P. 1
ÖZEL VERGİ HUKUKU - I -

ÖZEL VERGİ HUKUKU - I -

|Views: 14|Likes:
Yayınlayan: Murat Hoca
AOF Ozel Vergi Hukuku acik ogretim, donemlik yeni sisteme gore ozet ders notu, 2013
AOF Ozel Vergi Hukuku acik ogretim, donemlik yeni sisteme gore ozet ders notu, 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Murat Hoca on Oct 06, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial
Liste Fiyatı: $4.99 Hemen satın al

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/25/2014

$4.99

USD

ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 1 – GELİR VERGİSİ I: KONU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİYET Gelirin Özellikleri Gelir, bir

gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (Gelir Gerçektir, Kişiseldir, Yıllıktır, Safidir) 1- Gelir Vergisine göre gelir “Gerçek Kişi” tarafından elde edilir. Tüzel kişilerin elde ettikleri gelirler, kurumlar vergisine tabidir. Kollektif şirketin ve adi komandit şirketin ortakları gelir vergisi mükellefi olarak kabul edilmiştir. Paylı komandit şirketlerde de komandite ve komanditer ortaklar gelir vergisi mükellefi sayılmıştır. Komandit Şirketlerde sınırlı sorumlu ortaklara Komanditer (Payı; Menkul Sermaye İradı), sınırsız sorumlu ortaklara Komandite ortak (Payı; Ticari Kazanç) denir. Şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılan ortak komanditer, sınırlandırılmayan ortak ise komandite ortaktır. Paylı komandit şirkette komanditer ortakların payı kurumlar vergisine tabi tutulur. 2- Gelir “Bir Takvim Yılında” elde edilmelidir. Her takvim yılı bir vergileme dönemi oluşturmaktadır. İstisnaları: • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri; inşaat ve onarma işlerinde kar ya da zarar, ancak işin tamamen bitmesinden sonra ortaya çıkar • Ölüm, ülkeyi terk, işi terk 3- GVK’nin vergilendirilmesini öngördüğü gelir, kazanç ve iratların “ Safi Tutarı”dır. Safi tutar: Kazanç ve iratların elde edilmesi için yapılan masraflar ve zararlar düşüldükten sonra kalan kısımdır. 4- Gelir “Kazanç ve İratlar”dan oluşur. Kazanç; bedensel, zihinsel çalışma ile veya sermaye konularak elde edilen gelirdir. (Serbest meslek kazançları, ücretler, ticari kazanç ve zirai kazançlar). İrat; sermayenin başkasına kullandırılması neticesinde sağlanır. (Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı). Gelir Vergisine Konu Olan Kazanç ve İratlar 1. Ticari kazançlar, 2. Zirai kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. 1, 2; Teşebbüs geliri. 3,4; Emek geliri. 5,6; Servet geliri. 7; nevi şahsına münhasır 1,2,3,4; emek ve sermaye bizzat sahibi tarafından kullanılmakta ve kazanç sağlanmakta 5,6; sermayenin başkasına kullandırılması sonucunda irat elde edilmekte

Gelirin Kapsamını Açıklayan Teoriler Gelirin kapsamının belirlenmesiyle ilgili olarak iki teori geliştirilmiştir: • Kaynak teorisi ve • Net artış teorisidir. Kaynak teorisine göre gelir: Kişilerin sahip oldukları üretim faktörlerinden (emek, sermaye, teşebbüs) devamlı bir şekilde elde ettikleri değerlerdir. Kaynak teorisi, miras, piyango ikramiyeleri, bağışları gelir olarak kabul etmez. Net artış teorisinde gelir: Bir kişinin, belirli bir dönemde net varlığında gerçekleşen artış veya azalışı ifade eden değişimdir. Gelir, kişinin ilgili dönemdeki tüketim ve tasarruf toplamı olarak alınmaktadır. Dolayısıyla bu teoride kaynak teorisinin aksine; piyango ikramiyeleri, miras hisseleri, sahip olunan servetteki değer artışları gibi sürekli kaynaklardan elde edilmeyen tüm arızi kazançlar da gelir olarak kabul edilir ve vergilendirilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun “kaynak kuramı” esas almıştır. Ancak Diğer Kazanç ve İratlar dolayısıyla “net artış teorisi”ne de yer verilmiştir. GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Tahsil Esasına Göre Elde Etme Gelirin hukuken ve fiilen elde edenin kullanımına geçmesi anlamına gelir. (Paranın elde edene ödenmesi). Tahakkuk Esasına Göre Elde Etme

1

Gelirin hukuken elde edenin tasarrufuna geçmiş olmasıdır. Serbest meslek kazancının tespitinde tahsil esası ölçüt olarak alınmasına rağmen, aynı meslek erbabının KDV yükümlülüğü bakımından gelirin tahakkuk etmesi yeterli görülmektedir. 1- GELİR VERGİSİNDE TAM MÜKELLEFİYET Tam mükelleflerin, hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri gelirler dar mükelleflerin ise, sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler vergileme kapsamına alınmıştır. Kimlerin tam mükellef sayılacağı konusunda iki ölçü göz önünde bulundurulmuştur. Bunlardan birincisi ikametgâh, ikincisi ise tabiiyettir. a- İkametgâh İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet İkametgâh ölçüsüne göre, Türkiye’de yerleşmiş olanlar tam mükellef olarak kabul edilirler. Bunlar: • İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar ve • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlardır. Buna karşılık, ülkede altı aydan fazla kalsalar da Türkiye’de yerleşmiş sayılmayacakları, dolayısıyla tam mükellef olmayacakları öngörülen bazı kişiler sayılmıştır: • Belli ve geçici bir görev veya iş için Türkiye’ye gelen; iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil, tedavi, istirahat veya seyahat amacıyla gelenler, • Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan nedenlerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. b- Tabiiyet İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, bunların işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellef olarak vergilendirileceklerdir. Örneğin, bir Türk bankasının Londra şubesinde veya bir inşaat şirketinin Moskova bürosunda çalışan elemanlar, tam mükellef olarak vergiye tabi olacaklardır. Burada sayılan Türk vatandaşlarının elde ettikleri gelirler için yurt dışında vergi ödemeleri halinde, bu gelirlerin ayrıca Türkiye’de vergilendirilmeyeceği öngörülmüştür. Bu hüküm çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla konulmuştur. 2- GELİR VERGİSİNDE DAR MÜKELLEFİYET “Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler” dar mükellef olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Bu kişiler, Türkiye’de yerleşmiş olmamalarına rağmen gelir elde etmektedirler. Tam Mükellefiyet Türkiye’ye yerleşmiş olanlar Gerek Türkiye’de gerekse yabancı ülkelerde elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilir Dar Mükellefiyet Türkiye’de yerleşmiş olmayanlar Sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilir

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER Dar Mükelleflerin Türkiye’de Elde Edebilecekleri Gelir Çeşitleri 1- Ticari Kazanç: Dar mükellef, Türkiye’de ticari kazancı, açacağı bir iş yeri veya görevlendireceği bir daimi temsilci vasıtasıyla elde edebilir İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer şeklinde tanımlanmıştır. Daimi temsilci, bir hizmet veya vekâlet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına, belli edilen veya edilmeyen bir süreyle ticari işlemler yapmaya yetkili olan kişidir. Ticari mümessil, tacir tarafından işletmeyi yönetmek ve temsil etmek üzere yetki verilen kişidir. Ticari vekil; ticari mümessil sıfatı olmaksızın işletmenin belirlenen bazı işlerini yapmak üzere yetki verilen kişidir. Acente, bağımlı bir sıfatı olmadan, belli bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölgede daimi olarak bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya sözleşmeleri o işletme adına yapmayı meslek edinen kişidir. Ticari mümessiller; tüccar vekilleri, acente durumunda bulunanlar temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar 2- Zirai Kazanç: Türkiye’ de yerleşmemiş olan bir yabancı gerçek kişinin, Türkiye’de zirai faaliyette bulunarak elde ettiği kazançlar 3- Ücret: Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı gerçek kişinin Türkiye’deki bir şirket için yaptığı danışmanlık hizmetinden elde ettiği gelir. 4- Serbest Meslek Kazancı: Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı sanatçının, Türkiye’de verdiği konserden elde ettiği gelirler. 5- Gayrimenkul Sermaye İradı: Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı gerçek kişinin, Türkiye’de sahip olduğu gayrimenkulünden veya bu mahiyetteki bir mal veya hakkını kiralamasından gelir elde etmesi 6- Menkul Sermaye İradı: Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı gerçek kişi, parasını Türkiye’de değerlendirerek, buradan kâr payı, faiz gibi gelirler elde etmekte ise.

2

7- Diğer Kazanç ve İratlar: Türkiye’de yerleşmemiş olan yabancı gerçek kişinin, Türkiye’deki gayrimenkulünü satması durumunda ortaya çıkacak değer artışı kazancı. Dar Mükelleflerin Vergi Matrahlarının Tespitinde Farklılıklar • İhracat İstisnası: Ticari kazanç elde eden dar mükelleflerden, ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları veya imal ettikleri malları, Türkiye’de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz (ihracat istisnası). Bu hüküm ihracatı teşvik düşüncesiyle getirilmiştir. • Türkiye’de iş yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükelleflerin, hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden ve serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. • Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabının safi kazancının tespitinde, bu kişiler isterlerse, safi kazanç olarak bilet bedelleri (içindeki resimler düşüldükten sonra kalan) tutarının yarısı esas alınır. • Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisine tabi yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının tayinine ait esaslara göre tespit olunur Dar Mükelleflerin Yıllık Beyanname ile Beyan Etmek Zorunda Oldukları Gelirler • Ticari kazançlar, • Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar, • Vergi kesintisine tabi tutulmamış gayrimenkul sermaye iratlarıdır. Dar mükellefler yıllık beyannamelerini Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa, onun Türkiye’de oturduğu yerin, yoksa iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir. Yıllık Beyanname Verilmeyen Haller • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları. Burada sayılan kazanç ve iratlar, miktarı ne olursa olsun beyanname verme yükümlülüğü dışında tutulmuştur. • Diğer kazanç ve iratlar Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat oranları: • Çok yıllı inşaat onarma işi yapanlara ödenen bedeller üzerinden %3, • Türkiye’de sergi ve panayırlardaki faaliyetlerden elde edilen kazançlar üzerinden %0, • Serbest meslek kazançları: Petrol %5, diğerleri %20, • Gayrimenkul sermaye iratlarından: Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratları üzerinden: %1, diğerleri: %20; telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınacak bedeller üzerinden %15, • Dağıtılsın veya dağıtılmasın kâr paylarından... %15, • Dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden %15, • Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ve alım-satım kazançları üzerinden %10, • Repo, mevduat hesaplarına yürütülen faizler üzerinden %10, • Dar mükellef işletmenin yurt dışı ülkelere para transferi emsal üzerinden %30’dur. MÜNFERİT BEYANNAME Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olan kazançların bildirildiği beyannamedir. Ayrıca, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz. İsteğe bağlı münferit beyannamenin konusunu ise vergisi kaynakta kesilen telif ve patent hakkının satışından elde edilen gelirler oluşturur. Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, ilgili vergi dairesine verilerek aynı süre içinde ödemesinin yapılması zorundadır. Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergi alınması, yurt dışı kazançların elde edildiği ülkede de vergilendirilmesi durumunda, çifte vergilendirmeye sebep olmaktadır. Çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının bulunmaması durumunda, “sınırlı mahsup yöntemi”ne göre, yabancı ülkede ödenen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden düşülmektedir Vergilendirme Yetkisinin Paylaşılması Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları ile hukuki anlamda çifte vergilemenin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan anlaşmalarla vergilendirme yetkisi paylaşılarak mükellefin iki kez aynı konu üzerinden vergi ödemesi önlenmeye çalışılmaktadır. Anlaşmalarda vergilendirme yetkisi: • Ya kaynak devlete, ya mukim devlete verilmekte veya ikisi arasında paylaşılmaktadır.

3

kâr payı gibi ödemeler üzerinden GVK. m. ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 2 – GELİR VERGİSİ II: TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇLAR 4 . 30’da yazılı oranlarda stopaj yapılacaktır. • Birleşmiş Milletler Modeli (1979). Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalar genellikle stopaj oranını %10 gibi seviyelere indirmektedir. Değer Artış Kazançları Anlaşmalar. gelirin elde edildiği veya servetin bulunduğu ülkedir. KDV kesintisi ise hizmet tüketiminin Türkiye’de olmasından dolayı yapılacaktır. 94 ve KVK. Menkul Sermaye İratları Menkul sermaye iradı ödemesinin yapıldığı ülke ile aramızda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yoksa. Hizmet karşılığı ödemenin yapıldığı ülke ile aramızda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yoksa %20 oranında gelir vergisi stopajı yapılır. Bu durumda gelir vergisi stopajını yapmayan hizmet alıcısının karşı taraftan “mukimlik belgesi” (hizmet satıcısının yurt dışında ikamet ettiğini ve vergilendirildiğini gösteren belge) talep etmesi gerekir. Türkiye modeli olarak isimlendirilen anlaşma modelleri bulunmaktadır. Gelir vergisi stopajının matrahı katma değer vergisinin de matrahı olacaktır.Kaynak devlet. faiz. gayrimenkul alım-satımı gibi işlemlerden elde edilen değer artış kazançlarında vergileme yetkisini genellikle kaynak ülkeye vermektedir. Ödeme yapılan ülke ile aramızda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olması durumunda ise hizmet verenin Türkiye’de ikamet edip etmediğine bakılacaktır: • Kişi yurt dışında ikamet ediyor (Türkiye’ye gelmeden hizmet vermiş) ise veya gelmiş ama 183 günden az kalmış ise vergilendirme yetkisi tam mükellef olduğu ülkeye aittir. • Hizmet veren kişinin Türkiye’ye gelmiş ve yıl içinde en az 183 gün Türkiye’de kalmış olması durumunda ise vergileme yetkisi tekrar kaynak devlete geçmektedir. hisse senedi alım-satımı. Aynı zamanda %18 oranında KDV stopajı da yapılacaktır. Mukim devlet ise geliri elde eden kişinin veya servet sahibinin ikamet ettiği ülkedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Uygulamasına Somut Örnekler Serbest Meslek Kazançları Yurt dışından hizmet satın alınması karşılığında yapılan ödemeler serbest meslek kazancı olarak vergiye tabi tutulur. Kâr payı ödemesi yapılan ülke ile aramızda vergi anlaşması olması durumunda ise sadece anlaşmada yazılı olan stopaj oranı uygulanabilecektir. Bu belge vergi idaresi istediği vakit sunulmak üzere saklanacaktır. • ABD’nin uyguladığı modeller ve • Türkiye’nin geliştirdiği (1969). Çifte vergilendirmeyi önleme konusunda: • OECD Modeli (1963). Yani Türkiye’de gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. Yani Türkiye vergileme yetkisini karşı ülkelerle paylaşmış olmaktadır.

