatýný bilenler. Finansman sorunu bir türlü çözülmüyordu.. Ýlk Konutlarýn Bitiþi Biliyorsunuz inþaatlar kýþa doðru biter.. Konumuzla ilgili Emlak Kredi Bankasý ise o zamanlar etkin olan DPT'nin kanunlaþmýþ 2. maddesine göre bankalar ancak Kamu yüklenicilerine.. düzgün tuðla üretimi. genel saðlýk ve ulaþým sorunlarýyla. Biz onlar için ne yaptýklarý ne sonlarý belli olmayan garip yaratýklardýk. yol. Uygulamaya alt yapýyla. "Siz aldýðýnýzý. yemesi. Bütün iþlerle karþý karþýya kalmýþtým. Düzensiz de olsa iþler yürüyor. iþbirliði teklif ettim. inþaat mühendisi.. bir kaç kalfa ve birçok iþçi alarak iþe baþladým. Kýsa zamanda 400 ile 500 arasýnda deðiþen bir kalabalýðýn yatmasý. aramýzdan ayrýldý ve bu sorumluluða kimse talip olmadý. konut alýcýlarý taksitlerini pek aksatmýyorlardý. ne usta ne de iþçi þehir dýþýna gelmek isteyorlardý. Dostlarýn aklý ile Ankara'nýn o zamanki en ünlü yapsatçý patronuna gittim. ellerindeki ihale oranýnda temlikle kredi açýyorlardý. Biz de 1970 sonbaharýnda ilk konut teslimini yapacaðýz. Bir zamanlar küçük apartmanlarý. Bankalar Kanununun 50. Düzeni deðiþtirmek için. vinç veya asansör yok veya çok kýttý. Hayatýmda baþka böyle dert görmedim.. batýk Hastaþ'a kredi veriyor bize vermiyordu.. Beþ yüze yakýn bir iþçi kümesi bulan sendikalar da peþimizdeydi.

o ve yüzlerce konut alýcýsý. kapalý yerde þemsiyeleri açtýk ve Vali bey ilk anahtarý verdi. inþaatlar da durmuþ iken yaptýðýmýz Genel Kurul toplantýsýnda. çaresiz.. kar yaðdýðýnda. Þirketin kuruluþundan beri 7 yýl geçmiþ.. Ýþ bana düþtü. Okul olarak projelendirdiðimiz þantiyede 7 öðrenci ile derslere baþladýk. elektiriði. ikisi hocanýn diðer üçü de komþularýndý. merkezi ýsýtmasý. Yönetim Kurulundan tümden ayrýldým ve projeciliðe geri döndüm. minibüsle ulaþýmý saðlayacak. gerekli ek takýlmýþ olan traktörle 7 km'lik yolu Çankaya'ya kadar açacaktýk. bir o kadarý da epeyce toparlanmýþ haldeydi. ben de projenin kontrolünü elden kaçýrmaktan korktuðum için satýþa engel oluyordum. Yani ekonomik sorunlarýmýz da arttý. 1975 yýlýnýn Þubat ayý. Ben çocuklarý alarak taþýndým. Baþladý tavan üstümüze akmaya. Çocuklarýn ikisi benim. bu baþarýnýn mutluluðunu yaþayamadým. Yönetim Kuruluna katýlmaya baþlasam da. suyu. Yönetim Kurulundaki arkadaþlar arsa satmak istiyorlar. yeni boþaltýlmýþ olan iþçi yatakhanesine sýðýndýk. ben yorgun düþmüþ.. Yýlýn ilk yaðmurlarý olduðu için çatýnýn delik deþik olduðunu bilmiyorduk. 181 . fýrtýnalý bir havada çýkýp geldiler. telefonu ve yolu ile iskana hazýr. Fakat bir yandan elektrik ve su arýzalarý..Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I si için Vali Þerif Tüten'i davet ettik. Bahara toplu taþýnmalar baþladý. diðerlerine becerilerini denemelerine fýrsat tanýmam gerektiðini düþünerek Murahhas Azalýktan. Sanýyorum ilk elde 200'e yakýn konut. iþi yerli yerine oturtamamýþtým."Ya kýþ günü þehirle baðlantýmýz kesilirse? Ya daðdan kurtlar inerse?" gibi endiþelerle kimse taþýnmak istemiyordu. Bu arada enflasyon %6'dan %15'e çýktý. (þimdi CEO deniyor) ayrýlmaya karar verdim. Eksik olmasýn. Bunlarýn arasýnda bir doktor ve iki çocuklu bir ilkokul müdürü de vardý. Bir kadýn ve bir bekçiyle yaþamaya baþladýk. Baþlangýçta. Yeni Sorunlar Eksik Olmuyor Yerleþimin gerçekleþmesi bazý mühendis ortaklarýn þirkete olan ilgilerini artýrdý. Ertesi yýl. Bizi gören beþ aile daha taþýndý. Bu kez gereken kapalý büyük bir yer olmadýðýndan. diðer yandan yine inþaatlarýn baþlamasýnýn sýkýntýlarýndan. Þirketin baþýndan ayrýlmam. kararlara ve uygulamalara uzak durmayý seçtim.

benim gibi olmayan. dünyadaki deneyimlerden yararlanarak. uygarlýk dýþý yapýlarla þehirlerimizi maskara eden kesim. Arkasýndan bir özel ortaklýk kurarak. villalar veya görkemli yapýlarda büyük lüks dairelerde duvarlarla korunmuþ bölgede yaþamak isteyen ve çok þey bildiði iddiasýnda olan kesim.. Þehirlerin yaþamasý için bazý örgütleme ve üretim becerilerini deðerlendiren. Kalabalýklaþtýkça toplum düzenini tehdit eden. diðer kümelere meydan okurcasýna arayýþlar içinde. OR-AN'ýn inþaatlarýný bu ortaklýða devrettiler.... yaþama hakkýný yasalara. amatör / acemi bir yaklaþýmla yapýlaþmaya katýlanlar.. 4 katlý ve 16 katlý yapýlar. Proje Bir Ütopya mý. diðer taraftan yerleþim projesinin dýþýna çýkýlmaya baþlandý. ve nihayet üst düzey ekonomik koþullara sahip kesimin. Millet Vekilleri Lojmanlarý ve yeni elçilikler için sanýyorum 30-40 Ha arasý bir istimlakla.. iyi huylu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Yönetim.. ama projeye deðil. genelde köy kökenli halkýmýz... yerleþimin batýsýndaki bir o kadar araziyi de (gecekondu önleme bölgesi) alarak... uyumlu bir mühendis arkadaþý genel müdürlüðe getirerek yürütüldü. Sahipsiz. genelde kasaba kökenli halkýmýz ise kurallarý arkalarýna alýp toplumu nasýl sömüreceðinin peþinde. Arkasýndan Kamu. ucundan kýyýsýndan arsa satmaya baþladý. güzel ve çaðdaþ bir yerleþim 182 . OR-AN'da bu sosyal ekonomik yapý içinden orta tabakaya yönelik. bizim projeyi gaddarca torpilledi.. bir dayanýþmadan güç alarak.... Buna karþýlýk bir zaman sonra Çankaya ile Konya Yolu arasýnda çok yüksek düzeyli bir yol yapýldý. aralarýnda herhangi bir düzen olmadan rastgele yerleþtiler. Arsa ofisi de OR-AN ile Konya Yolu arasýnda. Yoksa Türkiye'nin Gerçeklerine Uygun mu? Þehirlerimizin gerçeklerine yaklaþmaya çalýþalým.. Yani kendi hesaplarýna götürü yaptýlar. Bunlar. Bütün bu olanlar yerleþimi güçlendirirken projeyi karmakarýþýk etti. düzene karþý gelerek zorla koparan gecekondular ve yaþadýklarý þehirlerin hizmetindeki insanlar. Göreli bir þehir yaþama biçimine uygun bir hayat süren kooperatifler toplu tüketimi örgütleyerek. Hukuka uygun.. bir ortaklýk. Bir taraftan inþaatýn standardý çok düþtü. Belki mevzuata uygundur. Þimdi 2 katlý..

Bahçeli evin getirdiði yükün bilincinde olan orta üst gelir gruplarý. Çünkü daireler el deðiþtiriyor. OR-AN Yerleþiminde Baþarýlar ve Baþarýsýzlýklar Þehirlerin büyüklüðüne ve alýþkanlýklarýna göre konut yerleþiminin geniþliði ve merkeze uzaklýðý söz konusu. Fakat onlar olmasaydý giriþim gerçekleþebilir miydi? Onlarýn yaþadýðýmýz hayatýn dinamiði olduðunu görmek istemeyen. apartman dairesini seçiyorlar. Buna karþýlýk. 74 m2 lik daireler dahil hiç boþ kaldýðý görülmüyor. Bakýmlarý da fena sayýlmaz. Sigorta veya Emlak Bankasý kredisi koþullarýyla 100-120 m2 lik göreli küçük konutlardan da oturanlarýn herhangi bir þikayetlerini duymadým.. OR-AN'daki orta alt gelir gurubu. Bunun kendisine ne kadar sorunlar ile parasal yük getirdiðini düþünmek istemiyor. gerek ortaklar arasý. güven duygusu veriyor.. konuyla ilgili birikimsizlik ve deneyimsizlik nedeniyle giriþimcilerin de. Bu durumda az katlý küçük apartman ile yüksek bloklarýn arasýnda kesin bir seçim yok. Bahçeli ev. yüksek gelir düzeyine dönük bir program. Ama onun doða ile ilgili olanaklarýndan yararlanmaktan çok. bir istek olmalý... OR-AN'da 74m2 ile 200m2 arasýnda ve birkaç 183 . Bundan anlaþýlýyor ki. Halbuki yerleþim gerçekleþmeye baþlayýnca. Bu hoþnutluðun bir yaný dairelerin kullanýþý. Ve hiç boþ kalmýyorlar. Sanýyorum. gerekse konut alýcýlarýnýn arasýndaki kasaba veya küçük þehir kökenli piyasa oluþturucularýnýn saldýrýsýna uðradý. diðer yaný doðaya yakýnlýklarý olmalý. OR-AN'daki 4 katlý bloklarda oturanlar oldukça mutlular. OR-AN'ýn büyüklüðünün ve þehre uzaklýðýnýn da 1960'lara göre iyi seçildiði anlaþýlýyor.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I gerçekleþtirmek istiyordum. konut alýcýlarýnýn da kendi açýlarýndan sorunlarý var. çaðýn uygarlýðýnýn duygusal ve düþünsel güzelliklerini paylaþan bir yerleþim gerçekleþtirmek ütopyasýný yaþadým. yeryüzünde aidiyeti sýnýrlarýyla belli bir mülkiyet olmasý. Ayrýmýn ekonomik deðil kültürel bir ölçütle oluþmasýný umuyordum. Aileler en çok bahçeli ev istiyorlar. Bu istek yüzünden derme çatma evler ve altyapý yapýlmasý ile yapýnýn bakýmýnýn ihmali kötü sonuçlar vermektedir. Fakat.

1/1000 veya 1/500 yönlendirici planlara ihtiyaç var. Projelendirme. "1940'larda Emlak Bankasý kredileriyle baþlayan krediler ve gerçekleþtirilen yerleþimler hep orta gelir guruplara dönük oldu.. villalar ve yüksek bloklar gruplayarak uygulama yapýyorlar.. pazarlama ve inþaatý yineleme yoluyla kolaylaþtýrmak piyasamýza daha uygun bir yaklaþýmdý. bahçeli ev .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I iþlevsel yorum tipi çeþitleme ve tasarýmlarý baþarýlý oldu. Gecekondu Önleme bölgeleri adýndaki program dahi büyük ölçüde orta gelir gruplarýna yaradý. Planlamada bahçeli evi dýþlamak ve sonradan programa almak yanlýþ bir yaklaþýmdý... yönlendirici bir plan yaparak bütünlüðü saðlamak. Bir diðer yanlýþ varsayým ise projedeki az orandaki yüksek bloklarýn çevre oluþturacak bir þekilde toplu ve bir bütün oluþturacak nitelikte ele alýnmamasýdýr. pazarlama ve üretimde... 1930'larda yeni kurulan kamu fabrikalarýnda ve maden ocaklarýnda yapýlan iþçi evlerinden sonra gereksinme arttýkça sorundan daha çok uzaklaþýldý sanki. Belki 100 hektara. Proje. kendileri ve eþ / dost yararlandý veya ancak bu kesim geri ödeme olanaðýna sahipti. Þimdi topluca konut üreten kuruluþlar. yatýrýmý bölmek ve küçük ekipleri bir bloktan diðerine kaydýrarak onlara sürekli iþ verebilmek gibi. uygulama ölçülerini küçük tutarak zamanlamanýn deðiþen gerçekleri karþýlamasýný saðlamak gerekirdi.. 10 hektarlýk bölümler halinde geliþtirmek gerekirdi. 184 . her blok doldukça yeni blok inþaatýna baþlamak.000m2 bir yapýnýn projesi yerine 6000m2 nin projesini yaparak on kez yinelemek gibi. Sanki bu iþleri yürütenler kendi düzeylerini korudular. Bunu planlamak ve projelendirmek belki 100 hektar bir alaný.. 300 yerine 30 daireyi pazarlamak. örneðin gecekondu düzeyinde konutlarda oturanlar için. Toplu Konut Çalýþmalarýnda Gelinen Nokta "Alt gelir gruplarýnýn.. herbirinin gerçekleþmesi baðýmsýz olacak birimler haline getirildiler. Bunlar arasýnda bir büyük ortaklýðý planlamayý düþünmüyorlar. Uygulamada bu büyük yapýlar.... Doðal üst gelir guruplarýnýn her konuda sorunlarýna bir yanýt bulunur. ülkenin koþullarýna uygun bu yaklaþýmý önceden kavrayamadýk... 60. Örneðin.

. Sanýrým. kapsamlý olarak ele alýnmýþ. hangi konuda iki yakasý bir araya geldi? Ama ben bu eksikliði mimar ve mühendislerin baþarýsýzlýðý sayarým. Ülkemiz için çok daha baþarýlý yerleþim projeleri ve uygulamalarý olmasý dileðiyle!. Ama konu Devlet politikasý olamadý. Ne yapýp yapýp toplumun bu temel sorunlarý. OR-AN yerleþimi. Bölgesine adýný verdiðine göre bir saygýnlýðý vardýr. 1960'larda DPT. saðlýk ve eðitim 80 yýlda bir çizgiye getirilmeliydi. depremlerde yýkýlanlar yerine yapýlan konutlarýn genelde ilkelliði. 185 .. konut.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Afet bölgeleri. Eðrisi ve Doðrusu ile OR-AN Piyasa koþullarýna aykýrý olduðu için saptýrýlmýþ bir uygulama olsa da Cumhuriyet döneminde özel.. tümü hedeflenmiþ plan ve projeleri olsa da Türkiye gerçekleriyle çeliþen isteklerle yönlendirilmiþ olduðu için hedefine varamamýþtýr. birikim içinde yararlý bir deneyimdir. konut konusuna sahip çýkmak istedi gibi oldu. Bilinçli olarak ve peþinen her türlü etkiye açýk ve bir istek taþýmayan planý ve projeleri olan bir giriþim deðildir. Türkiyenin.. özgür ve bütün olarak tasarlanmýþ tek projedir. özellikle mimari olarak ilkelliði akýl almaz niteliktedir.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 186 .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I

CUMHURÝYETÝN ÝLK DÖNEMLERÝNDE YÜKSEK MÜHENDÝS MEKTEBÝ VE DÖKÜMCÜLÜK ANILARIM*

Burhan OÐUZ

*Bu yazý Burhan Oðuz'un "Yaþadýklarým-Dinlediklerim" isimli aný kitabýndan derlenmiþtir.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Benim zamanýmýn Yüksek Mühendis Mektebi’nin tüzüðü bugün için ilginç olabilir. Mektep altý yýllýktý. Ýlk üç yýlý "Müþterek", son üç yýlý da "Ýhtisas" yýllarýydý. Ýlk üç yýlda çok saðlam bir matematik kültürü aldýk, namlý hocalardan: Hamit (Dilgan) Hoca, Ali Yar Bey, Kerim (Erim) Bey, Ratip (Berker) Hoca, Müderris Muavini Nüshet (Gökdoðan) Haným. Bahriyeden yetiþme Salih Murat Bey, klasik fizik okuturdu. Kimya Hocamýz Nurettin Münþi Bey ise ayrý bir tipti. Giritli idi ve Türkçe'yi ora þivesiyle konuþurdu. Doðru dürüst Rumca bildiði de þüpheliydi. Fransa'da okumuþ, Fransýzca bilmezdi. Karýsý Almandý, Almanca bilmezdi. Kýsa boylu, týknaz, sürekli terleyen ve tütün çiðneyen, öðleden sonralarý yarý sarhoþ bir adamdý. Bildiði tahlil kimyasýydý, gümrüklerde lazým olan türden. Bize anion, kation araþtýrýrdý. Modern kimyadan haberi yoktu. Anlatmýþtý: Her tür malzemenin eþantiyonu bulunurmuþ. Þüphelendiðinde mikroskop altýna beraber sürülür, getirilen kýrmýzý tozun gerçek biber mi yoksa kiremit tozu mu olduðu derhal saptanýrmýþ. Çeþitli kürklerin kýl kesitleri varmýþ. "Bir gün baktým, domuz kili, týpký kaynanamýnki gibiydi" diye latife etmiþti. Sorularla sýkýþtýrdýðýmýzda "Çok sorma, sonra atarim" (yani "uydururum") derdi. Nekre bir adamdý. Hamit Hoca, Nurettin Bey ve Onnik Bey, bir üçlü idiler, beraber meyhaneye giderlerdi. Meclisleri pek hoþ olurdu; kahkahadan geçilmezdi. Onnik Bey Mühendishane'nin emektarý idi. Anlatýldýðýna göre mütarekede Ýngilizler bütün eþyalarý sokaða atmýþlar. Mukavemet hocamýz Fikri Santur Beyle ikisi, sabahlara kadar bunlarýn baþýnda nöbet tutarlarmýþ, fisebillah. Çok güzel bas bariton sesi vardý, opera aryalarý söylerdi. Yine kimya, özellikle þimi-fizik (Fiziksel Kimya) okutan Ýlhami Cývaoðlu hocamýz vardý. Çok bilgili bir hoca idi. Modern fizik ve kimyaya bilhakken vakýftý (ama huyunu suyunu fazlaca övmeyeceðim). Notlar yirmi üzerinden verilirdi. Geçme notu sekizdi. Ama; her dersin, önemine göre bir "üssü mizan"ý yani onunla çarpýldýðý bir katsayýsý vardý, beþ ile on arasýnda (devam notununki ondu) . Notlar bunlarla çarpýlýr ve toplanýrdý. Çýkan yekün ders sayýsýna bölünür, eðer sonuç on üçten aþaðý ise bütün derslerden, çok iyi not aldýklarýmýz dahil, 188