Bu farkın olumsuz olması durumunda.000 5 . paraya dönüşme hızlarına (yani nakde dönüşme özelliklerine ve önceliklerine) göre en çok likitten en az likide. yiyecek vb. düzenlenen bilançolar da kaydedilir. günlük (alış. mal. pasif tarafında ise borçlar gösterilir. Envanter defteri. Aktif tarafında mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar).  Diş protezciliği Ticari Faaliyet: Gelir Vergisi Kanunu ticari faaliyeti “Ham maddeleri. Yani. Tanım olarak Öz sermaye: İşletmenin bilançosundaki aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır. çeşitli nesneler alıp satılması” şeklinde tanımlamıştır. Aktif taraf her zaman pasif tarafa eşit olmak zorundadır. Sermaye (kayıtlı sermaye).000 70. tüm gereçler. Özel Olarak Ticari Kazanç Sayılan Gelirler:  Gayrimenkul alım-satım ve inşa faaliyeti ile devamlı olarak uğraşılması. • Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler hariç) • Kendi istekleri ile bilanço usulünde vergilendirilmeyi talep edenler. bir hesap döneminin başlama tarihinde ve sonunda işletmenin sahip olduğu. alacakların ve borçların ayrıntılı olarak yazıldığı defterdir. • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı veya yıllık satış tutarları 177. dönem içinde yaptığı işler sonucunda alacak-borç ilişkilerine girer. Yevmiye defteri. borçlar) gösterilmektedir. işletmenin dönem içi faaliyetlerinin sonuçları da görülür. Dönem sonunda hazırlanan bilançoda. Defteri kebir. Bütün malları kapsar. Envanter defterine. değer. Bu anlamda bilanço. pasifte yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli yabancı kaynaktan en uzun vadeliye doğru sıralanmaktadır.000 50. kazanç değil zarar söz konusu olmaktadır. Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması Bilanço esasında ticari kazanç.  Coberlik (borsa uzmanlığı) işleri. işletmenin belli bir tarihte çekilmiş fotoğrafı gibidir. “Teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır”. “çeşitli hizmet. yarı mamuller. Envanter: Bir işletmenin belli bir andaki varlıklarıyla borç ve alacaklarını ayrıntılı olarak gösteren bir listedir.TİCARİ KAZANÇLARIN TANIMI Ticari kazanç. İşletmenin kayıtlı sermayesi de. Maddesinde sayılmıştır. mal ve eşyanın. aktifinde varlıklar. işletmeye başlangıçta konulan para veya para ile ifade edilen değerler toplamıdır.000 60.) işlemlerin tarih sırasıyla ve madde madde yazıldığı defterdir. Daha özet bir ifadeyle bilançonun. hammaddeler.000 PASİF Sermaye Yedek Akçe Amortisman 200. Kimlerin birinci sınıf tüccar sayılacağı VUK’nun 117. usulüne göre hesaplara dağıtarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Aktifte yer alan varlıklar.000 60. Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlardır. değiş tokuşu.  Özel okul. Bilançonun aktifinde yer alan varlıkların tespitinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için envanter işleminin özenli yapılması gerekir. Md. Dönem başında kayıtlı sermaye ile işe başlayan işletme.  Kendi adına menkul kıymet alım-satım faaliyeti ile devamlı olarak uğraşılması. Defteri Kebir (Büyük Defter) ve Envanter Defteri tutmak ve bilanço düzenlemek zorundadırlar. denkliği sağlamak amacıyla bilançonun pasif tarafına yazılır. Bilanço Esasına Tabi Olan Ticaret Erbabı: Birinci sınıf tüccarların kazançları bilanço esasına tabidir. envanterde gösterilen kıymetlerin karşılıklı olarak özetlenmiş halidir. hastane işletilmesi. Sermaye= Varlıklar – Borçlar şeklinde ifade edilmektedir. Envanterde mal stokları. alım satım etkinliği. alacaklar ve borçlar sayılıp değerlendirilir Bilanço. Bilanço esasına tabi mükellefler Yevmiye Defteri (Günlük Defter). Varlıklar = Borçlar + Sermaye ‘dir. pasifinde ise kaynaklar (sermaye. satış vs. Örnek: AKTİF Kasa Banka Mal 30. Bu durumda. açıklanan tutarları aşanlar. işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürünlere dönüştürme eylemi” şeklinde tanımlarken büyük Larousse ticari faaliyeti. yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin buradan alınarak. Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki taraftan oluşmaktadır.

6. dışarıdan kiralama yoluyla edinilmiş de olabilir. 5. Vergi Hukuku kurallarına göre hazırlanan bilançoya mali bilanço (vergi bilançosu) denir.İşle ilgili olmak şartıyla. 9. Azalan bakiyeler usulü. %50’yi geçmemek üzere normal 6 . sözleşme. tekne. belediye vergileri. eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları için yürütülecek faizler. 2. (Bsözs – Dbözs + Ç – E) İndirilebilecek Giderler 1. küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar. ilaç ve giyim giderleri. 2. hesap dönemi içinde işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.000 + 60. işçilerin iş yerindeki tedavi. bu harcamaların “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” ismi altında matrahı oluşturacak kazanca ilave edilmesi gerekir. 7. haberleşme.Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler. Bu durumda. giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli. MTVK’nın 14. kırtasiye. 3.000 500.İş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde işçilerin barınması ve beslenmesi için yapılan giderler: Yemek giderleri ile ilgili olarak.000 = 380. ücretler. 7. kamyonet gibi araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisi de gider olarak indirilebilir. arazi. işçiler için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen pirimler. işletmeye kayıtlı minibüs. uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları.Ticari kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderler: işle ilgili aydınlatma.İlişkili kişilere emsal fiyatın dışında mal ve hizmet satışı sonucunda işletme aleyhine oluşan farklar. ikramiyeler.000 140. kira.Teşebbüs sahibinin kendisine.Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda. sürat teknesi gibi motorlu deniz. hesap dönemi sonunda ve başındaki öz sermaye tutarları arasındaki farktır. 3. yatma ve tahsil gideri olarak ödenen paralar. ısıtma. Bu yönteme göre uygulanacak amortisman oranı.000 + 20. geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeri. damga.000 Özsermaye = Aktif Toplamı – Borçlar Özsermaye = 500. gider. 8.İşletme ile ilgili ödenen bazı vergi.Demirbaş Gayrimenkul Alacaklar Toplam 20. Boş arsa ve araziler amortismana tabi tutulmaz.Teşebbüs sahibinin. yemeğin iş yerinde hazırlanmasının veya dışarıdan getirtilmesinin önemi yoktur.Özel kişiler veya şirketlerin hesabına tahsilde bulunan öğrenciye yeme.İşletmede kullanılan taşıtların giderleri: Bu taşıtlar bizzat işletmeye ait olabileceği gibi.000) Özsermaye = 500. reklam.Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar. 1. Yemeğin iş yerinde yenmeyip dışarıda (örneğin. işveren sendikalarına ödediği aidatlar. azalan bakiyeler usulü ile amortisman ve fevkalade amortisman usulleri öngörülmüştür. eşine. Amortisman yöntemi olarak. İşletmelerin değer kaybeden aktifleri.İşletme sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları diğer değerler. 4. 6.Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat. ziyan ve tazminatlar. Ayrıca. Bu usulden. sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yararlanmasına izin verilmiştir. kotra.000 – 120. normal amortisman. işletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Amortismanların Ayrılması Amortisman: Üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler yaratılırken.000 40. (Yıpranma payı) İşletmeye kayıtlı olan gayrimenkullerin amortismanları gider yazılabilir. oranın %20 olarak belirlenmesi durumunda. bu belgenin gelir vergisi beyannamesi ile birlikte idareye teslim edilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Vergi idaresi. kamyon. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Vergi matrahı hesaplanırken. maddesinde. amortismana tabi tutulur. Normal amortisman yönteminde mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. Örneğin. söz konusu taşınmaz 5 yıl içinde amorti edilmiş olmaktadır. 5.000 200. harçlar ve kaydiyeler sayılmıştır. mahkeme kararı veya kanun hükmü gereği ödenen zarar. komisyonlar… vb.İşle ilgili yapılan işin önemi ve genişliğine uygun seyahat ve konaklama giderleri.Personel ücretleri.000 TL Uygulamada Ticaret Hukuku kurallarına göre hazırlanan bilançoya ticari bilanço. Bilanço esasına göre ticari kazanç. işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. seçimlik bir yöntemdir. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. içme.000 – (40. resim ve harçlar: Bunların arasında bina. 10. Ticari kardan mali kara geçiş işleminin yapıldığı belgeye “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Belge” denilmektedir.İşverenlerin. Ayrıca.000 500.000 110. sigorta giderleri…vb. yemeğin iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yenmesi durumunda yapılan giderlerin tamamı düşülmektedir.000 Karşılıklar Borçlar Kar Toplam 20. civar lokantalarda) yenmesi durumunda ise gider yazılmasına izin verilmemiştir 4. temizlik.

40 100-87. satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler. kasap gibi işletmeler yanında. 1. tamirci. Reeskont uygulaması: Alacakların henüz tahsil edilmeden vergiye tabi tutulmasına karşı. maddede yer alan şartlar dâhilinde belirli bir süre ertelenmesine imkân sağlar. Gider kısmına: Dönem başındaki emtia mevcudu. Kazancı bu esasta tespit edilenler (Ticaretle uğraşan bakkal.40 100-40 =60x0.4 8. yıl 2. ve 7. kasap gibi işletmeler yanında. Örneğin. İşletme Hesabı Esasında Bilanço Esasına Göre Farklılıklar: 7 . yıl Amortisman Oranı 100x0. Gider kısmına: Dönem başındaki emtia mevcudu. sağ tarafına ise hasılat kaydolunur. daha önce ayrılmış olan amortismanlar toplamının indirilmesi suretiyle bulunmaktadır. kaydolunur. Bu indirim. tamirci. Bu mükelleflerin ayrıca geçici vergi ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır. Ayrıca 281.64 12.4=21. maddenin tanıdığı imkanla. yıl 3.40 100-78. sağ tarafına ise hasılat kaydolunur. terzi. yıl 4. bu kazanç üzerinden gelir vergisi tarifesine göre hesaplanan vergi. satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat. Değersiz alacaklar: Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklardır Henüz işletmenin tahsil etmediği alacaklar üzerinden hem KDV hem de gelir vergisi ödenmektedir. berber. yalnızca işletme defteri tutarlar. bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki olumlu farktır. vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine düşürülmektedir. manav. Bu usulde her yıl. Hasılat kısmına: Dönem sonundaki emtia mevcudu.96 TOPLAM A.40 100-64=36x0.04=12. 2.amortisman oranının iki katıdır. sel felaketine maruz kalmış gayrimenkuller veya bir trafik kazasında hurda haline gelmiş işletmeye ait motorlu araçlar için bu yönteme izin verilebilmektedir. kaydolunur. bu etkiyi hafifletmeyi amaçlayan bir uygulamadır. fotoğrafçı gibi sanat erbabı). Dönem sonunda gelir tarafının gider tarafından fazla olması durumunda kar. Karşılıklar: Oluşmuş veya olması beklenen fakat miktarı kesin olarak kestirilemeyen ve işletme için bir borç mahiyetini arzeden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlardır. Tutarı 40 24 14. İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ İkinci sınıf tüccarlar İşletme Hesabı Esasına tabidir. İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç. Kazancı bu esasta tespit edilenler (Ticaretle uğraşan bakkal. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda bulunan kazanç. Hasılat kısmına: Dönem sonundaki emtia mevcudu. İşletme defterinin sol tarafına giderler. Döviz cinsinden olan alacaklar için de reeskont yapma imkanı getirilmiştir. tersi durumda ise zarar söz konusu olacaktır. yangına. satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat. berber. iki taksit halinde (3. açıklanmamışsa Merkez Bankasının iskonto haddi uygulanarak yapılmaktadır. yalnızca işletme defteri tutarlar. terzi. 2. Değerleme Değerleme: Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. İkinci sınıf tüccarlar İşletme Hesabı Esasına tabidir.96 100 Fevkalade amortisman uygulaması ise bazı özel durumlarda Maliye Bakanlığının izni ile mümkün olabilmektedir Örneğin. yıl 5. 1. İşletme defterinin sol tarafına giderler. aylarda) ödenecektir. satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler. senette faiz nispeti açıklanmış ise bu oranda. azalan bakiyeler usulü ile amortisman yöntemi seçilmişse: %20 x 2 = %40 (Normal amortisman oranının 2 katı) YIL 1. üzerinden amortisman hesaplanacak değer. Yenileme fonu: VUK düzenlenen maddelerde ve amortismana tabi İktisadi kıymetin satıldığı anda doğan kârın vergilenmesinin. normal amortisman oranı %20 olan. izleyen yılın Mart ayında verilecek beyanname ile bildirilecek. fotoğrafçı gibi sanat erbabı). 100 liralık bir motorlu taşıtın amortismanı için. manav.6x0.

Buna göre mükellef (A)’nın kar ya da zarar tutarı ne kadardır? Dönem Başı Mal Mevcudu: 90.İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira bedelinin.000 Hasılat Giderden büyük olduğu için mükellef (A) Kar elde etmiştir Mükellef (A)’nın elde edeceği Kar 150. sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler.000 Hasılata Dönem Sonu Mal Mevc. dolmuşçu gibi bazı hizmet işletmeleri için getirilen bir uygulamadır. sadece.000 TİCARİ KAZANCIN BASİT USULDE TESPİTİ 1. hiç bir şekilde basit usule dönemeyeceklerdir. bentte belirlenen miktarları aşmaması.  Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar.) 2. (kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamının) 2.  Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar. Sınıf tüccarlardan) dileyenler.  Büyükşehir belediye sınırları içinde emtia alım satımı yapanlar.1. Dönem içinde Satılan Mal Hasılat Toplamı 60. Basit Usulde Gelirin Tespiti Basit usule tabi mükelleflerin belge alma ve belge verme yükümlülüğü olmasına rağmen defter tutma yükümlülükleri yoktur. Kazanç: Hasılat . geliri sınırlı bakkal. satış ve hasılat tutarlarının Kanun’da belirlenen tutarları aşmaması ile ilgilidir.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun’la. amortismana tabi iktisadi değerlerini. tamirci.000 20. 3. götürü usul yerine basit usul uygulamasına geçilmiştir.000 120.000. Dönem Sonu Mal Mevcudu: 60. Basit usulde vergilenen mükellefler. Basit Usulden Yararlanamayan Meslek ve Ticaret Erbabı  Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları  Sarraflar. yukarıda sayılan şartları yıl içinde kaybederlerse. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan kişiler diğer ücretli olarak vergilendirilecektir. Dönem İçinde Alınan Mal Dönem Gideri Gider Toplamı 90.000 = 30. Basit usul. Ayrıca Basit usule tabi ticaret erbabından.000 Dönem Giderleri: 10.000 Gider Dönem Başı Mal Mevc. zirai veya mesleki faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları ise yıllık alış.Başka bir ticari.000 10.000 90. Örnek: İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef (A)’nın dönem içinde yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Ancak Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden (1. Bu meslek sahipleri küçük esnaf olarak da anılmaktadır.  Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar.000 Dönem İçinde Satın Alınan Malın Değeri: 20. terzi gibi küçük sanat erbabı ya da şehir içinde taşımacılık faaliyetinde bulunan taksici. Ayrıca belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine de imkan tanınmıştır. Bu şekilde gerçek usule geçirilen mükellefler.000 Dönem İçinde Satılan Malın Değeri: 90. kasap gibi küçük ticaret erbabıyla. ertesi yıldan itibaren gerçek usule (işletme hesabı esasına) geçmek zorundadırlar.İşletme hesabı esasında vergilenen mükellefler amortisman uygulamasından yararlanabilmelerine rağmen. azalan bakiyeler usulü ile amortisman uygulamasından yararlanamazlar. azalan bakiyeler amortisman usulü ile yok edebilirler. kendi işinde bilfiil çalışma şartı ihlal edilmiş olmamaktadır. bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.000 – 120. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Basit usule tabi olmanın şartları genel ve özel şartlar olmak üzere iki grupta toplanmıştır: Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları: 1.Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması (İş yerinde yardımcı işçi veya çırak çalıştırılması durumunda.(giderler + satılan emtianın alış bedeli) 8 .000 150.

Ayda iki taksit halinde ödenir. süpürge. bakkaliye ve temizlik maddelerini satanlar ile . maddeye göre stopaj yapılmaktadır. • Dışarıdan işçi almamak ve makine gücü kullanmamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri tarhana. örgü. taşınmasını.Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları. değeri yüksek olan ev eşyalarını satanlar. başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır. Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin gelirleri verecekleri beyannameye göre tespit edilir. çorap. çarşaf. dikim. her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya. işlerini ve her nevi turistik eşya. • Söz konusu kişilere havlu. ayakkabı tamircisi. satılmasını ifade eder. hayvan. Bu belgeler üzerinden. TİCARİ KAZANÇLARDA ESNAF MUAFLIĞI Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar: • Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile uğraşanlar (örneğin seyyar satıcılar. 94. nalbant. fotoğrafçı. bir de fabrika kurar ve bu fabrikada kendi ürettiği veya başkalarından satın aldığı zeytinleri işleyerek zeytinyağı yapıp satarsa. • İş yeri açmadan gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan kalaycı. “sakatlık indirimi”nin bir yıllık miktarı olarak öngörülmüştür. göl ve nehirlerde. kendi işinde bilfiil çalışıyor olanlar ve ticari. Zirai işletmenin boyutları. arazide. prim ve benzeri ödemeler üzerinden %20 oranında stopaj yapılmasına hükmedilmiştir. kilim. tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan özürlülerin de bu haktan yararlanacağı belirtilmiştir. simitçiler). gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından yararlanamayacaklardır. • Bu kişilerden yapılan diğer mal alımları için %5. musluk tamircisi. Çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin. dokuma mamulleri.Pazar takibi suretiyle gıda. Yapılacak indirimin tutarı. marangoz gibi kişiler gösterilmiş ve imalat. üretme yollarıyla bitki. odun ve kömür kırıcısı. • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını. şahsi ticari kazanç hükmündedir. yıl boyunca topladıkları bu belgeler üzerinden hesaplanacaktır. Zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme. balık ve bunların mahsullerinin üretilmesini. işportacılar. lehimci. zeytin üreten bir çiftçinin. sepet. bu ikinci işten elde ettiği kazanç. Vergiden Muaf Esnaflardan Yapılan Tevkifat Bu kişilerden satın alınan mal ve hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden. örtü. dantel. erişte. yapma çiçekleri dükkân açmaksızın satanlardan. tamirci. gezici olarak milli piyango bileti satanlar. mantı gibi ürünleri ve havlu. . • Bir iş yeri açmaksızın. iş akdi ile bağlı olmaksızın. hamallar gibi küçük sanat erbabı. • Aynı kişilere değerli kâğıt satışları ile ilgili ödenen komisyon bedelleri üzerinden %20. Hiçbir Şarta Bağlı Olmaksızın Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar. Zirai faaliyet. Ve 6. ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmayanlar. halı. zirai kazançtır. • Hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar. ürettiği zeytinlerin satışından elde ettiği gelir. bakım. halı. bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (adi şirket ortakları dâhil) çiftçi ve bu faaliyetler sonucunda üretilen maddelere de mahsul (ürün) denir. Eğer bu çiftçi. Bu mükelleflerin geçici vergi beyannamesi ve KDV beyannamesi verme yükümlülükleri ise bulunmamaktadır. Basit usulde vergiye tabi mükelleflerden özürlü olanlara. esnaf muaflığı kapsamı dışında tutulmuştur. bağlı oldukları esnaf ve sanat odasının da yardımıyla gelir tespiti yapılacak ve bu geliri izleyen yılın Şubat ayında verecekleri beyannameleri üzerinde göstereceklerdir. ticari kazanç söz konusu olur. Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket kârından aldıkları paylar. Hesaplanan vergi 2. bunlar adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlar. orman. Bu iki grup gelir sahiplerine yapılan komisyon. ayakkabı boyacısı. • Diğer hizmet alımları için %10 oranında stopaj yapılacaktır. deniz. dantel. yapma çiçek ve benzeri ürünlerin alımı karşılığında ödenen emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2.Sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar. 9 . çilingir. boncuk işleme vs. süpürge. çarşaf. avlanmasını. sınai bir müessese genişliğinde olursa zirai kazanç değil. “özürlü indirimi”nden yararlanma imkânı getirilmiş ve örnek olarak terzi. örgü. ekim. . zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ve yukarıda sayılan işleri. sepet. hasır. Örneğin. Ticari. ZİRAİ KAZANÇLARIN TANIMI VE BAŞKA KAZANÇLARA DÖNÜŞMESİ Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançtır. çorap. berber. kilim. hasır.Ödeyecekleri vergi.

Diğer taraftan. Gerçek usule tabi olup da işletme büyüklüğü ölçülerinin altına düşen mükellefler ise izleyen vergilendirme döneminden itibaren stopaj usulüyle vergilendirileceklerdir Bu usulde zirai kazanç. kıraç arazide 1700 dönümü geçmemelidir (Hububat ziraatinde. ilaç ve benzeri maddelerin tedariki için ödenen veya borçlanılan paraları. bulunmayan yerlerde tarım il veya ilçe müdürlüklerinden “çiftçi belgesi” alma zorunluluğu getirilmiş. gübre. temel vergileme yöntemi olarak öngörülmüştür. Yeni düzenleme ile zirai kazançların vergilendirilmesinde stopaj esası. tedavi. fide. kıraç arazinin işletme büyüklüğü ölçüsü). Ayrıca. • İşletmede çalıştırılanlara ücret. İşletme büyüklüğü ve motorlu araç şartlarına uyan çiftçilerin gelirleri üzerinden yapılan stopaj nihai vergi olarak kabul edilecek. zirai kazançların vergilenme rejimi önemli ölçüde sadeleştirilmiş ve bu vakte kadar uygulanan. • İşçilerin. yem. ilaç. yine ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir Çiftçinin arazisini başkasının kullanımına bırakarak gelir (kira geliri veya üründen alınan pay) sağlaması durumunda ise bu gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilir Zirai kazançlar ya stopaj usulüyle ya da gerçek usulde vergilendirilmektedir. pancar ziraatında 300 dönüm olarak öngörülmüştür. prim gibi isimlerle yapılan ödemeleri. ziraat odasından. pamuk ziraatında 400 dönüm. 10 . hesap dönemi içinde para olarak tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat ile ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki olumlu farktır Kazancın tespitinde indirilebilecek giderler. yazılı olarak vergi dairesine başvurmaları halinde gerçek usule geçebileceklerdir. diğeri ise işletmede kullanılan motorlu araçlarla ilgilidir. bu kişilerin ayrıca beyanname vermeleri söz konusu olmayacaktır. ZİRAİ KAZANÇLARDA STOPAJ USULÜYLE VERGİLEME 4369 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik doğrultusunda. taban arazide 900. verilen avans. Motorlu Araç Şartı Bu şarta göre mükellef hakkında beyan yoluyla vergilemenin doğmaması için: • Bir biçerdövere (veya bu mahiyette bir motorlu araca) veya • On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmaması gereklidir. küçük çiftçi muaflığı. Stopaj Oranları (%) Hayvansal Ürünler Zirai Ürünler Borsaya Tescilliyse 1 2 Borsaya Tescilli Değilse 2 4 ZİRAİ KAZANÇLARIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler. Zirai kazanç elde eden mükelleflerin geçici vergi ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.Örneğin. sigorta giderlerini. çiftçinin ürettiği ürünleri bir dükkân veya mağaza açarak oraya götürüp satması durumunda elde ettiği kazanç. • Bu miktarlar. kredi. • Hayvanlar açısından ise büyükbaş hayvan sayısının (iş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç) 150’yi. • Zirai araçların amortismanları Ayrıca işletmede üretilen mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve velayet altındaki çocukları tarafından tüketilen ürünler de indirim olarak yazılabilir İşletme hesabı yerine Bilanço esasının seçilmesi durumunda. satış tutarı ölçüleri ve götürü gider indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. bu mükellefler yatırım imkanı gibi avantajlardan yararlanabilir. İşletme Büyüklüğü Şartı Bakanlar Kurulu bu ölçüleri beş katına kadar artırmaya veya kanuni hadden az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştır. • Tahıl ziraatı ile uğraşılıyorsa ekili arazinin yüz ölçümü toplamı. Bu şartlardan biri işletme büyüklüğü. • İşletme için alınan tohum. Yasa’nın belirlediği bazı büyüklük şartlarının aşılması durumunda ise stopaja ilave olarak gerçek usulde vergileme de söz konusu olmaktadır. bu mükelleflerden işletme büyüklüğü ölçülerini aşanlar. bu belgeyi almayan çiftçilerin. izleyen vergilendirme döneminden itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır. küçükbaş hayvan sayısının (bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) 750’yi aşmaması gereklidir. • Zirai makinelerin çalıştırılması ile ilgili yapılan giderleri. Bu araçlara sahip olup zirai işletmeye dahil edilmeyen bu araçlar ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. sübvansiyon gibi nakdi-ayni desteklerden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek nispette olan” mükellefler için ödeme zamanlarını. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Ücretin Tanımı: Ücret. izleyen yılın Mart ayında verecekleri beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşeceklerdir. tazminat. prim.Geçici vergi: Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. zam. Aralık ayı olarak belirlemiştir. avans. ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 3 – ÜCRETLER. Temmuz ayları yerine Kasım. daha önce stopaj yoluyla ödedikleri vergileri. aidat. (Ücret.) Ücretin ödenek. emeğin üretime katılması sonucu elde edilen bir gelir türüdür. Gerçek usulde vergilenen mükellefler. işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin Unsurları ve Özellikleri: 11 . normal ödeme zamanı olan Mart. ikramiye veya başka adlar altında ödenmesi onun mahiyetini değiştirmemektedir.

Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas itibariyle kaynakta kesinti (tevkifat) yoluyla yapılır. Ücretin Safi Tutarının Tespiti Safi ücrete ulaşabilmek için brüt ücretten aşağıdaki indirimler yapılır. mal ve menfaatler.İşsizlik Sigortası Primi: İşsizlik sigortası işçiden yapılan %1 ve işverenden yapılan %2 oranında kesintiler ile %1 oranında devlet katkısından oluşur. Bu yöntemde. maluliyet. işveren tarafından gösterilecek belirli bir işyerinde sunmak zorundadır. mal ve menfaatler. Ücretlilerin 4/a ve 4/c maddesi çerçevesinde sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri için. Vergi.Sakatlık İndirimi: Hizmet erbabının kendisinin ve/veya bakmakla yükümlü olduğu sakat kişiler (eş. Hizmet Erbabının Belirli Bir İş Yerine Bağlı Olması: Hizmet erbabı emeğini. Çalışma Gücü Kaybı %80 ve fazlası %60-79 %40-59 Sakatlık Derecesi Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece İndirim Tutarı 770 TL 380 TL 180 TL d. Hizmet erbabının emekli olduktan sonra tekrar ücretli olarak bir işte çalışması hâlinde hizmet erbabından %7.000 Türk Lirası için T1.000 Türk Lirasına kadar T25. çocuk) için tanınmıştır.000’in T25.5 oranında “sosyal güvenlik destek primi” kesintisi yapılır. doğum borçlanması da gerçek ücretin safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilebilirler.500). gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınır.000’nin 10. • Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla sağlanan para.000’si için T4. fazlası için 15% 20% 27% 12 . Gerçek Usulde Vergilendirilme Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir.Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları: İndirim konusu yapılacak bireysel emeklilik katkı payları. Hizmet Karşılığı Ödemenin Yapılması: Ücretten söz edebilmek için sunulan hizmet karşılığında mutlaka bir ödemenin yapılması gerekir.Emekli Sandıklarına ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Ödemeler: Kişiler konumlarına göre 4/a (SSK). Askerlik borçlanması. • TBMM. dul ve yetim aylıkları. onu emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek veya tüzel kişidir. Çalışma gücü kayıp oranı asgari %40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. • Bilirkişilere.000 Türk Lirası için T4. (ücret gelirlerinde T88. c. • Sporculara transfer ücreti ve diğer adlarla yapılan ödeme ve sağlanan menfaatler.Sendika Aidatları f.Hizmet Erbabının İşverene Tabi Olması: İşveren. resmi arabuluculara. eksperlere. a. e. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı)’nın güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır. hizmet erbabını işe alan. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerine ödenen veya sağlanan para.000’in 25. ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde. fazlası için T58.500.Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kurumlar için yapılan kesintiler Ücretlerde Verginin Hesaplanması ve Ödenecek Verginin Bulunması 10. (Tutar sınırlaması yoktur) b. ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri tarafından ödenen emekli.500. • Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve mallarla sağlanan diğer menfaatler. kuruma % 14 oranında bir katılım primi ödemeleri gerekmektedir. ücretin ödenmesi sırasında vergi sorumlusu sıfatıyla işveren safi tutar üzerinden hesapladığı vergi tutarını kaynakta keserek vergi dairesine yatırır. mal ve menfaatler. spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para.

.İV HV = Hesaplanan vergi (matrah x vergi tarifesi) İV = AGİ tutarına göre hesaplanan indirilecek vergi ÖV = Ücretlinin ödenecek vergisi Örnek: Eşi çalışmayan ve üç çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin.....15 (İlk dilim) Ödenecek Verginin Bulunması: Ödenecek vergiye..............01)..500 ..15 = 138... yukarıda gösterildiği şekilde hesaplanan vergiden yine yukarıda gösterildiği şekilde bulunan indirilecek verginin düşülmesiyle ulaşılır....... evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder........ 103’teki tarifeye göre)....T58...2012 tarihinden geçerli olan asgari ücret T886.....50 x 0..15) x 0.... (ücret gelirlerinde T88...15 = 925 x 0..350 ..... II...İSP) x VO = [1...500 brüt ücret almaktadır.410........500 x 0.......350 ...(1...50 Sigorta Primi İşçi Payı (886.... 886.Sİ .500 .14)..510)..... 16 yaşından büyükler için 1. Önce asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi bulunur...15 = (1. ÖV = HV .....87 13 ...... derecede sakat olan (A)’nın aylık gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Örnek: Fabrikada işçi olarak çalışan (A) aylık T1.......(1.75 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır...000 için T13...( (SGP + ÖSP + Sİ + İSP + SA + DK)] x VO Semboller.( (İNDİRİMLER)] x VO HV = [BÜ.000’den fazlasının T58... Hesaplamada kullanılan formül şöyledir: İndirilecek Vergi = Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı X AGİ Oranı X 0.. Ücretlinin kendisi için % 50 Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10 İlk iki çocuğun her biri için ayrı ayrı % 7.. GV = (BÜ ...... Brüt asgari ücret.. HV = Hesaplanan Vergi SÜ = Vergiye Tabi Safi Ücret BÜ = Brüt Ücret = Gayrisafi Ücret SGP = Sosyal Güvenlik Primleri ÖSP = Özel Sigorta Primleri Sİ = Sakatlık İndirimi İSP = İşsizlik Sigortası Primi SA = Sendika Aidatı DK = Diğer Kesintiler VO = Vergi Oranı (GVK md...........SGP .............. Asgari Ücretin Yıllık Tutarının.50 x 0..50’dir..01)] x 0......500 x 0. 8................1.....14) ....000’den fazlasının T88. fazlası için 35% Yukarıdaki indirimleri dikkate alarak safi ücret ve hesaplanan vergiye ilişkin şöyle bir formül ortaya konulabilir: HV = SÜ x VO HV = [(BÜ...210 ..000’i için T21... AGİ dikkate alınarak 2012 yılının Ocak ayında ödeyeceği gelir vergisini aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır...... 124.........11 İşsizlik Sigortası Primi (886.5 Diğer çocukların (en fazla 2 çocuk) her biri için ayrı ayrı % 5 “Çocuk” tabiri mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler..........

.............106. • Ölüm.... • Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç)...... Yukarıdaki esaslara göre.00 Asgari Geçim İndirimi Oranı % 80 ........... • Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli....526... • Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler............. Elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar şunlardır........8..Gelir Vergisi Matrahı [886. hastalık ve işsizlik ve işe başlatmama nedeniyle verilen tazminat ve yardımlar....5)+(%7.. • Serbest bölgelerde çalışanlar muaflığı..... 2012 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (886...Mahsup Edilecek A....................(124... yıllık ve safi olarak belirlenen ücretler üzerinden vergi hesaplaması yapılır ve bu vergi hizmet erbabı durumunda olan kişi tarafından vergi dairesine ödenir... ..........Mükellefin çocukları için (%7.......52 Hesaplanan Gelir Vergisi (753..5)+(%5)....G.......00 x % 80=)....658........... % 50 ..........526............T113.......................... takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak tespit edilir: • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.... Bu işlemlerin takibi için hizmet erbabına vergi dairesi tarafından bir vergi karnesi verilir.... • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.....87)]...............................15). • Özel hizmetlerde çalışan şoförler............. • Gemi adamları muaflığı.....96 Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1..... birden fazla işverenden kesintiye tabi ücret geliri elde edilmesi ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarının beyanname verme sınırını aşması hâlinde.....................40 Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (8. % 20 Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (10.........000’i aşan ücretliler.. • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri.. • Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanlar muaflığı......T106. • Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları............. • Sporcu muaflığı... Diğer Usulde Vergilendirilme Aşağıda belirtilen hizmet erbabının safi ücretinin yıllık tutarı (matrahı). 753........11 + 8.. • Hizmet erbabına işyeri ve eklentilerinde bedava yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işyeri veya eklentileri dışında yemek verilmesi hâlinde. yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilir.. beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden.................278. % 10 .... maluliyet...... • Sosyal Sigorta Kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler........00 ..... çalışılan günlere ait bir günlük katma değer vergisi hariç yemek bedelinin 2012 yılında 11......... Tutarı... • Toprak altı işletmesi hâlinde bulunan madenlerde çalışanların yeraltında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri...İ...52 x 0...T6. • Özel hizmetlerde çalıştırılan hizmetçilerin ücretleri........................... ÜCRETLERDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR • Diplomat muaflığı ve yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışanlar istisnası........................03 Daha sonra AGİ dikkate alınarak kişinin ödeyeceği gelir vergisini bulunur......... • Üniversite ve yargı elemanları muaflığı. 14 . • Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden... • Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler..Mükellefin kendisi için.... sakatlık............. • Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri.....96/12=)..... • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle...............658...... Danıştay’ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar...........50 x 12=) 10..... asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır...............278.....40 x % 15=)..... birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 25.45 Ücretin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmez. • Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri...1.....Mükellefin eşi için....Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi ..Ödenecek Gelir Vergisi....58 ... 113.................03 ...... tüm ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dâhil edilmeleri gerekir......... • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar... dul ve yetim aylıkları.70 TL kadar kısmı..........58 Bu durumda Ocak ayı için. • Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi zorunlu görülen ücret ödemesi yapılanlar...

mali müşavirlik. tarım ve hayvan yetiştirilmesi gibi faydalı işleri teşvik amacıyla verilen ikramiyeler ve mükâfatlar. sağlık memuru. 15 . • Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar. • Dava vekilleri. sermayeden ziyade şahsi mesaiye. • Ödenen kıdem tazminatları. • Kollektif. sigorta primleri ve emekli aidatı ile giyim giderleri.Faaliyetin Bağımsız Şekilde ve Kişisel Sorumluluk Altında İcra Edilmesi 3. sünnetçi. demirbaş eşya ve envantere dâhil olan taşıtlar için Vergi Usul Kanunu’na göre ayrılan amortismanları.• Evlenme ve doğum nedeniyle hizmet erbabına yapılan yardımlar. • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki kuruluşlara kaydolmak Serbest Meslek Erbabı • Gümrük komisyoncuları. icra dairesine. mühendis. • Mesleki faaliyette kullanılan tesisat. Serbest Meslek Kazancının Tespit Şekli Serbest meslek kazancının tespiti. ısıtma. • Genel olarak nafakalar (alanlar için). Kazanç: Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. • Demirbaş olarak verilen giyim eşyası. • Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki kuruluşlara ödenen aidatlar. • Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirmek veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle serbest meslek kazancından hisse alanlar. noterler. telefon. Serbest Meslek Kazançlarında İndirilecek Giderler • Gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler. • İlim ve fen. Serbest Meslek Kazancı elde edenler “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek zorundadırlar. • VUK’un 155’inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe. • Şehitlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemeler. kırtasiye giderleri. kamu müessesesine. • Devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak. çalışanların ücretleri gibi) • Hizmetli veya işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe (yemek-içmekle alakalı) ibate (barınma ile alakalı) giderleri. tedavi ve ilaç giderleri. Serbest Meslek Faaliyetinin Unsurları 1. adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler. gerçek usulde yapılmaktadır. • Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (akaryakıt. Avukat. Serbest meslek erbabının haberdar olması şartıyla. serbest meslek faaliyetinde ikinci plandadır.Faaliyetin Sermayeden Çok Şahsi Mesaiye. (aydınlatma. kendi adına. • Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. • Çalışılan yere tabela. heykeltıraş gibi. onarım. levha gibi işaretleri asmak. kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları. güzel sanatlar. veteriner. • Harp malullüğü zamları. • Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler. bankaya.Faaliyetin Devamlılık Göstermesi Serbest meslek faaliyetinin devamlı yapıldığını gösteren unsurlar • Muayenehane. • Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. • Telif haklarından sahibi veya kanuni mirasçıların elde ettiği gelirler. diş hekimliği. SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI Serbest meslek faaliyeti. müşavirler. sigorta gibi). atölye gibi özel iş yerleri açmak. • Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları bedeller. • İşle ilgili olmak şartıyla seyahat ve ikamet giderleri. doktor. Bilimsel veya Mesleki Bilgi ve Uzmanlığa Dayanması Sermaye. • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler. Serbest Meslek kazancında Tahsil esası geçerlidir. notere veya postaya para yatırılması ya da serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki veya müşterisine olan borcu ile takası da tahsil hükmündedir. 2. bilumum borsa ajan ve acenteleri. ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. adi komandit şirketlerde komanditeler. arzuhalci. yazıhane. noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar.