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kalýnýrdý. Sýnavlarla iki dersten kalýnýrsa, bütün dersler sil baþtan olurdu. Bir devrede iki kez kalan mektepten atýlýrdý. Bunlar Yýldýz'a gidip oradan mezun olurlardý. Yani mektep en çok sekiz yýlda bitirilebilirdi. Burada mutlak bir disiplin hüküm sürerdi. Dersler birer saat olup on beþ dakika ara verilirdi. Hoca, saniyesinde derse girer, herkes ayaða kalkar, sýnýf mümessili hemen yoklama yapardý. Bu iþ bir iki dakika sürerdi. Müdür Suphi Bey sabah saat dokuzda yani derslerin baþladýðý saatte dýþ kapýyý kilitletir, geç kalanlarý aldýrtmazdý. Bunlar üç ders "namevcut" yazýlýrdý ki bu çok önemliydi, þöyle ki devam notu genel ortalamaya büyük destek olurdu. Ama kapýcý Kamber Aða "Bahçe" rakýsý içerdi. "Özel teþebbüs" kendini göstermiþ, arkadaþýmýz Vedat Öztaþ "Ajans Jim Barnett"i kurmuþtu. Sermayesi bir halatla bir ip merdivendi. Ýniþ çýkýþ beþ kuruþtu. Bunlar, üçüncü kattan sarkýtýlýrdý (alt kat pencereleri sabit demir parmaklýklý idi). Kapýlar akþam beþte açýlýrdý. Laboratuarda iþini erken bitirenler çýkýp gidemezlerdi. Ama Kamber Aða "Bahçe" rakýsý içerdi… Yatýlýlar gece sekizde dönmek zorundaydýlar, aksi halde sokakta kalýrlardý. "Ajans"a müracaat edilirdi. Yemekten sonra kaçanlar ip merdivenle iner, tebeþirle bir çizgi çekerdi duvara. Her dönen bu çizgiyi artý iþareti þekline sokar, son gelen merdiveni toplardý. Sýnýflarýmýz genelde Boðaz'a bakardý. Bir sabah, topografya dersinde iken Dolmabahçe Sarayý'nýn bayraðýnýn aðýr aðýr yarýya indiðini gördük. Haber bütün mektebe yayýldý. Heyecanýmýzý tarif edemem. Suphi Bey yine kapýlarý kilitletti. Sýnýflarý dolaþýp "Efendiler, matem matemdir, ders derstir" diye bizi tutmaya çalýþýyordu. Ama kim dinler? Ýnce bir radyo anten desant teline tutunarak üçüncü kattan aþaðýya indiðimizi hatýrlýyorum. Saray'ýn kapýsýna vardýk. Nöbetçiler, aðlayarak, Atatürk'ün vefatýný doðruladýlar, ama nezaketle bizleri geri çevirdiler. Bir de ilginç bir idare memurumuz vardý, Arnavut Þevki Bey. Zayýf, uzunca boylu bir zattý. Jandarma yüzbaþýsý imiþ. Dersim'de bulunmuþ. Ortalýðý öyle idare etmiþmiþ ki onun mýntýkasýnda “çýt” çýkmazmýþmýþ. Gerçekten o hem talebeyi, hem Müdür Suphi Bey'i "idare" ederdi. "Plaðina göre dans ederim" derdi. O zamanlar, ulaþtýrma vasýtalarýnýn pasolarý vapur için ayrý, tramvay için ayrý ve sadece ev ile mektebin bulunduðu semtlerin duraklarý arasýnda geçerliydi. Pasolarý Þevki Bey 189

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I hazýrlardý. Ben Tarabya'da oturuyordum, benim vapur pasom "Trabya ile Küprü" arasý içindi... Derken mektep Nafýa'dan alýnýp Maarife baðlandý; adý da "Yüksek Mühendis Okulu" oldu. Müdür olarak Osman Tevfik (Taylan) Bey, muavini olarak da aile dostumuz ve benim kültür hayatýmda son derece etkili olmuþ olan Fahri Bekiroðlu Bey atandýlar. Her ikisi de Almanya'dan mezun makina mühendisi idiler. Ama bize demiryolu dersini veren Osman Tevfik Bey'in cehaleti dillere destandý. "Stratosfere gidilemez, hava olmadýðý için itilecek bir vasat yok" derdi. Yani adam, fiziðin temel "etki-tepki" kaidesinden bihaberdi. Fahri Bey Sümerbank'a intisap etmiþ, dokuma fabrikalarýnýn kuruluþu sýralarýnda kalabalýk bir usta kafilesiyle birlikte Rusya'ya gitmiþ. Kurulacak Nazilli ve sair bez fabrikalarýnýn makinelerinin imalâtýný takip etmiþler, iþletilmesini öðrenmiþler. Ruslar, kendi fabrikalarýnýn birini bunlara teslim etmiþler, bunlar da onu bir süre iþletmiþler ve randýmaný da yüzde altý kadar artýrmýþlar. Fahri Bey orada ayrýca, Sovyetlerin halkýn top yekûn okutulmasý sorununu nasýl çözdüklerini tetkik etmiþ ve dönüþünde bunu bir rapor halinde Maarif vekiline (muhtemelen Hikmet Bayur Bey) sunmuþ. Arada bir de nasýl etki yaptýðýný sorarmýþ. Ancak bir gün vekil ona "Israr etmeyin Fahri Bey, mareþal katiyetle top yekûn okutulmanýn aleyhinde" demiþ. Çok iyi Almanca ve Fransýzca bilir, saðlam bir Osmanlý kültürüne sahipti. Çok okurdu ve inanmýþ, dengeli bir solcu idi. Bana "Kupkuru bir mühendis olmanýn hiçbir deðeri yok. Çok okuyup dünyanýn gerçeklerini iyice öðrenmelisin" derdi ve bana sürekli kitap verirdi. Maalesef 1942 sonunda onu, bir safra kesesi ameliyatý sonucunda genç sayýlacak yaþýnda kaybettik. Sanki babam ölmüþtü... Ýlk "Müþterek" devreyi bitirip iþ meslek seçimine gelince bütün eþ dost, hýsým akraba, "Sakýn Elektro-Mekanik'e gitme, Türkiye'de iþsiz kalýrsýn; inþaat mühendisi ol, müteahhitlik "edersin" öðüdünü ýsrarla veriyordu. Ben kimseyi dinlemedim ve Elektro-Mekanik'e girdim. Ülkenin kurtuluþunu sanayide görüyor, bunun öncülüðünü yapma hayalini kuruyordum. Bizim þube, mektebin en zor þubesiydi. Bugün elektrik ve makina fakültelerinde okutulan bütün dersleri okuyor, yaptýrýlan projeleri yapý190

Ben. 1956'da Kayseri'de topograf bulunamadýðýndan Erkilet-Kayseri enerji nakil hattý güzergâhýnýn nivelmanýný. Ben þahsen bunlarýn çok faydasýný gördüm. Ýskender Humbaracý). makina mühendisi ve elektrik mühendisi olarak beþ mezun vermiþti. zorunlu staj diye bir þey yoktu. Önemli arýza olduðundan baþta ÝETT Umum Müdürü Hulki Bey (sonradan bizim ýsýtma ve havalandýrma hocamýz) olmak üzere elektrik dairesinin bütün þefleri orada idi. Bu 191 . bütün þubelere toplam 120 kiþi alýnacakken 170 kiþi müracaat etmiþti. 117 kuruþ yevmiye alýyordum. Harp dolayýsýyla (1939) biri Almanya'dan (Prof. bunun arkasýnda da trafo merkezleri ve trafo tamir atölyeleri vardý. hidroelektrik santral inþasýyla ilgili olarak hidrolik dersini su mühendisleriyle birlikte okuduk. Fazladan. bu yüzden ilk kez giriþ sýnavý uygulandý ve o gün bugün devam ediyor. Kamyonlara bindirilip sokaklara kablo döþemeye götürülüyorduk. þimdiki AKM'nin bulunduðu yerde ÝETT Umum Müdürlük lojmaný. yani zayýf akým elektrik mühendisliði þubeleri. bellerine kadar çýplak olarak pencerelere çýkýp "mühendis. Keza. koca Türkiye'nin tek Yüksek Mühendis mektebi. Çadýr kurulup tranþe açýldý. gönüllü olarak 1938 yazýnda elektrik idaresine amele yazýldým. Yapýlan ölçümler sonucunda arýzanýn tam genelevlerin bulunduðu Abanoz Sokaðý'nýn çýkýþýnda olduðu saptandý. Son sýnýftan beþ kiþi mezun olduk! Yani. O zamanlar. Kaðýzman'da bir ilâve trafo binasýnýn betonarme hesabýný yapmýþtým. Su.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I yorduk. Ýnþaat (Mühendis-Mimar çýkaran). Bir gün hayli komik bir olay oldu: Bir gece. Taksim'de. yine ayný yýllarda. Mektebin beþ þubesi vardý: Yol. Muhtasar betonarme ve topografya bile okuttular bize. gelsene!" diye baðýrýyorlardý. Girdiðimiz 1936 yýlýna kadar lisede Olgunluk Ýmtihaný'ný veren herkes kaydýný yaptýrýp girerdi. Yaz aylarýnda olduðundan genelev kadýnlarý. Bir süre orada çalýþtýktan sonra þebekeye çýktým. Elektro-mekanik ve PTT. büyük bir arýza nedeniyle bütün Beyoðlu karanlýkta kaldý. O yýl. Dördüncü sýnýfa on bir kiþi geçtik. biri de Polonya'dan iki arkadaþ bize katýldý. Bayýndýrlýk Müdürlüðü’nden ödünç aldýðým bir nivo ile yapmak zorunda kalmýþtým.

Bunlarý Karabük pikine azar azar yedirerek kullanmayý denedim. Ben önce. Sadece ustabaþý (Panayot Usta) ile ben kalmýþtýk dökümhanede. Sadece Hulki Bey olaya duyarsýz kalýyordu. Ýskender Humbaracý ve Necip Demirci. Kýsaca. O ise ki fazla erken sevinmiþti: yaptýðým ilk deneme alabildiðine olumsuz sonuç vermiþti. Bunlardan Faruk Özerengin. bunlarý grafitleþtirmek . Birkaç iþçi de. Okuduðum kitaplardan. sonradan Kâzým Karabekir Paþa'nýn bir kýzýyla evlendi). ne eðe tutan ne kalemle kesilen saf sementitten (beyaz dökme demir) ibaretti. tartmýþ olduðum bakýrý. O harp zamanlarýnýn pik demirini sadece Karabük saðlýyor ve kilosu fabrikaya 18 kuruþa mal oluyordu. Bir potayý ölçüp belli bir yerine kadar doldurduðumda 250 kilo olacak þekilde iþaretledim. kilosu 20 paradan (1/2 kuruþtan).yani kýr döküme dönüþtürmekti. kese kâðýdý ile içine attým. Yapýlacak þey. bakýrýnki de mermi çemberinden elde edilenlerdi). Döküm hakkýnda hiçbir bilgim yoktu. böyle geçmiþ bir öðrencilikten sonra 1942 Haziran ayýnda mezun oldum. keyiften aðzý kulaklarýna varýyordu. Paþa'ya askeriyeden 200 ton 93 Rus Harbi'nden kalma gülle vermiþler. malý tümden bozdu. Arkasýndan alüminyumu atacak oldum ki müthiþ 192 . paydostan hemen sonra baþlayacak gibi küçük ocaðý ateþlettim. Günlük mesaide piyade havan mermileri döküyorduk. aldýklarý maaþ yetmediðinden Yýldýz Teknikum'unda hocalýk da yaptýlar ve buna yýllarca devam ettiler. giyinmiþ halde. Deney. ama kýsa sürede iþe hâkim oldum. Panayot kremarla karýþtýrýyordu. Paþa. bakýrla alimünyumun da grafitleþtirici etkisi olduðunu öðrendim. uzaktan ne yaptýðýmýza merakla bakýyordu. Potayý doldurduk. Ben. Ýstanbul Sular Ýdaresi'ne girdiler.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I davet herkesi güldürüyordu. arkadaþlarýmýn Sular Ýdaresi'nden aldýklarý paranýn da yarýsýyla Nuri Paþa'nýn Sütlüce fabrikasýnýn dökümhane þefliðine baþladým. Zeytinburnu'na telefon ederek bunlarýn talaþlarýndan üçer kilo istedim (alüminyum talaþlarý matra imalinden. Ýlk ikisi. ama herkes bir üstünden utanýyordu. mal daha ocaðýn aðzýndan akarken adetâ hamurlaþan cam gibi sert. Derken bir kanunla birdenbire profesör unvanýna sahip oldular (Faruk. Bunun için de ferrosilisyum gerekliydi ki bulunmuyordu. Þöyle ki. hep o sanayi aþkýyla. Geceleri elime bu konularda ne geçirdiysem okuyordum.

Panayot ocaðýn arkasýna saklandý. halkadan geçen bir demir çubuðunun iki ucundan tuttuðumuz kapakla birlikte potaya kapattýk. Olayý anlattým. Çatý uçtu sanmýþtým. madenin dökülebilirliðini belirgin þekilde artýrmýþtý. Haliç'e bakan kapýlarý da açtýrdým. yanlýþlýkla. çelik gibi beyaz bir kesitte daðýlmýþ siyah noktalar gördüm. Korkudan sapsarý olmuþum. Kalmýþtý. üstüne bir halka kaynattýrdým. Maden. magnezyum esaslý elektron-metal talaþlarýný göndermiþler. talaþla iþlenebilir hale geldiðini iyice saptadým. yangýn bombasý imalinde kullanýlan. metali kesti. paydostan sonra potayý doldurttum ve kapaðýn altýna astýðým elektron-metal kesesini. 193 . Ben de biliyordum yapmayacaðýný ama yapmýþtý. Ýçerde kýyamet koptu ve sonra duruldu. sis daðýldý. erimiþ demir havalara kalkýp þemsiye gibi etrafa yayýldý. Baþmühendisim Cemal Rýfat (Berk) Bey beni bu halde görünce þaþýrdý. Bir büyük yanma tehlikesi atlatmýþtým. Mühendis Mektebi'ne gidip Ýlhami Cývaoðlu hocayý buldum. Bu deneyi yenilemeyi aklýma koydum ve Zeytinburnu'ndan elektron-metal talaþý getirttim. Dýþ görünüþ itibariyle alüminyumla elektron-metal birbirlerine çok benziyorlardý. Potaya hiçbir þey olmamýþtý. eksotermik (ýsý üretici) bir reaksiyon yaptýðýndan. Cemal Rýfat Bey yanan talaþý elinden attý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bir patlama oldu. havalara fýrlamakla yetinmiþti. Muntazam kütükler döktürdüm ve ertesi sabah yine muayene ettiðimde bu siyah benekli metalin. "O talaþlardan kaldý mý?" diye sordu. Ayný þekilde. Koca dökümhaneyi yoðun bir sis kaplamýþtý. Ve hayret! Matkap. Kendime gelince "kimseye bir þey oldu mu?" diye baðýrdým. Ýlgi ile dinledi ve bunun pekâlâ bir doktora konusu olabileceðini söyleyerek çalýþmalara baþlama önerisinde bulundu. "Olmaz. Bir tanesini çakmaðýna tutmasýyla maytap gibi parladý. alüminyum bunu yapmaz" dedi. Potaya kalýn saçtan bir kapak kestirttim. Bunlarý kýrdýðýmda. Ertesi sabah fabrikaya geldiðimde ilk iþim yerlere daðýlmýþ döküm parçalarýný toplatmak oldu. Ýdare binasýna çýktým. Zeytinburnu'ndan. Elektron-metal. ben kendimi maça kurutma fýrýnýnýn içine attým. Meðer. Yeri kar yaðmýþ gibi ince bir beyaz oksit tabakasý kaplamýþtý. Olmamýþtý.