diğer şahsi vergiler ve AATUHK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri Götürü Gider Usulü SMK’ları kural olarak gerçek usulde tespit edilir. heykel. yazdığı bir romanın telif hakkını satmasından sağladığı gelir ise. c) İstisnanın Uygulanması Telif kazançlarının bu istisnadan yararlanabilmesi için kazançlar. Sünnetçi. Hasılatın arızi olarak elde edilmesi dahi. bilgisayar ve internet ortamı. resim. devri ve kiralanması istisna uygulamasına dahildir. 3) Gelir vergisi. radyo ve televizyon senaryosu ve oyunu gibi eserler.V. serbest meslek kazancıdır. yukarıda belirtilen kimselerce ve yukarıda sayılan eserlerden elde edilmiş olmalıdır. • Çalışılan yere tabela. 3. röportaj. fen ve güzel sanatların gelişmesini teşvik amacıyla serbest meslek erbaplarına verilen ödüllerin miktarları ne olursa olsun vergiden istisna edilmiştir. atölye gibi özel iş yeri açmak. yazıhane. Ancak tercüme eser niteliği taşımaz. makale. ressam. hattat. heykeltıraş. Bu kişiler. Rehber Muaflığı Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmesi için şu koşullardan en az 2 tanesine sahip olmaması gerekir: • Muayenehane. Ancak.• • Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek. Ancak burada sözü edilen istisna kapsamındaki eserlerden elde edilen gelir. roman. bu istisnadan yararlanamazlar.K. • Devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren ilanlar yapmak. Örneğin. 2) Her çeşit para ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar. Ancak biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabına seçimlik bir hak getirilmiştir. yaptığı bir proje nedeniyle birincilik ödülüne layık görülen bir mimarın aldığı birincilik ödülü vergi dışında kalır.Sergi ve Panayır İstisnası Türkiye'de yerleşmiş sayılmayan. kalan tutarın %50'sini safi kazanç olarak bildirebilirler. Örneğin. radyo ve televizyon ve videoda yayınlanması. Söz konusu kişiler. yani dar mükellef olan serbest meslek erbabının. gazete. 4. istisna kapsamına alınmıştır. hikaye.Telif Kazançları İstisnası a) İstisnadan Yararlanacak Olanlar aa) Müellif. b) İstisna Konusu Olan Eserler Kitap. hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar. bestekar ve mucitlerin bizzat kendileri ve. dergi. levha gibi mesleki faali yete bulunulduğunu gösteren bir şey asmak. maddesine giren kazançlar stopaj yolu ile %17 oranında vergilendirilir.94'e göre stopaja tabi tutulur. ücret söz konusu olur. bir hizmet akdi ile bir işverene bağlı olan kimseler. • Serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere mesleki kuruluşlara kaydolmak. film. ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar Kira ile tutulan işyerinin bir kısmının aynı zamanda ikametgâh olarak da kullanılması durumunda ödenen kiranın tamamı. Arzuhalci.'nun 18. bb) Kanuni mirasçılar: Eser sahibinin füruu. isterlerse. Mansup (iradi) mirasçılar. Serbest Meslek Kazancında Muaflık ve İstisnalar 1. vergi sorumlusu durumunda olan ticaret erbabı.Teşvik Ödülü İstisnası İlim. • Bunun dışında yukarıdaki faaliyetleri köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5000'i aşmayan yerlerde yapanların elde etmiş oldukları kazançlar gelir vergisinden muaftır. bu kazançlar da söz konusu istisnadan yararlanır. 2. G. karikatür. Kanun.V. resim ve harçlar. Bu durumda. Proje aslının satılması ise telif kazancı hükmünde olacağından ayrı bir nitelik gösterir. bir makale yazarının gazeteye makaleler yazmasından elde ettiği gelir. Serbest Meslek Kazançlarında İndirilemeyecek Giderler 1) Envantere dahil olmayan otomobillerin giderleri. ücrettir. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TEVKİFAT Vergi sorumluları tarafından serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (noterler hariç) yapılan ödemelerin gayrisafi tutarları üzerinden (avans olarak ödenenler dâhil) %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmak zorunludur Örnek: Bir avukat gerçek usulde vergiye tabi bir birinci sınıf tüccarın ticari davasını T500 vekâlet ücreti karşılığında üstlenmiştir. bu hizmet akdinin kapsamı dışındaki eserlerinden kazanç elde ederse.20=) 100 16 . mütercim. gelir vergisinden istisnadır. şiir. Sağlık Memuru. ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi.m. avukata dava ücretini öderken (500 x 0. G. aydınlatma ve ısıtma giderlerinin yarısı gider olarak yazılır. Eserlerin. ödemeyi yapan kimseye bir hizmet ilişkisi ile bağlı ise serbest meslek kazancı değil.Ebe. eserlerin ve ihtira beratların satılması. bilet hasılatı toplamından bu bedeller içinde yer alan resimleri (belediye resmi) düştükten sonra. Buna karşılık aynı yazarın. nota.K. ana ve babaları ile bunların füruu ve büyük baba ve analar ile bunların füruu ve eser sahibinin eşi kanuni mirasçılardır.

V. MENKUL SERMAYE İRATLARI. G. tuğla ve kiremit harmanları.000 / 0.80 B B = N/0.20) N = B-( 0. tapu siciline bağımsız ve sürekli olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar. MK.80 Brüt Tutar = 1.000 Brüt Tutar = Net tutar / 0. araçlar ve haklar GVK. yerinde sabit olan şeyler meydana getirmektedir. menkul kavramı ise dar bir şekilde ele almıştır. Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Haklar Çeşitli gayrimenkuller: Arazi. vs. madenler.'nda gayrimenkul olarak sayılmıştır. madenler ile kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler. (Y) Ltd. Şti.’ye yazmış olduğu rapor karşılığında net 1.K. Arazi.20 B N = 0. Şti. Net Tutar = 1. GVK.'ndaki gayrimenkul kavramı. memba suları. bina. tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatları gayrimenkul gibi değerlendirilir. Serbest meslek faaliyetinin karşılığı net tutar olarak belirlenmesi hâlinde tevkifat. gayrimenkul kavramını geniş. gayrimenkul konusunu Medeni Kanun'dan farklı bir şekilde düzenlemiştir.250 Bu durumda yapılan ödeme için (Y) Ltd.'a göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu. Şti. Bu durumda yapılan ödeme için (Y) Ltd. gibi varlıklar gayrimenkuldür.Gelir Vergisi Tevkifatı (N = B ( T) N = B-( (B x 0.TL tevkifat olarak keserek avukata net olarak 400 TL ödeyecektir. net tutardan hareketle bulunacak gayrisafi tutar üzerinden yapılır. GVK.'da kabul edilenden daha geniş ve kapsamlıdır. kum ve çakıl üretim yerleri.80 Örnek: Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta olan Mükellef (K). vergi hukukunun bağımsızlığı ilkesinden hareket ederek.20 B N = B-( 0. Bazı taşınır mallar. Bunun için aşağıdaki formül yardımıyla katsayı hesaplanması gerekir.’nin hesaplayacağı tevkifat tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.80 Brüt Tutar = 1. Net Tutar = Brüt . taş ocakları.000 TL istemiştir. Medeni Kanun'dur. Ancak. 250 TL tevkifat yapacaktır. dükkan. ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 4 – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI. maden suları. MK. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR Gelir Vergisi Açısından Gayrimenkul Kavramı Gayrimenkul konusunu esas düzenleyen kanun. Voli mahalleri ve dalyanlar 17 .. ev.

il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli uygulanmaz. kanuna veya ilama dayanarak ödenen zarar.05 =) 9. Hasılatın Tahsil Zamanı Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kiralar da tahsil edildiği yılın iradı sayılır. alameti farika. Örneğin. gayrimenkulden ayrılmasına imkan olmayan parçalardır. fabrika binası asılı oluşturur. irtifak (yüklenim) hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesi hâlinde elde edilen gelirler. resim ve şerefiyeler Kiraya verilen mal ve haklar için alınan borçların faizleri Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar Kiraya verenin yaptığı bakım ve onarım giderleri Kiraya tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedeli Mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar: Tapuya tescili gereken ve sahiplerine dilediği şekilde faydalanma. emsal kira bedeli.000 TL’dir. Örneğin vergi değeri T180. asıl gayrimenkullerden ayrılabilen. bu suretle tespit edilmiş kira mevcut değilse VUK’a göre belirlenen vergi değerinin %5’i (diğer mal ve haklarda %10) yıllık kira bedelidir. Hasılatın Tahsil Şekli Nakden tahsilat: Yabancı para ile tahsil edilen kira gelirleri. plan ile sinema ve televizyon filmleri vb. • Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi. kapı. 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilir. ticaret unvanı. Genel bütçeye dahil daireler. Emsal Kira Bedeli Kira bedellerinin kiraya verilen mal ve hakların emsallerinin kira bedelinden düşük olmasını önlemek amacıyla asgari hasılatın tespitine yönelik bir vergi güvenlik müessesesidir. Teferruat (eklenti). İşyeri kira bedellerinin ise tutarına bakılmaksızın yapılan tüm tahsilat ve ödemelerin banka veya postaneden geçirilmesi zorunludur. işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları. peşin tahsil edilen kiralar ise hangi yıla ait olarak verilmişse ilgili gelecek yılların hasılatı olarak kabul edilir. mutasarrıfları. vergi kapsamında olduğu sonucu çıkmaktadır. her türlü teknik resim. Gelecek yıllara ait olup. sahipleri. 18 . Örneğin bir fabrikanın makinelerinin kiralanması hâlinde makineler teferruat olup. tahsil edildiği gündeki T.000 olan bir apartman dairesinin. pencere. Emsal kira bedelinin uygulanamayacağı durumlar: • Bina sahibinin binasını. Buradan. zilyetleri (fiilen kullananlar). korunmaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması. Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden değerlendirilerek Türk Lirası’na çevrilmek suretiyle hesaplanır. ziyan ve tazminatlar Konutların iktisap bedelinin %5’i: Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün iktisap (satın alma) yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i gayrisafi hasılattan indirilebilir. Örneğin bir binanın duvar. • Kiralamanın kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması. model. usul. Ayrıca. tahsisatın konut olarak değil de iş yeri olarak yapıldığı tüm durumlar da vergi kapsamındadır. 2012. binanın eşin ikametine tahsis edilmesi durumunun. kullanma ve tasarruf etme yetkisi veren haklardır. Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kira. haklar Telif hakları: eserin sahibi (yaratıcı) veya kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından kiraya verilmesi hâlinde alınan bedeller. Ayni olarak tahsilat: Emsal bedelle değerlendirmek suretiyle paraya çevrilir. ancak takma veya başka bir şekilde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.000 x 0. Gemi ve gemi payları ile yükleme ve boşaltma araçları Her türlü motorlu araç. özel bütçeli daireler. taşınmaz yükü ve rehin hakları-ipotek) söz konusu olur. füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis etmesi. Bu hakların sağladığı yetki sınırlı ise mülkiyetin dışında ayni haklar (sınırlı ayni haklar: irtifak hakları.C. Buna göre her bir konut için aylık kira bedeli üzeri olması hâlinde yapılan kira tahsilâtı ve ödemelerinin banka veya postaneden geçirilmesi gerekir. marka. ihtira beratı. makine ve tesisat ile eklentileri Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefi Gayrimenkul ile menkul mal ya da hakların. kiremitleri onun mütemmim cüzi sayılır. Giderleri Giderlerin indirilmesi ile ilgili iki usul vardır: • Gerçek Gider Usulü • Götürü Gider Usulü (Hakları kiraya verenler hariç) Gerçek Gider Usulü Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma su ve asansör giderleri Kiraya verilen mallar için yapılan yönetim giderleri Sigorta giderleri ile ödenen vergi harç.Mütemmim cüzileri (bütünleyici parça). desen. Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin belgelendirilmesi : Kira bedellerine ilişkin tahsilât ve ödemelerin bazıları banka veya postaneler aracılığıyla yapıldığının tevsik edilmesi zorunludur. yıllık (180. bu kişiler için gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir. 009. Sınai ve ticari haklar: Arama. • Boş kalan gayrimenkullerin. 2010 ve 2011 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse. 2012 yılının geliri olarak dikkate alınır.

bunlar kiraya verene nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler sırasında (avans olarak ödenenler dahil) %20 oranında tevkifat yapmak zorundadırlar.000 TL’sı vergiden istisnadır. Eurobond. Katılım bankalarından kâr-zarar ortaklığı belgesi karşılığı elde edilen kâr payları. hesap döneminin sonunda. • Diğer İratlar: Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satış bedelleri.Mükellef yukarıdaki gerçek giderlerine ait belgeleri beyannameye eklemez. gelirin hukuki ve ekonomik tasarruf imkânının doğmuş olmasına bağlanmıştır. Menkul Sermaye İratlarında İndirilebilecek giderler • Menkul kıymetlerin muhafaza giderleri • Kâr payı ve faizlerin tahsil giderleri • Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen vergi. Ekonomik tasarruf: Ödemeyi yapacak olan bakımından gelirin. Götürü Gider Usulü Vergiye tabi safi tutarın kolayca tespit edilebilmesi için hasılatın %25’i kadar bir götürü gider indirilmesine izin verilmektedir. Emeklilik kurumları tarafından yapılan ödemeler. Ancak. satış veya temlikin yapıldığı tarihte. Repo gelirleri. Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler • Menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması: • İştirak hisselerinin devir ve temliki karşılığı sağlanan iratlar Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme Menkul sermaye iratlarında elde etme. MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI Sahibinin ticari. • Adi komandit şirketlerde komanditer ortakların kâr payları bilanço tarihinde. hazine bonoları ile toplu konut idaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymet gelirleri. TOKİ tarafından çıkarılan menkul kıymet ve tahvil faizlerinde. Hukuki tasarruf ile iç içedir. sahibi tarafından istenildiği anda ödenecek duruma gelmesidir. götürü gider usulünü uygulayamazlar. Götürü gider usulü ile gerçek gider usulü arasındaki seçim tamamen mükelleflere bağlıdır. Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna Binanın konut halinde kiraya verilmesi durumunda gayrisafi tutarın 3. iradın Türkiye’de emirlerine amade kılındığı anda elde edilmiş sayılır. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR 19 . • Dar mükellefiyete tabi olanlarda. • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışında satışın gerçekleştiği tarihte. zirai veya mesleki faaliyetleri dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı. vade sonunda alınacaksa vade tarihinde. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payları. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Tevkifat Gayrimenkul olarak nitelenen mal ve hakların ticari. ancak vergi dairesince istendiğinde bunları ibraz etmek zorundadır. bunu beyan etmeyenler ile eksik beyan edenler konut istisnasından yararlanamazlar ve bir kişinin üç konutu olsa istisna üç konuttan elde edilen irat toplamına bir kere uygulanır. Senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri. resim ve harçlar. Her türlü alacak faizleri. faiz. faizin tahakkuk ettirilip sahibinin alacağına kaydedildiği tarihte. Mirasın paylaşılmamış olması hâlinde. • İştirak hisselerinin tahakkuk etmemiş kar hisselerinin devrinde. Hukuki tasarruf: Gelirin sahibi tarafından talep edilebilir duruma gelmesidir. ödenmesine başlanan tarihte. Buna göre. Yatırım fonları katılma belgeleri kâr payları • Faiz ve Benzerleri: Her türlü tahvil faizleri. • Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr paylarında. • Hazine bonosu. istisna haddi üzerinde kira geliri elde etmesine rağmen. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler • Kâr Payları: Hisse senetleri kâr payı. • Alacak faizlerinde faiz peşin alınmışsa bu tarihte. her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanır. • Hisse senetlerinde kâr paylarının nakden veya hesaben ödendiği veya ödemenin kararlaştırıldığı ve kâr paylarının emre hazır olduğu tarihte. İştirak hisselerinin sahibi adına tahakkuk etmemiş kâr payı devir ve temlik bedelleri. Bu nedenle bu belgeleri zaman aşımı süresi olan beş yıl süre ile saklaması gerekir. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda istisna tutarı ortakların hisse tutarı önemli olmaksızın her bir ortak itibariyle ayrı ayrı dikkate alınır. • Emekli kurumları tarafından yapılan ödemelerde. kira veya benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. • Limited şirket ve kooperatiflerde dağıtılmasına karar verilen kârın nakden veya hesaben ödendiği tarihte. Hakları kiraya verenler. İştirak hisselerinden doğan kazançlar. Mevduat faizleri. zirai ya da serbest meslek kazancı elde edenlere kiralanması hâlinde. Ancak. Talepte bulunabilmek için kararlaştırılan bir sürenin dolması veya ödeme tarihinin gelmesi gerekir. faiz kuponunun üzerinde yazılı olan tarihte. ödemenin nakden veya hesaben yapıldığı tarihte. • Mevduat faizlerinde.

800 TL’lik istisna tutarını aşan kısmı vergilendirilir. elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından.). • Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları. Gelir 25. • Eurobond faiz gelirleri.800 TL Faaliyeti Durdurulan İşletmenin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: İstisnası 8. repo. 2012 yılı için 8. karpayı v.800 TL Gayrimenkul ile Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: İstisnası 8. Repo gelirleri • Tahvil ve hazine bonosu (eurobond dahil) faizleri ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler. • Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz. yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler. değer artış kazancı olarak vergilendirilir. • Her çeşit senedin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri. • Her çeşit alacak faizleri. Belirli Şartlarda Beyan Edilen Menkul Sermaye İratları 1. • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar.b.01.01. 25. DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NİTELİĞİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç. elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan satıcının uhdesinden kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10’u. • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları. 01. • Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları. Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: İstisnası 8.12. maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25’i.290 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları: • Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri. kişiler) tarafından ne zaman olursa olsun elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları. Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup. • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01. • Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettikleri menkul sermaye iratları.2006 tarihinden sonra iktisap edilen menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. • Mevduat faizleri. mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler (3.000TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları: • 01. kalan tutar vergiye tabi gelirdir. • Dar mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan. Eurobond Alım-Satımından Elde Edilen Kazançlar Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: 8. • Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları. Telif Hakları ve İhtira Beratlarının Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar: Telif hakları ve ihtira beratlarının yazarları. iştirak hisselerinden doğan kazançlar. • Katılım Bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. gelir vergisinden istisna tutulmuştur MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyen Menkul Sermaye İratları Aşağıda sayılı menkul sermaye iratlarının tevkifat yoluyla vergilendirilmesi benimsenmiştir: • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. gerçek kişilerce elde edilen kâr payları. • Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı. 20 .01. • Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat. kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları.800 TL’lik istisna tutarını aşan kısım vergilendirilir.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi.800 TL Değer Artışı Kazançlarında Safi Tutarın Tespiti Değer artış kazançlarında safi kazanç.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilir.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler).1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde. Bireysel Emeklilik Ödemeleri İstisnası • Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat.Kâr Payı İstisnası • Her nev’i hisse senedinin kâr payları. • Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.

• Devrolunan işletmenin kazancının bilanço esasına göre tespit edilmesi. Burada yapılan giderler indirilmediği gibi istisna da UYGULANMAZ. F) DAR MÜKELLEFLERİN ELDE ETTİKLERİ ARIZİ KAZANÇLAR Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapmış oldukları ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar arızi kazanç olarak vergilendirilir.000 TL'yi aşan kısmı vergilendirilir. • Ferdi işletmenin sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması ve devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi. ortaya çıkacak değer artışı kazancı vergilendirilecektir. devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayeden büyükse. belgelendirilmiş giderler düşüldükten sonra kalan kazancın. ihale. Safi kazancın. E) GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN TERK ETTİKLERİ İŞLERLE İLGİLİ SONRADAN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR Bu şekilde elde edilmiş kazançlardan belgelendirilmiş giderler düşülür ve safi kazanç bulunur.Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerin Sermaye Şirketi Haline Dönüşmesi Halinde Ortaya Çıkan Kazançlar Ancak bu tür kazancın vergilendirilmemesi için. 2010 yılı için 20. kanuni mirasçılar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri kayıtlı değerleriyle aynen devralarak işletmeyi devam ettirirlerse. özsermayeler arasında bir fark bulunmaması ve kollektif şirket ile adi komandit şirket ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir.000 TL'yi aşan kısmı vergilendirilir. Arızi Kazançlarda İstisna 21 . İktisap bedelinin endekslemeye göre artırılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır. varlıkların değerinde meydana gelecek artışlar değer artışı kazancı olarak vergiye tabi tutulmaz. 2. Ancak.000 TL'yi aşan kısmı vergilendirilir.000 TL'lik istisna UYGULANMAZ. 2010 yılı için 20. Burada 20. 2010 yılı için 20. Bu orandan daha düşük bir artış olması halinde maliyet veya iktisap değerinde artırım yapma yoluna gidilmez. tür değiştiren şirketlerin aktif ve pasifinin aynen korunması.Kazancı Bilanço Esasına Göre Tespit Edilen Ferdi Bir İşletmenin Sermaye Şirketince Devralınması Bu durumda ortaya çıkan değer artışı kazançlarının vergilendirilmemesi için. C) TİCARİ VEYA ZİRAİ BİR İŞLETMENİN FAALİYETİYLE SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN DURDURULMASI VEYA TERK EDİLMESİ HALİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLAR Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi. henüz başlanmamış böyle bir faaliyete hiç girilmemesi. arttırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılattan. KİRACILIK HAKKININ DEVRİ KARŞILIĞINDA ALINAN TAZMİNATLAR. • Ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında nama yazılı ortaklık payı alması gerekmektedir. B) GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ. 3. Şirket tarafından ferdi işletme sahiplerine hisse senedi yerine nakdi veya ayni ödeme yapılırsa. ARIZİ KAZANÇLAR Arızi kazançlar devamlı olarak yapılmayan veya arada bir yapılan ticari veya serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançlardır. D) ARIZİ OLARAK YAPILAN SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN HASILAT Devamlı olarak yapılmayan (arızi olarak yapılan) serbest meslek faaliyetinden elde edilen hasılattan belgelendirilen giderler düşüldükten sonra safi kazancın. Vergiye Tabi Arızi Kazançlar A) ARIZİ OLARAK YAPILAN TİCARİ FAALİYETLERDEN VEYA BU NİTELİKTEKİ FAALİYETLERE ARACILIK ETMEKTEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR Arada bir yapılan bu faaliyetlerin kazanç amacı ile yapılması gerekir.Ferdi Bir İşletmenin Kanuni Mirasçılara Devri İşletme sahibinin ölümü halinde.000 TL'yi aşan gelir arızi kazanç olarak vergilendirilir. HAVA PARALARI Bu tür faaliyetler sonucu elde edilen hasılattan belgeye bağlanmış giderler indirildikten sonra. aradaki fark değer artışı kazancı olarak vergilendirilir. 2010 yılı için 20. VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI 1.Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli. şirket tarafından verilen nama yazılı ortaklık paylan. işte bu safi kazanç arızi kazanç olarak vergilendirilir. bunların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir.

Tam Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Hâller Şarta Bağlı Olmaksızın Beyan Dışında Bırakılan Gelirler • Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar 22 . zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi. Beyanname Türleri Yıllık Beyanname: Çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplandığı ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirildiği beyannamedir Muhtasar beyanname. ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar için bu istisna uygulanmaz. yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği değer artış kazançları ve arızi kazançlar kapsamına giren kazanç ve iratlarının bildirildiği beyanname şeklidir. TARHI VE ÖDENMESİ Gelir vergisi. Üniter gelir vergisi: Gerçek kişilerin belli bir dönemde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri her çeşit kazanç ve iratların bir araya getirilmek suretiyle bulunacak olan toplam safi gelirin bir defada vergilendirilmesidir. ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 5 – GELİR VERGİSİNİN BEYANI. toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine yarayan beyannamedir. işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte.Ancak gerçek usulde vergiye tabi yükümlülerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanların arızi ulaştırma faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile henüz başlamamış olan ticari. GELİRLERİN YILLIK BEYANNAMEDE TOPLANMASI Ülkemizde üniter gelir vergisi sistemi uygulanır. Münferit beyanname. mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.

SGK’ye ödenen primler.Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları 3. özel sigorta primleri. Tamamı Gelirden İndirilecek Bağış ve Yardımlar 23 . .Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler). • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk ürün senetleri kazancı Şarta Bağlı Olarak Beyan Dışında Bırakılan Gelirler • Tevkifata tabi tutulmuş birden fazla işverenden elden edilen ücretler ( 25.b. • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri. bağış ve yardımlar. . yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler • Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısımları • Tek işverenden alınan ve üzerinden vergi tevkifatı yapılmış ücretler. . sakatlık indirimi. . menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından.Her çeşit alacak faizleri. .Katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma karşılığında ödenen kâr payları.Repo gelirleri.Diğer kazanç ve iratlardan. • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri. Dar Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Hâller . Bir takvim yılında elde edilen ve toplamı 2012 yılında fata tutulmamış veya istisna kapsamında olmayan gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları beyan dışında bırakılır Tevkifata tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratları şunlardır: . belediyeler.Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücretler. 2.İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar. • Üçüncü derece sakatlar için 180 TL. köyler • Kamu yararına çalışan dernekler ve • Vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere.Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Primler 4. 5. bu gelirler için beyanname verilmez YILLIK BEYANNAMEDE GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER Bu indirimler. 1. kâr payı v.Kıyı (off-shore) bankacılığından elde edilen faiz gelirleri. . . eğitim ve sağlık harcamaları ve ARGE harcamalarından oluşur. .Mevduat faizleri. il özel idareleri. menkul kıymetler yatırım fonları kâr payları.000 TL’yi aşarsa) • Tevkifata tabi tutulmamış menkul ve/veya gayrimenkul sermaye iratları. • İkinci derece sakatlar için 380 TL. maddesi kapsamında vergi tevkifatı yapılmış olan. Geçmiş yıl zararları 5 yıl boyunca indirim konusu yapılabilir • Yurtdışı faaliyetlerden doğan zararların indirilmesi. Zararlar. Yukarıda sayılan kazanç ve iratlarının birkaçı veya tamamından oluşması hâlinde. . faaliyette bulundukları ülkede denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ve tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi hâlinde indirilebilir.).Bağış ve Yardımlar: Beyan Edilen Gelirin %5’i ile Sınırlı Olarak İndirilecek Bağış ve Yardımlar Gelir vergisi mükellefleri tarafından. • GVK’nin geçici 67.Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz. . repo.Kâr zarar belgesi karşılığı elde edilen kâr payları. sponsorluk harcamaları.Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri.000 TL’yi aşarsa) • Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve/veya gayrimenkul sermaye iratları (25. Tam mükelleflerin yurt dışı faaliyetleri sonucu doğan zararları.Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları.Sakatlık İndirimi • Birinci derece sakatlar için 770 TL.Basit usule tabi olanlardan elde edilen kira gelirleri.Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar ile kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısımlarından. makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirim konusu yapılabilir. serbest meslek kazançları. . . . . • Diğer ücretler.Bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımından kaynaklanan kazançlar.Zararların İndirilmesi • Aynı yıl meydana gelen zararların indirilmesi • Geçmiş yıl zararlarının indirilmesi.• GVK’nin 75/15 maddesinde sayılan tüzel kişiliğe sahip emekli sandıkları.

Amatör spor dalları için tamamı.Diğer ücretlilerin ödedikleri vergiler Beyannamenin Verilme Zamanı Gelir Türü Gelir. temizlik. edebiyat. kütüphane.Tevkif edilen vergiler .710 TL mükellefin hesaplanan toplam gelir vergisi olur. il özel idareleri. alanlara yönelik yapılan her türlü bağış ve yardımlar beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilir. tarih.510 TL). köyler. opera.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’nin 25. • Gezici olarak çalışanların ticari ve serbest meslek kazançları ile diğer ücretlerinin vergileri.000 TL’sı için 1. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen. belediyeler.• Kamu kurumlarına eğitim ve sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımlar • Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda. kendisi. Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin. diğerlerinden (işletme veya bilanço usulüne göre tespit edilen ticari. zirai.000 TL’sı için 4.araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü bildirilecek gelirlerden indirilebilir.25.500+6. (ücret gelirlerinde 88. Ödenecek Gelir Vergisi Bulunurken. (ücret gelirlerinde 88.000 TL vergiye tabi gelir (matrah) beyan etmiştir.Ödenmiş geçici vergiler . günü akşamına kadar İzleyen yılın Mart ayının 25.500 TL).000 . günü akşamına kadar Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi • Tam mükellefler yıllık beyannamelerini. arkeoloji. 24 .000 Türk Lirasına kadar 25.210 TL eklenir.000 TL’nin 25. ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairelerine verirler.000 TL’nin 10. gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratları. • Doğal afetler nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar • Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar • Özel kanunlar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar 6.000) x % 27 = 6. bale vb. fazlası için 58. günü akşamına kadar İzleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar İzleyen yılın Mart ayının 25. • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri.Yabancı ülkelerde ödenen vergiler . kalan tutarın vergisi olan (48.Mükelleflerin beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması.500 TL. diğer kazanç ve iratlar) oluşuyorsa Gelir.000 TL’den fazlasının 88. YILLIK GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ Verginin Tarhı (Hesaplanması) ve Vergi Tarifesi 10. kamu yararına çalışan dernekler. sanat. eş ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yaptıkları eğitim ve sağlık harcamalarının toplamı bildirilen gelirden indirebilmelerine olanak sağlanmıştır. • Dar mükellefiyette ise vergi beyannamesi. tiyatro. Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin bulunduğu vergi dairesine verilir. fazlası için %15 %20 %27 %35 Örnek: Mükellef (A) 2012 yılında 48. Böylece toplam (4.000 TL’si için doğrudan tarifede hesaplanmış vergi olan 4. Hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibidir. fazlası için 58. ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilmemişse faaliyetlerini yürüttükleri vergi dairesince tarh olunur.000 TL için 13. Hesaplanan vergiden şu indirimler yapılır . Buna göre matrahın 25.000 = 23.000 TL’lik matrah 58. müze. kültür.410 TL.210) = 10.000 TL ile başlayan tarife dilimine girdiğinden bu dilime göre işlem yapılacaktır. 8. sinema. Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde işyerinin bulunduğu yer vergi dairelerine beyanname verebilirler. Türkiye’de yapılması şartıyla. giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı beyan edilen gelirden indirilebilir. 48. profesyonel spor dalları için %50’si yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirim konusu yapılabilir.500 TL.000 TL’si için 21.500 TL’ye. 7. sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa Gelir. basit usulde tespit edilen ticari kazançların başka kazanç ve iratlarla birlikte beyanı durumunda Yıllara yaygın taahhüt niteliğindeki inşaat ve onarım işlerinde Beyan Süresi İzleyen yılın Şubat ayının 25. • İşyeri ve ikametgâhı ayrı ayrı vergi daireleri içinde bulunanlar.000 TL’si için 4. serbest meslek kazancı.