Yani bu çalýþma böylece kaldý. Devlet'in çeþitli organlarýnýn açtýklarý sýnavlara girerek Avrupa'ya. her gün daha zor günler birbirini izler olmuþtu. benim kapalý kapta magnezyumu karýþtýrma prensibimin ayný olmasýdýr. bugün bile. fizik laboratuarýnýn bir köþesinde çalýþmama da izin vermediler. dökme demir dökümcülüðü büyük ölçüde Ýtalyanlar’ýn elindeydi. herkesin can derdine düþtüðü bir ortamda." demiþlerdi.. Ben de "Hadi oradan. Yanýnda. Ama ustalar genellikle Rumdu . olsa olsa. Bunlar. çalýþmayan bir dikiþli boru fabrikasý vardý. coreferent olabilir. Pay Mahalli (kesilecek hayvanlarýn alýnýp satýldýðý yer) ve Þakir Zümre soba ve bazý bombalarýn imal edildiði fabrikaya varmadan ortada bir yerde idi. boyalarý tazelenir. güverteleri kalafatlanýrdý. pirinç. "Güftara (söze) gelip söyleseler cehl-i mürekkep. O. "doktor" sýfatlarýyla küçük daðlarý yaratýyorlardý.. Çekiç 194 . doktora tezlerini profesörlerine kabul ettirip yurda dönmüþlerdi. 1942'den sonra bu ülkenin harp talihi dönmüþ. Küçükleri musluk dökerdi. Nuri Paþa'nýn fabrikasý Sütlüce mezbahasýnýn ötesinde. Ýþte bu "bombardýman" doktorlarýndan Orhan Iþýk'la Necdet Tükel benim karþýma dikilip "Ýlhami Bey.". Aradan on. alüminyum dökümcüleri çoðunlukla Ermeni idiler. Vehbi Koç'a ait olduðu söylenen. Biz referans oluruz. Ýþin bir ilginç yaný da. Yani ben bunu bulmuþtum. çoðunlukla Almanya'ya gitmiþlerdi. Ýstanbul'da. Bu arkadaþlar. siz gelin bana doktora verin!" diye çýkýp gittim. Azap Kapý'ya yakýn Dapey Biraderler. O zamana kadar... doçentlerin hiçbirinin doktorasý yoktu. Kurtuluþta Karlotti Biraderler. Kalafat yerinde Corci Manfredi bunlardandý. yaþamý ve bu arada üniversite yaþamýný zeminliklere indirmiþti. ama talihsizliðim bu ülkeli olmamdaydý.. Perþembe pazarýndan Unkapaný köprüsüne kadar olan yerde küçük gemiler çekilir. Onlar.. doktor olmadýðý için sana doktora yaptýramaz. on iki yýl geçecek ve Batý'da ilk "küresel grafitli dökme demir-spheroguss" patenti alýnacaktý. bunun elde edilme yönteminin.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Daha ilk sýnýflarda iken bazý arkadaþlarýmýz. Kalafat yerinde bunlarýn en ünlüsü Haykasar Usta idi. bunca deðerli hoca. Her geçen gün daha aðýr bombardýmanlar. Buna karþýlýk demir dýþý metal.

Doðru dürüst bir çatý yapmaya param yetmiyordu. sýralanýrdý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I gürültüsünden geçilmezdi. Yemenciler…. Þimdi bu semt. Menderes buralarý yýktý. geri kalanýný da Dalan temizledi. özellikle Karlotti Biraderler'le Manfredi. Ben de. kavaflar. Kalafatyeri'nde. Ama çaresiz. ipçiler. Tabiî bazýlarý delikti ve yaðmur yaðdýðýnda bizim kalýplar berbat oluyordu.. Bu semtin adý Kalafatyeri idi. Nuri Paþa fabrikalarýnda öðreneceðimi öðrenmiþtim. Sabahleyin de bunlarý hurdacýlara satýp aldýklarý para ile þarap içerlerdi. Gece. Bu yüzden de bir hýrsýz türü türemiþti: "Kýrdý kaçtý"lar. kaynak tekniði yaygýnlaþmamýþ olduðundan gemiler perçinli idi. bekçiyi kollarlar. orada tornacýlýk yapýyordum. Oralarda çalýþanlarýn çoðu bu yüzden saðýrdý. kürekçiler. ocak ýzgaralarý gibi þeyler dökülürdü. borçlar ödendikten sonra kalan çok cüzî bir meblaða el koydum ve Karaköy meydanýnda rýhtýma çýkan ara sokaðýn köþesinde sarraflýk yapan bir Yahudi'den Hasköy'de. soba aksamý. bir küçük kamyonun zor sýðacaðý geniþlikteki sokaklar üzerinde küçük küçük atölye ve dökümhaneler sýralanmýþtý. adam öbür sokaða gittiðinde gözlerine kestirdikleri parçalarý çekiçle kýrýp taþýyabildikleri kadarýný götürürlerdi. 195 . Kalafatyeri'nin bazý sokaklarýnda da yelkenciler. Yer darlýðýndan bunlar kapýnýn dýþýna atýlýrdý. benim de olduðum gibi. Haliç kýyýsýnda bir park halinde. yangýndan sadece dört duvarý kalmýþ bir binayý kiraladým.1943) ve Tarabya'daki köþkün satýþýndan. Kalafatyeri'nde ölmüþ bir tornacýnýn dul eþinden adamýn dükkanýný kiralamýþ. Civarda atýlmýþ katran varillerini çok küçük bir paraya alýp dama serdim. þöyle ki. Hasköy'de dökümcülüðün yanýnda. 1943 sonlarýnda istifa ettim (20. Bir de Azap kapý tersanesinin kompresör çekici gürültüleri buna eklenirdi. Bunlar çoðunlukla Tophane "þarapçý" serserileri idi ve bellerinde bir çekiç bulunurdu.08. Artýk bu denli az paraya bu rutini (ve de Paþa'yý) çekmenin anlamý kalmamýþtý. Üst üste konmuþ iki üç varilin içi þamotla sývanarak ve bir vantilatör ilâvesiyle meydana getirilmiþ döküm ocaðý (sözüm ona Kupol ocaðý) ile küçük parçalar. Belediye Mecari Þubesi (Kanalizasyon Þubesi)'nin sokak yaðmur suyu ve pis su rögarlarýný (ýzgaralarýný) tekellerinde tutuyorlardý. Yukarda adlarýný verdiðim Ýtalyanlar.

devam ederiz diyerek). Öbürleri. O zamanlar ne otobüs. kolektör silicilerini projelendirip imal edecektim (harpten hemen önce bu iþi Alman Hochtief Þirketi üstlenmiþ. Nasýl olsa Türkler bu iþi yapamaz. Bir akþam bizim döküm geç kaldý. yol ve dükkân sorarlardý. Daha sonraki yýllarda Ankara kanalizasyonunun 1. Beþ iþçiden fazlasýný kullanan ve müesses motor gücü iki beygiri aþan iþyerleri bu vergiye tabî idiler ki Ýtalyanlar bunu ödüyorlardý (benim vantilatör motorum 4. Savaþ dolayýsýyla karartma vardý. Bu keyfiyet. Buna karþýlýk þoförlerin böyle bir sýkýntýlarý yoklu. Baþ baþa vererek kendi olanaklarýmýzla bu dökümü gerçekleþtirebilecek bir yöntem meydana getirdik. Daha sonralarý Sütlüce'nin ustabaþýsý Panayot'u çekip aldým. 196 . Maliyeciler kontrole geldiklerinde iþçilerim arka kapýdan çil yavrusu gibi daðýlýrlardý). Her ihalede peþime takýlýp benimle anlaþma arar hale gelmiþlerdi. Bizim bu güçlü rakiplere göre bir baþka avantajýmýz da vardý: Fatura üzerinden %15 muamele vergisinden baðýþýklýk. Bunun dýþýnda kupol ocaðýmý ve vantilatörümü kendim projelendirmiþtim ve yüksek randýman elde etmiþtim. Sýnýrlý olan Karabük piki ve metalurji koku dökümcüler kooperatifi eliyle kapasiteye göre daðýtýlýrdý. Bunlar at arabalarýyla Hasköy'e taþýnýrdý. Ýlk zamanlar ustabaþý tutacak param yoktu ve bu iþi kendim üstlenmiþtim.5 beygirdi. Potanýn bir ucunu ben taþýyordum. savaþtýktan sonra gelir. motorla uðraþýyorlardý.. çok daha ucuza çalýþarak kanalizasyon piyasasýndan sildim. ne de dolmuþ çalýþýrdý oralara. Sadece Haliç vapurlarý vardý ve bunlar da akþam erken saatlerde paydos ediyorlardý. Arabacýlarýn hiçbiri okuma bilmezdi. kýsým ihalesinin tüm dökümlerini alacaktým ve çeþitli vana. ama plâkasý iki beygir gösteriyordu. Ellerindeki adresi gösterir. Ne de olsa atla deðil. gitmek zorunda kalýnca bütün projeleri de beraberinde götürmüþ.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bunlarýn kalýplanmasý ve dökümü oldukça zor olup geniþ olanaklarý gerektiriyordu ki küçük dökümhaneler bu iþlere giriþemiyordu. pik miktarýnýn %1418'i arasýnda kömür kullanýrken benim ocak %11 ile yetiniyordu.. maliyete yansýyordu. Bütün bunlarýn dýþýnda büyük kârlara alýþmýþ Ýtalyanlarý. Çok miktarda alýnýrsa kamyon tutulurdu.

Beyazýt Kulesi yangýn alarmý vermiþ. Ýstanbul'da kolera baþ gösterdi. Bir ara. alacaðýn on kâðýt. Hasköy Caddesi 81 no. Benim Hasköy'deki adamým Süleyman (Tanyýldýz) Usta "Çok baðýrma. dostum olan Finlandiya Baþkonsolosu Berthel Weckman. ama iþin baþka yolu yoktu. Eve gelip yýkanýp dökündüm. akþam da bu yolu ters yönde kat ediyordum. fazla baðýrýrsan on bir olmayacak!" diye adamý susturmuþtu. Tünel civarýndaki evimden yaya gidip geliyordum. Þiþhane'den Kasýmpaþa'ya. Bir akþam. Bitten geçilmiyormuþ.da.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bacadan normal olarak alevler çýkýyordu. Aynalýkavak Karakolu komiseri baðýrýp duruyordu. eþi ve kýz kardeþi Tua ile yemeðe geleceklerdi (Tua ile evlenmem bahis konusuydu). Dökümhanede benim için yýkanma imkâný olmadýðýndan iþ elbiseleri ile ve akþamlarý el yüz siyah olarak gidip geliyordum. Annem doðal olarak çok endiþeleniyordu. dökümhanemin önünde (1943) Çoðu kez. kolalý gömlek giydim. 197 . tamamen tenha olan Okmeydaný mezarlýðýndan Hasköy'e iniyor.

meðer yakamda bir bit geziniyormuþ. Hasköy'de haliyle telefon yoktu. Ekmek karneye baðlanmýþtý ve her gün daha kýsýtlanýyordu. ithal mallarýnýn daðýtýmý için þimdi adýný unuttuðum bir teþekkülü vardý. Hasköy'de bir yaným Bahriye. þöyle ki. Ama Varlýk Vergisi belini bükmüþ. Nadir'in parlak dönemleriydi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Sofrada yanýmda. Nail Bey'in oðlu Nadir (aðabey) bu iþe ortak olmuþtu. henüz önemli bir üretim yeteneði olmayan ülkemizde kimilerine de kolay ve bol paralar kazandýrmýþtý.. simit. þöyle ki. Ahmet Balcý da. Bu kiþi Nadir ve yakýn dostu. Oraya Etibank'tan ayrýlmýþ bürokrat olan Necdet Merey'i müdür yapmýþtý. Harp yýllarý. Harp sýrasýnda ihtikar ve karaborsayý sözüm ona önlemek için bir "Milli Korunma Kanunu" çýkarýlmýþtý. Akýllý. "Emülzer" markalý bir tecrit (yalýtým) maddesi imal edip satardý. satýþý yasaktý. Bunun baþýndaki kiþi. Ýyi anlaþmýþtýk ve burasý benim irtibat bürom olmuþtu. Un ve unlu madde. Anlaþýlan iþ elbiselerinden bulaþmýþ. çalýþkan. üstünde benek bulunmayýþýndan hastalýklý olmadýðýný söyledi. yine aile dostu Dr. Sonunda bir gün 300 gr. börek. Yüksek Kaldýrým'ýn köþesinde 198 . Ama benim bu hususta fazla sýkýntým yoktu. o zaman Müzeyyen Senar Haným'ýn kocasý olan Ercüment Iþýl idi. Vehbi Bey'in hemþerisi idi. uðradýðýmda bunu bana söylerlerdi. Devlet'in. kahkahasý bol. Birden beni dürttü. Beyoðlu Tünel meydanýnda. Kamereddin Kanýçelebi oturuyordu. Doktor. bir gün de 150 grama kadar indi.. poðaça.. çapkýnlýðý seven bir kiþiydi. Perþembe Pazarýnda "Asfalt Evi" tabelalý bir dükkan vardý. Kumlu dam muþambasý. bir yaným da Halýcýoðlu Topçu Kýþlasýydý. Beni arayan oraya not býrakýrdý.. kimseye çaktýrmadan baktý. Bunun esas sahibi Yerasimos Evgenidis adlý bir Rum'du. Ben buradan piyasada dönen dolaplarý öðrenirdim. Ankaralý tüccar Ahmet Balcý'nýn arkadaþý idi. rahatladým. ama yakalanýrlarsa… Ýþin asýl sahipleri ortada gözükmezdi.. Bu kanuna muhalefetten yakalananlar aðýr hapis cezalarýna çarptýrýlýyordu.

eþi Müzeyyen Haným. Tokatlayanýn arka tarafýnda bir salonda sofra kurulur. Kimileri Tokatlayan’da kalýrdý. 199 . Aleko (kemençeci) ile Hýrant (udî) gelecek." derdi. o da ölmek mi dersin?" þarkýsýný o zaman ilk olarak ondan dinlemiþtim. Gelir. Müdavimlerden. keyfine düþkün. O denli meþhurdu ki millet kuyruk olur. ÝETT idaresinin büyükleri buradan yemek getirtirlerdi. hamur iþini unuttururdu.. Tepebaþý'ndaki Alp Oteli'nde oturan diþçi Leon Bey vardý. dünya kataloglarýna geçmiþti. Ercüment Iþýl. Nadir. Müzeyyen Haným bir ara gider ve seansý bittikten sonra dönerdi. ancak tek bir masanýn sýðabildiði bir dükkân vardý. Zengin. Orada birçok tanýdýk olurdu. "Bir ihtimal daha var. Barmen Serkis'in kokteylleri.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Sergiades Kitabevi vardý. Gecenin geç saatinde daðýlýrdýk. Ýlk iþçi kadrosu. Gece. Ahmet Balcý... Leon Bey. Adamýn patates köftesi. cam çerçeve kara kâðýtlarla örtülürdü. Adam burada patates köftesi.. Bazý akþamlar Tokatlayan'a uðrardým. "Bir yere kaybolmayasýn. nekre bir zattý. Bunun hemen yanýnda Yüksek Kaldýrým'a bakan küçücük. pilâv ve zerde yapardý. Bu resmi gören yabancý dostlarým bunu “Germinal”e benzetiyordu. bir iki kiþi daha ve bazen de þöhreti þüpheli hanýmlar bulunurdu. Tabiî karartma da vardý.

) kaldýrýma çýkarýlýr ve yayalarýn geçidini engellerler.. Bedrettin Dalan gelmiþti. bunlarýn vekâletini alýp Belediye'nin karþýsýna dikilirler. Sadece "Hýrdavatçýlar çarþýsý" biraz düzgün bir veçhe arz eder ve buradaki dükkânlar az çok rahat boyutludur. mert. bir iki tanesi müstesna (meselâ Viktor Bali müessesesi). kýsmen bile olsa.. Hani "dinsizin hakkýndan imansýz. Perþembe Pazarý'nýn deniz tarafýndaki bütün bir semtini iþgal eden. küçük tezgâhlar vs. Bu. akýllý. o kötü görünümünü koruyor. yaratýcý Karadenizli bir dostumdu. pahada alabildiðine aðýr þeylerdir. gözü pek. Yemeniciler Sokaðý'nda kendisiyle uzun yýllar çok iþ yaptýðým tornacý Hasan (Çelikoðlu) Usta vardý. büyük bir bedenî güce sahip. Hiçbirisi o çirkin görünüþlü binasýna bir badana vurdurmaz. kaldýrýmýný düzeltmez. Her türlü Belediye vergisine itiraz edip kazanç vergisi hususunda bilançolarda Ali Cengiz oyunu oynarlar.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Karaköy'den Unkapaný köprüsüne kadar uzanan ve "Perþembe Pazarý" adýyla anýlan Tersane Caddesi ayrý bir âlemdi ve günümüzde de böyle olmayý sürdürüyor. Yani her bakýmdan vatandaþýn hak ve hukukuna tecavüz. bahis konusudur. kýlavuz. Bu dükkânlarýn sahipleri isimsiz zenginlerdir.) yükte çok hafif. Burada. Hukukun koruyucusu geçinen ünlü avukatlarýmýz. freze býçaðý. Pres döküm tekniði yaygýnlaþtýðýndan (ECA vs.. Yer darlýðýndan bazý iri mallar (kaynak makinasi.). Bunu süpürüp kaldýrýmýn dibine sürerler (tabiî her geçen araba bunlarý peyderpey dükkâna iade eder). çoðunlukla Ermeni muslukçular yerlerini kaynakçýlara býraktý. O sokaðýn köþesinde yine Karadenizli sýcak 200 . Hiçbirinin çöp sepeti yoktur. Türk sanayinin kalbi burada atardý ve hâlâ da atýyor. Ama binalarý çok harap. hukuk" duvarýna çarpmýþtý ve Perþembe pazarý. sonra da 1963-79 arasý burayla sýký temas halinde oldum. bunlarýn hakkýndan. pis görünümlü. çünkü sattýklarý mallar (matkap ucu. bunlar akýl almaz cirolar yaparlar. Ýþim icabý 1950'ye kadar. Onunla birçok önemli iþler yaptýk. Vallahi kamu yararýna yýkým bahis konusu olduðunda hepsi ''hak hukuk" diye basar feryadý. küçük küçük dükkânlar sýralanýr. gelir" derler ya. Herhangi bir Belediye yasaðýný ihlâl etmekten çekinmez.. Az çok herkesle tanýþýklýðým vardý. Ama bu noktadan öteye o dahi "hak. sosyal demokrat (?) Belediyenin gelip geçmiþ olmasýna raðmen. ölçü âletleri vs. kaldýrýmlarý eðri büðrüdür.