• Yıllık beyannamede vergiyi doğuran olay ile verginin ödenmesi arasında süre oldukça uzundur. içinde bulunulan yılda bildirilen üçer aylık kazançlar üzerinden %15’dir. maddesinde tevkifata tabi ödemelerden yapılması gereken vergi kesintisi oranı %25 olarak belirlenmiştir. • Dernekler. günü akşamına kadar beyan edilir ve on yedinci günün akşamına kadar ödenir. yatırım fonu yönetenler. üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. Günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilmeli ve aynı ayın 26. MÜNFERİT BEYANNAME Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan. • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %3 • Telif niteliğindeki ödemelerden %17 • Serbest meslek kazançlarında %20 Muhtasar beyanname ertesi ayın 23. Nisan. Münferit beyanname. kaynaktan kesme). vergisi tevkif suretiyle alınmamış olan kazançların bildirildiği beyannamedir. gerçek usulde gelir vergisine tabi olan ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı için. kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde. Tevkifat usulünde ise vergiyi doğuran olay ile verginin kesilmesi arasındaki süre ortadan kalkar. dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri. vakıflar. Tevkifat Oranları GVK’nin 94. idare ile karşı karşıya gelen mükellef sayısı azalır. • Ticaret şirketleri. • Tevkifat usulünde yapılan ödemeler gider niteliğinde olduğundan. Tevkifat usulünün şu yararları vardır: • Tevkifat usulünde vergi mükellefi. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar • Kamu idare ve müesseseleri. bu usul aynı zamanda vergi güvenliğini sağlar ve vergi kaçağını önler. gelir vergisinde özellikle ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde.Yıllık Gelir Vergisinin Ödenmesi Basit Usul: Şubat – Haziran. sair kurumlar. cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere. Hesaplanan geçici vergi. Gerçek Usul: Mart – Temmuz MUHTASAR BEYANNAME VE VERGİ TEVKİFATI UYGULAMASI Tevkifat Usulü ve Yararları Tevkifat: (Stopaj. iş ortaklıkları. ilgili vergi dairesine verilerek aynı süre içinde ödemesinin yapılması zorundadır. Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar. gelirini vergisi kesilmiş olarak elde edeceği için vergi yükünü kendi beyanı ile yapacağı ödemeye oranla daha az duyar. geçici vergi ödeme yükümlülüğü getirilmiştir Ödenecek geçici verginin oranı. • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı. Geçici Vergi Basit usulde vergilenenler hariç. Ancak Bakanlar Kuruluna bu oranı her bir ödeme ve gelir unsuru için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye ve bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. İsteğe bağlı münferit beyannamenin konusunu ise vergisi kaynakta kesilen telif ve patent hakkının satışından elde edilen gelirler oluşturur. • Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler. 25 . Temmuz ve Ekim aylarının 23. Günü akşamına kadar ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir. gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. kooperatifler. günü akşamına kadar (yani 3 ayda bir) verebilirler. yapacakları tevkifatla (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç) ilgili muhtasar beyannamelerini her ay yerine Ocak. • İktisadi kamu müesseseleri. • Bu usulde.

tedarik. üretim.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. “yatırım anonim şirketi” şeklinde de isimlendirilebilir. dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. 21. iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği yerdir. MÜKELLEFİYET.Sermaye Şirketleri Anonim şirketler. pazarlama. Ülkemizde kurumların ayrı bir kanunla vergilendirilmesi. 1949 yılında. KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ Sermaye şirketleri. kooperatifler. hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın. Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellef Ayırımı Tam Mükellef: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlardır. İş merkezi.ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 6 – KURUMLAR VERGİSİ I: KONU. Dar mükellef: Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayan kurumlardır. İSTİSNA VE MUAFİYETLER KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE TARİHÇESİ Kurum kazançları. personel eğitimi gibi birimler kurulabilmektedir. Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler. hisse senetlerine sahip olunan şirketler kontrol edilmektedir. vergiye tabi kurumların ana tüzüğü veya sözleşmelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir. iktisadi kamu kuruluşları. Alman Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan yararlanılarak hazırlanan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile başlamıştır.6. Holdingler vasıtasıyla. 26 . paylı komandit şirketler ve limitet şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlardır. Holding bünyesinde bağlı şirketlere hizmet vermek üzere. Kanuni merkez. 1. kurum kazancı adı altında birleştirilerek ticari kazancın vergilendirilmesi hükümlerine göre vergilendirilir. ARGE. Yeni Kanun hükümleri 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

• Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması. değişik yıllarda en fazla kurumlar vergisi ödeyen mükellef unvanını elde etmiştir. Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT). Yatırım fonu: Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları da. riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları. belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı olan ticari. sermayesinin tamamı Devlete ait iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan. Dernek (Cemiyet): Kazanç paylaşma dışında. TCMB. Halk Bank gibi devlet kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kurumlar vergisi mükellefidir. Örneğin. dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. • Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması. yönetim kurulu. Vakıflar mal topluluğudur. dernek ve vakıfların amaçlarını gerçekleştirebilmek için. altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. İş ortaklıkları genellikle büyük bayındırlık işleri için kurulurlar. Vergiden Muaf Kurumlar: 27 .İş Ortaklıkları (Joint Venture) İş ortaklığı: Belli bir işin birlikte yapılması müştereken taahhüt edilir. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlere de Bağlı Ortaklık denilmektedir.Holding: Yatırım anonim şirketi şeklinde de isimlendirilebilir. ancak özel bankalar ve kişilerin de hissedar olduğu bir anonim şirkettir. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK). ama Kızılay’a bağlı Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi’nin gelirleri kurumlar vergisine tabi olmaktadır. Vakıflar: Bazı malların (taşınır. • Yalnızca ortaklarıyla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunması şartı ile kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır 3. kural olarak bazı sosyal. sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. en az yedi gerçek veya tüzel kişinin oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 2. Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT). kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarını ifade eder. TCMB: %54 hissesi Hazine’ye ait olan. siyasi. Holdinglerin sahip oldukları hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları “iştirak kazançları istisnası” adı altında vergi dışında tutulmuştur. kamu iktisadi teşebbüsüdür.İktisadi Kamu Kuruluşları Devlete. sınai ve zirai işletmeler kurmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. vakıf senedinde vakıf için. kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere. 5. İş ortaklığından söz edilebilmesi için taraflardan birinin mutlaka kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir. taşınmaz mal veya paranın) belli bir amacın gerçekleştirilmesine tahsis edildiği tüzel kişiliklerdir. 4. sportif amaçlı dernekler ‘spor kulübü’. Mükellefiyet kapsamına alınan bu fonların ve aynı kategoride değerlendirilen yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. gayrimenkul. sermaye şirketi olarak kabul edilmiştir. Yatırım ortaklıkları: Sermaye piyasası araçları. Siyasi amaçlı dernekler ‘parti’. Kural olarak kurumlar vergisine tabi olan kooperatifler ana sözleşmelerinde. Konsorsiyumun da kurumlar vergisi mükellefiyetini seçme imkânı bulunmamaktadır. dernek statüsünde olan Kızılay kurumlar vergisi mükellefi değildir. • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi. denetim kurulu oluşturulması da kararlaştırılabilir. kültürel. sportif amaçlarla kurulmakta olup iktisadi amaç taşımazlar.Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Dernek ve vakıflar. gayrimenkul. Bağlı Ortaklık. Kurumlar vergisi mükellefiyeti.Kooperatifler Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım. sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu kuruluşlarıdır. Vakıfların “idare uzvu”nun bulunması mecburiyeti vardır. İktisadi Devlet Teşekkülü. özel idarelere. mesleki dayanışma amaçlı dernekler ise ‘sendika’ şeklinde isimlendirilmektedir. ilmi. İş ortaklıklarının hukuki varlığı yapılacak işin tamamlanmasıyla sona ermektedir. İşin müştereken yapılması taahhüt edilmemişse ve ortakların sorumlulukları sınırlandırılmışsa iş ortaklığı değil konsorsiyum söz konusu olur. belge sahipleri hesabına. İdare uzvuna ilave olarak. genel kurul. iktisadi devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak adıdır. altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığına Yatırım Fonu adı verilir. Ziraat Bankası. ticari.

okul atölyeleri. Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi. en az bir yıl süreyle %10 veya daha fazla oranda iştirak eden kurumların. Türkiye’ye transfer ettikleri iştirak kazançları. en az %15 oranında kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması kaydıyla. sosyal güvenlik ve spor amaçlı kamu kuruluşları: hastane. öğrenci yurtları. Yerel idarelere yönelik: belediyeler ve köyler ile bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen su. üniversiteler (vakıf üniversiteleri de). montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’ye getirilen gelirler istisnası Sermaye Piyasasını Teşvik Amacı Taşıyan İstisna Menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları.Bedelsiz hisse senedi: kaynaklardan sermayeye ilave edilen değerler karşılığında ortaklara. tiyatrolar. mezbahalar. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.Yurt dışında yapılan inşaat. Diğer İstisnalar 1.. Bedelsiz Hisse Senedi menkul sermaye iradı değildir. Ancak gelir gider farkı ortaklara iade edilebilir.. 28 . kültür amaçlı faaliyet gösteren kamu kuruluşları: okullar. Teşvik amaçlı: münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan kurumlar. tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar 2..İştirak kazançları istisnası: Kurumların. havagazı işletmeleri.Emisyon primi istisnası: Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin.. Bu iade edilen paralar risturn adını almaktadır. limited şirketlerde bedelsiz ortaklık payı verilir. kurumlar vergisinden istisna edilmiştir Ülkeye Döviz Girişini Teşvik Amaçlı İstisnalar 1. Sağlık. elektrik. Türkiye’ye transfer edilen ve yurt dışında en az %15 gelir ve kurumlar vergisine maruz kalmış kazançları 2. konservatuarlar. itibari değerini aşan kısmı 3.• • • • Eğitim. ÇVÖ Amaçlı İstisnalar 1. Diğer: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ). sanatoryum. Kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde kâr dağıtımı söz konusu olmaz. belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri. klinik. 2. onarım. ilköğretim. tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.. kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. sosyal sigorta kurumları. özel eğitim ve orta öğretim özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar.Kurumların yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde ettikleri. anonim şirketlerde bedelsiz hisse senedi. çocuk bakımevleri. Eğitimi Teşvik Amacı Taşıyan İstisna Okul öncesi eğitim. askeri fabrika ve atölyeler..Yurtdışı iştirak istisnası: Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirketin sermayesine. ceza ve ıslah evleri atölyeleri.Risturn İstisnası: Risturn.

gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır Matrah Tespiti Kural Olarak Ticari Kazanç Hükümlerine Göre Yapılır Kurumların vergi matrahının tespitinde. Kurum kazancı da. 6. • Bazı kıymetlerin amortisman oranları değiştirilmemiş (örneğin iş yerlerinde kullanılan mobilya ve demirbaş eşyanın amortisman oranı eski uygulamada olduğu gibi %20 olarak belirlenmiştir). bulunan rakamdan düşülecektir. 3. geçmiş yıl zararları bulunan kurumlar. • Bazı kıymetlerin amortisman oranı düşürülmüş (örneğin radyatör gibi ısıtıcıların eski uygulamada %20 olan amortisman oranı %4’e düşürülmüştür). kurumların kazançları oluşturur. bu miktarın da düşülmesi gerekir. Eski uygulamada esas olarak tek amortisman oranı (%20) yürürlükte iken yeni uygulama ile her iktisadi kıymet için ayrı amortisman oranları belirlenmiştir. Listede yer almayan iktisadi kıymetler için ise mükelleflerin. “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak ticari kâra ilave edilmesi gereklidir (Bu tip giderler. 2. Yukarıdaki 3 işlemden sonra ulaşılan kâr rakamının içinde. aşağıdaki sıraya göre işlem yapılmaktadır: 1.33’e yükselmiştir. kurumun başka bir kuruma iştirak etmesinden sağladığı iştirak kazancı varsa. öz sermaye karşılaştırması yoluyla o yılın kârı bulunmaktadır (vergi öncesi ticari kâr). Yeni düzenleme ile. gider olarak kabul edilmiyorsa. Öncelikle kurumun ticari bilançosu üzerinden. Örneğin cep telefonu eski uygulamada %20 amortisman oranına tabi iken yeni uygulama da oran %33. KAZANÇ TESPİTİNDE KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER 29 . Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Maliye Bakanlığına müracaat ederek amortisman oranı belirlenmesini istemeleri gerekmektedir. Arkasından. 5. Örtülü Sermaye ve Diğer Kabul Edilmeyen İndirimler).ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 7 – KURUMLAR VERGİSİ II: KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİ Kurumlar vergisinin konusunu. vergi kanunlarının izin verdiği bazı giderler dikkate alınmamış olabilir. Yukarıdaki 4 işlemden sonra kalan kurum kazancından. 4. istisna ve indirimler. bu zararlarını da düşebilecektir. • Bazı iktisadi kıymetlerde ise amortisman oranı yükselmiştir. Ticari kârın bulunmasında indirim konusu yapılan giderler. Ticari kârın hesabında.

sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtlarından. vergi cezaları ve gecikme faizleri ve zamları. profesyonel spor dalları için %50’si. hizmet ve gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesi durumunda uygulanan fiyat transfer fiyatlandırmasıdır. • Genel kurul toplantıları için yapılan giderlerle. • Her türlü para cezaları. kotra. • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat. fesih ve tasfiye giderleri.Örtülü Sermaye Kurumların. 2. Örtülü olarak kazanç dağıtma halleri  Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bir bedel üzerinden mal veya hizmet alımında veya satımında bulunma. birleşme.  Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama ya da yüksek veya düşük komisyonlarla ödünç para alma veya verme. hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı. Mal. emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık. bazı durumlarda yapılan bağışın tamamı gider yazılabilmektedir. Diğer İndirimler • Araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü (yani tamamı) tutarında AR-GE indirimi. • Menkul kıymetlerin. iktisadi kıymet. • İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri. Vergi idaresi yapacağı denetimler sonucunda bu durumları tespit ettiği zaman. sanat faaliyetlerinin desteklenmesi için yapılan bağışlarda olduğu gibi. müdürü veya yüksek memuru olarak çalışan ortaklarına veya onların yakınlarına. İndirilebilecek Giderler • Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleri. • Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri. uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları. • Sponsorluk harcamalarının. kayba uğradığı vergiye ilave olarak vergi cezası ve faizleri de ilgili kişilerden talep edecektir. kendi içinde yönetim kurulu başkanı veya üyesi. ücret gibi ödemelerde bulunma. amatör spor dalları için tamamı. öğrenci yurdu gibi tesisler için ve kültür. Diğer Kabul Edilmeyen İndirimler • Öz sermaye üzerinden hesaplanan veya ödenen faizler. • Paylı komandit şirketlerde komandite ortağın kâr hissesi. geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu yapılmaktadır. Bu konuda yararlanılacak harcamaların kapsamını ve belirlemek üzere Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 30 .) Zarar Mahsubu: 5 yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla. vakıf ve derneklere ve üniversitelere makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar: (İndirilebilecek tutar. sağlık. hak ya da mali fon ve benzeri kıymet transferlerinde uyguladıkları fiyatlar. ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların. ayrılan yedek akçeler. ancak eğitim. tekne. kural olarak o yıla ait beyan edilecek gelirin %5’ini geçememekte. hizmet. • Hangi isimde olursa olsun. ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. • Bazı kamu kurumlarına. • Sigorta şirketleri için geçerli olan teknik ihtiyatlar.Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Transfer fiyatlandırılması: Kurumların kendi bölümleri arasında ya da ilişkili bulunduğu diğer kişi ve kurumlar arasında mal.  Kurum. itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. transfer fiyatlandırılması kapsamına girmektedir. ikramiye.

• Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler. unvanları ve ikametgâh adreslerine ilişkin liste. Beyannamenin verilme yeri. İnşaat ve Onarma İşleriyle Uğraşanlar Açısından Yıllık Beyanname Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde takvim yılı yerine işin bitimi vergilendirmeye esas alınmıştır. • Kurumun kârlılığına ilişkin bilgi formu. 31 . mükellefin bağlı olduğu. Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar geçici vergiye tabi değildir. Buna göre. kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve tüm gelir işin bittiği yılın geliri olarak o yıla ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmektedir. • İnşaat ve onarım işi birden fazla takvim yılına sirayet etmelidir. hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. • İnşaat ve onarım işi başkalarının hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır. inşaat ve onarım işi olmalıdır. yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesidir. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer ve Zaman Kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. söz konusu inşaat ve onarım işlerine ait gelirler ve giderler diğer işlerden ayrı bir hesapta izlenmekte. Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara yapılan hakediş ödemesinden %3 oranında stopaj yapılır.ÖZEL VERGİ HUKUKU ÜNİTE – 7 – KURUMLAR VERGİSİ III: BEYANI. Yıllık beyanname. • Geçici vergiye ait bildirim. bazı gelirlerin beyan dışında kalması imkânı bulunmamaktadır. Bir işin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilebilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir: • Faaliyet konusu iş. Hesap dönemi. Yıllık Beyannamenin Ekleri • Ayrıntılı bilanço. • Stopaj yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler. müşterek genel giderler ve amortismanlar Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan kurallara göre dağıtılmakta. günü akşamına kadar verilerek ay sonuna kadar ödenir. • Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortaklarının adları. TARHI. ÖDENMESİ Kurumun Tüm Kazançları Beyana Tabidir kurumlar vergisinde gelir vergisinde olduğu gibi. normal olarak takvim yılıdır. • Ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti.

hesaplanan kurumlar vergisinin düşülmesinden sonra kalan ve dağıtılan kâr paylarıdır.Fazla Ödenen Stopajlar Mahsubu ve İadesi Kazancın kurumlara ödenmesi esnasında KVK m. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın 1/10’u “II. Tertip Kar Payının” da ödenmesi zorunludur. tasfiye memurları tarafından her tasfiye dönemi sonunda “tasfiye beyannamesi” verilir. Bu miktardan daha önce ödenen vergiler düşülür. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi hâlinde mükellefe iade edilir. tertip yedek akçe ayırma ve asgari kâr payı dağıtımı yükümlülüğüne sıra gelmektedir. 15’te yazılı stopajların yapılması da gerekmektedir. tasfiye dönemi sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farkı ifade eder.  30. safi karın %5’ini “I.Yıl İçinde Ödenen Geçici Verginin Mahsup ve İadesi Üçer aylık dönemler hâlinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi. Ayrıca ortakların haklarının korunması amacıyla işletmenin ödenmiş sermayesinin %5’i tutarında “I. Kurumların yapacakları gelir vergisi stopajının matrahı. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE KAR DAĞITIMI VE VERGİLEME Kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisi (%20) hesaplanmasının arkasından ikinci aşamada 1. • Alacakları toplanır. Tasfiye süresi içinde. kurumun tasfiye hâline girdiği tarihten itibaren başlar. kurum kazancından. 3. • Borçların ödenmesinden sonra para veya mal kalırsa. bunlar da ortaklara dağıtılır Kurum tasfiye hâline girmişse vergilendirme dönemi “tasfiye dönemi”dir. Tertip Yedek Akçe” olarak ayrılır. Bakanlar Kurulu %20 olan normal kurumlar vergisi oranında %90’a kadar indirim yapabilecektir. Stopajın oranı ise yüzde 15’tir. Tertip yedek akçe” olarak ayılması zorunludur. • Kurumun mevcutları paraya çevrilir. I. KURUMLARIN TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI DURUMUNDA (BİRLEŞME. Dağıtılan Kârlar Üzerinden Stopaj Yapılması Kârın dağıtılmayıp sermayeye eklenmesi ve kâr payının tam mükellef kurumlara ve Türkiye’de iş yeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara yapılması stopaj dışında tutulmuştur.2006 tarihinde yatırım indirimi uygulaması kaldırılmıştır. KURUMLAR VERGİSİNDEN. Ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar. • Borçları ödenir. Vergilendirme için. Kurumlar Vergisi Oranı ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Kurumlar vergisinin oranı %20dir. Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi imkânı tanınmıştır. Bu kazançlar • Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara yapılan hak ediş ödemelerini (%3). derneklere.03. • Kurumlar vergisi istisnası. Tasfiye dönemi. arkasından da ya ilave vergi ödenir ya da fazla vergi ödenmişse iade alınır. DAHA ÖNCE ÖDENEN VERGİLERİN DÜŞÜLMESİ 1. Tasfiye kârı. tasfiye kârıdır. 30 gün içinde nihai tasfiye beyannamesi verilir ve kesin vergi borcu bulunur. kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeleri (%20). yatırım indirimi konusundaki tasdik raporlarının da beyanname verme süresinin bitimini izleyen iki ay içinde vergi dairesine teslim edilmesini öngörmüştür. Kurumların Birleşmesi ve Devri 32 . • Vakıflara. Her takvim yılı bir tasfiye dönemi sayılır. yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edildikten sonra mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ) VERGİLENDİRME Kurumların Tasfiyesi Tasfiye.Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Daha Önce Ödenen Geçici Vergiler ve Stopaj Yoluyla Ödenen Vergiler Düşülür 2. • Yeniden değerleme. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ise. • Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr paylarını (%15).• Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin liste yer almaktadır Bu belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce hazırlanan. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden daha önce yapılan stopajlar düşülecektir. • Tam tasdik. kurumların tüzel kişiliklerinin sona ermesi olayıdır. Tasfiye hâlindeki kurumların vergi matrahı.

• Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar. şirketleşmeleri teşvik etmek amacıyla devir müessesesini kabul etmiştir. Beyannameler Dar mükellef kurumların gelirleri için. izleyen yılın Nisan ayının 25’inci günü akşamına kadar beyan edilerek ay sonuna kadar ödemesi yapılır. Türkiye’de iş yeri olan veya daimi temsilci bulunduran dar mükellefiyete tabi kurumların. • Birleşilen kurumla infisah eden kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması. ihracatın teşvik edilmesidir. • Ya da hem A hem B şirketi tüzel kişiliklerini sona erdirir ve yeni bir şirket olan C şirketini kurar. vergilerini yıllık beyanname vererek öder. ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları. birleşilen kurumun kül hâlinde devralması. alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında iştirak hisseleri verilmesidir. bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesidir DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER Gelir Unsurları Dar mükellefiyet kapsamına giren kazanç ve iratlar aşağıdakiler olabilir • Dar mükellef kurum. Bu durumlarda infisah eden kurumlar bakımından tasfiye söz konusu olmaktadır. dar mükellef yabancı kurumların vergiye tabi kazancının. Hisse Değişimi Tam mükellef bir sermaye şirketinin. imtiyaz. dar mükellef kurumlara da uygulanmaktadır. Beyan. Türkiye’de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (ihracat istisnası). Yıllık Beyanname Türkiye’de ticari ve zirai kazanç elde eden dar mükellef kurumlar. yıllık. gayrimenkul satışı gibi diğer kazanç ve iratlardan (telif. • İnfisah eden kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini. aşağıdaki şartların varlığı hâlinde vuku bulan birleşmeler devir olarak kabul edilmiştir. Kurumlarda Bölünme ve Hisse Değişimi Tam Bölünme Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını.Birleşmede birden fazla kurum bir tek tüzel kişilik altında toplanmaktadır. • Ya A şirketi tüzel kişiliğini sona erdirip bir başka şirket olan B şirketine katılır. Buna göre. yani her iki kurumun da tam mükellef olması. yani alacaklarını olduğu kadar borçlarını da üstlenmesi gereklidir. Kanun. özel ve muhtasar beyanname olmak üzere üç tip beyanname verilmesi söz konusu olabilir. hakların ve menkul malların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar. bunlar hesabına Türkiye’deki müdür veya temsilcileri. tam mükelleflerle ilgili indirilebilecek ve indirilemeyecek giderlere ilişkin düzenlemeler. diğer bir sermaye şirketinin hisselerini. Bu iki şekilde olabilir. ihtira benzeri gayri maddi hakların satışı karşılığında alınan bedeller hariç) oluşması durumunda verdikleri beyannamedir 33 . • Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları • Gayrimenkullerin. hisse senedi satışı. Türkiye’de açacağı bir iş yeri veya görevlendireceği bir daimi temsilci vasıtasıyla ticari kazanç elde edebilir • Dar mükellef kurumun Türkiye’de bulunan zirai işletmesinden elde edilen zirai kazançlar. Kısmi Bölünme Bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerini aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesidir. Bu istisnanın amacı. Safi Kurum Kazancının Tespiti Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergisi. Özel Beyanname Özel beyanname. müdür veya temsilcileri yoksa kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunmaktadır Kazanç tespitinde. • Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları.

Stopaj oranı temel olarak %15 şeklinde belirlenmiştir. Kazanç ve iratları dar mükellef kuruma ödeyen kurum veya kişiler söz konusu tevkifatı yaparak takip eden ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar verecekleri muhtasar beyanname ile bildirecekler ve vergiyi de aynı ayın yirmi altıncı günü mesai saati bitimine kadar ödeyeceklerdir Diğer Hususlar 8. yabancı kurum veya Türkiye’de onun adına hareket eden kimse tarafından vergi dairesine verilerek aynı süre içinde ödenmek zorundadır. Muhtasar Beyanname Dar mükellef kurumların ticari. 34 . Verilen beyanname üzerinden tahakkuk eden verginin tamamı aynı süre içinde ödenecektir.Özel beyanname. ana merkeze (kuruma veya ortaklara) aktarılan tutarı üzerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılması öngörülmüştür. Bu şekilde. kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde. Türkiye’de %32 vergi yüküne maruz kalmış olmaktadır. dar mükellef kurumun dağıttığı kâr payları. Ödenmesi Dar mükellef kurumların kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazancının.Kurumlar Vergisi III: Beyanı. Tarhı. Ünite . zirai ve diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->