Aralarýnda mýrýldanýyorlar: "Ha avradýný s…. Finike'de hidro-elektrik santral. yaparlardý. üretti. sefa sürdü. ne iþ yaptýklarýný.min imami." Ýsim. Hatta bazý mühendisler. Nihayet hükümet Ýtalyanlarla bir anlaþmaya girdi ve 201 . ne de nöbetçi teðmeni laf dinlemiþ. Birçok mühendisi de bu ikinci kýsma dahil etmek mümkün. oturduðu yerden büyük paralar kazandý.. Mahiç Suman Orhantepe'ye su getirmek için Maltepe civarýnda kaptaj etüdü yapýyormuþ. çýkmadi da!". kimileri ateþin karþýsýnda kavruldu. terledi. Daðda dolaþýrken askerler bunu casus diye yakalamýþlar. Akþama kadar aç susuz. ama ayýp olmasýn diye içeri dalmak için imamýn þerefeye çýkmasýný bekliyorlar. Neticede Mahiç'i bir kurmay binbaþýnýn huzuruna çýkarmýþlar. ateþ karþýsýnda balyoz sallamýþlar. altýnda ateþin yandýðý. enerji nakil hattý ve kasabanýn þebekesini yapýyorduk.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I demirciler vardý. Kimileri boþluklarý ve düzeni iyi kollayýp üretmeden. döviz yokluðundan saðlanamýyordu. Bunlardan biri de 1955'de Arpaçay Þantiyesi Þefi olan Yüksek Mühendis Mahiç Suman'dýr. mahal. çapýnda kalýn saclarý 12'þer kiloluk balyozlarla döve döve kazan aynasý vs. meramlarýný bile anlatmakta zorluk çektiler. Adam iþi anlamýþ ve aþaðýdaki kaðýdý yazýp kendisine vermiþ: "Su mühendisine su aramak için vesika verilmiþtir. Dakikalar onlara saat gibi geliyor. Ne gediklisi. aklýma geldikçe hala güldüðüm bir baþka zor mühendislik vakasý da Finike'de geçmiþti. Baþlar yukarý kalkmýþ. Beni çok güldüren. Aðýzlarý kupkuru. Bir uzun ve çok sýcak yaz günü Ramazan'ýnda bizim Karadeniz uþaklarý. cefa çekti. müddet filan yok. Akþam oldu mu. cisim. Orucu meyhanede bozacaklar. Bu adamlar akþama kadar. O koskocaman elleri hiç gözümün önünden gitmez. ellerini yüzlerini yýkayýp Arap Camii'nin bulunduðu sokaktaki meyhanelerin birinde soluðu alýrlardý. 2-4 m. gözler þerefede.. töre gereði oruçlu. Gerekli donaným. ülke malýna sahip çýktý. Ýþte böyle. meyhanenin kapýsýna arkalarýný dönmüþ olarak sýralanmýþ halde (o zamanlar minarelerde hoparlör yoktu).

Hesabý da Belediye muhasebecisi tutuyor. izolatör ve saireyi eliyle tek tek sayýyordu. Banka'nýn Bölge Müdürü'de olan. Araya girdik de. Belediye de bunlarý. yine Ýller Bankasý temsilcisinin huzurunda bize devredilecekti. karanfilini takmýþ. misafirler gelmiþler ki ne Belediye Reisi var (bir yerlere gitmiþti). mesafede. Tartýnýn baþýna oturmuþ. Meðer muhasebeci. törenden hemen sonra memuru arabayla getirme vaadi alarak mühendisi yumuþattýk. Buradan da. damattan. memurun gazhanede olduðunu söylemiþ. Ertesi günü yine ayný sahne. Pürhiddet damat bir faytona atlayýp oraya geldi ve doðruca kantar baþýnda. Öbür koluna da mühendis yapýþtý ve bir çekiþtirmedir gidiyor. 202 . Damat baðýrýyor. O zamanlar Mühendislik zor zanaattý. gramýn kaçýrýlmamasýna dikkat ediyor. iri yarý.5-2 km. mühendis baðýrýyor. ne de nikah memuru.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I bu mallar o ülkeden geldi. Adý geçen tesis için lüzumlu olanlar Ýller Bankasý tarafýndan Belediye'ye teslim edildi. teslim protokolunu hazýrlýyordu. Adamýn biri de gün almýþ. Temsilci. bekçileri olan gazhaneye istifledi. kasabadan 1. Burasý geniþ bir açýk saha idi. Bu sonuncusunun nerede olduðunu bilen de yok. çok namuslu ve vatansever bir kontrol mühendisiydi. Biz de seyrediyoruz. gelin. kontrol mühendisi ile yanyana iskemlelerde oturan memurun koluna yapýþýp sürüklemeye baþladý. sen s…ni düþünüyorsun!' diyordu. Nihayet üçüncü gün birisi. ayný zamanda Belediye'nin nikah memuru imiþ. Geç saate kadar bekleyip daðýlmýþlar. Mühendis 'Ulan biz burada memleket iþi yapýyoruz. etrafý tel örgü ile çevrili.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I PTT ARLA ve TELETAÞ'IN ÖYKÜSÜ Dr. Fikret Yücel TTGV ve TESÝD Yönetim Kurulu Baþkaný .

hatta 1940'lý yýllarda 0. sayýsal yetersizliði ve kötü kaliteleri de göze batmaktadýr. bazý mühendisler yedek parçalardan.7'lere yükselmiþ olmakla birlikte telefon bekleyenlerin sayýsý iþletmede olanlarý geçmiþ. Geçmiþte gerekli yatýrýmlarýn yapýlamamasýndan ileri gelen karþýlanamamýþ büyük bir istek stoðu ve iþletmede kötü kaliteli baðlantýlar þikayet konusudur. Telefon yoðunluðunun düþüklüðü yanýnda baðlantýlarýn. uzun seneler telekomünikasyonun ekonomik. Türkiye’nin bir türlü kurtulamadýðý dýþ ödemeler dengesini saðlamada karþýlaþtýðý güçlüklerden kaynaklanmaktadýr.cihazlarýn bakým ve iþletmesinden sorumlu mühendislerin deneyim kazanmalarýna yardýmcý olmuþtur.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I GÝRÝÞ 1960'lý yýllarda Türkiyede PTT Genel Müdürlüðü tarafýndan kurulan ve çalýþtýrýlan haberleþme þebekesi nicelik ve nitelik açýsýndan yetersiz bir görünümdedir. Bu durum. Öyle ki. Türkiyenin 1954 yýlýnda Nato'ya girmesi ile PTT Genel Müdürlüðü uzak mesafe baðlantýlarý için. Nato altyapý yatýrýmlarýndan faydalanma 204 . kültürel ve siyasi alandaki öneminin kavranamamýþ olmasý yanýnda. o tarihlerde telekomünikasyon yatýrýmlarýnda kullanýlan hemen her þey dýþardan temin edilmekte idi. O tarihlerde telefon yoðunluðu 1 (bir)'in altýnda.6-0.000'den ibarettir. 1960'lý yýllara gelindiðinde telefon yoðunluðu 0. Bu durum. 1940 yýlýnda bütün Türkiyede iþletmede bulunan telefon sayýsý 40. bekleme süreleri on yýl ve daha yukarý seviyelere ulaþmýþ bulunmaktadýr.2 seviyesindedir.özellikle uzak mesafe baðlantýlarýnýn. gerek transmisyon yollarý. ölçü aletlerinden yararlanarak bir ve üç kanallý kuranportör cihazlarý imal etmiþ ve ihtiyaç olan yerlerde iþletmeye vermiþlerdir. Bu resme Türkiye’nin uzak mesafe baðlantýlarýnda kullanýlan cihazlar bakýmýndan bir sergi. bir müze görüntüsünde olduðu tespitini de eklemek gerekir. internete baðlý abone sayýsý gibi kavramlar mevcut deðildir. idari.Bu dönemde henüz hane baþýna bilgisayar sayýsý. bir çok sakýncasý yanýnda . Zira. gerekse transmisyon cihazlarý açýsýndan.

aralarýnda ABD'nin de bulunduðu az sayýda ülke dýþýnda. Türkiyedeki gibi. telefon santrali ve telefon makinalarý ihtiyacýný karþýlamak üzere kullandýðý ve çeþitli sebeplerle sýk sýk geciken aksayan. önemli yýllardýr..Daha sonra.mevcutlarýn iyileþtirilmesinde ve bunlar üzerinde çalýþan kuranportör cihazlarýnýn satýn alýnmasýnda kullanýlmýþtýr. Bu idarelerden bazýlarý sahip olduklarý ar-ge laboratuarlarýnda iletiþim aðlarýnda kullanacaklarý telekomünikasyon cihazlarýný. hatta Türk sanayii bakýmýndan. yeni çýplak havai hatlar inþaasýnda. hatta iptal edilen uluslararasý ihaleler yolu yerine. telekomünikasyon hizmetleri. yeni bir kaynaða kavuþmuþtur. özel sektör kuruluþlarý ile iþbirliði halinde.özelikle 1965 ve sonrasý . PTT ARLA'NIN KURULMASI Dünyada Devletin yeni rolünün tartýþýlmaya ve yeni tanýmlar getirilmeye baþlandýðý 1970'li yýllara kadar. PTT Genel Müdürlüðü. yani. Bu yýllar . çýplak havai hatlarýn büyük ölçüde yerini alacak olan R/L sistemlerinin ilk defa Türkiyeye giriþi Nato alt yapý yatýrýmlarý sayesinde olmuþtur. O tarihlerde uzak mesafe baðlantýlarýnda çýplak havai devreler kullanýldýðý için bu kaynak. geliþtirerek üretimlerini ülkelerindeki sanayi kuruluþlarý arasýnda paylaþtýrýrlardý. 1960'lý yýllar . Laboratuarýn o 205 .1967 yýlýnda. Türkiyede de PTT Genel Müdürlüðü’nün böyle bir laboratuara sahip olmasý fikri 1955-1956 yýllarýnda gündeme gelmiþtir. tekel durumundaki idareler tarafýndan yerine getirilmektedir. daha kararlý bir yol olarak yerli üretimi saðlamak için muhtelif zamanlarda giriþimlerde bulunmuþsa da baþarýlý olamamýþtýr. Bunlarýn görev ve yetkileri arasýnda bugünün düzenleyici kuruluþlarýnýn görev ve yetkileri de bulunmaktadýr. Türkiye’de telekomünikasyon kablolarý imalatýnýn baþlamasý da bu yýllara rastlamaktadýr. büyük ölçüde. PTT Genel Müdürlüðü ve o zamanki ismi ile Northern Telecom arasýnda kurulan Netaþ isimli ortaklýk bu amacý gerçekleþtirmek yolunda baþarýlý bir adým teþkil etmiþtir.Türkiye’de telekomünikasyon bakýmýndan.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I imkanýna.sanayileþmiþ ve geliþmiþ ülkelerde bilgisayar ve telekomünikasyonun birlikte kullanýlmasýnýn baþladýðý döneme rastlýyor.

Kýsa zamanda PTT ARLA kýsaltýlmýþ isminin kullanýlmasýna alýþýlan PTT Araþtýrma Laboratuarý’nýn faaliyet göstereceði mekan hususunda hiç bir hazýrlýk yapýlmamýþtý. Gene de bu noktaya eriþmek 1965 yýlýnýn.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I tarihlerde Ankara Dýþkapý’da. PTT Fabrikasý kendisine dahi yeterli bulunmayan bir binada yer almýþ bulunuyordu. kendi binasina taþýndýðý 1971 senesine kadar bu yerde faaliyetlerini sürdürdü. ilerde anlatýlacaðý gibi. Ancak hayata geçirilmesinde meydana gelen gecikmeler. tamamýný almýþ ve PTT Araþtýrma Laboratuarý’nýn kurulmasý bu yýlýn aralýk ayýnda mümkün olmuþtur. Nihayet. nerede ise. PTT Genel Müdürlüðü bünyesinde bir yönetim kurulu kararý ile saðlanabiliyordu. tatlý ilk anýlarý teþkil etmiþtir. Zira. 206 . destek hizmetler PTT Fabrikasý tarafýndan saðlanýyordu. bu iþlem. O sýralarda Tahtakale’de mevcut telefon santrali binasý yanýnda inþa edilmekte olan yeni telefon santral binasýnda PTT ARLA'ya bir yer tahsis edilmesi kararlaþtýrýldý. üzerinde bazý binalarýn ve anten direklerinin bulunduðu PTT'ye ait bir arazi üzerinde kurulmasý fikri aðýrlýk kazanmýþ bulunuyordu. 1966 yýlý kýþý gayet sert geçmiþ ve geri kalan kýsmýnýn tamamen açýk ve inþaatýn devam etmekte olduðu binanýn bir köþesinde ilk çalýþmalarýný yapan PTT ARLA mensuplarýnýn bu arada ýsýnmak için verdikleri uðraþ acý. Baþlangýçta. konunun uzun süre gündemden kaldýrýlmasý sonucunu doðurmuþtur. Santral binasý tamamlandýktan sonra PTT ARLA'ya iþgal ettiði odalarýn bulunduðu katta toplam 600 metre karelik bir yer tahsis edildi. daha sonra da sözü edilen arazinin PTT'nin elinden çýkmasý. 1965 yýlýnda konu tekrar ele alýndý ve vakit kazanmak üzere PTT Araþtýrma Laboratuarý’nýn o sýralarda Gülhane Parký’nýn cadde tarafýnda bulunan PTT Fabrikasý’na baðlý bir Müdür Yardýmcýlýðý yapýsýnda kurulmasýna karar verildi. henüz kaba inþaatý bitmiþ olan santral binasýnýn bir köþesinde 60-65 metrekare büyüklüðünde yan yana üç oda hýzla barýnacak hale getirilerek PTT ARLA'nýn emrine verildi. O sýrada PTT ARLA'nýn kuruluþunu tamamlamak üzere üç kiþi çalýþýyor.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Üç odanýn ikisi bir ölçü laboratuarý halinde düzenlendi: Bunun için PTT Genel Müdürlüðü’nün bilhassa Nato projelerinden saðladýðý. Transmisyon sistemleri ihtiyacýnýn milli bütçeden karþýlanmasý gerekiyordu. 207 . havai hatlardan gelecek yýldýrým. Önemli olan. O günlerin Türkiye yan sanayi imkanlarý ile filtrenin içinde bulundurulacaðý ve havai hat direkleri üzerine yerleþtirilen kutunun dýþ etkenlerden zarar görmeyecek þekilde üretilmesi dahi çözülmesi gereken bir problem idi. O tarihlerde artýk Nato altyapý projeleri iyice azalmýþ ve PTT Genel Müdürlüðü’nün yatýrýmlarýnda bunlardan yararlanma olanaðý hemen hemen ortadan kalkmýþ bulunuyordu. Bu sebeple PTT ARLA'nýn öncelikle transmisyon sistemleri üzerinde çalýþmasý esasý kabul edildi. bu arada fizik filtreleri satmýþ olan bir firma kazanmýþdý. ÝLK ÜRÜN PTT ARLA'nýn yerleþme döneminde PTT Genel Müdürlüðü havai hatlar üzerinde kullanmak üzere bir miktar fizik filtresi satýn almak için bir ihale yapmýþ ve bu ihaleyi daha önce Türkiye’ye havai hat kuranportörleri. Hat filtresinin hesaplanmasý bir devreler teorisi dersinin ev ödevi seviyesinde bir iþti. atmosferik deþarjlardan etkilenmiyecek þekilde yapýlmalarý gerekiyordu. Ýletiþim yatýrýmlarýnýn telefon santrali. Bunun üzerine ihaleyi kazanmýþ olan firma fiyatýný 500 dolardan 225 dolara kadar indirdi. PTT ARLA'nýn isteði üzerine ihale iptal edildi ve iþ PTT ARLA'ya verildi. Bu olayda PTT Genel Müdürlüðü’nün ve PTT ARLA 'nýn gösterdiði cesaret övülmeye deðerdir. transmisyon sistemleri ve eriþim devreleri arasýnda dengeli bir þekilde yapýlmasý gerekmektedir. Bunlar arasýnda da uzak mesafa haberleþmesinin saðlanmasýnda büyük ekseriyetle kullanýlan çýplak havai devrelerle ilgili teçhizat ön sýraya alýndý. Bu filtreler havai hatlarda iþaret seviyesinin en yüksek olduðu noktalarda bulunduðu için bobinlerinin entermodülasyona sebep olmayacak. bu filtrenin çalýþacaðý ortam ve koþullar göz önünde tutularak geliþtirilip imal edilmesi idi. kuranportör ve radyolink cihazlarýnýn bakým ve iþletmesinde kullanýlan ihtiyaç fazlasý ölçü aletleri kullanýldý.

kendilerine yakýn bulduklarý.ucuz iki kanallý bir kuranportör sisteminin geliþtirilmesi konusu ele alýndý. bu iki kanaldan birisinin ilk merkezde býrakýlmasý.Yarý iletken teknolojisindeki hýzlý geliþme ve sýk sýk yeni tertipler ortaya çýkmasý bitmiþ bazý tasarýmlarýn yenilenmesi gereðini ortaya çýkarýyordu. diðerinin daha sonraki merkez için hizmet görmesi imkanýnýn da gerçekleþtirilmesi ön görülüyordu. Bu görev evvela 208 . benimsedikleri. Denebilir ki . gerektiðinde. Sözü edilen filtreler. Ýki kanallý kuranportör sistemi haberleþme þebekesinde uzun yýllar çok sayýda kullanýlan baþarýlý bir ürün olmuþtur. PTT Genel Müdürlüðünde çalýþan personelin. PTT ARLA mühendislerinin çeþitli firmalarýn cihazlarý üzerinde kazanmýþ olduklarý deneyim bu problemlerin kýsa sürede çözülmesini saðlamýþ ve PTT Genel Müdürlüðü’nün fizik filtresi ihtiyacý baþarý ile karþýlanmýþtýr. özellikle kuranportör merkezlerinde çalýþan teknisyenlerin. uzak mesafe telefon trafiði yüksek olmayan çok sayýda ilçe hatta il bulunuyordu. Bunlarýn ihtiyacýný karþýlamak üzere basit. uzun yýllar daha sonra geliþtirilen diðer havai hat sistemleri organlarý ile birlikte.Germanyumdan silisyuma geçiþ de o dönemlerde yaþanmýþ bir geliþmedir ve iki kanallý kuranportör sisteminde önemli deðiþiklikler yapýlmasýna sebep olmuþtur. ÝLK ÖZGÜN SÝSTEM O yýllarda Türkiye’de. güvenip övündükleri bir kuruluþ haline gelmiþtir. PTT ARLA. O tarihler elektron tüplerinin devrini tamamlayýp yerini bazý alanlarda yarý iletkenlere býraktýklarý dönemdi.bu ürünün PTT ARLA'ya olan güvenin tesisinde önemli bir rolü vardýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Yukarýda belirtildiði gibi. Bu sebeple PTT ARLA'da geliþtirilen cihazlarda yarý iletken kullanýlmasý esasý kabul edilmiþti. Ayný havai hattan yararlanan merkezlerin bulunduðu göz önünde tutularak. kýsa zamanda. PTT ARLA'nýn repertuarýnýn bir elemanýný teþkil etmiþtir. TÜRKÝYEDE ELEKTRONÝK SANAYÝÝNÝN KURULMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR Milli Güvenlik Kurulu Mayýs 1964'deki toplantýsýnda Türkiye’de elektronik sanayii kurulmasý için çalýþmalar yapýlmasý kararýný almýþ ve Birinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý’nýn 1964-1965 programýna bu konuda bir fizibilite raporu hazýrlanmasý kararý eklenmiþ idi.

Milli Güvenlik Kurulu’nun verdiði görevle Ýkinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý’nýn ayný zamana isabet etmesi sonucunda Elektronik Sanayii raporundaki ana fikirlerin Kalkýnma Planýna girmesi saðlanmýþ oldu. Kotalý ithal rejiminin baþlamasý ile ithali yasaklanan bu tür cihazlarýn eski ithalatçýlarý yarý sanayici rolünü üstlenerek bu cihazlarýn parçalarýný getirtmek suretiyle montajlarýnýn yapýlmasýný baþlatmýþlardýr. VHF-SSB ve VHF-FM telsiz cihazlarýnýn küçük atölyelerde imalinden ibaret idi. 1964 yýlýnda çýkarýlan Montaj Sanayii Talimatý bu alanda bir düzenleme getirmiþtir. PTT ARLA konu ile ilgili raporunu 1967 yýlý Temmuz ayýnda bitirerek PTT Genel Müdürlüðü’ne teslim etmiþ. özet olarak. evvela Teknik Ýþler Daire Baþkanlýðýnda ele alýnmýþ. Türkiyede 1950'li yýllarýn öncesinde elektronik sanayi faaliyeti. sonra da. o güne kadar yapýlan çalýþmalar ve toplanan bilgilerle birlikte PTT ARLA'ya aktarýlmýþtýr. PTT Genel Müdürlüðünde konu. Buna ilaveten elektronik sanayiinin ayrý bir sektör olarak ilk defa ele alýndýðý Ýkinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý için kurulan Elektronik Sanayii Özel Ýhtisas Komisyonunda PTT ARLA önemli görevler üstlenmiþtir. elektronik tüketim cihazlarýnýn da ithaline kýsýtlamalar getirilmiþtir. 1950'li yýllarýn ikinci yarýsýnda Türkiyede yaþanan büyük dýþ ödemeler dengesizliði sonucunda.oradan da baþta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere ilgililere daðýtýlmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna verilmiþse de bir sonuç alýnamayýnca PTT Genel Müdürlüðüne aktarýlmýþtýr. Türkiye’de elektronik sanayiinin kurulup büyümesini desteklemenin gerekli olduðu. önceliðin telekomünikasyon cihazlarýna verilmesi þartý ile. Raporda. devletin öncülük etmesi icap ettiði belirtilmiþtir. profesyonel cihazlarda. sipariþ üzere yapýlan bazý ses düzenleri.Tarih 1967 yýlý baþlarýdýr. bir çok mallar gibi. YENÝ CÝHAZLAR GELÝÞTÝRME YOLUNDA ÇALIÞMALAR PTT ARLA'da baþlangýçta nispeten basit. dayanýklý tüketim mallarý üretiminin özel sektöre býrakýlmasýnýn uygun olacaðý. kolay ve hýzlý sonuç alýnabilecek konular ele alýnmakla birlikte bütün analog transmisyon 209 .

simetrili kablo. Buna telgrafý da eklemek gerekmiþtir. 210 . bunlarla ilgili hesap yöntemleri. radyolink v.g. icabýnda yol göstermek hatta eðitmek.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I teçhizatýnýn geliþtirilmesi ile ilgili hazýrlýklar da sürdürülmekteydi. Analog sistemlerde çok önemli bir yeri olan LC filtrelerinin geliþtirilmesi. Bu baþlangýç ilerde iþler büyüyüp geniþlediðinde yerli katkýnýn en üst seviyede tutulmasýnýn saðlanmasýnda çok yardýmcý olmuþtur. bazen tedarik etmek bu alandaki uðraþlar arasýnda sayýlabilir.b. baþta havai hatlar olmak üzere. Evvela . Zamanla. PTT ARLA'nýn ve onun devamý olan TELETAÞ'ýn etrafýnda bir yan sanayi halkasý oluþmuþtur. yani telefondu. eþeksenli kablo.Yan sanayii tanýmak yanýnda onu desteklemek. Tahtakale’de kendisine ayrýlan yerin 600 metre kareye çýkarýlmasý ile küçük sayýda üretimin yapýlabileceði bir alana da sahip olunmuþtu. Daha sonraki yýllarda bunlar geliþtirilmiþ. Amaç. her ürün ve üretim adýmý için yenileri elde edilmiþtir. Bu sýrada büyük çapta yan sanayiden yararlanmak gerekiyor ve faydalanabilecek mevcut imkanlarý tanýmak iþin önemli bir bölümünü teþkil ediyordu. transmisyon yollarýnýn ayný anda çok sayýda haber iletiminde kullanýlmasýný saðlayan her türlü çoklayýcý sistemler geliþtirmek idi. malzemelerinin sipariþinde yardýmcý olmak. Haber denince öncelikle ele alýnan ses. sadece ar-ge yapmasý öngörülüyordu.analog çoklayýcý sistemlerinin bütün hiyerarþik kademelerinin geliþtirilmesi hedeflenmiþtir. ÜRETÝM PTT Araþtýrma Laboratuarýnýn kurulmasý düþüncesinin ortaya atýldýðý sýralarda. Ancak ülkemizde geliþtirilen ürünlerin çoðaltýlmasý için sanayi tesisleri bulunmamasý dolayýsý ile bunlarýn üretiminin de PTT ARLA'da yapýlmasý yoluna gidilmiþtir. bazý baþka ülkelerdeki örnekleri gibi. devre sentezinin matematik temeli atýldýktan sonra geliþtirilen metotlardan yararlanarak geliþtirilmiþ ve o tarihte Türkiye’de bu alanda adeta bir mükemmeliyet merkezi haline gelinmiþtir. Tahtakale’deki üretim sýrasýnda yapýlan asamblaj iþi ile ilgili ilk yöntem esaslarý da tespit edilmiþtir. Yukarda sözü edilen fizik filtresi ve iki kanallý havai hat kuranportör sistemlerinin ilk üretimleri bu alanda yapýlmýþtýr.

Bu iþlemin PTT ARLA tarafý plana girmediði için. YENÝ ÜRÜNLER Yeni bina ihtiyaç duyulan bazý üretim süreçlerinin PTT ARLA'ya kazandýrýlmasýna imkan saðlýyordu. oradan da 6. Bina inþaatý 1971 yýlýnda tamamlandý ve bu senenin Haziranýnda PTT ARLA Tahtakale’den Ümraniye’ye taþýndý. Artan arazi parçasýna PTT Fabrikasýnýn ve PTT ARLA'nýn yerleþtirilmesi öngörülüyordu. Sonuçta laboratuar çapýnda bir kalýn film atölyesine sahip olunmuþtur. Bunun yarýsý Netaþ’a tahsis edildi. Kalýn film teknolojisi bileþen entegrasyonunun bir aþamasý mikroelektroniðin ilk adýmý olarak kabul edilmektedir. Geri kalan yarýsýnýn bir kýsmý PTT Tesellüm Depo Müdürlüðü için ayrýldý. henüz Türkiyede bulunmayan baský devre üretim teknolojisinin kazanýlmasýný temin edecek olan tek ve iki yüzlü baský devrelerin imali için bir atölye kurmak olmuþtur. ya da know-how anlaþmasý yapýlmamýþtýr. YENÝ SÜREÇLER. Daha sonra o tarihlerde kullanýlmasý özellikle profesyonel cihazlarda giderek yaygýnlaþan kalýn film teknolojisinin öðrenilmesine baþlanmýþtýr.000 metre kare kapalý alana sahipti. Buna paralel olarak bir mekanik iþler atölyesi kurulmuþtur.000 metre kareye ulaþan bir büyüme çizgisi izlenmekte idi. Böylece 60'dan 600'e. Devlet Planlama Teþkilatýndan gizli olarak yapýlýyordu. Ýlk giriþim. Tesellüm Depo ve PTT ARLA'nýn bina inþaatý ayný müteahhide verildi. PTT Fabrikasý. Daha sonra TELETAÞ döneminde bu alan 60000 metrekareye kadar büyüyecektir. UNIDO'dan saðlanan yardým ile bir eksperin kýsa süreli hizmetinden yararlanýlmýþ ve bazý teçhizatýn satýn alýnmasý da saðlanmýþtýr. Bununla ilgili olarak herhangi bir lisans. Bu amaçla ÝTÜ'de kurulan kalýn film laboratuarýndan faydalanýldýðý gibi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I YENÝ BÝNA PTT Genel Müdürlüðü Northern Electric ile ortak olarak Netaþ'ý kurmaya karar verince Ümraniye’de büyük bir arazi satýn aldý. O tarihlerde kullanýlmasý giderek yaygýnlaþmakta ve özellikle profesyonel 211 . PTT ARLA için yapýlan bina 6. PTT ARLA'nýn bu sýrada 44 çalýþaný bulunuyordu.

212 . PTT ARLA.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I elektronik cihazlarda tercih edilmekte idi. Bu cihazlardan transmisyonda sayýsallaþmaya geçilinceye kadar. Tahtakale’de baþlayan yeni ürün geliþtirme çalýþmalarý Ümraniye’de de geniþleyerek sürdürülmüþ ve havai hat kuranportör sistemlerinin bütün çeþit ve kademeleri. analog mültipleks sistemlerinin simetrili kablo ve koaksiyal kablo için bütün hiyerarþik kademeleri. Ümraniye’deki yeni binasýna taþýndýktan sonra hemen bir radyo laboratuarý kurarak bu cihazlarýn geliþtirme çalýþmalarýna giriþilmiþtir.O sýralarda (yetmiþli yýllarýn ikinci yarýsý) Türkiye gene önemli bir dýþ ödeme güçlüðü içinde bulunuyordu. Çeþitli sebeplerle bu giriþim beklenen zamanda baþarýlý sonuçlar vermemiþ. önemli sayýda üretim yapýlmýþtýr. o tarihlerde Türkiye’nin ihtiyaç duyduðu transmisyon sistemlerinin çok önemli bir bölümü evvela PTT ARLA'nýn sonra da TELETAÞ'ýn özgün ürünleriyle karþýlanabilir duruma gelinmiþtir. 1978 yýlýnda yapýlan bir inceleme ve çalýþma sonunda analog radyo sistemleri için yapýlacak lisans anlaþmasý hususunda karar verildi ve PTT ARLA böylece ilk olarak özgün olmayan bir cihaz ailesini üretim yelpazesine dahil etmiþ oldu. ince film gibi. özellikle TELETAÞ döneminde. büyütülmesi yanýnda. AM ve FM telgraf frekans sistemleri geliþtirilmiþtir. daha sonra milli bütçeden ayný cihazlarýn tedarikine gerek duyularak bu cihazlarýn uzak mesafe þebekesindeki payý önemli boyutlara ulaþmýþtýr. ÝLK LÝSANS ANLAÞMASI PTT Genel Müdürlüðü Türkiye’nin Nato’ya girdiði 1954 yýlýna kadar uzak mesafe haberleþmesinde münhasýran çýplak havai hatlar kullanmýþtýr. sahip olunan üretim süreçlerinin ve tekniklerinin iyileþtirilmesi. Böylece. Daha sonra bu teknoloji TELETAÞ döneminde gerek lisansla üretilen. PTT'nin büyüyen ihtiyaçlarý karþýsýnda daha hýzlý bir çözüm bulmak amacý ile konu ile ilgili bir lisans anlaþmasýna gidilmiþtir. Bu anlaþmanýn asýl faydasý bu münasebetle. Bu tarihten sonra analog radyolink sistemleri de Nato altyapý projelerinden yararlanarak ayný maksatla kullanýlmaya baþlamýþ. gerekse özgün ürünlerde kullanýlmýþ ve kalýn film atölyesi fabrikanýn en meþgul birimi haline gelmiþtir. yeni teknolojilerin de kazanýlmasý olmuþtur.

sonra da fiber optik kablolar ile devam ederek bu alandaki ihtiyacýn bütününü çözmüþ . PTT ARLA da konu ile önce akademik seviyede ilgilendi ve cihazlarýnda bazý lojik devre uygulamalarýna yer verdi.sayýsal alanda PDH sistemleri ve sayýsal radyo sistemleri . PTT ARLA baþýndan beri Tübitak ile çeþitli konularda ilþki içinde bulunuyordu. zaman içinde her kademenin çeþitli jenerasyonlarý geliþtirilmek suretiyle elde edilmiþtir: Bu hiyerarþik cihaz ailesi sayýsal radyo sistemlerinin saðladýðý yollara uygulanmak suretiyle uzak mesafe haberleþmesinin sayýsal olarak iletiminde geniþ þekilde kullanýlmýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I SAYISAL SÝSTEMLERE GEÇÝÞ 1960'lý yýllarda bütün dünyada sayýsal transmisyon uygulamalarý baþlamýþtý. çok olumlu sonuçlar verdi. Simetrili kablo üzerinde çalýþan ve santraller arasý baðlantýlarýn artýrýlmasý amacý ile kullanýlan bu ilk kademe cihazdan sonra bütün hiyerarþik kademeleri le PDH olarak isimlendirilen sistem ailesi. Marmara Araþtýrma Enstitüsü Elektronik Ünitesinin kurulmasý ile bu iliþki iyice kuvvetlendi. PCM sistemlerini öðrenmeye baþladý. PTT Genel Müdürlüðü bir Ýtalyan firmasýndan satýn aldýðý ilk PCM sistemlerini Ýstanbulda bazý telefon santralleri arasýnda 1974 yýlýnda iþletmeye verdi. 213 . Bu baðlamda 30 kanallý bir PCM sisteminin geliþtirilmesi için yapýlan anlaþma. çeþitli sebeplerle beklenenden uzun sürmesi dýþýnda. Bu uygulamalar telefon santralleri arasýndaki baðlantý sayýsýnýn artýrýlmasý alanýnda yapýlýyordu. PTT ARLA ortaya çýkan ilk modeli üretilebilir ve kullanýlabilir hale getirmek için olaðanüstü gayret sarfetmek mecburiyetinde kaldý.uzak mesafeli baðlantýlarda otomatiðe geçiþin kolayca gerçekleþmesini saðlamýþtýr. Analog sistemlerin (radyo ve mültipleks) en yüksek kapasiteli kademelerine kadar varan geliþtirme ve üretimi ile baþlayan uzak mesafe baðlantýlarýndaki zenginleþme . Bu ilk modelden bir baþka imalat daha yapýlmadan sistemde önemli iyileþtirmeler ve deðiþiklikler yapýlmýþ cihazýn çok sayýda jenerasyonu geliþtirilmiþtir. Ýlk parti üretim 1981 sonu ile 1982 baþlarýnda bitirilerek Tahtakale-Erenköy santralleri arasýnda servise verildi. araþtýrma projelerinde iþ birliði ve sanayinin ihtiyaçlarýna yönlenme konularýna sirayet etti.

Bunlarýn yerini geniþ bandlý transmisyon özelliklerine ekonomik çözüm getiren senkron sistemler hiyerarþisi almýþ bulunuyor. Sezai Türkeþ-Fevzi Akkaya %13. PTT Genel Müdürlüðü’nün %49 hissesine karþýlýk. Nihayet. TELETAÞ uzun yýllar PTT ARLA'nýn çizgisinde yürümeye.tarafýndan geliþtirilen bu sistemler yaklaþýk yirmi yýl geçerliliðini korumuþ . Diðer yandan geliþtirdikleri. 1983 senesinin sonbaharýnda PTT ARLA. Vakýflar Bankasý %10 ve Ray Sigorta %2 hisseye sahip idiler. Transmisyon cihazlarýndan oluþan PTT ARLA'dan devraldýðý repertuarýný zenginleþtirmekle birlikte yaptýðý lisans anlaþmasý ile ve lisansör firmayý da kendi içine alarak sayýsal santralleri de ürünleri arasýna katmýþtýr. ömürleri boyunca. fiber optik kablolar için hat teçhizatý. Bununla birlikte PTT ARLA . telefon makinalarý. 10 MHz bandýnda çalýþan 2-8 Mb/s hýzýnda iþaretler için kullanýlan sayýsal radyo sistemi vasýtasý ile Türkiyenin transmisyon ve anahtarlama cihazlarý ihtiyacýný büyük ölçüde özgün ürünler kullanarak karþýla214 .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Bugün artýk PDH sistemleri yeni yatýrýmlarda pek kullanýlmýyor. ihracat yapýlmýþ ve üretim lisansý satýlmýþtýr. analog ve sayýsal mültipleks sistemleri hiyerarþisi. TELETAÞ ismi ile bir anonim þirkete dönüþtürüldü. Bu dönüþüm sýrasýnda PTT ARLA 620 personele sahipti. bir çok üretim teknolojisini endüstriyel boyutlarda Türkiye’ye kazandýrmak baþarýsýný göstermiþlerdir.bir öncekinden bir adým ileriye gitmesine karþýn olumlu sonuç alýnamamýþtýr. büyümeye ve hizmet vermeye devam etmiþtir. AM ve FM telgraf mültipleks sistemleri. geliþmeye.Doðal olarak bütün bu süre zarfýnda cihaz ailesi sürekli olarak geliþmeye ve iyileþtirmeye tabi tutulmuþtur.örnek bir iþbirliði sergilemesi yanýnda çok baþarýlý bir ticari geliþme göstermiþ. TELETAÞIN KURULMASI PTT ARLA'nýn kurulmasýndan bir süre sonra ona bir anonim þirket statüsü kazandýrma yönünde çalýþmalar da yapýlmýþtý: Muhtelif tarihlerdeki giriþimlerden . BÝTÝRÝRKEN PTT ARLA ve onun devamý olan TELETAÞ. küçük þehir sayýsal telefon santralleri. PTT Biriktirme Yardým Sandýðý %26.daha sonra TELETAÞ .

teleks makinesi gibi cihazlarda eriþilen yerli içerik gayet yüksek deðerlerde bulunuyordu. Bugün ülkemizde de mal ve hizmet üreten þirketlerin rekabet gücüne sahip olabilmeleri için farklý ürünler geliþtirme yeteneðine sahip olmalarý gerçeði anlaþýlmaya baþlanmýþtýr. önemli kar paylarý almýþtýr. hýzlý bir þekilde büyümüþ. Kuþkusuz. infokomünikasyon ve bilgi teknolojileri sanayiindeki Türkiyenin zayýf durumu ile bunun iliþkisi vardýr. SON SÖZ YERÝNE PTT ARLA. gene belki Türkiye’de ilk defa. TELETAÞ ve diðerlerinin baþarýlarý ile Türkiye’deki haberleþme þebekesi yatýrýmlarýnda %20'lere ulaþan yerli fikri mülkiyet payýnýn bugün %3'ün de altýna düþmesi sorgulanmalýdýr. Bu tablo ayný zamanda PTT'nin telekomünikasyon yatýrýmlarýný planlamasýna uygun. Öyle ki. bir ara personel sayýsý 2400'e kadar yükselmiþtir. Bu örnek zaman içinde baþka þirketlerin de benimsediði ve kopyaladýðý bir esas haline gelmiþtir. Oysa.Ýlaveten lisansla imal edilen analog ve sayýsal radyo-link sistemleri. bir ara ülkenin telekomünikasyon yatýrýmlarýnýn %20'den fazlasý yerli fikri mülkiyete sahip ürünlerle karþýlanýr seviyeye ulaþmýþtýr. Ancak. PTT ARLA ve TELETAÞ'ýn ülkemizde sanayi þirketlerinin kendi ürün ve teknolojilerini kendileri geliþtiren bir þirket kimliðinde öncü rolü oynamalýdýr. ucuz bir þekilde yapabilmesine olanak saðlamýþ. hýzlý. özel ihtiyaçlarýn gerektirdiði özel çözümlerin kolaylýkla elde edilmesine olanak vermiþtir. sayýsal telefon santralleri. Bu suretle elde edilen katma deðer de gayet yüksek idi. kuruluþlarýn teknolojiyi serbestçe izleyerek 215 . O dönemde bu model Türkiye’de o kadar yabancý idi ki konuya uzak kiþiler yukarda sayýlan özgün ürünlerin yabancý ortak tarafýndan getirildiðini zannetmiþler. TELETAÞ. yabancý ortak TELETAÞ'ýn kendi geliþtirdiði ya da PTT ARLA'dan tevarüs ettiði bu ürünlerden yýllarca. bir kýsmýný böyle olmadýðý hususunda ikna giriþimleri dahi inandýrýcý olmamýþtýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I mak imkanýný saðlamýþlardýr. 1965-1990 arasýnda uygulanan modelin devam etmesinin mümkün olamayacaðý açýktýr. Bütün bunlar kadar önemli olan husus.

Pseudo synchronous digital hierarchy 17. ince mekanik. Bu cihaz gerekli mültipleks cihazý ile akuple idi. dipnotlar 1. Bugünkü Marmara Araþtýrma Merkezi (MAM) 16. kalýn film. Kerkük-Musul petrolünün yýllýk gelirinin 20 milyar dolara ulaþabileceði tahmin ediliyor.1994 yýlýnda . 4. 18.Tick film technologie 13. sýnýr aþan sulara ve hatta bor cevherine ve diðer stratejik doðal kaynaklara dýþardan müdahaleler olasýdýr. Baský devre.Fransýz PTT Ýdaresi gibi: 8. 6. 19. 21. Oysa. Yüz kiþiye düþen telefon sayýsý. fikri mülkiyet haklarý ve bunlara dayalý sanayi bu müdahalelere karþý kendi kendini koruyabilen deðerlerdir. 20. ve TC. 5.Bunlara Türkiyenin sahip olmasýný dünyada destekleyecek bir ülke bulmak mümkün deðildir. PTT Genel Müdürlüðü . demokratik bir ortamda bilgi birikimi. Koaksiyal kablo 10.Deutsche Bundestpost . Pulse code modulation 15. Radyo-link:Ýki nokta arasýnda fiziki bir baðlantý olmaksýzýn elektromagnetik dalgalar vasýtasý ile irtibat saðlayan cihazlar. British Post Office . Türk Elektronik Sanayicileri Derneði 3. 216 .Türk Telekomünikasyon A.Posta Ýþletmesi Genel Müdürlüðü olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý 2.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I geleceklerini saptamalarý ve devam eden süreçte gerekli transformasyona uðrama inisyatifleri adeta ellerinden alýnmýþtýr. 7. ince film.Fizik filtresi hattan gelen kuranportör sistemi frekanslarýndan fizik konuþma frekanslarýný (300-3400 Hz) ayýran veya bunlarý birleþtirerek hatta uygulayan bir makas filtredir. Bu itibarla Türkiye’nin kalkýnma politikalarýný böyle bir tabana dayandýrmasý gerekir.kablo) veya fiziki olmayan (elektromagnetik dalga) baðlantýlarýnýn ayný anda çok sayýda haberleþmede kullanýlmasýna olanak saðlayan cihaz grubuna verilen isimdir. SDH. Printed circuit board 12. Bugün bu oranýn maalesef %3'ün altýna düþtüðünü belirtmeliyim. Kuranportör cihazlarý iki nokta arasýnda bulunan fiziki (çýplak havai hat. Petrole olduðu gibi. Amplitüt modülasyonlu ve frekans modülasyonlu 14. Mültipleks sistemleri 11.Þ. 9.Genel olarak hat filtresi ismi verilen bir gup filtreden birisidir.

Sadrettin ALPAN Maden Yüksek Mühendisi .Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I MTA'LI YILLARIM Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Dünyanýn bir çok yerinde uluslararasý toplantýlarda yaptýðým bütün konuþmalarýmda "Madenciliðin beþiði Anadolu'dur" diye söze baþlardým. Sümerbank ve EÝEÝ ihtiyacý için her yýl 2. krom. kurþun. Ayný yýl. Tüm bu kuruluþlarýn teknik ve bilimsel personel ihtiyacýný karþýlama görevi de MTA'ya verilir. Endüstrileþmenin temelini de maden. 218 . petrol mühendisliði. Elektrik enerjisi için gerekli etütleri yapmak için Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi (EÝEÝ) Umum Müdürlüðü ve genel olarak Türkiye'de endüstri kuruluþlarýný baþlatmak için de Sümerbank gene ayný yýlda kurulurlar. Bunlarýn bulunmasý için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün (MTA) kurulmasýna 1935 yýlýnda karar verilmiþtir. Osmanlýlar döneminde ve Cumhuriyetimizin baþlangýcýnda Zonguldak kömür havzasýnda taþkömür iþletme ve üretiminde önemli bir geliþme ile bazý küçük altýn. O zamanlar Türkiye'de sadece Yüksek Mühendis Mektebi ile Ýstanbul Üniversitesi vardý. insanlarýn medeni bir hayat yaþamalarý için yapýlan çeþitli sosyal ve eðitim reformlarýna ilave olarak. Jeoloji eðitimi sadece Ýstanbul Üniversitesi'nde mevcuttu. kurþun. Cihan Harbi'nden hemen önce ve harp sýrasýnda MTA. memleket çapýnda kalkýnmanýn temeli olarak endüstrileþmenin de þart olduðunu anlamýþlar ve ancak böyle dünyada saygýn bir ülke olacaðýna inanmýþlardýr. endüstriyel hammadde ve enerji teþkil eder. MTA kurulur kurulmaz 1935 yýlýndan itibaren.000 müracaat arasýndan 20-30 öðrenci dýþ ülkelere gönderilirdi. Yüksek maden mühendisliði. bulunan maden ve endüstriyel hammaddelerin iþletilip mamul madde üretilmesi için Etibank kurulur. Büyük Atatürk ve o zamanki Türkiye'nin ileri görüþlü yöneticileri.000-3. jeofizik eðitimi yoktu. Türkiye'nin çaðdaþ ülkeler seviyesinde modernleþmesi. gerek o zamanki hükümet ve gerekse MTA'nýn ileri görüþlü ve cesur yöneticilerinin kararlarý neticesinde II. Hakikaten de 5000-6000 yýl evvel Anadolu'da yaþayan çok akýllý ve kabiliyetli insanlar demir. bortuzu madenlerinin üretimi yapýlmýþ ancak bütün bu taþkömürü ve madenler genellikle yabancý þirketler tarafýndan iþletilmiþtir. çinko madenlerini bulmuþ ve deðerlendirmiþler. Etibank. metalurji.

Tek mühendis bendim. Ankara ile temas yoktu. Benim çalýþmaya baþladýðým 1951 yýlýnda da çoðunlukla Alman. Zeki DOÐAN. Hamit Nafiz PAMÝR ve Hadi YENER'in ileri görüþle 1935 yýlýndan itibaren yabancý ülkelere gönderdikleri öðrenciler de 1940'larda dönmeye ve MTA'da çalýþmaya baþlamýþlardý. hemen sýhhiye memuru geldi ve zehirlenmeye karþý getirdiðimiz iðnelerden bir tane yaptý. MTA'nýn ilk Genel Direktörleri Reþit GENCER. dikkatlice bakýnca kocaman bir yýlanýn dikilmiþ bana baktýðýný fark ettim. 219 . MTA'nýn ilk kuruluþ yýllarýnda Ýstanbul Üniversitesi'nden mezun bir kaç jeolog hariç tamamen yabancý jeolog ve maden mühendisleri çalýþýyordu. oradan arayan soran da olmuyordu. Özellikle yaz sýcaðýnda tepelerde çalýþýrken bayýlacak gibi oluyorduk. Nerede sondaj yapýlacak. Ayný gece trenle Londra'ya gittik.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1942 yýlýnda MTA adýna yurt dýþýna gitmek için açýlan devlet imtihanýný kazananlarýn arasýnda M. 1951 yýlýnda yurdumuza döndük ve MTA'da çalýþmaya baþladýk. Ýrlanda üzerinden bir kavis çizerek bir aylýk deniz seyahatinden sonra Glasgow'a geldik. nerede galeri yapýlacak ben karar veriyordum. Ben ilk olarak Köyceðiz’deki Üçköprü Krom Arama Kampýna ve daha sonra Sarýyer altýn arama kampýna gönderildim. 1944 yýlýnda Birmingham Üniversitesinde Maden Mühendisliði eðitimimize baþladýk. Daha ilk gün beni akrep soktu. Senih GÜREL ve ben vardýk. harbin içinde yaþadýk. 1943 yýlýnda harp içerisinde MTA'nýn gönderdiði son gruplardan biri olarak Ýngiltere'ye gönderildik. Prof. Ord. Ertesi gün topallayarak yürürken güzergahta kalýn bir dal gördüm. Avusturyalý ve Hollandalý jeologlar ve mühendisler ile Fransýz. Buradaki çalýþmalar da geliþigüzel yapýlýyordu ve memnuniyetsizlikle geri döndüm. Mehmet Yusuf DÝZÝOÐLU. Harbin en þiddetli zamanýnda Londra'nýn V1 pilotsuz uçak ve V2 roketatarlarla bombalanmasýný gördük. sonra Akdeniz'den geçen ilk konvoylardan biri ile yolumuza devam ettik. Bir müddet Kahire'de bekledik. Daha sonra yedek subaylýðýmý tamamlayarak MTA'ya döndüm ve tekrar Üçköprü krom kamp þefi olarak Köyceðiz'e gönderildim. Münir TANYELOÐLU. Burada çok zor þartlarda çalýþtýk. Zar zor uzaklaþtýk. Ýngiliz ve Ýtalyan jeologlarý çalýþýyordu. Akdeniz'de Alman uçaklarýnýn hücumuna uðradýk 70 kargo gemilik konvoydan ikisi Malta civarýnda battý. Cebelitarýk'tan sonra hemen hemen Amerika sahillerine yaklaþýp. Yolculuk üç aydan fazla sürdü.

çadýrlarýn yýkýldýðýný gördük. Yaptýðýmýz sondajlarda cevherleþme olduðu görülüyordu. Yedi sondaj makinasý gece gündüz çalýþýyordu. Sonunda 100. koyunlarýn öldürüldüðünü. Halen çalýþmakta olan. galeri çalýþmalarýný sondaj neticelerini takip eder. Bu süre zarfýnda bir kez olsun Köyceðiz'e ve Fethiye'ye inmedim. Hazýrlýklarý yapýp sondajý 220 . oradan oraya koþturur dururdum. yüksekliðindeki karý yararak yol açtý ve Üçköprü'ye sondör. Onlara spor da yaptýrýrdým. Yýllar sonra benim o zaman yanýmda çalýþanlar iþçi sendikalarýný kurdular ve yöneticileri oldular. Üç aylýk evli iken ayrýldýðým evime 9 ay sonra yýlbaþýndan birkaç gün evvel döndüm. 1954 yýlýnda MTA Genel Direktörü Prof. Yalnýz pazar günleri 3-4 yerde çalýþan bütün iþçilerin Üçköprü kamp merkezine gelmelerini isterdim. 1953 yýlýnda raporumu yazdým ve maden iþletilmek üzere ETÝBANK'a devredildi. Uludað'daki durumda Üçköprü gibi yýlan hikayesine dönmüþtü. Kimse inanmýyor. Herkes güler eðlenirdi. geçen yýl iki iþçi donarak öldüðü için 1 Eylül'de yaðan kar büyük bir paniðe neden oldu. ne giden. Ankara'ya telgraf çekerek madenin bulunduðunu ve kampý kapatacaðýmý bildirdim. Daðýn tepesinden aþaðýdaki otellere gitmeye karar verdik. 50 yýl evvel bulduðum madeni bir daha görmek nasip olmadý. Bir kaç gün sonra geri döndüðümüzde kampýn kurtlar tarafýndan basýldýðýný. Hamit Nafiz PAMÝR oldu. O pazar günleri bize bayram gibi olurdu. çavuþ ve iþçileri ile gittik ve kampý kurduk.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Tüm zor koþullara raðmen her sabah traþ olur. gerek teknik ve gerekse ilim yönünden en ileri kuruluþ yapacaktým. bu kuruluþu gerek sosyal. iyi giyinmiþ gelirlerdi. O zaman karar verdim þayet bir gün MTA Genel Direktörü olursam. Maden mühendisi Samim DÝBEKLÝ 3m.000 ton krom rezervini tespit ederek daha evvel 3 yýl çalýþýlýp netice alýnamayan Üçköprü aramalarýný tamamladýk. Hepsi de traþ olmuþ. Cumhurbaþkaný Celal BAYAR kendisini aramýþ ve Bursa Uludað'daki Wolfram/tungsten madeni aramalarýnýn sonuçlandýrýlmasýný istemiþ. Gece gündüz 9 ay çalýþtýk. Buraya kamp þefi olarak atandým. Ben gelmeden önce. Ne gelen var. Dr. Çok maceralý bir yolculuktan sonra otellere ulaþabildik.

tüm bunlarýn bir çelik tesisi için önemli bulunduðunu bu nedenle Ereðli'de 221 . “Suya sür” dedim ama derenin içinde saplanarak kaldýk. Sonunda biz biraz kendi baþýmýza etüt yapalým diyerek geldiðimiz Jeeple oradan kaçtýk. Van Der KAADEN'ý alýp Zonguldak Ereðlisi'ne gideceksiniz. arkada askerler var. Ereðlililer orada bir demir-çelik sanayi kurulabilmesi için demir cevheri olduðunu resmi olarak bildirmemizi istiyorlarmýþ. Bizim gideceðimiz tarafta bir kaðný belirdi. Biraz uðraþtýktan sonra aracý çalýþtýrdýk. 1954 yýlýnda raporunu hazýrladýðým bu maden de Etibank'a devredildi. Meseleyi sonra anladýk. burasý deðildi" diyerek bizi baþka yere götürüyordu ama orada da cevhere benzer bir þey olmuyordu. Eylül ayýnda Uludað'dan döndükten birkaç gün sonra Ekim ayýnýn baþýnda MTA Genel Direktörü H. 1954 yýlýndan beri Uludað'ý ve bu tesisi görmek de nasip olmadý. sahilde bulunduðunu ve civarda bir de elektrik üretim santralinin mevcut olduðunu. O gece Ereðli'ye vardýk. KAADEN'in dizlerine kadar yükselmiþti. Su jeep içinde yükseliyordu. Ertesi sabah bir kýlavuz üç atla geldi ve daðda maden olduðu söylenen yere gittik. Yalvar yakar olduk. hemen etüt edilmesi gerekiyor" cevabýný aldým. Suya girip jeepi itiyorlar ama nafile.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I tamamladýk ve böylece dünyanýn sayýlý büyüklükte Wolfram madeni bulunmuþ oldu. Baktýk. Bu tesis daha sonra kapatýldý. Þoföre hýzla Ankara'ya sür dedim. tam bu sýrada Belediye Reisi de karþý kýyýya gelmiþti. Belediye Reisi ile görüþtük. Alaplý deresine geldiðimizde yaðmurdan köprü yýkýlmýþtý ve sel aktýðýný gördük. Bizi býrakmýyorlar ve zorla dolaþtýrýyorlardý. Ben cevher görmediðimizi ama Ereðli'nin Zonguldak Taþkömürü ve üretimine yakýn olduðunu. Nafiz PAMÝR beni çaðýrdý ve "Derhal bugün Dr. 1954 yýlý benim için çok meþgul ve enteresan bir yýl oldu. Mandalara jeepi baðladýk ve hep birlikte itip arabayý kurtardýk. Bize gösterdikleri numunelerin demir cevheri ile ilgisi yoktu. bir demir yataðý bulmuþlar onu görüp etüt edeceksiniz" talimatýný verdi. Dr. Ben bu mevsimin uygun olmadýðýný anlatmaya çalýþtýysam da "Bakan Samet AÐAOÐLU'nun talimatý. Ona el sallayýp Ankara'ya döndük. Her seferinde rehber "Herhalde þaþýrdým.

Genel Direktör PAMÝR çok memnun oldu. M. MTA'yý Ankara dýþýna temiz havaya çýkarmaya karar verdim. 1957 yýlýnda uranyum aramalarýna baþlamak için Atom Þubesi’nin kurulmasý için beni bu þubenin müdürlüðüne tayin ettiler. Galip SAÐIROÐLU ve Prof. Zeki DOÐAN vardý. Projede benimle birlikte. 1954 yýlýnda ayný zamanda ÝTÜ'ye doçentlik için müracaat etmem istendi. Tezimi verdim ve Türkiye'nin ilk maden mühendisi doçenti oldum. Buradan çýkanlar çok baþarýlý çalýþmalar yaptýlar. O zamanlar bir milyon dolar çok önemli idi. 1960 yýlýnda ihtilalden sonra MTA Genel Direktörlüðü’ne tayin oldum.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I çelik sanayiinin kurulmasýnýn uygun olacaðýný tavsiye eden kýsa bir rapor yazabileceðimi söyledim. 1954-1958 arasýnda ÝTÜ'de part-time ders verdim. Ekrem GÖKSU MTA'dan yeni gitmiþlerdi. Bu projenin gerçekleþmesi için Amerika'ya gittim. Ama arazide çalýþabilecek eleman yoktu. herhalde bana uður getirdi. AID Amerikan Yardým Teþkilatýnýn Baþkaný ile görüþtüm. Ýlk iþlerimden biri çalýþanlara sosyal yardým olarak Akçakoca dinlenme kampýný yaptýrmak oldu. Prospektör kursu açtýk ve bu kurs yýllarca devam etti. Mehmet Yusuf DÝZÝOÐLU ve Prof. Dr. Ankara o zamanlar evlerin bacalarýndan çýkan dumanla kaplý idi. Bir milyon dolar verilince Hükümet çok sevindi. Burada bulunan iki Fransýz’ýn bu konuda hiç bilgisi olmadýðý görülüp iþlerine son verildi ve bir kaç Türk jeolog göreve baþladý. 1958 yýlýnda MTA Genel Direktör Yardýmcýsý oldum. Ayný zamanda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliði ve Atom Enerjisi Komisyonu üyeliðine seçildim. Dr. Ýki sayfalýk bir rapor yazdým ve Bakanlýða gönderildi. O sýrada uçakla maden arama (airborne survey) projesini hazýrlýyorduk. Ayný yýl oðlum doðdu. Türkiye'deki bu amaçlý hemen hemen ilk tesis olacak bu kampýn kararýný Encümen Üyelere kabul ettirmek zor oldu ama sonunda gerçekleþti. beni çaðýrdýlar. 1960 yýlýnda Eskiþehir yolunda bugünkü MTA tesislerinin olduðu kýr arazide inþaatý baþlatmak için arazi almak üzere Encümeni toplantýya 222 . Prof. Prof.

” dediler. ikincisini ben. su yok. son küreði de Kemal KURDAÞ attý. Ama 20 yýl sonra bu yeni yerin muhtemelen þehirin ortasýnda kalacaðýný anlatýnca ikna oldular. dað baþý zor olur. O sýrada Ankara'da þeker fabrikasý inþa ediliyordu. arsa alýndý ve inþaat baþladý. Üyeler. Ýlk bina Mimarlýk Fakültesi idi. Ýnþaat bürosunun kurulmasýna karar verildi. Ýnþaat yerinin ODTÜ üyelerinden mimar Orhan ALSAÇ tarafýndan tespit edilmesini önerdim. Bu bölüm de kuruldu. 1960 yýlýnda ODTÜ Mütevelli Heyeti Üyesi olur olmaz Maden bölümünün kurulmasýný teklif ettim. “Orasý þehir dýþý. Ben ODTÜ Mütevelli Heyeti toplantýsýnda ODTÜ'nün þimdi bugünkü bulunduðu yerde kurulmasýný teklif ettim. Ardýndan ilk kürek çimentoyu Cumhurbaþkaný Cemal GÜRSEL. Daha sonra Kemal KURDAÞ Rektör olarak seçildi ve inþaatlara baþlandý. ODTÜ þeker fabrikasýnda kurulsun diye görüþler vardý. MTA ve ODTÜ'nün inþaatlarýna ayný zamanda baþlandý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I çaðýrdým. Bu teklif kabul gördü. Temele önce bir çuval bozuk para döküldü. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý bir milyon USD'lýk bir alet yardýmý yapacakmýþ fakat üniversitenin bu aletleri koyacak bir yerinin olmasýný istemiþ. elektrik. çok deðer223 . MTA'nýn ilk yýllarýndaki Ankara-Akköprü tesisleri Ayný zamanda 1960 yýlýnda ODTÜ için de bir yer aranýyordu.

böylece memleketimizde güneþ enerjisi araþtýrma çalýþmalarýna öncülük etmiþtir. 224 . 19401950'lerden beri gelen Ýstanbul Üniversitesi mezunlarýna eklenmeye baþlayýnca MTA'da güçlendi. Enerji kaynaklarý olarak petrol ve kömüre ilave. 1968 yýlýnda da Ýzmir Üniversitesi Rektörü Prof. Trabzon ve Ankara'daki üniversitelerin mezunlarý. Maalesef ben MTA'dan ayrýldýktan sonra bu merkezin kapatýldýðýný öðrendim ve böylece güneþ enerjisinden yararlanmada gecikmiþ olduk. 1970'lerin baþýnda Ýzmir. Gerek memleketimizde ve gerekse dýþarýda çok önemli ve baþarýlý iþler yaptýlar. Ýhsan DOÐRAMACI ve Hacettepe Üniversitesi yöneticileri ile yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde bir Maden Bölümünün açýlmasýna karar verildi. maden mühendisi. Dr. Mustafa ULUÖZ'ün talebi üzerine burada da Maden Bölümünün kurulmasýný destekledik. bir güneþ ve rüzgar enerji merkezi kurmuþ. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde jeoloji bölümü kurmak için MTA'dan destek istedi. Yaptýðýmýz protokol ile MTA'nýn Hacettepe Üniversitesi Maden Bölümü'nün kurulmasýna 10 yýl süre ile yardým ve nezaret etmesi kararlaþtýrýldý. baþarýlý birçok eleman yetiþti. Kendi üniversitelerimizden jeolog. jeofizikçi. Kabul ettik ve öðretim üyelerinin çoðu MTA'dan temin edildi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I li. Yine 1960'larýn sonuna doðru ÝTÜ. 1960'larýn baþýnda Ankara Üniversitesi Zooloji/Botanik diplomasý veriyordu ve mezunlarýnýn MTA'ya alýnmasýný arzu ediyorlardý. cevher zenginleþtirmeci yetiþmeye baþlandý. 1970'li yýllarýn baþýnda Marmaris'te MTA. Jeoloji diplomasý verdikleri takdirde mezunlarýný MTA'ya alabileceðimizi bildirdim. 1965'lerden sonra ODTÜ. Bir yerbilimci ordusu faaliyete geçmiþti artýk ve MTA'nýn kuruluþundan ancak 35 yýl sonra teknik eleman ihtiyacýný karþýlamýþ oldu. Türkiye'de ilk defa yeraltýndan tabii buharý çýkarmak suretiyle jeotermal enerjiden istifade etmek için çalýþmalar MTA'da 1960'lý yýllarda baþlamýþ ve 1968 yýlýnda Denizli civarýnda Kýzýldere'de kuyularý açýp tabii buharý çýkarmýþtýr. Dr. Ankara Üniversitesi Senatosu kabul etti ve 1960'larýn sonlarýnda bu üniversitenin joloji mezunlarý MTA'da çalýþmaya baþladýlar. 1967-1968 yýllarýnda Prof. Böylece 1960'larýn baþýnda ÝTÜ.

Diðer taraftan Amerika'da bir þirkete gemiye yerleþtirilecek sismik cihazlarýn sipariþi yapýldý. 1974 1950'li yýllarda maden mühendisleri bir arazi çalýþmasýnda. yýlýnda Jeofizik Þube Müdürü Sýrrý KAVLAKOÐLU'nu bu iþle görevlendirdim. Altan NECÝOÐLU yönetiminde Sismik I denize açýldý. Norveçli firma önce kabul etmiþ sonra vazgeçmiþti. Kabul gördü. Gemiyi kendimizin yapmasý konusunda TPAO çekimser kaldý ve biz talip olduk. Ýyi bir kaptan ve gemi personeli bulundu. Deðiþik bakanlýklarýn temsilcileri ile yapýlan toplantýda ya yabancý bir geminin kiralanmasý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 1970'li yýllarýn önemli bir anýsý elbette Yunanistan'a “Ege'de biz de varýz” demek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn (TPAO) bir sismik etüd yapmasý konusunda alýnan karardý. Bunun için önce TPAO bir Norveç Sismik Etüd gemisi kiralamak istemiþ. Böylece MTA Sismik I doðdu. MTA'dan Doç. ya satýn alýnmasý. Hora gemisi alýndý. Ciddi 225 . Dr. söküldü. Sýrrý KAVLAKOÐLU. ya da kendimizin bir sismik gemi yapmasý þýklarý üzerinde duruldu. yeni baþtan tersanenin çok becerikli gemi mühendisleri ve iþçileri tarafýndan MTA jeofizik ekibinin nezaretinde kýsa zamanda tamamlandý. çok deðerli jeofizik ekibini aldý ve Ýstanbul Ýstinye tersanesinin yanýnda bir eve yerleþti. Kiralýk bir gemi bulunamadý. Altan NECÝOÐLU'nun denetiminde bu cihazlar imal edildi ve gemiye takýldý. satýn alýnmasý ise pahalý görüldü.

MTA Sismik I ile etüt yapmaya baþladýktan sonra bir de sondaj gemisi yapmak üzere Sondaj Þubesi Müdürü Alaattin HAMAMCIOÐLU baþkanlýðýnda hazýrlýklar yapýldý fakat bu projeden sonra vazgeçildi. modern teknolojiyi uygulayan bilimsel ve çaðdaþ bir kuruluþ olmasý için MTA'nýn yeni tesisleri yapýlmýþ. cevher zenginleþtirme ve jeofizik aletleri. 1968 yýlýnda MTA Tabiat Tarihi müzesini kurduk. kömür ve petrol sayesinde kurulmuþtur. bütün bakanlýklar ve özel kuruluþlar tarafýndan kullanýlýyor. cihaz ve makinalarla gerek merkezde ve gerekse arazide hýzlý ve verimli çalýþmalar yaparak maden. uranyum. bor tuzu sanayi ile. Halen mevcut çimento. ben MTA'dan ayrýlýnca Alman Hükümeti projeyi durdurdu. Bununla genç öðrencilerin yerbilimine ilgisini çekmek istedik ve baþarýlý olduk. enerji kaynaklarýna (kömür. lüzumlu modern alet. petrol. kömür. krom. harita matbaa ve baský makinalarý saðlanmýþtýr. Kuruluþundan beri baþarýlý çalýþmalar yapan MTA'nýn daha baþarýlý olmasý. sondaj makinalarý. hammadde ve cevher zenginleþtirmesi ve deðerlendirmesi hususunda araþtýrmalar yaparak kurulacak endüstrinin projelerinin hazýrlanmasýnda öncülük ediyordu. 1960 yýlýnda MTA'ya Genel Direktör olunca 1953 yýlýnda Muðla Üçköprü krom kampýnda düþündüklerimi yapma imkaný kazandým. jeotermal enerji etütlerini karada. Laboratuarlarda. makina ve cihazlar. alüminyum. havadan uçakla ve off-shore denizde yaparak çok önemli neticeler almýþlardýr. endüstriyel hammaddeler ve enerji kaynaklarý yeni endüstrilerin kurulmasýný saðlayýp iþ sahasý açýyor ve memleketimizin sosyal ve ekonomik geliþmesinin temelini teþkil ediyordu. Müzeye bir de planatoryum yapýlmasý için Alman Hükümeti ile anlaþtým. Böylece üniversitelerimizde yetiþen yerbilimciler kendilerine temin edilen modern alet. MTA'nýn yaptýðý jeolojik haritalar. seramik. demir. endüstriyel hammadde ve kömürlerin yalnýz listesi sayfalar dolusudur. laboratuar. 226 . endüstriyel hammadde.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I etütler yapýldý. bu sayede ülkemizde off-shore sismik etüd de baþlamýþ oldu. bakýr. Bulunan ve rezervleri tespit edilen maden. petrol) dayalý sanayi MTA'nýn bulduðu maden. kurþun/çinko. mermer. bulduðu madenler. endüstriyel hammadde.

MTA'nýn isminin deðiþtirilmesi ile beraber bütçenin kýsýtlanmasý. büyük maden yataklarý vardýr. Gençler. laboratuar. MTA Genel Direktörlüðü'nün kurulmasýnda büyük hizmetleri geçen ilk Genel Direktörler. daha yeraltýna inmedik. bu görüþler tamamen yanlýþtýr. Yeraltýnda önemli. daha büyük denecek birçok maden yataklarý bulunacaktýr.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Düþünce ve rüyalarýmýn hakikatleþmesinde benimle birlikte çalýþan mesai arkadaþlarýma ve bütün MTA'lýlara teþekkür ederim. H. Ben ve bizim neslimiz gerek MTA ve diðer kamu/özel kuruluþlarda ve gerekse üniversitelerde zevkle çalýþtýk. kanununun deðiþtirilmesi neticesinde yetenekli teknik personelin daðýlmasýna. baþlangýcýný yaptýk. Bugün. memleketimizin hayrýna yaptýðýnýz hiç bir þeyden korkmayýn. daha yapýlacak çok iþ var. maden ve enerji kaynaklarýmýzý baþarý ile bulacak. Son olarak. Reþit GENCER. Prof. jeofizik ve sondaj makina. Ýnançla ve bilinçle çalýþýldýðýnda baþarý gelir. mali gücün azalmasý ile çalýþma kapasitesinin azalmasýna neden olmuþ ve neticede maden arama gücü de azalmýþ ve sýnýrlý kalmýþtýr. üretecek ve deðerlendirecektir. 227 . Türkiye'de bundan sonra büyük maden yataklarý bulunmaz diye görüþler iþitiyorum. madenciliðin temelini attýk. jeofizik ve maden mühendisleri bundan sonra derinlerde zengin yeraltý servetimizi. maden potansiyelimiz büyüktür. Nafiz PAMÝR ve Hadi YENER ile petrolün bulunmasýný saðlayan Ýhsan Ruhi BERENT'i saygý ile anarým. Daha madenciliðin baþlangýcýndayýz. Genç yerbilimciler jeoloji. cihaz ve malzeme parkýnýn zayýflamasýna. A.

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I 228 .

Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I A. REÞÝT GENCER’LE SÖYLEÞÝ* *Bu söyleþi. . TMMOB yayýn organlarýndan 'TEKNOKRAT' dergisinin Nisan 1986 sayýsýndan alýnmýþtýr.

ilk o. Orta öðretim için Belçika'ya giderek. Evli ve çocuðu bulunmayan Reþit Gencer Ýngilizce ve Fransýzca biliyor.Reþit Gencer. T. sonra da Sadrazamlýða 230 . Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un ilk mezunu olan babasý Osman Vehbî Bey'in görevi nedeniyle Beyrut ve Þam'da geçti. Belçika'nýn Mons Kentinde Poly Technique'in Maden Bölümü'nden 1914'te mezun olup Türkiye'ye döndü. Paris'ten mezun olmuþ. dönmüþ ve çeþitli yerlerde memurluk yapmýþ. Ama yine de ilk maden mühendisi o deðil.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Kýsa Özgeçmiþ A. Þu anda en yaþlý maden mühendisi sýfatýný taþýyan Gencer.. Daha sonra babasýnýn 1903 yýlýnda Selanik'e Nafýa Müdürü olarak tayin edilmesi üzerine.Belçika'da Mons'taki Poly Technique'in maden bölümünden mezun olup Türkiye'ye döndüðümde üç maden mühendisi ile karþýlaþtým. 1891 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Bundan yaklaþýk 130 yýl kadar önce yaþamýþ Ethem Paþa varmýþ.Okulunuzu bitirip Türkiye'ye geldiðinizde. Çocukluðunun ilk günleri. MTA'nýn ilk. uzun yýllar burada kaldý.G.R. ETÝBANK'ýn ikinci Genel Müdürlüðünü yaptý. benden yaþlý ve eski mezun Damat Kenan Bey. sizden baþka maden mühendisi var mýydý? A. ilkokulu orada bitirdi.. Birincisi.

ne olacak bu iþ?" dedim.G. Akþam babama. Subay. ikincisi gene Paris'ten mezun Abdullah Hüsrev Bey ki sonradan MTA'da bana muavinlik yapmýþtýr. Ýstanbul'da çeþitli müzeleri yapan Ressam Osman Hamdi Bey vardýr. Celal Sait Bey. köprü ne anlarým. Birinci Harp çýktý. hemen gidip verdiði adrese baþvurmamýzý istedi. hem yüksek mektebe de hazýrlýyor.Kendi isteðinizle mi bu mesleði seçip yurt dýþýnda okumaya gittiniz. Neyse. öyle mi? O yýllardaki anýlarýnýzdan biraz söz eder misiniz? A. Hadi ben de onlardan ayrýlmayayým dedim. Onun oðlu. Bizi Hatay ve Ýskenderun'da yol ve köprü yapýlacakmýþ. A. oraya gönder" demiþ. T. oraya gönderiyorlar... Konsolos. benden 8-10 yaþ büyüktür.G.Hayýr. Babam 1903'te Selanik Nafýa Müdürüydü. Elektrik mühendisi olmak isterdim aklýmca. Belçika'da lisede çok iyi arkadaþlarým olmuþtu. Siz maden mühendisisiniz diye çaðýrýp “Kömür bulun bir yerlerden” demiþler. ben Belçika'dan döndüðümde üç kiþi vardý. T. Onun oðlu da maden mühendisiymiþ. devlet göndermedi. 5 sene okudum orada ve mezun oldum.R. Bir de Behçet Bey vardý. birisi biraz evvel bahsettiðim Damat Kenan Bey.Evet. Bunlardan birkaç tanesi beraberce maden mektebine gitmek istiyorlardý. Ben Brüksel'de 15 yaþýnda yatýlý olarak liseye baþladým. döndüm. Orada konsolos dostlarý vardý. 5-6 sene evvel öldü. bir subay girdi içeri ve "Ýçinizde mühendis olan var mý?" diye sordu. O da Berlin'den mezundu. "Yahu baba ben maden mühendisiyim. Bir gün dersteyiz.R.G. sizin bir askerlik anýnýz olduðunu duyduk.R.Yani tamamen tesadüfi bir seçim oldu. Tanýdýðý sevk iþlerine bakan dostu Enver 231 .Evet. T. Bir iki kiþi el kaldýrdýk.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I kadar yükselmiþ. "Bizim memlekette çok iyi bir lise var. Bir gün Belçika Konsolosuyla konuþurken benden bahsetmiþ ve iyi bir tahsil yapmam konusunda tavsiyelerini rica etmiþ... öyle. yol.Efendim. Donanmanýn kömürü bitmiþ. gittim. yoksa devlet mi sizi göndermiþti? A.

G. Ýstiklal Harbi biter bitmez Balya'ya gittim.R.. gidip ona durumu anlatmýþ.R. epey bir yer dolaþtýktan sonra.Askeri istihkâm taburu vardý.Almýþ iþte.Nasýl almýþ bu Ýngiliz iþletme ruhsatýný? A. lokomotifli dekoviller vardý. O tekrar iþlet232 .G... Fethiye taraflarýnda krom madeni vardý.G. günde 750 ton kömür çýkarttýk. Gayri Müslimlerden bir iþçi grubu verdiler bize. Bana da "Madem öyle maden mühendisisin. iþimizi görüyordu. Resimlerini biz çizdik. T. Bu dediðim maden arabasýdýr. Yalnýz birkaç iþçi vardý. Esasen askerler baþlamýþlardý orada çalýþmaya. kaçmýþlar. Harbin sonuna kadar burada kömür çýkardým. Tekerlek filan döktüler Ýstanbul'da. T. Kömürü madenden dýþarýya taþýmak için tahtadan derviller yaptýk. Savaþ sýrasýnda bütün personeli yabancýydý. üstten balyozla vurulurdu ve damar çatlatýlýrdý. Zonguldak'tan kömür gelemiyor. donanmanýn kömürü yok. Oranýn kömürü kahverengimtraktýr.O sýralarda Türkiye'de Zonguldak Havzasýnýn dýþýnda madencilik faaliyetleri var mýydý? A. askeri fabrikada yapýldý. T. Bir de Balya'da kurþun madeni vardý. kapitülasyonlar da var. Kaðýthane'den Aðaçlý'ya dekovil hattý vardý.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I Paþa'nýn oðlu vardý. oduna benzer. Bursa Bandýrma'da G. öyle toplanýrdý. Askeri fabrikalar.. Osman paþa'da bir linyit madeni vardý. Sonradan müdürlüðünü yapmýþtým. isteyen istediði ruhsatý alýrdý. Ucu sivri çelik kamalar vardý.R. bari kömür ara" dediler. nihayet Karadeniz Aðaçlý'da bir maden bulduk.Kazma kürekle mi çýkartýyordunuz kömürü? A.Kazma iþlemezdi. O sýrada da Ruslar Boðazlarý kapamýþlar.R. Burada iþ olur kanaatine vardýk ve rapor verdik. T. Birkaç tane daha kömür ve linyit madenleri açýlmýþtý. hep bizim çýkardýðýmýz kömürle beslendiler. Çýktýk yola. çalýþmaya baþladýk.Neyle taþýrdýnýz çýkardýðýnýz kömürü? A. onlarla taþýrdýk.G. Beykoz Kaðýthane vs. Pattersan diye bir Ýngiliz'in elindeydi o maden.Vardý.

Memurluða baþlamýþtým.R.Atatürk döneminde madencilik faaliyetleri geliþti mi? Bu yönde bir çalýþma oldu mu? A. Devlet de o zaman sanayileþme hamlesine giriþmiþti.R. T. Beni ve bir arkadaþý görevlendirdiler. O þirket de müþkül duruma düþtü. önce olur dedim ama. babamýn da arkadaþýydý.Evet. bakýr. madenler hususunda ayrý bir teþkilatlanmaya gitmek üzere baþka ülkelerdeki uygulamalarý inceleyin ve kanununu hazýr233 . ufak bir miktar alýyordu ton baþýna. Ankara'ya gittim ve görev talep ettim. Ankara'ya çaðrýldým.Zonguldak'taki Maden Teknik Okulu ne zaman kurulmuþtu? A. Orada da.. Bakan da Celal Bayar idi. Adam arýyorlardý iþletmek için. Bana da "Siz çok yoruldunuz ama. Balya'ya gelen yeni yabancý grup. Meclis üyeliðine girer misiniz?" dediler. Ondan evvel zafere kadar. 1932 sonuna kadar oradaydým. çok da hizmet ettiniz. Atatürk'ün arkadaþlarýndan bir subay. Sermayesi Fransýz’dý. zarar etmeye baþladýlar ve þirketi daha güçlü bir gruba devretmek zorunda kaldýlar. O yýllarda meþhur dünya bunalýmý vardý. 2 yýl Osmanlý Bankasý'nda çalýþtým. Vekalet madenleri iþletmek için bu arada bir kanun yapýyor. mühendis olarak gittim ve 1923'te göreve baþladým.. tuttu kendi elemanlarýný getirdi.G. 1933 yýlýydý ve þirketin merkezi Ýstanbul'daydý.. Balya Karaaydýn Madenleri Þirketi Fransa'ya cevher satardý. Fransýz þirketi olduðu halde bir Türk'ü baþa getirmiþlerdi. Sümerbank filan kuruldu. ticari açýdan çok þey öðrenmiþtim.Balya iþletmeye kondu iþte. faydasý oldu. oraya müdür oldu.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I meye konmak istedi.G. O zaman Sanayi Bakanlýðý'nýn yerine Ýktisat Bakanlýðý vardý.G.R.. Bana haber yolladý. Kurþun. 1927'de baþmühendis.O zamanlar þimdilerde olan devlet hakký diye bir kavram var mýydý? A. sonradan meslekten kopunca yavaþ yavaþ sýkýlmaya baþladým. çinko fiyatlarý düþtü.Ben Balya'da çalýþýrken kurulmuþ. Bir sene kadar Havzayý Fehmiye Umum Müdürlüðü yaptým. T. T. 1928'de genel müdür ve murahhas aza oldum.

. Onlarda devlet kendi arýyor. A. Oturduk.. Necdet Egeran vardý.Etibank'a Ýlhami Nafiz Pamir genel müdür oldu.. ben de Meclis'in locasýndan izliyordum oturumu.MTA'nýn kuruluþ yýllarýnda bütçesi.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I layýn dediler. Etibank kuruldu. belli bir hisse alýyordu karþýlýðýnda. Fransa'ya göndermiþtim MTA'da çalýþtýðý sýralarda ve jeoloji eðitimi görmüþtü bir yýl süreyle.Yanýlmýyorsak Etibank ve MTA iki ayrý kuruluþ deðillermiþ.Böylece MTA'nýn ilk genel müdürü oldunuz. Apart olarak. teknik eleman durumu nasýldý? A. Bakan. Celal Bayar ile birlikte 25 kiþilik heyet ile Rusya'ya gittik ve inceledik.. Hiç unutmam.Rusla’rýnkini incelemiþtik.R.Aramalarda belli bir masraf yapýyor ve daha sonra anlaþtýðý banka. personel durumu. tehlikeli olur" dedi ve ayýrmamýzý söyledi.G. Peki Etibank'a kimi verdiler? A.MTA nasýl çalýþýyordu? Hangi esasa göre arama yapýlýyordu? A. "Politik amaçlý kullanýlabilir. Ben de "Maden Arama'yý istiyorum" dedim. T. Vekil.G.Evet. Zonguldak Maden Teknik Okulu'ndan mezun 2-3 tane maden mühendisi vardý. çalýþtýk ve 1935'te MTA..G. önce arayacak.R.R.Hangi ülkeleri incelemiþtiniz? A.. o vardý. T. "Ýþte oldu bu iþ.R. Muazzam bir teþkilatlarý vardý. T. sonra bir mali kuruluþla anlaþarak iþletecekti. Bakanlýða verdiðimiz projede ayný örgütlenmeydi. sermaye olarak hisse alýyordu. O gün o iki projeyi yaptýk ve yine ayný gün Meclis'ten geçerek kabul edildi.Abdullah Hüsrev benim muavinimdi. Adnan Demirci geçenlerde öldü. þimdi birini seç ve genel müdür ol" dedi.G. T.R. T. kabul edilip vekiller daðýlmaya baþladý. þirket vs. 234 . Bakan bizde yürümez ayýrýn dedi ya.G. kendi iþletiyor tabii.

Sonra Ergani madenleri vardý.Kütahya. çok alim bir adamdý.Kömür aramalarý nasýldý peki? A.. A. o iyice yarým bir teþebbüstü.G. Tunçbilek linyitleri ilk benim. Etibank'a devrettik. Ýlk defa Raman'da petrol sondajý yaptýk.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I T.Büyük sondaj makinalarýmýz vardý.. T. iki tane apartman tutmuþtuk..R. T..4-5 sene içerisinde epeyce ilerlettik ama. 6 sene evvel öldü o da. O zamanlar MTA'da meclis baþkanýydý. Biri 4 katlýydý. Bu hocalar Türkiye'ye bu âdeti soktular ve 4 Aralýk Madenciler Günü olarak bizde de kutlanmaya baþladý ondan sonra.Evet. devrettik.R. onu da Etibank'a devrettik.. Etüdünü bitirip.G. Þimdi biliyorsunuz sadece metal iþletmeciliði yapýyor. o zamanlar bilinir miydi? A. Biraz ilerde de ikinci bir bina vardý. kira ile oturuyorduk. T. ilk etüt ettirip Etibank'a devrettiðimiz maden ise krom idi. Teþkilatý ile olduðu gibi duruyordu. iki katlý.Daha sonra Etibank'a genel müdür oldunuz. hikayesini bilirim.G. tabii þimdiki gibi muazzam deðildi.MTA'yý geniþletmek için ne yaptýnýz? A.G. aramalarýmdýr benim zamanýmda ortaya çýkarýldý. Kömür iþletmeleri daha sonra kurulunca Etibank'tan oraya devir oldu. Yine Ruslar zamanýnda Murgul bakýr vardý. Sonra Ruslardan geri alýnan Ardahan'da kuvarsam bakýr madeni vardý. MTA'ya da Hadi Yener getirildi. gelen profesörlerin çoðu Belçikalý’ydý. Ergani bakýr hiç iþletilmemiþti. vekil deðiþti ve Etibank Umum Müdürü'nün yeni vekille yýldýzý barýþmadý.R. Benden sonra devir oldu ama.. Beni yaptýlar. Almanya ekolündendir. ilk Zonguldak'taki mektep açýldýðý vakit.R. 235 . biz yaptýk. Orada da laboratuarlar vardý.Saint Barbara hakkýnda bir bilginiz var mýydý.G.Evet. T.R.Hangi yöntemlerle arama yapýyordunuz? Sondaj makinalarýnýz var mýydý? Ýlk etüdünüzü hangi bölgede yaptýnýz? A.

A.Madencilik açýsýndan yok.R. Çünkü madencilikte ben en önemli olaylarda rol oynadým. Mesleki açýdan tatmin oldum. Fransýzlar sanat anlamýna gelen "art" derler hatta. týptan anlamaya mecburdur.Madenci olduðunuza memnun musunuz? Elektrik mühendisi olmak istiyorum demiþtiniz. Bir maden mühendisi makinadan.Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-I T. Maden mühendisliði çok geniþ çapta bir mühendisliktir. 236 . çok yönlü deðildir kýsacasý.. Belki birçoklarý gibi zengin olamadým. Tabii bu bir natur meselesi.. inþaattan. Ticari fikir olmalý insanda.G.. orasý ile meþguldür. çok memnunum..Bu kadar uzun madencilik yaþamý ve çalýþma alaný içinde yapmayý düþünüp de yapamadýðýnýz bir þey oldu mu? A. olamaz...G.. T.Evet. Bir elektrik mühendisi santraldedir.R.. ketum olmalý. bunlarý yapabilmek için de mücadeleci olmalý. Doða ile tek baþýnýza mücadele etmeye mecbursunuz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->